3.064.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente 's-Gravenhage: huwelijksbijlagen [Buitenlandse Akten] 1944-1991 H.H. Vlasbloem Nationaal Archief, Den Haag 2009 Deze digitale toegang is in 2012 vervaardigd door ABS-Archeion op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2. Eindredactie: Hanno de Vries, 20120111 . This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave , Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen , Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 . Beschrijving van het archief Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Huwelijksbijlagen [Buitenlandse Akten] [periode 1944-1991] BS 's-Gravenhage Huw. Bijl. 1944-1991 1944-1991 37282 14,10 meter; 129 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Burgerlijke Stand te 's-Gravenhage Bij de huwelijksaangifte (ondertrouw) moesten de aankomende echtelieden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een aantal bescheiden inleveren waaruit zou blijken dat er tegen het voorgenomen huwelijk geen wettelijk bezwaar bestond. Deze bescheiden (o.a. uittreksels van geboorte- en overlijdensakten, medische verklaringen) staan bekend als de "huwelijksbijlagen". Dit archief bevat dergelijke bescheiden, voor zover opgemaakt in het buitenland - met inbegrip van de voormalige Nederlandse koloniën (Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen) - en ingediend bij de Burgerlijke Stand te 's-Gravenhage. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Voordat tot de voltrekking van een huwelijk kan worden overgaan, moeten de bruid en bruidegom hun voornemen om te trouwen officieel kenbaar maken, door het doen van huwelijksaangifte aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit wordt in het dagelijks leven ‘ondertrouw’ genoemd. Bij deze huwelijksaangifte worden de onderstaande wettelijke documenten vereist, op grond van artikel 44 van het Burgerlijk Wetboek. Deze documenten worden ook wel “huwelijkse bijlagen “genoemd en gebruikt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand om de huwelijksakte op te kunnen opmaken.

In een standaard voorgeschreven map van karton met aan de buitenkant het opschrift huwelijkse bijlagen en binnenin een staat van mogelijk aanwezige documenten bewaarde de ambtenaar van de Burgerlijke Stand o.a. de onderstaande documenten: uittreksel uit de geboorteakte uittreksel uit de overlijdensakte van de vorige echtgenoot uittreksel uit de akte van inschrijving van echtscheiding uittreksel uit de overlijdensakte van de vader uitreksel uit de overlijdensakte van de moeder uittreksel uit de akte van huwelijkstoestemming van de bruid/bruidegom afschrift van het proces-verbaal van tussenkomst kantonrechter bewijs van gedane huwelijksafkondigingen

De huwelijksakten vormen een authentiek, uniek en onbetwistbaar bewijs van het gesloten huwelijk. Maar ook van de andere belangrijke rechtsfeiten in ’s mensen leven zoals geboorte, echtscheiding en overlijden worden akten (in tweevoud) opgemaakt. Een ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waarin het voornoemde feit heeft plaatsgevonden, legt deze in een akte vast. Akten van dezelfde soort worden gebonden. Deze banden vormen samen de serie ‘registers van de Burgerlijke Stand’. De Burgerlijke Stand is in het grootste deel van Nederland door keizer Napoleon Bonaparte met de invoering van de Code Napoleon op 1 maart 1811 verplicht gesteld.

De registers van de Burgerlijke Stand worden om veiligheidredenen in tweevoud opgemaakt. Het eerste exemplaar is het origineel en het tweede exemplaar “dubbel”(of duplicaat). De dubbelen hebben een beveiligingsfunctie en een bewijsfunctie. Het dubbel maakt reconstructie van het originele mogelijk indien deze door calamiteiten zoals brand verloren gaat of niet meer goed te raadplegen is. Het eerste exemplaar werd in het gemeentehuis bewaard en naar 76 jaar overgebracht naar een gemeentelijke archiefbewaarplaats. Het tweede exemplaar, de dubbele werd met de bijlagen, waaronder de huwelijkse bijlagen door de griffier van de rechtbank 50 jaar op de griffie bewaard. In de praktijk gebeurde dit vaak onder ongunstige omstandigheden in kelders of op zolders van gerechtsgebouwen.

Zie Voorduin, 1837 pg. 71- art. 16 in wetsontwerp 1823 – uiteindelijk artikel 28 -BW boek I titel 3, artikel 28.

