1.01.02 Inventaris van het archief van de Staten-Generaal, (1431) 1576-1796 N.M. Japikse, A. van der Poest Clement [samengevoegde versie 2010] Nationaal Archief, Den Haag 1969 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Hanno de Vries, 2006-05-22 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. FruinHandleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; J.L. van der GouwNederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962. 7 maart 2016 Inv.nrs. 12620.1 en 12620.1bis aangepast aan ABS en veranderd in 12620.1A en 12620.1B door J.H. de Vries. 12 februari 2016 32inv.nr. 12584.32C toegevoegd Diederick Kortlang 1 oktober 2014 3112572.42 en 12572.51 eigen beschrijvingen gegeven door Diederick Kortlang 22 september 2014 30Diverse nummers gesplitst (12563.9, 12563.19, 12564.69, 12563.33 en aangepast door Diederick Kortlang 23 jan 2014 29 inv.nr. 5745 gesplitst in 5745A en B door Gijs Boink 5 december 2013 28Beschrijving inv.nrs. 8525-8527 aangepast door Diederick Kortlang 9 april 2013 27Verwijzing bij inv.nr. 4840 opgenomen doorDiederick Kortlang 9 april 2013 2612561.167 verdeeld over 12561.167.1 en 12561.167.2 conform situatie depot doorDiederick Kortlang 7 januari 2013 2512593.69A: beschrijving aangepast: Vertaling is Bijlagen geworden Caroline Leistra 4 januari 2013 24Dongen gewijzingd in Dungen in beschrijving inv.nr. 12557.16 Diederick Kortlang 11 september 2012 23 kleine aanpassingen op basis van nieuwe vindplaatsgegevens doorgevoerd doorCaroline Leistra. 3 juli 2012 22Verwijzing naar afgesplitste kaart 4.VELH 568D toegevoegd aan inv.nr. 12582.9 door Gijs Boink. 2 maart 2012 21Inv.nr. 12576.47 en 12593.69 gesplitst n.a.v. scanproject, en beschrijving 12578.42 gewijzigd, inv.nr. 12976.271 gewijzigd in 271A en 12976.271Bis in 271B door Diederick Kortlang ? 20inv. nummer 7370 gesplitst in 7370A-D en nieuwe beschrijvingen aan de nummers 7370B-D toegevoegd. Aangegeven dat de nummers 7370A-D nummers niet raadpleegbaar zijn, door Caroline Leistra 28 oktober 2010 19Inv.nr. 12576.83 gewijzigd in 12589.83, door Diederick Kortlang 21 oktober 2010 18Concordans ingehangen door Anita Bouwman. 6 juli 2010 17Inv.nr. 12564.68 gewijzigd, door Diederick Kortlang 1 mei 2010 16Gehele loketkast lopende gecontroleerd en waar nodig aangepast, door Diederick Kortlang 14 april 2010 15Naar regeringsarchieven en Fagel overgebrachte archiefstukken aangepas (blanco nummer en oud nummer gegeven. Verwijzing naar specifiek inv.nr. ander archief, door Diederick Kortlang 9 april 2010 14Specificatie secrete brieven Turkije toegevoegd, doorDiederick Kortlang 9 april 2010 13Specificaties secrete brieven Lopende en Admiraliteit [vml. 1.01.09] toegevoegd, door Diederick Kortlang 7 april 2010 12 inv.nrs. 12562.45A toegevoegd, door Diederick Kortlang 7 april 2010 11 Specificaties van secrete brieven Duitsland, Zweden, Denemarken, Polen, Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Barbarije aan de hand van oude toegang 1.01.09 ingevoegd, doorDiederick Kortlang 14 januari 2010 10 De deelinventarissen 1.01.03 t.e.m. 1.01.08 samengevoegd tot één toegang door Henny van Schie 23 oktober 2009 9 Nog niet overgenomen aantekeningen uit toegang studiezaal alsnog toegevoegd doorSita Bhagwandin 21 juli 2009 8 Inv.nr. 12564.30 gesplitst conform situatie depot, door Diederick Kortlang 24 januari 2009 7Beschrijvingen 12698-12708 toegevoegd door Diederick Kortlang 3 november 2008 6 vierde nesting 12548.xy en 12579.xy verwijderd door Henny van Schie. 18 oktober 2008 5 Vermelding ontbrekende nrs. 3669-3681 gewijzigd, door Diederick Kortlang 2008 september 18 4 Beschrijvingen 12575.21.1 en 12588.55 (Vrede van Munster), gewijzigd door Diederick Kortlang 18 september 2007 3 Verwijzingen opgenomen naar collectie Fagel bij (nu oude) nummer 3716, 3717, 4835-4838, door Diederick Kortlang 2007 juni 9 2 Beschrijvingen inv.nrs.12698-12704 ingevoegd door Diederick Kortlang 12 juli 2006 1 Inv.nrs. 12597.63 en 12597.63BIS gewijzigd in resp. 12597.63A en 12597.63B, beschrijvingen van 12576.83 en 12576.63 verbeterd en enige kleine markeringsfouten hersteld door Henny van Schie. Beschrijving van het archief Staten-Generaal Staten-Generaal 1431-1796 merendeel 1576-1796 11 1030.30 meter; 17742 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een groot aantal brieven/bijlagen is echter gesteld in een vreemde taal, vooral Frans, Duits, Engels, Italiaans en Latijn. Daarnaast komen ook stukken in andere, niet-westerse talen voor (Russisch, Arabisch, Perzisch, Ottomaans, etc.) Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven. Nationaal Archief, Den Haag Staten-Generaal De Staten-Generaal belichaamden sinds de Pacificatie van Gent (1576) het bovengewestelijk landsheerlijk gezag in de (Noordelijke) Nederlanden. Zij werden gevormd door afgevaardigden (gedeputeerden) van de provinciale Staten. De belangrijkste bezigheden waren de buitenlandse betrekkingen in de meest algemene zin, de verdediging te land en ter zee, het bestuur van de Generaliteitslanden, het oppertoezicht op de geoctrooieerde handelscompagnieën (Verenigde Oostindische Compagnie VOC, West-Indische Compagnie WIC) en het bestier der gezamenlijke financiën.Het archief van de Staten-Generaal bestaat uit een aantal grote series: de resoluties (inventarisnummers 1-4861), de bijlagen bij de resoluties: ingekomen stukken in liassen (inventarisnummers 4862-8039), de overige ingekomen stukken als staten van oorlog, verbalen en rapporten alsook de uitgaande brieven (inventarisnummers 8040-11086B), de brievenboeken, aktenboeken en andere registers (inventarisnummers 11087-12547), de zgn. Loketkas en de Secrete kas (inventarisnummers 12548-12596) en de tractaten en ratificaties na 1700, overgedragen archivalia, inventarissen en catalogi (inventarisnummers 12597-12721). Archiefvorming Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 1.01 Inhoud Woord vooraf

Het archief van de Staten-Generaal (1588-1796) is een zeer omvangrijk archief, waarvan de inventarisatie in een tussenstadium is blijven steken. Na de uitgebreide en secure studie van Van Riemsdijk

Riemsdijk, jhr. mr. Th. van, De griffie van Hare Hoog Mogenden, Bijdrage tot de kennis van het archief van de Staten-generaal der Vereenigde Nederlanden, ('s-Gravenhage 1885).

was het zo'n halve eeuw rustig rondom het archief. In de jaren 1954-1963 vervaardigde N.M. Japikse een inventaris op het archief van de Staten-Generaal. Misschien wel het belangrijkste bezwaar tegen deze inventaris was, dat Japikse het schrijven van een inleiding achterwege liet. Zo kon het idee postvatten dat het archief van de Staten-Generaal lastig en moeilijk is en onderzoek en bestudering een tijdrovende zaak. Deze toelichting dient de drempel tot het archief iets te verlagen.

In deze toelichting op het archief wordt allereerst de structuur van het archief beschreven: de verschillende onderdelen en hun samenhang. Per onderdeel worden vervolgens de kenmerken en bijzonderheden toegelicht. Belangrijke aanwijzingen voor de raadpleging van stukken worden vet gedrukt en in een kader geplaatst.

De structuur van het archief en de verschillende onderdelen zijn in schema's gezet en als bijlagen geplaatst na de geschreven toelichting. De onderdelen hebben dezelfde hoofdstuknummering gekregen en zijn zo gemakkelijk te herkennen. Voor het gebruik van de resoluties wordt een uitvoerige aanbeveling gegeven.

Behalve van de opmerkingen en toelichtingen die Japikse al gaf in de inventaris, is vooral gebruik gemaakt van Van Riemsdijks De griffie van Haar Hoog Mogenden en de tabellarische inventaris van Thomassen.

0 Het archief van de Staten-Generaal in zijn omgeving

Het archief van de Staten-Generaal zoals dat berust in het depot van het Algemeen Rijksarchief beslaat zo'n 1200 m'. Het bestaat uit het archief van de Staten-Generaal zelf (1576-1796) en enkele gedeponeerde archieven.

In 1814 werden de stukken overgebracht naar het Rijksarchief. Hier werd het archief, met name de verschillende series resoluties, ter completering of vervanging "aangevuld" met kopieregisters uit andere verworven archieven. Ook werden complete series in bruikleen gegeven aan andere instellingen. Zo raakten archieven en series resoluties vermengd.

Toen in 1982 een verzameling registers, die in 1856 (!) aan de bibliotheek van de Tweede Kamer in bruikleen was gegeven, terugkeerde naar het Algemeen Rijksarchief was dit de aanleiding een uitgebreid onderzoek te starten naar aard, herkomst en onderling verband van de (resolutie-)registers die in de loop van de tijd aan het Rijksarchief waren overgedragen of behoorden tot de series die zich daar bevonden. Theo Thomassen, "De resoluties van de Staten-Generaal tabellarisch geïnventariseerd" in: Nederlands archievenblad 89 (1985).

Naast deze vermenging zijn er ook gedeponeerde archieven. Allereerst de archieven van vóór 1588:

de regeringsarchieven van de geünieerde en van de nader-geünieerde Nederlandse provinciën (september 1576 - mei 1588); het archief van de Audience van Maria van Hongarije en van Emmanuel Philibert van Savoye (1535-1558); verzameling stukken afkomstig van de Spaans-Nederlandse regering te Brussel (1567-1574). Bijlsma (1926) en later Van Marle (1976) beschreven deze archievenstukken in hun samenhang.

Toegangsnummer 1.01.01. De meeste van deze stukken vinden we "terug" in de rubrieken loketkas/secrete kas van déze inventaris. Zie ook pag. 15 van deze toelichting.

Ook tussen 1588 en 1796 werden enkele archieven gedeponeerd: archieven afkomstig van de Chambre mi-partie, eerste helft 17de eeuw; stukken afkomstig van de commies ter griffie Johan Spronssen (1632-1663) en van de klerk Rochefort (1766-1770); archief van de patriottische Vaderlandsche Sociëteit in 's-Hertogenbosch (1786-1787).

Ook gedeponeerd archief -in de letterlijke zin van het woord- zijn de bijlagen tot de verbalen, stukken afkomstig van generaliteitsrechtbanken en diverse kleine archiefjes, voornamelijk rekeningen van de Generaliteitslanden in de laatste jaren van Spaans bestuur die zijn ondergebracht in de loketkas.

J.A.M.Y. Bos-Rops e.a., De archieven in het Algemeen Rijksarchief. Alphen aan de Rijn, 1982. p. 48

Tot slot de archieven die reeds werden afgescheiden:

de nalatenschap van Lieuwe (Leo) van Aitzema (resident der Hanzesteden en historicus van de 17de eeuw), eerder opgenomen in de serie "Verbalen van Nederlandse gezanten in den vreemde" en in de "Loketkas" werden gelicht en in een afzonderlijke collectie beschreven.

Verslagen van 's Rijks Oude Archieven, 1916, I, pp.209 e.v.; toegangsnummer 1.10.02 (Leo van Aitzema)

de archieven afkomstig van de Nederlandse gezantschappen in het buitenland, de z.g. legatiearchieven werden ook apart beschreven en geordend.

Toegangsnummers 1.02.01-1.02.19.

Bij onderzoek in het archief van de Staten-Generaal kan het van belang zijn ook "verwante" archieven te raadplegen. Naast het archief van de Raad van State en de al eerder genoemde Legatiearchieven moet in dit verband ook vermeld worden het familiearchief van de griffiers Fagel.

Toegangsnummers 1.10.29 en (supplement) 1.10.94.

1 De structuur van het archief

Het archief van de Staten-Generaal, gevormd door een collegiaal bestuur, is een goed voorbeeld van een archief geordend volgens het z.g. resolutiestelsel: de "romp" of "ruggegraat" van het archief bestaat uit de serie resoluties. Daarna volgen de bijlagen bij de resoluties. Dit alles chronologisch geordend op de datum van de resoluties. Op deze "registratuur van de resolutiën" sluit de "registratuur van de depêches" aan.

Een term van Van Riemsdijk (o.a. p.111).

Ook deze depêches dragen de data van de resoluties, waarvan zij immers een uitvloeisel zijn.

Zo eenvoudig als hierboven geschetst zit een archief van een college dat zich met zoveel uiteenlopende zaken bezighield en een archief dat bovendien gevormd werd over een periode van 200 jaren, natuurlijk niet in elkaar. Allereerst werden er gedurende die twee eeuwen negen verschillende, elkaar deels overlappende series resoluties gevormd. De bijlagen bij de resoluties vinden we terug in de serie "liassen" (die uiteenviel in 22 zg. respecten) en in een aantal series delen en dossiers die wegens hun aard en formaat niet in de liassen werden opgenomen: de -verschillende series- verbalen, processtukken en rekeningen. De depêches en brievenboeken vormen aparte, ook niet altijd even homogeen samengestelde rubriek.

Naast al deze stukken (resoluties en oorzaak en gevolg van die resoluties) waren er nog vele "losse papieren": o.a. "vele documenten, die bij het onderzoek van allerlei zaken in hunne (=Staten-Generaal) handen waren geraakt".

Van Riemsdijk, p.126.

Deze documenten vinden we terug in de "Loketkas" en "Secrete kas". "De stukken, welke de Griffier na de afdoening eener zaak aan den Agent ter 'seponeering' ter hand stelde, werden doorgaans in de lengte gevouwen en in de daartoe bestemde loketten geplaatst."

Van Riemsdijk, p.127.

De bundels werden chronologisch gerangschikt. De gebruikte respecten zijn overigens vrijwel dezelfde als de respecten gebruikt voor de liassen.

Globaal kunnen we het archief van de Staten-Generaal dus in drie grote blokken verdelen:

-de registratuur van de resoluties, bestaande uit de resoluties en de bijlagen;

-de registratuur van de dêpeches, waarin we de registers met de (afschriften van) ingekomen en uitgaande stukken aantreffen;

-de overige stukken, waarmee met name de loketkas en de secrete kas worden bedoeld.

Inventaris SG, p.495 en Van Riemsdijk, pp.89 en 126

Enkele rubrieken onttrekken zich min of meer aan deze globale indeling. Zo zijn de "Acten" weliswaar te formuleren als "uitgaande stukken", maar in de loop der jaren ontstond een vrijwel zelfstandige "registratuur van de acten". In het archiefschema van Japikse behield deze rubriek dan ook een aparte plaats.

OVERZICHT VAN DE HOOFDSTRUKTUUR VAN HET ARCHIEF

I RESOLUTIES A ORDINARIS RESOLUTIES 2.1.1 B SECRETE RESOLUTIES 2.1.2 C PARTICULIERE REGISTERS 2.1.3 II BIJLAGEN A 'LIASSEN' 2.3.1 voor overzicht van de (22) respecten zie bijlage B AFZONDERLIJKE SERIES 2.3.2 voor overzicht van de (14) verschillende series zie bijlage C MINUTEN 2.3.3 III REGISTERS A DEPECHEBOEKEN 2.4.1 B BRIEVENBOEKEN 2.4.2 C GEDRUKTE PUBLICATIES 2.4.3 IV AKTEN 2.5 voor overzicht van de (10) verschillende series zie bijlage V TITELBOEKEN VI LOKETKAS EN SECRETE KAS 2.6 A SPAANSE REGERING voor overzicht van de respecten zie bijlage B GEüNIëERDE PROVINCIëN C 1588-1795 VII TRACTATEN EN RATIFICATIES VIII OVERGEDRAGEN ARCHIVALIA IX INVENTARISSEN
2 De onderdelen 2.1 Resoluties

Van Riemsdijk, pp.89-91 en 101-110.

De gang van zaken tijdens een vergadering van de Staten-Generaal veranderde niet wezenlijk in de periode van twee eeuwen, waarin dit archief gevormd werd. Resoluties kwamen tot stand in de vergadering van de Staten doordat er een "propositie" werd gedaan, waarna de zaak in "deliberatie" werd gebracht. Vervolgens gaven de provinciën hun adviezen en "concludeerde" de president na opneming van de stemmen. De griffier nam in de resolutie op: de propositie, de adviezen en de conclusie.

De deliberatie zal men dus niet in de resolutie aantreffen!!

Tot 1637 was het gebruikelijk dat de griffier de resolutie meteen opstelde en voorlas, waarna zij werd vastgesteld nog voordat men overging tot de behandeling van een volgende zaak. Vanaf mei 1637 werd de resolutie pas in de volgende zitting geresumeerd. De griffier las de resoluties van de vorige vergaderdag voor, aan het begin van de vergadering, waarna zij opnieuw in stemming werden gebracht en goedgekeurd. Deze veranderde manier van werken had tot gevolg dat er een nieuwe serie resoluties ontstond: de serie netresoluties, naast de reeds bestaande minuutresoluties.

Beter is in dit verband te spreken van een serie originelen of net-resoluties, naast de in 1637 nieuw gevormde serie minuutresoluties. Zo'n onderscheid doet immers meer recht aan de veranderde werkwijze, en maakt duidelijk dat er tussen 12 en 13 mei 1637 een duidelijke cesuur bestaat. Zie: Thomassen, Tabellarische inventaris, [1986] typoscript.

Ook in het jaar 1671 ontstond er een nieuwe serie resoluties, wederom als gevolg van een veranderde werkwijze. In de loop der jaren had zich een eenvormige redactie van de resoluties ontwikkeld. Het extenderen van de resoluties had nu plaats tijdens de vergaderingen van de Staten-Generaal.

Extenderen: in de vereiste vorm uitwerken. Van Riemsdijk, p.102: "(..) dat men voor de conclusie den korten inhoud plaatste van hetgeen door de propositie in deliberatie was gebracht, hetgeen men het extendeeren van de resolutiën noemde."

De griffier vermeldde alleen nog de conclusie over een propositie, die in deliberatie was gebracht. De aldus gevormde serie resoluties werd aangeduid met "eerste minuten". Na afloop van de vergadering extendeerde de griffier de minuut in een losse katern. Deze minuten werden tijdens de volgende vergadering geresumeerd, waarmee de serie "geresumeerde minuten" was ontstaan.

Inventaris SG, p.12.

Een belangrijk onderscheid werd gemaakt tussen de ordinaris en secrete resoluties van de Staten-Generaal. In de beginjaren werden alle resoluties in dezelfde registers geboekt. Inzage in deze registers stond eenieder vrij die toegang had tot de vergadering of de griffie. Al snel werd duidelijk dat staatsgeheimen geen echte geheimen meer waren. Toch duurde het nog tot 1615 vooraleer er een afzonderlijk register werd aangelegd voor de resoluties die geheim gehouden moesten worden. In deze registers werden ook de besluiten van de secrete besognes en geheime conferenties geregistreerd.

Tenslotte werden in enkele gevallen aparte series gevormd. Japikse noemt dit: "De ordinaris en secrete resolutiën over speciale onderwerpen" en plaatst deze rubriek in zijn inventaris na de ordinaris en secrete resoluties.

2.1.1 Ordinaris resoluties

Binnen de rubriek ordinaris resoluties onderkende Japikse 6 series: 2 series minuten, 2 series net-resoluties, een serie gedrukte resoluties en een serie "dubbele registers".

series periode minuten 1576-1684 eerste minuten 1672-1796 geresumeerde minuten 1671-1796 net-resoluties, eerste serie 1576-1671 net-resoluties, tweede serie 1637-1795 gedrukte resoluties 1670-1796 dubbele registers 1702-1719

Eigenlijk was er pas vanaf 13 mei 1637 sprake van "minuten".

"Minuut" in de definitie van het Lexicon van Nederlandse Archieftermen: "Een minuut is de vastgestelde versie van een geschrift, waarnaar de expeditie of het net-exemplaar wordt opgemaakt" (p.47).

Tot die datum immers werden de resoluties nog tijdens de vergadering vastgesteld. De vastgestelde resoluties werden door de griffier zelf in de registers geschreven. Een vaste klerk vervaardigde een "getrouw" afschrift van dit griffiers-exemplaar, dat we in de inventaris van Japikse tegenkomen in eerste serie net-resoluties, 1576-1671.

Van Riemsdijk, p.102; Inventaris SG, p.73.

Vanaf 13 mei 1637 werden de resoluties pas tijdens de volgende vergadering voorgelezen, opnieuw in stemming gebracht en goedgekeurd. Daarmee veranderde de redactionele vorm van de stukken van "origineel" naar "minuut".

Thomassen spreekt daarom ook van "originelen" tot 13 mei 1637 en van "minuten" vanaf 13 mei 1637. Zie: Thomassen, Tabellarische inventaris.

Parallel aan deze serie minuutresoluties ontstond in 1637 een (nieuwe serie) net-resoluties. De griffier gaf de minuut na het passeren van de resumptie aan een vaste klerk die de resolutie inschreef in een net-register.

Resum(p)tie: het in stemming brengen en goedkeuren van de minuut-resolutie (nadat zij werd voorgelezen door de griffier). Van Riemsdijk p.102.

Deze serie noemde Japikse de tweede serie net-resoluties, 1637-1795. De oorspronkelijke (eerste) serie net-resoluties werd voortgezet als "dubbel". Met deze serie werd gestopt, toen men de resoluties ging drukken.

Zoals hierboven reeds beschreven, is naast 1637 het jaar 1671 van belang voor de registratuur van de resoluties. In dat jaar 1671 ontstond de methode om de resoluties van de Staten-Generaal te notuleren. De griffier hield tijdens de vergadering aantekening van de conclusie. Na de vergadering maakte hij de minuut op door de resoluties (op een los katern) te extenderen.

Japikse schreef hierover: "Het extenderen van de resoluties had nu plaats tijdens de vergaderingen van de Staten-Generaal" en enkele regels verder: "Na afloop van de vergadering extendeerde de griffier de minuut in een losse katern." Inventaris SG, p.12.

De aldus gevormde series resoluties werden door Japikse genoemd de " 'Eerste minuten' van de vergaderingen" en de " 'Geresumeerde minuten' van de notulen van de vergaderingen".

Uit het onderzoek van Theo Thomassen blijkt dat met name deze series door Japikse niet correct benoemd en geordend werden; Thomassen, ca. 1671.

Tenslotte is er nog de ontwikkeling van de gedrukte resoluties. Vanaf 1669 werden er resoluties gedrukt. Men beoogde aanvankelijk niets anders dan een gemakkelijke verspreiding van de voornaamste besluiten onder de gezanten in buitenland. Er verschenen wekelijkse afleveringen en de resoluties waren verre van compleet. Pas vanaf 1695 werden alle resoluties opgenomen. Het doel was nu de geschreven resoluties woordelijk in druk weer te geven en veel breder te verspreiden. Eerst zijn er nog onzorgvuldigheden, maar vanaf 1708 zijn de gedrukte resoluties betrouwbaar. Voor onderzoek vanaf 1708 wordt dan ook raadpleging van deze serie aanbevolen.

Zie Thomassen d.d. 1707-1708.

*Over het algemeen verdient het aanbeveling de registers met de (tweede serie) net-resoluties of de serie gedrukte resoluties te raadplegen.

*Zie de bijlage: "aanbevelingen voor het gebruik".

2.1.2 Secrete resoluties

Binnen de rubriek secrete resoluties treffen we 3 series aan: de minuten, de geresumeerde minuten en de net-resoluties.

series periode minuten 1592-1670 geresumeerde minuten 1671-1796 secrete net-resoluties 1592-1796

Gebruik was de secrete of geheime resoluties in de gewone registers te boeken. Maar omdat inzage in deze registers vrij stond aan iedereen die toegelaten was tot de vergadering of de griffie, was er nauwelijks sprake van het bewaren van geheimen! Gedurende een korte periode (1592-1604) werd er een apart register aangelegd. Ook van 1608-1609 is er een apart register met secrete resoluties, maar het duurde tot het einde van het jaar 1615 (27 december) vooraleer er een start werd gemaakt met de serie(s) registers met secrete resoluties.

Volgens aantekening Pennings (n.a.v. een mondelinge toelichting op het archief door Thomassen, nov.1987): "... registers secrete resoluties werden pas in 1645 en met terugwerkende kracht tot 1615 samengesteld."

De gang van zaken m.b.t. de secrete resoluties was hetzelfde als bij de ordinaris resoluties, al ontstonden er niet zoveel parallelle series. In deze secrete registers treffen we in principe aan: alles wat de vergadering geheim wilde houden b.v. oorlog, vrede, bestand, financiën. Maar ook de resoluties van secrete besognes en geheime conferenties. Bovendien werden alle secrete, uitgaande brieven opgenomen in de registers (meteen na de resolutie waarop zij betrekking hadden).

*Zie de bijlage: "aanbevelingen voor het gebruik".

2.1.3. Particuliere registers

Hoewel in principe alle resoluties van de Staten-Generaal in het ordinaris of secrete register werd geboekt bestonden er enkele uitzonderingen. In deze uitzonderingsrubriek "Particuliere registers" is de samenstelling niet eenduidig.

Aantekening Pennings; Van Riemsdijk, pp.106-108.

Allereerst werden er registers gevormd met unieke resoluties betreffende een bepaald onderwerp. Veelal gebeurde dit met het oog op de geheimhouding.

- De onderhandelingen over het Twaalfjarig Bestand (4 februari 1608 - 11 april 1609) werden in een apart register geboekt. (Inv.nr. 4851)

Overigens werd over precies die periode ook een secreet register samengesteld! inv.nrs. 3905 en 4561.

- De onderhandelingen met de afgevaardigden van de Staten-Generaal van de Zuidelijke Nederlanden over een te sluiten verbond, die plaatsvonden van 4 oktober 1632 - 19 januari 1934. (Inv.nr. 4852)

- Stukken betreffende Zweden en Denemarken van 21 oktober 1644 - 10 januari 1646 in verband met de oorlog tussen deze twee landen.

!In de inventaris van Japikse trof ik geen register aan dat aan deze beschrijving voldoet. Ook TT had het over deze delen in zijn toelichting '87.

- Ook de registers met resoluties van de Grote Vergaderingen (1651 en 1716-1717) horen in deze categorie unieke resoluties.(Inv.nrs. 4807-4816)

- Van 1705-1716 werden ook de resoluties op paspoortaanvragen apart geregistreerd. Deze registers werden door Japikse echter niet opgenomen in de rubriek "Particuliere registers", maar in de rubriek "Acten van de Staten-Generaal".(Inv.nrs. 12359-12404).

!Overigens loopt deze serie door tot 1778, zonder via de inventaris zichtbare scheidslijn, waarom? mh.

In deze rubriek "Particuliere registers" treffen we ook recueils aan. Het betreft hier afschriften van resoluties betreffende een bepaald onderwerp. Vooral praktische overwegingen hebben bij de vorming van deze registers een rol gespeeld. Hoewel het strikt genomen om afschriften ging, gebeurde het dat een resolutie wèl in een particulier register en niet in een ordinaris of secreet register werd geboekt!

Het betrof de onderwerpen: Zeezaken; Militaire Zaken; Muntzaken; Octrooien en Exploiten; Oost-Friesland.

Tenslotte zijn er ook registers die een mengvorm zijn: zowel unieke resoluties bevatten als een verzameling afschriften van stukken betreffende een bepaald onderwerp. Zo besloot men in 1638 alle stukken (resoluties maar ook brieven en andere stukken) betreffende de Oost- en Westindische Compagniën apart te registreren. Vanaf 1651 werden deze resoluties zowel in de gewone serie als in deze onderwerpsregisters opgenomen. Ook de registers van resoluties betreffende de Vredehandel te Munster, 1634-1649, betreffen zo'n mengvorm van unieke stukken en afschriften.

Aantekening Pennings 1987.

(Inv.nrs. 4853-4859)

OVERZICHT VAN DE PARTICULIERE REGISTERS

De onderwerpen zoals Japikse die onderscheidde: De Unie van Utrecht, 1579. De Grote Vergaderingen, 1651, 1716-1717. Binnenlandse Zaken. Zeezaken. Militaire Zaken. Muntzaken. Octrooien en Exploiten. De Oost-Indische Compagnie. De West-Indische Compagnie. Buitenlandse Zaken (Vredesonderhandelingen Munster, Zweden en Denemarken, Oostfriesland en Gezanten)

2.1.4. Indices op de resoluties

Het vervaardigen van indices was in de 16de eeuw nog hoogst ongebruikelijk. Men volstond met het aanduiden van het behandelde onderwerp in de marge. Pas halverwege de 17de eeuw werd aan de agent Cornelis de Heijde opgedragen uitvoering te geven aan een bepaling in de instructie van de griffier alle bestaande en toekomstige registers te indiceren. Het betrof "... niet veel meer dan bladwijzers ter aanduiding van zaken, plaatsen of personen, maar den inhoud der resolutiën leerde men daardoor niet kennen."

Van Riemsdijk, p.109.

Naast deze jaarlijkse indices, vervaardigde De Heijde ook "generale" indices: zij besloegen een tijdvak van meerdere jaren. Hierin werd de inhoud van de resolutie wèl kort meegedeeld.

Vanaf 1700 begon men jaarlijkse indices aan te leggen. De indeling werd zorgvuldiger en van jaar op jaar gelijk, waarmee aan duidelijkheid gewonnen werd.

Van Riemsdijk, p. 109-110.

We onderkennen verschillende soorten indices: indices achterin de registers; losse indices (vaak minuten); generale indices: cumulatieve indices (combinatie van een aantal jaren); indices op bepaalde resoluties.

*De indices achterin de registers zijn met name voor de 16de eeuw zeer onbetrouwbaar. Aangeraden wordt dus in de periode tot 1626 gebruik te maken van de RGP-serie.

*De generale indices vormen altijd een selectie en betreffen vooral de resoluties van de 17de eeuw (zij werden -in de 18de eeuw- met terugwerkende kracht vervaardigd).

*Zie de bijlage: "aanbevelingen voor het gebruik".

2.2. Ingekomen en uitgaande stukken

In zijn inventaris brengt Japikse een scheiding in rubrieken aan tussen o.a. de "Bijlagen van de resolutiën van de Staten-Generaal" (met de liassen en de ingekomen delen en dossiers), de "Depêche- en Brievenboeken" en de "Acten van de Staten-Generaal". Voor een goed begrip van de structuur van het archief lijkt het me echter zinvol eerst Van Riemsdijk op de voet te volgen.

De grondslag van de besprekingen tijdens de vergadering van de Staten-Generaal werd gevormd door de brieven, ingekomen bij de griffie, maar ook de stukken die ter vergadering werden overlegd of aan de president werden overhandigd, zoals memories en (provinciale) resoluties. De ingekomen brieven vinden we (in meerderheid) terug in de rubriek LIASSEN, de stukken die rechtstreeks in de vergadering werden ingebracht vinden we nu terug in de rubriek INGEKOMEN DELEN EN DOSSIERS, AFZONDERLIJK VERZAMELD IN SERIES. Verschil is er ook in de registratuurkenmerken. De stukken die bij de griffie binnenkwamen werden voorzien van de ontvangstdatum en wel: Receptum. De stukken die ter vergadering werden overlegd werden ook voorzien van een ontvangstdatum, maar hiervoor gebruikte men de termen: Exhibitum of Lectum. Sinds 1584 was het gebruik dat alle uitgaande (gedepecheerde) stukken werden getekend door de president van de week met de toevoeging Vt. (=vidit) en de formule Ter ordonnantie waarna de griffier tekende.

Van Riemsdijk, p.94-95.

De in de vergadering genomen besluiten werden in de loop der eeuwen op verschillende redactionele wijzen meegedeeld aan de belanghebbenden. Hierdoor zijn diverse series "uitgaande stukken" ontstaan. In de eerste decennia van het bestaan van de Staten-Generaal was er sprake van een onderscheid in: brieven; acten (alleen getekend door de griffier) en apostillen; acten onder zegel en cachet.

Deze acten waren voorzien van de handtekening van de griffier èn van het zegel of cachet van de staat; deze acten werden opgemaakt t.b.v. een groter publiek (landswetten b.v.) of t.b.v. particulieren om als bewijs te dienen t.o. derden. Van Riemsdijk, p. 92-93.

In de loop der tijd, vooral onder invloed van de ontwikkeling van een vaste redactie van de resoluties, werd het steeds meer gebruik de resoluties als extract uit het register uit te geven. Zo werden eerst de "gewone" acten en later ook de brieven verdrongen. Daarvoor in de plaats stuurde men de belanghebbende een extract-resolutie met een begeleidend schrijven. Slechts bij uitzondering werd in dit begeleidend schrijven de resolutie nog toegelicht. Het schrijven van brieven bleef nog wel in gebruik als een soort beleefdheidsvorm: aan vorsten en hooggeplaatste autoriteiten. Acten onder zegel en cachet werden niet vervangen door extract-resoluties. (Wanneer men dus in de tweede helft van de 17de eeuw sprak over een acte bedoelde men de soort mèt zegel.)

De series uitgaande stukken waren dus sinds de tweede helft van de 17de eeuw: extract-resoluties; brieven; acten onder zegel en cachet;

waarbij het accent was verschoven naar de extract-resoluties.

Van Riemsdijk, p.91-95.

In de rubrieken zien we deze ontwikkeling deels terug. Op grond van de aard van de stukken en de verdeling van de werkzaamheden op de griffie van de Staten-Generaal kunnen we, met Van Riemsdijk, onderscheid maken in de registratuur van de resoluties en de registratuur van de depêches. Zo kunnen we de registratuur van de resoluties omschrijven als: de stukken die direkt voortvloeien uit de handelingen van de Staten-Generaal. De resoluties dus, maar ook de originele (ingekomen) stukken. De registratuur van de depêches daarentegen betrof die stukken die een uitwerking waren van dat handelen. Met andere woorden: de (afschriften van de) uitgaande stukken. Zoals Van Riemsdijk en Japikse beide schreven, ontwikkelde deze "registratuur van de depêches" zich niet zo gelijkmatig als die der resoluties!

