4.OPV Inventaris van de plans van vestingen behorend tot het archief der Genie van het Ministerie van Oorlog, (1593) 1700-1914 (1937) R.M. Haubourdin, E.R. Ooijevaar Nationaal Archief, Den Haag 1999 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: , This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920 21 aug 2014 12 inv.nrs. B284 en B284a gesplist in B284.1-.3 en B284a1-a2 door Gijs Boink 29 november 2013 11Omdat de plaatjes in de inleiding i.p.v. als bijlage zijn opgenomen nummering van de bijlagen en verwijzingen naar de bijlagen aangepast door Hans Punt 10Overzicht linies in inleiding 2.3 tussengevoegd door Hans Punt 24 sep 2013 9 beschrijvingen inv.nrs. N101, N107, N110, N128, N131, N160, N161, N164, N192, N195, N195a, N196 en N201 gesplitst door Gijs Boink 5 mrt 2013 8 beschrijving inv.nr. M127 toegevoegd door Gijs Boink 11 december 2012 7 inv.nrs. M71 en M72 gesplitst in M71 en M71a en M72, M72a en M72b door Gijs Boink 5 december 2012 6 Afbeeldingen ingevoegd door Hans Punt. 27 nov 2012 5inv.nr. V44 gesplitst in V44.1 t/m V44.31, door Gijs Boink 21 april 2011 4Deflist ingehangen door Hans Punt. 18 april 2011 3Inleiding toegevoegd door Anita Bouwman 29 november 2010 2Bijlage Schalen ingevoegd en stukje tekst aan aanvraaginstructie toegevoegd door Arina Overkleeft 7 oktober 2010 1inv.nr. H477B gesplitst, door Diederick Kortlang Beschrijving van het archief Oorlog: Plans van Vestingen Oorlog / Plans Vestingen 1593-1937 merendeel 1700-1914 OPV 6451 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Frans. Een klein gedeelte is gesteld in het Latijn. Het archief bevat kaarten en tekeningen, gedrukt en in manuscript Nationaal Archief, Den Haag Directeur-Generaal der Fortificaties 1688-1795 Contrarolleur-Generaal van 's Lands Werken en Fortificatiën van Holland, ca. 1630-1795 Raad van State 1588-1795 Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande 1795-1798 Departement van Oorlog 1798-1813 Ministerie van Oorlog 1813-1928 Ministerie van Defensie 1928-1940 Inspecteur-Generaal der Fortificatiën 1814-1826 Chef der Algemene Directie der Genie 1826-1841 1e Inspectie der Fortificatiën 1849-1866 2e Inspectie der Fortificatiën 1849-1866 Inspecteur-Genraal van Fortificatiën 1866-1875 Inspecteur der Genie 1875-1941 Het archief van de Plans van Vestingen van het archief der Genie van het Ministerie van Oorlog of Defensie bevat onder andere detailtekeningen, doorsneden, plattegronden, profieltekeningen en situatieplannen van linies, stellingen, steden, forten, vestingen, citadellen, dijkposten, batterijen, kustbatterijen en verschansingen in Nederland. Er is een geografische index. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Met de Plans van Vestingen worden de grootschalige plattegronden en kaarten van vestingsteden met het omliggende terrein aangeduid. Deze militaire plattegronden zijn vervaardigd voor de aanleg, het onderhoud, herstel of verbouwing van verdedigingswerken in opdracht van de Generaliteit, het gewest Holland en het ministerie van Oorlog en Defensie vanaf ca. 1650 tot 1940. Behalve deze Plans van vestingen, zijn vanaf de 80-jarige Oorlog vele gedrukte kaarten van belegeringen en veldslagen door uitgevers gepubliceerd, ter illustratie van de krijgsverrichtingen. Door het Archief der Genie werden deze zogenaamde militaire nieuwskaarten verzameld, maar deze collectie werd in reeds in de 19e eeuw overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek en later het Rijksprentenkabinet. Deze nieuwskaarten werden reeds in de 19e eeuw als een afzonderlijke categorie beheerd, en hebben geen deel uitgemaakt van de Plans van vestingen beschreven in deze inventaris.

Scholten (1989), 6-7.

De Plans van vestingen werden getekend door de ingenieurs ten behoeve van de aanleg van nieuwe vestingbouwwerken alsmede de verbetering en het onderhoud van bestaande vestingen. De Plans waren tevens in gebruik bij de administratie als controle-instrument voor de aanbesteding en uitvoering van de vestingwerken door de centrale bestuursinstellingen belast met defensiezaken in Den Haag.

Behalve de Plans van vestingen die zich beperken tot de vesting, zijn er tevens plattegronden en kaarten getekend van de ruime omgeving van de vestingen en opgenomen in groter verband in de defensie-linies. Deze zijn afzonderlijk beschreven in de inventarissen Situatieplans van Vestingen (OSPV) en Situatiekaarten (OSK). Tevens zijn van de verschillende militaire gebouwen die binnen de vestingen werden gebouwd, vanaf de 17e eeuw tekeningen vervaardigd, zoals van schansen, vestingmuren, stenen beren, de inundatiesluizen, torenforten, en kazematten uit de mobilisatietijd van 1939-1940. De tekeningen van deze militaire gebouwen en objecten in en rond vestingen zijn afzonderlijk beschreven in de inventaris van de Plans van Gebouwen. Zowel de Situatieplans, Situatiekaarten als de tekeningen van militaire gebouwen zijn integraal op microfiche gereproduceerd en beschikbaar voor onderzoek. Overigens zijn niet alle Plans van vestingen in deze inventaris beschreven, met name de zogenaamde Plans van Verboden Kringen die volgens wettelijk voorschrift werden getekend voor de controle op de naleving van het bouwverbod rond vestingen vanaf 1853 komen voor in de diverse archiefbestanddelen van het ministerie van Oorlog/Defensie.

ARA 2.13.37 Archief der Genie, Verboden Kringen (1815) 1845-1932.

De geschiedenis van de vestingbouw wordt in deze inleiding buiten beschouwing gelaten, omdat de Plans van vestingen in eerste instantie zijn vervaardigd bij de taakuitoefening van opeenvolgende militaire organen en ingenieurs belast met de vestingbouw tot 1940 worden de Plans van vestingen vanuit deze samenhang toegelicht.

1. (1579) 1688-1795 de plans van de Staten van Holland en Raad van State.

Sinds het einde van de 16e eeuw zijn er kaarten en plattegronden getekend voor de aanleg van vestingwerken ter verdediging van de steden in de Nederlandse gewesten die tijdens de 80-jarige Oorlog in opstand waren gekomen tegen het Spaanse bewind. De eerste fortificatiewerken werden ontworpen en aangelegd in opdracht van de steden en provincies door ambachtslieden, zoals timmerlieden en landmeters, en niet door militaire ingenieurs die pas na 1590 in dienst kwamen van de gewesten. Een van de bekendste vestingbouwers was de landmeter Adriaen Anthoniszn, die in 1574 door de Staten van Holland werd benoemd tot fortificatiemeester, en in deze functie van 1579 tot 1596 de vestingen ontwierp van dertig Hollandse steden.

Door de provinciale autonomie in de landsverdediging waren de aanleg en onderhoud en financiering van de vestingwerken een zaak van de gewesten. In Holland was het beheer van de vestingen door de Staten van Holland opgedragen aan de Gecommitteerde Raden, die vanaf 1628 opzichters en ingenieurs benoemden voor de nieuwbouw en onderhoud van de militaire gebouwen. Volgens de instructies uit 1647 hadden de Hollandse ingenieurs ook tot taak de vervaardiging van vestingplans: ..gelijk zij ook gehouden zijn de Plans van die Steden, forten en werken te maaken, zonder dat zij daarvoor iets zullen moogen declareren [...] te adsisteeren bij het maaken van Nieuwe Werken of om eenige projecten, plans of teekeningen te formeren...

