2.21.028 Inventaris van het archief van J. van den Bosch [levensjaren 1780-1844], (1788) 1805-1844 (1911); enige nakomelingen, 1819-1888 G.J.W. de Jongh, H. Peschar Nationaal Archief, Den Haag 1968 Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 15 januari 2009. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962. Beschrijving van het archief Collectie 115 J. van den Bosch Bosch, van den 1788-1888 merendeel (1805) 1788-1888(1911) C22034 24,40 meter; 1250 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Normale geschreven en gedrukte stukken, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Johannes van den Bosch In zijn functies als Goeverneur-Generaal van Nederlands-Indië en Minister van Koloniën was Johannes van den Bosch de bedenker en vormgever van het zgn. 'Cultuurstelsel'. Hierbij bebouwde de inlandse bevolking door de regering voorgeschreven gewassen, waarmee in Nederland de economische expansie kon worden bekostigd. De handel werd hierbij geconcentreerd binnen de Nederlandse Handels Maatschappij, waarbij de concurrentie (met name Engelse en Belgische) werd buitenspel gezet. Ook poogde Van den Bosch als goeverneur van de west-Indische bezittingen de financiën daar op orde te brengen. Hij was een der prominentste vertegenwoordigers van de politiek van Koning Willem I. Verder was Van den Bosch oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid, die zich ten doel stelde het pauperdom te bestrijden. Het archief bevat stukken die zijn verzameld en opgemaakt uit hoofde van zijn vele politieke functies. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer I. Loopbaan van Johannes van den Bosch.

De politieke activiteit van de man, van wie hier de nagelaten papieren worden beschreven, valt niet alleen chronologisch grotendeels samen met de regeringsperiode van Willem I, maar is ook bij uitstek representatief voor het beleid in die jaren. Vrijwel alle medewerkers van deze monarch waren min of meer autoritair ingesteld én verscheidene van hen hebben hun beste krachten gegeven om ons land op te heffen uit het verval, waarin het sedert het midden van de achttiende eeuw verkeerde. Maar meer dan bij voorbeeld bij A.R. Falck of C.F. van Maanen kwam bij J. van den Bosch de toewijding, waarmee hij zijn koning diende, voort uit een persoonlijke geestverwantschap, met al de positieve en negatieve aspekten daarvan.

Johannes van den Bosch werd op 2 februari 1780 geboren te Herwijnen in de Tielerwaard uit het huwelijk van de arts Johannes van den Bosch en Adriaantje Ponigh. Hij werd opgeleid tot officier en in 1798 door het Comité voor de Oost-indische Handel en Bezittingen, dat tijdens de Bataafse Republiek in de plaats van het V.O.C.-bestuur was gekomen, aangesteld tot eerste luitenant bij de genie te Batavia. In 1801 werd hij kapitein-adjudant bij de goeverneur-generaal en in 1807 luitenant-kolonel en adjudant-generaal.

Onder H.W. Daendels, die in 1808 door Lodewijk Napoleon tot goeverneur-generaal werd benoemd, bleek Van den Bosch met zijn schoonvader, de commandant van het Indische leger De Sandol Roy, en de vice-president van de Raad van Justitie R.G. van Polanen, tot een groep te behoren, die zich in het nieuwe regime niet goed kon schikken en die ook van de kant van de regering werd gewantrouwd. In 1808 al werd hij op eigen verzoek eervol ontslagen en in 1810 beval Daendels hem zelfs Java te verlaten. Onderweg naar Nederland raakte hij in engelse krijgsgevangenschap, waaruit hij in 1812 door uitwisseling vrijkwam.

Toen men de Fransen in 1813 van het nederlandse grondgebied ging verdrijven, bood Van den Bosch de soevereine vorst onmiddellijk zijn diensten aan en op 25 november 1813 was hij kolonel-adjudant van de generaal Krayenhoff. Hij kreeg de leiding van de werfbureau's maar bezette ook de stad Utrecht en blokkeerde de vesting Naarden. Belangrijker voor het vervolg van zijn carriérre was, dat hij in 1814 zitting kreeg in een commissie onder leiding van de generaal Janssens, die het indische leger moest reorganiseren, en dat hij op 28 februari van dat jaar als kolonel bij de generale staf belast werd met de leiding van de zaken betreffende de troepen, die voor de koloniën bestemd waren. In januari 1819 nam hij ontslag uit de aktieve militaire dienst, en in september 1825 werd hij administrateur voor de nationale militie en schutterijen.

Intussen had hij een initiatief genomen, waardoor hij ook bij anderen dan kenners van de koloniale geschiedenis bekend zou blijven. Het "schrikbarend pauperismus", (om zijn eigen uitdrukking aan te halen) dat vanaf omstreeks 1730 meer en meer om zich heen had gegrepen, was een onontwijkbaar probleem geworden. Van den Bosch geloofde, in de geest van de Verlichting, dat dit kwaad afdoende bestreden kon worden door de armen niet langer aan de bedeling over te laten maar hun produktief werk te verschaffen. Hij dacht daarbij met name aan ontginning en exploitatie van gronden. Ofschoon de Maatschappij van Weldadigheid, die hij in 1818 met een aantal gelijkgezinden oprichtte, niet in alle opzichten een succes is gebleken, werd en wordt toch erkend, dat dit experiment waard was gewaagd te worden. De uitvoering ervan werd overigens wel gehandicapt door het feit, dat ze teveel van de werkzaamheid van de voornaamste oprichter afhankelijk was en juist hij zes jaar lang niet persoonlijk aan de leiding kon deelnemen.

Want tussen 1827 en 1834 vervulde Van den Bosch twee hoge funkties overzee. Eerst werd hem opgedragen als commissaris-generaal het bestuur en de economie van de west-indische koloniën te saneren. Op 21 oktober 1827 vertrok hij naar Curaçao en vervolgens, na bezoeken aan de andere Nederlandse Antillen,op 28 april 1828 naar Paramaribo. Zijn taak in de West omvatte voornamelijk het aanbrengen van administratieve bezuinigingen, het doen van onderzoek naar eventuele onregelmatige handelingen van ambtenaren en het treffen van voorzieningen, waardoor deze bezittingen in plaats van een tekort weer winst zouden kunnen opleveren. Hij stelde inderdaad orde op de ambtelijke zaken, maakte Curaçao (opnieuw) en Sint-Eustatius (voor het eerst) tot vrijhavens, aktiveerde de reeds bestaande Curaçaose Bank en zorgde voor de oprichting van een West-Indische Bank in Suriname, terwijl hij het zogenaamde kaartengeld verving door metalen munt en in Suriname proeven nam met nieuwe cultures op een goevernements-plantage. De negerslaven kregen in het regeringsreglement dat hij tot stand bracht de status van "onmondige" personen, vergelijkbaar met horigen; dit was een vooruitgang, want ze werden nu niet langer als "zaken" beschouwd.

Midden oktober 1828, drie weken na zijn terugkeer werd hij bevorderd tot luitenant-generaal en tegelijkertijd benoemd tot goeverneur-generaal van Oost-Indië. De koning gaf als zijn overtuiging te kennen, dat hij in de gegeven situatie de enige geschikte persoon daarvoor was. Willem I was zeer verontrust door het ernstige deficit van de Staat en wilde vooral met het oog daarop Van den Bosch de gelegenheid geven bepaalde denkbeelden over de exploitatie van deze koloniën in praktijk te brengen, die hij al eerder in geschriften had gepropageerd. Van den Bosch vertrok 1 juli 1829 en kwam 2 januari 1830 te Batavia aan. Onderweg deed hij Rio de Janeiro aan voor een studiebezoek.

Het complex van maatregelen, dat men later het "cultuurstelsel" is gaan noemen, hield, eenvoudig gezegd, in, dat de inheemse bevolking gedwongen werd verschillende gewassen voor de europese markt te telen. Onder het landrentestelsel, dat door het engelse bestuur was ingevoerd en na de teruggave van de koloniën in 1816 was gehandhaafd, waren de Javanen vrij te kiezen wat zij wilden verbouwen en mochten zij ook de opbrengst verkopen aan wie zij wilden; zij moesten alleen van die opbrengst een gedeelte in natura of geld aan het goevernement bij wijze van belasting afgeven. In de praktijk, redeneerde Van den Bosch, kwam dit er op neer, dat zij veel minder produceerden dan ook in hun eigen belang was en dat zij zich bovendien in hoofdzaak tot de voor de handel weinig attraktieve rijstteelt beperkten. Uitgaande van het bestaande gebruik, dat de plaatselijke hoofden de dessa's-d.w.z. zowel arbeidskrachten als gronden-aan cultuurondernemers verhuurden, werd nu bevorderd, dat deze hoofden in plaats van de landrente in rijst of geld te voldoen een deel van de gronden reserveerden voor de gewenste cultures, waarbij dan de ondernemers de landrente betaalden. Dit ging in de vorm van overeenkomsten tussen de residenten en de inheemse bestuurders, maar werd in feite verplicht, omdat men zich op het standpunt stelde, dat de grond staatseigendom was en aan de bevolking slechts in gebruik gegeven; de voorstellen van de europese ambtenaren werden trouwens als bevelen opgevat.

Waar partikuliere planters kapitaal te kort kwamen, schoot het goevernement dit voor onder beding, dat het voor de aflossing een contingent van de oogsten tegen vaste prijzen mocht afnemen. Het cultuurstelsel was bedoeld als een integrerende faktor in het economische samenspel, dat de regering van Willem I nastreefde. Men wilde de koloniale handel, die leed onder drukkende, vooral engelse, concurrentie, weer naar de nederlandse "stapelmarkt " leiden, maar van de andere kant ook, door de koopkracht van de oostindische bevolking te vergroten, een afzetgebied voor de nederlandse industrie, in het bizonder de textielindustrie, creëren. Een belangrijke bemiddelende rol werd hierbij vervuld door de in 1824 opgerichte Nederlandsche Handelmaatschappij, die een "factorij" te Batavia had gevestigd.

Van den Bosch heeft zich als goeverneur-generaal niet uitsluitend aan deze welvaartspolitiek kunnen wijden. Toen hij zijn ambt aanvaardde waren er al sinds enige tijd twee binnenlandse oorlogen aan de gang: de opstand van Dipo Negoro in Midden-Java en die van de Padri's aan de Westkust van Sumatra. Dipo Negoro was de oudste zoon van de in 1814 gestorven sultan van Djokjakarta. Omdat hij door het nederlandse gezag niet tot opvolger van zijn vader was aangewezen en ook vanwege andere grieven begon hij een guerilla, waarin hij een grote aanhang meekreeg uit de door armoede en uitbuiting verbitterde inwoners van de Vorstenlanden. Onderhandelingen stuitten af op zijn eis als hoofd van de Islam erkend te worden. Na een bloedig en hardnekkig verzet capituleerde hij begin 1830 en werd eerst naar Menado en vervolgens naar Makassar verbannen. Deze Java-oorlog had tot gevolg, dat van de Vorstenlanden enige grensgebieden werden afgenomen, waaruit de vier nieuwe residenties Banjoemas, Bagelen, Madioen en Kediri gevormd werden. De Padrioorlog was omstreeks 1820 ontstaan door het optreden van een groep radikale Islamieten, tegen wie de Minangkabause hoofden de hulp van de Nederlanders hadden ingeroepen, maar die door velen onder de bevolking werden gesteund. De verovering van hun versterkte plaats Bondjol in 1837 betekende nog niet hun definitieve onderwerping.

Om 10 oktober 1830 vroeg Van den Bosch ontslag om gezondheidsredenen. Maar de koning ging daar niet op in en haalde hem integendeel over om een jaar langer aan te blijven. Op 17 januari 1832 werd hij zelfs commissaris-generaal, wat inhield, dat hij desgewenst met voorbijgaan van het regeringsreglement alle gezag kon uitoefenen wat de koning zich niet uitdrukkelijk had voorbehouden. Aan Van den Bosch zelf werd overgelaten te bepalen wanneer hij van deze uitbreiding van zijn bevoegdheden gebruik zou maken. Dit gebeurde op 27 juni 1833. Tot zijn opvolger was inmiddels, op zijn eigen voorstel, Jean Chrétien Baud bestemd, die sinds 1824 aan het departement in Den Haag directeur van Koloniën was geweest. Baud kwam 10 januari 1833 te Batavia aan en werd op 2 juli 1833 geinstalleerd als goeverneur-generaal ad interim; Van den Bosch bleef zelf de financiën, het cultuurstelsel en de defensie leiden. Bij zijn vertrek op 1 februari 1834 liet de commissaris-generaal een uitvoerig verslag voor Baud achter.

Terwijl gezegd moet worden, dat Van den Bosch niet van al zijn ambtenaren en evenmin van alle Raden van Indië hartelijke medewerking had ondervonden, was daarentegen bij Willem I het vertrouwen in zijn aanpak volledig bevestigd. Dit kwam tot uiting in zijn benoeming, onmiddellijk na zijn repatriëring, tot minister van Koloniën. Van 30 mei 1834 tot 31 december 1839 bekleedde hij dit ambt, dat hem de gelegenheid gaf om het tot dusver door hem gevoerde beleid op een nog hoger niveau voort te zetten. Bij de grondwetten van 1814 en 1815 was aan de koning het opperbestuur over de koloniën gelaten, zonder dat er iets over controle door de Staten-Generaal was bepaald. Dit werd lange tijd zo geínterpreteerd, dat de betrokken minister zich niet rechtstreeks tegenover de Kamers behoefde te verantwoorden. Voor een man als Van den Bosch moest deze positie uiteraard aantrekkelijk zijn, maar toen eenmaal de kritiek niet meer tegengehouden kon worden, kreeg hij wel des te scherper aanvallen te verduren. Er werd in deze tijd een nauwe band gelegd tussen de financiën van Oost-Indië en die van het rijk in Europa. De Staat, die in de bataafse periode de schulden van de opgeheven Verenigde Oostindische Compagnie had overgenomen, had in de eerste jaren na de herkrijging van de onafhankelijkheid heel wat uit de europese middelen toegelegd op de overzeese gebiedsdelen. Men achtte zich op grond daarvan gerechtigd een schuld van de Koloniën aan het Koninkrijk te construeren en de winsten, die met het cultuurstelsel werden gemaakt, als een soort afbetaling daarvoor te gebruiken. De "indische baten" werden op de staatsbegroting vermeld als inkomsten, maar van de wijze, waarop ze waren verkregen en verder werden besteed, werd, althans in het openbaar, geen rekenschap afgelegd.

Hiervóór is al gesproken over het samenspel, waarin de afzonderlijke economische hulpbronnen onder leiding van de overheid de welvaart als één geheel moesten bevorderen. Van den Bosch werkte deze gedachte nog eens uit in een memorie "Over de belangen van Nederland en deszelfs koloniën in onderling verband beschouwd", die hij op het einde van 1834 bij de koning indiende. Hierin werd het koninkrijk der Nederlanden gezien als een echt imperium, dat zijn plaats tussen de mogendheden niet kon handhaven door "laisser faire", maar dat alle beschikbare krachten moest bundelen. Het betoog beperkte zich niet tot de economie: er werd tevens een ingrijpende reorganisatie van het defensiestelsel in bepleit, welke-en dat is karakteristiek voor Van den Bosch-eveneens uit de oostindische baten zou moeten worden gefinancierd.

De regering bleef samenwerken met de Nederlandsche Handel Maatschappij. Met deze instelling hadden de vorige ministers van Koloniën al contracten aangegaan, krachtens welke produkten van de cultures door haar voor rekening van de regering werden verkocht en daartegenover gelden, die benodigd waren voor het oostindisch bestuur en die niet uit de schatkist konden worden geput, door de Maatschappij werden verschaft, ook vóórdat de verkoop van die produkten had plaats gevonden. Van den Bosch ging hiermee door, maar wel moet worden opgemerkt, dat hij persoonlijk geen voorstander was van een volstrekt monopolie en meer dan eens daarnaast andere gegadigden begunstigde, wat bij de onderhandelingen wel aanleiding tot moeilijkheden gaf. Op den duur raakte tengevolge van de aldoor stijgende geldbehoefte van de regering de verkoop van de koloniale produkten toch praktisch geheel in handen van de N.H.M. Ook werd ze ingeschakeld bij de textielexport van Nederland naar Java. Om de engelse, en na 1830 ook de belgische mededinging vandaar te weren werden de "geheime lijnwaadcontracten" gesloten. De N.H.M. nam op zich jaarlijks tot een vaste waarde katoenen stoffen in Indië desnoods met verlies te verkopen; het departement van Koloniën paste de tekorten bij en regelde de bestellingen bij de fabrikanten. Waar een en ander bovendien gepaard ging met de vaststelling van discriminerende invoerrechten konden toen het geheim uitlekte, protesten van de zijde van Groot-Brittannië niet uitblijven, maar de nederlandse regering kwam daaraan slechts in schijn tegemoet en bleef in feite protectionistisch, door het nadeel, dat de eigen ingezetenen van de gelijktrekking der tarieven leden, te compenseren uit de schatkist.

Dat het Van den Bosch' streven was het departement van Koloniën te doen fungeren als een motor voor de nationale welvaart-een taak, die oorspronkelijk aan het Amortisatiesyndicaat was toegedacht, maar die deze instelling door de afval van België niet meer goed kon vervullen-blijkt ook uit andere aktiviteiten. Zo steunde hij als minister door orders en credieten het bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen op Feijnoord, zowel de werf voor de bouw van stoomschepen als de geschutgieterij. Verder interesseerde hij zich o.a. voor enige rederijprojecten, waarbij, behalve de genoemde Roentgen met name Abraham van Hoboken en Paul van Vlissingen betrokken waren. De Maatschappij van Weldadigheid, waarmee het minder goed ging dan men gehoopt had, poogde hij financieel sterker te maken door een belangengemeenschap met de oostindische koloniën. In 1836 verstrekte het departement aan de M.v.W. een grote lening; men stelde zich voor in haar "etablissementen" een aantal jeugdige minvermogenden voor de dienst in Oost-Indië op te kweken. Omstreeks diezelfde tijd ging men ertoe over bestedelingen van de Maatschappij die niet geschikt waren voor de landarbeid katoen en jute voor Java te laten weven. Bij de overeenkomst van 1836 profiteerde de M.v.W. ook mee van de winsten, die de regering trok uit het verschaffen van kopergeld voor circulatie in Indië. Er werd n.l. al sinds 1825 bij de levering van duiten aan het koloniale bestuur een hogere prijs berekend dan men zelf voor de aanmunting betaalde; Van den Bosch voerde dit verschil nog op door ongemunte koperen plaatjes aan te kopen en die in Indië te laten stempelen en gebruikte deze "duitenwinst" van 1836 tot 1839 als een soort subsidie voor de M.v.W.

"Het departement van Koloniën gedroeg zich als een rijke oom, tot wie men zich wenden kon met alles wat geld kostte en wat men aan de Staten-Generaal wenste te onthouden". Deze woorden van Van den Bosch' biograaf Westendorp Boerma drukken uit wat met enig recht kon worden ingebracht tegen een politiek, die wel blijk gaf van fantasie, maar die bij gebrek aan toezicht van het parlement gemakkelijk tot het nemen van al te grote risico's kon leiden en ook inderdaad geleid heeft. Aanvankelijk nam men genoegen met de optimistische verzekeringen die de regering uitte ten aanzien van de groei van de indische baten en zag men er van af tot in details te informeren naar wat er verder mee gedaan werd. Maar naarmate de staatsschuld steeg tengevolge van het volhardingssysteem tegenover de Belgen werd de neiging om op medezeggenschap over de koloniale financiën aan te dringen in de Tweede Kamer sterker.

Tot 1839 gelukte het opkomende argwaan bij de Kamerleden te bezweren door te wijzen op de bloei van de koloniale handel en door te beloven, dat de financiële zaken openbaar gemaakt zouden worden zodra een regeling met België zou zijn getroffen. Van den Bosch waagde het meer en meer vooruit te lopen op de resultaten van het cultuurstelsel; op zijn instigatie werden staatsleningen onder verband van de oostindische bezittingen uitgeschreven en bovendien nam hij aanzienlijke voorschotten op bij de Nederlandsche Handelmaatschappij. Zelfs kwam hij ertoe, onder druk van de geldverlegenheid, waarin de regering geraakt was, eind oktober 1839 de N.H.M. te verzoeken een ongedekte wissel van een half millioen te accepteren, en dat terwijl juist weer een wetsontwerp aanhangig was om een lening ten laste van Indië aan te gaan, ditmaal tot een bedrag van 56 millioen. Bij de behandeling van de begroting voor 1840 eiste toen een meerderheid in de Tweede Kamer algehele openlegging van de financiën en tevens herziening van de grondwet. Van den Bosch moest wel persoonlijk in het parlement verschijnen om zijn beleid-waar de koning nog altijd achter stond-te verdedigen. Hoewel het ook aan waardering niet ontbrak vond hij in de oppositie die hij ontmoette aanleiding om, samen met zijn collega van Financiën, zijn ontslag aan te bieden, wat hem op 25 december 1839 werd verleend, met gelijktijdige toekenning van de kwaliteit van minister van Staat.

Zijn aftreden betekende overigens volstrekt niet, dat hij nu helemaal buiten de politiek kwam te staan; Willem I raadpleegde hem nog meermalen over allerlei zaken. Ook kon Van den Bosch niet nalaten te blijven ijveren voor de economische visie, die hij als goeverneur-generaal en minister had gepoogd te verwezenlijken. Zo verscheen van zijn hand een brochure "lets over de financieële aangelegenheden van het Rijk", die een felle polemiek uitlokte. Willem II, die intussen aan de regering was gekomen, achtte dit geschrift niet loyaal tegenover de nieuwe minister van Koloniën en meende de auteur scherp te moeten berispen. Wat Van den Bosch nog onaangenamer trof was dat in de gevoerde pennestrijd de ambtenaar Kruseman die hij indertijd zelf aan het departement had benoemd, zich tegen hem keerde.

Verder was er zijn geesteskind, dat een zorgenkind was geworden: de Maatschappij van Weldadigheid. Van 1831 af al had het bestuur daarvan bij herhaling een beroep op de overheid moeten doen om financiële steun, met het gevolg, dat het zich krachtens de overeenkomst van 1836, waarover hiervoor is gesproken, inspraak van regeringscommissarissen moest laten welgevallen. Van den Bosch had zich sinds die tijd te verweren gehad tegen kritiek op zijn plannen en berekeningen. Daar stond tegenover, dat de regering haar eigen toezeggingen ook niet volledig nakwam, zodat er in 1841 een achterstand in de subsidie was van f. 125.000.-. Een wetsontwerp om dit bedrag alsnog te betalen werd door de Tweede Kamer goedgekeurd op voorwaarde, dat er een staatscommissie werd ingesteld, die een rapport over het beheer moest uitbrengen. De conclusies van die commissie brachten haar in een hevig conflict met het bestuur van de Maatschappij, dat in het openbaar door middel van brochures werd uitgevochten. Met ingang van 1 januari 1843 trad het bestuur zelfs af, maar in mei van dat jaar was men weer verzoend en werd een wettelijke regeling getroffen, waardoor het voortbestaan van de Maatschappij voor enige tijd weer mogelijk werd gemaakt.

De tijd van ambteloosheid duurde tot 7 juli 1842; toen koos de ridderschap van Zuid-Holland hem tot lid van de Tweede Kamer. Als zodanig is Van den Bosch zeker niet minder aktief en vasthoudend opgetreden dan in zijn vorige functies. Weliswaar ging hij nu met zijn opvattingen, die dezelfde waren gebleven, tegen de heersende geest in. In plaats van bezuiniging en verhoging van de belastingen zag hij nog altijd anticipatie op de inkomsten uit Indië als redmiddel tegen het dreigend staatsbankroet. Hij betoogde dat tweemaal in een nota, op 29 februari en 9 mei 1843, en pleitte krachtig, zij het tevergeefs, voor het wetsontwerp van de minister van Financiën Rochussen, waarbij conversie van de staatsschuld werd voorgesteld. In de laatste maanden van zijn leven vielen de beraadslagingen over de bekende leningwet-Van Hall; Van den Bosch was daarvan een verklaard tegenstander. De beslissing maakte hij niet meer mee; hij overleed op 28 januari 1844.

Johannes van den Bosch trouwde tweemaal, eerst in 1804 met Catharina Lucretia de Sandol Roy, die 10 februari 1814 overleed, vervolgens op 28 oktober 1823 met Rudolphina Wilhelmina Elizabeth de Sturler, overleden 26 februari 1873. Hij had uit het eerste huwelijk zes en uit het tweede huwelijk twee kinderen. Bij K.B. d.d. 17 juni 1835 no. 106 werd hij verheven in de Nederlandse adel met de titel van baron bij eerstgeboorte; bij K.B. d.d. 25 december 1839 no. 124 kreeg hij de titel van graaf, eveneens bij eerstgeboorte.

II. De Maatschappij van Weldadigheid.

Deze vereniging (of "zedelijk lichaam") constitueerde zich op 1 april 1818 en koos haar zetel te 's-Gravenhage. Een formele afzonderlijke erkenning of goedkeuring der statuten van regeringswege heeft nooit plaats gevonden. De naam luidde voluit: "Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Nederlanden". (In het zuiden van het Koninkrijk werd n.l. nog een Maatschappij met dezelfde doelstelling opgericht, die echter niet tot bloei kwam en na de Belgische afscheiding failliet ging). Het voltallig bestuur bestond uit dertien leden, waaronder een voorzitter (zolang hij leefde was dit prins Frederik der Nederlanden) en een "eerste" en "tweede assessor". Het was verdeeld in vier secties: de tweede assessor (Van den Bosch) was voorzitter van de sectie "lopende werkzaamheden". Het dagelijks bestuur werd uitgeoefend door een "Permanente Commissie", gevormd uit de tweede assessor als voorzitter en twee andere leden van de Commissie van Weldadigheid. De "deelgenoten" (leden) van de Maatschappij wezen jaarlijks een "Commissie van Toevoorzicht" aan, waarvan een deel de rekening onderzocht en een ander deel de inrichtingen van de Maatschappij ter plaatse inspecteerde. In verscheidene plaatsen, ook in Oost- en West-Indië, werden subcommissies opgericht om belangstelling voor het werk van de Maatschappij te wekken en gaande te houden en om de contributies te innen.

De inrichtingen van de Maatschappij werden gevestigd in Drenthe, Friesland en Overijssel. Het waren, 1e. de gewone of vrije koloniën Frederiksoord, Wilhelmina's oord en Willemsoord; 2e. twee gestichten voor wezen en verlaten kinderen te Veenhuizen; 3e. een gesticht voor opleiding tot de landbouw, het onderwijs en de dienst in de koloniën te Wateren; 4e. een bedelaarsgesticht te Veenhuizen en een dito te Ommerschans en 5e. een katoenspinnerij te Veenhuizen. De kolonisten werden geplaatst krachtens contracten met de Staat, gemeentebesturen, armbesturen en particulieren.

Aan het hoofd van de gezamenlijke koloniën stond een directeur. Vanaf 1 januari 1826 kwamen de gewone of vrije koloniën onder een adjunct-directeur, bijgestaan door twee onderdirecteuren, een voor de huishouding en een voor de landbouw en buitenwoningen. Op 1 september 1829 werd dit veranderd; toen kregen de drie gewone koloniën elk een onderdirecteur. Veenhuizen stond onder een adjunct-directeur met een onderdirecteur voor de wezengestichten, een onderdirecteur voor de landbouw en de buitenwoningen en een officier, die de daar geplaatste militairen commandeerde. Laatstgenoemde voerde tot 1824 ook het bevel over de Ommerschans; vervolgens kwam daar een adjunct-directeur. Voor de industriële arbeid was er een adjunct-directeur der fabrieken tot 21 januari 1832, toen aan de onderdirecteur der fabriek in Willemsoord het beheer over het fabriekswezen in alle koloniën werd opgedragen. Voorts waren er onderwijzers, geestelijken en geneeskundigen. Op 1 juli 1829 stelde de Permanente Commissie een inspecteur der koloniën aan, die moest rapporteren over de gang van zaken en jaarlijks een begroting opstellen en die ook bevoegd was zelf reglementen voor de dienst te maken en andere maatregelen te nemen.

III. Bestuur van West-Indië.

Tot de komst van Van den Bosch waren de koloniën Suriname, Curaçao, Sint-Eustatius en Sint-Maarten afzonderlijke bestuursgebieden. Bonaire en Aruba waren gecombineerd met Curaçao, Saba met Sint-Maarten. In Suriname berustte het oppergezag bij de goeverneur, bijgestaan door een raad-Fiskaal, een raad-kontrarolleur der Financiën en een goevernementssecretaris. In belangrijke zaken was de goeverneur verplicht het Hof van Politie en Criminele Justitie bijeen te roepen, welk college hij zelf presideerde en waarvan hij de leden op voordracht van de ingezetenen benoemde. Voorts was er een Hof van Civiele Justitie en hadden twee Nederlanders zitting in een internationaal gerechtshof, opgericht tot vernietiging van de slavenhandel.

De andere koloniën hadden eveneens goeverneurs en secretarissen, maar elk een Raad van Politie en een Raad van Civiele- en Criminele Justitie, Curaçao bovendien, evenals Suriname, een raad-fiscaal en een raad-kontrarolleur van Financiën.

Van den Bosch, die bij Koninklijk Besluit van 12 oktober 1827 no. 96 tot commissaris-generaal werd benoemd, regelde het bestuur opnieuw bij het Reglement op het beleid der regering van de Nederlandsche Westindische Bezittingen en het Reglement op het beleid der regering, het justitiewezen, de handel en de scheepvaart voor de kolonie Suriname, die beide op 1 augustus 1828 in werking traden. Voortaan was er een goeverneur-generaal voor alle West-indische koloniën, die tevens goeverneur van Suriname was. Hem werden vier personen toegevoegd, die met hem de Hoge Raad uitmaakten. In Suriname werd het Hof van Politie en Criminele Justitie opgeheven en kwam voor het Hof van Civiele Justitie het Hof van Civiele en Criminele Justitie in de plaats.

IV. Bestuur van Oost-Indië.

In de tijd, toen Van den Bosch tot goeverneur-generaal werd benoemd, werd Nederlands-Indië bestuurd volgens een regeringsreglement, dat door de commissaris-generaal Du Bus de Ghisignies op 30 augustus 1827 voorlopig was ingevoerd. Dit was echter niet door de koning bekrachtigd en werd vrijwel onmiddellijk na de aankomst van Van den Bosch op Java vervangen dooreen in Nederland bij Koninklijk Besluit vastgesteld reglement, dat op 19 januari 1830 in Indië werd afgekondigd. De bedoeling van die wijziging was een rechtsbasis te verschaffen aan het cultuurstelsel. Krachtens beide reglementen werd de Hoge Regering gevormd door de goeverneur-generaal met vier Raden van Indië; de goeverneur-generaal moest alle zaken, waarover een besluit genomen diende te worden, ter overweging voorleggen aan deze Raden, maar was bevoegd ook te besluiten tegen de meerderheid in (besluiten "in" en "buiten Rade"). Daar in de praktijk de goeverneurs-generaal Van den Bosch en Baud van de Raden van Indië nogal wat tegenwerking ondervonden, werd op 26 september 1836 weer een nieuw regeringsreglement ingevoerd, waarbij de Raden slechts een louter adviserende bevoegdheid overhielden, terwijl de goeverneur-generaal zelf strikt afhankelijk werd van de minister van Koloniën. In paragraaf I is al vermeld, dat Van den Bosch vanaf 27 juni 1833 optrad inde kwaliteit van Commissaris-generaal.

Bij afwezigheid van de goeverneur-generaal werd zijn funktie waargenomen door een luitenant-goeverneur-generaal en bij diens afwezigheid door een van de Raden van Indië. De Hoge Regering werd bijgestaan door een Algemeen Secretaris, aan wie nog een of meer adjunct-secretarissen waren toegevoegd.

Voor de justitie in hoogste instantie was er een Hooggerechtshof; daaronder plaatselijke raden van Justitie. Aan het hoofd van de financiën stond een directeur-generaal, onder deze een directeur van 's lands middelen en domeinen en een directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen. Voorts was er een Algemene Rekenkamer en uiteraard een belastingdienst. Een hoofdingenieur had het beheer over 's lands civiele gebouwen en waterstaatswerken. De burgerlijke en militaire geneeskundige dienst waren verenigd onder één chef. Voor het onderwijs, het natuurkundig onderzoek en de landbouw waren commissies ingesteld. De algemene leiding van de cultures werd aanvankelijk opgedragen aan een lid van de Raad van Indië, sinds 3 december 1833 aan een inspecteur, onder wie inspecteurs voor de indigo-, thee-, koffie en zijdecultures werkzaam waren.

Het plaatselijke bestuur werd uitgeoefend door europese in samenwerking met inheemse ambtenaren. Laatstgenoemden heetten regenten; zij kwamen uit de bevolking voort en hun recht op erfopvolging werd, hoewel het niet in het regeringsreglement was vastgelegd, feitelijk erkend. De hoogste europese ambtenaren waren in het algemeen de residenten, boven wie in sommige Buitenbezittingen nog een goeverneur was geplaatst. Java was verdeeld in de residenties Bantam, Batavia, Preanger-regentschappen, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Soerakarta, Djokjakarta, Kedoe, Japara en Joana, Rembang, Soerabaja, Passaroean en Bezoekie en Banjoewangie, waaraan na de beeindiging van de Java-oorlog nog Banjoemas, Bagelen, Madioen en Kediri werden toegevoegd (zie paragraaf I). Na de onderwerping van Dipo Negoro werden resp. op 11 maart en 17 april 1830 drie commissarissen tot regeling der Vorstenlanden benoemd, voor welke commissie op 18 december van dat jaar één commissaris in de plaats kwam, terwijl toen tevens een commissaris aan de hoven van Soerakarta en Djokjakarta werd benoemd. De Molukken stonden onder een goeverneur, die op Ambon zetelde, alsmede residenten op Banda en Ternate; Nieuw-Guinea ressorteerde onder de residentie Ternate. Op Celebes was er te Makassar een goeverneur en te Menado een resident. Sumatra was verdeeld in de residenties Sumatra's Westkust (Padang) en Palembang. Borneo had twee residenten, één ter Westkust en één ter Zuid- en Oostkust. Tenslotte waren er nog de residenties Timor, Riouw en Banka en de factorij in Japan, welke laatstgenoemde vestiging onder een opperhoofd stond.

Het opperbevel over het leger berustte bij een officier, die de rang van luitenant-generaal of generaal-majoor had. Tussen 26 mei 1830 en 1 september 1831 was er een vacature; het opperbevel werd toen tijdelijk waargenomen door de goeverneur-generaal zelf met onder hem een commandant van het leger te velde. Java was verdeeld in drie militaire afdelingen: Batavia, Semarang en Soerabaja. Naast de gewone militaire landmacht was er een politieleger, bestaande uit de (europese) schutterijen en de zgn. pradjoerits en djajang sekar, beide inheemse corpsen, waarvan het eerstgenoemde een infanterie- en het tweede een cavaleriecorps was.

Nederlands-Indië had een (kleine) eigen marine, met twee scheepswerven, n.l. op het eiland Onrust en te Soerabaja.

V. Het departement van Koloniën.

Van den Bosch was de eerste minister, die aan het hoofd stond van een afzonderlijk departement van Koloniën. Van 1 april 1824 af was er een departement van Nationale Nijverheid en Koloniën, van 9 april 1825 af een van Marine en Koloniën, van 1 januari 1830 af een van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën en 1 oktober 1831 tot 1 januari 1834 een van Nationale Nijverheid en Koloniën. Na Van den Bosch' aftreden was van 10 augustus 1840 tot 1 januari 1842 Koloniën weer gecombineerd met Marine en vervolgens blijvend zelfstandig.

Op 30 juli 1824 werd onder de minister van Nationale Nijverheid en Koloniën een directeur voor de zaken der Oost-Indische bezittingen benoemd, die in het departement van Marine en Koloniën overging als directeur voor de zaken der Koloniën. Baud bekleedde achtereenvolgens deze beide funkties tot zijn vertrek naar Indië in september 1832.

Tussen 1 april 1824 en de ambtsaanvaarding van J. van den Bosch waren er de volgende ministers:

1824 maart 30-1829 oktober 1 C.T. Elout 1829 oktober 1-1830 januari 1 J.J. Quarles van Ufford (waarnemend) 1830 januari 1-1830 oktober 4 P.L.J.S. van Gobbelschroy 1830 oktober 4-1834 januari 1 G.G. Clifford (waarnemend) 1834 januari 1-1834 mei 30 A. Brocx (waarnemend)

Van den Bosch werd als minister opgevolgd door J.C. Baud, die het bleef tot 1848.

Sinds 10 mei 1825 had het departement een secretaris-generaal. Ook was er steeds een referendaris speciaal belast met de Westindische zaken. In 1837 werden J.D. Kruseman, oud-directeur van 's- lands middelen en domeinen in Nederlands-Indië, en de gepensioneerde officieren F.J. Timmermans en J.L. van der Smissen als bizondere inspecteurs aan het departement verbonden.

Litteratuur.

J.J. Westendorp Boerma, Johannes van den Bosch als sociaal hervormer, 1927;

J.J. Westendorp Boerma, Een geestdriftig Nederlander, Johannes van den Bosch, 1950;

P. Meijer, Jean Chrétien Baud, 1878;

J.J. Westendorp Boerma, Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud, 1829-1832 en 1834-1836, 1956, 2 dln;

F.C. Gerretson en W. Ph. Coolhaas, Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens, 1834-1840, 1960;

R. Reinsma, Het verval van het cultuurstelsel, 1955;

Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek II (1912), kol. 221 e.v.;

Nederland's Adelsboek, 1940 blz. 443 e.v.

VI. De familie Van den Bosch

In de aanvulling op het archief Van den Bosch komen naast stukken van en betreffende Johannes van den Bosch ook stukken voor afkomstig van zijn verwanten.

Johannes' eerste vrouw was Catharina Lucretia de Sandol Roy, dochter van Simon de Sandol Roy en Gertrude Cornelia van Schoor.

Haar vader was officier in Poolse en Pruisische dienst en legercommandant in Nederlands-Indië, waar Johannes van den Bosch met haar kennismaakte. Catharina Lucretia schonk Johannes vijf kinderen: twee dochters en drie zoons. Zij overleed op 27-jarige leeftijd te Amsterdam.

Uit hun huwelijk sproten:

Gertrude Cornelie Adrienne (1805-1890); zij huwde met Henri Guillaume de Sandol Roy, familie van haar moeder. Henri Guillaume diende evenals Simon in het Pruisische leger. Johannes Hendrik (1807-1854); hij bekleedde in zijn korte leven-hij overleed aan een tropische ziekte-verschillende functies. Zo was hij resident van Buitenzorg, lid van het Hooggerechtshof en inspecteur van de chochenilleteelt. Hij was vader van tien kinderen. Over dat grote kindertal schreef zijn vader eens plagend aan hem en zijn vrouw: "Ik omhels u en uwe goede Jenny die haar best schijnt te doen om het aardrijk te bevolken". Adriana (1808-1831); voor haar had Johannes van den Bosch een speciaal plekje in zijn hart. Hij was dan ook zeer getroffen door haar overlijden op slechts 23-jarige leeftijd na een huwelijk van nog geen jaar met Justus van Schoor, Raad van Indië. Hendrik (1812-1882) trouwde, evenals zijn broer François, met een freule Junius van Hemert. Hendrik had uit zijn huwelijk zeven kinderen, waarvan twee zoons; van beiden, Johannes (1847-1918) en Willem Joannes Petrus (1848-1914), komen archivalia in het archief voor, waarbij de nadruk ligt op de jongste van de twee, omdat deze de archieven van zijn vader en van zijn grootvader bewaard heeft en zijn eigen archief daarbij heeft gevoegd.

Willem Joannes Petrus maakte carrière in het leger; reeds op 17-jarige leeftijd ging hij in militaire dienst.

Twaalf jaar later was hij ordonnansofficier in dienst van koning Willem III. Op 51-jarige leeftijd ging hij met pensioen.

Tot zijn dood was hij lid, later secretaris van de Hofcommissie. Deze commissie adviseerde ondermeer over het verlenen van het predikaat Koninklijke en over het voeren van het koninklijk wapen.

In zijn partikuliere leven was hij vooral op economisch gebied werkzaam. In Nederlands-Indië had hij belangen in een delfstof-ontginningsmaatschappij en in verschillende tramwegmaatschappijen.

In Nederland was hij een aantal jaren commissaris van de N.V. Hotel des Indes te Den Haag en directeur van de N.V. Cultuurmaatschappij Pondok Gedeh. De aandelen van deze cultuurmaatschappij waren alle in handen van de familie Van den Bosch.

Verder was Willem een fervent genealoog. Hij was van 1908 tot zijn dood lid van het heraldisch en genealogisch genootschap De Nederlandsche Leeuw. Van zijn hand is in het archief een getypte stamboom van de familie Junius van Hemert aanwezig.

VII. De familie Van Hemert, later geheten Junius van Hemert

De stamvader van de familie Van Hemert, Frans Janszoon, was molenaar te Dordrecht. Zijn kleinzoon Paulus was koopman te Amsterdam.

In 1762 werd te Amsterdam Joannes Junius van Hemert geboren, het eerste lid van de familie, dat in het archief sporen heeft nagelaten.

Hij studeerde rechten in Utrecht en promoveerde daar, nauwelijks twintig jaar oud. Kort daarop trouwde hij in Den Haag met Pieternella Tierens. In Utrecht was hij kannunnik van het kapittel van de Dom. Uit zijn huwelijk werd één zoon geboren: Willem Joannes (1790-1858).

Hij studeerde rechten en werd procureur-generaal bij het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland. Hij was heer van Nieuwerkerk en Duiveland. Een aantal jaren was hij lid van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal. Op 22-jarige leeftijd huwde hij te Utrecht met Elisabeth Jacoba Lucia Reitz, geboren aldaar. Hij overleed in 1858 te De Bilt ten huize van zijn schoonzoon Hendrik van den Bosch. Uit zijn huwelijk sproten acht kinderen voort, waaronder twee dochters. Van deze kinderen hebben er zes sporen in het archief achtergelaten.

De oudste, Johannes Pieter (1814-1881), koos voor een carrière in het leger. Hij werd luitenant-kolonel der artillerie.

Van de dochters huwde Aletta Elisabeth Antonia Jacoba (1815-1888) op 30-jarige leeftijd met François van den Bosch (1813-1882). Hij was tweede luitenant in het tiende regiment lanciers.

Aletta's jongere zuster, Elisabeth Jacoba Lucia (1820-1895), trouwde toen ze twintig jaar was met Hendrik van den Bosch (1812-1882), burgemeester van De Bilt.

Hendriks huis, Jagtlust, is tegenwoordig het gemeentehuis van De Bilt. Willem Joannes (1821-1887) trad in het voetspoor van zijn vader; ook hij studeerde rechten. Hij werd officier van justitie aan de rechtbank te Almelo.

Zijn jongere broers Gijsbert Christiaan (1822-1887) en Paulus Zeger (1827-1875) vervulden eveneens een functie in de provincie Overijssel. Gijsbert was lid van Provinciale Staten, terwijl zijn broer Paulus burgemeester van de gemeente Zalk en Veecaten was.

VIII. De Cultuurmaatschappij Pondok Gedeh

Het laatste gedeelte van het archief bevat stukken betreffende de Cultuurmaatschappij Pondok Gedeh. Deze maatschappij beheerde de landen genaamd Pondok Gedeh, Tjoetak Tjawie Tjoetak Tjiederoek, die Johannes van den Bosch in 1832 van Nicolaas Engelhard gekocht had. Na de dood van Johannes van den Bosch werden zij eigendom van al zijn kinderen en hun verdere nakomelingen. In de loop van de tijd werd dit aantal zo groot, dat men besloot de landen onder te brengen in een naamloze vennootschap, waarvan dan de familieleden aandeelhouders zouden zijn.

In de in 1887 gevormde N.V. werd het beleid gevoerd door twee directeuren en een aantal commissarissen, die de hoofdadministrateur van Pondok Gedeh, die op de landen in Indië verbleef, controleerden en van instructies voorzagen. Elk voorjaar bracht de directie van de N.V. een jaarverslag uit over het afgelopen jaar. In een dan bij elkaar geroepen aandeelhoudersvergadering werd dit verslag besproken.

Overzicht van het beheer van de landen Pondok Gedeh, Tjoetak Tjawie en Tjoetak Tjiederoek

Tijdvak Eigenaars Vaststelling beleid door: Beheer door: 1833-1834 J. van den Bosch J. van den Bosch J. van den Bosch 1834-1844 J. van den Bosch J.H. van den Bosch J.H. van den Bosch 1844-1854 erven administrateurs J.H. van den Bosch 1854-1864 erven commissie van toezicht hoofdadministrateur 1864-1887 erven administrateurs hoofdadministrateur vanaf 1887 aandeelhouders der N.V directie en commissarissen hoofdadministrateur

Geschiedenis van het archiefbeheer

Op 29 december 1943 werden de papieren van Johannes van den Bosch, die verzameld waren door Jhr. W.J.P. van den Bosch, van het adres Nieuwe Schoolstraat 10, 's-Gravenhage, waar ze bewaard werden door Jkvr. H. van den Bosch, overgebracht naar het Koloniaal Instituut, thans Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Daar werden ze gebruikt door Dr. J.J. Westendorp Boerma die een voorlopige lijst van de inhoud der portefeuilles samenstelde.

Het archief van Johannes van den Bosch en zijn zoon Hendrik werd sinds 1888 door Willem Joannes Petrus in zijn huis aan de Nieuwe Schoolstraat in Den Haag bewaard. Na zijn dood beheerde zijn dochter Henriëtte Elisabeth Jacoba Lucia de papieren.

Van dit archief werd op 29 december 1943 een groot gedeelte (in de veronderstelling dat het het gehele archief was) naar het Koloniaal Instituut te Amsterdam overgebracht. Na de oorlog is het tenslotte op het Algemeen Rijksarchief terecht gekomen en door drs. G.J.W. de Jongh geïnventariseerd.

De papieren die in 1943 in de Nieuwe Schoolstraat achterbleven, werden daar bijna dertig jaar in een grote hutkoffer bewaard, tot zij bij een verhuizing in september 1972 te voorschijn kwamen. Jonkheer W.F.G. Gevers, die samen met zijn tante Henriëtte van den Bosch het huis bewoonde, schonk deze aanvulling op 2 oktober 1972 aan het Algemeen Rijksarchief, waar ze werd geïnventariseerd door H. Peschar, stagiair, in het kader van zijn opleiding tot middelbaar archiefambtenaar. De verschijning van deze inventaris heeft jonkvrouwe H.E.J.L. van den Bosch niet meer mogen beleven. Op 16 augustus 1973 is zij overleden, ruim 89 jaar oud.

Den Haag, 1973

H. Peschar.

In 1949 werd het archief door Jhr. J.M. van den Bosch te Arnhem in bewaring gegeven aan het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.

Schenking (van een niet overheidsarchief)

De verwerving van het archief

Het archief is door schenking verworven.

Inhoud en structuur van het archief 2.21 Verantwoording van de bewerking

Bij het ordenen en beschrijven ondervond ik de gewaardeerde hulp van vele collega's van wie ik in het bijzonder noem mr. A.E.M. Ribberink, rijksarchivaris, en de heren M.G.H.A. de Graaff, W. Visser, J. Steur en mej. Ch. J.A.M. Schaepman, ambtenaren van de Tweede Afdeling.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 115 J. van den Bosch, 1627-1914, nummer toegang 2.21.028, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Bosch, van den, 2.21.028, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Kaarten, tekeningen en afbeeldingen uit dit archief zijn ondergebracht in 4.JBF.

Verwante archieven

Zie voor de organisatie van het ministerie van Koloniën voorts de inleiding op de inventaris van het archief van het ministerie van W.A. Fasel.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I. Eerste hoofdafdeling: stukken afkomstig van Johannes van den Bosch I.1 Eerste groep: stukken betreffende zijn openbaar leven A. Officier in het oostindisch leger (1807, 1808).

Van den Bosch werd 26 juli 1798 door het Comité tot de zaken van de Oostindischen Handel en Bezittingen benoemd tot eerste luitenant en geplaatst bij de genie te Batavia. Hij vertrok na eervol ontslag in de rang van kolonel omstreeks 1 november 1810 naar Nederland.

1 http://proxy.handle.net/10648/71f2f87b-a155-421a-a0ea-8f70ff83a27e Brief aan de luitenant-kolonel J. van den Bosch van de chef d'état major G.J.L. van Gützlaff te Batavia over zijn optreden tegen rovers in de kampong Souring. 1807 1 stuk 2 http://proxy.handle.net/10648/cf3388ff-2df7-428b-b717-1f8efc9c5093 Besluit van de goeverneur-generaal der Nederlandse Oostindische Bezittingen, waarbij aan de kolonel J. van den Bosch ontslag uit de dienst wordt verleend. 1808 1 stuk
B. Officier in het nederlandse leger (1813-1816).

Van den Bosch bleef ambteloos tot 25 november 1813, toen werd hij aangesteld tot adjudant van de generaal Krayenhoff, en nam 1 januari 1819 ontslag uit de aktieve militaire dienst in de rang van generaal-majoor titulair.

3 http://proxy.handle.net/10648/7643d2f8-7102-4784-9d22-58958f4028af Besluit van de generaal-majoor Krayenhoff, goeverneur der stad Amsterdam, waarbij J. van den Bosch wordt benoemd tot kolonel en zijn aide de camp. 1813 1 stuk 4 http://proxy.handle.net/10648/863d8c98-242d-4583-b87c-cd340660d2cf Order van generaal Krayenhoff voor J. van den Bosch om de stad Utrecht voor de prins van Oranje in bezit te nemen. 1813 1 stuk 5 http://proxy.handle.net/10648/8f131bc3-d5f7-4a4a-b446-568c24fa920c Brief aan J. van den Bosch van J.H. van Lynden, waarin hij zich verontschuldigt, dat hij zijn benoeming tot lid van het Provisioneel Bestuur der provincie Utrecht niet aanneemt. 1813 1 stuk 6 http://proxy.handle.net/10648/ad76347d-820b-4140-b494-9436ddb91cd6 Brief aan koning Willem I van J. van den Bosch, waarin hij verzoekt in 's lands dienst gehandhaafd te worden. Afschrift. Bijgevoegd staat van dienst, in concept. 1814 1 stuk 7 http://proxy.handle.net/10648/fbde5ee1-1668-4070-a9d2-e37eb21c1b5f Koninklijk Besluit, waarbij J. van den Bosch wordt benoemd tot kolonel bij de generale staf, belast met de directie over de troepen, bestemd voor de koloniën, 1815, authentiek afschrift. Met geleidebrief van de commissaris-generaal voor het departement van Oorlog. 1815 1 omslag 8 http://proxy.handle.net/10648/d44b03fe-3a4b-4911-ba51-6b5db2a23d01 "Verhandeling over de verdediging van den Staat", door J. van den Bosch (ca. 1816), concept met kanttekeningen, en net-exemplaar. Bijgevoegd "Instruction für die inspecteure und Commandeure der Landwehr (van Pruisen)". Gedrukt. 1816 1 omslag
C. Bestuurslid van de Maatschappij van Weldadigheid (1818-1843).

Van den Bosch was van de oprichting van de Maatschappij in 1818 af tot aan zijn dood voorzitter van de Permanente Commissie en tevens "tweede assessor" van de Commissie van Weldadigheid.

1. Verhouding tot de regering.

Zie ook no. 544.

