2.21.414 Inventaris van het archief van Th. A.J.A.M. van Emstede [levensjaren 1908-1965] en (aanverwanten), (1796) 1854-1965 (1983) I. Heidebrink Nationaal Archief, Den Haag 2011 Deze digitale toegang is in 2012 vervaardigd op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie [versie nummer van de richtlijnen, momenteel: 1.7.2]. Eindredactie: H.A.J. van Schie, 20 januari 2012. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003. Beschrijving van het archief Collectie Th. A.J.A.M. van Emstede Emstede, van 1796-1983 merendeel 1854-1965 C27034 3.50 meter; 109 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een klein deel in het Spaans en Indonesisch. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Enkele foto's en tekeningen. Nationaal Archief, Den Haag Emstede, Th.A.J.A.M. van (1980-1965) Emstede-Wiel, C.W.M. van Emstede, Th.P.J.M. van Emstede-Beusen, M.F.G.E. van Kessler, P.J.Th Kessler, P.J.Th Emstede, Th.J.C. van Het archief bevat voornamelijk stukken over de belangen van personeel van bedrijven in Nederlands-Indië Japanse krijgsgevangenschap, de opbouw van de deelstaat Oost-Indonesië na 1946 en de zorg voor gerepatrieerden uit Indonesië. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Th.A.J.A.M. van Emstede werd 27 maart 1908 geboren te Roermond als vierde kind van Th.P.J.M. van Emstede en M.F.G.E. Beusen. Hij ontving zijn opleiding aan de Broeder- en Fraterschool te Venlo en Zwolle (1915-1921), het klein seminarie der Redemptoristen (gymnasium) te Roermond en Vaals (1921-1924) en de middelbare landbouwschool te Roermond (1925-1927). In 1930 werd hij uitgezonden naar Nederlands-Indië als assistent bij de Cultuurmaatschappij Bandjarnegara. Hij trad in 1931 in dienst van het departement van Economische Zaken en klom op tot Hoofd van het Verkoop bureau van het Boswezen te Bandung. Tijdens verlof naar Nederland trouwde hij op 2 oktober 1937 met C.W.M. Wiel. Tijdens de Japanse bezetting verbleef Van Emstede als krijgsgevangene in kampen op Java, Thailand en Japan. Na de bevrijding trad hij in dienst van het gouvernement te Makassar, waar hij tevens actief was in verschillende maatschappelijke en kerkelijke organisaties. Hij nam in 1946 deel aan de conferenties over de toekomstige ontwikkeling van Indonesië te Malino, Den Pasar en Pangkal Pinang en werd benoemd tot lid van het voorlopige parlement van de deelstaat Oost-Indonesië. Na de souvereiniteitsoverdracht keerde hij terug naar Nederland,waar hij enkele jaren werkte als directeur van de katholieke stichting tot bevordering van het welzijn van zieken “De Zonnebloem”. Vervolgens was hij bestuurslid van de KNAF (federatie van Katholieke Nederlandse Ambtelijke en Particuliere werknemers in Indonesië (KNAF), afdeling Nederland. Hij overleed in 1965.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief is na het overlijden van Th.A.J.A.M. van Emstede in het bezit gekomen van zijn zoon Th.J.C. van Emstede. Deze heeft het archief vervolgens in beheer ondergebracht bij het Gemeentearchief Tilburg.

In 1999 werd het archief aangeboden aan het Algemeen Rijksarchief, en vervolgens in 2001 formeel geschonken

Nationaal Archief, Verwervingsdossiers 2001, nr. 142.

.

De verwerving van het archief

Het archief is door schenking verworven.

Inhoud en structuur van het archief 2.21 Inhoud

Het archief bevat voornamelijk stukken van Th.A..J.A.M. van Emstede over zijn bemoeienis met de belangen van personeel van particuliere bedrijven in Nederlands-Indië tijdens de dertiger jaren, over zijn verblijf in Japanse krijgsgevangenschap gedurende de Tweede Wereldoorlog en over zijn inzet voor de opbouw van de deelstaat Oost-Indonesië na 1946 en de zorg voor gerepatrieerden en voormalige ambtenaren uit Indonesië. Daarnaast bevat het archief stukken van zijn vader, Th.P.J.M. van Emstede als medewerker van diens oom van moederskant , P.J.Th. Kessler, industrieel in Luik en eigenaar van een ijzergieterij te Gijon (Spanje) en als directeur van een aantal regionale kranten in Nederland. De zakelijke stukken van de archiefvormers zijn sterk vermengd met persoonlijke correspondentie met familie en relaties. Uit de stukken spreekt een grote religieuze, maatschappelijke en politieke betrokkenheid bij het katholicisme.

