2.25.5344 Inventaris van het archief van de Koninklijke Notariële Broederschap (KNB), (1965) 1975-1999 (2004) Doxis Informatiemanagers Nationaal Archief, Den Haag 2009 Deze digitale toegang is in 2012 vervaardigd door ABS-Archeion op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2. Eindredactie: Henny van Schie, 20120224. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 . Beschrijving van het archief Koninklijke Notariële Broederschap KNB 1965-2004 merendeel 1975-1999 5344 38.30 meter; 1854 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Koninklijke Nederlandse Broederschap Het archief bevat dossiers over belangbehartiging van de beroepsgroep der notarissen, de Notariswet, tarieven, inkomen van notarissen, ereregelen, beroeps- en gedragsregels, scholing, voorlichting, toezicht op het notariaat, geschillen en klachten, alsmede over de uitvoering van de wetgeving aangaande rechtspersonen, belastingen, onroerend goed, hypotheken, erfrecht, huwelijk en echtscheiding. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Sinds 1842 hebben zich belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan die de rechtspraktijk in het algemeen hebben beïnvloed. Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben ook het notariaat beïnvloed. Met name de toegenomen complexiteit van de samenleving, de daarmee samenhangende sterk toegenomen regeldichtheid en de juridisering van de maatschappij hebben veel invloed op het notariële ambt uitgeoefend.

Na 150 jaar Wet op het notarisambt 1842, was de tijd rijp om de wet te wijzigen. Ten eerste is de Wet op het Notarisambt (Wna) nauw met het Burgerlijk Wetboek verbonden. Aangezien de herziening van het vermogensrechtelijke deel van het Burgerlijk Wetboek plaatsvond in 1992, was het wenselijk ook de Notariswet aan te passen aan de sterk veranderde maatschappelijke verhoudingen. Daarnaast was de oude wet een lappendeken van bepalingen. Ten derde waren het numerus-clausus systeem en het tarievensysteem van het notariaat niet in overeenstemming met het economisch beleid van het Ministerie van Economische Zaken, dat streefde naar meer marktwerking, ook in het notariaat.

De grootste drijfveer achter de wetsherziening was echter de wens tot een andere structuur en organisatie van het notariaat te komen. De noodzaak tot vernieuwing van het notariaat werd door het notariaat zelf vanaf de jaren zeventig onderkend. Verschillende commissies zijn door de notariële broederschappen en later de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ingesteld, om de positie van het notariaat en mogelijkheden tot herziening binnen het notariaat te bestuderen.

In 1991 is bij de KNB, de voorzitters van de Kamers van Toezicht en het Centraal Bureau voor Bijstand advies ingewonnen over een voorontwerp voor de nieuwe wet op het notarisambt. Na een langdurige parlementaire geschiedenis die voor een groot deel werd beheerst door de discussie over het vrijlaten van de tarieven, is de nieuwe Wet op het notarisambt op 1 oktober 1999 in werking getreden.

De strekking van de nieuwe wet is het garanderen van een goede kwaliteit van een notariële dienstverlening op een zodanig manier dat het notariaat de kwaliteiten bezit die voor een goede beroepsuitoefening en dienstverlening van het notariaat vereist zijn. Het doel van deze wet is, door middel van marktwerking, een prikkel tot innovatie, hogere kwaliteit en verbeterde productiviteit binnen het notariaat te veroorzaken. Daarnaast wordt met de nieuwe wet beoogd een voor de consument transparante sector te doen ontstaan. De nieuwe wet biedt verscheidene middelen om dit doel te bereiken, namelijk de liberalisering van het standplaatsbeleid, de mogelijkheid om ook buiten het eigen arrondissement handelingen te verrichten en het verlaten van het systeem van de vaste tarieven.

Bovendien, inhoudelijk gaf de wet aanleiding tot tal van vragen. Kernelementen als de onpartijdigheid van de notaris, de bescherming van derdengelden en de benoemingsprocedure ontbraken. In de nieuwe Wet op het notarisambt werden deze zaken expliciet geregeld. Ook werd de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een publiekrechtelijke beroepsorganisatie, met een verplicht lidmaatschap van alle notarissen en kandidaat-notarissen.

De huidige Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is de rechtsopvolger van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zoals die onder de oude wet bestond. De oude Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie was een gewone, privaatrechtelijke vereniging. Zij heette voor september 1997 ‘Koninklijke Notariële Broederschap’. Deze vereniging is ontstaan uit een samengaan in 1973 van de in 1843 opgerichte Koninklijke Broederschap der Notarissen in Nederland en de in 1851 opgerichte Broederschap der Candidaat-notarissen. In artikel 60 Wna is de KNB nieuwe stijl geregeld als een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 Grondwet.

De Broederschap der Candidaat-notarissen stond open voor allen die het Staatsexamen of het notariële doctoraal examen hadden gedaan, in de praktijk werkzaam of niet. De oude Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie kende dan ook bijzondere en buitengewone gewone leden, dat wil zeggen leden die niet in de praktijk werkten. Thans zijn alle in Nederland gevestigde notarissen en kandidaat-notarissen van rechtswege lid van de KNB op grond van artikel 60 Wna. De KNB biedt aan oud-leden die daarop prijs stelden de gelegenheid als ‘aangeslotenen’ de band met hun vroegere Broederschap te bestendigen.

Artikel 61, eerste lid Wna geeft aan de KNB de taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid. Haar taak omvat mede de zorg voor de eer en het aanzien van het notarisambt. Artikel 61, tweede lid geeft de mogelijkheid bij verordening beroeps- en gedragsregels van de leden van de KNB vast te stellen, alsmede regels ter bevordering van de vakbekwaamheid van de leden. Ook op andere plaatsen in de wet heeft de KNB verordeningsbevoegdheid gekregen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bewaring en de overdracht van het protocol, de administratie, interdisciplinaire samenwerking, de stage en de beroepsopleiding, het aktepapier, de ledenraad, de ringen en de notariële leden van de Kamers van Toezicht.

Als uitvloeisel van haar taak de eer en het aanzien van het notarisambt hoog te houden heeft de KNB de Stichting Voorzieningsfonds opgericht. De stichting herstelt in de eerste plaats schade die cliënten van een notaris lijden, doordat de notaris in gebreke is gebleken. In de tweede plaats verleent de stichting al dan niet financiële hulp aan notarissen. Het vermogen van de stichting wordt belegd door het bestuur, dat bestaat uit de leden van het KNB-bestuur. De directeur van het Bureau van de KNB staat het bestuur terzijde.

Artikel 62 regelt de structuur van de KNB: er is een bestuur, een ledenraad, een algemene ledenvergadering, alsmede afdelingen in elk arrondissement, ringen genaamd. De KNB houdt een bureau in stand, dat het bestuur bijstaat in de uitoefening van zijn taken (artikel 63 Wna).

Het bestuur van de KNB is belast met de algemene leiding van de KNB en met de uitoefening van haar in artikel 61 omschreven taken, alsmede met het beheer en de beschikking over haar vermogen. Het bestuur stelt jaarlijks een verslag op over zijn werkzaamheden ten behoeve van de algemene ledenvergadering en zendt dit om advies aan de ledenraad. Het brengt het verslag ter kennis van de minister van Justitie. Het bestuur stelt jaarlijks een verantwoording op van zijn financieel beleid alsmede een begroting, en zendt deze stukken om advies aan de ledenraad (artikel 64 Wna).

Het bestuur geeft voorts algemene leiding aan het bureau van de KNB en regelt zijn werkzaamheid. Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal secretarissen, waaronder de directie van het bureau. De directie is belast met de coördinatie van hun werkzaamheden en met de leiding van de dagelijkse gang van zaken van het bureau. (artikel 64 Wna)

Onder het regime van de oude Wet op het notarisambt waren deze structuur en gang van zaken geheel vergelijkbaar.

De ledenraad bestaat uit de voorzitters van de ringbesturen, alsmede een gewoon lid uit elke ring. Ieder lid heeft een plaatsvervanger (artikel 67 Wna). Volgens artikel 68 heeft de ledenraad de zorg voor de vaststelling van het algemene beleid van de KNB en treedt hij daartoe zonodig in overleg met het bestuur. Hij benoemt het bestuur van de KNB (artikel 71) en oefent toezicht uit op het bestuur (artikel 72). Hij adviseert aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering over het verslag dat het bestuur van de KNB over zijn werkzaamheden aan de vergadering moet geven, alsmede over het financiële beleid en de begroting. Dit waren in grote lijnen ook de taken van de ledenraad toen de KNB nog een vereniging was. Nieuw is de taak van het vaststellen van verordeningen door de ledenraad.

De artikelen 78 tot 81 regelen de algemene ledenvergadering van de KNB. De algemene ledenvergadering beraadslaagt en beslist zonodig over het verslag van de werkzaamheden van het bestuur van de KNB, alsmede over de financiële verantwoording en de raming. De algemene ledenvergadering stelt de hoogte van de contributie vast. De KNB draagt alle kosten die uit de uitvoering van de haar door de Wet op het notarisambt opgedragen taken voortvloeien.

In artikel 82 tot 86 worden de ringen behandeld. In elk arrondissement is een ring, waarvan de daar gevestigde en werkzame notarissen en kandidaat-notarissen lid zijn. De ring heeft een bestuur en een ringvergadering. Het bestuur van de ring is belast met de leiding van de ring alsmede met het beheer en de beschikking over zijn vermogen. Het brengt aan de ledenraad advies uit over de voorstellen voor verordeningen van de KNB. De ringvergadering benoemt het bestuur van de ring. De ringvergadering kiest de leden van het ringbestuur, van de ledenraad en de notariële leden van de kamers van toezicht. De ringvoorzitter zit het ringbestuur en de ringvergadering voor en is lid van de ledenraad. Daarnaast heeft de ringvoorzitter de taak te beslissen inzake geschillen over declaraties van notarissen (artikel 55, tweede lid Wna).

De status van publiekrechtelijke beroepsorganisatie brengt mee dat de KNB verordeningen kan vaststellen, die verbindend zijn voor haar leden en haar organen. Verordeningen worden slechts vastgesteld met betrekking tot onderwerpen waarvan de Wet op het notarisambt regeling bij verordening voorschrijft. Verordeningen mogen geen verplichtingen of voorschriften bevatten die niet strikt noodzakelijk zijn voor verwezenlijking van het doel dat met de verordening wordt beoogd en beperken niet onnodig de marktwerking (artikel 89 Wna). Artikel 90 Wna schrijft voor dat de leden over het voorstel van een verordening moeten worden geraadpleegd, waarna het bestuur van de ring zijn advies ter kennis brengt van de ledenraad.

Een verordening behoeft de goedkeuring van de minister van Justitie. De goedkeuring kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang (artikel 91 Wna). Besluiten van de ledenraad, van het bestuur of van andere organen van de KNB, niet zijnde een verordening, kunnen bij Koninklijk Besluit worden vernietigd (artikel 92 Wna).

Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 06.01 2.25 Selectie en vernietiging

Voor het kunnen bepalen van de meest passende handeling voor dossiers is gebruik gemaakt van de selectielijst zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 1 november 2005 (nr. 212 / pag. 12) en het ‘rapport institutioneel onderzoek betreffende de Koninklijke Notariële Broederschap en rechtsopvolgers na 1975’ opgemaakt door de KNB. Deze selectielijst is het instrument voor het bewaren en vernietigen van de archiefbescheiden van de KNB.

Verantwoording van de bewerking

Het te bewerken bestand is bewerkt door Doxis Informatiemanagers. Voorafgaand aan het project is in het archief schimmel geconstateerd. Om de schimmel te bestrijden is het archief behandeld met gammastralen.

Alle, te bewaren documenten zijn in nieuwe, zuurvrije mappen en dozen geplaatst. Alle dossieromslagen hebben etiketten gekregen, welke voldoen aan de ICN-kwaltiteitseis nr. 15.

Ongeveer een kwart van het archief moest vernietigd worden. Deze dossiers hebben een vernietigingsnummer toegekend. Een grote meerderheid mag reeds onmiddellijk vernietigd worden. Deze documenten zijn niet overgezet naar zuurvrij materiaal, maar in hun oorspronkelijke mappen en dozen gelaten. Behalve vernietigingsnummers heeft elk document dat vernietigd mag worden ook een V-doosnummer (bijv. (V-103)).

De KNB heeft haar archief van vóór 1975 op verzoek reeds vrijwillig aan het toenmalige Algemeen Rijksarchief overgebracht. Ondanks eerdere overbrenging is er wel een klein archiefbestanddeel aangetroffen uit het tijdsblok 1917-1974. De betreffende archiefbescheiden zijn meegenomen tijdens de inventarisatie, en van het te bewaren deel uit deze periode is een aparte lijst gemaakt. Het permanent te bewaren bestand, dat voor overbrenging in aanmerking komt, betreft dan ook het hoofdbestanddeel periode 1975-1999, en een klein KNB archiefbestanddeel van voor 1975. Deze archiefdelen zijn echter niet fysiek gescheiden gehouden.

Indien een dossier is geopend voor 1975, maar pas is afgesloten na 1975, bijvoorbeeld een dossier met een tijdsperiode van 1972-1980, dan is dit dossier in zijn geheel opgenomen in de bewaarlijst periode 1975-1999. De betreffende dossiers zijn dan niet gesplitst naar periode 1972-1974, en 1975-1980. Indien het zwaartepunt van een dossier in de periode 1975 – 1999 ligt, maar na 1999 is afgesloten is toch gekozen voor opname in deze bewaarlijst. Het dossier is niet gesplitst naar periode. Een dossier van 1998-2002 behoort dus toe aan de bewaarlijst 1975-1999.

Een uitzondering op bovenstaande regel zijn dossiers van de Commissie Beekhuis en Commissie Erfrecht. Van deze commissies zijn enkele deeldossiers aangetroffen, welke buiten de tijdsperiode 1975-1999 vallen. Zo zijn er archiefbescheiden van de Commissie Beekhuis, beginnend bij het jaar 1971, en eindigend in het jaar 1992. Er is voor gekozen om het volledige dossier bij de inventaris van het archiefbestanddeel 1975-1999 te houden. (bijvoorbeeld: Dossier Commissie Beekhuis / Wijziging Appartementenwet 1972 / Wet op de woningsplitsing (W.O. 16781)). Periode 1972. I-nr 47

Ordening van het archief

Het bewerkte KNB archief was niet op basis van handelingen gevormd. De KNB heeft in het verleden volgens het Basis archief code stukken en dossiers geclassificeerd. De semi-statische dossiers waren ook volgens deze archiefcode weggezet. Wanneer een dossier met één of meerdere dozen werd uitgebreid, dan werd er achter de code de toevoeging doos 1, 2 of 2a, 2b etc. geplaatst. Dit werd gedaan om de plaatsingsvolgorde van het archief zo goed mogelijk te kunnen bewaren.

Met de inventarisatie is het KNB-archief voor de periode 1975-1999 primair geordend naar handeling. Een handeling is een complex van activiteiten, gericht op het tot stand brengen van een product, die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. De formulering van de handelingen is in de regel toegespitst op het product. Echter, een handeling als zodanig omvat alle activiteiten die leiden tot het product. Dientengevolge is de neerslag van een handeling niet beperkt tot het (eind)product, maar omvat ze alle archiefbescheiden die in verband daarmee zijn voortgebracht.

Aangezien handelingen voortvloeien uit taken en bevoegdheden is het mogelijk dat een vermelde handeling in de praktijk nimmer is uitgevoerd. Het is immers altijd mogelijk dat een 'lege' handeling in de toekomst wel zal plaatsvinden. In de handelingen is sprake van ‘notariaat’; hieronder wordt verstaan de activiteiten met betrekking tot het notarisambt en de activiteiten die verricht worden ten aanzien van het werkveld van de notaris.

Binnen elke handeling is een document voorzien van een inventarisnummer (of, indien het document op basis van de handeling vernietigd mag worden, een vernietigingsnummer). Het inventarisnummer is een administratief hulpmiddel, en een opeenvolging van deze nummers hoeft niet te betekenen dat er enige relatie tussen deze dossiers bestaat. Wel zorgt het gebruik van deze inventarisnummers voor een betere toegankelijkheid van het archief. Via de nummers van achtereenvolgens handeling en inventaris kan de gebruiker gemakkelijk het document terugvinden. Alle nummers staan in volgorde en en face op de doos.

Op verzoek van de KNB blijven de dossiers betreffende rechtsvragen en adviezen achter bij de KNB het betreft ongeveer 11 m1. Deze dossiers kunnen worden gezien als onderdeel van een wetenschappelijke collectie en zijn als zodanig in te zien via het secretariaat van de KNB.

De gebruiker van het archief zoekt een document door het invoeren van een trefwoord of woord uit de inhoud (bij de KNB in het Adlib-systeem). Er verschijnt op het computerscherm naast de titel van het document: een beknopte omschrijving, de periode die het document beslaat, de trefwoorden, de handeling, en het inventarisnummer. De materiële weergave van mappen is een zoekterm die het Adlib-systeem heeft toegewezen. Dit houdt in dat een aantal inventarisnummers meerdere mapjes onder zich herbergen.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenDeels openbaar, deels beperkt openbaar (B). Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Koninklijke Notariële Broederschap, nummer toegang 2.25.5344, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, KNB, 2.25.5344, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

De inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar.

Verwante archieven

Zie 2.19.043 archief van de Koninklijke Notariële Broederschap tot 1975.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. Het voorbereiden, coördineren en evalueren van het beleid betreffende het notariaat, in samenwerking met de minister van Justitie

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 4 en 5 statuten KNB; artikel 61 en 68 Wna

Opmerking: Dit omvat mede overleg met de vaste commissies van de Tweede Kamer

1 http://proxy.handle.net/10648/9438ed06-9703-435e-85c1-1c5cdea6357b Verslagen en vergaderingen van de commissie Nieuwe Notariswet. 1966-1977 2 http://proxy.handle.net/10648/e3d60a49-c15a-4b59-9b0f-5bf0cc7d57ae Notities en correspondentie van de commissie Nieuwe Notariswet. 1966-1980 3 http://proxy.handle.net/10648/4befe903-5743-4dd4-9024-9d7527bdd667 Correspondentie met het Ministerie van Justitie inzake de kwaliteit van aktepapier, plus rapporten van TNO. 1968-1980 4 http://proxy.handle.net/10648/0a3b1710-3742-450d-9663-9cd1a7243446 Verslagen van vergaderingen. 1972 5 http://proxy.handle.net/10648/e2888fca-6700-447f-9942-dcb80d4f68a8 Advocatenakte of notariële akte bij oprichting van een vereniging. Kamerstukken, correspondentie, notities. 1972-1975 6 http://proxy.handle.net/10648/5a7ed2a1-02c6-425a-a122-028d032780bb Correspondentie en overleg met Meijburg & Co en het Ministerie van Financiën inzake het passiveren van de collectieve backservice-schuld aan het Notarieel Pensioenfonds en het vormen van een fiscale egalisatiereserve. 1974-1981. 7-8 Commissie Boek 6 NBW; verslagen besprekingen met Ministerie van Justitie en notities commissieleden. 1975-1977 7 http://proxy.handle.net/10648/cb182381-4996-4bc5-b779-b56bfd985752 Deel 1 8 http://proxy.handle.net/10648/263880e5-b84d-4bcb-926c-a26d02823c6e Deel 2 10 http://proxy.handle.net/10648/e7e68b9b-dcf2-468f-9a2f-c682babec019 Correspondentie betreffende de ontwikkeling en implementatie van het kostprijsvolgsysteem (KVPS). Brieven aan de staatssecretaris van Justitie, de minister van Economische Zaken, de Consumentenbond, de Vereniging Eigen Huis en de Bond van Medewerkers in het Notariaat inzake het KPVS. 1975-1997 11 http://proxy.handle.net/10648/9f9dde1b-fde7-4a30-9951-7d7b33ea30a3 Correspondentie met het Ministerie van Justitie en de Ringen inzake het gebruik van het Rijkswapen op andere stukken dan die waarover art. 45 van de Wet op het notarisambt spreekt. 1976. 12 http://proxy.handle.net/10648/0f3dda77-748b-4613-afe4-0ff9d337d3d3 Correspondentie met de staatssecretaris van Justitie inzake het woonplaatsdispensatiebeleid van notarissen. 1977-1979 13 http://proxy.handle.net/10648/24f18967-bbc1-4904-b51e-201afc5c821f Oprichtingen van stichtingen met een charitatief doel. 1977-1982 14 http://proxy.handle.net/10648/22dc9f07-e2a2-4289-ac80-4c72b2204d22 Notities van en correspondentie met het Centraal Bureau van Bijstand, de Kamers van Toezicht en het Ministerie van Justitie inzake de begrippen bewarings- en liquiditeitseis, de periodieke financiële controle van notarissen en het formulier t.b.v. het vaststellen van de bewarings- en liquiditeitspositie. 1977-1983 15 http://proxy.handle.net/10648/2ec7b9d7-8aaa-423f-b563-fff5c51d780b Correspondentie met het Ministerie van Justitie inzake preventief toezicht op vennootschappen. 1974-1978 16 http://proxy.handle.net/10648/10728a99-2151-4ba5-aecd-d82b5f0ba97a Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Commissie Sollicitatiegesprekken met de notarisleden van de Kamers van Toezicht op 9 maart 1978 over beoordelingsmethoden voor sollicitanten naar vacante standplaatsen. 1978 17 http://proxy.handle.net/10648/1c794b9c-aff6-474f-92ab-8bba30204676 Correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake artikel 17: Paspoortinstructie. 1978 18 http://proxy.handle.net/10648/d1106753-96d2-4cc5-8ca7-e9a3cfeb69b2 Brief d.d. 12 februari 1979 aan de staatssecretaris van Justitie inzake benoemingsbeleid en standplaatsenbeleid. 1979 19 http://proxy.handle.net/10648/134fa9ef-2c93-465f-87fa-d77d5b073537 Verzoek van het Ministerie van Justitie om een oordeel te geven ten aanzien van statuten van een pensioen BV. 1979-1983 20 http://proxy.handle.net/10648/fd79e827-37ec-465a-84c3-9709689fd06f Correspondentie met het Ministerie van Justitie over de invoering van een periodiek overleg over zaken het notariaat betreffende. 1980 21-22 Werkgroep Beoordelings- en Belangstellingsregistratiesysteem van kandidaat-notarissen. 1980-1983 21 http://proxy.handle.net/10648/964c11b8-19db-4363-ba86-6ec7b8699e8c Deel 1 22 http://proxy.handle.net/10648/c7d69106-1ec2-4914-9c49-0769fed7deba Deel 2 23 http://proxy.handle.net/10648/fd512e8d-1f18-478b-bf2a-b2a27f7df094 Correspondentie betreffende geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht in het fiscale strafrecht. 1980-1983 24 http://proxy.handle.net/10648/3c46871e-ddee-4912-857c-c4046ac26dfc Correspondentie met het Ministerie van Justitie inzake Bijscholingsproject invoering NBW. 1980-1986 25 http://proxy.handle.net/10648/9fdc4100-9687-40d0-881d-e0c8927bcf9e Brieven aan de minister van Justitie d.d. 3 december 1981 en 26 oktober 1982 n.a.v. het interim-Correspondentie met het Ministerie van Justitie en notities van de Commissie Vacante Kantoren inzake de afrekening tussen een waarnemer of opvolger in een vacant kantoor en de voorganger, met name in die gevallen waarin zo'n kantoor een verliesgevend resultaat had, en eindrapport van de Commissie Incasso, Beheer en Repertitie Auteursrechtgelden. 1981-1982 26 http://proxy.handle.net/10648/ef27412e-e508-4b88-a4f3-42ad3cd39448 Correspondentie met het Ministerie van Justitie en notities van de Commissie Vacante Kantoren inzake de afrekening tussen een waarnemer of opvolger in een vacant kantoor en de voorganger, met name in die gevallen waarin zo'n kantoor een verliesgevend resultaat had. 1981-1982 27 http://proxy.handle.net/10648/817bd280-e72f-403e-95ec-3ad9babc0fde Correspondentie met leden en het Ministerie van Justitie inzake de afgifte van de verklaring van geen bezwaar in bepaalde gevallen (Jukwerd bv, Muraland, Schildersbedrijf De Best, Coöp. Kaaswinkel Maatschap), de oprichting van buitenlandse rechtspersonen ter vermijding van het antecedentenonderzoek en de lange behandelingsduur bij de afgifte van de verklaringen van geen bezwaar, en landgoed BV's. 1981-1984 28 http://proxy.handle.net/10648/23caf8e7-45aa-4819-936b-3f9775a3a088 Notities en correspondentie inzake de ontslagprocedure voor kandidaat-notarissen en de positie van de werkloze kandidaat-notaris. 1981-1985 29 http://proxy.handle.net/10648/3512449b-a6e4-4827-b55b-3e82ae8d09e3 Verslag t.b.v. het HB van de bevindingen van de Werkgroep Algemene Voorwaarden inzake wetsontwerp 16983. Februari 1982 30 http://proxy.handle.net/10648/c235fb26-7545-46cf-97d0-df1a3faeb47c Rapport Werkgroep vorm en taal van vonnissen en beschikkingen. 1982 31 http://proxy.handle.net/10648/96560dce-4408-4c37-993f-bd57bde293ff Uitspraak van de Raad van State inzake geschil staatssecretaris van Justitie beteffende woonplaatsdispensatie. 1982 32-33 Correspondentie betreffende Commissie overgangsrecht NBW / Invoering NBW. 1982-1985 32 http://proxy.handle.net/10648/73579ea8-ca22-4fca-adab-44d8f18e5cf3 Deel 1 33 http://proxy.handle.net/10648/86e957d3-a5e1-4f5e-b892-53cae067f4f5 Deel 2 34 http://proxy.handle.net/10648/437ebf8d-7b55-483f-9234-f4c0c46c7b95 Besprekingen met de Staatssecretaris van Justitie over o.m. inkomensbeleid, standplaatsen- en benoemingsbeleid en de nieuwe notariswet. 1982-1985 35-36 Commissie overgangsrecht NBW / Invoering NBW. 1983-1985 35 http://proxy.handle.net/10648/2d3dc17a-6db8-488d-ae8c-7d58b075ea39 Deel 1 36 http://proxy.handle.net/10648/66ecd085-3714-4052-b9b4-c9b2f0ae9b5f Deel 2 37 http://proxy.handle.net/10648/f59df0a5-20fc-40c5-af48-7921ac87bdde Notities voor bestuur en ledenraad inzake de richtlijnen vacante kantoren en de afrekening salaris personeel, het overdragen van cliëntengelden aan de opvolger danwel waarnemer en het in bewaring nemen van gelden door de notaris-waarnemer. 1983-1986 38 http://proxy.handle.net/10648/5dbfea47-f749-4176-8106-a6c98f4e152a Vragen van leden over toepassing van de richtlijnen vacante kantoren. 1983-1999 39 http://proxy.handle.net/10648/9367d23e-4320-40b3-aa3c-bda480e6a826 Correspondentie met de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer inzake de invoering van het Nieuw BW. 1984 40 http://proxy.handle.net/10648/7b207874-4ba6-4951-9788-bbc93870e84e Notities, correspondentie met het Ministerie van Financiën en de Vereniging voor de Effectenhandel. 1984-1985 41 http://proxy.handle.net/10648/35a415bf-741b-4b5e-a178-677e6fedfb6e Standpunt KNB richting het ministerie van Justitie over de positie, die het notariaat t.a.v. de zgn. ariërverklaring dient in te nemen. 1985 42 http://proxy.handle.net/10648/270165ff-1677-4b93-83e3-3146b0582113 Correspondentie met het Ministerie van Justitie, leden en ringbesturen betreffende beoordelings- en belangstellingsregistratiesysteem kandidaat-notarissen. 1985 43 http://proxy.handle.net/10648/4a6af890-fd88-404d-9013-3342b5a7b909 Correspondentie met het Ministerie van Justitie inzake artikel 758 WvK. 1985-1986 44-50 Voorbereiding Wet Inkomens Vrije Beroepsbeoefenaren (w.o. 19401). 1985-1987 44 http://proxy.handle.net/10648/80f362db-e3bf-43c4-a989-e7cfd924677c Deel 1 45 http://proxy.handle.net/10648/cb0c4523-1952-4eb7-98de-cc8b0b9d7e52 Deel 2 46 http://proxy.handle.net/10648/c602d2d6-709f-44bf-b69c-5cbda0cf035d Deel 3 47 http://proxy.handle.net/10648/b17fecab-98ea-4400-909a-4c87c2b8327e Deel 4 48 http://proxy.handle.net/10648/e7c5020b-1ddc-4b56-88fe-84baa02bf3aa Deel 5 49 http://proxy.handle.net/10648/03dc149a-4ddb-4fea-923e-eda59f0602ac Deel 6 50 http://proxy.handle.net/10648/07d94bd6-6bf8-4a02-bf14-4a25ced1229e Deel 7 51-52 Correspondentie van het Ministerie van Justitie en advocaten inzake computercriminaliteit. 1985-1987 51 http://proxy.handle.net/10648/22cbc913-fc49-4b6a-b911-0fc08bca7e64 Deel 1 52 http://proxy.handle.net/10648/2892b379-6cf3-4207-b588-e4e7a220c5de Deel 2 53-54 Wijziging rechterlijke indeling (wetsvoorstel 22095). 1985-1994 53 http://proxy.handle.net/10648/1ba6f6ff-7af7-4988-9fa4-ff229d7028e1 Deel 1 54 http://proxy.handle.net/10648/2994e9c9-9f58-4103-8f54-eb3d2778275c Deel 2 55 http://proxy.handle.net/10648/bc87b4be-0da8-49ee-823e-e6c25710bf6a Deel 3 56 http://proxy.handle.net/10648/e1a82e51-1e35-4c3b-b5fc-3170d3c45179 Notities inzake wijziging van de Wet Economische Mededinging (WEM). 1986 57-58 Notitie Meldingsplicht Mededingingsregelingen ingevolge de Wet Economische Mededinging (WEM) en regels van de KNB. November 1987. 1987 57 http://proxy.handle.net/10648/2d7d559b-f4e8-4f6a-af79-1840923469f4 Deel 1 58 http://proxy.handle.net/10648/977790e2-f61f-4d42-958e-e12020b7d4a5 Deel 2 59 http://proxy.handle.net/10648/506bf22d-2204-4d03-89bc-c5723821b920 Commentaar van de KNB op het door de Interdepartementale Coördinatiecommissie Bronnenbeleid (ICB) opgestelde concept-advies betreffende reclame door vrije beroepsbeoefenaren. 1987 60 http://proxy.handle.net/10648/ba9213a0-ce53-4490-8f4c-9f5d26eebdc5 Advies van de KNB, opgesteld door prof. mr. E. Cohen Henriquez, aan de minister van Justitie, over de bekrachtiging van het verdrag van 1 juli 1985 inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Trb. 1985, 141). 1987-1989 61 http://proxy.handle.net/10648/72530707-fbff-4535-a65e-2e146a27f7da Correspondentie en overleg met CTR inzake o.m. klachten van leden over het functioneren van het CTR, het inschrijven van verblijvensbedingen in samenlevingsovereenkomsten, en exploitatie CTR door KNB. 1987-1999 62-63 Overleg met het Ministerie van Justitie, consumentenorganisaties, ROZ, en de makelaars inzake koopovereenkomst onroerend goed op een notariskantoor. 1988-1989 62 http://proxy.handle.net/10648/8f173c08-3795-4147-a107-dc412756c618 Deel 1 63 http://proxy.handle.net/10648/8ba2744d-252a-4420-a64f-fe22cfc0a466 Deel 2 64 http://proxy.handle.net/10648/c11ad766-6681-47b8-81a0-a0a415955059 Commentaar Broederschap op voorontwerp Europees verdrag betreffende bepaalde internationale aspecten van faillissement, met bijbehorend ontwerp-toelichtend rapport. 1988-1990 65-67 Overleg met de NVM, de Raad voor Onroerende Zaken en het Ministerie van Justitie 1989. 1989 65 http://proxy.handle.net/10648/4bd4610f-b09a-40bb-81dc-f1dcf14d7812 Deel 1 66 http://proxy.handle.net/10648/6a061fb2-574d-4724-b219-2b1da60950eb Deel 2 67 http://proxy.handle.net/10648/8bf2a68d-41fa-4436-b3d9-da5b7b54c4c1 Deel 3 68 http://proxy.handle.net/10648/45bdcf6a-2f4a-4ddc-9928-1e2715682863 Het verplicht stellen van een notarieel samenlevingscontract. Mogelijkheid tot het verstrekken van een notariële verklaring betreffende samenlevingscontracten. Brief van het Ministerie van Justitie d.d. 23 augustus 1989. 1989 69 http://proxy.handle.net/10648/c06b43ad-a881-4dab-bd4e-b6cae964ee2f Correspondentie met het Ministerie van Financiën inzake de vraag of onder een vermogensbeheerder in de zin van het voorstel van de Wet Toezicht Effectenverkeer ook een notaris moet worden verstaan die op grond van een daartoe gesloten overeenkomst een vermogen van een cliënt of een nalatenschap in administratie of beheer heeft. 1989-1990 70-71 Correspondentie inzake Wet Economische mededinging. 1989-1993 70 http://proxy.handle.net/10648/f710497c-b691-42a5-85bc-48770b0aebef Deel 1 71 http://proxy.handle.net/10648/c0f164da-93b7-42de-90b5-8a63457dea13 Deel 2 72-73 Correspondentie met Ministerie van Justitie. 1989-1997 72 http://proxy.handle.net/10648/b8458caa-c952-490b-bc8d-0d67effa71c5 Deel 1 73 http://proxy.handle.net/10648/7373697b-7e20-4ce7-a19b-33ea217fa0da Deel 2 74 http://proxy.handle.net/10648/9bfc8525-4741-40a8-9fe9-3c098142dd9c Correspondentie betreffende het notarieel samenlevingscontract voor militairen. 1989-1998 75 http://proxy.handle.net/10648/6baa724c-02a1-4123-9029-80868c87913f Uitvoeringsvoorschriften Kadasterwet. 1990-1991 76-80 Overleg met de NVM, het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Economische Zaken en de ringen, met notities voor bestuur en ledenraad. 1990-1992 76 http://proxy.handle.net/10648/820a8ac8-0d15-4945-b071-3157c690bc2a Deel 1 77 http://proxy.handle.net/10648/9e89acad-5f77-481c-ac11-910358bae6a6 Deel 2 78 http://proxy.handle.net/10648/201f5509-f0f2-40c5-b2d0-38985e193ea9 Deel 3 79 http://proxy.handle.net/10648/f086f283-8f90-4a6a-97a2-7195024c44b4 Deel 4 80 http://proxy.handle.net/10648/06e15cb0-e446-4a8a-878f-0ea08368e995 Deel 5 81-84 Vaststellen beroepsregel en modelstatuten van een stichting derdengelden en een modelovereenkomst tot afzondering van derdengelden. 1990-1995 81 http://proxy.handle.net/10648/718e7245-4557-4d39-b555-1b295e38af8c Deel 1 82 http://proxy.handle.net/10648/1883436b-1eea-46e6-bd68-9f7e19e2bb0f Deel 2 83 http://proxy.handle.net/10648/6130d7ca-b911-4a3e-ba7c-a0d07548b578 Deel 3 84 http://proxy.handle.net/10648/c4ad25ba-95d3-4d52-973b-5e4e8b5ce168 Deel 4 85 http://proxy.handle.net/10648/f8e19375-7b58-49e5-ba26-79f2c079b70e Overleg en correspondentie met de Registratiekamer en het Ministerie van Justitie inzake de Wet Persoonsregistratie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de cliëntenadministraties van notariskantoren. Verzoek om vrijstelling melding. 1990-2000 86-88 Overleg inzake Beroepsregels c.q Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 1991-1992 86 http://proxy.handle.net/10648/e6c23001-a7c8-4e39-baf9-06e0637db19a Deel 1 87 http://proxy.handle.net/10648/f23d8060-e439-4fb7-bfec-667df9f1a288 Deel 2 88 http://proxy.handle.net/10648/5d2811c8-0add-4384-a253-47e1927df560 Deel 3 89 http://proxy.handle.net/10648/eb3ad6fb-56d3-4d02-bd02-3a4534c1be89 Correspondentie met het Ministerie van Justitie en de Tweede Kamer inzake wetsvoorstel 21893 Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding. 1991-1992 90 http://proxy.handle.net/10648/7aa1f86c-254a-403b-9d02-9b9953ad8148 Notities voor het bestuur en de tariefcommissie inzake het voorstel van Overleg met het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Economische Zaken, de staatssecretarissen van Justitie en Economische Zaken inzake de nieuwe Notariswet en de wet tot herziening van het echtscheidingsprocesrecht. 1991-1999 91-93 Overleg met het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Economische Zaken, de staatssecretarissen van Justitie en Economische Zaken inzake de nieuwe Notariswet. 1991-1999 91 http://proxy.handle.net/10648/28d71353-814f-44fa-94e1-be8cd497553d Deel 1 92 http://proxy.handle.net/10648/bcbf4de2-e616-4863-aec5-9ff640004690 Deel 2 93 http://proxy.handle.net/10648/a854c236-c820-4471-a3f5-56e358b5d1a2 Deel 3 94 http://proxy.handle.net/10648/ac0dafbf-e524-40d3-b50e-04dc7bd2d676 Correspondentie met de leden van de Tweede Kamer en de Vaste Commissie voor Justitie, de Vaste Commissie voor Economische Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën inzake de nieuwe Notariswet, de tarieven en het tariefonderzoek. 1991-1999 95 http://proxy.handle.net/10648/ad72f834-9e91-48ba-b71e-52af534899f4 Brief d.d. 15 juni 1992 aan het Ministerie van Justitie inzake de interpretatie van artikel 91 en artikel 254: Overgangswet NBW. 1992 96 http://proxy.handle.net/10648/b156ebca-5965-46f0-9af5-5b5cece20ffc Commentaar van de KNB op het advies van de Commissie Friese Taal uitgebracht aan de staatssecretarissen van Justitie en Binnenlandse Zaken inzake het gebruik van de Friese taal in het rechtsverkeer. 1992 97-98 Correspondentie met het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Justitie, het Bouwfonds Hypotheken en Nationale Nederlanden inzake de Wet Identificatie bij financiële dienstverlening. 1992-1995 97 http://proxy.handle.net/10648/441a9ea3-b9d7-410b-a2d6-151506ed5ee2 Deel 1 98 http://proxy.handle.net/10648/933f474b-14be-487e-93f7-dd3ef3d7a9a8 Deel 2 99 http://proxy.handle.net/10648/55df34ba-768a-45c0-861d-68c43b8229e3 Brief van het Ministerie van Justitie d.d. 19 februari 1993 aan de Kamers van Toezicht betreffende de uitoefening van het notariaat d.m.v. of m.b.v. een rechtspersoon; met reacties van de Kamers van Toezicht. 1993 100 http://proxy.handle.net/10648/f10afe12-1acd-48f1-92f4-766883d07adf Correspondentie met mr. W.E. de Vin en de Kamer van Toezicht Rotterdam inzake het niet functioneren van het beoordelings- en belangstellingsregistratiesysteem. 1993 101 http://proxy.handle.net/10648/e928d702-fdfb-4f0f-a71a-ae667453dddd Correspondentie en overleg met de Staatssecretaris van VROM, en correspondentie met de vaste commissie van VROM van de Tweede Kamer inzake het ontwerp-Notariswet en de notaristarieven. 1993-1994 102 http://proxy.handle.net/10648/dc434d7e-08f6-4dbd-ad65-294c4159a31a Notities van het bestuur en het overleg met grote kantoren inzake beperking van beroepsaansprakelijkheid. 1993-1994 103 http://proxy.handle.net/10648/ab57314e-e675-4cd4-99fe-8ca0bd27a644 Correspondentie met leden en banken inzake bankgaranties. 1993-1999 104-109 Overleg met de NVM, het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Economische Zaken en de ringen, notities voor bestuur en ledenraad. 1993-1999 104 http://proxy.handle.net/10648/491264eb-d04e-4908-a5c1-dc3450050e5c Deel 1 105 http://proxy.handle.net/10648/ca459635-ff08-44bf-9461-7821901a0df0 Deel 2 106 http://proxy.handle.net/10648/2af129dd-ebce-489a-8ce2-891c9130e05b Deel 3 107 http://proxy.handle.net/10648/0c80a71b-149f-48af-8fae-022e4180354c Deel 4 108 http://proxy.handle.net/10648/a2cf4f50-d428-4ff2-baa2-71df5bd44224 Deel 5 109 http://proxy.handle.net/10648/6e981627-ea45-40ed-a513-7b0d777316ab Deel 6 110 http://proxy.handle.net/10648/d9f6f6c5-f42e-4a75-bc1e-250e25d0512d Correspondentie inzake kopersverzekering. 1993-1994; 2000-2004 111 http://proxy.handle.net/10648/7366af4c-73b7-4de4-84c8-27e96d94a4ec Correspondentie inzake depotakte. 1994-1997 112 http://proxy.handle.net/10648/27cd868c-e984-4be2-8420-5a93590c11d4 Notities voor het bestuur en de ledenraad inzake het kostprijsvolgsysteem en benchmarking. 1994-2003 113 http://proxy.handle.net/10648/c4981744-4939-4ff8-9c42-c9d7ac6af935 Ontwikkeling en implementatie van het kostprijsvolgsysteem. 1995-1998 114-115 Kostprijsvolgsysteem KPVS. 1995-2002 114 http://proxy.handle.net/10648/2928f4a4-0880-48b9-baaa-337f44b7204f Deel 1 115 http://proxy.handle.net/10648/b9d7911f-d128-4e7d-b508-22a5ced20550 Deel 2 116-118 Ontwikkeling en implementatie van het kostprijsvolgsysteem. 1995-2003 116 http://proxy.handle.net/10648/ef7043e1-a7f2-4728-8827-d53ec644b08f Deel 1 117 http://proxy.handle.net/10648/d6a350c0-aeb0-49b4-b833-8a67b24f99b1 Deel 2 118 http://proxy.handle.net/10648/20ef2333-5812-4922-9d88-20282af1d980 Deel 3 119-120 Ontwikkeling en implementatie van het kostprijsvolgsysteem. 1995-2003 119 http://proxy.handle.net/10648/61d64b46-69c5-4800-9cae-8101ad972602 Deel 1 120 http://proxy.handle.net/10648/657cb49a-ebe2-4bc6-9183-32c9cf0c0272 Deel 2 122-125 Kostprijsvolgsysteem Benchmark; rapporten opgesteld door Ernst & Young. 1995-2003 122 http://proxy.handle.net/10648/f8641825-95c1-4f27-925a-3657d9929f61 Deel 1 123 http://proxy.handle.net/10648/e7dcea74-5420-48f0-acd0-55845b8445ee Deel 2 124 http://proxy.handle.net/10648/4195d930-1341-4339-8f06-778d51ed2dc5 Deel 3 125 http://proxy.handle.net/10648/6c235f79-a5f1-4166-b008-4d0cab3d1071 Deel 4 126-134 Correspondentie met leden inzake deelname aan het kostprijsvolgsysteem en de kwaliteit. 1995-2003 126 http://proxy.handle.net/10648/aeb09155-3f67-4c77-b892-8648b24bb936 Deel 1 127 http://proxy.handle.net/10648/8da0e9f9-b8d9-4a2e-88a4-a429088d7635 Deel 2 128 http://proxy.handle.net/10648/3c0c5ae7-3afc-42c1-a396-adea113483fb Deel 3 129 http://proxy.handle.net/10648/a6c329cf-6eaf-465d-aae7-54247ff957d7 Deel 4 130 http://proxy.handle.net/10648/3b4b3914-a635-473a-b6ff-bc33a4034b82 Audit Kostprijsvolgsysteem KNB. 1996-1997 131 http://proxy.handle.net/10648/5cb84889-4ed9-476e-9ca0-e32df417410c Verslagen van het periodiek overleg met het Ministerie van Justitie. 1997-1999 132 http://proxy.handle.net/10648/5c6291f6-74c3-431f-9f7c-328cf0885c54 Overleg met de leden van de Eerste Kamer en de Vaste Commissie voor Justitie in de Eerste Kamer inzake de nieuwe Notariswet en de tarieven. Correspondentie, verslagen van de besprekingen. 1997-1999 133 http://proxy.handle.net/10648/3b4557ad-276b-4f28-9bd7-be47a88a4219 Verzoeken tot ontheffing van het verbod van artikel 6 Mededingingswet ingediend bij de NMa. 1997-2000 134 http://proxy.handle.net/10648/543eac95-8424-4137-8abd-1779c8b5081d Ontwikkeling en implementatie van het kostprijsvolgsysteem: 1997. 2002-2003 135 http://proxy.handle.net/10648/10f24156-7a5d-43a7-a786-201585baa517 Correspondentie inzake kostprijsvolgsysteem-bijdrage. 1998-2003 136 http://proxy.handle.net/10648/d59ca7eb-3d08-454b-a0ab-f1538035c554 Reactie op hoofdlijnen op rapportage Commissie Monitoring Notariaat. 1998-2003 137 http://proxy.handle.net/10648/6c241762-bb68-4891-ab68-3ad26dc3d04c Overleg met het Kadaster en AON Heerkens Thijssen n.a.v. de zaak Hoezee/Over over de consequenties van door het Kadaster gemaakte fouten, 1999-2001, en een brief van het Kadaster aan notariskantoor Trip waarin het Kadaster stelt dat de notaris verantwoordelijk is als hij afgaat op AKR info die aangeeft dat er geen hypotheek op een perceel rust indien die info het gevolg is van een fout van het kadaster. 1998-2001 138 http://proxy.handle.net/10648/e9991fe4-b9d7-45d2-8bb1-e316ff3f1171 Herziening voogdijbewind (vereenvoudiging toezicht kantonrechter op voogdijbewind). 1999 139 http://proxy.handle.net/10648/c1e588ee-88b5-4b82-bdd7-42113353c370 Gezamelijke brief van een groep notarissen over communicatieproblemen met de KNB. 1999 140 http://proxy.handle.net/10648/1fa24e71-ff22-478c-b855-1b334007ce73 Voorlichting aan het buitenland over het kostprijsvolgsysteem. 1999-2001 141 http://proxy.handle.net/10648/fc613cad-5dae-4372-9d09-0e2fbd849995 Vaststellen van een schema aan de hand waarvan het fenomeen "bedrijven naast de notarispraktijk" in een concreet geval getoetst kan worden, zulks naar aanleiding van situaties waarbij de notaris naast zijn notarispraktijk nog op andere wijze actief is doch niet met de gebruikelijke nevenwerkzaamheden. 1999-2002 142-144 Verzoek tot ontheffing van het Besluit horizontale prijsbinding ten behoeve van de notariële tariefregeling. 1993-1994 142 http://proxy.handle.net/10648/be47b95b-337c-4102-a6f5-49698411cbf9 Deel 1 143 http://proxy.handle.net/10648/8465ad1e-6732-457e-bccc-3519fc5ada90 Deel 2 144 http://proxy.handle.net/10648/aec92ce5-6f39-4ca2-8f87-1396d3a14738 Deel 3 145 http://proxy.handle.net/10648/39624569-1cb1-4e71-a6a3-2be7d26a8869 De standplaats wordt te ruim opgevat door notaris J.G. Van der Laan te Laren. 1974
2. Het vaststellen van de algemene beleidslijnen van de KNB .