9 http://proxy.handle.net/10648/7d471b2d-b983-4448-8b37-62d269223233 Brief aan koning Willem I van J. van den Bosch, kennis gevende van de oprichting der Maatschappij van Weldadigheid. 1818 Afschrift. z.d 1 stuk 10 http://proxy.handle.net/10648/0db07197-f246-45ca-ac7e-d066d36415ea Stukken betreffende voorstellen van de ministers van Binnenlandse Zaken en Marine tot overbrenging van gepensioneerde invaliden naar de koloniën van de Maatschappij en de uitschrijving van een lening daarvoor onder verband van het landgoed Westerbeeksloot, 1819-1820 en z.d 1 omslag 11 http://proxy.handle.net/10648/351ca015-d847-45ad-bc07-f67b204f3235 Koninklijk Besluit d.d. 14 augustus 1819 no. M3/83, waarbij de Ommerschans aan de Maatschappij in vruchtgebruik wordt gegeven. Afschrift. z.d 1 stuk 12 http://proxy.handle.net/10648/3d682d9d-7cf6-4806-8960-20f439f7f94d Brief aan koning Willem I van de Permanente Commissie verzoekende goedkeuring van haar besluit tot het nemen van een proef met kolonisatie van bedelaars. (1819) Afschrift. z.d 1 stuk 13 http://proxy.handle.net/10648/c116211c-42a5-4419-8951-4e66c89eb296 Contracten tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de Permanente Commissie inzake de vestiging van vondelingen, verlaten kinderenen wezen in de koloniën van de Maatschappij. 1823, 1826 Met Koninklijk Besluit d.d. 1812 tot subsidiëring van godshuizen. Afschriften. z.d 1 omslag 14 http://proxy.handle.net/10648/24387f99-902a-4f57-8e54-bbe34677d6e9 Memorie van de Permanente Commissie voor de administrateur van het Armwezen betreffende de ongunstige gevolgen van het opzenden van invalide bedelaars en wezen naar de koloniën der Maatschappij. 1826 Afschrift. z.d 1 stuk 15 http://proxy.handle.net/10648/6f9f33a0-19f5-4924-a6e3-72541c9474c0 Aantekeningen betreffende de financiering van uitbreiding der koloniën van de Maatschappij. (1828) 1 omslag 16 http://proxy.handle.net/10648/db59a6bb-6e04-4d35-a7dc-5623b7bcf7f5 Besluiten van de Permanente Commissie tot het aangaan van een of meer leningen, maximaal tot f. 200.000.-. 1831 Afschrift. z.d 1 stuk 17 http://proxy.handle.net/10648/6ed8d740-336a-49a2-8148-bc3fa6012ad1 Stukken betreffende een verzoek van de Maatschappij aan de regering om een voorschot van f. 200.000.- en een in verband daarmee ingesteld onderzoek door een commissie, ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. 1831-1833 1 omslag 18-21 Stukken betreffende de aflossing van door de Maatschappij aangegane leningen met steun van de regering. 1834-1837 1 stuk en 3 omslagen 18 http://proxy.handle.net/10648/b680b764-f4a8-4925-8c3e-3eb6eaeeea25 Briefwisseling van J. van den Bosch met de minister van Binnenlandse Zaken en Financiën over financiële steun van de regering aan de Maatschappij. 1834-1837 1 omslag 19 http://proxy.handle.net/10648/4c82ab69-0d52-4224-8704-9490fe9182b3 Lijst van contracten van de Maatschappij met diverse instellingen, op grond waarvan leningen bij Vlaer en Kol zijn aangegaan. (1834) 1 stuk 20 http://proxy.handle.net/10648/c5dc3b3e-e433-46ab-9ecb-6f7a9c059047 Stukken betreffende plannen van J. van Iddekinge en J. Leembruggen tot het uitschrijven van leningen ten behoeve van de Maatschappij. 1835. 1836 1 omslag 21 http://proxy.handle.net/10648/7e8d7d67-ba10-4ffa-8c04-5bd077983be0 Koninklijk Besluit van 8 juni 1837 no. 11, waarbij het departement van Koloniën gemachtigd wordt om aan de Permanente Commissie gelden uit te betalen, benodigd voor de aflossing van leningen met begeleidende brief van de minister van Binnenlandse Zaken. 1837 Afschriften. z.d 1 omslag 22 http://proxy.handle.net/10648/ce70fcea-5eed-4262-9a43-7977c3ef4fe6 Briefwisseling van J. van den Bosch met de minister van Binnenlandse Zaken over diverse zaken, de Maatschappij betreffende. 1838-1839 1 omslag 23 http://proxy.handle.net/10648/c6793a8a-174d-4aa6-8c4d-4f141ce0ee2a Memorie ter berekening van hetgeen de Maatschappij ingevolge het besluit van 17 januari 1836 no. 84 te vorderen heeft en van de nadelen welke zij lijdt door het niet vervullen der bepalingen van dat besluit. In drievoud. (1840) 1 omslag 24 http://proxy.handle.net/10648/792ff1e1-370b-447a-ac4b-ad94f50781b7 Briefwisseling van J. van den Bosch met prins Frederik der Nederlanden, de minister van Binnenlandse Zaken en J.C. Baud over de financiële aangelegenheden der Maatschappij. 1840, 1841 1 omslag 25 http://proxy.handle.net/10648/b10a0c53-555e-46cc-a5c2-25b3848f17fc Briefwisseling tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de Permanente Commissie over de financiële toestand van de Maatschappij naar aanleiding van het ingediende wetsontwerp. Met bijlage. 1841 Afschriften. z.d 1 omslag 26 http://proxy.handle.net/10648/87fe566a-3da3-4c3f-8922-21a561ee5a8b Stukken betreffende de behandeling van het wetsontwerp tot regeling der zaken van de Maatschappij in de Tweede Kamer. 1841 1 omslag 27 http://proxy.handle.net/10648/51a4593f-3d3f-481d-8e5b-525686c02a0a Briefwisseling van de staatscommissie, benoemd bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 1841, met de Permanente Commissie over een subsidie van f. 100.000.-. Met bijlagen. 1841 Afschriften. z.d 1 omslag 28 http://proxy.handle.net/10648/530ba0e1-b1e9-4a71-b8c2-92e3cdff0402 "Toelichtingen van eenige aanmerkingen betrekkelijk de Maatschappij van Weldadigheid", brochure, uitgegeven namens de Permanente Commissie. Gedrukt exemplaar. Bijgevoegd drukproeven met wijzigingen (1841) 1 omslag 29 http://proxy.handle.net/10648/47e3d965-2578-4c8d-8efd-b317e8cb9867 Memorie van J. van den Bosch om de regering te bewegen de aan de Maatschappij toegezegde bedragen te betalen. Met bijlagen. 1841 1 omslag 30 http://proxy.handle.net/10648/a7ef802a-d904-490f-b4a4-7ed89ae10da0 Brief van de minister van Koloniën aan de minister van Binnenlandse Zaken betreffende de financiële verhouding tussen de Maatschappij en het departement van Koloniën. Met bijlagen. 1841 Afschriften. z.d 1 omslag 31 http://proxy.handle.net/10648/44c7fe30-087d-455c-9d2b-16b2435a20b0 Beantwoording van een nota van bedenkingen betreffende een beknoptoverzicht van de financiële aangelegenheden der Maatschappij, met bijlage en aantekeningen. (1841) 1 omslag 32 http://proxy.handle.net/10648/9e659126-c176-4e95-ae35-2e4911c7440a Brief van de minister van Justitie aan de minister van Binnenlandse Zaken over de kosten der gevangenen in de Rijksgestichten naar aanleiding van een verzoek van de staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 1841, no. 66. Met bijlage. Afschriften. 1842 1 omslag 33 http://proxy.handle.net/10648/bdec9258-49ac-454d-9820-a3243639a565 Rapport betreffende de Maatschappij uitgebracht door de staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 oktober 1841, no. 66, met stukken dienaangaande. 1842 1 omslag 34 http://proxy.handle.net/10648/7af650e6-6a3d-424a-9825-9ba47e8777a8 Redevoering van J. van den Bosch in de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 20 december 1842 tegen uitstel van behandeling van het wetsontwerp inzake de Maatschappij van Weldadigheid. Concept. (1842) 1 stuk 35 http://proxy.handle.net/10648/3af9be1e-50aa-4d12-b735-415041fa4e5e Staten betreffende de leningen gesloten door de Maatschappij. (1842) 1 omslag 36 http://proxy.handle.net/10648/2f5d1cb7-965b-4248-b467-9737f9680b1c Brieven en andere stukken betreffende het geschil tussen de Commissie van Weldadigheid en de regering. 1842, 1843 1 omslag 37 http://proxy.handle.net/10648/2ebe0df7-5d48-4303-ab9b-a1d411b8f4d1 Briefwisseling van J. van den Bosch met A. van Hoboken over vorderingen op de Maatschappij. 1843 1 omslag 38 http://proxy.handle.net/10648/976f9116-b913-44c0-b8e5-11bc3a3648b7 Rede door J. van den Bosch gehouden op 20 januari 1843 in de besloten vergadering van de vijfde afdeling der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot opening van een crediet voor de Maatschappij. Concepten en voorbereidende aantekeningen. Z.d 1 omslag 39 http://proxy.handle.net/10648/1f74b4c9-e7cd-413a-8ac6-04892cc48719 Tekst van het ontwerp van wet tot regeling van een fonds wegens kolonisatie van behoeftigen. Gedrukt. 1843 1 stuk 40 http://proxy.handle.net/10648/e5bb8aef-edc4-4292-9642-a5616e68b3bf Staat van contracten door de Maatschappij met verschillende instellingen aangegaan van 1819 tot 1823, met de tijdstippen waarop de betaling van de bestedingspenningen is opgehouden. (1835-1839). Z.d 1 stuk 41 http://proxy.handle.net/10648/10499860-16cd-4470-9628-9dbabfa6ac59 Aantekeningen voor een redevoering, memorie of brochure van J. van den Bosch ter verdediging van de Maatschappij van Weldadigheid. Z.d 1 stuk 42 http://proxy.handle.net/10648/7f39f356-ae09-49b8-8654-fa4141b93093 Redevoering van J. van den Bosch (in de Tweede Kamer?) over de Maatschappij van Weldadigheid, fragment van concept. Z.d 1 stuk
2. Verhouding tot de subcommissies. 43 http://proxy.handle.net/10648/d3e3e92c-ec49-4969-bf3a-34f16e440951 Circulaires van de Permanente Commissie aan de subcommissies en donateurs over gratis plaatsing van gezinnen te Veenhuizen. 1823, 1824 1 omslag 44 http://proxy.handle.net/10648/85742056-bc04-4985-833e-48809d173dbb Stukken van de hoofdcommissie der Maatschappij te Batavia, aan J. van den Bosch door zijn medebestuurslid H.J. Meynderts toegezonden. 1831 1 omslag 45 http://proxy.handle.net/10648/60041615-9bfc-4602-a315-bb940a7e8180 Rapporten van de subcommissies tot het opnemen van de rekening over 1830 en tot inspectie van de koloniën der Maatschappij, uitgebracht aan de Commissie van Toevoorzicht. Gedrukt. 1831 1 deeltje 46 http://proxy.handle.net/10648/e613f1cd-f87a-464b-b887-85a8b9c5fa90 Brief aan J. van den Bosch van de Hoofdcommissie van Weldadigheid te Batavia over een schenking door hem gedaan. 1833 1 stuk 47 http://proxy.handle.net/10648/08fd61a0-850c-4ad7-9fbd-b90e8a179e3e Stukken betreffende een geschil tussen de subcommissie te Amsterdam en de Permanente Commissie. 1830-1839 1 omslag 3. Verhouding tot buitenstaanders. 48 http://proxy.handle.net/10648/d49379ab-f8b3-4c02-8a72-217035f50795 Brieven van J. van den Bosch aan de schout-bij-nacht P. Ziervogel, de directeur der kolonie te Frederiksoord Van Konijnenburg en de gezant van de Verenigde Staten van Noord-Amerika over een bezoek van de amerikaanse majoor P ....... Concepten. 1834 1 omslag 49 http://proxy.handle.net/10648/3029d5d9-544a-4d01-a1a9-b0f8fa9eb275 Brieven aan J. van den Bosch van M.L.F. Huerne de Pommeuse over navolging in Frankrijk van de landbouwkoloniën der Maatschappij. 1837, 1838 Bijgevoegd brief aan Van den Bosch van H. Molineaux over contact met Huerne de Pommeuse. 1838 1 omslag 50 http://proxy.handle.net/10648/7714e15e-08c7-4d60-a1a0-699d58e6cdc6 Brief aan J. van den Bosch van Gilbert J. Mathison over een bezoek aan de koloniën van de Maatschappij. 1837 Met briefwisseling daarover van Van den Bosch met de consul van Groot-Brittannië te Rotterdom. Z.j 1 omslag 51 http://proxy.handle.net/10648/1a727d92-5df8-4b82-9a07-05e1e0e0d129 Brieven aan diverse ambtenaren van J. van den Bosch naar aanleiding van een bezoek van Ramond de la Pagra aan de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Concepten. 1838 1 stuk 52 http://proxy.handle.net/10648/a7a7ea5f-415e-4e03-91b9-e80c6d43f21e Briefwisseling van J. van den Bosch met de baron De Metz, o.m. naar aanleiding van een bezoek van Rollet, afgezonden door de franse regering ter bestudering van de Landbouw in de koloniën van de Maatschappij, met een brief van Van den Bosch aan de directeur der koloniën dienaangaande. 1838. 1 omslag 53 http://proxy.handle.net/10648/9dc033ef-3c57-45d7-a2a3-355d8aa9db43 Brief aan J. van den Bosch van H. Kuyper Gzn., waarbij de opbrengst van de uitgave van een treurspel aan de Maatschappij wordt aangeboden. Met het antwoord in afschrift. 1838 1 omslag 54 http://proxy.handle.net/10648/0f2ceb84-0c9b-4f5a-a1fb-db1139544007 Brief aan J. van den Bosch van S. Dedel ter introductie van Lefebvre, commissioner for the poor law in Engeland, met concept van antwoord. 1839 1 omslag 55 http://proxy.handle.net/10648/bcd121b6-4e73-458c-9954-cd960c2fdbfa Brief aan J. van den Bosch van Lipkens, waarbij hem franse dagbladartikelen over Frederiksoord worden aangeboden. 1839 1 stuk 56 http://proxy.handle.net/10648/20e54017-bc25-45da-9986-95f4de80af78 Brief aan J. van den Bosch van de "Société de Bienfaisance et de Secours des Nationaux unis de tous les pays" te Parijs. Met bijlage, gedrukt. 1843 1 omslag 57 http://proxy.handle.net/10648/ded47b56-b858-4aa9-bf03-6e9212a6946b Brief aan J. van den Bosch van G.W. van de Voo ten geleide van een geschrift aan hem gericht als stichter van de Maatschappij van Weldadigheid. Z.d 1 stuk 4. Bestuur der koloniën van de Maatschappij. a. Bedrijfsvoering in het algemeen. 58-59 Verzamelingen van instructies, reglementen, modellen voor de administratie en andere regelingen voor het bestuur der koloniën van de Maatschappij, vastgesteld door de Permanente Commissie. 1824-1827 2 delen 58 http://proxy.handle.net/10648/9af8fa99-40f7-4225-a2c6-dbdbd8449303 1824-1826 59 http://proxy.handle.net/10648/aefa6172-e558-4ae8-8e0c-05d2bce7c42b 1826-1827 60 http://proxy.handle.net/10648/c45f9afc-87b4-413d-8d00-7a45bf27b8b0 Jaarverslagen van de Permanente Commissie aan de Commissie van Weldadigheid over 1827, 1831 en 1834 1 omslag 61 http://proxy.handle.net/10648/d71e1bfc-3d2d-4ad4-9234-3fc7ca137668 Briefwisseling van J. van den Bosch met J.C. Faber van Riemsdijk, lid van de Permanente Commissie. 1829-1843 1 omslag 62 http://proxy.handle.net/10648/5e0bac8f-c7ac-420b-9688-cd736bd75407 Briefwisseling van J. van den Bosch met W. Visser, inspecteur van de koloniën der Maatschappij. 1829-1832, 1838 1 omslag 63 http://proxy.handle.net/10648/544a8b36-8591-4894-934b-ffd71220ee6f Brieven van J. van den Bosch aan J. van Konijnenburg, directeur van de koloniën der Maatschappij. Concepten. 1839 1 omslag 64 http://proxy.handle.net/10648/174105d0-dd14-472e-9ed2-d03e5b18ff5a Briefwisseling van J. van den Bosch met S.B. Drijber, adjunct-directeur te Veenhuizen, 1835-1838, en brieven aan de inspecteur W. Visser van S.B. Drijber, doorgezonden aan Van den Bosch. Z.d 1 omslag 65 http://proxy.handle.net/10648/f8f808c3-ea44-4757-a52a-a2b255feb576 "Ontwerp van Kultuur en fabrijkatie in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid", memorie van J. van den Bosch, concept en afschrift, (1836) 1 omslag 66 http://proxy.handle.net/10648/ef8970f6-9427-46c6-bdc8-84a67c8384fd "Verhandeling over de inrichting van de landbouw, de arbeid en de administratie in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid" door J. van den Bosch. Concept. 1836 1 stuk 67 http://proxy.handle.net/10648/87a1eed7-6de8-461b-83a1-791c562607ba Staten van bouwmaterialen, verwerkte grondstoffen en vervaardigde goederen in de fabrieken der Maatschappij over 1836. (1837) 1 omslag 68 http://proxy.handle.net/10648/a1c30eba-3dcc-4a4b-abed-df95c291c136 Sollicitatie- en aanbevelingsbrieven aan J. van den Bosch voor betrekkingen bij de Maatschappij. 1837-1842 1 omslag 69 http://proxy.handle.net/10648/c82842f6-adb6-4ac3-97cb-feca9c8a143b Briefwisseling van J. van den Bosch met A. van Hoboken en Zonen over de Maatschappij. 1839 1 omslag b. Financieel beheer. 70 http://proxy.handle.net/10648/95c5ead5-8713-4937-b67d-6818637d8d10 Memorie van toelichting door de directeur J. van Konijnenburg van de staten van begroting van de koloniën der Maatschappij. (vóór 1833?) 1 stuk 71 http://proxy.handle.net/10648/48e16444-532c-4685-93ee-0a70742866a0 Kladaantekeningen van J. van den Bosch bij een ontwerpbegroting voor de koloniën van de Maatschappij (na 1836) 1 omslag 72 http://proxy.handle.net/10648/92c63d5b-61af-403f-9e30-99160b1b09a4 Begroting van de koloniën der Maatschappij voor 1838, met nota's van aanmerkingen en toelichtingen. 1837, 1838 1 omslag 73 http://proxy.handle.net/10648/21a8ae83-bd06-4e75-9c9d-ff16c9d2ee71 Begroting van de koloniën der Maatschappij voor 1839, met nota's van toelichtingen en aanmerkingen. 1839 en z.j 1 omslag 74 http://proxy.handle.net/10648/3ce31aa7-5518-4cdc-862c-77b33e87e955 Begroting van koloniën der Maatschappij voor 1840, met brieven en andere stukken dienaangaande. 1839 en z.j 1 omslag 75 http://proxy.handle.net/10648/d6fac5cf-c270-4a1c-86c9-cc95519c4e56 Begroting van de koloniën der Maatschappij voor 1841. Z.d 1 stuk 76-78 Memories, staten en aantekeningen betreffende de uitgaven en inkomsten der koloniën van de Maatschappij. 1826-1842 3 omslagen 76 http://proxy.handle.net/10648/0e33cb00-abd9-4ef4-bdc4-4e34e8da7aae 1826-1829 77 http://proxy.handle.net/10648/533877c9-7d1e-445f-a7c7-c0d1ad0f8380 1830-1839 78 http://proxy.handle.net/10648/e7d1663a-1f86-466a-88cc-3ff2bc582622 1840-1842 c. Kolonisten. 79 http://proxy.handle.net/10648/cb0f03a4-c9be-423c-9eac-4b5d8f0def34 Plan van inrichting der uitbetalingen in de bedelaarsgestichten en besluit van de Permanente Commissie houdende bepalingen omtrent de inkomsten der gewone kolonisten. Concepten. 1838 1 omslag 80 http://proxy.handle.net/10648/c4081e16-636c-4611-be9c-75c467f49cc3 Brieven en verzoekschriften aan J. van den Bosch van en over kolonisten van de Maatschappij. 1838, 1839 1 omslag 81 http://proxy.handle.net/10648/9e592afc-faf6-4c77-81cd-72354e9f54af Brief aan J. van den Bosch van de Gebr. Van Cleeff, boekdrukkers en boekverkopers te 's-Gravenhage over de levering van de brochure "Wenken voor jonge lieden betreffende het wezenlijk geluk", met rekening en gedrukt exemplaar. 1839 1 omslag 82 http://proxy.handle.net/10648/a6022226-ffd5-4c70-8821-f991b4ccf93c Brief van regenten van de wezenarmen der stad Tholen aan de directeur der koloniën van de Maatschappij, verzoekende om inlichtingen betreffende het gedrag van hun bestedelingen, met brief van de directeur aan de Permanente Commissie. 1840 Afschriften. z.j 1 omslag 83 http://proxy.handle.net/10648/d5c6083f-f609-452a-b8b3-7bf6c7c2ac49 Lijsten van de sedert de laatste tien jaren uit de gestichten te Veenhuizen ontslagen kinderen met opgaaf van hun tegenwoordige betrekkingen, met begeleidende brief van de adjunct-directeur J. Poelman aan J. van den Bosch. 1841 1 omslag 84 http://proxy.handle.net/10648/bfbd8bae-dd17-491b-bb67-c9ba47879722 Staten van veteranen en kinderen, die in 1841 op de fabriek Ommerschans werkzaam waren, met de door hen verdiende bedragen. Z.d 1 omslag d. Landbouw, veeteelt en veenbedrijf. 85 http://proxy.handle.net/10648/c676a2af-7132-4aa5-8197-63c685b16dc7 Staten van de opbrengst der gewassen, zuivel, wol en vee in 1832 en van de gewassen in 1833, in de koloniën der Maatschappij. 1832, 1833 1 omslag 86 http://proxy.handle.net/10648/84ff351e-aa39-48fc-aa9e-75f654830ea8 Plan van de directeur J. van Konijnenburg om de ontginning van de gewone koloniën der Maatschappij te voltooien. 1834 1 stuk 87 http://proxy.handle.net/10648/3da58fa0-b18e-4ec2-9516-f1071bae20f0 Memories van J. van den Bosch tegen de plannen van de directeur J. van Konijnenburg inzake de landbouw in de koloniën van de Maatschappij. 1834 en z.j 1 omslag 88 http://proxy.handle.net/10648/b8dc18e9-229c-4b05-b8b9-2832016e427d Brief van W. Visser aan J. van den Bosch over de toestand van de landbouw in de koloniën te Veenhuizen. (tussen 1834 en 1839) 1 stuk 89 http://proxy.handle.net/10648/f248d938-17d6-49a9-be18-ce1ec9a94449 Brief van de inspecteur W. Visser van de adjunct-directeur S.B. Drijber te Veenhuizen over de resultaten van het verbouwen van rogge en aardappelen, en over turfgraverij in de koloniën van de Maatschappij. 1835 1 stuk 90 http://proxy.handle.net/10648/4c264ff2-1612-4532-a26e-0ffee6ba26c1 Briefwisseling van J. van den Bosch met D.J. van Ewijck, A. van Hoboken en Zonen, E.L. en J.J.L. Jacobson en mr. Spoors en andere stukken betreffende proefnemingen met brembemesting in de koloniën van de Maat schappij. 1835-1838 en z.j 1 omslag 91 http://proxy.handle.net/10648/f576ce57-b7fc-4647-a292-51e6569bc869 Nota (van S.B. Drijber?) betreffende het verbruik van aardappelen in de gewone koloniën en ieder der gestichten van de Maatschappij over 1834. Z.j 1 stuk 92 http://proxy.handle.net/10648/bdea44f0-79d6-4cf4-8471-84d857336772 Diverse opgaven betreffende de toestand van de landbouw in de koloniën der Maatschappij in 1834, 1835 en z.j 1 omslag 93 http://proxy.handle.net/10648/38eee61d-d052-400e-9a55-ec4f04fca427 Brieven aan J. van den Bosch van N.J. Martini en niet-ondertekende memorie over meekrap-cultuur, 1836, 1837 1 omslag 94 http://proxy.handle.net/10648/1f30540f-49e4-494d-a071-8a23cfcee618 Nota's van J. van den Bosch en W. Visser betreffende de algemene oogststaat van de koloniën der Maatschappij over 1836 (1837) 1 omslag 95 http://proxy.handle.net/10648/64e22925-8824-467a-9f46-678fc1b70382 Plan voorde landbouw voor 1839 in de koloniën van de Maatschappij van de directeur J. van Konijnenburg, met begeleidende brief aan J. van den Bosch. 1838 1 omslag 96 http://proxy.handle.net/10648/2a97285b-487e-4cab-b538-607400ca5a98 Nota van de directeur der koloniën J. van Konijnenburg betreffende een plan van landbouw voor 1843. 1842 1 stuk 97 http://proxy.handle.net/10648/ad9aba6b-d68d-488c-9625-b8817342af34 Nota van J. van den Bosch betreffende de kosten en tijdsduur van diverse landbouwbewerkingen. Concept en afschrift. Z.j 1 omslag 98 http://proxy.handle.net/10648/0803042a-ec3c-407c-9339-7e7664a51f92 Beschouwing van een naamloos auteur over de vergraving van hoogveen. Gedrukt. Z.d 1 stuk e. Textielnijverheid. 99 http://proxy.handle.net/10648/0d11a908-36f7-443f-ac29-ddc2127cb7dc Tekeningen van de onderdelen van spinmachines, te leveren door Sharp, Roberts & Co. te Manchester. Gedrukt. 1834 1 deel Ontbreekt

De tekeningen zijn aan te vragen als toegang 4.JBF, inv.nr. 14.

100 http://proxy.handle.net/10648/b6b7d81b-8000-46da-958d-e2641d5c7904 Briefwisseling van J. van den Bosch met Van den Berghe de Heyder, J.W. May, G.M. Roentgen, F.J. Timmermans, E. Prévinaire, A. van Hoboken en Tho. Ainsworth, alsmede andere stukken betreffende de invoering van katoenfabricage in de koloniën van de Maatschappij. 1834-1839 1 omslag 101 http://proxy.handle.net/10648/17fffbcd-45ee-4f06-91e0-708ec61c8a77 Briefwisseling van J. van den Bosch met Tho. Ainsworth, J.A.B. Voullaire, G.C. Arntzenius en Hulst betreffende de weverij van koffiezakken te Ommerschans. 1838-1839 1 omslag
f. Verbindingen te water. 102 http://proxy.handle.net/10648/a89d404e-e159-4a40-b463-c97ec210a00c Brief van de administrateur voor de Waterstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de goeverneur van Overijssel betreffende een ontworpen kanaal uit de Vecht bij Ommen tot aan Hengelo. 1827 Authentiek afschrift. Z.j 1 stuk 103 http://proxy.handle.net/10648/e73e4608-8d37-47b4-9c82-ccdc53ce1119 Brief van H.J. Smits en A. de Vries te Ommen aan J. van den Bosch over het graven van een vaart van Almelo naar Zwolle, met afschrift van het antwoord. 1835 1 omslag 104 http://proxy.handle.net/10648/5118b699-0817-4e2c-9d8a-0b9aa2e96105 Niet-ondertekende memorie betreffende de financiële gevolgen van de verkoop van de Dedemsvaart door het Rijk in 1828 (na 1835) 1 stuk
D. Commissaris-generaal voor de westindische bezittingen. (1827-1829).

Van den Bosch werd als zodanig benoemd 16 oktober 1827 en ontslagen 16 oktober 1828.

1. West-Indië in het algemeen. a. Bestuur in het algemeen. 105 http://proxy.handle.net/10648/b2dccf98-ec64-4641-bb60-ae945bbb056b Akte van benoemingdoor koning Willem I van J. van den Bosch tot commissaris-generaal, met bijbehorende stukken. 1827 1 omslag 106-110 Verbaal van het verhandelde van de commissaris-generaal, met bijlagen. 1827-1829 5 banden 106 http://proxy.handle.net/10648/8509a368-52f4-4193-b551-d51802b48a97 1827 december 10 - 1828 februari 18 107 http://proxy.handle.net/10648/9d44901d-6e9a-4b4a-ad48-3e761d8a8073 1828 maart 19 - 1828 juli 21 108 http://proxy.handle.net/10648/c469e770-bf87-485e-a607-9e9ccfc05590 1828 juli 22 - 1828 september 24 109 http://proxy.handle.net/10648/2e3dc5c2-a4b5-49c7-b8a0-759b92a64f23 1828 oktober 13 - 1829 april 1 110 http://proxy.handle.net/10648/3021ceb3-79e9-45df-b2da-855dd941825e alfabetische klapper 1827-1829 111 http://proxy.handle.net/10648/0fab12ea-0e10-4058-817a-ddbc85e07e47 Geheim verbaal van de verrichtingen van de commissaris-generaal. 1828 februari 2-november 14 1 band 112 http://proxy.handle.net/10648/c64e6c59-bbee-465d-8b0f-99d506891c9e Exemplaren van de Amsterdamsche Courant, bevattende berichten betreffende regelingen voor West-Indië. 1827 1 omslag 113 http://proxy.handle.net/10648/cd3e72b8-3264-4d64-b806-3554be01bbdf Briefwisseling van J. van den Bosch met de goeverneur-generaal P.R. Cantzlaar en de minister voor de Marine en de Koloniën Elout over diverse Westindische zaken. 1828-1830 1 omslag b. Ambtenarenzaken.

Zie ook no. 138.

114 http://proxy.handle.net/10648/4082eaad-6eef-4b94-b50c-91c51a74bb2c Brief aan W.J.L. van Raders, consul der Nederlanden te La Guaira, van de minister van Buitenlandse Zaken, Verstolk van Soelen, over het niet verhogen van zijn jaarwedde. 1826 1 stuk 115 http://proxy.handle.net/10648/ab54a63b-5486-4bff-94fe-04913146783b Stukken betreffende geschillen van de nederlandse regering met P.M. Bouwes van der Boyen, eigenaar van een landgoed op Java, en met A.A. Boers, ambtenaar ter registratie in Suriname. 1827-1829 1 omslag 116 http://proxy.handle.net/10648/df0465f9-b92a-4085-bb72-d87cb8f5292a Brief aan J. van den Bosch van L. Koopman over een vordering op W.A. van Spengler, goeverneur van Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Saba. 1828 1 stuk
c. Overheidsfinanciën. 117 http://proxy.handle.net/10648/431b7c3f-4cbe-48af-b614-43d7d4825d3c Staat van de inkomsten en uitgaven der koloniën Suriname, Curaçao, Sint-Eustatius en Sint-Maarten in 1825 en 1826. Z.d 1 stuk 118 http://proxy.handle.net/10648/7893a79b-8acd-409e-89c1-f56a235a7d45 Staat van de hoeveelheden drank, gedurende 1827 ingevoerd in West-Indië, waarop accijns is berekend. 1827 1 stuk 119 http://proxy.handle.net/10648/f6ce23ce-ae5d-48dd-83cd-083b6e224618 Brief aan J. van den Bosch van de Secretaris van Staat over de koloniale geldmiddelen, met concept van een brief van J. van den Bosch aan koning Willem I hierover. 1829 1 omslag 120 http://proxy.handle.net/10648/dee6e7e2-982d-4c1b-8c04-63ece5078144 Brief van J. van den Bosch aan de minister voor de Marine en de Koloniën ten geleide van een rapport over de financiële verantwoording in de Nederlandse Westindische bezittingen. Concept. Z.d 1 stuk d. Handel en nijverheid. 121 http://proxy.handle.net/10648/5c9e0f92-a89a-4533-9759-8f8ed06bdbd1 Tabellen voor de berekening der pakhuishuren, volgens art. 53 van het algemeen reglement voor de dienst der entrepots van 6 juni 1819, no. 4 Gedrukt. 1 blad 122 http://proxy.handle.net/10648/d7ff6f37-01c5-4d99-9cb6-d33bc4a6ab01 Verzoekschrift van John Cockerill & Co. te Seraing aan de minister voor de Marine en de Koloniën om Th. Keen te accrediteren als agent bij het goevernement voor het plaatsen van stoomwerktuigen in de Westindische bezittingen, met brief dien aangaan de van Th. Keen aan J. van den Bosch. Z.d 1 omslag 123 http://proxy.handle.net/10648/4cc75e5f-eac2-48e3-8672-34103f369d79 Aantekeningen betreffende handelsgebruiken in Westindische havens. Z.d 1 omslag e. Militaire zaken. 124 http://proxy.handle.net/10648/74820faa-f891-421d-84ea-22893b15c31b Memorie van de militaire commissie, ingesteld bij besluit van de Souvereine Vorst d.d. 8 juli 1814, betreffende de troepen, welke bij eventuele reoccupatie der Amerikaanse volkplantingen van deze staat daarheen zullen worden geëxpedieerd, met bijlagen. 1814 Afschriften. z.d 1 omslag
2. Suriname. a. Bestuur in het algemeen.

Zie ook no. 139.

125 http://proxy.handle.net/10648/0f739a5a-4b79-45f2-b5c8-1f545160f8e7 "Iets over Suriname. Gesprekken tusschen vaderen zijne kinderen", brochure door C.F. Marquard (in handschrift). 1825 1 stuk 126 http://proxy.handle.net/10648/80b3a715-8076-4314-aa62-fa9faa1cb16a Exemplaar van het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad", bevattende o.m. een artikel van T.F.J., "Iets over de kolonie Suriname". 1827 1 stuk 127 http://proxy.handle.net/10648/84c58ee4-0ad9-4737-b9b0-3a0e0252e275 Memorie van D.T. (of D.F. ?) Schol betreffende de inrichting van het bestuur en de financiële administratie van Suriname vóór de inbezitneming door de Engelsen, met begeleidende brief aan J. van den Bosch. 1827 1 omslag 128 http://proxy.handle.net/10648/40d86a7e-091c-4eb6-8d6a-af4608bfad85 Niet-ondertekende memories van twee ingezetenen van Suriname over diverse zaken, het bestuur der kolonie betreffende. 1828 en z.d 1 omslag 129 http://proxy.handle.net/10648/539ed532-daa3-4195-8eff-fce7776d53ef Staat van de civiele ambtenaren in Suriname met de bedragen van hun tractementen over het eerste kwartaal van 1828. 1828 1 stuk 130 http://proxy.handle.net/10648/966d62af-352a-4ada-838b-982ce26c6e33 Brief aan J. van den Bosch van de minister voor de Marine en de koloniën over een naamloze brochure "Bedenkingen wegens de nieuwe reglementen onlangs ingevoerd in de kolonie Suriname", met advies van Van den Bosch dienaangaande. 1829 1 omslag 131 http://proxy.handle.net/10648/db6f78c2-05af-4151-9494-1b70d05ba9dc Rapport aan koning Willem I van de minister ad interim van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën, over Suriname, en desbetreffende brief van de secretaris van Staat. 1831 Afschriften. z.d 1 omslag 132 http://proxy.handle.net/10648/54ed32ff-db68-4aab-a03e-a7204570e666 Memorie van J. Jabot, voormalig secretaris bij het commissariaat-generaal, over het beleid voornamelijk in Suriname. 1833 Met brieven van Jabot aan J. van den Bosch en de directeur voor de zaken der koloniën, 1830-1834 en brief aan Jabot van Van den Bosch. 1841 1 omslag 133 http://proxy.handle.net/10648/96812d95-8198-4f62-aeff-998049a246ad Niet-ondertekende memorie betreffende de bestuursorganisatie van Suriname en daarin aan te brengen verbeteringen. Z.d 1 stuk
b. Overheidsfinanciën. 134 http://proxy.handle.net/10648/e271c781-153a-4fc6-8f54-169f5729193b Diverse ambtelijke gegevens betreffende de uitgaven en inkomsten van het bestuur van Suriname over 1824-1829. 1826-1829 1 omslag 135 http://proxy.handle.net/10648/576e7365-a405-4d66-9da8-834bc77828f7 Brieven aan J. van den Bosch van J. Kol over een lening, te verstrekken aan het goevernement van Suriname. 1827 1 omslag 136 http://proxy.handle.net/10648/207587ee-7e09-41f9-8ac5-371f27f57a08 Diverse ambtelijke gegevens betreffende de heffing en opbrengst van de belastingen in Suriname. 1828 1 omslag c. Bevolkingsproblemen. 137-143 Stukken betreffende de plantageslaven. 1823-1828 7 omslagen 137 http://proxy.handle.net/10648/b5f324c8-fccf-4ea3-ab3c-148007c250cc Brochure van A.F. Lammens over de sterfte onder de negerslaven in Suriname. Gedrukt exemplaar. 1823 1 stuk 138 http://proxy.handle.net/10648/2126cec2-440c-4a96-ab4a-359226623fe2 Briefwisseling van A.A. Boers, registrateur der slaven in Suriname, met Leffroy, Brits commissaris, over het recht van laatstgenoemde om toezicht uit te oefenen op de naleving van het tractaat betreffende de slavenhandel. 1827 Afschriften. Met een brief van Boers aan J. van den Bosch, tevens handelende over de tractementen der ambtenaren. 1827 1 omslag 139 http://proxy.handle.net/10648/6141ba1f-a83d-4f84-8bc4-68514d91337e Memorie voor koning Willem I naar aanleiding van een geschrift van Vlier over hervormingen op diverse gebieden in Suriname, en rapport over de verbetering der zeden van de slaven in West-Indië, beide van C.R. Vaillant. 1827 Afschriften, met begeleidende brief aan J. van den Bosch van de secretaris van Staat. 1827 1 omslag 140 http://proxy.handle.net/10648/8799334b-6d37-4e0a-9166-6c4cccdffb6f Memorie van H. Uden Masman over de zedelijke verbetering der negerslaven in Suriname, met begeleidende brief aan J. van den Bosch. 1827 1 omslag 141 http://proxy.handle.net/10648/f7e2ab85-e00b-4e6a-991b-f22242ed7cc4 Rapport aan J. van den Bosch van C.L. Weissenbruch over de organisatie van het toezicht op de discipline der plantageslaven in Suriname, met bijlagen. 1828 1 omslag 142 http://proxy.handle.net/10648/77059cb6-b153-4501-857a-e580a8dec680 Brief aan J. van den Bosch van Ch. A. Roman over de toestand der plantageslaven. 1828 1 stuk 143 http://proxy.handle.net/10648/33b00278-0686-4139-856f-44f79e909e47 Brief aan J. van den Bosch van Egbert van Emden over bananenmeel. 1828 Bijgevoegd een uittreksel uit een geschrift van F.A. Kuhn over de toestand der Surinaamse plantageslaven d.d. 1828 1 omslag 144 http://proxy.handle.net/10648/be87c784-893b-44d1-a36d-ca3e8f72db30 Staat van de aan tallen blanken, vrijlieden en slaven in Suriname op 1 januari 1827. 1827 1 stuk 145 http://proxy.handle.net/10648/0ecae56d-5229-4707-9049-93e931adc116 Rapport aan de commissaris-generaal van de residenten J.W. Stokkelaar van Eyck en J. Koning over de toestand en huishoudelijke inrichtingen der Bevredigde Bosnegers in Suriname, met begeleidende niet-ondertekende brief. Afschrift (?). 1828 1 stuk 146 http://proxy.handle.net/10648/2d0c9b26-013c-4e96-baf9-df489862d189 Verslag van de financiële staat der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Suriname. 1828 1 stuk 147 http://proxy.handle.net/10648/e7ac80ec-d49f-486b-b5ff-8d790da53cfe Opgaaf van het aantal leden der Portugees-Israëlitische gemeente in Suriname. 1828 1 stuk 148 http://proxy.handle.net/10648/da26ef09-46c4-4f17-8b48-0d295c8f2334 Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de oprichting van een afdeling in Nederland van de Maatschappij tot bevordering der godsdienstige en zedelijke verbetering der negers in Suriname. Afschrift. 1829 1 stuk d. Rechtsbedeling. 149 http://proxy.handle.net/10648/191e2af5-7205-4581-a887-43a50d66c430 Opgaaf betreffende de boedels, welke bij de wees-,curatele- en onbeheerde-boedelkamer van Suriname sedert 1788 tot 31 december 1827 onafgedaan waren, met losse aantekeningen. Z.j Bijgevoegd instructie en ordonnantie voor de wees-, curatele- en onbeheerde boedelkamer d.d. 1788 1 omslag

Gedrukt.

150 http://proxy.handle.net/10648/428be0da-9856-417e-b7f7-7f846b1fcd5c Instructie vanwege de koning van Groot-Brittannië voor de behandeling van rechtszaken in appèl in Demerary d.d. 1814 Met begeleidende brief aan J. van den Bosch van E.L. van Heeckeren, in verband met zijn schets der rechterlijke organisatie in Suriname. 1828 1 omslag
e. Militaire zaken. 151 http://proxy.handle.net/10648/937f7536-ecde-439e-8b22-633a64c98977 Kaartje van Suriname, waarop het cordon van binnenlandse defensie is aangegeven, met begeleidende brief aan J. van den Bosch van de majoor Dursteler, commanderende de genie in Suriname. 1828 1 omslag

Kaart is aan te vragen als toegang 4.JBF, inv.nr. 11.

152 http://proxy.handle.net/10648/b4227d52-ca14-4e92-ad97-f6e430a80233 Diverse ambtelijke gegevens betreffende de sterkte, tractementen, soldijen, kleding, wapening, rantsoenen en fourage van het garnizoen in Suriname. 1828 1 omslag 153 http://proxy.handle.net/10648/ec714066-b9ea-4ef5-82c1-535c591b8326 Beschrijving van de militaire ligging der kolonie Suriname door de landmeter L.J. Ferleman, met begeleidende brief aan J. van den Bosch. 1828 1 omslag
f. Geldwezen. 154 http://proxy.handle.net/10648/3cebe1c0-7d17-4fd4-b3a4-005a1517dafa Brief aan J. van den Bosch van de wed. J.S. van de Poll, Joh. Amersfoordt wed. Vereul & Zoon en J.J. Poncelet te Amsterdam, bevattende adviezen aangaande het geldwezen van Suriname. 1827 1 stuk 155 http://proxy.handle.net/10648/8683fde8-8455-4b45-8ff4-81814e68a441 Niet-ondertekende memorie over het Surinaamse geldwezen in verband met de middelen van bestaan der bevolking. 1827 1 stuk 156 http://proxy.handle.net/10648/16239738-61f4-46bc-a88d-3a8f2bd4b16d Naamloze aantekening betreffende het ingewisselde Surinaamse geld. 1828 1 stuk 157 http://proxy.handle.net/10648/98b93d75-838c-4c3d-8d0f-c48454bc4219 Stukken betreffende de oprichting en het in werking brengen van de Particuliere Westindische Bank, gevestigd in Suriname, en betreffende een lening aan die bank te verstrekken door de firma Vlaer & Kol. 1829 1 omslag g. Land- en bosbouw. 158 http://proxy.handle.net/10648/dfc6d298-2bd3-47ce-93ec-393223cc6cd8 Tabellarische lijst der plantages en houtgronden in Suriname met de namen en woonplaatsen der eigenaren, hypothecaire schulden en andere gegevens, opgemaakt in opdracht van de commisioners of His Majesty's Treasury. 1813 1 stuk 159 http://proxy.handle.net/10648/a7af9022-07a2-4cd7-8850-213fae345ae0 Stukken betreffende een onderzoek van de landdrost G.H. van Kempen naar de toestand van de landbouw in het district Nickerie. 1824-1828 en z.j 1 omslag 160 http://proxy.handle.net/10648/5791037f-38a3-45a5-bae7-6d2601f68e44 Berekening van de financiering van een hypotheek, gevestigd op de plantage Zoelen in Suriname. (na 1826) 1 stuk 161 http://proxy.handle.net/10648/fb366f6e-95a8-4482-84c2-d75d97358fc0 Diverse ambtelijke gegevens betreffende de landbouwproduktie van Suriname en Demerary. 1827-1828 en z.j 1 omslag 162 http://proxy.handle.net/10648/e96a50b7-315d-4ca8-a748-813ea8398442 Brief aan J. van den Bosch aan de minister voor de Marine en de Koloniën over de landbouw in Suriname. Concept. 1827 1 stuk 163 http://proxy.handle.net/10648/8e66af46-cd0c-4fd5-a4e9-6008d34900f2 Memorie voor J. van den Bosch van de majoor Dursteler over de windmolens, cultures en houtsoorten in Suriname. 1828 1 stuk 164 http://proxy.handle.net/10648/1e0e5373-6de9-4934-8e59-073342450ae1 Opgaaf van Surinaamse houtwaren, bruikbaar voor de scheepsbouw, door de posthouder en resident J.W.S. van Eyck. 1828 1 stuk 165 http://proxy.handle.net/10648/ad914ff4-b245-4a02-b78c-3619572083fd Rapport van M. Bonnie, controleur forestier van de Société Générale des Pays Bas over Surinaamse en andere exotische houtsoorten, met begeleidende brief aan J. van den Bosch. 1829 1 omslag h. Handel en scheepvaart. 166 http://proxy.handle.net/10648/7dac8819-a30c-4aaa-9442-8759bbdaf6eb Staten van produkten, uitgevoerd uit Paramaribo naar Groot-Brittannië, Ierland, de Britse koloniën op het vasteland van Amerika en de Britse Westindische eilanden van 1804 tot 1815, opgemaakt door een ambtenaar van His Majesty's Custom House, Suriname. 1815 1 stuk 167 http://proxy.handle.net/10648/80b54aea-0214-447c-a996-a7183dbb9894 Opgaven van de in 1825, 1826 en 1827 te Paramaribo aangekomen noordamerikaanse schepen en de ladingen daarvan, alsmede van de met die schepen uitgevoerde melasse. 1828 en z.j 1 omslag 168 http://proxy.handle.net/10648/19db56ae-ee14-4f58-b64a-4b103ba78502 Staat van de snelheden van vloed en ebbe op de Surinaame rivier voor Paramaribo. 1828 1 stuk 169 http://proxy.handle.net/10648/440f4bd3-ab6b-4d51-aac2-d1e4ab493352 Memorie van M. Abrahams Wittering betreffende de handelsbetrekkingen van Suriname met Noord-Amerika, met begeleidende brief aan J. van den Bosch. 1828 1 omslag 170 http://proxy.handle.net/10648/f4eb1333-664c-4220-b27f-bfd604d13b78 Niet-ondertekende memorie over de kosten van het transport van suiker uit Suriname vergeleken met dat uit Java. Z.j 1 stuk i. Wetenschappelijk onderzoek. 171 http://proxy.handle.net/10648/c6a25dfe-d519-4a34-9ea9-f79775e9c46c Katalogus van voorwerpen toegezonden aan 's Rijks Museum van de Natuurlijke Historie door H.H. Dieperink, apotheker in Suriname. 1828 1 stuk
3. Nederlandse Antillen. a. Bestuur in het algemeen. 172 http://proxy.handle.net/10648/0fad3530-9b4a-44b0-a657-5530f177a6a3 "Statistieke" beschrijving van Curaçao en onderhorige eilanden door de kolonel Verveer (Bijlage no. 4 van het rapport van de generaal Krayenhoff aan de koning d.d. 15 oktober 1825). 1825 Authentiek afschrift. z.j 1 stuk 173 http://proxy.handle.net/10648/fef7833f-ce9e-491c-9572-9774d01dc080 Exemplaren van "De Curaçaosche Courant" d.d. 1828 en van "El Colombiano" (uitgegeven op Curaçao), 1825 1 omslag 174 http://proxy.handle.net/10648/6317045b-09ee-4299-b6d6-2f5a445e9a9f Tarief van legessen en emolumenten, verschuldigd voor bestuurshandelingen op Curaçao, vastgesteld 31 oktober 1826 en gewijzigd 26 december 1826. Gedrukt. [1826] 1 omslag 175 http://proxy.handle.net/10648/6fc05bee-21eb-4d31-8f2f-27570b5f52d2 Algemeen jaarlijks verslag betreffende Curaçao, Bonaire en Aruba van de goeverneur P.R. Cantzlaar over 1826 Authentiek afschrift, z.d Met uittreksels en losse aantekening z.d 1 omslag 176 http://proxy.handle.net/10648/c19cdf4d-1a69-48a7-8870-6b007bbf00c7 Memorandum betreffende diverse zaken door de commissaris-generaal op Curaçao te regelen. Z.d 1 stuk 177 http://proxy.handle.net/10648/5e4579f8-92bf-42ec-bd45-c2b481a8e509 Staat van de bevolking van Aruba, opgemaakt door de bestuurder J.F.W. Gravenhorst. 1827 1 stuk 178 http://proxy.handle.net/10648/03b37a8d-d995-4cbf-b84e-ca5faa82bfbd Naamlijst der civiele ambtenaren op Curaçao, Bonaire en Aruba. 1827 1 stuk 179 http://proxy.handle.net/10648/d20f2ea5-7d19-482e-ace0-7b8717f2ddda Staten en andere opgaven betreffende de traktementen der ambtenaren en soldijen der militairen op Curaçao, Aruba en Bonaire. 1827, en z.j 1 omslag 180 http://proxy.handle.net/10648/4e68e884-89e3-493d-a05d-579a2ac1aec1 "Bemerkingen over de eilanden Bonaire en Aruba", niet-ondertekende memorie voor J. van den Bosch (1827 of 1828) 1 stuk 181 http://proxy.handle.net/10648/ea4a7286-b6be-4c23-8904-7b0d11c819d5 "Statistieke" omschrijving van Curaçao, Bonaire en Aruba. Z.d. Concept in de hand van een klerk of secretaris van J. van den Bosch. 1 stuk 182 http://proxy.handle.net/10648/aff2788d-497e-4d97-8e16-bd0af0b62577 Provisionele instructie voor de Wijk- en districtmeesters op Curaçao. Concept. Z.d 1 stuk 183 http://proxy.handle.net/10648/2bcf6c49-8de9-4dd6-a878-ff0a4e2f6d3a Brief aan J. van den Bosch, van de commies-advideur A.H. Guljé naar aanleiding van diens "Aanmerkingen" bij de instructie der ambtenaren op Curaçao. Z.j 1 stuk b. Overheidsfinanciën. 184 http://proxy.handle.net/10648/a00729ce-c6df-452b-a32f-dcf4483f6014 Staat van ontvangsten en uitgaven ten behoeve van de vermoedelijke goudmijn op Aruba en van het bestuur van Bonaire en Aruba gedurende 1827. 1828 1 stuk 185 http://proxy.handle.net/10648/664613d6-f9ce-44fb-b8a5-6f30d055a9b2 Diverse ambtelijke gegevens betreffende de ontvangsten en uitgaven van het bestuur van Curaçao en onderhorige eilanden. 1827, 1828 en z.j 1 omslag 186 http://proxy.handle.net/10648/d16b05f1-4f62-4547-bdbc-ca6e77642d35 Reglement op de gerechtelijke invordering van 's Rijks belastingen op Curaçao. Gedrukt. 1827 1 stuk 187 http://proxy.handle.net/10648/b537b9c0-af1e-4bed-b1b0-142e2caad16a Schets voor een patentrecht op Curaçao (na maart 1827) 1 stuk 188 http://proxy.handle.net/10648/c4a09a26-150f-454c-80c3-01a98e70fb00 Brief aan J. van den Bosch van de commies-adviseur A.H. Guljé inzake het concept-reglement op de in-, uit en doorvoer van Curaçao. 1828 1 stuk c. Rechtsbedeling. 189 http://proxy.handle.net/10648/c9f1db22-7053-4c28-bec8-ed18207ef05b Staat van de financiële toestand der wees- en onbeheerde- en desolate boedelkamer op Curaçao, met aantekening van J. van den Bosch en afschrift van de instructie voor de kamer d.d. 1817. Z.d 1 omslag 190 http://proxy.handle.net/10648/3487e424-2c2a-4f31-b532-03391617be14 Instructie voor de vendumeester op Curaçao en besluit van goeverneur en raden van Curaçao en onderhorige eilanden inzake borgstelling voor de betaling van in publieke verkopingen verworven goederen. 1819, 1822 Afschriften. z.j 1 omslag d. Militaire zaken. 191 http://proxy.handle.net/10648/d795fa8d-1645-4d90-9a38-82aad4be010b Opgaaf van de jaarlijkse uitgaven en reglement van organisatie van de schutterij op Curaçao. 1821 en z.j 1 omslag 192 http://proxy.handle.net/10648/10514b31-7f24-4cdf-95ca-fac64c95a0c0 Opgaaf van de vermindering door sterfte en andere oorzaken van de militaire detachementen, uitgezonden naar Curaçao van 27 januari 1816 tot 31 december 1827. 1828 1 stuk 193 http://proxy.handle.net/10648/237da8f2-188c-426f-8722-1e7bf3bd951b Memorie van de majoor R.F. van Raders over verbetering van het lot van de soldaat en vereenvoudiging van de administratie van het garnizoen op Curaçao, met bijlagen. 1828 1 omslag 194 http://proxy.handle.net/10648/60eb0c48-787b-4b5e-beb3-1644956b9f52 Staat der manschappen, die op 1 januari 1829 bij het garnizoen op Curaçao aanspraak hadden op de bronzen medaille. 1828 1 stuk 195 http://proxy.handle.net/10648/845fdec6-7516-4088-a982-84b50587cd51 Brief (of verzoekschrift?) aan J. van den Bosch van H. Munsteeg, gewezen sergeant van het garnizoen van Sint Maarten, over zijn persoonlijke belangen. 1828 1 stuk 196 http://proxy.handle.net/10648/b832f7ad-c9ca-4827-9470-b8cea8ca8145 Lijsten van de rantsoenen, in de loop van 1827 op. Curaçao uit Nederland ontvangen. (1828) 1 omslag e. Handel en geldwezen. 197 http://proxy.handle.net/10648/b27dc844-3c8a-4a99-a68e-6a7ee0103e0b Rapportbetreffende de handel van Aruba en Bonaire opgemaakt ingevolge de ministeriële resolutie d.d. 19 november 1818 no. 9/89. Afschrift. Z.d 1 stuk 198 http://proxy.handle.net/10648/b1cfacc7-7a54-42d7-a5d6-7c7ef1e3b0a3 Opgaven van de geldomloop, het aantal en de gezamenlijke tonnemaat der vaartuigen en de opbrengst der belastingen van 1821 tot 1827, op Curaçao. Z.d 1 omslag 199 http://proxy.handle.net/10648/11138346-8e05-4711-9722-15a9ba4945ba Lijst van de op Curaçao van 1 januari tot 24 december 1827 ingevoerde consuptiegoederen, waarvan impost betaald werd. Met klad-aantekeningen van J. van den Bosch. 1827 1 omslag 200 http://proxy.handle.net/10648/179790fc-bd23-4a5a-939f-b04ef281965c Brief van koning Willem I ( van de minister van Financiën?) over een plan tot het in circulatie brengen van muntbiljetten op Curaçao. Concept, waarschijnlijk opgesteld door J. van den Bosch. 1827 1 stuk 201 http://proxy.handle.net/10648/85a1369d-df06-439b-bb5c-ba656733b150 Memorie van R.F. Raders betreffende de zoutwinning op Curaçao en Bonaire. Bijgevoegd exemplaar van "Comparative price-current and European and American commercial reporter". 1827 1 omslag 202 http://proxy.handle.net/10648/39e58971-0806-4bf7-ad8c-74f012552319 Stukken betreffende smokkelarij en slavenhandel op Brazilië met zeebrieven, afgegeven op Sint-Eustatius. 1827 en z.j 1 omslag 203 http://proxy.handle.net/10648/0374fed7-0048-4fa9-8e47-2bce74141464 Staten van de in- en uitvoer van Curaçao in 1825 en 1827. 1828 en z.j 1 omslag 204 http://proxy.handle.net/10648/90c2a3d0-66df-46e6-a38e-15af5b23ddac Opgaven van de waarde der huizen en andere onroerende goederen op Curaçao. Z.d 1 omslag f. Wetenschappelijk onderzoek. 205 http://proxy.handle.net/10648/03163436-e198-498d-a439-61de0f5264e6 Rapporten van Samuel Fahlberg, "colonial surveyor", betreffende de geografische gesteldheid en waterweringen van Sint-Maarten, met bijlagen waaronder vijf kaartjes. 1816, 1817 1 omslag

De kaarten zijn aan te vragen als toegang 4.JBF, inv.nrs. 5, 6, 7, 8 en 9.

206 http://proxy.handle.net/10648/de3cb6cd-6fc4-4fd5-9e8c-09b784d440eb Afbeeldingen van hieroglyphen der vroegere bewoners van Aruba in de spelonken achter de Fontein, door R.A. van Raders. 1827 1 omslag

De tekeningen zijn te vragen als toegang 4.JBF, inv.nr. 10.

207 http://proxy.handle.net/10648/ee3136a9-5bbd-413e-a10d-e530d08de702 Profielkaart van de hoge rug ten zuidoosten van het fort Nassau op Curaçao. Z.d 1 stuk Ontbreekt

Aan te vragen als toegang 4.JBF, inv.nr. 4.

4. Niet-nederlandse gebieden in Midden- en Zuid Amerika.

Zie ook nr. 202.

208 http://proxy.handle.net/10648/84060eb2-5672-4449-ac84-f1eb044e3e7a Kaart van het eiland Saint-Barthélemy door Samuel Fahlberg. 1790 1 stuk Ontbreekt

Aan te vragen als toegang 4.JBF, inv.nr. 3.

209 http://proxy.handle.net/10648/4eab4511-b6c6-4033-98ab-3eca94fc0b51 Rapport voor J. van den Bosch van J. Everaerts, consul te Port-au-Prince, over de handel met Hafti, met begeleidende brief. 1827 Afschriften d.d. 1828 1 omslag 210 http://proxy.handle.net/10648/2aa2eb61-e525-4e75-a0ab-f1ab6654027c "Manifest" (lijst) der goederen, geladen in het schip Maria Jacoba van Amsterdam met bestemming Sint-Thomas. 1827 1 stuk 211 http://proxy.handle.net/10648/8506ac14-3b9d-4434-8c1a-c7e6a9788b57 Reglement voor de haven van Sint-Thomas in Nederlandse vertaling, en opgaaf der gebruiken bij het wegen van Westindische produkten aldaar. 1828 1 omslag 212 http://proxy.handle.net/10648/7618b743-2058-4dab-9f4f-f7b1721db44c Uittreksels uit rapporten aan de minister voor de Marine en de Koloniën van de nederlandse consuls te Bogota, Maracaibo, Havanna en Port-au-Prince d.d. 1826 en 1827. Z.d 213 http://proxy.handle.net/10648/788fe4b2-bfdd-4d03-9c79-c423824ef9ca Gegevens betreffende de prijzen, vrachtkosten en kwaliteit van houtsoorten in Amerika. Z.d 1 omslag 214 http://proxy.handle.net/10648/5f4bb7b8-b36a-49ec-8842-a64f26d51f52 Memorie van j. Van den Bosch over de handel van Nederland met de zuidamerikaanse staten Mexico inbegrepen. Concept. Z.d 1 stuk 215 http://proxy.handle.net/10648/3c0dff14-3129-4187-a5c8-61b781751a83 Uittreksels uit een niet nader aangeduid boek van A. von Humboldt over Spaans-Amerika. Z.d 1 omslag
E. Goeverneur-generaal en commissaris-generaal van Nederlands-Indië (1828-1834).

Van den Bosch werd benoemd tot goeverneur-generaal met ingang van 16 oktober 1828 en tot commissaris-generaal op 17 januari 1832, welke laatstgenoemde funktie hij aanvankelijk in het geheim en vanaf 27 juni 1833 in het openbaar uitoefende.

1. Briefwisseling. 216-219 Brieven aan J. van den Bosch als goeverneur-generaal en commissarisgeneraal van verschillende personen, alsmede enige concepten van uitgaande. 1830-1834 4 banden

De tussen () geplaatste cijfers verwijzen naar een door de inventarisator met potlood aangebrachte paginering.

216 http://proxy.handle.net/10648/39083f33-c914-4b63-9e49-20fcc4c0a410 1830 van:

Kops Coussmaker & Guitard(1);

A.W. Senn van Basel (2);

Ch. Günter (3);

F.D. Cochius (4, 28, 90, 139);

V.d. Bosch aan F.D. Cochius (29);

P Kraay (5);

J.F.C. Wardenburg (6, 130);

V. d. Bosch aan J.F.C. Wardenburg (7);

G. van Braam (8);

C.J. Riesz (10);

directie der sociéteit De Harmonie te Batavia (11);

directie der Bataviasche Wedloop Sociéteit (12, 13, 126);

De Haan, president der Javasche Bank (14, 42);

F.A. van Rappard (15);

Carel Storm van 's-Gravensande (l6);

A.D. Daendels (18);

J.C. Goldman (20, 39, 58, 70, 75, 79, 84, 87, 125, 173, 175, 177);

V.d. Bosch aan J.C. Goldman (74);

secretaris van het Genootschap van Waterloo te Batavia (21, 43);

C.M. Baumhauer (22, 59, 128, 132);

V. d. Bosch aan C.M. Baumhauer (23);

H.S. van Son (?) (24.);

H.C. Macklot (25);

directeur-generaal van Financiën (26, 118);

E. van Teijlingen (27, 32);

commissie op Java over het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden (30, 43);

S.G. Budach (33);

A J. L. Ram (34, 63, 81, 129);

V. d. Bosch aan A.J.L. Ram (62);

C. Th. Elout (35);

F. J. Prince & Comp. (36);

E.L van Heeckeren (37);

W.H. Medhurst (38);

H.J. Meynderts (40);

J.B de Linge (41, 94, 163, 174);

Bijbelgenootschap te Batavia (43, 49, 51, 57);

D. Lenting (44, 46, 61, 141, 170);

J.L. Willems, wed. Veltbrugge (45);

P. Diard (47);

G. de Serière (48);

J. du Puy (50, 151, 169,176);

V. d. Bosch aan J. du Puy (168);

H.A. Henrici (52);

directie van het Bataviasche Liefhebberij Tooneel (53, 158);

J. Cock Blomhoff(54);

J.A. Verploegh (55);

J. Ruardi Tresling (56);

V. d. Bosch aan J.W. Bagman (?) (60);

J.N. Olijve (64);

J.J.L. Jacobson (65, 160, 161);

J.J. Raaff (66);

P. Le Clercq (67);

N. Engelhard (68);

J. van Schoor (69, 72, 80);

F.J. ten Cate (71);

H. Mc Gillavry (73);

A. de Kock van Leeuwen (76, 166);

F.G. Valck (77);

A. M. van Schoor (78);

Thompson Roberts & Co. (82);

J.E. de Sturler (83, 142);

P.C. van Royen (85);

M.H. Halewijn (86, 149, 180);

J. B. de Salis (88);

A.M. Th. de Salis (89, 91, 123, 147, 154);

V.d. Bosch aan A.M.Th. de Salis (146);

J. Verschuir (92);

J.J. Verstege (93);

J.G. de Bruyn Prince (95, 182);

V.d. Bosch aan J.G. de Bruyn Prince (148);

H.G. Nahuys (96, 110, 131,167);

D.F.H. Helbach (97);

J.W.H. Smissaert (98, 159);

V. Boumeester (99);

D.H. Kolff jr. (100);

J. van der Ven (101);

J.I. van Sevenhoven (102, 115, 116, 127);

V. d. Bosch aan J.I. van Sevenhoven (114);

commissarissen ter regeling der Vorstenlanden (103);

Ph. P. Roorda van Eysinga(104);

V.d. Bosch aan B.J. Elias (105);

V.d. Bosch aan J.E. de Sturler (105);

V.d. Bosch aan A.A. Vinju (105);

L. Launy (106);

V.d. Bosch aan L. Launy (9);

J.C. Reynst (107);

O.M. Roberts (108, 120, 165);

A. F. van Spreeuwenburg (109);

factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (111);

J.G. de Sturler (112);

A.C. Mom Faure en J. P. E. Faure (113);

J.W.F. van Nes (119);

H.J. Domis (121, 134);

J. L. Mouton (122);

P. van de Poel (124);

V.d. Bosch aan P. van de Poel (105);

I. Bousquet (125);

W. Tieman (133);

J. Vermandel (135);

A.M.E. Ondaatje (136);

commissarissen-correspondent te Batavia over het Vaderlandsche Fonds ter aanmoediging van 's lands zeedienst (137);

J.H. Spiering (138);

O.C. Holmberg de Beckfeldt (140);

Hoofdbestuur van het Javaasch medewerkend zendelinggenootschap te Batavia (143);

N. van Meeteren Brouwer (144);

H. F. Demmeni (145, 156);

R. van Goidsnoven (150);

L.E. Fischer (152);

J. P. Paris de Montaigu (153);

C. Waitz (155);

P. Merkus(157);

V.d. Bosch aan P. Merkus(31);

Ch. Jan van Bell (162);

Hora Siccama, secretaris der hoofdcommissie van Onderwijs te Batavia (164);

E.G. (?) Aspel ing(?), plaatselijk commandant te Soerabaja (171);

Ten Brink Reynst & Gysing (172);

V.d. Bosch aan de resident van Banjoemas (178);

F.J. Timmermans (179);

J.H. de Virieu (181).