*Allereerst is het van belang te weten dat de minuten van uitgaande brieven zich bevinden in de LIASSEN: tot 1754 in de onderwerpsliassen, daarna in de "lias" -minuten van uitgaande brieven, 1754-1796 (inv.nrs.11072-11085).

LET OP: Japikse plaatst deze minuten als een aparte rubriek ná de rubriek "ingekomen delen en dossiers" (de verbalen etc.); Inventaris SG, p.493.

*In de DEPECHEBOEKEN treffen we originelen en afschriften aan uit de periode 1576-1614.

*De afschriften van de ingekomen èn uitgaande brieven treffen we aan in de rubriek BRIEVENBOEKEN bestaande uit vijf series (vanaf 1646).

*De rubriek ACTEN VAN DE STATEN-GENERAAL tenslotte, bevat verschillende series acten, zowel met als zonder zegel.

Van Riemsdijk, p.90-125.

2.3 Bijlagen bij de resoluties 2.3.1 Liassen

De ingekomen brieven werden tot 1753 samen met de minuten van uitgaande brieven tot liassen verenigd. Oorspronkelijk bestond slechts de "lias loopende". Hierin werden alle ingekomen en minuten van uitgaande stukken op resolutiedatum gerangschikt. In het begin van de 17de eeuw verfijnde men de indeling. Zo "groeiden" de respecten die we ook in andere delen van het archief terug vinden. De vorming van een nieuw respect hing veelal samen met het ontstaan van geregelde diplomatieke betrekkingen of een andere intensivering van de bemoeienissen met dat onderwerp door de Staten-Generaal.

Net als bij de resoluties werden ook de liassen onderscheiden in ordinaris en secreet. In tegenstelling tot de resoluties echter ontstonden hier niet twee series maar werden de liassen respectgewijs bij elkaar geplaatst.

*De secrete liassen werden pas vanaf het jaar 1700 gevormd. Vóór dit jaar treft men de secrete ingekomen brieven aan in de "Secrete Kas" van de Staten-Generaal.

Van Riemsdijk, p. 120-125; Inventaris SG, p.148; voor de afzonderlijke liassen zie bijlage LIASSEN.

*Binnen de respecten werden de stukken chronologisch geborgen. De "receptum-datum" en dus de datum van de resolutie is bepalend.

De rubriek liassen kan grofweg worden verdeeld in: liassen binnenland

Hiervan maakt de rubriek 'liassen loopende' (ordinaris, 1550-1796 en secrete, 1700-1796) het leeuwedeel uit (inv.nrs. 4862-5477); in deze rubriek 'liassen loopende' treft men t/m 1753 ook de minuten van uitgaande brieven aan; voor een nadere indeling van deze rubriek zie p.149 van de inventaris.

liassen buitenland

De 'liassen buitenland' bevatten veelal t/m ca. 1752 ook minuten van uitgaande brieven.

liassen Vredehandelingen, 1643-1748 liassen betreffende bijzondere onderwerpen liassen rekesten, 1600-1796

De inv.nrs.8026-8039 betreffen 'Requesten betreffende aanvragen om paspoorten, 1702-1745'.

minuten van uitgaande brieven, 1754-1796

In de liassen rekesten werden de schriftelijke verzoeken van particulieren en colleges aan de Staten-Generaal bewaard. De meeste rekesten echter waarop een beschikking werd uitgevaardigd treft u in deze liassen niet aan. De beschikking werd immers in apostille op het rekest gesteld en aan de adressant teruggestuurd. Zo treffen we in deze liassen slechts aan de rekesten waarop niet werd beschikt én die naar aanleiding waarvan een acte werd uitgegeven. In de 18de eeuw werd het steeds meer gebruik, zelfs regel, de suppliant de beschikking bij extract-resolutie mee te delen, zodat sinds die tijd alle rekesten bewaard bleven.

Vanaf 1754 werden de minuten van uitgaande brieven niet meer bij de ingekomen brieven in de betreffende lias bewaard, maar in een aparte "lias minuten van uitgaande brieven".

In de inventaris van Japikse terug te vinden onder de rubriek II C. DE MINUTEN van UITGAANDE BRIEVEN van de STATEN-GENERAAL, (1754-1796), inv.nrs.11072-11085. Zie ook: Van Riemsdijk, p.124.

KORT OVERZICHT VAN DE LIASSEN

1 t/m 6 LIASSEN BINNENLAND, 7 t/m 22 LIASSEN BUITENLAND "Liassen Loopende" Ordinaris, 1550-1796 Secreet, 1700-1796 "Liassen Admiraliteyten" Ordinaris, 1613-1795 Secreet, 1700-1795 "Liassen Munte" Ordinaris, 1616-1794 "Liassen Oost-Indische Compagnie" Ordinaris, 1623-1795 Secreet, 1703-1795 "Liassen West-Indische Compagnie" Ordinaris, 1623-1795 Secreet, 1704-1795 "Liassen Maastricht" Ordinaris, 1632-1794 "Liassen Engelandt" Ordinaris, 1584-1795 Secreet, 1700-1794 "Liassen Hoogduytschlandt" Ordinaris, 1578-1796 Secreet, 1700-1796 "Liassen Emden en Oost-Friesland" Ordinaris, 1580-1758 Secreet, 1723-1744 "Liassen Vranckryck" Ordinaris, 1588-1796 Secreet, 1700-1796. "Liassen Italiën, Savoyen, Constantinopelen, Venetiën, Zalée ende Barbariën" Ordinaris, 1596-1796 Secreet, 1700-1796 "Liassen Portugaal" Ordinaris, 1641-1795 Secreet, 1700-1794 "Liassen Spangien" Ordinaris, 1649-1796 Secreet, 1700-1796 "Liassen Sweeden" Ordinaris, 1591-1796 Secreet, 1700-1796 "Liassen Denemarcken" Ordinaris, 1579-1796 Secreet, 1700-1796 "Liassen Poolen" Ordinaris, 1579-1796 Secreet, 1702-1772 "Liassen Moscoviën" Ordinaris, 1615-1795 Secrete, 1700-1795 "Liassen Brussel" Ordinaris, 1716-1794 Secreet, 1700-1794 "Liassen America" Ordinaris, 1782-1796 Secreet, 1784-1794 "Liassen Vredehandelingen" Ordinaris en secreet, 1643-1748 Liassen betreffende bijzondere onderwerpen "Liassen Requesten", 1600-1796

2.3.2 De ingekomen delen en dossiers, afzonderlijk verzameld in series

In een lias pasten alleen maar stukken die door middel van een pen aaneen geregen konden worden. Grote en omvangrijke delen en dossiers moesten dus apart bewaard worden. Ook de stukken die rechtstreeks aan de vergadering werden aangeboden, vinden we hier terug. Deze rubriek "ingekomen delen en dossiers", verschilt dan ook niet wezenlijk van de rubriek liassen. We treffen hier aan: de verbalen (of verslagen) van de gezanten van de Staten-Generaal in het buitenland en de rapportages (ook verbalen genoemd) van de verrichtingen van de diverse commissies die door de Staten-Generaal werden ingesteld om "moeilijke en ingewikkelde zaken in loco te onderzoeken of zekere aangelegenheden te regelen".

Van Riemsdijk, p.133. Japikse beargumenteerde het bestaan van deze rubriek met het feit dat de delen en dossiers wegens hun formaat niet in de liassen konden worden opgenomen. Van Riemsdijk gaf aan dat het gaat om stukken die rechtstreeks werden aangeboden aan de Staten-Generaal. Japikse schreef bovendien: " Eveneens werden in deze series delen aangetroffen die oorspronkelijk waren ingedeeld bij de loketkas en de secrete kas van de Staten-Generaal, maar hieruit wegens hun formaat waren verwijderd. Ter verduidelijking van hun plaats in het archief van de Staten-Generaal werd - indien mogelijk - het desbetreffende `exhibitum' vermeld." Inventaris SG, p.269; Van Riemsdijk, pp.131-134.

Naast deze verbalen werden in deze rubriek ook de z.g. staten van oorlog, processtukken en rekeningen (ingeleverd bij de Staten-Generaal) opgenomen.

"De Staten-Generaal traden op als rechters, maar hun uitspraken in civiele en criminele processen berustten altijd op de `dictums' van ordinaris en extraordinaris rechtbanken, aan wie zij hun rechtsgedingen gelegeerden. De `dictums' van deze rechtbanken werden meestal in de resoluties van de Staten-Generaal opgenomen waarmee deze rechtskracht kregen. De delegatie van processen geschiedde in gevallen van revisie van vonnissen, uitgesproken in de Generaliteitslanden en de koloniën, aan de Hoge Raad van Holland. De Staten-Generaal traden in zulke gevallen op als Hof van Appèl. Na behandeling van de rechtsgedingen voor de Hoge Raad werden procesdossiers aan de Staten-Generaal geretourneerd en ter griffie gedeponeerd. In zeer bijzondere gevallen als `crimen laesse majestatis' of landverraad werden de rechtsgedingen gedelegeerd aan extraordinaris rechtbanken die in naam van de Staten-Generaal recht spraken." Inventaris SG, p.403.

OVERZICHT VAN DE INGEKOMEN DELEN EN DOSSIERS

Staten van oorlog te land en ter zee

Verbalen en rapporten van Nederlandse vertegenwoordigers in den vreemde (buitenlandse verbalen) van bezendingen van de Staten-Generaal aan de provincies en Generaliteitslanden (binnenlandse verbalen) van bezendingen van de Staten-Generaal aan de graaf van Oostfriesland en de stad Emden betreffende de krijgsverrichtingen van het Staatse leger van advocaten-fiscaal betreffende zaken van verraad in de Republiek betreffende de verdediging van- en krijgsverrichtingen in West- en Oost-Indië betreffende het beleid van de Admiraliteiten en de krijgsverrichtingen van de Staatse vloot (admiraliteitszaken). Gesplitst in de rubrieken: van de commissies van de Staten-Generaal betreffende de Admiraliteiten -memories betreffende het zeerecht; van zee-officieren betreffende hun reizen in opdracht van de Staten-Generaal; van Zeekrijgsraden betreffende de judicature ter zee betreffende het beleid van de West-Indische Compagnie betreffende het beleid van de Oost-Indische Compagnie van de commissies van de Staten-Generaal betreffende het Defensie- en Financiewezen van de Staat

Processtukken van de Staten-Generaal

Inventaris SG, p.403: "De Staten-Generaal traden op als rechters, maar hun uitspraken in civiele en criminele processen berustten altijd op de `dictums' van ordinaris en extraordinaris rechtbanken, aan wie zij hun rechtsgedingen gelegeerden. De `dictums' van deze rechtbanken werden meestal in de resoluties van de Staten-Generaal opgenomen waarmee deze rechtskracht kregen. De delegatie van processen geschiedde in gevallen van revisie van vonnissen, uitgesproken in de Generaliteitslanden en de koloniën, aan de Hoge Raad van Holland. De Staten-Generaal traden in zulke gevallen op als Hof van Appèl. Na behandeling van de rechtsgedingen voor de Hoge Raad werden procesdossiers aan de Staten-Generaal geretourneerd en ter griffie gedeponeerd. In zeer bijzondere gevallen als `crimen laesse majestatis' of landverraad werden de rechtsgedingen gedelegeerd aan extraordinaris rechtbanken die in naam van de Staten-Generaal recht spraken."

van de Generaliteitsrechtbanken van rechtbanken in West-Indië

Rekeningen ingeleverd bij de Staten-Generaal rekeningen betreffende de heerlijkheid Elsloo bij Maaastricht rekeningen van Vlaanderen rekeningen van veroverde gebieden in de Zuidelijke Nederlanden

2.3.3 Minuten van uitgaande brieven

De minuten van uitgaande brieven werden oorspronkelijk tot en met het jaar 1753 opgeborgen bij de ingekomen brieven en stukken welke in de liassen werden bewaard. In 1754 ontstond echter een afzonderlijke serie minuten van uitgaande brieven.

Inventaris SG p.493; zie verder hierboven onder 'liassen'.

2.4 "Registratuur van de depeches"

Zoals hierboven al werd geschreven ontwikkelde de registratuur van de depêches zich niet zo gelijkmatig als die van de resoluties. Van Riemsdijk definieerde depêches als: (stukken die) "den inhoud der resoluties mededeelen".

Van Riemsdijk, p.216.

Hiermee is de samenhang tussen depêches en resoluties duidelijk geworden. In moderner Nederlands zouden we spreken van de uitgaande stukken, maar noch de definiëring van Van Riemsdijk, noch de vertaling dekt de lading. Nadat er in de beginperiode van de Staten-Generaal registers werden aangelegd waarin de ingekomen en uitgaande brieven werden afgeschreven, werd het in de eerste helft van de 17de eeuw gebruik de ingekomen en minuten van uitgaande stukken alleen als origineel in de liassen te bewaren. Een groot bezwaar tegen deze praktijk van het raadplegen van de originele stukken in de liassen was, dat de stukken gemakkelijk zoek konden raken.

Van Riemsdijk,p.117: "...De inrichting der liassen was echter weinig geschikt om het behoud der stukken te verzekeren. Om de laatste te kunnen raadplegen moest men ze uit de liassen lichten, waartoe deze laatste uit elkaar moest worden genomen. Daar antecedenten en retro-acta onder de beraadslagingen een groote rol speelden, moest dit gedurig geschieden. De losse papieren leden er zeer onder en liepen gevaar van niet op hunne plaats te worden teruggebracht..."

Zo hernam men in het midden van de 17de eeuw het systeem van het afschrijven van brieven en memories in registers.

2.4.1 Depecheboeken

Oorspronkelijk was het dus regel dat de uitgaande bij de ingekomen brieven werden geregistreerd. De series die in deze korte periode, aan het einde van de 16de eeuw, ontstonden, zijn de depêcheboeken. Het zijn de registers van ingekomen- en uitgaande brieven van en aan de Staten-Generaal. We treffen zowel de originelen als de afschriften van ingekomen en uitgaande brieven aan in deze registers.

Inventaris SG, p.495. Is dat zo ? Ik zie in steekproefje alleen maar afschriften !(mh)

Japikse onderscheidde 4 series: Ordinaris depêcheboeken, 1579-1587 Franse depêcheboeken, 1578-1613 Engelse depêcheboeken, 1576-1614 Hoogduitse depêcheboeken, 1577-1588.

Inventaris SG, p.495.

Het is duidelijk dat deze registratievorm geen lang leven was beschoren.

2.4.2 Brievenboeken

Moeten we ons voor wat betreft de beginjaren van Republiek behelpen met de niet altijd even consequent vervaardigde depêcheboeken en later de liassen, in de loop van de 17de eeuw werd de registratuur van de de ingekomen en de uitgaande stukken verbeterd. Vanaf 1646 ontstonden verschillende soorten registers van ingekomen en uitgaande brieven. En ondanks kleine wijzigingen, werden deze series tot het jaar 1795 in stand gehouden.

OVERZICHT VAN DE SERIES BRIEVENBOEKEN: registers van uitgaande brieven (1646-1795) registers van ingekomen ordinaris brieven registers van ingekomen secrete brieven (1672-1794) registers van ingekomen ordinarisbrieven uit verschillende landen en plaatsen (1550-1649) registers van ingekomen brieven betreffende bijzondere onderwerpen

-registers van uitgaande brieven (1646-1795)

In 1646 gaf de Staten-Generaal opdracht de uitgaande brieven voortaan te boeken in een jaarlijks register.

De secrete uitgaande brieven liet men uit deze registers weg, omdat zij geboekt werden in de registers van secrete resoluties achter de besluiten waaruit zij waren voortgekomen.

Elk deel bevat een alfabetische index.

Inventaris SG, p.529.

-registers van ingekomen ordinaris brieven

(1650-1668)

Bij resolutie van 23 juni 1650 bepaalden de Staten-Generaal dat ook de ingekomen ordinarisbrieven moesten worden ingeschreven in registers. De ingekomen brieven werden na vanaf 1650 chronologisch afgeschreven, maar de bijlagen en memories die bij deze brieven hoorden liet men (voorlopig) achterwege.

(1669-1679)

Op 1 juli 1669 ving men aan voor deze bijlagen en memories een afzonderlijk register bij te houden.

(1680-1796)

Dit systeem werd echter al in 1680 veranderd. Men boekte toen de brieven met de bijlagen en memories in hetzelfde register, maar er werden wel drie soorten brievenboeken aangelegd n.l.: het binnenlandse register het Duitse register het Franse register

In deze drie soorten registers zijn de stukken naar hun herkomst onder respecten geplaatst, terwijl tafels deze indeling verduidelijken.

Inventaris SG, p.498.

-registers van ingekomen secrete brieven (1672-1794)

In 1651 werd besloten dat de geheime correspondentie aan de griffier moest worden gericht. Zowel de geheime resoluties als de geheime ingekomen en uitgaande brieven en stukken werden voorzien van de aanduiding "secreet".

De ingekomen secrete brieven werden tot 1672 niet geregistreerd. Pas in 1673 is sprake van een regelmatige registratie in een daartoe bestemd register. Ook de bijlagen werden in deze registers opgenomen. Vanaf 1690 werden de brieven onder respecten gerangschikt.

Inventaris SG, p.518; Van Riemsdijk, pp.118-119 en pp.138-139; Van Riemsdijk schreef:" In 1701 schijnt men het registreeren te hebben gestaakt en eerst omstreeks het midden der vorige eeuw weder te hebben opgevat, bij welke gelegenheid men ook de ontbrekende jaargangen sedert 1701 vervaardigd moet hebben".

-registers van ingekomen ordinarisbrieven uit verschillende landen en plaatsen (1550-1649)

"Ter aanvulling van de registers van ingekomen ordinarisbrieven en bijlagen over de jaren 1650-1796 werden in de 18e eeuw bij de griffie van de Staten-Generaal ook de brieven uit de liassen afgeschreven, welke vóór 1650 niet in registers waren opgenomen. Deze serie registers bevat afschriften van verschillende instanties, ook van de centrale regering vóór 1576. Deze afschriften werden vervaardigd van de brieven en bijlagen in de liassen `Loopende', `Engelandt', `Vranchrijck', `Italien', `Spangien' en `Portugal'. Men kan deze brievenboeken o.m. zien als voortzetting van de depêcheboeken. Tevens werden in deze serie registers van ingekomen brieven opgenomen die gelijktijdig met de aankomst van de brieven in de 18e eeuw werden afgeschreven. Het betreft hier de registers Amerika en Admiraliteiten."

Inventaris SG, p.524.

-registers van ingekomen brieven betreffende bijzondere onderwerpen

2.4.3 Gedrukte publicaties uitgaande van de Staten-Generaal

-nouvelles

De brieven die de gezanten van de republiek aan de Staten-Generaal zonden met "nieuwsberichten" uit het buitenland (de nouvelles) werden, samen met resoluties en andere relevante stukken, in kopie aan de verschillende gezanten toegezonden. Ook deze stukken werden "nouvelles" genoemd. Sedert 1669 werden deze nouvelles in gedrukte vorm verspreid. Van 1744 af zijn zij volledig bewaard in de daartoe bestemde banden. Het zal duidelijk zijn dat er weinig (politiek) gevoelig nieuws werd opgenomen in deze stukken in verband met de ruime verspreiding ervan.

Inventaris SG, p.534; Van Riemsdijk, p.119; opmerkelijk is een pak "Secrete depêches van Nederlandse gezanten. 1759-1765. Gedrukt (inv. nr.12160)!

-plakkaten

Algemene landswetten en verordeningen werden in de vorm van plakkaten bekend gemaakt. Het ging hierbij om akten onder zegel of cachet. De inhoud van deze stukken was voor velen van belang en al snel werden deze plakkaten dus in gedrukte vorm uitgegeven. Ter griffie bewaarde men een exemplaar van deze gedrukte plakkaten en samen met de gedrukte publicaties van de Staten van Holland, de stadhouder, de Nassause Domeinraad en enkele hoge colleges van de Generaliteit en van de provincie Holland werden deze plakkaten voorzien van een inhoudsopgave en ingebonden.

Inventaris SG, p.537; Van Riemsdijk, p.115.

2.5 Akten van de Staten-Generaal

Van Riemsdijk, pp.89-116.

Naast de brieven en later de extract-resoluties, waarin de inhoud van de genomen resoluties aan derden werd meegedeeld, vaardigden de Staten-Generaal ook akten uit. In verband met de bewijskracht van het stuk was het naast de handtekening van de griffier, voorzien van een zegel of cachet. Het afschrijven van de akten die door de Staten-Generaal werden uitgevaardigd, ontwikkelde zich tot een aparte "registratuur van de acten".

Van Riemsdijk, p.111.

Al in de late 16de eeuw werden de eerste registers aangelegd. Allereerste het zogenaamde "Acteboek": dit register bevatte alle akten, die onder zegel of cachet werden uitgegeven, met uitzondering van de akten van commissie tot civiele en militaire ambten. Deze commissies werden afgeschreven in het "Commissieboek".

Voor de akten zonder zegel of cachet uitgegeven, een vorm die in de loop van de 17de eeuw in onbruik raakte, legde men ook aparte registers aan: de "Ordonnantieboeken" dienden inzicht te geven in de stand van zaken in de generaliteitskas. In 1624 werd bepaald dat de Raad van State voortaan de ordonnanties zou uitvaardigen. De registers werden echter nog tot 1656 bijgehouden. Ook de "Instructieboeken" hadden tot doel snel inzicht te verschaffen, in dit geval in de instructies die men voor generaliteitscolleges en "dienaren" had vastgesteld. De geheime instructies voor de gezanten werden in de registers van de secrete resoluties beter geheim gehouden en aldus daarin opgenomen. Zo eindigde deze serie in 1760. De instructies voor de gezanten vindt men vanaf 1760 allemaal in de secrete resolutieboeken; de overige instructies treft men in de gewone "acteboeken".

OVERZICHT VAN DE AKTEN VAN DE STATEN-GENERAAL De minuten van de acten (1623-1794) "Commissieboeken" (1586-1794) "Acteboeken" (1589-1794) Registers van Paspoorten (1707-1778) De formulieren van de acten "Instructieboeken" (1588-1760) Algemene instructies voor de Generaliteitscolleges en Generaliteitsdienaren Registers van Tractaten (1585-1748) "Ordonnantieboeken" (1586-1655) De rekeningen van de ontvangers en de kwitanties van de klerken van de Staten-Generaal

Enkele series behoeven een toelichting:

Ad 2. "Commissieboeken" (1586-1794)

*Op de commissieboeken werd een systematische index vervaardigd, ingedeeld volgens de ambten.

Ad 4. Registers van Paspoorten (1707-1778): "Bevatten extract-resoluties houdende beschikking op requesten, waarbij paspoorten in verband met de heffing van convooien en licenten werden aangevraagd" Tot 1771 sprak men van "Kohieren van de Paspoorten".

Inventaris SG, p.545. Van 1705-1716 werden de resoluties op de paspoortaanvragen alleen in deze "registers van paspoorten" geboekt! Zie ook het overzicht van te raadplegen resoluties in bijlage ...

Ad 5. De formulieren van de acten: "Registers inhoudende alfabetisch gerangschikte voorbeelden van allerhande acten der Staten-Generaal ten gebruike bij de griffie. 18e eeuw".

Inventaris SG, p.549.

Ad 8. Registers van Tractaten (1585-1748):

Van Riemsdijk, pp.135-139.

Eigenlijk is deze serie een onderdeel van de secrete kas. De stukken werden ook op exhibitumdatum gerangschikt. "In het jaar 1700 was de Secrete kast van de Staten-Generaal geheel vol geraakt zodat naar andere middelen werd gezocht om de dossiers en stukken van geheim karakter op te bergen. Er werden nu drie afzonderlijke verzamelingen gevormd n.l. van: De tractaten van de Staten-Generaal met andere mogendheden gesloten, van 1701-1797. De ratificaties van deze tractaten door de Staten-Generaal en deze mogendheden uitgevaardigd, van 1701-1797. De ingekomen secrete brieven van 1701-1796. Deze brieven zijn thans beschreven onder de inventarisnummers 5462-5477, 5719-5722, 5750, 5816-5817, 6003-6015, 6584-6690, 6743-6746, 6864-6887, 6997-7009, 7037-7041, 7161-7168, 7224-7237, 7303-7310, 7355-7360, 7397-7410, 7454-7460, 7463, 7464-7471.

Ad 10. De rekeningen van de ontvangers en de kwitanties van de klerken van de Staten-Generaal: "Hoewel geen akten in eigenlijke zin zijn de rekeningen van de ontvangers en de kwitanties van de klerken van de Staten-Generaal hier opgenomen omdat zij even als de ordonnantieboeken de administratite bij de griffie betreffen. De rekeningen van de ontvangers bevatten de boekhouding van exploiten en boeten die werden verlangd bij het aanbinden van processen voor de Staten-Generaal. De ontvanger van deze exploiten en boeten had tevens de taak het recht te innen op de octroiien van de Staten-Generaal verleend aan personen die over hun goederen in Staats-Vlaanderen bij uiterste wil wensten te beschikken. Het geheel van deze ontvangsten vormde een geheim fonds waarvan de de bestemming door de Staten-Generaal telkens werd geregeld. De kwitanties van de klerken ter griffie raken het depêchegeld dat aan hen door de griffier als schrijfloon werd uitgekeerd."

Inventaris SG, p.553.

2.6 Loketkas en secrete kas

Naast de stukken die het direkte gevolg waren van de handelingen van de Staten-Generaal (de resoluties, de bijlagen, de brievenboeken, etc.) bevonden zich nog grote hoeveelheden "losse stukken" op de griffie: "vele documenten die bij het onderzoek van allerlei zaken in hunne handen waren geraakt."

Van Riemsdijk, p.126.

De herkomst van de stukken was zeer divers. Van de archieven van de voormalige Raad van State, via de stukken die de gezanten en gedeputeerden overdroegen tot allerlei afgedwaalde stukken uit de liassen.

In 1605 werd enige orde aangebracht. Vanaf die tijd volgde men de procedure dat, nadat een zaak was afgedaan, de stukken ter 'seponering' aan de agent ter hand werden gesteld. Deze vouwde de stukken in de lengte, bond ze bij elkaar (bundelde de stukken), voorzag de bundels van een opschrift en plaatste ze in de daartoe bestemde "loketten". Evenals bij de liassen was het al snel nodig de loketten in te delen in respecten. Waarschijnlijk werd er in 1620 een "opzettelijke" ordening aangebracht en werden de toen aanwezige stukken geïnventariseerd. In 1656 werd het aanwezige archief opnieuw geïnventariseerd. De opschriften op de bundels werden overgenomen in de inventaris, de bundels werden voorzien van een volgnummer en chronologisch gerangschikt in de verschillende loketten; de indeling in respecten van de loketkas was vrijwel gelijk aan die van de liassen. Tegen het einde van de 17de eeuw werd de inventaris (van het hele archief) steeds onregelmatiger bijgehouden. Doordat de registratuur van de depêches goed functioneerde konden veel stukken in die registers geraadpleegd worden. Een gevolg daarvan was dat er veel minder "losse stukken" waren, die een plaats kregen in de loketkas.

Van Riemsdijk, pp.126-130.

De naam van de rubriek is dus de vanouds gebruikte verwijzing naar de plaats van de stukken in het archief. Het verschil tussen de rubrieken "loketkas" en "secrete kas" zit ook hier in het uitgangspunt: de ordinaris resoluties voor de loketkas, de secrete resoluties voor de secrete kas. In de secrete kas bevinden zich vooral de diplomatieke stukken.

Japikse veranderde de ordening van dit deel van het archief ingrijpend.

"Ten einde de overzichtelijkheid van de inhoud van de Loketkast en de Secrete kast te bevorderen .." Inventaris SG, p.556.

De belangrijkste ingreep die hij pleegde, was het (onderwerpsgewijs) samenvoegen van de "dossiers" uit de loketkas en de secrete kas. Bovendien maakte hij een indeling in drie perioden: Stukken afkomstig van de Spaanse Regering in de Nederlanden, opgenomen in de Loketkast van de Staten-Generaal, 1431-1576 augustus. Stukken afkomstig van de regeringsarchieven van de Geünieerde en Nader-Geünieerde Nederlandse Provinciën, opgenomen in de Loketkast en de Secrete kast van de Staten-Generaal, 1576 september - 1588 mei. Stukken afkomstig van de Staten-Generaal onder verschillende respecten opgenomen in de Loketkast en de Secrete kast van dit Staatscollege, 1588 juni - ca. 1795.

De stukken werden opnieuw geordend en werden voorzien van een nieuw volgnummer.

*Bij raadpleging of verwijzing moet men echter nog steeds het oude loketkas/secrete-kas nummer gebruiken, dat is samengesteld uit het nummer van het betrokken respect plus het nummer dat de dossiers en stukken oudtijds droegen.

Inv.SG, pp.556-558

OVERZICHT VAN DE LOKETKAS EN SECRETE KAS

(zoals Japikse deze ordende).

Voor de oude ordening zie bijlage ..

Loopende De Staten-Generaal De Raad van State De Kamer der Tresorie en de Generaliteits-rekenkamer Het Huis van Oranje Handelingen van de Staten-Generaal Particuliere stucken Processen Munte Admiraliteyts Stucken Convoyen en Licenten Oostindische Compagnie Westindische Compagnie Generaliteitslanden Staats-Limburg Maastricht en de Landen van Overmaze en Overkwartier van Gelderland Kopieën Maastricht en de Landen van Overmaze Staats-Brabant 's-Hertogenbosch (stad en meijerij), Breda, Bergen op Zoom Kopieën 's-Hertogenbosch Peelland Oosterwijk Kempenland Maasland Staats-Vlaanderen Vlaanderen, algemeen Omlopers Vlaanderen Rekeningen Vlaanderen Oostfrieslandt Noord-, Midden-, en Oost-Europa, Oostzeegebied Duitsland Zweden Denemarken Polen Rusland Brandenburg West-Europa, Atlantisch gebied Frankrijk Spanje Engeland. Portugal. Italië, Savoye, Turkije, Marokko, Venetië, Zalee, Barbarije.

2.7 Overige rubrieken in de inventaris

Tot slot bevat de inventaris nog de rubrieken

2.7.1 Overgedragen archivalia aan de Staten-Generaal, afkomstig van instellingen en personen

"Behalve de bescheiden hier beschreven ontvingen de Staten-Generaal ook de schriftelijke nalatenschap van Lieuwe van Aitzema, historicus van de 17e eeuw. Zij lieten de stukken van deze verzameling opnemen in de serie verbalen van Nederlandse gezanten in den vreemde en in de Loketkast van de Staten-Generaal. Blijkens de inventaris van de collectie in Verslagen van 's Rijks Oude Archieven, 1916, I, blz. 209 vgl. werden de stukken weer uit het archief van de Staten-Generaal gelicht en als afzonderlijke collectie beschreven.

Evenmin zijn hier beschreven de archieven afkomstig van de Nederlandse gezantschappen in het buitenland. De Nederlandse gezanten waren hiertoe bij hun aftreden verplicht, doch er waren maar weinigen die zich aan dit voorschrift hielden. De meeste legatiearchieven werden dan ook omstreeks 1855 door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen. Dit was een reden te meer om deze archieven samen met de bij de Staten-Generaal ingeleverde archivalia van de legaties in een afzonderlijke inventaris te beschrijven en ook afzonderlijk te ordenen.

2.7.2 Inventarissen van het archief en catalogi van de boekerij van de Staten-Generaal

Verantwoording van de bewerking

In januari 2010 zijn de toegangen 1.01.03 tot en met 1.01.08, die delen van de beschrijvingen van het archief van de Staten-Generaal bevatten, tot één geheel samengevoegd tot de huidige versie van deze toegang (1.01.02).

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Het archief bevat geen stukken welke in een zodanige staat verkeren, dat raadpleging of kopiëring ervan aan belemmeringen onderworpen zijn. Evenmin behoren buitenformaat stukken of anderszins afwijkende stukken tot het archief.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Staten-Generaal, nummer toegang 1.01.02, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Staten-Generaal, 1.01.02, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Bijlagen Concordans

Verouderde lijst opgesteld door Th. Morren. Alleen handig als concordantie. Vooral te gebruiken bij verwijzingen uit oudere Rijksgeschiedkundige publicaties, d.w.z. de RGP-delen tot ca. 1970.

