2.05.347 Inventaris van het archief van de Nederlandse Ambassade te Luxemburg, 1947-1965 Haagse Vestiging Archiefbewerking Nationaal Archief, Den Haag 2010 Deze digitale toegang is in 2010 vervaardigd door PWAA op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2.Eindredactie: Henny van Schie, 2 april 2012. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhave 2003. Beschrijving van het archief Nederlandse Ambassade in Luxemburg Ambassade Luxemburg 1947-1965 Z268 1.10 meter; 198 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands , een gedeelte in het Frans . Normaal geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften Nationaal Archief, Den Haag Nederlands Gezantschap/Ambassade Luxemburg, 1947-1964 Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Luxemburg op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, onderwijs en cultuur en wetenschap, zoals de Benelux en de Europese Economische Gemeneeschap (EEG), oorlogsschadeclaims van Nederlanders en Nederlandse bedrijven, emigratie van landbouwarbeiders naar Luxemburg, handelsverdragen, luchtvaartaangelegenheden, het Rijnverkeer en het Cultureel akkoord Nederland/Luxemburg. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Luxemburg op dezelfde wijze georganiseerd als in de vooroorlogse periode. Dat betekende dat de Nederlandse ambassadeur te Brussel, mr. B.Ph. Baron van Harinsxma thoe Slooten, tevens fungeerde als buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister bij het Luxemburgse Hof. Vanwege de politieke en economische ontwikkelingen (Benelux besprekingen) ontstond echter al spoedig de behoefte aan een meer permanent en nauw contact met de Luxemburgse regering, teneinde de Nederlandse belangen in het Groothertogdom doelmatiger te kunnen behartigen.

Daarom werd de zetel van het Nederlandse gezantschap bij het Luxemburgse Hof bij Koninklijk Besluit van 29 april 1947, nr. 50, van Brussel naar Luxemburg verplaatst. Baron Harinxma thoe Slooten bleef de functie van Nederlands gezantschap bij Luxemburg vervullen, maar de dagelijkse leiding van het gezantschap in Luxemburg werd opgedragen aan Jhr. G.L. van der Maesen de Sombreff in de hoedanigheid van tijdelijk zaakgelastigde. Hij werd in 1950 opgevolgd door de buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister H.A. Hooft. Hooft werd daarmee de eerste Nederlandse gezant bij het Luxemburgs Hof met Luxemburg als standplaats. Het besluit in 1955 van Nederland en Luxemburg om de wederzijdse gezantschappen te verheffen tot de rang van ambassade betekende de benoeming van Hooft tot ambassadeur. In ditzelfde jaar droeg hij de leiding van de ambassade over aan Jhr. mr. E.D.E. Teixeira de Mattos. In 1957 werd deze opgevolgd door dr. A.H. Philipse; na diens ambtsperiode van 1957-1959 volgde de benoeming van Jhr. O. Reuchlin.

chefs de poste in Luxemburg 1947-1950 G.L. van der Maesen de Sombreff, tijdelijk zaakgelastigde 1950-1955 H.A. Hooft, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister 1955-1956 P.D.E. Teixeira de Mattos, bijzonder gevolmachtigd ambassadeur 1957-1959 A.H. Philipse, bijzonder gevolmachtigd ambassadeur 1959-1964 O. Reuchlin, bijzonder gevolmachtigd ambassadeur
Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van de diplomatieke vertegenwoordiging in Luxemburg over de jaren 1947-1964 werd in 1974 overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij aankomst in Nederland bleek het archief ook bescheiden te bevatten uit de periode 1965-1974. Tevens bevonden zich bij het archief enkele stukken behorende tot het archief van de ambassade te Brussel. In totaal besloeg het archief ruim 2 meter. Bij het archief werd geen inventaris of inhoudsopgave aangetroffen; de agendaboeken en het accusatie systeem waren evenmin aanwezig.

De ordening van de bescheiden uit de jaren 1947 -1952 vond plaats aan de hand van een lettercode, tot stand gebracht door de afkortingen van diverse zeer ruim genomen onderwerpen samen te voegen (Pol. is politieke aangelegenheden, Mil. is militaire aangelegenheden etc.). De stukken uit de periode na 1952 waren ingedeeld volgens de huidige archiefcode van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De stukken over de periode 1965-1974 kunnen ingevoegd worden in een later archief. De uit Brussel afkomstige stukken zijn gevoegd bij het archief van de ambassade te Brussel.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2010 door Ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 2.05 Inhoud

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Luxemburg op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, onderwijs en cultuur en wetenschap. Te vinden zijn onder meer brieven en rapporten over onderwerpen als de Benelux en de Europese Economische Gemeenschap (EEG), oorlogsschadeclaims van Nederlanders en Nederlandse bedrijven, emigratie van landbouwarbeiders naar Luxemburg, handelsverdragen, luchtvaartaangelegenheden, het Rijnverkeer en het Cultureel akkoord Nederland/Luxemburg. Het archief bestaat uit twee delen: de periodes 1947-1952 en 1952-1964.

Selectie en vernietiging

Het archief van het Gezantschap/Ambassade in Luxemburg is 1981 geselecteerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na selectie bleef 1,75 meter ter bewaring over. Vernietiging heeft plaatsgevonden volgens de vernietigingslijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met het Nationaal Archief (NA) is afgesproken dat er tijdens de herbewerking van het archief in 2010 geen aanvullende selectie plaats zal vinden. Alle bescheiden die tot dit archief behoren, zijn aangemerkt als te bewaren. Met het NA is afgesproken geen koppeling te maken met handelingen uit de Basis Seleciedocumenten.

Aanvullingen

Voor dit archief worden geen aanvullingen verwacht.

Verantwoording van de bewerking

De inventaris is op dezelfde manier gestructureerd als tijdens de eerdere bewerking door het ministerie van Buitenlandse zaken. De inventaris van de eerdere bewerking is opgenomen in het archief en te vinden onder de Rubriek Oude toegang (inventaris nummer 198). Bij deze toegang zit een onderwerpen/namenklapper.

Alle stukken zijn van nietjes, plakband en overige hechtmiddelen ontdaan en verpakt in zuurvrije omslagen en zuurvrije archiefdozen. Ze zijn daarna genummerd volgens de inventaris. De omslagen en dozen zijn voorzien van etiketten. Van de te vernietigen stukken zijn vernietigingslijsten opgesteld en deze zijn aan het ministerie van Buitenlandse Zaken overgedragen.

Ordening van het archief

De ordening is conform de indeling van de bewerking door het ministerie van Buitenlandse Zaken in 1981. De inventaris is opgedeeld in twee perioden: 1947-1952 en 1952-1964. De ordening van de stukken uit de periode 1947-1952 vond plaats aan de hand van een lettercode, tot stand gebracht door de afkortingen van diverse zeer ruim genomen onderwerpen samen te voegen: Algemeen Consuls Corps Diplomatique Economische aangelegenheden Financiële aangelegenheden Persoonsdossiers Hofaangelegenheden Juridische aangelegenheden Openbare werken Culturele aangelegenheden Politieke aangelegenheden Sociale aangelegenheden

In 1952 is men overgegaan tot het gebruik van de decimale code van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De indeling van het archief is gebaseerd op de archiefcode van het ministerie van Buitenlandse Zaken zoals deze in 1978 is vastgesteld. Deze archiefcode bestaat uit 9 hoofdrubrieken met een nadere onderverdeling. De hoofdindeling beslaat de volgende onderwerpen: Algemeen Organisatie Protocol Juridische aangelegenheden Aangelegenheden van openbare orde, openbare zedelijkheid, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, leefmilieu Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica Economie, migratie, arbeid Sociale aangelegenheden Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, voorlichting Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties

De benamingen van deze rubrieken met bijbehorende nummers zijn voor zover daar stukken van werden aangetroffen, overgenomen in deze nieuwe toegang. Dit impliceert dat de nummering van de rubrieken niet numeriek oplopend hoeft te zijn, maar kan verspringen. Wel is gekeken bij rubrieken of de daaraan gekoppelde archiefstukken ook alle genoemde onderwerpen uit de rubrieksnaam besloegen. Waar dit niet het geval was, is de rubrieksnaam aangepast.

Het codenummer is feitelijk een onderwerpsnummer. Dit betekent dat onder één onderwerp meerdere dossiers kunnen vallen die hetzelfde codenummer hebben. Voor het bepalen van de plaats van een archiefstuk binnen de inventaris is gekeken naar de code welke oorspronkelijk aan het archiefstuk is gegeven. Op basis van die code is het archiefstuk onder een rubriek geplaatst. Alleen in die gevallen waarin de gegeven code niet overeenkwam met de inhoud van het dossier, is deze code losgelaten en zijn de stukken geplaatst in de rubriek waar ze inhoudelijk thuis horen.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar.

Het archief is primair geordend op beleidsterrein. Secundair is er sprake van een onderwerpsgewijze ordening.

Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlandse Ambassade in Luxemburg , nummer toegang 2.05.347, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Ambassade Luxemburg, 2.05.347, inv.nr. ...

Verwant materiaal

Dit archief sluit aan bij: 2.05.207 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap/Ambassade in Luxemburg, 1945-1974.

Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. Periode 1947-1952 Algemeen (code Alg.) 1 http://proxy.handle.net/10648/d838da15-8a4d-4d6d-b3a1-803128f1023f Stukken betreffende luchtvaartaangelegenheden, waaronder Luxemburgse luchtvaartreglementen en luchtvaartovereenkomsten van Luxemburg met Portugal, Zweden en Noorwegen 1948-1952 1 omslag

Luchtvaart zie ook 136

2 http://proxy.handle.net/10648/7fc16db1-9b9b-4d93-a180-6139009d7f22 Correspondentie inzake het Luxemburgse standpunt betreffende de overbrenging van stoffelijke overschotten van Duitse militairen naar Duitsland alsmede rapportage over de oprichting van een Amerikaans oorlogskerkhof in Luxemburg 1950-1952 1 omslag 3 http://proxy.handle.net/10648/899408a3-e5a9-4e79-bf04-914b680498a8 Correspondentie inzake een overeenkomst tussen Frankrijk, Belgie, Nederland en Luxemburg betreffende de oprichting van een internationaal octrooibureau 1948-1952 1 omslag 4 http://proxy.handle.net/10648/a5a57dc6-ee58-41ba-b9da-82ee1a01f074 Stukken betreffende de vlag en rijkswapens van Luxemburg; nationaliteit van A. Kuczera; wereldradioconferentie Den Haag van in het buitenland wonende Nederlanders; instructie emigratie van in het buitenland wonende Nederlanders; doorgangsbewijzen voor Rijnschippers; correspondentie C. Walraven-groothertogelijk paar; regeling grensverkeer tussen Luxemburg en Duitsland; oorlogsschadeclaims van Lever Bros en Unilever NV; instelling Belgisch-Nederland-Luxemburgse Commissie voor Ruimtelijke Ordening; Luxemburgse repertoria van verdragen: ratificatie door Luxemburg van de Rode Kruis conventies van 1949; monumentenzorg Luxemburg. 1948-1952 1 omslag

Nationaliteit op naam zie ook inv.nrs. 32/33/117/118/119/120, Rode Kruis conventies zie inv.nr. 194, regelingen reizigersverkeer, zie inv.nrs. 5/130

5 http://proxy.handle.net/10648/af0011b9-9130-4f70-bba8-8bac68b871e8 Stukken betreffende het toerisme in Luxemburg in 1948; regelingen van het reizigersverkeer; regelingen ten aanzien van het wegverkeer 1948-1952 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 4/130

6 http://proxy.handle.net/10648/60e30479-fab5-40f7-bb41-b2ae9d6b83a9 Stukken betreffende de repatriëring van Luxemburgse krijgsgevangenen en diverse andere nationaliteiten, o.a. Nederlandse uit de Sovjetunie; Duitse stappen bij de Luxemburgse regering inzake de hulpverlening aan oorlogsslachtoffers 1949-1952 1 omslag

Krijgsgevangengen in de Sovjetunie, zie ook inv.nr. 107

Consuls (code Cons.) 7 http://proxy.handle.net/10648/3f3e3e67-19e8-4963-bcaa-631b958860cf Correspondentie inzake benoemingsbrevetten van Luxemburgse consulaire ambtenaren 1948 1 omslag Corps Diplomatique (code C.D.) 8 http://proxy.handle.net/10648/a0d6cfe3-383a-4eb1-9b76-3bda705a7df5 Stukken betreffende de behartiging van de Luxemburgse diplomatieke belangen in Hongarije, Argentinië en Indonesië; wijzigingen in het Corps Diplomatique; regeling diplomatieke voorrechten in de Benelux 1950-1952 1 omslag

Luxemburgse belangen zie ook inv.nr. 168/169

Economische aangelegenheden (code Ec.) 9 http://proxy.handle.net/10648/6a58e80b-34d8-4d22-b429-ccf5605c11f3 Lijst van deelnemers aan de ministeriële Beneluxconferentie in Den Haag 1949; correspondentie van W.C. Sickesz 1949-1950 1 omslag 10 http://proxy.handle.net/10648/ccce2772-8cd7-4630-b824-d11640c9cc88 Stukken betreffende de ministeriële Beneluxconferenties in Luxemburg, 1950, met lijsten van deelnememers, en in Goes, 1951; rapport over rede van de Luxemburgse minister van Economische zaken, Rasquin. 1949-1951 1 omslag 11 http://proxy.handle.net/10648/9da17805-64ab-46d2-a6a2-813d2057c2f5 Correspondentie inzake de ministeriële Beneluxconferentie in Ostende, met lijsten van deelnemers 1950 1 omslag 12 http://proxy.handle.net/10648/3d11cbca-561f-4a86-b653-bdcc249d4cd6 Correspondentie inzake de ministeriële Beneluxconferentie over landbouwaangelegenheden in Luxemburg, met lijsten van deelnemers 1950 1 omslag

Beneluxlandbouw zie ook zie ook invertarisnummer 182

13 http://proxy.handle.net/10648/00775a6f-75d0-4210-a275-6967ca25bdef Correspondentie inzake de Benelux ministersconferentie te Den Haag 1950 1 omslag 14 http://proxy.handle.net/10648/8cffc9c8-4aa2-4748-8d13-d3519f7ee3e4 Correspondentie inzake de Benelux ministersconferentie te Luxemburg, met lijst van Nederlandse deelnemers 1948 1 omslag 15 http://proxy.handle.net/10648/b98092ee-7e75-4896-96a2-984eaea0ecf6 Correspondentie inzake het Luxemburgse standpunt over het ontwerpverdrag van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) betreffende de internationale circulatie van opvoedkundig materiaal. 1948-1949 1 omslag 16 http://proxy.handle.net/10648/0f658bd4-ef8c-4daa-ae2b-05b89ce73174 Correspondentie inzake de veiligstelling van geallieerde (waaronder Nederlandse en Luxemburgse) financieel economische belangen in de bezettingszones van Duitsland; Luxemburgs standpunt in diverse aangelegenheden. 1948-1950 1 omslag

Veiligstelling belangen in Duitsland zie ook inv.nrs. 22/37

17 http://proxy.handle.net/10648/fc76021c-a4aa-48c9-bd24-bc8f99034925 Stukken betreffende de deelname van Luxemburg aan internationale conferenties over tabak; de levering van een radiozender door Philips aan Luxemburg; maatregelen in Luxemburg inzake de beperking van schaarse grondstoffen in verband met de positie van de Organisation for European Economic Co-operation (OEEC) in de grondstoffenorganisatie; Luxemburgse wetgeving inzake controle op voedingsmiddelen, dranken en gebruiksartikelen; Luxemburgs standpunt inzake stappen te ondernemen tegen Duitse douanemaatregelen ten aanzien van brandstof in de tanks van Rijnschepen en auto's; Luxemburgse regelingen voor de uitvoer; boterproductie in Luxemburg. 1950-1952 1 omslag 18 http://proxy.handle.net/10648/0e68be0b-c66b-49f8-878d-0259f43194ca Stukken betreffende de Nederlandse deelname aan de tentoonstelling "Luxembourg en Travail" (1950); de internationale jaarbeurs in Luxemburg (1952) en een eventuele Nederlandse deelname hieraan 1950-1952 1 omslag

Zie ook inv.nr. 142

19 http://proxy.handle.net/10648/22cfcdd1-4a11-4ae7-a8cc-c8135ae42255 Correspondentie inzake de oprichting van een Goodyear autobandenfabriek in Luxemburg, hierbij Beneluxoverleg in verband met in- en uitvoerbepalingen 1949-1951 1 omslag 20 http://proxy.handle.net/10648/3b1a88dd-5716-4885-85e3-be69aa0837ac Stukken betreffende Nederlands-Luxemburgse onderhandelingen inzake mijnconcessies op Duits grondgebied, Nordstern, Neuprick-Bleyerheide, Vorwärts Erweiterung (met kaart); Luxemburgs standpunt inzake medezeggenschap voor arbeiders in mijndirecties; Luxemburgs standpunt inzake de opheffing van het International Ruhrorgaan. 1949-1952 1 omslag
Financiële aangelegenheden (code Fin.) 21 http://proxy.handle.net/10648/103b0ec7-c4c2-4978-aa5e-59eb5e4a4e9d Stukken betreffende rechtsherstel; geopponeerde effecten uitgegeven door de Compania Hispano-Americana de Electricidad SA (CHADE) aan de Societé d'Electricité (SODEC); wet inzake de herziening van de salarisschalen van Luxemburgse ambtenaren; bekendmaking in Luxemburg van Nederlands-Amerikaanse regeling inzake dollareffecten; Luxemburgse belastingwetgeving; spaarregelingen in Luxemburg 1950-1952 1 omslag 22 http://proxy.handle.net/10648/9102accc-2ab3-4bea-a057-33090a9fd89e Stukken betreffende de Duitse geldhervorming; Nederlands-Luxemburgse stappen ter veiligstelling van de belangen 1948-1949 1 omslag

Veiligstellen belangen in Duitsland zie ook inv.nrs. 16/37

23 http://proxy.handle.net/10648/929013cc-5f8c-4d65-a699-c7fabd61d307 Stukken betreffende de Luxemburgse wetgeving inzake staatsleningen; toelating van Nederlandse obligaties van staatsleningen op de Luxemburgse beurs; rechtsherstel van Ch. Keller (effecten) 1948-1951 1 omslag 24 http://proxy.handle.net/10648/69fdeae3-2fd3-4527-8c91-13908e094286 Stukken betreffende Luxemburgse decreten inzake geopponeerde effecten 1948-1951 1 omslag
Persoonsdossiers (code Gez.P.) 25 http://proxy.handle.net/10648/ff5dc223-121b-4d15-be32-dc4a0490b745 Persoonsdossier van de tijdelijke zaakgelastigde Jhr. G.L. van der Maesen de Sombreff 1949-1950 1 omslag 26 http://proxy.handle.net/10648/b3575ed3-d606-4fb0-9581-ca632f57ce41 Persoonsdossier van de Nederlandse militaire attaché's G.J. Sas, P. Forbes Wels, B.A. de Veer, hierbij ook correspondentie inzake agrément, benoeming en terugroeping; correspondentie inzake onthulling oorlogsherdenkingsmonument 1947-1951 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 158/174

27 http://proxy.handle.net/10648/caa0df35-3250-4131-a68d-8ff9d8c710a7 Persoonsdossier van R.J. van Groningen, sociaal attaché te Luxemburg 1948

Zie ook inv.nr. 58

Hofaangelegenheden (code Hof.) 28 http://proxy.handle.net/10648/ffae64c5-1577-4479-9c54-e6729a034979 Stukken betreffende aangelegenheden van het groothertogelijk huis van Luxemburg: regeringsjubileum van groothertogin Charlotte, Nederlandse onderscheiding voor groothertog Felix van Bourbon-Parma, huwelijk van prinses Alix van Luxemburg, verloving en huwelijk van prinses Marie-Gabrielle van Luxemburg, overlijden van groothertogin Hilda van Bade, verloving en huwelijk van prins Jean van Luxemburg, geschenken bij verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen; belangenbehartiging: vertegenwoordiging van Luxemburg door Nederland bij het overlijden van de Portugese president Carmona, het overlijden van prins Carl van Zweden, het bezoek van prins Jean van Luxemburg aan de Olympische Spelen te Helsinki 1948-1952 1 omslag

Prins Jean zie ook inv.nr. 99 en geschenken zie inv.nr. 103

Juridische aangelegenheden (code Jur.) 29 http://proxy.handle.net/10648/d1ec6247-1987-4d7f-825f-402bd1a850d5 Stukken betreffende de rechtspositie van Oostenrijkers en Duitsers in Luxemburg; de kandidatuur van Mr. A.W. Ribbius Peletier voor de commissie van Economische- en Sociale Raad (ECOSOC) voor de rechtstoestand van de vrouw; Luxemburgse wetgeving inzake huishuren; Luxemburgse wetgeving inzake kiesrecht; notawisseling betreffende de toepassing van de Haagse verdragen inzake privaatrecht 1949-1952 1 omslag

