2.13.184 Inventaris van de archieven van het Bureau Onderscheidingen, de Commissie voor Militaire Onderscheidingen en overige archiefvormers op het gebied van (militaire) onderscheidingen van het Ministerie van Defensie (1922) 1940-1986 (1998) H.E.M. Mettes, E.A. van Heugten, R. van Velden Nationaal Archief, Den Haag 2012 Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Caroline Leistra, 4 januari 2012. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003. 29 januari 2013 2Inv.nrs. 1161-1163 ingevoegd, door Diederick Kortlang 03 mei 2012 1Vervallen nummer uit inventaris gehaaldCaroline Leistra Beschrijving van het archief Ministerie van Defensie, Fonds Onderscheidingen Def / Onderscheidingen 1922-1998 merendeel 1940-1986 D90 72,50 meter; 1156 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Ministerie van Defensie Dit archief omvat de neerslag van het handelen van het Bureau Onderscheidingen, de Commissie voor Militaire Onderscheidingen en overige archiefvormers op het gebied van (militaire) onderscheidingen. De neerslag bestaat onder meer uit het hele proces dat voortkomt uit de aanvraag voor een militaire onderscheiding: voordracht, toekenning of afwijzing. Het archief omvat de registratie van aangevraagde en toegekende onderscheidingen en verstrekte adviezen inzake voordrachten. Op een deel van het archief zitten verschillende nadere toegangen in de vorm van indexen, indices en registers. Deze zijn te vinden in de inventaris en kunnen als hulpmiddel dienen om eenvoudiger of sneller stukken in het archief te vinden. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer 1. Inleiding

Aan (oud)militairen, die zich hebben onderscheiden door moedig en vaderlandslievend gedrag, kan een koninklijke onderscheiding worden toegekend. Een onderscheiding is koninklijk wanneer deze wordt toegekend door de Kroon. Tot de koninklijke onderscheidingen behoren de drie ridderorden:

de Militaire Willemsorde de Orde van de Nederlandse Leeuw de Orde van Oranje-Nassau

alle ingesteld bij wet. De Militaire Willemsorde is de hoogste militaire onderscheiding en kan in principe alleen aan militairen worden toegekend, hoewel een enkele keer ook burgers ermee worden onderscheiden. De beide andere ridderorden zijn bedoeld voor zowel burgers als militairen. Andere koninklijke onderscheidingen zijn het Bronzen Kruis (1940), het Kruis van Verdienste (1941), de Bronzen Leeuw (1944), het Vliegerkruis (1944) en de Verzetsster Oost-Azië (1948). De overige onderscheidingen worden niet door de Kroon, maar door de minister van Defensie toegekend (niet per koninklijk besluit, maar per ministeriële beschikking). In deze categorie vallen bijvoorbeeld het Kruis voor Recht en Vrijheid (1950), het Nieuw-Guinea Herinneringskruis (1962), Verzetsherdenkingskruis (1980) en recent de Marinemedaille (1985), het Ereteken van Verdienste (1987) en het Draaginsigne Gewonden (1990). Naast dapperheidonderscheidingen kunnen militairen eretekenen en medailles ontvangen voor langdurige dienst en medailles voor deelname aan bepaalde militaire operaties. Deze laatste categorie, de zogenaamde 'campaign medals' worden meer automatisch en collectief toegekend dan de dapperheidonderscheidingen. Een voorbeeld van een 'campaign medal' is de Herinneringsmedaille VN-vredesoperaties, ingesteld in 1980 en door de minister toegekend.

De koninklijke - en ministeriële besluiten waarbij militaire onderscheidingen, eretekenen en medailles worden ingesteld, worden geconcipieerd bij Defensie. Wanneer de betreffende onderscheiding ook aan burgers kan worden verleend, vindt overleg plaats met Binnenlandse Zaken en soms andere ministeries. Tot 1964 bestonden er twee bureaus Onderscheidingen, één bij het Ministerie van Oorlog en één bij dat van Marine, die ook na de samenvoeging van beide ministeries nog enige jaren allebei bleven bestaan. Sinds 1964 bestond er één centraal bureau Onderscheidingen, direct onder de Secretaris-Generaal, dat alle zaken betreffende onderscheidingen, toe te kennen aan militairen van de drie krijgsmachtdelen, behandelde. In 1976 werd het bureau een onderdeel van het centrale Directoraat-Generaal Personeel. In 1992 werden de taken van het bureau overgenomen door de Sectie Onderscheidingen van het Bureau Secretaris-Generaal (BSG).

De toekenning van de verschillende soorten onderscheidingen, eretekenen en medailles gaat als volgt. De Militaire Willemsorde kan worden toegekend op voorstel van een commandant, van een betrokken militair of derden aan de minister (in de praktijk de Sectie Onderscheidingen en zijn voorgangers). De sectie gaat de antecedenten van de betreffende persoon na en legt het voorstel voor aan de Commissie Dapperheidonderscheidingen (voorganger: Commissie Militaire Onderscheidingen), bestaande uit officieren van drie, later vier krijgsmachtdelen. Gaat deze commissie akkoord, dan gaat het voorstel naar het Kapittel van de Militaire Willemsorde, dat aan de minister van Defensie een eindoordeel uitbrengt. Is dit gunstig, dan draagt de minister de betrokkene voor benoeming tot ridder voor aan de Kroon. Voor de beide andere ridderorden is de procedure hetzelfde, alleen neemt dan de interdepartementale Decoratiecommissie de plaats in van het kapittel. Andere koninklijke onderscheidingen worden eveneens toegekend op voordracht van de commandant, de betrokkene zelf of derden. Per krijgsmachtdeel worden de verzoeken van commandanten verzameld door de betreffende afdeling van de directies Personeel van de krijgsmachtdelen en doorgezonden naar de Sectie Onderscheidingen van het BSG. Dit gaat weer de antecedenten van de te onderscheiden militair na en legt de voorstellen voor onderscheiding voor aan de Commissie Dapperheidsonderscheidingen. Gaat deze akkoord, dan wordt een ontwerp-koninklijk besluit opgemaakt. Bij door de minister toe te kennen onderscheidingen is de procedure eenvoudiger: na antecedentenonderzoek wordt direct een ministerieel besluit opgemaakt door de betreffende afdeling van de directie Personeel van het krijgsmachtdeel.

Medailles en eretekenen voor langdurige dienst worden min of meer automatisch per krijgsmachtdeel toegekend bij een bepaald aantal dienstjaren en goed gedrag. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de personeelsregistratiesystemen geautomatiseerd en kunnen daar ook de gegevens voor de toekenning van deze onderscheidingen aan worden ontleend. Wel worden ook daarbij door de centrale Sectie Onderscheidingen de antecedenten van de betrokkenen nagegaan. Hetzelfde geldt voor de 'campaign medals' die meestal collectief aan de deelnemers aan een bepaalde operatie worden toegekend.

Aangezien het ontvangen van een onderscheiding, ereteken of medaille geen recht is, wordt de regelgeving op dit gebied niet besproken in het Centraal Georganiseerd Overleg Militairen of andere rechtspositionele overlegfora. Evenmin kunnen militairen bezwaarschriften indienen wanneer zij geen onderscheiding krijgen. Wel worden door de Sectie Onderscheidingen klachten van militairen op dit gebied behandeld.

Begin 2000 stelde minister De Grave de Commissie toekomst decoraties van de minister van Defensie in. De commissie, onder leiding van commodore Van Dam, boog zich over de hervorming van het decoratiestelsel. De hervorming was nodig in verband met het veranderde en verbreedde takenpakket van de militair die met de gewijzigde (inter-) nationale orde vooral de wereldvrede bewaakt. Bij zo´n modernisering en de daarmee samenhangende verjongingskuur van het personeelsbestand past een decoratiesysteem ´nieuwe stijl´, zo vond men. Het eindrapport dat verscheen in juli 2001 was het resultaat van uitgebreid overleg met instanties binnen en buiten de krijgsmacht. De commissie was van oordeel dat er één herinneringsmedaille voor alle vredesoperaties moest komen. Dit werd de Herinneringsmedaille Vredesoperaties.

2. Organisatie 2.1 Hoofdregelingsbureau

Na de capitulatie van het Nederlandse leger op 15 mei 1940 werd ook de Generale Staf (GS) i.c. het Algemeen Hoofdkwartier opgeheven. De lopende zaken werden afgehandeld door enige afdelingen van de GS. In de eerste maanden van de bezetting bleven verschillende afdelingen van de GS functioneren. Op of rond 15 juli 1940 werd het Hoofdregelingsbureau ingesteld. Dit kan worden gezien als rechtsopvolger van het AHK en stond onder leiding van generaal-majoor N.T. Carstens. Het Hoofdregelingsbureau handelde de lopende zaken verder af.

2.2 Commissie ter beoordeling tot toekenning van de Militaire Willemsorde of van een eervolle vermelding van hen wier gedrag tijdens de oorlogsdagen daartoe aanleiding heeft gegeven, 1940-c. 1941

Bij beschikking van de Opperbevelhebber der Land- en Zeemacht werd per 28 mei 1940 een commissie benoemd die moest onderzoeken of het gedrag van militairen gedurende de meidagen van 1940 wellicht in aanmerking kwam voor een Militaire Willemsorde of een eervolle vermelding. Tot leden van de commissie werden benoemd de commandant van het Veldleger, die tevens voorzitter van de commissie werd. De commandanten van het I Legerkorps, de Vesting Holland, de Stelling van Den Helder en de van de Luchtverdediging fungeerden als leden. Op 15 juni 1940 startte de commissie haar onderzoek. Al vrij snel, 10 juli daaropvolgend, besliste de Deutsche Kommissar für die Demobilmachung der Niederländischen Wehrmacht, dat de commissie haar werkzaamheden moest staken en ontbonden diende te worden. Na een gesprek van de chef van het Hoofdregelingsbureau met de Wehrmachtsbefelshaber in den Niederlanden werden de werkzaamheden van de commissie overgenomen door eerstgenoemde chef. De chef van het Hoofdregelingsbureau liet zich adviseren door opper– en vlagofficieren.

2.3 Commissie voor Militaire Onderscheidingen te Londen, 1941-1946

De Commissie voor Militaire Onderscheidingen werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 juni 1941, nummer 3. De commissie adviseerde de ministers van Defensie en van Koloniën over het toekennen van het Bronzen Kruis en eervolle vermeldingen. Ook verving de commissie het Kapittel van de Militaire Willemsorde.

2.4 Commissie Verantwoording Krijgsgevangen Officieren der Koninklijke Landmacht

Voor de taken en geschiedenis van deze commissie wordt verwezen naar inventaris nummer 2.13.99 van het archief van het Ministerie van Defensie, Collectie Zuiveringen, 1945-1959.

2.5 Commissie Militaire Onderscheidingen, 1946-1952 (1953)

Deze interdepartementale commissie werd ingesteld bij gezamenlijke beschikking door de ministers van Oorlog, Marine en Overzeese Gebiedsdelen van 30 maart 1946

Legerorder nr. 103.

en werd opgeheven 1 november 1952.

Legerorder 1953, 75.

. De commissie was samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie ministers, allen officieren. De taak van de commissie bestond uit het adviseren van de betrokken ministers inzake de toekenning van dapperheidonderscheidingen aan militairen, die daartoe door hun commandanten waren voorgedragen voor dapperheid betoond tijdens de Tweede Wereldoorlog of in Nederlands-Indië. Alle commandanten waren verplicht de commissie inzage te geven van documenten en andere gewenste informatie te verschaffen.

In een brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Oorlog waarin de Rekenkamer verslag deed van een onderzoek naar de Commissie Militaire Onderscheidingen (CMO) merkte de Rekenkamer op dat “(…) nu de toestand van ‘s-lands financiën tot de uiterste soberheid dwingt (…)” zij de uitgaven van de CMO onverantwoord achtte. De kosten van de CMO bedroegen vijftigduizend gulden per jaar. De Rekenkamer maande de CMO tot spoed bij haar werkzaamheden. De brief heeft er wellicht aan bijgedragen, dat de CMO per 1 november 1952 werd opgeheven. Het Afwikkelingsbureau CMO beëindigde haar werkzaamheden per 1 september 1953.

De Commissie behandelde de voordrachten voor koninklijke militaire onderscheidingen (Militaire Willemsorde, Bronzen Leeuw, Bronzen Kruis, Vliegerkruis, Kruis van Verdienste en nog enige andere onderscheidingen) en bracht als zodanig haar adviezen hierover uit aan de ministers van Oorlog, Marine, Uniezaken en Overzeese Gebiedsdelen en in afschrift aan de Minister-President. De Commissie vergaderde tweemaal per week. Daags na elke vergadering werden van de uitgebrachte adviezen brieven ontworpen bestemd voor de hierboven genoemde ministers. In het notulenboek werden de namen van voorgedragen personen aangestreept met blauw potlood indien een uitgaande brief gericht was aan een van de ministers en met rood potlood indien de brief gericht was met een advies aan het Kapittel der Militaire Willemsorde. Indien een advies gezonden werd aan het Kapittel der Militaire Willemsorde ging hierbij als bijlage een afschrift van de aanbiedingsbrief van de minister van wie de voordracht afkomstig was. In de brief werden ook opgenomen:

een inventaris van de bijlagen het oordeel van de Commissie

Dossiers ter behandeling in de commissie werden veelal voorzien van gevechtsverslagen, dagboeken, enzovoorts. Deze werden aangevraagd bij het Krijgsgeschiedkundig Instituut. De ontvangen bescheiden moesten na afdoening – er werden afschriften gemaakt van bepaalde stukken die werden toegevoegd aan de voordracht - weer worden terugzonden naar het Krijgsgeschiedkundig Instituut.

2.6 Kabinet van de Legercommandant in Nederlands-Indië, 1945 – 1950

Ten aanzien van de van het Kabinet afkomstige bescheiden het volgende: In 1950 werden de voor Nederland bestemde stukken gebundeld en genummerd volgens onderwerp en jaar en verzonden naar het HKGS. Daar vond uitdunning en een vrij willekeurig gewijzigde herbundeling plaats. Er werden stukken uitgelicht ten behoeve van de Sectie Krijgsgeschiedenis van de Generale Staf. Van de verwijderde stukken werd geen aantekening bijgehouden. Door het veelvuldig ontbreken van registratiekenmerken is niet meer na te gaan welke archiefstukken uit het archief werden gelicht. Het archief werd uiteindelijk ondergebracht bij het archief KL en bij de opheffing daarvan overgedragen aan het CAD.

Uit: Inventaris van de collectie archieven strijdkrachten in Nederlands-Indië (1938 – 1939) 1941 – 1957 (1960), nummer toegang 2.13.132.

2.7 Hoofdkwartier van de Adjudant-Generaal in Nederlands-Indië, Bureau Onderscheidingen Koninklijke Landmacht/IIIA, 1947 – 1950

Het archief bevat stukken afkomstig van het Hoofdkwartier van de Adjudant-Generaal in Nederlands-Indië, Bureau Onderscheidingen Koninklijke Landmacht/IIIA, 1947 – 1950.

2.8 Commissie Mobilisatie-Oorlogskruis, 1948-1951

Het Mobilisatie-Oorlogskruis werd ingesteld in 1948

K.B. van 11 augustus 1948, Stb. 1948, nr. I 366.

en kon worden aangevraagd tot 15 november 1951.

K.B. van 10 oktober 1951, Stb. 1951, nr. 458.

Voor deze onderscheiding kwamen in aanmerking militairen en oud-militairen die in werkelijke Nederlandse dienst waren geweest en die verder voldeden aan bepaalde eisen. Men moest het Mobilisatie-Oorlogskruis zelf aanvragen bij de Commissie Mobilisatie-Oorlogskruis te Den Haag. Deze commissie werd ingesteld op 15 januari 1949 en stond onder erevoorzitterschap van de gepensioneerde generaal H. G. Winkelman. Het kruis kon ook postuum worden toegekend.

2.9 Commissie Dapperheidsonderscheidingen, 1953 - 1963

De departementale interservice Commissie Dapperheidsonderscheidingen werd in 1953 ingesteld bij gezamenlijke beschikking van de ministers van Oorlog en Marine. In 1954 werd de taakstelling en samenstelling van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen opnieuw vastgesteld. In 1962 werd de Commissie Dapperheidsonderscheidingen uit 1953 opgeheven, onder gelijktijdige instelling van een nieuwe commissie onder dezelfde naam.

Ministeriële Beschikking van 1 november 1962, P 103.221/1N. Landmachtorder 62070.

De commissie is samengesteld uit officieren van de krijgsmachtdelen en bestaat uit zes leden waaronder de voorzitter, tevens lid is de souschef van de Defensiestaf, vier leden en plaatsvervangende leden namens en op voordracht van de bevelhebbers van de vier krijgsmachtdelen en een lid en een plaatsvervangend lid namens en op voordracht van de voorzitter van het Kapittel der Militaire Willemsorde. De commissie adviseert de minister van Defensie over de toekenning van dapperheidonderscheidingen aan militairen, die daartoe zijn voorgedragen door hun commandanten of daarom hebben verzocht en toevoegingen aan vaandels en standaarden van de krijgsmacht, uitgezonderd de voordrachten tot benoemingen in de Militaire Willemsorde.

Geschiedenis van het archiefbeheer 1. Commissie voor Militaire Onderscheidingen te Londen, 1941-1946 / Commissie Militaire Onderscheidingen, 1946-1952 (1953)

De archieven van de Commissie voor Militaire Onderscheidingen te Londen, 1941-1946 en de Commissie Militaire Onderscheidingen werden na de opheffing van het afwikkelingsbureau Commissie Militaire Onderscheidingen, die op 1 november 1952 plaatsvond, overgeplaatst naar het Bureau Onderscheidingen van het Ministerie van Oorlog.

Gemeenschappelijke beschikking van de ministers van Oorlog en Marine, 28 augustus 1953, nummer 81069, Minmar 333044/174409.

2. Archief van het Bureau Onderscheidingen en haar taakvoorgangers

Het merendeel van de in deze inventaris beschreven collectie werd in 2006 overgeplaatst van de Sectie Onderscheidingen (voorheen Bureau Onderscheidingen en haar taakvoorgangers) van het Bureau Secretaris-Generaal naar het Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie. Bij de overdracht werd een plaatsingslijst meegeleverd.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 01.01.01 Verantwoording van de bewerking

Zoals hiervoor onder het kopje 'Archief van het Bureau Onderscheidingen en haar taakvoorgangers' werd vermeld werd bij de overdracht van de collectie Sectie Onderscheidingen een plaatsingslijst meegeleverd. Voordat met de bewerking en beschrijving van de collectie werd begonnen, werd een archiefanalyse uitgevoerd. Deze bracht aan het licht, dat in de collectie diverse archiefvormers waren te onderscheiden. Deze waren niet onderkend in de plaatsingslijst. Tijdens de inventarisatie werd geprobeerd de deels afgesloten archieven conform het herkomstprincipe weer onder de desbetreffende archiefvormer te plaatsen.

Binnen de verschillende archieven waren verbanden tussen inschrijfmiddelen, indices en de bijbehorende series verbroken. Tijdens de inventarisatie werd getracht, de oude orde die was verstoord, zoveel als mogelijk te herstellen.

Uit het hiervoor gestelde kan al worden geconstateerd dat vele stukken waren afgedwaald. Als voorbeeld kan gelden, dat in de collectie van de Sectie Onderscheidingen stukken werden aangetroffen die behoorden tot het archief van het Commissie Mobilisatie-Oorlogskruis. In het depot van het Centraal Archievendepot bevond zicht reeds archief van deze commissie. Deze twee archiefdelen zijn tijdens de inventarisatie verenigd. De inventarisnummers 289 en 672 – 702 zijn hierdoor vervallen.

Het archief bevat tevens archiefbescheiden van het ministerie van Oorlog te Londen (1940 – 1945). Ingevolge de selectielijst nr. 25, neerslag handelingen Minister van Defensie beleidsterrein Militair Personeel vanaf 1945 (Staatscourant 2006, nr. 46) en nr. 101, selectielijst neerslag handelingen Minister van Defensie beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Staatscourant 206, nr. 107) is bij de selectie 7,5 m¹ afgescheiden en vernietigd. Bij de overdracht heeft het archief een omvang van 72,5 m¹.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A)

Ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn aan de volgende inventarisnummers beperkingen aan de openbaarheid gesteld, tot en met het aangegeven jaar:

Inventarisnummers Beperkt openbaar tot 1 januari: 643 2021 672-839 2056 1131 2021 1132 2021 1138 2021 1143 2021 1144 2021
Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie, Fonds Onderscheidingen, nummer toegang 2.13.184, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Def / Onderscheidingen, 2.13.184, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

De inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. ARCHIEFBESCHEIDEN AFGEDWAALD VAN HET ARCHIEF VAN HET HOOFDREGELINGSBUREAU, 1940-1941

Na de capitulatie van het Nederlandse leger op 15 mei 1940 werd ook de Generale Staf en het Algemeen Hoofdkwartier (AHK) opgeheven. Op of rond 15 juli 1940 werd het Hoofdregelingsbureau ingesteld. Dit bureau kan worden gezien als rechtsopvolger van het AHK en stond onder leiding van generaal-majoor N.T. Carstens. Het bureau handelde de lopende zaken verder af. Zie ook: 2.13.70 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Generale Staf en daarbij gedeponeerde archieven, (1906) 1914-1940 (1941).

1 - 10 Dossiers inzake voordrachten betreffende de benoeming tot Ridder Militaire Willemsorde, 1940. 10 pakken

Geordend op naam

1 http://proxy.handle.net/10648/58dc211f-0166-4977-ad65-d56f3364f7c7 A - Be 2 http://proxy.handle.net/10648/391d4860-e222-4635-a763-7e1d8a9714a4 Bi - Br 3 http://proxy.handle.net/10648/8128f426-c787-4d21-a051-0b9398201f2e C - F 4 http://proxy.handle.net/10648/20964194-0513-46dc-996e-76429a62ca22 G - H 5 http://proxy.handle.net/10648/eb3ec59b-e283-4acf-841e-b15b159c9fb1 J - K 6 http://proxy.handle.net/10648/95f5ea72-91ca-4516-a590-a8254929eb60 L - O 7 http://proxy.handle.net/10648/5272876b-9776-4039-9b82-3fb4374523a0 P - R 8 http://proxy.handle.net/10648/3903f446-e568-4132-b079-aed1d4470296 S 9 http://proxy.handle.net/10648/afa956c7-4d93-491d-8445-38f20925ca28 T - V 10 http://proxy.handle.net/10648/03d0ffae-ff9e-494f-a7be-4959249ee62e W - Z
11 http://proxy.handle.net/10648/a0445c8c-41a8-4a10-882a-6f888ef922f8 Voordrachten tot toekenning van militaire onderscheidingen en eervolle vermeldingen door commandanten van onderdelen van het Veldleger, de Vesting Holland en I-IV Legerkorps, afschriften 1940 1 pak 12 - 17 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake voordrachten voor militaire onderscheidingen, ook wel bekend als de “6 bundels van de generaal Van Nijnatten”, 1940-1941. 6 omslagen

De combinatie van de cijfers en letters zijn later op de archiefbescheiden aangebracht. De stukken zijn in de jaren ‘40 of ‘50 van de twintigste eeuw herordend

12 http://proxy.handle.net/10648/bdc82f17-7ac2-4f00-b500-b62671952f6d A-G, 1-148. 13 http://proxy.handle.net/10648/65ced72d-ad67-4003-abb3-b2fbb1498da0 H-O, 149-226. 14 http://proxy.handle.net/10648/bba37b2b-8f82-4195-9404-10c83548fa0a P-R, 227-294. 15 http://proxy.handle.net/10648/b5316a85-630f-4807-8464-f0c3b72359f1 S-V, 295-427. 16 http://proxy.handle.net/10648/b8660977-26c6-4d7c-bc77-eb2d72a5105b W-Z, 428-604. 17 http://proxy.handle.net/10648/9c0a0d56-8b8a-4da2-b71c-a44cd7e3818a AA-GG, 605-1139.
18 http://proxy.handle.net/10648/f4674cf9-c2c0-4e82-906b-67298b3c0988 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake voordrachten voor militaire onderscheidingen, 1940-1941 1 omslag 19 - 20 Ingekomen stukken van de gepensioneerde generaal-majoor A.A. van Nijnatten inzake voordrachten tot toekenningen van de Militaire Willemsorde dan wel eervolle vermeldingen, 1940-1941. 2 pakken 19 http://proxy.handle.net/10648/feb4637d-9a1a-4c8b-9b5e-dd9d177dfd4d Bundel I 20 http://proxy.handle.net/10648/da9a81a3-a9ed-48b0-86e9-1e335cca891a Bundel II 21 - 22 Stukken betreffende voordrachten tot toekenningen van de Militaire Willemsorde en andere militaire onderscheidingen en eervolle vermeldingen voor moedige gedragingen van militairen, 1941-1942 2 pakken 21 http://proxy.handle.net/10648/9b9a32a5-f028-4c9e-b1c8-b1549a726f34 Door de chef van het Krijgsgeschiedkundig Instituut. 22 http://proxy.handle.net/10648/d4004963-38a9-4f14-a0d6-52c4c7f7b570 Door de chef van het Hoofdregelingsbureau 23 http://proxy.handle.net/10648/716de702-1edc-44b7-ab41-c992035d4a60 Staat houdende gegevens inzake gesneuvelde militairen welke zijn voorgedragen voor een eervolle vermelding, z.d. 1 katern
2. ARCHIEFBESCHEIDEN AFGEDWAALD VAN HET ARCHIEF VAN HET MINISTERIE VAN OORLOG TE LONDEN, 1940-1945

Zie ook: 2.13.71 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Defensie te Londen [1940-1941]; Ministerie van Oorlog te Londen [1941-1945]; Departement van Oorlog: Bureau Londen [1945-1947], (1933) 1940-1947 (1974).

24 - 25 Registers houdende aantekening van verleende onderscheidingen voordat de Commissie Militaire Onderscheidingen te Londen werd ingesteld, 1940-1941 2 delen

De registers werden bijgehouden door de IIIe afdeling van het Ministerie van Oorlog te Londen. In het register werd aantekening gehouden van Nederlandse militairen en Nederlandse dan wel buitenlandse burgers in Engeland, die een Nederlandse militaire of civiele onderscheiding hadden ontvangen.

24 http://proxy.handle.net/10648/0fc2686b-d1d2-4bf5-af7e-1b1512f59f29 1940 juli 16-1941 apr. 24, nrs. 1 - 222 25 http://proxy.handle.net/10648/f46b2f60-0254-4b63-85c2-ae6f6d312f31 1940 mei 22-1941 juni 20, nrs. 1 - 400

Dit register bevat naast de voordrachten van de minister van Defensie ook voordrachten van zijn collega van Koloniën.

