4.RGD Inventaris van het tekeningenarchief van de Rijksgebouwendienst (RGD) en rechtsvoorgangers, (1763) 1824-1950 (1957) J. Faber Nationaal Archief, Den Haag 1992 Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: , . This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983. 8 apr 2012 3 inv.nr. 2244 toegevoegd (was blank nummer) door Gijs Boink 5 december 2012 2 Afbeelding ingevoegd door Hans Punt. 2 november 2010 1 inv.nr. 1640 aangepast door Diederick Kortlang Beschrijving van het archief Rijksgebouwendienst: Tekeningenarchief RGD / Tekening Rijksgebouwen 1763-1957 merendeel 1824-1950 RGD 2763 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er is een korte samenvatting in het Engels. Nationaal Archief, Den Haag Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) / Rijksgebouwendienst 1763-1940 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Waterstaat / Afdeling C / Administratie van Waterstaat, Wegen en Publieke Werken 1823-1829 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Publieke Werken / Afdeling C / Administratie van Waterstaat, Wegen en Publieke Werken 1820-1823 Ministerie van Binnenlandse Zaken / 3e Afdeling Waterstaat 1831-1877 Ministerie van Financiën / Afdeling Rijksgebouwen 1922-1935 Rijksbouwmeester voor de Landsgebouwen in het Tweede District 1919-1923 Dit archief bevat plattegronden, bestekken, tekeningen en foto’s van gebouwen beheerd door de Rijksgebouwendienst in Nederland. Alle tekeningen uit de inventaris van koninklijke paleizen, landsgebouwen (ook in Brussel), scholen, kazernes, ziekenhuizen, post- en telegraafkantoren, gevangenissen en gerechtshoven zijn op microfiche gezet. Een beperkt aantal tekeningen zoals aanzichten en revisietekeningen zijn bewaard gebleven en in een aparte lijst opgenomen. Het archief is verdeeld in dat van de architect en de bouwkundig ambtenaar – met het uitgebreide objectenarchief (gerangschikt per gemeente), een rubriek met een foto- en bestekkenverzameling en stukken die geen betrekking hebben op in beheer zijnde objecten. Daarnaast is er het archief van de constructeur – ook met objecten gerangschikt op gemeente, ook een enkele Franse. Dan volgt het persoonlijk archief van H. de Lussanet de la Sablonière. Er zijn indices op persoonsnaam en op zaak en gebouw. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Bij Koninklijk Besluit

Staatsblad nr. 470, 29juli 1922.

werd in 1922 de zorg van de Rijksgebouwen hier te lande opgedragen aan het Ministerie van Financiën, met dien verstande, dat deze opdracht slechts de bemoeienissen inzake aankoop, huur, stichting, verbouwing, onderhoud of eerste inrichting betreft. Het besluit vindt plaats op voordracht van de Ministers van Financiën, Justitie, Binnenlandse Zaken, Onderwijs Kunsten & Wetenschappen, Marine, Oorlog, Waterstaat, Landbouw, Nijverheid en Handel en Arbeid.

Artikel 2 van het besluit geeft een opsomming van gebouwen die niet onder de boven- vermelde zorg vallen. Zoals: ... de gebouwen die rechtstreeks deel uitmaken van de Iandsverdediging, of bestemd zijn voor technische doeleinden en door hun inrichting slechts als zodanig kunnen dienen, alsmede die, welke één geheel vormen met Rijksgebouwen of Rijkswerken waarvan de zorg aan het hoofd van een ander departement blijft opgedragen.

Zoals uit het hierna volgend historisch overzicht zal blijken, is het niet zo dat er tot 1922 geen Organisatie bestond, die zich bezig hield met het overheidsbouwen. Integendeel, de meeste ministeries die tot de oprichting van de Rijksgebouwendienst (hierna RGD) besloten, hadden in de l9de eeuw reeds gespecialiseerde bouwbureaus. Ook waren er in het verleden overkoepelende organisaties geweest, die het bouwen van de centrale overheid begeleiden. Al deze bureaus, diensten of organisaties zijn te beschouwen als de voorlopers van de RGD. De archieven van deze organisaties zijn in 1924 deels mee overgedragen aan de nieuw opgerichte RGD; deels bevinden zij zich nog in de archieven van de voorlopers.

Alvorens verder in te gaan op het K.B. van 1922 volgt eerst een historisch overzicht van het Rijksbouwen zoals dat tot dan had plaatsgevonden.

Voor het overzicht, met name het deel nà 1800, is veel gebruik gemaakt van gegevens verzameld door drs. C.J. van der Peet, werkzaam bij het Bureau Rijksbouwmeester van de Rijksgebouwendienst. Begin '93 zal bij het Bureau Rijksbouwmeester een studie van de geschiedenis van het rijksbouwen verschijnen.

Historisch overzicht Tot 1795

Indien wij de bouw van het hof van de Hollandse Graven als eerste activiteit van overheidsbouwen beschouwen, dan zijn hiervan op de plaats van het huidige Binnenhof reeds vanaf het begin van de 13de eeuw sporen te traceren. Floris IV (gest. 1234) laat er een woning bouwen. Op dezelfde plek wordt ten tijde van Floris V (gest. 1296) een grote zaal, de Ridderzaal, voltooid. Vervolgens worden nog een kapel en diverse woon- en dienstvertrekken (kwartieren) aan de plek toegevoegd. In de 15de eeuw verrijst aan de westzijde van de Ridderzaal het Stadhouderlijk kwartier. Den Haag wordt meer en meer het middelpunt van het bestuur van Holland en Zeeland, met name vanwege de gunstige geografische ligging en vanwege het feit dat vanouds hier de grafelijke kanselarij en Raad gevestigd zijn. Het Binnenhof groeit uit tot de voornaamste plek voor de bijeenkomsten van de Graven en hun Raden, de Stadhouder en de Staten.

In 1572 treden de Staten in de rechten van de landsheer. De Republiek wordt vanaf dan bestuurd door de vertegenwoordigers van Statencolleges van de zeven provincies: de Staten Generaal. De Staten van Holland nemen de zorg voor de stadhouderlijke, generaliteits en gewestelijke gebouwen in Den Haag in uitvoerende en financiële zin over en worden eigenaar. De uitvoering wordt overgelaten aan een van hun beambten: de controleur of contraroleur, of, zoals in 1640, een timmerman van den hove.

Zie CH. Peters, De landsgebouwen te 's-Gravenhage, Den Haag, 1891, p. 28.

Een bekende controleur van het gewest Holland is Pieter Arendsz. Noorwitz (gest. 1669). De taken van de controleur zijn vergelijkbaar met die van een fabriek/bouwmeester in de grote steden.

In de l8de eeuw worden voor het Binnenhof grote nieuwbouwplannen gemaakt. Naast de gecontracteerde werklieden werkzaam voor het bouwbureau van Holland, krijgen bekende architecten opdracht om, met name voor het Stadhouderlijk kwartier, prestigieuze aanpassingen uit te werken. Omstreeks 1750 laat men Pieter de Swart plannen hiervoor maken, die nimmer worden uitgevoerd. Vijfentwintig jaar later vinden de ontwerpen van de Duitse architect F.L. Gunckel wel doorgang. De scheiding tussen wat strikt voor de Oranjes wordt gedaan en wat voor het gewest is niet altijd duidelijk te trekken. Het bouwbureau van Holland wordt in deze tijd maar al te vaak gebruikt voor de werkzaamheden aan de eigendommen van de Stadhouder (met name het Huis ten Bosch en het Paleis Noordeinde).

Buiten het Binnenhof beheren de Provincies hun eigen openbare gebouwen. Het onderhoud van veel objecten wordt ook vaak aan lagere overheden (waaronder steden en waterschappen) gedelegeerd, of valt hen vanouds reeds toe (bijvoorbeeld de gebouwen voor rechtspraak en onderwijs). Het delegeren aan een lagere overheid is vooral de praktijk in de Generaliteitslanden. Deze landen waren niet door staten in Den Haag vertegenwoordigd en werden door de Raad van State, de Raad van Brabant en de Raad van Vlaanderen bestuurd.

Na 1795

Als na 1795 de eenheidsstaat ontstaat, heeft dit niet onmiddellijk consequenties voor de Rijksbouwen. Lagere overheden onderhouden nog steeds de overheidsgebouwen, waar nu ambtenaren van de centrale overheid in gehuisvest zijn. In Den Haag wordt voor het staatsapparaat de voormalige gebouwendienst van Holland ingezet. Govert van der Linden is de Contraroleur. Na 1806, de Republiek wordt een Koninkrijk, blijft Van der Linden aan. In 1808 wordt hij vervangen door Johan van Westenhout te Amsterdam, bijgestaan door A.J. Noordendorp in Den Haag. Voor de paleizen stelde de Koning naar Frans voorbeeld een vaste hofarchitect aan. Rond deze Architect der Koninklijke Paleizen ontstaat een klein bureau. In 1810, ten tijde van het keizerrijk, blijft hiervan maar één architect over, B.W.H. Ziesenis. Na de val van Napoleon worden de bureaus voor de paleizen en de landsgebouwen met elkaar verbonden tot één bureau, dat vanaf 1815 onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Waterstaat staat. De architect Ziesenis wordt nu Architect der Koninklijke Paleizen en Landsgebouwen. Hij wordt in 1820 opgevolgd door Charles van der Straeten, die in 1825 weer wordt opgevolgd door de reeds genoemde A.J. Noordendorp. Ook in Brussel worden architecten aangesteld .

Buiten de residenties worden waterstaatsbeambten met het technische beheer belast. In geval van nieuwbouw wordt tot 1834 de genoemde Architect der Koninklijke Paleizen en Landsgebouwen ingeschakeld, of wordt een beroep gedaan op een particuliere architect. Als in 1833 de Architect der Koninklijke Paleizen en Landsgebouwen in Den Haag overlijdt, blijft zijn stoel wegens gebrek aan werk onbezet.

In het nieuwe België zal iets soortgelijks gebeuren; in 1838 wordt daar de Bouwmeester van de Koninklijke Paleizen en Landsgebouwen T.F. Suys eervol ontslagen als blijkt dat er niet voldoende werk meer voor hem is.

De Waterstaat neemt voorlopig in de persoon van een inspecteur in het gewest Zuid-Holland het ambt van Architect der Landsgebouwen en Koninklijke Paleizen in de residentie waar.

In 1858 wordt na vele protesten over het lage peil van de kwaliteit van de Waterstaatsarchitectuur weer een Bouwmeester van 's Landsgebouwen aangesteld: W.N. Rose. Hij krijgt de zorg over de gebouwen in de residentie. Als veelbelovend architect, hij had reeds een behoorlijke staat van dienst, verdwijnt hij even snel als hij gekomen is. Hij krijgt namelijk zware kritiek op zijn ontwerpen en vooral op de ingrepen die hij aan oudere gebouwen verricht. Het voormalige Ministerie van Koloniën aan het Plein in Den Haag (gebouwd rond 1860) wordt vanwege zijn vorm en kleur een vogelkooi en kippenhok genoemd. Als Rose besluit de middeleeuwse kap van de Ridderzaal door een gietijzeren exemplaar te vervangen, kost hem dat uiteindelijk de kop. Tot de Dienst Landsgebouwen, opgericht in 1878, de werkzaamheden weer oppakt, zal door de Hoofdingenieur van de Waterstaat in het arrondissement 's-Gravenhage het beheer worden uitgevoerd. In Amsterdam wordt een opzichter aangesteld.

Intussen heeft in 1870 het Departement van Justitie onder leiding van J.F. Metzelaar zijn eigen (Rijks-) bouwbureau gekregen.

Tot 1870 blijft bouwen voor Justitie veelal bij de lagere overheden. (Veel (latere) rijksgebouwen zijn gebouwd door stadsarchitecten, als De Greef in Amsterdam en Romein in Leeuwarden; vgl. de Paleizen van Justitie in deze steden). Na de invoering van het cellulaire stelsel in 1845 stelde het Rijk I. Warnsinck, J.G. van Gendt en A.C. Pierson als adviseurs aan. Zij brengen de minister op de hoogte van nieuwe technische en bouwkundige ontwikkelingen op het terrein van de gevangenisbouw en, later, van andere gerechtsgebouwen. Zo bevat het RGD-tekeningenarchief tekeningen van een in het buitenland gemaakte studie naar het nieuwe cellulaire stelsel door Warnsinck en Van Gendt (inv. nr. 1607). Met deze tekeningen hebben zij hiervan verslag gedaan. Dankzij dit specialisme ontving Warnsinck opdrachten om gevangenissen te bouwen; ter vergelijking bevat het tekeningenarchief ook de tekeningen van de door hem gebouwde gevangenis aan het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam. (inv. nr. 74).

Metzelaar wordt in 1884 opgevolgd door zijn zoon Willem-Cornelis Metzelaar. Tot 1914 is deze familie verantwoordelijk voor een gigantische bouwproductie. S. Wijn volgt de Metzelaars tot 1924 op. Het bouwbureau maakt een forse ontwikkeling door. In 1870 bestond het uit één kantoor gevestigd in Den Haag, onder supervisie van J.F. Metzelaar. Metzelaar reisde voor de werkzaamheden het hele land door. Als in 1914 S. Wijn de zorg overneemt, is er een adjunct-rijksbouwmeester in Den Haag aangesteld, zijn er hoofdopzichters benoemd in Rotterdam, Veenhuizen, Den Bosch, Den Haag en Haarlem en zijn er opzichters 1ste, 2de en 3de klasse, eveneens verspreid over het land, in dienst genomen.

Bron: Staatsalmanak, hierin worden alle namen opgesomd.

In 1876 wordt C.H. Peters als Rijksbouwkundige aangesteld bij het Ministerie van Financiën. Een jaar later gaat hij over naar de Dienst Landsgebouwen, dat zal ressorteren onder het nieuwe Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid, en neemt hij de portefeuille van Financiën mee (waaronder de bouw van postkantoren, telegraafgebouwen, alsmede belastingkantoren, grenskantoren en de gebouwen van het ijkwezen). De Dienst Landsgebouwen, tot dan verantwoordelijk voor 's landsgebouwen in de residentie, is daarmee fors gegroeid en wordt daarom in 1883 gesplitst in een eerste district (het noorden en 's-Gravenhage) en een tweede district (het zuiden van het land). Den Haag wordt omstreeks 1900 bij het tweede district ondergebracht. Elk district krijgt een Rijksbouwmeester, een term die in 1884 officieel in gebruik komt. De Organisatie van de dienst is als volgd. Tot 1883 is het bureau in Den Haag gesplitst in een afdeling onderhoud onder leiding van een ingenieur-architect en een afdeling vernieuwing en restauratie onder leiding van een bouwkundige (C.H. Peters). Voorts zijn er hoofdopzichters in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Zwolle (1881). Na 1883 staat aan het hoofd van ieder district een Rijksbouwmeester. Daaronder bevindt zich een, in de tijd, wisselend aantal hoofdopzichters, al dan niet over het land verspreid, met een eveneens wisselend aantal opzichters en, vanaf 1908, districtsopzichters. De reorganisatie van 1920 heeft tot gevolg dat opzichters bouwkundigen worden genoemd en dat ingenieurs en architecten de Rijksbouwmeester komen bijstaan. Voor het eerste district betekent dit uitbreiding met ir. J. Emmen (later hoofdingenieur bij de Rijksgebouwendienst, afdeling constructie) en de architecten J.M. Luthman en C.J. Blauw. Voor het tweede district wordt A.F. Netscher als architect aangesteld.

Bij het Departement van Binnenlandse Zaken wordt in 1878 J. van Lokhorst tot Rijks- bouwkundige benoemd voor de gebouwen van Onderwijs enz., waarbij dit enzovoort staat voor alle andere gebouwen, waarvoor Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is (zoals: landbouw, visserij, gezondheidszorg, en tijdelijk ook de provinciehuizen en de monumenten). Voor de Rijksmuseumgebouwen wordt in 1876 P.J.H. Cuypers benoemd, met als vervanger en latere opvolger zijn zoon J.Th.J. Cuypers. Voor de monumenten wordt A.J.M. Mulder aangesteld, een taak die in 1918 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt overgenomen.

Het bouwbureau van 'Onderwijs enz.' heeft naast de zorg voor de gebouwen veel gedaan aan voorlichting over het Rijksbouwen. De monumenten-afdeling hield zich tevens bezig, overigens zoals vandaag de dag de Rijksdienst voor de Monumentenzorg doet, met het adviseren van particulieren bij restauratiewerkzaamheden. Victor de Stuers had aan de wieg van deze afdeling gestaan.

Net als de Metzelaars heeft Van Lokhorst tot zijn dood in 1906 een gigantische productie gehaald. Hij wordt opgevolgd door M.A. van Wadenoyen en J.A. Vrijman. Het bureau van Van Lokhorst ontwikkelt zich op soortgelijke wijze als dat van de Metzelaars. In 1896 vindt uitbreiding plaats met een adjunct-bouwkundige, en reeds in de jaren tachtig van de vorige eeuw worden, daar waar grote werken plaatsvinden, hoofdopzichters en opzichters benoemd (met name in de universiteitssteden Leiden, Groningen en Utrecht). De architect voor 's Rijksmuseumgebouwen krijgt in 1899 een opzichter aan zijn bureau toegevoegd, en een architect-tekenaar plus een opzichter-tekenaar staan de Rijksarchitect voor de Monumenten ter zijde.

Het Ministerie van Marine, afdeling loodswezen, heeft vanaf 1874 bouwkundigen in dienst. Vanaf 1875 wordt het bureau met een adjunct versterkt. De afdeling Marine Bouwwerken, tot 1917 onderdeel van de genie, krijgt dat jaar onder leiding van ir. H. Hoekstra (de latere Rijksbouwmeester) een eigen bouwbureau. Grote afwezige in dit overzicht is het Departement van Buitenlandse Zaken, met name ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de gebouwen in het buitenland. Deze lag en ligt bij het departement zelf en heeft voor het ontstaan van de RGD geen rol gespeeld. Dit geldt, zoals reeds vermeld, ook voor de Ministeries van Oorlog en van Waterstaat, het Staatsbosbeheer, de Staatsspoorwegen, de Staatsmijnen en de landsgebouwen in de koloniën. (Zie ook het vervolg.)

De Rijksgebouwendienst

Bezuinigingen, streven naar grotere efficiency en een nijvere ambtenaar bij het Ministerie van Financiën, Carel Baron van Lynden, leiden tot het ontstaan van de afdeling Rijksgebouwen bij dit departement. Van Lynden heeft de ministers overtuigd van het nut van één dienst onder de verantwoordelijkheid van de minister die de staatsfinanciën beheert. Dit wordt vastgelegd in het genoemde K.B. van 29 juli 1922. Het organisatiebesluit van 28 juli 1924

Staatsblad 392/1924.

regelt één en ander meer in detail. Onder leiding van een Hoofd (Van Lynden!) komt er één Rijksbouwmeester als hoofd van het 'bouwbureau', één chef van het bureau onderhoud, één hoofdarchitect, en (de tekst van het K.B. volgend) de nodige architecten, ingenieurs, bouwkundige hoofdambtenaren, districtbouwkundigen (afwisselend 17 à 18 gevestigd in den lande) ambtenaren (in twee klassen), hulpopzichters, meesterknechts, werklieden en opperlieden en het nodige administratieve personeel. Het hogere personeel zou door de Kroon worden benoemd. Het organisatiebesluit zal, met kleine wijzigingen in de loop der tijd, van kracht blijven tot 1989, als er een nieuw Besluit Rijksgebouwendienst verschijnt.

Staatsblad 320/1989.

Met het K.B. van 6 september 1945

Staatsblad F 167/1945.

wordt de zorg voor de rijksgebouwen overgedragen aan de Minister van Openbare Werken en Wederopbouw, in 1947 Wederopbouw en Volkshuisvesting, later Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, nu Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne (VROM).

Het K.B. van 1922 wordt in 1952 vervangen.

Staatsblad 449/1952.

Met name de zorg voor de huisvesting wordt gepreciseerd. De zorg omvat dan:

maatregelen ten behoeve van een doelmatig gebruik van de panden welke het Rijk in eigendom of in huur heeft; aankoop en huur van panden en terreinen ten behoeve van de huisvesting van de Hoge Colleges, departementen, organen, bedrijven en diensten, behoudens de normale beheersfunctie van de dienst der domeinen; nieuwbouw, aanbouw en verbouw van Rijksgebouwen, alsmede de eerste inrichting van die gebouwen; exploitatie voorzieningen aan en onderhoud van panden, welke het Rijk in eigendom of in huur heeft; alles in overeenstemming met de betrokken ministers.

In het K.B. wordt een lijst opgenomen van objecten waar de RGD geen bemoeienis mee heeft; dit zijn de gebouwen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de Rijkswerf Willemsoord in Den Helder, het Staats Vissershavenbedrijf in IJmuiden, de Staatsmijnen in Limburg, de onder het Departement van Buitenlandse Zaken en Marine ressorterende dienstonderdelen buiten Nederland, de gebouwen waarvoor het Departement van Oorlog verantwoordelijk is (behoudens die van de bureaus buiten militaire inrichtingen), een aantal objecten van Marine die verband houden met de vliegvelden, de landsverdediging en de waterbouw, de gebouwen van het Loodswezen

In feite was in 1924 slechts een deel van de dienst Loodswezen overgegaan naar de RGD. Vóór 1945 was het gehele bureau reeds ondergebracht hij de Marine. In 1937 bestaat er een apart bouwbureau bij het ministerie zelf voor dit onderdeel.

, de Rijkswaterstaat, de Zuiderzeewerken en de dienst Noordoostpolderwerken.

Van 1943 tot 1957 worden in den lande Gewestelijke Huisvestingsbureaus gevestigd (los van de districtsbouwkundigen) met als taak beter en sneller in de huisvesting van de diensten en instellingen te kunnen voorzien. Zij zijn gevestigd in Zwolle, Nijmegen, Breda, Den Haag en Amsterdam en later ook in Deventer en Rotterdam.

Tot dan heeft alles nog plaats gevonden onder de paraplu van de directie in Den Haag. In 1957 besluit de dienst over te gaan tot decentralisatie, vanwege de sterk toegenomen omvang van de huisvestingsbehoefte van de rijksdiensten en -instellingen. Naast een centrale directie in Den Haag komen er vijf regionale directies (vanaf 1962 zes) en negentien districtsbureaus, die bijna allemaal gevestigd worden in de plaatsen van de reeds aanwezige districtsbouwkundigen

Recente reorganisatie van de Dienst heeft ertoe geleid dat deze indeling nu achterhaald is. Vanaf 1990 zijn de districten geleidelijk opgeheven en bestaan er nog slechts drie kantoren, te weten die in Middelburg, Tilburg en Maastricht, die kantoren voor het 'Technisch beheer' worden genoemd.

Directie Groningen, Friesland en Drenthe in Groningen, met districtskantoren in Leeuwarden, Groningen en Assen (met een dependance in Veenhuizen); Directie Gelderland en Overijssel in Arnhem, met districtskantoren in Zwolle, Deventer, Arnhem (later met dependance in Apeldoorn) en recentelijk ook in Wageningen, waar tot ca. 1985 een dependance was gevestigd; Directie Noord-Holland en Utrecht in Haarlem, met districtskantoren in Utrecht, Den Helder (later een dependance van Haarlem), Amsterdam en Haarlem; Directie Zuid-Holland en Zeeland in Voorburg, met districtskantoren in Schiedam, Leiden, Dordrecht (later een dependance van Schiedam) en Middelburg; Directie Noord-Brabant en Limburg in Den Bosch, met districtskantoren in Breda, Eindhoven Den Bosch en Maastricht; Directie 's-Gravenhage en omstreken.

De regionale directies worden uitgerust met een architectenbureau (een ontwerpgroep), de bureaus elektrotechniek, werktuigkunde, constructie, een technische administratie en een secretariaat. Bij de centrale directie wordt in verband hiermee de afdeling onderhouds- en uitbreidingswerken opgeheven en wordt de directeur geplaatst bij de afdeling nieuwbouw. Een andere belangrijke taak van de regionale directies wordt uiteraard de huisvesting. De districtsbureaus worden, voorzover nodig, belast met het onderhoud van de rijksgebouwen en voor de in huur verkregen panden. Bij de centrale directie blijven een overkoepelende afdeling constructie, elektrotechniek lift en transport, enzovoort.

Bij de centrale directie blijft ook een Bureau Rijksbouwmeester dat zich meer en meer richt op het geven van advies op de verschillende terreinen van het rijksbouwen; onder de rijksbouwmeester ressorteren de Adviesgroep Architectuur en Stedebouw (tot 1988), de Adviesgroep Monumenten in Rijksbezit en de Adviesgroep Beeldende Kunst. Een Rijksbouwmeester als hoofd van een eigenlijk architectenbureau bestaat dus niet meer. Bij de hoofdafdeling, later directie, Bouw van de centrale directie bevindt zich de afdeling Restauratiewerken.

Organisatieschema van de Rijksgebouwendienst in 1972

Bron: A.G. van Mil, De Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers, ('s-Gravenhage, 1972)

Overzicht Rijksbouwmeesters vanaf de 18de eeuw tot 1923 Architecten, bouwmeesters, verantwoordelijke functionarissen van de Waterstaat

B.H.W. Ziesenis 1808-1820 Ch. van der Straeten 1820-1825 A.J. Noordendorp 1825-1833 B.H.Goudriaan 1834-1842 M.G. Beijerinck 1842-1852 J. Craner 1842-1867 assistent R. Musquetier 1852-1857 W.N. Rose 1858-1867 L.H.J.J. Mazel 1867-1878 C.H. Peters 1878-1883 C.H. Peters 1883-1916 eerste district H.Th. Teeuwisse 1916-1922 idem J. Crouwel 1920-1923 adjunct Jhr. J.P.E. Hoeuft van Velsen 1883-1892 tweede district D.E.C. Knuttel 1892-1922 idem J.F. Hoytema 1892-1922 adjunct H.Th. Teeuwisse 1915 adjunct Van der Kooy 1920-1922 adjunct G.C. Bremer 1922-1923 adjunct

Architecten der Koninklijke Paleizen en Landsgebouwen in Brussel

GJ. Henry 1815-1820 Ch. van der Straeten 1820-1825 T.F. Suys 1825-1830 T. de Dobbeleer 1817-1820 te Antwerpen

Architecten der Koninklijke [enz.] Paleizen. [Tot 1830 de noordelijke Nederlanden]

J.Th. Thibault 1806-1810 J.D. Zocher 1807-18 10 architect des Konings P.P. Posth 1807-1810 idem B.W.H. Ziesenis 1807-1810 idem B.W.H. Ziesenis 1810-1820 Ch. van der Straeten 1820-1825 A.J. Noordendorp 1825-1833 B.H. Goudriaan 1834-1838 J.C. Boon 1838- architect des Konings H.F.G.H. Camp 1853-1874 L.H Eberson 1874-1889 particuliere dienst Willem III

Rijksbouwkundigen van Onderwijs enz.

J. van Lokhorst 1878-1906 M.A. van Wadenoyen 1896-1906 adjunct M.A. van Wadenoyen 1906-1907 J.A. Vrijman 1906-1923 A Loran 1914-1922 adjunct H.H.A. van Eykelen 1916-1923 adjunct H. van Heeswijk 1919-1923 adjunct P.J.H. Cuypers 1876-1921 Rijksmuseumgebouwen J.Th.J. Cuypers 1890-1921 - assistent J.Th.J. Cuypers 1921-1940 - adviseur AJ.M. Mulder 1876-1918 Monumenten W.C.L.A. Scheepens 1912-1918 - assistent

Rijksbouwmeesters voor de Justitiegebouwen

I. Warnsinck 1845-1857 adviseur J.G. van Gendt 1845 adviseur A.C. Pierson 1857-1870 adviseur J.F. Metzelaar 1870-1883 W.C. Metzelaar 1884-1913 S. Wijn 1899-1913 adjunct S. Wijn 1914-1923 W.H. Kam Jz. 1902-1919 adjunct J.G. Robbers 1914-1923 adjunct

Rijksbouwkundigen voor het Ministerie van Financiën

C.H. Peters 1876-1877 C.H. Peters 1877-1916 naast de taak Dienst Landsgebouwen in 1916 overgenomen door deze Dienst

Rijksbouwkundigen bij het Ministerie van Marine, Loodswezen, Betonning, Bebakening, Verlichting

Q. Harder 1874-1880 A.C. van Loo 1875-1880 adjunct A.C. van Loo 1880-1901 W.K.C. Antheunissen 1881-1901 adjunct W.K.C. Antheunissen 1901-1916 P. van Braam en Vloten 1905-1923 adjunct B.A. Verheij 1908-1916 Bureau Kustverlichting, afgesplitst 0. Jelsma 1917-1924 Dienst Loodswezen, afgesplitst H. Hoekstra 1917-1923 Marine Bouwwerken, los van de Genie

Rijksbouwmeesters sedert 1923

G.C. Bremer 1923-1945 H. Hoekstra 1945-1946 0. Friedhoff 1946-1957 J.J.M. Vegter 1958-1971 F. Sevenhuysen 1971-1974 W. Quist 1974-1979 Tj. Dijkstra 1979-1986 F.J. van Gool 1986-1989 J.D. Peereboom 1989 waarnemend K. Rijnboutt 1989- A. Eden 1989- plaatsvervangend

Geschiedenis van het archiefbeheer Grafische archivalia

Het tekeningenarchief van de RGD bevat circa 36.000 bladen en beslaat de periode [1763] 1824-1945 [1965]. Het archief is sedert 1924 ontstaan na centralisatie van de verschillende bouwdiensten van de departementen. Van een geregelde overdracht van de archivalia van de departementen naar de RGD is niets bekend; men achtte het vermoedelijk als vanzelfsprekend dat een rechtsopvolger zondermeer de voor hem nuttige stukken zou mogen overnemen.

Deze praktijk vindt vandaag de dag nog maar al te vaak plaats, zodra het om grafische archivalia gaat. Men stelt zich meestal niet de vraag of het hier om archiefbescheiden in de zin der wet gaat (hetgeen nadrukkelijk wel het geval is) en of het bestemmingsbeginsel van kracht is. Om praktische redenen stond en staat men in bijna alle gevallen zondermeer de tekeningen aan de nieuwe eigenaar of beheerder af. Regels omtrent vernietiging en overdacht van de tekeningenarchieven van de RGD zijn in de maak.

Ook later zijn bij afbraak van een pand de tekeningen afgestaan aan een oudheidkamer, plaatselijk museum of gemeentearchief; soms zijn zij vernietigd. Op deze wijze is ongeveer 20% van het tekeningenarchief verspreid c.q. verloren gegaan.

Tot 1957 zijn de tekeningen grotendeels centraal in Den Haag gearchiveerd geweest in grote eikenhouten ladenkasten,

Naar zeggen van een oudere medewerker van de RGD: een paar van deze kasten bevinden zich nog in het depot van de afdeling restauratiewerken van de Centrale Directie; ook de dependance Veenhuizen had zo'n kast. Naar zeggen van medewerkers bij de directie Noord-Holland en Utrecht hadden eveneens dergelijke kasten bij hun gestaan, maar deze waren enige tijd voor onze komst reeds vernietigd.

waarschijnlijk geordend naar plaats en object. Op de achterzijde van enkele tekeningen zijn soms nog oude registratuurkenmerken aanwezig (lade en tekeningnummer). Een klein deel van de tekeningen heeft berust onder de districtsbouwkundigen in den lande (zie hierboven). In 1957, bij de decentralisatie, wordt besloten om het tekeningenarchief te verspreiden. De tekeningen komen ten kantore van de Regionale Directies en deels ook op de districtskantoren.

Het tekeningenbeheer wordt niet overal gelijk geregeld. Een enkele directie zorgt voor schaduwbestanden van wat aanwezig is op de districtskantoren en omgekeerd en staat voorts garant voor een goed beheer (Groningen); sommige kantoren gingen zelfs zo ver dat zij blad voor blad registreerden. Afhankelijk van geld en mankracht werd dit wel of niet bijgehouden (Den Helder en Veenhuizen). Voor de berging hanteren de directies ongeveer dezelfde methode: een dozenberging voor voornamelijk kopieën, gedrukte bestektekeningen, al dan niet met bestek, en incidenteel originelen; op sommige kantoren meer dan incidenteel (Leiden); een hangkastberging, veelal het dynamisch archief, geborgen op alfabetische volgorde van plaats en adres, meestal tekeningen op de schaal van 1:100-1:500, en een kokerberging van meestal detailtekeningen; zeer sporadisch geraadpleegd en vaak met zeer oude en verloren gedachte tekeningen.

De RGD heeft in de loop der tijd geregeld grote bestanddelen van het archief afgestoten. Zo zijn bij de decentralisatie van de dienst de tekeningen van de gebouwen van de Rijksuniversiteit van Groningen overgedragen. Dit gebeurt nadat men heeft besloten om het beheer van de gebouwen in handen van de Universiteit te geven. Hetzelfde gebeurt in Wageningen en Delft met respectievelijk de gebouwen en tekeningen van de Landbouw Hogeschool en de Technische Hogeschool. In Utrecht heeft men de tekeningen na overdracht van het gebouwenbestand behouden. Recentelijk, maar niet meer van invloed op deze inventarisatie, zijn de panden (en archivalia) van de P.T.T., de Rijks- scholengemeenschappen en de Marine afgestoten.

De mogelijkheid bestaat dat veel tekeningenmateriaal gebleven is bij architecten die voor de dienst gewerkt hebben. Zo zijn bij het Nederlands Architectuur Instituut enkele tekeningen van de postkantoren van Bremer, Crouwel en Friedhof, alsmede prijsvraagtekeningen van de nieuwbouw voor de Tweede Kamer van 1920 en tekeningen van Cuypers voor het Rijksmuseum aan te treffen. Zij zijn onderdelen geworden van de privé-verzamelingen van deze architecten. Het is hier ondoenlijk om een compleet overzicht te maken van de mogelijke verblijfplaats van afgedwaalde archivalia. Door een analyse te maken van de beheerders, c.q. de verantwoordelijken voor het gebouw door de tijd heen, zal de onderzoeker mogelijkerwijs hier wel uitkomen.

Het Nederlands Architectuur Instituut beheert de archieven van particuliere architecten. Bij de overdrachten van archieven van architecten die eveneens in overheidsdienst hebben gewerkt zijn soms ook stukken met betrekking tot het overheidsbouwen meegekomen. Zeker zijn ook tekeningen terecht gekomen bij de gemeentearchieven, oudheidkamers c.q. plaatselijke en particuliere verzamelingen (Koninklijk Huisarchief, Gevangenismuseum Veenhuizen i.o).

Een drietal afgedwaalde bestanden zijn bij de huidige inventarisatie wel opgenomen. In de eerste plaats het bestand tekeningen dat bij een schoonmaak van het districtskantoor Maastricht naar het Rijksarchief in Limburg was gebracht. Ten tweede een stapel tekeningen, die naar zeggen van een werknemer aan het Binnenhof in de jaren zestig uit de vuilnisbak gevist was

Met dank aan de dhr. Prinse uit Lelystad voor zijn bereidwillige medewerking.

het betrof hier materiaal van de Dienst Landsgebouwen die kantoor had gehouden aan het Binnenhof. En ten slotte een bestand tekeningen van de Dienst Landsgebouwen dat reeds bij het Algemeen Rijksarchief aanwezig was. Deze tekeningen kwamen enkele jaren geleden tevoorschijn in een archiefdepot van de Waterstaat.

Overdracht

Na overleg van medewerkers van RGD, van het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchiefinspectie en een inspectieronde van de laatste, verscheen in 1983 een notitie "Historische tekeningen in de archieven van de Rijksgebouwendienst", van ir. E.J. Nusselder van het bureau Rijksbouwmeester. Hierin wordt onder andere geconstateerd dat een grote hoeveelheid oude tekeningen (soms ouder dan 150 jaar) als dynamisch archief in gebruik was. In de notitie meldt dhr. Nusselder dat de verplichting om archiefbescheiden van 50 jaar en ouder over te dragen hier met voeten wordt getreden, maar vooral ook dat er op onverantwoorde wijze wordt omgesprongen met materiaal van grote historische en documentaire waarde. Er zou een overdracht moeten plaatsvinden aan het ARA waar het in samenhang met de geschreven bronnen optimaal geraadpleegd zou kunnen worden. Om de dienst ter wille te zijn, zouden voor nog in gebruik zijnde tekeningen op kosten van de RGD kopieën gemaakt moeten worden.

De volgende afspraken werden gemaakt:

het historisch tekeningenarchief tot 1940 zou worden overgedragen naar het ARA, waar een reconstructie gemaakt zou worden van de situatie van voor de decentralisatie van de dienst in 1957; de opmetingstekeningen uit de periode 1940-1945 (oorlogsdocumentaties, hoogwaardige opmetings- en documentatietekeningen die in de jaren 1940-1945 door RGD medewerkers in diensttijd gemaakt zijn ter voorkoming van de Arbeitseinsatz) zouden bij de overdracht betrokken worden; de periode 1945-1957 zou buiten de overdracht blijven, omdat gedurende deze periode weinig archiefmateriaal is gevormd, maar ook omdat dat weinige dat er is, als dynamisch archief beschouwd moet worden.

Juli 1986 is de rondgang langs alle RGD-kantoren gestart en vond de selectie plaats van het voor overdracht in aanmerking komende deel. Hiervan werden plaatsingslijsten vervaardigd. Aldus kwam in 1990 het laatste deel van het tekeningenarchief van de RGD bij het ARA binnen. Vervolgens werden de plaatsingslijsten omgewerkt tot de huidige inventaris.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief 4.00 Selectie en vernietiging

In 1992 is het tekeningenarchief , bestaande uit 36.000 bladen, gemicrofilmd. De Rijksgebouwendienst ging akkoord met het overzetten van de tekeningen op een nieuwe drager. Deze oplossing gaf de mogelijkheid om veel tekeningen (originelen) te vernietigen zonder informatie kwijt te raken. Voor deze oplossing is bewust gekozen om de ingewikkelde discussie van vernietigen van tekeningenarchieven voor te zijn. De discussie is met name lastig, omdat voor restauratie- of wederopbouwwerken ieder detail van belang kan zijn en selectie a priori subjectief en tijdgebonden is en vooral tijdrovend. Daarbij speelde overigens ook een belangrijke rol, dat door slijtage en opruimen in de afgelopen twee eeuwen reeds veel materiaal vernietigd was. Het tekeningenarchief is nu in het geheel op microfiche te raadplegen en te reproduceren door middel van een reader-printer.

Na verfilming is een deel van het archief in microfilm- en papiervorm raadpleegbaar, en een groter deel (ruim 70%) uitsluitend als microfilm.

De tekeningen (papier en film) waarvan de originelen niet zijn vernietigd, bestaan uit de volgende categorieën:

tekeningen, die een gebouw in grote lijn documenteren, d.w.z. in opstand, plattegrond en doorsnede volgens het eerste plan en volgens eventuele revisies; tekeningen, die op goed en eenvoudig te conserveren papier zijn gemaakt; tekeningen met dorsale aantekeningen; tekeningen met essentiële informatie in kleur.

Van deze verzameling is een aparte lijst met inventaris- en bladnummers (een nadere toegang) opgesteld.

Uitsluitend op microfilm zijn de tekeningen bewaard, die niet aan de bovengenoemde vier karakteristieken voldoen; zoals bijvoorbeeld detailtekeningen op kunststofdrager of op diverse soorten calqueerpapier.

Verantwoording van de bewerking

Er is besloten een reconstructie te maken van de situatie waarin het archief zich bevond voor de decentralisatie van de dienst in 1957: een ordening op plaats/gemeente en adres.

Het archief is opgebouwd uit twee grote groepen: het archief van de architect en de bouwkundig tekenaar (nu ontwerpgroep), en het archief van de constructeur. Andere afdelingen hebben geen historisch tekeningenarchief of het bevindt zich bij de architect. De bestekken en fotoverzameling zijn (niet overal) aangetroffen bij de ontwerpgroep, zodat deze verzamelingen in de inventaris daarbij zijn opgenomen. Het is mogelijk dat de ontwerpgroep constructietekeningen heeft gebruikt en deze tussen de andere stukken heeft bewaard. In de inventaris is dit ongewijzigd overgenomen, zodat ook in het archief van de architect constructietekeningen kunnen voorkomen. Het constructiearchief bevat het deel dat vanaf 1924 tot 1940 is opgebouwd door de constructieafdeling van de Centrale Directie. De constructieafdelingen van de regionale directies hebben altijd gebruik gemaakt van kopieën afkomstig uit dit archief. De beschrijvingen zijn gemaakt met behulp van de terminologie voor grafische archivalia

Nederlands Archieven blad 93 (1989).

.

De beschrijvingen zijn opgebouwd uit:

adres en object (voor de duidelijkheid uit de beschrijving gelicht) redactie en onderwerp [tekening = technische tekening] schaal en datum omvang

Het ontwikkelingsstadium is bewust uit de beschrijving gelaten. Het is ondoenlijk om dit van alle bladen te achterhalen en om dit op een overzichtelijke wijze in de beschrijving te verwerken. Dat bij het ontstaan van het archief het ontwikkelingsstadium volledig veronachtzaamd is, heeft tot deze beslissing bijgedragen. Men heeft de minuut als expeditie behandeld enzovoort.

Gebruikelijk was dat men eerst op dik papier tekende. Deze tekening werd vervolgens gecalqueerd (later ging men er toe over onmiddellijk op transparant papier te tekenen). Van de calque werden (en worden) de kopieën vervaardigd. De kopieën dienden voor verzending, maar werden ook als werktekening gebruikt. De originelen werden in het archief bewaard en slechts de calque of een nieuwe calque (vandaag de dag een acute) werd bijgewerkt. Deze werkwijze raakte snel in het ongerede, temeer daar niet werd ingezien waarom een oude situatie in kaart moest blijven.

Verder is, uiteraard, de inventaris als een inventaris van dossiers te beschouwen, met verschillende stukken die dezelfde zaak betreffen.

Het dossierarchief van de RGD (anno 1992 nog semi-statisch archief), met retro-acta teruggaand tot ca. 1815, is op soortgelijke wijze toegankelijk gemaakt. In de inventaris die daarvan gemaakt is, staan overigens slechts object en looptijd van de stukken vermeld.

Ordening van het archief Relatie tekening-geschreven bron/aanwezige registratuurkenmerken

Aan de hand van twee tekeningen zal een aanwijzing worden gegeven hoe met de aanwezige registratuurkenmerken verder onderzoek plaats kan vinden.

Als eerste voorbeeld is een tekening genomen van het Tweede Kamercomplex (inv. nr. 423) tekeningen behorende bij het voorstel om gedurende het zomerreces verf- en verguldwerk te doen verrichten, [ca. 1:20], 1892.

In de linkerbovenhoek van het blad staat: Ad 4 juli 1892 N37 WIIIa.

W = Departement van Waterstaat, afdeling Waterstaat IIIa, Landsgebouwen.

Inventaris 2.16.1 van het archief Waterstaat A/I-IIIB 1878-1905 (Schaarsbergen 1979);

Hier staat op pagina 3 de dossierlijst. Nr. 353 is het dossier landsgebouwen. Inv. nr. 2264 is de nummerlijst met indicateur. Hierin is 4 Juli nr. 37 snel gevonden. Vermeld staan de diverse stukken, die dit onderwerp aangaan met een korte inhoudsweergave. Bij 4 juli staat het verzoek aan de minister; bij 13 juli de reactie hierop. In het dossier zelf, inv. nr. 1814 (pagina 56 van de inventaris): 1892 februari-1892 juli zijn de stukken eveneens snel te vinden. Bij de stukken is een offerte van de schilder van februari 1892 gevoegd. Zoals uit de bijgevoegde pagina uit de indicateur blijkt, wordt de onderzoeker ook naar andere stukken verwezen.

Een tweede voorbeeld, eveneens uit 1892, is een tekening van meubilair voor het laboratorium voor anorganische chemie en gezondheidsleer te Utrecht (inv. nr. 1317): ontwerp- en werktekeningen voor het vervaardigen, J. van Lokhorst, [J.J. Schlieker], 1:1-1:40, 1892.

In de linker bovenhoek van het blad staat: Bijl. 1418/'92 KW.

KW is de 6de afdeling van het Departement van Binnenlandse Zaken (1875-1918). De tekening is de bijlage bij 1418, 1892.

In het inventaris van het archief van de afdeling (2.04.13 Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918, J.A.A. Bervoets, Den Haag 1985) staat op p. 72 de agenda:

inv. nr. 43 januari- 4 juli 1892 nr. 1-1605 (inv. nr. 105 is een index waarmee gewerkt had kunnen worden indien er geen verwijzing op de tekening was voorgekomen). Bij nr. 1418 staat een korte beschrijving van de inhoud van de stukken. Heel belangrijk hierbij is de verwijzing naar andere plaatsen in het archief waar nog meer materiaal voorhanden is. Voorts staat op p. 115 van de inventaris stukken betreffende de taak, hoofdstuk 2 zorg voor gebouwen, inv. nr. 476: het laboratorium Sterrenbosch (enz.) 1890-1906, waarin zich feitelijk de geschreven stukken bevinden.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingen

Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A). Tekeningen van Koninklijke paleizen van na 1942 zijn slechts raadpleegbaar na toestemming van de directeur Nationaal Archief. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Rijksgebouwendienst: Tekeningenarchief, nummer toegang 4.RGD, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, RGD / Tekening Rijksgebouwen, 4.RGD, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Dit archief bevat kaarten, tekeningen, bestekken, foto's. Alle archiefstukken zijn op microfiche gezet.

Verwante archieven

Tekeningen van de rijksgebouwen aanwezig in andere archieven van de Afdeling Kaarten en Tekeningen.

Voorlopers van de RGD, zoals de ministeries zelf, de Dienst Landsgebouwen enz. hebben delen van het archief met de oprichting van de RGD overgedragen aan de nieuwe dienst. Een geregelde overdracht vond niet plaats. Restanten zijn achtergebleven, soms omdat de tekening geen actuele waarde had voor de werkzaamheden.

Het kwam ook voor dat diensten, die betrokken zijn geweest bij de bouw, niet als dienst zijn opgegaan in de RGD. Bijvoorbeeld: in de 18de eeuw is de hoogste genie-officier van Holland C.J. van der Graaf, betrokken geweest bij de werkzaamheden aan het Binnenhof. Deze tekeningen bevinden zich in het geniearchief (OPGO).

Hieronder volgt een overzicht van de meest relevante archieven aanwezig bij de Afdeling Kaarten en Tekeningen, waaruit informatie kan worden geput ten behoeve van het onderzoek naar Rijksgebouwen: 4.BDB - Bouwtekeningen van het Rijksarchiefgebouw, 1896-1951. 4.ECM - Bureau Mijnwezen van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid over de jaren 1858-1935. 4.FIDZ - Tekeningen van Domeingoederen. 4.KIVI - Verzameling van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 4.MTSH - Ministerie van Marine (havens en werven) 18de en 19de eeuw. 4.OPG - Plans van gebouwen van het Departement van Oorlog, 17de-20ste eeuw. 4.VTH(R) - Collectie Hingman, diverse archieven vóór 1813, zoals Raad van State, Staten Generaal Contraroleur van de Forteficatiën en de Iandsgebouwen en de Nassause Domeinraad.

Voor de 17de en 18de eeuw een voorname bron voor tekeningen van civiele en rijksgebouwen. 4.WCA - Archief van de Afdeling Spoorwegen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Waterstaat, 19de en 20ste eeuw. 4.WCA - Departement van Waterstaat en diens rechtsvoorgangers, 18de-20ste eeuw.

Voor de 19de eeuw een voorname bron voor tekeningen van civiele en rijksgebouwen. 2.04.22 - Ministerie van Binnenlandse Zaken: 11e Afdeling Spoorwegen en de daarbij behorende archieven, 1861-1877. 2.04.07 - Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Waterstaat, 1814-1877. 2.04.36 - Inventaire des dossiers rélatifs à la Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg conservés dans le fonds Waterstaat (1820-1823) aux Archives Générales du Royaume à la Haye. 2.08.05.42 - Inventaris van de verbaalarchieven van het Ministerie van Financiën: Afdeling Gebouwen. 2.16.19.19 - Rijksbouwmeester voor de Landsgebouwen in het Tweede District, 1919-1923.

Bijlagen Overzicht van geraadpleegde bronnen 300 jaar bouwen voor de landsverdediging, D.G.W. & T. Den Haag 1988. Catalogus tentoonstelling Leiden, Universiteit & Architectuur, ontwerpen ten behoeve van de Leidse Universiteit 1600-1900, Prentenkabinet/Kunsthistorisch Instituut der Rijksuniversiteit Leiden, 1978-1979. Mil, A.G. van, De Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers, ('s-Gravenhage, 1972). Pelt, R.J. van en M.E. Tiethoff-Spliethoff (red.), Het Binnenhof van grafelijke residentie tot regeringscentrum, Den Haag 1984. Peters, C.H., De landsgebouwen te 's-Gravenhage, Den Haag, 1891. Reinink, A.W. en J.A. Schuur (ed.), Bouwen voor Utrechts Universiteit, Utrecht 1985. Rijksgebouwendienst Bureau Rijksbouwmeester Adviesgroep Monumenten in Rijksbezit, Bouwhistorische documentatie en waardebepaling (diverse objecten). Timmerman M.M., Literatuurrapport ten behoeve van de bewerking van de archieven van de Regionale Direkties van de Rijksgebouwendienst, CAS Winschoten, 1988. Bijlagen English summary

The Rijksgebouwendienst (RGD) (Government Buildings Agency) was set up in 1922 by Royal decree with the task of administering government buildings in the Netherlands. The service attends to all matters relating to the buildings owned or rented by the state, including their purchase or renting, construction, renovation, maintenance and initial layout and design.

Excluded are all buildings concerned with national defense, buildings in the (former) colonies or in foreign countries belonging to the Ministry of Foreign Affairs, those belonging to the railroads, the state mines and water management authorities. Before that date most ministries had their own building service and formed their own archives which were partially transferred to the RGD in 1924. Appendix IV (Bijlage IV) gives an overview of the situation.

Historical survey

We can trace the first Dutch public buildings back to the counts of Holland in the Middle Ages. As early as the thirteenth century there was a residence on the site where Parliament stands at present in The Hague. Later in the century a large hall, the Ridderzaal, was added and a chapel and various other buildings were erected. Further expansion to the west followed in the fifteenth century. The Hague more and more became the administrative centre of Holland and Zeeland because of its favourable geographical location and the presence of the count’s chancellery and council. It later remained the government centre under the Stadholders, governors appointed by the Habsburgs after they acquired the title of count, and the States of Holland, the body representing the major towns and nobility of the province.

In the revolt against the Spanish Habsburgs in the late sixteenth century, the States assumed the powers of the sovereign and also the responsibility for the government buildings in The Hague. Administration of the properties was in the hands of an official called the controller or "court carpenter".

In the eighteenth century extensive building plans were made for the Stadholder’s quarter in The Hague and well-known architects were asked to submit proposals. There was no strict division between building done for the House of Orange (the Stadholders) and for the province. Many of the projects involved work on property of the Orange’s such as the palaces Huis ten Bosch and Noordeinde.

In the rest of the country the public buildings were administered by the provincial authorities. Frequently the maintenance of many buildings was delegated to local authorities or was traditionally already in their hands, for example, that of schools and courthouses.

The demise of the Republic and advent of the unitary state in 1795 did not have any immediate consequences for public buildings. Local authorities maintained buildings in which civil servants of the central government now worked. In The Hague the

Controller or Royal Architect (after the country became a monarchy in 1806) ran the office that looked after the palaces and government buildings. In the course of the nineteenth century the ministries also appointed architects to design and maintain their buildings. Appendix II (Bijlage II) gives a list of these officials, their various titles and the ministries they reported to. Among the best known were the Metzelaar family, who worked for the Ministry of Justice, C.H. Peters for the Ministry of Finance, J. van Lokhorst and of course P.J.H. Cuypers, the architect of the Rijksmuseum in Amsterdam, who reported to the Ministry of Education.