Concordans van oud nr. naar nieuw nr. behorende bij toegang 1.01.02, Staten-Generaal Resoluties, 1576-1796 Oud nr. Nieuw nr. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 3178 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 324??? 64 321??? 65 3246 66 3247 67 3248 68 3249 69 3250 70 3251 71 3252 72 3253 73 3254 74 3255 75 3256 76 3257 77 3258 78 3259 79 3260 80 3261 81 3262 82 3263 83 3264 84 3265 85 3266 86 3267 87 3268 88 3269 89 3270 90 3271 91 3272 92 3273 93 3274 94 3275 95 3276 96 3277 97 3278 98 3279 99 3280 100 3281 101 3282 102 3283 103 3284 104 3285 105 3286 106 3287 107 3288 108 3289 109 3290 110 3291 111 3292 112 3293 113 3294 114 3295 115 3296 116 3297 117 3298 118 3299 119 3300 120 3301 121 3302 122 3303 123 3304 124 3305 125 3306 126 3307 127 3308 128 3309 129 3310 130 3311 131 3312 132 3313 133 3314 134 3315 135 3316 136 3317 137 3318 138 3319 139 3320 140 3321 141 3322 142 3323 143 3324 144 3325 145 3326 146 3327 147 3328 148 3329 149 3330 150 3331 151 3332 152 3333 153 3334 154 3335 155 3336 156 3337 157 3338 158 3339 159 3340 160 3341 161 3342 162 3344 163 3345 164 3346 165 3347 166 3349 167 3350 168 3352 169 3353 170 3355 171 3356 172 3358 173 3359 174 3361 175 3362 176 3364 177 3365 178 3367 179 3368 180 3370 181 3371 182 3373 183 3374 184 3376 185 3377 186 3379 187 3380 188 3382 189 3383 190 3385 191 3386 192 3388 193 3389 194 3391 195 3392 196 3394 197 3395 198 3397 199 3398 200 3399 201 3401 202 3403 203 3404 204 3406 205 3407 206 3409 207 3410 208 3412 209 3413 210 3415 211 3416 212 3418 213 3419 214 3421 215 3422 216 3424 217 3426 218 3428 219 3429 220 3431 221 3432 222 3434 223 3435 224 3437 225 3438 226 3440 227 3441 228 3443 229 3444 230 3446 231 3447 232 3449 233 3450 234 3452 235 3453 236 3455 237 3456 238 3458 239 3459 240 3461 241 3462 242 3464 243 3465 244 3467 245 3468 246 3470 247 3471 248 3473 249 3474 250 3476 251 3477 252 3479 253 3481 254 3484 255 3487 256 3490 257 3493 258 3496 259 3499 260 3502 261 3504 262 3507 263 3509 264 3512 265 3514 266 3517 267 3519 268 3522 269 3524 270 3527 271 3529 272 3532 273 3534 274 3537 275 3539 276 3542 277 3544 278 3547 279 3548 280 3550 281 3551 282 3553 283 3554 284 3556 285 3557 286 3559 287 3560 288 3562 289 3563 290 356??? 291 3566 292 3568 293 3569 294 3571 295 3572 296 3574 297 3575 298 3577 299 3578 300 3580 301 3581 302 3583 303 3584 304 3586 305 3587 306 3589 307 3590 308 3592 309 3593 310 3595 311 3596 312 3598 313 3599 314 3601 315 3602 316 3603 317 3605 318 3606 319 3608 320 3609 321 3611 322 3612 323 3614 324 3615 325 3616 326 3618 327 3619 328 3620 329 3622 330 3623 331 3625 332 362??? 333 362??? 334 3629 335 3630 336 3631 337 3708 338 3709 339 3710 340 3718 341 3719 342 3720 343 3721 344 3722 345 3723 346 3724 347 3725 347A 3726 348 3711 349 3712 350 3713 350A 3716 350B 3717 350C 3867 350D 3868 351 3682 352 3683 353 3684 354 3685 355 3686 356 3687 357 3688 358 3689 359 3690 360 3691 361 3692 362 3693 363 3694 364 3695 365 3696 366 3697 367 3698 368 3699 369 3700 370 3701 371 3702 372 3703 373 3704 374 3096 375 3098 376 3103 377 3105 378 3107 379 3109 380 3111 381 3113 382 3117 383 3125 384 3126 385 3129 386 3135 387 3137 388 317??? 388A 389 3343 390 334??? 391 3351 392 3354 393 3357 394 3360 395 3363 396 3366 397 3369 398 3372 399 3375 400 3378 401 3381 402 3384 403 3387 404 3390 405 3392 406 3396 407 3399 408 3402 409 340??? 410 340??? 411 3411 412 3514 413 3417 414 3420 415 3423 416 342??? 417 3427 418 343??? 419 3432 420 343??? 421 3439 422 3442 423 3445 424 344??? 425 3451 426 3454 427 345??? 428 346??? 429 346??? 430 3466 431 346??? 432 3472 433 3475 434 3478 434x 3482 435 3480 436 3483 437 3485 438 348??? 439 3486 440 3489 441 3491 442 3494 443 3492 444 3495 445 3497 446 3500 447 3498 448 3501 449 3506 450 350??? 451 350??? 452 3511 453 3508 454 3510 455 3515 456 3513 457 3516 458 3520 459 3518 460 3521 461 3525 462 3523 463 3526 464 3530 465 3528 466 3531 467 3535 468 3533 469 3536 470 3540 471 3538 472 3541 473 3545 474 3543 475 3546 476 3549 477 3552 478 3555 479 3558 480 3561 481 3564 482 3567 483 3570 484 3573 485 3576 486 3579 487 3582 488 3585 489 3588 490 3591 491 3594 492 3597 493 3560 494 ???604 495 3607 496 3610 497 3613 498 3617 499 3621 500 3624 501 3628 502 3632 503 3639 504 3640 505 3644 506 3648 507 3653 508 3658 509 3663 510 3668 511 3673 512 3678 513 3681 514 3705 515 3706 516 3707 516A 4818 516B 4819 516C 4820 517 3714 518 3715 519 3095 520 3097 521 3099 522 3100 523 3102 524 3104 525 3106 526 3108 527 3110 528 3112 529 3114 530 531 3116 532 3118 533 3120 534 3122 535 536 3124 537 3126 538 3128 539 540 3130 541 3132 542 3134 543 3136 544 3138 545 3140 546 3142 547 3144 548 3146 549 3148 550 3150 551 3152 552 3154 553 3156 554 3158 555 3160 556 3162 557 3164 558 3166 559 3168 560 3170 561 3172 562 3174 563 3175 564 3176 565 3177 566 567 568 569 3179 570 3180 571 3181 572 3182 573 3183 574 3184 575 3185 576 3186 577 3187 578 3188 579 3189 580 3190 581 3191 582 3192 583 3193 584 3194 585 3195 586 3196 587 3197 588 3198 589 3199 590 3200 591 3201 592 3202 593 3203 594 3204 595 3205 596 3206 597 3207 598A 3208 598B 3209 599 3210 600 3211 601 3212 602 3213 603 3214 604 3215 605 3216 606 3217 607 3218 608 3219 609 3220 610 3221 611 3222 612 3223 613 3224 614 3225 615 3226 616 3227 617 3228 618 3229 619 3230 620 3231 621 3232 622 3233 623 3234 624 3235 625 3236 626 3237 627 3238 628 3239 629 3240 630 3241 631 3242 632 633 634 3727 635 3728 636 3729 637 3730 638 3731 639 3732 640 3733 641 3734 642 3735 643 3736 644 3737 645 3738 646 3739 647 3740 648 3741 649 3742 650 3743 651 3744 652 3745 653 3746 654 3747 655 3748 656 3749 657 3750 658 3751 659 3752 660 3753 661 3754 662 3755 663 3756 664 3757 665 3758 666 3759 667 3760 668 3761 669 3762 670 3763 671 3764 672 3765 673 3766 674 3767 675 3768 676 3769 677 3770 678 3771 679 3772 680 3773 681 3774 682 3775 683 3776 684 3777 685 3778 686 3779 687 3780 688 3781 689 3782 690 3783 691 3784 692 3785 693 3786 694 3787 695 3788 696 3789 697 3790 698 3791 699 3792 700 3793 701 3794 702 3795 703 3796 704 3797 705 3798 706 3799 707 3800 708 3801 709 3802 710 3803 711 3804 712 3805 713 3806 714 3807 715 3808 716 3809 717 3810 718 3811 719 3812 720 3813 721 3814 722 3815 723 3816 724 3817 725 3818 726 3819 727 3820 728 3821 729 3822 730 3823 731 3824 732 382??? 733 382??? 734 382??? 735 3828 736 3829 737 3830 738 3831 739 3832 740 3833 741 3834 742 3835 743 3836 744 3837 745 3838 746 3839 747 3840 748 3841 749 3842 750 3843 751 3844 752 3845 753 3846 754 3847 755 3848 756 3849 757 3850 758 3851 759 3852 760 3853 761 3854 762 3855 763 3856 764 3857 765 3858 766 3859 767 3860 768 3861 769 3862 770 3863 771 3864 772 3865 773 3866 774 63 775 64 776 65 777 66 778 67 779 68 780 69 781 70 782 71 783 72 784 73 785 74 786 75 787 76 788 77 789 78 790 79 791 80 792 81 793 82 794 83 795 84 796 85 797 86 798 87 799 88 800 89 801 90 802 91 803 92 804 93 805 94 806 95 807 96 808 97 809 98 810 99 811 100 812 101 813 102 814 103 815 104 816 105 817 106 818 107 819 108 820 109 821 110 822 111 823 112 824 113 825 114 826 115 827 116 828 829 117 830 118 831 119 832 120 833 121 834 122 835 123 836 124 837 125 838 126 839 127 840 128 841 129 842 130 843 131 844 132 845 133 846 134 847 135 848 136 849 137 850 138 851 139 852 140 853 141 854 142 855 143 856 144 857 145 858 146 859 147 860 148 861 149 862 150 863 151 864 152 865 153 866 154 867 155 868 156 869 157 870 158 871 159 872 160 873 161 874 162 875 163 876 164 877 165 878 166 879 167 880 168 881 169 882 170 883 171 884 172 885 173 886 174 887 175 888 176 889 177 890 178 891 179 892 180 893 181 894 182 895 183 896 184 897 185 898 186 899 187 900 188 901 189 902 190 903 191 904 192 905 193 906 194 907 196 908 197 909 198 910 199 911 200 912 2??? 913 202 914 203 915 204 916 205 917 1743 918 1744 919 1755 920 1746 921 1747 922 1748 923 208 924 209 925 210 926 211 927 212 928 213 929 214 930 215 931 216 932 217 933 1749 934 1750 935 1751 936 1752 937 1753 938 1754 939 1755 940 1756 941 1757 942 1758 943 1759 944 1760 945 222 946 223 947 224 948 225 949 226 950 227 951 228 952 229 953 230 954 231 955 232 956 233 957 234 958 235 959 236 960 237 961 238 962 239 963 240 964 241 965 242 966 243 967 244 968 245 969 246 970 247 971 248 972 249 973 250 974 251 975 252 976 253 977 254 978 1761 979 1762 980 256 981 257 982 1763 983 1764 984 1765 985 1766 986 1767 987 1768 988 1769 989 1770 990 1771 991 1772 992 1773 993 1774 994 1775 995 1776 996 1777 997 1778 998 1779 999 1780 1000 1781 1001 1782 1002 1783 1003 1784 1004 1785 1005 1786 1006 1787 1007 1788 1008 1789 1009 1790 1010 1791 1011 1792 1012 1793 1013 1794 1014 1795 1015 1796 1016 1797 1017 1798 1018 1799 1019 1800 1020 1801 1021 1802 1022 1803 1023 1804 1024 1805 1025 1806 1026 1807 1027 1808 1028 1809 1029 1810 1030 1811 1031 1812 1032 1813 1033 1814 1034 1815 1035 1816 1036 1817 1037 1818 1038 1819 1039 1820 1040 1821 1041 1822 1042 1823 1043 1824 1044 1825 1045 1826 1046 1827 1047 1828 1048 1829 1049 1830 1050 1831 1051 1832 1052 1833 1053 1834 1054 1835 1055 1836 1056 1837 1057 1838 1058 1839 1059 1840 1060 1841 1061 1842 1062 1843 1063 1844 1064 1845 1065 1846 1066 1847 1067 1848 1068 1849 1069 1850 1070 1851 1071 1852 1072 1853 1073 1854 1074 1855 1075 1856 1076 1857 1077 1858 1078 1859 1079 1860 1080 1861 1081 1862 1082 1863 1083 1864 1084 1865 1085 1866 1086 1867 1087 1868 1088 1869 1089 1870 1090 1871 1091 1872 1092 1873 1093 1874 1094 1875 1095 1876 1096 1877 1097 1878 1098 1879 1099 1880 1100 1881 1101 1882 1102 1883 1103 1884 1104 1885 1105 1886 1106 1887 1107 1888 1108 1889 1109 1890 1110 1891 1111 1892 1112 1893 1113 1894 1114 1895 1115 1896 1116 1897 1117 1898 1118 1899 1119 1900 1120 1901 1121 1902 1122 1903 1123 1904 1124 1905 1125 1906 1126 1907 1127 1908 1128 1909 1129 1910 1130 1911 1131 1912 1132 1913 1133 1914 1134 1915 1135 1916 1136 1917 1137 1918 1138 1919 1139 1920 1140 1921 1141 1922 1142 1923 1143 1924 1144 1925 1145 1926 1146 1927 1147 1928 1148 1929 1149 1930 1150 1931 1151 1932 1152 1933 1153 1934 1154 1935 1155 1936 1156 1937 1157 1938 1158 1939 1159 1940 1160 1941 1161 1942 1162 1943 1163 1944 1164 1945 1165 1946 1166 1947 1167 1948 1168 1949 1169 1950 1170 1951 1171 1952 1172 1953 1173 1954 1174 1955 1175 1956 1176 1957 1177 1958 1178 1959 1179 1960 1180 1961 1181 1962 1182 1963 1183 1964 1184 1965 1185 1966 1186 1967 1187 1968 1188 1969 1189 1970 1190 1971 1191 1972 1192 1973 1193 1974 1194 1975 1195 1976 1196 1977 1197 1978 1198 1979 1199 1980 1200 1981 1201 1982 1202 1983 1203 1984 1204 1985 1205 1986 1206 1987 1207 1988 1208 1989 1209 1990 1210 1991 1211 1992 1212 1993 1213 1994 1214 1995 1215 1996 1216 1997 1217 1998 1218 1999 1219 2000 1220 2001 1221 2002 1222 2003 1223 2004 1224 2005 1225 2006 1226 2007 1227 2008 1228 2009 1229 2010 1230 2011 1231 2012 1232 2013 1233 2014 1234 2015 1235 2016 1236 2017 1237 2018 1238 2019 1239 2020 1240 2021 1241 2022 1242 2023 1243 2024 1244 2025 1245 2026 1246 2027 1247 2028 1248 2029 1249 2030 1250 2031 1251 2032 1252 2033 1253 2034 1254 2035 1255 2036 1256 2037 1257 2038 1258 2039 1259 2040 1260 2041 1261 2042 1262 2043 1263 2044 1264 2045 1265 2046 1266 2047 1267 2048 1268 2049 1269 2050 1270 2051 1271 2052 1272 2053 1273 2054 1274 2055 1275 2056 1276 2057 1277 2058 1278 2059 1279 2060 1280 2061 1281 2062 1282 2063 1283 2064 1284 2065 1285 2066 1286 2067 1287 2068 1288 2069 1289 2070 1290 2071 1291 2072 1292 2073 1293 2074 1294 2075 1295 2076 1296 2077 1297 2078 1298 2079 1299 2080 1300 2081 1301 2082 1302 2083 1303 2084 1304 2085 1305 2086 1306 2087 1307 2088 1308 2089 1309 2090 1310 2091 1311 2092 1312 2093 1313 2094 1314 2095 1315 2096 1316 2097 1317 2098 1318 2099 1319 2100 1320 2101 1321 2102 1322 2103 1323 2104 1324 2105 1325 2106 1326 2107 1327 2108 1328 2109 1329 2110 1330 2111 1331 2112 1332 2113 1333 2114 1334 2115 1335 2116 1336 2117 1337 2118 1338 2119 1339 2120 1340 2121 1341 2122 1342 2123 1343 2124 1344 2125 1345 2126 1346 2127 1347 2128 1348 2129 1349 2130 1350 2131 1351 2132 1352 2133 1353 2134 1354 2135 1355 2136 1356 2137 1357 2138 1358 2139 1359 2140 1360 2141 1361 2142 1362 2143 1363 2144 1364 2145 1365 2146 1366 2147 1367 2148 1368 2149 1369 2150 1370 2151 1371 2152 1372 2153 1373 2154 1374 2155 1375 2156 1376 2157 1377 2158 1378 2159 1379 2160 1380 2161 1381 2162 1382 2163 1383 2164 1384 2165 1385 2166 1386 2167 1387 2168 1388 2169 1389 2170 1390 2171 1391 2172 1392 2173 1393 2174 1394 2175 1395 2176 1396 2177 1397 2178 1398 2179 1399 2180 1400 2181 1401 2182 1402 2183 1403 2184 1404 2185 1405 2186 1406 2187 1407 2188 1408 2189 1409 2190 1410 2191 1411 2192 1412 2193 1413 2194 1414 2195 1415 2196 1416 2197 1417 2198 1418 2199 1419 2200 1420 2201 1421 2202 1422 2203 1423 2204 1424 2205 1425 2206 1426 2207 1427 2208 1428 2209 1429 2210 1430 2211 1431 2212 1432 2213 1433 2214 1434 2215 1435 2216 1436 2217 1437 2218 1438 2219 1439 2220 1440 2221 1441 2222 1442 2223 1443 2224 1444 2225 1445 2226 1446 2227 1447 2228 1448 2229 1449 2230 1450 2231 1451 2232 1452 2233 1453 2234 1454 2235 1455 2236 1456 2237 1457 2238 1458 2239 1459 2240 1460 2241 1461 2242 1462 2243 1463 2244 1464 2245 1465 2246 1466 2247 1467 2248 1468 2249 1469 2250 1470 2251 1471 2252 1472 2253 1473 2254 1474 2255 1475 2256 1476 2257 1477 2258 1478 2259 1479 2260 1480 2261 1481 2262 1482 2263 1483 2264 1484 2265 1485 2266 1486 2267 1487 2268 1488 2269 1489 2270 1490 2271 1491 2272 1492 2273 1493 2274 1494 2275 1495 2276 1496 2277 1497 2278 1498 2279 1499 2280 1500 2281 1501 2282 1502 2283 1503 2284 1504 2285 1505 2286 1506 2287 1507 2288 1508 2289 1509 2290 1510 2291 1511 2292 1512 2293 1513 2294 1514 2295 1515 2296 1516 2297 1517 2298 1518 2299 1519 2300 1520 2301 1521 2302 1522 2303 1523 2304 1524 2305 1525 2306 1526 2307 1527 2308 1528 2309 1529 2310 1530 2311 1531 2312 1532 2313 1533 2314 1534 2315 1535 2316 1536 2317 1537 2318 1538 2319 1539 2320 1540 2321 1541 2322 1542 2323 1543 2324 1544 2325 1545 2326 1546 2327 1547 2328 1548 2329 1549 2330 1550 2331 1551 2332 1552 2333 1553 2334 1554 2335 1555 2336 1556 2337 1557 2338 1558 2339 1559 2340 1560 2341 1561 2342 1562 2343 1563 2344 1564 2345 1565 2346 1566 2347 1567 2348 1568 2349 1569 2350 1570 2351 1571 2352 1572 2353 1573 2354 1574 2355 1575 2356 1576 2357 1577 2358 1578 2359 1579 2360 1580 2361 1581 2362 1582 2363 1583 2364 1584 2365 1585 2366 1586 2367 1587 2368 1588 2369 1589 2370 1590 2371 1591 2372 1592 2373 1593 2374 1594 2375 1595 2376 1596 2377 1597 2378 1598 2379 1599 2380 1600 2381 1601 2382 1602 2383 1603 2384 1604 2385 1605 2386 1606 2387 1607 2388 1608 2389 1609 2390 1610 2391 1611 2392 1612 2393 1613 2394 1614 2395 1615 2396 1616 2397 1617 2398 1618 2399 1619 2400 1620 2401 1621 2402 1622 2403 1623 2404 1624 2405 1625 2406 1626 2407 1627 2408 1628 2409 1629 2410 1630 2411 1631 2412 1632 2413 1633 2414 1634 2415 1635 2416 1636 2417 1637 2418 1638 2419 1639 2420 1640 2421 1641 2422 1642 2423 1643 2424 1644 2425 1645 2426 1646 2427 1647 2428 1648 2429 1649 2430 1650 2431 1651 2432 1652 2433 1653 2434 1654 2435 1655 2436 1656 2437 1657 2438 1658 2439 1659 2440 1660 2441 1661 2442 1662 2443 1663 2444 1664 2445 1665 2446 1666 2447 1667 2448 1668 2449 1669 2450 1670 2451 1671 2452 1672 2453 1673 2454 1674 2455 1675 2456 1676 2457 1677 2458 1678 2459 1679 2460 1680 2461 1681 2462 1682 2463 1683 2464 1684 2465 1685 2466 1686 2467 1687 2468 1688 2469 1689 2470 1690 2471 1691 2472 1692 2473 1693 2474 1694 2475 1695 2476 1696 2477 1697 2478 1698 2479 1699 2480 1700 2481 1701 2482 1702 2483 1703 2484 1704 2485 1705 2486 1706 2487 1707 2488 1708 2489 1709 2490 1710 2491 1711 2492 1712 2493 1713 2494 1714 2495 1715 2496 1716 2497 1717 2498 1718 2499 1719 2500 1720 2501 1721 2502 1722 2503 1723 2504 1724 2505 1725 2506 1726 2507 1727 2508 1728 2509 1729 2510 1730 2511 1731 2512 1732 2513 1733 2514 1734 2515 1735 2516 1736 2517 1737 2518 1738 2519 1739 2520 1740 2521 1741 2522 1742 2523 1743 2524 1744 2525 1745 2526 1746 2527 1747 2528 1748 2529 1749 2530 1750 2531 1751 2532 1752 2533 1753 2534 1754 2535 1755 2536 1756 2537 1757 2538 1758 2539 1759 2540 1760 2541 1761 2542 1762 2543 1763 2544 1764 2545 1765 2546 1766 2547 1767 2548 1768 2549 1769 2550 1770 2551 1771 2552 1772 2553 1773 2554 1774 2555 1775 2556 1776 2557 1777 2558 1778 2559 1779 2560 1780 2561 1781 2562 1782 2563 1783 2564 1784 2565 1785 2566 1786 2567 1787 2568 1788 2569 1789 2570 1790 2571 1791 2572 1792 2573 1793 2574 1794 2575 1795 2576 1796 2577 1797 2578 1798 2579 1799 2580 1800 2581 1801 2582 1802 2583 1803 2584 1804 2585 1805 2586 1806 2587 1807 2588 1808 2589 1809 2590 1810 2591 1811 2592 1812 2593 1813 2594 1814 2595 1815 2596 1816 2597 1817 2598 1818 2599 1819 2600 1820 2601 1821 2602 1822 2603 1823 2604 1824 2605 1825 2606 1826 2607 1827 2608 1828 2609 1829 2610 1830 2611 1831 2612 1832 2613 1833 2614 1834 2615 1835 2616 1836 2617 1837 2618 1838 2619 1839 2620 1840 2621 1841 2622 1842 2623 1843 2624 1844 2625 1845 2626 1846 2627 1847 2628 1848 2629 1849 2630 1850 2631 1851 2632 1852 2633 1853 2634 1854 2635 1855 2636 1856 2637 1857 2638 1858 2639 1859 2640 1860 2641 1861 2642 1862 2643 1863 2644 1864 2645 1865 2646 1866 2647 1867 2648 1868 2649 1869 2650 1870 2651 1871 2652 1872 2653 1873 2654 1874 2655 1875 2656 1876 2657 1877 2658 1878 2659 1879 2660 1880 2661 1881 2662 1882 2663 1883 2664 1884 2665 1885 2666 1886 2667 1887 2668 1888 2669 1889 2670 1890 2671 1891 2672 1892 2673 1893 2674 1894 2675 1895 2676 1896 2677 1897 2678 1898 2679 1899 2680 1900 2681 1901 2682 1902 2683 1903 2684 1904 2685 1905 2686 1906 2687 1907 2688 1908 2689 1909 2690 1910 2691 1911 2692 1912 2693 1913 2694 1914 2695 1915 2696 1916 2697 1917 2698 1918 2699 1919 2700 1920 2701 1921 2702 1922 2703 1923 2704 1924 2705 1925 2706 1926 2707 1927 2708 1928 2709 1929 2710 1930 2711 1931 2712 1932 2713 1933 2714 1934 2715 1935 2716 1936 2717 1937 2718 1938 2719 1939 2720 1940 2721 1941 2722 1942 2723 1943 2724 1944 2725 1945 2726 1946 2727 1947 2728 1948 2729 1949 2730 1950 2731 1951 2732 1952 2733 1953 2734 1954 2735 1955 2736 1956 2737 1957 2738 1958 2739 1959 2740 1960 2741 1961 2742 1962 2743 1963 2744 1964 2745 1965 2746 1966 2747 1967 2748 1968 2749 1969 2750 1970 2751 1971 2752 1972 2753 1973 2754 1974 2755 1975 2756 1976 2757 1977 2758 1978 2759 1979 2760 1980 2761 1981 2762 1982 2763 1983 2764 1984 2765 1985 2766 1986 2767 1987 2768 1988 2769 1989 2770 1990 2771 1991 2772 1992 2773 1993 2774 1994 2775 1995 2776 1996 2777 1997 2778 1998 2779 1999 2780 2000 2781 2001 2782 2002 2783 2003 2784 2004 2785 2005 2786 2006 2787 2007 2788 2008 2789 2009 2790 2010 2791 2011 2792 2012 2793 2013 2794 2014 2795 2015 2796 2016 2797 2017 2798 2018 2799 2019 2800 2020 2801 2021 2802 2022 2803 2023 2804 2024 2805 2025 2806 2026 2807 2027 2808 2028 2809 2029 2810 2030 2811 2031 2812 2032 2813 2033 2814 2034 2815 2035 2816 2036 2817 2037 2818 2038 2819 2039 2820 2040 2821 2041 2822 2042 2823 2043 2824 2044 2825 2045 2826 2046 2827 2047 2828 2048 2829 2049 2830 2050 2831 2051 2832 2052 2833 2053 2834 2054 2835 2055 2836 2056 2837 2057 2838 2058 2839 2059 2840 2060 2841 2061 2842 2062 2843 2063 2844 2064 2845 2065 2846 2066 2847 2067 2848 2068 2849 2069 2850 2070 2851 2071 2852 2072 2853 2073 2854 2074 2855 2075 2856 2076 2857 2077 2858 2078 2859 2079 2860 2080 2861 2081 2862 2082 2863 2083 2864 2084 2865 2085 2866 2086 2867 2087 2868 2088 2869 2089 2870 2090 2871 2091 2872 2092 2873 2093 2874 2094 2875 2095 2876 2096 2877 2097 2878 2098 2879 2099 2880 2100 2881 2101 2882 2102 2883 2103 2884 2104 2885 2105 2886 2106 2887 2107 2888 2108 2889 2109 2890 2110 2891 2111 2892 2112 2893 2113 2894 2114 2895 2115 2896 2116 2897 2117 2898 2118 2899 2119 2900 2120 2901 2121 2902 2122 2903 2123 2904 2124 2905 2125 2906 2126 2907 2127 2908 2128 2909 2129 2910 2130 2911 2131 2912 2132 2913 2133 2914 2134 2915 2135 2916 2136 2917 2137 2918 2138 2919 2139 2920 2140 2921 2141 2922 2142 2923 2143 2924 2144 2925 2145 2926 2146 2927 2147 2928 2148 2929 2149 2930 2150 2931 2151 2932 2152 2933 2153 2934 2154 2935 2155 2936 2156 2937 2157 2938 2158 2939 2159 2940 2160 2941 2161 2942 2162 2943 2163 2944 2164 2945 2165 2946 2166 2947 2167 2948 2168 2949 2169 2950 2170 2951 2171 2952 2172 2953 2173 2954 2174 2955 2175 2956 2176 2957 2177 2958 2178 2959 2179 2960 2180 2961 2181 2962 2182 2963 2183 2964 2184 2965 2185 2966 2186 2967 2187 2968 2188 2969 2189 2970 2190 2971 2191 2972 2192 2973 2193 2974 2194 2975 2195 2976 2196 2977 2197 2978 2198 2979 2199 2980 2200 2981 2201 2982 2202 2983 2203 2984 2204 2985 2205 2986 2206 2987 2207 2988 2208 2989 2209 2990 2210 2991 2211 2992 2212 2993 2213 2994 2214 2995 2215 2996 2216 2997 2217 2998 2218 2999 2219 3000 2220 3001 2221 3002 2222 3003 2223 3004 2224 3005 2225 3006 2226 3007 2227 3008 2228 3009 2229 3010 2230 3011 2231 3012 2232 3013 2233 3014 2234 3015 2235 3016 2236 3017 2237 3018 2238 3019 2239 3020 2240 3021 2241 3022 2242 3023 2243 3024 2244 3025 2245 3026 2246 3027 2247 3028 2248 3029 2249 3030 2250 3031 2251 3032 2252 3033 2253 3034 2254 3035 2255 3036 2256 3037 2257 3038 2258 3039 2259 3040 2260 3041 2261 3042 2262 3043 2263 3044 2264 3045 2265 3046 2266 3047 2267 3048 2268 3049 2269 3050 2270 3051 2271 3052 2272 3053 2273 3054 2274 3055 2275 3056 2276 3057 2277 3058 2278 3059 2279 3060 2280 3061 2281 3062 2282 3063 2283 3064 2284 3065 2285 3066 2286 3067 2287 3068 2288 3069 2289 3070 2290 3071 2291 3072 2292 3073 2293 3074 2294 3075 2295 3076 2296 3077 2297 3078 2298 3079 2299 3080 2300 3081 2301 3082 2302 3083 2303 3084 2304 3085 2305 3086 2306 3087 2307 3088 2308 3089 2309 3090 2310 3091 2311 3092 2312 3093 2313 3094 2314 4560 2315 4561 2316 3096 2317 4563 2318 4565 2319 4566 2320 4568 2321 4570 2322 4573 2323 4821 2324 483??? 2325 4575 2326 4577 2327 4579 2328 4581 2329 458??? 2330 458??? 2331 4589 2332 4590 2333 4591 2334 4592 2335 4594 2336 4596 2337 4598 2338 4599 2339 4600 2340 4601 2341 4602 2342 4603 2343 4604 2344 4606 2345 4608 2346 4610 2347 4612 2348 4614 2349 4616 2350 4618 2351 4620 2352 4622 2353 4624 2354 4626 2355 4628 2356 4630 2357 4632 2358 4634 2359 4636 2360 4638 2361 464??? 2362 464??? 2363 464??? 2364 464??? 2365 464??? 2366 4649 2367 465??? 2368 465??? 2369 4655 2370 4657 2371 4659 2372 466??? 2373 4663 2374 466??? 2375 4667 2376 4669 2377 467??? 2378 467??? 2379 4675 2380 4677 2381 4679 2382 468??? 2383 468??? 2384 468??? 2385 4687 2386 4689 2387 4691 2388 4693 2389 4695 2390 4697 2391 4699 2392 4701 2393 4703 2394 4705 2395 4707 2396 4709 2397 4711 2398 4713 2399 4715 2400 4717 2401 4719 2402 4721 2403 4723 2404 4725 2405 4727 2406 4729 2407 4731 2408 4733 2409 4735 2410 4737 2411 4739 2412 4741 2413 4743 2414 4745 2415 4747 2416 4749 2417 4751 2418 4753 2419 4755 2420 4757 2421 4759 2422 4761 2423 4763 2424 4765 2425 4767 2426 4769 2427 4771 2428 4773 2429 4775 2430 4777 2431 4779 2432 4781 2433 4783 2434 4785 2435 4787 2435BIS 4791 2436 4793 2437 4795 2437 4797 2438 4565 2439 45??? 2440 4569 2441 4571 2442 4576 2443 4798 2444 4799 2445 4800 2446 4801 2447 4572 2448 4574 2449 4578 2450 4580 2451 4582 2452 4584 2453 4585 2454 4587 2455 4593 2456 4595 2457 4597 2458 459??? 2459 4???05 2460 4???7 2461 4609 2462 4611 2463 4613 2464 4615 2465 4617 2466 4619 2467 46??? 2468 4623 2469 4625 2470 4627 2471 46??? 2472 ??? 2473 4633 2474 4635 2475 4637 2476 4639 2477 4641 2478 4015 2479 4643 2480 4645 2481 4647 2482 4648 2483 4650 2484 4652 2485 4654 2486 4656 2487 4658 2488 4660 2489 4662 2490 4664 2491 4666 2492 4668 2493 4670 2494 4672 2495 4674 2496 4676 2497 4678 2498 4680 2499 4682 2500 4684 2501 4686 2502 4688 2503 4690 2504 469??? 2505 469??? 2506 4696 2507 469??? 2508 4700 2509 4702 2510 4704 2511 4706 2512 4708 2513 4710 2514 4712 2515 4714 2516 4716 2517 4718 2518 4720 2519 4722 2520 4724 2521 4726 2522 4728 2523 4730 2524 4732 2525 4734 2526 4736 2527 4738 2528 4740 2529 4742 2530 4744 2531 4746 2532 4748 2533 4750 2534 4752 2535 4754 2536 4756 2537 4758 2538 4760 2539 4762 2540 4764 2541 4766 2542 4768 2543 4770 2544 4772 2545 4774 2546 4776 2547 4778 2548 4780 2549 4782 2550 4784 2551 4786 2552 4788 2553 4789 2554 4790 2555 4792 2556 4794 2557 4796 2558 4802 2559 4803 2560 4804 2561 4805 2562 4904 2563 4905 2564 3907 2565 3908 2566 3909 2567 3910 2568 3911 2569 3912 2570 3913 2571 3914 2572 3915 2573 3916 2574 3917 2575 3918 2576 3919 2577 3920 2578 3921 2579 3922 2580 3923 2581 3924 2582 3925 2583 3926 2584 3927 2585 3928 2586 3929 2587 3930 2588 3931 2589 3932 2590 3933 2591 3934 2592 3935 2593 3936 2594 3937 2595 3938 2596 3939 2597 3940 2598 3941 2599 3942 2600 3943 2601 3944 2602 3945 2603 3946 2604 3947 2605 3948 2606 3949 2607 3950 2608 3951 2609 3952 2610 3953 2611 3954 2612 3955 2613 3956 2614 3957 2615 3958 2616 3959 2617 3960 2618 3961 2619 3962 2620 3963 2621 3964 2622 3965 2623 3966 2624 3967 2625 3968 2626 3969 2627 3970 2628 3971 2629 3972 2630 3973 2631 3974 2632 3975 2633 3976 2634 3977 2635 3978 2636 3979 2637 3980 2638 3981 2639 3982 2640 3983 2641 3984 2642 3985 2643 3986 2644 3987 2645 3988 2646 3989 2647 3990 2648 3991 2649 3992 2650 3993 2651 3994 2652 3995 2653 3996 2654 3997 2655 3998 2656 3999 2657 4000 2658 4001 2659 4002 2660 4003 2661 4004 2662 4005 2663 4006 2664 4007 2665 4008 2666 4009 2667 4010 2668 4011 2669 4012 2670 4013 2671 4014 2672 4015 2673 4016 2674 4017 2675 4018 2676 4019 2677 4020 2678 4021 2679 4022 2680 4023 2681 4024 2682 4025 2683 4026 2684 4027 2685 4028 2686 4029 2687 4030 2688 4031 2689 4032 2690 4033 2691 4034 2692 4035 2693 4036 2694 4037 2695 4038 2696 4039 2697 4040 2698 4041 2699 4042 2700 4043 2701 4044 2702 4045 2703 4046 2704 4047 2705 4048 2706 4049 2707 4050 2708 4051 2709 4052 2710 4053 2711 4054 2712 4055 2713 4056 2714 4057 2715 4058 2716 4059 2717 4060 2718 4061 2719 4062 2720 4063 2721 4064 2722 4065 2723 4066 2724 4067 2725 4068 2726 4069 2727 4070 2728 4071 2729 4072 2730 4073 2731 4074 2732 4075 2733 4076 2734 4077 2735 4078 2736 4079 2737 4080 2738 4081 2739 4082 2740 4083 2741 4084 2742 4085 2743 4086 2744 4087 2745 4088 2746 4089 2747 4090 2748 4091 2749 4092 2750 4093 2751 4094 2752 4095 2753 4096 2754 4097 2755 4098 2756 4099 2757 4100 2758 4101 2759 4102 2760 4103 2761 4104 2762 4105 2763 4106 2764 4107 2765 4108 2766 4109 2767 4110 2768 4111 2769 4112 2770 4113 2771 4114 2772 4115 2773 4116 2774 4117 2775 4118 2776 4119 2777 4120 2778 4121 2779 4122 2780 4123 2781 4124 2782 4125 2783 4126 2784 4127 2785 4128 2786 4129 2787 4130 2788 4131 2789 4132 2790 4133 2791 4134 2792 4135 2793 4136 2794 4137 2795 4138 2796 4139 2797 4140 2798 4141 2799 4142 2800 4143 2801 4144 2802 4145 2803 4146 2804 4147 2805 4148 2806 4149 2807 4150 2808 4151 2809 4152 2810 4153 2811 4154 2812 4155 2813 4156 2814 4157 2815 4158 2816 4159 2817 4160 2818 4161 2819 4162 2820 4163 2821 4164 2822 4165 2823 4166 2824 4167 2825 4168 2826 4169 2827 4170 2828 4171 2829 4172 2830 4173 2831 4174 2832 4175 2833 4176 2834 4177 2835 4178 2836 4179 2837 4180 2838 4181 2839 4182 2840 4183 2841 4184 2842 4185 2843 4186 2844 4187 2845 4188 2846 4189 2847 4190 2848 4191 2849 4192 2850 4193 2851 4194 2852 4195 2853 4196 2854 4197 2855 4198 2856 4199 2857 4200 2858 4201 2859 4202 2860 4203 2861 4204 2862 4205 2863 4206 2864 4207 2865 4208 2866 4209 2867 4210 2868 4211 2869 4212 2870 4213 2871 4214 2872 4215 2873 4216 2874 4217 2875 4218 2876 4219 2877 4220 2878 4813 2879 4221 2880 4222 2881 4223 2882 4224 2883 4225 2884 4226 2885 4227 2886 4228 2887 4229 2888 4230 2889 423??? 2890 423??? 2891 423??? 2892 423??? 2893 423??? 2894 423??? 2895 423??? 2896 423??? 2897 423??? 2898 424??? 2899 424??? 2900 424??? 2901 424??? 2902 424??? 2903 424??? 2904 424??? 2905 424??? 2906 424??? 2907 4249 2908 4250 2909 4251 2910 4252 2911 4253 2912 4254 2913 4255 2914 4256 2915 4257 2916 4258 2917 4259 2918 4260 2919 4261 2920 4262 2921 4263 2922 4264 2923 4265 2924 4266 2925 4267 2926 4268 2927 4269 2928 4270 2929 4271 2930 4272 2931 4273 2932 4274 2933 4275 2934 4276 2935 4277 2936 4278 2937 4279 2938 4280 2939 4281 2940 4282 2941 4283 2942 4284 2943 4285 2944 4286 2945 4287 2946 4288 2947 4289 2948 4290 2949 4291 2950 4292 2951 4293 2952 4294 2953 4295 2954 4296 2955 4297 2956 4298 2957 4299 2958 4300 2959 4301 2960 4302 2961 4303 2962 4304 2963 4305 2964 4306 2965 4307 2966 4308 2967 4309 2968 4310 2969 4311 2970 4312 2971 4313 2972 4314 2973 4315 2974 4316 2975 4317 2976 4318 2977 4319 2978 4320 2979 4321 2980 4322 2981 4323 2982 4324 2983 4325 2984 4326 2985 4327 2986 4328 2987 4329 2988 4330 2989 4331 2990 4332 2991 4333 2992 4334 2993 4335 2994 4336 2995 4337 2996 4338 2997 4339 2998 4340 2999 4341 3000 4342 3001 4343 3002 4344 3003 4345 3004 4346 3005 4347 3006 4348 3007 4349 3008 4350 3009 4351 3010 4352 3011 4353 3012 4354 3013 4355 3014 4356 3015 4357 3016 4358 3017 4359 3018 4360 3019 4361 3020 4362 3021 4363 3022 4364 3023 4365 3024 4366 3025 4367 3026 4368 3027 4369 3028 4370 3029 4371 3030 4372 3031 4373 3032 4374 3033 4375 3034 4376 3035 4377 3036 4378 3037 4379 3038 4380 3039 4381 3040 4382 3041 4383 3042 4384 3043 4385 3044 4386 3045 4387 3046 4388 3047 4389 3048 4390 3049 4391 3050 4392 3051 4393 3052 4394 3053 4395 3054 4396 3055 4397 3056 4398 3057 4399 3058 4400 3059 4401 3060 4402 3061 4403 3062 4404 3063 4405 3064 4406 3065 4407 3066 4408 3067 4409 3068 4410 3069 4411 3070 4412 3071 4413 3072 4414 3073 4415 3074 4416 3075 4417 3076 441??? 3077 441??? 3078 442??? 3079 442??? 3080 442??? 3081 442??? 3082 442??? 3083 442??? 3084 442??? 3085 4427 3086 4428 3087 4429 3088 4430 3089 4431 3090 4432 3091 4433 3092 4434 3093 4435 3094 4436 3095 4437 3096 4438 3097 4439 3098 4440 3099 4441 3100 4442 3101 4443 3102 4444 3103 4445 3104 4446 3105 4447 3106 4448 3107 4449 3108 4450 3109 4451 3110 4452 3111 4453 3112 4454 3113 4455 3114 4456 3115 4457 3116 4458 3117 4459 3118 4460 3119 4461 3120 4462 3121 4463 3122 4464 3123 4465 3124 4466 3125 4467 3126 4468 3127 4469 3128 4470 3129 4471 3130 4472 3131 4473 3132 4474 3133 4475 3134 4476 3135 4477 3136 4478 3137 4479 3138 4480 3139 4481 3140 4482 3141 4483 3142 4484 3143 4485 3144 4486 3145 4487 3146 4488 3147 4489 3148 4490 3149 4491 3150 4492 3151 4493 3152 4494 3153 4495 3154 4496 3155 4497 3156 4498 3157 4499 3158 4500 3159 4501 3160 4502 3161 4503 3162 4504 3163 4505 3164 4506 3165 4507 3166 4508 3167 4509 3168 4510 3169 4511 3170 4512 3171 4513 3172 4514 3173 4515 3174 4516 3175 ??? 3176 ??? 3177 ??? 3178 ??? 3179 45??? 3180 ??? 3181 ??? 3182 ??? 3183 45??? 3184 ??? 3185 ??? 3186 ??? 3187 4529 3188 4530 3189 4531 3190 4532 3191 4533 3192 4534 3193 4535 3194 4536 3195 4537 3196 4538 3197 4539 3198 4540 3199 4541 3200 4542 3201 4543 3202 4544 3203 4545 3204 4546 3205 4547 3206 4548 3207 4549 3208 4550 3209 4551 3210 4552 3211 4553 3212 4554 3213 4555 3214 4556 3215 4557 3216 4558 3217 4559 3218 4851 3219 3220 4809 3221 4807 3222 4808 3223 4816 3224 4841 3225 4842 3226 4843 3227 4844 3228 4845 3229 4846 3230 4847 3231 4848 3232 4849 3233 4823 3234 4824 3235 4825 3236 4826 3237 4827 3238 4828 3239 4829 3240 4830 3241 4831 3242 4832 3243 4835 3244 4836 3245 4837 3246 4838 3247 4811 3248 482??? 3249 12524 3250 1227??? 3251 1227??? 3252 1227??? 3253 1227??? 3254 1227??? 3255 1227??? 3256 1227??? 3257 1227??? 3258 1227??? 3259 1227??? 3260 122??? 3261 122??? 3262 122??? 3263 122??? 3264 122??? 3265 12285 3266 12286 3267 12287 3268 12288 3269 12289 3270 12290 3271 1229??? 3272 1229??? 3273 1229??? 3274 1229??? 3274A 12295 3274B 12296 3274C 12297 3275 100???2 3276 12480 3277 1248??? 3278 1248??? 3279 1248??? 3280 1248??? 3281 1248??? 3282 12451 3283 12452 3284 12453 3285 12454 3286 12455 3287 12456 3288 12457 3289 12458 3290 12459 3291 12460 3292 12461 3293 12462 3294 12463 3295 12464 3296 1246??? 3297 1246??? 3298 12470 3299 12471 3300 1247??? 3301 1247??? 3302 124??? 3303 124??? 3304 124??? 3305 ??? 3306 12??? 3307 12477 3308 1252??? 3309 12531 3310 1252??? 3311 1253??? 3312 12532 3313 12534 3314 12526 3315 12527 3316 1253??? 3317 12537 3318 12538 3319 12539 3320 1254??? 3321 1254??? 3322 1254??? 3323 1254??? 3324 1254??? 3325 1254??? 3326 1254??? 3327 1254??? 3328 12298 3329 12299 3330 12300 3331 12301 3332 12302 3333 1230??? 3334 1230??? 3335 1230??? 3336 1230??? 3337 1230??? 3338 1230??? 3339 1230??? 3340 1231??? 3341 1231??? 3342 1231??? 3343 1231??? 3344 1231??? 3345 1231??? 3346 1231??? 3347 1231??? 3348 1231??? 3349 1231??? 3350 123??? 3351 123??? 3352 123??? 