Haagse verdragen inzake privaatrecht zie ook inv.nrs. 31/111, Haagse verdragen inzake privaatrecht zie inv.nr. 106

30 http://proxy.handle.net/10648/1bf61fa9-d36f-47ab-8a6a-97364809e1d2 Correspondentie betreffende de Internationale Commissie voor de Burgerlijke Stand: hierbij erkenning door Luxemburg 1948-1952 1 omslag

Burgelijke stand zie ook inv.nr. 122

31 http://proxy.handle.net/10648/98aaf8ec-9718-4f52-8f58-d2e87f1e3406 Stukken betreffende de zevende zitting van de Haagse conferentie inzake privaatrecht; notawisselingen over de toepassing van de Haagse verdragen inzake internationaal privaatrecht, hierbij Beneluxverdrag inzake privaatrecht; kandidatuur van mr. E.N. van Kleffens voor het internationale Hof van Justitie; conferentie ter eenmaking van het privaatrecht 1947-1949 1 omslag

Notawisselingen zie ook 29/111; Haagse vredesverdragen zie ook inv.nr. 106; Benelux eenmaking van recht zie inv.nr. 181

32 http://proxy.handle.net/10648/aff16784-55fe-45f5-88aa-06352faf5406 Correspondentie over de nationaliteit van G. Flammang, P. van Steven, P. Kroll, A. Uyt de Willingen, I. Medinger 1947-1949 1 omslag

Nationaliteit op naam zie ook inv.nrs 4/33/117/118/119/120

33 http://proxy.handle.net/10648/b7aab118-bff1-439a-8f5e-cd3878ab0183 Correspondentie over de nationaliteit van M.J.A. Roselle en M.J.A. Claessen 1952 1 omslag

Nationaliteit op naam zie ook inv.nrs 4/33/117/118/119/120

34 http://proxy.handle.net/10648/d33245a6-c2fb-477d-aee2-3a9c92004723 Stukken betreffende de Luxemburgse wet op oorlogsschade; Nederlands-Luxemburgse overeenkomst inzake uitkeringen aan oorlogsslachtoffers; oorlogsschadeclaims van Nederlandse fa. de Jong, M. de Jong; M. van de Wouw, T. de Jong Seywert, J.P. Lagerwaard, dr. P. Muller, familie Cuvelier, H. de Jong, E. Mauermann; oorlogsschadeclaims van Nederland en Luxemburg op Italië 24-1-1948 t/m 25-11-1952 1 omslag

M. van de Wouw en Nederlands-Luxemburgs verdrag inzake oorlogsschade zie ook inv.nr. 108

Openbare Werken (code Op.Werk) 35 http://proxy.handle.net/10648/2f931f8d-709c-4692-afbe-32496ac9e382 Stukken betreffende openbare werken: bouw van een stuwdam in Rosport en kanalisatie van de Moezel 1950-1952 1 omslag

Zie ook inv.nr. 131

Culturele aangelegenheden (code Pers.) 36 http://proxy.handle.net/10648/6060a88e-e1d2-4bcd-99b9-72d76e58a721 Stukken betreffende het cultureel accoord tussen Nederland en Luxemburg en de uitvoering van het accoord in de Gemengde Nederlands-Luxemburgse Commissie; hierbij tentoonstelling van moderne Nederlandse schilderkunst in Luxemburg, opvoering van de Johannes Passion in Luxemburg, culturele uitwisseling tussen de steden Luxemburg en Den Haag, uitwisseling van onderwijskrachten, Luxemburgse wetgeving op het gebied van auteursrechten, studiemogelijkheden voor Luxemburgers aan de Technische Hogeschool in Delft, uitvoering van Chorale Mixte du Conservatoire de Luxembourg in Nederland, eventuele tentoonstelling van Nederlandse grafiek in Luxemburg 1948-1952 1 omslag

Zie ook inv.nr. 154

Politieke aangelegenheden (code Pol.) 37 http://proxy.handle.net/10648/b55a5dc5-cc5a-4cd4-8ddd-384e982a6b0b Stukken betreffende de beëindiging van de staat van oorlog met Duitsland en samenwerking daarbij tussen België, Nederland en Luxemburg, hierbij behandeling van vijandelijk vermogen in Luxemburg; recuperatie en restitutieclaims op Duitsland; rapport over de ondertekening in Luxemburg van de Duits-Israëlische overeenkomst inzake oorlogsschadevergoeding; Limburgse politiek ten aanzien oorlogsmisdadigers 1950-1952 1 omslag

Belangen in Duitsland zie inv.nrs. 16/22, oorlogsschadevergoeding zie inv.nr. 109; oorlogsmisdadigers zie inv.nr. 121

38 http://proxy.handle.net/10648/c175abe5-7f8e-4637-9f23-a0e305649775 Rapporten over Luxemburgse reacties op de herbewapening van Duitsland 1950 1 omslag 39 http://proxy.handle.net/10648/8d123829-af03-47df-b5c3-00c4bada711b Stukken betreffende het Luxemburgse standpunt inzake Duits-Nederlandse grenscorrecties 1949-1952 1 omslag
Sociale aangelegenheden (code Soc.) 40 http://proxy.handle.net/10648/2248693b-a091-4dbd-9930-477c57808980 Stukken betreffende sociale wetgeving in Luxemburg; bezoek minister A. Osch aan Nederland; emigratie van Nederlandse landbouwers naar Luxemburg; Nederlands-Luxemburgs verdrag inzake sociale zekerheid, hierbij arbeidsvergunningen voor personeel van diplomatieke ambtenaren; bekrachtiging door Luxemburg van verdrag inzake sociale en medische bijstand (Parijs 7/11/1949); rapportage over minimumlonen in Luxemburg 1949-1952 1 omslag

Nederlandse landbouwers zie ook inv.nrs. 148/149/151, lijst 114/151, arbeidsvergunning zie inv.nr. 152

2. Periode 1952-1964 1. Organisme (code 1) 41 http://proxy.handle.net/10648/a2629fc6-c505-4fdb-bc00-b108257083d2 Correspondentie inzake het 9e Internationale Strafrechtcongres in Den Haag 1964 1963-1964 1 omslag 42 http://proxy.handle.net/10648/0b10259c-3528-4552-bc9c-c5541c7f67cc Correspondentie inzake het wereldcongres van anaesthesisten 1955 1 omslag 43 http://proxy.handle.net/10648/35fc1773-a9f6-497b-8f79-1572b483d571 Correspondentie inzake het 4e internationale criminologisch congres in Den Haag 1959-1960 1 omslag 44 http://proxy.handle.net/10648/37c278e1-b18a-477e-b031-26d706611604 Correspondentie inzake het internationaal verkeerspolitiecongres in Eindhoven 1957 1 omslag 45 http://proxy.handle.net/10648/411ac918-a7b9-4904-a8ea-f9f2377caf98 Correspondentie over het 14e internationale tuinbouwcongres in Scheveningen 1954 1 omslag 46 http://proxy.handle.net/10648/7f9f7cbe-738b-48d3-b4f3-1be6e7407dc8 Correspondentie inzake de conferentie over internationale samenwerking bij scholenbouw 1963-1964 1 omslag 47 http://proxy.handle.net/10648/de0507b3-7505-4a5d-b6e2-081f25d0456d Correspondentie over het 10e internationale wiskundigencongres in Amsterdam 1954 1 omslag 48 http://proxy.handle.net/10648/39cba795-23a7-403f-aa72-dd9de87aa66e Rapporten over het 6e congres van de Europese Unie van de Federalisten 1956 1 omslag 49 http://proxy.handle.net/10648/1910049a-bfe4-43a7-85cb-044bb88c94f7 Correspondentie inzake de huisvesting van de kanselarij te Luxemburg 1953-1959 1 omslag

Voor woning chef de poste zie inv.nr. 60

50 http://proxy.handle.net/10648/568a7131-05bb-4820-8917-9789c270fc47 Persoonsdossier van L.E. Fleury, secretaresse; tevens correspondentie over de lokale hulpkracht M.A. Lamesch-Urbanus 1957-1959 51 http://proxy.handle.net/10648/37cb1c8a-154f-46e6-8e2b-f350aa629853 Persoonsdossier van H.A. Hooft, gezant/ambassadeur; correspondentie over de affaire Naundorf-de Bourbon; verheffing van het gezantschap tot ambassade; agrément en benoeming tot ambassadeur; overhandiging van de geloofsbrieven; terugroeping 1953-1955

Geloofsbrieven zie ook inv.nr. 62

52 http://proxy.handle.net/10648/fe860671-960d-43d5-a347-948fe9bdaf23 Persoonsdossier A.H. Philipse, ambassadeur,hierbij benoeming tot ambassadeur; verklaring ten behoeve van lokale hulpkracht L. Groben; correspondentie betreffende het archief van de missie Steenberghe; publicatie van A. Loesch ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Luxemburgse Raad van State 1957-1959

Benoeming zie ook inv.nr. 62

53 http://proxy.handle.net/10648/0d6a944d-4361-4413-a45c-07bcb91a3aef Persoonsdossier van J.J. Sissingh, secretaresse 1958-1959 54 http://proxy.handle.net/10648/a8ccef9b-7e3f-4d95-8bf0-25ccaa38877d Persoonsdossier E.W.G. Sunderman, secretaresse 1957-1958 55 http://proxy.handle.net/10648/d96c5876-d7d3-42e7-bde0-66c761c934c8 Persoonsdossier van Jhr. P.D.E. Teixeira de Mattos, ambassadeur, hierbij benoeming tot ambassadeur, overhandiging van geloofsbrieven, terugroeping 1955-1956

Zie ook inv.nr. 62

56 http://proxy.handle.net/10648/24294739-7896-4486-8946-4281573fe026 S.G.M. Baron van Voorst tot Voorst, hierbij correspondentie over Joegoslavische onderscheiding 1964

