4.VEL Inventaris van de verzameling buitenlandse kaarten Leupe P.A. Leupe Nationaal Archief, Den Haag 1867 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Gijsbert Kruithof, 20 maart 2007. This finding aid is written in Dutch. 9 apr 2014 16 inv.nr. DD toegevoegd (voorheen bibliotheek 393F1; behoort echter tot de boekerij van de Staten-Generaal en daarom naar de collectie Leupe overgebracht) door Gijs Boink 13 dec 2013 15 inleiding aangepast t.g.v. volledig digitaal online beschikbaar stellen door Gijs Boink 21 okt 2013 14 indeling rubrieken C.3.4 Zuid-Amerika rechtgetrokken door Gijs Boink 30 mei 2013 13 beschrijvingen inv.nrs. 1484, 1485, 2147A-2147G samengevoegd door Gijs Boink 25 apr 2013 t/m 31 mei 2013 12 aanvullingen VEL uit VELHD ingevoegd (zie concordantie) door Gijs Boink 23 apr 2013 11 Concordantie VELHD -> VEL/VELH ingevoegd door Gijs Boink 20 jan 2013 10 Verwijzingen Atlas Amsterdam en GAVOC I verbeterd / toegevoegd door Gijs Boink 4 dec 2012 9Grote Atlassen VOC en WIC toegevoegd aan Literatuurlijst door Gijs Boink vanaf 26 juli 2012 8Inv.nr. 2176 toegevoegd; kaart door Henny van Schie gevonden in een 'oude toegang van 1e afdeling' . Op de logische plaats ingevoegd en beschreven door Gijs Boink. vanaf 26 maart 2012 7Volledige inhoudelijke herziening toegangen 4.VEL en 4.VELH door Gijs Boink n.a.v. digitalisering beide collecties. Momenteel herzien: VEL A t/m NB, O2, T t/m U, W t/m DD (volledig), O1, O3 t/m S10 en V (basale beschrijvingen); daarnaast vele kleine wijzigingen doorgevoerd. 2 juli 2012 6Volledige technische herziening toegangen 4.VEL en 4.VELH door Gijs Boink n.a.v. digitalisering beide collecties, uitgevoerd tussen 26 maart en 2 juli 2012. 23 november 2010 5Bijlage literatuur ingevoegd door Arina Overkleeft 15 juni 2010 4Titel inventaris gewijzigd, door Diederick Kortlang 9 april 2010 3 'Index op geografische namen' van de hand van Louisa Balk ingehangen door Dirk van Lanen 4 december 2008 2 Florie BarnhoornToegevoegd aan inv.nr. 1424: Aan te vragen als 4.JBF inv.nr. 3.Deze opmerking op 2012-10-25 gewijzigd in: 'Een tweede exemplaar aanwezig in 4.JBF inv.nr. 3' door Gijs Boink 8 oktober 2008 1 Specificaties inv.nrs. X en Y [van Gijs Boink] toegevoegd door Diederick Kortlang Beschrijving van het archief Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe Kaarten Leupe16e - 19e eeuw VEL 3112 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal stukken is gesteld in het Frans, in het Engels en in het Latijn. Het archief omvat een kaartenverzameling met zeeatlassen, zee- en landkaarten (gedrukt en in manuscript) en tekeningen. Nationaal Archief, Den Haag Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen, Comptoir Enkhuizen Comité tot de Oost-Indische Handel en Bezittingen, Comptoir Hoorn Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika Comité tot de Zaken Koloniën en Bezittingen op de Kust Guinea en in Amerika, Boekhouder- en Ontvanger-Generaal Depot-Generaal van Oorlog Directie ad interim voor de Westindische Koloniën Directie van de Sociëteit van Berbice Directie van de Sociëteit van Suriname Ministerie van Koophandel en Koloniën Ministerie van Koophandel en Koloniën, Algemene Directie Ministerie van Marine en Koloniën Ministerie van Marine en Koloniën, Hollandse Divisie Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie Raad der Amerikaanse Bezittingen en Etablissementen Raad der Koloniën in West-Indië Staten van Holland en West-Friesland Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Amsterdam, Departement van de Equipage Verenigde Oostindische Compagnie, Kamer Zeeland Westindische Compagnie, Kamer Amsterdam Westindische Compagnie, Kamer Zeeland Heneman, J.C. (kartograaf van de Sociëteit van Suriname, ca., 1740-1806) Loten, J.G., (gouverneur van Ceylon, 1710-1789) In het archief worden naast zeeatlassen en kaartboeken getekende manuscriptkaarten en tekeningen bewaard. Beroemd is de Spieghel der Zeevaerdt, vervaardigd door Lucas Janszoon Waghenaer (ca. 1533-1606), de eerste gedrukte zeeatlas in 1584 in Leiden uitgegeven door Christoffel Plantijn (zie inv.nr. A). Het archief is vooral van belang door de aanwezigheid van het grootste deel van het VOC-kaartenarchief, dat apart gevormd is vanwege geheimhouding en formaat. Deze kaarten geven inzicht in de bloei van het kaartenmakersbedrijf in Amsterdam waar de kaartenmakers in opdracht van de VOC werkten zoals Willem Jansz en Johannes Blaeu en de familie Van Keulen. De atlas van Isaac de Graaff is - weliswaar niet in zijn geheel, maar verspreid - in de verzameling terug te vinden.De rubriek zee-, kust- en rivierkaarten volgt de route die de VOC-schepen aflegden via Europa, Afrika, de Perzische Golf, India en Oost- en Zuidoost Azië. De kaarten vormen de vroegste bronnen voor China, Japan, Thailand, Cambodja, India, Zuid-Afrika, Formosa, Australië en Nieuw-Zeeland en de eilanden van Indonesië, met het handelscentum van de Oostindische Compagnie in Batavia.De kaarten van de Westindische Compagnie en de Sociëteit van Suriname vertellen het verhaal van de slavenhandel vanaf St. George d'Elmina, het steunpunt in West-Afrika, naar de kusten van Zuid-Amerika en de Antillen. De Nederlanders zaten tientallen jaren in Brazilië met Johan Maurits van Nassau, veroverden Curaçao en voeren de rivieren van Suriname op om plantages in te richten. Ook maakten zij ontdekkingsreizen naar Chili en Peru. De posten in zowel West als Oost waren naar de laatste militaire inzichten gebouwd en vormden de steunpunten in het handelsimperium. Uit de vroege 17de eeuw, toen de Nederlanders New York in Nieuw-Nederland stichtten zijn er kaarten van de noordoostkust van Amerika aanwezig. De oudste hiervan, een perkamenten kaart, dateert uit 1613/1614 en betreft die van Adriaan Block met verkenningen van de pas door Henry Hudson ontdekte rivier en Manhattan tot aan de kustlijn van Canada. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Reeds bij de oprigting van de Oost-Indische compagnie maakte het werk der kaarten een punt van zorg uit bij de bewindhebbers, zoodat dan ook reeds dadelijk eerst door de compagnie van Verre, daarna door de bewindhebbers van de geoctroijeerde algemeene compagnie, betrekkingen met den beroemde aardrijkskundige Petrus Plancius werden aangeknoopt. Kort na de oprigting van de algemeene geoctroijeerde compagnie, werd door de heeren bewindhebbers reeds op den 16den October 1617 den bekenden Hessel Gerritsz tot kaartenmaker van de compagnie in plaats van den overleden kaartenmaker Augustus Robaert benoemd. Na hem trad in deze betrekking op Willem Jansz Blaeu, blijkens resolutie van bewindhebbers ter kamer van Amsterdam van den 3den Januari 1633. Na het overlijden van dezen - dat in 1638 plaats had - werd zijn zoon, mr. Joan Blaeu, door de compagnie tot haren kaartenmaker aangesteld en bleef deze in die betrekking een lange reeks van jaren werkzaam, tot dat hij in 1673 op den 28ste December overleed.

Biogr. Woorden der Nederlanden, door van der Aa, in voce.

Tot dusverre had de compagnie slechts een kaartenmaker in dienst gehad, aan wien, met uitsluiting van anderen, het vervaardigen en verbeteren van de kaarten, op 's compagnies schepen gebruikt, was opgedragen. Het gebruik dier kaarten was verpligtend; wij lezen althans in een besluit door de heeren XVII op den 23sten October 1666 genomen, dat bij geen kamer "eenige Zee- of Pascaerten naer Indië sullen mogen worden gesonden of by de Schippers medegegeven, als die by den heer Blaeu voornoemd syn gemaeckt". Maar in het jaar 1670, dus slechts weinige jaren later, zien wij dat van dezen regel werd afgeweken en ook de kamer Zeeland haar eigen kaartenmakers had, want dit blijkt dat toen Joost van Breen en Arend Roggeveen als kaartenmakers voor de compagnie in de kamer Middelburg werkzaam waren.

Toen na verloop van eenige jaren er verschil van gevoelen ontstond tusschen de bewindhebbers van Amsterdam en Middelburg, over de waarde der kaarten en de deugd der instrumenten en stuurmansgereedschappen, welke aan boord der schepen werden medegegeven, nam de vergadering van XVII op den 19den en 21sten October 1684 de volgende beslissing: "Ter vergadering voortgebracht synde, dat de Zeecaerten die de Stuyrluyden door de Camer van Zeeland worden medegegeven, bevonden worden seer slordig en met onderscheyden erreuren gemaeckt, waerdoor de Zeelieden in confusie souden cunnen worden gebracht. Is verstaen by desen te versoecken de Heeren Commissarissen die over verscheyden poincten hiervoren gementioneert, hebben gebesoigneert, om hier over te hooren de Caertenmaecker Roggeveen, daertoe expresselyk uyt Zeeland overgecomen, de voorschreven Zeecaerten te confronteren, tegens die by de E. Joan Blaeu

Wie is deze Joan Blaeu? In het hiervoren aangehaalde woordenboek wordt van hem geen melding gemaakt. De kaart in deze verzameling onder no. 352 is van zijne hand. Ook is er bij het Departement van Marine eene kaart aanwezig, getiteld: Pascaerte van alle de Zeecusten van Europa, nieulycx beschreven ende verbeterd door Willem, Pieter en Joan Blaeu. Amsterdam 1677.

werden gemaeckt, deselve beyde daerop mondeling, ook des noots synde ten bywesen van eenige ervaren Schippers te hooren, mitsgaders de fouten en de erreuren die in de voorschreven Caerten soo wel van d'eene soo wel als van de andere souden mogen worden gevonden, soodanig te dresseren als de naerder ontdeckingh van de Zeevaert sal weten aan te wysen ende daervan te doen rapport.Door ende van wegen de Heeren Commissarissen, by resolutie van den 19den deser gestelt, om ten bijwese en ten overstaen van den E. Joan Blaeu en den Caertenmaecker Roggeveen, te confronteren de zeecaerten die de stuyrluyden naer Indie gaande werden medegegeven, ende de fouten daerin synde te doen corrigeren, gerapporteert synde, dat by den voornoemden Roggeveen een vertoog dien aengaende in geschrifte is overgegeven.Item, dat voormaels aan Willem Jansz Blaeu, ordinair en gewoon Caertenmaecker van de compagnie, een instructie is gegeven om de Journalen van de Stuyrluyden nae te sien ende de Caerten daermede successivelijk te corrigeren ende amplieeren, is goetgevonden en geresolveert, dat de voorschreven journal door de voorschreven personen sullen worden gerevideert, de caerten daermede gedresseert, mitsgaders in staet gebragt om sulx alsdan goedgevonden wordende te cunnen laten drucken."

Terwijl alzoo hier te lande vaste kaartenmakers waren aangesteld, werden er tevens voortdurend kaartenmakers - ook wel baas-kaartenmakers genaamd - door de compagnie naar Indië uitgezonden. Het werk dier kaartenmakers zoo wel als de voortbrengselen onzer meerendeels hoogst bekwame schippers en stuurlieden, legde de eerste grondslag voor de kaartenverzameling der Oost-Indische compagnie. Niettemin schijnt het dat reeds in het laatst der 17de eeuw geen genoegzame zorg werd gedragen voor de aan de compagnie behoorende kaarten, zoodat de bewindhebbers, in hunne vergadering van XVII van den 13den Maart 1690, het besluit namen "Om alle de Caerten en afteyckeningen der landen, steden, forten, havenen en wat des meer is, voor zoo veel het geoordeeld werd van eenig nut (te zijn), op een nieuw te doen afteyckenen en kopieren", terwijl de kamer Amsterdam gemagtigd werd hieraan gevolg te geven. Bij resolutie van bewindhebbers dezer kamer van den 28sten October van genoemd jaar, verzochten en autoriseerden zij de heeren Geelvink en Van Collen deze belangrijke taak op zich te nemen. Dezen voldeden hieraan en gebruikten daartoe Isaac de Graaff, die van dat tijdstip daarmede werkzaam bleef en zeer zeker tot tevredenheid der bewindhebbers, daar zij hem in het jaar 1705 tot kaartenmaker hunner kamer aanstelden en hij deze betrekking tot zijn dood in 1714 waarnam.

Geschiedenis van het archiefbeheer

De verzameling, waarvan hier achter de beschrijving gegeven wordt, en die slechts één gedeelte omvat van den rijke schat welke het Rijksarchief [nu Nationaal Archief] bezit, is bijeengebracht uit kaarten en kaartboeken, welke eertijds berustten op de griffie de Staten-Generaal, op die der Staten van Holland, op de secretarie der Kamers Amsterdam en Middelburg van de voormalige Oost- en West-Indische compagnien, van de Societeit van Suriname, de Directie van Berbice, Demerary en Essequebo, en ook in de verzamelingen van bijzondere personen. Daaraan zijn ook toegevoegd kaarten en kaartboeken door ruiling, aankoop en schenking verkregen. Onder degenen die door geschenken onze kaartverzameling hebben verrijkt, mogen wij met erkentelijkheid gedenken het Departement van Kolonien, het gemeentebestuur van Rotterdam, den heer majoor de Sturler te Leiden, wijlen den kapitein-luitenant ter zee Modera, de heeren Smits en Van Veen te Harderwijk en te Utrecht en eenige anderen. Intusschen is het grootste en belangrijkste gedeelte dezer verzameling afkomstig van de beide compagnien van Oost- en West-Indien, en ontleent zij hare waarde vooral daaraan, dat een groot aantal kaarten door de schippers en kaartenmakers dier compagnien zelve getekend zijn.

Het archiefblok bevat archiefstukken onder verschillende rechtstitels verworven.

Inhoud en structuur van het archief 4.00 Inhoud

Wij zouden te uitvoerig worden indien wij hier een volledig overzigt wilden geven van de kaarten waaruit deze verzameling bestaat. Daarom verwijzen wij naar de hier achter staande beschrijving en sullen dus slechts van eenige der manuscript kaarten met een paar woorden gewag maken. Onder de kaarten die eene bijzondere vermelden verdienen, behooren die geene die in de beschrijving in de kolom "Aanmerkingen" voorkomen met de letters A.A. (Atlas Amsterdam),

Deze verwijzingen zijn in de digitale versie van de toegang gewijzigd in de opmerking 'Maakt deel uit van de Atlas Amsterdam, deel x blad y'.

het werk van den bovengenoemden kaartenmaker Isaac de Graaff. Wij hebben het grootendeels aan de ijverige schippers en stuurlieden der compagnie in Indie te danken, dat wij in het bezit van ruim een honderdtal geteekende kaarten betreffende de bank vóór de Groote Rivier van Batavia, die merendeels in de eerste helft der vorige eeuw vervaardigd zijn. Wij vertrouwen dat hij die zich geroepen gevoelde met behulp van deze eertijds onbekende kaarten het verdienstelijk werk van wijlen den kapitein-luitenant ter zee Bruining over Batavia's Reede

Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het zeewezen enz. 1852 en 1853

wilde aanvullen, veel nut uit deze verzameling kaarten trekken zou ter bepaling van de veranderingen welke de reede van Batavia heeft ondergaan. Ook onder de kaarten van het eiland Java, zoowel van de Zuid- als van de Noordkust, van het kasteel, de stad en eenige andere gedeelten van het eiland worden zeer merkwaardige kaarten gevonden. Nog moeten wij wijzen op de kaarten van het meest Oostelijk gedeelte van den Archipel, en meer bijzonder op die welke het resultaat zijn geweest van de ontdekkingstogten in 1623, 1643, 1658, 1678, 1679, 1696, 1697 en 1705, door Arent Martz de Leeuw, opperstuurman bij den commandeur Jan Carstenszoon, Marten Gerritsz Vries, Aucke Pietersz Jonck, Samuel Volckertsz, Johannes Keyts, Jan van der Wal, Willem de Vlaming en de schippers en stuurlieden van de schepen Geelvink, Vossenbosch en andere, langs de kusten van Nieuw-Guinea, Nieuw-Holland en Japan. Niet minder belangrijk zijn de merkwaardige en naauwkeurige opneemkaarten van de Baai van Tomini aan de Oostkust van Celebes, de kusten van China, Formosa enz. Ook van het vasteland van Indië en zijne kusten, van het eiland Ceilon en van de Kaap de Goede Hoop zijn zeer fraaije kaarten aanwezig.

De kaarten afkomstig van de voormalige West-Indische compagnie zijn mede zeer talrijk; men vind daaronder zeer merkwaardige van de Kust van Guinea, Brazilië en de West-Indische eilanden.

Rijk is de verzameling in kaarten van Suriname, Berbice, Demerary en Essequebo, en daaronder zoowel rivier-, land- en plantagiekaarten, als die welke betrekking hebben op de verdediging dezer kolonien. Eenig is het exemplaar der kaarten van het bebouwde en gecultiveerde gedeelte der kolonie Suriname, door den ingenieur Von Henemann, op last van de directeuren in hunne vergadering van den 18den April 1787, volgens zijn groote kaart vervaardigd "ten einde daaruit ten allen tijde, hetzij bij het uitgeven van nieuwe landerijen, hetzij bij geschillen wegens limieten of limietscheidingen tusschen bijzondere eigenaars, hetzij dan bij eenig onderzoek omtrent de buitenlandsche defentie der colonie, met meerder zekerheid te kunnen oordelen, dan uit de algemeene kaart doenlijk is". Dit exemplaar bestaat, zonder het verzamelingsblad, uit honderd veertig geteekende kaarten, terwijl elk blad 0.93-0.58 el groot is; op ieder blad vindt men de namen der eigenaars of die der plantagien, alsmede de uitgestrektheid van deze laatste, in akkers verdeeld, aangewezen.

Zie inv.nrs. 1678 (verzamelingsblad) en 1678.1 t/m 1678.146. Het gaat, in tegenstelling tot wat Leupe beweert, om 146 bladen.

Ook van het Noorder deel van Europa, als ook van Noord-Amerika bevat deze verzameling eenige hoogst zeldzaam voorkomende kaarten van IJsland, Spitsbergen, de St. Laurens rivier met Terre Neuve, Nieuw-Schotland en Nieuw-Nederland, door mr. Joris Carolus, Michiel Hermansz Middelhoven en eenige onbekenden in het begin der 17de eeuw vervaardigd.

De verzameling zeeatlassen, waarvan de beschrijving aan die der kaarten vooraf gaat, is verre van zoo volledig te zijn als behoorde. Niettemin worden daaronder zeldzame uitgaven aangetroffen, zoo als in de eerste plaats de verschillende uitgaven van den Wagenaar, het werk van Adriaen Gerritsz, het kaartenboek van Willem Barendsz, het Nieuw Vermeerde Licht van mr. Joris Carolus, etcetera. Deze atlassen zijn voor een deel afkomstig van de griffie der Staten-Generaal en van de Staten van Holland, voor een ander zijn zij door ruiling en aankoop aan het Rijksarchief gekomen.

Ondanks den rijkdom dezer verzameling worden er nog vele oude kaarten gemist. Onder diegene welke wij nog zoo gaarne op het Rijksarchief zagen opgenomen, behooren in de eerste plaats genoemd te worden de eerste wassende graadkaarten door Plancius hier te lande vervaardigd; de kaartenverzameling door dienzelfden Plancius, bij Cornelis Claesz uitgegeven tusschen de jaren 1592-1600, welke uitgave zoo grooten invloed heeft uitgeoefend op de eerste togten naar Indië; verder de gebulte kaarten van Adriaan Veen, de verzameling kaarten door den admiraal Steven van der Hagen over de Molukken in 1623 uitgegeven; de originele kaarten van de reizen van Willem Jansz In 1606, van Frederik Houtman en Jacob Dedel in 1619, die van Pool en Pietersz In 1636, die van de twee reizen van Tasman in 1642-1644, en zoo veel anderen die wij hier zouden kunnen bijvoegen, en die allen ongetwijfeld eenmaal behoord hebben tot de verzameling van kaarten van de Oost-Indische Compagnie.

Bij deze gelegenheid meenen wij op allen die van het bestaan dezer verloren kaarten iets mogten weten, of die in het bezit van merkwaardige land- en zeekaarten zijn, en tevens er belang in stellen dat de voortbrengselen onzer verdienstelijke en stoutmoedige zeevaarders der 16de en 17de eeuw voor het vervolg worden bewaard, een beroep te doen en hunne medewerking te mogen inroepen, opdat eenmaal weder de nu nog ontbrekende kaarten der Oost- en West-Indische Compagnie tot de belangrijke verzameling op het Rijksarchief terugkeeren.

Verantwoording van de bewerking

Het archief van de verzameling kaarten berustende bij het Algemeen Rijksarchief: eerste gedeelte, betreffende de periode 1583-1814 [1840] werd in 1867 bewerkt door P.A. Leupe (1808-1881), oud-majoor van het Korps Mariniers.

VERKLARINGDe titels zijn zooveel mogelijk gesteld zoo als zij op de kaarten voorkomen. Onder de titels zijn vermeld: de schaal zoo die er op wordt gevonden, in Nederlandsche maat overgebragt; de groote van de kaart;

in ellen en strepen.

de soort van druk. P.A. LEUPE

Eind 2013 is de digitalisering van de collecties Leupe (VEL) en Leupe Supplement (VELH) afgerond. Enkele stukken uit de collectie Leupe (VEL) konden niet gedigitaliseerd worden vanwege materiële beperkingen van het origineel (voornamelijk banden die niet vlak geopend kunnen worden). De inventarisnummers die niet opgenomen konden worden zijn: D, F, G1, G2, J, M, NB, O2, Q, R, S1, S10, DD en 1571B. Alle andere inventarisnummers zijn bij de digitale inventarissen op de website geplaatst; zie hier voor VEL en hier voor VELH. Tijdens het onderzoek voor de samenstelling van de Grote Atlassen van de VOC en van de WIC en bij de voorbereiding van de systematische digitalisering van de collecties Leupe, bleek dat met beide inventarissen veel loos was, niet in het minst doordat beide lijsten sinds hun ontstaan in respectievelijk 1867 en 1914, ondanks de omzetting naar EAD/XML, niet meer bijgewerkt waren. De inhoudelijke beschrijvingen van de kaarten zijn gedateerd doordat de ontwikkeling van de historische cartografie zich vooral heeft afgespeeld nadat Leupe en l'Honoré Naber hun inventarislijsten opstelden. Het werk van bijvoorbeeld Wieder, Koeman en Schilder heeft in de loop van de jaren veel nieuwe informatie opgeleverd. Hiervoor zij verwezen naar de literatuur, met name Koemans Atlantes Neerlandici, de bewerking daarvan door Peter van der Krogt en de facsimile-uitgaven Grote Atlas van de VOC (7 delen) en Grote Atlas van de WIC (2 delen). Aanpassing van de inhoudelijke beschrijvingen is geen onderdeel geweest van het digitaliseringstraject, zodat alleen fouten die digitalisering in de weg stonden zijn opgelost. Dit betekent dat uitgezocht is of nummering en beschrijving inderdaad betrekking hadden op het te digitaliseren stuk, welke nummers sinds wanneer ontbraken, en welke beschrijvingen slechts een verwijzing naar kaarten in andere archieven of collecties vormden. Aperte en storende fouten werden, indien gesignaleerd, verbeterd. Daarnaast werden beschrijvingen van kaarten, die door l'Honoré Naber - veelal abusievelijk - in een 'collectie Dubbelen Leupe' (VELHD) waren afgezonderd, op de juiste plaats ingevoegd als variant of als extra exemplaar. Hierbij golden als stelregels: alle manuscriptkaarten worden als unicum beschouwd; door het voorkomen van handschrift op een gedrukt object moet het als unicum beschouwd worden; handmatige inkleuring maakt een gedrukte kaart uniek. De bij het invoegen van de 'dubbelen' vervaardigde concordans is als bijlage aan deze inventaris toegevoegd. Tot slot nog enige opmerkingen bij deze inventarislijst. Leupe volgde bij het opstellen van zijn inventaris een geografische indeling; l'Honoré Naber koos ervoor Leupes indeling te volgen en omzeilde zo het sinds 1898 gepropageerde herkomstbeginsel. Bij veel kaarten is slechts summier - en vaak zelfs in het geheel niet - aangegeven wat het verband is met de archieven waar de kaarten bijhoren of waaruit ze werden afgezonderd. Het reconstrueren van die verbanden vormt een tijds- en kennisintensieve klus, waarvan ik hoop dat die ooit nog kan worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de digitalisering zijn nu in deze inventaris de op de kaarten vermelde eigentijdse herkomstgegevens - indien aanwezig - overgenomen. Dan de nummering op de fysieke stukken en de weerslag daarvan op deze inventaris. Leupe en l'Honoré Naber nummerden de kaarten op de achterzijde door middel van een met de hand geschreven nummer in rood potlood. Wanneer een kaart uit meerdere bladen bestond, kregen alle bladen hetzelfde nummer. Later werden de kaarten van etiketten met in rood gedrukte unieke nummers voorzien, waarbij in de noodzakelijke subnummering niet op de logische volgorde van de samenstellende bladen werd gelet. Hierdoor komen in onderhavige inventaris verspringende subnummeringen voor (zie bijvoorbeeld VEL 98A-C en VEL 1675A-D). Ook in een een latere heretiketeringsaktie werden fouten gemaakt, die hun sporen nalieten in de doorbreking van de logische doorlopende nummering die Leupe voorstond. Daarnaast heb ik van kaarten die foutief waren beschreven, die op de verkeerde plek waren ingedeeld of waarvan het onderlinge verband verbroken was geraakt, de beschrijvingen aangepast, verplaatst of gegroepeerd.

G.G.J. Boink, 13 december 2013

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Andere toegang

4.VELH - Inventaris der verzameling Kaarten berustende in het Algemeen Rijksarchief: Eerste Supplement (VELH).

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris selecteert u het gewenste archiefstuk (alleen de beschrijvingen met rode nummers) door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe, nummer toegang 4.VEL, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Kaarten Leupe, 4.VEL, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Het gehele bestand, beschreven in deze inventaris, is, met uitzondering van de inv.nrs. D, DD, F, G1, G2, J, M, NB, O2, Q, R, S1, S10 en 1571B digitaal online beschikbaar; zie hier. Een groot deel van de manuscriptkaarten is gefacsimileerd in de series Grote Atlas van de Oost-Indische Compagnie (7 delen) en Grote Atlas van de West-Indische Compagnie (2 delen).Veel VOC- en WIC kaarten staan ook op de website Atlas Mutual Heritage.

Verwante archieven Archief Staten-Generaal, toegang 1.01.02 Archief Raad van State, toegang 1.01.19 Archief Admiraliteitscolleges, toegang 1.01.46 Archief Stadhouderlijke Secretarie, toegang 1.01.50 Archief Compagnieën op Oost-Indië, toegang 1.04.01 Archief Verenigde Oostindische Compagnie (VOC), toegang 1.04.02 Archief Hoge Regering van Batavia, toegang 1.04.17 Archief Nederlandse Factorij in Canton, toegang 1.04.20 Archief Nederlandse Factorij in Japan, toegang 1.04.21 Archief Oude West-Indische Compagnie (OWIC), toegang 1.05.01.01 Archief Tweede West-Indische Compagnie (WIC), toegang 1.05.01.02 Archief Raad der Koloniën, toegang 1.05.02 Archief Sociëteit van Suriname, toegang 1.05.03 Archief Sociëteit van Berbice, toegang 1.05.05 Collectie Verspreide Westindische Stukken, toegang 1.05.06 Oud Archief Suriname: Gouvernementssecretarie, toegang 1.05.10.01 St. Eustatius, St. Maarten en Saba: Oude Archieven tot 1828, toegang 1.05.13.01 Archief Nederlandse Bezittingen op de Kust van Guinea, toegang 1.05.14 Collectie Geleynssen de Jongh, toegang 1.10.30 Collectie Van Hoorn-Van Riebeeck, toegang 1.10.45 Collectie Aanwinsten Eerste Afdeling, toegang 1.11.01.01 Archief Depot-Generaal van Oorlog, toegang 2.01.14.05 Archief Comité Oost-Indische Handel en Bezittingen, toegang 2.01.27.01 Archief Raad der Aziatische Bezittingen, toegang 2.01.27.02 Archief Ministerie van Koophandel en Koloniën, Ministerie van Marine en Koloniën, toegang 2.01.27.03 Archief Hollandse Divisie bij het Ministerie van Marine en Koloniën te Parijs, toegang 2.01.27.05 Archief Comptabiliteit Oost-Indië, toegang 2.01.27.06 Archief West-Indisch Comité, toegang 2.01.28.01 Archief Raad der Amerikaanse Bezittingen, toegang 2.01.28.02 Archieven Departement van Marine, toegangen 2.01.29.01, 2.01.29.02 en 2.01.29.03 Archief Comité Oost-Indische Handel en Bezittingen, toegang 2.01.32 Archief Staten van Holland, toegang 3.01.04.01 Collectie Aanwinsten Afdeling Kaarten en Tekeningen, toegang 4.AANW Collectie Bergsma, toegang 4.BMF Collectie J.P. van Braam, toegang 4.BRF Collectie J. van den Bosch, toegang 4.JBF Collectie J.W. Janssens, toegang 4.JSF Departement van Marine Centraal Archief Zee-atlassen- en Kaartenverzameling, toegang 4.MCAL Kaartenarchief Ministerie van Koloniën, toegang 4.MIKO Departement van Oorlog Buitenlandse Plans van Vestingen, toegang 4.OBPV Archief Staatssecretarie en het Kabinet des Konings, toegang 4.STS Kaartenarchief Topografische Dienst en Rechtsvoorgangers, toegang 4.TOPO Kaartencollectie Familie Vosmaer, toegang 4.VMF Publicaties Literatuurlijst Bracht, J.Th. W. van (intro.), Atlas van kaarten en aanzichten van de VOC en WIC, genoemd Vingboons-Atlas (Haarlem 1982). Destombes, M., Catalogue des cartes nautiques manuscrites sur parchemin 1300-1700 (Saigon/Ardin 1941). Gosselink, M., Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van 17de eeuw (Zwolle 2007). Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch East India Company, 7 vols. (Voorburg 2006-2010):- Volume I: Atlas Isaak de Graaf / Atlas Amsterdam (2006). - Volume II: Java en Madoera = Java and Madura (2007). - Volume III: Indische Archipel en Oceanië = Malay Archipelago and Oceania (2008). - Volume IV: Ceylon (2008). - Volume V: Afrika = Africa (2009). - Volume VI: Voor-Indië, Perzië, Arabisch Schiereiland = India, Persia, Arabian Peninsula (2010). - Volume VII: Oost-Azië, Birma tot Japan = East Asia, Burma to Japan & Supplement (2010). Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, 2 vols. (Voorburg 2011-2012).: - Volume I: De Oude WIC = The Old WIC, 1621-1674 (2011). - Volume II: De Nieuwe WIC = The New WIC, 1674-1791 (2012). Koeman, C, Collections of Maps and Atlases in the Netherlands: Their History and Present State (Leiden 1961). Koeman, C, Links with the Past: The History of the Cartography of Suriname 1500-1971 (Amsterdam 1973). Koeman, C. (ed.), Bibliography of Terrestrial, Maritime and Celestial Atlases and Pilot Books, published in the Netherlands up to 1880: Atlantes Neerlandici, 6 vols. (Amsterdam 1967-1985). Kok, M., "Johan Christoph Heneman: kaartograaf van Suriname en Guyana van 1770-1806", in: Caert-Thresoor 1 (1982), 4-11. Krogt, P. van der, "Commercial cartography in The Netherlands with particular reference to atlas production (16th-18th centuries)', in: Cicle de conferències sobre Història de la Cartografia, 4rt curs La Cartografia dels Països Baixos (Barcelona 1994), 71-140. Krogt, P. van der, Koeman's Atlantes Neerlandici, 8 vols. ('t Goy-Houten 1997). Meer, S. de, Het zeekaarten boek. Vroege zeekaarten uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam (Zutphen 2007). Meer, S. de &. F. Loomeijer, De schat van Corpus Christi . VOC-kaarten boven water (Zutphen 2007). Mil, P. van (ed.), De VOC in de kaart gekeken (The Hague 1988). Paesie, R., Zeeuwse kaarten voor de VOC. Het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw (Zutphen 2010). Paesie, R., "Op perkament getekend. Productie en omvang van het hydrografische bedrijf van de VOC", in: Caert-Thresoor 29 (2010), 1-8. Roessingh, M.P.H., Sources of the History of Asia and Oceania in the Netherlands. Part I: Sources up to 1796 (Munich, etc. 1982). Schilder, G., "Organization and Evolution of the Dutch East India Company's Hydrographic Office in the Seventeenth Century", in: Imago Mundi 28 (1976), 61-78. Schilder, G., Monumenta Cartographica Neerlandica, 8 vols. (Alphen aan den Rijn 1986-2007). Schilder, G. & J. Kok, Sailing for the East. History & catalogue of manuscript charts on vellum of the Dutch East India Company (VOC), 1602-1799 ('t Goy-Houten 2010). Vries, D. de, e.a., The Van Keulen Cartography. Amsterdam 1680-1885 (Alphen aan den Rijn 2005). Wieder, F.C., Monumenta Cartographica (The Hague 1925-1933). Zandvliet, C.J. "VOC Maps and Drawings", in: R. Raben and H. Spijkerman (eds.), De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie. The Archives of the Dutch East India Company (1602-1795) (The Hague 1992), 83-99. Zandvliet, C.J., "El Reflejo de la Empresa Neerlandesa en El Atlantico", in: E. van den Boogaard, P.C. Emmer et al., La Expansión Holandesa en El Atlantico (Madrid 1992), 265-321. Zandvliet, C.J., Mapping for money. Maps, plans, and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries (Amsterdam 1998). Zandvliet, C.J., "Mapping the Dutch World Overseas in the Seventeenth Century", in: D. Woodward (ed.), The History of Cartography, volume 3: Cartography in the European Renaissance (Chicago/London 2007), 1433-1462.
Bijlagen Voornaamste verkortingen

Deze lijst is letterlijk overgenomen uit de gedrukte inventaris van 1869.

Afkorting Verklaring M. S. Manuscript M. S. P. Manuscript pergament A. A. Atlas Amsterdam O.I. Comp. [ca. 1700] A. v. L. Atlas von Leupken N. Br. Noorderbreedte Z. Br. Zuiderbreedte O. Oost W. West L. Lengte L. Lond. Lengte Londen L. Gr. Lengte Greenwich L. Lez. Lengte Lezard L. Par. Lengte Parijs L. Cad. Lengte Cadix L. Ten. Lengte Teneriffe L. Ferr. Lengte Ferro M. m. Mijlen D. m. Duitsche Mijlen E. m. Engelsche Mijlen F. m. Fransche Mijlen SP. m. Spaansche Mijlen Ital. m. Italiaansche Mijlen R. r. Roeden Rijnl. R. r. Rijnlandsche Roeden V. v. Voeten Amst. V. Amsterdamsche Voeten Geometr. R. Geometrische Roeden Kett. Kettingen Str. Strepen (onderdeel Nederlandsche el) Tois. Toises Toises D'Holl. Toises D'Hollandse = Rijnl. R Mètr. Mètres
Concordans van VELHD naar VEL en VELH

De serie 'Dubbelen Leupe' (VELHD) bleek bij nader onderzoek grotendeels niet uit dubbelen, maar uit afwijkende exemplaren (voorstadia, varianten) te bestaan. De onderdelen van de serie Dubbelen werden medio 2013 op de juiste plaats in de collecties VEL en VELH ingevoegd.

VELHD VEL / VELH Inv.nr. 6 VEL 6A 12 VELH 12A 14 VEL 14A 15 VEL 15A 26 VEL 26A 27 VEL 27A 36 VELH 36A 51 VEL 51A 53 VELH 53A 57 VELH 57A 58 VEL 58A 59 VEL 59A 62 VELH 62A 66 VELH 66A 70 VELH 70A 104 VEL 104A 117 VEL 117A 118 VEL 118A 119 VEL 119A 123 VELH 123A 134 VEL 134A 135 VEL 135A 135A VEL 135B 146 VEL 146A 161 VEL 161A 166 VEL 166A 198 VEL 198A 200 VEL 200A 216.1 VELH 216A 221.15 VELH 221A 224 VEL 224A 232.1 VELH 232A 234 VEL 234A 236 VEL 236A 240 VEL 240A 241 VEL 241A 245.1 VELH 245A 246 VEL 246A 254 VEL 254A 262.1 VELH 262B 262.4 VELH 262A 311 VEL 311A 414 VELH 414A 432 VELH 432A 464B VEL 464A 473 VEL 473A 473A VEL 473B 500 VEL 500A 511 VEL 511A 512 VEL 512A 513 VEL 513A 539 VEL 539A 577A VELH 577C 578 VELH 578A 579 VELH 579C 590 VEL 590C 592 VEL 592A 600 VELH 600A 604 VEL 604A 606.1 VEL 606A 606.2 VELH 606A 609 VEL 609C 610 VEL 610A 613.1 VELH 613A1 613.2 VELH 613B1 617 VEL 617C 622 VEL 622C 627 VEL 627A 628 VEL 628C 637 VEL 637C 638 VEL 638C 644 VEL 644A 656 VEL 656A 670 VEL 670A 757 VEL 757A 813 VEL 813A 881 VEL 881A 907 VEL 907A 911 VEL 911A 913 VEL 913.1A 927A VEL 927B 927B VEL 927A 927C VEL 927C 927D VEL 927D 929 VEL 929A 930 VEL 930.1A 952 VEL 952A 981 VEL 981A 994 VEL 994A 1014 VEL 1014A 1015 VEL 1015E1 1019 VEL 1019A 1022 VEL 1022A 1023 VEL 1023A 1024 VEL 1024A 1024A VEL 1024B 1025 VEL 1025A 1036 VEL 1036A 1040 VEL 1040A 1042 VEL 1042B 1042A VEL 1042A 1043 VEL 1043A 1044 VEL 1044A 1051 VEL 1051A 1059 VEL 1059A 1060 VEL 1060A 1065 VEL 1065A 1068.1 VEL 1068A1 1068.2 VEL 1068A2 1068A VEL 1068B1 1068B VEL 1068B2 1070 VEL 1070A 1071 VEL 1071A 1081 VEL 1081A 1135 VEL 1135J 1136 VEL 1136A1 1137 VEL 1137A 1195 VEL 1195A 1195A VEL 1195B 1209 VEL 1209A 1242 VEL 1242A 1243 VEL 1243A 1244 VEL 1244A 1245 VEL 1245A 1269 VEL 1269A 1273 VEL 1273A 1274 VEL 1274A 1276 VEL 1276A 1295 VEL 1295A 1324 VEL 1324A 1381 VEL 1381A 1421 VEL 1421A 1428 VEL 1428A 1429 VEL 1429A 1430 VEL 1430A 1445 VEL 1445A 1464 VEL 1464A 1465 VEL 1465A 1466 VEL 1466A 1472 VEL 1472A 1490 VEL 1490A2 1490A VEL 1490A3 1490B VEL 1490A6 1490C VEL 1490A1 1490D VEL 1490A4 1490E VEL 1490A5 1492 VEL 1492C 1492A VEL 1492A 1492B VEL 1492B 1493 VEL 1493A 1493A VEL 1493C 1493B VEL 1493B 1493C VEL 1493D 1494 VEL 1494A 1494A VEL 1494B 1498 VEL 1498A 1498A VEL 1498B 1499 VEL 1499B1 1499A VEL 1499A1 1505 VEL 1505B 1505A VEL 1505A 1506 VEL 1506A 1507 VEL 1507A 1509 VEL 1509A 1523A VEL 1523A1 1524 VEL 1524A 1525 VEL 1525A3 1525A VEL 1525B3 1525B VEL 1525A1 1525C VEL 1525B1 1525D VEL 1525A2 1525E VEL 1525B2 1544 VEL 1544A 1549 VEL 1549A 1552 VEL 1552A 1554A VEL 1554B1 1554B VEL 1554B2 1557 VEL 1557A 1558 VEL 1558B1 1559 VEL 1559A 1568A VEL 1568A 1568B VEL 1568B 1568C VEL 1568C 1569A VEL 1569B 1569B VEL 1569C 1569C VEL 1569A 1569D VEL 1569D 1571A VEL 1571A 1571B VEL 1571B 1572A VEL 1572A 1572B VEL 1572B 1572C VEL 1572D 1572D VEL 1572C 1577A VEL 1577A4 1577B VEL 1577A1 1577D VEL 1577A2 1577E VEL 1577A3 1577G VEL 1577B1 1577I VEL 1577B2 1577K VEL 1577B3 1577M VEL 1577B4 1581 VEL 1581A 1628 VEL 1628A 1634A VEL 1634A 1634B VEL 1634B 1634C VEL 1634C 1635.3 VEL 1635B2 1635A VEL 1635A2 1635B VEL 1635A1 1635C VEL 1635A6 1635D VEL 1635A5 1635E VEL 1635A3 1635F VEL 1635A4 1635H VEL 1635B1 1639 VEL 1639A 1645 VEL 1645A 1650 VEL 1650A 1659 VEL 1659A 1667 VEL 1667A 1669 VEL 1669A 1670.1 VEL 1670A1 1670.2 VEL 1670A2 1670.3 VEL 1670A3 1670.4 VEL 1670A4 1675.1 VEL 1677B5 1675.2 VEL 1677B7 1675.3 VEL 1677A3 1675.4 VEL 1677B2 1675.5 VEL 1677A1 1675.6 VEL 1677B1 1675.7 VEL 1677A2 1675.8 VEL 1677B5A 1679.1 VEL 1679C 1679.2 VEL 1679D 1681 VEL 1681A1 1685 VEL 1685A 1687 VEL 1687A 1701 VEL 1701A 1714 VEL 1714A 1718 VEL 1718A 1750 VEL 1750A 1772 VEL 1772A 1790 VEL 1790A 1808 VEL 1808A 1810 VEL 1810A 1820 VEL 1820A 1821 VEL 1821A 1828 VEL 1828A 1850 VEL 1850A 1857 VEL 1857A 1857A VEL 1857A1 1859 VEL 1859A 1860 VEL 1860A 1863 VEL 1863B 1863A VEL 1863A 1866 VEL 1866C 1866A VEL 1866A 1866B VEL 1866B 1875 VEL 1875A 1892 VEL 1892A 1903 VEL 1903A 1915 VEL 1915A 1915A VEL 1915B 1926 VEL 1926A 1944 VEL 1944A 1957 VEL 1957A 1960 VEL 1960A 1981 VEL 1981A 1997 VEL 1997A 2000 VEL 2000B1 2000.1 VEL 2000A 2000.2 VEL 2000B2 2003 VEL 2003A 2015 VEL 2015A 2018 VEL 2018A 2034 VEL 2034A 2050 VEL 2050A 2053 VEL 2053A 2055 VEL 2055A 2056 VEL 2056A 2065 VEL 2065A 2074 VEL 2074A 2089.1 VEL 2089A 2089.7 VEL 2089B 2089.8 VEL 2089C 2090.4 VEL 2090A 2090.8 VEL 2090B 2090.9 VEL 2090C 2091 VEL 2091A 2097 VEL 2097A 2098 VEL 2098A 2099 VEL 2099A 2100 VEL 2100A 2101 VEL 2101A 2102 VEL 2102A 2103 VEL 2103A 2104 VEL 2104A 2114 VEL 2114A 2118 VEL 2118A 2126 VEL 2126A 2129 VEL 2129A 2129A VEL 2129B 2137 VEL 2137A 2148 VEL 2148B 2148A VEL 2148A 2159 VEL 2159A 2159A VEL 2159B
Index op de verzameling Buitenlandse Kaarten P.A. Leupe (4.VEL) en S.P. l'Honoré Naber (4.VELH)

Bij de index op de geografische namen is bij groot verschil tussen de huidige en vroegere schrijfwijze veelal een verwijzing opgenomen, waarbij de Times-atlas gebruikt werd.