Selectie en vernietiging

Vóór de overdracht is op basis van nader onderzoek bepaald welke categorieën stukken voor blijvende bewaring bij het Algemeen Rijksarchief in aanmerking kwamen.

Verantwoording van de bewerking

De stukken zijn in 2011 beschreven en geordend per archiefvormer, te beginnen bij de belangrijkste: Th.A.J.A.M. van Emstede.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie Th. A.J.A.M. van Emstede, nummer toegang 2.21.414, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Emstede, van, 2.21.414, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A. Theophile Aloyysius Joseph Anton Marie van Emstede en echtgenote Catharina Wilhelmina Marie Wiel A.1. Persoonlijk leven 1 http://proxy.handle.net/10648/292a582f-81bb-4762-8670-9296b312ec19 Toeristenkaart met foto van C.W.M. Wiel en een menukaart ter gelegenheid van haar huwelijk met Th.A.J.A.M. van Emstede, met een foto van het echtpaar. 1936 2 stukken 2 http://proxy.handle.net/10648/382c895d-00b3-4449-b568-5525b7e02f7b Correspondentie tussen C.W.M. van Emstede- Wiel en haar moeder Anna Francisca Wiel-Elissen, met een enkele brief van Th.A.J.A.M. van Emstede 1938-1940, 1945, 1946 1 pak 3 http://proxy.handle.net/10648/a778a1e5-6ea6-4296-b566-5e2697dcddb1 Bij C.W.M. van Emstede-Wiel via de “Service pour de secours pour les prisonniers” van het Japanse Rode Kruis te Tokyo ingekomen reactie van haar moeder op haar bericht over de geboorte van een gezonde zoon, origineel en afschrift. 1942 juli 2 stukken

Stempel van het Japanse Rode Kruis is gedateerd 1944 maart 2.

4 http://proxy.handle.net/10648/50313143-5920-489b-b112-42d2dab1ff83 Brieven door Th.A.J.A.M. en C.W.M. van Emstede-Wiel aan elkaar geschreven vanuit internering tijdens de oorlogsjaren. 1942 juni -oktober, 1945 september –december 1 pak 5 http://proxy.handle.net/10648/995e4119-f032-42ce-98fb-47253863ca09 Potloodtekening gemaakt door W. Homans in het “Kale Koppen Kamp” (KKK) te Tjimahi (Java) voorstellende Th. A.J.A.M. van Emstede die in een schriftje schrijft. 1942 1 stuk

Niet raadpleegbaar

6 http://proxy.handle.net/10648/68f79aef-ed43-4bd2-94df-a07615939d62 Schriftje met namen, handtekeningen en bijzonderheden van mede krijgsgevangenen in het “Kale Koppen Kamp” (KKK) te Tjimahi (Java). 1945 1 katern

Met tekening aan de voorzijde.

Niet raadpleegbaar.

7 http://proxy.handle.net/10648/10e29957-9802-4afc-ab61-d40cc5e0bdba Chronologisch overzicht van mijn 4-jarige Odyssee in de Pacific-oorlog, chronologische lijst 1941 december 8 – 1946 2 april in een uitgebreide en een beknopte versie. 1946 1 omslag

Niet raadpleegbaar.

8 http://proxy.handle.net/10648/1c6e5465-4e38-4bdb-a6e4-8bca4574134e Kroniek krijgsgevangenschap Java-Thailand-Japan, chronologische lijst, 1941 december 8 - 1945 2 oktober, getypt. na 1945 1 omslag 9 http://proxy.handle.net/10648/c1cf4aba-228c-4ae5-aa32-453435a88380 Kroniek Krijgsgevangenschap Java-Thailand, schriftje met potloodaantekeningen gemaakt tijdens de krijgsgevangenschap. 1941 december 8 - 1945 oktober 2 1 katerntje

Niet raadpleegbaar.

10 http://proxy.handle.net/10648/ef673d37-2209-4830-b1db-c05b195167db Kroniek Krijgsgevangenschap Java-Thailand, schriftje met potloodaantekeningen gemaakt tijdens de krijgsgevangenschap, fotokopie. 1941 december 8 - 1945 oktober 2 1 katerntje 11-14 Ingekomen en minuten van uitgaande brieven van Th.A.J.A.M. van Emstede en echtgenote van en aan familieleden. 1946-1950 1 pak en 3 omslagen

Met een enkele brief aan elkaar gericht.