ARA 3.01.43 inv. nr. 5775 Instructies van de Gecommitteerden Raden voor de 2 ingenieurs aangesteld in 1752. De Hollandse ingenieurs sinds 1647 waren resp.:G. Paen, 1647-1679; W. Paen Gz., 1679-1707; C. van Teijlingen, 1708-1722; J. Vink, 1722-1737; J.P. Prevost, 1737-1762; J. Pierlinck, 1762-1782; C.J. van de Graaff, 1782-1784; A.J. de Bock, 1782-1795; C.R.Th. Krayenhoff, 1796-1798.

Tot 1798 had Holland een afzonderlijke defensie-organisatie onder leiding van Contrarolleurs-generaal. Deze functie werd in de 17e eeuw bekleed door bekende Hollandse vestingbouwers zoals de ingenieurs Genesis en Willem Paen, die in 1670-1707 Contrarolleur-generaal was en tevens concurrent van Van Coehoorn. In de 18e eeuw werd deze functie bekleed door ingenieurs die zowel bij Holland als de Unie in dienst waren.

Zie F. Westra, Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de 80-jarige Oorlog, 1573-1604, (Alphen a/d Rijn 1992) 94-95. L.J. van der Klooster, Archieven van de Contrarolleurs later Contrarollers-generaal van 'slands werken en fortificatiën in Holland, (1613) 1628-1795. Enkele vestingplans van Anthoniszn zijn bewaard gebleven, zie: Binnenlandse kaartenverzameling Hingman ARA 4.VTH nrs. 3212; 3229; 3615.

Hoewel reeds bij de Unie van Utrecht in 1579 de provincies waren overeengekomen om gezamenlijk de aanleg- en onderhoudskosten te betalen van de vestingwerken van de Republiek, werd hiervoor geen fortificatiedienst opgericht. De Raad van State, belast met het toezicht op de fortificaties gelegen in de generaliteitslanden en aan de landsgrenzen, benoemde vanaf 1590 ingenieurs in Staatse legerdienst tijdens de duur van een veldtocht of beleg. Volgens de taakomschrijving waren deze eerste ingenieurs, aangeduid met de titel contrarolleur van de wercken en Meester-ingenieurs, voornamelijk belast met de (financiële) controle op de aanbesteding en uitvoering van de vestingbouwwerken. Behalve met de vestingbouw werden de eerste Meester-ingenieurs door de Generaliteit tevens belast met onderhoud van militaire gebouwen.

ARA 1.01.19 Raad v. State inv. nr. 1525 (fol 112) Benoeming Jan Lenaerstszn. in 1595 tot fortificatie-meerster met opdracht tot "... t'ordonneren van nieuwe schantsen ende forten als repareren ende verbeteren van de oude fortificatiën, van steden, huijzen en de plaetsen in de Verenigde Nederlanden..."

Aangezien tot aan het einde van de 17e eeuw door de Raad van State militaire ingenieurs alleen in tijdelijke dienst werden aangesteld, waaronder tevens vele buitenlandse officieren die na een beleg weer vertrokken, zijn er slechts weinig vestingplans uit de 16e eeuw opgenomen in Plans van Vestingen.

Ook werden 1870 de plans en tekeningen uit de 16e-18e eeuw uit de liassen van de Raad van State door Hingman gelicht en opgenomen in de Binnenlandse kaartenverzameling; zie: 4.VTH inv.nrs. 3128-3802. Zie ook C. Koeman, Geschiedenis van de Kartografie van Nederland, Alphen aan de Rijn (1983), 72-75. Vermeldt diverse kaartenverzamelingen in het buitenland uit 16e-17e eeuw.

Het geringe aantal kaarten en tekeningen van vestingwerken dat uit de 17e eeuw bewaard is gebleven, werd tevens veroorzaakt door de instructies voor de militaire ingenieurs bij het bouwproces.

Volgens een instructie uit 1606 waren de Meester-ingenieurs verplicht voor de aanleg en onderhoud van de vestingwerken vooraf concept-bestekken op te stellen ter goedkeuring door de Raad van State. Na aanbesteding werden deze bestekken in het net getekend en uitgereikt aan de aannemers ...omme daarop geteekend te worden de opneminge.

Deze bestektekening werd voor de uitvoering van het vestingwerk op de bouwplaats in het bestek ingetekend door de ingenieurs in aanwezigheid van de aannemers en de controlleurs van de Raad van State.

Dibbetz., J., Groot militair woordenboek ('s-Gravenhage, 1740) 325-327.

Aangezien na de vrede van Munster van 1648 de Republiek betrokken raakte in zee-oorlogen met Engeland, werd in de defensie voorrang gegeven aan de versterking van de vloot boven het leger. Op de landsverdediging werd bezuinigd zodat er geen nieuwe vestingbouwwerken werden aanbesteed, en tevens weinig nieuwe vestingplans werden getekend. Omdat aanvankelijk in Republiek geen beroepsingenieurs werden aangesteld bij het Staatse leger, raakten de bestaande vestingwerken door gebrek aan onderhoud in verval, zoals bleek in het rampjaar 1672. Pas onder stadhouder Willem III kreeg de aanleg en versterking van de vervallen defensiewerken van de Republiek prioriteit en werd een omvangrijke vestingbouwprogramma opgesteld. In 1688 werd door de Raad van State een Directeur-generaal van fortificatiën aangesteld en belast met de uitvoering van de vestingwerken. Dit was het begin van de latere genie-dienst. Onder Directeur-generaal baron Menno van Coehoorn (1641-1704) werd eind 17e eeuw de basis gelegd voor zowel een nieuw defensiestelsel van de Republiek als het korps militaire ingenieurs voor de uitvoering van militaire bouwwerken en het onderhoud van de vestingen.

Ondanks deze bouwactiviteit zijn slechts enkele vestingplans uit deze tijd bewaard gebleven, omdat er gebruik werd gemaakt van bestaande gedrukte kaarten waarop de vestingwerken en inundaties werden ingetekend. Doordat bovendien de wijze van oorlogsvoering was beperkt tot de belegering van de vestingsteden, werden er weinig nieuwe kaarten getekend. Niet zozeer de militairen maar veeleer de bestuurders hadden gedetailleerde plattegronden nodig voor administratieve controle op vestingwerken vanuit Den Haag. Voor de jaarlijkse inspecties van de grensvestingen door de Commissarrissen uit de Raad van State waren in 1661 voor generaliteit overzichtskaarten van de vestingen getekend, die ingebonden in twee banden op de inspectiereizen werden meegenomen tijdens de visitaties. Deze kaartboeken zijn echter niet bewaard gebleven in het Geniearchief, maar vermoedelijk als oorlogsbuit in 1795 naar Parijs afgevoerd. Ook van de Hollandse vestingen werd in opdracht van de Staten van Holland in 1662 een kaartboek vervaardigd voor de inspectie van de vestingen, dat eveneens verloren is gegaan.

Scholten, (1989), 34 en 134. Het betreft een kaartboek dat berust in Parijs bij de Service Hydrographique de la Marine, nrs. 174-175 uit 1661, waarvan op het ARA een foto-reproduktie aanwezig is.

In 1714 werd het ingenieurs korps gereorganiseerd tot een landelijke fortifciatiedienst verdeeld in zeven departementen, waaronder de vestingen gelegen in de Zuidelijke Nederlanden die volgens het barrière-tractaat van 1713 door de Republiek werden bezet. Tevens werd de organisatie van het ingenieurskorps opnieuw vastgesteld, waardoor de ingenieurs in een hiërarchisch dienstverband in departementen onder de bevel kwamen te staan van Directeur-generaal van fortificatiën en de Raad van State.

Ook de vervaardiging van plans en tekeningen van de bouwwerken behoorde tot de taken van iedere ingenieur die volgens de instructie van 1714 werden verplicht tot het inzenden met de bestekken ter goedkeuring aan de Raad van ...grondtekeningen, plans en profillen en uitrekeningen.. van de vestingwerken. De bestekken moesten in drievoud met kostenbegroting van het metsel-; timmer-; en schilderwerk worden ingediend bij de Raad van State, met een attest van bekwaamheid van de betrokken aannemers. Omdat deze instructies echter niet stipt werden nageleefd, raakten de vestingen na 1730 door slecht onderhoud weer in verval.