Index op geografische namen Plaats Inventarisnummer Aay, zie Poeloe Ay, eiland bij Banda Abary 1516 Abasyen 123 Aberdeen, A Abramsrif, bij de Bahama-eilanden VELH 257 Acadia 515, 1389, Nova Scotia Acapulco, haven VELH blz. 130 no. 18 Acaribo, plantage 1702, 1703 Acason, Arcachon, A Accoda 752, 753 Accra 130, 131, 141, 142, 794-796 Accuras 1076 Aconoribo, plantage 1786 Adamsbrug VELH 114, 326 Aden 217 Adriatische zee, kusten VELH 63, 64, 66 Adows Quaquaas 129 Afrika, G, AA 77, 96, 97, 99, 681, 860, VELH 292 Afrika, zuidelijk VELH 315 Afrika, gedeelte noordkust VELH 49-53, 63, 64 Afrika, gedeelte oostkust VELH blz. 126 nos. 4, 5 Afrika, gedeelte westkust VELH 77, 85, blz. 126 no. 44 Afrika, gedeelte zuidkust VELH 91 Afrika, zee langs de zuidkust van VELH 156 (II, 21) Afrika, gedeelte zuid-oostkust VELH 91 Aganiondjo 1295 Agra 880, 1100 Agulhas, Kaap 850 Agulhas, rif van VELH 156 (II, 21) Ahmadabad, omstreken VELH 323 Ai, zie Poeloe Ay, eiland bij Banda Ajudhja, stad VELH blz. 129 no. 62 Akaiou 1536 Akersond, A Alborg, A Algarvië, Argarbe, A Algoabaai 197, 206, VELH 91 Alicao 928 Alikante, bocht van VELH 54 Allahabad 1100 Allerheiligenbaai, Bahia 716-719, 2166, 2167 Alloetkoer Corle, zie Alutcoer Korle Altea, baai van VELH 55 Altena, berg 594 Alutcoer Korle, Alloetkoer Corle 937, VELH 334 Amacouribokreek 1889, 1890 Amahai 476 Amazone 650, 651, 681-683 Ambarawa, district VELH 500 Amboina, zie Ambon Ambon, Amboina 341, 475, 481, 486, 1324-1341, 1343-1345, 1354 Ambon, baai van VELH 242 Ambon, eiland VELH 243, 562 Ambon, kusten VELH blz. 126 no. 17 Ambon, plaats en omstreken VELH 564, 565, blz. 130 no. 16 Ambon, zee bij VELH 156 (I 16) Amboy 1392 Amed Abad, Amedabath 868, 878, 879 Amelandergat 24, 25 Amerika 97, 99, 1377, 1379, 1380 Amerika, Nederlands koloniën in VELH 262 Amerika, noordwestkust VELH 287k Amerika, gedeelte oostkust VELH 77 Amerika, westkust 272 VELH 287 jj Amerika, zuideinde VELH 287w Amoy 277 Ampat Lanang VELH 368 Amsteldiep 44 Amsterdam, A 49 Amsterdam, eiland - bij Spitsbergen VELH blz. 125 no. 13 Amsterdam, fort op Curaçao VELH 570 Amsterdam, eiland bij Celebes 458 Amsterdam, eiland bij Ceylon 999 Amsterdam, eiland Indische Zee bij Afrika 336, 337 Amsterdam, fort op Ambon 1340 Amsterdam, fort op Curaçao 590, 596, 597, 1440-1447, 1452, 1454, 1455, 1458, 2147 Amsterdam, fort op Guinea 786, 787 Amsterdam, fort op St. Eustatius 1430 Amsterdam, plantage 1920 Anambas-eilanden VELH 130 Ancober 745 Andalusië, A Andamanen 262, 263 Andrahiri, Indragiri 363 Anging 1169 Angiol, Antsjol, Zoutelanden 421, 422, 1192, 1206, 1210, 1211 Angké 387, 421, 422, 1187, 1192, 1222 Angola, IJ 122, 133, 134, 152-155, 797, 798, VELH 316 Angoy 133, 144, 146 Angra 102 Angra, rede VELH 79 Angra, stad VELH blz. 131 no. 106 Anguilla 547 Angrianenland VELH 324 Anhingfu 275 Anjouan, eiland VELH 155 Anjouan, kusten VELH blz. 126 no. 15 Annam, zie Hainan Annossaway 327, 328 Anpandro 325 Ansjol, zie Angiol Ansuany 329, 330 Anthony des Loges, plantage 1709 Anthony, Vaaz 708, 709, 711, 712 Antigua 569 Antillen 539-649, 1412-1487, zoutpan, VELH 569 Antszinge 251 Anzuan (Anzuanij), zie Anjouan Apam 788, 789 Apollonia, fort - op de kust van Guinea VELH 293 Appecappe, plantage 1803 Aproeak, Arpocke 652 Arabia Felix 316 Arabië VELH blz. 126 no. 10 Arakan 256, 261 Arandere 1074 Arcachon, Acason, A Archangel 3, 5 Archipel, Grieksche, zie Grieksche archipel Archipel, Indische, zie Indische Archipel Arcos 928 Argarbe, Algarvië, A Argentinië 681, 725-735 Arguin, eiland 123-126 Arguijn, kust VELH 83 Argijn, kasteel VELH blz. 128 nos. 19, 20 Aripo 992 Arobasif 1540 Aroeba, zie Aruba Aroe-eilanden 485, 486, 495 Aroe-eilanden, zee bij de VELH 156 (I, 17), zie Aruba Arpocke, Aproeak 652 Arroweneiland, Arrowarry 2151, 2153 Arsyn 744 Aruba, eiland 649, VELH 572, 573 Assahoedi 1351 Atjeh 361, 1150 Atjeh, Groot VELH 401, 402 Atjeh, kraton VELH 395 Atjeh, militaire posten en versterkingen VELH 398-400 Atjeh, missigit VELH 397 Atjeh, oorlogsterrein VELH 395, 396 Atjeh, rijk VELH 394 Atjeh, stad VELH blz. 130 no. 21, 22 Atjeh, zee bij VELH 156 (II, 5) Atlantische Oceaan, T 94-116, VELH 74 Atlantische Oceaan, gedeelte VELH 39, 74, 76, 79 Atlantische Oceaan, noordelijk gedeelte VELH 72, 73, 75, 77 Atlantische Oceaan, zuidelijk gedeelte VELH 78, 287x Atsyn, zie Axim Attowaribokreek, Bottelkreek 1911, 2101 Augusta 1410 Auka, plantage 1700, 2131 Australië, Nieuw-Holland, Zuidland 310-315, 344, 500-514, VELH 12 Australië, kusten VELH 237 Australië, westkust, zie Eendracht, land van de zeeën Avantura, plantage 1945 Avarellos 271 Aviles, A Avontuurbaai VELH 287dd Awatskabaai VELH 281 Awoerang 381, 444 Axim, fort op de kust van Guinea 151, 743, 746-749, 796, VELH 294 Ayer Adi 369 Aynam, zie Hainan Aynamaka 920 Aynthia, Judia 266, 267, Juthia Azië 860 Azië, noordoostkust VELH 286, 287kk Azof, zee van 91, 92 Azoren, Vlaamsche eilanden G, 6, 99, 101, 102, VELH 77 Baai, eilanden VELH 287-g Baai, Fals, Valsbaai 164, 168, 170, 187, 803-806, VELH 99, 101, 156 (II, 22), blz. 126 no. 35 Baai, militaire situatie in 1795 VELH 319 Baai, Natal 167 Babelmandeb, Straat- VELH 156 (II, 15) Bacassie, Becassie 1206, 1242, 1245 Badissa do Combro, zie Anjouan Badjoa, gevecht bij - in 1825 VELH 548 Badong, Bali- 432 Baffinsbaai 1380 Bagil 1164 Baguela 1340 Bahama-eilanden 546 Bahama-eilanden, oostelijk VELH blz. 127 nos. 59, 60 Bahar 1100 Bahia, Allerheiligenbaai 716-719, 2166, 2167 Baipieu, Waipin 896, 901-904, 911 Baixos, Enceada das 216 Balaclava, Golf van 91 Balade-haven VELH 287t Balamboeang Oosthoek 432, 441, 442 Baldea 863 Balearen, eilanden 82, VELH 57 Balg, Bollen van de- 42 Bali 347 Bali VELH 230 Bali, Straat 432, VELH 231 Bali, zee bij VELH 156 (I, 21-23) Bali, Badong 432 Balise 1411 Bambang, Tanjong- 432 Bamburg, A Banda, assistent-residentie VELH 246 Banda, -eilanden 341, 477, 484, 1345, 1355-1375, VELH 245, 247 Banda, Groot- 1363-1369 Banda, Lary- 219 Banda, zee bij VELH 156 (I, 16, 17) Bandel de Agoa 211 Bander Abbas Gamron 222, 864-867 Bandjermasin 371 Bangallingh, Bangkalan 1287 Bangay 1161 Banggaja, Banggai 470 Bangil, plaats VELH 529 Bangkalan, Bangallingh 1287 Banjer Anjer 429 Banjoeasien VELH 363 Banjoewangi, residentie VELH 540 Banjoewangi, naar Batavia, weg VELH 415 Banka 340, 351, 353, 354, 1153, 1154 Banka, eiland VELH 405 Banka, Straat- VELH 160, 172, 405 Bantam, Banten 339, 356-358, 377, 378, 380, 1174, 1175 Bantam, gedeelte residentie VELH 426 Bantam, zee bij VELH 156 (II, 1) Bantimoerangse gebergten 1304 Barbados 540, 680 Barbarye, G, W 120 Barentszee VELH 27 Barito 371 Barneveldseiland 728 Baros, fort 1145, 1149 Barselor, Basseloer 886 Basra, Basora 220, 221, 863 Bassaloer, Barselor 886 Bassesstraat VELH 287ee Basseterre 1432 Batakeke, baai VELH 233 Batang 426 Batanta, eiland VELH 252 Batauw 476 Batavia 359, 377, 382-424, 428, 1172, 1176-1245 Batavia, baai van VELH 215 Batavia, ommelanden VELH 416, 449, 452, 459-461 Batavia, rede VELH 156 (I, 25), 178, 213 Batavia, residentie VELH 450, 451 Batavia, stad VELH 213, 416, 429, 430, 448, 459-461, blz. 130 nos. 28, 32 Batavia, vestingwerken VELH 442, 444, zie Batenburgh, Gelderland, Groningen, Jakatra, Rijswijck, Sterreschans, Vijffhoeck Batavia, waterstaatswerken VELH 218-220, 443, 445-447 Batavia, naar Banjoewangi, weg VELH 415 Batavia, zee bij VELH 156 (I, 24, II, 1) Batchian, Batjan 473, 474 Batenburgh, redoute-, bij Batavia VELH 437 Batenstein, fort op de kust van Guinea 754-756, VELH 298, 299 Baticaloa, Ceylon 237, 928, 1052, 1075, VELH blz. 129 no. 24 Baticaloa, vestingwerken VELH 344, blz. 129 no. 25 Batjan, Batchian 473, 474, VELH 558 Batochina Halmaheira 293, 342, 345, 473, 474, 487, 489, 1320 Batoe Carang 355 Batoe Radja VELH 366 Bawocrayn 1302 Baxabaai Baxosbaai 688, 689, 693 Baya Hondo VELH blz. 127 no. 26 Bayama, Golf van- 552 Beaumont, plantage 1775 Becassie, Bacassie 1206, 1242, 1245 Becouya, Bequia 573 Bedachtzaamheid, plantage 1589 Bedoelang, plaats VELH 539 Beekhuizen, plantage 1765 Beekvliet, plantage 1942-1944 Behar, Bahar 1100 Bekenburg, fort 641-647, 1475 Belair, plantage 1907, 1909, 2118 Belgarde, plantage 1856 Belgica, fort 1357, 1361, 1362 België, postkaart VELH 290 Bellesoor, rede VELH 119 Beligao, Billigam 928 Bellevue, plantage 1941 Beloë 1154 Belt, Grote en Kleine-, A, B VELH 29, 29 Belvedère, fort 1281 Belwaarde, plantage 1791 Bender Abbas, Bander Abbas, Gamron 222, 864-867 Benee, gevecht bij - in 1825 VELH 548 Bengalen 255-261, 1100-1107 Bengalen, golf van VELH 123 Bengalen, gedeelte kust VELH 118 Bengalen, rivier van, zie Ganges Bengalen, zee langs VELH 156 (II, 5) Benin 131, 142, bocht van, VELH 88 Benkoelen VELH 379 Benkoelen, gedeelte VELH 378, 382-384 Benkoelen, gedeelte kust VELH 201, 202 Benkoelen, rivier van VELH 200 Benkoelen, naar Tebing Tinggih, weg VELH 386 Bequia, Becouya 573 Berbice 661, 662, 1488, 1489, 1565-1665, 1668, 1669, 1673, 1675, VELH 576, uitgegeven gronden, VELH 581 Berby 137, 138 Bereneiland VELH 2 Berg & Dal, plantage 1775 Bergen, Noorwegen, B Beringstraat VELH 277 Berkoe 790-793 - Westkust Afrika Berlijn, plantage 2122 Bermuda 539 Beschermer, fort - te Cheribon VELH 484 Beschermershaven VELH 97 Bevesier 58 Bezoeki, gedeelte onderafdeeling VELH 535 Bezoeki, plaats VELH 536, 537 Bezoeki, residentie VELH 534 Biafrabaai, Gabon 132, 143, 145 Biela Biela, versterking VELH 369 Billigam, Beligao 928 Billiton, Belingtun eiland 340, VELH 407 Bima 448, 452 Bima, zee bij VELH 156 (I, 29-22) Bintam, zie Riouw Biseroek VELH 374 Biskaje, A Blackney, A Blambangan, Balamboeang of Oosthoek 432, 441, 442 Blanco, Kaap 125 Blavet, A Bleyenhoop 1928-1930 Blietar 1163 Blitie, rivier VELH 363 Bloedfort 1457 Boavista, plantage 1779, 1780 Bodjong, district VELH 507 Bodjong, risidentiehuis VELH 496 Boegit, China, Boekit Tjina 1122 Boehajam 369 Boekoe 2127 Boeweijtkreek 1777, 1778 Boelekompa 1297, 1299 Boeresirie 1499, 1512 Boeroe 475, 483, 485, 1354 Boeton, Bouton, Butung 341, 465, 467, 468, 470, 1310 Boevenbergen, A Boezeroens 1299 Bojador, Kaap 118-121 Bokeshoe, Pocquessoe 750, 751 Bokkestein, plantage 1877-1879 Bokshoornen 265, 291 Bolo 1142 Bombay, Engelsch comptoir VELH blz. 129 no. 33 Bombay, zee bij VELH 156 (II, 13) Bombe, Madre- 136 Bomkreek 1724-1726 Bonaire, eiland VELH 572, 573 Bondo, Kaap 154 Boni 1297, 1298 Boni, baai van VELH 236 Bonneur, La-, plantage 1820 Bonthijn 1302 Bompjeseiland 425 Bordeaux, A Borkum 19 Borkum, kust bij VELH 37 Borneo 288-290, 292, 346, 351, 371, 459, 1155 Borneo, meren op VELH 410 Borno, krijgsoperatiën in 1824 VELH 409 Borneo, westkust VELH 208 Borneo, gedeelte westkust VELH 209, 210, 408 Borselen, Eiland Guyana 1523a-1525, 1561-1563 Boston 1390 Botanybaai VELH 287j Bottelkreek 1911, 2101 Botterbaalie 2125, 2126 Bourbon, Réunion 319, 1130, 1134 Bouton, Boeton, Butung 341, 465, 467, 468, 470, 1310 Boutry 754-756 Bouwerone 1532 Boxhoornen 265, 291 Braamspunt, plantage 1849-1854 Brandwacht 1558-1560, 1588, 1621-1624, 1660 Brandspunt 1997-2000 Bras (Poeloe), zie Poeloe Bras Brava 211 Brazilië, T, X, IJ, BB 117, 545, 650, 651, 679-724, 2154-2172 Brazilië, gedeelte kust VELH 85, 270 Brazilië, Nederlands kolonië VELH 571 Brazilië, Nederlands vestingwerk VELH 616 Brebes 490 Brebes, regentschap VELH 486 Brebes, gedeelte regentschap VELH 488 Breda, plantage 1874 Brenong 376 Brest 70 Bretagne, A 59 Bretoneiland, Kaap- 1389 Brinsja 251 Bristol, B Bristol Channel VELH 41 Brits Guyana 650-652, 655-663, 666, 1488-1665 Brotchia 876, 877 Brouwersgolf 728 Brufautkreek 1711 Brunswijk, plantage 1895 Bruijnsburg, plantage 1807, 1811, 1812, 1844-1848 Buenos Aires 725-727, VELH 79 Buffelsrivier 851 Buitenzorg VELH 463 Buitenzorg, openbare gebouwen VELH 464-474 Buitenzorg, regentschap VELH 461 Buitenzorg, residentie VELH 462 Bullebaai 617-621, 1460, 1466, 1468 Bus, Fort du- 498 Butung, Bouton of Boeton 341, 465, 467, 468, 470, 1310 Cabbeskreek 1859 Cabita, kasteel VELH blz. 130 no. 40 Cabo Corso, zie Cape Coast Cabriettekreek 1777 Cadix, baai van VELH 43, 44 Cadiz 78, 79 Cadjong 1300 Caek, Kaap 125, 126 Cahani 2151 Cajounikreek 1534, 1536 Calais, T Calicoilan 888 Caliture 928, 935, 938, 1052, 1072, 1076 Callamssan 1302 Calpentijn 252, 992 Calvare 720 Camal 1241 Camamu 719 Camawoenykreek, Camoenykreek 1508, 1509 Cambaya, golf van VELH blz. 126 no. 6 Cambelle, Combello 1346-1350 Cambodja 265-268 Camden 1409 Camelo 216 Camino, Minho, A 73 Camoenykreek, Camawoenykreek 1508, 1509 Canada 515, 516, 522, 1386-1389, 1392, 1394 Cananor, stad 888-891, VELH blz. 129 no. 41 Canare 223-228, 231 Candia, Ceylon, Koninklijke paleis VELH 346, 347, blz. 129 no. 42 Canaria Gran- 103 Canarische eilanden 6, 99, 101, 103, 120 Canje 1567, 1569-1572, 1574, 1580, 1581, 1602-1606, 1611, 1612, 1638, 1645, 1674 Canton, Cantaon 269, 272, 275, 276, 311, VELH blz. 129 no. 42 Canton, rivier van VELH 156 (I, 10) Cape Coast, fort VELH blz. 128 no. 76 Cape Coast, omstreken VELH blz. 128 no. 38 Capoetran 1284 Caracasbaai 641-643, 1475 Caraibische zee, zie Antillen Caramecakreek 1813, 1814 Carel Raynierseiland 446 Carenage, baai van le VELH 259 Carkal 1086 Carolina 523, 524 Carpentaria, Golf van- 344 Carretchie 996 Cartagena 535-536, 543 Casiwinicakreek 1824-1826, 2114, 2116, 2121 Cassaporu 2152 Castaniënboom, plantage 1827, 1828 Castricumsbaai 341, 342, 467 Cattoecare 929-934 Cattoegalawille 939 Cauw 675 Cavallos 103 Cayenne, Frans Guyana 650-652, 667-678, 1668, 2148-2153 Cayenne, stad 667, 671-674, 676, 678, 2149, 2150 Caymit, Grote 564, VELH blz. 127 no. 43 Cederkreek 2119 Cefala VELH blz. 128 no. 46 Ceith, fort op Ambon VELH 563 Celebes 292, 341, 342, 346, 457-468, 1293-1306 Celebes, oostelijk gedeelte VELH 551 Celebes, gedeelte kust VELH 235 Celebes, gedeelte westkust VELH 233 Celebes, rondon VELH 156 (II, 19) Ceram 341, 475, 476, 482, 483, 485, 1326, 1345-1354 Ceram, noordkust VELH 244 Ceram, gedeelte zuidkust VELH 243 Cerimgapa 208, 209 Cettua, rede VELH 156 (II, 12) Ceylon 231, 234-250, 252, 309, 315, 923-1076 Ceylon VELH 114, 143, 326-329 Ceylon, westelijk gedeelte VELH 331 Ceylon, westelijk gedeelte VELH 111, 112 Ceylon, zee rondom VELH 156 (II, 8) Champlain, meer 1391 Charleston 523, 524, 1408, 1409 Charlottenburg, plantage 1933 Chartres, fort 1411 Chavonnes 840 Cherbourg 64-66, 68, 69, rede, VELH 39 Cheribon 1161, 1162, 1250-1252 Chettua 882-884, 918 Chi, voor woorden op Chi - zie ook Tij-, rivier Chilao, Chilauw 928 Chili, Y 728-739, 2168, 2173 China 271-283, 285, 288-291, 1123 China, gedeelte kust VELH 133, 135 China-Bata, zie Banka, eiland Chincheo 277, 281, 282, 300 Chinese Zee 271-274, 288-293, 343 Chinese Zee, noordelijk gedeelte VELH 132, 152 (I, 11) Chinese Zee, westelijk gedeelte VELH blz. 126 no. 6 Chinese Zee, zuidelijk gedeelte VELH 130, 131 Chinnecallette, Delle, Cinnecallette 1075 Chioema, Dagö, A Christiane, Mare- 1 Christina's Lust, plantage 1578 Chincheo, Cinchieuw, Chinceo 277, 281, 282, 300 Cinnecallette, Chinnecallette Delle 1075 Cinrama 1306 Cirisi 695 Ciudadella, haven VELH 59 Clements, Straaat- 351, VELH 212 Clevia, plantage 1791, 1792 Clifton, plantage 1739-1743 Clyde, de VELH 41 Coanca 797 Cochim, stad VELH blz. 129 no. 47, 48 Cochim 230, 269, 894-911, VELH 128 Cochim, kusten VELH 130-132, blz. 126 no. 23 Cocket, A Coco-eilanden 338 Coenraadsburg, fort 775, 777, 778, 780, 781 Coepangh 1089 Coermoetebo 1988 Coertvlucht, plantage 1896 Coetroe 138, 139 Collenburg, fort 637, 639, 1474 Colombo 240, 252, 928, 941-987, 1074 Colombo, stad VELH blz. 131 no. 115 Colombo, vestingwerken VELH 335-343 Combé 1713, 1717 Combello, Cambelle 1346-1350 Commany 767-769 Commany, fort op de kust van Guinea VELH 303 Commenda, fort op de kust van Guinea VELH 302 Commewijne, rivier 663, 1666, 1667, 1670-1672, 1799-1823, 1837-1857, 1859, 1949-1953, 1984-1987, 1997-2065, 2080, 2090, 2092-2095, 2102, 2116, 2120, 2131, VELH 590, 592 Commewijne, uitgegeven grond bij de VELH 593 Commotewanekreek 1808, 1827-1833 Comorin, Kaap 227, 231, 310, 315 Compagniesland, Statenland of Koerilen 284 Condordia, fort 1291 Condado, A Confiance, plantage 1778, 1779 Congo 122, 133, 134, 146, 152, 798, VELH 316 Conil 78 Constantia 811 Constantinopel 92 Content, baai 196 Cook's river VELH 274, 275 Cook's-Straat VELH 287h Copie 2116 Coppename, rivier 663, 664, 666, 1676, 1680, 1683, 1685, 1993, 1994 Corantijn, rivier 652, 663, 666, 1575, 1576, 1683, 1684, VELH 589 Cormantijn, fort op de kust van Guinea 150, 786, 787, VELH 309 Coroipo 691, 692 Coromandel 231, 250-255, 881, 923, 924, 1077-1099 Coromandel, gedeelte kust VELH 113, 115-117 Coromandel, rivier VELH 590, 592 Coromandel, zee langs VELH 156 (II, 6) Corapyna 2122 Corsane, plantage 1917 Corsanekreek 1913, 1916 Cottica 1666, 1667, 1671, 1855, 1865, 1876-1903, 1922-1953, 1958, 1980, 1983-1988, 2080, 2090, 2102, 2115, 2117, 2118, 2127, VELH 590, 592 Coupan 1291 Couripinakreek 1749-1752, 2089 Courou 667, 677, 678 Coylan 229, 882-884, 888, 912-914 Cranganoor 226, 229, 888, 892, 893, 897 Cranganoor, modderbaai van VELH 156 (II, 11) Craskreek 1898, 1985 Crawang 374-376, 381 Crawangrivier 1242 Crawangse Bovenlanden 1169 Crayon 535 Crèvecoeur, fort op kust van Guinea bij Akkra 794, 795, VELH 313, 314 Crocot 1186 Croë-Ranau-Moeara-Doea, weg VELH 388 Crownpoint 1391 Crusonkreek 1911 Cuanza 797 Cuba 94, 539, 543, 546, 549-554 Cucan, Cuncan 226, 885 Culemborg, fort op Groot Banda 1369 Culemborg, plantage 1892 Cuma, kaap 687, 688 Cumana, Comma 581 Cuncan, Cucan 226, 885 Cuorvo 680 Curaçao 541, 582-648, 1438-1487, 2147, VELH 571-573 Curcabo, plantage 1815 Curia Muria 219, 316 Curiaca, Golf van- 581 Cypriaen, kaap, Siepriaan 123, 124 Dabul 226, VELH 128 nos. 49, 50 Dagelseiland VELH 618 Dageraad, plantage in Berbice 1579, 1595 Dageraad, plantage in Suriname 1960 Dagher, Dagö of Chioema, A Dahamarivier, Yucan- 207, 208 Dakar - Porto Darko? 123, 124 Damak 1269, 1270 Damme, fort en loge op eiland- VELH 566 Danau Sumbah, meer VELH 410 Danda 797 Daniëlsbaai VELH 97 Dankbaarheid, plantage in Berbice 1578, 1599-1601 Dankbaarheid, plantage in Suriname 1961, 1962 Dankbaarheid, Groot-, plantage 1578 Dankbaarheid, Klein-, plantage 1578 Danzig 12 Darien, Golf van- 529, 530, 543 Darko, zie Dakar Dasseneiland 166, 168, 176, 188-191 Dauphin, fort 1552 Dauphiné, zie Madagaskar Davis, straat, L, Q 1 Decan 223-228 Deensche eiland (bij Spitsbergen) VELH blz. 125 no. 13 Degambedde 939 Dekhan, kusten VELH 106 Delagoabaai VELH 103 Delagoa, Rio 162, 163, 167, 198-205, 207, 853-859 Delawarebaai, Godinsbaai 518 Delft, fort 1342 Delfzijl 19 Delgado, kaap 215 Delhi 1100 Deli, Klapperseiland of Kelapa 441 Demak, regentschap VELH 514 Demerara, Demerary 650, 655, 658-661, 1488-1525, 1549-1564, 1577, VELH 576-580 Dender, fort 1369 Denemarken, A Denemarken, limietscheiding met Zweden VELH 289 Derwinden, Windau of Wentspils, A Descanço, plantage 1780-1782 Desirée, Porto- 733 Deurloo 55, 56 Dhelli, haven op Timor VELH 232 Diapok 1251 Dieppe, A Dieren, batterij bij Batavia 1191, 1213 Diligence, plantage 1701 Discorde, plantage 1745 Distelbergh, A Ditmarschen, A Diu 867 Djabanrangka VELH 493 Djambi, rivier 364, 1136, 1137, VELH 156 (I, 5), 184, 185 Djeddah, rede VELH 156 (II, 18) Djokjacarta 1167, gedeelte rijk, VELH 486, 488, 494, 495, 514, 515 Dobo 495 Doerian, Straaat- VELH 156 (I, 4), 171 Doggeby Doebai? 222 Domburg, plantage 1706 Dominokreek 1712 Dompo 452 Donau, Java 435, 437, 439, 440 Donkere baai VELH 287m Doornloof, plantage 1587 Doornspuit plantage 1587 Dordrecht 54 Dorothea, fort op kust van Guinea 752, 753, VELH 297 Dover, A Drie Heuvels 379 Drioens, Straat 288-290, zie Doerian, Straat Du Bus, fort 498 Duinenburg, plantage 1534 Duinhoop 817 Duinkerken 56 Duitsland, postkaart VELH 290 Duivelseiland 667 Duivelskreek 1711, 1712 Duurstede, fort op Saparoea VELH 560 Dwarseiland 1038, 1045 Dwina 3, 5 Eauweck, stad VELH blz. 129 no. 45 Eck, redoute van- 1049, 1050 Edam, eiland bij Batavia 1249, VELH 480 Edatouritti 916 Eddona 781 Edinburgh, A. Eems 21, 49 Eendracht, plantage in Berbice 1589 Eendracht, plantage in Cottica 1905, 1910, 1915 Eendracht, zee langs het land van de VELH 156 (I, 18), 156 (II, 23) Eerste Punt of West Einde van Java 433, 436, 438, 442 Egtensveen, eiland 1886 Eider, A Eiderkanaal 16 Eimeo, havens van VELH 287hh Einde of Ende, zie Flores Eierlandse Gat 43 Ekeholmen, A Elba 89 Elbe, A 17, VELH 34 Elbe, monding VELH 35 Eliphantskraal 940 Elizabethbaai VELH 96 Elmina, zie St. George d'Elmina Emden, kust bij VELH 37 Emderland 21 Enceada das Baixos 216 Endeavourrivier, monding VELH 287j Engano, eiland VELH 203 Engeland, A, B, T 15, 57-61, 99 Engeland, kusten VELH 77 Engeland, post in Suriname 2122 Engeland, gedeelte oostkust VELH 37, blz. 125 no. 1 Engeland, zuidkust VELH 40 Engels kanaal VELH 39, 40 blz. 125 no. 2 Engels, gedeelte VELH 38 Enggano 368 Enkhuizen 46 Ephrata 1881, 1926, 1931, 1932, 1941 Erkelenchene 1075 Ernstrivier, Graaf- 518 Esperance, plantage 1807 Esperance, post 2120 Essequebo 651, 655-659, 661, 1488-1491, 1495, 1496, 1523, 1526-1548, VELH 268, 575 Euphraat 220 Europa, A 8, 96, 97, 860 Faeröerne, Fero? 3, 6 Faial 102 Falla Boëa, kaap, Talabo of Taljabo 465 Falsbaai, zie Baai Fals Falsterbo(en), A Fangsucis 272 Fayal VELH 79 Felicité, plantage 1944 Felix, plantage 1867 Ferdonando, Noronho 114, 115 Fero, zie Faeröerne Finistère, kaap, A 72, 73 Finland, A Finnmark 4, 5 Finsche golf VELH 32 Firando 1124 Flores, Amerika 680 Flores, O. Indië 341, 453, 454, 456, Einde of Ende, 449 Florida 539, 1401, 1402 Florida, kust VELH 256 Fluit, post bij Batavia 1192 Foreland, Voorland, A , 59 Formentera, vaarwater tusschen Ibiza en- VELH 57 Formosa, eiland 271-273, 291, 301-307, 1125-1128 Formosa, kaap 131, 132, 135, 142, 145 Formosa VELH 141*, zie Verbeteringen en Toevoegsels, 144 Formosa, kusten VELH 132, 140, blz. 126 no. 52 Formosa, noordkust VELH 142 Formosa, oostkust VELH 143 Fornells, haven VELH 59 Forteventura, eiland VELH 82 Fourtonne plantage-, zie Tourtonne Frankrijk, A, B, G, T 59-61, 72, 99 Frankrijk, gedeelte noordkust VELH blz. 125 no. 2 Frankrijk, postkaart VELH 290 Frankrijk, westkust VELH 77 Frankrijk, zuidkust VELH 52, 53 Frans Guyana, zie Cayenne Frans Jozefland, gedeelte VELH 27, zie Verbeteringen en Toevoegsels François, fort 1433 François, kaap, Port St. Franciscus ? 562 Frederik Hendrikrif 355 Frederikstad 15 Frederwout, plantage 1946-1948 Friese Slenk 20 Friese Zeegat 22, 23 Friesland 21, 57 Frowgesland, A Fuikhave 637-640, 1460, 1474 Fumos, Terra des- 167 Gabe, zie Gapa Gabon, Biafra 132, 143, 145 Gabon, bocht van VELH 90 Gado, kaap 215 Galapagos-eilanden VELH 79 Gale, zie Point de Gale Galle 247-249, 928, 1053-1071, 1076 Galicië, A Gambia 126, 128 Gambia, gedeelte VELH 84 Gammelamme 1319 Gamron, Bander Abbas 222, 864-867 Ganday, Goudan of Varkenshoek 399 Ganges 258-260, 1100, VELH 119, 120 Ganges, gedeelte VELH 121, 122, 156 (II, 7) Gape, Gapy of Gabo? 470 Garrichico 103 Gaspar, Straat VELH 174, 212 Gawe, Kading- 424 Gedong Badak-Megamendong, weg VELH 475 Geelvinks-Oosthoek 490 Geelvinkbaai VELH 251 Geertruidenberg, plantage in Berbice 1589 Geertruidenberg, plantage in Cottica 1942 Geertruytseiland 374-376 Gelderland, punt - bij Batavia VELH 431 Geldria, fort 1089, 1090, 1092 Genehoa, kust van 126, 127, VELH 84 Georgemeer 1391 Georgië 1407, 1410, 1411 Germania, plantage 1588 Gerrachico, Garrachico 103 Ghana, land, Goudkust 130, 135, 142, 147, 149, 743 Ghana, stad 764-766 Gibraltar 6, 9, 77, 80-84, 120, VELH 45 Gibraltar, baai van VELH 45, zie Verbeteringen en Toevoegsels, 46 Gibraltar, Straat van VELH 47 Gijseling, fort in Brazilië VELH blz. 127 no. 92 Gilolo, zie Halmaheira Girie 1254 Gironde, A Glissong 1299 Gloria, plantage 1752 Gnoffacquia 1321 Goa 228 Goa, zie ook Delagoa Goa, stad en omstreken VELH 619 - 53 Godde Warre 254 Godinsbaai, Delawarebaai 518 Goede Hoop, Kaap de -95, 114, 117, 160-194, 309, 311-315, 317, 799, 801-852 Goede Hoop, fort aan de Kaap 320, 803-806, 814-816, 818-833, 1806 Goede Hoop, fort op Guinea 790-793, VELH 312 Goede Hoop, hospitaal VELH 318 Goede Hoop, kreek 1775 Goenong, Rakata, uitbarsting in 1883 VELH 427 Goede Hoop, Api bij Banda 484, 1373 Goede Hoop, Api bij Soembawa 448 Goeree, eiland VELH blz. 128 nos. 54, 55 Goeree, Ned 53, 54 Goeree, bij Kaap Verde 105-108 Golkonda 1077, 1078 Golongong 1162 Combora, Poeloe, zie Poeloe Gombora Gomes Poles 361 Gonsalves, Lopo- 132, 133, 145, 146, 681 Good Success-baai VELH 287a Goudan, Varkenshoek 399 Goudkust 130, 135, 142, 147, 149, 743, VELH 86, 87, 262 Goudmijn, plantage 1842, 1897, 1898 Gouming Pangorango 1168 Gouzaratte, Gusuratte 226, 318, 868-875 Graaf, Ernstrivier 518 Graaf, Hendrikrivier 518 Gradjaganbaai, kiekensbaai 443 Gran Canaria 103 Grande, Rio- 528, 689, 695 Gravelines 59 Grenada 574, 575, 1436 Grenadines 573 Gresse, zie Grisée Grevelingen 59 Griekenland, gedeelte westkust VELH 63 Griekse, archipel VELH 67-69 Griekse, noordelijk gedeelte VELH blz. 125 no. 12 Gris Nez, Kaap 58 Grisée, Gresse 1277, 1278, 1300 Grisée, plaats VELH 517 Grisée, gedeelte residentie VELH 520 Grisée, Soerabaja, weg VELH 518 Groenland VELH 18, 19 Grogol, district VELH 498 Groix, Groye, eiland, A Gronda , 1163 Gronden, De- 71 Groningen 21 Groningen, redoute - bij Batavia VELH 441 Groot, Banda 1363-1369 Groot, Caymit 564 Grote, Belt, zie Belt, Grote Grote, oceaan VELH 272 Grote, noordwestelijk gedeelte VELH 138, zie ook Stille Zuidzee Grote, rivier, bij Batavia VELH 217-219, 448 Grote, in Tagal VELH 487 Grote, Wijnberg, militaire situatie in 1795 VELH 1719 Grote, Dankbaarheid, plantage 1578 Grote, St. Jansbaai 627 Grijnkust, Liberia, AA 129, 136 Guadeloupe 1432, 1433 Gualate, kust VELH 83 Guardafui 211, 216 Guayaquil VELH 79 Guernsey 59, 60 Guiana, zie Guyana Guinea, kust van VELH 85-87, 262, 571, 572 Guilgall, plantage 1777 Guinee, zie Guinea Gustavia, stad op St. Bartholomeus VELH 259 Gustavus, fort 1104 Gusuratte, Gouzaratte 226, 318, 868-875 Guyana, X 650-679, 1488-2153, 545 Guyana, eilanden vóór de kust van VELH blz. 127 no. 8 Guyana, Nederlandse koloniën in VELH 571, 572 Guyana, gedeelte kust blz VELH 127 no. 8 Haagenbosch, 's-, plantage 1878, 1879 Hainan, Ainam 269 Hainan, kusten VELH 132, blz. 126 no. 23 Haïti, zie St. Domingo, eiland Hakman 1075 Halmahera 293, 342, 345, 473, 474, 487, 489, 1320, VELH 137 Hamburg, plantage 1896 Hamburg, omstreken VELH 33 Hammenhiel 999 Hangehou, rivier vóór VELH 129 Hangehou, stad VELH 129 Hangwelle 939, 1073 Hantansouwbaai 282 Happitigam Corle VELH 333 Hardenberg, fort 1349, 1350 Hardenbroek, plantage 1587, 1594 Haroekoe, eiland VELH 243 Haroekoe, Oma 1342 Harvey-eiland VELH 287r Hasbrogat 63 Havanna 539, 543, 553, VELH blz. 130 no. 57 Haytan, Heitan 273, 279 Hebriden-eilanden VELH 28 Heel, Hel, A Heitan, Haytan 273, 279 Hel, Heel, A Helder, Den- 40-42, 47 Helgoland 17, VELH 37 Hendrikrivier, Graaf- 518 Henlopen, Hinlopen, Kaap- 518 Henricus, fort 1289, 1290 Hertogenbosch, 's-, post 2120 Hever, A Hewegam Korle 939 Heymslust, plantage 1969 Heysant, Quessant 60, 72 Hila 1340, 1354 Hina Corle VELH 332 Hindostan VELH 322 Hindostan, westkust VELH 324 Hinlopen, Kaap-, Henlopen 518 Hispaniola, zie St. Domingo Hitland, Shetland, T 3, 4, 6, 14 Hobabo 1508-1511 Hocksiuwse rivier 283 Hoeamohel 1346 Hoer Helenakreek, Oerlynakreek, zie Orellanakreek Hofwerk, plantage 1586 Hokkaido, Jesso 284 Holland 15, 49, 57 Hollandia, fort op Groot Banda 1364-1366 Hollandia, fort op Guinee 750, 751, VELH 296 Hollandia, fort op Honimoa 1342 Hollandse baai, op Spitsbergen VELH blz. 125 no. 13 Hollepoort 26, 27 Honduras, Golf van- 527 Honduras, Kaap 528 Hongarije, postkaart VELH 290 Honimoa, eiland bij Ambon 1342 Hoofden, De-, A 57, zie ook Kanaal Hooncop 2100, 2101 Hoop, Post 2099, 2100 Hoorn, Ned 46 Hoorn, eiland 458 Hoorn, fort 1342 Hoorn, Kaap 95, 681, VELH 11 Hoornsluis, Oude- 54 Horntje 42 Hougli 1101-1105, 258 Houtbaai 168, 170, 176, 182, 186, VELH 99, 101, blz. 126 no. 35 Houtmans Abrohols 512, 513 Houttuin, plantage 1709 Hudson 1380, 1392 Huisduinen 32, 33, 41 Hulfsdorp 983 Hull 58 Hulp, plantage 1833 Humber 58 Hurdwar 1100 Ibiza VELH 50 Ibiza, vaarwater tusschen Formentera en VELH 57 Ierland, zeeën rondom VELH blz. 125 nos. 2, 3 Ierland, zuidkust VELH 39 IJszee, Noordelijke, zie Noordelijke IJszee Ikioniekreek 1535, 1546 Iliran dan Banjoe-Asin VELH 363, 364 Ilpecarwe 940 Imotapi 2098, 2099 Inchiado 923 Indische 339-351, VELH 156 Indische, oostelijk gedeelte VELH 239 Indische, westelijk gedeelte VELH 157-159 Indische, oceaan 309-318, VELH 145-152, 156 (II, 24) Indische, middengedeelte VELH 153 Indische, noordelijk gedeelte VELH blz. 126 no. 6 Indragiri, Andrahiri 363 Indramajoe 1251 Insingore 233 Interdunes, Bocht van- 361 Iracoubo 667 Isla de Vacca VELH blz. 127 no. 103 Italië 88 Italië, kusten VELH 63 Italië, oostelijk VELH 66 Italië, westkust VELH 53 Italië, gedeelte westkust VELH 52 Italië, postkaart VELH 290 Itamaraca, eiland 695, 700-707, 2158, VELH blz. 127 no. 101, blz. 131 no. 113 Itapuama 695 Iterbicie 1533 Ivoorkust 135 Jacatra 1176, 1177, 1205, 1223 Jaffna, Jaffanapatnam, Jafnapatnam 252, 928, 995-1007, VELH blz. 129 no. 61 Jaffna, kommandement VELH 328 Jagersburg, plantage aan de Motkreek 1971 Jagersburg, plantage aan de Parakreek 1738 Jagtlust, plantage 1787, 1789, 1790 Jahde 17, 18 Jakatra, schans - bij Batavia VELH 436 Jalousie, plantage 1881 Jambi, zie Djambi James-river VELH blz. 127 no. 89 Jan Mayen, Q 4 Japan 273, 284-290, 292, 293, 310, 312, 1124, VELH 15 Japan, kust VELH 283 Japan, landen en wateren beoosten VELH 136 Japara 426, 1271-1275 Japara, hoofdplaats residentie VELH 513 Japara, rivier van VELH 513 Jask, Kaap, Jasques 219, 222 Java VELH 213, 414, 416, 419, 422, 425 Java, binneland VELH 230 Java, Eerste punt of West Einde van 433, 436, 438, 442 Java, eiland, U 313-316, 318, 339, 340, 347-350, 359, 372-443, 459, 1156-1245 Java, etappenkaart VELH 421 Java, middelste gedeelte VELH 490, 492 Java, westelijk gedeelte VELH 216 Java, kusten VELH 156 (II, 25) Java, gedeelte noordkust VELH 213* (zie Verbeteringen en Toevoegsels), 214, 225, 231, 413 Java, gedeelte noordkust VELH 224, 231 Java, oorlogsterrein in 1825-1830 VELH 420 Java, spoorwegen VELH 423, 424 Java, plantage 1966, 1969, 1970 Java, Karimon 426 Javazee, westelijk gedeelte VELH 156 (I, 1), 160-162 Jedeer, B Jesso, Hokkaido 284 Joana, plaats VELH 516 Joana, regentschap VELH 515 Joana, rivier van VELH 516 Jockemombo 2116 Jode Savanne 2092-2095, 2097 Jogyakarta, zie Djokjacarta Johanna, plantage in Berbice 1586 Johanna, plantage in Suriname 1956 Johanna, Jacoba, plantage 1581, 1603 Joni 149 Juan Fernandez VELH 79 Judia, Juthia of Aynthia 266, 267 Juist 19 Juoan Damaharivier 207, 208 Juthia, Judia of Anynthia 266, 267 Jutland A, 15 Kaap Bretoneiland 1389 Kaap, de Noord 94, 99, 687 Kaap, zie ook Kafferkust, Megosië, kust van Kaapverdische eilanden, zie Zoute eilanden, zie Goede Hoop, Kaap Kaapstad VELH 93, 98, 100, 317, zie ook Goede Hoop, Kaap Kaapverdische Eilanden 99, 101, 104 Kabruang 469 Kading Gawé 424 Kadjang 1300 Kadoe 1167 Kadoe, residentie VELH 511, 512 Kadoelangoe VELH 514 Kaekonde 140, 141 Kafferkust VELH 92, 93 Kaiser Wilhelmkanaal 16 Kajoe 1301 Kajoe, Mejrak 1318 Kajoe, Tangkin 371 Kakarottang 469 Kali Beber VELH 493 Kali Maas, rivier VELH 522 Kali Woengoe, regentschap VELH 494 Kalmar, A Kambaena, Pangasane? 470 Kambodja VELH 128 Kambodja, kusten VELH 130 Kamirian, Urk bij Java 432 Kampar 355, 362 Kampenshoek, van- 274 Kamschatka VELH 278, 282 Kanaal, T 59-61, 71, 94, 95, zie ook de Hoofden Kanaal, van Bristol, B Kanaal zie Engels Kanaal Kanaal, van Sint George, zie Sint George, Kanaal van Kanarische eilanden VELH 71, 77 Kandy, zie Candia Kapoeas, rivier VELH 211 Karang Kobar VELH 493 Karel Reynierseiland 446 Karimon Java 426 Karkalang 469 Karnatik 1077, 1078 Kaspische Zee 93 Katoene 1075 Kaylpatnam 252 Keda VELH 170 Kediri, rivier, zie Kali Maas Kedoe 1167 Keeten, Ketting, bij Batavia 387, 1192, 1221 Keizer Wilhelmkanaal 16 Kelang, Quelang 305, 307, 1127, 1128, VELH 141 Kelapa, Deli of Klapperseiland 441 Kema VELH 549 Kendal, regentschap VELH 495 Kendal, Batang, regentschap VELH 494 Kerguelens-land VELH 287ij, 287aa Kerstmis-eiland VELH 287ii Kerstmis-kanaal VELH 287v Kesmis 222, 866 Kersmishaven VELH 287z Ketting, zie Keeten Keulen, fort in Brazilië VELH blz. 127 no. 91, blz. 130 nos. 93, 94 Key-eiland 486 Kiassa 1320 Kiekem, rivier VELH 363 Kiekensbaai, Gradjaganbaai 443 Kiel, haven- VELH 29 Kiöge Bocht VELH 30 Kiser 449 Kismis, Kesmis 222, 866 Klaipeda, Memel, A Klapperseiland, Deli of Kelapa 441 Klaverblad, fort op Soela Besi VELH 552 Kleine Belt, A, B Kleine, Dankbaarheid, plantage 1578 Kleine, St. Jansbaai 627 Kleine, Hoop, plantage 1872, 1946 Kleijnhausen, plantage 1981 Klinge, rivier VELH 363 Knipbaai 633-635 Koedongwiringin 1168 Koedoes-Damak-Samarang, weg VELH 509 Koenraadsburg, fort op de Kust van Guinea VELH 304, 306 Koepang 1291 Koerilen, Statenland of Compagniesland 284 Koerland, A Kommering, rivier VELH 198, 198*, zie Verbeteringen en Toevoegsels Koopmanskreek 1925 Korea 285 Kotta 981 Kraalbaai 1056 Krabbenbaai 632 Krabbeeneiland 1607-1612 Krakatau, zie Goenoeng Rakata Krawang, gedeelte VELH 482, 483 Kroonstad, het inkomen van VELH 32 Kruispad, fort 2131 Kuyper-eiland 444, 445 Kwala, bij Batavia 1219 Kweekhoven, plantage 1967, 1968 Laba 481 Labakang 1300, 1301, vlakte van, VELH 546 Laboean Data VELH 171 Labongdadong, zie Laboean Data La Bonneur, plantage 1820 Lacoy 1369 Lada-eilanden VELH 170 Ladrones, Ladronen-eilanden, Marianas eilanden 288-290, VELH 137, zee bij, VELH 156 (I, 10) Lagenhoek, Java 434, 435, 438, 439 Lagos 131 Lagunen 478 Lahat, omstreken VELH 373 Lahattenga, omstreken doessoen VELH 372 Lahattenga, omstreken doessoen VELH 372 Lak, Meir 989 Lakietan, rivier VELH 363 Lalant, Lolland, A, B Lamatang, rivier VELH 198* (zie Verbeteringen en Toevoegsels), 363 La Mocha 736 Lamoeroe 1296, 1297 Lamoo 280, 282 Lampacao, Kaap 272 Lampong Poetie 1141 Lampong, Toulang Boulang, rivier VELH 156 (I, 2) Lampong VELH 374-376, 378-381 Lampong, districten 1140-1142 Lamtaon, Kaap 269, 271 Lancerota, eiland 103, VELH 82 Landa 456 Landak, rivier VELH 211 Landsdiep 32, 33 Land's End, A Langenhoop, plantage 1920, 1921 Lanzarote, zie Lancerota Lapland 4, 5 Laredo, A Larique 1340 Lary Banda 219 Lasem, regentschap VELH 515 Lassoy 1293, 1294 Lassum, Lasem ? 423 Laurenco Marques 857-859 Lavantijnse zee, zie Middellandse zee La Wande St. Poulo, Luanda of Loanda de St.Paulo 157 Lebak, kampong VELH 428 Lebak Prahiang, omstreken VELH 428 Leer, Java 1164 Leeti 892 Leguane, eiland 1537, 1538 Leiden, fort in Suriname 1856, 1857, 2000, 2002, 2003, 2008, 2009, 2018, 2019, 2048-2065 Le Maire, Straat- 728-730, 732, 734, 2170 Lessidi, forten VELH 559 Letland, Lijfland, A Levantijnse Zee, zie Middellandse zee Lewis-eilanden, zie Hebriden-eilanden Leytimor 1327 Libanon, plantage 1887 Liberia, Grijnkust, Peperkust, AA 129, 136 Liberté, plantage 1787 Lie, B Lingga-archipel 355 Liroeng 469 Lissabon, A 101 Lissidi 1347 Liverpool, toegangen VELH 41 Liwong 382-424, 1168 Llanes, Sentillana, A Loanda de St. Paulo, Luanda of La Wanda de St. Paulo 157 Loanga 122, 133, 143, 144, 146 Locki 1352, 1353 Loefhoek 592 Loehoe 1348, 1354 Loerentenga, Loeroengthina 1164, VELH 486 Loewoe 1298 Logono, Porto- 89 Loire, inkomen der VELH 41* (zie Verbeteringen en Toevoegsels) Lolland, Lalant, A, B Lombok 347, 447 Lombok, binnenland VELH 230 Lombok, kusten VELH 230 Lombok, Straat- VELH 230 Lontar, Lonthoir 484, 1363-1366 Loo, batterij op Java 1191 Lopez, Kaap, Lopo Gonsalvo 132, 133, 145, 146, 681 Louhou 1348, 1354 Louisiana 525a Luanda de St. Paulo, Loande of La Wanda de St. Paulo 157 Lucena, Kaap 689, 690 Lucipara, eiland VELH 174 Luixbergen, plantage 1534 Lunenburg, plantage 1939 Lupkensbaai 627 Luzon 295 Lijdzaamheid fort, 788, 789 Lij-en-Hoop, plantage 1981 Lijfland, Letland, A Maas 54 Macaierore 1578 Macajubokreek 1748 Macao 276, 277, 1123, stad, VELH blz. 129 nos. 65, 66 Macao, vaarwater bij VELH 285 Macclesfield, Straat- 351 Maccluersgolf VELH 249 Machicoulis 1649, 1650 Macouria 676 Macquian, Makjan 473, 474, 1321-1323 Madagascar 207-209, 215, 319-328, 1129 Madagascar, eiland VELH 154, 316 Madagascar, kusten VELH blz. 126 no. 4 Madeira VELH 79 Madewijne, Madouine 1520 Madoera, zie Madura Madras, Sadrangapatnam 1079, 1087 Madre Bombe 136 Madura, Straat- en eiland 372, 429-432, 1156, 1157, 1287, VELH 113 Madura, op Java 1162 Madura, Vóór-Indië 233-236, 250, 923, 324 Maga 471 Magadoxa, Mogadiscio 210 Magelhaens, Straat- 731-734, 2168, 2170, VELH 11 Mahaica 1516-1518, 1520, 1521 Mahaicony 1516, 1519 Mahanadi, Rio Palmaris ? 256, 257 Mahon, haven en gebouwen VELH 58 Mahury 676 Maire, Straat le- 728-730, 732, 734, 2170, VELH 11, 287a Majoe, Meauw of Meao 480 Majorca, baai van VELH 56 Majorca, eiland VELH 50 Makassar 460, 1293, 1294, 1296, 1297, 1306-1309 Makassar, Straat- 457 Makassar, overwinning van Speelman in VELH 1669, blz. 130 no. 68 Makassar, zee bij VELH 156 (I, 22), 234 Makjan, Macquian 473, 474, 1321-1323 Malabaar 226, 227, 229-234, 881-884, 886-924 Malabaar, kust van VELH 106, 107 Malabaar, gedeelte kust van VELH 108-110 Malabaar, zuidkust van VELH 113 Malabaar, gedeelte zuidkust van VELH blz. 126 no. 7 Malabaar, zee langs de kust van VELH 156 (II, 10) Malakka 262-264, 352-355, 1108-1122, VELH 403 Malakka, gedeelte van VELH 128 Malakka, kust VELH 170 Malakka, reede van VELH 125 Malakka, stad VELH 619 - 67 Malakka, eilanden bij Straat- VELH 163-169 Malang, plaats VELH 530 Malang, militair etablissement VELH 531 Maldiven, Maledivische eilanden 234, VELH 153, 156 (II, 8) Maldonado 725, 726 Maldonado, baai van VELH 79 Maleise schiereiland, kusten VELH 130 Maleise, westkust VELH 163 Maleke 227 Maltuane 1073 Malvana 928 Mampawa, redoute op Borneo VELH 411 Manaar 928, 991-994 Manado VELH 549 Manapaar 252 Mancenillabaai 627 Mandabaai 627 Mandala, vlakte van VELH 546 Mandar 1295 Mandarta 323, 324 Mandarijnkap 278 Mandelique, Mandali ? 427 Manegaro 325 Mangalore, Mangaluru 887 Mangoray 456 Manieravare 928 Manilla 295-297 Manilla, baai van VELH 156 (I, 14), blz. 126 no. 70 Manilla, stad VELH blz. 129 no. 69 Manipa 1354 Mannakole 1578 Manta 654 Mantjanagares VELH 494 Mantotte 934 Maparamy 917 Mapulegam 1076 Mara 1588 Marandava 323, 324 Maranhao 684 Marchalkreek 1696-1698, 1728, 1729 Mardou, A Mare Christiane 1 Margarita 580, 581 Margariteneiland 1539 Marianes, zie Ladrones-eilanden Mario 1295 Maripaam 1596, 1597, 1601 Markiezen-eilanden VELH 287q Marlborough, fort - Tebing Tinggih, weg VELH 385, 387 Marmora, Zee van- 90 Marokko, westkust VELH 80-82 Maronda 1206 Maroni, zie Marowijne Maros, vlakte van VELH 546 Marowijne 117, 668-671, 675, 677, 1667, 1672, 1675, 1676, 1988-1992, 2081-1086, 2127, 2130, 2148, 2153 Marquette, fort 2097, 2098 Ma Retraite, plantage 1761 Mars 370 Marsdiep, A Marseille, rede en kust VELH 60, 61 Marseille, plantage 1877 Martaban 257 Martapons 1330 Martin Vaz, Klippen van- 113 Martinique 547, 570, 571, 673, 1412, 1434 Martyres 539 Marykreek 1499 Maryland 1403, 1404 Maskate 220-222 Maslamba 144 Massachusset 1390 Matapiccakreek 1855, 1859-1867, 1869-1871, 1982 Mataram 1157, 1163, 1164, 1256, VELH 491 Mataviabaai VELH 287d Matelesy, eiland en rivier VELH 618 Mature 238, 239, 928, 1046-1051, 1075, 1076 Mauree, Mouree 782-785 Mauritius, eiland 331-334, 1130-1133 Mauritius, fort 1321, VELH 358 Mauritius, zee rondom VELH 156 (II, 20) Mauritiusland, zie Vuurland Mauritsstad, in Brazilië VELH blz. 127 no. 74, blz. 128 no. 81, blz. 131 no. 73 Mawacabokreek 1784 Mawaribo, plantage 1865 May, Kaap 518 Maye, Monte- 678, 679 Mayen, Jan-, Q 4 Mazaronikreek 1534 Mazulipatnam 1077, 1078 Meauw, Meao 480 Medemblik, eiland 458 Medemblik, stad 46, 47 Meerzorg, plantage 1787, 1788, 1790 Meester Cornelis, bij Batavia 1217 Meeuwenbaai VELH 178 Megamendong-Gedong Badak, weg VELH 475 Megosië, kust VELH 94 Meir, Lak 989 Meirbeek, plantage 1587 Mejrak, Kajoe- 1318 Mematuaribokreek 1736 Memel, A Meningkabouw, rijk VELH 393 Mercuriusbaai VELH 287g Mergui-eilanden, zee bij de VELH 156 (II, 5) Merkensoord 498 Metraye, plantage 1926 Meulwijk, plantage 1908, 1910, 1913 Mexico, Golf van- 525, 526, 540, 541, 733, VELH 79 Mexico, stad VELH blz. 130 no. 78 Middelburg, eiland 458 Middelburg, fort op Ambon 1340 Middelburg, stad 15 Middelburg, Oost-Indische huis VELH 617 Middelburg's Welvaren, plantage 1597 Middelgat, op Spitsbergen blz. 125 no. 13 Middellandse zee, F.G, J, Q 85-87, VELH 40, 48 Middellandse zee, westelijk gedeelte VELH 45 (zie Verbeteringen en Toevoegsels), 51-53, 71 Middellandse zee, oostelijk gedeelte VELH 63-69 Middellandse zee, kusten VELH 62 Midden-Amerika 1376 Mierennest 108 Minahassa 1305, VELH 550 Mindanao 292, 294, 298, 299, 345, 461, 462 Minho, Camino, A 73 Minorka, eiland VELH 50, 59, 291 Minto, zie Muntok Mi-Sa-Lasi 2128 Missier 1255 Mississippi 525a, 1411, rivier, VELH 197, 363 Missonde, A Mocha, La-, eiland 736 Moeara Doea-Renau-Croë, weg VELH 388 Moesi 364-366, rivier, VELH 197, 363 Mogadiscio, Magadoxa 210 Mogador, eiland VELH 80 Mogador, fort VELH 80 Mogador, stad VELH 80 Mokka 217, 218, VELH 156 (II, 17) Molenvliet, gedeelte - te Batavia VELH 445 Möllerbaai VELH 27 (zie Verbeteringen en Toevoegsels) Molukken 470-486, 1311-1354, VELH 238 Molukken, gedeelte VELH 240, 241 Molukse zee, gedeelte VELH 237 Mondego, Kaap, A Monnikensloot 27 Mono-Emugi VELH 316 Monomotapa 800, VELH 316 Monsado, Monzandan 219, 222 Monsatello 1354 Montauban, plantage 1833 Montego, Mondego, Kaap, A Monte Maye 678, 679 Montevideo, baai van VELH 79 Montreal 1388 Monzandan, Monsado 219, 222 Moraquabier 211 Morocco, Essequebo 1498, 1546 Morondava 323, 324 Moro St. Paulo 721, 722 Moschieten 892 Mosselbaai 167, 195, VELH 91 Motkreek 1866, 1958-1975, 2082, 2083, verdediging, VELH 266 Mouree, Mauree 782-785 Mozambique 212-215, 800 Mozambique, kanaal van VELH 156 (II, 19) Mozambique, kusten VELH 104 Munnikendam, plantage 1964, 1965 Muntok 1153, 1154 Muntok, rede VELH 173 Muria, Kuria- 219 Naaldwijk, plantage 1965 Nacracabo, plantage 1880, 1899, 1940 Nagapatnam 252, 255, 1080-1084 Naloer 1006, 1007 Nampiang 278 Nanatan 934 Nanking 273, 288-290 Naos 103 Narsapoer 255 Narwa, Nerwe, A Nassau, fort in Berbice 1579, 1625-1629, 1634, 1643, 1644, 1661 Nassau, fort in Brazilië 684 Nassau, fort op de kust van Guinea 782-785, VELH blz. 128 no. 76 Nassau, fort op Neira 1357-1359, 1361 Natal 167, 206, VELH 92 Naticoelanar 250 Natuna-eilanden VELH 130 Nederland, postkaart VELH 290 Negombo 928, 988-990, 1074 Negombo, stad VELH 619 - 56 Negombo, vestingwerken VELH 344 Negro, baai 159 Negro, Kaap 134, 143, 144, 152, 155, 161 Neira 484, 1357-1362 Nekinfu 275 Nellore-Rampore-Samisserum-Ongole, wegen VELH 325 Neman, zie Memel Nerwe, Narwa, A New Caledonia, in Panama VELH 269 New Foundland, Terre Neuf 94, 95, 516 New Hampshire 1390 New Jersey 1392-1394, 1396, 1397, 1403 New York 1387, 1391-13955, VELH 262, zie ook Nieuw-Amsterdam Nias 369 Nickerie 666, 1576, 1683, zie Nieuw-Nickerie Nicobaren 263 Nieuwallegange, zie Maturo Nieuw-Amsterdam VELH 262, blz. 130 no. 14 Nieuw-Amsterdam, Berbice 1630, 1634, 1658, 1659, 1662, 1665 Nieuw-Amsterdam, fort in Suriname 1789, 1817-1822, 1837-1840, 1999-2003, 2005, 2008, 2018, 2032, 2033, 2035-2040, 2134, VELH 597-601 Nieuw-Amsterdam, nieuw aan te leggen stad bij fort in Suriname VELH 596 Nieuw Culemborg, plantage 1891 Nieuw Engeland 517, 1387, 1389, 1390 Nieuw-Guinea 344, 485-499, VELH 12 Nieuw-Guinea, gedeelte VELH 238 Nieuw-Guinea, kusten VELH 237, 253 Nieuw-Guinea, noordkust VELH 137 Nieuw-Guinea, noordoostkust VELH 251, 252 Nieuw-Guinea, Nederlands VELH 249 Nieuw-Guinea, zeeën bij VELH 248 Nieuw-Holland, zie Australië Nieuwjaars-eilanden VELH 287w Nieuw Java, plantage 1878, 1879 Nieuwland, Z.Afr. 812 Nieuw Levant, plantage 1933-1938, 1979, 1987 Nieuw Mocha, plantage 1946-1948 Nieuw-Nederland 519-521, 680, VELH 10, 262, 571 Nieuw-Nederland, baaien en kusten VELH 255 Nieuw-Nickerie VELH 584 Nieuwpoort, A Nieuw-Rotterdam, in Suriname VELH 584 Nieuw Timotibo, plantage 1909 Nieuw-Victoria, fort 1330, 1331, 1336, 1337 Nieuw-Vlissingen, fort op Tobago 576, VELH blz. 127 no. 100 Nieuw-Zeeland VELH 254, 287f, gedeelte kust, VELH 287k Nieuwediep 41 Nieuwe Hoop, plantage 1596 Nieuwe Slot, fort 1620 Nieuwendam, fort bij Batavia 1206 Ningo 743 Noesa Kambangam, baai van VELH 541 Noesa, eiland VELH 542 Noesa, Laut VELH 243 Noess, A Nooitgedacht, plantage 1841 Noord-Amerika 1376, 1378, 1381-1385 Noord-Carolina 523, 1403-1406 Noordelijke IJszee VELH 9, 17, 24-27 Noordergat, op Spitsbergen VELH blz. 125 no. 13 Noord-Holland 47 Noordkaap 94, 99, 687 Noord-Oost-Zeekanaal 16 Noordwijk, bij Batavia 1183, 1192, 1205, 1207 Noordzee, A, T 7, 13-15, 22, 57, 58, VELH blz. 125 no. 1 Noordzee, zuidelijk gedeelte VELH 36, blz. 125 no. 2 Noordzee, gedeelte kusten VELH 35 Noorwegen, A, B. 4, noordkust VELH 18 Nootka, kanaal van VELH 273 Norandibo, plantage 1966-1968, 1970, 1973 Norfolk, eiland VELH 287u Normandië, A 59 Noussa da Heene, zie Roti Nova Francia 515, 520, 521, 1386 Nova Scotia, Acadia 515, 1389 Nova Zembla, L 5, VELH 18, 27 (zie Verbeteringen en Toevoegsels) Obi, Ouby 470-472 Oedjo Pande 458 Oedjong Meenting 1244 Oegli, Hougli? 1101-1105 Oeloedjami VELH 486 Oeloedjami, gedeelte regentschap VELH 488 Oenewatte 1956, 1069, 1070 Oengaram, district VELH 499 Oengaram, fort VELH 510 Oerlynakreek, Hoer Helenakreek, zie Orellanakreek Oery 1340 Oesel, Sarema, A Oesterbanken 420 Ogan, rivier VELH 198* (zie Verbeteringen en Toevoegsels) Ohamaneno VELH 287d Ohio 1404 Olinda, stad VELH blz. 120 no. 80, blz. 131 no. 81, 108 Oliwa 12 Oma, Haroekoe, eiland bij Ambon 1342 Omara 216 Ombai, Zomba, Zouwa of Zandelbos? 450, 451, 453, 454 Ondjong Java 372, 423, 1160 Ongole, zie Nellore Onnobo, plantage 1826 Onor 231 Onrust 444, 445, 1246-1248, eiland, VELH 479 Onrust, gebouwen en vestingwerken VELH 434, 478 Oopoa, haven VELH 287d Oostburg, fort 1354 Oostenburg, fort 1009, 1023, 1027-1044 Oosterhout, plantage 1589 Oosterhuis, plantage 1830, 1831 Ooster-Schelde 55 Oost-Friesland, A 21, 49 Oost-Indië, T, Z, BB 309, 310, 861, 862, 1135 Oostzee, A 19-12 Oostzee, middelste gedeelte VELH 31 Oostzeekanaal, Noord- 16 Oranje, fort op Brazilië VELH blz. 127 no. 101 Oranje, fort op Guinea 761-763, VELH 300, 301 Oranje, fort op St. Eustatius 1427 1428 Oranje, fort op Ternate 478, 1311-1313, 1315-1317, VELH 553, 555-557 Oranje, fort op Suriname 1954, 1957, 2081 Orellanakreek, Oerlynakreek of Hoer Helenakreek 1808, 1816, 1818, 1819, 1832, 1834-1836 Orfordness, Orfordtnesse, A Orinoco 653, 655, 1489 Orixa, Orissa 254, 255 Ormoes 222 Ornaat-eilanden 15 Ortegal, Kaap, A 75 Osaka, keizerlijk paleis VELH 619 - 82 Osembo, plantage 1744 Otaheite VELH 287b Otaheite, eilanden rondom VELH 287e Ouby, Obi 470-472 Oude Hoornsluis 54 Ouessant, Heysant 60, 72 Ounekreek 1531 Ourien 1369 Overburgh 1354 Overtoom, plantage 1744 Overveense eilanden, bij China 272, 274, 279 Overzeilers VELH 6, 68, 152 Owaharre, haven VELH 287d Paaseiland VELH 287p Packan 304 Padang 1147, 1148, VELH 392 Padang, bovenlanden VELH 392 Padang, gedeelte VELH 390 Padang, residentie VELH 389 Padangkeke 1293, 1294 Padricotta, Parri 915 Pagaroejong, fort te VELH 391 Pagesane, Pangasane 470 Pagoodsberg 1013 Paix, plantage 1927 Paixkreek, zie Vredenburgerkreek Palembang 340, 364-367, 1138, 1139, VELH 363, 375, 379 Palembang, gedeelte VELH 361, 371, 374 Palembang, krijgsbedrijven in 1821 VELH 189-194 Palembang, rivieren van VELH 156 (I, 3), 187, 195, 196 Palembang, stad VELH 362 Palembang, vaarwaters bij VELH 188 Palembang, versterkingen VELH 188 Paliacate 1077, 1078, 1089-1093 Pali Porto 892 Pallissershaven VELH 287z Palmas, Kaap 99, 137 Palmerston, eiland VELH 287r Palmerus, Rio-, Mahanadi ? 256, 257 Palo 1303 Pamalang 425, regentschap, VELH 486, 488 Pamang 425 Pamanoekan 424, 1180 Pammenoeka 489 Panaitan, zie Priseneiland Panama 543, baai van, VELH 79 Panaroekan, plaats VELH 538 Pandok 428 Paneture 938 Pangasane, Pagasane, Pantsiana, Kambaena? 470 Pangkadene, vlakte van VELH 546 Pangkah, Kaap 430 Pangorango, Gounong- 1168 Panoasao 696, 697 Pantsiana, Pangasane 470 Panumping, Phnom Penh of Ponomping 268 Papenette 921 Papoe Kowiai VELH 250 Papoea eilanden 487-489 Para 679, 684-686, 2155 Paracel 269 Paraga 340 Paraguay 2168, 2171, 2172 Paraiba 695, 698, 699, 2157, VELH blz. 130 no. 83, zie Rio de- Parakreek 1666, 1730-1748, 1759-1762, 2089, 2122, VELH 591 Paramaribo 1669, 1679, 1681, 1713-1727, 1762, 1763, 1764, 2001, 2106, 2131, VELH 572, 582, 584 Paramaribo, openbare en militaire gebouwen VELH 607-615 Paramaricakreek 1926, 1932-1938, 1976-1982 Pararackreek 1753-1758 Parelbanken van Manaar 992 Pare Pare 1301 Parnassusberg 2087, 2088 Parrang 1169 Pasdum Corle VELH 330 Pasoeroean 1285, 1286, plaats, VELH 528 Pasoeroean, residentie VELH 527 Patagonië 96 Patani 265 Pati, regentschap VELH 515 Pati VELH, zie ook Japara, hoofdplaats residentie Patjitan 443, baai, VELH 222, 223 Pattena 1106, 1107 Pauluskreek 1783, 1784, 1786, 1797, 1798, 1808, 1838, 1841 Pegu 257, zee langs, VELH 156 (II, 5) Pehoe, Pehouw, Pescadores 300, 301 Pekalongan 425, VELH 492 Pekalongan, regentschap VELH 486, 494 Pekalongan, gedeelte regentschap VELH 488 Pekalongan, residentie VELH 489 Pelée 64, 66 Peling 470 Pematan Djering, batterij te VELH 367 Pemba 209, 210 Pen, Rio- 223 Peninikakreek 2092-2095 Pensylvanië 1392, 1394, 1398, 1403, 1404 Peperkust, Liberia, AA 129, 136 Peperpot, plantage 1787 Perikakreek 1671, 1904-1913, 1922-1924, 2092-2095, 2101, 2103, 2117, 2118 Pernambuco, Recife 694, 695, 708-712, 2159-2165, VELH blz. 127 no. 74, blz. 128 no. 81 Peru 740, 2174, 2175 Perzische Golf 219-222, 317, 863-867, VELH 156 (II, 14) blz. 126 no. 10 Pescadores-eilanden VELH 139 Pescadores-eilanden, baai 591, 603-608, 1462-1464, 1469 Pescadores-eilanden, kusten VELH blz. 126 no. 52 Pescadores-eilanden, Pehoe 300, 301 Petersburg, plantage 1598 Petjerang 427 Petra, houtzagerij Suriname 1700 Philadelphia 1397 Philippijnen 291, 292, 294-299 Philippijnen, kusten VELH blz. 126 no. 9 Philippijnen, oostkust VELH 137 Philippijnen, zee bij de VELH 156 (I, 13) Philipsburg 1418, 1422 Phnom Penh, Ponomping of Panumping 268 Picardië, A Pickersgillhaven VELH 287m Pilatus, Rio- 226 Pinoribo, plantage 1896 Pipeli 255 Piqueliers, A Pisang, Banda 484 Piscadores, zie Pescadores-eilanden Pisco 740 Pithyusische eilanden VELH 57 Pittigelle 1076 Pittuancarre, Puttewancare 989, 1076 Plata, Rio de la- 682, 725-727, 2171 Platiakreek 1708 Ploederskaasie, bij Batavia 1191 Plymouth, A Pocquessoe, Bokeshoe 750, 751 Poedoecoenatte 919 Poeloe Ay, eiland bij Banda 484, 1370a, 1371-1372, VELH 247 Poeloe Bras VELH 401 Poeloe Chinco 1145, 1146 Poeloe Gombora, versterkingen VELH 188 Poeloe Nias 369 Poeloe Rhun 1370 Poeloe Wey, op Sumatra 361 Poelwijk, plantage 1916, 2092-2095 Poerwodadi 1166 Poetenbare 922 Poeti Lampong- 1141 Point de Gale, baai van VELH 156 (II, 9) Point, stad VELH blz. 129 no. 90 Poitou, A Poka 1330 Polen, postkaart VELH 290 Poles, Gomes- 361 Polombangking 1299 Pomaron 1488, 1489, 1491, 1544-1546 Pommeren, A Pompena 148 Ponagoe, zie Tanakeke Ponant 87 Pondekail, Ponnecail 252, 253, 1085 Pondichery, Puttechcheri Poedecery 1079, 1094-1099 Pongong 368 Ponico 692 Ponnecail, Pondekail 252, 253, 1085 Ponomping, Panumping of Phnom Penh 268 Ponta Delgada VELH 79 Port Dieudonné VELH 61 Portland, A 59, 60 Port Madre de Dios VELH 287q Port Praya VELH 287l Portobello 531, 532, 543 Porto de Cavallos, op Canarische eilanden 103, VELH 82 Porto Calvo, stad VELH blz. 131 no. 85 Porto Darko, Dakar ? 123, 124 Porto Desiree 733 Porto de Naos 103 Porto Francisco 562 Porto Logono 89 Porto Mandri VELH 67 Porto Mariebaai 591, 622-626, 1462, 1463, 1468, 1470, 1472 Porto de Naos VELH 82 Porto Nova 1087 Porto Pontangh, zie Prinseneiland Porto Rico, zie Puerto Rico Porto San Francisco VELH blz. 127 no. 86 Portsmouth 62 Portugal, A 75, 99, kusten, VELH 52, 53, 77 Possesion, eiland VELH 96 Poulou Ay, eiland bij Banda, zie Poeloe Ay Powhatan, rivier, zie James-river Pracel 269 Prata 308 Preanger VELH 481 Principe 122 Prins Eduards-eilanden VELH 287ij Prinseneiland 356-358, 360 Prins Willem Frederik, fort 2085, 2086 Probolingo, militaire gebouwen VELH 533 Probolingo, plaats VELH 532 Pruissen, A Puerto Rico, Porto Rico 565, 566, kusten, VELH blz. 127 nos. 59, 60 Punta das Pedras 999 Punta del Gada 102 Punta del Rey 580, 581 Punta Lamtaon 269 Purmerend, eiland 444 Purmerend, fort 1683, 1761, 1762, 1766-1770, 1772, 1773, 2001-2003, 2008, 2009, 2018, 2019, 2041-2048 Putelan, Putalam 928 Puttenzorg, plantage 1787 Puttewancare, Pituancarre 989, 1076 Puttuchchery, Pondichery 1079, 1094-1099 Pijl, fort 999 Quala 1219 Quebec 1392, 1394 Quede, zie Keda Queekhoven, plantage 1967, 1968 Quelang, Kelang 305, 307, 1127, 1128 Quelimana, Quilimana 212-214 Quemoy 277 Querqueville 64, 66 Quinam 269 Raba, Bima 448, 452 Racan 363 Rac à Rac, plantage 1785 Rajapoer 227 Rajebagh, stad VELH blz. 128 no. 95 Rampore, zie Nellore Ramsgate, haven VELH 39 Rangoon-rivier VELH 124 Raperwaca 2152 Ras al Hadd, Kaap, Rosalgate 219 Ratubaai, zie Wijnkopersbaai Rawas, rivier VELH 363 Rawong 1242 Real, fort 2160-2162 Recife, zie Pernambuco Redonddella 74 Rembang 428, 431, 1276, 1283, regentschap, VELH 515 Rembang, zee bij VELH 156 (I, 22, 23) Rencontre, plantage 1703, 1704 Rendsburg 16 Republiek-post 2122 Resolutiebaai, zie Port Madre de Dios Resolutiebaai haven VELH 287b Retraite, plantage 1761 Reunion, Bourbon 319, 1130, 1134 Reuzentank 929-934 Reval, rede VELH 32 Revenge, fort op Poeloe Way 484, 1370a, 1371, 1372, VELH 247 Reijnierseiland, Carel- 446 Rheniusbaai VELH 97 Richelieu, plantage 1841 Riddersburg, plantage 1942, 1943, 1944 Rietwijk, plantage 1906, 1911 Riga, Rygse Zee, A Rijswijck, schans bij Batavia VELH 440 Ringköbing, Ryncopen, A Rio Calabar, monding VELH 89 Rio Calabar, Grandia, zie Rio Grande do Norte, in Nicaragua Rio Calabar, Grande do Norte, in Nicaragua 528, monding VELH blz. 127 no. 91 Rio Calabar, de Janeiro 723, 724, baai van, VELH 271 Rio Calabar, de Paraiba, monding VELH blz. 127 no. 84 Rio Calabar, de la Plata VELH 79 Rio Calabar, Pousioucq, monding VELH blz. 127 no. 92 Rio Calabar, Rebata VELH 81 Rio Calabar, St. Francisco, Nederlands fort aan VELH blz. 131 no. 79 Riouw, Bintan 370, 1151, 1152 Riouw, reede VELH 206 Riouw, straat VELH 171, 207 Riouw, versterkingen en militaire etablissementen VELH 404 Robbenbaai, op Spitsbergen VELH blz. 125 no. 13 Robbeneiland 168, 175, 176, 178, 192-194 Robinhodes, A Rockoe, A Rode-eiland 443 Rode-Klipbaai, op Tobago VELH 258 Rode-Zee 216-218, VELH blz. 126 no. 10 Rode-Zee, zuidelijk gedeelte VELH 156 (II, 16) Rodrigues 1130 Roeanelle, krijgsbedrijven bij - in 1764 VELH 345 Roosendaal, plantage 1930 Roselgate, Ras al Hadd, Kaap 219 Roscoff, Roscou, A Rosingain 1373, 1374 Roti, Rothe of Rotti 449-454, 453-456 Rottegat 26, 27 Rottenest 453, 454, 509-511 Rotterdam, fort op Ambon 1340 Rotterdam, fort op Celebes 458, 460, 1293, 1307-1309 Rotterdam, fort bij Makassar VELH 544 Rotterdam, plantage 1944 Rottum 19 Rozenburg, eiland 54 Rozenburg, plantage 1843 Ruanelle 1074 Rügen 10 Rusland, A 5 Rustenburg, plantage 1896 Ruijters Uitkijk 647 Rygse Zee, Riga, A Ryncopen, Ringköbing, A Rijswijk, fort 387, 1183, 1192, 1205, 1215, 1216 Saba 548, eiland, VELH 572, 573 Sacampan 340 Saccam 1126 Sacondee 761-763 Sadraboni, Sadrebone of Sanderbony 1296, 1299 Sadrangapatnam, Sadrampatan, Madras 1079, 1087 Sageeri 1296 Salajar, Saleier 459, 1297 Salnkete 1300 Salatiga VELH 492 Salatiga, district VELH 501 Saldanhabaai 161, 164-169, 171-174, VELH 93, blz. 126 no. 35 Salseier, Salazar, zie Salajar Salendrang, vlakte van VELH 546 Salpittie, Korls 936 Salut 676 Salvador, Brazilië 683, 693, 2166, 2167 Salvati, eiland VELH 252 Samanca 1142 Samboppo, stad blz. VELH 130 nos. 96, 97 Samganoodha, haven VELH 276 Samisserum, zie Nellore Samojedenland VELH 18 Samson, zie Brandwacht Sandana, Sandona, Zandama 430, 431 Sandelbosch, zie Ombai, Soemba Sanderbony, Sadraboni, Sadrebone 1296, 1299 Sandy-Hook 1392 Sandwich-eilanden VELH 279, 280 Sangihe, Sangir 461, 462 Sangillan 740 Sangir, Sangihe 461, 462 Sanguizer, Sangisser 224 Sanne, Rio- 321, 322 Santiago de Cuba 550, 551 Santongen 321, 322 Sanseevou, rivier VELH 134 Salli Watty, Straat VELH 241 Saparoea, eiland, 1341 VELH 243, zie Duurstede Sapatonikreek 1912 Sapeh, Straat, zie Sapi, Straat Sapi, Straat 342, VELH 230 Sarakreek 1774, 2131 Saramacca 663, 1683, 1685-1693, 1747, 1763-1773, 1993-1996, 2123, 2125 Sardam, plantage 1896-1897 Sarema, Oesel, A Saron 2125 Savanna 1410 Savoe, Sawu 455 Savoite, postkaart VELH 290 Sawitto 1295 Scarborough, Scharenburg, A Schagen, Skagen 14, 15 Schelde, monding VELH 35 Schepmoed, plantage in Berbice 1588 Schepmoed, plantage in Cottica 1891 Schildpaddenbaai 443 Schildpadeiland VELH 287r Schoonenborgh, fort 2156 Schoppe, stad in Brazilië VELH blz. 127 no. 101 Schotland, A 4, 15, gedeelte westkust, VELH 28 Schout bij Nachtshoek 638 Schreiershoek 224 Schrikkenburg 1439 Schulpegat 32, 33 Scilly, Sorlinges, A 60 Scio, oostkust VELH 69 Sedenrem, zie Sideenring Segara Anakan VELH 542 Segeri, vlakte van VELH 546 Seine, monding VELH 39 Sekampong, rivier, zie Tjikampong, rivier Sella, Rio de-, A Selombo, Solombe, 446 Semangilan, doessoen VELH 370 Semangkabaai 1142 Semarang 1163, 1167, 1257-1268, 1283 Semarang, residentie VELH 497-505, 507, 508 Semarang, stad VELH 492, 506 Semarang-Damak-Koedoes, weg VELH 509 Semarang-Soerakarta, reisroute VELH 490 Senegal 127, 741, monding, VELH blz. 125 no. 98 Sentillana, Llanes, A Seny 139, 140 Sereep 1166 Serinhaim VELH blz. 131, no. 109 Seronson, district VELH 497 Setubal, St. Uves, A Seychellen-eilanden VELH 292 Shetland, Hitland, T 3, 4, 6, 14 Siak 362 Siam 265-267, 345 Siam, golf van 128, 156 (I, 7) Siam, kusten VELH 130 Siam, rivier van VELH 156 (I, 8) Siara 2156 Sicilië, kusten VELH 66 Sideenring, Sedenrem 1295, 1298 Sien 1474 Sieprisen, Kaap 123, 124 Sierra Leone 121, 128, 129, 135 Sierras de St. Thome, St. Thomas 122, 160 Sikaro 1251 Sillida 1143, 1144 Silt, A Simonsbaai 844, 845 Sinabo, plantage 1829 Singapore 355, VELH 126, 127 Singen Koelon, district VELH 503 Singen, Lor, district VELH 504 Singen, Wetan, district VELH 505 Sinnamarie 667, 1669, 1674 Sint, San, Santa e.d. Alexia 694 André, Kaap 324, 325 Andries, fort in Berbice 1612, 1614-1621 Annabaai 595-602 Anthony, fort 746-749 Antonio, eiland 109, 112 Antonio, Kaap 117 Antonio, fort op de Kust van Guinea VELH 295 Augustijn-baai Antillen 543, VELH 154 Augustijn-baai Indische Oceaan 327, 328 Augustijn, Kaap 690, 691, 713-715 Barbara's Haven 639, 645-647 Bartholomeus 548, 1417, 1424 wateren bij, VELH 259 Bras, Kaap 154 Christoffel 567, 568, 651, 1425 Cruz, Maagdeneiland 565 Cruz, op Fayal 102 Cruz, op Tenerifa 103 Cruzbaai, op Curaçao 591, 592, 628-631, 1460, 1463, 1468, 1471-1473 Cruz de Sierra 2171 Domingo 543, 549, 555-564, 1415, 1416 Domingo, kusten VELH blz. 127 no. 58, 59, 60 Domingo, stad VELH blz. 130 no. 51 Eustatius, eiland 1426-1431, VELH 261, 571-573 Fesent, St. Vincent 109-111 Fransisco, Porto 562 George d'Elmina, fort op Guinea 141, 770-781, VELH 304, 305, 307, 308, blz. 128 nos. 75, 76, 77 George d'Elmina, omstreken VELH blz. 128 no. 77 George, kanaal van VELH 41 Helena 335, VELH 79 Helena, rede VELH 79 Helenabaai 164 Jago, baai VELH blz. 127 no. 27 Sint, San, Santa e.d. Jan, eiland bij New York 522, 1391 Jan, plantage 1604-1606 Jansbaai, Grote- 627 John, op Antigua 569 John, eiland bij New York 522, 1391 Juan de Portorico VELH blz. 130 no. 88 Juan, wateren bij VELH blz. 127 no. 87 Laurens, Amerika 99, 516, 522 Laurens, Ceylon 928 Laurens, zie Madagaskar Lazarus, fort 536 Lucar de Barrameda 78 Lucia, baai 320 Lucia, eiland 572, 1435 Lucia, rivier 215 Luiz de Maranhao VELH blz. 130 nos. 71, 72 Maarten, St. Martin 1417-1423, VELH 572, 573 Malo, A Maria, eiland 199 Maria, Kaap 727 Martha 537, 538 Michiel, baai 591, 609-615, 1462, 1463, 1465, 1469 Michiel, fort 2150 Miguel 102 Nicolaasbaai, Bantam 340, 373 Nicolaas, St. Domingo 555 Nicolas, op het eiland Zea VELH 67 Paolo de Loanda, stad VELH blz. 128 nos. 63, 64 Paul 336, 337 Paulo, Moro- 721, 722 Salvador, Brazilië 683, 693, 2166, 2167 Sebastiaan, Brazilië 697 Sebastiaan, Guinea 764-766 Thomas de la Quane 653 Thomé, eiland 122, 160, VELH blz. 126 no. 102 Uves, Setubal, A Vincent, eiland, St. Fesent 109-111 Vincent, Kaap 75, 77 Yuan de la Porto Rico 565, 566 Sipoeti, rivier VELH 199 Sitavaque 1074 Sitavaque, krijgsbedrijven bij- in 1764 VELH 345 Skagen, Schagen 14, 15 Slavenkust 135 Slingeland, plantage 1586 Slingerland, Java 421, 422 Smirna, golf van VELH 69 Smith-Sound VELH 24, 25 Societeit-eilanden VELH 287c Socotra 211 Soecawayna 1170 Soegoeroe 299 Soekapoera 1159, 1244 Soemba, zie Sandelbosch, binnenland VELH 230 Soemba, kusten VELH 230 Soembawa 447-449, 452-454 Soenda, Kleine-, eilanden 447-456 Soenda, Straat 345, 356-360, VELH 156 (II, 2), 175-182 Soenda, Doerga VELH 324 Soengi Karakaham 1159 Soengi Mapoera 362 Soengsang, rivier VELH 186 Soepa VELH 547 Soerabaja, zie Surabaya Soerakarta, zie Surakarta Soeratte, zie Surat Sofala, zie Cefala Sofragam 928 Solitude, plantage Berbice 1586 Solitude, plantage Commewijne 1830 1831 Solombo, Selombo 446 Solor 453, 454, 1288-1290, 1292 Somaliland, gedeelte noordkust VELH blz. 126 no. 10 Sommelsdijk, fort 1949-1953, 1985, 2080 Sommelsdijk kreek 1761 Songai 278 Sont, A, de VELH 29, 30 Sopanapao 696 Soping, Soppen 1295, 1298 Sorlingen, Scilly-eilanden, A 60 Sossokan, omstreken doessoen VELH 372 Sousang, zie Soengsang Souali 223, 227, 875 Soutelanden, schans bij Batavia VELH 435 Spaanse Zee, zie West-Indische zee Spagnola, zie St. Domingo Spanje, A, B, G 72, 73, 77, 78, 79, 99 Spanje, kusten VELH 52, 53, 71, 77 Spanje, noordkust VELH 77 Spanje, oostkust VELH 50, 52, 53 Spanje, westkust VELH 77 Spanje, zuidkust VELH 49, 51-53 Spartel, Kaap 118 Spermunde-eilanden VELH 233 Spieringshoek, plantage 1823 Spirito Sancto, baai VELH blz. 128 no. 99 Spitsbergen 2-5, VELH 8, 18, 20-23 blz. 125 no. 13 Stabroek 1557, 1664 Standvastigheid, plantage 1961 Stateneiland 728, 730 Statenland, Compagniesland of Koerilen 284 Statenland, gedeelte VELH 287a, 287w Stenige Rivier 217 Sterreschans, bij Batavia VELH 433 Stettin, A, het inkomen van VELH 29 Stevenshoofd, B Stille Zuidzee 728-735, 1313, VELH 14, 287s Stille Zuidzee, zuidelijk gedeelte VELH 156 (I, 12), zie ook Grote oceaan Stockholm, A Stolze, Straat 351 Storchkreek 1775 Stortemelk 26, 27 Straat Bali 432, zie Bali Banka 353, 354, zie Banka le Maire 728-730, 732, 734, zie le Maire Madoera 372, zie Madoera Magelhaens, zie Magelhaens Makassar 457, zie Makassar Malakka 352-355, zie Malakka Soenda 345, 356-360, zie Soenda Suali, Soeali 223, 227, 875 Sueiro de Costa 148 Sufallo 215 Suffren, eiland VELH 284 Sullivan, fort 524 Sumatra 292, 315, 339, 340, 344-347, 351, 355, 359-369, 1136-1150, VELH 360 Sumatra, Nederlandsche bezittingen op VELH 359 Sumatra, noordkust VELH 183 Sumatra, gedeelte oostkust VELH 163, 405 Sumatra, gedeelte westkust VELH 156 (II, 3,4), 163, 204, 205 Sumatra, zuidelijk gedeelte VELH 178, 365, 377 Surabaya 432, 1279-1284, 1286 Surabaya, openbare gebouwen VELH 523-526 Surabaya, gedeelte residentie VELH 519, 520 Surabaya, stad VELH 521, 522 Surabaya, vaarwaters VELH 225-227, 229 Surabaya, zeehoofden te VELH 228 Surabaya Grissee, wegen VELH 518 Surakarta 1167, fort, VELH 492 Surakarta, gedeelte rijk VELH 486, 488, 494, 495, 514, 515 Surakarta-Semarang, reisroute VELH 490 Surat 223, 225, 868-875, omstreken, VELH 323 Surat, rede VELH 156 (II, 10) Surat, rivier van VELH 105, blz. 126 no. 11 Surimonbo, plantage 1701 Suriname 650-652, 656, 662-671, 675, 677, 1575-1577, 1666-2146, VELH 262, 582-584 Suriname, cordon van defensie VELH 264, 265 Suriname, gedeelte kust VELH 267 Suriname, uitgegeven gronden in VELH 586, 587, 593-595 Surinamerivier VELH 588, 590, 656, 662-664, 666, 667, 677, 1568, 1666, 1667, 1670, 1671, 1683, 1694-1712, 1759-1795, 1808, 1837-1840, 1997-2079, 2081-2083, 2088, 2090, 2092-2095, 2097, 2114, 2131 Surinamerivier, gedeelte VELH 263 Surnaus, Surinoo, kreek 1666, 1783, 1784, 1796 Suzannadaal, plantage 1840 Swadia, Rio- 279 Syburchness, A Sylt, Silt, A Symeay 299 Taag 76 Tabago, zie Tobago Tabelolo 1323 Tabenjauw 1155 Taccorary 757-760 Tafasoho 1322 Tafelbaai 168, 169, 175-185, 601, 803-806, VELH 94, 98, 102, 156 (II, 22), blz. 126 nos. 35, 37 blz. 126, 35, 37, blz. 128 Taffoery 479 Tagal 1253, 1283, VELH 492 Tagal, regentschap VELH 486, 488 Tagal, residentie VELH 485, 487 Tagal Pandas 1244 Taiowan, zie Formosa Talabo, Taljabo , 465 Talas, fort op Borneo, Falla boea VELH 412 Talauteiland 461, 462, 469 Tamaraca, zie Itamaraca Tambagh 1143 Tambocco 482 Tambora 452 Tamgoa 209, 210 Tamquavoor 220 Tamsuy 1127 Tanakeke 458, 1293, 1294, 1299 Tanavare 928 Tandjon Bambang 432 Tandjon, Poera 1220 Tandjon, Priok 373, 1240 Tandjon, Taagagoerang 429 Tandkust 135 Tanette 1295 Tangals, Tangale 440 Tanger, baai van VELH 47 Tangerang, fort 1209, 1218 Tangerang, rivier 444 Tanghin, Kayoe- 371 Tanglay, doessoen VELH 370 Tangswij VELH 141 Tanimbar, Tenimbar of Timorlaut, eilanden 485 496, loge op, VELH 567 Tansjouwer 1078 Tantam Querry, fort op de Kust van Guinea VELH 310 Tantoly 1303 Tapicuru 720 Tapoeripakreek 1859, 1866, 1872-1875, 1983 Tary Ardra 131 Tasmania, zie Van Diemensland Tatas 371 Tawaricoeroekreek 1751, 1752, 2089 Tebing Tinggih-Benkoelen, weg VELH 386 Tebing Tinggih-Fort Marlborough, weg VELH 385, 387 Teddie, plantage 1588 Tegal, zie Tagal Telok Berau, zie Maccluersgolf Tempati 2124, 2131, kreek, 1858, 2131 Tenerifa 103, 565 Tengenapatnam, Tengapatan 250, 251 Tengielles 1293, 1294 Tenimber, zie Timor Laut Tenor 1302 Terceira 102 Ternate 461, 462, 473, 474, 478, 1311-1319, VELH 554 Ternate, oostkust VELH 553 Ternate, zee bij VELH 156 (I, 15, 16) Terra del Fuego, zie Vuurland Terra des Fumos 167 Terre Neuf, zie New Foundland Texel 14, 30, 31, 34-40, 42, 47, 51, 57, 58 Texel baai, Azië 291 Texel, kusten VELH 35 Texiersgift, plantage 1879 Thailand, Siam 265-267, 345 Theems, A, baai aan Kaap VELH blz. 127 no. 39 Three Points, Kaap 129, 130, 140, 150 Tidore 461, 462, 473, 474 Timor 342, 449-451, 453-455, 485, 1288, 1291, 1292 Timor VELH 543 Timor, zee bij VELH 156 (I, 20) Timor Laut, Tenimbar-Kep, Taminbar, eilanden 485, 496, loge op, VELH 567 Timotibo, plantager 1906 Tingkir, district VELH 502 Tippoeloeë, gevecht bij - in 1825 VELH 548 Tirtiassa 380 Tji=rivier Tjiakon 1186, 1244 Tjianjoerse landen 1173 Tjiassem Tjiasam 428 Tjicandang 1169 Tjikampong, rivier VELH 199 Tjikouw 1170 Tjilatjap, zeegat van VELH 221 Tjilintjing, kampong VELH 428 Tjiliwong, rivier VELH 475-477 Tjinrana, Boni, Tjindrana 1293, 1294, 2198 Tjipara 1159 Tjiparaga 340 Tjipoe 1301 Tjiroa 1186 Tjisimat, rivier VELH 428 Tjitarom, Tjitaroem 1170, 1171 Tobago, Tabago 576, 577, 655, VELH 571, zie Nieuw-Vlissingen, Rode Klipbaai Toboali, fort op Banka VELH 406 Toeban, regentschap VELH 515 Toelang Bawang, district VELH 381 Toelang, rivier VELH 156 (I, 2), 199 Toeloe Nipta 1142 Toerate 1296, 1297, 1299 Toetancoly 233 Tolaga, baai VELH 287g Tolucco 478, 1314 Tomimi, Bocht van- 463, 464, 1303 Toncko 1320 Tondano 1305 Tondy 254 Tongataboo, haven van VELH 287ff Tonkin 269, 270, golf van, VELH 156 (I, 9) Tonkin, kusten VELH blz. 126 no. 23 Tontotte 1074 Toobouai, eiland VELH 287gg Topassing Parang 1241 Toradja 1295 Toraricakreek 1708 Torobaaise rivier 1265, 1268 Tortue, Kaap-, Tortuga 686 Tortugas 539 Tortonne, plantage 1726, 1761 Tout lui Faut, plantage 1710 Tranqueloca 221 Tranquera 1114-1121 Tres Puntas, Kaap 129, 130, 140, 150 Trevancoor 232, 897 Trichinapoly 1088 Trincomali, Trinkonomale 241-246, 928, 1008-1045, 1075 Trincomali, militaire en openbare gebouwen VELH 348-356 Trinidad 547, 578, 579, 651, 655, 1437 Tristan da Cunha 114, 114a Tritonbaai 499 Trivandrum, Trevancoor 232, 897 Trondheim 9, 14 Trujillo 527 Tsi: zie onder Tji Tsiompa VELH 128 Tucuman 2171 Tullear, Tullier 323, 326 Tumbado, Kaap 546 Tumbledowndick, Tummelendijk 1431 Twijfelachtig, plantage 1945 Tyburon 559, 563 Typa, zie Macao Tijgereiland 1540 Udjung Kulon, Eerste punt van Java 433 Urk, bij Java, Kamirian 426 Urk, in Nederland 49 Uruguay 681, 682, 725-727 Utrecht, plantage 1844 Uytkijk 2103 Vacca 556-558, 560, 561 Valdivia 734, 736-738 Valentijnsbaai, op Curaçao 623-629 Valentijnsbaai, bij Straat le Maire 729 Valkenburg, fort op Celebes VELH 545 Valsbaai 164, 168, 170, 187, 803-806 Van Diemensland VELH 254, 287n Van Diemensland, zuidkust VELH 287bb Varberg, Waesberghe, A Varkenseiland, bij Essequebo 1534, 1541, 1542 Varkenseiland, bij Mindanao 299 Varkenshoek, Ganday of Goudan 399 Västervick, Westerwijk, A Vaz, Klippen van Martin- 113 Venetië, golf van, zie Adriatische zee Venezuela 580, 653, 655, eilanden vóór, VELH blz. 127 no. 8 Venezuela, kust VELH blz. 127 no. 8 Venlo's baai 237 Verde, Kaap 101, 105, 117, 119, 126-128 Verde, rivier 654 Verdische eilanden, Kaap- 99, 101, 104 Verenigde Staten van Noord-Amerika 517-521, 523-525a, VELH 568 Vergelegen 810 Verre Eijlandt, zie Bereneiland Versebaai 616 Verserivier 378 Vice Admiraalshoek 638 Victoria, kasteel op Ambon 1327, 1328, 1332, 1333, VELH 561 Victoria, Suriname 1695 Vigilance, plantage 1749 Vigo, Vigos 74 VELH 42 Vijffhoeck, redoute bij Batavia VELH 438 Virginia 520, 521, 1399-1404 Visiapour, India 226, 885, kasteel en paleis, VELH blz. 128 no. 104 Visiapour VELH, stad blz. 128 no. 105 Vissersbaai 301 Vlaak 46 Vlaamse banken, A, T Vlaamse eilanden, zie Azoren Vlaanderen, A 57 Vlaardingen, op Celebes 1309 Vlaggeneiland 1543 Vlaggenkaart VELH 16 Vlakkehoek 339, 368 Vleermuisbaai 443 Vleesbaai 165, 166 Vlie, het A 26-29, VELH 35 Vlieland 27 Vlissingen, fort op Ambon 1354 Vlucht en Trouw, plantage 1893, 1894 Vollenhove, plantage 1735 Volta, Voltas 149 156, 162, 681 Voorburg, fort 1315 Voorburg, plantage 1793, 1794, 1821, 1822, 2118 Voor-Indië VELH 321 Voor-Indië, zuidelijk gedeelte VELH 114, 153 Voorland, Foreland, A 59 Voorzichtigheid, plantage 1589 Vordate 496 Vorstenlanden VELH, zie Djokjacarta, Mataram, Sourakarta Vosmaersbaai 466 Vossenburg, plantage 1986 Vrede, plantage aan de Parakreek 1739-1743 Vrede, plantage aan de Perikakreek 1906-1908 Vredenburg, fort Suriname 1925, 1956, 2081, 2115, 2119 Vredenburg, fort, Guinea 767-769 Vredenburg, plantage 1706, 1732 Vredenburgerkreek 1954-1957, 1925, 2119 Vriendeneilanden VELH 13, 287o, 287ee Vuurland, Terra del Fuego of Mauritiusland 96, 728, 730, 2168, 2170, VELH 11 Vuurland, zuidoostelijk gedeelte VELH 287a Vuyste, IJstad ? of Unst-Shetland ? A Vijfhoek, bij Batavia 1205, 1225 Vijf Zinnen, fort 1080, 1083, 1084 Wadden 20, 21, 49 Wadjo 1298 Waesbergen, Varberg, A Waigeoe, middelste gedeelte VELH 241 Waipin, Baipin 896, 901-904, 911 Wakapoe 1546-1548 Wakename 1539 Wakkerheid, plantage 1589 Wakoholo, meer op Boero VELH blz. 127 no. 34 Walawitti Corle VELH 330 Walcheren, Ceylon 989 Walcheren, Nederland 56 Wales, Waleslandt, B Walvisklip 178 Walvischbaai VELH 95 Wana 1988 Wancan 301, 1125 Wanicakreek en- pad 1756-1758, 2125 Wanny 996 Wanooa Ette, eiland VELH 287gg Wantrouw, fort 1354 Warappekreek 1849-1854, 1859, 1868-1871, 1979 Waroussikreek 1533 Warre, Godde- 254 Wateeoo Mangeea, eiland VELH 287gg Waterkasteel 1191, 1212 Waterpas 1214 Waterwijk, plantage 1905 Wawony, Wowoni 468, 470 Wayamoekreek 1774, 1914-1921 Wayer, fort 1367, 1368 Waynitoe 1329 Welancoelan 940 Welkom, plantage 1598 Weltevreden, openbare en militaire gebouwen VELH 453-459 Wentspils, Windau of Derwinden, A Wereldkaart VELH 2-5, 7, 288 Westeinde, Eerste punt van Java 433, 436, 438, 442 West-Indië, T, X 96, 539-679, VELH 573 West-Indische zee, Spaanse zee T, 94, VELH 75 Westerplaat 11 Westerwijk, Västervick, A Westpunt, Curaçao 636 West Soeburg, plantage 1591-1593 Wezer, A 17 Wiapoco 2153 Wiborg, A 10, het inkomen van, VELH 32 Wiekiekreek 1594, 1645, 1650 Wieringen 47 Wight, A Wigsteen, A Wijn de Palmbaai 155 Wijnberg, Grote, zie Grote Wijnberg Wijnkoopbaai en -bergen 433, 434, 436, 443, 1173 Wildeiland VELH 287r Wilgenburg, fort 1224 Wilhelmskanaal, Kaiser- 16 Willemsburg, plantage 2102 Willemsrivier, Australië 511 Willemsrivier, U.S.A. 518 Willemstad, haven op Curaçao 596-602, 1439-1452, 1454, 1455, 1458, 1476, 1477-1485, 2147, VELH 260 William, eiland VELH 252 Wilsonsbaai VELH 178 Windau, Wentspils of Derwinden, A Wingurla 885, zie ook Visiapoer Winnebah, fort op de kust van Guinea VELH 311 Wira Dessa, gedeelte regentschap VELH 494 Wironjekreek 1646-1650 Witzen, fort 757-760 Wolffenbüttel, plantage 2102 Wolfshagen 1961 Wono Cramo 1284 Worro Warie VELH 493 Worsteling, Jacobs 1699-1700 Wowoni, Wawony 468, 470 Yarmouth 63 Yogyakarta, zie Djokjakarta IJsland, Q 1, 4, 6 IJstad, Zie Vuyst Zaire, zie Congo Zandama, Sandona 430, 431 Zandbaai 443 Zandelbos, Zomba of Zouwa, of Soemba of Ombai 450, 451, 453, 454 Zanzibar VELH 316 Zavo, Savoa of Sawu 455 Zeeland 15, 55, 57 Zeelandia, Formosa 305 Zeelandia, Oma 1342 Zeelandia, fort in Suriname 1679, 2001, 2006, 2066-2079, VELH 602-606 Zeeuwsche banken, T Zeeuwsche eilanden, A Zeezicht, plantage 1960 Zevenhoek, bij Batavia 1208 Zoelen, plantage 1791, 1820-1822, 1840 Zoete Meir 1295, 1298 Zomba, zie Zandelbosch Zoute eilanden, zie Kaap Verdische eilanden VELH 77, 292 Zouteland, bij Batavia, zie Angiol Zoute-rivier, Java 1159 Zoutkamp 22 Zouwa, zie Zandelbosch Zuid-Amerika 95, 654, 733, 734, 2168, 2169 Zuid-Carolina 523, 524, 1405, 1407-1409 Zuiderhalfrond, ontdekkingsreizen VELH 287 Zuiderzee, A 44, 46, 48-52 Zuid-Hollandse eilanden, A Zuidland, zie Australië Zuidzee, Stiller, zie Stille Zuidzee Zutphens-eilanden VELH 178 Zwarte Zee 91, 92, VELH 48, 70 Zweden, A Zweden, limietscheiding met Denemarken VELH 289 Zwitserland, postkaart VELH 290
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A. Zeemansgidsen, zeeatlassen en verzamelingen van paskaarten A http://proxy.handle.net/10648/7ae8aae5-6d91-4094-80fd-c0015ccfd0c0 Spieghel der Zeevaerdt, ... (etc.) door Lucas Jansz Waghenaer. 1584-1585. 1 deel 39,5 x 28,5 x 4 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Eerste en tweede deel in één band