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 28 lid 1 Statuten KNB; artikel 68 Wna.

146 http://proxy.handle.net/10648/3eb9e556-bd0a-4296-8a47-7e70ee183ac7 Wetsvoorstel van H. Peschar tot het verbieden van strijk- en plokgelden (w.o. 7587). 1963-1995 147 http://proxy.handle.net/10648/3b00a650-a06f-4cae-b4af-b932e0052469 Correspondentie betreffende veilingen onroerend goed. 1979-1987. 148 http://proxy.handle.net/10648/cc728d66-e933-472a-b59d-cf79f72b2701 Samenwerkingsovereenkomst IJI en Broederschap. 1980 149 http://proxy.handle.net/10648/c6ae562d-f409-43be-a85c-6289141f3ec7 Brief dd. 29 september 1980 aan de ringbesturen n.a.v. een verzoek van de Rijkspolitie inzake verondersteld misbruik van opererende trekgeldjagers, en reacties ringen op deze brief. 1980 150 http://proxy.handle.net/10648/a37488c3-cdc3-4350-8bda-26a11ef34174 Correspondentie met de Nederlandse Scheepshypotheekbank en de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders inzake de aanwezigheid van een notaris bij de openbare verkoop van een teboekgesteld schip. 1981-1983 151 http://proxy.handle.net/10648/a90f5389-9732-48dc-8eb9-cc0c7660aa19 Correspondentie betreffende Koeriersdiensten/ Documentenuitwisseling (BRITDOC). 1982-1983 152 http://proxy.handle.net/10648/f9170317-5d1b-4522-86ae-f118baf56b57 Notities en correspondentie inzake veilingen onroerend goed en makelaardij. 1982-1984 153 http://proxy.handle.net/10648/2dc75e0f-96d0-48cb-9769-f0e842c41521 Correspondentie met leden inzake handelwijze bij een verkoop bij inschrijving van onroerend goed. 1982-1984 154 http://proxy.handle.net/10648/5d15e7cd-14ce-49e4-8a87-d649057fc49b Correspondentie met de Ring Rotterdam inzkae de wenselijkheid te komen tot een richtlijn waarmede beoogd wordt te voorkomen dat de notaris zijn medewerking verleent aan het uitstellen van de akte kwintantie kooppenningen buiten de termijn welke de veilingvoorwaarden daarvoor geven. 1983-1984 155 http://proxy.handle.net/10648/fa84ef4d-99a1-4d56-a66d-01040d5704aa Correspondentie met de Vereniging van Notarissen te Utrecht inzake een artikel in het Utrechts Nieuwsblad: Adresbestand notaris voor tientje geveild. 1985 156-159 Overleg met Kador en KvK inzake telefax en deelname leden. 1985-1986 156 http://proxy.handle.net/10648/7213aa96-7076-455d-902e-29a971fbcef9 Deel 1 157 http://proxy.handle.net/10648/3616cf5b-ddc9-4979-a1ab-846a18bf56e3 Deel 2 158 http://proxy.handle.net/10648/a863b7f3-e226-4cd2-8efb-12668f7fd806 Deel 3 159 http://proxy.handle.net/10648/fce1c3ad-00b8-464f-92a5-0a8b2b849f10 Deel 4 160-163 Totstandkoming Beroepsregel OG / Faxprocedure Kadaster. 1986-1987 160 http://proxy.handle.net/10648/a66b6239-b2c8-4eaf-8a0d-3fe02cf40e03 Deel 1 161 http://proxy.handle.net/10648/5baa2e34-d750-464a-94e0-5f3ea0e874ed Deel 2 162 http://proxy.handle.net/10648/5cadfb9a-cfb1-4249-a835-50b28925c2a6 Deel 3 163 http://proxy.handle.net/10648/245599c1-5681-4e8b-8921-28d14c82b82e Deel 4 164 http://proxy.handle.net/10648/abca1be6-48be-4e33-a695-f70c5171bf4c Rapportage Onderzoek Bureau Financieel Toezicht. 1989
3. Het voeren van periodiek overleg en het bekendmaken van de besluiten

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 64 lid 4 Wna; artikel 2 en 8 Verordening ringen; artikel 5 lid 1 Statuten KNB.

Opmerking: Het verslag van de ringvergadering wordt aan het bureau van de KNB gezonden.

3.1. Vergaderingen Dagelijks Bestuur: 165-166 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur. 1972 165 http://proxy.handle.net/10648/2f0c85d7-36e3-480b-8ff2-514ac839d138 Deel 1 166 http://proxy.handle.net/10648/0227a655-a37a-4dbc-9f7d-789df9eb9fd0 Deel 2 167-168 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur. 1975 167 http://proxy.handle.net/10648/a318ca75-a43c-464d-b221-c9c180023e5a Deel 1 168 http://proxy.handle.net/10648/449f1080-94dd-4cef-89a7-9a0533a7aa26 Deel 2 169-171 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur. 1976 169 http://proxy.handle.net/10648/5142e400-1aa3-421c-a424-f885329fdffb Deel 1 170 http://proxy.handle.net/10648/364215d7-438e-4f49-af90-c500bdab88a2 Deel 2 171 http://proxy.handle.net/10648/05e079a6-14a8-4d65-8952-49241a8221e4 Deel 3 172-174 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur. 1978 172 http://proxy.handle.net/10648/46e778b6-258e-45de-91d6-ed0be0ee6166 Deel 1 173 http://proxy.handle.net/10648/f943a979-9b65-4901-983c-d662dbef2864 Deel 2 174 http://proxy.handle.net/10648/9a58a0a9-af85-41dc-889c-adedfc554e2e Deel 3 175-176 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur. 1979 175 http://proxy.handle.net/10648/6f4b7c4c-2f41-457d-ad11-ef7098611fb1 Deel 1 176 http://proxy.handle.net/10648/e7522205-17ce-4faa-8090-48fabdc190c1 Deel 2 177-179 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur. 1980 177 http://proxy.handle.net/10648/41a0bd2d-66c9-437d-9a08-af7970bd91d0 Deel 1 178 http://proxy.handle.net/10648/b0e8bf6c-1afe-4172-b9d7-816238b40720 Deel 2 179 http://proxy.handle.net/10648/61545a24-401e-4a92-a1cf-65149882c9bc Deel 3 180-183 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur. 1981 180 http://proxy.handle.net/10648/a658e522-de5b-43ca-8299-dca95e74d120 Deel 1 181 http://proxy.handle.net/10648/126ee59e-a607-40bf-aa51-cfc6cb4d61ff Deel 2 182 http://proxy.handle.net/10648/3bd4c858-f13c-42f8-b898-6f06e39bd262 Deel 3 183 http://proxy.handle.net/10648/9a0f3ad7-31b5-407b-bd42-ef7f5f0a09fc Deel 4 184-186 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur. 1982 184 http://proxy.handle.net/10648/90e64887-3167-4833-b83f-dba82360eeaf Deel 1 185 http://proxy.handle.net/10648/62e22388-14f4-404f-8abe-dfacb2cb65f5 Deel 2 186 http://proxy.handle.net/10648/0f8a59f2-1ab1-41bd-a7c8-bba5c730bebb Deel 3 187-190 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur. 1983 187 http://proxy.handle.net/10648/7e0c0590-1626-4d2c-bdff-32fa043646f5 Deel 1 188 http://proxy.handle.net/10648/24630e89-f25c-4306-a5d4-1adacfe4c64d Deel 2 189 http://proxy.handle.net/10648/6a9bd40e-8e88-4f74-937f-a819a51ca453 Deel 3 190 http://proxy.handle.net/10648/a4ad05c9-e679-4842-8447-b944508960f4 Deel 4 191-194 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur. 1984 191 http://proxy.handle.net/10648/2c6eceeb-ec52-43c3-99c3-10d4b144fb0b Deel 1 192 http://proxy.handle.net/10648/12a41f83-35f6-4d3d-a935-97112ea85903 Deel 2 193 http://proxy.handle.net/10648/e8c931df-e91f-4ac3-85e5-d2191061f8f9 Deel 3 194 http://proxy.handle.net/10648/f938e5b3-d560-41bd-a134-9ebd78528d62 Deel 4 195-197 Notulen vergaderingen Dagelijks Bestuur. 1985 195 http://proxy.handle.net/10648/10db6ecd-27d3-41d8-b545-81a7f6ac657b Deel 1 196 http://proxy.handle.net/10648/ea8e8aca-95f5-4f8d-9e99-bb4b7c2fff80 Deel 2 197 http://proxy.handle.net/10648/c01e66fd-2764-4c59-b8e5-876468cf78df Deel 3 3.2. Vergaderingen Hoofdbestuur: 198-200 Notulen vergaderingen Hoofdbestuur. 1975 198 http://proxy.handle.net/10648/b8bb1922-3993-43f9-80d6-3976396312b9 Deel 1 199 http://proxy.handle.net/10648/5c58592d-9766-475e-8c20-d8f03ff49fd7 Deel 2 200 http://proxy.handle.net/10648/ca83c9c8-8598-4f01-a1b3-66dd31d70f0f Deel 3 201-203 Notulen vergaderingen Hoofdbestuur. 1976 201 http://proxy.handle.net/10648/0743fe52-40ba-4b50-b91c-d5b5861b91c4 Deel 1 202 http://proxy.handle.net/10648/54f863db-6eaf-4b34-a2af-fbb6c58c70f4 Deel 2 203 http://proxy.handle.net/10648/87c11cae-4908-4b8d-a25c-e26701c9a22a Deel 3 204-205 Notulen vergaderingen Hoofdbestuur. 1977 204 http://proxy.handle.net/10648/c7fb89d5-b893-48aa-9204-1c977c435aab Deel 1 205 http://proxy.handle.net/10648/4cd0a43f-69ef-46c7-8542-edc7c4ab5e0f Deel 2 206-209 Notulen vergaderingen Hoofdbestuur. 1978 206 http://proxy.handle.net/10648/150ce64b-12c6-4d04-a0a4-86ce20c3705e Deel 1 207 http://proxy.handle.net/10648/aee25d4e-9fc4-4c2a-8bae-cafe85858031 Deel 2 208 http://proxy.handle.net/10648/f5a75ab6-bd7e-4898-a502-8cfb52022051 Deel 3 209 http://proxy.handle.net/10648/4102618f-4d3b-4cb6-be74-87d143f6b8db Deel 4 210-213 Notulen vergaderingen Hoofdbestuur. 1979 210 http://proxy.handle.net/10648/4061a758-3f15-4af9-814e-eab7665d143e Deel 1 211 http://proxy.handle.net/10648/fa7abde0-26b1-4f25-a1b0-0456e7252b7f Deel 2 212 http://proxy.handle.net/10648/1d344335-1c25-4ecf-a82d-d3458cab8c55 Deel 3 213 http://proxy.handle.net/10648/dd1bdd22-8603-4da8-aab5-879901adc9b7 Deel 4 214-217 Notulen vergaderingen Hoofdbestuur. 1980 214 http://proxy.handle.net/10648/e78924c8-731c-4a5b-aa86-27858db476dd Deel 1 215 http://proxy.handle.net/10648/5bdc5a3d-1b78-48bc-9be5-5a51de257ba5 Deel 2 216 http://proxy.handle.net/10648/e27a866b-1663-4324-baa9-25ec4d9bd975 Deel 3 217 http://proxy.handle.net/10648/8d14d437-17a9-43b7-891a-0453d325051c Deel 4 218-221 Notulen vergaderingen Hoofdbestuur. 1981 218 http://proxy.handle.net/10648/b3ea9c54-d29e-4ffe-b15b-06838b64eaf0 Deel 1 219 http://proxy.handle.net/10648/4aed6d6c-2c4d-4960-bec0-6bdded155c5b Deel 2 220 http://proxy.handle.net/10648/861434b5-55b1-42a3-a266-47012abb8b91 Deel 3 221 http://proxy.handle.net/10648/a0f2a99f-df55-43bd-8c72-5e592ea76ef8 Deel 4 222-225 Notulen vergaderingen Hoofdbestuur. 1982 222 http://proxy.handle.net/10648/4a085508-50cb-4a07-972e-e36b40a3fc88 Deel 1 223 http://proxy.handle.net/10648/eb2eb875-16ae-4f6d-abd7-ddef13d5b88d Deel 2 224 http://proxy.handle.net/10648/e543338b-9074-48b0-a6b5-40764caf1942 Deel 3 225 http://proxy.handle.net/10648/fb291b1b-0670-41c4-a0be-e8cd1cac869c Deel 4 226-229 Notulen vergaderingen Hoofdbestuur. 1983 226 http://proxy.handle.net/10648/04f58413-b5e0-4934-b9cf-882c82ea5c70 Deel 1 227 http://proxy.handle.net/10648/3f1954a4-b56d-46d2-906a-e54c579c8366 Deel 2 228 http://proxy.handle.net/10648/acb9cfb8-49f5-46af-b759-c6d19c7b5205 Deel 3 229 http://proxy.handle.net/10648/e6ebc99f-434a-4874-acb9-5fc25940f9aa Deel 4 230-233 Notulen vergaderingen Hoofdbestuur. 1984 230 http://proxy.handle.net/10648/e001ba9c-6033-446b-a417-5c3b96e243c1 Deel 1 231 http://proxy.handle.net/10648/71bc0fb9-6a8a-42bf-bac6-69ed602e3f6c Deel 2 232 http://proxy.handle.net/10648/44c1279c-3c73-4b03-a9f3-51dcee35266c Deel 3 233 http://proxy.handle.net/10648/44c4819a-c3e3-4dc6-894e-083492a775eb Deel 4 234-242 Notulen vergaderingen Hoofdbestuur. 1985 234 http://proxy.handle.net/10648/0cfb705f-48f9-4876-8e83-b8e555e5ed88 Deel 1 235 http://proxy.handle.net/10648/6532f2bc-6ab7-47b1-8d91-376a436a6a7a Deel 2 236 http://proxy.handle.net/10648/d2696be4-8d2c-4af7-b418-7e73c91918c0 Deel 3 237 http://proxy.handle.net/10648/bcc828f0-3ad3-41dd-9659-f029a69ea496 Deel 4 238 http://proxy.handle.net/10648/6550d4b9-63f7-49a4-8eb5-718f8cc01964 Deel 5 239 http://proxy.handle.net/10648/a4d66b2e-a18a-4dfe-9362-f087748c8d4a Deel 6 240 http://proxy.handle.net/10648/8672d716-c434-4db1-850a-e6d3a17ec605 Deel 7 241 http://proxy.handle.net/10648/2e964876-1f73-4bf6-8c53-b20a0f7f770b Deel 8 242 http://proxy.handle.net/10648/c34bab1e-dc72-4a92-911e-177a5e3f870b Deel 9 243-248 Notulen vergaderingen Hoofdbestuur. 1986 januari - juni 243 http://proxy.handle.net/10648/17eec699-dd9e-471d-800e-d8b1a9d932fc Deel 1 244 http://proxy.handle.net/10648/af5e3887-667e-4137-98b3-29eb2a69955b Deel 2 245 http://proxy.handle.net/10648/c76a1c8d-8749-42ee-874d-6a587e2d4dcd Deel 3 246 http://proxy.handle.net/10648/97da9f3d-5817-4ebf-a84e-44eed67dfbd2 Deel 4 247 http://proxy.handle.net/10648/fc359b44-3d47-439f-858a-989f23283084 Deel 5 248 http://proxy.handle.net/10648/aa6ecef0-25a6-4457-b107-bd9bea53cbf5 Deel 6 3.3. Bestuursvergaderingen: 249-252 Notulen bestuursvergaderingen. 1986 oktober - december 249 http://proxy.handle.net/10648/85168e4e-683a-456a-9a4e-ec5ac290ac19 Deel 1 250 http://proxy.handle.net/10648/4d758c4b-cb21-44a3-9efa-59607a3eaa58 Deel 2 251 http://proxy.handle.net/10648/e28655c9-5b2a-4e28-8cc3-30e5459605d5 Deel 3 252 http://proxy.handle.net/10648/54c3a1ce-2362-4867-aeb4-9b190357e1ae Deel 4 253-262 Notulen bestuursvergaderingen. 1987 253 http://proxy.handle.net/10648/9a0251ad-cbdf-4ffa-bc1c-0852eaedbf4f Deel 1 254 http://proxy.handle.net/10648/db91e085-3621-4ca9-9f83-96e887328ad3 Deel 2 255 http://proxy.handle.net/10648/11fae024-c812-408e-8ac8-9a1fe9070758 Deel 3 256 http://proxy.handle.net/10648/6b9b9bc9-21f4-43ae-baa2-069d4241e235 Deel 4 257 http://proxy.handle.net/10648/eda60e80-955f-4748-a1d9-642764f1cc96 Deel 5 258 http://proxy.handle.net/10648/791af344-8d4b-4bed-a0c1-3b4ef21ebd84 Deel 6 259 http://proxy.handle.net/10648/45fea998-b15b-4d0d-8077-94e80d6efb8a Deel 7 260 http://proxy.handle.net/10648/ea778c93-6cb3-4985-afa5-30004bd34373 Deel 8 261 http://proxy.handle.net/10648/2800d520-58eb-4d88-b2d7-a0cd9ad17005 Deel 9 262 http://proxy.handle.net/10648/43cb9185-a0ae-41d0-a2d4-ad4d2d5bec9f Deel 10 263-276 Notulen bestuursvergaderingen. 1988 263 http://proxy.handle.net/10648/b420373d-c90d-422b-97db-5c8d00d298e5 Deel 1 264 http://proxy.handle.net/10648/1fbf0ae5-f70c-4882-881f-f30be17ba73a Deel 2 265 http://proxy.handle.net/10648/2d2c6afe-fe89-4b81-8042-e1faab3eccfe Deel 3 266 http://proxy.handle.net/10648/6f7c6c70-834a-4150-a698-034b8178c181 Deel 4 267 http://proxy.handle.net/10648/2719cba5-c9f0-48af-83cd-8ca6f685d5f0 Deel 5 268 http://proxy.handle.net/10648/fb9f834e-d591-474d-ac86-36cc53eed567 Deel 6 269 http://proxy.handle.net/10648/9bd65ec7-62e0-469e-894b-deba23ea0070 Deel 7 270 http://proxy.handle.net/10648/93866879-ab31-43d2-9176-f7085cfd44bd Deel 8 271 http://proxy.handle.net/10648/2f5d22bf-34b3-41ed-9094-23cecdba5a6c Deel 9 272 http://proxy.handle.net/10648/c3c72e1f-82f6-496b-a838-526760dddcb3 Deel 10 273 http://proxy.handle.net/10648/0e7faf21-b400-4125-9470-cb01076b9f50 Deel 11 274 http://proxy.handle.net/10648/739a1dbd-87dd-4dfc-b59c-1883397f933e Deel 12 275 http://proxy.handle.net/10648/d5f8fa64-ac44-41cf-a18b-26922565a079 Deel 13 276 http://proxy.handle.net/10648/83568675-04ee-4d64-a1ff-faa8101932cc Deel 14 277-290 Notulen bestuursvergaderingen. 1989 277 http://proxy.handle.net/10648/082dcf60-3772-4ccb-8d09-f1585dc20fa8 Deel 1 278 http://proxy.handle.net/10648/d2da09a8-3fa0-4085-9b28-f1d6297472c7 Deel 2 279 http://proxy.handle.net/10648/50033dbf-68c7-42ff-8995-8a7de7dc597c Deel 3 280 http://proxy.handle.net/10648/e09dac47-1220-4bd1-ac96-ee98a63507fe Deel 4 281 http://proxy.handle.net/10648/d817e56c-7baa-4625-b604-4cbaf133fc12 Deel 5 282 http://proxy.handle.net/10648/ccb217a1-3b6e-403d-b8d2-e331b3c7cc7c Deel 6 283 http://proxy.handle.net/10648/24241dc0-8c62-4751-bdec-09266b68ef78 Deel 7 284 http://proxy.handle.net/10648/90edc64b-beaa-4f6f-bdbc-ebd319a085f8 Deel 8 285 http://proxy.handle.net/10648/06544a99-cb20-4223-b91a-0ee0f5e7a0c4 Deel 9 286 http://proxy.handle.net/10648/0b8c0a0c-5772-45ca-a751-b955e47c5eef Deel 10 287 http://proxy.handle.net/10648/f4469b2e-f9dd-4aee-8b37-7de63baf259b Deel 11 288 http://proxy.handle.net/10648/da873ba8-5824-4473-b639-fea5588ed1db Deel 12 289 http://proxy.handle.net/10648/2bf8ceaa-899e-4098-8da2-7386e982bdb0 Deel 13 290 http://proxy.handle.net/10648/d49dcff3-f249-4792-a92a-568801bc0141 Deel 14 291-311 Notulen bestuursvergaderingen. 1990 291 http://proxy.handle.net/10648/94bdd15d-91f4-46e7-881f-da3a57692db8 Deel 1 292 http://proxy.handle.net/10648/1ac1f41f-a354-4b92-83aa-948e5f1e4369 Deel 2 293 http://proxy.handle.net/10648/71e02f79-ccf1-430d-a4e6-e38416e19a86 Deel 3 294 http://proxy.handle.net/10648/877dc4ea-2dc3-4593-8ee7-26e35cab43f2 Deel 4 295 http://proxy.handle.net/10648/55166393-9bed-475b-b25c-b5cf5a635811 Deel 5 296 http://proxy.handle.net/10648/52c8c2d3-2deb-4009-a816-ee9a382e26d0 Deel 6 297 http://proxy.handle.net/10648/18b73b5b-3656-4b2f-9955-6766b117ddea Deel 7 298 http://proxy.handle.net/10648/c1ea4973-a819-4774-9809-d19c642d33e8 Deel 8 299 http://proxy.handle.net/10648/0d423af8-e882-4840-bb83-e0f9f66fe47b Deel 9 300 http://proxy.handle.net/10648/7b1c9831-92d5-47f4-9b54-49fd956ff7ff Deel 10 301 http://proxy.handle.net/10648/4cd53479-42d4-4a4b-b8f3-443754f3915c Deel 11 302 http://proxy.handle.net/10648/3c6cbd18-3a57-45a8-bb5b-de6bd849527d Deel 12 303 http://proxy.handle.net/10648/cefdcf7e-712c-4815-8f7d-860fee2d6eba Deel 13 304 http://proxy.handle.net/10648/4a24744e-aebe-4244-88de-5558ac766eb3 Deel 14 305 http://proxy.handle.net/10648/a97948eb-303d-46b0-a7f7-8ebf1cfdb9cf Deel 15 306 http://proxy.handle.net/10648/08c93f8d-7a3c-43ec-b871-0e5b8201c5e8 Deel 16 307 http://proxy.handle.net/10648/249591c3-0159-453d-99cf-d338c06ea767 Deel 17 308 http://proxy.handle.net/10648/9223a3b8-d1bd-4cc9-af16-decd16490bff Deel 18 309 http://proxy.handle.net/10648/f5dd04d0-15b9-4f10-81ba-41548fbcaddb Deel 19 310 http://proxy.handle.net/10648/74141d52-9718-481b-939f-ff9316d0ac35 Deel 20 311 http://proxy.handle.net/10648/9e9393aa-9c59-4dc5-a562-abddbce8bb70 Deel 21 312-326 Notulen bestuursvergaderingen. 1991 312 http://proxy.handle.net/10648/703ae3cf-c863-4b30-afa0-12abf81f7f9d Deel 1 313 http://proxy.handle.net/10648/060b3a98-7020-4d91-b751-2759c050e076 Deel 2 314 http://proxy.handle.net/10648/b4541ec5-30e7-44ad-b3b9-a71b6c80995a Deel 3 315 http://proxy.handle.net/10648/537e984b-551d-433e-b390-a1ac267ab56a Deel 4 316 http://proxy.handle.net/10648/a0247841-4938-4c1c-9938-e8bb8822e6f0 Deel 5 317 http://proxy.handle.net/10648/af3a8967-5fa3-4ba0-9cdc-61a3ffdbf3bc Deel 6 318 http://proxy.handle.net/10648/6cb00b14-51c9-47d0-9a89-eac374e1daa2 Deel 7 319 http://proxy.handle.net/10648/a203b461-7def-45a1-8176-452ed3bc18c4 Deel 8 320 http://proxy.handle.net/10648/4a4dadcf-c51a-4cba-9fcb-edc4d645d901 Deel 9 321 http://proxy.handle.net/10648/bf544717-bcf6-4221-a752-13bc5a2d5dd0 Deel 10 322 http://proxy.handle.net/10648/863ed2f4-edb7-4ff6-8944-8ed1e2cf49ca Deel 11 323 http://proxy.handle.net/10648/86e1be3d-078e-4c25-83b9-2ebc3f727947 Deel 12 324 http://proxy.handle.net/10648/06b20271-8f9d-43c0-ba2c-9a093adc1ee8 Deel 13 325 http://proxy.handle.net/10648/3d24b13c-f47f-4329-b8e9-5122a30f1127 Deel 14 326 http://proxy.handle.net/10648/b25c20bb-7b89-4f32-94b1-9387468a335c Deel 15 327-349 Notulen bestuursvergaderingen. 1992 327 http://proxy.handle.net/10648/ac511f18-58ed-49be-9d2a-4df9b4cb7af9 Deel 1 328 http://proxy.handle.net/10648/319f0928-64e6-4605-a21c-52c7103afa7e Deel 2 329 http://proxy.handle.net/10648/a7dacfcf-a5df-4001-bf3d-3afbd86f03c9 Deel 3 330 http://proxy.handle.net/10648/55aba123-1a0b-401f-8f1f-9ca4d9e55371 Deel 4 331 http://proxy.handle.net/10648/f11492a0-594e-4198-8d55-e17cfffa7172 Deel 5 332 http://proxy.handle.net/10648/8c8e39ec-3457-4413-ac54-514232f887ee Deel 6 333 http://proxy.handle.net/10648/a471e63a-0199-4736-a810-8ec9a5d4a663 Deel 7 334 http://proxy.handle.net/10648/bd7d5c59-e9df-45ae-ba7a-b3d75c69a96d Deel 8 335 http://proxy.handle.net/10648/53409ed9-56bf-476c-ab2e-05ac69936640 Deel 9 336 http://proxy.handle.net/10648/fc8199ba-62cc-4732-ac0c-72253ef108bf Deel 10 337 http://proxy.handle.net/10648/c8c2d72c-073a-4baa-a3b2-1553cb79572c Deel 11 338 http://proxy.handle.net/10648/4f1bfddc-420b-4877-a39a-66d7d6c59aeb Deel 12 339 http://proxy.handle.net/10648/7377923d-66f4-4dcf-88b3-524391916a3f Deel 13 340 http://proxy.handle.net/10648/7bbe5441-b808-4bd9-80e6-39f492b5111c Deel 14 341 http://proxy.handle.net/10648/0c4a9507-5194-4be7-b540-91f02a9c1fff Deel 15 344 http://proxy.handle.net/10648/2bb10b46-d194-468e-9f3a-c17d2ef187ab Deel 18 345 http://proxy.handle.net/10648/c56467d5-d880-44ee-907b-32245348a4f5 Deel 19 346 http://proxy.handle.net/10648/a42fd4ce-2463-40d5-90a6-3707b20c4475 Deel 20 347 http://proxy.handle.net/10648/629c773f-ac2b-4b36-b6b9-34cc3b0f026b Deel 21 348 http://proxy.handle.net/10648/530aa69b-2649-41b7-b818-6ef5d2dfba52 Deel 22 349 http://proxy.handle.net/10648/ad88a95d-995f-4a67-b032-f42047d0d804 Deel 23 350-371 Notulen bestuursvergaderingen. 1993 350 http://proxy.handle.net/10648/6c8e399f-89c6-484d-bb04-1244e0a0836e Deel 1 351 http://proxy.handle.net/10648/f9e09173-d4d2-4b80-83d1-994112976bda Deel 2 352 http://proxy.handle.net/10648/738f1276-650d-4450-bdfd-ebed254423f5 Deel 3 353 http://proxy.handle.net/10648/b3e31862-2966-4e51-9b7b-29cf725b5f7b Deel 4 354 http://proxy.handle.net/10648/148b3ca8-5620-4ecb-b510-c8c056233321 Deel 5 355 http://proxy.handle.net/10648/1143b8ed-ff8e-4a4c-b5b5-58d92010fd53 Deel 6 356 http://proxy.handle.net/10648/a35cba0c-ecb9-4018-946d-1d0a11d80b7a Deel 7 357 http://proxy.handle.net/10648/ed650141-ecde-4a95-b3cb-fb70d33948a2 Deel 8 358 http://proxy.handle.net/10648/72b01079-7295-4f97-928e-9ec9c567e8d7 Deel 9 359 http://proxy.handle.net/10648/955ba4bb-05c3-41b2-851b-9e8f6acff072 Deel 10 360 http://proxy.handle.net/10648/c1d0bcd4-0aba-4f3b-a889-9e34d1b594e7 Deel 11 361 http://proxy.handle.net/10648/3a68847e-dd4e-493c-ae80-7aabdf8acfb3 Deel 12 362 http://proxy.handle.net/10648/88ffa008-36d5-4fa2-a962-b219d1cfd1fc Deel 13 363 http://proxy.handle.net/10648/52d7b13d-7406-4ff8-be23-3651c41018c8 Deel 14 364 http://proxy.handle.net/10648/00c848cc-d0d9-45cd-bb72-61791112770a Deel 15 365 http://proxy.handle.net/10648/dcd75ad6-faf8-4e8a-b010-8048cc2bdd1f Deel 16 366 http://proxy.handle.net/10648/9ab5ac5d-b7fa-439f-9e97-4acfb8d9c36c Deel 17 367 http://proxy.handle.net/10648/d1206bcb-420f-4b48-b44c-441fd8072d5b Deel 18 368 http://proxy.handle.net/10648/5d17db44-e5d3-42b6-a3db-8f92baaf8d33 Deel 19 369 http://proxy.handle.net/10648/d533b68b-afb6-47df-b6aa-2c2539e2ff02 Deel 20 370 http://proxy.handle.net/10648/be056973-c071-4715-933a-969513bb9096 Deel 21 371 http://proxy.handle.net/10648/43870095-14e1-45a6-80f5-159cbc3fc197 Deel 22 372-396 Notulen bestuursvergaderingen. 1994 372 http://proxy.handle.net/10648/5e007393-ef17-477b-8035-57748e786410 Deel 1 373 http://proxy.handle.net/10648/c2e8ce96-d3c1-49d8-bc4f-89c729057f6e Deel 2 374 http://proxy.handle.net/10648/c7b605b9-6dda-465f-8891-4cc6a9824725 Deel 3 375 http://proxy.handle.net/10648/4884a342-86bb-4244-bd1c-aac5bd7d7f6d Deel 4 376 http://proxy.handle.net/10648/07959dc2-c4b5-41a0-ae63-eb5b4fdd2ed3 Deel 5 377 http://proxy.handle.net/10648/c959917b-c93c-44ed-82a4-586bbff2956e Deel 6 378 http://proxy.handle.net/10648/5f3c6b1e-202a-48b6-a9a0-88f7d6cf04e8 Deel 7 379 http://proxy.handle.net/10648/0b030bc5-f9e6-4adb-87ac-c632040b45d9 Deel 8 380 http://proxy.handle.net/10648/d36ba6cc-20ab-439d-afbc-fc6009714783 Deel 9 381 http://proxy.handle.net/10648/824081b9-ebfe-4800-99e6-b285e40d5b37 Deel 10 382 http://proxy.handle.net/10648/76067e92-9088-49a7-b87a-cfea1eea4c20 Deel 11 383 http://proxy.handle.net/10648/6afd6253-80ca-4636-8111-3f144bcf2183 Deel 12 384 http://proxy.handle.net/10648/ebf51807-c1ce-4242-aff9-40ab46d4ef65 Deel 13 385 http://proxy.handle.net/10648/5a1b2da7-ac79-4b69-aca5-57d71a8dc808 Deel 14 386 http://proxy.handle.net/10648/5d2bf45d-2f83-41aa-a80b-cec1ee6b8628 Deel 15 387 http://proxy.handle.net/10648/af95d8f1-aad8-407d-934f-803906fd2913 Deel 16 388 http://proxy.handle.net/10648/ba9e22f3-5752-4e9d-bf3c-44b524faca9e Deel 17 389 http://proxy.handle.net/10648/a98e6064-ddbe-4f3a-b377-29cb9304c831 Deel 18 390 http://proxy.handle.net/10648/9f2419f7-3e2c-4378-a085-fc235c3f102f Deel 19 391 http://proxy.handle.net/10648/3b75eaab-359a-480e-8014-31a277be5494 Deel 20 392 http://proxy.handle.net/10648/4c50d27b-2e47-4e4a-b66d-77cbff65b918 Deel 21 393 http://proxy.handle.net/10648/76889dbb-0788-4c94-bd59-b70df76b797a Deel 22 394 http://proxy.handle.net/10648/5e4b9966-0619-4f31-b744-fa8feb0730f6 Deel 23 395 http://proxy.handle.net/10648/95aeb3a7-7610-4770-98a5-dd24cf2f780c Deel 24 396 http://proxy.handle.net/10648/ab3b8c8e-6f61-4a41-b848-29fcd11eb6b8 Deel 25 397-421 Notulen bestuursvergaderingen. 1995 397 http://proxy.handle.net/10648/a29a9970-1222-45ac-a06d-3ebaf26267dd Deel 1 398 http://proxy.handle.net/10648/f734bce3-fe03-4817-b91c-f55133661057 Deel 2 399 http://proxy.handle.net/10648/b2e744cf-43de-4129-8e70-a8fd2432e755 Deel 3 400 http://proxy.handle.net/10648/792832ab-f14d-4137-8e72-d4414562823e Deel 4 401 http://proxy.handle.net/10648/c96e13ee-3ee9-4041-85e2-53a0993cd605 Deel 5 402 http://proxy.handle.net/10648/d385cf12-3a4d-4e9d-8444-e3e2c8ee6df1 Deel 6 403 http://proxy.handle.net/10648/a606a1cb-e180-4343-8822-305a75400837 Deel 7 404 http://proxy.handle.net/10648/406734bb-5b74-4514-aa84-78eb49b0c58f Deel 8 405 http://proxy.handle.net/10648/f46bb6a5-cc0a-487e-a236-a57d989a2fc3 Deel 9 406 http://proxy.handle.net/10648/d4102263-f84c-4340-ad5f-6c0477e3b9f0 Deel 10 407 http://proxy.handle.net/10648/a19b09fb-707f-4841-b370-d3efb69cda15 Deel 11 408 http://proxy.handle.net/10648/3eed6c98-0ed8-42e0-864d-7b5156d1af88 Deel 12 409 http://proxy.handle.net/10648/67ba5dd4-8309-4d63-8db1-d97773810f78 Deel 13 410 http://proxy.handle.net/10648/afd0c938-1486-44ad-b375-ef6d38a51dd2 Deel 14 411 http://proxy.handle.net/10648/d7a1b456-7d62-43f8-a077-0d2cd08c854b Deel 15 412 http://proxy.handle.net/10648/9dbe9d9c-fdba-46a8-8b80-ec64796beb16 Deel 16 413 http://proxy.handle.net/10648/e09c3d7b-9a2a-402e-905c-37c4ed7c282e Deel 17 414 http://proxy.handle.net/10648/60a52901-91ac-46cd-8bbc-9d2deabac3f8 Deel 18 415 http://proxy.handle.net/10648/337be374-ba4e-4030-9bbe-90294cbcc929 Deel 19 416 http://proxy.handle.net/10648/ef592ca7-f165-494a-965c-427ffc908247 Deel 20 417 http://proxy.handle.net/10648/3be0f77a-60fd-4a6b-b015-c005369504c7 Deel 21 418 http://proxy.handle.net/10648/815a2d04-32bf-473d-999d-0b6cccfe44aa Deel 22 419 http://proxy.handle.net/10648/c4edcc6a-7019-43ec-8f97-d40b3a5defb4 Deel 23 420 http://proxy.handle.net/10648/00b83f79-0cd4-4252-803d-53998e9dd6f9 Deel 24 421 http://proxy.handle.net/10648/68b09120-f03c-4c00-8dea-01090fa18126 Deel 25 422-448 Notulen bestuursvergaderingen. 1996 422 http://proxy.handle.net/10648/14dece16-63dc-485f-b61c-08184c0178b4 Deel 1 423 http://proxy.handle.net/10648/4588eaa3-0bbd-4781-8fd0-f7cd25bb7d8a Deel 2 424 http://proxy.handle.net/10648/978fefd6-00bc-437f-9c11-f9ca72c8400c Deel 3 425 http://proxy.handle.net/10648/51c36466-5796-4042-976d-7c19330b65a0 Deel 4 426 http://proxy.handle.net/10648/e6540b2d-007c-4320-be1a-0a8cefbe2b5e Deel 5 427 http://proxy.handle.net/10648/cc9f2a59-d885-4755-a064-da1867a207d2 Deel 6 428 http://proxy.handle.net/10648/9c63d792-1936-4350-889d-5e65c892e8a3 Deel 7 429 http://proxy.handle.net/10648/32b798b6-cdb7-4787-b638-28183a9b1c39 Deel 8 430 http://proxy.handle.net/10648/9eadbf15-809e-47ca-ba22-40e9a40956d2 Deel 9 431 http://proxy.handle.net/10648/9f4fcf81-59bc-4fa7-a62c-3bb2560c6d63 Deel 10 432 http://proxy.handle.net/10648/4600df7a-ffed-4594-879a-d4cbca633f55 Deel 11 433 http://proxy.handle.net/10648/a5ab9f0c-4e9d-41bf-ad50-9980a5ade846 Deel 12 434 http://proxy.handle.net/10648/1eecddee-d751-430b-b3a7-d6afcae04256 Deel 13 435 http://proxy.handle.net/10648/908d627d-a6df-491a-b853-71bd4968181d Deel 14 436 http://proxy.handle.net/10648/5073aa22-6133-42f6-98f9-4fd4e34d62bd Deel 15 437 http://proxy.handle.net/10648/75a23557-31ce-4302-933a-1b6250dc560f Deel 16 438 http://proxy.handle.net/10648/447fcf26-621e-4e53-bfd7-3a865cea1202 Deel 17 439 http://proxy.handle.net/10648/07bbd6ae-4865-4a64-b87c-316061a765d6 Deel 18 440 http://proxy.handle.net/10648/63cee0fa-cadd-405b-96e1-4ca10284661b Deel 19 441 http://proxy.handle.net/10648/1aaf0b47-4473-470f-97b1-302941211f64 Deel 20 442 http://proxy.handle.net/10648/4c7d1ec6-ad8d-42d6-b457-4f35d7c17321 Deel 21 443 http://proxy.handle.net/10648/f9d5391b-686f-4f8e-b42e-6667bbf1c736 Deel 22 444 http://proxy.handle.net/10648/0fd601cb-9b5d-4b81-b8f8-f73a24dac1c7 Deel 23 445 http://proxy.handle.net/10648/2331542e-4a26-459a-9559-bfa730ce4c6f Deel 24 446 http://proxy.handle.net/10648/fdd81189-e2ee-49b1-8ff4-54bd0313e94b Deel 25 447 http://proxy.handle.net/10648/c31437a5-2984-4233-896a-20ffd2d412dc Deel 26 448 http://proxy.handle.net/10648/1e8763be-6751-4daf-9403-7fbe5c93b05f Deel 27 449-471 Notulen bestuursvergaderingen. 1997 449 http://proxy.handle.net/10648/8ddccded-96c4-4ceb-a1cc-1ab2c39301b2 Deel 1 450 http://proxy.handle.net/10648/3c19a5b6-1083-461b-a33f-988a3a7a1fa4 Deel 2 451 http://proxy.handle.net/10648/f86c2188-ef32-4513-951a-aea6f55231a5 Deel 3 452 http://proxy.handle.net/10648/81e1b58d-8104-4ed1-9df5-c5976f14c0da Deel 4 453 http://proxy.handle.net/10648/f6a8f629-4a34-4970-a59a-871027d24009 Deel 5 454 http://proxy.handle.net/10648/1421f046-66a7-4689-b6e3-7f559ab0a41e Deel 6 455 http://proxy.handle.net/10648/31188896-5382-45b7-9386-af0e83f84640 Deel 7 456 http://proxy.handle.net/10648/47bc41e1-6b73-4917-9402-b4dfdb81ea30 Deel 8 457 http://proxy.handle.net/10648/b4888dcd-d23f-4237-a439-eaa89173616e Deel 9 458 http://proxy.handle.net/10648/b8bcdede-249c-470f-828d-b915ea95f1ff Deel 10 459 http://proxy.handle.net/10648/860e851f-4312-410d-97c8-2307a3338cf9 Deel 11 460 http://proxy.handle.net/10648/f3a949a6-032a-4bc4-86d5-73879b51d0d5 Deel 12 461 http://proxy.handle.net/10648/b09a5ae9-7841-41ea-9c3d-fd25dacd3748 Deel 13 462 http://proxy.handle.net/10648/e082bd30-a7b5-45ad-aad3-520fc87fa744 Deel 14 463 http://proxy.handle.net/10648/87985561-d089-449e-b9b2-8eabd8521fcd Deel 15 464 http://proxy.handle.net/10648/118743f3-012b-49af-8340-ded15d3bee28 Deel 16 465 http://proxy.handle.net/10648/0ec74fce-8e21-4dda-8eb4-e465ca955358 Deel 17 466 http://proxy.handle.net/10648/7b94c84c-5c76-4c5c-ad41-ae2566ab1ff2 Deel 18 467 http://proxy.handle.net/10648/eec98ed9-fa76-4a12-9884-2937cfc7b20a Deel 19 468 http://proxy.handle.net/10648/f605c021-1dc0-47f5-bc79-7cbb9794de81 Deel 20 469 http://proxy.handle.net/10648/d338655c-0c8f-471b-a6e4-6504f5d8285d Deel 21 470 http://proxy.handle.net/10648/3f78df8d-539d-4d30-abb9-ebcb959983a5 Deel 22 471 http://proxy.handle.net/10648/1e65140b-8d91-43f2-8ca8-b77ce2589ccf Deel 23 472-495 Notulen bestuursvergaderingen. 1998 472 http://proxy.handle.net/10648/69221797-d219-46b4-97e5-ea30d23e58af Deel 1 473 http://proxy.handle.net/10648/2be57cc6-bdb1-45a4-8b81-d0c4ac6acb67 Deel 2 474 http://proxy.handle.net/10648/05f60d68-5eec-4b83-8231-efe0c1cfa977 Deel 3 475 http://proxy.handle.net/10648/d1698c19-2164-463c-952b-d30109e5d6a1 Deel 4 476 http://proxy.handle.net/10648/7be8df1e-3bb0-4493-91b2-e317a391c1bc Deel 5 477 http://proxy.handle.net/10648/c16d169b-dd7b-4b5b-a455-64d34e28220e Deel 6 478 http://proxy.handle.net/10648/5ad1ad9b-bba7-453c-a972-3679427853f7 Deel 7 479 http://proxy.handle.net/10648/68ddb7d5-108a-4874-b528-f39f3b426f59 Deel 8 480 http://proxy.handle.net/10648/8869fc7f-312a-4fea-a4fb-f998bc15ab07 Deel 9 481 http://proxy.handle.net/10648/9b7495d1-a4f5-4dcb-85be-5d982dcd898f Deel 10 482 http://proxy.handle.net/10648/89a87cd4-eaac-423f-84f7-2dddfd66b549 Deel 11 483 http://proxy.handle.net/10648/fd317d4d-9000-43d5-941a-5dfda4cf2fb2 Deel 12 484 http://proxy.handle.net/10648/7b4b025f-6187-4476-bf92-5e09d53663f3 Deel 13 485 http://proxy.handle.net/10648/1b34af6f-6076-4c7c-8e47-072bec523365 Deel 14 486 http://proxy.handle.net/10648/125a39d4-93e8-45c9-ae0d-ae2ed8436bd4 Deel 15 487 http://proxy.handle.net/10648/be419373-6880-4e51-88f0-8e51b1afb9d3 Deel 16 488 http://proxy.handle.net/10648/7ca22bac-3e13-43f0-8da0-0b4ecd37788a Deel 17 489 http://proxy.handle.net/10648/2d68776a-909e-40e5-a0a1-ac151e35bcbd Deel 18 490 http://proxy.handle.net/10648/cda5a806-b389-4cc8-9c3b-d9377245c4f3 Deel 19 491 http://proxy.handle.net/10648/d853e60c-ada2-4c7a-8168-85680326860e Deel 20 492 http://proxy.handle.net/10648/4a2e44bc-cf29-49a8-828e-b8ee906a9be7 Deel 21 493 http://proxy.handle.net/10648/308e0e17-0970-4591-8c4f-1339136480dd Deel 22 494-519 Notulen bestuursvergaderingen. 1999 494 http://proxy.handle.net/10648/933c7beb-2405-465d-93e5-a2d6c8f10d5e Deel 1 495 http://proxy.handle.net/10648/d59fc623-671d-440a-95c3-f2b0b045ace0 Deel 2 496 http://proxy.handle.net/10648/eed3d40f-cdf6-4fa1-99c0-3584d9293d1b Deel 3 497 http://proxy.handle.net/10648/ce1e0e40-c1bc-4041-a7b4-21d6d7a9e012 Deel 4 498 http://proxy.handle.net/10648/2df657d1-f6fe-48bf-9dc8-cd58c9dbe81e Deel 5 499 http://proxy.handle.net/10648/38873d0a-1358-45b7-ae40-d0ea332ba93e Deel 6 500 http://proxy.handle.net/10648/f5223d90-b359-47a6-822f-7aaa1f9945a8 Deel 7 501 http://proxy.handle.net/10648/aeabe4ce-35a5-45df-979b-a5d75f12232f Deel 8 502 http://proxy.handle.net/10648/2dbd1d66-bcba-404a-a6e7-cbb399cebe76 Deel 9 503 http://proxy.handle.net/10648/4c64875f-f6c0-44eb-b7ad-66c1599f796a Deel 10 504 http://proxy.handle.net/10648/ad19767e-c385-4405-be5c-cd6b0089414e Deel 11 505 http://proxy.handle.net/10648/b5b00f67-6155-41da-8036-f803c0ba2960 Deel 12 506 http://proxy.handle.net/10648/e20a8a6b-e1fa-407c-a251-9e4435ed5d9b Deel 13 507 http://proxy.handle.net/10648/01c09654-2e9c-4aab-9e9f-0c47b683221f Deel 14 508 http://proxy.handle.net/10648/ec441a12-5979-458c-bfe2-0f0f033c04e9 Deel 15 509 http://proxy.handle.net/10648/c89d7fcc-4013-41aa-8b36-9de49d1f47e1 Deel 16 510 http://proxy.handle.net/10648/3568843a-b919-45ae-9ad8-c3fa0d5215a3 Deel 17 511 http://proxy.handle.net/10648/09c969a7-e398-44ce-93c8-e9fc5ebd25d7 Deel 18 512 http://proxy.handle.net/10648/59a17129-ee52-48f1-81a4-d7290b832782 Deel 19 513 http://proxy.handle.net/10648/5053a4fe-9767-4cef-b242-27f1d799ccf5 Deel 20 514 http://proxy.handle.net/10648/1f1ab9b8-0950-4285-a88b-63fa33fc46aa Deel 21 515 http://proxy.handle.net/10648/3e740adf-a936-4845-b89f-3c864d48d720 Deel 22 516 http://proxy.handle.net/10648/0276f1e5-007a-4ada-b32a-21e9e4b79f92 Deel 23 517 http://proxy.handle.net/10648/3db563b6-5ead-436b-ac03-73e37cfd7cc3 Deel 24 518 http://proxy.handle.net/10648/85456d1c-76fa-4e78-8f69-a5cd20028fa2 Deel 25 519 http://proxy.handle.net/10648/eadbe8d5-efe6-4a8b-b55f-e69b63faf96f Deel 26 3.4. Vergadering Ledenraad: 520 http://proxy.handle.net/10648/011155ae-1443-4827-8594-dd33c7ae270d Notulen Ledenraad. 1974-1976 521 http://proxy.handle.net/10648/52ae19e0-a8e0-4440-9fe5-e0653b3b0954 Notulen Ledenraad. 1977-1978 522 http://proxy.handle.net/10648/8dc83cee-5fd2-4280-9a94-7677200fb504 Notulen Ledenraad. 1979-1980 523-526 Notulen Ledenraad. 1981-1984 523 http://proxy.handle.net/10648/596f1eed-7c67-419d-ac29-68506e27be7d Deel 1 524 http://proxy.handle.net/10648/8fa1b3e9-1f60-4969-b8db-d6c6a27f22e2 Deel 2 525 http://proxy.handle.net/10648/becadad4-e7fd-48de-be00-70fda1e8ce6c Deel 3 526 http://proxy.handle.net/10648/75ba1abc-2f57-4a8a-8f12-9c6414ea4981 Deel 4 527-530 Notulen Ledenraad. 1985 527 http://proxy.handle.net/10648/4a6847bc-0d00-4bcb-b6cc-cd859fe04cd4 Deel 1 528 http://proxy.handle.net/10648/6905ea4f-4c08-4db7-ac8b-f7d79f049450 Deel 2 529 http://proxy.handle.net/10648/b9388147-a7a2-412a-ae6f-dac9ad83ba9c Deel 3 530 http://proxy.handle.net/10648/b249dfe3-a073-4c8a-9e1d-985a33641d77 Deel 4 531-533 Notulen Ledenraad. 1987 531 http://proxy.handle.net/10648/1c33d13a-fde7-4a24-8a5a-74550fa0db44 Deel 1 532 http://proxy.handle.net/10648/1ef0f978-e403-47a3-9c4a-e19ba384c5ce Deel 2 533 http://proxy.handle.net/10648/df20b274-39fc-4a20-a541-5c442758c7e6 Deel 3 534-538 Notulen Ledenraad. 1988-1989 534 http://proxy.handle.net/10648/673b74c3-4322-4fc4-80df-f74003b26fc4 Deel 1 535 http://proxy.handle.net/10648/4ab4af14-93b8-47d3-9235-d8dc36e9801c Deel 2 536 http://proxy.handle.net/10648/411d0581-b0d9-444c-b321-1b99b8a8dddc Deel 3 537 http://proxy.handle.net/10648/37a639b2-f7a1-4789-a7ec-10c3f39d0b18 Deel 4 538 http://proxy.handle.net/10648/7164be1c-9224-4c0a-9fae-f9dc9b21aeb3 Deel 5 539-545 Notulen Ledenraad. 1990-1991 539 http://proxy.handle.net/10648/399fdccc-b3f3-4523-9e44-2911803838a8 Deel 1 540 http://proxy.handle.net/10648/f31e1884-4f9d-4c29-8278-b8fae6b93746 Deel 2 541 http://proxy.handle.net/10648/80ce5b8a-a65f-43c7-900e-78b5ce22eaad Deel 3 542 http://proxy.handle.net/10648/46d5508a-4a05-4dbc-966d-d7390c19542f Deel 4 543 http://proxy.handle.net/10648/acd1fadc-39a0-47f3-8190-7a00c135baa6 Deel 5 544 http://proxy.handle.net/10648/b875cdcc-fa17-4e7d-aa0d-dfb797411198 Deel 6 545 http://proxy.handle.net/10648/21619747-cb45-49ff-9dc3-19d9b9ca8861 Deel 7 546-552 Notulen Ledenraad. 1992-1993 546 http://proxy.handle.net/10648/10744d19-5122-46ee-99cb-f4bdd8aaa8a2 Deel 1 547 http://proxy.handle.net/10648/131bae8e-d81c-4787-bae8-689be95b9904 Deel 2 548 http://proxy.handle.net/10648/8ce53909-23a7-45f7-9371-afc3c0d8dc61 Deel 3 549 http://proxy.handle.net/10648/6178d72c-1b6b-42b2-a95b-a4da2cfb084b Deel 4 550 http://proxy.handle.net/10648/bc5016fa-b9b1-4b50-a821-64ed1c60a2fe Deel 5 551 http://proxy.handle.net/10648/fc09d6fe-0302-438e-88b1-f27a831e95c4 Deel 6 552 http://proxy.handle.net/10648/ef5ce3d4-1eb5-4870-941c-a91adc7a1c25 Deel 7 553-559 Notulen Ledenraad. 1994-1995 553 http://proxy.handle.net/10648/4c9709ee-630e-4613-9daa-cb8d796df85b Deel 1 554 http://proxy.handle.net/10648/ba40b88f-a492-41d0-84a5-2c5cbc96510d Deel 2 555 http://proxy.handle.net/10648/32c25c14-0f1e-43b3-9bfb-cceaa5acaf69 Deel 3 556 http://proxy.handle.net/10648/f8123d1e-f89a-469c-947b-e0eb6fe475cc Deel 4 557 http://proxy.handle.net/10648/8d6adb2b-966b-45bf-800f-3b4ea224631c Deel 5 558 http://proxy.handle.net/10648/45512d27-9233-431d-a2ff-8ca1d71d1f11 Deel 6 559 http://proxy.handle.net/10648/7c6137ae-40a8-4f09-8c55-b0edb50d5cd4 Deel 7 560-569 Notulen Ledenraad. 1996-1997 560 http://proxy.handle.net/10648/80dfe3b5-eedf-45e6-b04f-4d2182254056 Deel 1 561 http://proxy.handle.net/10648/153311b6-e8e5-4d66-9ecc-98329c8092c2 Deel 2 562 http://proxy.handle.net/10648/19df234f-f4c8-4cfe-b82d-5950f4edb55b Deel 3 563 http://proxy.handle.net/10648/8f59cbff-10cd-4243-8477-f8366babf68f Deel 4 564 http://proxy.handle.net/10648/56e575c8-584b-4f23-b01b-581496e3f863 Deel 5 565 http://proxy.handle.net/10648/ccf3a405-cd49-45f2-85dc-8108b23eaf97 Deel 6 566 http://proxy.handle.net/10648/10a44f53-f5aa-49ff-bc2b-8f2a50545d6d Deel 7 567 http://proxy.handle.net/10648/9e89fa5a-373f-4ac6-b3b7-123b89e5a07b Deel 8 568 http://proxy.handle.net/10648/47f8ad02-8ac6-4775-bb08-814dcdc38cdd Deel 9 569 http://proxy.handle.net/10648/6ad5bbb9-fd5f-4520-918f-eb3e826877c7 Deel 10 570-576 Notulen Ledenraad. 1998-1999 570 http://proxy.handle.net/10648/7786decd-381d-4413-ab0c-4cc92d83538e Deel 1 571 http://proxy.handle.net/10648/eb514043-760a-4bb3-b521-765b45bb9c00 Deel 2 572 http://proxy.handle.net/10648/93d71534-d45b-4ddd-bbe9-4fe08fcef6fd Deel 3 573 http://proxy.handle.net/10648/24d232ef-8071-4680-a380-e393b847cfd7 Deel 4 574 http://proxy.handle.net/10648/105dd2c5-0720-4d23-897f-6210899f8dac Deel 5 575 http://proxy.handle.net/10648/4eca7642-5b58-42e6-82eb-15aadbb575f1 Deel 6 576 http://proxy.handle.net/10648/733909fc-8310-4237-850f-1a3b858b929a Deel 7 3.5. Verslagen Ringvergaderingen: 577-578 Verslagen Ringvergaderingen. 1977-1982 577 http://proxy.handle.net/10648/7e199df3-1d1c-41ea-aa1e-c263de900578 Deel 1 578 http://proxy.handle.net/10648/f42930c5-36d4-4c25-a3fd-54fb14a9de21 Deel 2 579-580 Verslagen Ringvergaderingen. 1983-1985 579 http://proxy.handle.net/10648/5f6d84d1-5458-4065-9753-c1dfbbcf9c70 Deel 1 580 http://proxy.handle.net/10648/182c6a41-e474-458c-a44a-c05120bd228e Deel 2 581 http://proxy.handle.net/10648/21b829a7-f3d9-4f7a-92a1-5085ef8a33de Deel 3 582-591 Verslagen Ringvergaderingen. 1987-1993 582 http://proxy.handle.net/10648/e5f5173e-ac07-4887-b3a8-5c484d55c80d Deel 1 583 http://proxy.handle.net/10648/047f2d0a-380e-4372-a241-9a66301140d4 Deel 2 584 http://proxy.handle.net/10648/000a83bb-a814-4324-b198-fe740d999a62 Deel 3 585 http://proxy.handle.net/10648/3e48bd45-af7c-4e20-9a4a-8cd9f6b4c085 Deel 4 586 http://proxy.handle.net/10648/12166f50-77e8-4c68-ae90-5d019945161c Deel 5 587 http://proxy.handle.net/10648/e7d0bd8e-e7ef-4510-a338-12ad4ca60839 Deel 6 588 http://proxy.handle.net/10648/683f07e4-9bb1-40b6-b79b-3227cac813e9 Deel 7 589 http://proxy.handle.net/10648/c02b7a8a-09d9-4ccc-930a-54e11df55018 Deel 8 590 http://proxy.handle.net/10648/f80bdcbe-639a-41a2-8680-f832ecce1c98 Deel 9 591 http://proxy.handle.net/10648/bbe28089-aca8-4da6-a78e-e99213cfffa0 Deel 10 592-599 Verslagen Ringvergaderingen. 1987-1994 592 http://proxy.handle.net/10648/f4d942bf-2578-4aa1-8a9c-a312cfe3deda Deel 1 593 http://proxy.handle.net/10648/4665c850-09cf-46b6-91d7-8355161680fa Deel 2 594 http://proxy.handle.net/10648/42d33e87-b0b7-4301-b45f-1852d77069b8 Deel 3 595 http://proxy.handle.net/10648/39d0d7e6-89f6-4e2f-a83b-d00a20cd4c45 Deel 4 596 http://proxy.handle.net/10648/a8b7c21d-632f-443f-9bd5-53a1a0dda17e Deel 5 597 http://proxy.handle.net/10648/bbf0ae92-5df8-4144-a983-3d3fffa49bd3 Deel 6 598 http://proxy.handle.net/10648/9430bd16-0557-4a1b-a315-adbf15de5e50 Deel 7 599 http://proxy.handle.net/10648/4c1b4d07-b129-4081-b99c-1a156d5d4ef3 Deel 8 600-610 Verslagen Ringvergaderingen. 1994-2001 600 http://proxy.handle.net/10648/27459a06-5b0a-4438-a298-1f47345c1687 Deel 1 601 http://proxy.handle.net/10648/84579f6b-177c-4b31-831d-8669953cc4dd Deel 2 602 http://proxy.handle.net/10648/a0f393d4-1860-4d57-a2bd-0ca93d476f74 Deel 3 603 http://proxy.handle.net/10648/f1193e4f-7ed7-4a82-a0bc-034487280942 Deel 4 604 http://proxy.handle.net/10648/3c6883f4-16d8-4d73-9d35-87efd68f8ec8 Deel 5 605 http://proxy.handle.net/10648/b0273729-c081-4000-90e2-c4b579faff9e Deel 6 606 http://proxy.handle.net/10648/697e0dbe-3e69-4fab-a326-aa346f34a197 Deel 7 607 http://proxy.handle.net/10648/f58cfd2e-ea68-44ca-a88e-1276d5e442c6 Deel 8 608 http://proxy.handle.net/10648/723276eb-9ea1-4901-b8cc-66e61daff6eb Deel 9 609 http://proxy.handle.net/10648/615bbe34-32ab-435d-9fc0-a6875561db7b Deel 10 610 http://proxy.handle.net/10648/30fd46a8-82f9-4e67-a5e4-5ab2b836d9b6 Deel 11 3.6. Beroepsopleiding notariaat / bestuur SBN: 611-613 Vergaderingen bestuur Stichting Beroepsopleiding Notariaat. 1987-1992 611 http://proxy.handle.net/10648/4a470fb8-cb9c-49f6-9baa-5a9a0c30ebcc Deel 1 612 http://proxy.handle.net/10648/1ca737e2-ae73-4656-98ca-012e24a4406e Deel 2 613 http://proxy.handle.net/10648/43f6a65d-7943-4324-8c74-20b28f051045 Deel 3 614-617 Vergaderingen Bestuur Stichting Beroepsopleiding Notariaat. 1993-1995 614 http://proxy.handle.net/10648/200184fd-0f12-4051-ba49-4d27665571e5 Deel 1 615 http://proxy.handle.net/10648/0204131d-9a3e-415a-b322-c30404f08580 Deel 2 616 http://proxy.handle.net/10648/e7031f1c-201b-4d58-b6e0-29eb520ce4c8 Deel 3 617 http://proxy.handle.net/10648/0fe9b4bd-7295-4eea-9482-d9afe1d4ed9b Deel 4 3.7. Kennisgevingen samenwerkingsverbanden: 618 http://proxy.handle.net/10648/205b1b9d-abc9-4c6d-9361-0ebae19b857c Correspondentie inzake het aangaan van samenwerkingsverbanden. 1989-1992 619 http://proxy.handle.net/10648/69b5662a-de52-49c7-afb7-ca104e93af01 Correspondentie inzake het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen advocaten en notarissen. 1989-1992 620 http://proxy.handle.net/10648/b5632e41-cdb6-4714-adad-7cf0310ede94 Correspondentie en overleg met Banning Van Kemenade & Holland inzake het aangaan van een samenwerkingsverband met Moret Belastingadviseurs. 1996-1997 621 http://proxy.handle.net/10648/847faae8-dd34-42df-8116-4bd9a2f67d20 Correspondentie met mr. R.J.F. Blokhuis, mr. P.H. Bolland en mr. T.H. Liem inzake het aangaan van een samenwerkingsverband met Wouters Advocaten. 1998-2000 622 http://proxy.handle.net/10648/4dcb1c35-6bd3-4d96-88f4-7afaa6d798dd Correspondentie en mr. M.D. van Waateringe, mr. J.D. van der Beek, mr. O.B. Okkinga en Moret, Ernst & Young inzake het aangaan van een samenwerkingsverband met Van Gijzen Advocaten (en MEY Belastingadviseurs) en inzake de fusie per 1 januari 2000 tusen Banning Van Kemenade & Holland met Van Gijzen Advocaten en Notarissen. 1999-2000 623 http://proxy.handle.net/10648/02cf11ad-6cf6-4540-8e19-058c449b17c6 Correspondentie inzake ontbinding van de maatschap Loeff Claeys Verbeke per 1 januari 2000 en het samengaan van een deel van de compagnons en medewerkers met het Engelse advocatenkantoor Allen & Overy en het samengaan van een ander deel met het belastingadvieskantoor Loyens & Loeff. 1999-2000 624 http://proxy.handle.net/10648/53e4fab1-f3e8-4e6d-8245-ac431d8325df Correspondentie inzake het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen advocaten en notarissen. 1999-2002 625 http://proxy.handle.net/10648/6e96f928-a683-47a8-a7be-13cc70a1d5d5 Correspondentie met mr. A.D.G. Heering (Loeff Claeys Verbeke) inzake het voortzetten van zijn praktijk binnen Landwell BV dat gelieerd is met PricewaterhouseCooper. 2000 3.8. Diverse onderwerpen: 626 http://proxy.handle.net/10648/3a5c76fb-07d5-4910-836f-f32a68f53162 Correspondentie betreffende minnelijke waardering van onroerend goed bij nalatenschappen. 1971-1977 627 http://proxy.handle.net/10648/843a9e9f-614a-443b-8294-5d3067a8576a Correspondentie betreffende blote eigendom, mantels en tijdelijke genotsrechten. Wetsvoorstel tot wijziging van de inkomstenbelasting en vermogensbelasting. 1977-1980 628 http://proxy.handle.net/10648/cacde076-c8fc-4a92-bfd6-74db47dd0573 Overleg met het Ministerie van Financiën inzake de heffing van omzetbelasting ten aanzien van notarissen. Correspondentie en notities. 1978-1984 629 http://proxy.handle.net/10648/306a2ff2-080a-4c0c-b8f9-fb53e6472caf W.O. 18805 Wijziging inkomstenbelasting en loonbelasting (aftrekbaarheid kosten in verband met verkoop van een eigen woning bij een in het kader van een dienstbetrekking noodzakelijke verhuizing). Correspondentie met het Ministerie van Financiën, documentatie en kamerstukken. 1985 630 http://proxy.handle.net/10648/ab86b91e-f129-430d-97af-a7a807ff653e Discussiestuk t.b.v. de ledenraadsvergadering d.d. 24 maart 1988 inzake de beleidsfilosofie op het punt van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden, reclame en affichering. 1988 631 http://proxy.handle.net/10648/aee9b259-1814-4330-8e82-4eda3a6190d4 Beroep op vrijstelling Successiewet 1956 met toepassing van artikel 63 AWR inzake de vliegramp te Suriname. Correspondentie tussen de Stichting Comité Hulp Vliegramp Paramaribo en het Ministerie van Financiën. 1989 632 http://proxy.handle.net/10648/fa7a2485-bd8e-4200-9cb9-62524c18cab1 Correspondentie en notities inzake vermelding op het briefpapier van alle advocaten en notarissen die deelnemen aan een samenwerkingsverband. 1989-1990 633 http://proxy.handle.net/10648/2905a563-1df6-42fe-a60b-019f295b1978 Correspondentie en overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten. 1990-1999 634 http://proxy.handle.net/10648/95a3c256-fc05-4056-b234-2671a9016494 Ontwerp van een proeve van een regeling inzake notariële overdracht van aandelen met aantekening in en waarmerking van het register door de notaris. 1992 635 http://proxy.handle.net/10648/16274cad-98ec-4aaf-a708-cd5693894242 Contract met Law & Practice Publishers BV voor de uitgave van het aandeelhoudersregister in de periode 1992-1997 1992 636 http://proxy.handle.net/10648/612d9d4a-580f-433f-8bab-31243fc6a9ea Vergelijkend overzicht inzake samenwerking tussen registeraccountants en notarissen in het buitenland, m.n. in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en België, opgesteld door het NJB. 1995 637 http://proxy.handle.net/10648/e9683cda-69b4-4a84-9532-2562205d0233 Correspondentie met het Ministerie van Financiën inzake mogelijke consequenties voor artikel 47 Wet IB van het begrip lijfrente als gevolg van de brede herwaardering. 1995 638 http://proxy.handle.net/10648/707f5840-4eff-4f94-b63a-15fd7ff4ff09 Commentaar op wetsvoorstel 24172 Wijziging Wet op de Omzetbelasting en WBR. 1995 639 http://proxy.handle.net/10648/f0d25fcb-5547-42bb-a1f1-cdb7c1ad2533 Correspondentie met de Belastingdienst inzake het standpunt van de loonbelastinginspecteurs ten aanzien van de loonheffingsgevolgen van het gratis passeren van akten voor (verwanten van) personeel van notariskantoren. 1995-1999 640-642 Samenwerking van notarissen met anderen dan advocaten en aanpassing van de IDS-regels (o.m. de introductie van 'Chinese walls') met ingang van 1 maart 1997. 1993-1997 640 http://proxy.handle.net/10648/a47ebecc-3621-42ee-88a5-f9599a8dfc78 Deel 1 641 http://proxy.handle.net/10648/62d5ada4-e3da-46f9-b990-9d3b99b1bd99 Deel 2 642 http://proxy.handle.net/10648/65341252-91ad-41fd-b087-94d68932dbbe Deel 3 643 http://proxy.handle.net/10648/2b6f5caa-ab6f-4b35-9bf0-cbe574fd55e7 Correspondentie met de ringen inzake ouderlijke boedelverdeling. 1977 644 http://proxy.handle.net/10648/d4ad6e31-b34f-4d6b-9a25-94fae34d18fa Wijziging van Nederlandse deviezenvoorschriften. 1977-1979 645 http://proxy.handle.net/10648/1d88cb01-b176-462c-830f-30adcfe62195 Correspondentie betreffende het verkrijgen van inlichtingen uit de bevolkingsregisters door de notaris. Bericht in WPNR 1980, 5513. 1980-1982, 1987 646 http://proxy.handle.net/10648/9d73690c-03ce-415e-907f-d311312deffb Overleg inzake derdengeldenrekeningen, de non-compensatieverklaring, telegiro per fax, telefonisch geldverkeer, en de beroepsregel onroerend goed. 1986-1987 647 http://proxy.handle.net/10648/cb6631cb-40b8-455a-a849-d7634d4e6037 Overleg met de Nederlandse Bankiersvereniging en de Rabobank inzake een model-bankverklaring ex art. 2:93a en 203a BW. 1986-1992 648 http://proxy.handle.net/10648/d92fffee-7c22-420e-85b9-15d8ba0e0891 Voorstel voor een periodiek te houden notarieel informatiespreekuur op elk notariskantoor. Notities voor bestuur en ledenraad, reacties ringen, en verslagen van gesprekken met Konsumentenkontakt en de Consumentenbond. 1989-1990 649 http://proxy.handle.net/10648/27906d80-de2a-427e-a289-fabb03cdbc60 Correspondentie met de NMB/ING inzake de inschakeling van het notariaat bij het verrekenen van een extra storting spaarhypotheek, rechtstreeks versturen van algehele aflossingsnota's van NMB-kantoren naar het notariaat, en decentralisatie royementen. 1992 650-651 Wetvoorstel 16677 Wijziging Inkomstenbelasting. 1976-1980 650 http://proxy.handle.net/10648/2928935a-3c3f-41d0-9c5f-6ae8d9a0e55c Deel 1 651 http://proxy.handle.net/10648/631c6288-9d87-4ce1-98ea-768386fc7fcd Deel 2
4. Het opstellen van periodieke verslagen