217 http://proxy.handle.net/10648/2f341ff4-71f0-4fa1-bd75-9e5c1bac13e6 1831 van:

A.M. Cassa-von Liebeherr (1);

J.I. van Sevenhoven (2, 19, 34, 88);

A.J.L. Ram (3, 117, 118);

V.d. Bosch aan A.J.L. Ram (124, 133, 136 137,141,176);

J.C. Goldman (4, 27, 36, 39, 48, 91, 109, 120, 127, 138, 140, 167);

V.d. Bosch aan J.C. Goldman (89, 133, 139);

douairière Von Schmidt auf Altenstadt-Balneavis (5);

J.W.F. van Nes (6, 33);

wed. Cannaarts-van Meurs (7);

J.A. Verploegh (8);

K. Schmidtmüller (9);

directie van het Liefhebberij-toneel te Batavia (10, 70);

P. Merkus (12, 135, 174);

V.d. Bosch aan P. Merkus (11, 175);

Dr. C. Waitz (13);

L. Blok (14);

P.F. Filz (15);

H. G. Nahuys (16);

V.d. Bosch aan H.G. Nahuys (17);

C. van der Wijck (18);

J. van der Ven (20, 59);

O.C. Holmberg de Beckfeldt (21);

D. Lenting (22, 24, 77, 99, 100, 148, 149, 152);

Peter D. Schmid (23);

J.C. Reynst (25, 87, 94, 95, 191);

V.d. Bosch aan J.C. Reynst (73);

R. van Goidsnoven (26, 65);

V.d. Bosch aan R. van Goidsnoven (66);

J.J.L. Jacobson (28, 76);

J. de Leeuw (29);

Bijbel genootschap te Batavia (30, 42, 85, 114, 122, 158, 186);

J.W.H. Smissaert (31, 37);

J. Kooy (32);

P.W.H. van Riemsdijk (33);

J.F.C Wardenburg (35);

W. Tieman (38);

M.H. Halewijn (40, 64, 97, 113, 134, 153);

V.d. Bosch aan M.H. Halewijn (41);

A.C. Edeling (43);

R. de Fillietaz Bousquet (44, 180);

H.L. Muller (?) (45);

baron de Selby, gezant van Denemarken (46, 55);

V.d. Bosch aan baron Selby (47);

D.H. Kolff (49, 79, 86);

D.J. van den Dungen Gronovius (50);

H.J. Ruempoll (51);

J.G. de Bruyn Prince (52);

A.M.Th. de Salis (53, 63, 102, 103);

V.d. Bosch aan A.M.Th. de Salis (104);

C. P. Lammers van Toorenburg (54, 151);

V.d. Bosch aan de resident van Bezoekie (56);

V.d. Bosch aan de resident van Soerabaja (57);

G. de Serière (58);

B. Velsink (60);

P.W.H. van Riemsdijk (61, 128);

B.J. Elias (62);

M. Francis (67);

G.C. Hageman (68, 110);

D.T.Meijer (69, 75);

P. van Hengst (71);

G.E. Teisseire (72);

C.B. Nieuwenhuys (74);

F.J. Timmermans (77, 121, 162);

J.H. de Virieu (77);

H.J. Meynderts (77, 145, 157);

H.J. Domis (78, 84, 115);

niet geidentificeerd (80);

J.C. Romswinckel (81);

C. van der Wijck (82);

C.L. Hartman (83);

A.J.J. van Lutsenburg (?) (90);

F. Droop (92, 173);

J.H. de Cornets de Groot en H. Cornets de Groot-Borwater (93);

J.H. Tobias (96, 119);

P. van de Poel (98);

J. de Jongh Hemerijk Tak (101);

F.G. Fontein (105);

J.C. Schultz (106);

C.F.E. Praetorius (107);

J.J. Muysken (108);

F.G. Valck (111);

J.E. de Sturler (112, 155, 177);

J.H. Muller (116);

J. Tiedeman (119);

G. J. Holsman (123, 156, 171, 178);

V.d. Bosch aan een niet- geidentificeerd persoon (125);

L. Launy (126);

G.A. Baud (129);

J.B. de Linge (130);

V.d. Bosch aan de kanselier der orde van de Nederlandse Leeuw (131);

F.H. Smulders (132);

Hoofcommissie van Weldadigheid te Batavia (142);

A.H. Parvé (143);

V.d. Bosch aan D.F. van Alphen (144);

I. Bousquet (147);

V.d. Bosch aan I. Bousquet (146);

J. Verschuir (150);

H. van den Bosch (154);

commissie van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in Nederland te Batavia (159);

J. Tromp (160);

Directie van de Wedloop-sociéteit te Batavia (161);

V.d. Bosch aan Visser en van H. (?) (163);

J. van Schoor (165);

H.J.J.L. de Stuers (166);

L.A.J. Petel (168, 182, 183);

V.d. Bosch aan L.A.J. Petel (?) (164);

Ten Brink, Reynst & Gysing (169);

J.H. Levyssohn (170);

J. Vermandel (179);

V.d. Bosch aan de goeverneur der Molukken (181);

V.d. Bosch aan J.L. Mouton (?) (184);

mevr. Petel-van Polanen (185);

V.d. Bosch aan mevr. Petel-van Polanen (172);

V.d. Bosch aan de directeur belast met de constructiewinkel te Soerabaja Demmeni (187);

A. Morel de Tangry (188);

W.L. de Munnick (189);

L.E. Fischer (190);

P.J. de Bije (192).

218 http://proxy.handle.net/10648/b25538c3-11e5-4634-ba3a-8598daf74731 1832, van:

J. Alting Siberg (1, 76);

Algemene Rekenkamer van Nederlands-Indië (2, 44);

V.d. Bosch aan de Algemene Rekenkamer van Nederlands-Indië (43);

A.M.Th. de Salis (3);

P. van de Poel (4, 79,97, 127, 145, 158);

V.d. Bosch aan P. van de Poel (5, 29, 82);

V.d. Bosch aan Visser (5);

V.d. Bosch aan H.F. Demmeni (5, 87);

H. F. Demmeni (87);

B.J.A.W. Brilman (6);

Van Berckel, fungerend assistent-resident (7);

J.G. Landré (8);

douairiére Von Schmidt auf Altenstadt-Balneavis (9);

J.C. Goldman (10, 14, 19, 23, 59, 68, 78, 84, 95, 101, 118, 134, 142, 143, 144, 147, 148, 150, 175, 180);

V.d. Bosch aan J.C. Goldman (176);

V.d. Bosch aan J.H. de Waal (11, 12, 108);

L.C. du Bus (13);

J. Borwater (15);

J.A. du Bois (16);

secretaris der Generale Directie van Financiën van Nederlands-Indië (17);

Bijbelgenootschap te Batavia (18, 55);

D. Lenting (20, 21, 38, 51, 56, 125, 171, 173);

J.N.J. Elout (22);

Louis Tréhan (24);

H.J.J.L. de Stuers (26, 57, 93, 103, 113);

V.d. Bosch aan H.J.J.L. Stuers (5);

A. de Nijs van Groll (27);

J.H. Spiering (28, 165);

V.d. Bosch aan P.H. van Lawick van Pabst (29);

V.d. Bosch aan J.E. de Sturler (29);

Le Marchand (30);

A.J.L. Ram (31,119);

wed. P.J. Barbier-Pieterse (32);

W.D.J. Vignon Mossel (34);

F. de Chauvigny de Blot (35, 171);

V.d. Bosch aan F. de Chauvigny de Blot (25);

J.H. Hofmeijr (36);

W. de Groot (37);

wed. A.J. Popkens-van Haak (40);

A.H. Clignett (41);

M.H. Halewijn (42, 90);

P.J.N. Vereul (45);

J.L. van der Smissen (46);

H.J. Meynderts (47, 102, 170);

G.A. of C.A. Miese (?) (48);

J.C. Valck (49);

J. van Swieten (50, 53);

A. Loudon (52);

Javaasch medewerkend zendeling-genootschap te Batavia (54, 130, 185);

V.d. Bosch aan het Javaasch medewerkend zendeling-genootschap te Batavia (184);

A.W. de Man (58);

J. van Schoor (60, 106, 110, 146);

P. Diard (61);

J.J. Raaff (62);

D.O. Bekking (63);

curateur aux biens vacants te S. Denis (Réunion) (64);

directie van de Bataviase Wedloopsociéteit (65, 156);

T. Geoffroy (66) B.F.W. Fischer (67, 71);

D.T. Meijer (69, 124);

J.H. van Kervel (70);

O.M. Roberts (72);

P. Merkus (73, 129, 155);

V.d. Bosch aan P. Merkus (5);

Ten Brink, Reynst & Gysing(74);

M. Francis (75);

J. Tromp (77, 123);

J.I. van Sevenhoven (80, 114, 128, 133, 183);

V.d. Bosch aan J.I. van Sevenhoven (117);

G. de Serière (81);

P.H. van der Goes (183);

J.J.L. Jacobson (85);

D.G. van Teylingen (86);

W.L. Ritter (89);

G.L. Baud (?) (91);

P. le Clercq (92, 109);

J. van der Ven (94);

C. von Winckelmann (96);

J. Verschuir (98);

J. Penning Nieuwland (99);

F.G. Valck (100, 115, 131, 162, 182);

J. Sipkes Fzn. (104);

C.C. van Beusechem (105);

C.G. Goldman (107, 121, 141);

A.J. van Olpen (111);

A.W. Senn van Basel (112);

W.H.H. van Riemsdijk (116);

D.J. de Man (120);

G.S. Muller (122);

Th. Versluys (126);

J.C. Reynst (132, 154);

V.d. Bosch aan J.C. Reynst (39, 153);

V.d. Bosch aan mevr. Van Reede van Oudtshoorn-van Panhuys (135);

V.d. Bosch aan H.J. Domis (137);

C. Heye (136);

Hoofddirecteuren van het Instituut voor Doofstommen te Groningen (138);

V.d. Bosch aan Hoofddirecteuren van het Instituut voor Doofstommen te Groningen (88);

M.H. de Kock (139): P. Stupani (140);

F.J. Timmermans (149, 186);

Société Dramatique Française (151);

Liefhebberij-toneel te Batavia (152);

Joseph Johannes (157);

J.C. Romswinckel (160);

Gottlieb von Lutzow (161);

V.d. Boschaan Gottlieb von Lutzow (159);

D.F. van Alphen (163);

R. van Noord Borski (164);

H.A. Rosenwald (167, 174);

V.d. Bosch aan H.A. Rosenwald (166);

A.C. Hoffmann-Vos (168);

C.O. Verkouteren (169);

J. Kol (177);

J.C. Baud (178);

B. Bakker-Wiering (179);

Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (181).

219 http://proxy.handle.net/10648/7e8ff83b-0554-4364-addc-4f3ff4f26f5b 1833-1834, van:

H.J.J.L. de Stuers (1, 14, 37);

W.F. Blancken (2);

J. du Puy (3, 69);

J.H. Tobias (4, 11);

G. von Lutzow (5);

J.W.H. Smissaert (6);

V. d. Bosch aan C.P.J. Elout (7);

B.J. Elias (8, 32);

M. Halewijn (9);

D. Lenting (10, 44, 54, 57, 72, 74, 80);

J.C. Baud (12, 59);

V.d. Bosch aan J.C. Baud (65);

Abels (?) (13);

H.J. Meynderts (15, 78, 81);

P. Merkus (16, 23, 50, 70);

V.d. Bosch aan P. Merkus (34);

J. van Schoor (17, 63);

P.J. Veugen (18);

F.J. Timmermans (19);

A.H. Parvé (20);

Bijbelgenootschap te Batavia (21);

C. von Winckelmann (22);

Paine, Steenker & Co. (24);

F.G. Valck (25);

C.M. Baumhauer (26, 27);

R.C. van Cattenburch (29, 61);

Charles Steenker (30);

J.B. de Linge (31);

J.A. Boers (33);

J.C. Reynst (36);

V.d. Bosch aan J.C. Reynst (34);

A.M. Bousquet (35);

R. van Goidsnoven (38);

J.F. Liesart (39);

N.P. van Beusechem (40);

J.G. de Bruyn Prince (41);

A.A. Ellinghuysen (43);

V.d. Bosch aan A.A. Ellinghuysen (28, 42);

C. Waitz (45);

A.M.Th. de Salis (46);. J.I. van Sevenhoven (47, 48, 51);

V.d. Bosch aan J.I. van Sevenhoven (66);

F.L. Reuter (?) (49);

J. van Swieten (52);

Van de Ven (?) (53);

J.J.L. Jacobson (55, 71);

F.D. Cochius (56);

A.J.L. Ram (58);

P.J. Barbier-Pieterse (60);

V.d. Bosch aan een niet-geidentificeerd persoon (62);

A.F. van den Berg (64);

C.J. Riesz (67);

P. Meyer (68);

W. van Schmid (73);

C.J. Verkouteren (75);

J.C. Goldman (77);

V.d. Bosch aan J.C. Goldman (76);

G.C. Hageman (79);

V.d. Bosch aan koning Willem I (82);

Maatschappij van Nederlandse Letterkunde te Leiden (84);

V.d. Bosch aan de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde te Leiden (83);

Société Royale des antiquaires du Nord te Kopenhagen (86);

V.d. Bosch aan de société Royale des antiquaires du Nord te Kopenhagen (85(;

Van Leeuwen (87).

220-263 Registers van uitgaande kabinetsbrieven aan verschillende personen van J. van den Bosch als goeverneur-generaal en commissaris-generaal. 1830-1834 44 banden

De tussen () geplaatste cijfers verwijzen naar een door de inventarisator met potlood aangebrachte paginering.

220 http://proxy.handle.net/10648/635ce75d-a320-4ade-876a-fa2650a6378a 1830 januari-juni aan:

L.P.J. du Bus de Chisignies, commissaris-generaal voor Nederlands-Indië (1);

kapitein ter zee De Man (2, 4);

C.M. Baumhauer, directeur-generaal van financiën (2, 5, 100, 161, 311, 312, 325, 326, 337);

J.F.C. Gericke (3);

C.J. Riesz, chef van de algemene staf (4, 62, 99, 134, 175, 191, 275, 278);

P. Merkus en J.I. van Sevenhoven, commissarissen belast met de regeling van het rijk van Djokjakarta (8, 101, 105, 120, 127);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (61, 141, 168, 192, 225);

B.J. Elias, resident van Cheribon (63, 111, 172, 342);

F.D. Cochius (63, 132);

P. Merkus, Raad van Indië (64, 81, 114, 234, 296);

J.J.L. Jacobson (67);

J.I. van Sevenhoven, P. Merkus en H.G. Nahuys, commissarissen tot het regelen der zaken in de Vorstenlanden (69, 151, 157, 161, 162, 169, 170, 199, 203, 205, 206, 209, 213, 217, 221, 224, 225, 256, 263, 282, 283, 286, 290, 295, 303, 323, 335, 338, 340, 341 2x);

H.M. de Kock, luitenant-goeverneur-generaal (74, 79, 94, 118, 153, 187, 197);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (76, 86, 89, 139, 173, 174,194);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur over de indigokultuur (85, 86, 135, 201, 253, 300);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris tot regeling der Vorstenlanden (98, 293);

J.F.W. van Nes, resident van Djokjakarta (98, 292);

J.F.C. Wardenburg, commandant van 's rijks zeemacht in Indië (100, 146, 295);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie(111);

H.J. Domis, resident van Passaroean (111, 150, 181, 195, 233, 331);

M.H. Halewijn, resident van Pekalongan (111);

J.B. de Salis, resident van Rembang (111);

P. le Cercq, resident van Semarang (111, 112);

A.M.Th. de Salis, waarnemend resident van Soerabaja (111, 149, 152, 266, 342);

P. van de Poel, resident van Tegal (111, 142, 210, 299);

H.G. Nahuys, resident van Djokjakarta (112, 124);

J. van der Vinne, hoofdbaljuw van Batavia (113, 343);

J.I. van Sevenhoven, commissaris aan de hoven van Djokjakarta en Soerakarta (116);

I. Bousquet (123);

J.C. Goldman (123, 174, 178);

F.G. Valck, resident van Kedoe (130);

H.G. Nahuys, resident van Soerakarta (131);

G. de Serière, assistent-resident van Krawang (176);

hoofdcommissie van landbouw in Nederlands-Indië (186, 193, 256, 337);

F.D. Cochius, commandant van het leger te velde (189, 204, 207, 235, 291, 335, 336, 340);

J.W. Janssens, generaal der infanterie (215);

prins Frederik der Nederlanden admiraal der vloot en kolonel-generaal van de wapens der landmacht (219);

J.C. Rijk, commandant van Z.M. korvet Nehalennia (220);

residenten en op zichzelf staande assistent-residenten op Java, Passaroean uitgezonderd (226);

F.J. Timmermans (276);

B. Sollewijn, luitenant-kolonel (293);

W. Tieman, ritmeester (294);

H.G.J. Sagermans, commandant van het fort Klatten (294);

L. Launy, belast met de directie der in- en uitgaande rechten (311);

D.J. van den Dungen Gronovius, resident van Borneo's Westkust (323);

kerkeraad der Lutherse gemeente te Batavia (324);

kerkeraad der Hervormde gemeente te Batavia (325);

F.H. Smulders, resident van Bantam (328);

R. de Fillietaz Bousquet, assistent-resident van Buitenzorg. (342).

221 http://proxy.handle.net/10648/300e7da3-1d89-4a8b-a58d-abc6328450c1 1830 juli, aan:

P. Merkus, J.I. van Sevenhoven en H.G. Nahuys, commissie tot het regelen der Vorstenlanden (1, 23, 46, 70, 149, 152, 163, 172);

F.D. Cochius, commandant van het leger te velde (1, 22, 65, 69, 72, 95, 127, 154, 173, 185 2x);

D.J. van Dungen Gronovius, resident van Borneo's Westkust (2);

B.J. Elias, resident van Cheribon (10, 40, 55, 73, 131, 164, 180);

J.B. de Salis, resident van Rembang (12, 76);

E. Hullart (17, 165);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (18, 71, 114, 117, 169);

H.J. Domis, resident van Passaroean (27, 91, 139, 170);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigokultuur (18, 42, 92, 111, 167, 191);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (20, 63, 124);

president van de hoofdcommissie van landbouw (21, 63, 125, 168);

C.J. Riesz, chef van de algemene staf (22, 38, 64, 2x, 151, 183, 184);

M.H. Halewijn, resident van Pekalongan (24);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (33, 79);

P. van de Poel, resident van Tegal (35, 47, 61, 84);

F.H. Smulders, resident van Bantam (37, 55, 94);

A.M.Th. de Salis, waarnemend resident van Soerabaja (39, 79);

J. I. van Sevenhoven (44);

H.G. Nahuys, resident van Soerakarta (46, 72, 126, 190);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (58, 131, 183);

F.J. Timmermans(66);

C.M. Baumhauer, directeur-generaal van financiën (68, 126);

P. le Clercq, resident van Semarang (76);

G. de Serière, assistentresident van Krawang (82, 146);

J.E. de Sturler, secretaris van de residentie Pekalongan (87, 145, 181);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (121, 192);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (123);

P. Merkus (127);

J.C. Goldman (187).

222 http://proxy.handle.net/10648/f3abc144-b7f8-401f-913d-cdd4809771f8 1830 augustus, aan:

P. Merkus, J.I. van Sevenhoven en H.G. Nahuys, commissie tot regeling der Vorstenlanden (1, 18, 45, 46, 60, 91, 100, 123, 124);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (4, 21);

B.J. Elias, resident van Cheribon (4, 5, 18, 23);

P. van de Poel, resident van Tegal (4, 54, 60, 86);

M.H. Halewijn, resident van Pekalongan (4, 87);

P. le Clercq, resident van Semarang (4,59, 100, 120);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (4, 12, 23, 53);

J.B. de Salis, resident van Rembang (4);

A.M.Th.deSalis, resident (waarnemend) van Soerabaja (4, 62, 91);

H.J. Domis, resident van Passaroean (4, 93, 105);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (4, 90, 107, 111);

J. Verschuir, secretaris der residentie Tegal (111);

G. de Seriëre, assistent-resident van Krawang (12, 23, 85, 113);

C.J. Riesz, chef van de algemene staf (13, 16, 17, 49, 50, 51, 57, 58, 73, 111, 122);

F.D. Cochius, commandant van het leger te velde (13, 15, 45, 52, 85, 120, 121);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (20);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur van de indigokultuur (21, 55,61, 88, 99);

J.E. de Sturler, secretaris der residentie Pekalongan (22, 106);

Raad van Indië J.C. Goldman (24, 68, 89, 92, 101, 104, 112, 115, 119);

Raad van Indië I. Bousquet (24, 68);

P. Merkus (47);

F. van Teutem, auditeur militair in de eerste grote militaire afdeling (49);

D. of P. Bronnekam (55);

C. von Winckelmann (56);

A.J.L. Ram (58);

D.J.van den Dungen Gronivius (74);

majoor Henrici (76);

J.F.C.Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (84,102, 121);

F.H. Smulders, resident van Bantam (89);

J. du Puy, waarnemend directeur van 's lands middelen en domeinen (106);

Hoge Regering van Nederlands-Indië (110);

J.C. Baud, directeur van koloniën (116);

P.H. van Lawick van Pabst (123).

223 http://proxy.handle.net/10648/73007968-8252-4ae9-acd2-fd1f9a47020b 1830 september, aan:

J.C. Goldman, Raad van Indië (1, 2, 9, 11, 12);

C.J. Riesz, chef van de algemene staf (1, 3, 14, 26, 27, 31, 36, 37, 38, 43);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (3);

P. le Clercq, resident van Semarang (4, 25);

F.D. Cochius, commandant van het leger te velde (4, 14, 25, 35, 36, 39, 42, 43);

W. Tieman,commandant van Z.M. fregat Rupel (5);

J.F.T. Mayor,goeverneur van Makassar (6);

J.F.C. Wardenburg, commandant der marine in Oost-Indië (7, 37);

B.J. Elias, resident van Cheribon (10);

W.L. Beurlin, commandant der derde grote militaire afdeling (13, 26);

A.M.Th. de Salis, waarnemend resident van Soerabaja(15, 16, 17, 18 2x, 34);

G. de Serière, assistent-resident van Krawang (19, 32);

H.J. Domis, resident van Passaroean (19, 20, 21, 23);

plaatscommandant te Passaroean (24);

M.H. Halewijn, resident van Pekalongan (30);

C.M. Baumhauer, directeur-generaal van financiën (30);

F.J. Timmermans, inspecteur en chef der militaire administratie (31, 35);

J.B. de Salis, resident van Rembang (34);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (37);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigokultuur (40);

P. van de Poel, resident van Tegal (41).

224 http://proxy.handle.net/10648/e93c82cf-d592-4861-8cad-185a9cb7a19c 1830 oktober, aan:

J. du Puy, directeur van 's lands middelen en domeinen (1, 96);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (1, 18, 23, 40, 76);

B.J. Elias, resident van Cheribon (1, 5, 20, 21);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (1, 28);

P. Merkus, J.I. van Sevenhoven en H.G. Nahuys, commissie tot het regelen der Vorstenlanden (2, 4, 41, 55, 86);

F.J. Timmermans, inspecteur der militaire administratie (3, 36, 52, 63, 91);

M.H. Halewijn, resident van Pekalongan (5, 69);

J.E. Sturler, secretaris der residentie Pekalongan (6, 7, 26, 62);

P. van de Poel, resident van Tegal (7, 19, 29, 36, 57);

C.J. Riesz, chef van de aloemene staf (8, 9 2x, 10, 11 2x, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 25, 38, 39, 53, 61, 64, 65, 72, 77, 81 2x, 82, 95, 98);

G. de Serière, assistent-resident, later resident van Krawang (12, 59, 66, 80);

F.D. Cochius, commandant van het leger te velde (17, 18, 34, 44, 70, 73, 78);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (20, 21, 36, 48);

P. le Clercq, resident van Semarang (24, 36);

A.M.Th. de Salis, resident van Soerabaja (25);

H.J. Domis, resident van Passaroean (28, 36, 57, 70, 73, 97);

Raden van Indië (29, 32, 33, 34, 37, 51, 52, 53, 60);

P. Merkus, (31, 93);

F.G. Valck, resident van Kedoe (46, 96);

F.H. Smulders, resident van Bantam (47, 68);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur (49, 75, 99);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (50, 90);

A. Loudon (67);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (79, 92);

residenten op Java, die van de gewezen Vorstenlanden uitgezonderd(83).

225 http://proxy.handle.net/10648/e98fd87c-538a-4fd2-a321-2455de93b0ec 1830 november, aan:

J.C. Goldman, raad van Indië (1, 8, 54, 55, 66);

G. de Serière, assistent-resident van Krawang (2, 77);

natuurtuurkundige commissie (2);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (2, 3, 17, 24, 26, 34);

C.J. Riesz, chef van de algemene staf (3, 5, 7, 12 2x, 18, 19, 20, 27 2x, 28, 42, 43, 52, 53, 64 2x, 65, 72, 73);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (4);

C.M. Baumhauer, directeur-generaal van Financiën (6, 25, 34, 35);

J.B. de Salis, resident van Rembang (8, 14);

F.D. Cochius, commandant van het leger te velde (9, 10, 32, 39, 43, 45);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (11, 25, 40, 58);

A.M.T. de Salis, waarnemend resident van Soerabaja (11, 32, 62, 63);

F.J. Timmermans, inspecteur der militaire administratie (19, 65 2x);

H.J. Domis, resident van Passaroean (20);

P. van de Poel, resident van Tegal (21, 38, 71);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (21, 59);

R. van Goidsnoven (22);

F.H. Smulders, resident van Bantam (23, 77);

A.J.L. Ram, president van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (24, 28);

P. Merkus, J.I. van Sevenhoven en H.G. Nahuys, commissie tot regeling der Vorstenlanden (34, 36);

M.H. Halewijn, resident van Peka longan (36, 60, 61);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur (37, 39, 52, 63, 70, 74);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat (38);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (41, 49);

B.J. Elias, resident van Cheribon (44, 71);

I. Bousquet(55);

J. van der Vinne, hoofdbaljuw van Batavia (60, 77);

M. Francis, assistent-resident van Benkoelen (66);

C.L. Hartman, resident ter Z.O. kust van Borneo (67);

majoor Henrici (67);

D.J. van den Dungen Gronovius, resident ter Westkust van Borneo (68;

C.F.E. Praetorius, resident van Palembang (69);

Sir Edward Barnes, goeverneur van Ceylon (75).

226 http://proxy.handle.net/10648/cc936bf2-de07-4bc9-a243-4bcb44dc3485 1830 december, aan

F.D. Cochius, commandant van het leger te velde (1, 6, 21, 49);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur (1, 3, 23, 50, 56);

P. van de Poel, resident van Tegal (2, 11, 33, 34 2x, 47, 60);

B.J. Elias, resident van Cheribon (5, 10 2x, 11, 29, 35, 47, 51, 52);

A.J.L. Ram, president der factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (6, 36);

P. Merkus, Raad van Indië (7);

F.H. Smulders, resident van Bantam (8, 26, 34, 47);

C.J. Riesz, chef van de algemene staf (8, 15, 22 2x, 27, 28, 31, 39, 40, 41, 53, 55, 57);

C.M. Baumhauer, directeur-generaal van Financiën (9, 24, 25, 28);

P. le Clercq, resident van Semarang (9, 17, 34, 47);

W. Schenk, commandant van de eerste grote militaire afdeling (10);

G. de Serière, assistent-resident van Krawang (11, 26, 29);

resident ter (Zuid-Oost) kust van Borneo (12);

C.F.E. Praetorius, resident van Palembang (13, 20);

D.H. Kolff jr., adjudant-majoor bij het korps mariniers (16);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (16, 19);

residenten en op zichzelf staande assistent-residenten op Java, uitgezonderd Djokjakarta en Soerakarta (18, 61);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van Financiën (19, 42);

J.B. de Salis, resident van Rembang (20, 47);

R. van Goidsnoven (21);

J. van der Vinne, hoofdbaljuw van Batavia (27, 39);

administratieve commissie van de constructiewinkel te Soerabaja (32);

A.M.T. de Salis, waarnemend resident van Soerabaja (34, 47);

J.F. de Bruin Prince, resident van Bezoekieen Banjoewangie (34, 36, 47, 58);

Raden van Indië (37, 44, 47, 54, 60);

H.M. Le Roux, assistent-resident te Semarang (41);

F.G. Valck, resident van Kedoe (43, 45);

M.H. Halewijn, resident van Pekalongan (47);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (47);

H.J. Domis, resident van Passaroean (47);

D. of P. Bronnekam (53);

J.C. Reynst, directeur van 's lands producten en civiele magazijnen (56, 57);

P.H. de Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (60).

227 http://proxy.handle.net/10648/401de4ec-cc7a-4e41-9c5e-5f0c71351c2d 1831 januari, aan:

G. de Serière, assistent-resident van Krawang (1, 3, 49, 50, 66);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (1, 48);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van Financiën (1, 5, 31, 108);

vice-president van de hoofdcommissie van landbouw (2, 5, 29, 30, 63, 65);

C.J. Riesz, chef van de Algemene Staf (2, 39, 47, 49, 54, 57, 60, 61, 62, 107, 110, 119, 120);

J.C. Reynst, directeur van 's lands producten en civiele magazijnen (3, 41, 47, 59, 113);

J. van der Vinne, hoofdbaljuw van Batavia (4, 32, 53, 61, 109);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur (4, 41, 110, 113, 115);

C.P.J. Elout, resident van Riouw (6);

C.P.J. Elout, resident van Padang (25);

D.H. Kolff jr. (26, 28);

B.J. Elias, resident van Cheribon (31, 37, 43);

F.D. Cochius, commandant van het leger te velde (33, 35, 38, 57, 64, 66);

P. van de Poel, resident van Tegal (34);

H.I. de Wit (35);

P. Merkus (36, 62);

C. von Winckelmann, inspecteur-generaal der koffiecultuur (42);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (44, 114, 120);

M.H. Halewijn, resident van Pekalongan (46, 111);

J.I. van Sevenhoven, commissaris aan de hoven van Djokjakarta en Soerakarta (51, 112, 117);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (53);

F.J. Timmermans, inspecteur en chef der militaire administratie (55, 56);

A.J.L. Ram, presidentvan de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (59);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (60, 63, 111);

Algemene Rekenkamer (65);

J.C. Baud (?) (67);

A.M.T. de Salis, waarnemend resident van Soerabaja (107);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (109);

Thomson te Pekalongan (116);

J. Gisser (119);

Raden van Indië (121);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (123).

228 http://proxy.handle.net/10648/437e552b-1bc3-4c22-b898-6c6499326919 1831 februari, aan:

J.F.C. Gericke (1);

C.J. Riesz, chef van de Algemene Staf (3, 6, 19, 35, 37, 48, 63, 64);

D. Tjerksz. Everaars (5);

natuurkundige commissie (5, 29, 59);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (7, 37, 48, 55, 64);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (7, 53);

H. du Buy, resident van Banka (8);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (9, 30, 58);

F.D. Cochius, commandant van het leger te velde (9, 13, 34 2x);

J.C. Goldman, Raad van Indië (10, 42, 45);

Sir Edward William Campbell Rich Owen, opperbevelhebber van de vloot van Groot-Brittannië in India (17);

H. Cornets de Groot, resident van Riouw (18);

Raden van Indië (19, 36);

I. Bousquet (21);

P. Merkus (21, 62);

J.C. Reynst, lid der hoofdcommissie van landbouw (22, 62);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (22, 30);

F.G. Valck (25);

J.F.W. van Nes, waarnemend resident van Soerakarta (25);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (26, 41, 42);

F.H. Smulders, resident van Bantam (30, 44, 63);

B.J. Elias, resident van Cheribon (30, 40, 57, 64);

P. van de Poel, resident van Tegal (30, 58);

M.H. Halewijn, resident van Pekalongan (30, 56, 57);

P. le Clercq, resident van Semarang (30, 38);

J.B. de Salis, resident van Rembang (30);

A.M.Th. de Salis, waarnemend resident van Soerabaja (30, 46, 54, 59, 60, 61);

H.J. Domis, resident van Passaroean (30);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (32, 40);

G.E. Teisseire provisioneel inspecteur der indigocultuur (33, 39, 56);

R. van Goidsnoven (35);

W. Tieman, commandant van Z.M. fregat Rupel (37);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van Financiën (43, 49);

residenten op Java (47);

D.H. Kolff jr. (49).

229 http://proxy.handle.net/10648/830d91fd-9cdf-4e51-9867-050b410993dc 1831 maart, aan:

C.J. Riesz, chef van de Algemene Staf (1, 2, 15, 19, 170 2x, 172, 179, 181, 191, 211, 215, 216, 219);

A.H. Smissaert (1);

G. de Serière, assistent-resident van Krawang (3, 16, 195);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur (7, 18, 171, 189, 190, 191);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident van de Preanger regentschappen (8, 20, 168, 188, 211);

M.H. Halewijn, resident van Pekalongan (11, 18, 20, 195, 208);

C. von Winckelmann, oud-inspecteur der koffiecultuur (12);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (13, 14, 161, 162, 179, 181, 192, 197, 220);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van Financiën (14, 24, 212);

G.J. Peitsch, chef van de geneeskundige dienst (16);

F.H. Smulders, resident van Bantam (20, 23, 206, 215 2x);

B.J. Elias, resident van Cheribon (20, 171, 190, 207, 221);

P. van de Poel, resident van Tegal (20);

P. le Clercq, resident van Semarang(20, 180, 192, 203, 208);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (20, 218);

J.B. de Salis, resident van Rembang (20, 209);

A.M.Th. de Salis, resident van Soerabaja (20, 182, 207, 210);

H.J. Domis, resident van Passaroean (20, 205,210, 219);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (20);

F.G. Valck, resident van Kedoe (20);

Raden van Indië (24, 214, 223);

F.J. Timmermans, inspecteur en chef der militaire administratie (169);

J.I. van Sevenhoven, commissaris aan de hoven van Soerakarta en Djokjakarta (175, 198, 200);

marine-departement (179);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (180, 212, 213 2x, 216);

luitenant der marine Bastiaanse (183);

president van de hoofdcommissie van landbouw (183);

J. van der Vinne, hoofdbaljuw van Batavia (196, 203);

A.A. Ellinghuysen, goeverneur van de Molukse eilanden (198);

F.D. Cochius, commandant van het leger te velde (199);

F.G. Valck, benoemd resident van Djokjakarta (200, 217);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (201);

J.C. Goldman, Raad van Indië (202, 217);

P. Merkus, Raad van Indië (202);

D.H. Kolff jr. (204, 214).

230 http://proxy.handle.net/10648/b3bc915b-3d5b-4933-8066-c7e6ae40c6af 1831 april, aan:

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (1, 109, 113);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (2, 27, 93, 116, 117);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur (3, 5, 6, 29, 114, 132, 142);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (3, 13, 45, 47, 141);

B.J. Elias, resident van Cheribon (3, 4, 105);

P. van de Poel, resident van Tegal (3, 16, 104, 130);

P. le Clercq, resident van Semarang (3, 33, 91, 147);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (7, 20, 22, 48, 83, 97, 147);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (7, 25, 51, 101, 117, 119 2x, 122, 123, 132);

C.J. Riesz, chef van de Staf (8, 10, 11, 21 2x, 29, 37 2x, 39, 44, 51, 82, 83, 102, 118, 136, 145);

D. H. Kolff jr. (9, 97);

J.I. van Sevenhoven, commissaris aan de beide hoven van Djokjakarta en Soerakarta (11, 90);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (12, 24, 121, 129);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (23, 28, 122);

A.F. Winter, president der Algemene Rekenkamer (24);

P. Merkus, Raad van Indië (30);

F.H. Smulders, resident van Bantam (30, 42, 95, 125, 148);

M.H. Halewijn, resident van Pekalongan (30, 86, 120, 130);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (35);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van Financiën (41, 103, 153);

G.J. Peitsch, chef van de geneeskundigedienst (44);

J. van der Vinne, hoofdbaljuw van Batavia( 47, 77, 86, 149);

J.H. van den Bosch, assistent-resident van Buitenzorg (47, 79);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (49);

Z. Schrooyesteyn, haven- en equipagemeester te Soerabaja (50);

J.G. de Sturler (81);

G. de Serière, resident van Krawang (37, 82, 125);

H. Thomson (85);

J.C. Heineken (85);

J.B. de Salis, resident van Rembang (88);

F.D. Cochius, commandant van het leger te velde (89, 133);

weeskamer te Semarang (95);

factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (103, 123);

Sir Edward William Campbell Rich Owen, opperbevelhebber van de vloot van Groot Brittannië in India (154);

H. Cornets de Groot, resident van Riouw (155);

Russel, gezaghebber van het amerikaanse schip Fabius (106).

231 http://proxy.handle.net/10648/e653912c-53c9-422a-b0ed-b8072b361ff4 1831 mei, aan:

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur(1, 5, 13, 18, 44, 119);

P. van de Poel, resident van Tegal (2, 14, 17, 112);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (2, 124);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (4);

Raden van Indië (7, 27, 33, 62, 64);

C.J. Riesz, chef van de Algemene Staf (7, 8, 12, 16, 21, 29, 55, 67, 76, 82, 84, 85, 86, 102, 109, 116, 121, 127, 129);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (9, 41, 65, 79, 90, 99, 100, 114, 118, 126, 129);

F.H. Smulders, resident van Bantam ( 9, 18, 30, 54, 89, 128);

F.D. Cochius, commandant van het leger te velde (10, 47, 57, 58, 97, 110);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (12, 53, 94, 103, 108);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (14, 77, 78, 87 2x, 108, 110, 111, 122, 123);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (14);

J.C. Reynst, directeur-generaal van Financiën (15, 66, 95, 103, 126);

resident van Tjandjoer (17, 42);

J.C. Goldman, Raad van Indië (19, 23, 27, 56, 78, 114, 136);

H. MacGillavry, resident van Sumatra's Westkust (22, 48);

J.B. de Salis, resident van Rembang (24, 94);

G.C. Hageman, president van het Hooggerechtshof (28);

J. Rambaldo, commanderend officier van Z.M. brik Orestes (32);

P. le Cercq, resident van Semarang (42, 91, 96, 121);

P. Merkus, Raad van Indië (43);

B.J. Elias, resident van Cheribon (43, 45, 46, 69, 113);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (47);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (61, 80, 101, 127);

M.H. Halewijn, resident van Kedoe (70, 97, 107, 120);

J.L. van der Smissen, commandant van de Bantamse expeditie (71);

G. de Serière, assistent-resident van Krawang (77, 105);

A.M.Th. de Salis, Raad van Indië (88);

J. van der Vinne, hoofdbaljuw van Batavia (98);

factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (104);

P.F. Clignett (106);

J P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (106).

232 http://proxy.handle.net/10648/3f30ea27-ed7d-48cd-b1b1-d998251c641a 1831 juni, aan:

C.J. Riesz, chef van de Algemene Staf (1, 33 2x, 74, 84, 92);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (1);

J.B. de Salis, resident van Rembang (2, 11);

Raden van Indië (2, 4, 72, 73);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (5, 11, 34);

J.I. van Sevenhoven, commissaris aan de Javaanse hoven (41);

P. van de Poel, resident van Tegal (6, 10);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (7);

C.F.E. Praetorius, resident van Palembang (7, 92);

J.C. Reynst, president der hoofd commissie van landbouw (8);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur (9, 26, 67, 76, 88);

P. le Clercq, resident van Semarang (10, 87);

M.H. Halewijn, resident van Kedoe (18);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van Financiën (19, 77, 84, 91);

G. de Serière, assistent-resident van Krawang (19, 30, 95);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (20, 22, 25, 71, 75, 77, 78, 86, 88, 93, 96);

resident van Tjandjoer (21);

J.F.C. Wardenburg, commandant der zeemacht in Oost-Indié (21, 23, 27, 52);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (22, 85);

J.P. C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (27);

D.H. Kolff jr. (29, 80, 90);

B.J. Elias, resident van Cheribon (53, 59, 60, 94);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (54, 96);

O.C. Holmberg Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (64);

F.H. Smulders, resident van Bantam (79, 80);

G.J. Peitsch, chef van de geneeskundige dienst (82);

J.C. Goldman, Raad van Indië (83);

J. van der Vinne, hoofdbaljuw van Batavia (90, 95);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (97);

J.J.L. Jacobson (78);

president van het hoofdbestuur van het Nederlandsch Oost indische Bijbelgenootschap te Batavia (98).

233 http://proxy.handle.net/10648/e9b9ea90-c717-40ca-ad5d-57fcb697a7f5 1831 juli, aan:

C.J. Riesz, chef van de Algemene Staf (1 2x, 2, 4, 7, 8, 21 2x, 22, 37, 38, 39, 42 2x, 90, 93, 96, 115, 138, 139, 140, 154);

J.C. Reynst directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (3, 20, 36, 51, 88, 92, 112, 114, 129, 134);

J.C. Reynst, directeur-generaal van Financiën (5, 9, 10, 19 2x, 20, 47);

hoofdcommissie van landbouw (6);

Raden van Indië (15, 79, 95, 102, 123, 135, 156);

J.F.C. Wardenburg, commandant der zeemacht in Oost-Indië (18, 28, 58, 91, 11 7);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (22, 65, 82, 118, 127);

H. Thomson (26);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (27, 58);

J.J.L. Jacobson (29);

J. van der Vinne, hoofdbaljuw van Batavia (29, 128, 130);

resident van Tjandjoer (30, 33);

M.H. Halewijn, resident van Kedoe (33, 53, 98);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (33);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur (41, 86);

P. van de Poel, resident van Tegal (43, 58);

H.A. Henrici (48, 101);

D.J. van den Dungen Gronovius, resident ter Westkust van Borneo (50, 100);

F.D. Cochius, commandant van het leger te velde (55);

B.J. Elias, resident van Cheribon (59, 155);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (62, 133);

J.W.F. van Nes, resident van Passaroean (63);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (63, 113, 117);

J.I. van Sevenhoven, commissaris voor de hoven van Djokjakarta en Soerakarta (91);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands civiele gebouwen (94);

G. de Serière, assistent-resident van Krawang (94);

J. Stijman, commandant der troepen in de tweede grote militaire afdeling (97, 124, 125);

I. Bousquet (98, 141);

J.C. Goldman, Raad van Indië (99);

P. le Clercq, resident van Semarang (119).

234 http://proxy.handle.net/10648/64101d82-7d7a-4aa5-b2ad-65e7ce391403 1831 augustus, aan:

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van Financiën (1, 2, 32, 35, 36, 62, 64, 68, 81, 119, 142, 168, 170, 172);

C.J. Riesz, chef van de Algemene Staf (2, 4, 21, 22 2x, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 49, 50 3x, 53, 55, 56, 60, 61, 62, 65, 68, 71 2x, 79, 80, 91, 92, 93, 118, 125, 134 4x, 159, 160, 163, 164);

G. E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur (3, 94, 96, 158);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (4);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (5, 67, 94, 96, 128, 148);

B.J. Elias, resident van Cheribon (5, 13, 65, 69, 73, 126, 128);

F.G. Valck, resident van Djokjakarta (6, 31);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (7, 9, 37, 69, 70, 74, 80, 133, 140);

P. van de Poel, resident van Tegal (16, 141, 147);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (19, 44, 80, 89, 90, 95, 126);

J. Stijman, commandant der troepen in de tweede grote militaire afdeling (30, 120);

L. Launy, resident van Madioen (31, 40);

J.W.H. Smissaert, resident van Bagelen (31);

H. McGillavry, resident van Soerakarta (31);

P. le Clercq, resident van Semarang (33, 42);

G. de Serière, assistent-resident van Krawang (36, 52, 146, 169);

J.C. Heineken (38);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (39, 57, 141);

C. von Winckelmann, oud-inspecteur-generaal der koffiecultuur (39, 73);

D. Donker, resident van Kediri (40);

A.J.L. Ram, president van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (43, 47, 84, 113, 122, 127);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (46, 49, 52, 66 2x);

F.H. Smulders, resident van Bantam (46, 53);

P. de Perez (54, 170);

J.E. Sturler, resident van Banjoemas (54);

J.B. de Salis, resident van Rembang (59, 76, 129);

J. van der Vinne, hoofdbaljuw van Batavia (64, 72, 83, 130, 144);

F.J. Timmermans, inspecteur en chef der militaire administratie (70, 121);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (80, 131, 163);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (81, 120);

Raden van Indië (85, 150, 160, 165, 171);

C. van der Wijck?, directeur der fortificatiën (87);

P. Merkus, Raad van Indië (97);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (119, 158);

J.H. Spiering, procureur-generaal bij het Hooggerechtshof te Batavia (125);

Engel en Beynen te Tanjong Poera (136);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (142);

residenten op Java (?) (145);

Ten Brink, Reynst en Gijsing (147);

waarnemend resident van Tegal (148);

J.C. Goldman, Raad van Indië (149);

J. van der Vinne, hoofdbaljuw van Batavia (157);

Hoge Regering van Nederlands-Indië (173).

235 http://proxy.handle.net/10648/6bb453f7-b2f3-4f7f-af9b-2dc2820fc046 1831 september, aan:

A.J.L. Ram, president van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (1, 9);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (2, 16);

W. Schenk, commandant van het garnizoen te Batavia (4, 36);

J.C. Reynst, waarnemend generaal van Financiën (5, 28);

ongeadresseerd en niet-geidentificeerd (6);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (7, 38);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (7, 9, 24, 44);

C.J. Riesz, chef van de Algemene Staf (8, 11, 22, 23, 31, 37);

D. Lutkens, commanderende Z.M. schoener Circe (10);

B.J. Elias, resident van Cheribon (12, 19, 46);

weeskamer te Semarang (13);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (13);

waarnemend resident van Tegal (13, 48);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (14);

J. van der Vinne, hoofdbaljuw van Batavia (15, 21, 31);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (16, 42);

Raden van Indië (17, 42);

P. van de Poel, resident van Tegal (19, 49);

J.C. Goldman, (20, 40);

J. Stijman, commandant der troepen in de tweede grote militaire afdeling (22);

J.B. de Salis resident van Rembang (25);

G. Buyskes, lid van het hoofdbestuur van het Nederlandsch Oost-Indisch Bijbelgenootschap te Batavia (29);

D. Lenting, lid van het hoofdbestuur van het Nederlandsch Oost-Indisch Bijbelgenootschap te Batavia (29);

hoofdbestuur van het Nederlandsch Oost-Indisch Bijbelgenootschap te Batavia (33);

residenten en op zichzelf staande assistent-residenten op Java (31);

A.F. Winter, kolonel der Bataviaansche schutterij (34);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (41);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (44);

G. de Serière, resident van Krawang (46);

J. Fraser (46).

236 http://proxy.handle.net/10648/b2257cdc-a469-4f9d-bdea-cba637340b86 1831 oktober, aan:

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (1, 120);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (4, 12, 16, 81, 89);

F. H. Smulders, resident van Bantam (4, 76);

P. de Perez (6, 103);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van Financiën (7, 14, 19, 57, 58, 81, 88);

factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (8);

J. Stijman, commandant der troepen in de tweede grote militaire afdeling (9, 53, 63);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (10, 59, 110);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur (11, 86, 119);

J. van der Vinne, hoofdbaljuw van Batavia (13, 19);

P. van de Poel, resident van Tegal (14, 57, 61, 118, 123);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (15, 54, 69, 78);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (17);

C. van der Wijck(?), directeur der fortificatiën (17);

C.J. Riesz, chef van de Algemene Staf (18, 20, 41, 45, 49, 51, 65, 70, 87, 98, 104);

Raden van Indië (21, 55, 93, 101);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana(37, 109);

B.J. Elias, resident van Cheribon (37, 38, 64, 118, 122);

M.H. Halewijn, resident van Kedoe (39);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (40, 118);

ongeadresseerden, niet geidentificeerd (41);

Algemene Rekenkamer (46);

F.J. Timmermans, inspecteur en chef der militaire administratie (47);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (60, 62, 73, 86, 102, 120);

L. Launy, resident van Madioen (65);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (66, 79);

waarnemend resident van Tegal (69, 80);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (77);

J.F.W. van Nes, resident van Djokjakarta (80);

G. de Serière, resident van Krawang (85);

G. Buyskes en D. Lenting, leden van het hoofdbestuur van het Nederlandsch-Oost-Indisch Bijbelgenootschap te Batavia (85);

W. Schenk, commandant van het garnizoen te Batavia (97);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (120).

237 http://proxy.handle.net/10648/33148059-bb99-46f2-806a-e558d4abee45 1831 november, aan:

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (1, 79);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (1, 2, 6, 18, 25, 28, 30, 37, 46);

B.J. Elias, resident van Cheribon (2, 56);

P. van de Poel, resident van Tegal (3, 34, 52, 55);

J. van der Vinne, hoofdbaljuw van Batavia (3);

J.B. de Salis, resident van Rembang (3);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van Financiën (4, 26, 27, 69, 74, 77, 82);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (5, 13, 26, 37, 57);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur (5, 33, 51);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (6, 33);

C. von Winckelmann, oud-inspecteur-generaal der koffiecultuur (9);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (9, 54);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (9, 38, 49,69);

C.F.E. Praetorius, resident van Palembang (11);

G.G. Clifford, minister voor de Waterstaat, de Nationale Nijverheid en de Koloniën (11, 15);

militair departement(12, 18, 19, 65);

G. de Serière, resident van Krawang, (13, 19, 24, 41, 57);

Raden van Indië (13, 23, 29, 45, 74);

F.D. Cochius, commandant van het observatiecorps (17, 21);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (17, 50, 53);

F.G. Valck, resident van Djokjakarta (19, 48);

B. Sollewijn, militair commandant te Djokjakarta (21);

P. le Clercq, resident van Semarang (22, 32, 67, 73, 78);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (23, 28, 63, 66, 75, 79, 81);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (24);

F.H. Smulders, resident van Bantam (24, 76);

L. Launy, resident van Madioen (25);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (27, 31, 47);

hoofdcommissie van landbouw (28);

J.C. Goldman, Raad van Indië (29, 49);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (28, 73);

M.H. Halewijn, resident van Kedoe (38, 45, 77);

G. Buyskes en D. Lenting, leden van het hoofdbestuur van het Nederlandsch Oost Indische Bijbelgenootschap te Batavia (43);

S. Le Marchand, adjunct-inspecteur der indigocultuur (47);

D.H. Kolff (53);

waarnemend resident van Tegal (61).

238 http://proxy.handle.net/10648/d0bf6cd1-118d-4b6c-8ebe-8f54fb547ed4 1831 december, aan:

B.J. Elias, resident van Cheribon (1, 5);

M.H. Halewijn, resident van Kedoe (1);

P. van de Poel, resident van Tegal (1);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (1, 45, 85);

P. le Clercq, resident van Semarang (1, 13);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (1, 51);

J.B. de Salis, resident van Rembang (1, 4, 71);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (1, 23, 31, 41);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (1, 5, 44);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (1);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident van de Preanger regentschappen (5, 11, 43, 56, 57, 68);

D. Lutkens, commandant van Z.M. schip Circe (6);

D.H. Kolff jr. (6, 76);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (7, 15, 20, 24, 27, 28, 29, 33, 39, 52, 54, 58, 60 2x, 77, 81, 84);

hoofdcommissie van landbouw (8);

G. de Serière, resident van Krawang (10, 30, 87);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (13, 19, 64);

F.D. Cochius, commandant van het observatiecorps (14, 63);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van Financiën (16, 39, 59, 70);

Raden van Indië (17, 21, 66, 67, 78);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (21);

J.C. Goldman, Raad van Indië (25, 38, 73, 83);

militair departement (26, 41);

C. J. Riesz, chef van de Algemene Staf (27, 42);

J.I. van Sevenhoven, directeur der cultures (32, 72, 84);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (40, 86);

Hoge Regering van Nederlands-Indië (46);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (73);

P. de Perez (77);

factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (81);

R. Scott (82).

239 http://proxy.handle.net/10648/c979bb54-29bc-489f-ac20-a8ae00d47584 1832 januari, aan:

H.F. Demmeni, directeur van de constructiewinkel te Soerabaja (1, 31);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (1, 87, 98, 108);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (2, 6, 7, 24, 30, 37, 46, 68, 70, 86, 98, 103, 104, 111, 117, 127, 130, 148, 149);

Raden van Indië (3, 4, 124);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van Financiën (4, 34, 43, 69, 71, 77, 91, 102, 116, 145);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (6, 17, 38, 39, 45, 92, 129, 145, 147);

Hoge Regering van Nederlands-Indië (15);

P. le Clercq, resident van Semarang (18, 64, 106);

J.I. van Sevenhoven, directeur der cultures (18, 42, 47, 58);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (20, 44);

Wattendorff, Hipp en Zimmermann, kooplieden te Batavia (21, 43);

J.C. Goldman, Raad van Indië (22, 123, 128);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (25);

Ten Brink, Reynst en Gijsing (27, 43);

F.D. Cochius, commandant van het observatiecorps (28, 151);

P. Merkus, Raad van Indië (28, 68, 77, 94, 95, 109, 121, 142);

G.E. Teisseire inspecteur der indigocultuur (32);

resident van Krawang (35, 74 2x, 106, 147);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (40);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (44, 66, 113, 152);

factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (45);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (65, 105 114 2x);

J.J.L. Jacobson (72);

C.J. Riesz, chef van de Algemene Staf (78, 146);

residenten in Nederlands-Indië (85);

Johs Lohman Jz. (86);

G.J. Peitsch, chef van de geneeskundige dienst (93);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (101);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (117);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (141);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (152).

240 http://proxy.handle.net/10648/8a8e4c46-7d9f-462c-bdb1-244b59997ea0 1832 februari, aan:

F.D. Cochius, commandant van het observatiecorps (1);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (1, 6, 11, 13, 14, 16, 25, 68, 72);

P. le Clercq, resident van Semarang (3, 26, 32, 71);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (3, 6, 12, 43, 64);

C. Heije, havenmeester te Batavia (4);

J.I. van Sevenhoven, directeur der cultures (5, 14, 45, 51, 58, 64, 73, 94);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (7, 105);

J. van der Vinne, resident van Batavia (8);

Algemene Rekenkamer (9, 31, 48);

J.du Puy, directeur van 's lands middelen en domeinen (10, 31, 42);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (12, 57);

B.J.A.W. Brilman, secretaris der residentie Soerabaja (15);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van Financiën (16, 25, 49);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (26, 32, 60, 69);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (26, 28);

B.J. Elias, resident van Cheribon (26, 28, 32);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (26,32);

P. van de Poel, resident van Tegal (26, 28, 32, 59);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (26, 32);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (26, 45, 67);

J.B. de Salis, resident van Rembang (26);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (26, 32, 49);

F.H. Smulders, resident van Bantam (32, 106);

P. Merkus, Raad van Indië (39, 61 );

W.H. McGillavry, resident van Soerakarta (44);

F.G. Valck, resident van Djokjakarta (44);

Raden van Indië (46, 100, 109);

hoofdbestuur van het Javaasch medewerkend zendelinggenootschap te Batavia (56);

C.J. Riesz (59, 68);

D.H. Kolff jr. (65, 108);

Hoge Regering van Nederlands-Indië (84);

J.C. Goldman, Raad van Indië (91, 99);

militair departement (92);

strandresidenten op Java (95);

H. Thomson (99);

R. van Goidsnoven (99);

J.C. Heineken, (99);

G. de Serière, resident van Krawang (112).

241 http://proxy.handle.net/10648/f34ceb3f-e858-408d-b8e9-71adf9e2a438 1832 maart, aan:

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (1, 29, 85);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (1, 6, 9 2x, 10, 12, 62, 77, 78, 82, 95);

B.J. Elias, resident van Cheribon (4, 7, 31, 34, 37, 96);

P. van de Poel, resident van Tegal (4, 82);

P. de Perez (5, 91);

J.I. van Sevenhoven, directeur der cultures (5, 13, 17, 33, 36, 39, 57, 58, 59, 64, 75 2x, 80, 86);

H.F. Demmeni, directeur van de constructiewinkel (6);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (6, 27, 28, 60, 65, 66, 74);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (7, 11);

Raden van Indië (8, 14, 40, 64, 88);

F.H. Smulders, resident van Bantam (9, 59, 97);

J. van der Vinne, resident van Batavia (10, 63, 66);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (11, 17, 18);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (12, 39, 61, 85, 94);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (12, 20, 21, 35, 93);

J.B. de Salis, resident van Rembang (13, 93);

D.H. Kolff jr. (13, 18, 35, 36, 40, 58, 78);

Hoge Regering van Nederlands-Indië (15);

J.C. Goldman, Raad van Indië (15, 16, 20, 68, 79, 81);

C. von Winckelmann, oud-inspecteur-generaal der koffiecultuur (17);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van financiën (20, 65, 67, 70, 77 2x, 80, 81, 87);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (21, 38, 72);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (21);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (21);

P. le Clercq, resident van Semarang (22);

L. Launy, resident van Madioen (22);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (24);

J. du Puy, directeur van 's lands middelen en domeinen (27);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (60);

C.J. Riesz (62);

G. de Serière, resident van Krawang (69, 84);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (86);

H.O. Feith, mede-hoofddirecteur van het Instituut voor Doofstommen te Groningen (92).