Op 1 januari 1990 (Staatsblad 1989 nummer 351) verviel voor de griffiers de taak om de naar de griffie overgebrachte dubbele registers van de Burgerlijke Stand en haar bijlagen, waaronder de huwelijkse bijlagen te bewaren en bij te houden. Dit betekende dat de griffier geen afschriften meer behoefde af te geven en kantmeldingen behoefde te plaatsen van latere vermeldingen van rechtsfeiten van het individu (bijvoorbeeld een echtscheiding of adoptie ). Ook de controle hierop door het Openbaar Ministerie die binnen een jaar moest geschieden, werd afgeschaft. Het Openbaar Ministerie bleef wel een rol spelen door het geven van een machtiging bij een aanvulling, doorhaling of verbetering van de akten in een register van de Burgerlijke Stand. Dit werd pas afgeschaft bij herziene en gemoderniseerde voorschriften van titel 4 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 1993, 555) en het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994, 160) op 1 januari 1995, omdat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand meer bevoegdheden kreeg.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Bij het bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag op 3 maart 1945 zijn de huwelijkse bijlagen uit de periode 1843-1944, die werden bewaard in het Haagse Paleis van Justitie en in enkelvoud waren opgemaakt, voorgoed verloren gegaan. Alleen de bijlagen van de gemeente ’s-Gravenhage uit de periode 1842 - augustus 1898 zijn gespaard gebleven doordat deze in de kelders waren opgeslagen.

Uit het overbrengen van dit archief blijkt dat de huwelijkse bijlagen uit 1942-1944 waarbij één of beide partijen in het buitenland geboren is ook niet verloren zijn gegaan. Volgens een archiefinspectierapport uit 1971 werden de archieven van de Burgerlijke Stand (registers en huwelijkse bijlagen) bewaard in een depot in de kelder en op de eerste verdieping, van het gebouw aan de Jan van Nassaustraat 112 te ‘s-Gravenhage.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief Inhoud Wenken voor het onderzoek in de archieven

De eerste stap die men moet zetten om de huwelijksbijlagen terug te vinden is om eerst de (voormalige) gemeente te achterhalen en dan in de alfabetische indexen, de zgn. tien-jaren tafels van de desbetreffende gemeente het aktenummer en de datum van de huwelijksakten te raadplegen. Deze tien-jaren tafels worden bewaard op het Nationaal Archief of in de regionale streek- of gemeentearchieven.

Vooral in de jaren zeventig van de vorige eeuw is het aantal gemeenten door gemeentelijk herindelingen sterk teruggelopen. Oude gemeenten werden samengevoegd tot nieuwe gemeenten. In bijlage II is aangegeven welke nieuwe Zuid-Hollandse gemeenten het betrof.

Tot 1943 werden voor het (huidige stadsdeel) Loosduinen in Den Haag nog aparte registers aangelegd. In de periode 1922-1930 heeft men drie series van A, B, C gebruikt. Voor de archivalia uit de periode 1942 -1993 zijn voor de gemeente Den-Haag maar 14 letters gebruikt. Hiervoor is geen verklaring.

Ook de gemeente kon mij geen verklaring geven (Peter de Ruiter-7 oktober 2008)

Verantwoording van de bewerking

De akten die niet in de registers werden opgenomen en de bijlagen moesten na enige tijd worden vernietigd door ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Wel werd een bewaartermijn van 18 maanden gesteld, nadat het register was afgesloten.

Bij de circulaire van 18 januari 1988 van het Ministerie van Justitie (HDORR-1437/88) werd lastgegeven de bijlagen van de registers van de Burgerlijke Stand over de periode 1933 tot en met 1985 te vernietigen, behoudens de in het buitenland, daaronder mede begrepen de voormalige Nederlandse koloniën (Nederlands Indië, Nederlandse Antillen en Suriname), opgemaakte bescheiden, alsook de medische verklaringen dat een van degenen, die toestemming tot een huwelijk moet geven, niet in staat is zijn of haar wil te verklaren.

In 1990 (HDORR 20536/890) werd dit uitgebreid met de periode 1986-1989 en de registers van toestemming tot het huwelijk over de periode 1933-1989 en de registers van huwelijksaangiften over de periode 1933-1987.

In 1994 verscheen er een circulaire in de Staatscourant (1994,69) hoe de bescheiden dienden te worden vernietigd.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig beperkt openbaar (B). Betreft stukken jonger dan 75 jaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele archiefbescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl , en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Burgerlijke Stand 's-Gravenhage Huwelijksbijlagen [Buitenlandse Akten] [periode 1944-1991], nummer toegang 3.064.08, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, BS 's-Gravenhage Huw. Bijl. 1944-1991, 3.064.08, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

De inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar.