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 36 en 64 lid 4 Wna.

Opmerking: Het jaarverslag wordt ter kennisneming aan de minister van Justitie gezonden.

652-657 Algemene Vergaderingen en Jaarverslagen KNB. 1973-1992 652 http://proxy.handle.net/10648/f45b9dec-4f58-4e33-bf89-e1342bb68ef2 Deel 1 653 http://proxy.handle.net/10648/0ad6f6ad-c38c-45f4-bb36-7f400345feaf Deel 2 654 http://proxy.handle.net/10648/71b266a4-7d08-49aa-9689-e69091aba4fa Deel 3 655 http://proxy.handle.net/10648/5af7f742-2ab9-43c5-a3c4-0f03f04658e3 Deel 4 656 http://proxy.handle.net/10648/66a19c97-3bd8-4e95-aced-08d57a1e806a Deel 5 657 http://proxy.handle.net/10648/3448e26a-bcd7-4e0d-9ae7-fba4167d202f Deel 6 658 http://proxy.handle.net/10648/50fc16b2-1058-4782-8ddb-1288e49a6994 Deel 7 659 http://proxy.handle.net/10648/65ea03a9-52cd-46af-a3a5-accbb7734819 Jaarverslagen over de jaren 1987-1990. 1988-1991 660-667 Algemene vergaderingen en Jaarverslagen KNB. 1992-2001 660 http://proxy.handle.net/10648/e34f5811-885e-4a94-b155-7aaef4751f00 Deel 1 661 http://proxy.handle.net/10648/0edc0499-7b69-4bf0-b4b1-f3203bfdde18 Deel 2 662 http://proxy.handle.net/10648/255017da-1cb7-45f4-a2f8-b256e0cb60c0 Deel 3 663 http://proxy.handle.net/10648/6a9e4294-95e8-4fd4-b835-bc5931f66655 Deel 4 664 http://proxy.handle.net/10648/40a9d6d4-4ca5-4e72-8f28-03b91677b0da Deel 5 665 http://proxy.handle.net/10648/6969f050-d8ed-4e80-8c08-6e1625ad9804 Deel 6 666 http://proxy.handle.net/10648/b0f8f992-fec3-4a90-81e1-ecafd0faf4c1 Deel 7 667 http://proxy.handle.net/10648/6bc8926b-d8b0-49c2-9d06-7fd1d5deb76f Deel 8
5. Het houden van en doen rapporteren over (inter-)nationale congressen, symposia, workshops cursussen, opleidingen, etc. over het notariaat.

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 5 lid 1 Statuten KNB; artikel 61 Wna.

668 http://proxy.handle.net/10648/a0848a6c-e9a1-4fab-8639-f3d99a1e9f0c Uitgewerkte versie Lezingen door F. Sielemann en M.E. Thuysbaert inzake Belgische en Duitse aspecten bij Nederlandse boedelscheidingen. 1978 669 http://proxy.handle.net/10648/46521e44-9149-4947-9e80-8698c6715a15 Organisatie studiemiddag Herziening Successiewet 1956, 12 februari 1985. 1985 670 http://proxy.handle.net/10648/f460bc5e-2a75-4d96-ae41-83c54a57923b Inleidingen verslag discussie en syllabus Studiedag Notaris en Europees recht. 1985 671 http://proxy.handle.net/10648/1d830ad0-987b-4585-b266-a5622aa0c338 Inleidingen van de Studiedag Echtscheiding en Notariële praktijk, 27 april 1987. 1987 672 http://proxy.handle.net/10648/85bd6d5f-5498-40c7-ba51-fba7917ae646 Organisatie symposium De Wet, de werkelijkheid en de notaris: over samenlevingsvormen en vermogensoverdracht. 28 oktober 1993. Georganiseerd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de KNB. 1993 673 http://proxy.handle.net/10648/19cb38a7-b915-4984-bbe5-bd2fdeb0aaf5 Organisatie van lustrum seminars voor het midden- en kleinbedrijf over bedrijfsopvolging. 1992-1993 674 http://proxy.handle.net/10648/a5fbdc85-aa8d-4549-bd6c-a43f003574e4 Organisatie studiedag in samenwerking met de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht op 22 januari 1993. 1993 675 http://proxy.handle.net/10648/958c8731-561f-4e26-9cf4-c540dcc6f83f Organisatie van het symposium Parttime Werken in het Notariaat op 7 februari 1997. 1997 676 http://proxy.handle.net/10648/252747ea-734e-44a3-8524-7cdb6c2ce759 Verzoek tot medewerking KNB en deelname aan het congres Nederlands privaatrecht in de 21e eeuw ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Ministerie van Justitie. 1997-1998 677 http://proxy.handle.net/10648/78074012-0ee9-4be0-b831-9c3f75365d3f Deelname aan de totstandkoming van de tentoonstelling Weegschaal & Zwaard, de verbeelding van recht en gerechtigheid in Nederland, in het Haags Historisch Museum, 30 maart t/m 13 juni 1999. 1999
6. Het voorbereiden van intern (wetenschappelijk) onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten betreffende het notariaat

Periode: 1975-1999

678 http://proxy.handle.net/10648/22a78ee3-5c46-4803-ba37-5745d5ca711e Automatiseringsonderzoek door J. van der Wal en J. Mientjes, studenten van de TH Twente: Rapportages voor Kantoorautomatisering (Algemeen) en Kantoorautomatisering (Het notariaat). 1988 679 http://proxy.handle.net/10648/8a86177b-50e8-4ee3-9c46-2ab9bb1c1b8c Onderzoek in opdracht van de KNB uitgevoerd door studenten van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen naar de waardering door de leden van de publicitaire activiteiten van de KNB en beleid inzake de Richtlijn Individuele publiciteit. 1992 680-681 Onderzoek in opdracht van BK&P uitgevoerd door het Centrum voor Marketing Analyses (CMA) onder leden van de KNB naar het imago van de beroepsvereniging en naar de meningen van de leden over recente ontwikkelingen die het notariaat betreffen. 1995-1997 680 http://proxy.handle.net/10648/b47379dd-36ca-436d-8f70-a6a98509ab6b Deel 1 681 http://proxy.handle.net/10648/335fda8a-feae-4008-9f2e-04eb9fc974e3 Deel 2 682 http://proxy.handle.net/10648/4d3767b4-cdb9-452b-bdf7-d8d51827b7ca Overleg met het Ministerie van Financiën inzake het verschoningsrecht van notarissen tegenover de belastingdienst. 1996-1997 683 http://proxy.handle.net/10648/9725d53a-c884-4bd1-862a-c6369bcaef50 Correspondentie inzake TTP-diensten bij de KNB. 1996-1997 684-685 Afwikkeling Joodse nalatenschappen. Gezamenlijk onderzoek van de KNB en de Stichting Joods Maatschappelijk Werk naar mogelijk bij notarissen in beheer zijnde vergoedingen. 1996-1999 684 http://proxy.handle.net/10648/d05e1b8c-bc48-4248-ad6e-09d354ff1f3b Deel 1 685 http://proxy.handle.net/10648/4c9f6838-cb7f-4124-a198-c1a632626478 Deel 2 686 http://proxy.handle.net/10648/53ee9325-9b42-48c3-88ba-99829f3722f4 Rapport Kwalitatief onderzoek Kandidaat-notarissen. 1997 687-689 Correspondentie inzake TTP-diensten. 1997-1998. 687 http://proxy.handle.net/10648/aeb50419-30bd-48b8-b4c1-7821171c05f8 Deel 1 688 http://proxy.handle.net/10648/f64eb304-9875-4d8a-a5ee-60add4da965f Deel 2 689 http://proxy.handle.net/10648/b4780997-fd7f-4488-92a1-45f4988b870e Deel 3 690 http://proxy.handle.net/10648/8fff22ba-662f-4f93-b83f-12e4a4dfdf48 Resultaten van cliëntenonderzoeken 1996-1998 m.b.t. kwaliteit notariële dienstverlening. Onderzoek uitgevoerd door Organisatie-adviesbureau Luijk in opdracht van de KNB. 1998 691 http://proxy.handle.net/10648/1b2535ce-e4e1-42c2-b146-b6a3e2db1d0a Hoe (kandidaat-)notarissen oordelen over de dienstverlening van de KNB. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de KNB door het Centrum voor Marketing Analyses. 1998 692 http://proxy.handle.net/10648/e21ff11a-8a5d-4817-b46f-fb43f51c8b05 Voorstel van Bozell BK&P voor structureel onderzoek onder het brede publiek, cliënten van notariskantoren en de achterban de KNB. 1998-1999 693 http://proxy.handle.net/10648/2ed32a82-6cd7-4031-a082-bbaf54543fd2 Cliëntentevredenheidsonderzoek 1999 in opdracht van de KNB uitgevoerd door het Centrum voor Marketing Analyses: tabellenrappport en concept management summary. 1999 694 http://proxy.handle.net/10648/736a66ab-9e12-40cb-8348-19e47bf9ca20 Ledenmonitor notarissen 1999: onderzoek uitgevoerd in opdracht van de KNB door het Centrum voor Marketing Analyses onder leden van de KNB naar het imago van de beroepsvereniging en naar de meningen van de leden over recente ontwikkelingen die het notariaat betreffen. 1999
7. Het voorbereiden van extern (wetenschappelijk) onderzoek en het vaststellen van onderzoeksrapporten betreffende het notariaat