242 http://proxy.handle.net/10648/3ddd42e7-db2c-46bd-a0b8-5112e7f6b268 1832 april, aan:

J.C. Goldman, Raad van Indië (1, 21, 49);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (2, 41);

B.J. Elias, resident van Cheribon (4, 6, 27, 39);

J.I. van Sevenhoven, directeur over de cultures (4, 8, 54 2x, 55, 56, 58, 62, 71 2x, 73);

G. de Serière, resident van Krawang (5, 38);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (7, 17, 31, 45, 51,52, 61 2x);

D.H. Kolff jr. (7, 18, 26, 27, 35, 38, 39, 53, 69, 72 2x);

J.C. Reynst waarnemend directeur-generaal van Financiën (8, 10, 18, 20, 22, 24, 31, 37, 70, 75);

J.B. de Salis, resident van Rembang (8);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (9, 39, 40, 42, 62);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (11, 66, 74);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris van de overgenomen Vorstenlanden (19, 50, 62, 63);

H.F. Demmeni, directeur van de constructiewinkel (20, 67);

J.P.C. Ruloffs, hoofd der administratie van de marine (22, 25, 37);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (23, 34, 64);

P. de Perez (25, 57);

J. van der Vinne, resident van Batavia (26, 28, 36, 46);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (31);

J.M. van Beusechem, waarnemend president van de Raad van Justitie te Batavia (33);

P. le Clercq, resident van Semarang (36, 50, 52);

P. van de Poel, resident van Tegal (39, 56);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (40);

F.D. Cochius, commandant van het observatiecorps (45);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (47, 48);

F.H. Smulders, resident van Bantam (47);

F.G. Valck, resident van Djokjakarta (51);

H. McGillavry, resident van Soerakarta (51);

M.H. Halewijn, resident van Kedoe (51, 55, 68);

A.J.L. Ram, president van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (54);

J. Shillaber (70);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (73);

P. H. van Lawick van Pabst, gewezen resident van Semarang(74).

243 http://proxy.handle.net/10648/79d6d861-a45b-4edd-8874-2400de58a698 1832 mei, aan:

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (1, 35, 48, 49, 60, 61, 122, 130, 147, 157, 172);

Raden van Indië (1, 75, 132, 133, 140, 151, 162, 173);

J.I. van Sevenhoven, directeur der cultures (17, 70);

C.P.J. Elout, resident en militair commandant ter Westkust van Sumatra (17);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (19, 29, 30, 58, 120, 121 2x, 171);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (20, 63);

H.J. Meynderts, lid van de hoofdcommissie van Weldadigheid in Nederlands Indië (21);

P. le Clercq, resident van Semarang (23, 52, 59, 149);

A.J.L. Ram, president van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (24, 47, 54, 69);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (25, 54, 59, 149, 167);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (27, 53, 129, 131, 148 2x, 149, 157, 162, 171, 172);

D.H. Kolff jr. (28, 34, 48, 51, 71, 73, 155, 157);

J. van der Vinne, resident van Batavia (30, 39, 48, 50, 57, 74, 135, 155 2x, 156, 159, 161, 170);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van financiën (31, 32, 68);

J.C. Goldman, Raad van Indië (33 2x, 44, 55);

C.L. Hartman, resident ter Zuid-en Oostkust van Borneo (35);

A.V. Michiels (37, 64, 65, 123);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (41, 57, 66, 122, 127, 136);

B.J. Elias, resident van Cheribon (43, 127);

M.H. Halewijn, resident van Kedoe (59, 62, 149);

P. Merkus, Raad van Indië(56);

H. MacGillavry, resident van Soerakarta (60, 149);

G. de Serière, resident van Krawang (66, 123, 158);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (69, 137);

marine departement (72);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (74, 153);

C.F.E. Praetorius, resident van Palembang (118);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (120);

W. Fits Paine (122);

J.F.T. Mayor, goeverneur van Makassar (131);

J.H. Tobias, ommegaand rechter in de Westerafdeling (135, 137, 159);

F.G. Valck, resident van Djokjakarta (59, 149);

P. Merkus en H.J. Meynderts, corresponderende commissarissen voor de hoofddirectie van het instituut voor Doofstommen te Groningen in Batavia (150);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (152);

J.H. van den Bosch, assistent-resident te Buitenzorg (159);

C.J. Riesz (160);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (169);

J.W.H. Smissaert, resident van Bagelen (177).

244 http://proxy.handle.net/10648/82d1147a-4717-4629-8e51-9e6c5722e233 1832 juni, aan:

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (1, 18, 19, 20, 24, 45, 46, 55, 96);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (2, 4, 25, 27, 40, 44, 47, 52, 53, 60, 67 2x, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 94, 95, 96, 105);

J. van der Vinne, resident van Batavia (3, 26, 30, 66, 70, 84);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van financiën (3, 36, 68, 73, 75);

J.I. van Sevenhoven, directeur der cultures (4, 41, 42, 52, 58, 59, 83, 84);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (21, 43);

C. van der Wijck, directeur der fortificatiën (22);

M.H. Halewijn, resident van Kedoe (54);

B.J. Elias, resident van Cheribon (1, 78);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (26, 72, 85);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (31);

subcommissiën van Weldadigheid in Nederlands Indië (32);

J.C. Goldman, Raad van Indië (34, 75, 77, 102, 103);

G. de Serière, resident van Krawang (33, 34, 43, 85);

P. Merkus, Raad van Indië (34);

C.P.J. Elout, resident en militair commandant van Sumatra's Westkust (36, 45, 55);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas(40, 79);

D.H. Kolff jr. (42);

J.D. Velsberg (44);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (47, 55, 88);

A.V. Michiels (48);

commissarissen-correspondenten voor de kweekschool (voor de zeevaart?) te Amsterdam, gevestigd te Batavia (54);

A.J.L. Ram, president van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (57, 65, 70, 97);

R.van Goidsnoven (58);

J. Fraser (62);

F.H. Smulders, resident van Bantam (62, 86);

F.W.F.T. van Pallandt van Keppel, minister van Staat belast met de generale directie van de zaken der Hervormde Kerk (63);

kerkeraad der Hervormde gemeente te Batavia (63);

Gevers en Van Braam, kooplieden te Batavia (64);

Douglas Mackenzie & Compagnie, kooplieden te Batavia (68);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (71);

H.V.D. Bogaard (71);

James Townsand Donovan (72);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (77, 81);

James Milae(?) en W.M. Blankenhagen (78);

Raden van Indië (83, 90, 99, 104, 106);

F.G. Valck, resident van Djokjakarta (95);

245 http://proxy.handle.net/10648/e3f80857-1a2c-4168-92d8-de392479a5e1 1832 juli, aan:

G. Lowry Cole, goeverneur van de Kaap de Goede Hoop (1);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (2, 5, 12, 22, 27);

J.F.C. Wardenburg, commandant der zeemacht in Oost-Indië (2, 30);

J.C. Goldman, Raad van Indië (3, 14, 28);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (4, 9);

J.B. de Linge, inspecteur van financiën, belast met de directie der in- en uitgaande rechten (7);

J.van der Vinne, resident van Batavia (7, 19, 21);

J.I. van Sevenhoven, directeur der cultures (8, 18);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (9, 12);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (10, 23);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (11);

P. de Perez (13, 28);

H. MacGillavry, resident van Soerakarta (16);

F.D. Cochius, commandant van het observatiecorps (16);

F.G. Valck, resident van Djokjakarta (18, 26);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (21);

G. de Serière, resident van Krawang (22);

B.J. Elias, resident van Cheribon (23);

P. van de Poel, resident van Tegal (23);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (23);

C.P.J. Elout, resident en militaircommandant van Sumatra's Westkust (24);

D.H. Kolff jr. (29);

J.C. Reynst, directeur-generaal van financiën (30).

246 http://proxy.handle.net/10648/de385dcb-55e8-4716-8fde-36b6568e3587 1832 augustus, aan:

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (1, 15, 22, 24, 25, 41, 82 2x, 84, 105, 109, 115, 125, 140, 143, 144 2x, 145, 146);

J.C. Goldman, Raad van Indië (1, 16, 54, 85, 133 2x);

Raden van Indië (2, 6, 20, 28, 29, 89, 93, 99, 120, 126, 130);

F.G. Valck, resident van Djokjakarta (3, 8, 71);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden (5, 102);

H. MacGillavry, resident van Soerakarta (10, 21);

F.D. Cochius, commandant van het observatiecorps (10, 18);

P. le Clercq, resident van Semarang (11, 17, 72);

O.C. Holmbergde Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (12, 71, 123);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur (12);

J. van der Vinne, resident van Batavia (13, 88, 111);

F.H. Smulders, resident van Bantam (14, 85, 127, 128);

Hoge Regering van Nederlands-Indië (19);

J.I. van Sevenhoven, directeur der cultures (22, 69, 98, 140);

M.H. Halewijn, resident van Kedoe (23, 113);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (24, 98);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (26, 106);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (26);

De Jongh Hemerijk Tak, assistent-resident in Kedoe (27);

B.G. Renia van Nauta, ommegaand rechter te Soerabaja (27);

J.F.C. Wardenburg, commandant der zeemacht in Oost-Indië (41, 48, 73, 108, 125, 132);

J. du Puy, directeur van 's lands middelen en domeinen (49);

D.H. Kolff jr. (51, 83, 86);

A.V. Michiels (53);

A.J.L. Ram, president van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (55, 72);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van financiën (55, 117, 135, 136);

P. van de Poel, resident van Tegal (69, 124);

G. de Serière, resident van Krawang (70, 106);

C.F.E. Praetorius, resident van Palembang (79);

H. Cornets de Groot, resident van Riouw (80);

hoofdcommissie van Weldadigheid in Nederlands-Indië (87);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (88);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (103);

A. Loudon (104);

D. Lenting, secretaris van het Javaasch medewerkend zendelinggenootschap te Batavia (107);

B.J. Elias, resident van Cheribon (112, 123, 129, 141);

Penning Nieuwland (136);

R. Scott, belast met de verpachting der amfioen te Semarang (141).

247 http://proxy.handle.net/10648/c2c8159b-860b-43be-870d-62db23b1ec63 1832 september, aan:

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (1, 33, 34 2x, 61, 63, 65, 68, 82, 86, 88, 106, 108);

J. van der Vinne, resident van Batavia (2, 22, 78);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (3, 12);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van financiën (4, 6, 8, 9, 21, 35, 53, 54, 55, 57, 63, 81, 105);

G.J. Peitsch, chef van de geneeskundige dienst (5);

W.L. Beurlin, commandant van de derde grote militaire afdeling (7);

Keuchenius (7);

J.I. van Sevenhoven,directeur der cultures (13, 14, 29, 66, 98, 112);

P.le Clercq, resident van Semarang (15, 107, 109);

A. Loudon (16);

F.D. Cochius, commandant van het observatiecorps (17);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's landsgebouwen (18, 78, 109);

D. Lenting, secretaris der hoofdcommissie van Weldadigheid in Nederlands-Indië (19);

president der subcommissie van Weldadigheid in de residentie Bezoekie en Banjoewangie (20);

P. van de Poel, re sident van Tegal (22, 50);

H. MacGillavry, resident van Soerakarta (23);

Edward William Campbell Rich Owen, opperbevelhebber van de vloot van Groot-Brittannië in India (23);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (25, 38, 50, 79, 84, 111);

G. de Seriére, resident van Krawang (25, 32, 92);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (26);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (27, 43);

C.L. Hartman, resident van Kedoe (28);

H.F. Demmeni, directeur van de constructiewinkel (44);

assistent-resident belast met de waarneming der residentie Kedoe (46);

C.P.J. Elout, resident en militair commandant ter Sumatra's Westkust (47);

D. Walkirch, kolonel en adjudant van prins Frederik der Nederlanden (49);

B.J. Elias, resident van Cheribon (50, 67);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (51, 56, 92);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (52);

A.J.L. Ram, president der factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (52);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident van de Preanger regentschappen (64, 90);

C.J. Riesz, inspecteur-generaal der schutterijen djajangsekars en pradjoerits (65);

Raden van Indië (69, 83, 85, 86);

W. Titsingh (110).

248 http://proxy.handle.net/10648/e0af93eb-aa88-462f-a554-bf94fcb3b3a7 1832 oktober, aan:

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (1, 5 2x, 7, 8);

W. Dennison (1);

assistent-resident belast met de waarneming der residentie Kedoe (2);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (2);

J.I. van Sevenhoven, directeur der cultures (3, 11, 15);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van financiën (4, 10, 12);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (4);

D.H. Kolff jr. (6);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (7, 9, 13);

C.J. Riesz, inspecteur-generaal der schutterijen enz. (6);

P. le Clercq resident van Semarang (8);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (10);

R. Scott, belast met de verpachting der amfioen (11);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (13 2x).

249 http://proxy.handle.net/10648/fb32ecb3-461c-42c0-ab89-c769a12fd059 1832 november, aan:

L. Launy, resident van Madioen (1, 19);

D. Donker, resident van Kediri (1, 19);

J.I. van Sevenhoven, directeur der cultures (2, 53, 58);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (4,13, 19);

resident van de Lampongs (13);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (19, 30, 54, 55);

C.J. Riesz, inspecteur-generaal der pradjoerits djajang sekars (4, 5, 58);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (5, 19, 22, 52);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (6 2x, 7, 10, 11, 15, 25, 26 2x, 31, 51, 60);

F.D. Cochius, commandant van het observatiecorps (7);

J. van der Vinne, resident van Batavia (8, 21);

Raden van Indië (9, 16, 27, 31);

W. Dennison (11);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van financiën (12, 15, 23 2x, 48);

C. von Winckelmann , oud-inspecteur-generaal der koffiecultuur (13);

J.F. Vermandel (14);

J.C. Heineken (16);

A.V. Michiels (17);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (18, 19);

F.G. Valck, resident van Djokjakarta (19);

H. MacGillavry, resident van Soerakarta (19);

P. van de Poel, resident van Tegal (19);

C.L. Hartman, resident van Kedoe (19);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (19, 24);

J.W.H. Smissaert, resident van Bagelen (19);

B.J. Elias, resident van Cheribon (19, 22, 52);

G.J. Peitsch, chef van de geneeskundige dienst (20 2x);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (21);

A.J.L. Ram, president van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (25, 49, 59);

C.F.E. Praetorius, resident van Palembang (48);

C.O. Verkouteren, ambtenaar bij het marinedepartement (54);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (60).

250 http://proxy.handle.net/10648/ca08932e-f22d-4c4c-a867-aa305b4014bc 1832 december, aan:

F.H. Smulders, resident van Bantam (1, 3, 4, 15, 24, 32, 33);

J. van der Vinne, resident van Batavia (2, 36, 37);

J.C. Goldman (4, 24, 31, 32);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (5);

B.J. Elias, resident van Cheribon (5, 13);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (5);

C.J. Riesz, inspecteur-generaal der schutterijen, enz. (6);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van financiën (6, 7, 11, 23, 29, 41);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (7, 33, 34, 39, 41);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (8);

P. Merkus, Raad van Indië (8);

G. de Serière, resident van Krawang (11, 23, 27, 37);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (11, 26);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (12);

P. van de Poel, resident van Tegal (12, 17);

Raden van Indië (12, 17, 19, 30);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (16, 28, 36);

Pitcairn (18);

P. Diard, lid van de natuurkundige commissie (18);

Demmeni, directeur van de constructiewinkel (24);

P. le Clercq, resident van Semarang (25, 41);

factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (25);

G.J. Sieburgh, president van de Raad van Justitie te Semarang (26);

P. de Perez (28);

J.C. Baud(?) (30);

D.H. Kolff jr. (32);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (34, 35, 38, 40, 42);

majoor De Quay (38);

assistent-resident van de Lampongs (40);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (42).

251 http://proxy.handle.net/10648/a4c5a33e-1609-4537-a530-33f387b22490 1833 januari, aan:

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (1, 2x, 2, 3, 20, 25, 29, 30, 40, 45, 47, 71);

niet geidentificeerd (directeur der cultures?) (5);

Raden van Indië (9, 33);

J.C. Goldman, Raad van Indië (12);

H. J. Domis, resident van Soerabaja (15);

J.C. Reynst, directeur-generaal van financiën (17, 18, 26);

J. van der Vinne, resident van Batavia (19);

J.I.van Sevenhoven, belast met de directie der cultures (20, 49, 57 2x);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (21, 37);

J.W.H. Smissaert, resident van Bagelen (22);

D. Donker, resident van Kediri (23);

P.H. van Lawick van Pabst, commissaris inspecteur over de overgenomen Vorstenlanden (24);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (24, 50);

H.A. Henrici (25);

J.H. Knoerle, assistent-resident van Benkoelen (27);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (28, 39);

F.J. Timmermans, inspecteur en chef der militaire administratie (28, 48);

H.J. Meynderts, lid der hoofdcommissie van Weldadigheid te Batavia (31, 59);

A.J.L. Ram, president van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (32, 60);

J.B. de Linge, inspecteur der financiën, belast met de inkomende- en uitgaande rechten (38);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (38);

P. le Clercq, resident van Semarang (42);

niet-geidentificeerd (resident van Bezoeki en Banjoewangie?) (42);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en civiele gebouwen (46);

Hoge Regering van Nederlands-Indië(?) (52);

A. Bekking, directeur van 's lands drukkerij te Batavia (58).

252 http://proxy.handle.net/10648/65f85035-c26c-42bf-8692-9af16ce19e2d 1833 februari, aan:

H.J.J.L. de Stuers (1, 2, 17 2x, 27, 29, 31, 35, 37, 43 2x, 44, 45 2x, 46, 48, 69 2x, 75, 82);

J. van der Vinne, resident van Batavia (1);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in OostIndië (1, 16, 58, 63);

G. de Serière, resident van Krawang (2);

J.I. van Sevenhoven, belast met de directie der cultures (3, 5, 13, 21, 22, 26, 29, 31, 52, 57, 64, 65, 68);

J.C. Reynst, waarnemend directeur-generaal van financiën (3, 30, 46, 59, 67);

Hoge Regering van Nederlands-Indië (7);

H. MacGillavry, resident van Soerakarta (10, 35, 71);

F.G. Valck, resident van Djokjakarta (10, 35);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (14, 16);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (18, 21, 28, 38);

F.H. Smulders, resident van Bantam (19);

directeur van het weduwen- en wezenfonds voor civiele ambtenaren (23);

Raden van Indië (23, 32, 54, 76);

C.J. Riesz, inspecteur-generaal der schutterijen, djajang sekars en pradjoerits (25, 72);

J.W.H. Smissaert, resident van Bagelen (26, 39);

D.H. Kolff jr. (35, 47, 50);

B.J. Elias, resident van Cheribon (37);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (39);

D. Donker, resident van Kediri (39);

L. Launy, resident van Madioen (39);

A.J.L. Ram, president der factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (40, 56, 80);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (56, 82);

G.J. Peitsch, chef over de geneeskundige dienst (41);

C.F.E. Praetorius, resident van Palembang (49);

J.H. Tobias (52);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (53);

J.C. Heineken (59);

P. Merkus, Raad van Indië (61);

M. Francis, adjunct-commissaris-inspecteur voor de buitenetablissementen (32);

C. von Winckelmann, oud-inspecteur-generaal der koffiecultuur (70);

C.L. Hartman, resident ter Zuid- en Oostkust van Borneo (71);

Dr. Burger (medicus) (78);

hoofdcommissie van onderwijs te Batavia (79).

253 http://proxy.handle.net/10648/b079c1d7-efb1-4b15-b623-9fe377757546 1833 maart, aan:

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (1, 19, 29, 60, 68, 76, 78, 79);

J. van der Vinne, resident van Batavia (2, 3, 24, 39, 73);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (2, 21, 22, 26, 45, 58, 70);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (4, 61);

J.W.H. Smissaert, resident van Bagelen (5);

A.V. Michiels (6, 52);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (8, 50);

P. Merkus, Raad van Indië (9, 15, 57);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (11, 18, 72);

J.I. van Sevenhoven belast met de directie der cultures (14 2x, 17, 33,45, 49, 53, 54, 56, 69, 75);

J.H. Tobias, lid van het Hooggerechtshof (17);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (18, 50);

C. van der Wijck, directeur der fortificatiën (20);

C.L. Hartman, resident van Kedoe (21);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (22);

D.H. Kolff jr. (23, 24, 66, 77);

F.H. Smulders, resident van Bantam (24);

M. Francis, adjunct-commissaris, inspecteur voor de buitenbezittingen (27);

C.J. Riesz, inspecteur-generaal der schutterijen (27, 28);

J.C. Reynst, directeur-generaal van financiën (28, 42, 48, 58);

Raden van Indië (29, 47);

F.G. Valck, resident van Djokjakarta (34, 39);

L. Launy, resident van Madioen (34);

H. MacGillavry, resident van Soerakarta (36, 43);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (44);

P. le Clercq, resident van Semarang (36, 40, 59);

A. F. Winter, commandant der schutterij te Batavia (42);

A.J.L. Ram, president van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (46);

L. de Leau (55);

C. van der Wijck (67);

J.C. Goldman, Raad van Indië (71);

J.H. Knoerle, assistent-resident van Benkoelen (72);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (74).

254 http://proxy.handle.net/10648/7f3212b6-9909-4ab7-839f-814e038fa53c 1833 april, aan:

D.H. Kolff jr. (1, 47, 50, 55);

J.I. van Sevenhoven, belast met de directie der cultures (1, 27, 64, 65, 66, 67);

F.G. Valck, resident van Djokjakarta (3 2x, 21);

J.B. de Salis, resident van Rembang(4);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (5);

M.H. Halewijn, gepensioneerd resident van Kedoe (5);

J.M. van Beusechem, president van de Raad van Justitie te Batavia (6);

P.H. van Lawick van Pabst commissaris-inspecteur der nieuwe residentiën (overgenomen Vorstenlanden (7);

C. van der Wijck, directeur der genie (7);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (17, 56);

P. le Clercq, resident van Semarang (18, 24);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (19, 20);

C.L. Hartman, resident van Kedoe (19, 53);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (21, 46);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (22, 26, 30, 57, 64; 68);

J.J.L. Jacobson, inspecteur der theecultuur (23);

J. van der Vinne, resident van Batavia (29);

L. de Leau (31);

Raden van Indië (32, 35, 39, 62);

J.E.de Sturler, resident van Banjoemas (44, 49, 61);

P. van de Poel, resident van Tegal (45);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (47, 54 2x, 69);

A.V. Michiels (48);

hoofdcommissie van Weldadigheid voor Nederlands-Indië te Batavia (51);

F.A. Waitz (52);

G. de Serière, resident van Krawang (57, 66);

K.J. de Vogel, benoemd directeur der Munt te Batavia (68);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (69).

255 http://proxy.handle.net/10648/f9d793ca-c0e4-405a-b5a3-9f2bb05aece6 1833 mei, aan:

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (1, 3, 13, 14, 28, 47);

B.J. Elias, directeur der cultures (1, 22, 38, 41);

W. de Vogel, resident van Japara en Joana (1, 43);

J.F. de Bruyn Prince, resident van Bezoekie en Banjoewangie (1, 3, 40);

J.M. van Beusechem, president van de Raad van Justitie te Batavia (1, 11, 26);

A.V. Michiels (1);

J.W.D. Kobold (1);

H. MacGillavry, resident van Soerakarta (2, 10);

F.G. Valck, resident van Djokjakarta (2, 10, 23);

J.van der Vinne, resident van Batavia (4 2x);

G. de Serière, resident van Krawang (5, 7, 50);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur (5);

J.J.L. Jacobson, inspecteur over de theecultuur (6);

J.I. van Sevenhoven, belast met de directie der cultures (8, 9);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (10, 46);

J.W.H. Smissaert, resident van Bagelen (10);

L. Launy, resident van Madioen (10, 47);

D. Donker, resident van Kediri (11, 29);

M.H. Halewijn, gepensioneerd resident van Kedoe (12);

Hoffmann, waarnemend secretaris der Lampongse districten (13);

J.C. Reynst, directeur-generaal van financiën (15, 43);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (15, 24, 38, 41);

C.P.J. Elout, civiel en militair commandant van Sumatra's Westkust (21);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (22);

J.F.C. Wardenburg, commandant der zeemacht in Oost-Indië (22, 27);

A.F. Winter, president der Algemene Rekenkamer (25);

F.D. Cochius, commandant van het observatiecorps (27, 28, 32, 36);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (31);

P. de Perez, (33, 37);

P. le Clercq, resident van Semarang (33, 47);

C. van der Wijck, directeur der genie (35);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (39);

Charles Stricker (39);

J.C. Goldman, Raad van Indië (42);

C.L. Hartman, resident van Kedoe (44);

C. van Swieten, constructeur van 's lands werven (44);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (45);

Raden van Indië(48).

256 http://proxy.handle.net/10648/553b1f67-0f0f-43fe-8da2-187320894720 1833 juni, aan:

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (1, 28);

Raden van Indië (3, 15);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (4);

B.J. Elias, directeur der cultures (5, 20, 21, 22, 37, 40, 51);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (5, 9, 24);

D. Donker, resident van Kediri (6, 7);

F.D. Cochius, commandant van het observatiecorps (7, 47);

Weeskamer te Semarang (10);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (11, 14, 27, 28, 29, 34, 52, 64);

J.J.L. Jacobson, inspecteur der theecultuur (11, 22);

G.E. Teisseire, provisioneel inspecteur der indigocultuur (12);

J.C. Goldman, Raad van Indië (12);

J.C. Reynst, directeur-generaal van financiën (13, 36, 41 2x, 62);

secretaris van het Baviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (15);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (23);

Hooggerechtshof over Nederlands-Indië (25);

niet geidentificeerd (30);

C.J. Riesz, inspecteur der schutterijen, djajang sekars enz. (34);

R. de Fillietaz Bousquet, resident van Pekalongan (39);

C.L. Hartman, resident van Kedoe (40, 50);

J.G. Landré, resident van Cheribon (42);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (43);

J.M. van Beusechem, president van de Raad van Justitie te Batavia (44, 65);

H. MacGillavry, resident van Soerakarta (45, 50);

A.A. Ellinghuysen, goeverneur der Molukken (57);

J.W.H. Smissaert, resident van Bagelen (60);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (61);

P. van de Poel, resident van Tegal (64).

257 http://proxy.handle.net/10648/d5731c97-603b-427f-8124-a184f4c48328 1833 juli, aan:

P. le Clercq, resident van Semarang (1, 30);

A.J.L. Ram, president van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (1);

J.C. Baud, goeverneur-generaal ad interim (2);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (2, 5, 8 2x, 17, 18, 25, 34, 46, 49, 54, 55, 63, 66, 75, 79, 85, 93, 95, 102, 104 2x, 105, 106, 107);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (3, 28, 31, 72, 90);

C. van der Wijck, directeur der genie (4, 57 2x, 73);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (5, 9, 10, 13, 15, 21, 32, 44, 62 2x, 97, 106);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (6, 55, 68, 106);

D.H. Kolff jr. (7, 64, 77, 97);

J. van der Vinne, resident van Batavia (7);

T. Lucassen, chef der militaire administratie (11, 93);

J.C. Reynst, directeur-generaal van financiën (12, 15, 24, 44, 64, 98);

J.M. van Beusechem, president van de Raad van Justitie te Batavia (12, 25);

F.G. Valck, resident van Djokjakarta (14);

J.P. Buteux (16);

W. Brouwer (19);

C.L. Hartman, resident van Kedoe (19);

Ten Brink, Reynst en Gysing (23);

J. Tromp, hoofdingenieur van de waterstaat en 's lands gebouwen (26);

J.E. de Sturler, resident van Banjoemas (32);

Hoge Regering van Nederlands-Indië (49, 70);

J.J.L. Jacobson, inspecteur over de theecultuur (58);

G.G. Clifford, minister voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën (60);

G. de Serière, resident van Krawang (63, 93);

P. Diard, inspecteur der zijdecultuur (73, 74 2x);

Demmeni, directeur van de constructiewinkel (87);

A.V. Michiels (89, 102, 103);

residenten van Nederlands-Indië (89);

O.C. Holmberg de Beckfeldt, resident der Preanger regentschappen (94);

C.F.E. Praetorius, resident van Palembang (99);

P.C. Reeder, resident van Banka (101);

D. Lenting (107).

258 http://proxy.handle.net/10648/a3c4ba01-ef4d-471a-b50f-f933b34591bb 1833 augustus, aan:

H.J. Domis, resident van Soerabaja (1, 14);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (1 2x, 2 3x, 3, 8, 9, 12, 13 3x);

J.J.L. Jacobson, inspecteur der theecultuur (2);

J. van der Vinne, resident van Batavia (3);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (3);

W. Brouwer (4);

C. van der Wijck, directeur der fortificatiën (5,11);

J. Stijman, militair commandant van Semarang (6);

F.de Chauvigny de Blot (7);

J.M. van Beusechem, president van de Raad van Justitie te Batavia (7, 15);

J.H. van den Bosch, assistent-resident van Buitenzorg (7);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (8);

C. van der Wijck, directeur der genie (12);

J.C. Reynst, directeur-generaal van financiën (1 3);

F.D. Cochius, commandant van het observatiecorps (14);

M. Francis, adjunct-commissaris voor de buitenetablissementen (15);

J.C. Baud, goeverneur-generaal ad interim (16 2x, 17).

259 http://proxy.handle.net/10648/9f0aab7a-89d0-450a-9113-52bcbb8ca380 1833 september, aan:

C.P.J. Elout, commandant der troepen, resident van Sumatra's Westkust (1, 3, 9, 62, 71, 73, 88, 97);

M. Francis, adjunct-commissaris, inspecteur voor de buitenetablissementen, provisioneel belast met het bestuur van Benkoelen (4, 108);

C.J. Riesz, commissaris van Sumatra's Westkust (4, 7, 11, 60, 63, 64, 73, 89, 92, 95, 100, 101, 104, 109, 112, 116);

M. Machielsen, commandant van Z.M. korvet Amphitrite (61);

plaatselijk commandant van Padang (72, 103);

J.W. Donleben (72);

G.G. Clifford, minister voor de Koloniën(76);

waarnemend secretaris van Sumatra's Westkust (108);

W.W. Boyle, commandant havenmeester te Padang (114);

J.I. van Sevenhoven, Raad van Indië (114).

260 http://proxy.handle.net/10648/a0cb42ad-c473-490d-810e-8409c42dd736 1833 oktober, aan:

C.J. Riesz, commissaris van Sumatra's Westkust (1, 14, 15, 46, 88, 94 2x, 95, 106, 110, 134);

J.C. Baud, goeverneur-generaal ad interim (2);

Ch.J. Odenthal, adjudant inspecteur der militaire administratie (14);

M. Machielsen, commandant van Z.M. korvet Amphitrite (29);

A.F. van den Berg (48);

J.I. van Sevenhoven (49);

P.C. Stuten (106);

J.I. van Sevenhoven, commissaris voor Sumatra's Westkust (111, 126 2x, 131, 132, 133);

J.W. Donleben (115);

J.H..C.. Bauer (116);

P. de Perez (131).

261 http://proxy.handle.net/10648/e382c91f-ea08-4535-9ec0-348a31528215 1833 november, aan:

A.J.L. Ram, president van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (1, 27, 42);

G.G. Clifford, minister voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën (3);

J.C. Baud, goeverneur-generaal ad interim (8, 29, 33, 36, 45, 47, 58, 71, 73, 84, 90);

J.I. van Sevenhoven, Raad van Indië (28).

262 http://proxy.handle.net/10648/7a019b50-7718-4468-803c-5f7341e5a010 1833 december, aan:

A.V. Michiels (1);

J.C. Reynst, directeur-generaal van financiën (11, 22, 37, 53, 62);

T. Lucassen, chef der militaire administratie (15, 29);

J.P.C. Ruloffs, hoofdadministrateur der marine (14);

H.J. Domis, resident van Soerabaja (15);

A.J.L. Ram, president van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (15, 30);

H.J.J.L. de Stuers, commandant der troepen (18, 19, 21, 23 2x, 27, 28, 44, 48, 51, 52, 62, 65, 66);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (20);

P. van de Poel, resident van Tegal (29);

J.B. de Linge, inspecteur van financiën (43);

J.F.W. van Nes, resident van Passaroean (53);

J.C. Baud, goeverneur-generaal ad interim (54, 58);

A.J.J. van Lutsenburg, commandant van Z.M. fregat Algiers (63).

263 http://proxy.handle.net/10648/4174d4e7-4359-4f60-a7f4-f6e2802de9f5 1834 januari en februari, aan:

W. Hegi, adjudant bij de sultan van Madoera (1);

R. de Fillietaz Bousquet (1);

J.C. Reynst, directeur-generaal van financiën (4, 5, 14, 29);

J.C. Reynst, directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen (4);

J.C. Baud, goeverneur-generaal ad interim (5, 14, 17, 18, 41);

J.F.T. Mayor, goeverneur van Makassar (9);

J.F.C. Wardenburg, commandant van Z.M. zeemacht in Oost-Indië (9, 10, 11, 28);

J.I. van Sevenhoven, commissaris van Sumatra's Westkust (10);

C. van der Wijck, directeur der genie (12);

factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia (12);

G. de Serière, resident van Krawang (13);

D.H. Kolff jr. (17);

F.D. Cochius (28);

J.I. van Sevenhoven, Raad van Indië (30).

264-266 Brieven van J. van den Bosch als goeverneur-generaal aan het ministerie van Koloniën. Concepten en afschriften. 1830-1832 3 omslagen 264 http://proxy.handle.net/10648/28c0891d-2e8f-465b-997c-bb3e522bbe4f 1830 juni 3 - november 9 265 http://proxy.handle.net/10648/d583a09e-c28f-499c-abd4-541f22a18921 1831 januari 23 - december 8 266 http://proxy.handle.net/10648/aea49824-5085-48cf-b1fc-205844ed14c8 1832 januari 15 - december 26 267-270 Agenda's behorende bij de brieven van de goeverneur-generaal en commissaris-generaal aan het ministerie van Koloniën, (inv. nos. 263-265). 1830-1833 4 omslagen 267 http://proxy.handle.net/10648/7178a803-6a5a-4a2f-97ab-127b303d74ae 1830 februari 1 - november 9 268 http://proxy.handle.net/10648/2d70e92d-2468-4782-bb54-9a151c84e0cc 1831 januari 22 - december 8 269 http://proxy.handle.net/10648/661822f6-0fd1-4848-a1fb-16392c741695 1832 januari 15 - december 26 270 http://proxy.handle.net/10648/46b1d68f-2cb7-416d-9a21-57bd07fa1fe9 1833 januari 18 - februari 21 271 http://proxy.handle.net/10648/7e7d2713-d2a9-4f2b-8c79-3c89fe6eced0 Brieven van en aan R.G. van Polanen. 1828-1831 1 omslag 272-276 Brieven van en aan J.C. Baud (1828)-1834 5 omslagen 272 http://proxy.handle.net/10648/51bbe951-ea02-4315-a439-397a87791126 (1828), 1829 273 http://proxy.handle.net/10648/5a2f8686-9047-4899-8763-12456935eee4 1830 274 http://proxy.handle.net/10648/e41bc846-2227-4b45-8bc9-745faeb9acf2 1831 275 http://proxy.handle.net/10648/d47ef67d-bad2-4929-8892-49bee9158b1f 1832 276 http://proxy.handle.net/10648/aee42915-c065-45b6-b4a0-77f7ae4bda72 1834 277 http://proxy.handle.net/10648/6eb4b03c-f0bc-4b7a-a4b7-9130bcb1a71a Brieven van en aangaande de hieronder staande personen over persoonlijke belangen. 1828-1834 1 omslag.:

P. Teunisz;

G.J.P. Carlier;

J.H. van Kervel;

C.J. Gebhardt;

J.C. Koopman;

J.A. Lotze;

J.J. Raaff;

P. Cuypers;

J.G. Sprengers;

C.J. Riesz;

R. Le Bruyn;

P.F. Vermeulen Krieger;

J.A.C. van Panhuys;

N. Engelhard;

A. Boshouwer;

A. van der Jagt;

P.C.G. Guyot;

C.L.A. Cuipers;

H. Blom;

F.M. Lotze;

W. Schipper;

L.J. Gilta;

J.G. van Angelbeek;

O.C. Holmberg de Beckfeldt;

S.G. Budach;

P. van Laren;

F.W. Beurlin;

D. Lenting;

Z. Schrooyesteyn;

F.H. Smulders;

C. Semler;

G.L. Baud;

J.R. Paape;

H. Merkus de Kock;

L.C. von Ranzow;

C. Waitz;

H.J. Lutjens;

F.J. Timmermans;

M. Simon;

D.H. Kolff;

D.W. Pinket van Haak;

I.J. Verstege;

I. Bousquet;

W.H. Medhurst;

Van den Bossche;

C.P.J. Elout;

J.J.L. Jacobson;

J.H. Scholten;

W.G. Heyligers;

G J.A. Kollmann;

Straus;

J.B. de Linge;

A.G. Brocx;

J.H. Eichelberg

278 http://proxy.handle.net/10648/26fd2806-0928-48cb-b309-7a899a3ab32a Brieven aan de secretaris van Staat J.G. de Mey van Streefkerk. 1829-1833 1 omslag 279 http://proxy.handle.net/10648/9bb8f73f-0fe6-4609-9f34-60b1bdb01e84 Brieven aan en van H. Merkus de Kock, met aantekeningen betreffende brieven hieruit gelicht ten behoeve van E. Canneman en concept-briefje aan Canneman, z.j. 1829-1831 1 omslag 280 http://proxy.handle.net/10648/8f027227-d07b-4187-bf6b-cd75807a99bd Brieven aan en van C.Th. Elout, minister van Koloniën. 1829-1834 1 omslag

Eén brief abusievelijk geadresseerd aan P.J. Elout.

281 http://proxy.handle.net/10648/34684bed-d284-4d52-b833-fcb2a0f27245 Brieven van H.G. Nahuys. 1829-1832 1 omslag 282 http://proxy.handle.net/10648/e15578c3-7876-47a9-9f74-f98d87e12d0c Brief aan D.F. van Alphen. Concept. 1830 1 stuk 283 http://proxy.handle.net/10648/3acc8b75-f988-4ef8-8ce6-4efad642420d Brieven van P. Merkus. 1830-1832 1 omslag 284 http://proxy.handle.net/10648/901d2f8d-f81f-4243-bb00-442bf149da44 Brief van J. Kruseman. 1831 1 stuk 285 http://proxy.handle.net/10648/e59a6780-5be2-43a6-9d45-9cae17cf9160 Brieven aan G.G. Clifford, minister van Koloniën. 1833 1 omslag 286 http://proxy.handle.net/10648/d5449b9e-28d0-44d9-a387-df57dae2d10e Brieven van J.P. Buteux, kapitein bij de generale staf. 1832-1834 1 omslag 287 http://proxy.handle.net/10648/a0391b1f-d14d-4c2d-bd4b-3448517c0d13 Brief aan Brocx (secretaris-generaal van Koloniën?). Concept. 1833 1 stuk 288 http://proxy.handle.net/10648/1324d00a-5b75-4590-82f9-abbf737d786d Brief van J.H. de Waal, adjunct-secretaris der Indische regering. 1834 1 stuk
2. Bestuur in het algemeen. 289 http://proxy.handle.net/10648/913302f5-d7f9-4976-bed6-1c5bba1d9060 Instructie voor L.P.J. du Bus de Ghisignies als commissaris-generaal over Nederlands-Indië, 1825, en brieven aan de minister voor de Marine en Koloniën, van Du Bus, alsmede brieven aan koning Willem I van de minister voor de Marine en Koloniën betreffende de uitvoering van zijn opdracht. 1827, 1828 Authentieke afschriften. Z.d 1 omslag 290 http://proxy.handle.net/10648/0cac055e-7889-45fe-8da0-a561ceef0326 Niet-ondertekende memorie voor de commissaris-generaal Du Bus de Ghisigniesover hetstelsel van beheerder buitenbezittingen. Afschrift. (1825). z.d 1 stuk 291 http://proxy.handle.net/10648/ea677077-8556-4fe6-83c0-3d7151646fa8 Koninklijk Besluit, waarbij J. van den Bosch wordt benoemd tot goeverneur-generaal van Nederlands-Indië, met stukken betreffende maatregelen tot uitvoering van dit besluit. 1828, 1829 1 omslag 292 http://proxy.handle.net/10648/4475df31-f8bd-4374-aabe-69358701efd3 Brief aan J. van den Bosch van J. van Schoor, secretaris van de regering van Nederlands-Indië, met een nota over de voornaamste zaken, waarover is gecorrespondeerd tussen 181 7 en 1828. 1829 1 omslag 293 http://proxy.handle.net/10648/267a99c1-d9cf-42cf-8fec-8e453947c57f Memorie van J.H. Knoerleover bezuinigingen, aan te brengen in het bestuur van Java. 1829 1 stuk 294 http://proxy.handle.net/10648/87e76dc6-8de1-4050-ae88-b4d64aff4735 Samenvatting van de inhoud van een aantal retroacta betreffende het bestuur van Nederlands-Indië van 15 oktober 1813 tot 28 februari 1829. (1829?) 1 katern 295 http://proxy.handle.net/10648/3b324b6a-202e-4ea7-af1c-ace02b3126eb Nota aan J. van den Bosch van de Raad van Indië I. Bousquet over de gedragingen der ambtenaren in de residenties van Java, de algemene vijfjaarlijkse begroting en het optreden van de zendeling Medhurst Afschrift. (1830). z.d 1 stuk 296 http://proxy.handle.net/10648/2312257c-1b26-4dea-9cd4-6eb464ad6628 Besluit van de goeverneur-generaal van Nederlands-Indië, houdende een voorlopige instructie voor de nieuw benoemde resident van Sumatra's Westkust. Concept. 1831 1 stuk 297 http://proxy.handle.net/10648/2e618199-b937-40fc-b36a-b0b996af2a61 Rapport voor J. van den Bosch van M. Francis over zijn zending als commissaris voor Borneo's Westkust. 1832.@2 Afschrift. z.d 1 stuk 298-299 Register der besluiten van de commissaris-generaal. 1833, 1834 2 banden 298 http://proxy.handle.net/10648/a18bb6c3-276d-49aa-8846-5a8d0962e2b7 1833 augustus 16 - 1833 december 28 299 http://proxy.handle.net/10648/c3210e4c-44e3-486a-b2db-bf7f0d85063b 1834 januari 300 http://proxy.handle.net/10648/dcedde42-a030-41d4-9cf3-e49fc3c8f781 Exemplaar van de "Javasche Courant" d.d. 16 juli 1833, bevattende deofficiële mededeling, dat J.C. Baud is getreden in de waardigheid van goeverneur-generaal ad interim. 1 stuk 301 http://proxy.handle.net/10648/ad0e2153-2e7f-40db-b0ee-d4030c87243a Geheimadviesaan koning Willem I van C.Th. Elout inzake het geschrift van cand. Ten Brink "Een woord over het beheer van Indië, enz.", handelende over het bestuur van Van der Capellen. 1833 Afschrift. z.d 1 stuk 302-305 "Verslag mijner verrichtingen in Indië gedurende de jaren 1830, 1831, 1832 en 1833", rapport van J. van den Bosch voor de goeverneur-generaal J.C. Baud. 1834, met desbetreffende stukken 1833-(1835) 4 omslagen 302 http://proxy.handle.net/10648/5153c4df-8610-48e1-964e-06f4c7a55b6c Concept van het rapport 303 http://proxy.handle.net/10648/53be61f0-e6e0-4c77-8c41-443f198b38b2 Opgaven van gegevens, verzameld voor de opstellen van het rapport 304 http://proxy.handle.net/10648/ed1b95fb-fa63-4a0a-8a78-8071c36a885a Afschrift van het rapport 305 http://proxy.handle.net/10648/07667e0a-fbb4-41e5-97f1-ef91e05a22fc Briefwisseling van J. van den Bosch met koning Willem I en brief van hem aan de minister van Binnenlandse Zaken. 306 http://proxy.handle.net/10648/59f7a156-6da9-4b40-bff2-bf0c1e23056e Rapport aan J. van den Bosch aan de minister van Koloniën na zijn ontslag als commissaris-generaal over de stand van zaken bij zijn vertrek. Concept en drie afschriften. 1834 1 omslag 307 http://proxy.handle.net/10648/6746cfea-0c3d-47ab-8a12-b08445d397c0 Uittreksel uit een brief van J. van den Bosch aan de minister van Koloniën d.d. 8 december 1831, houdende beschouwingen over de instructie aan zijn opvolger te geven. Z.d 1 stuk 3. Ambtenarenzaken.

Zie ook no. 295.

308 http://proxy.handle.net/10648/cc6a2a41-57af-4891-a29c-cb468938d048 Besluit van de commissaris-generaal Du Bus de Ghisignies betreffende de uitbetaling der traktementen van de civiele ambtenaren. Gedrukt. 1826 1 stuk 309 http://proxy.handle.net/10648/fa0bcf05-c5a6-4045-ae3d-e15a538fd7d1 Stukken betreffende een geschil van H.G. Nahuys van Burgst, oud-resident in de Vorstenlanden, met de regering van Nederlands-Indië over schadeloosstelling voor de intrekking van huur van landerijen. 1829-1840 1 omslag 310 http://proxy.handle.net/10648/b1c12abc-9150-4ab5-8b12-6833d4a3daf5 Stukken betreffende een klacht van de gewezen resident van Soerabaja D.W. Pinket van Haak, over onderhandelingen van de directeur van 's lands middelen en domeinen Kruseman met de sultan van Madoera buiten hem om. 1830 1 omslag 311 http://proxy.handle.net/10648/0753807c-2eba-40d9-8be0-36bbe9e96266 Staat van de inkomsten en uitgaven van het weduwen- en wezenfonds voor civiele ambtenaren en koloniale zee-officieren op 23 juli 1830, met begeleidende brief aan J. van den Bosch van dedirecteur-generaal van financiën. 1830 1 omslag 312 http://proxy.handle.net/10648/d3c80c67-1d66-4983-bd88-bd65d3c6b3aa Brief aan J. van den Bosch van P.H. van Lawick van Pabst over het verzoek van de regent van Sidayoe om aan zijn zoon de titel van Toemoengoong toe te kennen. 1830 1 stuk 313 http://proxy.handle.net/10648/1cb56aed-e842-42ef-9c33-0758a45cf9b4 Nota van F.G. Valck, resident van Kedoe, bepleitende om de ondercollecteur van Magelang, Raden Tommongong Mangoon Koesoemo tot regent van Minoreh te benoemen. 1830 1 stuk 314 http://proxy.handle.net/10648/0c317e1d-fc3d-46b8-8d17-b56976fa2209 Adviezen van de residenten van Cheribon, Tegal, Semarang, Japara, Rembang, Soerabaja en Passaroean en van de Raden van Indië Merkus en Bousquet inzake het bezoldigen der regenten in land. 1831 1 omslag 315 http://proxy.handle.net/10648/76a8874b-011b-43cf-9a52-763a41251596 Staat van de uitgaven toegestaan voor traktementen der regenten op Java en Madoera bij de begroting van 1833. Z.d 1 stuk 316 http://proxy.handle.net/10648/1d2b717d-f45c-46fc-adc9-d120f50e4f3b Staten betreffende de uitgaven voor het meubilair van het paleis te Buitenzorg over 1830, 1831, 1832 en het eerste kwartaal van 1833, met begeleidende brief aan J. van den Bosch van de assistent-resident van Buitenzorg J.H. van den Bosch. 1833 1 omslag 317 http://proxy.handle.net/10648/847961ac-d18a-40cc-ac98-7fc308b7c391 Ontwerp van klassifikatie der civiele ambtenaren in Nederlands-Indië met betrekking tot de toekenning van pensioenen. Z.d 1 stuk
4. Overheidsfinanciën.

Zie ook no. 295.

318 http://proxy.handle.net/10648/befa8381-e6c3-45ad-9e2a-2fa2bb2b77c2 Financiële staten van verschillende aard betreffende het algemeen bestuur en de afzonderlijke bestuursafdelingen van Nederlands-Indië over 1823-1833. Met genummerde lijst der stukken. 1823-1833 1 omslag 319 http://proxy.handle.net/10648/4799c4f0-022c-482a-8b12-cb0e7a95ef92 Stukken betreffende de reorganisatie van de algemene boekhouding van het goevernement van Nederlands-Indië. 1826-1829. 1832 1 omslag 320 http://proxy.handle.net/10648/b8d610a4-21a6-4031-9cf2-13add6ff4f7f Knipsel uit de "Bataviasche Courant", bevattende het besluit van de commissaris-generaal Du Bus de Ghisignies tot creatie van obligaties ten laste der Indische Kas. D.d. 1827. (1827) 1 stuk 321 http://proxy.handle.net/10648/bea07a34-367b-47a7-87d5-d1ec21e7ae9a Staat van de algemene begroting van Nederlands-Indië voor 1826-1830, met toelichtende aantekeningen. 1828 1 omslag 322 http://proxy.handle.net/10648/98cffd75-472a-46dd-a546-a897152a2021 Staten van de rekening, baten en lasten, balans en werkelijke inkomsten en uitgaven vergeleken met de op de begroting gebrachte sommen van Nederlands-Indië als geheel en van de afzonderlijke bestuursafdelingen over 1828 Met memorie van toelichting van de boekhouder der generale directie van Financiën. 1829 1 omslag 323 http://proxy.handle.net/10648/57f3eb55-7b12-440f-8a43-153850f048b4 Rapport van J. van den Bosch aan de minister voor de Marine en de Koloniën over de algemene financiële toestand van Nederlands-Indië, 1829 Concept (?), met bijbehorende stukken. 1825-1829 1 omslag 324 http://proxy.handle.net/10648/1a50024b-402f-4264-a2a8-80416dac897d Publikatie van de commissaris-generaal Du Bus de Ghisignies, bevattende de voorwaarden der pacht van de belasting op de neringen, beroepen, handteringen en bedrijven onder de inlandse, chinese en andere daarmee gelijkstaande natiën in het district der stad en voorsteden van Batavia. Gedrukt exemplaar. 1829 1 stuk 325-330 Staten van baten en lasten, begrote en werkelijke inkomsten en uitgaven, rekeningen en balansen van het algemeen bestuur en de afzonderlijke bestuursafdelingen van Nederlands-Indië met begeleidende brieven en nota's ter toelichting, over 1829-1834 6 omslagen 325 http://proxy.handle.net/10648/0a953458-6a1a-451b-9b0d-23d819e13ceb 1829 326 http://proxy.handle.net/10648/b8de4473-c6a0-409c-889f-325b94b861ea 1830 327 http://proxy.handle.net/10648/34e18ed3-ad26-4225-903b-3a6c2fbe66cb 1831 328 http://proxy.handle.net/10648/60a7abe5-2506-4795-bc4d-6c28d844b849 1832 329 http://proxy.handle.net/10648/b33753c8-b4cb-41c6-960a-5cbeb1fec334 1833 330 http://proxy.handle.net/10648/2989dae7-ce8c-45fe-8c33-0ece1c6a77ac 1834 331 http://proxy.handle.net/10648/d44c17c7-76be-48ee-b1da-cda95ab34422 Brief aan J. van den Bosch van de minister voor de Marine en de Koloniën Elout over uitgaven,die ten onrechte ten laste van de koloniën zijn gebracht, met concept van antwoord. 1829 1 omslag 332 http://proxy.handle.net/10648/64eaf2c1-2871-4730-9c71-7b970db2568a Stukken betreffende de buitengewone begrotingen van Nederlands-Indië voor 1826, 1827, 1828 en 1829 en door de commissaris-generaal Du Bus de Ghisignies ingevoerde bezuinigingen. Afschriften. 1828, 1829 en z.d. (1829) 1 omslag 333 http://proxy.handle.net/10648/ecce04d4-e28d-4a3b-98f2-0dc61d85b831 Brief van de Raden van Indië J.C. Goldman en I. Bousquet aan J. van den Bosch naar aanleiding van een voorgenomen schrijven van Van den Bosch aan de minister van Koloniën over het gedeeltelijk in kas storten van de opbrengst van verkochte annu?teiten en het remitteren van gelden door de directies der verhoogde pensioenen en weduwen- en wezenfondsen. 1830 1 stuk 334 http://proxy.handle.net/10648/10c16b0d-45c3-4f82-80ce-bb655fc343e5 Rapporten aan de luitenant-goeverneur-generaal H. Merkus de Kock van de directeur-generaal van Financiën d.d. 8 juli en 21 augustus 18.. Afschriften met begeleidende brief aan J. van den Bosch. 1830 1 omslag 335 http://proxy.handle.net/10648/ba95f9ff-f243-4e0a-a3af-bc58a470b1ff Staten van de buitengewone subsidies in Nederlands-Indië ontvangen van 1826 tot 1830,met begeleidende brief (aan J. van den Bosch?) van H.J. Meynderts, boekhouder van de algemene directie der Financiën. 1830 1 lias 336 http://proxy.handle.net/10648/0e8b11b7-c999-4c95-a431-7f4a0add8802 Staten van de bedragen welke tot 30 juni 1830 zullen benodigd zijn en van de vermoedelijke inkomsten gedurende dat tijdperk bij het bestuur van Nederlands-Indië, met begeleidende brief aan J. van den Bosch van de directeur-generaal van financiën. 1830 1 omslag 337 http://proxy.handle.net/10648/f1f24f07-97d3-48ce-b756-d8bb7d0aa099 Staat, houdende recapitulatie van de begrotingen voor 1832 der nieuwe residenties Madioen, Kediri, Bagelen en Banjoemas, ingediend aan J. van den Bosch door P.H. van Lawick van Pabst, commissaris voor de overgenomen Vorstenlanden. 1831 1 stuk 338 http://proxy.handle.net/10648/5374528f-31d4-46f6-af8d-845251acf3c8 Stukken betreffende het onderzoek en de inrichting van de jaarlijkse begroting van Nederlands-Indië in het algemeen en die voor 1834 in het bizonder. 1833, 1834 1 omslag 339 http://proxy.handle.net/10648/d7493853-ea23-4be0-a4d4-9b24642cf0b3 Brieven aan J. van den Bosch van H.A. Rosenwald, boekhouder bij de generale directie van financiën, over de algemene financiële toestand van het goevernement bij de afsluiting van de boeken van resp. 1831 en 1832. 1833, 1834 1 omslag 340 http://proxy.handle.net/10648/d0c4132d-be5d-4e93-b521-222662f36ffb Niet-ondertekende nota betreffende de door de commissaris-generaal aan het ministerie voor de Marine en de Koloniën gedane financiële op gaven (1833 of 1834) 1 stuk 341 http://proxy.handle.net/10648/060bea5c-13fc-4eb4-a3c7-64a6c6dba99f Brieven aan de directeur-generaal van financiën van de Algemene Rekenkamer en van de boekhouder bij de generale directie van financiën betreffende de kosten van de oorlog voor 1832 en 1833, afschriften met begeleidende brief van de directeur-generaal aan J. van den Bosch. 1833 1 lias 342 http://proxy.handle.net/10648/a2dc051b-bd48-4ec7-8005-6d88148f1596 Brief aan J. van den Bosch aan J.C. Baud, goeverneur-generaal van Nederlands-Indië ad interim, ten geleide van een additionele instructie inzake het geldelijke beheer. 1834 Afschrift. z.d 1 stuk 343 http://proxy.handle.net/10648/acf4f505-245f-49c8-8c85-e4b25d0e7686 Staten van rekeningen, baten en lasten en balansen van Nederlands-Indië over 1816-1831. 1834 1 band 344 http://proxy.handle.net/10648/96dd11b3-ef58-411e-bbcc-5e3c655a6070 Halfmaandelijkse kasstaten van de ontvangsten en uitgaven van het bestuur van Java en Madoera over 1831-1833. 1834 1 omslag 345 http://proxy.handle.net/10648/752173c2-1ee6-4ef2-b08d-40f056686f59 Geleidebrief bij diverse (hierbij niet meer aanwezige stukken betreffende de begrotingen van Nederlands-Indië van 1831 tot en met 1834 van de directeur-generaal van financiën aan J. van den Bosch. 1834 1 stuk 346 http://proxy.handle.net/10648/9f72568d-7bb0-4d59-8398-ef2dee8059fc Staten betreffende de produkten en remises, kosten van de oorlog en algemene kosten van het bestuur van Nederlands-Indië met toelichtende memorie en begeleidende brief aan J. van den Bosch van de Raad van Indië J.C. Goldman. 1834 1 omslag 347 http://proxy.handle.net/10648/9206f602-a783-4512-b663-8dbc30cb3144 Vergelijkende staat van de aanslag der ongebouwde eigendommen in de residentie Passaroean, met begeleidende brief aan J. van den Bosch van de secretaris van deze residentie. 1834 1 stuk 348 http://proxy.handle.net/10648/97d5708e-3528-475f-8908-017320ddeadb Tabellarische staat van de begroting van Nederlands-Indië voor 1817. Z.d 1 stuk 349 http://proxy.handle.net/10648/660c9b73-1d4e-4071-928e-5b0629652376 Tabellarische vergelijkende staten van de begrotingen voor de afzonderlijke plaatselijke besturen in Nederlands-Indië voor 1819, 1825, 1831-1835 en 1834. Z.d 1 band 350 http://proxy.handle.net/10648/5fd85c49-0c62-4c73-b1c3-e54b5c1740e4 Staat van de uitgaven der afzonderlijke residenties op Java en Madoera, zoals die gebracht zijn op de begroting voor 1826-1830. Z.d 1 stuk 351 http://proxy.handle.net/10648/aa90ceb5-7ef1-49d8-a6ee-c561ec297f7c Staat van de waarschijnlijke vaste inkomsten in de afzonderlijke residenties op Java en Madoera, opgemaakt uit de raming voor 1826-1830 en uit opgaven der werkelijke inkomsten gedurende 1829. Z.d 1 katern 352 http://proxy.handle.net/10648/01426b6b-9d13-4828-bd80-1fb82a35c65c Algemene kasstaten van de saldo's in de kassen der residenties van Java en Madoera op 31 januari en 31 december 1830. Z.d 1 omslag 353 http://proxy.handle.net/10648/736fb436-b835-4fae-94e0-b6ec1dd6ab8e Diverse financiële opgaven betreffende Nederlands-Indië, behorende bij een brief(?) van 8 juli 1829 no. 21. 1829 Afschriften, gewaarmerkt door de secretaris der generale directie van financiën A.C. Veeckens. Z.d 1 lias
5. Bevolkingsproblemen. 354 http://proxy.handle.net/10648/b2cf3618-14c6-4e6c-8a9b-a6010e958d6c Briefwisseling van J. van den Bosch met de minister voor de Marine en de Koloniën C.Th. Elout over plannen tot kolonisatie van nederlandse en saksische misdadigers in Nederlands-Indië. 1828, 1829 1 omslag 355 http://proxy.handle.net/10648/27e7f107-805b-407c-8f2a-a4bb23ac65fd Briefwisseling van J. van den Bosch met de minister voor de Marine en de Koloniën C.Th. Elout over een plan van A. de Raat tot vestiging van een volkplanting op Java. 1828, 1829 1 omslag 356 http://proxy.handle.net/10648/566f4005-2846-4298-afb1-22f0f288cb33 Nota voor J. van den Bosch van de resident van Soerabaja D.W. Pinket van Haak betreffende de afstand van een stuk grond aan de luitenant der Chinezen te Soerabaja. 1830 1 stuk 357 http://proxy.handle.net/10648/747d6aea-3125-430f-aa9d-2c7cb4e02141 Nota over de inlandse priesterstand op Java van M. Francis, resident van Timor, voordien assistent-resident van Benkoelen. 1831 1 stuk 358 http://proxy.handle.net/10648/049c6005-ac49-4a2a-8ec6-0ee495066e7c Tabellarische staat van de omvang der bevolking van de residenties van Java. 1832 1 stuk 359 http://proxy.handle.net/10648/e8ac3bb2-513c-499c-81a5-39cd87e4b111 "Kort verhaal van den opstand der Chinezen te Batavia, enz. in 1740", opgesteld in opdracht van J. van den Bosch door W. von Schmid. 1834 1 stuk 6. Rechtsbedeling. 360 http://proxy.handle.net/10648/cdbb328d-ea25-42ed-8181-efc9014c83bf Memorie van R. van Capellen, resident der Preanger regentschappen, over de doodstraf op Java, z.d. Afschrift met begeleidende brief aan J. van den Bosch van de minister voor de Marine en de Koloniën, en concept van antwoord. 1828, 1829 1 omslag 361 http://proxy.handle.net/10648/485f1da3-a314-44bf-918d-a94a3e51394f Tekst van het Javaanse Wetboek Nowolo Pradhoto Dhalem, met brief aan J. van den Bosch van J.F.C. Gericke, waarbij hij een vertaling van dit wetboek aanbiedt. 1830 1 omslag

De vertaling hierbij niet aanwezig.

