2.10.50 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Stamboeken en pensioenregisters van Militairen KNIL in Oost- en West-Indië, 1815-1949 (1954) I. Heidebrink Nationaal Archief, Den Haag 1994 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Otto van der Meij, 20060818 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983. 5 oktober 2012 9beschrijving (folionummers) inv.nrs. 314-317 aangepast door Diederick Kortlang 24 november 2011 8 Aanvulling 762-856 ingehangen door Henny van Schie 23 november 2011 7 Link naar digitale index toegevoegd door Pauline van den Heuvel 18 oktober 2011 6Verwijzing naar digitale indexen toegevoegd bij inv.nrs. 70-75 en 617-621Caroline Leistra 9 december 2010 5Bijlage concordans ingevoegd door Arina Overkleeft 22 februari 2010 4inv.nr. 42 gesplitst door Diederick Kortlang 8 maart 2008 3Beschrijving inv.nr. 499 gewijzigd, stamboeknummers, door Diederick Kortlang 14 januari 2008 2 inv.nr. 448 als aanwezig gewijzigd, inv.nr. 484 beschreven, door Diederick Kortlang 22 mei 2007 1abstract en jaartallen titel aangepast en relatedmaterial aangevuld; Henny van Schie Beschrijving van het archief Ministerie van Koloniën: Stamboeken en pensioenregisters Militairen KNIL Oost-Indië en West-Indië Koloniën / Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië 1815-1954 merendeel 1815-1949 K23093 50.00 meter; 860 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Generale Directie voor de Koophandel en Koloniën 1815-1818 Ministerie van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën 1818-1824 Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën 1824-1825 Ministerie van Marine en Koloniën / Directie voor de Zaken van de Koloniën 1825-1830 Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën 1830-1831 Ministerie van Nationale Nijverheid en Koloniën / Administratie voor de Koloniën 1831-1834 Ministerie van Koloniën 1834-1840 Ministerie van Marine en Koloniën 1840-1841 Ministerie van Koloniën 1842-1945 Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen 1945-1949 Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 1949-1952 Ministerie van Overzeese Rijksdelen 1952-1959 De stamboeken en pensioenregisters bevatten persoonsgegevens van militairen in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen uit de periode 1815-1949. Die gegevens betreffen standaard geboorteplaats en -datum van de militair, namen ouders, signalement en de militaire loopbaan waaronder rang, wapenonderdeel, krijgsverrichtingen, internering, onderscheidingen en pensioenen. De stamboekgegevens zijn ontsloten door - deels digitale - naamklappers per serie, die verwijzen naar nummers waaronder de militairen zijn ingeschreven (stamboeknummers) of naar de pagina's (folionummers) van de registers. Er is dus geen algemene index op de namen van al deze militairen. Een aantal van deze naamklappers staat op microfilm in de studiezaal Verfilmde Bestanden. Archiefvorming Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.

Inhoud en structuur van het archief MAISAO-WOTAP 2.10 Ordening van het archief Aanwijzingen voor onderzoek naar onderofficieren en minderen van het KNIL

In NEDERLAND aangenomen:

stap 1: Eerst namenklapper aanvragen uit de serie 318-331

stap 2: Vervolgens een inventarisnummer uit de serie 87-317

Let op: betreft het de periode 1890-1909 dan komt tevens in aanmerking de namenklappers 510-512, verwijzende naar de serie 496-509.

In INDIË aangenomen:

stap 1: Eerst namenklapper aanvragen uit de serie 444-448

stap 2: Vervolgens een inventarisnummer uit de serie 334-443

Voor uitgebreidere aanwijzingen voor onderzoek in stamboeken en andere militaire registraties zie het stencil 'INFORMATIEBLAD met aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar gegevens over onderofficieren en minderen bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en bij het Leger in West-Indië over de periode 1815-1849', te verkrijgen bij de informatiebalie.

Treft u in een stamboekregistratie de vermelding 'algemeen stamboeknummer ...' aan, dan kunt u voor wat betreft de periode vóór 1898 (vertrekdatum) in de studiezaal zelfbediening de zogenaamde 'linnen banden', aldaar aangegeven met 'stamboeken KNIL', op film raadplegen, en voor de periode erna via toegang 2.10.50.02 dit zgn. volledig stamboek opvragen.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Andere toegang

Op de stamboeken van offieren die sedert 1815 in Oost-Indië gediend hadden en in juni 1835 nog in dienst waren (inv.nrs. 70-75) is een digitale index (oud nr. 2.10.05.01) beschikbaar.

Op de pensioenstaten (inv.nrs. 617-621) is een digitale index (oud nr. 2.10.51) beschikbaar.

Op de extracten uit de stamboeken m.b.t. officieren met bestemming Oost-Indië (inv.nr. 45) is een digitale index (oud nr. 2.10.05.02) beschikbaar .

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Stamboeken en pensioenregisters Militairen KNIL Oost-Indië en West-Indië, nummer toegang 2.10.50, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Koloniën / Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië, 2.10.50, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Voor verwijzingen in de stamboek-inschrijvingen en pensioenregisters naar besluiten (verbalen en exhibita) van het Ministerie van Koloniën en naar besluiten van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië zij verwezen naar de archieven van het Ministerie van Koloniën van de perioden 1814 - 1849 en 1850 - 1900, toegangen 2.10.01 resp. 2.10.02.

De jongere archieven van het Ministerie van Koloniën vallen in twee delen uiteen: de periode 1901-1940 en de periode 1940-1963.

Periode 1901-1940

Dit gedeelte is verdeeld in:

A. Het openbare verbaal archief (minuten) met de ontvangen stukken en alfabetische en systematische indexen. (vanaf 1922 alleen alfabetische en systematische indexen van departementen). (Inventarisnummer 2.10.36.04 en de belangrijkste toegang hierop: 2.10.36.11)

B. Geheim verbaal met ontvangen stukken en alfabetische indexen. (2.10.36.51. De belangrijkste toegang hierop is 2.10.36.50)

C. Mailrapporten met mailrapportlijsten, vanaf 1914 verdeeld in een geheime en openbaar gedeelte. (mailrapporten: 2.10.36.02; mailrapportlijsten 2.10.36.03; geheime mailrapporten: 2.10.36.06, en geheime mailrapportlijsten: 2.10.36.07)

D. Archieven van het Commissariaat voor Indische/Indonesische Zaken 1927-1940. Deze archieven bestaan voornamelijk uit stukken betreffende het sturen en betalen van ambtenaren met verlof en van stukken over de aanschaf van goederen voor Indië. Deze archieven zijn geordend naar de verbalen en hebben brievenboeken als ingangen (niet toegankelijk via onderwerp door de afwezigheid van indexen.) (2.10.49)

Periode 1940-1963

Dit gedeelte is verdeeld in:

A. "Londens archief". Deze archieven werden gevormd tijdens de twee wereldoorlog door het Ministerie van Koloniën door de Regering in Ballingschap in Londen. Ze bestaan voornamelijk uit bundels stukken van 1940 tot 1945, geordend op onderwerp. Ze gaan over het beleid van de regering met betrekking tot de koloniën, met brievenboeken en een inventarislijst die fungeert als toegang. De documenten die in deze periode in Nederland zijn gemaakt, zijn van weinig belang voor de gang van zaken in de koloniën. (2.10.45)

B. Openbare verbaal archief van 1940 tot ca. 1950 met postboeken, systematische en alfabetische indexen, openbaar archief van ca. 1950 tot 1963 met brievenboeken en dossierlijsten. Vanaf 1950 adopteerde departement na departement het archiefsysteem. Vanaf die tijd was het classificatiesysteem niet langer gebaseerd op de chronologie van datum en nummer van de betreffende resolutie, maar op het onderwerp waar het over ging. (2.10.36.04 en de belangrijkste toegang hierop: 2.10.36.11)

C. Geheim verbaal archief 1940-1954 met brievenboeken, systematische en alfabetische registers (2.10.36.52), Geheim archief 1955-1963 met brievenboeken en dossierlijsten. De belangrijkste toegang hierop is 2.10.36.50.

D. Mailrapporten tot 1953 met mailrapportlijsten. (2.10.36.06 en 2.10.36.07)

E. Archieven van het Commissariaat voor Oost Indië/Indonesische Zaken tot 1949 met brievenboeken. (2.10.49)

Deze tekst is ontleend aan: Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands, part II. - München: Saur, 1983.

Overige bestanden

Daarnaast zijn er nog de bestanden met toegangnrs. 2.10.50.01, 2.10.50.02. en 2.10.50.03 voor de verwijzingen naar Algemeen Stamboek resp. Extract- of Volledig Stamboek en de eventuele follow-up aan info voor militairen die nog in dienst waren tijdens en na de Japanse inval en het verblijf in de kampen al of niet hebben overleefd. In relatie met de pensioenregistraties zij gewezen op de series Betaalstaten van Pensioenen van het Ministerie van Koloniën, bijgehouden in de periode 1868 - 1925, toegang 2.10.31, en op het bestand "Indische Pensioenen", toegang 2.10.09. In relatie met West-Indië kunnen nog worden genoemd : Oud archief Suriname, Het Militaire Wezen, toegang 1.05.10.08, en bestand Suriname na 1828, Commissariaat voor Militaire Zaken, toegang 1.05.11.08.

Bijlagen Concordantie van de militaire stamboeken die beschreven waren in toegang 2.10.01 en zijn omgenummerd in deze toegang 2.10.50 Oud inv.nr.(toegang: 2.10.01) Nieuw inv.nr.(toegang 2.10.50) 4061 1 4062 2 4062A 56 4062B 57 4063 38 4064 70 4065 71 4066 72 4067 73 4068 74 4069 75 4070 45 4071 46 4072 87 4073 88 4074 89 4075 90 4076 91 4077 92 4078 93 4079 94 4080 95 4081 96 4082 97 4083 98 4084 99 4085 100 4086 101 4087 102 4088 103 4089 104 4090 105 4091 106 4092 107 4093 108 4094 109 4095 110 4096 111 4097 112 4098 113 4099 114 4100 115 4101 116 4102 117 4103 118 4104 318 4105 319 4106 320 4107 321 4108 80 4109 81 4110 82 4111 83 4112 84 4113 85 4114 86 4115 48 4116 49 4117 50 4118 51 4119 52 4120 53 4121 54 4122 55 4123 47 4124 449 4125 450 4126 451 4127 452 4150 570 4151 vervallen 4152 578 4153 579 4154 580 4155 581 4156 607 4157 608
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 LANDMACHT IN OOST-INDIË 1.1 Officieren 1-44 Controleboeken van Europese en daarmee gelijkgestelde officieren, geworven in Nederland en in Oost-Indië, met namenklappers. 1815-1949 37 banden 7 delen

In deze sedert 1815 bijgehouden stamboeken komen ook degenen voor die hun loopbaan in Oost-Indië vóór 1815 startten en op die datum nog in dienst waren. Eveneens opgenomen zijn de officieren van de Expeditionaire Afdeling 1826-1827.

1-37 Controleboeken, 1815 - 1949 1 http://proxy.handle.net/10648/e61132eb-363a-4992-a99d-2d526e4f4758 folio's 1-300 2 http://proxy.handle.net/10648/876f467d-2ccf-4b29-a0c6-041a64ca35b3 folio's 301-550 3 http://proxy.handle.net/10648/2f2622ea-071e-433a-85dc-f930d96a6151 folio's 551-948 4 http://proxy.handle.net/10648/0dd638a3-4fcd-4914-8f44-744cfcfd316e folio's 949-1370 5 http://proxy.handle.net/10648/6c80ff1f-c99e-411e-8a51-bf86ccda565f folio's 1371-1601 6 http://proxy.handle.net/10648/de1c11ba-6299-4b4f-8912-d84f956e2e25 folio's 1602-1739 7 http://proxy.handle.net/10648/3deebb03-a0bc-4963-8400-4198993412a7 folio's 1740-1975 8 http://proxy.handle.net/10648/0433fbb2-92f4-4ae3-b075-59baee3bb8a3 folio's 1976-2212 9 http://proxy.handle.net/10648/e4de9c92-e478-482f-ac78-618945a45d57 folio's 2213-2449 10 http://proxy.handle.net/10648/3079f021-0495-48f8-8a03-ca77db03b623 folio's 2450-2688 11 http://proxy.handle.net/10648/67d2b4fa-fe82-48f2-b1b3-42eba02117db folio's 2689-2922 12 http://proxy.handle.net/10648/36c2fd8e-6ed8-46fd-a0ee-e86253f4d54f folio's 2923-3212 13 http://proxy.handle.net/10648/0048bc4f-dd30-49a4-bf85-e86d45e0c622 folio's 3213-3509 14 http://proxy.handle.net/10648/38a25ea1-1392-4740-9a44-44a608cb88fa folio's 3510-3732 15 http://proxy.handle.net/10648/985a5e65-878e-4d9a-a25e-e8fe6fa3fd08 folio's 3733-3969 16 http://proxy.handle.net/10648/5bb8f3b7-17da-45a6-90f9-53a6dc31d544 folio's 3970-4218 17 http://proxy.handle.net/10648/ead679aa-1e89-4693-b826-511077b0dbdd folio's 4219-4469 18 http://proxy.handle.net/10648/fcdfd791-4328-4c2e-8903-4767a20a921c folio's 4470-4714 19 http://proxy.handle.net/10648/a66e5289-74e6-4777-a8b9-5b0b4cc371ca folio's 4715-4951 20 http://proxy.handle.net/10648/2cc0b955-09f8-4546-9142-ce4702699ac1 folio's 4952-5202 21 http://proxy.handle.net/10648/e2ffbafe-f29f-4c4b-85ae-468eb55c49ed folio's 5203-5451 22 http://proxy.handle.net/10648/c782c5bf-5480-412b-bc99-33a57e90b2c6 folio's 5452-5700 23 http://proxy.handle.net/10648/cbd626c6-f75c-476a-99ee-d81fe37676f5 folio's 5701-5949 24 http://proxy.handle.net/10648/f58c6651-fdef-4a7f-b4d0-f92875ff06eb folio's 5950-6198 25 http://proxy.handle.net/10648/2d35e12f-08a8-4552-9ff5-9c30f4ee3ab6 folio's 6199-6447 26 http://proxy.handle.net/10648/98cbac38-01e8-423e-986d-ad03a7ddbdd5 folio's 6448-6708 27 http://proxy.handle.net/10648/a9c66db2-93a5-4f6f-933d-7ab8295a1f9e folio's 6709-6967 28 http://proxy.handle.net/10648/76af2d81-e2a4-4fde-8112-40714effbef7 folio's 6968-7218 29 http://proxy.handle.net/10648/59532306-6fef-4cf6-b7ca-a607638da378 folio's 7219-7469 30 http://proxy.handle.net/10648/011f031c-b2cc-45b0-86cd-7ba5308099ac folio's 7470-7728 31 http://proxy.handle.net/10648/9a5dbefa-b2e8-45e3-ab0f-bf15026680dd folio's 7729-7987 32 http://proxy.handle.net/10648/bbef8f44-0e90-462c-b6ff-10096db90d28 folio's 7988-8256 33 http://proxy.handle.net/10648/6478ae3c-67a9-47f8-8f44-8f1c4dd2ecb7 folio's 8257-8525 34 http://proxy.handle.net/10648/73307eaa-47e2-47a6-88a7-03c2deac1507 folio's 8526-8788 35 http://proxy.handle.net/10648/0ce6c3a2-40b0-4d2f-9b3d-515b0a4165b9 folio's 8789-9049 36 http://proxy.handle.net/10648/9ed8c339-4ff1-406d-8fca-43e17c6a8481 folio's 9050-9312 37 http://proxy.handle.net/10648/90148388-0e4e-40f9-886f-b37f1d364436 folio's 9313-9490 38-44 Namenklappers op de controleboeken verwijzend naar folionummer en met aantekening van de wijze waarop de dienst verlaten werd, 1815 - 1949 38 http://proxy.handle.net/10648/a5ad58ad-1c56-4962-8b7f-8ccc601a57b0 1815-1824

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

39 http://proxy.handle.net/10648/12d4fb20-e446-482d-a604-ccf89754f0d3 1824-1851

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

40 http://proxy.handle.net/10648/f5e4a58a-7b63-4252-b459-75fc5ec07d7f 1852-1875

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

41 http://proxy.handle.net/10648/5bd155d7-28cb-4616-b1c5-64c92467df8d 1876-1899

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

42A http://proxy.handle.net/10648/62aa8451-4d9b-4dbd-bc4c-337cdf8c7815 1900-1944 (origineel)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Wegens slechte staat niet te raadplegen. Aan te vragen als kopie onder inv.nr. 42B.

42B http://proxy.handle.net/10648/89c37b80-6da0-4964-9cd7-815a3e3d2f88 1900-1944 (fotokopie) 43 http://proxy.handle.net/10648/49c4241c-1422-4944-b858-3ad39256b39d 1945-1949 44 http://proxy.handle.net/10648/bb11fc6f-00c0-42b9-ae68-c5960dcc5f59 ca. 1936 - 1949
45-46 Extracten uit de stamboeken van het Depotbataljon nr. 33/Algemeen Depot der Landmacht nr. 33 betreffende officieren bestemd voor Oost-Indië, met namenklapper. 1815-1829

Vermelden per scheeptransport de loopbaangegevens tot aan het moment van inscheping. Als een officier uiteindelijk niet mee aan boord ging wordt de andere bestemming genoemd, bijvoorbeeld: overgegaan naar de West-Indische troepen.

Op de extracten (inventarisnummer 45) is een digitale index beschikbaar (oud nr. 2.10.05.02).

45 http://proxy.handle.net/10648/233bb102-cd29-474d-afff-02144ddf6de9 Extracten, genummerd 1-740, 1 pak

Op de extracten is met potlood een doorlopende nummering aangebracht.

46 http://proxy.handle.net/10648/347744b8-f05e-4035-86ac-fdecdbabb879 Namenklapper op de nummers van de extracten, getypt, ca. 1950 1 deel

Zie 2.10.05.02 in inventarissenkast.

47 http://proxy.handle.net/10648/fa7aadf0-9393-4cf4-9cf5-d1d561b50079 'Schepenboekje 1815-1894' met gegevens over het transport van troepen naar Oost-Indië:- Alfabetische lijst van scheepsnamen met vermelding van de namen van de officieren, 1817-1825;- Lijst van scheepsnamen met vermelding van de legeronderdelen of het aantal officieren per transport, 1815-1869, met namenklapper;- Overzicht van de scheeptransporten met vermelding van aantallen officieren, onderofficieren en minderen bij de inscheping in Nederland en bij aankomst in Oost-Indië, 1848-1894. 1815-1894 1 band 48-54 Stamboeken van de officieren, onderofficieren en minderen van de in 1826-1827 naar Java vertrokken Expeditionaire Afdeling, met aantekening van de wijze waarop de dienst verlaten werd en van eventuele aanwezigheid bij het Oost-Indisch leger op 1 januari 1832, met namenklappers, afschriften. 1826-1827 6 banden, 1 deel 48-52 Stamboeken van onderofficieren en minderen van de Expeditionaire Afdeling naar Java, 1826 - 1827

Bij de ongenummerde inschrijvingen van officieren voorin inventarisnummers 48-49 wordt met potlood verwezen naar folio's van inventarisnummer 3.