Periode: 1975-1999

695 http://proxy.handle.net/10648/2a485d6e-273e-40e9-a5ff-ec5094d16be5 Rapport uitgebracht door Marktonderzoek Reeskamp: Bruto-, netto-inkomsten en kosten van notarissen 1969-1973, met twee losse bijlagen met aanvullingen. 1974 696-697 CBS-enquête Inkomens vrije beroepsbeoefenaren 1972 en Rapport 1981. 1972-1981 696 http://proxy.handle.net/10648/d80b786c-fefb-456f-afe1-87205dcb6469 Deel 1 697 http://proxy.handle.net/10648/4da6e9cf-6720-47f1-90fd-aa6b8bd44262 Deel 2 698 http://proxy.handle.net/10648/3e2a1321-5f65-46ba-bc43-726c5f588d0e Notitie inzake het probleem of men al of niet verplicht is mede te werken aan een door het CBS te houden statistisch onderzoek, 21 november 1974. 1974 699 http://proxy.handle.net/10648/025b1749-9fad-4715-be29-c222ed8b09fc Voorstel CBS-enquête inkomens vrije beroepsbeoefenaren. 1975-1974 700 http://proxy.handle.net/10648/cfb348b1-938c-451c-9bae-4e74d8220354 Enquêtes notarieel inkomen 1974, 1975 en 1976. Gegevens verwerkt door E. Schut. 1974-1976 701-703 Rapporten uitgebracht door Paardekooper & Hoffman accountants. 1974-1983 701 http://proxy.handle.net/10648/2d3ae341-2253-4bb1-9960-a537081f3825 Deel 1 702 http://proxy.handle.net/10648/4fe5adb1-0f2f-482a-adc6-d8f10bd01938 Deel 2 703 http://proxy.handle.net/10648/c481b49b-1ec2-41a8-aacd-aa0ac86c75cc Deel 3 704 http://proxy.handle.net/10648/15858a39-7efa-47bc-9c4b-c764929a454f Rechtspositie marken. Correspondentie, notities, tijdschriftartikelen. 1979 705 http://proxy.handle.net/10648/def618b0-4598-423a-b6fb-6ce6e5ba73e6 Onderzoek van de Consumentenbond naar het notariaat, gepubliceerd in de Consumentengids van april 1982. 1982 706 http://proxy.handle.net/10648/bb021778-c70f-4cd2-809c-49b9c6691e46 Verkennend onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de vestigingsregeling voor notarissen. 1986-1988 707 http://proxy.handle.net/10648/f51df39b-8011-4c6b-a52d-69d75ae2a763 Onderzoek van de Vereniging Eigen Huis naar het functioneren van het notariaat op de markt voor koopwoningen. Rapport, correspondentie en overleg met de VEH, plus reacties van leden. 1987-1990 708 Rol van het notariaat bij uitvoering van het koopsparen. 1990-1991 708 http://proxy.handle.net/10648/e95c252b-201c-4a1a-9009-17129c5cd94c Deel 1 709 http://proxy.handle.net/10648/4de073af-ef6e-4263-9f1d-dc21c472fe57 Deel 2 710 http://proxy.handle.net/10648/b41198ce-d936-4477-82d1-d84eff80108e Correspondentie en overleg met de Vereniging Eigen Huis inzake de notariële tarieven, het domeinmonopolie van het notariaat en de voorlichting van VEH over de notariële tarieven. 1990-1996 711 http://proxy.handle.net/10648/558547a6-0edd-49e9-887a-60b5957346a3 Rapport Bureau Bartels: De omvang van niet-commerciële werkzaamheden binnen het notariaat. 21 maart 1991. 1991 712 http://proxy.handle.net/10648/b68bd96b-2364-4175-877f-631b6e532e9b Vorstel van Bureau Bartels voor een onderzoek naar de prijsgevoeligheid van de vraag naar dienstverlening op het gebied van testamenten. 1992 713 http://proxy.handle.net/10648/cbffa86b-6ec3-4537-824a-1b8646d91567 Onderzoek in opdracht van de Vereniging Eigen Huis door het Onderzoeksbureau OTB van de Technische Universiteit Delft onder leiding van prof. dr. ir. H. Priemus, naar het functioneren van het notariaat op de markt van koopwoningen. Correspondentie en rapport ‘De notaris op de markt van koopwoningen’. 1992 714 http://proxy.handle.net/10648/bc315d79-cf6f-43ab-8ce1-c5c06aa40241 Lijst van vragen en antwoorden van de Commissie ISMO van de Tweede Kamer inzake de WIR-actie Belastingdienst. 1992 715 http://proxy.handle.net/10648/dc2356b8-316e-4de6-a527-22f5886a287a Onderzoek in opdracht van de Conference des notariats de la Communauté Europeenne: Securité et information du consummateur lors de l'acquisition immobiliere. 1993-1994 716 http://proxy.handle.net/10648/aafebf8a-8df3-40a1-8ebd-166497eb8461 Onderzoek in opdracht van de Dienst Consumentenbeleid van de Europese Commissie: Information and protection of transactions concerning immovable property purchased by consumers. 1993-1994 717 http://proxy.handle.net/10648/f6bcfe22-b6e9-40f2-ab0c-0345339b530e Interne notities inzake het notarieel inkomen. Notitie Moret, Ernst en Young inzake inkomensberekening kantonrechter en norminkomen voor een notaris. 1994-1997 718 http://proxy.handle.net/10648/7a8bbe5c-cadd-4ffa-8f51-3811d6d109d7 Correspondentie met de Enquetecommissie (Commissie Van Traa), het Ministerie van Justitie, het Landelijk Bureau Openbaar Ministerie en de CRI over eventuele betrokkenheid van notarissen bij georganiseerde criminaliteit. 1995-1997 719-723 Ontwikkeling en implementatie van het kostprijsvolgsysteem. 1995-2003 719 http://proxy.handle.net/10648/9a40186f-e614-494a-b3d2-d122e1cfcb1e Deel 1 720 http://proxy.handle.net/10648/02f39c78-cb9d-44b0-aab0-526e7194a0e7 Deel 2 721 http://proxy.handle.net/10648/eec796d4-54cb-4baa-a529-071d7056de39 Deel 3 722 http://proxy.handle.net/10648/fd176445-3e47-427e-a593-cd081da4fba1 Deel 4 723 http://proxy.handle.net/10648/7a14e747-d781-41d4-ba45-a20d71bf700e Deel 5 724 http://proxy.handle.net/10648/a2fc7f44-abfc-4151-ac7a-caebb11cfc9c Notitie inzake artikel 1:146 BW en de ons omringende landen, m.n. België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, opgesteld door het NJB. 1996 725 http://proxy.handle.net/10648/2714e1e8-3ac6-4957-b944-02441ab8f85d Overleg door de Politie en het Openbaar Ministerie te Utrecht inzake het onderzoek naar de grootscheepse fraude met BV's in de regio Utrecht en de rol die sommige notarissen bij deze fraude hebben gespeeld. 1996-1997 726-727 Onderzoek inrichting Trusted Third Party functie (TTP). 1998-2000 726 http://proxy.handle.net/10648/121aec4f-7ca4-4be8-b06e-a1d6a670530d Deel 1 727 http://proxy.handle.net/10648/d5315c0d-6353-4053-9d10-f97deef9de85 Deel 2
8. Het vaststellen van richtlijnen in het belang van de maatschappelijke positie van de notarissen en in het notariaat werkzame kandidaat-notarissen en in het belang van hun onderlinge verhouding

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 5 lid 1 Statuten KNB

728 http://proxy.handle.net/10648/0359c5f7-d2d8-4b0a-b32f-905d268355ef Notities betreffende de B.V. als rechtsvorm voor de beroepsuitoefening door notarissen, opgesteld door G.W. van der Woerdt, (Meijburg & Co). 1973-1979. 729-731 Correspondentie betreffende het Contactcentrum Vrije Beroepen. 1973-1983. 729 http://proxy.handle.net/10648/913a4507-27ac-49eb-b0b6-94b599c9103e Deel 1 730 http://proxy.handle.net/10648/705b4e29-9871-428b-89da-f21297527e2b Deel 2 731 http://proxy.handle.net/10648/25ca78c7-0947-4b08-af48-610564f56374 Deel 3 732-734 Correspondentie en overleg met het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Economische Zaken inzake het inkomens- en prijsbeleid. 1974-1981. 732 http://proxy.handle.net/10648/896f75f9-6cf5-4db5-b6c9-0685405a701a Deel 1 733 http://proxy.handle.net/10648/2e9f8a92-d901-4177-b32a-389ee27554ce Deel 2 734 http://proxy.handle.net/10648/f309a43e-a620-4f22-86a5-c1d5662c7088 Deel 3 735-736 Richtlijnen voor het notarispraktijkvennootschap. 1976-1988 735 http://proxy.handle.net/10648/964ec3f9-2d54-4fdd-8f81-392ef74b5215 Deel 1 736 http://proxy.handle.net/10648/51bfaaae-ee03-497a-8bd7-e2e32f990ca9 Deel 2 737 http://proxy.handle.net/10648/d63aa9dd-93c2-4d6d-85cd-393b9cd053d1 Model Maatschapscontract met toelichting opgesteld door de Commissie Model Maatschapscontract. 1978-1979 738 http://proxy.handle.net/10648/e9ccd1e4-8e0f-4c54-914a-a18fdae852cd Verslag van een vergadering van de vertegenwoordigers van het notariaat in de bureaus voor rechtshulp. 1985 739 http://proxy.handle.net/10648/ff2b6768-3922-4723-94ec-dcc7d422e373 Overleg met de Gemeente 's-Gravenhage en de Haagse Wetswinkel inzake het reglement van splitsing in appartementsrechten en het geven van voorlichting aan kopers van appartementsrechten. 1985-1987 740 http://proxy.handle.net/10648/c468702a-aa4e-43a4-9e51-23f89c38bf9e Notitie d.d. 24 april 1987 inzake de positie van de notaris bij echtscheidingen naar aanleiding van het rapport van de Werkgroep Heroverweging Rechtsbijstand. 1987 741 http://proxy.handle.net/10648/071fca9c-b33a-40e9-9a91-29607ddbfe26 Bespreking op het Ministerie van Justitie naar aanleiding van het voorontwerp van de Wet op de rechtsbijstand op 12 januari 1987. 1987 742 http://proxy.handle.net/10648/ded90798-26b7-4c59-807f-b870e197a382 Overleg met het Ministerie van Economische Zaken en de Interdepartementale Coordinatiecommissie Bronnenbeleid inzake de gevolgen van de voltooiing van de interne markt voor de vrije beroepen. 1988-1990. 743 http://proxy.handle.net/10648/b6e018f4-85f6-4d69-82f8-22d441abd31b EG-richtlijn over het algemeen stelsel erkenning hoger onderwijsdiploma's; correspondentie en notities. 1988-1995 744-747 Verslagen van vergaderingen. 1989-1991 744 http://proxy.handle.net/10648/7d416387-397e-47be-aab0-5327384878d0 Deel 1 745 http://proxy.handle.net/10648/005c5517-a73d-4543-94a0-395a54659613 Deel 2 746 http://proxy.handle.net/10648/f6793bd3-e34b-4baa-9862-ec892bf96d38 Deel 3 747 http://proxy.handle.net/10648/9bab60f5-d186-44c7-988e-5f02f0d97901 Deel 4 748 http://proxy.handle.net/10648/d2a7ed6d-eeb9-454d-8a23-e42e7ac43571 Gespreksrondes met notarissen over criminaliteitsbestrijding in het notariaat. 1996-1997 749-750 Onderzoek in opdracht van de KNB en Bozell/BK&P uitgevoerd door het Centrum voor Marketing Analyses. 1997 749 http://proxy.handle.net/10648/91096599-b5cb-41e8-bd52-fd54f5589d82 Deel 1 750 http://proxy.handle.net/10648/f18dc3e1-57e3-474f-acae-39c509c5d784 Deel 2 8.1. Imago-onderzoek notarissen 751 http://proxy.handle.net/10648/ec3d1a76-4e58-4e36-b821-69fb71c8a7e5 Imago-onderzoek over notarissen in opdracht van de KNB uitgevoerd door BK&P. 1992 752 http://proxy.handle.net/10648/93b79c4c-dffc-4484-8ae6-32a9df694e29 Imago-onderzoek over notarissen in opdracht van de KNB uitgevoerd door BK&P. 1994-1995 753 http://proxy.handle.net/10648/edcad494-6cde-4723-9f69-19f61686aabf Imago-onderzoek over notarissen in opdracht van de KNB uitgevoerd door Bozell BK&P. 1996 754 http://proxy.handle.net/10648/14d8f6c5-3d86-4834-9830-67debf63aa6b Imago-onderzoek over notarissen in opdracht van de KNB uitgevoerd door het Centrum voor Marketing Analyses. 1998 755 http://proxy.handle.net/10648/c3f71b30-cf06-4a21-a117-fe08ca0d7e23 Imago-onderzoek over notarissen in opdracht van de KNB uitgevoerd door het Centrum voor Marketing Analyses. 1999 8.2. Richtlijnen collegiale verhoudingen 756 http://proxy.handle.net/10648/46521e2c-d619-4811-a092-fbb3abf16ceb Vragen over de toepassing van de richtlijnen voor collegiale verhoudingen, o.m. over collegiale afrekening tussen notarissen in Nederland en de Nederlandse Antillen, het houden van lezingen door notarissen buiten hun ambtsgebied, de richtlijnen voor collegiale verhoudingen tussen notarissen in België en Nederland, de kosten van rectificaties van akten, en de toepassing van collegiale richtlijnen bij veilingen. 1973-1988 757 http://proxy.handle.net/10648/7504ae5f-ea7f-47a6-8f9f-798d7e79e627 Voorstel tot wijziging van de richtlijnen voor collegiale verhoudingen met betrekking tot veilingen. 1975-1976 8.3. Ereregelen 758-759 Richtlijn vormen van samenwerking van notarissen. 1969-1985. 758 http://proxy.handle.net/10648/a7dc4ad7-3050-4bfa-a00c-e927714e371f Deel 1 759 http://proxy.handle.net/10648/3e83d0c0-c101-4820-8ebc-e062652348d5 Deel 2 760-768 Notulen, vergaderstukken, correspondentie inzake vergaderingen van DB met KvT en kennisgevingen. 1970-1986 760 http://proxy.handle.net/10648/f3b64d15-da86-4fb8-bcf1-49ee9f975f09 Deel 1 761 http://proxy.handle.net/10648/4bc94c1c-560a-40a2-9a84-8fa68ace5bd0 Deel 2 762 http://proxy.handle.net/10648/f2a2e7ee-ead2-437e-9d01-a8ecbc94b408 Deel 3 763 http://proxy.handle.net/10648/c1826dcd-fa92-4ebd-b3b4-509f0422bd6c Deel 4 764 http://proxy.handle.net/10648/6609e3b5-ea1a-4926-b77d-9710a84cc79f Deel 5 765 http://proxy.handle.net/10648/4dd057f4-8ff1-4ac9-9ab0-f32f886e429d Deel 6 766 http://proxy.handle.net/10648/7ad3f3b7-5a71-4f33-b560-7e96cbed4f51 Deel 7 767 http://proxy.handle.net/10648/dcf7994f-57ba-4bb5-a48a-a64c4f2b0c77 Deel 8 768 http://proxy.handle.net/10648/9612502e-6100-436d-9ade-06ade90b4708 Deel 9 769 http://proxy.handle.net/10648/894a9f32-1fec-475b-97f9-24f78644108f Vraag van mr. H.W. Pot te Putten inzake bezit aandelen in een besloten vennootschap welke onder meer de exploitatie van onroerend goed ten doel heeft. 1979 770 http://proxy.handle.net/10648/891b50a3-6695-48ef-8541-8a20dbafa922 Correspondentie met prof. mr. E.A.A. Luijten n.a.v. artikel in Vrij Nederland van 24 november 1979. 1979 771 http://proxy.handle.net/10648/a00d57ab-9b85-46b5-a83d-21d6195d01be Vraag van mr. P.A. van Buttingha Wichers, notaris te Den Haag, inzake familievennootschap Belegingsmaatschappij De Bockhorst BV. 1980 772-773 Vragen en klachten inzake de ereregelen. 1980-1984 772 http://proxy.handle.net/10648/811c7f65-439d-4638-8e64-97ae7191ea6a Deel 1 773 http://proxy.handle.net/10648/73f5b42e-de88-48ec-ae72-c375b31e89f0 Deel 2 774 http://proxy.handle.net/10648/906a75db-4191-4257-8ad8-82e56e603c83 Voorbereiding ereregelen. Tekst 1981. 1981 775 http://proxy.handle.net/10648/002570b7-6359-4e1d-aafe-b2d7cdbd7f26 Assurantiebemiddeling door notarissen of kandidaat-notarissen. 1982 776 http://proxy.handle.net/10648/4c7cab9f-fb3b-41a1-b3ed-0bc27eae2cac Medewerking notaris aan de oprichting van Golden Ten-clubs. 1983-1987 777 http://proxy.handle.net/10648/12ce50c1-cd7d-42c0-9c19-05176cee2eec Radio-uitzendingen "Het Spoor" van de VPRO en VARA over het notariaat en de mogelijkheid van kosteloze dienstverlening door de notaris. 1984 778 http://proxy.handle.net/10648/2966358e-1857-403f-8347-734a98ab058d Publiciteit notariaat en verantwoordelijkheid Broederschap. 1984-1985 779 http://proxy.handle.net/10648/57efefff-e1c0-4507-b002-cd91e9df7c69 Medewerking notaris aan volkspetionnement KKN. 1985 780 http://proxy.handle.net/10648/8aa0ec30-36ea-493a-b2a4-e45961db8e4d Brief van oud-notaris N.W. Holtkamp over zijn werkzaamheden in de oorlog. 1986. 781 http://proxy.handle.net/10648/42959e6a-c10b-4e95-85fa-cf3896dc1e86 Studiedag Overdracht van aandelen 24 november 1992. 1992 782 http://proxy.handle.net/10648/0b51b9ce-4ae2-4b22-abf3-c40c1d4f85f7 Wijziging Ereregelen. Tekst 1992 1992 783 http://proxy.handle.net/10648/778296ad-5f3e-4c89-9141-a9ec2924f975 Vaststelling Beroepsregels notariele aandelenoverdracht. 1992-1993 784 http://proxy.handle.net/10648/afa530d7-7188-4a96-a472-e5cd8559ef0d Voorbereiding van maatregelen i.h.k. van de criminaliteitsbestrijding. 1992-1996 785-786 Werkgroep Verschoningsrecht. 1993-1994 785 http://proxy.handle.net/10648/5ae77efb-3544-46ef-97d1-347f9276b08c Deel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2070

786 http://proxy.handle.net/10648/511d4e63-5151-4e98-bb99-d536049325aa Deel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2070

787 http://proxy.handle.net/10648/2f894d3e-e8d8-4274-b181-5e41853c406b Openbaarmaking beroeps- en gedragsregels: notities t.b.v. bestuur en ledenraad, nieuwsbriefberichten en reacties leden. 1994-1995 788-789 Overleg met vertrouwensnotarissen. 1994-1998 788 http://proxy.handle.net/10648/12a31daa-6696-45fb-8966-1c1a18ad69e0 Deel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074

789 http://proxy.handle.net/10648/470a0001-fe5e-4a35-9107-20ba7edc7d61 Deel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074

9. Het oprichten en instandhouden van een bureau van de KNB

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 5 lid 2 Statuten KNB; artikel 63 Wna

790-791 Wetenschappelijk bureau van de KNB / Notarieel Juridisch Bureau. 1974-1986 790 http://proxy.handle.net/10648/e88cb08b-ecf9-4220-b0b3-151d135d5104 Deel 1 791 http://proxy.handle.net/10648/2ee6e842-355f-4b96-bac7-fc6485fbfa48 Deel 2 792 http://proxy.handle.net/10648/45ef73b3-8f15-446e-bcdd-2a3eb6eea648 Onderzoek door Twijnstra Gudde naar de bestuurlijke organisatie en de organisatie van het secretariaat en het Notarieel Juridisch Bureau van de KNB. 1985-1986 793 http://proxy.handle.net/10648/f066da0f-4dd8-4196-9f67-86c7f3dde13a Onderzoek door Twijnstra Gudde naar de bestuurlijke organisatie van de KNB. 1985-1986 794-795 Oprichting Beroepsopleiding Notariaat. 1986-1989 794 http://proxy.handle.net/10648/482468d6-c963-452b-b65e-2f3f4818154a Deel 1 795 http://proxy.handle.net/10648/da6fba23-510f-4461-ac62-0677e6c12b98 Deel 2 796 http://proxy.handle.net/10648/e60b3781-0d31-4a5c-ba36-2b5868771c94 Afschrift akte van statutenwijziging van de KNB, verleden voor notaris mr. A.M. Schenk te Den Helder. 1987 797 http://proxy.handle.net/10648/d563ba49-023b-4758-b304-5dcbaf914f8f Notities inzake de organisatie en het functioneren van de centrale organisatie (bestuur en secretariaat) van de KNB. 1988-1993 798 http://proxy.handle.net/10648/e918a61d-1efb-4e4f-98d6-921373d4f7db Notities inzake naamswijziging van de KNB. 1994 799 http://proxy.handle.net/10648/1c852fb5-4cc6-4f2a-9ffb-35969bd181f9 Ontwikkeling van de nieuwe huisstijl van de KNB. Notities, programma van eisen, begroting, overleg met Blank Knispel & Partners BK&P. 1994 800 http://proxy.handle.net/10648/aa33588f-53d8-4be1-ae17-94b30cabb5c5 Notities en correspondentie inzake het voorzitterschap en de verenigingsstructuur van de KNB. 1977
10. Het vaststellen, aanvullen en wijzigen van de statuten

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 65 Statuten KNB.

801-802 Statuten en reglement van de KNB. 1973-1987 801 http://proxy.handle.net/10648/9c9f51c1-b997-4551-96db-8acea880851c Deel 1 802 http://proxy.handle.net/10648/4b946483-7e15-4879-a6fa-ce8e1494b427 Deel 2 803 http://proxy.handle.net/10648/1cde481c-f5ae-4b38-acda-ed893147709c Notities inzake lidmaatschap KNB. 1981-1983 804 http://proxy.handle.net/10648/9d9cdb97-e35f-4251-bccd-ca7bebc9ddfa Wijziging van de statuten met betrekking tot het lidmaatschap van werkloze kandidaat-notarissen. 1982-1983 805 http://proxy.handle.net/10648/c136129d-6a17-4bb4-96c0-9e5a424e1fb6 Nieuwe bepalingen betreffende het predikaat "Koninklijk". 1984-1985 806 http://proxy.handle.net/10648/9d00e6a7-db60-4acd-9872-0afda5978658 Wijziging van de Statuten van de KNB en de Statuten van het Voorzieningsfonds. 1990-1991 807 http://proxy.handle.net/10648/d4691ad3-4ffe-4100-8635-94af5d02e138 Voorstel tot wijziging van artikel 61 van de Statuten van de KNB en artikel 59 lid 1 van het reglement voor geschillen en klachten met het oog op bestrijding van tariefontduiking. 1994-1997 808 http://proxy.handle.net/10648/4854e4d0-baae-414c-bf9e-cba1bcd93a08 Wijziging van de Statuten van de KNB en de Statuten Voorzieningsfonds. 1997
11. Het adviseren van de Minister van Justitie inzake het vaststellen, wijzigen en intrekken van de Wet op het Notarisambt

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 5 lid 1 statuten KNB; artikel 61 Wna.

809 http://proxy.handle.net/10648/b995d6c1-c370-40d3-b4da-e882f6b783ec Correspondentie betreffende legitimatieplicht van partijen. 1972-1994 810 http://proxy.handle.net/10648/1861efb8-e3d1-4a88-aa2f-7f533723ddd4 Wijziging van de notariswet t.a.v. de openbaarheid tuchtrechtspraak en toezicht op de boekhouding (w.o. 17404). 1980-1984 811 http://proxy.handle.net/10648/98743bbc-a88d-4b37-ab24-f0875a25e1e1 Advisering over Artikel 6 lid 2 Notariswet: kosteloze dienstverlening notaris. 1984 11.1. Nieuwe notariswet 812 http://proxy.handle.net/10648/612a8287-c165-45b2-adad-903bccb648d9 Bezwaarschriften inzake het voorstel tot wijziging van de Notariswet tegen verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd van 70 naar 65 jaar. 1978-1980 813 http://proxy.handle.net/10648/d0946abb-bf4a-4ee0-b53e-83d3d68f7425 Correspondentie met het Ministerie van Justitie inzake de verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd. 1978-1983 814 http://proxy.handle.net/10648/36619e5f-3426-46f0-90d4-1c3109c09f82 Wijziging van de notariswet tav de openbaarheid tuchtrechtspraak en toezicht op de boekhouding (w.o. 17404). 1980-1984 815-818 Toekomstige structuur notariaat / Nieuwe Notariswet. 1980-1986 815 http://proxy.handle.net/10648/3845608c-f24a-499c-97d1-36cf5639aef5 Deel 1 816 http://proxy.handle.net/10648/d35c584a-63e8-4a34-883b-50456b410de4 Deel 2 817 http://proxy.handle.net/10648/9e60905f-ed01-49ac-973a-d91ff0b3aa9d Deel 3 818 http://proxy.handle.net/10648/b05c2bef-53f8-4357-8c64-3e5aa4e8f536 Deel 4 819 http://proxy.handle.net/10648/0b538266-ef5b-4259-845c-257e9504a851 Overleg met het Ministerie van Justitie inzake wenselijke wijzigingen in de structuur van het notariaat met het oog op de voorbereiding van een nieuwe notariswet. 1982-1983 820 http://proxy.handle.net/10648/b52854de-cf51-4a7a-9c44-d19885e8e488 Notities, correspondentie, vergaderingen bestuur over het vestigingsbeleid. 1986-1998 821 http://proxy.handle.net/10648/d6044174-883f-442a-8542-1af332c2625a Overleg met het Ministerie van Justitie inzake de nieuwe notariswet. 1987-1990 822 http://proxy.handle.net/10648/b0ced8b9-f559-4a88-ad90-3bee87f7c638 Notities m.b.t. vestigings- en standplaatsenbeleid. 1988 823 http://proxy.handle.net/10648/4d24955a-a929-428d-b0ac-486244b21191 Voorstel voor een indeling van de nieuwe notariswet. November 1988 824 http://proxy.handle.net/10648/6679acb5-62e3-4557-b18c-471152467e39 Toespraken van de staatssecretaris van Justitie. 1988-1990 825 http://proxy.handle.net/10648/39f528b6-07fe-491c-ad6c-6f036e579e3b Verslagen van de besprekingen op 5 december 1988 op het Ministerie van Financien en het Ministerie van Economische Zaken over de uitgangspunten voor een nieuwe notariswet. 1988-1990 826 http://proxy.handle.net/10648/f53028a0-ccdf-406f-8249-697b766308a5 Correspondentie Wetgevings- en Beleidscommissie. 1988-1990 827 http://proxy.handle.net/10648/2be7a786-fa44-4b88-ac62-10713a315238 Orde van het Notariaat: Notities aan bestuur, Wetgevingscommissie en Beleidscommissie. 1988- 1990 828 http://proxy.handle.net/10648/5d4d4f21-48de-43cc-b6e6-a37d78d55771 Notities in het kader van de nieuwe Notariswet. 1989 829 http://proxy.handle.net/10648/87e773e2-f608-472d-91d4-9617f34ff33e Voorbereiding wijziging Tuchtrecht. 1989-1990 830 http://proxy.handle.net/10648/87ea6539-f040-4053-a8cb-063fa62ec264 Rapporten van Bureau Bartels ter ondersteuning bij de besprekingen met Ministerie van Justitie over het vestigingsbeleid van notarissen. 1989-1990 831 http://proxy.handle.net/10648/63d6b3b3-7703-4f1d-b983-9180a231b42b Overleg met leden van de fracties in de Tweede Kamer n.a.v. de discussie tussen de staatssecretaris van Justitie en de KNB over het vestigingsbeleid. 1989-1990 832 http://proxy.handle.net/10648/16a22685-6af8-4c15-aece-bc974e34288e Notities aan het bestuur inzake de nieuwe notariswet, het vestigingsbeleid en de tarieven. 1989-1992 833 http://proxy.handle.net/10648/cf92dc06-cccc-4af3-bf14-07f44f293138 Notities in het kader van de nieuwe notariswet. 1990 834 http://proxy.handle.net/10648/452f86ee-44a3-4c16-8f85-ec0a71cd3cb5 Enquête onder notarissen en kandidaat-notarissen inzake de nieuwe notariswet, m.n. over het vestigingsbeleid. 1990 835 http://proxy.handle.net/10648/510878a6-0159-4e08-9093-969151777d28 Overleg met de Kamers van Toezicht inzake de nieuwe notariswet. 1990-1991 836 http://proxy.handle.net/10648/2df89e11-ff45-4d18-9f4a-e335f8b1db91 Voorontwerp notariswet met memorie van toelichting. 21 februari 1991 837-841 Tekstvoorstellen van het Ministerie van Justitie voor het voorontwerp en het voorstel van de wet. 1991-1994. 837 http://proxy.handle.net/10648/7d3bf9c9-7ff1-4694-8fbc-a322135c45d1 Deel 1 838 http://proxy.handle.net/10648/4eb6130a-667f-403d-a665-862ca69b068d Deel 2 839 http://proxy.handle.net/10648/fe3a8172-2081-4a6d-be09-0b4006847e16 Deel 3 840 http://proxy.handle.net/10648/be891f57-fc06-4fac-9159-6db82b3b2eee Deel 4 841 http://proxy.handle.net/10648/f091e388-0126-4b3d-9d02-6ad0e060537d Deel 5 842 http://proxy.handle.net/10648/f636d984-6414-496b-b70f-9d7336f0165d Overleg met leden van de verschillende fracties in de Tweede Kamer. 1991- 1999 843-844 Commentaar van de leden op het (voor-)ontwerp nieuwe notariswet. 1991-1999. 843 http://proxy.handle.net/10648/a23a10b2-ba99-4b76-8e65-a3df23c16e0d Deel 1 844 http://proxy.handle.net/10648/1ec25520-74ea-4111-bea4-bcd2edcdf751 Deel 2 845-846 Technisch commentaar van de KNB op wetsontwerp 23706 (Wet op het notarisambt). 1992-1997 845 http://proxy.handle.net/10648/e442fe2c-7125-4957-ab94-34e1eb35c839 Deel 1 846 http://proxy.handle.net/10648/224a0056-1aa6-444f-9a4f-59d177370ba1 Deel 2 847 http://proxy.handle.net/10648/d6f11fb5-415d-434d-afc1-03dd079771bb Correspondentie en overleg met het Centraal Bureau van Bijstand (CBvB) inzake de nieuwe notariswet en de positie van het Bureau voor Financieel Toezicht. 1992-1998 848-851 Notities voor het bestuur en de ledenraad inzake de nieuwe notariswet, het vestigingsbeleid en de tarieven. 1993-1999 848 http://proxy.handle.net/10648/37f03fa6-39d5-44b2-a18e-549aeec7caf6 Deel 1 849 http://proxy.handle.net/10648/b3eeeda0-2e8c-42e5-9a21-37dab5855b38 Deel 2 850 http://proxy.handle.net/10648/d237a314-f08d-4cac-8d2c-aca29e86686f Deel 3 851 http://proxy.handle.net/10648/baea1d1b-65ce-4d1d-a36f-47e044747b6d Deel 4 852 http://proxy.handle.net/10648/86a645f7-9f27-457f-aa7c-a10b5aeb57e5 Brief aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën inzake het notariële tariefsysteem. 7 februari 1994 853 http://proxy.handle.net/10648/5de84001-741f-4792-9740-ad66dc44a03b Resolutie van de Conférence des Notariats de la Communauté Européenne inzake het plan van de Nederlandse autoriteiten het systeem af te schaffen, waarbij de notariële diensten verplicht zijn onderworpen aan een officiële tariefbepaling en te vervangen door vrije tarieven. 3 juni 1994 854 http://proxy.handle.net/10648/857a835a-b836-450d-bad9-7367244952a6 Persberichten van de KNB inzake de nieuwe notariswet. 1994-1999 855 http://proxy.handle.net/10648/a424d0ad-72f8-4eb7-aca3-18fd562f86c6 Regiobijeenkomsten/rondjes Ringen inzake de nieuwe notariswet en vrije tarieven. 1995-1998 856 http://proxy.handle.net/10648/03512865-35b4-4146-bbab-739de90608b6 Samenstelling boekje "Notariswet rechtszekerheid in een vrije markt: opstellen bij het ontwerp van de Wet op het notarisambt", uitgegeven door de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. 1996 857 http://proxy.handle.net/10648/72410066-f257-4b83-9eb0-3f3f4b102492 Brief van mr. J.M. Polak aan de Vaste Commissies voor Justitie en Economische Zaken van de Tweede Kamer inzake het voorstel van Wet op het notarisambt met als bijlage de notitie "Notarieel domeinmonopolie en onpartijdigheid". 13 november 1997. 1997 858 http://proxy.handle.net/10648/9dc5154a-cf8d-4819-a391-8f0cfd0252e6 Advies van het Berie foar it Frysk (Beraad voor de Friese taal) inzake de regeling van de positie van het Fries in de nieuwe Notariswet. 1997 859 http://proxy.handle.net/10648/3c001a6b-5644-444c-ae1e-8ca46e6717c6 Advisering betreffende de nieuwe notariswet / Kadaster. 1997-1998 860 http://proxy.handle.net/10648/b8820fb3-5f4f-4e67-80a2-148f45b6784d Correspondentie met mr. H.F. van den Haak, president Gerechtshof Amsterdam, en het artikel van mr. Van den Haak "Een onvolgedragen wetsontwerp". 1997-1999 861 http://proxy.handle.net/10648/ad5d6faf-64c8-4e75-aab0-d191510f7742 Advies van prof. mr. Stille inzake de gevolgen van de invoering van de KNB als Orde voor de positie van buitengewone en bijzondere leden. 1998 862 http://proxy.handle.net/10648/efaa4085-e0af-4496-8fc0-03bd6df3d94b Notities voor het bestuur en correspondentie en overleg met het Ministerie van Justitie inzake de wenselijkheid en toelaatbaarheid van bijkantoren van notarissen. 1998-1999 863 http://proxy.handle.net/10648/85a79106-7629-4b77-8bb2-9342c7572ae5 Nieuwe notariswet en Bedrijfspensioenfonds. 1999 864 http://proxy.handle.net/10648/7640926f-3887-4723-a9ac-39a3ac01e02e Notitie over de gevolgen van inwerkingtreding van de nieuwe notariswet ten behoeve van de ledenraad, en correspondentie. 1999
12. Het adviseren van de leden op juridisch en vaktechnisch gebied.

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 61 Wna.

Opmerking: Deze handeling heeft uitsluitend betrekking op de adviezen van algemene strekking