362 http://proxy.handle.net/10648/92b54d15-c93d-44e2-bf80-7bd4c1e35e73 Advies van D.F.de Loches, lid van de Raad van Justitie, aan de commissie tot herziening der rechterlijke instellingen te Batavia, betreffende het concept-reglementop de criminele rechtsvordering bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië en de Raden van Justitie op Java, met begeleidende brief aan de commissie. 1830 Afschrift. z.d 1 omslag 363 http://proxy.handle.net/10648/0507d23f-793d-47fe-aed8-07b720370d49 Aantekening betreffende de kas van een niet nader aangeduide Weeskamer. Z.d 1 stuk
7. Militaire zaken. a. Landmacht. 364 http://proxy.handle.net/10648/1426a52a-5f08-46f1-9a04-54daaf57a2f6 Staten van de sterkte der militaire macht in Nederlands-Indië. 1828, 1829 1 omslag 365 http://proxy.handle.net/10648/be3464ae-48e3-40dd-b0cd-3e144b950100 Briefwisseling van J. van den Bosch met de minister voor de Marine en de Koloniën over de verhouding van de commandant der troepen in Indië tot de goeverneur-generaal, met bijlagen. 1828-1832 1 omslag 366 http://proxy.handle.net/10648/4a2acc61-2b53-45f7-851f-48624a3c9a44 Brief van J. van den Bosch van de luitenant-kolonel Van der Wijck over de behoeften aan personeel en materieel van het korps der genie in Indië. 1828 1 stuk 367 http://proxy.handle.net/10648/3da73974-c3b2-4449-9d80-4149aed93b23 Brief van de commissaris-generaal Du Bus de Ghisignies aan de minister voor de Marine en de Koloniën houdende het voorstel om in de formatie van het militaire departement geen verandering te brengen, met bijlagen. 1828 Afschriften met begeleidende brief van de minister aan J. van den Bosch. 1829 1 omslag 368 http://proxy.handle.net/10648/b6a28772-bccc-4f59-a1b8-d442d3e3705d Brief van de commissaris-generaal Du Bus de Ghisignies aan de minister voor de Marine en de Koloniën over de werving van inlandse troepen, met bijlagen. 1828 Afschriften met begeleidende brief van de minister aan J. van den Bosch. 1829 1 omslag 369 http://proxy.handle.net/10648/3d746264-453a-4b99-a6bd-086d1c709582 "Onderrigt in den velddienst voor de onderofficieren en korporaals der kavallerie","Onderrigt in den velddienstvoor de Oost-Indische oorlogen ten dienste van alle wapenen", en "Onderrigt in de veldverschansing voor de onderofficieren van alle wapens", lessen in samenspraken door N.V. Schmal In hs. (ca. 1830) 1 omslag 370 http://proxy.handle.net/10648/6fe34958-18f0-4103-b98a-1f5b81f1edb2 Vergelijkende staat der voor het dienstjaar 1830 voor de militaire administratie op Java en Madoera toegestane fondsen en de gedane ontvangsten en uitgaven, met begeleidende brief aan J. van den Bosch van de kolonel F.J. Timmermans, inspecteur en chef der militaire administratie. 1831 1 omslag 371 http://proxy.handle.net/10648/123d876a-3e3c-4ae3-b9df-ce2508b4ae34 Brief aan de directeur-generaal van financiën van de Algemene Rekenkamer betreffende de uitgaven voor de militaire administratie. 1833 met brief aan J. van den Bosch van de directeur-generaal ter doorzending. 1834 1 omslag 372 http://proxy.handle.net/10648/db5bd9e9-e01d-44f2-b58a-b909fdbad837 Verslag van proeven met een kanon van 30 pond door een commissie bestaande uit de majoor-onderdirecteur der artillerie Rijnbende en andere officieren te Soerabaja. 1834 Afschrift. z.d 1 stuk b. Marine.

Zie ook no. 311.

373 http://proxy.handle.net/10648/63358b18-34aa-441e-8941-0220714dadbd Niet-ondertekende memorie betreffende de regels voor de uitrusting van en wijze van verstrekking van benodigdheden aan schepen door de directie der Marine. Z.d 1 stuk 374 http://proxy.handle.net/10648/198d724a-9317-4167-b1b2-bd880f5d111f Plan tot financiering door het goevernement van Nederlands-Indië van kaapvaart ten oosten van Kaap de Goede Hoop, opgesteld in opdracht van J. van den Bosch door John Shillaber, met begeleidende brief. 1832 1 omslag
c. Oorlogvoering op Java.

Zie ook nos. 341 en 346.

375 http://proxy.handle.net/10648/e7f0bdca-6f35-4781-8169-321d6544dbae Memories van de waarnemend resident van Djokjakarta J.I. van Sevenhoven over de toestand in de Vorstenlanden en het herstel van de oud-sultan van Djokjakarta in zijn waardigheid, met bijlagen. 1828 1 omslag 376 http://proxy.handle.net/10648/3d12817d-363e-4e47-82b1-9c4c05c8a910 Aanschrijvingen van de minister voor de Marine en de Koloniën aan de commissaris-generaal Du Bus de Ghisignies en de generaal- majoor Bischoff over de oorlog in de Vorstenlanden en de toestand van het leger op Java. 1828 Afschriften met begeleidende brief van de minister aan J. van den Bosch. 1828 1 omslag 377 http://proxy.handle.net/10648/eaee56ef-90da-45da-8872-a287dcb33fb6 Niet-ondertekende memorie over de oorlog op Java. Afschrift? 1828 1 stuk 378 http://proxy.handle.net/10648/91693062-a120-4f7c-9118-a632217b886b Briefwisseling van J. van den Bosch met de minister voor de Marine en de Koloniën over het gebruik van percussie-of slaggeweren in de oorlog op Java. 1829 1 omslag 379 http://proxy.handle.net/10648/44c769fe-d029-4a37-8ea1-5fd065967336 Brieven aan de luitenant-goeverneur-generaal H. Merkus de Kock van de majoor A.V. Michiels en aan de commissaris-generaal L.P.J. du Bus de Ghisignies van De Kock over een overwinning op Dipo Negoro. 1829 Afschriften. Z.d 1 omslag 380-383 Memorie voor J.van den Bosch van N. Engelhard over de onlusten in het rijk van Djokjakarta, met bijlagen en bijbehorende brieven. 1830 3 banden en 1 omslag 380 http://proxy.handle.net/10648/6f107573-37ba-4835-8982-b8e2793f6505 eerste stuk 381 http://proxy.handle.net/10648/eb1d6207-2a34-4aad-836a-ecf9c3b6d7ea tweede stuk 382 http://proxy.handle.net/10648/bce0feb1-b3b6-485b-82b9-3a9654b6a4ab bijlagen 383 http://proxy.handle.net/10648/824012e8-bc32-4855-8462-f20488509352 brieven. 384 http://proxy.handle.net/10648/8b5dc343-9cda-42bf-97f1-65d480af5130 Briefwisseling van J. van den Bosch met de luitenant-goeverneur-generaal H. Merkus de Kock over de oorlog in de Vorstenlanden. 1830 1 omslag 385 http://proxy.handle.net/10648/830e5a39-88bf-4212-bd1a-d0f22ea93332 Brief aan J. van den Bosch van de kolonel H.G. Nahuys, commissaris aan de hoven van Soerakarta en Djokjakarta. 1830 1 stuk 386 http://proxy.handle.net/10648/354ac9a6-4502-416d-a468-d439c4b698f1 Instructie voor de commissarissen belast met de regeling van het rijk van Djokjakarta (1830), met aantekening van de commissaris J.I. van Sevenhoven bij de memorie van toelichting tot deze instructie. 1830 1 omslag 387 http://proxy.handle.net/10648/76561ba4-29b8-4d2f-99c4-6ff4878e8dd7 Memorie van P.H. van Lawick van Pabst, resident van Semarang, over Dipo Negoro. 1830 Bijgevoegd afschrift. Z.d 1 omslag 388 http://proxy.handle.net/10648/f30c4ad4-a1cf-46b2-80eb-eee5f0f8eeaa Briefwisseling van J. van den Bosch met P. Merkus over de regeling van de zaken der Vorstenlanden. 1830 1 omslag 389 http://proxy.handle.net/10648/09b1a719-336f-4ef4-a768-26d36ec18079 Brief aan J. van den Bosch van de kolonel F.D. Cochius over de zaken der Vorstenlanden. 1830 1 stuk 390 http://proxy.handle.net/10648/0d3c5b2e-ce42-4593-8c8f-2fe8d3b65169 Verdragen van de commissarissen voor de Vorstenlanden met de vorsten van Solo en Djokjakarta. 1830, 1831 Afschriften. Z.d 1 omslag 391 http://proxy.handle.net/10648/2a5fddc8-52b0-4a73-b370-e8a2b0a811ae Aantekeningen voor J. van den Bosch van zijn adjudant, de tweede luitenant J.H. Knoerle, betreffende zijn omgang met Dipo Negoro tijdens de reis van Batavia naar Menado van 1 mei tot 20 juni 1830 1 stuk 392 http://proxy.handle.net/10648/364191b0-349d-4a43-8c6a-eb675eb42e17 Memorie van Johannes Gerardus van den Berg, voormalig resident in de Vorstenlanden, bevattende kritiek op de "Mémoires sur la guerre de I'lle de Java de 1825 à 1830" van de majoor De Stuers d.d. 1833. Z.d Afschrift. z.d 1 stuk
d. Oorlogvoering op Sumatra.

Zie ook nos. 341 en 346.

393-394 Brieven, rapporten, adviezen en nota's van diverse funktionarissen aan J. van den Bosch betreffende de militaire toestand aan Sumatra's Westkust. 1831-1833 2 omslagen 393 http://proxy.handle.net/10648/0e37f7f8-af47-4290-9163-e5ce56fbd864 1831, 1832 394 http://proxy.handle.net/10648/8e1de84a-47d0-4009-843a-e618dc00f025 1833 395 http://proxy.handle.net/10648/2e72e63e-af98-4094-848b-efe61b2cae14 Kaart van het centrale gedeelte van het goevernement van Sumatra's Westkust, met aanduiding van forten, kleine communicatieposten en de operatiebasis. (waarschijnlijk tussen 1821 en 1840). [1821-1840] 1 stuk Ontbreekt

Aan te vragen als toegang 4.JBF, inv.nr. 12.

8. Waterstaat. 396 http://proxy.handle.net/10648/d32ac9b7-4da2-484a-9239-c872a3c5b960 Nota van de hoofdingenieur van de waterstaat J. Tromp over de haven van Batavia. 1833 1 stuk 397 http://proxy.handle.net/10648/f2fc7078-3ec5-4d38-8c6b-394580f93b86 Brief aan de goeverneur-generaal ad interim van Nederlands-Indië van de hoofdingenieur van de waterstaat J. Tromp betreffende een overstroming van de rivier de Tjiliwong. 1834 Authentiek afschrift. z.d 1 stuk 9. Geldwezen. 398 http://proxy.handle.net/10648/457cdf86-7f43-4a52-aedf-e90b183af5a9 Stukken betreffende de werkzaamheden van de financiële commissie, benoemd bij besluit van 23 oktober 1824, voor de plannen van de Nederlands-Indische regering tot het aangaan van een lening bij Palmer te Calcutta en tot wijziging van het muntstelsel. Afschriften. 1824, 1825 1 omslag 399 http://proxy.handle.net/10648/d8e634f2-ad5e-4252-94cb-37d38fde26a8 Stukken betreffende het muntstelsel van Nederlands-Indië. 1826-1830 en z.j 1 omslag 400 http://proxy.handle.net/10648/ef0f63ba-4d57-4561-aca2-71ed1f34cd7d Stukken betreffende de oprichting en eerste verrichtingen van de Javasche Bank. 1828-1831 1 omslag 10. Cultures, bosbouw en mijnbouw.

Zie ook no. 346.

401 http://proxy.handle.net/10648/71fa06f4-c4a2-46ec-927b-53cb6fcd1d74 Stukken betreffende het advies van J. van den Bosch inzake het kolonisatierapport van de commissaris-generaal Du Bus de Ghisignies. 1827-1830 en z.j 1 omslag 402 http://proxy.handle.net/10648/cc767667-8ca0-415c-b47e-6b7eec4fec37 Memorie over de staat der suikermolens in de residentie Batavia, ingediend bij de sub-commissie van landbouw te Batavia door G.E. Teisseire en A. Loudon. 1827 Afschrift. z.d 1 stuk 403-407 Retroacta betreffende het landrentestelsel d.d. 1813- 1828 Authentieke afschriften. (1828 of 1829) 5 omslagen 403 http://proxy.handle.net/10648/cae0fcdd-0462-4598-a550-3bc04e01c472 Proclamatie d.d. 15 oktober 1813, memorie d.d. 11 februari 1814 en reglement d.d. 11 februari 1814 van de luitenant-goeverneur Th. St. Raffles betreffende het landrentestelsel 404 http://proxy.handle.net/10648/ee9fcbd0-fc56-432e-aa3e-5cc9abfa067e Advies aan de commissarissen-generaal voor Nederlands-Indië van de president en raden van financiën inzake de verhuring der landen, de administratie der houtbossen, de inspecties der koffieplantages en verzoeken van partikuliere ingezetenen om met stukken land in huur of koop te worden begunstigd. 1817; 405 http://proxy.handle.net/10648/6b285b1d-631d-4b6d-8183-9463c79cc8e2 Besluiten der commissarissen-generaal voor Nederlands-Indië inzake het landrentestelsel d.d. 9 en 11 maart 1818, met toelichtende brief aan de directeur-generaal van het departement van Koophandel en Koloniën d.d. 16 maart 1818; 406 http://proxy.handle.net/10648/bafc1b75-6858-4266-9109-1eb942809aa8 Besluit der commissarissen-generaal voor Nederlands-Indië inzake de koffieteelt op Java d.d. 7 november 1817, met bijlagen en toelichtende brief aan de directeur-generaal van het departement van Koophandel en Koloniën d.d. 23 december 1817; 407 http://proxy.handle.net/10648/862584e1-bec9-42d6-8002-4235a64ea919 Briefwisseling tussen koning Willem I, de secretaris van Staat De Mey van Streefkerk, de minister van Marine en Koloniën Elout en de commissaris-generaal voor Nederlands-Indië Du Bus de Ghisignies over voorschriften te geven aan de commissaris-generaal inzake de cultures in de Molukken. 1825-1828 408 http://proxy.handle.net/10648/7612a276-cc30-4851-8514-a5e2059d263c Brief (afschrift) aan de minister van Koloniën C. Th. Elout van J.H. Tobias over de uitbreiding van de cultures op Borneo. 1827 met brief aan J. van den Bosch van Elout om advies en concept van antwoord. 1829 1 omslag 409 http://proxy.handle.net/10648/607ffc9a-5742-4089-b497-1dd7dbbdf1ca Brief aan J. Fabius van H.J. van de Graaf over de landverhuringen in de Vorstenlanden, 1823, afschrift, met begeleidende brief aan J. van den Bosch van J.H. Knoerle. 1829 1 omslag 410 http://proxy.handle.net/10648/906ce96d-69af-43bd-bfe1-c876c0f3e9d4 Niet-ondertekende memorie over de bossen in de Indische Archipel en op Java en rapport aan J. van den Bosch van Bonnie, controleur der bossen bij de Algemene Nederlandse Maatschappij ter begunstiging van volksvlijt, over het gebruik van exotische houtsoorten voor de scheepsbouw, met begeleidende brief. 1829 1 omslag 411 http://proxy.handle.net/10648/dc3231a7-0754-4b75-b0d2-e5b4e662b46d Brief aan de minister van Marine en Koloniën Elout van J. van den Bosch over aanstelling van deskundigen in het mijnwezen. Concept. 1829 1 stuk 412 http://proxy.handle.net/10648/66a9425b-e897-4338-af80-44a45c6b9745 Besluit van de commissaris-generaal Du Bus de Ghisignies tot verhuur aan de regent van Buitenzorg van twee stukken grond in de assistent-residentie Buitenzorg voor indigocultuur. 1829 Afschrift. z.d 1 stuk 413 http://proxy.handle.net/10648/db1c6c60-0494-4960-b1d8-4577c239ecc0 Brief aan de generale directie van financiën van Nederlands-Indië van de directeur van 's lands middelen en domeinen J.D. Kruseman betreffende zijn voorstel inzake de verkoop van de opbrengst der z.g. vrije koffietuinen Pagger en Bosch op Java. 1829 Afschrift. z.d 1 stuk 414 http://proxy.handle.net/10648/7479d38e-3798-4542-ab42-a95f920a8d66 Staat van de opbrengst der specerijen in de Molukken, met begeleidende brief van de directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen aan J. van den Bosch. 1830 1 omslag 415 http://proxy.handle.net/10648/a36f281f-5df7-4082-bc06-4e99ddf5bea8 Rapport aan J. van den Bosch van de resident van Pekalongan M.H. Halewijn betreffende de indigofabrieken in zijn residentie. 1830 1 stuk 416 http://proxy.handle.net/10648/c29aa2d0-c788-48d1-9c3c-0932599f8e6b Nota van G.E. Teisseire te Batavia over de indigocultuur. 1830 1 stuk 417 http://proxy.handle.net/10648/0ec7e4a5-4bfe-45b8-8a9a-600b99adc7b6 Memorie van A.G. de Roock te Soerabaja over een suikermolen, authentiek afschrift, behorend bij een brief aan de goeverneur-generaal d.d. 4 juni 1830, La A, geheim. 1830 1 stuk 418 http://proxy.handle.net/10648/937d3de8-3693-444f-be6d-a134b9525e51 Brief aan J. van den Bosch van de resident van Passaroean H.J. Domis betreffende de suikercultuur. 1830 1 stuk 419 http://proxy.handle.net/10648/6a9e3207-81a5-45e7-b275-1bdf9b8d92a5 Brief (aan J. van den Bosch?) van Engel en Beynen te Kedoeng Gedee in de afdeling Krawang ten geleide van de jaarlijkse begroting van hun etablissement van suikermolens aldaar. 1830 Afschrift. z.d 1 stuk

Deze begroting zelf hier niet bij.

420 http://proxy.handle.net/10648/a525dc79-45dd-4633-81ee-25a8fd14df51 Nota's van de resident en de regent van Soerabaja over de vruchtbaarheid van de gronden in die residentie. 1830 2 aan eengehechte stukken 421 http://proxy.handle.net/10648/2e3687be-547d-48d5-ba50-cb2873588e6d Brief aan J. van den Bosch van de secretaris van de residentie Pekalongan J.E. Sturler over de kaneelteelt. 1830 1 stuk 422 http://proxy.handle.net/10648/12daf194-29ff-4a20-813d-ecaf7e13f7fa Staten van de opbrengsten der landrente en andere inkomsten van het goevernement op Java over 1829, ingediend aan J. van den Bosch door de directie van 's lands middelen en domeinen, met briefwisseling dienaangaande. 1830 1 omslag 423 http://proxy.handle.net/10648/81547d64-5368-485d-bc11-477a0e24754b Brief aan J. van den Bosch van J.E.de Sturler te Pekalongan over de indigocultuur. 1830 1 stuk 424 http://proxy.handle.net/10648/48723003-581b-40e7-b087-d80eac1de12d Brief aan J. van den Bosch van J.I. van Sevenhoven over de cultures op Java in het algemeen. 1830 1 stuk 425 http://proxy.handle.net/10648/9825a0c2-3708-4b0a-b3fd-3f6bc17dbe98 Memorie van J. van den Bosch van H. van Blommestein over de landbouw op Java, met een katoenmonster. 1830 1 omslag 426 http://proxy.handle.net/10648/35cbbcff-58c4-415c-9d52-bfc91f1e053f Brief aan J. van den Bosch van John Pitcairn over de uitvinding van een suikermachine. 1830 1 stuk 427 http://proxy.handle.net/10648/35b686df-91c4-4644-b03b-9d159b9775ac Staat van de van 1826 tot en met 1830 van Java en Madoera uitgevoerde hoeveelheden koffie. 1831 1 stuk 428 http://proxy.handle.net/10648/e8c0bb19-1257-426a-ab0b-66d65709d62b Memorie voor J. van den Bosch van Tj. (?) Ament te Tjebinong over de koffiecultuur op Java. 1831 1 stuk 429 http://proxy.handle.net/10648/0126039e-bc79-4f6e-81da-69aa03a93e47 Uittreksel betreffende de antwoorden van de Bramien Ram-Mohum Roy aan de Board of Control te Londen in september 1831 over het landrentestelsel in Voor-Indië. Afschrift. z.d 1 stuk 430 http://proxy.handle.net/10648/50b1ca74-97c9-446d-9612-71249eecd61d Brief aan de staatsraad, belast ad interim met de directeur van het departement voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën van Koning Willem I, waarbij deze machtiging geeft tot dankbetuiging aan de goeverneurgeneraal voor de toezending van twee kistjes Java-thee. 1832 Afschrift met brief aan J. van den Bosch van genoemde staatsraad. 1832 1 omslag 431 http://proxy.handle.net/10648/25aeea96-97bb-4c7f-9377-782cba8279bf Staat van de uitvoer over 1831 en de fabrikage over 1831 en 1832 van suiker op Java, ingediend aan J. van den Bosch door de directeur der cultures J.I. van Sevenhoven, met begeleidende brief. 1832 1 omslag 432 http://proxy.handle.net/10648/4856a0a4-8f2c-487e-97cc-9bdc98431000 Staten van de opbrengsten van koffie, suiker, indigo en landrente op Java in 1832. Z.d 1 omslag 433 http://proxy.handle.net/10648/a97e17bd-627a-478e-8a9a-f46a7932de89 Brief aan J. van den Bosch van de directeur der cultures B.J. Elias over de regeling der indigocultuur in de residentie Cheribon, met bijlage. 1833 Bijgevoegd andere stukken over deze zaak. 1832-1833 1 omslag 434 http://proxy.handle.net/10648/e355acd9-8bf1-4f8e-976e-800d8e680545 Staat van sedert 1824 tot en met 1832 verkochte en te Batavia afgeleverde koffie, tin, foelie, noten en kruidnagelen, ingediend aan J.van den Bosch door de directeur-generaal van financiën met begeleidende brief. 1833 1 omslag 435 http://proxy.handle.net/10648/f5a8b65c-27bc-40e2-89a5-87b912cf7185 Staat van de uit voer van koffie en suiker van Java en Madoera van 1817 tot en met 1824, ingediend aan J. van den Bosch door de inspecteur der financiën met begeleidende brief. 1833 1 omslag 436 http://proxy.handle.net/10648/d0fd2df5-b1c4-4dd2-8aaf-163a5af39ec2 Brief aan de directeur-generaal van financiën van de directeur der cultures B.J. Elias over de begroting van Nederlands-Indië voor 1834, in het bizonder betreffende de cultures. 1833 1 stuk 437 http://proxy.handle.net/10648/90ebb4ff-0aaa-4e72-bf4a-8489c7a82e84 Staat van de produkten voor de europese markt uit de oogst van 1833 in de residenties van Java met uitzondering van de residentie Passaroean en de afdeling Patjietan, ingediend aan J. van den Bosch door de directeur der cultures B.J. Elias met begeleidende brief. 1833 1 omslag 438 http://proxy.handle.net/10648/5ed05228-9baf-4518-b308-f9eea192a387 Niet-ondertekende nota betreffende de koffieteelt in de vroeger als Jacatra en Preanger bekende landen in de tijd van de Oost-Indische Compagnie. 1833 1 stuk 439 http://proxy.handle.net/10648/bdbed2bc-b9c1-4e47-9d91-b8c0e0e0246a Brief aan J. van den Bosch van de secretaris der residentie Passaroean P. van Rees over de koffieoogst in die residentie van december 1833. 1834 1 stuk 440 http://proxy.handle.net/10648/87fcf905-7e7b-49d4-b18b-5cfea1796518 Brief aan J. van den Bosch van de directeur-generaal van financiën J.C. Reynst ten geleide van een (hierbij niet aanwezige) staat van de voorhanden gelden en verkoopbare goederen op 31 december 1833, daaronder begrepen de koffie, suiker en indigo uit de oogst van dat jaar. 1834 Bijgevoegd afschrift. Z.d 1 omslag 441 http://proxy.handle.net/10648/bbbae499-3691-42ed-ad68-ed80f41930ea Staten van de kosten en opbrengst der kaneelcultuur in de residentie Krawang, ingediend bij J. van den Bosch door de resident G. de Serière, met begeleidende brief. 1834 Afschriften. z.d 1 omslag 442 http://proxy.handle.net/10648/2b34a53e-e92a-415b-9b64-0d002fa11b85 Brief aan J. van den Bosch van de boekhouder bij de generale directie der financiën H.A. Rosenwald, houdende opgaaf van de opbrengst en gemiddelde waarde van de produkten der Buitenbezittingen. 1834 1 stuk 443 http://proxy.handle.net/10648/97132075-9c3f-4c21-8778-23d422049c2d Brief aan J. van den Bosch van J.E.de Sturler, resident van Banjoemas, bevattende het verslag van een inspectie van de cultures in zijn residentie. 1834 1 stuk 444 http://proxy.handle.net/10648/1b4bc417-cfa3-4895-bf8a-15ed89908afb Staat van de ontvangsten en uitgaven van het land Blitar in de Vorstenlanden over één jaar, in het engels. Z.d 1 stuk 445 http://proxy.handle.net/10648/34cd487c-8e7e-494d-8c63-a2f418f16fa1 Niet-ondertekende nota, bestaande in kanttekeningen bij een plan voor de invoering van gedwongen cultures. Z.d 1 stuk 446 http://proxy.handle.net/10648/29bacaa5-f98b-427c-a535-e3bd8624e67b Staat van de geschatte jaarlijkse opbrengst der goudwinning op Borneo. z.d 1 stuk 447 http://proxy.handle.net/10648/4bdef2b3-b336-494f-afea-2f054a94f866 Korte inhoud van enige resolutiën der Oost-Indische Compagnie betreffende de suikerteelt op Java tussen 1696 en 1777. Z.d 1 katern
11. Handel en remises.

Zie ook no. 346.

448 http://proxy.handle.net/10648/965942dd-d453-4be5-a0d6-500b5f5ae415 "Algemeene prijskrant van koopmanschappen, speciën, wissels en assurantiepremiën", uitgegeven te Amsterdam. Gedrukte exemplaren. 1826, 1827 1 omslag 449 http://proxy.handle.net/10648/30fefd0a-e289-4a9d-865f-78755e24ee03 Fragment van een opsomming van gebeurtenissen op politiek en economisch gebied in Groot-Brittannië en elders gedurende 1827, uitgegeven te Amsterdam. Gedrukt. z.d 1 stuk 450 http://proxy.handle.net/10648/a1512dee-3663-4061-8291-83481f327ce8 "Algemeen overzigt van den Franschen zeehandel en scheepvaart gedurende het jaar 1828". Gedrukt exemplaar. 1 stuk 451 http://proxy.handle.net/10648/8ce5a44e-8893-4cb6-9be4-b02df1554456 Statenvan in- en uitvoer van diverse Nederlands-Indische produkten van 1825 tot en met 1828. Z.d 1 omslag 452 http://proxy.handle.net/10648/7c2afdad-9ded-40ca-9556-21d2f846fb9b Aantekeningen en gedrukte gegevens betreffende de koloniale handel, voornamelijk van Engeland over de jaren 1826 tot en met 1831 1 omslag 453 http://proxy.handle.net/10648/6e07f587-a569-488d-9a9c-792091a6ba04 Retroacta betreffende de organisatie van het entrepotstelsel in Nederlands-Indië 1818, 1828 Authentieke afschriften (1828 of 1829) 1 pak 454 http://proxy.handle.net/10648/07f8afd4-2c38-4890-9658-4aefbdc79216 Nota van J. van den Bosch als benoemd goeverneur generaal van Nederlands-Indië voor de minister van Koloniën over het algemeen beleid tengevolge inzake de handel en remises . Concept. (1828 of 1829) 1 stuk 455-472 Stukken betreffende de verhouding van het goevernement van Nederlands-Indië tot de Nederlandsche Handel Maatschappij. 1829-1833 en z.d 18 omslagen 455 http://proxy.handle.net/10648/5228ad19-3635-466f-acde-6638f719a341 Briefwisseling van J. van den Bosch met het bestuur van de Nederlandsche Handel Maatschappij. 1829-1832 1 omslag 456 http://proxy.handle.net/10648/cf6b5d81-12b9-4929-9018-10736910039a Stukken betreffende een plan om door de Nederlandsche Handel Maatschappij inCarolinaeen rijstpelmolen voor Java te doen aankopen. 1828, 1829, met retroacta d.d. 1819, 1827 1 omslag 457 http://proxy.handle.net/10648/5debe5d6-2307-4615-8a6e-3676cb2663cc Brief wisseling van J. van den Bosch met de minister voor de Marine en de Koloniën Elout over een contract tussen het departement van Marine en Koloniën en de Nederlandsche Handel Maatschappij inzake levering van europese goederen voor de oost-indische dienst, met concept van dit contract. 1828, 1829 1 omslag 458 http://proxy.handle.net/10648/b6ebb56c-28ec-43e7-80e5-501a1f0635c5 Aantekening van een onbekende betreffende de door de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia gemaakte retouren gedurende 1827 en 1828 In tweevoud. Z.d 1 omslag 459 http://proxy.handle.net/10648/6570b225-68f4-488f-bc6c-8748d258d38a Briefwisseling van J. van den Bosch met de minister voor de Marine en de Koloniën Elout over een opdracht aan de Nederlandsche Handel Maatschappij tot betaling van de civiele en militaire delegaties en pensioenen van Indische ambtenaren. 1829 1 omslag 460 http://proxy.handle.net/10648/98ef0c62-a077-4d17-af59-177e708ac08b Contract van de goeverneur-generaal van Nederlands-Indië met de Nederlandsche Handel Maatschappij tot afstand aan laatstgenoemde van de opiumpacht voorde jaren 1830 tot en met 1832, met desbetreffende stukken. 1829 1 omslag 461 http://proxy.handle.net/10648/fa0f1366-51ff-4544-8ebe-14c7842e7045 Brief van J. van den Bosch aan koning Willem I over diverse onderhandelingen met de Nederlandsche Handel Maatschappij. Afschrift. 1829 1 stuk 462 http://proxy.handle.net/10648/dbcd9e38-b41b-4f67-81f2-32e5b52a99f8 Brief aan de ministervoor de Marine en de Koloniën van J. van den Bosch inzake een overeenkomst d.d. 1825 tussen het departement en de Nederlandsche Handel Maatschappij tot verkoop aan laatstgenoemde van de koffie-oogst in de Preanger en de residenties Buitenzorg en Krawang voor 1825 tot 1836, concept, met afschriften van het contract en van additionele artikelen d.d. 1829 en 1832 1 omslag 463 http://proxy.handle.net/10648/bb66b1ed-15c7-4b6d-a328-cea5f12ccd08 Stukken betreffende een voorstel tot vermindering van de rente en aflossing van een lening van f. 8.000.000.-door de Nederlandsche Handel Maatschappij aan het goevernement van Nederlands-Indië verstrekt, 1829, 1830 1 omslag 464 http://proxy.handle.net/10648/61af8f93-44c4-4831-a81f-e6c98ce3957a Brief aan de directeur-generaal van financiën in Nederlands-Indië van het bestuur van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia over de schulden van de factorij aan het goevernement op 1 januari 1831. 1830 Afschrift. z.d 1 stuk 465 http://proxy.handle.net/10648/0c2638ac-831c-4977-924e-2537dc53c187 Contract van de goeverneur-generaal van Nederlands-Indië met de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia, waarbij laatstgenoemde tegen een crediet groot f. 1.000.000.- koffie en specerijen in consignatie alsmede indigo en suiker in eigendom ontvangt. Concept met desbetreffende stukken. 1831 1 omslag 466 http://proxy.handle.net/10648/b18c0d92-ab03-426a-a089-732d40f7790f Briefwisseling van J. van den Bosch, staatsraad G.G. Clifford, belastad interim met de directie van het departement voor de Nationale Nijverheid en de Koloniën, koning Willem l, de secretaris van Staat De Mey van Streefkerk en het bestuur van de Nederlandsche Handel Maatschappij betreffende de remises uit Oost-Indië. 1831, 1832 Afschriften. z.d 1 omslag 467 http://proxy.handle.net/10648/25999289-1720-4c3c-a8ac-49820998a094 Vergelijkende staat der toegestane en werkelijke onkosten op suiker en indigo, bijlage bij een brief der Nederlandsche Handel Maatschappij aan het departement van Koloniën d.d. 13 februari 1832 1 stuk 468 http://proxy.handle.net/10648/ce88e542-2d9d-47a9-8067-6420dc0df499 Brief van J. van den Bosch aan de minister voor de Koloniën naar aanleiding van diens bevel, dat de remises voor dit jaar op f. 5.200.000.-worden bepaald en de meerdere produktie in het belang van de vrije handel zal worden aangewend. Bijgevoegd briefwisseling dienaangaande met de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia. 1833 1 omslag 469 http://proxy.handle.net/10648/bb8e1a3a-a606-47e8-9d76-69a3928e8dda Opgaaf van de kosten der levering aan het goevernement van amfioen door de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij vergeleken met de voorwaarden van Maclaine Watson & Co. 1833 1 stuk 470 http://proxy.handle.net/10648/1903ac5e-7963-4a77-8f13-fda56bde09a1 Brief aan de redactie van het Algemeen Handelsblad van H.G. Nahuys(?)naar aanleiding van aanmerkingen van dit blad op een rede van de president der Nederlandsche Handel Maatschappij in 1833, met aantekening, dat de plaatsing van dit stuk geweigerd is. (Afschrift?). Z.d 1 stuk 471 http://proxy.handle.net/10648/e7878ecf-142c-40b8-9128-c68b8723065b Geheime niet-ondertekende nota betreffende de fondsen welke de Nederlandsche Handel Maatschappij jaarlijks nodig heeft en welke uit de retouren uit Indië gevonden moeten worden. in tweevoud. Z.d., 1 omslag 472 http://proxy.handle.net/10648/539d93cf-876c-47d4-ae92-06ae6598acfe Opgaaf van de verkoopcondities van suiker uit Brazilië te Amsterdam, te Antwerpen en bij de Nederlandsche Handel Maatschappij, in tweevoud. z.d., 1 omslag 473 http://proxy.handle.net/10648/1ac107e0-84c5-4f33-9c92-605c51cbf713 Briefwisseling van J. van den Bosch met de minister voor de Marine en de Koloniën C.Th. Elout over het invoeren van nieuwe certificaten van oorsprong van nederlandse fabrikaten voor vrijdom van inkomende rechten in Nederlands-Indië. 1829 1 omslag 474 http://proxy.handle.net/10648/e60a3cf5-8aac-436f-9166-7d6e79b18d04 Memorie voor koning Willem I van de katoenfabrikanten te Gent betreffende de katoenhandel in Nederlands-Indië. 1829 Afschrift, met begeleidende brief aan J. van den Bosch van L.J. Couvreur van Maldeghem. 1829 1 omslag 475 http://proxy.handle.net/10648/0c062b59-6e88-49b6-bb86-f07ed9ea8849 Brief aan de minister voor de Marine en de Koloniën van J.B. de Linge, inspecteur van financiën, over het grondbeginsel van een stelsel van inen uitgaande rechten in Nederlands-Indië, met twee bijlagen. afschriften, 1829, z.d 1 omslag 476 http://proxy.handle.net/10648/7f7765b9-b0d6-4ebf-a8dd-c193fc33a88e Vergelijkende staten betreffende de in- en uitvoer van verschillende produkten op Java gedurende 1828 en 1829. Z.d 1 stuk 477 http://proxy.handle.net/10648/09d470a9-1533-4ecf-9b75-1dfa8d87bee1 Notavoor J. van den Bosch van L. Launy, inspecteur der financiën, betreffende de in- en uitgaande rechten in Nederlands-Indië, met begeleidende brief. 1830 1 omslag 478 http://proxy.handle.net/10648/8dba958a-50f3-4b41-8565-19a112d12f10 Brief aan J. van den Bosch van Thomas Bain inzake een plan tot bestrijding van de smokkelarij. 1830 1 stuk 479 http://proxy.handle.net/10648/c56b8981-988d-4534-b0d9-babd453ce818 Nota voor J. van den Bosch van J.F. van Overmeer Fisscher, gewezen pakhuismeester, over de politieke en handelsbetrekkingen met Japan, 1830, en afschrift van een brief van Van Overmeer Fisscher aan J.C Goldman, Raad van Indië d.d. 1828, met begeleidende brief, 1830 1 omslag 480 http://proxy.handle.net/10648/c76697da-1527-4852-98df-67d5e653ceea Brief aan J. van den Bosch aan A.M.T. de Salis, waarnemend resident van Soerabaja, over het doen van remises rechtstreeks in produkten. 1830 1 stuk 481 http://proxy.handle.net/10648/0b52a186-d0c4-4bb7-b8f0-4731f7be783d Aantekening in het engels uit "Amsterdams Price Courant" van 27 oktober 1831 betreffende de prijzen van produkten uit Nederlands-Indië. Z.d 1 stuk 482 http://proxy.handle.net/10648/b547dd2d-8e42-4e42-86d6-1fbb6c10344a Brief aan J. van den Bosch van de directeur van 's lands middelen en domeinen, J. du Puy, over de ontvangsten uit de in- en uitgaande rechten op Java en Madoera gedurende de eerste tien maanden van 1829,1830 en 1831, met bijlagen betreffende oktober 1831. 1831 1 omslag 483 http://proxy.handle.net/10648/981e5b67-34c6-451c-b2ba-93a8974dbfd8 Staat van de van 1817 tot en met 1831 uit Nederlands-Indië naar Nederland overgemaakte remises, opgemaakt door de boekhouder van de generale directie van financiën in Nederlands-Indië, met supplement, 1832 1 omslag 484 http://proxy.handle.net/10648/9d7600ec-fc64-4c4b-a916-fad695c5e1d1 Memorie van J. van den Bosch voor de Raden van Indië in antwoord op een geheime nota van de Raad P. Merkus d.d. 9 juni 1 832 over de plaatselijke handel op Java. 1832 Authentiek afschrift. Z.d 1 stuk 485 http://proxy.handle.net/10648/0e327f23-322f-4cec-86e7-24bb33ecc834 Aantekening van J.C. Baud over de accijns op suiker. 1832 1 stuk 486 http://proxy.handle.net/10648/f02be3fc-200d-4a9a-94f7-b3d93ec8caf6 Tabellarische vergelijkende staat van de uitvoer der voornaamste produkten van de Indische Archipel van 1823 tot en met 1832, samengesteld uit de jaarlijkse verslagen van de handel op Java en Madoera, gedrukt, in viervoud, ingediend door de directeur-generaal van financiën aan de adjunct-secretaris der Indische regering J.H. de Waal, met begeleidende brief. 1833 1 omslag 487 http://proxy.handle.net/10648/43ac00ed-ec92-400d-954f-347f415a8409 Staat van de geldswaarde van de van 1829 tot en met 1832 op Java en Madoera ingevoerde nederlandse en vreemde europese lijnwaden en katoenen goederen, en van de daarvan geheven inkomende rechten, opgemaakt door de inspecteur der financiën De Linge. 1833 1 stuk 488 http://proxy.handle.net/10648/7bdf2539-4d63-4b36-a578-4eaffa955a1b "London Mercantile Price-Current". Gedrukt. 1833 1 stuk 489 http://proxy.handle.net/10648/4726fb5c-430c-4ce3-ab0b-1f27710553af Staat van de in 1833 publiek verkochte hoeveelheden koffie, suiker en tin ingediend door de directeur van 's lands produkten en civiele magazijnen aan de goeverneur-generaal ad interim J.C. Baud, met begeleidende brief en concept van de brief van Baud, doorgezonden aan J. van den Bosch. 1833 1 lias 490 http://proxy.handle.net/10648/c42ac5a1-755d-4900-a05b-cd3e8ed86e74 Rapport aan de goeverneur-generaal van de directeuren van 's lands produkten en civiele magazijnen, van 's lands middelen en domeinen en van financiën over de voor- en nadelen van de vrijhaven Riouw, met bijlagen. 1833 Afschriften. z.d 1 omslag 491 http://proxy.handle.net/10648/73c2bcb5-783b-4b32-9787-34a8f934a121 Brief aan J. van den Bosch van de inspecteur der financiën De Linge betreffende de rechten, die in de haven Singapore worden geheven, bijgevoegde brief aan J.C. Baud van E. Doering over hetzelfde onderwerp. 1833 1 omslag 492 http://proxy.handle.net/10648/e75b61e7-3ce6-45e7-9413-2387847b91a8 Staat van de remises van Batavia naar Nederland van 1830 tot en met 1833, ingediend aan J. van den Bosch door de directeur-generaal van financiën J.C. Reynst, met begeleidende brief. 1833 1 omslag 493 http://proxy.handle.net/10648/41a31f77-9afd-4796-8161-648d93162a4f Staten betreffende op 15 december 1833 voorhanden gelden en verkoopbare goederen, ingediend aan J. van den Bosch door de directeur-generaal van financiën J.C. Reynst, met begeleidende brief. 1833 1 omslag 494 http://proxy.handle.net/10648/26206352-5853-4b30-a09b-4fa860d6e43a Staten van de van Java en Madoera naar de Oosterse archipel uitgevoerde tabak en de opbrengst der inkomende- en uitgaande rechten op Java en Madoera van 1825 tot en met 1832, ingediend aan de adjunct-secretaris der Indische regering De Waal door de directeur-generaal van financiën J.C. Reynst, met begeleidende brief. 1834 1 omslag 495 http://proxy.handle.net/10648/2567c956-4418-4b14-b8ae-ad543b4c5f0c Staten van de in- en uitvoer op Java en Madoera van en naar Europa, Amerika, Kaap de Goede Hoop en de "West van Indië"(Brits-Indië), Bengalen, Cochin China, Siam, China Manilla,Japan en Nieuw-Holland, van 1823 toten met 1832, ingediend aan J. van den Bosch door de directeur-generaal van financiën J.C. Reynst, met begeleidende brief. 1834 1 omslag 496 http://proxy.handle.net/10648/466310d0-534b-494c-9baf-58f8b050ab01 Staten van de invoer op Java en Madoera van produkten uit de Oosterse archipel, de "West van Indië"(Brits-Indië), Bengalen, Cochin China, Siam, China, Manilla, Japan en Nieuw-Holland van 1823 tot en met 1832, ingediend aan J. van den Bosch door de directeur-generaal van financiën J.C. Reynst, met begeleidende brief en brief van de goeverneur-generaal ad interim J.C. Baud, waarbij deze stukken worden doorgezonden aan de minister van Koloniën. 1834 1 omslag 497 http://proxy.handle.net/10648/02010885-2db5-48a1-85b0-6c591265cf56 Uittreksel uit het verslag van de directeur van 's lands middelen en domeinen J.D. Kruseman betreffende de uitvoer naar Europa van de produkten van de Indische archipel. in tweevoud. Z.d., 1 omslag 498 http://proxy.handle.net/10648/5f1cd595-acf7-4b9b-957c-c5b1bb00a0be Aantekeningen (van J. van den Bosch?) betreffende de onkosten op de verkoop en het overbrengen van goederen naar Nederland voor rekening van A. van Hoboken. Z.d 1 stuk 499 http://proxy.handle.net/10648/6f854f35-b38a-46e0-8a0a-7abc1ec248c6 Opgaven in het engels van de vervoerskosten van koffie en suiker op nederlandse en engelse schepen, onderling vergeleken. Z.d 1 omslag 500 http://proxy.handle.net/10648/56d7ba6c-3acf-4bda-8615-f3f92de432de Tabellarische lijst der nederlandse schepen (te Batavia?) uit Europa aangekomen en weer daarheen vertrokken van 1829 tot en met 1833 met vermelding aan wie ze geconsigneerd en door wie ze daar geladen zijn. Z.d 1 stuk 501 http://proxy.handle.net/10648/3202c182-5cb3-4e82-9dd5-a6fb9a59eddf Berekeningen door een onbekende van de onkosten van de verkoop van suiker op Java, in Suriname, Havana en Brazilië. Z.d 1 omslag
12. Kerk en zending

Zie ook no. 295.

502 http://proxy.handle.net/10648/53f3383a-e7ab-4c14-b8d6-0ac3d43a7509 Stukken betreffende de uitzending van J.F.C. Gericke door het Nederlands Bijbelgenootschap met steun van de regering naar Java voor taalstudie. 1826 Afschriften. z.d 1 omslag 503 http://proxy.handle.net/10648/c6077c64-9be0-491c-a7de-3c2dd17500c0 Koninklijk Besluit d.d. 5 oktober 1828 no. 205, regelende de bezoldiging en pensionnering van de geestelijken der verschillende christelijke gemeenten in Oost-Indië. Afschrift. z.d 1 stuk 504 http://proxy.handle.net/10648/ba093057-940f-4eef-8b6a-3433a2c41377 Brief aan J. van den Bosch van J.H. Lambregt ter aanbeveling van het zendelingsgenootschap en armenfonds te Soerabaja. 1830 1 stuk
13. Wetenschappelijk onderzoek

Zie ook nos. 361 en 502.

505 http://proxy.handle.net/10648/7295f5cb-336f-4f6d-844c-a2e7ffa71c95 Brief aan J. van den Bosch van K.W. Ohl, waarbij hij een nautilus tenuis minor aanbiedt. 1830 1 stuk 506 http://proxy.handle.net/10648/f8219db2-67e9-4564-8c95-184c69aa7477 Brief aan J. van den Bosch van H.C. Macklot(?). waarbij een levende rhinoceros wordt gezonden. 1830 1 stuk 507 http://proxy.handle.net/10648/5c62b1e5-305c-438f-a46b-8d34ecaee2c1 Catalogus en overzicht der voorwerpen, welke door de natuurkundige commissie in Nederlands-Indië voor verzending naar Nederland bestemd zijn, opgesteld door het lid dezer commissie P. Muller. 1833 1 omslag 508 http://proxy.handle.net/10648/c8ffd122-39c5-4a52-a103-3c03748b3a2f Brief aan J. van den Bosch van P.P. Roorda van Eysinga over zijn studie van het Javaans. 1834 1 stuk
14. Verhouding tot Nederland. 509 http://proxy.handle.net/10648/ab0ccadf-d40b-4c13-aae0-e03a5a8cccb9 Begroting van uitgaven voor de nederlandse marine voor 1832, met bijbehorende stukken. 1832 1 katern 510 http://proxy.handle.net/10648/047c5704-d5db-4f1e-8a00-ad5a627b2443 Exemplaar van de Nederlandse Staatscourant inhoudende mededelingen van de minister van Buitenlandse Zaken aan de Staten-Generaal betreffende de onderhandelingen over België, d.d. 5 november 1832 1 stuk
F. Minister van Koloniën (1834-1839).

Van den Bosch werd benoemd tot minister op 30 mei 1834, onmiddellijk na zijn aftreden als commissaris-generaal,en trad af op 25 december 1839.

1. Briefwisseling 511-513 Brieven van en aan J.C. Baud, 1834-1840 3 omslagen 511 http://proxy.handle.net/10648/609310f7-0fa2-46b3-83c5-dcd8878f6b1a 1834 512 http://proxy.handle.net/10648/b8dfae4b-857b-4284-b848-8ca03b3e9973 1835 513 http://proxy.handle.net/10648/de1158ac-a79f-4df7-bc6a-076dd5661dff 1836 514 http://proxy.handle.net/10648/f352ac3a-8604-40d9-be48-d677423ba937 Brieven van en aan D.J. de Eerens, 1834-1840 1 omslag 515 http://proxy.handle.net/10648/e1fd8ca9-d0c0-4133-a2a2-6b3fc2484000 Brief van H.J. van Doorn van Westcapelle, 1834 1 stuk 516 http://proxy.handle.net/10648/0e7ba9b7-4787-4c82-a0ce-29b6e5086456 Brieven van en aan J.I. van Sevenhoven, 1834-1840 1 omslag 517 http://proxy.handle.net/10648/837b661c-57dd-43c2-8b3c-5e12d8500ea9 Brieven van en aan J.C. Goldman, 1834-1839 1 omslag 518 http://proxy.handle.net/10648/068771ce-d14e-4577-8de6-94ee65f1f010 Brieven van en aan de secretaris van Staat J.G. de Mey van Streefkerk, 1834, 1835 1 omslag 519 http://proxy.handle.net/10648/b0471f35-518d-4f47-803e-f68d522bf840 Brieven van en A. van Hoboken, 1834-1842 1 omslag 520 http://proxy.handle.net/10648/f6dbd68c-b8b3-42f3-bf56-36781df7b226 Brieven van en aan J.B. Cleerens, 1834-1837 1 omslag 521 http://proxy.handle.net/10648/7525b097-25b3-4936-9f02-ad03993e8ae9 Brieven van en aan G.M. Roentgen, 1834-1838 1 omslag 522 http://proxy.handle.net/10648/0b526306-6b50-4e6d-8d0a-90a3f21fb335 Brief aan E.L. of J.J.L. Jacobson. Concept. 1834 1 stuk 523 http://proxy.handle.net/10648/0e5beeaf-1beb-4584-939d-9c4b2edb46fb Brieven van of aangaande onderstaande personen over persoonlijke belangen. 1834-1835 1 omslag

Hendrik Doeff;

J.E. Schut;

E.J. van den Bergh;

L. Zegers Veeckens;

C.F.R. Ockerse;

K. Vogel;

Van Rijnberk;

Albert von Henrici;

W. van der Sluys;

Melverda;

De Perez;

F.A. Kühn;

P.A. Rottiers;

J. van der Vinne;

Peter D. Schmidt;

C.P.J. Elout;

W. von Schmid;

H.J. Hoogeveen;

J.J. van der Kerkhoven;

P.H. van Lawick van Pabst;

J.A.V. de Sturler;

G.E. Teisseire;

J.G. Matzdorff

524 http://proxy.handle.net/10648/a62429df-86e0-4926-ad50-d9aa29ac2d4a Brieven van en aan B.J. Elias, 1835-1837 1 omslag 525 http://proxy.handle.net/10648/511367b2-3e0f-41e4-aa15-f3844600a9dd Brief van J.G. de Sturler, 1835 1 stuk 526 http://proxy.handle.net/10648/80ac1c07-6597-49d6-a342-85e5f2a3763b Brieven van en aan P. Merkus, 1836-1841 1 omslag 527 http://proxy.handle.net/10648/fe3b5c3f-3f8e-4da3-8e8d-55d42a4648c7 Brieven van en aan H.G. Nahuys van Burgst, 1836-1839 1 omslag 528 http://proxy.handle.net/10648/a8a370c0-870a-43d5-aea4-1fc9e0013c8c Brieven aan koning Willem l, 1836-1839 1 omslag 529 http://proxy.handle.net/10648/7f291a43-d7bb-4370-a43c-bd9b4d80c21b Brieven van en aangaande J. van den Berg, C. van der Wyck, J.D. Kruseman, G.B. Bosch, A.H. Helbach, W. Kocken, Bölling, C. Ottenga, Hartong, P.F. Leyssius, Von Blum, J. Fabius, A.R.W. Gey van Pittius, B. J. Elias, H.J.Abbring, Ph. de Kanter, E.L. van Heeckeren, C.R. Vaillant, A.F. Lammens, Van Meeverden, J.P.G. Serrurier, C.W. Ellents Hofstede, H.G. Kruseman, W.F.Godin, A.M. van Citters, J.D. Halewijn, Boelhouwer, P. Brunsveld van Hulten, L.H. Jager, G.J. de Sturler, Ph.H. Pape, A. Morel de Tangry, F. van Heukelom, C.S.W. van Hogendorp, D.J. van Heeckeren van Brandsenburg, W.A. Keuchenius, J.W. van den Biesen,A. G. van Onsenoort, J.B. de Linge, Pintes, Jean Jacques Weiland, Jac. Ruys, J.F.L. Basslé, David Ragay, G.P. de Haan jr., Sprock, J. Olivier, Schneitter, Ph.J.van Zuylen van Nyevelt, G.J.C. van Zijll de Jong, J.L.A. Petel, W. en A. Roest over persoonlijke belangen. 1836-1839 en z.j 1 omslag 530 http://proxy.handle.net/10648/6d8e7545-2881-4df0-ac62-9309aa76e8bf Brieven van en aan E.L. Jacobson, 1837-1839 1 omslag 531 http://proxy.handle.net/10648/7e476cd6-f7cc-4a2f-ac3b-09135c748402 Brieven van en aan L.J. Couvreur van Maldeghem, 1837 1 omslag 532 http://proxy.handle.net/10648/999fdfbf-bb15-44c2-a15a-a33bb1df227a Brieven van en aan Jacob Hartsen, 1838-1839 1 omslag
2. Bestuur van het departement in het algemeen. a. Financiën. 533-534 "Memorie aan Zijne Majesteit den Koning over de belangen van Nederland en deszelfs koloniën in onderling verband beschouwd". 1834 1 band en 1 omslag 533 http://proxy.handle.net/10648/b7d87664-dd1a-4902-9902-a7e210ec6d13 Concept 534 http://proxy.handle.net/10648/12680439-ea3d-49cd-9f06-786f6fe41387 Afschrift. 535 http://proxy.handle.net/10648/dcc2dddf-50cc-49f3-bc36-2605a2c82bad Brief van J. van den Bosch aan de minister van Financiën over zekere vorderingen van de "kolonie" (welke?). Concept. 1834 1 stuk 536 http://proxy.handle.net/10648/fe6da33c-ed2d-4efa-b21f-c68333fa0b97 Staten van ontvangsten en uitgaven van het departement van Koloniën over 1834 1 omslag 537 http://proxy.handle.net/10648/64cfdf14-5cb5-4573-ac1f-c06ec62dd90f Stukken betreffende de verhouding van het departement van Koloniën tot het amortisatie-syndicaat. 1835-1838 en z.d 1 omslag 538 http://proxy.handle.net/10648/4c5b961f-546b-464b-9c42-b7a7f6bd7518 Nota van J. van den Bosch voor koning Willem I over bijdragen uit de koloniale fondsen tot de buitengewone behoeften van de staat. 1837 Afschrift. z.d 1 stuk 539 http://proxy.handle.net/10648/95da6517-a808-4792-b7f7-931551d6d3df Nota van J.C.Baud en brieven van J. van den Bosch aan koning Willem I en de Staten-Generaal inzake een wetsvoorstel tot het uitschrijven van een lening ten laste der Overzeese bezittingen, 1837, 1838 1 omslag 540 http://proxy.handle.net/10648/2a8a0ef3-b368-4ef4-b085-4cbba7815e1e Brief aan J. van den Bosch van de secretaris-generaal ad interim van het departement van Koloniën B.J. Elias over de stijging der kosten van dit departement tengevolge van de uitbreiding der werkzaamheden, met met bijlagen. 1838 1 omslag 541 http://proxy.handle.net/10648/4252cc35-01ad-4cd8-9ff9-7caeb4627091 Stukken betreffende het wetsontwerp tot lening van f. 56.000.000.-ten laste der Overzeese bezittingen. 1839 1 pak 542 http://proxy.handle.net/10648/c50c10e5-e524-4843-8ed4-e8e7aea6cd28 Briefwisseling van J. van den Bosch met L.J. Enthoven & Co over een voorschot aan de regering, groot f. 4.000.000.-- 1839 1 omslag 543 http://proxy.handle.net/10648/c53cd798-d03c-4fec-8519-6cbf272c03ac Staat van de bij de afdeling koloniale comptabiliteit bekende vorderingen ten laste van het departement van Koloniën en van de voorhanden middelen tot bestrijding daarvan. 1839 1 stuk 544 http://proxy.handle.net/10648/199ba436-726a-47ab-a940-649660b241ac Staten betreffende de geldelijke staat van het departement van Koloniën, mede betrekking hebbende op de Maatschappij van Weldadigheid, met begeleidende brief van J. van den Bosch aan koning Willem I. 1839 Afschriften. z.d 1 omslag 545 http://proxy.handle.net/10648/61661c55-d46d-4d93-a5aa-b70dc8364140 Brief aan J. van den Bosch van de secretaris-generaal van het departement van Financiën, ten geleide van (hierbij niet aanwezige) stukken behorende bij een brief van de secretaris van Staat d.d. 26 november 1839, la.P. 67. 1839 1 stuk b. Huishoudelijke zaken. 546 http://proxy.handle.net/10648/c87a11e3-728d-4413-a676-c625b0e2e619 Koninklijk Besluit van 28 oktober 1827 no. 194, houdende veiligheidsvoorschriften tegen brand in de koninklijke paleizen en landsgebouwen. Met plattegrond van het gedeelte van 's-Gravenhage, omschreven bij artikel 1 van dit besluit. Authentiek afschrift, z.d 1 omslag Ontbreekt

Aan te vragen als toegang 4.JBF, inv.nr. 1.