26 - 27 Stukken betreffende aanvragen van het Oorlogsherinneringskruis, al dan niet met gespen voor krijgsverrichtingen, van militairen van de Nederlandse troepen in Engeland, 1944-1945 2 omslagen 26 http://proxy.handle.net/10648/4dde46ef-2ba4-4d6a-a2a2-98ea123bcf1d Adler – Galle 27 http://proxy.handle.net/10648/11c57ae7-4dc4-4bca-a770-935207f0a47d Ganderheijden - Luijten 1161-1162 Alfabetisch-lexicografisch geordende staten inzake aanvragers van het Oorlogsherinneringskruis aangevuld met gegevens van ragen, datum machtigingen en welke gesp(en) verleend zijn, 1944-1945 2 pakken 1161 http://proxy.handle.net/10648/d817d800-98df-4f6a-9eac-b2e00984461a A-H 1162 http://proxy.handle.net/10648/2d6c331f-4843-4065-8f1e-619cf5bca8f0 I - Z
3. ARCHIEF VAN DE COMMISSIE MILITAIRE ONDERSCHEIDINGEN TE LONDEN, 1941-1946 Agenda's 28 - 30 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1941-1946 2 delen en 1 katern

Voor de bijbehorende archiefbescheiden, zie inv. nr. 16-30.

28 http://proxy.handle.net/10648/4b3e24cf-8355-4d73-8c63-80683e9c310f Nrs. 1 - 52, 1941-1942 apr. 1 katern 29 http://proxy.handle.net/10648/b75def87-72b2-49f5-84fc-0739b99cec42 Nrs. 53 - 277, 1942 apr.-1944 feb. 30 http://proxy.handle.net/10648/87d5ac86-f8a3-427a-ba26-b72fe31961de Nrs. 278 - 593, 1944 jan.-1946 mrt.

Met enige los inliggende stukken, waaronder lijsten houdende nog te behandelen en ontbrekende dossiers in het Londens archief.

Indices 31 http://proxy.handle.net/10648/e2681c8c-d0d2-4705-aa91-67d519044c8a Register van militairen waarover de commissie advies heeft uitgebracht, 1942-1946 1 band Serieel 32 - 46 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1941-1946 15 omslagen

Voor de bijbehorende agenda's, zie inv. nr. 71 - 73

32 http://proxy.handle.net/10648/57ebeb50-901d-4955-a3f8-df8f6c00a759 1  – 71 33 http://proxy.handle.net/10648/35c9b802-a4c6-4809-bc2f-f3105ed2744e 72   – 107 34 http://proxy.handle.net/10648/ccacdf34-7a86-4a85-9ef3-d1c2e69dabb6 108 – 149 35 http://proxy.handle.net/10648/d2a26d08-9f02-4ec7-9a6b-c8896c12ebc7 150 – 190 36 http://proxy.handle.net/10648/36db5a5e-93ed-471b-8982-6bbe43a6e20b 191 – 220 37 http://proxy.handle.net/10648/fd807cb1-6038-4240-907c-bcd285192635 221 – 249 38 http://proxy.handle.net/10648/32a7081e-66c0-4b6a-936e-587ac656228f 250 – 290 39 http://proxy.handle.net/10648/3d91b542-69cc-4094-a28c-d967d0e37caf 291 – 329 40 http://proxy.handle.net/10648/02903220-83ec-430b-8fda-6eaad2edd52e 330 – 370 41 http://proxy.handle.net/10648/56ad60e8-acc1-40e3-93af-61604675908b 371 – 420 42 http://proxy.handle.net/10648/ae83051e-5eda-48f5-b33c-442428a2f979 421 – 450 43 http://proxy.handle.net/10648/da385c70-02d9-422e-94a0-d3732e400f36 451 – 490 44 http://proxy.handle.net/10648/9062ce68-83c6-4ee0-bd80-da626e1cced9 491 – 526 45 http://proxy.handle.net/10648/c490fcf2-f138-42f3-8f33-48e542acfcb9 527 – 534 46 http://proxy.handle.net/10648/668889c1-fc79-48ff-b3fd-3f195391eea0 535 – 593
Niet serieel 47 http://proxy.handle.net/10648/49290917-ae7b-4e98-8c7e-7bb6162e4fe3 Aantekening inzake de inrichting van het archief (richtlijnen Londens archief), z.d. 1 stuk 1163 http://proxy.handle.net/10648/eabecdb2-24c4-4575-b0c2-b5713504ea71 Alfabetische opgave betreffende Engelandvaarders ontvangen van Politie Buiten Dienst te Londen, 1941-1945 1 omslag
4. COMMISSIE VOOR MILITAIRE ONDERSCHEIDINGEN, (1944) 1946-1954 (1981, 1989) Agenda's 48 - 56 Agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken, 1946-1954 9 delen

Voor de bijbehorende archiefbescheiden, zie inv. nrs. 141-190.

48 http://proxy.handle.net/10648/4b454890-d751-4185-bb0b-025b27a99d41 Nrs 1 - 837, 1946 feb.-sep. 49 http://proxy.handle.net/10648/c21d92d8-616a-419c-ae94-566771c67a4e Nrs. 838 - 1600, 1745 1946 sep. 7-1947 apr. 50 http://proxy.handle.net/10648/9e5acdde-edf6-42b6-8543-005951d34957 Nrs. 1601 – 2097, 1947 apr.-sep. 51 http://proxy.handle.net/10648/f366f754-c5e3-4f33-9326-56bb72632e1a Nrs. 2101 - 2679, 1947 sep.-1948 apr. 52 http://proxy.handle.net/10648/efe2c557-ba17-4bed-8ce1-4a1cdd1d701f Nrs. 2680 - 3300, 1948 apr.-aug. 53 http://proxy.handle.net/10648/4bc477e5-08ee-40d2-8d81-dc7f2e90a60d Nrs. 3301 - 4200, 1948 aug.-1949 apr. 54 http://proxy.handle.net/10648/d73bb00c-6d45-47a1-943f-4c621e694805 Nrs. 4201 - 5590, 1949 apr.-1950 feb. 55 http://proxy.handle.net/10648/9779540f-8ad2-493e-bc61-246d7b1da5ee Nrs. 5601 - 6825, 1950 feb.-1951 jan. 56 http://proxy.handle.net/10648/9aebf340-3643-4be1-92e9-15159cbcbf0e Nrs. 6826 - 8776, 1951-1954
Indices 57 http://proxy.handle.net/10648/72a95b70-7d2a-4df7-9413-11fd8b69a1e0 Naamindex inzake uitgereikte onderscheidingen, met name postume uitreikingen; index op verbalen, gelicht uit het geheim verbaalarchief van het ministerie ten behoeve van de zuivering; naamindex inzake aangenomen buitenlandse onderscheidingen waarvoor machtiging tot dragen is verleend en naamindex inzake nog uit te reiken onderscheidingen in 1953, circa 1942-1953 1 kaartsysteem 58 - 64 Naamindex op de ingekomen en minuten van uitgaande stukken, circa 1946-1953 1 kaartsysteem

Voor de bijbehorende archiefbescheiden, zie inv. nr. 141–190

58 http://proxy.handle.net/10648/b6d977e2-ca80-49b8-a832-feef89879e5e A - Cn 59 http://proxy.handle.net/10648/68df1cdf-d940-4a87-a504-1a1bf195a06c Co - G 60 http://proxy.handle.net/10648/dc9cc77d-dabe-4975-ab40-cb60e72ad104 H - Kn 61 http://proxy.handle.net/10648/2c97647c-d359-43fa-9488-249a2938e3e1 Ko - My 62 http://proxy.handle.net/10648/d0ad7d91-2f2d-42d3-9a20-776923e87eca N - Scha 63 http://proxy.handle.net/10648/45b2e4b2-092e-4de9-99c3-ee94cfc5a31c Sche - Ven 64 http://proxy.handle.net/10648/5e244b9a-1d4c-4887-9cc3-96df8287edbc Ver - Z
65 - 71 Naamindex op de ingekomen en minuten van uitgaande stukken, circa 1946-1953 1 kaartsysteem

Voor de bijbehorende archiefbescheiden, zie inv. nr. 141-190. Sommige kaarten bevatten een cijfercode. Dit codegetal verwijst naar een onderscheiding. 1 staat voor Militaire Willemsorde, 2 voor Bronzen Leeuw, etc. Voor een verklaring van de gebruikte code, zie de eerste kaart in inv. nr. 65.

65 http://proxy.handle.net/10648/6ab369e0-6e47-4c78-92d4-302dadf41ec5 A - Coevorden 66 http://proxy.handle.net/10648/9b51b2fe-30a7-4625-a387-89dd575caae6 Cog - G 67 http://proxy.handle.net/10648/a6fc272d-43b0-46f3-b6ed-a381dcedc65d H - Koiter 68 http://proxy.handle.net/10648/cd2afe0b-91c4-44bb-8c45-7ededc34391c Kok - Nix 69 http://proxy.handle.net/10648/a1cb8e8c-bbb2-4f65-aa78-b1c00d77fc38 Noach - Sawies 70 http://proxy.handle.net/10648/de06f374-ad9c-46d0-b26e-eaf6d19aa309 Schaaf - Verzijde 71 http://proxy.handle.net/10648/6032befc-de4d-4542-b05d-cb933ed4e64c Vester - Z
72 http://proxy.handle.net/10648/98008c4b-5364-4f92-911d-1e65c5e40bb7 Naamindex inzake burgers welke door en tijdens verzet zijn omgekomen, circa 1946-1953 1 kaartsysteem 73 http://proxy.handle.net/10648/e3f59512-5204-4ec5-a7c9-706b21fe8c51 Naamindex inzake omgekomen militairen, circa 1946-1953 1 kaartsysteem 74 http://proxy.handle.net/10648/bf3f0838-097d-4e40-b804-0349e3436632 Naamindex inzake naoorlogse zuivering, circa 1946-1953 1 kaartsysteem 75 http://proxy.handle.net/10648/80711bd5-e962-4eba-b69f-618ff3ba0aa4 Naamindex op de notulen van personen, die in de vergadering zijn behandeld of als getuigen zijn verschenen in vergaderingen van de Commissie, circa 1946-1953 1 omslag

Voor de bijbehorende archiefbescheiden, zie inv. nrs. 191-212.

76 http://proxy.handle.net/10648/c2feeaed-b360-4262-9a01-1750541e0463 Onderwerpsindex op de notulen. circa 1946-1953 1 katern 77 - 78 Naamindex op de behandelde verzetsvoordrachten met betrekking tot (medewerkers van) de Orde dienst, circa 1946-1953 1 kaartsysteem 77 http://proxy.handle.net/10648/e38d3b05-3447-45c7-b2a1-cb386b4a1683 A - K 78 http://proxy.handle.net/10648/46c06bd5-5294-4d32-9c9b-12d02cf48350 L - Z 79 http://proxy.handle.net/10648/af5b3174-3311-4927-913e-a76842241f55 Klapper op het Register van Onderscheidingen, circa 1950 1 katern

Deze klapper bevat de namen van gedecoreerden voor de instelling van de Commissie in Nederland.

80 http://proxy.handle.net/10648/51b3294e-57ba-4a96-b978-94e838c42d9f Alfabetische klapper op dossiers betreffende voordrachten voor onderscheidingen van militairen die hebben gevochten tijdens de meidagen 1940 met verwijzing naar personen die het oorlogsrecht overtreden hebben, circa 1950 1 katern

Voor de bijbehorende archiefbescheiden, zie inv. nrs 240-265.

81 - 82 Alfabetisch-lexicografisch geordende staten houdende gegevens van militairen, zoals het onderdeel waarin zij dienden, het gevecht waar ze aan deelnamen, met een verwijzing naar dossiers waarin daarover gegevens zijn te vinden, circa 1950 2 pakken 81 http://proxy.handle.net/10648/c9f63038-91ac-4f31-83fb-4fd52bdaf52e A - K

Op de originele omslag is aan de binnenkant een nadere uitleg aangebracht voor de cijfercode welke is gebruikt voor de dossiers waarnaar de staten verwijzen.

82 http://proxy.handle.net/10648/d018eb7f-c859-4685-abd4-d9aef59830ca M - Z
83 http://proxy.handle.net/10648/ae3c46dd-1f96-4382-a7c0-82e66eab8c47 Overzicht van brieven waarin door de Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten voorgedragen personen door de minister van Oorlog en de chef staf van de Ordedienst aan de commissie zijn aangeboden, z.d. 1 stuk Serieel 84 - 86 Machtigingen tot het dragen van het Oorlogsherinneringskruis, 1944-1945 3 omslagen

Bevat machtigingen oorspronkelijk opgemaakt door de korpscommandant Depot Nederlandse troepen in Engeland, het Ministerie van Oorlog te Londen, onderdelen van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene te Velde, Ministerie van Oorlog en het militair bureau van het Consulaat Generaal te Montreal.

84 http://proxy.handle.net/10648/8af452d7-48b6-40fe-b392-fe7d114102c0 Nrs. A 1-100 85 http://proxy.handle.net/10648/63ca36bc-48e6-4b03-8a71-f1fc1d3c665e Nrs. B 1 -100 86 http://proxy.handle.net/10648/951c10d3-1ebf-4f61-8cef-34350bd3890f Nrs. C 1-100
87 http://proxy.handle.net/10648/b6465b5b-166b-40a5-ba80-8323fe7b9ccc Agenda’s voor de vergaderingen van de generaalscommissie, 1946 1 omslag 88 http://proxy.handle.net/10648/b690efb1-d6ee-4e5e-b88c-fbc1f639efae Convocaties voor de 32e-199e, 236e-252e vergadering, 1946-1948, 1981 1 omslag

Met hierbij opgelegd een aantekening van het hoofd Bureau Onderscheiding aan de secretaris-generaal inzake de mogelijke toekenning van een Verzetskruis aan mr. J.C. Hugenholtz, circa 1981

89 http://proxy.handle.net/10648/4b8e28c3-a2a5-43cc-8a1c-8a9495caed85 Namenregister op de verklaringen afgelegd voor de commissie tijdens vergaderingen, losbladig, 1946-1952 1 omslag 90 - 117 Verklaringen afgelegd voor de commissie tijdens vergaderingen, 1946-1952 13 pakken en 15 omslagen

De primaire rangschikking is op alfabet, en wel op de beginletter van de achternaam. Het secundaire rangschikkingkenmerk is een volgnummer.

90 http://proxy.handle.net/10648/9d53ae2a-570a-4484-8e59-c88823846e35 A 91 http://proxy.handle.net/10648/262d364b-d21f-4f72-abf8-152f34e8d503 B1 - B99 92 http://proxy.handle.net/10648/db6feaf9-4152-4580-be72-9d0e1d92496f B100 - B260 1 pak 93 http://proxy.handle.net/10648/5552aeff-a8f9-4522-8899-046e0dc7d469 B261 - B322 94 http://proxy.handle.net/10648/94bfbe21-2864-4fd0-b3c3-a1814873fdde C 95 http://proxy.handle.net/10648/c32d2ee0-5e13-4f8d-b37f-375067dd8b68 D 1 pak 96 http://proxy.handle.net/10648/74597152-2c6a-489b-be32-4a8392dbb85a E 97 http://proxy.handle.net/10648/915a23c7-9080-4be4-ad23-377f6826701b F 98 http://proxy.handle.net/10648/4f592f2a-c23f-41fc-81e3-ab8859efb78b G 1 pak 99 http://proxy.handle.net/10648/f0fead78-30df-453b-9018-74d86c037a04 H1 - H140 1 pak 100 http://proxy.handle.net/10648/cce54884-578f-4588-8295-152e3293757d H 141 - H234 1 pak 101 http://proxy.handle.net/10648/cc3bce40-b46b-4958-896a-3a159e5a5a79 I 102 http://proxy.handle.net/10648/cad2814e-b8b8-447f-b12f-bfccb2902df4 J 103 http://proxy.handle.net/10648/240d4270-7082-485c-888f-834e799eff23 K1 - K170 1 pak 104 http://proxy.handle.net/10648/55134c4f-8292-42e7-9726-1d2a9748d02a K171 - K208 105 http://proxy.handle.net/10648/e6a080eb-ef53-4fcb-84ee-8bac034d9de5 L 1 pak 106 http://proxy.handle.net/10648/5cb5218d-f09f-4547-a80c-be5722514728 M 1 pak 107 http://proxy.handle.net/10648/97968ec3-ab93-4ec7-a20e-5760ec71303f N 108 http://proxy.handle.net/10648/ef4830fa-d4bc-4484-bf79-f6d1a8035201 O 109 http://proxy.handle.net/10648/2f67ae83-c617-46ed-ac23-9b2cc3394870 P 1 pak 110 http://proxy.handle.net/10648/ad18283c-9b24-4ac1-8674-34db539f9ba0 R 1 pak 111 http://proxy.handle.net/10648/975cba63-f186-4b70-9d9c-4e29bb0ad500 S 1 pak 112 http://proxy.handle.net/10648/b5db08e4-6531-4565-bc33-caa41d3a52bf T 113 http://proxy.handle.net/10648/b302a0ac-0d3a-4ce8-9059-4b21a6710113 U 114 http://proxy.handle.net/10648/c938dcac-4687-44b2-8b76-81481327c444 V 1 pak 115 http://proxy.handle.net/10648/52b8dee2-0162-421d-afd6-d2929e0264a8 W 1 pak 116 http://proxy.handle.net/10648/b0b08f32-9727-472a-a23c-64d3a9e788f8 IJ 117 http://proxy.handle.net/10648/319850a2-4914-4ca8-bddb-6ef28b6687e1 Z
118 - 139 Verklaringen afgelegd voor de commissie tijdens vergaderingen, afschriften, 1946-1952 3 pakken en 19 omslagen

Alfabetisch gerangschikt op achternaam.

118 http://proxy.handle.net/10648/b1bacea7-1f7f-4f94-8571-ec3236196f15 A 119 http://proxy.handle.net/10648/f872758f-643e-40e9-ae85-72a5a1716481 B - Bod 120 http://proxy.handle.net/10648/6b6b7c71-2530-4c2c-b837-acef53701f86 Boe - Bij 121 http://proxy.handle.net/10648/0e6ed374-fc78-4a00-938c-9dbcc30a7823 C 122 http://proxy.handle.net/10648/3df4d411-0178-45f5-9549-38308cb1e6a0 D 123 http://proxy.handle.net/10648/adfc191b-b489-46e8-bf6d-f63029aa46ac E 124 http://proxy.handle.net/10648/5b409b91-4126-421f-bb65-cb04c2461526 F 125 http://proxy.handle.net/10648/2dd08f53-ee8a-4778-b418-8dba74950971 G 126 http://proxy.handle.net/10648/fec21a8a-d74c-425f-b93e-607ce2573bbc H 127 http://proxy.handle.net/10648/be92a2c7-832c-4683-9beb-62b95cd46b6b I - J 128 http://proxy.handle.net/10648/f8f1bb3e-683a-4ed7-a0f1-adcff5b3a670 K 129 http://proxy.handle.net/10648/d7155b87-c8f0-41f6-998c-8eecba69126a L 130 http://proxy.handle.net/10648/3e1f45fb-2376-4fbb-bce1-e81cd21e20eb M 131 http://proxy.handle.net/10648/02226c43-0127-46e3-afcf-ef91a0337cc5 N 132 http://proxy.handle.net/10648/47c799f8-ae1a-4973-81c7-979d179d586c O 133 http://proxy.handle.net/10648/c9af0673-ebd0-4c78-bbe5-7ee9a3544efc P 134 http://proxy.handle.net/10648/f494749a-eac4-41da-a2e3-15a821bf7b4b Q - R 135 http://proxy.handle.net/10648/dc1fca87-6db5-41e5-a3bd-4c07f0101408 S 136 http://proxy.handle.net/10648/84a0acdb-9df0-426e-96db-9b9fc8f1b26e T - U 137 http://proxy.handle.net/10648/f42a6eaa-d026-4bb4-b916-07edcfd34334 V 138 http://proxy.handle.net/10648/c43e311c-886d-4e98-9456-cc5205e78446 W 139 http://proxy.handle.net/10648/a4f97a13-54d3-4f04-ab50-040eab76f607 IJ - Z
140 http://proxy.handle.net/10648/e48ee8bf-94cd-4860-b7f1-6f2763c2ca8a Verklaringen inzake misbruik van krijgsgevangenen, het Nederlandse uniform en andere uitzonderlijke toestanden tijdens de meidagen 1940, afgelegd voor de commissie tijdens vergaderingen, afschriften, 1946-1952 1 omslag 141 - 190 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1946-1953, 1989 50 omslagen

Voor de bijbehorende agenda’s, zie inv. nrs. 48-56; voor de bijbehorende naamindex, zie inv. nrs. 65-71.

141 http://proxy.handle.net/10648/8c0115ad-fa8f-4701-9069-e5b0302d98f1 Nrs. 1-100 1 omslag 142 http://proxy.handle.net/10648/fb95fb70-cd8c-42b4-ac6a-17ec6fa3b1b2 Nrs. 101-299 1 omslag 143 http://proxy.handle.net/10648/41e890d9-b0e8-4806-af8b-c77388cc424d Nrs. 301-500 1 omslag 144 http://proxy.handle.net/10648/4798fe7f-ec1c-4c99-9063-67db3595396d Nrs. 501-696 1 omslag 145 http://proxy.handle.net/10648/495dc4d6-2c96-410a-8610-5b3d4660c946 Nrs. 703-824 1 omslag 146 http://proxy.handle.net/10648/42d08be6-fc6f-4651-9663-667a541b46e7 Nrs. 831-995 1 omslag 147 http://proxy.handle.net/10648/677c58e0-ed8f-4cc5-ad08-4b5cb8b13b08 Nrs. 1000-1115 148 http://proxy.handle.net/10648/54c07969-c842-47b2-bc18-3396188875a6 Nrs. 1116-1299 149 http://proxy.handle.net/10648/30a75e03-7651-43ca-b2ea-db932a550675 Nrs. 1300-1490 150 http://proxy.handle.net/10648/011d6bc3-320d-4106-b13b-f38a18589d3c Nrs. 1491-1670 151 http://proxy.handle.net/10648/2d7f081f-ad0f-40fc-865e-f79b84876cb0 Nrs. 1671-1849 152 http://proxy.handle.net/10648/2b019581-1275-4294-a125-b552f13d626b Nrs. 1852-2030 153 http://proxy.handle.net/10648/ed7c1e6c-2c1d-4487-92f4-e52c137039ba Nrs. 2031-2170 154 http://proxy.handle.net/10648/63e7d7e7-b8e5-4a24-a8ad-ab6f7066e937 Nrs. 2171-2332 155 http://proxy.handle.net/10648/23455123-b271-41db-ab5e-30ff499f56c4 Nrs. 2342-2465 156 http://proxy.handle.net/10648/ca7bf747-d4fe-4ebb-803d-5752d169fd01 Nrs. 2471-2597 157 http://proxy.handle.net/10648/1b2ff3e9-c998-44f6-ab3b-91b22baf3eb3 Nrs. 2602-2770 1 omslag 158 http://proxy.handle.net/10648/4049b9f6-fe84-4e6a-9176-4946823469de Nrs. 2771-3000 1 omslag 159 http://proxy.handle.net/10648/4b36e902-e543-4780-88c7-1d0744834b2d Nrs. 3001-3140 1 omslag 160 http://proxy.handle.net/10648/db4642bd-2734-47b0-bf64-2f3531ff4aff Nrs. 3143-3270 161 http://proxy.handle.net/10648/d14f265e-6d36-455c-a1d7-2bdb954be436 Nrs. 3271-3540 162 http://proxy.handle.net/10648/f2ab099b-50d1-4924-b86e-45b6cf31f470 Nrs. 3542-3760 163 http://proxy.handle.net/10648/da9adb1c-5c5c-411f-bb4c-075ccd19f11d Nrs. 3761-3900 164 http://proxy.handle.net/10648/71b5f453-43bf-4b13-a63f-92f085a1cdc7 Nrs. 3902-4015 1 omslag 165 http://proxy.handle.net/10648/07d32d38-dc96-435e-b567-b56dc946f520 Nrs. 4016-4230 1 omslag 166 http://proxy.handle.net/10648/0424db87-2a60-4a8d-a8e0-8f06fdc0e0d4 Nrs. 4231-4400 1 omslag 167 http://proxy.handle.net/10648/8547fe52-5b37-4559-9de2-e079e5f95cf9 Nrs. 4401-4540

Hierin opgelegd stukken betreffende de rol van J.M.W.C. Jansen bij de Geheime Dienst Nederland (verzetsorganisatie) in de Tweede Wereldoorlog, 1989

168 http://proxy.handle.net/10648/e8f69f1d-7622-4995-a5ac-45ed46f6ad2b Nrs. 4541-4850 169 http://proxy.handle.net/10648/2d9e6703-fe4f-4407-a2cb-3c2d97fbe3cb Nrs. 4854-5265 1 omslag 170 http://proxy.handle.net/10648/aee6433c-0c53-410e-ad13-103dfc40deb6 Nrs. 5268-5360 1 omslag 171 http://proxy.handle.net/10648/9bd80e69-71d1-455f-ba0f-76472d1d4293 Nrs. 5364-5470 1 omslag 172 http://proxy.handle.net/10648/159e862c-66d4-463c-8b7e-16400c7eb10b Nrs. 5471-5620 1 omslag 173 http://proxy.handle.net/10648/f6a9bc67-6f95-4421-9b8b-1aa745c59124 Nrs. 5621-5790 1 omslag 174 http://proxy.handle.net/10648/cc9309a3-efb4-45d1-a1a6-b225e64f8127 Nrs. 5791-5920 1 omslag 175 http://proxy.handle.net/10648/ee3b88fc-00b8-4262-bd78-77fff8a822b9 Nrs. 5922-6080 176 http://proxy.handle.net/10648/2c1e122c-7c7f-42e7-9274-5d5655b70fc9 Nrs. 6081-6199 177 http://proxy.handle.net/10648/fc87ac62-de9f-4805-8c42-8488dc37bbc9 Nrs. 6200-6370 178 http://proxy.handle.net/10648/c735c3d7-2706-4dff-8337-d4635bd1867a Nrs. 6372-6549 179 http://proxy.handle.net/10648/6300d9c0-39e7-4f04-be69-e6e6215021fe Nrs. 6551-6730 180 http://proxy.handle.net/10648/a6bd1abd-1c78-4a5b-8948-020f8d68a40a Nrs. 6731-6874 181 http://proxy.handle.net/10648/ffca03da-eaf6-42e0-8a2a-575cda0ef19b Nrs. 6876-6968 182 http://proxy.handle.net/10648/5f19d5b0-0785-4290-9def-912cc3f3b981 Nrs. 7000-7199 183 http://proxy.handle.net/10648/9cdf8992-ddf3-40fb-825d-684b6f68d51a Nrs. 7200-7499 184 http://proxy.handle.net/10648/01af4403-7765-460c-8032-f8f6b241f681 Nrs. 7500-7675 185 http://proxy.handle.net/10648/cb7fc984-4e0b-4081-81e3-67adc0373d89 Nrs. 7677-7830 186 http://proxy.handle.net/10648/efe84612-a4fa-4933-b99b-04d183234d45 Nrs. 7831-8050 187 http://proxy.handle.net/10648/3a9a7feb-72c3-4dd4-b633-285481af7d96 Nrs. 8052-8275 188 http://proxy.handle.net/10648/75c44cc3-ee31-4e1f-8d5b-1e10a3e5c891 Nrs. 8276-8577 189 http://proxy.handle.net/10648/c4bb0e57-0816-4d1f-b1fb-8c3a124a2cfe Nrs. 8561-8647 190 http://proxy.handle.net/10648/6d3420e8-3d06-4ca0-9147-93dcfcea5dcf Nrs. 8649-8775
191 - 121 Notulen, 1946-1953 22 delen

Voor de bijbehorende naamindex, zie inv. nr. 75. De namen van voorgedragen personen zijn aangestreept met blauw potlood indien een uitgaande brief gericht is aan een minister en met rood potlood indien de brief met een advies gericht is aan het Kapittel der Militaire Willemsorde.