865 http://proxy.handle.net/10648/9c9620b4-e6b0-49a9-b02a-3cdc138e4e87 Correspondentie met banken en leden inzake de notarisverklaring. 1970-1980 866 http://proxy.handle.net/10648/798aee38-4d5b-438e-a02d-295367b04017 Vragen over de notariskeuze in het algemeen, de aanwijzing van de notaris door gemeenten, banken en institutionele beleggers, en de notariskeuze bij bouwcomplexen. 1970-1985 867 http://proxy.handle.net/10648/963a533a-1605-44e9-a68b-6b2f0ca4d9be Correspondentie met leden, Centraal Bureau voor Bijstand e.a. 1972-1981 868 http://proxy.handle.net/10648/9f928e07-1dca-46f9-9560-2c484c32cd1a Correspondentie met de Rabobank over het verstrekken van eeen royementsvolmacht door het bestuur van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw. 1973-1983 869 http://proxy.handle.net/10648/ee35a961-8e13-4eb6-a6a4-64e4805d86aa Erfpachtsvoorwaarden Nijmegen. Correspondentie commissie Erfpacht inzake erfpacht Amsterdam, Groningen en Den Haag. 1974-1980 870 http://proxy.handle.net/10648/c831e2fb-337e-4e0b-aa93-1135e8f770eb Correspondentie met de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland inzake hypotheekverklaringen bij brandverzekering verzekering van gebouwen bij splitsing. 1975-1980 871 http://proxy.handle.net/10648/5fdd59be-0d7d-4e64-9497-4e67519c5579 Volmachten van zeevarenden. 1977 872 http://proxy.handle.net/10648/d2ea2e45-6597-401f-bc2e-130406299048 Notities en correspondentie met het Ministerie van Justitie inzake de problematiek van de "blinde koopakte": het is toegestaan om in de stukken die naar aanleiding van transporten van onroerend goed worden overgeschreven op het hypotheekkantoor de koopprijs weg te laten. 1975-1982 873 http://proxy.handle.net/10648/abf18558-f30a-44a1-a90c-a5b775f7f743 Notities en correspondentie met de Nederlandse Bond van Makelaars NBM), het Ministerie van Justie, de Tweede Kamer en de Ringbesturen inzake de inschakeling van de notaris bij het opmaken van de "voorlopige koopakte" van onroerend goed. 1975-1984 874 http://proxy.handle.net/10648/cc7b1156-56bc-47b7-9b72-0adc04e629d7 Correspondentie inzake de vraag of een deurwaarder tot ontruiming kan nopen als het beding van ontruiming niet in de hypotheekakte zelf staat maar in de algemene voorwaarden. 1976 875 http://proxy.handle.net/10648/8ac4343a-3150-4532-8065-f107c0821eb2 Voorlichting over vereniging en stichting. 1979 876 http://proxy.handle.net/10648/56f69a84-8df4-4e94-9163-5e1a9b618e05 Correspondentie met mr. F.H.A. Arisz, Loeff & Van der Ploeg, en notaris mr. J.B.M. Roes inzake het voorstel van het hoofdbestuur tot wijziging van de notarisverklaring en de vraag of er sprake is van een inspannings- of resultaatsverbintenis. 1979-1981 877 http://proxy.handle.net/10648/e3f4b60a-2a4a-48b6-9121-234fd1e24a61 Overleg met de Nederlandse Bankiersvereniging, de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbankenen de Nederlandse Orde van Advocaten inzake de preferentie van beslagkosten ten aanzien van de opbrengst van krachtens artikel 1223 BW door de hypotheekhouder geëxecuteerd onroerend goed. Notities en correspondentie. 1980-1984 878 http://proxy.handle.net/10648/968b3267-2b28-47f2-83b9-9de5a69a41af Modellen voor de overdracht van schoolgebouwen i.v.m. de invoering van de Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO). Correpondentie met het Ministerie van Onderwijs; notities, modellen. 1981-1982 879 http://proxy.handle.net/10648/05e37e36-0879-4526-a928-5da538b31af3 Correspondentie, notities en verslagen van de besprekingen met de financiers over veilingsystemen onroerend goed. 1981-1984 880 http://proxy.handle.net/10648/a0451807-88ed-44ff-b33c-112e1025b075 Correspondentie met de NMB inzake de bevoegdheidsregeling bij de NMB m.b.t. royementsverlening naar aanleiding van een uitspraak in kort geding van de vice-president van de arrondissementsrechtbank Amsterdam over het niet nakomen van een royementstoezegging door een bijkantoor van de NMB. 1982-1987 881 http://proxy.handle.net/10648/4fce5ddb-b5f3-4514-ac70-fabe3ffac4ba Correspondentie met W.A. Haanebrink, notaris te Tiel, en Loeff & Van der Ploeg inzake de vraag of, en zo ja, in hoeverre, de notaris aansprakelijk is voor de gegoedheid van de koper op een veiling van onroerend goed indien daaromtrent door de notaris wordt geinformeerd. 1983 882 http://proxy.handle.net/10648/6c80c5f9-5864-4c41-be8b-dcb935942935 Overleg met Westbroek Notarissen en Nauta Van Haersolte inzake de Maatregel Teboekgestelde Schepen en het tekstvoorstel voor de artikelen 8.3.2.13, eerste lid en 8.2.3.18, derde lid NBW. 1983-1984 883 http://proxy.handle.net/10648/dc2f2f98-951d-4c85-a6bd-cfceabb6ae24 Overleg met de Gemeente 's-Gravenhage en de Ring 's-Gravenhage inzake de problematiek van het zonder woonvergunning in gebruik nemen van een eigen woning. 1984-1987 884 http://proxy.handle.net/10648/9adfa534-d0a8-450a-854a-dcbf62956357 Correspondentie met Ministerie van VROM inzake artikel 10, lid 1 van de beschikkingen ‘Geldelijke steun eigen woningen’, 1984. 1985-1986 885 http://proxy.handle.net/10648/08c63347-678b-402e-9f5a-7a47c10c101b Correspondentie met de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, het College van overleg van de gezamenlijke banken, de Rabobank, en mr. F.H.A. Arisz, Loeff & Van Der Ploeg, inzake het opstellen van een notarisverklaring voor scheepshypotheken. 1984-1989 886-887 Correspondentie met de FGH Hypotheekbank, mr. F.H.A. Arisz van Loeff & Van Der Ploeg en de Ring Amsterdam inzake een model voor een notarisverklaring voor inpandgeving van lidmaatschapsrechten. 1984-1989 886 http://proxy.handle.net/10648/93275511-c0ad-4d44-bfed-fcfb19ddf30c Deel 1 887 http://proxy.handle.net/10648/ab0c3d2a-a9fb-4179-9367-72101679c9f5 Deel 2 888 http://proxy.handle.net/10648/e23cf211-465f-4476-b54e-0566b12ae769 Medewerking van notarissen aan het oprichten van verenigingen of stichtingen die (mede) tot doel hebben de zgn. voordeurdelersregeling te ontgaan. 1985 889 http://proxy.handle.net/10648/50d60ac8-684f-45a8-9a67-3f84c7a1c4f3 Voorstel Algemene Bank voor Hypothecair Krediet voor een systeem waarbij notarissen de hypotheekakten in tekstverwerkte tekst aangeleverd krijgen. 1985 890 http://proxy.handle.net/10648/e00b06a0-ce7f-4e19-86cc-44f34be84caa Hypotheekvoorlichting door notarissen. Voorstel voor een notarieel hypotheekadviescentrum. 1985 891 http://proxy.handle.net/10648/14f63621-9afb-4031-8777-ccd421b9005a Notitie d.d. 10 januari 1986 inzake een aantal technische aspecten van de notarisverklaring, m.n. de garantie die de notaris met de verklaring geeft en de dertigjarige recherche. 1986 892 http://proxy.handle.net/10648/a8da002f-fca6-4ade-8bf8-d148a202a6fc Notitie van De Brauw & Westbroek betreffende notarisverklaring en doeloverschrijding. 1986 893 http://proxy.handle.net/10648/a72ae0d8-64e9-47ce-b9e1-75dd17e49890 Correspondentie met notaris C.E.J. Snels inzake de concept-akte testament N.C.B. 1986 894 http://proxy.handle.net/10648/e02136db-1f88-4e8c-8702-c383aa63efce Correspondentie onroerendgoedcentrale, S. Helder, Drachten. 1987 895 http://proxy.handle.net/10648/e0887be6-921c-4258-8b0f-d4f9c7c3dd33 Correspondentie met advocatenkantoor mr. F. Peters c.s. inzake vermelding op briefpapier van "notarieel vermogensbeheer". 1987 896 http://proxy.handle.net/10648/3a351a33-f3f1-41d0-ada9-a3be5034f6bc Correspondentie met leden inzake goodwill en inbreng in een notarispraktijkvennootschap. 1988-1991/1999 897-898 Commentaar KNB op het ontwerp van de Wet op de rechtsbijstand (W.O. 22609). 1990-1994 897 http://proxy.handle.net/10648/4251562f-6264-4909-9c6f-2fd9f4ee0257 Deel 1 898 http://proxy.handle.net/10648/e496394c-c356-4ad2-bba7-7a39670dfec8 Deel 2 899 http://proxy.handle.net/10648/288b0528-fcb6-4214-b5bb-3391ec064564 Correspondentie met Jonker/Bouwbedrijf Wessels Coevorden B.V.: Hof Leeuwarden 21 oktober 1992. 1992 900-902 Model opleveringsregeling 1.1 en 1.2. 1993 900 http://proxy.handle.net/10648/b4e27a0a-6f90-4f67-b9c5-171eb38d94fb Deel 1 901 http://proxy.handle.net/10648/a2e5fde4-5576-4be7-8b39-2fb94798b96b Deel 2 902 http://proxy.handle.net/10648/37f96cab-91ad-4a20-8ccf-50f7f0b0b93f Deel 3 903 http://proxy.handle.net/10648/be8cc9a5-c227-40c3-9279-80b812f78035 Toezicht houden op veilingen van onroerende goederen door notaris. 1995 904 http://proxy.handle.net/10648/ed4e39f7-65e4-4a6c-98b0-cdb824ec7a5a Correspondentie betreffende dienstencentra voor het notariaat. 1997 12.1. Beroeps- en gedragsregels 905-909 Vragen en informatie over toepassing beroeps- en gedragsregels. 1975-2000 905 http://proxy.handle.net/10648/4351b645-aa3c-40d2-b76a-44131c43a2d5 Deel 1 906 http://proxy.handle.net/10648/3245b98d-09e7-4d13-8b34-1cbc3307f972 Deel 2 907 http://proxy.handle.net/10648/7ae097bf-6679-458a-8ef3-7f8c1733fc0a Deel 3 908 http://proxy.handle.net/10648/be5d9e97-5af1-4b04-a833-84104fb29541 Deel 4 909 http://proxy.handle.net/10648/964f38db-8d2b-4a65-81cf-2152df593595 Deel 5 910-914 Vragen en informatie over toepassing beroeps- en gedragsregels. 1968-1998 910 http://proxy.handle.net/10648/7ba9e18b-48dc-4230-90e7-897fe97a6ed0 Deel 1 911 http://proxy.handle.net/10648/1e46012b-17c9-48aa-8a5e-f439813b9945 Deel 2 912 http://proxy.handle.net/10648/92484fb6-5d84-49a1-9e2f-e5d1d9ce0063 Deel 3 913 http://proxy.handle.net/10648/ea293daa-0691-4c99-8eae-f107defe8f58 Deel 4 914 http://proxy.handle.net/10648/7a07fec8-b46b-4db8-8da4-57206807dd3a Deel 5 915-919 Vragen en informatie over toepassing beroeps- en gedragsregels. 1968-2000 915 http://proxy.handle.net/10648/4b5d6a93-a1c1-4ecc-9b3b-f7b965c0c13e Deel 1 916 http://proxy.handle.net/10648/d9c2e689-3eef-444f-9f83-10c3a67b9f62 Deel 2 917 http://proxy.handle.net/10648/f47fa8c7-005e-4732-bf10-3c6ccfc9a55c Deel 3 918 http://proxy.handle.net/10648/7b189713-5d69-4f0a-9f13-d382d17da9fa Deel 4 919 http://proxy.handle.net/10648/e4fe4526-0f74-4920-a37b-f1876322fa36 Deel 5 920-922 Richtlijnen aan leden inzake kwestie Baarns, beslag. 1977-1983 920 http://proxy.handle.net/10648/821ae9fe-edb8-4202-9b5f-50fa5ce7ca67 Deel 1 921 http://proxy.handle.net/10648/f3e368cc-9408-4e64-9b25-3db32abf8de6 Deel 2 922 http://proxy.handle.net/10648/96bed917-d024-40a1-b955-d6a9145700a3 Deel 3 923-928 Vragen en informatie over de toepassing van beroeps- en gedragsregels. 1977-2000 923 http://proxy.handle.net/10648/e0c4fb58-161a-44ee-ad8a-2ca7461d8d80 Deel 1 924 http://proxy.handle.net/10648/9c2a9e66-d9db-4794-8c1c-0366b26e5193 Deel 2 925 http://proxy.handle.net/10648/1f6759fe-527e-4b04-a6d1-6176ead485ae Deel 3 926 http://proxy.handle.net/10648/005b7da4-4e82-455c-b945-e2b57d77da13 Deel 4 927 http://proxy.handle.net/10648/b82ace3b-385e-49d2-8c39-47ce2422869b Deel 5 928 http://proxy.handle.net/10648/05075699-0200-4ecc-80c9-d5519e882131 Deel 6 929-934 Vragen en informatie over de toepassing van beroeps- en gedragsregels. 1977-2000 929 http://proxy.handle.net/10648/f800109c-b14e-4e9b-8b09-3f1d13feedc5 Deel 1 930 http://proxy.handle.net/10648/44d89138-01e3-4d05-9a58-814422b83d7f Deel 2 931 http://proxy.handle.net/10648/7ead6c76-6c39-4af7-ac4c-9e97b9ce9418 Deel 3 932 http://proxy.handle.net/10648/81ddae3a-34b0-45df-a02e-9246ec6c31bd Deel 4 933 http://proxy.handle.net/10648/ee0b93a4-ffe6-43e3-9880-071b3f42c4d6 Deel 5 934 http://proxy.handle.net/10648/51fddae3-9e8d-4d9f-a038-8c312ecf67a5 Deel 6 935 http://proxy.handle.net/10648/09c248c1-7591-4fbe-b10b-004f283794f5 Advies aan Vereniging van Notarissen te Utrecht voor toepassing van de woonruimte-verordening van de gemeente Utrecht in verband met huurbeding. 1980-1982 936 http://proxy.handle.net/10648/35753266-cc98-4db7-acb8-d0f56f6985e0 Notities, overleg met Amro en Hudig inzake een soort garantie, semi-verzekering in de kettingtransporten. 1986-1987 937 http://proxy.handle.net/10648/93fdd401-74de-4866-b34a-f92a74c1e182 Radiospot Sterreclame van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten waarin gebruik wordt gemaakt van een gefingeerde notaris. 1985 938-942 Vragen en informatie over de toepassing van beroeps- en gedragsregels. 1988-2000 938 http://proxy.handle.net/10648/3afe7951-b2c3-4cbf-bd68-6c2d96a39924 Deel 1 939 http://proxy.handle.net/10648/0b7788c1-0a68-498d-bbac-58177c109b91 Deel 2 940 http://proxy.handle.net/10648/e9706d3f-1ada-4c26-b38a-ce773cfa3a0c Deel 3 941 http://proxy.handle.net/10648/79023147-6f5c-41a3-8fac-6aeaab8187d4 Deel 4 942 http://proxy.handle.net/10648/04d69119-478b-4775-9290-3e7033d3a53d Deel 5 943-944 Notitie ‘De notaris als adviseur’ van het MKB. 1989 943 http://proxy.handle.net/10648/0fd6caad-aea6-47b0-8cad-061d9bc3e885 Deel 1 944 http://proxy.handle.net/10648/636afec2-73bf-4dfc-8bb4-561d221055b5 Deel 2 945 http://proxy.handle.net/10648/c63a94f9-2792-4bd5-96fb-f21173962950 Opstellen van modellen over royementsvolmachten n.a.v. het Nieuw BW. 1991-1993 946 http://proxy.handle.net/10648/0f88ee98-b295-4e0a-9790-11f44f5babe2 Verslagen vergaderingen Commissie Administratief recht. 1975-1977 947 http://proxy.handle.net/10648/aa9761b6-6c21-4873-891c-ece7d329601f Notitie t.b.v. beantwoording van de vraag van notaris inzake kwalitatieve volmacht en volmachten van zeevarenden (notaris H.J. Ament, West-Terschelling). 1992. 12.2. Juridische correspondentie notarieel juridisch bureau 948 http://proxy.handle.net/10648/418f3cab-68ed-4aa9-ae78-6b25bacd345d Wetsontwerp onderbewindstelling meerderjarigen. 1977-1978 949 http://proxy.handle.net/10648/98948802-1db6-4b3b-b90a-1be5f99192d0 Voorontwerp van de wet tot wijziging van bepalingen van het BW en de Faillissementswet i.v.m. de bestrijding van misbruik van rechtspersonen. 1979 950 http://proxy.handle.net/10648/068fff41-caf1-4e27-8e3b-9035c3ea0e6d Correspondentie met leden van de KNB en het Ministerie van Financiën, en notities inzake de heffing van omzetbelasting bij veilingen van onroerend goed uit de ondernemingssfeer, de toepassing van resolutie nr 281-16599 d.d. 4 november 1981, heffing van BTW over strijkgelden, en medewerking van de notaris aan een belaste levering van onroerend goed. 1979-1982 951 http://proxy.handle.net/10648/59cf2335-a0f3-451c-adac-371fb0c028e5 Correspondentie, notities e.d. inzake w.o. 15417 Verlaging leeftijd meerderjarigheidsgrens. 1980 952 http://proxy.handle.net/10648/cc0bde17-f384-42d8-8386-7049eda5a988 Notitie t.b.v. het Dagelijks Bestuur inzake boedelbehandeling en BTW. 1982 953 http://proxy.handle.net/10648/498a73cf-1915-4f34-9557-b64d0330dd5a Notities inzake de notariele akte voor overdracht van aandelen op naam. 1983 954 http://proxy.handle.net/10648/e470a2bf-9308-4241-85f3-e5566065bca0 Notitie met documentatie inzake omzetbelasting in rekening gebracht over de adviezen van het Notarieel Juridisch Bureau. 1984 955 http://proxy.handle.net/10648/fc623c2d-f68a-4c1b-a463-e19544050b6f Mogelijkheid van cassatie tegen een tuchtrechtelijke uitspraak van het Gerechtshof ex de Wet op het Notarisambt. Onregelmatigheden aan het licht gekomen na eervol ontslag van een notaris. Beschrijving positie notaris in België. 1985-1986 956 http://proxy.handle.net/10648/7c8dec22-275b-4bb6-a088-392bed93880a Correspondentie met mr. J. van Rijn van Alkemade van het Ministerie inzake het amendement van Vermeend, Van der Burg en De Grave op wetsvoorstel 16631 (Wijziging Burgerlijk Wetboek en Faillissmentswet ivm de bestrijding van misbruik van rechtspersonen). 1985-1988 957-958 Registratie en successie. 1988-1997 957 http://proxy.handle.net/10648/1cf45f03-b126-4267-b0a5-0f2ca76df986 Deel 1 958 http://proxy.handle.net/10648/0af478fc-419c-4a4d-b499-1c31a0dc41e4 Deel 2 12.3. Tariefvragen 959-361 Tariefvragen. 1969-1979 959 http://proxy.handle.net/10648/8bb856b6-c85b-4eb9-9197-b20feaf36441 Deel 1 960 http://proxy.handle.net/10648/a3de9456-34aa-4a2d-8d4a-864120d1111b Deel 2 961 http://proxy.handle.net/10648/3f70e29f-41e2-4658-8828-c394892ac893 Deel 3 962 http://proxy.handle.net/10648/271379c4-d0ea-4ba1-b698-5e3d874725a0 Deel 4 963-966 Tariefvragen. 1969-1979 963 http://proxy.handle.net/10648/bf3d3246-dfc6-40c6-ab57-cc6f59c83f99 Deel 1 964 http://proxy.handle.net/10648/e5ccad8e-25dd-418d-88d8-c486be93e11a Deel 2 965 http://proxy.handle.net/10648/f43e9424-16b9-4fc1-bf29-0da7a8167ed0 Deel 3 966 http://proxy.handle.net/10648/958c9857-84c4-4b55-8bca-3dc81a50c09e Deel 4 967 http://proxy.handle.net/10648/da0f467b-c8be-4ad8-887c-68a5db29f149 Deel 5 968-971 Tariefvragen. 1980-2000 968 http://proxy.handle.net/10648/51213a2a-48ff-4782-8d8b-bcb098256b30 Deel 1 969 http://proxy.handle.net/10648/8136cf7d-3056-4f60-b84a-3f7d0f6a7e7a Deel 2 970 http://proxy.handle.net/10648/abd91f97-9ed2-4ce1-b303-9eae332bec26 Deel 3 971 http://proxy.handle.net/10648/43b674dc-2762-4b3b-8866-bc47d70eb0f0 Deel 4 972-975 Vragen. 1980-2000 972 http://proxy.handle.net/10648/94055dbf-0bad-44e2-885d-f6596b4c6ef2 Deel 1 973 http://proxy.handle.net/10648/562f90d4-bfb2-41cb-9077-c20278874937 Deel 2 974 http://proxy.handle.net/10648/66644a08-a0ac-4b8d-884f-7d92a3c5b5d1 Deel 3 975 http://proxy.handle.net/10648/74ec3aad-e5ad-4b7f-925f-eb55450181ac Deel 4 976-978 Vragen. 1980-2000 976 http://proxy.handle.net/10648/88a0ac57-38e3-4a58-a391-052a14efaaf8 Deel 1 977 http://proxy.handle.net/10648/ca435ca9-9bbb-4aa3-9003-6a5bc5cc26b5 Deel 2 978 http://proxy.handle.net/10648/1af4421d-a1af-4eb8-a2b7-a867a2d0f000 Deel 3 979-981 Vragen. 1980-2000 979 http://proxy.handle.net/10648/438d48a2-f335-486b-9741-a606e0d145ed Deel 1 980 http://proxy.handle.net/10648/4a1a6e91-4e27-4b6e-a3dc-c81367cdf690 Deel 2 981 http://proxy.handle.net/10648/047736e1-b785-4c4a-9860-cda32f9edce2 Deel 3 982-984 Vragen. Transporttarief I-1 t/m I-6. 1980-2000 982 http://proxy.handle.net/10648/02d93318-c638-473f-83b8-ff66a950e4f5 Deel 1 983 http://proxy.handle.net/10648/796fb722-fea3-4f56-b1cd-443eb6291c44 Deel 2 984 http://proxy.handle.net/10648/9b886521-f7a6-4d4b-bbb9-233b6aeb7354 Deel 3 985-988 Vragen. Transporttarief II. 1980-2000 985 http://proxy.handle.net/10648/311d6e36-3c40-44b5-a538-79b71a044418 Deel 1 986 http://proxy.handle.net/10648/56501aad-6f27-4ad5-a76f-39718502f26b Deel 2 987 http://proxy.handle.net/10648/504efbb8-8ac6-4b5a-89fe-cfd4a4fb61a8 Deel 3 988 http://proxy.handle.net/10648/7490f05d-cfa8-40a0-9da5-77365675e9d6 Deel 4 989-990 Vragen m.b.t. Transporttarief III t/m XIV. 1980-2000 989 http://proxy.handle.net/10648/167d389a-95c1-41b5-8adf-31209ec65132 Deel 1 990 http://proxy.handle.net/10648/f8c9ffbd-e0c0-42b7-b9cb-7d1262b4912f Deel 2 991 http://proxy.handle.net/10648/46d8fe6e-75c6-4927-8db4-5d15929070d4 Notitie t.b.v. beantwoording vraag notaris inzake kwalitatieve volmacht. 1985 992 http://proxy.handle.net/10648/06a85d07-0155-48a4-b730-cfe97d4c8723 Vaststelling notarisverklaring. 1992 993 http://proxy.handle.net/10648/610e7ce5-6bd4-4f51-8d52-f53f188575b0 Vragen van notarissen over de geldigheid van grafisch gereproduceerde en digitale handtekeningen. 1996-2001
13. Het instellen van commissies, werkgroepen en overlegorganen ten behoeve van de advisering over het notariaat en zijn werkterrein.

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 5 lid 1 en 49 Statuten KNB; artikel 6 lid 1 verordening ledenraad; artikel 7 Reglement inzake werkwijze bestuur.