48 http://proxy.handle.net/10648/bd30a16f-b140-4df1-9766-c906c1609cfb Afdeling Artillerie, officieren ongenummerd, onderofficieren en minderen, nrs. 1-150, folio's 1-25 49 http://proxy.handle.net/10648/2e0c2f3b-31db-479b-a0dc-771e3f82c6b7 Afdeling Cavalerie, officieren ongenummerd, onderofficieren en minderen, nrs. 1-154, folio's 26-51 50 http://proxy.handle.net/10648/76964d68-ee1b-40bd-94c4-e13c93b84ba6 Afdeling Infanterie, onderofficieren en minderen, nrs. 1-936, folio's 52-207 51 http://proxy.handle.net/10648/bdf8f64e-39e7-4d13-9c03-8c3b66e64ee6 Afdeling Infanterie, onderofficieren en minderen, nrs. 937-1908, folio's 208-369 52 http://proxy.handle.net/10648/a7bc7e51-7792-47d4-b31e-00457d070a9c Afdeling Infanterie, onderofficieren en minderen, nrs. 1909-2846, folio's 370-526
53 http://proxy.handle.net/10648/28a38864-7383-44ce-b32c-6ff8acc7fe05 Namenklapper op de onderofficieren en minderen vermeld in inventarisnummers 48-52, met verwijzing naar folionummers

Met vermelding van geboorteplaats en de wijze waarop de dienst verlaten werd.

54 http://proxy.handle.net/10648/8934575e-5adc-425f-925c-f32a0bbc763c Stamboek van officieren van de Afdeling Infanterie van de Expeditionaire Afdeling naar Java, 1826 - 1827, folio's 1-63

Met een los inliggende namenklapper en een in maart 1826 opgestelde naamlijst van alle hoofdofficieren die op dat tijdstip bij het leger in Oost-Indië aanwezig waren.

55 http://proxy.handle.net/10648/345db65f-d940-4e23-9de2-a77659436a3f Monsterrollen van de officieren, onderofficieren en minderen van van de Expeditionaire Afdeling ter controle van de aanwezigheid op het het moment van inscheping, per transport genummerd. 1826-1827 1 band 56-57 Stamboeken van de officieren die in 1826 aanwezig waren bij het leger in Oost-Indië, met los inliggende namenklappers, afschriften. (1827) 2 banden

Afkomstig uit de collectie L.P.J. du Bus de Gisignies.

56 http://proxy.handle.net/10648/ee4c6973-3b3c-4bdd-841c-0df695d34d33 Officieren van de Expeditionaire troepen, 'deel 1', folio's 1-63 57 http://proxy.handle.net/10648/ad2571bd-864e-4854-bcb6-93b3090370e4 Officieren van Gezondheid, 'deel 1', folio's 1-90
58-75 Stamboek van de Europese en daarmee gelijkgestelde officieren, vervaardigd door de Algemene Staf in Batavia ter controle van de aanwezigheid bij het Oost-Indisch leger in 1834, met namenklappers, afschriften. (1835) 18 delen

Het betreft deels officieren die hun loopbaan in Oost-Indië vóór 1815 aanvingen. Niét opgenomen zijn de officieren van de Expeditionaire Afdeling 1826-1827.

58-68 Stamboeken van officieren die ná 1834 niet meer present waren bij het leger in Oost-Indië, afschriften 58 http://proxy.handle.net/10648/13a791d1-30d6-450b-938c-fa9f76cecda2 deel 1, folio's 1-102 59 http://proxy.handle.net/10648/448f1dde-91ad-4694-afb1-30fb064a1118 deel 2, folio's 1-101 60 http://proxy.handle.net/10648/e9ccfe52-fce3-4710-8dd2-ccfeeea2624c deel 3, folio's 1-101 61 http://proxy.handle.net/10648/d59c4785-24de-4a5b-8824-551402a4c8ac deel 4, folio's 1-101 62 http://proxy.handle.net/10648/70336702-1ea9-49a1-9fb3-820d99a6ac4e deel 5, folio's 1-101 63 http://proxy.handle.net/10648/1c8e1cb7-fa19-4e0c-a9e7-1d7085289dcf deel 6, folio's 1-99 64 http://proxy.handle.net/10648/91342a8b-7ee9-4dcd-ba02-8c17d810a1fb deel 7, folio's 1-101 65 http://proxy.handle.net/10648/4e3dad4d-c63a-423e-bf2c-f0946a1d77a0 deel 8, folio's 1-101 66 http://proxy.handle.net/10648/4152a74f-eb1e-4ca8-b468-3717c4502f3d deel 9, folio's 1-101 67 http://proxy.handle.net/10648/e7c861ce-8fd8-4b51-9923-9ef95322a377 deel 10, folio's 1-101 68 http://proxy.handle.net/10648/cfd25cc0-fd6a-483a-a323-a8b4cb3b4993 deel 11, folio's 1-101 69 http://proxy.handle.net/10648/18389284-78e2-4688-8670-5699c0e5ffcb Namenklapper op inventarisnummers 58-68, met verwijzing naar deelnummer en folionummer, ("1950) 70-75 Stamboeken van officieren die sedert 1815 in Oost-Indië gediend hadden en in juni 1835 nog in dienst waren, met een namenklapper voorin elk deel, afschriften, (1835)

1. Op de stamboeken is een digitale index (oud nr. 2.10.05.01) beschikbaar.

2. Deze afschriften werden op verzoek van de minister van Oorlog bij brief van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië van 23 juli 1835 nr. 319 toegezonden aan het Ministerie van Koloniën.

Zie: Archief van het Ministerie van Koloniën 1814-1849, exh. 31 maart 1836 nr. 8.

De destijds als 'deel 7' meegezonden generale namenklapper is niet meer aanwezig.

Voor een nieuwe versie hiervan zie 2.10.05.01 in de inventarissenkast.

70 http://proxy.handle.net/10648/087869a1-a687-48ef-b9cb-7925b61e4d77 deel 1 folio's 1-116 71 http://proxy.handle.net/10648/d0ec4e4a-67b2-4c37-96c9-66a6bbcc1d01 deel 2 folio's 1-116 72 http://proxy.handle.net/10648/56ed5c39-a92e-47f7-9590-51a0b3f9f67b deel 3 folio's 1-116 73 http://proxy.handle.net/10648/a47ac931-51b2-4aca-8560-7ce450d336be deel 4 folio's 1-116 74 http://proxy.handle.net/10648/486694d2-b48c-4599-a9db-e27ded02c6d6 deel 5 folio's 1-140 75 http://proxy.handle.net/10648/13c8ca78-018c-4e87-9dea-d3acb77ee6d4 deel 6 folio's 1-126
76 http://proxy.handle.net/10648/f82b3b68-cf91-48c2-9430-5db11dd5cfec 'Stamboek van de heren officieren in Oost-Indië', folio's 1-165, met namenklapper. ca. 1866 - 1926 1 deel 77-79 Namenklapper op de 'dienststaten/stamboekextracten' van Oost-Indische officieren, verwijzend naar folio's 1-ca. 8000. (ongedateerd) 3 delen

De desbetreffende dienststaten werden niet aangetroffen.

77 http://proxy.handle.net/10648/5f439c2c-4ff9-4361-907f-fd302239d3a8 deel A folio's 1-2364 78 http://proxy.handle.net/10648/c87f26cc-1f11-4605-953a-1a28623b21a9 deel B folio's 2365-6650 79 http://proxy.handle.net/10648/bf85de96-1f1e-4a73-b98f-bdfb1da601d3 deel C folio's 6651-ca.8000
818 http://proxy.handle.net/10648/9ca8664e-8daa-4529-a2ce-1abdbc325d36 Register van aspirant-officieren, in Indonesië op kortverband regeling in dienst getreden bij het KNIL (militie Indië). 1947-1949 1 deeltje

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

819 http://proxy.handle.net/10648/a8804a0e-e37e-47f2-98ce-42e283266490 Stamboek van officieren, in Indonesië op kort verband regeling in dienst getreden bij het KNIL, fol. 1-41. 1948-1949 1 deeltje

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

1.2 Onderofficieren en minderen

Zie voor onderofficieren en minderen van de in 1826-1827 naar Java vertrokken Expeditionaire Afdeling, inventarisnummers 48-53.

80-86 Controleboeken van onderofficieren en minderen van de expeditielegers, uitgezonden in de jaren 1815-1817, met namenklapper. 1815-1817 6 banden, 1 deel 80-85 Controleboeken 80 http://proxy.handle.net/10648/b1cf95bc-1f77-49e5-a484-b67fdf22f7a9 folio's 1-186, 5e regiment Infanterie van Linie, 1e bataljon 81 http://proxy.handle.net/10648/61325672-ebd4-4085-b747-6a4ba1501314 folio's 187-366, 5e regiment Infanterie van Linie, 2e bataljon 82 http://proxy.handle.net/10648/7caaa08f-c0b1-445d-bbe0-e805da667a73 folio's 367-546, 19e t/m 21e bataljon Infanterie 83 http://proxy.handle.net/10648/eb4dafa7-e240-4176-ae74-4f47d9f4b829 folio's 547-773, 22e t/m 26e bataljon Infanterie 84 http://proxy.handle.net/10648/8859d69e-90fe-4b11-964f-cef7e95a59eb folio's 774-962, 5e bataljon Artillerie van Linie 85 http://proxy.handle.net/10648/9b463bb8-e332-455a-a04f-1f22ce73f544 folio's 963-993, Bataljon Pioniers folio's 995-1089, Regiment Huzaren nr. 7 folio's 1090-1104, Constructiewinkel/militair atelier folio's 1107-1134, 'Geabolitioneerden', Manschappen die kwijtschelding van straf wegens desertie in Nederland hebben gekregen door dienst te nemen in Oost-Indië 86 http://proxy.handle.net/10648/6c524e3c-f1ce-4c24-b412-cb8cb7cd9d6c Namenklapper met verwijzing naar folionummer en met aantekening van de wijze waarop de dienst verlaten werd