Bevat 44 kaarten in koperdruk

Op de titelpagina in pen de handtekening 'R.W. v. Pabst'

Zie facsimile studiezaal: GEO F 515

Teerste Deel Vande Spieghel der Zeevaerdt, vande navigatie der Westersche Zee, Innehoudende alle de Custen van Vranckrijck Spaignen ende t'principaelste deel van Engelandt, in diversche Zee Caerten begrepen, met den gebruijcke van dien, nu met grooter naersticheijt bij een vergadert ende ghepractizeert, Door Lucas Iansz Waghenaer Piloot ofte Stuijrman Residerende Inde vermaerde Zeestadt Enchuijsen. Cum Privilegio ad decennium, Reg. Ma.is et Cancellarie Brabantie. 1583.Ghedruct tot Leyden by Christoffel Plantijn voor Lucas Janssz Waghenaer van Enckhuysen. Anno M.D.LXXXIIII.

Uitgegeven te Leiden door Christoffel Plantijn, 1584

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 478 (code: Wag 1 B)

Bevat de volgende kaarten: (1) 1 Universae Europae maritimae eiusque navigationis descriptio = Generale Paschaerte van Europa, soe verre die Zeecusten ende Navigatien streckende zijn. 1583.Gepractizeert Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuusen, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (2) 2 Aldus es Vrieslandt ghedaen als hier beneden ghestelt es, als de Caep op Schiermonickooch oost zuijdt oost van u staet een mijle / Beschrijvinge vande vermaerde stroemen, Tvlie ende Tmaersdiep; opstreckende Inde Zuijder Zee voer bij Enchuijsen tot Amstelredam, met alle de sanden plaeten ende ondiepten op de selve stroemen gheleghen. 1583. Lucas Ioannes Aurigariuus D.D., Ioannes à Doetecum f.Koperdruk, ongekleurd. (3) 3 Beschrijvinghe vande Zeeusche Eijlanden, Soe die op hare Stromen geleghen zijn, met een deel vande Zee Custen van Vlaenderen enn hollant. 1583. Lucas aurigarius Enchusianus Inventor.Koperdruk, ongekleurd. (4) 4 Beschrijvinghe van de zee Custen van Vlanderen, ende Picardien, beghijnnende van Nijeupoort tot Diepen, met de Vlaemsche bancken, begrepen de Engte tusschen Engelandt ende Vranckrijk, Twelckmen de Hooffden noempt. 1581. Lucas aurigarius Enchusianus Inventor, Ioannes à Doetinckum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (5) 5 Caerte van die Zee Custen, Eensdeels Normandien, ende Brittangen met de Eijlanden daer omtrent ghelegen. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen.Koperdruk, ongekleurd. (6) 6 Verthoninghe van de Zee Custen van Bretaignen; Soe hem tlandt uuter zee opdoet; Tusschen S:Malo ende Rouscou. 1583.Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (7) 7 Zee Kaerte van Bretaigne, Inhoudende die zee Custen, Baijen, Eijlanden, ende havenen, tusschen Rouscou ende Groije. 1580.Met grooter neersticheyt gecorrigeert door Lucas Iansen Waghenaer van Enchuijsen.Koperdruk, ongekleurd. (8) 8 De Zee Custe, met de Eijlanden van Bretaignen, tusschenn Blavet en Picqueliers. 1583.Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetinchem fecit.Koperdruk, ongekleurd. (9) 9 Die Zee Custe van tLand van Poictou ende Bordeaux tuschen Picqueliers ende de Riviere van Bordeaux alsoe hem tlant aldaer vuijt der zee opdoet ende verhoont.Koperdruk, ongekleurd. (10) 10 Caerte vande Zee Custen van Acason ende Biscaien met heure havenen ende opdoeninghe van Landenn ende geberchten. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer, van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (11) 11 Die Zee custen van Biscaijen tusschen Laredo ende Sentillana soe hem dat selve landt all daer verthoont ennde opdoet. 1583.Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchusen, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (12) 12 Die Caerte vande Zeekusten van biscaien, Zeer quade havens voer groote schepen tusschen Rio de Sella en Aviles.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (13) 13 Die Zee Custen van Galissien, van Capo Daviles off; tot Ortegal tho. 1583.Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (14) 14 Caerte vande zee Custen van Gallissien, van Ortugal tot voer bij C. de Finisterre, in zyn wesen ende gedaente comende zeijlen uuth de Spaensche Zee. 158 (sic).Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (15) 15 Beschrijvinge der Zee custen van Gallissien beginnende van Capo de finisterre tot Camino, gemaeckt naet wesen ende gedaente. 1583. Lucas Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (16) 16 Die Zee Caerte van Portugal; tusschen Camino en Montego, alsoe dat landt all daer in sijn ghedaente is, met alle sijne haeven enn ondiepten. 1583.Met groeter naersticheijt en vliedt ghecorrigeert doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen.Koperdruk, ongekleurd. (17) 17 Zee Caerte van Portugal, Daer inne begrepen de vermaerde Coopstadt van Lisbone S: Uves; met hare Rivieren Soe hem die selfde Landen verthoonen alsmen de Rivieren op ende off zeijlt. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (18) 18 Beschrijvinghe der Zee Custen vant Landt van Argarbe, Ende een deel vande Condado, Soe hem tlandt aldaer verthoont ende in ghedaente ende wesen is.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (19) 19 Zee Custen van Andaluzien ghemaeckt naet wesen ende ghedaente, met zijn Rivieren ende Havenen. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (20) 20 Zee Caerte van Engelants Eijndt, Alsoe hem tselfde Landt verthoont beginnende van Sorlinges tot Pleijmondt. 158 (sic).Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen.Koperdruk, ongekleurd. (21) 21 Beschrijvinghe der Zeecusten van Engelandt, tusschen Pleijmouth ende Porthlandt, met zijne principale havenen, elcx in heure gedaenten. 1583. Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen Inventor, Ioannes à Doetinchem fecit.Koperdruk, ongekleurd. (22) 22 Beschrijvinghe der Zee Custen van Engelandt tusschen Wicht ende Doveren, met die principale havenen ende gedaenten des selven Landts. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuysen, Ioannes à Doetecum f.Koperdruk, ongekleurd. (23) 23 De Zee Custen tusschen Dovere ende Orfordts nesse, daer de Teemse de Vermaerde Rivire van Lonnen gelegens is; met alle sanden ondiepten, naer haren wesen ende ghedaente.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Dotecum F.Koperdruk, ongekleurd.
Het tweede deel Vanden Spieghel der Zeevaert: Inhoudende de gheheele Noordtsche ende Oostersche Schipvaert, beghinnende vande hoofden oft Voorlant van Enghelant, tot Wyburch ende der Nerve in verscheyden Caerten begrepen: Midtsgaders t'gebruyck van dien. Met grooter neersticheyt nu eerst by een vergadert, ende beschreven door Luycas Janssz, Waghenaer, Stierman, woonende inde vermaerde Coopstadt van Enckhuysen. Cum Privilegio Regiae Maiestatis, et Cancellariae Brabantiae.Ghedruct tot Leyden, by Christoffel Plantijn, voor Luycas Janssz Waghenaer van Enckhuysen. Anno M.D.LXXXV.

Uitgegeven te Leiden door Christoffel Plantijn, 1585

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 482 (code: Wag 3 B)

Bevat de volgende kaarten: (24) I Zee Caerte vande Noordt custe van Engelandt, alsoe tzelffde landt aldaer in sijn gedaente ende wesen is, met alle sijnn undieptenn.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd.De kaart is ondersteboven afgedrukt. (25) II Beschrijvinghe vande Zee Custen van Engelandt tusschen Blacqueij ende Scharenburch Alsoe dat Landt in zyn wesen ende gedaente is.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (26) III Caerte der Noordt custe van Engelandt, beginnende van Robinhodes baij tot Cocket Eijlandt, alsoe tzelve landt aldaer in zijn gedaente is. 158 (sic).Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (27) IIII Beschrijvinge van een deel vann Schottlandt van Bambourg tot Aberdein daer Edenburg de princepaele Coepstat in is, So hem tlant daer verthoont, beneffens 2 eijlende. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (28) V Die zee Custe van Noorweghen tusschen der Noess ende Mardou, soe tzelfde Landt aldaer in zijn wesen ende ghedaente is.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (29) VI De Custe van Noorweghen, met dat Landt van Noordt Oosten in zijne wesen ende gedaente soe hem dat verthoont ende op doet van Mardou tot Akersondt. 1583.Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (30) VII De zee Kuste vant Landt te Noortoosten sorterende onder Norweghen ende eendeels onder Sweden alsoe tlandt aldaer in zijn gedaente is, van Distelberch tot Waersberghe. 1583.Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (31) VIII Zee Caerte vande Sondt t'vermaerste van Denemarcken also tlandt aen beijde zijden int wesen ende gedaente is, alsmen daer mijdden doer zeijlt van Waersbergen tot Falsterboen toe, alwaer de Ooster zee beghint. 1585.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Dotecum f.Koperdruk, ongekleurd. (32) IX De Custen van een deel van Denemarken ende Swedenrijck, beginnende van Vuijtste tot Calmer toe.Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (33) X Zee Custe van Sweeden, ontrent de Westerwijck, ende tgatt vann Stockholm, beginnende van Kalmar tot den Wigsteen en Rookoe gelegen bynnen tgatt van Stockholm alsoe hem tlandt daer verthoont. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (34) XI Het uuterste ofte Oosterste deel van de Oster Zee, beslooten tegens Ruslandt Lijfflandt, Oost Finlandt, In welcken de twe opperste ofte veerste laetplaetsen sijn van de geheele Oosterse navigatie, te weeten Der Narva ende Wijburch, met de omstandicheijt der Eijlanden, Clippen ende Sweetse Schaeren. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (35) XII Die Custe van Lijfflandt met de Eijlanden daer beneffens also hem dat landt alldaer verthoont, ende in sijn gedaente is, vande Ekeholmen off, tot Sijburchs ness tho.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (36) XIII Zee Caerte vande Custe van Lijfflant begrepen Rontsomme de grooten Inham vande Rijgsche zee, Soe tselfde hem verthoont ende op doet.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (37) XIIII De zee kuste Rontomme Oesel ende een deel van Curlandt beginnende van Dagher oort tot Derwinde, also hem tlandt daer verthoont, ende in zijn ghedaente is. Lucas Iansz Wagenaer Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (38) XV De Caerte ofte zee custen van Pruijssen, met zijne haffen ofte groote Rivieren, vander Memel off tot Heel tho, alsoe tlant aldaer in zijn wesen is.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (39) XVI Caerte van de Zee custe vant Landt te Pomeren also tselfde in zijn weesen ende gedaente is.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (40) XVII Caerte vande zee Custe van Mekelenborch, Soe de landen aldaer ghelegen ende van gedaente zijn, van Iasmont tot Femeren / De Custe van Lalandt met de omlegghende Eijlanden, ghestelt in haer wesen en ghedaente.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (41) XVIII Beschrijvinge vande uuterste omplopende custe van Iudtlandt aen weder zijden op de Belt ende Noortzee, In zijn wesen ende gedaente tusschen Aelburger diep ende Rijncopen. 158 (sic).Doer Lucas Iansz Wagenaer, van Enchuijsen, Ioannes à Dotecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (42) XXI Situs Iuttiae una cum ostijs aquarum alitudinibus et vadis omnium eius insularum = De gelegentheijt van Iutlandt, mits gaders de gaeten, diepten, ende ondiepten, van alle de Iutsche Eijlanden, van Boevenberghen tot dat Eijlandt Silt.Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum. F.Koperdruk, ongekleurd.Op de verkeerde plaats ingebonden, nummer is met pen veranderd in '19'. (43) XIX Descriptio ditionum littoralium maris Germanici, videlicet, Eijderstadij, Dithmarsiae, cum parte aliqua ditionis Ieverensis, nec non fluviorum Visurgis, Albis, Eyderae, Heverae, aliorumque ostiorum, eluvionum, et vadorum, littoribus maris Germanici adiacentium = Beschrijvinghe de Zee Custen van Eijderste, Dithmers, ende een deel vant Frowges Landt, de Weser, Elve, Eijder, Heever, en meer andere gaeten, Zanden, en Ondiepten, langs alle de Custen gelegen. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd.Met aanvullingen in pen (vermoedelijk 17e eeuws).Op de verkeerde plaats ingebonden, nummer is met pen veranderd in '20'. (44) XX Beschrijvinghe van de zee Custen van Oost Vriesslandt, met allen undiepten en bakenen. 1584.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd.Op de verkeerde plaats ingebonden, nummer is met pen veranderd in '21'.
B http://proxy.handle.net/10648/02892980-712b-40c1-84a5-9a3f1ca2a6e6 Spiegel der Zeevaerdt, ... (etc.) door Lucas Jansz Waghenaer, tweede Hollandse uitgave. 1585. 1 deel 39 x 28 x 4,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat 47 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 483-484 (code: Wag 4 A)

Pars prima Speculum nauticum super navigatione maris Occidentalis confectum, continens omnes oras maritimas Galliae, Hispaniae et praecipuarum partium Angliae, in diversis mappis maritimis comprehensum una cum usu et interpretatione earundem, accurata diligentia concinnatum, et elaboratum per Lucam Iohannis Aurigarium. Spiegel der Zeevaerdt, vande navigatie der Westersche zee Innehoudende alle de Custen van Franckrijck, Spaignen, ende t'principaelste deel van Engelandt, in diversche zee caerten begrepen, met den gebruijcke van dien, nu met grooter naersticheijt bij een vergadert, ende gepractizeert Doer Lucas Iansz Wagenaer. Cum Privilegio ad decennium, Reg. Ma.tis et Cancellarie Brabantie. 1583. Op nieuws door den Auctoor Luycas Ianss. Waghenaer, seer ghecorrigeert ende verbetert, soo wel inde gheschriften als inde Caerten. Daer beneffens, met sommighe nieuwe Caerten daer in ghebrekende ghemeerdert.Tot Leyden, Inde Plantijnsche druckerye by Françoys van Ravelengien, voor Cornelis Claess. Boeckvercooper tot Amstelredam. M.D.LXXXV.

Uitgegeven te Leiden door François van Ravelingen, 1585

Bevat de volgende kaarten: (1) 1 Universae Europae maritimae eiusque navigationis descriptio = Generale Paschaerte van Europa, soe verre die Zeecusten ende Navigatien streckende zijn. 1583.Gepractizeert Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuusen, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (2) 2 Facies Frisiae dum Promont. Schiermonicooch 1 mil. a te abest ad vulturnum / Celebrium fluctuum Vlietij et Marsdiepij in mari Australi, ascendentiam per Enchusiam Amstelredamum usque, omnumque scopulorum arenosorum et vadorum in ijsdem sitorum accurata descriptio = Aldus es Vrieslandt ghedaen als hier beneden ghestelt es, als de Caep op Schiermonickooch oost zuijdt oost van u staet een mijle / Beschrijvinge vande vermaerde stroemen, Tvlie ende Tmaersdiep; opstreckende Inde Zuijder Zee voer bij Enchuijsen tot Amstelredam, met alle de sanden plaeten ende ondiepten op de selve stroemen gheleghen. 1583. Lucas Ioannes Aurigariuus D.D.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (3) 3 Insularum Zelandiae, partisque Flandriae et Hollandiae accuratissima littoralis descriptio = Beschrijvinghe vande Zeeusche Eijlanden, Soe die op hare Stromen geleghen zijn, met een deel vande Zee Custen van Vlaenderen ennde hollant. 1583. Lucas Ioannes aurigarius Inventor.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (4) 4 Descriptio littoralis Flandriae et Picardiae a Neoportu Diepen usque, una cum latentibus scopulis arenosis flandriae, strictoque inter Angliam et Galliam, vulgo de Hoofden dicto = Beschrijvinghe van de zee Custen van Vlanderen, ende Picardien, beghijnnende van Nijeupoort tot Diepen, met de Vlaemsche bancken, begrepen de Engte tusschen Engelandt ende Vranckrijk, Twelckmen de Hooffden noempt. 1581. Lucas aurigarius Enchusianus Inventor, Ioannes à Doetinckum fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (5) 5 Chartae orarum marinarum partim Normandiae, partum Britanniae, et insularum circa eas sitarum = Caerte vanden zee Custen, eensdeels Normandien, ende Brittangen met de Eijlanden daer ontrent ghelegen. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (6) 6 Ora maritimae Britanniae praeternavigantibus conspicua, inter fanum D. Malcouij et Rouscouium = Verthoninghe van de Zee Custen van Bretaignen; Soe hem tlandt uuter zee opdoet; Tusschen S:Malo ende Rouscou. 1583.Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (7) 7 Descriptio maritimae Britanniae, oras maritimas sinus, Insulas et portus inter Rouscouiam et Groyam continens = Zee Kaerte van Bretaigne, Inhoudende die zee Custen, Baijen, Eijlanden, ende havenen, tusschen Rouscou ende Groije. 1580.Accuratissime emendata per Lucam Ioannes aurigarium.Met grooter neersticheyt gecorrigeert door Lucas Iansen Waghenaer van Enchuijsen.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (8) 8 Ora maritmae una cum insulis Britanniae, inter Blavetum et Piquelirium = De Zee Custe, met de Eijlanden van Bretaignen, tusschenn Blavet en Picqueliers. 1583. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetinchem fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (9) 9 Ora maritima Pictaviae et Burdegalae navigantibus apparens, inter Piquelirium et ostium Garumnae = Die Zee Custe van tLand van Poictou ende Bordeaux tuschen Picqueliers ende de Riviere van Bordeaux alsoe hem tlant aldaer vuijt der zee opdoet ende verhoont.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (10) 10 Orae maritimae Acasonae et Biscaiae utrorumque et portuum, et apparitionum diligens descriptio = Caerte vande Zee Custen van Acason ende Biscaien met heure havenen ende opdoeninghe van Landenn ende geberchten. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (11) 11 Orae maritimae inter Laredum et Sentillanam praeternavigantibus apparens facies = Die Zee custen van Biscaijen tusschen Laredo ende Sentillana soe hem dat selve landt all daer verthoont ennde opdoet. 1583. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (12) 12 Biscaiae descriptio littoralis: portus magnis incommodissimos navibus, inter fluvium Sellam et Avilam continens = Die Caerte vande Zeekusten van biscaien, Zeer quade havens voer groote schepen tusschen Rio de Sella en Aviles. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (13) 13 Galliciae orae maritimae a Promontorio Avilano ad Ortegalam = Die Zee Custen van Galissien, van Capo Daviles off; tot Ortegal tho. 1583. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (14) 14 Orae maritimae Galliciae, ab Ortegala ad Promontorium finis terrae, et ultra, apparens facies, dum ex mari hispanico adnavigantur = Caerte vande zee Custen van Gallissien, van Ortugal tot voer bij C. de Finisterre, in zyn wesen ende gedaente comende zeijlen uuth de Spaensche Zee. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (15) 15 Orae maritimae Galliciae, a Promontorio finis terrae Caminum usque ad vivum delineatio = Beschrijvinge der Zee custen van Gallissien beginnende van Capo de finisterre tot Camino, gemaeckt naet wesen ende gedaente. 1583. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (16) 16 Ora maritima Portugalliae inter Caminum et Montegum, quemadmodum Regio illa in sua stat figura cum omnibus suis portubus = Die Zee Caerte van Portugal; tusschen Camino en Montego, alsoe dat landt all daer in sijn ghedaente is, met alle sijne haeven enn ondiepten, met groeter naersticheijt en vliedt ghecorrigeert.Atque vadis summo studio a Luca Ioannis aurigario descripta.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (17) 17 Chartae maritimae Portugalliae, et celebris Emporij Lisbonae S. Ubalis, et fluviorum descriptio: veraque facies harum regionum, cum secundo et adverso fluctu navigantur fluvij = Zee Caerte van Portugal, Daer inne begrepen de vermaerde Coopstadt van Lisbone S: Uves; met hare Rivieren Soe hem die selfde Landen verthoonen alsmen de Rivieren op ende off zeijlt. 1583. Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (18) 18 Algarbae orae maritimae, et partis Condadae accurata descriptio, ac facies navigantibus apparens = Beschrijvinghe der Zee Custen vant Landt van Argarbe, Ende een deel vande Condado, Soe hem tlandt aldaer verthoont ende in ghedaente ende wesen is. Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (19) 19 Andaluziae orae maritimae una cum fluvijs et portubus ad vivum delineatio = Zee Custen van Andaluzien ghemaeckt naet wesen ende ghedaente, met zijn Rivieren ende Havenen. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (20) XIX Canalis celebris vel navigationis à Bristovio, atque totius situs inter Galliam Belgicam et Britanniam accurata delineatio, eiusdemque terrae verus vultus cum suis miliaribus, ventis ac ascendentibus = Beschrijvinghe, van de vermaerde Canael, ofte foert van Bristow, de gansse gelegentheijt tusschen Walsslandt, ende Engelandt, alsoe hem de selffde landen verthoonen, op haer mijlen, winden ende streckinghe. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (21) 20 Finis Angliae orae maritimae descriptio, et facies; a Sorlingis ad Plemoutham = Zee Caerte van Engelants Eijndt, Alsoe hem tselfde Landt verthoont beginnende van Sorlinges tot Pleijmondt. 1581.Doer Lucas Iansz Wagenaer.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.De laatste '1' in het jaartal in pen. (22) 21 Angliae orae maritimae inter Plemoutham et Portlandiam simul et praecipuorum portuum, vera effigies et delineatio = Beschrijvinghe der Zee Custen van Engelandt, tusschen Pleijmouth ende Porthlandt, met zijne principale havenen elcx in hare gedaenten. 1583. Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen Inventor, Ioannes à Doetinchem fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (23) 22 Orae maritimae Angliae inter Wichtam et Doverium, simul et praecipuorum portuum accurta descriptio et eiusdem terrae vera facies = Beschrijvinghe der Zee Custen van Engelandt tusschen Wicht ende Doveren, met die principale havenen ende gedaenten des selven Landts. 1583.Per Lucas Ioannem aurigarius Enchusia, Ioannes à Doetecum f.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (24) 23 Orae maritimae inter Doverium et Ortfortnissam ubi Tamesis celeberrimus Londini fluvius, una cum vadis arenosis, vera effigies et delineatio = De Zee Custen tusschen Dovere ende Orfordts nesse, daer de Teemse de Vermaerde Rivire van Lonnen gelegens is, met alle sanden ondiepten, naer haren wesen ende ghedaente.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Dotecum F.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (25) 24 Orae maritimae Septentrionalis Angliae, eiusque vadorum vera delineatio = Zee Caerte vande Noordt custe van Engelandt, alsoe tzelffde landt aldaer in sijn gedaente ende wesen is, met alle sijnn undieptenn. Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (26) 25 Orae maritimae Angliae inter Blanqueijam et Scarenburgum exactissima descriptio = Beschrijvinghe vande Zee Custen van Engelandt tusschen Blacqueij ende Scharenburch Alsoe dat Landt in zijn wesen ende gedaente is. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (27) 26 Orae maritimae Angliae inter sinum Robenhodes, et Conquettam insulam diligentissima descriptio = Caerte der Noordt custe van Engelandt, beginnende van Robinhodes baij tot Cocket Eijlandt, alsoe tzelve landt aldaer in zijn gedaente is. 158 (sic).Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (28) 27 Orae maritimae Scotiae a Bamburgo ad Aberdinum, vera delineatio = Beschrijvinge van een deel vann Schottlandt van Bambourg tot Aberdein daer Edenburg de princepaele Coepstat in is, So hem tlant daer verthoont beneffens 2 eijlende. Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (29) 28 Orae maritimae Norvegiae inter Bergas et Ieddrum, quemadmodum ibi in sua stat figura, quum Lidam versus est inde velisicatur, accurata descriptio = Custe van Noorweghen, tusschen Berghen, ende de Iedder, soe dat landt al daer in sijn wesen is, alsmen dat Lie op ende off zeijlt. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (30) 29 Orae maritimae Norvegiae inter Noessium et Mardouium diligentissima descriptio = Die zee Custe van Noorweghen tusschen der Noess ende Mardou, soe tzelfde Landt aldaer in zijn wesen ende ghedaente is. Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (31) 30 Orae maritimae Norvegiae et Regionis Borrhapelioticae inter Mardouium et Akersondam exactissima descriptio = De Custe van Noorweghen, met dat Landt van Noordt Oosten in zijne wesen ende gedaente soe hem dat verthoont ende op doet van Mardou tot Akersondt. 1583. Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (32) 31 Orae maritimae regionis Borrhapelioticae ditionibus tum Norvegiae, tum Sueciae subditae, a Distelberga ad Waesbergam accuratissima descriptio = De zee Kuste vant Landt te Noortoosten sorterende onder Norweghen ende eendeels onder Sweden alsoe tlandt aldaer in zijn gedaente is, van Distelberch tot Waersberghe. 1583.Per Lucam Ioannis aurigarium Enchusianum, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (33) 32 Sondae totius Daniae littoralis descriptio, eiusque cum intermeatur, a Waesberga ad falsterbonam, et maris Orientalis ingressus, vera forma ac facies = Zee Caerte vande Sondt t'vermaerste van Denemarcken also tlandt aen beijde zijden int wesen ende gedaente is, alsmen daer mijdden doer zeijlt van Waersbergen tot Falsterboen toe, alwaer de Ooster zee beghint. 1585.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Dotecum f.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (34) 33 Orae maritimae tum Daniae, tum Sueciae, inter Uutstedum et Calmerum diligentissima delineatio = De Custen van een deel van Denemarken ende Swedenrijck, beginnende van Vuijtste tot Calmer toe. Lucas Iansz Wagenaer Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (35) 34 Orae maritimae regni Sueciae circa Westervicum Ostia Stockolmiae, incipientes a Colmaria, ad Wigsteen et Rokoe, accurata descriptio = Zee Custe van Sweeden, ontrent de Westerwijck, ende tgatt vann Stockholm, beginnende van Kalmar tot den Wigsteen en Rookoe gelegen bynnen tgatt van Stockholm alsoe hem tlandt daer verthoont. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (36) 35 Partis exterioris maris orientalis, inter Russiam, Livoniam et Finmarchiam compraehensae, una cum adiacentibus insulis scopulis, et Suecorum scopulis quos scaras vocitant exacta descriptio: In qua celebriora, maximeque dissita sunt emporia Nervae et Wiburgum = Het uuterste ofte Oosterste deel van de Oster Zee, beslooten tegens Ruslandt Lijfflandt, Oost Finlandt, In welcken de twe opperste ofte veerste laetplaetsen sijn van de geheele Oosterse navigatie, te weeten Der Narva ende Wijburch, met de omstandicheijt der Eijlanden Clippen ende Sweetse Schaeren. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (37) 36 Tractus littoralis Livoniae, ab Ekeholmis ad Siburghenessam, una cum adiacentibus insulis, diligentissima descriptio = Die Custe van Lijfflandt, met de Eijlanden daer beneffens, also hem dat landt aldaer verthoont ende in zijn ghedaente is, van Ekeholmen off tot Sijburchs ness tho. Lucas Ioannis aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (38) 37 Orae maritimae Livoniae, ab complectentis Rigani maris sinum magnum = Zee Caerte vande Custe van Lijfflant begrepen Rontsomme de grooten Inham vande Rijgsche zee, Soe tselfde hem verthoont ende op doet. Lucas Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (39) 38 Littoralis descriptio insulae Oeseliae et Partis Courlandiae a Dagerorda ad Windam = De zee kuste Rontomme Oesel ende een deel van Curlandt beginnende van Dagher oort tot Derwinde, also hem tlandt daer verthoont, ende in zijn ghedaente is. Luca Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (40) 39 Borussiae cum suis portubus et fluminibus a Memella ad Helam exactissima littoralis descriptio = De Caerte ofte zee custen van Pruijssen, met zijne haffen ofte groote Rivieren, vander Memel off tot Heel tho, alsoe tlant aldaer in zijn wesen is. Luca Ioannis aurigarius Autore.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (41) 40 Orae maritimae Ducatus Pomeraniae accuratissima descriptio = Caerte van de Zee custe vant Landt te Pomeren also tselfde in zijn weesen ende gedaente is. Luca Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (42) 41 Orae maritimae Ducatus Mechelenburgensis a Iasmunda ad Femeram, vera et exacta delineatio / Littoralis Lalandiae, et adiacentium accurata descriptio = Caerte vande zee Custe van Mekelenborch, Soe de landen al daer gelegen ende van ghedaente zijn, van Iasmont tot Femeren / De Custe van Lalandt, met de omligghende Eijlanden, ghestelt in haer wesen ende ghedaente. Ioannis à Doetecum F.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (43) 42 Mappa fluminis dicti vulgo Beldt, cum omnibus Littoralibus oris, Limitibus, situsque terrarum vulgo dictarum Lalandiae usque ad Stephani caput = Caert vanden Beldt, met alle sijn Zee Custen, streckinge ende gelegentheijt van landen, van Lalandt tot Stevens hooft. Lucas Iansz Wagenaer Inventor, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (44) 43 Orae extremae marinae Iuttiae, nempe a parte maris Beltici et Borealis, inter Aelburgi profundum, et Rincopum diligentissima descriptio = Beschrijvinge vande uuterste omlopende custe van Iudtlandt aen weder zijden op de Belt ende Noortzee, In zijn wesen ende gedaente tusschen Aelburger diep ende Rijncopen. 1581. Luca Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Dotecum fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.De laatste '1' in het jaartal in pen. (45) 44 Situs Iuttiae una cum ostijs aquarum alitudinibus et vadis omnium eius insularum = De gelegentheijt van Iutlandt, mits gaders de gaeten, diepten, ende ondiepten, van alle de Iutsche Eijlanden, van Boevenberghen tot dat Eijlandt Silt.Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (46) 45 Descriptio ditionum littoralium maris Germanici, videlicet, Eijderstadij, Dithmarsiae, cum parte aliqua ditionis Ieverensis, nec non fluviorum Visurgis, Albis, Eijderae, Heverae, aliorumque ostiorum, eluvionum, et vadorum, littoribus maris Germanici adiacentium = Beschrijvinghe de Zee Custen van Eijderste, Dithmers, ende een deel vant Frowges Landt, de Weser, Elve, Eijder Hever, en meer andere gaeten, Zanden, en ondiepten, langes alle de Custen geleghen. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum f.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (47) 46 Orae maritimae Frisiae Orientalis omniumque vadorum, signorumque littoralium exactissima delineatio = Beschrijvinghe van de zee Custen van Oost Vriesslandt, met allen undiepten en bakenen. 1584. Lucas Iansz Wagenaer Inventor, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
C http://proxy.handle.net/10648/a26ac174-a9c3-4fc3-bd6d-6c3365390e71 Speculum nauticum super navigatione maris Occidentalis confectum, ... (etc). Spiegel der Zeevaerdt door Lucas Jansz Waghenaer, Latijnse uitgave. 1586. 1 deel 41,5 x 29,5 x 3,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Eerste en tweede deel in één band

Bevat 45 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 484-485 (code: Wag 5 A)

Op de titelpagina in pen de inscripties 'Collegij Societatis Jesu Ingelstadij 1656' en 'Ex haereditate Herwartiana'

Teerste Deel van de Pars prima Speculum nauticum super navigatione maris Occidentalis confectum, continens omnes oras maritimas Galliae, Hispaniae et praecipuarum partium Angliae, in diversis mappis maritimis comprehensum una cum usu et interpretatione earundem, accurata diligentia concinnatum, et elaboratum per Lucam Iohannis Aurigarium. Spiegel der Zeevaerdt, vande navigatie der Westersche zee Innehoudende alle de Custen van Franckrijck, Spaignen, ende t'principaelste deel van Engelandt, in diversche zee caerten begrepen, met den gebruijcke van dien, nu met grooter naersticheijt bij een vergadert, ende gepractizeert Doer Lucas Iansz Wagenaer. Cum Privilegio ad decennium, Reg. Ma.tis et Cancellarie Brabantie. 1583. Lugduni Batavorum Execudebat typis Plantinianis Franciscus Raphelengius, pro Luca Ioannis Aurigario. M.D.LXXXVI.

Uitgegeven te Leiden door François van Ravelingen, 1586

Bevat de volgende kaarten: (1) 1 Universae Europae maritimae eiusque navigationis descriptio = Generale Paschaerte van Europa, soe verre die Zeecusten ende Navigatien streckende zijn. 1583.Gepractizeert Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuusen, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (2) 2 Facies Frisiae dum Promont. Schiermonicooch 1 mil. a te abest ad vulturnum / Celebrium fluctuum Vlietij et Marsdiepij in mari Australi, ascendentiam per Enchusiam Amstelredamum usque, omnumque scopulorum arenosorum et vadorum in ijsdem sitorum accurata descriptio = Aldus es Vrieslandt ghedaen als hier beneden ghestelt es, als de Caep op Schiermonickooch oost zuijdt oost van u staet een mijle / Beschrijvinge vande vermaerde stroemen, Tvlie ende Tmaersdiep; opstreckende Inde Zuijder Zee voer bij Enchuijsen tot Amstelredam, met alle de sanden plaeten ende ondiepten op de selve stroemen gheleghen. 1583. Lucas Ioannes Aurigariuus D.D.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen.Koperdruk, ongekleurd. (3) 3 Insularum Zelandiae, partisque Flandriae et Hollandiae accuratissima littoralis descriptio = Beschrijvinghe vande Zeeusche Eijlanden, Soe die op hare Stromen geleghen zijn, met een deel vande Zee Custen van Vlaenderen ennde hollant. 1583. Lucas Ioannes aurigarius Inventor.Koperdruk, ongekleurd. (4) 4 Descriptio littoralis Flandriae et Picardiae a Neoportu Diepen usque, una cum latentibus scopulis arenosis flandriae, strictoque inter Angliam et Galliam, vulgo de Hoofden dicto = Beschrijvinghe van de zee Custen van Vlanderen, ende Picardien, beghijnnende van Nijeupoort tot Diepen, met de Vlaemsche bancken, begrepen de Engte tusschen Engelandt ende Vranckrijk, Twelckmen de Hooffden noempt. 1581. Lucas aurigarius Enchusianus Inventor, Ioannes à Doetinckum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (5) 5 Chartae orarum marinarum partim Normandiae, partum Britanniae, et insularum circa eas sitarum = Caerte vanden zee Custen, eensdeels Normandien, ende Brittangen met de Eijlanden daer ontrent ghelegen. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (6) 6 Ora maritimae Britanniae praeternavigantibus conspicua, inter fanum D. Malcouij et Rouscouium = Verthoninghe van de Zee Custen van Bretaignen; Soe hem tlandt uuter zee opdoet; Tusschen S:Malo ende Rouscou. 1583.Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (7) 7 Descriptio maritimae Britanniae, oras maritimas sinus, Insulas et portus inter Rouscouiam et Groyam continens = Zee Kaerte van Bretaigne, Inhoudende die zee Custen, Baijen, Eijlanden, ende havenen, tusschen Rouscou ende Groije. 1580.Accuratissime emendata per Lucam Ioannes aurigarium.Met grooter neersticheyt gecorrigeert door Lucas Iansen Waghenaer van Enchuijsen.Koperdruk, ongekleurd. (8) 8 Ora maritmae una cum insulis Britanniae, inter Blavetum et Piquelirium = De Zee Custe, met de Eijlanden van Bretaignen, tusschenn Blavet en Picqueliers. 1583. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetinchem fecit.Koperdruk, ongekleurd. (9) 9 Ora maritima Pictaviae et Burdegalae navigantibus apparens, inter Piquelirium et ostium Garumnae =Die Zee Custe van tLand van Poictou ende Bordeaux tuschen Picqueliers ende de Riviere van Bordeaux alsoe hem tlant aldaer vuijt der zee opdoet ende verhoont.Koperdruk, ongekleurd. (10) 10 Orae maritimae Acasonae et Biscaiae utrorumque et portuum, et apparitionum diligens descriptio = Caerte vande Zee Custen van Acason ende Biscaien met heure havenen ende opdoeninghe van Landenn ende geberchten. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (11) 11 Orae maritimae inter Laredum et Sentillanam praeternavigantibus apparens facies = Die Zee custen van Biscaijen tusschen Laredo ende Sentillana soe hem dat selve landt all daer verthoont ennde opdoet. 1583. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (12) 12 Biscaiae descriptio littoralis: portus magnis incommodissimos navibus, inter fluvium Sellam et Avilam continens = Die Caerte vande Zeekusten van biscaien, Zeer quade havens voer groote schepen tusschen Rio de Sella en Aviles. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (13) 13 Galliciae orae maritimae a Promontorio Avilano ad Ortegalam = Die Zee Custen van Galissien, van Capo Daviles off; tot Ortegal tho. 1583. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (14) 14 Orae maritimae Galliciae, ab Ortegala ad Promontorium finis terrae, et ultra, apparens facies, dum ex mari hispanico adnavigantur = Caerte vande zee Custen van Gallissien, van Ortugal tot voer bij C. de Finisterre, in zyn wesen ende gedaente comende zeijlen uuth de Spaensche Zee. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (15) 15 Orae maritimae Galliciae, a Promontorio finis terrae Caminum usque ad vivum delineatio = Beschrijvinge der Zee custen van Gallissien beginnende van Capo de finisterre tot Camino, gemaeckt naet wesen ende gedaente. 1583. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor.Koperdruk, ongekleurd. (16) 16 Ora maritima Portugalliae inter Caminum et Montegum, quemadmodum Regio illa in sua stat figura cum omnibus suis portubus = Die Zee Caerte van Portugal; tusschen Camino en Montego, alsoe dat landt all daer in sijn ghedaente is, met alle sijne haeven enn ondiepten, met groeter naersticheijt en vliedt ghecorrigeert.Atque vadis summo studio a Luca Ioannis aurigario descripta.Koperdruk, ongekleurd. (17) 17 Chartae maritimae Portugalliae, et celebris Emporij Lisbonae S. Ubalis, et fluviorum descriptio: veraque facies harum regionum, cum secundo et adverso fluctu navigantur fluvij = Zee Caerte van Portugal, Daer inne begrepen de vermaerde Coopstadt van Lisbone S: Uves; met hare Rivieren Soe hem die selfde Landen verthoonen alsmen de Rivieren op ende off zeijlt. 1583. Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (18) 18 Algarbae orae maritimae, et partis Condadae accurata descriptio, ac facies navigantibus apparens = Beschrijvinghe der Zee Custen vant Landt van Argarbe, Ende een deel vande Condado, Soe hem tlandt aldaer verthoont ende in ghedaente ende wesen is. Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (19) 19 Andaluziae orae maritimae una cum fluvijs et portubus ad vivum delineatio = Zee Custen van Andaluzien ghemaeckt naet wesen ende ghedaente, met zijn Rivieren ende Havenen. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (20) 20 Finis Angliae orae maritimae descriptio, et facies; a Sorlingis ad Plemoutham = Zee Caerte van Engelants Eijndt, Alsoe hem tselfde Landt verthoont beginnende van Sorlinges tot Pleijmondt. 158 (sic).Doer Lucas Iansz Wagenaer.Koperdruk, ongekleurd. (21) 21 Angliae orae maritimae inter Plemoutham et Portlandiam simul et praecipuorum portuum, vera effigies et delineatio = Beschrijvinghe der Zee Custen van Engelandt, tusschen Pleijmouth ende Porthlandt, met zijne principale havenen elcx in hare gedaenten. 1583. Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen Inventor, Ioannes à Doetinchem fecit.Koperdruk, ongekleurd. (22) 22 Orae maritimae Angliae inter Wichtam et Doverium, simul et praecipuorum portuum accurta descriptio et eiusdem terrae vera facies = Beschrijvinghe der Zee Custen van Engelandt tusschen Wicht ende Doveren, met die principale havenen ende gedaenten des selven Landts. 1583.Per Lucas Ioannem aurigarius Enchusia, Ioannes à Doetecum f.Koperdruk, ongekleurd.
Pars Altera Speculi Marini, Integram Cum Borealis, Tum Orientalis Oceani navigationem; nimirum à Freto Anglicano, in Viburgum & Narvam; Tabulis diversis complectens, & earum usu decorata, Auctore Luca Iansenio Aurigario Cive et Nauclero Enchusiano. Interprete Martino Everarto Brugensi. Cum Privilegio Hollandiae; et Zelandiae. Lugduni Batavorum Excudebat typis Plantinianis Franciscus Raphelengius, pro Luca Iansenio Aurigario. M.D.LXXXVI.