ARA 1.01.19 R.v.State, inv. nr. 187 resolutie van 17-1-1714; en 2.01.14.02. Oorlog voor 1813 inv.nr.1294B.

Ook de Raad van State, dat als bestuurslichaam toezicht hield over de defensie van de Republiek, was niet bij machte om haar controle-taak naar behoren uit te voeren. Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog in 1714-1748 had de Raad geen betrouwbare plans van de nieuw aangelegde fortificatie-werken in de frontieren en barrière-vestingen tot haar beschikking, terwijl de bestaande plans inmiddels verouderd en weinig accuraat en deffectueus waren.

Hoewel de Directeur-generaal van de fortificatiën Hertell reeds in 1727 had voorgesteld om exacte plans van de aangelegde fortificatiën te laten maken, gaf de Raad pas in 1734 hiertoe opdracht. De ingenieurs werden gelast om nieuwe plattegronden van de vestingen met nieuwe fortificaties aangelegd sinds 1729 op perkament te tekenen, die in 1734-1737 werden ingezonden aan de Raad van State. Deze zogenaamde Plans van de Steden en Sterkten werden ingebonden en als legger bewaard bij de Raad in Den Haag. Ook de Hollandse vestingen werden in 1724-1727 opnieuw in kaart gebracht door de ingenieur Prevost. Met de nieuwe plans kon door de Raad van State echter de val van de zwakke barrière-vestingen en inname van Bergen op Zoom door de Fransen in 1744-1748 niet worden verhinderd.

OSPV B562 Brielle; G1 Geertruidenberg; H67 Heusden; K1 Klundert; M12 Muiden; S2 Nieuwpoort; S52 Schoonhoven. ARA 4.OMM inv. nrs. 351-356 Plaens van Staats-Brabant; Staats-Vlaanderen; Namen; West-Vlaanderen; Wedde-en Westwoldingerland; Overijssel en Nijmegen tot Breda. ARA 1.01.19 Raad v. State resolutie van 19-4-1734. ARA 3.01.43 Contrarolleur-Generaal: inv.nr. 2, res. van 20 april 1696; 4.VTHR 652 Kaartboek van de Hollandse fortificaties uit 1698. Scholten, 51-52.

In 1748 werd het korps ingenieurs gereorganiseerd tot een zelfstandig legeronderdeel met een uitbreiding van taken, functies en bevoegdheden. Aangezien de barrière-steden in 1744-1748 slechts van geringe betekenis waren gebleken voor de defensie van de Republiek, werd na 1750 de nadruk gelegd op de versterking van de vestingen langs de oost- en zuidgrens. Als gevolg van de uitvoering van vestingwerken door de ingenieurs nam ook de kaarten- en tekeningenproduktie toe. Ter controle van de militaire objecten in aanbouw en onderhoud had de Raad van State in 1750 behoefte aan een aktueel en compleet overzicht van alle 'slandsgebouwen. Op voorstel van Directeur-generaal P. de la Rive (1701-1771) werden de ingenieurs opgedragen tot het ... doen formeren van deugdelijke plattegrondtekeningen van 'slandsgebouwen. In 1752-1753 werden uit de vestingen door de ingenieurs 27 banden opgestuurd met bouwtekeningen en memories waarin stond aangegeven wie onderhoudsplichtig was, de stad of de Generaliteit.

ARA 4.OPG inv. nrs. B 47 Bellingwolde; B 90 Bergen op Zoom; B 39 Bourtange; B 185 Breda; K 2 Kampen; K 8-9 Coevorden; D 97 Doesburg; G 113 Westervoort; G 157 Grave; H 20 Hasselt; H 24 Hulst; L 1 Nieuwe Schans; M 1 Maastricht; N 41 Nijmegen; S 3 Sas van Gent; S 33 Stevensweert; S 34-35 Sluis; S 64 Steenbergen; V 35 Venlo; Z 1 Zwolle; Z 11 Zutphen. ARA 1.01.19 R.v. State inv. nr. 281 resolutie van 31-12-1751.

Met deze tekeningen en de nieuwe vestingplans uit 1734 had de Raad van State na 1753 een overzicht van alle 'slandsgebouwen die zich in de vestingen bevonden. De bouwtekeningen ingebonden in boekwerken dienden als een soort van legger voor de controle van de bestekken, kostenbegroting, aanbestedingen door de Raad zonder dat hiervoor aparte bestektekeningen nodig waren. Dit betekende dat na 1752 aanvankelijk weinig bestektekeningen werden vervaardigd. Deze leggers met tekeningen waren wellicht doelmatig als controle-instrument voor de Raad van State in Den Haag, maar niet praktisch voor de uitvoering van de ingenieursdienst in de vestingen. Omdat bij uitzondering tekeningen bij de bestekken werden getekend, had dit tot gevolg dat werkuitvoering van nieuwbouwwerken in de bestekken zeer uitgebreid werden omschreven, zodat deze tenslotte voor aannemers onduidelijk ofwel duyster en onverstaanbaar waren geworden. Op voorstel van Directeur-generaal Carel Du Moulin (1727-1793) werd daarom in 1780 besloten dat de ingenieurs tekeningen ter opheldering van de bestekken moesten maken. Voor zowel nieuwe vestingwerken van enig belang en gehele vernieuwing of reparatie van bestaande vestingwerken dienden de ingenieurs: [...] bij de bestekken daarvan te formeren, te voegen de noodige Plans of Tekeningen Figuratief, mits uit die bestekken selve blijken sal, dat die Tekeningen tot beetere informatie van de Aannemers noodig zijn, en de volumineusheid der bestekken daar door inderdaad is verkort[...].

ARA 1.01.19 Raad v. State inv. nr. 342 resolutie van 7-6-1780; inv. nr. 368 resolutie 13-10-1789.

Aanvankelijk kregen de ingenieurs een vergoeding voor dit extra tekenwerk wat de tekeningenproduktie stimuleerde. Hoewel deze toelage in 1789 weer werd afgeschaft door de Raad van State wegens bezuiniging, had inmiddels het tekeningengebruik definitief intrede gedaan onder de ingenieurs, en in het vervolg werden plans en tekeningen bij de bestekken getekend. Deze tekeningen-instructie was een van de weinige hervormingsvoorstellen van Du Moulin, die eind 18e eeuw werd aangenomen ter verbetering van de uniformiteit, organisatie en werkwijze van de ingenieursdienst.

Een ander voorstel van Du Moulin betrof de invoering van uniforme tekeninstructies voor vestingplans en kaarten bij de genie. Omdat in de Republiek geen centrale dienst voor de topografische kartering bestond, zoals de Service Géographique de l'Armée in Frankrijk, waren er geen een uniforme kaarten van het gehele Nederlandse grondgebied voor handen. Pas vanaf 1747 werd onder Willem IV begonnen met de militaire kartering van de grenzen (frontieren) van de Republiek door de genie-ingenieurs Hattinga en Hottinger. Aangezien de wijze van oorlogsvoering was veranderd van de belegering van vestingen in krijgsverrichtingen over een groter gebied, was in de 18e eeuw behoefte aan uniform kaartmateriaal van zowel de vesting als het hele operatieterrein, en de linies van de Republiek.

In 1775-1786 kwam Du Moulin met voorstellen voor de uniforme kartering en opleiding naar voorbeeld van de ingénieurs-géographes. Hoewel deze hervormingen niet werden ingevoerd tijdens de Republiek, werden vanaf 1788 ingenieurs belast met kartering van de grensgebieden. Een andere instructie van Du Moulin voor het op uniforme wijze tekenen van vestingplans met de reliëf-en terreinweergave in een omtrek van 1 km. rond de vesting werd niet ingevoerd.

ARA 4. OMM Algemeen 33 Memorie over het opmaken der Plans van Vestingen, 1775. Scholten, 1989, 147-148.

Bij de karteringen werd de uniforme topografisch tekenmethode gevolgd van ingenieur J. F. Schouster (1721-1801). Deze nieuwe plans kon de val van de vestingsteden in 1793-1795 niet worden verhinderd, als deze werden verdedigd door ingenieurs zoals Schouster, die in 1793 Breda en in 1794 's-Hertogenbosch zonder veel verzet capituleerde.