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

87-331 'Suppletiefolio's', extracten uit de stamboeken van het Koloniaal Werfdepot en voorgangers en van de Koloniale Reserve betreffende onderofficieren en minderen ter aanvulling ('suppletie') van het leger in Oost-Indië uitgezonden, ingeschreven per scheeptransport met aantekening van de wijze waarop de dienst verlaten werd, folio's 1- 52269, met namenklappers. 1817-1949 230 banden, 14 delen 87-317 'Suppletiefolio's', 1817 - ca. 1949 87 http://proxy.handle.net/10648/37645575-b6ca-4c82-ab6d-73f325071539 folio's 1-173 88 http://proxy.handle.net/10648/b1eebec3-3970-462a-b131-a10711180151 folio's 174-451 89 http://proxy.handle.net/10648/0c55974e-57e2-40d7-ba3c-157813731d98 folio's 452-665 90 http://proxy.handle.net/10648/636f0794-1b75-4fa8-9458-58337fb0c359 folio's 666-856 91 http://proxy.handle.net/10648/fb892595-c951-47f0-910f-5b2df0a56a1e folio's 857-1045 92 http://proxy.handle.net/10648/0587bb47-85eb-4e0c-bf6e-236f0c6e457a folio's 1046-1275 93 http://proxy.handle.net/10648/2194cd46-68c0-49a9-a238-1dd6b4d6f443 folio's 1276-1448 94 http://proxy.handle.net/10648/68d7f043-6ffe-4cb2-ba0e-5e71ed262e17 folio's 1449-1683 95 http://proxy.handle.net/10648/04135a90-bd50-4045-929b-b73bbe4185fa folio's 1684-1838 96 http://proxy.handle.net/10648/242612b1-096f-4dab-b052-68d1d0223ef0 folio's 1839-2034 97 http://proxy.handle.net/10648/fa27d720-756f-4da8-8f3c-1c5f911709f5 folio's 2035-2254 98 http://proxy.handle.net/10648/00ad7c8b-87d8-4a19-8f0c-e8a45dc8e2a5 folio's 2255-2493 99 http://proxy.handle.net/10648/c94ab04e-73f2-4787-bd57-e46ae0eb05a7 folio's 2494-2791 100 http://proxy.handle.net/10648/3071a4e9-4574-4cb2-ae77-aea8459f4353 folio's 2792-3020 101 http://proxy.handle.net/10648/b08e49f8-b1d3-4a9d-a803-df6562137145 folio's 3021-3244 102 http://proxy.handle.net/10648/75116f1c-4a96-4d2c-bf53-434f89770081 folio's 3245-3446 103 http://proxy.handle.net/10648/e407452c-227f-4e99-bfbb-fa6f79fb4296 folio's 3447-3643 104 http://proxy.handle.net/10648/4f910864-0676-4ea9-b922-0d238086b113 folio's 3644-3854 105 http://proxy.handle.net/10648/89d88202-f261-4443-a44a-03c63066dbec folio's 3855-4064 106 http://proxy.handle.net/10648/9e312cfd-f740-4b37-8ec1-330d87f77687 folio's 4065-4326 107 http://proxy.handle.net/10648/39c48b31-0220-4acd-aa89-0d23aa788de0 folio's 4327-4597 108 http://proxy.handle.net/10648/f9fc0ecb-68c4-4eeb-a306-27a3d94c2fd9 folio's 4598-4746 109 http://proxy.handle.net/10648/17fb8236-6c42-4d63-b712-a7d746852c25 folio's 4747-4994 110 http://proxy.handle.net/10648/240fd4ee-f4ee-429c-9d65-316676662bc0 folio's 4995-5248 111 http://proxy.handle.net/10648/dd4a7935-c4e4-4bfd-a03a-6e399701ef8f folio's 5249-5407 112 http://proxy.handle.net/10648/2f97456b-81c8-4a17-8d3f-398eb7e3286a folio's 5408-5601 113 http://proxy.handle.net/10648/3cf69914-8509-4828-89ab-d908b836402f folio's 5602-5754 114 http://proxy.handle.net/10648/fbfe6e64-9cc0-49da-8e4c-bd2b211a22e8 folio's 5755-5883 115 http://proxy.handle.net/10648/a89faf34-6aaf-416c-8386-ba1a2aaafd53 folio's 5884-6027 116 http://proxy.handle.net/10648/eefe20cb-e25b-4887-81ab-2b43f262e68e folio's 6028-6231 117 http://proxy.handle.net/10648/5bd47b20-cd87-414b-a1ed-21c4e4c563a2 folio's 6232-6433 118 http://proxy.handle.net/10648/009fb38a-43a1-4d2d-8232-9f7a21d3c6cb folio's 6434-6649 119 http://proxy.handle.net/10648/a47e0a1a-baaf-4ed0-8d5d-8ad168d4a154 folio's 6650-6813 120 http://proxy.handle.net/10648/453c6f4a-f192-4887-b13f-6735a623c717 folio's 6814-7008 121 http://proxy.handle.net/10648/c4107d87-4c62-45fd-a571-b7fdd1116903 folio's 7009-7200 122 http://proxy.handle.net/10648/eebed847-d0b8-4053-9ab8-93a4ad045b51 folio's 7201-7369 123 http://proxy.handle.net/10648/ff19900e-cdf3-4de9-bec6-b1a12a2707ca folio's 7370-7552 124 http://proxy.handle.net/10648/c2053c31-533b-480d-9a0f-3d782f29df1f folio's 7553-7679 125 http://proxy.handle.net/10648/02def21e-cb9f-47bb-b088-65d9c44ebf59 folio's 7680-7820 126 http://proxy.handle.net/10648/96610a92-0287-48e5-ad97-7abbea850e4c folio's 7821-7962 127 http://proxy.handle.net/10648/36169d55-a0e1-4b68-926f-11652e2de65f folio's 7963-8094 128 http://proxy.handle.net/10648/74885e54-bffa-4d89-9371-560d8174f3a1 folio's 8095-8296 129 http://proxy.handle.net/10648/bdf01df5-69cb-43f3-a745-004f140ee84c folio's 8297-8476 130 http://proxy.handle.net/10648/01b7ce29-b5b0-480a-ab8b-ee67ff532b3e folio's 8477-8642 131 http://proxy.handle.net/10648/c76b9144-372f-4313-a42a-03a5ddb8ae73 folio's 8643-8848 132 http://proxy.handle.net/10648/82a88a59-fe41-4339-9a48-9743a2ef0fd8 folio's 8849-9067 133 http://proxy.handle.net/10648/d548049b-b316-403e-8336-10fbf68496c8 folio's 9068-9273 134 http://proxy.handle.net/10648/aa6f7b67-7a78-47c2-b96c-fb5e7fff2f06 folio's 9274-9488 135 http://proxy.handle.net/10648/5d394a08-b2c6-4d76-b8c8-a86b5192ee35 folio's 9489-9666 136 http://proxy.handle.net/10648/29f40db9-d2e0-40be-8c75-30c7a7bf1969 folio's 9667-9799 137 http://proxy.handle.net/10648/dac37b36-6858-4163-85a9-fe0a2f1b9813 folio's 9800-9949 138 http://proxy.handle.net/10648/18c43d88-94d0-4ee6-a62c-ff9a2e659962 folio's 9950-10124 139 http://proxy.handle.net/10648/dec8e0b4-1da6-4369-b81f-481b120271a6 folio's 10125-10290 140 http://proxy.handle.net/10648/36ea802a-d795-4487-9231-293ac23df3c4 folio's 10291-10432 141 http://proxy.handle.net/10648/89fdd88b-203a-4672-9c4e-0fc87ba15921 folio's 10433-10645 142 http://proxy.handle.net/10648/c05c23cc-6deb-4033-ab24-40a9dab6e79d folio's 10646-10821 143 http://proxy.handle.net/10648/351c38a1-5537-414d-843a-12c9da4c02ea folio's 10822-10995 144 http://proxy.handle.net/10648/451df6b9-908a-4d8d-87ee-b9ee00636f9d folio's 10966-11195 145 http://proxy.handle.net/10648/dd7f363d-18d6-4f9d-a48c-35bb011ed520 folio's 11196-11379 146 http://proxy.handle.net/10648/93f2e0f8-9195-4caa-b0bb-ce3cff08eac4 folio's 11380-11537 147 http://proxy.handle.net/10648/1de699c4-8e52-46ff-914f-eafe1980073c folio's 11538-11681 148 http://proxy.handle.net/10648/a5b3372b-0411-4218-9820-a7dbe44f90a3 folio's 11682-11881 149 http://proxy.handle.net/10648/e4b32108-03a7-405b-ba1a-37ee77e69f78 folio's 11882-12036 150 http://proxy.handle.net/10648/f2364962-416c-4d1e-88b4-5830485f5a8d folio's 12037-12222 151 http://proxy.handle.net/10648/ba129344-ae99-415e-a89f-ec5227ab14b4 folio's 12223-12445 152 http://proxy.handle.net/10648/3bc8dceb-7d64-4831-8f3f-8517669b7dd0 folio's 12446-12699 153 http://proxy.handle.net/10648/c0d3e47f-54df-4479-90b6-d478e498bc0c folio's 12700-12911 154 http://proxy.handle.net/10648/9a01dd38-777a-4796-9e74-ff1209645ff4 folio's 12912-13105 155 http://proxy.handle.net/10648/96595501-bb09-4d94-8c79-f5a8b8eac416 folio's 13106-13319 156 http://proxy.handle.net/10648/533cc334-4ef3-478f-814a-7933113cb4ae folio's 13320-13523 157 http://proxy.handle.net/10648/c1952ce9-92e0-42c1-8bde-8e9f5bb980c1 folio's 13534-13718 158 http://proxy.handle.net/10648/9d99c3e5-d167-4517-aa26-22e6c89f029c folio's 13719-13935 159 http://proxy.handle.net/10648/9ff1bd01-27f4-44ca-8d86-731eee47bf8b folio's 13936-14120 160 http://proxy.handle.net/10648/f93c2e3a-f7a8-485b-ab2a-1ad822f59ece folio's 14121-14323 161 http://proxy.handle.net/10648/a02804bc-79a4-4ff8-b386-01bc119739c0 folio's 14324-14536 162 http://proxy.handle.net/10648/b2bd4260-944e-487d-8645-524dee573253 folio's 14537-14738 163 http://proxy.handle.net/10648/56c8c968-a2bd-4075-8fbb-1c15beb002ad folio's 14739-14931 164 http://proxy.handle.net/10648/f8d6c4d5-19f0-4c11-b115-d989d1cd4643 folio's 14932-15150 165 http://proxy.handle.net/10648/744d2562-c117-4d11-a9e9-ce48b3c23605 folio's 15151-15369 166 http://proxy.handle.net/10648/05c5a75a-190b-408c-8719-c2fc201d947d folio's 15370-15589 167 http://proxy.handle.net/10648/d3828f32-7d2e-4b8d-a8af-633b157bf8b1 folio's 15590-15748 168 http://proxy.handle.net/10648/b7e83533-b8db-4f69-805b-ee5dfd583402 folio's 15749-15960 169 http://proxy.handle.net/10648/ac46e8d5-1bb9-4837-a349-65b351b4019f folio's 15961-16178 170 http://proxy.handle.net/10648/ec1187d6-832c-48a2-860c-85d556b95205 folio's 16178a-16349 171 http://proxy.handle.net/10648/c41ff35f-04f0-4641-8209-a4fff19a5039 folio's 16350-16514 172 http://proxy.handle.net/10648/049b96fa-7bb5-4bb9-935d-0750b93013f6 folio's 16515-16749 173 http://proxy.handle.net/10648/7866a1b3-e83c-47f5-8aec-acc97f6ac0fd folio's 16750-16984 174 http://proxy.handle.net/10648/364f7886-6adf-4e3a-a1b1-698d0e33fead folio's 16985-17184 175 http://proxy.handle.net/10648/dc73f04b-4279-40b8-8314-7b15013eccb1 folio's 17185-17344 176 http://proxy.handle.net/10648/2fb77e88-7b78-464b-a27f-6c51d5d0468d folio's 17345-17595 177 http://proxy.handle.net/10648/988b57ce-0a43-49bc-a034-047916e48ab9 folio's 17596-17773 178 http://proxy.handle.net/10648/a232d099-e116-48f0-89e8-7b85ff863d08 folio's 17774-18011 179 http://proxy.handle.net/10648/084084cd-3053-42c8-8957-ef732db3afa8 folio's 18012-18220 180 http://proxy.handle.net/10648/67af35cf-7453-432c-a56e-9d28026970fd folio's 18221-18436 181 http://proxy.handle.net/10648/dd5d8f8a-fdbb-4f9c-a38c-58a308a7cdd5 folio's 18437-18768 182 http://proxy.handle.net/10648/cca8a790-8b3e-4060-adf2-53fbc02143d7 folio's 18769-19055 183 http://proxy.handle.net/10648/45786436-4d7c-4ab8-ad3b-340c9e2075cb folio's 19056-19244 184 http://proxy.handle.net/10648/ec6660e4-c3f8-4dc1-bb36-97bf3b5259a2 folio's 19245-19509 185 http://proxy.handle.net/10648/0ca49dfe-55fa-401b-ac7a-b6b50dcdcad5 folio's 19510-19759 186 http://proxy.handle.net/10648/4ee350ef-20a1-4d55-af4f-5718e529e51a folio's 19760-19998 187 http://proxy.handle.net/10648/14e8cc38-b4c6-4c3a-8aec-7474c6b72732 folio's 19999-20227 188 http://proxy.handle.net/10648/42750388-33aa-4d24-8787-92f68c591724 folio's 20228-20490 189 http://proxy.handle.net/10648/28a6a344-ea2b-41e8-bcc5-d50be6ac2ce4 folio's 20491-20736 190 http://proxy.handle.net/10648/65fdef0e-d82b-455a-9144-824bbc233975 folio's 20737-20961 191 http://proxy.handle.net/10648/4d6dbf0f-3268-42d3-92ea-7e5ff0916675 folio's 20962-21241 192 http://proxy.handle.net/10648/b8744426-f1ca-427a-a8e1-31a4daff1865 folio's 21242-21520 193 http://proxy.handle.net/10648/bee37701-a876-452e-a229-6dad0fa1349c folio's 21521-21763 194 http://proxy.handle.net/10648/68ac785e-39b0-449c-809c-d65826cdd01d folio's 21764-21988 195 http://proxy.handle.net/10648/3882a3ed-def9-46fa-ac0f-3226ea48e726 folio's 21989-22255 196 http://proxy.handle.net/10648/5b3f22e8-93ef-4493-b2d6-d25640b4546e folio's 22256-22487 197 http://proxy.handle.net/10648/9cbab0fb-d5a0-4dbb-a8f1-3864018e426e folio's 22488-22773 198 http://proxy.handle.net/10648/899bd443-44ad-4ae2-87a9-f7d4dc6f9fcd folio's 22774-23085 199 http://proxy.handle.net/10648/75cdc6f7-191c-4a02-8ae3-12e5a68d7b02 folio's 23086-23352 200 http://proxy.handle.net/10648/ccb85664-c524-4e97-a542-33ab67996f6a folio's 23353-23580 201 http://proxy.handle.net/10648/ce5588ff-69ae-4de8-bd58-cdf07d31cf62 folio's 23581-23809 202 http://proxy.handle.net/10648/6b85cbea-e900-4571-a50e-ef9645a2ad3d folio's 23810-24023 203 http://proxy.handle.net/10648/1c91e103-49fa-4204-b3ad-dd99c95a2b48 folio's 24024-25136 204 http://proxy.handle.net/10648/98f98bb3-075f-4c5f-b69b-bb8f9b0a2e95 folio's 25137-25360 205 http://proxy.handle.net/10648/a64d6959-2614-4d9c-ad3a-15b9a947ee06 folio's 25361-25566 206 http://proxy.handle.net/10648/ee77c465-7f25-4d43-b059-c3362e3fe269 folio's 25567-25778 207 http://proxy.handle.net/10648/6491ebd4-cc9e-438f-a98d-4bbe24dda053 folio's 25779-25953 208 http://proxy.handle.net/10648/1d660781-9785-47fa-a884-8b75ed27653e folio's 25954-27045 209 http://proxy.handle.net/10648/f92b6fe1-cc26-4fe4-a0cb-80e4c21917f8 folio's 27046-29062 210 http://proxy.handle.net/10648/34b55a58-dfe8-4310-b99a-9b61554cd685 folio's 29063-30167 211 http://proxy.handle.net/10648/ffb2da6c-65ba-4eb4-8b92-308dd784e7e3 folio's 30168-30368 212 http://proxy.handle.net/10648/b817882f-9e38-4817-9ba6-3efd92735e44 folio's 30369-30610 213 http://proxy.handle.net/10648/a5f961f9-8b5e-4883-80d0-52d3df610f60 folio's 30611-30852 214 http://proxy.handle.net/10648/df8f5399-4120-40e5-ae39-9a140a6d09e6 folio's 30853-31092 215 http://proxy.handle.net/10648/23d88a54-088a-40b3-97a7-1e350eaa8910 folio's 31093-31294 216 http://proxy.handle.net/10648/9ac8d694-43e0-4679-aad0-357cf7085ddf folio's 31295-31488 217 http://proxy.handle.net/10648/4ab80a69-ecea-478c-9ec9-f8ce41705936 folio's 31489-31717 218 http://proxy.handle.net/10648/1e9c7932-b43f-4c01-a4aa-680539fe1e25 folio's 31718-31971 219 http://proxy.handle.net/10648/4d927aed-f7a5-4d59-92eb-d4ce05ef38e0 folio's 31972-32184 220 http://proxy.handle.net/10648/65f7c6b2-22ad-4076-af5c-c71cc1a6dc38 folio's 32185-32421 221 http://proxy.handle.net/10648/58a7becf-ee6c-48c5-bd1c-3ea0b7df7d40 folio's 32422-32648 222 http://proxy.handle.net/10648/0599bac8-a173-4be9-987f-648b4ccc001a folio's 32649-32862 223 http://proxy.handle.net/10648/11976af7-e9c2-4b26-86a3-a358e48bba0d folio's 32863-33073 224 http://proxy.handle.net/10648/1c51f8e5-edcb-4835-a7e5-4d377ede2af6 folio's 33074-33295

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

225 http://proxy.handle.net/10648/1d3fd207-b869-4973-8999-4d66e9026e27 folio's 33296-33495

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

226 http://proxy.handle.net/10648/9add177a-08c1-414d-984f-0598cd0503cd folio's 33496-33685

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

227 http://proxy.handle.net/10648/b5bb6afd-a29e-40ea-ba72-83b1378761f0 folio's 33686-33892

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

228 http://proxy.handle.net/10648/4f85e3bc-2ef5-4384-b141-740ce611cab6 folio's 33893-34093

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

229 http://proxy.handle.net/10648/499bd2b0-d07f-4022-9d5c-e4e372cd50b2 folio's 34094-34298

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

230 http://proxy.handle.net/10648/ae4baade-dcfd-4028-b63c-21eeb8a361ff folio's 34299-34507

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

231 http://proxy.handle.net/10648/6647c7f2-4c38-414c-aef8-ffd96ee47c2c folio's 34508-34713

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

232 http://proxy.handle.net/10648/01f6ffbe-b141-49ee-9e88-2f297d4291e5 folio's 34714-34909

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

233 http://proxy.handle.net/10648/88d06fb3-a7f0-4dc8-815d-01f7553de9bf folio's 34910-35116

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

234 http://proxy.handle.net/10648/c2b1b19d-517f-4355-9117-609d4455e487 folio's 35117-35316

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

235 http://proxy.handle.net/10648/f49d0215-87cd-4afc-b700-cad3cff3d58a folio's 35317-35517

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

236 http://proxy.handle.net/10648/cc22374d-9d96-46c0-b438-e04a67c84b6b folio's 35518-35711

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

237 http://proxy.handle.net/10648/469166db-77bf-4bc7-a7d9-78b2f42c9008 folio's 35712-35916

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

238 http://proxy.handle.net/10648/531f714b-5463-4461-951e-70d17e13c991 folio's 35917-36125

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

239 http://proxy.handle.net/10648/ae8c652e-5e9b-4852-aa2c-b3d869117484 folio's 36126-36317

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

240 http://proxy.handle.net/10648/9f3b9955-4a02-4ebc-a115-fbcee3581a01 folio's 36318-36518

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

241 http://proxy.handle.net/10648/29d2e45b-4296-4c7e-87ea-e86061af69c6 folio's 36519-36774

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

242 http://proxy.handle.net/10648/cede83ad-6ccc-4576-b280-5f0254094059 folio's 36775-36984

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

243 http://proxy.handle.net/10648/6924ee39-7fe5-4de3-8101-f93b9f6da776 folio's 36985-37198

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

244 http://proxy.handle.net/10648/6882f184-b92a-4b5f-9598-6cbdead5bb63 folio's 37199-37409

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

245 http://proxy.handle.net/10648/07ee9752-63c3-4f00-b1bc-dfe47488c605 folio's 37410-37612

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

246 http://proxy.handle.net/10648/70dee53d-6df1-40dc-99d0-782697439a03 folio's 37613-37808

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

247 http://proxy.handle.net/10648/f04d290a-3147-4759-8ff5-b6ddc60acd6e folio's 37809-38030

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

248 http://proxy.handle.net/10648/eb7bfa5d-29de-4d20-ad18-3021575b779c folio's 38031-38226

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

249 http://proxy.handle.net/10648/b4637302-eeed-438e-9fbe-5f0142d7f344 folio's 38227-38417

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

250 http://proxy.handle.net/10648/7c080808-2b2e-4398-b77f-829e3ecc6041 folio's 38418-38618

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

251 http://proxy.handle.net/10648/1c98e57c-6800-41a5-9fbc-72980430b2cf folio's 38619-38812

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

252 http://proxy.handle.net/10648/e9b8fe82-481d-4b9b-9b0e-df124fc33f8f folio's 38813-39017

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

253 http://proxy.handle.net/10648/43296c86-f72c-4da7-9e4c-d243de7cd680 folio's 39018-39214

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

254 http://proxy.handle.net/10648/0dba1496-ac02-4fde-9260-f7eccccf7e44 folio's 39215-39429

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

255 http://proxy.handle.net/10648/8731de35-452f-4b35-a7ce-edd6fbcf36ff folio's 39430-39628

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

256 http://proxy.handle.net/10648/c0959246-ebee-4076-9f15-42e8491a67bc folio's 39629-39826

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

257 http://proxy.handle.net/10648/f76d8fa7-6185-4a03-ab62-da792e0db063 folio's 39827-40006

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

258 http://proxy.handle.net/10648/6dec2659-a72d-4aa2-854e-250602b4919d folio's 40007-40200

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

259 http://proxy.handle.net/10648/ce498df6-f126-4d7a-8d32-7de50ebdc6e7 folio's 40201-40389

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

260 http://proxy.handle.net/10648/611ddeab-3ec5-4d93-a135-81e11dd97821 folio's 40390-40602

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

261 http://proxy.handle.net/10648/34f171ab-e819-42d7-aaa2-fa225102374b folio's 40603-40804

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

262 http://proxy.handle.net/10648/afcd03a3-44c6-448a-a5a0-cd59f2046170 folio's 40805-41007

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

263 http://proxy.handle.net/10648/3a9ab141-b230-434a-b330-b1696c483fc8 folio's 41008-41205

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

264 http://proxy.handle.net/10648/4bb3b0c0-1089-410a-8c27-01b8dd467072 folio's 41206-41404

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

265 http://proxy.handle.net/10648/4853069c-bab8-4f0b-af9d-5999018129f2 folio's 41405-41602

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

266 http://proxy.handle.net/10648/111c4ff9-8ac7-4dcc-af41-e605ce0222d1 folio's 41603-41796

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

267 http://proxy.handle.net/10648/171544b5-fb66-4cf3-991f-8f67dd6ee9f3 folio's 41797-42001

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

268 http://proxy.handle.net/10648/7d575027-5cc2-4960-91ea-11791702dfbd folio's 42002-42189

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

269 http://proxy.handle.net/10648/a4fe2b49-10b1-4006-845c-0e097398ab7a folio's 42190-42394

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

270 http://proxy.handle.net/10648/d010f465-d181-4b02-a228-c29779ef27f1 folio's 42395-42606

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

271 http://proxy.handle.net/10648/b405863f-f1e5-47ce-8c82-c291bb03a167 folio's 42607-42799

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

272 http://proxy.handle.net/10648/80af85e0-87e6-409e-a055-2d8b38d698a6 folio's 42800-42994

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

273 http://proxy.handle.net/10648/573ca4ed-6d05-44ad-93d9-ffe66bcc03de folio's 42995-43204

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

274 http://proxy.handle.net/10648/0a9305d8-6335-4247-865d-5a61112320bf folio's 43205-43404

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

275 http://proxy.handle.net/10648/afaa76ca-7ff2-4eba-b985-ed84aea9db84 folio's 43405-43604

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

276 http://proxy.handle.net/10648/17ff6ade-6fbf-49bd-a6ff-420f5966941d folio's 43605-43798

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

277 http://proxy.handle.net/10648/5f52ec88-bb09-403c-87fe-fe7a4d7e10e1 folio's 43799-44000

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

278 http://proxy.handle.net/10648/848c908d-10f1-4250-aec1-8f54887e0e28 folio's 44001-44197

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

279 http://proxy.handle.net/10648/3d70393b-b57d-4bde-b75f-c644dfcabd03 folio's 44198-44397

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

280 http://proxy.handle.net/10648/4e24131d-ca2d-4a6b-bc6b-3c823aea7b12 folio's 44398-44598

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

281 http://proxy.handle.net/10648/cad3fc30-fcda-4079-9cd2-54fe6077a73d folio's 44599-44789

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

282 http://proxy.handle.net/10648/1fdac3ad-7dbc-4ae0-83c6-d3f84a1e3e15 folio's 44799-45003

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

283 http://proxy.handle.net/10648/4c176385-c210-483f-817f-bdf1a24ce46a folio's 45004-45204

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

284 http://proxy.handle.net/10648/41edbbdc-5585-4437-80fd-9d1cb187d6d2 folio's 45205-45399

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

285 http://proxy.handle.net/10648/20cfd8a2-39ba-4851-9344-d319deb683c7 folio's 45400-45599

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

286 http://proxy.handle.net/10648/a5c4958d-9acd-406d-85e0-ce2c3f1918f6 folio's 45600-45789

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

287 http://proxy.handle.net/10648/99b676bf-2361-49bb-ba16-fb97b49bb981 folio's 45799-46003

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

288 http://proxy.handle.net/10648/a4b0f3de-876e-4836-8ba6-e7818e0c746e folio's 46004-46200

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

289 http://proxy.handle.net/10648/e23f68d4-6b16-4c59-98f2-9ce11a14caaa folio's 46201-46394

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

290 http://proxy.handle.net/10648/a781e85a-9de0-466d-9434-d81e5c13a414 folio's 46395-46588

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

291 http://proxy.handle.net/10648/274066f4-ce66-464a-aa60-b6643c31bd4b folio's 46589-46789

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

292 http://proxy.handle.net/10648/be6a9770-bdd9-40db-9afc-57f18d598d70 folio's 46790-46987

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

293 http://proxy.handle.net/10648/7612a532-3020-4ff7-b7d8-12b2afb03575 folio's 46988-47198

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

294 http://proxy.handle.net/10648/c937d378-4c91-4766-aa8f-c69fc1c31c01 folio's 47199-47413

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

295 http://proxy.handle.net/10648/a53a28f0-1abf-47ae-83e4-4f5403963a50 folio's 47414-47666

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

296 http://proxy.handle.net/10648/219b6413-9408-4385-82f8-4e4b3281521b folio's 47667-47900

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

297 http://proxy.handle.net/10648/49beeca4-13a1-4268-b1e0-9596e52cc0f4 folio's 47901-48151

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

298 http://proxy.handle.net/10648/c8a24d79-2d26-413e-9296-cbd644dadfac folio's 48152-48401

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

299 http://proxy.handle.net/10648/658180e4-ea26-48c3-834f-9db490c9ed08 folio's 48402-48640

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

300 http://proxy.handle.net/10648/ab6f6e1b-7c40-45de-88bb-d0f426dfb63c folio's 48641-48842

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

301 http://proxy.handle.net/10648/68a52560-7214-4367-95d8-193f57b9aa4a folio's 48843-49037

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

302 http://proxy.handle.net/10648/b4d300de-d5cb-46d9-9f26-3c49211aa48e folio's 49038-49239

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

303 http://proxy.handle.net/10648/763573f5-eb7e-4ac8-b596-665f354a1cbf folio's 49240-49410

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

304 http://proxy.handle.net/10648/3d9bc4cb-43b3-4e7c-833c-0c27e01b75a0 folio's 49411-49640

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

305 http://proxy.handle.net/10648/049ef155-144a-4e77-aab6-006c0b8421aa folio's 49641-49884

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

306 http://proxy.handle.net/10648/9833f736-d311-4f6e-8b6b-aa11e33ff225 folio's 49885-50118

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

307 http://proxy.handle.net/10648/06b23270-0974-4684-8e0a-c1e2d35b67ba folio's 50119-50353

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

308 http://proxy.handle.net/10648/729e2bbd-4420-4ae0-97c1-d11c6ad39ee1 folio's 50354-50574

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

309 http://proxy.handle.net/10648/fd873cb3-5e1e-4076-a13f-ef3c2c2d54a0 folio's 50575-50844

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

310 http://proxy.handle.net/10648/0f983db0-e08a-4dde-91d0-3eebb55d04f1 folio's 50845-51089

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

311 http://proxy.handle.net/10648/d2a1caca-e128-41e1-ba30-e354c0c3f26f folio's 51090-51302

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

312 http://proxy.handle.net/10648/505f7ea7-f8c4-4b17-98dc-c4ed38adf019 folio's 51303-51550

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Tot en met embarkering in Nederland voor vertrek naar Indië 4 sep. 1939.