Uitgegeven te Leiden door François van Ravelingen, 1586

Bevat de volgende kaarten: (23) I Orae maritimae inter Doverium et Ortfortnissam ubi Tamesis celeberrimus Londini fluvius, una cum vadis arenosis, vera effigies et delineatio = De Zee Custen tusschen Dovere ende Orfordts nesse, daer de Teemse de Vermaerde Rivire van Lonnen gelegens is, met alle sanden ondiepten, naer haren wesen ende ghedaente.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Dotecum F.Koperdruk, ongekleurd. (24) II Orae maritimae Septentrionalis Angliae, eiusque vadorum vera delineatio = Zee Caerte vande Noordt custe van Engelandt, alsoe tzelffde landt aldaer in sijn gedaente ende wesen is, met alle sijnn undieptenn. Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (25) III Orae maritimae Angliae inter Blanqueijam et Scarenburgum exactissima descriptio = Beschrijvinghe vande Zee Custen van Engelandt tusschen Blacqueij ende Scharenburch Alsoe dat Landt in zijn wesen ende gedaente is. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (26) IIII Orae maritimae Angliae inter sinum Robenhodes, et Conquettam insulam diligentissima descriptio = Caerte der Noordt custe van Engelandt, beginnende van Robinhodes baij tot Cocket Eijlandt, alsoe tzelve landt aldaer in zijn gedaente is. 158 (sic).Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (27) V Orae maritimae Scotiae a Bamburgo ad Aberdinum, vera delineatio = Beschrijvinge van een deel vann Schottlandt van Bambourg tot Aberdein daer Edenburg de princepaele Coepstat in is, So hem tlant daer verthoont beneffens 2 eijlende. Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (28) VI Orae maritimae Norvegiae inter Noessium et Mardouium diligentissima descriptio = Die zee Custe van Noorweghen tusschen der Noess ende Mardou, soe tzelfde Landt aldaer in zijn wesen ende ghedaente is. Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (29) VII Orae maritimae Norvegiae et Regionis Borrhapelioticae inter Mardouium et Akersondam exactissima descriptio = De Custe van Noorweghen, met dat Landt van Noordt Oosten in zijne wesen ende gedaente soe hem dat verthoont ende op doet van Mardou tot Akersondt. 1583. Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (30) VIII Orae maritimae regionis Borrhapelioticae ditionibus tum Norvegiae, tum Sueciae subditae, a Distelberga ad Waesbergam accuratissima descriptio = De zee Kuste vant Landt te Noortoosten sorterende onder Norweghen ende eendeels onder Sweden alsoe tlandt aldaer in zijn gedaente is, van Distelberch tot Waersberghe. 1583.Per Lucam Ioannis aurigarium Enchusianum, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (31) IX Sondae totius Daniae littoralis descriptio, eiusque cum intermeatur, a Waesberga ad falsterbonam, et maris Orientalis ingressus, vera forma ac facies = Zee Caerte vande Sondt t'vermaerste van Denemarcken also tlandt aen beijde zijden int wesen ende gedaente is, alsmen daer mijdden doer zeijlt van Waersbergen tot Falsterboen toe, alwaer de Ooster zee beghint. 1585.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Dotecum f.Koperdruk, ongekleurd. (32) X Orae maritimae tum Daniae, tum Sueciae, inter Uutstedum et Calmerum diligentissima delineatio = De Custen van een deel van Denemarken ende Swedenrijck, beginnende van Vuijtste tot Calmer toe. Lucas Iansz Wagenaer Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (33) XI Orae maritimae regni Sueciae circa Westervicum Ostia Stockolmiae, incipientes a Colmaria, ad Wigsteen et Rokoe, accurata descriptio = Zee Custe van Sweeden, ontrent de Westerwijck, ende tgatt vann Stockholm, beginnende van Kalmar tot den Wigsteen en Rookoe gelegen bynnen tgatt van Stockholm alsoe hem tlandt daer verthoont. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (34) XII Partis exterioris maris orientalis, inter Russiam, Livoniam et Finmarchiam compraehensae, una cum adiacentibus insulis scopulis, et Suecorum scopulis quos scaras vocitant exacta descriptio: In qua celebriora, maximeque dissita sunt emporia Nervae et Wiburgum = Het uuterste ofte Oosterste deel van de Oster Zee, beslooten tegens Ruslandt Lijfflandt, Oost Finlandt, In welcken de twe opperste ofte veerste laetplaetsen sijn van de geheele Oosterse navigatie, te weeten Der Narva ende Wijburch, met de omstandicheijt der Eijlanden Clippen ende Sweetse Schaeren. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (35) XIII Tractus littoralis Livoniae, ab Ekeholmis ad Siburghenessam, una cum adiacentibus insulis, diligentissima descriptio = Die Custe van Lijfflandt, met de Eijlanden daer beneffens, also hem dat landt aldaer verthoont ende in zijn ghedaente is, van Ekeholmen off tot Sijburchs ness tho. Lucas Ioannis aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (36) XIIII Orae maritimae Livoniae, ab complectentis Rigani maris sinum magnum = Zee Caerte vande Custe van Lijfflant begrepen Rontsomme de grooten Inham vande Rijgsche zee, Soe tselfde hem verthoont ende op doet. Lucas Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (37) XV Littoralis descriptio insulae Oeseliae et Partis Courlandiae a Dagerorda ad Windam = De zee kuste Rontomme Oesel ende een deel van Curlandt beginnende van Dagher oort tot Derwinde, also hem tlandt daer verthoont, ende in zijn ghedaente is. Luca Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (38) XVI Borussiae cum suis portubus et fluminibus a Memella ad Helam exactissima littoralis descriptio = De Caerte ofte zee custen van Pruijssen, met zijne haffen ofte groote Rivieren, vander Memel off tot Heel tho, alsoe tlant aldaer in zijn wesen is. Luca Ioannis aurigarius Autore.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (39) XVII Orae maritimae Ducatus Pomeraniae accuratissima descriptio = Caerte van de Zee custe vant Landt te Pomeren also tselfde in zijn weesen ende gedaente is. Luca Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (40) XVIII Orae maritimae Ducatus Mechelenburgensis a Iasmunda ad Femeram, vera et exacta delineatio / Littoralis Lalandiae, et adiacentium accurata descriptio = Caerte vande zee Custe van Mekelenborch, Soe de landen al daer gelegen ende van ghedaente zijn, van Iasmont tot Femeren / De Custe van Lalandt, met de omligghende Eijlanden, ghestelt in haer wesen ende ghedaente. Ioannis à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (41) XIX Mappa fluminis dicti vulgo Beldt, cum omnibus Littoralibus oris, Limitibus, situsque terrarum vulgo dictarum Lalandiae usque ad Stephani caput = Caert vanden Beldt, met alle sijn Zee Custen, streckinge ende gelegentheijt van landen, van Lalandt tot Stevens hooft. Lucas Iansz Wagenaer Inventor, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (42) XX Orae extremae marinae Iuttiae, nempe a parte maris Beltici et Borealis, inter Aelburgi profundum, et Rincopum diligentissima descriptio = Beschrijvinge vande uuterste omlopende custe van Iudtlandt aen weder zijden op de Belt ende Noortzee, In zijn wesen ende gedaente tusschen Aelburger diep ende Rijncopen. 158 (sic). Luca Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Dotecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (43) XXI Situs Iuttiae una cum ostijs aquarum alitudinibus et vadis omnium eius insularum = De gelegentheijt van Iutlandt, mits gaders de gaeten, diepten, ende ondiepten, van alle de Iutsche Eijlanden, van Boevenberghen tot dat Eijlandt Silt.Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (44) XXII Descriptio ditionum littoralium maris Germanici, videlicet, Eijderstadij, Dithmarsiae, cum parte aliqua ditionis Ieverensis, nec non fluviorum Visurgis, Albis, Eijderae, Heverae, aliorumque ostiorum, eluvionum, et vadorum, littoribus maris Germanici adiacentium = Beschrijvinghe de Zee Custen van Eijderste, Dithmers, ende een deel vant Frowges Landt, de Weser, Elve, Eijder Hever, en meer andere gaeten, Zanden, en ondiepten, langes alle de Custen geleghen. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum f.Koperdruk, ongekleurd. (45) XXIII Orae maritimae Frisiae Orientalis omniumque vadorum, signorumque littoralium exactissima delineatio = Beschrijvinghe van de zee Custen van Oost Vriesslandt, met allen undiepten en bakenen. 1584. Lucas Iansz Wagenaer Inventor, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd.
D http://proxy.handle.net/10648/9c9a7e36-a94a-4d94-87b9-96c4a823ae9a Pars Prima Du Miroir De La Navigation, ... (etc.). Spiegel der Zeevaerdt door Lucas Jansz Waghenaer, Franse uitgave. ca. 1591. 1 deel 41,5 x 29 x 4,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat 47 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 490-491 (code: Wag 8 A)

Op de titelpagina in pen de handtekening 'Lamb Matthe[...]'

Pars prima du miroir de la navigation, de la Mer Occidentale, contenant toutes les costes de France, Espaigne, & la principale partie d'Angleterre, le tout comprins en plusieurs diverses Cartes Marines; ensemble l'usage d'icelles, presentement avecq fort grand travail & diligence practiqué & assemblé, par Lucas fils de Iean Chartier. De nouveau, d'une Historiale description des proprietez et origine de chascune des Provinces en particulier, augmenté, par Richard Slotboom Daventrois. Cum Privilegio ad decennium Reg. Ma.tis. et Cancellarie Brabantie. De nouveau par le susdict Auctheur Lucas Chartier, diligemment revue et corrigé tant au texte, comme aux Cartes. Et pareillement augmenté de plusieurs Cartes nouvelles oultre la premiere edition.En Anvers. Chez Iean Bellere, a l'Aigle d'or. M.D.XC. Avec Privilege du Roy.

Uitgegeven te Antwerpen door Jean Bellere, ca. 1591.

De Franse tekst van het titelblad op een apart stuk papier geplakt over de titel van de Spaanse uitgave: Espeio dela mar sobre la navigacion Occidental. ... (etc.)

Achter het gedrukte jaartal M.D.XC staat in pen een 'I' toegevoegd

Voor de kaarten geldt: boven de afdruk van de koperplaat staat de Franse titel, er onder de Franse vertaling van de inscripties; beide steeds apart bijgedrukt

Bevat de volgende kaarten: (1) 1 Universae Europae maritimae eiusque navigationis descriptio = Generale Paschaerte van Europa, soe verre die Zeecusten ende Navigatien streckende zijn. 1583.Gepractizeert Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuusen, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (2) 2 Description des Fleuves tresrenomméz, à sçavoir du Flie & Marsdiep, s'estendants au Païs pardevant Enckhuse, iusques à Aemsterdam, avec tous les bancs & guéz, situéz sur iceulx Fleuves = Facies Frisiae dum Promont. Schiermonicooch 1 mil. a te abest ad vulturnum / Celebrium fluctuum Vlietij et Marsdiepij in mari Australi, ascendentiam per Enchusiam Amstelredamum usque, omnumque scopulorum arenosorum et vadorum in ijsdem sitorum accurata descriptio = Aldus es Vrieslandt ghedaen als hier beneden ghestelt es, als de Caep op Schiermonickooch oost zuijdt oost van u staet een mijle / Beschrijvinge vande vermaerde stroemen, Tvlie ende Tmaersdiep; opstreckende Inde Zuijder Zee voer bij Enchuijsen tot Amstelredam, met alle de sanden plaeten ende ondiepten op de selve stroemen gheleghen. 1583. Lucas Ioannes Aurigariuus D.D.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum.Koperdruk, ongekleurd. (3) 3 Description des Isles de Zeelande avec une partie des Costes d'Hollande & de Flandres = Insularum Zelandiae, partisque Flandriae et Hollandiae accuratissima littoralis descriptio = Beschrijvinghe vande Zeeusche Eijlanden, Soe die op hare Stromen geleghen zijn, met een deel vande Zee Custen van Vlaenderen ennde hollant. 1583. Lucas Ioannes aurigarius Inventor.Koperdruk, ongekleurd. (4) 4 Description des Costes Marines de Flandre & Picardie, commençant de Nieuport iusques à Diepe, ensemble tous les bancqs & sablonieres de ladicte Flandre, y comprins le destroict entre Angleterre & France = Descriptio littoralis Flandriae et Picardiae a Neoportu Diepen usque, una cum latentibus scopulis arenosis flandriae, strictoque inter Angliam et Galliam, vulgo de Hoofden dicto = Beschrijvinghe van de zee Custen van Vlanderen, ende Picardien, beghijnnende van Nijeupoort tot Diepen, met de Vlaemsche bancken, begrepen de Engte tusschen Engelandt ende Vranckrijk, Twelckmen de Hooffden noempt. 1581. Lucas aurigarius Enchusianus Inventor, Ioannes à Doetinckum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (5) 5 Carte des Costes marines partie de Normandie, partie de Bretaigne & des Isles adjacentes = Chartae orarum marinarum partim Normandiae, partum Britanniae, et insularum circa eas sitarum = Caerte vanden zee Custen, eensdeels Normandien, ende Brittangen met de Eijlanden daer ontrent ghelegen. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (6) 6 Ainsi se montrent les costes de Bretaigne entre S.Malo & Roscou quand on est en Mer = Ora maritimae Britanniae praeternavigantibus conspicua, inter fanum D. Malcouij et Rouscouium = Verthoninghe van de Zee Custen van Bretaignen; Soe hem tlandt uuter zee opdoet; Tusschen S:Malo ende Rouscou. 1583.Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (7) 7 Carte de Bretaigne, contenante les Costes Marines, Golfes, Isles, & Havres d'icelle, doiz Roscou iusques à l'Isle de Groye = Descriptio maritimae Britanniae, oras maritimas sinus, Insulas et portus inter Rouscouiam et Groyam continens = Zee Kaerte van Bretaigne, Inhoudende die zee Custen, Baijen, Eijlanden, ende havenen, tusschen Rouscou ende Groije. 1580.Accuratissime emendata per Lucam Ioannes aurigarium.Met grooter neersticheyt gecorrigeert door Lucas Iansen Waghenaer van Enchuijsen.Koperdruk, ongekleurd. (8) 8 Les cóstes Marines & Isles de Bretaigne, entre Blavet & Piquelier = Ora maritmae una cum insulis Britanniae, inter Blavetum et Piquelirium = De Zee Custe, met de Eijlanden van Bretaignen, tusschenn Blavet en Picqueliers. 1583. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetinchem fecit.Koperdruk, ongekleurd. (9) 9 Les costes Marines de Poictou & Bordeaux, entre Piquelier & la Riviere de Bordeaux, comme le Païs apparoist, aulx arrivants de la Mer = Ora maritima Pictaviae et Burdegalae navigantibus apparens, inter Piquelirium et ostium Garumnae = Die Zee Custe van tLand van Poictou ende Bordeaux tuschen Picqueliers ende de Riviere van Bordeaux alsoe hem tlant aldaer vuijt der zee opdoet ende verhoont.Koperdruk, ongekleurd. (10) 10 Carte des Costes Marines d'Arcason & Biscaye avec leur Ports, & representations des Païs & Montaignes = Orae maritimae Arcasonae et Biscaiae utrorumque et portuum, et apparitionum diligens descriptio = Caerte vande Zee Custen van Arcason ende Biscaien met heure havenen ende opdoeninghe van landen ende geberchten.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd.De Franse titel en vertalingen van de inscripties gedrukt en opgeplakt. (11) 11 Les Costes Marines de Biscaye, entre Laredo & S.Alana, ainsi que de la Mer elles se representent = Orae maritimae inter Laredum et Sentillanam praeternavigantibus apparens facies = Die Zee custen van Biscaijen tusschen Laredo ende Sentillana soe hem dat selve landt all daer verthoont ennde opdoet. 1583. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (12) 12 Carte des Costes Marines de Biscaye, dont les Havres sont ïncapables de grands navires entre Rio de Sella & Aviles = Biscaiae descriptio littoralis: portus magnis incommodissimos navibus, inter fluvium Sellam et Avilam continens = Die Caerte vande Zeekusten van biscaien, Zeer quade havens voer groote schepen tusschen Rio de Sella en Aviles. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (13) 13 Les Costes Marines de Gallicie, du Cap d'Aviles à Ortegal = Galliciae orae maritimae a Promontorio Avilano ad Ortegalam = Die Zee Custen van Galissien, van Capo Daviles off; tot Ortegal tho. 1583. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (14) 14 Carte des Costes Marines de Gallisse, d'Ortegal iusques au Cap de Finisterre, comme elles apparoissent aux venans de la Mer d'Espaigne = Orae maritimae Galliciae, ab Ortegala ad Promontorium finis terrae, et ultra, apparens facies, dum ex mari hispanico adnavigantur = Caerte vande zee Custen van Gallissien, van Ortugal tot voer bij C. de Finisterre, in zyn wesen ende gedaente comende zeijlen uuth de Spaensche Zee. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (15) 15 Description des Costes Marines de Gallicie, depuis le Cap de Finisterre iusques à Camino = Orae maritimae Galliciae, a Promontorio finis terrae Caminum usque ad vivum delineatio = Beschrijvinge der Zee custen van Gallissien beginnende van Capo de finisterre tot Camino, gemaeckt naet wesen ende gedaente. 1583.Deliniée au vif, par L. I. Charretier.Lucas Ioannes Aurigarius Inventor.Koperdruk, ongekleurd. (16) 16 Vive delineation de la Coste Marine de Portugal, entre Camino & Montego, avec tout ses havres, guez & profondeurs = Ora maritima Portugalliae inter Caminum et Montegum, quemadmodum Regio illa in sua stat figura cum omnibus suis portubus = Die Zee Caerte van Portugal; tusschen Camino en Montego, alsoe dat landt all daer in sijn ghedaente is, met alle sijne haeven enn ondiepten, met groeter naersticheijt en vliedt ghecorrigeert.Atque vadis summo studio a Luca Ioannis aurigario descripta, Ioannes á Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (17) 17 Carte Marine de Portugal, contenante la renommée Ville de Lisbonne, de S.Uves, avec les Fleuves, ainsi que le païs se monstre à la veuë, montant et descendant les Rivieres = Chartae maritimae Portugalliae, et celebris Emporij Lisbonae S. Ubalis, et fluviorum descriptio: veraque facies harum regionum, cum secundo et adverso fluctu navigantur fluvij = Zee Caerte van Portugal, Daer inne begrepen de vermaerde Coopstadt van Lisbone S: Uves; met hare Rivieren Soe hem die selfde Landen verthoonen alsmen de Rivieren op ende off zeijlt. 1583. Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (18) 18 Description des Costes marines du Païs d'Algarbe, & d'une partie del Condado, selon que ledict païs se monstre à ceulx qui le costoyent = Algarbae orae maritimae, et partis Condadae accurata descriptio, ac facies navigantibus apparens = Beschrijvinghe der Zee Custen vant Landt van Argarbe, Ende een deel vande Condado, Soe hem tlandt aldaer verthoont ende in ghedaente ende wesen is. Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (19) 19 Costes Marines d'Andalousie, tiré au vif; avec ses Havres & Rivieres = Andaluziae orae maritimae una cum fluvijs et portubus ad vivum delineatio = Zee Custen van Andaluzien ghemaeckt naet wesen ende ghedaente, met zijn Rivieren ende Havenen. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (20) XIX Description du tresrenommé Canal ou fort de Brustou, & vraye representation des costes du Païs de Wales, compassé aux lieuës, vents & proportionnale estenduë d'iceux = Canalis celebris vel navigationis à Bristovio, atque totius situs inter Galliam Belgicam et Britanniam accurata delineatio, eiusdemque terrae verus vultus cum suis miliaribus, ventis ac ascendentibus = Beschrijvinghe, van de vermaerde Canael, ofte foert van Bristow, de gansse gelegentheijt tusschen Walsslandt, ende Engelandt, alsoe hem de selffde landen verthoonen, op haer mijlen, winden ende streckinghe. Ioannes à Dotecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (21) 20 Carte Marine d'Engelants eynd, c'est à dire, bout d'Engleterre, ainsi que le Païs se monstre doiz les Sorlingues iusques à Pleymouth = Finis Angliae orae maritimae descriptio, et facies; a Sorlingis ad Plemoutham = Zee Caerte van Engelants Eijndt, Alsoe hem tselfde Landt verthoont beginnende van Sorlinges tot Pleijmondt. 158 (sic).Doer Lucas Iansz Wagenaer.Koperdruk, ongekleurd. (22) 21 Description des Costes Marines d'Angleterre, entre Pleymouth & Portlandt, avec les principaulx havres d'icelles = Angliae orae maritimae inter Plemoutham et Portlandiam simul et praecipuorum portuum, vera effigies et delineatio = Beschrijvinghe der Zee Custen van Engelandt, tusschen Pleijmouth ende Porthlandt, met zijne principale havenen elcx in hare gedaenten. 1583. Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen Inventor, Ioannes à Doetinchem fecit.Koperdruk, ongekleurd. (23) 22 Description des costes Marines d'Angleterre entre Wicht & Douvres avec les principaux havres d'icelluy pays = Orae maritimae Angliae inter Wichtam et Doverium, simul et praecipuorum portuum accurta descriptio et eiusdem terrae vera facies = Beschrijvinghe der Zee Custen van Engelandt tusschen Wicht ende Doveren, met die principale havenen ende gedaenten des selven Landts. 1583.Per Lucas Ioannem aurigarius Enchusia, Ioannes à Doetecum f.Koperdruk, ongekleurd. (24) 23 Costes Marines entre Douvre & Orforts nesse, ou la fameuse Riviere de Londres est située, avec tous leurs bancs & guez, selon la vraye essence = Orae maritimae inter Doverium et Ortfortnissam ubi Tamesis celeberrimus Londini fluvius, una cum vadis arenosis, vera effigies et delineatio = De Zee Custen tusschen Dovere ende Orfordts nesse, daer de Teemse de Vermaerde Rivire van Lonnen gelegens is, met alle sanden ondiepten, naer haren wesen ende ghedaente.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Dotecum F.Koperdruk, ongekleurd. (25) 24 Carte Marine de la Coste Septentrionale d'Angleterre en la costoyant, avec tous ses guez & bancs sabloneux = Orae maritimae Septentrionalis Angliae, eiusque vadorum vera delineatio = Zee Caerte vande Noordt custe van Engelandt, alsoe tzelffde landt aldaer in sijn gedaente ende wesen is, met alle sijnn undieptenn. Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (26) 25 Description naïve des Costes Marines d'Angleterre entre Blacquey & Scharenburg = Orae maritimae Angliae inter Blanqueijam et Scarenburgum exactissima descriptio = Beschrijvinghe vande Zee Custen van Engelandt tusschen Blacqueij ende Scharenburch Alsoe dat Landt in zijn wesen ende gedaente is. Lucas Ioannes aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (27) 26 Description de la Coste Septentrionale, doiz Robinhodes bay, iusques à Coquet ylant, selon la vraye representation du Païs = Orae maritimae Angliae inter sinum Robenhodes, et Conquettam insulam diligentissima descriptio = Caerte der Noordt custe van Engelandt, beginnende van Robinhodes baij tot Cocket Eijlandt, alsoe tzelve landt aldaer in zijn gedaente is. 158 (sic).Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (28) 27 Description d'une partie d'Escosse doiz Bambourg iusques à Aberdeyn, dont Edinbourg est la ville metrepolitaine, selon la vraye representation dudict Pays en le costoyant = Orae maritimae Scotiae a Bamburgo ad Aberdinum, vera delineatio = Beschrijvinge van een deel vann Schottlandt van Bambourg tot Aberdein daer Edenburg de princepaele Coepstat in is, So hem tlant daer verthoont beneffens 2 eijlende. Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (29) 28 Coste de Norvegue, entre Bergues & le Iedder Fl. en navigant le long du Liet = Orae maritimae Norvegiae inter Bergas et Ieddrum, quemadmodum ibi in sua stat figura, quum Lidam versus est inde velisicatur, accurata descriptio = Custe van Noorweghen, tusschen Berghen, ende de Iedder, soe dat landt al daer in sijn wesen is, alsmen dat Lie op ende off zeijlt. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (30) 29 Coste de Norvegue entre der Neus & Mardou, naifvement representé = Orae maritimae Norvegiae inter Noessium et Mardouium diligentissima descriptio = Die zee Custe van Noorweghen tusschen der Noess ende Mardou, soe tzelfde Landt aldaer in zijn wesen ende ghedaente is. Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (31) 30 La coste de Norvegue, avec la païs du Nordest, selon qu'il se represente entre Mardou & Akersondt = Orae maritimae Norvegiae et Regionis Borrhapelioticae inter Mardouium et Akersondam exactissima descriptio = De Custe van Noorweghen, met dat Landt van Noordt Oosten in zijne wesen ende gedaente soe hem dat verthoont ende op doet van Mardou tot Akersondt. 1583. Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (32) 31 Coste Marine du Pays du N.E. resortant partie soubz Norvegue, partie soubz Suede selon qu'elle se represente entre Distelberch & Waersbergue = Orae maritimae regionis Borrhapelioticae ditionibus tum Norvegiae, tum Sueciae subditae, a Distelberga ad Waesbergam accuratissima descriptio = De zee Kuste vant Landt te Noortoosten sorterende onder Norweghen ende eendeels onder Sweden alsoe tlandt aldaer in zijn gedaente is, van Distelberch tot Waersberghe. 1583.Per Lucam Ioannis aurigarium Enchusianum, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (33) 32 Description de la Sonde, principale partie de Dennemarcq, & la face & representation du Pays en passant entre deux de Waers-bergue iusques à Falsterboen, entrée de la Mer Balthique ou Orientale = Sondae totius Daniae littoralis descriptio, eiusque cum intermeatur, a Waesberga ad falsterbonam, et maris Orientalis ingressus, vera forma ac facies = Zee Caerte vande Sondt t'vermaerste van Denemarcken also tlandt aen beijde zijden int wesen ende gedaente is, alsmen daer mijdden doer zeijlt van Waersbergen tot Falsterboen toe, alwaer de Ooster zee beghint. 1585.Doer Lucas Iansz Wagenaer van Enchuijsen, Ioannes à Dotecum f.Koperdruk, ongekleurd. (34) 33 Les Costes d'une partie de Denemarc & Suede, commençantes d'Vytste iusques à Kalmer = Orae maritimae tum Daniae, tum Sueciae, inter Uutstedum et Calmerum diligentissima delineatio = De Custen van een deel van Denemarken ende Swedenrijck, beginnende van Vuijtste tot Calmer toe. Lucas Iansz Wagenaer Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (35) 34 Coste Marine de Suede à l'entour de Westerwijck & bouche de Stockholm, commençante doiz Kalmer iusques au rochier dict den Wigsteen & Roo-koe situéz à l'entrée de Stockholm, selon la vraye representation d'icelle = Orae maritimae regni Sueciae circa Westervicum Ostia Stockolmiae, incipientes a Colmaria, ad Wigsteen et Rokoe, accurata descriptio = Zee Custe van Sweeden, ontrent de Westerwijck, ende tgatt vann Stockholm, beginnende van Kalmar tot den Wigsteen en Rookoe gelegen bynnen tgatt van Stockholm alsoe hem tlandt daer verthoont. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (36) 35 Description de l'extreme ou plus Orientale partie de la Mer Orientale, enclose contre la Russie, Livonie, & Estfinlande, en laquelle sont situées les deux principales places de la charge navale de toute la Mer Orientale, assçavoir, Narva, & Wyburgh avec toutes ses circonstances, Isles, ensambles des rochiers nomméz de Sweetsche Scharen = Partis exterioris maris orientalis, inter Russiam, Livoniam et Finmarchiam compraehensae, una cum adiacentibus insulis scopulis, et Suecorum scopulis quos scaras vocitant exacta descriptio: In qua celebriora, maximeque dissita sunt emporia Nervae et Wiburgum = Het uuterste ofte Oosterste deel van de Oster Zee, beslooten tegens Ruslandt Lijfflandt, Oost Finlandt, In welcken de twe opperste ofte veerste laetplaetsen sijn van de geheele Oosterse navigatie, te weeten Der Narva ende Wijburch, met de omstandicheijt der Eijlanden Clippen ende Sweetse Schaeren. 1583.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (37) 36 La coste de Lyfland, avec les Isles voisines, selon la vraye forme doiz les Eeckholmen iusques à Syburchs ness = Tractus littoralis Livoniae, ab Ekeholmis ad Siburghenessam, una cum adiacentibus insulis, diligentissima descriptio = Die Custe van Lijfflandt, met de Eijlanden daer beneffens, also hem dat landt aldaer verthoont ende in zijn ghedaente is, van Ekeholmen off tot Sijburchs ness tho. Lucas Ioannis aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (38) 37 Carte de la Coste Maritime de Lifland, contenant le circuit du grand seing ou Golfe de Ryghe = Orae maritimae Livoniae, ab complectentis Rigani maris sinum magnum = Zee Caerte vande Custe van Lijfflant begrepen Rontsomme de grooten Inham vande Rijgsche zee, Soe tselfde hem verthoont ende op doet. Lucas Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (39) 38 Coste Maritime de l'entiere Isle d'Oesel, & une partie de Cuerlande, commençante doiz Dageroort iusques à Der-winde, selon la vraye representation = Littoralis descriptio insulae Oeseliae et Partis Courlandiae a Dagerorda ad Windam = De zee kuste Rontomme Oesel ende een deel van Curlandt beginnende van Dagher oort tot Derwinde, also hem tlandt daer verthoont, ende in zijn ghedaente is. Luca Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (40) 39 Carte de la Coste maritime de Prusse, avec ses portz & fleuves, doiz Der-Memel iusques à Heel, selon sa vraye forme = Borussiae cum suis portubus et fluminibus a Memella ad Helam exactissima littoralis descriptio = De Caerte ofte zee custen van Pruijssen, met zijne haffen ofte groote Rivieren, vander Memel off tot Heel tho, alsoe tlant aldaer in zijn wesen is. Luca Ioannis aurigarius Autore.Doer Lucas Iansz Wagenaer, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (41) 40 Carte de la Coste Maritime du Païs de Pomere, selon sa forme & situation = Orae maritimae Ducatus Pomeraniae accuratissima descriptio = Caerte van de Zee custe vant Landt te Pomeren also tselfde in zijn weesen ende gedaente is. Luca Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Doetecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (42) 41 Carte des Costes Maritimes de Mekelenbourg, doiz Iasmont iusques a l'Isle de femeren = Orae maritimae Ducatus Mechelenburgensis a Iasmunda ad Femeram, vera et exacta delineatio / Littoralis Lalandiae, et adiacentium accurata descriptio = Caerte vande zee Custe van Mekelenborch, Soe de landen al daer gelegen ende van ghedaente zijn, van Iasmont tot Femeren / De Custe van Lalandt, met de omligghende Eijlanden, ghestelt in haer wesen ende ghedaente. Ioannis à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (43) 42 Carte de la Belt, avec ses Costes, estenduës & situation du Païs de Lalandt iusques a Stevens-hooft, c'est à dire, Cap de S. Estienne = Mappa fluminis dicti vulgo Beldt, cum omnibus Littoralibus oris, Limitibus, situsque terrarum vulgo dictarum Lalandiae usque ad Stephani caput = Caert vanden Beldt, met alle sijn Zee Custen, streckinge ende gelegentheijt van landen, van Lalandt tot Stevens hooft. Lucas Iansz Wagenaer Inventor, Ioannes à Doetecum Fecit.Koperdruk, ongekleurd. (44) 43 Description de l'extreme coste de Iutlande, tant du costé de la Belt comme de la Mer Septentrionale, doiz Aelburger-diep iusques à Ryncopen = Orae extremae marinae Iuttiae, nempe a parte maris Beltici et Borealis, inter Aelburgi profundum, et Rincopum diligentissima descriptio = Beschrijvinge vande uuterste omlopende custe van Iudtlandt aen weder zijden op de Belt ende Noortzee, In zijn wesen ende gedaente tusschen Aelburger diep ende Rijncopen. 158 (sic). Luca Ioannis aurigarius Autore, Ioannes à Dotecum fecit.Koperdruk, ongekleurd. (45) 44 Representation de Iutlande, ensemble des Canaux, profondeurs & guéz, de toutes les Islettes dudict Païs, doiz Bottenberge iusques à l'Isle de Silt = Situs Iuttiae una cum ostijs aquarum alitudinibus et vadis omnium eius insularum = De gelegentheijt van Iutlandt, mits gaders de gaeten, diepten, ende ondiepten, van alle de Iutsche Eijlanden, van Boevenberghen tot dat Eijlandt Silt.Doer Lucas Iansz Waghenaer van Enchuijsen, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd. (46) 45 Description des Costes marines d'Eyderste, Ditmers & une partie du Païs de Ieveren, dict Vroukens-lant, du Weser, Elve, Eyder & Hever & aultres Canaux, bancs & guéz le long d'icelles costes = Descriptio ditionum littoralium maris Germanici, videlicet, Eijderstadij, Dithmarsiae, cum parte aliqua ditionis Ieverensis, nec non fluviorum Visurgis, Albis, Eijderae, Heverae, aliorumque ostiorum, eluvionum, et vadorum, littoribus maris Germanici adiacentium = Beschrijvinghe de Zee Custen van Eijderste, Dithmers, ende een deel vant Frowges Landt, de Weser, Elve, Eijder Hever, en meer andere gaeten, Zanden, en ondiepten, langes alle de Custen geleghen. Lucas Ioannes Aurigarius Inventor, Ioannes à Doetecum f.Koperdruk, ongekleurd. (47) 46 Description des Costes Marées du Frise Oriental, avec toutes ses gués & marques = Orae maritimae Frisiae Orientalis omniumque vadorum, signorumque littoralium exactissima delineatio = Beschrijvinghe van de zee Custen van Oost Vriesslandt, met allen undiepten en bakenen. 1584. Lucas Iansz Wagenaer Inventor, Ioannes à Doetecum F.Koperdruk, ongekleurd.
E http://proxy.handle.net/10648/c28b2c56-0d6b-435d-9911-929ad52a2444 De zeevaert ende onderwijsinge der gantscher Oostersche ende Westersche Zee-vaerwater, ... (etc.) door Adriaen Gerritsz van Haerlem. 1588. 1 deel 30 x 20,5 x 2 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat een groot aantal landopdoeningen en 12 kaarten in houtsnede

De inhoud van dit kaart- of landvertoningboek werd opgesteld vóór 1580, en pas na de dood van Adriaen Gerritsz uitgegeven door Jan van Zuggeren, oud-burgemeester van Haarlem

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 11 (code: Ger)

De zeevaert ende onderwijsinge der gantscher Oostersche ende Westersche Zee-vaerwater, door den vermaerden Piloot ende leermeester der Stuerluyden Adriaen Gerritsz. van Haerlem, waer in ontdeckt wordt de secreeten der Zee-vaert van hoeck tot hoeck, te weten: alle coerssen, streckinghe, opdoeninghe van Landen, met die figueren ende conterfeytselen hoe hen de selvighe Landen haer verthoonen. Oock alle hoecken uut ende in te seylen, van Revieren, Havenen ende Stroomen, waerschouwinghe voor alle ondiepten, clippen, ghedaente van gronden, ende hoe nae men de Landen opt Loot comen mach, met noch veele schoone leeringhen, alles tot nut ende profijt voor alle Zee-varende Luyden.Tot Amstelredam, Ghedruckt by Cornelis Claesz. opt Water int Schrijfboeck. Anno M.D.LXXXVIII.

Uitgegeven te Amsterdam door Cornelis Claesz, 1588

Bevat de volgende kaarten: (1) fol. 1V-2 [Kaart van de noordelijke sterrenhemel.]Houtsnede, ongekleurd. (2) fol. 25 [Kaart van de bakens bij Wangeroog.]Houtsnede, ongekleurd. (3) fol. 27 [Kaart van een gedeelte de westkust van Noorwegen tussen] Jofferlandt [en] die Nes.Houtsnede, ongekleurd. (4) fol. 27V [Kaart van het] Nylus diep.Houtsnede, ongekleurd. (5) fol. 34V [Kaart van de zandbanken voor Sandwich].Houtsnede, ongekleurd. (6) fol. 35 [Kaart van de kust van] Poortland.Houtsnede, ongekleurd. (7) fol. 38V [Kaart van de monding van de Ply; kaart van de monding van de Fall.]Houtsnede, ongekleurd. (8) fol. 39 [Kaart van de baai van Sandwich.]Houtsnede, ongekleurd. (9) fol. 44 [Kaart van de kust van Morbihan.]Houtsnede, ongekleurd. (10) fol. 44V [Kaart van de monding van de Loire.]Houtsnede, ongekleurd. (11) fol. 46V [Kaart van het] Craeck diep van Lisseboen.Houtsnede, ongekleurd. (12) fol. 47 [Kaart van de Portugese kust voor Lissabon.]Houtsnede, ongekleurd.
F http://proxy.handle.net/10648/b019ff09-0265-4c82-a58b-089500681887 Nieuwe beschryvinghe ende Caertboeck Vande Midlantsche Zee... (etc.) door Willem Barentsz. 1595. 1 deel 43,5 x 31,5 x 3 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Incompleet exemplaar: titelblad ontbreekt; bevat een groot aantal landopdoeningen in houtsnede en 8 van de oorspronkelijk 10 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 22-23 (code: Bar 1)

Zie facsimile studiezaal: GEO F 517

Nieuwe beschryvinghe ende Caertboeck Vande Midlantsche Zee Waer-in meerckelick afgebeeld ende beschreven worden alle custen vande Midlandsche Zee: Beginnende van Gibraltar langs Granada, Valentia, Catalonia, Proventia ende Italia, door de Golfe van Venetia, voorby de custen van Apúlia, Venetia, Istria, Slavonia, ende Graecia. Item alle de principale vermaerde havenen, als Constantinopolis, Tripolis, Iaffae, Alexandriae ende meer andere, naer het leven afgheteekent. Midschaders de streckinghen vande gansche Midlandsche Zee. Ooc alle de eylanden der selfder, als Eviça, Majorca, Minorca, Sicilia, Malta, ende de Eylanden inde golfe van Venetia etc. Desghelicx particulierlick de Eylanden van Canarien ende Madera. Alles in sekere Caerten met hare beschryvingen ende opdoeningen, met grooter neersticheit ende aerbeyt gedaen, door Willem Barentzoen.Tot Amstelredam, Ghedruct by Cornelis Claesz. op't Water in't Schrijf-boeck, by d'oude Brugghe. Met Privilegie. M.D.XCV.

Uitgegeven te Amsterdam door Cornelis Claesz, 1595

Bevat de volgende kaarten: (1) + Tabula Hydrographica, in qua Hispaniae orae maritimae a Civitate Setubal usque ad promontorium S. Vincentij, et hinc ad Fretum Gaditanum, notantur, à quo usque ad promontorium Bojador dictum, insularum item Canariarum orae maritimae, portus, etiam promontoria, brevia et Syrtes accuratè summaque diligentia describuntur, a Guilielmo Barentsono = Beschryvinghe der Zeecusten van Spaingnen, van ande Stadt Setubal, anders S. uves, tot Cabo S Vincent, van daer tot de Strate ende alsoo de custen van Barbarien tot Cabo Bojador ende voort aller Eylanden van Canarien, met alle havenen, hoecken, sanden ende ondipten seer neerstich beschreven door Willem Barentsoen, 1594. Pieter vanden Keere fecit.Met inzetten: Setubal, S. Lucas, Masagan, Garrachica, Portus Canariae, Tangiara, Septa en Arzilla.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (2) 1 Hydrographica descriptio maris Mediterranei à freto Gaditano, usque ad C. dictum, de Gates: In qua orae maritimae Hispaniae et Barbariae, Portus item et promontoria, insulae, vada, brevia, necnon loca in quibus tutò anchoras figere liceat, evidenter et summa diligentia designantur, à peritissimo nauclero Guilielmo Barensono = Beschrivinge der Zeecusten, beginnende van Calis af door de Straet tot aen Cabo de Gates, met alle de reeden ende bayen die tusschen beyden gelegen syn ende op wat plaetsen datmen magh reede maken. Oock de Barbarische custen tot voor by Cabo de Treforce, neerstich beschreven door Willem Barentsoen. J Hondius Sculpsit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (3) 2 Hydrographica descriptio maris Mediterran. in qua orae marirtimae Hispaniae a Charidemo, usque ad Artemisium promontorium, Ebusus item insula, et Barbariae orae a pomont. (quod dicitur Cap de Hone) Iuliam Caesaream usque, necnon et portus, promontoria, ins. adjacentes, vada, brevia et syrtes accuratissime discribuntur = Beschryvinge vanden Zeecusten van Spaengen beginnende van Cabo dagata tot de C. Martin, mitschaders het eyland Yviça ende ooc de Barbarissche custen van Caep de Hone tot de stad van Alger, met alle havenen, reeden, bayen, ondiepten, clippen, sanden, ende ander drooghten seer neerstigh beschreven door Willem Barentsoen.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (4) 3 Hydrographica descriptio, in qua Hispaniae orae maritimae à Capite S. Martini usque ad Caput Dragonis, item et insularum Yvicae, Majorcae et Minorcae, accuratè designantur, earumque etiam promontoria, portus, insulae, vada, brevia, syrtes; necnon et loca, in quibus tuto anchoras figere liceat, suis quaeque signis notantur, à pertissimo nauclero Guilelmo, Barentsono = Beschryvinge vande Zeecusten van Spaengen van Cabo S. Martin tot Cabo Dragonis, ende ooc vande Eylanden van Yvica, Majorca ende Minorca, met alle hare Capen, havenen, Eylanden, ondiepten ende sanden, ende ooc de plaetsen daermen reede maken magh, onderscheydelick afghebildet, doer den ervaren stierman Willem Barentsoen, 1593. Pieter Vanden Keere fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (5) 4 Hydrographica descriptio in qua orae maritimae Regionis Provinciae, à Capite Dragonis usque ad C. delle Melle, unà cum portubus, fluvijs, promontorijs, adjacentibus insulis, brevijs, et vadis; locis item in quibus tuto anchoras figere liceat; summa cura et diligentia notantur à Guilielmo Barentsono = Beschryvinge vande Seecusten van Provincien, beginnende van Cabo Dragonis tot C. delle Melle, met alle havenen, rijvieren, hoofden, Eylanden daerontrent, ondiepten ende clijppen ende ooc de plaetsen daermen reede maken magh; seer neerstich beschreven door Willem Barentsoen, 1593. Pieter Vanden Keere fecit.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (6) 5 Italiae Orae Maritimae à Portu Herculis dicto, usque ad C. delle melle, unà cum promontorijs, portubus et insulis adjacentibus, in quibus profunda, vada et brevia accuratè designantur = Italiaensche Zeecusten, beginnendevan t'port Herculis tot C. delle melle toe, t'samen met alle haere capen, havenen, eylanden daer ontrent, sanden, ende andere ondiepten, seer neerstelick afgeteekent By Willem Barentzoen.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (7) 7 Hydrographica tabula, in qua Siciliae, Maltae confiniumqúe insularum, necnon et partis Calabriae, meridionalis Sardiniae et Tunetani regni orae maritimae, unà cum suis portubus, insulis promontorijs et brevijs accuratè describuntur; quarum etiam protus praecipui topographicè summa diligentia designantur, à Guilielmo, Barentsono = Beschryvinge der Seecusten van Sicilien ende van Malta, midschaders aller eylanden daer ontrent, ende een deel van Calabria de Suythoeck van Sardinia ende een deel van Africa met alle havenen, bayen, hoecken, ende plaetsen daermen reede maken magh: Ende noch de principale havenen hier boven int groote ghestelt so sy in haer wesen ghedaen syn. Alles seer neerstich Beschreven door Willem Barentsoen, 1594. Pieter vanden Keere fecit.Met inzetten: De haven van Palermo in Sicilien, De haven Messina in Sicilien, De haven Trapano in Sicilien en De haven van Malta.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (8) 8 Tabula Hydrographica, In qua Italiae, orae maritimae; Item Venetiae, Istriae, Dalmatiae, Slavoniae, Graeciae, et orae maritimae Corfu, Chephaloniae, et adjacentium Insularum: earum etiam omnium quae in Mari Supero habentur; necnon et portus, Promontoria profunda et syrtes, Portus Item praecipui, topographicè summa diligentia designantur à Guiljelmo Barentsono = Pascaerte, Waer inne beschreven worden de Zeecosten van Italia, Venetia, Istria, Dalmatia, Slavonia, Grecia, Teijlant Corfu, ende Chephalonia, mitsgaders alle deijlanden daer ontrent ende in de Golfe ghelegen, met alle de havenen reeden bayen ende ondiepten die in de selfde Golfe ghelegen Zyn oock mede die princepaelste havenen int groot. Zeer neerstich beschreven doer Willem Barentsoen, 1595. Pieter vanden Keere fecit.Met inzetten: La Vilona in Turckia, De haven Trau in Dalmatia, De haven Catarro in Dalmatia, De stadt ende haven Ragusa, De haven Rovigno in Istria, De haven S. Pedro de Molata, Venetia, De haven Ancona, Brundicio en Galipoli.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
De volgende onderdelen ontbreken in dit deel: Titelblad.Koperdruk. Thalassographica Tabula totius Maris Mediterranei; necnon Oceani Atlantici, Hispanici, Gallici et Britannici; In qua omnes Europae, Asiae et Africae orae maritimae, quae ad haec maria sunt sitae: Portus item, Sinus, Promontoria, Insulae, Profunda, Vada, Brevia et Syrtes fideliter describuntur. Quae omnia magna diligentia ac labore sub veros Latitudinis gradus, et iustam Poli elevationem iuxta normam directorij nautici communis, idque sine ulla mutitlatione sunt redacta A.P. Plancio = Compascaerte vande Fransche, Hispanische Canarische ende geheele Middelandsche Zee: Warin de zeecusten van Europa, Asia ende Africa, die aen dese Zeen sijn gelegen; metten Havene, Inwycken, Capen, Eylanden, Sanden, Clippen ende andere ondiepten getrouwelic beschreven worden. Het welcke alles door groote neersticheit ende aerbeit onder de oprechte graden der Breedde ende hoogde des Polus, na de regelmate des gemeynen compas sonder eenige vercortinge der landen is gebracht. Iudocus Hondius fec.Met inzetten: Pennon de Veles, Oran, Alger, Constantinopolis, Goletta, Alexandria, Iaffa en Tripoli.Koperdruk. 6 Hydrographica descriptio, in qua orae maritimae Italiae à monte Argentato Napolim usque promontoria item et portus, ajacentes insulae, brevia et vada, accuratissimè a pertissimo nauclero Guiljelmo Barentsono designantur = Beschrivinge der Zeecusten van Italien, beginnende van Monte Argentato tot Napolis, met alle hoofden, havenen, ende eylanden daer ontrent, ooc de ondiepten ende de sanden; seer neerstigh beschreven door den ervaren Piloot Willem Barentsoen, 1593.Koperdruk.
G1 - G2 De Vyerighe Colom ... (etc.) door Jacob Aertsz Colom. 1632-1633. 2 delen

Delen I, II en III in twee banden

G1 http://proxy.handle.net/10648/2c430cc9-fd5d-4195-bdc4-f5e3f28d361a De Vyerighe Colom waer door de Zeen en Custen van de Noordsche Oostersche en Westersche Schipvaert claer verlichtet en de feylen en misslagen van 't voorgaende Licht of Spiegel der Zee naectelijck verthoont en verbetert werden. Uyt ondervindingen van vele ervaren Zeevaerders t'samengebracht en beschreven door Jacob Aertsz. Colom. Hier is oock bij gevoeght een Corte onderwijsinghe inde Conste der Zeevaert, mitsgaders nieuwe Tafelen van Declinatie, en een Almanach van Twintich achter een volgende Iaeren. Met Privilegie der Ho. Mog. Heeren de Staten Generael voor twaelf Iaeren.T'Amsterdam, Bij Iacob Aertsz. Colom, op 't Water inde vyerighe Colom bij de Corenmarckt. Anno 1632 1 deel 41 x 29,5 x 5,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Uitgegeven te Amsterdam door Jacob Aertsz Colom, 1632

Delen I (omvattende drie boeken) en II (omvattende drie boeken) in één band

Incompleet exemplaar: titelblad ontbreekt; bevat een groot aantal landopdoeningen en havenaanzichten in houtsnede en 43 van de oorspronkelijk 47 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 128-130 (code: J. Col 7)

Bevat de volgende kaarten: (1) III Pascaarte, vande Zuijderzee Vliestroom, Vlie, en Amelandergat / Pampus en het Y tot Amsterdam.T'Amsterdam, Bij Jacob Aertsz. Colom op 't Water.Koperdruk, ongekleurd. (2) 4 Pascaerte vande Wester en Ooster Eemsen, De Weser, Elve, De Eyder met de ander Seegaten tusschen Amelandt ende de Eyder.Tot Amsterdam, Bij Iacob Aertsz. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (3) 6 Pascaarte van Kol door de Sont tot om Valsterbon als meede de zuijdelijxste Eijlanden in de Belt tot ant Eijlant Rugen / De Gelegentheijt tusschen de Sont en Coppenhaven in grootbestec.Koperdruk, ongekleurd. (4) 7 Pascaarte van't Schagerrack Ende Custe van Noorwegen tot Akersondt.Beschreven Door Iacob Aertsz. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (5) 8 De Custe van Noorwegen Tusschen Schaersondt en Schuijtenes / Noordse Custen Tusschen Akersont en Schaersondt.Beschreven door Iacob Aertsz. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (6) 9 De Custe van Noorwegen, van Bergen tot Stemmeshest / Het Liet van Bergen.Nieuwlyx Beschreven Tot Amsterdam bij Jacob Aertsz Colom.Koperdruk, ongekleurd. (7) 10 Het Liet van Dronten.Koperdruk, ongekleurd.Het gedrukte nummer 13 met pen gewijzigd in 10. (8) XI Pascaerte Vertoonende de Mont vande Teemse en Voort de Custe van Engelandt Tot Crammer / De Reviere van London.T'Amsterdam. Bij Jacob-Aertsz Colom.Koperdruk, ongekleurd. (9) 12 De Noort Cust van Engelandt tusschen Crammer en de Revier van Nicasteel / De custen van Engelandt en Schotlandt tusschen Tinbij en de Eijlanden Orcanesse.Koperdruk, ongekleurd. (10) 13 Verthooninge vande Eijlanden Hebrides gelegen achter de Noordwesthoeck van Schotlandt / De Eylanden van Hitlandt Fulo en Faijerhil / De Eijlanden van Fero ofte Farre.Tot Amsterdam Bij Iacob Aertsz. Colom.Koperdruk, ongekleurd.Het gedrukte nummer 16 met pen gewijzigd in 13. (11) 16 Ian Mayen Eylandt / 't Landt Spitsbergen niuwlijckx gevonden / De Custen van Noorwegen en Finmarcken tusschen Dronten en de Noort Caap.Door I.A. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (12) 17 De Rivier Van Kola / Het Eijlandt Kilduijn met de Reede nae't leven ontworpen leggende op de hoochte van 69 graaden 40 minuten / De Custen van Noorwegen en Laplandt, Tusschen Noorddkijn en Kilduijn / Het Eijland Wardhuys / De Custen van Laplandt Tusschen Kilduijn en Swetenoes. Iacob Aertsz Colom.Koperdruk, ongekleurd. (13) 18 Pascaerte vande Witte-zee / De Riviere Dwina van de mont of tot de Stadt Archangel toe / Lombascho nae't leven ontworpen / Swetenoes, met de Eijlandekens daer ontrent gelegen, naet leven ontworpen.Nieulijcx beschreven door Iacob Aertzen Colom.Koperdruk, ongekleurd. (14) 19 Pascaarte vande Oost zee.T'Amsterdam. Bij Iacob Aerss. Colom.Koperdruk, ongekleurd.Met inzet: [kaart van de Finse golf]. (15) 20 De Custen van Schoonen en Sweden van Valsterboen tot Christianopolis Bornholm en de Custen van Pomeren van't Eylant Rugen to Rygs-Hooft.Tot Amsterdam By Jacob Aertseb Colom.Koperdruk, ongekleurd. (16) 21 De Zeecusten van Courlant, en Pruyssen, Tussen Derwinde en Rygshooft.Niewlijx Beschreben bij Iacob Aersz. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (17) 22 Pascaerte vande Zeecuste van Lyflant en Oost Vinlandt als mede Dageroort en den Rijgsen inham.Nieulijcx Beschreven, Tot Amsterdam bij Jacob Aertsz Colom.Koperdruk, ongekleurd. (18) 23 De Cust van Sweden Tusschen Calmer en Stocholm. De Finlantsche Cust, Van Abo tot Luxsa. Alsmede Godlant en d'omleggende Eylandekens / Caarte van't Stocholmse Liet.Door Iacob Aertsz Colom.Koperdruk, ongekleurd. (19) 2 Pascaerte vande Noord-zee.Beschreven door Iacob Aertsz Colom.Koperdruk, ongekleurd. (20) 25 De Tesselstroom met de Gaten van Marsdiep / Caarte vande Reede end Haven van Medenblick hoemen die Coomende soo van t Wieringer als vriesch vlack bezeylen mogen tot dienst ende nut voor alle Zeevarende luyden perspectelyc gemeten afgepeylt ende beschreven Anno 1614 uyt speciale last vande E.H. Burgemeesteren ende Regerders der vorss Stadt Medenblick / De Mase met het Goereesche gat.Koperdruk, ongekleurd. (21) 26 Pascaarte vande Wielinghe 't Veer gat 't gat van Zaerickzee en Brouwershaven.Nieulijcx beschreven door Iacob Aertsz. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (22) 27 De Custe van Vlaenderen en Vranckrijck, van Wenduynen tot Tresport en de Custe van Engelandt vandt Voorlandt tot de Cingels.Nieuwelijcx Beschreven door Iacob A. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (23) 28 Pascaerte van Het Canael tusschen Vranckryck, en Engelandt, van de west-zijde van Schotlant, als mede van Ierlandt.Nieulix Uytgegeven Door Iacob Colom.Koperdruk, ongekleurd.De linker helft van de kaart is uitgescheurd. (24) 29 De Cust van Bretaigne tusschen Porterieux en Heissant / De Custe van Normandie van Dieppe tot Porterieus.Koperdruk, ongekleurd. (25) 30 De Custe van Engelant tusschen Poortlant en Lezard / De Custe van Engelant tusschen Fierley en Poortlant.Koperdruk, ongekleurd. (26) 31 De Custe van Engelandt, van Lezard, tot Engelants eijnde, de Sorlinges en de Canaal van Bristou / Sorlinges.Nieulijcx beschreven bij Iacob Aertsz. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (27) 32 De Custe van Yerlandt, Tusschen Waterfoordt en Dubling / De Custe van Yerlandt, van Lambeij, tot verbij Ranghleens / De Riviere van Dumbriton.Nieulijx beschreven door Iacob A. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (28) 33 De Custen van Yerlant, Tusschen Bandhaven en de Stakes van Brodhaven / De Zeecusten van Yerlant tusschen Brodhaven en Brandonhil / Lymerijck.t'Amsterdam Bij Iacob Aertsz. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (29) 34 De Zuydcust van Yerlandt tusschen Oldhooft en Waterfoord / De Zuydwest hoeck van Yerlandt tusschen de Blasques en Oldehed.Koperdruk, ongekleurd. (30) 35 Pascaarte van Vranckrijck Biscaijen en Galissen, Portugal, en Andalusien, Van Heissant tot de Strate Gibraltar.Nieuwelijckx Beschreven Door Jacob Aertsz. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (31) 36 De Custen van Poictou En Xantoigne van den Cardinael tot de Riviere van Bourdeaux / 't Vervolgh vande Rivier van Bourdeaux / De Custe van Bretaigne van Heijsandt tot Boelijn.bij Jacob Aertsz Colom.Koperdruk, ongekleurd. (32) 37 De Custe van Vranckrijck Tusschen de Riviere van Bourdeaux en S. Sebastiaen / De Custe van Biscaija Tusschen S. Sebastiaen en de Reviere van Lhianes / De Custe van Biscayen Tusschen Lhianes ende de Reviere van Ribadeus.Koperdruk, ongekleurd. (33) 38 De Custe van Galissen tusschen de Reviere van Ribadeus en Capo de Finisterre / De Custe van Portugal tusschen C. Finisterre en de Reviere van Port a Port.Koperdruk, ongekleurd. (34) XXXVIII De Custe van Portugal van Aveiro tot St. Uves hoeck / Vertooninghe vant landt Tusschen St. Uves en Capo de St. Vincent / De Custe van Algarve, van St. Vincent Tot verbij Palos.Nieulyckx beschreven bij Iacob A. Colom.Koperdruk, ongekleurd.Het gedrukte nummer XXXVII met pen gewijzigd in XXXVIII (35) 39 De Custe van Hispangien vande Riviere van Sivilien Tot Malaga ende De Custe van Barbarien van Out Mamora tot Penon de Velez.Nieulijcx Beschreven door Iacob Aertsz Colom.Koperdruk, ongekleurd. (36) 40 Pascarte van Barbarische cust mitsgaders van de Canarische en Vlaemse Eijlanden.Koperdruk, ongekleurd. (37) 41 De Cust van Barbarijen van Out Mamora Tot Capo Blanco / De Cust van Barbarijen van Capo Blanco Tot Capo de Geer / De Reede van Punte del Gada int eijlandt S. Michiels / De Reede voor de Stadt Angra int eijlandt Tercera / De Eijlanden Madera en Porto Santo.bij Iacob Aertsz Colom.Koperdruk, ongekleurd. (38) 42 De Eijlanden van Palma en Ferro / De Eijlanden Lancerota Forteventur Groot Canarien Teneriffa en I. Gomera / De Tij havens Porto de Naos en Porto de Cavallos aende Zuijd-oostsijde van Lancerotta.Koperdruk, ongekleurd.
De volgende onderdelen ontbreken in dit deel: Titelblad.Koperdruk. 1 Nieuwe Pascaarte.op hare rechte Distantie en streckingen beschreven door Jacob. Aertsz. Colom.Koperdruk. V Pascaarte vande West en Oostzijde van Jutlant Mitsgaders de Belt tot Flensborch.Nieulijx Beschreven door Jacob Aertsz. Colom.Koperdruk. 14 Pascaerte Vande Cust van Finmarcken, van Dronten tot de Noortcaap, als mede 't nieugevonden Lant Spitsberge.Tot Amsterdam Bij Jacob Aertsz. Colom.Koperdruk. 15 Pascaart van de Cust van Laplandt en Russen tusschen de Noordcaap en Nova Zembla.Koperdruk.
G2 http://proxy.handle.net/10648/716d8b9a-3179-42c1-879d-50035fc15f64 III Deel der Vyerighe Colom, Makende Clare Vertooninghe, en beschrijvinge, der Middelantsche Zee. Uyt ondervindinge van vele ervaren Zeevaerders, vermeerdert met over twee hondert Figueren; van der Landen Opdoeninghe, Bayen, Havenen, Reeden, diepten en ondiepten, T' Samen gebracht ende Beschreven: Door Jacob Aertsz. Colom. Met Privilegie der Ho. Mog. Heeren de Staten Generael voor twaelf Iaren.Tot Amsterdam, By Jacob Aertsz. Colom, op 't water inde Vyerighe Colom. 16.. 1 deel 42 x 29 x 4,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Uitgegeven te Amsterdam door Jacob Aertsz Colom, 1633

Incompleet exemplaar: titelblad ontbreekt. Bevat een groot aantal landopdoeningen en havenaanzichten in houtsnede en 11 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 142-143 (code: J. Col 30)

Bevat de volgende kaarten: (1) 1 Pascaarte vande Middellantsche Zee.Nieulycx beschreven door Iacob Aertsz Colom.Koperdruk, ongekleurd. (2) 2 / 39 De Custe van Hispangien vande Riviere van Sivilien Tot Malaga ende De Custe van Barbarien van Out Mamora tot Penon de Velez = Les Costes Marines d'Espaigne entre la Riviere de Sevilien et Malaga, et les Costes de Barbaryen depuis out Mamora jusques à Penon d Velez.Nieulijcx Beschreven door Iacob Aertsz Colom.Koperdruk, ongekleurd.De kaart draagt twee gedrukte nummers: 2 en 39. (3) 3 Zeecaarte van de Custen van Barbarien gelegen tusschen Penon d Velez ende de Stadt Algier. Granada ende Murcia daer tegen over / Pascaarte van de Eylanden Majorca Minorca ende Yvica.Koperdruk, ongekleurd. (4) 4 Pascaarte, Inhoudende de Zee custen van Valentien ende Catalonia tusschen C. de S Martin ende Capo Dragonis / Pascaarte, van de Zeecusten van Vranckrijck ende Italien aen de midlantsche Zee tusschen capo de Creos ende C. delle Melle.Koperdruk, ongekleurd. (5) 5 Pascaarte van de Zeecusten van Corsica ende Sardinia / De Custe van Italien tusschen de I. Elba, en de Stadt Napolis.Koperdruk, ongekleurd. (6) 6 De Zee Custen van Secilien en Calabria, als meede de Custen van Barbarijen van C. Rosa tot I. Querqueni / De Custe van Barbarijen van C. Rosa tot Ile Veito / Tabarca.'t Amsterdam Bij Iacob Aertsz Colom.Koperdruk, ongekleurd. (7) 7 Zeecaerte vande Golfe van Venetien, daerinne alle de Zeecusten der selve ende alle eylanden daar in gheleghen beschreven en voor oogen ghestelt syn / Pascaerte vande Eylanden Corfu Pachsu ende Antipachsu.Koperdruk, ongekleurd. (8) 8 Pascaarte inhoudende het Zuyderdeel van Cephalonia het Eylant Zante, en de Custe van Morea tot aen de C. de Sapienza / Beschryvinge van de Zuydelycste Zeecusten van Morea tusschen Sapienza ende C. d. S. Angelo en de Eylanden daer ontrent gelegen.Koperdruk, ongekleurd. (9) 9 Pascaarte vande Zee Archipelagus, alsmede verthoninghe vande voornaemste Eylanden havenen en Reeden daerinne gheleghen in grooter besteck.Koperdruk, ongekleurd.Met 13 inzetkaarten van eilanden en havens in de Egeïsche zee. (10) 10 Golfo ofte Strate van Constantinoplen / Pascaerte van de Zuijdelijcke Custen vant Eijlant Cyprus / Pascaerte vant Eijlant Tenedos, zijne gelegentheijt en diepten / Pascaert vertonende de Noort custe van Negroponte en het Eijlant Schiatta, daer benoorden en de Golvo van Volo en Zetouni.Koperdruk, ongekleurd. (11) 11 Pascaarte van Cyprus, de Custen van Soria ende Ægypten / De Zeecusten van Ægypten.Bij Iacob Aertsz. Colom.Koperdruk, ongekleurd.
De volgende onderdelen ontbreken in dit deel: Titelblad.Koperdruk.
H http://proxy.handle.net/10648/d57dc58c-3d9e-4024-bc78-e06cb9e99332 Het nieu vermeerde Licht, ghenaemt de Sleutel van't Tresoor, Spiegel, Gesicht, ende Vierighe Colom des Grooten Zeevaerts, ... (etc.) door Mr. Joris Carolus. 1634. 1 deel 28 x 31 x 7,5 cm Quarto oblong

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat landopdoeningen in houtsnede en 52 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 63-66 (code: M. Bl 20 (J) )

Afkomstig uit de boekerij van de Staten-Generaal, getuige de aantekening in pen op de titelpagina: 'Voor de Taeffel van hare Ho: Mo:'

Het nieu vermeerde Licht, ghenaemt de Sleutel van't Tresoor, Spiegel, Gesicht, ende Vierighe Colom des Grooten Zeevaerts, Dat is, Claer ende seeckere beschrijvinghe vande Oost, West, Suydt ende Noordsche Navigatie, verciert met alle noodige perfecte ende duydelijke Pas-kaerten, Opdoeninghen der Landen, Havens, Bayen ende Rivieren, aenwijsinghe der Drooghten, Sanden, Clippen ende Ondiepten, verscheydentheyt der plaetsen, soo de selve in mijlen, graden ende Compas-streecken van den anderen zijn geleghen. Alles van nieuws oversien, verbeetert ende vermeerdert, door Mr Joris Carolus, Stierman, Leermeester ende Caert-schrijver van de groot ende cleyne Zeevaert binnen de vermaerde Coopstadt Amsteldam.Ghedruckt tot Amsteldam By Ian Ianssen Boeck-vercooper op't Water inde pas-kaert, Anno 1634.