ARA 4. OMM Algemeen 33 Memorie over het opmaken der Plans van Vestingen, 1775. Scholten, 1989, 132-135. Meijgaard, C.H. van, (1995) 83-87. Na de overgave van Breda werd Schouster ontslagen maar hij kreeg in 1794 gratie van Willem V en het commando over Den Bosch.

2. 1795-1813 de Bataafs-Franse tijd. 2.1 Het Korps ingenieurs en de Fortificatiedienst tijdens de Bataafse Republiek 1795-1806.

Na de Bataafse revolutie van 1795 werd de fortificatiedienst voorlopig op oude voet voortgezet maar door het Comité tot de algemene zaken van het bondgenootschap te lande, belast met defensiezaken, onder bevel geplaatst van de patriotse ingenieur H. van Hooff (1740-1809). De ingenieurs verrichtten dezelfde werkzaamheden betreffende de vestingbouw en tevens...de vernieuwingen, reparatien als onderhoud alsmede bestier over 'sLands gebouwen, bruggen, sluizen etc... De continuïteit blijkt uit de voorschriften van vóór 1795 die grotendeels van kracht bleven voor de ingenieursdienst, aangevuld met nieuwe instructies.

Een van de hoofdtaken van het nieuwe bewind was de reorganisatie van het leger, dat naar Frans model werd onderverdeeld in infanterie, cavalerie en artillerie. De genieingenieurs maakten aanvankelijk geen deel uit van de landmacht, totdat op voorstel van het Comité te Lande in juli 1795 de nieuwe organisatie van het Korps Ingenieurs, onder een nieuwe naam het Corps de Genie, werd vastgesteld. Door deze reorganisatie werd de fortificatiedienst ingekrompen, mede door de afstand van Staats-Vlaanderen, Maastricht en Venlo aan de Franse zusterrepubliek bij het vredesverdrag van mei 1795. Hierdoor werden de vestingen in de zuidelijke departementen opgeheven, zodat vijf departmenten overbleven: - Bataafs Brabant; -Neder-Maas; IJssel; de Waal tot de Zuiderzee en Wedde en Westwoldingerland. Deze departementen en het ingenieurs Corps de Genie stond onder leiding van de Directeur-generaal van fortificatiën Van Hooff.

De samenstelling van het ingenieurskorps veranderde drastisch na 1795 doordat meer dan de helft van de genie-officieren wegens Oranjegezindheid vertrok of werd gepensioneerd. Binnen drie weken dienden de ingenieurs het Comité te verzoeken om herplaatsing, ontslag of pensioen.

Volgens de naamlijst van het korps opgesteld door het Comite, bleek dat van de 92 ingenieurs die in 1794 in Staatse dienst waren, er slechts 31 in dienst waren getreden van het Bataafse leger.

Dit leidde tot een leegloop bij het korps omdat het nieuwe bewind slechts de patriotse officieren uit het Staatse leger recruteerde voor de Bataafse armee dat werd gezuiverd van de prinsgezinde officieren. Aangezien de meeste ingenieurs uit het Staatse leger hun aanstelling dankten aan de stadhouder, was het meerendeel Oranjegezind gebleven en velen weigerden de eed van afkeer van het stadhouderschap en namen ontslag uit de militaire dienst. Een aantal oud-ingenieurs sloten zich aan bij de Oranjegezinde troepenmacht Rassemblement en later bij de Dutch Brigade opgericht in 1799. Na de reorganisatie en zuivering kampte het korps met een onderbezetting omdat de werving van extra ingenieurs in 1795-1798 mislukte.

Meijgaard, 1995, 36-37. Het betrof o.a. de ingenieurs: C. Schuller; F.T. Guichenon de Chastillon; J.H. Hottinger; A.W. de Petit; J.A.E. de Veye; C. Engelhardt; C. van Sorgen; W.J. Blanken; A.J. de Bock; J.C. Spengler; en J.H. Voet, later directeur van de KMA. In 1795 bleven 46 ingenieurs in dienst op een totale sterkte van 72 man.

In 1798 vond personeelsuitbreiding plaats door de integratie van de Hollandse fortificatiën. Ondanks de bestuurscentralisatie was de Hollandse fortificatiedienst na 1795 blijven voortbestaan, en onder het bevel geplaatst van de patriot C.R. Th. Krayenhoff, ter vervanging van de Oranjegezinde ingenieur A.J. de Bock.

Sinds de 80-jarige Oorlog beschikte Holland over een aparte fortificatiedienst, die door de gewestelijke autonomie niet onder de Generaliteit maar onder de Staten van Holland ressorteerde. De Hollandse Fortificatiën waren onderverdeeld in de vestingwerken langs de Hollandse en Zeeuwse kusten, en de Departementen van de Grote - en Kleine Fortificatiën, en stond onder bevel van een Contrarolleur-generaal die tevens lid was van het Staatse legerkorps van ingenieurs. Door de centralisatiepolitiek van de unitarissen die in 1798 de eenheidstaat proclameerden, werd tenslotte de Hollandse fortificatiedienst opgeheven, en als het Departement van de Krammer en de Biesbos een onderdeel van de Bataafse defensie-organisatie. Bij deze integratie werden de vestingen op de Zeeuwse eilanden bij Bataafs Brabant ingedeeld, terwijl Voorne en Goedereede en de Hollandse kust van Hoek van Holland tot Texel bij dit nieuwe departement gevoegd, dat onder bevel stond van Krayenhoff.

Ibid. 33-35. De Grote fortificatien bestond uit de vestingen Brielle, Hellevoetsluis, Geertruidenberg, Klundert, Heusden, Woudrichem en Gorinchem. Het Kleine departement betrof de vestingen Naarden, Muiden, Weesp, Woerden, Oudewater, Schoonhoven en Nieuwpoort.

Door de Franse alliantie in buitenlandse politiek werd tijdens de Bataafse Republiek in 1795-1800 aan de landsverdediging prioriteit gegeven en werden nieuwe vestingwerken aangelegd. Hiervoor gebruikte men de vestingplans van de opgeheven Raad van State en Staten van Holland die verouderd en onbruikbaar waren geworden. Aanvankelijk werden in 1795-1796 van de oude vestingplans, die waren ingeleverd door de ontslagen ingenieurs, kopieën vervaardigd door de kaartbeheerder Van Westenhout, waarop de nieuwe vestingwerken werden ingetekend. Al spoedig kwamen hierbij grote onderlinge verschillen aan het licht door afwijkend schaalgebruik van oude plans, waarop het Comité in 1797 besloot tot invoering van nieuwe uniforme teken-instucties. De oude generaliteitschaal werd vervangen door een nieuwe uniforme schaal, die de ingenieurs moesten naleven in het formeren van plans en kaarten. Deze schaal van 1:14.400 (100 Rijnlandse Roeden op een duim) was reeds in 1775 voorgesteld door Du Moulin maar werd pas in 1797 verplicht voorgeschreven.

Behalve de schaal werd in 1799 door Van Hooff ook een nieuwe tekeninstructie speciaal voor de vervaardiging van vestingplans ingevoerd. Volgens deze instructie moesten de ingenieurs de nieuwe fortificatie-werken aangelegd sinds 1798 in kaart brengen, met profielen, waterpassing en gedetailleerde terreinopnames voor het stellen van inundaties. Bij deze nieuwe plans werden memories opgesteld over de historie en de verbetering van de defensie met inundaties. De ingenieurs dienden van de plans en stukken een brouillon-exemplaar en twee net-exemplaren te tekenen.

ARA 4. OMM N 72 Memorie van 30-12-1799 van Van Hooff aan Agent van Oorlog. ARA 2.01.14.01 Comité te Lande inv. nr. 19 Resolutie 10-8-1797 nieuwe schaalgebruik. Zie OPV B85; B115; B121; B274; B278; H2; H26; K5B; Z27.