191 http://proxy.handle.net/10648/6a93404a-c5b9-44aa-8812-5599fa5c8822 55e-103e vergadering, 1946-1947 apr. 10 192 http://proxy.handle.net/10648/b40bb5e4-a664-45dc-b386-17c1124ba980 103e vergadering vervolg - 147e vergadering, 1947 apr. 15-okt. 13 193 http://proxy.handle.net/10648/b685e700-3267-4f9e-b111-3fa02e6d5829 148e - 177e vergadering, 1947 okt. 20-1948 feb. 9 194 http://proxy.handle.net/10648/91b5a84a-3efb-4543-8d42-05dfab94f7ef 177e vergadering vervolg - 204e vergadering, 1948 feb. 19-juni 10 195 http://proxy.handle.net/10648/62d88860-8e37-4444-a704-60b2b0fd0c5e 204e vergadering vervolg - 221e vergadering, 1948 juni 14-aug. 23 196 http://proxy.handle.net/10648/d7b39de5-a9f8-48fb-bc66-7f5bd27c6f3a 222e - 239e vergadering, 1948 aug. 30-nov. 2 197 http://proxy.handle.net/10648/64e1845d-f790-49e6-be8b-0bd8cc12b012 240e - 257e vergadering, 1948 nov. 4 -1949 jan. 11 198 http://proxy.handle.net/10648/8aef08df-1a03-44eb-96cd-b935c7f960fe 258e - 282e vergadering, 1949 jan. 20-apr. 14 199 http://proxy.handle.net/10648/63f77472-1007-448d-9b68-1f0513fabab0 282e vergadering vervolg - 306e vergadering, 1949 apr. 28-aug. 16 200 http://proxy.handle.net/10648/52f5ef22-fddd-4bd0-b27a-7ea7fb908511 307e - 328e vergadering, 1949 aug. 18-oktober 31 201 http://proxy.handle.net/10648/f0488572-2afa-4fd6-8d79-e55a29445c79 328e vergadering vervolg - 349e vergadering, 1949 nov. 3-1950 jan. 26 202 http://proxy.handle.net/10648/2838f01a-dfb0-4d9a-85ce-aa7cdab2b86d 349e vergadering vervolg - 373e vergadering, 1950 jan. 30-mei 4 203 http://proxy.handle.net/10648/031c17e1-0a22-4d1e-b14b-65dd6518b9a7 374e - 396e vergadering, 1950 mei 8-aug. 28 204 http://proxy.handle.net/10648/91dfb7d3-a561-41a6-a6c4-bc9db79e79f0 397e - 418e vergadering, 1950 aug. 31-nov. 30 205 http://proxy.handle.net/10648/2f4e97d3-5ae2-4dca-bbaa-4489ad183067 418e vergadering vervolg - 438e vergadering, 1950 dec. 4-1951 mrt. 19 206 http://proxy.handle.net/10648/0352c3d0-c8cb-421d-83a7-885b33dd5221 438e vergadering vervolg - 453e vergadering, 1951 apr. 2-juli 30 207 http://proxy.handle.net/10648/f8229230-c5ea-490e-9220-9d596be3705c 454e - 486e vergadering, 1951 aug. 2-1952 jan. 14 208 http://proxy.handle.net/10648/aca7695c-560e-4bcd-824a-9d262248def5 487e - 503e vergadering, 1952 jan. 17-1952 mrt. 17 209 http://proxy.handle.net/10648/2185bce6-d367-4bec-b042-51d4aaf2d766 503e vergadering vervolg - 520e vergadering, 1952 mrt. 20-mei 29 210 http://proxy.handle.net/10648/e6ccc036-6137-4c1e-adcb-8d4d0dd3fb70 521e - 533e vergadering, 1952 juni 5-aug. 7 211 http://proxy.handle.net/10648/19fa4c79-6b56-4d67-ad0f-0b2a56db1580 534e - 557e vergadering, 1952 aug. 14-oktober 29 212 http://proxy.handle.net/10648/96c77a72-4287-4e48-975a-386b01aae4a0 558e vergadering - eindvergadering, 1952 okt. 31-1953 aug. 13
213 - 227 Stukken betreffende voordrachten en adviezen voor militaire onderscheidingen, 1946-1953 15 omslagen 213 http://proxy.handle.net/10648/b1957c6e-d1a0-43a4-8c7a-4cecd68b4658 A – Bold 214 http://proxy.handle.net/10648/fe71bfcd-150c-4134-a631-fb033c223e6e Bolk – Bij 215 http://proxy.handle.net/10648/5c358616-9f15-4f7f-8e6c-409ae2bc3d20 C – D 216 http://proxy.handle.net/10648/dd5836d9-1f20-4a87-b4fc-89e9cf4a4ed9 E – F 217 http://proxy.handle.net/10648/b363128f-9d42-4240-abff-5bda5d3ea97e G 218 http://proxy.handle.net/10648/12a1a291-1d54-4d1d-87f2-c2cd454b3e23 H 219 http://proxy.handle.net/10648/f0642b45-b6fa-4aa4-baa5-7a76f8a67631 I – K 220 http://proxy.handle.net/10648/9925f63e-ee94-486e-9b16-8f45e7f8c33f L 221 http://proxy.handle.net/10648/9997e62f-59a6-4008-8a42-eea0b4e026a2 M 222 http://proxy.handle.net/10648/c1e86e95-9789-48e9-b2c0-059bbd661562 N – P 223 http://proxy.handle.net/10648/d8696777-1586-4290-93a0-750179f2a70e Q – R 224 http://proxy.handle.net/10648/c721f351-717d-4280-9e57-65f99c0149fa S 225 http://proxy.handle.net/10648/53c9dd25-5285-49dc-b8eb-12791774f186 T – U 226 http://proxy.handle.net/10648/d1cd1d20-5250-473c-bbb1-e791f063117d V 227 http://proxy.handle.net/10648/71e68163-4d4e-40d6-bdb1-3bdd5dfa2b0c W – Z 228 http://proxy.handle.net/10648/7a90d86b-31d8-4e3b-896b-bd119a351d16 Presentielijsten van vergaderingen, 1948-1952 1 omslag 229 http://proxy.handle.net/10648/51df1165-61ca-41e2-aa49-2a54b0cd3049 Ingekomen en minuten van uitgaande persoonlijke brieven, 1950-1951 1 omslag 230 http://proxy.handle.net/10648/4fe55557-148d-446d-8217-5190b274c856 Stukken betreffende overzichten van voorgestelde, door CMO geadviseerde alsmede reeds aan tot de Ordedienst behorende of hieraan gelieerde verzetsstrijders toegekende onderscheidingen, 1951 1 pak
Niet serieel 231 http://proxy.handle.net/10648/474b9552-aea9-400b-9a58-7cc7a974efd2 Uittreksels uit rapporten van verhoren van Engelandvaarders, 1944 1 dossier 232 http://proxy.handle.net/10648/48417e2a-e751-4dfa-b253-6b491e49554b Ingekomen brieven van de directeur Archief Koninklijke Landmacht betreffende de aanbieding van archiefstukken die wellicht van belang zijn voor de commissie, met bijlagen, 1946-1947 2 stukken 233 http://proxy.handle.net/10648/e5c84835-09d2-41a0-88a4-cdb8133b0c98 Stukken betreffende het onderzoek naar Engelandvaarders door de commissie, 1946-1947 1 omslag 234 http://proxy.handle.net/10648/ea337eb9-1340-409a-9594-5c1114035a20 Stukken betreffende in bruikleen ontvangen en teruggegeven archiefbescheiden van het Krijgsgeschiedkundig Instituut, alsmede correspondentie met deze dienst, 1946-1952 1 omslag 235 http://proxy.handle.net/10648/893384ff-3071-476b-8559-0f10f74cee5b Grafiek inzake de afhandeling van voorstellen voor onderscheidingen van de commissie tussen 1947 en 1949, circa 1947-1949 1 stuk 236 http://proxy.handle.net/10648/bedbab5a-2bf7-4c5f-8e3e-2f745f04b394 Stukken betreffende voordrachten van het Ministerie van Marine waarvoor nog meer gegevens benodigd zijn om de voordracht in behandeling te nemen, 1948-1950 2 stukken 237 http://proxy.handle.net/10648/ac119e62-483f-4b0d-95e1-26449dc49992 Aantekening inzake de verschillende soorten lijsten en klappers die de commissie gebruikte alsmede de werkwijze van de commissie, circa 1950 1 stuk 238 http://proxy.handle.net/10648/082a8dd8-7333-4d47-b897-460c976d948e Aantekening inzake de werkwijze en administratieve organisatie van de commissie, circa 1950 1 stuk 239 http://proxy.handle.net/10648/ece8e23f-2862-4d21-8ef7-d25bd00b05ee Dossier inzake voordrachten voor militaire onderscheidingen van militairen van de luchtdoelartillerie en luchtdoelmitrailleurs, circa 1950 1 omslag

Met hierin als retroacta diverse archiefbescheiden uit 1940

240 - 265, 1154 - 1155 Dossiers betreffende voordrachten voor onderscheidingen van militairen die hebben deelgenomen aan gevechten tijdens de meidagen 1940, circa 1950 10 pakken en 16 omslagen

Alle dossiers bevatten vele retroacta.

240 http://proxy.handle.net/10648/67380a86-16d2-47eb-a577-0e143972048b Afsluitdijk en Wonsstelling, dossier A 241 http://proxy.handle.net/10648/f10a4e5e-906a-40b5-a7ca-b04f8791af75 Dordrecht, dossier C 242 http://proxy.handle.net/10648/8f70e70c-c869-44ed-98a0-be746ec2c58d Gorkum, dossier D 243 http://proxy.handle.net/10648/733efc87-2dc0-4e0d-b9de-cf1e715058a7 Den Haag, dossier E 244-246 Grebbe, dossier F, 3 pakken 244 http://proxy.handle.net/10648/7866bf37-2aed-43d7-82c8-31b377adf363 I-VII 245 http://proxy.handle.net/10648/9c95c23f-a955-4108-a70b-8ad556168eae VIII-XX 246 http://proxy.handle.net/10648/5a6e8c1c-f0aa-472d-b046-e5611fca231e XXIII 247 http://proxy.handle.net/10648/a7b750c0-46b3-4ed1-a912-3ac6f5c45fd7 Julianakanaal, dossier G 248 http://proxy.handle.net/10648/9e49591e-a8a7-4ef1-851f-4f4ce2276d73 Maas, dossier H 1 pak 249 http://proxy.handle.net/10648/b7f5b784-97e6-49f4-a98c-98d3b08a879b Maas-Waalkanaal, dossier IJ 250 http://proxy.handle.net/10648/8f007bc5-f918-4ec6-bb38-27a5a7b56273 Mill (Peel-Raamstelling), dossier K 1 pak 251 http://proxy.handle.net/10648/2e41e921-7ddb-4a74-a1ae-3686fb3f9073 Rotterdam, dossier PQ 1154 http://proxy.handle.net/10648/826199d7-a933-4359-a843-636ecf2e6af2 Kaarten van Rotterdam met ingeschetst de situatie in mei 1940, 1950 253 http://proxy.handle.net/10648/19943d32-5bdf-4559-be43-3d66a0975779 IJssel, dossier R 254 http://proxy.handle.net/10648/b97d246c-19ab-4f37-aa0c-6ca279153227 Vliegveld Bergen, dossier S 255 http://proxy.handle.net/10648/049c6a1d-2c4d-4e23-8758-ef842013e053 Ockenburg, dossier St 1 pak 256 http://proxy.handle.net/10648/5dcd5e29-8d8b-4306-82d3-a49a29fdd78e Vliegveld Valkenburg, dossier V 1 pak 257 http://proxy.handle.net/10648/54cd68a5-2ad2-4b83-8616-e30afd59c9a6 Vliegveld Waalhaven, dossier W 1155, 259-260 Vliegveld Ypenburg, dossier XZ 1155 http://proxy.handle.net/10648/2797043d-9c60-4a2b-b921-77ce255b36dd Kaarten van de omgeving van Ypenburg met ingeschetst de situatie in mei 1940. 259-260 Gevechtsverslagen en voordrachten 259 http://proxy.handle.net/10648/a731b3cf-7b6c-4478-9680-52e11fc272c4 I-XI 1 pak 260 http://proxy.handle.net/10648/ae0f4233-fc19-4ae7-aae4-7a0058bdd581 XII-XXXVI. 1 pak 261 http://proxy.handle.net/10648/7f877893-0e2e-4cef-8563-cd08c14233eb Diverse plaatsen, dossier AA 262 http://proxy.handle.net/10648/eb6b582a-19dc-49a5-acb5-b18cbd04e4e9 Lent 263 http://proxy.handle.net/10648/8d5f0f60-17f7-4efd-8bb9-1559c558858c Zeeland, België 264 http://proxy.handle.net/10648/92fa4780-73f7-4bc5-a4a1-e3b8c1dde56e Stormschool 265 http://proxy.handle.net/10648/4aa68a3c-520a-47f6-ad77-4be7d3f1391e Luchtvaartregimenten 1 pak
266 http://proxy.handle.net/10648/726c9a1f-b044-48c0-a43d-f136e122141e Dossier betreffende voordrachten voor onderscheidingen van personen die als agent deel hebben uitgemaakt van Bureau Bijzondere Opdrachten, Bureau Inlichtingen, die hebben gefungeerd als agent-parachutist en van leden van verzetsgroepen, dossier verzet algemeen, circa 1950-1952 1 pak 267 http://proxy.handle.net/10648/124c488a-580a-49cc-91cc-8736824c69ae Stukken betreffende overzichten van de voortgang van de werkzaamheden van de commissie, 1950-1952 1 omslag 268 http://proxy.handle.net/10648/f5b2ae2f-9b29-4f49-bca3-b0af778a6ec0 Aantekening houdende een schematische schets van de organisatie van de zogenaamde pilotenlijnen, het netwerk dat veelal geallieerde vliegtuigbemanningen hielp ontsnappen naar België en verder, 1951 1 stuk 269 http://proxy.handle.net/10648/895eab65-26c5-42ca-9ca6-3b3a217f6969 Staten houdende gegevens inzake nieuwe voordrachten voor onderscheidingen van militairen die vochten in Nederlands-Indië, bij de Marine, in Nederland of Korea, en voor Engelandvaarders, circa 1951 1 omslag 270 http://proxy.handle.net/10648/16cdded7-0150-4249-ad72-e81acad39d6d Lijsten houdende namen van en bijbehorende dossiernummer inzake toekennen van de Militaire Willemsorde, met hierbij aangetekend of door de commissie positief of negatief is geadviseerd, 1952 1 omslag
5. ARCHIEF VAN HET BUREAU ONDERSCHEIDINGEN EN TAAKVOORGANGERS VAN HET MINISTERIE VAN OORLOG, LATER DEFENSIE, (1935) 1945-1986 (1998) Agenda's 271 - 274 Agenda’s van uitgaande stukken en kantbrieven van de afdeling A1, bureau 1, 1946-1953 4 delen

Dit bureau hield zich o.a. bezig met het verlenen van onderscheidingen.

271 http://proxy.handle.net/10648/7ab5ea08-ad18-4081-82c9-c7bb91b49500 1946 mei 15 - 1947 apr. 26, nrs. 1188-3133 272 http://proxy.handle.net/10648/a6e1eb34-4879-4097-add7-5ddeb70ab89d 1947 apr. 28 - 1949 aug. 20, nrs. 3134-5794 273 http://proxy.handle.net/10648/9ac313b7-a5a1-4548-9c69-53044a2bc5ea 1949 aug. 20 - dec. 31, nrs. 5795-7876 274 http://proxy.handle.net/10648/817506a5-7589-4fb0-8dbc-604e64364f04 1952 - 1953 sep. 11, nrs 1-1405
275 - 276 Agenda’s van uitgaande stukken van Bureau Onderscheidingen, 1947-1955 2 delen 275 http://proxy.handle.net/10648/d331d62c-2d9a-42d2-b595-62b6c31ce1ff 1947 - 1954 aug. 276 http://proxy.handle.net/10648/0b7fd0c5-f1ed-4ec7-8260-5ee7e3382e3f 1954 sep. - 1955 277 http://proxy.handle.net/10648/237632cf-654a-4305-b86a-4b88b294b5af Agenda van uitgaande brieven en nota’s van Bureau Onderscheidingen, 1951-1954 1 deel 278 http://proxy.handle.net/10648/3d74fc4a-9996-40b1-9682-079bbbffb94d Agenda van ingekomen en uitgaande gerubriceerde correspondentie bij Bureau Onderscheidingen of inzake onderscheidingen, 1952-1953 1 katern 279 http://proxy.handle.net/10648/cb378b37-6ab9-4c16-b89d-b2bbffe2c89d Agenda van uitgaande, meest interne kantbrieven, van hoofd Bureau Onderscheidingen, nrs. 1918-3418, 1952-1958 1 deel 280 - 282 Agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken bij Bureau Onderscheidingen, 1969-1986 3 katernen 280 http://proxy.handle.net/10648/bad9786e-78d1-49a4-9534-ad098b04a72a 1969-1975 281 http://proxy.handle.net/10648/2ba699cc-356e-4ab9-ab83-1a26c41f3047 1976-1979 282 http://proxy.handle.net/10648/d21f4c88-241c-48a1-b28c-196876849a49 1979-1986 283 - 290 Alfabetisch-lexicografische naamindex inzake de aanvragen om toekenning van het Oorlogsherinneringskruis, circa 1942-1983 1 kaartsysteem

Voor de bijbehorende archiefbescheiden zie inv. nrs. 492-567.

283 http://proxy.handle.net/10648/722eda76-8bfb-422b-a452-df7711533c8d A - Broek 284 http://proxy.handle.net/10648/a09af6a9-3172-4b9a-a561-3c6b01500447 Broen - Gen 285 http://proxy.handle.net/10648/30684585-3999-4abc-9519-4751ea8c7af9 Ger - Janso 286 http://proxy.handle.net/10648/c0537fed-895e-4372-a554-6c1f37e8d736 Janss - Le 287 http://proxy.handle.net/10648/50ee824b-39f8-4996-bd74-5592d9baf6ef Li - Peters 288 http://proxy.handle.net/10648/ab7dcb70-2414-4183-976b-ecde40eea018 Peterse - Sn 289 http://proxy.handle.net/10648/6c431616-aece-4601-aa06-6edc9ec16840 Sö - Vlu 290 http://proxy.handle.net/10648/642e7f8f-d760-4434-adae-636079367def Vlij - Z
291 - 292 Lijst houdende de namen van personen die een formulier hebben ingediend voor de aanvraag van een Ereteken voor Orde en Vrede, met hierbij soms een verwijzing naar de afdeling die de aanvraag afhandelde, 1949 2 pakken 291 http://proxy.handle.net/10648/fbeddd86-a749-4734-a958-1c2fd642b6e7 Nrs. 1-3999 292 http://proxy.handle.net/10648/62e83e7b-3c85-418c-bb23-dcafa1096bf0 Nrs. 4000-10146, alsmede postume toekenningen 293 - 294 Alfabetisch register houdende de namen van de personen die een aanvraag hebben ingediend om toekenning van het Oorlogsherinneringskruis, met daarbij een verwijzing naar het bijbehorende aanvraagdossier, 1950 2 delen

Incompleet, de aanvraagnummers tot 8000 ontbreken

293 http://proxy.handle.net/10648/007a070c-fe03-44c5-a61c-b2359ba99eac Nrs. 8000-18359 294 http://proxy.handle.net/10648/820ceed6-1a1c-4bd9-9808-05bf7e8a968e Nrs. 18360-c. 18936
295 - 298 Naamindex inzake de aanvragen om toekenning van het Oorlogsherinneringskruis aan militairen van de Prinses Irene Brigade, circa 1951 1 kaartsysteem 295 http://proxy.handle.net/10648/7412d2fd-1ba2-4ab0-be81-2bc2d3d906e1 A - Dar 296 http://proxy.handle.net/10648/1b13ee01-43ec-4045-8076-de1be94ae720 Das - Klok 297 http://proxy.handle.net/10648/6155d50b-4287-47e4-8c7f-197ac8e70b01 Klooss - Sars 298 http://proxy.handle.net/10648/83456158-8a95-4933-9e03-e8115f45dd79 Schaafsma - Z 299 http://proxy.handle.net/10648/16c056c1-e27e-498c-a38b-0c05aa3e5e52 Naamindex inzake de postuum toegekende Oorlogsherinneringskruisen, circa 1951 1 kaartsysteem 300 - 301 Losbladig register houdende de namen van de personen die een aanvraag hebben ingediend om toekenning van het Oorlogsherinneringskruis, met daarbij een verwijzing naar het bijbehorende aanvraagdossier, circa 1952 2 omslagen

Deze onderscheiding werd toegekend voor militaire dienst, dan wel dienst bij koopvaardij, visserij of burgerluchtvaart, gedurende de oorlog 1940-1945 buiten bezet gebied.

300 http://proxy.handle.net/10648/ed673da2-e54f-4de4-ac14-6062a097dafa Nrs. 136-9989 301 http://proxy.handle.net/10648/987d3083-3f46-4bda-8b08-112f71d8fd33 Nrs. 10000-19196

De dossiernummers 18969-19626 zijn nog gerangschikt naar aanvraagnummer, zie inv. nrs. 568-574. Voor deze dossiers werkt dit register deels als nadere toegang.

