4.ZHPB2 Plaatsingslijst van polderreglementskaarten behorend tot het archief van het Provinciaal Bestuur van Zuid Holland, 1857-1974 R.M. Haubourdin, A.H. Simons Nationaal Archief, Den Haag 1991 Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Pauline van den Heuvel, 29 juli 2009. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983. 5 dec 2013 2 inv.nr. 419 gesplitst in 419A t/m 419D door Gijs Boink. 7 okt 2013 1 alle tags 'daogrp' verwijderd door Gijs Boink want allemaal ongeldige linking. Beschrijving van het archief Provinciaal Bestuur Zuid-Holland: Polderreglementskaarten Prov. Bestuur ZH / Polderreglementskaarten 1857-1974 ZHPB2 640 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Kaarten en tekeningen. Nationaal Archief, Den Haag Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland Het archief bestaat uit alfabetisch op naam geordende polderreglementskaarten uit de periode 1850-1969. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

In de inventarissen 4.ZHPB1-3 zijn de kaarten en tekeningen beschreven die behoren tot het archief van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland van na 1850.

Het betreft in principe een supplement op de kaarten en tekeningen, beschreven in de catalogus Ernsting uit 1960, waarin het kaartmateriaal tot 1850 is opgenomen.

In 1960 is het kaartenbestand bij de Provincie Zuid-Holland gesplitst in een gedeelte met kaartmateriaal tot 1850 van statische betekenis

Catalogus van de kaarten van vóór 1850 berustend in het archief ter provinciale griffie van Zuid-Holland, door P. Ernsting. ('s-Gravenhage 1960).

, en een gedeelte kaarten en tekeningen van na 1850 die op dat moment nog van belang waren voor de admistratie. Dit laatste gedeelte is in deze inventarissen opgenomen.

Naast algemene topografische kaarten van Zuid-Holland gaat het om kaarten en tekeningen, vervaardigd voor of gebruikt in de administratie bij de taakuitoefening van het Provinciebestuur, betreffende verkeer en waterstaat, spoor- en tramwegen, drinkwatervoorziening, ruimtelijke ordening enz. (4.ZHPB1).

Daarnaast zijn er kaarten en tekeningen, vervaardigd in verband met de toezichthoudende functie van het Provinciebestuur van Zuid-Holland over de gemeenten, polders en waterschappen.

Hiertoe behoren ook de grenskaarten van polders en waterschappen in Zuid-Holland, die in de periode 1857-1974 zijn vervaardigd bij de goedkeuring van de polderreglementen door het Provinciebestuur. Van deze polderreglementskaarten werd door de Provincie een afzonderlijk polderboek bijgehouden (4.ZHPB2).

Tenslotte is er een afzonderlijk bestand overgedragen van bestemmings- en uitbreidingsplannen van gemeenten in Zuid-Holland uit de periode 1906-1965. Deze plannen zijn vervaardigd in verband met het toezicht van het Provinciebestuur op gemeenten inzake de ruimtelijke ordening en behoren tot de besluiten van Gedeputeerde Staten over de goedkeuring van gemeentelijke bestemmingsplannen (4.ZHPB3).

Het is aan te raden om voor ieder thema ook 4.ZHPB1 te raadplegen, omdat dit kaarten bevat die oorspronkelijk tot de andere gedeelten van dit bestand lijken te hebben behoord (bijv. oude nummering).

In de beschrijvingen wordt gerefereerd aan GS-besluiten. Deze zijn te vinden in het archief van het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland, dat aanwezig is in het Rijksarchief in Zuid-Holland (overgedragen tot 1946). In de periode 1941-1945 werden de taken van Gedeputeerde Staten waargenomen door de minister van Staat, Rijkscommissaris van de Provincie Zuid-Holland.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Dit kaarten- en tekeningarchief is in 1990 door de Provincie Zuid-Holland aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief 4.00 Verantwoording van de bewerking

De kaarten behorende bij de goedkeuring van polderreglementen door de Gedeputeerde Staten in de periode 1857-1974, zoals beschreven in het polderboek, zijn hierachter in alfabetische volgorde opgenomen.

De daarin vermelde kaarten die niet in het archief werden aangetroffen, zijn hier niet meer opgenomen.

Als trefwoord is telkens de als eerste genoemde poldernaam

De term polder wordt hier omwille van beknoptheid in bredere betekenis gebruikt.

genomen. Voorvoegsels als Hoog-, Laag-, Klein-, Groot-, Sint, Oud-, Nieuw-, Noord-, Oost-, Zuid- en West-, alsmede aanduidingen als Polder, Waterschap, Heemraadschap, Drooggemaakte en Gecombineerde, zijn bij de bepaling van de alfabetische volgorde over het algemeen overgeslagen. Poldernamen die zijn gevormd van persoonsnamen, waarbij de voornaam voluit is geschreven, zijn op de (eerste) voornaam gerangschikt.

Onder de poldernamen staan alle op de bladen vermelde betrokken gemeenten, ook als deze niet allemaal meer op de meest recente kaart worden vermeld. Hierachter staat het aantal aanwezige bladen. Ten slotte volgen de jaartallen van alle Statenbesluiten waarop de kaarten betrekking hebben, ook wanneer die verwijzing op de bladen zelf is doorgehaald.

Het jaar van intrekking van het polderreglement wordt niet gegeven.

Vooral na 1945 komt het geregeld voor, dat Statenbesluiten niet meer in hetzelfde jaar bekrachtigd werden bij Koninklijk Besluit: in ieder geval wordt hier consequent het jaar van het GS-besluit zelf gegeven. In de periode 1940-1945 werden besluiten omtrent polderreglementen getekend door de Commissaris der Provincie Zuid-Holland "ter waarneming van de taak der Gedeputeerde Staten": over het algemeen zijn deze reglementen na 1945 opnieuw behandeld.

In 4.ZHPB1 komen ook enkele kaarten van polders en waterschappen voor, waaronder enkele polderreglementskaarten.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Provinciaal Bestuur Zuid-Holland: Polderreglementskaarten, nummer toegang 4.ZHPB2, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Prov. Bestuur ZH / Polderreglementskaarten, 4.ZHPB2, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

4.ZHPB1 Inventaris van het Kaarten- en Tekeningenarchief na 1850: Supplement op de collectie Ernsting

4.ZHPB3 Inventaris van Uitbreidings- en Bestemmingplannen behorende tot het archief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 1906-1965

4.ZHP4 Kaarten uit de zestiende tot en met de negentiende eeuw in de collectie van de provincie Zuid-Holland (Kaartencollectie Ernsting, voor 1850)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 http://proxy.handle.net/10648/2f333a82-b389-4b72-8d74-13463261fd9c Aalkeet-Binnenpolder gem. Maasland, Vlaardinger-Ambacht en Maassluis. 1907, 1961 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

2 http://proxy.handle.net/10648/4e37462f-3e2c-41aa-8f5f-d8ba8b69b007 Aalkeet-Buitenpolder gem. Maasland, Vlaardinger-Ambacht en Vlaardingen. 1920, 1926, 1961 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

3 http://proxy.handle.net/10648/1580bb4f-9be9-4fc5-b53e-56fdb9175b40 Drooggemaakte polder aan de Westzijde te Aarlanderveen gem. Aarlanderveen en Alphen a/d Rijn. 1860, 1957 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

4 http://proxy.handle.net/10648/6eb6ad81-a769-4376-b5be-44c374ad8910 Polder Abbenbroek gem. Abbenbroek en Heenvliet. 1861, 1887, 1939, 1961 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

5 http://proxy.handle.net/10648/27a0718b-f422-4052-9475-834c4fcb92bb Oost-Abtspolder gem. Kethel en Spaland. 1857, 1876, 1921 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

6 http://proxy.handle.net/10648/26bbced5-fc8c-48ff-a894-03e409217185 West-Abtspolder gem. Kethel en Spaland. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7 http://proxy.handle.net/10648/300f0dca-74cd-4075-b3c3-7752623455b2 Hooge Abtswoudsche polder gem. Schipluiden en Delft. 1858, 1885 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

8 http://proxy.handle.net/10648/762fb498-427c-4185-bae7-33536e6164c6 Lage Abtswoudsche polder gem. Hof van Delft. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

9 http://proxy.handle.net/10648/110ab069-4594-4e0d-850e-e7b1cd5f5792 Polders Achterof en de Putte [Polder Achterof en de Putte] gem. Waddinxveen. 1882 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

9a http://proxy.handle.net/10648/b47d9dff-ed8a-4631-9026-31b26fcc57e7 Achterofsche of Drooggemaakte polder gem. Noord-Waddinxveen. 1868 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

10 http://proxy.handle.net/10648/ef223999-6c15-46c9-9459-3964294d5dd2 Polder Achthoven gem. Leiderdorp en Koudekerk a/d Rijn. 1858, 1949 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

11 http://proxy.handle.net/10648/a8eb0a91-4c6a-451f-9eb4-4b2b5617f860 Polder Achthoven gem. Lexmond. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

12 http://proxy.handle.net/10648/a561ce07-bca3-4f56-95da-906a16d5123f Polder Achttienhoven gem. Nieuwkoop. 1858, 1912 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

13 http://proxy.handle.net/10648/180e5d49-5084-4ca1-a7b6-92dfeeeffaba Aderpolder gem. Alkemade. 1916, 1951 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

14 http://proxy.handle.net/10648/906c3519-a20c-4580-a863-a037e5f3f57f Groote Adriana Theodorapolder gem. Ooltgensplaat. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

14a http://proxy.handle.net/10648/059b9ae1-bb9a-4b37-a064-2b10957d1976 Kleine Adriana Theodorapolder gem. Ooltgensplaat. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

16 http://proxy.handle.net/10648/5a0e5a80-0eac-4fae-ab0b-83a350d09542 Polders de Agterpoort en de Agterbroek gem. Haastrecht en Bilwijk. 1861 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

17 http://proxy.handle.net/10648/283562bf-c099-4f84-b648-967c25391cac Akkersdijksche polder gem. Vrijenban. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

18 http://proxy.handle.net/10648/c4761ba2-1782-41c2-a52c-6cc75b1b641b Verenigde Akkersloot-, Hertogs- en Blijverspolders gem. Alkemade. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

19 http://proxy.handle.net/10648/7547ad5b-4bdf-4643-9829-dc3f528c12c2 De polder onder Oud-Alblas (zijnde Noordzijde, Zuidzijde en Grote Nes) gem. Oud-Alblas en Alblasserdam. 1858, 1915, 1955 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

20 http://proxy.handle.net/10648/487f747b-200b-4318-bf04-3a40c38cf50b Polders te Alblasserdam (bestaande uit de delen Blokweer, Kortland en Vinkepolder) gem. Alblasserdam. 1858, 1891 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

23 http://proxy.handle.net/10648/ee32c47b-64f1-4792-935d-b4503883759f Prins Alexanderpolder gem. Hillegersberg, Kralingen, Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen. 1886, 1906, 1918, 1928, 1947 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

23a http://proxy.handle.net/10648/ffca1e0b-59db-4352-9671-dabbdd58ef5d Polder Alterklein gem. Melissant. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

23aa http://proxy.handle.net/10648/9d0c0f0f-86cf-4407-a2c5-85ffe0e3247e Alpherpolder gem. Alphen a/d Rijn. 1972 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

24 http://proxy.handle.net/10648/7be8e6d8-2864-42cf-9d7b-dc34c01e11f3 Ambachtspolder gem. Hazerswoude. 1859, 1903, 1926, 1959 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

25 http://proxy.handle.net/10648/11944c25-ff97-4320-82d9-003884d0c72b Polder Ammersgraafland, Achterland en Peulwijk gem. Groot-Ammers. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

27 http://proxy.handle.net/10648/c98de9ea-c37b-4b93-8ff5-4e2c7d06e9df St-Annapolder en Schapengors gem. Rockanje. 1861, 19? 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

28 http://proxy.handle.net/10648/a49a0200-aa9d-42e0-b8c5-fa0aefce1cb1 Polder Anna-Wilhelmina gem. Ooltgensplaat. 1858, 1859 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

29 http://proxy.handle.net/10648/e5b33d1c-d124-4ff7-af6c-a4aa15fc93c8 Sint-Anthonypolder gem. Maasdam. 1858, 1917 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

30 http://proxy.handle.net/10648/62bebb6a-def3-4cb5-8b31-437990c9013a Polder Asperen gem. Herwijnen (U.), Vuren (U.), Asperen en Heukelum. 1863, 1894, 1932 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

31 http://proxy.handle.net/10648/e4e3a812-ce6e-4a45-b22f-e65c35686396 Polder Autena of Vierhoeven (oostelijk en westelijk deel) gem. Vianen en Everdingen. 1858 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

31a http://proxy.handle.net/10648/f5ff9fcb-db98-4622-8abf-617108f70536 Polder de Bekade Zomergors of Aymon-Louisepolder gem. Oude-Tonge. 1862, 1957 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

32 http://proxy.handle.net/10648/3c9b64e8-cbeb-42eb-bc03-311134be3a19 De Dordtsche Avelingen gem. Hardinxveld en Gorinchem. 1872, 1918, 1927 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

33 http://proxy.handle.net/10648/8d5cd490-850d-4f34-b602-b3e7aa488417 De Gorinchemse Avelingen gem. Gorinchem. 1873 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

34 http://proxy.handle.net/10648/d7aed9e6-21ea-4528-b249-22a0dbead422 Babberspolder gem. Vlaardinger-Ambacht. 1859, 1883 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

36 http://proxy.handle.net/10648/3e90c797-004e-4664-bfe2-ee58369ed0f1 De Banne van Gorinchem en Kwakernaat gem. Gorinchem, Schelluinen, Arkel. 1859, 1930, 1931, 1932 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

37 http://proxy.handle.net/10648/c4ae116a-58ff-45ff-8683-d8fef7f4a808 Polder Barwoutswaarder c.a. gem. Barwoutswaarder, Waarder en Woerden. 1958 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

38 http://proxy.handle.net/10648/461f638b-20c9-4c78-9c98-8e796342b8fe Beekpolder gem. Voorhout, Sassenheim, Lisse. 1861, 1954 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

39 http://proxy.handle.net/10648/6e6de9e5-8b92-46de-94c2-25610678f5d9 Polder de Beemd gem. Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos. 1859, 1953 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

40 http://proxy.handle.net/10648/7814a68f-9c94-4d51-a5d5-bdf8e7dd909d Oude en Nieuwe Beerpolder gem. Wieldrecht en Dubbeldam. 1863, 1926 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

41 http://proxy.handle.net/10648/55d0065f-de59-486a-b965-5becc2976674 Nieuw-Beijerland en Nieuw-Piershil gem. Nieuw-Beijerland en Piershil. 1857, 1914 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

42 http://proxy.handle.net/10648/89d12732-799d-4055-853a-555dd3cf0280 Oud-Beijerland, Moerkerken, Cromstrijen en de Group gem. Oud-Beijerland, Klaaswaal, Westmaas en Mijnsheerenland. 1900 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

43 http://proxy.handle.net/10648/f41b6430-f392-4538-bd62-8bf81d79ad89 Polder het Beijersche gem. Stolwijk. 1860 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

43a http://proxy.handle.net/10648/b090df16-554c-4a57-b491-5ecc42cc2072 Bekade Gorzenpolder (ten oosten van de haven) gem. Middelharnis. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

43b http://proxy.handle.net/10648/2700479f-415c-4382-8c3a-cb9463683226 Polder de Bekade Gorzen van de Nieuwe Klem gem. Strijen. 1951 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

43c http://proxy.handle.net/10648/3aa72b08-9f27-451f-94ee-6cc75bf65f1c Polder de Oostersche Bekade Gorzen gem. Numansdorp. 1950, 1951 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

44 http://proxy.handle.net/10648/1999b02a-2bb8-4b7e-b919-ca312f4c7c75 Bent- en Delf- of Generale polder gem. Hazerswoude en Benthuizen. 1859, 1916 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

45 http://proxy.handle.net/10648/86a010da-6a36-4564-9a4e-0451c33ff0a0 Benthuizer Noord- en Zuidpolder met de Benthornerpolder gem. Benthuizen. 1924, 1925, 1932 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

45a http://proxy.handle.net/10648/40005d89-c7af-426c-bb0a-8581bc2b9865 Benthuizerpolder gem. Benthuizen, Zoeterwoude, Hazerswoude, Zoetermeer, Bleiswijk en Moerkapelle. 1956 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

46a http://proxy.handle.net/10648/28938748-11cf-4c66-8d45-8fd3666ecfbc Polder Berg en Broek gem. Rotterdam en Berkel en Rodenrijs. 1956 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

