Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten-Generaal » Inventaris nr. 12583.11A, Scan: 2

Acties

Transcriptie

Kritisch-normaliserend.

Memorie van ‘tgene noodich bevonden is te bouwen aen de grense van Oostvrieslandt omme ‘tselve landt voor des vijandts aencomste te defenderen, op de caerte hier nevens gaende aengeduijt, overgegeven den 25en meert a(nn)o 1644.
Voorslach hoe men Oostvrieslandt can verstercken en(de) voor des vijandts aencomste oock defenderen, op de caerte daer nevens gaende.
In den eersten kan men door den dam, haer sluijsen geopent staende met den vloet en(de) geslooten met de ebbe, welck daer toe konnen ghemaeckt worden, in weijnich tijts het nieuw bedijckte landt tot aen de Homeije bij B onbequaem gemaeckt werden om te passeren.
Wie dan oock die Fredeburger sluijse, wanneer bij B een fort gemaeckt wert, en(de) dan die ebbedeuren daer van gesloten, en(de) den ouden dijck tot aen Reepsholt verhoocht en(de) wederom opgemaeckt wert, sullen alle leege landen buijten den ouden dijck tot aen de Zuijtwende en(de) Etsel, alsmede tot aen de Fredeburgh, ondergeset werden en(de) gants onbequaem omme te passeren.
NB: ter noot soude men tot aen de Fredeburgh de ebbe en(de) vloedt konnen brengen.
Mede is noodich ter sijden Marcus bij E voor Hopels, alwaer een harde santachtige grondt is van een tamelijcke breette, die de vijanden souden ter noot konnen gebruijcken, een roijael fort te leggen, met twee vleugels, aen de eijnden een viercante redoete omme den pas die door Hopels en(de) soo in het landt valt, te defenderen en(de) verseeckeren.
Soo is mede noodich tot verwaeringe (lees: verzwaeringe) van(de) Oldenburger Moerweg voor op Linge offte Groot Sande, een fort te leggen bij D ende het waterke de Hollerijde, daer naer de Sickter genaempt, comende achter Lutkezande in de Ee tsamen, loopende door het oude landtweijr, aldaer een dam te slaen, en(de) de landtweir aen een ander te brengen, soo sal het waeter tusschen het oude landt en(de) het moer, alwaer een groote leechte is, tot omme de Hooge Gast blijven staen, en(de) ‘t landt onbequaem maecken te gebruijcken, waer toe dan helpen moet het waeterken de Ee genaempt, comende mede uijt het Bollemeijr en(de) passerende door de linck sijde van(de) oude landtweijr, welcke landtweijr aen een ander gebracht sijnde

Diplomatisch.

Folio (ongenummerd)
01. Memorie
02. van tgene noodich bevonden is te
03. bouwen aen de Grense van Oostvries-
04. landt, omme tselve Landt voor des
05. Vijandts aencomste te defenderen, op
06. de Caerte hier nevens gaende aengeduijt
07. overgegeven den 25en Meert a(nn)o 1644.

Folio (ongenummerd)
01. Voorslach
02. Hoemen Oostvrieslandt can versterc-
03. ken, en(de) voor des Vijandts aencomste
04. oock defenderen op de Caerte daer
05. nevens gaende

06. In den eersten kanmen door den Dam, haer Sluijsen geopent
07. staende, met den Vloet, en(de) geslooten met de Ebbe, welck daer toe
08. konnen ghemaeckt worden in weijnich tijts het nieuw bedijckte
09. Landt tot aen de Homeije bij B. onbequaem gemaeckt werden
10. om te passeren

11. Wie dan oock die Fredeburger Sluijse wanneer bij B. een
12. Fort gemaeckt wert, en(de) dan die Ebbedeuren daer van gesloten
13. en(de) den ouden dijck tot aen Reepsholt verhoocht en(de) wederom
14. opgemaeckt wert, sullen alle leege Landen buijten den ouden
15. dijck tot aen de Zuijtwende en(de) Etsel alsmede tot aen de
16. Fredeburgh ondergeset werden en(de) gants onbequaem omme te
17. passeren. NB. ter noot soudemen tot aen de Fredeburgh
18. de Ebbe en(de) vloedt konnen brengen

19. Mede is noodich ter sijden Marcus bij E. voor Hopels, alwaer een
20. harde santachtige grondt is van een tamelijcke breette, die de vijan-
21. den souden ter noot konnen gebruijcken, een Roijael Fort te
22. leggen, met twee vleugels, aen de eijnden een viercante Redoete
23. omme den Pas die door Hopels en(de) soo in het Landt valt, te
24. defenderen en(de) verseeckeren

25. Soo is mede noodich tot verwaeringe (lees: verzwaeringe) van(de) Oldenburger Moerweg
26. voor op Linge offte Grootsande, een fort te leggen bij D. ende
27. het waterke de Hollerijde, daer naer de Sickter genaempt, comende
28. achter Lutkezande in de Ee tsamen, loopende door het oude
29. Landtweijr, aldaer een Dam te slaen, en(de) de Landtweir aen een
30. ander te brengen, soo sal het waeter tusschen het oude Landt en(de)
31. het Moer alwaer een groote leechte is, tot omme de hooge Gast
32. blijven staen, en(de) tLandt onbequaem maecken te gebruijcken, waer
33. toe dan helpen moet het waeterken de Ee genaempt, comende
34. mede uijt het Bollemeijr en(de) passerende door de linck sijde van(de)
35. oude Landtweijr, welcke Landtweijr aen een ander gebracht sijnde
[>volgend folio]

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in