Afgesloten, zie verder archief derde blok

57 http://proxy.handle.net/10648/be51881f-a194-4371-929e-eb858b9f752f Conduiterapport van G.P. Keukens, H.G.A. Elink Schuurman en mr. W.A. Frowein 1964 1 omslag 58 http://proxy.handle.net/10648/9eefb032-f49f-412b-aa60-e4b1ccde2e00 Stukken betreffende bevorderingen, mutaties, overplaatsingen: bevorderingen: E.W.G. Sunderman, R.J. van Groningen, ir. D. Vries en H.N. Zaalberg; mutaties (benoeming en overplaatsing): cultureel attaché J.A. van Houten; militaire attaché H.L. van der Tuuk, J. van Nieuwenhuijzen, Jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland; ambassadeur Jhr. O. Reuchlin; secretaresse R.J. Sissingh; kanselier H.N. Zaalberg; handelsattache's J.M. Devers, W.S.J. Campagne, Drs. W. van Walen; landbouwattaché's ir. W.G.A. Lammers, ir. D. Vries, dr.ir. D. de Waal; sociaal attaché's R.J. van Groningen; J.A.U.M. van Grevenstein 1954-1964 1 omslag 59 http://proxy.handle.net/10648/fe0210b9-4f64-4d9e-a45b-c6e59650fded Correspondentie inzake pensioenaanvraag en ontslag van E.W.G. Sunderman 1958 1 omslag 60 http://proxy.handle.net/10648/63e22fe9-a485-4dfe-b149-09dd71713e8c Stukken betreffende aanstellingen, salaris en huurcontract: aanstelling, salaris en ontslag van M.A.Lamesch-Urbanus; salaris en vervanging van L.E. Fleury; salaris van H.N. Zaalberg; huurcontract van de woning van de chef de poste; aanstelling van C.W. van Dijk 1954-1963 1 omslag

Afgesloten, zie verder archief derde blok

2. Protocol (code 2) 61 http://proxy.handle.net/10648/4eaeee45-23f0-48ea-9af0-c70beeca13a7 Stukken betreffende feestdagen, herdenkingen en recepties: correspondentie over de bijwoning van het zilveren huwelijksfeest van koningin Juliana door de Luxemburgse groothertogelijke familie; voorbeelden van gelukwensen ter gelegenheid van het zilveren huwelijk van koningin Juliana 1952 1 omslag

Zilveren huwelijksfeest zie ook inv.nr. 96

62 http://proxy.handle.net/10648/b3dee3c6-2a07-4a08-9d8b-022510a0b982 Geloofs- en terugroepingsbrieven Corps Diplomatique: rapporten over de overhandiging van geloofsbrieven en terugroeping van de chefs van buitenlandse missies in Luxemburg, hierbij voorbeelden van inkennisstelling aan het Corps Diplomatique; belangenbehartiging door Nederland ten behoeve van Luxemburg bij de overhandiging van de geloofsbrieven van de gezant van Egypte in Luxemburg; correspondentie en rapporten over de overhandiging van de geloofsbrieven van ambassadeur H.A. Hooft, voorbeeld van inkennisstelling aan Corps Diplomatique; correspondentie inzake de terugroeping van ambassadeur H.A. Hooft, agrément, aanbieding van de geloofsbrieven van ambassadeur JHr. P.D.E. Teixeira de Mattos, voorbeelden van inkennisstelling aan het Corps Diplomatique; correspondentie inzake de terugroeping van Jhr. Teixeira de Mattos, agrément, benoeming en overhandiging van de geloofsbrieven van ambassadeur A.H. Philipse, voorbeelden van inkennisstelling van het Corps Diplomatique, correspondentie over de terugroeping van A.H. Philipse, agrément, benoeming en overhandiging van de geloofsbrieven van ambassadeur Jhr. O. Reuchlin, voorbeelden van inkennisstelling van het Corps Diplomatique; correspondentie over het agrément en de benoeming van ambassadeur mr. S.G.M. Baron van Voorst tot Voorst 1963-1964 1 omslag

Gezant Egypte zie ook inv.nr. 168, geloofsbrieven Hooft zie inv.nr. 51, geloofsbrieven Texeira de Mattos zie inv.nr. 55, geloofsbrieven Reuchlin zie inv.nr. 52

63 http://proxy.handle.net/10648/cda8e185-bea8-498c-8fb4-558ab3c8a3fc Correspondentie over regelingen inzake het verlenen van onderscheidingen aan ambtenaren van Belgische en Luxemburgse nationaliteit in het kader van de Benelux 1963-1964 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 64/91/179

64 http://proxy.handle.net/10648/d1a7446a-b01e-4737-ac52-c590231bdf8f Correspondentie inzake de verlening van Nederlandse onderscheidingen aan buitenlanders o.a. ter gelegenheid van de ondertekening van het Beneluxverdrag ter gelegenheid van de totstandkoming van de liberalisatie van het wegvervoer, naar aanleiding van de behartiging van de Luxemburgse diplomatiek belangen door Nederlanders vertegenwoordigers in het buitenland: op naam: Ch. Wirtgen, J. Hayot, G. Gredt, J.P. Lenners, A. Huss, P. Werner, P. Wilwertz , J.P. Buchler, E. Brisbois, P. Guill, R. Logelin, A. Duhr, G. van Werveke, P. Calmes, A.L. Boot, G. Heisbourg, E. Schaus, P. Simons-le Gallais, P. Schonkert, L. Tribou, P. Pierrard, A. Thorn, A. de Muyser, J.P. Hoffmann, J. Schmit, M. Knaff, E. Colling, R. Schaffner, P. Pescatore, A. Philippe, P. Wurth; correspondentie inzake een Luxemburgse decoratie voor L. de Block en lijst met namen ter gelegenheid van het staatsbezoek van de koning van Noorwegen aan Luxemburg 1953-1964 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 70/73/75/79/87/91/92

65-88 Correspondentie inzake het verlenen van een Nederlandse onderscheiding aan Luxemburgers en een Belg 1958-1964 24 omslagen 65 http://proxy.handle.net/10648/6fe55149-a036-4ad7-b862-1f5b4cfe2172 J. Anders 1958-1959 66 http://proxy.handle.net/10648/43a6a705-3897-4768-a42f-301bf35e4619 Ch. Beffort 1961 67 http://proxy.handle.net/10648/7935fb5d-4dc1-4d98-9a6a-6b5aa67c1fa9 I. Bessling 1958 68 http://proxy.handle.net/10648/8ae1c13d-fa31-4e3f-8dfd-989c3bb00d4b A. Borschette 1962 69 http://proxy.handle.net/10648/d11e7e7e-4c90-40b1-afe1-e2162ea90166 J. Brucher 1959-1960 70 http://proxy.handle.net/10648/e66fb99a-1df0-4452-80ce-2203d994de28 J.P. Buchler 1958

Zie ook inv.nr. 64

71 http://proxy.handle.net/10648/9127d9ec-57ce-4e3d-b37b-353c79ba8036 A.J. Clasen 1963 72 http://proxy.handle.net/10648/90ecefcd-03d7-44a8-9d25-dddf962d44b7 P. Elvinger 1960-1961 73 http://proxy.handle.net/10648/b2f900c8-a67b-4f08-bb30-fcb077cf92f1 P.M. Guill 1961-1963

Zie ook inv.nr. 64

74 http://proxy.handle.net/10648/37d91fb5-1de4-498c-a5dd-2ccf17942da9 Ch.L. Hammes 1961-1963 75 http://proxy.handle.net/10648/f7ac4c02-91b7-49ee-85d8-390579974b97 A. Huss 1958

Zie ook inv.nrs. 64/91/92

76 http://proxy.handle.net/10648/ae817e41-a509-41b3-812b-af3df533f493 F. Koster 1961 77 http://proxy.handle.net/10648/f8fedf47-25de-458a-96a2-cc3ea8e95440 J.P. Kremer 1961 78 http://proxy.handle.net/10648/5b568eda-1635-42b2-b3df-f07aa1f4d549 C. Linden 1960-1961 79 http://proxy.handle.net/10648/9e7a6907-c680-4f0a-afcd-c51f863467a9 R. Logelin 1958 80 http://proxy.handle.net/10648/9d9b3739-7560-45f0-b5fe-57a0b8c9581f M. Lucius 1960-1961

Zie ook inv.nr. 90

81 http://proxy.handle.net/10648/b1a001cf-4f50-4048-b394-737260744055 L. Molitor 1963 82 http://proxy.handle.net/10648/923298b7-c841-45fc-841c-53bb33316b3e J.Olinger 1962 83 http://proxy.handle.net/10648/58856297-7bc0-41a9-a955-6b8b765b9568 E.M.A. Pierson (Belg) 1962 84 http://proxy.handle.net/10648/b09a6815-dc37-4607-8065-65a99dbfc1f4 L. Schaus 1958 85 http://proxy.handle.net/10648/5c4a7a16-3265-4153-966f-e0cc9550eb6a P. Schulté 1964

Zie ook inv.nr. 91

86 http://proxy.handle.net/10648/445a7938-08cb-448c-8328-be9c205a2e43 A. Weyland 1960-1961

Zie ook inv.nr. 94

87 http://proxy.handle.net/10648/bc7174fe-b1d0-442c-b549-fd991b399070 P. Wilwertz 1958-1960

Zie ook inv.nrs. 64/92

88 http://proxy.handle.net/10648/024af99e-a6b0-43f0-8e29-2faa76c42302 P. Winter 1958-1959
89 http://proxy.handle.net/10648/d5e6e8f8-d46c-4ff3-a297-a70f6e1fa39e Correspondentie inzake Luxemburgse onderscheidingen: Orde van de Eikenkroon en Orde van Verdienste 1958-1961 1 omslag

Zie ook inv.nr. 91

90 http://proxy.handle.net/10648/483db149-b540-4a08-9f39-5a904edcb7c6 Correspondentie inzake Nederlandse onderscheidingen aan buitenlanders en Luxemburgse onderscheidingen een Nederlanders, waarbij correspondentie over restitutie van versierselen: op naam: Prins Bernard, G.C.D. Baron van Hardenbroek, S. Baron van Heemstra, M. Lucius, W.J. Baron van Lynden, J.E.H. Baron van Nagell, C.H.P.W. van den Oever, J.H.L.J. Baron Sweerts de Landas Wijborgh 1948-1964 1 omslag