47 http://proxy.handle.net/10648/bc62f792-8fdc-4f57-a033-ac8c880b1bbd Polder Berg en Daal gem. Voorhout. 1860, 1862, 1930 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

48 http://proxy.handle.net/10648/a7b35df6-9c01-45d3-9478-50df5ea83c4f Polder van de gemeente Berkel en Pijnacker gem. Berkel en Rodenrijs, Pijnacker, Rotterdam, Bergschenhoek, Bleiswijk en Zoetermeer. 1858, 1860, 1909, 1926, 1959 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

49 http://proxy.handle.net/10648/40f49f3f-245a-45cf-b78c-196f8967d711 Polder Berkenwoude gem. Berkenwoude. 1859, 1878, 1897, 1915, 1958 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

50a http://proxy.handle.net/10648/00439327-a99e-4cad-9d5c-4f3c8acac0b7 Polder het Landigje Bevershoek gem. 's-Gravendeel. 1923 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

51 http://proxy.handle.net/10648/86e1efda-fc60-41c4-b23c-4049bcaf20bc Polder het Landigje Beversoord gem. 's-Gravendeel. 1862, 1950 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

52 http://proxy.handle.net/10648/bc61e78d-6449-4517-a7bc-742e799ca668 Polder Oud-Beversoord gem. Strijen en 's-Gravendeel. 1951 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

53 http://proxy.handle.net/10648/06585d99-4a2b-43ac-b0f4-a1dcc2c81145 Polder het Bezomerkadegors voor de Johannispolder, de Bezomerkade Weiden gem. Middelharnis. 1856, 1862, 1950, 1956 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

54 http://proxy.handle.net/10648/1f8ebd42-b2ea-42c7-8109-cb37e2f6c8c2 Polder de Biesbosch gem. Dubbeldam. 1930, 1955 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

55 http://proxy.handle.net/10648/8740d6c4-2a3a-452c-8ab4-e81b5cbbc3f3 Lage Bieslandsche polder [Polder van Biesland] gem. Vrijenban en Pijnacker. 1857, 1952 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

56 http://proxy.handle.net/10648/a7f86a60-758e-481b-bef9-cb5a3f3ad3ec Bieslandse Bovenpolder gem. Delft en Pijnacker. 1953 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

56a http://proxy.handle.net/10648/eab77828-7652-4299-af21-db4f44700c6d Bijlepolder gem. Strijen en 's-Gravendeel. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

57 http://proxy.handle.net/10648/bc63e3f3-eed8-47f2-a0bb-39903e2d1537 Polder Laag- en Hoog-Bilwijk gem. Haastrecht. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

57a http://proxy.handle.net/10648/e430ac3a-0ad9-41fe-8ca3-ba5cf97bb6c3 Polder Laag-Bilwijk gem. Haastrecht en Stolwijk. 1955 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

58 http://proxy.handle.net/10648/9f0e4d64-def1-435e-b5bb-c69765e2d475 Polder Binnenland en Ziedwij gem. Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. 1858, 1908, 1947 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

59 http://proxy.handle.net/10648/1bf6fff0-56dc-4bd7-98fe-3bc33a326f92 Binnenpolder gem. Voorschoten. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

60 http://proxy.handle.net/10648/e2a34fd5-e5f1-439e-aec6-6537e597ae56 Binnenpolder gem. Zwammerdam. 1858, 1958 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

60a http://proxy.handle.net/10648/cb44088e-ca67-4d83-8f52-7ed2ed2e5037 Binnenpolder of Binkhorstpolder gem. Voorburg. 1858, 1868 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

61 http://proxy.handle.net/10648/9819856b-f2f0-4658-8ed7-17de388494e1 Binnenwegsche polder van Zegwaart en annexe gronden gem. Zegwaart, Zoetermeer en Bleiswijk. 1858, 1868, 1956 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

62 http://proxy.handle.net/10648/d2326ec7-f84e-4cef-a1fb-6180299eadda Blaauwe polder [Blauwe polder] gem. Alkemade en Woubrugge. 1858, 1890, 1950 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

62a http://proxy.handle.net/10648/7595164c-5716-4426-b04b-8af0ab485def Groote Blankaardpolder gem. Stompwijk en Zoeterwoude. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

62b http://proxy.handle.net/10648/d6c6e09c-80ae-4300-9b74-c29e74ca19a6 Polder der Blankert [Geertruida-Agathapolder] gem. Heinenoord. 1863 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

63 http://proxy.handle.net/10648/a5d42eda-6448-4232-a47d-a0f9a65aee0a De drooggemaakte polders van Bleiswijk en een gedeelte van Hillegersberg [Polder Bleiswijk c.a.] gem. Bleiswijk, Bergschenhoek, Hillegersberg, Rotterdam en Zoetermeer. 1858, 1868, 1916, 1960 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

64 http://proxy.handle.net/10648/07523d42-944b-4f50-94cc-b6643372291d Polder Bleskensgraaf gem. Bleskensgraaf en Hofwegen en Oud-Alblas. 1947 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

64a http://proxy.handle.net/10648/f23cc5a8-b481-460c-a33b-17bf92c0edac Blijdorpsche polder gem. Overschie en Rotterdam. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

65 http://proxy.handle.net/10648/1b0feb06-5cb4-43ab-a10c-d1c87e19a6f1 Polder Bloemendaal gem. Waddinxveen, Gouda en Reeuwijk. 1938, 1940, 1961 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

66 http://proxy.handle.net/10648/40757341-cbd4-4b88-9054-7b1fd7ae05c7 Polder Nieuwe Blok gem. Den Bommel. 1857 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

67 http://proxy.handle.net/10648/383a35f2-d005-4fb1-b7d0-55928c2ba19c Polder de Groote Blok gem. Ooltgensplaat en Den Bommel. 1857 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

67a http://proxy.handle.net/10648/ddeb35b3-6115-4b18-8f99-73af36082017 Waterschap Blokland gem. Mijdrecht (U.) en Zevenhoven. 1883 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

67b http://proxy.handle.net/10648/9dcbc25a-edbd-4083-9c89-2466f5bc927b Bloklandsche polder gem. Ter Aar. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

68 http://proxy.handle.net/10648/edf1ce07-35d0-4b6b-aac3-ab2e012ca71e Verreenigde Bloklandsche en Korteraarsche polder gem. Ter Aar. 1891, 1954 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

69 http://proxy.handle.net/10648/da460721-2c28-4c4b-a058-8c8831ba222a Polder Laag-Blokland gem. Ottoland. 1858, 1921, 1955 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

70 http://proxy.handle.net/10648/0a29fea0-0a53-46df-ae56-9cddb4c2094a Polder Blommendaal gem. Meerkerk. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Reproduktie.

70b http://proxy.handle.net/10648/ae79ddd1-1d16-4559-9394-333f0bd9304f Polder Over- en Neder-Boeicop gem. Hei- en Boeicop, Schoonrewoerd en Everdingen. 1954 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

71 http://proxy.handle.net/10648/8564c689-7265-4c82-b1ed-90a6edd84dea Boekhorstpolder gem. Voorhout. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

72 http://proxy.handle.net/10648/81bd2301-f2e4-4f54-8551-118622cc4e64 Bokkepolder gem. Goedereede. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

73 http://proxy.handle.net/10648/49f41a9c-de80-459b-94c4-4d403e04994a Bolgerijen en Bolgarij gem. Vianen en Everdingen. 1858 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

73a http://proxy.handle.net/10648/9a502fe6-e7bd-4ea5-9e96-6727b95103ba Polders Bommel en de Tille en de Molenpolder gem. Den Bommel. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

74a http://proxy.handle.net/10648/bf87b927-10aa-405f-a552-c0fb0bc90575 De Bommelse polders gem. Den Bommel, Middelharnis, Oude-Tonge, Stad aan 't Haringvliet en Oostflakkee. 1956, 1965 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

75b http://proxy.handle.net/10648/5d3a671e-e9b0-4d1d-afa9-19a316740414 Polder Oud-Bonaventura gem. Strijen. 1857, 1881, 1912 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

75c http://proxy.handle.net/10648/83f95cdd-7cdf-4146-86fc-94feaec585ce Polder Bonrepas en Noord-Zevender gem. Vlist en Lopik (U.). 1861, 1948 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

76 http://proxy.handle.net/10648/9293a3ae-b456-4481-8110-661339b5cb65 Polder de Bonte Kriel gem. Sassenheim en Lisse. 1860 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

77 http://proxy.handle.net/10648/c5e79c86-a42b-4dd3-9013-a0abc4151777 Vereenigde Bosch- en Gasthuispolders gem. Zoeterwoude. 1859, 1905 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

78 http://proxy.handle.net/10648/892a2a08-5124-4f85-8748-8a13014f9abd Boschpolder [Bospolder] gem. Leiderdorp en Woubrugge. 1950 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

79 http://proxy.handle.net/10648/be98311f-13bd-40de-a848-364496ed1701 Boschpolder gem. Naaldwijk. 1858, 1967 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

80 http://proxy.handle.net/10648/4f683082-b4fe-4624-a9fe-dd128770c648 Polder Laag-Boskoop gem. Boskoop en Hazerswoude. 1858, 1874, 1903, 1911, 1963 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

81 http://proxy.handle.net/10648/f0f632a9-fc83-4bd9-b4f3-d5a0fbe4e262 Boterhuis polder gem. Warmond, Leiderdorp en Oegstgeest. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

82 http://proxy.handle.net/10648/bed7a7a3-817a-4126-a015-44ffee25436f Polder Botersloot gem. Noordeloos. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

82a http://proxy.handle.net/10648/a4239107-7166-4ba1-b037-9774d4c36b69 Bovenpolder (Catges en Zwanla) of de Katjes en Zwanlandse polder gem. Zevenhuizen. 1859 1blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

82d http://proxy.handle.net/10648/58e40577-0da0-46f6-9dff-fa6d7bc6625d Noord-Bovenpolder gem. Dubbeldam. 1961 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

83 http://proxy.handle.net/10648/f70311e4-de19-4acb-86ff-c286bbb8d040 Polder Braband, Hekelingen en Vriesland gem. Spijkenisse en Geervliet. 1966 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

84 http://proxy.handle.net/10648/70b8d709-bfb8-4552-8055-a4762fb93beb Oude Dijk of Braberspolder gem. Dubbeldam. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

85 http://proxy.handle.net/10648/2afa9426-6ca7-45a0-9316-faa2484b645e Polder Brandwijk, Zevenhoven en Langebroek gem. Brandwijk, Bleskensgraaf en Hofwegen en Streefkerk. 1915, 1952 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

85a http://proxy.handle.net/10648/6dcdcbcc-2ce0-4aab-b06f-737cee9b980a Polder Brandwijk en Gijbeland gem. Brandwijk. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

86 http://proxy.handle.net/10648/4d18365b-e477-48f8-8d46-5e970ad97c92 Polder Breeveld gem. Woerden. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

87 http://proxy.handle.net/10648/fcef027f-913d-4bde-994d-2065833ac46a Brienenspolder gem. Stad aan 't Haringvliet. 1862, 1921 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

89 http://proxy.handle.net/10648/63d2bdf7-9436-486e-b5bc-567496ee0451 Broekpolder gem. Rijswijk en Vrijenban. 1876 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

89a http://proxy.handle.net/10648/83ce7514-cbee-4d69-b82d-f0893ed02dd1 Broekpolder gem. Vlaardinger-Ambacht en Maasland. 1859, 1905 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

90 http://proxy.handle.net/10648/8963726f-e2f5-4209-8112-a066baeea838 Hooge Broekpolder gem. Rijswijk. 1922, 1952, 1958 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

91 http://proxy.handle.net/10648/56ec8580-4e32-46d3-8eb6-cede099b19a7 Lage Broekpolder gem. Rijswijk, Delft en Pijnacker. 1922, 1952, 1958 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

92 http://proxy.handle.net/10648/db6755b4-6141-49ac-926c-34595f49c542 Nieuwe Broekpolder gem. Naaldwijk. 1857, 1912 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

92a http://proxy.handle.net/10648/a14ca11b-8d65-4013-bf4e-6ebe917af354 Nieuwe Broekpolder gem. Rijswijk. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

93 http://proxy.handle.net/10648/84d7f15e-d649-41d0-9969-2ab82a187219 Oude Broekpolder gem. Wateringen en Naaldwijk. 1857, 1912 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

93a http://proxy.handle.net/10648/453cd58c-050d-4038-8570-3c6a70af673f Oude Broekpolder gem. Rijswijk en Vrijenban. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

93b http://proxy.handle.net/10648/6871b147-afb5-4786-9661-adae29d7e1d0 Oude en Nieuwe Broekpolder gem. Naaldwijk en Wateringen. 1955 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

95 http://proxy.handle.net/10648/7b73da64-57b5-42dd-b1fc-62dbbebb29a4 Veenpolders Broekvelden en Vettenbroek [Polder Broekvelden en Vettenbroek] gem. Zwammerdam en Reeuwijk. 1891, 1952 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

97 http://proxy.handle.net/10648/f0962d51-78d8-4388-b744-e49ad26932bd Polder Buitenland gem. Barendrecht. 1858, 1908, 1959 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

97a http://proxy.handle.net/10648/cb6eba1a-245e-42c6-93c5-6b706bb90991 Buitenlanden, gelegen voor de polder de Oosten West-Zomerlanden gem. Heinenoord en Puttershoek. 1863 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

98a http://proxy.handle.net/10648/7c887a34-b059-40d6-ba0d-e3676ed2d5c6 Polder de Buitenzomerlanden gem. Heinenoord en Puttershoek. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

98b http://proxy.handle.net/10648/a7f8922e-062d-4425-a960-1c6537438886 Buttervlietpolder gem. Numansdorp. 1950, 1951 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

99 http://proxy.handle.net/10648/8ab63502-b00f-450b-b0b8-2b9b8c84e4f9 Buurterpolder gem. Alkemade. 1861, 1920, 1951 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

100 http://proxy.handle.net/10648/947fc61d-d780-4fc7-b968-bbf55b294bfa Oude Campspolder gem. Maasland. 1857, 1961 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

101 http://proxy.handle.net/10648/2ce39097-ec96-43f9-9d5e-29568abf8c19 Gecombineerde polders Capelle a/d IJssel gem. Capelle a/d IJssel. 1859, 1869, 1907 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

102 http://proxy.handle.net/10648/8401357c-d3f5-4d57-82cc-47c10ccd2401 Polder Charlois gem. Rotterdam. 1916, 1931, 1943, 1947 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

103 http://proxy.handle.net/10648/e15c74c3-bf13-475c-a91b-1a8aa53a4c53 Christoffelpolder gem. Sommelsdijk. 1858, 1890 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

104 http://proxy.handle.net/10648/c920084c-fd25-47e6-8711-19c546c372ab Commandeurspolder gem. Maasland. 1857, 1907 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

106 http://proxy.handle.net/10648/7e9abfb6-5c55-4dd2-8109-523db3aef292 Polder Cromstrijen gem. Klaaswall, Strijen, Numansdorp en Oud-Beijerland. 1916, 1964 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

106c http://proxy.handle.net/10648/d270c7f8-9d1b-4b1b-818e-c444e6e04525 Polder Nieuw-Cromstrijen gem. Klaaswaal en Strijen. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

106f http://proxy.handle.net/10648/ddf4a77b-7c7a-4fc2-b5fa-36e54b3b8cf0 Polder Groot-Cromstrijen gem. Numansdrop en Strijen. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

107 http://proxy.handle.net/10648/55693df6-8e98-4ebf-be9d-742e06336ccb Kleine Cronesteinsche of Knotterpolder gem. Zoeterwoude. 1859, 1957, 1961 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

107a http://proxy.handle.net/10648/a69c10f6-2aeb-4bdd-9c97-883bf60051eb Polder Deyffelsbroek gem. Pernis. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

108 http://proxy.handle.net/10648/9ca239b9-b943-41dd-acd5-71801bc0d23d Droogmaking in de Zuidpolder van Delfgauw gem. Pijnacker en Vrijenban. 1864, 1868, 1943, 1947 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

109 http://proxy.handle.net/10648/bc6d47b6-b51f-4ad2-84ca-3eece4b406cd Hoogheemraadschap van Delfland. 1964 13 bladen 109a http://proxy.handle.net/10648/c5a7f833-580b-4e7d-827c-787315eed867 Develpolder gem. Zwijndrecht en Heerjansdam. 1954 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

110 http://proxy.handle.net/10648/c8706662-e9e0-4d7c-9635-a38794f65952 Diederikspolder gem. Dirksland. 18? 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