Bijlagen Bijlage I: Indeling van het arrondissement 's-Gravenhage

Bijlage II: Gemeentelijke herindelingen in het arrondissement 's-Gravenhage Voormalige gemeente Jaar van opheffing Huidige gemeente Ter Aar 2007 Nieuwkoop Benthuizen 2007 Rijnwoude Berkel en Rodenrijs 2007 Lansingerland ’s-Gravenzande 2004 Westland Hazerswoude 1991 Rijnwoude Koudekerk aan den Rijn 1991 Rijnwoude Leimuiden 1991 Jacobswoude de Lier 2004 Westland Monster 2004 Westland Naaldwijk 2004 Westland Nieuwveen 1994 Liemeer (1994-2007), Nieuwkoop (vanaf 2007) Nootdorp 2002 Pijnacker-Nootdorp Rijnsburg 2006 Katwijk Rijnsaterwoude 1991 Jacobswoude Sassenheim 2006 Teylingen Schipluiden 2004 Midden-Delfland Valkenburg 2006 Katwijk Voorburg 2002 Leidschendam-Voorburg Voorhout 2006 Katwijk Warmond 2006 Teylingen Wateringen 2004 Westland Woubrugge 1991 Jacobswoude Zevenhoven 1991 Nieuwveen (1991-1994), Liemeer (1994-2007), Nieuwkoop (vanaf 2007) Zwammerdam 1964 Alphen a/d Rijn
Publicaties

Besluit van 24 augustus 1989 tot wijziging van het besluit Burgerlijke Stand “(Staatsblad 1969, 326) in: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden nummer 351. Bijlage 4 - Rapport van de Werkgroep herziening van de regelingen inzake het bewaren van de dubbelen van de registers van de Burgerlijke Stand en de bijlagen van die registers, pg. 22-39. Mr. P.C. Breedveld, 'De "dubbelen"' : in Het personeel statuut, nummer 3, 1979. Burgerzaken en recht. Vakblad van de Nederlandse vereniging voor burgerzaken, (NVVB) , 1994-heden. J. Kampers, Inleiding tot de burgerlijke stand (Alphen a/d Rijn, 1995 en 1998). Maandblad van de inrichting voor de gemeente-administratie van de uitgever N. Samsom N.V. te Alphen aan de Rijn, met als aanhangsel het tijdschrift Burgerlijke stand en bevolking (1934 - 1944). Later Maandblad van N. Samsom N.V., gewijd aan de belangen der gemeente-administratie (geraadpleegd de jaren 1940- 1954). A.J. van der Meer, Gemeentegrenzen in Nederland. Een juridisch, technisch en Kadastraal onderzoek (Delft, 2007) proefschrift. Het Personeel Statuut. Orgaan van de Nederlandse vereniging van ambtenaren van de Burgerlijke Stand, (Nevabs) , 1949-1993. J.N.E. Plassschaert, Burgerlijke stand (Amsterdam, 2002). J.C. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Nederlandsche wetboeken (Utrecht, 1837), deel I. R.F. Vulsma, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (Den Haag, 1988).

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Huwelijksregister A 1 http://proxy.handle.net/10648/d85d7829-e7e6-4181-b1b7-0c72b1bdae77 1944 aktenummer 13 - 1945 aktenummer 509

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

2 http://proxy.handle.net/10648/bdf92adb-5128-42b3-88b7-05f69ffa52e4 1945 aktenummer 519 - 1946 aktenummer 856

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

3 http://proxy.handle.net/10648/c9d203e6-09c6-4475-94a7-ad4a911aa7b1 1946 aktenummer 869 - 1946 aktenummer 1556

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

4 http://proxy.handle.net/10648/6bf6a996-1cbe-4e0e-a7a9-5cae2935de1e 1947 aktenummer 9 - 1947 aktenummer 1236

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

5 http://proxy.handle.net/10648/c02c3b5e-dfb1-47e4-9eb8-552acc3962b4 1948 aktenummer 10 - 1949 aktenummer 449

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6 http://proxy.handle.net/10648/c6b2bd7b-c19e-4064-9753-f7b8b006ac9a 1949 aktenummer 470 - 1950 aktenummer 522

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

7 http://proxy.handle.net/10648/c2e4fb4c-52ba-4084-bca7-504262d9bcd1 1950 aktenummer 577 - 1951 aktenummer 784