Lucius zie ook inv.nr. 80

91 http://proxy.handle.net/10648/24e3a521-82f8-49d8-918d-155cd4b1d86e Correspondentie inzake Nederlandse onderscheidingen aan buitenlanders en buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders, hierbij correspondentie over restitutie van versierselen, decoratieverlening naar aanleiding van hulpverlening bij de watersnoodramp februari 1953; ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin; ter gelegenheid van de ondertekeningen van de Beneluxaccoorden. Gegevens over Luxemburgse onderscheidingen, o.a. de Orde van Burgerlijke en Militaire Verdiensten, Orde van Adolf van Nassau; op naam: A. Baron van Schimmelpenninck van der Oye, L. Greisen, J. Wirion, K.J. Groos, E. Speller, Ch. Wirtgen, K. of W. Brouwer, J. Hayot, J.H. van Royen, E. Heck, P. Knaff, J. de Coelho Lisboa (Brazilië, belangenbehartiging), dr. C.D.A. Baron van Lynden, N. Hommel, C.J.A. van Lede, Jhr. A.G. Sickinghe, N. Braunshausen, A. Huss , C. Hemmer, F. Lemmer, W.J.H. Mulier, T. Neuman, dr. A. Hemes, dr. H.N. Boon, Baron Speyart van Woerden, mr. Tammenoms Bakker, prof. J.E. Schmit, F. Huberty, G. van Werveke, N. Biever, C.S. Sixma Baron van Heemstra, J.C.C. Phaff, G. Zuchelt, F. Metzler, H. Scheuer, J.P. Kohl, dhr. Fritsch, H. Roger, F.Turk, G. Thorn, P. Schulte, mr. dr. J.A. Baron de Vos van Steenwijk, G. Heisbourg, L.J.Ries, H. le Gallais, P. Reuter, A. Duhr, mr. J.J.B. Bosch ridder van Rosenthal, A. Diederich, H.A. Hooft 1953-1956 1 omslag

Watersnoodramp 1953 zie ook inv.nr 153, ondertekening Beneluxaccoorden zie ook inv.nr. 63/64/179, orde van Adolf van Naussau zie ook inv.nr. 89, Wirtgen zie inv.nr 94, Hayot zie inv.nr. 64, Huss zie inv.nrs. 64/75/92, Schmit en Werveke zie inv.nr. 64; Schulté zie inv.nr. 85, Heisburg en Duhr zie inv.nr. 64, Ries zie inv.nr. 92

92 http://proxy.handle.net/10648/2434150c-c6ce-4907-a1fc-5b7f85417e97 Correspondentie inzake Nederlandse onderscheidingen aan buitenlanders en buitenlandse onderscheidingen aan buitenlanders, o.a. ter gelegenheid van staatsbezoeken, verjaardag van de koningin, en over restitutie van versierselen. Op naam: L. Ries, dr. J. Kubitschek de Oliveira, Jhr. mr. R. de Marees van Swinderen, G. Sonderman, R. Fritsch, A. Fritsch. E. Raus, R.P. Fournelle, V. Bodson, P. Hamer, G. Martino, G. Andreotti, V. Badini-Confalonieri, R. del Bo, B. Migone, C. Baldoni, R. Giustiniani, E. Aillaud, E. Carrara, P. Braun, Jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, E. Colban (belangenbehartiging), N. Prussen, P. Koch, J. Bech, Graaf R. de Marchant et d'Asembourg, F. Halle, M.D. Hol, N. Halle, M. Steffen, G. Goetz, L. Hansen, A. Hengesch, W. Majeres, R. Scholtes, E. Voss, F. Thill, H. Detail, R.Kohnen, J. Louis, A. Kugener, P. Hoffmann, V. Bisdorff, mr. H. Daniëls, mr. J.P.M. Aghina, mr. D.J.M van Thiel Coovels, Jhr. R. de Beaufort, E. van Beinum, A. Kunnen, A. Calmes, G. Gredt, J.P. Lenners, prof.mr.dr. A.C.D. de Graeff, A. Huss, prof. dr. A.A. Smijers, P. Wilwertz, P. Weber, Jhr. V.E.A. Boreel van Oldenaller, L. Wolff, R. Hentgen; lijsten van Luxemburgers aan wie een Nederlandse onderscheiding werd verleend in de jaren 1948-1958 (namen niet geklapperd) 1956-1957 1 omslag

Ries zie ook inv.nr. 91, Gredt en Lenners zie inv.nr. 64, Huss zie inv.nrs. 64/75/91, Wilwertz zie inv.nrs. 64/87

93 http://proxy.handle.net/10648/e907c0be-150a-4971-88f2-e36a5eab019d Correspondentie inzake Luxemburgse onderscheidingen voor keizerin Menen van Ethiopië en prins Kaffari Makonnen van Ethiopie 1962 1 omslag 94 http://proxy.handle.net/10648/c89b3191-d87b-41b5-9cb2-03193c0a2031 Correspondentie inzake uitwisseling van onderscheidingen ter gelegenheid van de overeenkomst betreffende de opheffing van personencontrole binnen de grenzen van de Benelux. Op naam: mr. A.J. Fonteyn, mr. E.O. Baron van Boetzelaer, A. Weyland 1960 1 omslag

Zie ook inv.nr 86, uitwisselingen van onderscheidingen zie inv.nrs. 65/91/92

95 http://proxy.handle.net/10648/c6d685ae-3980-48b8-8be5-e987898e841f Correspondentie inzake de aanbieding van de Schumanmedaille aan Koningin Juliana 1964 1 omslag 96 http://proxy.handle.net/10648/32de3bf3-f49b-494e-84dd-3ef072a21dfa Stukken betreffende de benadering van het groothertogelijk huis; jachtvergunning voor de groothertogelijke familie; eventuele bijdrage van het Luxemburgs staatshoofd aan een publicatie ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van Koningin Juliana 1959-1962 1 omslag

Zilveren huwelijksfeest zie ook inv.nr. 61

97 http://proxy.handle.net/10648/6346473a-bcf9-4423-bb1a-49993788ab83 Geschenken, gelukwensen en groeten: correspondentie inzake de aanbieding van het geschenk aan de kinderen van de groothertogin naar aanleiding van de Europese Economische Gemeenschap (EEG)-excursie van plattelandsjongeren; de aanbieding van de autobiografie van prinses Wilhelmina aan de groothertogin 1960-1961 1 omslag 98 http://proxy.handle.net/10648/6f25add3-0d1d-46eb-893f-94dc83d336bc Stukken betreffende geboorten en verjaardagen van het Koninklijk Huis: correspondentie, rapporten en felicitatieregisters ter gelegenheid van verjaardagen van Koningin Juliana, hierbij voorbeelden van gelukwensen; gelukwensen ter gelegenheid van de geboorte van prins Guillaume van Luxemburg; belangenbehartiging ten behoeve van Luxemburg ter gelegenheid van de verjaardag van de president van Finland 1953-1964

Afgesloten, zie verder derde blok

99 http://proxy.handle.net/10648/66a79eb9-d1b6-4043-a7c2-bc77379c5184 Correspondentie inzake het huwelijk van prins Jean van Luxemburg over o.a. het geschenk van de Nederlandse regering en belangenbehartiging bij aanbieding van gelukwensen 1952-1953 1 omslag

Zie ook inv.nr. 28

100 http://proxy.handle.net/10648/961219dd-8202-4de1-9096-06c9d128d20c Stukken betreffende verloving en huwelijken: correspondentie over de bijwoning van het huwelijk van prinses Marie-Adelaïde van Luxemburg door de prinsessen Beatrix en Irene; belangbehartiging: doorzending van souvenirs van wijlen prinses Ingeborg van Zweden aan de erfhertoging van Luxemburg; correspondentie over de verloving en het huwelijk van prinses Irene 1958-1964 1 omslag

Afgesloten, zie verder derde blok

101 http://proxy.handle.net/10648/7f44dc42-b78b-4d44-8d28-d40b189ad0d0 Stukken betreffende ongevallen, ziekten en overlijden: correspondentie inzake het overlijden van prinses Wilhelmina, hierbij voorbeelden van rouwbeklag, condoleanceregister; correspondentie met het Corps Diplomatique naar aanleiding van het overlijden van paus Johannes XXIII; belangenbehartiging: correspondentie over de vertegenwoordiging van het Luxemburgse groothertogelijk huis bij het overlijden van Jacques de Bourbon-Parma 1962-1964 1 omslag

Afgesloten, zie verder derde blok

102 http://proxy.handle.net/10648/2438ae09-e68e-4e47-be05-b52a81f21826 Stukken betreffende reizen: Luxemburgse missie naar het Vaticaans concilie; groothertogelijke bezoeken aan de Verenigde Staten en Frankrijk 1962-1963 1 omslag

Staatsbezoeken van het groothertogelijk paar, zie ook inv.nr. 161

103 http://proxy.handle.net/10648/a3e64a08-c894-4253-ae68-1b03ee803c79 Correspondentie inzake de bloemenhulde van het Corps Diplomatique aan de groothertogin ter gelegenheid van nieuwjaar (voorbeeld) 1960 1 omslag

Geschenken van Corps Diplomatique, zie ook inv.nr.28

3. Juridische aangelegenheden (code 3) 104 http://proxy.handle.net/10648/dfc5ac4c-e06e-4691-8eff-ea762b77085b Correspondentie over de verheffing van de wederzijdse diplomatieke vertegenwoordigingen van Luxemburg en de Sovjetunie tot ambassade 1961 1 omslag

Zie ook inv.nr. 168

105 http://proxy.handle.net/10648/74d7f3f9-c4b6-4c6c-b1fe-2e8a149ecaf8 Stukken betreffende grondgebied en grenzen: gegevens over Luxemburgse burgerrechtelijke artikelen inzake dwaling naar aanleiding van het grensgeschil Baarle Hertog-Baarle Nassau 1957 1 omslag

Zie ook visserijgeschil IJsland inv.nr. 160

106 http://proxy.handle.net/10648/67fb5dc7-f96e-4f30-8800-f27084373fa5 Correspondentie inzake de erkenning door Luxemburg van de Sovjetunie als verdragsluitende partij bij de conventies betreffende de vreedzame regeling van internationale conflicten (Haagse Vredesverdragen, 1899 en 1907) 1956 1 omslag

Zie ook Haagse verdragen inzake privaatrecht inv.nrs. 29/31/111

107 http://proxy.handle.net/10648/93cbcc0f-bae8-46cc-9864-6cb01b27bb95 Correspondentie en inlichtingen inzake de Luxemburgse krijgsgevangene in de Sovjetunie, M. Bax 1955 1 omslag

Krijgsgevangenen in de Sovjetunie zie ook inv.nr. 6

108 http://proxy.handle.net/10648/06773006-18be-4fca-ae69-17f8cef4c31a Stukken betreffende oorlogsschade: oorlogsschadeclaims van W.A. Roberti, M.J. van de Wouw; sluiting oorlogsschadeovereenkomst tussen Nederland en Luxemburg 1954-1961 1 omslag