3. Oost-Indië. a. Bestuur in het algemeen.

Zie ook nos.574, 575 en 581.

547 http://proxy.handle.net/10648/e7759a6c-9df7-4284-a61c-f0681fadbc20 Inventaris van het archief der algemene secretarie van Nederlands-Indië te Batavia van 1610 tot 1832, opgemaakt door de eerste kommies W.J.M. van Schmid, 1832 Authentiek afschrift, 1834 1 katern 548 http://proxy.handle.net/10648/a0d144ba-c8df-485d-b8a9-3088cb9aa5ad Circulaire van de algemene secretaris van het bestuur van Nederlands-Indië betreffende distributie van de brochure "Iets over den voorgaanden en tegenwoordigen staat van Nederlandsch Indie" door N. van Elten Dzn. Gedrukt. 1835 1 stuk 549 http://proxy.handle.net/10648/447e8ccc-0bcb-49dc-9214-9d660cc93abd Brief aan J. van den Bosch van A. Winter, president der Algemene Rekenkamer, over zijn verloftractement, met bijlagen betreffende de rijst-, thee- en koffiecultures, de houtbossen, het landbouwetablissement te Krawang, stoomboten, de pensioenregeling voor civiele ambtenaren en het graven van een kanaal van Buitenzorg naar Batavia. 1835 1 omslag 550 http://proxy.handle.net/10648/f410f6ec-b4d4-4e27-9561-228c49ba95d5 Reglement op het beleid der regering in Nederlands-Indië met Koninklijk Besluit d.d. 20 februari 1836 no. 91, waarbij dit wordt ingevoerd. 1836 Afschriften. z.d 1 omslag 551 http://proxy.handle.net/10648/4fef6d39-0eb2-43be-8b5b-bee23da202be Instructies voor de goeverneur-generaal en de raad van Nederlands-Indië, met Koninklijk Besluit d.d. 26 maart 1836 no. 21, waarbij deze worden vastgesteld. 1836 Afschriften. z.d 1 omslag 552 http://proxy.handle.net/10648/285cf956-87d0-4cac-909e-b867871757ee Memorie betreffende zijn verrichtingen en "statistieke staat" van het regentschap Bandoeng, opgesteld door de assistent-resident W.A. Nagel, 1834, 1836 Afschriften, met begeleidende brief aan J. van den Bosch. 1836 1 omslag 553 http://proxy.handle.net/10648/a592d41b-2009-4d5f-88c7-0b342ffb27c7 Brief aan J. van den Bosch van O.C. Holmberg de Beckfeldt naar aanleiding van een rapport door hem aan J.C. Baud uitgebracht, 1838 1 stuk 554 http://proxy.handle.net/10648/0ea0a56a-c5cd-4b7d-a877-8a73b8a2796b Gedrukte exemplaren van de "Nieuwe Amsterdamsche Courant" en "Algemeen Handelsblad" bevattende een reeks van vijf niet-ondertekende artikelen, getiteld "De Oostindische Bezittingen". 1838 1 omslag
b. Overheidsfinanciën.

Zie ook no. 656.

555 http://proxy.handle.net/10648/d6622a2f-01d2-4558-84e3-078654aea190 Staatvan (begrote) ontvangsten en uitgaven over geheel Nederlands-Indië voor 1835, ingediend door de directeur-generaal van financiën. 1834 Authentiek afschrift. z.d 1 stuk 556 http://proxy.handle.net/10648/ceb09157-9c84-4bc9-a9f4-ad5525f0845c Nota voor de goeverneur-generaal van Nederlands-Indië ad interim van J.I. van Sevenhoven, over de begroting voor 1835. 1835 Afschrift. z.d 1 stuk 557 http://proxy.handle.net/10648/9abc8ef1-0d73-4a70-abb1-6f28ace60b86 Staten, waarin de begroting van Nederlands-Indië voor 1834 wordt vergeleken met de werkelijke uitkomsten van 1833 en 1834, met brief aan de directeur-generaal van Financiën van de boekhouder der generale directie. 1836 Afschriften met begeleidende brief aan J. van den Bosch van de goeverneur-generaal ad interim J.C. Baud. 1836 1 omslag 558 http://proxy.handle.net/10648/0195b663-93b2-470c-ae31-f998bc8ce650 Vergelijkende staten van de verpachting der middelen in het algemeen en van de opiumpacht in het bizonder op Java en Madoera tussen 1833 en 1834 en tussen 1835 en 1836, met brief aan de goeverneur-generaal van de directeur van 's lands middelen en domeinen d.d. 1836 in afschrift en begeleidende brief aan J. van den Bosch. 1836 1 omslag 559 http://proxy.handle.net/10648/da2ce468-18ec-459f-a9ce-1bb11e5d0500 Staat van de uitgaven en ontvangsten van Nederlands-Indië in 1834 vergeleken met de begroting voor 1833 en 1834. Z.d 1 stuk 560 http://proxy.handle.net/10648/22fcc3e0-76d9-475b-a958-a92336d26cca Staten van de (begrote) ontvangsten en uitgaven van Nederlands-Indië voor 1834 en 1835, opgemaakt door de directeur-generaal van financiën. 1833 en 1835 Afschriften. z.d 1 omslag 561 http://proxy.handle.net/10648/021b1f2d-7471-4061-8f44-531b867d2061 Staten van de(werkelijke)ontvangsten en uitgaven van Nederlands-Indië in 1834 en 1835. Z.d 1 omslag 562 http://proxy.handle.net/10648/4afa83a3-06bf-4baf-a0eb-167df3064fef Rapport aan de goeverneur-generaal van Nederlands-Indië van de directeur der middelen en domeinen betreffende de verpachtingen van 's lands middelen op Java en Madoera over 1837, met bijlagen. 1836 Afschriften met begeleidende brief van de goeverneur-generaal aan J. van den Bosch. 1837 1 omslag 563 http://proxy.handle.net/10648/d54eb5d6-6e80-4c0f-98c7-f7d870cfa445 Brieven aan koning Willem I van J. van den Bosch inzake de begroting van Nederlands-Indië voor 1838, met bijlagen. 1838 Afschriften. z.d 1 omslag 564 http://proxy.handle.net/10648/beed8eae-fd88-4249-80ae-599cddad98fc Staten van de territoriale ontvangsten en uitgaven van Nederlands-Indië over 1834 en 1837, vergeleken met de begrotingen voor 1835, 1838 en 1839. Z.d 1 omslag 565 http://proxy.handle.net/10648/7b5ea8aa-65f8-44fa-b477-e5f090c1b55d Staat van de stand der kassen op Java en Madoera van 30 juni 1837 tot 15 juni 1838 vergeleken met die van 30 juni 1838 tot 15 juni 1839. Z.d 1 stuk 566 http://proxy.handle.net/10648/57c7af76-8b69-4b51-9237-2f831ca984cc Staat van de resultaten getrokken uit de algemene kasstaten van Nederlands-Indië over 1831 tot 1839. Z.d 1 stuk 567 http://proxy.handle.net/10648/4bb9ce58-6641-4d1a-9053-2d5cfe5d5aa1 Staat van de vaste posten welke jaarlijks uit de oostindische fondsen in Nederland moeten worden voldaan. Z.d 1 stuk
c. Rechtsbedeling. 568 http://proxy.handle.net/10648/71fdbce2-7640-41fb-acb0-22dc6409f349 Brief aan J. van den Bosch van mr. F.G. Fontein over de organisatie van de justitie in Nederlands-Indie. 1834 1 stuk 569 http://proxy.handle.net/10648/ae173873-f5ae-434b-99fa-bbeec8e7e71d Brief aan J.C. Baud namens J. van den Bosch ten geleide van een niet aanwezig stuk betreffende het Hooggerechtshof in Nederlands-Indië. 1838 Afschrift. z.d 1 stuk d. Militaire zaken.

zie ook no. 728

d.1 Oorlogvoering op Sumatra. 570 http://proxy.handle.net/10648/37b56f15-0445-49d5-b8a1-0dc5a964c58f Rapport aan de goeverneur-generaal van Nederlands-Indië ad interim van J.I. van Sevenhoven als commissaris over Sumatra's Westkust betreffende de toestand te Padang. 1834 1 stuk 571 http://proxy.handle.net/10648/45a87a10-65f4-45aa-a6c6-bfd3000463f4 Nota van de Raad van Indië J.I. van Sevenhoven naar aanleiding van het "Kortoverzicht van de staat van zaken ter Westkust van Sumatra" van de resident Francis. 1834 Afschrift in tweevoud. z.d 1 omslag 572 http://proxy.handle.net/10648/0cd9a84f-48db-422f-87cb-6168d94dca0c Brieven aan J. van den Bosch van H.J.J.L. de Stuers over zijn ontslag als opperbevelhebber van het Indisch leger wegens verschil van mening over de oorlogvoering op Sumatra, met bijlage, 1836, 1838 1 omslag 573 http://proxy.handle.net/10648/088129d9-9734-4d02-a391-3fa5dadc72c7 Brief aan koning Willem I van J. van den Bosch over de onderwerping van Bonjol. Concept. 1837 1 stuk 574 http://proxy.handle.net/10648/51e00e13-eb6a-41dc-9d5f-4dec62710561 Rapport aan koning Willem I van J. van den Bosch betreffende de organisatie van het burgerlijk en het militair bestuur ter Westkust van Sumatra. 1838 Afschrift. z.d 1 stuk 575 http://proxy.handle.net/10648/72ef9d9e-7e46-43ff-91bd-a09a98f2870c Rapporten aan de goeverneur-generaal van Nederlands-Indië van de kolonel A.V. Michiels, civiel en militair goeverneur ter Westkust van Sumatra, met bijlagen. 1838, 1839 Afschriften, bestemd voor J. van den Bosch, Z.d 1 omslag 576 http://proxy.handle.net/10648/5b651105-d6bc-4b06-9b44-8b4421929cf9 Briefwisseling van J. van den Bosch met de kolonel A.V. Michiels, goeverneur ter Westkust van Sumatra. 1838-1840 1 omslag 577 http://proxy.handle.net/10648/87d5b542-407e-41dd-8df0-8453413e1952 Briefwisseling van de kolonel A.V. Michiels, goeverneur ter Westkustvan Sumatra met de Raad van Indië P. Merkus, commissaris van het goevernement van Sumatra. 1839 Afschriften. z.d 1 omslag 578 http://proxy.handle.net/10648/414650ca-59fb-4727-97c0-a6e5a0dacfe0 Briefwisseling van de kolonel A.V. Michiels, goeverneur ter Westkust van Sumatra, met diverse personen en andere stukken, van Michiels afkomstig, betreffende de oorlovoering op Samatra. 1840 1 omslag 579 http://proxy.handle.net/10648/dfee8da3-cf27-4064-921e-c2b7508ad136 Kaartje van de kampong Daloe Daloe op Sumatra. Z.d 1 stuk Ontbreekt

Aan te vragen als toegang 4.JBF, inv.nr. 13.

580 http://proxy.handle.net/10648/11e27e4c-e408-4883-af16-75e6b5d0e66f Brief aan ....? van H. Merkus de Kock over de toestand op Sumatra. Z.d 1 stuk
d.2 Andere militaire zaken. 581 http://proxy.handle.net/10648/ef3e2d13-0cf5-4ec9-a29d-76bfde96b95e Brief aan J. van den Bosch van zijn vroegere adjudant D.H. Kolff, bevattende een verslag van militaire zaken alsmede van een aardbeving te Buitenzorg. 1834 1 stuk 582 http://proxy.handle.net/10648/fb9e442c-2da6-4702-94d6-816c728c12b0 Nota van F.J. Timmermans over het opslaan van lakens in de magazijnen op Java, met begeleidende brief aan J. van den Bosch. 1834 1 omslag 583 http://proxy.handle.net/10648/87797825-53bd-4e8a-b281-bc931bbbbc64 Brieven aan de directeur-generaal van het departement van Oorlog van J. van den Bosch inzake de voorwaarden, waarop officieren der genie zich genegen hebben verklaard vooreen aantal jaren in Oost-Indië dienst te doen. Concepten. 1834 1 omslag 584 http://proxy.handle.net/10648/ca290de4-45eb-4c60-baa2-8bc17fcf86f6 Brief aan J. van den Bosch van de gepensioneerde kolonel der oostindische artillerie J.B. Osten over het veldgeschut, gebruikt op Java, met bijlage. 1835 1 omslag 585 http://proxy.handle.net/10648/76fbe781-2286-4919-a944-8317956edbb0 Brief aan J. van den Bosch van de luitenant-kolonel, inspecteur bij het ministerie van Koloniën, J.L. van der Smissen, over moeilijkheden, ontstaan door afscheiding van het personeel en materieel der artillerie in het leger op Java. 1836 1 stuk 586 http://proxy.handle.net/10648/9a7e5c04-055e-4eb8-9142-b217a3b7b38f Aantekeningen van de goeverneur-generaal van Nederlands-Indië De Eerens naar aanleiding van een rapport van J. van den Bosch d.d. 18 juli 1836 over reorganisatie van het Indische leger, met begeleidende brief aan Van den Bosch. 1837 1 omslag 587 http://proxy.handle.net/10648/2075119e-d44a-42cc-85b0-821b85ed40c0 Brief wisseling van J. van den Bosch met de majoor De Courtigis te Parijs over karabijnen, tenten en andere legerbehoeften. Bijgevoegd concepten van brieven van Van den Bosch aan J. d'Olislager en A. van Hoboken over dezelfde zaken. 1837-1839 1 omslag 588 http://proxy.handle.net/10648/aa681050-6117-4e74-971a-c5ab0ad7412c Brief aan J. van den Bosch van de generaal-majoor directeur der militaire verkenningen J.E. van Gorkum, waarbij hij topografische modellen aanbiedt, met concept van antwoord. 1838 1 omslag 589 http://proxy.handle.net/10648/b414283d-e8b7-4c27-b657-cdf9403fe8f8 Brief aan J. van den Bosch van Smith, Guldemont en W.G. Smith over veldtenten, met concept van antwoord. 1838 1 omslag 590 http://proxy.handle.net/10648/e12ff334-1980-40ae-b56d-1a305fce86e8 Brief aan J. van den Bosch van J. Kol over het transport van troepen naar Oost-Indië, met concept van antwoord. 1838 1 omslag 591 http://proxy.handle.net/10648/c1ee3ab2-7408-40fd-bd5b-08cc2359c5a1 Rapport aan koning Willem I en brief aan de goeverneur-generaal van J. van den Bosch inzake de militaire begroting van Nederlands-Indië voor 1838. 1838 Afschriften. z.d 1 omslag 592 http://proxy.handle.net/10648/30ed4bd0-e819-4cab-a3c8-52b250b6ba7b Memories voor J. van den Bosch van de kolonel F.J. Timmermans, inspecteur der militaire administratie bij het departement van Koloniën, strekkende om het lot van de onderofficieren en soldaten in Oost-Indië te verbeteren, met bijlagen. 1839 Afschriften. z.d 1 omslag 593 http://proxy.handle.net/10648/4e1690f1-4345-4c32-983d-cf193d296c0b Staten van de formatie en de kosten van een bataljon inlanders en een bataljon Europeanen voor de dienst in Oost-Indië. Z.d 1 omslag
e. Waterstaat.

Zie ook no. 549.

594 http://proxy.handle.net/10648/675b052e-c6cd-425d-af35-faa5f0b51b46 Brief en memorie voor J. van den Bosch van de hoofdingenieur van de waterstaat J. Tromp, resp. over de haven van Batavia en andere waterstaatszaken aldaar. 1835, 1839 1 omslag
f. Geldwezen. 595 http://proxy.handle.net/10648/1ae8553e-d557-4b5e-84b2-9f155d823618 Nota van J.C. Baud inzake een voorstel van J.D. Kruseman betreffende de koers van het kopergeld in Nederlands-Indië. 1832 Afschrift. z.d 1 stuk 596 http://proxy.handle.net/10648/cff0a91f-b781-475b-9770-784eadc8819b Staat van de in 1834 krachtens het contract d.d. 13 september 1833 en de additionele artikelen daarvan uitgezonden zilveren en koperen muntspeciën. 1834 1 stuk 597 http://proxy.handle.net/10648/a8a289a2-d67d-4e9f-ba22-abb9a7867085 Brief aan J.C. Haakman van J. van den Bosch over de levering van duitenplaatjes. Concept. 1836 1 stuk 598 http://proxy.handle.net/10648/468a214f-4575-4287-af85-f0dd50bbd0fb Contracten van de minister van Koloniën met Van Hasselt en 't Hoen, L. J. Enthoven en Cie, H. de Heus en Zoon en B.W. Krepel en Zoon tot levering van koperen duitenplaatjes voor Oost-Indië, 1836, 1837, afschriften z.d. Bijgevoegd opgaven van de afgeleverde en door de Nederlandsche Handel Maatschappij vervoerde duitenplaatjes, 1838-1839 en z.d 1 omslag 599 http://proxy.handle.net/10648/cdc50a78-e0c0-424f-b0b2-f3e1718a5a26 Brief aan koning Willem I van J. van den Bosch ter toelichting van een door de Nederlandsche Handel Maatschappij ontworpen additioneel contract voor het vervoer van een partij duitenplaatjes. 1837 Afschrift. z.d 1 stuk 600 http://proxy.handle.net/10648/ed70dcb3-9c10-44be-9dc0-d2580d54bf4b Staat van de baten en lasten van de Javase Bank over het boekjaar 1835 april 1-1836 maart 31. Afschrift. 1836 1 stuk 601 http://proxy.handle.net/10648/7b10cadf-15ea-4f75-a790-c6ec4916f0f7 Brief aan de algemene secretaris van het bestuur van Nederlands-Indië van de directie van de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia naar aan leiding van het verzoek der Javase Bank om surséance van betaling. 1839 Afschrift. z.d 1 stuk g. Cultures, mijnbouw en fabrieken.

Zie ook no. 549.

602 http://proxy.handle.net/10648/dafc6a4f-d0d5-43d4-afe3-0168d32ab59b Rapport aan de directeur over de cultures van J.H. van den Bosch, assistent-resident van Buitenzorg, betreffende een voorgestelde uitbreiding van de koffiekultuur in het Buitenzorgse. Duplicaat. (1834) 1 stuk 603 http://proxy.handle.net/10648/8d3cbd1a-6402-4217-9255-92c1b4d359e0 Brieven aan J. van den Bosch van Inglis, Forbes en C. John Stewarten A. de Wilde over de verkoop van de landgoederen Pamanoekan en Tji Assem en van laatstgenoemde over ontginning van het eiland Noesa Kambangan. 1834-1839 1 omslag 604 http://proxy.handle.net/10648/89354aa5-4c46-467a-b711-6bac7e4d46ff Nota's van J.I. van Sevenhoven betreffende verhoging van de prijs der koffie in de Preanger regentschappen en andere zaken de koffiekultuur aangaande. 1834, 1835 Afschriften. z.d 1 omslag 605 http://proxy.handle.net/10648/2c6750d3-4fd5-461b-9c63-29211b527c88 Brief aan J. van den Bosch van baron De Selby, gezant van Denemarken, waarin deze bedankt voor theemonsters. 1834 1 stuk 606 http://proxy.handle.net/10648/33e97ebf-2de7-4a55-9b41-c5435f4cab38 Brieven aan J. van den Bosch van J.E. Teysmann, hortolanus van 's Lands Plantentuin, over de teelt van vruchtbomen, met bijlagen, 1834, 1839 1 omslag 607 http://proxy.handle.net/10648/60907130-59cf-493d-ad6a-5040fe89b930 Brief aan J. van den Bosch van J.T. Netscher, administrateur van de Nationale Nijverheid, over de kwaliteit van ijzererts, gewonnen op Sumatra. 1834 1 stuk 608 http://proxy.handle.net/10648/cfe3f28b-b06d-46c1-b5da-7e00a4a0d3d5 Brief aan de secretaris van Staat, J.G. de Mey van Streefkerk aan J. van den Bosch over een artikel in de Javasche Courant d.d. 16 augustus 1834 betreffende het kultuurstelsel. Concept. 1834 1 stuk 609 http://proxy.handle.net/10648/b5b5766b-581b-4711-b557-acabc81a6158 Brieven aan R.L. van den Bosch, J.C. Baud en E.L. Jacobson van J.J.L. Jacobson, inspecteur der theekultuur, en brieven aan J. van den Bosch P. Diard en E.L. Jacobson inzake kritiek op de aktiviteiten van J.J.L. Jacobson, met bijlagen, 1834-1839 1 omslag 610 http://proxy.handle.net/10648/72ac694c-639a-4b1f-bbcd-7da4c6c4cc11 Staten van de hoeveelheid en de geldswaarde der voor de remises en verkopingen bestemde produkten van de oogst van 1834 en waarop bij de begroting voor 1835 is gerekend. 1835 en z.d 1 omslag 611 http://proxy.handle.net/10648/a49b199b-b69f-4ae3-be8a-00eedfd4d183 Brief aan E.L. Jacobson van G. Agie over theemonsters. 1835 1 stuk 612 http://proxy.handle.net/10648/474e9c64-4e27-40bd-90f8-0b1a071765ea Brieven aan J. van den Bosch van F.G. Valck, resident van Djokjakarta over de kultuur van suiker, koffie en rijst. 1835-1837 1 omslag 613 http://proxy.handle.net/10648/a748cc0b-f8a8-41e5-beb1-61b13d984fa8 Brieven, algemeen rapport en memorie voor B.J. Elias, directeur der kultures, van L. Petel, betreffende de indigokultuur, 1835. 1836 Afschriften, z.d 1 omslag 614 http://proxy.handle.net/10648/7cd4c0d8-cf0f-4148-851d-95ac74969ea8 Staten betreffende de koffiekultuur op Java, met begeleidende brief aan J. van den Bosch van de goeverneur-generaal ad interim J.C. Baud. 1835 1 omslag 615 http://proxy.handle.net/10648/c1a82f0d-7a5e-45a4-b071-680e0c3ddaa2 Uittreksel uit het maandelijks verslag van gebeurtenissen in de Oostindische bezittingen van de goeverneur-generaal ad interim over december 1835, voorzover betreft de kultures in de Molukken 1 stuk 616 http://proxy.handle.net/10648/38f4a479-31d3-4460-aa73-aa320a40b9ff Uittreksel uit de "Javasche Courant" d.d. 16 maart 1836 no. 22, betreffende uitbreiding van de rijstkultuur op Java, in tweevoud. z.d., 1 omslag 617 http://proxy.handle.net/10648/a9a4f974-ee68-4f9f-976b-8f71fe76ce5c Staat van begroting voor de aanplant van 6000 nopals (cochenille cactussen), opgesteld door de assistent-resident van Buitenzorg, J.H. van den Bosch. 1836 Afschrift. z.d 1 stuk 618 http://proxy.handle.net/10648/df627c4e-9e3a-408d-b974-c24088c11a9f Verslagen van de goeverneur-generaal De Eerens van inspectiereizen over Java, voornamelijk betreffende de toestand der kultures, met begeleidende brieven aan J. van den Bosch, 1836, 1838 1 omslag 619 http://proxy.handle.net/10648/9d35dd6f-7afe-43bd-93a2-5f88d6cff68e Rapport en memorie voor J. van den Bosch van L.M. Rollin Couquerque resp. over de zijdeteelt in Frankrijk en de invoering daarvan op Java, met bijlagen. 1837 1 omslag 620 http://proxy.handle.net/10648/17d87482-8cfb-4bce-9369-1af0cc6c6742 Niet-ondertekende nota betreffende goudsoorten, voorkomende in de residentie Menado (1837) 1 stuk 621 http://proxy.handle.net/10648/4d4ecc36-de7a-4d85-8575-c54794420f90 Briefwisseling van J. van den Bosch met Pieter Cléban, suikerfabrikant op Java over onrecht laatstgenoemde door de goeverneurs-generaal Baud en De Eerens aangedaan, 1838-1840 1 omslag 622 http://proxy.handle.net/10648/3a5aeafe-cbc7-42ad-86d1-636cef2c78ae Brieven aan J. van den Bosch van de directeur over de kultures W. de Vogel betreffende de toestand van diverse kultures, met bijlagen. 1838 1 omslag 623 http://proxy.handle.net/10648/980ac3ed-76a6-4f05-9467-2f62f6fb687e Brief aan J. van den Bosch van J.C. Heineken over een plan met betrekking tot het fabriekswezen in Nederlands-Indië. 1838 1 stuk 624 http://proxy.handle.net/10648/50df8bff-ec06-45c1-9c6d-e39cc88c0b58 Brieven aan J. van den Bosch van P.W. Korthals, lid der commissie voor het natuurkundig onderzoek, betreffende de kina-kultuur. 1838 1 omslag 625 http://proxy.handle.net/10648/3b51d9c7-bbb0-4213-9776-69f13dd6d66a Brieven van J. van den Bosch aan E.A. van Vloten over de oprichting van een suikerfabriek op Java. Concepten. 1839 1 omslag 626 http://proxy.handle.net/10648/f9833669-4b8a-44d5-9e11-b90ab6fcfcb5 Brief aan koning Willem I van J. van den Bosch over het tekort aan produkten en fondsen bij het Indisch bestuur. 1839 Afschrift. z.d 1 stuk 627 http://proxy.handle.net/10648/bccc2b68-eebd-4187-b69e-0223c273f545 Brief aan J. van den Bosch van C. Vreede over de kultuur van tabak en nopal. 1839 1 stuk 628 http://proxy.handle.net/10648/1281a219-2df2-4912-b5fa-a6700d2a8608 Staten van de opbrengst der koffie uit de oogsten van 1831 tot en met 1837 van de geremitteerde produkten uit de oogsten van 1834 en 1835 en van het approximatief resultaat der oogsten van 1838 en 1839, opgemaakt door de inspecteur bij het ministerie van Koloniën, J. Kruseman. 1839 1 omslag 629 http://proxy.handle.net/10648/24e6f437-3433-4eb6-a54a-a5895022fdc5 Staat van de bevolking, opbrengst in geld en hoeveelheid produkten van Java begrootvoor 1839 en samengesteld door J.I. van Sevenhoven. 1839 1 omslag 630 http://proxy.handle.net/10648/751354e5-09a0-4826-b928-3df2eb00d8bf Brief aan J. van den Bosch van J.F. van Oordt over molens, te gebruiken op Java, met concept van antwoord (1839) 1 omslag 631 http://proxy.handle.net/10648/166c0aea-f4c9-41f9-9afc-50fad99797ac Tabellarische staat van verschillende gegevens betreffende de kultures in de Preanger regentschappen Tjandjoer, Bandoeng, Soemedang, en Lembangan in 1824 en 1825. Z.d 1 stuk
h. Handel, remises en scheepvaart.

Zie ook nos. 549 en 734.

632-646 Stukken betreffende de verhouding van de nederlandse regering tot de Nederlandsche Handel Maatschappij. 1834-1840 1 pak, 8 omslagen en 6 stukken

Zie ook nos. 598, 599, 601, 657 en 736.

632 http://proxy.handle.net/10648/086ba7ac-3f1e-43c0-a4dc-04742b03fe8d Briefwisseling van J. van den Bosch met de directie der Nederlandsche Handel Maatschappij, 1834-1840 1 pak 633 http://proxy.handle.net/10648/5faa86a4-0705-44b0-b595-b89335ad8157 Contracten tussen de nederlands-indische regering en de factorij der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia gesloten tussen 1831 en 1834 Afschriften. z.d 1 omslag 634 http://proxy.handle.net/10648/7200e617-e97b-409f-b253-ba552c148c5d Staten, nota's en brieven betreffende de levering, onkosten en opbrengst der door de Nederlandsche Handel Maatschappij in consignatie verkochte koloniale produkten tussen 1832 en 1840, 1833-1839 en z.j 1 omslag 635 http://proxy.handle.net/10648/069fcbf4-4152-498c-83ac-22148095c4ce Contracten tussen de minister van Koloniën en de Nederlandsche Handel Maatschappij inzake de consignatie van koloniale produkten, verzending van koperen duitenplaatjes en gouden en zilveren muntspecie, en uitvoer van wol, katoen en lijnwaden naar Nederlands-Indië. Afschriften. 1834-1839. z.d 1 omslag 636 http://proxy.handle.net/10648/8a6d0c0b-4af1-43f5-b195-a8fa0926c293 "Financiële staat" (balans) der Nederlandsche Handel Maatschappij van 24 juni 1834 tot 1 januari 1835. Z.d 1 stuk 637 http://proxy.handle.net/10648/f770a67e-ac09-4963-b1a9-3af9e6f5667c Brief aan koning Willem I van J. van den Bosch over de nadelen, verbonden aan de voor 1834 en 1835 met de Nederlandsche Handel Maatschappij gesloten contracten, met bijlagen. 1835 Authentieke afschriften. z.d 1 omslag 638 http://proxy.handle.net/10648/851f3f50-8272-463b-ac96-5ff0496a3fe8 Brief aan koning Willem I van J. van den Bosch waarin hij bezwaren uit tegen het door de Nederlandsche Handel Maatschappij ontworpen consignatiecontract (voor 1838 en volgende jaren?). Concept. 1837 1 stuk

Deze brief is volgens een dorsale notitie waarschijnlijk niet uitgegaan.

639 http://proxy.handle.net/10648/b884ed7b-5d46-436f-a01c-8076fba4cf13 Brieven aan J. van den Bosch van L.J. Couvreur van Maldeghem inzake levering van katoen aan de Nederlandsche Handel Maatschappij, met garenmonster. 1837 1 omslag 640 http://proxy.handle.net/10648/d952897b-5bc2-47ca-9682-ca5ac602caaa Staat van de door de Nederlandsche Handel Maatschappij in bizondere personen in 1837 naar Java gezonden manufacturen, met toelichting en begeleidende brief aan J. van den Boschvan de administrateur van de Nationale Nijverheid J.T. Netscher (1838) 1 omslag 641 http://proxy.handle.net/10648/1f5e0bb1-8f41-4966-8230-e48b4d5e0c31 Brief aan J. van den Bosch van de secretaris van Staat H.J. van Doorn van Westcapelle ten geleide van het (hierbij niet aanwezige) verslag van de Nederlandsche Handel Maatschappij over 1837, 1838, met concept van antwoord. 1839 1 omslag 642 http://proxy.handle.net/10648/1e9e2cad-5d93-4b96-bdac-07d24247a31c Brief aan koning Willem I van J. van den Bosch ter toelichting van drie concepten van contracten met de Nederlandsche Handel Maatschappij inzake de remises, het overvoeren van manschap pen en goederen en de invoer van lijnwaden. 1838 Afschrift. z.d 1 stuk 643 http://proxy.handle.net/10648/b28e8cbc-d9bf-4236-9cf3-2abdf0202fb4 Lijst van geheime kabinetstukken van het departement van Koloniën betreffende de kosten van het vervoer, de verkoop enz. der produkten van Nederlands-Indië en de contracten dienaangaande met de Nederlandsche Handel Maatschappij gesloten, van 24 april tot 26 november 1838. Z.d 1 stuk 644 http://proxy.handle.net/10648/68a95529-2758-4924-87d3-b6d56c09b058 Rapport aan Koning Willem I van J. van den Bosch inzake een door staatsraad J.C. Baud ontworpen contract met de Nederlandsche Handel Maatschappij. 1839 Afschrift. z.d 1 stuk 645 http://proxy.handle.net/10648/cfe83096-c30e-46b5-8ffb-b98305360187 Rapport aan koning Willem I van J. van den Bosch inzake een ontwerp-overeenkomst met de Nederlandsche Handel Maatschappij tot creatie van een administratief kapitaal, groot f. 40.000.000. ter afbetaling van de voorschotten aan het goevernement 1839, met bijlagen. Afschriften. z.d 1 omslag 646 http://proxy.handle.net/10648/4b0b6b47-12d3-4fa0-94ec-3f11a09d4539 Rapport aan koning Willem I van J. van den Bosch inzake een brief van de directie der Nederlandsche Handel Maatschappij d.d. 19 november 1839 betreffende consignatie van alle produkten uit de oogst van Nederlands-Indië van 1840. 1839 Afschrift. z.d 1 stuk
647 http://proxy.handle.net/10648/399421b0-3515-4716-a4d7-608b35a920be Brief aan J. van den Bosch van de minister van Buitenlandse Zaken ad interim H. van Zuylen van Nyevelt over het aandeel van de Engelsen in de koloniale handel, met concept van antwoord. 1834 1 omslag 648 http://proxy.handle.net/10648/13f0b683-a98a-4f3c-bfab-3cbec299bea2 Brief van J.H. van den Bosch aan D.F. van Alphen, lid van de Tweede Kamer, over de handel van Nederlands-Indië, met bijlage. Concept. 1834 1 omslag 649 http://proxy.handle.net/10648/12c11063-6515-4ee6-b5c3-be5cb69074e2 Prijslijsten van koloniale produkten en artikelen voor de scheepvaart. Gedrukt. 1834-1839 1 omslag 650 http://proxy.handle.net/10648/d4a61a5e-72d3-481d-af84-b97ec44bf612 Staten van de voorhanden en nog op 31 januari 1836 te ontvangen gelden ten behoeve der koloniale kas in Nederland en van de remises door het Oostindisch bestuur naar Nederland overgemaakt sedert 1830 tot en met 31 mei 1835. 1835 1 omslag 651 http://proxy.handle.net/10648/e02459a8-c9c1-40ee-8f20-dae32b0bcd40 "Handel en oorlog der Noord-Amerikanen op Sumatra", door "L". Overdrukje. 1836 1 stuk 652 http://proxy.handle.net/10648/39bbdb83-0292-4016-9b0f-1cd814cf4a37 Nota's gewisseld tussen de gezant van Groot-Brittannië, Disbrowe, en de minister van Buitenlandse Zaken Verstolk van Soelen betreffende het tarief in Nederlands-Indië. Afschriften met begeleidende brieven aan J. van den Bosch. 1836 1 omslag 653 http://proxy.handle.net/10648/0e244c3d-1983-4ec4-a640-e8a03c04c8c7 Brief aan koning Willem I van J. van den Bosch houdende het voorstel om het bedrag der remises uit Nederlands-Indië voor 1837 vast te stellen op f. 22.000.000.- 1836 Afschrift. z.d 1 stuk 654 http://proxy.handle.net/10648/bfbd8411-dc94-46dc-b012-8b1521e0768d Stukken betreffende het ontwerpen van de instructie voor drie inspecteurs van het departement van Koloniën voor controle en verificatie der huishouding in Oost-Indië, de remises en de afrekeningen met de Nederlandsche Handel Maatschappij. 1836, 1837 1 omslag 655 http://proxy.handle.net/10648/b6bf50ac-6473-4323-a8d1-96a35a074daa Brief aan koning Willem I van J. van den Bosch naar aanleiding van zijn eerder gedaan voorstel om aan De Cock te Rotterdam tegen invoer van f. 200.000.- aan lijnwaden Banka-tin in consignatie af te staan. 1837 Afschrift. z.d 1 stuk 656 http://proxy.handle.net/10648/85878148-20a8-4ae1-8a23-213b040241f1 Brieven aan koning Willem I en de goeverneur-generaal D.J. de Eerens van J. van den Bosch over de vaststelling van de remises voor 1838 en de begroting van Nederlands-Indië voor 1837. 1837 Afschriften. z.d 1 omslag 657 http://proxy.handle.net/10648/35da4ee3-466d-489c-990b-0cc98685ef93 Rapport aan koning Willem I van J. van den Bosch over de remises en de geldelijke behoeften van het bestuur van Nederlands-Indië, met begeleidende brief 1838 Bijgevoegd briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud over de wijze, waarop de betrekkingen tussen het departement van Koloniën en de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn geregeld 1838 Afschriften. z.d 1 omslag 658 http://proxy.handle.net/10648/bda13ff6-3120-40b1-903a-8a60f1098946 Overzichten van de handel en scheepvaart van Java en Madoera gedurende 1836 en 1837. 1838 en z.d 1 omslag 659 http://proxy.handle.net/10648/58eb523c-342f-4cc3-8466-fd123e4a15e6 Brief aan P.L. de Munnick, magazijnmeester voor de Koloniën te Amsterdam, van H.M., adjunct-commies bij het kabinet van het departement van Koloniën, betreffende een bevrachting van A. van Hoboken. 1838 Afschrift. z.d 1 stuk 660 http://proxy.handle.net/10648/5bae88e9-f7f6-458e-89c9-7235fcc0b6aa Brieven aan J. van den Bosch van D.P. Dutilh, consul-generaal der Nederlanden te Triëst, en A. le Clercq, secretaris-generaal van het departement van Buitenlandse Zaken, inzake vestiging van een handelsonderneming tot import van Javasuiker in Oostenrijk, met concept van antwoord. 1838 1 omslag 661 http://proxy.handle.net/10648/31b564ef-f369-479e-bab3-e94c38fcf80c Brief aan J. van Alphen, commies bij het departement van Koloniën, van B.A. Mispelblom Beyer, waarbij verzocht wordt een partij metselsteen naar Nederlands-Indië te mogen vervoeren, met kantbeschikking van J. van den Bosch. 1838 1 stuk 662 http://proxy.handle.net/10648/57482b74-259b-421a-8488-a39ee27841f5 Brief aan J. van den Bosch van de waarnemend minister van Buitenlandse Zaken H. van Zuylen van Nyevelt inzake een vraag van de franse gezant over de toelating van vreemde consuls in Nederlands-Indië, met concept van antwoord. 1839 1 omslag 663 http://proxy.handle.net/10648/7802de4e-37e2-477c-b034-abf6ac814596 Brief aan de voorzitters der Eerste- en Tweede Kamer van de Staten-Generaal van J. van den Bosch ten geleide van het (hierbij niet aanwezige) verslag van de handel en scheepvaart van Java en Madoera gedurende 1838. Concept. 1839 1 stuk 664 http://proxy.handle.net/10648/a52ce7de-c802-44e2-9dc3-02d0de670b1e Staten van de uit voer van Nederland naar Java van katoen, manufacturen, wijnen, bieren en andere dranken gedurende 1838. 1839 Afschriften. z.d 1 omslag 665 http://proxy.handle.net/10648/2dfce41a-5230-4ceb-8b90-7e8e263593fa Staten van de in- en uitvoer van koffie, suiker en tabak uit Oost-Indië, Suriname, Demerary en Berbice en andere landen van 1833 tot 1838. Z.d 1 omslag
i. Kerk en zending. 666 http://proxy.handle.net/10648/a7c015eb-a830-40d5-baea-2f3be7017587 Brief aan J. van den Bosch van B.J.C. Mackay, gehoor verzoekende namens Bestuurderen van het Nederlands Zendelinggenootschap. 1834 1 stuk 667 http://proxy.handle.net/10648/209d956f-7a3f-4f51-bec1-299c069a8564 Brief aan J. van den Bosch van J.H. de Virieu betreffende een strafvervolging tegen hem ingesteld wegens onregelmatigheden in zijn beheer als praeses en grootkassier van die diaconie der hervormde gemeente te Batavia, met bijlagen. 1835 1 omslag 668 http://proxy.handle.net/10648/419ba8f6-0b9d-4d22-8736-4127491e9e91 Brief aan J. van den Bosch van de predikant Roulet te Neuchatel, waarin hij afziet van een benoeming te Batavia, met concept van antwoord. 1835 1 omslag 669 http://proxy.handle.net/10648/88c4827e-20ed-4495-aaea-6eec10601f08 Briefwisseling van J. van den Bosch met H. Bleecker, B.J.C. Mackay en Robert Baird over beperkingen opgelegd aan de werkzaamheden van de American Foreign Missionary Society. 1839 1 omslag j. Wetenschappelijk onderzoek.

Zie ook no. 624.

670 http://proxy.handle.net/10648/70d24061-40df-44b1-a28a-1215743e6467 Briefwisseling van J. van den Bosch met G.F. van Derfelden van Hinderstein over kaarten van Nederlands-Indië, door laatstgenoemde vervaardigd. 1834-1838 1 omslag 671 http://proxy.handle.net/10648/e4293c78-6db6-4378-a21b-0a9e3ce9bf8f Geschriften van U.G. Lauts over de ontdekkingsreizen der Nederlanders. Overdrukjes 1835. 1836 1 omslag 672 http://proxy.handle.net/10648/bba705df-1dd6-43b3-9d33-336ce2b5deeb Topografische aantekeningen over de Padangse Bovenlanden van de majoor van de generale staf C.P.A. de Salis en het lid der natuurkundige commissie P.W. Korthals, met begeleidende brief aan J. van den Bosch en memorie voor Van den Bosch van Korthals over de vestiging der Nederlanders op Sumatra's Westkust. 1837 1 omslag 673 http://proxy.handle.net/10648/3f9e8d45-4c9a-4250-b770-c4ff2e729488 Brief aan J. van den Bosch van J. Swart, waarbij deze een kaart van Straat Soenda aanbiedt, met concept van antwoord. 1838 1 omslag 674 http://proxy.handle.net/10648/8e1c9765-e13b-41dd-8ed9-b8515943171d Brief aan de secretaris van Staat H.J. van Doorn van Westcapelle van A. Papelen, die een wetenschappelijke reis naar Java wenst te doen, met aanbevelingsbrieven van C. de Coninck en prof. Klugekens en briefwisseling dienaangaande tussen Van Doorn en J. van den Bosch. 1839 1 omslag 675 http://proxy.handle.net/10648/9d737257-05dd-4476-bffb-ad322c1db1d0 Brief aan J. van den Bosch van J.C.R. van Hoorn van Burgh ter introductie van....? Van Ham voor wetenschappelijke zaken in verband met de oost-indische bezittingen. 1839 1 stuk
k. Diversen. 676 http://proxy.handle.net/10648/722e5f3b-a30b-4b7f-b324-31f9682ec608 Brieven aan J. van den Bosch en mevrouw Van den Bosch van A.L.E. Verstege en van de kunstschilder Raden Saleh inzake geldelijke ondersteuning voor laatstgenoemde. 1837-1839 1 omslag 677 http://proxy.handle.net/10648/8d2c71c8-13df-4ca6-96cd-7aca536cb9e5 Briefwisseling van J. van den Bosch met E.A. Bakker en J. Brouwer Starck over bestrijding van de cholera. 1839 1 stuk 678 http://proxy.handle.net/10648/45050e3a-04c8-4903-ac14-5cbd28b21f03 Uittreksel uit "Bibl. Univ. XXX, 231" in het engels betreffende een methode om rotsen te doen ontploffen. Z.d 1 stuk
4. West-Indië. 679 http://proxy.handle.net/10648/444f7e6c-cde6-4c6a-8a81-527eb32cd3e2 Vergelijkende staat van baten en lasten der kolonie Suriname over 1829 en 1833, met toelichtende opmerkingen en vergelijkende staat van de uitvoer van produkten van Suriname naar Nederland in dezelfde jaren. Z.d 1 omslag 680 http://proxy.handle.net/10648/0afd46d3-2b97-46f3-bb8f-1eb6b0e959ea Brief van J. van den Bosch aan de goeverneur-generaal der Westindische bezittingen E.L. van Heeckeren, waarin hij opheldering vraagt over de toestand der koloniën in het algemeen. Concept. 1834 1 stuk 681 http://proxy.handle.net/10648/3084023f-d48d-494a-bdbe-516d5fd6a6ba Memorie voor J. van den Bosch van de referendaris van het departement van Koloniën P. de Munnick betreffende het overmaken door de Surinaamse kas van een subsidie, groot f. 180.000.- naar de eilanden. 1835 1 stuk 682 http://proxy.handle.net/10648/605ff172-f2fd-46db-9d3b-f8fd7edc17e2 Briefwisseling van J. van den Bosch met H.P. Blanckenhagen betreffende de Westindische Maatschappij, met bijlagen. 1837 1 omslag 683 http://proxy.handle.net/10648/ce154560-81d9-4b3a-a0d3-426304aa6388 Brief aan R.F. van Raders van J. van den Bosch over de invoering van de cochenilleteelt op Curaçao. Concept. 1837 1 stuk 684 http://proxy.handle.net/10648/29c46918-b26b-4d83-8db9-0efa352683e7 Brief aan R. Dufour, directeur van het etablissement voor de zijdeteelt te Utrecht, van J. van den Bosch over het vervoer van moerbeibomen naar Curaçao. Concept. 1837 1 stuk 685 http://proxy.handle.net/10648/c466f274-aa6c-4685-958d-940da47bbca6 Brief aan J. van den Bosch van het lid van de Koloniale Raad van Suriname W.C. Kennedy, houdende een verzoek om een onderhoud over de belangen der kolonie. 1838 1 stuk 686 http://proxy.handle.net/10648/bd86efde-876c-4151-b5a6-c2599e91dfb0 Brief aan J. van den Bosch van de secretaris van Staat H.J. van Doorn van Westcapelle naar aanleiding van een uitlating van de missionaris J. Grooff over een ophanden zijnde revolutie in Suriname. 1838 1 stuk 687 http://proxy.handle.net/10648/e6f899f8-d5ca-4e96-ae0e-7bd7d90a8abc Verzoekschrift aan koning Willem I van enige kooplieden te Amsterdam om maatregelen tegen het te kort schieten van de Surinaamse Bank tengevolge van de Belgische omwenteling. 1838 Afschrift. z.d 1 stuk 688 http://proxy.handle.net/10648/b18bf14f-cabb-4148-992b-197b3375b92f Brief aan J. van den Bosch van Macpherson Campbell & Co. te Rotterdam over de handel met Suriname. 1839 1 stuk 5. Guinea. 689 http://proxy.handle.net/10648/e26ce695-7f19-4a81-a5a6-4e0667b1ca19 Brief aan J. van den Bosch van H.F. Tengbergen waarbij hij een verhaal over een expeditie naar de kust van Guinea aanbiedt, met concept van antwoord. 1839 1 omslag 6. Niet-nederlandse overzeese gebieden. 690 http://proxy.handle.net/10648/d2424ade-ae8c-455a-b179-f99915c2899a Brief aan J. van den Bosch van J. Haefkens, oud-consul-generaal in Centraal-Amerika, waarbij deze een door hem geschreven boek over Centraal-Amerika aanbiedt. 1834 1 stuk 691 http://proxy.handle.net/10648/97105f34-9afb-422e-97f3-d1ee1a1cd732 Brief aan J. van den Bosch van Ph. Fr. von Siebold, waarin hij zijn geschriften "Vervolg van het Nipponarchief" en "Fauna Japonica" aanbiedt. 1834 1 stuk 692 http://proxy.handle.net/10648/8dc867cb-3a70-454e-8284-5fd6481f220a Rapport aan de gezaghebber van Curaçao, Bonaire en Aruba van J.F.D. Bouricius over de ontwikkeling van de landbouw op Barbados, Martinique en Guadeloupe. Gedrukt. 1837 1 stuk 693 http://proxy.handle.net/10648/6aa2d1d4-15c5-47de-8380-ba80f2dcd289 Memorie van C.W. Ellents Hofstede over de emancipatie der negerslaven in Demerary, met begeleidende brief aan J. van den Bosch. 1838 1 omslag 694 http://proxy.handle.net/10648/892f31af-7bf0-45d8-a8da-5b6dfbe3bc96 Brief aan J. van den Bosch van de hofmaarschalk des konings J.W. Huysen van Kattendyke,over thee door de nederlandse consul in China de koning aangeboden. 1839 1 stuk 7. Nederland. a. Buitenlandse zaken.

Zie ook no. 719.

695 http://proxy.handle.net/10648/e73c013a-1d93-4d23-9303-379922013b30 Advies van de Raad van ministers en memorie van de ministers van Koloniën en Binnenlandse Zaken inzake de eindregeling met België. 1839 Bijgevoegd exemplaar van de Staatscourant d.d. 5 maart 1839 1 omslag
b. Overheidsfinanciën. 696 http://proxy.handle.net/10648/193aa119-41a6-482a-875c-8094dcb648fa Staat van de opbrengst van het recht van successie in Noord- en Zuid-Holland van 1829 tot en met 1834. Z.d 1 stuk c. Militaire zaken. 697 http://proxy.handle.net/10648/3e8096b0-f4b0-4829-b036-7e257cc41765 Briefwisseling van J. van den Bosch met J.B. Cleerens over de vorming van een militair corps uit belgische overlopers. 1834 1 omslag 698 http://proxy.handle.net/10648/89537fa3-f14c-429f-a72b-654f0d38ae30 Memoriën van J.G.W. Merkes en A.H.C. Dibbetz over de verdediging van de grenzen van Nederland, met briefwisseling van J. van den Bosch met Merkes en bijbehorende aantekeningen. 1835-1837 1 omslag d. Nijverheid. 699-713 Stukken betreffende bemoeienis van de minister van Koloniën met de nederlandse textielnijverheid. 1837-1839 en z.j 2 stukken en 13 omslagen

Zie ook nos. 639 en 642.

699 http://proxy.handle.net/10648/a6b19d15-9fe6-40b1-bf72-dc6a47e5a90c Staat van de uitvoer van garens, lijnwaden en manufacturen uit de noordelijke provinciën van het Koninkrijk der Nederlanden gedurende 1815 en 1816. Z.d 1 stuk 700 http://proxy.handle.net/10648/f49248a6-fe2d-422e-916b-4f2c61a27923 Briefwisseling van J. van den Bosch met M.D. van Sytzama, met de goeverneur van Friesland J.A. van Zuylen van Nyevelt en met A.J. Bruinsma inzake levering van katoen door de fabriek van laatstgenoemde te Leeuwarden. 1837, 1838 1 omslag 701 http://proxy.handle.net/10648/c9a8b39f-09d3-4702-be9d-88b31f253537 Brief van J. van den Bosch aan E. Prévinaire over monsters van geweven stoffen, bestemd voor de oost-indische dienst. Twee concepten. 1837 1 omslag 702 http://proxy.handle.net/10648/d242b315-255d-47ff-b2d2-74987169db41 Brief aan J. van den Bosch van G.J. Mulder over de publicatie van laatstgenoemde getiteld: "Ontleding der zijde", met concept van antwoord. 1837 1 omslag 703 http://proxy.handle.net/10648/529d4e46-5f9c-437f-9a45-7a572d56b878 Brief aan J. van den Bosch van A. van Riemsdijk over het oprichten van een weverij te Maastricht. 1837, met concept van antwoord. 1838 1 omslag 704 http://proxy.handle.net/10648/44c48fbd-94ea-4039-b9ab-b68d00fa720a Briefwisseling van J. van den Bosch met G. & H. Salomonson over levering van katoen voor Oost-Indië. 1837, 1838 1 omslag 705 http://proxy.handle.net/10648/937eafd6-7b88-45cc-81dc-b33377b55f24 Brief aan J. van den Bosch van C.F.(?) Wesselman van Helmond over levering van spreien voor Oost-Indië, met concept van antwoord. 1838 1 omslag 706 http://proxy.handle.net/10648/5e83429e-b68a-462a-800c-16f26bd32186 Brief aan J. van den Bosch van de Provisionele Commissie ter invoering van de zijdeteelt in Noord-Brabant, met bijlagen. 1838 1 omslag 707 http://proxy.handle.net/10648/02ee2ec5-7b43-4d5b-893a-d699a984d6aa Brief wisseling van J.van den Bosch met G.C. Arntzenius over diens katoenweverij en over de levering van koffiezakken, met nota van de inspecteur bij het departement van Koloniën F.J. Timmermans. 1838 1 omslag 708 http://proxy.handle.net/10648/14910ef8-9767-4854-a9af-da9bf7f152a8 Brief aan J. van den Bosch van de gebr. De Leu, fabrikanten te Leiden, over levering aan het goevernement van een partij polemieten, met concept van antwoord. 1838 1 omslag 709 http://proxy.handle.net/10648/f595114f-b96a-4e5c-8870-65d6ab8d356c Briefwisseling van J. van den Bosch met Thomas Ainsworth over diverse zaken betreffende de textielnijverheid. 1838, 1839 1 omslag; 710 http://proxy.handle.net/10648/fd0e3487-d62e-4ad3-be79-527e1dd17ce7 Brief aan J. van den Bosch van H.M.E. Cohen van Baren over vestiging van vlasspinnerijen in Nederland, met bijlagen. 1838 1 omslag 711 http://proxy.handle.net/10648/01f22d6a-29ca-4bea-805c-ae1ef891b296 Brief aan J. van den Bosch van E.A. Tegel, die een monster zijde wenst aan te bieden. 1839 1 stuk 712 http://proxy.handle.net/10648/5fa2ccae-7a82-45bc-b6cb-3df1b2cedcbc Brievenaan J. van den Bosch van A. van Riemsdijk en J.R. van Eupen over oprichting van een katoenspinnerij en weverij te Gemert. 1839 1 omslag 713 http://proxy.handle.net/10648/1a402c3b-527b-44fc-b806-873a216ef2c7 Brief aan J. van den Bosch van de goeverneur van Drente, D.J. van Ewijck, ter aanbeveling van de Drentse calicotweverijen voor leveranties aan het departement van Koloniën, met concept van antwoord. 1839 1 omslag
714 http://proxy.handle.net/10648/e37eab79-1a2c-4d53-a0f6-c378dd899ba5 Brief aan J. van den Bosch van F.W. Feld, mechanicus uit Berlijn, verzoekende om eem onderhoud. 1839 1 stuk 715 http://proxy.handle.net/10648/aaf84947-eded-4a6f-9560-eafcbd3d7a95 Brief aan J. van den Bosch van Jacques Ed. Saportas ter aanbeveling van de oprichting van een societeit voor het vervaardigen en herstellen van stoom- en andere werktuigen. 1839 1 stuk
e. Landbouw. 716 http://proxy.handle.net/10648/b509b783-5306-4890-a345-7542f97775fd Brief aan J. van den Bosch van J. Stuart die een mededeling wenst te doen in het belang van de landbouw in Nederland, met concept van antwoord. 1839 1 omslag 717 http://proxy.handle.net/10648/18f6d4d4-13d6-4924-8c1c-ab2920ed4986 Brief aan J. van den Bosch van G.J. Lucas (?) betreffende de fabricage van beetwortelsuiker. 1839 1 stuk 718 http://proxy.handle.net/10648/9b9a2168-d5ff-4345-a39e-21b4a7e3d339 Tabellarische staat van de grootte, opbrengst en gemiddelde prijs der verschillende soorten van gronden in de provinciën van Nederland. Z.d 1 stuk f. Niet-koloniale handel. 719 http://proxy.handle.net/10648/e8a8b2c1-d4a1-4940-bf2c-4ed7f117a0a2 Nota's voor de minister van Buitenlandse Zaken en koning Willem I van J. van den Bosch betreffende het sluiten van een handelsverdrag met de Verenigde Staten van Noord-Amerika om de nadelige gevolgen van het optreden van Engeland en Frankrijk in de belgische kwestie tegen te gaan, met begeleidende brieven en brief van de minister van Buitenlandse Zaken. 1835, 1836 1 omslag 720 http://proxy.handle.net/10648/bc30ff7d-18f7-4d47-aaf2-201f0bfde7ca Brieven aan J. van den Bosch van Gleichman & Bussé te Hamburg, bevattende inlichtingen over de handel van diverse landen in Europa, met enige concepten van antwoorden en briefwisseling van Van den Bosch met de minister van Buitenlandse Zaken J.G. Verstolk van Soelen over hetzelfde onderwerp. 1836-1839 1 omslag 721 http://proxy.handle.net/10648/4df801ad-50a9-4a75-b582-4c75c6fe6b7b Staten betreffende de handel tussen Nederland en de staten van het Duitse Tolverbond gedurende 1835, met memorie van toelichting en begeleidende brief aan J. van den Bosch van de secretaris-generaal van het departement van Financiën. Afschriften. 1837. z.d 1 omslag 722 http://proxy.handle.net/10648/c697420d-e694-4395-b44d-f692f22e367c Brieven aan J. van den Bosch van J.J. Rochussen over de handelsbetrekkingen met Frankrijk en het verdrag tussen Nederland en Pruisen betreffende de Rijnvaart. 1837, 1839 1 omslag 723 http://proxy.handle.net/10648/4f67ba9c-6dab-478a-877f-47e6cedea0f5 Brief aan J. van den Bosch van F. Moll over een nieuwe handelsweg tussen Nederland en de oostelijke staten van Europa. 1839 1 stuk 724 http://proxy.handle.net/10648/eb646521-7108-403b-bbb1-5d13974438ea Tabellarisch overzicht van de uitvoer van katoen uit Engeland van 1836 tot en met 1839. Gedrukt. Z.d 1 stuk g. Scheepsbouw en zeevaart. 725 http://proxy.handle.net/10648/9a32f8e5-1c12-4844-837f-f96c71402eb2 Nota voor J. van den Bosch van P. Allers, bevattende inlichtingen over J.M. Tissot, eigenaar van een aantal schepen, met begeleidend briefje. 1834 1 omslag 726 http://proxy.handle.net/10648/4c45bbcd-2e7f-4791-b2c4-6ab11312bc30 Briefwisseling van J. van den Bosch met G.M. Roentgen en A. van Hoboken over het schip Pylades. 1834. 1835 1 omslag 727 http://proxy.handle.net/10648/f5010fec-558f-4b1b-b334-1b31622b5fbe Contract van verkoop door de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij aan de minister van Koloniën van het stoomschip Willem de Eerste. Afschrift. 1835 1 stuk 728 http://proxy.handle.net/10648/c107aef0-c3cf-48a0-ba88-eff317adc161 Brieven aan G.M. Roentgen van Bennett te Soerabaja over zijn positie bij het "ineenzetten" van stoomschepen voor de koloniale marine. 1836. 1837 1 omslag 729 http://proxy.handle.net/10648/fa7434cf-83c1-4135-b0f8-e321a9116ef5 Briefwisseling van J. van den Bosch met N.J. de Cock over de bouw van zeeschepen. 1837, 1838 Met constructietekening van de schoener "Zephir". 1 omslag Ontbreekt

De tekening is aan te vragen als toegang 4.JBF, inv.nr. 15.