With the founding of the RGD in the 1920s the care for all government buildings, with the exceptions cited above, has been centralized in the hands of one service under the direction of the Rijksbouwmeester (Chief Government Architect), who reports to the Ministry of Public Housing, Spatial Planning and Environment.

The Archive

The archive of plans and drawings (tekeningenarchief) of the RGD contains some 36,000 items and covers the period [1763] 1824-1945 [1965]. As mentioned above the archive originated in 1924 when the various building services of the ministries were concentrated in the RGD, but since there was no systematic transfer of archival material from the ministries to the new department, some material was unfortunately lost or scattered. Other material relating to public buildings has remained in private hands, for example, in the archives of architects commissioned by the government.

Between 1986 and 1990 the archive of plans and drawings of the RGD was transferred to the General State Archives (Nationaal Archief) in The Hague, where work was begun on ordering and inventorying the material. The present inventory is the result of this process.

Inventory

For the inventory it was decided to reconstruct the situation prevailing in 1957 before the RGD was decentralized. The inventory has been organized alphabetically by place or municipality and within each municipality by address. The archive consists of two large groups: the archive of the architect and that of the builder (constructeur). Also included when available were the specifications (bestekkenverzameling) and relevant photo collections (fotoverzameling). The entries include the following information:

the name and address of the building(s) (objecten) the architect (when known) and the nature of the document(s) (for example, ontwerptekening = draft, sketch) the scale and date the number of items included (e.g., 2 bladen = 2 sheets)

The terminological usage follows that recommended in Nederlands Archievenblad 93 (1989).

Non-Dutch readers may consult the multilingual terminology lists in:

E.J. Haslinghuis, Bouwkundige termen (Utrecht/Antwerp: Bohn, Scheltema & Holkema, 1986).

for the architectural terms and any Dutch-English dictionary for the remaining vocabulary, in particular for the names and functions of the buildings described, for example, "school", "gevangenis", "postkantoor", "rechtbank", etc. school, prison, post office, courthouse, etc.

Microfilming

In 1992 the entire collection of plans and drawings of the RGD was microfilmed. The collection can be consulted in microform and partially in original form at the General State Archives in The Hague. A commercial edition of the microfiches is also available for purchase in whole or in part under the title "Public Architecture in the Netherlands" from MMF Publications. Please address inquires about the microfiches to:

MMF Publications

P.O. Box 287

2160 AG Lisse

The Netherlands

Tel + 31 252 432100

Fax + 31 252 432101

E-mail: mmf@microformat.nl

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I ARCHIEF VAN DE ARCHITECT EN DE BOUWKUNDIGE AMBTENAAR ALGEMEEN (inv.nrs. 1-7) 1 http://proxy.handle.net/10648/e542f20a-8174-4ba4-82d6-17e788512bb9 Automatische telefooncentrales.Normalisatietekeningen voor de bouw, 1:1-1:2500 1935-1939 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

2 http://proxy.handle.net/10648/5e3c24d1-1c95-485e-910c-5cfb2e5e4f1c Post- en telegraafgebouwen.Tekeningen voor de inrichting, 1:1 [1937] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

3 http://proxy.handle.net/10648/8f2378c4-cd91-4d5f-b2b5-c82215acb005 Telefoongebouwen, magazijnen van de technische dienst.Tekeningen voor de inrichting, 1:1-1:20 1934-1940 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

4 http://proxy.handle.net/10648/5be7978e-9165-4ea2-a064-81a23da56f0e Kabelhuisje P.T.T.Ontwerptekening, 1:50 [ca. 1920] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

5 http://proxy.handle.net/10648/86d0231d-2e4b-459a-8993-7db9e025206b Rijkswaterstaat archiefkasten.Ontwerptekening, 1:1-1:10 1936 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft directie Groningen en Friesland, arrondissement Leeuwarden.

6 http://proxy.handle.net/10648/026bff30-bf7d-4c0a-87c5-eef079105a56 Kast voor een accubatterij.Ontwerptekeningen, 1:10 1935-1939 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

7 http://proxy.handle.net/10648/a83c8f3d-e7e0-4654-a873-2774f1321e5c Postkantoren.Constructietekening voor een afdekking boven de ingang, 1:20 1921 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In tweevoud.

OBJECTENARCHIEF (inv.nrs. 8-1588) Aalsmeer 8 http://proxy.handle.net/10648/c064e84e-9f69-4836-906c-c8d370498a28 Bosrandweg, Ontvangststation van de rijksluchtvaartdienst, gebouwtje voor de Adcockinstallatie.Werktekening, A.A. Hes, 1:20-1:2500 1937 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Aalst, zie Waalre Aalten 9 http://proxy.handle.net/10648/8555ddb7-5f65-47e8-9c1f-03661aabdd3c Bocholtsestraat 61a-62a/b, Heurne, Kantoor voor invoerrechten.Ontwerptekeningen voor de huisvesting, Veenmans bouw- en aannemingsbedrijf, 1:100-1:2000 1939 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij beschikking van B&W van Aalten van 25-7-1939, nr 143.

Aardenburg 10 http://proxy.handle.net/10648/9122fc8c-00ac-441c-a8cc-c3ffccd0caa7 Weststraat 44-46, Post- en telegraafgebouw.Ontwerp-, bestek- en revisietekeningen voor bouw en verbouw, L. Bok e.a., 1:100-1:1250.Met tekening voor elektrische installatie. 1910-1969 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekening hoort bij bestek nr 9 1-3-1910.

Overgebleven originelen, ondernummering: 10/12

11 http://proxy.handle.net/10648/479cbf99-b65c-4a2e-afa4-37f1626bc781 Rijksweg 23, Eede, Grenskantoor.Ontwerptekeningen voor nieuwbouw, 1:100 [ca.1910-ca.1930] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Abcoude 12 http://proxy.handle.net/10648/af320629-31a6-4e0d-b17b-289f1df53922 Voordijk 103A, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100-1:500 1951 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijgewerkte tekening van ca. 1920.

Acht, zie Eindhoven Achtkarspelen 13 http://proxy.handle.net/10648/6ba29529-c2af-4181-9d23-a9f4dcd0c1f7 Straatweg Leeuwarden-Groningen, Buitenpost, Marechausseekazerne.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en tekeningen voor de aanleg van riolering enz, 1:50-1:1000 1926-1936 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 152 1926 van de genie, 2de commandement. Groningen; Eerst Aanwezend Ingenieur F.A.J.L. Bendt.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/8

Aduard 14 http://proxy.handle.net/10648/cf7d09d8-47d9-4523-b5b8-0146fd644035 Burg. Seinenstraat 42, KerkgebouwTekeningen voor restauratiewerken, 1:1-1:100, [ca. 1905-ca. 1925] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/9/11/13/15/16/17/18/20/21/22/29/30/31/32/37/39/ 40/41/42/43/44/45/46/47/50/52/55/56

Aerdenhout, zie Bloemendaal Akkrum, zie Baornsterhim Alkmaar 15 http://proxy.handle.net/10648/56af3b7c-33ba-4fd3-985c-6a85d1d417d2 [Belastinggebouw].Ontwerptekening voor de ingang, 1:20. Schets. [ca. 1935] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

16 http://proxy.handle.net/10648/104b8b71-d572-46a3-a128-5c05fc2ed52f Prins Bernhardlaan 16, Strafgevangenis Schutterswei.Tekeningen voor bouw en uitbreiding en revisie- tekeningen, J.F. Metzelaar, W.C. Metzelaar, S. Wijn, G. de Zwart, 1:1-1:2000 1883-1962 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een ontwerptekening voor een beerwagentje.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 502 1921.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1717.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/4/5/6/7/8/9/10/11/12/15/16/17/18/19

17 http://proxy.handle.net/10648/eb0ea4c1-7b6d-4bbe-b949-604880f55bbf Gasthuisstraat, Rijksopvoedingsgesticht.Werktekening, tekeningen voor de riolering en revisietekeningen voor de elektrische installatie, [W.C. Metzelaar], S. Wijn, 1:100 1914-1937 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

18 http://proxy.handle.net/10648/06022442-ed6e-4cbb-afac-d4b90f3c5183 Geestersingel 13, Arrondissementsrechtbank en rijwielberging.Tekeningen voor de bouw, W.C.Metzelaar e.a., 1:100 1893-1939 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

19 http://proxy.handle.net/10648/61cd23cd-a43d-4c7a-96f3-ac7495db3607 Geestersingel 15, Huis van bewaring Bergerhout.Plattegrond en bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:1-1:200 1894-1900 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1716.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/6/7/9/10/11/12/13/14/20

20 http://proxy.handle.net/10648/8bcdc7cb-a91e-49e1-b63a-469f687d1709 Kennemerstraat 21, Woonhuis/Belastinggebouw/Raad van de kinderbescherming.Detailtekeningen van het trappenhuis en de salon, ontwerptekeningen voor de aanbouw en tekening met omschrijving van de leidingen, D. Stam Azn, G. den Basten, 1:20 [-ca. 1:100], 1901 [- ca. 1915] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft woonhuis van J.F. Moens.

horen o.a. bij besluit van B&W van Alkmaar van 20-1-1910 nr 4.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

21 http://proxy.handle.net/10648/da13e932-1fd1-4ac0-a9c0-0888973fb3ea Koorstraat/Heul, Post- en telegraafgebouw, telefoongebouw.Revisietekeningen, 1:1-1:1000 1962 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekeningen zijn oorspronkelijke bestektekeningen horende bij bestek nr 4 1933; bijgewerkt tot 1951 en 1962.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/7/8

22 http://proxy.handle.net/10648/932c2e47-d371-4cac-a654-ab49b7276f66 [Kwakelkade,] Palenloods van de technische dienst.Revisietekening, 1:100-1:1000 1928 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijgewerkte tekening van ca. 1920.

23 http://proxy.handle.net/10648/430a287c-452a-4447-b1e0-71e7e8178ff1 Paardenmarkt 1, Rijks-h.b.s.Tekeningen voor de uitbreiding [ca. 1:100-ca. 1:1000] [ca. 1910-] 1939 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tekening van het sportterrein aan de Heiloërdijk.

Almelo 24 http://proxy.handle.net/10648/04b69cff-2cd3-4b13-abe4-0aa738d96791 Krikkenstraat 2, Telefoongebouw.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, Fred de Haas, 1:20-1:1000 1933-1934 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 18 1933.

25 http://proxy.handle.net/10648/cd0d087d-63af-483d-a1ef-a2bd5c61f2a8 Marktplein 10, Kantongerecht.Revisietekeningen, 1:100 1951 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft bijgewerkte tekeningen van ca. 1920.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

26 http://proxy.handle.net/10648/bd124e5c-21a4-4ea6-bc0c-65b88da86a39 Markt 7/Wierdensestraat 37, Huis van bewaring.Bestek- en detailtekeningen voor de bouw, palenplan met hei- en boringsstaten en revisietekeningen, 1:10-1:1000 1925-1928 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 21 20-11-1925.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1615.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5/6/7/8/9/10/11

27 http://proxy.handle.net/10648/853004ed-b9e3-4693-ade1-d1ec7073d8a1 Sluiskade NZ 68, Rijks-h.b.s.Revisietekeningen, 1:5-1:500 1924-1951 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De revisietekeningen zijn oorspronkelijke bestektekeningen, bijgewerkt in 1951.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1615.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

28 http://proxy.handle.net/10648/bcbbe4fd-52ce-4285-8ce8-1ff95c529e57 [Wierdensestraat,] Gerechtsgebouw.Bestektekening voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:100 1902 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 148 1902.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

29 http://proxy.handle.net/10648/77e0f28b-c252-434e-9d3d-0199059a5cb9 Wierdensestraat 25, Kantoorgebouw van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal/Arrondissementsparket.Tekeningen voor de uitbreiding, fa. M.H. Krabhuis, 1:100 1927 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Alphen aan de Rijn 30 http://proxy.handle.net/10648/e0ae6f11-3947-4e89-9c70-911c0c05410c Julianastraat 91, Post- en telegraafgebouw.Bestektekening voor de bouw en revisietekening, 1:100-1:1250 [ca. 1900-] 1951 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening bijgewerkt tot 1951.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

31 http://proxy.handle.net/10648/27a264a1-b20b-44fb-8957-44d4653823a9 Wilhelminastraat 26, Kantongerecht.Bestektekeningen voor de bouw, J.F. Metzelaar, 1:10-1:100 1880 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met ontwerptekening voor de elektrische installatie uit 1938, die eveneens de indeling van het gebouw in dat jaar aangeeft.

Bestektekeningen horen bij bestek van 3 juni 1880.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4

Amersfoort 32 http://proxy.handle.net/10648/4841818b-b1c7-4a69-aea6-b0be0d039200 Algemeen.Plattegrond van zuid-west Amersfoort, 1:10.000 [ca. 1935] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

33 http://proxy.handle.net/10648/619baa04-555d-4a40-93e4-7839ebfa246d Prins Hendriklaan 15, Centraal belastinggebouw.Bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw en de verbouw en revisietekeningen, Joh. G. Robbers e.a., 1:1-1:200 1933-1951 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekeningen zijn bijgewerkte bestektekeningen die horen bij bestek nr 2 [1933].

Overgebleven originelen, ondernummering: 37/38

34 http://proxy.handle.net/10648/539335a0-1bb4-47dd-8dbe-252df714cf69 Thorbeckeplein 1, Rijks-h.b.s. met conciërgewoning.Werk- en detailtekeningen, revisietekeningen en tekeningen voor de inrichting, 1:1-1:1000 [ca. 1915-] 1954 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tekeningenlijst van de werktekeningen.

Niet alle tekeningen opgesomd in de tekeningenlijst zijn aanwezig.

Overgebleven originelen, ondernummering: 52/53/54/57/58/61/62/64/65/69/70/71/72/73/74/75/ 76/77/80/81/82/86

35 http://proxy.handle.net/10648/ce68e4c6-a388-4e3f-b3a9-03febe63348b Utrechtsestraat 90, Kadastergebouw/Rijksgeneeskundige dienst.Ontwerptekening voor verbouw, 1:100 1924 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij schrijven van B&W van Amersfoort van 2-8-1924 afd. 1 nr 2905.

36 http://proxy.handle.net/10648/f36c0fd7-2466-42dc-a831-0c105a19e7b0 Utrechtseweg 33, Telefoongebouw.Revisietekeningen, 1:20-1:1250 1936-1938 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Oorspronkelijke bestektekeningen; horen bij bestek nr 10 5-11-1936.

37 http://proxy.handle.net/10648/80bbf3a3-8c24-404a-b0ab-05ebbae24691 Utrechtseweg 247, Rijksopvoedingsgesticht voor jongens c.a.Bestek- en werktekeningen voor bouw en uitbreiding, detailtekeningen en revisietekeningen, 1:1-1:2500 1908-1934 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met uittreksel uit het kadastrale plan.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 24, 1931-32.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/8/9/11/20

38 http://proxy.handle.net/10648/c294a31a-0355-44a1-a4c2-62de82351767 Hoogland, Rijksveldwachterwoning.Ontwerptekening, S. Wijn, 1:50 1917 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In tweevoud.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Amsterdam 40 http://proxy.handle.net/10648/5e5a806e-1c5a-45ff-af82-3b22e1302541 Gebouw Oranje Appel.Opmetingstekeningen, [1:1-1:100] [1944] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

41 http://proxy.handle.net/10648/afbea91e-d042-483f-8dd9-e1c47f3d98e2 Adelaarsweg, Politiebureau.Ontwerptekeningen voor de bouw en tekeningen voor de verbouw, 1:100-1:1000 [ca. 1940] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

42 http://proxy.handle.net/10648/72c3da0a-a7fe-4817-9f07-837fdff8e287 Admiraal de Ruyterweg, Politiebureau.Tekeningen voor de verbouw, 1:100-1:1000 [ca. 1940] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

43 http://proxy.handle.net/10648/32cb3986-6bd9-4545-b91c-e8744cddd82a Agolstraat/Vegastraat, Onderafdelingspolitiebureau.Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:100-1:2500 1942 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4

44 http://proxy.handle.net/10648/701ddffe-0f76-4141-b8b6-7be8764ee05f Brouwersgracht 276, IJkkantoor.Bestek- en revisietekening voor de bouw en tekening voor verbouw, 1:100 [ca. 1870-] 1941 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3

45 http://proxy.handle.net/10648/3a8fbb3c-60fb-4207-9690-724500d6f339 Camperstraat 17, Rijkskweekschool voor vroedvrouwen.Bestektekeningen voor bouw en tekeningen voor de uitbreiding, 1:100-1:500 1897 [-ca. 1930] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 19 1897-1898.

46.1 - 46.4 Conradstraat 23, Nieuwe bakkerij.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, P.C.J. Noorduijn, 1:100-1:500 1903-1956 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft kopieën uit het archief van de genie 2de commandement Amsterdam 1903.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3

46.1 http://proxy.handle.net/10648/2b8068d7-0ef6-48bb-a2f0-9580f2972b29 Blad 1 Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gesubstitueerd; alleen op microfiche

46.2 http://proxy.handle.net/10648/17c496e3-464d-42ae-9965-3b187b9772d7 Blad 2 Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gesubstitueerd; alleen op microfiche

46.3 http://proxy.handle.net/10648/f352f5f2-5778-4ada-9ec1-0900c5525c61 Blad 3

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

46.4 http://proxy.handle.net/10648/3068f473-556d-4e42-834d-4d1454852eb6 Blad 4 Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gesubstitueerd; alleen op microfiche

47 http://proxy.handle.net/10648/546041d7-083f-4d5a-8a75-4b7176583afd Dam, Paleis.Opmetingstekeningen en tekeningen voor restauratie - plattegronden -, 1:100-1:200 [1930] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

48 http://proxy.handle.net/10648/d7c8bc0a-85af-44d5-8a1c-66f7e0359291 Dam, Nieuwe Kerk.Tekeningen gemaakt voor de inrichting van de kerk ter gelegenheid van het jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina in 1938 en ter gelegenheid van de beëdiging van H.M. Koningin Juliana in 1948, 1:1-1:1250 1938-1949 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met plattegrond van de kerk ten tijde van de kroningsplechtigheid van Prinses Wilhelmina 6 september 1898.

Met beschrijving van de inrichting door de architect L. Bok 1948.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7/14/32/50/52

49 http://proxy.handle.net/10648/3b68c25c-5047-4668-8ef9-20fd18649c49 Droogbak, Administratiekantoor van de H.IJ.S.M./RijkskantorengebouwBestek-, bouw- en revisietekeningen en opmetingstekeningen, [C.B. Posthumus-Meijes], 1:20-1:100 1882-1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

O.a. bestektekeningen uit de archieven van de H.IJ.S.M. Weg en Werken; horen bij bestekken nr 282 1882 en nr 309 1883.

Overgebleven originelen, ondernummering: 8/21/23/30/31/32/33

50 http://proxy.handle.net/10648/391f5ba8-058f-4746-86a7-5166c086ca9d 's-Gravenhekje, West-Indischhuis.Opmetingstekeningen, 1:2-1:100 [ca. 1890-] 1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met 17de eeuwse tekening (overgetrokken van de kaart Amstelodamum celebre forma plana, vòòr 1626).

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/4/5/6/7

51 http://proxy.handle.net/10648/247f9c17-d348-44ce-a496-ba9760bb6d00 's-Gravensandeplein 13/15, Abschnitt Büro, afdelingspolitiebureau.Tekeningen voor de verbouw 1:100-1:1000 1942 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

52 http://proxy.handle.net/10648/341a19e5-25ac-4539-bba5-0898d6c784d3 Havenstraat 6, Strafgevangenis/Huis van bewaring met ambtenaarswoningen.Bestek-, werk- en constructietekeningen voor de bouw en de verbouw, revisie-, detail- en opmetingstekeningen, W.C.Metzelaar, S. Wijn e.a., 1:1-1:1000 1887-1971 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/17/18/19/24/26/27/28/29/30/31/32/38/40/41/42/43/ 45

53 http://proxy.handle.net/10648/d60617e4-bd67-4292-8c4a-7d966a534fa2 Herengracht 344-346, Agentschap van financiën.Bestektekeningen voor de verbouw tot kantoor en revisietekeningen, 1:20-1:1250 1921-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 10/13/14/15/16

54 http://proxy.handle.net/10648/9d3415d5-e2c8-4655-96b3-092dc2f21993 Herengracht 380, Agentschap van financiën.Opmetingstekeningen, 1:100 1888 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

55 http://proxy.handle.net/10648/c7abf1bb-be90-44f3-b6b2-fa0e1b67bff1 Herengracht 410, Rijkskantoor.Tekeningen voor de verbouw tot kantoor, T. Lammers en D. Stelling, 1:100 [ca. 1935] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

56 http://proxy.handle.net/10648/918cfe7d-d2eb-4335-8edf-c6d93ad88778 Hobbemastraat, Veiligheidsmuseum.Tekeningen voor bouw en uitbreiding, Ed. Cuypers, 1:100 [ca. 1916-] 1939 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen o.a. bij bestek nr 446 1939.

57 http://proxy.handle.net/10648/d57c9c6b-bae3-4318-8bab-035d774e5a2f Hobbemastraat, (Rijksmuseum), rijksinstituut tot opleiding van tekenleraar.Opmetingstekening, 1:100 [ca. 1925] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

58 http://proxy.handle.net/10648/760df656-f617-449f-bb5c-0d54d10190ad Insulindeweg 115-117/Riouwstraat 106-110, Afdelingspolitiebureau.Tekeningen voor de verbouw, 1:100-1:1000. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

59-73 Kattenburgerplein/-straat, Marine Etablissement, 's-Rijkswerf 59 http://proxy.handle.net/10648/19fc0335-12c7-4bad-b89d-06efa086cdd9 Algemeen.Plattegronden, 1:500-1:625 1892 [-ca. 1920] 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/4

60 http://proxy.handle.net/10648/10db3698-1f0a-4bb4-9b92-38df1a494e42 Groot Magazijn/Scheepvaartmuseum.Opmetingstekeningen en tekeningen voor verbouw en herinrichting, 1:20-1:200 [ca. 1890-] 1946 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen o.a. bij brief van de Hoofd-ingenieur der Marine d.d. 1-11-1904 A nr 394 en bij schrijven van de directeur en commandant der Marine te Amsterdam d.d. 2-11-1904 nr 255 J.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/7/8/11/12/13/14/15/16/17

61 http://proxy.handle.net/10648/64c0ce2e-8690-43f1-8ea8-47095173fdc0 Kantoren.Bestektekeningen voor de verbouw, 1:100 1915 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 18 1915.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

62 http://proxy.handle.net/10648/b896a81e-83b6-4508-9437-070ea2028c71 Kazerne.Ontwerp-, bestek- en werktekeningen voor verbouw, detail- en revisietekeningen en opmetingstekeningen, 1:1-1:200 1916-1919 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/4/5/7/9/10/11/12/13/14/16/17/18/20/21/75/76/77/ 121/122

63 http://proxy.handle.net/10648/cefcd51e-4425-4a89-9df5-23d69745f622 Kazerne van de kustwacht, projectielenloods.Bestektekening voor verbouw, 1:100 1915 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 4 1915.

64 http://proxy.handle.net/10648/af72f652-d3ff-44b2-8b5f-4509d053a120 Marvagebouw.Werk- en detailtekeningen voor verbouw. Met opmetingstekening van de pomp voor het gebouw en tekening voor de elektrische installatie, 1:1-1:100 1947-1952 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6

65 http://proxy.handle.net/10648/ff50df4e-6def-4564-a5d3-dd38b9a1b435 Gebouw van de radiodienst, vistorpedomagazijn.Ontwerptekeningen voor de bouw en opmetings- en ontwerptekeningen voor de verbouw, 1:10-1:1250 [ca. 1890], [-ca. 1935] 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen o.a. bij bestek nr 5 1917.

66 http://proxy.handle.net/10648/2eaf41b5-363d-4a22-aab6-ac2cafbbff35 Atelier voor de draadloze telegrafie.Bestektekening voor de bouw, 1:100 1918 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 18 1918.

67 http://proxy.handle.net/10648/85f1b270-4327-43a6-be7d-5eadbffa336c Oude Molen/Aerodynamisch laboratorium.Bestektekening voor verbouw, 1:10-1:100 1918 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 9 1918.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

68 http://proxy.handle.net/10648/8b4c36b1-b7d0-4d5b-a61a-ca80af9c4c09 Magazijnen en werkplaatsen.Bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw, 1:1-1:625 1916 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 1 1916.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/7/15/17

69 http://proxy.handle.net/10648/544dba21-184b-42ea-8555-b5fba5e66a9b Oude Monteurschool/Geneeskundige dienst en provoost.Bestektekeningen voor de verbouw, 1:50 1916-1917 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestekken nrs [17 1916] en 3 1917.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

70 http://proxy.handle.net/10648/2b9d59cf-557f-4de7-9934-d793eea74e1c Nieuwe Monteurschool.Ontwerptekening in perspectief, bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:50-1:100 1915 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met ontwerptekening voor de tuinaanleg.

Horen bij bestek nr 19 1915.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/8/9/11/12

71 http://proxy.handle.net/10648/f12364c5-b772-4f71-b7b8-60c5b5ce0826 Smederijen/Werkplaatsen van de Marine.Bestektekening voor de verbouw, 1:100-1:200 1918 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 19 1918.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

72 http://proxy.handle.net/10648/394e980a-dc39-4d68-ab79-83e9ef44b491 Woningen.Revisietekeningen, 1:100 1936 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/5/6/7/8

73 http://proxy.handle.net/10648/112db099-6004-47dc-b3d7-9f9737202d70 Loodsen 75-78.Plattegronden van de loodsen 1:20 [ca. 1920] 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

74-80 Kleine Gartmanplantsoen, Huis van bewaring, rechtbank, c.a. 74 http://proxy.handle.net/10648/df61f651-706b-4955-b21d-06605d51db8f Huis van bewaring algemeen.Bestek-, werk-, detail- en constructietekeningen voor de bouw, verbouw en uitbreiding, I. Warnsinck, J.G. van Gendt, J.F. Metzelaar, W.C. Metzelaar, S. Wijn, 1:5-1:1250 1845-1935 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen o.a. bij bestek nr 307 1-4-1910.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/ 29/30/33/34/35/36

75 http://proxy.handle.net/10648/9928efda-139e-42d1-b98f-927fb2618483 Rechtbank, gebouw voor de instructiën in strafzaken.Ontwerp-, werk- en constructietekeningen voor de bouw, 1:20-1:100 1906-1908 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6

76 http://proxy.handle.net/10648/726e874d-3be1-4241-94b7-a9dd4baf350f Kantongerecht.Ontwerp- en werktekeningen voor de bouw, 1:100 1890 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5

77 http://proxy.handle.net/10648/44a03da5-abb5-470b-b487-8d6541de524e Kerk.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100 1876 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

78 http://proxy.handle.net/10648/2e576594-cb36-4322-a475-784b711e5293 Notarieel archiefgebouw.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100 1890 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

79 http://proxy.handle.net/10648/f7ef998c-6c60-49f7-a76f-6654666a245a Wagenloods.Ontwerptekening voor de bouw, 1:50 [1890] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

80 http://proxy.handle.net/10648/26aa2458-ab7b-402e-8cc1-e99097857fa1 Ambtenaarswoningen.Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:20-1:100 1890 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

81 http://proxy.handle.net/10648/50b7a12d-f360-415a-87bb-544919bc7e82 Kloveniersburgwal 27-31, Trippenhuis, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.Opmetingstekeningen en tekeningen voor verbouw, restauratie en de aanleg van een electrische installatie, E.A. Bouwknecht/J.P. Woltjes, A.A. Hes, A. Vente e.a., 1:1-1:100 [ca.1900-] 1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een zevental kopieën van 17de eeuwse tekeningen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/18/21/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/38

82 http://proxy.handle.net/10648/7697cb3f-e515-4be4-b2cf-f69b3982ff7f Koningslaan 65, Villa, Raad van de jeugdvorming.Ontwerptekening voor de bouw- en revisietekeningen, V. Rossen (..) & Gebr. v. Gendt en zn, 1:50-1:500 1907 [-ca. 1960] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekening tot ca. 1960

Overgebleven originelen, ondernummering: 3

83 http://proxy.handle.net/10648/3ea73a06-6d17-42d2-a901-77117671b432 Jan Luykenstraat 7, Kantoor van het bestuur van de rijksbelastingen in Noord-Holland.Opmetingstekening, C. de Zwaan & zonen, 1:100 [ca. 1935] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

84 http://proxy.handle.net/10648/7dcf244a-1b24-42a1-8be9-06e903e19243 G. Metsustraat 8, Nieuwe Huishoudschool, Centraal Laboratorium.Ontwerptekeningen voor de bouw en revisietekeningen, J.A.W. Leliman, G.H. Kleinhout, P.A.J. v/d Steur, 1:50-1:100 1907-1930 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/11

85 http://proxy.handle.net/10648/d7dbcab0-dd2a-44ab-96b3-71f8457dac70 Oostelijke Handelskade 34, Lloyd-hotel, rijksinrichting voor jongens.Tekeningen voor bouw en verbouw, E. Breman, 1:100 1917 [-ca. 1940] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5/9/11

86 http://proxy.handle.net/10648/2a6aca62-b94c-4c74-821b-c488acadd336 Oude Hoogstraat 24/Kloveniersburgwal 48, Oost-Indisch Huis [St.-Jorishof en Bushuis]/Rijksbelastinggebouw.Opmetingstekeningen en tekeningen voor de verbouw, de inrichting en de aanleg van leidingen, C. Outshoorn, J.H.C. Raamd, A.A. Hes e.a., 1:1-1:1250 [ca. 1850-] 1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In 1962 is het beheer van het pand overgegaan naar de Universiteit van Amsterdam.

Overgebleven originelen, ondernummering: 8/9/10/11/13/14/15/16/20/21/28/29

87 http://proxy.handle.net/10648/ed0d073c-7607-4e00-a522-5ed8b07adb75 Paulus Potterstraat 34, Herenhuizen.Ontwerptekeningen voor de bouw, J.H. Baanders, 1:20-1:500 1901 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

88 http://proxy.handle.net/10648/36907460-aeb1-4f56-af72-ed0e23589bda Prinsengracht 432, Aalmoezeniersweeshuis/Paleis van Justitie.Tekeningen van de verbouw van aalmoezeniersweeshuis tot paleis van justitie, opmetingstekeningen, ontwerp-, bestek-, werk- en detailtekeningen voor verbouw, uitbreiding en onderhoud en revisietekeningen, [J. de Greef], W.C. Metzelaar, S. Wijn, G. de Zwart, A.A. Hes e.a., 1:1-1:100 [ca. 1827-] 1952 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekeningen tot 1952.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 17 5-5-1892, nr 307 1-4-1910 en nr 526 1923.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/14/20/21/23/24/25/26/27/53/55/56/57/58/59/60/63/6S/67/68/69/70/71/72/73/74/75/77/78/80/81/82/83/84/85

89 http://proxy.handle.net/10648/eaa06539-a5db-4fc4-8ec0-9db1b7e0b96a Rietlanden, Entrepotdok.Ontwerptekeningen, [ca. 1:50-] 1:100 [ca. 1900] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

90 http://proxy.handle.net/10648/d34ea0c6-07ae-4867-8ef2-30d6e9acee39 Rijnstraat 95-111, Politiebureau met woningen.Tekeningen voor de verbouw, 1:100 [ca. 1960] 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

91 http://proxy.handle.net/10648/d7f8bea7-5491-4aeb-b6cb-4c331911b9da Singel 202-208, Gebouw Drie Koningen/Gewestelijk arbeidsbureau.Bestek- en ontwerptekeningen voor de bouw, gebroeders Van Gendt en zn, 1:10-1:1000 1920- 1921 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

92 http://proxy.handle.net/10648/0b29df24-b5c1-4750-a3b2-587f851ee5b9 Spuistraat/hoek Paleisstraat, Bungehuis.Revisietekeningen, gebroeders Van Gendt en zn en J. Hoving, 1:1-1:200 1934-1935 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 13/23/30/33

93 http://proxy.handle.net/10648/db8dbedc-fc54-4667-be5c-879e63fdd58c Stadhouderskade 42, Rijksmuseum c.a.Werk-, detail- en constructietekeningen voor de bouw, verbouw en uitbreiding en opmetingstekeningen, P.J.H. Cuypers, A.W.Weissman, 1:1 Met bijgewerkte tekeningen tot ca. 1950. [-ca. 1:750], 1878 [-ca. 1950] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/7/9/13/14/15/16/17/19/20/23/24/33/46/47/69/74/77/84/90/97/98/99/101/121/122/152/159/160/161/181/186/187/192/197/220/222/228/229/235/240/249/253/263/271/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/292/309/326/330/331/332/333/336/339/354/355/362/368/374/377/383/386/390/391/392/393/394/400/401/403/404/405/406/407/408/409/410/411

94 http://proxy.handle.net/10648/c45d9dc3-9e8e-454f-8a74-f9a2c5f976a6 Stadhouderskade 84, Internaat voor onbehuisde schoolgaande kinderen.Tekeningen voor de inrichting, 1:100 1933-1934 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft tekeningen van de Dienst P.W. van Amsterdam.

95 http://proxy.handle.net/10648/37232a12-6f32-4cb8-bef7-50308005d372 Stadhouderskade 86, Rijksacademie van Beeldende Kunsten.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en verbouw, revisietekeningen, [B. de Greef e.a.], 1:50-1:1000 [ca. 1875-] 1937 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 67 [1926].

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

96 http://proxy.handle.net/10648/cdcea29e-156b-43b7-8ad4-188258157af9 Stadionweg 131-137, Politiepost, revierbureau.Tekeningen voor de inrichting, 1:100-1:1000 [ca. 1940] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

97 http://proxy.handle.net/10648/043c65b4-cbca-47ba-860f-88a11d4e03b3 Westerdok, Vrachtgoederenloods van de H.IJ.S.M.Bestektekening voor de bouw, 1:100-1:1000 1923 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 1295.

verwijzing naar het archief van de H.IJ.S.M. Weg enWerken.

98 http://proxy.handle.net/10648/5f458a35-44af-46f1-82d9-0417350a2c30 Westerdoksdijk 2, Koloniaal Etablissement, rijkspolitie te water.Tekeningen voor de bouw en de verbouw, P.H. van Niftrik e.a., 1:100 1901-1917 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7

99 http://proxy.handle.net/10648/16de15bf-cd35-434f-8465-7b5243775cc4 Schipholweg 270, Badhoevedorp, Rijksluchtvaartdienst.Bestektekening voor de bouw, 1:100-1:1000 [ca. 1935] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

100 http://proxy.handle.net/10648/acf39dd2-8f9a-4220-96f9-bd7403f167a3 Dorpsstraatweg, Nieuwendam, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw, 1:100-1:2500 [ca. 1900-] 1936 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met opmetingstekening van het terrein van voor de bouw. Met een bijgewerkte tekening tot 1936.

101 http://proxy.handle.net/10648/fd846db8-85a4-443f-8ee8-17d73d080da4 Schellingwoude, Vliegtuigloods met wachtgebouw.Ontwerp-, bestek- en werktekeningen voor de bouw en constructie- en revisietekeningen, 1:1- 20.000 1915-1922 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met kadasterkaart van Schellingwoude e.o.

Horen bij contract nr 13.

horen bij bestek nr 22 1915, nr 6 1921.

102 http://proxy.handle.net/10648/789d8ab6-b35e-4446-bdaf-2504c6e0e038 T.o. de Oranjesluizen, Schellingwoude, Hulp- post- en telegraafgebouw.Bestektekening voor de bouw, 1:100-1:500 [ca. 1910-] 1930 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijgewerkt tot 1930.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

103 http://proxy.handle.net/10648/dacfdcdb-2753-4141-b411-c14000858403 Haagseweg 50, Sloten, Drinkwatervoorziening.Ontwerptekeningen voor de bouw en revisietekeningen, P.C.J. Noorduijn, R. v.Royen, J.Z. Stuten, 1:50-1:1000 1902-1948 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekeningen tot 1948.

Met tekeningen uit de archieven van de Genie, Plans van Gebouwen, litt. A, nrs 245a, 245b, 246a, 247a, 247b.

Overgebleven originelen, ondernummering: 30/31

Anloo 104 http://proxy.handle.net/10648/1e23a926-df6b-40a2-a9fe-84b6045c8e59 Eexterveensekanaal 292-294, Kazerne voor een brigade marechaussee.Bestektekening voor de bouw, 1:100-1:500 1910 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uit archief E.a.I. 84, genie 4de commandement Assen. Plans van gebouwen a 260 b dd 135/1941 Zwolle E.a.I.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Apel, Ter, zie Vlagtwedde Apeldoorn 105 http://proxy.handle.net/10648/70fff504-aa85-4be4-ba72-5b49b1beb02e Arnhemseweg 346-348, Aartsbisschoppelijk Klein-Seminarie, complex de Weyert, Rijkspolitie Verkeersschool C.I.O.V.Werk- en constructietekeningen voor de bouw, J.M. van Hardeveld, 1:10-1:200 [ca. 1932-] 1935 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1718.

106 http://proxy.handle.net/10648/28e300d5-2d40-4e83-b16c-690efd06351d Deventerstraat 16-18, Post- en telegraafgebouw.Bestek- en constructietekeningen voor bouw, aanbouw en verbouw, 1:1-1:100 1930-1937 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 1 1936.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1613.

107 http://proxy.handle.net/10648/8c11dd9e-22c6-4985-9f00-1477d8cfe226 Stationspostgebouw.Revisietekening, 1:50-1:500 [ca. 1910-] 1951 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijgewerkt tot 1951.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

108-128 Koninklijk Paleis Het Loo en aangehorigheden/Museum 108 http://proxy.handle.net/10648/2da5e204-2c70-4f76-9c0f-0f382db36297 Algemeen. Kaarten van Apeldoorn e.o., [ca.1:20.000] [ca. 1900] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

109 http://proxy.handle.net/10648/801311f5-58f9-448d-83e7-dc963bf849b9 Algemeen. Kaart van de kroon- en de particuliere-domeinen nabij Uddel, [ca. 1:20.000] [ca. 1900] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

110 http://proxy.handle.net/10648/ad5a761a-04cc-4c38-84d4-3fd47eb50525 Park en gebouwen.Plattegronden, [ca. 1:1000-] 1:5000,[ca. 1910]. 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

111 http://proxy.handle.net/10648/4c2c0ba8-8a82-43c9-ad78-03bbb90e8311 Stallen c.a.Plattegrond, 1:1000 1904 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

112 http://proxy.handle.net/10648/bf7d8ae4-1d7c-4e5e-951b-0ba7a2d48fda Paleis, grote binnenplaats.Ontwerptekening voor de aanleg, 1:100 1912 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

113 http://proxy.handle.net/10648/730c2b31-184d-40a8-88d5-ee952c29e0f2 Paleis.Plattegronden, revisietekeningen, 1:50 1912 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

114 http://proxy.handle.net/10648/0f80ade6-b30f-4c48-9339-cfacdaf30be9 Paleis.Revisietekeningen, 1:200 1910 [-ca. 1915] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8

115 http://proxy.handle.net/10648/3384a7b6-50f0-4f74-8fda-11b9b4806c1c Grote eetzaal, interieur.Detailtekening voor de inrichting, 1:10-1:50 [ca. 1912] 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

116 http://proxy.handle.net/10648/44f3cffd-afbf-4685-b663-bf2cd3e64c82 Kunstzaal. Doorsneden, 1:20 [ca. 1912] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

117 http://proxy.handle.net/10648/7ee25897-ef99-47c0-8f59-c7a41d7de4fc Anti-chambre, interieur.Detailtekening voor de inrichting, 1:20 [ca. 1912] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

118 http://proxy.handle.net/10648/9be2b221-2fab-4a10-a4a5-a2bc2d8696e7 Kleine eetzaal, interieur.Detailtekeningen voor de inrichting, 1:10-1:20 1913 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/4/5

119 http://proxy.handle.net/10648/23a20f3f-e757-47d7-8f32-c34b433208b5 Bijgebouwen.Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:100 [ca. 1910] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3

120 http://proxy.handle.net/10648/157a9f83-520f-4bba-890f-dfd5f0ce0bcd Nieuw stallengebouw.Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:100-1:200Met tekeningen voor de aanleg van de verwarming 1904-1905 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19

121 http://proxy.handle.net/10648/f833846b-3650-443d-8cfb-a783548800d3 Nieuw stallengebouw, interieurs.Ontwerptekeningen voor de inrichting, 1:20 [ca. 1904] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

122 http://proxy.handle.net/10648/9aceb3a6-cc56-442f-a626-e3b70f923d25 Autogarage.Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:50-1:100 [ca. 1910] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

123 http://proxy.handle.net/10648/554c2b87-2a61-40a6-9579-fe1440e7856e Autogarage en smederij.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100 [ca. 1910] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

124 http://proxy.handle.net/10648/ec7181fa-1b07-4ac7-99b2-79f62358e669 Smederij en ziekenstal.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100 1904 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

125 http://proxy.handle.net/10648/8ec28740-9041-48ed-9be1-8e805339dbfa Woningen.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100 1904 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

126 http://proxy.handle.net/10648/b78f5dca-3320-4a52-895a-f79c883aecef Woning voor de opperstalmeester.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100 1904 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

127 http://proxy.handle.net/10648/634f78bd-3573-434c-a6eb-f7d10e85d362 Woningen voor de onderstalmeester en de portier.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100 1904 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

128 http://proxy.handle.net/10648/f9a0bf51-c073-489c-b726-e8b59eeaae14 Bijpostkantoor der posterijen bij het paleis.Opmetingstekening, 1:100 1913 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

129 http://proxy.handle.net/10648/81bc7911-8267-4ab9-ba73-ff6198cf64a0 Kootwijkse Zand, Radio Kootwijk c.a.Plattegronden, ontwerp-, bestek- en constructietekeningen voor bouw en uitbreiding en revisietekeningen, 1:1-1:2500 1920-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tekeningenlijst.

Betreft ook de onderkomens van het personeel en de watertoren.

bestektekeningen horen bij bestek nr 21 [ca. 1920], nr. 13 [ca. 1925], nr 29 1921 en nr 21 [ca. 1925].

zie ook fotoverzameling inv. nr 1613.

Overgebleven originelen, ondernummering: 9/10/11/13/17/21/22/25/28/29/31/32/41/56/60

130 http://proxy.handle.net/10648/cade1cc0-d72e-4938-a772-3ffcb4e34eb9 Dorpsstraat 82-84, Beekbergen, P.T.T.-gebouw.Bestek en revisietekeningen en tekeningen voor het aanbrengen van lichtpunten, 1:2-1:1250 [ca. 1920-] 1963 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 12 [ca. 1920].

revisietekening is bijgewerkt tot 1963.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1613.

131 http://proxy.handle.net/10648/204c353c-9db5-452c-8dee-287e8708a601 Hoenderloo, Museum Hoenderloo.Ontwerptekeningen, Joh. G. Landman, 1:50 1927-1928 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

132 http://proxy.handle.net/10648/dd8da42f-de1d-4e27-ab3c-d74562830310 Aardhuisweg 8, Uddel, Eindcentrale.Opmetingstekening, 1:100-1:2500 [ca. 1930] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

133 http://proxy.handle.net/10648/f3e98c77-14c1-464a-b928-ba04a931aacd Uddel, Telefoongebouw.Ontwerptekening voor de bouw, 1:20 1939 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Appingedam 134 http://proxy.handle.net/10648/5b874630-fea1-4a78-b147-b66186ab2890 Koningstraat 67-67a, Post- en telegraafgebouw.Bestektekening voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:1000 [ca. 1905-] 1935 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 14.

revisietekening bijgewerkt tot 1935.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1719.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3

135 http://proxy.handle.net/10648/e5153c75-acc8-413f-a96c-5907fcf98f6e Wilhelminaweg 14, Rijks-h.b.s. met conciërgewoning.Tekeningen voor de bouw en constructietekeningen, [fa. Kool en Wildeboer], 1:20-1:100 1916 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Arnhem 136 http://proxy.handle.net/10648/f598265c-0424-41d3-af09-436de828291e Kweekschool.Opmetingstekening, 1:100 [ca. 1905] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

137 http://proxy.handle.net/10648/5e17417b-a83a-47ab-98dc-472db556b0b7 Bentinckstraat 30, IJkkantoor.Revisietekening, 1:1-1:1000 1916 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

138-139 Grote Markt, Provinciaal bestuur van Gelderland 138 http://proxy.handle.net/10648/84cbb1c9-4580-4e12-b032-acd6fb8eefbf Rapport van het onderzoek naar de toestand van de fundamenten 1911-1912 1 katern, 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijlagen.

Hoort bij 2078/1911, 130/1912/[Kunsten en Wetenschappen].

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/6/7/8/9

139 http://proxy.handle.net/10648/d62ea2e8-0fcc-4792-9355-c70f05a6f6d1 Opmetingstekeningen, tekeningen voor de verbouw en revisietekeningen van de elektra, 1:100 [-ca. 1:500] [ca. 1895 - ca. 1925] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met 2 gekopieerde tekeningen uit ca. 1830 (1911).

Overgebleven originelen, ondernummering: 13/19/21

140 http://proxy.handle.net/10648/ad9f8abd-df43-4ddd-bb70-7d9696daf11b Grote Markt, Woning van de commissaris van de Koningin.Opmetingstekeningen, tekeningen voor de verbouw en bestek- en revisietekeningen voor de elektra en de verwarming, 1:10-1:500 [ca. 1920-] 1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 4 [ca. 1930].

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/12/13

141 http://proxy.handle.net/10648/44173c3d-7680-4245-a2c6-a619c7f6e257 Grote Markt/St.-Walburgstraat en- plein, Paleis van justitie, kantongerecht, huis van bewaring.Plattegronden, opmetingstekeningen en tekeningen voor de verbouw, W.C. Metzelaar, B. Breukel,1:100-1:200 1897 [-ca. 1925] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/10

142 http://proxy.handle.net/10648/46ed01f4-5734-48be-a547-31ccbd8f19ad Jansplein 56, Post- en telegraafgebouw.Ontwerp- en revisietekeningen, 1:100-1:1250 [ca. 1890-] 1954 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Twee tekeningen bijgewerkt tot 1954.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1612.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3

143 http://proxy.handle.net/10648/17b259ab-4892-4949-b7c9-e940d930024f Nieuwstraat 2, Gebouw voor hypotheken, kadaster en registratie.Bestek- en revisietekeningen, 1:100 1909-1915 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek 30-11-1909.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1720.

Overgebleven originelen, ondernummering: 9/10/11/12/13/14/15/16

144 http://proxy.handle.net/10648/31f486af-91c8-441f-b787-575f152d4021 Oude Stationsstraat, Stationspostgebouw, pakketpostgebouw.Plattegrond en revisietekening, 1:100-1:1000 [ca. 1905-] 1936 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

145 http://proxy.handle.net/10648/7ec1b1b1-b46d-4992-af5d-68aab6fe56c6 Velperweg 147, Koninklijk Militair Invalidenhuis Bronbeek.Bestektekeningen voor het herstel van de kozijnen en revisietekeningen, 1:1-1:2000 1889 [-ca. 1940] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor eerste bestektekeningen met bestek zie archief plans van gebouwen van de Genie, aanwezig op het ARA afdeling Kaarten en Tekeningen: O.P.G.O. B 89.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1612.

146 http://proxy.handle.net/10648/f1aeeed3-ebf7-4923-ad7e-85b52f57b0c3 Velperweg 158, Pensionaat Sacre Coeur/Rijkspolitie- opleidingsschool.Tekeningen voor de uitbreiding, gebroeders J. en W. [Oomen], 1:100 1927 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

147 http://proxy.handle.net/10648/ffbeff17-09cb-4876-ad8b-d52f37782740 Walburgstraat 4, Huis van bewaring.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:100 1903-1905 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8

148 http://proxy.handle.net/10648/c41db5eb-78ef-4116-886c-b7c8cb309b3f Wilhelminastraat 16, Gevangenis/Huis van bewaring.Bestektekeningen voor de bouw en tekeningen voor een verstelbare ijzeren steiger ten behoeve van het onderhoud van de koepel, J.F. Metzelaar, W.C. Metzelaar, 1:1-1:200. Met een detailtekening van de verlichting, S. Wijn 1919 1882-1896 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken d.d. 29-8-1882 en nr 77 22-2-1897.

de steiger diende ook voor de koepel van de strafgevangenis te Breda (inv. nr 229).

zie ook fotoverzameling inv. nr 1612.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1721.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1A/1B/2/8/9/10/16/17/18/19/20

149 http://proxy.handle.net/10648/52ee5985-f294-4d17-b19a-f920a17f0e29 Willemsplein 5/6, Verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1845.Bestektekeningen voor de bouw, W.M. Dudok, 1:100-1:1000 1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3

Asperen, zie Vuren Assen 150 http://proxy.handle.net/10648/9b39ba89-1a2d-49b5-962e-f35e7dd4b4d1 Landbouwhuis.Revisietekening voor de elektrische installatie, 1:100 1937 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

151 http://proxy.handle.net/10648/325bec26-8c85-454d-8e60-bf2e037552e4 Beilerstraat 30-32, Rijks-h.b.s.Tekeningen voor de uitbreiding en de aanleg van leidingen, 1:100-1:400 [ca. 1900-ca. 1940] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1726.

Overgebleven originelen, ondernummering: 9

152 http://proxy.handle.net/10648/ecb50f1c-a190-4f3c-a661-bf1ab23b0cf4 Brink, Pand gelegen links van het provinciehuis.Opmetingstekening, 1:100-1:1000 1945 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

153-157 Brink 4, Gouvernementsgebouw/Rijksarchief 153 http://proxy.handle.net/10648/1845249b-33c2-4776-ad69-2622eaabd29e Opmetingstekeningen van de situatie van voor 1884, 1:100 [ca. 1875] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

154 http://proxy.handle.net/10648/45e59942-9cd4-49f3-af2d-166084809168 Opmetingstekening van de situatie van voor 1884, [ca. 1:50] [ca. 1880] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met verklarende tekst; vermoedelijk vervaardigd voor gedenksteen of prent.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

155 http://proxy.handle.net/10648/99ba96b7-ecfc-406b-8703-c44a9ca71c03 Ontwerptekening voor de versiering van het middengebouw van ca. 1765 [ca. 1:50], [ca. 1880] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In potlood vermeld: nooit uitgevoerd.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

156 http://proxy.handle.net/10648/bee5f88c-f608-4ba8-97f3-aff820f89b7f Ontwerp- en werktekeningen voor bouw en verbouw, (bestek-) tekeningen voor de inrichting en de elektrische installatie en opmetingstekeningen, J. van Lokhorst e.a., 1:10-1:100 1884-1945 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 13 30-9-1897/1898.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1618.

zie ook bestekkenverzameling inv. nrs 1724-1725.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/7/10/12/18/48/50/51

157 http://proxy.handle.net/10648/d8bcaa35-c3aa-4cbf-9214-22ca6415e2bf Rijksarchief, Kloostergang.Opmetingstekening, 1:100-1:1000 1945 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

158 http://proxy.handle.net/10648/edc36242-8f12-475b-952d-08af73a2d3f1 Brink 9, Huis van bewaring.Ontwerp-, detail- en constructietekeningen voor de bouw en verbouw, (bestek-)tekeningen voor de aanleg van elektriciteit en opmetingstekeningen, [A.I. Kommers Fzn], P. Willemsz, T.Boonstra, W.C.Metzelaar, S.Wijn e.a., 1:1-1:1000, [1843-] 1946 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tekening van de observatiecel van de strafgevangenis te Groningen, ca. 1925, schets.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 523.

de ontwerptekeningen uit 1843 zijn vermoedelijk eind 19de eeuw gekopieerd.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1722.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/13/14/31/40

159 http://proxy.handle.net/10648/f678f24f-101c-4cfe-a340-3504cdcb9c78 Brinkstraat 4, Gerechtsgebouw.Ontwerptekeningen, bestektekening voor verbouw en opmetingstekeningen, [L. de Beer, A.I. Kommers Fzn], P. Willemsz, G. de Zwart, T. Boonstra, S. Wijn e.a., 1:1-1:1000, [1830-] 1945 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met uittreksel uit het kadastrale plan, 1:1000.