Zie ook inv.nr. 34

109 http://proxy.handle.net/10648/dd66e8e7-398f-4ee8-bcb4-9f92a0906c96 Stukken betreffende herstelbetalingen en schadeclaims van mogendheden: oorlogsschadeovereenkomsten van Luxemburg met Tsjechoslowakije en Hongarije; schadevergoeding wegens nazivervolging, hierbij Luxemburgs-Nederlandse samenwerking; Luxemburgs standpunt ten aanzien van het Duits vermogen in de Verenigde Staten; Duits-Luxemburgse onderhandelingen, o.a. in verband met oorlogsschadevergoedingen, sluiting van een algemeen verdrag tussen Luxemburg en de Bondsrepubliek Duitsland (BRD); onderhandelingen van Nederland en Luxemburg met Tsjechoslowakije over een tegemoetkoming voor onderhoudskosten van kamp Theresiënstadt 1953-1964 1 omslag 110 http://proxy.handle.net/10648/d445a52a-586e-4e95-abb4-f99ecda9bcda Stukken betreffende vijandelijk vermogen: oorlogsschadeclaims (vijandelijk vermogen) van de Vereinigte Glanzstoff-Fabriken A.G. en J.P. Bemberg A.G. (AKU) in Luxemburg; rechtsherstel van P. Möllenhoff-Dattler, E. Vollmann 1954 1 omslag 111 http://proxy.handle.net/10648/531f5dd1-b74f-4aca-9c9e-7f38808a1212 Correspondentie inzake diverse overeenkomsten op internationaal privaatrechtelijk gebied, o.a. Haagse Verdragen 1954-1964 1 omslag

Zie ook inv.nr. 29/31; Haagse Vredesverdragen zie inv.nr. 106

112 http://proxy.handle.net/10648/c8e25b26-0482-4009-b5d0-d4c57af3f8e2 Stukken betreffende diplomatiek en consulair recht; instelling van "cartes diplomatiques" in Luxemburg; identiteitskaarten voor het Corps Diplomatique in Luxemburg 1954-1963 1 omslag 113 http://proxy.handle.net/10648/f63da53d-ea48-4fcb-9765-fefcf92c7a0c Stukken betreffende diplomatieke voorrechten: douanefaciliteiten en vrijdom van belastingen voor het Corps Diplomatique in Luxemburg 1953-1961 1 omslag 114 http://proxy.handle.net/10648/a0907a52-a2d9-4b97-b4f5-828423b8d76a Correspondentie en rapporten over de Nederlandse gemeenschap in Luxemburg; hierbij een lijst van naar Luxemburg geëmigreerde Nederlandse boeren vanaf 1951 (1959 en 1963) 1959 t/m 1963 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 40/148/149/151

115 http://proxy.handle.net/10648/32914506-44d1-4ff6-a28b-26370368f9b0 Correspondentie en rapportage over de Luxemburgse wetsontwerpen inzake de Rechten van de Mens 1953-1954 1 omslag 116 http://proxy.handle.net/10648/e58c3be1-d6a4-4e19-8698-e108425f68b5 Correspondentie en rapportage over de Luxemburgse nationaliteitswetgeving 1953-1961 1 omslag 117 http://proxy.handle.net/10648/f89ce5c0-fe69-4de7-82d8-be40975ef733 Correspondentie inzake nationaliteit op naam; mevr. Aidonidis-Schouten, C.C. de Bruin, M. Dantz, F. Ipavec-Kamminga, P. de Jong, E. Keller, D.H. Offerman, J.H. Olsem- Herman, A.M. Rings-Rocks, F. Waltmans en echtgenote 1956-1960 1 omslag

Nationaliteit op naam zie ook inv.nrs. 4/32/33/118/119/120

118 http://proxy.handle.net/10648/305cc5c7-0510-487d-b463-97e7d9858b60 Correspondentie inzake de naturalisatie van R. van Bleyswijk Somsbeek 1956-1960 1 omslag

Nationaliteit op naam zie ook inv.nrs 4/32/33/117/119/120

119 http://proxy.handle.net/10648/b656e25d-2892-4adf-8c37-5af6e7d6d307 Correspondentie inzake kennisgevingen over het behoud van Nederlanderschap: op naam: W.J. de Haas, E. de Brouwer-Mauermann, W.B.J.F. Hulster, J. Rech, F. Graul-Pol, H.Bisschop, T. Notermans-Ney, M.J.A. Lommel-Claessen, L.J.E.E. Grages, A.A. Pol, N. de Jong, A. de Bruin, H. Landau, N.H. Notermans, W.M.A. Smulders 1953-1964 1 omslag

Nationaliteit op naam zie ook inv.nrs. 4/32/33/117/118/120

120 http://proxy.handle.net/10648/ab132a26-230f-495c-9a16-f9ef244564e3 Correspondentie inzake het eventueel verlies van nationaliteit van het aaanstaande echtpaar J. Broers en J. Schlesser 1963 1 omslag

Nationaliteit op naam zie ook 4/32/33/117/118/119

121 http://proxy.handle.net/10648/2e31d6b1-ec1d-4305-a3e4-a39b7b30e77e Correspondentie inzake het Luxemburgs beleid ten aanzien van Duitse oorlogsmisdadigers 1954-1955 1 omslag

Zie ook inv.nr. 37

122 http://proxy.handle.net/10648/76c9bcf3-d6e2-4c2e-bf7e-5221e1d8980e Stukken betreffende Burgerlijke Stand: overeenkomst ten aanzien van het gratis verstrekken van akten van de Burgerlijke Stand; spelling van Nederlandse namen in acten door Luxemburgse ambtenaren 1953-1961 1 omslag

Burgerlijke stand zie ook inv.nr. 30

123 http://proxy.handle.net/10648/f22aa8ff-dc49-469c-ae99-dc5f53732806 Correspondentie inzake Luxemburgse opvattingen ten aanzien van overlijdensakten van bij vliegrampen omgekomen personen 1961-1962 1 omslag 124 http://proxy.handle.net/10648/30e4811b-328f-44d8-8a5f-b55d1878ea0a Correspondentie inzake Luxemburgse voorschriften met betrekking tot de bescherming van huurders van bedrijfspanden 1957 1 omslag 125 http://proxy.handle.net/10648/450cfc43-4059-414d-9f3a-139d8b667148 Correspondentie inzake het Luxemburgse standpunt over de vrijgave van voor privé gebruik bestemd diplomatiek en consulair vermogen (vijandelijk vermogen) 1953 1 omslag
4. Openbare orde, volksgezondheid (code 4) 126 http://proxy.handle.net/10648/938e9689-19c8-47fe-b6fb-e3c8c73969b9 Correspondentie over de onderhoudsplicht van H.M. de Werk 1959-1964 1 omslag 127 http://proxy.handle.net/10648/44139f6c-16ac-4387-86d2-4b6a061dc3bc Correspondentie inzake de Haagse overeenkomst over industrieel eigendom 1960-1961 1 omslag 128 http://proxy.handle.net/10648/312c0053-e29b-4f89-a167-c368ef895071 Correspondentie inzake vergunning tot het dragen van vuurwapens voor Luxemburgse gendarmechauffeurs in Nederland 1959 1 omslag 5. Waterstaat, verkeer en vervoer (code 5) 129 http://proxy.handle.net/10648/22ec0fcf-bc60-45a0-9ef2-5f9ca6b30214 Correspondentie inzake de uitwisseling van inlichtingen (politieke en juridische antecedenten) omtrent personen 1959-1961 1 omslag 130 http://proxy.handle.net/10648/c98eb9b4-0465-45ee-a6c6-30821aa180ac Correspondentie inzake regelingen van het reizigersverkeer tussen Nederland en Luxemburg; hierbij o.a. regeling ten aanzien van vluchtelingen en ten aanzien van samenwerking in Beneluxverband 1955-1963 1 omslag

Regelingen reizigersverkeer zie ook inv.nrs. 4/5

131 http://proxy.handle.net/10648/85aa1bec-779c-4574-b99f-3d7fed3d051a Stukken betreffende de kanalisatie van de Moezel 1953-1964 1 omslag

Zie ook inv.nr. 35

132 http://proxy.handle.net/10648/6acd90ad-757f-4790-8ec8-23568b6e4fb4 Correspondentie inzake de mogelijkheid tot reductie op reiskosten bij de Luxemburgse spoorwegen voor Nederlanders met grote gezinnen 1954 1 omslag 133 http://proxy.handle.net/10648/3e034477-a882-495f-ac51-71bfa761886c Correspondentie inzake de harmonisatie van verkeersvoorschriften in de Benelux en diverse andere Europese landen 1959-1960 1 omslag 134 http://proxy.handle.net/10648/e5dc742e-a183-4176-95bd-2d2191907de2 Correspondentie inzake Beneluxsamenwerking bij het ontwerpverdrag over de behandeling van verkeersovertredingen 1960 1 omslag 135 http://proxy.handle.net/10648/616abf93-4c9e-42ff-b069-f094df40bcc0 Correspondentie over de Luxemburgse goedkeuring van de internationale overeenkomst over bijzonder materieel voor het vervoer van bederfelijke voedingsmiddelen 1964 1 omslag 136 http://proxy.handle.net/10648/10c5e8ee-c300-47ba-87e5-3fca31f4a71e Correspondentie en rapportage inzake de activiteiten van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) in Luxemburg, hierbij o.a. de opening van een luchtvaartverbinding tussen Luxemburg en Amsterdam 1953-1956 1 omslag

Luchtvaart zie ook inv.nr. 1

137 http://proxy.handle.net/10648/6b9924de-2dc4-46d4-960e-303a4bd8bf40 Correspondentie en documentatie inzake de Luxemburgse goedkeuring van een internationale telecommunicatieovereenkomst 1953-1954 1 omslag
6. Economie en arbeid (code 6) 138 http://proxy.handle.net/10648/84c9055c-5dfb-492e-aa82-83f57a5db1a9 Stukken betreffende het Nederlandse en Luxemburgse standpunt over de bijwoning van een economische conferentie te Peking; de economische situatie in Luxemburg 1953-1954 1 omslag 139 http://proxy.handle.net/10648/b57f4cb3-09aa-4e5d-b95b-e7f2178b9f65 Correspondentie inzake de deblokkeringsovereenkomst Nederland-Luxemburg 1956-1958 1 omslag 140 http://proxy.handle.net/10648/e12ecf03-4e57-4b47-9f8a-fff5202dfc79 Correspondentie inzake de Luxemburgse wetgeving betreffende financiering van door publiekrechtelijke lichamen te verrichten kapitaaluitgaven 1962 1 omslag 141 http://proxy.handle.net/10648/957342e4-6073-43de-b498-e9722448f5fc Stukken betreffende de begrotingen van Luxemburg 1953 t/m 1957 1953-1957 1 omslag