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

8 http://proxy.handle.net/10648/aec7b2c7-eaad-4446-976e-1f21e565aef6 1952 aktenummer 1 - 1953 aktenummer 396

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

9 http://proxy.handle.net/10648/1c22e842-a718-4084-8cf5-34b7c3fa2d5b 1953 aktenummer 400 - 1954 aktenummer 691

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

10 http://proxy.handle.net/10648/3824946f-0143-4c42-97ef-0514d283ac6f 1955 aktenummer 7 - 1956 aktenummer 435

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

11 http://proxy.handle.net/10648/0ed16b92-9343-4beb-90da-59d7ba0ab83f 1956 aktenummer 438 - 1957 aktenummer 571

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

12 http://proxy.handle.net/10648/e8a0c107-2bb5-4431-9521-4638632ae2d6 1958 aktenummer 34 - 1958 aktenummer 542

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

13 http://proxy.handle.net/10648/0125461e-3fad-4e6d-b30a-ef67bc4dc22e 1959 aktenummer 3 - 1960 aktenummer 550

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

14 http://proxy.handle.net/10648/d0134769-1608-4b8e-aba7-a29976eba9fc 1961 aktenummer 1 - 1962 aktenummer 456

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

15 http://proxy.handle.net/10648/02c5ce35-8546-4de0-9024-13252f7a72ea 1963 aktenummer 6 - 1964 aktenummer 543

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

16 http://proxy.handle.net/10648/a4074512-0b1b-4750-94b4-4c8046ef6627 1965 aktenummer 2 - 1965 aktenummer 504

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

17 http://proxy.handle.net/10648/ef594fb4-9ae8-4bd7-bcff-2cc9a20a21f0 1966 aktenummer 4 - 1967 aktenummer 517

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

18 http://proxy.handle.net/10648/fe2c2179-cf3c-4a9f-96dd-773c805ad376 1968 aktenummer 6 - 1970 aktenummer 485

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2046

19 http://proxy.handle.net/10648/8d009727-7df6-41ca-ba62-5025f2c2bd20 1971 aktenummer 60 - 1978 aktenummer 281

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2054

20 http://proxy.handle.net/10648/95c9bcba-843a-4f9a-b8f7-7bcf209e99cc 1979 aktenummer 4 - 1983 aktenummer 204

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2059

21 http://proxy.handle.net/10648/0dc13a8d-facf-4ab8-95e4-a9da9723e1b4 1984 aktenummer 6 - 1990 aktenummer

3AA0297

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2066

22 http://proxy.handle.net/10648/e7c6a768-0b20-48ba-8fa1-45fc797e5b00 1991 aktenummer 3AA0039 - 1993 aktenummer 3AA0386

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2069

Huwelijksregister B 23 http://proxy.handle.net/10648/efa07d7e-6278-4e6c-9295-518a1b8d7600 1944 aktenummer 6 - 1945 aktenummer 1106

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

24 http://proxy.handle.net/10648/389ea363-c30e-46a2-808f-0fc180549394 1946 aktenummer 13 - 1947 aktenummer 660

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

25 http://proxy.handle.net/10648/8a1b3327-3cca-45b8-b4ff-b9a779190d1b 1947 aktenummer 662 - 1948 aktenummer 1117

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

26 http://proxy.handle.net/10648/a11e4b26-c21e-4183-bf0c-1055d2a2b103 1949 aktenummer 7 - 1950 aktenummer 240

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

27 http://proxy.handle.net/10648/4f7557d6-c38b-4782-8aee-4ff08004465f 1950 aktenummer 243 - 1951 aktenummer 674

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

28 http://proxy.handle.net/10648/f3b71362-966e-4b4b-955d-7f72b071a6f3 1951 aktenummer 678 - 1953 aktenummer 591

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

29 http://proxy.handle.net/10648/7c2b4754-ef65-4fac-89b4-f92d694052fb 1954 aktenummer 1 - 1954 aktenummer 598

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

30 http://proxy.handle.net/10648/69cc00b8-0317-496c-9a50-b03e1282d357 1955 aktenummer 2 - 1956 aktenummer 577

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

31 http://proxy.handle.net/10648/1dbc89fd-eba4-4c1c-a6eb-469d2d352061 1957 aktenummer 11 - 1958 aktenummer 439