302 - 303 Plaatsnamenindex op de serie verbalen van Bureau Onderscheidingen tussen 1950 en 1953, 1952-1953 2 delen 302 http://proxy.handle.net/10648/1538df86-c03e-45e7-af5e-015e1efef57e 1950-1951 303 http://proxy.handle.net/10648/3a13106e-c7aa-4418-93d2-6fd1a6c84644 1952-1953 304 - 306 Naam- en autoriteitenindex op de verbalen van Bureau Onderscheidingen tussen 1950 en 1955, 1950-1955 3 delen 304 http://proxy.handle.net/10648/0cc57cae-7951-47bc-9ae4-bd85bd3093c4 1950-1951 305 http://proxy.handle.net/10648/b229579b-9d9f-403d-a906-ad2b50db0510 1952 feb.-1953 mei 306 http://proxy.handle.net/10648/c4fe0f78-3c29-480e-b24e-75acde97f13a 1953 juli-1955 mrt. 307 http://proxy.handle.net/10648/2915c366-c907-425a-85b2-3223f54df033 Register houdende de namen van gedecoreerden met een verwijzing naar het bijbehorende Koninklijk Besluit en retroacta, z.d. 1 deel
Serieel 308 - 491 Verbalen, minuten van besluiten en uitgaande stukken met daarbij opgelegde ingekomen stukken, alsmede voor kennisgeving aangenomen ingekomen stukken inzake het instellen, wijzigen en toekennen van koninklijke en niet koninklijke onderscheidingen, eretekenen en medailles, 1945-1954 183 pakken en 1 omslag 308 - 399 Algemeen 1945-1954 92 pakken 308 http://proxy.handle.net/10648/6b1815c5-2ca2-4e99-8a65-c26f800d6279 1945 juli 17 – 1946 aug. 27 309 http://proxy.handle.net/10648/311bd29c-a0a8-4c52-bf4b-2a41a9e85c6f 1946 sep. 04 – 1946 dec. 24 310 http://proxy.handle.net/10648/7d729c3e-daa3-4d28-bc0c-ffb3d5226c97 1947 jan. 13 – 1947 juli 10 311 http://proxy.handle.net/10648/d4ed194e-be4d-48c0-a1a7-51dab938c098 1947 juli 12 – 1947 sep. 30 312 http://proxy.handle.net/10648/a3a60402-2f85-4d31-bb0f-512eb0dcbe43 1947 okt. 01 – 1947 dec. 29 313 http://proxy.handle.net/10648/b33bb866-7dcb-4c1b-abe6-b8e3425a03ec 1948 jan. 10 – 1948 feb. 25 314 http://proxy.handle.net/10648/d5ca46d4-7a78-40cc-a850-e7184a9c55e9 1948 mrt 01 – 1948 mei 18 315 http://proxy.handle.net/10648/6e5cdb6c-7739-4ace-aca7-1a572ee78b6c 1948 mei 20 – 1948 juni 11 316 http://proxy.handle.net/10648/ba7f0f49-22c8-4eb9-93b0-4835b5882b10 1948 juni 16 – 1948 juli 30 317 http://proxy.handle.net/10648/47a61a4d-7553-4354-9fa0-5bd5f05c0829 1948 aug. 04 – 1948 sep. 08 318 http://proxy.handle.net/10648/37e2d45e-389c-487a-96b1-a430d235b0d9 1948 sep. 11 – 1948 okt. 25 319 http://proxy.handle.net/10648/c7bc98d1-bf76-4069-adce-f1a65de172d2 1948 nov. 01 – 1948 dec. 04 320 http://proxy.handle.net/10648/cef7dfca-2c2b-4fc8-9e56-29f4371ae415 1948 dec. 07 – 1948 dec. 23 321 http://proxy.handle.net/10648/36305613-92b0-4d9b-94ab-e546d2e9f951 1949 jan. 03 – 1949 feb. 11 322 http://proxy.handle.net/10648/12bdbb6c-02a7-473f-a325-eb0019d8ed29 1949 feb. 14 – 1949 mrt 09 323 http://proxy.handle.net/10648/06c6ed88-ff76-4f57-8e91-6f898b1bd5a2 1949 mrt 12 – 1949 apr. 19 324 http://proxy.handle.net/10648/c4d7808c-2c40-4381-9b89-970eb8f1f228 1949 apr. 20 – 1949 juni 15 325 http://proxy.handle.net/10648/5b39f337-dae0-4c67-af0d-aacfa00320e6 1949 juni 16 – 1949 juli 19 326 http://proxy.handle.net/10648/11934997-db5e-4b2d-9cbe-56b8bc8cb78f 1949 juli 21 – 1949 aug. 30 327 http://proxy.handle.net/10648/a015622a-5c8d-436d-bb92-52a3b2239b61 Nrs. 50810 – 61851 328 http://proxy.handle.net/10648/91af1a91-6c15-455b-a18f-6ce772175b44 Nr. 62835 + bijlagen 1948 - 1949 jan. 27 329 http://proxy.handle.net/10648/7dbef45e-2729-4d75-8c87-6357aeb6ae76 Nr. 62835 bijlagen 1949 nr. 4064-4461 330 http://proxy.handle.net/10648/578a5aa0-96b6-4197-9b79-f2bef8453b4a Nr. 62835 bijlagen 1949 nr. 4506-4568 331 http://proxy.handle.net/10648/7ade0519-08c0-410b-bce8-7c7e52df0486 Nrs. 63481 – 67559 332 http://proxy.handle.net/10648/5ea2ae53-9b54-4aca-8811-ef518ce83f71 Nrs. 67759 – 76707 333 http://proxy.handle.net/10648/eafd5101-236a-49d3-b6b0-649b9e212c6c Nrs. 77845 – 85603 334 http://proxy.handle.net/10648/b240fd2c-d70e-4293-b78b-f3b93fb4520f Nrs. 86311 – 89806 335 http://proxy.handle.net/10648/481b57e7-0c74-482c-b18a-d667d6608361 Nrs. 89808 – 95822 336 http://proxy.handle.net/10648/cb20d037-b46a-49bd-8ba0-558c1b69c34a Nrs. 97849 – 105849 337 http://proxy.handle.net/10648/4d866d6f-0284-4024-9e26-a86137086e99 Nrs. 105850 – 114335 338 http://proxy.handle.net/10648/8dbd9671-bccd-49b6-97e2-4ac1f39d417a Nrs. 115068 – 123415 339 http://proxy.handle.net/10648/45dfab99-b305-49ae-a67d-23213e6a6e43 Nrs. 123416 – 123417 340 http://proxy.handle.net/10648/e4f30949-f6a0-4299-ae32-d7ea3f39a839 Nrs. 123418 – 123672 341 http://proxy.handle.net/10648/bd4f02f6-21f7-4b2d-9648-bf4c0d7f3025 Nrs. 124912 – 124914 342 http://proxy.handle.net/10648/0b14b302-f56b-4397-8247-7da199ca9592 Nrs. 124915 – 124916 343 http://proxy.handle.net/10648/20f115ea-f3ee-4687-bee9-0957f3902915 Nrs. 124917 – 124918 344 http://proxy.handle.net/10648/c6fdf3e1-4c25-4a09-b12f-65d32d9502e2 Nr. 124919 345 http://proxy.handle.net/10648/14c7c358-fb06-4746-8975-c0a5a29e4dac Nrs. 125970 – 126139 346 http://proxy.handle.net/10648/7714157b-f6fa-4518-957b-06c0d4d39923 Nrs. 126140 – 126142 347 http://proxy.handle.net/10648/00103eeb-25b9-4d16-96a1-71c24ed05d04 Nrs. 126143 – 126145 348 http://proxy.handle.net/10648/944ea325-5c37-4688-bc6e-14da9365cf54 Nrs. 126146 – 126148 349 http://proxy.handle.net/10648/36e58f5f-e45a-40e8-9a6f-490999b5a1bd Nrs. 126149 – 126989 350 http://proxy.handle.net/10648/d2936180-7a31-47d5-bca3-25465cd576dd Nrs. 127707 – 130008 351 http://proxy.handle.net/10648/c7ab9120-2be1-4008-b094-14481367389a Nrs. 130009 – 130010 352 http://proxy.handle.net/10648/4e227f2a-622a-4f8e-afcf-b0225083bf96 Nrs. 130011 – 130012 353 http://proxy.handle.net/10648/624429bd-7e7f-44b6-9f7d-ffa7077ec290 Nrs. 130013 – 130014 354 http://proxy.handle.net/10648/5e7bef86-1439-4fc7-87b1-00a1e1cc5a67 Nr. 130015 355 http://proxy.handle.net/10648/557621c5-9346-407a-a322-725e3afee14a Nrs. 130016 – 130017 356 http://proxy.handle.net/10648/80cbeb24-444d-45ee-9995-b1077e94dab8 Nrs. 130018 – 130019 357 http://proxy.handle.net/10648/ebce6c24-4139-4be7-b2b3-60e574c12fd2 Nr. 130020 358 http://proxy.handle.net/10648/25c06cce-5d71-4827-93b9-0b83699da60f Nr. 130021 359 http://proxy.handle.net/10648/9b50e0ff-d0bf-4722-bcf4-7028c8729ce6 Nrs. 130022 – 130023 360 http://proxy.handle.net/10648/db3e1882-2f91-4939-b4e1-4bed4485d244 Nrs. 130508 – 133260 361 http://proxy.handle.net/10648/2df2035f-9805-40fe-b6a2-763bfded583b Nrs. 134257 – 140737 362 http://proxy.handle.net/10648/f7ae7fad-2082-42c8-9ac9-aa398918f1c0 Nrs. 140743 – 150986 363 http://proxy.handle.net/10648/2dfe49aa-a3e8-4460-b1ae-2c6cd27cb803 Nrs. 150988 – 162360 364 http://proxy.handle.net/10648/4aeca9e8-90fb-462e-a892-e89efadbbcaa Nrs. 162409 – 182369 365 http://proxy.handle.net/10648/cf023d50-88a9-439e-9395-8005fd5ca35c Nrs. 182370 – 188029 366 http://proxy.handle.net/10648/c9f5bc96-2e0e-4691-a776-33c42bc859b3 Nrs. 190842 – 203226 367 http://proxy.handle.net/10648/03cf33ae-7da7-4c25-9323-e2e114a09166 Nrs. 203238 – 208454 368 http://proxy.handle.net/10648/3e812d04-c5b4-4c06-9bce-da956f6f6721 Nrs. 209490 – 220513 369 http://proxy.handle.net/10648/a934d4f4-f21b-4872-a493-a0092a447f6e Nrs. 222248 – 225229 370 http://proxy.handle.net/10648/29cecef1-2673-4d3e-a7e1-42ada4ca4853 Nrs. 225266 – 235570 371 http://proxy.handle.net/10648/a75e6185-6360-4472-8edf-971383799d80 Nrs. 235747 – 246757 372 http://proxy.handle.net/10648/21f838a3-fd6e-4a80-9734-65fb7a3cd8ab Nrs. 246758 – 247318 373 http://proxy.handle.net/10648/419e98a0-6184-4aff-acda-788bcd8a90c1 Nrs. 247319 – 251632 374 http://proxy.handle.net/10648/10133c9f-2ebd-4ffe-913b-23597d253c12 Nrs. 251674 – 259735 375 http://proxy.handle.net/10648/b781f822-e20d-4abe-8340-26b92b5fc0d9 Nrs. 260408 – 272820 376 http://proxy.handle.net/10648/3b806203-2d74-48e1-96c6-c029506385b7 Nrs. 274271 – 305155 377 http://proxy.handle.net/10648/9e737400-7402-4fb6-aabd-b5fea0e07689 Nrs. 306405 – 319561 378 http://proxy.handle.net/10648/24a05813-f282-4e06-b220-dc5208cbbfea Nrs. 322754 – 326468 379 http://proxy.handle.net/10648/8dc5578e-a62c-4c40-b418-700c3ced0a7f Nrs. 327408 – 342920 380 http://proxy.handle.net/10648/0b3a3794-cd7d-49ee-8ffb-d9209fbff253 Nrs. 342978 – 352970 381 http://proxy.handle.net/10648/0fd6e51d-8e26-414d-91e0-1eddad194977 Nrs. 353192 – 367951 382 http://proxy.handle.net/10648/7a3e304b-9c5c-466f-ba71-ec326217a21d Nrs. 368022 – 371222 383 http://proxy.handle.net/10648/a726f116-0294-4bbb-8b9e-ccb9a36140b4 Nrs. 371223 – 375029 384 http://proxy.handle.net/10648/413763a1-fa29-45a9-93db-2dcfeb028803 Nrs. 376015 – 377013 385 http://proxy.handle.net/10648/6b5cc81c-9d5d-4f03-9ff4-6d67c48b9d3b Nrs. 377175 – 377789 386 http://proxy.handle.net/10648/3bd34283-93bd-48d0-abcd-8a48c1ab1365 Nrs. 377963 – 379358 (t/m 1953 apr. 23) 387 http://proxy.handle.net/10648/e4ea0def-cf9d-44d5-b2b3-5b4f1d54a76a Nrs. 50281 – 55693 (vanaf 1953 apr. 29) 388 http://proxy.handle.net/10648/c23bd32b-0bc7-4e99-8f07-78626d620f9b Nrs. 55694 – 55707 389 http://proxy.handle.net/10648/17e5d06f-296a-4954-b8ec-c6ad53e02e92 Nrs. 55708 – 56702 390 http://proxy.handle.net/10648/ffe74016-cd0f-4f20-a1b1-b49bfff718d2 Nrs. 56703 – 58453 391 http://proxy.handle.net/10648/e817b9cb-1fdf-48d5-a613-c266eb190f6a Nrs. 59402 – 66464 392 http://proxy.handle.net/10648/32675eae-fe7d-473d-af04-c8dba114c304 Nrs. 66465 – 66577 393 http://proxy.handle.net/10648/7bbe6aab-e14f-4a96-bcb9-e62766b0db35 Nrs. 66578 – 69037 394 http://proxy.handle.net/10648/08319569-0c20-4224-977d-427345fd5f23 Nrs. 69038 – 69048 395 http://proxy.handle.net/10648/f4e2653b-0271-4ec3-a932-e4d18d68ae36 Nrs. 69565 – 69586 396 http://proxy.handle.net/10648/845aec4e-baf1-4e04-b40c-32349b9b6d5d Nrs. 69587 – 69600 397 http://proxy.handle.net/10648/66460bef-22fe-4c0a-8fc6-a0d0562d5e19 Nrs. 69601 – 70516 398 http://proxy.handle.net/10648/0364887b-70bb-4c14-81a5-1e2ee78e39ff Nrs. 70517 – 78183 399 http://proxy.handle.net/10648/b66188a2-15b7-485c-9d91-1608bfa399f5 Nrs.78915 – 117718 (117718, 1954 1 stuk) 400 - 491 Gerubriceerd 1945-1954 91 pakken en 1 omslag 400 - 403 1945 4 pakken 400 http://proxy.handle.net/10648/fa34a13a-1c13-4dbc-8381-15aade7bf7f9 Nrs. 4 – 23 401 http://proxy.handle.net/10648/70812dce-af97-49de-b6f3-43c9eb2bb16e Nrs. 25 – 40 402 http://proxy.handle.net/10648/a2c5720c-54ed-4343-b768-0de8bf23d0f9 Nrs. 41 – 50 403 http://proxy.handle.net/10648/9a098618-1afd-452c-a0e8-cbfd340fbf42 Nrs. 51 – 59 404-418 1946 15 pakken 404 http://proxy.handle.net/10648/f0ddcec0-15dd-4bdd-9793-23550efe6507 Nrs. 1 – 17 405 http://proxy.handle.net/10648/6889e54d-a433-44de-8aa7-d65881a2befb Nrs. 19 – 31 406 http://proxy.handle.net/10648/33e8c476-18f7-46be-b6ba-6b76c4d356cc Nrs. 34 – 51 407 http://proxy.handle.net/10648/3a317c5a-a98c-4dd1-8b6a-0fb58f460625 Nrs. 52 – 75 408 http://proxy.handle.net/10648/f21d7ad4-5ebd-4397-831a-e3e6458b6597 Nrs. 77 – 93 409 http://proxy.handle.net/10648/b63cddb5-182b-4905-b259-6c639c2de8c1 Nrs. 94 – 113 410 http://proxy.handle.net/10648/a5a308c3-e6ca-43eb-9228-1d1eb6c340dd Nrs. 114 – 132 411 http://proxy.handle.net/10648/d8dd72b1-5de5-48b5-936e-cd352a79af9b Nrs. 135 – 143 412 http://proxy.handle.net/10648/2ad65190-63ec-433e-81ca-057fe22412ff Nrs. 144 – 158 413 http://proxy.handle.net/10648/31e093f7-4cfb-4d2a-b830-47cc1da4b878 Nrs. 159 – 179 414 http://proxy.handle.net/10648/b4150bf6-bc00-4d9f-bba2-32d49fc9a27e Nrs. 180 – 196 415 http://proxy.handle.net/10648/70017673-a803-4fdc-8465-161d41da7a64 Nrs. 197 – 206 416 http://proxy.handle.net/10648/0a9106e4-8f6a-40da-87ca-2963da1c4594 Nrs. 207 – 229 417 http://proxy.handle.net/10648/45249c4a-b625-485e-894b-f92d58fd0167 Nrs. 230 – 255 418 http://proxy.handle.net/10648/5d3db0ba-6bf4-4f93-a76d-0fdfd6781a27 Nrs. 256 – 290 419-428 1947 10 pakken 419 http://proxy.handle.net/10648/2e0e05aa-a5a5-4fa9-977b-a7395391338d Nrs. 1 – 17 420 http://proxy.handle.net/10648/e48bd9e1-32c9-4446-801e-221604046ea3 Nrs. 18 – 41 421 http://proxy.handle.net/10648/d8fa8df9-4814-4fc1-84c8-737c03f8922c Nrs. 42 – 62 422 http://proxy.handle.net/10648/cfe6eb83-ae2d-475c-959b-75558a14778d Nrs. 63 – 83 423 http://proxy.handle.net/10648/f5efd1e7-aa6e-4198-828f-5a31a4c312ee Nrs. 84 – 109 424 http://proxy.handle.net/10648/664c6dba-6606-4001-ac59-7b3ffc5c2e01 Nrs. 110 – 135 425 http://proxy.handle.net/10648/d3528ba5-8a1f-4b2b-9b67-9aac4aa34100 Nrs. 136 – 152 426 http://proxy.handle.net/10648/d94d0d52-0c67-4237-a4fb-8e67a76ea321 Nrs. 153 – 184 427 http://proxy.handle.net/10648/bd95a4a2-733e-4602-850a-e09f86fbc0f0 Nrs. 185 – 198 428 http://proxy.handle.net/10648/9a55566e-16a8-428b-88cd-d8ac8fd8e15d Nrs. 200 – 222 429-438 1948 10 pakken 429 http://proxy.handle.net/10648/8d040354-d6d2-497a-bc0c-cb1712ec9794 Nrs. 1 – 17 430 http://proxy.handle.net/10648/292487fa-4986-417e-b0e0-fbfe0368b618 Nrs. 18 – 45 431 http://proxy.handle.net/10648/f522275f-4f98-47b6-9af2-c2642206b749 Nrs. 46 – 72 432 http://proxy.handle.net/10648/0e54a4a1-9f77-4e47-9e79-2404140dd6ac Nrs. 73 – 87 433 http://proxy.handle.net/10648/58023cd8-daf0-43dc-aab7-1b265a5a385c Nrs. 101 – 110 434 http://proxy.handle.net/10648/4e044fc8-110e-4621-8227-a0db34051295 Nrs. 111 – 154 435 http://proxy.handle.net/10648/928d92f0-b20e-43f9-9ce0-56bbb96062e7 Nrs. 155 – 170 436 http://proxy.handle.net/10648/aadad3a1-bf96-4b09-a4af-c03949ea563f Nrs. 171 – 199 437 http://proxy.handle.net/10648/33827088-65fa-427a-a582-f76006fc49f7 Nrs. 201 – 226 438 http://proxy.handle.net/10648/313b9c59-282c-497d-9bef-4e37437df919 Nrs. 229 – 241 439-446 1949 8 pakken 439 http://proxy.handle.net/10648/02140dcb-8db6-4f8f-9c2a-159ba24ab6b7 Nrs. 1 – 11 440 http://proxy.handle.net/10648/9a4c40b4-250b-4da8-82e0-aef1f34d6713 Nrs. 18 – 77 441 http://proxy.handle.net/10648/74801a75-958f-40d7-9eef-52ae9c2fd5e5 Nrs. 78 – 127 442 http://proxy.handle.net/10648/bcca4853-0fdd-43ce-8139-cc9853998160 Nrs. 129 – 138 443 http://proxy.handle.net/10648/9c7e5581-1362-40d5-a732-dfca39997e5f Nrs. 139 – 188 444 http://proxy.handle.net/10648/a398d67c-8401-4014-87db-c50d7d86e48f Nrs. 190 – 229 445 http://proxy.handle.net/10648/826e23df-f456-4c96-803d-c493fca4dfd4 Nrs. 231 – 265 446 http://proxy.handle.net/10648/d305adff-9b50-4fed-8e2c-cb55a1b7b902 Nrs. 266 – 295 447 - 456 1950 10 pakken 447 http://proxy.handle.net/10648/62c5d52e-c633-4641-8c12-fd9fd6cfd26a Nrs. 1 – 53 448 http://proxy.handle.net/10648/5fbcd374-dfb4-49a8-a0ef-4765842cd58a Nr. 54 449 http://proxy.handle.net/10648/c566c62d-9e03-492a-8274-383511eaa7d6 Nrs. 55 – 87 450 http://proxy.handle.net/10648/b4df6375-2787-4c0c-8a59-2530b7598663 Nr. E 91 451 http://proxy.handle.net/10648/0c879548-6d04-4ad2-87b9-36adaaefb56d Nr. E 91 bijlage A 452 http://proxy.handle.net/10648/cdd7bda2-4128-400a-a3d4-e2582a072d37 Nr. E 91 bijlage B 453 http://proxy.handle.net/10648/7af741d4-4e1a-4549-a376-b21e0c6e3283 Nrs. E 93 – 145 454 http://proxy.handle.net/10648/093a0630-c406-4daa-9417-4231fc4033c8 Nrs. 146 – 186 455 http://proxy.handle.net/10648/a48e49a3-6f86-4307-9f48-ad778f30e215 Nrs. 188 – 265 456 http://proxy.handle.net/10648/5e226c0f-d787-4331-90c1-84f6984faacb Nrs. 270 – 322 457-465 1951 9 pakken 457 http://proxy.handle.net/10648/830dbade-e86f-450f-af2c-77717be169ad Nrs. 4 – 59 458 http://proxy.handle.net/10648/f4da5d0e-b606-4b5d-8b39-27076d04c938 Nrs. 62 – 95 459 http://proxy.handle.net/10648/69061f20-5082-4497-9a90-357e57b2f90b Nr. 99 + bijlage A 460 http://proxy.handle.net/10648/9322bcf5-08c6-46ff-9523-faf399c7f65a Nr. 99 + bijlage B 461 http://proxy.handle.net/10648/86fe320e-c091-47e4-a6c0-0ba0f7932a12 Nrs. 99 – 141 462 http://proxy.handle.net/10648/6c7b8d6b-5545-4e5c-ac62-0ea04426982d Nrs. 142 – 194 463 http://proxy.handle.net/10648/84136f3f-83b2-4e57-a249-4cc7a24013f0 Nrs. 199 – 259 464 http://proxy.handle.net/10648/cb87bfbc-8fac-4107-8425-81041b73f745 Nrs. 261 – 288 465 http://proxy.handle.net/10648/5fba94dc-6ebf-4bad-b7a2-a1e8020b1f21 Nrs. 291 – 338 466-477 1952 12 pakken 466 http://proxy.handle.net/10648/b0995826-b820-47d4-8d1d-863fd7abb571 Nrs. 1 – 54 467 http://proxy.handle.net/10648/8d5b0df7-8759-4c75-8e13-ee5365b900b4 Nrs. 56 – 65 468 http://proxy.handle.net/10648/624208cc-4efc-4208-bfd5-bdf30e7dbff9 Nrs. 66 – 112 469 http://proxy.handle.net/10648/fec8fbde-78a0-4edb-a10d-c83633b6b665 Nrs. 113 – 139 470 http://proxy.handle.net/10648/8e1c9a33-a7a7-41e0-9adc-ff52034d1dac Nrs. 150 – 174 471 http://proxy.handle.net/10648/262f3bbd-9da0-40a7-8ccc-9a824cb6f124 Nrs. 175 – 246 472 http://proxy.handle.net/10648/dbfbe2c6-e295-4cfa-8046-380e8ef27b4b Nrs. 250 – 299 473 http://proxy.handle.net/10648/a4ca8519-7d27-4b03-bafa-2a4d9ee4b9be Nrs. 300 – 322 474 http://proxy.handle.net/10648/fdcd2fbd-4614-4dae-bf33-7ea8fae880a2 Nrs. 328 – 382 475 http://proxy.handle.net/10648/90c3f649-e571-4d16-9457-d61fe9392ff5 Nrs. 383 476 http://proxy.handle.net/10648/77012cfe-49fb-427b-b9f6-bab70befb1d8 Nrs. 384 – 413 477 http://proxy.handle.net/10648/6bdd2cf3-4c44-4d8a-b180-7fd8d83b2d6d Nrs. 420 – 464 478-490 1953 13 pakken 478 http://proxy.handle.net/10648/8c430c4e-a7ac-47a0-8683-fc97560e9ef1 Nrs. 2 – 64 479 http://proxy.handle.net/10648/07c10304-6f1e-43a9-988a-d46eee5b499f Nrs. 65 – 124 480 http://proxy.handle.net/10648/aa8560ae-e932-402e-bdfc-59b8b8796c7c Nr. 125 481 http://proxy.handle.net/10648/bc705b4a-eea6-4ffc-b426-c72e60c42a16 Nrs. 126 – 159 482 http://proxy.handle.net/10648/1055b346-ba25-48dd-bc44-e4b14bab343a Nrs. 161 – 210 483 http://proxy.handle.net/10648/4dc01573-c285-4b63-9072-38f4b9e5ef59 Nrs. 213 – 279 484 http://proxy.handle.net/10648/8aa5a126-b5a1-4164-9073-bc55d3254e23 Nr. 295 toekenningen 485 http://proxy.handle.net/10648/989484e1-f69f-4b79-b94c-d279e97e0140 Nr. 295 afwijzingen 486 http://proxy.handle.net/10648/ca3ba3a7-bcc7-465b-87f9-2e869f0c8898 Nr. 297 487 http://proxy.handle.net/10648/db58df38-4b81-41b3-996d-af16628aadbc Nrs. 298 – 346 488 http://proxy.handle.net/10648/c0f27f93-d67a-47c4-8777-38bc623255bb Nrs. 351 – 410 489 http://proxy.handle.net/10648/72227de8-96dc-47a7-98cd-ba35fa73c55c Nr. 414 490 http://proxy.handle.net/10648/19b211fa-cfcc-4e8a-865c-ef36c367b57f Nrs. 415 – 552 491 http://proxy.handle.net/10648/6733e95f-170b-4f4c-9a53-9b7bd35d5ee5 Nrs. 11, 26 1954 1 omslag 492-642 Dossiers inzake het aanvragen, toekennen of afwijzen van het Oorlogsherinneringskruis, het Mobilisatie-Oorlogskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede, circa 1946-1962 142 pakken en 9 omslagen 492-617 Alfabetisch-lexicografisch gerangschikt. circa 1946-1948 126 pakken