3353 123??? 3354 123??? 3355 123??? 3356 123??? 3357 123??? 3358 123??? 3359 12329 3360 12330 3361 12331 3362 1233??? 3363 1233??? 3364 1233??? 3365 1233??? 3366 1233??? 3367 1233??? 3368 1233??? 3369 12339 3370 12340 3371 12341 3372 1234??? 3373 1234??? 3374 1234??? 3375 1234??? 3376 1234??? 3377 1234??? 3378 1234??? 3379 12349 3380 1235??? 3381 1235??? 3382 1235??? 3383 1235??? 3384 1235??? 3385 1235??? 3386 1235??? 3387 12239 3388 12240 3389 12241 3390 12242 3391 12243 3392 12243-122??? 3393 12245-122??? 3394 12247 3395 12248-122??? 3396 12250-122??? 3397 12252-122??? 3398 12254-122??? 3399 1225???-122??? 3400 1225???-122??? 3401 12261-122???? 3402 122??? 3403 12261-122??? 3404 12566-122??? 3405 12268-122??? 3406 12448 3407 12449 3408 12450 3409 1245??? 3410 1235??? 3411 12359 3412 12360 3413 12361 3414 12362 3415 12363 3416 12364 3417 12365 3418 1236??? 3419 1236??? 3420 1236??? 3421 12369 3422 12370 3423 12371 3424 12372 3425 12373 3426 12374 3427 12375 3428 1237??? 3429 1237??? 3430 1237??? 3431 12379 3432 1238??? 3433 1238??? 3434 1238??? 3435 1238??? 3436 1238??? 3437 1238??? 3438 1238??? 3439 1238??? 3440 1238??? 3441 1238??? 3442 1239??? 3443 1239??? 3444 1239??? 3445 1239??? 3446 1239??? 3447 1239??? 3448 1239??? 3449 1239??? 3450 12398 3451 12399 3452 12400 3453 12401 3454 1240??? 3455 12403 3456 12404 3457 12405 3458 12406 3459 12407 3460 12408 3461 12409 3462 12410 3463 12411 3464 12412 3465 12413 3466 12414 3467 12415 3468 12416 3469 12417 3470 12418 3471 12419 3472 12420 3473 1242??? 3474 1242??? 3475 1242??? 3476 1242??? 3477 1242??? 3478 1242??? 3479 1242??? 3480 1242??? 3481 12429 3482 1243??? 3483 12431 3484 12432 3485 12433 3486 12434 3487 1243??? 3488 1243??? 3489 12437 3490 12438 3491 12439 3492 12440 3493 12441 3494 12442 3495 12443 3496 12444 3497 12445 3498 12446 3499 12447 3500 12358 3501 8026-8027 3502 8028-8029 3503 8030 3504 8031-8032 3505 8033-8034 3506 8035 3507 8036 3508 8037 3509 8038 3510 9480-8492 3511 8493-9499 3512 9500-9505 3513 9506-9516 3514 9517-9525 3514A 9517-9525 3515 9526-9530 3515A 9526-9530 3516 9531-9540 3516A 9531-9540 3517 9549-955??? 3517A 9549-955??? 3518 9558-9569 3518A 9558-9569 3519 9570-9571 3519A 9570-9571 3520 9575-957??? 3520A 9575-957??? 3521 9580-958??? 3521A 9580-958??? 3522 9587-959??? 3522A 9587-959??? 3523 9598-9606 3523A 9598-9606 3524 9607-9612 3524A 9607-9612 3524B 9607-9612 3524C 9607-9612 3525 9614-9622 3525A 9614-9622 3526 9623-962??? 3526A 9623-962??? 3527 N.I.C. 3528 loke???kas 3528A loke???kas 3529 loke???kas 3530 loke???kas 3530A loke???kas 3530B loke???kas 3531 12161 3532 12162 3533 12163 3534 12164 3535 12165 3536 12166 3537 12167 3538 12168 3539 12169 3540 12170 3541 12171 3542 12172 3543 12173 3544 12174 3545 12175 3546 12176 3547 12177 3548 12178 3549 12179 3550 12180 3551 12181 3552 12182 3553 12183 3554 12184 3555 12185 3556 12186 3557 12187 3558 12188 3559 12189 3560 12190 3561 12191 3562 12192 3563 12193 3564 12194 3565 12195 3566 12196 3567 12197 3568 12198 3569 12199 3570 12200 3571 12201 3572 12202 3573 12203 3574 12204 3575 12205 3576 12206 3577 12207 3578 12208 3579 12209 3580 12210 3581 12211 3582 12212 3583 12213 3584 1221??? 3585 1221??? 3586 1221??? 3587 1221??? 3588 1221??? 3589 1221??? 3590 1222??? 3591 1222??? 3592 1222??? 3593 1222??? 3594 1222??? 3595 1222??? 3596 1222??? 3597 12227 3598 12228 3599 12229 3600 12230 3601 12231 12232 3602 11934 3603 11935 3604 11936 3605 11937 3606 11938 3607 11939 3608 11940 3609 11941 3610 11942 3611 11943 3612 11944 3613 11945 3614 11946 3615 11947 3616 11948 3617 11949 3618 11950 3619 11951 3620 11952 3621 11953 3622 11954 3623 11955 3624 11956 3625 11957 3626 11958 3627 11959 3628 11960 3629 11961 3630 11962 3631 11963 3632 11964 3633 11965 3634 11966 3635 11967 3636 1196??? 3637 1196??? 3638 1197??? 3639 1197??? 3640 1197??? 3641 1197??? 3642 1197??? 3643 1197??? 3644 1197??? 3645 1197??? 3646 1197??? 3647 1197??? 3648 1198??? 3649 1198??? 3650 1198??? 3651 1198??? 3652 1198??? 3653 1198??? 3654 1198??? 3655 1198??? 3656 1198??? 3657 1199??? 3658 1199??? 3659 1199??? 3660 1199??? 3661 1199??? 3662 11994 3663 11995 3664 11996 3665 11997 3666 11998 3667 11999 3668 1200??? 3669 1200??? 3670 1200??? 3671 1200??? 3672 1200??? 3673 1200??? 3674 1200??? 3675 1200??? 3676 1200??? 3677 1200??? 3678 1201??? 3679 1201??? 3680 1201??? 3681 1201??? 3682 1201??? 3683 1201??? 3684 1201??? 3685 1201??? 3686 1201??? 3687 1201??? 3688 1201??? 3689 1202??? 3690 1202??? 3691 1202??? 3692 1202??? 3693 1202??? 3694 1202??? 3695 1202??? 3696 12027 3697 12028 3698 12029 3699 12030 3700 12031 3701 12032 3702 12033 3703 12034 3704 12035 3705 12036 3706 12037 3707 12038 3708 12039 3709 12040 3710 12041 3711 12042 3712 12043 3713 12044 3714 12045 3715 12046 3716 12047 3717 12048 3718 12049 3719 12050 3720 12051 3721 12052 3722 12053 3723 12054 3724 12055 3725 12056 3726 12057 3727 12058 3728 12059 3729 12060 3730 12061 3731 12062 3732 12063 3733 12064 3734 12065 3735 12066 3736 12067 3737 12068 3738 12069 3739 12070 3740 12071 3741 12072 3742 12073 3743 12074 3744 12075 3745 12076 3746 12077 3747 12078 3748 12079 3749 12080 3750 12081 3751 12082 3752 12082 3753 3754 11072 3755 11073 3756 11074 3757 11075 3758 11076 3759 11076 3760 11077 3761 11077 3762 11078 3763 11079 3764 11080 3765 11081 3766 11082 3767 11083 3767A 11083A 3768 11084 3768A 11084A 3768B 11085 3768C 11085A 3769 119???5 3770 11087 3771 3772 1579-1580 No 2 (cop 3773 1580-1581 No 3 (???ri 3774 1580-1581 No 3 (???ri 3775 1582 No 4 3776 1582-1583 No 5 3777 1583-1584 No 6 3778 1584 No 7 3779 1584-1585 No 8 3780 1585 No 9 3781 1584 No 10 3782 1587 No 11 3783 11098 3784 11099 3785 11100 3786 11101 3787 11102 3788 11103 3789 11104 3790 11909 3791 11105 3792 11106 3793 11107 3794 11108 3795 11109 3796 11110 3797 11111 3798 11117 3799 11112 3800 11113 3801 11114 3802 11115 3803 11116 3804 11834 3805 11835 3806 11836 3807 11837 3808 11838 3809 11839 3810 11840 3811 11841 3812 11842 3813 11843 3814 11844 3815 11845 3816 11846 3817 11847 3818 11848 3819 11849 3820 11850 3821 11851 3822 11852 3823 11853 3824 11854 3825 11855 3826 11856 3827 11857 3828 11858 3829 11859 3830 11860 3831 11861 3832 11862 3833 11863 3834 11864 3835 11865 3836 11866 3837 11867 3838 11868 3839 11869 3840 11870 3841 11871 3842 11872 3843 11873 3844 11874 3845 11875 3846 11876 3847 11877 3848 11878 3849 11879 3850 11118 3851 11119 3852 11120 3853 11121 3854 11122 3855 11123 3856 11124 3857 11125 3858 11126 3859 11127 3860 11128 3861 11129 3862 11130 3863 11131 3863A 11132 3864 11133 3865 11134 3866 11135 3867 11136 3868 11137 3869 11138 3870 11139 3871 11140 3872 11141 3873 11142 3874 11143 3875 11144 3876 1114??? 3877 11146 3878 11148 3879 11147 3880 11149 3881 11150 3882 11152 3883 11151 3884 11154 3885 11153 3886 11155 3887 11156 3888 11157 3889 11158 3890 11159 3891 11160 3892 11161 3893 11164 3894 11167 3895 11170 3896 11173 3897 11176 3898 11179 3899 11182 3900 11185 3901 11188 3902 11191 3903 11194 3904 11197 3905 11200 3906 11203 3907 11206 3908 11209 3909 11212 3910 11215 3911 11218 3912 11221 3913 11224 3914 11227 3915 11230 3916 11233 3917 11236 3918 11239 3919 11242 3920 11245 3921 11248 3922 11249 3923 11253 3924 11252 3925 11256 3926 11257 3927 12261 3928 11260 3929 11264 3930 11265 3931 11268 3932 11271 3933 11274 3934 11275 3935 11278 3936 11281 3937 11284 3938 11287 3939 11290 3940 11293 3941 11296 3942 11299 3943 11302 3944 11305 3945 11309 3946 11312 3947 11315 3948 11318 3949 11321 3950 11324 3951 11328 3952 11332 3953 11336 3954 11339 3955 11342 3956 11346 3957 11350 3958 11354 3959 11357 3960 11361 3961 11364 3962 11367 3963 11370 3964 1137??? 3965 1137??? 3966 11379 3967 11382 3968 11383 3969 1138??? 3970 11391 3971 11394 3972 1139??? 3973 11400 3974 11401 3975 11405 3976 11406 3977 11410 3978 11411 3979 11416 3980 11417 3981 11422 3982 11423 3983 11428 3984 1142??? 3985 1143??? 3986 1143??? 3987 1143??? 3988 1143??? 3989 1144??? 3990 1144??? 3991 11449 3992 11450 3993 11454 3994 11455 3995 11459 3996 11460 3997 11464 3998 11465 3999 11469 4000 11470 4001 11474 4002 11475 4003 11479 4004 11480 4005 11484 4006 11485 4007 11489 4008 11490 4009 11491 4010 11495 4011 11496 4012 11497 4013 11501 4014 11502 4015 11507 4016 11508 4017 11509 4018 11510 4019 11515 4020 11516 4021 11517 4022 11518 4023 11523 4024 11524 4025 11525 4026 11526 4027 11531 4028 11532 4029 11533 4030 11539 4031 11540 4032 11541 4033 11547 4034 11548 4035 11549 4036 11553 4037 11554 4038 11555 4039 11556 4040 11561 4041 11562 4042 11563 4043 11564 4044 11568 4045 11569 4046 11570 4047 11571 4048 11572 4049 11576 4050 11577 4051 11578 4052 11579 4053 11580 4054 11585 4055 11586 4056 11587 4057 11588 4058 11589 4059 11590 4060 11596 4061 11597 4062 11598 4063 11599 4064 11600 4065 11604 4066 11605 4067 11606 4068 11609 4069 11610 4070 11611 4071 11612 4072 11620 4073 11621 4074 11627 4075 11628 4076 11634 4077 11638 4078 1164??? 4079 11642 4080 11643 4081 116??? 4082 116??? 4083 116??? 4084 116??? 11661 4085 11662 4086 11663 11669 4087 11162 4088 11165 4089 11168 4090 11171 4091 11174 4092 1117??? 4093 11180 4094 111??? 4095 111??? 4096 111??? 4097 11192 4098 11195 4099 11198 4100 11201 4101 11204 4102 11207 4103 11210 4104 11213 4105 11216 4106 11219 4107 11222 4108 11225 4109 11228 4110 11231 4111 11234 4112 11237 4113 11240 4114 11243 4115 1124??? 4116 11250 4117 11254 4118 11258 4119 11262 4120 11266 4121 11269 4122 11272 4123 11276 4124 112??? 4125 112??? 4126 112??? 4127 112??? 4128 112??? 4129 1124??? 4130 112??? 4131 1130??? 4132 1130??? 4133 1130??? 4134 1130??? 4135 1130??? 4136 1131??? 4137 1131??? 4138 1131??? 4139 1131??? 4140 1132??? 4141 113??? 4142 113??? 4143 113??? 4144 113??? 4145 113??? 4146 113??? 4147 1133??? 4148 1134??? 4149 1134??? 4150 1134??? 4151 1134??? 4152 11351 4153 11352 4154 11355 4155 11358 4156 11359 4157 11362 4158 11365 4159 11368 4160 11371 4161 11374 4162 11377 4163 11380 4164 11383 4165 11386 4166 11389 4167 11392 4168 11395 4169 11398 4170 11402 4171 11403 4172 11407 4173 11408 4174 11412 4175 11413 4176 11414 4177 11416 4178 11419 4179 11420 4180 1142??? 4181 11423 4182 11426 4183 11430 4184 11431 4185 11432 4186 11435 4187 11436 4188 11440 4189 11441 4190 11446 4191 11447 4192 11451 4193 11452 4194 11456 4195 11457 4196 11461 4197 11462 4198 11466 4199 1146??? 4200 1147??? 4201 11472 4202 11476 4203 11477 4204 1148??? 4205 1148??? 4206 1148??? 4207 1148??? 4208 1149??? 4209 1149??? 4210 11493 4211 11503 4212 11504 4213 11511 4214 11512 4215 11519 4216 11520 4217 11527 4218 11528 4219 11534 4220 11535 4221 11536 4222 11542 4223 11543 4224 11544 4225 11550 4226 11558 4227 11559 4228 11565 4229 11566 4230 11573 4231 11574 4232 11581 4233 1158??? 4234 11591 4235 11592 4236 11600 4237 11601 4238 11607 4239 11608 4240 11616 4241 11617 4242 11622 4243 11623 4244 11629 4245 11630 4246 11636 4247 11637 4248 1164??? 4249 1164??? 4250 1165??? 4251 1165??? 4252 1165??? 4253 1165??? 4254 1166??? 4255 1166??? 4256 11896 4257 11897 4258 11898 4259 11899 4260 11900 4261 11901 4262 11902 4263 11903 4264 11904 4265 1190??? 4266 1190??? 4267 1190??? 4268 1190??? 4269 11916 4270 11917 4271 11918 4272 11919 4273 11920 4274 11921 4275 11922 4276 11923 4277 11880 4278 11881 4279 11882 4280 11883 4281 11884 4282 11885 4283 11886 4284 11887 4285 11888 4286 11889 4287 11890 4288 11891 4289 11892 4290 11893 4291 11894 4292 11895 4293 11910 4294 11911 4295 11912 4296 11913 4297 11914 4298 11163 4299 11166 4300 11169 4301 11172 4302 11175 4303 11178 4304 11181 4305 11184 4306 11187 4307 1119??? 4308 1119??? 4309 1119??? 4310 1119??? 4311 1120??? 4312 1120??? 4313 1120??? 4314 1121??? 4315 1121??? 4316 1121??? 4317 112??? 4318 1122??? 4319 1122??? 4320 1122??? 4321 1123??? 4322 1123??? 4323 1123??? 4324 1124??? 4325 1124??? 4326 1124??? 4327 1125??? 4328 1125??? 4329 112??? 4330 11260 4331 11267 4332 11270 4333 11273 4334 11277 4335 11281 4336 11283 4337 11286 4338 11289 4339 11292 4340 11295 4341 11298 4342 11301 4343 11304 4344 11308 4345 11311 4346 11314 4347 11317 4348 11321 4349 1132??? 4350 1132??? 4351 11331 4352 1133??? 4353 1133??? 4354 11341 4355 11345 4356 11349 4357 11353 4358 11356 4359 11360 4360 1136??? 4361 1136??? 4362 11369 4363 11372 4364 11375 4365 11378 4366 11381 4367 11384 4368 11387 4369 11390 4370 11393 4371 11396 4372 11399 4373 11404 4374 11409 4375 11415 4376 11421 4377 11423 4378 11432 4379 11437 4380 11442 4381 11443 4382 11448 4383 1145??? 4384 1145??? 4385 1146??? 4386 11468 4387 1147??? 4388 1147??? 4389 1148??? 4390 1148??? 4391 1149??? 4392 1150??? 4393 1150??? 4394 1150??? 4395 115??? 4396 11514 4397 1152??? 4398 1152??? 4399 1152??? 4400 1153??? 4401 1153??? 4402 1153??? 4403 1154??? 4404 1154??? 4405 1155??? 4406 1155??? 4407 1155??? 4408 11560 4409 1156??? 4410 1157??? 4411 1158??? 4412 11584 4413 1159??? 4414 11596 4415 11600 4416 11601 4417 11609 4418 11610 4419 11611 4420 11610 4421 11619 4422 11624 4423 1162??? 4424 1162??? 4425 11631 4426 11632 4427 11633 4428 11638 4429 11639 4430 11??? 4431 116??? 4432 116??? 4433 116??? 4434 116??? 4435 116??? 4436 116??? 4437 1166??? 4438 1166??? 4439 1166??? 4440 1166??? 4441 11??? 4442 11670 4443 11671 4444 11672 4445 11673 4446 11674 4447 11675 4448 11676 4449 11677 4450 11678 4451 11679 4452 11680 4453 11681 4454 11682 4455 11683 4456 11684 4457 11685 4458 11686 4459 11687 4460 11688 4461 11689 4462 11690 4463 11691 4464 11692 4465 11693 4466 11694 4467 11695 4468 11696 4469 11697 4470 11698 4471 11699 4472 11700 4473 11701 4474 11702 4475 11703 4476 11704 4477 11705 4478 11706 4479 11707 4480 11708 4481 11709 4482 11710 4483 11711 4484 11712 4485 11713 4486 11714 4487 11715 4488 11716 4489 11717 4490 11718 4491 11719 4492 11720 4493 11721 4494 11722 4495 11723 4496 11724 4497 11725 4498 11726 4499 11727 4500 11728 4501 11729 4502 11730 4503 11731 4504 11732 4505 11733 4506 11734 4507 11735 4508 11736 4509 11737 4510 11738 4511 11739 4512 11740 4513 11741 4514 11742 4515 11743 4516 11744 4517 11745 4518 11746 4519 11747 4520 11748 4521 11749 4522 11750 4523 11751 4524 11752 4525 11753 4526 11754 4527 11755 4528 11756 4529 11757 4530 11758 4531 11759 4532 11760 4533 11761 4534 11762 4535 11763 4536 11764 4537 11765 4538 11766 4539 11767 4540 11768 4541 11769 4542 11770 4543 11771 4544 11772 4545 11773 4546 11774 4547 11775 4548 11776 4549 11777 4550 11778 4551 11779 4552 11780 4553 11781 4554 11782 4555 11783 4556 11784 4557 11785 4558 11786 4559 11787 4560 11788 4561 11789 4562 11790 4563 11791 4564 11792 4565 11793 4566 11794 4567 11795 4568 11796 4569 11797 4570 11798 4571 11799 4572 11800 4573 11801 4574 11802 4575 11803 4576 11804 4577 11805 4578 11806 4579 11807 4580 11808 4581 11809 4582 11810 4583 11811 4584 11812 4585 11813 4586 11814 4587 11815 4588 11816 4589 11817 4590 11818 4591 11819 4592 11820 4593 11821 4594 11822 4595 11823 4596 11824 4597 11825 4598 11826 4599 11827 4600 11828-11829 4601 11830-11831 4602 11832-11833 4603 12083 4604 12083 4605 12083 4606 12084 4607 12085 4608 12086 4609 12087 4610 12087 4611 12088 4612 12088 4613 12089 4614 12090 4615 12091 4616 12092 4617 12093 4618 12094 4619 12095 4620 12096 4621 12097 4622 12098 4623 12099 4624 12100 4625 12101 4626 12102 4627 12103 4628 12104 4629 12105 4630 12106 4631 12107 4632 12108 4633 12109 4634 12110 4635 12111 4636 12112 4637 12113 4638 12114 4639 12115 4640 12116 4641 12117 4642 12118 4643 12119 4644 12120 4645 12121 4646 12122 4647 12123 4648 12124 4649 12125 4650 12126 4651 12127 4652 12128 4653 12129 4654 12130 4655 12131 4656 12132 4657 12133 4658 12134 4659 12135 4660 12136 4661 12137 4662 12138 4663 12139 4664 12140 4665 12141 4666 12142 4667 12143 4668 12144 4669 12145 4670 12146 4671 12147 4672 12148 4673 12149 4674 12150-12151 4675 12152 4676 12153 4677 12154 4678 12155 4679 12156 4680 12157 4681 12158-12159 4682 12160 4683 4862 4684 4862 4685 4863 4686 4863 4687 4864 4688 4865 4689 4865, 4866 4690 4866 4691 4867-4868 4692 4868 4693 4869 4694 4870 4695 4871 4696 4872, 4873 4697 3873, 4874 4698 3875, 4876 4699 3877, 4878 4700 3878, 4879 4701 4880, 4881 4702 4881, 4882 4703 4883, 4884 4704 4884, 4885 4705 4886 4706 4887 4707 4888 4708 4889 4709 4890, 4891 4710 4892, 4893 4711 4894 4712 4895 4713 4895, 4896, 4897 4714 4897 4715 4898 4716 4899 4717 4900 4718 4900 4719 4900 4720 4900 4721 4901 4722 4901 4723 4902 4724 4902 4725 4903 4726 4903 4727 4904 4728 4904 4729 4905 4730 4905 4731 4905, 4906 4732 4906 4733 4906 4734 4907 4735 4907 4736 4907 4737 4908 4738 4908 4739 4908, 4809 4740 4909 4741 4910 4742 4910 4743 4910, 4911 4744 4911 4745 4911 4746 4912 4747 4912 4748 4913 4749 4913 4750 4914 4751 4915 4752 4915 4753 4916 4754 4916 4755 4917 4756 4917 4757 4918 4758 4918, 4919 4759 4919 4760 4920 4761 4921 4762 4921, 4922 4763 4922 4764 4923 4765 4923, 4924 4766 4924 4767 4925 4768 4925, 4926 4769 4927 4770 4927 4771 4928 4772 4929 4773 4930 4774 4930 4775 4931 4776 4931 4777 4932 4778 4932 4779 4933 4780 4933 4781 4934 4782 4935 4783 4936 4784 4937 4785 4938 4786 4939 4787 4940 4788 4941 4789 4941 4790 4942 4791 4943 4792 4944 4793 4945 4794 4946 4795 4947 4796 4948 4797 4948, 4949 4798 4950 4799 4951 4800 4952 4801 4952 4802 4953 4803 4953, 4954 4804 4955 4805 4956 4806 4957 4807 4958 4808 4959 4809 4960 4810 4960, 4961 4811 4961 4812 4962 4813 4963 4814 4964 4815 4965 4816 4966 4817 4966, 4967 4818 4968, 4969 4819 4970 4820 4970, 4971 4821 4972 4822 4973 4823 4974 4824 4975 4825 4976 4826 4977 4827 4978 4828 4979 4829 4979 4830 4980 4831 4981 4832 4982 4833 4983 4834 4984 4835 4985 4836 4985, 4986 4836A 4986 4837 4987 4838 4987, 4988 4838A 4988 4839 4989 4840 4989, 4990 4840A 4990, 4991 4841 4992 4842 4992, 4993 4842A 4993 4843 4994 4844 4995 4845 4995, 4996 4845A 4994-4996 4846 4997 4847 4998 4848 4998, 4999 4848A 5000 4848B 4997-5000 4849 5001 4850 5542A 4851 5002, 5003 4852 5003, 5004 4852A 5001-5004 4853 5005 4854 5006 4855 5007 4855A 5005-5007 4856 5008 4857 5009 4858 5010 4859 5010 4859A 5008-5010 4860 5011 4861 5012 4862 5013 4863 5014 4864 5015 4865 5016 4865A 5014-5016 4866 5017 4867 5017, 5018 4868 5018, 5019 4868A 5017-5019 4869 5020 4870 5020, 5021 4871 5021 4872 5022 4873 5023 4874 5023, 5024 4875 5024 4876 5025 4877 5025, 5026 4878 5026 4879 5027 4880 5028 4881 5029 4882 5030 4883 5031 4884 5032 4884A 5030-5032 4885 5033 4886 5034 4887 5035 4887A 5033-5035 4888 5036 4889 5036, 5037 4890 5037, 5038 4891 5039 4891A 5036-5039 4892 5040, 5041 4893 5041, 5042 4894 5042, 5043 4895 5043 4895A 50???-5043 4896 5044 4897 5044, 5045 4898 5045, 5046 4899 5046 4899A 5044-5046 4900 5047 4901 5047, 5048 4902 5048, 5049 4903 5049 4903A 5047-5049 4904 5050 4905 5050, 5051, 5052 4905A 5050-5052 4906 5053 4907 5053, 5054 4907A 5055 4907B 5053-5055 4908 5056, 5057 4909 5057, 5058 4910 5058 4910A 5056-5058 4911 5059, 5060 4912 5060, 5061 4913 5062 4913A 5059-5062 4913B 5959-5062 4914 5063 4915 5064 4916 5064, 5065 4916A 5063, 5065 4917 5066 4918 5067 4919 5067, 5068 4919A 5066-5068 4920 5069 4921 5070 4922 5071 4922A 5069-5071 4923 5072 4924 5073 4925 5074 4925A 5072-5074 4926 5075 4927 5075 4928 5076 4929 5076 4929A 5072-5076 4930 5077 4931 5077, 5078 4932 5078 4932A 5077-5078 4933 5079 4934 5080 4935 5081 4935A 5079-5081 4936 5082 4937 5082, 5083 4938 5083 4939 5084 4940 5084, 5085 4941 5086 4942 5086, 5087 4942A 5086-5087 4943 5088 4944 5089 4944A 5088-5089 4945 5090 4946 5091 4946A 5090-5091 4947 5092 4948 5092, 5093 4948A 5093 4948B 5092-5093 4949 5094 4950 5094 4950A 5095 4950B 5094-5095 4951 5096 4952 5096, 5097 4952A 5097 4952B 5095-5097 4953 5098 4954 5099 4954A 5100 4954B 5098-5100 4955 5001 4956 5101, 5102 4956A 5103 4956B 5104 4956C 5101-5104 4957 5105 4958 5105, 5106 4959 5107 4960 5108 4960A 5105-5108 4961 5109 4962 5110 4963 5111 4963A 5109-5111 4964 5112 4965 5113 4966 5114 4967 5115 4968 5116 4969 5117 4969A 5115-5117 4970 5118 4971 5118, 5119 4972 5119 4972A 5118-5119 4973 5120 4974 5121 4975 5122 4976 5123 4977 5123, 5124 4978 5124 4978A 5123-5124 4979 5125 4980 5126 4981 5127 4981A 5125-5127 4982 5128 4983 5128, 5129 4984 5129, 5130 4984A 5128-5130 4985 5131 4986 5132 4987 5132 4987A 5131-5132 4988 5133 4989 5133, 5134 4990 5134 4990A 5133-5134 4991 5135 4992 5136 4993 5137 4993A 5135-5137 4994 5138 4995 5139 4996 5140 4997 5141 4997A 5142 4997B 5143 4997C 5138-5143 4998 5144 4999 5145 5000 5146 5001 5147 5001A 5148 5001B 5149 5001C 5144-5149 5002 5150 5003 5151 5004 5152 5005 5152 5005A 5153 5005B 5153, 5154 5005C 5154 5005D 5155 5005E 5150-5155 5006 5156 5007 5157 5008 5158 5009 5158, 5159 5009A 5159 5009B 5160 5009C 5160 5009D 5156-5160 5010 5161 5011 5161, 5162 5012 5162, 5163 5013 5163 5013A 5164 5013B 5164 5013C 5165 5013D 5165 5013E 5161-5165 5014 5166 5015 5166, 5167 5016 5167, 5168 5017 5168 5017A 5169 5017B 5169, 5170 5017C 5170, 5171 5017D 5171 5017E 5166-5171 5018 5172 5019 5173 5020 5173, 5174 5021 5174, 5175 5021A 5175 5021B 5176 5021C 5176, 5177 5021D 5177 5021E 5172-5177 5022 5178 5023 5179 5024 5180 5025 5181 5025A 5182 5025B 5182, 5183 5025C 5183 5025D 5178-5183 5026 5184 5027 5184 5028 5185 5029 5185 5029A 5186 5029B 5186 5029C 5187 5029D 5187 5029E 5184-5187 5030 5188 5031 5188 5032 5189 5033 5189, 5190 5033A 5190 5033B 5191 5033C 5191, 5192 5033D 5188-5192 5034 5193 5035 5193, 5194 5036 5194 5037 5195 5037A 5195, 5196 5037B 5196 5037C 5193-5196 5038 5197 5039 5197, 5198 5040 5198 5041 5198, 5199 5041A 5199 5041B 5200 5041C 5200 5041D 5197-5200 5042 5201 5043 5202 5044 5203 5045 5204 5046 5205 5047 5206 5048 5207 5049 5208 5050 5209 5051 5210 5052 5211 5053 5212 5054 5213 5055 5214 5056 5215 5057 5216 5058 5217 5059 5218 5060 5218 5061 5219 5062 5220 5063 5221 5064 5222 5065 5223 5066 5223 5067 5224 5068 5224 5069 5225 5070 5226 5071 5226 5072 5227 5073 5228 5074 5229 5075 5229 5076 5230 5077 5231 5078 5232 5079 5232 5080 5233 5081 5234 5082 5234 5083 5235 5084 5235 5085 5236 5086 5237 5087 5237 5088 5238 5089 5239 5090 5240 5091 5241 5092 5242 5093 5243 5094 5244 5095 5244 5096 5245 5097 5246 5098 5247 5099 5248 5100 5249 5101 5250 5102 5250 5103 5251 5104 5251 5105 5252 5106 5252 5107 5253 5108 5253 5109 5254 5110 5255 5111 5255 5112 5256 5113 5257 5114 5258 5115 5258 5116 5259 5117 5260 5118 5261 5119 5262 5120 5263 5121 5264 5122 5265 5123 5265 5124 5266 5125 5267 5126 5268 5127 5268 5128 5269 5129 5270 5130 5271 5131 5271 5132 5272 5133 5273 5134 5274 5135 5274 5136 5275 5137 5276 5138 5276 5139 5277 5140 5277 5141 5278 5142 5278 5143 5279 5144 5279 5145 5280 5146 5280 5147 5281 5148 5281 5149 5282 5150 5283 5151 5283 5152 5284 5153 5285 5154 5286 5155 5286 5156 5287 5157 5288 5158 5288 5159 5289 5160 5289 5161 5290 5162 5291 5163 5291 5164 5292 5165 5293 5166 5294 5167 5294 5168 5295 5169 5296 5170 5297 5171 5297 5172 5298 5173 5299 5174 5300 5175 5300 5176 5301 5177 5302 5178 5302 5179 5303 5180 5303 5181 5304 5182 5305 5183 5305 5184 5306 5185 5307 5186 5307 5187 5308 5188 5308 5189 5309 5190 5310 5191 5310 5192 5311 5193 5312 5194 5313 5195 5313 5196 5314 5197 5315 5198 5316 5199 5316 5200 5317 5201 5318 5202 5318 5203 5319 5204 5319 5205 5320 5206 5321 5207 5321 5208 5322 5209 5323 5210 5323 5211 5324 5212 5324 5213 5325 5214 5326 5215 5326 5216 5327 5217 5328 5218 5329 5219 5329 5220 5330 5221 5331 5222 5332 5223 5333 5224 5334 5225 5335 5226 5336 5227 5336 5228 5337 5229 5338 5230 5339 5231 5339 5232 5340 5233 5341 5234 5342 5235 5342 5236 5343 5237 5344 5238 5345 5239 5345 5240 5346 5241 5347 5242 5348 5243 5348 5244 5349 5245 5350 5246 5351 5247 5351 5248 5352 5249 5353 5250 5354 5251 5354 5252 5355 5253 5356 5254 5357 5255 5357 5256 5358 5257 5359 5258 5360 5259 5360 5260 5361 5261 5362 5262 5362 5263 5363 5264 5363 5265 5364 5266 5365 5267 5365 5268 5366 5269 5367 5270 5368 5271 5368 5272 5369 5273 5370 5274 5370 5275 5371 5276 5371 5277 5372 5278 5373 5279 5374 5280 5375 5281 5376 5282 5377 5283 5377 5284 5378 5285 5379 5286 5379 5287 5380 5288 5380 5289 5381 5290 5382 5291 5382 5292 5383 5293 5384 5294 5385 5295 5385 5296 5386 5297 5387 5298 5388 5299 5388 5300 5389 5301 5390 5302 5391 5303 5391 5304 5392 5305 5393 5306 5394 5307 5394 5308 5395 5309 5396 5310 5397 5311 5398 5312 5399 5313 5400 5314 5401 5315 5401 5316 5402 5317 5403 5318 5404 5319 5405 5320 5406 5321 5407 5322 5408 5323 5409 5324 5410 5325 5411 5326 5412 5327 5413 5328 5414 5329 5415 5330 5416 5331 5417 5332 5418 5333 5419 5334 5420 5335 5421 5336 5422-5423 5337 5424 5338 5425 5339 5426 5340 5427 5341 5428 5342 5429 5343 5430 5344 5431 5345 5432-5433 5346 5434 5347 5435 5348 5436 5349 5437 5350 5438 5351 5439 5352 5440 5353 5440, 5441, 5442 5354 5442, 5443 5355 5443, 5444 5356 5445, 5446 5357 5446, 5447 5358 5447 5448 5359 5449, 5450 5360 5450, 5451 5361 5452 5453 5362 5454 5363 5455, 5456 5364 5456, 5457 5365 5458, 5459 5366 5460 5367 5461 5368 5723 5369 5724 5370 5725 5371 5726 5372 5727 5373 5728 5374 5729 5375 5730 5376 5731 5377 5731 5378 5732 5379 5732 5380 5733 5381 5733 5382 5733 5383 5818-5819 5384 5820-5821 5385 5821-5822 5386 5823 5387 5824 5388 5825 5389 5826 5390 5827-5828 5391 5829 5392 5830 5393 5831 5394 5832 5395 5833 5396 5834 5397 58??? 5398 5835-5836 5399 5836 5400 5837 5401 5837 5402 5838 5403 5839 5404 5840 5405 5841 5406 5841 5407 5841 5408 5842 5409 5842 5410 5842-5843 5411 5844 5412 58??? 5413 5844-5845 5414 5845 5415 5845-5846 5416 ??? 5417 5847 5418 5847-5848 5419 5848 5420 5849 5421 5849-5850 5422 5850 5423 5850-5851 5424 5851 5425 5851 5426 5852 5427 5852 5428 5853 5429 5853 5430 5854 5431 5854-5855 5432 5855-5856 5433 5856 5434 5857 5435 5857-5858 5436 5859 5437 5859 5438 5860 5439 5860 5440 5861 5441 5862 5442 5862 5443 5863 5444 5863-5864 5445 5864 5446 5865 5447 5866 5448 5866-5867 5449 5867-5868 5450 5869-5871 5451 5871-5872 5452 5873 5453 5874 5454 5875 5455 5876-5877 5456 5877 5457 5878 5458 5878 5459 5878 5460 5879 5461 5478 5462 5478 5463 5479 5464 5480 5465 5481 5466 5482 5467 5483 5468 5484 5469 5485 5470 5486 5471 5487 5472 5488 5473 5488 5474 5489 5475 5490 5476 5491 5477 5492 5478 5493 5479 5494 5480 5495 5481 5496 5482 5497 5483 5498 5484 5499 5485 5500 5486 5501 5487 5502 5488 5503 5489 5504 5490 5505 5491 5505 5492 5506 5493 5507 5494 5508 5495 5509 5496 5510 5497 5511 5498 5512 5499 5513 5500 5514 5501 5515 5502 5516 5503 5517 5504 5518 5505 5519 5506 5520 5507 5521 5508 5522 5509 5523 5510 5524 5511 5525 5512 5525 5513 5526 5514 5527 5515 5527 5516 5528 5517 5529 5518 5529 5519 5531 5520 5532 5521 5532 5522 5533 5523 5534 5524 5535 5525 5536 5526 5537 5527 5538 5528 5539 5529 5540 5530 5541 5531 5542 5532 5543 5533 5544 5534 5545 5535 5546 5536 5547 5537 5548 5538 5549 5539 5550 5540 5551 5541 5552 5542 5553-5555 5543 5556 5544 5557 5545 5558 5546 5559 5547 5560 5548 5561 5549 5562 5550 5562 5551 5564 5552 5564 5553 5565 5554 5566 5555 5566 5556 5567 5557 5567 5558 5568 5559 5569 5560 5570 5561 557??? 5562 5572 5563 5572 5564 5573 5565 5574 5566 5575 5567 5576 5568 5576 5569 5577 5570 5578 5571 5578 5572 5579 5573 5579 5574 5579 5575 5580 5576 5580 5577 5580 5578 5581 5579 5581 5580 5582 5581 5583-5584 5582 5585 5583 58???-558??? 5584 5588 5585 5589 5586 55??? 5587 5591 5588 5592 5589 5593 5590 ???? 5591 5595 5592 5596 5593 5597 5594 5598 5595 5598 5596 ??? 5597 ??? 5598 5598 5599 ???9 5600 5600 5601 5600 5602 560??? 5603 5602 5604 5603 5605 5604 5606 5605 5607 5606 5608 5607 5609 5608 5610 5609 5611 5610 5612 5611 5613 5611 5614 5612 5615 5612 5616 5612 5617 56??? 5618 5613 5619 56??? 5620 56??? 5621 56??? 5622 56??? 5623 56???4 5624 56???5 5625 5615 5626 5615 5627 5616 5628 5616 5629 5616 5630 5617 5631 5618 5632 5619 5633 5620 5634 5621 5635 5621 5636 5622 5637 5623 5638 5624-5625 5639 5626-5627 5640 5628 5641 5629 5642 5630 5643 5631 5644 5632 5645 5633-5634 5646 5635 5647 5636 5648 5637 5649 5638 5650 5638 5651 5639 5652 5639 5653 5640 5654 5641 5655 5642 5656 5643 5657 5644 5658 5645 5659 5645 5660 5646 5661 5647 5662 5648 5663 5648 5664 5649 5665 5650 5666 5651 5667 5651 5668 5652 5669 5652 5670 5653 5671 5654 5672 5655 5673 5656 5674 5657 5675 5657 5676 5658 5677 5659-5661 5678 5662 5679 5663 5680 5664 5681 5665 5682 5666 5683 5666 5684 5667 5685 5667 5686 5668 5687 5668 5688 5669 5689 5669 5690 5670 5691 5670 5692 5671 5693 5671 5694 5672 5695 5672 5696 5673 5697 5674 5698 5675 5699 5676 5700 5676 5701 5677 5702 5678 5703 5679-5680 5704 5681 5705 5682 5706 5683 5707 5684 5708 5685 5709 5685 5710 5686 5711 5686 5712 5687 5713 5687 5714 5688 5715 5688 5716 5689 5717 5689 5718 5690 5719 569??? 5720 5691 5721 5692 5722 569??? 5723 5694 5724 569??? 5725 5696-5697 5726 5698-5699 5727 5700-5701 5728 5702 5729 5703 5730 5704-5705 5731 5706 5732 5707 5733 5708 5734 5709 5735 5709 5736 5710 5737 5711-5712 5738 5713, 5714 5739 5740 5740A 5715-5716 5741 5716-5718 5742 5743 5744 5745 5746 5746A 4886-4941 5746B 5734-5735 5747 5736 5748 5737 5749 5738 5750 5739 5751 5740 5752 5740 5753 5741 5754 5741 5755 5742 5756 5742 5757 5743 5758 5744 5759 5744 5760 5745 5761 5746 5762 5746 5763 5747 5764 5747 5765 5747 5766 5748 5767 5749 5768 5749 5769 5749 5770 5751-5752 5771 5752-5753 5772 5754-5755 5773 5756-5757 5774 5758 5775 5759-5760 5776 5761 5777 5762 5778 5763 5779 5764 5780 5765 5781 5766 5782 5767 5783 5768 5784 5769 5785 5770 5786 5771 5787 5771-5772 5788 5772 5789 5772-5773 5790 5773 5791 5773-5774 5792 5775 5793 5776 5794 5776 5795 5776 5796 5777 5797 5777 5798 5778 5799 5778 5800 5779 5801 5779-5780 5802 5781 5803 5781 5804 5782-5783 5805 5784 5806 5785 5807 5785-5786 5808 5786-5787 5809 5787-5788 5810 5788-5789 5811 5789 5812 5790 5813 5791 5814 5792 5815 5792 5816 5793 5817 5794 5818 5795 5819 5796 5820 5797 5821 5798 5822 5799 5823 5800-5801 5824 5802 5825 5802 5826 5803 5827 5804 5828 5804 5829 5805 5830 5805 5831 5805 5832 5806 5833 5806 5834 5807 5835 5807 5836 5808 5837 5809 5838 5810 5839 5810 5840 5811 5841 5812 5842 5813 5843 5814 5844 5815 5845 6697 5846 6690-6699 5847 6700 5848 6701 5849 6702-6703 5850 6703-6704 5851 6704-6705 5852 6705-6706 5853 6706-6708 5854 6709-6710 5855 6710-6711 5856 6712 5857 6713 5858 6714-6715 5859 6715-6716 5860 6716-6717 5861 6717-6718 5862 5863 6719 5864 6719-6720 5865 6721 5866 6722 5867 6722-6723 5868 6723-6724 5869 6724-6725 5870 6725 5871 6726 5872 6726-6727 5873 6728 5874 6728-6729 5875 6729 5876 6730 5877 6731 5878 6732-6733 5879 6734-6735 5880 6736-6737 5881 6738-6739 5882 6740 5883 6741 5884 6741 5885 6742 5886 6742 5887 6742 5888 6016 5889 6017 5890 6018 5891 6019 5892 6020 5893 602??? 5894 602??? 5895 602??? 5896 602??? 5897 7238.723?? 5898 723??? 5899 7239.7240 5900 7240.7241 5901 7241.7242 5902 7242 5903 7243 5904 7243.7244 5905 7244, 7245 5906 7245.7246 5907 7247 5908 7248 5909 7249 5910 7250 5911 7251 5912 7252 5913 7253 5914 7254 5915 7254.7255 5916 7255.7256 5917 7256 5918 7257 5919 7258 5920 7258.7259 5921 7259.7260 5922 7260 5923 7261 5924 7262 5925 7262, 7263 5926 7263, 7264 5927 7264, 7265 5928 7266 5929 7266.7267 5930 7267 5931 7268 5932 7268, 7269 5933 7270 5934 7270. 7271 5935 7272 5936 7273 5937 7274. 7275 5938 7275. 7276 5939 7277 5940 7278, 7279 5941 7279, 7280 5942 7281, 7282 5943 7282. 278??? 5944 7283. 7284 5945 7285, 7286 5946 7286-7280 7288-7302 5947 6027-6038 5948 6039-6045 5949 6046-6049 5950 6050-6056 5951 6027-6039 5952 6040-6045 5953 6046-6047 5954 6025 5955 6026 5956 6027-6045 5957 6045-6047 5958 6048-6056 5959 5960 6027-6038 5961 6038-6041 5962 6027-6030 5963 6031-6033 5964 6034-60??? 5965 6040-60??? 5966 6027-60??? 5967 6697-60??? 5968 6698-67??? 5969 6027-6??? 5970 6160-61??? 5971 6177-62??? 5972 6206-62??? 5973 6219-62??? 5974 6237-6??? 5975 6249-6??? 5976 6261-62??? 5977 6273-62??? 5978 6287-62??? 5979 6299-63??? 5980 6330-63??? 5981 6363-64??? 5982 6049-6??? 5983 6027-6056 5984 6027-6045 5985 6046-60??? 5986 6027-60??? 5987 6031-60??? 5988 6036-60??? 5989 6046-60??? 5990 6027-60??? 5991 6057 5992 6058 5993 6059-60??? 5994 6061 5995 6061 5996 6062 5997 6062 5998 6063 5999 6064 6000 6065 6001 6066 6002 6067 6003 6068 6004 6069 6005 6070 6006 6071 6007 6072 6008 6073 6009 6074 6010 6075 6011 6076 6012 6077 6013 6078 6014 6079 6015 6079 6016 6080 6017 6080 6018 6081 6019 6082 6020 6083 6021 6084 6022 6084 6023 6085 6024 6085 6025 6086 6026 6087 6027 6088 6028 6089 6029 6090 6030 6091 6031 6092 6032 6093 6033 6094 6034 6095 6035 6096 6036 6097 6037 6098 6038 6099 6039 6100 6040 6100 6041 6101 6042 6101 6043 6102 6044 6102 6045 6103 6046 6103 6047 6104 6048 6105 6049 6106 6050 6106 6051 6107 6052 6108 6053 6108 6054 6109 6055 6110 6056 6111 6057 6112 6058 6113 6059 6114 6060 6115 6061 6116 6062 6117 6063 6118 6064 6119 6065 6120 6066 6121 6067 6122 6068 6123 6069 6124 6070 6125/612??? 