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

32 http://proxy.handle.net/10648/17f0298c-d1ee-4824-a5a9-b87763b1d23a 1958 aktenummer 442 - 1960 aktenummer 538

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

33 http://proxy.handle.net/10648/5f66528d-b531-457a-97c3-4c73ff6c3d9c 1961 aktenummer 2 - 1963 aktenummer 475

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

34 http://proxy.handle.net/10648/2d7e0951-bd02-4ff2-a095-d550daa76167 1964 aktenummer 4 - 1966 aktenummer 525

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

35 http://proxy.handle.net/10648/be5e6d9e-a19a-4318-835d-8c92f93c233c 1967 aktenummer 5 - 1969 aktenummer 485

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2045

36 http://proxy.handle.net/10648/04259321-2ffc-4705-a238-b11172c08da2 1970 aktenummer 11 - 1991 aktenummer 3 BA0182

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

Huwelijksregister D 37 http://proxy.handle.net/10648/e57157c9-cacb-413c-9b00-52cf9e469456 1944 aktenummer 3 - 1944 aktenummer 362

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

38 http://proxy.handle.net/10648/3b4df16d-3eaa-4f87-a49d-1df330c8b2b0 1945 aktenummer 34 - 1946 aktenummer 234

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

39 http://proxy.handle.net/10648/c5567212-5256-4851-b452-175b3ca390ed 1946 aktenummer 243 - 1946 aktenummer 1525

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

40 http://proxy.handle.net/10648/1a944f3b-9c5f-4b18-82ee-19a17ae2a045 1947 aktenummer 1 - 1947 aktenummer 966

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

41 http://proxy.handle.net/10648/dbd1ff3d-b5fc-4b38-8918-39e8cc1a3663 1947 aktenummer 971 - 1948 aktenummer 722

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

42 http://proxy.handle.net/10648/f52f72f6-4acc-40af-a9b0-a2192514a748 1948 aktenummer 723 - 1949 aktenummer 677

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

43 http://proxy.handle.net/10648/25acc807-139d-4b5d-b08b-00ef5f172ae6 1949 aktenummer 682 - 1950 aktenummer 634

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

44 http://proxy.handle.net/10648/3a1da0e5-f0ff-44fe-aba6-5a71013b2d1b 1950 aktenummer 639 - 1951 aktenummer 535

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

45 http://proxy.handle.net/10648/97624165-4f64-4fef-80a2-6f0eb1708a72 1951 aktenummer 537 - 1952 aktenummer 472

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

46 http://proxy.handle.net/10648/c38ebf04-af02-44a1-985e-a89fec4b7802 1952 aktenummer 488 - 1954 aktenummer 164

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

47 http://proxy.handle.net/10648/c1599eb9-cb8b-4428-9d73-1b78ad1ec809 1954 aktenummer 168 - 1956 aktenummer 248

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

48 http://proxy.handle.net/10648/ff2c8c14-dd04-444f-b868-cb7e07100a1e 1956 aktenummer 257 - 1957 aktenummer 414

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

49 http://proxy.handle.net/10648/d335fbce-ac53-46a5-8d3b-9e1fe07a1afb 1957 aktenummer 415 - 1959 aktenummer 152

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

50 http://proxy.handle.net/10648/73022b60-cb6b-4443-9c0e-a43c36058599 1959 aktenummer 189 - 1961 aktenummer 196

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

51 http://proxy.handle.net/10648/15d6d63f-9d0c-4d35-94b4-d3b5196c9fd3 1961 aktenummer 197 - 1963 aktenummer 177

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

52 http://proxy.handle.net/10648/3487a0bd-6ece-4ff1-8448-7d93d6ce0452 1963 aktenummer 179 - 1964 aktenummer 553

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

53 http://proxy.handle.net/10648/165f2707-15fa-4f93-983e-16014866714a 1965 aktenummer 2 - 1966 aktenummer 508

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

54 http://proxy.handle.net/10648/5f494088-0423-497b-8922-ca4f9d2b37b7 1966 aktenummer 512 - 1968 aktenummer 537

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2044

55 http://proxy.handle.net/10648/03be1dc1-4f81-4ac1-a848-f74a8eb65076 1969 aktenummer 5 - 1975 aktenummer 231

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2051

56 http://proxy.handle.net/10648/afa624f3-c17b-4b48-8dfb-0634c5e5c0a8 1976 aktenummer 8 - 1982 aktenummer 180