Samengesteld door Mr. Joris Carolus

Uitgegeven te Amsterdam door Jan Janssen, 1634

Bevat de volgende kaarten: (1) 1 Caerte vande Zuijder-Zee, en vande vermaerde Stromen ende Gaten van 't Vlie ende Texel, wat zanden, platen, droogten, diepten, ende ondiepten daar in gheleghen zijn, ende hoemen die zoo in't op als in't afseylen schouwen ende mijden sal = Description de la Zuyder-Zee, et des tres renommez fleuves du Texel et Vlie, monstrant tous sables, bancqs, secheresses et autres inconveniens sur lesdictes fleuves, et par quel moyen on les peult eviter.Koperdruk, ongekleurd. (2) Caarte Vande Reede ende Haven van Medenblick, hoemen die (comende zoo vant Wieringer als Vriessche vlac) beseylen moghen, tot dienst ende nut voor alle Zeevarende luijden: perfectelick gemeten afgepeijlt ende beschreven, uyt speciale last vande E.H. Burgemeesteren ende Regeerders der voorseyde stat Medenblick. Anno 1634 = Table Marinée du Rade, et Havre de Medenblick, comment (venant de la Flac tant de Wieringe, que de Frise) on le doibt naviger, au profit et commodité, des Marinjers parfaictement mesuré, sondé, et descrit, per singulier commendement des Borgemaistres, et Regents du Ville de Medenblick. Anno 1634.Koperdruk, ongekleurd. (3) 2 Nieuwe beschrijvinghe van alle de Eylanden ende Gaten der Zee, die geleghen syn langs de custen van Vrieslandt Groeningerlandt, Embderlandt etc. van Vlielandt af tot de Elve toe, nu nieulijx na hare jegenwoordigen gheleghentheijt perfectelijck beschreven = Description de toutes les Isles et Ports de mer gisant au long des costes de Frise, de Groeningerlandt Embderlandt etc. de Vlielande jusques a la Riviere l'Albe, novellement et parfaictement descript selon leur vraije situation.Koperdruk, ongekleurd. (4) 3 Pascaarte vande westcuste van Iuthlant ende Holsterlant, verthoonende de gelegentheyt vande Reviren de Elve de Eijder ende de Hever, Voort alle de Iutsche Eijlanden en Zeegaten tusschen de Elve ende den Reeshorn gelegen met alle Sanden Reven ende Bancken daer ontrent alles gestelt op zijne reghte Streckinghen ende coursen = Carte Marine de la coste occidentale de Iuthlande et Holsterlande, remonstrant la situation des Rivieres de l'Elbe, Eijder et Hever, en outre toutes les Isles de Juthie et embouchures de mer, situeez entre l'Elbe et le Reeshoorn, Semblablement tous bancs se sable lieux areneux et dangereux entour lesdictes places, le tout exactement pose selon ses vraijes routes et distances.Koperdruk, ongekleurd. (5) 4 Waare afbeeldinge der Zeecusten vant noorder deel van Jutlant vanden doodenbergh af tot den hoeck van Schagen, toonende hoemen die selve beseijlen, ende de ondiepten daer neffens ghelegen schouwen sal = Vraij pourtraict des Costes marines de la partie Septentrionale de Jutlande, commencant du mont dict doodenbergh jusqu'a'l'entour la poincte de Schagen, monstrant comment on les navigera et evitera les gues y environ.Koperdruk, ongekleurd. (6) 5 Afbeeldinge der Seecusten van Schoonen, Seelandt, Halandt, en 't Landt van Noord-oosten, van Valsterbon af tot Schagen toe.Koperdruk, ongekleurd. (7) 6 Beschrijvinghe van 't Zuyder deel vande Belt, en hoemen de Custen van Meklenborg, Pomeren, met de Landen daer tegen over tusschen Femeren ende Bornholm gelegen bezeylen, ende alle Reven en Sanden daer ontrent schouwen ende mijden sal = Description de la partie meridionale de la Belt, comment qu'on doibt mariner les costes de Mekelenbourg, Pomere, et les Pais la viz a viz situez entre Femere et Bornholm, et eviter tous bancs de sables et dangers la environ.Koperdruk, ongekleurd. (8) 7 Pascaarte van een deel der Oost Zee, tusschen Bornholm ende der Memel, vertonende de ware gelegentheijt der Zeecusten van Pruijssen, Cassouben, ende Pomeren, Mitsgaders de monden der Rivieren, Havenen, ende Reeden, aen de voorschreven Custen geleghen Hoemen deselve alle beseijlen ende hem voor alle Reven, Sanden Bancken, Droochten ende periculen daer ontrent hoeden sal = Carte Marine d'une partie de la Mer de Germanie, entre Bornholm et Memel, representant la vraije situation des costes de Mer de la Prussie, Cassoubie, et Pomere, Emsemble les embouchures des Rivieres, Ports et Rades d'icelles costes, comment on les marinera, et se gardera des bancs de sable, improfonditez, et lieux dangereux environ lesdictes places.Koperdruk, ongekleurd. (9) 8 Afbeeldinghe der Zeecusten van Coerlant ende Lijflant met alle de eijlanden ende Inwijcken tusschen der Memel ende Revel aende selve custen geleghen, vertoonende hoemen in't beseijlen der selver lande alle ondiepten, Reven, bancken, dwaelgronden, ende periculeuse plaetsen daer aen ende omme geleghen bequamelijck sal moghen mijden ende wijcken = Pourtraicture des Rivages de Mer de Courlande et Lijflande, avecq toutes les Isles et Goulphes entre Memel et Revel a ladicte coste gisantes, Monstrant comment singlant le long a icelles costes on pourra eviter et se garder des improfonditez, bancs a sable, fonds abusifs, et lieux dangereux gisants environ ledicts endroitz.Koperdruk, ongekleurd. (10) 9 Pascaarte vande Finlandsche Cust van Elfenvos tot Wijburgh ende wederom van 't Eijlant Nargen langs Lijflandt tot Der Narva en van daer wederom na Wijborgh mitsgaders de Straet van Natonburg ende het Meer genaemt de Lading.Koperdruk, ongekleurd. (11) Pascaerte Om van Bornholm te seylen naer Uttoy ende van daer, met Loots-lieden naer Abbo toe.beschreven Door Mr. Ioris Carolus, Caert-Schryver tot Amsterdam.Koperdruk, ongekleurd. (12) 10 Pascaart van Falsterbon langs de Cust van Sweden Calmersondt Oelandt Gotlandt ende Bornholm mitsgaders het Liet van Stockholm.van nieus oversien ende verbetert door Mr. Ioris Carolus Stuyrman ende Caartschrijver tot Enckhuysen Anno 1634.Koperdruk, ongekleurd. (13) 11 Ware Afbeeldinge vande Belt, Wedersondt, en Melversondt, met alle de Eijlanden daer ontrent gelegen.Koperdruk, ongekleurd. (14) 12 Eijgentlijcke beschrijvinghe der Zeecusten van Noorweghen tusschen der Neus ende de Paternosters met alle havens daer tusschen geleghen, daer beneffens de Custen van Iutlant vande Holms aff tot om Schaghen, hoe men die beseijlen ende hem voor alle periculen hoeden sal = Naifve description des Costes marines de Norvege entre le Cape der Neuse et les Paternostres, avecq tous les Ports de mer la entredeux situez, Ensemble la coste de Iutlande des Holmes iusques au de la Schaghen, et comment on les navigera et evitera tous inconvenients et dangiers.Koperdruk, ongekleurd. (15) 13 Pascaart van Noorwegen tusschen Der Neus ende Bergen, vertoonende alle de Zeecusten voerten ende inwijcken, als oock het Liet van Bergen met alle eijlanden en voerten daer in gelegenoversien ende verbetert door Mr. Ioris Carolus Stuyrman ende Caertschrijver tot Enchuysen inden Iare 1634. alles geleyt op syn behoorlycke Streckinge van courssen ende mijlen.Koperdruk, ongekleurd. (16) 14 Beschrijvinge vande Zeecusten tusschen Bergen en Stemmes-heft, hoemen alle havenen en voerten daer tusschen gelegen, beseylen ende alle rudsen ende clippen mijden saloversien ende van nieus verbetert door Mr. Ioris Carolus Stuyrman ende Caertschrijver tot Enchuysen. 1634.Koperdruk, ongekleurd.In pen is een tweede vlag op het linksonder op de voorgrond afgebeelde schip getekend. (17) 15 Pascaarte van Noorwegen tusschen Stemmesheft ende de Stadt Dronten waer in verthoont worden alle de inwijcken havenen ende voerten daer tusschen gelegen, mitsgaders het Liedt van Dronten,oversien ende verbetert door Mr. Ioris Stierman tot Enchuysen alles op hare behoorlijcke streckingen, courssen ende mijlen.Koperdruk, ongekleurd.In pen is een vlag met Andreaskruis op het rechtsonder op de voorgrond afgebeelde schip getekend. (18) 16 Pascaarte van 't Noordersche deel van Noorwegen van Dronten af tot om de Noordcaap toe, met alle de eylanden aende selfde custen gelegen alles gestelt op sijne rechte streckingen ende behoorlijcke distantien van nieus oversien ende verbetert.Koperdruk, ongekleurd. (19) 17 Pascaarte van een deel van Noorweghen ende van Laplandt, vertoonende eijgentleijck de gheleghentheijt der Zeecusten die tusschen de Noortcaap ende de mont vande witte Zee zijn gheleghen = Carte marine d'une partie de Norvegue et de Laplande, monstrant la vraije situation des costes marines, entre le Cap de Nort et l'embouchure de la Mer blanche.Met inzetten: Gheleghentheijt van't Eijlandt Kildijn / Afbeeldinghe van Kegro ende Lous / Ontwerp van't'Eijlandt Warhuijs ende zijne ghelegentheijt.Koperdruk, ongekleurd. (20) 18 Eyghentlycke afbeeldinghe van de Riviere van Kola, met alle Eylandekens clippen ende Reden daer in gheleghen. Item de gheleghentheyt van Swetenoes ende Lombascho.Met inzetten: Lombascho / Swetenoes met de Eylandekens daer ontrent gheleghen.Koperdruk, ongekleurd. (21) 19 Pascaarte vande witte Zee, vertoonende de rechte ghelegentheijt vande Zeecusten, mitsgaders aller Havenen, Inwijcken, Eijlanden, ende Rivieren aldaer gheleghen, alles op rechte streckingen ende wijdde van mijlen gestelt = Carte marine de la Mer blanche, monstrant la situation des costes, ensemble touts Golfes, Isles, et Rivieres d'icelles, lé tout dressé selon ses vraijes routes et distances.Met inzet: Afbeeldinghe vande Riviere van Archangel vande mont af tot te Stadt Archangel ofte S. Michiel toe = Pourtraict au vif de la Riviere d'Archangel, de l'embouchure dicelle iusques a la ville de S. Michael.Petrus Kærius Flan. Cœlav.Koperdruk, ongekleurd. (22) 20 Ware afbeeldinge van alle de Havenen Eijlanden en Rudsen van Hitland ofte Scetland alles op hare behoorlijcke courssen ende streckingenvan nieus oversien ende selfs besocht ende beschreven door Mr. Ioris Carolus Stuyrman ende Caertschrijver tot Enckhuijsen inden Iare 1634.Koperdruk, ongekleurd. (23) 21 Pascaarte van de Custen van Hitlandt Yslandt ende voort naer Oudt-Groenlandt ende nade Straet Davids, alle na de ware distantien ende streckingen soo om de noord ende zuijd als inde longitude van Oost en Westalles beschreven bij een vergadert ende selfs bevaren door Mr Ioris Carolus Stuyrman ende Caertschrijver tot Enckhuijsen Anno 1634.Koperdruk, ongekleurd. (24) 22 Het Nieuwe Landt van Spitsbergen, met alle sijne havenen ende inwijcken die tegenwoordich beseylt worden vande Groenlandsche Compagnie. De NoordCaep in Finmarcken en de Zuijdhoeck van Spitsbergen leggen vanden anderen Noorden ten Westen ende Zuyden ten Oosten ontrent 73 mijlen dan Onderwegen (Spitsbergen naest) vint men gemeenlijck veel Yis.Koperdruk, ongekleurd.Het laatste woord in het cartouche is in eerste instantie gegraveerd als 'Ys'. Dit is middels tussenvoeging van een minuscuul gegraveerde letter i gewijzigd in 'Vis'. (25) 23 Pascaarte van de Eijlanden van Fero ofte Farre, vertoonende nae't leven de wonderlijke gebroockenheijt ende gestalte der selver, en watmen (int beseijlen vandien) aldaer te schouwen heeft = Carte marine des Isles de Ferro ou Farre montrant au vif la situation merveilleuse et entrerompue desdictes Isles, et tout ce qu'il y a (en les navigeant) a eviter.Koperdruk, ongekleurd. (26) 24 Pascaarte, verthoonende in wat ghestalte de Eylanden (Hebrides ghenaemt) achter de noordwesthoeck van Schotlandt gheleghen zyn = Carte marine de les Isles Hebrides situez vers norouest arriere l'Escosse.Koperdruk, ongekleurd. (27) 25 Ware afbeeldinghe vande Oostelycke Zeecusten van Schotlandt, van alle Inwijcken Havenen en Rivieren, hoemen die beseijlen ende voor wat Clippen Droochten en ondiepten men hem hoeden sal alles correctelijck gestelt na zijne rechte streckingen ende distantien van mijlen = Vraije contrafaicture des costes Orientales de Schotlande, de touts Goulfes Havres et Rivieres la situez, comment on les navigera et de quels rochers escueils et lieux secs on se faut garder.Koperdruk, ongekleurd. (28) 26 Eijgentlijck ontwerp vande Noortcuste van Engelandt, tusschen Jarmuijen ende het Coggen eijlandt, met alle inwijcken, houcken, havenen, reeden, ende rievieren daer aen gelegen, mitsgaders aller sanden, bancken, droochten, ende ondiepten, diemen aldaer te schouwen heeft alles gestelt op zijne rechte steckinghe ende courssen = Vraije contrafaicture des costes Septentrionales d'Angleterre, entre Jarmout et l'Isle de Cocquet, avecq touts les Goulfes, Cabes, Havres rades et rivieres a lesdictes costes, ensemble touts bancqs de sable et guez, quon y a a eviter, le bout dressé selon ses vraijes distances et routes.Koperdruk, ongekleurd. (29) 27 Pascaarte verthoonende de mont vande Teemse, de Rivier van London met alle gronden diepten en ondiepten daer voor gelegen.Met inzet: [kaart van de Thames, van het Isle of Sheppey tot Londen].Koperdruk, ongekleurd. (30) 1 2.Deel Pascaarte van Hollandt Zeelandt ende Vlaanderen, van Texel af tot deur de Hoofden, toonende de rechte gelegenheijt aller gaten, Zanden, banken, diepten ende de ondiepten daer ontrent gelegen = Carte marine de Hollande Zeelande et Flandres, de Texel iusques au Pas de Calais, monstrant la vraye situation des Ports de mer bancqz de sable, profonditez, et scheresses situez au long des costez desd. contreez.Koperdruk, ongekleurd. (31) 2 2.Deel Beschrijvinge der Zeecusten van Picardie ende Normandie Item de gelegentheijt aller, Rivieren, Reeden, ende havenen, tusschen Cales ende de Kiscassen gelegen watmen aldaer te ontmoeten ende waermen hem voor te wachten heeft, van nieus op veel plaetsen seer gecorrigeert ende verbetert = Description des Costes marines de Picardie et Normandie, monstrant la vraye situation de toutes les Rivieres, Rades et Havres entre Calais et les Casquettes, aussij tout ce qu'on peut rencontrer la environ, et de quoij on se doibt garder, de nouveau emendé et corrigé en plusieurs lieux.Koperdruk, ongekleurd. (32) 3 2.Deel Pascaerte vande Zeecusten en Landen van Normandie ende Brittainje, tusschen de Cabo de Hagu westwaert to om Heijsant ende de Zeyms, vertonende de wonderlijcke gebrooken landen, menighte van Eijlanden, ende clippen, aen die gewesten gelegen, hoemen die besejlen sal, ende watmen te schouwen heeft, alles gestelt op syne reghte streckingen distantien ende hoogten = Carte marine des Costes de Normandie et Bretaigne, entre le Cap de Hagu vers ouest iusques a Heijsant et les Zeems, monstrant au vif les terres merveilleuses et entrerompues, la multitude des Isles, gues et escueils, situez aus dictes endroicts, comment le tout on navigera, et de quoij on se gardera, le tout mis selon ses vraijes routes, distances, et elevations ou haulteurs du Pole.Koperdruk, ongekleurd. (33) 4 2.Deel Eijgentlijcke afbeeldinge der Zee custen van Bretaignen ende Poictou, tusschen de Semse ende het eijlant van S. Martin, mitsgaders alle eijlanden, Clippen, Bancken ende ondiepten daer ontrent gelegen, hoemen die selve custen beseijlen ende alle periculen bequaemelick schouwen mach = Vraij poutraict des Costes marines de Bretaigne et Poictou, situez entre les Seemses et l'Isle de Re, ensemble toutes les isles, bancs de sable, secheresses et inprofonditez la environ, comment commodieusement on navigera lesdictz lieux, et evitera touz perilz.Koperdruk, ongekleurd. (34) 5 2.Deel Afbeeldinge der Zeecusten van Vrancrijck, van Olone af Zuijdwaert tot Baijone, voort de custen van Biscaijen tot aende C. de Machicaca, gestelt op zijne rechte distantien van mijlen, streckinghen ende hoochten = Pourtraict des costes marines de la France, de Olone vers le zu iusques a, Baijone, et des Biscaije iusques au Cape de Machicaca, selon ses vraijes distances de lieus, routes et hauteurs du Pole.Met inzet: [kaart van de Gironde, van de monding tot Bordeaux].Koperdruk, ongekleurd. (35) 6 2.Deel Pascaerte van Biscaijen, afbeeldende de rechte gelegentheijt de Zeehavenen ende custen tusschen de C. Massichaco ende de C. de Pinas gelegen, alles gestelt op sijne rechte streckinghe, distantien, ende hoochden = Carte Marine de Biscaije, demonstrant la vraije situation des costes et Ports marins situez entre le C. Massichaco, et le C. de Pinas, le tout dressé selon ses vraijes routes, distances, et elevations du Pole.Koperdruk, ongekleurd. (36) 7 2.Deel Pascaerte vande Zeecusten van Galissien, tusschen de C. de Pinas, ende de C. de Finisterre, vertonende de rechte gelegentheijt der Zeegaten ende havenen aldaer geleghen, hoemen die beseylen, ende alle periculen ende ondiepten myden sal = Carte marine des costes de la Mer entre le C. de Pinas, et le C. de Finisterre, monstrant au vif la situation des Ports et havres situez a lesdictes costes, et comment en costoyant icelles on evitera tous perils et lieux dangereux.Koperdruk, ongekleurd.In pen is het rechtsonder op de voorgrond afgebeelde schip van een roer en een extra vlag voorzien. (37) 8 2.Deel Pascaerte van een deel der Zeecusten van Gallissen ende van Portugal gelegen tussen de C. de Finisterre ende de Barlengas, hoemen die, mitsgaders alle Zeehavenen aldaer gelegen sal beseijlen, alles gestelt op zijne rechte streckinge ende distantie van mijlen = Carte marine des Costes de la mer dune Partie de Galisse et de Portugal, entre le Cape de Finisterre et les Barlenges, representant aussij la vraije situation des havres et Ports de mer situez ausdictes costes, et comment on les marinera, le tout mis selon ses vraijes routes, distances de lieues, et elevations du pole.Koperdruk, ongekleurd. (38) 9 2.Deel Pascaarte vande Zeecusten van Portugal tusschen de Barlenges ende de C. de S. Vincente geleghen, vertoonende naer't leven de ware gelegentheyt vande vermaerde Riviere van Lisbona, hoemen die mitsgaders andere Zeegaten aldaer op ende af seijlen sal, ende waermen op de selfse gewesten hem voor te wachten ende te hoeden heeft = Carte marine des costez de Portugal situeez entre les Barlenges et le C. de S. Vincente, representant au vif la vraye situation de la fameuse Riviere de Lisbone et autres Ports la environ, comment en les navigant on se gardera de toustes inprofondités, bancx de sable et autres perils.Koperdruk, ongekleurd. (39) 10 2.D. Afbeeldinge der Zeecusten, tusschen de C. de S. Vincente ende de Strate van Gibraltar: als een deel van Algarve, de groote Condaat, ende de custen van Andalusien, vertoonende de rechte gelegentheijt aller Rivieren, Havenen, ende Reeden aldaar gheleghen: Item alle Sanden, Bancken, Clippen, ende Rudsen, diemen in't beseijlen der-selver plaatsen te schouwen ende te mijden heeft = Poutraicture des costes marines entre le C. de S. Vincente et l'estroict de Gibraltar, comme une partie d'Algarve, la grande Condade, et les costes d'Andalusie, monstrant au vif la vraije situation de toutes Rivieres, Havres et Rades desdictes costes, Item de tous Bancqs, sables, escueilz et rochers, que en navigeant lesdictes lieux on a a eviter.Koperdruk, ongekleurd. (40) 11 2.D. Eijgentlijke vertooninge der westcusten van Barbarien, tusschen de Strate van Gibraltar ende de C. de Cantin, sampt aller Reeden Havenen ende Rivieren aldaer gelegen en hoemen die bequamelijck sal beseijlen = Vraije pourtraicture des costes occidentales de Barbarie, entre l'estroict de Gibraltar et le C. de Cantin, ensemble de toutes Rades, Havres, Ports et Rivieres situez ausdictes costes, et comment commodieusement on les navigera.Koperdruk, ongekleurd. (41) 12 2.D. Afbeeldinge nae't leven der Zeecusten van Barbarien, van de C. Cantin Zuijdwaert tot verbij de C. de Geer, mitsgaders de gelegentheijt van't eijlant Mogodor, alles op zijne rechte streckingen ende hoochte gestelt = Delineation au vif des costes maritimes de Barbarie, entre le C. de Cantin et le C de Geer, ensemble la situation de l'isle de Mogodor, le tout commodieusement acoommodé selon ses vraijes distances, routes et haulteurs du pole.Koperdruk, ongekleurd. (42) 13 2.D. Pascaarte vande Eijlanden van Canarien, vertoonende de rechte gelegentheijt der Custen ende Reeden vandien, Item hoese in rechte streckingen ende waere distantien van malcanderen verscheijden ende hoese in hoochte gelegen sijn = Carte marine des Isles de Canarie, representant au vif la vraije situation des costes et rades dicelles, item comment ils sont distantes l'un de l'autre selon leurs vraijes routes, distances, et elevations du pole.Koperdruk, ongekleurd. (43) 14 2.Deel Pascaarte vande Eylanden van Madera ende Porto Santo, vertoonende de gelegentheyt vande Reeden aldaer ende hoese van malcanderen zyn gheleghen = Carte marine de les Isles de Madera et Porto Santo, monstrant comment elles sont situeez l'un de lautre, ensemble la situation de leurs Rades.Met inzetten: De Suydt hoek van het Eylandt Fayal / Afbeeldinghe naer tleven vande Reede voor de stadt Angra aent Eylant Tercera = Vray et vif pourtraict de la Rade devant la ville d'Angra en lIsle de Tercera / Sanct Michiels.Petrus Kærius Cœlavit.Koperdruk, ongekleurd. (44) 15 2.D Ware Beschrijvinghe vande Zeecusten tusschen de Riviere van Lemrick tot de Cabo de Clara gelegen aende Zuidwest syde van Yerlandt met alle de haven en bayen ende eylanden der selver alles op haer behoorlijcke streckingen ende courssen geleyt naer behooren.Koperdruk, ongekleurd. (45) 16 2.D Verthooninghe vande Noord-Custe van Yerlandt, tusschen Banthaven ende de Cabo Moye / Pascaarte vande West custe van Yerlandt tusschen de Cabo Moye ende Laps hooft, en de Rivier van Lemrijck.Koperdruk, ongekleurd. (46) 17 2.D Beschrijvinge der Zeecusten vande Oostzijde van Yerlandt tusschen Carlingfort ende Bandthaven, met de Custen van Schotlandt daer teghen over.Koperdruk, ongekleurd. (47) 18 2.D Pascaart vande Oostzijde van Yerlandt van Waterfoort tot Carlingfoord.Koperdruk, ongekleurd. (48) 19 2.D Beschrijvinge vande Zuijdzijde van Yerlandt van C. Clare tot de mont vande Rivier van Waterfoort.Koperdruk, ongekleurd. (49) 20 Pascaarte van het vermaert Canael van Bristou, vertoonende aent Zuijden de Zeecusten achter Engelandt, vande Sorlinghes af tot Bristou toe, Item aent Noorden de Custen van bijna geheel Wals-Engelandt, met een deel van Ierlant = Carte marine du Canal de Bristou, monstrant au Su les costes marines d'Angleterre, de les Sorlinghes iusques a Bristou, au Nord quasi toutes les costes de Wallie, et aussi une partie de Irlande, le tout dressé selon ses vraijes elevations du Pole, routes et distances.Koperdruk, ongekleurd. (50) 21 2.D Eygentlijck beworp naer 'tleven van alle Havenen, Gaten, ende Reeden, gheleghen aende Zeecusten van Engelant, tussen Engelants eijnt, ende Poortlant, oock vande rechte gelegentheijt vande Sorlinges, Hoemen deselve gewesten beseijlen ende hem van alles wat aldaer van Zanden, bancken, clippen, ende ander ondiepten te gemoeten is, wachten sal = Vraije et vive delineation, de touts les Havres, Ports, et Rades de Mer, situez entre les Sorlinges, et Portlande, aussij la vraye situation desdictes Sorlinges, comment on singlera lesdicts endroicts, et se gardera de tous sablons, bancs, rochers, et autres perils quil y a a rencontrer.Koperdruk, ongekleurd. (51) 22 2.D Vertoninge naar 'tleven vande Zeecusten van Engelant tussen Poortlant ende Doeveren, ende voort Noortwaert tot het Voorlant, Item vande gelegentheijt der Engde tussen Vranckrijck ende Engelant, oock wat Sanden, Bancken, ende gevaarlijke Droogten aan die gewesten zijn gheleghen, alles naar reghte mate, streckingen ende hoogten vanden Poole gestelt = Representation au vif des Costes marines D'Angleterre entre Portlande et Douvres, Item de la situation de l'estroict entre France et Angleterre nommé le Pas de Calais, aussi quels Bancqs, Sables, Gues, et autres perilz entour et environ lesdictes costes on a a eviter et fuir, tout accommodé selon sa droicte mesure, vraijes routes, et elevations du Pole.Koperdruk, ongekleurd.
I http://proxy.handle.net/10648/f9c692c3-8b3e-459a-bbe3-d091457961c5 De Vyerighe Colom, ... (etc.) door Jacob Aertsz Colom, tweede editie. 1648. 1 deel 43 x 29,5 x 4 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Deel I (omvattende drie boeken)

Bevat landopdoeningen en grootschalige kaartjes van havens in houtdruk en 24 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 131-132 (code: J. Col 9)

De Vyerighe Colom, waer door de Zeen en Custen van de Noordsche, Oostersche en Westersche Schipvaert claer verlichtet en de feylen en misslagen van 't voorgaende Licht ofte Spiegel der Zee naectelijck verthoont en verbetert werden. Uyt ondervindingen van vele ervaren Zeevaerders t' samen gebracht, en beschreven: door Iacob Aertsz. Colom. Hier is ook bij gevoeght een Corte onderwijsinge inde Conste der Zeevaert: mitsgaders nieuwe Tafelen van Declinatie en een Almanach van sestien achter een volgende Iaeren. Met Privilegie der Ho. Mog. Heeren de Staten Generael voor twaelf Iaeren. Dese Tweede Druck vermeerdert met omtrent hondert figuren, vertoonende der sanden en landen gelegentheyt en opdoeninge uyt der Zee.T'Amsterdam, Bij Iacob Aertsz. Colom, op 't Water inde vyerighe Colom bij de Corenmarckt. Anno 1645.

Uitgegeven te Amsterdam door Jacob Aertsz. Colom, 1645

De drie titelpagina's van de boeken zijn alle gedateerd 1648

Bevat de volgende kaarten: (1) Pascaerte vande Noord-Zee.Nieulix Wtgegeven Door Iacob Colom.Koperdruk, ongekleurd. (2) III Pascaarte, Vande Zuijderzee Vliestroom, Vlie, en Amelandergat / Pampus, en het Y tot Amsterdam.T'Amsterdam, Bij Jacob Aertsz. Colom op't Water.Koperdruk, ongekleurd. (3) 4 Pascaerte vande Wester en Ooster Eemsen, De Weser, Elve, De Eyder met de ander Seegaten tusschen Amelandt ende de Eijder.Tot Amsterdam, Bij Iacob Aertsz. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (4) V Pascaarte Vande West en Oostzijde Van Jutlant Mitsgaders de Belt tot Flensborch = Les Costes Marines Orientale et Occidentale de Iutlande.Nieulijx Beschreven Door Jacob Aertsz. Colom.Koperdruk, ongekleurd.De kaart is ondersteboven ingebonden. (5) 6 Pascaarte van Kol door de Sont tot om Valsterbon als meede de zuijdelijxste Eijlanden inde Belt to ant Eijlant Rugen = Les Costes Marines de la Belt, et la Sondt jusques à Valsterbon / De Gelegentheijt tusschen de Sont en Coppenhaven in grootbestec.Koperdruk, ongekleurd. (6) VII Pascaarte van't Schagerrack. Ende Cust van Noorwegen tot Akersondt = Carte Marine des Akersondt et Schagen jusques à Kol.Beschreven Door Iacob Aertsz. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (7) VIII De Custe van Noorwegen Tusschen Schaersondt en Schuijtenes = Les Costes Marines de Norwegue depuis Akersont jusques à Schuijtenes.Beschreven door Iacob Aertsz. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (8) 8 Noordse Custen Tusschen Akersondt en Schaersondt.Koperdruk, ongekleurd. (9) 9 De Custe van Noorwegen, van Bergen tot Stemmeshest = Les Costes de Norwege Entre Schuijtenes et Stemmeshest / Het Liet van Bergen.Nieulyx Beschreven Tot Amsterdam bij Jacob Aertsz Colom = Chez Jaques Colom.Koperdruk, ongekleurd. (10) 10 / 47 Het Liet van Dronten = Le Liet de Dronten et Norwegue / [kaart van de monding van de rivier van Roemsdael en de Roemsdaelse Scharen].Koperdruk, ongekleurd. (11) XI Pascaerte Vertoonende de Mont van de Teemse en voort de Custe van Engelandt tot Crammer = Les Costes d'Engleterre depuis le Voorlandt jusques à Crammer / De Reviere van Londen.T'Amsterdam. Bij Jacob-Aertsz Colom.Koperdruk, ongekleurd. (12) 12 De Noord Cust van Engelandt tuschen Crammer en de Revier van Nicasteel = Les Costes Marines d'Engleterre et Escosse entre Crammer et Orcades.Koperdruk, ongekleurd. (13) XII De Custen van Engelandt en Schotlandt tusschen Tinbij en de Eijlanden van Orcanesse.Koperdruk, ongekleurd. (14) 13 / 50 / 51 Verthooninge vande Eijlanden Hebrides gelegen achter de Noordwesthoeck van Schotlandt / De Eylanden van Hitlandt Fulo en Faijerhil / De Eijlanden van Fero ofte Farre.Tot Amsterdam, Bij Iacob Aertsz. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (15) [Paskaart van het noordelijke deel van de Noordzee, tussen Hitland, Jan Mayen, Spitsbergen en de noordelijke kusten van Scandinavië] / Ian Mayen Eylandt.Tot Amsterdam By Iacob Aertsz Colom Inde Vierige Colom opt Water.Koperdruk, ongekleurd. (16) 16 De Custen van Noorwegen en Finmarkren. tusschen Dronten en de Noort Caap = Les Costes Marines de Norwegue et Finmarcke entre Dronten et le Noort Caep / Ian Mayen Eylandt / 't Landt van Spitsbergen Niuwelijckx gevonden.Door I.A. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (17) 17 De Rivier van Kola / Het Eijlandt Kilduijn met de Reede nae't leven ontworpen leggende op de hoochte van 69 graaden 40 minuten / De Custen van Noorwegen, En Laplandt. Tusschen Noordkijn en Kilduijn / Het Eijlandt Wardhuys / De Custen van Laplandt Tusschen Kilduijn en Swetenoes = Les Costes Marines entre Noordkijn et Swetenoes. Iacob Aertsz Colom = a Amstel. par Iaques Colom.Koperdruk, ongekleurd. (18) 18 Pascaerte vande Witte-zee = Carte Marine de la Mer Blanche / De Reviere Dwina vande mont of tot de Stadt Archangel toe / Lombascho nae 't leven ontworpen / Swetenoes, met de Eijlandekens daer ontrent gelegen. naet leven ontworpen.Nieulijcx beschreven door Iacob Aertzen Colom.Koperdruk, ongekleurd. (19) Pascaerte vande Oost-zee.Nieulix Wtgegeven Door Iacob Colom.Koperdruk, ongekleurd. (20) 20 De Custen van Schoonen en Sweden van Valsterboen tot Christianopolis Bornholm en de Custen van Pomeren van't Eylant Rugen tot Rygs-hooft = Les Costes Marines de Schoonen et Suede de Valsterboen à Christianopolis. et Bornholm et Pomeren de Isle de Rugen à Rygshooft.Tot Amsterdam By Jacob Aertsen Colom = Par Iaques Colom.Koperdruk, ongekleurd. (21) 21 De Zeecusten van Courlant, en Pruyssen Tussen Derwinde en Rygshooft = Les Costes Marines de Courlant et Pruijssen depuis Rijgshooft jusques à Derwinde.Nieuelijx Beschreven bij Iacob Aersz. Colom.Koperdruk, ongekleurd. (22) 22 Pascaerte vande Zeecuste van Lyflant en Oost Vinlandt als mede Dageroort en den Rijgsen inham = Les Costes Marines de Livonie, et Finlant depue Oesel jusques à Wyborgh.Nieulijcx Beschreven, Tot Amsterdam bij Jacob Aertsz Colom.Koperdruk, ongekleurd. (23) XXIII / 60 De Cust van Oost Finlandt tusschen Cuma en de Noordtbodem / De Zeecusten van Godtlandt met de omleggende Eylandekens.Koperdruk, ongekleurd. (24) 23 De Custen van Sweden tusschen Calmer en Landsoort 't gat van Stocholm / Caarte van't Stocholmse Liet.Koperdruk, ongekleurd.
IBIS http://proxy.handle.net/10648/8c9ac920-ac3d-412e-b060-5ab67c7e11e0 Verzameling losse bladen en kaarten afkomstig uit de Zee-Atlas, ofte Water-Wereldt. ... (etc.) door Arnold Colom. 1656-1658. 1 portefeuille 68 x 58,5 x 1,5 cm

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat drie bladen uit het voorwerk van de genoemde atlas en 15 handingekleurde kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 116 (code: A. Col 2)

Bevat de volgende bladen: (1) Titelblad: Zee-Atlas, ofte Water-Wereldt. Inhoudende een korte Beschrijvinge Van alle de bekende Zee-Kusten Des Aardrycks. Nieuwelijcks uyt-ghegheven, door Arnold Colom.t'Amsterdam, Op 't Water, bij de Nieuwen-brugh, in de Lichtende Colom.Uitgegeven te Amsterdam door Arnold Colom, 1658.Op de achterzijde: 'Voor-Reden Aen den Leezer'.Gedrukt. (2) Opdracht aan de Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt tot Amsterdam.Gedrukt. (3) Zee-Beschryvinge Van de geheele Wereldt.Gedrukt.
Bevat de volgende kaarten: (4) Nova Delineatio Totius Orbis Terrarum Auctore A. Colom = Werelt Caarte.Nieuwlijx uyt gegeven door Arnold Colom t'Amsteldam op t'water inde Lichtende Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (5) Nieuwe Pascaart [van IJsland, Spitsbergen en de kusten van Schotland, Scandinavië en Rusland tot Nova Zembla] / Ian Mayen Eylant.Door Arnold Colom t Amsterdam op het Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (6) De Sondt en Belt / Coppenhaven.Uyt gegeven door Arnold Colom op het Water.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (7) Oost zee / [oostelijke deel der Finse Golf].Door Arnold Colom op het Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (8) 7 Middel-landtsche Zee.Nieuwlix uytgegeven door Arnold Colom. op het Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom tot Amsterdam.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 85. (9) 8 De Vlaamsche en Canarische Eylanden.Door Arnold Colom. tot Amsterdam op de Texelsche kay inde Lichtende Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 101. (10) 9 Pascaerte van Brazil en Nieu Nederlandt van Cuorvo en Flores tot de Barbados.Nu eerst uyt gegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op t'Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 680. (11) 10 Zuyder deel van America / Vervattinge van Manta tot R. Verde.Uytgegeven door Arnold Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 654. (12) 11 De Carybsche Eylanden van de Barbados tot de bocht van Mexico toe.Nu eerst Uytgegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op het Water by de Nieuwebrugh in de Lichtende Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 540. (13) 12 Nieuwe Carybsche Pascaart = The Carybes Ilands.Pascaarte Nieuwelyx uytgegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op het Water byde Nieuwe brugh inde lichtende Colom = Newly setforth and amendid by Arnold Colom Amsterdam dwelling on the Water in the Lightning Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (14) Nieuwe Carybsche Pascaart = The Carybes Ilands. 1656.Pascaarte Nieuwelyx uytgegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op het Water byde Nieuwe brugh inde lichtende Colom = Newly setforth and amendid by Arnold Colom Amsterdam dwelling on the Water in the Lightning Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (15) 13 Pascaarte van Nieu Nederlandt.Uytgegeven door Arnold Colom t'Amsterdam opt Water by de Nieuwe brugh in de Lichtende Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (16) 14 Pascaarte van Guinea van Capo Verde tot Capo bon Esperance.Tot Amsterdam by Arnold Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (17) 15 Oost Indien van Cabo de Bona Esperanca tot Ceilon.Uijt gegeven door Arnold Colom Tot Amsterdam op het water inde Lichtende Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 309. (18) 16 Ooster Deel van Oost Indien.Door Arnold Colom tot Amsterdam inde Lichtende Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 310.
J http://proxy.handle.net/10648/2664c9e7-3a09-487c-b02f-331225de9afd 't Nieuw Groot Straets-Boeck ... (etc.) door Anthoni Jacobsz. 1656. 1 deel 45,5 x 29,5 x 4 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Incompleet exemplaar: bevat landopdoeningen en havenaanzichten en 18 van de oorspronkelijk 20 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 256-257 (code: Jac 49 A)

't Nieuw Groot Straets-Boeck Inhoudende De Middellandtsche Zee: Met veel nootwendige Zee-Kaerten, Op-doeninghe van Landen, veranderinghe in veeler Coursen en Distantien, noyt voor desen soo klaerlijck uyt-gegeven; Vermeerdert en verbetert, door verscheyden Lief-hebbers van de Navigatie, etc. Ende in 't Licht gebracht Door Anthoni Jacobsz. t'Amstelredam, By Anthoni Jacobsz, op 't Water in de Loots-man 1656.

Uitgegeven te Amsterdam door Anthoni Jacobsz, 1656

Bevat de volgende kaarten: (1) 3 de Zee-Custen van Hispanien Van Gibralter tot Caep S. Martin; als mede van Barbarien van Seute tot C. de Tenes.Koperdruk, ongekleurd. (2) Pascaerte van Barbarien vertoonende de zee-custen tusschen C. de Tenes ende C. de Rosa.Koperdruk, ongekleurd. (3) 4 Pascaarte van Valentien ende Catalonia tusschen C.d.S.Martin ende C. de Creos; als mede de Eylanden van Majorca Minorca ende Yviça.Koperdruk, ongekleurd. (4) 5 Pascaart van Languedoc, Provence ende een gedeelte van Italien, tusschen C. de Creos en C. delle Melle.Koperdruk, ongekleurd. (5) Pascaerte van Sardinia, en Corsica met alle gelegentheyt van havens en reeden.Koperdruk, ongekleurd. (6) 6 Pascaarte vande Custen van Italien tusschen C. delle Melle ende Ostia.Koperdruk, ongekleurd. (7) Pascaerte van Italien Tusschen Ostia ende het Faro van Messina.Koperdruk, ongekleurd. (8) 7 Pascaarte van Sicilien, Barbarien van C. Rosa tot I. Querqueni en de Zuydlickste custen van Sardinien / Tabarca.Koperdruk, ongekleurd. (9) 8 De oost van Calabria en de Golfo de Taranto, van het Far van Messina tot aen de Golfo van Venetien.Koperdruk, ongekleurd. (10) Zee-caerte vande Golfo van Venetien Verthonende alle de Zee custen en Eylanden der selvige.Koperdruk, ongekleurd. (11) 9 Pascaarte vande Eylanden Corfu Pachsu ende Antipachsu vertoonende hoemen zoo van benoorden als van bezuyden in Corfu zeylen ende aldaer rede vinden mach.Koperdruk, ongekleurd. (12) Pascaerte van Caphalonia, Het Eylant Zante en de Cust van Morea tot aen de C. de Sapienza.Koperdruk, ongekleurd. (13) 10 Pascaerte vande Zuydelycste zeecusten van Morea Tusschen Sapienza ende C. de S. Angelo en de Eylanden daer omtrent gelegen.Koperdruk, ongekleurd. (14) 10½ Pascaerte van Candia met alle bayen, havenen en reden en Eylanden daer ontrent gelegen.Koperdruk, ongekleurd. (15) 11 Pascaerte vande Noord-custe van Negroponte en van de Eylanden daer benoorden Schiro, Schoppelo ende Schiatta, en hoemen bewesten Negroponte mach Zeylen / Pascaerte vande Zee Archipelago Vertonende hoemen door de Eylanden der selver door verscheyden wegen na Negroponte Scio, Smyrne mach zejlen.Koperdruk, ongekleurd. (16) 12 Pascaerte vande Archipelagusche Zee met alle havenen diepten en ondiepten / Pascaerte van 't Eyl: Lemnos en de gelegentheyt daer ontrent / Pascaarte hoemen tusschen Tenedos En Natolia mach door zeylen / Pascaerte vande Golfo ofte Straete van Constantinopolen.Koperdruk, ongekleurd. (17) 13 Pascaarte vande golfe van Smyrne Alsmeede de Eylanden Scio ende Metelino. en de gelegentheyt der Eylanden diepten en droogten daer ontrent zynde.Koperdruk, ongekleurd. (18) 14 Pascaarte van't Eylandt Cyprus begrypende de Zuydelicste Zee-custen / De Zeecusten van Ægypten.Koperdruk, ongekleurd.
K http://proxy.handle.net/10648/36d04575-68f3-4cb2-83d8-f272ba8c89ac Nieuw Zee Atlas of Water weerelt, ... (etc.) door Pieter van Alphen, tweede editie. 1660. 1 deel 54 x 32,5 x 3 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat 15 ongenummerde kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 18-19 (code: Alp 2)

Nieuw Zee Atlas of Water weerelt, Vertoonende in sich al de bekende Zee-kuste van gans de Weerelt, altemael geleght op haere Lengte, Breete, volgens de ronde globe, Noyt voor dese by ymant gemaeckt, Samen gebracht uyt ondersoecking van verscheyde stuerliede Lootse ... door Pieter van Alphen.Tot Rotterdam. By Pieter van Alphen, Boeck-verkooper by de Roobrugge, inde vierige Colom. 1660.

Uitgegeven te Rotterdam door Pieter van Alphen, 1660

Bevat de volgende kaarten: (1) Nova Totius Terrarum Orbis Geographica Ac Hydrographica Tabula.Auct. Iacobus Colom. Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (2) Nieuwe Wassende Graade Paskaert, van't Texel tot Yslant en Spitsbergen, Nieuwelijcks beschreven / [kaart van het Skagerak, het Kattegat en het westen van de Oostzee]. 't Rotterdam. Door Pieter van Alphen bij de Roobrug inde Vierige Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (3) Paskaart Vande Oost-Zee Vertoonende in sich, alle gelegentheeden vande Custen van Denemarcken, Sweden, Pomeren, Pruyssen, Courlant, Lyflant en Finlant. alles op syn rechte hoogte distantien ende courssen geleyt. Nu Nieulicx Vyt gegeven.Tot Rotterdam Door Pieter van Alphen.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (4) Paskaart Vande Zeekusten van Ruslant Laplant, Finmarcken Spitzbergen en Nova Zemla Nu Nieulijcx wtgegegeven / Ian Mayen Eylandt. Tot Rotterdam Door Pieter van Alphen.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (5) Paskaart Van de Noort-zee Waer in vertoont wort, de ware distantien en streckingen van alle havens en droogten gelegen tusschen Calis ende Dronten als mede tusschen Doeveren en Hitlandt Nu Nieuwelicx Vytgegeven.Tot Rotterdam Door Pieter van Alphen.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (6) Paskaart, Vant Canaal Tusschen Engelant en Vrancrijck alsmede geheel Ierlant en Schotlant. waer in men claer can siende rechte distantien en courssen tusschen alle havens en droogten alles op sijn ware hoogten gelyt Nu Nieuwelicx Vytgegeven.tot Rotterdam Door Pieter van Alphen.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (7) Nieuwe Wassende Grade Paskaart, Van 't Texel, tot de Straat van Gibralter, Nieuwelijcks beschreven / [kaart van de kust van Holland, Zeeland en Vlaanderen].t' Rotterdam Door Pieter van Alphen Bij de Roobrugge inde Vierijge Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (8) Pas-Caart van de Middelandsche Zee, Vertoonende in twee deelen als meede van't Naeu vande Straet tot de Canarijsse Eylanden Op nieus oversien en verbeetert.Tot Rotterdam, Door Pieter van Alphen.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (9) Nieuwe Wassende Grade Paskaart Van Capo S. Vincent, tot Capo Verde, Nieuwelycks beschreven.t' Rotterdam. Door Pieter van Alphen Bij de Roo brugge in de Vierijge Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (10) Nieuwe Wassende Graade Paskaert. van Espanola tot Terranuef / [kaart van de golf van Mexico].t' Rotterdam. Door Pieter van Alphen Bij de Roo-brug inde Vierige Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (11) Nieuwe Wassende Graade Paskaert. van Espanola tot Straet van Magalaen / [kaart van de zuidelijke helft van Zuid-Amerika tot aan Vuurland] / [kaart van de monding van de Rio de la Plata].t' Rotterdam Door Pieter van Alphen in de Vierige Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (12) Nieuwe Wassende Grade Paskaart Van Capo Verde tot Capo de Bona Esperanca. Nieuwelijcks beschreven.t Rotterdam. Door Pieter van Alphen By de Roo-brugge in de Vierijge Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (13) Nieuwe Wassende Graade Paskaert. van C. de Bona Esperanca tot C. Comori, Nieuwelijcks beschreven.'t Rotterdam. Door Pieter van Alphen Bij de Roobrugh inde vierige Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (14) Nieuwe Wassende Graade Paskaert. van Capo Comori tot Yedso Nieuwelijcks beschreven.t Rotterdam. Door Pieter van Alphen Bij de Roobrug inde vierge Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (15) Nieuwe Wassende Graade Paskaert, van 't Zuydelyckste deel van Asia, Nieuwelijcks beschreven.'t Rotterdam Door Pieter van Alphen by de Roobrug inde vierige Colom.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
L http://proxy.handle.net/10648/cd7cdb7b-627f-4f0f-b808-99a4071cb948 Nieuw' en Groote Loots-Mans Zee-Spiegel, ... (etc.) door Hendrick Doncker. ca. 1665. 1 deel 47 x 31,5 x 4 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat 32 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 159 (code: Don 4)

Nieuw' en Groote Loots-Mans Zee-Spiegel, Inhoudende De Zee-kusten van de Noordsche, Oostersche, en Westersche Schipvaert; vertoonende in vele nootsakelijke Zee-Caerten, alle de Havens, Rivieren, Baeyen, Reeden, Diepten, en Drooghten: seer curieus op sijn behoorlicke Polus-hoogte geleght, en versien met Opdoeninge der principaelste Landen, en op wat Cours en Verheyt sy van malkander gelegen zijn. Als mede De gelegentheyt van de Noorderlijckste gelegen Landen, die gelegen zijn tusschen de Straet Davids, en Nova Zembla: met veel Zee-Caerten en Opdoeningen versien. By een gebracht uyt ondersoeckinge van veel ervaren Stuerluyden, Lootsen, en Liefhebberen der Navigatien. Met noch een Instructie ofte Onderwijs in de Konst der Zeevaert, als mede nieuwe Tafelen van des Sons en Sterren Declinatie: Met een Almanach tot den Jare 1666.t'Amsterdam, By Hendrick Doncker, Boeckverkooper en Graedboogh maker, in de Nieuwebrugs-steeg, in 't Stuermans Gereetschap. 1661.

Uitgegeven te Amsterdam door Hendrick Doncker, ca. 1665

Ondanks het jaartal 1661 op de titelpagina bevat deze atlas kaarten die jaartallen tussen 1658 en 1665 dragen, zodat de atlas niet voor 1665 samengesteld kan zijn

Bevat de volgende kaarten: (1) Nova Totius Terrarum Orbis Tabula Auctore F. De Wit.t'Amsterdam bij Frederick de Wit in de Calverstraet inde Witte Paskaert, 1660.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (2) 1 Pas-kaart van Europa met een gedeelte van de kust van Africa tot aen Cabo verde.Tot Amsterdam, By Hendrick Doncker inde Nieubrugsteegh. Anno 1665.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (3) 3 Pas Caart van de Zuyder-zee Texel, ende, Vlie-stroom, als mede 't Amelander gat.t'Amsterdam, By Hendrick Doncker inde Nieuw brughsteegh in 't Stuurmans gereedschap. 1664.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (4) Pas-Caert van Texel tot aen de Hoofden, vertoonende de Zee-Custen van Vrieslant, Hollant, Zeelant, Vlaenderen, en de Oost Kust van Engeland. als mede hoemen alle de selve Kusten en Havens uyt der Zee sal aendoen.t'Amsterdam, Bij Hendrick Doncker Boekverkoper en Gradbooghmaker, in de Nieubrugsteegh In 't Stuurmans gereetschap.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (5) 2 Pas Caart van de Noort zee Verthoonende in zich alle de Custen en Havens daer rontom gelegen.Op nieuws aldus uytgegeven tot Amsterdam, By Hendrick Doncker Boeckverkooper en Graadbooghmaker Inde Nieuwbrugh steegh in 't Stuurmans gereedschap. Anno 1664.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (6) Pascaart van de Zee-custen van Ruslant, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen en Novazemla.Nieulijcx uytgegeven 1665. t'Amsterdam, Bij Hendrick Doncker, Boekverkoper en Graadbooghmaker, Inde Nieubrugh steegh, In 't Stuurmans Gereedschap.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (7) De Custen van Noorwegen, Finmarken, Laplandt, Spitsbergen, Ian Maijen Eijlandt, Yslandt, als mede Hitlandt, en een gedeelte van Schotlandt.'t Amsterdam. Bij Hendrick Doncker Boeckverkoper Inde Nieubrugsteeg.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (8) Pas-caerte van Groenlandt, Yslandt, Straet Davids en Ian Mayen Eylant; hoemen de selvige van Hitlant en de Noord kusten van Schotlandt en Yrlandt beseylen mach.Gedruckt t'Amsterdam, Bij Hendrick Doncker Boekverkoper en Graadbooghmaker, inde Nieubrughsteegh.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (9) Pas-Caart van de Oost zee, Verthoonende Alle de ghelegentheyt tusschen 't Eylandt Rugen en Wijborg.Nieuwelycx uytgegeven t'Amsterdam, bij Hendrick Doncker, Boekverkoper en Graadbooghmaker, inde Nieu brughsteegh In't Stuurmans gereetschap. Anno 1664.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (10) Pas-caart van 't Canaal, vertoonende in 't Geheel Engelant, Schotlant, Yrlant, en een gedeelte van Vranckrijk.Nieuwlycx uytgegeven t'Amsterdam, Bij Hendrick Doncker, Boekverkooper en Graadbooghmaecker in de Nieuwbrughsteegh in 't Stuurmans Gereedtschap. Anno 1665.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (11) Pas caart van de Canaal tusschen Engeland en Vrancrijck.t'Amsterdam, By Hendrick Doncker, Boeckverkoper en Graedbooghmaecker, In de Nieuwbrug steegh in't Stuurmans gereedschap. Anno 1661.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (12) Paskaarte om Achter Yrlant om te Zeylen, van Hitlant tot aen Heijssant.Nieuwelycx uytgegeven t'Amsterdam, by Hendrick Doncker, inde Nieuwbrughsteech In 't Stuurmans Gereetschap.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (13) Pas Caert van 't in komen van de Canael; hoe men die sal aen doen als men uyt de West komt.t'Amsterdam, Bij Hendrick Doncker, Boekverkoper in de Nieuwbrugh steegh in 't Stuurmans gereetschap. Anno 1661.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (14) Pas-Caert van de Bocht van Vranckrijck, Biscajen en Galissen; tusschen Heyssant en C. de Finisterre.t'Amsterdam, Bij Hendrick Doncker, Inde Nieuwbrugh steegh, in't Stuurmans gereetschap. 1661.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (15) 46 Pas Caart van Hispangien, Vertoonende de Custen van Granade, Andaluzie Algarve Portugael, Galissien en Biscajen; met een gedeelte van Vranckrijck; streckende van Heysant tot de Straet van Gibraltar.Nieulycks uytgegeven t'Amsterdam, Bij Hendrick Doncker, Boekverkoper en Graadbooghmaker, Inde Nieubrughsteech in 't Stuurmans Gereetschap.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (16) Nieuwe Pas-Caart; Vertoonende, hoemen uyt De Canaal, de Custen van Portugael, Barbarijen, de Canarische en Vlaemsche Eylanden beseylen zal.t'Amsterdam, By Hendrick Doncker, Boekverkoper inde Nieubrugsteegh, in 't Stuurmans Gereetschap Anno 1661.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (17) 1 Paskaert van 't Westerlycke deel Der Middelandsche Zee.Nieulycx gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam, By Hendrick Doncker Boekverkoper en Graadboogh maker inde Nieuw brug steegh In't Stuurmans gereedschap. Anno 1664.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (18) 2 Pas kaert van 't Oostelycke deel Der Middelandsche Zee.Nieuwlyx gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam, By Hendrick Doncker Boekverkoper en Graadboogh maker, inde Nieuwbrug steegh In 't Stuurmans gereedschap. 1664.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (19) De Cust van Barbaria, Gualata, Arguyn en Geneheo van Capo S. Vincent tot Capo Verde.Gedruckt tot Amsterdam, Bij Hendrick Doncker Boecverkoper en Graadboog-maker inde Nieuwe-brug-steegh.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (20) 57 De Cust van Barbaryen van out Mamora tot C. Blanco / De Cust van Barbaryen van C. Blanco tot C. de Geer / [de kust van het eiland St. Michiel, van] Punte del Gada [tot] Villa Franca / De Reede voor de Stadt Angra in 't eylandt Tercera / De Eylanden van Madera en Porto Santo.Met inzet: De zuydhoec van't Eylandt Fayal.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (21) 58 Canarische Eylanden Canaria, Tenerifa, Forteventura etc.t'Amsterdam, By Hendrick Doncker Anno 1664.Met inzet: De tyhavens Porto de Naos ende P.o de Cavallos aen de Zuydoostzyde van Lancerota.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (22) Paskaart van Guinea van C. Verde tot R. de Galion.t'Amsterdam. Bij Hendrick Doncker in de Nieuwebrugsteeg.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (23) Pascaart van de Zee-custen van Angola, en Cimbebas van Rivier de Galion tot C. de Bona Esperanca.t Amsterdam By Hendrick Doncker Boeckverkoper inde Nieuwe brug-Steeg in 't Stuiermans Gereetschap. Anno 1659.Met inzet: [de kust van Zuidwest-Afrika van de de St. Helenabaai tot de Valsbaai].Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (24) 't Wester Deel van Oost Indien Streckende van C. de bona Esperance tot Ceylon.t'Amsterdam Bij Hendrick Doncker. Anno 1660.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (25) 't Ooster Deel van Oost Indien, streckende van Ceylon tot Iapan en Hollandia Nova.t'Amsterdam, bij Hendrick Doncker Boekverkoper en Graadbooghmaker In de Nieuw brug steegh in 't Stuurmans geréschap.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.Het cartouche opgeplakt. (26) Pascaerte vande Caribische Eylanden, vande Barbados tot aende Bocht van Mexico.'t Amsterdam, By Hendrick Doncker inde Nieubrugh steegh int Stuurmans Gereeschap.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (27) [Paskaart van de Caribische eilanden, van Puerto Rico tot Trinidad].t'Amsterdam, Bij Hendrick Doncker Boeckverkooper en Graadbooghmaeker, Inde Nieuwbrugh steech In 't Stuurmans Gereedtschap. Anno 1658.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (28) Pascaerte van Brazil en Nieu Neder Landt. van Corvo en Flores tot de Barbados.'t Amsterdam By Hendrick Doncker inde Nieubrugh steegh, int Stuurmans Gereeschap.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (29) Pas caert van Nieu Nederland, Virginia en Nieu Engelant.Nieulycx uytgegeven t'Amsterdam Bij Hendrick Doncker Boek verkooper en Graedbooghmaker, Inde Nieubrugsteegh In 't Stuurmans gereetschap. 1660.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (30) Paskaert van Brasilia van Pernambuco tot C. de S. Antonio.t Amsterdam Bij Hendrick Doncker.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (31) Paskaarte van't zuijdelijckste Deel van America. van Cabo St. Antonio, tot Caep Hoorn, ende inde Zuijd-Zee, tot B. de Tongoij.t Amsterdam. Bij Hendrick Doncker Boeckverkoper en Graad-Boog-maker inde Nieuwe-brug-steeg.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (32) Pascaart vertoonende de Zeecusten van Chili, Peru, Hispania, Nova, Nova Granada, en California.'t Amsterdam, By Hendrick Doncker Boeckverkooper inde Nieuwe brugh steegh in 't Stuiermans gereedtschap.Met inzetten: N. hoeck van Iapan [tot] Caep van Patientie / [eilanden in de Grote Oceaan ten oosten van de Filipijnen] / Zeelandia Nova [van] C. Maria van Diemens [tot de] clippige hoeck.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
M http://proxy.handle.net/10648/472ee1a0-735d-4475-a5b5-8454586e9cca Klaer-Lichtende Noord-Star ofte Zee-Atlas; ... (etc.) door Johannes van Loon. 1666. 1 deel 48,5 x 34 x 5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat 40 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 406-407 (code: Loon 4)

Klaer-Lichtende Noord-Star ofte Zee-Atlas; Waer in vertoont wordt, De gelegentheydt van alle Zee-kusten des geheelen Aerdtbodems, Nieuwelicks uytgegeven, door Joannes van Loon.t'Amsterdam, By Joannes van Loon, Plaet-snijder en Zee-kaertmaker, buyten de S. Anthonis-Poort, aen 't Kerck-hof, in 't Lely-straetje. Anno 1666.

Uitgegeven te Amsterdam door Joannes van Loon, 1666

De titel apart op de titelpagina geplakt

Bevat de volgende kaarten: (1) Novissima Totius Terrarum Orbis Tabula, Auctore Nicolao Visscher.Koperdruk, ongekleurd. (2) Pas-caerte van Groenland, Ysland, Straet Davids en Ian Mayen eyland; Hoemen de selvige van Hitland en de Noord kusten van Schotlandt en Yrlandt bezeylen mach.'t Amsterdam By Iohannes van Loon Plaet-snyder en Zeecaert-maker.Koperdruk, ongekleurd. (3) 1 Pascaarte vande Noorder Zeekusten van America van Groenland door de Straet Davis en Hudson tot aen Terra Neuf.'t Amsterdam, By Joh: van Loon Plaetsnyder en Zeekaartmaker, en Joh: Janssonius van Waesberge.Koperdruk, ongekleurd. (4) 2 Pascaert van Ruslant, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen en Nova Zembla.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon Plaetsnyder en Zeecaertmaker.Met inzetten: [Het Amsterdammer Eyland en het Deense Eyland in de Hollandsche Bay te Spitsbergen] / [Jan Mayen] / [Monding van de Dwina van Archangel tot de Witte Zee].Koperdruk, ongekleurd. (5) 3 Pas-caarte om Achter Yrlandt om te zeylen, van Hitlandt tot aen Heyssant.Nieuwlyckx Uytgegeven. 't Amsterdam By Iohannes van Loon , Plaetsnyder en Zee-caertmaker.Koperdruk, ongekleurd. (6) 4 Pascaerte Vande Noort zee, Vertonende van Cales tot Dronten, en tusschen Doeveren en Hitlandt, al de gelegentheyt van havens bayen en revieren, alles op syn behoorlycke cours, veerheyt en brete, mede wat diepte, droogte, en anckergront men op ider plaets heeft.Nieulyckx int licht gebracht. 't Amsterdam By Iohannes van Loon, Plaetsnyder en Zee-caert-maecker.Met inzetten: [Het eiland Walcheren en de kust van Vlaanderen] / [Kust van Holland van Loosduinen tot Goeree] / [Monding van de Eems] / [Waddeneilanden van Schiermonnikoog tot Texel].Koperdruk, ongekleurd. (7) 5 Pascaerte vande Oost Zee, Van 't Eylandt Rugen ofte Bornholm, tot aen Wyborgh.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon, Plaetsnyder en Zeecaertmaker.Met inzetten: [Het inkomen van Kopenhagen] / [Het inkomen van Stockholm].Koperdruk, ongekleurd. (8) 6 Pascaarte vande Zuyder-Zee, Texel, ende Vlie-stroom, alsmede het Amelander-gat.'t Amsterdam, By Johannes van Loon, Plaetsnyder en Zeecaertmaker.Koperdruk, ongekleurd. (9) 7 Pas-caerte van Texel tot aende Hoofden, begrypende in sich de Zee-custen van Vries-land, Holland, Zeeland, Flaenderen en de Oost-cust van Engeland, Als mede hoemen uut alle havens en gaten, als 't Vlie, Texel, de Maes, Goeresche gat, 't Veergat en alle Zeeusche gaten, en de Rivier van Londen de Hoofden sal beseylen; oock hoe men de selvige gaten bequamelyk uytter zee sal aen doen.Nieuwelyx beschreven Door Iohannes van Loon. 't Amsterdam, By Iohannes van Loon, Plaetsnyder en Zee-caertmaecker.Koperdruk, ongekleurd. (10) 8 Pascaerte van Engeland, Schotlant, Yerlant en een gedeelte van Franckryk, alles op syn behoorlycke cours, veerheyt en breete geleyt, mede wat diepte, droogte en ancker gront men op jder plaets heeft.int licht gebracht 't Amsterdam, Door Iohannes van Loon, Plaetsnyder en Zee-caert-maecker.Met inzetten: [Monding van de Seine] / [Kust van Cornwall, van] Lezard [tot] Pleimuyen / [Isle of Wight] / [Rivier de Theems van Sheppey tot] Londen.Koperdruk, ongekleurd. (11) 9 Pascaerte vande Canael; tusschen Engelandt en Vranckryck.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon Plaetsnyder en Zee-caert maecker.Koperdruk, ongekleurd. (12) 10 Pas-caerte vant in comen vande Canael hoemen die sal aen doen, als men uyt de West comt.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon Plaetsnyder en zeecaert-maecker.Koperdruk, ongekleurd. (13) XI Zee custen van Hispangien als Granada, Andaluzia, Algarve, Portugael, Galissien en Biscajen; met een gedeelte van Vranckryck streckende van Heysant tot de Straet van Gibralter. de Bocht van Vranckryck ingecort.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon, Plaet-snyder.Koperdruk, ongekleurd. (14) 12 Pascaerte vande Bocht van Vranckryck, Biscayen, en Galissen, tusschen Heysant en C. de Finisterre.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon Plaetsnyder.Koperdruk, ongekleurd. (15) 12½ Pascaerte van Andalusia, Algarve, Condaet en Fez, van C. S. Vincente tot C. Cantin.'t Amsterdam, By Joh. van Loon Plaetsnyder en Zeecaertmaker, en Joh. Janssonius van Waesberge.Koperdruk, ongekleurd. (16) 12¼ Pascaarte van Portugal, Van C. de Finisterre tot aen C. de S. Vincente.'t Amsterdam, By Joh: van Loon Zee-caart-maacker, en Joh: Janssonius van Waesberge.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (17) 13 Pascaerte Van 't Westelyckste deel vande Middelandsche, Zee; Waer in vertoont wort de ware gelegentheden van alle Capen, Havens, Rivieren, Bayen, Anckergronden en droogten, alles op haer rechte streckingen en verheyt.nu Nieulyx int licht gebracht, t Amsterdam; Door Iohannes van Loon, Zeecaertmaker.Koperdruk, ongekleurd. (18) 14 Pascaerte van 't Oostelyckste deel vande Middelandsche Zee; Waer in vertoont wort de ware gelegenheden van alle Capen, Havens, Rivieren, Bayen, Ancker-gronden en droogten; alles op haer rechte streckingen en verheyt.nu Nieuwelyx int licht gebracht. 't Amsterdam; Door Johannes van Loon, Plaet-snyder en Zee-caert-maker.Koperdruk, ongekleurd. (19) 15 Pas-caerte van Barbaria, Gualata, Arguyn en Geneheo, van C. Vincent tot C. Verde.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon Plaetsnyder en Zeecaert-maecker.Koperdruk, ongekleurd. (20) 15½ Pascaerte van Marocca, Zanhaga, Gualata en Arguyn van C. Cantin tot C. Blanco.'t Amsterdam, By Joh. van Loon caert-maker en Plaet-snyder en Joh. Janssonius van Waesberge.Koperdruk, ongekleurd. (21) 16 Pas-caerte vande Canarische Eylanden.t'Amsterdam By Iohannes van Loon Plaet-snyder en Zeecaert-maker.Koperdruk, ongekleurd. (22) 17 Pascaerte vande Vlaemsche Eylanden.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon Plaet-snyder en zee caert-maker.Koperdruk, ongekleurd. (23) 18 Pascaerte vande Soute Eylanden; ofte Ilhas de Cabo Verde.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon, Plaet-snyder en Zee-caertmaker.Koperdruk, ongekleurd. (24) 19 Pascaert van Rio Gambia Als mede 't Vaerwater tusschen de Cabo Verde en Brazil.T Amsterdam, By Iohannes van Loon Plaet-snyder en Zeecaert-maecker.Koperdruk, ongekleurd. (25) 20 Pascaarte van Africa, van C. Verde, tot Cabo d Bona Esperanca.t'Amsterdam, By Ioh: van Loon, Plaetsnyder en zeecaertmaker.Koperdruk, ongekleurd. (26) 21 Pascaerte van Guinea, tusschen C. Verde en C. Negro.'t Amsterdam, By Johannes van Loon Plaet-snyder en Zeekaert-maker.Koperdruk, ongekleurd. (27) 22 Pascaarte van Angola en Cimbebas, van R. Zaire tot C. de Bona Esperanca. Amsterdam, By Iohannes van Loon Plaetsnyder en Zeecaert-maker.Koperdruk, ongekleurd. (28) 23 Pascaerte Van't Westelyckste deel van Oost Indien, en de Eylanden daer onder begrepen, van C. de Bona Esperança tot C. Comorin.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon, Plaetsnyder en Zee-caert-maker.Koperdruk, ongekleurd.Met in potlood ingetekende scheepsposities voor 6, 18, 20, 22 en 24 april 1779 (29) 24 Pascaerte Van't Oostelyckste deel van Oost-Indien met alle de Eylanden daer onder gelegen, van Cabo Comorin tot aen Iapan.'t Amsterdam By Iohannes van Loon, Plaetsnyder en Zeecaert-maker.Koperdruk, ongekleurd. (30) 24½ Noordoost Cust van Asia van Iapan tot Nova Zemla. Amsterdam, By Joh: van Loon Plaetsnyder en Zee-Kaert-maker, en Joh: Janssonius van Waesberge.Koperdruk, ongekleurd. (31) 25 Pascaerte vande Zuyd-Zee, Tusschen California en Ilhas de Ladrones.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon Plaet-snyder en Zeecaert-maecker.Koperdruk, ongekleurd. (32) 26 Pascaerte van Nova Hispania Peru en Chili.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon, Plaetsnyder en Zeecaertmaker.Koperdruk, ongekleurd. (33) 27 Pascaerte vande Straet van Magalaen Synde 't Suydlyckste gedeelte van America, van C. S. Antonio tot C. de Hoorn; en inde Zuyd-Zee tot Val Parayso.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon Plaetsnyder en Zeecaert-maecker.Koperdruk, ongekleurd. (34) 28 Pascaarte van Brasil, van Rio Grande tot Rio de la Plata.'t Amsterdam. By Iohannes van Loon, Plaetsnyder en Zee-kaertmaker.Koperdruk, ongekleurd. (35) 29 Pascaerte van't Westelyckste deel vande Spaense Zee, Tusschen Brasil, de Zoute en Vlaemse Eylanden, en voort westwart op.'t Amsterdam, By Ioh: van Loon Plaetsnyder.Koperdruk, ongekleurd. (36) 30 Pascaerte van de cust van Guaiana ofte de Wilde Cust; en 't Noorder deel van Brazil, met de gelegentheyt vande vermaerde Rivier van de Amazones, tusschen villa d'Olinda de Pernambuco en R. Oronoque.'t Amsterdam, By Johannes van Loon, Plaetsnyder en Zeecaert-maker.Koperdruk, ongekleurd. (37) 31 Pascaarte vande vaste Cust en Eylanden van Westindien, Als mede de Virginis en Nieu-Nederland, van C. Droge tot C. Cod.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon, Plaet-snyder en Zee-caart-maker.Koperdruk, ongekleurd. (38) 32 Pascaerte vande Caribes, S. Iuan de Porte Rico, de oosthoeck van I. Spangnola als mede de vaste cust van Nueva Andalusia met de eylanden daer omtrent gelegen.Nieu-lyckx uutgegeven t Amsterdam, By Iohannes van Loon Zeecaertmaeker en Plaet-snyder.Koperdruk, ongekleurd. (39) 33 Pas caerte van Nieu-Nederland en de Engelsche Virginies; Van Cabo Cod, tot Cabo Canrik.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon, Plaetsnyder en Zeecaertmaecker.Koperdruk, ongekleurd. (40) 34 Pas-caerte van Terra Nova, Nova Francia, Nieuw Engeland en de grote Rivier van Canada.'t Amsterdam, By Iohannes van Loon Plaet-snyder en Zeecaert-maker.Koperdruk, ongekleurd.
DD http://proxy.handle.net/10648/74cdfbee-903f-4f20-8634-a4060c3e72ca De Nieuwe Groote Zee-Spiegel, ... (etc.), door Pieter Goos. ca. 1666. 1 deel 46,5 x 31,5 x10 cm Folio

Niet raadpleegbaar

Niet raadpleegbaar

Omvat twee delen in één band

Bevat een groot aantal landopdoeningen en havenaanzichten in houtsnede en 89 kaarten in koperdruk

Voorheen opgenomen in de bibliotheek van het Nationaal Archief, achtereenvolgens als standnummers 60 J 10 en 393 F 1

De Nieuwe Groote Zee-Spiegel, Inhoudende De Zee-kusten van de Noordsche, Oostersche, en Westersche Schip-vaert; vertoonende in veele nootsaeckelijcke Zee-Kaerten, alle de Havens, Rivieren, Baeyen, Reeden, Diepten, en Droogten; seer curieus op sijn behoorlijcke Polus-hoogte gelegt, en versien met Opdoeningen der principaelste Landen, en op wat Cours en Verheyt sy van malkanderen gelegen zijn: Met groote vlijt doorgaens vermeerdert en verbetert, ten dienste van alle Zee-varende Persoonen. Als mede De Gelegentheyt van de Noordelijckste gelegen Landen, als Yslant, de Straet Davids, Jan Mayen Eylant, Beeren Eylant, Oudt Groenlant, Spits-Bergen, en Nova Zembla: met veel Zee-Kaerten en opdoeningen versien. By een gebracht uyt onder-soeckinge van veel ervaren Stuerluyden, Lootsen, en Lief-hebberen der Navigatien. Met noch een Instructie ofte Onderwijs in de Konst der Zee-vaert, als mede nieuwe Tafelen van des Sons en Sterren declinatie: Met een Almanach tot den Jaer 1673.t'Amsterdam, Gedruckt by Pieter Goos, Boeck-verkooper, op 't Water, by de Nieuwe-brugh, in de Vergulde Zee-Spiegel. Anno 1664.