De ontwerp- en opmetingstekeningen uit 1830-1843 zijn vermoedelijk eind 19de eeuw overgetrokken.

bestektekeningen horen bij bestek nr 495 16-10-1920.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/4/5/6/7/9/10/11/12/13/14/15/16/17/21/25/26/28/32/35/36/37/38/39/40/41/42/44/46/47/48/49

160 http://proxy.handle.net/10648/2dddf684-cfd9-43ff-964e-e898bc158aec Kloosterstraat, Ambtswoning van de commissaris van de Koningin.Opmetingstekeningen [ca.1:1-] 1:1000, [ca. 1885-] 1945 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5

161 http://proxy.handle.net/10648/ae465c37-9689-4ae3-a8c7-f7735747cd10 Kloosterstraat, Koetshuis bij de commissariswoning.Opmetingstekening, 1:50-1:1000 1944 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

162 http://proxy.handle.net/10648/9b03a741-2550-4b68-b3e1-b81194764eff [Kloosterstraat,] Kloostermuur met pomp.Opmetingstekening, 1:10 1943 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

163 http://proxy.handle.net/10648/b8d90999-b6dd-499f-8ee3-041ed8474f68 Dr Nassaulaan 12, Villa Betsy.Ontwerp- en werktekeningen, [T.] Boonstra,1:100 1897 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/6

164 http://proxy.handle.net/10648/1cc3a03a-579a-430a-8929-4864940a6c82 Dr Nassaulaan 20, Woonhuis/Woning van de Commissaris van de Koningin.Ontwerptekening, G. Knuttel Bjr, 1:100 1915 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

165 http://proxy.handle.net/10648/da22a298-c14d-4796-941d-493881b0ece8 Oosterhoutstraat, Consultatiebureau.Ontwerptekeningen, M. de Vries Azn, 1:100-1:1000 1923-1925 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

166 http://proxy.handle.net/10648/af4b917a-250d-4f05-aba7-1b87fde6db00 Oostersingel 11, Landbouwhuis, dependance kantongerecht.Opmetingstekening, revisietekeningen en tekeningen voor de verbouw, M. de Vries Azn, 1:100 1920-1939 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

167 http://proxy.handle.net/10648/3c08a4e8-297f-43a8-aae8-e0524f9ef17d Stationsstraat 23-25, Raad van Arbeid.Tekeningen voor de centrale verwarming, 1:25 [-ca. 1:100] 1934 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

168 http://proxy.handle.net/10648/4cbd995a-1177-42b3-8337-4cd91e5212f5 Torenlaan 10, Dubbelherenhuis voor de heren Oosten en Lezer.Ontwerptekeningen, M. de Vries Azn, 1:50-1:100 [1915] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

169 http://proxy.handle.net/10648/a9cfc510-230d-4610-80f5-54f43970ef40 Wilhelminastraat 12, Belastinggebouw.Tekeningen voor de bouw en opmetingstekeningen, 1:100 [ca. 1910-ca. 1920] 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

170 http://proxy.handle.net/10648/72b478b5-3d83-4d42-8d91-f294c5c524b2 Zuidersingel 12, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor bouw, verbouw en uitbreiding en werk-, constructie-, detail- en revisietekeningen 1:1-1:1000 1894-1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij de bestekken nrs 9 9-7-1894, 12 28-2-1912 en 33 16-8-1940.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1723.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/64/91/93/94/123/124/125/126/127/128/129/130

Asten 171 http://proxy.handle.net/10648/b7bd54e8-79c7-4416-aaca-fc7ffd691616 Markt 14-16, Post- en telegraafkantoor.Ontwerptekening voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:1000 [ca. 1920-] 1951 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekeningen zijn bijgewerkte bestektekeningen van ca. 1920.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3

Avereest 172 http://proxy.handle.net/10648/98b6213f-66ab-466f-b8f3-d00897892dc5 Ommerweg, Balkbrug, Rijksopvoedingsgesticht Veldzicht c.a.Plattegronden en bodemprofielen, bestek-, detail- en constructietekeningen voor bouw, aan- en verbouw, en revisietekeningen, W.C. Metzelaar, S. Wijn, 1:1-1:2500. 1892-1916 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met kaarten en plattegronden van gesticht en omgeving.

Horen (o.a.) bij de bestekken nrs 432 18-11-1915, 295 25-10-1909, 336 11-11-

1910, 279 17-3-1909, 135 22-5-1901.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1727.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/7/8

173 http://proxy.handle.net/10648/f9e5e55c-2fa0-419e-9e80-7e7241cb2615 Dedemsvaart, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100-1:1250 1935 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Axel 174 http://proxy.handle.net/10648/a3db7e88-c290-43f7-a8f3-88f2457b87b1 Noordstraat 11, Postkantoor met directeurswoning.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:10-1:1250 1910-1951 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 39 4-6-1910.

revisietekening bijgewerkt tot 1951.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/8

175 http://proxy.handle.net/10648/2a40a20b-e6e5-455d-88e7-427316b7c636 Nieuwstraat 4, Koewacht, Grenskantoor met woning.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:1250 [ca. 1910-] 1961 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekeningen bijgewerkt tot 1961.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/6

Baarn 176 http://proxy.handle.net/10648/1b1d6375-1ee4-4438-af31-ae013965eda3 Telefoonkantoor.Revisietekening, 1:100 1933-1934 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijgewerkt tot 1934.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

177 http://proxy.handle.net/10648/94559fc6-cd5e-40d3-a60c-61258934d84f [Berkhoutstraat 7,], Post- en telegraafkantoor.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:10-1:100 1934-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 8 en nr 13 1935.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/7/9/11

178 http://proxy.handle.net/10648/4995f0ba-1ee8-4cd0-adc5-3cc442c5e8eb Cantonspark/Faas Eliaslaan, Directeurswoning en wintertuin.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:500 1914-1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 9/10/11/12

Babberich, zie Zevenaar Badhoevedorp, zie Amsterdam Balkbrug, zie Avereest Barneveld 179 http://proxy.handle.net/10648/9df17916-63d3-4bbc-8cd3-1112f04fdbc4 Nieuwstraat 16, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100-1:1250 1935 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Beek (Gld.), zie Ubbergen Beek (L) 180 http://proxy.handle.net/10648/6836a5ed-fc50-409e-a819-727faa4ac08f Post- en telegraafkantoor.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100-1:2500 1909 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Beekbergen, zie Apeldoorn Beetsterzwaag, zie Opsterland Bellingwedde 181 http://proxy.handle.net/10648/5d223672-e13e-40a0-8acd-ab7ec8015df7 Rhederweg, Grenskantoor.Tekening voor de bouw, 1:50 [ca. 1905] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bennebroek 182 http://proxy.handle.net/10648/4030e1d7-44bd-49cd-8e5d-935e014de2a2 Duinlaan 22, P.T.T.- kantoor.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, 1:1-1:500 1932-1933 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 27 1932.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6

Bennekom, zie Ede Bergen 183 http://proxy.handle.net/10648/7eb04ff8-d625-4e78-afdf-73d6e95ed165 Berkenlaan 2, Bewaakte telefooncentrale.Constructie- en revisietekeningen, 1:20-1:2500 1936-1938 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening betreft de 1ste revisie van de bestektekening uit 1936.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Bergen op Zoom 184 http://proxy.handle.net/10648/9e3b44ba-e784-4195-a9d1-4373bbb9be09 Antwerpsestraat 155, Magazijn van de technische dienst van de P.T.T./Magazijn van de politie.Tekeningen voor de bouw, detail- en revisietekeningen 1:20-1:100 1931-1939 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

185 http://proxy.handle.net/10648/6b6e1b66-59c0-4793-82a3-ac6201c238e4 Stationsstraat 28, Kantongerecht.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:100-1:500 1897-1898 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 79 1897.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1730.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3

186 http://proxy.handle.net/10648/95ad6091-9fc2-44fc-a537-d931bfb8dbe5 Steenbergsestraat, Belastinggebouw.Revisietekening, 1:100-1:1000 1942 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

187 http://proxy.handle.net/10648/dc2c0b24-8641-4f22-98cd-b51bca04d6a4 Burg. Stulemeijerlaan 24-26, Rijks-h.b.s.Ontwerp-, bestek- en werktekeningen voor de bouw, C.P. van Genk e.a., 1:50-1:100 [ca. 1880-] 1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1731.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/5/8/11/12/13/14/15/17

188 http://proxy.handle.net/10648/38eef91a-d3d3-4cec-afd5-da67cc50ac63 Zuivelstraat 22, Post- en telegraafkantoor.Bestektekening voor de verbouw, 1:200 1896 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 56 12-11-1896.

in 1912 afgebroken t.b.v. nieuwbouw, zie inv. nr 189.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

189 http://proxy.handle.net/10648/338e260f-b19e-4ce6-a23c-fee5348993db Zuivelstraat 22, Post- en telegraafkantoor/Belastingdienst.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen voor elektra en verwarming, 1:100-1:500 1912-1938 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met aanplakbiljet voor de aanbesteding.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 11 1912.

in 1912 gebouwd op de plek van het oude postkantoor, zie inv. nr 188.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4

190 http://proxy.handle.net/10648/eecbb35e-69f0-4878-828a-18c8cfa1255e Zuivelstraat , Villa van W. Laane Fick.Ontwerptekeningen voor de bouw, Gebr. J. en W. Oomen, 1:100-1:1250 1922 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3

Bergum, zie Tietjerksteradeel Beverwijk 191 http://proxy.handle.net/10648/e95ff09b-75b1-4b13-bf3d-2992eb4d6544 Automatische telefooncentrale.Constructietekeningen, 1:20-1:50 1935 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

192 http://proxy.handle.net/10648/c2784be8-0988-4e04-93dc-b96457696f0a P.T.T.-gebouw.Constructietekeningen en tekeningen voor de verbouw, 1:1-1:100 1937-1940 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Het Bildt 193 http://proxy.handle.net/10648/9d919b45-30c6-4d9e-ab87-25a53da993a4 Westerdijk, St.-Annaparochie, Marechausseekazerne.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en tekeningen voor de aanleg van gas en licht, 1:1-1:1000 [ca. 1910-] 1920 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met uittreksel uit kadastrale plan, 1:1250.

Zie ook archief nr 92 en A 276 b, van de genie 1ste commandement Groningen 1920.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5

194 http://proxy.handle.net/10648/fa51ee9c-dade-4f7e-81a4-aca38679af26 Westerdijk 463, St.-Annaparochie, Post- en telegraafgebouw.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:1-1:2500 1911-1935 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een bijgewerkte tekening tot 1935.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1809.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/9/11/12/13/16/17

195 http://proxy.handle.net/10648/c9d8a500-3668-4480-9284-0e6dc1cd84d4 Westerdijk 463, St.-Annaparochie, Knooppuntcentrale.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, revisietekeningen en tekeningen voor de aanleg van elektra en verwarming, 1:1-1:1250.Met bijgewerkte tekening tot 1953. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 2 17-1-1938.zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1810.

Overgebleven originelen, ondernummering: 39/41

De Bilt 196-201 Utrechtseweg 297/Wilhelminalaan 10, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 196 http://proxy.handle.net/10648/a55565c2-40b7-4a2c-8817-e86cbdde6190 Algemeen.Plattegronden en kadastrale plans van De Bilt en de terreinen van het K.N.M.I.,1:500- 1:2500, 1908 [-ca. 1940] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

197 http://proxy.handle.net/10648/5dd74909-2a7f-4c94-9bc8-9018d92fba2b Algemeen.Opmetingstekeningen en tekeningen voor de verbouw, 1:50-1:100 [ca. 1920-] 1940 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

198 http://proxy.handle.net/10648/e16b748f-24f4-4c8a-a8b5-bfaccd02b2f6 Hoofdgebouw en bibliotheek.Tekeningen voor de uitbreiding en tekeningen voor leidingen, 1:100-1:500 [ca. 1925] 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

199 http://proxy.handle.net/10648/1aca3fc9-edbd-4227-9fb7-f18a3e6c450a Centraal gebouw voor de meteorologie, paviljoens 1 en 2 en de ijsloods.Werktekeningen voor bouw, verbouw en uitbreiding en tekeningen voor leidingen enzovoort, 1:1-1:2500 1895-1931 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met uittreksels uit het kadastrale register.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/6/10/11/12/13/14/15/19/20/21/22/25/26/28/29/30/32/34/35/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/58/59/65/72/73/74/75

200 http://proxy.handle.net/10648/ee33684f-f490-474d-a2fc-4c68ab64c394 Observatietoren op het hoofdgebouw.Tekeningen voor de bouw en constructie- en revisietekeningen, 1:2-1:50 1895-1915 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5/6/7/8/9

201 http://proxy.handle.net/10648/7bbf95c9-9481-4917-a2d1-879012f6d088 Woningen.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:50-1:2500 [ca. 1910-ca. 1940] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4

202 http://proxy.handle.net/10648/ffde98fd-590c-4c77-b353-4c3fa4030be6 Vinkenlaan, Loods bij het post- en telefoongebouw.Tekeningen voor de bouw, 1:100-1:1000. [ca. 1915] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

203 http://proxy.handle.net/10648/93371203-d797-409c-8fd9-9aec4a5029e5 Julianalaan 10, Bilthoven, Post- en telegraafgebouw.Bestek en detailtekeningen voor de bouw en de verbouw, en revisietekeningen, 1:10-1:1000 [ca. 1915-] 1940 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening bijgewerkt tot 1940.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/5

204 http://proxy.handle.net/10648/0b52d29d-33c8-4f22-b892-22e438b74ab0 Leusderheide, K.N.M.I., gebouw voor vliegerwaarnemingen.Bestektekening voor de bouw, 1:100 [ca. 1910] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bilthoven, zie De Bilt Birdaard, zie Ferwerderadeel Blaricum 205 http://proxy.handle.net/10648/905469ba-e25c-4f40-8c8f-47929b4dadf2 Post- en telegraafgebouw.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:1500 [ca. 1915-] 1935 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening bijgewerkt tot 1935.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

Bleyerheide, zie Kerkrade Bloemendaal 206 http://proxy.handle.net/10648/fb6e4f70-a0ee-41d5-afb2-28a84491da8f Bloemendaalseweg, Post- en telegraafgebouw.Tekeningen voor de bouw en uitbreiding en revisietekeningen, 1:5 [- 1:500] [ca. 1920-ca. 1940] 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekeningen bijgewerkt tot ca. 1940.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5

207 http://proxy.handle.net/10648/816e0d49-6aaf-41d0-8ea6-e0c98c419171 Aerdenhoutseduinweg 3-5, Aerdenhout, Post- en telegraafgebouw.Tekeningen voor de bouw, verbouw en uitbreiding, tekeningen voor de aanleg van leidingen en revisietekeningen, 1:1-1:2500 [ca. 1910-] 1951 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening bijgewerkt tot 1951.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/7

208 http://proxy.handle.net/10648/435e378b-6cb6-454e-853c-c6f566dea89a Bloemendaalseweg 1, Overveen, Post- en telegraafgebouw.Tekeningen voor de bouw en de uitbreiding en revisietekeningen, 1:20-1:2500 1905-1926 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening bijgewerkt tot 1926.

209 http://proxy.handle.net/10648/514dc591-8e5b-48ce-89de-a5877610456b Duinlustweg 16, Overveen, Villa Duinlust.Tekeningen voor de bouw en uitbreiding en constructie-tekeningen, Staal en Haalmeyer, J.J. de Waal, J.J. de Jong C.zn, Malefijt en zoon, 1:10-1:100 1890-1912 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met 5-tal tekeningen van een Treppe im Hauseingang van de Irrenklinik Tübingen van W. Blom.

O.a. door B&W van Bloemendaal gewaarmerkte bladen 25-6-1912.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/11/12

210 http://proxy.handle.net/10648/5cb5540e-2f5d-4922-a4fd-a1044fac1c8c Leiweg, Vogelenzang, Huize Leyduin.Opmetingstekeningen, A. de Maaker, 1:50 1920-1922 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Boarnsterhim 211 http://proxy.handle.net/10648/1c88b503-7fc4-49f5-9bc9-aaf2fdccd3e8 Akkrum, Post- en telegraafkantoor.Opmetingstekening, 1:100 [ca. 1935] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

212 http://proxy.handle.net/10648/06986f87-bc34-435a-957c-9b3b1c23e083 Grouw, Post- en telegraafkantoor.Bestektekening voor de bouw en revisietekening, 1:100-1:1250 [ca. 1910-] 1935 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening bijgewerkt tot 1935.

Bodegraven 213 http://proxy.handle.net/10648/0a7e0d2e-2567-403a-8693-472efafd48df Pr. Hendrikstraat 16-18, Post- en telegraafkantoor.Bestektekening voor de bouw en revisietekening, 1:100-1:2500 [ca. 1910-] 1935 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening bijgewerkt tot 1935.

Bolsward 214 http://proxy.handle.net/10648/d00bf66e-9816-4d57-8724-a576df1c8775 Jongemastraat 22, Post- en telegraafkantoor.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:50-1:500 1906-1916 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening bijgewerkt tot 1916.

bestektekeningen horen bij bestek nr 49 26-11-1906.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1733.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3

Boskoop 215 http://proxy.handle.net/10648/b2946bab-5d88-4f41-af1b-869c15a03310 Wetering/Reijerskoopseweg, Post- en telegraafkantoor.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekening 1:100-1:2500 1901-1935 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 74 2-12-1901.

revisietekening bijgewerkt tot 1935.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3

Bourtange, zie Vlagtwedde Bovenkarspel, zie Stede Broec Boxmeer 216 http://proxy.handle.net/10648/40b0d59d-f156-41e5-a6f5-2a1f54eaf7d2 Burg. Hengstplein, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100 1935 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

217 http://proxy.handle.net/10648/448421e5-c562-4ef3-9881-0c8d32b6e03c Steenstraat 59, Kantongerecht en huis van bewaring.Opmetingstekening, 1:100 1898 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Boxtel 218 http://proxy.handle.net/10648/3bd2f897-e514-4572-ad1f-034c1cbffb43 Post- en telegraafgebouw.Tekening voor de elektrische installatie, 1:100 [ca. 1935] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

219 http://proxy.handle.net/10648/9dcca9f7-d94e-40f9-b970-60f1112d4258 Kasteellaan, Marechausseekazerne.Bestektekening voor de bouw en opmetingstekening, E.A.I.: P.A.H. Hackstroh, 1:100-1:500 1913 [-ca. 1935] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij Genie 3de commandement 's-Hertogenbosch, 1913 litt. B nr 489b.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

Brakel 220-222 Poederoyen, Slot Loevestijn 220 http://proxy.handle.net/10648/309ff5cc-a9e5-477e-a9c3-f72c1611eef2 Opmetingstekeningen, G. de Hoogh Hzn, 1:20-1:100 1911 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4

221 http://proxy.handle.net/10648/8c933941-216e-4f77-a38f-5a757c83e880 Opmetingstekeningen 1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een kopie van de historische beschrijving.

Overgebleven originelen, ondernummering: 33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52

222 http://proxy.handle.net/10648/c85c0f7f-883b-41b8-9be1-9f836fddf73c Detailtekening van het ijzerwerk, 1:1-1:100, 1933 [-ca. 1940]. 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Breda 223 http://proxy.handle.net/10648/fec1b4ed-15de-4351-a876-e3e925887828 Catharinastraat 93, Rijksbelastingengebouw.Revisietekening, 1:100-1:1250 1925 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

224 http://proxy.handle.net/10648/4f92c88f-c886-4071-b67a-04cf654ba753 Delpratsingel 23, Rijkskantorengebouw, belastingkantoor.Bestek- en werktekeningen voor de uitbreiding, opmetingstekeningen en tekening voor de electrische installatie, 1:20-1:500 1926-1927 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 19 22-7-1926.

225 http://proxy.handle.net/10648/a5e77d30-493f-4508-8311-d3220a68c6f6 Galderseweg 7, Tuchtschool voor jongens.(Ontwerp-) tekeningen voor de bouw en tekeningen voor de riolering enzovoort, W.C. Metzelaar e.a., 1:20-1:1000. Met uittreksel uit het kadastraal register,1:2500. 1906 [-ca. 1920]. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Twee geveltekeningen als kopie aanwezig; originelen hangen in het kantoor van de Directie Zuid van de Rijksgebouwendienst ('s-Hertogenbosch).

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/4/8/11/12/13/16/17/21/22/23

226 http://proxy.handle.net/10648/fff8d912-19fe-48bb-91cb-72d2a66538cf Kloosterlaan 168-172, Huis van bewaring c.a.Ontwerp-, bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw en de aanleg van elektra, W.C. Metzelaar e.a., 1:1-1:100 1890-1924 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 6 8-11-1890.

bestek ook voor de rechtbank, zie inv. nr 228.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1734.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/5/6/16/17/18/19

227 http://proxy.handle.net/10648/d719c823-7a7a-46be-b44f-c1311a83d240 Keizerstraat/Akkerstraat, Telefoon- en telegraafgebouw met magazijn.Bestektekeningen voor de bouw, verbouw en uitbreiding, constructietekeningen en tekening voor de electrische installatie, 1:10-1:1250 1930-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij de bestekken nrs 6 1930, 43 21-11-1938 en 6 23-1-1939.

in 1944 is het gebouw grotendeels verwoest; in de jaren '50 herbouwd.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/5/6/7

228 http://proxy.handle.net/10648/0d07c4dc-c754-43dc-84bd-3f3991699d7d Kloosterlaan 174, Arrondissementsrechtbank.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, de verbouw en de uitbreiding, revisietekeningen opmetingstekeningen, W.C. Metzelaar e.a., 1:1-1:1250 [ca. 1890-] 1937 1 omslag

Niet raadpleegbaar

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 6 8-11-1890.

bestek ook voor de rechtbank, zie inv. nr 226.

twee geveltekeningen als kopie aanwezig; originelen hangen in het kantoor van de Directie Zuid van de Rijksgebouwendienst ('s-Hertogenbosch).

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1734.

Overgebleven originelen, ondernummering: 17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/34/35/36/37/38

229 http://proxy.handle.net/10648/17f58b83-225e-40b6-804d-84239a819355 Nassausingel 25-27/Wilhelminasingel 50-59, Gevangenis.Ontwerp-, bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw en de verbouw en een tekening voor een verstelbare ijzeren steiger ten behoeve van het onderhoud van de koepel, J.F. Metzelaar, W.C. Metzelaar, S. Wijn en Joh. J. van Schuijlenburg, 1:1-1:1250 1882 [-ca. 1925] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook inv. nr 148.

geveltekening hangt in het kantoor van de Directie Zuid van de Rijksgebouwendienst ('s- Hertogenbosch).

zie ook fotoverzameling inv. nr 1619.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1735.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/33/64/65

Niet raadpleegbaar

230 http://proxy.handle.net/10648/32b08302-65df-4b09-aabb-f6ccd4f45d32 Nassaustraat 31, Rijks-h.b.s.Ontwerptekeningen en tekeningen voor de uitbreiding, G. Lamers (gemeentearchitect), 1:100-1:500. 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

231 http://proxy.handle.net/10648/11a2aec4-4144-4a1d-aeda-e14d58deca56 Stationsplein, Stationspostkantoor.Bestektekeningen voor de bouw en een tekening voor de bouw van liften en de aanleg van elektra, 1:5-1:1000 1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

232 http://proxy.handle.net/10648/55463e34-9e57-4061-a514-692e0a7ef1ef Vismarkt 28, Post- en telegraafkantoor.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:50- 1:500 [ca. 1880-ca. 1925] 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 53 (niet uitgevoerd) en nr 57 [ca. 1880].

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5

233 http://proxy.handle.net/10648/58939e02-3f85-4e72-8cee-15b879e3ed97 Wilhelminastraat 38, Arbeidsinspectie.Ontwerptekeningen voor de verbouw, 1:10-1:1250 1930 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

234 http://proxy.handle.net/10648/6c1dab54-c88a-4639-8cd8-ef907fcb79f9 Ginnekenweg 285, Ginneken, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw, revisietekeningen en tekeningen voor de aanleg van een lift, 1:100-1:500 1938-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 12 14-3-1938.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/7/8

Brederwiede (O) 235 http://proxy.handle.net/10648/9a9a485d-329e-4d71-bab7-cee4f65e2334 Wanneperveen, Schultehuis.Ontwerptekeningen voor verbouw en herstel, 1:50 [1915] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

Breskens, zie Oostburg Brielle 236 http://proxy.handle.net/10648/dd836393-ba0f-4637-8005-a2d3cd5ebfb6 Jan Mathijssenlaan 5-9, Rijks-h.b.s.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, constructie- en opmetingstekeningen, 1:50-1:1250 [ca. 1915] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/5

237 http://proxy.handle.net/10648/b912ac58-7ee5-4c81-8dd0-d01382534530 Voorstraat 71, Post- en telegraafgebouw.Bestektekening voor de bouw, 1:100-1:1250 [ca. 1915-] 1935 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijgewerkt tot 1935.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Broek op Langedijk, zie Langedijk Brouwershaven 238 http://proxy.handle.net/10648/3a475a1f-86e0-4ab4-ab0e-b96433ca1dd4 Haven 33-35, Loodsgebouw, rijkspolitie.Ontwerptekening voor het elektriciteitsnet, 1:100 [ca. 1925] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Brunssum 239 http://proxy.handle.net/10648/2be269c8-0372-4646-a0cd-282ce7dc68c2 Raadhuisstraat 1-3, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, G.J.O. van Boldrik jr, 1:100-1:1000 1939-1941 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

Buitenpost, zie Achtkarspelen Bussum 240 http://proxy.handle.net/10648/663486bd-a873-4898-9576-5d79e421b5b0 Brinklaan, Belastinggebouw.Opmetingstekeningen en ontwerptekeningen voor verbouw, 1:100-1:2500 1930 [-ca. 1960] 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

241 http://proxy.handle.net/10648/b1d5abbb-723b-4ccd-9ecf-747ced375d3f Driestweg/Huizerweg, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw, 1:100-1:500 1931 7 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 25 [1931].

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7

242 http://proxy.handle.net/10648/14441fa5-3091-4292-8d1a-3a19f9bb9986 Nieuwe Englaan 1, Belastinggebouw.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, A.A. Hes e.a., 1:1 [-ca.1:100] 1939-1940 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

243 http://proxy.handle.net/10648/3307342b-d69c-46fb-9447-9c485eb3f8f6 Willemslaan 23-25, Dienstwoningen.Opmetingstekening, 1:100-1:500 [ca. 1930] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Cadzand, zie Oostburg Clinge, zie Hulst Coevorden 244 http://proxy.handle.net/10648/467396f7-f676-4b54-949a-2df153fbac47 Ontvangerskantoor/Douanepost.Revisietekening, 1:100-1:1250 1916 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

245 http://proxy.handle.net/10648/b7aa0078-aa2d-4966-93ff-4e04afccbda3 Churchilllaan 11-15, Rijks-h.b.s c.a.Bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw en uitbreiding en tekeningen voor de aanleg van leidingen, 1:1-1:1000 1908-1933 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met 3 tekeningenlijsten.

Met uittreksel uit het kadastrale plan, 1:1250.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 36 16-11-1908.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1621.

Overgebleven originelen, ondernummering: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/32/34/35/36/37/40/44/46/49/50/51/52/53/54/60/61/62/64/65/68/71/74/76/82/90/93/101/104/105/111/121/123/125/142/143/144/145/146/151/154/163/164/175/176/177

Dalfsen 246 http://proxy.handle.net/10648/8f4d4ec6-b227-4b58-9afb-cd997cf8bd22 Haersolterweg, Landhuis/Conferentieoord.Bestektekeningen voor de bouw, 1:100-1:2500 1929 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 168 1929.

247 http://proxy.handle.net/10648/1d243478-2628-477e-b0d8-fe02413bb1ee Post- en telegraafkantoor.Opmetingstekeningen en revisietekening, 1:100-1:1250 1916-1935 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3

Dantumadeel 248 http://proxy.handle.net/10648/6eceb33f-22ce-4bd0-85b3-86d4a1ba2646 Veenwouden. Telefoongebouw.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, constructie en revisietekeningen, 1:1-1:2000 1938-1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 5 16-2-1939.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/6/20/21/22

249 http://proxy.handle.net/10648/002b3774-b69e-494d-b488-94120e92e832 Veenwouden. Automatische telefooncentrale.Revisietekening 1:20-1:2000 1939 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Oorspronkelijk bestektekening horende bij bestek nr 1939.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1824.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Dedemsvaart, zie Avereest Delft 250 http://proxy.handle.net/10648/5addc0b4-f374-4979-8266-c037860e693f Hooikade 1, Politietechnische dienst.Tekening voor de bouw, 1:100 1938 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

251 http://proxy.handle.net/10648/125fcf09-a813-4a08-b6bb-c33988356300 Julianalaan 136, Laboratorium voor scheikunde.Tekeningen voor de bouw, 1:1-1:200 1938 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

252 http://proxy.handle.net/10648/df04f436-74ef-4e1d-b435-ba681007a565 Korte Geer 11a, Kantongerecht.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:20-1:100 1906-1907 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 224 20-6-1906.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/7

253 http://proxy.handle.net/10648/0674a995-d41b-415b-a462-fca014561409 Molslaan 33, Belastinggebouw.Bestektekening voor de verbouw en opmetingstekeningen, 1:100 [ca. 1900-] 1965 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekening hoort bij bestek d.d. 9-8-1913.

opmetingstekening bijgewerkt tot 1965.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

254 http://proxy.handle.net/10648/598da2da-97d8-44be-89a1-babac999487c Nieuwelaan 78, Nijverheidsvoorlichting.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw, 1:100- 1:1000 [ca. 1915] 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

255 http://proxy.handle.net/10648/22eb2dc4-e917-4252-b5b0-e1bf3d07c441 Oude Delft 18, Kapel van het meisjeshuis/Aula T.H.Tekeningen voor de verbouw, 1:50 1924 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

256 http://proxy.handle.net/10648/7fb47c52-4030-4585-b590-372d383cc5d6 Oude Delft 75, Gebouw voor Decoratieve kunst.Opmetingstekeningen, 1:20-1:1250 1944 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

257 http://proxy.handle.net/10648/af184953-f475-4ffa-96fe-80d6728fb176 Oude Delft 95, Hoofdgebouw van de Technische Hogeschool.Opmetingstekeningen, 1:100-1:1250 1944 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

258 http://proxy.handle.net/10648/5689a3f9-10c1-4a28-91b7-1a0fabaf2828 Oude Delft 118, Vergaderzaal van de senaat van de T.H.Opmetingstekeningen, 1:10-1:1250 1944 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

259 http://proxy.handle.net/10648/18355824-a945-480a-9edd-560df919c69a Herenhuis/Museum Lambert van Meerten.Tekeningen voor de bouw, 1:50 [ca. 1880] 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Delfzijl 260 http://proxy.handle.net/10648/db948fa9-c8e4-44e3-81b9-7984210a8a82 Marktstraat 24, Inspectie directe belastingen en accijnzen.Tekeningen voor de verbouw en de aanleg van leidingen 1:100 1916-1923 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekening tot 1923.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

Deventer 261 http://proxy.handle.net/10648/b7fa4103-e8de-4d9a-93fa-40b1c9f78aef Arsenaal/St.- Mariakerk.Opmetingstekeningen, 1:20-1:1250 1944 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In tweevoud

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

262-263 Brink, Kantongerecht 262 http://proxy.handle.net/10648/67ca899d-2c27-4e2e-8c10-7ca3d19b0b7a Tekeningen voor restauratie en uitbreiding, opmetingstekeningen en tekeningen voor de aanleg van de elektrische installatie, 1:1-1:100 1917-1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 11/12/13

263 http://proxy.handle.net/10648/54df4fc9-c71f-4e52-954f-d0c4a3b33f81 Detailtekeningen voor herstelwerkzaamheden, 1:1-1:20 [ca. 1940] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

264 http://proxy.handle.net/10648/f422c250-bd50-4e8b-8041-c200f4609599 Brinkgreverweg, Middelbare (gemeentelijke) Koloniale Landbouwschool/Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw.Bestek- en werktekeningen voor bouw en uitbreiding en opmetingstekeningen, 1:20-1:100 1911-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nrs 12 1917, 3 1928, 6 1911 en 2 1939.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/4/12

265 http://proxy.handle.net/10648/e073f44f-acb2-4756-a531-f308b8a5b5a4 Brinkpoortstraat/Singelstraat, Rijksleerschool.Revisietekeningen, 1:100-1:1250 [ca. 1925] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1613.

266 http://proxy.handle.net/10648/e8115504-fa74-4b5f-864b-7bff3eee0c1e Nieuwstraat 98-100, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de uitbreiding en verbouw en constructie-, revisie- en opmetingstekeningen, 1:20-1:1250 [ca. 1905-] 1941 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1613.

Overgebleven originelen, ondernummering: 10/11

267 http://proxy.handle.net/10648/0424155b-49d1-4e4b-b00d-ff80523d1da4 [Singel 14], Hypotheek en kadastergebouw.Tekening voor verbouw en revisietekening, 1:100 [ca. 1915-] 1928 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

268 http://proxy.handle.net/10648/d4068b90-45b5-491d-b9e1-c0e67cf39a2a Singel 20, Rijkskweekschool voor onderwijzers.Ontwerptekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:20-1:200 [ca. 1880-] 1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1613.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5/6/7

269 http://proxy.handle.net/10648/cffcd8e3-f2c0-4a0a-b866-d99886d92241 Tesschenmacherstraat, Landbouwhuishoudschool Nieuw Rollecate.Bestek- en werktekeningen voor de uitbreiding, 1:50-1:1000 1929-1930 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 6 1929.

Diemen 270 http://proxy.handle.net/10648/fa68e1c1-687f-479d-a423-15265e93fc9d De Sniep 1, Loodsen tot berging van artilleriematerieel.Bestektekening voor de bouw, ir. H.T. Schalken, 1:50-1:1000 1882 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uit de archieven van de Genie, 7de stelling Amsterdam.

Diepenveen 271 http://proxy.handle.net/10648/d2d943dc-21ed-4fc9-a4c1-2d9cc83eea82 Oerdijk, Landhuis.Ontwerptekening voor de bouw, G. Hamer, 1:20-1:2500 1934 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Dieren, zie Rheden Dinxperlo 272 http://proxy.handle.net/10648/91718170-8474-4300-9b43-b43e0a62e2f1 Aaltenseweg 2, Postkantoor.Ontwerptekening voor de bouw, C.W. Rosier, 1:100-1:2500 [ca. 1905] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

273 http://proxy.handle.net/10648/5ef955fe-783b-4ceb-8bb0-93ad4ba8efe9 Heelweg, Belastinggebouw.Revisietekeningen, 1:100 1916 [-ca. 1930] 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Doetinchem 274 http://proxy.handle.net/10648/c18d249d-d7ae-4333-ac13-11b754950eee Klootsemastraat 1, Rijksopvoedingsgesticht, De Kruisberg/Penitentiaire verblijfsinrichting Nederheide.Ontwerp-, bestek- en werktekeningen voor de bouw en revisietekeningen, [J.F. Metzelaar], W.C. Metzelaar, S. Wijn, e.a., 1:20-1:2500 1871-1956 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met afdruk van plattegrond uit 1868 van A.C. Pierson, ingenieur van de gevangenisbouw, 1:2500.

Met bijgewerkte tekeningen tot 1956.

Horen bij de bestekken nrs 107 6-4-1899, 382 15-3-1913, 13 1937, 346 1911, 18 7-6-1892, 92 1-4-1898, 8, 59, 5 en 6 1932.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1739.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/17/18/20/24/25/26/27/28/30/31/32/33/34/35/42/43/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54

275 http://proxy.handle.net/10648/db9e455b-f6d3-4654-8eb0-0d8267021a78 Burg. Nispenstraat 4, Post- en telegraafgebouw.Tekeningen voor de bouw, bestektekeningen voor de uitbreiding en revisietekeningen, [J. Crouwel], 1:20-1:100 1919-1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 9 1938.

Overgebleven originelen, ondernummering: 9/11/14

Dokkum, zie Dongeradeel Domburg 276 http://proxy.handle.net/10648/bfbf1b22-8a69-4f1e-b6a9-5427f74df43a Schelpweg, Telefoongebouw.Tekeningen voor de aanleg van riolering, 1:10-1:1000 [ca. 1930-] 1938 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Dongen 277 http://proxy.handle.net/10648/fa5bc702-7a37-47df-af4b-451d79c4f6b2 [Hoge Ham], Post- en telegraafkantoor.Bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw, 1:1-1:500 [ca. 1920] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Dongeradeel 278 http://proxy.handle.net/10648/0ddf00c1-b2c0-4285-aebb-273aec5bae48 Bronlaan 24, Dokkum, Marechausseekazerne.Bestek- en werktekeningen voor de bouw constructietekeningen, 1:20-1:500 1927-1928 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met uittreksels uit het kadastrale plan, 1:1000.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 156 1927 van de genie, 2de commandement Groningen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

279 http://proxy.handle.net/10648/4b1421d3-8dec-4396-b10e-9199c6b2dc07 Hogepol 13, Dokkum, Kantongerecht/Belastinggebouw.Opmetingstekening, 1:100 [ca. 1930] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

280 http://proxy.handle.net/10648/df474386-d327-4562-90a4-e04dc2b2e1d7 Kl. Breedstraat, Dokkum, Knooppuntcentrale.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, constructietekeningen en revisietekeningen voor de verwarming, 1:1-1:2500 1937-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 41 1939

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1741.

Overgebleven originelen, ondernummering: 32

281 http://proxy.handle.net/10648/2ce8e50e-4e6f-4836-a0db-9c4bdbabb31e Voorstraat 28, Holwerd, P.T.T.-gebouw.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen [ca. 1915-] 1936 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een bijgewerkte tekening tot 1936.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1774.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3

282 http://proxy.handle.net/10648/4db78aed-3848-440e-ac21-ffbc78444086 Oostmahorn, Ambtenaarswoning.Tekening voor de bouw, 1:1-1:20 1938 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Doorn 283 http://proxy.handle.net/10648/efba432d-9509-4d1f-aed8-b9abd50e883c Marinekamp Woestduin.Ontwerptekening in perspectief van het kantinegebouw, [ca. 1:100] [ca. 1950] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

284 http://proxy.handle.net/10648/a68b8574-be26-48a7-a861-ffc181691976 P.T.T.-gebouwen.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:500 1936 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 5 1936.

285 http://proxy.handle.net/10648/70367905-4ab4-48b9-94e2-1526939677f8 Langebroekerweg 8, Huize Doorn, poortgebouw en dienstwoning.Ontwerptekeningen en een tekening voor de verbouw, 1:100 1919-1920 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Dordrecht 286 http://proxy.handle.net/10648/a1396800-870c-47e1-b18a-199c832bffaf Post- en telegraafgebouw/Hypotheek- en Kadastergebouw.Tekening voor de verbouw, 1:100 [1908] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

287 http://proxy.handle.net/10648/f74762d6-2d91-4318-b42f-868cdb5def1c Badweg Wanty, Ms. v/d Wyck/ms. Erasmus.Constructietekeningen, 1:1-1:100 1935-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op de bladen verwijzing naar de archieven N.S. Tractie en Materieel en Werkspoor Amsterdam.

Overgebleven originelen, ondernummering: 34

288 http://proxy.handle.net/10648/2a6532c5-ddcc-42f2-84d7-8946a304af6a Bagijnhof 15, Post- en telegraafgebouw.Revisietekeningen, 1:100-1:1250 1935 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

289 http://proxy.handle.net/10648/ae35eaef-f5f0-4a44-8a01-603dbb9df06e Nieuwe Haven 25, Rijkswaterstaat/Reclasseringsraad.Tekeningen voor de verbouw, 1:100-1:1250 [ca. 1940] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

290 http://proxy.handle.net/10648/b9049d24-2e9b-4732-87c5-2e384b781da1 Prinsenstraat 12, Woonhuis/Kantongerecht/Raad voor de Kinderbescherming.Opmetingstekeningen, 1:5-1:100 [ca. 1880-] 1944 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tekeningenlijst.

1 portefeuille

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/44/45

291 http://proxy.handle.net/10648/8d653280-e1b8-415b-b794-fb06211164f9 Burg. de Raadtsingel, Stationspostkantoor.Bestektekening voor de bouw, 1:100-1:1000 [ca. 1900] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

292 http://proxy.handle.net/10648/7b82c0cd-b311-480d-a843-69c8b6c76d0d Rozenhof 33, Villa van de graaf W. van Rechteren Limpurg/Rijkskantorengebouw/De Rozenhof.Ontwerptekeningen voor de bouw en opmetingstekening, A.L. van Gendt e.a., 1:100-1:500 1891-1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/5/6/7

293 http://proxy.handle.net/10648/054f0ce2-e5e9-4f78-9dfb-2f6179623694 Steegoversloot 36, Huis van bewaring.Tekeningen voor de aanleg van verwarming en electriciteit, 1:20-1:100 1904 [-ca. 1935] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

294 http://proxy.handle.net/10648/39eba166-4221-4a0e-8833-8a30274a0645 Steegoversloot 40, Gerechtsgebouw.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100 [ca. 1900-ca. 1940] 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

295 http://proxy.handle.net/10648/99a6be65-2799-4307-9886-3a8d735a3a04 Wijnstraat 134, Kantongerecht.Tekening voor de bouw, B. Bilderbeek, [ca. 1:50-] 1907 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

296 http://proxy.handle.net/10648/3ef3367e-194b-4915-96d7-42ee1ab89a94 Wijnstraat 237, Belastinggebouw/Christelijke h.b.s.Tekeningen voor de verbouw, Bakker & V. Herwijnen, 1:100 [ca. 1935] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Drachten, zie Smallingerland Driehuis, zie Velsen Druten 297 http://proxy.handle.net/10648/f701863c-1992-47fb-9096-4cd041df730e Kattenburg 17/Brouwersstraat 1, Post- en telegraafgebouw.Revisietekeningen, 1:50 1916 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

Echt 298 http://proxy.handle.net/10648/3b2f6b15-4b68-43f3-b2e8-3889397446d7 Bovenstestraat 20, Post- en telegraafkantoor.Revisietekeningen, 1:100-1:2500 1928 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

Edam-Volendam 299 http://proxy.handle.net/10648/ac60294e-2cf2-408c-b6cb-3fc92e1274dd [Damplein 4,] Edam, Post- en telegraafkantoor.Tekeningen voor bouw en verbouw, 1:100-1:1250 [ca. 1910-] 1926 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Een tekening bijgewerkt tot 1926.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Ede 300 http://proxy.handle.net/10648/95fe29ab-58d2-436e-99c3-7e25c9c8e28a Arnhemseweg 12, Post- en telegraafgebouw.(Ontwerp-) tekeningen voor de verbouw en een tekening voor de aanleg van elektra F. Boschma (gemeente- architect) e.a., 1:1-1:1250. Met tekeningenlijst. Met normalisatietekening van het lokettenfront. 1913 [-ca. 1940] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1612

301 http://proxy.handle.net/10648/f9a2291a-1825-49e3-b634-def09c00b535 Dorpsstraat 12, Bennekom, Post- en telegraafgebouw.Detailtekeningen, revisietekeningen en tekeningen voor de aanleg van elektra en verwarming, 1:1-1:2500. 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

302 http://proxy.handle.net/10648/94fa7b34-f05c-44c2-8850-cf09b60d88c0 Edenseweg 139, Bennekom, Landbouwhuis.Tekening voor de bouw, Feenstra & Van Broekhuizen 1938 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

303 http://proxy.handle.net/10648/e6881208-c87a-4a0f-94b9-cdc9f998675e Postweg, Lunteren, Automatische telefooncentrale.Tekening voor de bouw, 1:20-1:200 1932 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Eefde, zie Gorsel Eede, zie Aardenburg Egmond 304 http://proxy.handle.net/10648/e743407d-c6f0-4357-ab71-8ec9aa2120bc Zuiderstraat 43, Egmond aan Zee, Post- en telegraafgebouw.Tekening voor de bouw en revisietekening, 1:100-1:1000 [ca. 1915-ca. 1940] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening bijgewerkt tot ca. 1940.

Eibergen 305 http://proxy.handle.net/10648/3b46bca9-9144-4349-b14f-1b21068f0fae J.W. Hagemanstraat 31/33, Post- en telegraafgebouw.Revisietekeningen, 1:100-1:1250 1935 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

306 http://proxy.handle.net/10648/a3056894-6318-4f64-a054-316d8766acb3 Holterhoek, Grenskantoor met woningen.Opmetingstekening, 1:50 [ca. 1920] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Eijsden 307 http://proxy.handle.net/10648/f4e67b92-a071-4be0-abd5-e72cc77462a3 Grenskantoor.Opmetingstekening, H.D. Wijndels de Jongh, 1:100 [ca. 1890] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

308 http://proxy.handle.net/10648/2d9cb510-c9db-4da6-a35b-a0e2c896a935 Diepstraat, Ambtenarenwacht voor invoerrechten en accijnzen.Revisietekening, T.P. v/d Waal, 1:100-1:1250 1923 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Eindhoven 309 http://proxy.handle.net/10648/ea7e62f3-2a4e-4b1f-991b-3c1bf7db897e Keizersgracht 1, Post- en telegraafgebouw.Revisietekeningen en tekeningen voor de elektrische installatie, 1:20-1:1000 1930 [-ca. 1940] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bodemprofiel.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4

310 http://proxy.handle.net/10648/d6ba5214-7907-4ffb-b414-31321a42527e Lijmbeekstraat 324, Versterkerstation/Bedrijfsschool der P.T.T.(Bestek-) tekeningen voor de bouw en de uitbreiding, constructie en werktekeningen en tekeningen voor de elektrische installatie, 1:1-1:2500 1929 [-ca. 1935] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 2 1929.

Overgebleven originelen, ondernummering: 9/10

311 http://proxy.handle.net/10648/01cc370c-bacd-4971-9505-d5db7bff26e2 Mathildelaan, Sigarenfabriek fa G.H. de Jongh & Co./Belastinggebouw.Bestektekeningen voor de verbouw, constructietekeningen voor de herbouw na de brand en tekeningen voor een lift, 1:20-1:100 1919-1953 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met berekeningen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 295 1919.

312 http://proxy.handle.net/10648/cf406ab3-b337-4df9-ad78-9d428bf1b0fb Stationsplein, Stationspostgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen en tekeningen voor de elektrische installatie, 1:1-1:1000 1937-1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 3 1937.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/10

313 http://proxy.handle.net/10648/ce25a475-9d83-41ac-aec7-b1d1f29755f1 Stratumseind/Hofstraat, Huis van bewaring/Gerechtsgebouw.Opmetingstekening, G. van der Einde, 1:100 [ca. 1890] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

314 http://proxy.handle.net/10648/00b5e793-2799-4782-bc99-b492648661dc Boschdijk 771, Woensel, Rijkskrankzinnigengesticht. Schema's van de elektrische zwakstroominstallatie, 1:100 [ca. 1925] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Elburg 315 http://proxy.handle.net/10648/fe284f72-097a-44fd-82cf-a4cbd9873d06 Post- en telegraafkantoor/Telefoongebouw.Revisietekening, 1:100-1:1250 1936 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

316 http://proxy.handle.net/10648/1c6289ea-cdd2-42be-81ec-a729eabc1c1b [Honingveldwegje], Knooppuntcentrale.Revisietekening, 1:100 [-ca. 1:1000] 1937 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Elst 317 http://proxy.handle.net/10648/9a1cff6a-0b09-4daa-bf7e-cd67d41052a9 Dorpsstraat 63-65, Post- en telegraafkantoor.Revisietekening, 1:100-1:2500 1928 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Emmen 318 http://proxy.handle.net/10648/ccdabd49-73ea-4515-bbdd-6e6d5f7824e1 [Boksloterdwarsweg,] Marechausseekazerne met woningen.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, E.a.I. F.A.J.L. Bendt, 1:100-1:2500 1922-1924 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Archief Genie nr 97, 2de commandement Groningen 1924; genie plans van gebouwen

E 23 B.

Overgebleven originelen, ondernummering: 8/10/11

319 http://proxy.handle.net/10648/73cffc39-db75-4fda-8c1d-81df98795c97 [achter: Van Echtenkanaal NZ. 136,] Klazienaveen, Marechausseekazerne.Tekening voor de bouw van een patronenbergplaats op de zolder, 1:50 1921 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

320 http://proxy.handle.net/10648/887b87f0-a850-4f36-9d68-46c5b6e3f652 Nieuw-Amsterdam, Postgebouw.Detailtekeningen voor de bouw, 1:1-1:10 1907 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1796.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12

Enkhuizen 321 http://proxy.handle.net/10648/65a81b1d-30af-4bb2-844f-083c04cac3a7 Raadhuis.Ontwerptekening voor de bouw van een kluis, 1:50 1931 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

322 http://proxy.handle.net/10648/45cbbc41-2fd7-40d5-bcaa-f79433657997 Apenspel 6, Telefooncentrale.Bestektekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:1-1:100 1939-1940 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 52 1939.

323 http://proxy.handle.net/10648/7141b7d8-2ef6-4bb1-9bde-aaf8bb637539 Breestraat/Zwaansteiger, Belastingkantoor met woning.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100-1:1250 [ca. 1925] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

324 http://proxy.handle.net/10648/cbcfd7a2-c27b-4580-a40b-60a03ba629c0 Torenstraat/Meidenmarkt, Post- en telegraafkantoor.Tekening voor de bouw, 1:100-1:1250 [ca. 1895-] 1929 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijgewerkt tot 1929.

325 http://proxy.handle.net/10648/a9bd0541-c660-456a-9ce1-e2533903cfa7 Westerstraat 129, Rijks-h.b.s.Tekeningen voor de aan- en verbouw, constructietekeningen, tekeningen voor de aanleg van leidingen en revisietekeningen, 1:20-1:1000 [ca. 1915-] 1956 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met heistaat.

Met bijgewerkte tekeningen tot 1956.

1 deeltje

Een deel van de tekeningen is gebruikt voor de sloopwerken.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/16/22/25

Enschede 326 http://proxy.handle.net/10648/b3dabfb4-33d7-4f83-8936-b1e95567e2c6 [Haaksbergerstraat,] Post- en telegraafkantoor.Bestektekeningen voor ver- en aanbouw, 1:50-1:1000 1931 [-ca. 1935] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 23 1931.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3

327 http://proxy.handle.net/10648/baa9e26c-7c5a-4b85-88cc-7ccc1b653028 Lasondersingel 129, Rijksmuseum Twenthe.Bestektekeningen voor de bouw en de uitbreiding en revisie- en constructietekeningen, K. Muller en A.K. Bendt, 1:20-1:1000 1928-1937 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/6/7/8/9/18/19/20/22

328 http://proxy.handle.net/10648/041b3e7f-a178-4579-b239-367d418023b0 Molenstraat 23, Kantongerecht.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, W.C. Metzelaar, 1:20-1:100 1903-1958 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekeningen zijn bijgewerkte tekeningen van 1903.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7

329 http://proxy.handle.net/10648/7c897107-1cba-4606-ba02-6d53e06d7440 Gronausestraat 334-338, Glanerbrug, Grenskantoor.Ontwerptekening, 1:100 [ca. 1895] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Epe 330 http://proxy.handle.net/10648/c81b31e7-5ae1-4201-aa31-99680b153dba Dwarsweg 8, Telefooncentrale.(Bestek-) tekeningen voor de bouw, 1:1-1:2500 1935-1940 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

Ermelo 331 http://proxy.handle.net/10648/58fdd370-fe26-4cbd-a2dc-a093890fe0a2 Versterkerstation.Revisietekening, 1:100-1:2500 1958 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft de bijgewerkte bestektekening, bestek nr 37 1939).

Eygelshoven, zie Kerkrade Ferwerderadeel 332 http://proxy.handle.net/10648/30fd56e3-cd97-4cbc-b2a8-861fbf2f66cc Weg van Stenendam, Birdaard, Automatische telefooncentrale.Tekeningen voor de bouw, 1:1-1:1000 1939 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met constructietekeningen van de beschoeiing.