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2058

57 http://proxy.handle.net/10648/2270f678-7953-4d08-8d75-13fd50c3a619 1982 aktenummer 218 - 1991 aktenummer 3DA0183/91

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

Huwelijksregister E 58 http://proxy.handle.net/10648/cae852cf-be83-42c5-82af-00c45ed16fcc 1944 aktenummer 5 - 1945 aktenummer 650

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

59 http://proxy.handle.net/10648/7c50aba4-50e5-4660-9c55-f0eb54de5690 1945 aktenummer 666 - 1946 aktenummer 1135

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

60 http://proxy.handle.net/10648/d2ecf92c-298e-4d3f-a7a7-4a333d073c53 1946 aktenummer 1177 - 1947 aktenummer 981

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

61 http://proxy.handle.net/10648/37f18935-9c39-4188-b5fd-db45c13ae256 1947 aktenummer 1003 - 1948 aktenummer 837

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

62 http://proxy.handle.net/10648/899e8921-1b89-409d-b15f-52db65fb18aa 1948 aktenummer 840 - 1949 aktenummer 910

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

63 http://proxy.handle.net/10648/9fef90bf-6af6-47d9-819c-eba6b176e770 1949 aktenummer 916 - 1951 aktenummer 400

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

64 http://proxy.handle.net/10648/daf6e191-ac17-4eaa-ad5e-34eda7553105 1951 aktenummer 403 - 1952 aktenummer 600

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

65 http://proxy.handle.net/10648/b1539541-3d32-4900-bec0-aa049f38d3dc 1952 aktenummer 605 - 1955 aktenummer 1

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

66 http://proxy.handle.net/10648/0f064498-2535-43a3-aa8e-444c09efa500 1952 aktenummer 23 - 1956 aktenummer 590

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

67 http://proxy.handle.net/10648/7832a678-c579-406d-ac12-528e3f56a050 1956 aktenummer 598 - 1959 aktenummer 265

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

68 http://proxy.handle.net/10648/08e739bd-4ca7-4cdb-bb27-b56ddd837888 1959 aktenummer 269 - 1962 aktenummer 278

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

69 http://proxy.handle.net/10648/81b39749-daf8-48be-8d02-5d53df353bca 1962 aktenummer 280 - 1965 aktenummer 407

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

70 http://proxy.handle.net/10648/b88debdf-46a5-4889-8002-84cd2076432f 1965 aktenummer 411 - 1968 aktenummer 528

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2044

71 http://proxy.handle.net/10648/c043dfa0-8cff-43a2-ab9b-22bfcbf6aba0 1968 aktenummer 536 - 1989 aktenummer 3EA0107

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2065

72 http://proxy.handle.net/10648/58141a7d-99bf-48a7-a7d7-bb2993abf74d 1989 aktenummer 3EAO19 - 1991 aktenummer 3EA0195

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

Huwelijksregister F 73 http://proxy.handle.net/10648/47a081ec-8370-4fc7-ae33-4f5d4ed16956 1946 aktenummer 9 - 1951 aktenummer 433

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

74 http://proxy.handle.net/10648/f9b75be1-d35d-487c-9c1b-a4b87ea1ab51 1951 aktenummer 440 - 1953 aktenummer 115

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

75 http://proxy.handle.net/10648/03959bf9-ada4-485a-b368-e6bcfaac0256 1953 aktenummer 119 - 1954 aktenummer 584

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

76 http://proxy.handle.net/10648/6f74f5ed-cf3a-4a38-b3cc-1785fb7a9679 1955 aktenummer 2 - 1956 aktenummer 447

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

77 http://proxy.handle.net/10648/6f14c2f1-f49a-48d8-9d52-4fdd1770ffd4 1956 aktenummer 466 - 1958 aktenummer 117

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

78 http://proxy.handle.net/10648/cd7d319a-d0f2-4482-96e0-b7b917dd8c8a 1958 aktenummer 119 - 1959 aktenummer 502

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

79 http://proxy.handle.net/10648/727e3641-af2e-40ce-bca3-305bafc44251 1960 aktenummer 98 - 1962 aktenummer 96

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

80 http://proxy.handle.net/10648/cc8f8621-bd06-42ef-a998-f5cf58afedfd 1962 aktenummer 101 - 1964 aktenummer 189

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

81 http://proxy.handle.net/10648/0728448a-d0f8-41b6-8223-57bd9da891bc 1965 aktenummer 196 - 1966 aktenummer 54