Uitgegeven te Amsterdam door Pieter Goos, 1664

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 207-208 (code: Goos 25)

Bevat de volgende kaarten: (1) 1 Pascaart van Europa, Als mede een gedeelt vande cust van Africa.Gedruckt, en uijtgegeven, tot Amsterdam Bij Pieter Goos.Koperdruk, ongekleurd. (2) 2 Pascaarte van de Noort zee Vertonende van Caliz tot Dronten, als oock tusschen Doeveren en Hitlandt.t'Amsterdam. Bij Pieter Goos Plaetsnijder op 't water in De Vergulde Zee-Spiegel. Anno 1666.Koperdruk, ongekleurd. (3) 3 Pascaarte vande Zuyder-Zee, Texel, ende Vlie-stroom, als mede 't Amelander-gat.t'Amsterdam, Bij Pieter Goos op 't Water inde Vergulde Zee Spiegel Anno 1662.Koperdruk, ongekleurd. (4) 4 Pascaarte vande Eemsen, Als de oude ofte wester Eems en ooster Eems / Pascaarte van 't Vlie, Als mede een gedeelt van 't Amelander gat.Koperdruk, ongekleurd. (5) 5 Pascaerte Vande Eems, Elve, Weser, Eyder, en de Hever: als mede hoe die selvighe gaten van Heylighe landt gelegen syn.Koperdruk, ongekleurd. (6) 6 Pascaerte Vande West en Oost-zyde van Iutlandt, Als mede De Belt Mitsgaders De Zee-cust van Holster, Mekelenborg, en de Eylanden van Lalandt, Falster, ende Meun.Koperdruk, ongekleurd. (7) 7 Pascaarte vant Schager-rack vande Pater-nosters aen Kol, als mede de Sondt, oock hoe dese landen van Schagen gelegen zyn.Met inzet: De Sondt met alle Syn gelegentheyt int groot.Koperdruk, ongekleurd. (8) 8 Custen van Noorwegen; van Der Neus tot aen de Pater noster oock hoe de selvige Landen van Iutlant gelegen zyn.Koperdruk, ongekleurd. (9) 9 De Custen van Noorwegen Tusschen Der Neus en Schuitenes.Koperdruk, ongekleurd. (10) 10 Pascaerte van 't Liedt van Bergen, beginnende van Schuitenes tot aen Bergen.Koperdruk, ongekleurd. (11) 11 De Cust van Noorwegen Vertoonde van Bergen tot aen de hoeck van Horrel.Koperdruk, ongekleurd. (12) 12 Caarte van Noorwegen vande hoeck van Horrel tot aen Momendael, waer in begrepen wort het Liet van Dronten.Koperdruk, ongekleurd. (13) 13 Pascaarte van Engelant Van t'Voorlandt tot aen Blakeney waer in te sien is de mont vande Teemse.Met inzet: Rivier van Londen.Koperdruk, ongekleurd. (14) 14 De Cust van Engelandt tusschen Welles en 't Eylandt Coket.Koperdruk, ongekleurd. (15) 15 De Custen van Schotlant met de Eylanden van Orcanesse; van eylandt Coket tot I. Sande.Koperdruk, ongekleurd. (16) 16 Eylanden van Hitlandt ofte Schetlandt Fayer hill en Fulo / Eylanden van Hebrides gelegen achter de noord-west hoeck van Schotlant / Eylanden van Fero ofte Farre.Koperdruk, ongekleurd. (17) 17 Pascaart Vande zeecusten van Ruslant, Laplant, Finmarcken, en Spitzbergen.Koperdruk, ongekleurd. (18) 18 De Custen van Finmarcken tusschen Dronten en Sanien.Koperdruk, ongekleurd. (19) 19 Caarte van Finmarcken van 't Eylandt Sanien tot Noordkyn.Koperdruk, ongekleurd. (20) 20 De Custen van Noorwegen en Laplandt, vande Noord-kyn tot aen: de Rivier van Kola.Met inzet: Het Eylandt Wardhuys.Koperdruk, ongekleurd. (21) 21 Het eylandt Kilduyn met de Reede nae 't leven ontworpen leggende op de hoochte van 69 graden 40 minuiten / De Rivier van Kola in 'tgroot besteck / De Custe van Laplandt tusschen de Rivier van Kola en de eylanden van Swetenoes.Koperdruk, ongekleurd. (22) 22 Pascaarte Van de Mont van de Witte zee, tot aende Rivier Dwina al: Archangel toe.Met inzetten: De Eylanden van Lombascho na 't leven ontworpen / Swetenoes, met de Eylandekens daer ontrent gelegen nae 't leven ontworpen.Koperdruk, ongekleurd. (23) 23 Pascaarte vande Witte-Zee begrypende de custen van Laplandt, van Warsiga tot aen Kandalox en de cust van Corelia tot aen de Riviere Dwina.Koperdruk, ongekleurd. (24) XXIII Caerte van Archangel ofte de Rivier de Duina, soo wel van 't Nieuwe als 't Oude diep.Koperdruk, ongekleurd. (25) 23¼ Pascaerte van Groen-Landt, Yslandt, Straet Davids en Ian Mayen eylandt; hoemen de selvige van Hitlandt en de Noortcusten van Schotlandt en Yrlandt beseylen mach.Koperdruk, ongekleurd. (26) 23½ / 24 Pas-caert van Ian Mayen Eylant. Verthoonde alle de ghelegentheyt van alle bayen, inbochten, diepten en drooghten / Pas-caerte van Spitsbergen met alle haer Rivieren, havens, bayen, sanden en droogten. als mede Hoemen C. de Uytkyck op Spits-bergen van de Noord Caap en Beeren Eylandt bezeylen sal.Koperdruk, ongekleurd. (27) De Noord-west hoec van Ian Mayen Eylandt.Koperdruk, ongekleurd. (28) 22½ Hollandsche ofte Mauritius Bay.Koperdruk, ongekleurd. (29) 25 Pascaarte vande Oost-Zee Van't Eylandt Rugen, ofte Bornholm tot aen Wyborg.t'Amsterdam. Bij Pieter Goos Plaetsnijder op 't water in De Vergulde Zee-Spiegel, Anno 1665.Koperdruk, ongekleurd. (30) 26 De Custen van Denemarcken en Sweden, van Valsterbon tot Schenckenes, als meede de Custen van Pomeren, van 't Eijlandt Rugen tot Rijgshooft.Koperdruk, ongekleurd. (31) 't Nieuwe-Diep.Koperdruk, ongekleurd. (32) 27 Caarte van Pruyssen en Coerlandt van Rygshooft tot der Winda.Koperdruk, ongekleurd. (33) 28 Pascaarte van Lijflandt ende Oost-Finlandt, van der Winda tot aende hoeck van Alandt ende voort tot Revel.Koperdruk, ongekleurd. (34) 29 De Zeecusten van Lijflandt, ende Oost Finlandt, van Wolfs-oort tot aen Wyborgh.Koperdruk, ongekleurd. (35) 30 Caarte van Sweden Van Oelandt tot aen Stocholm.Koperdruk, ongekleurd. (36) 31 Caarte van't gat van Abbo, ofte Uttoy / Caarte van Stocholmse Liet.Koperdruk, ongekleurd. (37) 32 Cust van Hollant tusschen de Maes en Texel.Koperdruk, ongekleurd. (38) 33 De Texel Stroom met de gaten vant Marsdiep / Caarte van de Mase; Ende het Goereesche gat.Met inzet: Caarte vande Reede end Haven van Medenblick hoemen die comende soo van 't Wieringer als Vriesch vlack beseylen mogen tot dienst en nut voor alle Zeevarende luyden, perfectelyc gemeten en afgepeylt, Beschreven Anno 1641 uyt speciale last vande E. H. Burgemeesteren en de Regeerders der voorschreven Stadt MedenblickKoperdruk, ongekleurd. (39) 34 De Cust van Zeelandt, Begrypende in sich de gaten, als vande Wielingen, ter Veere, Ziericzee, Brouwershaven, Goeree en de Maes.Koperdruk, ongekleurd. (40) 35 De Cust van Vlaenderen Beginnende vande Wielingen tot aen de Hoofden met alle haer sanden en droogten.Koperdruk, ongekleurd. (41) 36 Pascaart vant Canaal Begrypende in sich Engelandt, Schotlandt, en Ierlandt, als mede een gedeelt van Francryck.Koperdruk, ongekleurd. (42) 37 De Zee Custen van Vrancryck tusschen Swartenes, en C. de la Hague Als meede de Custen van Engelandt tusschen Doveren, en Poortlandt.Koperdruk, ongekleurd. (43) 38 De Custen van Bretaigne, Waer in vertoont wort alle gelegentheyt tusschen Caap de Hague en t'Eylant Heyssant.Koperdruk, ongekleurd. (44) De haven van S. Malo.Koperdruk, ongekleurd. (45) 39 De Custen Van Engelant tusschen de twee pointen van Poortlandt en Lezard.Koperdruk, ongekleurd. (46) 40 Cust van Engelant, Van Lezard tot Engelands Eyndt, de Sorlinges, ende Canaal van Brestou, als mede hoe zy van Yerland gelegen syn.Met inzet: Sorlinges.Koperdruk, ongekleurd. (47) 41 De Zuyd Oost zyde Van Yerlandt Van Dubling tot aen t'Eylandt Corkbeg.Koperdruk, ongekleurd. (48) 42 De Noord-oost zyde Van Yerlandt Van Caap de Hoorn tot aen Hedehde en als mede hoe t' van Schotlandt gelegen is.Koperdruk, ongekleurd. (49) 43 De Noordwest zyde van Yerlandt. Beginnende van Capo de Hoorn tot aen Schynes, ofte Slynehead.Koperdruk, ongekleurd. (50) 44 De west custen van Yerlandt Beginnende van Corckbeg tot aen Slynhooft.Koperdruk, ongekleurd. (51) Pas-Caart van Hispangien, Vertoonende de Custen van Granade, Andaluzie, Algarve, Portugael, Galissien, en Biscaien, met een gedeelte van Vranckrijck; streckende van Heysant tot de Straet van Gibraltar.Verbetert door A. en I. de Bree. t'Amsterdam, Bij Pieter Goos, op 't Water, bij de N. brugh, in De Vergulde Zee-spiegel. Anno 1665.Koperdruk, ongekleurd. (52) 46 De Cust van Bretaigne van Heysandt tot aent Eylant Boelyn.Koperdruk, ongekleurd. (53) 47 De Custen van Poictou, Xantoigne En een gedeelt van Bretaigne van Boelyn tot aen de Rivier van Bourdeaux.Koperdruk, ongekleurd. (54) Afbeeldinge van Ollonne.Koperdruk, ongekleurd. (55) 48 Caarte Vande Rivier van Bourdeaux tot aen Bayone en voorts aen Coninx rede.Koperdruk, ongekleurd. (56) 49 Kust van Biscayen tusschen Orio ende rio de Sella / Kust Van Biscayen tusschen Rio de Sella en t' Eylant van S. Cyprian.Koperdruk, ongekleurd. (57) 50 Caarte Vande custen van Galissien tusschen 't Eylant van S.Ciprian en Camina.Koperdruk, ongekleurd. (58) 51 Cust van Portugal t'Noordelyckste deel beginnende van Viana tot aen Pissage.Koperdruk, ongekleurd. (59) 52 De Cust van Portugael Het Zuydelyckste deel, Beginnende van Pissage tot aen S.Uves alias Setubal.Koperdruk, ongekleurd. (60) 53 Cust van Andaluzia, En Algarve, Beginnende van Capo de Spichel tot aen het Clif.Koperdruk, ongekleurd. (61) 3 Cust van Hispangien Vande Rivier van Sivilien tot aen Malaga ende De cust van Barbarien van Out Mamora tot Penon de Velez.Koperdruk, ongekleurd. (62) 55 De Cust van Barbaria, Gualata, Arguyn, en Geneheo, van Capo S. Vincente tot Capo Verde.Koperdruk, ongekleurd. (63) 56 De Cust van Barbaryen van out Mamora tot Capo Blanco / De Cust van Barbaryen van Capo Blanco Tot Capo de Geer / De Reede van Punte del Gada int Eylandt S.Michiels / De Reede voor de Stadt Angra int eylandt Tercera / De Eylanden van Madera en Porto Santo.Met inzet: De zuydhoec vant Eylandt Fayal.Koperdruk, ongekleurd. (64) 57 Caarte Voor een gedeelte der Canarise Eylanden als Canaria, Tenerifa, Forteventura, etc.Met inzet: De tyhavens, Porto de Naos en Porto de Cavallos aen de Zuyd-oostzyde van Lancerota.Koperdruk, ongekleurd.
Derde Deel Der Nieuwe Groote Zee-Spiegel, Inhoudende het Straets-Boeck, Ofte de Vertooninge en de Beschryvinge Der Middellantsche Zee, In verscheyde Zee-Kaerten en Opdoeningen van Landen, etc.Gesneden, gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam, By Pieter Goos, op 't Water, in de Vergulde Zee-spiegel, by de Nieuwe-brugh. Anno 1662.

Uitgegeven te Amsterdam door Pieter Goos, 1662

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 216 (code: Goos 44B)

Bevat de volgende kaarten: (65) 1 Paskaerte Van't Westelyckste Der Middelandsche Zee.Gesneden gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam by Pieter Goos, op 't Water in de Vergulde Zee Spiegel.Koperdruk, ongekleurd. (66) 2 Paskaerte Van't Oostelyckste Der Middelandsche Zee.Gesneden, Gedruckt, en Uytgegeven t'Amsterdam by Pieter Goos, op't Water inde Vergulde Zee Spiegel.Koperdruk, ongekleurd. (67) 3 Cust van Hispangien Vande Rivier van Sivilien tot aen Malaga ende De cust van Barbarien van Out Mamora tot Penon de Velez.Koperdruk, ongekleurd. (68) 4 De Custen van Granada Van Malaga tot Cabo de Gata, En de Custen van Barbarien van Penon de veles tot C. de Hoone.Koperdruk, ongekleurd. (69) 5 De Custen van Spangien Van C. de Gata, tot C. de S. Martyn En de Custen van Barbarien Van C. de Hoone, tot C. de Tenes.Koperdruk, ongekleurd. (70) 6 De Custen van Barbarien Tusschen Cabo de Tenes Ende Cabo de Rosa.Koperdruk, ongekleurd. (71) 7 De Custen van Valencia en Catalonia Van C. de S. Martyn tot C. Dragonis, Als meede de Eylanden van Majorca Minorca en Yvica.Koperdruk, ongekleurd. (72) 8 De Custen van Languedoc Provence En een gedeelte van Italien van Cabo Dragonis, tot Cabo Delle Melle.Koperdruk, ongekleurd. (73) 9 De Zee Custen van de Eylanden Sardinia en Corsica.Koperdruk, ongekleurd. (74) 10 Pascaarte van de Italaensche Zeecusten tusschen C. delle Melle ende Monte Argentato en d'Eijlanden daer ontrent.Koperdruk, ongekleurd. (75) 11 De Custen van Italien Van Porte Hercule tot C. dell Arme, en een gedeelte van Cicilia, en Sardinia.Met inzet: [Golf van Napels].Koperdruk, ongekleurd. (76) 12 De Custen van Barbarien Van C. Rosa tot I. Querqueni als meede Cicilia en de Suydelyckste Custen van Sardinia.Met inzet: I. Tabarca.Koperdruk, ongekleurd. (77) 13 De Zee Custen Van het Oostelyckste van Sicilia en Italien van C. Passaro tot de Golfo Van Venetien.Koperdruk, ongekleurd. (78) 14 Zee-kaarte van de Golf van Venetien Waer in vertoont werd alle de Zeekusten en Eylanden der selvige.Koperdruk, ongekleurd. (79) 15 Paskaarte vande Eylanden Corfu, Pachsu, ende Antipachsu, vertoonende hoemen soo van benoorden als van bezuyden in Corfu Zeylen ende aldaer rede vinden mach.Koperdruk, ongekleurd. (80) 16 Paskaarte Van het Zuyderdeel van Cephalonia, als meede het Eylandt Zante, en de Cust van Morea, van C. Chiarese tot C. Sapienza.Koperdruk, ongekleurd. (81) 17 Paskaarte vande Zuydelijckste Zeekuste van Morea Van I. Sapienza tot C.S. Angelo en de Eylanden daer ontrent.Koperdruk, ongekleurd. (82) 18 De Zeecusten van 't Yland Candia met alle Bayen Havenen en reeden en d'Eylanden daer ontrent.Koperdruk, ongekleurd. (83) 20 Paskaarte vertoonende de Noortcuste van Negroponte en de Eylanden daer benoorden als Schiro, Schoppelo, en Schiatta, en hoemen bewesten Negroponte mach Zylen ten Eynde de Golf, na Achino en Zetouni / Paskaarte vande Zee Archipelago Vertoonende hoe men door de Eylanden der selvige door verscheyden wegen, na Negroponte, Scio, en Smyrne, mach Zeylen.Koperdruk, ongekleurd. (84) 19 Paskaerte Vande Archipelagusche Zee.Koperdruk, ongekleurd. (85) 21 Pascaarte van 't Eylandt Lemnos, als meede de Zee-custen ende Eylanden tussche Metelijn ende de Strate van Constantinopolen / Pascaarte vertoonende Hoemen tusschen I.Tenedos en Natolia door Zeylen mach / Pascaarte vande Golfo ofte Strate van ConstantinopolenKoperdruk, ongekleurd. (86) 22 Paskaarte Van de Golfe van Smyrne Als meede het Eylandt Scio, en hoemen tusschen Scio, ende t'vaste landt van Calaberno, mach deur Zeylen.Koperdruk, ongekleurd. (87) 23 Paskaarte van't Eylant Metelino En de gelegentheyt daer ontrendt.Koperdruk, ongekleurd. (88) 24 Pascaarte van't Eylant Cyprus begrypende de Zuydelyckste Zeecusten / De Zeecusten van Egypten van Alexandria tot Damiata.Koperdruk, ongekleurd. (89) 25 Pascaerte van de Levant Ofte de Zeecusten van Ægypten Soria Caramania en t'Eylandt Cyprus.Koperdruk, ongekleurd.
NA http://proxy.handle.net/10648/b2a8b8fd-058b-4774-aa4b-fde1e2589ea8 De Zee-Atlas, Ofte Water-Weereld, ... (etc.) door Pieter Goos. 1666. 1 deel 61 x 38 x 6,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Luxe uitgevoerd exemplaar in rood fluwelen band

Incompleet exemplaar: titelblad en kaartnummers 1, 2 en 19 ontbreken; bevat 38 van de oorspronkelijk 41 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 196-197 (code: Goos 1 B)

De Zee-Atlas, Ofte Water-Weereld, Waer in vertoont werden alle de Zee-Kusten Van het bekende des Aerd-Bodems. Seer dienstigh voor alle Schippers en Stuurlieden, Als oock voor alle Heeren en Kooplieden.Gesneden, gedruckt en uytgegeven 't Amsteldam. By Pieter Goos, op de Texelse Kay, naest de Rams-koy, in de Zee-Spiegel. 1666.

Uitgegeven te Amsterdam door Pieter Goos, 1666

Bevat de volgende kaarten: (1) Pascaart van de Noort zee Verthoondende in zich alle de Custen en havens daer rontom gelegen.Opnieuws oversien en verbetert. Gedruckt tot Amsterdam, Bij Pieter Goos, op't Waater in De Vergulde Zee Spiegel bij de N: brugh, Anno 1666. Gesneden bij Geraerd Coeck.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (2) Pas-Caart van de Oost zee Verthoondende Alle de ghelegentheydt tusschen 't Eijlandt Rugen ende Wijborg.Op nieuws oversien en verbeertert. t'Amsterdam By Pieter Goos op't water inde vergulde Zeespiegel 1666. Gesneden bij Gerard Coeck.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (3) Pascaarte vande Zuyder-zee, Texel, ende Vlie-stroom, als mede 't Amelander-gat.t'Amsterdam, Bij Pieter Goos op't Water inde Vergulde Zee Spiegel Anno 1666.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (4) Pascaart van de Noord Zee, Van Texel, tot de Hoofden.Nieulycx uijtgegeven t'Amsterdam, Bij Pieter Goos.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (5) Cust van Hollant tusschen de Maes ende Texel.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (6) De Texel Stroom met de gaten vant Marsdiep / Caarte van de Mase, Ende het Goereesche gat.Met inzet: Caarte vande Reede end Haven van Medenblick hoemen die comende soo van 't Wieringer als Vriesch vlack beseylen mogen tot dienst en nut voor alle Zeevarende luyden, perfectelyc gemeten en afgepeylt, Beschreven Anno 1641 uyt speciale last vande E. H. Burgemeesteren en de Regeerders der voorschreven Stadt Medenblick Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (7) De Cust van Zeelandt, Begrypende in sich de gaten, als vande Wielingen, ter Veere, Ziericzee, Brouwershaven, Goeree, en de Maes.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (8) Paskaert Van de Zeeusche en Vlaemsche Kusten, tonende alle drooghten, diepten, en ondiepten, tusschen 't eylandt Schouwen en de Hoofden,curieuselyck beschreven door Dirck Davidsz.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (9) Pascaarte van Engelant Van 't Voorlandt tot aen Blakeney waer in te sien is de mont vande Teemse.Met inzet: Rivier van Londen.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (10) Pas-Caart vant Canaal Vertoonende in 't Gheheel Engelandt, Schotlandt, Yrlandt, en een gedeelte van Vranckrijck.Op nieus oversien en verbetert. 1665. t' Amsterdam, By Pieter Goos, op't water by de N: brugh inde Zee-spiegel. 1666. Gesneden bij Gerard Coeck.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (11) Het Canaal tusschen Engeland en Vrancriick.t'Amsterdam, Bij Pieter Goos.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (12) Paskaarte om Achter Yrlandt om te Zeijlen van Hitlant tot aen Heijssant.Nieuwlycx Uytgegeven t' Amsterdam bij Pieter Goos op het waater in De Vergulde-Zee-spiegel Anno 1666.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (13) Paskaerte van't in comen Van't Canaal, hoemen dat sal aen doen, als men uyt de West comt.t'Amsteldam, bij Pieter Goos.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (14) Paskaert Vande Bocht van Vrankckrijck Biscajen en Galissen tusschen Heysant en C. de Finisterre.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (15) Pas-Caart van Hispangien, Vertoonende de Custen van Granade, Andaluzie, Algarve, Portugael, Galissien, en Biscaien, met een gedeelte van Vranckrijck; streckende van Heysant tot de Straet van Gibralter.Verbetert door A. en I. de Bree. T'Amsterdam, Bij Pieter Goos, op't Water, bij de N: brugh, in De vergulde Zee-spiegel. Anno 1666.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (16) Paskaerte Van't Westelyckste Der Middelandsche Zee.Gesneden gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam by Pieter Goos, op't Water in de Vergulde Zee Spiegel.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (17) De Cust van Barbaria, Gualata, Arguyn, en Geneheo, van Capo S. Vincente tot Capo Verde.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (18) De Cust van Barbaryen van out Mamora tot Capo Blanco / De Cust van Barbaryen van Capo Blanco Tot Capo de Geer / De Reede van Punte de Gada int Eylandt S. Michiels / De Reede voor de Stadt Angra int eylandt Tercera / De Eylanden van Madera en Porto Santo.Met inzet: De zuydhoec vant Eylandt Fayal.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (19) Caarte Voor een gedeelte der Canarise Eylanden als Canaria, Tenerifa, Forteventura, etc.Met inzet: De tyhavens, Porto de Naos en Porto de Cavallos aen de Zuyd-oostzyde van Lancerota.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (20) Pas-Caart van Guinea en de Custen daer aen gelegen Van Cabo verde tot Cabo de Bona Esperanca.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (21) Pas-kaarte van de Zuyd-west-kust van Africa; van Cabo Negro tot beoosten Cabo de Bona Esperança.Nuwlyks besgreven en uyt-gegeven by Pieter Goos. t'Amsterdam.Met inzetten: [kaart van de kust van zuid-westelijk Afrika, van] Bay de S. Helena [tot de] Rio Dolçe / Vlees bay.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (22) Pascaerte Van 't Westelycke Deel van Oost Indien, Van Cabo de Bona Esperanca, tot C. Comorin.Tot Amsterdam, Gedruckt by Pieter Goos, op 't water inde Vergulde Zee spiegel.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (23) Paskaerte Zynde t'Oosterdeel van Oost Indien, met alle de Eylanden daer ontrendt geleegen van C. Comorin tot aen Iapan.t'Amsterdam, by Pieter Goos, op't Waeter in de Vergulde Zeespiegel.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (24) Noordoost Cust van Asia Van Iapan tot Nova Zemla.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (25) De Zee Custen van Ruslant, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen en Nova Zemla.t'Amsterdam, By Pieter Goos op't water by de Nieuwe brugh in de Vergulde Zee-Spiegel.Met inzet: De Reviere Dwina, ofte De Reviere van Archangel Soo het Nieuwe als 't Oude diep.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (26) De Custen van Noorwegen, Finmarcken, Laplandt, Spitsbergen, Ian Mayen Eylandt, Yslandt, als meede Hitlandt, en een gedeelte van Schotlandt.t'Amsterdam, By Pieter Goos op 't Water inde Vergulde Zee-spiegel.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (27) Pascaerte van Groen-Landt, Yslandt, Straet Davids en Ian Mayen eylandt; hoemen de selvige van Hitlandt en de Noortcusten van Schotlandt en Yrlandt beseylen mach.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (28) Paskaert Zijnde de Noordelijckste Zeekusten Van America Van Groenland door de Straet Davis en de Straet Hudson tot Terra Neuf.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (29) Pascaerte vande Vlaemsche, Soute, en Caribesche Eylanden, als mede Terra Nova, en de Custen van Nova Francia, Nova Anglia, Nieu Nederlandt, Venezuela, Nueva Andalusia, Guiana, en een gedeelte, van Brazil.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (30) Pas caerte van Nieu Nederlandt en de Engelsche Virginies Van Cabo Cod tot Cabo Canrick.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (31) Paskaerte Van de Zuijdt en Noordt Revier in Nieu Nederlandt Streckende van Cabo Hinloopen tot Rechkewach.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (32) Pascaerte Van Westindien De Vaste Kusten En de Eylanden.Met inzet: Het Canael tusschen Havana aen Cuba ende de Tortugas ende Martyres aen Cabo de la Florida in Groot besteck.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (33) Pascaert Vande Caribes Eylanden.Gedruckt t'Amsterdam by Pieter Goos.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (34) Paskaart van Brasil Van Rio de los Amazones, tot Rio de la Plata.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (35) Paskaarte van Het Zuydelijckste van America Van Rio de la Plata, tot Caap de Hoorn, ende inde Zuyd Zee, tot B. de Koquimbo.Nieuwlijcks Uijtgegeven Anno 1666.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (36) Pascaerte Van Nova Hispania Chili, Peru en Guatimala.t'Amsterdam by Pieter Goos op't Waater inde Vergulde Zeespiegel Anno 1666.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (37) Paskaerte Van Nova Granada. en t' Eylandt California.t'Amsterdam by Pieter Goos op't Waater inde Vergulde Zeespiegel Anno 1666.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (38) Pascaerte Vande Zuyd-Zee tussche California, en Ilhas de Ladrones.t'Amsterdam by Pieter Goos op't Waater inde Vergulde Zeespiegel Anno 1666.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
NB http://proxy.handle.net/10648/4a7af9c5-cce0-4c92-a987-3b7d35c4278d De Zee-Atlas, Ofte Water-Weereld, ... (etc.) door Pieter Goos. 1666. 1 deel 53,5 x 34 x 4,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat 41 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 196-197 (code: Goos 1 B)

De Zee-Atlas, Ofte Water-Weereld, Waer in vertoont werden alle de Zee-Kusten Van het bekende des Aerd-Bodems. Seer dienstigh voor alle Schippers en Stuurlieden, Als oock voor alle Heeren en Kooplieden.Gesneden, gedruckt en uytgegeven 't Amsteldam. By Pieter Goos, op de Texelse Kay, naest de Rams-koy, in de Zee-Spiegel. 1666.

Uitgegeven te Amsterdam door Pieter Goos, 1666

Bevat de volgende kaarten: (1) Orbis Terrarum Nova et Accuratissima Tabula = Nieuwe Werelt kaert.auctore Petro Goos. = uijt gegeven tot Amsteldam bij Pieter Goos.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (2) 1 Pascaart van Europa, Als mede een gedeelt vande cust van Africa.Gedruckt, en uijtgegeven, tot Amsterdam Bij Pieter Goos.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (3) Pascaart van de Noort zee Verthoondende in zich alle de Custen en havens daer rontom gelegen.Opnieuws oversien en verbetert. Gedruckt tot Amsterdam, Bij Pieter Goos, op't Waater in De Vergulde Zee Spiegel bij de N: brugh, Anno 1666. Gesneden bij Geraerd Coeck.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (4) Pas-Caart van de Oost zee Verthoondende Alle de ghelegentheydt tusschen 't Eijlandt Rugen ende Wijborg.Op nieuws oversien en verbeertert. t'Amsterdam By Pieter Goos op't water inde vergulde Zeespiegel 1666. Gesneden bij Gerard Coeck.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (5) 3 Pascaarte vande Zuyder-zee, Texel, ende Vlie-stroom, als mede 't Amelander-gat.t'Amsterdam, Bij Pieter Goos op't Water inde Vergulde Zee Spiegel Anno 1666.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (6) Pascaart van de Noord Zee, Van Texel, tot de Hoofden.Nieulycx uijtgegeven t'Amsterdam, Bij Pieter Goos.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (7) 32 Cust van Hollant tusschen de Maes ende Texel.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (8) 33 De Texel Stroom met de gaten vant Marsdiep / Caarte van de Mase, Ende het Goereesche gat.Met inzet: Caarte vande Reede end Haven van Medenblick hoemen die comende soo van 't Wieringer als Vriesch vlack beseylen mogen tot dienst en nut voor alle Zeevarende luyden, perfectelyc gemeten en afgepeylt, Beschreven Anno 1641 uyt speciale last vande E. H. Burgemeesteren en de Regeerders der voorschreven Stadt Medenblick Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (9) 34 De Cust van Zeelandt, Begrypende in sich de gaten, als vande Wielingen, ter Veere, Ziericzee, Brouwershaven, Goeree, en de Maes.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.Ondersteboven ingebonden. (10) Paskaert Van de Zeeusche en Vlaemsche Kusten, tonende alle drooghten, diepten, en ondiepten, tusschen 't eylandt Schouwen en de Hoofden,curieuselyck beschreven door Dirck Davidsz.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (11) 13 Pascaarte van Engelant Van 't Voorlandt tot aen Blakeney waer in te sien is de mont vande Teemse.Met inzet: Rivier van Londen.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (12) Pas-Caart vant Canaal Vertoonende in 't Gheheel Engelandt, Schotlandt, Yrlandt, en een gedeelte van Vranckrijck.Op nieus oversien en verbetert. 1665. t' Amsterdam, By Pieter Goos, op't water by de N: brugh inde Zee-spiegel. 1666. Gesneden bij Gerard Coeck.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (13) Het Canaal tusschen Engeland en Vrancriick.t'Amsterdam, Bij Pieter Goos.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (14) Paskaarte om Achter Yrlandt om te Zeijlen van Hitlant tot aen Heijssant.Nieuwlycx Uytgegeven t' Amsterdam bij Pieter Goos op het waater in De Vergulde-Zee-spiegel Anno 1666.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (15) Paskaerte van't in comen Van't Canaal, hoemen dat sal aen doen, als men uyt de West comt.t'Amsteldam, bij Pieter Goos.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (16) Paskaert Vande Bocht van Vrankckrijck Biscajen en Galissen tusschen Heysant en C. de Finisterre.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (17) Pas-Caart van Hispangien, Vertoonende de Custen van Granade, Andaluzie, Algarve, Portugael, Galissien, en Biscaien, met een gedeelte van Vranckrijck; streckende van Heysant tot de Straet van Gibralter.Verbetert door A. en I. de Bree. T'Amsterdam, Bij Pieter Goos, op't Water, bij de N: brugh, in De vergulde Zee-spiegel. Anno 1666.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (18) 1 Paskaerte Van't Westelyckste Der Middelandsche Zee.Gesneden gedruckt en uytgegeven t'Amsterdam by Pieter Goos, op't Water in de Vergulde Zee Spiegel.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (19) 2 Paskaerte Van't Oostelyckste Der Middelandsche Zee.Gesneden, Gedruckt en Uytgegeven t'Amsterdam by Pieter Goos, op't Water inde Vergulde Zee Spiegel.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (20) 55 De Cust van Barbaria, Gualata, Arguyn, en Geneheo, van Capo S. Vincente tot Capo Verde.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (21) 56 De Cust van Barbaryen van out Mamora tot Capo Blanco / De Cust van Barbaryen van Capo Blanco Tot Capo de Geer / De Reede van Punte de Gada int Eylandt S. Michiels / De Reede voor de Stadt Angra int eylandt Tercera / De Eylanden van Madera en Porto Santo.Met inzet: De zuydhoec vant Eylandt Fayal.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (22) 57 Caarte Voor een gedeelte der Canarise Eylanden als Canaria, Tenerifa, Forteventura, etc.Met inzet: De tyhavens, Porto de Naos en Porto de Cavallos aen de Zuyd-oostzyde van Lancerota.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (23) Pas-Caart van Guinea en de Custen daer aen gelegen Van Cabo verde tot Cabo de Bona Esperanca.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (24) Pas-kaarte van de Zuyd-west-kust van Africa; van Cabo Negro tot beoosten Cabo de Bona Esperança.Nuwlyks besgreven en uyt-gegeven by Pieter Goos. t'Amsterdam.Met inzetten: [kaart van de kust van zuid-westelijk Afrika, van] Bay de S. Helena [tot de] Rio Dolçe / Vlees bay.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (25) Pascaerte Van 't Westelycke Deel van Oost Indien, Van Cabo de Bona Esperanca, tot C. Comorin.Tot Amsterdam, Gedruckt by Pieter Goos, op 't water inde Vergulde Zee spiegel.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (26) Paskaerte Zynde t'Oosterdeel van Oost Indien, met alle de Eylanden daer ontrendt geleegen van C. Comorin tot aen Iapan.t'Amsterdam, by Pieter Goos, op't Waeter in de Vergulde Zeespiegel.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (27) Noordoost Cust van Asia Van Iapan tot Nova Zemla.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (28) De Zee Custen van Ruslant, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen en Nova Zemla.t'Amsterdam, By Pieter Goos op't water by de Nieuwe brugh in de Vergulde Zee-Spiegel.Met inzet: De Reviere Dwina, ofte De Reviere van Archangel Soo het Nieuwe als 't Oude diep.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (29) De Custen van Noorwegen, Finmarcken, Laplandt, Spitsbergen, Ian Mayen Eylandt, Yslandt, als meede Hitlandt, en een gedeelte van Schotlandt.t'Amsterdam, By Pieter Goos op 't Water inde Vergulde Zee-spiegel.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (30) Pascaerte van Groen-Landt, Yslandt, Straet Davids en Ian Mayen eylandt; hoemen de selvige van Hitlandt en de Noortcusten van Schotlandt en Yrlandt beseylen mach.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (31) Paskaert Zijnde de Noordelijckste Zeekusten Van America Van Groenland door de Straet Davis en de Straet Hudson tot Terra Neuf.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (32) Pascaerte vande Vlaemsche, Soute, en Caribesche Eylanden, als mede Terra Nova, en de Custen van Nova Francia, Nova Anglia, Nieu Nederlandt, Venezuela, Nueva Andalusia, Guiana, en een gedeelte, van Brazil.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (33) Pas caerte van Nieu Nederlandt en de Engelsche Virginies Van Cabo Cod tot Cabo Canrick.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (34) Paskaerte Van de Zuijdt en Noordt Revier in Nieu Nederlandt Streckende van Cabo Hinloopen tot Rechkewach.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (35) Pascaerte Van Westindien De Vaste Kusten En de Eylanden.Met inzet: Het Canael tusschen Havana aen Cuba ende de Tortugas ende Martyres aen Cabo de la Florida in Groot besteck.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (36) Pascaert Vande Caribes Eylanden.Gedruckt t'Amsterdam by Pieter Goos.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (37) Paskaart van Brasil Van Rio de los Amazones, tot Rio de la Plata.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (38) Paskaarte van Het Zuydelijckste van America Van Rio de la Plata, tot Caap de Hoorn, ende inde Zuyd Zee, tot B. de Koquimbo.Nieuwlijcks Uijtgegeven Anno 1666.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (39) Pascaerte Van Nova Hispania Chili, Peru en Guatimala.t'Amsterdam by Pieter Goos op't Waater inde Vergulde Zeespiegel Anno 1664.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (40) Paskaerte Van Nova Granada. en t' Eylandt California.t'Amsterdam by Pieter Goos op't Waater inde Vergulde Zeespiegel Anno 1666.Koperdruk, eigentijdse inkleuring. (41) Pascaerte Vande Zuyd-Zee tussche California, en Ilhas de Ladrones.t'Amsterdam by Pieter Goos op't Waater inde Vergulde Zeespiegel Anno 1666.Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
O1 - O2 De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakkel ... (etc.), uitgegeven door Johannes van Keulen. 1682-1689. 2 delen

5 delen in 2 banden

O2 http://proxy.handle.net/10648/bf0a1734-c39b-4c7f-9a95-af274fc03d03 De Nieuwe Groote Lightende Zee-Fakkel ... (etc.), uitgegeven door Johannes van Keulen. 1682 1 deel 55 x 34 x 6 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Delen I en II in één band

Incompleet exemplaar: het eerste deel bevat 20 van de oorspronkelijk 33 kaarten; het tweede deel bevat 30 van de oorspronkelijk 38 kaarten

De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakkel, 't Eerste Deel, Verthoonende de Zee-Kusten van Holland, Vriesland, Holstein, Jutland, Meklenburgh, Denemarken, Noorwegen, d'Oost-kusten van Engeland en Schotland, Sweeden, Pomeren, Pruyssen, Lijfland, Finland, Finmarken en Rusland, met d'onbehoorende Eylanden als oock d'Orcades, Hitland, d'Eylanden van Fero, Ysland, Spitsbergen, en Jan Mayen Eyland. Mitsgaders 't Tweede en Derde Deel van de Westersche en Straetsche Scheepvaart. Als Mede De Beschrijvingh van alle Havenen, Bayen, Reeden, Drooghten, Diepten, Streckingen en opdoeningen van Landen, op de ware Poolshooghte geleyd, uyt ondervindinge van veele Ervarene Stuurlieden, Loodtsen, en Lief-hebbers der Zee-vaart. Vergadert Door Claas Jansz. Vooght, Geometra Leermeester der Wiskonst.t'Amsterdam, Gedruckt voor Johannes van Keulen, Boek- en Zee-kaart-verkooper, aan de Nieuw-brugh in de gekroonde Lootsman, 1682. Met Privilegie voor 15 Jaren.

Samengesteld door Claas Jansz Vooght

Uitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen, 1682

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 314-315 (code: Keu 33 B)

Bevat de volgende kaarten: (1) Nieuwe Paskaart, vande Geheele, Oosterzé, en Noortzé, Schip-vaart. Op Nieuws, uyt ondervindingh, van Schrandre Stierlieden, Naaukeurig Getekent, en 't Saamen Gebraght. 'T Amsterdam, By, Iohannis van Keulen Boekverkoper, en Graadboogmaker, aande Oost-zyde, vande Nieuwenbrug, Inde Gekroonde Loots-man. Koperdruk, ongekleurd. (2) 4 Nieuwe Pascaert Waar in te sien is de gaten van Texel en 'T Vlie Met alle syn Mercken, diepte en droogte. alles op 't Nieuws Oversien en van veel fouten verbetert; 'T Amsterdam, By Ioannes van Keulen Boeck en Zee-kaert verkooper aende Nieuw-brug inde gekroonde Lootsman. Koperdruk, ongekleurd. (3) 6 Paskaart vande Iade, Weser en Elve; Met een gedeelte van Emderland, Keydingerland, Holsatia, en Ditmarschen. Met alle zyn Eylanden Diepten en Droochte. Seer Naauwkeurich opgestelt. 'T Amsterdam. by Ioannes van Keulen Boeck en Zeekaart verkooper aande Nieuwbrugh inde gekroonde Lootsman. Met inzet: Paskaartje van de Rivier de Elve Streckende van Haseldorp tot Dreuhusen. Koperdruk, ongekleurd. (4) 8 Nieuwe Pascaert van Jutlandt Van't Jutsche Riff, tot aen de hoeck van Schagen als mede een gedeelte van de Cust van Noorwegen Beginnende van Der Neus, tot aen Oxefoort. Dus ver Naeukeurigh opgestelt en op het Nieuws Oversien en van veel fouten verbetert. T' Amsterdam By Ioannis van Keulen Boeck en Zeekaertverkooper aende N: brugh inde Gecroonde Lootsman. Koperdruk, ongekleurd. (5) 10 Nieuwe Pascaert van Schager-Rack en een gedeelte van de Sont, van Gottenburgh tot aen Coppenhaven als mede van de hoeck van Schage[n] tot aen Horsens. seer Naeuwkeurigh opgestelt. 'T Amsterdam by Ioannes van Keulen Boeck-verkooper en Graadboog maecker aende Nieuwe-brug inde gekroonde Loots-man. Koperdruk, ongekleurd. (6) 12 Pas-kaert van de Cust Van Noorwegen Beginnende van Der Neus tot aen Bommel Sond. Seer Naeu-Ceurigh op gestelt, 'T Amsterdam By Joannes van Keulen Aande Nieuwen brugh inde Gekroonde Lootsman. Met inzet: Pas caertie voor een gedeelte van 't Liet van Bergen. Koperdruk, ongekleurd. (7) 13 Nieuwe Paskaart van de Kust van Noorwegen Beginnende van Bommelsondt tot aan de Wtweer Klippen. Naauwkeurig opgestelt en van veel fouten verbeetert. 't Amsterdam. by Iohannis van Keulen Boekverkoper aande Nieuwenbrugh Inde Gekroonde Loots-man. Met inzet: Paskaart van een Gedeelte van 't Liet van Bergen In't Groot. Koperdruk, ingekleurd. (8) 15 Paskaart Van de Kust van Noorwegen. Beginnende van Swarten Os tot aan Heyligelander Leen Naaukeurigh opgestelt, waar in vervaat werdt 't Liet van Dronten. 'T Amsterdam by Iohannis van Keulen Boekverkooper aan de Nieuwenbrugh Inde Gekroonde Loots-man. Koperdruk, ongekleurd. (9) 16 Pas-caert Vande Zee-cussen van Engeland Van Orfordnes tot aen Flamborger Hooft. t'Amsterdam By Joannes van Keulen. Koperdruk, ongekleurd. (10) 17 Nieuwe Paskaert Vande oost Cust van Engeland en Schotland Beginnende van 't Flamburger Hooft tot aan de Rivier van Eedenborg. zynd[e] Naaukeurgigh opgestelt en van veel Fouten verbeetert, 'T Amsterdam by Ioannes van Keulen Boeckvercooper aande Nieuwbrugh inde gekroonde Lootsman. Met inzet: The River of Tyne = De Rivier de Tyne. Koperdruk, ongekleurd. (11) 18 Nieuwe Pascaert van de Oost Cust van Schotlandt Beginnende van Barwyck tot aen de Orcades Ylanden. Zynde Nauwkeurigh opgestelt en van Veel fouten verbetert. T' Amsterdam By Iohannes van Ceulen Boeck-Verkooper aende Nieuwebrug In de gekroonde Loots-man. Koperdruk, ongekleurd. (12) 19 Paskaart Vande Noord Cust van Schotland als mede de Eylanden van Hitlandt en Fero. Naaukeurig opgestelt en van veel fouten Verbetert. 'T Amsterdam. by. Iohannis van Keulen Boekverkoper. aan de Nieuwenbrug in de Gekroonde Loots-man. Koperdruk, ongekleurd. (13) 21 Paskaart Voor een Gedeelte van de Oost Zee Beginnende van Valsterbon tot Schenkkenes. als mede van Straalsund, tot Servenisse. Waar in vervaat is 't Eylandt Rugen, Bornholm, en een Gedeelte van Oelandt. Naaukeurig opgestelt en van merkelyke foute verbetert. 't Amsterdam, by Johannis van Keulen Boekverkoper aande Nieuwe-brug inde Gekroonde Loots-man. Met inzetten: De Havens van Selsborgh Boetekol en Rottenbuy In't Groot / De Kust tusschen Christianopolis en Calmer In 't Groot. Koperdruk, ongekleurd. (14) 22 Paskaart Voor een Gedeelte der Oost Zee Beginnende van Schenkkenes, tot aan Stokholm. Naaukeurigh opgestelt, en van veel fouten verbetert. 'T Amsterdam, By Johannis van Keulen. Boekverkoper aande Nieuwenbrugh Inde Gekroonde Loots-man. Koperdruk, ongekleurd. (15) 25 Paskaart Voor een Gedeelte der Oost Zee Beginnende van Lemsaal, tot Beooste Kok als mede de Kust van Oost Finlandt. van 't Alandse Haff, tot Parna. waar in ook vervat is, d'Eylande Oesel, en Dagho. Naaukeurig opgestelt, en van veel fouten verbetert. 'T Amsterdam, By, Iohannis van Keulen. Boekverkoper aande Nieuwenbrugh, Inde Gekroonde Loots-man. Koperdruk, ongekleurd. (16) 26 Nieuwe Paskaert Voor een Gedeelte Van de Oost Zee Beginnende 2 Myl bewesten Broklom tot aen Strellen, als mede de Kust van Oost Vinlandt, Beginnende van Parna tot aen de Schans ter Ny. Zynde Naeukeurigh op gestelt en van veel Fouten Verbeetert. t'Amsterdam by Iohannes van Keulen aen de Nieuwebrugh in de Gekroonde Lootsman. Koperdruk, ongekleurd. (17) 28 Paskaart Van de Kust van Finmarken. Van Heyligelander Leen tot C. Tromsondt. Naaukeurig opgestelt en van veel fouten verbetert. 't Amsterdam by Iohannis van Keulen Boekverkooper aan de Nieuwenbrugh In de Gekroonde Loots-man. Koperdruk, ongekleurd. (18) 29 Paskaart van't Noordelykste van de Kust van Finmarkken Alsmede een Gedeelte van Lapland Beginnende van C. Tromsondt tot Tiepena. Naaukeurig opgestelt en veel fouten verbetert 't Amsterdam by Iohannis van Keulen Boekverkoper aande Nieuwenbrug In de Gekroonde Loots-man. Met inzet: Afbeeldinge van 't Eylandt ende Gelegentheyt van Wardhuys Naaukeurigh opgestelt. Koperdruk, ongekleurd. (19) 32 Paskaart van de Rivier de Dwina of Archangel. Naaukeurig opgestelt 'T Amsterdam by Iohannis van Keulen Boekverkooper aan de Oost Zyde vande Nieuwen brug Inde Gekroonde Loots-man. Koperdruk, ongekleurd. (20) 33 Paskaarte van Ysland, Spitsberge, en Ian Mayen Eyland, In't Groot. 't Amsterdam by Iohannis van Keulen. Koperdruk, ongekleurd.
De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fackel, 't Tweede Deel. Vertoonende De Zee-Kusten van het Zuyderste gedeelte van de Noord-zee, 't Canaal, 't Westersche gedeelte van Engelandt en Schotland, Yrlandt, Vranckrijck, Spanjen, Marocco, Gualata, Genehoa en Gambia, met de onder-behoorende Eylanden, mitsgaders de Vlaamsche, Canarische en Soute Eylanden. Als Mede de Beschrijving van alle Havenen, Bayen, Reeden, Drooghten, Diepten, Streckingen en Opdoeningen van Landen. Op de ware Pools hooghte geleyd. Uyt ondervindinge van veel ervarene Stuurlieden, Lootsen en Liefhebbers der Zeevaert, vergadert door Jan van Loon, en Claes Jansz. Vooght, Geometra Leermeester der Wiskonst.t'Amsteldam, Gedruckt voor Johannes van Keulen, Boeck- en Zee-Kaert-verkoper, aen de Nieuw-brugh, in de Gekroonde Lootsman. 1682. Met privilegie voor 15 Jaren.

Samengesteld door Jan van Loon en Claas Jansz Vooght

Uitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen, 1682

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 325-326 (code: Keu 57 B)

Bevat de volgende kaarten: (21) Nieuwe Paskaert Vande Gheheele Westersche Scheep-vaert. Op Nieus uyt Ondervindinghe van Schrandre Stierlieden Naaukeurigh Geteeckent en samen gebracht. 'T. Amsterdam. by Iohannes van Keulen Boeckvercooper en Graadboog maecker aande Oost syde Vande Nieuwbrugh inde gecroonde Lootsman. Koperdruk, ongekleurd. (22) Pas Caerte van Texel tot aende Hoofden; begrypende in sich de Zee-custen van Vries-land, Holland, Zeeland, Flaenderen; en de Oost-cust van Engeland. 't Amsterdam; By Joannes van Keulen Graad-boog maecker aende Nieuwebrugh inde gekroonde Loots-man. Met inzet: Pascaertje vande Rievier van London. Koperdruk, ongekleurd. (23) 3 Paskaarte van de, Zuyder Zee, met alle des Zelfs inkomende Gaaten: Soo als die op 't Zeekerts konnen Bezeylt worden: naa Haare Courekte Course, Opdoeningen, Droogten en Diepten. Tot Amsterdam By Joannis van Keulen Boek-verkooper en Graadboog-maaker aande Niewen-brug inde Gekroonde Lootsman. Koperdruk, ongekleurd. (24) 4 Nieuwe Pascaert Waar in te sien de gaten van Texel en 'T Vlie Met alle syn Mercken, diepte en droogte. alles op't Nieuws Oversien en van veel fouten verbetert; 'T Amsterdam, By Ioannes van Keulen Boeck en Zee-kaert verkooper aende Nieuw-brug inde gekroonde Lootsman. Koperdruk, ongekleurd. (25) 6 Paskaerte, van het inkoomen van de Maes, Tot aen 't Eylandt Roosenburgh als mede 't Inkoomen van't Goereesche gat, tot aen Oude Hoornsluys, met hunne Droogte en Diepte. Seer Naeukeurich opgestelt. t' Amsterdam by Joannes van Keulen aende Nieuwbrugh inde Gekroonde Lootsman. Koperdruk, ongekleurd. (26) 7 Pascaert Van't Eylandt Roosenburg door de Oude en Nieuwe Maes tot aen Dordrecht en van daer door de Kill tot aen Oudehoornsluys. Met hunne Diepten en Drooghten. seer Naeuwkeurigh opgestelt. 't Amsterdam, by Joannes van Keulen Boeck verkooper en Graedboog maecker aende Nieuwbrugh inde Gekroonde Lootsman. Koperdruk, ongekleurd. (27) 8 Paskaart van de Kusten van Zeeland. Beginnende van de Maas, tot aan de Wielingen. alles op het Nieuws oversien, en merkelyk verbetert. 'T Amsterdam. by Iohannis van Keulen Boekverkooper, aan de Oost Zyde vande Nieuwenbrug, in de Gekroonde Loots-man. Koperdruk, ongekleurd. (28) 10 Nieuwe Paskaert Van d'Oost Kust van Engelandt van Dover tot Dunwich Als mede de Teems off de Rivier van Londen Met alle hunne Diepte en Drooghte. op het Nieuws Oversien en van veel fouten verbetert Tot Amsterdam By Ioannis van Keulen Boeck verkooper en Graed-boogh maecker aen de Nieuwbrug inde gecroonde Lootsman. Met inzet: Paskaertje van de Rivier van Londen Van Gravesendt, en 't N.Blokhouse tot Londen. Koperdruk, ongekleurd. (29) Paskaart van 't Canaal Engelandt Schotlandt en Yrland. Naaukeurig opgestelt en dienstig voor die achter Yrland omkomen. T'Amsterdam. by Iohannis van Keulen Boekverkooper en Graad Boog-Maaker aan de Nieuwen-brug in de Gekroonde Loots-man. Koperdruk, ongekleurd. (30) 12 Pascaert van de Canael Tusschen Engelandt en Vrancryck, van Cales tot C. de la Hagu, als meede van Doever tot Poortlant met alle Hunne Havens, diepte en droogte. seer naukeurigh op gestelt en van veel fouten Verbeetert. t Amsterdam by Iohannus van Keulen aen de Nieuwe brugh. Met inzet: t'Eylant Wicht. Koperdruk, ongekleurd. (31) 14 Pas-caert van de Canael, Tusschen Engelandt en Vranckryck, van Pleymuyen tot aen de Sorlinges, als mede van Portbimel tot aen Heyssant. 't Amsterdam by Joannes van Keulen aen de Nieuw-brugh inde gekroonde Lootsman. Koperdruk, ongekleurd. (32) 16 Nieuwe Pas-kaert Vande oost Kust van Yrland, Beginnende van de hoeck van Waterfoort tot aen de Mayds, Als mede de west Kust van Engeland, Van S. David tot Moul van Galoway met al syn diepte en droochte. dus veer Nauwkeurich opgestelt en noyt voor desen diergelycken in't licht gebracht t' Amsterdam, By Joannes van Keulen Boeck verkooper aen de Nieubrugh in de gekroond[e] Lootsman. Koperdruk, ongekleurd. (33) 17 Pascaart van de Noortcust van Yrland Als meede de Westcust van Schotland En een gedeelte van de Lewys Eylanden. Met al syn Diepten en Droogten. Dus ver Naukeurig Opgestelt en van veel Fauten verbeetert. T' Amsterdam By Joannes van Keulen, Boekverkooper aan de Niewenbrugh. Koperdruk, ongekleurd. (34) 19 Paskaart Vande West Cust van Yrlandt Beginnende van Klady Tot aen De Blasques. Met alle zyn Diepte en Drooghte. Dus ver Naaukeurig opgestelt en van veel fouten verbetert. A[nn]o 1681. t'Amsterdam by Ioannes van Keulen aende Nieuwenbrugh Inde Gecroonde Lootsman. Koperdruk, ongekleurd. (35) 20 Nieuwe Pascaert, vande suyt syde Van Yrlandt Beginnende van Blasques tot ande Hoeck van Waterfoort, Met al syn diepten en Droochten. Naeukeurigh opgestelt, en van veel fouten verbetert. 't Amsterdam by Johannus van Keulen boeck en Zee kaert verkoper ande Nieubrug Inde gekroonde Lootsman. Koperdruk, ongekleurd. (36) Paskaert Van Cales tot Cadix als mede een gedeelte van Engelandt. Zynde naaukeurig opgestelt en veel fouten verbetert, door verschyde ervaeren Stuer-lieden 't Amsterdam By Joannes van Keulen Boeck verkooper en Graad-boogh maecker aen de Nieuw-brug inde gekroonde Loots-man. Koperdruk, ongekleurd. (37) 22 Paskaart van Bretaigne, Poictou en Xaintonge. Beginnende van Odegierne to aan de Revier van Bourdeaux. met al syn Diepten en Droogte. Sus ver Nau-keurigh op-gestelt en Ingekort. T' Amsterdam By Joannis van Keulen Aen de Nieu-brugh. Koperdruk, ongekleurd. (38) Paskaart van de Garomne, of Rivier van Bordeaux [in twee delen]. 'T Amsterdam, By Iohannis van Keulen Boekverkoper, en Graadboogmaker, aande Oost-zyde, vande Nieuwenbrug, Inde Gekroonde Loots-man. Met inzet: Plan de la Ville de Bourdeaux. Koperdruk, ongekleurd. (39) 24 Pascaert Vande Kust van Biscaia Beginnende van Castro tot aen Luarca, met al diepten en drooghten. 't Amsterdam by Iohannus van Keulen aen de Nieu brugh. Koperdruk, ongekleurd. (40) 25 Pascaert Vande Kust van Galissien van Luarca tot aen C. Coriane, Met al syn diepten en drooghten. 't Amsterdam, by Iohannis van Keulen aen de Nieuwe Brugh. Koperdruk, ongekleurd. (41) 26 Paskaart Van Gallissien en Portugal Van C. de Finisterre tot aen Zurara. Met al zyn Diepte en Drooghte. Seer Naaukeurigh Opgesoght. 't Amsterdam, by Iohannis van Ceule[n] Boekverkoper en Graadboogmaaker aen de Nieuwebrugh. Koperdruk, ongekleurd. (42) 27 Paskaart van een gedeelte van de Kust van Portugal Beginnende van Zurara tot 7 a 8 Myl Besuyde de Barlenges met al zyn Diepte en Drooghte. dus ver Naaukeurigh opgesoght. 'T Amsterdam. by Iohannis van Keulen. Boekverkoper tegen over de Nieuwebrugh in de Gekroonde Lootsman. Koperdruk, ongekleurd. (43) 28 Nieuwe Paskaart Van de Kust van Portugal Beginnende 3 a 4 Myl Benoorde C. Roxent, tot aen C.d.S.Vincente. met al zyn Diepte, en Drooghte. dus ver naaukeurigh Opgesoght. 't Amsterdam by Iohannis van Keulen Boekverkooper aan de Nieuwebrugh Inde Gekroonde Lootsman. Koperdruk, ongekleurd. (44) 29 Nieuwe Paskaart. van de Kust van Reino do Algarve als mede een gedeelte van de Kust van Andaluzia Beginnende van C.d.S.Vincent tot aen 't Klif. met al syn Diepte en Droogt. dus ver Naaukeurigh opgesoght. 'T Amsterdam. by Iohannis van Keule. aen de Nieuwenbrugh In de Gekroonde Loots-man. Koperdruk, ongekleurd. (45) Paskaart Van de Cust van Portugal, Barbaria, en Genehoa Beginnende van d'Barlenges tot aan C. Verde. Met al zyn Diepte en Drooghte. dus ver Naaukeurig opgesocht door Ervaren Stuurlieden. 'T Amsterdam. by Iohannis van Ceulen. Boekverkooper en Graadboogmaaker aan 'd Nieuwebrugh. Koperdruk, ongekleurd. (46) 32 Paskaart Van de Kust van Maroca Beginnende van Larache. tot aan C. Cantin. Met syn Diepte en Droogte. dus-ver Naaukeurig Opgestelt en Verbetert. 'T Amsterdam by Iohannis van Keulen Aan de Nieuwebrug. In de Gekroonde Loots-man. Met inzet: Nieuwe Afbeelding van de Rivier Rio Rebata in't Groot. Koperdruk, ongekleurd. (47) 33 Nieuwe Pascaert vande Kust Van Maroca en Zanhaga beginnend van C. Cantin tot C. Bajador, waer in ook te sien is 't I. Lancerota en 't I. Forteventura, met al syn diepte en drooghte. dus ver Naeukeurig op gestelt van bekende Stuerlieden. syn te bekomen 't Amsterdam by Johannes van Keulen Boeckverkoper an de Nieubrug ind gekroonde loots Man. Met inzet: De tyhavens Porto de Naos ende P[ort]o de Cavallos aende Zuydoost zyde van Lancerota. Koperdruk, ongekleurd. (48) 36 Nieuwe Pascaert Van alle de Vlaemse Eylanden Met hunne diepten en drooghten, Waer in oock te sien is hoe haer de Kust vertoont uyter Zee. sijnde noijt voor desen soo int Licht geweest. 't Amsterdam by Johannus van Keulen Boeckverkooper aen de Nieu brug A[nn]o 1681. Met inzetten: De Reede van Punte del Gada int Eylandt S. Michiel / De zuydhoec vant Eylandt Fayal / De Reede voor de Stadt Angra int eylandt Tercera. Koperdruk, ongekleurd. (49) 37 Nieuwe Pascaert Van al de Carnarisse Eylande Met al hunne diepten en drooghte. Dus ver Naeukeurig op gestelt. t Amsterdam by Iohannis van Keulen. Met inzetten: De Noord Oost hoeck Van Tenerifa en de Havens van Gerrachica en S. Crus / Pascaert vande Noord Oost hoeck van Groot Canarien. Koperdruk, ongekleurd. (50) 38 Nieuwe Paskaart Van de Zoute Eylanden, Met al syn Opdoeningen, Bayen, Revieren, Droogten en Diepten. Sus ver Nau-keurig op-gestelt t' Amsterdam By Joannes van Keulen Aan de Nieuwe-brugh. Koperdruk, ongekleurd.
O1 http://proxy.handle.net/10648/24e0f4d3-4020-47cd-806f-bff501369654 De Nieuwe Groote Lightende Zee-Fakkel ... (etc.), uitgegeven door Johannes van Keulen. 1682-1689 1 deel 55 x 34 x 5,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Delen III, IV en V in één band

Incompleet exemplaar; het derde deel bevat 8 van de oorspronkelijk 17 kaarten; het vierde deel bevat 15 van de oorspronkelijk 24 kaarten; het vijfde deel bevat 5 van de oorspronkelijk 24 kaarten

De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fackel, 't Derde Deel. Verthoonende de Kusten van Granaden, Catalonien, Provence, Italien, Dalmatien, Grieken, Thracien, Natolien, Syrien, Egypten, en de geheele Noordkust van Barbaryen, met alle haer onderhoorende en tusschen leggende Eylanden. Als Mede De Beschrijvingh van alle Havenen, Bayen, Reeden, Drooghten, Diepten, Streckingen en Opdoeningen van Landen. Op de ware Pools hooghte geleyd. Uyt ondervindinge van veel ervarene Stuurlieden, Lootsen en Liefhebbers der Zeevaert, vergadert Door Claas Jansz. Vooght, Geometra Leermeester der Wis-konst.t'Amsteldam, Gedruckt voor Johannes van Keulen, Boeck- en Zee-kaert-verkoper, aen de Nieuw-brugh, in de gekroonde Lootsman. 1682. Met Privilegie voor 15 Jaren.

