Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oude West-Indische Compagnie (OWIC) » Inventaris nr. 13, Scan: 2

123...6

Acties

Transcriptie

te vaeren ofte negotieren op eenige plaetsen binnen de voors limiten dese compaignie geaccordeert, dat sal syn opte verbeurte vande schepen, ende goederen, die bevonden sullen worden op de voors custen, ende gewesten te handelen, dewelcke datelyck ende alomme van wegen de voors compaignie aengetast, genomen, ende als verbeurt, ten behoeve vande selve, gehouden sullen mogen worden, ende in cas soodanige schepen, ofte goederen vercoft mochten wesen, ofte in andere landen, ofte havenen ingeloopen, sullen de reeders ende participanten voorde weerde van deselve schepen, ende goederen mogen werden geexecuteert vuytgesondert alleen dat de geene die voor date van dit octroy vuyt dese, ofte andere landen op eenige der voors custen vuytgeloopen, ofte vuytgesonden syn, hunne handelinge totten vuytcoop haerder goederen, ende wedercommen in dese landen, ofte anderssints ter expirate toe van haer octroy, soo sy voor desen eenich hebben vercregen, sullen vermogen te continueren, ende langer nyet, behoudelyck dat naer den eersten july XVIC eenentwintich daege ende tyde des ingancx van dese octroye, nyemant eenige schepen, ofte goederen en sal, vermogen vuyt te senden naer de quartieren in desen octroye begrepen, alwaert dat voor date van dien dese compaignie noch nyet eyntelyck en waere geslooten, maer sullen daerinne voorsien, sulcx als behoort tegens den geenen die weetens in fraude van dese onse goede meeninge het gemeene beste soecken te frustreren, welverstaende dat de soutvaert op ponte del Re(y) sal mogen werden gecontinueert, op conditien ende instructien by ons daervan verleden, ofte te verlyden, sonder aen desen octroye anders te wesen verbonden.
II
Dat voorts de voors compagnie op onsen naeme ende authoriteyt, binnen de limiten hiervooren gestelt, sal moegen maecken contracten, verbintenissen ende alliancien met de princen, ende nature en vande landen daerinne begrepen, mitsgaders aldaer eenige forteressen, ende verseeckertheyden bouwen, gouverneurs, volck van oorloge, ende officiers van justitie, ende tot andere nootelycke diensten, tot conservatie vande plaetsen, onderhoudingen van goede ordre, politie ende justitie, eensaementlyck tot vorderinge vande neeringe, stellen, deporteren ende afstellen, ende wederom andere in haere plaetse surrogeren naer syluyden naer gelegentheyt van saken sullen bevinden te behooren, voorts populatie van vruchtbaere ende onbewoonde quartieren mogen bevorderen, ende alles doen dat den dienst der landen proffyt, ende vermeerderinge vanden handel sal vereysschen ende sullen die vande compaignie ons successivel(yck) communiceren, ende overleveren soodanige contracten, ende alliantien, als zy met de voors princen ende natien sullen hebben gemaeckt, mitsgaders de gelegentheyt vande fortressen, verseeckertheden, ende populatien by henluyden ter handen genomen.
III
Behoudelyck dat syluyden eenen gouverneur generael vercooren, ende voor hem instructie geconcipieert hebbende, deselve daernaer by ons geapprobeert, ende commissie gegeven sal worden, ende dat voorts soodanigen gouverneur generael, soo wel als alle andere vice gouverneurs, commandeurs ende officieren gehouden sullen wesen, ende oock aende compaignie.
IIII
Ende indien de voors compaignie op eenige der voors plaetsen in schip van [ Folio 3 ] vrintschap bedrogen, ofte qualyck getracteert mochte werden, ofte dat int vertrouwen van eenige penningen, ofte coopmanschappen, deselve sonder restitutie, ofte betaelinge daervan te genieten gehouden worden, dat zy de schade, naer gelegentheyt der saecken, ende naer dat sy best sullen vermogen, sullen doen repareren, deur alsulcke middelen alsmen gevouchlyck sal connen doen.
V
Ende alsoo totte plantinge, verseeckeringe ende desensie van desen handel oock noodich sal zyn eenich crychsvolck mede te nemen, sullen wy naer de constitutie vant landt, ende gelegentheyt van saecken de voors compaignie voorsien met soodanich volck van oorloge, van commandement, ende van fortificatien als noodich sal wesen, mits dat die byde compaignie sullen werden betaelt ende onderhouden.
VI
Dewelcke boven den eedt die sy aen ons, ende syn ex(cellen)cie hebben gedaen, oock sweeren sullen het commandement vande voors compaignie te volgen, ende haere saecken te helpen vorderen, naer haere beste vermogen.
VII
Dat de provoosten vande compaignie aen landt sullen mogen apprehenderen het crychsvolck, ende ander volck van oorloge, dat hen in dienste vande voors compaignie begeven heeft, ende de geapprehendeerde t’scheep brengen, tzy in wat steden, plaetsen, ofte jurisdictien van dese landen, deselve bevonden mochten worden, mits dat de provoosten te vooren sullen aenspreecken de officiers ende magistraten vande steden ende plaetsen daer sulcx valt.
VIII
Dat wy egeen schepen, geschut ofte ammunitien van dese compaignie tot dienst deser landen en sullen nemen, dan met consent van deselve compaignie.
IX
Hebben voorts dese compaignie geoctroyeert, gepriviligeert, ende gegunt, octroyeren, ende gunnen mits desen, dat sy met alle haere schepen, ende goederen vry sullen mogen passeren voorby allen thollen, eenige der vereenichde provincien toecommende, ende dat sy deselve vryheyt sullen gebruycken in sulcken voegen, als de vrye ingesetenen vande steden deser landen, daerinne hare vrydommen syn genietende, oock nyettegenstaende eenige onvrye persoonen in dese compaignie syn participerende.
X
Dat alle de goederen die dese compaignie, geduyrende den tyt van acht eerstcommende jaeren, sullen vuyt dese landen voeren naede quartieren van westindien ende africa, ende anderen binnen de voors limiten begrepen, ende die sy van daer in dese landen sullen brengen, sullen wesen vry van vuytgaende ende incommende convoyen, welverstaende, by soo verre naer de expirate vande voors acht jaeren den staet ende gelegentheyt deser landen nyet toe en laet, dien vrydom van acht jaeren noch voor een tyt van jaeren te continueren, dat deselve goederen daernaer, nochte oock de waeren vuyt die quartieren in desen octroye gedesigneert, gecommen, ende wederom vuyt dese landen gaende, inde vuytgaende convoyen ende licenten, geduyrende den geheelen tyt van dese octroye, nyet hooger by ons sullen werden beswaert, dan die

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in