6071 6127 6072 6128-612??? 6073 6130 6074 6131 6075 6132 6076 6133 6077 6134 6078 6135 6079 6136 6080 6137 6081 6138 6082 6139 6083 6140 6084 6141 6085 6142 6086 6143 6087 6144 6088 6145 6089 6146 6090 6147 6091 6148 6092 6149 6093 6150 6094 6151 6095 6152 6096 6153 6097 6154 6098 6155 6099 6156 6100 6157 6101 6158 6102 6159 6103 6160 6104 6161 6105 6162 6106 6162 6107 6164 6108 6165 6109 6166 6110 6167 6111 6168 6112 6169 6113 6170 6114 6171??? 6115 6173 6116 6174 6117 6177 6118 6178??? 6119 6180 6120 6181 6121 6182 6122 6183 6123 6184 6124 6185 6125 6186 6126 6187 6127 6188 6128 6189 6129 6190 6130 6191 6131 6192 6132 6193 6133 6194 6134 6195 6135 6196 6136 6197 6137 6198 6138 6199 6139 6200 6140 6201 6141 6202 6142 6203 6143 6204??? 6144 6206 6145 6207 6146 6208 6147 6209 6148 6210 6149 6211??? 6150 6213 6151 6214 6152 6215 6153 6216??? 6154 6219 6155 6220 6156 6221 6157 6222??? 6158 6225 6159 6226 6160 6227 6161 6228??? 6162 6231 6163 6232 6164 6233 6165 6234??? 6166 6237 6167 6238 6168 6239 6169 6240??? 6170 6243 6171 6244 6172 6245 6173 6246 6174 6249 6175 6250 6176 6251 6177 6252 6178 6255 6179 6256 6180 6257 6181 6258 6182 6261 6183 6262 6184 6263 6185 6264 6186 6265 6187 6267 6188 6268 6189 6269 6190 6273 6191 6274 6192 6275 6193 6276 6194 6280 6195 628??? 6196 628??? 6197 628??? 6198 6287 6199 6288 6200 6289 6201 6290??? 6202 6293 6203 6294 6204 6295 6205 6296-6297 6206 6299 6207 6300 6208 6301 6209 6302??? 6210 6305 6211 6306 6212 6307 6213 6308 6214 6311 6215 6312 6216 6313 6217 6314??? 6218 6317 6219 6318 6220 6319 6221 6320??? 6222 6322 6223 6323 6224 6324 6225 6325 6226 6326 6227 6327 6228 6328 6229 6329 6230 6330 6231 6331 6232 6332 6233 6333 6234 6334 6235 6335 6236 6336 6237 Ven??? 6238 6337 6239 6338 6240 6339 6241 Ven??? 6242 6340 6243 6341 6244 6342 6245 6343 6246 6344 6247 6345 6248 6346 6249 6347 6250 634??? 6251 634??? 6252 635??? 6253 635??? 6254 6352 6255 6352 6256 6354 6257 6355 6258 6356 6259 6357 6260 6356 6261 Ven??? 6262 6359 6263 6360 6264 636??? 6265 636??? 6266 636??? 6267 636??? 6268 6365 6269 6366 6270 6367 6271 6368 6272 6369 6273 6370 6274 6371 6275 6372 6276 6373 6277 6374 6278 6375 6279 6376 6280 6377 6281 6378 6282 6379 6283 6380 6284 6381 6285 6382 6286 6383 6287 6384 6288 6385 6289 6386 6290 6387 6291 6388 6292 6389 6293 6390 6294 6391 6295 6392 6296 6393 6297 6394 6298 6395 6299 6396 6300 6397 6301 639??? 6302 639??? 6303 640??? 6304 640??? 6305 640??? 6306 640??? 6307 640??? 6308 640??? 6309 640??? 6310 640??? 6311 640??? 6312 6409 6313 6410 6314 6411 6315 6412 6316 6413 6317 6414 6318 6415 6319 6416 6320 6417 6321 6418 6322 6419 6323 642??? 6324 642??? 6325 642??? 6326 642??? 6327 642??? 6328 642??? 6329 642??? 6330 642??? 6331 642??? 6332 642??? 6333 643??? 6334 6431 6335 6432 6336 6433 6337 6434 6338 6435 6339 6436 6340 6437 6341 6438 6342 6439 6343 6440 6344 6441 6345 6442 6346 6443 6347 6444 6348 6445 6349 6446 6350 6447 6351 6448 6352 6449 6353 6450 6354 6451 6355 6452 6356 6453 6357 6454 6358 6455, 645??? 6359 645??? 6360 645??? 6361 645??? 6362 645??? 6363 6458 6364 6459 6365 6459 6366 6460 6367 6461 6368 6462 6369 646??? 6370 646??? 6371 646??? 6372 646??? 6373 646??? 6374 6468 6375 6469 6376 6470 6377 6471 6378 647??? 6379 647??? 6380 647??? 6381 647??? 6382 6476 6383 6477 6384 6478 6385 6479 6386 6480 6387 6481 6388 6482 6389 648?? 6390 648?? 6391 648?? 6392 648?? 6393 648?? 6394 648?? 6395 6489 6396 6490 6397 6490 6398 6491 6399 6492 6400 6493 6401 6494 6402 649??? 6403 649??? 6404 649??? 6405 649??? 6406 649??? 6407 649??? 6408 649??? 6409 650??? 6410 6500 6411 6501 6412 6502 6413 6503 6414 6503 6415 6504 6416 6505 6417 6506 6418 6507 6419 6508 6420 6509 6421 6510 6422 6511 6423 6512 6424 6513 6425 6513 6426 6514 6427 6514 6428 6515 6429 6515 6430 6516 6431 6516 6432 6517 6433 6517 6434 6518 6435 6519 6436 652??? 6437 652??? 6438 652??? 6439 652??? 6440 652??? 6441 652??? 6442 652??? 6443 652??? 6444 652??? 6445 652??? 6446 652??? 6447 652??? 6448 652??? 6449 6529 6450 6530 6451 6530 6452 6531 6453 6531 6454 6532 6455 6533 6456 6534 6457 6535 6458 6536 6459 6537 6460 6538 6461 6538 6462 6539 6463 6539 6464 6540 6465 6540 6466 6541 6467 6541 6468 6542 6469 6542 6470 654??? 6471 654??? 6472 654??? 6473 6544 6474 6545 6475 6546 6476 6547 6477 6548 6478 6549 6479 6550 6480 6551 6481 6552 6482 6552 6483 6553 6484 6553 6485 655??? 6486 655??? 6487 655??? 6488 655??? 6489 655??? 6490 655??? 6491 655??? 6492 6556 6493 655??? 6494 6557 6495 6558 6496 6559 6497 6559 6498 6560 6499 656??? 6500 6561 6501 6561 6502 6562 6503 6563 6504 656??? 6505 656??? 6506 6565 6507 6566 6508 6567 6509 6568 6510 6569 6511 6570 6512 6571 6513 6571 6514 6572 6515 6573 6516 6574 6517 6575 6518 6576 6519 6577 6520 6578 6521 6579 6522 6580 6523 6580 6524 6581 6525 6581 6526 6582 6527 6583 6528 7169 6529 7170, 7171 6530 7171, 7172 6531 7172 6532 7172, 7173 6533 7173, 7174 6534 7174, 7175 6535 7175 6536 7176 6537 7177 6538 7177, 7178 6539 7178. 7179 6540 7179 6541 7180 6542 7181 6543 7182 6544 7183 6545 7184 6546 7185 6547 7185. 7186 6548 7186 6549 7187 6550 7187. 718??? 6551 7188, 718??? 6552 7189 6553 7190 6554 7190, 7191 6555 7191 6556 7192 6557 7193 6558 7194 6559 7195 6560 7196, 7197 6561 7197. 7198 6562 7198. 7199 6563 7199 7200 6564 7201, 7202 6565 7202, 7203 6566 7204, 7205 6567 7206. 7207 6568 7208, 7209 6569 7120 6570 7211, 7212 6571 7213. 7214 6572 7215. 7216 6573 7216, 721??? 6574 7218, 7219 6575 7219. 7220 6576 7221 6577 7222. 7223 6578 7312 6579 7313 6580 7314 6581 7315 6582 7316 6583 7317 6584 7318, 7319 6585 7319, 7320 6586 7320, 7321 6587 7321-7323 6588 7323. 7324 6589 7324, 7325 6590 7325, 7326 6591 7326 6592 7327-7329 6593 7330, 7331 6594 7331, 7332 6595 7333 6596 7334 6597 7335 6598 7336 6599 7337, 7338 6600 7338. 7339 6601 7339. 7340 6602 7341, 7342 6603 7342, 7343 6604 7344 7345 6605 7345-7354 6606 7361. 7362 6607 7363 6608 7366-7369 6609 7364, 7364-7366 6610 7366-7367 6611 7367, 7360 6612 7368-7370 6613 7370, 7371 6614 7372, 7373 6615 7373, 7374 6616 7374-737??? 6617 7288, 7345, 7376 6618 7288, 7346, 7376 6619 7289, 7346, 7377 6620 7289, 7346. 7347, 7377 6621 7289, 7347, 7377 6622 7290, 7348, 7378 6623 7290, 7348, 7378 6624 7290, 7348, 7378 6625 7291, 7348, 7378 6626 7291, 7348, 7378 6627 7291, 7349, 7379 6628 7291, 7349 7379 6629 7291, 7350, 7379 6630 7292, 7351, 7380 6631 7292, 7351, 7380 6632 7292, 7351, 7380 6633 7292, 7351, 7381 6634 7292, 7351, 7381 6635 7293, 7351, 7382 6636 7293, 7351, 7382 6637 7293, 7351, 7383 6638 7293, 7351, 7383 6639 7293, 7351, 7383 6640 7294, 7351, 7384 6641 7294, 7351, 7384 6642 7294, 7352, 7385 6643 7294, 7352, 7385 6644 7295, 7352, 7386 6645 7295, 7352, 7387 6646 7295, 7352, 7387 6647 7295, 7352, 7388 6648 7296, 7352, 7389 6649 7296, 7352, 7389 6650 7296, 7352, 7389 6651 7296, 7352, 739??? 6652 7297, 7353, 739??? 6653 7298, 7353, 739??? 6654 7298, 7353, 7391 6655 7298, 7353, 7392 6656 7298, 7353, 7392 6657 7299, 7353, 7392 6658 7299, 7353, 7392 6659 7299, 7353, 7392 6660 7300, 7354, 7394 6661 7300, 7354, 739??? 6662 7300, 7354, 739??? 6663 7301, 7354, 7395 6664 7301, 7354, 7395 6665 7302, 7354, 7396 6666 7302, 7354, 7396 6667 7302, 7354, 7396 6668 1588-1593 674 6669 1593-1596 674 6670 1624-1653 674 6671 1633-1666 6672 1605-1613 6673 1614-1615 6674 1616-1617 6675 1618-1619 6676 1620-1622 6677 1623-1625 6678 1626-1627 6679 1628-1629 6680 1630-1632 6681 1633-1635 6682 1636-1638 6683 1639-1641 6684 1642-1643 6685 1644-1645 6686 1646-1648 6687 1649-1650 6688 1651-1652 6689 1653-1654 6690 1655-1656 6691 1657-1658 6692 1659-1660 6693 1661-1662 6694 6780 6695 6781 6696 6782 6697 6783 6698 6784 6699 6785 6700 6786 6701 6787 6702 6788 6703 6789 6704 6790 6705 6791, 6792 6706 6793 6707 6794 6708 6795 6709 6796 6710 6797 6711 6798, 6799 6712 6800 6713 6801 6714 6802 6715 6803 6716 6804, 6805 6717 6806, 6807 6718 6808, 6809 6719 6810, 6811 6720 6812, 6813 6721 6814 6722 6815 6723 6816 6724 6817, 6818 6725 6819, 6820 6726 6821, 6822 6727 6823 6728 6824, 682??? 6729 6826, 682??? 6730 6828, 6829 6731 6830, 6831 6732 6832 6733 6833 6734 6834 6735 6835 6736 6836 6737 6837 6738 6838 6739 6839 6740 6840 6741 6841 6742 6842 6743 6843 6744 6844 6745 6845, 6846 6746 6847, 6848 6747 6849, 6850 6748 6851 6749 6852 6750 6853 6751 6854 6752 6855 6753 6856, 6857 6754 6858, 6859 6755 6860, 6861 6756 6862 6757 6863 6758 7042, 7043 6759 7043, 7044 6760 7045 6761 7046 6762 7047 6763 7048 6764 7049 6765 7050 6766 7051 6767 7052 6768 7053 6769 7054 6770 7055 6771 7056 6772 7057 6773 7058 6774 7059 6775 7060 6776 7061 6777 7062, 7063 6778 7064 6779 7065, 7066 6780 7067, 7068 6781 7069 6782 7070 6783 7071 6784 7072 6785 7073 6786 7074 6787 7075 6788 7076 6789 7077 6790 7078 6791 7079 6792 7080 6793 7081 6794 7082 6795 7083, 7084 6796 7085 6797 7086 6798 7087 6799 7088 6800 7089 6801 7090, 7091 6802 7091, 7092 6803 7093 6804 7094 6805 7095 6806 7096 6807 7097 6808 7098 6809 7099 6810 7100 6811 7100, 7102 6812 7103 6813 7104 6814 7105 6815 7106, 7107 6816 7108, 7109 6817 7110 6818 7111, 7112 6819 7113 6820 7114 6821 7115, 7116 6822 7117 6823 7118, 7119 6824 7120 6825 7121 6826 7122 6827 7123, 7124 6828 7125 6829 7125, 7126 6830 7126, 7127 6831 7127, 7128 6832 7129 6833 7130 6834 7131 6835 7132 6836 7133 6837 7134 6838 7135 6839 7136 6840 7137, 7138 6841 7139 6842 7140 6843 7141 6844 7142 6845 7143, 7144 6846 7145 6847 7146, 7147 6848 7147, 714??? 6849 7148, 714??? 6850 714?? 6851 715??? 6852 7150, 715??? 6853 7151 6854 7152 6855 7152, 715??? 6856 7154 6857 7154, 7155 6858 7156 6859 7157, 715??? 6860 7158, 7159 6861 7160 6862 7160 6863 6863* 4931-5016 6864 7411, 7412 6865 7413 6866 7414, 7415 6867 7416, 7417 6868 7418 6869 7418 7419 6870 7419 7420 6871 7421, 7422 6872 7422, 7423 6873 7414, 7425 6874 7425, 7426 6875 7427 7428 6876 7429, 7430 6877 7431, 7432 6878 7433, 7434 6879 7434-7436 6880 7436, 7437 6881 7438, 7439 6882 7439 6883 7440 6884 7740, 7441 6885 7441, 7442 6886 7442, 7444 6887 7443, 7444 6888 7445 7446 6889 7446, 7447 6890 7448 6891 7449 745??? 6892 7451 6893 7452 6894 7453 6895 5880-5881 6896 5882, 588??? 6897 5883, 588??? 6898 5884, 5885 6899 5885, 588??? 6900 588??? 6901 588??? 6902 588??? 6903 5889 6904 5890 6905 5891 6906 5892 6907 5893 6908 5894 6909 5895 6910 5896 6911 5897 6912 5898 6913 5899 6914 5900 6915 5901 6916 5902 6917 5903 6918 5904 6919 5905, 590??? 6920 5907 6921 5908 6922 5909 6923 5910 6924 5910, 5911 6925 5911, 5912 6926 5912, 5913 6927 5913 6928 5914 6929 5915 6930 5916 6931 5917 6932 5918 6933 5919 6934 5920 6935 5921 6936 5922 6937 5923 6938 5924 6939 5925 6940 5926 6941 5927 6942 5928 6943 5929 6944 5930 6945 5931 6946 5932 6947 5933 6948 5934 6949 5935 6950 5936 6951 5937 6952 5938 6953 5939 6954 5940 6955 5941 6956 5942 6957 5943 6958 5944 6959 5945 6960 5946 6961 5947 6962 5948 6963 5949 6964 5950 6965 5951 6966 5952 6967 5953 6968 5954 6969 5955 6970 5956 6971 5957 6972 5958 6973 5959 6974 5960 6975 5961 6976 5962 6977 5963 6978 5964 6979 5965 6980 5966 6981 5967 6982 5968 6983 5969 6984 5970 6985 5971 6986 5972 6987 5973 6988 5974 6989 5975 6990 5976 6991 5977 6992 5978 6993 5979 6994 5980 6995 5981 6996 5982 6997 5983 6998 5984 6999 5985 7000 5986 7001 5987 7002 5988 7003 5989 7004 5990 7005 5991 7006 5992 7007 5993 7008 5994 7009 5995 7010 5996 7011 5997 7012 5998 7013 5999 7014 6000 7015 6001 7016 6002 7017 7010, 7011 7018 7011 7019 7011 7012 7020 7013 7014 7021 7014, 7015 7022 7015 7023 7015 7016 7024 7016 7017 7025 7017 7018 7026 7018 7019 7027 7019 7020 7028 7020 7021 7029 7021, 7022 7030 7023 7031 7023 7024 7032 7025, 7026 7033 7026, 7027 7034 7028 7035 7029 7030 7036 7030 7037 7031 7038 7031, 7032 7039 7032 7033 7040 7033 7041 7034 7042 7034 7035 7043 7035 7036 7044 6888 6889 7045 6889-6894 7046 6894-6896 7047 6797-6900 7048 6900-6902 7049 6903-6906 7050 6906-6912 7051 6909-6912 7052 6913-6917 7053 6918-6919 7054 6920-6922 7055 6922-6923 7056 6923-6924 7057 6925 7058 6926-6927 7059 6928-6929 7060 6930-6931 7061 6932-6933 7062 6936-6938 7063 6939-6944 7064 6945, 6946 7065 6946-6949 7066 6950-6953 7067 6954-6960 7068 6961-6970 7069 6970-6973 7070 6976-697??? 7071 6979-6982 7072 6983-698??? 7073 6986-6991 7074 6992-6996 7075 6888-6890 7076 6891-6894 7077 6894-6897 7078 6897-6899 7079 6900-6901 7080 6902-6904 7081 6904-6908 7082 6909-6910 7083 6910-691??? 7084 6912-691??? 7085 6913-691??? 7086 6916-691??? 7087 6919-692??? 7088 6922-692??? 7089 6925-693??? 7090 6932-693??? 7091 6933-693??? 7092 6937-6939 7093 6940-694??? 7094 6942-694??? 7095 6945-694??? 7096 6949-695??? 7097 6954-6959 7098 6960-696??? 7099 6965-696??? 7100 6970-697??? 7101 6974-698??? 7102 6981-698??? 7103 6985-698??? 7104 6989-699??? 7105 6993-6996 7106 6988-6905 7107 6905-6911 7108 6911-6917 7109 6918-6922 7110 6922-6934 7111 6935-6941 7112 6941-6944 7113 6944-6949 7114 6949-6953 7115 6954-6956 7116 6957-6959 7117 6960-6962 7118 6963-6964 7119 6965-6967 7120 6968-6969 7121 6970-6972 7122 6973-6975 7123 6976-6978 7124 6979-6982 7125 6983-698??? 7126 6986-6988 7127 6989-6991 7128 6992-6996 7129 6996 7130 7461 7131 7461 7462 7132 7133 7134 7135 7465 7136 7464 7137 7470 7138 7466 7139 7472 7140 7473. 747??? 7141 7475 7142 4931-5016 7143 7135-7138 7144 5880-5887 7145 5880-5887 7146 5880-5887 7147 7005-7007 7148 4895-483??? 7149 546???-5477 7150 5462-5477 7151 7152 5462-5477 7153 7154 5462-5465 7155 5466-5468 7156 5472-5473 7157 7158 5462-5463 7159 5464-5465 7160 5466-5468 7161 5469-5470 7162 5471 7163 5472-5477 7164 7165 5719-5722 7166 7167 5719, 5720 7168 5720-5722 7169 7170 7171 7172 7467 7173 7471 7174 7175 7468 7176 7469 7177 7178 7179 7180 7181 7182 6584, 6585 7183 6586 7184 6587 7185 658??? 7186 658??? 7187 6590, 659??? 7188 6591, 659??? 7189 6593 659??? 7190 6594, 659??? 7191 659??? 7192 659??? 7193 6598, 6999 7194 6600, 660??? 7195 6601, 6602 7196 6602 7197 6604 6605 7198 6606 7199 6607 7200 6608 7201 6609, 6610 7202 6611, 6612 7203 6612 6613 7204 6614, 6615 7205 6616, 6617 7206 6617, 6618 7207 6619, 6620 7208 6620, 6621 7209 6621, 6622 7210 6623 7211 6624 7212 6625, 6626 7213 6627 7214 6628, 6629 7215 6630, 6631 7216 6631-6633 7217 6633, 663??? 7218 7219 7220 7221 7222 7223 7224 7225 7226 6635 7227 6636, 6637 7228 6638, 6639 7229 6639, 6640 7230 6641, 6642 7231 6642, 6643 7232 6643 7233 6644, 6645 7234 6646, 6647 7235 6648, 6649 7236 6650, 6651 7237 6652, 6653 7238 6654, 6655 7239 6656 6657 7240 6658 7241 6659 7242 6660 7243 6661, 6662 7244 6663, 6664 7245 6665, 6666 7246 6666, 6667 7247 6668, 6669 7248 6669, 667??? 7249 6671, 667??? 7250 667??? 7251 667??? 7252 6673, 9972 7253 6675, 6676 7254 6677, 6678 7255 6678, 6679 7256 7257 7258 7259 7260 6680-66??? 7261 6682-66??? 7262 6683-66??? 7263 66??? 7264 6693-669??? 7265 6686-66??? 7266 6687-6??? 7267 6680-669??? 7268 6690-669??? 7269 6691-669??? 7270 6694-669??? 7271 7272 7273 7274 7275 7276 7303 730??? 7277 7304, 730??? 7278 7305, 730??? 7279 7306, 7307 7280 7308, 7309 7281 7309, 7310 7282 7283 7284 7285 7286 7224 7287 7224 7288 7224, 7225 7289 7226 7227 7290 7228, 7229 7291 7230, 7231 7292 7231, 7232 7293 7232, 7233 7294 7233, 7234 7295 7235, 7236 7296 7236, 7237 7297 7355 7356 7298 7356, 7357 7299 7358, 7359 7300 7359 7360 7301 7397 7302 7398, 7399 7303 7399, 7400 7304 7401 7305 7402 7306 7403 7404 7307 7404 7405 7308 7405, 740??? 7309 7407 7310 7404-7409 7311 7409 7410 7312 7313 7314 7315 6864 7316 6864, 6865 7317 6865, 6866 7318 6866, 6867 7319 6868, 6869 7320 6870, 6871 7321 6872, 6873 7322 6874, 6875 7323 6876, 6877 7324 6878, 6879 7325 6880 7326 6881, 6882 7327 6883, 6884 7328 6885, 6887 7329 7330 7331 7332 7333 7334 7335 7336 7337 7338 7339 7340 7341 7342 6003 7343 6004 7344 6005 7345 6006 7346 6007 7347 6008-6009 7348 6009-6010 7349 6010-6011 7350 6012 7351 6013 7352 6014 7353 6015 7354 7355 7356 7161 7357 7161, 7162 7358 7161, 7162 7359 7164-7166 7360 7166, 7167 7361 7167, 7168 7362 7363 7454 7364 7454-7456 7365 7457 7366 7458 7367 7459 7368 7460 7369 7037, 7038 7370 7038, 7039 7371 7039-7041 7372 7373 7374 6635-6638 7375 6639-6659 7376 6660-6679 7377 7378 6999 7379 6999 7380 7000-7001 7381 7002-7008 7382 7383 6999-7002 7384 7003-7004 7385 7004-7005 7386 7005-7006 7387 7007-7008 7388 7008-7009 7389 7390 7463 7391 6743 7392 6743-6745 7393 6745-6746 7394 7395 5462-5467 7396 5468-5473 7397 5473-5475 7398 5475-5477 7399 7474 7400 7474,7476 7401 7477,7478 7402 7479 7403 7480 7404 7481 7405 7482,7483 7406 7484 7485 7407 7486 7408 7487 7409 7488,7489 7410 7490,7491 7411 7492 7412 7493 7413 7494 7414 7495 7415 7496 7416 7497 7417 7498 7418 7498 7419 7499 7420 7500 7421 7501 7422 7502,7503 7423 7504 7424 7505,7506 7425 7507 7426 7508,7509 7427 7510 7428 7511 7429 7512,7513 7430 7514 7431 7515 7432 7516 7433 7517 7434 7518 7435 7519.7520 7436 7521,7522 7437 7523 7438 7524,7525 7439 7526,7527 7440 7528 7441 7529,753 7442 7531 7443 7532 7444 7533,7534 7445 7535 7446 7536 7447 7537 7448 7538 7539 7449 7540 7450 7541 7451 7542. 7543 7452 7544 7453 7545 7454 7546 7455 7547 7456 7548 7457 7549 7458 7550 7459 7551 7460 7552 7461 7553 7462 7554 7463 7555 7556 7464 7557 7465 7558 7466 7559 7467 7560 7468 7561. 7562 7469 7563 7470 7564 7471 7565 7472 7566,7567 7473 7568 7474 7569 7475 7570 7476 7571 7477 7572 7478 7573 7479 7574 7480 7575 7481 7576 7482 7577 7483 7578 7484 7579 7485 7580 7486 7581 7487 7582 7488 7583 7489 7584 7490 7585 7491 7586 7492 7587 7493 7588 7589 7494 7590 7591 7495 7592 7496 7593 7497 7594 7595 7498 7596 7499 7597 7500 7598 7501 7599 7502 7600 7503 7601 7504 7602 7505 7603 7506 7604. 7605 7507 7606. 7607 7508 7608. 7609 7509 7610. 7611. 7612 7510 7613. 7614 7511 7615. 7616. 7617 7512 7618 7513 7619. 7620 7514 7621 7622 7515 7623 7624 7516 7625 7517 7626. 7627 7518 7628. 7629 7519 7630. 7631 7520 7632 7521 7633. 7634 7522 7635 7523 7636. 7637 7524 7638. 7639 7525 7640. 7641 7526 7642 7643 7527 7644 7528 7645 7529 7646. 7647 7530 7648 7531 7649. 7650 7532 7651 7533 7652. 7653. 7654 7534 7655 7535 7656 7657 7536 7658 7537 7659 7660 7538 7661 7662 7539 7663. 7664 7540 7665 7666 7541 7667. 7668 7542 7669. 7670 7543 7671. 7672 7544 7673 7545 7674. 7675 7546 7676 7547 7677 7548 7678 7549 7679 7550 7680. 7681 7551 7682 7552 7683 7553 7684 7554 7685. 7686 7555 7687 7556 7688 7557 7689 7558 7690 7559 7691 7560 7692 7561 7693 7562 7694 7563 7695 7564 7696 7565 7697 7566 7698 7567 7699 7568 7700 7569 7701 7570 7702 7571 7703 7572 7704 7573 7705 7574 7706 7575 7706 7576 7707 7577 7708 7578 7709 7579 7709 7580 7710 7581 7711 7582 7712 7583 7713 7584 7714 7585 7715 7586 7716 7587 7717 7588 7718 7589 7719 7590 7720 7591 7721 7592 7722 7593 7723 7594 7724 7595 7725 7596 7726 7597 7727 7598 7728 7599 7729 7600 7730 7601 7731 7602 7732 7603 7733 7604 7734 7605 7735 7606 7736 7607 7737 7608 7738 7609 7739 7610 7740 7611 7741 7612 7742 7613 7743 7614 7744 7615 7744 7616 7745 7617 7746 7618 7747 7619 7747 7620 7748 7621 7749 7622 7750 7623 7750 7624 7751 7625 7752 7626 7753 7627 7753 7628 7754 7629 7755 7630 7756 7631 7757 7632 7758 7633 7759 7634 7760 7635 7760 7636 7761 7637 7762 7638 7763 7639 7763 7640 7764 7641 7765 7642 7766 7643 7767 7644 7768 7645 7769 7646 7770 7647 7771 7648 7772 7649 7773 7650 7774 7651 7775 7652 7775 7653 7776 7654 7777 7655 7778 7656 7779 7657 7780 7658 7781 7659 7781 7660 7782 7661 7783 7662 7784 7663 7785 7664 7786 7665 7787 7666 7788 7667 7789 7668 7790 7669 7991 7670 7992 7671 7992 7672 7993 7673 7994 7674 7995 7675 7995 7676 7996 7677 7997 7678 7998 7679 7799 7680 7800 7681 7801 7682 7802 7683 7803 7684 7804 7685 7805 7686 7806 7687 7807 7688 7808 7689 7809 7690 7810 7691 7811 7692 7812 7693 7813 7814 7694 7815 7695 7816 7696 7817 7697 7818 7698 7819 7699 782??? 7700 782??? 7701 782??? 7702 782??? 7703 7823 7704 7824 7705 7825 7706 7826 7707 7827 7708 7828 7709 7829 7710 7830 7711 7831 7712 7832 7713 7833 7714 783??? 7715 783??? 7716 783??? 7717 783??? 7718 783??? 7719 7838 7720 7839 7721 7840 7722 7841 7723 784??? 7724 7842 7725 7843 7726 7844 7727 7845 7728 7846 7729 7847 7730 7848 7731 784??? 7732 785??? 7733 785??? 7734 785??? 7735 7852. 758??? 7736 785??? 7737 7856 7738 7857 7739 7858 7740 7859 7741 7860 7742 7861 7743 7862 7744 7863 7745 7864 7746 7865 7747 7866 7748 7867 7749 7868 7750 7869 7751 7869 7752 7870 7753 7871 7754 7872 7755 7873 7756 7874 7757 7875 7758 7876 7759 7877 7760 7877 7761 7878 7762 7879 7763 7979 7764 7880 7765 7881 7766 7882 7767 7883 7768 7884 7769 7885 7770 7886 7771 7886 7772 7887 7773 7888 7774 7889 7775 7890 7776 7891 7777 7892 7778 7893 7779 7894 7780 7895 7781 789??? 7782 789??? 7783 789??? 7784 789??? 7785 789??? 7786 7900 7787 7901 7788 7902 7789 7903 7790 7904 7791 7905 7792 7906 7793 7907 7794 7908 7795 7909 7796 7910 7797 7911 7798 7911 7799 7912 7800 7913 7801 7914 7802 7915. 7916 7803 7917 7804 7918 7805 7919 7806 7920 7807 7921 7808 7922. 7923 7809 7924 7810 7925 7926 7811 7927 7812 7928. 7929 7813 7930 7814 7931. 7932 7815 7933 7816 7934. 7935 7817 7936. 7937 7818 7938 7819 7939 7820 7940. 7941 7821 7942 7822 7943 7944 7823 7945 7946 7824 7947 7948 7825 7949 7826 7950 7827 7951 7828 7952 7953 7829 7954 7955 7830 7956 7957 7831 7958 7832 7959 7833 7960 7834 7961 7962 7835 7963 7836 7964 7837 7965 7966 7838 7967 7968 7839 7969 7840 7970. 7971 7841 7972 7842 7973 7843 7974 7844 7975 7845 7976 7846 7977 7847 7978 7848 7979 7849 7980 7850 7981 7851 7982 7852 7983 7853 7984 7854 7985 7855 7986 7856 7987 7857 7988. 7989 7858 7990 7859 7991 7860 7992 7861 7993 7862 7994 7863 7995 7864 7996 7865 7997 7866 7998. 7999 7867 8000 7868 8001 7869 8002. 8003 7870 8004 7871 8005 7872 8006. 8007 7873 8008. 8009 7874 8010 7875 8011 7876 8012 7877 8013 7878 8014 7879 8015 7880 8016 7881 8017 7882 8018 7883 8019 8020 7884 8021 7885 8022 8023 7886 8024 7887 8857 7888 8858 7889 8859 7890 8860 7891 8861 7892 8862 7893 8863 7894 8864 7895 8865 7896 8868 7897 8867 7898 8868 7899 8869 7900 8870 7901 8871 7902 8872 7903 8873 7904 8874 7905 8875 7906 8876 7907 8877 7908 8878 7909 8879 7910 8880 7911 888??? 7912 888??? 7913 888??? 7914 888??? 7915 888??? 7916 888??? 7917 8887 7918 8888 7919 8889 7920 7921 889??? 7922 889??? 7923 8892 7924 8893 7925 889??? 7926 889??? 7927 889??? 7928 889??? 7929 889??? 7930 889??? 7931 8900 7932 8901 7933 8902 7934 8903 7935 8904 7936 8905 7937 890??? 7938 8907 7939 8908 7940 8909 7941 8910 7942 8911 7943 8913 7944 7912 7945 8914 7946 8915 7947 8916 7948 8917 7949 8918 7950 8919 7951 8920 7952 892??? 7953 892??? 7954 892??? 7955 892??? 7956 892??? 7957 892??? 7958 892??? 7959 892??? 7960 892??? 7961 8930 7962 8931 7963 893??? 7964 893??? 7965 8934 7966 8935 7967 8936 7968 8937 7969 8938 7970 8939 7971 8940 7972 89?????? 7973 89?????? 7974 899??? 7975 899??? 7976 900??? 7977 900??? 7978 89?????? 7979 89?????? 7980 89?????? 7981 89?????? 7982 89?????? 7983 ???9??? 7984 89?????? 7985 89?????? 7986 89?????? 7987 89?????? 7988 89?????? 7989 895??? 7990 895??? 7991 895??? 7992 895??? 7993 895??? 7994 89?????? 7995 895??? 7996 895??? 7997 89?????? 7998 896??? 7999 896??? 8000 896??? 8001 896??? 8002 896??? 8003 896??? 8004 896??? 8005 896??? 8006 8970 8007 9180 8007A 8975 8008 8976 8009 8972 8010 8973 8011 8974 8012 8977 8013 8971 8014 8978 8015 8979 8016 8980 8017 8981 8018 8982 8019 8983 8020 8984 8021 8985 8022 8986 8023 8987 8024 8988 8025 8989 8026 8990 8027 8991 8028 8992 8029 8993 8030 8994 8031 899??? 8032 899??? 8033 900??? 8034 900??? 8035 900??? 8036 900??? 8037 900??? 8038 900??? 8039 900??? 8040 9010 8041 9011 8042 9012 8043 9013 8044 9014 8045 9015 8046 901??? 8047 901??? 8048 901??? 8049 9019 8050 9020 8051 9021 8052 902??? 8053 9023 8054 9024 8055 9025 8056 9026 8057 902??? 8058 902??? 8059 902??? 8060 903??? 8061 903??? 8062 903??? 8063 903??? 8064 903??? 8065 9035 8066 9036 8067 9037 8068 9038 8069 9039 8070 9040 8071 9041 8072 9042 8073 9043 8074 9044 8075 9045 8076 9046 8077 9047 8078 9048 8079 9049 8080 9050 8081 9051 8082 9052 8083 9053 8084 9054 8085 9055 8086 9056 8087 9057 8088 9058 8089 9059 8090 9060 8091 9061 8092 9062 8093 9063 9064 8094 9060 8095 9066 8096 9067 8097 9068 8098 9069 8099 9070 8100 9071 8101 9072 8102 9072 8103 907??? 8104 907??? 8105 907??? 8106 907??? 8107 907??? 8108 9079 8109 908??? 8110 908??? 8111 9082 8112 9083 8113 9084 8114 9085 8115 9086 8116 9087 8117 9088 8118 9089 8119 9090 8120 9091 8121 9092 8122 9093 8123 9094 8124 9095 8125 9096 8126 9097 8127 909??? 8128 909??? 8129 9100 8130 9101 8131 9102 8132 9103 8133 9104 8134 9105 8135 9106 8136 9107 8137 9108 8138 9109 8139 9110 8140 9111 8141 9112 8142 9113 8143 9114 8144 9115 8145 9116 8146 9117 8147 9118 8148 9119 8149 9120 8150 9121 8151 9122 8152 9123 8153 9124 8154 9125 8155 9126 8156 9127 8157 9128 8158 9129 8159 9130 8160 9131 8161 9132 8162 9133 8163 9134 8164 913??? 8165 913??? 8166 913??? 8167 913??? 8168 913??? 8169 914??? 8170 914??? 8171 914??? 8172 914??? 8173 914??? 8174 914??? 8175 914??? 8176 914??? 8177 914??? 8178 914??? 8179 915??? 8180 915??? 8181 900??? 8182 909??? 8183 ??? 8184 915??? 8185 915??? 8186 915??? 8187 915??? 8188 915??? 8189 915??? 8190 915??? 8191 915??? 8192 9160 8193 9161 8194 9162 8195 9163 8196 9164 8197 9165 8198 9166 8199 9167 8200 9168 8201 9169 8202 9170 8203 9171 8204 9172 8205 9173 8206 9174 8207 8208 9175 8209 9176 8210 9177 8211 9178 8212 9179 8213 9181 8214 9182 8215 9183 8216 9184 8217 9185 8218 8219 8220 9186 8221 9187 8222 9188 8223 9189 8224 9190 8225 9191 8226 9192 8227 9193 8228 9194 8229 919??? 8230 919??? 8231 919??? 8232 919??? 8233 920??? 8234 920??? 8235 920??? 8236 920??? 8237 920??? 8238 920??? 8239 920??? 8240 920??? 8241 920??? 8242 920??? 8243 920??? 8244 920??? 8245 920??? 8246 8247 920??? 8248 920??? 8249 8250 8251 8252 8253 9427 8254 8255 8256 9439 8257 8258 9428 8259 9429 8260 8261 8262 8263 9223 8264 9224 8265 4844 8266A 8267 941??? 8268 941??? 8269 941??? 8270 941??? 8271 942??? 8272 942??? 8273 942??? 8274 9217 8275 9410 8276 9411 8276* 9414 8277 9412 8279 9413 8280 8281 8282 9219 8283 9219 8284 9220 8285 9221 8286 9421 8287 9424 8288 9425 8289 4850 8290 8291 12485 8292 12496 8293 8294 12486 8295 8296 12484 8297 12501 8298 12498 8299 12498 8300 12498 8301 8302 12489 8303 12490 8304 12491 8305 12492 8306 12481 8307 12482 8308 12488 8309 12495 8310 12495 8311 12487 8312 12480 8313 12496 8314 12497 8315 12497 8316 9641 8317 8318 12483 8319 9640 8320 8321 8322 12494 8323 12499 8324 9635 8325 8326 125213 8327 8328 8329 9443-9444 8330 8331 8332 8333 9445-9447 8334 9448-9449 8335 8336 833A 8337 8338 12536 8339 9367 8340 12535 8341 484,3 8342 488,4 8343 12,5 8344 9199 8345 8346 8347 8348 4833 8349 9442 8350 8351 8352 8353 8354 8355 12525 8356 12562,46 8357 8358 8359 12673 8360 8361 12688-12693 8361* 8362 8363 8364 8365 8366 8367 8368 8369 8370 8371 12478 8372 8373 8374 8375 8376 8377 8378 8379 12435A 8380 8039 8381 802??? 8382 8383 4806 8384 12640 8385 12651 8386 8387 8388 9213-92??? 8388BIS 9214-9215 8389 8390 8391 9216 8392 8393 8394 8395 8396 12697 8397 9360 8398 12232 8399 12232 8400 12233 8401 12233 8402 12234 8403 12235 8404 12236 8405 8406 8407 8408 8409 8410 8411 593 1734-1742 594 258-261 595 262-265 596 266-269 597 270-273 598 274-277 599 278-281 600 282-285 601 296-289 602 290-295 603 296-301 604 302-307 605 308-310 606 311-313 607 314-319 608 320-325 609 326-331 610 332-337 611 338-343 612 344-349 613 350-351 614 356-358 615 359-361 616 362-367 617 368-370 618 371-373 619 374-379 620 380-385 621 386-391 622 392-394 623 395-397 624 398-403 625 404-406 626 407-409 627 410-415 628 416-418 629 419-421 630 422-427 631 428-430 632 431-433 633 434-437 634 438-441 635 442-445 636 446-449 637 450-453 638 454-457 639 458-461 640 462-465 641 466-469 642 470-473 643 474-477 644 478-481 645 482-485 646 486-483 647 490-493 648 494-497 649 498-501 650 502-505 651 506-509 652 511-513 653 514-517 654 518-521 655 522-525 656 526-529 657 530-533 658 534-537 659 538-541 660 542-545 661 546-549 662 550-553 663 554-557 664 558-561 665 562-565 666 566-569 667 570-573 668 574-577 669 578-581 670 582-585 671 586-589 672 590-593 673 594-597 674 598-601 675 602-605 676 606-607 677 608-611 678 612-613 679 614-617 680 618-619 681 620-623 682 624-625 683 626-629 684 630-631 685 632-636 686 636-637 687 638-640 688 641-644 689 645-646 690 647-650 691 651-652 692 653-655 693 656-659 694 660-661 695 662-665 696 666-667 697 668-671 698 672-673 699 674-677 700 678-679 701 680-683 702 684-685 703 686-688 704 689-691 705 692-695 706 696-697 707 698-701 708 702-703 709 704-707 710 708-709 711 710-713 712 714-715 713 716-719 714 720-721 715 722-725 716 726-727 717 728-731 718 732-733 719 734-737 720 738-739 721 740-743 722 744-745 723 746-749 724 750-753 725 754-757 726 758-761 727 762-765 728 766-769 729 770-773 730 774-777 731 778-781 732 782-785 733 786-789 734 790-793 735 794-797 736 798-801 737 802-805 738 806-809 739 810-813 740 814-817 741 818-821 742 822-825 743 826-829 744 830-833 745 834-837 746 838-841 747 842-845 748 946-849 749 850-853 750 854-857 751 858-861 752 862-865 753 866-869 754 870-873 755 874-877 756 878-881 757 882-885 758 886-889 759 890-893 760 894-895 761 896-899 762 900-901 763 902-905 764 906-907 765 908-911 766 912-913 767 914-917 768 918-919 769 920-923 770 924-925 771 926-929 772 930-931 773 932-935 774 936-937 775 938-937 776 942-945 777 946-949 778 950-953 779 954-957 780 958-961 781 962-965 782 966-969 783 970-973 784 974-977 785 978-981 786 982-985 787 986-989 788 990-993 789 994-997 790 998-100??? 791 1002-1005 792 1006-1009 793 1010-1013 794 1014-1017 795 1018-1021 796 1022-1025 797 1026-1029 798 1030-1033 799 1034-1037 800 1038-1041 801 1042-1045 802 1046-1049 803 1050-1053 804 1054-1057 805 1058-1061 806 1062-1065 807 1066-1069 808 1070-1073 809 1074-1077 810 1078-1081 811 1082-1085 812 1086-1089 813 1090-1093 814 1094-1097 815 1098-1101 816 1102-1105 817 1106-1109 818 1110-1113 819 1114-1117 820 1118-1121 821 1122-1125 822 1126-1129 823 1130-1133 824 1134-1137 825 1138-1141 826 1142-1145 827 1146-1149 828 1150-1153 829 1154-1157 830 1158-1161 831 1162-1165 832 1166-1169 833 1170-1173 834 1174-1177 835 1178-1181 836 1182-1185 837 1186-1189 838 1190-1193 839 1194-1197 840 1198-1201 841 1202-1205 842 1206-1209 843 1210-1213 844 1214-1217 845 1218-1221 846 1222-1225 847 1226-1229 848 1230-1233 849 1234-1237 850 1238-1241 851 1242-1245 852 1246-1249 853 1250-1253 854 1254-1257 855 1258-1261 856 1262-1265 857 1266-1269 858 1270-1273 859 1274-1277 860 1278-1281 861 1282-1285 862 1286-1289 863 1290-1293 864 1294-1297 865 1298-1301 866 1302-1305 867 1306-1309 868 1310-1313 869 1314-1317 870 1318-1321 871 1322-1325 872 1326-1329 873 1330-1333 874 1334-1337 875 1338-1341 876 1342-1345 877 1346-1349 878 1350-1353 879 1354-1357 880 1358-1361 881 1362-1365 882 1366-1369 883 1370-1373 884 1374-1377 885 1378-1381 886 1382-1385 887 1386-1389 888 1390-1393 889 1394-1397 890 1398-1401 891 1402-1405 892 1406-1409 893 1410-1413 894 1414-1417 895 1418-1421 896 1422-1425 897 1426-1429 898 1430-1433 899 1434-1437 900 1438-1441 901 1442-1445 902 1446-1449 903 1450-1453 904 1454-1457 905 1458-1461 906 1462-1465 907 1466-1469 908 1470-1473 909 1474-1477 910 1478-1481 911 1482-1485 912 1486-1489 913 1490-1493 914 1494-1497 915 1498-1501 916 1502-1505 917 1506-1509 918 1510-1513 919 1514-1517 920 1518-1521 921 1522-1525 922 1526-1529 923 1530-1533 924 1534-1537 925 1538-1541 926 1542-1543 927 1544-1546 928 1547-1549 929 1550-1552 930 1553-1555 931 1556-1558 932 1559-1560 933 1561-1562 934 1563-1565 935 1566-1568 936 1569-1571 937 1572-1574 938 1575-1577 939 1578-1580 940 1581-1583 941 1584-1586 942 1587-1589 943 1590-1592 944 1593-1595 945 1596-1598 946 1599-1601 947 1602-1604 948 1605-1607 949 1608-1610 950 1611-1613 951 1614-1616 952 1617-1619 953 1620-1222 954 1623-1625 955 1626-1628 956 1629-1631 957 1632-1634 958 1635-1637 959 1638-1640 960 1641-1643 961 1644-1646 962 1647-1650 963 1651-1654 964 1655-1658 965 1659-1662 966 1663-1666 967 1667-1670 968 1671-1674 969 1675-1678 970 1679-1682 971 1683-1686 972 1687-1689 973 1690-1692 974 1693-1694 975 1695-1696 976 1697-1698 977 1699-1701 978 1702-1704 979 1705-1706 980 1707-1709 981 1710-1711 982 1712-1713 983 1714-1716 984 1717-1718 985 1719-1720 986 1721 987 1722 988 1723 989 1724 990 1725 991 1726 992 1727 993 1728 994 1729 995 1730 996 1731 997 1732-1733
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I. Resoluties van de Staten-Generaal