Na de Engels-Russische invasie van Noord-Holland van 1799 besloot het Bataafse Uitvoerend Bewind in 1800 tot de versterking van het leger en aanstelling van extra genie-ingenieurs voor de vestingwerken in Noord-Holland. Uit personeelsgebrek werden hiervoor ook fortificatie-opzichters, architecten en stadsfabrieken aangenomen ter assistentie van de ingenieurs. De verhoogde bouwactiviteit gaf een toename van het aantal adspirant-ingenieurs dat een militaire carrière ambieerde. In tegenstelling tot onder het Stadhouderlijk bewind was selectie niet gebaseerd op afkomst maar op capaciteit en scholing. Onder Van Hooff werd in 1797 een strenger toelatingsbeleid van kracht voor het korps, waarbij de ingenieurs op bekwaamheid werden gerecruteerd. De adspirant ingenieur diende theoretische kennis van de oude en nieuwe vestingbouwkunde, de civiele bouwkunde en de vijf bouworden te beheersen, wat aan de hand van zelf vervaardigde tekeningen werd geëxamineerd. De adspirant ingenieur moest op het examen een tekening kunnen overleggen van een huis ... soo in zijn plattegrond, façade als doorsnede...

Bovendien dienden de kandidaat-ingenieurs de Hollandse en Franse taal te beheersen, en een jaar als cadet te hebben gediend.

ARA 2.01.14.02 Oorlog voor 1813 inv.nr. 1294B. ARA 4. OMD 208-209. Gunkel en Van de Graaff.

Voor de opleiding werden reeds in 1795 vier Militaire of Artilleriescholen opgericht voor het onderwijs aan zowel de artillerie-cadetten als adspirant-ingenieurs en mineurs en sappeurs te Den Haag, Zutphen, Breda en Deventer. Het onderwijs in de genievakken werd in 1800 geconcentreerd in een aparte genie-school te Zutphen, die in 1805 werd samengevoegd tot een opleiding voor zowel de artillerie als genie- en waterstaatingenieurs te Amersfoort. Tot de eerste lichting behoorden de zoon van de Directeur fortificatiën Van Hooff jr. en de beide zonen van Krayenhoff. Vanaf 1801 werden de ingenieurs uitsluitend gerecruteerd uit de afgestudeerden van deze school. Het tekenonderwijs dat aan de adspirant-ingenieurs werd gegeven door handtekenmeester deed een uniforme stijl van in de vestingplans ontstaan. De leerlingen kregen onderwijs in de Fortificatie- , Situatie - en Handtekenkunst [...] teneinde alle élèves tot eene gelijke Methode op te leiden, en dus de Kaarten naar eene gelijke smaak getekend worden. Hoe belangrijk dit tekenonderwijs was in de opleiding blijkt uit de instructie dat jaarlijks de tekeningen van elke cadet ter beoordeling aan de minister van Oorlog moesten worden ingezonden.

ARA 2.21.102 Collectie Krayenhoff, inv. nr. 121. "Instructie voor den Directeur en Chef van de Theoretische en Praktische Militaire Scholen", art. 39, 11 oktober 1805. 2.01.14.02 Oorlog voor 1813 inv. nr. 1272 instructie van 23 september 1800 voor de directeur van het Ingenieur-School te Zutphen.

Door de bestuurscentralisatie werd in 1803 een Bureau de Genie opgericht door de Staats-secretaris of minister van Oorlog, dat belast werd met het toezicht over de fortificaties, militaire gebouwen en het personeel. Aan de Staats-secretaris was tevens zowel de kaartproduktie als het kaartbeheer opgedragen, met de taak om voor het Staatsbewind en de militaire autoriteiten te laten ontwerpen: De plans van Defensie, veldtochten [...] mede het laten vervaardigen en in orde houden van kaarten, plans en tekeningen tot de Defensie te Lande betrekkelijk...

ARA 2.01.14.02 Oorlog inv.nr. 1278 Instructie Staatssecretaris van Oorlog, 31-5-1803 nr. 75 art. 30.

In 1803-1805 werd de landsverdediging ondergeschikt aan de invasieplannen van Engeland van Napoleon, die de Bataafse Republiek verplichtte tot de levering van schepen en troepen. Op de defensie van de Bataafse Republiek werd onder het bewind van raadspensionaris Schimmelpenninck bezuinigd waardoor in 1805 diverse vestingen werden opgeheven. Met uitzondering van de vestingwerken rond Amsterdam die in 1805-1810 onder leiding van Krayenhoff stand kwamen, waaruit later de Stelling van Amsterdam ontstond.

OPV inv. nrs. A45-A61; A63; A65-A115.

2.2 Fortificatiedienst tijdens het Koninkrijk Holland 1806-1810 en het Keizerrijk, 1810-1813.

Tijdens het Koninkrijk Holland 1806-1810 werd door koning Lodewijk Napoleon naar Frans voorbeeld in 1807 de Artillerie en Genie samengevoegd tot een legerkorps onder leiding van inspecteur-generaal C.R.Th. Krayenhoff (1758-1840). Krayenhoff kreeg tevens de leiding van het Depôt-generaal van Oorlog dat naar Frans voorbeeld in 1806 werd opgericht speciaal voor de militaire kaartproduktie (zie hoofdstuk 4.2). Behalve topografische kaarten werden bij het Depot door Geografische ingenieurs ook vestingplans getekend, die volgens nieuwe instructie werden vervaardigd. De instructie uit 1797 voor uniform schaalgebruik werd uitgebreid met nieuwe schalen van achtereenvolgens 1:14.400 (100 Rijnlandse roeden op een duim) voor detailkaarten, en kleinere schalen van 1:28.800 (200 Rijnlandse r.) en 1:57.600 (400 Rijnlandse r. )voor minder gedetailleerde karteringen. Voor het opnemen van vestingwerken werd een nieuwe schaal van 1:2.880 (20 Rijnlandse r. op een duim) voorgeschreven voor de vervaardiging van de vestingplans.

Naast topografische kartering hadden de geografische ingenieurs tevens tot taak de astronomische plaatsbepalingen, geodetische opmetingen, waterpassingen en het verzamelen van statistische gegevens van de regio's die werden gekarteerd in zogenaamde Topografische Memories. Tevens konden ingenieurs worden gedetacheerd bij het veldleger om de kaarten en plans te bewaren en te kopiëren, en de legerkampen, marsen, terrein verkenningen en slagvelden in kaart te brengen voor de militaire bevelhebbers.

Aangezien de kaarten en vestingplans vanwege militair belang onder de geheimhoudingsplicht vielen, werden deze niet in druk uitgegeven. Zelfs werd het de ingenieurs verboden om minuut- of kopiekaarten die zij hadden getekend onder zich te bewaren.

ARA 2.13.45 inv.nr. 3305 Instructie voor de Géographische Ingenieurs bij het Depôt-Generaal van Oorlog van het Koninkrijk Holland, d.d. 4-3-1808. ARA 4.OMM N115.

Door de inlijving bij Frankrijk in 1810 gingen deze Hollandse legeronderdelen respectievelijk op in het Franse Corps Imperiale du Génie en het Depot de la Guerre. Tijdens het Franse bewind is slechts weinig gerealiseerd van de grootschalige militaire vestingbouwwerken die in deze tijd werden ontworpen, met uitzondering van de stellingen van Den Helder en Amsterdam.

2.3 De vestingbouw in de Bataafs-Franse tijd 1795-1813.

Door het bondgenootschap met Frankrijk na 1795 raakte de Bataafse Republiek in conflict met Engeland en Pruisen, zodat in het defensiebeleid prioriteit werd gegeven aan de versteking van de kust en langs de oostgrens, en niet langs de zuidgrens. In de Bataafs-Franse tijd werd de defensiestrategie gebaseerd op verdedigingslinies waarin versterkte steden werden verdedigd door inundaties, die na 1795 werden uitgebreid en verbeterd. Samenvattend werden tijdens de Bataafse Republiek van 1795 tot 1805 de volgende vestingwerken versterkt of uitgebreid tot linies:

De Linie van Wedde en Westwoldingerland in het Noordoosten:

Reeds in 1796 kwamen onder leiding van Van Hooff vele vestingwerken tot stand in de noordoostelijke provincies. In Groningen werd ten oosten van Bourtange de linie van Abeltjeshuis aangelegd, als onderdeel van de Eemslinie. Tussen Bourtange en Coevorden werden in 1798 de redoute Barnflair of Klooster Ter Apel aangelegd, ten zuiden van Ter Apel ter versterking van de Eemslinie.