111 http://proxy.handle.net/10648/5b5ba102-0cfa-46d0-a1be-af1ede57e715 Generale Dijkagie van Stellendam (polders genaamd de Adriana, Eendragt, Hals en Scharrezee) gem. Stellendam. 1859 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

111a http://proxy.handle.net/10648/cbb1e3ca-b408-482b-9172-adb3bee04859 Polder de Generale Dijkagie gem. Stellendam en Goedereede. 1956 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

112 http://proxy.handle.net/10648/85323d18-13c2-4d55-b470-7c8be122eae3 Dijkpolder gem. Maasland. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

113 http://proxy.handle.net/10648/9ba0877a-f077-4297-9da6-e73627b4efa9 Dijkpolder gem. Monster. 1857, 1963 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

115 http://proxy.handle.net/10648/f216132d-0832-4bfb-894e-2d2b1e17453c Polder Dirksland c.a. gem. Dirksland en Melissant. 1857, 1919, 1957 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

116 http://proxy.handle.net/10648/c10376f3-a95f-430c-b158-1a9f1cef6b86 Dirk Smeetsland en mr. Arend van der Woudensland gem. Rotterdam en Barendrecht. 1959 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

117 http://proxy.handle.net/10648/04b47e0b-9a6d-4dc3-92a9-e7742d8188da Doespolder gem. Woubrugge en Kouderkerk a/d Rijn. 1949 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

118 http://proxy.handle.net/10648/663e8a08-f362-4e69-92b2-4a809eaa626c Dorppolder gem. Schipluiden. 1857 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

118b http://proxy.handle.net/10648/959af971-39f7-44d1-9492-24b95f7c40b9 Polder Drenkwaard gem. Zuidland, Oudenhoorn en Abbendroek. 1959 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

118c http://proxy.handle.net/10648/d967887b-8dcb-49e7-8386-7490cedde905 Dordtse Waard. 1968 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

119 http://proxy.handle.net/10648/ebf84740-cabb-4b2d-af8e-a4831b1e1e58 Driemanspolder gem. Zoetermeer en Stompwijk. 1858, 1868, 1914, 1963 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

119a http://proxy.handle.net/10648/a5edd444-5685-4383-ab73-212df0ea292d Droespolder gem. Rozeurg. 1918, 1954 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

120 http://proxy.handle.net/10648/296a0676-e121-4ed6-a755-ac8cdfb07c8b Duifpolder gem. Maasland en Schipluiden. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

121 http://proxy.handle.net/10648/5cf09e7e-4b9c-469e-b975-b0b4e9ebe826 Duivenvoordsche-Veenzijdsche polder gem. Voorschoten, Veur, Leidschendam, Wassenaar en 's-Gravenhage. 1877, 1958, 1964 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

122 http://proxy.handle.net/10648/277438b4-95a0-4407-832b-40ca64e4237d Polder Duivenwaard gem. Nieuwe-Tonge. 1858, 1890 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

123 http://proxy.handle.net/10648/fe3b1080-bb96-4763-abb3-878074a2beb8 Polder de Eendragt gem. Vianen en Lexmond. 1859 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

124 http://proxy.handle.net/10648/ba8d2d9b-1f8e-43fb-bb8f-6d83abbb3232 Eendragtspolder gem. Zevenhuizen. 1859, 1888, 1930 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

125 http://proxy.handle.net/10648/3fe8f150-8ac8-4670-b5da-edfc1202e61d De St-Elisabethpolder gem. Oud- en Nieuw-Herkingen en Melissant. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

127 http://proxy.handle.net/10648/5dd82995-1baa-4805-9e7f-bbea61d19c31 Elsbroekerpolder gem. Hillegom. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

128 http://proxy.handle.net/10648/08150b9d-c3a9-4e11-a783-7bfd34721c50 Polder Elsgeest gem. Sassenheim, Voorhout, Rijnsburg en Oegstgeest. 1858, 1909 1blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

129 http://proxy.handle.net/10648/363160cc-2fae-44f7-bea3-fcac28da246c Eskamppolder gem. Loosduinen, 's-Gravenhage en Wateringen. 1878, 1910, 1921 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

129a http://proxy.handle.net/10648/a94fb0c4-25ca-4dd9-a99e-312b5bc2d551 Oost- end West-Eskamppolder gem. Loosduinen. 1857 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

130 http://proxy.handle.net/10648/fef324d4-ee94-41b0-ad31-289c0136b9b4 Polder de gorzen en aanwassen van den lande van Essche gem. Strijen. 1934, 1951 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

131 http://proxy.handle.net/10648/63b28134-293a-42d6-ad7c-a1193d130542 Het Land van Essche, Uiterdijk en Nieuw-Strijen gem. Strijen. 1857, 1954 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

132 http://proxy.handle.net/10648/83ed5137-87cc-42bb-8765-c385d5e11a48 Polder Esse, Gansdorp en Blaardorp gem. Nieuwerkerk a/d IJssel en Capelle a/d IJssel. 1859, 1869, 1909, 1956 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

132a http://proxy.handle.net/10648/940494e8-f63d-4060-a461-25003fc466d7 Polders onder Everdingen (bestaande uit de polders Everdingen, Overzijderveld, Nederijderveld, Bolgarij, Autena of Vierhoven en Gouwenes) gem. Everdingen. 1858 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De polders Bolgarij en Autena of Vierhoven zijn hierop niet uitgewerkt. Toegevoegd: Polder Tienhoven, gem. Everdingen.

133 http://proxy.handle.net/10648/dc476e48-1759-44d8-a4d6-df5aca66399f Polders onder Everdingen gem. Everdingen, Hagestein en Schoonrewoerd. 1953 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

135 http://proxy.handle.net/10648/05d7a704-21c8-4554-b758-1b1fb785e374 Floris Schouten-Vrouwenpolder gem. Sassenheim en Warmond. 1859, 1942 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

136 http://proxy.handle.net/10648/31bd97a5-45c1-419e-a5d5-08c06f3b7acd Foppenpolder gem. Maasland. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

137 http://proxy.handle.net/10648/8d98697c-c0a5-4065-a6d4-fe344e8657d1 Frederikspolder gem. Woubrugge. 1861, 1950 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

138 http://proxy.handle.net/10648/176a1b3f-ca20-408a-96e5-f4513e8a8192 Gabriellinapolder gem. Melissant en Stellendam. 1876 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

139 http://proxy.handle.net/10648/ec6cf330-5fa0-4857-a7b8-9ab4327ed3f2 Galathée- en Mariapolders gem. Ooltgensplaat. 1857 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

140 http://proxy.handle.net/10648/dfbed72a-5f3b-4086-8576-963f6fb436ed Polder Galgoort gem. Haastrecht. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

141 http://proxy.handle.net/10648/8d0ac17a-1dfc-49e3-959b-fff1685d5bdd Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaartspolder gem. Zoeterwoude en Stompwijk. 1859, 1870 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

141b http://proxy.handle.net/10648/bb93f593-17ce-4883-9386-aca4768fec77 Geer- en Buurtpolder gem. Hazerswoude. 1966 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

142 http://proxy.handle.net/10648/9b1963d1-a25e-48b5-af0e-c7573960386c Polder Geervliet, Oud-Hoenderhoek en Schiekamp gem. Geervliet en Spijkenisse. 1862, 1953 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

143 http://proxy.handle.net/10648/5fe045a6-0e0a-4a12-a410-a3961deb9131 Groote Heilige Geestpolder gem. Leimuiden en Rijnsaterwoude. 1865 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

144 http://proxy.handle.net/10648/29e0da69-1650-4b41-9f24-047ecd17aff2 Kleine Heilige Geestpolder gem. Rijnsaterwoude. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

145 http://proxy.handle.net/10648/52329401-8644-45f2-8545-8d83e03fd965 Drooggemaakte Gelderwoudsche polder gem. Zoeterwoude. 1860, 1941 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

146 http://proxy.handle.net/10648/3ebb5f2e-32cf-46b6-ab32-659e9f87a397 Gecombineerde Oude en Nieuwe Gelderwoudsche polder [Gelderwoudse polder] gem. Zoeterwoude. 1859, 1956 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

147 http://proxy.handle.net/10648/4cb3384c-2df1-4871-afe0-46477266fae7 Polder Gelkenes gem. Groot-Ammers. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

149 http://proxy.handle.net/10648/bdd27264-56b9-4ca2-8887-da5b99e04a61 Gemeenewegsche polder [Gemenewegse polder] gem. Hazerswoude. 1859, 1952 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

150 http://proxy.handle.net/10648/d66bc87d-a48b-4c0e-9268-ef9b4f1115fd Polder Giessen-Nieuwkerk gem. Giessen-Nieuwkerk, Hardinxveld, Hoornaar en Schelluinen. 1937, 1951 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

151 http://proxy.handle.net/10648/02faff96-57cd-47ab-bbc5-1a15000ba34b Polder Giessen-Oude Benedenkerk gem. Hardinxveld-Giessendam, Giesseurg, Sliedrecht, Wijngaarden en Molenaarsgraaf. 1962 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

152 http://proxy.handle.net/10648/4f003d47-e9a9-4d58-80a4-b3603ddd4622 Polder Giessen-Oude Bovenkerk gem. Giessendam en Ottoland. 1912, 1951 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

153 http://proxy.handle.net/10648/e6cf4cc7-b99f-4200-a9da-bd87026c4da4 Polder Gijbeland en Noordzijde Hofwegen gem. Brandwijk en Bleskensgraaf en Hofwegen. 1953 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

154 http://proxy.handle.net/10648/7efb7d20-1e08-4714-9ac8-364f4275839b Polder Gnephoek gem. Alphen a/d Rijn en Koudekerk a/d Rijn. 1950, 1966 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

154a http://proxy.handle.net/10648/0ef90d94-5c6d-49fa-aebb-014063d1f39e Polder God Zij Dank gem. Rozeburg. 1954 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

154b http://proxy.handle.net/10648/ef1ad510-b26d-4b7f-b65a-c1f731254733 Goereese polder gem. Goedereede, Ouddorp en Stellendam. 1955 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

154c http://proxy.handle.net/10648/2531bdf5-430a-4b5a-92f2-0dad2976fb02 Polder Goeree gem. Ouddorp, Goedereede en Stellendam. 1965, 1972 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

155 http://proxy.handle.net/10648/c9fc17e3-90f3-4aa9-b876-e12b99eae70f Polder De Goilberdinger en Everdinger waarden gem. Hagestein, Everdingen en Culemborg. 1859 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

156 http://proxy.handle.net/10648/c1228cf2-68b2-4afe-9920-e3d66ae0694e Googerpolder [Gogerpolder] gem. Alkemade. 1912, 1957 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

156c http://proxy.handle.net/10648/f56bd44f-5363-4229-95fb-d2767ffb1fa4 Oude Gorzenpolder gem. 's-Gravendeel. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

157 http://proxy.handle.net/10648/1d8888f1-2d83-4e07-a00b-0b9f729d9189 Nieuwe-Goote gem. Nieuwenhoorn. 1861, 1930 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

158 http://proxy.handle.net/10648/b0a41807-5041-4faf-867a-9fcd55b2deca Polders Oud- en Nieuw-Goudriaan gem. Goudriaan. 18? 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

158a http://proxy.handle.net/10648/5559b39c-ea3d-4721-846b-c611fbbf35c7 Polder Goudriaan en Noordzijde gem. Goudriaan en Noordeloos. 1954 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

159a http://proxy.handle.net/10648/4b53302b-d0ab-4a7a-b29b-0c42df8e9a7a Gouwepolder gem. Boskoop, Reeuwijk, Waddinxveen en Alphen a/d Rijn. 1965 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

160 http://proxy.handle.net/10648/bf68acb6-cef3-4183-b71d-f7ffa98033ba Graspolder gem. Rozenburg. 1858, 1917 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

161 http://proxy.handle.net/10648/bb21b950-6b2b-47cb-9c88-32d2c25f1b5a Griet- en Vriesekoopsche polder gem. Leimuiden. 1865, 1910 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

161a http://proxy.handle.net/10648/60f57916-8dbb-484b-a5f9-6762ede61601 Polder Groenendijk gem. Hazerswoude, Zoeterwoude en Benthuizen. 1973 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

162 http://proxy.handle.net/10648/95d6f6a5-6073-4d35-8b26-844219937ce3 Polder Nieuw-Groenendijk gem. Hazerswoude. 1953 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

163 http://proxy.handle.net/10648/98136218-eff6-450d-893d-6113268e5770 Oud Groenendijksche en Barrepolder gem. Hazerswoude en Zoeterwoude. 1859, 1916 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

164 http://proxy.handle.net/10648/5230a4aa-f175-40c0-8e01-dc5879aa530f Groeneveldsche polder gem. Hof van Delft, Schipluiden en De Lier. 1857, 1963 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

165 http://proxy.handle.net/10648/ce7c4bce-7751-4910-af69-29666c15eed5 Groote, Kleine Kalkovensche polder [Polder Oudshoorn] gem. Oudshoorn en Alphen a/d Rijn. 1858, 1911, 1942, 1947, 1961 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

166 http://proxy.handle.net/10648/07fa5e0e-e456-44e6-be90-4a8ebbd1125a Groote polder [Grote polder] gem. Zoeterwoude. 1859, 1952 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

167 http://proxy.handle.net/10648/4ebb6b84-be56-4302-99d1-f82e5450dffa Drooggemaakte Groote polder gem. Stompwijk en Leidschendam. 1858, 1958 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

168 http://proxy.handle.net/10648/b55bb569-ab09-4669-8a63-4c64770249e3 Polder Grootewaard gem. Noordeloos. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

168a http://proxy.handle.net/10648/70c4a432-98a9-4165-8db0-09138a188b67 Polder Nieuw- en Oud-Guldeland gem. Geervliet. 1952 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

168b http://proxy.handle.net/10648/eccc8136-bb66-4248-ac91-b0e8d3f6f19a Waterschap Haanwijk gem. Harmelen (U.) en Woerden. 1863 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

169 http://proxy.handle.net/10648/2a474d79-4a6a-4f39-be64-2e8a688e2337 Polder Beneden-Haastrecht gem. Haastrecht. 1861, 1864 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

170 http://proxy.handle.net/10648/d0f49d17-fbbd-45a9-82b9-01d3c3ddc870 Waterschap de Hooge Boezem achter Haastrecht gem. Lopik (U.) en Haastrechts Vlist. 1860, 1868, 1877, 1948 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

171 http://proxy.handle.net/10648/b80593b1-a48c-4347-96e1-4b21537b6972 Polders onder Hagestein gem. Vianen, Hagestein en Everdingen. 1858, 1860, 1933, 1962 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

171b http://proxy.handle.net/10648/103be2fa-31b5-4306-b30c-de6877c74fab Hania's en Zuid-Buitenpolder gem. Dubbeldam. 1863 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

172 http://proxy.handle.net/10648/b3236ae7-5d36-4e25-9f8c-160a8bac8084 Polder Hardinxveld gem. Hardinxveld. 1860, 1947, 1948 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

173 http://proxy.handle.net/10648/353ed9b5-afb1-4f36-9af1-864f0bed4f09 Hargpolder gem. Kethel. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

174 http://proxy.handle.net/10648/77f19269-8f8c-4a06-9370-4776fc833e72 Harnaschpolder gen. Hof van Delft en Schipluiden. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

175 http://proxy.handle.net/10648/b0124812-2047-40d0-b4bf-833d7399d898 Polder genaamd Hazerswoudsche droogmakerij gem. Hazerswoude en Benthuizen. 1869, 1883, 1924 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

175a http://proxy.handle.net/10648/76134761-722b-47d5-8c3b-5dbb3795f7b3 Heen- en Geestvaartpolder gem. 's-Gravenzande. 1947 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

176 http://proxy.handle.net/10648/4c82024d-056d-4d7c-8c7b-2e6a8937b359 Polder Heenvliet gem. Heenvliet en Zwartewaal. 1938, 1961 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

177 http://proxy.handle.net/10648/afbe999c-7da3-4c32-8e84-d2c6a8da9522 Heerenpolder gem. Oude-Tange. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

178a http://proxy.handle.net/10648/cc3aba03-fd40-4223-8aa3-c576110c9bc1 Polder Heerjansdam gem. Heerjansdam. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

180 http://proxy.handle.net/10648/32245b6f-cf61-4645-b07b-609c94e5131e Polder Heer-Oudelands-Ambacht gem. Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. 1953 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

180a http://proxy.handle.net/10648/240c85e0-ae34-4ce1-b41c-d74e7ac08791 Polder Neder-Heicop gem. Hei- en Boeicop, Lexmond en Schoonrewoerd. 1? 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

181 http://proxy.handle.net/10648/f9769636-0165-46cf-aecf-fcafebfeb215 Polder Neder-Heicop en Neder-Boeicop gem. Hei- en Boeicop. 1858, 1893 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