Voor een alfabetisch-lexicografische naamindex zie inv. nrs. 283-290

492 http://proxy.handle.net/10648/0b2351a1-e631-4fc2-8ade-72c2555a7a04 Aa, van der - Aken, E.G. van 493 http://proxy.handle.net/10648/c70a180b-862f-456a-8a2d-b7ab51c2b8a0 Aken, E.H. van - Amsterdam, van 494 http://proxy.handle.net/10648/db7aa324-3332-4945-9e3e-9d033a225513 Ancion - Avoort, van der 495 http://proxy.handle.net/10648/f99dff1d-f121-4dcc-851d-929f9920c14e Baak - Bakkes 496 http://proxy.handle.net/10648/f4d0ec94-0dc3-4f90-b862-e8f590a83a6b Baks - Bazuin 497 http://proxy.handle.net/10648/58d1d633-5818-4d12-9166-41a27579e964 Beaufort, de - Beest, van 498 http://proxy.handle.net/10648/80d439d0-9a11-46d3-be7e-1baf6a6721da Beetstra - Berg, van den 499 http://proxy.handle.net/10648/23b54577-4849-4ba1-a879-60cd33d5117c Bergamin - Beymerwerdt 500 http://proxy.handle.net/10648/a1d39858-63ed-485b-a410-785c55e63532 Bezema - Blijlevens 501 http://proxy.handle.net/10648/5a1fa342-4d7e-42c7-984c-e3818289758e Bochman - Boezen 502 http://proxy.handle.net/10648/7fe669dd-a66e-4f17-b30a-52f6f8b2f237 Bogaard, van den - Boogert 503 http://proxy.handle.net/10648/6950dfe5-6e55-44e7-90ec-cd81d7ade088 Boogh - Bosboom 504 http://proxy.handle.net/10648/b9022027-9fb9-4419-aea5-f3b56ad2d6ad Bosch - Bouwmeester 505 http://proxy.handle.net/10648/22516a9c-6d04-47bb-ae5d-f802b3a296f4 Bovelander - Breurkens 506 http://proxy.handle.net/10648/5ca7c13d-accd-456d-a3ea-84b69bf7ca5f Breij - Brookhuis 507 http://proxy.handle.net/10648/969f2743-2a74-4ae1-acd5-5f259a713ca4 Brouns - Bruijsters 508 http://proxy.handle.net/10648/b2e4d860-d8ea-4d43-8725-504e3799bb16 Bubberman - Bijning 509 http://proxy.handle.net/10648/87990388-c24c-401a-ae7f-bec142083539 Caam, van - Coevorden, van 510 http://proxy.handle.net/10648/80999731-a626-4d4b-a67f-b183fd54ff72 Cohen - Cijsouw 511 http://proxy.handle.net/10648/eb5c412b-22ab-49b8-8859-079facac7058 Daal, van - Dekker 512 http://proxy.handle.net/10648/6cdeb6ab-183d-44df-8e40-cad865bd055c Dekkers - Diesveld 513 http://proxy.handle.net/10648/98cac872-0cd5-45cb-b500-356d70750581 Dieters - Doormalen, van 514 http://proxy.handle.net/10648/4b023d50-17e0-4faa-9ae5-595a46676a62 Doorn - Drongelen, van 515 http://proxy.handle.net/10648/c4fae52c-124b-4c0d-9712-24d4e31a80bb Droog, de - Duzink 516 http://proxy.handle.net/10648/db452cd1-b3cc-406c-94a4-26f31edd3415 Dijck, van - Dijxhoorn 517 http://proxy.handle.net/10648/c3c7a23a-a059-43be-8bb6-57ea042b007f Ebbens - Ekkelenkamp 518 http://proxy.handle.net/10648/61b0f1f7-c372-489c-8c11-9e987be81a23 Eland - Enklaar 519 http://proxy.handle.net/10648/74716df0-e75e-427c-bbb2-9583a02e16a2 Enschot - Eijsden 520 http://proxy.handle.net/10648/2254771e-ea92-432a-a809-22dd7bf8cb67 Faas - Förster 521 http://proxy.handle.net/10648/55fcc085-9d70-4cdf-9462-de33d6982796 Fraanje - Fijt 522 http://proxy.handle.net/10648/791fb0a2-48c6-400a-9cee-af72c826e376 Gaag, van der - Gemert, van 523 http://proxy.handle.net/10648/b6500d6e-df59-41f9-8f9b-a6e99ffe73a4 Gemser - Giessen, van der 524 http://proxy.handle.net/10648/06a40059-8b0e-43dd-bf96-20bc14c3e8a0 Gildermeyer - Goossens, H. 525 http://proxy.handle.net/10648/8fa2ecfd-ce08-46fd-abec-be911e57f1d6 Goossens, J.H. - Grevelink 526 http://proxy.handle.net/10648/856021c0-46ea-4651-ac05-3344570dd870 Greijskamp - Groot, H. de 527 http://proxy.handle.net/10648/55c752db-c05f-41d7-a2fb-5105c8332a91 Groot, H.A.J. de - Gijzemijter 528 http://proxy.handle.net/10648/beaf8c2c-82ea-4a19-9b6e-355c28ce0311 Haack - Hagestein, J. 529 http://proxy.handle.net/10648/13010245-bbd9-4055-99a3-e6c86fb3abac Hagestein, L. - Hart, 't 530 http://proxy.handle.net/10648/356cdcab-d7e2-4f4c-8c2d-844334d6793c Harte, van - Heerspink 531 http://proxy.handle.net/10648/ab329130-d67c-4397-a8e4-ebf079c090a2 Hees, van - Hendriks 532 http://proxy.handle.net/10648/e68c5197-4d41-4ee9-96a2-f21e19813846 Hendrikse - Heijboer, I.M. 533 http://proxy.handle.net/10648/03bfc86c-6184-46cf-a728-a3f59093084b Heijboer, M.P. - Hoeijen 534 http://proxy.handle.net/10648/8dfcaa5d-6cfe-4d66-b6e3-271f14ae25ac Hoey Smit, van- Hoogerwerf 535 http://proxy.handle.net/10648/b5991a21-813d-4158-a72d-a9e1bccb959a Hoogeveen - Hubregtse 536 http://proxy.handle.net/10648/c202ae3f-883e-42f4-a255-14e534a1b2c3 Huckriede - Hijlarides 537 http://proxy.handle.net/10648/eb84d62f-12d3-40d2-b77a-5e110ee06c07 Ideler - Jansen, H.W. 538 http://proxy.handle.net/10648/bd237c82-66ba-46be-be73-01dbb66d725f Jansen, J. - Jonasse 539 http://proxy.handle.net/10648/052c8658-ad91-4047-8e8f-9469fa25a0af Jong, de - Jonker, J 540 http://proxy.handle.net/10648/2bf25d58-b548-4c63-a1d0-5171035281cb Jonker, J.A. - Kamst 541 http://proxy.handle.net/10648/247f5ef4-0a73-4e37-b382-4bbb1d027440 Kan - Kem 542 http://proxy.handle.net/10648/418b63de-8e93-43f0-88fb-d51afb195ef9 Ken - Kie 543 http://proxy.handle.net/10648/d3589b93-c756-47ea-bf26-1b08e7ecaaee Kik- Kleijn 544 http://proxy.handle.net/10648/0b00b1f6-7195-4305-b14f-06b355dff5c5 Klift - Kodde 545 http://proxy.handle.net/10648/1e9a6801-399e-4002-b4a4-7fea0fab662b Koe - Koning 546 http://proxy.handle.net/10648/8bfbd6c4-6a73-4e48-8540-42060cf4065e Koningh - Korff 547 http://proxy.handle.net/10648/c16c5dec-a1e2-494c-b59f-ced18fdd52c3 Kornalijnslipper - Kralingen, van 548 http://proxy.handle.net/10648/0d40133b-0fd5-4876-99d8-e14e022fb476 Kramer - Kromwijk 549 http://proxy.handle.net/10648/7316b05c-6cb7-44e1-9bea-79e9d59e3e64 Kronenburg - Krijt 550 http://proxy.handle.net/10648/8f3d792e-19c7-4644-a3ff-127540a55888 Kübauch - Kijk in de Vegte 551 http://proxy.handle.net/10648/ee12d002-dbeb-4f34-ac36-093e1bfcff28 Laag van der - Lampen 552 http://proxy.handle.net/10648/73775b0c-ce4e-4ec8-85b1-e581d10f772e Land - Lauterslager 553 http://proxy.handle.net/10648/730d8cd6-729b-4277-9d55-d27933542d9b Laverman - Leeuwen, van 554 http://proxy.handle.net/10648/dd434293-2b8a-405b-9c7e-8f6bcfc2b8bb Leeuwenburg - Liems 555 http://proxy.handle.net/10648/b7fb1312-6015-4463-896f-0b44b126916c Lienearts - Lintjens 556 http://proxy.handle.net/10648/1fe79715-c584-4173-b62b-939d148a7c29 Lips - Loyson 557 http://proxy.handle.net/10648/049930ef-441c-4a86-8980-a16b5fdd28c0 Lub - Lijster 558 http://proxy.handle.net/10648/235d2613-77e0-450b-90f9-02c818d166c6 Maaden, van der - Mansvelders 559 http://proxy.handle.net/10648/f294e339-ab17-4bf3-9270-f8afa2d9ac7b Mante - Matzer van Bloois 560 http://proxy.handle.net/10648/a2201aad-ee78-4e5a-8fcf-51a32c927a06 Mauer - Mendes 561 http://proxy.handle.net/10648/8e101a7d-6264-44f5-853d-c44f114327ed Mengede - Meijer 562 http://proxy.handle.net/10648/58f3dfd7-1f9d-41a7-8148-26a1f5814e4d Meyering - Mokking 563 http://proxy.handle.net/10648/6db426d9-fd92-4195-bdc4-71fdf3a3d86a Mol - Mostert 564 http://proxy.handle.net/10648/25cff426-59d6-4310-ae7b-d291d6f01de6 Mots, de - Mijnsbergen 565 http://proxy.handle.net/10648/2aec617b-cf45-4114-8a74-80784487eca5 Naafs - Nieuwkerk, van 566 http://proxy.handle.net/10648/3b678816-ecb3-4d52-8a91-95597c4de987 Nieuwlaat - Nijveldt 567 http://proxy.handle.net/10648/01ed6c3c-bfce-4b63-84aa-7b170ccdb200 Obbes - Oordijk 568 http://proxy.handle.net/10648/46e394a9-a488-45d4-8695-e24faa982f31 Oorschot, van - Os, van 569 http://proxy.handle.net/10648/8c44435b-0d1f-4f1f-a3ef-a445ed0d96cc Osch, van - Oyevaar 570 http://proxy.handle.net/10648/5120f4c8-92a6-4312-a46e-327a4961fecf Paanakker- Peet 571 http://proxy.handle.net/10648/b3d6d78a-c880-456f-a342-4ac7218aa849 Peeters - Peters 572 http://proxy.handle.net/10648/8808802d-5cf9-4ff0-8b6d-ad1fff74b0ab Peterse - Poelman 573 http://proxy.handle.net/10648/e70736f7-667b-4d7f-ad09-eddd1212ec3d Poepjes - Potze 574 http://proxy.handle.net/10648/551e73a3-66e2-4c4d-86cd-06a755d8a7fd Pouli - Pijpker 575 http://proxy.handle.net/10648/a673f652-dc9c-434d-a22d-f6537bd51fab Quadekker - Quivooy 576 http://proxy.handle.net/10648/5479f982-6c3e-46d0-b5a2-629b5ede7ca7 Raa, te - Reitsma 577 http://proxy.handle.net/10648/10177d4f-4982-4e74-b105-b35f739b05fa Rek - Rietmeijer 578 http://proxy.handle.net/10648/7a397f20-e386-4964-bb65-6dccb9eea074 Rietveld - Römer 579 http://proxy.handle.net/10648/121cd5ae-13f0-499a-b41c-84eceba275f9 Romeijn - Rossel 580 http://proxy.handle.net/10648/80093e1e-7621-40e5-ab60-cf26e4d9b2e9 Rossen, van - Rijkens 581 http://proxy.handle.net/10648/c13f628f-7169-4cd4-a056-071a95f6562b Rijker - Rijt, van 582 http://proxy.handle.net/10648/4a276607-8c7b-4d23-98f8-6e0edeb32b1b Saalbrink - Schalkwijk, van 583 http://proxy.handle.net/10648/acacced6-2c40-4409-ba31-c6f17919ecd3 Schanssema - Schleper 584 http://proxy.handle.net/10648/04f8a531-7385-4e85-9b8e-86532bdf40e9 Schlöltz - Schouwenaar 585 http://proxy.handle.net/10648/e7574c8b-43d0-45cf-aeb7-bfd153c510fb Schouwenaars - Schuurmans 586 http://proxy.handle.net/10648/1d9732aa-8009-429c-b6b3-9aeffbabae2c Schuylenburg - Sinkgraven 587 http://proxy.handle.net/10648/9f22df82-86bd-4138-ba78-d12d154c4b26 Sinnema - Smissen, van der 588 http://proxy.handle.net/10648/2f1d9afe-aa28-4097-8827-85e4a5e91c01 Smit - Soethout 589 http://proxy.handle.net/10648/f49ab9a6-2b47-4251-8cac-39d8cc256521 Soldt, van - Spoorenberg 590 http://proxy.handle.net/10648/9f9955a3-839e-42af-b599-1ecdf5c16ad2 Sportel - Steins 591 http://proxy.handle.net/10648/20950179-267a-4a50-9f71-6335e10cff28 Stek, van - Straks 592 http://proxy.handle.net/10648/ebb9b04b-dc64-40d6-903b-81f5702d4f73 Stralen - Swankhuizen 593 http://proxy.handle.net/10648/08db9be7-92e0-438c-af67-76bddd12363e Swart - Sijtsma 594 http://proxy.handle.net/10648/71b3c05d-f97f-44d9-9234-c0bcf87a413a Taal - Teurlings 595 http://proxy.handle.net/10648/9e2f1da3-575d-48b4-ba0a-909969127467 Teusink - Tjaalda 596 http://proxy.handle.net/10648/9f4bb1c4-c429-4fbf-9207-1ac6927aaaf5 Tjebbes - Tijssen 597 http://proxy.handle.net/10648/95c6486a-8b3e-4e35-afc1-cd7d0df6b525 Ubachs - Vankan 598 http://proxy.handle.net/10648/54ec6399-6dd4-4da2-8ee0-067e2d8c9d44 Varenhorst - Velden, van der 599 http://proxy.handle.net/10648/87f7494f-a109-4588-833e-a4f5782b64cb Velders - Vennix 600 http://proxy.handle.net/10648/d7577f33-a78b-418f-89a1-81a2684988a3 Venrooij - Verhoeven 601 http://proxy.handle.net/10648/8b3841b2-f229-41e2-bf5a-fc9d6884efb5 Verhulst - Verstappen 602 http://proxy.handle.net/10648/38bc45b0-7663-40b4-a69a-f6d9c1ac90a2 Versteeg - Vink 603 http://proxy.handle.net/10648/dc653231-685d-49c5-8c56-cafcaa027701 Vinke - Vliet, van 604 http://proxy.handle.net/10648/c2793a1d-352d-4a6d-bb2e-2e1d706071bf Vlietstra - Vorstman 605 http://proxy.handle.net/10648/64f25e7e-c7e2-4d29-9892-4a58966a03ce Vos - Vriens 606 http://proxy.handle.net/10648/96437cdb-2029-4510-9949-52b64f37b1e5 Vries, de - Vijverberg 607 http://proxy.handle.net/10648/a6f616d6-5852-4b7d-b71a-3217237cf34b Waal, van der - Wassenburg 608 http://proxy.handle.net/10648/203d8549-7aa4-4de4-bf1d-127692e6e421 Wassink - Weg, H. 609 http://proxy.handle.net/10648/c54f16cd-4e83-4836-bb58-3ea71f6ca303 Weg, H.G. - Wesselman 610 http://proxy.handle.net/10648/3cbc119e-81c1-48bd-8441-2b2f595bff2b Wessels - Westgeest 611 http://proxy.handle.net/10648/22b75fa3-e9af-45e1-8cc0-b3cca0e9c1d2 Westhoek - Wiesell 612 http://proxy.handle.net/10648/657cd7a2-b594-48ec-a31a-932f5f4a4357 Wietses - Winkelmolen 613 http://proxy.handle.net/10648/34f7727f-e589-4bba-bcef-1046ec1815e1 Winkels - Wolthuis 614 http://proxy.handle.net/10648/b82d4f4f-94f7-4cf7-923e-3ae6a1f882ca Woltil - Wijze, de 615 http://proxy.handle.net/10648/57538ba1-3576-492b-bc5b-f86d36f2d5a8 IJmeren, van - IJzerman, den 616 http://proxy.handle.net/10648/e231724b-4163-4317-aafa-84f0b36fdf4c Zaagman - Zoest, van 617 http://proxy.handle.net/10648/d8ce60c7-615b-4fef-acce-f91523811d08 Zoet - Zijta
618-624 Gerangschikt naar inschrijfnummer, circa 1953-1962 1 pak en 6 omslagen

Voor een alfabetisch naamregister op deze dossiers zie inv. nr. 301

618 http://proxy.handle.net/10648/abc47483-4275-4e2f-b4dd-8170ec846a5d Nrs.18969 - 19018 619 http://proxy.handle.net/10648/8d730936-e1ee-4b6d-9399-09a3bdc77c95 Nrs.19019 - 19068 620 http://proxy.handle.net/10648/dc8056e7-b75f-4f3f-862c-9bb96401ae81 Nrs.19069 - 19125 621 http://proxy.handle.net/10648/9f11d261-351d-4e92-964a-f389c8cdf7d3 Nrs.19128 - 19185 622 http://proxy.handle.net/10648/f87201cf-e37f-4f3d-abd1-c176be03e6ad Nrs 19186 - 19218 623 http://proxy.handle.net/10648/9f2f7817-c37c-4e48-a973-0d64794a7d62 Nrs 19219 - 19283 624 http://proxy.handle.net/10648/285d527c-2a46-4d79-8299-7ca624837261 Nrs 19284 - 19626 1 pak
625 - 626 Alfabetisch-lexicografisch gerangschikt en op inschrijfnummer, circa 1953-1962 2 omslagen 625 http://proxy.handle.net/10648/92230401-fc5f-4acc-b98a-27b54c819f7a Toekenning en afwijzing van het Oorlogsherinneringskruis, alsmede niet agedane dossiers 626 http://proxy.handle.net/10648/dab8c015-edf6-4786-9de3-fc051ac53a05 Toekenning en afwijzing van het Oorlogsherinneringskruis of het Mobilisatie-oorlogskruis 627 - 642 Certificaten van toekenning van het Oorlogsherinneringskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede, geretourneerd en niet uitgereikt vanwege onbekend adres, circa 1949-1953 627-637 Van militairen behorende tot de Prinses Irene Brigade en niet woonachtig in Nederland, circa 1951-1953 15 pakken en 1 omslag 627 http://proxy.handle.net/10648/24dc4a04-2c59-471f-8b38-b46d1deb1c11 Aa, vd - Boot 628 http://proxy.handle.net/10648/6ecad04e-9e09-4807-8997-f3e61a6c6b16 Booy - Cuperus 629 http://proxy.handle.net/10648/4b249611-34f0-4292-a113-064990b7708d Daalhuizen - Gelder, H. van 630 http://proxy.handle.net/10648/77255791-1bf4-4279-9362-ca8ccd274b6e Gelder, M.L. van - Isacson 631 http://proxy.handle.net/10648/3d1d5a9c-23e2-47bb-80e5-fc38eb8427a7 Jaarsma - Kroes 632 http://proxy.handle.net/10648/3465716d-e97e-4bef-80f8-d7b19e8f92a2 Lambrechtse - Mijdam 633 http://proxy.handle.net/10648/587f4bb5-f135-4de8-8d3b-d9130b7ca2fe Neef, de - Putten 634 http://proxy.handle.net/10648/3e240f37-6eb9-4250-92b2-cf3fb0f77ce0 Rapport - Simons 635 http://proxy.handle.net/10648/d848d54e-8ad7-4834-8a00-a347a29f9e7c Sinke - Troost 636 http://proxy.handle.net/10648/8a163ae3-0ed2-43b5-922e-8e2c6ce10baf Vaan - Vuren 637 http://proxy.handle.net/10648/55dc2384-173d-4400-bf8a-3504e7f2cb81 Waard - Zoon 638 http://proxy.handle.net/10648/dad276d5-8178-4b63-a512-c786b80289a1 Regiment Infanterie, 1946-1949 1 omslag 639-642 Van het Oorlogsherinneringskruis, 1951-1953 639 http://proxy.handle.net/10648/ee2c528f-fb91-4bf8-9f69-7861fdcd0374 Anthonisse - Bruyn, de 640 http://proxy.handle.net/10648/7438b84e-1002-42ec-9566-c0685d57ccec Castel - Huisman 641 http://proxy.handle.net/10648/37760490-2cca-4a67-814d-ed04fd4f4028 Jacobsen - Prins 642 http://proxy.handle.net/10648/3851eb51-00e3-449d-a88f-73bd8ec6cc68 Putten, van - Zwart 643 http://proxy.handle.net/10648/464703dc-68ce-4367-8492-78a189cee13c Correspondentie met de Rijksidentificatiedienst en Bureau Nationale Veiligheid inzake de politieke betrouwbaarheid en het gedrag van personen, 1947-1948 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

644 - 650 Correspondentie met burgemeesters, garnizoenscommandanten en nabestaanden van in de oorlog gesneuvelde of aan hun verwondingen overleden militairen, 1949-1953 7 omslagen 644-650 Inzake de uitreiking van het Oorlogherinneringskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede, 1949-1952 644 http://proxy.handle.net/10648/b61cefd5-e098-4bb0-9577-6b6c36c966aa Gemeenten A - H 645 http://proxy.handle.net/10648/815495d0-2f3d-441c-bd6b-f33f8fcccbab H vervolg - Z 646 http://proxy.handle.net/10648/eb860b36-502c-4218-9cdc-bfefc702bafb A - Z 647 http://proxy.handle.net/10648/0e18a8d5-eb9d-46e2-89fc-344de6d88965 Postume uitreiking 648-650 Inzake de uitreiking van oorkonden aan nabestaanden van in de oorlog gesneuvelde of aan hun verwondingen overleden militairen, 1952-1953 648-649 Met burgemeesters, garnizoenscommandanten.

Geordend op woonplaats/garnizoen.

648 http://proxy.handle.net/10648/c3e7fb01-672e-4b8d-976a-62f5cbb3b8fd A-L 649 http://proxy.handle.net/10648/871340f8-1d20-4d72-a113-7c7dc2a1ff16 M-Z
650 http://proxy.handle.net/10648/29add7e3-9f0e-4058-8319-cbd56edcd5e2 Aan nabestaanden.
651 http://proxy.handle.net/10648/a34b4c18-b61b-4557-bb30-3a729dbb8a89 Ingekomen circulaires van de Afdeling Centrale Registratie inzake overzichten van naar Korea vertrokken militairen, 1950-1951, 1953-1954 1 omslag 652-653 Minuten van uitgaande stukken, 1950-1952 2 omslagen 652 http://proxy.handle.net/10648/7e9b3e76-6c83-42c0-88cf-16fbb0f5c323 1950 mei – nov. 653 http://proxy.handle.net/10648/5be5d414-8f65-4dfb-b9e5-74dd6b80c9bf 1950 dec. - 1952 654-655 Correspondentie met militaire instanties inzake de toekenning van militaire onderscheidingen, 1950-1955 2 omslagen 654 http://proxy.handle.net/10648/59f4f70f-7d91-4e5e-bcf2-b176f493ad27 Gerangschikt op naam van functionaris of instantie, A-L. 655 http://proxy.handle.net/10648/f946313f-25f6-477b-aa38-a25e4d1ab617 M-Z 656-661 Register houdende persoonsgegevens van nabestaanden van overleden militairen, gerangschikt naar woonplaats, circa 1951 6 omslagen 656 http://proxy.handle.net/10648/d562e359-b123-4a9c-95d0-f916a810cf30 Gemeenten A-B 657 http://proxy.handle.net/10648/30859a59-4126-4a30-845f-07f0b64f0c9d C-F 658 http://proxy.handle.net/10648/d9b21c19-87c8-4f3d-af43-b7e2100bc8f1 G-I 659 http://proxy.handle.net/10648/15040519-c1d5-45b2-90e5-86ceb9a9854d L-O 660 http://proxy.handle.net/10648/74546245-8b88-4c60-9110-865746795239 P-T 661 http://proxy.handle.net/10648/003483c1-387a-4e63-90d8-8282ee14c816 U-Z 662 http://proxy.handle.net/10648/f7d1106a-0bbb-4b21-9957-127aa2907ca5 Stukken betreffende het toekennen van onderscheidingen aan militairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea, 1951, 1953 1 omslag 663 http://proxy.handle.net/10648/028e9485-4141-4442-8195-612e6cf2ec07 Ingekomen circulaires inzake gesneuvelde, overleden, vermiste, ernstig gewonde en zieke militairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea, 1951-1953 1 pak 664-667 Ingekomen circulaires inzake gerepatrieerde militairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties in Korea alsmede specificaties van aan hen uitgereikte eretekenen, 1951-1957 1 omslag en 3 pakken 664 http://proxy.handle.net/10648/a8aa6ac2-e4a3-4615-8891-e08a93fe098e 1951 1 omslag 665 http://proxy.handle.net/10648/0069cbb3-a0d6-4560-a86e-bb2938fc2dbf 1952 666 http://proxy.handle.net/10648/67baa6a8-70f3-46fe-bb8e-5bb8e2ee27f2 1953 667 http://proxy.handle.net/10648/1ec1339b-3521-4ac3-90c1-968447ef03d7 1954-1957 668 http://proxy.handle.net/10648/70e7aa5f-976d-4640-8990-a870f5a6887a Ingekomen en minuten van uitgaande gerubriceerde correspondentie bij Bureau Onderscheidingen of inzake onderscheidingen, 1952-1953 1 omslag

Voor de bijbehorende agenda, zie inv. nr. 278.

669-671 Correspondentie met de afdelingen bevolking van diverse gemeentesecretarieën inzake verzoeken om inlichtingen van adresgegevens, 1953-1957 3 omslagen 669 http://proxy.handle.net/10648/2f168313-944a-43e8-8b0a-7bf7324ebf24 A-G 670 http://proxy.handle.net/10648/94253ba3-2d91-42f0-8ef8-0a88cac164a9 H-L 671 http://proxy.handle.net/10648/f695db78-f4be-4a64-af92-4bafeec6a882 A-Z 672-839 Verbalen, minuten van besluiten en uitgaande stukken met daarbij opgelegde ingekomen stukken, alsmede voor kennisgeving aangenomen ingekomen stukken inzake het instellen, wijzigen en toekennen van koninklijke en niet koninklijke onderscheidingen, eretekenen en medailles, 1955-1980 166 pakken en 3 omslagen 672 http://proxy.handle.net/10648/13e1463b-74bd-4fe3-bec7-58b6ad2051e7 Nrs. P 19 – P 314

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

673 http://proxy.handle.net/10648/b9e3ac32-a36f-4989-bdf2-09b25fff3ed4 Nrs. P 350/ K – P 350 / 1 U

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

674 http://proxy.handle.net/10648/153ac38a-7ec9-454c-a4f2-241631436b73 Nr. P 350/ 1 W

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

675 http://proxy.handle.net/10648/317116ab-39ba-4ff8-a5fa-dd38750cd2cf Nr. P 350/ 1 X

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

676 http://proxy.handle.net/10648/9d05e5d0-5339-4826-9f4a-9f9723310b3d Nrs. P 367 – 520/ 1 G

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

677 http://proxy.handle.net/10648/2322552e-1d31-43a8-935d-b463d6cebe29 Nrs. P 520/ 1 P – P 520/ 1 Q

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

678 http://proxy.handle.net/10648/752ed0e4-6e4d-4e12-92c4-15c2fcff9980 Nrs. P 520/ 1 R – P 685

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

679 http://proxy.handle.net/10648/2c2b504b-077c-4b12-b95c-3d1705c6fa11 Nrs. P 25.028 – P 25.514

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

680 http://proxy.handle.net/10648/872df115-e5ef-44e4-b978-896c1cd667db Nrs. P 25.520 – P 26.963

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

681 http://proxy.handle.net/10648/ba2785bd-489e-444a-8272-18bb31689f01 Nrs. P 50.002/ A – P 51.478/ C

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

682 http://proxy.handle.net/10648/1be6dabd-c253-4e54-9620-694bbee04545 Nr. P 51.478/ H

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

683 http://proxy.handle.net/10648/375ee585-2a85-4bdc-92e0-a22805e949c8 Nrs. P 51.485 – P 51.992

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

684 http://proxy.handle.net/10648/a1add373-a8bd-4982-89ca-d380b337a42e Nr. P 52.294

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

685 http://proxy.handle.net/10648/8ad2c68c-824e-4acb-baff-a99aa8120e97 Nrs. P 52.719 – P 53.761

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

686 http://proxy.handle.net/10648/bdad007d-daa9-44b4-8404-a1e13211c0d1 Nrs. P 53.999 – 56.433

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

687 http://proxy.handle.net/10648/758dfc00-a49d-479a-9eb5-895a74c96240 Nrs. P 100.019 – P 102.689

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

688 http://proxy.handle.net/10648/5e3332db-6568-43b9-8ee3-550ec3c357c2 Nrs. P 103.221 – P 109.052

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

689 http://proxy.handle.net/10648/b936c254-7743-4639-bb17-3e510f7cce04 Nrs. P 111.046/ B – P 111.046/ R

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

690 http://proxy.handle.net/10648/08ec4598-60ec-43d6-8137-ee88924a4b0a Nrs. P 111.046/ S – P 111.046/ 1 B

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

691 http://proxy.handle.net/10648/a864f4e4-d9d6-4f4b-acbf-e7e8a4c8653b Nrs. P 114.050 1957 sep. 18 – P 114.050 1958 feb. 25

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

692 http://proxy.handle.net/10648/2d9fd909-dddc-400b-a25b-824d32d7f674 Nrs. P 114.050 1958 feb. 28 – P 114.050 1958 mei 03

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

693 http://proxy.handle.net/10648/c4f71e69-b436-4d61-bda4-601e4a4fa21a "Nrs. P 114.050 1958 juni 10 – 1958 aug. 25, Nrs. P 114.052 – P 114.140/ S"

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

694 http://proxy.handle.net/10648/52d46f3e-2ec0-4fbb-91a4-6f800ac5dea7 Nrs. P 114.190 1958 sep. 13 - P 114.190 1959 mei 11

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

695 http://proxy.handle.net/10648/11bb0403-f2e7-446f-9ac2-484d5e37d01e Nr. P 114.190 toekenningen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