13.1. Commissie Beekhuis 994 http://proxy.handle.net/10648/eba5427e-603d-4874-bf84-4475e63a49f1 Brief d.d. 27 oktober 1971 aan de Minister van Justitie inzake de misstanden die zich voordoen bij splitsing van oude huizen in bouwvallige staat en bij huurkoop van woningen. 1971 995-1000 Verslagen van vergaderingen commissie Beekhuis. 1971-1990 995 http://proxy.handle.net/10648/d4657ab4-7cf7-432f-899c-35ffcc22b876 Deel 1 996 http://proxy.handle.net/10648/22d22954-aed5-4bc0-86ef-d025a31f8148 Deel 2 997 http://proxy.handle.net/10648/b7508ae7-3d6e-48ed-9271-9972be509887 Deel 3 998 http://proxy.handle.net/10648/f94abbe8-db1d-438a-914f-1f84c25a8ae8 Deel 4 999 http://proxy.handle.net/10648/cd2b24b0-bc49-4cbe-a7aa-a7e0cf9d4238 Deel 5 1000 http://proxy.handle.net/10648/f8b59afa-e0ea-4f09-a23c-c8421c8bd03e Deel 6 1001 http://proxy.handle.net/10648/79297371-131d-4461-a245-31e6e0dcd072 Notitie inhoudende de wijzigingen die de Commissie Beekhuis graag ziet aangebracht in de Appartementenwet van 1972. 1972 1002 http://proxy.handle.net/10648/e145b8ac-7731-442f-8fb7-2ca7e3f605c0 Correspondentie, nota en bespreking over de problemen die bij de nieuwe appartementewet rijzen in de verhouding administrateur-oude-stijl en administrateur-nieuwe-stijl. 1974-1975 1003 http://proxy.handle.net/10648/68db98af-f548-435b-adc8-92b692c9a6ef Correspondentie en overleg met de Vereniging van Serviceflats inzake het modelreglement, de keuze tussen de coöperatieve vereniging en de vereniging van eigenaars als rechtsvorm. 1974-1985 1004 http://proxy.handle.net/10648/030a779d-fa6a-45e8-8a77-ba9e08a23639 Reglement van splitsing van eigendom van een service-flatgebouw, vastgesteld bij akte d.d. 28 januari 1975 voor notaris mr. O.G. Schut te Amsterdam; met lijst van de gegevens van overschrijving op de hypotheekkantoren. 1974-1987 1005 http://proxy.handle.net/10648/72377ccc-0492-4dfa-9ff8-8de4d330a774 Akte van ondersplitsing van kantoor Neuteboom. 1975 1006 http://proxy.handle.net/10648/84ce0a28-fe05-438f-8985-8545c33e9c0b Afschrift van de akte ondersplitsing d.d. 28 januari 1975. 1975 1007 http://proxy.handle.net/10648/10cfa256-e9d6-47ee-a743-208609c695e6 Notities en correspondentie betreffende splitsing in appartementsrechten van parkeerplaatsen en wijziging artikel 875a BW. 1979-1980 1008 http://proxy.handle.net/10648/2a00433d-900b-46c6-9f76-6d024cf87ecb Correspondentie met de NVL, Nederlandse Bankiersvereniging en de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken inzake het model-reglement. 1982 1009 http://proxy.handle.net/10648/4b592e06-4f01-45c1-a37a-d66cbbe2f931 Notities, correspondentie met de Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland inzake de verplichtingen tot inschrijving in het verenigingregister van Verenigingen van Eigenaars. 1976-1985 1010 http://proxy.handle.net/10648/ac3a3050-0ab4-4981-a265-bacb8d024cac Reglement van splitsing van eigendom van een service-flatgebouw, met huishoudelijk reglement vastgesteld bij akte d.d. 21 augustus 1987 voor notaris mr. H.M. Sasse te Arnhem, met bijlage (toelichting en lijst van nummers van overschrijving op alle hypotheekkantoren). 1987 1011 http://proxy.handle.net/10648/913cb68f-75a4-423b-b291-bc39c30d9c88 Overzicht van de stand van zaken betreffende de standaardreglementen 1983 en 1987, modellen hoofd- en ondersplitsing per 1 oktober 1991. 1991 1012 http://proxy.handle.net/10648/10163114-bf69-4bfd-9336-56d2566249a0 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, vastgesteld bij akte op 2 januari 1992 voor mr. J. Kemper, plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, notaris te Rotterdam; met lijst met gegevens van inschrijving in de openbare registers. 1992 13.2. Commissie agrarische zaken 1013 Notities, correspondentie en overleg met het Ministerie van Landbouw en Visserij, KADOR, de Nederlandse Vereniging voor de Landelijke Eigendom, de Ring Dordrecht en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten inzake de WAG. 1981-1983 1013 http://proxy.handle.net/10648/f0b7bb59-4e12-4e80-b061-0529809b00f7 Deel 1 1014 http://proxy.handle.net/10648/3e9ff478-1a07-4deb-bb8a-6fff0932910f Deel 2 1015 http://proxy.handle.net/10648/deac01da-7e77-4640-81df-b6ad791b1dd7 Correspondentie met het Ministerie van Landbouw en Visserij en het Ministerie van Justitie inzake artikel 63 van de ontwerp-Landinrichtingswet en de verklaring van erfrecht. 1983 1016 http://proxy.handle.net/10648/6209b109-3f00-4a67-b298-be21e4343e3c Nota's van het Landbouwschap, mr. P.H.F. Remie en mw. M.J.J. Roosen-van Pelt over de positie van de meewerkende vrouw in land- en tuinbouw. 1984-1986 1017 http://proxy.handle.net/10648/e56990d4-4fb7-44f5-8e50-dc377a40ae97 Medewerking notaris aan overdracht melkquotum aan een quotumbureau: Kort Geding 5 maart 1987 Rechtbank Arnhem. 1987 1018 Teruggave van voor 6 september 1986 over melkquota betaalde overdrachtsbelasting. 1989-1993 1018 http://proxy.handle.net/10648/5bd2c01b-06e6-4959-8258-bb23b6acd0c1 Deel 1 1019 http://proxy.handle.net/10648/b9efdd1d-620c-461e-80dd-8af922e38165 Deel 2 1020 http://proxy.handle.net/10648/0eb522ce-fc8b-4b17-9cea-32c54173364d Deel 3 1021 http://proxy.handle.net/10648/c8f50274-fcc8-45ef-a07f-fa4656036558 Correspondentie met notaris J.H.A. van Broeckhuijsen inzake een arrest van het Hof Den Haag d.d. 17 juli 1992 waarin het begrip "verbetering van de landbouwstructuur" zoals bedoeld in artikel 15 lid 1q Wet Belastingen van rechtsverkeer, ruimer wordt uitgelegd dan voorheen. 1993 1022 http://proxy.handle.net/10648/089a383c-9bc5-47f0-94b1-519d71e9f617 Overheveling van de uitvoerende taak op het gebied van melkquotumtransacties van het Ministerie van Landbouw naar het Produktschap voor de zuivel. 1994 13.3. Commissie koop- / aannemingscontracten 1023-1024 Commissie Koop-/aannemingscontracten. 1972-1977 1023 http://proxy.handle.net/10648/fe7062c2-0944-42b1-9bda-dd55c73268db Deel 1 1024 http://proxy.handle.net/10648/fb7705cd-e39a-4ce6-8ba9-4d1014fb9cb7 Deel 2 1025 http://proxy.handle.net/10648/22d9afb1-6c7e-4f53-b26d-6a9d9ff600aa Model Koop-/aannemingsovereenkomst en Algemene voorwaarden voor de koop en bouw van woningen. 1974 en 1976 1026 http://proxy.handle.net/10648/3eb04c74-276d-4cc2-9c36-3bc319ef0fa5 Model Koop-/aannemingsovereenkomst en Algemene voorwaarden voor de koop en bouw van woningen. 1974 en 1976 1027 http://proxy.handle.net/10648/f24bae27-8e22-4ad2-a878-141465f0a8de Correspondentie over commissie contracten. 1975 1028 http://proxy.handle.net/10648/21826b0a-c85d-4aaa-a9d5-8dfcf66ad57b Model koop-/aannemingsovereenkomst en Algemene Voorwaarden Appartementsrechten. 1977 1029 http://proxy.handle.net/10648/5216e40c-1eec-49ef-b063-13b02b4068f4 Correspondentie met de Ring Amsterdam en notaris D. van der Plas te Huizen inzake de Gooise antispeculatieregelingen bij de verkoop van nieuwbouwwoningen. 1977 1030 http://proxy.handle.net/10648/16c832fb-144e-4d79-a989-125bee4e6544 Overleg met het Garantie-Instituut Woningbouw inzake de problemen m.b.t. artikel 6 van de modellen koop-/aannemingsovereenkomsten in het licht van de Beschikking Geldelijke Steun Eigen Woningen. 1979 1031-1033 Verslagen van de vergaderingen van de commissie Koop-/aannemingscontracten. 1982-1984 1031 http://proxy.handle.net/10648/d002b932-852b-4204-b4b2-b4213d5e35ae Deel 1 1032 http://proxy.handle.net/10648/3bae97dc-92cd-4531-8c42-6386ac34ef3f Deel 2 1033 http://proxy.handle.net/10648/9cd26af6-a621-43aa-a3b0-73eed9d5a991 Deel 3 1034 http://proxy.handle.net/10648/eff0c4f3-aa36-4a07-9e8f-e6bc3e7bc8d0 Verslagen van de vergaderingen van de commissie Koop-/aannemingscontracten. 1988 1035-1037 Model Koop-/aannemingsovereenkomst en Algemene voorwaarden voor eengezinswoningen. 1989 1035 http://proxy.handle.net/10648/cc8e9d49-37fa-4b1d-aad9-d68747435735 Deel 1 1036 http://proxy.handle.net/10648/42331895-445c-4f33-b037-b98953277d4b Deel 2 1037 http://proxy.handle.net/10648/2bd740cc-dc22-475a-a8eb-1ce43d2981ac Deel 3 1038 http://proxy.handle.net/10648/d509d1ad-243d-45e7-8953-544447d18a76 Model Koop-/aannemingsovereenkomst en Algemene voorwaarden Appartementsrechten. 1989 1039 http://proxy.handle.net/10648/430b45ec-5f84-40a8-9b65-6fb0a723cbac Verslagen vergaderingen Commissie. 1990-1996 1040 http://proxy.handle.net/10648/ad518d9b-0de2-46be-a9d7-c16c75738d28 Model Koop-/aannemingsovereenkomst en Algemene Voorwaarden Appartementsrechten 1991: definitieve tekst koop-/aannemingsovereenkomst appartementsrechten met en zonder toepassing garantieregeling. 1991 1041 http://proxy.handle.net/10648/e5b288bc-1e9f-412e-a253-c2af1c1b2890 Algemene voorwaarden voor de koopovereenkomst voor eengezinshuizen. Afschrift akte verleden voor notaris mr. A.J.A. van Orsouw te Utrecht. 1997 1042 http://proxy.handle.net/10648/abb4010d-684f-4e26-967f-324eace8fa06 Algemene voorwaarden voor de koopovereenkomst voor appartementsrechten. Afschrift akte verleden voor notaris mr. A.J.A. van Orsouw te Utrecht. 1997 1043 http://proxy.handle.net/10648/55a317bf-f098-4b6e-843c-409c7a84d9e8 Algemene voorwaarden voor de koopovereenkomst voor eengezinshuizen. Afschrift akte verleden voor notaris mr. A.J.A. van Orsouw te Utrecht. 1999 1044 http://proxy.handle.net/10648/6d78a68b-80ba-476b-85b3-98677cb4c46e Algemene voorwaarden voor de koopovereenkomst voor appartementsrechten. Afschrift akte verleden voor notaris mr. A.J.A. van Orsouw te Utrecht. 1999 13.4. Commissie uniformering algemene veilingvoorwaarden 1045 http://proxy.handle.net/10648/9f34f899-65c4-4c37-a7e7-3848facb53cc Correspondentie met bestuur, leden Broederschap, Vereniging van Brandassuradeuren e.a., en notities. 1983-1986 1046 http://proxy.handle.net/10648/bb6cfda7-44d8-44d5-a44f-ee0584d8f716 Overleg met de Venduhuizen inzake de veilingproblematiek. 1984-1985 1047 http://proxy.handle.net/10648/28c982b1-8675-4103-b7f2-35c22b7d190b Notities inzake garantiebepalingen. 1984-1986 1048-1053 Commisie Uniformering AVV. 1984-1989 1048 http://proxy.handle.net/10648/a82e0bf1-9edd-461a-a40f-d4b8a7bb4bf4 Deel 1 1049 http://proxy.handle.net/10648/597bb419-6b66-410c-8906-abd93c894f87 Deel 2 1050 http://proxy.handle.net/10648/5617c80a-d66f-47f6-969d-4d8fc33dc633 Deel 3 1051 http://proxy.handle.net/10648/5a413f51-ab34-4c1a-bfd0-f604d176cdfa Deel 4 1052 http://proxy.handle.net/10648/bbd4c105-42ee-4bfb-bf50-d5a596cdb2eb Deel 5 1053 http://proxy.handle.net/10648/2a6798c2-31ac-4b1c-ab38-21dfa5ee698a Deel 6 1054 http://proxy.handle.net/10648/b98c7d28-5426-4e9d-9f90-748d80d06930 Commentaar Vereniging van Nederlandse Gemeenten op het 1e concept Algemene Veilingvoorwaarden. 1985-1987 1055 http://proxy.handle.net/10648/042d900e-0975-46ac-8965-ca27c51c5cc3 Correspondentie, notities inzake doorverkoop na veiling, termijn acte de command en tarief acte de command. 1985-1987 1056 http://proxy.handle.net/10648/a4c38108-351a-4d4f-b6f3-a107f6127b6f Overleg met de financiers inzake de algemene veilingvoorwaarden 1987 en het opdrachtformulier executieveiling. 1985-1989 1057 http://proxy.handle.net/10648/e2f98a8b-9765-4e5f-a359-58302f19b2e5 Mededelingen in de Nieuwsbrief voor het Notariaat over de Algemene veilingvoorwaarden, de acte de command, het veilingtarief en onderhandse executieveilingen. 1986-1992 1058 http://proxy.handle.net/10648/0f919c58-7fb9-4294-b771-af63f4c32b1c Afschrift akte houdende Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1987, op 22 augustus 1987 voor mw. Mr. A.J. van Erk, waarneemster van mr. D.W. van Terwisga, notaris te Leeuwarden, verleden. 1987 1059 http://proxy.handle.net/10648/54d9dc0c-92a6-4727-b353-291531e7118d 3e Concept Algemene Veilingvoorwaarden voor Onroerend Goed met toelichting. Augustus 1987 1060 http://proxy.handle.net/10648/d0981f46-57e9-4c6f-a2ea-bdcfc31324f0 Afwijking van het nieuwe veilingsysteem (artikel 3 lid 1 Algemene Veilingvoorwaarden 1987) van opbod en afmijnen. 1987 1061-1062 Commissie Uniformering AVV. 1987-1989 1061 http://proxy.handle.net/10648/bd91a85a-9033-490c-8cd5-b4080ed95d45 Deel 1 1062 http://proxy.handle.net/10648/4a426551-9d85-461a-82a8-aee2811ba9e6 Deel 2 1063 http://proxy.handle.net/10648/683d11fb-4b37-4782-9a3f-7b0f47531b07 Evaluatie van de algemene veilingvoorwaarden van 1987. 1991 1064 http://proxy.handle.net/10648/c2b558ae-eab7-4ed4-a050-67e86f6e1df7 Verslag van de studiemiddag Algemene Veilingvoorwaarden 1987, gehouden te Utrecht op 23 november 1988. 1988 1065 http://proxy.handle.net/10648/4ee620ff-d419-4051-a5e4-61e1edb1a3d2 Overleg met de Westland/Utrecht Hypotheekbank (WUH) over de door de bank onder 10 van het opdrachtformulier opgenomen extra bijzondere voorwaarden: vervallen van het tweede deel van artikel 8 lid 1 van de Algemene Veilingvoorwaarden 1987, en toevoegen aan artikel 11 lid 3 AVV 1987 dat in deze akte van kwijting de zakelijke overeenkomst wordt gekonstateerd. 1989-1990 1066 http://proxy.handle.net/10648/17304d26-e392-4d17-a798-59afce13027d Aanbevelingen goede presentatie veiling onroerend goed. 1989-1991 1067-1068 De bevoegdheid van de notaris bij executoriale verkoop van onroerende zaken. 1989-1992 1067 http://proxy.handle.net/10648/227e8a13-e9a4-48a1-b7b8-cb7a5aa5f46c Deel 1 1068 http://proxy.handle.net/10648/172c5c87-dd5a-4dbc-a3a9-3fc662f1107c Deel 2 1069 http://proxy.handle.net/10648/cb2e3a0d-80ef-43df-acc7-e519e4395ab2 Correspondentie met leden, Rabobank e.a. 1989-1992 1070-1071 Afschrift akte houdende Algemene Veilingvoorwaarden Onroerend Goed 1992, op 18 december 1991 voor mr. J.W. Klinkenberg, notaris te Rotterdam, verleden. 1991-1992 1070 http://proxy.handle.net/10648/39147316-a7e2-4b49-9f3c-09d15264b90e Deel 1 1071 http://proxy.handle.net/10648/47c84f37-7ae5-45dc-a628-6a1e55a27b79 Deel 2 1072 Afschrift akte houdende Algemene Veilingvoorwaarden Registergoed 1993, op 27 november 1992 voor mr. J.W. Klinkenberg, notaris te Rotterdam, verleden. 1992-1993 1072 http://proxy.handle.net/10648/0ae629ec-de4f-4d34-bbaa-6abfea665c9f Deel 1 1073 http://proxy.handle.net/10648/46bd345f-0653-428d-8c07-7f5b681fdedd Deel 2 1074 http://proxy.handle.net/10648/38cbd357-f3ec-4dd9-9acb-7f0fd04dce8e Correspondentie betreffende de gemeentegarantie. 1993 13.5. Gecombineerde commissie vennootschapsrecht 1075 http://proxy.handle.net/10648/9f7ea1ca-44f1-4fdb-b606-989ec511fd4f Correspondentie. 1969-1977 1076-1077 Verslagen vergaderingen commissie. 1970-1988 1076 http://proxy.handle.net/10648/c76fcb1c-dd5d-4858-ad96-178f726e2c0b Deel 1 1077 http://proxy.handle.net/10648/9af18840-3cbc-4c36-83f6-7ebe5496931e Deel 2 1078 http://proxy.handle.net/10648/5c40ea4b-d318-4158-be5b-a74ffb66a7ed Verslagen vergaderingen subcommisie vennootschapsrecht. 1977-1981 1079 http://proxy.handle.net/10648/ce49a4ad-ea70-49ef-bfca-5fcdf9ad22b4 Correspondentie. 1978-1983 1080 http://proxy.handle.net/10648/16f2d01c-0b5a-4092-a308-02a0e1a83547 Correspondentie. 1984-1988 1081 http://proxy.handle.net/10648/c6443676-982f-4bf4-ba20-72975d1fe663 Algemene correspondentie. 1988-1996 1082 http://proxy.handle.net/10648/cbef7990-4f3d-47fb-a267-7a5c4a2f83d1 Verslagen vergaderingen Commissie. 1989-1992 1083 http://proxy.handle.net/10648/f3819878-d189-4ab1-9c5b-39a2b81f2269 Verslagen vergaderingen Commissie. 1993-1996 1084 http://proxy.handle.net/10648/ae1a02db-97b3-46a1-a40f-e847282a75c4 Algemene correspondentie. 1997-2000 1085 http://proxy.handle.net/10648/5ab2fd0b-d4c8-47df-80ca-f8ec67a63798 Verslagen vergaderingen Commissie. 1997-2000 1086 http://proxy.handle.net/10648/edfe0e4e-2fb6-49d2-838f-61a2f933a25a Correspondentie inzake samenstelling Commissie. 1997-2000 1087 http://proxy.handle.net/10648/5ab445b6-991e-4693-8ac5-3afb4d3a8e0b Correspondentie betreffende departementale richtlijnen NV's. 1998 1088 http://proxy.handle.net/10648/34d04ee9-795c-4d62-9dfd-36f90a26aa64 Correspondentie betreffende omzetting NV's in BV's. 1998 1089 http://proxy.handle.net/10648/8d61def5-5d17-4af8-981c-6d037e9ab0a2 Correspondentie betreffende 2e, 3e en 5e EG-richtlijn. 1998 1090 http://proxy.handle.net/10648/838d537f-29ed-439c-81e8-80a96884b303 Rapport rechtsvorm grote onderneming. 1998 1091 http://proxy.handle.net/10648/f1583656-a5ce-4401-ab4c-692135f675d8 Rapport Pennington. 1998 1092 http://proxy.handle.net/10648/45fe642e-1408-4afc-bb6a-09f8b9fa27fd Geschillenregeling BV. 1998 1093 http://proxy.handle.net/10648/774ea747-e49d-4439-a354-ba238e5c4d9f Rapport misbruik van rechtspersonen. 1998 1094 http://proxy.handle.net/10648/5e2ccaba-03da-4ac1-9e1b-75ae5a3b2c2d Fondsenreglement Effectenbeurs. 1998 1095 http://proxy.handle.net/10648/936a88b0-4cd6-48be-843f-cde50199ce4f Geschillenregeling BV en NV. 1998 1096 http://proxy.handle.net/10648/27ac4d18-4dfd-4830-9097-9ea2040c4cc2 Statuut Europese Vennootschap. 1998 1097 http://proxy.handle.net/10648/cb225ff7-cc47-40b4-8a34-512d3a937a76 Europese Groepering tot Samenwerking/EESV. 1998 1098 http://proxy.handle.net/10648/bbc13cc4-7e2e-4d66-bd60-ca38439bdd49 Uitkoop minderheidsbelangen. 1998 1099 http://proxy.handle.net/10648/0e9955df-9c09-417a-8754-f7230a182586 Boek 2 NBW. 1990 1100 http://proxy.handle.net/10648/21a3899b-0812-4b05-805b-b95fdaa9205d 10e EG-richtlijn betreffende grensoverschrijdende fusie NV's. 1998 1101 http://proxy.handle.net/10648/9e191ea6-842b-4343-954c-51b9ec4cb458 12e EG-richtlijn betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. 1998 1102 http://proxy.handle.net/10648/c3b83e30-a206-4c1a-bbed-3ae18fcd584d Rapport verenigingsrecht. 1998 1103 http://proxy.handle.net/10648/e9b3aef9-f933-4bf3-a340-8f7ef08d170e Rapport enquêterecht. 1998 1104 http://proxy.handle.net/10648/5051836c-cd68-4d1a-bfcf-5f742b2777d3 Rapport Europese Vennootschap (S.E.). 1998 1105 http://proxy.handle.net/10648/42ecd8fc-5c15-47c7-b73a-a16e5d0506f2 Rapport aanpak oneigenlijk gebruik van buitenlandse vennootschappen. 1998 1106 http://proxy.handle.net/10648/530f41ff-9d4f-4b92-ad34-1c044416c637 Modelcode ter voorkoming van misbruik van voorwetenschap. 1998 1107 http://proxy.handle.net/10648/2371fc69-4ec5-480d-b7fe-94d029cbbce3 Rapport corporate governance. 1998 1108 http://proxy.handle.net/10648/d8898791-e6f9-464a-83ae-770a280651cd Rapport ‘De euro’. 1998 1109 http://proxy.handle.net/10648/6e3cbe58-5919-404f-b8ec-2a389061d076 13e EG Richtlijn betreffende het openbare aanbod tot aankoop of ruil. 1998 1110 http://proxy.handle.net/10648/fbc4d20a-0cba-42fb-a460-38f70958eaeb Titel 7.13 NBW (personenvennootschap). 1998 1111 http://proxy.handle.net/10648/42c676fd-1c8d-4f7d-a5d6-be6a29a8ed47 Prospectusrichtlijn en richtlijn marktmisbruik. 1998 1112 http://proxy.handle.net/10648/1b9e52cb-cde3-49ee-8742-824112508cfa Rapport Gilden. 1998 13.6. Commissie aandelenoverdracht 1113-1125 Overleggen en bestuurlijke stukken. 1986-1992 1113 http://proxy.handle.net/10648/a94f7fb3-90e1-414f-a92d-4e2e734ac811 Deel 1 1114 http://proxy.handle.net/10648/d2d4e0aa-2bad-4a98-9e83-59ab24c2ce9c Deel 2 1115 http://proxy.handle.net/10648/d0612b99-7434-4b61-8f77-44c65efcc055 Deel 3 1116 http://proxy.handle.net/10648/d0250932-9715-4a50-b60f-d9bfc7f6c9b5 Deel 4 1117 http://proxy.handle.net/10648/acc09b75-18f9-4d54-a907-30403c7e3cc6 Deel 5 1118 http://proxy.handle.net/10648/fce4b3f0-859d-46ad-b5db-7334afb4419c Deel 6 1119 http://proxy.handle.net/10648/58c26f06-2c02-4d0a-bdb5-3bd9e20d8da5 Deel 7 1120 http://proxy.handle.net/10648/e5e982c5-6f4e-42e5-86d2-755c08f8f02b Deel 8 1121 http://proxy.handle.net/10648/5a1788f8-ece7-4918-b1ee-5baf7d3970eb Deel 9 1122 http://proxy.handle.net/10648/1b649fb3-525e-48a3-bf89-40464a9ca673 Deel 10 1123 http://proxy.handle.net/10648/7d58285b-e88e-4531-bcb1-030af255b3e1 Deel 11 1124 http://proxy.handle.net/10648/3d0ccfc1-7073-4b88-ae80-751e403f3809 Deel 12 1125 http://proxy.handle.net/10648/95de4b26-b43d-4b6b-8101-de19876fa1dc Deel 13 1126 http://proxy.handle.net/10648/81c3cd20-0c96-43a8-a47f-82f90f5e9ea8 Correspondentie en notities inzake behandeling wetsontwerp 21155 in de Tweede en Eerste Kamer. 1992 1127 http://proxy.handle.net/10648/97802403-f036-46a3-a89c-5e4aeb5d2a69 Enquete NGB inzake notariële aandelenoverdracht en uitgifte van aandelen op naam. 1994-1995 13.7. Commissie erfrecht 1128 http://proxy.handle.net/10648/64870ce9-cae0-4992-be84-8dc8238a2705 Haags Testamentsvormenverdrag. 1961-1981 1129 http://proxy.handle.net/10648/19bc4ff1-670a-4b35-a67f-50eabf63cee9 Verslagen vergaderingen. 1975-1978 1130 http://proxy.handle.net/10648/1b684b68-8c0e-4c64-9075-054de1ed6f1a Correspondentie met en notities van het Ministerie van Justitie en Commissieleden inzake wetsontwerp 12863 betreffende partiële invoering van boek 4 NBM en de positie van de langstlevende echtgenoot en kinderen. 1975-1978 1131 http://proxy.handle.net/10648/8a723b14-19fa-436e-9e5c-82305e4cbf39 Brief d.d. 22 februari 1979 aan de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer inzake de wijzigingen m.b.t. de testamentaire voogdijregeling in wetsontwerp 16247 (Ontwerp van wet tot wegneming van een aantal ongelijkheden tussen man en vrouw in het personen- en familierecht). 1979 1132 http://proxy.handle.net/10648/2a5cc27a-125d-4026-8899-3cabe97e311e Ontwerp van wet tot wijziging van enige bepalingen in het Burgerlijk Wetboek tot wegneming van het onderscheid tussen wettige en natuurlijke kinderen in het erfrecht (w.o. 16585). 1979 1133-1135 Commissie Erfrecht. 1979-1981 1133 http://proxy.handle.net/10648/dfa37698-ae31-4482-a0e5-fbbfb259feaa Deel 1 1134 http://proxy.handle.net/10648/c51ca018-538b-4553-9acb-4ebf25f54261 Deel 2 1135 http://proxy.handle.net/10648/b385b0f3-9a04-44ef-9e19-8f50e550832d Deel 3 1136-1140 Commissie Erfrecht. 1979-1981 1136 http://proxy.handle.net/10648/b82cffbd-7f38-4139-9b64-42626c50f226 Deel 1 1137 http://proxy.handle.net/10648/6c8df10a-9812-45e8-9241-66eb55f702b9 Deel 2 1138 http://proxy.handle.net/10648/1d33fcd4-6cf1-4838-9708-2cdde766fb64 Deel 3 1139 http://proxy.handle.net/10648/f165bb74-652b-4548-8986-87287de94ed0 Deel 4 1140 http://proxy.handle.net/10648/cc524473-6955-4cae-a676-1014678a0fd6 Deel 5 1141 http://proxy.handle.net/10648/ce539d63-16e2-429a-89ed-332cb00445a4 Notitie d.d. 1 oktober 1980 n.a.v. een brief van het Ministerie van Justitie d.d. 17 september 1980 m.b.t. de overgangsbepalingen bij wetsontwerp 15417 (Verlaging leeftijd meerderjarigheidsgrens). 1980 1142 http://proxy.handle.net/10648/c5b12e36-d3b4-46fc-b441-e61bab8d2e02 Wetsontwerp 17896: Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW, zevende gedeelte, o.m. bevattende aanpassing van de Boeken 3-5 van het geldende Burgerlijk Wetboek. 1981 1143 http://proxy.handle.net/10648/f10206de-bd5e-419f-b41c-e7ad9bc3cc37 Overleg met het Ministerie van Justitie inzake wetsontwerp 17141 (Invoeringswet Boeken 3-6 NBW, derde gedeelte, Wijziging van Boek 4) en de positie van de langstlevende echtegenoot. 1981 1144 http://proxy.handle.net/10648/0daaac14-f266-4b37-b0de-1a5f3450386e Brieven dd. 21 december 1981, 16 juni 1982 en 12 oktober 1982 aan de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake wetsontwerp 17141 (Wijziging van Boek 4) en m.n. de positie van de langstlevende echtgenoot. 1981-1982 1145 http://proxy.handle.net/10648/f10be38c-2dc4-41cc-810b-5093c63ddaf8 Opnieuw erfrechtelijke vernieuwingen: preadvies van de Commissie Erfrecht voor de Algemene Vergadering op 24 september 1982 inzake wetsontwerp 17141. 1982 1146-1147 Commissie Erfrecht. 1982-1984 1146 http://proxy.handle.net/10648/4c35e3ce-8cf0-4d69-9864-ff5e9acc2193 Deel 1 1147 http://proxy.handle.net/10648/d18ef884-d661-4a43-9875-9eb18b0e0960 Deel 2 1148-1150 Commissie Erfrecht. 1987-1993 1148 http://proxy.handle.net/10648/f95e9381-c27c-4836-870a-73eb9ffa9ebe Deel 1 1149 http://proxy.handle.net/10648/98025892-fcde-4359-8320-04dd9bfb8f2d Deel 2 1150 http://proxy.handle.net/10648/600b1171-1134-4ba3-ada6-cef5724da16f Deel 3 1151 http://proxy.handle.net/10648/023c45bd-6959-40dc-bfbf-243909a46314 Rapport Erfrecht inzake het testamentair bewind (concept van Ministerie van Justitie voor w.o. 17141, nr. 8 d.d. 23-01-1990). 1991 1152 http://proxy.handle.net/10648/a2481280-2754-4144-97fa-393a8d60dab3 Wetsvoorstel KNB met toelicting voor het nieuwe wettelijk erfrecht. 1993-1994. 1153 http://proxy.handle.net/10648/e86473a5-448b-413d-b003-1050f388964b Correspondentie met commissieleden, bestuur, leden KNB en hoogleraren inzake het nieuwe erfrecht. 1993-2002 1154 http://proxy.handle.net/10648/8a68829a-77da-4358-909f-039c44458a0a Verslagen van vergaderingen en correspondentie van de Commissie Erfrecht. 1994-2002 1155 http://proxy.handle.net/10648/5ea4ff77-577b-4f65-93a9-61b4c6edc18f Notitie van de Commissie Erfrecht inzake de legitieme portie. 1995 1156 http://proxy.handle.net/10648/af5b3631-a09e-4b84-a1a3-d756c424285d Overleg en correspondentie van de Commissie Erfrecht. 1995-1999 1157 http://proxy.handle.net/10648/8fbbb9b6-6d44-47b8-a59b-180d9846f877 Internationale overeenkomst houdende Uniforme wet inzake de vorm van een internationaal testament. 1999 1158 http://proxy.handle.net/10648/617d39fe-b332-4f56-a7d4-0df91a5fa363 Aanpassing Notariswet aan Boek 4. 1999 1159 http://proxy.handle.net/10648/4d0916ac-18e0-47bc-8632-f18dc13ebf4e Titel 7.17 (Verzekering) en 7.18 (Lijfrente). 1999 1160 http://proxy.handle.net/10648/53b88674-c05e-47cb-b9b9-9671fdd46b25 Overgangsrecht NBW. 1999 1161 http://proxy.handle.net/10648/3d75d4a6-d347-4ff8-874b-ce272427cbeb Invoeringswet Boek 4 en Titel 7.3 NBW, 3e gedeelte (Overgangsrecht). 1999 1162 http://proxy.handle.net/10648/89c9e910-64c9-4861-956b-d32d824edab3 Voorstel 17141 Invoeringswet Boeken 3-6 NBW, 1e gedeelte, Wijziging Boek 4 en de positie van de langstlevende echtgenoot. 1999 13.8. Tariefcommissie 1163-1168 Correspondentie en vergaderingen Tariefcommissie. 1943-1980 1163 http://proxy.handle.net/10648/344bc673-25d6-445e-9366-0b4112d772e9 Deel 1, 1943-1952 1164 http://proxy.handle.net/10648/defc2b37-cdeb-45fb-9064-f608191b060a Deel 2, 1953-1961 1165 http://proxy.handle.net/10648/817774d9-f63c-4d87-91af-173926c354e1 Deel 3, 1968-1971 1166 http://proxy.handle.net/10648/66645837-f5bf-40e9-b511-9915cd94ab53 Deel 4, 1975-1977 1167 http://proxy.handle.net/10648/f67b54e5-7f56-47f7-b5c0-ed45eb4a7e24 Deel 5, 1979 1168 http://proxy.handle.net/10648/ab4fc1a1-6e4b-47f8-882c-15531f670e99 Deel 6, 1979-1980 1169-1171 Vergaderingen Tariefcommissie. 1981-1983 1169 http://proxy.handle.net/10648/622bd9c5-c9e1-4e86-b1c8-532f5b44e79e Deel 1 1170 http://proxy.handle.net/10648/25c26985-a4d8-46f0-aafe-383ae679e336 Deel 2 1171 http://proxy.handle.net/10648/33449280-4519-42ce-93a7-83bb6bccaed7 Deel 3 1172 http://proxy.handle.net/10648/65a0dca1-bd42-45f5-832b-481e5d2194dd Vergaderingen Tariefcommissie. 1984-1985 1173-1177 Vergaderingen Tariefcommissie. 1986 1173 http://proxy.handle.net/10648/3ceac74a-dc09-4c6f-96c1-ebe7c1f25203 Deel 1 1174 http://proxy.handle.net/10648/73bd9ffe-19c3-4ac9-99c7-a2d536f3046f Deel 2 1175 http://proxy.handle.net/10648/1b63a662-435f-4881-acc1-338673da40ee Deel 3 1176 http://proxy.handle.net/10648/bf49e08f-b7f3-4389-99de-c1a16bf17b04 Deel 4 1177 http://proxy.handle.net/10648/52c81913-13a4-45da-8b9b-6687ea4431ea Deel 5 1178-1181 Vergaderingen Tariefcommissie. 1987 1178 http://proxy.handle.net/10648/c8ca5253-1300-40a3-9fcb-7c0f44f7da3a Deel 1 1179 http://proxy.handle.net/10648/eee18b03-85e1-4e1c-9e9d-c6156c51ffde Deel 2 1180 http://proxy.handle.net/10648/e3f3fd32-e5e8-4741-b0d1-279d5f5a3e99 Deel 3 1181 http://proxy.handle.net/10648/c846e011-c0be-450a-bb3a-62e18a04ff20 Deel 4 1182-1185 Vergaderingen Tariefcommissie. 1988 1182 http://proxy.handle.net/10648/98260d62-e161-41c0-86c4-45d24e7d541e Deel 1 1183 http://proxy.handle.net/10648/7a433702-7651-4577-b10f-692a1d6e9c29 Deel 2 1184 http://proxy.handle.net/10648/c60326f3-2c7a-4d13-9317-451298d0d7fc Deel 3 1185 http://proxy.handle.net/10648/5f7ba852-ed4f-4885-8ed5-16fbc8e8fcab Deel 4 1186-1189 Vergaderingen Tariefcommissie. 1989. 1186 http://proxy.handle.net/10648/53339b06-8025-4c60-bd78-d908ba352fd0 Deel 1 1187 http://proxy.handle.net/10648/3bc8edba-9bfa-4565-a331-93636f62d1d9 Deel 2 1188 http://proxy.handle.net/10648/011f461e-fba6-4750-9dac-ca818f1167f7 Deel 3 1189 http://proxy.handle.net/10648/7fb7d754-11e1-4bda-abf6-463733838caf Deel 4 1190-1194 Vergaderingen Tariefcommissie. 1990-1991 1190 http://proxy.handle.net/10648/a869e404-239f-4c75-a9d9-dad69617d542 Deel 1 1191 http://proxy.handle.net/10648/83b51df1-1605-4ad2-94d1-e51c352c67cc Deel 2 1192 http://proxy.handle.net/10648/9613ff49-95b1-41e0-8fa1-43318fad5016 Deel 3 1193 http://proxy.handle.net/10648/44b7bfef-7c90-45df-a841-a42e83b9c995 Deel 4 1194 http://proxy.handle.net/10648/101877d7-756e-45e6-be67-a22301ce3eb9 Deel 5 1195-1197 Vergaderingen Tariefcommissie. 1992 1195 http://proxy.handle.net/10648/24596b7c-b30b-4786-aebf-86bca2865e0f Deel 1 1196 http://proxy.handle.net/10648/55b21765-7585-46f1-9de7-ce6adb96b535 Deel 2 1197 http://proxy.handle.net/10648/fe1ccd11-0675-42b8-b9a3-bfd1294c3b0e Deel 3 1198-1202 Vergaderingen Tariefcommissie. 1993 1198 http://proxy.handle.net/10648/7d6205d2-3232-48a2-a132-a5deb6f7ad6a Deel 1 1199 http://proxy.handle.net/10648/32eae28c-2a84-4dc5-9123-574bcd0e3627 Deel 2 1200 http://proxy.handle.net/10648/437f93a3-64a7-4931-a5a4-50a168884bd1 Deel 3 1201 http://proxy.handle.net/10648/1443e3f4-aae8-49b3-9749-67b9b26daa80 Deel 4 1202 http://proxy.handle.net/10648/0b1c97f6-4753-4ed2-8c16-b23d926217c2 Deel 5 1203-1208 Vergaderingen Tariefcommissie. 1994 1203 http://proxy.handle.net/10648/db3bc89b-4ffc-4e41-99d7-af2ac81e5c20 Deel 1 1204 http://proxy.handle.net/10648/e48a6d07-2ae0-45b9-a902-167c8eab2fa3 Deel 2 1205 http://proxy.handle.net/10648/8d589375-5bab-4c1b-be56-4a496b891c74 Deel 3 1206 http://proxy.handle.net/10648/9817722c-7c8e-49a5-827c-c2581c1d5d16 Deel 4 1207 http://proxy.handle.net/10648/6ff494f0-fe1d-48f0-b78a-c273c39b6f53 Deel 5 1208 http://proxy.handle.net/10648/0e1a7efe-e015-448b-b1e5-8c21dff2a010 Deel 6 1209-1214 Vergaderingen Tariefcommissie. januari 1995-maart 1996 1209 http://proxy.handle.net/10648/799ae54e-309c-4a9d-8145-f0be290f8f85 Deel 1 1210 http://proxy.handle.net/10648/5da08861-7d60-45ad-9536-be74a071caf1 Deel 2 1211 http://proxy.handle.net/10648/3a203870-8f3d-4b01-a80a-4f5fc05cbee1 Deel 3 1212 http://proxy.handle.net/10648/20767d90-3ec8-4e61-b567-febb5aa95a9e Deel 4 1213 http://proxy.handle.net/10648/8bb537ae-8b8f-4c3e-9496-789b9001f649 Deel 5 1214 http://proxy.handle.net/10648/a743dc57-e774-40bd-ae0e-975f4bb312e6 Deel 6 1215-1219 Vergaderingen Tariefcommissie. april 1996-mei 1997 1215 http://proxy.handle.net/10648/5421194f-3566-475d-bbd6-6ced5d72b4d2 Deel 1 1216 http://proxy.handle.net/10648/cd8847a7-69c4-4bbe-aa70-f00c1a5c488c Deel 2 1217 http://proxy.handle.net/10648/892b5e36-ee6d-4f7c-99f8-3ec0519bacae Deel 3 1218 http://proxy.handle.net/10648/bc385aa6-63df-49f3-bc60-a00e42ac0e2a Deel 4 1219 http://proxy.handle.net/10648/164a4b25-ade6-4a74-afdb-7d7c85ce96e6 Deel 5 1220-1224 Vergaderingen Tariefcommissie. juni 1997-mei 2001 1220 http://proxy.handle.net/10648/57e4100e-ccac-49ec-835e-16c0c6b1754c Deel 1 1221 http://proxy.handle.net/10648/87a475d8-64fe-428d-901c-1e873da057f4 Deel 2 1222 http://proxy.handle.net/10648/8cf1a300-b228-4cff-9a72-7259c871ab49 Deel 3 1223 http://proxy.handle.net/10648/7c21e5d1-6e9c-4d39-9378-5f9b1a6480ed Deel 4 1224 http://proxy.handle.net/10648/e36f5ed5-801d-4bb2-9d84-b6bf50b7ac41 Deel 5 13.9. Overige commissies 1225-1237 Notulen van de vergaderingen van de Centrale Standplaatsen Commissie. 1962-1998. 1225 http://proxy.handle.net/10648/821f5a43-cb78-42b8-b6d5-c9e4c23f7813 Deel 1 1226 http://proxy.handle.net/10648/13235cc4-bfe8-49ce-bf93-8b2451ab7380 Deel 2 1227 http://proxy.handle.net/10648/d4a981b1-7a9d-4441-a83d-a0f61b490bb4 Deel 3 1228 http://proxy.handle.net/10648/594d7396-3208-4ef8-91bb-8da252f9999b Deel 4 1229 http://proxy.handle.net/10648/d21180ff-4098-49c6-924b-716324782e74 Deel 5 1230 http://proxy.handle.net/10648/28ad2275-56f0-40af-a900-c41979d5f0a3 Deel 6 1231 http://proxy.handle.net/10648/3f63915f-388a-4dd6-b41a-9d9b03b10f12 Deel 7 1232 http://proxy.handle.net/10648/fb449525-eb94-403d-9baf-1c422259d798 Deel 8 1233 http://proxy.handle.net/10648/db9499c9-b2ff-4339-a12f-a7dfd7aeb9e2 Deel 9 1234 http://proxy.handle.net/10648/69b0ab31-e3a1-4c6d-99f2-2ab0b69bddc4 Deel 10 1235 http://proxy.handle.net/10648/6f971af7-6aa4-494c-8250-5dd1e154d212 Deel 11 1236 http://proxy.handle.net/10648/0601730d-eb20-4f63-bcbd-6859b98c5a87 Deel 12 1237 http://proxy.handle.net/10648/84af4aef-f1d6-4b41-924b-85160bf11690 Deel 13 1238-1242 Vergaderingen structuurcommissie / Nieuwe structuur notariaat. 1971-1975 1238 http://proxy.handle.net/10648/846d39d9-1739-4f7f-9e9f-56ba6c0845da Deel 1 1239 http://proxy.handle.net/10648/66264700-8b74-49bb-9cfc-a5ae9a879aa6 Deel 2 1240 http://proxy.handle.net/10648/ab63eff5-87db-4933-b99c-b018f1c8a2b3 Deel 3 1241 http://proxy.handle.net/10648/fc25904d-4536-468c-9f9d-2118867a87c6 Deel 4 1242 http://proxy.handle.net/10648/63030fd7-d7f5-43eb-87f1-e1402f5e71b9 Deel 5 1243-1244 Commissie Boek 3 NBW. 1972-1976 1243 http://proxy.handle.net/10648/0947fc47-1bea-41ec-a83f-ea1f7b4b6e7b Deel 1 1244 http://proxy.handle.net/10648/2b85c5e4-4da2-4478-aeaf-0428a142b076 Deel 2 1245 http://proxy.handle.net/10648/24ab48d4-576a-46e1-b69f-aad77fc51524 Inhoud verslagen vergadering Commissie Hypotheekakten. 1972-1980 1246-1247 Commissie Boek 7 NBW. 1973-1978 1246 http://proxy.handle.net/10648/31cb2f13-065c-4b09-a880-1c344d1b51c3 Deel 1 1247 http://proxy.handle.net/10648/54df8f39-e153-423d-bb50-e676b3f7900d Deel 2 1248-1250 Commissie Stadsvernieuwing. 1973-1980 1248 http://proxy.handle.net/10648/4a01ead1-81b8-484b-b10d-f1ade59e1cbc Deel 1 1249 http://proxy.handle.net/10648/22b8b5c5-1992-44ec-b0a5-36fbe1b184b9 Deel 2 1250 http://proxy.handle.net/10648/2bb26c6a-f136-4ae0-9e73-3077b02d3598 Deel 3 1251 http://proxy.handle.net/10648/202ad529-3e40-48eb-a770-ea6185bc67b0 Oprichting Commissie Legal Audit. 1974-1975 1252 http://proxy.handle.net/10648/39659b0d-496e-416e-ab2b-aa6e1391cf07 Correspondentie Commissie harmonisatie BTW. 1974-1975 1253 http://proxy.handle.net/10648/9e0ad6e3-e51d-47a1-aaed-8f0408e08ff8 Correspondentie, notities, vergaderverslagen studiecommissie met Nederlandse orde van advocaten en nederlandse orde van belastingconsulenten. 1974-1977 1254-1255 Commissie Boek 5 NBW. 1974-1976 1254 http://proxy.handle.net/10648/b037ad79-4baa-4242-a08b-3e9a0bf3bd20 Deel 1 1255 http://proxy.handle.net/10648/72a22160-c5c1-450b-adfd-c3bac6a9a8d5 Deel 2 1256-1257 Commissie Ereregelen. 1974-1979 1256 http://proxy.handle.net/10648/b0db9313-03f3-479b-91e9-5b689c4163cd Deel 1 1257 http://proxy.handle.net/10648/8d986033-d77b-4a20-bace-e11adf940ea9 Deel 2 1258 http://proxy.handle.net/10648/a0bea489-4fce-4ddd-befd-4d3859c9c746 Notities Commissie Keurmerkregelingen inzake de wenselijkheid van keurmerkregelingen voor bepaalde standaard-overeenkomsten, welke in de regel niet in een notariële akte worden vastgelegd, zoals voorlopige koopovereenkomsten onroerend goed, huurcontracten, pachtcontracten en overdracht van aandelen. 1975 1259 http://proxy.handle.net/10648/b8a20af1-73b9-4037-bbd7-60fee5575ef7 Verslagen van vergaderingen van de commissie Luijten over de toekomstige structuur van het notariaat. 1975-1976 1260 http://proxy.handle.net/10648/1a4c01fd-b2a9-47a2-99af-90c248b2c81b Verslagen van vergaderingen van de commissie Van de Poll over de toekomstige structuur van het notariaat. 1975-1977 1261 http://proxy.handle.net/10648/16253f96-da59-41f5-b0d7-8cbc5b39a641 Correspondentie, verslagen vergaderingen commissie Redactie modellen vennootschappen. 1975-1977 1263-1271 Commissie Standaard koopakte voor bestaande woningen. 1975-1984 1263 http://proxy.handle.net/10648/f75a90f9-94aa-4ae7-8480-ee8f57699000 Deel 1 1264 http://proxy.handle.net/10648/939eb08e-2ee1-4c7b-b23a-966991cd9070 Deel 2 1265 http://proxy.handle.net/10648/e6119fd3-2b26-4896-a72e-9752c4a7537e Deel 3 1266 http://proxy.handle.net/10648/e6b1620c-f038-48ef-ac97-d96b25a6c861 Deel 4 1267 http://proxy.handle.net/10648/4bff16be-fcd6-4337-a895-721d7096f32c Deel 5 1268 http://proxy.handle.net/10648/e42b789a-5044-4a42-b953-cd4b0291db68 Deel 6 1269 http://proxy.handle.net/10648/4ae58dd4-33e9-4345-9dbc-08c06d283075 Deel 7 1270 http://proxy.handle.net/10648/777c1d46-b2ae-4049-98cb-d9613ef3db95 Deel 8 1271 http://proxy.handle.net/10648/b2ab4b70-6068-4519-ad3c-df5dbadc02ea Deel 9 1272 http://proxy.handle.net/10648/787a8926-1746-436f-ad31-d2c6daf67383 Notities van de kleine commissie van de centrale standplaatsencommissie over mogelijke invulling van het vestigingsbeleid onder de nieuwe Notariswet. 1976 1273-1275 Commissie rechtshulp. 1976-1981 1273 http://proxy.handle.net/10648/ae9f049b-1285-4339-b66d-420e92a0ea03 Deel 1 1274 http://proxy.handle.net/10648/a081768a-e2c4-44dc-bf9d-5a229cfc3bd9 Deel 2 1275 http://proxy.handle.net/10648/83c6aaec-07e7-4276-8a5e-f96cf101de07 Deel 3 1276 http://proxy.handle.net/10648/3cfba4d5-21e1-456e-a2aa-0806f7f9dd7c Verslagen van vergaderingen van de commissie Bewijsrecht. 1977 1277 http://proxy.handle.net/10648/e8e93b7e-e0f2-4567-a1f2-86ed7011567c Ontwerp van de nieuwe Notariswet met toelichting, commissie Van de Poll. 1977 1278 http://proxy.handle.net/10648/972880bd-b059-4df3-9653-d1eb704049e6 Verslagen vergaderingen Commissie Anti-speculatiebepalingen. 1977-1979 1279 http://proxy.handle.net/10648/0eb495d2-c394-4ca7-b8de-1257c7196f3c Reacties leden op rapporten Commissies Luijten en Van de Poll. 1977-1978 1280 http://proxy.handle.net/10648/747f685d-4dc4-4946-a5b5-4b01e27d1aaa Verslagen vergaderingen commissie boek 3 en 5 NBW. 1978 1281 http://proxy.handle.net/10648/a9758dd6-78bb-4be3-8d41-78b7bfc65cb8 Advies commissie Luijten inzake Orde van het Notariaat / Tuchrecht. 1978 1282 http://proxy.handle.net/10648/5a19450a-50e9-4ed5-ab90-dbd8a684c29e Advies commissie boek 7 NBW over Koopovereenkomst in het NBW (w.o. 16979 Titel 7.1). 1978 1283 http://proxy.handle.net/10648/aa6b967e-54fd-43aa-8581-b215e762f4b8 Brochure "Toekomstige structuur van het notariaat". Behandeling van de brochure in de Ringen en beleidsnotities. 1978-1980 1284 http://proxy.handle.net/10648/d95061eb-c0a5-40dd-83d0-9e95d551e946 Verslagen vergaderingen Commissie Verbintenissenverdrag. 1979 1285 http://proxy.handle.net/10648/17616e65-be85-4e14-9744-44d5521fa8e5 Verslag vergadering Commissie Onderbewindstelling meerderjarigen. 1979 1286 http://proxy.handle.net/10648/a3397b47-f6dd-44dd-801f-6bf9adbb0691 Notitie, correspondentie commissie Associaties. 1979-1981 1287-1292 Commissie Samenlevingscontracten. 1979-1983 1287 http://proxy.handle.net/10648/7575a031-4fcd-4823-bb7e-1285dce04984 Deel 1 1288 http://proxy.handle.net/10648/d0978b6a-e7ec-406e-9964-7f600a7e8de4 Deel 2 1289 http://proxy.handle.net/10648/adf5a555-549a-41ad-a4ab-834a5e03633b Deel 3 1290-1292 Commissie transportakte. 1979-1983 1290 http://proxy.handle.net/10648/c523c5de-4271-4ccb-b346-8050336f38a2 Deel 1 1291 http://proxy.handle.net/10648/ac152cc5-df7e-42bb-a118-aaaba86a9190 Deel 2 1292 http://proxy.handle.net/10648/2c12f69a-88f9-4bce-9435-98db51163ff7 Deel 3 1293 http://proxy.handle.net/10648/80bddd3a-c1e5-4bb0-820c-fdc1a0c01931 Verslagen periodiek overleg makelaardij-notariaat. 1979-1983 1294-1296 Commissie Testament. 1979-1983 1294 http://proxy.handle.net/10648/82d84e4c-84bd-4c88-8340-0fc48ab42840 Deel 1 1295 http://proxy.handle.net/10648/8ec3aeca-c1a0-4321-9499-1c07d4dd90fa Deel 2 1296 http://proxy.handle.net/10648/4ae889bc-f8fa-4475-bd5c-35c6e47917ea Deel 3 1297-1301 Commissie Echtscheidingsproblematiek. 1979-1984 1297 http://proxy.handle.net/10648/184d6d25-1ccc-418d-8152-e989d02c2e6a Deel 1 1298 http://proxy.handle.net/10648/b212a5ef-b3c8-40ee-9082-2747ab62d826 Deel 2 1299 http://proxy.handle.net/10648/6e5e9ba5-bed7-4221-a4c9-480e2f90456b Deel 3 1300 http://proxy.handle.net/10648/da4631a6-ba4f-4027-8bf3-6af8d1d8d094 Deel 4 1301 http://proxy.handle.net/10648/bbefb14b-84a3-4ae7-8f5d-01901e9da630 Deel 5 1302-1310 Commissie Huwelijksvoorwaarden. 1979-1985 1302 http://proxy.handle.net/10648/c31141d4-00d3-4969-8c76-bbe3d800ab7f Deel 1 1303 http://proxy.handle.net/10648/234ddff6-ccc0-4ede-8994-5e12d017b4cf Deel 2 1304 http://proxy.handle.net/10648/8d0807d5-c18e-4ab9-b43b-4d027030bbd0 Deel 3 1305 http://proxy.handle.net/10648/2d95cf05-3d9f-4374-96a1-d6610f418bf9 Deel 4 1306 http://proxy.handle.net/10648/c760adbc-9e1b-4ff3-9e6b-58e406d1c0e5 Deel 5 1307 http://proxy.handle.net/10648/aa1fd344-ea58-4f5c-8686-188c59f1ac81 Deel 6 1308 http://proxy.handle.net/10648/d7e09a92-b9d1-4e1a-bb53-6a9b4e20f892 Deel 7 1309 http://proxy.handle.net/10648/c2400ff9-58eb-402e-9153-96870106be4e Deel 8 1310 http://proxy.handle.net/10648/cbcb5b01-ea03-4a1a-a647-ede21745d669 Deel 9 1311 http://proxy.handle.net/10648/2362c820-ccb0-458b-8771-8956b93243fc Deel 10 1312-1315 Overlegcommissie Vennootschapsrecht MvJ / KNB. 1979-1988 1312 http://proxy.handle.net/10648/82345dc5-83cc-4df5-9046-562fb7e81c41 Deel 1 1313 http://proxy.handle.net/10648/ff92ca4b-1097-40b9-a0e3-31f805317abc Deel 2 1314 http://proxy.handle.net/10648/0813472c-717c-4329-aef0-7e26ea084c1f Deel 3 1315 http://proxy.handle.net/10648/8e362d6d-9609-4954-a308-4cc77df72ef0 Deel 4 1316 http://proxy.handle.net/10648/308e1ad2-11d2-454b-aab6-5e5c03758a8d Verslagen van vergaderingen van de commissie Landinrichtingswet. 1980 1317 http://proxy.handle.net/10648/21f00522-5cdc-49a7-9495-847c98e58ae5 Commissie Vervreemding Landbouwgronden. 1980 1318 http://proxy.handle.net/10648/cc53ab2d-8850-4438-9517-72ea2ddf5090 Verslagen van vergaderingen van de commissie Huurrecht en niet-huwelijkse samenleving. 1980 1319 http://proxy.handle.net/10648/dad14a08-796d-4d89-99a8-54383bf89e95 Correspondentie, notities. Commissie Huurrecht en niet-huwelijkse samenleving. 1980-1981 1320 http://proxy.handle.net/10648/ff8600a9-bc42-4a7c-80c3-b1a3fd1a934c Overleg met prof. mr. H. Schadee inzake afdeling 8.8.2.10 Huurkoop van Binnenschepen van Boek 8 NBW. 1980-1981 1321 http://proxy.handle.net/10648/ddf9305c-ece0-4b6d-be3d-c5a2c80fb258 Verslagen van vergaderingen van de commissie Hypotheekakten. 1980-1981 1322 http://proxy.handle.net/10648/d1903344-8a25-4bc0-a7e3-350fef432e34 Correspondentie, notities, documentatie van de commissie Europees Faillissementsverdrag. 1980-1981 1323 http://proxy.handle.net/10648/851bc4b2-0baf-4e70-a02b-56d9c5e03107 Correspondentie en verslagen van de commissie ingesteld ter bestudering van de problematiek inzake de premieheffing en de door kandidaat-notarissen gevormde praktijkvennootschappen. 1980-1981 1324-1327 Gemengde Commissie Veilingen van de KNB, MVA en NBM. 1980-1984 1324 http://proxy.handle.net/10648/ea7adff1-0983-40d5-afd7-e5046a586ef4 Deel 1 1325 http://proxy.handle.net/10648/692e216a-86e5-4b16-a0ab-70342f7bff13 Deel 2 1326 http://proxy.handle.net/10648/7c5c4c05-440c-4001-afe4-722292f12687 Deel 3 1327-1329 Permanente Commissie voor de Automatisering. 1980-1994 1327 http://proxy.handle.net/10648/b196315c-ab80-4121-8847-c879569b0724 Deel 1 1328 http://proxy.handle.net/10648/317f502e-0ca0-494d-965c-941d3e27d4e5 Deel 2 1329 http://proxy.handle.net/10648/107b7edd-ae4f-4114-9502-008aca7f641e Deel 3 1330-1333 Commissie Herziening Successiewet. 1980-1985 1330 http://proxy.handle.net/10648/403c83bc-e761-4786-ad42-83429aee8280 Deel 1 1331 http://proxy.handle.net/10648/9a05135b-69c5-46ff-9e8a-9dd85a1e898b Deel 2 1332 http://proxy.handle.net/10648/338164d7-2fd7-408f-8fca-23aded0b1188 Deel 3 1333 http://proxy.handle.net/10648/d4d2c1fe-26d8-4278-ba59-8fa6c5ba9976 Deel 4 1334 http://proxy.handle.net/10648/149be0df-2876-4ece-b4d5-e5793ce2e946 Rapport van de commissie Grondpolitiek ingesteld door het bestuur van de Ring Amsterdam van de KNB. 1981 1335 http://proxy.handle.net/10648/39550b8a-fb4a-4868-98db-367a892b6547 Notities, verslag vergadering commissie 3 en 5 NBW dd. 19 maart 1981 en concept-rapport d.d. mei 1981 inzake het ontwerp Invoeringswet Boeken 3-6 1e gedeelte, bevattende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de Rechterlijke Organisatie en de de Faillissementswet (w.o. 16593). 1981 1336 http://proxy.handle.net/10648/41c14f2c-1450-45d9-8d69-ea3b83c2f1b0 Overleg met het Ministerie van Justitie inzake de mogelijkheid om in het kader van de Invoeringswet Boeken 3-6 NBW te komen tot een verkorting van de extinctieve verjaring (titel 3.11). 1981 1337 http://proxy.handle.net/10648/d856299d-8f73-458a-920d-915a6bcf11ed Rapport van de commissie Boek 7 NBW inzake het voorontwerp van wet Titel 7.7 (Opdracht) NBW (voorbereiding Invoeringswet Boeken 3-6 NBW Vaststelling Boek 7 Titel 7.7 d.d. 21 augustus 1981). 1981 1338 http://proxy.handle.net/10648/e385574c-0596-4c7a-b662-123cc857dc13 Verslagen vergaderingen Commissie Aanpassing Boek 1. 1981-1982 1339-1343 Commissie Beroepsuitoefening. 1981-1983 1339 http://proxy.handle.net/10648/d773d1c3-1991-4f3b-9240-704488a7d93e Deel 1 1340 http://proxy.handle.net/10648/3956a1f8-e6f7-4fc8-9f5c-fb3872af047f Deel 2 1341 http://proxy.handle.net/10648/f7caa1a2-213f-4af7-94d6-2a8dc639d4e4 Deel 3 1342 http://proxy.handle.net/10648/90a90333-c062-488d-bf64-4dca76ab0507 Deel 4 1343 http://proxy.handle.net/10648/22e31411-e343-457a-bf19-35bb4391a7af Deel 5 1344-1345 Tekstvoorstellen commissie Aanpassing boek 1 NBW voorontwerp tot aanpassing van Boek 1 BW aan de Boeken 3-6 NBW, met toelichting. 1981-1984 1344 http://proxy.handle.net/10648/b8427135-3bb3-4010-b230-8f0e848d4dc2 Deel 1 1345 http://proxy.handle.net/10648/ec5d27b5-8ed1-4ae8-8370-401b55472361 Deel 2 1346-1348 Correspondentie, notities Commissie Euthanasie. 1981-1985 1346 http://proxy.handle.net/10648/daceddde-6715-4f07-9430-25e953b2adbb Deel 1 1347 http://proxy.handle.net/10648/101f3021-f9a5-40bc-9d1d-93774eab3090 Deel 2 1348 http://proxy.handle.net/10648/068b3e40-d023-45d2-b5bb-031946cd308b Deel 3 1349-1351 Commissie Verantwoordelijkheid Notaris. 1981-1986 1349 http://proxy.handle.net/10648/dd62a47b-a728-4b4a-b94f-e163f6619dc7 Deel 1 1350 http://proxy.handle.net/10648/3454d1ac-3209-4bf4-8b72-9cd9df5c4fc1 Deel 2 1351 http://proxy.handle.net/10648/fc702c9e-e6d5-48c3-99a1-fb99680b9199 Deel 3 1352-1354 Commissie Kadasterwet. 1981-1988 1352 http://proxy.handle.net/10648/e4d4622d-7279-4f6d-bf11-5738a725ea6c Deel 1 1353 http://proxy.handle.net/10648/3b254f2c-f32f-42f1-ae91-c2faac57759b Deel 2 1354 http://proxy.handle.net/10648/a0adfec7-8508-4b0b-843a-7ddf0215da14 Deel 3 1355-1361 Commissie Public Affairs. 1981-1989 1355 http://proxy.handle.net/10648/a1716b51-c428-4b9d-845d-3891118fa5e5 Deel 1 1356 http://proxy.handle.net/10648/cae484ab-5b74-4434-886b-789955d180e6 Deel 2 1357 http://proxy.handle.net/10648/daf0b12c-8915-4762-ad88-ffd82874afef Deel 3 1358 http://proxy.handle.net/10648/41e91587-2875-4d1b-924d-2f5e9897f769 Deel 4 1359 http://proxy.handle.net/10648/7dd885fc-28c0-4584-b90a-fb6f91a02228 Deel 5 1360 http://proxy.handle.net/10648/abf9e7a7-fb34-4f29-a2b2-4af0056b9a69 Deel 6 1361 http://proxy.handle.net/10648/44eed184-2023-47ba-8d77-5d2e10565be4 Deel 7 1352-1363 Correspondentie, verslagen vergaderingen Commissie vennootschapsmodellen. 1982 1362 http://proxy.handle.net/10648/b818dd10-5e6a-4124-8313-394c0365ec18 Deel 1 1363 http://proxy.handle.net/10648/d007b4c6-c82e-4487-9a7b-26f73e740800 Deel 2 1354-1354 Commissie Codificatie Beroeps- en Gedragsregels. 1982-1984 1364 http://proxy.handle.net/10648/69424392-6bc7-4038-9961-9d99c955cb27 Deel 1 1365 http://proxy.handle.net/10648/865f039c-383a-4e7a-bbef-bb8dec346936 Deel 2 1366 http://proxy.handle.net/10648/7fba97ae-0820-4986-989c-0339df5d0204 Deel 3 1367 http://proxy.handle.net/10648/222f4c59-8b05-4d35-be6f-670814ce9b28 Deel 4 1368 http://proxy.handle.net/10648/a50654e0-a474-4899-b8a9-c40279584e19 Verslagen vergaderingen commissie Agrarische zaken. 1982-1989 1369-1372 Commissie Automatisering. 1982-1988 1369 http://proxy.handle.net/10648/515f5994-01e9-4881-ae39-1c039ff436d1 Deel 1 1370 http://proxy.handle.net/10648/dd40a97f-7158-4d80-b527-21ba6bc48260 Deel 2 1371 http://proxy.handle.net/10648/dc20d9fc-0914-4fc4-b3c9-08f346a24323 Deel 3 1372 http://proxy.handle.net/10648/8d6a4644-53e2-4b08-b67a-123f099988da Deel 4 1373-1375 Commissie Herziening Rechtelijke Organisatie. 1982-1989 1373 http://proxy.handle.net/10648/3991a7bb-a850-415a-b307-cfa2670bf53b Deel 1 1374 http://proxy.handle.net/10648/6618e7ce-de33-4d5d-a2bb-ac0accc6e54a Deel 2 1375 http://proxy.handle.net/10648/c09bef2a-073b-416d-b937-0e87b2992e8b Deel 3 1376 http://proxy.handle.net/10648/ac299ff5-40f3-433a-ab38-c6d10a8916c6 Correspondentie commissie Aanpassing boek 1 NBW n.a.v. vraag Preller over werking uitsluitingsclausule art. 94 lid 1. 1983 1377 http://proxy.handle.net/10648/4586dc17-0a90-478b-9c7f-2b1e581e8588 Correspondentie met notarissen Claessen en Van Cuijck inzake de algemene voorwaarden veiling van onroerend goed vastgesteld door de Ring 's-Hertogenbosch. 1983-1984 1378-1390 Vergaderingen commissie Praktijkscholing. 1983-1991 1378 http://proxy.handle.net/10648/3094434b-ed55-4282-9730-956cdaed6a4e Deel 1 1379 http://proxy.handle.net/10648/40c7f8f4-7150-4ecc-b8e7-4aa54df05c09 Deel 2 1380 http://proxy.handle.net/10648/dc5b1ed0-847c-475a-bf88-52f0ce25c95c Deel 3 1381 http://proxy.handle.net/10648/f9c29725-ef86-42da-870c-cc0e0f199202 Deel 4 1382 http://proxy.handle.net/10648/acd9bf78-c471-469c-b647-95298824a7ea Deel 5 1383 http://proxy.handle.net/10648/384631d4-e1bc-49d9-b11b-5fb8a563b8f2 Deel 6 1384 http://proxy.handle.net/10648/b0a03c89-61ae-4ad8-bab8-c3eac3e129b9 Deel 7 1385 http://proxy.handle.net/10648/5687c756-bd17-406f-82c5-b66d11b49c74 Deel 8 1386 http://proxy.handle.net/10648/918e2306-aa47-44c7-aabf-c20ab8d43df8 Deel 9 1387 http://proxy.handle.net/10648/4bd4b1ec-3f27-41e7-a7f5-6ce1858e4235 Deel 10 1388 http://proxy.handle.net/10648/b4a1045d-fb13-4f72-8789-50669758b8e1 Deel 11 1389 http://proxy.handle.net/10648/e55cd718-8bc0-4b4d-bc93-8d73c80615a4 Deel 12 1390 http://proxy.handle.net/10648/03c350f9-dc3c-4ebb-87d3-b4dc861489cc Deel 13 1391 http://proxy.handle.net/10648/90384dae-bf67-4688-b24d-b4e4c9394c28 Correspondentie commissie Erfpacht met het Ministerie van VROM inzake de instelling van een Commissie welke zich zal bezighouden met een model erfpachtscontract. 1984 1392 http://proxy.handle.net/10648/36cabc0d-38df-41be-9a73-6b4244bc8ed6 Correspondentie, notities van de commissie Stadsvernieuwing. 1984 1393 http://proxy.handle.net/10648/a6e87967-8bd6-4828-8a7f-703b8a1600b5 Correspondentie, notities van de commissie Substituut notaris. 1984-1985 1394 http://proxy.handle.net/10648/5a0a84d3-e9df-4e1d-96cf-f3cacb2fd9b4 Notities, verslagen van vergaderingen van de commissie Huisvestingswet. 1985 1395 http://proxy.handle.net/10648/a7ac4340-60ca-4030-9b48-dd77eb79102c Correspondentie commissie Erkenning onwettige kinderen met de Nevabs. 1985. 1396-1399 Commissie Codificatie Beroeps- en Gedragsregels. 1985 1396 http://proxy.handle.net/10648/34fee15c-0375-4ebb-9993-096401004520 Deel 1 1397 http://proxy.handle.net/10648/e27c2ef2-3014-4bb3-8a6b-83d5848dff63 Deel 2 1398 http://proxy.handle.net/10648/bab4cee1-b17f-4ff5-9a3a-bc59c663b131 Deel 3 1399 http://proxy.handle.net/10648/73995302-2162-4e84-a23d-6094765f2058 Deel 4 1400 http://proxy.handle.net/10648/957f8633-7b63-4127-9397-5a06b63a9311 Eindrapport commisie Praktijkscholing. 1985 1401 http://proxy.handle.net/10648/854785de-1587-4de6-8230-ba695c911ecc Instelling van de nieuwe commissie Rechtshulp. 1985-1986 1402 http://proxy.handle.net/10648/408a06bc-4594-4dae-ae18-aabeceb8efd0 Notities, vergaderingen van de commissie Documentatie. 1985-1988 1403 http://proxy.handle.net/10648/773e2f50-e7af-4169-976f-e7477d23f43c Notities van de commissie Toekomstige Positie van het Notariaat. 1985-1988 1404 http://proxy.handle.net/10648/11fcd809-0c6d-4159-b5da-f24bd51dac2c Verslagen vergaderingen van de commissie Pensioenverrekening. 1986 1405 http://proxy.handle.net/10648/c1251368-4fd2-4369-93df-1d1e2cdb297a Overleg met makelaars, financiers en VNG betreffende proeftuinen veilingen onroerend goed. 1986-1991 1406-1407 Overleg met makelaars, financiers en VNG betreffende proeftuinen veilingen onroerend goed. 1986-1991 1406 http://proxy.handle.net/10648/1f94794c-91c0-4f49-94b4-00e0cf377e10 Deel 1 1407 http://proxy.handle.net/10648/b7bdfa49-fda3-4add-a046-e8a3bb4f145a Deel 2 1408 http://proxy.handle.net/10648/321adb1a-e2fd-410b-b427-87b42c1ac5a1 Overleg met docenten commissie Beroepsopleiding notariaat. 1987-1993 1409-1412 Vergaderingen Onderwijscommissie Beroepsopleiding Notariaat. 1987-1995 1409 http://proxy.handle.net/10648/31d63b03-dc1e-4dee-ac5f-d1a1354460e2 Deel 1 1410 http://proxy.handle.net/10648/3a597dc3-7804-4051-afee-d9518849c3c9 Deel 2 1411 http://proxy.handle.net/10648/a42040d3-f543-486b-bac8-ea3116ecb129 Deel 3 1412 http://proxy.handle.net/10648/3cc8853b-ac42-452a-abaa-a7dff3f6f8b8 Deel 4 1413 http://proxy.handle.net/10648/eafd1508-b869-4d44-b893-17696a024984 Instelling commissie, vergaderverslagen en correpondentie van de commissie Toekomstige positie notariaat. 1987-1988 1414 http://proxy.handle.net/10648/347b8b31-2cbb-4778-b995-ecaa0d1f4459 Training persnotarissen: verslag van de training door Bob de Ronde op 11 augustus 1988 en notitie d.d. 6 september 1988. 1988 1415 http://proxy.handle.net/10648/7b8c8de5-92da-40f5-8f6b-760ea5ac6654 Algemene veilingvoorwaarden onroerend goed van de Ring Amsterdam. 1989 1416 http://proxy.handle.net/10648/e45eff87-6717-4cf1-85f3-afc193b04e23 Algemene veilingvoorwaarden onroerend goed van de Ring Amsterdam. 1989 1417 http://proxy.handle.net/10648/efc6e693-8d70-4c40-b2de-7a421e581c6e Vergaderingen van de commissie Automatisering. 1989-1996 1418-1423 Commissie Interdisciplinaire Samenwerking. 1990-1993 1418 http://proxy.handle.net/10648/3349fa01-47de-4b86-b4e8-4a204090f7d4 Deel 1 1419 http://proxy.handle.net/10648/b2f6463d-5ee5-47d4-9ce6-165ea16a1136 Deel 2 1420 http://proxy.handle.net/10648/a7ff3f28-c4b6-49d2-a1f2-dfdf1ff89005 Deel 3 1421 http://proxy.handle.net/10648/6d48e57c-36ff-4829-a568-b8413f567c67 Deel 4 1422 http://proxy.handle.net/10648/98bc8d10-2170-4e87-9c47-f8383a6dff40 Deel 5 1423 http://proxy.handle.net/10648/40a22e84-b446-41c5-88bf-6be7362b9153 Deel 6 1424 http://proxy.handle.net/10648/e7d3f884-5d3d-4c16-ac18-8992b4cd6d93 Verslagen van vergaderingen van de commissie pc-gebruikers. 1990-1993 1425-1431 Vergaderingen van de commissie Public Relations. 1990-1994 1425 http://proxy.handle.net/10648/b27aa399-3f4b-4223-a9cd-9d1304dc4324 Deel 1 1426 http://proxy.handle.net/10648/09217970-33d6-411d-933b-e4bd64782bbf Deel 2 1427 http://proxy.handle.net/10648/0c9f63b7-4d31-4b92-b470-13f8b1807dcf Deel 3 1428 http://proxy.handle.net/10648/288f08cd-b3f4-4b90-b407-ea1c5e04a267 Deel 4 1429 http://proxy.handle.net/10648/c6cd2115-948b-4d6f-ab9a-1d3e69c8b6de Deel 5 1430 http://proxy.handle.net/10648/6c915a0c-d0e9-452f-b343-b974740f0145 Deel 6 1431 http://proxy.handle.net/10648/97027d5b-f13d-41c7-8f4b-727a1a163149 Deel 7 1432-1435 Verslagen van vergaderingen van de commissie Praktijkscholing. 1990-1997 1432 http://proxy.handle.net/10648/4cd8a3d4-453f-41a6-b329-4ddbeb342ace Deel 1 1433 http://proxy.handle.net/10648/ad902925-3a49-41eb-89de-5f8de0850e15 Deel 2 1434 http://proxy.handle.net/10648/c7500b12-05a8-4a49-a277-f22c8552cd74 Deel 3 1435 http://proxy.handle.net/10648/8222a4da-c0a7-4274-87b3-01913e2efcb0 Deel 4 1436 http://proxy.handle.net/10648/5f1c2e6b-ae29-480c-9409-de7f37d77a14 Samenstelling commissie Praktijkscholing. 1990-1999 1437 http://proxy.handle.net/10648/bd28e043-1639-4e1a-a3be-ba04c8db6321 Notitie van de commissie Praktijkscholing aan de Ringbesturen over de Werkgroep Jonge Kandidaten. 1991 1438 http://proxy.handle.net/10648/d4f61ba2-bc8f-4234-b700-35359cd50174 Ontwerp aandeelhoudersregister van de commissie Aandeelhoudersregister uit te geven door de KNB. 1991-1994 1439 http://proxy.handle.net/10648/c637043f-54bf-47e6-8522-6ca37fc73102 Commissie Notariswet: vergaderverslagen, interne notities, correspondentie commissieleden. 1991-1997 1440-1442 Commissie Preventief Toezicht; Overleg met het Ministerie van Justitie. 1991-1997 1440 http://proxy.handle.net/10648/e505fa5d-fe04-468f-b341-abaf10a8beb0 Deel 1 1441 http://proxy.handle.net/10648/ece45d8b-1b8b-4493-a946-fb0c8a40a8b3 Deel 2 1442 http://proxy.handle.net/10648/7ec536a5-1aaf-419e-9a88-41699303b7bf Deel 3 1443-1444 Correspondentie commissie Preventief Toezicht. 1991-1998 1443 http://proxy.handle.net/10648/ed6375ca-1a50-4171-93bd-75e79b9ca54a Deel 1 1444 http://proxy.handle.net/10648/27fed76a-37fb-425f-8b4b-1d18a9827ffe Deel 2 1445 http://proxy.handle.net/10648/246100f9-4dab-43d7-b1e0-aef59210d44f Commissie Computer Notariaat ingesteld door de KNB om na te gaan of het gebruik van enige externe computer zinvol kan zijn in de notariële praktijk, gezien ook de mogelijkheid van andere apparatuur en de eigen-kantoor-computers. 1992 1446 http://proxy.handle.net/10648/403a272d-3958-4756-af83-bb24ccd4a76c Periodiek overleg met makelaardij. 1992 1447 http://proxy.handle.net/10648/093b0253-7757-4626-ac20-e404626fad64 Instelling, samenstelling en werkwijze commissie. 1992-1993. 1448-1449 Commissie Praktijkscholing en commissie Kwaliteitsproject. 1992-1995. 1448 http://proxy.handle.net/10648/dd45c7b6-9a1d-4c5f-aad4-f9453486176f Deel 1 1449 http://proxy.handle.net/10648/3bd93256-7bd5-4caa-a437-ac64c30e0bba Deel 2 1450 http://proxy.handle.net/10648/bf477f2f-e418-4176-912a-58b2be5a5782 Verslagen vergaderingen commissie Agrarische Zaken. 1992-1999 1451 http://proxy.handle.net/10648/40b70b9d-9e7d-4711-b8c0-7ddaeb156ce4 Deelname notariaat aan het project "Eigen Zaak", opgezet door het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf IMK en het KNOV, voor startende ondernemers. 1993 1452-1453 Commissie Veiling Registratiegoederen. 1993-1997 1452 http://proxy.handle.net/10648/fd10fd9f-93f3-4e30-841f-bd40bbce8540 Deel 1 1453 http://proxy.handle.net/10648/ab66e661-76e5-4615-8aba-e327eb557e7f Deel 2 1454-1455 Verslagen vergaderingen van de commissie Buitenland. 1994-1999. 1454 http://proxy.handle.net/10648/35fbe48b-59d1-4c2a-a4ec-4499e86bdcac Deel 1 1455 http://proxy.handle.net/10648/46ce7aeb-33cb-46d8-ad6a-d65e31bcd952 Deel 2 1456-1460 Vergaderingen van de commissie Public Relations. 1995-2001 1456 http://proxy.handle.net/10648/235b8878-cafa-4720-9368-b7c9a5e4cc71 Deel 1 1457 http://proxy.handle.net/10648/68ab7c3a-7b3c-4569-8bb2-c26901b3628a Deel 2 1458 http://proxy.handle.net/10648/4b89327a-5602-414e-87b1-7e2626bdcec4 Deel 3 1459 http://proxy.handle.net/10648/1b1a37b7-efb0-4994-8f70-fcdc2352da52 Deel 4 1460 http://proxy.handle.net/10648/693eadf0-cba4-429f-bef4-4a82f81cf922 Deel 5 1461-1462 Commissie kwaliteitsproject. 1996-1998 1461 http://proxy.handle.net/10648/0572fa53-fd15-49b7-86b6-af0c73def8fa Deel 1 1462 http://proxy.handle.net/10648/bd6bd3d9-b512-4409-a2b0-838b59664ee0 Deel 2 1463 http://proxy.handle.net/10648/26bc68ce-c0c6-4484-b06a-d752ee11b139 Oprichting Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie. 1998 1464 http://proxy.handle.net/10648/9d11405a-c480-4fd7-87ce-16d314fb20e8 Correspondentie met het Ministerie van Justitie over de instelling van een commissie van deskundigen ten behoeve van het juridisch-technisch preventief toezicht. 1998 1465 http://proxy.handle.net/10648/37619c7f-09d4-4980-a982-67c9558cb5fa Commissie Verplichte pensionering op 65-jarige leeftijd. 1999 1466 http://proxy.handle.net/10648/c8c312af-4c6a-45b2-8cd7-430adf56982d Commissie tot onderzoek van het pensioen en egalisatie. 1999 13.10. Werkgroepen 1467-1469 Werkgroep Kadaster Notariaat. 1980-1989 1467 http://proxy.handle.net/10648/5d33d810-d41b-4067-9a83-89419880fd56 Deel 1 1468 http://proxy.handle.net/10648/0cc1ddd4-7b49-46e4-9546-3c2a19d149c6 Deel 2 1469 http://proxy.handle.net/10648/63c04b2d-57a3-4a4e-8226-27ce0a69fe45 Deel 3 1470 http://proxy.handle.net/10648/78896698-5104-4c1c-9cc5-f552a371ef0a Werkgroep Kadaster notariaat: Proefaansluiting Tilburg. 1983 1471 http://proxy.handle.net/10648/91b07450-2364-4ba5-ab3a-272a1eac2a2e Werkgroep Kadaster notariaat Proefaansluiting Goes. 1983 1472 http://proxy.handle.net/10648/7da5f544-96e1-4ef2-a364-38d10cbfb1c8 Notities, correspondentie, notulen werkgroep Associaties in het notariaat. 1985 1473 http://proxy.handle.net/10648/c658b963-c350-4a52-a7b4-73bc3d6cff59 Vergadering met contactpersonen van de Werkgroep Jonge kandidaten. 1985-1987 1474 http://proxy.handle.net/10648/e706b119-dc5b-48f7-87b0-e49796e70c65 Notities, correspondentie, notulen werkgroep Associaties in het Notariaat. 1986 1475 http://proxy.handle.net/10648/cac0695c-a475-4082-85ae-8e07398f81bd Verslagen vergaderingen overleggroep Inbrengclausules. 1986-1987 1476 http://proxy.handle.net/10648/2971a4f3-73e9-4601-9812-b230ae8d391a Vergaderingen werkgroep Kadaster-Notariaat. 1990-1991 1477 http://proxy.handle.net/10648/db379de7-487c-4f2b-ac8b-59374a9a2d9e Gezamelijk project Kadaster-Notariaat m.b.t. het electronisch aanleveren van notariele akten bij het Kadaster. 1991 1478 http://proxy.handle.net/10648/b2f15b43-b3d7-4396-a83a-09f9bdfeae5f Dossier: werkgroep milieuclausules van de KNB, NVM EN NOvA. nhoud: Modelclausules m.b.t. bodemverontreiniging bij (ver)koop bedrijfsterreinen. September 1993 1479 http://proxy.handle.net/10648/0d843dd5-5ce5-4cb2-9bdc-f7a00b7e3a9a Notities, correspondentie, notulen werkgroep Associaties in het notariaat. 1995 1480 http://proxy.handle.net/10648/e31e2db7-b577-44cc-b7de-5141d56ab3e4 Rapport commissie Stein en reacties Landelijk Werkverband Huisvestingsnood en Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken hierop. 1974-1975 1481 http://proxy.handle.net/10648/2df20804-0761-4c0f-85d9-2accc8472d7b Commissie Agrarische Zaken met overleg Ministerie LNV inzake pachtnormenbesluit en mistproductie o.a.. 1993-1997
14. Het voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over vergaderingen van overleg- en bestuursorganen van nationale organisaties (met werkzaamheden) op het gebied van het notariaat