333 http://proxy.handle.net/10648/bcaa26b8-0031-4731-bf96-19ec1577ee7d Offringastraat 1, Hallum, Belastingkantoor/Postkantoor.Tekening voor de verbouw van het belastingkantoor tot hulppostkantoor en revisietekening, 1:50-1:2500 1920-1930 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

Fiemel, zie Termunten Fijnaart en Heijningen 334 http://proxy.handle.net/10648/3bd26906-db16-4566-83bd-0abbb1530466 Pr. Margrietstraat 2-4, Fijnaart, Woning Abr. van Dis, rijkspolitiepost.Tekening voor de verbouw, 1:100 [ca. 1920] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Franeker, zie Franekeradeel Franekeradeel 335 http://proxy.handle.net/10648/24103fc1-3a21-4e90-ab60-a86642d1c515 Waagstraat, Franeker, Knooppuntcentrale.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, constructie- en revisietekeningen, 1:1-1:2000 1936-1937 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 8 5-5-1936.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1747.

Overgebleven originelen, ondernummering: 30/32

Frederiksoord 336 http://proxy.handle.net/10648/5e655355-1652-4f72-9ab9-c0b00169769a Post- en telegraafgebouw.Ontwerptekening voor de bouw, 1:50-1:100 1922 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1748.

Geertruidenberg 337 http://proxy.handle.net/10648/516bec93-c098-43e9-ab78-ba74bed0cf06 Markt 64, Post- en telegraafkantoor.Ontwerptekeningen, V. Ewijk, 1:1-1:50 1901 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17

Geldermalsen 338 http://proxy.handle.net/10648/06727ac6-2abf-4daf-9176-e261fb895809 Rijksstraatweg 4, Kantongerecht/Rijkspolitiepost.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, J.F. Metzelaar, W.C. Metzelaar, 1:10-1:100 1882-1911 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3

Gemert 339 http://proxy.handle.net/10648/2a6cc950-911b-4345-b4aa-fb5fa3f92807 Kerkstraat 48/Ruyschenbergstraat 2, Post- en telegraafkantoor.Bestektekeningen voor de verbouw en revisietekening, [D.E.C.] Knuttel, 1:100 1893-1929 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij de bestekken nrs 46 25-10-1893 en 15 25-5-1908.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1749.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Gendringen 340 http://proxy.handle.net/10648/8e4ac518-ad9d-4b5f-ad95-d8573d4c3029 Anholtseweg 58, Ontvangerswoning.Ontwerptekening, 1:100-1:400 [ca. 1900] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

341 http://proxy.handle.net/10648/60a2b287-5aff-4588-ac69-93e715d0e76b Emmeriksestraat 7-9, Netterden, Grenskantoor.Bestek- en werktekening voor de bouw, 1:100 [ca. 1925] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekening hoort bij bestek nr 7.

Gennep 342 http://proxy.handle.net/10648/c508c5fa-e3a4-4ff2-a5d3-aa26e28a32e2 Ontvangerswoning.Revisietekening, 1:100 [ca. 1915] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

343 http://proxy.handle.net/10648/396c4711-5ad7-4820-ae5f-578749f17890 Zandstraat 27-29, Post- en telegraafkantoor.Revisietekening, 1:100-1:1250 1929 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Ginneken, zie Breda Glanerbrug, zie Enschede Goedereede 344 http://proxy.handle.net/10648/35ad8970-8688-4210-b4bc-a2fb8d124f5a Toren.Opmetingstekeningen, 1:100 1894 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopieën van tekeningen uit het archief van Binnenlandse Zaken Kunsten en Wetenschappen, aanwezig bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Goes 345 http://proxy.handle.net/10648/3c595bfc-b4a1-48b9-a603-012cf2a42ec0 Grote Markt 14-14a, Post- en telegraafkantoor.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:50-1:1250 [ca. 1890-ca. 1935] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 13 22-4-1890 en nr 19 16-5-1905.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/5/6/7/11

346 http://proxy.handle.net/10648/7efdfe3e-705b-42c7-8655-9b365c5ade03 A. Joachimkade 3, Belastinggebouw.Revisietekening, 1:100 1943 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijgewerkt tot 1943, oorspronkelijk van ca. 1920.

347 http://proxy.handle.net/10648/778605bf-9998-47f8-a8e5-c3ef7f930a67 Koepoort, Postkantoor.Bestektekeningen voor de bouw, 1:100-1:500 [ca. 1940] 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

348 http://proxy.handle.net/10648/23fa4d84-ecc2-49cc-a685-fc03e9f7631f Oostsingel 2a /A. Joachimkade 1-3, Rijks-h.b.s/Raad van de arbeid/Gevangenis/Inspectie van de belastingen.Bestektekeningen voor de bouw, verbouw en uitbreiding en tekeningen voor de aanleg van electriciteit 1:50-1:1250 1931-1956 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekeningen tot 1956.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 15 4-6-1931.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1628.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/9/10

349 http://proxy.handle.net/10648/1002abaf-46b7-4cad-8c76-be5610644cb0 L.P. v/d Spiegelstraat 2 , Telefoongebouw.Revisietekeningen, 1:100-1:1250 1936-1937 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft de 1ste revisie horende bij bestek nr 15.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6

350 http://proxy.handle.net/10648/baedd5f4-2702-4ade-b4f0-6fb608d7d2e0 Rav. de Groene Jager 5, Belastinggebouw/Rijkskantorengebouw.Ontwerptekeningen voor de bouw, opmetingstekeningen en tekeningen voor de verbouw, F.G.L. Roshuizen, 1:50-1:100 1913-1930 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/7

Goirle 351 http://proxy.handle.net/10648/de53cd7c-5518-47aa-be43-969b46c31640 Poppelseweg 21, Grenskantoor met dienstwoning c.a.Bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw, 1:1-1:250 1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 25 2-3-1939.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

352 http://proxy.handle.net/10648/cf634102-1515-44af-9759-c3f8988ba51d Poppelseweg 22, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100-1:2500 1941 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Goor 353 http://proxy.handle.net/10648/2ba59973-496d-41f7-9edd-78cdaf053dfb Weg naar Haaksbergen, Marechausseekazerne.Bestektekening voor de bouw en revisietekeningen, 1:20- 1:1000 1934-1941 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 167 1939 van het 1ste Genie commandement, E.a.I. Arnhem.

Gorinchem 354 http://proxy.handle.net/10648/2978c2bb-3719-47e5-936e-a55107bc73e5 Groenmarkt 1, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekening, 1:100-1:1250 1912-1935 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 47 18-10-1912.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

355 http://proxy.handle.net/10648/b23bebbb-1179-472c-97ec-79776a826739 Krinkelwinkel, Amsterdam-Merwede kanaal, gedeelte Lek-Merwede/Politiepost.Bestektekening voor de aanleg, 1:100 1886 1 blad, 1 stuk Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met staat houdend uitslagen van grondboringen.

356 http://proxy.handle.net/10648/cb6b0ba0-5dd3-4945-9c75-d4a4da8c24c5 Tinnegieterssteeg 12/Groenmarkt 12, Post- en telegraafgebouw/Belastinggebouw.Bestektekeningen voor de verbouw en uitbreiding, 1:100 1881 [-ca. 1920] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Een tekening hoort bij bestek nr 66 8-10-1881.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

357 http://proxy.handle.net/10648/72f993de-e8ca-479e-aa7a-753bb0c5aca2 Vismarkt 22, Rijks-h.b.s., kantongerecht. Uittreksel uit het kadastrale plan van het terrein, 1:1250 1932 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De h.b.s. is afgebroken, op deze plek staat thans het kantongerecht.

358 http://proxy.handle.net/10648/7edb9c16-8808-46ee-967b-8405dca1c4d4 Vroedschapsstraat 15, Belastinggebouw. Uittreksel uit het kadastrale plan van het terrein, 1:1250 1930 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

359 http://proxy.handle.net/10648/1aa00d15-fdf7-43be-b7c7-848ad5d23047 Zusterstraat 8, Telefoongebouw.Bestektekeningen voor de bouw en constructie- en revisietekeningen, 1:1-1:1250 1933-1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 19/20

Gorssel 360 http://proxy.handle.net/10648/4e9713d2-5018-4c07-b16c-ca29def9f0b0 Landhuis.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100 1929 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

361 http://proxy.handle.net/10648/4648ed40-4f57-403a-8ba8-c185e619bd32 Deventersestraatweg, Eefde, Herstellingsoord.Ontwerptekening voor de bouw, A.J. Jansen, 1:100 1913 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Gouda 362 http://proxy.handle.net/10648/ad0f466a-8599-434c-a59a-a2bddf155600 Looyhallen/Weeshuis.Opmetingstekening van het kelderfornuis, [ca. 1:20] 1942 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

363 http://proxy.handle.net/10648/164c5990-728d-4da5-aebb-a7c3eec73204 Gouwe, Gewestelijk Arbeidsbureau.Tekeningen voor de verbouw, 1:10-1:1625 [ca. 1925] 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

364 http://proxy.handle.net/10648/8daae5c6-2bd4-48c7-b86c-c4fd1cfcceb7 Karnemelksloot 20, Militair hospitaal, belastinggebouw.(Bestek-)tekeningen voor de verbouw en de aanleg van riolering, 1:1-1:200 1922 [-ca.1930] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 143 29-7-1929 van de genie.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/7/8/14

365 http://proxy.handle.net/10648/37dcca35-90c0-4c68-b303-bf2fa1cf826d Burg. Martenssingel 15, Rijks-h.b.s.Bestektekeningen voor de bouw, 1:20-1:1250 1914-1915 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij de bestekken nr 4 11-9-1914 en nr 3 20-2-1915.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/7/8

366 http://proxy.handle.net/10648/d30aeaa6-1291-4c4d-a175-a69e5b7f0502 Korte Noodgodsteeg 3-7/Westhaven 37, Post- en telegraafgebouw.Constructietekeningen, 1:20-1:50 [ca. 1910-] 1930 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Graft-De Rijp 367 http://proxy.handle.net/10648/88d24d7f-f103-443a-bc03-4979c1c71349 De Rijp, Post- en telegraafgebouw.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:50-1:100 1916-1935 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Grave 368-370 Hampoort, rijkskrankzinnigengesticht 368 http://proxy.handle.net/10648/4d5dd80d-5b68-455f-a301-c6a9559336aa Opmetingstekening en plattegrond, [ca. 1:27], schets (brouillon). 1761 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook het archief van de Genie plans van gebouwen aanwezig bij het ARA, (4.OPGN) inv. nr G189.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

369 http://proxy.handle.net/10648/e8ed51de-1324-4d47-a155-456f4dc47fd2 Ontwerptekening voor de inrichting van de poort tot centraal bad- en washuis van het gesticht, 1:100 1900-1901 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

370 http://proxy.handle.net/10648/2045dfcc-76f2-4ba7-9810-e846098853ee Opmetingstekeningen, 1:100 1944 1 blad, 1 portefeuille

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15

371 http://proxy.handle.net/10648/66577420-9a62-4eb2-892e-04538fdc785a Elizabethstraat 35 Groot Arsenaal/Kazematten, rijkskrankzinnigengesticht/gevangenis De Raam.Werk- en detailtekeningen voor de bouw, opmetings- en revisietekeningen, bestektekening voor de watervoorziening en plattegronden voor de tuinaanleg, [Van Wadenoyen e.a.], 1:1-1:500 1859-1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Tekening uit 1859 betreft kopie van blad 2 (G 176) van het archief van de Genie plans van gebouwen aanwezig bij het ARA (4.OPGN) inv. nr G176.

bestektekeningen 1898 horen bij bestek nr 3 1898.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/28/30/36/37/41/42/43/44/45/46/47/48/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/61/62/63/64/65/66

372 http://proxy.handle.net/10648/70e4431d-91da-496d-94db-11eaf14f6804 Klinkerstraat 15-17, Post- en telegraafkantoor.Revisietekening, 1:100-1:1250 1928 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

's-Gravenhage Algemeen 373 http://proxy.handle.net/10648/010f642f-4e1f-48b8-9703-04457f336f40 Plattegrond waarop de landsgebouwen zijn aangegeven, 1:1250 [ca. 1845] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

374 http://proxy.handle.net/10648/79b4a618-3057-444c-8189-0671ab8dee6e Uittreksel uit het kadastraal register van Den Haag, sectie F en G, aangevende de landsgebouwen, 1:1250 1896 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

375 http://proxy.handle.net/10648/422e907f-b6b3-4f3d-a30f-745cf1eb8dd7 Plattegronden van Den Haag waarop de landsgebouwen zijn aangegeven, 1:1000 1892-1894 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook inv. nr 1846.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5

376 http://proxy.handle.net/10648/17d13926-fedc-45f0-9bb5-84fb3683fe25 Plattegrond van het centrum van Den Haag met de landsgebouwen, 1:1000 [ca. 1900] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook inv. nr 1846.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

377 http://proxy.handle.net/10648/ecc260c3-9cd0-4ecd-9bb3-b39163c0c9c4 Plattegronden van het centrum van Den Haag houdende het voorstel tot verbetering van de huisvesting van de ministeries, 1:5000-1:10000 [ca. 1950] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9

378 http://proxy.handle.net/10648/9aa2ede4-7a11-48b4-b1dd-fb09dec4970e Ontwerptekening voor de aanleg van de verlichting van de gebouwen aan de vijver bij de verjaardag van Koning Willem III, 1:100 1872 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

379 http://proxy.handle.net/10648/5f50864b-9e27-4fb8-b5e2-ec09d5d7bda4 Ontwerptekeningen voor de bouw van een [onuitgevoerd] monument voor de verjaardag van Koning Willem III, 1:50-1:100 1877 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

380 http://proxy.handle.net/10648/85c90b1d-f108-41e3-82e8-d1e622b0ad28 Van Alkemadelaan, Duinwyck.Opmetingstekening, 1:100 [ca. 1935] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

381 http://proxy.handle.net/10648/f855faac-72af-45ea-9a17-006bdee01305 Van Alkemadelaan/Roelofsstraat/Willem Witsenplein, Octrooiraad.Ontwerptekeningen, tekeningen voor uitbreiding en revisietekeningen, 1:100-1:1000 [ca. 1925-ca. 1935] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/14

382 http://proxy.handle.net/10648/9e412cc0-6b8a-4e2d-8788-c59a51b442fb Bezuidenhout.Plattegrond [ontwerp] voor de wederopbouw, 1:2000 1950 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Vastgesteld door de gemeenteraad 21 mei 1951; goedgekeurd door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting 14 juli 1952.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

383 http://proxy.handle.net/10648/7a7efdde-b585-4773-a0b3-ab4eafa13a91 Bezuidenhout, Departementsgebouw.Ontwerptekening voor een lichtmast, 1:20 [ca. 1925] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

384 http://proxy.handle.net/10648/51513c7f-003b-4e91-bd8e-ab9c6a03f908 Bezuidenhoutseweg, Algemeen Rijksarchief.Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:50-1:200 [ca. 1890] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet uitgevoerd.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

385 http://proxy.handle.net/10648/3fd8159c-92e4-45ef-ac01-87f85f5d4a7f Bezuidenhoutseweg 101, Herenhuizen.Ontwerptekeningen voor de bouw, L. Matthijs, 1:50 1890 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Binnenhof

De tekeningen zijn als volgt toegankelijk gemaakt:eerst de tekeningen die geen specifiek object tot onderwerp hebben, daarna de tekeningen van de objecten beginnend bij Binnenhof 1 (Raad van State c.a.) enzovoort, d.w.z. de gevel van het Binnenhof volgend, tegen de wijzers van de klok in; gevolgd door tekeningen voor de Ridderzaal de Middenpoort en straatmeubilair. Hierna komen de ontwerptekeningen voor een complete herinrichting c.q. nieuwbouw; gevolgd door de tekeningen die betrekking hebben op de naaste omgeving van het Binnenhof, zoals Hofweg en Vijver.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1629 en 1636.

Algemeen 386 http://proxy.handle.net/10648/359925b6-e754-4982-b0ae-387b4b1a2d88 Plattegronden van de drie verdiepingen, [1:300] [ca. 1845] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

387 http://proxy.handle.net/10648/14c98755-76ea-4f34-b7f6-d3604b6b66c2 Plattegronden van de drie verdiepingen, [1:200] [ca. 1865] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met de functie van de vertrekken aangegeven.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

388 http://proxy.handle.net/10648/ece466ab-6c47-4770-9936-76b0007b397c Plattegronden gemaakt voor de afwatering, 1:20-1:100 [ca. 1830-ca. 1870] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1631.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

389 http://proxy.handle.net/10648/b7fb2cfb-cc6b-41f3-a2ed-92f455a0ff7c Plattegrond van het Binnenhof en omgeving, [ca. 1:900] [ca. 1890] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In drievoud.

uit: C.H. Peters, De landsgebouwen te 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1891

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

390 http://proxy.handle.net/10648/fc15bb93-527c-45dd-83c0-2593fe92ec5e Plattegrond, 1:200 [ca. 1900] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

391 http://proxy.handle.net/10648/3ed9ee2e-5728-4b5a-a6f5-34577fdd5e05 Plattegrond voor het aangeven van de plaats van de brandkranen en de diverse landsgebouwen, 1:1000 [ca. 1900] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

392 http://proxy.handle.net/10648/7fb14c6e-a97e-4a20-8ed3-d20862061a33 Tekening van de daklijnen, [1:400] [ca. 1910] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

393 http://proxy.handle.net/10648/40e1e069-1ad7-4224-ba43-2f6095c2f0ca Plattegrond gemaakt voor verbouwwerkzaamheden, 1:400 [ca. 1930] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

394 http://proxy.handle.net/10648/e710b38d-a8c1-4506-a1ef-7d42d2c88600 Plattegrond van de noord-oostzijde aangevende de riolering, [ca. 1:30] [ca. 1915] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

395 http://proxy.handle.net/10648/12826f96-4d28-47ea-98ae-2bc45eb1658e Tekening, vogelvluchtperspectief, van het Binnenhof in 1616, H.M. Tetar van Elven, [ca. 1880] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Naar een gravure van J.J. van Harn en C. Bos.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

396 http://proxy.handle.net/10648/857befb6-3c4c-454c-a3bf-39ee9f3c7b96 Tekeningen, vogelvluchtperspectieven en aanzichten, van het Binnenhof in 1600 1800 en ca. 1930, [H. de Lussanet de la Sablonière] 1932 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/4/5/6

Binnenhof, Zuidzijde/Quartier Albemarle/(Buitenlandse Zaken) 397 http://proxy.handle.net/10648/ad0a57e3-6a81-4939-b274-ca0bc2d60064 Ontwerptekening voor de bouw van de balustrade op de bassecour, J. Noordendorp, 1:200 1825 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met plattegrond, 1:200.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

398 http://proxy.handle.net/10648/d87201ad-2207-4372-af57-e6a145ccf109 Ontwerptekeningen voor de uitbreiding rond de bassecour ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken afdeling Waterstaat, 1:100-1:200 [ca. 1870] 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

399 http://proxy.handle.net/10648/1166bfe9-e542-4add-aa1d-484af9532065 Ontwerptekening voor het waterdichtmaken van de kelders van het departement van Buitenlandse Zaken, 1:100 1891 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij het schrijven d.d. 7 november 1891 nr 2618 van de Rijksbouwmeester in het 2de district.Voor bijbehorende correspondentie, zie archief Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1877-1905, doosnr 1813, rubriek 353, september 1891 januari 1892, exhibitum 27 november 1891 litt. A.

Binnenhof 1, Raad van State c.a. 400 http://proxy.handle.net/10648/1bb6a04f-37a2-4bdc-8a5b-32157e2d2a5c Plattegronden, 1:100 1882 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Ook i.v.m. gebruik voor de Tweede Kamer.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

401 http://proxy.handle.net/10648/b7283ba4-2762-44e5-9e16-0722be670f90 Opmetingstekeningen van de gevels aan het Binnen- en aan het Buitenhof, 1:50-1:100 [ca. 1944] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Binnenhof 1a-3, Tweede Kamer c.a. 402 http://proxy.handle.net/10648/757d8471-7f35-470f-aba2-695d7cdb35db Plattegronden van de drie verdiepingen, 1:100 [ca. 1840] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

403 http://proxy.handle.net/10648/24c55199-9f21-4b96-b1cd-1648bafb8093 Ontwerptekeningen, plattegronden, voor de inrichting van de gebouwen na ontruiming door Financiën en Telegrafie, 1:200, 1885 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij brief van de Rijksbouwmeester van 21 maart 1885 nr 555.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

404 http://proxy.handle.net/10648/57aa82b6-1d95-41a7-88d0-ce19f5b35e9d Plattegrond van de vertrekken grenzende aan de vergaderzaal bestemd voor een bibliotheek, 1:50 [ca. 1840] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

405 http://proxy.handle.net/10648/3884c242-637f-490c-85b4-c1653ea6ea40 Plattegronden van de begane grond en de tweede verdieping van de oostelijke helft, J.G.P. Roel, 1:100 1887 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

406 http://proxy.handle.net/10648/9c0814b2-4bd1-4d87-a9e2-81632497861f Ontwerptekening voor de bouw van twee vertrekken op de binnenplaats, 1:100 [ca. 1880] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

407 http://proxy.handle.net/10648/d45c62be-0c4e-4597-ba50-a44d27bf10e6 Ontwerptekeningen voor de uitbreiding en revisietekeningen, L.H.J.J. Mazel, J. Singels, 1:50-1:100 1876-1878 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/6/7/8/9

408 http://proxy.handle.net/10648/330723ae-abfc-4a1b-99ed-9bbe27757f5a Plattegrond en doorsnede van de bebouwing aan de zuid-oosthoek, 1:50-1:100, ca. 1895 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Deels betreffende een ontwerp tot uitbreiding van de woning van de concirge.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

409 http://proxy.handle.net/10648/2518bf29-a73c-41ee-aba7-28b57c1df963 Tekening van de gevel aan de Hofsingel, Van Ewijk, [ca. 1:100-ca. 1:200] 1890 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie naar oudere tekening gesigneerd: J. v. W.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

410 http://proxy.handle.net/10648/05ca25f0-6483-4809-b03c-c38ce489a068 Tekeningen voor de verbouw ter verbetering van de toegankelijkheid voor ministers, verslaggevers en publiek, 1:50-1:100 1885 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij brieven van de Rijksbouwmeester van het 2de district van 13 november 1885 nr 2268 en nr 2385 en van 9 december 1885 nr 2434.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

411 http://proxy.handle.net/10648/0b8c04b6-7e69-4910-9015-26020e49f3fd Opmetingstekening van de gevel aan het Binnenhof, 1:100 [ca. 1920] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

412 http://proxy.handle.net/10648/77de8bed-0522-4fdc-a4f1-58278bea76b1 Opmetingstekeningen, Fr. de Boer e.a., 1:50 1943-1945 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20

413 http://proxy.handle.net/10648/d12a8f6f-9114-41ec-95fd-91cb87319432 Ontwerptekeningen voor de bouw van een lantaarn op de vergaderzaal, J. Noordendorp, 1:10-1:20 1828 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

414 http://proxy.handle.net/10648/449e53b3-8f85-497b-a35b-3f223029737b Ontwerptekeningen voor de bouw van een lantaarn op de vergaderzaal, 1:50 1870 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

415 http://proxy.handle.net/10648/6debdb0b-3cc2-41c2-b8be-e533469c8548 Ontwerptekeningen voor de betimmering van de wanden van de anti-chambre, 1:10 [ca. 1880] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

416 http://proxy.handle.net/10648/76fcd01d-b9e5-48bf-84cc-f5edc8f3fc62 Tekeningen van de vestibule en de trapruimte voor de ministers, Van Ewijk, 1:20 1888-1889 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

417 http://proxy.handle.net/10648/c9642b11-92d8-42a1-8ff6-3f437254f0f2 Tekeningen van het interieur van de vergaderzaal voor de aanleg van elektrische verlichting, 1:50 1889 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij brieven van de Rijksbouwmeester van het 2de district van 20 augustus 1889 nr 1798.voor bijbehorende correspondentie, zie archief Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1877-1905, doosnr 1808, rubriek 353, juli-december 1889, exhibitum 23 augustus 1889 nr 36.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

418 http://proxy.handle.net/10648/e4f7a4eb-7630-412b-a1b4-eb15b91a72a4 Ontwerptekening voor de afwerking van het trappenhuis, 1:50 1896 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij brief van de Rijksbouwmeester van het 2de district van 14 april 1896 nr 1120.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

419 http://proxy.handle.net/10648/f5fdea73-9552-4d38-ad76-9b8434518506 Opmetingstekeningen van de wanden en dakconstructie van de vergaderzaal, 1:5-1:20 1883 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/4/5/6/8

420 http://proxy.handle.net/10648/41bed192-645b-4885-bf56-af002064d1ae Constructietekening van het dak van de vergaderzaal, 1:10 [ca. 1900] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

421 http://proxy.handle.net/10648/d01752ee-cefd-4aa3-9ba6-3596239356cd Tekeningen voor de smeedijzeren trapleuningen, 1:10-1:20 1894 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 1877-1905, doosnr 1819, exhibitum 10 december 1894 nr 122.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/4/6/7

422 http://proxy.handle.net/10648/740a164e-ee5f-465c-8df7-ea84971a180c Bestektekening voor een tochtscherm in de vestibule, 1:50 1868 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 67 1868.

423 http://proxy.handle.net/10648/85b1eee4-2a63-41fc-ad03-a3bf90007f5a Tekeningen behorende bij het voorstel om gedurende het zomerreces verf- en verguldwerk te doen verrichten, [ca. 1:20] 1892 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor bijbehorende correspondentie, zie archief Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1877-1905, doosnr 1814, rubriek 353, februari-juli 1892, exhibitum 13 juli 1892 litt. J.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

424 http://proxy.handle.net/10648/c65396a0-bc85-4f9b-a322-2f2674b8cf18 Tekeningen van de verwarmingsinstallatie, 1:6,7-1:20, [ca.1860-] 1894 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/10/11

425 http://proxy.handle.net/10648/050d8da9-5ec8-42b0-829f-a0b82306e7c4 Tekening van een kroonluchter, [ca. 1:5] [ca. 1900] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

426 http://proxy.handle.net/10648/dbf743c3-3b4c-41c4-ae83-e2d234bf9eb9 Tekeningen van het meubilair van de vergaderzaal, 1:10-1:20 [ca. 1890] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

427 http://proxy.handle.net/10648/a95cb16e-573b-4d02-85ae-c204b99b1ba2 Prenten van het Tweede Kamercomplex inclusief de Ridderzaal en hofvijverzijde, Stortenbeker en Heijligers, [1879] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11

428 http://proxy.handle.net/10648/91dbe1d3-e60e-4178-8f4b-e083d1b70a0e Tekening van een kolom onder de vergaderzaal, 1:10, ca. 1895 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Binnenhof 5-7, c.a. 429 http://proxy.handle.net/10648/14e10d26-de99-439e-ad99-36c8a5e294f1 Plattegrond aangevende de scheiding tussen staat- en particulier eigendom, 1:30-1:100 1862 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij brief van de Rijksbouwmeester van 27 november 1862, nr 249.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

430 http://proxy.handle.net/10648/63780f06-6567-4353-b29a-69d5052d1f5e Opmetingstekening van de werkplaats van Landsgebouwen, [1:100] [ca.1890] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

431 http://proxy.handle.net/10648/f7853422-98f4-46c4-9321-326f5a857aef Revisietekeningen voor het departement van Koloniën aan het Binnenhof, 1:100 1936-1970 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

432 http://proxy.handle.net/10648/a6e74ca6-356c-4077-9e97-c9b6ced16825 Opmetingstekening van het Goudsmitskeurhuis, 1:100 [ca. 1915] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Rechtsgebouwen

De volgende tekeningen bevinden zich in het tekeningenarchief van de Waterstaat, nummer toegang 4.WCAP, inv. nr. 4065; vanwege het onderwerp zijn zij hier pro memorie opgenomen.zie ook ARA afdeling Kaarten en Tekeningen (4.WCAP) inv. nr 3958.

--- http://proxy.handle.net/10648/6e11267b-cf40-4369-9ff9-93f94b80ba6b Ontwerptekeningen voor de verbouw van het provinciaal gerechtshof, 1:100-1:500 1884 11 bladen

Met opmetingstekeningen van de bestaande situatie.

Met opmetings- en ontwerptekening voor de inrichting van het telegraafkantoor tot kantongerecht.

Bekend als Plan A.horen bij het schrijven van de Rijksbouwmeester Peters van 30 mei 1884, nr 755 en 14 juni nr 820.zie ook brief van Minister van Justitie van 17 januari 1888 nr 114.

--- http://proxy.handle.net/10648/021e2c7e-dc21-4c87-8317-ff5397bb76b9 Ontwerptekeningen, 1:100-1:500. Met situatie 1884 4 bladen

Bekend als Plan B.horen bij het schrijven van de Rijksbouwmeester Peters van 30 mei 1884.

--- http://proxy.handle.net/10648/32b9b06b-3cdc-4592-8c40-dffc356760af Ontwerptekeningen, 1:100-1:500 1884 4 bladen

Met situatie.

Bekend als Plan C.horen bij het schrijven van de Rijksbouwmeester Peters van 30 mei 1884.

--- http://proxy.handle.net/10648/44a69b19-9ec2-4031-b1c6-121b65f28992 Ontwerptekeningen, 1:200 1884 4 bladen

Bekend als Plan D.horen bij het schrijven van de Rijksbouwmeester Peters van 30 mei 1884 nr 755.

--- http://proxy.handle.net/10648/012159ab-5b02-4f5e-86d5-cb276dc7cde4 Ontwerptekeningen voor de bouw van een Arrondissementsrechtbank en Kantongerecht, 1:200 1887 4 bladen

Bekend als Plan A.horen bij het schrijven van de Rijksbouwmeester in het 1ste district van 14 mei 1887 nr 945.

--- http://proxy.handle.net/10648/013bde7b-629c-4b3d-8042-9d32f555686c Ontwerptekeningen voor de bouw van de Hoge Raad, een Arrondissementsrechtbank en een Kantongerecht, 1:200 1887 4 bladen

Bekend als Plan B.horen bij het schrijven van de Rijksbouwmeester in het 1ste district van 14 mei 1887 nr 945.

--- http://proxy.handle.net/10648/5c73c808-74ee-453d-b400-e47404e2a413 Ontwerptekeningen voor de bouw van de Hoge Raad en een Arrondissementsrechtbank, 1:200 1887 4 bladen

Bekend als Plan C.horen bij het schrijven van de Rijksbouwmeester in het 1ste district van 26 juli 1887 nr 1426.

433 http://proxy.handle.net/10648/786d10e5-6364-431c-8b87-55da6c42b97c Brug vòòr de Grenadierspoort.Tekening van het metselwerk, 1:50 1883 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Binnenhof 18, Departement van Binnenlandse Zaken c.a. 434 http://proxy.handle.net/10648/451f80a5-4d27-4f60-8eb4-f23a26c6b2f6 Plattegrond met opgave van het gebruik der ruimten, J. Craner, [ca. 1:200] 1853 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

435 http://proxy.handle.net/10648/2b492e38-7a75-42bd-9f7c-09758298f1dd Opmetingstekening van de gevel, 1:100 [ca. 1895] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

436 http://proxy.handle.net/10648/c7c21fc4-813e-4f8f-a933-0e21f52143aa Opmetingstekening, [1:50] [ca. 1915] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

437 http://proxy.handle.net/10648/a2e7c684-2cdb-4469-9f08-d260b5a8aea8 Bestektekening voor de bouw, 1:100 [ca. 1915] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

438 http://proxy.handle.net/10648/512ea562-f96c-48f7-82fc-27882617f528 Ontwerptekeningen voor de bouw van een nieuw gebouw, 1:10-1:200, 1913. Met een tekening van Jhr mr Victor de Stuers. 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Ontwerptekeningen gesigneerd door de commissie bestaande uit de leden: C. Muysken, P.J.H. Cuypers, F.J. Nieuwenhuis en C.H. Peters.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1635.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

439 http://proxy.handle.net/10648/8be322b4-5e87-436a-9907-fed219bd9610 Ontwerptekeningen voor nieuwbouw en revisietekeningen, 1:100 [ca. 1930] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 9

440 http://proxy.handle.net/10648/94ce09e6-971f-47eb-bcfe-16323e6d2753 Binnenhof 19, Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid.Bestektekeningen voor de bouw en opmetings- en revisietekeningen, T.J. Nieuwenhuis, 1:100 [ca.1883] 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1634.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

Binnenhof 20, 22, 23, Eerste Kamer c.a. 441 http://proxy.handle.net/10648/ea967d9f-744f-4ced-8c26-8ae041350bd0 Bestek- en detailtekeningen voor de (ver-)bouw en opmetingstekeningen, T.J. Nieuwenhuis e.a., [ca. 1:10-] 1:100 1879 [-1964] 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 88 1879;

goedgekeurd bij KB van 2 maart 1878, nr 7.

zie ook het Archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 1877-1905, doosnr 1783, rubriek 353, januari-juni 1879 litt. J.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1634.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/5/12/13

442 http://proxy.handle.net/10648/321874ff-71d2-4eb2-a689-0d062a7ce14e Plattegrond, 1:200 [ca. 1920] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

443 http://proxy.handle.net/10648/b70325f3-ec91-4c0e-928d-edd51d1c2d25 Opmetingstekeningen, 1:100 [ca. 1935-] 1964 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

444 http://proxy.handle.net/10648/04d52d10-b5b1-48ba-962e-6777057c8f1a Tekeningen voor de bouw en de verbouw van de tribunes, 1:100-1:200 [ca. 1880-] 1922 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

445 http://proxy.handle.net/10648/5944f45f-9167-4c97-8040-c9f96edc70c4 Detailtekeningen voor de inrichting van de koffiekamer, 1:1-1:20 [ca. 1935-] 1961 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met twee tekeningen in perspectief van de inrichting.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/30/33/34/35/36/41/42/43/44/45/50/51/52/58/59/60/74/75/78/79/80/90

446 http://proxy.handle.net/10648/d22da744-6e4a-4bb4-a3eb-2198a7c85054 Opmetingstekeningen, [H. de Lussanet de la Sablonière], [1:1] [ca. 1935] 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

447 http://proxy.handle.net/10648/220db48b-4480-4baf-b972-7d3fd7da5cd8 Opmetingstekeningen, 1:100-1200 [1909-] 1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/5/6/7/8

Grafelijke Zalen/Ridderzaal/Hofzaal

Zie ook inv. nr 427.

448 http://proxy.handle.net/10648/1feecb63-7a73-4b49-8737-b040c26ff29a Opmetingstekeningen, C. Muysken, D.E.C. Knuttel, M.A. Verbraak e.a., 1:10-1:100 [ca. 1900-] 1945 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met reconstructietekening van middeleeuwse situatie in perspectief.

Zie ook fotoverzameling inv. nrs 1632 en 1633.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/7/9/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/35/37/38

449 http://proxy.handle.net/10648/58348b62-8a12-4067-bfd1-7eebc2f2eab3 Tekeningen van de kap, J. Craner, 1:50-1:100 1859 Kopieën 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

450 http://proxy.handle.net/10648/4bd37de9-398d-483f-8a4b-2fe74fa5ef55 Middenpoort (Binnenpoort)/Haagtoren.Ontwerptekeningen tot wijziging, C. Muysken, D.E.C. Knuttel, 1:50-1:100 1900 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

451 http://proxy.handle.net/10648/92b47149-7744-4467-81ec-1706393b4ee3 Poorten.Opmetingstekeningen van de poortdoorgangen, 1:50 [ca. 1930] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

452 http://proxy.handle.net/10648/d2b47293-5b28-4e0d-906b-dc5b7d806c2d Fontein.Ontwerptekening voor de aanleg van de fundering, 1:20 1884 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij brief van de Rijksbouwmeester van het 2de district, J.P.E. Hoeufft, van 11 juni 1884 nr 1399.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

453 http://proxy.handle.net/10648/6ebf8070-341b-40b0-a998-975a331e7e81 Lantaarnpaal.Ontwerptekening, 1:20 [ca. 1885] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

454 http://proxy.handle.net/10648/b8674cd3-6fba-45f8-9dd1-a660207951d6 Tribunes.Tekening van de opstelling t.b.v. een openluchtspel, [ca. 1:100], [ca. 1930] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

455 http://proxy.handle.net/10648/7676b69b-1fd8-4473-b4a7-b720d2db58b1 Schavot met valluik.Ontwerptekening voor de bouw, G.T. Bronken, 1:10-1:50 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Nieuwbouwplannen/Prijsvragen 19de eeuw 456 http://proxy.handle.net/10648/18fd7eaf-9735-4023-8f2b-756d32e7efca Ontwerptekening voor de bouw van een nieuwe zaal voor de vergadering van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en voor de sectie kamers van de 1ste Kamer, J. Craner, [ca. 1:150] 1849 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

457 http://proxy.handle.net/10648/ca080e9d-a941-475d-a013-aa929559805b Plattegrond gemaakt voor de vervanging van de gebouwen aan het Binnenhof e.o., 1:500 1858 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

458 http://proxy.handle.net/10648/2b9b39a7-6f55-4a23-9de7-ff2ec4caff80 Ontwerptekeningen voor de bouw behorende bij de prijsvraag voor een nieuw paleis voor de vergaderingen van de beide kamers der Staten-Generaal, Emil Lange, 1:200 [1864-1865] 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Motto: Die Kunst adelt das Werk.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1630.

Zie ook archief Binnenlandse Zaken 3de afdeling Waterstaat 1830-1877, dossier 53, code 2.04.07.02 inv. nr 2938 (2de afdeling ARA) en dossier 353 inv. nr 1963 (idem).

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

459 http://proxy.handle.net/10648/25e82d01-b491-4bfb-929f-aa1fc9aaab4a Ontwerptekening, plattegrond, voor de bouw van nieuwe regeringsgebouwen aan het Binnenhof, 1:500 [ca. 1863] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Behoort vermoedelijk bij een ingezonden prijsvraagontwerp.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

460 http://proxy.handle.net/10648/8eea1339-8da4-4938-88c2-8d554884b2c8 Ontwerptekeningen voor de bouw van nieuwe regeringsgebouwen, J. Craner, 1:100-1:300 [ca. 1865] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voor zover bekend, dong dit ontwerp niet mee naar de prijsvraag van 1863.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6

461 http://proxy.handle.net/10648/66127d8e-728c-4606-a232-0873b4ad14b4 Ontwerptekeningen, plattegronden, voor de bouw van een paleis voor de Staten-Generaal der Nederlanden, W.N. Rose, J.F. Metzelaar, A.N. Godefroij, 1:100 1866 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken van 26 maart 1866 nr 312.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

462 http://proxy.handle.net/10648/2858c055-dada-4e54-99fe-633968065cb5 Ontwerptekeningen, plattegronden, voor de verbouw van het Binnenhof en de voltooiing van de gebouwen aan het Plein, [ca. 1:150-] 1:500 [1867] 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Afwijkend van het door Mazel ingediende ontwerp; zie inv. nr 463.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/4

463 http://proxy.handle.net/10648/6993a87b-b312-48a3-95df-91fd21a03e1f Ontwerptekeningen, plattegronden, voor de verbouw van het Binnenhof en de voltooiing van de gebouwen aan het plein, L.H.J.J. Mazel, 1:200-1:500 1869 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Deels behorende bij de brief van Mazel van 31 maart 1869 nr 33.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11

464 http://proxy.handle.net/10648/65c3af59-1073-4837-9adb-fbab48d4ca15 Ontwerptekening voor de bouw van een nieuw parlementsgebouw, E. Gugel, [L.H.J.J. Mazel,] 1:100 [1870] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

465 http://proxy.handle.net/10648/1edd2956-1bcc-4169-8be7-ff9eb2232e49 Ontwerptekeningen voor de bouw van een Paleis voor de Staten-Generaal, ministeries enz., op de plaats van het Binnenhof e.o., B. Brouwer, 1:1000 1876 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

466 http://proxy.handle.net/10648/67bd41bd-5347-4910-bb68-cd1d0f039785 Ontwerptekeningen voor de bouw van een gebouw van de 2de Kamer, de Raad van State en een departement van Buitenlandse Zaken en opmetingstekeningen van het gebied aan de zuid-oostzijde van het Binnenhof 1:200-1:1250 1885 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij brief van de Rijksbouwmeester van het 2de district, 17 december 1885 nr 2482.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6

Nieuwbouwplannen voor de Staten-generaal en prijsvragen20ste eeuw 467 http://proxy.handle.net/10648/17738ff3-fbaf-4666-8ad6-fed1122ceb6b Ontwerptekeningen voor de bouw, (bureau-) D.E.C. Knuttel, [1:50-1:100] [1913-1914] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Behoren bij schrijven van de Rijksbouwmeester van het 2de district van 29 januari 1914, nr 576/Waterstaat, dossier 353.

468 http://proxy.handle.net/10648/fe4ba16b-b288-4c0f-b2cc-74070519082d Ontwerptekeningen, plattegronden, voor de bouw van een nieuw gebouw voor de Staten-Generaal, G. Friedhoff, 1:200 [ca. 1915] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft vermoedelijk een prijsvraag-ontwerp van de gehouden wedstrijd binnen het bureau van Rijksbouwmeester Knuttel, als voorbereiding van de prijsvraag van 1920.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

Prijsvraag 1920

Het betreft de originelen van de gedrukte uitgave uit 1921;de ontwerpen van J. Stuyt en J. Limburg zijn in het bezit van het Nederlands Architectuur Instituut;het ontwerp van H.P. Berlage is tot op heden zoek.zie voor de voorbereiding van de prijsvraag het archief Ministerie van Waterstaat 1906-1945 (code 2.16.05) dossier 353, 1913-1914.

469 http://proxy.handle.net/10648/5d4c1f8e-40d7-44de-be3f-8d6cfac0f0f5 Ontwerptekeningen voor de bouw horende bij de prijsvraag van 1920, K.P.C. de Bazel, 1:100. 5 bladen, 1 katern

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met toelichting.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6

470 http://proxy.handle.net/10648/4783ec2b-1165-4068-9680-599f62ba5783 Ontwerptekeningen voor de bouw horende bij de prijsvraag van 1920, Ed. Cuypers, 1:100. 5 bladen, 1 katern

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met toelichting

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

471 http://proxy.handle.net/10648/036f7b5b-89e0-48a4-8f3f-8346cd96b89c Ontwerptekeningen voor de bouw horende bij de prijsvraag van 1920, Bureau Rijksbouwmeester D.E.C. Knuttel, ontwerp van C.G Bremer en J.R. Prent, 1:100. 5 bladen, 1 katern

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met toelichting.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/11/18/23/24/25/26/27/32/37

Binnenhof/Hofvijver en directe omgeving

Zie ook inv. nr 427.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1639.

472 http://proxy.handle.net/10648/abc20657-9fc6-4603-9b7b-28daee598a69 Ontwerptekeningen voor het dempen van de Hofbeek tussen de Hofvijver en het Spui, 1:200 1868 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

473 http://proxy.handle.net/10648/f6e02061-f04d-4f91-9952-1ed8ee3f6573 Ontwerptekeningen voor de wijziging van het Binnenhofcomplex zijde Hofvijver, [1:200] 1909 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij de voorstellen van de commissie van advies van de grafelijke zalen, juli 1909.

zie ook het archief van het Ministerie van Waterstaat 1906-1929, inv. nr 2496, index 1909, dossier 353 p. 8.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/4

474 http://proxy.handle.net/10648/8d715c03-367b-4b95-a4be-ff8acf94f7fd Gezichten op het Binnenhof, 1:400 [ca. 1915] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemaakt na de verbouw van 1913.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

475 http://proxy.handle.net/10648/77b00dc2-196f-4413-a95b-94247b03f7c2 Ontwerptekeningen voor wijzigingen in verband met de aanleg van de Hofweg, 1:200 [ca. 1912] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

476 http://proxy.handle.net/10648/9c9c2909-b529-45af-abb8-9c8d342ada1e Ontwerptekeningen voor de verbreding van de Hofweg en de aanleg van een boven- en/of ondergrondse garage, tekeningen in perspectief, geen schaal 1936-1937 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/10

477 http://proxy.handle.net/10648/ac332d2a-d71f-47a8-9c34-a04cba8fb351 Tekening van de gevelverlichting van het Binnenhofcomplex langs de Hofvijver, 1:200 1930 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

478 http://proxy.handle.net/10648/a23585df-38f4-4e92-8d8f-5fdc0fa29a0a Ontwerptekening voor de bouw van een roeiboot voor de Hofvijver, 1:10 [ca. 1880] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

479 http://proxy.handle.net/10648/7c3b4445-ef22-4d70-9605-599aca25ada6 Ontwerptekening voor de bouw van een pont in de Hofvijver ten behoeve van de stoombrandspuit, [ca. 1:50] [ca. 1880] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

480 http://proxy.handle.net/10648/2fc49d9c-9472-42a9-91dd-69e7429ea29d Bleyenburg 7, Algemeen Rijksarchief.Ontwerptekeningen, schetsen en (detail-)tekeningen voor de bouw, J. van Lokhorst, J.J. Schlieker, 1:1-1:200 1891 [-ca. 1910] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij brief van de Rijksbouwmeester in het 2de district van 5 augustus 1891 nr 1861, exhibitum 12 september 1894, nr 46 W.III.zie ook het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 1877-1905, doosnr 1819, exhibitum 13 september 1894 litt. J. en doosnr 2264, register 1894 p. 59.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/4/5/6/7/8/9

Buitenhof, Gevangenpoort 481 http://proxy.handle.net/10648/d23c6d37-9265-4e77-b53c-41ff75a72606 Opmetingstekening, 1:125 [ca. 1850] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

482 http://proxy.handle.net/10648/c4ff6a3c-a418-4f02-a27c-0471153de20c Tekeningen voor restauratie en verbouw, [J. van Lokhorst] ,1:50-1:1250, [ca. 1870-] 1878. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft o.a. de oorspronkelijke opmetingstekeningen voor de rijksadviseur voor de monumenten van geschiedenis en kunst V. de Stuers;

o.a. bijlage bij 30 november 1878 nr 51 K & W.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24

483 http://proxy.handle.net/10648/7a85225a-8b8c-4c31-8425-c1308ed2adb1 Opmetingstekeningen en tekeningen voor een restauratie, 1:1-1:100 [ca. 1880 ca. 1935] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/18/19/24/25/26

484 http://proxy.handle.net/10648/139dfdd7-05d6-4298-b34e-3429b8c9319d Tekeningen voor een restauratie, 1:1-1:50 [ca. 1935-] 1943 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met op transparant papier gewreven van de muren overgenomen graffiti.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/27

485 http://proxy.handle.net/10648/51bdde76-851f-4c37-bbb3-84776a14e606 Buitenhof 37, Hypotheek- en kadastergebouw.Opmetingstekeningen, 1:20-1:1250 1944 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

486 http://proxy.handle.net/10648/dbb912f1-d765-4027-92ea-23701bdd74c6 Buitenhof 37-38.Opmetingen, [ca. 1:1-ca. 1:10] 1938 1 katern

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13

487 http://proxy.handle.net/10648/4ff9b847-da97-4128-95e2-35b0e18ff8c9 Buitenhof 34/38, Valkhuis.Opmetingstekeningen, 1:50-1:1250 [ca. 1880-] 1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/5/6

488 http://proxy.handle.net/10648/dafa3b59-1ee3-4684-94c7-c5dd81828cf2 Buitenom 212-214, Gebouw Centraal.Bestektekeningen voor uitbreiding en revisietekeningen, 1:20-1:500 1934-1936 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 7 1934.

489 http://proxy.handle.net/10648/4afb4d6c-6a45-4f75-bba0-4c5a86acf7c9 Carnegieplein 2, VredespaleisRevisietekeningen, 1:100, [ca. 1914]. 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

490 http://proxy.handle.net/10648/33ee767a-0610-4a90-b778-b08147f921ee Casuariestraat 16/Lange Houtstraat 11, Pensioenfonds voor Weduwen en Wezen van Burgerlijke Ambtenaren.Ontwerptekeningen voor de uitbreiding, M. de Zwart, 1:50 1898 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

491 http://proxy.handle.net/10648/9acd36ec-1494-4032-8da5-86083ad4a06e [Casuariestraat 38,] Huis van bewaring.Tekening van het rasterwerk van het spreekvertrek, S. Wijn, 1:1-1:20 1915 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

492 http://proxy.handle.net/10648/c4350175-50c4-48dc-a602-7ff4da69f318 Eisenhouwerlaan 102.Opmetingstekening, 1:100 [ca. 1935] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

493 http://proxy.handle.net/10648/fa0a5348-91e6-4204-8cca-587ecc2e297f Eisenhouwerlaan 130, Villa.Ontwerptekening voor de bouw, Hoek & Wouters, 1:100 1907 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

494 http://proxy.handle.net/10648/83955916-b52d-4e6e-9411-a66caf0911ea Eisenhouwerlaan 132, Villa.Ontwerptekeningen voor de bouw en constructietekeningen, J. Mutters, 1:100 1910 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5

495 http://proxy.handle.net/10648/76c19ab9-6206-4598-817f-b0888a2e3e77 Fluwelen Burgwal, Algemene Landsdrukkerij met directeurswoning.Plattegronden, 1:100 1892 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij brief van de Rijksbouwmeester in het 2de district van 7 december 1892 nr 2514, exhibitum 8 december 1892 nr. 42 W IIIa.zie ook het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 1877-1905, doosnr 1816, exhibitum 25 februari 1893 nr 129 en doosnr 2264, register 1892 p. 62.

496 http://proxy.handle.net/10648/ca483287-d040-45ed-92b5-d0411572a867 Fluwelen Burgwal 10-20, Staatsdrukkerij.Bestektekeningen voor de bouw, 1:100 [ca. 1915] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 73 [ca. 1915].