Begrotingen, zie ook inv.nr. 159; begrotingen Luxemburgse ministerie van Buitenlandse Zaken zie inv.nrs. 166/170

142 http://proxy.handle.net/10648/b4ab3421-96d2-442b-82ee-7c819a296bb9 Stukken betreffende de internationale jaarbeurs in Luxemburg en de Nederlandse deelname hieraan 1952-1953 1 omslag

Zie ook inv.nr. 18

143 http://proxy.handle.net/10648/879378c4-276c-49a8-b05c-57d19a137e29 Correspondentie inzake Luxemburgse beperkende bepalingen voor Nederlandse handelsreizigers 1955-1956 1 omslag 144 http://proxy.handle.net/10648/1ead579b-b02f-4210-83b8-95a97aafe06b Correspondentie inzake de Luxemburgse goedkeuring van overeenkomsten over douanetarieven 1953-1959 1 omslag 145 http://proxy.handle.net/10648/d121aec0-9e86-461d-990d-acf4300bd71e Nota over de moeilijkheden bij de afzet van Luxemburgse wijn in Nederland 1960 1 omslag

Zie ook inv.nr. 184

146 http://proxy.handle.net/10648/6416520f-369b-42eb-97bf-260efd53a58d Correspondentie inzake de vrijmaking van de handel in visserijproducten in de Benelux 1954-1957 1 omslag 147 http://proxy.handle.net/10648/c88a70dd-ae84-40f1-baab-3984085cd7c4 Stukken betreffende inlichtingen omtrent D. Gednik in verband met emigratie 1960 1 omslag 148 http://proxy.handle.net/10648/8646eb2d-2bed-4a9e-b8dd-da0c25417aff Correspondentie inzake de emigratie van Nederlandse landbouwers naar de Benelux met name het gezin L.J.C. Segers-Urlings 1958-1961 1 omslag

Emigratie landbouwers, zie ook inv.nrs. 40/149/151; lijsten geëmigreerde landbouwers zie inv.nrs. 114/151

149 http://proxy.handle.net/10648/fef1a31a-29c4-4fdc-81f3-fa68c0c9b1e5 Correspondentie inzake de toepassing van het Nederlands-Luxemburgs vestigingsverdrag met name de moelijkheden voor Nederlandse landarbeiders in Luxemburg 1955 1 omslag

Zie ook inv.nr. 152; voor emigratie van Nederlandse landarbeiders zie inv.nrs. 40/114/148/151

150 http://proxy.handle.net/10648/9b49f20b-3dfc-42dc-9479-9bbda94802be Stukken betreffende arbeidsconflicten: rapporten over de staking in de Luxemburgse staalindustrie; gegevens over het stakingsrecht in Luxemburg 1955-1962 1 omslag
7. Maatschappelijke steun en voorzorg (code 7) 151 http://proxy.handle.net/10648/ace98e5d-c479-43fb-a6f9-150b0cdb40f3 Stukken betreffende emigratie: emigratie van Nederlandse landbouwers naar Luxemburg; lijst van naar Luxemburg geëmigreerde Nederlandse boeren; correspondentie betreffende H.P. Sluymers 1953-1956 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 40/114/148/149

152 http://proxy.handle.net/10648/cffa96a6-bd05-4b18-9674-513be4ef1554 Stukken betreffende maatschappelijke zorg en hulpbetoon: staking in de Luxemburgse ijzerindustrie; arbeidsvergunningen voor Nederlanders in Luxemburg W. van der Ham, H. de Haas-Putter, M.H. Janssen; Nederland-Luxemburgs verdrag inzake sociale zekerheid; sociale wetgeving in Luxemburg; pensioen E. de Brouwer-Mauermann; radiovoordracht van sociaal attaché R.J. van Groningen over Beneluxsamenwerking op sociaal-economische gebied; een inrichting geleid door J.H. en A.C. Speckman; verkorting van de arbeidsweek in Luxemburg; kinderbijslag voor G. L'Ortije 1953-1956 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 40/149

153 http://proxy.handle.net/10648/9988ad51-22cd-4707-b7e6-d86b19f66ade Stukken betreffende de Luxemburgse hulpverlening aan Nederland naar aanleiding van de watersnoodramp in 1953, hierbij enkele voorbeelden van correspondentie 1953-1954 1 omslag

Voor decoraties naar aanleiding van de hulpverlening zie inv.nr. 91

8. Culturele aangelegenheden (code 8) 154 http://proxy.handle.net/10648/49e437ef-4d27-4b6a-a04f-8e9faae9914a Stukken betreffende culturele aangelegenheden: ratificatie en uitvoering van de culturele accoorden tussen Nederland en Luxemburg; notulen van- en rapporten over de vergaderingen van de Gemengde Commissie voor de Toepassing van het Cultureel Accoord; voorstellen van dr. E.P. de Loos-Dietz en mr. D.A.F. de Loos; Breitner tentoonstelling in Luxemburg; subsidie van het Prins Bernhard Fonds voor de Nederlandse Vereniging; culturele samenwerking in Beneluxverband; lezing over Vincent van Gogh 1953-1964 1 omslag

Zie ook inv.nr. 36

155 http://proxy.handle.net/10648/c197255a-65d2-4612-b935-193f9dbae62d Stukken betreffende de onthulling van het nationale Luxemburgse oorlogsmonument te Wiltz en de Nederlandse aanwezigheid daarbij 1956 1 omslag 156 http://proxy.handle.net/10648/a2b243d2-b737-4b47-a7de-2d4fa1b508a7 Stukken betreffende onderwijs: Luxemburgs standpunt inzake de Europese universiteit; wettelijke regeling in Luxemburg op het gebied van de beroepsbescherming van architecten 1959-1960 1 omslag 157 http://proxy.handle.net/10648/7a6411b5-8736-40fa-b160-c634bbc1b909 Stukken betreffende kernenergie: Luxemburgs standpunt in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) ten aanzien van de SEP-reaktor; Luxemburgse ratificatie van het kernstopverdrag van Moskou 1962-1964 1 omslag

Euratom zien ook inv.nrs. 156/184/187

158 http://proxy.handle.net/10648/bd9f0701-2491-4dc1-9991-3b0cdea11d28 Stukken betreffende lichamelijke opvoeding en sport: doorzending aan Luxemburg van een nota van de Iraanse bond voor lichamelijke opvoeding; Luxemburgs antwoorden op een Nederlandse vragenlijst inzake lichamelijke opvoeding en sport 1956-1959 1 omslag
9. Staatskunde, internationale organisatie, landsverdediging (code 9) 9.1. Binnenlandse staatkunde 159 http://proxy.handle.net/10648/5e9c4631-34f3-49dd-8be7-e09e27975878 Stukken betreffende binnenlandse politiek: curriculum vitae van P. Elvinger; rapport inzake een Luxemburgse klacht over gebrek aan Benelux vooroverleg naar aanleiding van de conferentie in Parijs 1961(plan Wigny); Luxemburgse begroting voor 1963 en 1964 1961-1964 1 omslag

Begrotingen zie ook inv.nr. 141; begrotingen ministerie van Buitenlandse Zaken van Luxemburg zie inv.nrs. 166/170

9.2. Buitenlandse betrekkingen 160 http://proxy.handle.net/10648/43dd9eeb-0da7-456c-be40-59c02f7a7c0d Correspondentie inzake het Luxemburgse standpunt over de IJslandse visserijkwestie 1958 1 omslag

Grondgebied zie ook inv.nr. 105

161 http://proxy.handle.net/10648/a990c5a4-1940-4ab7-88b3-c83780f7871f Correspondentie inzake staatsbezoeken: eventueel staatsbezoek van de keizer van Ethiopië aan Luxemburg; bezoek van staatshoofden van Frankrijk, België,Thailand en Noorwegen aan Luxemburg; bezoek groothertogelijk paar aan België, hierbij correspondentie over bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan België 1954-1964 1 omslag

Staatsbezoeken van groothertogelijk paar zie ook inv.nr. 102

162 http://proxy.handle.net/10648/1d2cf449-15e0-4962-88d4-4000a7b0e5b4 Rapporten over het Luxemburgse parlement en de Luxemburgse vertegenwoordiging in de Raad van Europa en het Europees Parlement 1959-1964 1 omslag 163 http://proxy.handle.net/10648/7b64dfe0-9f08-4add-accd-4731ae9de8d6 Correspondentie inzake gegevens over juridische eisen voor leden van de Luxemburgse rechterlijke macht alsmede lijst van advocaten in het district Luxemburg 1963-1964 1958-1963 1 omslag 164 http://proxy.handle.net/10648/a06fcffb-a804-4a16-b2b2-a732eae7b3c5 Correspondentie inzake nationale feestdagen en verjaardagen van het groothertogelijk huis, hierbij protocollaire richtlijnen voor het Corps Diplomatique 1959-1964 1 omslag 165 http://proxy.handle.net/10648/ef53213f-6e01-42a5-aa04-91f6c2bc9c58 Stukken betreffende de verhouding van Nederland tot andere landen: instructie inzake contact met diplomatieke vertegenwoordigers van Indonesië en de Sovjetunie 1957 1 omslag 166 http://proxy.handle.net/10648/3a5accbc-f934-4180-bdc9-c84ca891f214 Rapporten over de indiening van de Luxemburgse begroting van Buitenlandse Zaken, hierbij redevoering van de de minister van Buitenlandse Zaken over het buitenlands beleid 1961-1964 1 omslag

Zie ook inv.nr. 110

167 http://proxy.handle.net/10648/6f86813b-ee58-47ed-8820-171e9555fbe6 Rapporten en documentatie over het Verdrag van Vriendschap, Vestiging en Scheepvaart tussen de Verenigde Staten en Luxemburg 1962-1963 1 omslag 168 http://proxy.handle.net/10648/e6c58bbc-0d63-4474-9163-c1f2ace86105 Stukken betreffende diplomatieke betrekkingen van Luxemburg met diverse landen, hierbij belangenbehartiging door Nederland: gegevens over het Corps Diplomatique in Luxemburg; gegevens over de buitenlandse dienst van Luxemburg; Luxemburgse goedkeuring van het verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, op land: Japan, Syrië, Egypte, Vaticaan, Nederland (ambassadeur dr. J.P. Kremer, P. Schilte, G. Heisbourg), Italië (ambassadeur A. Welter), Sovjetunie, Thailand, Noorwegen, Colombia, Verenigde Staten, België, Indonesië, Zuid-Afrika, Marokko, Algerije, Costa Rica 1953-1964 1 omslag

