Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oude West-Indische Compagnie (OWIC) » Inventaris nr. 13, Scan: 3

Acties

Transcriptie

jegenwoordich beswaert zyn, ten waere wy wederom in oorloge quamen te geraecken, in welcken gevalle alle de voors goederen ende waeren, nyet hooger by ons sullen worden beswaert, als die op de laeste lyste by tyde vanden oorloge beswaert syn geweest.
XI
Ende op dat dese compaignie soude mogen bestaen by een goede regieringe, ten meesten proffyte ende contentement van alle de participanten, soo hebben wy geordonneert dat deselve regieringe, sal bestaen in vyff caemeren van bewinthebberen, als een binnen Amsterdam, die hebben sal de administratie van vier negende paerten, een camer in Zeelandt voortwee negende paerten, een camer op de Maze voor een negende paert, een camer int noorderquartier voor een negende paert, ende de vyffde camer in vrieslandt, mitsgaders stadt ende landen mede voor een negende paert, op de conditien in het register van onse resolutien gestelt, ende de acte daervan verleden, ende sullen de provincien inde welcke geen cameren en sullen syn, met soo veele bewinthebberen worden geaccomodeert, ende over de respective cameren verdeelt, als zyluyden hondert duysenden guldens sullen in dese compaignie furneren.
XII
Dat de camer van Amsterdam sal bestaen van twintich bewinthebbers, de camer van Zeelandt van twaelff, de cameren van de Maze, ende vant noorderquatier elck van veerthien, ende de camer van vrieslandt, mitsgaders van stadt ende landen mede van veerthien bewinthebbers, ten waere naemaels bevonden wordt dat dit werck nyet anders dan met meerder getal van persoonen vuyt gevoert soude connen worden, in welcken gevalle tselve met kennisse vande negenthien, ende met onse goetvindinge ende anders nyet, sal mogen worden vermeerdert.
XIII
Ende werden de staten vande respective vereenichde provincien geauthoriseert, tsy voor hun E. Mog. Hare ordinarise gedeputeerdens, ofte voor de magistraten der steden haerer provintie, soodanige ordre te stellen opde aenteeckeninge van de participanten, mitsgaders de verkiesinge van de bewinthebberen, als sy naer de constitutie van deselve haere provincie sullen bevinden te behooren, mits dat niemant inde camer van Amsterdam tot bewinthebber vercooren sal worden dan die geene die in de compaignie voor syn eygen sal participeren ter somme van ses duysent gulden, inde camer van Zeelandt ter somme van vier duysent guldens, ende inde cameren vande Maze, vant noorderquartier ende van vrieslandt, mitsgaders stadt ende landen ter somme van gelycke vierduysent guldens.
XIIII
Dat de eerste bewinthebbers sullen dienen den tyt van ses jaeren, ende dat men deselve overstreecken synde, eerst by lotinge sal veranderen, een derde paert vant getal vande bewinthebbers, ende twee jaeren daernae gelycke derde paert, ende d’andere twee volgende jaeren het leste derdepaert, ende voorts successivelyck de oudste in dienste synde, laten affgaen, ende dat in plaetse vanden affgaende, ofte vanden geenen die voor ofte naer soude mogen afflyvich, ofte om andere redenen verlaten worden, byde bewinthebberen, soo blyvende, als affgaende, mitsgaders byde hooftparticipanten, die in persoone, ende op haere costen daerby sullen willen commen, dry andere sullen worden genomineert, vuyt dewelcke de voors respective provintien, gedeputeerdens, ofte magistraten nyeuwe electie van bewinthebber sullen doen, ende de vacante plaetsen successivelyck suppleren, ende sullen voor hooftparticipanten [ Folio 5 ] gehouden worden die voor hun eygen soo veel participeren, als de respective bewinthebberen syn doende.
XV
Datmen de reeckeninge van de equippage ende vuytrustinge vande schepen, mette dependentien van dien, sal doen drye maenden nae t’vertreck vande schepen, ende een maent daernae copien aen ons, ende aende respective cameren seynden, ende vande retouren, mitsgaders van de vercoopinge derselver sullen de cameren (soo dickwils wy dat goet sullen vinden, ofte sy van de cameren daertoe versocht werden) staat aen ons, ende aen malcanderen overschicken.
XVI
Datmen alle ses jaeren sal maecken generaele reeckeninge van alle vuytreedingen ende retouren, mitsgaders van winste ende verlies vande compaignie, te weeten een vande negotie, ende een vander oorloge elck apart, welcke reeckeningen int openbaer sullen werden gedaen, naer voorgaende affixie van billetten, ten eynde yeder een daerby interest hebbende, opt hooren vande selve reeckeninge sal mogen commen, ende indien voor d´expiratie vant sevende jaer de reeckeningen in manieren voors nyet werden gedaen, sullen de bewinthebberen verbeuren heure provisien die tot proffyt vanden armen sullen werden beheert, ende syluyden evenwel gehouden blyven hare reeckeningen als vooren te doen, binnen sulcken tyde, ende op soodanige penen, als by ons tegens de gebreeckigen sullen werden gestatueert, ende sal nyettemin ondertusschen vande winsten vande negotien vuytdeelinge gedaen worden soo dickwils alsmen bevinden sal datter thien ten hondert geproffyteert sal syn.
XVII
Niemant sal geduyrende den tyt van dese octroye syn capitael, ofte ingeleyde penningen vuyt dese compaignie mogen trecken, gelyck men oock geen nyeuwe participanten sal mogen innemen, dan indien ter expiratie van vier en twintich jaeren mochte goetgevonden worden dese compaignie te continueren, ofte een nyeuwe op te rechten, sal finaele reeckeninge ende estimatie byde negenthien, met onse kennisse, gedaen worden, van alle tgene dese compaignie is toebehoorende, als oock vande nootelycke costen die by deselve syn gedaen, ende yeder een vermogen naede voors affreeckeninge, ende gedaene estimatien syne penningen te lichten: ofte inde volgende compaignie, nae advenant vandien, int geheel, ofte deel, te continueren ofte participeren, ende sal in sulcken gevalle de volgende compaignie de restanten, die volgens de reeckeninge, ende estimatie bevonden sullen werden, tot haeren laste moeten nemen, ende de participanten die inde compaignie nyet sullen goet vinden te continueren, haer contingent betaelen, op alsucke termynen, als de negenthien, met onse kennisse ende goet vinden, sullen bevinden te behooren.
XVIII
Dat soo dickwils het van noode sal zyn een generaele vergaderinge vande voors cameren te houden, tselve sal geschieden by negenthien persoonen, daerinne vuyt de camer van Amsterdam sullen compareren acht, vuyt Zeelandt vier, vande Maze twee, vuyt het noorderquartier twee, vuyt vrieslandt, mitsgaders stadt ende landen twee, welverstaende dat den negenthienden persoon, ofte soo veel meer als wy telckens sullen goetvinden, by ons sal werden gedeputeert, omme inde voors vergaderinge de saecken vande compaignie ten besten helpen dirigeren.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in