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

497 http://proxy.handle.net/10648/c79c6ae5-8e1a-4b0f-87c6-86d96917cd00 Fluwelen Burgwal, Staatsspoorwegen.Plattegronden, 1:100 [ca. 1875] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

498 http://proxy.handle.net/10648/97e29e10-9e3e-4452-9c57-2edafa1ad1e7 A. Goekooplaan 10, Villa Sorghvliet.Tekeningen van vòòr en ná de restauratie, H.J. Dammerman Jr, 1:50 1919-1921 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5/6/7/9/10/11/19/20/21/24/25

499 Haagse Bos 10, Huis ten Bosch.Opmetingstekeningen en tekeningen voor de uitbreiding (G. Friedhoff en M. Bolten), 1:5-1:1000 1943-1950 1 omslag 499.1 http://proxy.handle.net/10648/5039381c-1d0d-4a0d-9cec-7d31cf3b8f0f niet gespecificeerd

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

499.2 http://proxy.handle.net/10648/e37391fa-a3d5-451d-8571-6b3d90d17005 niet gespecificeerd 499.3 http://proxy.handle.net/10648/410d6e64-8604-46af-a167-54e55d10e720 niet gespecificeerd 499.4 http://proxy.handle.net/10648/649d1968-b717-4562-8a44-ce8f6117ce01 niet gespecificeerd 499.5 http://proxy.handle.net/10648/c60f4c1d-7f26-4a7e-8cc7-64a5ba2cc136 niet gespecificeerd

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

499.8 http://proxy.handle.net/10648/0904691c-21b6-45e2-b7ed-7633c67d6609 niet gespecificeerd

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

499.9 http://proxy.handle.net/10648/8638296c-4f2d-412b-89b7-e3acd860c4c6 niet gespecificeerd

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

499.10 http://proxy.handle.net/10648/6e0cd98a-c347-495a-a85f-49fc0947b2ef niet gespecificeerd

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

499.11 http://proxy.handle.net/10648/a6505cd7-fdc7-4bf9-a2ed-59510572fd25 niet gespecificeerd

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

499.13 http://proxy.handle.net/10648/68ce7695-a69b-455f-9009-a82be29abf55 niet gespecificeerd

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

499.14 http://proxy.handle.net/10648/06493c28-7f21-4699-b260-8dadb417449f niet gespecificeerd

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

499.15 http://proxy.handle.net/10648/1ff02f50-2f22-4ce0-a2dc-f2e1ae1de52a niet gespecificeerd

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

500 http://proxy.handle.net/10648/ef3d15b7-e099-4e36-be2e-af84840e70fd Hoge Wal 17, Koninklijke Stallen en garage.Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:50-1:100 1876 [-ca.1925] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/5 ' '

501 http://proxy.handle.net/10648/716aa9e1-0071-439e-8b2c-4e5aca55f43f Kanonstraat/Smidsplein, Kanongieterij.Opmetingstekeningen, 1:100 1945 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

502 http://proxy.handle.net/10648/7136b875-36ea-4016-95bf-9713eae881ae Kazernestraat 3, Rijkstelegraaf.Ontwerptekeningen voor de bouw en tekeningen voor de verbouw, 1:100 [ca. 1890 - ca. 1940] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

503 http://proxy.handle.net/10648/d4a81354-349d-4072-b462-f759ae087445 Korte Vijverberg 3, Kabinet van de Koningin, woning van Groen van Prinsterer.Opmetingstekeningen, [1:10-1:50] 1883-1943 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Eén tekening gekopieerd naar een tekening uit het bezit van C.H. Peters.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/6/8/9/10/11/12/13/14

504 http://proxy.handle.net/10648/8a1fe2cf-3aaa-47cd-8caf-21daaab1b76a Korte Vijverberg/Korte Voorhout, Binnenlandse Zaken.Plattegronden van twee panden bestemd ter tijdelijke huisvesting van het departement, 1:200 [ca. 1890] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

505 http://proxy.handle.net/10648/636e6435-a62e-463a-8e5e-abf2b2a745fe Korte Voorhout, Paleis van justitie.Ontwerptekeningen, W.C. Metzelaar, 1:50 1902 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10

506 http://proxy.handle.net/10648/853918b9-b731-410d-bb6e-9d741ed48b83 Laan van Meerdervoort 7-f, Museum Mesdag.Revisietekening, 1:100 1938 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

507 http://proxy.handle.net/10648/90a6d249-6f99-41db-ab11-0bb557134138 Lange Houtstraat, Gebouw voor het beheer van de grote rivieren/waterstaat.Plattegrond, 1:100 [ca. 1875] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

508 http://proxy.handle.net/10648/b39f486b-023d-468f-8894-906182b57717 Lange Lombardstraat 40, Wees- en Oude-Liedenhuis van de Lutherse Gemeente/Ministerie van Waterstaat.Ontwerptekeningen voor de bouw, restauratie- en revisietekeningen, G. Brouwer jr, E.F. Ehnle e.a., 1:100-1:1250 1895-1950 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/7/8/9/10/11/12/13

509 http://proxy.handle.net/10648/8164e929-4f0f-4f79-b230-3092c81e3b2a Lange Voorhout, Pagehuis.Opmetingstekeningen, 1:1-1:100 1943 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/6

510 http://proxy.handle.net/10648/0402c22f-9197-46f5-8ffc-3b7d81e28a0f Lange Voorhout, Departement van Marine.Bestektekeningen voor de verbouw, 1:100 1889-1892 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 11 [1889].horen bij bestek nr 37 [1892], exhibitum 12 november 1894, nr 37 W.IIIa.zie ook het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 1877-1905, doosnr 1819 exhibitum 16 november 1894 nr 119 en doosnr 2264, register 1894 p. 56.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

511 http://proxy.handle.net/10648/612590a9-87cc-489a-9833-c72bf6bc2377 Lange Voorhout 8, Algemene Rekenkamer.Tekening voor de inrichting, 1:100 1866 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

512 http://proxy.handle.net/10648/d3927b81-6b6b-413a-bb64-c924f6c681fb Lange Voorhout 34/Kazernestraat, Koninklijke Bibliotheek.Opmetingstekeningen, bestektekeningen voor uitbreiding en revisietekeningen, 1:50-1:100 1874 [-ca. 1955] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een ontwerptekening in perspectief voor een boekentoren van G. Friedhoff.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 6 1904.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/6

513 http://proxy.handle.net/10648/92b25b67-1e12-4e08-bcd0-d3ecae2a273a Lange Voorhout 38.Opmetingstekeningen, tekeningen voor uitbreiding en verbouw en tekeningen voor de aanleg van electriciteit, 1:1-1:100 1928 [-ca. 1960] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

514 http://proxy.handle.net/10648/5864a847-26b6-40b4-99cc-965324833341 Lange Voorhout 74, Paleis Lange Voorhout en aangrenzende panden.Opmetingstekeningen en bestektekeningen voor de verbouw en de inrichting tot gerechtshof en arrondissementsrechtbank, W.C. Metzelaar, 1:1-1:100 1900-1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

515 http://proxy.handle.net/10648/629df30a-35bd-451a-acfb-b05cb680dc76 Malieveld, 't Wachtje.Opmetingstekeningen, 1:5-1:50 1945 1 portefeuille

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7

516 http://proxy.handle.net/10648/da12a015-4997-4d2c-80c8-336af56fef6c Mauritskade 47.Opmetingstekening, 1:100 [ca. 1930] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

517 http://proxy.handle.net/10648/091a2482-f574-4c1c-94e5-57dd1d541a79 Mauritskade 55.Opmetingstekening, 1:100 [ca. 1930] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

518 http://proxy.handle.net/10648/cdb250d6-e8f4-4346-8b98-91322fa77803 Jan van Nassaustraat 112, Woonhuis.Ontwerptekeningen voor de bouw, H. Westra jr, 1:100 1901 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

519 http://proxy.handle.net/10648/573afd21-076a-4ebf-9dfe-55545776bdb1 Nieuwe Molenstraat 10, Pakhuis.Ontwerptekening voor de bouw, W.P. Laarman, 1:100 1923 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

520 http://proxy.handle.net/10648/79fe07d3-d08f-4f2e-8928-446a13f89b0d Nieuwe Uitleg 13.Plattegrond van de diverse etages, 1:100 1898 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij brief van de Rijksbouwmeester van het 2de district van 17 mei 1898 nr 1310. Zie ook het archief van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 1877-1905, doosnr 2265, register 1898 p. 54

Noordeinde, Paleis Noordeinde c.a. 521 http://proxy.handle.net/10648/8ae0dcfd-264a-4514-9bd0-465dbf40cee9 Tekeningen, in vogelvluchtperspectief, [H. de Lussanet de la Sablonière] [ca. 1945] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

522 http://proxy.handle.net/10648/38aeb4c0-66da-4fe9-bfdb-fb052fb89367 Plattegronden, 1:100-1:1000 [ca. 1930-ca. 1950] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

523 http://proxy.handle.net/10648/b77b021e-fdec-4666-ba2e-9ae26d2771ad Opmetingstekeningen, schetsen. 1 portefeuille

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/11/15/16/25/30/32/34

524 http://proxy.handle.net/10648/5fd1f402-ff6a-4cf8-b0a4-cf6d9dfe36d8 Ontwerptekeningen voor een aanbouw op de plaats van Noordeinde 66, 1:100 1899-1901 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/4

525 http://proxy.handle.net/10648/8383f251-b342-42b9-ba19-9cf87b8597eb Ontwerptekening voor de verbouw van de paardenstal tot autogarage, [1:100-] 1:1000 [ca. 1920] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

526 Opmetingstekeningen, 1:100-1:200 1910-1944 1 omslag 526.1 http://proxy.handle.net/10648/b32a6066-ea46-4798-b6ce-6e047141902f niet gespecificeerd

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

526.2 http://proxy.handle.net/10648/f7fbe7e4-da69-4487-b816-468351c9f183 niet gespecificeerd

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

526.3 http://proxy.handle.net/10648/56b50bf5-1d31-431e-8d6f-8a282c82fd4e niet gespecificeerd

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

526.4 http://proxy.handle.net/10648/6c95750a-de16-4639-bdfd-1b27f9843205 niet gespecificeerd

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

526.5 http://proxy.handle.net/10648/60fc16af-36d0-45b6-b01e-a53acd3a91eb niet gespecificeerd

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

526.6 http://proxy.handle.net/10648/cafcc7db-ba05-4192-aedb-bb1e6f61f2e4 niet gespecificeerd

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

527 http://proxy.handle.net/10648/b5794c66-335e-4079-a3e9-d61b7d039519 Opmetingstekeningen van het huisarchief, 1:100 [ca. 1915] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

528 http://proxy.handle.net/10648/395beded-f5c1-416c-828a-7c99f7abee85 Noordeinde 64, Kantoor met winkelgebouw De Rijnstroom.Ontwerptekeningen voor de bouw, gebroeders Van Gendt Azn, 1:100 1921 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

529 http://proxy.handle.net/10648/bb155852-75ff-4a94-993b-e01b5e8dacdb [Plein,] Hoge Raad, Ministerie van Koloniën en Justitie.Ontwerptekening, J. Craner, [ca. 1:200] 1848 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

530 http://proxy.handle.net/10648/015364ae-b92f-4d1f-bd12-5688c2c6891b Plein 1, Departement van Koloniën.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, [W.N. Rose], 1:50-1:200 1859-1936 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/7/8

531 http://proxy.handle.net/10648/0a104c76-771f-4bf0-b1c2-b19368538fec Plein 2/3, Hoge Raad, Departement van Justitie.Ontwerptekening voor de bouw van een nieuwe toegang, 1:100 1909 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij het schrijven van de Rijksbouwmeester in het 2de district dato 27-2-1909, nr 991.ad exhibitum 1 maart 1909 nr 66, afd. Waterstaat, dossier 353.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

532 http://proxy.handle.net/10648/438726ba-263a-4324-82a2-7bd053f477ac Plein 2, Hoge Raad.Bestektekeningen voor de bouw en opmetingstekening, W.N. Rose e.a., 1859-1920, 1:50-1:100. 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 20 1860.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5

533 http://proxy.handle.net/10648/4533bf9a-f751-48e4-b2dd-43956a2f9fa4 Plein 3, Departement van Justitie.Bestek- en detailtekeningen voor de bouw en verbouw en revisietekeningen, 1:1-1:200 [ca. 1875-] 1960 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij de bestekken nr 27, 54 en 67.

revisietekeningen bijgewerkt tot 1959.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1637.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/26/27/28/31/32/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47

534 http://proxy.handle.net/10648/2ec7eb3d-bc21-4814-b108-9e26daae40d3 Plein 4/Kalvermarkt 28/32, Departement van Oorlog.Ontwerptekeningen voor verbouw en uitbreiding, revisietekeningen, 1:100-1:200 1890-1928 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen (o.a.) bij brief van de Rijksbouwmeester van het 2de district van 9 mei 1890 nr 1065, van 5 mei 1897 nr 1261 en van 21 januari 1898 nr 210.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7

535 http://proxy.handle.net/10648/f377fd89-8164-4a51-b0f2-1d7836ba4203 Plein 20, Bankiershuis van de fa. Edersheim.Ontwerptekeningen voor de bouw, [G.Simons], 1:50-1:100 1900-1901 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

536 http://proxy.handle.net/10648/9b8f2eb8-3832-4cc8-86c6-d1b684e26f4f Plein 23, Rijksarchief/Departement van Buitenlandse Zaken.Tekeningen voor verbouw, opmetingstekeningen en revisietekeningen, [1:100-1:200] [ca. 1900] 1942 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5

537 http://proxy.handle.net/10648/8402a1eb-dd97-4c34-a6f4-75b8ce329e16 Plein 29, Mauritshuis.Opmetingstekeningen, Th. J. Jansen e.a. , 1:50 [ca. 1900-] 1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

538 http://proxy.handle.net/10648/6d4fb8d4-cf3b-4567-b324-ec8cbc6f8ea6 Pompstationsweg 14-48, Strafgevangenis.Ontwerptekeningen, J.F. Metzelaar, [1:100-] 1:200 1882 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

539 http://proxy.handle.net/10648/5397cc4d-f0f0-4062-81f8-619178c9f4d9 Spaarneplein, Gebouw van de Industrieëlen Eigendom/Postbank.Plattegrond van het souterrain, 1:100 [ca. 1915] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

540 http://proxy.handle.net/10648/d4fc9606-fdb1-47aa-9681-4862ee2cb9df Van Speykstraat 18-22.Opmetingstekening, 1:100 [ca. 1930] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

541 http://proxy.handle.net/10648/1e550c20-9c6a-48d2-987d-8bf3090ead78 Van Speykstraat 50-54-56.Opmetingstekeningen, 1:100 [ca. 1935] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

542 http://proxy.handle.net/10648/a018d80d-6568-4350-bf64-171b23459f09 Van Stolkweg 14, Flatgebouw.Ontwerptekening voor de bouw, W. Verschoor, 1:100 1927 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

543 http://proxy.handle.net/10648/82d20b94-9c05-490f-8e61-36b3c9c42bd9 Violenweg 10-12, Villa.Ontwerptekeningen, Schippers, 1:100 1913 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

's-Gravenland 544 http://proxy.handle.net/10648/e882bd87-95c5-4ddb-b90a-57bddf3784af Post- en telegraafgebouw.Tekeningen voor de bouw en revisietekening, 1:100-1:1000 [ca. 1910-] 1935 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

's-Gravenzande 545 http://proxy.handle.net/10648/025c864b-4d4a-404b-b22d-cd86fd4da68e Marktplein 15-16, Politiebureau met dienstwoning en brandweergarage.Bestektekening voor de bouw, Hendrikse, 1:100-1:1000 1938 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 4 1938.

546 http://proxy.handle.net/10648/969d1d18-8927-4e87-af6f-9efb0ddb6e30 Vaartplein 1, Post- en telegraafgebouw.Bestektekening voor de bouw en revisietekening, 1:100-1:1000 1908-1928 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 54 10-11-1908.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Groenlo 547 http://proxy.handle.net/10648/ab0161be-0a4a-4415-b5d3-03726c9a6590 Maliebaan 8, Kantongerecht.Tekening voor de bouw en een tekening voor de elektrische installatie, W.C. Metzelaar, 1:50-1:100 1908 [-ca. 1930] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Groningen 548 http://proxy.handle.net/10648/982d2463-5209-44cd-8220-4b819e901f2f Doofstommeninstituut.Opmetingstekening, 1:20 [ca. 1890] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

549 http://proxy.handle.net/10648/3b7ca313-e47b-4002-ac42-e588a43f6287 Geologisch-mineralogisch laboratorium.Tekeningen voor de inrichting, [ca. 1:20] [ca. 1915] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

550 http://proxy.handle.net/10648/ce5eefc3-a753-4eed-aebe-4363099628ae Hypotheek- en kadastergebouw.Ontwerptekeningen, tekeningen voor de verbouw en revisietekening, 1:100-1:500 1881-1916 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1648.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5

551 http://proxy.handle.net/10648/33eca7db-f6d1-4229-a7d5-894e922333ff Marechausseekazerne.Bestektekening voor de bouw, 1:100-1:200 1924 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uit archief E.a.I. nr 223.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

552 http://proxy.handle.net/10648/1e5b7c3e-9983-44b3-8a3a-9b4236a1ae86 Stalgebouw bij Marechausseekazerne.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100-1:500 1920 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

553 http://proxy.handle.net/10648/7a9b51c8-a54d-4f8b-a42d-5dd772c4485f Militair hospitaal.Opmetingstekening van de poort, 1:20 [ca. 1930] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

554 http://proxy.handle.net/10648/3f303757-db82-4112-8ce8-bc4812bf0575 Broerstraat, Academiegebouw.Tekeningen (aanzicht en plattegronden), [1:200] [ca. 1915] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft gepubliceerde tekeningen.

zie ook fotoverzameling inv. nrs 1642-1644.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3

555 http://proxy.handle.net/10648/4c236ad4-fb6a-469f-a5f5-e1df5eed8b65 Otto Eerelmanstraat 11-11a, Woonhuis met kantoren voor de fa. Veeger en Co./Belastinggebouw.Ontwerptekeningen voor de bouw, G. Hoekzema Kzn, 1:100-1:500 1925 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

556 http://proxy.handle.net/10648/4501b9c6-e5db-4ed9-9602-3bf73f9543d2 Engelsekamp 5, Bewaarderswoningen voor de gevangenis.Ontwerptekening voor een zolderkamer, 1:100-1:1000 [ca.1935] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

557-558 Grote Markt, Hoofdwacht 557 http://proxy.handle.net/10648/f852533c-210a-4a9e-80f4-d54a058840ed Opmetingstekeningen voor onderhoud en reparatie, 1:50-1:100 1822-1883 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De tekeningen uit 1822 en 1847 zijn kopieën en zijn afkomstig van de 2de directie fortificatiën, vesting Groningen.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1646.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

558 http://proxy.handle.net/10648/42b0615d-936a-46a1-bff5-ffe331822e15 Opmetingstekeningen, 1:5-1:1250 [ca. 1940-ca. 1945] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18

559 http://proxy.handle.net/10648/cd7d224c-ffc6-435d-923b-4ee5b2afbb00 Hereweg [99], Schietbaan.Ontwerptekeningen voor de aanleg, 1:10 [-ca. 1:100] 1925 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

560 http://proxy.handle.net/10648/07c7d25b-25e3-46a1-b730-391d7f9cbb42 Hereweg 128, Gevangenis, Mesdagkliniek.Bestektekeningen voor de bouw en werktekeningen, J.F. Metzelaar, 1:10-1:200 [ca. 1875] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekeningen tot 1944.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1763

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17

561 http://proxy.handle.net/10648/b7760333-ca6d-44e4-af7a-36e8f99693a8 Hereweg 126-144, Bewaarderswoningen voor de gevangenis.Tekeningen voor de bouw en ontwerptekeningen voor zolderkamers en bergplaatsen, W.C. Metzelaar, 1:50-1:5000 1893-1939 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3

562 http://proxy.handle.net/10648/01a78f29-05e6-4324-b2a7-4a81e9644a77 Hereweg 145, Huis van bewaring.Tekeningen voor de bouw, 1:20-1:200 1903-1904 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1751.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7

563 http://proxy.handle.net/10648/6b72be92-bfad-4132-8bac-98f2f418bef5 Hereweg 146-162, Ambtenaarswoningen bij het huis van bewaring.Tekening voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:20-1:100 1903 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

564 http://proxy.handle.net/10648/4bce116e-0d9c-489b-aa92-dc23cea00fbe Hofstede de Grootkade 12-13, Zeevaartschool/Belastingkantoor.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw, de ver- en aanbouw, de uitbreiding en de herinrichting en revisietekeningen, 1:1-1:1000 1919-1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 19 1938.Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1761.

Overgebleven originelen, ondernummering: 17/18/50/56

565 http://proxy.handle.net/10648/55272ce9-dc0c-481c-b412-baf988681a58 St.-Jansstraat 2, Gouvernementsgebouw/Rijksarchief/Gemeentearchief.Tekeningen voor de uitbreiding en opmetingstekeningen, 1:100-1:1250 1914-1922 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nrs 1651, 1652 en 1654.Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1759.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7/12/17

566 http://proxy.handle.net/10648/e12e60b4-671a-4320-8035-361c615e75aa Kattenhage 1, Kantongerecht.Tekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:100-1:200 1910 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1753.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

567 http://proxy.handle.net/10648/16e71ae1-cba9-400d-83e2-9c47342aabcb Kijk in 't Jatstraat/Poststraat, Universiteitsbibliotheek.Werk- en detailtekeningen voor de uitbreiding, K. Dijkstra (opzichter), 1:1-1:100 1896-1897 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijlage bij nr 2230/1895 en bij nr 1428/1896 archief Kunsten en Wetenschap.Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1764.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/17/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47

568 http://proxy.handle.net/10648/0a0db6a2-96ac-421e-b739-eb9a9b8d2442 Munnekeholm 1, Post- en telegraafgebouw.Ontwerptekeningen en tekeningen voor de bouw- en de verbouw, 1:100-1:1250 1908 [ca.1935] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1650.Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1756.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/5/6/7

569-570 Munnekeholm/Schuitemakersstraat/Reitemakersreige/rond Emmaplein, Academisch ziekenhuis 569 http://proxy.handle.net/10648/a1376e39-603b-4803-a819-6b30a5344bd3 Uittreksel uit het kadastraal register sectie J, 1:500 1883 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Opgemaakt in verband met de zesde veiling van vestinggronden volgens catalogus nr 317 op juni 1883.

570 http://proxy.handle.net/10648/0f4a5449-b566-4b22-83d5-fd855bab8225 Tekeningen voor uitbouw, verbouw en inrichting, J.van Lokhorst, P.v.d. Wint e.a., 1:50-1:1250 1881-1915 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met uittreksels uit het kadastraal register.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/7/8/9/10/11/12/13/14

571 http://proxy.handle.net/10648/c46e48da-b8f6-46f2-9088-36b7c53bd29a Oude Boteringestraat 36-38, Rechtbank.Opmetingstekeningen en een ontwerptekening voor een kamer van de rijksveldwacht, S. Wijn e.a., 1:2-1:1250 1917 [-ca. 1944] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met schetsen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1758.

zie ook fotoverzameling inv. nr. 1653.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/5/6/7/8/9/10/11/12/15/18/19/20/21/22/23/24/25/26

572 http://proxy.handle.net/10648/11e07615-2972-4eba-9eb8-3ab81e6a2cce Oude Boteringestraat 44, Commissariswoning.Opmetingstekening, 1:100-1:1250 [ca. 1944] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1656.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

573 http://proxy.handle.net/10648/a98e7bc3-96a2-4a59-a1df-acbf77505718 Oude Boteringestraat 63, IJkkantoor.Tekening voor de verbouw, [1:100] 1931 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

574 http://proxy.handle.net/10648/309d5bb3-ba78-424f-b28c-7d3bb9e6ea4b Parklaan 1, Arbeidsinspectie.Tekening voor de verbouw, 1:100 [ca. 1935] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

575 http://proxy.handle.net/10648/e0f9a689-2137-4057-9736-4ab7a4518afb Pelsterstraat, Rijkskweekschool.Tekeningen voor de bouw, 1:100 [ca. 1875] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

576 http://proxy.handle.net/10648/825ab50d-b4e3-4b77-8aa3-f0edbfa1d749 Verlengde Hereweg, Landhuis van J.B. van Dam.Tekeningen voor de bouw, 1:20-1:50 1927 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

577 http://proxy.handle.net/10648/d2bcf039-0541-4d18-996b-7e3806070dd1 Verlengde Oosterweg/Kemkesberg, Bodemkundig Instituut/Directie Belastingen.Bestektekeningen voor de aanbouw en revisietekeningen, 1:2500,[ca. 1935-] 1938. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 28.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1750.

Overgebleven originelen, ondernummering: 15

Grouw, zie Boarnsterhim Gulpen 578 http://proxy.handle.net/10648/5e4b8a2c-4930-45be-874a-ab4b001916fa Burggravervoetpad 1, Automatische telefooncentrale.Bestektekening voor de bouw, 1:100-1:2500 1937 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Haarlem 579 http://proxy.handle.net/10648/8bcb801b-7fef-47c3-84d2-487da63ad30b Baljuwstraat 2-4, Stationspostgebouw.Tekeningen voor de uitbreiding en de verbouw, 1:1-1:1000 1938-1939 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Ceciliasteeg, zie Jansstraat 46. 580 http://proxy.handle.net/10648/e669e5a0-27b4-411f-8003-95d51cf5ccb5 Gedempte Oude Gracht/Raaks, Post- en telegraafgebouw met dienstwoningen.Bestek-, werk en detailtekeningen voor de bouw en de uitbreiding, constructietekeningen en revisietekeningen, [J.Crouwel, A.A. Hes, J. Reinders e.a.], 1:1-1:1250 1919-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een tekening voor de inrichting van een schuilkelder.

Bestektekeningen horen bij de bestekken nrs 15 van 11-10-1937, 1 van 4-2-1919 en 3 van 16-4-1929.

Overgebleven originelen, ondernummering: 25/36/37/40/43/44

581 http://proxy.handle.net/10648/d7b99e6d-b706-4140-9d9a-5a1cc6f05ce1 Gedempte Oude Gracht 60, Verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1845, huurcommissie.Tekening voor de verbouw, M. Kranenburg, 1:100 1930 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

582 http://proxy.handle.net/10648/ad4d55a3-e896-4ee0-82ed-7a076988380b Gedempte Voldersgracht. Uittreksel uit het kadastraal register, 1:1250 1887 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

583 http://proxy.handle.net/10648/fbbfc8f7-5fd7-4406-9b09-5e93446f055f Grote Markt/Lepelstraat/Spekstraat, Vleeshal e.o./Rijksarchief.Tekeningen voor de inrichting, 1:1-1:100 1893 [-ca. 1925] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij brief nr 1032 d.d. 27 juni 1893 aan het Departement van Binnenlandse Zaken.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/5/7/8/9/10/11

584-585 Harmjansweg 2, Strafgevangenis, kerk, woningen en administratiegebouw 584 http://proxy.handle.net/10648/7ae0e035-51db-472f-a6ae-0c4828acbf1a Bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw en de uitbreiding en constructietekeningen, W.C. Metzelaar, S. Wijn, G. de Zwart, 1:1-1:1250 1898-1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 13/14/15/16/17/18/19/21/25/44/45/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/71/72/74/76/77/82/85

585 http://proxy.handle.net/10648/a788ec7d-0e76-4429-951c-0c1c822daffe Tekeningen van de inrichting voor het schilderen en het nazien van de kap, 1:1-1:50 1900 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

586 http://proxy.handle.net/10648/89fa34ca-2428-4d92-ba73-e30acd07a27b Jansstraat 46/Ceciliasteeg 12, Gouvernementsgebouw, rijksarchief, rijksdienstengebouw, rijksgebouwendienst, kantongerecht.(Bestek-) tekeningen voor de bouw, de verbouw de uitbreiding en de inrichting, M. Spaanderman, J. van Lokhorst e.a., 1:1-1:500 [ca. 1850-] 1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met opmetingstekeningen van het interieur [ca. 1920].

Horen bij brief d.d. 7-9-1899 nr 2115 aan de Minister van Binnenlandse Zaken, van de Rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs enzovoort J. van Lokhorst.

bestektekeningen horen bij bestek nr 1 1933.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/7/8/9/17/18/19/20/29/43/44/45

587 http://proxy.handle.net/10648/f4e39f34-4249-46ae-82f8-63a649e23ec7 Jansstraat 81, Arrondissementsrechtbank.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en revisietekeningen, W.C. Metzelaar e.a., 1:20-1:100 1888-1934 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 13 1888-1890.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1765.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/4/8/11/22

588 http://proxy.handle.net/10648/1a6cb64f-fde9-439c-ba11-93babbd315a6 Klein Heiligland 84, Belastinggebouw/Gebouw voor de Landinrichting.Tekeningen voor de uitbreiding, revisietekeningen en tekeningen voor de aanleg van verwarming, J. Reinders, J. van Kempervalk C., 1:1- 1:500 [ca. 1905-] 1937 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Tekeningen bijgewerkt tot 1937.

Overgebleven originelen, ondernummering: 18

589 http://proxy.handle.net/10648/9a03747a-5754-4c38-864b-b92af1b6431a Kleine Houtweg 18, Weeshuis van de Doopsgezinden/Gewestelijk Arbeidsbureau/Rijksarchief.Tekening van de riolering en gasleidingen en een tekening van de achtergevel, [ca. 1:100] [ca. 1870] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

590 http://proxy.handle.net/10648/b8c6e73b-1430-452c-a475-c57534976c4c Leidsevaart, Pedagogische academie.Tekeningen voor de bouw, 1:100 [ca. 1905] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9

591 http://proxy.handle.net/10648/8e77392e-3bd7-4638-b2e9-e330619e4175 Nieuwe Gracht, Woning van de Commissaris van de Koningin/Provinciale Waterstaat.Ontwerptekening voor de inrichting, 1:100 [ca. 1930] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

592 http://proxy.handle.net/10648/b21dc7b3-14e5-4276-a2a0-859e03db3341 Nieuwe Gracht 13, Hypotheek- en kadastergebouw/Rijks Geologische dienst.Opmetingstekeningen, 1:100-1:1250 [ca. 1915] 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

593 http://proxy.handle.net/10648/37f75310-9c58-405d-a544-4a2a029738ad Oostvest 22, Huis van bewaring.Tekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:100 1901-1904 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/10

594 http://proxy.handle.net/10648/8cd3d2ad-b6e4-4347-b432-799c11dd7f61 Oranjestraat, Versterkerstation, postautogarage.Revisietekeningen, 1:100-1:1250 1933-1935 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijgewerkt tot 1935.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

595 http://proxy.handle.net/10648/b4317498-47c1-49f7-b6f6-2492033f5723 [Paviljoenslaan,] Woning [van de Commissaris van de Koningin].Ontwerptekeningen, J. Walkers, 1:50 [1898] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

596 http://proxy.handle.net/10648/89c5e4f3-6b02-4ca1-834f-0624161e06b0 Paviljoenslaan 5/Dreef 3, Paviljoen Welgelegen, provinciehuis.Opmetingstekeningen, (bestek-) tekeningen voor de uitbreiding en tekeningen voor de aanleg van de elektrische installatie, 1:1-1:1250 1870-1945 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met uittreksel uit het kadastrale plan.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 28 [ca. 1920]. hoort bij brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 21 juli 1876 L.C. VIde afdeling.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/4/5/6/7/10/11/13/14/15/16/17/19/20/21/22/23

597 http://proxy.handle.net/10648/ae7a4ef1-ab86-4a45-a41e-ba7caf47c1b9 Schoterweg 92-94, Bijpostkantoor.Tekeningen voor de bouw en de inrichting, 1:1-1:500 [1935] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met berekeningsbladen.

Hoort bij het afschrift der beschikking

van B&W van Haarlem van 9-3-1935, nr 2/158 7de afd.

Overgebleven originelen, ondernummering: 11

598 http://proxy.handle.net/10648/f89f2721-3623-4126-87f6-a43e16665db3 Spaarnwouderstraat 12, School voor lager onderwijs, rijkswerkplaats voor vakontwikkeling, rijks Geologische dienst.Bestektekening voor de bouw en opmetingstekening, 1:100-1:500 1906 [-ca. 1920] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 8 1906.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

599 http://proxy.handle.net/10648/d61d827f-89ee-4794-9e1b-e3a997f8cf09 Statenbolwerk 10-16, Woonhuizen.Tekeningen voor de bouw, 1:20-1:500 [ca. 1890] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Verwijzing naar de H.IJ.S.M. afdeling T.A.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

600 http://proxy.handle.net/10648/80bcbf88-80b1-4117-a01b-b3096dd307fe Tempelierstraat 71, Bijpostkantoor.Tekeningen voor de verbouw en de aanleg van verwarming, 1:20 [-ca. 1:100] 1931-1940 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

601 http://proxy.handle.net/10648/a7da2bbb-8b7a-478e-b439-389d982e11ca Zomerluststraat 22, Gebouw voor de invoerrechten en accijnzen.Tekeningen voor de aanleg van leidingen, [ca. 1:100] 1936 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Haarlemmerliede Spaarnwoude 602 http://proxy.handle.net/10648/4184b5d4-4b43-407a-b7f1-2f9c6853551d Amsterdamse Straatweg, Halfweg, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100-1:2500 1936 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Oorspronkelijke tekening van ca. 1910 bijgewerkt tot 1936.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Haarlemmermeer 603 http://proxy.handle.net/10648/2c4630f8-b388-45f8-a433-687b84047da8 Hoofdweg 663, Hoofddorp, Post- en telegraafgebouw.Tekening van de fundering, 1:50 [ca. 1910] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met heistaatje.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

604 http://proxy.handle.net/10648/50086580-e174-410a-a46e-3e8c066f0254 [Kruisweg,] Hoofddorp, Telefoongebouw.Revisietekeningen en bestektekeningen voor de aanleg van de elektrische installatie, 1:1-1:2500 1936 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 7 1936.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5

605 http://proxy.handle.net/10648/3e638280-5d7c-4d8d-828f-a77654fabd99 Raadhuislaan 2, Hoofddorp, Kantongerecht/Belastinggebouw.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, W.C. Metzelaar, 1:20-1:100 [ca. 1885-] 1934 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekeningen oorspronkelijk van 1912; bijgewerkt tot 1934.

Overgebleven originelen, ondernummering: 8/11

606 http://proxy.handle.net/10648/ff2f5c38-006c-43e0-8b4f-ef697eb26cda Spaarnwouderdwarsweg, Hoofddorp, Zendgebouw met dienstwoning.Revisietekeningen en tekeningen voor de aanleg van elektriciteit, 1:25-1:1000 [ca. 1925-] 1945 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7

Halfweg, zie Haarlemmerliede-Spaarnwoude Hallum, zie Ferwerderadeel Halsteren 607 http://proxy.handle.net/10648/3d9647a4-147a-41f6-9d54-503e120d63e1 Raadhuis.Revisietekening, 1:100 1939 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

608 http://proxy.handle.net/10648/b4fd935f-53bf-4bed-a5a6-f70f9da9c8ac St.-Quirinuskerk.Opmetingstekeningen, 1:20-1:500 [ca. 1905-] 1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Tekeningen uit 1938 behoren bij sekretariaat Rijksbouwmeester B 1938 nr 849.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/6/7

Ham, Den 609 http://proxy.handle.net/10648/fe1de920-6811-4716-8f0b-ecaf7e7014e4 Hoofdstraat, Vroomshoop, Post- en telegraafgebouw.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, J. Crouwel, 1:20-1:2500 1920-1932 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Hansweert, zie Reimerswaal Hardegarijp, zie Tietjerksteradeel Hardenberg 610 http://proxy.handle.net/10648/f213f467-8065-4f75-aa40-b57736d69fd6 Voorstraat 38, Post- en telegraafgebouw.Werk- en detailtekeningen voor de bouw, 1:1-1:100 1905 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/7/8/9/10/11/12

Hardinxveld/Giessendam 611 http://proxy.handle.net/10648/0b8c8d80-23e5-4fde-b8c7-b21bac109d83 Peulenstraat, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100-1:1000 1935 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Oorspronkelijke tekening ca. 1920 bijgewerkt tot 1935.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Haren 612 http://proxy.handle.net/10648/e507fe07-1159-46c9-a35e-a0d8cd8773e6 Botanicuslaan 18a, Telefoongebouw.Ontwerp- en werktekeningen voor de bouw, 1:1-1:2500 1936-1939 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1766.

Harlingen 613 http://proxy.handle.net/10648/731002c0-a479-4165-93ef-2e5b7f65498e Telefooncentrale.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:1-1:1250 1936-1937 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/4

614 http://proxy.handle.net/10648/ff95e9cf-fd28-4eda-8fc6-e6b8bea4eef2 Grote Bredeplaats 6, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor bouw en verbouw en revisietekeningen 1:1-1:100 1895-1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tekeningen voor de centrale verwarming.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 45 1895.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1657.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1767.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

615 http://proxy.handle.net/10648/75203e34-ba6b-40a0-b7ed-82db36c8557b Havenplein 1, Kantongerecht/Belastinggebouw.Tekeningen voor de bouw en opmetingstekeningen, W.C. Metzelaar, 1:1-1:1250 1884 [-ca. 1930] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/5/11

616 http://proxy.handle.net/10648/f749604b-febd-408d-89b6-655b5be7359f Stationsweg 5, Rijks-h.b.s.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:1-1:500 1926-1954 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tekeningen voor de centrale verwarming.

Revisietekeningen bijgewerkte tekeningen tot 1954.

bestektekeningen horen bij bestek nr 13 1926.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1768.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

Haskerland, zie Schoterland Hattum 617 http://proxy.handle.net/10648/aadfc3b2-6133-409a-b222-a4db19aa990e [Kerkstraat], Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100-1:1250 1932 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Heemskerk 618 http://proxy.handle.net/10648/b97507cd-dfd5-418d-9672-408f00071fb7 Tolweg, Kasteel Assumburg.Opmetingstekeningen, detail- en werktekeningen voor restauratie en verbouw, 1:1-1:200 1935-1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 39/42/43/44/45/46/47/48/50/51/52/53/54/55/65

Heemstede 619 http://proxy.handle.net/10648/6eef318c-d8cc-4737-84e7-bead427e9680 Raadhuisstraat, Post- en telegraafgebouw, telefoongebouw.Tekeningen voor de bouw- en verbouw en revisietekeningen, [Cuypers & Co.], 1:1-1:2500 1921-1939 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekeningen bijgewerkt tot 1935.

Heer, zie Maastricht Heerenveen 620 http://proxy.handle.net/10648/91ca1eee-10b5-49a1-8dcd-fc36320fe25a [Burg. Falkenaweg,] Marechausseekazerne.Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:100-1:2500 1932-1933 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3

621 http://proxy.handle.net/10648/4516243e-e689-44e7-9fee-f0f185b5577d Fok 31, Rijks-h.b.s. c.a.Tekeningen voor de bouw, verbouw- en uitbreiding en constructietekeningen, 1:1-1:100 [ca. 1880-] 1933 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/29/30/32/33/34/40/41/43/44/45/46

622 http://proxy.handle.net/10648/3f4f641f-5d3c-4d11-b352-6912ee589134 Van Harenspad 8, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100 [-ca. 1:1000] 1913-1916 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 55 1-11-1912.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1658.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1770.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

623 http://proxy.handle.net/10648/7483390e-64ae-493f-b789-8b3f1353ce3e [Van Harenspad 44-46,] Belastinggebouw.Opmetingstekening, 1:100 [ca. 1905] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

624 http://proxy.handle.net/10648/d822a0b5-32f1-4768-9b74-bb276133acff K.R. Poststraat 10, Achter Crackstate, Huis van bewaring/Arrondissementsrechtbank/Kantongerecht.Tekeningen voor de bouw en opmetingstekeningen, A.C. Kros, W.C. Metzelaar, 1:50-1:100, 1840-1892 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Exhibitum 19 december 1840, nr 59, waterstaat Friesland.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/5

625 http://proxy.handle.net/10648/eb28d6e9-3fa8-4fa6-b9d0-ada783e9fda8 [K.R. Poststraat], Telefoongebouw.Ontwerp-, bestek- en werktekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:1-1:2500 1937-1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 10 8-11-1938.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1771.

Overgebleven originelen, ondernummering: 37

626 http://proxy.handle.net/10648/c67addc4-16d9-4ccf-b707-5ee4b6737ebc Stationsemplacement, Stationspostlokaal.Opmetingstekeningen, [1:50] [ca. 1930] 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met plattegrond van gebouw en omgeving.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1769.

Heerlen 627 http://proxy.handle.net/10648/a57cbc9b-63fa-4fc4-8b18-eece88c9a120 Post- en telegraafgebouw.Detailtekeningen, 1:1-1:10 [ca. 1910] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9

628 http://proxy.handle.net/10648/0c3c8bcd-848c-48bf-9b82-ea699e219d65 Akerstraat, Woonhuis van Dr Ottenhoff.Ontwerptekeningen voor de verbouw, T.H.J. Geerts, 1: 50-1:100. 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

629 http://proxy.handle.net/10648/9c4eb37b-9ede-4219-b85f-409201b9e4e0 Honingstraat 42, P.T.T.-gebouw.Revisietekeningen en (bestek-) tekeningen van de riolering, 1:100, [1933-] 1955 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 20 1933.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/5

630 http://proxy.handle.net/10648/9a26cb6a-af5d-4aff-9681-a251dc752e16 [Saroleastraat 35], Kantongerecht.Ontwerptekeningen voor de bouw en opmetingstekeningen, W.C. Metzelaar, 1:50-1:100 1907-1908 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/5/6/7/8/9

631 http://proxy.handle.net/10648/20737fbf-33cc-4c77-a602-282132d966bd Schinkelstraat, Post- en telegraafgebouw.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:20-1:1250 1933-1934 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 20 1933.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1772.

Overgebleven originelen, ondernummering: 89/90/91/92/93/94/95/96/97/98

632 http://proxy.handle.net/10648/61bf7d0d-7193-4e73-8019-709271eb5503 Zandweg 180, Kweekschool van vroedvrouwen.Bestektekeningen voor de bouw, J. Stuyt, 1:50-1:2500 1920-1934 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij de bestekken nrs 239 (A,B,C) 1922 en 356 1934.

Overgebleven originelen, ondernummering: 8/10

Heeze 633 http://proxy.handle.net/10648/2adbc0bc-5592-43dd-bdc0-b4d59c060b6e J. Deckersstraat 29, Hulppost- en telegraafgebouw.Bestek- en werktekeningen voor de inrichting van een woonhuis tot hulppostkantoor en revisietekening, 1:50-1:250 1919-1935 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekening hoort bij bestek nr 9 [1919].

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/4

Heiligerlee, zie Scheemda Den Helder 634 http://proxy.handle.net/10648/6c688229-6762-4b66-bb21-3d8d3dfd2d9c Algemeen. Kaart van sectie C uit het kadastraal register [ca. 1:1250] [ca. 1900-] 1934 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

635 http://proxy.handle.net/10648/67e4c35e-0136-43df-872c-c24797217c04 Douche-inrichting.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100-1:1000 [ca. 1920] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

636 http://proxy.handle.net/10648/06c2eef9-bf8d-44f8-800f-8286b16a50d1 Provoostgebouw.Opmetingstekening, 1:100 [ca. 1930] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

637-639 K.N.M.I. 637 http://proxy.handle.net/10648/ef202d69-a6ae-4d54-80e1-ee734f539f05 Observatiegebouwtje.Ontwerptekening voor de bouw, 1:50-1:500 [ca. 1925] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

638 http://proxy.handle.net/10648/5d922af2-7401-44ab-82d2-a9cf33c569f3 Observatietoren.Tekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:20-1:50 [ca. 1915] 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

639 http://proxy.handle.net/10648/8c6757d8-ddc0-4ef0-ab35-0c0ecf834fb1 Observatorswoning.Tekening voor de bouw, 1:50 [ca. 1915] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

640 http://proxy.handle.net/10648/b30f934d-46ca-42f2-9ee1-6cf2b2130f0f Ankerpark, Sportterrein. Uittreksel uit het kadastraal register, [niet op schaal] [ca. 1930] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

641-655 Bassingracht, Kazernement voor de onderzeedienst, mijnendienst 641 http://proxy.handle.net/10648/7ca5c7a2-b4da-412b-abef-a2976b8e8e62 Staat houdende de resultaten van grondboringen, 1:50 [ca.1920] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met plattegrond van de gebouwen en omgeving [ca. 1:750].

642 http://proxy.handle.net/10648/6d549985-e2fc-4358-8914-6140311bd0e0 Plattegronden van de gebouwen en omgeving, revisie, [ca. 1:250-] 1:300 [ca. 1920] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

643 http://proxy.handle.net/10648/73302c1e-0ce1-4b99-b64a-0bc7c745f484 Ontwerp- en bestektekeningen voor de terreinen, 1:1-1:500 1914-1915 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 2 1914/1915.

644 http://proxy.handle.net/10648/555801d4-2bf8-4c1e-aefd-47621dea0022 Accuwerkplaatsen.Tekeningen voor de uitbreiding, 1:100 1929-1930 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

645 http://proxy.handle.net/10648/65ef16cc-0836-4fca-9e04-97941fd55d2f Duikbedrijf.Bestektekeningen voor de bouw, 1:1-1:100 1920-1931 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestekken nr 14 1920/1921 en nr 2 1931.

646 http://proxy.handle.net/10648/1f51c6fb-bad0-4a6c-a008-603f4c0dc7fc Kazerne/Manschappengebouw.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw, 1:1-1:100 1914-1915 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestekken nrs 2, 3 en 9 1914/1915.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/16/18/19

647 http://proxy.handle.net/10648/0ea3a3bd-289f-4cae-b959-b8a22395cb7f Machinewerkplaats/machinegebouw.Bestektekeningen voor de bouw en de uitbreiding en constructie- en revisietekeningen, 1:1-1:100 1920-1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 11 1920 en nr 20 1931.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6

648 http://proxy.handle.net/10648/022712c9-0f9f-443d-8872-aad032b8c8ec Motoren proefstand.Bestektekening voor de bouw, 1:20 1914 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 10 1914/1915.

649 http://proxy.handle.net/10648/943ab345-95a9-4fc4-becd-bf08f3d36d05 Woongebouw voor officieren en machinisten.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:10-1:100 1914-1915 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nrs 2 en 3 1914/1915.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/5

650 http://proxy.handle.net/10648/d618158a-1fd1-4928-aa07-e7070218066f Laadlokaal.Bestektekeningen voor de bouw en uitbreiding, 1:50-1:100 1920-1931 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestekken nr 14 1920 en nr 20 1931.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

651 http://proxy.handle.net/10648/eda438dd-db6e-4944-9e9b-7c7823369e7e Technische dienst.Bestektekeningen voor de bouw en constructie-tekeningen, 1:1-1:100 1914-1930 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 3 1914 en nr 6 1915.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7

652 http://proxy.handle.net/10648/6cca4303-0289-4944-a7ec-670e3835f285 Radio-peildienst.Tekening voor de bouw, 1:20-1:1000 [ca. 1935] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

653 http://proxy.handle.net/10648/d5635cfe-bdf6-494b-8209-64020dde7392 Station voor draadloze telegrafie.Bestektekeningen voor de bouw, 1:20-1:200 1919 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met plattegrond van gebouw en omgeving.

Horen bij bestek nr 16 1919.

654 http://proxy.handle.net/10648/9cc63846-16d0-4369-97c4-f646f0823eb1 Transformatorgebouw.Bestektekening voor de bouw, 1:50 1915 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 6 1915.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

655 http://proxy.handle.net/10648/be2555c0-5118-4662-bcd0-418545e40e10 Wacht- en privaatgebouw.Bestektekeningen, revisietekening en een tekening voor de aanleg van elektriciteit, 1:10-1:1000 1914 [-ca. 1930] 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 2 1914/1915.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

656 http://proxy.handle.net/10648/dcccbed1-06a5-4396-afbc-d18547cc874c Boerhavestraat 15, Telefoongebouw.Bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:1-1:1000 1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met 28 buigstaten.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 11 1938.

Overgebleven originelen, ondernummering: 40/41

657 http://proxy.handle.net/10648/2622bc90-8546-436e-8518-62c4a6d0bbfc Harsenseiland, Fort op de Harsens.Ontwerptekeningen voor de bouw, J.Z. Stuten, 1:2-1:100 1883-1884 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uit het archief der genie, plans van vestingen, litt. H. nr 490.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5

658 http://proxy.handle.net/10648/92a01d6e-454e-4dcb-b870-2074b4e6460e Hoofdgracht/Rijkswerf, Torengebouw/Marine Museum.Opmetingstekening, 1:20 1939 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

659 http://proxy.handle.net/10648/bc791c0f-85c8-4210-b7a7-bee153e58695 Hoofdgracht/Rijkswerf, Marinezwembad.Ontwerp-, bestek- en werktekeningen voor de bouw, 1:1-1:100 1917-1933 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 2 1917.

Overgebleven originelen, ondernummering: 97/98/100

660 http://proxy.handle.net/10648/2dc5b9c8-f437-4b54-92f9-b8b0f5a80d22 Hoofdgracht/Rijkswerf, Gymnastieklokaal en Sportschool.Ontwerptekeningen voor de bouw en uitbreiding, 1:1-1:500 [ca. 1925-] 1930 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

661 http://proxy.handle.net/10648/9977ec89-9ca1-4701-9776-06d38228f3ab Burg. Houwingsingel 6, Station voor draadloze telegrafie bij de Onderzeedienst/Archiefgebouwtje.Bestektekening voor de bouw, 1:50 1919 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 16 1919.

662 http://proxy.handle.net/10648/bb0edeed-93ef-414a-b2b5-18a6fee04b70 Kerkgracht 4, Kantongerecht/Kantoor voor registratie en domeinen.Tekeningen voor de bouw en revisietekening voor de elektrische installatie, W.C. Metzelaar, 1:1-1:100 1911-1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 8/9

663 http://proxy.handle.net/10648/0d6123ee-5677-4470-85d1-cffd956b8a1a Koningsplein, Belastingkantoor.Ontwerptekeningen voor de bouw- en de verbouw, 1:50-1:1000 1897 [-ca. 1905] 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met plattegrond van het gebouw en omgeving.

664-665 De Kooy, HMs. Vliegkamp de Kooy 664 http://proxy.handle.net/10648/a6eb52b7-9198-4dc3-bcf3-e94ea4dd4b90 Kazerne.Tekeningen voor de bouw, 1:100-1:500 1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/7/8/12

665 http://proxy.handle.net/10648/05587c26-dca7-441f-aa6e-6919d698b9d4 Hangar.Tekening voor de bouw, 1:100 [ca. 1940] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

666 http://proxy.handle.net/10648/40b5ae81-22ad-4690-97c4-aa3773780c43 Het Nieuwe Diep 3-7, Commandementsgebouw en dienstwoning.Opmetingstekeningen, constructietekeningen en tekeningen voor de verbouw, 1:1-1:200 1880-1935 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 28/30/33/34/40/42/43/44/45/47

667-679 Het Nieuwe Diep 8-10, Koninklijk Instituut voor de Marine/Marine hospitaal 667 http://proxy.handle.net/10648/2d7a8a55-5512-4c0d-9b6e-6800269a3413 Algemeen.Bestektekeningen voor uitbreiding, 1:100-1:1000 1938 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 8 1938.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/4

668 http://proxy.handle.net/10648/6fa1eb5f-d848-4697-b7fc-75659ad041d1 Adelborsteninstituut.Bestektekeningen voor de bouw, revisietekeningen en opmetingstekeningen voor het gymnastiek- en privaatgebouw, 1:1-1:100 [ca. 1890-] 1940 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 21 1916 en nr 1 1923.

669 http://proxy.handle.net/10648/815b2818-8749-407e-a8e7-3407dd86c206 Administrateurswoning hospitaal.Bestektekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:1-1:100 1914- 1915 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 8 1914/1915.

Overgebleven originelen, ondernummering: 12

670 http://proxy.handle.net/10648/062447c7-7dc9-4a2f-9e8f-011f871ef367 Apotheek.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100 [ca. 1895] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

671 http://proxy.handle.net/10648/e7d9b6b8-2859-43f8-8984-52bfbc130c6d Aulagebouw.Bestektekeningen voor de uitbreiding, 1:100-1:1000 1938 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 35 1938.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

672 http://proxy.handle.net/10648/062e7940-ce14-4bd6-b225-97131822de73 Hoofdgebouw.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw en tekeningen voor de aanleg van leidingen en centrale verwarming, 1:20-1:200 [ca. 1869-] 1930 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen o.a. bij de resolutie van 29 april 1895 D 31 en bij de missive van de Ingenieur der Marine te Willemsoord, 8 mei 1895 A nr 122.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/9

673 http://proxy.handle.net/10648/70907750-1739-4f55-85b5-f9a1223a2fc6 Hospitaal.Ontwerptekeningen voor de bouw en bestektekening voor de uitbreiding, 1:1 [ca. 1:500] 1838-1915 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Exhibitum 1838 nr 6 en nr 8.

bestektekening hoort bij bestek nr 8 1914/1915.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24

674 http://proxy.handle.net/10648/a628f840-29d4-4f4f-a2dc-1f06c746ddd5 Hospitaal, barak voor besmettelijke ziekten.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en de uitbreiding en revisietekeningen 1:50-1:100 1919-1923 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 8 en nr 4 1919 en nr 2 1921.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/35

675 http://proxy.handle.net/10648/32a775af-e12d-4f72-a81c-982e3616364e Kombuisgebouw.Bestektekeningen voor de uitbreiding en constructie- tekeningen, 1:1-1:100 1939-1940 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

676 http://proxy.handle.net/10648/c3b66ced-30c6-4649-82cc-c36638d2047a Machinelaboratorium.Bestektekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:1-1:100 1918 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 11 1918.