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

82 http://proxy.handle.net/10648/bb7da2c5-f8a5-442e-b89e-a9fe6c93c3b6 1966 aktenummer 60 - 1968 aktenummer 113

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2044

83 http://proxy.handle.net/10648/6cc029c3-fa7a-4992-8633-1164d3e953c1 1968 aktenummer 119 - 1972 aktenummer 334

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2048

84 http://proxy.handle.net/10648/c92b31f9-41c5-4188-ba09-da5f5ab49d73 1973 aktenummer 8 - 1981 aktenummer 60

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2057

85 http://proxy.handle.net/10648/6ed0d7e1-7a73-44f8-9c1f-75885480bf9f 1981 aktenummer 71 - 1991 aktenummer 3 FA0191

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

Huwelijksregister G 86 http://proxy.handle.net/10648/55769323-92a5-46cb-b6d4-69cac653da11 1946 aktenummer 2 - 1947 aktenummer 1166

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

87 http://proxy.handle.net/10648/a566967b-7ce4-4c5c-b9ae-058178a25aff 1948 aktenummer 2 - 1949 aktenummer 303

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

88 http://proxy.handle.net/10648/ff7fe538-230f-4560-8cd7-c0ee9182b7e3 1950 aktenummer 5 - 1951 aktenummer 1127

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

89 http://proxy.handle.net/10648/5c7f49bf-6f48-49c4-ad8f-3450b43a87b8 1952 aktenummer 2 - 1953 aktenummer 630

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

90 http://proxy.handle.net/10648/44bf5098-f443-4413-9125-a9277e8a4dc8 1954 aktenummer 2 - 1956 aktenummer 324

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

91 http://proxy.handle.net/10648/e3cf53a4-a78f-45c9-8b8e-0bde0b694805 1956 aktenummer 331 - 1958 aktenummer 550

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

92 http://proxy.handle.net/10648/b1c4480b-1866-461a-a232-001c01f7f2ee 1959 aktenummer 6 - 1961 aktenummer 490

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

93 http://proxy.handle.net/10648/4cd25abe-fb27-4f97-af91-8ef88cc9775e 1962 aktenummer 2 - 1962 aktenummer 472

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

94 http://proxy.handle.net/10648/12702848-19a9-4b59-b5a1-c699d95fc10b 1963 aktenummer 5 - 1965 aktenummer 331

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

95 http://proxy.handle.net/10648/a5d06090-5959-4a39-8741-cf9b6f4d1863 1965 aktenummer 334 - 1967 aktenummer 590

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

96 http://proxy.handle.net/10648/7414d99c-0d9e-46dd-ad76-983be666748e 1968 aktenummer 10 - 1979 aktenummer 255

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2055

97 http://proxy.handle.net/10648/c24c0d95-5d38-43bc-a306-b0c93c4dcb3a 1980 aktenummer 17 - 1988 aktenummer 3 GA0024

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2064

Huwelijksregister H 98 http://proxy.handle.net/10648/4c64747b-e41b-4a4f-ba52-3521bc8e0507 1952 aktenummer 10 - 1954 aktenummer 226

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

99 http://proxy.handle.net/10648/6ab2eb35-16af-44d3-97c4-e1b1bb696cc4 1954 aktenummer 231 - 1957 aktenummer 272

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

100 http://proxy.handle.net/10648/fe92f985-629f-468f-8add-ee208871d516 1957 aktenummer 279 - 1959 aktenummer 479

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

101 http://proxy.handle.net/10648/f9e7f8c3-ba2a-4dd1-949f-39b3e504342e 1959 aktenummer 500 - 1962 aktenummer 465

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

102 http://proxy.handle.net/10648/cac5f694-46d7-4eca-99ae-2f187fd177f2 1962 aktenummer 469 - 1965 aktenummer 203

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

103 http://proxy.handle.net/10648/44ccfa98-42da-4bf6-963a-0b7a85bd06e9 1965 aktenummer 204 - 1967 aktenummer 389

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

104 http://proxy.handle.net/10648/6efd9139-6db3-4691-97be-1432754c9f1f 1967 aktenummer 400 - 1970 aktenummer 501

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2046

105 http://proxy.handle.net/10648/7ef43393-aad4-4785-a097-42b002b8c2ff 1971 aktenummer 60 - 1991 aktenummer 3HA0188

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

Huwelijksregister J 106 http://proxy.handle.net/10648/dbf429e8-aefe-4af5-8dec-4f77c54c7fb0 1952 aktenummer 5 - 1953 aktenummer 559