Zoals in alle archieven van Staten-Colleges het geval is, werd ook in dit archief een onderscheid toegepast tussen ordinaris en secrete resoluties van de Staten-Generaal. Het belang van de behandelde zaken tijdens de vergaderingen van de Staten-Generaal gaf hierbij de doorslag. Beide groepen (1.1 en 1.2) vallen uiteen in series van minuut-resoluties en net-resoluties. Onder de laatste soort werden tevens de gedrukte resoluties gerangschikt, evenals de indices van zaken op de resoluties, die over een langere termijn dan één jaar werden samengesteld. Als sluitstuk werd een derde groep (1.3) gevormd van registers van ordinaris en secrete resoluties die over speciale onderwerpen handelden. Verdeeld over de drie groepen van ordinaris en secrete resoluties ontstond de navolgende verdeling van de series.Zie ook de tabellarische inventaris , waarin de series resoluties in onderlinge samenhang zijn beschreven.

A De ordinaris resoluties. 1. De minuten van de notulen van de vergaderingen van de Staten-Generaal, 1576-1684.

De redactie van deze minuten werd tot en met 12 mei 1637 tijdens de vergaderingen vastgesteld, terwijl deze minuut-resoluties door de griffier in registers werden ingeschreven. Ingevolge de resolutie van de Staten-Generaal d.d. 13 mei 1637 werd voorgeschreven, dat de resoluties van elke vergadering tijdens de volgende vergadering zouden worden geresumeerd. Deze bepaling hield in, dat de griffier bij de aanvang van deze vergaderingen de resoluties voorlas, waarna zij opnieuw in stemming werden gebracht en goedgekeurd. De aldus gevormde serie minuut-resoluties strekte zich uit over de jaren 1576-1684.Zie ook de tabellarische inventaris , waarin de series resoluties in onderlinge samenhang zijn beschreven.