181a http://proxy.handle.net/10648/0bb653b3-1fde-4389-a1d5-5eb7ed65b0b6 Polder Over-Heicop gem. Schoonrewoerd en Leerdam. 1954 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

182 http://proxy.handle.net/10648/3bc432f7-201c-4629-8b99-573c73c184b5 Polder Over-Heicop en Over-Boeicop gem. Schoonrewoerd. 1859 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

183 http://proxy.handle.net/10648/085d02f9-1b9f-4e38-b639-e4a52e1dd44e Het Nieuweland van Heinenoord, genaamd de Bosschen gem. Heinenoord, Mijnsheerenland en Oud-Beijerland. 1858, 1916, 1957 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

184 http://proxy.handle.net/10648/4ed25c1a-8388-4005-a962-04ad098a2838 Polder Oud-Heinenoord gem. Heinenoord. 1859, 1914, 1927 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

186 http://proxy.handle.net/10648/59dfa159-443b-458f-b171-cec06cafebc6 Polder Kein-Hekendorp gem. Hekendorp en Oudewater. 1859, 1912 1 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

187 http://proxy.handle.net/10648/30901aff-69a5-43e7-aa05-8dff1d83fe07 Hellegatspolder gem. Lisse, Sassenheim en Warmond. 1860, 1927 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

188a http://proxy.handle.net/10648/ebd1267a-e9bb-4588-9441-d9bc55e955c7 Polder Nieuw-Helvoet en de Quack gem. Nieuw-Helvoet, Hellevoetsluis en Nieuwenhoorn. 1954 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

189 http://proxy.handle.net/10648/485ab6d2-9afc-42db-a5ac-254c375c6c67 Polder Hendrik-Ido-Ambacht gem. Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

190a http://proxy.handle.net/10648/f4e13e63-9d70-49ae-970c-d877e7bec12b Polder Herkingen gem. Herkinenge, Melissant en Dirksland. 1958 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

191 http://proxy.handle.net/10648/357af5a4-f1a4-4b47-9630-c1159700218d Polder Heukelum gem. Heukelum en Vuren en Dalem (Gld.). 1863, 1894, 1932 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

192 http://proxy.handle.net/10648/7482698b-af82-45ea-bc39-0d92adaa86a4 Waterschap Hillegom gem. Hillegom. 1914 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

193 http://proxy.handle.net/10648/6f9e59d8-2bd4-4993-8712-4264f340b77d Polder de Hitsert (bestaande uit de Eendragtspolder en Klein en Groot Zuid-Beijerland) gem. Zuid-Beijerland, Goudswaard en Piershil. 1857, 1865, 1912, 1934 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

194 http://proxy.handle.net/10648/decbf434-e507-42e2-a636-f863d7c19d7d Hoefpolder gem. De Lier. 1857, 1908 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

195 http://proxy.handle.net/10648/1524e957-ee34-4b89-b1c9-6081ed853867 Polder de Hoek en Schuwagt gem. Lekkerkerk. 1859, 1878, 1918, 1958 6 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

196 http://proxy.handle.net/10648/8e99049b-0300-469a-986a-499b56134c68 Hoekpolder gem. Rijswijk. 1857, 1910 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

198 http://proxy.handle.net/10648/3d80c0ec-895a-4987-81c8-579f9986ef44 Polder Nieuw-Hoenderhoek gem. Geervliet. 1952 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

198a http://proxy.handle.net/10648/408286f4-a2ad-4b2c-8d7f-478bf1043c67 Waterschap Hoenkoop, Vliet en Dijkveld gem. Haastrecht en Hoenkoop (U.). 1879, 1894, 1918 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

199 http://proxy.handle.net/10648/01b2bd2e-8469-4199-bb90-bbc9535a68b8 Verenigde Hof-, Groot- en Klein-Hemmeerpolder [Hemmeerpolder] gem. Warmond. 1861, 1912, 1958 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

200 http://proxy.handle.net/10648/e95ca608-eb00-411c-a7f0-8641e64ae20f Noord-Hoflandsche polder gem. Voorschoten. 1886 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

201 http://proxy.handle.net/10648/57fadc5e-602d-46cf-86eb-7708897e2051 Zuid-Hoflandsche polder gem. Voorschoten. 1861, 1949 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

202 http://proxy.handle.net/10648/f43ed047-e637-4f6e-8281-4aabdf81d04f Hofpolder gem. Zoeterwoude. 1859 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

203 http://proxy.handle.net/10648/19d33730-d25e-475e-842b-a7a82a273a77 Holierhoeksche en Zouteveensche polder gem. Schipluiden, Vlaardinger-Ambacht, Vlaardingen en Kethel. 1859, 1907, 1962 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

205 http://proxy.handle.net/10648/0781d998-e618-4092-95d6-655ae96075d3 Hondstijksche polder gem. Koudekerk a/d Rijn, Leiderdorp en Woubrugge. 1858, 1941, 1950 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

207 http://proxy.handle.net/10648/9f921c26-9ebd-4d15-aabb-f6eaed3d96c2 Polder Oud-Hongerland gem. Spijkenisse. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie gemaakt in 1945.

207a http://proxy.handle.net/10648/8aa9782d-5648-4ae9-abed-53ccc02a63d0 Polder Oud- en Nieuw-Hongerland gem. Spijkenisse. 1954 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

208 http://proxy.handle.net/10648/53f766c9-20dc-4bff-8052-1c8ff92631f7 Polder Hoogeind en Schaaijk gem. Leerdam en Schoonrewoerd. 1915, 19?3 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

209 http://proxy.handle.net/10648/74d018b7-7d57-4e50-957e-636d4064513e Hoogenwaardsche polder gem. Koudekerk a/d Rijn. 1858, 1951 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

210 http://proxy.handle.net/10648/a658e97c-a478-4fed-8cca-677c8ff4ba5f Hoogeveensche polder [Hogeveense polder] gem. Noordwijkerhout en Lisse. 1860, 1929, 1957 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

210a http://proxy.handle.net/10648/a14e1ec4-51f8-458c-8651-cec9eaffbe58 Hogezandse polder gem. Numansdorp en Strijen. 1951 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

211 http://proxy.handle.net/10648/17b22109-e270-42eb-9050-b2c102b3d609 Polder Hoogeweg gem. Noordwijk, Voorhout en Rijnsburg. 1858, 1913 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

212 http://proxy.handle.net/10648/a48e19b1-a851-459b-a0c6-0c1b302bce69 Hoogmadesche polder gem. Woubrugge. 1856, 1857, 1946 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

213 http://proxy.handle.net/10648/06307d6e-d2e3-4ee6-99be-ea7dddb8b757 Polder Hoonaard gem. Haastrecht. 1878, 1893, 1924 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

214 http://proxy.handle.net/10648/5a2a955e-e35d-4a59-a8aa-ca4c118c311d Hoornsche polder [Hoornse polder] gem. Hazerswoude en Alphen a/d Rijn. 1859, 1954 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

215 http://proxy.handle.net/10648/a2e75dfb-3a96-4ba8-9da9-91f0c0554fee Hornespolder gem. Katwijk. 1860 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

215a http://proxy.handle.net/10648/a61d84c7-b0cf-4b12-a406-95715063e439 Waterschap de Groote Houtdijk gem. Kamerik (U.) en Woerden. 1863 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

215b http://proxy.handle.net/10648/1083dd04-f1ed-49cc-a196-9a69e605c5fe Waterschap de Kleine Houtdijk gem. Kamerik (U.) en Woerden. 1863 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

216a http://proxy.handle.net/10648/d155765f-1750-4b28-96c1-35defeb9176a Gecombineerde Huiszitter- en Meeslouwerpolder gem. Stompwijk. 1859 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

218 http://proxy.handle.net/10648/ba821b07-e40c-4eb3-9947-f763c19d41d2 Waterschap van West-IJsselmonde (bestaande uit de polders Dirk Smeetsland en mr. Arend van der Woudensland, de 68-Morgen en Klein-Nieuwland of de 51-Morgen) gem. IJsselmonde en Charlois. 1862 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

218b http://proxy.handle.net/10648/be82ff31-28d0-4253-a265-1be98d8d0925 Jagerspoldertje (alsmede de polders de Turk, Schram en Van Wijngaarden, Jonge Jan en de Windhond, de polder van D. Kooyman en de Nieuwe Noord-, Oost-Merwede-, Merwede-, Kerk- en Stadspolders) gem. Dordrecht. 1856, 1857, 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

219 http://proxy.handle.net/10648/5f4dc537-c3b5-42d6-ad00-6cde9bbcd16c Johannespolder gem. Middelharnis. 1862, 1956 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

220 http://proxy.handle.net/10648/2f7a6e55-c7cb-412f-81a9-b54c1872dad1 Kaagerpolder gem. Alkemade. 1859, 1908 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

221 http://proxy.handle.net/10648/26541a38-08df-4104-a7d9-3e0423c4fd52 Kalkpolder gem. Leiderdorp. 1858, 1907 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

222 http://proxy.handle.net/10648/993fb8b8-a55a-41d9-8fbd-17d1cc39f827 Kamphuizer polder gem. Oegstgeest. 1858, 1938 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

222a http://proxy.handle.net/10648/1662e969-cc29-4c18-904b-b932c68db353 Kaspolder gem. Alkemade. 1922, 1957 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

223 http://proxy.handle.net/10648/f595b36e-3350-4fe0-b3b6-9e18c5abd1be Polder Kattendijksblok gem. Gouderak. 1859, 1864 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

224 http://proxy.handle.net/10648/0c2111ae-fa19-43e9-9d67-4f4fb5ea1063 Verenigde polders Kedichem met Oosterwijk gem. Kedichem. 1858, 1907, 1915 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

225 http://proxy.handle.net/10648/5346e27c-33d7-4069-92a3-f4f2aa1f5609 Polder Kerk en Zanen gem. Alphen a/d Rijn. 1859, 1909, 1950 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

226 http://proxy.handle.net/10648/469e6f76-fd9b-4b1d-b372-27c57aa20e5b Kerkpolder gem. Schipluiden. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

227 http://proxy.handle.net/10648/6ab1a20d-9ee2-4158-87f1-1de8ba3b7b69 Polder Kersbergsche en Achthovensche uiterwaarden gem. Lexmond en Ameide. 1859, 1923 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

228 http://proxy.handle.net/10648/1990f815-b915-4bad-b879-3d5f55b654da Polder Noord-Kethel gem. Kethel, Schiedam, Rotterdam, Delft en Schipluiden. 1858, 1859 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

229 http://proxy.handle.net/10648/ceb3dfdc-44da-4cca-b7de-f940a1f728b3 Polder Groot Keulevaart gem. Haastrecht. 1878, 1911 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

230 http://proxy.handle.net/10648/e03598b8-e246-47d6-b8bc-b72a47a358aa Polder Klein Keulevaart gem. Haastrecht. 1878 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

231 http://proxy.handle.net/10648/1cb4b671-c189-46f7-9b69-7e449add64aa Polder Kijfhoek gem. Zwijndrecht. 1908 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

232 http://proxy.handle.net/10648/97b9681d-395c-4de5-b35c-a7b2f57feb40 Polder de Kijvelanden gem. Poortugaal. 1947, 1967 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

232a http://proxy.handle.net/10648/3fc88567-cc04-4b80-9164-74c8eda45c26 Kikkerpolder gem. Oegstgeest. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

232c http://proxy.handle.net/10648/7078b10c-fe66-49a6-86f7-2ed2196b4ee1 Kilpolder gem. 's-Gravendeel. 1862, 1950 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

233 http://proxy.handle.net/10648/a994d5ea-33b5-4a76-9085-1bd73f4e481e Klaas Engelbrechtspolder gem. Schipluiden. 1952 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

233b http://proxy.handle.net/10648/a5d068dd-9e24-450f-b91a-61b5703d946e Polder het Kleine Diep gem. Sliedrecht. 1951 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

234 http://proxy.handle.net/10648/78cc40cf-410e-4374-8eeb-ba0b297816c1 Polder de Kleine Droogmakerij gem. Hazerswoude. 1859, 1926, 1953 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

235 http://proxy.handle.net/10648/7038e2e4-fa7a-4d39-9858-552566d27f1b Polder de Nieuwe Klem gem. Strijen. 1948 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

236 http://proxy.handle.net/10648/3d79db08-b653-4ef3-a31b-d1a93f134798 Polder de oude Klem gem. Strijen. 1948 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

237 http://proxy.handle.net/10648/202a4445-63aa-40f1-9a3e-a85742235b62 Klinkenbergerpolder gem. Sassenheim, Warmond en Oegstgeest. 1858, 1919 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

238 http://proxy.handle.net/10648/6d5dd379-8ab4-42de-8d9b-c0a37e0d9218 Oude polders lozende op de haven van Klinkerland gem. Nieuwe-Tonge, Herkingen en Melissant. 1957 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

239 http://proxy.handle.net/10648/290687c7-3b80-44e1-9ac8-dfd788c5504a Polder Klinkerland gem. Nieuwe-Tonge, Herkingen en Melissant. 1858, 1914 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

240 http://proxy.handle.net/10648/93832b72-0b50-40d7-a697-cd8c6a222229 Polder Klinkerland, onderdeel Battenoord gem. Nieuwe-Tonge. 1858, 1914 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

241 http://proxy.handle.net/10648/8c864402-af13-45e6-aa64-569198d6c83a Knippolder gem. Voorschoten. 1861, 1949 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

242 http://proxy.handle.net/10648/2e9813e5-707e-4894-b8a1-378e5900747c Waterschap de Koedood. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kaart uit 1878.

242a http://proxy.handle.net/10648/9a730607-85f4-4a65-b3b8-e34efb095d58 Polder Groot Koningrijk gem. Puttershoek en 's-Gravendeel. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

243 http://proxy.handle.net/10648/e623c37c-098f-46e6-9a93-3a4114c469a8 Polder het Kooiland gem. Strijen en 's-Gravendeel. 1954 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

244 http://proxy.handle.net/10648/93b09841-96af-4a0f-9965-cc8d0e9af6de Kooipolder gem. Warmond. 1869 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

244a http://proxy.handle.net/10648/86f92ea5-99c8-4a25-98fc-4f295e27764c Kooipolder gem. Woubrugge. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

245 http://proxy.handle.net/10648/94fd9abe-379e-456a-941f-3b2c9f01e767 Oude Korendijk, Oude Nieuwland en Oost- en Molenpolder gem. Goudswaard. 1916, 1949 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

245a http://proxy.handle.net/10648/21fbf842-5334-4ee4-907d-83ede97592fc Polder Korter-Aar gem. Ter Aar. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

246 http://proxy.handle.net/10648/81710882-b85f-461d-a6e9-625aabd97275 Polder Kortland en Kleinpolder gem. Nieuwerkerk a/d IJssel. 1859, 1915, 1954 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

247 http://proxy.handle.net/10648/27fcdff6-cb18-4bb0-8b39-9bf972c9bdc9 Kortstekerpolder gem. Aarlanderveen en Alphen a/d Rijn. 1860, 1909, 1921 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

248 http://proxy.handle.net/10648/c8ab7875-490d-4a31-a6c5-c89bf8f87c4c Polder Kraaijenisse gem. Melissant. 1862, 1919 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

249 http://proxy.handle.net/10648/644a5206-c845-469e-9a57-60b05b60d373 Polder Nieuw-Kraaijer gem. Melissant. 1912, 1919 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

249a http://proxy.handle.net/10648/a5c47563-6343-4692-8ee9-90eb29b5cb17 Polder Oud-Kraaijer gem. Dirksland. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

250 http://proxy.handle.net/10648/eea4d17f-11a9-472a-b121-87c6a789b633 Polder Oud-Kraaijer en Nieuwland gem. Melissant en Sommelsdijk. 1919 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

250a http://proxy.handle.net/10648/f48305af-cbe4-4686-b600-89d29675fd86 Polder Oost-Kraaijer gem. Middelharnis en Dirksland. 1966 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

251 http://proxy.handle.net/10648/dbb0bdb5-80a6-4727-8d9c-c6d2ed09084e Polder Kraaijestein gem. Sommelsdijk en Middelharnis. 1862, 1919 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

251b http://proxy.handle.net/10648/5100ea3e-ad7c-41bf-af2d-e2bd0964b915 Krabbepolder gem. Dubbeldam. 18? 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

251c http://proxy.handle.net/10648/bfb6138b-9075-41ae-bb63-00db7ac57b5d Krabbe Buitenpolder gem. Rozenburg. 1953 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

251d http://proxy.handle.net/10648/9e26d423-65c7-40d7-b96e-900a58c8cd67 Grote Krabbe- en Zeehondenpolder gem. Rozenburg. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