313 http://proxy.handle.net/10648/1b1c6c27-9de2-4cf1-8b17-77954c6a6805 folio's 51551-51792

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

314 http://proxy.handle.net/10648/bee372d7-52cb-4433-a9cf-2f0a476cbf6d folio's 51793-52027

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

315 http://proxy.handle.net/10648/f7ef046c-1d83-47d4-a2ae-577ff56bbf15 folio's 52028-52269

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

316 http://proxy.handle.net/10648/d8173a4f-f8b3-4a26-8ad6-3ffe3670daab folio's 52270-25216

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

317 http://proxy.handle.net/10648/51b0dee6-2468-4da0-95bb-9058210b8381 folio's 52517-52875

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

318-331 Namenklappers op de 'Suppletiefolio's' van onderofficieren en minderen, 1817 - ca. 1949 318 http://proxy.handle.net/10648/975eb6e4-e8ec-472d-8d96-1d31064ab490 1817-1820

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

319 http://proxy.handle.net/10648/b950cc95-b3d9-4342-9e21-820731a52095 1821-1826

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

320 http://proxy.handle.net/10648/4cb12662-7ef1-4eec-ad81-3cab6bc9495b 1827-1833

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

321 http://proxy.handle.net/10648/91c0b74e-60d7-4bb0-9f50-5c56802e9f14 1834-1844

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

322 http://proxy.handle.net/10648/c1350821-d59b-4a4a-8b9d-f189c8ce7f3d 1845-1856

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

323 http://proxy.handle.net/10648/37724f50-caec-40dc-98c0-14cc7fceba79 1857-1865

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

324 http://proxy.handle.net/10648/53be5b64-c945-4cf9-aa6a-6a5f345555f3 1866-1875

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

325 http://proxy.handle.net/10648/7e00bada-10ac-4aa7-8fd8-519902a0d35e 1876-1879

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

326 http://proxy.handle.net/10648/a1773d20-fba6-4fde-ac26-285dd305949d 1880-1886

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

327 http://proxy.handle.net/10648/b813d5c8-11e7-4379-821b-056991cfb98a 1887-1893

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

328 http://proxy.handle.net/10648/ac0cbff0-8a0b-409e-8bcf-76cb49a81501 1894-1899

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

329 http://proxy.handle.net/10648/9ae2f23a-c3a1-48e6-8f77-ed1646160559 1900-1909

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

330 http://proxy.handle.net/10648/76a46850-55c2-4787-9723-15db37f7e906 1910-1927

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In de periode 1 januari 1911 t/m 25 juli 1911 zijn hierin tevens opgenomen de naar West-Indië vertrokken onderofficieren en minderen.

331 http://proxy.handle.net/10648/e567e6d4-94f5-4c95-adc4-99d2e3ed510e 1928-1949

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een hiaat in de periode 1939-1945.

332-333 'Voorlopig stamboek 1817', stamboek van Europese en daarmee gelijkgestelde onderofficieren en minderen die vóór 1830 bij het leger in Oost-Indië aanwezig waren en op 1 januari 1831 nog in dienst waren, nummers 1-340, met namenklapper, afschrift. 1831 332 http://proxy.handle.net/10648/749aa7ca-d84f-4c78-ad93-ef4f2af4ebc3 'Voorlopig stamboek 1817', 1 deel

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Bij brief van 16 januari 1831 nr. 11 toegezonden door de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië aan de minister van Koloniën. Zie: Archief van het Ministerie van Koloniën 1814-1849, 2.10.01 inv.nr. 799, exh. 15 juni 1831 nr. 33.

333 http://proxy.handle.net/10648/4d587095-b1d7-4016-ab60-7058c99d9daa Namenklapper op de nummers van het 'voorlopig stamboek', (1950) 1 deel

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Zie ook de namenklapper voorin inventarisnummer 444.

334-448 'Oost-Indisch Boek', extracten uit het Algemeen Stamboek gehouden te Batavia, periodiek opgezonden in verband met mutaties betreffende Europese en daarmee gelijkgestelde onderofficieren en minderen, geworven in en buiten Europa, folio's 2-28350, met namenklappers. 1832-1949 334-443 'Oost-Indisch Boek', 1832 - 1949 76 banden, 17 portefeuilles 334 http://proxy.handle.net/10648/f5d7e3d3-84c0-4deb-8cb9-3f46618cfdd9 folio's 2-144

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

335 http://proxy.handle.net/10648/2f10426d-d5d0-4d96-bb85-386d739a50bb folio's 145-288

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

336 http://proxy.handle.net/10648/15298524-8402-4110-8b0a-3fb331b4247f folio's 289-429

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

337 http://proxy.handle.net/10648/f4a315c5-7b00-4a18-84e9-3326f9cc8985 folio's 430-563

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

338 http://proxy.handle.net/10648/34195339-270c-448a-ac78-4f96cdf22f15 folio's 564-762

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

339 http://proxy.handle.net/10648/28ead3fd-57f2-4ce9-b68b-a50d6021e3f9 folio's 763-965

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

340 http://proxy.handle.net/10648/928a4e10-f8b5-450e-a056-86c5c0c375ba folio's 966-1189

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

341 http://proxy.handle.net/10648/52ed1811-a33c-4959-b744-3b0b16413b88 folio's 1190-1435

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

342 http://proxy.handle.net/10648/eb1c1854-729b-4460-8b06-0e2a850a2ec8 folio's 1436-1679

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

343 http://proxy.handle.net/10648/a8b91858-ab68-4610-b36c-c6f4a734438b folio's 1680-1923

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

344 http://proxy.handle.net/10648/16e8dc18-986f-4756-9a62-76c6bb9a4afb folio's 1924-2169

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

345 http://proxy.handle.net/10648/638fe1ba-a778-445e-b258-33ee89f13bdd folio's 2170-2402

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

346 http://proxy.handle.net/10648/1ce1c3bd-df46-4107-a0eb-4009cca753a0 folio's 2403-2636

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

347 http://proxy.handle.net/10648/ca031530-ad45-4993-b787-185283617b4d folio's 2637-2890

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

348 http://proxy.handle.net/10648/ee42b966-38df-4d68-9c85-2aa51168002b folio's 2891-3127

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

349 http://proxy.handle.net/10648/a516a0c9-f4ed-419c-b7e3-9eb790124cb4 folio's 3128-3327

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

350 http://proxy.handle.net/10648/4306b69b-7a73-429f-b10c-f38f8182ac47 folio's 3328-3570

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

351 http://proxy.handle.net/10648/4c5a3e32-68f6-41e8-aa30-d7a810977a20 folio's 3571-3858

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

352 http://proxy.handle.net/10648/655ea05d-5df7-4464-9ad5-dccfe8e3ac13 folio's 3859-4096

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

353 http://proxy.handle.net/10648/5e8adeb6-03b5-4346-ba45-7302187bf3a1 folio's 4097-4399

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

354 http://proxy.handle.net/10648/4fdffa3d-0495-4c65-b7b2-8d4484cca8ad folio's 4400-4719

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

355 http://proxy.handle.net/10648/5f71ae08-34d8-46bd-a44f-18b68303fa54 folio's 4720-5040

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

356 http://proxy.handle.net/10648/dd4fde36-bfb7-472c-9265-a70b7c0353a6 folio's 5041-5359

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

357 http://proxy.handle.net/10648/2c59583f-f281-4396-989d-e5bf8eba88e1 folio's 5360-5668

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

358 http://proxy.handle.net/10648/098e4d2f-beaf-46b0-9562-de04156483ae folio's 5669-5986

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

359 http://proxy.handle.net/10648/eed6c8c9-15a2-4d85-a448-4392806e2de0 folio's 5987-6295

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

360 http://proxy.handle.net/10648/43d785bb-a342-4f56-a0da-b98ff68e3a70 folio's 6296-6609

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

361 http://proxy.handle.net/10648/305b9f25-1674-49a8-8519-d505bc995dc7 folio's 6610-6918

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

362 http://proxy.handle.net/10648/8f72ec24-d629-4368-97d5-43132f0edd95 folio's 6919-7220

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

363 http://proxy.handle.net/10648/778ca3a6-cf80-4f02-a961-7b4d429e50ce folio's 7221-7513

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

364 http://proxy.handle.net/10648/6d0926bd-fe91-4bb6-81bd-2d0f078bc3e8 folio's 7514-7850

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

365 http://proxy.handle.net/10648/7c606b70-c5c8-4be8-a0e9-0c50d3f1085b folio's 7851-8110

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

366 http://proxy.handle.net/10648/73194b3f-f08a-4cba-9871-3fcf5811fda0 folio's 8111-8430

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

367 http://proxy.handle.net/10648/212a3b73-8bd3-41ab-bb84-04271bee7b5f folio's 8431-8682

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

368 http://proxy.handle.net/10648/26df3038-019b-46f0-9034-6ecf63df19f4 folio's 8683-8941

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

369 http://proxy.handle.net/10648/b8ef686b-5135-46fe-8b87-279e7934079a folio's 8942-9197

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

370 http://proxy.handle.net/10648/6f605759-f8a3-44ed-8940-546718e873b3 folio's 9198-9450

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

371 http://proxy.handle.net/10648/cb58c793-5d66-43a9-8642-25ad7d16d5e4 folio's 9451-9706

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

372 http://proxy.handle.net/10648/0a0bc73b-d083-4447-95e0-dd143d8fde05 folio's 9707-9956

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

373 http://proxy.handle.net/10648/801f35f1-0cb9-4b97-bc51-64780ce4559d folio's 9957-10216

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

374 http://proxy.handle.net/10648/20b7be4e-ea7a-44a4-8552-916c66a22a14 folio's 10217-10471

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

375 http://proxy.handle.net/10648/d3575ed1-12e0-4366-8398-430c783bb17d folio's 10472-10727

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

376 http://proxy.handle.net/10648/07b52a9b-03f5-45f3-ba74-1f84494ffc02 folio's 10728-10985

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

377 http://proxy.handle.net/10648/8ec6eadc-6dd7-45d8-b21c-7e1411a26678 folio's 10986-11230

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

378 http://proxy.handle.net/10648/acbf9cb0-5330-42cc-94e1-04d8a22b8960 folio's 11231-11568

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

379 http://proxy.handle.net/10648/29e18809-5e75-4c86-8eb2-5c70267be4dc folio's 11569-11822

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

380 http://proxy.handle.net/10648/472ae046-8950-4ec2-8d51-430d43f73221 folio's 11823-12066

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

381 http://proxy.handle.net/10648/f1dfa4dc-ca02-4bd5-ace9-cbb82141e290 folio's 12067-12316

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

382 http://proxy.handle.net/10648/3df05b10-d9e1-4b40-832d-02340b814473 folio's 12317-12564

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

383 http://proxy.handle.net/10648/21216889-99b4-46b7-9ac1-e34346aa36f1 folio's 12565-12824

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

384 http://proxy.handle.net/10648/fbceff62-d188-49aa-b1cd-0a8208e90ccf folio's 12825-13087

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

385 http://proxy.handle.net/10648/dcf4919f-8f88-4cb7-84ed-c2990b435cc7 folio's 13088-13324

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

386 http://proxy.handle.net/10648/b1d7a0f6-1cb9-4dda-be9f-a5a3b240391f folio's 13325-13576

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

387 http://proxy.handle.net/10648/6cfe351d-9da1-46ac-b285-67bfe0700ddf folio's 13577-13823

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

388 http://proxy.handle.net/10648/fddacb14-3083-4743-93ad-8fe7fc330c72 folio's 13824-14060

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

389 http://proxy.handle.net/10648/95c4b8cc-d8d2-4f72-9016-426882a88393 folio's 14061-14269

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

390 http://proxy.handle.net/10648/e9b35086-e8e1-4e8f-82e8-b7b44aab5a55 folio's 14270-14503

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

391 http://proxy.handle.net/10648/9402cbd2-fb17-4bcc-9892-9802a6b190d3 folio's 14504-14753

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

392 http://proxy.handle.net/10648/9a6d233f-8c1c-4221-9724-bf44096c11a8 folio's 14754-15000

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

393 http://proxy.handle.net/10648/c30da61a-84b4-4e83-a0dc-2e7f80b7db7c folio's 15001-15220

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

394 http://proxy.handle.net/10648/e9c69bc5-5f9b-4ada-b733-f8590f2237da folio's 15221-15483

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

395 http://proxy.handle.net/10648/750e415e-cc54-4428-8d81-e5397a453911 folio's 15484-15726

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

396 http://proxy.handle.net/10648/091b73ea-06be-46ae-9a51-0718259011ec folio's 15727-15969

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

397 http://proxy.handle.net/10648/93788a88-312d-482e-969a-532ce80de4c4 folio's 15970-16199

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

398 http://proxy.handle.net/10648/28faba55-7969-4113-a0db-19e008e9d6d7 folio's 16200-16421

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

399 http://proxy.handle.net/10648/9bb60abd-f046-4271-8657-a9ef5e390675 folio's 16422-16632

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

400 http://proxy.handle.net/10648/d790f999-fcb8-4af2-84cd-b565c0b5b9ce folio's 16633-16847

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

401 http://proxy.handle.net/10648/a9a71731-0942-4c6a-a75b-6989e887b009 folio's 16848-17089

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

402 http://proxy.handle.net/10648/0d737fd5-dcea-44b1-b681-17d64b73c80e folio's 17090-17340

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

403 http://proxy.handle.net/10648/d78c7bdc-9d74-4916-aa2e-704d487b3624 folio's 17341-17583

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

404 http://proxy.handle.net/10648/14493b53-6699-456d-9103-23b8d32de918 folio's 17584-17825

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

405 http://proxy.handle.net/10648/13923e6f-e875-4429-984d-b46e3318c60c folio's 17826-18057

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

406 http://proxy.handle.net/10648/39258c0a-1465-43c0-85d9-179a7e520c2c folio's 18058-18307

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

407 http://proxy.handle.net/10648/476838ad-4714-4b5d-a13a-45e2c6a680ef folio's 18308-18557

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

408 http://proxy.handle.net/10648/6157335a-1c5e-4a3e-8662-f93ef3f9adfa folio's 18558-18778

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

409 http://proxy.handle.net/10648/d0604513-83a1-4497-8483-becfeb7c38fa folio's 18779-19028

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

410 http://proxy.handle.net/10648/883f18a6-8b46-48f0-854b-8b8b27565784 folio's 19029-19220

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

411 http://proxy.handle.net/10648/49a52442-f9e3-46b2-b379-0ee89aaf41a7 folio's 19221-19420

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

412 http://proxy.handle.net/10648/65057dfa-c1d6-41ca-9ab8-d5f0d0c6fc83 folio's 19421-19630

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

413 http://proxy.handle.net/10648/ec0dcf51-f701-44f4-993c-d24539b3d6c1 folio's 19631-19807

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

414 http://proxy.handle.net/10648/fb5b52f3-36a5-45e9-b23e-4675db0c4195 folio's 19808-20008

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

415 http://proxy.handle.net/10648/67c51e20-d5c9-4767-bc48-08839fcd702f folio's 20009-20199

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

416 http://proxy.handle.net/10648/f0f426b8-dc32-438a-9154-e43762463f28 folio's 20200-20395

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

417 http://proxy.handle.net/10648/4755acc6-153f-4acb-9d71-cadd3eb9d7c4 folio's 20396-20647

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

418 http://proxy.handle.net/10648/bf7b52a7-798b-4949-b201-63d9bebba429 folio's 20648-20844

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

419 http://proxy.handle.net/10648/8d73a8f7-dd3b-4bc5-806b-9a492754e0b8 folio's 20845-21044

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

420 http://proxy.handle.net/10648/0b186c95-7d93-4c38-a54b-73dc7a3d16f6 folio's 21045-22148

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

421 http://proxy.handle.net/10648/b7ef72d5-e3b2-4337-a117-1a34a315e2d8 folio's 22149-22385

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

422 http://proxy.handle.net/10648/2c0798e7-bdd5-4245-ab51-905cd67987b0 folio's 22386-22622

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

423 http://proxy.handle.net/10648/ce6c8404-503e-4afe-80ad-b3e309f20c6f folio's 22623-22844

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

424 http://proxy.handle.net/10648/a2490e54-efde-47e3-88ca-42fac34cbeda folio's 22845-23089

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

425 http://proxy.handle.net/10648/a744b625-212c-479c-8439-f2410cd95643 folio's 23090-23347

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

426 http://proxy.handle.net/10648/904c38b4-5ed6-4199-9c1c-e9644989aea9 folio's 23348-23598

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

427 http://proxy.handle.net/10648/0ffba66a-b8a4-4026-8f70-0021db713097 folio's 23599-23807

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

428 http://proxy.handle.net/10648/0d0b9f69-dc53-483f-bc62-bcf43f86b328 folio's 23808-24850

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

429 http://proxy.handle.net/10648/a137a075-a010-4fd8-9d85-d56c9ebe701f folio's 24851-25101

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

430 http://proxy.handle.net/10648/0d35ff4b-87fb-4d34-b7f1-f434f6249b01 folio's 25102-25351

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

431 http://proxy.handle.net/10648/f0305f7f-3380-4b7b-844d-90ed1906f848 folio's 25352-25601

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

432 http://proxy.handle.net/10648/9212533f-e33d-4b44-a4cd-1b7ed157957c folio's 25602-25851

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

433 http://proxy.handle.net/10648/9d9ecb53-ba48-4058-be82-f3742c6e12f3 folio's 25852-26101

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

434 http://proxy.handle.net/10648/42959f00-6309-4705-96ef-a07bf9321fb1 folio's 26102-26351

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

435 http://proxy.handle.net/10648/6d390f1e-adb9-4b0c-9655-4f3d722f90a3 folio's 26352-26600

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

436 http://proxy.handle.net/10648/93846720-dd0c-4bb4-9ed0-da18063a3b60 folio's 26601-26850

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

437 http://proxy.handle.net/10648/d15f7e8a-9e5a-4df8-8428-00d403eada00 folio's 26851-27100

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

438 http://proxy.handle.net/10648/4c7417b3-78a8-43a6-94a9-fac3b600e174 folio's 27101-27350

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

439 http://proxy.handle.net/10648/2fa4a9d8-c586-46ff-89ee-7a86d9a09c7f folio's 27351-27600

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

440 http://proxy.handle.net/10648/81fb3319-47ec-4387-a0d6-c008301dd5c3 folio's 27601-27850

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

441 http://proxy.handle.net/10648/4f4d968d-133e-4f3a-8f70-d91f2f074ab4 folio's 27851-28100

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

442 http://proxy.handle.net/10648/1afc520c-5778-4102-97e4-55e615f0c534 folio's 28101-28250

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

443 http://proxy.handle.net/10648/fc5e15b8-af80-4702-9ea3-3b613aec6427 folio's 28251-28350

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

444-448 Namenklappers op het 'Oost-Indisch Boek', 1832 - 1949 5 delen 444 http://proxy.handle.net/10648/231985d9-b938-4944-8065-ecb5ca961c94 1832-1868

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voorin dit deel bevindt zich tevens een namenklapper op inventarisnummer 332.