696 http://proxy.handle.net/10648/a22248f3-b9a0-4b46-b230-2a2d75039010 Nr. P 114.190 afwijzingen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

697 http://proxy.handle.net/10648/606d3fb7-4a2d-43ac-8b75-4befd83b4398 Nrs. P 114.193 – P 117.413

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

698 http://proxy.handle.net/10648/3e388f39-bf6a-4a1e-8030-68de0e87cf6b Nrs. P 117.720 – P 117.720/ 1 G + toekenningen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

699 http://proxy.handle.net/10648/3105600a-2aba-40f8-a428-39aa338946c7 Nr. P 117.720 afwijzingen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

700 http://proxy.handle.net/10648/08e9cb54-74b2-4fc3-9da3-fbf84609f63a Nrs. P 118.081 – P 119.777/ Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

701 http://proxy.handle.net/10648/c3efc91b-772f-4fda-8f22-dc142a4a5044 Nr. P 119.777 toekenningen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

702 http://proxy.handle.net/10648/dd06d384-1019-484c-af3a-481e5f7fc0b5 Nr. P 119.777 afwijzingen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

703 http://proxy.handle.net/10648/2b63c2e5-c91b-4ca6-a003-eba07d355acf Nrs. P 119.976 – P 121.580/ S

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

704 http://proxy.handle.net/10648/4d42099b-847e-4791-a921-147e0b4630a5 Nr. P 121.580 toekenningen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

705 http://proxy.handle.net/10648/298bc187-ce33-4903-bf0f-d91da8b6f7b3 Nr. P 121.580 afwijzingen A – L

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

706 http://proxy.handle.net/10648/bf070063-ecca-4c47-9e7d-f06b51c40807 Nr. P 121.580 afwijzingen M – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

707 http://proxy.handle.net/10648/bf434967-637c-435b-9b4e-837cc5a09310 Nrs. P 121.651 – P 122.894/ 9 B

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

708 http://proxy.handle.net/10648/40d23c41-629f-45d7-a2c6-23a9c445c097 Nrs. P 122.894/ 9 H – P 122.894/ 9 Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

709 http://proxy.handle.net/10648/b6ceab65-609b-40dd-b20f-6e3547d764bf Nrs. P 122.894/ 10 H – P 122.894/ 11 IJ 1963 01-03

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

710 http://proxy.handle.net/10648/7a2f1d8d-34c4-4881-9f25-f5a3b42262f6 Nrs. P 122.894/ 11 IJ 1963 apr. 02 – P 122.894/ 11 IJ 1963 apr. 03

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

711 http://proxy.handle.net/10648/db6223e1-42aa-4a1c-80d9-534aa16e4a06 Nrs. P 122.894/ 11 IJ 1963 apr. 05 – P 122.894/ 11 IJ 1963 apr. 29

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

712 http://proxy.handle.net/10648/ba6d4e37-19c4-4502-a97f-fae73f252f19 Nrs. P 122.894/ 11 IJ 1963 mei 03 – P 122.894/ 11 IJ 1963 juli 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

713 http://proxy.handle.net/10648/5fce8ceb-32de-4be4-b404-02381b07c0df Nrs. P 122.894/ 11 IJ 1963 juli 18 – P 122.894/ 12 N

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

714 http://proxy.handle.net/10648/73525466-8f8b-4a56-aa4f-97e038646b65 Nrs. P 122.894/ 12 T - P 122.894/ 19 W

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

715 http://proxy.handle.net/10648/5352b305-9c0f-418b-be51-d1fd65241474 Nrs. P 122.894/ 20 H - P 122.894/ 22 W

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

716 http://proxy.handle.net/10648/57fa8f34-fa01-4782-8be1-631770949439 Nrs. P 122.894/ 23 A - P 122.894/ 25 O

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

717 http://proxy.handle.net/10648/a7f42939-afb0-4ea1-b38f-73b2f67c4b60 Nrs. P 122.894/ 25 Q – P 122.894/ 26 B

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

718 http://proxy.handle.net/10648/99807f70-c145-4549-9292-2b70c56243cf Nrs. P 122.955 – P 122.955/ X

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

719 http://proxy.handle.net/10648/2bc951dc-c1fd-479d-b851-a6434d9a942d Nr. P 122.955 toekenningen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

720 http://proxy.handle.net/10648/e43b3ece-c345-410d-98ff-18c4900ba022 Nr. P 122.955 afwijzingen A – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

721 http://proxy.handle.net/10648/b303c5b7-ba2d-461d-a378-66684ec80f50 Nrs. P 124.436 - P 124.630/ O met bijlagen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

722 http://proxy.handle.net/10648/eda76aec-11a4-4782-be24-ef0b51c11774 Nrs. P 124.630/ P – P 124.630/ S

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

723 http://proxy.handle.net/10648/45ba9f0a-0b78-4be2-8c90-a2909c9ad29c Nr. P 124.630 toekenningen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

724 http://proxy.handle.net/10648/81e94495-a05c-4d22-a1d6-7f63f640487c Nr. P 124.630 afwijzingen A – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

725 http://proxy.handle.net/10648/d51c09a2-47ae-4864-b9dc-d7b03b2712ae Nrs. P 124.957 – 126.103 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

726 http://proxy.handle.net/10648/9df94723-888e-496f-ac05-5b1612ce5e26 Nrs. P 126.326 – P 126.326/ 2 E

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

727 http://proxy.handle.net/10648/8f4c4d79-40b8-4062-a788-494bc88b50af Nr. P 126.326 bijlagen behorende bij Retro Acta, N, IJ, Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

728 http://proxy.handle.net/10648/2f7fd6f0-8026-4d09-9adb-3d2052d1e2e4 Nr. P 126.326 toekenningen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

729 http://proxy.handle.net/10648/29759a8d-428f-4f70-a6a9-0baa6a9c4620 Nr. P 126.326 afwijzingen A – L

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

730 http://proxy.handle.net/10648/02018aff-78de-4429-bbcb-08f06ebbe9a9 Nr. P 126.326 afwijzingen M – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

731 http://proxy.handle.net/10648/47ccb3a3-5490-49b6-abca-c4a4bef28ff1 Nrs. P 126.500/ A - P 127.913/ 1 D

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

732 http://proxy.handle.net/10648/25a3340b-4416-45d6-be99-8a77f4497564 Nrs. P 127.913/ 1 E – P 127.913/ 1 L

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

733 http://proxy.handle.net/10648/2a0c4867-7e54-44ec-aa94-7a2ef6b0f59e Nr. P 127.913 toekenningen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

734 http://proxy.handle.net/10648/74316f10-dbfd-45ff-8238-7a3b300b08e9 Nr. P 127.913 afwijzingen A – J

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

735 http://proxy.handle.net/10648/4228bf89-294e-452b-beae-a9e00361c6bf Nr. P 127.913 afwijzingen K – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

736 http://proxy.handle.net/10648/9d63c7c8-9c1f-4e93-b633-af96262f6dde Nr. P 129.176 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

737 http://proxy.handle.net/10648/8610271f-f338-48a0-9825-e24b581931b7 Nrs. P 130.098/ D – P 130.098/ 1 R

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

738 http://proxy.handle.net/10648/62606058-366f-4c81-9439-80da1a5611b9 Nrs. P 130.098/ 1 S – P 130.098/ 1 Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

739 http://proxy.handle.net/10648/a6baa677-9b20-4b9c-9537-ae58ae62d455 Nr. P 130.098 toekenningen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

740 http://proxy.handle.net/10648/d507a396-6b2b-4c38-95b8-b6a4b7df876b Nr. P 130.098 bijlagen A – L

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

741 http://proxy.handle.net/10648/7e380a45-c0b4-4d1c-9c28-a601a8db6849 Nr. P 130.098 bijlagen M – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

742 http://proxy.handle.net/10648/5af25960-0676-45de-9076-2544b53ace85 Nrs. P 130.387 – P 130.387/ 2 B

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

743 http://proxy.handle.net/10648/9bb1cefc-c9e1-4c83-9c3c-96e80a41d222 Nrs. P 130.682/ A – P 130.701/ D

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

744 http://proxy.handle.net/10648/97ab141d-a01e-4aa8-a7a1-ec0fa204647d Nrs. P 131.072 – P 131.372

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

745 http://proxy.handle.net/10648/6026cc78-4fad-437a-b5fe-47f90e06f477 Nrs. P 131.425 – P 131.425/ 1 N

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

746 http://proxy.handle.net/10648/303ba952-63d0-431d-85a1-865753c479c9 Nrs. P 131.425/ 1 O – P 132.230

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

747 http://proxy.handle.net/10648/8ea10930-ee8e-464d-87f8-5cf25b1674df Nrs. P 132.766/ B – P 132.766/ 1 G

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

748 http://proxy.handle.net/10648/4eaddce4-f531-444c-9c9a-365a6c47220f Nr. P 132.766 toekenningen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

749 http://proxy.handle.net/10648/6fcd09db-978f-49c1-8f15-10cd2efe2839 Nr. P 132.766 afwijzingen A – H

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

750 http://proxy.handle.net/10648/262ff0ce-0fc1-4511-a817-608d19cd24bf Nr. P 132.766 afwijzingen L – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

751 http://proxy.handle.net/10648/e0028146-993f-49ca-b984-bca1e89f0efd Nrs. P 133.102 – P 133.714/ Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

752 http://proxy.handle.net/10648/ef40caae-6b94-4ba8-9b2b-3d0b492bca07 Nrs. P 133.714/ 1 A – P 133.714/ 1 Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

753 http://proxy.handle.net/10648/d0bd81b1-d37d-4a3c-8498-f96ac3fb0666 Nrs. P 133.714/ 2 A – P 133.714/ 2 B

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

754 http://proxy.handle.net/10648/48cbbbcf-a662-4839-b921-7a2a02003f12 Nr. P 133.714 toekenningen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

755 http://proxy.handle.net/10648/50a7a295-01f3-456e-91cf-234fa76f4933 Nr. P 133.714 afwijzingen A – K

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

756 http://proxy.handle.net/10648/cc457ce4-0f07-470b-99c7-7e16bcc99c50 Nr. P 133.714 afwijzingen L – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

757 http://proxy.handle.net/10648/a23e81ea-1576-4cb2-8449-e367d0ca3f55 Nrs. P 134.207/ D – P 134.207/ 5 J

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

758 http://proxy.handle.net/10648/c8da6c9d-db38-4f8c-8224-1d5092487dc1 Nrs. P 134.207/ 5 K – P 134.246/ R

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

759 http://proxy.handle.net/10648/04e61c2f-a8fc-43d6-a6e4-a9613fa2a511 Nrs. P 134.246/ U – P 134.326/ O

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

760 http://proxy.handle.net/10648/1dd4a25d-4b2c-4d5a-a2d6-9a3c44658dcc Nrs. P 134.405 – P 134.405/ 1 U

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

761 http://proxy.handle.net/10648/e61760a2-f9c4-47c6-91b8-9ff7c7fe3556 Nrs. P 134.405/ 1 V – P 134.405/ 1 W

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

762 http://proxy.handle.net/10648/bf9de121-ef99-466e-8c3d-bdf57d221919 Nr. P 134.405 bijlage A

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

763 http://proxy.handle.net/10648/ee4872d0-96b4-41a8-abb6-d485c7d2db14 Nr. P 134.405 bijlage B

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

764 http://proxy.handle.net/10648/4a4e3716-c3a7-4686-bd3e-2f8a1b2511e7 Nrs. P 134.774 - P 134.774/ IJ

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

765 http://proxy.handle.net/10648/45695010-5bf6-438a-85af-b9ba724b4143 Nrs. P 134.774/ 1 A – P 134.774/ 1 F

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

766 http://proxy.handle.net/10648/9fe0a47a-a62f-45b2-a1ba-aa067d31af1e Nr. P 134.774 toekenningen A – K

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

767 http://proxy.handle.net/10648/b837212a-374c-4ae9-9af9-b531d10b240f Nr. P 134.774 toekenningen L – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

768 http://proxy.handle.net/10648/7bc51b17-4569-4505-b828-7135442cfff3 Nr. P 134.774 afwijzingen A – K

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

769 http://proxy.handle.net/10648/88e81e83-26a2-4a22-a539-ce61d9e2eba9 Nr. P 134.774 afwijzingen L – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

770 http://proxy.handle.net/10648/2e22a7cc-30fe-40f6-aba9-bbfbd7686e8e Nrs. P 134.807 – P 135.037/ O

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

771 http://proxy.handle.net/10648/ea623979-dfbf-4be2-83f6-958afab79664 Nrs. P 135.037/ P – P 135.037/ R

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

772 http://proxy.handle.net/10648/531376b1-1c52-4f68-828e-61efad66fd92 Nrs. P 135.037/ S – P 135.037/ Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

773 http://proxy.handle.net/10648/d9307a1e-fdd3-41f4-9466-6e8029c8a9ef Nr. P 135.037 toekenningen deel I

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

774 http://proxy.handle.net/10648/542b8570-89b6-43fe-8144-e8946f98d91b Nr. P 135.037 toekenningen deel II

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

775 http://proxy.handle.net/10648/8e11ef3e-ab9a-4a6b-97b1-80ce12371857 Nr. P 135.037 toekenningen deel III

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

776 http://proxy.handle.net/10648/729ea3b2-2f8b-4db8-905f-bb70eefcacb7 Nr. P 135.037 afwijzingen deel I

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

777 http://proxy.handle.net/10648/92955d06-9210-4ee2-a4fa-c9b42f2b8e77 Nr. P 135.037 afwijzingen deel II

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

778 http://proxy.handle.net/10648/ced46521-25ac-4d74-bb33-07c622af9b7b Nrs. P 135.038 – P 135.038/ X

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

779 http://proxy.handle.net/10648/85105f3f-2e25-40da-8a8f-6a7498e54846 Nrs. P 135.038/ 1 A – P 135.038/ 1 Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

780 http://proxy.handle.net/10648/509c4fff-19c8-46fb-9481-080f9a662f8e Nrs. P 135.038/ 3 C – P 135.211/ G

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

781 http://proxy.handle.net/10648/65cfd63a-b204-4880-b402-70828103e7f2 Nrs. P 135.211/ H – P 135.211/ U

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

782 http://proxy.handle.net/10648/33c33243-057e-4837-8542-b8a62d62f5ea Nrs. P 135.211/ V – P 135.211/ Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

783 http://proxy.handle.net/10648/b24d0dac-1722-4b9f-bee6-78beb55a3906 Nrs. P 135.211/ 1 B – P 135.211/ 1 E

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

784 http://proxy.handle.net/10648/45f12c7f-8b35-4702-9a0a-fec3864d7a64 Nr. P 135.211 toekenningen A – G

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

785 http://proxy.handle.net/10648/4aabf43b-4f38-47ca-acd4-448f000db9e3 Nr. P 135.211 toekenningen H – O

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

786 http://proxy.handle.net/10648/48e46a0b-1103-4907-b4d4-4e6a7f06c046 Nr. P 135.211 toekenningen P – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

787 http://proxy.handle.net/10648/e7f43538-8230-4019-bbe3-ffd5efee2732 Nr. P 135.211 afwijzingen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

788 http://proxy.handle.net/10648/28f3f170-ebfc-4f39-880f-bdae76c5a466 Nrs. P 135.251 – P 135.407/ K

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

789 http://proxy.handle.net/10648/c0472ccf-0d69-44a2-a444-6a39ec1d01af Nrs. P 135.407/ L – P 135.407/ V

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

790 http://proxy.handle.net/10648/ee18c65b-73b4-4c72-8651-2d533c2efc31 Nrs. P 135.407/ W – P 135.407/ 1 B

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

791 http://proxy.handle.net/10648/fe52a265-4778-4f9d-9779-1f16ee880a1b Nr. P 135.407 ambtsberichten

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

792 http://proxy.handle.net/10648/2f426ed3-a40a-4d7d-a44f-b8f4c9a2a8e5 Nr. P 135.407 toekenningen burgers

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

793 http://proxy.handle.net/10648/c40b5a4e-a69c-4138-951d-5b4560b3a4d2 Nr. P 135.407 toekenningen militairen

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

794 http://proxy.handle.net/10648/133fa766-32e9-483c-812c-cee2f0de78a4 Nr. P 135.407 afwijzingen militairen A – L

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

795 http://proxy.handle.net/10648/72335c38-1363-45a2-8c53-4b91ccdf6e6d Nr. P 135.407 afwijzingen militairen K – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

796 http://proxy.handle.net/10648/7ea0acf4-1326-455b-bdda-c56d27be83f2 Nr. P 135.407 afwijzingen burgers

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

797 http://proxy.handle.net/10648/c1bbb0ea-1cde-4b5a-bdb8-5526e86b6e5f Nrs. P 135.531 – P 135.531/ P

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

798 http://proxy.handle.net/10648/f2bb0650-1607-425f-b7fc-86a1dedbc5be Nrs. P 135.531/ Q – P 135.531/ W

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

799 http://proxy.handle.net/10648/a7e84679-875c-4f36-9669-5b3d2623cc2b Nrs. P 135.531/ X – P 135.531/ 1 C

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

800 http://proxy.handle.net/10648/ca902ffd-9914-494b-a1a7-32881921cd93 Nr. P 135.531 toekenningen A – K

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

801 http://proxy.handle.net/10648/004774e7-483d-430f-87a9-cf337b2e67b3 Nr. P 135.531 toekenningen L – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

802 http://proxy.handle.net/10648/c1e027d3-2a79-45d0-94fe-6d35c355d3d1 Nr. P 135.531 afwijzingen A – J

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

803 http://proxy.handle.net/10648/fd6c4742-927f-4992-b8d1-b37f1a6dba41 Nr. P 135.531 afwijzingen K – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

804 http://proxy.handle.net/10648/e7e21a00-9c3e-4fb4-bd7f-758ba1e29d86 Nr. P 135.531 afwijzingen bijlage KLu

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

805 http://proxy.handle.net/10648/4bd15082-4e6f-4c9b-a6e3-bda3d62f9fc0 Nr. P 135.531 afwijzingen burgers

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

806 http://proxy.handle.net/10648/556c9bb8-6c37-4988-87ec-78626ce85855 Nr. P 135.731 afwijzingen A – G

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

807 http://proxy.handle.net/10648/409e1d70-0cd5-4f5d-80b8-d177118defb5 Nr. P 135.731 afwijzingen H – L

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

808 http://proxy.handle.net/10648/b0606656-a32d-4c48-b937-beb4457f75cd Nr. P 135.731 afwijzingen M – R

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

809 http://proxy.handle.net/10648/a1daeb6b-7c0e-4fd3-ba69-a5147b4d1e41 Nr. P 135.731 afwijzingen S – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

810 http://proxy.handle.net/10648/60710f9c-24dd-4ee5-9d8a-53175394c955 Nr. P 135.731 afwijzingen bijlage KLu

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

811 http://proxy.handle.net/10648/72b26a1e-f5d3-428b-bb2d-bde43f17c874 Nr. P 135.731 afwijzingen burgers

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

812 http://proxy.handle.net/10648/df78ffe0-c022-42ec-8295-8a8c91787fd4 Nrs. P 135.751 – P 135.751/ W

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

813 http://proxy.handle.net/10648/e40eee0d-4c75-4b71-9c01-547573053df1 Nrs. P 135.751/ X – P 135.751/ 1 O

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

814 http://proxy.handle.net/10648/71951a51-c0cb-4bb4-bcf6-9d045bdf807a Nrs. P 135.751/ 1 P – P 135.751 1 V

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

815 http://proxy.handle.net/10648/8fca5239-7875-4c26-aef8-3b5aaa9831b3 Nr. P 135.751 toekenningen A – G

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

816 http://proxy.handle.net/10648/591b99e9-b7a7-4f97-8a0b-5e8a8f40b427 Nr. P 135.751 toekenningen H – P

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

817 http://proxy.handle.net/10648/2372c3ff-b37c-44fb-8e94-80ef82fbb382 Nr. P 135.751 toekenningen Q – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

818 http://proxy.handle.net/10648/8d82b1d6-7d01-40b4-b505-fe0d46b6699c Nrs. P 135.951 – P 135.951/ J

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

819 http://proxy.handle.net/10648/a994e769-307a-44f0-b8cf-7cba90d699ee Nrs. P 135.951/ K – P 135.951/ S

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

820 http://proxy.handle.net/10648/98dd5d92-f19e-468c-b78e-49cbb2d41b72 Nrs. P 135.951/ T – P 135.951/ 1 B

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

821 http://proxy.handle.net/10648/ef5871be-0a9a-4ca8-a914-f318aedc41f7 Nrs. P 135.951/ 1 C – P 135.951/ 1 E

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

822 http://proxy.handle.net/10648/188fbd8d-81bc-45b3-86d4-06c652857b8a Nr. P 135.951 toekenningen A – K

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

823 http://proxy.handle.net/10648/4cf8948e-c2f9-4765-bea8-4d388d8c1439 Nr. P 135.951 toekenningen L – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

824 http://proxy.handle.net/10648/49bf0dba-894e-4bd7-8ba1-27451b3b4268 Nr. P 135.951 afwijzingen A – E

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

825 http://proxy.handle.net/10648/5f36e2cf-f088-4632-b592-f82105177f1c Nr. P 135.951 afwijzingen F – K

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

826 http://proxy.handle.net/10648/399899c1-e739-46f0-8480-c64c23404493 Nr. P 135.951 afwijzingen L – R

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

827 http://proxy.handle.net/10648/8b3bda45-9ef5-4fa8-bd33-215d34e91d01 Nr. P 135.951 afwijzingen S – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

828 http://proxy.handle.net/10648/2571b4fc-fb64-4a88-9167-4d9acdf08ee4 Nrs. P 136.051 – P 136.051/ R

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

829 http://proxy.handle.net/10648/4acbc31a-22e6-402d-bc37-607c0ab1f612 Nrs. P 136.051/ S – P 136.051/ 1 F

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

830 http://proxy.handle.net/10648/3eadde28-58c7-4161-986a-d0c1febd1a31 Nrs. P 136.051/ 1 G – P 136.051/ 1 K, BUO

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

831 http://proxy.handle.net/10648/62bce22f-b7da-4582-b7e9-53ff00461683 Nr. P 136.051 toekenningen A – M

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

832 http://proxy.handle.net/10648/25693fe9-a934-47b8-bf68-a16d5e0ebaa3 Nr. P 136.051 toekenningen N – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

833 http://proxy.handle.net/10648/3c673221-f74a-49cc-bdb6-5636c3db40ea Nr. P 136.051 afwijzingen A – L

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

834 http://proxy.handle.net/10648/809f08dd-aea1-4cd8-918f-cdeebcf887c5 Nr. P 136.051 afwijzingen M – Z

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

835 http://proxy.handle.net/10648/bf9024c7-5e59-4514-82d2-152fb63aa5f9 Nr. P 136.051 afwijzingen bijlage KLu

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

836 http://proxy.handle.net/10648/4e6a2517-4388-4bfe-a77e-2c616c169048 Nr. P 136.051 afwijzingen bijlage burgers

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

837 http://proxy.handle.net/10648/8e9e6b82-ac04-4d17-9ee0-e8332fd67211 Nr. P 136.051 bijlage ambtsberichten

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

838 http://proxy.handle.net/10648/c0e970c1-6f4c-4207-9691-c84018723809 Nr. P 136.242 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

839 http://proxy.handle.net/10648/88799c8e-068f-4d7d-9820-6d8b9bbbb6bc Nrs. P 501.156 – P 520.745, nrs.P 1.003.869 - P1.043.297

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2056

840 http://proxy.handle.net/10648/7cf0b00d-e1f3-4026-983f-7047e23c0108 Stukken betreffende retour ontvangen toekenningen van de Koreaanse Oorlogsmedaille, 1957-1958, 1995 1 omslag

De betreffende toekenning kan zijn geweigerd, verkeerd geadresseerd of betrokkene is overleden.

Serieel 841 http://proxy.handle.net/10648/c3e6a570-5b0f-4262-bf6a-b6fc9a41044b Staten houdende gegevens inzake de berekening van diensttijd in verband met de toekenning van het officierskruis, circa 1935-1940 1 katern 842 http://proxy.handle.net/10648/094c6136-e065-42db-9245-0539df53b875 Stukken betreffende de uitreiking van invasie fluitkoorden aan militairen behorende tot de Nederlandse Brigade Prinses Irene, 1945, 1949 1 omslag 843-845 Alfabetisch register houdende persoonlijke gegevens van militairen die het Ereteken voor Orde en Vrede postuum hebben ontvangen, circa 1945-1950 1 kaartsysteem

Deze onderscheiding werd uitgereikt voor werkelijke militaire dienst in voormalig Nederlands-Indië gedurende 1945-1949.

843 http://proxy.handle.net/10648/3e0495ad-18d1-454b-b230-77ec682d132e A - H 844 http://proxy.handle.net/10648/25f36fae-7d8b-4ebf-8d64-f6621d174781 I - R 845 http://proxy.handle.net/10648/bd17f23e-f8cf-4dda-8ddf-7524e2207d4e S - Z
846 http://proxy.handle.net/10648/1b5f90cd-1dad-4eb4-93b1-93b1450e9df5 Stukken betreffende de toekenning van de toekenning van Britse Campaign Medals aan Nederlandse strijdkrachten, 1945-1950, 1969-1972 1 omslag 847 http://proxy.handle.net/10648/40c2db4e-27eb-4423-b8b2-895b47e18686 Stukken betreffende de instelling, de omschrijving en toekenning van het Oorlogsherinneringskruis, 1945-1951 1 omslag 848 http://proxy.handle.net/10648/ed1da1b2-fee3-4a12-9aec-8ae80b528fd2 Stukken betreffende de toekenning van de Militaire Willemsorde aan 82e Airborne Division en het oranje fluitkoord aan leden van deze divisie en 101e Division, die hebben deelgenomen aan gevechtsacties, 1945-1982 1 pak

Met hierin diverse originele verbalen uit het archief van het Ministerie van Oorlog te Londen.

849-882 Alfabetisch register houdende persoonlijke gegevens van militairen die het Ereteken voor Orde en Vrede hebben ontvangen, circa 1945-1998 1 kaarsysteem

Voor postume verstrekking, zie inv. nrs. 843-845. Deze onderscheiding werd uitgereikt voor werkelijke militaire dienst in voormalig Nederlands-Indië gedurende 1945-1949.