677 http://proxy.handle.net/10648/eee3196c-76ec-4cbb-a58e-e369f998d38c Gebouw Noord.Bestektekeningen voor bouw en tekeningen voor verbouw, 1:1-1:1000 [ca. 1900-] 1923 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 1 1923.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/6

678 http://proxy.handle.net/10648/f89e1c46-a767-4be5-8556-f609d74cb0b6 Sportterreinen.Opmetingstekening, 1:200 [ca. 1915] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

679 http://proxy.handle.net/10648/06c9a3cd-e0b5-401d-aa28-56d1c390e151 Tennisbaan Animo.Opmetingstekening, 1:200 1915 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

680 http://proxy.handle.net/10648/a4853040-6fe4-45b0-b494-91aa49515c0d Het Nieuwe Diep 12, Onderzeedienstkazerne Buitenveld, manschappengebouw.Constructietekeningen, 1:10-1:50 1914 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

681 http://proxy.handle.net/10648/0424be1a-c561-4dd8-a99b-35a062658c86 Het Nieuwe Diep 34b, Atjeh-loods.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:1-1:200 1904 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij contract nr 6 1918.

horen bij de missive van de hoofdingenieur van de marine te Hellevoetsluis, d.d. 9-12-1904, nr 210 en d.d. 2-2-1905.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7

682 http://proxy.handle.net/10648/d18a2c78-3c9f-4f16-b2ab-c3532112f263 Het Nieuwe Diep 36-38, Acculaadstation.Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:1-1:100 1932-1938 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

683 http://proxy.handle.net/10648/f84b193b-2379-40dd-aeef-5eb93307b5d3 Het Nieuwe Diep, Fort Oostoever/mijnenbergplaatsen.Ontwerptekeningen voor de uitbreiding, constructie- en revisietekeningen en opmetingstekeningen, H.T. Schalken, Van Ingen e.a., 1:1-1:5000 1856-1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met staten houdende resultaten van grondboringen.

O.a. uit het archief van de genie.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/5/6/8/10/11/12/13/14/15/16/17/43/44/45/66/107

684-689 Nieuwe Haven, Verspermagazijn [mijnen- bestrijdingsstelplaats]/steiger 684 http://proxy.handle.net/10648/f42e4af1-e5fe-457f-a113-c4430711df26 Algemeen.Ontwerp-, bestek- en werktekeningen voor de bouw en uitbreiding, constructie- en revisietekeningen, 1:100-1:2000 1918-1935 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nrs 5c en 6 1919 en nr 10 1920.

horen bij contracten nrs 4 en 9 1918.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/7

685 http://proxy.handle.net/10648/34f9c705-7fa7-4402-a01e-99d0ffa3dec0 Munitiebergplaats en werkplaatsen.Ontwerptekeningen, 1:100-1:200 [ca. 1920] 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

686 http://proxy.handle.net/10648/bbf6397d-f49d-4d0f-a95f-b4546036edd7 Sloopinrichting.Bestektekening voor de bouw, 1:50 1917 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 7 1917.

687 http://proxy.handle.net/10648/6cc019c3-1680-4db6-89bd-a250f95816b3 Berging aanvuurladingen.Bestektekening voor de bouw, 1:50 1919 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

688 http://proxy.handle.net/10648/76217815-0acf-4a64-be9f-d9377d30bea5 Stookgebouw.Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:50-1:100 1918 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij contract nr 4 1918.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

689 http://proxy.handle.net/10648/11100613-0922-499e-a8a1-d94f2495fdf7 Wachtgebouw.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:50 1918 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij contract nr 9 1918.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

690-692 Nieuwe Haven, Pyrotechnische werkplaatsen 690 http://proxy.handle.net/10648/4b086438-713d-4ac8-ae88-2adc571a4368 Algemeen.Bestektekeningen voor de bouw en constructie- en revisietekeningen, 1:1-1:500 1916-1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nrs 4, 5 b+c 1916 en nr 1 1918.

horen bij contracten nr 2 1917 en nr 7 1918.

Overgebleven originelen, ondernummering: 11/12/13/36/37

691 http://proxy.handle.net/10648/a9efc084-1fa0-4923-98e7-620357423601 Buskruitmagazijn.Bestektekening voor de bouw, 1:100 1917 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

692 http://proxy.handle.net/10648/13a1ddc8-276c-4ff0-86fa-dda4cfad130e Munitiebergplaatsen.Tekeningen voor de bouw, 1:100-1:1000 [ca. 1935] 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

693 http://proxy.handle.net/10648/e1f6b565-2d48-4f5f-98bc-366c3e1c540c Rijksweg, Fort Westoever.Bestektekening voor de bouw van een brug, C.C. Potri, 1:50 1915 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 6 1915.

uit het archief van de genie, 2de commandement Den Helder.

694 http://proxy.handle.net/10648/915ac87d-e211-4efc-97ad-2893bea0318b Kijkduin, Huisduinen, Opzichterswoning.Tekeningen voor de bouw, 1:100-1:200 [ca. 1925] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uit het archief van de Bouwkundige Dienst van het Loodswezen, gesigneerd C. Jelsma.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Hellendoorn 695 http://proxy.handle.net/10648/41ea109b-0be5-4e7e-82dc-52b24e44fa5d Stationsplein, Nijverdal, Post- en telegraafgebouw.Revisietekeningen, 1:100-1:1000 1929 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Hellevoetsluis 696 http://proxy.handle.net/10648/c1524c4e-ff9b-49ba-a7a2-d0e8d34a67e9 Opzomerlaan 5, Post- en telegraafgebouw.Bestektekening voor de bouw en revisietekening, 1:100 [ca. 1895-] 1935 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

697 http://proxy.handle.net/10648/626fa9d8-33f7-41b4-a4b4-43e8f6231473 Tramhaven, Mijnenmagazijn.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en constructie-tekeningen, 1:5-1:1000 [ca. 1910-] 1922 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1659.

Helmond 698 http://proxy.handle.net/10648/96f3d9d5-db64-4abc-9101-b851387ff511 Markt, Belastinggebouw.Bestektekening voor de verbouw en een opmetingstekening 1:100-1:2500 [ca. 1915-] 1928 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekening hoort bij bestek nr 12 1928.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

699 http://proxy.handle.net/10648/a29daef0-7233-489e-a9e0-0379015283ab Molenstraat 191, Rijks-h.b.s. c.a.Ontwerptekeningen voor de bouw en opmetingstekeningen, 1:50-1:500 1877 [-ca. 1915] 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met koppenplan van het gymnastieklokaal.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/5

700 http://proxy.handle.net/10648/abe8f11d-faab-41b4-b77a-451314b08d99 Watermolenwal 15, Telefoongebouw.Revisietekening, 1:100-1:1000 1954 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisie van oorspronkelijke bestektekening uit 1939, bestek nr 2.

701 http://proxy.handle.net/10648/63e8b5e7-c7e2-43e8-b26f-6e518cc72994 Watermolenwal 16, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening en tekening van de elektrische installatie, 1:100-1:1000 1954 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

702 http://proxy.handle.net/10648/199a9989-2509-4a0f-9e97-0648018d3463 Weg op de Heuvel 9-11, Kantongerecht.Bestektekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:100-1:500 1904-1907 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Hengelo (Gld) 703 http://proxy.handle.net/10648/b056044c-41cc-4eb8-92fe-bdc6647bc565 Dorpsstraat, Post- en telegraafgebouw.Revisietekeningen, 1:100-1:1000 1916-1930 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Hengelo (O) 704 http://proxy.handle.net/10648/97ffbb23-30ec-47f6-aa39-c0870e5ef119 Marechausseekazerne.Tekening voor de terreinafsluiting, 1:1-1:100 1933 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

705 http://proxy.handle.net/10648/95922a15-05a1-467c-97c2-964efbd16c97 Ansinkweg 1, Belastinggebouw, woning van de inspecteur.Constructietekeningen voor nieuwbouw en een revisietekening, 1:1-1:1250 1926-1938 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

706 http://proxy.handle.net/10648/c25a4a97-abf6-4908-b2b5-57710a84d943 B.F. Hofstedestraat, Magazijn van de technische dienst.Bestektekening voor de bouw, 1:100-1:1250 1933 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

707 http://proxy.handle.net/10648/e2014df1-d890-402f-b924-204bf6c99eca Enschedesestraat/B.F. Hofstedestraat, Belastingkantoor, Telefoongebouw/Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw van het belastingkantoor en de telefooncentrale en de verbouw van het post- en telegraafgebouw, 1:10-1:1250. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met revisietekeningen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 1 1931.

Overgebleven originelen, ondernummering: 9/10/11

708 http://proxy.handle.net/10648/1657095a-a57e-439d-87e3-5d1b84edd461 Enschedesestraat 50, Telefoongebouw, belastinggebouw.Constructietekeningen voor de bouw, 1:5-1:50 1931-1933 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

's-Hertogenbosch 709 http://proxy.handle.net/10648/99b7cdc7-36f0-40ad-803f-0bdcf2feb015 Hypotheek- en kadastergebouw.Tekening voor de elektrische installatie, 1:100 [ca. 1915] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

710 http://proxy.handle.net/10648/6a8d98b3-7da7-430e-9283-ea5dd897db60 Pr. Bernhardstraat 12, Districtscentrale.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:10-1:100 1935-1936 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 6 1935.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

711 http://proxy.handle.net/10648/ee3677c5-83aa-4432-b26f-8e57ab2485a7 Boschveldweg 2/Parallelweg, Spoorwegpostgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en verbouw en revisietekeningen voor de elektra enz, 1:10-1:200 1934-1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met plattegrond van de terreinen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nrs 7 en 16 1936-1937.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7

712 http://proxy.handle.net/10648/7a28aaad-7128-4a74-ae59-02e91934f8b5 Hekellaan 4, Rijks-h.b.s.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en de uit- breiding, J. van Lokhorst, 1:20-1:200 1903-1908 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 8 1903-1904.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/11

713 http://proxy.handle.net/10648/d7689f23-baaf-41c2-8af4-f0a5931cfa77 Koningsweg 2, Villa voor dr. G. de Gruyter.Ontwerptekeningen voor de bouw, T. Wilschut, 1:100 1930 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

714 http://proxy.handle.net/10648/05c930c7-253f-400a-b2a7-0cbe2663bbbc Koningsweg 40, Herenhuizen/Ontvangstkantoor der belastingen.Ontwerptekeningen voor de bouw, J. Hurkens & Zn, [ca. 1:20-] 1:100 1919 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

715 http://proxy.handle.net/10648/9e9fd7b8-2533-4198-85be-741c5402ed1a De Mortel, Telefoongebouw.Bestektekeningen voor de constructie, 1:100-1:1000 1935-1936 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek 6 25-9-1935.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12

716-718 Spinhuiswal/St.-Jorisstraat, Justitie gebouwen 716 http://proxy.handle.net/10648/57d0cde6-ea2d-41c5-8709-cf10d85196e1 Huis van Bewaring.Opmetingstekeningen, S. Wijn, 1:20-1:100. Met revisietekening van de rioleringen; plattegrond van de justitiegebouwen. 1915-1923 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

717 http://proxy.handle.net/10648/c678f2b4-4671-48dd-92ce-c5aed1cf10b3 Strafgevangenis, Huis van bewaring.Tekeningen voor de bouw en de aanbouw en revisietekeningen, S. Wijn, 1:20-1:100. 1915-1923 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/6/7/8

718 http://proxy.handle.net/10648/605b40b1-d686-4a32-b1c9-9b7d3e7b0b05 Paleis van Justitie.Revisietekeningen, S. Wijn e.a., 1:50. 1923-1952 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4

719 http://proxy.handle.net/10648/2603527b-5b0d-4de1-80b4-68b1f2ba4db5 Stationsweg, Belastinggebouw.Opmetingstekening, H. v.d. Waal, 1:100 1920 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

720 http://proxy.handle.net/10648/4e461f39-5c94-4e31-97e9-b591a033cf48 Verwerstraat 41, Gouvernementsgebouw/Woning van de Commissaris van de Koningin, plantenkas in de tuin.Ontwerp- en bestektekeningen voor bouw en verbouw, opmetingstekeningen en revisietekeningen, 1:20-1:1250 1908-1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/8/9/10

721 http://proxy.handle.net/10648/646af376-2a0e-4968-baa5-72af3c85a0c0 Verwerstraat/Waterstraat 16, Gouvernementsgebouw, archiefgebouw, rijkswaterstaat.Bestek-, detail- en werktekeningen voor de bouw en de uitbreiding, tekeningen voor de aanleg van verwarming, tekeningen voor het onderhoud aan de Dieze muur en revisietekeningen, 1:10-1:200 1908-1931 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 4 21-5-1908.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1773.

Overgebleven originelen, ondernummering: 17

722 http://proxy.handle.net/10648/888d3aee-8010-4553-97bd-c06ac6c9bd8b Waterstraat 20, Rijksarchief, archieven van justitie.Opmetingstekeningen, tekeningen voor de uitbreiding en ontwerptekeningen voor de archiefstellingen, de boekenlift en de bekapping, J. van Lokhorst e.a., 1:10-1:100 [ca. 1885-] 1932 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uitbreidingsplannen niet aldus uitgevoerd.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1660.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/6

723 http://proxy.handle.net/10648/f88a687d-fd6a-4519-b857-94166828a88e Wolvenhoek 7, Rijkskantorengebouw, rijkswaterstaat.Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:100 1930 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Heurne, zie Aalten Heusden 724 http://proxy.handle.net/10648/f1dd5e63-1329-4c27-bee2-013268081f39 Botermarkt 2, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100-1:1250 1929 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Hillegom 725 http://proxy.handle.net/10648/05b4ed10-9990-412d-9547-b87e438e346b Hoofdstraat 36-38, Post- en telegraafgebouwBestek- en werktekeningen voor de bouw, de verbouw, constructietekeningen en revisietekeningen, 1:20-1:1250 1911-1966 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met uittreksel uit het kadastrale plan.

Revisietekeningen bijgewerkt tot 1966.

bestektekeningen horen bij de bestekken nr 17 2-5-1911 en nr 22 25-6-1932.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/10/23/24

Hilversum 726 http://proxy.handle.net/10648/96d13d08-a8db-4346-82a3-75035399c47d P.T.T.-gebouw. (Bestek-) tekening voor nieuwbouw [-ca. 1:100] [ca. 1940] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

727 http://proxy.handle.net/10648/17d52646-10bf-4fa8-a468-655a1e9c1177 Kerkbrink, Postgebouw. (Bestek-) tekeningen voor de bouw en verbouw en revisietekeningen, 1:100-1:2500 1904-1928 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

728 http://proxy.handle.net/10648/7a17d5e7-da71-41bf-9c36-68ddb721c2ef Kerkstraat, Telefoon- en telegraafgebouw.Tekening voor de bouw en revisietekeningen, 1:10-1:100 [ca. 1905-] 1929 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening bijgewerkt tot 1929.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4

729 http://proxy.handle.net/10648/d1a0933e-fba3-41bc-8195-c84d244685a2 Kerkstraat 82/84, Kantongerecht.Opmetingstekeningen, W.C. Metzelaar, 1:100 1912 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

730 http://proxy.handle.net/10648/b56ba7a6-1c6f-4708-814f-e02d852deca1 Vondellaan, Kantoor en woning voor de ontvanger der registratie en domeinen.Tekening voor verbouw, 1:100 [ca. 1910] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

731 http://proxy.handle.net/10648/3c481b40-09d8-4534-b713-c3131d1e46b5 Vondellaan 9, Belastinggebouw.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:1-1:1000 [ca. 1930-ca. 1935] 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Hoek van Holland 732 http://proxy.handle.net/10648/cab97d69-1456-48e5-8027-738cbb0dcebe Prins Hendrikstraat 187, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100-1:1000 1929 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

733 http://proxy.handle.net/10648/4fe98ab3-e9f2-4bff-b912-39ba26d6a052 Rietdijkstraat 128, Stallencomplex.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:50-1:1000 [ca. 1910-] 1912 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 1186 en nr 656.

betreft kopieën van tekeningen uit het archief van de H.IJ.S.M.

734 http://proxy.handle.net/10648/4bc2a48a-0cfa-4196-b3be-baad1b7aa1f3 Rietdijkstraat 132-134, Belastinggebouw, woningen.Bestektekeningen en tekeningen voor verbouw en uitbreiding, 1:20-1:1000 1898-1921 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken d.d. 31-5-1898 en 11-11-1921.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/5/7

735 http://proxy.handle.net/10648/4dcb17ad-06d7-4253-a497-2715066d1211 Seinpad 29, 31-35, Lichtwachterswoningen.Revisietekeningen, 1:1-1:200 1921-1924 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gesigneerd C. Jelsma, bouwkundige Dienst van het Loodswezen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 15

Hoenderloo, zie Apeldoorn Holwerd, zie Dongeradeel Hoofddorp, zie Haarlemmermeer Hoogeveen 736 http://proxy.handle.net/10648/0bea2918-394b-4848-9ca2-d9a5817053fd Brinkstraat 30, Kantongerecht.Tekening voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:100 1900 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1775.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

737 http://proxy.handle.net/10648/1ca1c6cf-6077-402d-9bc9-63d791d7a563 Pesserstraat 21-27, Rijkspolitiekazerne.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, 1:100-1:1000 1933-1940 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek en overeenkomst nr 217 1933, van het 2de genie commandement; E.a.I., Groningen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Hoogezand-Sappemeer 738 http://proxy.handle.net/10648/b967b6a8-460d-46dd-b09b-6c106ab755a2 [Kerkstraat, Hoogezand,] Post- en telegraafgebouw.Revisietekeningen, 1:50 1916 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1661.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1778.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

739 http://proxy.handle.net/10648/1827eb99-19ff-4e91-956f-7d3cd317e87e Sappemeer, Rijks-h.b.s.Ontwerptekeningen voor de bouw en tekeningen voor de uitbreiding, 1:50-1:1000 1877 [-ca. 1920] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met uittreksels uit het kadastrale register.

Exhibitum 29-10-1877 nr 115 afd. VI [Kunsten en Wetenschappen]

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1807.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/11/12

740 http://proxy.handle.net/10648/4644ae28-ec1f-4982-8a05-8cc755f82a7f [Noorderstraat 302], Sappemeer, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening en tekeningen voor de aanleg van waterleiding, 1:100-1:1000 1930-1934 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft bijgewerkte bestektekening van ca. 1905.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1806

Hoogland, zie Amersfoort Hoorn 741 http://proxy.handle.net/10648/633ddc5f-35f3-459c-b594-28c1c5da44ea Breed, Rijkszuivelconsulentschap.Opmetingstekening, 1:100-1:1250 [ca. 1930] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

742 http://proxy.handle.net/10648/cd79710a-a289-4a56-8cb7-a83904ce860f Doelenkade, Herenhuis/Woning directeur Rijks-h.b.s.Ontwerptekening voor de inrichting, 1:100-1:1000 [ca. 1925] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

743 http://proxy.handle.net/10648/60264a15-7efd-469d-bf2e-88860092ecc1 Grote Oost. Uittreksel uit het kadastrale plan, 1:1250 1895 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

744 http://proxy.handle.net/10648/0b4f1607-cb05-4fbd-8404-292223645ef6 Grote Oost 24.Opmetingstekeningen, 1:50-1:100 1943-1944 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

745 http://proxy.handle.net/10648/f5f9ae3d-aad2-4b6f-961e-6b761b4573a5 Grote Oost 26, Hypotheek- en kadasterkantoor.Tekeningen voor de elektrische installatie, 1:100 1936-1939 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

746 http://proxy.handle.net/10648/8dc23a53-4f0d-4d52-98d8-e0c76b9c7503 Grote Oost 28/30, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekening, 1:100 [ca. 1875-] 1936 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening bijgewerkt tot 1936.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

747 http://proxy.handle.net/10648/f7b5daa4-1cd0-4e10-abb2-91e7b034e9b2 Grote Oost 41, Belastinggebouw.Ontwerptekening voor de verbouw, J. [...] Faber (gemeente-architect), 1:50 1917 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

748 http://proxy.handle.net/10648/d14046ad-b0ef-41b7-84ce-ed5f10bc9543 Grote Oost 51, Waterstaat.Ontwerptekeningen voor uitbreiding en verbouw, 1:20-1:1250 1934-1940 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij beschikking van B&W van Hoorn d.d. 12 april 1937 nr 423.

749 http://proxy.handle.net/10648/8490c804-da2a-4e6b-ba58-0a3c02eddb0b Grote Oost 53, Kantongerecht, belastinginspectiegebouw.Opmetingstekeningen van het kantongerecht, 1:100 [ca. 1910] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1662.

750 http://proxy.handle.net/10648/f2d38b6a-80fe-4ec4-9393-9d3c232c322c Grote Oost 55.Opmetingstekening, 1:100 [ca. 1940] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

751 http://proxy.handle.net/10648/77ee269b-7025-402c-8cc3-6f2906974d75 Hoofd 1/Oostereiland, Rijkswerkinrichting.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, W.C. Metzelaar, S. Wijn e.a., 1:1-1:200 [ca. 1875-ca. 1925] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/6/7/8/9

752 http://proxy.handle.net/10648/6d877867-f0b3-46d3-9ff2-74131e21590a Joh. Messchaertstraat 1/5/Bontekoestraat, Rijks-h.b.s.Bestektekeningen voor de bouw en tekeningen voor de uitbreiding, 1:1-1:200 1908-1919 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 33 13-11-1908.

Overgebleven originelen, ondernummering: 21/22/23/24/25/27/28

753 http://proxy.handle.net/10648/a901f8ea-58f5-42b9-9469-a85aa63b4459 Keern 33-33a, Rijkslandbouwproefstation/Zuivelboerderij/Woningen, belastinggebouw.Bestektekeningen voor de bouw, tekeningen voor verbouw en opmetingstekeningen, 1:1-1:2500 1899 [-ca. 1930] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 2 1899/1900.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/13/14/15/16/17/27/28

754 http://proxy.handle.net/10648/a8cba790-b228-4099-bfdc-6ec35f5cae03 Keern 111, Arbeiderswoningen.Tekeningen voor de bouw, 1:20-1:1000 1929 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij beschikking van B&W van Hoorn d.d. 22-7-1929 nr 88/b.

755 http://proxy.handle.net/10648/5f57a135-5869-4750-9d56-2ef824befa35 Muntstraat 6.Tekening voor de aanleg van leidingen, 1:100-1:1250 [ca. 1925] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

756 http://proxy.handle.net/10648/35c33805-95d8-4b8e-b17e-3370b422c5eb Noorderstraat 5, Telefoongebouw.Ontwerp-, bestek- en werktekeningen voor de bouw en revisietekeningen van de verwarming, 1:1-1:5000 1939-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 47 1939.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/43/53

757 http://proxy.handle.net/10648/e131f870-6b82-4293-9315-9e7d2b3fd961 Onder de Boompjes, V.O.C.-pakhuizen.Tekeningen voor de restauratie, [ca. 1:20-] 1:100 1942 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

758 http://proxy.handle.net/10648/46085411-8d84-45a7-91f0-37975a83fc8c Rode Steen 1, West-Friesmuseum, gerechtsgebouw.Opmetingstekeningen, [W.C. Metzelaar], 1:20-1:100. 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

759 http://proxy.handle.net/10648/d496a782-bade-4cac-8759-83dc95e3b03c West 6, Ambtenaarswoning.Tekeningen voor de bouw en tekeningen voor de aanleg van een kolk en afvoer van de gootstenen, W.C. Metzelaar, 1:10-1:1250 1902 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoorn, zie Terschelling Horst 760 http://proxy.handle.net/10648/44054d8c-9942-4ba2-a125-7b76443f5e45 Veemarkt 3, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100-1:500 1931 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Huisduinen, zie Den Helder Huizen 761 http://proxy.handle.net/10648/63af0271-e623-4bdc-abde-550d4225e8c3 Kerkstraat, Post- en telegraafgebouw.Tekening voor de bouw in het gemeentehuis, 1:100-1:2500 [ca. 1915-] 1940 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijgewerkt tot 1940.

Hulst 762 http://proxy.handle.net/10648/8bf5ae63-f7bc-42e0-b045-9e4b68931881 Gentsestraat 16, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:1250 1904-1930 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 47 16-7-1904.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4

763 http://proxy.handle.net/10648/f29deb60-6e2d-45dd-abf1-7db46cafc229 Steenstraat 37, 's-Landshuis/Kantongerecht/Ministerie van Financiën.Opmetingstekening, revisietekeningen en tekeningen voor de aanleg van leidingen, 1:10-1:100 [ca. 1925-] 1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7

764 http://proxy.handle.net/10648/13f7fa73-c079-4fa2-a1d3-a0d5fa684dc6 Gravenstraat 375, Clinge, Grenskantoor met woning.Revisietekening, 1:20-1:1250 [ca. 1920] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

765 http://proxy.handle.net/10648/7953c99c-c047-4216-9cc7-81aa5dc23f56 Gentsevaart 16-18, Kappellebrug, Grenskantoor.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:20-1:100 1887 [-ca. 1930] 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 50 23-4-1887.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4

766 http://proxy.handle.net/10648/9b02e373-3a4d-41a6-af44-fa7db961cdf9 Ellestraat, St.-Jansteen, Grenskantoor.Ontwerptekening, voor de bouw, 1:50-1:2500 [ca.1935] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hunsel 767 http://proxy.handle.net/10648/83ead31b-d0b2-432d-a46a-e2a1e2a13feb Napoleonsweg, Ittervoort, Grenskantoor.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100-1:1000 [ca.1915] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Huppel, zie Winterswijk IJmuiden, zie Velsen IJsselstein 768 http://proxy.handle.net/10648/a7204896-2f2d-461a-9a94-73089d889913 Kasteel.Opmetingstekeningen en detail- en werktekeningen voor herstel, 1:1-1:100 1895-1942 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

769 http://proxy.handle.net/10648/f8f810a8-c5a3-4cc8-80d2-b26815627de9 Utrechtsestraat, Post- en telegraafgebouw.Tekeningen voor de bouw en revisietekening, 1:10-1:1250 [ca. 1905-] 1926 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening bijgewerkt tot 1926

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

IJzendijke, zie Oostburg Ittervoort, zie Hunsel Joure, zie Skasterlân Kaatsheuvel, zie Loon op Zand Kampen 770 http://proxy.handle.net/10648/b3762494-99b9-4d7b-894b-172541690c33 Oudestraat 137, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en de uitbreiding en revisietekeningen, 1:100-1:500 1901-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met staat houdende de uitslag van een proefheiing.

Bestektekeningen horen bij bestekken nrs 56 30-8-1901 en 5 7-11-1939.

Overgebleven originelen, ondernummering: 16/17/18/19/20

771 http://proxy.handle.net/10648/94c69394-ca64-47d9-a03a-d2662787ddce Oudestraat 158, Het Gotische Huis.Ontwerptekeningen van vòòr en ná de restauratie van 1908, A.J. Reijers, 1:1-1:500 1906-1920 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kapellebrug, zie Hulst Katwijk 772 http://proxy.handle.net/10648/739fcb99-963d-495b-919e-1398ccfc79de Zeeweg 127/Julianalaan, Telefoongebouw.Bestektekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:1-1:2500 1939-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 10 1-12-1939.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

773 http://proxy.handle.net/10648/f679efea-dbeb-4b58-81ae-0d24f8c1a2ff Voorstraat 43, Katwijk aan Zee, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en tekeningen voor de verbouw, 1:100-1:500 1891-1930 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 4 15-1-1891.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Kerkrade 774 http://proxy.handle.net/10648/1c372253-6b0e-4899-aaf0-6ae38f010a1f Hypotheek en- kadastergebouw.Werk- en detailtekeningen voor de bouw, 1:1 [-1:20] 1902 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

775 http://proxy.handle.net/10648/42d41c28-7c85-49a0-9d1a-93a23a46edc0 Locht 197, Grenskantoor met ontvangerswoning.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100-1:500 1928 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

776 http://proxy.handle.net/10648/c5eeb792-b7af-4565-85f7-eec9ba492e90 Hoofdstraat, Post- en telegraafgebouw.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:1-1:1000 [ca. 1915-] 1936 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 5 1935.

777 http://proxy.handle.net/10648/67660245-2e98-49d2-b06b-e159f0295b2b Wilhelminastraat 41, Belastinggebouw.Ontwerp-, bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw, constructietekeningen en opmetingstekeningen, 1:1-1:500 [ca. 1905-] [1939] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

778 http://proxy.handle.net/10648/eafab986-a3a1-4d83-a862-e86125a02a2a Bleyerheide, Grenskantoor.Opmetingstekening van de verdieping, 1:50 [ca. 1915] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

779 http://proxy.handle.net/10648/72b245e0-5105-4f4a-8dcd-e8331808d1d5 Eygelshoven, Hulppost- en telegraafgebouw.Ontwerp- en detailtekeningen voor wijzigingen, 1:1-1:100 1921-1923 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1627.

Klazienaveen, zie Emmen Klundert 780 http://proxy.handle.net/10648/08e8738c-c4de-4351-97de-3be3ef9ee5e2 Voorstraat/Poststraat, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw, 1:100 1907 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 38 25-6-1907.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1664

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Koewacht, zie Axel De Koog, zie Texel Koog a/d Zaan, zie Zaanstad Krommenie, zie Zaanstad Langedijk 781 http://proxy.handle.net/10648/8b6d8c8b-a952-4c8b-b43f-af796184683e Dijk, Broek op Langedijk, Telefoongebouw.Tekening voor de aanleg van een deurtje in de terreinafscheiding, 1:10 [ca. 1940] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

782 http://proxy.handle.net/10648/b8e0616a-ef15-4457-9c90-7f48529f3b49 Waarddijk-west 4, Noord-Scharwoude, Telefoongebouw.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, constructietekeningen en revisietekening, 1:1-1:1000 1938-1939 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening is oorspronkelijk bestektekening; bestektekeningen horen bij bestek nr 13 1938.

Laren 783 http://proxy.handle.net/10648/7c211f3e-5e2c-4e51-be61-465a5758f2ea Schouterbosje, Post- en telegraafgebouw en telefooncentrale.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:2500 [ca. 1910-] 1936 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 6 1936.

Leerdam 784 http://proxy.handle.net/10648/9c2f3c0f-7c07-4878-a3ab-f03388640ee3 Meent 57-59, Post- en telegraafgebouw.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100 1908-1929 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 61 2-12-1908.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/5

Leersum 785 http://proxy.handle.net/10648/49d9c276-bcf7-4366-9113-5907e6e765bc Telefoongebouw.Tekening voor de bouw en revisietekening, 1:100-1:2500 1935-1951 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening is bijgewerkt tot 1951.

786 http://proxy.handle.net/10648/a6029598-2136-4277-a8ec-fc07d16feab0 Broekhuizerlaan 1, Broekhuijzen, buitengoed.Opmetingstekeningen en revisietekeningen voor het koetshuis en de koetsierswoning, J.C. Mentink, v. Nieuwkerken, 1:100 1897-1906 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4

Leeuwarden 787 http://proxy.handle.net/10648/b33342db-ed44-4e5e-8557-de7978cec472 [Gouvernementsgebouw].Opmetingstekening, [1:100] [ca. 1948] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1667.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1782.

788 http://proxy.handle.net/10648/25136898-fe39-4d41-b0aa-fe63c8c7bb66 Hotel Weidema/Rijkskweekschool.Ontwerptekening voor een gedeeltelijke verbouw van het hotel tot school, 1:100 1929 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

789-793 Blokhuisplein, Gevangenis, huis van bewaring c.a. 789 http://proxy.handle.net/10648/fb79f51f-7011-4b06-a87d-5f9515ea72ed Plattegrond van de situatie van voor 1870 opgemaakt naar aanleiding van een ontvluchting, 1:200 [ca. 1860] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

790 http://proxy.handle.net/10648/a9ec8d59-8a2f-4b62-b4cb-8d510d730c8a Plattegrond van de situatie van voor 1870, 1:200 [ca. 1865] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

791 http://proxy.handle.net/10648/120c8db0-bb2d-4717-8580-88ad4128e605 Alcovengebouw/Gevangenis/Huis van Bewaring c.a.Ontwerp-, bestek- en werktekeningen voor de bouw, de verbouw en uitbreiding en opmetingstekeningen, J.F. Metzelaar, W.C. Metzelaar e.a., 1:1-1:200 1870-1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nrs 1783 en 1790.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/38/39/40/41/45/46/47/49

792 http://proxy.handle.net/10648/7abf9274-2027-49e6-bf00-1afe39eea637 Brug.Tekening voor de brug over de Keizersgracht, W.C. Metzelaar, 1:50 1889 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

793 http://proxy.handle.net/10648/3d05a398-4c4a-4dc0-8f6d-8b1681d07285 Stoomketels.Tekening voor de aanleg, W.C. Metzelaar, 1:5-1:20 1885 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

794 http://proxy.handle.net/10648/eefbba9f-9d0b-41cd-90d6-ac7617ea09ee Droevendaal/Oosterkade, Kantongerecht, IJkkantoor.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en revisietekeningen, [C.H. Peters], [G.J. Veldkamp, opzichter], 1:1-1:100 1879-1916 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1668.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/21/22/23/29

795 http://proxy.handle.net/10648/7a423dc2-3e99-4812-bb7b-813d145bccf0 Eewal, Raad van de arbeid.Tekeningen voor de uitbreiding, 1:1-1:1250 1938 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

796 http://proxy.handle.net/10648/f94fc9a3-9ced-4c92-b904-40319a076e77 Gouverneursplein 44, Hypotheek- en kadastergebouw.Opmetingstekeningen, 1:50-1:100 1897 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

797 http://proxy.handle.net/10648/376c2216-d996-4118-ab69-661169b8c8ff Harlingerstraatweg 44, Woonhuis van Mr. C.H. Beekhuis/Rijkspolitie/Rijkswaterstaat, dienstkring Waddeneilanden.Ontwerp- en werktekeningen voor de bouw en tekeningen voor de aanleg van riolering en elektriciteit, D. Meintema, 1:1-1:100 1930-1931 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

798 http://proxy.handle.net/10648/5af00075-b1a1-4b77-9baf-165223359469 Hofplein, Woning van de Commissaris van de Koningin.Opmetingstekeningen en tekeningen voor de verbouw en inrichting de aanleg van leidingen en de bouw van een lift, 1:1-1:100 1897-1937 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/11/12

799 http://proxy.handle.net/10648/96fb7c88-03c9-4572-8288-1f07d1ef9e5a Keizersgracht 1-13, Ambtenaarswoningen van de gevangenis.Tekeningen voor de bouw, revisietekeningen en tekeningen voor de aanleg van leidingen, W.C. Metzelaar e.a., 1:20-1:100 1905 [-ca. 1930] 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

800 http://proxy.handle.net/10648/7bba0493-83e3-4ed4-802e-6a2d59a1409c Noordersingel 100, Inspectie posterijen en telegrafie/Inspectie domeinen/Rijksconsulentschap van Sociale Zaken.Tekeningen voor de bouw en tekeningen voor de aanleg van leidingen, 1:20-1:100 [ca. 1900-ca. 1930] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1784.

801 http://proxy.handle.net/10648/19bd032f-e727-40f6-b52e-c5ffe73d9ace Oostergrachtswal 21, Belastinggebouw.Tekening voor de bouw, 1:100 [ca. 1915] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

802 http://proxy.handle.net/10648/e1b6a66c-127d-427c-a1d0-a37dd890d01b Schrans 2, Telegraafmagazijn, materiaalgebouw van de P.T.T.Ontwerp- en werktekeningen voor de bouw, 1:1-1:100 1920-1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/7

803 http://proxy.handle.net/10648/cd207ccd-7e8e-4ea6-af76-56e3647212fe Spoorhaven, Telegraafpalenloods.Tekening voor de bouw, 1:20-1:1000, ca 1920 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Dorsale aantekening: door brand mei 1940 verwoest.

804 http://proxy.handle.net/10648/fbcc3499-110c-4329-9944-932b80177cc7 Stationsweg, Stationspostgebouw.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, 1:5-1:500 1930 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 7 1930.

805 http://proxy.handle.net/10648/cc89583d-f44c-4495-abe2-fe8cad76dfa9 Turfmarkt. Uittreksel uit de kadastrale kaart, 1:1250 1839 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

806 http://proxy.handle.net/10648/d10df091-4388-4880-a82c-f5325c4fbaeb Turfmarkt 8, Rijkswaterstaat.Ontwerptekeningen voor de verbouw, 1:1-1:1250 1939-1962 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Eén bijgewerkte tekening tot 1962.

807 http://proxy.handle.net/10648/b1b1ff12-8761-4b26-b26e-982577cee0b1 Turfmarkt 13, Kanselarij/Rijksarchief/Bibliotheek.Bestektekeningen voor de verbouw en opmetingstekeningen, J.J. Groen, J. v. Lokhorst, H. Mouw (opzichter), P. Mart-Mauw Hzn (tekenaar), T. Bijlsma (aannemer), 1:10-1:100 1839 [-ca. 1944] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Tekeningen horen o.a. bij 1202/1891 en 422/1895 van het Departement van Kunsten en Wetenschappen.

bestektekeningen horen bij bestek nr 11 [1892].

zie ook fotoverzameling inv. nr 1669.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1785.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/8/9/10/11/18/19/20/21/23/24/25/26/27/33/34/35/36/37/38/39/40

808 http://proxy.handle.net/10648/c7dca305-13ec-41ad-b81a-dc73732d47d4 Tweebaksmarkt 23-25, Post- en telegraafgebouw.Werktekeningen voor de bouw en bestektekeningen voor aan- en verbouw, 1:10-1:1250. Met bijgewerkte tekeningen tot 1948 [ca. 1894-] 1948 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 5 1923 en nr 8 1-6-1929.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1670.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1786.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5/6/13/14/15

809 http://proxy.handle.net/10648/7d7f7710-2824-4888-8b70-a2a1a418c467 Tweebaksmarkt 27, Districtsbureau van de P.T.T.Tekeningen voor de verbouw, bestektekeningen voor de aanleg en de uitbreiding van de verwarmingsinstallatie en revisietekeningen, 1:1-1:1250 1934-1940 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

810 http://proxy.handle.net/10648/ce41eafa-7df7-4c79-b7b0-347848f0ecd7 Vredeman de Vriesstraat 24, Rijkslandbouwwinterschool.Tekeningen voor de bouw en verbouw en revisietekeningen van gebouw en verwarmingsinstallatie, H.H. Kramers e.a., 1:100-1:1250 1915-1956 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een ontwerptekening voor een schoolgebouw van [ca. 1910].

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/25

811-812 Wilhelminaplein 1, Paleis van Justitie 811 http://proxy.handle.net/10648/540f7c9c-10db-4017-b086-7dc5ac339621 Ontwerptekeningen, [Th. Romein], J. Douwma, 1:100-1:200 [ca. 1840-] 1928 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met twee door P.E. Post tot 1928 bijgewerkte tekeningen.

Het bestek [ca. 1840] bevindt zich bij de Directie Noord van de Rijksgebouwendienst; kopie aanwezig in het ARA, zie bestekkenverzameling na nr 1785.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17

812 http://proxy.handle.net/10648/5853443f-b0fd-4400-a82b-90e04ab2fc54 Opmetingstekeningen, (bestek-) tekeningen voor verbouw en aanleg van leidingen en revisietekeningen, W.C. Metzelaar, S. Wijn e.a., 1:10-1:200, [1892-] 1943. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 247 1907.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/7/11

813 http://proxy.handle.net/10648/5c2add2b-5802-477d-8865-83c565b0e793 Willemskade [27], Villa.Ontwerptekening, H.R. Stoeth Fzn, 1:100-1:200 1874 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

814 http://proxy.handle.net/10648/e1bc6e44-1320-49ae-a057-012e7b2491b4 Willemskade 41, Woonhuis van dr T.G. Cath/Ambtenarenwacht van invoerrechten en accijnzen.Tekening voor de aanleg van verwarming, [ca. 1:100] 1929 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

815-817 Zaailand 104, Rijks-h.b.s. c.a. 815 http://proxy.handle.net/10648/76863d05-64cc-443b-a4b4-9c5647bfc9ce Tekeningen voor de aanbouw en verbouw en tekeningen voor de inrichting, 1:1-1:1250 1930-1939 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

816 http://proxy.handle.net/10648/594b79c8-fb15-42a3-9aa6-6a68ca964272 Tekening van rook- en luchtkanalen voor de zuurkasten, nissen en schoorstenen, Th. Romein, [ca.1:20] [ca. 1875] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

817 http://proxy.handle.net/10648/a3e9c261-b09e-4c76-91e3-b2627d7c1144 Plattegrond voor aanleg van leidingen enz., 1:100 [ca. 1895] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1787.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Leiden 818 http://proxy.handle.net/10648/f7f1f6bb-d064-42ad-a7ec-2de19225299b Algemeen.Tekeningen van poorten en deuren, met details, 1:1 [-ca. 1:50], 1889 [-ca. 1910]. 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft: hortus botanicus, tuinmuur met poort; perceel Rapenburg 15 (bijlage 1373/1889 K & W); woonhuis aan het Rapenburg; St.- Catharina Gasthuis; Lakenhal; St.- Salvatorspoortje; St.- Elisabeth Gasthuis; pand in de Kloksteeg.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6

819-820 Militair huis van detentie 819 http://proxy.handle.net/10648/70db9c13-1aaf-4f7d-b28a-7640c436f241 Ontwerptekening voor de bouw van strafcellen, Is. Warnsinck, 1:1-1:100 1846 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

820 http://proxy.handle.net/10648/502f341b-8c77-41c0-a61a-2af26cd96f4d Arthesiaanse put.Ontwerptekening, J.G. Bietz Jzn, naar J.J.N. Baumgarte, [ca. 1:100] 1838 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

821 http://proxy.handle.net/10648/652d4a19-3d3d-48a2-96c2-e0df6b6df706 Nieuw Academiegebouw.Ontwerptekening, 1:50 1877 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft vermoedelijk prijsvraagontwerp ingeleverd onder het motto: Art et science.

zie ook inv. nr 829.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

822 http://proxy.handle.net/10648/2dfacb9e-c43f-44ac-a32d-7b2dc55fef89 Boerhavestraat 20-22/1ste Binnenvestgracht 20, Laboratorium voor vergelijkende pathologie.Opmetingstekeningen, 1:100-1:250 [ca. 1910] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

823 http://proxy.handle.net/10648/1b8af004-1796-4887-8a45-0dae65497a47 Boommarkt 14/15, Telefoongebouw.Bestektekeningen voor de bouw en constructie- en revisietekeningen, 1:100 1936-1965 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekeningen tot 1965.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 4 24-6-1936.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7/8/9/10/11/12/13

824 http://proxy.handle.net/10648/cd6725e4-6129-4393-abd8-22e8588fd19f Breestraat 18, Museum van Oudheden/Rijkskantorengebouw/Hypotheek- kadaster- en belastinggebouw.Tekeningen voor de herinrichting en opmetings- tekeningen, D. van der Krap, 1:1-1:1250 [ca. 1850-ca. 1960] 1 omslag, 1 portefeuille

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekeningen tot ca. 1960.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/4/5/6/7/8/9/10/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/33

825 http://proxy.handle.net/10648/867ef10b-90db-4783-8b5f-04e4d8bb8120 Breestraat 22.Tekening voor de verbouw, 1:50 [ca. 1930] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

826 http://proxy.handle.net/10648/ca6b7fdc-66a4-40b0-b0e5-5153e23f7f22 Breestraat 40-46, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en verbouw en revisietekeningen, 1:100-1:1250. Met bijgewerkte tekeningen tot 1960. 1884-1960 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 55 22-8-1884, nr 39 16-10-1895, nr 69 3-10-1904, nr 15 17-3-1910 en nr 4 24-6-1936.

Overgebleven originelen, ondernummering: 14/15/16/17/18/19/20/21/23/24/26/28

827 http://proxy.handle.net/10648/c90f34de-6174-4378-ab1a-cf1a21e581af Doezastraat 2a, Stedelijk Gymnasium/Gewestelijk Arbeidsbureau/Rijksmuseum van Natuurlijke Historie.Tekeningen voor bouw, verbouw en uitbreiding, 1:100. [1883-] 1931 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

828 http://proxy.handle.net/10648/6de8e7dc-dd8a-44f9-8f85-33b280c116cc Garenmarkt 1a-1b (op de Grote Ruïne), Meisjes-h.b.s./Geologisch en mineralogisch instituut.Bestek- en werktekeningen voor de bouw- en de uitbreiding en constructie- en revisietekeningen, [J.G. Robbers e.a.], 1:1-1:1250. Met bijgewerkte tekeningen tot 1960. 1890-1960 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 10 1890, nr 23 1930, 1931, 1932 en nr 27 1932.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1674.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/27/28/29/55/56/57/58/59/99/100

829-830 Grote en Kleine Ruïne 829 http://proxy.handle.net/10648/d6d4568c-36a8-43c5-ab38-891176984478 Ontwerptekening voor de invulling van het gebied, [F.W. Mengelberg], 1:1000 [ca. 1880] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft prijsvraagontwerp ingeleverd onder het motto Wer wagt gewinnt /Qui hasarde gagne.

zie ook inv. nr 1671.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

830 http://proxy.handle.net/10648/89699744-6d9c-4b4c-bbc4-51b9b107e57b Kleine Ruïne.Bestektekening voor het vervaardigen van een ijzeren hek, 1:1-1:10 [ca. 1900] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 46 ca. 1900.

831 http://proxy.handle.net/10648/1eff6ab3-8144-4375-9419-fe789ec6838a Herengracht 20, Rijkspolitiepost/Districtskantoor van de Rijksgebouwendienst.Opmetingstekeningen, 1:20 1937 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

832 http://proxy.handle.net/10648/06bf5502-e447-4230-81dd-5ffc5d532944 Hooigracht 15, St.-Elisabeth ziekenhuis/Universiteitsgebouwen voor psychologie en geschiedenis.Werktekeningen voor de bouw en revisietekeningen, W.J.H. Bouwman, L. & J.A. v/d Laan, 1:1-1:100 1907-1932 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

833 http://proxy.handle.net/10648/8c049b1f-60dd-4e2a-b4b1-4d5dfcc8680d Hugo de Grootstraat 25, 25a, Organisch chemisch laboratorium.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, 1:4-1:100 1896-1901 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 23 1896 en nr 24 1896-1898.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37

834 http://proxy.handle.net/10648/c9f279c6-0a4a-41dc-9043-7c2a93c6b87b Hugo de Grootstraat 27-27a, Laboratorium voor anorganische chemie/Juridische faculteit.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:1-1:100 [ca. 1900-] 1935 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/6/7/13/24/25

835 http://proxy.handle.net/10648/96653ed5-ac36-4a37-8099-73ddc5b32ede Hugo de Grootstraat 32, Pharmaceutisch laboratorium/Juridisch studiecentrum Vreeswijk.Bestektekeningen voor de bouw, tekeningen voor nieuwbouw en revisietekeningen, 1:1-1:200. Met bijgewerkte tekeningen tot 1960. 1895 [-ca. 1960] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 11 30-8-1895 en nr 3 26-6-1899.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1675.

Overgebleven originelen, ondernummering: 12/17/20/37/39/40/41/42/43/62/77/78

836 http://proxy.handle.net/10648/0026574e-8d35-49f7-8fb4-13e6f93198cb Kaarsenmakersstraat (tussen Waardgracht en Zijlsingel) Gereformeerd Minnehuis.Plattegrond van de omgeving, 1:1250 [ca. 1910] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

837 http://proxy.handle.net/10648/86e8bcdf-b544-4d2d-b151-bc066e16d686 Kaiserstraat, Zoötomisch laboratorium.Tekeningen voor de bouw, 1:100-1:200 [ca. 1890-] 1903 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/5

838 http://proxy.handle.net/10648/d8a2eccc-7751-4cb1-92cf-d6a404ffcf6e Kaiserstraat 13, Universiteitsmanege met woning.Opmetingstekeningen en tekeningen voor de verbouw, 1:1-1:200 [ca. 1880-ca. 1930] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/9/10/11

839 http://proxy.handle.net/10648/0c812fb5-bc37-4eb0-bdd9-979d84bd586d Kaiserstraat 63, Zoölogisch laboratorium.Bestektekeningen voor nieuw- en verbouw, 1:100 1903-1905 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestekken nr 9 22-6-1903 en nr 2 2-5-1905.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

840 http://proxy.handle.net/10648/de61dfb6-7ee6-43a3-894b-836209735522 Kloksteeg 25, Rijksprentenkabinet.Opmetingstekeningen en revisietekeningen, 1:20-1:500 [ca. 1925-] 1946 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3

841 http://proxy.handle.net/10648/a6470608-cb7a-4fb7-829c-08c31dcd74a5 Lange Brug 18-20, Ontvangstkantoor van de belastingen/Opslag van het Museum van Oudheden.Opmetingstekeningen en tekeningen voor de verbouw, 1:10-1:1250 1921 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/4

842 http://proxy.handle.net/10648/6d204b0d-e017-4214-8aec-09283934ec54 Nieuwsteeg 18, Kamerlingh Onnes laboratorium, physiologisch laboratorium.Bestektekeningen voor de bouw, (bestek-) tekeningen voor de verbouw en de uitbreiding, opmetingstekeningen en revisietekeningen, H.F.G.N. Camp e.a., 1:100-1:200 1874-1960 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 141 1874, nr 1 1892, het bestek van 4-7-1894 en nr 23 uit 1905.

revisietekeningen bijgewerkt tot 1960.

Overgebleven originelen, ondernummering: 30/31/45/56/58/68/69/70/71/72

843 http://proxy.handle.net/10648/e5e513c1-d9af-45d8-97cf-a943944fc198 Nonnensteeg 1, Rijksherbarium, spiritusmagazijn/Botanisch laboratorium.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw, 1:10-1:100 1904 [-ca. 1920] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij de bestekken nr 8 1904-1906 en nr 5 4-11-1909-1911.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/21/22/25

844 http://proxy.handle.net/10648/082cf4a4-450c-4496-b01f-71d484df758a Nonnensteeg 3, Botanisch laboratorium.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, 1:10-1:100 1901-1917 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/12/14/15/16

845 http://proxy.handle.net/10648/6e82a0d8-f54a-4eca-91ca-8652e7304686 Nonnensteeg 8-12, Woning met rijwielstalling.Tekening voor de bouw, 1:10-1:100 1932 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

846 http://proxy.handle.net/10648/470cac27-2b3c-4d68-989a-f8683dbc3a27 Noordeinde 2, 2a, Kweekschool voor de scheepvaart/Sociaal medische dienst.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, W.C. Mulder, 1:20-1:100 [ca. 1915] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

847 http://proxy.handle.net/10648/d675fb94-1d3d-42c2-ae7b-e7417991b233 Pesthuislaan 1-7, Pesthuis/Psychopatengesticht/Legermuseum.Opmetingstekeningen, 1:100-1:2500 [ca. 1935] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/8

848 http://proxy.handle.net/10648/4d83755a-bf92-4c61-92fb-792f77b8bf3e Pieterskerk.Opmetingstekeningen, 1:100 [ca. 1925] 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

849 http://proxy.handle.net/10648/2f18571c-fce7-41c8-90fe-ea8b71b5a658 Raamsteeg 2, Rijksmuseum van Natuurlijke Historie.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en constructie- en revisietekeningen, 1:20-1:500 1900 [-ca. 1940] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 13 8-10-1900, nr 27-10-1905, nr 2 8-9-1906 en nr 8 13-9-1908.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7/39/40/41/42/49/50/72/97/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/120/121/122/123

850 http://proxy.handle.net/10648/34f07809-89a4-4f50-9565-670308d3e90d Rapenburg 19, Kantongerecht.Opmetingstekeningen, 1:1-1:50 1943 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 10/11

851 http://proxy.handle.net/10648/d77597fd-650d-4181-91e2-4e46a78bc37b Rapenburg 28, Museum van Natuurlijke Historie/Museum van Oudheden.Opmetingstekeningen, tekeningen voor de bouw en constructie- en revisietekeningen, 1:2-1:200 [ca. 1875-] 1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/6/7/8/9/10/11/12/13/18/19/20/21/22/23/24/25/36

852 http://proxy.handle.net/10648/7012387f-4730-4861-a970-cb10488bf18d Rapenburg 33, Herbarium/Instituut voor tropische geneeskunde.Opmetingstekeningen en revisietekeningen, 1:1-1:200 [ca. 1910-] 1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 8/9/10

853 http://proxy.handle.net/10648/ce5a4c3a-5183-4312-811f-3e4217e6a9c2 Rapenburg 70-74, Universiteitsbibliotheek.Tekeningen voor de uitbreiding en constructietekeningen 1:10-1:100 1915-1916 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/1.1

854 http://proxy.handle.net/10648/683eecb0-9318-4506-ae7c-fc48bae6002a Rapenburg 73, Academiegebouw.Opmetingstekeningen, bestek- en werktekeningen voor bouw en verbouw en revisietekeningen, 1:1-1:100 [ca. 1850-] 1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij de bestekken nr 14 30-9-1897, nr 14 1936 en nr 6 1937-1938.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1672.