11 http://proxy.handle.net/10648/1a1c8ac8-ca1c-4271-933d-7bb5b42d5392 1946-1947 1 pak 12 http://proxy.handle.net/10648/507ee7cf-917a-4b51-80eb-80b5884fab1b 1948 13 http://proxy.handle.net/10648/bd8dc4b7-dbd3-4081-be9c-39e5f8261a1d 1949 14 http://proxy.handle.net/10648/fa11ccdf-ffd2-4244-9d66-5bdf89d485f8 1950
15 http://proxy.handle.net/10648/cfaa4247-9aa3-4ac8-aae2-918398df4d9c Bewijs van lidmaatschap van Van Emstede van de Vliegclub Oost-Indonesië te Makassar, met pasfoto. Z.j. 1 stuk A.2. Openbaar leven A.2.1. Voorzitter van het Hoofdbestuur van de Vereniging van Hoger en Middelbaar Personeel in Particulier Verband bij het Djatibedrijf 16 http://proxy.handle.net/10648/edfc1bca-a463-4ef1-aeb1-5bf676f1d821 Stukken betreffende zijn bemoeienis met salariëring, rangorde en pensioenaanspraken van (voormalig) personeel, met ledenlijst, reglement, ranglijst en stukken betreffende salariskorting en pensioeninkoop. 1933-1942, 1946-1949 1 pak 17 http://proxy.handle.net/10648/a1c82cc2-83d3-481a-a5ec-ae46941eb3da Bestuursmededelingen nummers 1-38. 1933-1937 1 omslag

Nummers 2-25, 29, 34-36 ontbreken.

18 http://proxy.handle.net/10648/876a9ca9-aef9-490e-997f-67f9078cf835 Verenigingsorgaan “Djati”. 1934-1936 1 omslag

Niet compleet.

A.2.2. Handelsvertegenwoordiger van het Boswezen te Makassar 19 http://proxy.handle.net/10648/b65c3de9-a15b-4046-aeaf-0b84b32e5c7f Tekst van het besluit van de Nederlands-Indische Regering 26 juli 1945 ten aanzien van het ten gehore brengen van het Indonesische volkslied Indonesia Raja bij officiële gelegenheden, gestencild. Z.j. 1 stuk 20 http://proxy.handle.net/10648/093725df-d3c8-4996-9791-9f4d2cf80c0d Rapport van de Parlementaire Commissie Nederlands-Indië, onder voorzitterschap van M.J.M. van Poll uitgezonden naar Nederlands-Indië, ter onderzoeking van de verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen tijdens en na de Japanse bezetting, de positie van de geallieerde bezettingsmacht en de internationale verhoudingen, gedrukt. 1946 mei 1 1 katern 21 http://proxy.handle.net/10648/375a8ba1-c43e-49f9-8905-0c967482eb49 Stukken betreffende de conferentie 16-25 juli 1946 gehouden in het bergplaatsje Malino (Zuid-Celebes) onder voorzitterschap van gg. dr. H.J. van Mook over de instelling van deelstaten, grotendeels gestencild. 1946 juli 1 pak 22 http://proxy.handle.net/10648/10e9053f-af92-480f-8fdf-f7bdab54f360 Uitgave van de Regeringsvoorlichtingsdienst, Indonesië’s Toekomst, Overzicht der Plannen van de Nederlandsche Regeering /Indonesia di Kemoedian Hari, /Ichtisar Rentjana-rentjana Perintah Belanda,gedrukt. 1946 juli 1 deel

In 2-voud, resp. Nederlands-Indonesisch en omgekeerd.

A.2.3. Oprichter en bestuurslid van de Nederlands-Indische Bond van Ex-krijggevangenen en Geïnterneerden (NIBEG) 23 http://proxy.handle.net/10648/f8818d0b-38c7-44c4-b7c8-b031ec1d2735 Stukken betreffende deelname als vertegenwoordiger van de NIBG aan de conferentie te Pangkal Pinang (Riouw Archipel) 1-12 oktober 1946 over de rechtspositie van minderheden na de souvereiniteitsoverdracht. 1946 september-oktober 1 pak

Van Emstede trad op als pleitbezorger voor de Nederlandse geïnterneerden in Republikeins gebied.