445 http://proxy.handle.net/10648/44055ab1-df92-4131-9fed-e34fa0c50bd0 1869-1890

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

820 http://proxy.handle.net/10648/bc2bf589-dce4-40bd-b20e-29fdbcf9e569 1869-1890, dubbel van inv.nr. 445

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

446 http://proxy.handle.net/10648/b9b09e7d-4fdf-49c9-8fae-66dda5308ecf 1891-1910

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

821 http://proxy.handle.net/10648/c0ac964d-afb2-4e44-87b0-4d547eb9840b 1891-1910, dubbel van inv.nr. 446

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

447 http://proxy.handle.net/10648/6bf2dae3-bd05-44cc-b780-1e0eb751af96 1911-1939

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

448 http://proxy.handle.net/10648/2c4123ac-56f4-473f-a4c8-10227245a55d 1940-1949

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

449-486 'Algemeen Stamboek', per kwartaal ingezonden naamlijsten van onderofficieren en minderen geworven in en buiten Europa in volgorde van het bij aankomst bij het leger in Oost-Indië toegekend algemeen stamboeknummer, nummers 1-98000. 1832 - ca. 1940 38 banden

1. Achterin de 'nominatieve kwartaalstaten' van 1850-1899 zijn tevens opgenomen - met een eigen nummering - de nieuw aangekomenen bij het korps Pupillen, nummers 121- 2514, 1850-1899

2. Inventarisnummers 485-486 berusten nog bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken

3. De destijds vervaardigde namenklappers op deze 'nominatieve staten van het Algemeen Stamboek' werden niet aangetroffen. Zie de notities voorin inventarisnummer 487.

449 http://proxy.handle.net/10648/7a19d4bc-3ef8-4c03-9f23-6661df3f106e 'algemeen stamboek'-nummers 1-8714, 1832

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

De stamboekadministratie bekend als het Algemeen Stamboek werd sedert 1 januari 1832 aangelegd. Hierin zijn ook de militairen opgenomen die al voor die datum in dienst waren en per 1 januari nog bij het leger aanwezig waren. Zie ook inventarisnummer 332.

450 http://proxy.handle.net/10648/71a2ff78-1088-41e1-a743-5a4ee71f047f 'algemeen stamboek'-nummers 8715-12365, 1832 - 1836

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

451 http://proxy.handle.net/10648/823e38a9-b3d7-4ba2-808c-4993ada9df5a 'algemeen stamboek'-nummers 12366-19779, 1837 - 1842

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

452 http://proxy.handle.net/10648/af6f2e88-80ec-484e-ae12-7b9d81420678 'algemeen stamboek'-nummers 19780-27151, 1842 - 1848

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

453 http://proxy.handle.net/10648/3daebb0a-7578-4502-991e-2d3ca71571f6 'algemeen stamboek'-nummers 27152-35711, 1849 - 1855

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

454 http://proxy.handle.net/10648/310e3d25-418b-4272-90a1-3c2adefa2810 'algemeen stamboek'-nummers 35712-47817, 1856 - 1861

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

455 http://proxy.handle.net/10648/65a4e867-4ce3-46bb-b233-616fd9f93118 'algemeen stamboek'-nummers 47818-53381, 1861 - 1865

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

456 http://proxy.handle.net/10648/f9fe1f58-dcc9-4075-9440-bc2c4016b3fc 'algemeen stamboek'-nummers 53382-60204, 1865 - 1868

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

457 http://proxy.handle.net/10648/42a7d0cf-3c4b-417c-98ca-2d6c154d2a0f 'algemeen stamboek'-nummers 60205-64400, 1868 - 1871

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

458 http://proxy.handle.net/10648/26add998-3c68-46e7-a464-492ad221a3a6 'algemeen stamboek'-nummers 64401-68980, 1871 - 1873

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

459 http://proxy.handle.net/10648/02ce51a5-fed4-4151-9cb1-e153e965fab7 'algemeen stamboek'-nummers 68981-72837, 1873 - 1875

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

460 http://proxy.handle.net/10648/81ca9c45-d606-4835-80c9-39e8cdcc36d5 'algemeen stamboek'-nummers 72838-77352, 1875 - 1876

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

461 http://proxy.handle.net/10648/8e7972f8-126d-486f-8958-883e6bcda2c4 'algemeen stamboek'-nummers 77353-78000 'algemeen stamboek'-nummers 1-3280, 1876

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

In 1876 werd door commandant van het leger in Oost-Indië bepaald dat in het Algemeen Stamboek van Europese en daarmee gelijkgestelde onderofficieren en minderen opnieuw begonnen zou worden met nummer 1 zodra nummer 78000 was bereikt.

Zie Archief van het ministerie van Koloniën 1850-1900, Mailrapport 1876 nr. 118.6.

462 http://proxy.handle.net/10648/658f3339-81ae-4a38-8d12-3e172d924059 'algemeen stamboek'-nummers 3281-7306, 1877 - 1878

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

463 http://proxy.handle.net/10648/60cc7dda-597d-4b07-bae2-cabe35daaadd 'algemeen stamboek'-nummers 7307-10800, 1878 - 1880

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

464 http://proxy.handle.net/10648/68923d53-ec6f-4699-82f4-29ac61567d3b 'algemeen stamboek'-nummers 10801- 13920, 1880 - 1882

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

465 http://proxy.handle.net/10648/8dd1644a-d56c-4593-ab22-50411cb651dd 'algemeen stamboek'-nummers 13921- 17513, 1882 - 1884

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

466 http://proxy.handle.net/10648/0b5525c2-1aa0-4eca-9f2c-507e92f3fcfd 'algemeen stamboek'-nummers 17514- 21613, 1884 - 1886

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

467 http://proxy.handle.net/10648/51e8a690-5ce9-4268-a2f7-191a6b039595 'algemeen stamboek'-nummers 21614- 25817, 1886 - 1888

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

468 http://proxy.handle.net/10648/eb47bbac-35d3-4539-8af9-e46856dc9161 'algemeen stamboek'-nummers 25818- 29508, 1888 - 1890

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

469 http://proxy.handle.net/10648/61f29643-85d8-4903-82b2-356bbeee6ee5 'algemeen stamboek'-nummers 29509- 35615, 1890 - 1893

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

470 http://proxy.handle.net/10648/c4d1faec-c465-47b9-9aab-97c4dad17fa1 'algemeen stamboek'-nummers 35616- 40889, 1893 - 1895

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

471 http://proxy.handle.net/10648/61690557-e339-401e-92f1-4b3d234d7fb4 'algemeen stamboek'-nummers 40890- 47548, 1895 - 1897

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

472 http://proxy.handle.net/10648/7792de0c-09e7-4757-987e-905633748df8 'algemeen stamboek'-nummers 47549- 54617, 1897 - 1902

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

473 http://proxy.handle.net/10648/5abe7329-56fe-4483-b55a-3e90cab70ffa 'algemeen stamboek'-nummers 54618- 59308, 1902 - 1904

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

474 http://proxy.handle.net/10648/98994db8-95c2-4211-82a7-d3ae4ea6b458 'algemeen stamboek'-nummers 59309- 63079, 1905 - 1907

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

475 http://proxy.handle.net/10648/826e3f5f-e70f-4b02-9a8f-cd34f947ae9f 'algemeen stamboek'-nummers 63080- 67281, 1908 - 1910

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

476 http://proxy.handle.net/10648/ac4622c5-3316-49fc-97b1-a0ca39aa8f81 'algemeen stamboek'-nummers 67282- 70600, 1910 - 1912

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

477 http://proxy.handle.net/10648/c223c136-7a19-4637-b2b5-c9d74284ea45 'algemeen stamboek'-nummers 70601- 73380, 1912 - 1914

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

478 http://proxy.handle.net/10648/f1372e65-ede6-498c-ac5c-4527e76fdba7 'algemeen stamboek'-nummers 73381- 76569, 1914 - 1916

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

479 http://proxy.handle.net/10648/92ca92f6-0b80-46b1-8035-b46161908978 'algemeen stamboek'-nummers 76570- 80093, 1916 - 1919

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

480 http://proxy.handle.net/10648/d3248663-4d10-4086-b074-3515016c559e 'algemeen stamboek'-nummers 80094- 82340, 1920 - 1922

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

481 http://proxy.handle.net/10648/1068af49-6c2e-4ba8-a32d-725c4863cdef 'algemeen stamboek'-nummers 1 82341- 86382, 1922 - 1928

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

482 http://proxy.handle.net/10648/5b2e3ba0-1346-4f23-879a-59bc9ca7d9e4 'algemeen stamboek-'nummers 86383- 89648, 1928 - 1932

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

483 http://proxy.handle.net/10648/c60266e9-2676-483b-ac96-87311e7b589b 'algemeen stamboek'-nummers 89649- 93119, 1932 - 1937

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

484 http://proxy.handle.net/10648/b1fb0461-627e-438d-81dc-7f2f2d4f33d0 'algemeen stamboek'-nummers 93120- 95852,

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

485 http://proxy.handle.net/10648/0322c6fa-dfd7-46f1-8887-041ac1fa9af4 Nog bij ministerie van Binnenlandse Zaken Ontbreekt 486 http://proxy.handle.net/10648/8684cc8e-60ea-46e7-a224-df8bf42f061b Nog bij ministerie van Binnenlandse Zaken Ontbreekt
487-495 Extracten uit het stamboek van het korps Pupillen gehouden bij de Generale Staf in Batavia, nummers 121-2514. ca. 1850 - 1899 8 banden

1. Ook van de stamboeknummers 1-120 werden destijds extracten ontvangen door het Ministerie van Koloniën. Deze werden echter niet meer aangetroffen. De door genoemd ministerie gemaakte namenklapper is eveneens niet meer aanwezig. Zie de notities voorin inventarisnummer 487.

2. De stamboeken van het Korps Pupillen (1848-1899), inschrijvingsnummers 1-2514, die werden bijgehouden door de Generale Staf zijn na 1949 overgebracht en gedeponeerd in de serie stamboeken van het Ministerie van Oorlog. Zie:......, inventarisnummers 109-111.

487 http://proxy.handle.net/10648/e91d57de-bb54-45a2-ad34-60b4e366993f nrs. 121-361, 1850 - 1858

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

488 http://proxy.handle.net/10648/8d157eb6-eaa3-4d30-9746-5eb2858613ec nrs. 362-610, 1858 - 1863

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

489 http://proxy.handle.net/10648/43469ad4-5ac7-4976-97ab-c250d4756f3d nrs. 611-784, 1863 - 1867

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

490 http://proxy.handle.net/10648/ee5bfce0-816f-4cd2-b6b5-294d79258260 nrs. 785-999, 1867 - 1870

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

491 http://proxy.handle.net/10648/db0608df-fa8a-4382-b45b-8f812913b360 nrs. 1000-1312, 1870 - 1875

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

492 http://proxy.handle.net/10648/0e117ceb-a5dd-4083-9474-593a4c2463b5 nrs. 1313-1622, 1875 - 1883

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

493 http://proxy.handle.net/10648/310ee6c6-47e9-4470-b10b-1336cc108a2a nrs. 1623-1930, 1883 - 1888

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

494 http://proxy.handle.net/10648/ae367eca-7c80-4213-942f-cd1bb86dceb8 nrs. 1931-2187, 1888 - 1892

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

495 http://proxy.handle.net/10648/52985979-76ec-45b0-80bc-62a15d31f682 nrs. 2188-2514, 1892 - 1899

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

496-512 Stamboeken van onderofficieren en minderen van de Koloniale Reserve, folio's 1-2675 en doorlopende nummers 1-8022, met namenklappers. 1890-1909 17 delen 496-509 Stamboeken, 1890 - 1909

1. Met verwijzingen naar andere stamboekregistraties, met name: Suppletiefolio's, 'Algemeen Stamboek', 'Oost-Indisch Boek' en gagementsregisters.

2. Vergelijk serie inv.nrs. 513-533.

496 http://proxy.handle.net/10648/00d5f6a1-ee59-48e8-866e-3986da888866 folio's 1-150 inschrijvingsnummers 1-450

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

497 http://proxy.handle.net/10648/480b60f9-6949-4413-9943-ba8adde90137 folio's 151-301 inschrijvingsnummers 451-903

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

498 http://proxy.handle.net/10648/952c491c-5d2a-447f-8042-6c46cdc0428a folio's 302-500 inschrijvingsnummers 904-1499

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

499 http://proxy.handle.net/10648/8af57bd2-7e29-4e4b-8b65-450873dab881 folio's 501-700 inschrijvingsnummers 1500-2096

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

500 http://proxy.handle.net/10648/d14092b2-1c4d-4e75-b35a-eaa32cc4cf64 folio's 701-899 inschrijvingsnummers 2097-2693

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

501 http://proxy.handle.net/10648/de5d306b-4038-4cfb-af76-7ae676837aa7 folio's 900-1096 inschrijvingsnummers 2694-3287

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

502 http://proxy.handle.net/10648/2638d09a-9f56-40d0-937a-f9379856cf01 folio's 1097-1295 inschrijvingsnummers 3288-3884

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

503 http://proxy.handle.net/10648/61356fea-f594-4b63-927c-ab20d97e96ba folio's 1296-1500 inschrijvingsnummers 3885-4499

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

504 http://proxy.handle.net/10648/dbadfd95-877c-40d9-af12-631a5e574ef4 folio's 1501-1700 inschrijvingsnummers 4500-5099

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

505 http://proxy.handle.net/10648/a9488b88-37c5-4ff0-98fb-01438c62fe11 folio's 1701-1899 inschrijvingsnummers 5100-5696

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

506 http://proxy.handle.net/10648/79385698-bce7-4f5c-bea5-eb23f460f810 folio's 1900-2100 inschrijvingsnummers 5697-6299

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

507 http://proxy.handle.net/10648/1cd28964-987f-462a-a3e2-d5afbdba0587 folio's 2101-2300 inschrijvingsnummers 6300-6899

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

508 http://proxy.handle.net/10648/860f3418-a975-4c85-bb5c-d6158ece5e4e folio's 2301-2501 inschrijvingsnummers 6900-7502

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

509 http://proxy.handle.net/10648/c9187d7d-ee0e-4667-ba28-796e194c2199 folio's 2502-2675 inschrijvingsnummers 7503-8022

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

510-512 Namenklappers op de folionummers van de stamboeken van de Koloniale Reserve, 1890 - 1909 510 http://proxy.handle.net/10648/1ba4ef1f-ae5b-4491-8891-599f9dac5689 A-G

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

511 http://proxy.handle.net/10648/6a19a64a-6321-4d3c-bfcc-bb142ae8f7c2 H-P

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

512 http://proxy.handle.net/10648/dd099ee1-aa4c-4e9d-b7b4-846f272e5440 Q-Z

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

513-533 Stamboeken van onderofficieren en minderen van de Koloniale Reserve met verwijzing naar het in Oost-Indië toegekend algemeen stamboeknummer, inschrijvingsnummer 1-8022, met namenklapper. 1890-1909

Vergelijk serie inv.nrs. 496-512. Zie ook: toegang 2.13.09, inventarisnummers 1676-1694.