Overgebleven originelen, ondernummering: 14/15/26/27/30/31/32/33/34/46/47/48/49/50/51

855 http://proxy.handle.net/10648/7679c3ef-316e-4cc3-8b7c-4aa4eecc6c9d Rapenburg 73a, Hortus Botanicus (kassen).Bestek- en werktekeningen voor de bouw en constructie- en revisietekeningen, 1:20-1:200 1870-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 3 1870, nr 8 1904 en nr 22 17-11-1937.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/28/29/30/31/32/34/35/36/37/38

856-870 Rijnsburgerweg 10, Nieuw Academisch Ziekenhuis 856 http://proxy.handle.net/10648/9f0c4af1-e26d-421f-838d-26a3c58f5028 Algemeen.Plattegrond, 1:1000 [ca. 1915] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

857 http://proxy.handle.net/10648/8b0cebd4-a5e1-4c9c-adcf-09255078e0bc Hoofdingang.Bestektekeningen voor de bouw ,1:100-1:500 [ca. 1915] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3

858 http://proxy.handle.net/10648/f90cd67f-91ec-472f-854c-4d2f8af2e04b Brug en riolering.Tekeningen voor de bouw en de aanleg, 1:20-1:1000 [ca. 1915-] 1925 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

859 http://proxy.handle.net/10648/150c7637-6a84-4eaa-ab5e-59b22de12187 Administratiegebouw.Bestektekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:20-1:200 1915-1929 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 6 28-9-1915.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/5/6

860 http://proxy.handle.net/10648/cf277de1-5b48-4ace-8de8-8ad9eda669bb Algemeen- en huishoudelijk gebouw.Bestektekeningen voor de bouw, constructie- en revisietekeningen, 1:10-1:500 [ca. 1915] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekeningen tot 1959.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 9 1927.

Overgebleven originelen, ondernummering: 25

861 http://proxy.handle.net/10648/d9232e62-4a2d-462a-b16f-fd95aac61a90 Chirurgie.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:50-1:500 [ca. 1915-] 1960 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekeningen tot 1960.

862 http://proxy.handle.net/10648/3d790dd8-aafb-4d89-9356-fe1bd2d5a7d8 Cytologie en experimentele histologie.Constructietekeningen, 1:20-1:50 1917 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

863 http://proxy.handle.net/10648/ec831c1c-19b1-4ba6-bfd2-05691eef0657 Dermatologie en otologie.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en constructie- en revisietekeningen, 1:20-1:200 1919-1959 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekeningen tot 1959.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 25 1924.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6

864 http://proxy.handle.net/10648/7f1ea783-a9db-487f-b67a-5ab26741fbe3 Desinfectiegebouw.Constructietekeningen, 1:10-1:100 1930 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

865 http://proxy.handle.net/10648/2a0a28c7-8232-4a67-abc5-edb9c76eb5b5 Directiegebouw.Bestektekening voor de bouw, 1:100 [ca. 1910] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

866 http://proxy.handle.net/10648/27f0ecfe-684d-4075-94b3-9be7d9a323ba Gynacologie.Bestektekeningen voor de bouw, constructie- en revisietekeningen, 1:100-1:200 1917-1959 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekening tot 1959.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7/8

867 http://proxy.handle.net/10648/f040c8f9-2ef6-4417-a009-a827678c3b2b Interne-kliniek.Bestektekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:20-1:200 [ca. 1915-] 1927 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

868 http://proxy.handle.net/10648/7ecc6417-6a8b-46c6-904f-f08526b39af6 Kinderziekten.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en constructie- en revisietekeningen, 1:20-1:200 [ca. 1915-] 1959 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekeningen tot 1959.

Overgebleven originelen, ondernummering: 12

869 http://proxy.handle.net/10648/783262f3-c85f-4d64-9bb4-9fe3a27dff2c K.N.O.-hulplokaal.Tekeningen voor de bouw, 1:50-1:200 1909 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij de brief nr 2607, d.d. 28-10-1909, aan de minister van Binnenlandse Zaken.

870 http://proxy.handle.net/10648/9e0d4c46-b2e1-4703-b74c-73d4a0d5928a Oogheelkunde.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, 1:100-1:200 [ca. 1920] 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3

871 http://proxy.handle.net/10648/1a502c65-5a6c-4f43-a2ff-2614b4131fea Rijnsburgerweg 86.Tekeningen voor verbouw, 1:100-1:1000 [ca. 1930] 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

872 http://proxy.handle.net/10648/18f5b787-0f68-4d17-b9e1-45c0a3d11889 Rijnsburgerweg 100, Villa van prof. Eysinga.Ontwerptekeningen voor de bouw, S. de Clerq, 1:100 1926 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

873 http://proxy.handle.net/10648/21cbce7d-6eed-447b-82ea-1e203547e312 Steenstraat 1, Academisch Ziekenhuis/Museum voor Volkenkunde.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en de verbouw en revisietekeningen, 1:1-1:200 [ca. 1870-] 1935 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 15 1897-1898.

874 http://proxy.handle.net/10648/3663ec23-4256-4808-a63c-038ac517ac04 Steenstraat 1a, Boerhave laboratorium/Museum van de Geschiedenis der Natuurwetenschappen/Museum voor Volkenkunde.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en opmetingstekeningen, 1:1-1:100 [ca. 1885-] 1907 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen o.a. bij bestek nr 4 10-7-1907.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1673.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/5/6/7/8/15/21/24

875 http://proxy.handle.net/10648/18b22d76-a180-4276-a822-9b47fcb1c5bc Sterrenwachtlaan 1-9, Sterrewacht c.a.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en uitbreiding, constructie- en revisietekeningen en opmetings-tekeningen, [H.F.G.N. Camp] e.a., 1:20-1:200 [ca. 1870-] 1960 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekeningen tot 1960.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 10 23-8-1895, nr 16 1897-1898 en nr 20 1924.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1676.

Overgebleven originelen, ondernummering: 14/15/16/35/36/37/38/44/45/47/48/50/51/54/57/58/66/69/70/71/90/91/92/93/94/96/98/99/111/113/114/121/122/123

876 http://proxy.handle.net/10648/50b69bb3-197a-4059-b249-5d50a9dddb13 Oude Varkenmarkt 18-22, Verificatiebureau van rijkszeeinstrumenten/Militair geneeskundige dienst/Medisch archief.Bestektekeningen voor de bouw en tekeningen voor de uitbreiding, 1:10-1:1250 1916-1933 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 10 en nr 14 1916 en nr 5 1922.

877 http://proxy.handle.net/10648/c549c933-b398-4ffe-a9eb-9b998602888b Vreewijkstraat 12a-b, Rijkszuivelstation.Bestek- en werktekening voor de bouw, 1:20-1:1250 1901 [-ca. 1940] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/6

878 http://proxy.handle.net/10648/f5acdb11-2e15-4aad-a319-e0ce815ec963 Wassenaarseweg 62, Anatomisch laboratorium.Tekeningen voor de bouw, revisietekeningen en tekeningen voor de aanleg van leidingen, 1:100-1:200 [ca. 1910-] 1930 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5

879 http://proxy.handle.net/10648/e990545b-014f-4d74-982c-5767ed345292 Wassenaarseweg 62, Pathologisch laboratorium.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, constructie- en revisietekeningen en tekeningen voor de aanleg van leidingen 1:20-1:300 1916-1937 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 8/9/10/11/12/13/51/58/59/73/85/86/87/88/101/102/104/108/111/112/114/115/125/126/127/128/129/164/165/166/167/168/169/170/172/173/175/176/177/178/179/181/182/183/184/185/186/187/194/195/196/197/204/205/206/207

880 http://proxy.handle.net/10648/8c7ade67-3223-4458-aebf-17d125fe2b15 Zonnenveldstraat 18a, Physiologisch laboratorium.Tekeningen voor de uitbreiding, 1:100-1:1250 [ca. 1900] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Leiderdorp 881 http://proxy.handle.net/10648/8771e29d-f531-4ab4-ab26-82d90206ef90 Hoofdstraat 6-8, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekening, 1:100-1:2500 [ca. 1915-] 1960 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 9 15-3-1905.

revisietekening bijgewerkt tot 1960.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Lemmer, zie Lemsterland Lemsterland 882 http://proxy.handle.net/10648/b00f1c45-4c9b-4e37-b85e-ec33085e8b34 Nieuweburen 8, Lemmer, Post- en telegraafgebouw.Tekeningen voor de bouw, 1:10 [-1:100] 1907 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1791.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

Lekkerkerk, zie Nederlek Lisse 883 http://proxy.handle.net/10648/3678093c-4277-442d-b752-1cfa8fa971cc Heereweg 48, Palenloods van de P.T.T.Ontwerptekeningen, 1:50-1:100, [ca. 1930] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

884 http://proxy.handle.net/10648/ab04ff8f-ebe9-4f97-abe3-533826ca2a8b Heereweg 156, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en de verbouw en revisietekeningen, 1:100-1:1250 1910-1937 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij de bestekken nr 53 5-8-1910, nr 3 8-2-1918 en nr 1 11-12-1931.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/6

885 http://proxy.handle.net/10648/6de29924-9ab8-4446-bd99-a614200c892a Heereweg 345, Rijkstuinbouw-winterschool.Ontwerptekeningen voor de bouw en tekening aangevende de ligging van de kabels, Van Nes & Tol, 1:100-1:1000 1911-1936 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

886 http://proxy.handle.net/10648/abe35566-e279-4e61-94f4-9f5ff01961c4 Heereweg 345a, Laboratorium voor bloembollencultuur.Ontwerptekeningen voor de bouw en uitbreiding en constructie- en revisietekeningen, 1:1-1:1000 [ca. 1910-] 1932 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/5/6

Littenseradiel 887 http://proxy.handle.net/10648/0a5b4a27-4e48-466d-a6d3-97f54250efcc Winsum, Telefoongebouw.Tekeningen voor de verbetering van de toegang, 1:1-1:100 1937-1939 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Lobith-Tolkamer, zie Rijnwaarden Lochem 888 http://proxy.handle.net/10648/b2b3a34a-80fb-4818-a145-0a468880bbe9 Markt 8, achter postkantoor, Telefoongebouw.Bestektekeningen voor de bouw, revisietekeningen en tekeningen voor de aanleg van elektra, 1:100-1:1250 1936-1939 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 3 1936.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4

Loon op Zand 889 http://proxy.handle.net/10648/d5171b03-01e7-40d3-9b47-f1bfca0795fb Kaatsheuvel, Post- en telegraafgebouw.Tekening voor de plaatsing van de elektrische installatie, 1:100 [ca. 1935] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Losser 890 http://proxy.handle.net/10648/1a6ec2a5-2d21-4645-bbba-5820800303e3 Bentheimerstraat 88-96, De Poppe, Grenskantoren.Tekeningen voor de bouw, 1:20 [ca. 1920] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Maasniel, zie Roermond Maassluis 891 http://proxy.handle.net/10648/78b9b619-ee31-44fe-997f-e1714a9441c3 Markt 6, Politiebureau.Opmetingstekeningen, 1:100-1:1250 1944 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

892 http://proxy.handle.net/10648/0bbc3d1e-2af0-422c-9c59-8bb6aceda556 Noordvliet 37 zw., Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de inrichting en de uitbreiding en revisietekeningen, 1:100 1906-1938 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 41 4-9-1906.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

893 http://proxy.handle.net/10648/e0fb7119-1d0f-46e4-acd0-39eb2e7c51b5 G.v. Wijnkade 34a, Belastinggebouw.Bestektekening voor de bouw, 1:100 [ca. 1910] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

894 http://proxy.handle.net/10648/1685515b-a1ff-49b3-9777-1563189d9eb2 G.v. Wijnkade 50-52, Douanekantoor.Bestektekening voor de bouw en revisietekening, 1:50-1:100 [ca. 1895-ca. 1930] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Maastricht 895 http://proxy.handle.net/10648/5478a5e5-69d4-4e0d-9aa1-bf0d94c390de Historische plattegrond, 1:5000 [1906] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

896 http://proxy.handle.net/10648/d3d071a7-355e-419d-8a91-8e564e2c1002 Hypotheek- en kadastergebouw.Tekeningen voor de bouw, 1:100 1902 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/4

897 http://proxy.handle.net/10648/113b7f57-f17d-43f0-9890-516c3d10b08a Bilserbaan, (Via Regis,) Grenskantoor.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw en opmetingstekeningen, 1:1-1:2500 1939 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen o.a bij bestek nr 22 1939.

zie ook inv. nr 902.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/4/5

898 http://proxy.handle.net/10648/1acd0835-2629-4430-84bd-f0d377311b31 Prins Bisschopsingel, Woonhuis van J. Schreinemacher.Ontwerptekeningen en bestek (concept), 1:100 [-ca. 1:1000] [ca. 1900] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

899 http://proxy.handle.net/10648/f1d17036-9dc3-4d3a-9433-cce0cd09b4cb Bouillonstraat, Gouvernementsgebouw.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw, [C.G. Bremer], 1:100 1930 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 1 1930.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1678.

900 http://proxy.handle.net/10648/98e95216-f50a-41ac-91d5-38e34d5eae2b Bredestraat 12, Gebouw voor registratie en domeinen/Rijksaccountantsdienst.Detailtekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:500 [ca. 1920-] 1922 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3

901 http://proxy.handle.net/10648/a73431a9-dfae-461f-ab1b-ff8b9c32c372 Brusselseweg, (Caberg en Smeermaas,) Grenskantoor c.a. (Bestek-) tekeningen voor de bouw, 1:100-1:1000 1925-1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 2 1939.

zie ook inv. nr 902.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/6

902 http://proxy.handle.net/10648/96c59a59-bbd5-4185-9372-ec1d456447c8 Caberg/Bilserbaan, Grenskantoren.Detailtekeningen voor de bouw, 1:1-1:2500 1939 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Heeft betrekking op grenskantoren inv. nrs 897/901.

903 http://proxy.handle.net/10648/d1515598-106f-43ec-b0d1-60c24e5b1236 Grote Gracht 92, Rijksleer- en kweekschool.Bestek-, detail- en werktekeningen voor de bouw en opmetingstekeningen, J. van Lokhorst, W. Sprenger, 1:1:1:1000 1885 [-ca. 1940] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een uittreksel uit het kadastraal register.

Bestektekeningen horen o.a. bij bestek nr 9 1887-1888.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1677.

Overgebleven originelen, ondernummering: 10/12/14/16/46

904 http://proxy.handle.net/10648/c2f63029-db64-4150-be3c-7aa1c48f4401 Helstraat, Helpoort.Opmetingstekeningen en detailtekeningen voor de restauratie, W. Sprenger, W.H. Schoonheim e.a., 1:1-1:500 [ca. 1880- ca. 1925] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tekeningenlijst.

Bevat ook opmetingstekeningen van onderdelen van andere gedeelten van de vestingmuur.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/10/11/12/13/14/16/22/23/26/27/29/30/32/33/38/39/46/47/48/50/52/54/59

905 http://proxy.handle.net/10648/a19b9dd5-0239-4ffb-900e-2f4ecefd7dca Kruisherengang, Kruisherenkerk en -klooster/Landbouwproefstation.Opmetingstekeningen, tekeningen voor de restauratie en tekeningen voor de inrichting, de nieuwbouw en aanpassing, W. Sprenger, G. de Hoog Hzn, 1:1-1:500 [ca. 1895-ca. 1940] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1679.

Overgebleven originelen, ondernummering: 10/11/12/13/18/24/25/27/28/29/45/46/47/48/49/50/54/57/65/67/68/69/71/72/73/75/76/77/78/79/80/81/83/86/87/88/90/91/92/93/96/100/102/103/105/107/108/109/110/112/113/114/115/118/119/120/121/125/126/127/135/136/137/138/140/141/142/143/144/148/162/173/184/185/186/188/191/192/193/201/202/203/204/206/207

906 http://proxy.handle.net/10648/ed08cad4-7cb0-4228-8f33-daf15da1b0fd Minderbroedersberg 4-8, Rechtbank/de Oude Walmuur/Perceel notaris Quix/Kadastergebouw/Zusterhuis.Bestektekeningen voor de verbouw, revisietekeningen en ontwerp- en werktekeningen voor de versterking van de oude walmuur tussen de rechtbank - perceel notaris Quix- kadastergebouw en zusterhuis, 1:1-1:500 1909- 1956 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 16 1926/27.

Overgebleven originelen, ondernummering: 8/9/10/11/12/13/17/18/19

907 http://proxy.handle.net/10648/e33efe73-f6c3-40ef-9532-ee4e08528043 Minderbroedersberg 4-8, Huis van bewaring.Tekeningen voor verbouw, opmetingstekeningen en bestektekeningen voor de uitbreiding, L.J.W. Jennissen, W.C. Metzelaar, S. Wijn 1867-1916 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 427 1915.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/7/9/10/11/13/15

908 http://proxy.handle.net/10648/4cadb783-2617-4bfa-825e-d13d3c9987e1 Achter de oude Minderbroeders, Telefoongebouw.Bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw en constructietekeningen, J. Crouwel, 1:1-1:100 1933- 1935 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 9 1933.

Overgebleven originelen, ondernummering: 53/54/55/56/57/58/59/60

909 http://proxy.handle.net/10648/594079d1-ca7a-4cae-a9fc-9349777eaf26 [Achter de oude Minderbroeders, Telefoongebouw].Opmetingstekening en tekeningen houdende het voorstel tot de instandhouding van de oude walmuur over de Jeker met een ontwerp voor de restauratie van de autogarage, 1:50-1:2000 [ca. 1940] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

910 http://proxy.handle.net/10648/f2c2e145-d56c-484e-8fca-a07f5064ff8b St.-Pietersstraat 7, Franciscaner- (Recolectenen-) kerk en -klooster, St.- Pieterskazerne, Commandementswoning/Rijksarchief.Opmetingstekeningen, tekeningen voor restauratie en bestektekeningen voor de uitbreiding de inrichting en de verbouw, W. Sprenger, G. de Hoog Hzn., J. Antonietti e.a., 1:1-1:500 [ca. 1875-] 1948 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een rekening van O. Hack, beeldhouwer uit de Jodenstraat voor verrichtte restauratiewerkzaamheden aan de St.- Servaaskerk (gesigneerd: W. Sprenger).

Bestektekeningen horen bij de bestekken nr 26 1885 en nr 2 1888.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/17/18/19/21/24/25/26/27/30/36/39/40/41/42/44/47/48/49/53/72/79/82/83/103/117/118/137/138/139/140/143/144

911 http://proxy.handle.net/10648/74fab642-a06f-4bd7-acac-517941898e16 St.-Servaasklooster 41, IJkkantoor.Bestektekening voor verbouw en opmetingstekeningen, [ca. 1:20-] 1:50 1880 [-ca. 1944] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

912 http://proxy.handle.net/10648/e80f7ce0-cc29-420d-acaf-d9866d76ae7a Stationsstraat 60 (Wijk), Hulp post- en telegraaf- gebouw, politiebureau.Bestektekeningen voor de bouw, 1:50-1:100 1905-1906 2 bladen. Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft kopieën uit het archief van de gemeente Maastricht.

913 http://proxy.handle.net/10648/037864bb-0a56-4360-a7e1-5223851e73c2 Vrijthof/Statenstraat, Post- en telegraafgebouw.Bestek- en detailtekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:10 [-ca. 1:500], [ca. 1920-] 1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen o.a. bij bestek nr 12 [ca. 1920].

zie ook fotoverzameling inv. nr 1680.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/14/15/16/21

Marum 914 http://proxy.handle.net/10648/99f8bdd6-94d6-42e0-ba9f-8a8569926e37 Kruisweg 58-62, Marechausseekazerne.Tekening voor de bouw, 1:100 [ca. 1920] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Medemblik 915 http://proxy.handle.net/10648/82e9b36d-c6d7-4317-86b0-9d74d440fd94 Plattegrond van de stad, 1599, gravure. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Links boven staat: Paulus Utenwael.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

916-923 Kasteel Radbout 916 http://proxy.handle.net/10648/23efa91a-536d-495d-9587-0dce8db8bc74 Prent van het kasteel, [ca. 1880] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft kopie naar Blaeu uit 1649.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

917 http://proxy.handle.net/10648/ffdec703-6ba9-4b2c-bdaf-a9f71bc7a928 Kasteel.Opmetingstekeningen van overblijfselen, 1:100 1881 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5

918 http://proxy.handle.net/10648/221048f1-59e1-4946-93e0-d5c3ca9982bf Kasteel.Opmetingstekeningen, H. van der Wal (Rijksbureau voor de Monumentenzorg), 1:50-1:500 1934-1938 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met ontwerptekening voor de plantsoenaanleg.

919 http://proxy.handle.net/10648/ed67173d-3243-4fba-8acc-f8d15f3cc3f3 Ronde toren.Ontwerptekeningen voor het herstel, 1:100 [ca. 1890] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Eén ontwerp uitgevoerd.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

920 http://proxy.handle.net/10648/fb378ef1-a718-4320-8910-014220a29f43 Kantongerecht.Tekeningen voor de inrichting van het kasteel tot kantongerecht, [J. van Lokhorst], 1:100 [-ca. 1:500] [ca. 1890] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1681.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6

921 http://proxy.handle.net/10648/054c8563-6448-4918-bd65-6b7651d4ace1 Griffie.Tekening van de schoorsteenboezem en ontwerptekening voor sloten, bruggen en spuwers, 1:10-1:100 1891 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Behoren bij 1533/1891 departement van Kunsten en Wetenschap.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

922 http://proxy.handle.net/10648/61517541-ad37-4bf8-9180-aeeba8ca6163 Afwatering.Plattegrond van het kasteel en omgeving, 1:100-1:200 [ca. 1900] 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bodemprofielen.

923 http://proxy.handle.net/10648/f46ed014-31da-4712-b4f4-74c85f986ae4 Celdeur.Detailtekening, S. Wijn, 1:1-1:5 1913 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

924 http://proxy.handle.net/10648/1ebcbc55-da5e-4cbf-8ef9-1ada6d591d4a Bagijnhof 10, Post- en telegraafgebouw.Ontwerptekening voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:1250 1910-1932 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekeningen zijn bijgewerkte bestektekeningen van 1910.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/4

925 http://proxy.handle.net/10648/0525072e-fb0e-4d70-b8fc-5b1aa904f566 Westersingel, Rijkskrankzinnigengesticht/Provinciaal ziekenhuis.Ontwerp-, bestek- en werktekeningen voor de verbouw en uitbreiding en constructie- revisie- en opmetingstekeningen, Van Wijngaarden, J. van Lokhorst, 1:1-1:2000 1880-1934 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met situatietekening in perspectief.

Bbestektekeningen horen bij bestek nr 12 [ca. 1885- 1886].

o.a. tekeningen van de provinciale waterstaat Noord-Holland.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7/83/91/96/103/107/109/171/172/173/178/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202

Meerssen 926 http://proxy.handle.net/10648/3568805e-a4ec-45bc-ac6b-3db2696078f5 Stationsstraat 12, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100-1:1250 1935 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Meppel 927 http://proxy.handle.net/10648/0b3f6942-49e5-4623-934c-b838f1230653 Woonhuis.Opmetingstekening, 1:10-1:50 [ca. 1850] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

928 http://proxy.handle.net/10648/46e97c3c-7669-4776-80f1-e58eafc36206 Catharinastraat 13, Kantongerecht en gebouw voor de registratie.Ontwerp-, bestek- en werktekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:1-1:100 1910-1911 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In de plattegronden staan ook de leidingen aangegeven.

bestektekeningen horen bij bestek nr 303 4-2-1910.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1682.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1792.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/6/7/8/9/11/12/13

929 http://proxy.handle.net/10648/5ac10604-88b5-4d45-bac1-4d9537c0ca1d Zuideinde 51-53, Rijkslandbouwwinterschool.Ontwerptekening voor de inrichting, 1:50-1:100 1909 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uit het archief van de gemeentewerken.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

930 http://proxy.handle.net/10648/83a81509-6709-4393-bf38-bac3b1543b6f Zuideinde 76, Rijks-h.b.s.Ontwerp-, werk- en detailtekeningen voor de uitbreiding, 1:1-1:100 1913-1914 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tekeningenlijst.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1683.

ontwerptekening uit het archief van de gemeentewerken.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/8/9/11/12/13/45

Middelburg 931 http://proxy.handle.net/10648/25231860-f39c-447f-841f-ab6195f5ee1e Abdij (algemeen, alle gebouwen).Opmetingstekeningen en tekeningen voor herstel-werkzaamheden, , [Van Lokhorst, De Lussanet de la Sablonière, Berghoef e.a.]. [ca. 1885-ca. 1955] 14 pakken, 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tekeningenlijst.

Met ontwerpschetsen.

Met brieven van Berghoef aan De Lussanet de la Sablionière.

Met kopieën van opmetingstekeningen uit ca. 1827.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1684.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1794.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/32/35/36/38/39/42/43/44/46/50/52/54/56/57/58/59/60/64/65/66/69/79/84/85/86/87/88/93/94/95/96/98/101/104/105/107/108/109/110/111/112/113/117/118/119/120/123/124/125/126/128/129/130/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/169/172/174/175/176/177/178/200/201/211/223/273/286/288/307/313/314/315/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/328/329/330/331/332/333/334/339/340/341/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/376/378/379/380/381/382/383/384/385/386/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/414/416/417/418/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/439/440/441/442/443/444/445/447/452/453/454/455/456/457/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/498/499/500/501/502/503/504/505/506/508/509/510/511/517/518/519/520/521/522/544/545/552/560/581/582/583/584/597/598/599/600

932-935 Abdij (uitgesplitst) 932 http://proxy.handle.net/10648/11c91ef3-a152-4ae3-af66-b4866c8dd62d Algemeen. Reconstructietekeningen van de vooroorlogse situatie 1:100-1:1250 [ca. 1945] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

933 http://proxy.handle.net/10648/40ce88f2-2e75-464a-8e5f-d6596f8b40d3 Koorkerk.Tekeningen voor de restauratie van het graf van Willem II, 1:1 [ca. 1900] 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4

934 http://proxy.handle.net/10648/3de6deb8-064c-4d2c-9c7a-f82a8e6d7892 Thoolsehuis/Notariswoning/Districtsbureau Rijksgebouwendienst.Tekeningen voor de restauratie, 1:1-1:50 1939 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

935 http://proxy.handle.net/10648/b6779417-7126-44e9-896a-65f3f3510a56 Woning van de commissaris van de Koningin.Opmetingstekening, [1:100] [ca. 1935] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

936 http://proxy.handle.net/10648/cdbb6736-e21e-4219-b33b-42ae7d39967c Abdijcomplex/Pietersstraat, Gistpoortgebouw.Opmetingstekeningen, B. Dentz, 1:20-1:100 1944 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4

937 http://proxy.handle.net/10648/47e2b098-5064-4b1f-8c20-8f7fdf99a542 Balans 11, Kantongerecht.Opmetingstekeningen, 1:25-1:1250 1913-1937 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/5/6/7/8/9/10

938 http://proxy.handle.net/10648/b75834f2-89f7-4f89-9d8e-adb3d518a24f Bogardstraat 9, Noorderkerk.Tekeningen voor de verwarmingsinstallatie, 1:20-1:50 1929 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

939 http://proxy.handle.net/10648/9919aa2e-7192-469b-8c88-ba11b2fbcbfd Hofplein 8, Rechtbank met archiefgebouw.Ontwerp- en bestektekeningen voor de verbouw, constructie- en revisietekeningen en opmetingstekeningen, J.A. Temmink, S. Wijn, P. Dentz, 1:1-1:500 1877-1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met verslag van de werkomstandigheden in 1944.

1 katern

Horen o.a. bij bestek nr 416 10-7-1914.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/4/5/6/7/8/11/14/15/18/23/24

940 http://proxy.handle.net/10648/e9df53e4-b2f6-4fb7-9cf5-3dcfb8602d6f Koepoortstraat 8, Commandementsgebouw van de Marine/Ministerie van Sociale Zaken en W.V.C./Districtskantoor van de Rijksgebouwendienst.Opmetings- en revisietekeningen, 1:11:100 1918-1925 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/7/8/9/10/13/14/17

941 http://proxy.handle.net/10648/4153212f-585f-49c5-882f-59588f113b7f Kousteensedijk 2, Huis van bewaring.Bestektekening voor de bouw van de nieuwe kademuur, tekeningen voor de aanleg van de riolering en tekeningen voor de inrichting, W.C. Metzelaar en S. Wijn, 1:20-1:250 1887-1912 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 9 11-5-1887 en nr 379 1912.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3

942 http://proxy.handle.net/10648/3695a6aa-7f0d-4189-85fc-94d4531606a5 Lange Noordstraat 29/St.-Sebastiaanstraat 10-12, Rijkskweekschool/Belastingkantoor.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en opmetingstekening, 1:1- 1:200 1880-1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/5/9/10/13/14/17/18/20/26/27/29/32/33/34/44/45/46/47/50/53/54/55/62/64/65/66/67/68

943 http://proxy.handle.net/10648/5511fc1d-9a1c-4d1b-be0d-57413f55f6f1 Lange Noordstraat 39, Rijkskantorengebouw.Plattegrond, 1:100 [ca. 1935] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

944 http://proxy.handle.net/10648/181d3d1b-212b-4286-8f86-5ef952ab2f37 Lange Noordstraat 40-42, 48, Post- en telegraafgebouw.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:20-1:1250. Met bijgewerkte tekeningen tot 1941 [ca. 1900-] 1941 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen o.a. bij bestek nr 45 27-10-1911.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/6/7/8/9/10/11

945 http://proxy.handle.net/10648/f5b4a33a-dcb0-4207-9360-ad35fb77a393 Noordsingel 176, Kantoor van de prijsbeheersing en woning van de ambtenaar van rijkswaterstaat.Revisie- en opmetingstekeningen, 1:100 [ca. 1925-] 1943 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/5/6/7

946 http://proxy.handle.net/10648/4261d4dc-c874-4074-b8dc-30d502c3593d St.-Pieterstraat 52/Damplein 1a, Rijkswaterstaat.Opmetingstekeningen, 1:10-1:100 [ca. 1930-] 1944 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

947 http://proxy.handle.net/10648/a117b4a1-152c-4dd4-8ecc-e226908771d6 Seissingel 4, De Sprenck.Ontwerptekeningen voor de bouw en opmetingstekening, [C.A. & A.L.J. Goethals], 1:50-1:100 [1904-ca. 1935] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/6

948 http://proxy.handle.net/10648/82697c21-38e8-4258-9890-3ce08ddf8f77 Spanjaardstraat 53, Raad van de Arbeid.Tekeningen voor de uitbreiding, 1:20-1:100 [ca.1930] 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

949 http://proxy.handle.net/10648/513599e1-6319-4cd6-82bc-4d89b00b6874 Wagenaarstraat 4, Gewestelijk Arbeidsbureau.Opmetingstekeningen en uittreksel uit het kadastrale plan, 1:100-1:1250 [ca. 1935] 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

950 http://proxy.handle.net/10648/7febd656-9c56-475b-bff2-ba57b8c4f55b Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.Opmetingstekeningen van het plafond in de leeskamer, 1:20 1903 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Behoort bij 1453/1895 K & W.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Middelharnis 951 http://proxy.handle.net/10648/b8b8bee3-169f-4db1-9280-02074b5ebcaa Havendijk, Palenloods van de P.T.T.Bestektekening voor de bouw, 1:50 1904 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

952 http://proxy.handle.net/10648/b1dda397-123b-4e9b-8220-264b9523cea6 Burgemeester Mijslaan 1, Telefoongebouw.Bestektekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:100 1938-1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 1 22-12-1938.

Overgebleven originelen, ondernummering: 9

953 http://proxy.handle.net/10648/24202eb5-e09d-4632-a02e-798cec4fab6e Burg. Mijslaan 3-5, U.L.O.-school/Rijks-h.b.s.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen 1:10-1:200 1916-1955 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met staten houdende resultaten van grondboringen.

Met bijgewerkte tekeningen tot 1955.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/5/6/10/13/14

954 http://proxy.handle.net/10648/0b915f78-c046-4aa7-bd95-6c9227854eb3 Kerkring 40-42, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:1250 1912-1930 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 3 11-1-1912.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/4

955 http://proxy.handle.net/10648/450a1196-c0f4-4a20-92b5-b1ea681f7db0 Dijkstraat 48, Sommelsdijk, Kantongerecht, huis van bewaring.Tekening voor de bouw, opmetingstekeningen en revisietekening, W.C. Metzelaar, 1:50-1:200 1904 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Millingen aan de Rijn 956 http://proxy.handle.net/10648/42621408-cf37-41c4-90c0-1100a68ba3b8 Julianastraat 46/Heerlaan 3, Dubbele dienstwoning bij het grenskantoor.Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:100-1:2500 [ca.1915] 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Monnickendam 957 http://proxy.handle.net/10648/b29386b4-8238-4518-91a3-b68cde821952 [Noordeinde,] Post- en telegraafgebouw.Ontwerptekening voor de bouw en revisietekeningen, 1:50-1:1250 [ca. 1910-] 1930 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekeningen bijgewerkt tot 1930.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3

Monster 958 http://proxy.handle.net/10648/d5e690d6-74b0-4e62-850b-486054212f11 N.H. Kerk.Opmetingstekening van het grafmonument van admiraal Pietersen, [ca. 1:10] 1886 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

959 http://proxy.handle.net/10648/014264b2-34eb-4e37-9e0d-2fb45f6b2b61 Herenstraat 4-4a, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100 [-ca. 1920-] 1935 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Tekening bijgewerkt tot 1935

Montfoort 960 http://proxy.handle.net/10648/d9d64d1b-5efb-4618-8f79-45f7c9a04146 Gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroordeelden/Tuchtschool.Opmetingstekeningen, W.C. Metzelaar, [S. Wijn] en W.H. Schoonhein (opzichter), 1:100-1:200 1875-1922 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7

Muiden 961 http://proxy.handle.net/10648/29b5bedc-0b69-4dca-800a-a84d8a82aed7 Kloosterstraat, Wachthuis bij de Keetpoort.Revisietekening, 1:100 1904 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uit de archieven van de Genie, 2de commandement Muiden.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

962-963 Muiderslot 962 http://proxy.handle.net/10648/3ae5f2bb-c34a-483b-a171-d3591ae1c920 Stenen beer.Opmetingstekeningen voor inspectie 1852-1980 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een bijgewerkte tekening tot 1980.

Verwijzend naar de inventarisatiestaat A., Muiden nr 57, R.M. Muiderslot.

963 http://proxy.handle.net/10648/08f5dbf4-9412-473a-83c4-169b7bdfde9c Tekeningen van slotmuur en lichtraampje, 1:10-1:1250 1902 [-ca. 1910] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met uittreksel uit het kadastraal register.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1685.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

Naaldwijk 964 http://proxy.handle.net/10648/2578d323-68f8-414b-8579-1a8ea356a28a Quarantaine-inrichting.Bestektekeningen voor de bouw, 1:100-1:1000 1901 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 25 29-10-1901.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

965 http://proxy.handle.net/10648/36d00a7c-5c64-4202-9de6-fbafa594760f Rembrandtstraat 26-28, Post- en telegraafgebouw.Bestektekening voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:1000 [ca. 1920-] 1930 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening bijgewerkt tot 1930.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

966 http://proxy.handle.net/10648/76f761ee-a5ca-475a-a115-3dccd84a3e7a Verburchtlaan 23, Telefoongebouw.Constructietekeningen, 1:1-1:50 1940 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Naarden 967 http://proxy.handle.net/10648/7041b98b-b8d1-4627-b223-f84228cf5fee Vesting.Opmetingstekeningen en revisietekeningen, 1:100-1:200 1875 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopieën van tekeningen uit de archieven van de Genie.

Nederlek 968 http://proxy.handle.net/10648/9df5079b-86e4-45d8-9405-6653f5d47938 Rijsdijk 21-23, Krimpen a/d Lek, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw, tekeningen voor de verbouw en revisietekeningen, 1:100- 1:1250, 1917 [-ca. 1935] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen o.a. bij bestek nr 19 8-6-1920.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/5/9/11

969 http://proxy.handle.net/10648/a05b3e74-6e97-45d2-af60-e13f5f1e69ea Schoolweg 2-4, Lekkerkerk, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100 1908-1929 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 46 24-9-1908.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Neede 970 http://proxy.handle.net/10648/0bd87b9a-9430-4c2d-9b88-3a5f54a8ea1a Bleekenesweg 1, Telefoongebouw.Werk- en detailtekeningen voor de bouw, 1:1-1:20 1938 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Neerijnen 971 http://proxy.handle.net/10648/c58a47b0-8669-4ea5-b057-91f8fd1efc44 Waardenborg, Woonhuis van B.A. Buijsing-Damsté.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100 1900 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Netterden, zie Gendringen Nieuwegein 972 http://proxy.handle.net/10648/e473dbd8-665f-4838-b5e2-b337bdc069bb Julianalaan, Vreeswijk, Telefoongebouw.Bestektekening voor de bouw, 1:100-1:2500 1934 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 8 [1934].

Nieuwe Pekela 973 http://proxy.handle.net/10648/d8c241b8-2b0f-40ad-99fc-e1a0ae2c664d [Straatweg/Winschoterdiep,] Post- en telegraafgebouw.Tekening voor de bouw, 1:100 [-1:1000] [ca. 1910] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1686.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1797.

Nieuwendam, zie Amsterdam Nieuwesluis, zie Oostburg Nijefurd 974 http://proxy.handle.net/10648/e864a4a7-4241-40cc-8706-1786b6bc89f5 Begijnestraat 2-3, Workum, Post- en telegraafgebouw.Tekeningen voor de bouw en de aanleg van leidingen en een revisietekening, 1:10-1:1250 1915-1935 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft bijgewerkte tekening van ca. 1910.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1835.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5/6/7/8/9/11/12

Nijkerk 975 http://proxy.handle.net/10648/1b16a2d9-e7e3-48f7-b9f6-6f78cd32995e Kleterstraat/V. Vöerstlaantje 1, Post- en telegraafgebouw.Tekeningen voor de bouw, 1:100 [ca. 1940] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3

976 http://proxy.handle.net/10648/5c6fbbc3-0260-42d3-a946-2aa51ff5846a Van Reenenpark 2, Marechausseekazerne.Bestektekening voor de bouw, 1:50-1:2500 1920-1921 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Archief nr 224b, Genie 1ste Commandement Amersfoort.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Nijmegen 977 http://proxy.handle.net/10648/93e0df95-14d5-4efd-9d22-371e06e60f00 Berg en Dalseweg 287, Tuchtschool/Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes De Hunenberg.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, W.C. Metzelaar, S. Wijn, 1:20-1:1000 1904-1916 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1612

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/5

978 http://proxy.handle.net/10648/4034dca7-edd1-44a8-83c3-ea1d566023ca Bijleveldsingel 2, Bureau van de Rijkswaterstaat/Rijkspolitie.Revisietekening, 1:100 [ca. 1935] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1612.

979 http://proxy.handle.net/10648/8bd011e8-8b60-4559-841d-dfa9b14cee4d Graafseweg 29-33/Jan de Wittstraat, Hotel Du Soleil, belastinggebouw.Constructietekening voor de uitbreiding, ontwerptekening voor de inrichting, bestektekening voor de verbouw en ontwerptekening voor de vernieuwing van de riolering, 1:50 [-ca. 1:1250] 1929-1939 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1612.

980 http://proxy.handle.net/10648/355e9559-19a3-49d0-82bb-f34096e5c81f Kamstraat 4, Museum G.M. Kam.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, Oscar Leeuw, 1:20-1:1250 1919-1957 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijgewerkte tekeningen tot 1957.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1612.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

981 http://proxy.handle.net/10648/d1ad3156-7eb4-44f6-a925-c0bd0ff58c06 Kronenburgertoren.Opmetingstekeningen, 1:100 1944 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1612.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

982 http://proxy.handle.net/10648/405f370e-faee-482f-aa49-43aa1da4cb51 Oranjesingel 56, Kantongerecht en registratiegebouw.Tekeningen voor de bouw en revisietekeningen, W.C. Metzelaar, M.J. Stoltenbergen, 1:20-1:1250 1907-1913 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Eén blad voorzien van nieuwe onderhoek gedateerd 1971; echter niet tot dit jaar bijgewerkt.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

983 http://proxy.handle.net/10648/4dc8efad-5ecc-4f64-a1e9-8e59f7834e20 Stationsplein, Stationspostgebouw.Opmetingstekeningen en revisietekeningen, 1:100 1935 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3

Nijverdal, zie Hellendoorn Nispen, zie Roosendaal en Nispen Noordbergum, zie Tietjerksteradeel Noordwijk 984 http://proxy.handle.net/10648/4eb15e71-242a-44c7-be35-24abe03e94e1 Noraweg, Ontvangststation Nora.Bestektekeningen voor de bouw, 1:100 1928-1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestekken nr 17-1-1928 en nr 26 13-7-1932.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/5/7

985 http://proxy.handle.net/10648/5118b3df-6d4e-4628-8b6d-b3442001fbad Offemweg 33, Telefoongebouw.Constructie- en revisietekeningen, 1:1-1:2500 1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

986 http://proxy.handle.net/10648/12317e2a-9569-4b54-b02e-8702f93f3f2f Voorstraat 87-89, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en tekeningen voor de verbouw, 1:20-1:100 1902-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 54 12-8-1902 en nr 36 23-6-1939.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Noordwijkerhout 987 http://proxy.handle.net/10648/73ff62aa-e862-4dbd-8582-7a0aaf70c827 's-Gravendamseweg 46 & 52, Dienstwoningen.Revisietekening, 1:100-1:2500 [ca. 1910-] 1936 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft bijgewerkte tekening tot 1936.

988 http://proxy.handle.net/10648/1a0bdbfc-85e5-4872-afd7-d36955e13098 Havenstraat 54-56, Hulp- post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100 [ca. 1935] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

989 http://proxy.handle.net/10648/4f54f60e-d182-4f72-b18a-5d9eacdf56ed Herenweg, Dienstwoning.Revisietekening, 1:100-1:2500 [ca. 1910-] 1935 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft bijgewerkte tekening tot 1935.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

990 http://proxy.handle.net/10648/a63dfbeb-a54b-4b6c-9abb-a878f0b24d4b Kerkweg 39/41, Dienstwoningen.Revisietekening, 1:100-1:2500 [ca. 1910-] 1935 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft bijgewerkte tekening tot 1935.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Noordwolde, zie Weststellingwerf Norg Veenhuizen, Penitentiaire Inrichtingen c.a.

Indeling als volgt:(zaken die het gehele gebied betreffen) (991-1014)achtereenvolgens Veenhuizen I, II en III (1015-1035), (1036-1104), (1105-1113)bijzonder (objecten die niet als hierboven zijn in te delen, als de hoeven en andere verspreid over het gebied voorkomende bebouwing) (1114-1122)

Algemeen 991 http://proxy.handle.net/10648/6e85a064-2d1e-4ac3-8456-822db77138f5 Kaart waarop de organisatie van de veenafgraving in 1639 staat aangegeven, [ca. 1:1000] [gekopieerd naar kaart van 1794 van L.C. Bixama Aardenburg (Luit. Ing.) die weer gekopieerd was naar een kaart van 1639]. [ca. 1880] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

992 http://proxy.handle.net/10648/ad13aa3c-01a0-4627-a68f-88d8ec9764ac Kadastrale kaart van Veenhuizen, 1:5000 [ca. 1900] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

993 http://proxy.handle.net/10648/d6359845-6543-4ac8-8a26-7643f6243349 Kadastrale kaart, 1:20.000 [ca. 1910] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

994 http://proxy.handle.net/10648/cf8a6198-ee41-46f0-91be-c840207660f1 Kadastrale kaart van Veenhuizen, 1:5000. Uittreksels. 1926 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bladwijzer.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7

995 http://proxy.handle.net/10648/e77cf7e9-382d-415c-a666-bd3b03710be9 Hoofdvaart. Kaarten van de Norgervaart tot de Friese grens, 1:1000. In omslag met schutblad. 1883-1884 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gewaarmerkt als horende bij het proces-verbaal van overdracht 21-11-1884.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17

996 http://proxy.handle.net/10648/d4c3a6aa-8e36-49d5-a84c-f782f4edc08f Hoofdvaart.Plattegronden van Veenhuizen rond de Hoofdvaart, 1:200-1:5000 [ca. 1950-] 1962 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

997 http://proxy.handle.net/10648/6442fc59-437a-414a-abec-5609254503d3 Wegen en Wijken. Profielen en doorsneden, 1:50 [ca. 1910] 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

998 http://proxy.handle.net/10648/97d189bc-9c8c-4364-ab07-0ccf5e678767 Weg van Fochteloo en Weper.Ontwerptekeningen voor de weg naar Veenhuizen, 1:100-1:2500 [ca. 1915] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

999 http://proxy.handle.net/10648/db206462-6a06-419e-9c1e-8625d52b25e0 Zandweg naar de grens van Oosterwolde.Tekening voor de aanleg, 1:100-1:5000 1919 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1000 http://proxy.handle.net/10648/fde0e345-e4b7-4fef-9520-ef52ffcadbb6 Heidegrond.Tekening van de waterpassing, 1:1000 [ca. 1915] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1001 http://proxy.handle.net/10648/2da0c12f-7a40-412d-9207-a5bfd10687a7 Bruggen, duikers en stuwen.Ontwerp- en werktekeningen voor de bouw en wijziging en constructietekeningen, 1:1-1:100 [ca. 1840-] 1929 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7/8/19/21/22/34/35/36/37/38

1002 http://proxy.handle.net/10648/01296414-baed-40f7-903f-f927dde325a8 Kabels elektriciteit, telefoon enzovoort. (Kadastrale) kaarten voor de aanleg, 1:5000 1922-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1003 http://proxy.handle.net/10648/5968c7bf-f1b8-4322-a21b-6a1837448acc Riolering enzovoort.Tekeningen en kaarten voor waterafvoer, [W.C. Metzelaar e.a.], 1:1-1:1000, [1906-] 1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/7/8/9

Woningen

Het betreft normalisatietekeningen en ontwerptekeningen van bestaande woningen (vnl. inv. nr 1006).

1004 http://proxy.handle.net/10648/f2c4db16-32d1-46fd-8b22-e2dc15228662 Type 1 en 2.Ontwerp- werk- en detailtekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar, Joh.G. Robbers, 1:1-1:20 1908-1919 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7/8/10/11/12

1005 http://proxy.handle.net/10648/2d1b2c8e-8fbc-4231-a4ca-d2dc5b4bab02 Type 2.Tekeningen voor de bouw van een schuurtje en een wasemkap en revisietekeningen, 1:1-1:20 [ca. 1900-] [1925] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1006 http://proxy.handle.net/10648/47458b6c-a81e-4d44-acd9-7e1ba01a9061 Type 3, 4, 5, 6 en 7.Ontwerp- werk en detailtekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:1-1:100 [ca. 1890-] 1910 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Veel ontwerptekeningen van bestaande woningen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/5/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17

1007 http://proxy.handle.net/10648/13dfdf40-5d3d-4c43-b39e-62798bf4994b Type 3, 4, 5 en 6. Doorsneden, 1:10 [ca. 1900] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1008 http://proxy.handle.net/10648/8ff79fe0-0677-4c2e-98a9-2969f5509562 (Oud) type 4.Ontwerptekening voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:50 1887 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

1009 http://proxy.handle.net/10648/355c945e-b8e8-4367-989a-7cc99ac44ef6 (Nieuw) type 4.Ontwerptekening voor de bouw en revisietekeningen, 1:20-1:100 1900-1920 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1010 http://proxy.handle.net/10648/e0c16192-babb-4f27-8011-ecf790aa4936 Type 4 en 5. Doorsnede en plattegrond, 1:20 1910 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1011 http://proxy.handle.net/10648/25d8da1a-fd39-44cf-9c78-4db67cbebf1c Type 5.Ontwerptekening voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:100 1900 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1012 http://proxy.handle.net/10648/1e068f7d-a1d4-44db-b809-39c9491dc7bf Type 5 en 6.Revisietekening, W.C. Metzelaar, 1:100 1920 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijgewerkte ontwerptekening van 1900.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1013 http://proxy.handle.net/10648/b6992631-c139-4608-8f9c-3ce9761f3592 Type 6.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100 1900 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1014 http://proxy.handle.net/10648/aef68654-c8ea-4092-9b35-32484c97d066 Type 7.Ontwerp- en werktekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:1-1:100 1900-1909 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5/6

Veenhuizen I (Norgerhaven) 1015 http://proxy.handle.net/10648/f16b6426-c380-43c8-85a8-9a311a444a4c 2de Wijk. Dwarsprofielen, 1:100 1913 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1016 http://proxy.handle.net/10648/4f3de89e-a682-4ab5-b451-8d87e86f2fb3 Kanaal uit 2de wijk naar Westerwolde.Ontwerptekening, 1:100-1:5000 [ca. 1840] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met profielen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

[Oude Asserstraat, Plantsoenstraat, Hoofdweg,] 1017-1022 Gestichten en omgeving 1017 http://proxy.handle.net/10648/9ef240f4-ac83-4d35-9a0f-6dfe587249b0 Woongesticht.Ontwerp-, werk- en detailtekeningen voor de bouw, verbouw en inrichting en tekeningen voor de aanleg van centrale verwarming, W.C. Metzelaar e.a., 1:1-1:5000 1897 [-ca. 1960] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een ontwerptekening voor een verblijfplaats voor bezoekers.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/10/16/36/46/47/49/51/52/53/54/58/60/61/62/63/65/66/67

1018 http://proxy.handle.net/10648/151cb133-1f36-47a6-9b0b-bab78a0a9929 Werkgesticht.Ontwerp-, werk- en detailtekeningen voor de bouw en verbouw en tekeningen voor de aanleg van verwarming, elektra enzovoort, W.C. Metzelaar e.a., 1:1-1:200, [1884-] 1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/16/17/19/20/22/23/26/27/28/29/43/44/45/46/47/49/51/52/53/54/65/66/67/68/69/70/71/72

1019 http://proxy.handle.net/10648/8e2eb92d-4577-421d-a916-0fabdbd36ce7 Werkgesticht en woningen A-O.Plattegronden getekend na de verbouw, W.C. Metzelaar, 1:200-1:1000 1901-1909 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met aangegeven de leidingen enzovoort.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3

1020 http://proxy.handle.net/10648/b1066f6a-302c-446d-86d0-6006693ddd7a Woningen A-O voor de gestichten.Plattegrond, 1:200 1906 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1021 http://proxy.handle.net/10648/9fd811b1-0b5e-42c5-94de-0fc8a74a0494 Wijk aan de zuid-oostzijde van de gestichten.Plattegrond en profielen, 1:100-1:200 [ca. 1900] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1022 http://proxy.handle.net/10648/0cdca5cc-895d-4071-80f2-1c1939813efd Kabelhuisje.Ontwerptekening, 1:10. Schets. [ca. 1920] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

[Hoofdweg, Oude Asserstraat, Gouden Regenplein,] Woningen van het type 1,2 en oud 4. 1023 http://proxy.handle.net/10648/71723bff-b174-44a1-a9c4-85428886c814 Ontwerp-, werk- en detailtekeningen voor de bouw en uitbreiding, W.C.Metzelaar, 1:1-1:100 [ca. 1890-] 1909 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met schetsen voor te bouwen schuurtjes bij woningen van het type oud 4.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/10/16/17/18/20/21/23

1024 http://proxy.handle.net/10648/75a2d338-6043-4caa-b56b-e870163bdbea Hoofdweg 1, Woning.Opmetingstekening, 1:100-1:1000 1958 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1025 http://proxy.handle.net/10648/36686902-048a-42dc-9cb6-96dd25bb54ae Hoofdweg 2, Woning van de directeur van Norgerhaven, Heidezicht, type 7.Tekeningen voor de bouw- en uitbreiding en tekeningen voor het interieur, W.C. Metzelaar, S. Wijn, 1:1-1:100, [ca. 1895-] 1908 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3

1026 http://proxy.handle.net/10648/a4754d5d-8472-4b37-89c1-cf2c83317eed Hoofdweg 4, Onderwijzerswoning.Ontwerp- en opmetingstekening, J.F. Metzelaar, 1:100-1:5000 1876, 1959 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1823.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

1027 http://proxy.handle.net/10648/3509d26d-cb99-438f-9e4f-2b3feb3f6bf7 Hoofdweg 6-8, Cementloods/Brandspuithuisje/Museum.Tekening voor de bouw van een rek voor brandladders, [ca. 1:1-ca. 1:20] [ca. 1925] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1028 http://proxy.handle.net/10648/f9293218-ee7a-4352-8263-805acd05f496 Hoofdweg 14, Woning van het oude type 3 Werk en Bid.Ontwerptekening voor de bouw- en revisietekeningen, W.C.Metzelaar, 1:50-1:100 1890-1920 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met plattegrond van de woning en omgeving waarop de riolering enzovoort staat aangegeven.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

1029 http://proxy.handle.net/10648/281b92f5-470f-4a5d-9e1d-3c529b1ee447 Hoofdweg 14-24, Woningen van het type 3 Werk en Bid, Huis en Haard, Werken is Leven.Plattegrond van de riolering enzovoort, W.C. Metzelaar, 1:200 1900 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

1030 http://proxy.handle.net/10648/6c8b6070-e7c2-4f5d-a196-0efe08860fae Hoofdweg 26, Woning type 7 van de geneesheer, Humaniteit.Ontwerp- en werktekeningen voor de bouw en tekeningen voor de verbouw van de woning tot kleuterschool, W.C. Metzelaar e.a., 1:10-1:5000, [1901-] [ca. 1960] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3

1031 http://proxy.handle.net/10648/47838a42-61b0-4d7a-aa89-5240cc633f40 Hoofdweg 26-32, School Leerplicht, woningen van het type 3 en 7, Opvoeding en Humaniteit.Plattegrond van de riolering enzovoort, W.C. Metzelaar, 1:200 1909 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1032 http://proxy.handle.net/10648/b02a6d0b-0b2a-4d23-a9af-5e345ae419c7 Hoofdweg 32, School Leerplicht/Open inrichting Fleddervoort.Werk- en detailtekeningen voor de bouw, opmetingstekeningen voor de aanleg van elektra en tekening voor de bouw van een barak, W.C. Metzelaar e.a., 1:1-1:100 [ca. 1880-] 1944 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/9

1033 http://proxy.handle.net/10648/c8b4f838-ef5c-42a0-ae2d-9ede0b62d1a6 Hoofdweg 34-48, Woningen.Ontwerp- en werktekeningen voor de bouw, 1:1-1:100 1932-1934 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1034 http://proxy.handle.net/10648/5d335811-776b-4bee-b0ed-1201640e02c5 Hoofdweg 56-74, Woningen Tien Geboden.Werk- en detailtekeningen, S. Wijn, Joh. G. Robbers, 1:1-1:200 1919-1921 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5

1035 http://proxy.handle.net/10648/87ea6c15-38dd-4468-b351-31283d6589ff Hoofdweg [3-39,] Woningen.Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:1000 1947 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Veenhuizen II (Esserheem) 1036 http://proxy.handle.net/10648/1a0853f8-61ca-42bf-89d2-0c2cfc529bf2 Plattegronden, W.C. Metzelaar, 1:2500 1908 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1037-1043 Oude Gracht, Meidoornlaan, Gestichten en omgeving 1037 http://proxy.handle.net/10648/1fbefeeb-54fd-43c8-a91b-ac44a55b5030 Woongesticht.Bestek-, werk-, detailtekeningen voor de bouw en verbouw en revisietekeningen en tekeningen voor de aanleg van elektra en verwarming, 1:1-1:200 1895-1926, 1959 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een ontwerptekening voor de verbouw van de oostvleugel uit ca. 1955.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 48 1895 en nr 63 1896.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/11/12/13/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/39/41/42/43/44/45/46/48/49/50/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70

1038 http://proxy.handle.net/10648/aa34410e-aa5d-4632-a8fe-74fbe3da2ed9 Woongesticht en omgeving.Plattegronden van de riolering enzovoort, 1:500, 1:1000 1920 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1039 http://proxy.handle.net/10648/f4aed12d-c0c4-4190-b3b2-7d6647ea16c5 Werkgesticht en touwbaan.Werk- en detailtekeningen voor verbouw en restauratie- tekeningen, 1:1-1:200 [ca. 1870-] 1959 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een plattegrond van het gesticht uit 1959.