849 http://proxy.handle.net/10648/e7560b15-eead-4b12-871e-97d624503665 A-Bakker 850 http://proxy.handle.net/10648/4819cb69-9180-411a-b6b1-427838a62c80 Bakkeren-Ber 851 http://proxy.handle.net/10648/b582323e-ecc6-42b5-a4c9-0902490d9bcc Bes-Booga 852 http://proxy.handle.net/10648/f6f66063-78ba-44be-a965-e1ab38451fcb Booge-Bri 853 http://proxy.handle.net/10648/0586ef25-cf6c-4af4-b6ef-8ac529fd04cb Bro-Canr 854 http://proxy.handle.net/10648/fbf5a703-1e38-4bcb-9206-5f6351118418 Cant-De 855 http://proxy.handle.net/10648/f25a14ed-de37-4a52-961c-438323676a38 Di-Dijkl 856 http://proxy.handle.net/10648/d8c3a9aa-492a-4554-87ac-9b1dc28b2846 Dijkm-Flan 857 http://proxy.handle.net/10648/2869c2f3-35c4-49b1-bdd2-0d3258f778df Flap-Goos 858 http://proxy.handle.net/10648/08120f01-7d0d-4049-aa52-a2f28f3f8391 Goot-Hat 859 http://proxy.handle.net/10648/fc0b9958-9aa3-4fbf-9651-232589e9c997 Hag-Hen 860 http://proxy.handle.net/10648/20121f81-6f55-4d66-b0cd-511faf1c0b73 Hep-Hoof 861 http://proxy.handle.net/10648/7a6ce78e-6458-4446-9d7b-30623eed959f Hoog-Jac 862 http://proxy.handle.net/10648/de527699-599a-41d5-b7da-4a5a0f52317d Jae-Kamm 863 http://proxy.handle.net/10648/5b98d2aa-c3ed-4990-992e-75f7748e072b Kamo-Kl 864 http://proxy.handle.net/10648/1a30e50f-cdc3-4342-ad0c-ad5407d83937 Kn-Krem 865 http://proxy.handle.net/10648/a4bd69c0-87d9-4f7b-bd0f-8249e64e1a71 Kren-Leef 866 http://proxy.handle.net/10648/6517bcd7-dd07-4dd5-aadf-bcd149f587ce Leeg-Lubs 867 http://proxy.handle.net/10648/316382c5-bdee-4995-b146-8af45019cfe7 Luc-Met 868 http://proxy.handle.net/10648/38cde4f0-8b0a-4c53-8342-b198bdb75035 Meu-Mul 869 http://proxy.handle.net/10648/17e13e86-e9b4-41bc-8f18-76cdf52fd705 Mun-Oom 870 http://proxy.handle.net/10648/483761cb-06dc-46dd-8a8f-f1556e5fcf91 Oon-Pe 871 http://proxy.handle.net/10648/26a04fc1-e84a-4dd3-b25f-bb6a7042b8ff Pf-Rav 872 http://proxy.handle.net/10648/501080a1-7571-40ce-b903-a6d9b4225aa2 Raw-Roz 873 http://proxy.handle.net/10648/ce71bfa8-f0b6-46c1-8aaf-098fd336add7 Ru-Schoen 874 http://proxy.handle.net/10648/1ade1041-f199-4882-931e-d8e541bd3910 Schoep-Smis 875 http://proxy.handle.net/10648/76b84825-e66c-4950-b36a-554d3d12c2fc Smit-Steinz 876 http://proxy.handle.net/10648/964cc1d6-7fac-4629-97c7-3c6b5b3c43c4 Stek-Th 877 http://proxy.handle.net/10648/1f3fa5b1-14e6-4b4d-8c80-4a3f03296fba Ti-Veen 878 http://proxy.handle.net/10648/45848c47-029c-40f0-9ea5-c4c9a6e83165 Veer-Vertr 879 http://proxy.handle.net/10648/69ff9b11-c2b8-4adf-8a29-36e914a25db1 Verv-Vrien 880 http://proxy.handle.net/10648/c8608709-269c-4cd4-a2a0-7ebd72c57b43 Vries-Werf 881 http://proxy.handle.net/10648/7e39688e-7643-4ef8-8922-ad0e7e12230d Weri-Wolh 882 http://proxy.handle.net/10648/cc3dc6ed-5493-4dbe-bcc4-52989fdd56cf Wolk-Z
883 http://proxy.handle.net/10648/b1184984-db15-405c-812a-7a70117559c3 Stukken betreffende de instelling van een onderscheidingsteken voor personeel van de Mijnopruimingsdienst, 1947-1950 1 omslag 884 http://proxy.handle.net/10648/625b20af-d44f-483c-a00c-3f0bd18bdf4d Stukken betreffende herzieningen van het decoratiebeleid en het decoratiestelsel, 1948, 1965-1979 1 omslag 885 http://proxy.handle.net/10648/fc68c643-34a3-468e-83bd-ce9c2a6b5cdf Stukken betreffende het decoratiebeleid, 1948-1958 1 omslag 886 http://proxy.handle.net/10648/30a7ac0a-bd23-4d9e-a7bd-659dd346efc6 Stukken betreffende richtlijnen inzake het uitvoeringsbeleid ten aanzien van het toekennen van het Oorlogsherinneringskruis en het Ereteken voor Orde en Vrede, 1948-1949 1 omslag 1156 http://proxy.handle.net/10648/346e8027-f315-4809-ae63-f52ce8cc7a6a Staten houdende gegevens van in Nederlands-Indië overleden militairen, circa 1949-1951 1 omslag 888 http://proxy.handle.net/10648/1ad63021-2dc5-4d11-9617-affb52f119a4 Stukken betreffende wijzigingen van het Reglement Militaire Willemsorde alsmede inzake afwijzende adviezen tot toekenning van een Militaire Willemsorde door het Kapittel, 1949-1951 1 omslag 1157 http://proxy.handle.net/10648/ecab1d51-f676-4b19-9738-f0cba189b441 Verslag houdende een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen in Rotterdam tijdens de oorlogsdagen in 1940 volgens gegevens uit het Stafwerk De strijd om Rotterdam, hoofddeel II, deel 4, in tweevoud, 1950 2 katernen 890 http://proxy.handle.net/10648/c159e014-1044-4fd8-93ca-f968e3dbb6ec Blanco exemplaren van voorbedrukte beschikkingen inzake het toekennen alsmede het machtigen tot het dragen van het Oorlogsherinneringskruis, circa 1950 2 stukken

Van elke beschikking zijn drie exemplaren aanwezig.

891 http://proxy.handle.net/10648/aaff3194-ab0e-4e0c-b8fc-9af292fe1609 Brief van de Commissie Militaire Onderscheidingen inzake een mogelijke herziening van de procedure voor de toekenning van beloningen voor heldhaftigheid, met bijlagen, 1950 1 stuk 892 http://proxy.handle.net/10648/3d349b8e-1063-4ede-9200-d4334a76a14b Voorbeelddossier, voorbeelden van de opmaak en redactie van uitgaande stukken ter afhandeling van adviezen van de commissie, 1950-1951 1 omslag 893 http://proxy.handle.net/10648/15f39c7b-6444-482d-b1ca-cb5f13ed2a1e Stukken betreffende opgaven van reeds uitgereikte dapperheidonder-scheidingen, circa 1950-1952 1 omslag 894 http://proxy.handle.net/10648/33514a79-2a1a-4dbe-8090-935f258cb0ad Staten houdende overzichtsgegevens inzake het aantal per gemeente uitgereikte Oorlogsherinneringskruisen en Kruisen voor Recht en Vrijheid, 1950-1952 1 omslag 895 http://proxy.handle.net/10648/e349b774-6dd8-4099-a8ec-074a792f4d4f Stukken betreffende het toekennen van buitenlandse onderscheidingen aan militairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties te Korea, 1950-1953 1 omslag 896-898 Alfabetisch register houdende gegevens inzake de toekenning van het Kruis voor Recht en Vrijheid met de gesp Korea, 1950-1954 1 kaartsysteem

Deze onderscheiding werd uitgereikt voor deelname aan krijgsverrichtingen met de strijdkrachten van de Verenigde Naties in Korea.

896 http://proxy.handle.net/10648/1bedc9fe-a818-4aa3-a7e0-62f9bcb0b298 A-H 897 http://proxy.handle.net/10648/df2307ce-c75d-4a50-a36c-ee21e22f4824 I-S 898 http://proxy.handle.net/10648/cb871da0-5bc3-4cc9-bf48-5f22df184ae8 T-Z, buitenlanders, gesneuvelden, gerepatrieerde, Surinaamse onderdanen
899 http://proxy.handle.net/10648/466d05ab-3f14-42a3-b262-cef99f2b1f06 Alfabetisch register houdende persoonlijke gegevens van militairen die het Ereteken Orde en Vrede met de gesp Korea hebben ontvangen, circa 1950-1954 1 katern 900 http://proxy.handle.net/10648/a88d59c7-aa49-42ad-ac2b-cb13027d959b Register houdende gegevens inzake de uitzending en repatriëring, van aantallen, data van vertrek- en terugkeer en wijze van vervoer, van detachementen naar Korea, circa 1950-1954 1 katern 901 http://proxy.handle.net/10648/6445f942-4b86-43a7-a694-a87c8fabd27f Stukken betreffende het uitreiken van oorkonden aan nabestaanden van slachtoffers van militairen of leden van het verzet die tussen 1940-1950 het leven verloren, 1951 1 omslag 902-903 Register houdende gegevens inzake toekenning van het Oorlogsherinneringskruis, met hierin verwijzingen naar het machtigingsnummer, circa 1951 2 delen

Deze onderscheiding werd toegekend voor militaire dienst, dan wel dienst bij koopvaardij, visserij of burgerluchtvaart, gedurende de oorlog 1940-1945 buiten bezet gebied

902 http://proxy.handle.net/10648/2fad6d43-4397-4a3e-9bc5-a485ab723ba7 Nummers 739-2904.

Met los inliggende archiefbescheiden.

903 http://proxy.handle.net/10648/a3bd5457-8f95-4080-bb55-fdea5655eec4 Nummers 2905-4116.
904 http://proxy.handle.net/10648/7e2c1418-fdeb-4380-8a6e-20d94d13858a Register houdende namen, uitgevoerde acties en verleende onderscheidingen aan agenten van diverse geheime diensten in de Tweede Wereldoorlog, 1951 1 band 905 http://proxy.handle.net/10648/af3377fd-f71b-44ad-9865-5ef57df12777 Staten houdende gegevens inzake ingekomen en nog te behandelen verschepingslijsten naar Indonesië, circa 1951 1 omslag 906 http://proxy.handle.net/10648/ef30eca9-8b95-4e70-b642-911ed589bd5f Stukken betreffende de afwikkeling en opheffing van de Commissie Militaire Onderscheidingen en de instelling en samenstelling van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen, 1951-1962 1 omslag 907 http://proxy.handle.net/10648/86bb5c4b-2170-4bdf-bff8-21f31953ea0e Stukken betreffende het toekennen van postume onderscheidingen en oorkonden aan buiten Nederland wonende nabestaanden van overleden militairen, 1952-1953 1 omslag 908 http://proxy.handle.net/10648/73ee6cbf-fd1f-47ec-93cc-b5666bd3427a Stukken betreffende de postume uitreiking van het Kruis van Verdienste en de Bronzen Leeuw aan nabestaanden, 1952-1964 1 omslag 1158 http://proxy.handle.net/10648/7118b713-4bb8-4d17-b954-298b03f33925 Oorkondes ter nagedachtenis aan overleden en gesneuvelde militairen van de Koninklijke Landmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog, welke niet zijn uitgereikt aan nabestaanden omdat deze niet konden worden opgespoord of omdat ze er geen prijs op stelden, circa 1953 1 omslag 910 http://proxy.handle.net/10648/385c55e9-294f-4111-84df-9c57eb2b6cf0 Stukken betreffende het toekennen van koninklijke medailles alsmede van de watersnoodmedaille ter gelegenheid van de hulpverlening bij de watersnoodramp in 1953, 1953, 1997 1 omslag 911 http://proxy.handle.net/10648/0a45dcd4-03a8-4045-a4df-445837276f4f Register houdende verantwoording van uitgereikte onderscheidingen, 1953-1954 1 katern 912-913 Stukken betreffende de programma’s en voordrachten voor buitenlandse onderscheidingen ter gelegenheid van staatsbezoeken, 1959 2 omslagen 912 http://proxy.handle.net/10648/1d1c06c2-1271-42a6-bf66-e92c1b488c37 Sjah van Iran aan Nederland, 1959 913 http://proxy.handle.net/10648/00af3efa-1a71-4367-bf0e-6189e3cbf7b9 Koning der Belgen aan Nederland, 1959 914 http://proxy.handle.net/10648/e1749e45-c449-469d-ae18-3260031f027f Stukken betreffende borstonderscheidingen parachutespringen, 1960, 1962, 1968, 1990 1 omslag 915 http://proxy.handle.net/10648/1de8de85-0fea-4726-8bd2-8d0b565cd0df Stukken betreffende het dragen op het uniform door militairen tewerkgesteld bij SHAPE, AFCENT, LANDCENT of AIRCENT van de SHAPE Identification Badge of de Central European Badge, 1960, 1963 1 omslag 916 http://proxy.handle.net/10648/2cbf5d66-2761-4fde-8831-c1494ea22275 Ingekomen circulaires inzake gerepatrieerde militairen uit Nieuw-Guinea, 1962-1963 1 pak 917-919 Stukken betreffende aanvragen, toekenning en uitreiking van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, 1962-1963, 1992-1994 2 pakken en 1 omslag 917 http://proxy.handle.net/10648/e4d953f0-889c-4999-b560-6b620c2afe78 Aanvraag en toekenning, 1962-1963 918 http://proxy.handle.net/10648/5bbc957a-48a5-4d89-b155-979a1d0ca6e8 UItreiking, 1962-1963 919 http://proxy.handle.net/10648/5f008825-32a7-400c-9271-eb3a488461ea Beleid inzake de toekenning, 1992-1994 1 omslag 920-925 Alfabetisch register houdende gegevens inzake de toekenning van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis, 1962-1968 1 kaartsysteem

Dit kruis werd uitgereikt aan diegenen die werkelijk in militaire dienst waren in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea gedurende de confrontatie aldaar.

920 http://proxy.handle.net/10648/a900a775-a3c3-42e4-9251-dac8bf9b0ad6 A-C 921 http://proxy.handle.net/10648/7337c0aa-2499-4e46-af32-fa285c9531c8 D-Hengst 922 http://proxy.handle.net/10648/631de43d-d11b-4213-852a-ef46ee1019f1 Henkel-K 923 http://proxy.handle.net/10648/f9719cd1-bc15-4ced-8a6d-71589bdb86bb L-P 924 http://proxy.handle.net/10648/3a964da0-2d75-4a8c-af3d-dbe947db7503 Q-U 925 http://proxy.handle.net/10648/f296a706-318d-4b50-8c38-132efa5bf10d V-Z
927 http://proxy.handle.net/10648/9c5dad62-c633-43fb-b9a9-0e17d776c0c0 Dossier inzake mogelijke opschriften in vaandels van regimenten welke in voormalig Nederlands-Indië hebben gestreden, 1963-1964 1 omslag 928 http://proxy.handle.net/10648/b3332641-27a8-41a6-9596-11e88cdc0aa3 Stukken betreffende commentaar van defensie op het rapport van de Commissie ter advisering van de regering inzake het decoratiebeleid, 1965 1 omslag 929 http://proxy.handle.net/10648/4a3b5439-55e0-4f36-bc9f-a8ef70cc6f3c Stukken betreffende de Huwelijksmedaille 1966, 1966 1 omslag 930 http://proxy.handle.net/10648/95a50f12-3933-46cd-8a46-84423d9b0ae1 Correspondentie inzake het oorlogsvrijwilligersembleem en de gewondenstreep, 1971 1 omslag 1159 http://proxy.handle.net/10648/bc77f800-a52b-4356-a34e-e667ebd1eaa7 Brief van de particulier secretaris van prins Bernhard aan de minister van Defensie inzake de instelling van de Stichting Orde van de Gouden Ark, alsmede het verzoek of militairen toestemming kunnen verkrijgen deze onderscheiding op het uniform te kunnen dragen, met bijlagen, 1972 1 stuk
6. ARCHIEF VAN HET KABINET LEGERCOMMANDANT IN NEDERLANDS-INDIË, 1945-1950

Zie ook inventaris 2.13.132, Ministerie van Defensie, collectie Archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938 – 1939) 1941 – 1957 (1960)

932 - 965 Alfabetisch register houdende commandantenverklaringen inzake het Ereteken Orde en Vrede, 1 kaartsysteem

Deze onderscheiding werd uitgereikt voor werkelijke militaire dienst in voormalig Nederlands-Indië gedurende 1945-1949

932 http://proxy.handle.net/10648/c34a9c70-3658-4d5b-8f71-aff296986c4a A-Bakker 933 http://proxy.handle.net/10648/cf4cbee1-5327-41e2-ac42-6d3ca7d8f10c Bakker-Berf 934 http://proxy.handle.net/10648/1c9d11c0-04f0-4b7f-9cce-268468576bbf Berg-Boer 935 http://proxy.handle.net/10648/e3a70648-16a7-401b-9a64-0647a72e3075 Boera-Bon 936 http://proxy.handle.net/10648/b2092373-bc6a-4c97-b12d-95fccc9ef335 Bov-Brux 937 http://proxy.handle.net/10648/2b9b8979-4432-4fad-bf69-af9880f0404a Bruy-C 938 http://proxy.handle.net/10648/9072dc79-4cc9-4977-b70c-173ec2367471 D-Dor 939 http://proxy.handle.net/10648/132fdab9-369e-4ace-92e9-e403ffb1504d Dos-El 940 http://proxy.handle.net/10648/b76215d9-16c5-45c5-9776-ee74950d6f34 Em-Gal 941 http://proxy.handle.net/10648/a1f6a398-98e7-43c2-8eeb-db2c8a586e5e Gam-Groenen 942 http://proxy.handle.net/10648/f8494264-55c2-496a-901f-5c1e4f89651f Groenes-Ha 943 http://proxy.handle.net/10648/59885254-a877-44d8-a152-578067e9ac74 He-Hoej 944 http://proxy.handle.net/10648/0d6d9d84-2664-4c0c-ac3d-416302094cce Hoek-Hansc 945 http://proxy.handle.net/10648/ece3ed2f-219a-4a70-a8df-3841ee6f49f8 Hanse-J 946 http://proxy.handle.net/10648/19da5b5d-9297-4df9-aa7b-b1f359193ab5 K-Klijn 947 http://proxy.handle.net/10648/7b752001-8a42-4843-ae7c-3229ccb73d61 Klijnd-Kruip 948 http://proxy.handle.net/10648/cde4aa1f-d3d8-4a09-8549-dc8cbec862fb Kruis-Lee 949 http://proxy.handle.net/10648/98b8ceec-b3c1-4a76-af27-d98f5504dbf2 Lef-Lij 950 http://proxy.handle.net/10648/0329e8fe-1bee-440a-b103-99335ccf241c M-Meijerm 951 http://proxy.handle.net/10648/e0cdbaeb-b687-4e06-814f-c01ba6b85011 Meijers-Mij 952 http://proxy.handle.net/10648/2adb09b5-45d8-4379-bf14-b61cabb74122 N-Oosterbo 953 http://proxy.handle.net/10648/71a8183e-0ce0-42c2-a27e-5ea045af0594 Oosterbr-Piso 954 http://proxy.handle.net/10648/8e36639b-e56b-40a3-a269-66fdc0846b79 Pist-Q 955 http://proxy.handle.net/10648/bbd186aa-7910-4601-a947-a4c19a6d2a8c R-Room 956 http://proxy.handle.net/10648/2c4e4ac1-4fed-4d32-a35a-35f3cf93a9ea Roon-Schelten 957 http://proxy.handle.net/10648/0ad65831-7559-4be2-b8f2-2f30531c58fb Scheltenb-Slob 958 http://proxy.handle.net/10648/1a6ebf7b-f022-4f88-ad50-887659fbec03 Slobb-Steenho 959 http://proxy.handle.net/10648/f7e4e620-a572-433f-b196-4de8ab2a4c33 Steenhu-Tilb 960 http://proxy.handle.net/10648/6e428971-47ac-44bc-98e8-39d3f54add98 Tild-Velden 961 http://proxy.handle.net/10648/212363bc-3726-4b53-ae1d-eae8f104eb38 Velder-Visser, I 962 http://proxy.handle.net/10648/aa64e8ca-5d47-428f-8f14-f663b4963026 Visser, J.-Vij 963 http://proxy.handle.net/10648/7c3ccf1d-fc81-4019-8efe-719564ef9fec W-Wilde 964 http://proxy.handle.net/10648/2ca685a3-8f79-48d4-95f4-abc5b0dbc97f Wildeb-Zeb 965 http://proxy.handle.net/10648/0b4be6d0-56fc-4e33-99ee-66297776f15b Zee-Zij
7. ARCHIEF VAN HET HOOFDKWARTIER VAN DE ADJUDANT GENERAAL IN NEDERLANDS-INDIË, BUREAU 7, ONDERSCHEIDINGEN KONINKLIJKE LANDMACHT/IIIA, 1947-1950

Zie ook inventaris 2.13.132, Ministerie van Defensie, collectie Archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938 – 1939) 1941 – 1957 (1960).

966-973 Agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken bij het Hoofdkwartier van de Adjudant Generaal in Nederlands-Indië, bureau 7, onderscheidingen Koninklijke Landmacht, IIIA, 1947-1950 8 katernen 966 http://proxy.handle.net/10648/f7f5322c-444e-4fbc-9765-18f1c441ab4c 1947 juni - dec. 967 http://proxy.handle.net/10648/16d00a0c-3ea5-42fb-b351-831db829f9e8 1947 dec. - 1948 nov. 968 http://proxy.handle.net/10648/348d09c8-374b-4edc-ba6e-d9930dbccc5f 1948 nov. - 1949 jan. 969 http://proxy.handle.net/10648/a48a5bda-6242-4ecc-8c46-7bf69abc16ee 1949 jan. - juni 970 http://proxy.handle.net/10648/fd3bc66a-46ca-4484-af47-72d05262b50f 1949 juni – sep. 971 http://proxy.handle.net/10648/d8a95d1d-a9b7-4e1b-a426-b56922f122f2 1949 sep. – dec. 972 http://proxy.handle.net/10648/52731d2f-5603-49aa-9aa1-2a6b7d9b90a9 1949 dec. - 1950 mei 973 http://proxy.handle.net/10648/13805c89-fc7e-4b4b-ae27-ff357afc516b 1950 mei – nov. 974-975 Registers houdende gegevens inzake de behandeling van aanvragen voor een koninklijke onderscheiding, 1947-1950 2 delen 974 http://proxy.handle.net/10648/f58f4f4c-c456-4567-be42-24d0552a5e73 1947 - 1949 apr. 13 975 http://proxy.handle.net/10648/258e03f8-450c-4694-8558-c8877f85e3bf 1949 apr. 18 - 1950 976 http://proxy.handle.net/10648/5dc3c807-3c59-4ef2-ad65-377bd2a00aa7 Register houdende verantwoording van uitgereikte batons Orde en Vrede, uitgereikte sterren en uitgereikte demobilisatiespeldjes 1948-1950 1 katern 977-978 Ingekomen stukken inzake voordrachten van militairen die in aanmerking komen voor toekenning Ereteken voor Orde en Vrede, circa 1948-1950 2 pakken

Een scheiding is niet definieerbaar door het grote aantal onderdeelsaanduidingen.