252 http://proxy.handle.net/10648/6f457a97-dc0f-4d5e-97cf-5ec9db6e3903 Krabben- en Graspolder gem. Rozenburg. 1858, 1953 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

253 http://proxy.handle.net/10648/fb695f73-938d-4b5e-a85e-a466bcd137b4 Krabbenpolder gem. Rozenburg. 1917 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

254 http://proxy.handle.net/10648/a4b2c310-8f07-4bd2-8bf8-e0f92ff4119a Polder Kralingen gem. Kralingen en Rotterdam. 1858, 1869, 1899 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

255 http://proxy.handle.net/10648/fd57028d-1210-46be-816d-3bb9aa413182 Kralingerpolder gem. Maasland. 1882 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

256 http://proxy.handle.net/10648/9baf72ee-0e09-4cad-b350-fe3d8e687fb5 Krammerpolder gem. Den Bommel. 1859 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

256a http://proxy.handle.net/10648/7501531e-59a7-4bee-bb48-85430d2cd7f5 De Krammerse polders gem. Oude-Tonge, Ooltgensplaat en Den Bommel. 1953 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

257 http://proxy.handle.net/10648/2ec64bac-c11b-4b12-85a2-4bda0ba7b942 Polder Krimpen a/d Lek gem. Krimpen a/d Lek. 1907, 1918 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

259 http://proxy.handle.net/10648/3ab5fde5-3647-4a3f-afe9-ef0033d4b6f1 Polder Kromme, Geer en Zijde gem. Ouderkerk a/d IJssel. 1859, 1878 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

259a http://proxy.handle.net/10648/cecece50-8543-4f65-98f3-60285910ce95 Kroningspolder gem. Stellendam. 1899 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

260 http://proxy.handle.net/10648/14a173e9-84cf-4b84-8024-9da2e8743af4 Polder Kruiningergors gem. Oostvoorne. 1920, 1950 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

261 http://proxy.handle.net/10648/a1312bc8-fb08-46ac-a40a-07afd3b1182c Kruispolder gem. Ooltgensplaat. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

262 http://proxy.handle.net/10648/94080d4f-7f48-4990-94fd-8433558869d7 Lagenwaardse polder gem. Koudekerk a/d Rijn. 1950, 1966 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

263 http://proxy.handle.net/10648/38d64058-f2fd-4c6b-90f4-37cc79076347 Lageveensche polder [Lageveense polder] gem. Lisse en Voorhout. 1861, 1954 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

264 http://proxy.handle.net/10648/b4890369-086d-4ff5-94e1-9e8c627fea41 Lakerpolder gem. Warmond. 1860, 1893 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

265 http://proxy.handle.net/10648/48b92ebe-e5de-430d-8cb4-4e3b37d336fd Polder Lakerveld gem. Lexmond. 1860, 1893 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

266 http://proxy.handle.net/10648/6e2d4ee4-84ea-48ee-968b-521f2e4a1f7d Polder het Land der Zes Molens. 1896 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

267 http://proxy.handle.net/10648/3c2826ba-81ff-4317-8639-0374e9f6a781 Polder Langeland en Kortland gem. Krimpen a/d IJssel. 1859, 1919 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

268 http://proxy.handle.net/10648/3273afc6-b88b-4286-a693-80c107afaa8a Polder Langerak gem. Langerak. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

269 http://proxy.handle.net/10648/78c0b726-099d-46b3-92f7-1239d6bae279 Polder Lange Weide gem. Lange Ruide Weide en Hekendorp. 1858, 1957 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

270aa http://proxy.handle.net/10648/7ac7b6e0-8000-47d6-8fbe-bf01297444a6 Polder Liesveld gem. Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak. 1962 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

270b http://proxy.handle.net/10648/36847a52-120e-4143-a450-98095da8f76e Leenheerenpolder gem. Goudswaard. 1856, 1857, 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

271 http://proxy.handle.net/10648/bc4d8b1a-2a49-4353-b653-9bcdd4f35f79 Polder Nieuw-Lekkerland gem. Nieuw-Lekkerland. 1858, 1913, 1958 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

272 http://proxy.handle.net/10648/dda37f2b-13ca-4697-919c-a1a82d390072 Polder Lexmond gem. Lexmond. 1860, 1893 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

273 http://proxy.handle.net/10648/4230ac69-8c0b-4b8c-9f32-aaf0f2b51344 Oude-Lierpolder gem. De Lier. 1857, 1963 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

273a http://proxy.handle.net/10648/659e6c46-1be1-4c5f-bf86-545467ca7741 Polder de Nieuwe Oostmoer of Lieve-Vrouwepolder gem. Middelharnis. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

275b http://proxy.handle.net/10648/d4a98b8a-6c05-49a8-bd37-09b8bc5daa75 Waterschap Noord-Linschoten gem. Snelrewaard (U.) en Oudewater. 18?? 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

275d http://proxy.handle.net/10648/21db9e18-8b61-4d7f-a75c-9f7eeac87083 Lisserbroekpolder gem. Lisse. 1860 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

276 http://proxy.handle.net/10648/49eb106e-3b6f-4b35-9792-26d0cc5c381b Lisserbroek-, Meer- en Duinpolder gem. Lisse. 1883, 1927 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

277 http://proxy.handle.net/10648/eb50df38-be70-42ad-9bd2-99ec3cdb6038 Lisserpoelpolder gem. Lisse en Sassenheim. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

277a http://proxy.handle.net/10648/d57bf7bf-a4e4-4b96-b9ff-24c6604992e0 Lodewijkspolder gem. Oude-Tonge. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

277aa http://proxy.handle.net/10648/5b27f186-2a4d-417f-b413-f3360df7428c Waterschap Lopikerwaard (prov. Utrecht). 1974 20 bladen 277b http://proxy.handle.net/10648/6450cd2a-ba4d-4ef8-b380-c97208a40e3a Louisa- en Cannemanspolder gem. Wieldrecht en Dubbeldam. 1863, 1957 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

278 http://proxy.handle.net/10648/f3be4819-1975-493a-b70d-be59ed356abb Luizenmarktpolder gem. Voorhout. 1858, 1910 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

279 http://proxy.handle.net/10648/f337b77c-4d58-4be8-b5ff-9317d5885f2f Magdalenapolder gem Oude-Tonge. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

280 http://proxy.handle.net/10648/baf26bd5-b080-4801-8681-7ae6a3a8e145 Polder Marendijk gem. Oegstgeest en Leiden. 1861, 1932 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

280a http://proxy.handle.net/10648/02ae46be-d154-4558-be68-9c4ffb3cd379 Mariapolder gem. 's-Gravendeel en Strijen. 1862 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

280e http://proxy.handle.net/10648/de2f0e68-0c92-4dd9-a57d-96f6c68e1fec Polder Oud-Mathenesse gem. Schiedam en Rotterdam. 1858, 1878, 1909, 1926 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

280f http://proxy.handle.net/10648/9160837f-431d-41e0-a151-7332b97caa8b Martina-Corneliapolder gem. Stad aan 't Haringvliet en Middelharnis. 1956 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

280g http://proxy.handle.net/10648/cb4023a4-27d7-4e82-a326-fa3cef1bbf1b Meer- en Duinpolder gem. Lisse. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie inv.nr. 276.

282 http://proxy.handle.net/10648/f03484fb-f46b-4eff-8ecb-a7c59be01ea9 Meeslouwerpolder gem. Leidschendam. 1947 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

283a http://proxy.handle.net/10648/be1d631c-8cc8-45f6-a9c7-55c5b52e651c Meeuwennordsche polder gem. 's-Gravendeel en Strijen. 1862, 1950 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

283b http://proxy.handle.net/10648/0bee7c48-ae9f-4cb3-9124-2491a9d7e574 Noor-Meeuwenoordsche polder gem. Brielle. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

284 http://proxy.handle.net/10648/ae262913-1723-4ea3-bbf3-55c016435a63 Meijepolder gem. Bodegraven. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

284a http://proxy.handle.net/10648/582d1513-0e45-4a58-9fdc-ffd8ccd1d082 Polder Oud-Melissant gem. Melissant. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

284aa http://proxy.handle.net/10648/5ce3b4c5-726a-4b23-b1c8-dd7fdebc6b0c Menheerse polder gem. Middelharnis, Sommelsdijk en Nieuwe-Tonge. 1962 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

284b http://proxy.handle.net/10648/dc9cd979-79bd-4c96-bd99-a77cce10773b Merwedepolder gem. Dordrecht. 1856, 1957, 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

284c http://proxy.handle.net/10648/b1388088-5280-4952-972f-44901426bdb5 Oost-Merwedepolder gem. Dordrecht. 1856, 1857, 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

285 http://proxy.handle.net/10648/69969e86-c61c-438c-acf2-c44fd63621f2 Polder Middelblok en Veerstalblok gem. Gouderak. 1856, 1859 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

286 http://proxy.handle.net/10648/853eb177-d5d3-4f9a-8d03-0b822d4d7e93 Verenigde polders Middelbroek, Ameide en Tienhoven gem. Meerkerk, Ameide en Tienhoven. 1858, 1914 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

287 http://proxy.handle.net/10648/9cb4628a-c29d-442a-a75d-ef4ac5ac500e Polder Middelburg gem. Reeuwijk. 1901, 1965 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

288 http://proxy.handle.net/10648/3f08dc95-0ae4-4000-93d0-9ec47576c70e Oude polders lozende op de haven van Middelharnis gem. Middelharnis, Sommelsdijk en Nieuwe-Tonge. 1905 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

289 http://proxy.handle.net/10648/46e10523-3eb6-4300-96ad-aaf69ff15cc0 Polder het Oudeland van Middelharnis gem. Middelharnis en Sommelsdijk. 1856, 1858, 1890 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

290 http://proxy.handle.net/10648/ad947503-c5ed-4f63-a308-0b9a39aafe21 Polder Middelkoop gem. Leerbroek. 1858, 1893 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

291 http://proxy.handle.net/10648/3d9dbc21-f175-4b11-ac1e-1db9cfa40e94 Polder Middelland gem. Woerden. 18?? 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

292 http://proxy.handle.net/10648/c1492fcc-6c55-46bb-ac62-5f35995546fe Polder Mijl gem. 's-Gravendeel. 1858, 1963 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

293 http://proxy.handle.net/10648/eca8ea5c-22a5-452f-af84-d0913de7b354 Waterschap van Mijnsheerendland van Moerkerken. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

293a http://proxy.handle.net/10648/dbf3cb10-333d-47ba-b0b1-6aff1be50b1a Polder Mijnsheerenland van Moerkerken (binnenbans) gem. Mijnsheerenland. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

294 http://proxy.handle.net/10648/721c009a-40de-4ef1-b310-cf926318c2e6 Polder Moerkerken gem. Mijnsheerenland, Maasdam en Puttershoek en Heinenoord. 1917 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

295 http://proxy.handle.net/10648/2f2ca7d0-d9ff-4f35-88ee-ad2b7a2bc618 Polder Molenaarsgraaf gem. Molenaarsgraaf. 1858, 1953 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

296 http://proxy.handle.net/10648/8964095d-9e6a-4706-afbc-4cafb6688eda Polder het Molengors gem. Stellendam. 1861, 1912 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

296a http://proxy.handle.net/10648/2330643e-508a-4a6a-9259-ba7c7d8dd1f6 Polder Molengorzen gem. Zuidland. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

298 http://proxy.handle.net/10648/41c9eb93-9aac-483c-964f-852d643f1200 Molenpolder gem. Den Bommel. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

299 http://proxy.handle.net/10648/a24222d5-0401-4a84-8973-6a14f0983bf5 Polder 68-Morgen gem. Rotterdam. 1959 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

300 http://proxy.handle.net/10648/e81cc425-f8eb-4df0-8049-b8e76fdbeab6 Morsebelpolder gem. Oegstgeest. 1868, 1913 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

301 http://proxy.handle.net/10648/5c4c4c91-91f3-4c51-ac9b-4c4a717d136b Mottigerpolder gem. Voorhout en Sassenheim. 1861, 1930 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

302 http://proxy.handle.net/10648/74cfa5c3-e715-4c64-99b0-337860c49c4f Polder Munnikenland van Westmaas gem. Westmaas. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

303 http://proxy.handle.net/10648/e292eae6-4dc9-4066-b486-19e51bba663a Munnikenpolder gem. Leiderdorp. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

303a http://proxy.handle.net/10648/74b654f9-6b4e-4c2b-a22b-f01d70e5bdea Polder Naters en Pancrasgors gem. Rockanje. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

305 http://proxy.handle.net/10648/da44db03-8198-4a31-99ec-d8c962ee52c0 Polder Nesse gem. Alphen a/d Rijn. 1859, 1950 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

306 http://proxy.handle.net/10648/2ba6c697-7256-431c-aa92-26547fc3c2df Polder Nesse gem. Ouderkerk a/d IJssel. 1859, 1897 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

306a http://proxy.handle.net/10648/91a2b1f4-b345-4f91-883b-81b7d9a1ae37 Nessepolder gem. Zevenhuizen en Hillegersberg. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

308 http://proxy.handle.net/10648/458a9c71-598b-4455-b27e-84e775fa2bf7 Polder het Hoeksche Nieuwe Land gem. Puttershoek en 's-Gravendeel. 1859, 1952 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

309 http://proxy.handle.net/10648/e4b9b7be-b9f1-4b12-828e-e3be0a9a7bd0 Polder Nieuwenhoorn gem. Nieuwenhoorn, Vierpolders, Heenvliet, Abbenbroek, Oudenhoorn en Hellevoetsluis. 1861, 1919, 1952 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

309a http://proxy.handle.net/10648/f8de33f7-504e-4909-a32c-6f8f09966e80 Nieuwe polder gem. Zoetermeer. 1965 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

310 http://proxy.handle.net/10648/c823598a-4b0a-407e-aefb-4b032706bf84 Nieuwe of Droespolder gem. Rozenburg. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

310a http://proxy.handle.net/10648/79ff1816-c005-483b-86ac-b58aecb4e955 Het Nieuwe poldertje gem. Puttershoek. 1915 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

311 http://proxy.handle.net/10648/317eac1b-5db8-403c-a0b7-dd7b2179bbf2 Nieuwe of Drooggemaakte polder gem. Pijnacker en Zoetermeer. 1942, 1951, 1959, 19? 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

312 http://proxy.handle.net/10648/625005f2-e29d-427c-b916-1cd7409cfd47 Polder Nieuwkoop gem. Nieuwveen, Zevenhoven, Nieuwkoop, Ter Aar en Alphen a/d Rijn. 1966 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

313 http://proxy.handle.net/10648/6c7a91d6-67bd-4d15-b608-f357d4a79ffd Polder Nieuwkoop en Noorden gem. Nieuwkoop en Bodegraven. 1862, 1911, 1916 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

314 http://proxy.handle.net/10648/62c128ab-0572-4ea2-800f-54235047df96 Polder het Nieuwland gem. 's-Gravenzande. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

315 http://proxy.handle.net/10648/ac97ea84-f519-4cbd-8fa9-2b1d7f597215 Polder het Oude Nieuwland gem. Ouddorp. 1918, 1958 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

316 http://proxy.handle.net/10648/3172430e-3722-4826-8128-3cfdd4ea0625 Gecombineerde polders Nieuwland en Leerbroek gem. Nieuwland en Leerbroek. 1859 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

316a http://proxy.handle.net/10648/54bc0f2e-30f4-4c3f-9964-e9a9b7f56d1c Polder Nieuwland en Noordland gem. 's-Gravenzande en Rottterdam. 1951, 1965 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

317 http://proxy.handle.net/10648/ac244835-4f42-47b2-918e-c79684375a09 Nieuwlandsche polder gem. Kethel en Schiedam. 1861, 1917 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

318 http://proxy.handle.net/10648/175040b2-418b-4c09-9678-e4268867b518 Nieuwe of Kleinpolder gem. Overschie. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

318a http://proxy.handle.net/10648/edb9b380-6dc0-4f72-9b40-a676bfe5c12c Noordbank- en Jantjespolder gem. Rozenburg. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

319 http://proxy.handle.net/10648/8fbe2aba-f397-4d47-8714-1b4736cc7982 Noordeind- en Geerpolder gem. Leimuiden en Ter Aar. 1878, 1933, 1959 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

320 http://proxy.handle.net/10648/26e64de9-7e89-4132-ac5b-63e9dd0883ec Polder het Noordland gem. Nieuwe-Tonge. 1858, 1868 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

320b http://proxy.handle.net/10648/d5e39a2d-bc95-4240-b0a9-7e24321577e5 Polder Nieuw-Noordland gem. Geervliet. 1945, 1953 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