730 http://proxy.handle.net/10648/ae09302a-5944-4115-a80b-6132eb0f3dbf Brief aan J. van den Bosch van J. Swart, ten geleide van een boekwerk over de zeevaart, met concept van antwoord. 1837 1 omslag 731 http://proxy.handle.net/10648/13750219-0673-481c-ac9f-33842e3fef6c Briefwisseling van J. van den Bosch met J. Poelman over het bouwen van kof- en fluitschepen voor het vervoer van hout. 1838 1 omslag 732 http://proxy.handle.net/10648/bd0a1208-5b6a-49c2-ba5d-f25e2e430d8a Brief aan J. van den Bosch van C. Brun, met een prospectus voor zijn geschrift "De redding der bemanning van het Nederlandsche brikschip Nijverheid, verbrand in de Indische Zee, enz., benevens de beschrijving eener reis op de kust en in de binnenlanden van Oost-Afrika", met concept van antwoord. 1838 1 omslag 733 http://proxy.handle.net/10648/af25cf50-67b5-4726-b3f3-0fae485c1ccd Brief aan J. van den Bosch van J.A. van Lidth de Jeude over het in aanbouw zijnde fregatschip De Stad Tiel, met concept van antwoord. 1838 1 omslag 734 http://proxy.handle.net/10648/674bbd74-4c4f-4799-b3f4-b8dd68fdb860 Brief aan J. van den Bosch van E. Brouwer, waarin Meppeler boten worden aanbevolen voor de vaart op Indië, met concept van antwoord. 1838 1 omslag 735 http://proxy.handle.net/10648/9cea659d-85bc-489b-b496-f0423bf6d904 Memorie van H. Molineau over een nieuw procédé voor de voortbeweging van stoomschepen, met begeleidende brief aan J. van den Bosch. 1838 1 omslag 736 http://proxy.handle.net/10648/4d3883f2-7612-4630-a3ea-1682d6ce68f7 Brief aan J. van den Bosch van A. Kist Ez. over bevrachting van zijn schip Broedertrouw door de Nederlandsche Handel Maatschappij. 1839 1 omslag 737 http://proxy.handle.net/10648/84e64e11-13cf-4514-a8f6-3c132a668d50 Brief aan L. van den Bosch van E. Canneman ter aanbeveling van het schip Nehalennia voor een troepentransport, met kanttekening van Van den Bosch. 1839 1 omslag 738 http://proxy.handle.net/10648/0420f14f-e1c1-46ec-b80f-309d886e2e2b Stukken betreffende de stoomvaartverbindingen van Groot-Brittannië met India, medegedeeld aan het House of Commons. Gedrukt. 1839 Met begeleidende brief aan J. van den Bosch van J.W. May. 1839 1 omslag 739 http://proxy.handle.net/10648/0b684d9a-3f3a-452f-b9a4-ebfa1d367e12 Brief waarin J. van den Bosch van F.N. van Loon te Leeuwarden, waarin deze verzoekt om opdrachten voor het bouwen van schepen, met concept van antwoord. 1839 1 omslag 740 http://proxy.handle.net/10648/4e22d91d-d937-4561-b85f-3c7894d7d23f Brief aan J. van den Bosch van Paul van Vlissingen met prospectus van een op te richten stoomboot-rederij tussen Amsterdam en Londen. 1839 1 stuk 741 http://proxy.handle.net/10648/2faa4e39-e1cb-41a0-8936-f79fe28c84c2 Brief aan J. van den Bosch van L. Zegers Veeckens betreffende de uitreiking van prijzen aan leerlingen van de kweekschool voor de zeevaart, met concept van antwoord. 1839 1 omslag 742 http://proxy.handle.net/10648/66d84560-0f57-4ec0-9c29-99008c0f6aa3 Lijst van "officiële stukken over de ijzeren stoomboten" (12 september 1834-30 juni 1835), opgemaakt door een ambtenaar van het departement van Koloniën. Z.d 1 stuk
h. Spoorwegen. 743 http://proxy.handle.net/10648/30512f28-3123-4240-9afd-3b763d3a45e8 Brief van J. van den Bosch aan J.J. Rochussen over de aanleg van een niet nader aageduide spoorweg. Concept. 1838 1 stuk 744 http://proxy.handle.net/10648/90bf0437-a23a-49b7-b0a0-df3030a9169b Uitnodiging voor J. van den Bosch van de Raad van Administratie der Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij tot inwijding van de spoorweg van Amsterdam naar Haarlem, met concept van antwoord. 1839 1 omslag
G. Lid van de ridderschap van Holland (1838-1840).

Van den Bosch werd met ingang van 1 juni 1838 beschreven in de ridderschap van Holland en ging na de splitsing van dit college in 1840 over in de ridderschap van Zuid-Holland, waarvan hij lid bleef tot zijn overlijden in 1844.

745 http://proxy.handle.net/10648/5c68fcff-bfca-4f26-831a-f349185cee4e Stukken betreffende de beschrijving van J. van den Bosch in de ridderschap van Holland. 1838 1 omslag 746 http://proxy.handle.net/10648/0ba7a9a9-3278-4d04-8086-4b9ff31e65ba Verbalen van het verhandelde bij de ridderschap van Holland. Gedrukt. 1815-1840 1 omslag
H. Adviseur van de regering en publicist (1839-1842).

Van den Bosch wasvanaf zijn aftreden als minister op 25 december 1839 tot zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer ambteloos. Hij diende echter in zijn kwaliteit van minister van Staat de regering regelmatig van advies en schreef bovendien voor eigen verantwoordelijkheid een aantal brochures.

1. Briefwisseling en adviezen. 747 http://proxy.handle.net/10648/194bd51d-e2ce-475f-96ee-ff777f5da80a Adviezen van J. van den Bosch aan de regering over verschillende zaken, met bijgehorende stukken en agenda's, 14 Januari 1840-1 maart 1843 1 pak 748 http://proxy.handle.net/10648/76e11acc-ee1b-46d4-a436-f56e60b1d519 Brieven aan J. van den Bosch van en over G. de Serière, F.A.C. Waitz, Prosper en François van den Broek, E. Kalfsterman, P. Schaaf en H.F. Tengbergen betreffende hun persoonlijke belangen. 1840-1843 1 omslag 749 http://proxy.handle.net/10648/2981c028-08e3-4b98-8a40-91a9ce353922 Brieven van en aan P. Merkus. 1841 1 omslag 2. Financiën, cultures, handel en remises. 750 http://proxy.handle.net/10648/1a9c792d-dfb5-4667-ae84-b51fcbb5ed1f Stukken betreffende het wetsontwerp tot opheffing van het amortisatiesyndicaat. 1840, met retroacta d.d. 1838 1 omslag 751 http://proxy.handle.net/10648/5a88f369-78f3-4b32-9c19-b09f2c3f4526 Stukkenbetreffende de schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het wetsontwerp tot vaststelling der middelen tot dekking van de uitgaven, begrepen in de staatsbegroting voor Gedrukt. 1841 1 omslag 752 http://proxy.handle.net/10648/3477fd27-66c2-4d98-b61d-4d8bf30ece87 Staat, houdende raming van de staatsuitgaven voor het hertogdom Limburg voor 1841, afschrift in tweevoud. z.d 1 omslag 753 http://proxy.handle.net/10648/b3eb471f-2d87-4014-b48e-40fc15adf7a1 Brieven aan J. van den Bosch van J. van der Vinne betreffende de Javase Bank, met bijlagen. 1840 1 omslag 754 http://proxy.handle.net/10648/3b9a404f-44d6-4229-9b07-6d7665bb043a Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van de minister van Financiën, Rochussen, ten geleide van een hierbij niet aanwezige staat van de bijdragen der koloniale fondsen sedert 1840. 1834 Afschriften. z.d 1 stuk 755 http://proxy.handle.net/10648/171fc7b7-2018-4e01-b04d-960cd3b7fb32 Stukken ter toelichting van het wetsontwerp op een personele belasting en de staatsbegroting, door de minister van Financiën aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden tijdens de zitting 1840-1841 1 omslag 756 http://proxy.handle.net/10648/8e64a3b1-dbb0-4fd7-a793-b4ab5cf0ac3e Staat van de rekening-courant van het departement van Koloniën ter Generale Thesaurie van 1834 tot en met 1840. Z.d 1 stuk 757 http://proxy.handle.net/10648/be461508-48a5-48eb-8605-c6ac110f7ac2 Staten betreffende de ontvangsten en uitgaven van Nederlands-Indië, de westindische bezittingen en de nederlandse bezittingen ter kust van Guinea over 1840, met toelichtende nota's, door de minister van Marine en Koloniën overgelegd aan de Staten-Generaal. Gedrukt. 1840 1 omslag 758 http://proxy.handle.net/10648/aa37f32f-7512-4a81-8ddf-be02708c53dd Memoriën voor koning Willem lover de wijze, waarop particulieren over waarden uit Indië kunnen beschikken, opgesteld door J.D. Kruseman en ondertekend door J. van den Bosch, concepten, met begeleidende brief aan J. van den Bosch van Kruseman. 1840 1 omslag 759 http://proxy.handle.net/10648/9665e52e-3585-4c65-99ea-dfcd5e127ea8 Exemplaar van de "Overijsselsche Courant", bevattende een bestrijding van een artikel in het Algemeen Handelsblad d.d. 27 december 1839 tegen de opvatting van J. van den Bosch aangaande de erkenning door een eventuele veroveraar van de effecten ten laste der koloniën. 1840 1 stuk 760 http://proxy.handle.net/10648/723ef656-d165-4e64-8d7f-de7546ec7597 "Iets over de financiële aangelegenheden van het Rijk", brochure door J. van den Bosch, gedrukte exemplaren. Bijgevoegd afschrift van een tegenbrochure, concepten van vervolgbrochures en briefwisseling met koning Willem II, J.C. Baud, J. Kruseman, E.L. Jacobson, Schimmelpenninck van der Oye, Van Nes en Van Dam van Isselt. 1840-1843 1 omslag 761 http://proxy.handle.net/10648/254a006c-8ca3-402f-be1b-01a0db6cbb68 Brieven aan de directeur der kultures te Batavia van de inspecteur der theekultuur J.J.L. Jacobson. Afschriften. 1840. z.d 1 omslag 762 http://proxy.handle.net/10648/9887247e-0352-4752-a28e-1dfeb18bb15e Stukken betreffende het voorstel der leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bruce, Tromp en Luzac tot bekrachtiging van de door de minister van Koloniën in 1840 met de Nederlandsche Handel Maatschappij gesloten contracten. 1840-1842 1 omslag 763 http://proxy.handle.net/10648/b7a87e5f-37c1-42e5-8e32-e2eb8b7a498f Brochure (?)betreffende het financiële beleid van de minister van Koloniën (door J. van den Bosch?). (1841) Fragmenten van een concept. Met uittreksel uit de "Haarlemsche Courant" d.d. 31 december 1840 1 omslag 764 http://proxy.handle.net/10648/60cc389b-e56b-493e-8b0f-61810960f920 Nota van J. van den Bosch betreffende de staatsbegroting voor 1842-1843. Concept, fragment. [1842-1843] 1 stuk 765 http://proxy.handle.net/10648/14da1ec9-8c30-4a14-9532-58e6fb0f1d6e Staten betreffende de ontvangsten en betalingen van 1834 tot en met 1839 van de koloniale administratie hier te lande, met begeleidende brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van de minister van Koloniën. 1841. 1841 Afschriften. z.d 1 omslag 766 http://proxy.handle.net/10648/62eff19a-bdaf-4647-bb99-668c59505f4e Tabellarische overzichten van de algemene begrotingen van 1834 en vroeger, tot 1841, vergeleken met de toestand van 's Rijks schatkist op resp. 1 januari 1840,1841 en 1842 en met de ontvangsten en uitgaven gedurende resp. met bijlagen. Gedrukt. 1839, 1840 en 1841, 1 omslag 767 http://proxy.handle.net/10648/755fa794-d720-46b2-a096-cdf618bba936 Stukken betreffende de schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het wetsontwerp tot regeling van het gebruik van het batig slot der overzeese bezittingen. Gedrukt. 1842 1 omslag 3. Militaire zaken. 768 http://proxy.handle.net/10648/edfd2927-e106-4d6e-a342-50ac6ba61191 Staten van de sterkte van het nederlandse leger volgens de organisatie van 1841, onderverdeeld naar de wapens. Z.d 1 omslag 769 http://proxy.handle.net/10648/7f4ee44f-a8c3-4a32-a013-35557d4662fa Uittreksel uit het verslag der commissie voor het voor Indië bestemde nieuwe veldgeschut, met begeleidende brief aan J. van den Bosch van de kolonel J.L. van der Smissen. 1840 1 omslag 770 http://proxy.handle.net/10648/2ed31210-420a-44ac-b33c-5792286e8e22 Advies van F.J. Timmermans, inspecteur bij het departement van Koloniën, inzake een brief van de goeverneur-generaal van Nederlands-Indië d.d. 3 september 1839 over de uitvoering van de nieuwe formatie van het Indische leger aan de directeur ad interim van het departement van Koloniën. Afschrift. 1840. z.d 1 stuk 771 http://proxy.handle.net/10648/b0d776e9-c6db-43ac-bac4-324033935295 Brief aan de minister van Koloniën van de vice-president van de Raad van Indië en waarnemend goeverneur-generaal P. Merkus over het plan van de kolonel F.J. Timmermans om het lot van de Indische onderofficier en soldaat te verbeteren. Uittreksel 1842. z.d 1 stuk 4. West-Indië. 772 http://proxy.handle.net/10648/4ef41842-8116-4c27-af75-2ab567e628b4 Brief aan J. van den Bosch van L. van Rossum over afschaffing van de slavernij in West-Indië. 1840 1 stuk 773 http://proxy.handle.net/10648/144ca336-3d8e-4439-9922-345ed5e6a3b1 Brief aan J. van den Bosch van C. Lobé over de katoenkultuur in de westindische bezittingen, met bijlage (brochure). 1840 1 omslag 774 http://proxy.handle.net/10648/56dc0863-97de-454d-b24c-1cd7e35129d0 Brief aan de minister voor de Marine en de Koloniën van de goeverneur-generaal der west-indische bezittingen J.C. Rijk over besparingenten behoeve der koloniale kas bij het aanvoeren van voorraden te Paramaribo. Afschrift. 1841. z.d 1 stuk 5. Diversen. 775 http://proxy.handle.net/10648/8b553675-7dbe-4500-b6c0-bbfa0c73add1 Besluit van de goeverneur-generaal van het Nederlands-Indië, waarbij uithoofde van zijn voortdurende ongesteldheid het dagelijks beheerder zaken wordt toevertrouwd aan de provisioneel waarnemende vice-president van de Raad van Indië, de graaf Van Hogendorp. Uittreksel uit het register der besluiten van de goeverneur-generaal. 1840. Z.d 1 stuk 776 http://proxy.handle.net/10648/d663d4ef-3ada-4d29-88e4-f94a5a7e7bea Brief aan J. van den Bosch van Ph.F.B. von Siebold ten geleide van zijn geschriften over Japan. 1842 1 stuk
I. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1842-1844).

Van den Bosch werd op 7 juli 1842 door de Staten van Zuid-Holland gekozen tot lid van de Tweede Kamer en bleef dat tot zijn overlijden op 28 januari 1844. Zie ook nos. 34, 38 en 39.

1. In de Kamer behandelde zaken. 777 http://proxy.handle.net/10648/9f2af708-afbf-438f-9f46-d33a2f1b01c0 Geloofsbrief van de Staten van Zuid-Holland voor J. van den Boschals lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met bijbehorende stukken. 1842 1 omslag 778-796 Stukken betreffende de behandeling van wetsontwerpen. 1842-1844 5 stukken en 14 omslagen 778 http://proxy.handle.net/10648/c2d22bab-71a7-4eeb-bd0c-cd21808527e9 "Tabellarisch overzigt der misdrijven en straffen vermeld in het ontworpen Tweede Boek van het Wetboek van Strafregt", brochure door J.C. Voorduin, overdruk uit het "Regtsgeleerd Bijblad". 1842 1 stuk 779 http://proxy.handle.net/10648/09a66a37-d2ba-4b2c-b8fa-e46e09a53a87 Stukken betreffende de behandeling van het wetsontwerp tot bekrachtiging van het verdrag met België van 5 november 1842, voorzover dit afstand of ruiling van grondgebied betreft. 1842, 1843 1 omslag 780 http://proxy.handle.net/10648/785b3e85-b24b-4210-b90a-312323fe9057 Redevoering van J. van den Bosch over de staatsbegroting voor 1844 en 1845 (wellicht niet uitgesproken), concepten. Bijgevoegd andere stukken betreffende de behandeling van de staatsbegroting, 1842, 1843 1 omslag 781 http://proxy.handle.net/10648/0627b5c0-e9a1-4b33-a43c-d1d7e84d33e8 Stukken betreffende de behandeling van het ontwerp van de wet op de middelen voor 1844 en 1845. 1843 1 omslag 782 http://proxy.handle.net/10648/9035622f-59f8-44a4-8871-75d958e4c6b0 Stukken betreffende de behandeling van de ontwerpen van de wet op de personele belasting, het recht van zegel en het recht van successie. (1843) 1 omslag 783 http://proxy.handle.net/10648/c8ee4fc0-f5f9-4082-a38b-2fc743e1e973 Kladaantekeningen van J. van den Bosch van een vergadering van de vijfdeafdeling van de Kamer, waarschijnlijk over het wetsontwerp geldlening voor een steenweg van Maastricht naar de gelderse grenzen. 1842. 1843 1 omslag 784 http://proxy.handle.net/10648/9a8a030c-9409-4f4b-86c5-83a19f5fb05c "Iets overeen paar punten van titel 3 van het tarife van regtskosten", brochure. 1843 1 stuk 785 http://proxy.handle.net/10648/1af205ce-a629-4870-b3b1-ed8fa3814cf4 Adres aan de leden der Kamer van enige fabrikanten van katoenen en linnen manufacturen te Helmond naar aanleiding van het wetsontwerp op de in-, uit- en doorvoer. Afschrift. 1843 1 stuk 786 http://proxy.handle.net/10648/3ae896fb-21c9-44f7-9139-f25e33aaa138 Stukken betreffende de behandeling van het ontwerp van wet tot regeling van 's Rijks openbare schuld (conversiewet). Bijgevoegd brochures. 1843 1 omslag 787 http://proxy.handle.net/10648/5f80bedc-10b9-48b1-ba37-4969bffb6821 Verslag door J. van den Bosch als rapporteur van de tweede afdeling van de Kamer over het wetsontwerp tot regeling van het rekenplichtig beheer der scheepssoldijen bij 's Rijks zeedienst. Concept. 1843 1 omslag 788 http://proxy.handle.net/10648/a38d525c-6601-44ca-a739-520ca0049301 Stukken betreffende de behandeling van het ontwerp regeling van uitgaven ten laste van het speciale fonds der gevangenissen. 1843 1 omslag 789 http://proxy.handle.net/10648/bf5fbf17-6761-4310-bcf8-fc5b002d858c Adressen aan de leden van de Kamer van de stadsbesturen van Sneek en Brielle tegen het ontwerp van wet op de rechterlijke organisatie. afschriften, gedrukt. 1843, 1 omslag 790 http://proxy.handle.net/10648/a9abe24a-84db-4d79-90a7-97bdb4b3ca96 Stukken betreffende de behandeling van het wetsontwerp tot heffing van een belasting op de inkomsten van vaste goederen, renten en ambten. Gedrukt. 1843 1 omslag 791 http://proxy.handle.net/10648/bc6b6d4f-15f9-43f0-a2d2-d8776d3ac052 Fragmenten van een betoog redevoering of nota van J. van den Bosch naar aanleiding van het wetsontwerp tot heffing van een belasting op de inkomsten van vaste goederen, renten of ambten of dat tot vaststelling van een buitengewone belasting op de bezittingen en daarmee gepaard gaande vrijwillige geldlening (1843) 1 omslag 792 http://proxy.handle.net/10648/f2d0bcc5-5db4-4ccc-bd4d-2b4fb151fc61 Nota van wijzigingen in het ontwerp van wet tot regeling van uitgaven ten laste van op te heffen bizondere fondsen. Gedrukt 1844 1 stuk 793 http://proxy.handle.net/10648/a642040c-b217-45c2-a4b0-cc222371b5fa Stukken betreffende de behandeling van de wetsontwerpen tot aanvulling der middelen over 1841, 1842 en 1843, tot aanvulling der middelen over 1844 en 1845, tot regeling en dekking van de achterstand over 1840 en vroeger en aflossing van schuld aan de Nederlandsche Handel Maatschappij. 1843 1 omslag 794 http://proxy.handle.net/10648/70b03d1f-9d2c-476d-ac2e-e1542c87e7c6 Kladaantekeningen van J. van den Bosch betreffende het wetsontwerp tot regeling en dekking van de achterstand over 1840 of dat tot vaststelling van een buitengewone belasting op de bezittingen en daarmee gepaard gaande vrijwillige geldlening (1844) 1 omslag 795 http://proxy.handle.net/10648/d825dd0a-1c51-476b-b35a-0955fd56ea80 Stukken betreffende de behandeling van het ontwerp van wet tot vaststelling van een buitengewone belasting op de bezittingen en daarmee gepaarde vrijwillige geldlening. 1843 en z.d 1 omslag 796 http://proxy.handle.net/10648/87cafcdd-c7ab-4289-88b6-2b2c7d0de5ae Lijst van wetten, behandeld in de Kamer gedurende de zitting 1842-1843. Z.d 1 stuk 797 http://proxy.handle.net/10648/f0517b41-65a4-4362-b8dd-d608eb7145d1 Toelichtende nota betreffende de rekening wegens de algemene begroting van inkomsten en uitgaven op 1 Januari 1842 opgemaakt Gedrukt. (1842) 1 stuk 798 http://proxy.handle.net/10648/ed768d0d-9f2e-4433-b172-a446641edb88 Verslag nopens de staat van het armenwezen over 1841, uitgebracht krachtens artikel 226 der grondwet. Gedrukt. 1843 1 stuk 799 http://proxy.handle.net/10648/931bd816-becd-447c-af1c-3db61a7a6cd4 Instructievoor de griffier van de Tweede Kamer vastgesteld 25 november 1842. Gedrukt. 1 stuk 800 http://proxy.handle.net/10648/45a473af-c7da-432e-b091-3f858aad7792 Staten van de geraamde ontvangsten en uitgaven van Nederlands-Indië, de west-indische bezittingen en de kust van Guinea voor 1842 en van de Antillen voor 1843, met begeleidende brief aan de Kamer van de minister van Koloniën, Afschriften. Gedrukt. 1842 1 omslag 801 http://proxy.handle.net/10648/0148fff5-1677-4579-909a-8871c6f4e231 Tekst van veranderingen in het reglement van orde der Kamer, aangebracht volgens besluit van 15 december 1842. Gedrukt. 1 stuk 802 http://proxy.handle.net/10648/3ace2e5f-29b1-4452-8034-4cf126a655e3 Stukken betreffende de behandeling van een nota van J. van den Bosch over de middelen tot dekking der staatsuitgaven. 1843 1 omslag 803 http://proxy.handle.net/10648/79cbd38d-ec76-4746-80ac-f145381cb038 Koninklijke Boodschap aan de Kamer, kennis gevende van de geboorte van een prins, met ontwerp van adres van beantwoording. Afschriften. 1843. z.d 1 omslag 804 http://proxy.handle.net/10648/8047b21f-56e8-491c-a78f-5fc52271c88c Redevoering van J. van den Bosch over de toelating van J.C. Faber van Riemsdijk als lid van de Kamer, 1843 Concepten, met uittreksel betreffende de verkiezing door de Staten van Zuid-Holland. Z.d 1 omslag 805 http://proxy.handle.net/10648/0bc61323-c0a2-488d-b421-71eb99975f64 Adres van antwoord van de Kamer op de Koninklijke Boodschap van 15 december 1843, houdende mededeling van het overlijden van koning Willem I. Gedrukt. 1843 1 stuk 806 http://proxy.handle.net/10648/3eee81d1-e881-48d6-ad27-af4623500939 Staat van de opbrengst van de hoofdsommen der middelen en van sommige andere inkomsten over het dienstjaar 1840. Gedrukt. Z.d 1 stuk 807 http://proxy.handle.net/10648/7f587c39-955f-453d-8c0a-3587a6e4c6e9 Vergelijkende staten van geraamde ontvangstenen uitgaven van de Staat der Nederlanden van 1844 tot en met 1850 en van 1844 tot en met 1849. In tweevoud. Z.d 1 omslag 808 http://proxy.handle.net/10648/7beb6246-5804-4e20-b4b2-f4f9c32a4168 Redevoering van J. van den Bosch over zijn beleid als goeverneur-generaal en minister van Koloniën (wellicht niet uitgesproken). Concept. Z.d 1 stuk 809 http://proxy.handle.net/10648/e00c8db0-7a71-4b80-8cbb-c92e8cb29122 Aantekeningen van J. van den Bosch voor een redevoering in comité-generaal over het beleid der vorige regering. Z.d 1 stuk 2. Andere zaken. 810 http://proxy.handle.net/10648/78ac4cd1-1991-4bc0-a7a4-150914b4952c Brief aan J. van den Bosch van J. van Lennep, waarin deze verzoekt om eenaanbeveling bij het lid van de Raad van Indië C.P.J. Elout, met concept van deze aanbevelingsbrief. 1842 1 omslag 811 http://proxy.handle.net/10648/1e743f78-ce36-48b0-9ec3-25a9eeec9f59 Staten betreffende de waarde van de grond in Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland, alsmede van de gebouwde eigendommen in Nederland, met brief aan J. van den Bosch van J.C.R. van Hoorn van Burgh. 1842 1 omslag 812 http://proxy.handle.net/10648/f4af35c3-313d-4769-98d6-f084836c9565 Brieven aan J. van den Bosch van G.M. Roentgen over de resultaten van de stoomvaart op de Rijn met steun van het ministerie van Koloniën. 1842 1 omslag 813 http://proxy.handle.net/10648/a955130f-1c2a-4b89-bb61-7ce0af9406cd Berekening door J. van den Bosch van de opbrengst van Indië ten behoeve van 's Rijks schatkist van 1844 tot 1854, op de grondslag van de berekening van de hoeveelheid en waarde der produkten, door de minister van Koloniën ter griffie van de Kamer gedeponeerd (1842 of 1843) 1 stuk 814 http://proxy.handle.net/10648/db7302fc-d262-4e1d-9389-1425ec89d201 Plan van J. van den Bosch tot verbetering der staatsfinanciën, ingezonden aan de redacteur van het "Algemeen Handelsblad", maar niet geplaatst, fragmenten van concepten. (1843) 1 omslag 815 http://proxy.handle.net/10648/89ad3902-6042-48cd-80d8-cd2b68af0480 "Vervolg van het onderzoek naar de beginselen, waaraan de bezuinigingen en hoogere belastingen behooren getoetst te worden" en "Tweede vervolg van het onderzoek naar de beginselen, enz.", brochures van J. van den Bosch,fragmenten van concepten en gedrukte exemplaren. Bijgevoegd exemplaar van "De Tijdgenoot", bevattende een bespreking van eerstgenoemde brochure, 1843. 1844 1 omslag 816 http://proxy.handle.net/10648/d0a1b811-7afa-48f8-9546-b5a38d2f23db Stukken betreffende het ontslag van F.J. Timmermans als inspecteur bij het ministerie van Koloniën. 1843 1 omslag 817 http://proxy.handle.net/10648/a5558118-d410-479f-94eb-af6c41b53a2a "Het crediet alleen kan den staat behouden", deel II, brochure door A. Heemskerk. Gedrukt exemplaar. 1843 1 stuk 818 http://proxy.handle.net/10648/d256bb99-dc53-4e94-bc68-fa626d9ea0f8 Bedenkingen tegen het vertoog "Financiële plannen", artikel van J. van van den Bosch ingezonden aan "De Tijdgenoot". Concept. 1843 1 stuk 819 http://proxy.handle.net/10648/28563465-677e-488c-94fc-97659b285d69 Staat van den handel en scheepvaart van Java en Madoera gedurende 1842. 1843 1 stuk 820 http://proxy.handle.net/10648/57764556-7c3e-496e-a111-af098cd4f22b "Bijlagen I-V" (bij een betoog van J. van den Bosch, bestaande uit staten betreffende de opbrengst der indische produkten van 1826 tot 1840 en de waarschijnlijke opbrengst van 1844 en 1845 en uittreksels van brieven dienaangaande van P. Merkus en J. van der Vinne. 1843 1 omslag 821 http://proxy.handle.net/10648/bc4d9a77-f0c7-409b-ada9-be1d0fe28926 Brief van J. van den Bosch aan de redactie van het "Algemeen Handelsblad" met het verzoek een beschouwing over conversie en inkomstenbelasting te plaatsen. Concept, fragment. (1843 of 1844) 1 stuk 822 http://proxy.handle.net/10648/efe67bcb-55f7-4eba-8a3b-4ae07fd741a4 Brief aan J. van den Bosch van L.J. Enthoven & Co. betreffende vervalsing van duitenplaatjes. 1844 1 stuk
J. Stukken, waarvan niet gebleken is op welke funktie of aktiviteit van J. van den Bosch ze betrekking hebben (1795-1841). 823 http://proxy.handle.net/10648/7ca4b8a1-c72f-4edb-8a00-1e61996763d7 Uittreksel uit de resolutiën van commissarissen-generaal over Nederlands-Indië d.d. 27 mei 1795 betreffende de handel in lijnwaden ter kust van Coromandel. Fragment. Z.d 1 stuk 824 http://proxy.handle.net/10648/01cd830b-fd69-44ba-be91-b790387e24d6 "Verzameling van stukken rakende de zaak van Dirk van Hogendorp". Gedrukt. 1801 1 band 825 http://proxy.handle.net/10648/3ec8d5b8-b9d6-4865-92f8-50314f3e7954 Parafrase door een onbekende van een "Beschouwing wegens de belangrijke betrekkingen in Asia nevens de middelen tot herstel van dezelve aan de President van den Staatsraad der Bataafsche Republicq den burger de Bevere", door J. van Kol (1801). Z.d 1 stuk 826 http://proxy.handle.net/10648/b5ed3563-84b3-4031-bbdd-9615fb46f16b Tabellarische staten betreffende de economie en het krijgswezen van Nederland in vergelijking met die van andere europese staten tussen 1790 en 1801 1 omslag 827 http://proxy.handle.net/10648/4e88d79b-b5fb-4ee6-805a-ed53a442d17c Rapport van de commissie, benoemd door het Staatsbewind op 11 november 1802 betreffende de handel op 's lands bezittingen in Oost-Indië, 1803 Bijgevoegd charter tot vestiging van de regering en het bestuur der Aziatische bezittingen van de Bataafse Republiek. Afschriften. Z.d 1 omslag 828 http://proxy.handle.net/10648/d3be24f9-03cc-4a7e-83ef-cb3995e5cb7d Vergelijkende staat van de staatsschulden van de Republiek der Verenigde Nederlanden vóór 1795 en van Nederland tot 1810 (in het frans). 1 stuk 829 http://proxy.handle.net/10648/a70688d1-9179-4a40-a4c0-ecd3b6392597 Memorie over de toekomstige financiële inrichting van Nederland door J. van den Bosch. Concept. (ca. 1814) 1 stuk 830 http://proxy.handle.net/10648/bd83d65a-a0ca-401e-abe4-67e6816cc742 Reglement op het beleid van de regering, het justitiewezen, de kultuur en de handel in 's lands Aziatische Bezittingen, behorende bij het Besluit van 3 januari 1815, no. 48. Gedrukt. 1 stuk 831 http://proxy.handle.net/10648/509c353c-a688-4926-b843-8fea17ce60aa Memorie over het wetsontwerp tot regeling der indirecte belastingen door J. van den Bosch. Concept. 1816 1 stuk 832 http://proxy.handle.net/10648/6d14ca8f-52e9-4377-8f6a-df36176d2466 "Gronden waarop de advijsen, op concept-wetten van gewigt voornamelijk op het stuk der financiën uit te brengen, steunen zullen, medegedeeld door G.K. van Hogendorp". Gedrukt. 1816 1 stuk 833 http://proxy.handle.net/10648/c67b04f8-c86f-4a40-bf97-5498b04f36d6 Memorievoor de minister voor het Publiek Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën van de goeverneur-generaal van Nederlands-Indië G.A.G.Ph. van der Capellen naar aanleiding van een verzoekschrift van A. de Wilde, zich noemende eigenaar van het land Goenong Parang of Soekaboemi, en tevens over de uitbreiding van het grondbezit der Europeanen in Indië in het algemeen. 1822 1 band 834 http://proxy.handle.net/10648/e2afb588-dba5-49b2-bfb3-a1bcad38db85 Uittreksel in vertaling van een beschrijving in de "United States Gazette", d.d. september 1825 van een nieuw type stoomboot. Z.d 1 stuk 835 http://proxy.handle.net/10648/4cf4c12d-1ad4-4780-9318-69704cb7a8c4 Exemplaar van de "(Buitengewone) Bataviasche Courant" , bevattende de toespraak van baron Van der Capellen bij zijn afscheid als goeverneur-generaal van Nederlands-Indië. Gedrukt, d.d. 3 januari 1826 1 stuk 836 http://proxy.handle.net/10648/54260173-da8d-4a54-b26e-c82948079d75 "Algemeen Handelsblad". Gedrukte exemplaren. 1828, 1829 1 omslag 837 http://proxy.handle.net/10648/eb56b466-dfde-421e-b54f-46542072de97 Nota (van J.van den Bosch?) over steun, die bij de wet aan het Amortisatie-syndicaat zou moeten worden verleend (tussen 1830 en 1839). Afschrift. z.d 1 stuk 838 http://proxy.handle.net/10648/e1c21281-5a0e-4e36-b6dc-78f73c526339 Staat van de uitgaven gedaan door het departement van Koloniën ten behoeve der oost-indische bezittingen in 1840 en 1841, volgens de bescheiden overgelegd aan de Staten-Generaal (na 22 oktober 1841) 1 stuk 839 http://proxy.handle.net/10648/7c502a28-c837-45f0-a88e-8eb408d3665b Uittreksel uit een geschrift "Collection des constitutions" betreffende het bestuur der koloniën bij verschillende natiën. Z.d 1 stuk 840 http://proxy.handle.net/10648/f828c444-79e5-470b-bc7d-880389be0123 Aantekeningen betreffende een vordering van de huizen Le Roy Bayard, McEvers en Jacob le Roy & Sons te New York op de nederlandse regering wegens het niet nakomen van contracten betreffende tijdens het bestuur van Daendels op Java aangevoerde goederen ("Java Claim"). Z.d 1 omslag 841 http://proxy.handle.net/10648/5961f656-af84-40b5-bc2b-3e8c8eaaff3c "Over de ijzersmelterijen in ons vaderland", brochure door W.A. Bake. Gedrukt. Z.d 1 stuk 842 http://proxy.handle.net/10648/1d793248-d5dd-47ee-b831-4165902bcf59 Lijstje van een aantal onderwerpen op economisch gebied, opgesteld door J. van den Bosch. Z.d 1 stuk 843 http://proxy.handle.net/10648/0d76f041-3877-4722-be21-32dce4c5b347 Brief aan J. van den Bosch aan J.J. Rochussen over een niet nader aangeduide memorie. Z.j 1 stuk 844 http://proxy.handle.net/10648/a6343b46-067a-48c7-8017-c5bf8b0fb68b Staat, bevattende gegevens over diverse soorten Javakoffie en de afzet daarvan in Europa. Z.d 1 stuk 845 http://proxy.handle.net/10648/c466d28e-159a-4573-8c36-7e78bf05829c Beschrijving in het engels van de Baobal of Calibash boom. Gedrukt. Z.d 1 stuk 846 http://proxy.handle.net/10648/1855ab35-0b78-45a3-a065-222f4ebe6dd0 Aantekeningen betreffende de prijs, kosten en belasting van zout. Z.d 1 stuk
I.2 Tweede groep: stukken betreffende zijn particuliere leven A. Briefwisseling. 847-853 Brieven in alfabetische volgorde, aan J. van den Bosch van verschillende personen, met enige concepten van antwoorden, 1828-1843 7 omslagen 847 http://proxy.handle.net/10648/80061626-b380-454e-8fcf-4995265d0f54 Van W.M.H. Allen & Co., A.A. Arenz-Salomons, C.J. van Assen en ds. Vermehr, P. Bell, S.J. van Beusechem-Renaud. A.A. Bosch-Brouwer. 848 http://proxy.handle.net/10648/06a9f654-52f3-4884-92a5-cebbdee11420 Van J.H. van den Bosch. 849 http://proxy.handle.net/10648/6094ac50-d486-4b4f-9a33-daf64452110c Van C.A. Brinkman, D. van der Burch, L. du Bus de Chisignies, F.J. ten Cate, J.B. Cleerens en A. Solders, C.J. Clavareau, Coblijn, Aug. Davezac, H.J. Domis. 850 http://proxy.handle.net/10648/26c0f515-443b-473b-b258-d3955911639a Van J.A. Drieling. 851 http://proxy.handle.net/10648/9b715d4b-6094-4c99-b696-c577156e3ce7 Van F.H.C. Drieling en P. van Heeckeren van Brandsenburg, G. Fabius, A. Faure, A.R.W. Gey van Pittius, W.H. de Greve, J.C. Guljé, P.C.G. Guyot, G.H. Hasselman, D. van Heemskerk, W.J. van Heynsbergen, A. van Hoboken, P.F. van Hoogstraten, J.W. Janssens, J.C. de Jonge, J.C. van Kesteren, W. Kocken. 852 http://proxy.handle.net/10648/d021e876-9cb9-4e49-abcc-118b70113f75 Van H.G. Kruseman, E. van Lutsenburg-Baart, C.F. van Maanen, J. Meyer-Dresden, A.V. Michiels, A.C. Mom Faure, Van Oosterhoudt, L. Petel, B.A. van Polanen Campbell-van Doorninck, W. Popkens, J. du Puy, R.F. van Raders, G. van Riemsdijk, A. Roelofs. 853 http://proxy.handle.net/10648/80053abf-636b-48f5-bb8d-7f3906c6bc4c Van S.J. van Royen, J. van Schoor, J.M. van Schoor, J.C. Schultz, J.B. Schuurman, J.I. van Sevenhoven, I. Sluiter, J.A. Stoopendaal, H. de Stuers en H. Beyens, J.E. de Sturler, J.H. Tobias, P.F. Vermeulen Krieger, J.A.B. Voullaire, W.C.H. toe Water, Willem, prins der Nederlanden. 854 http://proxy.handle.net/10648/0c891839-2426-49ac-a4b1-4a8e700075e4 Brieven van J. van den Bosch aan Ernest Arnold, J.M. van Beusechem, H. Collot d'Escury van Heinenoord, Aug. Davezac, D.J. van Ewijck, de adjudant van dienst van prins Frederik der Nederlanden, A.J. Guitard, A. van Hoboken en J.C. Reynst, J.C.R. van Hoorn van Burgh, de adjudant van dienst bij koning Willem I, J.C. de Jonge en G.J. Mulder, Kol. I.A.S.(?) van Royen, de kolonel Luttenberg, ds. Vermehr, en enige nietgeidentificeerde personen. Concepten. 1831-1839 1 omslag B. Beheer van zijn vermogen.

Zie ook no. 878.

855-863 Stukken betreffende aandeel in diverse ondernemingen, 1818-1841 8 omslagen en 1 stuk 855 http://proxy.handle.net/10648/10edcc62-f723-4333-874b-1a27156fac1e Brieven, afrekeningen en andere stukken, voornamelijk betreffende het aandeel van J. van den Bosch en L. Lange in het schip Ida Aleyda en het vervoer van goederen daarmee naar Indië voor Gemeenschappelijke rekening. 1818-1822 1 omslag 856 http://proxy.handle.net/10648/b1435448-2c06-4526-a347-a57d81fb5321 Brief aan J. van den Bosch van P. Eibergen Santhagens, opwekkende tot deelname in de Oost-Indische Zee- en Brand-Assurantie Maatschappij 1832, bijgevoegd statuten der maatschappij. Gedrukt. 1 omslag 857 http://proxy.handle.net/10648/96d7fe1e-94a3-42bd-be0d-3ffc9e28cec2 Statuten van de Javasche Assurancie Maatschappij, gearresteerd bij besluit van de goeverneur-generaal ad interim d.d. 30 oktober 1833, no. 3, met intekenlijst voor aandelen (niet ingevuld). Z.d 1 omslag 858 http://proxy.handle.net/10648/ab2a8212-74be-46af-b68f-62d53b452475 Stukken betreffende het aandeel van J. van den Bosch in de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij te Leiden, 1837-1839 en z.d 1 omslag 859 http://proxy.handle.net/10648/2338573d-0018-4889-8e53-4dbf80cc00d1 Circulaire aan J. van den Bosch als deelnemer in de Maatschappij van Werktuigelijke Vaatmakerij te 's-Gravenhage. Bijgevoegd reglement der Maatschappij. 1838 1 omslag 860 http://proxy.handle.net/10648/c8de43d5-31b1-4f68-9c2a-da755c353ed0 Brief aan J. van den Bosch van P. Varkevisser, hem uitnodigende tot deelname in de 's-Gravenhaagse scheepsrederij, met concept van antwoord. 1839 1 omslag 861 http://proxy.handle.net/10648/6f4484b6-10ee-43bb-ac7d-8ab35df3f76b Brief aan J. van den Bosch van A. Kist, H. van der Sande, F. van Wageningen, H. Vriesendorp en J. van Wageningen, hem uitnodigende tot deelname in de bouw van het schip Osiris. Met concept van antwoord. 1839 1 omslag 862 http://proxy.handle.net/10648/9a153c7d-d4e7-4b74-a0d0-4bd6cfeabd46 Briefwisseling van J. van den Bosch met H.G. Nahuys van Burgst en H.C. van der Houven over de oprichting van een maatschappij voor walvisvangst in de Zuidzee. Bijgevoegd prospectus en statuten. 1839 1 omslag 863 http://proxy.handle.net/10648/aa7e8575-33bd-4a6a-8df1-b53c043b534b Lijst van houders van promessen uit de lening der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij van 6 maart en 30 september 1841,die geacht werden te zullen toestemmen in conversie en prolongatie. Z.d 1 stuk 864 http://proxy.handle.net/10648/0066c7b0-054e-48bf-b736-23ff7bf4dc67 Briefwisseling van J. van den Bosch met J.W. Bagman over verschillende financiële zaken, door laatstgenoemde voor hem behandeld, met afrekeningen in rekening-courant en andere bijlagen, 1819, 1829-1834, 1838 1 omslag 865 http://proxy.handle.net/10648/23574373-3525-4501-b670-0bdaaa45542b Afrekeningen in rekening-courant tussen J. van den Bosch en D. van Schelle van 27 mei 1816 tot 26 juli 1826 ter zake van huishoudelijke uitgaven. 1826 1 omslag 866 http://proxy.handle.net/10648/985ecb43-33a4-401b-973c-04e0b2ac1258 Briefwisseling van J. van den Bosch met J.C. Reynst, J.M. van Beusechem, J.H. van den Bosch, G.J. Hasselman en de firma Reynst en Vinju, over de behartiging van zijn particuliere zaken op Java, met afrekeningen in rekening-courant en andere bijlagen. 1834-1842 1 omslag 867 http://proxy.handle.net/10648/348a2b2a-60bc-4ca0-a0b4-fc745a41846b Stukken betreffende de bouw en de inrichting van het huis Boschlust te 's-Gravenhage en de aanleg van de daarbij behorende tuin. 1834-1842 1 pak 868 http://proxy.handle.net/10648/2f53ca11-e69a-44b7-ba9a-2064471abad9 Briefwisseling van J. van den Bosch met F. Binkhorst. J.M. Schrant en F. Schrant over de geldlening door hem verstrekt aan laatstgenoemde. 1835-1841 1 omslag 869 http://proxy.handle.net/10648/0e470db8-c2c6-4f67-b881-9fc2dd0c7bdc Briefwisseling van J. van den Bosch met J.Vintcent, A.J. van Oostveen, Van Pallandt van Keppel en G. van Riemsdijk over plannen tot aankoop van vaste goederen. 1837-1839 1 omslag 870 http://proxy.handle.net/10648/871b799e-7e43-47c2-bf0b-77a81621a21c Kwitanties en andere stukken betreffende particuliere uitgaven van J. van den Bosch. 1837-1844 1 omslag
C. Beheer van de zaken van anderen. 871 http://proxy.handle.net/10648/6e409780-c6cc-4fc3-9771-8d86b170626e Stukken betreffende het beheer door J. van den Bosch van de zaken van J.W. Sturler in Nederland. 1808-1826 1 omslag 872 http://proxy.handle.net/10648/a0eb53ba-1fdd-49bb-be1b-02d9cfb8a0c5 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van J.H. Bagelaar, waarvoor J. van den Bosch gemachtigd was. 1830-1834 1 omslag 873 http://proxy.handle.net/10648/ba1c602e-ec30-4bbd-bb29-34b65e855f10 Briefwisseling van J. van den Bosch met H. Rudolph, voornamelijk over een geschil tussen laatstgenoemde en D. Hasselman over de erfenis van de wed. Hasselman, 1835. 1839 1 omslag D. Andere zaken van partikuliere aard. 874 http://proxy.handle.net/10648/150893fc-d0f6-4a1b-91f2-bf71b4886a89 Stukken betreffende het lidmaatschap van J. van den Bosch van instelling --- (?) 875 http://proxy.handle.net/10648/9206ad76-f782-41f5-8c0d-10e7276e3bce Catalogi van boekwerken en van enige archivalia toebehorende aan J. van den Bosch, 1830 en z.j Bijgevoegd alfabetische lijst van wijsgerige geschriften in het duits met prijzen in guldens. z.d 1 omslag 876 http://proxy.handle.net/10648/495a6e43-e199-42ab-b19a-def28458f382 Stukken betreffende het lidmaatschap van J. van den Bosch van verschil lende geleerde genootschappen. 1834-1839 1 omslag 877 http://proxy.handle.net/10648/5327fdac-7d7f-490f-bb71-e3d2017a4a7b Kladaantekeningen over de jaartelling van de bijbel. Z.d 1 omslag 878 http://proxy.handle.net/10648/13af8670-3699-4067-8174-2fbce1a1125a Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van J. van den Bosch. 1845, 1854 en z.j 1 omslag
II. Tweede hoofdafdeling: stukken betreffende Johannes van den Bosch verzameld door zijn nakomelingen 879 http://proxy.handle.net/10648/9e45c262-e36e-40c5-bfcf-9f1fcea1d256 Publicatie in de "Utrechtsche Courant" d.d. 1 december 1813, bevattende de benoeming van een voorlopige regering van de provincie en de stad Utrecht door de commandant J. van den Bosch. Afschrift. (einde 19e of begin 20 ste eeuw) 1 stuk 880 http://proxy.handle.net/10648/2c577281-a475-4b30-af03-2b99f4ffcc14 Brieven aan W.J.P. van den Bosch van F. de Bas, W. Rooseboom en J. de Hullu betreffende het verzamelen van gegevens over het leven van J. van den Bosch. 1905. 1911 1 omslag 881 http://proxy.handle.net/10648/7ebfe01f-8dcb-48cc-b428-d652d8cac4bb Levensbeschrijving van J. van den Bosch (door een onbekende) met kritische, eveneens naamloze kanttekeningen. Z.d 1 stuk III. Derde hoofdafdeling: stukken afkomstig van verwanten A. Benjamin van den Bosch (1790-1864).

Broer van Johannes.

882 http://proxy.handle.net/10648/1936d70f-5cb7-425d-b522-aa90381f10ef "De koloniën der Maatschappij van Weldadigheid", artikel in de "Amsterdamsche Courant" door B. van den Bosch. Overdrukje. 2 juli 1857 1 stuk
B. Hendrik van den Bosch (1812-1882).

Zoon van Johannes.

883 http://proxy.handle.net/10648/36d67b20-f482-4e30-bddd-9a589c57cdeb Circulaire voor Henry van den Bosch van Van Vloten en De Gijselaar betreffende inschrijving op de vrijwillige staatslening. Gedrukt. 1844 1 stuk 884 http://proxy.handle.net/10648/0d10916e-21bd-4b13-929d-74b3126c79cd Brieven aan Henry van den Bosch van Johannes Hendrik van den Bosch, J.C. van den Bosch-van Rijnberk, W.J. Junius van Hemert en L.W.C. Keuchenius, 1847 (of 1848)-1855 1 omslag 885 http://proxy.handle.net/10648/2f81638e-0131-428d-88af-c5a07870e48b Kwitantie voor Henry van den Bosch. 1858 1 stuk 886 http://proxy.handle.net/10648/a0b94513-5569-44ad-bdc9-55e497c539a0 Nota van Hendrik van den Bosch over de financiële toestand van de ondernemingen in het bezit van de familie Van den Bosch in Nederlands-Indië. 1858 1 stuk
C. François van den Bosch (1813-1882).

Zoon van Johannes.

887 http://proxy.handle.net/10648/d60ee95c-495e-44a6-97d2-72b93ec6de67 Omslag van een doopceel en paspoort van François van den Bosch. 1832 1 omslag
D. Richard Leeuwenhart van den Bosch (1815-1905).

Zoon van Johannes.

888 http://proxy.handle.net/10648/535c1c23-018d-44ce-b7d3-71af0fb7d0d3 Brief aan Richard Leeuwenhart van den Bosch van Johannes Hendrik van den Bosch. 1843 1 stuk
E. Willem Joannes Petrus van den Bosch (1848-1914).

Zoon van Hendrik.

889 http://proxy.handle.net/10648/63f1be15-6dcf-45bb-9cbc-8fb94c7857df Brieven aan W.J.P. van den Bosch van verschillende personen over de aankoopdoor hem en andere familieleden van de aandelen van J.C.C.L. Cornets de Groot van Kraayenburg-van den Bosch in de landgoederen Pondok Gedeh, Tjoetak Tjaurie en Tjoetak Tjideroek. 1883-1886 1 omslag
F. Willem Joannes Junius van Hemert (1790-1858).

Schoonvader van Hendrik van den Bosch.

890 http://proxy.handle.net/10648/bf05ce71-b36d-4c75-8b86-fa7937b37411 Rekening door P.L. Landt, Willem Joannes Junius van Hemert en Chr. Jan van Bell, executeuren-testamentair van de nalatenschap van Dirk Zeylmans. 1819 1 band 891 http://proxy.handle.net/10648/48cb26b7-ed4b-42f5-9530-71411ae23f09 Inventaris van de nalatenschap van Anna Geertruida Jacoba van OordtBosch van Bunschoten, van wie Elizabeth Jacoba Lucia Reitz, echtgenote van Willem Joannes Junius van Hemert, een van de erfgenamen was. 1826 1 band
G. Gijsbert Christiaan Junius van Hemert (1822-1887).

Zoon van Willem Joannes.

892 http://proxy.handle.net/10648/523ebba6-252c-42f4-bbaa-d47caa87db3b Stukken betreffende de administratie van onroerende goederen te Avereest van de Nederlandsche Maatschappij van Grondkrediet te Amsterdam door G. Ch. Junius van Hemert. 1864-1875 1 omslag
IV. Vierde hoofdafdeling: stukken waarvan de herkomst niet is gebleken 893 http://proxy.handle.net/10648/82dbe27b-83d6-42f3-8e38-42c9bc2d0e5b "Het jaar 1847 als de tijd der komst van Christus Koningrijk op Aarde". Gedrukt, drie exemplaren. 1 omslag 894 http://proxy.handle.net/10648/2f614a46-3ada-4987-b16d-908c729c52d6 Ontwerp van "artikelen van overeenkomst" der Nederlandsche Handel Maatschappij Gedrukt. (1849) 1 stuk 895 http://proxy.handle.net/10648/1e363980-4814-412d-9466-efbe5387792f "Nederlandsche Overzeesche Bezittingen in 1852", anoniem artikel in het "Algemeen Handelsblad". Overdruk. 1 stuk 896 http://proxy.handle.net/10648/cb1f5b23-43b4-48e5-aa9e-544370260032 Verzameling afschriften van stukken d.d. 1851-1859 betreffende het ontslag van P.H.A.B. van Hengst als resident der Zuider- en Oosterafdeling van Borneo in 1853. Z.d 1 band 897 http://proxy.handle.net/10648/a68c356f-be04-41e4-807b-a39a661b7dfc Kaart van de spoorlijnen Amsterdam-Almelo en Scheveningen-Amersfoort volgens de concessie Swaan en Van Heyningen (tussen 1865 en 1869) 1 stuk Ontbreekt

Aan te vragen als toegang 4.JBF, inv.nr. 2.