OPV B182 en B184; B38 en B39.

In Drenthe werd in 1798-1800 ten noorden van Emmen een redoute de Emmerschans opgeworpen, en de vesting Coevorden aan de oostzijde versterkt door de redoute Katshaar volgens een ontwerp van Van Hooff.

OPV E 9, K71-K72.

In 1799-1800 werd in Overijssel vestingwerken aangelegd voor de inundatie van Coevorden ten noordoosten van Gramsbergen en ten noorden en zuiden van Hardenberg aan de Vecht, de Loozer- en Venebrugerlinies.

OPV H 6-9; H13A.

IJsselinie.

In de vestingen Doesburg, Zutphen en Deventer werden langs de IJssel versterkingen aangelegd in 1796-1799, maar door geldgebrek stagneerde een aantal werken zodat de inundatie tussen Doesburg en Zwolle niet werd voltooid voor 1803. Bij Zutphen werd de Linie genoemd naar Van Hooff in 1803 aangelegd.

OPV D88; Z33.

Grebbelinie.

Op basis van de linie die in 1792-1793 was aangelegd tussen de Gelderse Vallei en Rhenen, werden in 1799-1800 plannen uitgevoerd ter verlenging van deze linie naar de Neder-Betuwe door de aanleg van een inundatielinie tussen de Ochten en Dodewaard. De Grebbelinie werd in 1799 versterkt met de diverse vestingwerken en de Linie van Juffrouwwijk

OPVG G207; G231; G252.

Linie van Beverwijk.

De veldwerken die hier in 1799 waren aangelegd om de opmars van de Engelse en Russische troepen naar Amsterdam te stuiten, werden na de Bataafse overwinning op de geallieerden legers tot een definitieve linie uitgebouwd. Reeds in 1800 werden met spoed volgens de plannen van Krayenhoff 26 lunetten tussen de Noordzee bij Wijk aan Zee en Wijkermeer bij Beverwijk dwars door Noord-Holland aangelegd. Toen na voltooiing een nieuwe invasie uitbleef, raakte de linie spoedig overbodig en werd buiten onderhoud gesteld.

OPV B160; OSPV B18; OPV S37-S70.

Hollandse Waterlinie.

Ook deze linie werd na 1795 gehandhaafd en versterkt en uitgebreid onder Krayenhoff met de Linie van Ter Aa, werken bij Breukelen, nieuwe Linie van Linschoten en tussen Oudewater en Montfoort. Het plan van Krayenhoff om Utrecht binnen de Hollandse Waterlinie op te nemen, werd echter afgewezen.

OPV HH 719; H784; H790; H794 en H800.

Kustdefensie en positie van Den Helder.

De kustdefensie bij Den Helder en langs de Hollandse kust werd na 1800 versterkt met verschillende batterijen tegen invasie vanuit zee zoals in 1799. Behalve de Linie van Beverwijk werd de in de Kop van Noord-Holland bij de Zijpe en de Kamperduinen in 1800 versterkingen aangelegd. Naar aanleiding van de strijd in 1799 om de marinehaven van Den Helder werden verschillende defensieplannen in 1799-1801 opgesteld, die pas na 1803 bij hervatting van de oorlog werden uitgevoerd met de omwalling van Den Helder en aanleg van kustforten.

Vervolg.

Na de hervorming en de hausse in de vestingbouw van de Bataafse tijd na 1795, werd onder raads-pensionaris Schimmelpenninck in 1805 bezuinigd op landsverdediging Hierdoor werden een aantal de vestingen die na. 1795 waren verstrekt of nieuw aangelegd, verlaten en ontmanteld of gesloopt. In 1805 werd de defensie van de Republiek geconcentreerd op de Grebbe- en Hollandse Waterlinie en de kust- en zeegaten, en Amsterdam. Rondom de hoofdstad werden de dorpen Amstelveen, Ouderkerk en Diemen verstrekt, nieuwe posten aangelegd te Diemerdam, Sparendam, Duivendrecht de Liebrug en het Penningsveer en werden langs weerszijden van het IJ en op de ringdijk van de Buikslotermeer batterijen ingericht. Hieruit ontstond later de Stelling van Amsterdam.

OPVA 45-A 51.

Onder Lodewijk Napoleon werd in 1806-1809 de sanering van het Bataafse vestingstelsel voortgezet met de ontmanteling van de volgende vestingen:

Nieuwpoort, fort St. Andries, Arnhem, Nijmegen met Knodsenburg, Deventer, Doesburg, Zwolle, Kampen en Hassel. De forten Pannerden en Geldersoord werden in beheer overgedragen aan de Waterstaat. De linie van Beverwijk en door de Neder-Betuwe werden verlaten evenals de Brabantse linie met uitzondering van Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch en Grave. Het voorstel van Lodewijk Napoleon om ook de Grebbelinie en vestingen in de Hollande Waterlinie te verlaten, kon geen instemming krijgen van zijn broer Napoleon Bonaparte die deze linies als essentieel onderdeel van defensiestelsel wilde handhaven.

ARA 4. OMM Memorie N 115 Gescheidkundig overzicht van hetgeen in Nederland is verricht met betrekking tot een algemeen stelsel van verdeding [...] sedert het jaar 1806, door J. W. van Sijpesteijn, 1851. Meijgaard, 1995.

Na de inlijving bij Frankrijk werden door de keizer de verlaten linies van Beverwijk, de Grebbe en door de Neder-Betuwe hersteld, en geen vestingen ontmanteld. Napoleon's defensieplannen voor het Nederlandse departement waren gericht op de versterking van de kust van Den Helder tot de Scheldemond en de Hollandse Waterlinie aan de landzijde. De kustdefensie werd versterkt op het eiland Goeree-Overflakkee met nieuwe fort Duquesne bij Ooltgensplaat en het tegenoverliggende fort De Ruyter bij Willemstad. Deze forten waren volgens een frans standaardmodel ontworpen en in 1811 gebouwd.

ARA OPV O 17 en O 19.

Tussen Willemstad en fort Ruyter werd in 1812 een derde torenfort genaamd de "batterie 1'Enfer" ofwel De Hel aangelegd.

Tijdens zijn bezoek in mei 1810 inspecteerde keizer Napoleon de positie van Vlissingen, en gaf opdracht tot de verbetering van de defensie met een groot aantal nieuwe werken. Het oude fort Rammekens werd in 1811 verbouwd en de Vlissingen werd met twee nieuwe forten uitgebreid, Montobello (latere de Nolle) aan de westzijde en fort St. Hilaire (na 1813 De Ruyter) aan de oostkant. Tussen dit laatse fort en Rammekens kwam een kustfort Lacoste (Zoutman). Ook bij Breskens aan de Schelde werden nieuwe kustforten aanbesteed die echter voor eind 1813 niet werden voltooid.

OPV V 63-V 68; V 89-V 96 en V 101-V 107.

Tijdens zijn tweede inspectiereis door Holland in 1811 gaf de keizer opdracht tot de versterking van de kustdefensie bij Den Helder en van de verdedigingslinie rond Amsterdam De franse plannen voor Den Helder bestonden uit de aanleg van een marinehaven omringd door een fortificatielinie. Hiervoor werden de volgende kustforten aanbesteed: Lasalle (na 1813 Erfprins) ten westen, Dufalga, 1'Ecluse (Driks Admiraal), Dugommier (Oostoever) en Morland (Kijkduin) bij Huisduinen. Op Texel werd de Oude Schans in 1811 versterkt met nieuwe bastions, die in 1812 gereed kwamen. De forten rond Den Helder werden onder Willem I na 1813 afgebouwd.

OPV H 51; H 60-H 60; H 67; H 72- H 73; T 10B-10C; T 17.