513-532 Stamboeken van de Koloniale Reserve, 1890 - 1909 20 delen 513 http://proxy.handle.net/10648/cf211ce6-f9e3-48d5-8228-14f53eb833fc inschrijvingsnummers 1-455

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

514 http://proxy.handle.net/10648/8d2544ad-7576-4cf0-884f-0e869f84b997 inschrijvingsnummers 456-880

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

515 http://proxy.handle.net/10648/60cc183f-8bde-4b7c-9c15-fa0d77f1d262 inschrijvingsnummers 881-1342

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

516 http://proxy.handle.net/10648/2b0b5212-c5ae-45bc-8635-889b79e412f8 inschrijvingsnummers 1343-1745

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

517 http://proxy.handle.net/10648/75c7a18a-7dbc-4a7d-b17f-5df10cf78452 inschrijvingsnummers 1746-2189

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

518 http://proxy.handle.net/10648/c5152d6f-5908-4eda-8498-5a89220cad85 inschrijvingsnummers 2190-2573

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

519 http://proxy.handle.net/10648/e5eb5323-af06-499e-8d80-05306be63cda inschrijvingsnummers 2574-2946

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

520 http://proxy.handle.net/10648/976c4b4a-29f0-44cc-9122-d95df81acb6a inschrijvingsnummers 2947-3330

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

521 http://proxy.handle.net/10648/9a2c424f-9157-463c-8d08-3660b2d15518 inschrijvingsnummers 3331-3708

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

522 http://proxy.handle.net/10648/9a51c3b9-8a34-4c6d-b622-16a34ad602fd inschrijvingsnummers 3709-4076

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

523 http://proxy.handle.net/10648/8439242a-d3cd-4564-af77-4ce7eb851ede inschrijvingsnummers 4077-4418

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

524 http://proxy.handle.net/10648/6ebff979-eb17-49fb-9df8-315555ca2262 inschrijvingsnummers 4419-4774

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

525 http://proxy.handle.net/10648/b71c6737-f449-4ea2-b933-1a5605a7ba82 inschrijvingsnummers 4775-5150

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

526 http://proxy.handle.net/10648/dc793158-6201-4b1a-a6ce-996f5256b7dc inschrijvingsnummers 5151-5564

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

527 http://proxy.handle.net/10648/b8996766-7225-4751-847c-48febf65a1b6 inschrijvingsnummers 5565-5972

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

528 http://proxy.handle.net/10648/8fe5e095-fa82-4c1f-97df-1ad3e0b8b24d inschrijvingsnummers 5973-6360

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

529 http://proxy.handle.net/10648/666ef94d-7574-4bc1-a833-76a0859910ef inschrijvingsnummers 6361-6741

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

530 http://proxy.handle.net/10648/89ae6d71-d763-4c6b-a490-6dfd9a0c0b0e inschrijvingsnummers 6742-7146

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

531 http://proxy.handle.net/10648/a88323c3-5b91-48c8-9c11-930eed53ea1a inschrijvingsnummers 7147-7592

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

532 http://proxy.handle.net/10648/ef8a587e-55a7-4f2a-9f08-89b2b6ee12c8 inschrijvingsnummers 7593-8022

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

533 http://proxy.handle.net/10648/a6f570c4-3842-430b-99f3-e01ced8e06b4 Namenklapper op de inschrijvingsnummers van de stamboeken van de Koloniale Reserve, 1890 - 1909 1 deel

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

534-569 'Suppletiefolio's Koloniale Reserve', stamboeken van onderofficieren en minderen van de Koloniale Reserve ter aanvulling ('suppletie') naar Oost-Indië gezonden, ingeschreven per scheeptransport, folio's 1-20642, met namenklapper. ca. 1907 - 1932 534-568 'Suppletiefolio's Koloniale Reserve', ca. 1907 - 1932 35 delen

Met verwijzing naar de suppletiefolio's van onderofficieren en minderen van het KNIL. Zie: inventarisnummers 87-317. Zie ook: toegang 2.13.09, inventarisnummers 1695-1700A.

534 http://proxy.handle.net/10648/de6b3e30-1037-44a6-b9a1-95e46606dc22 folio's 1-589

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

535 http://proxy.handle.net/10648/c6cdcc0a-eb36-485b-b59d-0d28488a1d62 folio's 590-1178

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

536 http://proxy.handle.net/10648/37d93ebd-7ab7-4890-a62f-a15f0186f302 folio's 1179-1768

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

537 http://proxy.handle.net/10648/e092dba3-ff5a-49eb-a5f6-d9f8b4f35b63 folio's 1769-2361

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

538 http://proxy.handle.net/10648/34213df0-97a1-4c38-afa0-c91b68a82d09 folio's 2362-2952

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

539 http://proxy.handle.net/10648/95475a99-5b98-488a-9c11-9b71be94487b folio's 2953-3541

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

540 http://proxy.handle.net/10648/07fa7aa1-a9ed-4547-a338-21915c16bc2b folio's 3542-4130

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

541 http://proxy.handle.net/10648/7bd7cca6-b9ca-44a6-b0a8-08ed547fbc04 folio's 4131-4713

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

542 http://proxy.handle.net/10648/16dd23ab-478e-4f96-8d99-7e49635e68af folio's 4714-5303

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

543 http://proxy.handle.net/10648/94707702-b8fc-42f6-bd4c-2024c4b9874e folio's 5304-5901

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

544 http://proxy.handle.net/10648/83322d4f-3a1b-49b8-b6c2-15b89dba43f1 folio's 5902-6498

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

545 http://proxy.handle.net/10648/0e579e3a-2b0e-49d7-b08b-907ca48d1d60 folio's 6499-7090

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

546 http://proxy.handle.net/10648/aa06e844-33ac-4c15-872d-77abf3487a0e folio's 7091-7684

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

547 http://proxy.handle.net/10648/7a6cb5c0-3972-403f-a011-320eeb30b2b1 folio's 7685-8278

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

548 http://proxy.handle.net/10648/204b179c-710e-4427-8be2-748b444777c1 folio's 8279-8871

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

549 http://proxy.handle.net/10648/1586068e-0974-4949-b96f-3544eef651b4 folio's 8872-9466

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

550 http://proxy.handle.net/10648/73c94ab3-e346-4ce7-a91d-7fef3b20dabb folio's 9467-10057

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

551 http://proxy.handle.net/10648/d85701ac-28c0-46a1-aa13-bba3a6e4fb21 folio's 10058-10659

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

552 http://proxy.handle.net/10648/aef39ab5-de66-4342-b72e-056aa447ee11 folio's 10660-11248

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

553 http://proxy.handle.net/10648/47e4e45f-d4e3-4543-a523-b05ef4e57104 folio's 11249-11839

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

554 http://proxy.handle.net/10648/0fc8b198-a121-4cd1-aa72-f04bc44c5db5 folio's 11840-12433

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

555 http://proxy.handle.net/10648/34528b4e-0ee1-4185-ae21-50f23de95a93 folio's 12434-13026

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

556 http://proxy.handle.net/10648/ec078571-cc4f-4584-a47a-082ede84e1e1 folio's 13027-13629

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

557 http://proxy.handle.net/10648/6ce7bc35-0754-4a62-9ab8-fe8a43f373be folio's 13630-14231

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

558 http://proxy.handle.net/10648/200b9741-75f9-4958-85f4-629ed39dbd7b folio's 14232-14833

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

559 http://proxy.handle.net/10648/23f58799-8411-4082-9c2a-d4e17ebb57db folio's 14834-15423

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

560 http://proxy.handle.net/10648/322a72ff-0777-43c9-bf51-783084ce629f folio's 15424-16026

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

561 http://proxy.handle.net/10648/533d0fdf-a568-4cff-899e-4d1c7d0ea2b2 folio's 16027-16586

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

562 http://proxy.handle.net/10648/58e2c9b2-b115-478f-af26-d7e22d24762e folio's 16587-17164

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

563 http://proxy.handle.net/10648/2fe4b706-b145-4b14-b341-675ea9d977b9 folio's 17165-17737

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

564 http://proxy.handle.net/10648/e11090bf-88f4-4324-a4f3-7518b907a5ca folio's 17738-18316

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

565 http://proxy.handle.net/10648/0e1792ab-cdb0-4685-9075-714b00f96df4 folio's 18317-18895

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

566 http://proxy.handle.net/10648/b5769b14-709c-4c9c-9e73-175f61ba8a02 folio's 18896-19504

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

567 http://proxy.handle.net/10648/c4dfecb7-ee25-47e7-8e2c-6ee086f26cc1 folio's 19505-20112

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

568 http://proxy.handle.net/10648/fd3b25ae-d9a8-4489-b36d-a5f878bb8122 folio's 20113-20642

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

569 http://proxy.handle.net/10648/ecb9500c-6f59-46cc-9746-61e5202fa631 Namenklapper op de suppletiefolio's van de Koloniale Reserve, ca. 1907 - 1932 1 deel

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

762-768 "Folio's K", extracten uit het stamboek van merendeels niet-Europese militairen met een vrijwillig kort dienstverband, gehouden te Batavia, en periodiek opgezonden in verband met mutaties in dat stamboek. 1948-1949 4 banden, 2 pakken en 1 deel 762 http://proxy.handle.net/10648/32bfed05-bf12-4e81-afa1-85c843ae053b K 0001-0250

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

763 http://proxy.handle.net/10648/fdaebd41-ea01-431d-bee2-a06c25b9d6be K 0251-0500

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

764 http://proxy.handle.net/10648/73c24c85-b08c-41c1-82b8-c14136dbd629 K 0501-0750

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

765 http://proxy.handle.net/10648/c428c361-1336-48d5-bf37-521b8fd37604 K 0751-1000

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

766 http://proxy.handle.net/10648/3fc2a89a-5d31-4296-ab3f-040287d0e0fa K 1001-2000 pak

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

767 http://proxy.handle.net/10648/cdc53e9d-03c3-4648-9cb0-07326309afef K 2001-2578 pak

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

768 http://proxy.handle.net/10648/efd8a036-0597-44bd-aede-a797de975c49 Naamklapper op de "Folio's K" 1 deel

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

769-805 "Folio's Inh. Miltn.", extracten uit het stamboek van inheemse militairen, gehouden te Batavia, en periodiek opgezonden in verband met mutaties in dat stamboek, alfabetisch ingericht. 1949-1950 2 banden 769 http://proxy.handle.net/10648/b4615367-4f7b-40ac-b492-8090213af881 Abas-Asmadi

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

770 http://proxy.handle.net/10648/20b2ef45-6d9a-4952-849f-f4ae1c8677e1 Asman-Bakarbessy

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

771 http://proxy.handle.net/10648/55ba7976-737b-441b-886d-f36d8e866c49 Bakarbessy-Bobane

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

772 http://proxy.handle.net/10648/85ffef9b-3679-4d2f-b945-5c3357c472ec Bobon-Dakran

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

773 http://proxy.handle.net/10648/350a8d5a-f92e-4091-9a72-b170673537ec Dala-Disman

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

774 http://proxy.handle.net/10648/bf2af80e-9c65-45e5-a801-fe3915bea337 Diso-Djoenar

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

775 http://proxy.handle.net/10648/ee885d12-37cc-4db8-86fb-35939606db99 Djoemari-Eën bin

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

776 http://proxy.handle.net/10648/2e56e801-7b66-468b-a087-57e67a26be2c Effendi-de Fretes

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

777 http://proxy.handle.net/10648/8d65908a-5f98-46dd-bfc2-bfd53e0e2560 de Fretes-Hoesen

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

778 http://proxy.handle.net/10648/30994515-5651-48f0-b832-1780c3cb31e9 Hoesen-Jatin

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

779 http://proxy.handle.net/10648/21a5beeb-8c23-43fc-a002-5d60001a425a Jatimin-Kamsil

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

780 http://proxy.handle.net/10648/e0bf4003-84f2-4acd-b72a-b2eb1693c4e6 Kamsin-Kasiman

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

781 http://proxy.handle.net/10648/ef7fd85c-c48a-40d4-82ee-ec000699ee00 Kasiman-Lantu

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

782 http://proxy.handle.net/10648/ff171563-553e-40fe-850d-a70a3f6eab27 Laoet-Maing

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

783 http://proxy.handle.net/10648/e618727f-7c9f-4dfd-8919-313b3a323df7 Mainin-Milang

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

784 http://proxy.handle.net/10648/b31c0d0d-5c70-459e-839d-071d7d5bb44c Minan-Nandi

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

785 http://proxy.handle.net/10648/df1eb088-745e-4208-bbef-7aa357c318d5 Nandotrai-Oesoep

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

786 http://proxy.handle.net/10648/07c8a1f0-c478-4c8f-b1ea-5c10dace2ddd Oesoep-Palijama

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

787 http://proxy.handle.net/10648/12facf09-55cb-4aa3-af96-38f6a9be0c16 Palijama-Pattikawa

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

788 http://proxy.handle.net/10648/2e7d10ad-fd49-40c1-8f7f-b5a11ee63234 Pattikawa-Polimpung

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

789 http://proxy.handle.net/10648/48f54658-2dca-404b-9894-efeb2fa3ae98 Politon-Raintoeng

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

790 http://proxy.handle.net/10648/8232df5d-0481-4879-8b8d-90d122537669 Rais-Regi

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

791 http://proxy.handle.net/10648/cf75a282-a3fe-4136-be00-557a0549f828 Rehatta-Roeslan

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

792 http://proxy.handle.net/10648/db5bc68e-1dfd-401f-9df5-a37cf66a9db4 Roeslan-Runtuwene

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

793 http://proxy.handle.net/10648/565958fa-dd50-4017-a9cc-625bddf29963 Runtuwene-Sahrim

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

794 http://proxy.handle.net/10648/cd22d832-1efa-4141-80a6-f1d69aaf2660 Sahro-Saleh

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

795 http://proxy.handle.net/10648/c7b4478c-2eca-4f75-8f3a-082ab4058e4b Saleh-Sampe

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

796 http://proxy.handle.net/10648/3f9f46d1-0a34-471e-83c2-34a8bd9e2c4a Sampe-Sardi

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

797 http://proxy.handle.net/10648/9426691f-6fbb-4e11-89da-e29c89cc12aa Sardi-Sawit

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

798 http://proxy.handle.net/10648/5e3f17df-2b8b-43c7-a9e2-e4a49cd3e0df Sawitono-Sigarlaki

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

799 http://proxy.handle.net/10648/81354539-2daf-4fd8-b926-a6aac80ff2a1 Sigarlaki-Slamet

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

800 http://proxy.handle.net/10648/7815e1d6-aac5-4c87-bc69-37c400fc8043 Slamet-Soejadie

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

801 http://proxy.handle.net/10648/756dde43-21c1-457a-88cd-419ee0484a71 Soejat-Soemar

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

802 http://proxy.handle.net/10648/cef108b7-9ed0-4727-95f4-d9efb05ee46e Soemar-Suawa

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

803 http://proxy.handle.net/10648/1d995019-bb70-428f-b688-2f2d6eecec04 Suawa-Tinggal

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

804 http://proxy.handle.net/10648/fc79f5a3-1cd9-4021-997f-ec3012fc6c06 Tiran-Wenzen

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

805 http://proxy.handle.net/10648/7f07cbac-3831-4bdc-a02c-cda57bb29165 Werupangkei-Zenal Arifin

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

806-810 "Folio's VK", extracten uit het stamboek van onderofficieren en militairen van mindere rangen van het Vrouwenkorps KNIL, gehouden te Batavia, en periodiek opgezonden in verband met mutaties in dat stamboek. 1945-1950 5 banden 806 http://proxy.handle.net/10648/d272c332-096b-4d2e-9c2e-773ffe9794eb folio's 0001 - 0250

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

807 http://proxy.handle.net/10648/42b456ee-e431-480b-b456-e141699b6416 folio's 0251 - 0501

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

808 http://proxy.handle.net/10648/b7384240-2eb9-4668-9d30-489d78db8cba folio's 0502 - 0751

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

809 http://proxy.handle.net/10648/1e0281ae-182e-4a1c-b1de-3e5b4e52c17b folio's 0752 - 1001

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

810 http://proxy.handle.net/10648/67e2ce48-6ee6-469f-b9bb-109c1f72e51f folio's 1002 - 1054

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

811-812 "Folio's GEMT", extracten uit het stamboek van gemilitariseerde technici, gehouden te Batavia, en periodiek opgezonden in verband met mutaties in dat stamboek. 1949-1950 2 banden 811 http://proxy.handle.net/10648/4f76a9a0-043c-4e46-b965-a136c8133069 GEMT 001 - 145

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

812 http://proxy.handle.net/10648/efac25b9-6b38-4972-8f77-fe80031bfec2 GEMT 146 - 290

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

813-817 "Folio's MLT", extracten uit het stamboek van vrijwillig dienende militiesoldaten, gehouden te Batavia, en periodiek opgezonden in verband met mutaties in dat stamboek. 1949-1950 5 banden 813 http://proxy.handle.net/10648/94975d92-2b25-4106-ba98-2414692f4e2a MLT 001 - 175

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

814 http://proxy.handle.net/10648/33566757-fee6-4fbc-9a00-ae1d9c1ae32d MLT 176 - 350

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

815 http://proxy.handle.net/10648/0bdd03d3-c6b4-46ed-b5da-079370c35160 MLT 351 - 525

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

816 http://proxy.handle.net/10648/70646fd7-712d-46e5-8faf-c53b2424b03a MLT 526 - 700

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

817 http://proxy.handle.net/10648/c27e31d3-a933-46ca-ae6e-e8231ff8f0b9 MLT 701 - 886

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

2 LANDMACHT WEST-INDIË 2.1 Officieren 570-576 Controleboeken van officieren van het leger in West-Indië, folio's 1-359, met namenklappers. 1815-1951 570-572 Controleboeken, 1815 - 1951 3 banden 570 http://proxy.handle.net/10648/9565b8b3-45dd-4b1a-8001-e98c8ff7d60d folio's 1-133

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

571 http://proxy.handle.net/10648/272fdcf0-6862-4828-8b74-ce784523a177 folio's 134-340A

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

572 http://proxy.handle.net/10648/65dee6e2-b00f-400c-b2a3-b432a45e5d43 folio's 341-359

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

573 http://proxy.handle.net/10648/63850baf-f713-4921-9ca7-aa12bd18a59b Namenklapper op de folionummers van de controleboeken, met vanaf folio 134 verwijzing naar extracten uit het in West-Indië bijgehouden stamboek, (1954) 1 deel

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Deze extracten werden niet meer aangetroffen.

574-576A Fragment-namenklappers 574 http://proxy.handle.net/10648/89f0c98f-f6af-47f5-be9e-396d3dd38e3f Fragment-namenklapper

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

574A http://proxy.handle.net/10648/dfdc9216-0be2-46ac-8a14-0a36c7feb111 Klapper officieren behorende bij deel 1: West-Indië

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

575 http://proxy.handle.net/10648/4365ab00-ac89-4dbe-a7fc-95f3ce0ff14f Fragment-namenklapper

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

576 http://proxy.handle.net/10648/2bf57e55-8a97-4309-ab2f-b31bf2414d8e Fragment-namenklapper

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

576A http://proxy.handle.net/10648/429d8ba5-99ca-4e97-a49a-eb9f0588df62 Alfabetisch register van extract stamboeken West-Indische officieren. No 1-207

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

2.2 Onderofficieren en minderen West-Indië 577 http://proxy.handle.net/10648/c844c2c6-ca31-4e4c-ba0c-b4adbae4403e Stamboek van onderofficieren en minderen, inclusief Afrikaans personeel, van de vaste bezetting van de kust van Guinea, nummers 1-479. 1813-1857 1 deel

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Nummers 475-479 hebben betrekking op 'naamloze negersoldaten'.

578-607 'Suppletiefolio's', extracten uit de stamboeken van onderofficieren en minderen bestemd voor West-Indië, ingeschreven per scheeptransport, met summiere gegevens over de loopbaan in West-Indië, folio's 1-3438, met namenklapper. 1815-1949

Het betreft extracten uit de stamboeken van het Koloniaal Werfdepot en voorgangers (1815-1906) en van de Koloniale Reserve (1907- ).