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

107 http://proxy.handle.net/10648/1a1ba4e4-1fa9-44fe-9e2e-056a4506ea63 1954 aktenummer 24 - 1956 aktenummer 253

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

108 http://proxy.handle.net/10648/e5efb36a-89e7-4fdd-87ca-5036f5055722 1956 aktenummer 265 - 1958 aktenummer 532

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

109 http://proxy.handle.net/10648/cc8d6974-6794-45d4-8fd3-a411c82870fb 1959 aktenummer 13 - 1961 aktenummer 329

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

110 http://proxy.handle.net/10648/b67e6695-0b61-45b1-9b0d-4b411d838955 1961 aktenummer 331 - 1963 aktenummer 516

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

111 http://proxy.handle.net/10648/31dc386f-c2b3-4053-b1ca-049261ccad68 1964 aktenummer 240 - 1966 aktenummer 345

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

112 http://proxy.handle.net/10648/b67ce425-7c5b-4c1d-ada0-cf3096e5be41 1966 aktenummer 352 - 1969 aktenummer 242

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2045

113 http://proxy.handle.net/10648/1aad6760-1e0e-4079-af52-5f5c7e959453 1966 aktenummer 243 - 1989 aktenummer 3JA0006

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2065

114 http://proxy.handle.net/10648/e175cd25-666f-487e-98e5-352c9ce4b6ab 1990 aktenummer 3JA0013 - 1991 aktenummer 3 JA0136

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

Huwelijksregister K 115 http://proxy.handle.net/10648/6079235c-be97-4981-b6b0-7203556efbc6 1952 aktenummer 7 - 1955 aktenummer 411

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

116 http://proxy.handle.net/10648/5cb4ec00-93e1-42dd-9f2d-3e9f0be9305f 1955 aktenummer 418 - 1957 aktenummer 579

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

117 http://proxy.handle.net/10648/c012383c-8fe8-4338-b681-226ca9893ba3 1958 aktenummer 19 - 1960 aktenummer 111

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

118 http://proxy.handle.net/10648/6e660b60-d7d8-489a-89c4-661c82052b4d 1960 aktenummer 113 - 1962 aktenummer 489

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

119 http://proxy.handle.net/10648/42f47ef5-8f93-40dd-b97c-a1493ad387f2 1963 aktenummer 11 - 1964 aktenummer 563

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

120 http://proxy.handle.net/10648/7585609b-0db0-4ac6-be48-92b2e880333f 1965 aktenummer 13 - 1966 aktenummer 557

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

121 http://proxy.handle.net/10648/892f3d8a-fc2d-4f61-bc88-7555a3bbc077 1967 aktenummer 25 - 1971 aktenummer 198

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

122 http://proxy.handle.net/10648/17962e66-564d-43d5-993f-b056f4457eec 1971 aktenummer 262 - 1991 aktenummer 3KA0138

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

Huwelijksregister L 123 http://proxy.handle.net/10648/dfff073e-ee15-4ec8-8b9b-c40b3c8bbc44 1953 aktenummer 5 - 1965 aktenummer 290

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

124 http://proxy.handle.net/10648/de6343f6-5255-44f4-b66b-db374f62529f 1966 aktenummer 23 - 1969 aktenummer 610

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2045

Huwelijksregister M 125 http://proxy.handle.net/10648/1ab9a484-ac1f-4930-8844-8f9c53ae8f00 1970 aktenummer 3 - 1990 aktenummer 3MA0084

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2066

126 http://proxy.handle.net/10648/08838f80-6e84-4b58-9da8-136d24bf3f8d 1990 aktenummer 3 MA0163 - 1991 aktenummer 3MA0363

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

Huwelijksregister P 127 http://proxy.handle.net/10648/ce83fff7-9249-4065-8bb5-fe5f11aba81f 1991 aktenummer 3PA0019 - 1991 aktenummer 3PA0085

Huwelijkse bijlagen van Aydin en Herwaarden , 1991 (1 stuk)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

Huwelijksregister S 128 http://proxy.handle.net/10648/d5f079de-3d69-4717-8b8c-7ca620341f66 1991 aktenummer 3SA0007 - 1991 aktenummer 3SA0193

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

Huwelijksregister T 129 http://proxy.handle.net/10648/d905b4d1-8ceb-42d3-8ba4-57ef57292514 1991 aktenummer 3TA0021 - 1991 aktenummer 3 TA0200

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067