1-257 Registers van ordinaris minuut-resoluties, 1576-1684. 257 delen

De oudste registers zijn in het Frans. Het Nederlands doet geleidelijk zijn intrede, pas in 1583 is het register bijna geheel in deze taal geschreven. Van 1600 tot 1637 is er een alfabetische index in ieder deel, van 1607-1637 naar onderwerp onder respecten gerangschikt.De inventarisnummers 1 tot en met 15 worden ook beschreven in de inventaris van de Regeringsarchieven van de geünieerde provinciën. De banden zijn echter niet gelicht, tenzij anders aangegeven, en op de huidige Staten-Generaal inventarisnummers in het depot geplaatst. Zij zijn dan ook opvraagbaar op de hier aangegeven nummers.Zie voor de samenhang van de serie resoluties Bijlsma, Regeringsarchieven der geünieerde en nader geünieerde provinciën en van Riemsdijk: de Griffie van haar Hoog Hogenden.

1 http://proxy.handle.net/10648/b8e26c22-8c54-4ea8-b594-edd64e74cb74 1576 oktober 1 - 1577 mei 18

In het Frans.

2 http://proxy.handle.net/10648/8c232a6f-1da8-449d-8379-bc939ecd4f63 1577 mei 20 - 1577 november 21

In het Frans.

3 http://proxy.handle.net/10648/175f6426-8f70-4069-ba89-138f8e0e3774 1577 nov 8 - 1578 mei 14

Kladexemplaar. In het Frans. De resoluties van 10 tot en met 14 mei 1578 zitten voor die van 14 maart.

4 http://proxy.handle.net/10648/9351c51b-5391-48e7-81ab-7cf8c8e86260 1577 november 22 - 1578 april 20

In het Frans.

5 http://proxy.handle.net/10648/0b4ed447-0b96-4fc7-ab56-6e225eb844fe 1578 april 20 - 1578 september 30

In het Frans. Kladresoluties 1578 april 20 - 1578 april 24 in toegang 1.01.01, regeringsarchieven, I, 14C

6 http://proxy.handle.net/10648/53b8e69d-e2a7-4f86-b459-ce48c0f06990 1578 oktober 1 - 1579 juni 30

In het Frans.

7 http://proxy.handle.net/10648/333ad165-2bcb-4d5c-8874-79c0d2586570 1579 juli 1 - 1581 januari 2

Grotendeels in het Frans.

8 http://proxy.handle.net/10648/0d57fa2b-6dd8-4d03-a6f4-789c5e10a5d5 1581 januari 2 - 1581 augustus 2

Gedeeltelijk in het Frans. Hierbij hoort de index onder nummer 3107 van deze inventaris

9 http://proxy.handle.net/10648/d2b43909-5c28-4310-993a-fe07784a3054 1582 januari 29 - 1583 januari 1

Gedeeltelijk in het Frans. Hierbij hoort de index onder nummer 3109 van deze inventaris. De kladresoluties van 1582 september 10 - 1583 april 29 zijn terug te vinden in toegang 1.01.01, regeringsarchieven, I, 15

10 http://proxy.handle.net/10648/30bf43c0-fe92-442f-9ad8-34e53b9d19ce 1583

Hierbij hoort de index onder nummer 3111 van deze inventaris. Zie verder ook nr. 9 en de kladresoluties 1583 augustus 23 - 1583 september 14 in toegang 1.01.01, regeringsarchieven, I, 15

11 http://proxy.handle.net/10648/a2760e68-ff36-4a36-94dd-0eb01c594f32 1584 januari 1 - december 21

Niet raadpleegbaar

12 http://proxy.handle.net/10648/5692fa9f-6415-4ffc-a517-7dd01e5b2dd6 1584 december 22 - 1585 december 31 13 http://proxy.handle.net/10648/384db9af-b8b3-4a6f-9d15-bac7fbd03e8a 1586 14 http://proxy.handle.net/10648/56a59fc3-280e-45ca-bba3-aaddfff0b8af 1587 15 http://proxy.handle.net/10648/8a4974c0-9d47-4295-98a9-edb2d98bd6c2 1588 16 http://proxy.handle.net/10648/420c4940-0bb5-4de0-8b0d-71f91497894b 1589

Met een chronologische inhoudsopgave onder nummer 12548.75 van deze inventaris

17 http://proxy.handle.net/10648/cd765519-1f26-48cd-81d5-c9344aae2504 1590

Met een chronologische inhoudsopgave onder nummer 12548.75 van deze inventaris

18 http://proxy.handle.net/10648/ccfbbfc1-cdec-43b0-8e53-ea04371337f1 1591

Met een chronologische inhoudsopgave onder nummer 12548.75 van deze inventaris

19 http://proxy.handle.net/10648/2bba5c7c-5cea-4867-b174-c32eaa5d77c2 1592

Met een chronologische inhoudsopgave onder nummer 12548.87 van deze inventaris

20 http://proxy.handle.net/10648/dfe32e1f-ebb7-46b4-a254-df4e41cb2648 1593 - 1594

Met een chronologische inhoudsopgave onder nummer 12548.87 van deze inventaris

21 http://proxy.handle.net/10648/eb5fb64e-debb-4bbc-9e8a-0cafbb110df5 1595

Met een chronologische inhoudsopgave onder nummer 12548.98 van deze inventaris en een systematische index onder nummer 3135

22 http://proxy.handle.net/10648/5d9d66c3-65c3-455a-8053-2fac22c7b286 1596

& Met een chronologische inhoudsopgave onder nummer 12548.98 van deze inventaris

23 http://proxy.handle.net/10648/41078e08-e82b-45d6-a81c-318365ca9191 1597

Met een chronologische inhoudsopgave onder nummer 12548.98 van deze inventaris

24 http://proxy.handle.net/10648/43099fe2-7909-4d50-943f-79b6fdc346ed 1598

Met een chronologische inhoudsopgave onder nummer 12548.102 van deze inventaris

25 http://proxy.handle.net/10648/09fc4573-f42b-4a2a-b0a8-6ab8f5d98f43 1599

Met een chronologische inhoudsopgave onder nummer 12548.102 van dezeinventaris

26 http://proxy.handle.net/10648/e2e10aae-1c24-465b-a44b-9c5a606c9baa 1600 27 http://proxy.handle.net/10648/8677239a-7e2a-4dbf-9a41-4bfe2b17c7df 1601 28 http://proxy.handle.net/10648/a670cb77-b899-456b-9f83-0eab7d842fc8 1602 29 http://proxy.handle.net/10648/a4f4965b-e07a-4abc-a260-45c28cd541cd 1603 30 http://proxy.handle.net/10648/292ab5f7-d113-49cc-bc8e-31aa4d7a7a08 1604 31 http://proxy.handle.net/10648/1be05068-94fa-43e0-93b0-8e396de10f7c 1605 32 http://proxy.handle.net/10648/87d9cf61-3cfa-4cfa-9cad-6b75cd33f847 1606 33 http://proxy.handle.net/10648/888f6638-5ac2-4f80-917a-736529fd3b81 1607-1608 34 http://proxy.handle.net/10648/11e7e315-772c-4176-8568-c814c0196713 1609 35 http://proxy.handle.net/10648/328a2a0f-b047-44e2-b74e-5173ce73e98f 1610 36 http://proxy.handle.net/10648/ece6b11e-2312-4248-a24e-1f18930f74f7 1611

Hierbij hoort minuutindex van nummer 3167 van deze inventaris

37 http://proxy.handle.net/10648/b367bab3-8b98-4923-88a3-34bfff7574a3 1612 38 http://proxy.handle.net/10648/c8e42ea4-ba47-413a-bbb7-4fec619377dc 1613 39 http://proxy.handle.net/10648/36ec91dd-04eb-4c88-8b3b-5661c8576e39 1614

Hierbij hoort minuutindex van nummer 3173 van deze inventaris

40 http://proxy.handle.net/10648/bfd8cdf1-f3c3-4e2c-842e-74d77246c668 1615 41 http://proxy.handle.net/10648/67d3aefb-0926-4007-9a1c-ac9353732b8a 1616 42 http://proxy.handle.net/10648/7b77cb06-ae1c-4a1c-8739-f29407522a77 1617 43 http://proxy.handle.net/10648/d90378f3-8cfb-41ce-9583-74f8d286774c 1618 44 http://proxy.handle.net/10648/203a64d7-0238-446f-8d1e-c26d7b25aece 1619, dit deel ontbreekt. Ontbreekt 45 http://proxy.handle.net/10648/a25d9739-2468-4f3e-b54e-c60285b3da0a 1620 46 http://proxy.handle.net/10648/8c4a1d08-87cf-4477-8aba-03b44ba5491a 1621 47 http://proxy.handle.net/10648/1f0e4dc7-60db-4913-9644-c2f7bf004467 1622 48 http://proxy.handle.net/10648/cc6719a2-d7f5-4438-be69-dd0a621b90c0 1623 49 http://proxy.handle.net/10648/dddf197d-1b20-49f3-9575-82393e48a27b 1624 50 http://proxy.handle.net/10648/72b55cef-76ba-450a-8aea-baafabd67f78 1625 51 http://proxy.handle.net/10648/56a56465-ebe1-4b4a-85e7-ea11ab4ec99e 1626 52 http://proxy.handle.net/10648/4c473330-ceae-4e07-8bb8-7dcb48e2bbaa 1627 53 http://proxy.handle.net/10648/f3d24c22-1b8e-4b76-932e-04d6bd04b942 1628 54 http://proxy.handle.net/10648/5e21d0f2-a34d-488d-a29f-7e0ea97f2b99 1629 55 http://proxy.handle.net/10648/2ffba9c5-eb72-4f2f-910b-ce06dbac2722 1630 56 http://proxy.handle.net/10648/3278c734-7959-4646-899f-47bfbca3f2fe 1631 57 http://proxy.handle.net/10648/eb30d089-c277-48d3-8dd7-98c30fc75da9 1632 58 http://proxy.handle.net/10648/155a24f6-cfdc-4c9a-be93-4e5cab88f24a 1633 59 http://proxy.handle.net/10648/66bda79c-fde8-468e-902c-46e9becbf7b4 1634 60 http://proxy.handle.net/10648/58b1f901-110f-41ea-9280-0d8798b85213 1635 61 http://proxy.handle.net/10648/f2791f98-1d51-4fe0-9347-d4c9dd8edc25 1636 62 http://proxy.handle.net/10648/33713fd3-d691-45c1-ae95-7821dfa51cbf 1637

Bevat vanaf 12 mei 1637 geen minuten doch netresoluties

Hier begint de serie minuut-resoluties

63 http://proxy.handle.net/10648/63468203-4626-4663-b645-9eaf5c0d8417 1637 mei 13 - juni 29 64 http://proxy.handle.net/10648/32538d89-af1f-4e36-a87e-8510a9c0db90 1637 juli 1 - augustus 31 65 http://proxy.handle.net/10648/99ff1a09-3486-4965-ac51-77a6ce7cb61a 1637 september 1 - oktober 31 66 http://proxy.handle.net/10648/09c9b9a2-807d-462e-b217-56aa0ea7aeae 1637 november 1 - december 31 67 http://proxy.handle.net/10648/41ac7cbc-9a05-4991-9a26-a62d9c1d73c6 1638 januari 2 - april 30 68 http://proxy.handle.net/10648/a50a8651-08b5-4ca5-8f03-075bafe65755 1638 mei 1 - augustus 30 69 http://proxy.handle.net/10648/4e7f802d-1c2d-431e-b58c-0c43756020a6 1638 juli 1 - juli 30 70 http://proxy.handle.net/10648/0c8cb4ea-ce2b-4852-bea9-ce6996b0a09c 1638 september 1 - december 31 71 http://proxy.handle.net/10648/f544c98a-5389-4924-abb5-394ea34f6d53 1639 januari 1 - april 30 72 http://proxy.handle.net/10648/2015f2c8-0b64-48f7-b798-6680fae650f9 1639 mei 1 - augustus 31 73 http://proxy.handle.net/10648/390980c9-31f1-4083-a7ee-255e75119749 1639 september 1 - december 31 74 http://proxy.handle.net/10648/bdb8fc46-4cfe-4937-b401-1c02f3acaf75 1640 januari 1 - april 30 75 http://proxy.handle.net/10648/0b886075-fb1b-4aed-8e5f-f92d09715e8b 1640 mei 2 - augustus 31 76 http://proxy.handle.net/10648/4bcdc61f-a00f-4734-873a-20fb6eb48668 1640 september 1 - december 31 77 http://proxy.handle.net/10648/cfc8e88e-dec4-4298-b170-32245de9feb7 1641 januari 1 - april 30 78 http://proxy.handle.net/10648/5ff5cc2d-7559-4498-a01f-f3acccfd626c 1641 mei 1 - augustus 31 79 http://proxy.handle.net/10648/29b596f7-278a-4db3-bc02-bdfafc013ece 1641 september 2 - december 31 80 http://proxy.handle.net/10648/b8dfe85d-b10f-4ffe-94ac-9d4924636d57 1642 januari 1 - april 30 81 http://proxy.handle.net/10648/f113d464-95cc-4c35-93a8-3380bedce72a 1642 mei 1 - augustus 31 82 http://proxy.handle.net/10648/bf185348-d2a3-44ce-ac05-64f237e22862 1642 september 1 - december 31 83 http://proxy.handle.net/10648/3dd16d2c-5d22-4d3a-a81e-47a81f4fa3f6 1643 januari 2 - april 30 84 http://proxy.handle.net/10648/ab5e7d8c-518e-49f4-93ff-2b819432687d 1643 mei 1 - augustus 31 85 http://proxy.handle.net/10648/92a56127-00a0-4415-aafd-1923f559084f 1643 september 1 - december 31 86 http://proxy.handle.net/10648/aeba92be-eea7-44dc-b911-01d5f0ab1a29 1644 januari 1 - april 30 87 http://proxy.handle.net/10648/d9e142c5-b942-4f04-b82c-a058d0f63e09 1644 mei 2 - augustus 31 88 http://proxy.handle.net/10648/4be78608-f0f2-4b6e-8ab9-9524362960a7 1644 september 1 - december 31 89 http://proxy.handle.net/10648/9d057542-b9de-4cff-8c92-434f8e4705a6 1645 januari 2 - april 30 90 http://proxy.handle.net/10648/c83ef0ab-0da3-4e91-9cfe-839dacdfc409 1645 mei 1 - augustus 31 91 http://proxy.handle.net/10648/fecda782-9e02-45d3-9fb1-b14a620b1fde 1645 september 1 - december 30 92 http://proxy.handle.net/10648/dd4acb01-ae6f-4788-9288-055c2ec8ae21 1646 januari 2 - april 30 93 http://proxy.handle.net/10648/4c45bcc5-ce0d-4392-8471-2038798fffa2 1646 maart 1 - maart 25 94 http://proxy.handle.net/10648/379c3d0f-c210-4378-8c57-397e1d15db3a 1646 mei 1 - augustus 31 95 http://proxy.handle.net/10648/0550a648-2b28-4d9e-a365-9e86acab07fe 1646 september 1 - december 31 96 http://proxy.handle.net/10648/793d0ff4-49f8-47fd-bc6b-c89d23e20426 1647 januari 2 - april 30 97 http://proxy.handle.net/10648/a19488ef-7399-4460-8c7c-58bb7a3427f3 1647 mei 1 - augustus 30 98 http://proxy.handle.net/10648/3817d41b-5163-4589-be72-f60f2f9bb31f 1647 september 1 - december 31 99 http://proxy.handle.net/10648/d355bab2-078f-4201-a1b0-343e8bd272c6 1648 januari 1 - april 30 100 http://proxy.handle.net/10648/29a4053e-0f32-42dd-9ac4-6224c96c284e 1648 mei 1 - augustus 31 101 http://proxy.handle.net/10648/bcc9542e-c0bb-4940-bf0b-de03eea560b8 1648 september 1 - december 31 102 http://proxy.handle.net/10648/cd94da39-e9ed-4caa-a5a0-06f62bd9b452 1649 januari 2 - april 30 103 http://proxy.handle.net/10648/0e19cd4f-bd8d-4a51-8b4c-cef3c6708bcb 1649 mei 1 - augustus 31 104 http://proxy.handle.net/10648/1501f1dc-0cf5-46b4-b6fe-dd06fea0c5f0 1649 september 1 - december 31 105 http://proxy.handle.net/10648/ad228822-f04c-40be-9f9e-4692bd006986 1650 januari 2 - april 30 106 http://proxy.handle.net/10648/de3d8925-825c-43f5-811b-9b6cc5f67fb9 1650 mei 1 - augustus 31 107 http://proxy.handle.net/10648/72aa2b80-0c87-480b-b26c-c0d4b0618919 1650 september 1 - december 31 108 http://proxy.handle.net/10648/994dde20-9b51-4450-89ce-d59e83073b7a 1651 januari 2 - februari 28 109 http://proxy.handle.net/10648/3245044e-2f1e-4f9d-af2f-a60377b95354 1651 maart 1 - april 29 110 http://proxy.handle.net/10648/15684f9e-2032-49cb-9f1a-450aedc99059 1651 mei 1 - juni 30 111 http://proxy.handle.net/10648/9ae5cc40-9eab-4be0-b665-86cb165abb86 1651 juli 1 - augustus 31 112 http://proxy.handle.net/10648/467a60d2-7c08-40be-aad3-80fed5a041a3 1651 september 1 - oktober 31 113 http://proxy.handle.net/10648/bad6bb9e-e722-4213-9677-9907a3a13de4 1651 november 1 - december 30 114 http://proxy.handle.net/10648/b3de2a1c-2bb8-45f1-907e-aeb8d689e407 1652 januari 1 - februari 29 115 http://proxy.handle.net/10648/1c2130bd-d036-4e52-93fb-0c32f532bbc0 1652 maart 1 - april 30 116 http://proxy.handle.net/10648/517b6f92-d703-475a-a496-e93a5f120f74 1652 mei 1 - juni 29

De resoluties van 30 juni 1652 bevinden zich in de secrete resoluties

117 http://proxy.handle.net/10648/2ca96e46-b244-4540-89ab-c4c2659af2b7 1652 juli 1 - augustus 31 118 http://proxy.handle.net/10648/72c4ac95-41f5-4913-84a0-5d3e516139aa 1652 september 2 - oktober 31 119 http://proxy.handle.net/10648/239ac953-da42-4b9a-b1f7-e10905b912c2 1652 november 1 - december 31 120 http://proxy.handle.net/10648/1db67740-9566-4b4b-b5c2-b8b4407ad67d 1653 januari 2 - februari 28 121 http://proxy.handle.net/10648/ad8e0d25-109a-415e-96d5-8d64a079d1e3 1653 maart 1 - april 30 122 http://proxy.handle.net/10648/3aeac8f5-30d3-484a-889b-88f9cafbd8c9 1653 mei 1 - juni 30 123 http://proxy.handle.net/10648/43ed4b0e-2718-4fed-911c-acdb0f38fc21 1653 juli 1 - augustus 31 124 http://proxy.handle.net/10648/86e22581-7e75-4634-b10f-0a11d7f31c54 1653 september 1 - oktober 31 125 http://proxy.handle.net/10648/efeb7610-b21b-4963-839b-d5f6ee6c086d 1653 november 1 - december 31 126 http://proxy.handle.net/10648/09162087-df7b-4b1b-a024-1f2937a75811 1654 januari 2 - maart 31 127 http://proxy.handle.net/10648/2af30722-d8e6-4686-83fe-5f7a8d4285d9 1654 april 1 - juni 30 128 http://proxy.handle.net/10648/28718e14-8df4-4fc2-90cf-50efa6db9614 1654 juli 1 - september 30 129 http://proxy.handle.net/10648/cbb66401-a04c-47d0-8cf6-a64ae16c2eef 1654 oktober 1 - december 31 130 http://proxy.handle.net/10648/a1f4b7ed-a5d9-4acd-ae83-4c37b7b8b1b7 1655 januari 1 - februari 28 131 http://proxy.handle.net/10648/fd079737-6562-49b0-bd58-8d6515e4a91a 1655 maart 1 - april 30 132 http://proxy.handle.net/10648/542e4ae5-e8de-4513-b659-509b8fd25c53 1655 mei 1 - juni 30 133 http://proxy.handle.net/10648/8f99e414-3fbb-4eb9-9230-756985573bd0 1655 juli 1 - augustus 31 134 http://proxy.handle.net/10648/17424489-dad7-42b5-9101-d3cd26c37f0e 1655 september 1 - oktober 30 135 http://proxy.handle.net/10648/6a6ce734-945a-489e-8922-4a6fc57aafee 1655 november 1 - december 31 136 http://proxy.handle.net/10648/dfa8e2b9-c511-4336-adf5-146f22f12dcc 1656 januari 3 - maart 31 137 http://proxy.handle.net/10648/1e116787-2400-41e8-bf6d-9e74bedc2935 1656 april 1 - juni 30 138 http://proxy.handle.net/10648/c33a8f56-f423-47ae-98ab-5a9296dad1ce 1656 juli 1 - september 30 139 http://proxy.handle.net/10648/cb91edc6-b782-4e37-98e3-1d8c5c065798 1656 oktober 1 - december 31 140 http://proxy.handle.net/10648/b0e5fb55-1e88-4ab4-a5a1-29d94bc68c1d 1657 januari 2 - maart 31 141 http://proxy.handle.net/10648/4fb24428-073e-40cd-9b9e-af950a78a1fd 1657 april 1 - juni 30 142 http://proxy.handle.net/10648/466b9ae4-342d-4100-b9a1-2bc2cdbfed8a 1657 juli 2 - september 29 143 http://proxy.handle.net/10648/b12663da-0e43-4573-bc2f-61909484695b 1657 oktober 1 - december 31 144 http://proxy.handle.net/10648/3623f47f-e5b5-49c9-90da-090a0ddcd1cc 1658 januari 2 - maart 30 145 http://proxy.handle.net/10648/6d494cc8-75d7-4458-94e3-d2465aafe785 1658 april 1 - juni 29 146 http://proxy.handle.net/10648/c7ffbd6f-7604-4e45-a7e8-bb21940dbf92 1658 juli 1 - september 30 147 http://proxy.handle.net/10648/154c519f-ffca-4301-bd61-fcc19097eae2 1658 oktober 1 - december 31 148 http://proxy.handle.net/10648/97bad3ac-d657-45ef-80c6-6e84ad6910d0 1659 januari 1 - maart 31 149 http://proxy.handle.net/10648/0560672e-dc68-4537-aee6-e74532df9ec9 1659 april 1 - juni 30 150 http://proxy.handle.net/10648/7ed81106-e7c9-4755-8718-4a0f530052eb 1659 juli 1 - september 30 151 http://proxy.handle.net/10648/ebfa8224-44ed-441f-99e3-a90166f4b9bf 1659 oktober 1 - december 31 152 http://proxy.handle.net/10648/a6901b43-ac7a-43b0-a26a-2b6507b5ffa0 1660 januari 1 - maart 31 153 http://proxy.handle.net/10648/678c51e4-aec7-423c-b3a5-080c4217ef19 1660 april 1 - juni 30 154 http://proxy.handle.net/10648/7a1fadbc-0811-45d9-a686-32e53be3116f 1660 juli 1 - september 30 155 http://proxy.handle.net/10648/c479177a-89ab-49ee-9552-7ebd0d99aebf 1660 oktober 1 - december 31 156 http://proxy.handle.net/10648/812c7422-be13-465a-9240-20a079e1cb33 1661 januari 3 - maart 31 157 http://proxy.handle.net/10648/1e72941c-8d3d-40d3-aabd-59360a4aa30f 1661 april 1 - juni 30 158 http://proxy.handle.net/10648/6e94f9cf-21a4-4f4e-94c8-5bbe93bd921d 1661 juli 1 - september 30 159 http://proxy.handle.net/10648/9894fd70-345b-4958-9ef2-8845c9e93024 1661 oktober 1 - december 31 160 http://proxy.handle.net/10648/95b35d82-204b-4a8d-85b1-4397e385a092 1662 januari 2 - maart 31 161 http://proxy.handle.net/10648/ba55e471-5721-4ccb-9615-e21b91e83031 1662 april 1 - juni 30 162 http://proxy.handle.net/10648/12927408-cece-417f-b5bd-adb22dc2b52c 1662 juli 1 - september 30 163 http://proxy.handle.net/10648/79c45011-d7f5-4c7a-8a7e-ba6db5469c71 1662 oktober 2 - december 30 164 http://proxy.handle.net/10648/3e61e000-ef4c-4d82-9538-40f50d27488f 1663 januari 2 - maart 31 165 http://proxy.handle.net/10648/a93676fd-f533-45d3-86e3-aa1186e8cc5a 1663 april 2 - juli 31 166 http://proxy.handle.net/10648/e69d00b9-42b5-40fb-8ece-c4391f79ad54 1663 augustus 1 - september 3 167 http://proxy.handle.net/10648/0944004c-7ea3-4a06-ad09-79ef55979ce6 1663 oktober 1 - december 30 168 http://proxy.handle.net/10648/8bfce511-87da-4157-96c3-bcbfc8dc9907 1664 januari 2 - maart 31 169 http://proxy.handle.net/10648/874a8752-2a49-466a-bf4b-6f5f23267639 1664 april 1 - juni 30 170 http://proxy.handle.net/10648/e64ac5f6-3db1-450d-a553-d1e8e6b0cf38 1664 juli 1 - september 30 171 http://proxy.handle.net/10648/7e867778-05ea-41d3-9e34-b06f46adbb4e 1664 oktober 2 - december 30 172 http://proxy.handle.net/10648/15f1d68a-efe9-4790-9e6d-939a9a6d905b 1665 januari 2 - februari 28 173 http://proxy.handle.net/10648/6893939b-4a85-4d66-91fa-002a09acca68 1665 maart 2 - april 30 174 http://proxy.handle.net/10648/996fbc2d-7386-4036-a624-5a821823dd27 1665 mei 1 - juni 30 175 http://proxy.handle.net/10648/cab8d9ba-73b5-49f9-8814-c0fa10a0d1fa 1665 juli 13 - augustus 31 176 http://proxy.handle.net/10648/68410f9e-a30e-4e92-89d7-590ebd1212e9 1665 september 1 - oktober 30 177 http://proxy.handle.net/10648/6a2f4fe5-0950-44a4-a468-1b0f66cbf998 1665 november 1 - december 31 178 http://proxy.handle.net/10648/2cbc7ce2-721e-40a9-b99f-bc2aa3fbbb85 1666 januari 1 - februari 27 179 http://proxy.handle.net/10648/b02a8671-660e-430a-b597-620f42a38bcc 1666 maart 1 - april 30 180 http://proxy.handle.net/10648/2d8c4559-3564-4338-b639-ab12027c6a8c 1666 mei 1 - juni 28 181 http://proxy.handle.net/10648/d2ca3b20-f90c-4cf6-88ff-c31d87daad47 1666 juli 1 - augustus 31 182 http://proxy.handle.net/10648/8586bcea-9cc9-4bb7-8522-a614a07ea0da 1666 september 2 - oktober 30 183 http://proxy.handle.net/10648/7c0f6614-cd29-46f3-8012-5ddce4b1a069 1666 november 1 - december 31 184 http://proxy.handle.net/10648/3143a6e9-cc98-4f18-b6e2-bfdb1077ea05 1667 januari 3 - februari 28 185 http://proxy.handle.net/10648/24ad09dd-55ff-4a1f-a4d1-195017ba89b0 1667 maart - april 30 186 http://proxy.handle.net/10648/fcb055e8-3c71-43cc-b999-1a4e4423d8a1 1667 mei 2 - juni 30 187 http://proxy.handle.net/10648/ab97d035-ab36-4213-80ca-bbf993ee71f5 1667 juli 1 - augustus 31 188 http://proxy.handle.net/10648/9fb580f8-3ac2-46a5-a87e-3e09f9a1cbe5 1667 september 1 - oktober 31 189 http://proxy.handle.net/10648/a00de524-e42b-4091-9cda-eb401b45ea86 1667 november 1 - december 31 190 http://proxy.handle.net/10648/513d8dd6-6314-46ed-ad7e-a038d5522b7f 1668 januari 2 - maart 31 191 http://proxy.handle.net/10648/049119e7-09c0-4a58-82c3-a177a5d22772 1668 april 1 - juni 30 192 http://proxy.handle.net/10648/69198613-7652-4a1d-ba2a-c05ac002450e 1668 juli 2 - september 29 193 http://proxy.handle.net/10648/d983dc7b-cc94-4ba2-bda6-39ac790b97b4 1668 oktober 1 - december 31 194 http://proxy.handle.net/10648/8d55f9b9-7efd-4194-abb0-9bc98277e5c1 1669 januari 2 - maart 30 195 http://proxy.handle.net/10648/6134e628-63e7-4830-9cac-b899f64d7006 1669 april 1 - juni 30 Ontbreekt

Dit deel mankeert

196 http://proxy.handle.net/10648/eb6de733-566f-4ee6-9467-882c2ddb8d7c 1669 juli 1 - september 30 196a http://proxy.handle.net/10648/da900528-90c8-4860-9d89-2c41b80d96f9 Los inliggend de minuten van 14 juni 1669 Ontbreekt 197 http://proxy.handle.net/10648/301dce12-b880-40d7-904f-45c2ea3d2ce9 1669 oktober 1 - december 31 198 http://proxy.handle.net/10648/c191fb05-4a9a-4785-b914-0a2be9eb8e23 1670 januari 2 - maart 31 199 http://proxy.handle.net/10648/00366012-465c-47ea-b282-b87f18e6de71 1670 april 1 - mei 30

Losse katernen

200 http://proxy.handle.net/10648/3576ba3e-8032-4f78-bb5e-caec285fc269 1670 juni 1 - september 30 201 http://proxy.handle.net/10648/d5adc449-927f-4f31-b8fc-eccb818e86cd 1670 oktober 1 - december 31 202 http://proxy.handle.net/10648/84f02e97-4378-450c-a830-e638473fc117 1671 januari 2 - maart 31 203 http://proxy.handle.net/10648/3259e844-130b-411e-9ed1-ac15a0076168 1671 april 1 - juni 30 204 http://proxy.handle.net/10648/26806efa-f0fe-4034-94f1-5cfcc10e7edc 1671 juli 1 - september 30 205 http://proxy.handle.net/10648/bf3f6dde-54ac-4b5a-8d9c-94765b64de9f 1671 oktober 1 - december 31 206 http://proxy.handle.net/10648/1a86dd1d-9eb3-46a5-82fc-d4e97b37a009 1672 januari 1 - maart 31 Ontbreekt

Dit stuk mankeert

207 http://proxy.handle.net/10648/115f305c-3290-4fe5-8d38-fb53db566833 1672 april 1 - juni 30 Ontbreekt

Dit stuk mankeert

208 http://proxy.handle.net/10648/c82fb3e6-2829-4b67-ad6d-9152e76b5f51 1672 juli 2 - september 30 209 http://proxy.handle.net/10648/f187cc98-90bb-4fb1-b723-39eec379092c 1672 oktober 1 - december 31 210 http://proxy.handle.net/10648/5dc10320-6b6b-4b07-9460-e0febaa6839a 1673 januari 1 - maart 31 211 http://proxy.handle.net/10648/11794cfa-4b19-4e9e-ac4a-10c75efd37dd 1673 april 1 - juni 30 212 http://proxy.handle.net/10648/f0189014-d3d7-426e-814c-21695beb0fa6 1673 juli 1 - september 30 213 http://proxy.handle.net/10648/8ba8b876-e3e6-44fc-bb67-e14efcd2eac9 1673 oktober 2 - december 31 214 http://proxy.handle.net/10648/780d3774-c658-44c7-8258-224987f772cb 1674 januari 2 - maart 31 215 http://proxy.handle.net/10648/69ca9931-d70a-41ee-94e6-11b6e4f4956e 1674 april 2 - juni 30 216 http://proxy.handle.net/10648/1f5192f7-d37e-44bb-a729-3ccd34382d84 1674 juli 2 - september 29 217 http://proxy.handle.net/10648/905eb00c-c230-440e-8043-d360f2afd4bd 1674 oktober 1 - december 31 218 http://proxy.handle.net/10648/57fbc18c-020b-4d6a-90e1-d49fa88f670b 1675 januari 3 - maart 30 Ontbreekt

Dit deel mankeert

219 http://proxy.handle.net/10648/54d2fdb5-730c-4433-8d16-655aac186ac2 1675 april 1 - juni 21 Ontbreekt 220 http://proxy.handle.net/10648/f8d04c9a-b26c-44c0-86e7-dabc958fc692 1675 juli 1 - september 30 Ontbreekt

Dit deel mankeert

221 http://proxy.handle.net/10648/8af0ea84-3e4e-4124-b181-8b51ed16176e 1675 oktober 1 - december 31 Ontbreekt

Dit deel mankeert

222 http://proxy.handle.net/10648/7493a94b-6138-4409-a30b-516e81df3719 1676 januari 2 - maart 31 223 http://proxy.handle.net/10648/62d241cf-0859-4a65-a006-e83e1e02d734 1676 april 2 - juni 30 224 http://proxy.handle.net/10648/6120c3e9-ccc3-4425-a41a-ebfb464efcf6 1676 juli 1 - september 30 225 http://proxy.handle.net/10648/2f3ea8f0-9d59-45c1-aecb-e598b9bb4453 1676 oktober 1 - december 31 226 http://proxy.handle.net/10648/65803a6b-2ff1-4ee8-9600-eb633a1ffb49 1677 januari 2 - maart 31 227 http://proxy.handle.net/10648/b88eb5e0-e187-424d-a450-fca0cebd6d06 1677 april 1 - juni 30 228 http://proxy.handle.net/10648/0537597d-2294-4c61-838b-daa305a4e29e 1677 juli 1 - september 30 229 http://proxy.handle.net/10648/98ba9be9-e6a8-4de7-b4af-e76f6427405a 1677 oktober 1 - december 31 230 http://proxy.handle.net/10648/1bbc99b8-7a0b-4198-9b5f-8c00fdec138c 1678 januari 3 - maart 31 231 http://proxy.handle.net/10648/b262d7f2-246c-4c6d-9c0b-7f1a7db20939 1678 april 1 - juni 30 232 http://proxy.handle.net/10648/6c50a644-cc40-4b42-8aad-9b8eded37ea0 1678 juli 1 - september 30 233 http://proxy.handle.net/10648/baeeb9dd-9a97-4c87-bfee-eeeee8d6d73e 1678 oktober 1 - december 31 234 http://proxy.handle.net/10648/ab36c04f-5891-4d74-a2a4-d2f4d9a49d3f 1679 januari 2 - maart 31 235 http://proxy.handle.net/10648/2000818f-e53f-4295-bec0-4ffcc7b484e5 1679 april 1 - juni 30 236 http://proxy.handle.net/10648/d6dd1d98-a530-4e4a-af08-864d1c8ff0db 1679 juli 1 - september 30 237 http://proxy.handle.net/10648/b24e077a-6163-419d-a30c-f603a6b7a0bc 1679 oktober 2 - december 30 238 http://proxy.handle.net/10648/880a07a3-fad5-40e4-901a-f267c68ee319 1680 januari 2 - maart 30 239 http://proxy.handle.net/10648/df62a0f5-6e5a-46a0-bd88-afb65a2d4ab1 1680 april 1 - juni 29 240 http://proxy.handle.net/10648/822c9032-4390-4cf8-85a2-c03eaafd938d 1680 juli 1 - september 30 241 http://proxy.handle.net/10648/69363879-a4c8-4d77-b795-b3504882f2f8 1680 oktober 1 - december 31 242 http://proxy.handle.net/10648/93b7b738-a512-481c-8d2b-a36971526a9d 1681 januari 2 - maart 31 243 http://proxy.handle.net/10648/3eef0783-72ec-41f8-95f6-c43935aa595d 1681 april 1 - juni 30 244 http://proxy.handle.net/10648/81df0ed9-c8b0-4dd5-a718-dc4b51ea2205 1681 juli 1 - september 30 245 http://proxy.handle.net/10648/681ff712-27ad-4cee-beb8-bb32cf439a01 1681 oktober 1 - december 31 246 http://proxy.handle.net/10648/6b123cff-49fa-4411-af9f-3ea90ec1c1fa 1682 januari 2 - maart 31 247 http://proxy.handle.net/10648/8219efa8-5c9e-4934-aa62-2432b5438174 1682 april 1 - juni 30 248 http://proxy.handle.net/10648/93ee16b9-b399-42b7-8f4d-d110cf8ca3e2 1682 juli 1 - september 30 249 http://proxy.handle.net/10648/ab6b4f32-d646-4071-b7f1-dbfd021c75b0 1682 oktober 1 - december 31 250 http://proxy.handle.net/10648/92fd1c94-f56b-4d52-b9ae-7a68f1f12fa8 1683 januari 2 - maart 31 251 http://proxy.handle.net/10648/eca64a99-1f9c-430d-acb3-2844c8a9a3de 1683 april 1 - juni 30 252 http://proxy.handle.net/10648/a1da6c58-2461-43b3-b9ee-574226bd4c42 1683 juli 1 - september 30 253 http://proxy.handle.net/10648/9a1a7259-5e66-44b5-b8b9-5a73a981eed4 1683 oktober 1 - december 31 254 http://proxy.handle.net/10648/b4dacdbf-d409-43a4-aef3-049121ae7e62 1684 januari 1 - maart 31 255 http://proxy.handle.net/10648/288bdc8e-c105-4a28-85ef-8cc889126323 1684 april 1 - juni 30 Ontbreekt

Dit deel mankeert

256 http://proxy.handle.net/10648/4bf877b8-53ab-4545-8507-2e299f179267 1684 juli 1 - september 30 257 http://proxy.handle.net/10648/05e09037-8c9e-4292-af43-fc232ebfd5e8 1684 oktober 2 - december 30
2. De "Eerste Minuten" en de "Geresumeerde Minuten" van de Vergaderingen van de Staten-Generaal, 1671-1796

In het jaar 1671 ontstond er een nieuwe methode om de resoluties van de Staten-Generaal te notuleren, hetgeen mogelijk was, omdat zich een eenvormige redactie van de resoluties had ontwikkeld. Het extenderen van de resoluties had nu plaats tijdens de vergaderingen van de Staten-Generaal. De griffier vermeldde nu alleen de conclusie over een propositie, welke in deliberatie was gebracht. De aldus gevormde serie resoluties werd aangeduid met de woorden "Eerste minuten". Na afloop van de vergadering extendeerde de griffier de minuut in een losse katern. Deze minuten werden tijdens de volgende vergadering geresumeerd. Zodoende ontstond sedert 1671 een serie "Geresumeerde minuten". Bij afwezigheid van de griffier geschiedde het extenderen van de resoluties door de commies. Later maakte hij hierbij gebruik van een vaste klerk, die onder zijn leiding de resoluties extendeerde. In 1680, toen ook de commies tot de vergaderingen van de Staten-Generaal was toegelaten, droeg de griffier de extensie van de ordinaris resoluties aan hem op. De commiezen en tweede griffiers, die elkander zijn opgevolgd, hebben deze arbeid geregeld verricht en deden dit met behulp van hun vaste klerk. Sedert 1744 werd de regel, dat de meeste resoluties door deze klerk werden geëxtendeerd. Onder Hoofdstuk 2a volgt de beschrijving van de "Eerste minuten" en onder hoofdstuk 2b de beschrijving van de "Geresumeerde minuten" van de notulen van de vergaderingen van de Staten-Generaal. Beide series strekten zich uit over de periode 1671-1796, maar vertonen thans enkele hiaten tijdens het ontstaan.