578-606 'Suppletiefolio's', 1815 - 1949 29 banden 578 http://proxy.handle.net/10648/d1a7db58-72e9-4bb8-8abb-98429d275409 folio's 1-193

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

579 http://proxy.handle.net/10648/f2a5e39d-7f5c-4a17-9b54-a30b1da754a2 folio's 194-441

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

580 http://proxy.handle.net/10648/0e78386a-aee9-4681-ab97-d09a7ad7b4af folio's 442-569

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

581 http://proxy.handle.net/10648/ff91bbf8-73f7-455f-8065-79b388cdb00a folio's 570-660

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

582 http://proxy.handle.net/10648/decc725b-dcf9-4f0f-af27-32a4eaa1d6ae folio's 661-739

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

583 http://proxy.handle.net/10648/5298d1e1-90e6-4796-b0ea-63ea4a26a098 folio's 740-808

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

584 http://proxy.handle.net/10648/3c091f6b-0b86-424b-b98d-1772017cbd67 folio's 809-890

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

585 http://proxy.handle.net/10648/0d41781d-bac2-4dc7-bb23-7b2a71930be4 folio's 891-975

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

586 http://proxy.handle.net/10648/060c85a6-554b-4571-bdfa-de9222e2139c folio's 976-1061

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

587 http://proxy.handle.net/10648/81f9df24-b1ce-440f-b58e-ccc64fb6ea4a folio's 1062-1115

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

588 http://proxy.handle.net/10648/c1aa2727-f419-4fc7-9372-25d8988ab162 folio's 1116-1200

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

589 http://proxy.handle.net/10648/de385e7e-b786-4404-9744-6c580d8fea83 folio's 1201-1296

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

590 http://proxy.handle.net/10648/f87ceb32-4018-47e3-91c1-943207fd2520 folio's 1297-1377

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

591 http://proxy.handle.net/10648/49a6e939-b7cf-431e-a6fd-ea9d185caaa5 folio's 1378-1536

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

592 http://proxy.handle.net/10648/293a7586-b779-4e5f-a8ee-08bb03b58f23 folio's 1537-1710

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

593 http://proxy.handle.net/10648/29d0b1e4-6a86-41f9-88e1-15aa7739bded folio's 1711-1828

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

594 http://proxy.handle.net/10648/f25c0050-bb6c-4e16-a613-e40afd3d3dcb folio's 1829-1895

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

595 http://proxy.handle.net/10648/210ba1a1-cf0a-4bf9-9949-a2644d8ba93c folio's 1896-2019

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

596 http://proxy.handle.net/10648/838621e5-59d7-4ff1-abe6-3eba6b97963f folio's 2020-2128

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

597 http://proxy.handle.net/10648/3d7e1697-1d46-4a3c-8b02-bd12b323f2ee folio's 2129-2250

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

598 http://proxy.handle.net/10648/23da2c59-6e98-454d-866f-870e786c216e folio's 2251-2351

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

599 http://proxy.handle.net/10648/0e1a6a58-24fd-4733-8ff5-9de6cb8bbea0 folio's 2352-2503

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

600 http://proxy.handle.net/10648/5b992d69-4d50-4a2f-a978-29375dbbd2f7 folio's 2504-2597

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

601 http://proxy.handle.net/10648/3ebbb1ff-884b-4173-a48f-0ec481464273 folio's 2598-2742

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

602 http://proxy.handle.net/10648/122bb542-1172-4095-b008-01f29dcd4104 folio's 2743-2895

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

603 http://proxy.handle.net/10648/da734ea8-c126-4fee-87fe-7c88a89bb0cc folio's 2896-3064

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

604 http://proxy.handle.net/10648/c63cd08b-a3e5-4d09-8d46-79277f71548c folio's 3065-3176

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

605 http://proxy.handle.net/10648/d664bac2-eaae-4ed9-bf25-df9d5a57339d folio's 3177-3390

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

606 http://proxy.handle.net/10648/38aa6bf0-be64-45e9-ad2f-b7a9ac0a72fd folio's 3391-3438

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

607 http://proxy.handle.net/10648/05d06619-7c5e-47e1-ba7f-b659e3927ad0 Namenklapper op 10e en 11e bataljon Jagers, 6e bataljon Artillerie en de suppletietroepen, 1815 - 1834 1 deel

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor de namenklappers op de suppletietroepen in de periode 1835-1949, zie inventarisnummers 613-616.

608 http://proxy.handle.net/10648/5afb54bb-4edd-46c4-979c-22d3d83d1e6e Stamboek van onderofficieren en minderen, behorende tot het 11e bataljon Jagers en het 6e bataljon Artillerie bestemd voor Curaçao, met gegevens tot aan de aankomst aldaar, nummers 1-359. 1815-1816 1 deel

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Het betreft een kopie uit oktober 1816 van het stamboek gehouden te Curaçao.

609-616 'West-Indisch boek', stamboek van de sedert 1835 in West-Indië aangenomen onderofficieren en minderen, nummers 1-1507, met namenklappers. 1835 - ca. 1948 609-612 'West-Indisch Boek', 1835 - ca. 1948 4 delen 609 http://proxy.handle.net/10648/12dcac25-4b0b-4c86-ab7a-ac8cf17da18f nummers 1-645

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

610 http://proxy.handle.net/10648/00f3444f-291d-49ef-b8c4-60b9309b4dc5 nummers 645a-1075

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

611 http://proxy.handle.net/10648/33cfd7f9-0b96-4a98-9d2e-593e600a6612 nummers 1076-1276

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

612 http://proxy.handle.net/10648/380c2ad6-bb3f-4319-b143-f7544fbe2440 nummers 1277-1507

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

613-616 Namenklappers 'West-Indisch Boek' en suppletiefolio's, 1835 - ca. 1948 4 delen 613 http://proxy.handle.net/10648/68492dda-5b4c-4667-8641-6066239e220a 1835-1885

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

614 http://proxy.handle.net/10648/e2a3387c-ec5c-42ca-8112-dbae8be983c6 1886-1912

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

615 http://proxy.handle.net/10648/82f65ff7-e14d-4454-b386-d612762b24b3 1913-1948

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

616 http://proxy.handle.net/10648/2023ef07-566f-4aae-8565-0ea480f5a9a2 vervallen

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

3. NAAMLIJSTEN EN VERBANDSAKTEN 3.1. Oost-Indië 822-823 Registers van beschikkingen en overzichten per persoon betreffende farmaceuten (apothekers), met indices. 1847-1940 3 delen 822 http://proxy.handle.net/10648/a5d20863-2f4a-4f45-825f-2aa77ff5234d 1847-1913

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

823 http://proxy.handle.net/10648/50609661-23a9-4ceb-ae5f-570b9be6ca37 1910-1934

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

824 http://proxy.handle.net/10648/8e76af17-4db6-4b32-ba39-89ec402ccc06 1932-1940

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

825-829 Registers van beschikkingen en overzichten per persoon betreffende geneeskundige studenten, in opleiding voor officier van gezondheid, met indices. 1853-1940 5 delen 825 http://proxy.handle.net/10648/05f44b9e-fbaa-4535-af84-b323858641a0 ca. 1853-1895

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

826 http://proxy.handle.net/10648/2ba50222-9a0b-4ae2-a962-9a0011b1a007 ca. 1874-1896

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

827 http://proxy.handle.net/10648/58520083-9862-4d4b-b75e-3f08aa4c575e ca. 1890-1917

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

828 http://proxy.handle.net/10648/fa3b8035-465c-4dd9-9de7-6ae45b46bfe5 ca. 1910-1931

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

829 http://proxy.handle.net/10648/9fdc36b9-1ddb-4874-b14b-9c4375a12d30 ca. 1929-1940

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

830 http://proxy.handle.net/10648/2e3b6aff-1755-41cc-8048-7f8efa9c9e03 Register van onderstanden (financiële steun), toegekend aan de nagelaten betrekkingen van gesneuvelde of overleden militairen van het KNIL, sinds 1875 toegekend krachtens het Koninklijk besluit van 20 januari 1875 no.1. 1871-1901 1 deel

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

831 http://proxy.handle.net/10648/234b2dca-6da8-43df-8aa7-4d10a4617dbb Register van toegekende 'eerbeloningen' (onderscheidingen) aan inlandse (niet-Europese) militairen, met verwijzing naar Koninklijk besluit of besluit van de gouverneur-generaal, waarbij de beloning is toegekend, alfabetisch op naam ingericht. 1872-1950 1 deel

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

832 http://proxy.handle.net/10648/80994526-4795-42a9-9869-6bed19c113b5 Verbandakten van personen die dienst hebben genomen bij het KNIL. 1908-1931 1 omslag

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

833 http://proxy.handle.net/10648/a2ed49ee-df2c-49ed-b3fa-1d800fa291b4 Lijsten van gedecoreerden met de Militaire Willemsorde 3e en 4e klasse, met verwijzing van de data en nummers van de besluiten in het archief van het Ministerie van Koloniën, waarbij die onderscheidingen zijn toegekend (verbaalnummers) in de periode 1852-1928. 1935-1938 1 omslag

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

834 http://proxy.handle.net/10648/7dde8dd3-a861-43d2-8175-6a78151cd71f Herverbintenisstaten militairen: opgaven der militairen, die een verband hebben aangegaan, bedoeld bij algemene order (a.o.) 1925 nr. 22. 1937-1940 1 omslag

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

835 http://proxy.handle.net/10648/a3d54beb-ed7b-4546-8645-5adf81f4d9c4 Staten der veranderingen betrekkelijk het Algemeen stamboek van het leger in Nederlands-Indië, welke zich hebben voorgedaan in het 2e en 3e kwartaal 1939, betrekking hebbend op de stamboeknummers 73482-94749. 1939 1 omslag

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

836 http://proxy.handle.net/10648/4df6b544-5283-4cb6-a173-074b1180f1e8 Verbandakten en lijsten van uitzendings- of persoonsgegevens van personen die dienst hebben genomen in het KNIL, opgemaakt door het Ministerie van Koloniën te Londen. 1943-1945 1 pak

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

837 http://proxy.handle.net/10648/525eec9d-4af4-4440-8be3-d431fff6aa5c Verbandakten en lijsten van uitzendings- of persoonsgegevens van personen die dienst hebben genomen bij het Vrouwenkorps van het KNIL, opgemaakt door het Ministerie van Koloniën te Londen. 1943-1945 1 pak

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

838 http://proxy.handle.net/10648/be0ea9ea-051e-4904-b24d-a260d48a60e0 Lijsten van uitzendings- of persoonsgegevens van personen die dienst hebben genomen bij het KNIL, opgemaakt door Sectie XV van het Militair Gezag. 1945 1 omslag

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

839 http://proxy.handle.net/10648/61fe300e-750d-4cdb-83d3-f0e68446d4d1 Lijsten van uitzendings- of persoonsgegevens van personen die dienst hebben genomen bij het Vrouwenkorps van het KNIL, opgemaakt door Sectie XV van het Militair Gezag. 1945 1 pak

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

840 http://proxy.handle.net/10648/d5b35299-90d8-4865-ad3c-75e780bc2362 Formulieren met persoonsgegevens van uit Duitsland gerepatrieerde krijgsgevangen KNIL-militairen, opgemaakt door de opvangcentra Weert en Zeist van Sectie XV van het Militair Gezag. 1945 1 pak

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

841 http://proxy.handle.net/10648/851fc105-a75a-41ad-a6ff-889c62d4b726 Lijst van personeel voor het KNIL, dat de voorkeur heeft te kennen gegeven om ingedeeld te worden bij de Militaire Luchtvaart. 1945 1 omslag

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

842 http://proxy.handle.net/10648/0a838539-1009-4350-9865-3c1c63c69d50 Naamlijsten van gesneuvelde, vermiste en overleden KNIL-militairen en krijgsgevangenen. 1945-1950 1 pak

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

843-846 Rapporten en publicaties van overlijden van KNIL-militairen opgemaakt door de Nederlandse War-Graves Registration te Yokohama, Japan. 1946-1950 3 pakken en 1 omslag 843 http://proxy.handle.net/10648/a701490a-4930-4b61-96b2-fd3df5d58a43 Publicaties nr. 4-12, naamlijsten, 1946-1947 omslag

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

844 http://proxy.handle.net/10648/a19fb39f-b7f3-41ac-a5a1-8a0c9ce39678 Rapporten van overlijden, op naam A-J, 1947-1950

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

845 http://proxy.handle.net/10648/40299e95-41b5-411b-a90e-d9659f3f80da Rapporten van overlijden, op naam K-R, 1947-1950

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

846 http://proxy.handle.net/10648/3c32603c-aae6-4ac3-8dc4-9be53bf1dac5 Rapporten van overlijden, op naam R-Z, 1947-1950

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

847-848 Beschikkingen van de Adjudant-Generaal in Nederlands-Indië tot goedkeuring van indiensttreding van personen bij het KNIL, afschriften. 1947-1950 2 pakken 847 http://proxy.handle.net/10648/e3f29899-e458-43b6-a469-c0ae54325115 stamboeknrs. 146..../1247....

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

848 http://proxy.handle.net/10648/abbd683c-dba8-47ef-bfc5-5367b3b9a142 stamboeknrs. 148..../948....

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

849 http://proxy.handle.net/10648/dc86ee62-c15d-44db-b36b-7c056ceaccc7 Register van ontslag van KNIL-personeel in de periode 28 augustus 1950 tot en met 6 oktober 1952. 1950-1952 1 deel

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

850-851 Enquêteformulieren en dienststaten van voormalige krijgsgevangenen in Birma en Siam, via de Nederlands-Indische Bond van Ex-Gedetineerden (NIBEG) ingediend ter verkrijging van schadevergoeding wegens Japanse krijgsgevangenschap. 1951-1954 2 pakken 850 http://proxy.handle.net/10648/0c2f20e5-5996-40d2-ab49-c64aa61c9c82 A-P

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

851 http://proxy.handle.net/10648/c4fe0bd1-b5a5-422a-a2ce-1c9baf24d737 R-Z

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

3.2. West-Indië 852 http://proxy.handle.net/10648/be5aa5af-2cf1-4732-b950-800285d13741 Staten der veranderingen betrekkelijk het stamboek van de troepenmacht in Suriname (TRIS), welke zich hebben voorgedaan in de periode 1940-1951, betrekking hebbende op de stamboeknummers 7063-7678. 1940-1951 1 pak

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

853 http://proxy.handle.net/10648/53495a6c-9df8-4a94-93ff-d5eb8ee6ed92 Staten der veranderingen betrekkelijk het stamboek van de Militaire Politietroepen op Curaçao / Nederlandse Antillen, welke zich hebben voorgedaan in de periode 1940-1951, betrekking hebbende op de stamboeknummers 4841-5056. 1940-1951 1 pak

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

854 http://proxy.handle.net/10648/9954e12a-17d4-4f31-99ad-857b913dc713 Staten der veranderingen betrekkelijk het personeel van de Koninklijke Landmacht op Curaçao / Nederlandse Antillen, welke zich hebben voorgedaan in de periode 1946-1951. 1947-1951 1 pak

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

De Koninklijke Landmacht op Curaçao voerde geen eigen stamboek. De mutaties betreffen militair personeel, onder vermelding van de gewone legernummers (geboortedatum en volgnummer).

855 http://proxy.handle.net/10648/ce3cc4e2-1972-4dca-ab0a-09cf59363ff8 Verbandakten en enkele controlelijsten van personeel voor de Militaire Politietroepen op Curaçao. 1946-1948 1 pak

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

856 http://proxy.handle.net/10648/00eede3d-6455-4219-97da-ac25f8aff668 Verbandakten van militairen bij de troepenmacht in Suriname en bij de Militaire Politietroepen op Curaçao, ingezonden door de gouvernementen van Suriname en de Nederlandse Antillen. 1946-1950 1 pak

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

4 PENSIOENEN EN GAGEMENTEN

Zie ook inventaris 2.10.31.

4.1 Pensioenen en gagementen Oost-Indië 617-622 Pensioenstaten van Europese en daarmee gelijkgestelde officieren, onderofficieren en minderen, die in de periode 1821-1844 gepensioneerd werden, met gegevens tot aan hun overlijden, folio's 1-1622, met namenklapper. 617-621 Pensioenstaten, 1821 - 1844 4 delen

Op de pensioenstaten is een digitale index (oud nr. 2.10.51) beschikbaar.

617 http://proxy.handle.net/10648/0dfebb46-6f61-4d19-8493-10cc8b21cbf5 folio's 1-235

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

618 http://proxy.handle.net/10648/25be07bb-0235-4957-9344-9b94fa540fd5 folio's 236-580

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

619 http://proxy.handle.net/10648/5ee82fb7-a468-4514-a89e-566a4a23a8ba folio's 581-883

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

620 http://proxy.handle.net/10648/5aab99d4-90a2-445a-8582-1c5ec0f53a23 folio's 884-1248

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

621 http://proxy.handle.net/10648/7f4bb325-b10b-4963-ba2c-a87ce285678c folio's 1249-1623

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

622 http://proxy.handle.net/10648/20718c1e-a096-4d91-979a-0ad944fdd3a0 Namenklapper op de pensioenstaten, 1821 - 1844 1 deel Ontbreekt

Vervallen, zie 2.10.51 in inventarissenkast.

