Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten-Generaal » Inventaris nr. 12583.11A, Scan: 3

Acties

Transcriptie

bij F. met een Dam, soo moet nootwendich alle het Moerwaeter omme de Hoogegast int Landt blijven en(de) de moeren op een groote distantie gants onbequaem maecken te gebruijcken, ende tot verseeckeringe van dese twee Dammen is noodich bij ijeder Dam een Redoete te leggen

Noch is noodich after Juberen over de brugge van Ee bij [...?] een Redoute te maecken met een Dam offe waterstouwinge, daer met kanmen van daer het waeter stouwen tot aen den Landtweijr, alsoo datmen het leege Landt op tminste een 50. Roeden in de breete kan blanck onder waeter setten

Insgelijcken moet gedaen worden tusschen Hollen en(de) Amerse bij de brugge [...?] van daer wort het opgestouwt tot aen de Jubere brugge als vooren

Mede salmen de Sluijse stoppen onder Stickhuijsen, en(de) het dijckie aen wedersijden verhoogen en(de) verswaeren, alsmede het neij gegraven Diep boven Stickhuijsen te stoppen met een dam, hier door werden alle de Leeghten en(de) moeren omme de lincksijde van Stickhuijsen tot aen de brugge [...?] het welcke niet te gebruijcken sal sijn onder waeter en(de) onduchtich gemaeckt

Soo is mede noodich datmen boven Dieteren tersijden de Mansfeltse vervalle wercken bij A. de Eems doet stoppen en(de) maecken aldaer een overval, alsmede het kadijckie langs de stippelen R. tot aent Fort Potshuijsen te verswaeren en(de) te verhoogen op ongevaer 1000. Roeden

Imgelijcke door de Eems boven Potshuijsen bij W. een stouwinge en(de) overval te maecken, bij de selve een Redoute en(de) een Kaedijckie tot int moer. Door dese en(de) voorgaende Articulen werden de moeren en(de) de leege Landen gemaeckt datmen de selve niet gebruijcken en kan

Tot Wilshuijsen een Redoute te leggen om den Pas te verseeckeren

Als oock aen Boeckelaer Zijl en(de) aent Velliger Veer mede

Mede hoochnoodich, wijl de Dijleschansen voor geen gewelt en sijn, aldaer een Fort Roijael te leggen, met twee Vleugels, den eenen nae den Moer, en(de) dandere naer de Eems, aen de eijnden een goede Redoet

Somma 7. Hoofftposten, te weten den Dam, Homeij, Fredeburg Hopels, Oplengen, Stickhuijsen, Dijelle, en(de) daer tusschen veertien Redoeten, met de welcke het meeste in gehoorige defensie nae gelegentheijt kan gebracht worden

Besluijt, wij konnen door dese opgestelde Articulen verseeckering van Grense hebben, als de selve, alsoo in het werck ende naer behooren gebouwt en(de) met andere nootwendicheijt daer bij duren(de) versien werden.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in