A.2.4. Lid en voorzitter van de Indonesische Katholieke Volkspartij (IKVP), afdeling Oost-Indonesië 24 http://proxy.handle.net/10648/2e91baf9-1326-4af8-a5df-d2137f0f1453 Stukken betreffende afvaardiging als vertegenwoordiger van de IKVP naar de conferentie te Den Pasar (Bali) 7-24 december 1946 over de oprichting van de deelstaat Oost-Indonesië. 1946 december 1 omslag 25 http://proxy.handle.net/10648/49167590-a4cc-4ca4-b48d-71f3017d19cf Naamlijst, practische richtlijnen voor deelnemers en vergaderstukken van de conferentie te Den Pasar, gestencild. 1946 december 1 pak 26 http://proxy.handle.net/10648/93c01688-d0d8-4ff5-b177-7854a72eb4f1 Krantenknipsels en documentatie betreffende elkaar opvolgende bisschoppen van Makassar, Mgr. G. Martens en mgr. N.M. Schneider, en een statistisch overzichtje van de parochianen van het Apostolisch Vicariaat aldaar. 1947-1949 1 omslag 27 http://proxy.handle.net/10648/75e49176-a08e-44a6-b9cb-787daa34548c Stukken betreffende de IKVP als partij voor europeanen in Indonesië en de Partai Katholik Rakyat Indonesia (PKRI) voor Indonesiërs. 1947-1949 1 omslag 28 http://proxy.handle.net/10648/79dc9bc3-3a20-4e28-bfd0-cefd01893893 Stukken betreffende het voorstel tot instelling van een Hoge Raad voor Godsdienstzaken en over de positie van het IKVP in het voorlopige parlement van Oost-Indonesië. 1947-1949 1 omslag

Bevat brief van en cartoon over dr. C.P.M. Romme.

29 http://proxy.handle.net/10648/e7ebcfa4-fdb6-4ba1-b887-257b5f03f197 Stukken betreffende rechtsherstel van het bijzonder onderwijs in Oost-Indonesië. 1948-1949 1 omslag
A.2.5. Lid van de (voorlopige) Zuid-Celebes Raad 30 http://proxy.handle.net/10648/db2cc523-d47d-40cc-b231-3927c93215cb Stukken betreffende het lidmaatschap (1947 maart -1949 mei) van de (voorlopige) Zuid-Celebes Raad, grotendeels gestencild. 1947-1949 1 omslag

Van Emstede vertegenwoordigde in de Raad de IKVP.

A.2.6. Lid van het voorlopige parlement van Oost-Indonesië 31 http://proxy.handle.net/10648/c0034325-1400-4e3e-bc4d-1711c00cb178 Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende verzoeken van F. Scheepens, directeur van de NV Indonesische Handelmaatschappij i.o (INHAMIJ) te ‘s-Hertogenbosch om te bemiddelen bij het verkrijgen van samenwerking met de Oost-Indonesische Import Vereniging “ Gaboengan Import Indonesia” te Makassar. 1947 juli 26 – 1949 augustus 8 1 pak 32 http://proxy.handle.net/10648/89801b01-d0d7-49e1-a4dd-001d9103824b Bewijs van toegang tot de verenigde vergadering van de Staten-Generaal in Den Haag op de derde dinsdag in september. 1947 1 stuk. 33 http://proxy.handle.net/10648/3b631b48-5faf-484a-873f-a11adce5ca47 Nota’s over van taak, werkwijze en verrichtingen in 1947van het voorlopig vertegenwoordigend lichaam van Oost-Indonesië, opgesteld door het secretariaat, gestencild. 1948 1 pak

Met visitekaartje van Van Emstede.

34 http://proxy.handle.net/10648/6ccdb158-9e79-4591-80b8-832979817d49 Ontwerp-teksten voor de Nederlands-Indonesische Unie besproken tijdens de Ronde Tafel Conferentie, gestencild 1949 1 pak
A.2.7. Voorzitter van de afdeling Makassar van de Centrale van Nederlands Personeel in Overheidsdienst 35 http://proxy.handle.net/10648/058361b1-7825-4855-bcbe-804aa7ed3119 Stukken betreffende besprekingen over de rechtspositie van Nederlandse ambtenaren in Indonesië. 1948-1950 1 omslag A.2.8. Directeur van katholieke nationale stichting tot bevordering van het welzijn der zieken, Stichting De Zonnebloem 1951-1956 36 http://proxy.handle.net/10648/d5830500-b6e5-44f0-a87a-65eff533d41f Voordrachten over het werk van stichting De Zonnebloem, met name voor het programma Radioziekenomroep “De Zonnebloem”, van de Katholieke Radio Omroep (KRO). 1951-1956 1 pak 37 http://proxy.handle.net/10648/ae6708c4-b833-4196-b191-05e1c8628cf3 Stukken betreffende aanvang en afloop van het dienstverband en het bijwonen van reunies van Stichting De Zonnebloem). 1950-1962 1 pak A.2.9. Bestuurslid van de federatie van Katholieke Nederlandse Ambtelijke en Particuliere werknemers in Indonesië (KNAF) als hoofd van de afdeling Maatschappelijk Werk van het Centraal Comité voor Kerkelijk en Particulier Initiatief voor sociale zorg ten behoeve van gerepatrieerden (CCKP) 38 http://proxy.handle.net/10648/84c257c8-8b7b-48ae-8a07-88ce14079a9d Statuten, huishoudelijk Reglement en ledenlijst van de vereniging. 1955 1 omslag 39 http://proxy.handle.net/10648/0a9d88ed-2429-4025-bdd5-ec13642508d3 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken als bestuurslid. 1951-1957 1 pak 40 http://proxy.handle.net/10648/b4cba931-3cb1-4ff1-bd44-b5897f303f53 Correspondentie en vergaderstukken KNAF. 1956-1965 februari 1 pak 41 http://proxy.handle.net/10648/4c21bb6c-a6d8-4fe1-bab8-fc87917c142b Publicaties betreffende de rechtspositie en pensioenen van ambtenaren. 1952, 1955-1956 3 stukken