977 http://proxy.handle.net/10648/fa3466a8-e54d-4cd6-b925-c3733ead26b3 Mappen met vermelding van het onderdeel 978 http://proxy.handle.net/10648/48e6bf81-20f2-4b0f-936f-5abc788a3e4a Mappen met vermelding van het onderdeel
8. ARCHIEF VAN DE COMMISSIE MOBILISATIE-OORLOGSKRUIS, 1948-1952 Algemeen 979-980 Agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken, 1948-1950 2 delen 979 http://proxy.handle.net/10648/c02619a8-f9e6-40d9-8cd5-b5d8fb7d1113 Nrs. 1 – 311 1950-1951

Met los inliggende machtigingen

980 http://proxy.handle.net/10648/b15eba83-a08a-42ac-9163-f009ed73a947 Nrs. 312-495 1950-1951
981-983 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1948-1952 2 omslagen en 1 pak 981 http://proxy.handle.net/10648/5ada2e77-78d6-43d8-9595-595f9de5a544 Nrs. 1-150. 982 http://proxy.handle.net/10648/2b00fd14-cc07-497b-b942-f9d4bb2888bc Nrs. 151-292. 983 http://proxy.handle.net/10648/758fb992-995f-4a7a-8a85-700aea5667a4 Nrs. 293-495 1 pak
Bijzonder 984-1006 Alfabetisch-lexicografische naamindex met verwijzing naar de betreffende aanvragen voor het toekennen van het Mobilisatie-Oorlogskruis, 1948-1952 1 kaartsysteem 984 http://proxy.handle.net/10648/10f1ab82-3aac-402a-b960-ed3e2f60bb26 A-Bennik 985 http://proxy.handle.net/10648/9c08a9cf-74a5-4e62-9170-1828195ea235 Benning-Bool 986 http://proxy.handle.net/10648/942bbda7-42c5-432e-b762-e19fde6b4c10 Boom-Buck 987 http://proxy.handle.net/10648/7d82c55d-a693-4304-a847-0d45d0f527cc Buckens-Derks 988 http://proxy.handle.net/10648/a329dcf9-9876-43e2-8503-964c3b76ef61 Derksema-Ele 989 http://proxy.handle.net/10648/9f64041a-05e3-41a7-be07-de22fa56a821 Elf-Geus 990 http://proxy.handle.net/10648/0f21ff31-30f8-4c8b-aaea-5cb20716d844 Geuse-Hammes 991 http://proxy.handle.net/10648/fe061d2b-c1f8-4dd0-a918-5de74f1d4042 Hammi-Hof 992 http://proxy.handle.net/10648/cf8a592d-5c3b-4cce-839e-01c65263bf69 Hog-Janssen G. 993 http://proxy.handle.net/10648/5db5747c-2b5c-442f-9270-b88a0140dd15 Janssen H.-Klein 994 http://proxy.handle.net/10648/741552be-decb-4a56-a471-dd6bb2ecb611 Kleine-Krul 995 http://proxy.handle.net/10648/dfab72e7-406c-476a-8b39-95010b9bed49 Krulla-Loef 996 http://proxy.handle.net/10648/b298ce8d-7205-427f-8ba9-518e509bd144 Loek-Mid 997 http://proxy.handle.net/10648/d493ed19-93e6-42e0-891d-a11984465b59 Mie-Olk 998 http://proxy.handle.net/10648/1615df79-aa7b-4ccb-8394-f717d1950220 Olm-Polen 999 http://proxy.handle.net/10648/a7e1c6b4-169f-40d6-8fba-5aa9c7d785f4 Polet-Roos 1000 http://proxy.handle.net/10648/2090ab4d-b7b8-4ae0-92b6-9bf0df552e91 Roose-Schrek 1001 http://proxy.handle.net/10648/7424920b-cb17-498e-937d-7e456ca38610 Schreu-Stap 1002 http://proxy.handle.net/10648/121ddc9c-c62d-428c-8325-589e88efd07e Stape-Troost 1003 http://proxy.handle.net/10648/16961a94-3f91-46e2-8418-3e644314f353 Trooster-Verwe 1004 http://proxy.handle.net/10648/4fa5ebef-70c5-4d8b-9968-13938cacd010 Verwo-Wat 1005 http://proxy.handle.net/10648/a38815ad-1b86-4788-8077-d95bde7e3dfd Wau-IJz 1006 http://proxy.handle.net/10648/6e158ad0-8945-49de-9797-a9410016a732 Z 1007-1092 Stukken betreffende het aanvragen en toekennen van een machtiging tot het aanschaffen en dragen van het Mobilisatie-Oorlogskruis, 1948-1952 86 pakken

Voor een alfabetisch-lexicografische naamindex met verwijzingen naar de betreffende aanvraag, zie inv. nr. 984-1006

1007 http://proxy.handle.net/10648/047e0c27-847f-4571-bbcc-34123ea6f369 Nrs. 1 - 300 1008 http://proxy.handle.net/10648/36212d27-45f4-40a3-ab42-e366defa7731 Nrs. 301 – 600 1009 http://proxy.handle.net/10648/f8ed2bdd-b78f-4c3e-958c-b498fe079baf Nrs. 601 – 900 1010 http://proxy.handle.net/10648/2a619112-69ef-4079-b796-4704b169eee9 Nrs. 901 – 1200 1011 http://proxy.handle.net/10648/7b20019a-d73d-4769-95f9-097ad64ff701 Nrs. 1201 – 1500 1012 http://proxy.handle.net/10648/4a922bbe-895b-4bd4-8ae3-39b43b702450 Nrs. 1501 – 1800 1013 http://proxy.handle.net/10648/7a9ca30d-0875-4bc0-a7ff-d674f4e5d6c7 Nrs. 1801 – 2100 1014 http://proxy.handle.net/10648/43b0f44a-baf5-4011-b67f-fd3a56c2dc85 Nrs. 2101 – 2400 1015 http://proxy.handle.net/10648/fcf78fdc-0e72-426f-9604-71ddf024b420 Nrs. 2401 – 2700 1016 http://proxy.handle.net/10648/144e9622-c8cf-45b3-adbf-ebccb958c02b Nrs. 2701 – 3000 1017 http://proxy.handle.net/10648/69b1cba3-fc41-456e-a991-1a0a920212f8 Nrs. 3001 – 3300 1018 http://proxy.handle.net/10648/0c2268b5-049f-483e-8cf1-d7266440e840 Nrs. 3301 – 3600 1019 http://proxy.handle.net/10648/3096dd9a-b21c-4878-8e4e-e1c5242a440a Nrs. 3601 – 3900 1020 http://proxy.handle.net/10648/5aefec30-b5a0-48ff-b1d4-376262fcd9df Nrs. 3901 – 4200 1021 http://proxy.handle.net/10648/aa7c0c9d-0b4f-41ca-a551-143e3c77040a Nrs. 4201 – 4500 1022 http://proxy.handle.net/10648/c435db76-b1e2-4854-95ba-5278e94b2490 Nrs. 4501 – 4800 1023 http://proxy.handle.net/10648/8a950c93-560a-406e-bac7-48bc0a662fe8 Nrs. 4801 – 5100 1024 http://proxy.handle.net/10648/eb6ce1bd-4500-4a68-8638-93d499a9abb5 Nrs. 5101 – 5400 1025 http://proxy.handle.net/10648/4b68bb86-0fbe-4d4b-a5e7-447bbb334ef9 Nrs. 5401 – 5700 1026 http://proxy.handle.net/10648/b67e3b10-244f-4050-a6af-d573ae9d559c Nrs. 5701 – 6000 1027 http://proxy.handle.net/10648/1a845856-7e4a-45a0-9a6e-5de2758a3f1b Nrs. 6001 – 6300 1028 http://proxy.handle.net/10648/4ce3c3e7-1a26-4f26-a0f1-cdac138d12cc Nrs. 6301 – 6600 1029 http://proxy.handle.net/10648/0baa313b-9630-40d2-8a9a-feb4d803ffca Nrs. 6601 – 6900 1030 http://proxy.handle.net/10648/ca1c3d43-4ee2-43b8-962b-893f2e40385d Nrs. 6901 – 7200 1031 http://proxy.handle.net/10648/4c80b6e2-8176-4685-b7ac-4fa422c2ef01 Nrs. 7201 – 7600 1032 http://proxy.handle.net/10648/504ad598-bd71-4208-bf1a-471eaf543e2c Nrs. 7601 – 8000 1033 http://proxy.handle.net/10648/097370ff-e91b-4442-a7c7-329e5f37205d Nrs. 8001 – 8400 1034 http://proxy.handle.net/10648/323bc299-d596-4c5a-9f37-1386cf655591 Nrs. 8401 – 8800 1035 http://proxy.handle.net/10648/8ba3a1bc-8e2c-45e7-b6b3-20cb91900d4c Nrs. 8801 – 9200 1036 http://proxy.handle.net/10648/9add8f7f-0ae2-4433-958b-19f8aa634c04 Nrs. 9201 – 9600 1037 http://proxy.handle.net/10648/3ebd9c24-b7e3-422c-8138-a2f9fdc4b570 Nrs. 9601 – 10000 1038 http://proxy.handle.net/10648/e5db8dc3-51b5-418e-ae95-e4d59040756d Nrs. 10001 – 10400 1039 http://proxy.handle.net/10648/3900257f-4e6d-4063-a1dc-1a70d19a51d3 Nrs. 10401 - 10800 1040 http://proxy.handle.net/10648/8c19f845-f5c5-4ae6-a27e-8659db6df114 Nrs. 10801 – 11100 1041 http://proxy.handle.net/10648/e5a0e61a-34fa-4ba3-a148-9bbae45c9bf7 Nrs. 11101 – 11500 1042 http://proxy.handle.net/10648/ada0ad8f-f152-48c3-8f09-30ae3b65abfd Nrs. 11501 – 11800 1043 http://proxy.handle.net/10648/cc537148-0dd2-4eb6-86a2-c8d2d8c9bcbb Nrs. 11801 – 12200 1044 http://proxy.handle.net/10648/493e820c-d34a-4b49-8b11-027649250ea5 Nrs. 12201 – 12500 1045 http://proxy.handle.net/10648/9f6ec5ed-f3f8-46c6-9a96-ea5ef0e3a14c Nrs. 12501 – 12900 1046 http://proxy.handle.net/10648/e270dd21-b56c-46cb-b2b8-b60f9ed01811 Nrs. 12901 – 13300 1047 http://proxy.handle.net/10648/384cf0a4-c0cc-47be-b8cb-1942efc5f912 Nrs. 13301 – 13700 1048 http://proxy.handle.net/10648/d60c4a51-8ba3-450e-aa3b-064ae930db04 Nrs. 13701 – 14000 1049 http://proxy.handle.net/10648/ffa17f51-e897-4a5f-8955-e0cc8f229fcf Nrs. 14001 – 14400 1050 http://proxy.handle.net/10648/d8167f59-7125-478f-973d-067067cda19c Nrs. 14401 – 14700 1051 http://proxy.handle.net/10648/34320fae-6b78-4c63-a09c-5bc02d75909b Nrs. 14701 – 15100 1052 http://proxy.handle.net/10648/b8e2c9c0-6705-4905-92a7-0fee7bce9d04 Nrs. 15101 – 15400 1053 http://proxy.handle.net/10648/e0f5e8d7-585c-4079-8351-6d63b6fda625 Nrs. 15401 – 15800 1054 http://proxy.handle.net/10648/cb97c6ef-47ed-43a6-8210-58c0b8c9b197 Nrs. 15801 – 16000 1055 http://proxy.handle.net/10648/822ca8bf-cae6-4419-a6d1-40bf9f51fb83 Nrs. 16001 – 16400 1056 http://proxy.handle.net/10648/87618abc-83cb-4a28-8aae-407f4766d3b1 Nrs. 16401 – 16700 1057 http://proxy.handle.net/10648/076b5945-fcda-4cd8-b1cd-16e27c0bd891 Nrs. 16701 – 17000 1058 http://proxy.handle.net/10648/228f5fe2-d070-44b6-8af6-f2b2a5a0424c Nrs. 17001 – 17300 1059 http://proxy.handle.net/10648/941d1ccc-3ad1-4147-ace4-524a27e6481a Nrs. 17301 – 17600 1060 http://proxy.handle.net/10648/e51f3413-9424-4749-8084-ba26812febe7 Nrs. 17601 – 17900 1061 http://proxy.handle.net/10648/5ee64ff2-3e3f-418a-a1d3-63ebfd63fcb7 Nrs. 17901 – 18200 1062 http://proxy.handle.net/10648/3a844fc1-ddde-48ed-a211-bf9385fa26b6 Nrs. 18201 – 18600 1063 http://proxy.handle.net/10648/86289545-c4cd-49f4-b9a5-3f8e3a127bff Nrs. 18601 – 19000 1064 http://proxy.handle.net/10648/483376dd-d33b-4a2e-891a-5425d9de29d4 Nrs. 19001 – 19300 1065 http://proxy.handle.net/10648/46faff6e-7365-44c9-89c5-71d2316e36e0 Nrs. 19301 – 19700 1066 http://proxy.handle.net/10648/a959d185-6e65-49f4-ad5e-440254ba1d79 Nrs. 19701 – 20100 1067 http://proxy.handle.net/10648/87fed7ac-b04a-478c-8051-96c2d0227968 Nrs. 20101 – 20400 1068 http://proxy.handle.net/10648/cc92c3fd-4d4b-4823-87b0-7a984662e311 Nrs. 20401 – 20800 1069 http://proxy.handle.net/10648/9cd534b2-aaaa-46ec-a1bf-61408d0ee145 Nrs. 20801 – 21100 1070 http://proxy.handle.net/10648/411feb31-3a13-4c28-92fa-baf1756d1610 Nrs. 21101 – 21499 1071 http://proxy.handle.net/10648/3be9e939-6ef5-4734-aa54-3693965d12b5 Nrs. 21501 – 21800 1072 http://proxy.handle.net/10648/1a67993a-a336-4a6a-a51e-f00de02c6be3 Nrs. 21801 – 22200 1073 http://proxy.handle.net/10648/b294321a-3a08-465f-9059-ddbd0a8db2e4 Nrs. 22201 – 22600 1074 http://proxy.handle.net/10648/049f252f-d94e-456d-85de-cefb1bcea68f Nrs. 22601 – 23000 1075 http://proxy.handle.net/10648/306e38e2-1914-4d66-bb63-b2a12c31beb2 Nrs. 23001 – 23300 1076 http://proxy.handle.net/10648/cc2c4b6c-939d-4608-bf28-922e2ea78a18 Nrs. 23301 – 23600 1077 http://proxy.handle.net/10648/a11431e2-5014-4eb4-a373-acbc8a40a468 Nrs. 23601 – 23900 1078 http://proxy.handle.net/10648/20a2ba65-3c78-4203-91d8-3d3d15180cd3 Nrs. 23901 – 24200 1079 http://proxy.handle.net/10648/a366ed05-c3e2-4f76-813a-25a2515cef9a Nrs. 24201 – 24500 1080 http://proxy.handle.net/10648/fbd72bf8-c612-4072-8f8a-6b5ece8fa575 Nrs. 24501 – 24900 1081 http://proxy.handle.net/10648/892daef4-6f5b-4e68-855b-762ed56b733d Nrs. 24901 – 25200 1082 http://proxy.handle.net/10648/bc4668ec-f966-4bfa-acb3-d00f207e472c Nrs. 25201 – 25600 1083 http://proxy.handle.net/10648/b432ac57-2f07-4f95-9825-72a4706ec5a1 Nrs. 25601 – 25900 1084 http://proxy.handle.net/10648/3e630394-8e37-4941-a76c-2f7113862567 Nrs. 25901 – 26300 1085 http://proxy.handle.net/10648/bfdd5b37-69c3-4d61-963f-9537bc51de87 Nrs. 26301 – 26600 1086 http://proxy.handle.net/10648/59d8527a-37d0-44c1-8657-c3e6eaf3d0aa Nrs. 26601 – 27000 1087 http://proxy.handle.net/10648/38451286-2a95-4b2e-9d97-2bb26498b128 Nrs. 27001 – 27300 1088 http://proxy.handle.net/10648/8cd09431-8418-4ac2-8b26-c0c166c11c31 Nrs. 27301 – 27700 1089 http://proxy.handle.net/10648/6795e740-fb34-4cb2-9966-6258ab3a4413 Nrs. 27701 – 28000 1090 http://proxy.handle.net/10648/05ae70c4-8f0c-40e7-9e7c-65426bffdcf2 Nrs. 28001 - 28400 1091 http://proxy.handle.net/10648/45beefef-85f3-492b-b9fa-06d3985f4839 Nrs. 28401 – 28700 1092 http://proxy.handle.net/10648/8d5b5ec3-293f-472b-8d47-2d776d2f1241 Nrs. 28701 – 29164
1093 http://proxy.handle.net/10648/ddbfb55e-d053-4f82-bc50-0ff754d1d910 Staten houdende opgaven van geretourneerde gelden, 1949-1950 1 omslag 1094-1098 Stukken betreffende het aanvragen van een machtiging tot het aanschaffen en dragen van het Mobilisatie-Oorlogskruis 1949-1952 5 pakken

Voor een alfabetisch-lexicografische naamindex met verwijzingen naar de betreffende aanvraag, zie inv. nr. 984-1006

1094 http://proxy.handle.net/10648/12c8c9b0-da27-4d01-abde-b55bb369bee5 Aalbregt – Broek 1095 http://proxy.handle.net/10648/f9258904-bfcb-430b-9919-494d631f54e7 Broeke – Graaff 1096 http://proxy.handle.net/10648/5bca0924-588f-4be8-8af9-3d09bb894142 Gravemaker – Juta 1097 http://proxy.handle.net/10648/f6ee178a-526b-4646-b44c-455eb757bfd8 Kaa – Luijten 1098 http://proxy.handle.net/10648/1df2dc38-3dd4-4bb5-903c-abbf5b40635c Maanen - Questroo
1099-1101 Registers houdende aantekening van verleende machtigingen, met verwijzing naar de aanvraagformulieren 1949-1952 3 delen 1099 http://proxy.handle.net/10648/ff75e2bd-2e01-4366-9ab0-80f24fe899bf Nrs. 1-8800. 1100 http://proxy.handle.net/10648/452797a3-f8cd-47e7-93bf-79d638301b23 Nrs. 8801-17600. 1101 http://proxy.handle.net/10648/8ed37be7-27a6-4062-a0e9-8eeb5e3dcbe1 Nrs. 17601-27043. 1102-1103 Register houdende aantekening van de verantwoording van machtigingen betreffende de uitkerling van Mobilisatie-Oorlogskruizen 1949-1952 2 delen 1102 http://proxy.handle.net/10648/d73687a9-50d9-44f5-bfff-0b0f79ba7b68 Nrs. 1-8024. 1103 http://proxy.handle.net/10648/fcdda3c3-f6ea-4691-bf43-d8dbcbf93edd Nrs. 8025-29164. 1104 http://proxy.handle.net/10648/be725bc8-a306-43f5-8855-3c0ac08ab978 Register houdende aantekening van persoonsgegevens van uitgereikte Mobilisatie-Oorlogskruizen 1949-1952 1 deel 1105-1107 Staten houdende opgaven van ontvangsten ten behoeve van de Commissie Mobilisatie-Oorlogskruis 1949-1952 2 pakken en 1 omslag 1105 http://proxy.handle.net/10648/2a1e8ddd-2825-4196-985c-1954af14bcc8 1949 1106 http://proxy.handle.net/10648/e9bbec14-3a05-49cc-bc01-e234c6ecd4fd 1950 1107 http://proxy.handle.net/10648/c3cdc124-8dd7-4ddc-aa7b-d75b6537e537 1951-1952 1 omslag 1108 http://proxy.handle.net/10648/34b2e9d0-ba3b-4885-89ef-871ed1c79c70 Stukken betreffende aanvragen voor het Oorlogsherinneringskruis dan wel het Mobilisatie-Oorlogskruis 1952-1953 1 pak

Hieronder ook afwijzingen.

9. COMMISSIE DAPPERHEIDSONDERSCHEIDINGEN, 1953-1963 1109 http://proxy.handle.net/10648/0fb2f774-7099-47ef-a9a1-f167026d25f2 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1962 1 katern 1110 http://proxy.handle.net/10648/c27462cb-be1b-4e2c-8533-4983d5a014a7 Notulen 1953-1954, 1962-1963 1 omslag 1111-1112 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1953-1955, 1962-1963 2 omslagen 1111 http://proxy.handle.net/10648/d05a0c13-2ef3-41b8-9646-82c355d3ab9d 1953-1955 1112 http://proxy.handle.net/10648/5a7b2971-9f3a-4ccf-af01-1583330f4566 1962-1963 1113-1129 Stukken betreffende voordrachten voor onderscheidingen, met name mariniers, die hebben deelgenomen aan gevechtsacties in Nieuw-Guinea, 1962-1963 17 omslagen 1113 http://proxy.handle.net/10648/6b8e4872-05e1-424c-9c84-a6653a159618 23 voordrachten. 1114 http://proxy.handle.net/10648/d4650f56-de9a-4c34-8c33-a24ed6f83985 Korporaal. H.J.R. Offermans. 1115 http://proxy.handle.net/10648/287dcb1d-a350-49f2-83b6-6dfec3635d93 Kapitein H.C. de Roode, Marinier 1 C.L. Valentijn, sergeant K. de Vletter 1116 http://proxy.handle.net/10648/951a5c9a-9745-41ab-9a72-a95b4884f580 Marinier 2 J. Briggeman. 1117 http://proxy.handle.net/10648/99c85493-cd30-4310-bdac-e111de20553b Marinier 2 ZM A.W. de Boer. 1118 http://proxy.handle.net/10648/0e5236cf-a31e-408c-b89b-226198584e47 Korporaal. R. Kosse. 1119 http://proxy.handle.net/10648/62222155-f7ff-427e-a313-bfb760e85c2c 1e luitenant W. Kayzer. 1120 http://proxy.handle.net/10648/61006d7d-c5fc-4d44-ad2c-560db2a24cad 1e luitenant T.H.F. van Hees. 1121 http://proxy.handle.net/10648/d6a966a7-198e-4dfc-b8b8-89886bb4a4ae Marinier 2 W. Lindhout. 1122 http://proxy.handle.net/10648/c22690b2-2d66-416a-9d65-396780aeda49 Sergeant L. Landegent. 1123 http://proxy.handle.net/10648/b84726bf-a039-4746-9da1-3b83748c2f85 Sergeant W. Stroop. 1124 http://proxy.handle.net/10648/3bf961ba-742e-497d-8038-e0e685c60d6d Sergeant A.P.H. Hagemeijer, sergeant 1 C.M. Geelhoed, 2e luitenant C.H.L.M. Moreu, soldaat 1 W.P. Verstegen, 1e luitenant J.C.S. van Nassau. 1125 http://proxy.handle.net/10648/de7b7175-5afc-4660-9aa1-2c22b1b5dd23 Sergeant G. Schoeman, korporaal J.B. de Rode, marinier 3 P.M. Janssen 1126 http://proxy.handle.net/10648/1cec4f68-9941-48c8-b839-5e0a1c27926d Kapitein. R. Smagge, marinier 2 J.L. Rosenboom. 1127 http://proxy.handle.net/10648/8efd9c1f-c7c6-4bac-96b3-267d6e5f4d4b Marinier 2 ZM A. de Waal, marinier 2 ZM F.L. Tiemes. 1128 http://proxy.handle.net/10648/350fa61a-f09d-4f4f-b12e-c2ecead98b9b 1e luitenant J.A. Woortman, marinier 3 ZM P.M.G.C. Mannie, marinier 1 A. Bremer, marinier 1 W.F.J. Elgers. 1129 http://proxy.handle.net/10648/33f84bb1-6f13-4739-8d77-c04bb6f83aae Sergeant F. de Bruijn, korporaal A. van de Laar, marinier 2 ZM L.A. Bellekom 10. GEDEPONEERDE EN AFGEDWAALDE ARCHIEFBESCHEIDEN 10.1 Het archief van de Commissie Verantwoording Krijgsgevangen Officieren der Koninklijke Landmacht, (1943-1944) 1945-1947

Zie ook inventaris 2.13.99, Inventaris van het archief van het Ministerie van Defensie: Collectie Zuiveringen, 1945-1959.

Algemeen 1130 http://proxy.handle.net/10648/b3e1f28e-ae38-446e-b323-aecd9fb32754 Correspondentie met de subcommissies, 1945 1 omslag 1131-1332 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945-1946 2 omslagen 1131 http://proxy.handle.net/10648/b471d889-b4ae-4229-bcb4-2c2649ba4860 Nrs. 1-899

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

1132 http://proxy.handle.net/10648/5b877083-6f18-42e3-9d2d-e6a38049b4e3 Nrs. 901-2156

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

1133 http://proxy.handle.net/10648/55ad985b-c9e7-442d-b086-c36787f00c1a Ingekomen en minuten van uitgaande persoonlijke stukken, 1945-1946 1 pak
Bijzonder 1134 http://proxy.handle.net/10648/eef948f9-927b-4b8e-96c0-88cfa12390ef Dossier van E. Engles, 1943-1944 1 omslag 1135 http://proxy.handle.net/10648/e31f0cc9-834a-44c7-b334-19a3fa28cca8 Dossier Neu Brandenburg, 1943-1945 1 omslag

Bevat gedeponeerde archiefbescheiden, opgemaakt door te Neu Brandenburg krijgsgevangen Nederlandse militairen,

1136 http://proxy.handle.net/10648/ec7e6c26-cd89-4b19-9c70-a3d4d925dd9c Dossier van generaal-majoor N.T. Carstens, 1944 1 omslag 1137 http://proxy.handle.net/10648/2d011fb8-428d-4c6c-8665-8ef23520ace4 Dossier inzake Nederlandse militairen gedetacheerd bij de Duitse Arbeidsdienst, 1945 1 omslag 1138 http://proxy.handle.net/10648/7605bdec-89b3-4e99-8063-71251445900d Brief van het hoofd Aanmeldingsbureau Oorlogsvrijwilligers te Ede aan de subcommissie I ter aanbieding van archiefstukken destijds opgemaakt en ontvangen door de Nederlandse Arbeidsdienst betreffende gegevens van officieren, met bijlagen, 1945 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

1139 http://proxy.handle.net/10648/fb183a3a-2c81-4aae-aa40-2a0c8ec20b82 Stukken betreffende het standpunt van de commissie ten aanzien van officieren die werkzaam zijn geweest bij de opbouwdienst dan wel de arbeidsdienst, 1945 1 omslag 1140 http://proxy.handle.net/10648/4af81ab2-523b-4514-b60e-6cca64b602e1 Rapport betreffende de beweging Uijterschout, afschrift, meerdere exemplaren, 1945 1 omslag 1141 http://proxy.handle.net/10648/764602df-1772-4677-b377-884a1454d2b3 Staten houdende persoonsgegevens van officieren die geschikt dan wel ongeschikt zijn bevonden voor de functie van militair raadsheer, 1945 1 omslag 1142 http://proxy.handle.net/10648/22ae3c8e-09bf-4cc2-8f0e-16f62846779a Nota van de voorzitter van de commissie aan de minister van Oorlog inzake het indelen van officieren in groepen na beoordeling tijdens het zuiveringsproces, afschrift, 1945 1 stuk 1143 http://proxy.handle.net/10648/1724a502-b697-4d41-af34-dfc0d5c0466a Stukken betreffende gegevens inzake NSB-lidmaatschap, -sympathie, arbeidsbereidheid voor de Duitse bezetter en andere verdachte gedragingen van militairen, 1945 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

1144 http://proxy.handle.net/10648/36a6afd3-e5a1-4742-be5b-079902f637dd Stukken betreffende officieren die niet door een zuiveringscommissie beoordeeld zijn, 1945-1946 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

1145 http://proxy.handle.net/10648/e2809a88-208d-424a-86b4-49d81fb59603 Correspondentie gevoerd door de majoor L.M.H. Hendriksz, op last van de voorzitter van de commissie, 1945-1946 1 omslag 1146 http://proxy.handle.net/10648/564dc718-3f07-4fce-8daa-40c2ebe3005c Stukken betreffende de opstelling van de commissie ten aanzien van het geven of weigeren van het erewoord door officieren, 1945-1946 1 omslag 1147 http://proxy.handle.net/10648/e15a85d3-ce3a-41be-b925-fb1d4b6b3410 Stukken betreffende het eindverslag van de commissie, 1945-1946 1 omslag 1148 http://proxy.handle.net/10648/91f7ff48-14c7-470b-992f-6d0ce806d1bb Stukken betreffende de terugkeer van officieren uit krijgsgevangenschap die werkzaam waren bij de Nederlandse Spoorwegen, circa1946 1 omslag 1149 http://proxy.handle.net/10648/7460bc53-e4d9-4649-ad7b-90331fae06ae Stukken betreffende de overdracht van archiefbescheiden en het archief van de commissie, 1947 1 omslag
10.2 Overige gedeponeerde en afgedwaalde archiefbescheiden 1160 http://proxy.handle.net/10648/9316ecd4-56bb-4273-829c-82e6efc507b0 Register houdende voordrachten voor onderscheidingen, geordend naar wapen of onderdeel, circa 1922-1935 1 deel 1150 http://proxy.handle.net/10648/7ca85eb6-8d38-4ce1-a1f4-0865c6571402 Dossier inzake afschriften van verhoren van militairen behorende tot 8 en 19 Regiment Infanterie, oorspronkelijk opgelegd in het archief van kolonel D.M. Lucardie, hieruit in 1947 gelicht op verzoek van kolonel Rijkens in verband met een onderzoek naar officieren die hun plicht verzaakten, 1940, 1945-1947 1 omslag 1151 http://proxy.handle.net/10648/a3087a2a-73d6-45fc-8ff6-765debada967 Stukken betreffende aanvragen gesp voor het Oorlogsherinneringskruis door militairen van de Nederlandse troepen in Engeland, 1944 1 omslag

Waarschijnlijk afgedwaald archief van het Commando Nederlandse Troepen in Engeland.

1152 http://proxy.handle.net/10648/f1aeadf0-8857-4b3f-add3-a13d9e295664 Dossier inzake gewest 2 van de Ordedienst, codenummer A 91, ter inzage ontvangen van de Algemeen Hoofdkwartier van de Ordedienst in afwikkeling door de Commissie voor Militaire Onderscheidingen, 1945-1947 1 omslag 1153 http://proxy.handle.net/10648/84ccdb14-eb8d-4574-b82e-b031b3fb04bb Stukken betreffende voordrachten voor onderscheidingen ingediend door de voormalige commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten, Strijdend Gedeelte gewest 14, met hierbij als bijlage een dossier inzake gewest 14 van de Ordedienst, codenummer A 91, ter inzage ontvangen van het Algemeen Hoofdkwartier van de Ordedienst in afwikkeling door de Commissie voor Militaire Onderscheidingen, 1952 1 omslag