Periode: 1975-1999

1482 http://proxy.handle.net/10648/4d1080fd-a602-4611-a1f3-411991898c2b Oprichting en statuten Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN). 2000 1483-1484 Commissie Algemene voorwaarden veilingen roerende goederen. 1978-1981 1483 http://proxy.handle.net/10648/4d9a1170-b98f-4875-81cc-a8de893a43f1 Deel 1 1484 http://proxy.handle.net/10648/ce8f9d65-c01a-4b1b-96dd-373e477b6347 Deel 2 1485-1487 Commissie Algemene voorwaarden veilingen roerende goederen. 1979-1984. 1485 http://proxy.handle.net/10648/01b9ad1e-ad09-48dc-b79a-9ed15eb4102f Deel 1 1486 http://proxy.handle.net/10648/4c41d36c-822c-4ae4-bab1-aa153d95628b Deel 2 1487 http://proxy.handle.net/10648/c1b025ea-6b9c-42d9-9604-63e0b3846b6d Deel 3 1488-1489 Commissie Internationaal beheer over nalatenschappen. 1972-1979 1488 http://proxy.handle.net/10648/b875e39f-78de-4fac-bd2c-5da1783c9e3e Deel 1 1489 http://proxy.handle.net/10648/2ca5c161-e4be-4be8-ac47-1477fdeea811 Deel 2 1490 http://proxy.handle.net/10648/f91c93b5-0b99-425a-b6cb-3d39496a9e81 Notulen Subcommissie Erfrecht van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht + concept-advies plenum inzake het haagse verdrag inzake internationaal beheer over nalatenschappen. 1978-1979 1491 http://proxy.handle.net/10648/c520ff31-e2cc-4542-a9f5-f40b31b2e25e Commissie Testament. 1979 1492-1495 Verslagen vergaderingen. Commissie Uniformering algemene veilingvoorwaarden. 1990-1992 1492 http://proxy.handle.net/10648/7d862ea9-62da-44a3-ae68-d62097fbf28b Deel 1 1493 http://proxy.handle.net/10648/21b983f2-7f6c-4cdf-b80e-25aa2a495eee Deel 2 1494 http://proxy.handle.net/10648/a917ee7c-e5d0-4ea7-a0b7-18fc470e477f Deel 3 1495 http://proxy.handle.net/10648/01b4a3da-a9e6-4a65-8a72-02de1c488c16 Deel 4 1496 http://proxy.handle.net/10648/013f531f-4a7c-47cb-a757-e865a66d1bbf Overleg met het Contactorgaan Hypothecair Financiers over de Algemene Veilingvoorwaarden onroerend goed 1992, de Algemene Veilingvoorwaarden Registergoed 1993, het opdrachtformulier executieveilingen en de door de financiers opgestelde Algemene Voorwaarden Executieveilingen 1993. 1991-1992 1498 http://proxy.handle.net/10648/f7c30efe-d932-4e24-a257-d75ef38a5177 Correspondentie met advocaat Rietman over huwelijkse voorwaarden. 1974, 1997 1499 http://proxy.handle.net/10648/5b35cd62-2305-41ee-9ef5-a7227716dc17 Werkgroep Functiewaardering notariaat. 1975-1999 1500-1503 Werkgroep Gegevensverzameling Notariaat II. 1986-1989 1500 http://proxy.handle.net/10648/d4dacbdf-c061-45c3-9207-8a81bb184c92 Deel 1 1501 http://proxy.handle.net/10648/c3f94bfc-e45c-4b62-b3c7-ba383bb8e694 Deel 2 1502 http://proxy.handle.net/10648/9805f829-883a-45d4-9d1a-d3e14ed60e5f Deel 3 1503 http://proxy.handle.net/10648/c2d468de-9bcd-4e74-8b32-e6fbb9bd86e8 Deel 4 1504-1507 Verslagen vergaderingen, notities, correspondentie met leden werkgroep Partnerregistratie. 1990-1995 1504 http://proxy.handle.net/10648/eb50cfe1-8b49-4130-b5ed-81d0443f31da Deel 1 1505 http://proxy.handle.net/10648/b42929bd-ac45-4ccb-8bf7-6b2b080d5b43 Deel 2 1506 http://proxy.handle.net/10648/0d8e6c5f-113f-431c-8ffd-cc3b00aa1b81 Deel 3 1507 http://proxy.handle.net/10648/3b782fe9-8b17-431c-8a82-f2149bdb33a1 Deel 4 1508 http://proxy.handle.net/10648/b07cfed3-f013-4ad8-9e9d-a11e8f5bc8aa Grote Kantoren/IDS-kantoren-overleg. 1990, 1997 1509 http://proxy.handle.net/10648/ccbe84c1-4e0e-42f4-bbdb-c10628685369 Vergaderingen MKB commissie Llustrum seminars voor het MKB over bedrijfsopvolging. 1992-1993 1510 http://proxy.handle.net/10648/081d7625-4c5d-41dc-a58e-2fff378ca66f Protocol van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Chinese notariaat en de KNB. 1993 1511 http://proxy.handle.net/10648/6174b1f7-b1ea-439f-b2dc-03dbea86b61e Projectgroepgroep Toekomst Notariaat. 1994 1512 http://proxy.handle.net/10648/ec9f22c3-4870-44d5-8e49-ab7bcb95aa07 Beleid, onderzoeken, Commissie-Van Delden en de uitwerking ervan, wettelijke regeling in art. 94-109 WNA, openbaarheid en wijze van publicatie van uitspraken, preventie in plaats van tuchtrecht. 1997-1999
15. Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten

Periode: 1975-1999

Opmerking: Zie voor het voorbereiden en vaststellen van het voorlichtingsmateriaal waarbij voorlichtingsmateriaal als beleidsinstrument gehanteerd wordt: rubriek 1.

1513 http://proxy.handle.net/10648/d0fede05-0dc8-43e7-88af-d000eb7e362b KNB-commercial "Regel je zaakjes met de notaris" (tennismatch). 1989-1990 1514 http://proxy.handle.net/10648/dec3d215-7f8c-4359-8f50-86f54a11f164 Video-produktie De Juridische Duizendpoot met Paul van Vliet, incl. contract met Bob Kommer Produkties. Correspondentie, notities, contract inzake het vervaardigen van de video. 1989-1992 1515 http://proxy.handle.net/10648/4858aaa3-558a-4da5-8cdd-df0d77ec5e8b Informatiemap voor bezoekers Open dag van het Notariaat. Oktober 1990. 1516-1518 Persberichten uitgegeven door de KNB. 1990-1996 1516 http://proxy.handle.net/10648/9c99af9a-fbe0-4d9e-a446-7ebb7c841b2e Deel 1 1517 http://proxy.handle.net/10648/ef616a07-e019-4786-98b3-f212ee1ff3a1 Deel 2 1518 http://proxy.handle.net/10648/f6e13526-402b-41a3-a371-4a49b3a36d31 Deel 3 1519 http://proxy.handle.net/10648/64dfb6e5-46e7-43b9-ba1a-cb40c9152ea9 KNB-commercial "Metamorfose notaris". 1992 1520 http://proxy.handle.net/10648/4c2b7784-ac9a-47e4-982d-9dd5e52c9ad8 Folder / informatiemateriaal tbv de Week van het Recht, gezamenlijk initiatief van de KNB, Ministerie van Justitie en Nederlandse orde van Advocaten. 1992 1521 http://proxy.handle.net/10648/c36d2024-97f5-4df3-9255-6dbbfa1afa2b KNB-commercial "Notaris op de fiets": video en rapport. 1993-1994 1522 http://proxy.handle.net/10648/4139450d-41e1-4a48-849d-44b383402e65 Reclamecampagne "Notaris maakt waarde akten zichtbaar tijdens actie". 1993, 1996 1523 http://proxy.handle.net/10648/d449e4a5-1dad-4904-9acb-1e3196fc748e KNB-commercials "onroerend goed, samenlevingscontract en bedrijfsopvolging". 1995 1524 http://proxy.handle.net/10648/d67746c2-87fb-4ebd-b8f7-e6e082c63420 Concepttest radiocommercials KNB: onderzoek naar de radiocommercials die ontwikkeld zijn voor de KNB over huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en partnerschapsregistratie. 1998
16. Het (doen) uitgeven van publicaties als (vak-)tijdschriften, naslagwerken betreffende het notariaat.

Periode: 1975-1999

1525 http://proxy.handle.net/10648/10d92806-5a19-4284-bcd0-7e213003cbca Sambal (personeelsblad KNB). 1992-1995 1526 http://proxy.handle.net/10648/a955cffd-4f01-4a21-bf8f-724fed4b86c8 Partituur, gecomponeerd door Thijs Derksen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Notariële Broederschap en uitgevoerd door het Limburgs Symphonie Orkest o.l.v. Gerard Oskamp tijdens het lustrumconcert op 3 juni 1993 in het MECC te Maastricht. 1993 1527-1549 Nieuwsbrief Notariaat Nieuwsbrief 1986 t/m 2000 met registers. 1986-2000 1527 http://proxy.handle.net/10648/334c9d3f-3bf3-459d-8c5a-a0fdb5f8d15a Deel 1 1528 http://proxy.handle.net/10648/b21e0efa-d028-4ee9-b953-e62985d8b1d1 Deel 2 1529 http://proxy.handle.net/10648/1e6d037c-d4de-47ee-ad83-c7c89a12b530 Deel 3 1530 http://proxy.handle.net/10648/b3063caa-9ab4-451f-973c-4f43b08e0ba0 Deel 4 1531 http://proxy.handle.net/10648/86907be4-b71d-4a6c-859f-033c7bee2fbd Deel 5 1532 http://proxy.handle.net/10648/185c3ef8-6b9a-4d3b-8db1-bc13cf4781e4 Deel 6 1533 http://proxy.handle.net/10648/e27874c4-89c6-442a-b193-96212d1537ea Deel 7 1534 http://proxy.handle.net/10648/ba0844c9-8bfd-4e93-969a-1dedb4aae673 Deel 8 1535 http://proxy.handle.net/10648/14d44f72-694c-4b6e-b1a1-8ecb1f9c60f6 Deel 9 1536 http://proxy.handle.net/10648/8e858ec5-5c8e-428d-9c15-dac756e4da98 Deel 10 1537 http://proxy.handle.net/10648/bf88e54e-0652-4877-93af-14835a825120 Deel 11 1538 http://proxy.handle.net/10648/328c4084-a03a-47bd-8f08-14b85a4020f5 Deel 12 1539 http://proxy.handle.net/10648/3a4d5a8a-fa06-4f5a-b14a-e11b484c1a11 Deel 13 1540 http://proxy.handle.net/10648/fedefd49-c8f8-4d44-b88d-64847743723c Deel 14 1541 http://proxy.handle.net/10648/744d3647-025d-4d1f-ba70-3c18c0c236c0 Deel 15 1542 http://proxy.handle.net/10648/eb2cc461-f83d-4a34-8ea4-87d39a5fbbf0 Deel 16 1543 http://proxy.handle.net/10648/5cab75ff-7679-476e-8b08-07fbc3fce141 Deel 17 1544 http://proxy.handle.net/10648/64f9d49c-a557-43c0-8522-6a35cbecbbbf Deel 18 1545 http://proxy.handle.net/10648/d4925741-d237-4ed2-9e0a-deec5fd52a9a Deel 19 1546 http://proxy.handle.net/10648/e760acbc-3f97-443c-a728-227659de3710 Deel 20 1547 http://proxy.handle.net/10648/86101349-7ff6-40d2-adb4-caa061dc6b27 Deel 21 1548 http://proxy.handle.net/10648/459cf1c0-cd13-49a4-8680-fb2cf3561e44 Deel 22 1549 http://proxy.handle.net/10648/d6fe340f-1932-4c2e-b335-1da6bc233259 Deel 23 1550 http://proxy.handle.net/10648/768994ca-8bc4-4096-a7d5-5b4b702da593 KNB uitgave : Waarvan Akte jaargang 1 t/m 8, alle nummers. 1993-2000
17. Het afsluiten van contracten met auteurs in verband met de uitgave van publicaties als (vak-)tijdschriften, naslagwerken betreffende het notariaat.

Periode: 1975-1999

1551 http://proxy.handle.net/10648/8cd97154-c2cf-4750-86ed-a4eb2eddc4ea Besluit van de Minister van Justitie tot vrijstelling van de verplichting tot betaling griffierechten voor afgifte van afschriften van en uittreksels uit vonnissen, arresten en beschikkingen van burgerlijke gerechten t.b.v. publicatie in het WPNR. 1983 1552 http://proxy.handle.net/10648/bc17ec4d-b903-4019-8deb-6870351565d4 Auteursrecht en readers universiteiten en hogescholen. 1986 1553 http://proxy.handle.net/10648/2347a24e-b0f2-48bd-ad2f-7211419042e1 Contract met Bruna voor notaristelefoonboekje. 1986 1554 http://proxy.handle.net/10648/762b2ee2-c7dd-441e-930e-7b0227cc8e14 Notitie voor het bestuur inzake auteursrecht op door KNB uitgegeven folders en brochures, en een concept van Stibbe c.s. voor een 'auteursbrief'. 1990. 1555 http://proxy.handle.net/10648/c3323b32-a153-4413-90e7-3ed4fe86c961 Overdracht auteursrecht op de preadviezen van 1997 en 1998 aan de KNB. 1997-1998
18. Het aanwijzen van een instelling die de opleiding voor kandidaat-notarissen gedurende de stage verzorgt.

Periode: 1987-1999

Grondslag: artikel 5 lid 1 Statuten KNB; artikel 33 Wna.

Opmerking: Het betreft hier de Stichting Beroepsopleiding Notariaat te Nijmegen.

1556 http://proxy.handle.net/10648/b56b761c-2569-46a5-80c6-d08eea2b280e Correspondentie, notities, o.m. inzake de herstructurering van de beroepsopleiding, financiën, samenstelling van het bestuur en de onderwijscommissie, de invoering van de psychologische test. 1990-1995
19. Het organiseren van de opleiding en het examen

Periode: 1987-1999

Grondslag: artikel 33 Wna; overeenkomst KNB-SBN betrokken universiteiten

1557 http://proxy.handle.net/10648/2cd137c3-22cb-4818-894e-001012dc4a94 Reorganisatie notariële studierichtingen, o.a. opheffing Leidse notariële opleiding. 1984 1558 http://proxy.handle.net/10648/13c762ea-0a0f-422c-a080-af7438d4503a Vrijstellingsbeleid en -verzoeken. 1991-1995 1559 http://proxy.handle.net/10648/3206b9f6-dc31-4561-b10f-b0dd25ee3052 Werkgroep Kwaliteit Juridische Opleiding in Nederland. 1999
20. Het, zonodig, beslissen over: het verslag van de werkzaamheden van het bestuur van de KNB; de financiële verantwoording; het verslag van de registeraccountant; de ontwerp-begroting voor het komende jaar de daarbij behorende toelichtingen en adviezen.

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 56 Statuten KNB; artikel 80 Wna

1560-1564 Nieuwbouw KNB/NPF aan het Spui/Ammunitiehaven. 1992-1996 1560 http://proxy.handle.net/10648/23c09fb2-2ef7-43b4-93ff-ab5850243a2b Deel 1 1561 http://proxy.handle.net/10648/40b4df2c-809c-4b3d-8846-d33d3d3b1a9b Deel 2 1562 http://proxy.handle.net/10648/60713131-7a75-4d99-90c6-97eeea9eb537 Deel 3 1563 http://proxy.handle.net/10648/70539e76-7e27-4c36-98cd-9f42606747b2 Deel 4 1564 http://proxy.handle.net/10648/ae72944a-39e6-4f19-8f26-0ab5dcba7216 Deel 5
21. Het vaststellen van de notariële tarieven