Het betreft: Verzameling van regelingen met betrekking tot de rechstpositie van Indonesische overheidsdienaren, wachtgelders, gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen (Uitgegeven door KNAF mei 1952); De wonderlijke lotgevallen van de Indische ambtenarenpensioenen, door mr. J.B. Akkerman (overdruk uit Rechstgeleerd Magazijn Themis December 1955); De komende ouderdomsverzekering. Schema voor de 3e inleiding behorende bij het vormingsprogramma 1955-1956 (uitgave Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging)

A.2.10. Lid van de Sub-commissie van Advies voor Gerepatrieerden en plaatsvervangend lid van de Raad voor Revalidatie 42 http://proxy.handle.net/10648/330d1219-e775-4afc-958f-93fe7b8796a1 Stukken betreffende de benoeming tot lid van de Sub-commissie van Advies voor Gerepatrieerden en tot plaatsvervangend lid van de Raad voor Revalidatie. 1955-1956 1 omslag A.2.11. Lid van de financiële commissie van de Stichting Hulp aan onze Mensen in Indonesië 43 http://proxy.handle.net/10648/a53169bf-4662-4951-bd8a-5157f3ed486c Stukken betreffende bestuursvergaderingen van de financiële commissie van de Stichting Hulp aan onze Mensen in Indonesië. 1955 1 omslag A.2.12. Overige werkzaamheden 44 http://proxy.handle.net/10648/d0add2dc-3f04-4ec3-bcb5-92be8d93054e Stukken betreffende zijn werkzaamheden als penningmeester van het comité tot beheer van het Monseigneur Schneider Fonds, bestuurslid van het Celebes Missie Steunfonds, medeoprichter van het Katholiek Cultureel Genootschap te Makassar en ondersteuner van de Jajasan Penolong Kesengsaraan Indonesia Timur (Stichting Steun aan Hulpbehoevenden Oost-Indonesië), opgericht door de vrouw van de president van de deelstaat, mevr. Soekawati-Vincent. 1948-1950 1 omslag 45 http://proxy.handle.net/10648/9b3586ca-ca99-494a-aa57-9f016b791a03 Stukken betreffende bijdragen aan de missie door leken en statistische gegevens over de missie in Indonesië met naamlijst van lekenmissonarissen per congregatie en standplaats. 1948, 1950 1 omslag 46 http://proxy.handle.net/10648/5bcb4720-44f9-4034-b150-00990c1190c7 Conceptstatuten van de stichting Het Gezelschap van Medische Missie-zusters te Makassar en stukken m.b.t. de overdracht van de Sint Melania Kraamkliniek aan genoemde stichting 1949 2 stukken 47 http://proxy.handle.net/10648/d28f0722-da0e-4efe-9f3a-b0937900890c Stukken betreffende het RK ziekenhuis Stella Maris te Makassar. 1949-1950 1 omslag 48 http://proxy.handle.net/10648/81f941df-2d5b-480d-9919-34c492431cf7 Conceptstatuten van de Orde van de Ridders van St. Paul te Batavia opgericht tot betere beleving van het katholicisme, met aantekeningen en een bijlage. Z.j. 1 omslag
A.3. Documentatie 49 http://proxy.handle.net/10648/94919f11-7553-4172-a84c-1a50a584694b Exemplaren van te Makassar uitgegeven Indonesische kranten, gedrukt 1947-1948 1 omslag

Het betreft: Makassaarsche Courant. Dagblad van Oost Indonesië 1947 November 17; EKONOMI Madjallah Mingguan Suara Pedagang 1948 juni 18; EKONOMI Mingguan Perekonomian Suara Ra’jat, 1948 juli 16, 23, 30; PEDOMAN Madjallah Mingguan Nasional 1948 september 4