Na de inspectie van de stelling van Amsterdam en van Naarden en Muiden raakte de keizer overtuigd van de inundaties als defensiemiddel en besloot op advies van Krayenhoff tot de aanleg van een waterlinie van Naarden naar Gorinchem. Deze linie zou de nieuwe noordgrens van het keizerrijk worden, maar na het vertrek van de keizer kwam er weining terecht van deze plannen doordat de Franse ingenieurs geen vertrouwen hadden in het Hollandse inundatie-systeem. Krayenhoff's plannen uit de Franse tijd werden pas onder Willem I na 1815 uitgevoerd door de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Schukking, 1951, ARA 4. OMM H200. Correspondance de Napoléon I-er, XXII, nr. 18194, "La ligne de Naarden à Gorcum doit donc être considérée comme la vraie ligne de L'empire."

2.3 1814-1940 De vestingplans van defensiewerken van de Genie-dienst van het departement van Oorlog.

Na 1814 werd onder koning Willem I het korps ingenieurs in 1814 als technisch wapen belast met de aanleg en onderhoud van de vestingwerken en de militaire gebouwen. De taken en bevoegdheden van het korps onder directie van Inspecteur-generaal Krayenhoff werden sterk uitgebreid door de Wet op de militaire 'slandsgronden en gebouwen van 1814. Volgens deze wet werden alle militaire gronden en gebouwen die sinds 1760 in gebruik waren geweest bij de fortificatiën onteigend tot Staatsdomein. Tevens werd een bouwverbod in de omtrek van ca. 1 km rond vestingen afgekondigd waarop ingenieurs controle uitoefenden. In 1853 werd deze wet vervangen door de Verboden Kringenwet die tot 1963 van kracht bleef.

A. van der Woud, Het lege land: de ruimtelijke orde in Nederland 1798-1848 (Groningen 1987) p.470-477.

Na de vereniging in 1815 met België werd de genie-dienst uitgebreid tot de 14 Zuid-Nederlandse vestingsteden die tot de afscheiding in 1830 in beheer en onderhoud waren van de Hollandse genie-ingenieurs.

Betrof de vestingen te Ath; Antwerpen; Bergen (Mons); Charleroi; Doornik; Hoei; Ieperen; Luik; Luxemburg; Namen; Dinant; Meenen; Nieuwpoort; Oostende; Philipeville. De vestingplans van deze Belgische steden uit 1814-1830 zijn gedeeltelijk bewaard gebleven op het ARA in het archief van de Topografische Dienst: ARA 4. TOPO inv. nr. 4.1. In 1953 werd een aantal kaarten en tekeningen aan het ARA te Brussel overgedragen, zie hiervoor de lijst uit 1978 toegang nr. 2.23.03.

Als Inspecteur-generaal kon Krayenhoff zijn ontwerpen uit de Franse tijd voor een nieuw defensiestelsel na 1815 onder Willem I realiseren. Volgens de nieuwe strategische inzichten werd vanaf 1815 een nieuw defensiestelsel aangelegd bestaande uit een reeks van vestingen in linies (IJssel-en Grebbelinie; Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie) ter verdediging van West-Nederland. De Nederlandse defensie, die sinds de 80-jarige Oorlog gebaseerd was geweest op vestingen en de onderwaterzetting van het omringend gebied, werd ook na 1815 volgens dit principe ontwikkeld en ingericht.

Na voltooiing van de zogenaamde Nieuwe Hollandse waterlinie in 1815-1824 kregen de genie-ingenieurs tevens het beheer over de inundatiemiddelen zoals sluizen, bruggen, dijken en duikers aangelegd door de Waterstaatsingenieurs.

In 1840-1860 werd de defensie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie vervolmaakt door de aanleg van bomvrije torenforten, o.a. te Asperen, Everdingen, Honswijk. Na oplevering bleken de torens reeds verouderd door de technische ontwikkeling van de artillerie en niet bestand tegen het getrokken geschut met grotere vernietigingskracht, zodat verbouwing door de Genie noodzakelijk was.

ARA 4. OPG A396 Asperen; E40-E41 Everdingen; H89-H92 Honswijk; H115 Vuren; N144-N148 Nieuwersluis; U34-U35 Uitermeer.

Na 1874 werd de bouw van nieuwe bomvrije onderkomens noodzakelijk door de nieuwe defensiestrategie van verspreide legering van de troepenmacht in het vestingstelsel. Het betekende tevens de ontmanteling en sloop van een groot aantal vestingen die na 1874 geen onderdeel meer waren van het nieuwe vestingstelsel zoals bijvoorbeeld Deventer, Zutphen, Nijmegen, Grave, Groningen en Den Bosch.

Na 1885 werd onder invloed van de technische ontwikkeling in de artillerie en de uitvinding van de brisantgranaat door de genie een nieuwe type forten gebouwd bestand tegen artillerie-aanvallen, gekenmerkt o.a. door toepassing van beton, gietstalen geschutkoepels en bomvrije onderkomens zoals in de Stelling Amsterdam en rond Utrecht.

Na de voltooiing van de Stelling Amsterdam aan het eind van de Eerste Wereldoorlog werden van 1918 tot 1935 onder invloed van bezuinigingen op de defensie geen nieuwe vestingbouwwerken uitgevoerd. De genie-dienst beperkte zich tot het onderhoud en de verbetering van kazernes en de inundaties in de Vesting Holland, die in 1922 werd gevormd door aaneensluiting van de Stelling Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de stellingen monden van de Maas, het Haringvliet en het Hollands Diep. Pas vanaf 1935 werden nieuwe vestingbouwwerken uitgevoerd zoals betonnen kazematten ter versterking van de Grebbe- ; Maas-en Waal- en Peel-linie en de stelling op de Afsluitdijk. Deze werken werden uitgevoerd in de mobilisatietijd in 1935-1940 door aparte afdelingen van de genie: het Technisch Bureau Inspectie der Genie, het Bouwbureau en het Bureau Stellingbouw.

ARA 4.OITB Technisch Bureau Inspectie der Genie, 1880-1939 tekeningen van 1914 tot 1939 van o.a. Kornwederzand, IJmuiden, Amsterdam, Stelling Vlissingen. ARA 2.13.24 De archieven van het Bouwbureau en Bureau Stellingbouw van de Inspectie der Genie bevatten de bouwtekeningen van kazematten, bunkers, loodsen enz. uit de mobilisatietijd 1939-1941 die niet zijn opgenomen in de plans van gebouwen van de Genie. 300 jaar bouwen voor de landsverdediging, 1988, 126-133.

3. Instructies Vestingplans en plans van Verboden Kringen, 1816-1887.

Tot aan het eind van de 18e eeuw bleef de taak van de genie-ingenieurs beperkt tot het ontwerpen, bouwen, het onderhoud en beheer van vestingwerken en inundaties. In het begin van de 19e eeuw werd deze taak uitgebreid met het toezicht en de adminstratie van de onroerende goederen gelegen binnen de zogenaamde Verboden Kringen, wat aanleiding was voor de reglementering door middel van vestingplans.

Reeds in 1816-1818 werd bij de Genie en het Topografisch Bureau het metrieke stelsel voor alle tekeningen, plans en kaarten ingevoerd in plaats van de oude standaard maten zoals Rijnlandse roede die sinds 1797 in gebruik was geweest. De tiendelige tekenschaal was verplicht voor zowel de nieuwe als oude vestingplans gedeponeerd in het Archief van Oorlog, waarop de ingenieurs de nieuwe decimale schaal moesten vermelden. Onder invloed van deze instructie werd uniformering van de verschillende kaarten in gebruik bij Oorlog bevorderd. Afhankelijk van de gewenste gedetailleerdheid, varieerde het schaalgebruik waarop de vestingwerken werden getekend van 1:100 voor batterijen, redouten, loopgraven, vestingfronten en reliëfplans tot 1:5000 voor gehele vestingen met omgeving. Ook de topografische kaarten werden na 1818 volgens uniforme schalen getekend. (Zie bijlage 1 uniforme schalen)

Recueil Militair 1818, p. 193. Zie bijlage 1 schaalgebruik.