321 http://proxy.handle.net/10648/b5acf33a-4bb3-41f4-bfb6-82976b998923 Noordpolder gem. Rijswijk en 's-Gravenhage. 1913, 1915, 1916, 1938 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

321a http://proxy.handle.net/10648/62a5e627-0ca0-4a71-9abc-4d3290a9a653 Nieuwe Noord- en Noord-Bovenpolder gem. Dordrecht. 1856, 1862, 1961 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

322 http://proxy.handle.net/10648/be8b4b26-0d14-43ee-82ca-47ba83c178f7 Noordpolder van Delfgauw gem. Pijnacker en Delft. 1858, 1951 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

323 http://proxy.handle.net/10648/a12dbad5-d2ba-45b1-807c-e8b35b08aa4a Noordpolder van Piershil gem. Piershil. 1860, 1958 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

323a http://proxy.handle.net/10648/7d43a205-2e00-4370-aef6-be75ea747756 Noordse buurt gem. Zevenhoven en Wilnis. 1958 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

324 http://proxy.handle.net/10648/7ed3356b-7056-4790-9e89-60a7b44e645a Gecombineerde Noordschebuurter en Voordijksche polders gem. Zevenhoven en Wilnis. 1862, 1914 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

325 http://proxy.handle.net/10648/1bfc3d4b-3d72-4e30-85b9-6e45d8ba6401 Polder de Noordsluis gem. Brielle, Oostvoorne en Rockanje. 1957 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

326 http://proxy.handle.net/10648/fcbddcf8-00c2-45e3-b681-bfee27683e31 Polder het Noordveen gem. Alkemade. 1890, 1912, 1954 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

328 http://proxy.handle.net/10648/55aa6105-32ed-4262-8225-f84f4c531118 Noordzijderpolder gem. Bodegraven. 1857, 1919 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

329 http://proxy.handle.net/10648/bfe47fb4-0a50-4067-8367-eeef514d874c Noordzijderpolder gem. Noordwijk en Noordwijkerhout. 1860, 1879, 1936, 1957, 1962 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

330 http://proxy.handle.net/10648/06ca05b1-20dd-4d14-8138-1c5bc400ad4e Polder van Nootdorp gem. Nootdorp, Delft, Pijnacker, Leidschendam en Zoetermeer. 1952 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

331 http://proxy.handle.net/10648/a3b3a0bc-fdd3-4146-8e8a-0110b294f66c Ommedijksche polder gem. Voorschoten en Wassenaar. 1861, 1886 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

332 http://proxy.handle.net/10648/ae8d6222-3279-4df5-ab53-74684a6d49fb Waterschap van de Omringdijk van de Drooggemaakte Noordplas gem. Hazerswoude, Benthuizen, Noord-Waddinxveen en Zoeterwoude. 1863, 1868 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

332a http://proxy.handle.net/10648/990c2f0d-0f1e-424c-9396-1194605a0f95 Nieuwe Ondernemingspolder gem. Vierpolders, Zwartewaal en Brielle. 1958 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

334b http://proxy.handle.net/10648/d80ae152-b2aa-43be-83ca-f43e612c0597 Polder Oostbroek gem. Spijkenisse. 1959 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

335 http://proxy.handle.net/10648/85a0bf4a-04f4-40fe-9a68-3a68b904b4ed Oostbuurtsche polder gem. Hazerswoude. 1898, 19? 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

336 http://proxy.handle.net/10648/79a1c388-f856-41f1-bff8-15378c0aa1bd Polder de Oude Oostdijk gem. Ouddorp. 1858, 1910 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

337 http://proxy.handle.net/10648/cd4b9733-ae1d-4b5f-9922-07633aa8009a Oostdorper en Huis-ter-Weerpolder gem. Wassenaar. 1858, 1936, 1959 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

338 http://proxy.handle.net/10648/19b306c8-fdbd-4188-941a-4ac43c849c3c Oosteinderpolder gem. Hillegom. 1942, 1947 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

340 http://proxy.handle.net/10648/77e1b89a-0b25-4ad7-a78c-55a845c7e306 Polder Oost- en Westgeer gem. Hazerswoude. 1859, 1952 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

341 http://proxy.handle.net/10648/3b95ed94-eaf4-41a9-ac72-9c8f672288ed Polder Oost- en West-Zomerlanden gem. Heinenoord, Mijnsheerenland en Puttershoek. 1858, 1915, 1957 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

341a http://proxy.handle.net/10648/74e75662-984b-4c80-9c13-ef97a6b44972 Polder Klein-Oosterland gem. Oostvoorne. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

342 http://proxy.handle.net/10648/23ce4efc-9561-4bdb-9b6b-e7256424b005 Buitendijksche Oosterpolder gem. Nieuwveen en Mijdrecht (U.). 1862, 1952, 1953 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

343 http://proxy.handle.net/10648/b3183798-cefb-415e-abe8-bc477051ebea Polder Hoog- of Klein-Oosterwijk gem. Leerdam, Kedichem en Heukelum. 1957 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

344 http://proxy.handle.net/10648/0759131d-a815-46fc-aad1-d3b1c9d11b3d Oostmadepolder gem. Loosduinen. 1859 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

345 http://proxy.handle.net/10648/ec85caea-2fb6-4e0b-aec3-6afe88a5150c Polder Oost- en Westplaat-Flakkee gem. Middelharnis. 1856, 1858, 1888, 1916, 1956 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

346 http://proxy.handle.net/10648/793bcc74-c175-4b10-bc9f-f3e9d1b15ce8 Oostpolder in Schieland gem. Moordrecht, Waddinxveen en Gouda. 1863, 1910, 1927, 1940, 1957 6 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

347 http://proxy.handle.net/10648/8cef0b7e-9fe9-42a9-9e6f-37043de237bc Oostvlietpolder gem. Zoeterwoude. 1859, 1957, 1961 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

347a http://proxy.handle.net/10648/ef90116e-349b-42af-9042-380c7dc8d2b5 Polder Oostvoorne gem. Oostvoorne. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

348 http://proxy.handle.net/10648/12f3142e-9994-4606-9200-1c22a618aa14 Vereenigde polder aan de Oostzijde van de rivier de Gouwe gem. Boskoop en Reeuwijk. 1858, 1864, 1901, 1911, 1924, 1940 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

349 http://proxy.handle.net/10648/eecd3c9b-d8cf-4462-8066-04de3cfa4637 Binnen- en Buiten-Oranjepolder gem. Naaldwijk en Maasland. 1862, 1928 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

350 http://proxy.handle.net/10648/1fe9e913-a1cd-4ccf-98b8-dfa01f7a4e25 Oranjepolder gem. Voorschoten. 1861, 1958 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

351 http://proxy.handle.net/10648/2dc7d46d-f0cf-4197-be10-026a0323ac0c Polder Ottoland gem. Ottoland. 1858, 1957 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

352 http://proxy.handle.net/10648/b7f9362f-09b5-446f-95ce-277f4424d167 Polder Oude- en Nieuwekade gem. Abberoek en Zuidland. 1952 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

353 http://proxy.handle.net/10648/5f7b1d0e-4cb3-4fef-9b7b-ff51ee3ea7a5 Polder het Oude Land gem. Ooltgensplaat. 1857, 1938 3 bladen 354 http://proxy.handle.net/10648/3c9d1072-befc-480e-904c-8bf2e614ab54 Polder Oudeland en Tournooiveld gem. Woerden. 1858, 1910 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

355 http://proxy.handle.net/10648/a90440c0-8180-478f-a4d5-e9164ec08175 Polder het Oudeland gem. 's-Gravenzande. 1910, 1961 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

356 http://proxy.handle.net/10648/4e168f75-025b-4031-b7eb-6449cece9474 Polder het Oudeland gem. Ouddorp en Goedereede. 1857, 1905, 1958 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

357 http://proxy.handle.net/10648/355a09f0-d64c-4787-a8d4-1e020d2e90cd Polder Oudendijk gem. Woubrugge. 1869, 1917, 1966 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

358 http://proxy.handle.net/10648/23dc3001-6581-456a-9a27-b6aabbdbd944 Polder Oudenhof gem. Oegstgeest. 1858, 1896, 1906 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

360 http://proxy.handle.net/10648/b643aed4-a4d2-48ef-81eb-407cf2a0784a Oude- of Hooge polder [Oude polder van Pijnacker] gem. Pijnacker en Zoetermeer. 1942, 1947, 1959 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

360a http://proxy.handle.net/10648/270fb049-6f53-4323-b8e6-5c4bcc11f54e Oudendijkschen polder gem. Dubbeldam. 1863 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

361 http://proxy.handle.net/10648/1ab021f6-e6b9-4663-8b0c-bbb130cdc84a Polder Oukoop en Negenviertel gem. Stein, Hekendorp en Reeuwijk. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

362 http://proxy.handle.net/10648/78a6271c-e2c2-46e2-925d-ef6380e0f723 Overveerpolder gem. Oegstgeest. 1932 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

364 http://proxy.handle.net/10648/18b3508d-2eed-4d58-8cf7-36ded116a042 Palensteinsche polder gem. Zegwaart. 18? 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

364a http://proxy.handle.net/10648/72e66766-ae61-486d-8709-ebd290b647bb Van Pallandtpolder gem. Middelharnis. 1950, 1956 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

365 http://proxy.handle.net/10648/c632ea39-7829-44f0-9a9d-28ba40bb6ad8 Polder Papekop en Diemerbroek gem. Papekop. 1858 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

366 http://proxy.handle.net/10648/2629335a-b187-43f1-aac6-07b3a353cea2 Polder Papendrecht gem. Papendrecht en Oud-Alblas. 1912, 1952 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

367 http://proxy.handle.net/10648/8545ae30-0a2e-4892-b08a-17ab2b4ab642 Papenwegsche polder gem. Voorschoten en Wassenaar. 1861, 1958 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

368 http://proxy.handle.net/10648/f64a089b-0929-4c16-9f9b-28c85ec64c01 Polder Nieuw-Pendrecht gem. Rhoon, Rotterdam en Barendrecht. 1959 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

368a http://proxy.handle.net/10648/d000e993-d8be-46ee-b551-ce9f085e26f3 Polder Nieuw- en Oud-Pendrecht en de Stee van Pendrecht gem. Rhoon. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

370 http://proxy.handle.net/10648/ff12190a-163a-4e23-8407-43d378aaa505 Pesthuispolder gem. Oegstgeest en Leiden. 1858, 1883, 1897, 1932 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

371 http://proxy.handle.net/10648/5ea71b0d-7c51-497e-8d91-342f60bb7a7c Polder Peursum gem. Peursum en Ottoland. 1858, 1951 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

371a http://proxy.handle.net/10648/b86b4e43-b0a5-41ba-99ad-634728eea0bf Polder Groot-Piershil gem. Piershil. 1964 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

372 http://proxy.handle.net/10648/70d4c630-701f-4b90-989e-5108590a771f Polder Klein-Piershil gem. Piershil. 1858, 1958 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

373 http://proxy.handle.net/10648/1ae7be30-cbd1-4a75-a1dc-aa13c111aa60 Polder Oud-Piershil gem. Piershil. 1946 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

374 http://proxy.handle.net/10648/4a8c6315-8b31-4340-8fcf-4d68a5cd5f6c Piestpolder gem. Woubrugge. 1949 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

375 http://proxy.handle.net/10648/518d9b36-b23f-44e7-855b-344db790458e Droogmaking in de Oude of Hooge polder van Pijnacker [Droogmaking in de Oude polder van Pijnacker] gem. Pijnacker, Zegwaart en Zoetermeer. 1865, 1959 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

376 http://proxy.handle.net/10648/d8dfa1a3-0c4e-440a-aaf3-ad80162d2362 Polder de Oude Plaat gem. Sommelsdijk, Melissant en Nieuwe-Tonge. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

377 http://proxy.handle.net/10648/65887704-ab0f-4249-9959-4b2ad455d63b Polder de Plas gem. Goedereede. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

378 http://proxy.handle.net/10648/a41043b4-c85c-44a0-9eab-6df2dd202f7e Plaspoelpolder gem. Rijswijk. 1857, 1910 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

378a http://proxy.handle.net/10648/bdfc0033-9287-4602-b73f-fed4ee48164c Plaspoel- en Schaapweipolder gem. Rijswijk. 1949 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

379 http://proxy.handle.net/10648/520dca59-af67-40b9-bc2b-7deaafcc8a7a Klein-Plaspoelpolder gem. Veur en Leidschendam. 1858, 1868, 1954 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

380 http://proxy.handle.net/10648/8c69b1ff-5ffa-4508-8a0d-b9c257144813 Poelpolder gem. 's-Gravenzande. 1860, 1910, 1962 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

381 http://proxy.handle.net/10648/47104d3c-ad26-4e47-9223-198483d27741 Polder het Land van Poortugaal gem. Poortugaal en Rotterdam. 1962 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

387 http://proxy.handle.net/10648/135d9739-a27c-47f0-b656-1966fdf636e0 Polder de Quack gem. Nieuw-Helvoet. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

388 http://proxy.handle.net/10648/611f96f3-896b-40a6-bcd7-c768c2823a56 Polder Quackernaak gem. Meerkerk. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

388b http://proxy.handle.net/10648/fe3c7b27-3238-47d4-b8dd-f832548d913a Polder het Rammeland gem. Geervliet. 1953 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

389 http://proxy.handle.net/10648/2c222a80-25b7-486d-96a8-34b6e2d40ca4 Polder Reeuwijk gem. Reeuwijk, Zwammerdam, Bodegraven, Waddinxveen, Lange Ruige Weide en Gouda. 1883, 1891, 1925, 1935, 1961 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

390 http://proxy.handle.net/10648/e9cd0414-c114-4ac1-ba80-b62fbc5f1912 Polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard gem. Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam. 1957 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

393a http://proxy.handle.net/10648/50eadb1e-c2e5-4ab9-b78a-b5b1640b3a6f Polder het Binnen- en Buitenland van Rhoon gem. Rhoon, Rotterdam, Poortugaal en Barendrecht. 1959 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

394a http://proxy.handle.net/10648/1a427d62-f55b-4d40-9fc2-a5ed932a592e Riethoornschepolder gem. Hazerswoude, Alphen a/d Rijn en Boskoop. 1959 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

396 http://proxy.handle.net/10648/184d35e7-6288-4e13-a4b8-31262a35db8f Polder Rietveld gem. Alphen a/d Rijn. 1859, 1909, 1939, 19? 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

397 http://proxy.handle.net/10648/a19c7a13-2da9-489b-bbf6-d35292a8e9ea Polder Rietveld gem. Arkel. 1859, 1915 1 bald

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

398 http://proxy.handle.net/10648/917d5797-dfdc-47e4-a815-f9e208746bf9 Polder Rietveld gem. Hazerswoude, Alphen a/d Rijn en Boskoop. 1859, 1912, 1958 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

399 http://proxy.handle.net/10648/3ed63211-3b54-4715-83b6-76dd332c396a Polder het Rietveld gem. Ooltgensplaat. 1857 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

400 http://proxy.handle.net/10648/ca3a54aa-584c-4ec6-b12a-ad814995408f Polder Rietveld gem. Rietveld, De Bree en Woerden. 1857, 1919 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

401 http://proxy.handle.net/10648/8365e23e-ab53-4722-9f84-ab97a3d0b2e8 Rietvink gem. Veur en Leidschendam. 1860, 1953 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

402 http://proxy.handle.net/10648/2975a313-ce35-487e-8f72-31bd400724c9 Rijnenburgerpolder gem. Hazerswoude. 1859, 1929, 1952 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

403 http://proxy.handle.net/10648/9d6a49ff-61b5-4899-a331-d766c07cd423 Polder Rijneveld gem. Alphen a/d Rijn en Reeuwijk. 1859, 1874, 1908, 1916, 1940 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

404 http://proxy.handle.net/10648/db09e59a-cd64-42f4-82be-2c565afa183a Hoogheemraadschap van Rijnland. 1949 45 bladen 405 http://proxy.handle.net/10648/f125c780-019c-43f9-b251-47da705e7f66 Rijnsaterwoudsche polder gem. Rijnsaterwoude. 1861, 1896, 1926 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

405c http://proxy.handle.net/10648/b279ee0b-1663-4e16-ab0e-a148e441bc73 Oud- en Nieuw-Rockanje, Strijpe, Lodderland en Stuifakker gem. Rockanje. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

406 http://proxy.handle.net/10648/6b4ab284-c7ed-4d33-9968-2610f6fb3017 Rodenburger en Cronesteinsche polder gem. Zoeterwoude en Leiden. 1859, 1880 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