50 http://proxy.handle.net/10648/56cf8a10-0123-42e9-ac89-4593df38b5eb Fotokopieën van berichten die in 1946-1947 verschenen in Indonesische kranten over het functioneren en optreden van Van Emstede in Oost-Indonesië. Z.j. 1 omslag 51 http://proxy.handle.net/10648/40d926d1-ad87-4a5d-b7fd-d7592bd81d37 Foto’s van de aankomst en ontvangst van mgr. N.M. Schneider als bisschop van Makassar. 1949 juni 6 stukken 52 http://proxy.handle.net/10648/8a96fa45-6d5b-4efe-b7a9-f34c733c1f95 Foto’s van zittingen en toespraken in het parlement van Oost-Indonesië en bezoek van gg. Van Mook. (1947-1949) 245 stukken 53 http://proxy.handle.net/10648/2da0a205-d0b7-4c5c-a6bb-428226d730fc Foto’s van Van Emstede als parlementslid van Oost-Indonesië. (1947-1949) 17 stukken 54 http://proxy.handle.net/10648/c31eeadf-ff8f-4df5-89c2-8a4e5d3729d7 Foto’s van een feestelijke bijeenkomst (vijftig jarig jubileum?) met Anak Agung Gde Agung als middelpunt. Z.j. 3 stukken 55 http://proxy.handle.net/10648/2523d998-e400-4e7f-b0b2-215797af7979 Foto’s van de president van Oost-Indonesië, Soekwati. en zijn echtgenote en van het presidentieel paleis. Z.j. 10 stukken

Één foto is gesigneerd door Soekwati

56 http://proxy.handle.net/10648/8c5d43b8-4f80-441e-940c-c17e5106ab6a Prentbriefkaarten van het ministerie van Voorlichting te Makassar met afbeeling van de vorsten van Goa (Mangi-Mangi Karaeng Bontonompo), Bone (La Mappanjoeki), en Boetoeng (Laode Hamid) te Makassar, een begrafenisstoet van de Toradja en van de haven van Makassar. 1947 4 stukken 57 http://proxy.handle.net/10648/d474d686-7a5d-4bb0-989d-6aaa348681cb Foto van Van Emstede en echtgenote met dochter Annemieke en zoon Theo, in 2-voud. Z.j. 2 stukken. 58 http://proxy.handle.net/10648/748847c1-0f81-4e58-8959-2322d2c4e3ce Negatieven van in de collectie aangetroffen foto’s. [2000/2001] 1 omslag

Niet raadpleegbaar

B. Familie Van Emstede B.1. Theodore Pius Josef Marie van Emstede en echtgenote Maria Francisca Geertruida Emerentia Beusen B.1.1. Persoonlijk leven 59 http://proxy.handle.net/10648/fbd73a90-ca4d-4ebb-9457-9bb72d2bf6be Testament van zijn broer Joseph Dominique Antoine Augustin van Emstede, overleden 6 februari 1906, met verklaringen betreffende het erfrecht van A.J. van Emstede en Jules Theodore Louis Kessler. 1911,1923 1 omslag 60 http://proxy.handle.net/10648/0475ab39-9108-40e7-a30a-bcb1c3b7587f Notities van retraites. 1914,1917,1920, 1921 en z.d. 1 omslag (vijf schriftjes) 61 http://proxy.handle.net/10648/8d2470e4-a036-4caf-b32f-afc2eec4bae6 Opsomming van de uitzet van de kinderen Celine (1924), Theophile (1930), Marietje (september 1937), met notities over het dagelijks leven in het laatste oorlogsjaar. 1944 november -1945 januari 1 omslag (2 schriftjes) 62 http://proxy.handle.net/10648/59438fd5-de10-4751-b8ce-0d467d2c74cc Stukken betreffende informatie van het Internationale Rode Kruis over het verblijf van zoon Th.A.J.A.M. van Emstede in Japanse krijgsgevangenschap. 1944-1945 1 omslag 63 http://proxy.handle.net/10648/9de08a90-2f39-42a3-8ce9-6ef7b07dd1c4 Ingekomen brieven van zoon Jules Johannes Andreas. Z.j. 1 omslag 64 http://proxy.handle.net/10648/e254fe83-f54a-4f5f-93b2-63b71e878f30 Brieven gericht aan de kinderen en onbekenden, met enkele losse fragmenten. Z.j. 1 omslag B.1.2. Industrieel en vice-consul te Gijon (Spanje 65-66 Correspondentie van Th.P.J.M. van Emstede, als vertegenwoordiger van de zakelijke belangen van zijn oom, (Paul) Jules Theodore Louis Kessler, en als industrieel en vice-consul van Nederland te Gijon (Spanje). 1901-1902 2 omslagen

Voornamelijk brieven gewisseld met zijn verloofde, sedert 1902 echtgenote, M.F.G.E. Beusen.