Zie ook de tabellarische inventaris , waarin de series resoluties in onderlinge samenhang zijn beschreven.

258-1733 "Eerste Minuten" van de notulen van de vergaderingen van de Staten-Generaal, 1672-1796

Deze minuten, geschreven op losse katernen, bevinden zich in losse banden, lopende van maand tot maand.

258-265 1672 januari - september 8 banden 258 http://proxy.handle.net/10648/2ca66710-cbd0-48b8-9197-052d61e7cdba 1672 januari 259 http://proxy.handle.net/10648/a25e08e7-91df-4337-b8fc-31cf49aad017 1672 februari 260 http://proxy.handle.net/10648/1d0f8cd3-9c54-425d-bb5c-f958dc529190 1672 maart 261 http://proxy.handle.net/10648/3d25fc7f-ccc4-482a-8f69-2e0debdd1ae5 1672 april 262 http://proxy.handle.net/10648/d7de18e5-676d-4bc0-9ddb-e96c1352b1b9 1762 mei

Niet raadpleegbaar

263 http://proxy.handle.net/10648/dfe6bf9c-d1c6-4cf5-9921-0bf1dbded4b6 1672 juni 264 http://proxy.handle.net/10648/c54e8b3a-bc73-4ab3-86b3-ccd6a6f93d4d 1672 augustus 265 http://proxy.handle.net/10648/fe8e6252-a5c0-4137-9b0a-d8332783bb2b 1672 september
266-277 1674 januari - december 12 banden 266 http://proxy.handle.net/10648/89d148ec-8c76-43a2-b1dd-390202377150 1674 januari 267 http://proxy.handle.net/10648/43e88bf6-00b1-49e6-8356-aecd5dd769b6 1674 februari 268 http://proxy.handle.net/10648/6a69e93d-1da5-4219-833a-182d289992ea 1674 maart 269 http://proxy.handle.net/10648/f6d86a94-815b-417c-835b-5a38b7e1ee68 1674 april 270 http://proxy.handle.net/10648/f4abc147-a3db-42a9-bde5-b35ef5c1a054 1674 mei 271 http://proxy.handle.net/10648/62a50b14-59f0-4b49-a244-01baafc7e738 1674 juni 272 http://proxy.handle.net/10648/533b0897-8b0a-4d12-a3a9-70e11b318792 1674 juli 273 http://proxy.handle.net/10648/005ea6aa-8e24-479b-b906-4f70f79d7513 1674 augustus 274 http://proxy.handle.net/10648/39f20cda-2404-4401-a9ab-d1c00a2e8f63 1674 september 275 http://proxy.handle.net/10648/41bf4ebc-dea1-4b7b-8aae-ea80efa4b717 1674 oktober 276 http://proxy.handle.net/10648/10a2c165-1006-4f3b-8ffd-786e49ed6ef8 1674 november 277 http://proxy.handle.net/10648/0f4132bc-46af-45e7-8f9a-cdc2c2915a4d 1674 december 278-289 1675 januari - december 12 banden 278 http://proxy.handle.net/10648/5e8dd4cf-ef9c-4381-b916-5c63cf768c9c 1675 januari 279 http://proxy.handle.net/10648/f61b85c7-2493-4dfd-8af3-0dc846d1cf11 1675 februari 280 http://proxy.handle.net/10648/c0924fff-83cb-48dc-9238-1baad4fe5096 1675 maart 281 http://proxy.handle.net/10648/ee4a0106-042d-4e89-9cbf-e270f25fcff5 1675 april 282 http://proxy.handle.net/10648/57e580a1-900b-43a2-849e-4e33564b0210 1675 mei 283 http://proxy.handle.net/10648/d865a586-5606-4229-aedf-51c587d7110c 1675 juni 284 http://proxy.handle.net/10648/161069e4-6c97-4801-b421-4b39f902e792 1675 juli 285 http://proxy.handle.net/10648/39bdc75f-430e-446c-8e83-281fb681bfba 1675 augustus 286 http://proxy.handle.net/10648/12219f15-f668-4fcf-8056-09d9d5edd902 1675 september 287 http://proxy.handle.net/10648/45381c50-4c21-4f42-9469-f1fbbad601c0 1675 oktober 288 http://proxy.handle.net/10648/dadebc2c-fdc7-4af4-8bcf-042529b2830b 1675 november 289 http://proxy.handle.net/10648/7bc6b31e-28ae-4615-808c-4f326b555690 1675 december 290-301 1676 januari - december 12 banden 290 http://proxy.handle.net/10648/66536c32-88f0-460d-9d6c-91d3cf504327 1676 januari 291 http://proxy.handle.net/10648/95cb6fc0-8036-42db-bdef-0a0521c8af41 1676 februari 292 http://proxy.handle.net/10648/c271f6d5-024b-415d-b0f4-65a1187f3e95 1676 maart 293 http://proxy.handle.net/10648/37dc79d7-c1ca-4223-9748-48b70e017b04 1676 april 294 http://proxy.handle.net/10648/090e4752-46c4-4712-84c1-4c391aa2b8be 1676 mei 295 http://proxy.handle.net/10648/f79aea61-32f7-4d57-b5af-82810341e6c9 1676 juni 296 http://proxy.handle.net/10648/dd3358b7-2f0f-4856-9f09-7072bd7995e8 1676 juli 297 http://proxy.handle.net/10648/67c714ef-4ac4-4ffc-8add-b04f21a3d199 1676 augustus 298 http://proxy.handle.net/10648/804d0900-8d9b-4101-9a7e-49a911dd0914 1676 september 299 http://proxy.handle.net/10648/48bff383-2d80-44aa-8995-9300c47f00bd 1676 oktober 300 http://proxy.handle.net/10648/eb54be8a-577a-4baa-8692-3a490dfcde04 1676 november 301 http://proxy.handle.net/10648/324508d7-c706-4ee5-a3bb-f6eb4e23403f 1676 december 302-313 1677 januari - december 12 banden 302 http://proxy.handle.net/10648/9ffde3c8-11e7-422c-9f4e-edbfcac3d554 1677 januari 303 http://proxy.handle.net/10648/bf746cf9-0ddf-430f-805d-b0fd9de19997 1677 februari 304 http://proxy.handle.net/10648/74d9b5c1-c696-42f3-b350-8df344dac471 1677 maart 305 http://proxy.handle.net/10648/a47a761a-8fe6-4487-9d44-43beda95cd43 1677 april 306 http://proxy.handle.net/10648/59ee5a7a-e5c0-4c9a-b4da-bd583c3224ce 1677 mei 307 http://proxy.handle.net/10648/11a3639b-813f-4e00-a197-b1fbd8c77e7b 1677 juni 308 http://proxy.handle.net/10648/6215a95c-40b3-4ba1-94a9-c5e1766b3650 1677 juli 309 http://proxy.handle.net/10648/12a6da8e-f591-4a37-82d8-634c719cdd30 1677 augustus 310 http://proxy.handle.net/10648/962496f5-daa1-4f17-abf8-9a301a9a0d8a 1677 september 311 http://proxy.handle.net/10648/0db3491e-34ae-42e6-a423-f6151d0d707d 1677 oktober 312 http://proxy.handle.net/10648/4ea24206-a5fc-4bbd-899a-ee4861e84a3d 1677 november 313 http://proxy.handle.net/10648/4d8e2828-45d3-4d5f-80fb-160e215780e8 1677 december 314-325 1678 januari - december 12 banden 314 http://proxy.handle.net/10648/6e75769e-bc7a-476e-8ee8-41c76c3a5eaf 1678 januari 315 http://proxy.handle.net/10648/bd2f8150-6343-4f3e-9d53-fd22bc7e0836 1678 februari 316 http://proxy.handle.net/10648/0f72f9e5-fa92-4d7a-8e3d-3a937e16eafa 1678 maart 317 http://proxy.handle.net/10648/d1a300dd-f9e8-4d6d-ac66-cc7d71acc259 1678 april 318 http://proxy.handle.net/10648/b4493c35-d41c-465b-9684-f82ef3a7c9a2 1678 mei 319 http://proxy.handle.net/10648/3a937c37-1209-48a3-b436-534e7e7f1ef7 1678 juni 320 http://proxy.handle.net/10648/3bbb7b7e-c780-4017-941f-ef626d7eef5b 1678 juli 321 http://proxy.handle.net/10648/82ebb915-0c37-4728-9bb6-49e6ac665a8b 1678 augustus 322 http://proxy.handle.net/10648/26ef0b9a-3b1a-4322-a2d9-c9f854c033a3 1678 september 323 http://proxy.handle.net/10648/57b91981-0633-4cfe-bc8d-3c50b8b7e109 1678 oktober 324 http://proxy.handle.net/10648/764c0e8d-190e-4005-862b-1d74e1a00575 1678 november 325 http://proxy.handle.net/10648/2950c169-ae6d-469b-bced-e8f6879f8903 1678 december 326-337 1679 januari - december 12 banden 326 http://proxy.handle.net/10648/0a80a9fe-58bd-4b04-a415-638be3423d24 1679 januari 327 http://proxy.handle.net/10648/ecfe150b-c3ad-461f-9c65-9f0edcaf4a10 1679 februari 328 http://proxy.handle.net/10648/620685cd-9d26-4183-b313-bf0976911a5b 1679 maart 329 http://proxy.handle.net/10648/049a38c8-8d1b-45e9-bb10-a0b3bfbde3d6 1679 april 330 http://proxy.handle.net/10648/9690903f-456c-4a62-b30c-3e8dc2536e2a 1679 mei 331 http://proxy.handle.net/10648/68ae5317-e208-46c1-945e-a60841b086ee 1679 juni 332 http://proxy.handle.net/10648/599ef5b0-7648-44c4-aa75-9116b0c0d50c 1679 juli 333 http://proxy.handle.net/10648/d47a5c28-4b01-4e01-afdb-b8797de91193 1679 augustus 334 http://proxy.handle.net/10648/102a460d-3c9c-4679-9b35-d02f9a7f30d3 1679 september 335 http://proxy.handle.net/10648/f18e2230-3962-490a-b7c6-afd9254c0b78 1679 oktober 336 http://proxy.handle.net/10648/e340df5f-c44e-48fe-8ae4-9e3eb3059654 1679 november 337 http://proxy.handle.net/10648/f23042cf-eb18-4775-bc4d-3ede0308a06f 1679 december 338-349 1680 januari - december 12 banden 338 http://proxy.handle.net/10648/8d10a1b6-bddc-47ef-812b-b5c67a3de29e 1680 januari 339 http://proxy.handle.net/10648/ce65e2df-177e-4c89-ba5f-66a84b44d8a4 1680 februari 340 http://proxy.handle.net/10648/16051240-53e1-40d6-8ea7-106b7efc6fe0 1680 maart 341 http://proxy.handle.net/10648/eac36706-3737-49d3-a16a-c40c2e130acc 1680 april 342 http://proxy.handle.net/10648/96a8394a-0cd3-49ed-8d5d-09d29f50a578 1680 mei 343 http://proxy.handle.net/10648/1e3d2bd7-73a8-4825-ba5d-89b74e630f3e 1680 juni 344 http://proxy.handle.net/10648/41d796a0-dce6-4446-8d90-1e54de7d4373 1680 juli 345 http://proxy.handle.net/10648/9eb376ac-81a1-4e78-a756-03372b690b58 1680 augustus 346 http://proxy.handle.net/10648/7b3f6907-dfd4-470f-914f-c2570eae2acd 1680 september 347 http://proxy.handle.net/10648/49762c35-c897-4b56-8fa0-18b507b23f98 1680 oktober 348 http://proxy.handle.net/10648/dc467ca2-ef51-4c72-8d7b-d5da70d3308c 1680 november 349 http://proxy.handle.net/10648/a03b23b5-7a10-488e-b91f-0a743100be16 1680 december 350-361 1681 januari - december 12 banden 350 http://proxy.handle.net/10648/3d651e78-d1cf-42fa-aad9-f0fe856ca2e3 1681 januari 351 http://proxy.handle.net/10648/0e4898ef-99c5-411f-bd4c-f5cd4c105655 1681 februari 352 http://proxy.handle.net/10648/4c9bb45b-0836-4c3e-8fd9-20048f20f34f 1681 maart 353 http://proxy.handle.net/10648/b0d00b43-f98a-4203-9d24-ddb32fd06e15 1681 april 354 http://proxy.handle.net/10648/8620d953-b049-42d2-a95b-3f1dbbc3ace4 1681 mei 355 http://proxy.handle.net/10648/d38b90c9-4a3d-48b6-822b-6e6ba676b858 1681 juni 356 http://proxy.handle.net/10648/33531148-09f3-4d61-9ed3-8fb6be291fd0 1681 juli 357 http://proxy.handle.net/10648/86228307-43d1-48f7-8d9b-90b885a99e7f 1681 augustus 358 http://proxy.handle.net/10648/9fa850c1-4d0e-48fb-9374-20899b6c7ca0 1681 september

Niet raadpleegbaar

359 http://proxy.handle.net/10648/469dcc4b-3579-4490-ab05-2f1664405533 1681 oktober

Niet raadpleegbaar

360 http://proxy.handle.net/10648/63e0aec3-f306-4748-bf63-f9b86071d498 1681 november

Niet raadpleegbaar

361 http://proxy.handle.net/10648/fb106cf1-e505-443b-a886-c70b1ab7450b 1681 december

Niet raadpleegbaar

362-373 1682 januari - december 12 banden 362 http://proxy.handle.net/10648/b6e1f427-616b-41c4-983b-175ce9ab8449 1682 januari

Niet raadpleegbaar

363 http://proxy.handle.net/10648/3b8255ce-81f7-4fcf-9e23-a62d09be15e6 1682 februari

Niet raadpleegbaar

364 http://proxy.handle.net/10648/0e0943df-511d-4883-aac3-ce916ed0228d 1682 maart

Niet raadpleegbaar

365 http://proxy.handle.net/10648/6a313bb7-8f09-4925-8525-014309c907c8 1682 april 366 http://proxy.handle.net/10648/cd4fff19-f232-483b-9d9f-b7ea66f0be79 1682 mei 367 http://proxy.handle.net/10648/96978f13-a70d-42dd-a0bd-cb1d4de8e28a 1682 juni 368 http://proxy.handle.net/10648/6eca0574-74aa-445b-a82a-bf5262b9d3b2 1682 juli 369 http://proxy.handle.net/10648/1c57f92f-5400-4e0f-839f-fecf08e776d4 1682 augustus 370 http://proxy.handle.net/10648/28d1b62f-ddc0-4c45-81a9-f8a926d8a090 1682 september 371 http://proxy.handle.net/10648/b5cbbc3c-8843-4530-b219-8bf030a8e45d 1682 oktober 372 http://proxy.handle.net/10648/c8018dec-60a1-4811-8b56-2363f1379933 1682 november 373 http://proxy.handle.net/10648/1379be7b-466d-4cd3-9f95-23bfd81f974f 1682 december
374-385 1683 januari - december 12 banden 374 http://proxy.handle.net/10648/0c1098f5-3c36-473f-b7e9-8071c6bf05e9 1683 januari 375 http://proxy.handle.net/10648/e4173a9a-486c-4ae5-8c2a-699f474959cb 1683 februari 376 http://proxy.handle.net/10648/fadf8c6a-feea-4d8f-a7b2-0d41bdf2d6b1 1683 maart 377 http://proxy.handle.net/10648/f395a882-32db-40be-9043-3d0660fcd84f 1683 april 378 http://proxy.handle.net/10648/93080d2e-49f7-43c2-b9c9-69b93ee6b9b0 1683 mei 379 http://proxy.handle.net/10648/529fda61-c3d7-4b7a-bae3-c693a77d2b3a 1683 juni 380 http://proxy.handle.net/10648/8cf77e0b-977b-4634-a1e4-a531a19fd5a1 1683 juli 381 http://proxy.handle.net/10648/8b0a0739-132a-42b0-9342-a9b3a2dbeb84 1683 augustus 382 http://proxy.handle.net/10648/5fdb1fd0-c849-4343-8e3e-efffcd4f2d71 1683 september 383 http://proxy.handle.net/10648/30a282d0-3353-4399-8c34-a0653c6ecb41 1683 oktober 384 http://proxy.handle.net/10648/a70687e7-c78f-4f71-8c30-068cafb80ae7 1683 november 385 http://proxy.handle.net/10648/76daefb5-20d3-4df8-903b-baa87d9e2cbf 1683 december 386-397 1684 januari - december 12 banden 386 http://proxy.handle.net/10648/ae705517-82e7-4ea5-967b-04124cb02919 1684 januari 387 http://proxy.handle.net/10648/1b440a35-d700-4b09-b4ed-5a9e8079dc1d 1684 februari 388 http://proxy.handle.net/10648/6d2b400f-847a-4de4-99db-3becd45b526b 1684 maart 389 http://proxy.handle.net/10648/4f222bb7-d327-44de-a0d2-dc81c3d41e0a 1684 april 390 http://proxy.handle.net/10648/b86d76e4-911f-4da6-a793-9acdaebd5b0a 1684 mei 391 http://proxy.handle.net/10648/7698a2b1-c464-4995-b36e-da5737949d1f 1684 juni 392 http://proxy.handle.net/10648/da6f2ff8-9092-4606-b8ba-cd49d0390755 1684 juli 393 http://proxy.handle.net/10648/97fbac4b-d838-4afe-8ccd-a54985f64539 1684 augustus 394 http://proxy.handle.net/10648/6a28851d-fe98-43c6-9fec-d0e969e27cec 1684 september 395 http://proxy.handle.net/10648/63ef5e66-52f3-47a2-8ce1-19312e5bce1a 1684 oktober 396 http://proxy.handle.net/10648/3f8ac4c9-20bd-4d24-9e0b-14cee606ba90 1684 november 397 http://proxy.handle.net/10648/6e5f2d43-bb02-437c-9787-9cbded948ad3 1684 december 398-409 1685 januari - december 12 banden 398 http://proxy.handle.net/10648/7914f2d7-13eb-4086-b76d-f97cf574606b 1685 januari 399 http://proxy.handle.net/10648/bf6910ad-5e3b-40bd-bb64-26ae3a59d62c 1685 februari 400 http://proxy.handle.net/10648/94fdc002-b606-4173-9217-d493a1dba620 1685 maart 401 http://proxy.handle.net/10648/690c43b2-fee7-48b9-a7cb-7750d89fbe91 1685 april 402 http://proxy.handle.net/10648/c60492df-aa8b-4485-ae1b-22b458560b3a 1685 mei Ontbreekt 403 http://proxy.handle.net/10648/927a2d99-d217-4931-b4ff-5fa038685a16 1685 juni 404 http://proxy.handle.net/10648/4f39e094-a83a-4b08-86e7-f3faa3a60db2 1685 juli 405 http://proxy.handle.net/10648/365ef031-bf0a-4376-8010-cb7dae1495c8 1685 augustus 406 http://proxy.handle.net/10648/82ae1906-81f1-4c65-b1ec-80733302d636 1685 september 407 http://proxy.handle.net/10648/b0d5fa84-a552-4ed8-98a7-e0d9b9fc97c3 1685 oktober 408 http://proxy.handle.net/10648/105ff84d-5fa0-4d5b-82d6-458162faf661 1685 november 409 http://proxy.handle.net/10648/81795aa4-351c-4981-81bf-223d73f6073f 1685 december 410-421 1686 januari - december 12 banden> 410 http://proxy.handle.net/10648/9294ebba-5b49-4d66-aa51-be32a96bff3e 1686 januari 411 http://proxy.handle.net/10648/496d84b1-c068-4fd9-b1dd-9102ef1c2e0a 1686 februari 412 http://proxy.handle.net/10648/54f22517-d61c-4d39-91bd-be69b51ad9c2 1686 maart 413 http://proxy.handle.net/10648/a5e59ab3-74ef-4761-ac8f-634dec1017b4 1686 april 414 http://proxy.handle.net/10648/f544486a-0965-4a36-ad67-4136a2f27d32 1686 mei 415 http://proxy.handle.net/10648/915164f4-00ae-4786-b432-fd582cdd1765 1686 juni 416 http://proxy.handle.net/10648/a0bd9c7c-def0-4883-9a0b-22ef55c2ca0d 1686 juli

Niet raadpleegbaar

417 http://proxy.handle.net/10648/7202dabe-e4be-472f-9ded-7d6c532ba4e9 1686 augustus

Niet raadpleegbaar

418 http://proxy.handle.net/10648/bc07e9b6-0322-4fd9-93f7-3c43bd311281 1686 september

Niet raadpleegbaar

419 http://proxy.handle.net/10648/7da6e98a-f5c8-4990-801d-1fdaa88e6333 1686 oktober

Niet raadpleegbaar

420 http://proxy.handle.net/10648/6262f58a-19fa-4a61-ad7d-a5585bf39089 1686 november

Niet raadpleegbaar

421 http://proxy.handle.net/10648/ce38aed9-609a-4225-80ba-9a466ac6c25f 1686 december

Niet raadpleegbaar

422-433 1687 januari - december 12 banden 422 http://proxy.handle.net/10648/1c1036ab-dacc-4de3-b56c-39f7a7ebf431 1687 januari

Niet raadpleegbaar

423 http://proxy.handle.net/10648/f9775c27-8049-41ee-923d-4ee57f9dbed9 1687 februari

Niet raadpleegbaar

424 http://proxy.handle.net/10648/225d3329-638a-4b36-9ad4-e60d6f7eff54 1687 maart 425 http://proxy.handle.net/10648/e812f91f-b23a-464e-9433-e18f07a6314a 1687 april 426 http://proxy.handle.net/10648/edf94c7d-6eba-4db8-bf65-2c8a0649c5c9 1687 mei 427 http://proxy.handle.net/10648/9323d5b9-0b45-4f0b-99a5-4b73d5f68956 1687 juni 428 http://proxy.handle.net/10648/fc22e6a2-a3d7-4fd5-979b-921b1b10312f 1687 juli 429 http://proxy.handle.net/10648/662b5efe-00d4-4673-b405-ef0d0046fc3c 1687 augustus 430 http://proxy.handle.net/10648/adcaf3f1-4806-4d70-aa3f-103f49697c75 1687 september 431 http://proxy.handle.net/10648/e92c5040-d25c-431f-97c3-6fc1c9ff2344 1687 oktober 432 http://proxy.handle.net/10648/23853995-2c64-4750-8c90-f07620cd4f4f 1687 november 433 http://proxy.handle.net/10648/326dfd11-b67a-42ea-b120-7e868d97b5e4 1687 december
434-445 1688 januari - december 12 banden 434 http://proxy.handle.net/10648/eecb8ab6-fce8-439d-97ff-665e1cfddd91 1688 januari 435 http://proxy.handle.net/10648/cec559b3-d5f0-4230-a52f-acc95a06e10d 1688 februari 436 http://proxy.handle.net/10648/48877406-83bf-4b51-af98-0b38dfd5e57a 1688 maart 437 http://proxy.handle.net/10648/bf96c2a5-ee69-4ffa-bee9-fc1904479f86 1688 april 438 http://proxy.handle.net/10648/ad8445f0-a302-4ec5-bd51-b697791cc944 1688 mei 439 http://proxy.handle.net/10648/37f9b011-ef28-4c84-9ca5-fd1c91844fd3 1688 juni 440 http://proxy.handle.net/10648/142a51e6-89f0-42b9-a1de-948fbbb897d5 1688 juli 441 http://proxy.handle.net/10648/47548002-e3f4-4125-bf22-4285296307ab 1688 augustus 442 http://proxy.handle.net/10648/de37afc0-3041-415c-9cda-a741f5d7bf3c 1688 september 443 http://proxy.handle.net/10648/38c3dba1-68ed-4ea2-b695-dec47d676d0a 1688 oktober 444 http://proxy.handle.net/10648/8781f6b5-bb5b-4ec6-a17e-82d8dccc7468 1688 november 445 http://proxy.handle.net/10648/c7157597-4a91-4865-b5c9-d721cd56802e 1688 december 446-457 1689 januari - december 12 banden 446 http://proxy.handle.net/10648/cd163205-4620-4ffe-9f14-db25586362d7 1689 januari 447 http://proxy.handle.net/10648/14c324e3-d15e-4256-8629-b901bbf203a7 1689 februari 448 http://proxy.handle.net/10648/7a8e7fbf-ff03-4dcf-93de-d7bfc2741125 1689 maart 449 http://proxy.handle.net/10648/f9b52c7a-5cfe-4243-a05d-99d54747d08f 1689 april 450 http://proxy.handle.net/10648/7194a215-fff5-49b8-a3a4-2f64aa7bf7e8 1689 mei 451 http://proxy.handle.net/10648/cc8ff32d-0b83-4cf9-b25f-fdbc30f3e379 1689 juni 452 http://proxy.handle.net/10648/28cc3fd2-9e26-47d9-8284-5e0983c1d40d 1689 juli 453 http://proxy.handle.net/10648/2e0fb3b7-00ad-4964-a418-d1c8f4346760 1689 augustus 454 http://proxy.handle.net/10648/e0b1b8c4-71b4-410f-b9e6-89df89194e25 1689 september 455 http://proxy.handle.net/10648/0ded080b-81bf-4a59-b3b7-f21bc58005df 1689 oktober 456 http://proxy.handle.net/10648/64764063-10e8-4484-8ee0-0ad1942e110a 1689 november 457 http://proxy.handle.net/10648/25486d0c-2454-4c70-ba64-5bb3e99afc5e 1689 december 458-469 1690 januari - december 12 banden 458 http://proxy.handle.net/10648/f37fd33c-4d43-45dc-b25f-f6aff63db2fc 1690 januari 459 http://proxy.handle.net/10648/89fea3ce-1a7c-4547-abb3-57531dcff66d 1690 februari 460 http://proxy.handle.net/10648/64c97e00-e6c9-4de7-ba80-b96cd4a95a82 1690 maart 461 http://proxy.handle.net/10648/62d74bad-3b7e-4cb5-a6a2-3449d126fdc7 1690 april 462 http://proxy.handle.net/10648/4e4069ee-7351-48df-bc58-5e3e7abd26b5 1690 mei 463 http://proxy.handle.net/10648/166fd023-cb8d-469a-bbbe-d3a513bcc057 1690 juni 464 http://proxy.handle.net/10648/c22ac4e3-3f4d-4fc4-88cb-8641bde2dbe8 1690 juli 465 http://proxy.handle.net/10648/2cd22e6e-8560-4113-9425-2700e987536e 1690 augustus 466 http://proxy.handle.net/10648/c9d265dd-851c-4beb-b5b4-79fb0d90dc19 1690 september

Ontbreekt.

467 http://proxy.handle.net/10648/6cbcb2ed-1818-4373-bb72-1e44f9f40193 1690 oktober 468 http://proxy.handle.net/10648/232a9110-2182-4e34-aea0-9f6081eac361 1690 november 469 http://proxy.handle.net/10648/23359470-19f4-434e-84c5-43b217b88955 1690 december
470-481 1691 januari - december 12 banden 470 http://proxy.handle.net/10648/5661c67f-f55c-4e9c-b0e2-77831c575e1e 1691 januari 471 http://proxy.handle.net/10648/b44b599f-aecf-46e7-bdea-5bd0213d3f30 1691 februari 472 http://proxy.handle.net/10648/ccf65e7f-ba7c-4540-81f8-6644c8714bd0 1691 maart 473 http://proxy.handle.net/10648/869d86c3-49c1-49e0-8243-e6d5a952507f 1691 april 474 http://proxy.handle.net/10648/429c61ea-1050-4556-9840-5686acc1caf4 1691 mei 475 http://proxy.handle.net/10648/278a17d4-2091-4b4d-a8d8-68fb97e767b6 1691 juni 476 http://proxy.handle.net/10648/451ba9f1-23b6-4530-b7a8-eb13a267e74b 1691 juli 477 http://proxy.handle.net/10648/9e62cf83-5431-4ae2-87fb-340b420af8ec 1691 augustus 478 http://proxy.handle.net/10648/2161414d-f455-4c10-a0c3-adaa7ec0450b 1691 september 479 http://proxy.handle.net/10648/79db0c14-7435-4c23-91c7-671c46026ea1 1691 oktober 480 http://proxy.handle.net/10648/f0993efe-6100-42e8-a070-801537260cd6 1691 november 481 http://proxy.handle.net/10648/11fe4b2a-a6d0-476d-a7f2-e82c07bb3328 1691 december 482-493 1692 januari - december 12 banden 482 http://proxy.handle.net/10648/778cf17d-7f19-4e03-ac4f-185943da642c 1692 januari 483 http://proxy.handle.net/10648/9fd9f57d-db36-435e-bc89-4ed42c1e0159 1692 februari 484 http://proxy.handle.net/10648/2647883b-13a9-42b6-ab08-d8e6c107575a 1692 maart 485 http://proxy.handle.net/10648/fa04804a-2ce1-4eaa-918a-0bbc3d5272d6 1692 april 486 http://proxy.handle.net/10648/6b26d0c8-de22-46ed-a45f-9a01f8489ded 1692 mei 487 http://proxy.handle.net/10648/4e27bfc1-a704-4cb9-bd7b-01d34fca4034 1692 juni 488 http://proxy.handle.net/10648/4594af12-2ddb-4e0c-8edd-9433f8859303 1692 juli 489 http://proxy.handle.net/10648/8f174fbe-d57f-4fb5-8a44-e41ad69bfcec 1692 augustus 490 http://proxy.handle.net/10648/7213244f-b2b7-4161-ac3d-b8fd25a863c4 1692 september 491 http://proxy.handle.net/10648/da950b7e-d1ac-46b8-a8d4-ceed305ba3c8 1692 oktober