Samengesteld door Claas Jansz Vooght

Uitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen, 1682

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 338 (code: Keu 87 A)

Bevat de volgende kaarten: (1) I - (2) V - (3) IX - (4) X - (5) XI - (6) XII - (7) XIII - (8) XV
De Nieuwe Groote Lightende Zee-Fakkel, 't Vierde Deel. Verthoonende de Zee-kusten van Gujana, Venezuela, Carthagena Nova, Costa-Rico, d'Honduras, Yucatan, Mexico, Florida, Carolina, Virginia, Niew Nederland, Niew Engeland, Niew Vrankrijk, Terra Neuf, en de Noorder Zee-Kusten van America, met d'onderbehoorende en tusschen-leggende Eylanden. Als mede De Beschrijvingh van alle bekende Havenen, Bayen, Reeden, Drooghten, Strekkingen en Opdoeningen van Landen. Alles op haar waare Polus-hooghten geleyd. Uyt ondervindingen van veel ervarene Stuurlieden, Lootsen en Liefhebbers der Zeevaert, vergadert. Door Claas Jansz. Vooght Geometra, Leermeester der Wiskonst.t'Amsterdam, By Johannes van Keulen, Boek- en Zeekaart-verkooper, aan de Nieuwe-Brugh, in de Gekroonde Lootsman. 1689.

Samengesteld door Claas Jansz Vooght

Uitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen, 1689

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 349 (code: Keu 109 C)

Bevat de volgende kaarten: (9) 5 - (10) 6 - (11) 7 - (12) 8 - (13) 9 - (14) 10 - (15) 11 - (16) 14 - (17) 15 - (18) 16 - (19) 17 - (20) 18 - (21) 19 - (22) 20 - (23) 22
De Nieuwe Groote Lightende Zee-Fakkel, 't Vyfde Deel. Verthoonende de Zee-kusten van Guinea, Angola, der Caffers en Brazilien, met d'onderbehoorende en tusschen-leggende Eylanden, noyt voor deesen aldus beschreeven. Als mede De beschrijvingh van alle bekende Havenen, Bayen, Reeden, Drooghten, strekkingen en Opdoeningen van Landen. Alles op haer waere Polus-hooghte geleyd. Uyt ondervindingen van veel ervarene Stuurlieden, Lootsen en Lief-hebbers der Zeevaert vergadert. Door Claes Jansz. Vooght Geometra, Leermeester der Wiskonst, die geen voor de sijne kent als die by Johannes van Keulen gedruckt zijn.t'Amsterdam, Gedruckt by Johannes van Keulen, Boek- en Zee-kaert-verkooper aen de Nieuwe-brugh in de gekroonde Lootsman, 1684.

Samengesteld door Claas Jansz Vooght

Uitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen, 1684

Zie: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 356 (code: Keu 123 B)

Bevat de volgende kaarten: (24) - (25) 4 - (26) 11 - (27) 13 - (28) 17
O3 http://proxy.handle.net/10648/981b7474-d97a-4960-950d-593c00b12b03 De nieuwe groote ligtende Zee-Fakkel. 'T Derde Deel, ... (etc.), uitgegeven door Johannes van Keulen. ca. 1744. 1 deel 54,5 x 34 x 4,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Incompleet exemplaar: bevat 24 van de oorspronkelijk 48 kaarten

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 342 (code: Keu 96)

De nieuwe groote ligtende Zee-Fakkel. 'T Derde Deel, vertoonenden de Kusten van Granada, Catalonien, Languedoc, Provence, Italien, Dalmatien, Grieken, Thracien, Natolien, Syrien, Egypten, en de geheele Noordkust van Barbaryen, met alle haar onderbehoorende en tusschenleggende Eylanden. Als meede de Beschryving van alle Havenen, Bayen, Reeden, Droogten, Strekkingen en Opdoeningen van Landen op de waare Pools-hoogte gelegd, uit ondervindinge van veele ervarene Stuurlieden, Lootsen, en Liefhebbers der Zeevaart, zynde van alle voorgaande misslagen verbetert. Door Claas Jansz. Voogt, Geometra Leermeester der Wiskonst. En deze laatste Druk nieuwelycks verbeterd, door Johannes van Keulen.

Samengesteld door Claas Jansz Voogt

Uitgegeven door Johannes van Keulen, ca. 1744

Bevat de volgende kaarten: (1) IIII - (2) V - (3) VI - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) VII - (9) VIII - (10) - (11) IX - (12) X - (13) - (14) XI - (15) - (16) XII - (17) XIII - (18) XIV - (19) XV - (20) XX - (21) XVI - (22) XVII - (23) XVIII - (24) XIX
P http://proxy.handle.net/10648/99993e4c-3abf-4069-b088-f169f478f28a Zee Atlas ... (etc.) door Jacobus Robijn. 1683. 1 deel 56 x 34 x 6,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat 54 kaarten in koperdruk, handingekleurd

Zee Atlas = Zea Atlas = Atlas Aquatique = Atlas Del Mar.t'Amsterdam by Jacobus Robijn. Boeck en Kaert Verkooper Inde Nieuwen Brug steeg Inde Stuurman A. 1683.

Uitgegeven te Amsterdam door Jacobus Robijn, 1683

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 338 (code: Keu 87 A)

Bevat de volgende kaarten: (1) 1 - (2) 2 - (3) 3 - (4) 4 - (5) 5 - (6) 6 - (7) 7 - (8) 8 - (9) 9 - (10) 10 - (11) 11 - (12) 12 - (13) 13 - (14) 14 - (15) 15 - (16) 16 - (17) 17 - (18) 18 - (19) 19 - (20) 20 - (21) 21 - (22) 22 - (23) 23 - (24) 24 - (25) 25 - (26) 26 - (27) 27 - (28) 28 - (29) 29 - (30) 30 - (31) 31 - (32) 32 - (33) 33 - (34) 34 - (35) 35 - (36) 36 - (37) 37 - (38) 38 - (39) 39 - (40) 40 - (41) 41 - (42) 42 - (43) 43 - (44) 44 - (45) 45 - (46) 46 - (47) 47 - (48) 48 - (49) 49 - (50) 50 - (51) 51 - (52) 52 - (53) 53 - (54) 54
Q http://proxy.handle.net/10648/6104e9d0-0889-4889-aedd-2caed3715c23 Nieuw' en Groote Loots-mans Zeespiegel, ... (etc.) door Jacob en Casparus Lootsman. 1690. 1 deel 46 x 30,5 x 7,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Omvat drie delen in één band

Bevat landopdoeningen en havenaanzichten in houtsnede en 86 kaarten in koperdruk

Nieuw' en Groote Loots-Mans Zee-Spiegel, Inhoudende De Zee-Custen van de Noordsche, Oostersche, en Westersche Schip-Vaert; vertoonende in veele nootsakelijke Zee-Kaerten, alle de Havens, Rivieren, Baeyen, Reeden, Diepten, en Drooghten: Seer curieus op sijn behoorlijcke Polus-hooghte geleght, en voorsien met de Opdoeningen der principaelste Landen, en op wat Cours en Verheyt sy van malkanderen gelegen zijn. Noyt voor desen soo klaerlyck Uytgegeven, en met groote vlijt doorgaens vermeerdert en verbeetert, ten dienste van alle Zee-Varende Personen. Als mede de gelegentheyt van de Noorderlijckste Landen, als van Yslandt, de Straet Davids, Jan Mayen Eylandt, Beeren-Eylandt, Oudt Groenlandt, Spits-bergen en Nova Zembla: met veel Zee-Kaerten, Opdoeningen en Beschrijvingen voorsien. By een gebracht uyt ondersoeckinge van veel ervaren Stuur-Luyden, Lootsen, en Liefhebberen der Navigatie. Met noch een Instructie ofte Onderwijs in de Konst der Zee-vaert: Als mede Nieuwe Tafelen van der Sonne en Sterren Declinatie, en Tafelen van 't Verscheel des Tijdts tusschen Son en Maen, van den Jare 1675 tot 1684. Met een Nieuw Vermeerderde Almanach tot den Jare 1700.t'Amsterdam, Gedrukt by Jacob en Casparus Lootsman, Boeck-Verkoopers, op 't Water, 1690.

Uitgegeven te Amsterdam door Jacob en Casparus Lootsman, 1690

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 243 (code: Jac 26 B)

Omvat twee delen

Bevat de volgende kaarten: (1) 1 - (2) - (3) 3 - (4) 4 - (5) 5 - (6) 5½ - (7) 6 - (8) 7 - (9) 8 - (10) 9 - (11) 10 - (12) 11 - (13) 12 - (14) 13 - (15) 14 - (16) 15 - (17) 16 - (18) 17 - (19) 18 - (20) 19 - (21) 20 - (22) 21 - (23) 22 - (24) 23 - (25) 24 - (26) 25 - (27) 25½ - (28) 26 - (29) 27 - (30) 28 - (31) 29 - (32) 30 - (33) 31 - (34) 32 - (35) 33 - (36) 4 - (37) 5 - (38) 6 - (39) 7 - (40) - (41) 9 - (42) 10 - (43) 11 - (44) 12 - (45) 13 - (46) 14 - (47) 15 - (48) 16 - (49) 17 - (50) - (51) 19 - (52) 20 - (53) 21 - (54) - (55) 22 - (56) 23 - (57) 24 - (58) 25 - (59) 26 - (60) 27 - (61) 28 - (62) 29 - (63) - (64) 30 - (65)
Derde Deel Der Nieuwe Groote Loots-Mans Zee-Spiegel, Inhoudende het Straets-Boeck Ofte de vertooninge en de Beschryvinge Der Middellantsche Zee, In verscheyden Zee-Caerten en Opdoeningen van Landen &c. En in 't Licht gebracht Door Anthoni Jacobsz.t'Amsterdam, By Jacobus Anthonii, op 't Water in de Loots-Man 1665.

Uitgegeven te Amsterdam door Jacobus Anthonii, 1665

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 257 (code: Jac 50 A)

Bevat de volgende kaarten: (66) 1 - (67) 2 - (68) 28 - (69) 3 - (70) 4 - (71) 5 - (72) 6 - (73) 7 - (74) 8 - (75) 9 - (76) 10 - (77) 11 - (78) 12 - (79) 13 - (80) 14 - (81) 15 - (82) 16 - (83) 17 - (84) 18 - (85) 19 - (86) 20
R http://proxy.handle.net/10648/0811ff22-c79d-4ce5-ad23-5b2948ce21f1 De Fransche Neptunus, ... (etc.), uitgegeven door Pieter Mortier. 1693-1694. 1 deel 65,5 x 55 x 4,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Omvat twee atlassen in één band

Bevat 4 platen en 38 kaarten in koperdruk, alle handingekleurd

De Fransche Neptunus, of Nieuwe Atlas van de Zeekaarten, opgenomen en gegraveerd door de uitdrukkelyke order des Konings, Tot het Gebruik van Zyne Zeemachten. Waar in men ziet de naauwkeurige beschryving van alle Kusten van den Oceaan, en d'Oost-Zee, van Noorwegen af tot aan de Straat van Gibraltar: mitsgaders waar in ook naauwkeuriglijk zyn aangetekend de Streeken die men moet houden, de Banken, Klippen, Plaaten, en in 't algemeen alles 't geene de Zeevaart betreft. Altemaal gemaakt op de waarneemingen en d'ondervinding der gaauwste Ingenieurs en Stuurlieden. Overgezien en in goede ordre gesteld door de Heeren Pene, Cassini, en anderen.Tot Amsterdam, By Pieter Mortier, Boekverkooper op de Vygendam, in de stad Parys. M.DC.LXXXXIII. Met Privilegie der Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland.

Samengesteld door Pene, Cassini en anderen

Uitgegeven te Amsterdam door Pieter Mortier, 1693

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 426-427 (code: M. Mor 3)

Bevat de volgende 4 platen en 29 kaarten: (1) plaat 1 - (2) plaat 2 - (3) plaat 3 - (4) plaat 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33)
Zee Atlas tot het Gebruik van de Vlooten Des Konings van Groot Britanje, Gemaakt volgens de nieuwste Memorien der ervarenste Ingenieurs en Stuurlieden, en verrykt met de Profilen van de vermaardste Zeehavenen en Zeesteden van Europa. Te Weeten,I. De Kaart van Holland, Zeeland, Vlaanderen, Picardyen, en Normandyen.II. De Kaart der omleggende oorden van Dieppe.III. De Kaart van Normandyen en Bretagne.IV. De Kaart van Bretagne, van St. Malo af tot aan den mond der Rivier de Loire.V. De Kaart van de Rivier van Bordeaux af tot aan St. Sebastiaan.VI. De Kaart der omleggende oorden van het Eiland Oleron.VII. De Kaart der Kusten van Engeland, van de Teems af tot aan Portland.VIII. De Kaart der Kusten van Engeland, van de Sorlings af tot aan Portland.IX. De Kaart van de Middellandsche Zee.Gegraveerd en verzameld door den Heer Romein de Hooge, Commissaris van Zyne Majesteit.Tot Amsterdam, By Pieter Mortier, Boekverkooper op de Vygendam in de Stad Parys. M.DC.LXXXXIV. Met Privilegie der Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland.

Samengesteld door Romein de Hooge

Uitgegeven te Amsterdam door Pieter Mortier, 1694

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 428 (code: M. Mor 6)

Bevat de volgende 9 kaarten: (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42)
RBIS http://proxy.handle.net/10648/39568c3e-09a7-454e-94db-08006284cf01 Le Neptune François, ... (etc.), uitgegeven door Hubert Jaillot en Pieter Mortier. 1693. 1 deel 64 x 52 x 4,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Omvat twee atlassen in één band

Bevat 3 platen en 38 kaarten in koperdruk, alle handingekleurd

Le Neptune François, ou Atlas Nouveau des Cartes Marines. Levées et Gravées par Ordre Exprés du Roy. Pour l'Usage de ses Armées de Mer. Dans lequel on voit la description exacte de toutes les Côtes de la Mer Oceane, & de la Mer Baltique, depuis la Norwege jusques au Detroit de Gibraltar. Où sont exactement marquées les routes qu'il faut tenir, les Bancs de sables, Rochers & Brasses d'eau; & generalement tout ce qui concerne la Navigation. Le tout fait sur les observations et l'experience des plus habiles Ingenieurs et Pilotes. Reveu & mis en ordre par les Sieurs Pene, Cassini & autres.A Paris, Chez Hubert Jaillot aux deux Globes. M.DC.LXXXXIII. Avec Privilege du Roy.

Samengesteld door Pene, Cassini en anderen

Uitgegeven te Parijs door Hubert Jaillot, 1693

Incompleet exemplaar: plaat 2 (afbeelding van een admiraalschip) ontbreekt

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 425-426 (code: M. Mor 1)

Bevat de volgende 3 platen en 29 kaarten: (1) plaat 1 - (2) plaat 3 - (3) plaat 4 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32)
Cartes Marines a l'Usage des Armées Du Roy de la Grande Bretagne. Faites sur les Memoires les plus nouveaux, des plus experts Ingenieurs & Pilotes, & enrichies des porfils des plus fameux Ports de Mer & villes Maritimes de l'Europe. Sçavoir,I. La Carte de Hollande, Zelande, Flandre, Picardie & Normandie.II. La Carte des environs de Dieppe.III. La Carte de Normandie & Bretagne,IV. La Carte de Bretagne, depuis S. Malo jusqu'à l'embouchure de la Riviere de Loire.V. La Carte depuis la Riviere de Bordeaux jusqu'à S. Sebastiaan.VI. La Carte des environs de l'Isle d'Oleron.VII. La Carte des Côtes d'Angleterre, depuis la Tamise jusqu'à Portlant.VIII. La Carte des Côtes d'Angleterre, depuis les Sorlingues jusqu'à Portlant.IX. La Carte de la Mer Mediterranée.Gravées et recüeillies par le Sr. Romain De Hooge Commissaire de Sa Majesté.A Amsterdam. Chez Pierre Mortier Libraire sur le Vygen Dam. M.DC.LXXXXIII. Avec Privilege de Nos Seigneurs les Etats de Hollande et West-Frise.

Samengesteld door Romein de Hooge

Uitgegeven te Amsterdam door Pieter Mortier, 1693

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 427-428 (code: M. Mor 5)

Bevat de volgende 9 kaarten: (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41)
S1 http://proxy.handle.net/10648/9fd446b1-6173-48b6-a501-2fb9beea65f8 De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fackel, Behelsende 't Eerste, 't Tweede, 't Darde, 't Vierde, Vijfde of 't Laetste Deel. Alwaer klaer en volkomen in vertoont wort, alle bekende Zee-Kusten van de geheele Noord Oceaan, En deszelfs inboesemen, Met een partenente Beschryvinge, Van alle bekende Haavens, Bayen, Reden, Drooghten, Strekkingen van Kourssen, en op-doeninge van Landen alles op haare Waare Pools-hooghte geleyt, Uyt ondervindinge van veele ervaaren Stuurlieden, Lootsen, en Liefhebbers der Zeevaert. Vergaedert met groote kosten, en op het Nieuw in beter order gestelt als voor dese, en verrijckt met het Vijfde, of laetste Deel, dat noyt voor dese in 't licht is geweest. Te samen gebracht, Door Jan van Loon, en Claes Jansz. Vooght, Geometra, Leermeester der Wis-konst.t'Amsterdam, Gedruckt by Johannes van Keulen, Boeck en Zee-Kaart-Verkooper, aen de Oost-zyde van de Nieuwe-Brugh, in de Gekroonde Lootsman, [....]. Met Privilegie voor 15 Jaer. 1687-1706. 1 deel 55,5 x 39 x 11,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Samengesteld door Jan van Loon en Claes Jansz. Vooght

Uitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen

Delen I, II, III, IV en V in één band

Bevat een groot aantal landopdoeningen en havenaanzichten en 166 kaarten in koperdruk

Het jaartal op de titelpagina is weggeradeerd

Op het voorplat in goud gestempeld 'Hof van Holland'

Zie facsimile studiezaal: GEO F 535.1 t/m 535.3

De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, 't Eerste Deel. Vertoonende de Zee-Kusten van Holland, Vriesland, Holstein, Jutland, Meklenburg, Denemarken, Noorwegen, d'Oost-kusten van Engeland en Schotland, Sweeden, Pomeren, Pruissen, Lyfland, Finland, Finmarken en Rusland, met d'onderbehorende Eylanden, als ook d'Orcades, Hitland, d'Eylanden van Fero, Ysland, Spitsbergen, en Jan Mayen Eyland. Als meede De Beschryving van alle Havenen, Bayen, Reeden, Droogten, Diepten, Strekkingen en Opdoeningen van Landen, op de waare Pools hoogte geleidt, uit ondervindinge van veele ervarene Stuurluiden, Lootsen, en Lief hebbers der Zeevaart. Vergadert door Claas Jansz. Voogt, Geometra Leermeester der Wiskonst. En nieuwelyks van veel der voorgaande misslagen gesuyvert en verbetert met veel nieuwe en correcte opgevinge. Door Gerard van Keulen.Gedrukt tot Amsterdam bij Ioannes van Keulen Boeck Zee-kaardt Verkooper en Graad-boogh maker aande Oost Zijde vande Nieuwebrug inde Gekroonde Lootsman. Met Previlegie voor 15 Jaaren A:o 1706.

Samengesteld door Claas Jansz. Voogt

Uitgegeven te Amsterdam door Gerard van Keulen en Johannes van Keulen, 1706

Omvat drie boeken

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 316-317 (code: Keu 38 A)

Bevat de volgende kaarten: (1) - (2) - (3) 1 - (4) 2 - (5) 3 - (6) 4 - (7) 5 - (8) - (9) 6 - (10) 7 - (11) 8 - (12) 9 - (13) - (14) 10 - (15) 11 - (16) 12 - (17) 13 - (18) 14 - (19) 15 - (20) 16 - (21) 17 - (22) 18 - (23) 10 - (24) 20 - (25) 21 - (26) 22 - (27) - (28) 23 - (29) 24 - (30) 25 - (31) 26 - (32) - (33) 27 - (34) 28 - (35) 29 - (36) 30 - (37) 31 - (38) 32 - (39) - (40) 33 - (41) 34 - (42) 35 - (43) 36 - (44) 37 - (45)
De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, 't Tweede Deel. Vertoonende de Zee-Kusten van het Zuyderste gedeelte van de Noord-Zee, 't Canaal, 't Westerse gedeelte van Engeland en Schotland, Yrland, Vrankryk, Spanjen, Marocco, Gualata, Genehoa en Gambia, met de onderbehoorende Eylanden, mitsgaders de Vlaamsche, Canarische en Zoute Eylanden. Als meede De Beschryving van alle Havenen, Bayen, Reeden, Drooghten, Diepten, Strekkingen en Opdoeningen van Landen op de Waare Pools hoogte geleyd, uyt ondervindinge van veele ervarene Stuurlieden, Lootsen, en Liefhebbers der Zeevaart, zijnde van alle voorgaande misslagen verbetert. Door Claas Jansz. Voogt, Geometra Leermeester der Wiskonst.Gedrukt tot Amsterdam bij Ioannes van Keulen Boeck Zee-kaardt Verkooper en Graad-boogh maker aande Oost Zijde vande Nieuwebrug inde Gekroonde Lootsman Met Previlegie Voor 15 Iaaren A:o 1704.

Samengesteld door Claas Jansz. Voogt

Uitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen, 1704

Omvat vier boeken

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 327-328 (code: Keu 64)

Bevat de volgende kaarten: (46) 1 - (47) 2 - (48) 3 - (49) 4 - (50) 5 - (51) 7 - (52) 9 - (53) 10 - (54) 11 - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) 12 - (61) 13 - (62) 14 - (63) 15 - (64) 16 - (65) 17 - (66) 18 - (67) 19 - (68) 20 - (69) 21 - (70) - (71) 21½ - (72) 22 - (73) 22½ - (74) 23 - (75) 23½ - (76) 24 - (77) 24½ - (78) 25 - (79) 25½ - (80) - (81) 26 - (82) 27 - (83) 28 - (84) 29 - (85) 30 - (86) III / 31 - (87) - (88) 33 - (89) 32 - (90) 33 - (91) 34 - (92) 35 - (93) 34 - (94) 35 - (95) 36
De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fackel, 't Derde Deel. Verthoonende de Kusten van Granada, Catalonien, Provence, Italien, Dalmatien, Grieken, Thracien, Natolien, Syrien, Egypten, en de geheele Noordkust van Barbaryen, met alle haer onderbehoorende en tusschen leggende Eylanden. Als Mede De Beschrijvingh van alle Havenen, Bayen, Reeden, Drooghten, Diepten, Streckingen en Opdoeningen van Landen. Op de ware Pools hoogte geleyd. Uyt ondervindingen van veel ervarene Stuurlieden, Lootsen en Liefhebbers der Zeevaert, vergadert Door Claas Jansz. Vooght, Geometra Leermeester der Wis-konst, die geen voor de sijnen en kent, als die by Johannes van Keulen gedrukt zijn.t'Amsteldam, Gedruckt by Johannes van Keulen, Boeck- en Zee-Kaert-verkoper, aen de Nieuw-brugh, in de gekroonde Lootsman. 169 . Met Privilegie voor 15 Jaren.

Samengesteld door Claas Jansz. Vooght

Uitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen, ca. 1705

Het laatste getal van het jaartal op de titelpagina is leeg gelaten

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 339 (code: Keu 88)

Bevat de volgende kaarten: (96) - (97) - (98) I - (99) II - (100) III / 31 - (101) IIII - (102) V - (103) VI - (104) VII - (105) VIII - (106) IX - (107) X - (108) XI - (109) XII - (110) - (111) XIV - (112) XV - (113) - (114) XVII - (115) XVIII - (116) XIX - (117) XX
De Nieuwe Groote Lightende Zee-Fakkel, 't Vierde Deel. Verthoonende de Zee-Kusten van Gujana, Venezuela, Carthagena Nova, Costa-Rico, d'Honduras, Yucatan, Mexico, Florida, Carolina, Virginia, Niew Nederland, Niew Engeland, Niew Vrankrijk, Terra Neuf, en de Noorder Zee-Kusten van America, met d'onderbehoorende en tusschen-leggende Eylanden. Als mede De Beschrijvingh van alle bekende Havenen, Bayen, Reeden, Droogten, Strekkingen en Opdoeningen van Landen. Alles op haar waare Polus-hooghten geleyd. Uyt ondervindingen van veel ervaarene Stuurlieden, Lootsen en Liefhebbers der Zeevaert, vergadert. Door Claas Jansz. Vooght, Geometra. Leermeester der Wiskonst.Gedrukt tot Amsterdam bij Ioannes van Keulen Boeck Zee-kaardt Verkooper en Graad-boogh maker aan de Oost Zijde vande Nieuwebrug inde Gekroonde Lootsman Met Previlegie voor 15 Iaaren. A:o 1702.

Samengesteld door Claas Jansz. Vooght

Uitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen, 1702

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 349-350 (code: Keu 110 A)

Bevat de volgende kaarten: (118) - (119) 1 - (120) 2 - (121) 3 - (1202 4 - (123) 5 - (124) 6 - (125) 7 - (126) 8 - (127) 9 - (128) 10 - (129) 11 - (130) 12 - (131) 13 - (132) 14 - (133) 15 - (134) 16 - (135) 17 - (136) 18 - (137) 19 - (138) 20 - (139) 21 - (140) 22 - (141) 22½ - (142)
De Nieuwe Groote Lightende Zee-Fakkel, 't Vyfde Deel. Verthoonende de Zee-kusten van Guinea, Angola, der Caffers en Brazilien, met d'onderbehoorende en tusschen-leggende Eylanden, noyt voor deesen aldus beschreeven. Als mede De beschrijvingh van alle bekende Havenen, Bayen, Reeden, Drooghten, strekkingen en Opdoeningen van Landen. Alles op haer waere Polus-hooghte geleyd. Uyt ondervindingen van veel ervarene Stuurlieden, Lootsen en Lief-hebbers der Zeevaert vergadert. Door Claes Jansz. Vooght Geometra, Leermeester der Wiskonst, die geen voor de sijne kent als die by Johannes van Keulen, gedruckt zijn.t'Amsterdam, Gedruckt by Johannes van Keulen, Boeck- en Zeekaert-verkooper aen de Nieuwe-brugh in de gekroonde Lootsman, 1687. Met Previlegie voor 15 Jaren.

Samengesteld door Claes Jansz. Vooght

Uitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen, 1687

Omvat twee boeken

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 357 (code: Keu 123 D)

Bevat de volgende kaarten: (143) - (144) - (145) 2 - (146) 3 - (147) 4 - (148) 5 - (149) 6 - (150) 7 - (151) 8 - (152) 9 - (153) 10 - (154) 11 - (155) 12 - (156) 13 - (157) 14 - (158) 15 - (159) 16 - (160) 17 - (161) 18 - (162) 19 - (163) - (164) - (165) - (166)
S2 - S4 De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakkel, Het Eerste Deel ... (etc.), uitgegeven door Gerard Hulst van Keulen. 1782-1788. 3 exemplaren S3 http://proxy.handle.net/10648/377f05af-2461-440a-91a2-86a64c0cd287 De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakkel, Het Eerste Deel Behelzende de Zee-Kusten van Holland, Vriesland, Holstein, Jutland, Meklenburg, Deenemarken, Noorwegen, Sweden, Pomeren; Pruissen, Lyfland, Finland, Finmarken en Rusland, Ysland, Spitsbergen, en Jan Maaijen Eiland, de Straat Davids en Hudson, de Oost-Kusten van Engeland en Schotland, met de onderhoorige Eilanden, als ook de Orcades, Hitland en de Eilanden van Fero. Als Meede De Beschryvinge van Havenen, Baaijen, Reeden, Droogten, Diepten, Strekkingen der Kusten, op de waare Pools hoogte gelegt, uit de Ondervindingen van veele kundige en ervarene Stuurlieden, Lootsen, en Liefhebbers der Zeevaart. Vergadert door Wylen Claas Jansz. Voogt, Geometra en Leermeester der Wiskonst. Zynde deeze Druk merkelyk vermeerderd en verbeeterd. Door Gerard Hulst van Keulen.Te Amsterdam, By Gerard Hulst van Keulen, Zee-Kaart en Boekverkooper, Compas, Octant, Graadboog en Mathemathis Instrumentemaker, op den hoek van de Nieuwen-Brug. 1782 1 deel 48 x 30,5 x 3,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Samengesteld door Claas Jansz. Voogt

Uitgegeven te Amsterdam door Gerard Hulst van Keulen, 1782

Omvat drie boeken in één band

Dit exemplaar bevat geen kaarten meer, maar wel de 'Ampliatie. Behelzende de Vertoning der Zeehavens en Eilanden, beneffens de Opdoeningen van Landen, Dienende tot 't dikke Oostersche Zeeboek', de 'Ampliatie Van eenige Opdoeningen van Landen, &c. Door den Hoog Ed Gestrengen Heer J.H. van Kinsbergen, Schout By-Nagt van Holland en West Vriesland, Ridder van St. George, &c. &c. &c.' en de 'Ampliatie van Landvertooningen Door den Ridder J.H.van Kinsbergen', welke tezamen een groot aantal landopdoeningen en enkele havenaanzichten omvatten. Tevens zijn er enkele losse bedrukte bladen achterin mee ingebonden

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 321 (code: Keu 51 A)

S2 http://proxy.handle.net/10648/30ca95e3-4c0a-433d-966b-c56f4f475f0a De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakkel, Het Eerste Deel. Behelzende de Zee-Kusten van Holland, Vriesland, Holstein, Jutland, Meklenburg, Deenemarken, Noorwegen, Sweden, Pomeren, Pruissen, Lyfland, Finland, Finmarken en Rusland, Ysland, Spitsbergen, en Jan Maaijen Eiland, de Straat Davids en Hudson, de Oost-Kusten van Engeland en Schotland, met de onderhoorige Eilanden, als ook de Orcades, Hitland en de Eilanden van Fero. Als Meede De Beschryvinge van Havenen, Baaijen, Reeden, Droogten, Diepten, Strekkingen der Kusten, op de waare Pools hoogte gelegt, uit de Ondervindingen van veele kundige en ervarene Stuurlieden, Lootsen, en Liefhebbers der Zeevaart. Vergadert door Wylen Claas Jansz. Voogt, Geometra en Leermeester der Wiskonst. Zynde deeze Druk merkelyk vermeerderd en verbeeterd. Door Gerard Hulst van Keulen.Te Amsterdam, By Gerard Hulst van Keulen, Zeekaart- en Boekverkooper, Compas, Sextant, Octant, Graadboog en Mathemathisch Instrumentemaker, aan de Oostzyde van de Nieuwenbrug, 1788 1 deel 48,5 x 31,5 x 3,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Samengesteld door Claas Jansz. Voogt

Uitgegeven te Amsterdam door Gerard Hulst van Keulen, 1788

Omvat drie boeken in één band

Dit exemplaar bevat geen kaarten meer, maar wel de 'Ampliatie. Behelzende de Vertoning der Zeehavens en Eilanden, beneffens de Opdoeningen van Landen, Dienende tot 't dikke Oostersche Zeeboek' en de 'Ampliatie van Landvertooningen Door den Ridder J.H.van Kinsbergen', welke tezamen een groot aantal landopdoeningen en enkele havenaanzichten omvatten

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 322 (code: Keu 51 B)

S4 http://proxy.handle.net/10648/ff941245-55c3-4e6d-b03a-7795e7799b20 De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakkel, Het Eerste Deel. Behelzende de Zee-Kusten van Holland, Vriesland, Holstein, Jutland, Meklenburg, Deenemarken, Noorwegen, Sweden, Pomeren, Pruissen, Lyfland, Finland, Finmarken en Rusland, Ysland, Spitsbergen, en Jan Maaijen Eiland, de Straat Davids en Hudson, de Oost-Kusten van Engeland en Schotland, met de onderhoorige Eilanden, als ook de Orcades, Hitland en de Eilanden van Fero. Als Meede De Beschryvinge van Havenen, Baaijen, Reeden, Droogten, Diepten, Strekkingen der Kusten, op de waare Pools hoogte gelegt, uit de Ondervindingen van veele kundige en ervarene Stuurlieden, Lootsen, en Liefhebbers der Zeevaart. Vergadert door Wylen Claas Jansz. Voogt, Geometra en Leermeester der Wiskonst. Zynde deeze Druk merkelyk vermeerderd en verbeeterd. Door Gerard Hulst van Keulen.Te Amsterdam, By Gerard Hulst van Keulen, Zeekaart- en Boekverkooper, Compas, Sextant, Octant, Graadboog en Mathemathisch Instrumentemaker, aan de Oostzyde van de Nieuwenbrug, 1788 1 deel 48,5 x 31 x 3,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Samengesteld door Claes Jansz. Vooght

Uitgegeven te Amsterdam door Gerard Hulst van Keulen, 1788

Omvat drie boeken in één band

Dit exemplaar bevat geen kaarten meer, maar wel de 'Ampliatie. Behelzende de Vertoning der Zeehavens en Eilanden, beneffens de Opdoeningen van Landen, Dienende tot 't dikke Oostersche Zeeboek', de 'Ampliatie van Landvertooningen Door den Ridder J.H.van Kinsbergen' en de 'Ampliatie der Landvertoningen', welke tezamen een groot aantal landopdoeningen en enkele havenaanzichten omvatten. Tevens zijn er enkele losse bedrukte bladen achterin mee ingebonden

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 322 (code: Keu 51 B)

S5 http://proxy.handle.net/10648/ad8b2a10-b83e-4d85-86fe-8e90f81733a3 De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, 't Vyfde Deel. ... (etc.), uitgegeven door Johannes van Keulen. ca. 1744. 1 deel 54,5 x 32,5 x 4 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat 33 kaarten in koperdruk

Bevat voorin bijgebonden een handgeschreven register op de kaarten

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 360 (code: Keu 125)

De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, 't Vyfde Deel. Vertoonende de Zee-Kusten van Guinea, Angola, der Caffers en Brazilien, met d'onderbehoorende en tusschen-leggende Eylanden, nooyt voor deezen aldus beschreeven. Als meede De Beschryving van alle Havenen, Bayen, Reeden, Droogten, Diepten, Strekkingen en Opdoeningen van Landen op de waare Poolshoogte geleid, uyt ondervindinge van veele ervarene Stuurlieden, Lootsen en Liefhebbers der Zeevaert, zynde van alle voorgaande misslagen verbetert. Door Claas Jansz. Voogt, Geometra Leermeester der Wiskonst. En deze laatste Druk nieuwelyks verbeterd, en alle de Kaarten met koopere Landvertooninge vermeerdert, door Joannes van Keulen.

Samengesteld door Claas Jansz. Voogt

Uitgegeven door Johannes van Keulen, ca. 1744

Omvat Twee boeken in één band

Bevat de volgende kaarten: (1) 33 - (2) 32 - (3) 33 - (4) 34 - (5) 35 - (6) 34 - (7) 35 - (8) 36 - (9) - (10) 2 - (11) plaat 2 - (12) 3 - (13) 3 - (14) 4 - (15) 4 - (16) 5 - (17) 6 - (18) 5 / 6 / 7 - (19) 7 - (20) 65 - (21) 8 - (22) 9 - (23) 8 / 9 - (24) 10 - (25) 11 - (26) 12 - (27) 13 - (28) 14 - (29) 15 - (30) 16 - (31) 17 - (32) 18 - (33) 19
S6A - S6B De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, Het Sesde Deel, ... (etc.), uitgegeven door Johannes van Keulen. 1753. 2 exemplaren

Zie facsimile studiezaal: GEO F 535.3

S6B http://proxy.handle.net/10648/527a1be8-a1a4-473c-a04a-f4580123ca64 De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakkel, Het Sesde Deel, Vertoonende de Zee-Kusten, Eylanden en Havens van Oost-Indiën. Beginnende aan Caab de Goede Hoop, en van daar langs de Kusten van Afrika, Arabie, Persie, Gusaratte, Cuncan, Canara, Malabaar, Cormandel, Orixa, Bengalen, Arrakan, Pegu, Tanasriën, Malye, Siam, Cambodia, Chouchin China Tonqien, Sina, tot de Haven van Nangasakki in Japan; Mitsgaders de Eylanden Cylon, Sumatra, Java en andre Eylanden by de boven gemelde Kusten of in de Indische Zee gelegen. Nevens Een Beschryving van derzelver Strekking, gesteltheid, opdoening, Havens, Diepten, Droogten, Stroomen, Winden, Aardkloots Lengte en Brete, en op welke een wyze dezelve werden bezeilt. Alles Volgens de nieuwste en beste aantekeningen der Hollandsche, Engelsche en Fransche Zeelieden, en eigen bevinding, ten dienst der Zeelieden by een gebragt en opgestelt door Jan de Marre, Examinateur der Zeevaart van de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie. En Met de nodige Kaarten en Landvertooningen verrykt en in 't Licht gebragt door Joannes van Keulen, Kaartmaker der zelver Compagnie.t'Amsterdam by Joannes van Keulen, Boek-en-Kaartverkoper aan de Nieuwe Brug in de gekroonde Lootsman. 1753 1 deel 54 x 34 x 7 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Samengesteld door Jan de Marre

Uitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen, 1753

Bevat 66 handgenummerde kaarten waarvan 65 in koperdruk en 1 in manuscript

Bevat voorin bijgebonden een handgeschreven register op de kaarten

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 365-366 (code: Keu 135 B)

Bevat de volgende kaarten: (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66)
S6A http://proxy.handle.net/10648/df1b4d08-8b05-41d5-8dcf-60041f976bca De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakkel, Het Sesde Deel, Vertoonende de Zee-Kusten, Eylanden en Havens van Oost-Indiën. Beginnende aan Caab de Goede Hoop, en van daar langs de Kusten van Afrika, Arabie, Persie, Gusaratte, Cuncan, Canara, Malabaar, Cormandel, Orixa, Bengalen, Arrakan, Pegu, Tanasriën, Malye, Siam, Cambodia, Chouchin China Tonqien, Sina, tot de Haven van Nangasakki in Japan; Mitsgaders de Eylanden Cylon, Sumatra, Java en andere Eylanden by de boven gemelde Kusten of in de Indische Zee gelegen. Nevens Een Beschryving van derzelver Strekking, gesteltheid, opdoening, Havens, Diepten, Droogten, Stroomen, Winden, Aardkloots Lengte en Brete, en op welke een wyze dezelve werden bezeilt. Alles Volgens de nieuwste en beste aantekeningen der Hollandsche, Engelsche en Fransche Zeelieden, en eigen bevinding, ten dienst der Zeelieden by een gebragt en opgestelt door Jan de Marre, Examinateur der Zeevaart van de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie. En Met de nodige Kaarten en Landvertooningen verrykt en in 't Licht gebragt door Joannes van Keulen, Kaartmaker der zelver Compagnie.t'Amsterdam by Joannes van Keulen, Boek-en-Kaartverkoper aan de Nieuwe Brug in de gekroonde Lootsman. 1753 1 deel 55,5 x 345 x 4,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Samengesteld door Jan de Marre

Uitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen, 1753

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 366 (code: Keu 135 C)

Bevat de volgende kaarten: (1) 1 - (2) 2 - (3) - (4) 3 - (5) - (6) 4 - (7) 5 - (8) 6 - (9) 7 - (10) 10 - (11) 9 - (12) 8 - (13) 11 - (14) 12 - (15) 13 - (16) 14 - (17) 15 - (18) 16 - (19) 17 - (20) 18 - (21) 19 - (22) 20 - (23) 21 - (24) 22 - (25) 23 - (26) 24 - (27) 25 - (28) 26 - (29) - (30) 27 - (31) 28 - (32) 29 - (33) 30 - (34) 31 - (35) 32 - (36) 33 - (37) 34 - (38) 35 - (39) 36 - (40) 37 - (41) 38 - (42) 39 - (43) 40 - (44) 41 - (45) 42 - (46) 43 [MS] - (47) - (48) 44 - (49) 45 - (50) 46 - (51) 47 - (52) 48 - (53) 49 - (54) 50 - (55) 51 - (56) 52 - (57) 53 - (58) 54 - (59) 55 - (60) 56 - (61) 56 - (62) 57 - (63) 57 - (64) 58 - (65) 59 - (66) 60 - (67) 61 - (68) 62 - (69) 63 - (70) 64 - (71) 65 - (72) 66
S10 http://proxy.handle.net/10648/f3b51db3-58a5-4151-9ce6-7997c313233a De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, ... (etc.), uitgegeven door Johannes van Keulen. Gecompileerd exemplaar. 18e eeuw. 1 deel 54,5 x 34 x 6 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Compilatie opgebouwd uit een frontispice, het titelblad van deel V, de boeken 3 en 4 van deel II en de beide boeken van deel V, samengebonden tot één band

Bevat 40 kaarten waarvan 39 in koperdruk en 1 in manuscript

De samenstellende delen komen niet voor in C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970)

De onderstaande titel is afgeleid van het titelblad en het frontispice

Op het voorplat het vignet 'VOC' gestempeld

De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, 't Vyfde Deel. Vertoonende de Zee-Kusten van Guinea, Angola, der Caffers en Brazilien, met d'onderbehoorende en tusschen-leggende Eylanden, nooyt voor deezen aldus beschreeven. Als meede De Beschryving van alle Havenen, Bayen, Reeden, Droogten, Diepten, Strekkingen en Opdoeningen van Landen op de waare Poolshoogte geleid, uit ondervindinge van veele ervarene Stuurlieden, Lootsen en Liefhebbers der Zeevaart, zynde van alle voorgaande misslagen verbetert. Door Claas Jansz. Voogt, Geometra Leermeester der Wiskonst. En deze laatste Druk nieuwelyks verbeterd, en alle de Kaarten met koopere Landvertooninge vermeerdert, door Joannes van Keulen.Gedrukt tot Amsterdam by Ioannes van Keulen Boek, Zee-kaart verkooper als ook Graad-boogen, Quadranten, Octante, Asimuths, pyl-Compasse, etc. en verdere Mathematische Instrumente, insgelyks ook verscheide dito boeken, aande Oost zyde vande Nieuwe brug, [in de Gekroonde Lootsman].

Samengesteld door Claas Jansz. Voogt

Uitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen

Bevat de volgende kaarten: (1) - (2) - (3) 25½ - (4) - (5) 26 - (6) 27 - (7) 28 - (8) 33 - (9) 32 - (10) 33 - (11) 34 - (12) - (13) 35 - (14) 34 - (15) 35 - (16) 36 - (17) - (18) [MS] - (19) - (20) 2 - (21) 5 - (22) 6 - (23) 7 - (24) 8 - (25) 65 - (26) 9 - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) 10 - (32) 11 - (33) 12 - (34) 13 - (35) 14 - (36) 15 - (37) 16 - (38) 17 - (39) 18 - (40) 19
T http://proxy.handle.net/10648/17f2f379-1ce2-4529-a14e-62749f07446b Verzameling van 12 door Johannes Loots uitgegeven paskaarten. Eerste kwart 18e eeuw 1 portefeuille Bevat 12 kaarten in koperdruk 64 x 39 x 2,5 cm

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Zie voor door Johannes Loots vervaardigde zee-atlassen: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 409-421

Bevat de volgende kaarten: (1) Nieuwe Curieuse Verbeeterde gelyk Graadige Paskaart van de geheele Noord Zee, strekkende van de Hoofden tot Drontem, als meede de Oost Cust van Engeland en Schotland, en de Eylanden van Hitland: waar in naawkeurig werd aangetoond de loop der Stroomen en alle de Droogtens en Dieptens. &c.tot Amsterdam By Ioannes Loots Boek Zeekaart verkoper en Graadboogmaker inde Nieuwenbrugsteeg Inde Iongen Lootsman.Koperdruk, ongekleurd. (2) [Kaart van de Noordzee].tot Amsterdam By Ioannes Loots Boek Zeekaart verkoper en Graadboogmaker inde Nieuwenbrugsteeg Inde Iongen Lootsman.Het rechter derde deel van de kaart, inclusief cartouche met titel en schaalstokken, ontbreekt.Koperdruk, ongekleurd. (3) Nieuwe en seer Ceurieuse Gelyk Graadige Paskaart van t' Zuyder deel der Noord-Zee Streckende van Texel tot de Hoofden Begrypende in zig de Zeekusten van Vriesland, Holland, Zeeland, Braband en Vlaanderen, als mede de Oost Kust van Engeland met des selve Havens, Dieptens, en Droogtens, alles op zyn waren Breeten geleyt door den wel Edele Gestrengen Manhafte Heer de Heer Christoffel Middaghten Schout Benaght wegens het Ede:le Mog:de Collegie ter Admiraletyt van Vrieslandt.tot Amsterdam by Joannes Loots Boek Zee Kaart Verkooper en Graadboog Maker in de Nieuwen brug steeg in de Ionge Lootsman. Jacob Keyser inv. et Sculp.Koperdruk, ongekleurd. (4) Nieuwe Groote Verbêterde en Coreckte Gelijkgradige Pas kaart van het Canaal Tusschen Engeland en Vrankrijck, als mede het verkeerde Canaal, met de Droogtens, Dieptens en de Waatergetijden &a. Naaukeurich opgestelt en in 't ligt gebragt Door de wel Ed.le Gestrengen Manhaften H:r Ch.fel Middagten Schout Benagt wegens het E:d M:o Collegie ter Admeraliteijt van Vriesland = Nouvelle Carte de Tout la Manche Entre Angleterre et France, en Grand point Bien Corrigée et Conçittée avec les Plus Fideles Memores, par le Tres Noble & tres Illustre S:r Christoffel Middagten Contre Admiral du Tres Noble College de la Province de Vriese.en werden bij niemant Gedrukt als 't Amsterdam bij J: Loots, Boek en Zeekaart verkooper in de Nieuwenbrugsteeg = a Amsterdam Chez Jean Loots, Marchant Libraire et des Cartes, aussi de toutte Sovres d'Instruments pour les Mathematiq; & dans la Rue du Pont Neuf. Joan van Luchtenburch, Per Ordre, Delineavit, et Schulpcit.Koperdruk, ongekleurd. (5) Nieuwe en seer Ceurieuse Gelyk Graadige Paskaart van t' Zuyder deel der Noord-Zee Streckende van Texel tot de Hoofden Begrypende in zig de Zeekusten van Vriesland, Holland, Zeeland, Braband en Vlaanderen, als mede de Oost Kust van Engeland met des selve Havens, Dieptens, en Droogtens, alles op zyn waren Breeten geleyt door den wel Edele Gestrengen Manhafte Heer de Heer Christoffel Middaghten Schout Benaght wegens het Ede:le Mog:de Collegie ter Admiraletyt van Vrieslandt.tot Amsterdam by Joannes Loots Boek Zee Kaart Verkooper en Graadboog Maker in de Nieuwen brug steeg in de Ionge Lootsman. Jacob Keyser inv. et Sculp.Koperdruk, ongekleurd. (6) Nieuwe Groote verbêterde Pas-kaart van de Zeeuwse en Vlaamse Banken, waar in vertoond werden alle Droogten Diepten en Ondiepten, Streckende van 't Lant van Schouwen, tot de Hoofden, met grôte kosten en moijte in't ligt gebragt door wijlen Gerret vander Tollen in sijn Leven Mathematicus en eertijts selfs voor Schipper ter Zee gevâren.tot Amsterdam by Joannes Loots Boeck en Zee-kaart verkooper en Graadboog Mâker inde Nieuwe-Brug-Steeg inde Jonge Lootsman.Koperdruk, ongekleurd. (7) Nouvelle Carte Marine de la Manche d'Angleterre Demonstrant toutes les Profondeurs et Assechements les Courants, avec la variation de la Bousolle; le tout selon les tres Exactes Observations du Cap: Edm: Halley par ordre du Roy Guilleaume III d'etres heureuse memoire = Nieuwe Paskaart van 't Canaal tusschen Engeland en Vrankryk Vertoonende alle de Dieptens, Droogtens, het Gety Loopen der Stroomen, en Miswyzing der Magneet naald, alles volgens de Naaukeurigste waar neminge tot dien eynde gedaan, door ordre van Koning William, by Cap: Edm: Halley in 't Iaar 1701 = A New and Correct Draught of the Channell Between England and France Shewing the Sands Shoales depth of water and Anchorage on the Said Coasts with the Setting of the Tydes and the time of High water as Observed by Cap.t Edm: Halley by his Maj.ties Comm.d in the Year 1701 / Nouvelle Carte de Tout la Manche Entre Engleterre et France = Nieuwe Paskaart Vande Geheele Canaal Tusschen Engeland en Vranckrijck = The New Sea Map Chanell Betwext England et France.t'Amsterdam By Ioannes Loots Boek Zeekaart Verkooper en Graad Boog Maaker inde Nieuwe Brugh Steeg inde Jonge Lootsman. opgesteldt Door Claas de Vries Geometra.2 bladen koperdruk aaneen gemonteerd, ongekleurd. (8) Nieuwe Groote en Curjeuse Gelyk Gradige Paskaart vant' Westelykste deel der Zee Kusten van Europa, Streckende van Calais tot Hitland, of Ysland, tot voorby t' Naauw van de Straat tot aan Cap Cantyn in Barbarie als mede de Carnarise en Vlaamse Eylanden, vorders alle de Schotsche Eylanden, en Dangereuse lant van Bus, en Middaghtens Clip, Aldus Naukeurig opgestelt en int' ligt gebragt, door den wel Edele Getrengen Manhaften Heer de Heer Christoffel Middaghten Schout benaght vant' E:d M:o Colesie van Frieslant Residerende Binnen Harlingen.t Amsterdam by Joannes Loots Boeck Zee Kaart Verkooper en Graad boog maker in de Nieuw brug steeg inde Ionge Lootsman. J. Keyser inv. et sculptor.Koperdruk, ongekleurd. (9) Generaale Wassende Gradige Pas-kaart Van de Spaanse zee Besloten tusschen de Vaste Kusten van Europa, Africa en America Met des selfs Eylanden Daar onder begrepen in groot bestek Alles naaukeurig oversien.t Amsterdam By Joannes Loots, Boekverkooper en Graad Boog Maaker inde Nieuwe-brug-Steeg in de Jonge Lootsman.Koperdruk, ongekleurd, met in potlood ingetekend de koers van een schip van het Kanaal tot voor de kust van Sierra Leone. (10) Nieuwe groote en seer Curieuse Paskaart van Westindien De vaste Custen nevens de Caribische en diversche Eylanden etc door verscheyde Spaansche stuur en Lootslieden geobserveerd gepeyld en bevonden; te samen gesteld, en getekend door den seer vermaarden Spaansche Piloot Juan Rodrigo de Cascaijs, opper-Piloot des Konings van Spangien tot la vera Cruis, nooyt voor desen soo pertinent, en accuraat verthoond, in't ligt gegeven. Amsterdam by Ioannes Loots Boek Kaart en Konstverkooper in de Nieuw-brughsteegh inde Ionge Lootsman.Met inzet: t' Eyland la Bermuda.Koperdruk, ongekleurd. (11) Nieuwe Paskaart van Brasil Strekkende van Soraname tot Rio de la Plata neevens enige van de Voornaamste Havens in't Groot / Nieuwe Wassende Gradige Paskaart van Guinea en Angola als meede de C de Bonna Esperanca in't Groot Neevens een Geporportioneerde Mylschaal noit voor deesen soo gesien.tot Amsterdam by Ioannes Loots Boek-verkooper en Graad-Boogmaaker in Nieuwen Brug-steeg in de Ionge Lootsman / tot Amsterdam by Ioannes Loots Boekverkooper en Graadboogmaker in de Nieuwen-brug-steeg in de Jonge Lootsman.Met inzetten: I. Spiritu Sancto / Maranhao I / S Salvador / Olinde de Phernambuquo / Ianiero / Afbeeltsel van de Bay de St Martin tot de C. de Bonna Esperanca in't Groot.2 bladen koperdruk aaneen gemonteerd, ongekleurd. (12) Nieuwe Wassende Graadige Paskaarte van Oost Indien Verthoonende hem van C. de Bona Esperanca tot aan het Landt van Eso. Alles Naaukeurigh oversien en van veel Fouten gesuyvert / Nieuwe Wassende Graadige Paskaart Vande Zuyt Zee verthoonende hem van R. de la Plata, tot aen het Lant van Eso.t Amsterdam by Joannes Loots. Boek Zeekaart Verkooper en Graadt boogmaaker inde Nieuwebrug Steeg inde Ionge Lootsman / 't Amsterdam by Joannes Loots. Boek Zeekaart verkooper en Graadt-boogmaaker, inde Nieuwebrug Steeg inde jonge Lootsman.Met inzet: [kaart van Zuid-Amerika van de Rio de la Plata tot Kaap Hoorn].2 bladen koperdruk aaneen gemonteerd, ongekleurd.
TBIS http://proxy.handle.net/10648/68487fa5-41b6-4979-a3cf-6c3b13091014 Verzameling van 9 door Johannes Loots uitgegeven paskaarten. Eerste kwart 18e eeuw 1 band Bevat 9 kaarten in koperdruk 54,5 x 31,5 x 0,5 cm

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Zie voor door Johannes Loots vervaardigde zee-atlassen: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 409-421

Bevat de volgende kaarten: (1) Pascaartte, Van een Gedeelte Vande Noort Zee. Vertonende, d' Belt, Scager-rack, Hitland en een Gedeelte vande Cust van Engeland en Schotland. om sonder Miswysing nae een Hollands Compas te b'zeylen.t' Amsterdam. By Iohannes Lootz Zeekaart verkoper inde Nieuwen brugh Steegh inde Ionge Lootsman.Koperdruk, ongekleurd. (2) Paskaart van het Zuyder Deel van de Noord Zee Streckende van de Wester Eems tot aan de Hoofde In zig Begrypende de Zuyder-Zee, de Kusten van Holland, Zeeland, Vlaanderen en d'Oost-kust van Engelandt door C.J. Vooght Geometra.tot Amsterdam by Ioannes Loots Boekverkooper en Graadboogmaker in de Nieuwenbrug Steeg in de Ionge Lootsman.Met inzetten: [kaart van de Thames, van Londen tot het Isle of Sheppey] / Paskaardt van De Maas streckende van de Stadt Dordrecht tot in Zee.Koperdruk, ongekleurd. (3) Pascaert van t' Canaal tusschen Engeland en Vranckryck.'t Amsterdam by Ioannes Loots inde Nieuwe Brug-Steeg.Met inzet: t' Eylant Wicht.Koperdruk, ongekleurd. (4) Nieuwe Gradige Pas Caarte der Spaansche Zee van Yrland tot het Naeu der S.rt Gibralter Bevattende in sich de Kusten van Engeland, Yrland, Vrankryck, Spanjen en Portugal, Alles Naaukeurig oversien.tot Amsterdam by Joannes Loots. Boekverkooper en Graadboogh Maaker inde Nieuwe-Brug-steeg inde Jonge Lootsman.Koperdruk, ongekleurd. (5) Pascaert van t' Oost en Westelyck Deel Van de Middelandsche Zee. Zynde vande Miswyzing en veel Fouten verbetert.t' Amsterdam by I. Loots.Koperdruk, ongekleurd. (6) Generale Wassende Gradige Pas-kaart van de Spaanse Zee Besloten tusschen de vaste Kusten van Europa, Africa, en America, Met des selfs Eylanden daar onder Begrepen. Alles Naaukeurig oversien.'t Amsterdam by Joannes Loots Boekverkooper en Graad-boog-macker inde Nieuwe-Brugh-Steeg inde Jonge Loots-man.Koperdruk, ongekleurd. (7) Verbeeterde Pascaarte van de Caribes Eylanden Als meede de vaste kust van Nueva Andalusia. Nieuwelix oversien en van veel Fouten Gesuyvert.t Amsterdam By Ioannes Loots Boek-Zeekaart Verkooper en Graadbooghmaaker inde Nieuwe-brugh-Steegh inde Ionge Lootsman.Koperdruk, ongekleurd. (8) Pas-Caerte van West-Indien Begrypende in sich de vaste Custen en Eylanden alles op syn waere lengte en Breete op Wassende Graden gelegt. Streckende van Trinidad, tot de Staten Hoeck.tot Amsterdam by Ioannes Loots. Boeckverkooper en Graed-Boogh Maeker inde Nieuwe-Brugh Steegh inde Jonge Lootsman.Met als inzet: Curacao.Koperdruk, ongekleurd. (9) Nieuwe Wassende-Grade kaart van de Ætiopische ocean, Besluytende in zich de kusten van Guinea, Angola, de Caffers en Brasilia.t' Amsterdam by Joannes Loots, Boek zeekaart verkooper en Graad-boog maeker in de Nieuwenbrugsteeg in de Jonge Loots man.Koperdruk, ongekleurd.
U http://proxy.handle.net/10648/208abdaa-a4b4-4b71-be4e-7108027f08dd Verzameling van 20 door de firma Van Keulen uitgegeven paskaarten. 18e eeuw. 1 band Bevat 20 kaarten in koperdruk 62 x 38,5 x 2,5 cm

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Uitgegeven door Johannes en Gerard van Keulen.

Zie voor door de Van Keulens uitgegeven zee-atlassen: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 282-401.