Egypte zie inv.nr. 62, Sovjetunie inv.nr. 104, Indonesië zie inv.nrs. 8/169

169 http://proxy.handle.net/10648/67a8e80d-8d35-4b69-a5d9-5ba94fc9bdc2 Stukken betreffende belangenbehartiging: behartiging van de Luxemburgse belangen door Nederland; beleid, instructies, historische documenten, verdrag Nederland-Luxemburg over samenwerking bij diplomatieke vertegenwoordiging; behartiging van Luxemburgse belangen bij: troonsbestijging van koning Feisal II van Saoedi Arabië; overlijden van president Gotwald van Tsjecho-Slowakije; diplomatieke betrekkingen met Iran, Brazilië, Argentinië, Congo, Turkije, Indonesië, Ghana, Tunesië; Jubileum van koning Haakon van Noorwegen; overhandigen van een Syrische nota inzake de conferentie van de Noord Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO); overeenkomst met Thailand inzake de afschaffing van diplomatieke en dienstvisa; consulaire belangen in Syrië en Portugal; onafhankelijkheidsfeesten in Somalië, Ivoorkust, Boven Volta, Niger, Trinidad, Tobago, Algerije, Malta; bezoek minister van Buitenlandse Zaken aan Denemarken 1950-1964 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 8/28/62/64/91/92/98/99/100/101/158/161/168/178

170 http://proxy.handle.net/10648/8f9c85ca-f67a-4884-a953-df53cf303cf4 Stukken betreffende multilaterale problemen: rapporten over de communistische partij in Luxemburg; rapporten over de positie van minister N. Biever; rapporten over de indiening van de Luxemburgse begroting van buitenlandse zaken, hierbij redevoeringen van de minister van Buitenlandse Zaken over het buitenlands beleid 1953-1957 1 omslag

Zie ook inv.nr. 166

171 http://proxy.handle.net/10648/b0197e83-0d46-4f09-b509-c393d9c9b92b Stukken betreffende de conferentie van voorlichtingschefs van de zes landen van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) 1960 1 omslag 172 http://proxy.handle.net/10648/80c4d54b-f378-4a8b-9384-c7e1158b9128 Stukken betreffende de bezoeken van minister Luns aan Luxemburg en Europese en Benelux-samenwerking 1964 1 omslag

Zie ook inv.nr. 173

173 http://proxy.handle.net/10648/74f9c7a8-00e5-4757-a7a7-502294489caa Stukken betreffende het Luxemburgse standpunt ten aanzien van de Europese politieke samenwerking 1963-1964 1 omslag

Zie ook inv.nr. 172

174 http://proxy.handle.net/10648/92acf89a-c763-4b8c-b477-a9c23da1eed7 Correspondentie inzake militaire attaché's: ontslag van B.A. de Veer, benoeming H.L. van der Tuuk 1955 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 26/58

175 http://proxy.handle.net/10648/189d42a7-edbf-46a3-87f6-223aedafa7de Correspondentie inzake de dienstplicht van L.A.J. Ribbers 1958 1 omslag 176 http://proxy.handle.net/10648/618e8206-ef12-45ad-9b75-3f9f1ec4346a Correspondentie inzake het militaire pensioen van N.B. Steyn 1952-1955 1 omslag 177 http://proxy.handle.net/10648/b92d4277-2924-4eb6-93b9-20d5709ed42d Correspondentie inzake de toelating van vliegtuigen van landen aangesloten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) 1959-1961 1 omslag

Zie ook inv.nr. 195

178 http://proxy.handle.net/10648/45a18169-c8ab-41fe-943b-1034cb9ddfac Correspondentie inzake de wijze van evacuatie van Benelux-vluchtelingen uit diverse landen in Oost-Europa, Afrika en Oost-Azië 1956-1962 1 omslag 179 http://proxy.handle.net/10648/3413acd5-811d-4ad1-aca0-c6c51938a4cc Stukken betreffende Benelux-aangelegenheden: ontslag van de Luxemburger Zahles van het Benelux-secretariaat; Benelux-bijeenkomst, mei 1953 in Den Haag; Benelux-bijeenkomst, december 1953; publicaties en redevoeringen over de Benelux; Luxemburgse ratificatie van diverse Benelux-protocollen; ondertekening van het Benelux-unieverdrag, hierbij decoratieverlening; publicatie van S.I.P. van Campen; Benelux-studiereis van ambtenaren van de Buitenlandse Dienst, 1964 1953-1964 1 omslag

Benelux zie ook: 4/8/9/10/11/12/13/14//19/31/37/63/64/91/130/133/146/152/154/159/172/178/179/180/181/182/183

180 http://proxy.handle.net/10648/2f03182b-f1aa-45ac-84a5-1bb354578abe Correspondentie inzake de Benelux Douaneovereenkomst en Benelux Monetaire overeenkomst, hoofdzakelijk met betrekking tot aanvullende protocollen 1954-1964 1 omslag 181 http://proxy.handle.net/10648/5be49a41-cc22-4bef-815c-2804f8b4fc93 Correspondentie inzake Benelux-samenwerking op juridisch terrein: eenmaking van het recht, Benelux gerechtshof 1953-1962 1 omslag 182 http://proxy.handle.net/10648/01a5e308-9e4e-4fae-81a5-921038c15712 Correspondentie over Benelux-samenwerking op landbouwgebied, hierbij o.a landbouwarbitrage, landbouwprotocollen 1956-1960 1 omslag

Benenluxlandbouw, zie ook inv.nr. 12

183 http://proxy.handle.net/10648/5f7683bf-1915-4570-994d-db5dfb0371ea Stukken betreffende de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 1956-1964 1 omslag 184 http://proxy.handle.net/10648/43f20988-c28a-46ba-a11e-4389d22da84d Stukken betreffende de samenwerking van de Europese Economische Gemeenschap (EEG): Luxemburgse wensen inzake de Europese bank en ten aanzien van de wijnhandel; goedkeuring van EEG- Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) verdragen; EEG-betrekkingen met de Duitse Democratische Republiek (DDR), Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en Denemarken; associatie van Suriname, Nederlandse Antillen en Afrikaanse landen met de EEG; betrekkingen EEG-Israël 1957-1964 1 omslag

Wijnhandel, zie ook inv.nr. 145, Euratom zie ook inv.nrs. 156/157/187, EEG zie ook inv.nrs. 97/171/172/173/185/186

185 http://proxy.handle.net/10648/26c13eb8-27b3-4151-ad8a-ac7d3a8f4f29 Stukken betreffende de bijeenkomsten van EEG-ministers 1957-1964 1 omslag 186 http://proxy.handle.net/10648/ab82afac-c6d7-4bca-830a-147bd5422d06 Stukken betreffende Luxemburgse reacties op voorstellen inzake de fusie van de executieven van de Europese instellingen 1963-1964 1 omslag

Zie ook inv.nr. 188

187 http://proxy.handle.net/10648/0b8982bf-ac4e-4318-8745-c8ab18e3aeb7 Correspondentie inzake Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)-aangelegenheden 1958-1960 1 omslag

Euratom, zie ook inv. nrs. 156/157/184

188 http://proxy.handle.net/10648/4ec8d7ef-37e1-4e4e-9de4-b669ca607917 Stukken betreffende aangelegenheden van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EKSG): opvolging van J. Monnet door R. Mayer; overeenkomsten met Zwitserland en Oostenrijk inzake spoorwegtarieven; fusie executieven van de Europese instellingen 1953-1958 1 omslag

Zie ook inv.nr. 186

189 http://proxy.handle.net/10648/33a2121a-084f-44f0-bafc-22884e1ebc0b Correspondentie inzake aangelegenheden van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, hierbij gegevens over in behandeling zijnde beroepen 1959-1960 1 omslag 190 http://proxy.handle.net/10648/c58c1b60-2cdc-47fd-94b6-b8dd2a0c0573 Stukken betreffende zaak 25/59 voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen: Nederlandse Staat tegen de Hoge Autoriteit van de EGKS 1959-1960 1 omslag 191 http://proxy.handle.net/10648/16c6f2c2-e421-4102-87fa-666f2aab134b Stukken betreffende de zaak 9/61 voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen: Nederlandse Staat tegen de Hoge Autoriteit van de EGKS 1961-1962 1 omslag 192 http://proxy.handle.net/10648/a6a933ca-c4e9-4f87-96ff-4f102352ff38 Stukken betreffende de zaak 13/61 voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen: Kleding verkoopbedrijf De Geus en Uitdenbogerd tegen Robert Bosch GmbH 1961-1962 1 omslag 193 http://proxy.handle.net/10648/cb548623-b840-4478-aec6-06ac471f446c Stukken betreffende de zaak 66/63 voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen: Nederlandse Staat tegen Hoge Autoriteit van de EGKS 1963-1964 1 omslag 194 http://proxy.handle.net/10648/9a0fe843-32fb-4636-a379-d801e0d32886 Stukken betreffende de Rode Kruis verdragen van Geneve: ratificatie door Luxemburg; eventuele toetreding van de DDR 1952-1959 1 omslag

Zie ook inv.nr. 4

195 http://proxy.handle.net/10648/3dda3f0f-5dae-441c-b1ee-d4fd38e358c6 Stukken betreffende NAVO-aangelegenheden: bezoek aan Luxemburg van Henri Spaak; rechtspositie van militairen uit de Verenigde Staten in Nederland 1957-1958 1 omslag 196 http://proxy.handle.net/10648/a90d1ded-a10d-4b73-904e-579dd63c9a30 Correspondentie inzake de samenwerking tussen de Verenigde Naties, Haagse Conferentie en Unidroit 1958 1 omslag 197 http://proxy.handle.net/10648/67a6cff5-5a8e-45ce-90b6-71f33c4263a3 Correspondentie inzake de internationale zeerechtconferentie van de Verenigde Naties 1958 1 omslag
3. Oude toegang 198 http://proxy.handle.net/10648/3ae75463-ff38-4733-8ea3-785c47da3bfd Inventaris van de eerdere bewerking van het archief van het Gezantschap/Ambassade te Luxemburg 1947-1964 1981 1 omslag