65 http://proxy.handle.net/10648/fd7018cd-3d02-4181-85a6-d2925e1b23fd 1901 66 http://proxy.handle.net/10648/3020d5e2-9d71-45b7-9664-053a5e3e34e7 1902
67-68 Minuten van uitgaande brieven van zakelijke aard. 1901-1910 2 delen 67 http://proxy.handle.net/10648/432f07d3-be8b-40c5-b7f4-76428d7a4e75 1901-1907 maart 68 http://proxy.handle.net/10648/d4f2f7ad-4b98-4f50-a80d-94f89d1e5816 1907juni-1910 69-71 Brieven ingekomen bij Th.P.J.M. van Emstede en zijn echtgenote van zakenrelaties en familieleden, met een enkele brief gericht aan Jules Theodore Louis Kessler, voorganger van Van Emstede als consul te Gijon, en aan diens weduwe. 1903-1908 3 pakken 69 http://proxy.handle.net/10648/00305ebc-5703-438b-b7d7-d56afd018e42 1903-1904

Bevat een foto van het echtpaar (in rood omslag)

70 http://proxy.handle.net/10648/163cc387-581f-4ac5-92b0-0c55d0f65e56 1905-1906 71 http://proxy.handle.net/10648/c5e4fc27-bb68-4759-b057-03bf05dfd68e 1907-1908
B.1.3. Directeur van de Nieuwe Venlose Courant, De Twentsche Courant en het Overijsselsch Dagblad, directeur van de Kerkelijke Credietbank te Boxmeer 72-92 Ingekomen en minuten van uitgaande brieven. 1909-1947 30 pakken

Zakelijke correspondentie is vermengd met persoonlijke briefwisseling, bijvoorbeeld met zoon Th.A.J.A.M. van Emstede in 1929-1931

72 http://proxy.handle.net/10648/1b47ba8e-465a-4608-a55c-ac2a3f0d9a87 1909-1914 73 http://proxy.handle.net/10648/1006863c-7bd7-4426-9bbc-1f67484c30d0 1915-1917 74 http://proxy.handle.net/10648/6e35c0ee-01c1-43f6-8f8e-2162d2e969d0 1918-1919 75 http://proxy.handle.net/10648/813384ee-0245-4c97-873a-3c02ed5c457e 1919-1922 76 http://proxy.handle.net/10648/6870060f-acd6-4f7c-82ef-359be8fb90d8 1923 77 http://proxy.handle.net/10648/f8891c39-b341-4dc6-8687-6f570b5a630e 1924-1925 78 http://proxy.handle.net/10648/d92a1d25-f736-4bc0-9cb5-8ccb051e96d4 1926-1927 79 http://proxy.handle.net/10648/6fbae94d-7123-4a9b-9a22-b83b28d58a2f 1928 80 http://proxy.handle.net/10648/e31bbc78-20bb-4140-9590-bbde1aed3b13 1929-1931 81 http://proxy.handle.net/10648/f859e395-bf87-42fb-8df1-28d250dfbab7 1932-1933 82 http://proxy.handle.net/10648/5496af3b-e15e-47ba-95b1-1a8f5c97988c 1934-1936 83 http://proxy.handle.net/10648/a9916ac1-0a7b-4eaf-a47d-d0a0729d86b7 1937 84 http://proxy.handle.net/10648/e5e3a69a-402e-486a-a20d-eb67f8fcd697 1938 85 http://proxy.handle.net/10648/e3b524e7-53d8-4a6b-88e4-37c0b3fedb4d 1939 86 http://proxy.handle.net/10648/ac4f5a32-2685-4e48-9004-a687c017b8b6 1940 87 http://proxy.handle.net/10648/c6ff1097-02c6-46e5-a9b5-081455d31950 1941 88 http://proxy.handle.net/10648/c0e86dac-ecac-4e8e-8bb6-82b0629ae27b 1942 89 http://proxy.handle.net/10648/eb7561c1-1edf-4027-bd5a-c7a9c25edcfb 1943-1944 90 http://proxy.handle.net/10648/af5ce6c6-eb48-4856-b447-4d87a2e5a796 1945 91 http://proxy.handle.net/10648/8109dd2e-6f68-4ebd-99a4-1571462321c8 1946 92 http://proxy.handle.net/10648/5d68df7a-1c1e-41f7-b628-8f471d90114e 1947

Bevat bericht van zijn overlijden en condoleances.