Overgebleven originelen, ondernummering: 9/10/16/17/19/20/21/23/24/25

1040 http://proxy.handle.net/10648/8228aa69-8058-4a90-aba2-0e183be82a9b Werkgesticht, touwbaan/Centraal magazijn.Tekening voor de aanleg van de nieuwe straat van het oude gesticht naar het centraal magazijn, 1:100 [ca. 1900] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In tweevoud.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1041 http://proxy.handle.net/10648/68450439-43ec-4412-b26f-21a1030be05c Werkgesticht, garage.Tekeningen voor de bouw, 1:1-1:50 1928 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1042 http://proxy.handle.net/10648/570f7611-e203-4ee4-83a8-16a5c1406b1d Telefoon- en filterhuisje en omgeving.Plattegronden met leidingen enzovoort, W.C. Metzelaar, S. Wijn, 1:200 1904-1914 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1043 http://proxy.handle.net/10648/22798825-9bbe-4c74-95c9-e8e0cdd1ee18 Hijsinstallatie t.b.v. de huisvuillaadbak en faecalientank.Ontwerptekening voor de bouw, 1:50-1:5000 [ca. 1950] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1044-1053 Generaal van den Boschweg, zie ook inv. nrs 1070 en 1071. 1044 http://proxy.handle.net/10648/3efa7599-9f7d-4f76-b0fd-2feec7ea2858 Generaal v/d Boschweg, Schipperswijk en omgeving.Plattegrond, 1:200 1922-1929 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1045 http://proxy.handle.net/10648/b924fe04-ea0d-42b2-979c-c947e55eeac7 Generaal v/d Boschweg 8-18, Woningen P en Q, Kennis is Macht, Arbeid is Zegen, type 2 en 4.Plattegrond van de riolering enzovoort, W.C. Metzelaar, 1:200 1910 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In tweevoud.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

1046 http://proxy.handle.net/10648/eef837f1-e6ef-4143-b8b5-c0a9b49681b9 Generaal v/d Boschweg 34-36, Woningen type 5.Werk- en detailtekeningen voor de bouw, Joh. G. Robbers, 1:1-1:20 1919 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een tekening met details van de woningen van het type 3 en 4.

1047 http://proxy.handle.net/10648/bff36421-3a73-4625-962a-e283e573bcb2 Generaal v/d Boschweg 40-42, Woning van de adjunct-directeur van de landbouw, type 7.Ontwerp- en werktekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar 1:20-1:100 1901 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

1048 http://proxy.handle.net/10648/c811162d-0ed8-4ca6-a2c0-1a035a420823 Generaal van den Boschweg 48, Brandspuithuisje.Revisietekening, 1:20-1:500 1905 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1049 http://proxy.handle.net/10648/68463d76-f8d4-41ae-ba2c-f429329467f7 Generaal v/d Boschweg 50-52, Woning Vooruit.Ontwerptekening voor de bouw, [W.C. Metzelaar], 1:50 1889 2 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

1050 http://proxy.handle.net/10648/7a3ac7cd-dfa8-42a9-b5ff-8d5ca0eadb04 Generaal v/d Boschweg 54 (-56), Officierswoning.Ontwerptekening voor de bouw en tekening voor de verbouw tot dubbele woning, W.C. Metzelaar e.a, 1:100-1:5000 1885, 1951 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

1051 http://proxy.handle.net/10648/03f3f714-0948-423c-81d7-c2c2eca66355 Generaal v/d Boschweg 9, School Leerlust.Ontwerptekeningen voor de bouw, uitbreiding en verbouw en tekeningen voor de inrichting, 1:1-1:5000 [ca. 1885-] 1955 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/9/10/12/13/14/15/16/17/18

1052 http://proxy.handle.net/10648/6878f97b-4337-45cb-931e-bff464a19d88 Generaal van den Boschweg, Opslagruimte van hout enzovoort (naast Leerlust).Werktekeningen voor de bouw, 1:20-1:200 1906 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1053 http://proxy.handle.net/10648/f5549b30-9b13-4ea8-8f60-1193ddfcfea3 Generaal van den Boschweg, Landbouwmagazijn.Tekening voor de bouw, 1:200 1953 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1054 http://proxy.handle.net/10648/ac6561f8-60f6-4aa1-877b-4c2262d99880 [Hoofdweg,] Woningen type 2.Plattegrond van de woningen en omgeving, 1:100 [ca. 1920] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1055 http://proxy.handle.net/10648/334aeed1-cf29-4792-9d60-5a61e160af10 Hoofdweg 80, Zwembad.Ontwerptekening voor de verbetering van de watervoorziening, 1:200 [ca. 1940] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1056 http://proxy.handle.net/10648/7ba44f05-32f6-47b2-87d4-1d127c9a18ae Hoofdweg 108, Pastorie Zegenrijk.Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:100 1887 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In tweevoud.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1057 http://proxy.handle.net/10648/bcb8eda3-8bcb-44c1-898f-b333f6f6ddf4 Hoofdweg 110, Kosterwoning.Detailtekening voor de bekapping, 1:1 [ca. 1900] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1058 http://proxy.handle.net/10648/670eab3d-c364-4bbf-b518-b79d101a5814 Hoofdweg 110-112 Hervormde kerk, kosterwoning.Opmetingstekeningen, 1:10-1:5000 1890-1945 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/10/11

1059-1060 Hoofdweg 116, Verenigingsgebouw 1059 http://proxy.handle.net/10648/ec146722-9089-4998-aa54-35d7505377fc Voorontwerp voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:100 1911 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1060 http://proxy.handle.net/10648/ccf26599-96bc-4ec0-8df8-bd7019a7cda3 Ontwerp-, bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw en verbouw en constructietekeningen, [W.C. Metzelaar], S.Wijn, G.de Zwart, 1:1-1:200 [ca. 1910-] 1959 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een plattegrond van het gebouw en omgeving waarop de riolering staat aangegeven.

Overgebleven originelen, ondernummering: 24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/46/48/49/50/51/52/53

1061 http://proxy.handle.net/10648/1059bbe2-9896-49af-8fee-438563da68d9 Hoofdweg 118, Woning van de hoofddirecteur.Werk- en detailtekeningen voor de bouw en verbouw en opmetingstekeningen, ook voor de aanleg van verwarming, 1:1-1:100 [ca. 1865-] 1963 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 9/10/11/12/13/14/15

1062 http://proxy.handle.net/10648/5227dcf8-c4aa-4cd1-b405-05e91627bd59 Hoofdweg 120, Synagoge/Bureau hoofddirectie.Ontwerp- en werktekeningen voor de verbouw en uitbreiding, opmetingstekeningen en revisietekeningen, W.C. Metzelaar e.a., 1:1-1:5000 1903-1963 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 8/11/12/13

1063 http://proxy.handle.net/10648/a502c849-662f-4ff2-b298-a20816957d26 Hoofdweg 128-132, Zuivelfabriek, ijshuis, woningen en molen.Plattegronden, W.C.Metzelaar, 1:100 1903-1910 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1064 http://proxy.handle.net/10648/8c48ba10-dc82-457d-824e-b7f3f084b2d7 Hoofdweg 134, Graan- en meelpakhuis/Graanschoonderij.Werktekeningen voor de bouw, constructietekeningen en opmetingstekening, W.C. Metzelaar, 1:1-1:50 1896 [-ca. 1930] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/5/6

1065 http://proxy.handle.net/10648/fb50656a-e3ab-47d0-94bc-63267cb4ed84 Hoofdweg 138, Graansilo.Werk- en detailtekeningen voor de bouw en constructie-tekeningen, 1:2-1:100 1928 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 6/7

1066 http://proxy.handle.net/10648/4e4ec071-cd16-4686-ab3d-7fa922fa413f Hoofdweg 140, Stoomzuivelfabriek/Elektrische malerij.Ontwerp- en werktekeningen voor de bouw en verbouw en constructietekeningen, W.C. Metzelaar, 1:1-1:50 1902 [-ca. 1920] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5/6/7/8/9/10

1067 http://proxy.handle.net/10648/c7b4f126-7c28-4d7b-bfd0-21f6595e1b73 Hoofdweg 148-150, Woningen Geestkracht (voorheen Landbouw) en Nauwgezetheid, type 7.Plattegronden, W.C. Metzelaar, 1:100 1910 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1068 http://proxy.handle.net/10648/8c83c49e-de20-4de8-a880-fe11f6f554ce Hoofdweg 148, Woning Geestkracht (voorheen Landbouw).Werktekeningen voor de bouw en de verbouw, [W.C. Metzelaar e.a.], 1:1-1:20, [ca. 1900-] 1919 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6

1069 http://proxy.handle.net/10648/4a42f508-245b-4c81-a5bd-65e69882c5d9 Hoofdweg 150, Woning Nauwgezetheid.Werktekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:20-1:100 1908-1910 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/4

1070 http://proxy.handle.net/10648/7788f334-e2d4-49cf-b9b0-5a6fafe7d2be Hoofdweg 152-154/Generaal v/d Boschweg 22-24, Woningen.Ontwerptekeningen voor de bouw, [ca. 1:20-] 1:5000 1948-1963 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Nooit uitgevoerd.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7

1071 http://proxy.handle.net/10648/be6b11a0-422a-4fe1-b785-a067988038a9 Hoofdweg 156/Generaal van den Boschweg 6, Directiehotel, woning Ruimzicht.Plattegrond van de riolering enzovoort, 1:100 [ca. 1900] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In tweevoud.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

1072 http://proxy.handle.net/10648/e44fb703-08db-47ac-9302-8ebffd8627fe Hoofdweg 156, Directiehotel/Woning en kantoor van Domeinen.Werk- en detailtekeningen voor de bouw, tekeningen voor de inrichting, opmetingstekeningen en tekeningen voor de aanleg van bliksemafleiders, [W.C. Metzelaar], 1:1-1:5000 [ca.1900-] 1959 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met plattegrond van gebouw en omgeving waarop de riolering enzovoort staat aangegeven.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/7/8/11/12/13/15/16/17/18/19/20/21

1073 http://proxy.handle.net/10648/1e9ca6e5-e9ed-4374-af55-310ee61a2be1 Hoofdweg 142, 166, Woningen.Ontwerptekening voor de verbouw en opmetingstekening, 1:100-1:1000 1957-1959 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1074 http://proxy.handle.net/10648/d28917f5-837b-49e0-b426-23325b60e409 Hoofdweg 55 (ter hoogte van), Schietbaan met huisje.Ontwerptekeningen voor de aanleg en tekeningen voor verplaatsing en vergroting, 1:20-1:100, [1905-ca. 1915]. 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3

1075 http://proxy.handle.net/10648/e2f572f8-16dc-4101-a770-1544d8a62cfe [Hospitaallaan,] Woningen type 2 en 4.Plattegronden, 1:100 [ca. 1920] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1076 http://proxy.handle.net/10648/ea821100-4f60-48e1-9724-f77c52e46f8d Hospitaallaan 2-4, Woning Contrôle, type 4.Ontwerp-, werk- en detailtekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar, [P. Willemsz.], 1:1-1:1000 1905-1907 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19

1077-1080 Hospitaallaan, Hospitaallaan 6-24, Hospitaal en omgeving 1077 http://proxy.handle.net/10648/dde935e2-741a-48d8-8914-4fe3dd50f126 Algemeen.Plattegronden van de riolering enzovoort, W.C. Metzelaar, 1:200 1904-1909 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijgewerkt tot 1909.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/4

1078 http://proxy.handle.net/10648/77618f0f-218e-4565-8be9-95ca6a30cb70 Hospitaal en barak.Tekeningen voor de bouw en uitbreiding, revisietekeningen en opmetingstekeningen, W.C. Metzelaar, S. Wijn, 1:1-1:5000 1883-1960 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7/9/10/11/12/13/14/15/16/17/22/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/65

1079 http://proxy.handle.net/10648/c7dac072-2bdf-4acd-8954-a2204614d170 Woning van de geneesheer.Ontwerptekening voor de verbouw, 1:100-1:5000 [ca. 1960] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1080 http://proxy.handle.net/10648/20a25c5f-93ee-48ee-8c15-464f7d7770df Apotheek en omliggende woningen.Ontwerp- en werktekeningen voor de bouw en de verbouw, [W.C. Metzelaar], 1:50-1:100 [ca. 1890-] 1962 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1081 http://proxy.handle.net/10648/6c6b27d1-6ea2-4399-9541-c89a6c79a43f Hospitaallaan 1-5, Marechausseekazerne/Hospitaal voor besmettelijke ziekten/ Gestichtswachtkazerne.Werk- en detailtekeningen voor de bouw en de verbouw en opmetingstekeningen voor de inrichting enzovoort, W.C. Metzelaar e.a., 1:1-1:100 1885 [-ca. 1935] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/8

1082 http://proxy.handle.net/10648/d2684a88-d023-4abd-9ac2-5ee841f28066 Hospitaallaan 1-5, 13-19, Kazerne en woningen R, S, T en U.Plattegrond van de riolering enzovoort, W.C. Metzelaar, 1:200 1909 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In tweevoud.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

1083 http://proxy.handle.net/10648/a0e9fe24-f56a-4b95-8c21-09656a9a4ae9 Kerklaan/Hoofdweg, Kerken en omgeving.Plattegrond van de riolering enzovoort, 1:200, [1913] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In tweevoud.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

1084 http://proxy.handle.net/10648/05c313ba-3f90-4f08-bc5c-74a2b098c643 Kerklaan 6, Rooms-katholieke kerk.Werk- en detailtekeningen voor de bouw en revisietekeningen, W.C. Metzelaar, 1:1-1:100 1891-1943 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/11/12/14/15/16/17/18/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/47/48/49/50

1085 http://proxy.handle.net/10648/bbd06c71-2bc7-4998-9778-8cd120c00944 Kerklaan 8, Pastoorswoning.Ontwerp-, werk- en detailtekeningen voor de bouw en verbouw, W.C. Metzelaar, 1:1-1:5000 1906, 1960 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32

1086 http://proxy.handle.net/10648/b9b0adbf-8f9d-4f3e-883c-a2f60c53e438 Kerklaan, Radiobaken.Ontwerptekening voor een radiobaken, 1:20-1:500 [ca. 1960] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1087 http://proxy.handle.net/10648/6c08d294-aa3f-4427-9e2e-3b5a30140014 Meidoornlaan [rond nieuwe gesticht], Woningen.Plattegrond van de riolering enzovoort, 1:500, [vanaf ca. 1905] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Diverse malen bijgewerkt na 1905.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1088 http://proxy.handle.net/10648/47593625-b5de-4354-9bbe-8d1426168925 Meidoornlaan 7-33, Woningen V, W, X, Y, Y', Z, Z' en Verdraagzaamheid.Plattegrond van de riolering enzovoort, W.C. Metzelaar, 1:200. 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In tweevoud.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2

1089 http://proxy.handle.net/10648/992021f8-f211-4389-b7d0-f5041b9c2727 Meidoornlaan 39-49, Woningen Vrede en Recht, Levenslust en Hou en Trouw.Plattegrond van de riolering enzovoort, W.C. Metzelaar, 1:200 [ca. 1910] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1090 http://proxy.handle.net/10648/3bb7c0e7-424a-433c-aa00-563e79872dd6 Meidoornlaan 47-65, Woningen t.o. gesticht.Plattegrond van de riolering, W.C. Metzelaar, 1:200 [ca. 1910] 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In tweevoud.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1091 http://proxy.handle.net/10648/02719608-157a-4043-9e03-5ae04f581f23 Meidoornlaan 51-55, Winkel, woning Elk tot Gerief.Tekening voor de verbouw van de winkel tot dubbele woning, 1:100-1:5000 1951 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1092 http://proxy.handle.net/10648/5ca8ba97-44b3-4e31-acd9-11873f4399db Meidoornlaan 67, Woning van de directeur van het 2de gesticht, Arbeid Adelt.Ontwerptekeningen voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:20-1:100 1895 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een schets.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

1093 http://proxy.handle.net/10648/1f480c51-4440-4f7c-8c02-d6944cfbf78d Oude Gracht 2, Schoolgebouw/Fabrieksbureau/Medische Dienst.Ontwerptekeningen voor de bouw en herinrichting en revisietekening, J.F. Metzelaar, 1:100 [ca. 1875-ca. 1910] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1823.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3

1094 http://proxy.handle.net/10648/88eb5e55-c842-48a7-8fbb-fb503b6d8674 Oude Gracht 2-8a, Werkplaatsen en omgeving.Tekeningen voor uitbreiding en de aanleg van de beveiliging, 1:20-1:1000 1929, 1955 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1095-1096 Oude Gracht 4, Werkplaatsen De Werf. 1095 http://proxy.handle.net/10648/82dbf46b-2865-496b-aaf2-0fe24634266b Smederij en werkplaatsen voor houtbewerking.Tekeningen voor de bouw en de uitbreiding, W.C. Metzelaar e.a., 1:50-1:200 1885-1918 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/4

1096 http://proxy.handle.net/10648/d1e55904-4623-422d-857b-0e49213f5bbf Meubelmakerij, zagerij en lattenloods.Werk- en detailtekeningen voor de bouw en verbouw, W.C. Metzelaar, 1:1-1:100 1891-1923 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12

1097 http://proxy.handle.net/10648/fc801863-978a-4d00-8545-62c2ea3a85d8 Oude Gracht 6, Brandweergarage.Ontwerptekeningen, 1:20-1:5000 1957-1959 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1098 http://proxy.handle.net/10648/557a9a9f-1bb9-415a-aaae-3e6743e57c08 Oude Gracht 8, Houtloods.Tekening voor de verbouw tot bergplaats van landbouwgereedschap, 1:200-1:5000 1954 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1099 http://proxy.handle.net/10648/523714ea-f772-46ca-a39b-40991803d392 Oude Gracht, 8a, Electriciteitscentrale c.a.Werk- en detailtekeningen voor de bouw, verbouw, uitbreiding en inrichting en constructietekeningen, 1:1-1:5000 1904-1964 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/19/20/21/22/23/26/27/28/29/31/33/34/35/36/37/38/39/40/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57

1100 http://proxy.handle.net/10648/916a1f98-838b-44a7-9732-ec682757c3ae Oude Gracht 30, (Oude) cellengebouw/Gestichts-wachtmagazijn.Tekeningen voor de uitbreiding, opmetings- en revisietekeningen, W.C. Metzelaar e.a., 1:10-1:100 1889 [-ca. 1930] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/6

1101 http://proxy.handle.net/10648/668c591f-79af-454d-99b2-ac06eb7fc796 Oude Gracht 34, (Nieuwe) cellengebouw en cipierswoning.Bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw en constructietekeningen 1:1-1:500 1938 [-ca. 1950] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1102 http://proxy.handle.net/10648/9d85a532-add1-4ee6-9e7d-39622eaa1251 Oude Gracht 40-42/Generaal v/d Boschweg, Slachthuis, bakkerij, school Leerlust.Plattegronden van de gebouwen en omgeving, W.C. Metzelaar, S. Wijn, 1:100-1:300 1904-1942 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Eén plattegrond bijgewerkt tot 1942.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/4/5/6

1103 http://proxy.handle.net/10648/ab507f98-bfa6-466c-a8bc-b3f62683172d Oude Gracht 40, Slachthuis.Werk- en detailtekeningen voor de bouw, ontwerptekeningen voor verbouw tot woning met brandweerkazerne en revisietekeningen, W.C. Metzelaar, 1:1-1:5000 [ca. 1870-] 1956 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5/6/7/8/9

1104 http://proxy.handle.net/10648/7d427a9f-aa17-4994-87a5-620ce8175c4e Oude Gracht 42, Bakkerij.Werk- en detailtekeningen voor de bouw en verbouw en opmetingstekeningen, W.C. Metzelaar e.a, [1:25-] 1:100 [ca. 1865-] 1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met tekeningen voor de bouw van de oven.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/6/7/10/11/12/13/14/20/21

Veenhuizen III (Bergveen) 1105-1108 Oude Norgerweg 3-7/Stoomweg 2, Gesticht, fabrieken (gestichten) en woningen 1105 http://proxy.handle.net/10648/7d410b80-4af1-4fe4-87a5-f4396fdcd9aa Oude gesticht en woningen.Tekeningen voor de verbouw en opmetingstekeningen, 1:20-1:100, [W.C. Metzelaar e.a.] 1896 [-ca. 1935] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/6

1106 http://proxy.handle.net/10648/d836c8b7-894f-44b5-a1fd-99d6087d0ffe Schakelhuisje in het gesticht.Tekening voor de bouw, Joh.G. Robbers, 1:1-1:20 1923 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1107 http://proxy.handle.net/10648/d1c4beb4-ddf4-49ee-97fc-ad984727090b Weverij en spinnerij/Tehuis voor ouden van dagen.Tekeningen voor de inrichting, 1:100 [ca. 1915] 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1108 http://proxy.handle.net/10648/349f882a-e1ad-40cb-b9ab-6cdb1805091d Weverij en spinnerij/Bergveen c.a.Tekeningen voor de verbouw en aanpassing, 1:1-1:5000 1948-1962 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1109 http://proxy.handle.net/10648/d750bc98-7bb6-4f8f-8c2a-a549ee1939e9 [Eikenlaan,] Woningen.Ontwerptekening en plattegrond, 1:100-1:5000 1948 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1073 http://proxy.handle.net/10648/6e8d9b1b-f911-46b5-8f9a-dfbb39f0b0b6 Hoofdweg 166, Woning. Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1110 http://proxy.handle.net/10648/a63b8abd-267a-4cc4-a3fe-495d627433e6 Hoofdweg 162,164,172,174, Woningen.Ontwerptekening voor verbouw en opmetingstekening, 1:100-1:1000 1957-1959 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1111 http://proxy.handle.net/10648/26490919-f271-4de7-8700-6d358706bb2d Oude Norgerweg, Filterhuisje en omgeving.Plattegrond, 1:200 1904 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1112 http://proxy.handle.net/10648/71e4ea4f-5dc5-4d05-ad6c-91f16b84ec68 Flotterhuisje.Ontwerptekening voor de bouw, 1:1-1:20 1946 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bankenbosch 1113-1114 Barakkenkamp 1113 http://proxy.handle.net/10648/42b0c7f1-c6eb-4e14-8657-b32fef905b3f Gebouwen.Tekeningen voor de bouw en verbouw en revisietekeningen, 1:50-1:500 1965-1974 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1114 http://proxy.handle.net/10648/2dff3993-0ce5-4a45-9c48-fc4c66e17686 Riolering en waterleiding.Revisietekening, [ca. 1:200] [ca. 1950] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1115-1116 Hoeven 1115 http://proxy.handle.net/10648/0457f01d-f0f2-45d9-87a8-a2ae725aa73c Hoeve de oude jachtweide.Opmetingstekening, 1:100 [-1:5000] 1945 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1116 http://proxy.handle.net/10648/b1087829-32df-4825-931b-338e1d2a0167 Diverse boerderijen en omgeving.Ontwerp-, bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw, de verbouw, de uitbreiding en de aanleg van leidingen enzovoort en opmetingstekeningen, W.C. Metzelaar e.a., 1:1-1:1000 1904 [ca. 1880-] 1945 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 13 1927 en bij bestek nr 4 1929.

Overgebleven originelen, ondernummering: 16/17/18/19/20/25/26/59/60/66/76/78/80/81/83/88/91/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/121/146/148/180/181/185/203/204/205/216

1117 http://proxy.handle.net/10648/8a03040d-3392-49ec-b1c1-e774ec98b56b Schaapskooi en schaapherderswoning, bij Veenhuizen I.Tekening voor de bouw, W.C. Metzelaar, 1:100 1895 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1118 http://proxy.handle.net/10648/fd70f889-5b72-42fa-bc6c-5a85519ae381 Buswachthuisje.Ontwerptekening voor de bouw, 1:1-1:20 [ca. 1920] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1119 http://proxy.handle.net/10648/c790849c-7086-4209-bac3-d2504d32e6fd Kolonie-tuinhuisje, [o.a. Limietweg 10].Ontwerptekeningen voor de bouw, 1:20 1911 [-ca. 1920] 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

1120 http://proxy.handle.net/10648/c5f87dd4-476a-4261-86d8-ff03e9e32cfe Grote woningen, bestemd voor twee gezinnen.Ontwerptekening, 1:100 [ca. 1950] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1121 http://proxy.handle.net/10648/a134eb26-ea8f-4861-8759-67fab2b6a559 Transformatorhuisjes en schakelstations.Ontwerp- en detailtekeningen voor de bouw en een klossen-tekening, [ca. 1:0,24-] 1:50 [ca. 1920-ca. 1935] 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1122 http://proxy.handle.net/10648/58546071-adce-40f4-b0d1-cde14ed8a7a3 Aardappelbewaarplaats bij Veenhuizen I en II.Ontwerptekeningen, 1:50-1:5000 1962 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Nunspeet 1123 http://proxy.handle.net/10648/795498c2-cd92-4990-9852-78d6c95f9936 Ericaweg 2, Sanatorium Erica/Internaat bijzondere jeugdzorg.Tekeningen voor de verbouw en tekeningen voor de aanleg van leidingen, E.P.J. Smith, C.B. Posthumus-Meijes, Van der Linden, 1:20-1:100 1925-1934 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Oegstgeest 1124 http://proxy.handle.net/10648/9c8e982a-b7d0-4fb0-a0d8-7f62149b2230 Sanatorium Rhijngeest en kinderpolikliniek.Bestektekeningen voor de bouw en werktekeningen, 1:50-1:100 1925-1938 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 4 6-3-1925.

1125 http://proxy.handle.net/10648/e36d69b0-4840-4a7d-bd20-459cafee7d28 Villa.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100 1923 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1126 http://proxy.handle.net/10648/e52b44c9-325a-403b-af14-8c12d11b4413 Rhijngeesterstraatweg, Jelgersmakliniek.Bestektekeningen voor nieuwbouw, 1:100-1:1000 1901 [-ca. 1930] 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 4 en nr 7 1901.

Oirschot 1127 http://proxy.handle.net/10648/9adc426b-8de5-4054-bff2-3d0524beb5c6 Kantongerecht.Bestektekening voor de aanleg van een elektrische installatie, 1:100 1920 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 483 1920.

Oisterwijk 1128 http://proxy.handle.net/10648/2e9918c7-4ffb-45fd-ad93-384420b5bbce Kerkstraat 318, Post- en telegraafgebouw.Opmetingstekening en revisietekening, W.A. Kok, 1:50-1:1000 1909-1931 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Oldenzaal 1129 http://proxy.handle.net/10648/bad23b29-5142-47a8-a218-0a1952fcc2e4 Steenstraat 51, Post- en telegraafgebouw.Bestek- en werktekening voor de bouw en revisietekening, [ca. 1:50-] 1:100 1931-1941 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekening betreft een matenplan en hoort bij bestek nr 5 1931.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1613.

Ommen 1130 http://proxy.handle.net/10648/d50eac15-f3e6-4c34-acdc-4dd0098c82fc Hammerweg 22, Marechausseekazerne.Bestek- en werktekeningen voor de bouw, 1:100-1:1000 1924-1925 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met uittreksel uit het kadastrale plan, 1:2500.

Uit het archief E.a.I. Groningen.

1131 http://proxy.handle.net/10648/262b6424-fcbe-4706-b722-420d9c4ed479 Markt, Post- en telegraafgebouw.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw en revisietekening, 1:100-1:1250 1906-1936 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1 katern

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3

1132 http://proxy.handle.net/10648/2d6309a7-a10f-4083-89c0-c52801cd47f0 Ommerschans.Bestektekening voor de bouw van een hoevenaarswoning met stallingen, 1:100 1872 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 1 1872, waterstaat noordelijk arrondissement, 6-6-1872, nr 504 I.

Oost-Souburg, zie Vlissingen Oostbroek 1133 http://proxy.handle.net/10648/383f4899-5415-489e-b99f-1bca911a30ee Spoorstraat 41, Zuidbroek, Kantongerecht.Bestek- en werktekeningen voor de bouw en tekeningen voor de uitbreiding, W.C. Metzelaar, 1:100-1:2500 1883-1939 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1837.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4

Oostburg 1134 http://proxy.handle.net/10648/685a29f5-71cd-45b5-8c0e-5148f31a52bf Gevangenis/Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de verbouw, [ca. 1:100] 1903 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek nr 5 1903.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1135 http://proxy.handle.net/10648/3b5eba0e-44bd-43aa-9003-b0437a8c055a Breedestraat 30, Rijks-h.b.s.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:10-1:1000 1922 [-ca. 1935] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 1 16-5-1922.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1688.

Overgebleven originelen, ondernummering: 7/8/9/10/11/12/13

1136 http://proxy.handle.net/10648/fb577ae9-3f77-434a-83ea-fbf82d425744 Brouwerijstraat 12-14, Post- en telegraafgebouw.Bestek- en revisietekeningen voor de bouw, 1:50-1:1250 [ca. 1910-] 1931 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Revisietekening bijgewerkt tot 1931.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4

1137 http://proxy.handle.net/10648/8d45edae-61ad-4622-a0d6-241d0b7011f6 Spuiplein 15-17, Breskens, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor nieuw- en verbouw en revisietekeningen, 1:100-1:1000 1890-1941 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 14 4-4-1890 en nr 25 [ca. 1900].

revisietekeningen bijgewerkt tot 1941.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/5

1138 http://proxy.handle.net/10648/90e56872-951a-49a9-bb09-70c73e360d63 Mariastraat 21, Cadzand, Onderwijzerswoning.Ontwerptekening voor de bouw, 1:100 [ca. 1900] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1139 http://proxy.handle.net/10648/bd604cbc-5a4d-4efa-9e64-43b863cf6307 Gouverneurstraat 2-4, IJzendijke, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de uitbreiding en revisietekeningen, [ca. 1:50-] 1:2500 1906-1929 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 38 20-8-1906.

zie ook fotoverzameling inv. nr 1663.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/4

1140 http://proxy.handle.net/10648/db2ad8c6-29bb-4082-a9b2-a04948502ccb Nieuwesluis, Woning met machinegebouw voor een stoommisthoorn/Demagnetiseringsstation.Ontwerptekening voor de bouw en verbouw, 1:100 [ca. 1880-ca. 1910] 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Oosterbeek, zie Renkum Oosterhout 1141 http://proxy.handle.net/10648/4afed7ff-125c-4ea8-9b7a-e56bf49ff602 Kasteel Strijen/Ruïne.Opmetingstekeningen, [A.] Mulder [ca. 1:10-ca. 1:100] 1885 [-ca. 1930] 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met schetsen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3/4

Oostvoorne, zie Westvoorne Oosterwolde, zie Ooststellingwerf Oostmahorn, zie Dongeradeel Ooststellingwerf 1142 http://proxy.handle.net/10648/dfd40bd0-2dbc-4b42-b4c8-e24f1d164dd0 [Grote Singel,] Oosterwolde, Marechausseekazerne.Tekeningen voor de verbouw, 1:10-1:100 [ca. 1940] 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1143 http://proxy.handle.net/10648/12347494-929a-473c-9f2b-16174636caf7 Stationsstraat 10/12, Oosterwolde, Post- en telegraafgebouw.Tekeningen voor de bouw en revisietekening, 1:10-1:2000 1917-1927 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1689.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1802.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Opsterland 1144 http://proxy.handle.net/10648/fcaa5322-95ab-4bf2-82b5-acef4238ecfd Boslaan, Beetsterzwaag, Telefoongebouw.Tekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:20-1:1000 1939 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1145 http://proxy.handle.net/10648/1a077f64-7a3c-4658-8797-e77732a12869 Hoofdstraat 87, Beetsterzwaag, Kantongerecht.Tekeningen voor de bouw en verbouw en tekeningen voor de aanleg van electriciteit, S. Wijn e.a., 1:100-1:1000 1923-1966 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Eén tekening bijgewerkt tot 1966.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1728.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Oss 1146 http://proxy.handle.net/10648/c28c3a97-7849-41fc-a72e-c6026bb07288 Klaphekkenstraat 46, Telefoongebouw.Bestektekeningen voor de bouw, 1:100-1:500 1939-1940 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 5 1940.

1147 http://proxy.handle.net/10648/eb432f17-a04c-4068-9d47-f92259016b98 Molenstraat 32-34, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100 1930 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Oud Beijerland 1148 http://proxy.handle.net/10648/198b876f-6453-4f88-9b37-bab79c5f7e21 H.B.S.-laan 8-12, Rijks-h.b.s.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:1000 [ca. 1930] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1149 http://proxy.handle.net/10648/56d35165-fa79-4468-8532-f276d31e58d9 Stenenstraat 20, Kantongerecht.Bestektekeningen voor de bouw, tekeningen voor de aanleg van elektra en revisietekeningen, J.F. Metzelaar, W.C. Metzelaar, e.a., 1:10-1:500 1880-1938 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek d.d. 1-12-1880.

Overgebleven originelen, ondernummering: 5/6/9

Oude Pekela 1150 http://proxy.handle.net/10648/fb038fc4-5e04-42ba-adc0-194e7bebe99f F. Clockstraat 139, Post- en telegraafgebouw. Uittreksel uit het kadastrale plan ten behoeve van de bouw, 1:2500 1898 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1690.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1803.

Oudenbosch 1151 http://proxy.handle.net/10648/fa62e5e1-83f4-4846-8ede-c333f907817b De Markt/Schoolsteeg, Post- en telegraafgebouw.Bestektekening voor de bouw en revisietekening, 1:100-1:1250 1897-1930 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Hoort bij bestek 33 29-9-1897.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Oudewater 1152 http://proxy.handle.net/10648/5c7a68d7-5ed2-4612-bf99-a4dc26c32d5f Leeuweringerstraat 15-17, Post- en telegraafgebouw.Bestektekening voor de verbouw en revisietekening, 1:100 1904-1930 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekening hoort bij bestek nr 62 26-9-1904.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

1153 http://proxy.handle.net/10648/2ccd2484-2348-48d2-8aba-40d7b89ba3ad Peperstraat, Woonhuis.Opmetingstekeningen van ramen en frontnis, A. Mulder, [1:5] 1885 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Overveen, zie Bloemendaal Papendrecht 1154 http://proxy.handle.net/10648/84ebd566-8e31-443b-98bb-67b087dd5adb Veerdam 4-8, Marechausseekazerne/Rijkspolitiebureau.Opmetingstekeningen van de marechausseekazerne, 1:100 1940 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Philippine, zie Sas van Gent Poppe, De, zie Losser Purmerend 1155 http://proxy.handle.net/10648/64cb150c-66fa-49f0-9376-0d669736a4a9 Tekening van een post- en telegraafkantoor, J. Duijnstee, [ca. 1:100-ca. 1:1000], [ca. 1905] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1156 http://proxy.handle.net/10648/362af08b-2a68-49a7-89e0-763d158aee6f Beukenstraat. Staat houdende het resultaat van een grondboring, 1:50 1939 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1157 http://proxy.handle.net/10648/900d4712-be77-4dd0-92fd-083ce9190ea0 Plantsoengracht 6, Belastinggebouw.Opmetingstekeningen, 3:100 [ca. 1935] 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Schetsen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

1158 http://proxy.handle.net/10648/29bc3564-0572-4b79-a0fb-04c72a34462c Plantsoengracht, Kantongerecht.Tekeningen voor de verbouw en een tekening van de elektrische installatie, W.C. Metzelaar, 1:100 1912 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1159 http://proxy.handle.net/10648/de8f8c98-ecb6-44fa-bdeb-9c25c6ca2121 Wilhelminalaan 1, Rijks-h.b.s.Ontwerp-, bestek- en werktekeningen voor de bouw en constructie- en revisietekeningen, 1:1-1:200 1922-1925 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met drie tekeningenlijsten.

Overgebleven originelen, ondernummering: 55/56/58/59/60/66/68/69/73/74/75/79/86/87/89/90/93/94/95/100/102/107

Putte 1160 http://proxy.handle.net/10648/66dba030-e324-4638-b077-adf65bba34c0 Antwerpsestraat 13, Grenskantoor c.a.Ontwerptekeningen voor de bouw en tekeningen voor de verbouw, 1:10-1:100 [ca. 1915-] 1939 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Raalte 1161 http://proxy.handle.net/10648/53ff834f-28c9-4472-80b3-95b59f725c52 Telefoongebouw.Bestektekening voor de bouw en revisietekening 1:100-1:2500 1939 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekening hoort bij bestek nr 42 21-11-1938.

revisietekening betreft bijgewerkte bestektekening.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

Raamsdonk 1162 http://proxy.handle.net/10648/04a45a77-1514-41bb-a686-1047b58fc0e7 Wilhelminalaan 101/102, Raamsdonksveer, Post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100 1930 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Radio Kootwijk, zie Apeldoorn Reimerswaal 1163 http://proxy.handle.net/10648/b875ccd2-a56c-42f2-968e-c36cca024767 Hansweerterstraatweg 40, Hansweert, Woning van de belastingdienst.Tekening voor de aanleg van leidingen, 1:100-1:200 [ca.1930] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1164 http://proxy.handle.net/10648/ff55cc88-054d-4e9b-bcf8-ac6fbdb255e9 Oosthavendijk 20-22-30, Hansweert, Belastinggebouw.Bestektekeningen voor de bouw en constructietekeningen, 1:100-1:200 1922-1923 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 12 3-3-1922.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/6

1165 http://proxy.handle.net/10648/9a3e3cd6-2b07-4e9f-9f1a-96bfacd76a3b Schoolstraat 6, Hansweert, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:1000 1893-1930 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 12 30-3-1893.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/3

1166 http://proxy.handle.net/10648/4417fe11-935b-4772-92a4-102d5510fa63 Damstraat 19-21, Yerseke, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, L. Bok, 1:100-1:1000 1909-1941 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 22 29-5-1909.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4

Renkum 1167 http://proxy.handle.net/10648/633e5e8d-6a25-4327-845f-b08f197e7dcd Dorpsstraat 9-11, Post- en telegraafgebouw.Werk- en detailtekeningen voor verbouw, revisietekeningen en revisietekeningen van de elektrische installatie en de verwarming, 1:1-1:1250 1935-1939 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/4

1168 http://proxy.handle.net/10648/942fa150-d4da-4e34-a82f-b71f503e8e38 Wolfhezerweg 81, Wolfheze, Hulp post- en telegraafgebouw.Revisietekening, 1:100-1:2500 [ca. 1925-] 1935 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1169 http://proxy.handle.net/10648/5677e519-ec5f-4b93-9761-85b7c14d0e01 Annastraat, Oosterbeek, Post- en telegraafgebouw.Revisietekeningen en tekeningen voor de aanleg van verwarming en de elektra, 1:100 1916-1919 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

Reusel 1170 http://proxy.handle.net/10648/51079be0-bb06-4442-8f5f-8039038349aa Turnhoutseweg 48A, Stationsgebouw/Grenskantoor.Tekeningen voor de verbouw en opmetingstekeningen, C.D. Wijndels de Jongh, 1:100-1:500 [ca. 1895-] 1938 3 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3

Rheden 1171 http://proxy.handle.net/10648/14700dea-b017-4113-a7cd-b93671f61988 Prinsestraat 12, Dieren, Post- en telegraafgebouw/Magazijn van de technische dienst.Revisietekening, 1:100-1:2500 1939 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1172 http://proxy.handle.net/10648/b7c2cd95-7b9d-49e1-94a4-b228b72324b6 Hoofdstraat 27-29, Velp, Post- en telegraafgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:100-1:1000 1908-1932 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook fotoverzameling inv. nr 1612.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

Rhenen 1173 http://proxy.handle.net/10648/e00d26cf-a81e-43a8-a3f9-71dbb9f1914d Grutterstraat 22, Post- en telegraafgebouw.Ontwerptekening voor de elektrische installatie, 1:100-1:1250 1931 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Rijnwaarden 1174 http://proxy.handle.net/10648/582ca840-d37a-460a-a0c0-718b88379089 Europakade 24-26, Lobith-Tolkamer, Dubbele woning voor de douane.Tekening voor de bouw, 1:50 [-ca. 1:1000] 1931-1932 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1

1175 http://proxy.handle.net/10648/1fbd7c30-1a2a-4b04-a9cf-cbb4f64466ad Hoofdstraat, Lobith-Tolkamer, Postkantoor en kommiezenwoningen.Plattegrond, opmetingstekening, 1:20 [ca. 1910] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1176 http://proxy.handle.net/10648/08bc39c0-62d5-4811-856f-9217b071fdc6 Tolstraat 17-35, Lobith-Tolkamer, Woningen van verificateurs, kommiezen en sloeproeiers.Opmetingstekeningen, 1:100 [ca. 1895] 4 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1177 http://proxy.handle.net/10648/a394a594-e7c9-49d5-86ba-2758925ffec2 Tolstraat 39-49, Lobith-Tolkamer, Kommiezenwoningenabcdef.Plattegrond, opmetingstekening, [ca.1:100] 1911 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De Rijp, zie Graft-De Rijp Ritthem, zie Vlissingen Roermond 1178 http://proxy.handle.net/10648/dff5db2b-1bf9-4df2-b03a-9a7a2bcf4c5d Begijnenhofstraat 38, Belastinggebouw.Ontwerptekeningen voor de bouw en uitbreiding, Luyten, 1:100-1:500 [ca. 1905-ca. 1915] 1 omslag Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1179 http://proxy.handle.net/10648/64d9ef8e-8464-4a21-af3e-c79c1e271139 Jezuïtenstraat, Rijks-h.b.s.Tekeningen voor de verbouw, plattegronden en tekeningen voor de elektrische installatie, 1:20- 1:2500 [ca. 1900-] 1929 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/4/5/6/7/8/9

1180 http://proxy.handle.net/10648/f3d8f118-d9eb-4144-943d-41426d9a3f58 Kloosterhofstraat, Post- en telegraafgebouw c.a.Ontwerp-, bestek-, detail- en werktekeningen voor de bouw en revisietekeningen, 1:1-1:1250 1907-1942 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 34 15-5-1907.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1805.

Overgebleven originelen, ondernummering: 9/10/12/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37

1181 http://proxy.handle.net/10648/5e05e740-a60b-4c7f-9a78-88eb0054c874 Kloosterwandstraat 10, Telefoongebouw.Bestek-, werk- en detailtekeningen voor herstel en uitbreiding, 1:1-1:1250 1936 [-ca. 1940] 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 13 1936.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3

1182 http://proxy.handle.net/10648/c3417522-e7e8-4d9a-ab04-b7558340b355 Pollartstraat 7-9, Huis van bewaring/Strafgevangenis, archiefgebouw.Bestektekeningen voor de bouw en verbouw en opmetingstekeningen, S. Wijn, 1:100-1:250 [ca. 1880-] 1916 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 402 9-10-1913.

zie ook bestekkenverzameling inv. nr 1804.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14

1183 http://proxy.handle.net/10648/42b6e979-db77-40c5-83c9-2c6a976779ca Maalbroek, Maasniel, Grenskantoor.Revisietekening, 1:100-1:500 1925 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Roosendaal en Nispen 1184 http://proxy.handle.net/10648/d6208cae-210b-4d75-a5a5-c31607396fcb Markt 31, Roosendaal, Post- en telegraafgebouw/Telefoongebouw.Bestektekeningen voor de bouw en verbouw en tekening voor de elektrische installatie en de verwarming, 1:50-1:200 1896-1941 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met aanplakbiljet voor de aanbesteding 1911

Bestektekeningen horen bij bestekken nr 31

8-5-1896, nr 27 25-5-1898 en nr 3 26-1-1911.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/4/5

1185 http://proxy.handle.net/10648/06b349f7-6636-49c0-9190-dd0705dace1e Stationsstraat 51, Roosendaal, Postlokaal.Bestektekeningen voor de bouw, 1:100 1906 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 13 28-2-1906.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2

1186 http://proxy.handle.net/10648/e93c16eb-3a7a-4103-ba64-649c1bd31f2f Essenseweg 56, Nispen, Grenskantoor.Ontwerp-, bestek- en werktekeningen voor de bouw, 1:100-1:2500 1939 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met uittreksel uit het kadastraal register, 1:100.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 24 1939.

Rotterdam 1187 http://proxy.handle.net/10648/1cc08d5d-b216-4d80-acff-5e443c7140df abattoir voor de export.Tekeningen voor de bouw, J. Kanters, 1:50-1:100 1902 5 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1188 http://proxy.handle.net/10648/8e7e0929-dc8e-4a5f-9d38-5ab728328a87 Boompjes, Belastinggebouw.Bestektekeningen voor de aan- en verbouw, 1:20-1:100 1910-1922 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek d.d. 18-11-1910.

Overgebleven originelen, ondernummering: 4/5/6/7/8/9/10/11/13/16/18/20/22

1189 http://proxy.handle.net/10648/48f17549-8007-42ff-add8-c64d1c8cebbf Calandstraat 15b, Belastinggebouw met postkantoor.Bestektekening voor de bouw, 1:100 1930 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1190 http://proxy.handle.net/10648/f2dde085-8100-4f15-956d-de5f05279b99 Henegouwerlaan 70, Rijkskweekschool voor vroedvrouwen.Bestektekeningen voor de bouw, 1:20-1:100 1910 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Horen bij bestek nr 14 18-11-1910.

Overgebleven originelen, ondernummering: 3/4/5/6/7/8/9/10/11

1191 http://proxy.handle.net/10648/3bcf8c43-7076-45ad-82e2-0f61925edc1b Insulindestraat 236, Fabriek voor chocolade en suikerwerk/Hulpgevangenis/Politieverbindingsdienst.Werktekeningen voor de bouw, constructie- en revisietekeningen, 1:10-1:50 1910-1911 2 bladen Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1192 http://proxy.handle.net/10648/41964314-ca1f-4612-ac04-5bc986983da8 Noordsingel 113-117, Rechtbank, huis van bewaring, strafgevangenis.Bestek-, werk- en detailtekeningen voor de bouw, verbouw en uitbreiding, opmetingstekeningen en revisietekeningen, G.J. van der Goes, W.C. Metzelaar, S. Wijn, 1:10-1:500 1870-1940 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij de bestekken van 15-4-1870 en november 1873, nr 2 31-1-1893, nr 41 19-11-1894, nr 50 2-1-1895, nr 94 23-6-1898, nr 354 9-3-1912, nr 480 19-11-1919 en nr 482 1920.

Overgebleven originelen, ondernummering: 2/3/7/8/9/10/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/30/32/37/39/40/41/44/46/47/52/53/58/73/75/76/77/78/79/80/81/82/83/85/86/87/88/89/90/91/92/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/124/138/141/142/143/144/145/146/147/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170

1193 http://proxy.handle.net/10648/d63bc2d1-b525-4543-9190-b76a218f3e40 [Oud Mathenesse Polder], Marineterrein/Marinierskazerne.Plattegrond, 1:2500 [ca. 1930] 1 blad Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1194 http://proxy.handle.net/10648/fe372ad7-d0d0-4324-bb93-9ac0f5c88322 Prof. Poelslaan 35, Rijksseruminrichting.Ontwerp- en bestektekeningen voor de bouw, V.C. & P.L. v. D., 1:20-1:2500 1930-1931 1 omslag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bestektekeningen horen bij bestek nr 766 1931.

Overgebleven originelen, ondernummering: 1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/14/15/16/18

1195 http://proxy.handle.net/10648/e00d1c1c-9100-4e39-9b91-31b57646bb41 Puntegaalstraat 5, Belastinggeb