Bevat de volgende kaarten: (1) Nieuwe Groote Paskaart van de Geheele Noord Zee Vertoonende in zig alle de Rivieren, Havens, Baye, Dieptens, daar in Geleegen. De Gronden gelegt na de ondervinding van verscheyde Ervarene Vissers varende van Maasland Sluys, en verders der strekkinge de Landen gelegt naar Opservatien van Cap.t Ioan Heyteman tot Christiania = The New Sea Map of the Whole North Sea Sheuwing all the Rivers Harbours Bays et Havens et Dipths et Showles in the Same, made according the experience of Several Expert Fishers of Maasland Sluce and others, and the reaches of each land according the Observations of Captn. Iohn Heyteman at Christiania = Nouvelle Carte Marine Generale de la Mer du Nord Depuis le Pas de Calais jusqua Norvegue Schagen et Dronten Remontrant toutes ses Rivieres, Ports, Bayes, et Profondeurs. les Profondeurs sont mises suivant les Observations de plusieurs Experimenté Pecheurs navigeant de Maasland Sluys.t Amsterdam By Joannes van Keulen Boek Zeekaart Verkooper en Graadboogmaker op de hoek van de Nieuwe-brug-steeg in de Gekroonde Lootsman = At Amsterdam By Iohn of Keulen Master of Making all Sorts of Seabooks et Sea chards Liveing on ye Est Side of ye New Bridge = a Amsterdam Chez Iean van Keulen Marchand Libraire et de Cartes Demeurand a l'Orient du Pont Neuf a la Pilote Couronne.Koperdruk, ongekleurd (2) 26 Paskaart Vande Noord Cust van Schotland als mede de Eylanden van Hitlandt en Fero. Naaukeurig opgestelt en van veel fouten verbetert.t Amsterdam by Iohannis van Keulen Boekverkoper aan de Nieuwenbrug in de Gekroonde Loots-man.Koperdruk, ongekleurd (3) Nieuwe, Wassende Grade Paskaart. Vertoonende, t Westelijkste deel der Zee Kusten van Europa Strekkende van Hitland, of IJsland. tot Voorbij t' Naauw van de Straat. Waar in ook Vervangen sijn, d' Carnarise en Vlaamse Eijlan: Seer Dienstig voor die geene die agter Irlant om Zeijlen.t' Amsterdam. bij Ioannes van Keulen. Boek-zeekaart verkooper, en Graad-boog maker, aan de Oost zijde, van de Niwen-brugh, in de Gekroonde Lootsman. Nieuwelijks Opgestelt en int Light gebragt door G. v. Keulen.Koperdruk, ongekleurd (4) Nieuwe Paskaart van Het Zuyderste Gedeelte der Noord-Zee Strekkende van Texel tot aande Hoofden Begrijpende in Sigh de Zeekusten van Vriesland Holland Zeeland Vlaanderen ook een Gedeelte van d' Oostkust van Engeland = Nouvelle Carte Marine de la Partie Meridionale de la Mer du Nord entre Texel et le Pas de Calais Contenant les Côtes Maritimes de Frise Hollande Zelande Flandre et une Partie des Côtes Orientale d' Angleterre = The New Sea Map of the South Part of the North-Sea Extending Form the Texel to the Heads Containing the Coasts of Freesland Holland Zealand Flaunders and the East Coast of England = Nueva Carta Maritima d'el Parta Meredionales de la Mer del Nord de Texel hasta las Cabeças que Contiene las Costas Maritimas de Vrieslanda Hollanda Flandes ij de la Costa Oriental de Ingalaterra.t' Amsterdam bij Ioannes van Keulen Boek en Zeekaart verkooper en Graad-boogh Maker aan de Oost zyde van de Nieuwe Brugh inde Gekroonde Lootsman Opgestelt door G: v: Keulen.Koperdruk, ongekleurd (5) Nieuwe Paskaart Vande Geheele Canaal Tusschen Engeland en Vranckryck = Nouvelle Carte de Tout la Manche Entre Engleterre et France = The New Sea Map Chanell Betwext England et France = Nueva Carta de las Costas Maritimas d'el Canal Entre Inglaterra ij Francia.'t Amsterdam Bij Ioannes van Keulen Boek Zeekaart Verkoper en Graad-boog Maker Aande Oost Zijde Vande Nieuwen Brug in de Gekroonde Lootsman Nieuwelyk Opgestelt door Gerard van Keulen.Koperdruk, ongekleurd (6) [Wassende graden paskaart van de Spaanse Zee].Onvolledig exemplaar: de linkerhelft, inclusief cartouche en titel, is weggesneden.Koperdruk, ongekleurd (7) Nieuwe Wassende Graadige Pas-kaart van de Kust van Guinea en Brasilia strekkende van Cap Verde tot de Cap de Bon-Esperance en Verders van Rio de Berbice tot Rio de la PLata.te Amsterdam by Joannes van Keulen. Boek en Zeekaart Verkoper aan de Nieuwenbrug in de Gekroonde Lootsman. Koperdruk, ongekleurd (8) Nieuwe en Naauwkeurige Paskaart van de Guineese, Goud, Tand en Slave Kust Strekkende van Sierra Liones tot aan Caap Formosa, met alle deszelfs Havens, Dieptens, Droogtens en Ankergronden, in't Ligt gegeven tot dienst der Zeelieden = Nouvelle Carte des Côstes de Guinée, d'Or, de Dents et des Esclaves S'Entendant depuis Rio Sierra Liones Jusqu'au Cap Formosa Mis au Iour pour l'Utilité de Navigeurs.te Amsterdam door Joannes van Keulen Boek en Zeekaart Verkooper aan de Oost Zyde van de Nieuwen-brug in de Gekroonde Lootsman = A Amsterdam par Jean van Keulen. Marchand Libraire et Vendeur des Cartes maritimes.Koperdruk, ongekleurd (9) Oost Indien. Wassende Graade Paskaart, Vertoonende nevens het Oostelyckste van Africa, meede de Zeekusten van Asia, van C. de Bona Esperanca tot Eso, boven Iapan.t'Amsterdam Bij Pieter Goos op het Water inde Vergulde Zee Spiegel. Seyn nu te Bekoomen by Iohannes van Kuelen.Onvolledig exemplaar: bovenste gedeelte is weggesneden.Koperdruk, ongekleurd (10) Paskaart van't Zuydelykste gedeelte van Africa, vertoonende de Saldanha Bay de Bay de goede Hoop en de Bay Falso: met desselfs Dieptens Droogtens en Anker gronden.Tot Amsterdam by Ioannes van Keulen Boek- Zee-kaart verkooper en Graad boog-maker aan de Oost-zyde van de Nieuwen-brug.Met aanzicht van de Duivelsberg, Tafelberg en Leeuwenberg in het cartouche.Koperdruk, ongekleurd (11) 67 Carte Particuliere des Costes du Cap de Bone Esperance &c. Levée Par Ordre Expres des Roys de Portugal Sous qui on en a fait la Decouverte.a Amsterdam Chez Pierre Mortier Libraire sur le Vygen Dam. is Nu te bekoomen bij Gerard van Keulen aan de Nieuwe Brugh.Met inzetten: Vue du Cap de Bonne Esperance / Cap de Bonne Esperance.Koperdruk, ongekleurd (12) 68 Carte Particuliere des Costes de l'Afrique Qui comprend le Pays de Cafres &c. Levée Par Ordre des Roys de Portugal sous qui on en a Fait la Decouverte.a Amsterdam Chez Pierre Mortier Libraire sur le Vygen Dam. is Nu te bekoomen bij Gerard van Keulen aan de Nieuwe Brugh.Met inzet: [monding van de Rio de Lagoa].Koperdruk, ongekleurd (13) 69 Carte Particuliere des Costes de l'Afrique Depuis C. del Gado Jusques Rio Mocambo, et les Isles aux Environs. Levée Par Ordre Expres des Roys de Portugal sous qui on en a Fait la Decouverte.a Amsterdam Chez Gerard van Keulen Libraire Vis a Vis du Pont Neuf.Met inzet: L'isle Anjoane ou Anjuanny.Koperdruk, ongekleurd (14) 70 Carte Particuliere de la Mer Rouge &c. Levée Par Ordre Expres des Roys de Portugal sous qui on en a Fait la Decouverte = Nieuwe Platte Paskaart van de Roode Zee in Oostindien.a Amsterdam Auparavant Chez Pierre Mortier Libraire sur le Vygen Dam. Syn nu te bekoomen Tot Amsterdam By Gerard van Keulen. Boek en Zee Caart Verkooper Aan de Nieuwen Brugh.Met inzetten: Fortification de Monbasa ou Monbaca / Isle Zocatora / Het Eyland Babel Mandel of Vera Cruz geleegen in t Naauw van de Roode Zee / l'Isle de Monbasa ou Monbaca Koperdruk, ongekleurd (15) Nova Tabula Terrarum Cucan, Canara, Malabaria, Madura, & Cormandella, Cum parte septentrionali Insulae Ceylon, in mari Indico Orientali. Edente Hadriano Relando.tot Amsterdam by Gerard van Keulen.Koperdruk, ongekleurd (16) Pascaert van 't Eylandt Ceylon, Voordesen Taprobana; by de Inwoonders genaemt Lankaun.by Gerard van Keulen.Koperdruk, ongekleurd (17) De Straat Sunda, in de Oost-Indische Zee tussen de Eylanden Sumatra en Iava.tot Amsterdam by Gerard van Keulen Boek en Zeekaart verkooper aan de Nieuwe brugh.Met inzet: de Reede van Bantem.Koperdruk, ongekleurd (18) Insulae Iavae Pars Occidentalis Edente Hadriano Relando / Insulae Iavae Pars Orientalis Edente Hadriano Relando t Amsterdam by Gerard van Keulen aan de Nieuwe brug.Met inzetten: De Have of Reede van Batavia / Afteekening vande Stad en t Kasteel van Batavia vertoonende aldus als men voor t Kasteel ter Reede Legt.2 bladen koperdruk aaneen gemonteerd, ongekleurd (19) De Reede en Stadt Batavia, is geleegen aan de Noord kust van 't Eyland Groot Iava inde Oost Indische Zee.tot Amsterdam by Gerard van Keulen aan de Nieuwenbrug.Met inzet: De Stad Batavia en desselfs Districkt.Koperdruk, ongekleurd (20) Insularum Moluccarum Nova Descriptio. Iacob Lootsman.Koperdruk, ongekleurd
V http://proxy.handle.net/10648/cd647dec-31c0-4a5e-a64b-c231e12f9338 Atlas van Zeevaert en Koophandel door de Geheele Weereldt. ... (etc.), uitgegeven door Reinier en Josua Ottens. 1745. 1 deel 59,5 x 38 x 7,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat 72 kaarten in koperdruk, handingekleurd

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 434-435 (code: Ren 3)

Atlas van Zeevaert en Koophandel door de Geheele Weereldt. Vertoonende in bizondere op elkander volgende Kaerten, alle desselfs Zeekusten en Haevens; met Beschryvingen van de Natuur, Voortbrengsels, Handwerksels, Godsdiensten, Bestier en Koophandel van alle Gewesten, &c. Voorheen in de Fransche Taele uytgegeven door den Heer Louis Renard, Agent van Zyne Majesteit van Groot-Brittanien. En nu Alle de Kaerten op 't naeukuerigste met hulpe van voornaeme kundigen naer de laetste Ontdekkingen vernieuwt; en een groot getal plaetsen neevens verscheide nieuwe Kaerten daer ingebracht. Door Renier en Iosua Ottens. De Beschryvingen met veele vereischte zaeken vermeerdert, en naer den tegenwoordigen tydt geschikt. By de nieuwe Kaerten, Beschryvingen gevoegt; en met natuurkundige Aenmerkingen over de Sterre- en Aerdtrykskunde, Zeën en Winden &c. verrykt. Door Ian Van Den Bosch Melchiorsz.Te Amsterdam, By Reinier en Iosua Ottens. M.DCC.XLV.

Uitgegeven te Amsterdam door Reinier en Iosua Ottens, 1745

Bevat de volgende kaarten: (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) - (12) - (13) - (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23) - (24) - (25) - (26) - (27) - (28) - (29) - (30) - (31) - (32) - (33) - (34) - (35) - (36) - (37) - (38) - (39) - (40) - (41) - (42) - (43) - (44) - (45) - (46) - (47) - (48) - (49) - (50) - (51) - (52) - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - (59) - (60) - (61) - (62) - (63) - (64) - (65) - (66) - (67) - (68) - (69) - (70) - (71) - (72)
W http://proxy.handle.net/10648/ce884644-7749-44b0-84c6-0e4356ac417b Verzamelinge van Nieuwe Land-vertooningen, ... (etc.), uitgegeven door Gerard Hulst van Keulen. 1786. 1 band 55,5 x 36 x 1,5 cm Folio

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat 26 bladen landopdoeningen in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 369 (code: Keu 144).

Verzamelinge van Nieuwe Land-vertooningen, door Den Wel Edelen Gestrengen Heere F.J. Wiertz, Capitein ter Zee.Te Amsterdam, By Gerard Hulst van Keulen, Boek- en Zeekaart Verkooper, Compas, Graadboog en Mathematisch Instrumentmaaker, by de Nieuwe Brug, Anno 1786.

Samengesteld door F.J. Wiertz

Uitgegeven te Amsterdam door Gerard Hulst van Keulen, 1786

De landopdoeningen tonen kusten van Europa, de Middellandse Zee, Afrika en West-Indië

X http://proxy.handle.net/10648/ff52099a-0bc5-470f-a34c-1a45cd966fc2 Rotario, door Hessel Gerritsz. 1627-1628. 1 deel 33,5 x 23 x 4,5 cm Folio Manuscript

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Met het vignet van de kamer Zeeland van de West Indische Compagnie op het eerste blad

Rotario van West-Indische eilanden, Guyana, Brazilië en omliggende vaarwaters, samengesteld door Hessel Gerritsz, 1627-1628. Bevat de volgende afbeeldingen: (1) pag. 40 [landopdoeningen van] S. Nicolaes, S. Luçia [en] S. Vincent. (2) pag. 41 [landopdoeningen van] Ilha do Sal. (3) pag. 43 [landopdoeningen van] Ste Anthonij [en] Ste Vincent. (4) pag. 44 [kaart van] Isle Romes, Isle Bravo [en] Isle Fogho.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de Oost-Indische Compagnie deel V p. 38 en Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 345 (5) pag. 45 [aanzicht van de baai van en landopdoening van] I. de St. Tiago.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de Oost-Indische Compagnie deel V p. 10 en Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 344 (6) pags. 46-47 [landopdoeningen van] Ilha Boa Vista. (7) pag. 48 [landopdoeningen van] Ilha de Maijo.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 346 (8) pag. 49 [kaart van] Ilha de Maijo.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de Oost-Indische Compagnie deel V p. 39 en Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 347 (9) pag. 50 [landopdoeningen en aanzicht van de baai van] Ilha do Sal. (10) pag. 52 [landopdoeningen van] S. Tiago. (11) pag. 53 [landopdoeningen van] S. Antonio, S. Luçia [en] S. Vincent. (12) pag. 56 [landopdoeningen van] S. Nicolaes, Ilho redondo, I. chao, Sta. Luçia, S. Vincent [en] S. Antonio. (13) pags. 58-59 [aanzicht van de passage tussen] S. Vincent en S. Anthony, 1627.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 343 (14) pag. 61 [landopdoeningen van] S. Nicolaes [en] S. Anthonio [en, in potlood, een onbenoemde baai en landopdoening]. (15) pags. 64-65 [aanzicht van de passage tussen] S. Vincent, S. Antonio, Sancta Luçia, Ilha Chao en ysleo rombo.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 343 (16) pag. 69 [landopdoeningen van] S. Tiago [en] Pico de I. de Fogho. (17) pag. 133 [kaart van] Rio das Contas.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 303 (18) pags. 172-173 [kaart van de Caraïbische eilanden van Anguilla tot Granada].Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 101 (19) pags. 176-177 [kaart van de] Westsyde vant eylant Domenico.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 107 (20) pag. 191 [kaart van de baai en het fort van] Tabago.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 139 (21) pag. 193 [landopdoening van] Granada.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 111 (22) pag. 194 [landopdoeningen van Granada]. (23) pag. 197 [landopdoeningen van eilandjes tussen] Granada [en St. Vincent].Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 112 (24) pag. 201 [landopdoeningen van] Sta. Luçia [en] Matalino.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 108 (25) pag. 203 [landopdoeningen van Matalino].Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 109 (26) pag. 210 [landopdoeningen van] Os Sanctos. (27) pag. 212 [landopdoeningen van Guadaloupe]. (28) pag. 215 [landopdoeningen van] Montserrate. (29) pag. 216 [landopdoening van Nieves]. (30) pag. 220 [landopdoening van] S. Christofel. (31) pag. 226 [landopdoeningen van] Statio [en] Saba.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 105 (32) pag. 232 [landopdoening van eilanden behorende tot de] Virgines.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 102 (33) pag. 233 [landopdoeningen van de passage van Ilha Verde naar Puerto Rico]. (34) pag. 234 [landopdoening van een eiland voor de kust van Puerto Rico]. (35) pag. 239 [kaart van de haven van Guanico op Puerto Rico].Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 98 (36) pag. 240 [landopdoeningen van] Iguanico.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 99 (37) pag. 241 [landopdoening van (vermoedelijk) Puerto Rico].Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 99 (38) pag. 243 [landopdoening van St. Jerman]. (39) pag. 244 [landopdoeningen van] Monica [en] Mona.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 94 (40) pag. 246 [landopdoeningen van] Anegada [en] Punta de las bocas.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 94 (41) pag. 248 [landopdoeningen van Ocoa], Alta vel [en] Beata.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 94 (42) pag. 255 [kaart van het] Grote Caimit [en het] Cleyne Caimit.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 89 (43) pag. 257 [kaart van de Guayanebaai].Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 89 (44) pag. 258 [kaart van] Aguana.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 89 (45) pag. 262 [landopdoening van] S. Nicolaes.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 89 (46) pag. 264 [kaart van Porto Margot].Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 86 (47) pag. 266 [kaart van] Caicos.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 80 (48) pag. 267 [landopdoening van de] Noordsyd van S. Domingo.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 87 (49) pag. 268 [landopdoening van de] Noordsijd Sto. Domingo [en] I. de la totue.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 87 (50) pag. 269 [landopdoening van de] Noordsijd S. Domingo.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 87 (51) pag. 272 [kaart van de riffen voor St. Domingo].
Y http://proxy.handle.net/10648/0ec8ae97-6936-465b-8356-2ac03b033487 Beschrijving van de kusten van Brazilië, Chili en Angola en omliggende vaarwaters. ca. 1645. 1 deel 33,5 x 23 x 4,5 cm Folio Manuscript

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat 18 kaarten en 12 bladen landopdoeningen

Zie H. den Heijer en B. Teensma, Nederlands-Brazilië in kaart. Nederlanders in het Atlantisch gebied 1600-1650 (Zutphen 2011)

Een Corte Beschrijvinge Inhoudende De Cust van Brazil ende Meer andre plaetsen, anoniem, ca. 1645. Bevat de volgende afbeeldingen: (1) De Cust van Brazil Tusschen IJlhas Das IJlhas en Rio Das Contas.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 303 (2) De Cust van Brazil Tusschen IJlhas Das IJlhas en Rio Rijael.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 297 (3) Hoe hem dese lande uutter zee vertoone: Ilhas das Ilhas [en] Commomau.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 297 (4) De Revier van Commomou ende Rio St. Bastiaen.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 301 (5) De Cust van Brazil tusschen de hoeck van Suaguarijpa ende het Eijlant Tapperijca.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 298 (6) Hoe hem dit uutter zee vertond: Moro St. Poulo [en de] bocht Tusschen Mooro St. Poulo Ende de hoeck van de Baij Todolosantos.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 298 (7) De Baij Todoslossantos ende Toro de Gracidave.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 283 (8) Hoe hem dese lande uutter zee vertoonen: Taperica [en] St. Antonij.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 284 (9) De Cust van Brazil tusschen Toore de Gracidave ende Rio de vassabara.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 282 (10) Hoe dese lande haer uutter zee vertoone"lant tusschen Rio Riael En vassabaris.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 282 (11) De cust van Brazil tusschen Rio vassabara ende Rio St. antonij Mimijn.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 277 (12) Hoe hem dese lande uutter zee vertoonen: besuijde St. Mighiel [en] Allagoa.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 277 (13) De Cust van Brazil tusschen Rio St. antonij Mimijn ende Cabo St. augustijn.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 258 (14) [landopdoeningen van] St. Antonij grande, het lant voor Bara grande [en] de Cap St. Augustijn.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 258 (15) De Cust van Brazil tusschen Cabo St. augustijn ende hoeck van Pommarel.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 229 (16) Hoe hem dese lande uutter zee vertoonen: Cabo St. Augustijn, Rio Sangala En Parnambuco [en] de Stadt olinda.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 229 (17) De Cust van Brazil tusschen Ponto Pommarel ende Cabo Blancko.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 214 (18) Hoe dese lande haer uutter zee vertoonne: Tammaraca [en] kabo Blancko.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 214 (19) De Cust van Brazil tusschen Cabo Blancko ende Rio Jandesta.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 206 (20) Hoe hem dese lande uutter zee vertoonen: Paraijba.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 206 (21) De Cust van Brazil tusschen Rio Jandesta en Cabo Roques.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 201 (22) Hoe hem dese lande uutter zee vertoonen: Rio Grande [en] het casteel Keulen.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 201 (23) De Cust van Brazil tusschen Cabo Roques ende baij Cazaij.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 199 (24) De Cust van Brazil tusschen de Baij Caijsaij ende Ponto abaron.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 190 (25) Hoe hem dese lande uutter zee vertoonen.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 190 (26) De Cust van Brazil tusschen Ponto abaron ende Rio Sijara.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 184 (27) Hoe hem dit lant op doet uutter zee: het lant voor de Salijnas.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 184 (28) De Cust van Chijlije.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 323 (29) De Cust van Chijlije.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 326 (30) De Cust van angolen tusschen Lowanda St. Poulo ende Goerees Baij.Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 401
--- Z http://proxy.handle.net/10648/b8de36d2-3462-4d58-8a01-0e8eaa4728ff Beschrijvingen van verschillende vaarwaters in Oost-Indië. 17de eeuw. 1 deel 32,5 x 21,5 x 3 cm Folio Manuscript

Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. Z

Aan te vragen als 1.04.02 inv.nr. 5029

Bevat de volgende afbeeldingen: (1) fol. 25 Landopdoening van het eiland Ceylon met de Adams Piek. (2) fol. 25V Kaart van de baai van Gale. (3) fol. 26 Schetskaart van de baai van Gale.
AA http://proxy.handle.net/10648/531c4ff9-4715-4921-bc6f-aa114eeec62c Beschrijvinge van de Kust van Africa, Cabo de Monte tot Cabo de Palma welke genaamt werd de Grijn Kust, anoniem. 18de eeuw. 1 deel 31,5 x 20,5 x 1,5 cm Folio Manuscript

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Omvat 44 folio's waarvan de folio's 2 t/m 26 beschreven zijn

Bevat geen kaarten of afbeeldingen

Als volgt ingedeeld: fols. 2-6V A. Beschryvinge van de Cust van Africa van Cabo de Monte tot Cabo de Palma het welcke in't gemeen de Greijn kust wert genaemt. fols. 7-10 B. Beschrijvinge van Cabo de Palma tot Cabo de Tres Puntes zijnde de cust van Afrika. fols. 10-15V Beschrijvinge van de Cabo Tres Puntes tot Caep Formosa op de cust van Afrika. fol. 15V D. Eenig woorden noodwendig zijnde in den handel in de Camerones Rio del Vrij ende het hoogland. fols. 16-20V E. Beschryvinge van de cust van Africa tusschen Cabo Formosa, en Cabo de Loopes de Gonsalvos. fols. 20V-21V F. Van de drooghte die aen de Caap de Loop leggen als mede om voor de water plaas te anckeren. fols. 21V-24V G. Beschrijvinge van de Cabo de Loop de Gonsalves tot Loange hoe haar dese landen op verscheijden breete verthoonen. fols. 24V-26 H. Opdoeninge van de eijlanden Curcao.(bevat korte beschrijvingen van o.a. Tobago, Bonaire en Curaçao). fols. 26V-44V Onbeschreven.
--- BB http://proxy.handle.net/10648/fa141490-06ff-4bff-8071-49fdd2bb8df4 Instructien en Journaalen van Brasiliaansche en Oostindische Rijsen. Zeedert 21 April 1623 tot 28 Augustus 1681. 1623-1681. 1 deel 33,5 x 23 x 5,5 cm Folio Manuscript

De folios 3 t/m 147 bevatten een verscheidenheid aan afschriften van instructies voor en verhalen en verklaringen over reizen naar Zuid-Amerika en de Stille Oceaan, ondernomen door onder andere Mahu, l'Hermite, Van Spilbergen en verschillende Spanjaarden.De folios 150 t/m 242 bevatten een aantal scheepsjournalen van reizen van Patria naar Kaap de Goede Hoop, binnen de Indische Oceaan en in Oostindische wateren, en van Batavia naar Patria, ondernomen in de periode 1671-1681.

Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. BB.

Aan te vragen als 1.11.01.01, inv.nr. 115.

CC http://proxy.handle.net/10648/93b33405-55b0-4252-a3a0-56bfed0c59ec Verzameling van vier door Pieter Goos uitgegeven paskaarten. 1673-1675. 1 band Bevat 4 kaarten in koperdruk 45,5 x 28 x 0,5 cm

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Zie voor atlassen van Pieter Goos: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 192-219.

Bevat de volgende kaarten: (1) Pascaart van de Noort zee verthoonende in zich alle de Custen en havens daer rontom gelegen. Op nieuws oversien en verbetert.Gedruckt tot Amsterdam. Bij Pieter Goos op't Waater in De Vergulde Zee Spiegel bij de N: brugh. Anno 1675, Gesneden bij Geraerd Coeck.Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 13. (2) Pas-Caart van de Oost zee verthoonende Alle de ghelegentheydt tusschen 't Eylandt Rugen ende Wijborg. Op nieuws oversien en verbeetert.t'Amsterdam By Pieter Goos op't water inde vergulde Zeespiegel 1673, Gesneden bij Gerard Coeck.Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 10. (3) De Custen van Noorwegen, Finmarcken, Laplandt, Spitsbergen, Ian Mayen Eylandt, Yslandt, als mede Hitlandt, en een gedeelte van Schotlandt.t'Amsterdam, By Pieter Goos op't Water inde vergulde Zee-spiegel.Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 4. (4) De Zee Custen van Ruslant, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen, en Nova Zemla.Met inzet: De Reviere Dwina, Ofte De Reviere van Archangel Soo het Nieuwe als 't Oude diep.t'Amsterdam, By Pieter Goos op't water by de Nieuwe brugh in de vergulde Zee Spiegel. Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 5.
B. Zee-, kust- en rivierkaarten B.1 Europa B.1.1 IJszee, Poolzee, Noordzee 1 http://proxy.handle.net/10648/cc28ad95-ca71-459b-9223-2c86d0b21294 Nieuwe Pascaert van IJslant. Fretum Davids ende de landen daerbij Weste, mitsgaders de Nieuwe Straet ende de Nieuwe Zee genaemt Mare Christiane. Beschreven ende by een vergadert ende driemael selfs beseylt door Meester Joris Carolus Stuyrman ende Caertschrijver tot Enchuyzen. 1626. Manuscript op perkament Groot 0.96 - 0.77 El. Schaal van 100 Duitse mijlen = 105 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door Joris Carolus. Enkhuizen.

28° - 84° N.Br, 23° - 40° L Ten.

Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 26

2 http://proxy.handle.net/10648/bf96617b-223d-4dd5-8ced-8817c2b3fc78 Waere afteyckeninge van 't Lant van Spitsbergen met alle bayen en havenen, die nu ter tyt by onze Hollantsche zeevarende zeeluyden syn bevaren ende bekent. 1634. Manuscript op perkament Groot 0.46 - 0.36 El. Schaal van 15 Duitse mijlen = 108 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Vervaardigd door Michiel Harmensz. Middelhouen.

76° - 85° N.Br

Hierop eene verklaring van David Davids, leermeester in de groote zeevaart te Rotterdam, voor notaris afgelegd, over de zamenstelling dezer kaart.

Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel I p. 22

3 http://proxy.handle.net/10648/b4b639e0-dd7f-4fbb-ae4d-072b874b23c3 Nieuwe Zeekaert van het Noorder gedeelte van Europa, beginnende van de Eilanden van Hitland en Fero tot Spitsbergen en Archangel enz. Koperdruk Groot 0.44 - 0.74 El

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door Joannes van Keulen.

Uitgegeven door Joannes van Keulen. Amsterdam.

61°10' - 81° N.Br., 1° - 58° L. Ten.

Op deze kaart vindt men de grens van het West-IJs aangeteekend.

--- 4 http://proxy.handle.net/10648/c26954bc-98a6-4481-9821-1ac888279e8a Kaart van de Kusten van Noorwegen, Finmarken, Lapland, Spitsbergen, Jan Maijens Eylandt, IJsland, alsmed Hitland en een gedeelte van Schotland. Koperdruk Verschillende mijlschalen. Groot 0.44 - 0.44 El. Schaal van 80 Duitse mijlen = 111 strepen.

Uitgegeven door Pieter Goos. Amsterdam.

55° - 80° N.Br.

Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 4.

Vormt samen met inv.nrs. 5, 10 en 13 één object.

Aan te vragen als inv.nr. CC.

--- 5 http://proxy.handle.net/10648/fb0c7ed8-aaf8-459c-988c-cc65ecd79ebf Kaart van de zeekusten van Rusland, Lapland, Finmarken, Spitsbergen en Nova Zembla. Koperdruk Verschillende mijlschalen. Groot 0.54 - 0.44 El. Schaal van 60 Duitse mijlen = 84 strepen.

Uitgegeven door Pieter Goos. Amsterdam.

58° - 82° N.Br.

Hierop afzonderlijk eene kaart van de rivier Dwina of Archangel.

Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 5.

Vormt samen met inv.nrs. 4, 10 en 13 één object.

Aan te vragen als inv.nr. CC.

6 - 6A Nieuwe Wassende Paskaert van de Westelijke Custen van Europa, strekkende van Hitland, Fero en Ysland, achter Ysland om, tot de Vlaamsche en Canarische eylanden, alsmede voorby het nauw van de Straet. Koperdruk Groot 0.50 - 0.93 El.

Uitgegeven door Joannes van Keulen. Amsterdam.

32° - 64° N.Br., 330°- 18° L. Ten

Dezelfde titel in het Fransch.

6 http://proxy.handle.net/10648/fed4dbe1-1e4e-4376-a4f9-bbcd3e6a9022 1e exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

6A http://proxy.handle.net/10648/48da994c-4891-4d8a-af4f-6a60cf7fba8c 2e exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7 http://proxy.handle.net/10648/61867f8f-49d9-4e1f-b436-9a25158165ab Nieuwe Wassende Grade Paskaert van de geheele Noortzee, vertoonende alle deszelfs rivieren, havens, gronden en dieptens en ankerplaatsen. 1773. Manuscript Groot 0.62 - 0.99 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door Hs. van der Burg.

50° - 63° N.Br., 13° - 27° 30' L.

8 http://proxy.handle.net/10648/fc2d3a74-ac17-40f4-a702-21328d89886f Pascaert van Europa, alsmede een gedeelte van de kust van Africa. 1673. Koperdruk Verschillende mijlschalen. Groot 0.53 - 0.43 El. Schaal van 180 Duitse mijlen = 98 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door H. van Loon. Sculp.

Uitgegeven door Pieter Goos. Amsterdam.

15° - 75° N.Br.

9 http://proxy.handle.net/10648/093c6fb1-bfdb-4aed-ae93-ffd653041573 Carte Generale des Costes de l'Europe sur l'Océan, comprises dépuis Dronthem en Norvège jus'que au Détroit de Gibraltar. Koperdruk Verschillende mijlschalen. 10 Duitse mijlen = 21 strepen. Groot 0.435 - 0.61 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

32° - 64° 40' N.Br., 29° 20' - 353° 20' L. Ten.

B.1.2 Oostzee --- 10 http://proxy.handle.net/10648/e92bbac9-979d-44e5-8256-e9ba0cf43273 Pascaert van de Oostzee, verthoonende alle de ghelegentheytdt tusschen het eyland Rugen ende Wyborg. Koperdruk Verschillende mijlschalen. Groot 0.55 - 1445 El. Schaal van 30 Duitse mijlen = 108 strepen.

Vervaardigd door Geraerd Coeck. Gesn.

Uitgegeven door Pieter Goos. Amsterdam.

Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 10.

Vormt samen met inv.nrs. 4, 5 en 13 één object.

Aan te vragen als inv.nr. CC.

11 http://proxy.handle.net/10648/c3369a30-d80f-4b7d-86f9-fbd3f5a0cee3 Plan van het Wester vaarwater, zoo als hetzelve yut de met groen geillumineerde verwe tussen de Westerplaat en den vasten oever te zien is. 1724. Manuscript Groot 0.36 - 0.515 El. Schaal van 100 Dantziger roeden = 150 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door Joh. Charpentier, Capt. Ing. der stad Dantzig.

Deze verklaart dat deze kaart volgens de waarheid is. 1724.

12 http://proxy.handle.net/10648/70c61faf-86f9-4cdb-8463-4505e133e657 Plan der grenslinie aan de Westzijde tusschen de stad ende Oliva, zoo als zulks ao.1724 in de maand Junij, volgens de ao. 1647 gemaakte kaart bij mij onderzocht en alhier geteekend is, benevens het tegenwoordig Wester vaarwater en de plaat. Manuscript Groot 0.32 - 0.445 El. Schaal van 100 roeden (Dantzig) = 85 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door Joh. Charpentier, Capt. Ing. der stad Dantzig.

B.1.3 Noordzee, van Noorwegen tot de Nederlanden --- 13 http://proxy.handle.net/10648/fa16bf60-0aec-4393-8b77-8bb278c14615 Pascaart van de Noortzee, verthoonende in zich alle de custen en havens daar rontom gelegen. 1673. Koperdruk Verschillend mijlschalen. Groot 0.545 - 0.44 El. Schaal van 35 D.m = 93 strepen.

Vervaardigd door Geraerd Coeck Gesn.

Uitgegeven door Pieter Goos. Amsterdam.

51° - 64° N.Br.

Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 13.

Vormt samen met inv.nrs. 4, 5 en 10 één object.

Aan te vragen als inv.nr. CC.

14 - 14A Nieuwe Groote Paskaart van de geheele Noordzee, strekkende van Texel naar Schage, Hitland en Dronthem enz. Koperdruk Verschillende mijlschalen. Groot 0.55 - 0.82 El. Schaal van 40 Duitse mijlen = 270 strepen.

Uitgegeven door Joannes van Keulen. Amsterdam.

52° 10' - 62° 50 N.Br.

14 http://proxy.handle.net/10648/b4da82dc-6bf0-477e-b0bc-6b372bc30a71 1e exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

14A http://proxy.handle.net/10648/b5e3cbce-4bff-4351-b7d2-aa252d118db5 2e exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

15 - 15A Nieuwe platte kaart van de Noordzee, strekkende van Frederikstad tot de eilanden Ornaat, van Schagenshoek langs de westkuste van Jutland, Holland en Zeeland tot Middelburg, beneffens de oostkust van Engeland en Schotland enz. 1779. Koperdruk Verschillende mijlschalen. Groot 0.475 - 0.79 El. Schaal van 30 Duitse mijlen = 182 strepen.

Vervaardigd door G. Hulst van Keulen. Amsterdam.

51° - 10' - 62° N.Br.

15 http://proxy.handle.net/10648/128d9db3-e3cd-4f5a-840e-77a8ddf72ef5 gekleurd exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

15A http://proxy.handle.net/10648/27d74e3b-1113-4353-93f0-b2ed824bae99 ongekleurd exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

16 http://proxy.handle.net/10648/2d6f7c98-3c88-4652-be1f-70f635f280f7 Nieuwe kaart van het Kanaal van Rendsburg. 1792. Koperdruk Groot 0.155 - 0.485 El. Schaal van 3 Duitse mijlen = 94 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Vervaardigd door C. van Baarsel.

Uitgegeven door G. Hulst van Keulen. Amsterdam.

Hierop afzonderlijk een gezigt op den Oostelijken ingang van het Kanaal enz.

17 http://proxy.handle.net/10648/30d3f4a7-95a3-4797-8266-bcc084983585 Kaart van het inkomen van de Weser-, Jade-en de Elvestroomen, benevens het aangrenzende gedeelte van de Noordzee enz. 1793. Koperdruk Verschillende mijlschalen. Groot 0.62 - 0.71 El. Schaal van 5 Duitse mijlen = 190 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uitgegeven door G. Hulst van Keulen. Amsterdam.

Hierop afzonderlijk een plan van Helgoland, benevens landvertooningen van genoemd eiland.

18 http://proxy.handle.net/10648/ce88ac95-43d2-4323-93f9-df8f0eba5178 Kaart van de Jahde. 18de eeuw. Manuscript Groot 0.31 - 0.43 El. Schaal van 3 Duitse mijlen = 136 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

19 http://proxy.handle.net/10648/faacbec6-c44b-4a9f-a070-75c746b221cc Kaartje van het vaarwater tusschen Rottum, Borkum en Juyst naar Delfzyl. ca. 1780. Manuscript Groot 0.46 - 0.38 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

20 http://proxy.handle.net/10648/deb917c1-388b-4b10-9e4a-bb614b90f803 Kaart van de Wadden van Groningen en Ommelanden en Friesche Slenk. 18de eeuw. Manuscript Groot 0.49 - 0.955 El. Schaal van 3 Duitse mijlen = 138 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

21 http://proxy.handle.net/10648/fb7f0a6f-1da0-4e69-94fa-e1cf2a993c28 Paskaart van een gedeelte Vriesland, Groningen en Emderland, met derzelver onderhoorige eilanden en het inkomen der beide Eemzen enz. 1794. Koperdruk Verschillende mijlschalen. Groot 0.30 - 0.375.El. Schaal van 6 Duitse mijlen = 160 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uitgegeven door G. Hulst van Keulen. Amsterdam.

Hierop afzonderlijk zeilaanwijzing voor de Eems.

22 http://proxy.handle.net/10648/b6e2630b-2a35-431d-b67d-f8df215a5abc Kaart figuratief van het zoogenaamde Vriesche gat, zijnde daarop aangetoond de vaart van de Zoutkamp naar de Noordzee enz., met aanwijzing der kapen, tonnen en baken van dat vaarwater. Manuscript Groot 0.385 - 0.45 El. Schaal van 1500 Rijnlandse roeden = 6000 mètres of 1 à 50.000.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door Opgen. en geteek. door P.T. Grinwis.

23 http://proxy.handle.net/10648/ca7bffc0-7d2c-43e9-8ae0-9a76a4e17e0a Nota der betonning van het Friesche Zeegat. Manuscript Groot 0.45 - 0.56 El. Schaal van 11000 mètres of 1 à 58.000 en van 3000 Rijnlandse roeden.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

24 http://proxy.handle.net/10648/fd633d09-03f8-4eb4-86d5-6e369c04dade Schets van het Amelander Gat. Manuscript Groot 0.61 - 0.94 El Schaal van 1200. Rijnlandse Roeden = 220 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door A. A. Buiskes, Kapt.-Luit. ter zee 1798

25 http://proxy.handle.net/10648/720c4360-fe34-4d58-a47f-86f93c67b4a3 Schetskaart van het Amelander Gat. Z.J. Manuscript Groot 0.31 - 0.49 El Schaal van 1200 Rijnlandse Roeden = 120 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

26 - 26A Paskaart van de zeegaten van het Vlie, als het Russegat, de Hollepoort en Stortemelk met haar waare dieptens enz. 1786. Manuscript Groot 0.37 - 0.48 El Schaal van 1/2 Duitse mijlen of 11000 Rijnlandse Roeden = 126 strepen

Vervaardigd door J.P. Asmus

Hierop de ligging der tonnen aangewezen

26 http://proxy.handle.net/10648/67ffaf5c-5145-4f25-8b1c-b1d00d6b0525 1e exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

26A http://proxy.handle.net/10648/9c21a046-2d97-4dbb-8455-0d34a99dbec6 2e exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

27 - 27A Nieuwe kaart van het inkomen van het Vlie, door de zeegaten de Hollepoort, het Russegat en Stortemelk tot op de ordinaire rheede, alsmede het inkomen der Monnikesloot bij Vlieland. 1786. Koperdruk Verschillende mijlschalen Groot 0.525 - 0.41 El Schaal 1/2 Duitse mijlen = 122 strepen

Vervaardigd door G. Hulst van Keulen. Amsterdam.

27 http://proxy.handle.net/10648/08b910b4-bd07-4c2b-9ab3-75b3a869733f ongekleurd exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

27A http://proxy.handle.net/10648/bbdf7524-d89e-4603-9994-6582dd58403f gekleurd exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

28 http://proxy.handle.net/10648/f6444257-f76d-4ff1-b26a-58e3db2b1d7d Plan van het inkomen in het Vlie. 1796. Manuscript Groot 0.605 - 0.77 El. Schaal van 3/4 Duitse mijlen = 220 strep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door A. A. Buiskes, Luit. Ter zee.

29 http://proxy.handle.net/10648/da21e721-6675-49ea-913c-a15a32f6f124 Plan van het inkomen in het Vlie Z.J. Manuscript Schaal van 3/4 Duitse mijlen = 110 Strep

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

30 http://proxy.handle.net/10648/356bf736-86ed-4a66-b8be-2b2a0d33efe4 Nieuwe afteekening van het inkomen van de Tesselse reede, waarin vertoont werd de banke, dieptens, merken en tonnen, opgegeven van Johannes van Keulen, door twee Helderse Loosen, Bartel Laurisse van Gulik en A. Dirkse Pop, 20 januari 1735 1735. Manuscript Groot 0.51 - 0.57 El. Schaal van 1 Duitse mijlen = 192 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

31 http://proxy.handle.net/10648/27cc642d-dd1b-4675-b5ed-920a811e88b4 Nieuwe afteekening van het inkomen van de Tesselse reede, waarin vertoont werd de banke, dieptens, merken en tonnen, opgegeven van Johannes van Keulen, door twee Helderse Loosen, Bartel Laurisse van Gulik en A. Dirkse Pop. 1735 januari 20. Koperdruk Groot 0.50 - 0.56 El. Schaal van 1 Duitse mijlen = 192 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Uitgegeven door Joanes van Keulen. Amsterdam.

32 http://proxy.handle.net/10648/2da03c50-fd83-4f54-8eba-9c81b4b67e58 Caarte van het Landtsdiep by Huysduynen, aanwysende de coers en strekking der tonnen in denselven gelegen, beneffens de diepten, mitsgaders het Schulpegadt enz.; alle in Hontsbos-mate en ordinaar laag water gemeten en gediept. 1750 juni. Manuscript Groot 0.42 - 0.665 El Schaal van 500 Hontsbos roeden = 163 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Vervaardigd door Matthys den Berger. J. Wonder Mulle.

Hierop aanwijzing van het verzeilen van het Oost-Ind. Comp.- schip Hillegom op de Zuiderhaaks, 13 Februarij 1736, en het schip Buren op de Noorderhaaks 9 December 1729

33 http://proxy.handle.net/10648/50e24c93-1015-4c38-b28e-af5223d08cfa Caarte van het Landtsdiep by Huysduynen, aanwysende de coers en strekking der tonnen in denselven gelegen, beneffens de diepten, mitsgaders het Schulpegadt ens.; alle in Hontsbos-mate en ordinaar laag water gemeten en gediept. 1755 juni. Manuscript Groot 0.39 - 0.56 El. Schaal van 400 Hontsbos roeden = 124 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door Matthys den Berger. J. Wonder Mulle.

34A - 34B Kaart van de Rheede en Zeegaten van Texel, mitsgaders de dieptens in dezelve, gesteld me ordinair laag water enz. 1774. Manuscript Groot 0.63 - 0.91 El. Schaal van 6 Rijnlandse Roeden = 100 strepen.

Vervaardigd door Leenderd den Berger. Geadm. Landmeter.

kopie door J. Engelman, Landmeter. 1792

34A http://proxy.handle.net/10648/882c5ff4-00c6-48e1-818d-045992997ae4 Blad 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

34B http://proxy.handle.net/10648/408c00bd-8aa2-4a01-aeb1-b47037dced4b Blad 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

35 http://proxy.handle.net/10648/ea4f535a-6d30-4363-8cad-a64e69616c7e Plan van het inkomen in Texel 1796. Manuscript Groot 0.605 - 0.94 El. Schaal van 1000 Rijnlandse Roeden = 163 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door A. A. Buiskes. Lieut. ter zee.

Met landvertooningen bij de uiterton enz.

36 http://proxy.handle.net/10648/8458785c-c0e7-4eb5-83c8-1eeee86bfc31 Plan van het inkomen in Texel, opgenomen in 1796, door A. A. Buyskes 1800. Manuscript Groot 0.61 - 0.94 El. Schaal van 984 1/2 Rijnlandse Roeden of 1/2 Duitse mijlen = 180 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door Peterse. (?) Geadm. Landmeter.

Met landvertooningen bij de uiterton enz.

37 http://proxy.handle.net/10648/34568361-2dbd-4ff2-8a29-eebf2d2ed069 Kaart van de Texelsche Zeegaten, zoo als dezelve in de maand September 1802 zijn bevonden, en overgebragt op een kopie daarvan in den jare 1796, door den lieut. Ter zee Buiskes gemaakt enz. 1802. Manuscript Groot 0.605 - 0.94 El. Schaal van 1100 Rijnlandse Roeden = 200 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door A.F. Goudriaan.

38 http://proxy.handle.net/10648/41f8a144-4b44-4dd3-bffb-9b3cbb58a0ce Kaart van de Texelsche Zeegaten, zoo als dezelve in de maand September 1802 zijn bevonden, en overgebragt op een kopie daarvan in den jare 1796, door den lieut. Ter zee Buiskes gemaakt enz. waarop is bijgevoegd het verloop der zeegaten, zoo als dezelve by Trigonometriche opneming zyn bevonden, in de maand juni 1804 enz. 1804. Manuscript Groot 0.405 - 0.94 El. Schaal van 500 Rijnlandse Roeden = 90 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door G.J. Le Fevre de Moutigny. Luit.-Colon. Ingenieur.

39 http://proxy.handle.net/10648/ca1c93b3-48b6-4839-80e4-846b3f64c047 Kaart van de Texelsche Zeegaten Z.J. Manuscript Groot 0.30 - 0.465 El Schaal van 700 Rijnlandse Roeden = 64 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

40 http://proxy.handle.net/10648/ab5253dd-25dc-42f9-a11a-da0bf2a909c3 Carte de L'Embouchure de la Rade de Texel, avec une partie de cette Ile et les environs du Helder. 1811. Manuscript Groot 0.42 - 0.58 El. Schaal van 1000 metrès = 130 str.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

41 http://proxy.handle.net/10648/ee4b024b-42d5-41ae-927c-e27056f53a68 Figurative Caart van de Kust en Stranden van den Helder, beginnende oostwaerds van het Nieuwe Diep en westwaerds voorby de dorpen den Helder en Huysduynen tot aan en omtrent de Groote Keet enz. ca. 1781. Manuscript Groot 0.61 - 0.58 El. Schaal van 600 Rijnlandse Roeden = 70 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

42 http://proxy.handle.net/10648/98449b8e-d6d4-474d-acbd-b761eb529ecb Caart Figuratief, dienende tot aanwys alwaar aan het Horntje op den Eylande Texel zoude kunnen doen zetten een gebouw, tot een verblijfplaats der zieke manschappen van 's lands oorlogschepen. ca. 1780. Manuscript Groot 0.33 - 0.45 El. Schaal van 400 Rijnlandse Roeden = 70 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

met verklaring. Hierop de kust van den Helder tot aan de Bollen van de Balgh.

43A http://proxy.handle.net/10648/99e86b19-80cb-4194-b666-202628b6013e Schets van het binnenste gedeelte van het Eyerlandse gat. 1796. Manuscript Groot 0.605 - 0.805 El. Schaal van 1/4 mijl = 100 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door A. A. Buiskes. Lieut. ter zee.

43B http://proxy.handle.net/10648/d35ef569-a34a-4000-84e8-ef6232f6c917 Schetskaart van het binnenste gedeelte van het Eyerlandse gat. Z.J. Manuscript Groot 0.30 - 0.36 El. Schaal van 1/4 mijl - 100 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

44 http://proxy.handle.net/10648/f4ca59ee-d30f-4aca-9c17-45338ee5651b Provisionele schets van de Zuiderzee. ca. 1780. Koperdruk Verschillende mijlschalen. 3 Duitse mijlen = 155 strepen. Groot 0.725 - 9.53 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uitgegeven door G. Hulst van Keulen. Amsterdam. 0

52º 13' - 53º 30' N.Br.

Hierop afzonderlijk: Schets van het vaarwater van het Amsteldiep.

45 http://proxy.handle.net/10648/c237f9d5-da31-44bc-a6d4-e14b9e4f27fa Schets van het vaarwater, voor en in het veer. 1780. Manuscript Groot 0.275 - 0.36 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

46 http://proxy.handle.net/10648/5482f520-30e5-4a5b-a87e-0f5287e0f5cb Kaart van een gedeelte van de Zuiderzee met de vaarwaters van het Vlaak naar de havens van Medemblik, Enkhuysen en Hoorn. 18de eeuw. Manuscript Groot 0.21 - 0.205 El. Schaal van 3 Duitse mijlen = 80 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

47 http://proxy.handle.net/10648/47133784-c7bc-4173-9dd8-2bfd1d88c547 Kaart van de Noordelyke Kust van Noordholland. Tusschen de Helder en Medemblik, van de Eilanden Texel en Wieringen, mitsgaders van de Texelsche Stroomen, zo als dezelve zich in den jare 1780 hebben bevonden 1780. Manuscript Groot 0.35 - 0.395 El. Schaal van 1 Mijl = 59 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

48 http://proxy.handle.net/10648/10c77e2e-41b3-4da1-b1a2-868be34055fb Aanwysing van Eb en Vloed in de geheele Zuyderzee Z.J. Manuscript Groot 0.39 - 0.395 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

49 http://proxy.handle.net/10648/d260185a-3472-4a89-91f6-5818773d8886 Carte des entrées du Suyder Zee et de L'Embs, avec les Isles, bancs et costes, comprises entre la Hollande et la Frise Orientale. Koperdruk Manuscript Verschillende mijlschalen. 4 Duitse mijlen = 111 strepen. Groot 0.62 - 0.445 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

52º 35' - 53º 50' N.Br. 22º 50' - 26º 10' L.

Hierop afzonderlijk: Suite de la Carte du Suyder Zee, dépuis L'Ille d'Urk Jusqu'au Amsterdam.

50 http://proxy.handle.net/10648/80e06a71-e2db-4689-ac4f-1d9e54c53ebd Paskaart van de Zuyder Zee, met alle deszelfs inkomende gaten enz. 1771. Koperdruk Vershillende mijlschalen 4 Duitse mijlen = 121 strepen Groot 0.31 - 0.375 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Uitgegeven door Joannes van Keulen. Amsterdam.

51 - 51A Carte Maritime et Figurative du Zuider Zee et de la Passe du Texel. 1812. Manuscript Groot 0.54 - 0.475 El.

Vervaardigd door A.K.J. van der Plaat. Ing. en Chef. Hk. Van Berthold

51 http://proxy.handle.net/10648/7dd5661b-90de-40c2-a162-c2cfc86809fd 1e exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Buiten op staat: Carte de Bouées et des Balises dans le Zuiderzee.

51A http://proxy.handle.net/10648/b71cff81-688d-46f9-9cc1-d7b057c232d5 2e exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

52 http://proxy.handle.net/10648/2a9702bc-b30c-4792-aacb-686a984d676f Carte Maritime des Chenals du Zuider Zee. 1812. Manuscript Groot 0.47 - 0.38 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door A.K.J. van der Plaat. Ing. en Chef.

53 http://proxy.handle.net/10648/9ecc2094-b04e-4cb3-a610-a7d3db69d739 Plan van het inkomen in de Goeree. Z.j. Manuscript Groot 036 - 0.50 El. Schaal van 3/4 Duitse mijlen = 128 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

54 http://proxy.handle.net/10648/91bfdca1-03b2-4930-acca-acba897bb87d Paskaerte van het inkoomen van de Maas tot aan 't Eyland Roosenburgh, alsmede 't inkoomen van 't Goereesche gat tot aan de Oude Hoornsluys met hunne droogten en diepten enz. Koperdruk Groot 0.61 - 1.04 El. Schaal van 1 gemeene Hollandsche mijl van 2000 roeden, of Brielsche of Voorensche roeden. 1925 = 112 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uitgegeven door Johannes Loots. Amsterdam.

Hierop: Paskaart van 't Eyl Roosenburgh, door de Oude en Nieuwe Maas tot aan Dordregt en van daar door de Kil tot aan de Oude Hoornsluys.

55 http://proxy.handle.net/10648/adc85aae-12f2-4842-97a6-d08aec48122b Plan van het inkomen in Zeeland door den Deurloo in het Oostgat. Manuscript Groot 0.45 - 0.625 El. Schaal van 2000 Rijnlandse Roeden = 143 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

56 http://proxy.handle.net/10648/67dcae25-a864-440d-b3ac-31aa418f91fb Nieuwe groote Paskaart, strekkende van Walcheren tot Duynkerken. Koperdruk Groot 0.51 - 0.85 El. Schaal van 4 Duitse mijlen = 246 strepen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uitgegeven door Johannes van Keulen. Amsterdam.

Hierbij: Beschryvinge en berichtschrift van de joonen ofte zeetonnen, liggende voor en in de Deurloo enz.

B.1.4 Noordzee, Kanaal 57 http://proxy.handle.net/10648/a20fa8af-c9b5-4adb-b415-320299d5c976 Nieuwe Paskaart van het Zuydergedeelte der Noordzee, strekkende van Texel tot aan de Hoofden, begrypende in zigh de Zeekusten van Vriesland, Holland, Zeeland, Vlaanderen, ook een gedeelte van de Oostkust van Engeland. Koperdruk Verschillende mijlschalen. 12 Duitse mijlen = 27 Strepen Groot 0.58 - 0.505 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door G. Van Keulen.

Uitgegeven door Johannes van Keulen. Amsterdam.

51º - 53º 5' N.Br.

Dezelfde titel in het Fransch, Engelsch en Spaansch. Hierop het bestek van de schepen Loosdregt en Meermont, verzeild op het Goodwinsand, op den 19den Februarij 1736.

58 - 58A Nieuwe Paskaart van het Zuiderlijkste gedeelte der Noordzee, strekkende van benoorden Texel tot aan Kaap Grines, en aan de Oostkust van Engeland, van de rivier van Hull tot aan Bevesier enz. Koperdruk Verschillende mijlschalen. 15 Duitse mijlen = 317 Strepen Groot 0.80 - 1.01 El.

Uitgegeven door Johannes van Keulen. Amsterdam.

50º 50' - 53º 15' N.Br.

Dezelfde titel in het Fransch en Engelsch.

58 http://proxy.handle.net/10648/116e2160-6459-4f18-ab63-4900364b139b gekleurd exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

58A http://proxy.handle.net/10648/56d70c2c-b085-455b-82c7-cabc314f40ea ongekleurd exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

59 - 59A Nieuwe Paskaart van 't Oostelijkste gedeelte van 't Kanaal, strekkende aan de Engelsche Kust van het Foorland tot aan Portland, en aan de Fransche Kust, van Grevelingen tot aan het Eyland Guernsey enz. Koperdruk Verschillende mijlschalen. 15 Duitse mijlen = 338 strepen Groot 0.82 - 0.52 El.

Uitgegeven door Johannes van Keulen. Amsterdam.

48º 55' - 51º 45' N.Br.

Dezelfde titel in het Fransch. Hierop afzonderlijk een gedeelte der kusten van Normandie en Bretagne.

59 http://proxy.handle.net/10648/585a9c23-e403-4f54-9a14-1287c932f163 1e exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

59A http://proxy.handle.net/10648/3a1bde37-5ca0-4e51-aa31-5b3326a4e171 2e exemplaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

60 http://proxy.handle.net/10648/673a8cc1-a90c-483b-b188-c5587735e4ce Nieuwe Paskaart van het Westelykste deel van het Kanaal, strekkende aan de Engelsche Kust, van Poortland tot de Sorlinges, en aan de Fransche Kust van het Eylandt Guernsey tot Heysant. Koperdruk Verschillende mijlschalen. 15 Duitse mijlen = 338 strepen Groot 0.82 - 0.52 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uitgegeven door Johannes van Keulen. Amsterdam.

48º 25' - 50º 45' N.Br.

61 http://proxy.handle.net/10648/14853c37-46e9-4814-9734-b178963c89dd La Manche ou le Canal entre La France et L'Angleterre etc. 1695. Koperdruk Groot 0.51 - 0.61 El. Schaal van 20 mijlen van 20 in 1º = 98 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door J. Goeree. Del.

Uitgegeven door H. Jaillot. Paris.

47º - 52º 20' N.Br. 11º - 20º L.

Dezelfde titel in het Latijn.

62 http://proxy.handle.net/10648/fbc49ea4-327f-40af-885a-12f4d27dec2e Kaart van inkomen en Rheede van Portsmouth, opgenomen door J.A. Creighton en na de originele schets geteekend. 1790. Manuscript Groot 0.31 - 0.38 El. Schaal van 1 Duitse mijlen = 72 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door G.W. Jochums, Luitenant ter zee.

63 http://proxy.handle.net/10648/814a3541-e557-407b-9b45-d8beea5fa5d9 Nieuwe Kaart van het inkomen van Yarmouth, Hasbrogat enz., met deszelfs merken, vuren, diepten en loopen der stroomen enz. 1793. Koperdruk Groot 0.23 - 0.27 El. Schaal van 2 Duitse mijlen = 85 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uitgegeven door G. Hulst van Keulen. Amsterdam.

Hierop Landvertooningen van Kust en Beschryving van deze kaart.

64 http://proxy.handle.net/10648/eaecda0d-c103-4b43-9b5b-71e9948506b2 Carte de la Rade de Cherbourg. Depuis la pointe de Querqueville jusqu'a L'Isle Pelèe, pour servir au projet de couvrir de vents du large. 1781. Manuscript Groot 0.30 - 0.70 El. Schaal van 1500 Toises = 205 str.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

65 http://proxy.handle.net/10648/7684f859-2182-4f6d-b62a-060dc2c51416 Rade de Cherbourg avec la disposition de l'Escadre, venue á Cherbourg á l'occasion du voyage qu'y a fait le roy.1e 23 juin 1786 etc. 1786. Koperdruk Groot 0.51 - 0.69 El. Schaal van 1000 toises = 113 str.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Vervaardigd door Filliard. Graveur. Paris.

Hierbij twee platen, voorstellende: La remorque d'une Caisse Conique et L'immersion d'une Caisse Conique en 1785

66 http://proxy.handle.net/10648/af44118e-9868-4da9-a15f-1553e97099b4 Kaart van de Rheede van Cherbourg, van de hoek van Querqueville tot het Eiland Pelée, om te dienen voor het ontwerp tot beschutting voor open winden. 1786. Manuscript Groot 0.41 - 0.56 El. Schaal van 6 lijnen voor 100 Fransche roeden = 203 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door J. van Woensel. H. Hartman. Kapiteins ter zee.

67 http://proxy.handle.net/10648/b71443e0-fad1-4aa0-b3c1-78605883f7a9 Vertooning van de gemaakte schikkingen tot het plaatsen vande tiende kuip. Manuscript Groot 0.305 - 0.39 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

een dergelijke in het Fransch

68 http://proxy.handle.net/10648/44493d71-3cb7-449e-a2d5-98288cd24ee8 Plan van de Rheede van Cherbourg. 1787. Manuscript Groot 0.31 - 0.39 El. Schaal van 1/2 Duitse mijlen = 173 strep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Vervaardigd door J.W. van Hamel. J.S. May

69 http://proxy.handle.net/10648/db3ed665-cef5-48f0-a1ea-e96bcdc26d1c Plan der Rheede en haven van Cherbourg, gedeeltelijk gekopieerd na een Fransche kaart van den jare 1785, en de daarna gemaakte nieuwe werken en eenige verbeteringen enz. 1791. Manuscript Groot 0.23 - 0.335 El. Schaal van 1200 Toises = 81 str.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door W.O. Bloys van Treslong. Luitenant ter zee.

70 http://proxy.handle.net/10648/62bf8205-2da8-4b78-8db1-b260b60b8516 Gezigt van een Ponten of ligter om de Bateauport van het drooge dok te Brest te sluiten. In loco geteekend. 1787. Manuscript Groot 0.39 - 0.55 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Vervaardigd door J. Blanken

B. Joos. catalogus Rijksmuseum 1987 "Physique Existentie dezes Lands"

B.1.5 De Gronden 71 http://proxy.handle.net/10648/55f0cd9e-f1f3-4fe9-974a-0441abdd0ae7 Kaart van de Gronden en het aanloopen van het Kanaal. Koperdruk Groot 0.57 - 0.50 Schaal van 15 Duitse mijlen = 113 strep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uitgegeven door Joannes van Keulen. Amsterdam.

47º 30' - 52º 55' N.B.

Met verklaring der gronden en de loop van het getij.

B.1.6 Frankrijk, Spanje, Portugal 72 http://proxy.handle.net/10648/14bbf7d6-ed64-4226-846f-91c734c2cbf4 Wassende Zeekaart van de Kusten der Cantabrische Zee en de geheele golf van Frankrijk, van Oussant tot aan Kaap Finisterre. 1794. Koperdruk Verschillende mijlschalen. 15 Duitse mijlen = 118 strepen. Groot 0.73 - 0.46 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uitgegeven door G. Hulst van Keulen.

42º 50' - 48º 40' N.Br., 6º 40' - 16º 40' L.O. Ten., 2º 20' - 12º 20' L.W. Par.

Uitgegeven onder opzicht van de Commissarissen tot de zaken het bepalen der lengte op zee en de verbetering der zeekaarten betreffende.

73 http://proxy.handle.net/10648/089874cf-aa2a-4c90-8cf0-4274211f8e5f Kaartje van de Kust van Spanje, tusschen Cabo de finisterre en de Rivier Minho ca. 1700. Manuscript Groot 0.23 - 0.33 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

74 http://proxy.handle.net/10648/e59f4323-86e4-4c88-bd9f-96f0f994ccb4 Caarte van de landingh in de Baay van Vigos, alsmede het innemen van twee Castelen en het veroveren der Spaansche Zilvervloot, ten anker liggende in de baay voor redonddella, den 23 en 24 October 1702 Koperdruk Groot 0.485 - 0.715 El. Schaal van 1 1/2 Duitse mijlen = 198 strep.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door L. de Mèe, Ord. Ing.

Uitgegeven door Anna Beeck. 's Hage.

Met verklaring en aanteekeningen.

75 http://proxy.handle.net/10648/1886c96a-3a71-461a-8032-268b954f6f5c Wassende Zeekaart van Portugal van Kaap Ortugal tot Kaap St. Vincent. Enz. 1794. Koperdruk Verschillende mijlschalen. 15 Duitse mijlen = 95 strepen Groot 0.75 - 0.575 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door Jan van Call.

Uitgegeven door G. Hulst van Keulen. Amsterdam.

47º - 43º 50' N.Br., 2º - 9º 10' L.O. Ten, 10º - 16º 50' L.W. Parys

Uitgegeven onder opzicht van de Commissarissen tot de zaken het bepalender lengte op zee en de verbetering der zeekaarten betreffende.

76 http://proxy.handle.net/10648/daf446b4-deea-4b84-b1fe-388588ff575a Accurate Paskaart van 't inkomen der rivier de Taago enz. 1782. Koperdruk Verschillende mijlschalen. 3 Duitse mijlen = 181 strepen Groot 0.47 = 0.56 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door P. W. van Pelt. Kapitein ter zee.

Uitgegeven door G. Hulst van Keulen. Amsterdam.

Hierop zeilaanwijzingen voor deze rivier.

77 http://proxy.handle.net/10648/c1fbf73a-40ec-4bf0-9406-0b8f357ea86c Wassende zeekaart van de kusten van Spanjen, van Kaap St. Vincent tot de Punt van Europa en een klein gedeelte van Africa enz. 1794. Koperdruk Verschillende mijlschalen. 15 Duitse mijlen = 250 strepen. Groot 0.57 - 0.80 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uitgegeven door G. Hulst van Keulen. Amsterdam.

35º 25' - 37º 30' N.Br., 7º 35' - 11º 25' L.O. Ten, 7º 35' - 11º 25' L.W. Par.

Uitgegeven onder opzicht van de Commissarissen tot de zaken het bepalen der lengte op zee op de verbetering der zeekaart betreffende.

78 http://proxy.handle.net/10648/f3f6d60b-cddc-4ae0-af44-877d55da18e1 Wassende zeekaart van de kusten van Spanjen, van St. Lucar de Barameda, de Baai van Cadiz tot aan Conil. 18de eeuw. Manuscript Groot 0.22 - 0.39 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

79A - 79B Kaartje van de baai van Cadiz. 18de eeuw. Manuscript Groot 0.30 - 0.42 El.

met verklaring.

79A http://proxy.handle.net/10648/c537e3c8-2a2a-47c1-85b7-363c0cd2d37e Kaart

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

79B http://proxy.handle.net/10648/23b255df-1d39-43e7-aaaf-e92973740308 Legenda

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B.1.7 Straat van Gibraltar, Middellandsche Zee 80 http://proxy.handle.net/10648/703c6812-7eac-4966-b597-efbf31aacefe Nieuwe Paskaart van 't Nauw van de Straat. 1727. Koperdruk Verschillende mijlschalen. 9 Duitse mijlen = 126 Strepen Groot 0.45 - 0.55 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door Hendrik Lynslager. Capityn ter zee. 1726 H. de Leth. Fec. 1727

Uitgegeven door And. en Hend de Leth. Amsterdam.

34º 50' - 37º 10' N.Br.

81 http://proxy.handle.net/10648/2ed396de-ff09-498c-8a7d-b20f48892258 Chart of the Bay of Gibraltar. Groot 0.52 - 0.73 El. Schaal van 2000 voeten op 1 d. = ? strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Vervaardigd door W. May. Junior

De schaal ontbreekt.

82 http://proxy.handle.net/10648/f2b00960-0032-4ca9-8fdb-bdd42002b578 Nieuw en Seer Naukeurig Corecte Plan van Gibraltar met alle syne fortificatien, verbeteringen en de nuttigheden van dien plaats. 18de eeuw. Koperdruk Groot 0.225 - 0.09 El.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Dezelfde titel in het Fransch.

Hierop komen afzonderlijk voor:

a. Het naauw van de Straat.

b. De baai van Gibraltar.

c. Afteekening van het naauw van de Straat, uit de Middellandsche Zee gezien.

d. De Balearische Eilanden.

83 http://proxy.handle.net/10648/3a3d6cf1-f93c-4073-82c8-3432d9957d29 Kaart van de Bay van Gibraltar. 1751. Manuscript Groot 0.61 - 0.94 El. Schaal 1 Duitse mijlen - 350 strepen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door S. Geerts

Met aanwijzingen wegens de Baay van Gibraltar

84 http://proxy.handle.net/10648/e8bd61c3-f1ab-458f-8240-4c4327b25cd6 Gezigten en Landvertooningen rondsomme in de Baay van Gibraltar, alle zodanig als dezelve uyt de plaatse Y, in het door my getekend plan van de Baay zyn gezien en afgetekend. 1751. Manuscript Groot 0.61 - 0.71 El gezamenlijk.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vervaardigd door S. Geerts

Met aanwijzingen.

85 http://