898 http://proxy.handle.net/10648/3956f8de-9338-4707-8133-2181a968c22f Ren-agenda voor de wedlopen op de heide bij Bussum en Hilversum op 3 en 5 augustus 1882 1 deeltje 899 http://proxy.handle.net/10648/3c7f31c3-020b-4dff-9750-840a3b0c8429 "Memorie over den toestand in Indië, eerste gedeelte". Brochure door P. Brooshooft. Gedrukt exemplaar. 1888 1 band 900 http://proxy.handle.net/10648/dadd8a45-b412-4d55-8ea5-21355db2a5cd "Armorial historique de Neuchatel", door A. de Mandrot, bestaande uit wapenafbeeldingen, waaronder een van het geslacht De Sandol Roy. Gedrukt. Z.d 1 band 901 http://proxy.handle.net/10648/4b198017-e109-4d2c-bb57-ace90cd4cc1e Portefeuille, bevattende gedroogde exemplaren van Curaçaose gewassen verzameld door N. Anslijn. z.j 1 pak
V. Vijfde hoofdafdeling: stukken betreffende personen V.1 Eerste Groep: stukken afkomstig van Johannes van den Bosch (1780-1844) en 1e Catharina Lucretia de Sandol Roy (1786-1814); 2e Rudolphina Wilhelmina Elisabeth de Sturler (1798-1873) 1. Stukken betreffende zijn openbaar leven A. Officier in het Nederlandse Leger. 1814-1836 902 http://proxy.handle.net/10648/76ba5eb2-edff-4638-b9bb-07c635f9ffd7 Ingekomen brief van A.R. Falck over een door Van den Bosch uitgebracht rapport betreffende het Nederlandse leger. 1814 1 stuk 903 http://proxy.handle.net/10648/8177fb5a-2290-44f6-b391-701c8878fbd4 Minuut van uitgaande brief aan koning Willem I inzake zijn opdracht tot reorganisatie en vermeerdering van de armee in Nederlands-Indië. Met bijlagen en concepten. 1814 1 omslag 904 http://proxy.handle.net/10648/0e40ada5-6f92-4849-899b-9c22174562af Nota voor Koning Willem I getiteld: Beschouwing over de noodzakelijkheid van een goed georganiseerde krijgsmacht in Nederlands-Indië door Van den Bosch, met begeleidende brief. Concept. 1814 1 omslag 905 http://proxy.handle.net/10648/d30c3ff3-605d-43d7-a8c2-7a77b2daa5e8 Ingekomen brief van de commissaris-generaal van Oorlog waarin wordt meegedeeld dat Van den Bosch benoemd is in een commissie tot reorganisatie van het leger. 1814 1 stuk 906 http://proxy.handle.net/10648/687a2821-7481-4c99-b591-7fd70e1de86b Ingekomen brief van generaal De Kock betreffende het Indische leger. 1814 1 stuk 907 http://proxy.handle.net/10648/3d84f23b-0bc0-4723-b0ef-4d8372c17569 Ingekomen brieven van generaal J.W. Janssens betreffende een door Van den Bosch verwachte, maar niet verwezenlijkte, bevordering. 1815 1 omslag 908 http://proxy.handle.net/10648/17e02f06-d382-4c1c-acb3-fb53775a5b71 Ingekomen brieven van J.Th.N. de Constant Villars over de niet doorgegane promotie van Van den Bosch tot generaal en over een plan tot versterking van de forten van Maastricht. 1815 1 omslag 909 http://proxy.handle.net/10648/35110c47-5165-476a-9bb3-c9edfd8af4bf Extract uit het besluit van Koning Willem I van 8 juli 1815 waarbij Van den Bosch tot ridder 3de klasse van de Militaire Willemsorde wordt benoemd, met begeleidende brief van generaal J.W. Janssens, kanselier van de Militaire Willemsorde. 1815 1 omslag 910 http://proxy.handle.net/10648/a2a2915c-009a-49f6-b94a-970599dfa165 Ingekomen brieven van generaal J.W. Janssens betreffende de verscheping van troepen van Indië. 1815 en 1816 1 omslag 911 http://proxy.handle.net/10648/e6e3bd2d-8868-459d-85e1-b7fdfbe252d0 Koninklijk besluit waarbij het verzoek van Van den Bosch om tot generaal te worden bevorderd, wordt afgewezen. Afschrift. 1816 1 stuk 912 http://proxy.handle.net/10648/0758f1c0-c363-4bba-9123-929e0b829b58 Nota voor de koning getiteld: "Beschouwing over hetgeen moet worden voorbereid bij het eventuele weder in bezit nemen der volksplantingen in Indië"door Van den Bosch. Concept. 1816 1 omslag 913 http://proxy.handle.net/10648/179e586d-2e3f-4879-8720-4ca723d83055 Extract uit het Koninklijk besluit waarbij Van den Bosch tot generaal majoor titulair wordt benoemd met felicitatiebrieven van J.W. Janssens en Van Royen. 1816 1 omslag 914 http://proxy.handle.net/10648/c8afb8d5-2e14-4877-889c-c59d742df9ec Ingekomen brief van A.C.J.G. d'Aubremé, minister van Oorlog ad interim, over de toekomstige bezuinigingen bij het ministerie. 1818 1 stuk 915 http://proxy.handle.net/10648/deea5c82-005f-415f-b443-8384a3c496f4 Ingekomen brief van de commissaris-generaal van Oorlog A.C.J.G. d'Aubremé over een nog verschuldigde som geld. 1820 1 stuk 916 http://proxy.handle.net/10648/f29525eb-937f-4255-ba8c-180fdbf3fd0b Ingekomen brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Waterstaat betreffende zijn benoeming tot administrateur van de nationale militie en schutterijen, met bijlage. 1823 1 omslag 917 http://proxy.handle.net/10648/feac6094-25a0-446e-9b0b-82cbb2c41326 Ingekomen brief van de directeur voor het personeel en militaire zaken van het ministerie van Oorlog betreffende zijn bevordering tot luitenant-generaal met concept antwoord. 1828 1 omslag 918 http://proxy.handle.net/10648/ecdc02a0-d076-4993-8bca-d228bb6aa8a6 Ingekomen brief van de secretaris-generaal van Oorlog ad interim betreffende zijn toelating tot "het deelgenootschap der officieren van de landmagt". 1836 1 omslag B. Bestuurslid van de Maatschappij van Weldadigheid. 1818-1843 B.1 Verhouding tot de regering 919 http://proxy.handle.net/10648/ca3139e5-4506-4f40-90a9-7e4478900f3e Contracten door de Permanente Commissie van de Maatschappij van Weldadigheid met de minister van Binnenlandse Zaken en Waterstaat gesloten over de opneming van 1000 resp. 200 bedelaars in de Ommerschans. Afschriften. 1822 1 omslag 920 http://proxy.handle.net/10648/e644620d-d02b-48d2-8e63-da37fa58c679 Contract tussen de Permanente Commissie van de Maatschappij van Weldadigheid en de regering betreffende de overneming van personeel met een staat betreffende de contracten, 1822-1826. 1822 1 omslag 921 http://proxy.handle.net/10648/fd723e79-5f06-4bd0-a601-d6a8100c5cf3 Koninklijk besluit waarbij de Maatschappij van Weldadigheid in de zuidelijke provinciën wordt toegestaan om personeel over te nemen. Afschrift. 1822 1 omslag 922 http://proxy.handle.net/10648/fb9c81a7-2c4b-4f99-b7af-1a9feb8a005e Koninklijke besluiten betreffende het overnemen van werkkrachten in de koloniën der Maatschappij. Met bijlage. Afschriften. 1823, 1827 1 omslag 923 http://proxy.handle.net/10648/0030c62a-4807-49d4-b9c5-eaa2784fbe9e Nota over het onderwijs van de minister van Binnenlandse Zaken toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Holland met de bepaling dat schoolgeld voor arme kinderen door besturen van Weldadigheid moet worden betaald. Afschrift. 1830 1 omslag 924 http://proxy.handle.net/10648/7559a6e2-7bb9-4cb3-86a6-9e57ac4c50b8 Brief aan Koning Willem I en de medeleden van de Maatschappij van Weldadigheid van Van den Bosch betreffende aan de Maatschappij door de overheid toegezegde en nog niet ontvangen gelden. Concept. 1836 1 omslag 925 http://proxy.handle.net/10648/ddfc7cf5-afff-4e73-87d6-8a032032a865 Staat betreffende de winst op duitenplaatjes. 1837 1 stuk 926 http://proxy.handle.net/10648/5aa6e0f1-5f2a-4d20-bfbd-6391b5ed6e91 Brieven aan: J. van Iddekinge over zijn gedrag in een zaak betreffende J.C. Faber van Riemsdijk en over de financiële zaken van de Maatschappij en aan J. von Boddien, conseiller van de koning van Hannover, over het gebruik van de Meckelenburger kar in de koloniën van de Maatschappij van Van den Bosch als voorzitter van de Permanente Commissie van de Maatschappij van Weldadigheid. Concepten. 1839 1 omslag 927 http://proxy.handle.net/10648/a611edb8-6111-4645-8992-e15a2aae4fe8 Brief aan de minister van de Permanente Commissie van de Maatschappij van Weldadigheid van 26 december 1840 met antwoord van 30 december 1840 betreffende de afwijzing van een voorstel tot vaste verhoging van de leveranties aan de Maatschappij. Afschriften. 1840 1 omslag 928 http://proxy.handle.net/10648/8f52ee9f-dae4-41f3-9f48-a55d284188d3 Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken van de Permanente Commissie van de Maatschappij tot Weldadigheid betreffende de vermindering van de subsidie aan de genoemde Maatschappij. Met bijlagen. Afschrift 1e helft 19e eeuw. 1841 1 omslag 929 http://proxy.handle.net/10648/b2cab386-c5fd-45d4-a69e-60fee7415f3c "Calculatieve berekening van hetgeen de Maatschappij ingevolge het besluit van 17 januari 1836 te vorderen heeft en van de nadelen ondervonden door het niet nakomen van het voorn. besluit" door J. van Konijnenburg. 1841 1 omslag 930 http://proxy.handle.net/10648/14b52107-8d78-4be8-af2b-26e11b9c816e Memorie van toelichting voor het ontwerp van wet over de zaken der Maatschappij van Weldadigheid met nota's en kladaantekeningen. 1841 1 omslag 931 http://proxy.handle.net/10648/b60fd6b4-78c4-4192-8cc4-8f01d1e758d9 Staat van berekening der bestellingen van het departement van Koloniën. Met bijlage. 1842 1 omslag 932 http://proxy.handle.net/10648/ed3d3301-f36f-4cb2-b779-79b386259435 Aantekeningen betreffende leningen door de Staat in de jaren 1839-1842 aan de Maatschappij verstrekt door Van den Bosch. Z.d 1 stuk B.2 Bestuur der Koloniën van de Maatschappij a. Bedrijfsvoering in het algemeen 933 http://proxy.handle.net/10648/52d3f543-b68d-4a0b-a6ae-c434da4c4ad1 Ingekomen brieven van J.D. Lawaetz over het blad De Star en de gevolgde methodes van landbewerking in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. 1819, 1820 1 omslag 934 http://proxy.handle.net/10648/01c0ec4a-fdbd-479c-8d4c-b0cd8fc400bc Ingekomen brieven van Prins Frederik betreffende de Maatschappij van Weldadigheid. 1820, 1824, 1841 1 omslag 935 http://proxy.handle.net/10648/810dcb13-1775-4e7e-9541-348c139febb9 Ingekomen brieven van L.B. Keverberg met opmerkingen over een door Van den Bosch geschreven beschouwing over de Maatschappij van Weldadigheid. 1821 1 omslag 936 http://proxy.handle.net/10648/d5b2fc5d-d2a3-4d4e-8a69-6c9e5f7167ea Ingekomen brieven van: J.C. Baud, J.W. van den Biesen, F.G. von Boddien, De Courtigis, S.B. Drijber, Prins Frederik, gemeentebestuur van Herwijnen, H.C. van der Houven, M.L. Huerne de Pommeuse, De Kock, J. van Konijnenburg, A.W. de Man, J. Olivier, J. Poelman, F. van Riemsdijk, G.H. Salomonson, W. Visser, J.H. van Wolda over de koloniën der Maatschappij. 1837-1843 1 omslag 937 http://proxy.handle.net/10648/4ac428a0-a11f-4eba-a54d-110b89e9c9c4 Brochure over de Meckelenburger ploeg door F.G. von Boddien, "Nota van te doene betalingen" ten behoeve van de Maatschappij, staat van administratiekosten der gewone koloniën, staat der gerooide aardappelen, staten der te velde staande zomer- en winterrogge in de kolonie Veenhuizen. 1839, 1842 1 omslag 938 http://proxy.handle.net/10648/e9a1871d-acd4-48e5-9456-3e69ebd3725c Tabellen en overzichten van de werkzaamheden van de Maatschappij van Weldadigheid over de jaren 1819-1840. In het Frans. 1840? 1 omslag 939 http://proxy.handle.net/10648/1b6a4be9-4804-49c3-b85d-b75f0637906c Staat en beschouwing over de afgevaren schepen op de Dedemsvaart in 1829 en volgende jaren, staat van de arbeidslonen in de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid en een "Estimate of the costs of a mill for spinnery". 1841 en z.d 1 omslag 940 http://proxy.handle.net/10648/8eb11c00-1df1-4654-b39f-b6ea1bc381ec Ingekomen brief van J. van Konijnenburg betreffende zijn werkzaamheden in de koloniën der Maatschappij. 1841 1 omslag 941 http://proxy.handle.net/10648/6c0ea5b0-ee82-4ac1-b419-af7696d495fa Brief aan de Permanente Commissie van de Maatschappij te 's-Gravenhage van J. van Konijnenburg. 1842 1 omslag 942 http://proxy.handle.net/10648/2551f5cf-050a-44e6-a377-082f111b48d0 Ingekomen brief van A. van Hoboken betreffende de Maatschappij van Weldadigheid. 1842 1 stuk b. Financieel beheer 943 http://proxy.handle.net/10648/3d923da2-ee38-4fbe-accd-8eff8ff4c77d Rekeningen-courant over 1836 tot en met 1839 betreffende de verschillende koloniën en gestichten der Maatschappij alsmede van het beheer der Permanente Commissie. 1836-1839 1 omslag 944 http://proxy.handle.net/10648/f2d1b45d-0144-4e57-b979-87adead86303 Algemene begroting en raming van ontvangsten van de koloniën van de Maatschappij in 1841 1 omslag 945 http://proxy.handle.net/10648/ce8b5be7-d08e-42f1-8fba-5a576a47e39b Generaal overzicht - begroting van ontvangsten en uitgaven van de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid voor 1841 1 omslag 946 http://proxy.handle.net/10648/58f4e766-cd36-4a57-9101-c84506d82f1a Beknopt overzicht van de financiële aangelegenheden van de Maatschappij over 1840 1 omslag 947 http://proxy.handle.net/10648/834cd052-0267-43ef-8dc1-357a12965b73 Beknopt overzicht der financiële toestand van de koloniën van de Maatschappij in 1841 1 omslag 948 http://proxy.handle.net/10648/88065ac8-93eb-4f96-a7ad-dcd21e0b977d Staat inhoudende de raming der ontvangsten en uitgaven van de Maatschappij over 1841. Met bijlage. 1841 1 omslag 949 http://proxy.handle.net/10648/a861e2be-85af-4043-be98-a506bfc0a11e Vergelijkingen van de geraamde ontvangsten en uitgaven over 1841 met de werkelijke ontvangsten en uitgaven in januari - mei en januari - maart 1841. Z.d 1 omslag 950 http://proxy.handle.net/10648/b9296b5f-1a38-4a1c-9286-169d1d32a681 Staat van de gewone en buitengewone ontvangsten der koloniën over 1841. Met bijlage. Concept. Z.d 1 omslag 951 http://proxy.handle.net/10648/6025661c-7a61-4863-9a6c-608f07fe0be6 Staat van gemaakte tegoed en schuld op de rekening van oververdiensten in het dienstjaar 1 juli 1840-1 juli 1841. 1841 1 omslag 952 http://proxy.handle.net/10648/01858f43-67e5-42f7-9b42-90ab6ab34c43 Overzicht van de kas der Maatschappij op 30 september 1841. Z.d 1 omslag 953 http://proxy.handle.net/10648/9f8fd1d6-deb7-4d9a-a356-34884a7141e2 Vergelijking van geraamde ontvangsten en uitgaven over 1841 met de ontvangsten en uitgaven over januari - oktober 1841. Z.d 1 omslag 954 http://proxy.handle.net/10648/2c9a5ea0-27ad-47dd-a0aa-71eb2274652c Overzicht van de geldelijke toestand van de Maatschappij van Weldadigheid in verband met de toekomstige uitgaven in 1841. 1841 1 omslag 955 http://proxy.handle.net/10648/051058a0-ceae-4172-a1c3-4ca47207df32 Begroting over januari - april 1842 voor de Maatschappij. Eind 1841 1 omslag 956 http://proxy.handle.net/10648/55c8be70-035c-41f1-9986-ff7c9701f742 Staten, tabellen en nota's bevattende diverse gegevens betreffende de Maatschappij. Eind 1841 1 omslag 957 http://proxy.handle.net/10648/475f1de5-fbcb-4b4c-9e44-e98b47e7979c Balansen van de kantoenspinnerij, koffiebaalweverij, turfgraverij, katoenweverij, gewone fabrieken en de landbouw over 1841 van de Maatschappij van Weldadigheid. Z.d 1 omslag 958 http://proxy.handle.net/10648/836572b3-f71a-4c5b-9d80-8d2df0205b07 Staat der vermoedelijke uitgaven en ontvangsten bij de Maatschappij van Weldadigheid gedurende april - juni 1842. Z.d 1 omslag 959 http://proxy.handle.net/10648/ba8f9020-435a-41ad-b80b-f5f759ad0f2c Raming der vermoedelijke ontvangsten en uitgaven van de Maatschappij van Weldadigheid in juli - september 1842. Z.d. (1842) 1 omslag 960 http://proxy.handle.net/10648/24024b23-5efb-4d44-a49e-6307d5ea0d0d Aanwijzing der vermoedelijke ontvangsten en uitgaven over juni 1842. Z.d. (1842) 1 omslag 961 http://proxy.handle.net/10648/772d7ede-7f72-48a4-9e0d-fce0e46767cb Vergelijking der geraamde met de werkelijke ontvangsten en uitgaven over juli - september 1842 van de Maatschappij. 1842 1 omslag 962 http://proxy.handle.net/10648/17a48d6f-2048-4f7a-9373-94bca8c89b24 Staat van inkomsten en uitgaven over september - december 1842. 1842 1 omslag 963 http://proxy.handle.net/10648/21aa4e3a-5f81-4b84-9830-c05472da04d1 Tabellarisch overzicht genaamd "Algemene verzameling op de begroting der Koloniën" over 1843. 1842 1 omslag 964 http://proxy.handle.net/10648/b6683d9e-86c6-4223-8bc0-547b2314b95a Algemene begroting voor 1843 van de koloniën in Nederland en België van de Maatschappij, opgesteld door J. van Konijnenburg met memorie van toelichting. Afschriften. 1842. Z.d 1 omslag 965 http://proxy.handle.net/10648/d9bf3825-fd42-4a53-9443-dbd6267fb310 Staat inhoudende de begroting voor januari - mei 1843 van de toekomstige uitgaven tot gaandehouding der zaken van de Maatschappij van Weldadigheid en de middelen waarop tot bestrijding daarvan kan worden gerekend. 1842 1 omslag 966 http://proxy.handle.net/10648/e2a48ab8-3cdd-4556-9442-bbf289166950 Nota van bezuinigingen in verband met de koloniale begroting over 1843 ingezonden door J. van Konijnenburg. 1842 Afschrift. 1843 1 omslag c. Kolonisten 967 http://proxy.handle.net/10648/023eeec2-5225-4fdf-b907-a3954443c9c4 Ingekomen brief van M. Fortuyn, vroeger kostschoolhouder, betreffende het plaatsen van kolonisten in Frederiksoord. 1819 1 stuk 968 http://proxy.handle.net/10648/b9f84303-e32f-4cc4-8a95-a72ebad8736e Staat van uitgaven van de Maatschappij van Weldadigheid in 1827 en 1828 aan invaliden, bedelaars en wezen. 1828 1 stuk 969 http://proxy.handle.net/10648/458be83b-8567-4542-b84b-d87f66828f01 Staten van aantallen invaliden, bedelaars en kinderen en de aan hen uitgekeerde vergoeding, 1827 en 1828. 1828 1 stuk 970 http://proxy.handle.net/10648/6207414a-8a5f-405c-b49f-ee806f52115f Staat van ontvangsten tot vestiging en onderhoud van de personen in de koloniën der Maatschappij, 1819-1841 met staat van de betaalde onkosten der negociatiën, 1820-1841. 1840 1 omslag 971 http://proxy.handle.net/10648/8d0423d7-7b59-4949-9f5d-e69bf513c7be Opgaaf der onderhoudskosten van invaliden over 1840 en 1841. Z.d 1 omslag 972 http://proxy.handle.net/10648/a309d28d-42b4-4f01-baad-330af8ba3a8d Staten betreffende de bestemmingen van de kwekelingen uit de kolonie Wateren van de Maatschappij, 1831-1841. 1841 1 omslag 973 http://proxy.handle.net/10648/af6e2f24-f88c-4df0-90f0-08af8da24b82 Naamlijsten der kinderen van ambtenaren en vrijboeren met aanwijzing hunner verdiensten en daarvoor verrichte arbeid over 1841 in de koloniën der Maatschappij. Z.d 1 omslag 974 http://proxy.handle.net/10648/0f4d86df-5783-46dc-bddd-2dad7a846ac4 Staat van de salarissen der werklieden van een spinnerij in een der koloniën van de Maatschappij. Z.d 1 omslag d. Landbouw en veeteelt 975 http://proxy.handle.net/10648/4e6acf95-26ee-4c7c-a4a2-e0d525582108 Staat van splitsing der uitgaven van landbouw en veestapel in 1841. 1841 1 omslag 976 http://proxy.handle.net/10648/35692720-a990-48c4-aebf-800595459481 Algemene oogststaat van 1840, 1841. Afschrift. 1841 1 omslag 977 http://proxy.handle.net/10648/a8057f33-fbc6-4141-920f-380d6751c485 Staten van de oogst van verschillende landbouwprodukten in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid in 1841. Afschriften. 1841 1 omslag 978 http://proxy.handle.net/10648/155ed292-5802-4ba9-b18a-119c06130de2 Staat van opbrengst van de zuivel in 1841 met een toelichting door J. van Konijnenburg. Afschrift. 1842 1 omslag 979 http://proxy.handle.net/10648/e455337a-3d23-465c-95f4-e6909a97d2e7 Staat van de getaxeerde roggeoogst in 1842 met een toelichting door J. van Konijnenburg. Afschrift. 1842 1 omslag 980 http://proxy.handle.net/10648/e8f80e8f-4765-45e1-85f6-6194a3e83d9b Ingekomen brief van W. Visser betreffende de toestand van de gewassen in de kolonie Veenhuizen. 1842 1 stuk 981 http://proxy.handle.net/10648/ad0bcbfe-42ac-4cb3-baaa-b85b255c1ad6 Staat van de oogst van verschillende landbouwprodukten over 1842 van de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid. Afschriften. 1842, 1843 1 omslag 982 http://proxy.handle.net/10648/f0b5cd51-5fb1-4c8a-b694-5eda8ac34ee5 Staten (afschriften) van de oogsten van hooi, aardappels, boekweit en groene erwten en duivebomen in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid over 1843 1 omslag 983 http://proxy.handle.net/10648/615a27c2-1429-4d86-9faa-6a93c91f0a04 Staten van stukken land van de Maatschappij van Weldadigheid beplant met verschillende gewassen. Concept. Z.d 1 omslag e. Textielnijverheid 984 http://proxy.handle.net/10648/5c1d3d58-8af6-4ece-87e4-2c6bc8d6797a Staten en een lijst met vragen betreffende de produktie en de verwerking van katoen, jute en garen in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. 1839-1842 1 omslag 985 http://proxy.handle.net/10648/4a057572-772d-40f3-b17a-a10d53a101b6 Stukken betreffende de leveranties van de Nederlandse Stoomboot Maatschappij aan de Maatschappij van Weldadigheid voor de kantoenspinnerij te Veenhuizen. 1841-1842 1 omslag 986 http://proxy.handle.net/10648/da4f2451-bcdd-4403-9385-f026514a4d8a Nota over de katoenspinnerij te Veenhuizen. Met bijlage. 1842 1 omslag 987 http://proxy.handle.net/10648/63d2f1db-754e-4b71-abf9-e5052c299217 Ontwerp voor een nieuw stoomwerktuig voor de katoenspinnerij te Veenhuizen met een begeleidende brief van G.M. Roentgen aan Johannes van den Bosch gezonden. 1842 1 omslag

Kaart aan te vragen als 4.JBF inv.nr. 17.

C. Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. 1828-1834. 988 http://proxy.handle.net/10648/5d4bdf45-6a7b-412b-b5b3-a166baccbecc Ingekomen brief van D. van Alphen, bevattende zijn wensen over het te voeren beleid in Nederlands-Indië. 1828? 1 stuk 989 http://proxy.handle.net/10648/2e4dac09-482a-4f7d-b2c6-93c9f795921f "Particuliere stukken van aangelegenheid voor de Gouverneur-Generaal J. van den Bosch" met agenda. 1828-1829 1 omslag 990 http://proxy.handle.net/10648/fa48f785-fc15-475f-9e75-e945f5262871 Koninklijk besluit waarbij J. van den Bosch, gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, een jaarwedde van f. 200.000,- wordt toegekend, afschrift, met een afschrift van het bovengenoemde K.B. door C.J. Schiefbaan, notaris te 's-Gravenhage. 1829 1 omslag 991 http://proxy.handle.net/10648/fb36d7c2-38d5-4b63-a316-6f38de2bc12f Brief aan de generale directie van Financiën van de directeur van 's lands middelen en domeinen J.D. Kruseman over de benoeming en bezoldiging van twee gecommitteerden voor de koffiecultuur voor de afdeling Bandar. Afschrift. 1ste helft 19e eeuw. 1829 1 stuk 992 http://proxy.handle.net/10648/ae2bca5c-d96b-47cc-a0c8-588b4632f466 Brieven aan en stukken voor de gouverneur-generaal J. van den Bosch van het ministerie van Kolonieën en de Nederlandsche Handel-Maatschappij met korte inhoudsopgave. 1829-1832 1 pak 993 http://proxy.handle.net/10648/6b223676-73e7-4f8c-86df-9e78c8b87d45 Beschouwing over de toestand in Nederlands-Indië door D.W. Pinket van Haak gezonden aan koning Willem I 5 januari 1831 met bijlagen en begeleidende brief van Clifford aan Van den Bosch. 1831 1 omslag 994 http://proxy.handle.net/10648/cafbdfbe-2aa4-4240-b493-7cbc008c6165 Bijlage bij een ingekomen missive van P. Merkus van 16 mei 1832. 1832 1 omslag 995 http://proxy.handle.net/10648/142878f7-5663-43a9-aa42-ce5b6a5bbc57 Memorie van N. Engelhard voormalig gouverneur van Java's noordoostkust aan H.W. Daendels, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, en een "Verslag van de verovering van Candia door de Engelsen" waarschijnlijk door Van den Bosch, gebruikt bij het schrijven van "Verslag mijner verrichtingen in Indië". Afschriften. 1803, 1808. Z.d 1 omslag 996 http://proxy.handle.net/10648/ec5f3a63-8236-4fc1-9b5f-a2361c085ade Missive en memorie ter bevordering van de Javaanse oudheidkunde met bijlage, ingeleverd aan J.C. Baud, gouverneur-generaal ad interim van Nederlands-Indië, door C.J.C. Reuvens. Afschriften. 1832. Z.d 1 omslag D. Minister van Koloniën. 1834-1839 D.1 Briefwisseling 997 http://proxy.handle.net/10648/ba8a0688-2cff-46ed-9aec-3e7125042cfb Ingekomen brieven van onderstaande personen 1835, 1836, 1838 1 omslag

H. van Alphen;

C.J. van Assen;

W.A. Bake;

L. Blok;

de minister van Binnenlandse Zaken;

A.M. Cassa-von Liebherr;

J.B. Cleerens;

J. Cockerill;

J.C. Croissant;

G.F. von Derfelden van Hinderstein;

J. Dibbets;

H.J. van Doorn;

D.J. de Eerens;

T. Elout;

Grieven;

A. van Hoboken;

J.C. van der Houven;

J. van Iddekinge;

E. Jacobson;

D. Lenting;

J.G. de Mey van Streefkerk;

Van Nagell;

S. Nahuys;

C.J. Nieuwenhuys;

F.S.A. Nieuwenhuys;

H. Olivier;

G.M. Roentgen;

P.L. Roorda van Eysinga;

H. Schrant;

A.W. Senn van Basel;

J.I. van Sevenhoven;

A. Solders;

De Stuers;

H. Tijdeman;

J.D. Velsberg;

R. Verwey;

J. van Vollenhoven;

A.F. Winter.

D.2 Benoeming en ontslag 998 http://proxy.handle.net/10648/a417a987-625e-4c41-92b8-d2d5eb748757 Koninklijk Besluit waarbij Van den Bosch tot minister van Koloniën wordt benoemd. Afschrift. 1834 1 stuk 999 http://proxy.handle.net/10648/7225634f-c36c-430a-8f22-2657a8be91a5 Koninklijke Besluiten waarbij Van den Bosch als minister van Koloniën wordt ontslagen, een pensioen wordt toegekend en wordt benoemd tot minister van Staat. Met concept van antwoord en bijlage. Afschriften. 1839, 1840 1 omslag D.3 Oost-Indië 1000 http://proxy.handle.net/10648/40c93246-931d-4a09-82ac-9d4901e6ebab Staten betreffende de inkomsten uit - en de uitgaven ten behoeve van Nederlands-Indië. 1831-1840 1 omslag 1001 http://proxy.handle.net/10648/c179c9d2-d132-47b0-bd84-601f255e86bb Notulen van de vergadering van de Hoge Regering te Buitenzorg op 30 maart en 8 augustus 1832 over de koffieteelt. Afschriften. Z.d 1 omslag 1002 http://proxy.handle.net/10648/eaf548cf-4312-45cd-9d64-13c4e9038db6 Uittreksel uit het Register van Besluiten der gouverneur-generaal ad interim van Nederlands-Indië betreffende de cultures. Met drie bijlagen. Gedrukt. 1834 1 omslag 1003 http://proxy.handle.net/10648/e6fcac26-4364-4498-b65f-5a22d1cd31dc Ingekomen brieven van G.M. Roentgen. Met bijlagen. 1834-1836 2 omslagen 1004 http://proxy.handle.net/10648/4e172ac7-1623-4480-bf8a-018591b3fc2b Tabellen betreffende de verkoop van Indische produkten in Nederland en brieven over bovengenoemd onderwerp aan Van den Bosch van C. van Leuven Jacobson. 1834-1840 1 omslag 1005 http://proxy.handle.net/10648/32ec8c20-bc95-426b-97b6-19f89b7f1fbd Ingekomen brief van Bernard van Saxen Weimar betreffende een publicatie over Java met een brief van E.R. Daendels-van Vlierden aan B. van Saxen Weimar over hetzelfde onderwerp. 1834 1 omslag 1006 http://proxy.handle.net/10648/5c56ce01-c2a1-4c09-b296-4d846229375c Manuscript van het boek "Nader woord over de zaken van Nederlands-Indië met voorkennis van zijne excellentie J. baron van den Bosch" door N. van Elten Dzn. door de schrijver aan Van den Bosch ter correctie gezonden. Met een begeleidende brief. 1835 1 omslag 1007 http://proxy.handle.net/10648/a3c33a58-6962-46c0-8e88-17b871c7e591 Memorie voor koning Willem I van n.n. betreffende enige voorzieningen in het belang van de Nederlandse handel omtrent het recht van de invoer van goederen in Nederlands-Indië niet in Nederland gefabriceerd. 1836? Z.d 1 omslag 1008 http://proxy.handle.net/10648/6a89db03-a42a-4b76-9f31-c0b8332c8eab "Memorie betreffende het daarstellen van meerdere variëteiten en soorten van koffie thans in Oost-Indië aangevoerd". Met bijlage. Door W.A.F. .... 1837 1 omslag 1009 http://proxy.handle.net/10648/2bd806dc-db17-4277-9d57-f271013946d6 Overzicht van de rekening tussen het departement van Koloniën en de Nederlandse Handel-Maatschappij terzake van verkochte produkten, voorschotten en interesten over 1837. 1838 1 omslag 1010 http://proxy.handle.net/10648/d0fe1559-9caa-494c-aaa4-e5b2d7b89edb Stukken betreffende de verhoging van de inkomsten voor de Nederlandse Staat door in Nederlands-Indië de grond van Java perceelsgewijs te verkopen. 1838? 1 omslag 1011 http://proxy.handle.net/10648/d4001a42-6454-4987-a7f7-3df6d9d4acb1 Ingekomen brief van de inspecteur der cultures te Semarang. Met bijlagen. Afschrift. 1838 1 omslag 1012 http://proxy.handle.net/10648/57ee9588-14cb-48b0-93c6-985abf8d8fc9 Nota voor de minister van Koloniën over de Nederlandsche Handel-Maatschappij van J.D. Kruseman. 1839 1 omslag 1013 http://proxy.handle.net/10648/53793fb5-d078-487d-b4fd-5de1eeb00d9c Ingekomen brief van S.L. Clies betreffende het stoppen van de verzending van kopergeld naar Nederlands-Indië. Met bijlage. 1839 1 omslag 1014 http://proxy.handle.net/10648/15c7e41a-88e7-441a-bbfc-74389b0a0062 Ingekomen brief van W.J. du Bus de Gisignies, commissaris-generaal van Nederlands-Indië, betreffende de cultures. Afschrift. 1839 1 omslag 1015 http://proxy.handle.net/10648/8eb1b4f8-2599-423c-a44c-be0d77a91f92 Ingekomen brief van L. van Rossum, betreffende de slavenhandel in Nederlands-Indië. Afschrift? 1839 1 omslag 1016 http://proxy.handle.net/10648/dddb62e9-187e-460c-9956-7dcfd75509a1 Overzicht van de gedane uitkeringen van d e Nederlandsche Handel-Maatschappij in de jaren 1836-1839. 2 exemplaren en 2 bijlagen. 1839 1 omslag 1017 http://proxy.handle.net/10648/2a1ba8ed-2f4d-437e-9d33-e5832c7e2b6b Uittreksels uit "The Asiatic Journal and Monthly Register" uitgegeven te Londen. Z.d 1 omslag D.4 West-Indië 1018 http://proxy.handle.net/10648/c17119be-cd12-4fbe-8d21-5e3314aaf9a9 Ingekomen brieven van J.I. Rammelman Elsevier met bijlage en concept van antwoord over de toestand op Curaçao. 1834, 1835 1 omslag 1019 http://proxy.handle.net/10648/f5a016f5-c221-43cc-9e17-4d880665b2c4 Ingekomen brieven van E.L. van Heeckeren, gouverneur-generaal der West-Indische bezittingen over de gang van zaken bij de West-Indische Bank en over de verbouw van gewassen aldaar. 1834-1837 1 omslag 1020 http://proxy.handle.net/10648/f103bf8d-1a1d-42b8-9a95-6cc5b8d3d148 Ingekomen memorie over de cultuur van het bromeliavlas in Suriname door W.H. Lans. 1839 1 omslag D.5 Nederland 1021 http://proxy.handle.net/10648/c0b450d3-67f0-4e89-857d-2192bba6519b Ingekomen stukken betreffende de bouw en het vergaan van het stoomschip de Pylades, 1833-1835 1 omslag 1022 http://proxy.handle.net/10648/03a30a56-25bf-48d4-816d-00253cf60dd8 Beschouwingen en aantekeningen over de plaats en de kosten van een kanaal door Goeree door Collin Campbell en M.L. Ploosten. 1834 1 omslag

De kaart is aan te vragen als toegang 4.JBF, inv.nr. 16.

1023 http://proxy.handle.net/10648/f36a7a1b-64ee-4d04-9069-e0da6fc1ed0c Voordracht voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam betreffende de Duitse handel en de Zollverein, gehouden op 3 april 1834, geautografeerd ten dienste van de Kamerleden. Afschrift. 1834 1 deel 1024 http://proxy.handle.net/10648/9581518a-a737-4342-b5d3-87ede4fe0dea Concepten van uitgaande brieven, nota's en staten over de handel en scheepvaart in Nederland van en voor J. van den Bosch. Afschriften. 1834, 1835 1 omslag 1025 http://proxy.handle.net/10648/578e5583-e358-4162-94a0-45e5f8bccd21 "Iets over den staat des handels" beschouwing van zijn hand. 1836 1 omslag 1026 http://proxy.handle.net/10648/7b8577d3-84ce-479c-a6a1-3a0e7defbe44 Staten van de in Nederland ingevoerde granen in de jaren 1817 tot en met 1835. (ca 1836) 1 omslag 1027 http://proxy.handle.net/10648/97e0af36-f492-4d0b-acb4-fa286d559350 Ingekomen brieven van G.M. Roentgen. Met bijlagen. 1837-1839 1 omslag 1028 http://proxy.handle.net/10648/8f3e2993-8ae9-4504-9428-78ba38582cd5 Ingekomen stukken betreffende de handel en industrie in Duitsland opgesteld door P.G.L. Wijthoff. 1838 1 omslag 1029 http://proxy.handle.net/10648/2b47192c-6555-44d7-92c5-679fdb8bbb14 Ingekomen brief van The Ainsworth over een door hem gedaan onderzoek in opdracht van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Met bijlage. 1838 1 omslag 1030 http://proxy.handle.net/10648/49ab42c8-0530-44f5-a475-fd91e8b557ca Ingekomen brief van J. van Vollenhoven betreffende een lening aan de N.S.M. voor de uitbreiding van de fabriek te Feyenoord. 1839 1 omslag 1031 http://proxy.handle.net/10648/e9c813e5-7650-4221-8174-df3a60257fe6 Antwoord op "de bedenkingen over de korenwetten" door J. Ackersdijk, geschreven door Van den Bosch. Concept. Z.d 1 omslag
E. Adviseur van de regering en publicist. 1837-1842 1032 http://proxy.handle.net/10648/012cd42e-608f-4697-9dfb-1e8601252dd1 Rapport over de onderkomens van de soldaten in het kamp van Compiègne, samengesteld door een commissie ter bestudering van deze onderkomens onder voorzitterschap van de kampmaarschalk Calbois. Met afbeeldingen. Afschrift. 1837 1 omslag

De tekeningen zijn aan te vragen als toegang 4.JBF, inv.nr. 18.

1033 http://proxy.handle.net/10648/925710b0-d3f0-4fe2-85d5-1e6ff0611b62 Staten betreffende de vanuit Amsterdam en Rotterdam naar Batavia vertrokken schepen. 1839-1841 1 omslag 1034 http://proxy.handle.net/10648/3e0a7ae1-b66f-48f7-9a4c-b7b745ee1569 Staat van opbrengsten van veilingen te Rotterdam van Indische produkten voor Van den Bosch van C.D. van Leuven Jacobson. 1840 1 katern 1035 http://proxy.handle.net/10648/f9162158-6312-477e-b438-19c18301388f Staten van de uitgevoerde produkten van Java en Madoera in 1840 en 1841. Z.d. en 1842 1 omslag 1036 http://proxy.handle.net/10648/f8ac5207-11ac-4e4d-a0a1-e2f150c2bbf3 Staten betreffende de handel en scheepvaart op Java en Madoera. 1835-1841, 1835-1840, 1840, 1841, 1840-1842 1 omslag 1037 http://proxy.handle.net/10648/6253a6fd-48a8-4453-afa0-b3a7231e585d Plan tot het daarstellen eener nieuwe stad aan de geprojecteerde spoorweg tussen Amsterdam en Arnhem door eene naamloze maatschappij, beschouwing met bijlagen en begeleidende brief door J.H. Vermaat aan Van den Bosch gezonden. 1840 1 omslag 1038 http://proxy.handle.net/10648/270f4db2-eb54-4cd1-a4ec-6c9b21677310 Ingekomen brief van J.H. Vermaat betreffende de plannen om een spoorlijn tussen Bergen op Zoom en Venlo aan te leggen. Met bijlagen. 1840 1 omslag 1039 http://proxy.handle.net/10648/247baada-aa4e-4f6e-b6bd-cf4520ead388 Brief aan J.C. Baud, Minister van Marine en Koloniën van Van den Bosch betreffende Nederlands-Indië. Met bijlagen. Concept. 1840 1 omslag 1040 http://proxy.handle.net/10648/085cc982-b18b-4496-bc4c-2fe067621a47 Nota over de pepercultuur ter Westkust van Sumatra met bijlage en begeleidende brief aan Van den Bosch van J. Vunius. 1840 1 omslag 1041 http://proxy.handle.net/10648/a56b6a19-a3bf-4ca1-8072-9fe43f5b61b9 Bespreking door een onbekende van het boek "Iets over de financiële aangelegenheden van het Rijk", geschreven door Van den Bosch. Afschrift. 1840 1 stuk 1042 http://proxy.handle.net/10648/55bdf514-199d-4d9c-b218-b29101b3f604 Ingekomen brieven van G.M. Roentgen. Met bijlagen. 1840, 1842, 1843 1 omslag 1043 http://proxy.handle.net/10648/d884082a-0aa7-4fee-9f0c-73b1544e3f2d Ingekomen brieven van J.F. van Oordt. Met bijlagen. 1841-1843 1 omslag 1044 http://proxy.handle.net/10648/3964459c-14c5-4298-9640-1a7d7e5ef0cd Brief aan J. van Schoor, Raad van Nederlands-Indië te Batavia over de veranderingen in Nederland sinds 1840 van Van den Bosch. Concept. 1841 1 omslag 1045 http://proxy.handle.net/10648/e18330b7-58d7-4a53-9d56-9ff7cc0f88b8 Ingekomen brief van J.F. van Oordt met bijlage ter inzage gegeven aan W.J. Junius van Hemert en teruggezonden aan Van den Bosch. 1841 1 omslag
F. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 1842-1844 1046 http://proxy.handle.net/10648/245f0dfe-7bde-477c-9529-9d1cf33fd91b Uittreksel uit het bijvoegsel bij de staatsbegroting voor 1842 betreffende de begroting voor het civiel bestuur en de staatsbegroting voor 1809 1 omslag 1047 http://proxy.handle.net/10648/e86ca9e3-e788-42c9-b747-bf1f7b15a383 Uittreksel uit de staatsbegroting 1815 vergeleken met het budget over 1842 en 1843 1 stuk 1048 http://proxy.handle.net/10648/85468159-bd63-484b-b3be-848d6d61c100 "Navy estimates for the year 1842-1843" ordered by the House of Commons to be printed 14 februari 1842. (Begroting van het Ministerie van Marine). 1842 1 omslag 1049 http://proxy.handle.net/10648/2b9b2702-64bb-4ef3-a889-53878357b824 Ingekomen brief van J. van der Vinne betreffende de handel te Padang over 1841 Met bijlage. 1842 1 omslag 1050 http://proxy.handle.net/10648/a9f70ac0-365e-4f54-b764-b556cdb32872 Uittreksel uit de staatsbegrotingen voor 1807, 1814, 1815, 1829 door Van den Bosch, gebruikt als vergelijkingsmateriaal bij de begroting over 1842-1843. Z.d 1 omslag 1051 http://proxy.handle.net/10648/88ba62b5-9f74-415f-a746-a249f56cb630 Rekest aan de Tweede Kamer van de Kamer van Koophandel te Groningen betreffende enige bepalingen in het ontwerp van de Zegelwet. Gedrukt. 1843 1 omslag 1052 http://proxy.handle.net/10648/27f8b990-0703-476c-ab1e-8d03ccdeaa19 Kort overzicht van de Nationale Schuld (1835) door Van den Bosch, gebruikt bij zijn betoog over de conversie van de staatsschuld in 1843 in de Tweede Kamer uitgesproken. 1 omslag 1053 http://proxy.handle.net/10648/e169ce7f-2ae6-4cb4-b1a5-e7bccc56b612 "Nota over de middelen tot dekking der Staatsbegroting", rede uitgesproken door Van den Bosch in de Tweede Kamer op 22 februari 1843 met brieven aan Van den Bosch van J.W. van den Biesen betreffende voor de rede benodigde stukken. Concept. Z.d. (1843) 1 omslag 1054 http://proxy.handle.net/10648/06350384-714b-472f-9929-e6f8f2485c90 Algemeen verslag van de schriftelijke behandeling van het wetsontwerp tot tijdelijke voorziening in de behoeften van 's lands schatkist met een gedeelte van een redevoering over bovengenoemd wetsontwerp door Van den Bosch. 1843 1 omslag 1055 http://proxy.handle.net/10648/865f5c05-05ba-4fd7-88ac-cb6586a5b18d Stukken aan de Staten-Generaal overgelegd betreffende de tweejarige Staatsbegroting voor 1844 en 1845. Gedrukt. 1843 1 omslag 1056 http://proxy.handle.net/10648/ab22dea1-5115-4407-afd3-45f5ecaae02c Beschouwing over de instandhouding en de uitbreiding van het stelsel der cultures op Java door Van den Bosch. Afschrift. Z.d 1 omslag
2. Stukken betreffende hun particulier leven A. Briefwisseling 1057 http://proxy.handle.net/10648/85728d27-c9cd-464e-b935-a33ca3d4054c Ingekomen brieven van onderstaande personen/organisaties: 1810-1844 1 omslag

W. van Alphen;

A. Andreson;

R.L. van Andringa de Kempenaer;

J.M. van Beusichem;

J.W. van den Biesen;

L. Blok;

Bode;

Adriana van den Bosch;

Gertrude van den Bosch;

Johannes Hendrik van den Bosch;

D.J. van Brandenburg;

S.A. Buddingh;

F. Buffa en zn.;

Cockerill;

Cransen;

E.W. van Dam van Isselt;

Dettmar;

R. Dozy;

R. van Eibergen Santhagens;

T. Elout;

N. Engelhard;

F.J. Enthoven;

Franquement;

P.J. Fruler;

A.J. Guitard;

G.A. Hasselman-van den Bosch;

P.E. Hengst;

J.C. Hinlopen;

Van Hoff;

H.C. van der Houven;

J.P.L. Jacobson;

W.D. de Jonge;

A.H. van Kinsbergen;

J.H. Knoerle;

De Kock;

G.J. Kolff;

Krayenhof;

J.D. Kruseman;

C.D. van Leuven Jacobson;

Prinses Louise;

G. Luttenberg;

Maclean;

P. Merkus;

G.J. Mulder;

H.W. Muntinge;

J.G. van Nes;

C. Nieuwenhuys;

S. Nahuys;

G. Nilant;

J. Olivier;

Prins Willem van Oranje;

J. de Perrot Reynier;

R.G. van Polanen;

B.A. van Polanen-Campbell;

gebrs. Reefs;

Reguit Basu;

Reynst en Vinju;

G.M. Roentgen;

L.C. Roorda van Eysinga;

J.C. Rijk;

J.C. van Rijneveld.

1058 http://proxy.handle.net/10648/6fdff021-e8a8-413f-91bd-7cf8dd341498 Ingekomen brieven van onderstaande personen/organisaties: 1810-1844 1 omslag

G.H. Salomonson;

F. de Sandol Roy;

G. de Sandol Roy-van Schoor;

H.A. de Sandol Roy;

H.G. de Sandol Roy;

Simon de Sandol Roy;

Sophie de Sandol Roy;

H. Saunders;

D. van Schelle;

J. van Schoor;

S.M. van Schoor;

J.M. Schrant;

J.B. Schuurman;

Selby;

A.W. Senn van Basel;

J. van Sevenhoven;

A.D. de Sonville;

R. Stelwagen;

W. Stephens;

J. van Stralen;

De Stuers;

W. de Sturler;

W. Suringar;

Th. van Swinden;

C.A. den Tex;

S. Tromp;

C. van der Tuuk;

A.R. Valck;

Van der Ven;

J. van der Vinne;

Visser;

Vunius;

W.H.J. van Westreenen van Tiellandt;

J. Wicant;

G. la Zan.

1059 http://proxy.handle.net/10648/a4f6f921-e263-443d-a64e-f9e1b00d2b87 Brieven van Van den Bosch aan verschillende, niet te identificeren personen. Concepten. Z.d 1 omslag
B. Beheer van zijn vermogen 1060 http://proxy.handle.net/10648/f4fe34e4-261f-4cf4-84b7-58cba2f06799 Staat inhoudende de rekening-courant tussen mevrouw De Sandol Roy en Van den Bosch over oktober 1810 Afschriften. 1810 1 stuk 1061 http://proxy.handle.net/10648/0ea15778-a9cc-47b5-959c-980b38bcb8d5 Kwitantie voor Van den Bosch van J. Heynis, notaris te Batavia, wegens een ontvangen som gelds ter hand te stellen aan de gemachtigde van Van den Bosch in Nederlands-Indië, J.H. Romswinkel. 1810 1 stuk 1062 http://proxy.handle.net/10648/34e664f8-662a-4027-9872-4b8e22d6a6c5 Schuldbekentenis van J. Romswinkel generaal, gemachtigde van Van den Bosch voor J.J. van Sevenhoven. 1811 1 stuk 1063 http://proxy.handle.net/10648/ae9ae827-3db0-4530-879d-0f1003294f3f Brief aan J.W. Bagman en Van den Bosch te Amsterdam van J. Romswinkel, J.J. van Sevenhoven en R. Prediger over financiële zaken. Duplicaat. 1814 1 stuk 1064 http://proxy.handle.net/10648/8e53aeac-d891-42f1-b37c-d5ea663d8970 Ingekomen brief van H.A. de Sandol Roy, concept kwitantie van de N.S.M., ingekomen brief van J. van Schoor, staat inhoudende de rekening-courant van Van den Bosch over 1839, contracten tussen de directeur van 's lands produkten en S. van Basel thoe Laer en de NHM, concept brief van Van den Bosch aan la Paix?, gedeelte van een brief aan Van den Bosch van een onbekende. 1814, 1832, 1835, 1839 en z.d 1 omslag 1065 http://proxy.handle.net/10648/649c97bc-2af2-4cd0-ad71-15a20be232c4 Rekening en verantwoording van ontvangsten en uitgaven over 1813 en 1814 van P. Brouwers te Zaltbommel namens Van den Bosch. 1814 1 katern 1066 http://proxy.handle.net/10648/d18e601a-ae02-4a85-aa68-358b969fedc5 Ingekomen brieven van W. Stephens, gemachtigde van D. van Schelle. 1816-1823 1 omslag 1067 http://proxy.handle.net/10648/a00634cf-738a-4478-a8c0-ae62f09262bb Ingekomen brieven van J.D. van Schelle betreffende een aan hem verstrekte geldlening. 1819 en z.d 1 omslag 1068 http://proxy.handle.net/10648/3d50aaa3-df6d-4525-9520-7f0a5eeb765d Certificaat van eigendom voor Van den Bosch van 5/24 van het pinkschip Ida Aleyda met de aantekeningen van de verkoop van 2 keer 1/24. 1819 1 stuk 1069 http://proxy.handle.net/10648/a6c176be-db54-4277-9968-8075da277711 Brief aan J.W. Bagman generaal, gemachtigde van Van den Bosch, om in de voornoemde functie enige uitkeringen aan familieleden en zakelijke relaties te doen van Van den Bosch. 1820 1 stuk 1070 http://proxy.handle.net/10648/ca9c5413-4d12-4e25-a5c1-865433af06b4 Akte van huwelijkse voorwaarden t.o.v. notaris Stephanus Jacobus van Rooyen te Vledder tussen Johannes van den Bosch en Rudolphina Wilhelmina Elisabeth de Sturler. Afschrift. 8 oktober 1823 1 omslag 1071 http://proxy.handle.net/10648/c3f3bc19-b8b4-4af4-9b9c-d6c1292130c9 Brief aan J.W. Bagman van Van den Bosch betreffende enige persoonlijke documenten. 1829 1 stuk 1072 http://proxy.handle.net/10648/fb3ebb2c-1874-42e9-9edb-c1e2b549f720 Kwitantie voor Van den Bosch wegens de aankoop van een diamant ter waarde van vijf karaat van de Nederlands-Indische regering. 1831 1 omslag 1073 http://proxy.handle.net/10648/c43d4ab9-2d77-4045-9fbe-ec7f5b9d20f1 Akte t.o.v. notaris Johan Gerhard Knipscheer, waarbij J. van den Bosch zijn testament uit 1829 aanvult. 1832 1 omslag 1074 http://proxy.handle.net/10648/3ffd4ab5-ea6b-4cec-8318-efc0fa7cf912 Stukken betreffende het financiële beheer van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij toegezonden aan Van den Bosch, lid der Permanente Commissie en financier van de maatschappij. 1835, 1838, 1841-1844 1 omslag 1075 http://proxy.handle.net/10648/fa774b09-d737-4085-b910-85706558904c Brief aan de fa. Bagman en zoon van Van den Bosch. 1836 1 stuk 1076 http://proxy.handle.net/10648/5fb41806-f65d-40b4-a2cb-4de5aac1add7 Staten van rekeningen-courant van Van den Bosch bij de fa. Bagman en zoon over 1836, 1838, 1840 1 omslag 1077 http://proxy.handle.net/10648/0d11cd59-e565-46f7-9a07-5274ea7bd557 Ingekomen brieven en nota's van J.A.B. Voullaire te Haarlem over persoonlijke financiële zaken, en een brief aan de heren Van den Bosch, crediteuren van wijlen J.A.B. Voullaire, van A.P. Vosmaer. 1837-1843, 1870 1 omslag 1078 http://proxy.handle.net/10648/97afc4f0-bb15-4542-a515-89bfe6855cd6 Staten van de rekening-courant van Van den Bosch met de heer J.A.B. Voullaire te Haarlem. 1839-1843 1 omslag 1079 http://proxy.handle.net/10648/1041fc2b-2893-48c2-bcf3-56eb3dcc380d Verklaring van Van den Bosch van ontvangst van obligaties ten laste van het departement van Koloniën. 1840 1 stuk 1080 http://proxy.handle.net/10648/d6cfbccc-068d-463c-bb22-0ff41fa484ff Stukken betreffende een geldlening groot f 5500,- ten laste van de gemeente Herwijnen met als doel de handel en nijverheid te bevorderen, een kwitantie voor Van den Bosch ter voldoening van de eerste termijn van een aandeel in de negotiatie van armenwoningen te 's-Gravenhage. 1840 1 omslag 1081 http://proxy.handle.net/10648/572232fb-eecc-4cb7-9f42-ae154c1ec664 Ingekomen brief van J.C. Baud betreffende een lening op onderpand van obligaties ten laste van de Zuidplas in Schieland. 1841 1 stuk 1082 http://proxy.handle.net/10648/1db43efb-1a15-41bc-b99b-2f2c12ad8b25 Financiële stukken voor Van den Bosch. 1841-1843 1 omslag 1083 http://proxy.handle.net/10648/32a1781a-aac8-42de-a9d5-5be085a93bb7 Ingekomen brief van J.F. van Oordt over een lening door Van den Bosch, D.J. van Ewijck en W.J. Junius van Hemert aan de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij verstrekt met bijlagen. 1842 1 omslag 1084 http://proxy.handle.net/10648/614ba76f-5bd8-416a-861c-5f0441c1776a Brief aan R.W.E. van den Bosch-de Sturler van A.H. Brahy-Ekenholm over een financiële kwestie. 1844 1 omslag 1085 http://proxy.handle.net/10648/f2e61cee-9169-4a51-b095-e99e10f74983 Tekening van een trap nodig wegens het aanbrengen of het verbouwen ervan in het huis Boschlust. Z.d 1 stuk C. Onderscheidingen en lidmaatschappen 1086 http://proxy.handle.net/10648/058ddf42-9135-4086-8d30-88ff38626fb1 Bewijzen van lidmaatschap en erelidmaatschap voor Van den Bosch van het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, de Maatschappij van Weldadigheid in de zuidelijke provincies, "Landwirtschaftlicher Verein", de Maatschappij van Nederlandsche Taal- en Letterkunde te Gent, de Maatschappij der Nederlandsche Taal- en Letterkunde te Leiden en de Keizerlijke Academie voor Natuuronderzoekers te Breslau. Met begeleidende brieven en bijlagen. 1822-1835 1 omslag 1087 http://proxy.handle.net/10648/03273a1c-b0ff-400d-a015-8f12efb0e650 Ingekomen brief van de minister van Staat Röell betreffende zijn benoeming tot commandeur in de orde van de Nederlandse Leeuw. Met concept antwoord. 25 oktober 1828 1 omslag 1088 http://proxy.handle.net/10648/597ab23b-ac06-4df9-b721-e6c8add24a54 Begeleidende brief van de kanselier der Orden Röell bij de ordetekenen van ridder in het Grootkruis van de Nederlandse Leeuw voor Van den Bosch. 29 maart 1831 1 stuk D. Andere particuliere zaken 1089 http://proxy.handle.net/10648/bc177e43-5ab2-48ca-9892-75b2389f1ee4 Akte van attestatie voor Catharina Lucretia de Sandol Roy van de gemeente Kaap de Goede Hoop van de Gereformeerde Christelijke kerk. 1802 1 stuk 1090 http://proxy.handle.net/10648/f21cfdad-bb1b-4641-9ea0-d67045c3599b Akte van ondertrouw tussen Johannes van den Bosch en Catharina Lucretia de Sandol Roy t.o.v. de gecommitteerden (commissarissen) van de maand tot de huwelijkse zaken te Batavia. 21 juli 1804 1 stuk 1091 http://proxy.handle.net/10648/1b5f7113-f67e-4a86-a720-dc080dbf6100 Akte van machtiging t.o.v. notaris Johannes Commelin voor Jan Willem Bagman om als voogd over de kinderen van Johannes van den Bosch op te treden en tevens als diens zaakwaarnemer. 1814 1 omslag 1092 http://proxy.handle.net/10648/b5081c8b-f6cc-45e4-8843-3a0310539d92 Verklaring van de burgemeester van Zaltbommel dat Van den Bosch wegens verblijf elders niet heeft kunnen deel nemen aan de loting voor de landmilitie. 1823 1 stuk 1093 http://proxy.handle.net/10648/a9fb336c-99e9-475f-a9b1-797209c4627c Uittreksels uit het doopboek der Hervormde Gemeente te Herwijnen betreffende de geboorte van Van den Bosch. 2 februari 1780 Afschriften. 1823, 1827 1 omslag 1094 http://proxy.handle.net/10648/2436ebce-6701-4f5f-b3ff-a22d959243e5 Akte van machtiging t.o.v. notaris Johannes Commelin van J. van den Bosch voor J.W. Bagman om op te treden als voogd over F. van den Bosch en de mogelijke toekomstige kinderen als zijn vrouw overlijdt. 1829 Afschrift. 1829 1 omslag 1095 http://proxy.handle.net/10648/a8ac8a69-f9ec-4f67-97e8-18d7019647ca Ingekomen brief van J.W. Bagman betreffende een bundel papieren die hij terug wenst te ontvangen. 1835 1 stuk 1096 http://proxy.handle.net/10648/269851b4-dd1c-4c81-912a-83d40844701c Koninklijk besluit waarbij J. van den Bosch de titel van graaf bij eerstgeboorte wordt verleend. Afschrift. 25 december 1839 1 stuk 1097 http://proxy.handle.net/10648/0c63b15b-5153-4410-a532-1b08c0e5abcb Uittreksel uit het sterfregister van de burgerlijke stand te Amsterdam betreffende het overlijden van Catharina Lucretia van den Bosch-de Sandol Roy op 10 februari 1814 1 omslag 1098 http://proxy.handle.net/10648/b40fc259-d679-47f8-889b-2a6a476cd3aa Tekst van een toespraak gehouden bij het graf van Johannes van den Bosch. 1 februari 1844 1 omslag E. Afwikkeling van zijn nalatenschap