407 http://proxy.handle.net/10648/a07360a9-0b0a-4681-a886-a8d4536b3a1a Roodemolenpolder gem. Voorthout en Sassenheim. 1858, 1910 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

408 http://proxy.handle.net/10648/27487163-46af-4b73-9184-f5bf3580da15 Roode polder [Rode polder] gem. Woubrugge en Alkemade. 1858, 1953 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

409 http://proxy.handle.net/10648/c59b0b25-5510-4049-a4f4-b7d07dda5929 Polder de Rooklaasplaat gem. Goedereede. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

410 http://proxy.handle.net/10648/03d64c9d-eb5a-4b8b-b587-e5717c9cb829 Room- of Meerburgerpolder gem. Zoeterwoude en Leiden. 1859, 1914, 1957, 1964 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

411 http://proxy.handle.net/10648/3c108792-ca63-4a2c-921c-e4780089c683 Roversbroekpolder gem. Lisse. 1860, 1888, 1911 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

412 http://proxy.handle.net/10648/d0b2bf7c-1280-44ba-a109-1ce624596556 Polder Rozenburg en Blankenburg gem. Rozenburg. 1948, 1959 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

412a http://proxy.handle.net/10648/2cfb7a29-c549-4302-a36f-b547c72c0895 Polder Nieuw-Roznburg en Blankenburg gem. Rozenburg. 1911 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

412b http://proxy.handle.net/10648/2fb8e327-f6a3-4524-ac13-a0cdc6490b10 Polder Oud- en Nieuw-Rozenburg, Blankeurg, de Lange en Ruige Plaat gem. Rozenburg. 1910, 1937 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

413 http://proxy.handle.net/10648/45bfef8e-9822-4dd2-853f-17fd42304b6b Polder Rozendaal gem. Haastrecht. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

413b http://proxy.handle.net/10648/e8e2c4ee-0e5c-4c89-a1f2-53155e6db638 Polder Rugge gem. Oostvoorne. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

414 http://proxy.handle.net/10648/bfc8206f-ec00-4e42-a986-6cfaf1f14829 Polder Ruige Weide gem. Lange Ruige Weide, Waarder en Papekop. 1858, 1959 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

415 http://proxy.handle.net/10648/56f3918f-dd5c-40b1-8d10-3d7367dc6589 Gecombineerde Ruigelaansche en Zonneveldsche polder [Ruigelaansche en Zonneveldspolder] gem. Wassenaar en Valkeurg. 1858, 1954, 1961 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

416 http://proxy.handle.net/10648/77ba5e7d-a564-4666-8f57-8480d9c61728 Polder Sandelingen Ambacht gem. Hendrik-Ido-Ambacht. 1908 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

417 http://proxy.handle.net/10648/9c15e9d9-f817-47d4-b475-91d7a933d08b Schaapweipolder gem. Rijswijk. 1857, 1910 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

417a http://proxy.handle.net/10648/4809fd6d-5032-4556-908c-572ede29dbbd Schaddeleepolder gem. Goedereede en Stellendam. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

418 http://proxy.handle.net/10648/e88b77ba-e71c-40b9-be0b-2eeae4389660 Verenigde polders Schiebroek, Berg en Broek en de 110-Morgen gem. Hillegersberg en Schiebroek. 1860, 1879, 1913 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

419A - 419D http://proxy.handle.net/10648/e9ea2674-e164-4aad-a800-f35746442ef6 Hoogheemraadschap van Schieland. 1920, 1949 4 bladen 419A http://proxy.handle.net/10648/883faee1-46c9-4f34-930e-ef138490571b Blad 1 419B http://proxy.handle.net/10648/22cc2f22-9e31-4528-b2cb-7b3edda4a41a Blad 2 419C http://proxy.handle.net/10648/26258576-e276-43a8-b66d-125395db8083 Blad 3 419D http://proxy.handle.net/10648/17c52796-9a53-41ec-9212-fd488dbd101f Blad 4 420 http://proxy.handle.net/10648/b7dc7a28-cd91-4328-929e-ac0a2cbbd2bc Polder Schieveen gem. Overschie. 1857, 1936 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

421 http://proxy.handle.net/10648/ee5532dc-f99e-44d4-b5b9-cd7b15afe273 Polder Nieuw-Schuddebeurs gem. Geervliet. 1953 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

423 http://proxy.handle.net/10648/14a8ef68-459a-4609-8e47-79d6da0cbcac Polder Simonshaven en Biert gem. Geervliet. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie gemaakt in 1945.

424 http://proxy.handle.net/10648/59da33f9-e451-4fe5-9488-ff8efc18f2f2 Simonspolder gem. Warmond. 1886 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

424a http://proxy.handle.net/10648/c4cd65f8-6cca-4719-be39-23f4d1bf8df3 Sint Adolfsland gem. Ooltgensplaat. 1959 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

425 http://proxy.handle.net/10648/c8863461-9d18-445c-9f6c-5b9ed08bd2b4 Slagh of Groote en Kleine Stadspolder [Slagh of Stadspolder] gem. Leiderdorp en Leiden. 1858, 1948 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

426 http://proxy.handle.net/10648/535421db-b0e4-4957-a282-633cb25e94ec Polder Sliedrecht gem. Sliedrecht, Papendrecht, Oud-Alblas, Wijngaarden en Bleskensgraaf en Hofwegen. 1918, 1954 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

426b http://proxy.handle.net/10648/399a13bb-9678-405d-910f-8f4049a8c99a Polder Over-Slingeland gem. Noordeloos. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

427 http://proxy.handle.net/10648/c76d5b3c-8a14-499d-921a-2141dc82c60b Polder Over- en Neder-Slingeland gem. Peursum, Noordeloos en Goudriaan. 19? 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

428 http://proxy.handle.net/10648/65534672-5320-4fee-8440-8a4ff8d8993d Polder Sluipwijk gem. Sluipwijk, Reeuwijk en Hekendorp. 1857, 1957 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

429 http://proxy.handle.net/10648/360bc747-07a1-426a-a6ea-3e0ac92d8285 Sluispolder gem. Maasland en Maassluis. 1871 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

429c http://proxy.handle.net/10648/298dfb4d-15c7-46b3-965c-fc4a882ff889 Polder Snel gem. Woerden. 1859 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

430 http://proxy.handle.net/10648/0700392d-3dbc-41e1-8509-3e6dd93e3f61 Waterschap Snel en Polanen gem. Woerden en Linschoten (U.). 1882 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

431 http://proxy.handle.net/10648/7203444d-600a-4388-b21e-bb81b8602ad7 Polder Snelrewaard gem. Haastrecht. 1924 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

431b http://proxy.handle.net/10648/ffb5b373-d2e1-404b-8d5a-a74885fe0923 Waterschap Snelrewaard, Zuid-Linschoten, Schagen en de Engh gem. Linschoten, Snelrewaard, Montfoort (U.) en Oudewater. 1863, 1877, 1918 3 kaarten

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

432 http://proxy.handle.net/10648/6ee4c18f-1434-4cb0-bb46-55e4c39a4720 Sommelsdijkse polder gem. Sommelsdijk. 1961 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

432a http://proxy.handle.net/10648/dcc92a9e-8a8f-451d-8aa1-92b632bd188a Polders het Oudeland van Sommelsdijk, Everdina, Christoffel en Oude-Oostmoer gem. Sommelsdijk en Middelharnis. 1858, 1890 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

433 http://proxy.handle.net/10648/76062a2a-175c-4daa-a416-11eee3e6577d Spangensche polder gem. Overschie, Schiedam en Rotterdam. 1858, 1910, 1915 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

434 http://proxy.handle.net/10648/d30f42a6-1fea-483e-8e3e-462006c8eee7 Spekpolder gem. Stompwijk en Leidschendam. 1861, 1947 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

435 http://proxy.handle.net/10648/71854b1f-b230-4c2a-bf45-9b76af61e306 Polder Spijk gem. Heukelum en Vuren en Dalem. 1863, 1932 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

437 http://proxy.handle.net/10648/2ec05ddf-bdeb-49ef-976a-0c82d3fd68b2 Springertpolder gem. Ouddorp. 1862, 1892 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

437c http://proxy.handle.net/10648/fb7752cd-440e-4145-b9db-2bbebce9b745 Polder de Nieuwe Stad gem. Stad aan 't Haringvliet en Middelharnis. 1857, 1991 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

438 http://proxy.handle.net/10648/11d8af11-2fa9-4cda-ab50-7fce123aeef9 Nieuwe Stad en Lieve-Vrouwepolder gem. Stad aan 't Haringvliet en Middelharnis. 1934, 1969 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

439 http://proxy.handle.net/10648/8ec6b8a2-3e3f-4310-b2c3-0d3749e9b8b1 Polder de Oude Stad en de Lieve-Vrouwepolder gem. Stad aan 't Haringvliet en Middelharnis. 1857, 1890, 1934 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

439c http://proxy.handle.net/10648/3e3c84e2-397a-4c82-9f84-7be5d4db2507 Oude en Nieuwe Stadspolders gem. Dubbeldam en Dordrecht. 1961 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

439d http://proxy.handle.net/10648/acfef581-9a49-438a-8a5e-b8860e53f37a Stadse polder gem. Middelharnis. 1966 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

441 http://proxy.handle.net/10648/943f632b-62f8-4a5b-a7c5-692d2347b6dd Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder gem. Stompwijk. 1859 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

442 http://proxy.handle.net/10648/bf9ad6a7-bc0a-47a0-9ef9-8a3f0a14e2a8 Polder Klein-Starrevaart gem. Stompwijk en Leidschendam. 1907, 196? 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

442a http://proxy.handle.net/10648/a19a5de2-4e86-433e-8972-50fd72d88c0c Polder Stededijk gem. Sliedrecht. 1863 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

443 http://proxy.handle.net/10648/fe190ddb-fc12-492a-89a7-0449767e5c6e Polder Steekt gem. Alphen a/d Rijn en Zwammerdam. 1859, 1910, 1958 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

445 http://proxy.handle.net/10648/1085b527-d6f4-436c-b0b8-fcda740923ba Polder Stein gem. Steinen Gouda. 1857, 1912 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

446 http://proxy.handle.net/10648/73447ec9-ecc7-4e65-a85b-345f99d74741 Polder Nieuw-Stellendam gem. Stellendam en Goedereede. 1918 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

447 http://proxy.handle.net/10648/ba2829c4-ce2c-409e-a6be-ecb95598ed11 Stevenshofjespolder gem. Wassenaar. 18? 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

447a http://proxy.handle.net/10648/d1c62aba-d323-4abf-b130-e26ea9cb63fa Polder Stolwijk gem. Stolwijk. 1856, 1860, 1864, 1914 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

448 http://proxy.handle.net/10648/000d50fd-91be-4335-955f-42de7739c0be Polder Stolwijk gem. Stolwijk, Gouderak, Berkenwoude, Gouda Haastrecht, Vlist en Ouderkerk a/d IJssel. 1951, 1966 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

450a http://proxy.handle.net/10648/5794e3fd-5c4f-43fc-aec3-557c43dc8745 Polder Oud- en Nieuw-Stompaard gem. Geervliet. 1956 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

451 http://proxy.handle.net/10648/175d373a-539d-4ad9-ad1a-e264d1a2bdc2 Polder Oud-Stompaard gem. Geervliet. 1953 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

451a http://proxy.handle.net/10648/022125cc-7cb7-456c-9342-7a658dd10563 Stoopenpolder gem. Strijen. 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

452 http://proxy.handle.net/10648/4d980eff-0f49-4806-8039-9115df7b1261 Stormpolder gem. Krimpen a/d IJssel. 1858, 1951 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

452a http://proxy.handle.net/10648/cba5be73-a71f-470a-a860-49b69aea7e91 Verenigde polders Streefkerk, Kortenbroek en Langebroek gem. Streefkerk. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

453 http://proxy.handle.net/10648/217ba3aa-1ae0-4555-bc02-ad7139c8533a Polder Streefkerk met Kortenbroek gem. Streefkerk en Nieuw-Lekkerland. 1858, 1955 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

453a http://proxy.handle.net/10648/897d7653-6f76-4a1c-a284-814f580eeb0f Polder het Oudeland van Strijen gem. Strijen. 1857, 1881, 1912 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

454 http://proxy.handle.net/10648/f364891c-f82e-4dd3-9ed2-a5525d0f1246 Polders het Oudeland van Strijen en Oud-Bonaventura gem. Strijen. 1947 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

456 http://proxy.handle.net/10648/8758c90d-26d5-47a0-af86-247b70076a8f Strijense polder gem. Strijen en 's-Gravendeel. 1954 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

457 http://proxy.handle.net/10648/2976ac19-d2a2-4571-ac09-a847dbb61a3e Polder Oude- en Nieuwe-Struyten gem. Hellevoetsluis en Nieuwenhoorn. 1952 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

458 http://proxy.handle.net/10648/52cb9ea3-fdaa-4d8a-ae5e-6d1a2340823c Polders lozende door de Suijspolder gem. Oude-Tonge. 1890, 1942 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

459 http://proxy.handle.net/10648/b477196c-da1a-478c-aea4-2388b5f255a3 Tedingerbroekpolder gem. Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk. 1958 1 blad 460 http://proxy.handle.net/10648/b38f5d57-33af-4efa-a465-f5b948677973 Gecombineerde Veen- of Tempelpolder gem. Zwammerdam en Reeuwijk. z.j. 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

461 http://proxy.handle.net/10648/417444e8-8625-4304-a077-0632c941ead1 Polder het Tolland gem. Geervliet. 1953 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

462 http://proxy.handle.net/10648/779a6ba4-24f5-4aa5-8a8f-88f64b5401ca Polders lozende door het Oudeland van Oude-Tonge gem. Middelharnis, Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. 1890, 1957 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

462b http://proxy.handle.net/10648/4d53f0f7-e97e-40c5-87b0-14f88d8bc85b Torensteepolder gem. Numansdorp. 1950, 1951 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

463 http://proxy.handle.net/10648/240cadb1-db18-4e24-8755-c43cfca3814a Tuinder- of Kogjespolder gem. Warmond. 1861, 1930 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

464 http://proxy.handle.net/10648/afe10aca-a8e7-416d-ba1c-e312821b4b39 Tweemanspolder gem. Zevenhuizen. 1859, 1888, 1955 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

465 http://proxy.handle.net/10648/bf18dd3a-4973-4d8c-a264-84b90e605398 Uiteindsche en Middelpolder en de daarin gelegen Uiteindsche Droogmakerij gem. Ter Aar. 1858, 1878, 1929, 1939, 1942, 1947 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

466 http://proxy.handle.net/10648/d0ae3808-7f36-4d7c-a6ab-94880c763559 Polder de Uiterwaarden (gelegen tussen het Zederikkanaal onder Vianen en de Roode Leeuw onder Hagestein) gem. Vianen en Hagestein. 1859, 1880 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

467 http://proxy.handle.net/10648/39a28989-cf45-46f3-97a0-dc7f9b4f57fc Uithofspolder gem. Loosduinen. 1857, 1878, 1921 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

467a http://proxy.handle.net/10648/c8ce8d8c-19d9-45ff-abb1-ec0c9d0d45b0 Polder de Uitslag gem. Den Bommel. z.j. 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

469 http://proxy.handle.net/10648/889861c2-189e-4134-b0c0-61e315ae31ff Veender- en Lijkerpolder (buiten de bedijking) gem. Alkemade en Woubrugge. 1912, 1914, 1922, 1957 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

470 http://proxy.handle.net/10648/f951653e-c0a0-42e0-b1c9-e0400a7e38dc Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder gem. Alkemade. 1859, 1912, 1914, 1957 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

470a http://proxy.handle.net/10648/2d02ea5a-7d65-4f65-a180-06ec48d2d635 Veenpolder gem. 's-Gravenhage en Voorburg en Wassenaar. 1858, 1868 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

471 http://proxy.handle.net/10648/99aa21ed-118a-4166-ad74-43aaae440169 Veenderpolder gem. Woubrugge. 1858, 1912 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

472 http://proxy.handle.net/10648/08f7a53d-5de7-4baa-ae42-11258cc5d22c Veen- en Binkhorstpolder gem. 's-Gravenhage, Voorburg, Leidschendam en Wassenaar. 1879, 1960 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

472a http://proxy.handle.net/10648/f11c39c1-85a7-4346-97c1-41f60b291ffd Veenzijdsche polder gem. Wassenaar. 1858, 1868 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

473 http://proxy.handle.net/10648/6979cf79-0407-4bfb-9ece-c6c6594508ce Veerpolder gem. Warmond. 1953 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