623-645 Pensioenregisters van officieren, die in de periode 1845-1948 gepensioneerd werden, bijgehouden tot ca. 1950, folio's 1-5948. 1845 - ca. 1950 26 delen 623 http://proxy.handle.net/10648/d494b4c4-2f4e-4431-bbf2-ea71a46b3bbc folio's 1-197, 1845 - 1852

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

624 http://proxy.handle.net/10648/5f2f41ae-33d6-4d34-84c5-e5167b88d489 folio's 198-398, 1852 - 1859

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

625 http://proxy.handle.net/10648/ed2140ce-0045-4677-a232-b2ec8776c204 folio's 399-590, 1859 - 1865

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

626 http://proxy.handle.net/10648/86663f04-70fa-4501-810c-481aff2136c7 folio's 591-814, 1865 - 1871

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

627 http://proxy.handle.net/10648/f149262b-50a1-44c7-9394-ba88072a55b6 folio's 815-1048, 1871 - 1878

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

628 http://proxy.handle.net/10648/b4ed5bdd-5bb1-4d75-a969-af4d3d0d256e folio's 1049-1281, 1878 - 1881

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

629 http://proxy.handle.net/10648/2f3ef89c-4057-4c80-b0b5-c274c510433d folio's 1282-1548, 1881 - 1886

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

630 http://proxy.handle.net/10648/97f4cb0d-4ca5-4eca-a755-fa3f9d0f2ad5 folio's 1549-1749, 1886 - 1890

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

631 http://proxy.handle.net/10648/7fd343d1-8cca-4d67-a365-6755b8ff8685 folio's 1750-1958, 1890 - 1894

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

632 http://proxy.handle.net/10648/b927b69b-cc94-482e-84f5-052488625053 folio's 1959-2173, 1894 - 1898

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

633 http://proxy.handle.net/10648/dfed760a-7774-4caa-b506-ed8619305235 folio's 2174-2397, 1898 - 1901

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

634 http://proxy.handle.net/10648/66f3a5aa-9f9a-4e0b-abea-45948364ad01 folio's 2398-2603, 1901 - 1905

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

635 http://proxy.handle.net/10648/6a8ea7b1-d42e-4363-8759-cd54c6c57c64 folio's 2604-2912, 1905 - 1910

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

636 http://proxy.handle.net/10648/f036048a-44b9-4707-a642-92374f4fea48 folio's 2913-3216, 1910 - 1916

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

637 http://proxy.handle.net/10648/bcd42d01-cdc6-43b8-8a33-d32df776492a folio's 3217-3523, 1916 - 1921

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

638 http://proxy.handle.net/10648/ffaf22ac-f95b-4fc2-9f8b-9f335af35b3b folio's 3524-3826, 1922 - 1925

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

639 http://proxy.handle.net/10648/9a6efd5e-8c40-4971-a668-d96cf3ef49c8 folio's 3827-4129, 1925 - 1929

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

640 http://proxy.handle.net/10648/6fa21fb8-9907-430e-8350-4707525de4f5 folio's 4130-4425, 1928 - 1932

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

641 http://proxy.handle.net/10648/b5dbc73a-7cca-4dc1-8c52-7deae93ec1c0 folio's 4426-4724, 1932 - 1937

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

642 http://proxy.handle.net/10648/e9525636-f1e1-4b98-a8d0-569d766994e0 folio's 4725-4964, 1936 - 1946

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

643 http://proxy.handle.net/10648/e2f3e4c7-7336-4b2e-afc4-1c49d92612df folio's 4965-5292, 1946

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

644 http://proxy.handle.net/10648/a238a38c-3c12-4d1d-94f3-33267f9b9841 folio's 5293-5620, 1945 - 1946

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

645 http://proxy.handle.net/10648/a49e4720-97e5-4f50-a82e-b8eedbaa9903 folio's 5621-5948, 1946 - 1948

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

646-654 Registers van pensioenen van weduwen en wezen van officieren, folio's 482-2341. 1863-1913 9 delen 646 http://proxy.handle.net/10648/7e8b7d32-39b2-4ab4-b5ab-3a486c2e937a folio's 482-668, 1863 - 1870

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

647 http://proxy.handle.net/10648/5ee925e8-8a0f-46d9-83ba-ed92d1096d21 folio's 669-921, 1870 - 1879

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

648 http://proxy.handle.net/10648/2c33795b-959b-4133-b387-7ce47e88fecb folio's 922-1131, 1879 - 1885

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

649 http://proxy.handle.net/10648/8b7cc1b8-f242-48d6-9381-48cff528c4cc folio's 1132-1342, 1885 - 1890

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

650 http://proxy.handle.net/10648/9adc9e60-8f33-4924-b23f-3fefddb7be97 folio's 1343-1543, 1890 - 1894

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

651 http://proxy.handle.net/10648/113119f1-f0d3-4038-aa2d-135a22d8bdae folio's 1544-1752, 1894 - 1899

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

652 http://proxy.handle.net/10648/e3cd2902-1533-4ec9-9da8-ded928b83249 folio's 1753-1964, 1899 - 1905

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

653 http://proxy.handle.net/10648/df3bc003-8b6a-4771-aaee-5997ebde85be folio's 1965-2283, 1905 - 1912

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

654 http://proxy.handle.net/10648/0947fae1-6279-4674-8906-59484fe418d6 folio's 2284-2341, 1912 - 1913

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

655-657 Registers met opgave van de toestand per 1 januari 1896 van het Weduwen- en Wezenfonds van officieren, folio's 1-747, met een namenklapper voorin elk deel. 1896 3 delen 655 http://proxy.handle.net/10648/8e96aaba-8cf8-4b58-961e-edee827c837d folio's 1-300

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

656 http://proxy.handle.net/10648/5beb7578-577f-46a4-83d5-631c21ac59e8 folio's 301-600

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

657 http://proxy.handle.net/10648/3d5433c5-dad9-4d0a-a26a-09e060b7a1e4 folio's 601-747

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

658-756 Registers van onderofficieren en minderen aan wie in 1845-1883 en 1883-1896 gagement werd toegekend, met gegevens tot aan overlijden, respectievelijk folio's 1-10000 en 1-11151, met namenklappers. 1845-1896 658-753 Gagementsregisters, ca. 1845 - 1896 95 delen 658 http://proxy.handle.net/10648/0651d996-12b7-477b-8ea2-73f8d8aba14c folio's 1-397

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

659 http://proxy.handle.net/10648/058398c8-ae3f-4250-a90b-c2e8c4cf2a1e folio's 398-796

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

660 http://proxy.handle.net/10648/db89fc56-3f5f-4e88-a4f3-20c81529e8d4 folio's 797-1188

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

661 http://proxy.handle.net/10648/59b476ff-b1e7-4051-b36f-37003b682d40 folio's 1189-1522

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

662 http://proxy.handle.net/10648/253b3354-1aad-4879-84b9-069eada88a8f folio's 1523-1741

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

663 http://proxy.handle.net/10648/ccc3316a-a3e9-451d-b6e5-6ba144acd3c1 folio's 1742-1940

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

664 http://proxy.handle.net/10648/ae73066e-a3ed-4f11-81c0-0bd0d28af7a0 folio's 1941-2179

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

665 http://proxy.handle.net/10648/9df8f37e-d15b-4855-9244-ef6a988ac591 folio's 2180-2414

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

666 http://proxy.handle.net/10648/d01d84f5-6782-495a-a6c4-15d365e92a43 folio's 2415-2659

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

667 http://proxy.handle.net/10648/bd5b80c6-ed05-4a42-a1f6-6b9649b299d2 folio's 2660-2848

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

668 http://proxy.handle.net/10648/39f6551e-560a-4475-a853-9ce6903955b5 folio's 2851-3081

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

669 http://proxy.handle.net/10648/75dcbf08-29be-44f0-8d5c-baed2c17131c folio's 3082-3309

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

670 http://proxy.handle.net/10648/cf65726d-bf8e-4a54-8f55-b140a1f3a70a folio's 3310-3517

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

671 http://proxy.handle.net/10648/da7cbc45-44f1-4b7a-aaae-02940b69c02b folio's 3518-3748

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

672 http://proxy.handle.net/10648/fa17e266-3adc-4d93-9591-a7d94e8500c2 folio's 3749-3941

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

673 http://proxy.handle.net/10648/23f390b5-31c7-4212-82c1-ea205a4742e8 folio's 3942-4168

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

674 http://proxy.handle.net/10648/2cd6ea89-53f6-4d44-a44e-dc3e92e3bee9 folio's 4169-4401

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

675 http://proxy.handle.net/10648/7b4cf1fd-9697-4cb6-8e62-44fe82be5f46 folio's 4402-4637

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

676 http://proxy.handle.net/10648/9b5c947a-1ced-4255-b2d0-262148b57589 folio's 4638-4871

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

677 http://proxy.handle.net/10648/b7492f2a-c048-4c0e-b05c-8b56ca409712 folio's 4872-5100

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

678 http://proxy.handle.net/10648/337f0436-7bec-4667-a0ba-bd9dec2cf1aa folio's 5101-5334

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

679 http://proxy.handle.net/10648/2f976cd2-40df-4ec7-867b-a3ca3985f44f folio's 5335-5571 680 http://proxy.handle.net/10648/0872473c-9e6e-492f-81fe-c72858f41454 folio's 5572-5806

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

681 http://proxy.handle.net/10648/9a93a017-7b12-4ed8-9592-58ad79e95507 folio's 5807-6041

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

682 http://proxy.handle.net/10648/9538b69d-0d9e-48f2-8c4a-2fc43b3c9924 folio's 6042-6278

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

683 http://proxy.handle.net/10648/024e4342-2fef-4824-a86f-a91541273c73 folio's 6279-6515

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

684 http://proxy.handle.net/10648/890d533e-5d2f-41f0-acff-b44da4806a43 folio's 6516-6748

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

685 http://proxy.handle.net/10648/fca19882-4ebb-48e1-b268-0d90af129a2d folio's 6749-6821

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

686 http://proxy.handle.net/10648/4f3b7d7d-9121-4cd9-8d40-3320058b506f folio's 6822-7036

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

687 http://proxy.handle.net/10648/5c75f3aa-2ba5-4037-8ce3-34a2b56d0970 folio's 7037-7251

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

688 http://proxy.handle.net/10648/3740dc54-2494-4306-a219-3438987c9b67 folio's 7252-7465

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

689 http://proxy.handle.net/10648/9a068582-c8d2-4ea5-bb54-b2f44af78550 folio's 7466-7678

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

690 http://proxy.handle.net/10648/2d36fe0c-9274-42d6-a201-189de089fbd0 folio's 7679-7892

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

691 http://proxy.handle.net/10648/746ec9f2-37bf-4e7c-bd6f-4cc42f56bfef folio's 7893-8103

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

692 http://proxy.handle.net/10648/a883e220-f31c-4245-9625-bc06d0f3612d folio's 8104-8319

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

693 http://proxy.handle.net/10648/e96526b9-8261-4b57-8a7f-1858bf284c9d folio's 8320-8532

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

694 http://proxy.handle.net/10648/46983b90-da7b-4c3c-9863-6cbcf18d6cc7 folio's 8533-8742

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

695 http://proxy.handle.net/10648/29b164a7-70d7-4b8a-9b1a-2b6f9995a8f0 folio's 8743-8958

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

696 http://proxy.handle.net/10648/d47d2823-1b82-4334-be7b-e43ce7ae4604 folio's 8959-9173

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

697 http://proxy.handle.net/10648/9e3ce9e2-06ff-41a5-8730-245310e1462d folio's 9174-9387

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

698 http://proxy.handle.net/10648/a939b61d-53fa-4054-837b-ca1073b981ba folio's 9388-9599

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

699 http://proxy.handle.net/10648/d77517e4-3531-4698-bb7e-510a82986a44 folio's 9600-9812

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

700 http://proxy.handle.net/10648/75886621-225d-4f6a-bd25-75006a8e188a folio's 9813-10000 folio's 1a-26a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

Beginnend in 1883.

701 http://proxy.handle.net/10648/8e1e668b-b978-49fc-bb6c-2e61e83769b1 folio's 27a-238a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

702 http://proxy.handle.net/10648/4d1b3b5f-618b-4d94-950a-80e257a3a101 folio's 239a-451a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

703 http://proxy.handle.net/10648/754aebb1-63a2-474e-a2b4-f61f8b7e83e7 folio's 452a-662a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

704 http://proxy.handle.net/10648/3fa46769-dc47-47de-8d20-a60bc3f08f04 folio's 663a-875a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

705 http://proxy.handle.net/10648/999cb332-545b-4988-8fc2-8dafcb9e4861 folio's 876a-1089a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

706 http://proxy.handle.net/10648/048d0a12-c6e6-4c4c-bc67-bea94f2791bd folio's 1090a-1304a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

707 http://proxy.handle.net/10648/83c6f548-e159-4177-990f-461f55ee9c2f folio's 1305a-1517a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

708 http://proxy.handle.net/10648/69ea9886-6880-4eb9-8624-3f0c0d59135e folio's 1518a-1727a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

709 http://proxy.handle.net/10648/e9ede276-2361-43a7-9d68-b3d01f905667 folio's 1728a-1939a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

710 http://proxy.handle.net/10648/89b8d534-3761-4803-870c-6887475280b7 folio's 1940a-2143a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

711 http://proxy.handle.net/10648/a1267f64-634d-48b3-9d10-587188b0409c folio's 2144a-2352a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

712 http://proxy.handle.net/10648/2766ad42-8946-489f-a963-0011eda8e96a folio's 2353a-2559a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

713 http://proxy.handle.net/10648/6ea3c33d-6231-4034-9835-7815a46031c0 folio's 2560a-2769a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

714 http://proxy.handle.net/10648/557d75b5-1c04-4b7b-9df0-7fdb2718ee5d folio's 2770a-2980a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

715 http://proxy.handle.net/10648/cc0e29f7-58e6-4fe5-b4cf-e7b4f5aadfcc folio's 2981a-3191a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

716 http://proxy.handle.net/10648/9da598ae-882c-4752-a1d6-727e741e06ce folio's 3192a-3404a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

717 http://proxy.handle.net/10648/0069fd0d-ac06-4c40-ac33-17490fbb4531 folio's 3405a-3618a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

718 http://proxy.handle.net/10648/74c0f8d0-fd39-497e-89f3-2ae0db5c06bb folio's 3619a-3830a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

719 http://proxy.handle.net/10648/2f774828-411d-4b45-9001-8e6e0b9ca5f2 folio's 3831a-4044a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

720 http://proxy.handle.net/10648/cf49ccae-d8b7-4e44-ac80-bb7b3cf49a39 folio's 4045a-4257a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

721 http://proxy.handle.net/10648/bad6009c-284f-49fb-8372-ea9e062707a8 folio's 4258a-4471a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

722 http://proxy.handle.net/10648/c83d3851-66ac-43b9-a5e0-61df01892fda folio's 4472a-4685a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

723 http://proxy.handle.net/10648/d366d9e5-8dcf-42af-98a0-bdb99c157cef folio's 4686a-4898a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

724 http://proxy.handle.net/10648/f279512a-b3ac-43cc-afe0-1291a5decce7 folio's 4899a-5111a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

725 http://proxy.handle.net/10648/71a8ffb0-95e4-45e2-b416-36648a3e1abf folio's 5112a-5324a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

726 http://proxy.handle.net/10648/19caedb2-f13c-44c5-83c9-4cd0a7dc68bc folio's 5325a-5536a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

727 http://proxy.handle.net/10648/14c6d4a8-0154-4c72-aaf5-01f038f9b647 folio's 5537a-5749a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

728 http://proxy.handle.net/10648/824b240c-d7b6-4e13-9c1c-3565dfeacfef folio's 5750a-5962a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

729 http://proxy.handle.net/10648/47a7d5d1-ec87-4d64-9aaa-22b8f3945372 folio's 5963a-6177a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

730 http://proxy.handle.net/10648/31e8994f-340b-4f91-8cf1-c4268b41126d folio's 6178a-6390a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

731 http://proxy.handle.net/10648/fb2cc586-24db-42a9-80f5-b09415476031 folio's 6391a-6603a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

732 http://proxy.handle.net/10648/b271227d-1b4c-42f2-8d0d-206fbb3c8cc9 folio's 6604a-6814a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

733 http://proxy.handle.net/10648/3df94286-c6db-4596-9c51-973cf15429a0 folio's 6815a-7027a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

734 http://proxy.handle.net/10648/50af96a5-c73e-4bd2-b42c-3cdf61c151ed folio's 7028a-7240a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

735 http://proxy.handle.net/10648/4e8d1f26-17d5-46f9-836c-947b1cd8d729 folio's 7241a-7455a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

736 http://proxy.handle.net/10648/caa18b9f-a4d1-4d9d-b1a7-6677eb8fbd28 folio's 7456a-7666a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

737 http://proxy.handle.net/10648/5ddeb997-fecc-407b-9f76-59e496b94393 folio's 7667a-7879a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

738 http://proxy.handle.net/10648/c1999a07-9713-4d55-94ad-052bc354b579 folio's 7880a-8089a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

739 http://proxy.handle.net/10648/65a1e65e-4fad-4d1c-9a2a-7f5282efbdaa folio's 8090a-8300a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

740 http://proxy.handle.net/10648/963003f0-facf-4f85-8292-d37e7532c026 folio's 8301a-8501a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

741 http://proxy.handle.net/10648/f8d6fed9-cd26-4bdf-a9e6-13498e34beaa folio's 8502a-8707a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

742 http://proxy.handle.net/10648/d1a56b42-4e76-4cdd-92c7-e8ede90b66a4 folio's 8708a-8919a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

743 http://proxy.handle.net/10648/f0f06b0d-8e75-42e4-93cf-56a8528beb0f folio's 8920a-9134a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

744 http://proxy.handle.net/10648/b93f6fdc-8f93-418d-aa9b-fb8fb17895bb folio's 9135a-9347a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

745 http://proxy.handle.net/10648/3cef6fab-2e77-4810-a64d-75b9deb9ba97 folio's 9348a-9562a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

746 http://proxy.handle.net/10648/34c10f45-4cfe-43c5-b8fa-296e0c6a8f23 folio's 9563a-9777a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

747 http://proxy.handle.net/10648/280ec816-45dd-4437-8c09-7f03733bfaba folio's 9778a-9992a

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

748 http://proxy.handle.net/10648/8da909bd-2b48-45b2-9cd4-b6bfeb6a7177 folio's 9993a-10201

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

749 http://proxy.handle.net/10648/475b7d37-1efa-497f-9f05-53bd964f0a5c folio's 10202-10414

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

750 http://proxy.handle.net/10648/2f27ce9d-9712-48e9-9c4c-d4fae3d761e4 folio's 10415-10627

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

751 http://proxy.handle.net/10648/7d8128f4-98cd-4662-89cd-3bd9663c7d56 folio's 10628-10841

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

752 http://proxy.handle.net/10648/4b27106e-c4e9-490b-96d3-31ba99681fd2 folio's 10842-11058

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

753 http://proxy.handle.net/10648/47081489-4ebc-4523-8db1-d3b840b4eabf folio's 11059-11151

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

754-756 Namenklappers op de gagementsregisters, alfabetisch per jaar van toekenning van het gagement, 1845 - 1896 3 delen

Tevens namenklapper op de begunstigden in de periode 1896-1946, met verwijzing naar diverse stamboekregistraties. Zie ook: inventarisnummers 757-759.

754 http://proxy.handle.net/10648/0974f589-faa2-4ced-8ee3-11a4bf888c31 A-G

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

755 http://proxy.handle.net/10648/f2ef4430-9dc5-4c4b-9829-0f6bca7536e1 H-P

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

756 http://proxy.handle.net/10648/583fbc9d-efbe-4f1a-b992-95423e081f6e Q-Z

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

757-759 Namenklappers op de namen van gepensioneerde onderofficieren en minderen met verwijzing naar diverse stamboekregistraties. 1906-1949 3 delen 757 http://proxy.handle.net/10648/d0864322-77b7-4a95-91b6-2589de049bb9 A-G

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

758 http://proxy.handle.net/10648/5e9bc8f7-9179-4e45-a8b3-ed0f60899f51 H-P

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

759 http://proxy.handle.net/10648/7ca2f8ba-3ec7-4dc7-a5c7-fc29b9a1a908 Q-Z

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

4.2 Pensioenen en gagementen West-Indië 760-761 Gagementsregisters van onderofficieren en minderen, met gegevens tot aan hun overlijden, folio's 1-612, met een los inliggende namenklapper voorin elk deel. 1845-1908 2 delen 760 http://proxy.handle.net/10648/87860a09-8134-4940-a45a-57af41255dff folio's 1-323

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering

761 http://proxy.handle.net/10648/8082bc90-2d23-4dca-95a8-6b28aa6d1098 folio's 1-611

Niet raadpleegbaar wegens digitalisering