B.1.4. Teksten van voordrachten en artikelen 93 http://proxy.handle.net/10648/d6dcd80c-615a-41ec-8c98-950db54ca98e Drie artikelen met de titel “Spaanse brieven”, gedrukt. 1900 (mei-november) 1 omslag 94 http://proxy.handle.net/10648/12704407-4c87-4c08-8c6f-17ad6b0e4b66 Lezing over Spaanse zeden en gebruiken, waaronder stierenvechten, voor een bijeenkomst van “Geloof en Wetenschap”, met een uitnodiging voor het bijwonen van de bijeenkomst. 1909 1 omslag 95 http://proxy.handle.net/10648/7f91f219-ce93-4f56-88bf-7582d66064d8 Lezing over werkstakingen en arbeidsduur voor de ‘debatingclub’ “Thomas van Aquino. 1910 1 omslag 96 http://proxy.handle.net/10648/a5a0b33d-3e0b-41f0-9aba-6b97d3f85377 Lezing over religieuze, sociale en politieke toestanden in Spanje voor het plaatselijk Comité van de Katholieke Sociale Actie te Maastricht. 1910 november 7 1 omslag

Met een affiche ter uitnodiging voor het bijwonen van de bijeenkomst

97 http://proxy.handle.net/10648/443ac6d4-e7f8-4299-8b12-618a5f560232 Artikel over politieke partijen in Spanje. z.d. 1 omslag 98 http://proxy.handle.net/10648/eb7a066c-8501-4ddc-a740-fe99da30f94a Lezing over het katholicisme als de ziel van Spanje. z.d. 1 omslag 99 http://proxy.handle.net/10648/73f01fd7-2705-490c-8bf1-6805e71030fe Lezing over de Bijzondere Raad voor de Vincentiusverenigingen. z.d. 1 omslag 100 http://proxy.handle.net/10648/481cbc81-416a-4298-bc57-afe9f76403c1 Artikel over de geschiedenis van de krant in Nederland in de 17de en 18de eeuw. z.d. 1 omslag
C. Familie Kessler C.1. Julien Bartholomé Louis Kessler 101 http://proxy.handle.net/10648/69d9f08a-ea59-4379-8326-62e97195aedd Stukken betreffende de militaire loopbaan van Julien Bartholomé Louis Kessler, laatstelijk in de rang van majoor 1785-1839. 1796-1801, 1820-1852 1 omslag

J.B.L. Kessler was de grootvader van moederskant van Th.P.J.M. van Emstede.

102 http://proxy.handle.net/10648/750d996e-3852-4341-8c40-d496dce6c7b9 Uittreksel van de akte van zijn in 1821 te Luik gesloten huwelijk, met als bijlagen o.a. een lijstje met geboortedata van zijn kinderen. 1838 4 stukken
C.2. Paul Jules Theodore Louis Kessler 103-106 Stukken betreffende de persoon, familie en aanverwanten van Jules Theodor Louis Kessler, fabricant te Luik, directeur van de ijzergieterij te Gijon (Spanje) en vice-consul van Nederland en Denemarken in Gijon. 1854-1901 4 omslagen

P.J.Th.L. Kessler was een broer van de moeder van Th.P.J.M. van Emstede

103 http://proxy.handle.net/10648/e18edeb0-dc54-4f3e-bc78-01f4e291fd92 1854-1870 104 http://proxy.handle.net/10648/e0438ee4-a1ba-4616-84ab-7fc80677bae8 1871-1894 105 http://proxy.handle.net/10648/fc3a4f5e-0b03-4cad-8cd5-30bab4f3ef40 1895-1897 106 http://proxy.handle.net/10648/f01325a8-412e-44cf-9cd5-e5565ea61f92 1898-1901
107 http://proxy.handle.net/10648/fcc839a1-c950-4db8-ae27-40d228c09f2d Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap van Paul Jules Theodore Louis Kessler (1824-1854) en zijn echtgenote Josephine Rosellen. 1911 en z.d. 1 omslag
D. Theodore Johannes Cornelis van Emstede 108 http://proxy.handle.net/10648/a74d2cee-b0cf-4edd-bbdd-3704a28e74c7 Fotokopie van een genealogie Van Emstede vanaf 1726 met aantekeningen uit het volkstellings- en bevolkingsregister van Tilburg 1810-1920, opgesteld en verzameld door Th.J.C. van Emstede te Breda, met losse aantekeningen. 1983 1 omslag

Th.J.C. van Emstede is het derde kind van Th.A.J.A.M. van Emstede.