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 59 Statuten KNB

1565-1567 Tarieven / ringtarieven. 1935, 1961, 1968, 1971-1972 1565 http://proxy.handle.net/10648/c972b7b9-d323-4585-8b13-aaa42e46f96b Deel 1 1566 http://proxy.handle.net/10648/b68ae349-936d-430e-9076-126d01e920e2 Deel 2 1567 http://proxy.handle.net/10648/087559f8-559b-4a09-b0fa-0b3e10de7771 Deel 3 1568 http://proxy.handle.net/10648/aaee2af4-4ec6-4d32-b126-afa7b867581a Tarievenboekjes. 1947, 1954, 1972, 1986 1569-1572 Tarieven Staatstarief. 1956-1976 1569 http://proxy.handle.net/10648/f074aa59-9541-4408-93f2-b4294ec5a146 Deel 1 1570 http://proxy.handle.net/10648/d79b8105-4b99-45f7-a996-11f71ae466e2 Deel 2 1571 http://proxy.handle.net/10648/d3c4a35a-2448-495c-afd9-296770bfcc56 Deel 3 1572 http://proxy.handle.net/10648/49eb802f-0580-4ffe-aab8-a461b5a90c2f Deel 4 1573 http://proxy.handle.net/10648/b50672f6-d837-4c2e-a62a-663f40d496e0 Tariefregeling. 1967-1976 1574-1575 Correspondentie betreffende inkomens en Prijsbeleid. 1971-1975 1574 http://proxy.handle.net/10648/b5f0614f-2d23-40da-b550-16d347bef6c5 Deel 1 1575 http://proxy.handle.net/10648/f7d66409-9821-4d51-9aea-89a6dc017608 Deel 2 1576 http://proxy.handle.net/10648/f2efb836-1a20-470f-8833-683c22d848b2 Wijziging splitsingstarief. 1973-1979 1577 http://proxy.handle.net/10648/b54bf6dc-9d3f-4501-83d5-467b3fa32a58 Overleg en correspondentie met het Ministerie van Economische Zaken inzake de Prijzenbeschikkingen notarissen. 1974-1976 1578 http://proxy.handle.net/10648/61a0e13d-e4c0-4af7-9c36-4109c49c68a8 Correspondentie inzake vrijstelling van overdrachtsbelasting bij omzetting van een coöperatieve flatexploitatievereniging in appartementseigendom. 1971-1977 1579 http://proxy.handle.net/10648/50d69f9f-efc4-4f17-a01c-36d2d3fffb34 Overleg en correspondentie met het Ministerie van Economische Zaken en brieven aan de leden inzake de Prijzenbeschikkingen notarissen. 1977-1980. 1580 http://proxy.handle.net/10648/db2bfdb3-4598-4a89-82f6-522710c3f528 Correspondentie met S. Pasma, notaris te Noordwijk, inzake tariefsverhoging. 1978 1581 http://proxy.handle.net/10648/890f6595-41db-4742-9295-41f273bc6b51 Ontwerp tarief 1943 / Notitie voor HB-vergadering d.d. 21 augustus 1978 inzake eventueel in te voeren landelijk tarief voor huurcontracten, tevens geldend voor pachtcontracten. 1978 1582 http://proxy.handle.net/10648/0a0a2eaf-5dca-4115-872a-8e6df43f1d9a Correspondentie met het IVA en het Contactcentrum Vrije Beroepen, en notities inzake het IVA-rapport Toetredingsbeperkingen bij Vrije Beroepen. 1978-1982 1583-1585 Procedure Broederschap/Staat over wijziging prijzenbeschikking. 1980 1583 http://proxy.handle.net/10648/b2253751-169e-4bbc-8f59-1b3b4b0381e2 Deel 1 1584 http://proxy.handle.net/10648/de944b8f-1ed5-46bb-bcbd-ff7050a829dc Deel 2 1585 http://proxy.handle.net/10648/6d580375-ea2c-4f48-95e9-f70171a1a332 Deel 3 1586 http://proxy.handle.net/10648/a1e49031-e48a-43e2-9bb5-1ad7b2b599e1 Tijdelijke Wet Normering Inkomens vrije beroepsbeoefenaren (TWN). 1980 1587 http://proxy.handle.net/10648/ec5fa464-b866-41e1-8fc8-8e627239f8a9 Correspondentie met de VNO inzake het norminkomen en notities van de leden van het Contactcentrum Vrije Beroepen t.b.v. het overleg binnen de Commissie Inkomensbeleid van de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO/VNO) ter voorbereiding op een door de SER uit te brengen advies over het inkomensbeleid vrije beroepen. 1983-1984 1588 http://proxy.handle.net/10648/6e14b8a3-9247-4bdc-844e-0714d30634a2 Correspondentie met Ministerie van Justitie inzake griffierecht verschuldigd voor het inschrijven van het dubbel van het repertorium en voor het aanbieden van een gesloten holograaf. 1985-1987 1589 http://proxy.handle.net/10648/42e85b11-8f49-4ed4-b191-c66c24ed918b Correspondentie met het Ministerie van Financiën inzake de vraag of de verklaring van de notaris omtrent de overdrachtsbelasting in het lichaam van de akte mag worden opgenomen in plaats van in een voetverklaring zoals is voorgeschreven in artikel 6 lid 1 van de Uitvoeringsbeschikking Belastingen van Rechtsverkeer. 1987 1590 http://proxy.handle.net/10648/b17f2adf-1441-44a6-806e-3a5afa0c3687 Correspondentie met het Ministerie van Financiën inzake toepassing van artikel 15 lid 1 letter e van de Wet op de belastingen van rechtsverkeer ingeval van oneigenlijke inbreng. 1987-1988 1591 http://proxy.handle.net/10648/68569b53-7d69-4134-b7a9-5cc781c39efd Overleg met het Ministerie van Financiën inzake vrijstelling voor het gehele notariaat in het kader van veilingen onroerend goed en het verzoek om geen omzetbelasting in rekening te hoeven brengen in de situatie "particulier verkoop melkquotum aan ondernemer". Notities, correspondentie, nieuwsbriefberichten. 1991 1592 http://proxy.handle.net/10648/3bb30259-28f3-4600-b970-7a092ad9047f Correspondentie over de kwestie Is op notarissen het tarief van 6% van toepassing voor verleende diensten ex art. 9 lid 2 onder a juncto tabel I onder 13 sub c Wet op de omzetbelasting (1968). 1991-1995 1593 http://proxy.handle.net/10648/5fa60b73-6e45-400c-bc7b-219321ca7e0c Verlaging van het algemene BTW-tarief per 1 oktober 1992: correspondentie met het Ministerie van Financiën inzake een eventuele overgangsregeling voor de notariële tarieven, brief aan de leden, nieuwsbriefberichten. 1992 1594-1595 Tariefonderzoek in het kader van de discussies rondom de voorgenomen nieuwe notariswet en de invoering van het verbod op horizontale prijsregelingen. 1992-1994 1594 http://proxy.handle.net/10648/acf13956-fc74-4103-93ab-76514b1e6ead Deel 1 1595 http://proxy.handle.net/10648/ef9cf5f3-ffd9-44f6-aabf-af20cda68500 Deel 2 1596 http://proxy.handle.net/10648/768c7bd1-6fb3-4671-b449-f1826c2c6790 Adviezen van Izeboud Sporrel Organisatie adviseurs aan de KNB inzake opzet en uitwerking van het tariefonderzoek door KPMG. 1992-1994 1597 http://proxy.handle.net/10648/aef2f152-0c8a-47d7-b90b-f78499d4cd43 Vooronderzoek - in het kader van de discussies rondom de voorgenomen nieuwe notariswet en de invoering van het verbod op horizontale prijsregelingen naar de kosten en opbrengsten van het notariaat uitgevoerd door KPMG Klynveld Accountants en Consultants in opdracht van het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Economische Zaken in overleg met de KNB. 1992-1994 1598 http://proxy.handle.net/10648/413ac5a9-1631-48f6-9244-339d1e3ce0c7 Brief van het Ministerie van Financiën d.d. 8 januari 1992 inzake heffing van omzetbelasting m.b.t. het toezicht op certificering van aandelen. 1992-1995 1599 http://proxy.handle.net/10648/c64fc689-6e07-4da9-9f27-4b9c6024b917 Voorstel aanpak onderzoek en correspondentie met KPMG inzake tariefonderzoek. 1993-1994 1600-1601 Tariefonderzoek MvJ/EZ/KNB. 1993-1994 1600 http://proxy.handle.net/10648/058432dc-b3f0-4424-8dda-584f5ca43ce3 Deel 1 1601 http://proxy.handle.net/10648/2a776499-a0d3-4034-bb2a-71a1dc6abe0a Deel 2 1602 http://proxy.handle.net/10648/c90d484f-ea29-4e43-a9f4-028db71ca028 Correspondentie en overleg met het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Justitie, de Staatssecretarissen van Justitie en Economische Zaken en mr J.M. Polak, voorzitter van de Begeleidingscommissie, inzake medewerking van de KNB aan en de wijze van samenwerken in het kader van het tariefonderzoek. 1993-1995 1603 http://proxy.handle.net/10648/669d9f3b-9a7e-4d5b-94dd-8a8ce4d4b811 Correspondentie met Van Anken Knüppe Damstra inzake het uit het tariefonderzoek naar voren gekomen gegeven dat de rekening kadastraal recht bij notarissen per saldo in een positief bedrag resulteert. 1994 1604 http://proxy.handle.net/10648/b4fa3156-3aa7-4c74-8620-c9312a21e886 Aanvulling en beoordeling door Moret, Ernst & Young van het KPMG-rapport "Kosten en opbrengsten van het notariaat" d.d. 14 maart 1994. Correspondentie, notities, rapport, reactie KPMG op rapport. 1994 1605 http://proxy.handle.net/10648/a11503f1-e053-4016-bbdf-1f148908ff82 Notities, corespondentie en overleg met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) inzake de produktiestatistiek rechtskundige diensten en de pilot prijsstatistiek van notarisdiensten. 1995-2002 1606-1607 Tarieven / veilingtarief. 1942-1969, 1984 1606 http://proxy.handle.net/10648/364757fd-fcba-45d2-96ba-f4c0b5433efd Deel 1 1607 http://proxy.handle.net/10648/127dd248-c637-469f-95d9-87b4b214f3ac Deel 2 1608-1609 Tarieven / Veilinggtarief OG. 1943-1977 1608 http://proxy.handle.net/10648/e747d4a2-91c3-443f-a1ce-6796fde8af66 Deel 1 1609 http://proxy.handle.net/10648/1602dad4-ad10-49d2-9eb1-91792bd07761 Deel 2 1610-1611 Tarievenboekjes (en tabellen). 1957-2001 1610 http://proxy.handle.net/10648/25733baf-acab-44e1-a98c-079a7e81393b Deel 1 1611 http://proxy.handle.net/10648/f784781f-570f-44d6-9e75-dba1b0410970 Deel 2 1612 http://proxy.handle.net/10648/b4b1daf7-5afc-4bda-b36a-fe059f6b7ce8 Deel 3 1613 http://proxy.handle.net/10648/23c1b3c6-17c3-4716-b6c9-a13c05c0ccd2 Deel 4 1614 http://proxy.handle.net/10648/29933530-3257-4515-ba4b-43216d9dfde3 Deel 5 1615 http://proxy.handle.net/10648/983dcab5-0b62-483b-be27-a555990a4825 Deel 6 1616 http://proxy.handle.net/10648/16cdcf44-a011-46fe-8085-659372f451f0 Deel 7 1617 http://proxy.handle.net/10648/8399be7f-8391-4cbb-82f7-18e1432f3337 Deel 8 1618 http://proxy.handle.net/10648/6f834dcb-3e52-4104-98b2-2d655718c387 Deel 9 1619 http://proxy.handle.net/10648/e3499353-4200-48f5-a037-56e0517b4fb1 Deel 10 1620 http://proxy.handle.net/10648/74c03415-37a4-413e-9e83-223842d5a036 Deel 11 1621 http://proxy.handle.net/10648/b844f7b2-f6eb-4524-b9bf-b2b0bcf9e09b Deel 12 1622 http://proxy.handle.net/10648/928f86bd-e1f6-404b-8615-659f882f5642 Deel 13 1623 http://proxy.handle.net/10648/6e17aba9-1e8b-4675-bcc2-fafea4452d93 Deel 14 1624 http://proxy.handle.net/10648/1373fca1-ebae-4ad1-8155-3ac07c41beed Deel 15 1625 http://proxy.handle.net/10648/6a61c749-fc01-47b0-b079-01b52d9009bb Deel 16 1626 http://proxy.handle.net/10648/3a5a4f16-7f5e-4485-9a81-01853ee26c95 Deel 17 1628 http://proxy.handle.net/10648/fb29f83f-4b39-41a1-8b2d-fd651ea0eb55 Deel 19 1629 http://proxy.handle.net/10648/6bc658af-d804-4108-aa8a-f18f0228a3e5 Deel 20 1630-1631 Centraal Testamentenregister (CTR). 1969-1980 1630 http://proxy.handle.net/10648/99bed27d-dc44-44e2-acf8-91c39d6d2ff1 Deel 1 1631 http://proxy.handle.net/10648/eafe4ef7-73ad-42e9-9817-e145280df2bb Deel 2 1632-1633 Overdrachtsbelasting. 1971-1981 1632 http://proxy.handle.net/10648/02952723-980d-4dbf-9c24-425c971dbe2a Deel 1 1633 http://proxy.handle.net/10648/e8800102-26c7-4671-8a1e-af112a3bdc7e Deel 2 1634 http://proxy.handle.net/10648/0f6370ff-c1b6-4c53-a5a2-f4c95eb6a7b1 Diverse correspondentie, notities e.d. inzake tariefstelling. 1972-1983 1635 http://proxy.handle.net/10648/543f6937-9e4a-40ec-b2d3-313c5b1fd795 Correspondentie met de Unie van Waterschappen inzake een dispensatie-mogelijkheid van het normale transporttarief ten aanzien van de overdracht van gemeentelijke zuiveringsinstallaties aan zuiverende waterschappen c.q. zuiveringsschappen. 1973-1976. Overleg met Rijkswaterstaat inzake de kosten in verband met een grootscheepse overdracht van wegen in het kader van de Wet herverdeling van het wegenbeheer, waarbij een reorganisatie van het beheer van wegen tussen staat, provincies, gemeenten en waterschappen e.d. en in het verlengde daarvan eigendomsoverdrachten moeten plaatsvinden. 1973-1993 1636-1637 Tarieven/tariefsysteem. 1973-1983 1636 http://proxy.handle.net/10648/8802ba30-efa4-4ee7-ba3b-8899482185ad Deel 1 1637 http://proxy.handle.net/10648/262ff547-a815-4fbb-b90c-d18addf81928 Deel 2 1638 http://proxy.handle.net/10648/3eb96ce3-975e-4a86-a480-d25c4cbf5d9f Procedure van notaris J.Th.J.M. Dunselman tegen de Erven Bon inzake toepassing notarieel tarief. 1975-1977 1639 http://proxy.handle.net/10648/203c0e40-d2e8-4719-a43e-5620e700b261 Correspondentie met Vereniging Eigen Huis inzake koopovereenkomsten, overdrachtsbelasting bij doorverkoop van onroerend goed, de affaire Eikelboom en de lijdelijkheid van de notaris, de gemeentegarantie en de hoogte van de notaristarieven. 1975-1982 1640 http://proxy.handle.net/10648/2f45aae2-7880-4bcd-8404-ce898024982c Doorberekening overdrachtsbelasting en publikaties daarover. 1977 1641 http://proxy.handle.net/10648/bd4f380e-afb1-4ca7-b7a6-5fd329aa16f4 Anti-speculatiebeding en heffing overdrachtsbelasting. 1979 1642-1644 Tarieven / Tariefstructuuronderzoek. 1979-1984 1642 http://proxy.handle.net/10648/e3f9a5e3-6089-46fc-af73-3bbca85c93b1 Deel 1 1643 http://proxy.handle.net/10648/6182a3d8-9cbe-48c7-9a35-fe59728939c6 Deel 2 1644 http://proxy.handle.net/10648/6f2e284c-9461-4811-a698-a2107a3c69d6 Deel 3 1645 http://proxy.handle.net/10648/2e1a2493-3ce3-47a1-84ec-6daaad9c9627 Correspondentie, notities en overleg inzake herziening tarief kavelruil-overeenkomsten, wijziging van de kavelruilprocedure, toepasselijkheid kavelruiltarief bij een vrijwillige kavelruil en foute vermelding kavelruiltarieven in het tarievenboekje. 1980-1987 1646-1647 Tarieven / Tariefstructuuronderzoek. 1981-1983 1646 http://proxy.handle.net/10648/b954b836-8336-4518-9398-4e67e2611302 Deel 1 1647 http://proxy.handle.net/10648/e2101471-1f7e-4842-af0a-9ca771c3d12d Deel 2 1648 http://proxy.handle.net/10648/68cff5b3-63cf-4efd-9105-0ee0c9302cf5 Verhoging minimumtarieven. 1981-1985 1649 http://proxy.handle.net/10648/fc9495b7-e015-4b4a-9423-2da1f3701a61 Correspondentie met mr. G.L. Maaldrink en het Ministerie van Financiën inzake "registratieperikelen" (afboeken overdrachtsbelasting door Ontvanger op aanwijzing van de Inspecteur der Registratie en Successie van een door een notaris bij de Ontvanger gestort depot). 1982-1984 1650 http://proxy.handle.net/10648/8e3744a5-269e-4f15-bc2f-f5d312d5e58d Correspondentie met leden, notities t.b.v. de Tariefcommissie, berichten in WPNR inzake tarifering loonvasthypotheek. 1983-1985 1651-1652 Tariefontduiking / Tariefhandhaving: 1986-1997 1651 http://proxy.handle.net/10648/58af691d-8739-42c7-b957-0d8ce914ff79 Deel 1 1652 http://proxy.handle.net/10648/e0e18a92-007e-410b-895d-897630483cb7 Deel 2 1653 http://proxy.handle.net/10648/79baa96f-6aaf-4760-9a2e-df062be117d8 Correspondentie met het Ministerie van Financiën inzake de aanschrijving van het Ministerie over de overdrachtsbelasting bij levering van een woning onder voorbehoud van het zakelijke recht van (vrucht)gebruik en bewoning. 1987 1654 http://proxy.handle.net/10648/80deb4cb-3ae0-42cc-8739-09fd4da16294 Voorgestelde verlaging overdrachtsbelasting (wetsvoorstel 21399). 1989-1990. 1655-1695 Herschikking van de notariële tarieven per 1 november 1991. 1989-1991 1655 http://proxy.handle.net/10648/9bb95a54-73b1-43d1-b84f-e09d541ae83c Deel 1 1656 http://proxy.handle.net/10648/df4c621f-3cfa-4f54-a309-a043614050ff Deel 2 1657 http://proxy.handle.net/10648/424620de-d5da-42be-86ae-070d109530c4 Deel 3 1658 http://proxy.handle.net/10648/ae641970-384d-49a9-96e6-66025f067269 Deel 4 1659 http://proxy.handle.net/10648/6efb9b40-ab0a-4f98-ac08-4f270da57112 Deel 5 1660 http://proxy.handle.net/10648/ab0ebf22-767a-4c7d-9392-0984bd0f5750 Reactie van de KNB op de plannen van de overheid met betrekking tot de overheveling van de overdrachtsbelasting naar gemeenten. 1992-1993 1661-1663 Verhoging CTR-tarief. 1992-1996 1661 http://proxy.handle.net/10648/d75cbfd5-1e63-4f6a-847a-88673aa5115f Deel 1 1662 http://proxy.handle.net/10648/a22f6436-6d8c-4c4c-b7ad-6c3ddd983495 Deel 2 1663 http://proxy.handle.net/10648/d1f1d01b-24a2-45d1-8658-9f85d2fb913d Deel 3 1664 http://proxy.handle.net/10648/0ae040ef-8d95-425c-b77c-9897dbcd363e Aanpassing niet-belanggebonden tarieven aan de inflatie. 1992-1998 1665 http://proxy.handle.net/10648/f1155d56-7218-4f88-b9f7-ce3307ad28d0 Voorschriften voor inrichting en bewaring van declaraties en nota's van afrekening met ingang van 1 december 1993. 1993 1666-1667 Herziening van het kavelruiltarief per 1 juli 1993 en 1 januari 1995. 1993-1995 1666 http://proxy.handle.net/10648/a869e548-a724-480a-ad6b-9f03fa14a77b Deel 1 1667 http://proxy.handle.net/10648/53b55308-5a0a-45ed-962d-3f58395ba3ca Deel 2 1668-1671 Herziening van de notariële tarieven per 25 juli 1994. 1993-1995 1668 http://proxy.handle.net/10648/20aa222d-5038-43a1-8646-bd3291a12024 Deel 1 1669 http://proxy.handle.net/10648/080b772d-e8ae-4a13-953e-e156ff9c0edf Deel 2 1670 http://proxy.handle.net/10648/db4db626-df05-4bee-908d-d0fccdd5b879 Deel 3 1671 http://proxy.handle.net/10648/21b85de7-c134-440d-ab74-9c70cd2261ae Deel 4 1672-1674 Verlaging van de transporttarieven per 9 februari 1996. 1996 1672 http://proxy.handle.net/10648/15978b2d-41b7-40da-839b-3c5bff9ff2bf Deel 1 1673 http://proxy.handle.net/10648/9c164b20-22ce-4657-af1b-fb7677e56bab Deel 2 1674 http://proxy.handle.net/10648/0133aa2d-7215-411a-8625-7286889c52b1 Deel 3 1675-1676 Tariefsverlaging conjunctuurkorting. 1997 1675 http://proxy.handle.net/10648/c7d6a7d5-dd1d-4b7b-9e95-43af155339a7 Deel 1 1676 http://proxy.handle.net/10648/39b93bf6-fce7-49ac-976a-c3859bb48bae Deel 2 1677 http://proxy.handle.net/10648/8158975a-f664-4c61-8f36-b6d11cf5b5df Conjunctuurkorting op tarieven voor hypotheek- en transporttarieven met ingang van 8 december 1997. 1997 1678 http://proxy.handle.net/10648/33d6660f-ebae-45af-acb6-de23116eead4 Economische Controle Dienst/Hoogland & Krans Notarissen te Den Haag. Proces-verbaal terzake van overtreden minimumtarieven voor oprichting vennootschappen. 1997 1679-1680 Overleg en correspondentie met het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën, de Tweede Kamer en Eerste Kamer, notities voor bestuur en ledenraad inzake vaststelling van de regeling. 1998-1999 1679 http://proxy.handle.net/10648/96c5b6e8-551a-464a-b11d-6200bd8e9f15 Deel 1 1680 http://proxy.handle.net/10648/8d5f5968-200c-4da4-9160-f842ba7d0ae8 Deel 2 1681 http://proxy.handle.net/10648/fda93539-4025-4289-b5f5-f7b7b9f859d1 Overleg en correspondentie met het ministerie van Justitie, notities voor bestuur en ledenraad inzake vaststelling van de regeling. 1999-2000 1682 http://proxy.handle.net/10648/6e129ad0-2f4a-4278-9dcc-e5b01f892ffb Correspondentie over BV Trusteekantoor Interregnum I. 1973-1980
22. Het vaststellen, aanvullen en wijzigen van beroeps- en gedragsregels en richtlijnen collegiale verhoudingen

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 58 en 64 lid 2 en 4 Statuten KNB

Opmerking: M.i.v. 1999 worden beroeps- en gedragsregels vastgesteld bij verordening. Zie rubriek 2.

1683 http://proxy.handle.net/10648/7b7d072e-f25d-49e3-b36a-778c8ac652ab Commissie herziening richtlijnen vacante kantoren. 1971-1975 1684 http://proxy.handle.net/10648/5c59ac56-8a99-4944-bc95-452436c2859b Rapport De positie van de notaris-derde bij de afgifte van depot-fraktiebewijzen. 1971-1975 1685-1689 Vragen over collegiale afrekening. 1974-1990 1685 http://proxy.handle.net/10648/1a4145c2-ddd9-4923-bef9-b62a1adf4c87 Deel 1 1686 http://proxy.handle.net/10648/97838cdb-ab37-4919-85aa-523177100b35 Deel 2 1687 http://proxy.handle.net/10648/bf7b6f2d-a0e0-4ea9-9459-89557c974f76 Deel 3 1688 http://proxy.handle.net/10648/eddaddf4-6976-46eb-9ae0-f9cfbe7c380e Deel 4 1689 http://proxy.handle.net/10648/415ba137-23d1-48ad-94fe-c4180587c1d0 Deel 5 1690 http://proxy.handle.net/10648/f9e4c986-e9e8-4b3e-92dd-07ecc8727b1d Collegiale kwestie Weerter notarissen/kwestie t.a.v de zaakwaarnemers (F. Schlicher). 1975-1980 1691 http://proxy.handle.net/10648/6cea0d0c-6899-4feb-b79e-8f420c62c28f Correspondentie over notariële werkzaamheden door consuls. 1977 1692 http://proxy.handle.net/10648/d26e9bde-bc8d-4158-a30a-0d92afb03de0 Lijdelijkheid notaris m.b.t. de oprichting van de coöperatieve vereniging. 1981 1693 http://proxy.handle.net/10648/6507eb2e-cbc2-4fdd-9a15-ab41f6c9d4cf Notitie n.a.v. het regeringsstandpunt inzake het democratisch en doelmatig functioneren van gesubsidieerde instellen (w.o. 15360, nrs. 18 en 19). 1981 1694 http://proxy.handle.net/10648/0f5c2190-1b3f-4cd1-80e9-8ed5de26df8b Medewerking notaris mr K.R. Dijkhuizen te Groningen aan veiling onroerend goed waarvan rechtsgeldigheid van de eigendomstitel ter discussie staat. (Kamij/OKW/Meijer q.q. Stoker). 1983-1986 1695 http://proxy.handle.net/10648/02304712-4a47-4588-9d63-77a4de57f124 Kort Geding van mr. G. van Putten, notaris te Ede, tegen R.S. van der Schuit. 1984 1696 http://proxy.handle.net/10648/13ec6b4d-3117-4e0a-81f4-a57238d63c41 Kwestie Fikkers/Paantjens/Openbaar Ministerie inzake inbeslagneming van stukken. 1984 1697-1698 Aanschrijving "De notaris - financieel, fiscaal en particulier". 1979-1985 1697 http://proxy.handle.net/10648/337c779b-4803-4da5-b1f4-1bd8bfe2aec0 Deel 1 1698 http://proxy.handle.net/10648/dd5e164d-aec9-41b6-9f52-6de9824a7dca Deel 2 1699 http://proxy.handle.net/10648/6b9094d3-a2dc-4708-aa6f-b5f688041379 Correspondentie met het ministerie van justitie inzake geheimhoudingsplicht bij derdenbeslag. 1985-1986 1700 http://proxy.handle.net/10648/f013de5a-b75d-4037-88f3-abccded8f8ea Correspondentie betreffende veilingen Onroerend Goed / NOGB. 1987-1988 1701 http://proxy.handle.net/10648/81dfbff3-df7a-4b7f-aef5-c4dd39ab9ec3 Correspondentie betreffende veilingen NOGB. 1987-1990 1702 http://proxy.handle.net/10648/0703dfaa-9d5d-4b16-9a77-acfd103f4aa0 Wijziging van de Richtlijnen Collegiale Verhoudingen. 1987-1990 1703-1704 Richtlijn Individuele publiciteit. 1988-1998 1703 http://proxy.handle.net/10648/d9e11eef-0b2d-4fed-a442-e54bb4106afa Deel 1 1704 http://proxy.handle.net/10648/f8dc107c-b50e-4039-a60b-9d23999e7372 Deel 2 1705 http://proxy.handle.net/10648/9f5c4660-ee7f-4a3b-8d44-ef36d30e62b8 Veilingen Onroerend Goed / NOGB. 1989-1990 1706 http://proxy.handle.net/10648/d244abe5-d858-4d70-9a97-b60fd8a655a7 Door KNB gesteunde procedure Mevissen/Van Leeuwen en Raedschelders inzake verschoningsrecht notarieel medewerker. 1989-1991 1707-1708 Instelling en samenstelling van de Publiciteitscommissie. 1990-1998 1707 http://proxy.handle.net/10648/9f6210e0-854f-4b1e-9f5d-14ee75709f92 Deel 1 1708 http://proxy.handle.net/10648/e1b74c85-99e9-41ff-8bf1-081330fbe4e0 Deel 2 1709-1711 Richtlijnen collegiale verhoudingen. 1990-1999 1709 http://proxy.handle.net/10648/7b735760-b791-412a-bf65-61bb43656e06 Deel 1 1710 http://proxy.handle.net/10648/090ce2f6-e506-4df6-b299-e746dfd0095b Deel 2 1711 http://proxy.handle.net/10648/fc793f83-9bc1-46e0-a090-f16d2872ff63 Deel 3 1712 http://proxy.handle.net/10648/7c6b817c-078a-4d7f-a3e4-2ccfb3310ab4 Correspondentie en notities inzake de opbouw van stage door in deeltijd werkende kandidaat-notarissen en de wenselijkheden en mogelijkheden van de part-time notaris. 1993-1997 1713 http://proxy.handle.net/10648/d6b029c1-ceab-471f-95e7-be51945039c0 Notities, bespreking in bestuur en ledenraad, nieuwsbriefbericht, correspondentie met notariskantoor Dijkstra de Graaff te Apeldoorn inzake de voorwaarden waaronder een notariskantoor een 'eigen' aparte notariële infolijn kan opzetten. 1996-1997 22.1. Beroeps- en gedragregels 1714-1718 Vragen en informatie over toepassing beroeps- en gedragsregels. 1908, 1957, 1970, 1975-2000 1714 http://proxy.handle.net/10648/2b86a120-5c21-453d-be4a-851a37ea04d9 Deel 1 1715 http://proxy.handle.net/10648/a37f154f-8c37-4668-931b-c17f8e6bbfc9 Deel 2 1716 http://proxy.handle.net/10648/5e4a1147-17b8-4a96-864e-b767f6881be6 Deel 3 1717 http://proxy.handle.net/10648/73b2ba6a-b19c-470f-9324-087135903f0b Deel 4 1718 http://proxy.handle.net/10648/3e1b1edc-e7a0-4df7-b7c3-f86f31cb090a Deel 5 1719-1723 Vragen en informatie over toepassing de praktijkwenken. (1965)1972-2001 1719 http://proxy.handle.net/10648/7e94e470-630e-458c-87ca-d71a9b2d6922 Deel 1 1720 http://proxy.handle.net/10648/5a5bfeaf-8460-4ad7-87f9-2cb7a65bb987 Deel 2 1721 http://proxy.handle.net/10648/5311283f-fd93-4dbe-9feb-42dd85d3b412 Deel 3 1722 http://proxy.handle.net/10648/46fa3249-d305-4891-9dd2-538a851c4c32 Deel 4 1723 http://proxy.handle.net/10648/4a1615e3-86cd-4359-9fff-7ced6397127e Deel 5 1724-1728 Vragen en informatie over toepassing beroeps- en gedragsregels (diverse onderwerpen). 1971-2000 1724 http://proxy.handle.net/10648/9d3b840a-459d-4809-baf9-ae249409fc89 Deel 1 1725 http://proxy.handle.net/10648/66350fa4-e300-466d-867c-aad18d253950 Deel 2 1726 http://proxy.handle.net/10648/81a20913-adb8-489d-87dd-bcb0a5f3111f Deel 3 1727 http://proxy.handle.net/10648/e201c244-efe2-44d7-a11a-26ee77a68908 Deel 4 1728 http://proxy.handle.net/10648/3bc34752-7d11-46ca-ad58-27b1dac19900 Deel 5 1729-1734 Vragen en informatie over toepassing beroeps- en gedragsregels (diverse onderwerpen). 1973-2000 1729 http://proxy.handle.net/10648/f6de23aa-2010-4c93-878e-fa8fcc0e91b7 Deel 1 1730 http://proxy.handle.net/10648/0c0d3ce3-ff00-448f-b141-393475349e07 Deel 2 1731 http://proxy.handle.net/10648/50b314ef-3a2d-4aa6-9c46-9b575b2f0615 Deel 3 1732 http://proxy.handle.net/10648/c41e6a82-36c8-404c-9920-d901e20a2370 Deel 4 1733 http://proxy.handle.net/10648/405bacc3-387f-4d0b-bbd2-6e1d93fa04e5 Deel 5 1734 http://proxy.handle.net/10648/cf2a6177-df47-4cf5-b811-a9437cc9b8ba Deel 6 1735-1740 Vragen en informatie over toepassing beroeps- en gedragsregels. 1975-2000 1735 http://proxy.handle.net/10648/133e4567-1a81-4a95-b826-c9948f6a7438 Deel 1 1736 http://proxy.handle.net/10648/4a3b16c1-35a9-4d64-89b7-a66f2da7011e Deel 2 1737 http://proxy.handle.net/10648/e8dbb4e9-6cc4-4013-aa69-d8f29168636f Deel 3 1738 http://proxy.handle.net/10648/59170da5-9c56-4824-ba26-75a51ea24aa5 Deel 4 1739 http://proxy.handle.net/10648/0cfed5ec-c9f9-4312-b2da-f8a70962a1ab Deel 5 1740 http://proxy.handle.net/10648/442b06b5-d850-4402-ac83-97f72fad5153 Deel 6 1741 http://proxy.handle.net/10648/aec58685-8789-4635-95c5-9cb7ac3167be Ereregelen. Tekst. 1986 1742 http://proxy.handle.net/10648/b59061e0-cfa2-4022-896c-23dabd17e223 Ereregelen. Tekst 1987 met aanvullingen uit Nieuwsbrief t/m 1991. 1987-1991 1743 http://proxy.handle.net/10648/bd2601d2-1c22-4103-9506-abba88c3177a Vragen en informatie over toepassing beroeps- en gedragsregels. 1988-1998
23. Het vaststellen, aanvullen en wijzigen van een reglement voor geschillen en klachten

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 62 lid 4 en 64 lid 1en 4 Statuten KNB

1744 http://proxy.handle.net/10648/2401c532-2802-4b7d-b5a3-40b1bbd4737d Gang van zaken klachten bij de Broederschap. 1975 1745 http://proxy.handle.net/10648/6589cbf5-158d-4866-8ef9-dd94ac41fefa Modelprocedure / aangepaste model-akte van compromis in geval van geschillen- en klachtenbehandeling Ringen. 1983 1746-1747 Wijziging van reglement voor geschillen en klachten. 1983-1986 1746 http://proxy.handle.net/10648/96661e86-347e-4808-8cd1-7fe000cce18b Deel 1 1747 http://proxy.handle.net/10648/bd03e2af-dfe9-4bcb-aa17-a5fb65b08e96 Deel 2 1748 http://proxy.handle.net/10648/37a58629-a527-49fd-a0e2-a0cc7fb2e811 Wijziging van de tekst van punt 3 van de akte van compromis m.b.t. het afzien van andere rechtsgangen c.q. rechtsmiddelen, met uitzondering van de betaling van schadevergoeding. 1986-1990 1749-1752 Wijziging van het Reglement voor geschillen en klachten en artikel 63 en 63a van de Statuten van de KNB. 1989-1992 1749 http://proxy.handle.net/10648/c0e39250-827f-4fba-8d9b-a9c045dd236a Deel 1, 1989-1991 1750 http://proxy.handle.net/10648/29531dbd-1acd-4866-b5ad-5a2a3fb3258e Deel 2, 1989-1991 1751 http://proxy.handle.net/10648/eed5c118-6fd0-431d-aded-214e7bb977bb Deel 3, 1990-1991 1752 http://proxy.handle.net/10648/6f0dc70b-9b8d-40c5-b678-098c218065c3 Deel 4, 1991-1992 1753 http://proxy.handle.net/10648/c523cc21-5bba-4e52-9048-0f3d466af190 Vaststellen vergoeding leden scheidsgerechten: notities voor bestuur en ledenraad, nieuwsbriefberichten. 1991-1994 1754 http://proxy.handle.net/10648/62339092-fa0f-40c8-8ca1-cd030ee7d1bf Evaluatie van een jaar werken met het nieuwe Reglement voor geschillen en klachten. 1993 1755 http://proxy.handle.net/10648/33514374-7e7b-4f9a-81ed-94fa803a8397 Vragen van leden n.a.v. het reglement. 1995-1996 1756 http://proxy.handle.net/10648/a75a562d-1b7b-4fa9-8198-50decf24c384 Voorstel tot aanpassing van de Statuten en het Reglement voor geschillen en klachten in verband met de beroepstermijn. 1997
24. Het nemen van een beslissing naar aanleiding van een verzoek van de meest gerede partij, indien over een rekening van een notaris geschil ontstaat en het behandelen van bezwaarschriften.

Periode: 1999-

Grondslag: artikel 55, tweede lid Wna

Opmerking: Indien noodzakelijk kunnen partijen opgeroepen worden voor overleg en het verkrijgen van nadere inlichtingen. Daarnaast kan overlegging van stukken gevraagd worden (artikel 55 lid 2 Wna).

1757-1768 Uitspraken van de Ringen inzake klachten en geschillen. 1974-1995 1757 http://proxy.handle.net/10648/3b90289c-4f83-483e-82d6-4b7c6bcef039 Deel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1758 http://proxy.handle.net/10648/7935174b-011b-410f-9279-88e2ba55d46e Deel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1759 http://proxy.handle.net/10648/cacfc6fd-f809-49f0-8f9f-0aade7a2d3a8 Deel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1760 http://proxy.handle.net/10648/974beb95-5952-437a-b9db-8c1d17b97892 Deel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1761 http://proxy.handle.net/10648/1b6e4b6d-2925-4373-a28f-5ed4750be0e2 Deel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1762 http://proxy.handle.net/10648/f8c1710f-4e22-44e1-995e-b88128325031 Deel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1763 http://proxy.handle.net/10648/ed6837a9-d6b3-4f02-8e69-85a324d19bc9 Deel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1764 http://proxy.handle.net/10648/7de87a98-3e51-4745-a9ce-da84052b0269 Deel 8

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1765 http://proxy.handle.net/10648/7957aeda-4173-4c07-8013-7c28ba93fd74 Deel 9

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1766 http://proxy.handle.net/10648/8b250126-122c-447f-9693-b472128070dd Deel 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1767 http://proxy.handle.net/10648/c841430a-39c2-451a-8e1b-babd34e12be2 Deel 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1768 http://proxy.handle.net/10648/ce5a979d-2fcb-44dd-82ce-529fc52eb9b0 Deel 12

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1769-1828 Uitspraken van het College van Beroep. 1971-2000 1769 http://proxy.handle.net/10648/a0e32451-bbb5-49a4-9c16-7d73a44a5f7e Deel 1 (1963)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2060

1770 http://proxy.handle.net/10648/dacb1dca-fd77-4a8d-8683-9c1a05f6c652 Deel 2 (1976-1984)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2060

1771 http://proxy.handle.net/10648/d96043fc-4e92-4f43-ba84-5507ec5456fb Deel 3 (1976-1984)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2060

1772 http://proxy.handle.net/10648/9b1bad26-71d8-4b78-816a-c35f3978c0b7 Deel 4 (1976-1984)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2060

1773 http://proxy.handle.net/10648/d54ead3e-9bad-455a-9027-1a47b617e7b9 Deel 5 (1976-1984)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2060

1774 http://proxy.handle.net/10648/4c4c5258-ade1-4590-b8b6-c48aab271393 Deel 6 (1976-1984)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2060

1775 http://proxy.handle.net/10648/11829a5d-b31c-4e37-aee8-fac59fe4ead8 Deel 7 (1976-1984)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2060

1776 http://proxy.handle.net/10648/a9d3b3bc-075d-4058-b4a9-09b63ecd6936 Deel 8 (1976-1984)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2060

1777 http://proxy.handle.net/10648/5294be66-c0f0-4b7f-941e-b9357f4098e1 Deel 9 (1976-1984)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2060

1778 http://proxy.handle.net/10648/bde2c522-f06b-4d36-b40d-eca1dc2bc688 Deel 10 (1984-1985)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2061

1779 http://proxy.handle.net/10648/2b15762a-00cb-4a01-8773-15d8cabd51b3 Deel 11 (1985-1990)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2066

1780 http://proxy.handle.net/10648/23d34218-8caa-4c5b-afe7-e7ca8729f5bd Deel 12 (1985-1990)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2066

1781 http://proxy.handle.net/10648/07e534d0-e3c0-4ed8-b1cb-7eb0ca1cc25e Deel 13 (1985-1990)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2066

1782 http://proxy.handle.net/10648/d7ba9afe-cd9e-42e9-9201-c20fc69954a9 Deel 14 (1985-1990)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2066

1783 http://proxy.handle.net/10648/52efbb7a-a661-49ec-abb4-f6f027d9adf4 Deel 15 (1985-1990)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2066

1784 http://proxy.handle.net/10648/e4bb0887-4ecf-4c2b-a845-1e5b9f194510 Deel 16 (1985-1990)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2066

1785 http://proxy.handle.net/10648/1de46fee-33b8-4b10-99af-2a4fd1ae62ed Deel 17 (1985-1990)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2066

1786 http://proxy.handle.net/10648/cbd4804e-3a0a-495e-b6aa-70c809afc9ec Deel 18 (1990-1991)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

1787 http://proxy.handle.net/10648/dd3b79d2-9b2c-4252-b61c-335cb20185b9 Deel 19 (1990-1991)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

1788 http://proxy.handle.net/10648/6eb39880-a837-45b1-9622-e023c2a9b2bb Deel 20 (1990-1991)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

1789 http://proxy.handle.net/10648/cd9fbe54-2a73-4374-a1d2-02c7bc5f5d7b Deel 21 (1990-1991)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

1790 http://proxy.handle.net/10648/8cf1d0f9-c79a-4283-aa54-be2cf3040912 Deel 22 (1992-1993)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2069

1791 http://proxy.handle.net/10648/b44b20ed-6a35-48ad-800a-3ab2b6570ff6 Deel 23 (1992-1993)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2069

1792 http://proxy.handle.net/10648/c9c2938c-1135-4388-814e-7d3eb760c310 Deel 24 (1992-1993)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2069

1793 http://proxy.handle.net/10648/918fa03a-a98a-403a-a343-4e2a06644ddb Deel 25 (1992-1993)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2069

1794 http://proxy.handle.net/10648/d951e983-9082-4dff-b2d4-147868cb2d3d Deel 26 (1992-1993)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2069

1795 http://proxy.handle.net/10648/3865c469-b121-4fb3-86f0-30e7390e97f0 Deel 27 (1992-1993)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2069

1796 http://proxy.handle.net/10648/d42a28f0-3caa-4cee-9a01-ff96ae56d594 Deel 28 (1992-1993)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2069

1797 http://proxy.handle.net/10648/6ef198b1-a6d9-4c8f-9471-cd8555d7e59d Deel 29 (1994-1995)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1798 http://proxy.handle.net/10648/6a27301f-e24f-43d9-964f-b81898e16936 Deel 30 (1994-1995)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1799 http://proxy.handle.net/10648/fc25da81-3a97-43ca-a508-7adb357f038e Deel 31 (1994-1995)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1800 http://proxy.handle.net/10648/819cd96f-34f6-4500-8e6c-f185d4e9a0e4 Deel 32 (1994-1995)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1801 http://proxy.handle.net/10648/6b0cddbe-3dfd-4b1e-854b-77f26916d70d Deel 33 (1994-1995)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1802 http://proxy.handle.net/10648/8aa47cf1-54bb-4069-855e-78ef766f10ef Deel 34 (1994-1995)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1803 http://proxy.handle.net/10648/fd4a6d28-61e0-4955-bc7d-6950e26eabe8 Deel 35 (1996)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

1804 http://proxy.handle.net/10648/19999e3b-42af-4b31-b3fa-587e92d17932 Deel 36 (1996)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

1805 http://proxy.handle.net/10648/bfea99a8-6028-479e-b42f-49fa5b1edac6 Deel 37 (1996)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

1806 http://proxy.handle.net/10648/14a4e291-56ce-4eaf-ac3d-ceebc83de665 Deel 38 (1996)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

1807 http://proxy.handle.net/10648/26f5faac-e99d-4921-bef6-5fffd5ff96d3 Deel 39 (1996)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

1808 http://proxy.handle.net/10648/5c7650ce-eae0-416c-952a-b833a4b01e0c Deel 40 (1996)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

1809 http://proxy.handle.net/10648/9aa29b2e-da9b-4476-880f-1994e3529570 Deel 41 (1997)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074

1810 http://proxy.handle.net/10648/ee6bf44a-a273-498b-886d-377ba3cba281 Deel 42 (1997)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074

1811 http://proxy.handle.net/10648/7d1aff6f-263f-403c-9aa4-4961bf971020 Deel 43 (1997)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074

1812 http://proxy.handle.net/10648/8aebc4f1-13f4-4a46-b345-bd7ce02b9ae8 Deel 44 (1997)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074

1813 http://proxy.handle.net/10648/43afd818-2be0-4ecb-8026-fe67fceff3e0 Deel 45 (1997)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074

1814 http://proxy.handle.net/10648/232b048a-0ec8-410b-8469-25fd28a09bbd Deel 46 (1997)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074

1815 http://proxy.handle.net/10648/12b28cae-22e0-43d6-968e-76afb6c0f3ed Deel 47 (1998)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074

1816 http://proxy.handle.net/10648/42d45177-343c-4618-acc5-12f30d956e17 Deel 48 (1998)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074

1817 http://proxy.handle.net/10648/df971933-646a-4332-874a-04885bf8dc97 Deel 49 (1998)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074

1818 http://proxy.handle.net/10648/ce35e1f6-0954-4a94-a31c-2eeefa452b34 Deel 50 (1998)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074

1819 http://proxy.handle.net/10648/af5a1fcf-176e-4616-bcfa-0166854c2721 Deel 51 (1998)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074

1820 http://proxy.handle.net/10648/d89d4729-a02c-489d-81c1-856c4f1cf684 Deel 52 (1999-2000)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2076

1821 http://proxy.handle.net/10648/72878d40-f279-463f-a813-bde1ba1a70b2 Deel 53 (1999-2000)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2076

1822 http://proxy.handle.net/10648/fbc97b8a-fa66-4a2e-b20d-698c9e1e2c3c Deel 54 (1999-2000)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2076

1823 http://proxy.handle.net/10648/14584c01-585e-48c4-8811-0b78b39b0c30 Deel 55 (1999-2000)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2076

1824 http://proxy.handle.net/10648/13e445b2-9e3d-4c70-9cc2-eaef4ed13802 Deel 56 (1999-2000)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2076

1825 http://proxy.handle.net/10648/0c8ea9bb-176b-4718-8cf8-e3818615b61c Deel 57 (1999-2000)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2076

1826 http://proxy.handle.net/10648/6fbcaced-0608-4e54-93b9-f291e4d978fd Deel 58 (1999-2000)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2076

1827 http://proxy.handle.net/10648/2d592801-e579-4e47-93bd-2e15753c9c3b Deel 59 (1999-2000)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2076

1828 http://proxy.handle.net/10648/2e191396-3cbb-4871-92d6-32b55bed42ee Deel 60 (1999-2000)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2076

1829-1837 Uitspraken Scheidsgerechten Amsterdam, Arnhem, 's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, Leeuwarden. 1992-2000 1829 http://proxy.handle.net/10648/7db4f4fc-18c0-43f3-b76a-558c71d8cee9 Deel 1(1992)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2068

1830 http://proxy.handle.net/10648/e6b6d96a-2acd-464f-9d16-843b3517c587 Deel 2 (1993)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2069

1831 http://proxy.handle.net/10648/30582b75-68f4-4535-bb46-fe7362d57ad0 Deel 3 (1994)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2070

1832 http://proxy.handle.net/10648/e23c5e1f-6f7b-48ed-961d-a75265573b7d Deel 4 (1995)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1833 http://proxy.handle.net/10648/4b38e10e-f439-4a58-b2de-17854c4410c0 Deel 5 (1996)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2071

1834 http://proxy.handle.net/10648/c55477e0-d6aa-40c1-a4d9-2c15bbdf6ed8 Deel 6 (1997)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

1835 http://proxy.handle.net/10648/488347ee-d38d-4028-8311-021df9ac09ef Deel 7 (1998)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2073

1837 http://proxy.handle.net/10648/d94a404d-ae2d-4b7a-b54d-8378d5c81bf2 Deel 9 (2000)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2076

1838 http://proxy.handle.net/10648/e77fd32d-9dcd-4a5a-ac9f-f172b3281cbe Uitspraken Interne Scheidsgerechten 's-Gravenhage, Haarlem, Leeuwarden, 's-Hertogenbosch, Utrecht. 1993-2000

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2076

25. Het beslissen op verzoeken tot schadevergoeding van cliënten

Periode: 1975-1999

Grondslag: artikel 2 Statuten Stichting Voorzieningsfonds

1839 http://proxy.handle.net/10648/837838f7-f3de-48d7-87ba-8e62fc43408c Afzetting van mw. M.J. Slis-Stroom, notaris te Amsterdam. 1979-1982

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2058

1840-1844 Onderzoek handelwijze notaris Haverschmidt; verzoek om bijstand voor kantoor en faillissementsaanvraag. 1979-1993 1840 http://proxy.handle.net/10648/d5257129-02a0-442c-8483-9dba99c45707 Deel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2069

1841 http://proxy.handle.net/10648/5210b4a8-8229-448c-9602-7e7f564c11b0 Deel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2069

1842 http://proxy.handle.net/10648/fc94de8a-9df9-4c37-a909-869da62f5568 Deel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2069

1843 http://proxy.handle.net/10648/1a70286d-de41-483a-adf0-23dc9d78d4bb Deel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2069

1844 http://proxy.handle.net/10648/4a6e5951-3fe7-4d94-95ed-2754c47f9b60 Deel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2069

1845 http://proxy.handle.net/10648/d1aa1e19-5141-4d1a-923a-76e5034dd6d0 Klacht van 8 notarissen tegen notarissen J.H.L. Kerckhoffs te Maastricht, J.B. Bonninga en E. Haverschmidt te Den Haag en C.F.J. van der Valk te Schiedam n.a.v. publikaties in o.m. Vrij Nederland over hun werkwijze in onroerend goed zaken. 1980

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

1846 http://proxy.handle.net/10648/cb6ca7f0-f485-48b1-bfee-0343e90f3688 Opheffing van notariële standplaatsen te Amsterdam, opengevallen doordat mw. M.J. Slis-Stroom uit haar ambt is ontzet en aan mr. J.V. Broos eervol ontslag is verleend en de overbrenging van het protocol naar mr. O.H. Over, notaris te Amsterdam. 1981

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

1847 http://proxy.handle.net/10648/58cbcf1a-ac59-46c7-af60-0496fe613a84 Correspondentie met de Vereeniging van Leidsche Notarissen inzake de verkoop van het Venduhuis, Hogewoerd 144, Leiden. 1981 1848-1853 Faillissement van mw. M.J. Slis-Stroom, notaris te Amsterdam. Schadeclaims. 1981-1984 1848 http://proxy.handle.net/10648/4ca6e7f7-88d1-420b-86bc-3a21b74ce806 Deel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2059

1849 http://proxy.handle.net/10648/ba887c1d-b29c-45fb-a5ab-a0d2aa897486 Deel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2059

1850 http://proxy.handle.net/10648/32ca15be-611a-4bc1-bf2c-5127729a9b7c Deel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2059

1851 http://proxy.handle.net/10648/3799060f-088b-4ca4-9c78-596ce6aed7b1 Deel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2059

1852 http://proxy.handle.net/10648/4b2d2efb-7131-49a2-8605-2d9453a1a4b1 Deel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2059

1853 http://proxy.handle.net/10648/de49752e-5168-4c0b-9b35-94a32c7e75f8 Deel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2059

1854-1860 Faillissement van mw. M.J. Slis-Stroom, notaris te Amsterdam. Schadeclaims. 1981-1996 1854 http://proxy.handle.net/10648/81a0af58-fd50-47ef-bebb-3df17723bc8f Deel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

1855 http://proxy.handle.net/10648/88fe7f26-8b52-493a-940c-7b8d0695f8ce Deel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

1856 http://proxy.handle.net/10648/80a94ed1-6942-4ba0-806b-acb366c727d5 Deel 3

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

1857 http://proxy.handle.net/10648/9914a219-3efe-4bb1-b938-c11f5ec1ec4e Deel 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

1858 http://proxy.handle.net/10648/5a47a1e3-8ad8-4e86-8047-5f8f128e4d51 Deel 5

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

1859 http://proxy.handle.net/10648/53233386-fc8f-42d7-86e3-2aa1d5f11967 Deel 6

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

1860 http://proxy.handle.net/10648/a6f70454-7c04-40e3-b9f4-e369aaa81a12 Deel 7

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

1861-1862 Faillissement van mw. M.J. Slis-Stroom, notaris te Amsterdam. 1981-1999 1861 http://proxy.handle.net/10648/c777f219-0c36-4830-ad71-092fb537d528 Deel 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074

1862 http://proxy.handle.net/10648/41584b34-010a-4d71-88ff-883215bdc7c3 Deel 2

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2074