474 http://proxy.handle.net/10648/671663c8-c220-451e-b95f-2bf78d428d0b Velgersdijk gem. Zuidland. 19? 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

475b http://proxy.handle.net/10648/b445973e-39a4-49e2-a23f-bb37ecc28fa4 Polder Jonge Vettenoord gem. Maasland. 1859 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

476 http://proxy.handle.net/10648/b7b70958-29d7-40f0-b37f-76fa83d1bbe4 Vereenigde Grote en Kleine Vettenoordsche-, West- en Oosten Zevenmanspolders gem. Vlaardinger-Ambacht en Vlaardingen. 1871, 1906 8 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

477a http://proxy.handle.net/10648/6a4c47ac-5842-49b9-ad41-eba3f99f15fe De polders Vianen en Bloemendaal gem. Vianen. 1858 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

478 http://proxy.handle.net/10648/8e62d6cb-494e-4177-8140-099b03cb20cf Polder Vierambacht gem. Woubrugge, Alphen a/d Rijin, Ter Aar en Rijnsaterwoude. 1858, 1937, 1939, 1942 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

478b http://proxy.handle.net/10648/3374fe66-e0fb-41ce-9ac0-3fc288290917 Polder de Vier-Ambachtenboezem gem. Geervliet en Spijkenisse. 1965 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

479 http://proxy.handle.net/10648/31725909-c8c6-40b6-b8f4-14e033f86a84 De Vierpolders (bestaande uit Oud-Dubbeldam, Zuidpolder, Alloyzen- of Bovenpolder en Noord- of Merwedepolder) gem. Dordrecht en Dubbeldam. 1859, 1872, 1961 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

480 http://proxy.handle.net/10648/6e66e6b1-3871-4bdc-b9aa-ac70ad9c821d Vierpolders gem. Vierpolders, Heenvliet, Brielle, Hellevoetsluis en Zwartewaal. 1861, 1887, 1912, 1938, 1961 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

482 http://proxy.handle.net/10648/fcd534b3-24d6-4197-8d35-a9923469fb70 Polder het Vinkeveld gem. Noordwijk. 1874, 1950 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

483 http://proxy.handle.net/10648/23513646-8cdd-4b27-82a7-be6354e8d6e6 Vlietpolder gem. Naaldwijk. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

484 http://proxy.handle.net/10648/c7c0d9cc-81cf-4028-8baf-3bfcc5484861 Vlietpolder gem. Woubrugge en Koudekerk a/d Rijn. 1949 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

485 http://proxy.handle.net/10648/4a36f9bb-c10b-49c0-b107-af91b154b30c Vlist-West- en Oostzijde gem. Vlist. 1948 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

485a http://proxy.handle.net/10648/38d3eb76-f71f-41e8-81a5-ce6ce759d78e Polder Vlist-Westzijde gem. Vlist en Haastrecht. 1861, 1955 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

485b http://proxy.handle.net/10648/e609de65-4cff-4d36-a4a3-80052d7f3727 Polder Vlist-Oostzijde gem. Vlist, Haastrecht en Polsbroek (U.). 1861, 1955 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

486a http://proxy.handle.net/10648/0ebc6cd6-8a80-46bc-a234-ec6d95c99bdb Polder de Volharding gem. Strijen en 's-Gravendeel. 1965 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

487 http://proxy.handle.net/10648/09884045-53fb-4fc7-af3d-4b2f2e97e80e Voordijkshoornsche polder gem. Hof van Delft, Schipluiden en Delft. 1857, 1912, 1957, 1969 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

488 http://proxy.handle.net/10648/fdf57188-e0ad-4d63-afe1-fb8b039f470d Polder Voor-Donkersloot en Woude gem. Ridderkerk. 1954 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

489 http://proxy.handle.net/10648/c8dffc3a-7c25-4706-ba51-ff26375fa7d2 Voorhofpolder gem. Warmond en Oegstgeest. 1900 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

491 http://proxy.handle.net/10648/2d4d3aa0-eff5-4d58-bc9f-83395c79c368 Voorofsche polder gem. Waddinxveen. 1873, 1903 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

492 http://proxy.handle.net/10648/9227ec99-3b15-48a6-980a-f7eb166f9604 Voorofsche polder gem. Woubrugge. 1949 1 bald

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

493 http://proxy.handle.net/10648/8ca252e7-01cb-4c11-87e8-b412161aa0a3 Vosse- en Weerlanerpolder gem. Hillegom. 1858, 1869, 1908 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

494 http://proxy.handle.net/10648/9b30ae9d-3ca6-4805-ac7d-7fc356451b57 Polder Klein-Vrijenban, onverveend gedeelte gem. Vrijenban. 1936 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

495 http://proxy.handle.net/10648/6ed46bfe-4ecd-48fe-8c0d-52e6b99b05be Vrouwe-Vennepolder gem. Alkemade en Warmond. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

496 http://proxy.handle.net/10648/b06d94d6-104e-43af-b9ee-61de96a69aec Polder Vrouwgeest gem. Oudshoorn, Alphen a/d Rijn, Woubrugge en Koudekerk a/d Rijn. 1858, 1910, 1952, 1966 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

496a http://proxy.handle.net/10648/420979c0-c871-4230-a1fc-a978ed60c488 Waalpolder gem. Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Heerjansdam, Barendrecht en Ridderkerk. 1954 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

497 http://proxy.handle.net/10648/b1741646-c456-4a88-b246-73a99e5e74da Polder het Waalblok gem. 's-Gravenzande. 1936, 1950, 1967 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

498 http://proxy.handle.net/10648/f7c84e30-1440-49a8-ae0b-438b9ede7f54 Warmonderdam en Alkemaderpolder gem. Warmond en Sassenheim. 1861, 1909, 1925 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

499 http://proxy.handle.net/10648/e5457eda-340b-4eb4-950e-154799f00302 Wassenaarsche polder gem. Rijnsaterwoude, Leimuiden en Ter Aar. 1865, 1897, 1910 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

500 http://proxy.handle.net/10648/1de6ba3f-d7b3-4fd4-88a5-03a9166fb687 Oud- en Nieuw-Wateringveldsche polder (waaronder begrepen de droogmakerij) gem. Wateringen. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

501 http://proxy.handle.net/10648/df77e122-87ff-464e-a830-3dde1ab1909e Polder Waterloos gem. Alkemade. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

502 http://proxy.handle.net/10648/40786120-46e8-411b-835f-7ac55a0d069f Polder Weyland en de Bree gem. Bodegraven, Rietveld en De Bree. 1858, 1878, 1919 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

504 http://proxy.handle.net/10648/9f063c2a-67eb-4adc-b68a-f942e6fa5c94 De Weipolder en Alteklein gem. Ooltgensplaat. 1857 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

506 http://proxy.handle.net/10648/3e103be4-6e78-4090-9403-6a3ba7a47594 Polder het Westeinde van Waarder gem. Waarder. 1857, 1959 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

507 http://proxy.handle.net/10648/bd31001d-4470-4f55-83b9-93be0c9b73fe Groote Westeindsche polder gem. Zoeterwoude en Leidschendam. 1948 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

507a http://proxy.handle.net/10648/7db4daba-ca70-49aa-b4d6-b59bfb1cacc9 De Kleine Westeindsche veenpolder en droogmakerij gem. Stomwijk. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

509 http://proxy.handle.net/10648/9ee02d14-c50f-458c-bacd-2acf3c03d17a Polder Oud- en Nieuw-Westerloo en de Nieuwe Oostdijk gem. Goedereede. 1858, 1915 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

510 http://proxy.handle.net/10648/34f83fb3-9e78-4ed8-858e-75851f5fc8ed Buiten-Westerpolder gem. Leimuiden en Nieuwveen. 1877, 1901, 1958 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

510a http://proxy.handle.net/10648/1234b75e-c3b6-434c-900a-4ae48da73915 Polder de Westersche Bekade Gorzen gem. Numansdorp. 1950, 1951 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

510c http://proxy.handle.net/10648/7f8d4856-0c49-406c-9ecd-78594a0beddc Westerse polder gem. Numansdorp en Zuid-Beijerland. 1950, 1951 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

511 http://proxy.handle.net/10648/e1e9f772-8d17-4127-982c-a96ef14ac855 Polder Het Westmaas-Nieuwland gem. Klaaswaal, Strijen, Westmaas, Mijinsheerenland en Heinenoord. 1857, 1915 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

512 http://proxy.handle.net/10648/735b672f-11af-4f8b-a679-b7a873d959ad Polder Westmade gem. Monster en 's-Gravenhage. 1859, 1969 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

513 http://proxy.handle.net/10648/1f68ee32-fb93-4e05-ad0e-a64eb900f86a Polder het West-Nieuwland gem. Ouddorp. 1857, 1897 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

514 http://proxy.handle.net/10648/2dec326f-c1c8-4732-b8d4-ddba28458bcb Westplaat-Flakkee gem. Sommelsdijk en Middelharnis. 1962 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

515 http://proxy.handle.net/10648/ca5819a2-834b-4e81-85ae-d71a3aaf9da3 Polder Wieldrecht gem. Dordrecht, Wieldrecht en Dubbeldam. 1916, 1960 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

516 http://proxy.handle.net/10648/7e2ac296-6b11-4335-a16e-66e0d5bba53a Polder Wijngaarden en Ruijbroek gem. Wijngaarden en Bleskensgraaf. 1858, 1963 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

517 http://proxy.handle.net/10648/0e6e4a56-1d40-464c-84de-eb6ecc3eeb6a Polder de Wilde Veene (bestaande uit de polders 100-Morgen of Wilde Veenen en 140-Morgen) gem. Bleiswijk en Moerkapelle. 1857, 1858, 1868, 1912, 1915, 1955 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

518 http://proxy.handle.net/10648/09be8a8c-3e3e-4e17-a446-34174e238343 Polder Willens gem. Stein, Gouda en Reeuwijk. 1857, 1901, 1910, 1961 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

520 http://proxy.handle.net/10648/c01a28f7-52e2-40bc-8b2a-e177cb184978 Grootwaterschap van Woerden. 1962 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

521 http://proxy.handle.net/10648/5ab0f6b5-c54a-4160-8b03-8c202a0fbc07 De Woudsche Droogmakerij gem. Schipluiden. 1951 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

522 http://proxy.handle.net/10648/d3a2b523-352b-4159-af81-26c43537dea9 Woudsche polder [Woudse polder] gem. Hof van Delft en Schipluiden. 1857, 1951 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

525 http://proxy.handle.net/10648/515de261-ffe2-4368-81e5-3d4252272089 Zanderijpolder gem. Hillegom. 1868 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

526 http://proxy.handle.net/10648/23582105-ffdb-49b6-b9bc-8dcc7cfa9527 Waterschap de Zandsloot gem. Voorhout, Sassenheim en Warmond. 1862, 1913 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

529 http://proxy.handle.net/10648/7f30fe1b-9640-4489-a016-f04a19753b6f De Zemelpolder gem. Lisse. 1858, 1902 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

530 http://proxy.handle.net/10648/a6ee9881-36e8-4991-b182-563c5bb6cabc Polder Zestienhoven gem. Oveschie. 1918 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

531 http://proxy.handle.net/10648/dece3a25-9727-425d-b957-dcc7a12a6c59 Polder Zevenhoven gem. Nieuwveen, Zevenhoven en Mijdrecht (U.). 1861, 1965 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

532 http://proxy.handle.net/10648/4fee9157-c70a-4cad-baa0-f6fca070adba Zijdepolder gem. Veur, Leidschendam en Voorburg. 1868, 1954 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

533 http://proxy.handle.net/10648/19b88297-8e3f-4a99-95bf-60e7c37bc31f Zijllaan- en Meijepolder gem. Leiderdorp. 1858, 1906 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

533a http://proxy.handle.net/10648/767ff0ac-3b2a-4ad9-a745-9aa2073b44d6 Zilkerpolder gem. Noordwijkerhout, Hillegom en Lisse. 1860, 1940 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

534 http://proxy.handle.net/10648/cc915e41-9933-4e2c-9d73-8a57ecc9db01 Groote Zilkerpolder [Zilkerpolder] gem. Noordwijkerhout, Hillegom en Lisse. 1870, 1871, 1906, 1940 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

536 http://proxy.handle.net/10648/c6103693-99bb-47b2-a535-df7bcac92c15 Zoetmeersche of Nieuwe Drooggemaakte polder [Nieuwe polder]. 1858, 1926 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

537 http://proxy.handle.net/10648/1c011b72-8b07-4a8f-b0f5-9c2e790da4d5 Polder Zuidbroek gem. Bergambacht, Berkenwoude, Lekkerkerk en Stolwijk. 1860, 1878, 1958 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

538 http://proxy.handle.net/10648/e792df57-ae0f-4af6-bae6-7446945f57a7 Gecombineerde Zuide- en Noordeinderpolder gem. Aarlanderveen, Alphen a/d Rijn en Ter Aar. 1860, 1892, 1910, 1921, 1957 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

538a http://proxy.handle.net/10648/5c808b61-c3df-43f7-ab40-d9518ca4318a Polder Zuiderland gem. Oude-Tonge. 1859 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

539 http://proxy.handle.net/10648/da885c2d-8245-463a-ba77-7bc149546d78 Groote Zuiderpolder gem. Goedereede. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

540 http://proxy.handle.net/10648/7f353095-1930-4171-9c7d-19c51cede939 Kleine Zuiderpolder gem. Goedereede. 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

542 http://proxy.handle.net/10648/7aa6245f-8ff9-45d9-88a5-2ead34b1f063 Zuidplaspolder (in Schieland) gem. Moordrecht, Waddinxveen, Moercapelle, Zevenhuizen en Nieuwerkerk a/d IJssel. 1857, 1868, 1888, 1930, 1954 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

543 http://proxy.handle.net/10648/41f144be-b27c-49f0-9e3d-e1fcb82158de Zuidpolder gem. Oost- en West-Barendrecht. 1959 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

544 http://proxy.handle.net/10648/85c34bc1-54f0-4463-9d22-d1e81814dbc8 Zuidpolder van Delfgauw gem. Vrijenban, Pijnacker en Delft. 1858, 1882, 1910, 1955 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

544a http://proxy.handle.net/10648/849b387a-9b6f-482d-9617-736db6cee375 Polder de Zuidpunt gem. Dubbeldam. 1956, 1957 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

545 http://proxy.handle.net/10648/8be1ffe3-20b0-4109-96d0-439e87e1e089 Polder Zuidzijde-Hofwegen en Ruijbroek gem. Bleskensgraaf en Hofwegen, Giessendam, Wijngaarden en Molenaarsgraaf. 1953 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

546 http://proxy.handle.net/10648/f4c5b605-5ac2-4873-97c4-eec05ccdc30f Zuidzijderpolder gem. Bodegraven, Zwammerdam en Lange Ruige Weide. 1935 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

546a http://proxy.handle.net/10648/11b25adb-42cf-4f1b-bc4d-7e2596cd0a3e Zuidzijderpolder gem. Bodegraven. 1857 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

546b http://proxy.handle.net/10648/4d83d658-cb61-4ac2-848d-54a77598e300 Zuidzijder- en Boezempolder gem. Bodegraven, Lange Ruige Weide, Sluipwijk en Reeuwijk. 1881, 1911 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

546c http://proxy.handle.net/10648/cac60a4f-5428-4347-9f32-93c0a63692dc Zusterpolder gem. 's-Gravenhage. 1858, 1897 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

547 http://proxy.handle.net/10648/f8e4a19a-2699-4047-a925-601f128cd51e Zwanburgerpolder gem. Warmond. 1861 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

548 http://proxy.handle.net/10648/134a2520-6a0b-4926-b3a9-3363ce0c026f Polder Zwartenhoek gem. Monster. 1941, 1947 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

549 http://proxy.handle.net/10648/475e35cc-c7b2-447e-83db-4499d6d1b5bc Zwarte polder gem. Loosduinen en 's-Gravenhage. 1861, 1963 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

550 http://proxy.handle.net/10648/0f4d97f8-5634-4c83-b716-6ded097e1599 Zwartewaal gem. Zwartewaal. 1861, 1914, 1961 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

551a http://proxy.handle.net/10648/73f554aa-b007-49ba-b260-006d69466809 Zwetpolder Gem. Zoeterwoude. 1859 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

552 http://proxy.handle.net/10648/b108f1b4-1eca-4a6c-901d-d97ce6fbbde8 Zwet- en Groote Blankaartpolder gem. Zoeterwoude en Stomwijk. 1894, 1934 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

553 http://proxy.handle.net/10648/927ccaab-2237-4c13-8a93-e9fe5a8017ef Zwetterpolder gem. Noordwijk en Noordwijkerhout. 1860, 1876 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.