Doordat de vaststelling van de grensscheiding tussen de Rijks-en particuliere gronden zoals bepaald volgens de Wet op de op de militaire 'slandsgronden uit 1814 in de praktijk onuitvoerbaar was gebleven, werden hiervoor in 1842-1846 nieuwe instructies ingevoerd. Aangezien de ingenieurs vanaf 1814 waren belast met de adminstratieve controle op de naleving van het bouwverbod volgens de Wet uit 1814, werden volgens de instructies in 1842 nieuwe vestingplans getekend voor vaststelling van de grensscheiding tussen de Rijks- en particuliere gronden. Deze nieuwe vestingplans dienden tevens voor de controle en schaderegeling van de particuliere gronden gelegen binnen Verboden Kringen van vestingen.

In 1853 werd dit tekenvoorschrift voor vestingplans veranderd en uitgebreid door een nieuwe instructie voor de vervaardiging van de zogenaamde Plans van Verboden Kringen. Deze grootschalige plattegronden gaven zeer gedetailleerd de grenzen van Rijksen particuliere gronden aan met de kadastrale perceel-nummering alsmede de grens van de verboden kringen rond de vesting waarbinnen een bouwverbod gold. Bij deze plans werd een staat of register samengesteld ter toelichting op de Rijks-en particuliere gronden waarvoor de gegevens van de Kadastrale hypotheek-registers werden gekopieerd. De goedgekeurde plans en de staten werden gedeponeerd bij het ministerie van Oorlog, terwijl de EAI's duplicaatexemplaren bewaarden.

ARA 2.13.01 inv. nr. 3257 Instructie 27-11-1842 nr. 11a ARA 2.13.45 inv. nr. 3300 Plans Verboden Kringen d.d. 21-6-1844 nr. 6A; 12-10-1846 nr. 44b; 7-2-1854 nr. 42B. Recueil Militair, 1854, 17-20. Voorschriften betrekkelijk het vervaardigen van het plan, bedoeld in artikel 20 der wet van den 21sten December 1853 (Staatsblad nr. 128).

In 1877 en 1887 werden de instructies voor Plans van Verboden Kringen herzien in verband met de voltooiing van de nieuwe vestingwerken aangelegd in het kader van de Vestingwet van 1874. De oude plans werden in 1877 bijgewerkt met de nieuwe kringen van bestaande vestingen, terwijl de plans van de opgeheven vesting vervielen. Tevens werden de bestaande instructies uit 1815-1819 ter bevordering van de geheimhouding van de vestingplans hernieuwd. De vestingplans en kaarten met een schaal groter dan 1:50.000 werden in de regel niet gekopieerd noch uitgeleend, doch waren slechts ter inzage voor militairen bij de Eerstaanwezend ingenieurs.

ARA 3.09.03 inv. nr. 548, 13&14-9-1877 Minister van Oorlog nr. 41G. Herziening van de bestaande plans der Verboden Kringen bijwerking met nieuwe vuurlinies en kringen. Voorschrift geheimhouding 27-5-1819 nr. 69 en Recueil Militair, 1866, 124, besluit Minister van Oorlog van 24-1-1883 J3.

Na de voltooiing van het vestingstelsel werden in 1887 de plans opnieuw bijgewerkt. Een groot aantal plans van de vestingen die vanaf 1887 geen onderdeel waren van het Vestingstelsel vervielen. Behalve deze getekende vestingplans kwamen vanaf 1866 voor intern gebruik bij de legeronderdelen de zogenaamde geheime Strookkaarten der Verdedigingsliniën op schaal 1:25.000 gedrukt door de Topografische Inrichting beschikbaar. Hierop waren de verdedigingswerken in een strook van ca. 5 Km. getekend De geheime kaarten betroffen de zes verdedigingslinies van Nederland begrensd door de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Den Helder, het rivieren-gebied en Noord-Brabant. Het gebruik en de verspreiding van deze serie gedrukte kaarten was onderworpen aan militaire geheimhouding, en de kaarten dienden tijdens oefeningen binnenskamers te worden geraadpleegd! De gedrukte en geheime kaarten konden de getekende Plans van de vestingen die in gebruik bleven niet geheel vervangen, vanwege de gedetailleerde weergave van de percelen voor de vastgoed- registratie. De plans werden tot de opheffing van de vesting(en) periodiek bijgewerkt of vervangen. De tekeninstructies voor topografische kaarten uit 1891 en bouwtekeningen uit 1892 hadden geen betrekking op de plans van verboden kringen, die tot het begin van de 20e eeuw werden getekend volgens de voorschriften uit 1853 en 1887.

ARA 3.09.03 Eerstaanwezend Ingenieurs te Brielle en Hellevoetsluis, 1814-1911 inv.nrs. 548 en 674. Memoriaal M. Witsenborg, 1814-ca. 1927. ARA 2.13.01 inv. nr. 3850 d.d. 1-11-1887 nr. 3 Instructie Kringplans. Recueil Militair, 1884, p. 109; 1893, p. 354; 1905; Legerorder, 1924, nr. 129 7-4-1924.

Geschiedenis van het archiefbeheer

In de periode van ca. 1795 tot 1940 zijn verschillende opeenvolgende bestuursorganen belast geweest met de defensie van Nederland. Aangezien bij reorganisatie de archieven van de oude opgeheven instelling werden overgedragen aan het nieuwe defensieorgaan, heeft herhaaldelijk verdeling plaats gevonden van het kaarten-en tekeningenbestand van de Genie, waaronder de Plans van Vestingen. Dit heeft grote invloed gehad op de samenstelling, ordening en structuur van het kaarten-en tekeningenarchief van de Genie, dat voor de definitieve overdracht aan het ARA in 1950-1955 herhaaldelijk verspreid is geraakt.

Aanvankelijk werden na 1795 alle militaire kaarten en tekeningen van de oude generaliteitsinstellingen in Den Haag bij het departement van Oorlog in 1798-1800 bijeengebracht. In 1808 werd het genie-achief naar Depôt-generaal in Amsterdam overgebracht, dat vervolgens in 1810-1811 naar Parijs werd afgevoerd. In 1815-1816 werden deze kaarten en tekeningen met de overige "Hollandse" archieven -incompleet-teruggehaald in opdracht van koning Willem I.

Na de afscheiding van België, werd het zogenaamde Belgische archief met de kaarten en tekeningen van de Belgische vestingen tot 1830 uit het genie-archief verwijderd en in 1839-1840 afgevoerd. De overige buitenlandse kaarten werden in 1864 bij een volgende afsplitsing van het genie-archief aan het Topografisch Bureau overgedragen, zodat bij de genie de kaarten, tekeningen, memories enz. met betrekking tot Nederland achterbleven.

Uit dit kaarten- en tekeningen-archief van de genie werden incidenteel nummers vernietigd of gelicht voor de administratie, totdat het na de capitulatie van mei 1940 tenslotte als "oorlogsbuit" in beslag werd genomen door de Duitse bezetter. In 1940 werd in tegenstelling tot 1810 het genie-archief niet weggevoerd maar op last van de Duitse bezetters centraal opgeslagen te Delft. In 1940 werd hier begonnen met de ordening van de archieven van Defensie en legeronderdelen door Nederlandse officieren, die in het kader van de demobilisatie eind 1940 werden belast met de inventarisatie. Samenvattend wordt de volgende reconstructie gegeven van de wisselende lotgevallen van het kaartenen- tekeningenarchief van de genie tot aan de definitieve overdracht in 1950 aan het Algemeen Rijksarchief, (zie herkomstschema).

C. Koeman, Collections of maps and atlases in the Netherlands, (1961), 196-197

1. 1688-1795 Raad van State.

De basis van het kaarten- en tekeningenarchief van de genie werd in de 18e eeuw gelegd door de Raad van State, dat als bestuursorgaan was belast met de landsverdediging en de militaire zaken van de Generaliteit. De Raad van State had tevens het beheer en controle over de vestingwerken en gebouwen die ten laste van de Generaliteit in de gehele Republiek werden aangelegd. Hiervoor had de Raad sinds 1688 militaire ingenieurs in dienst, die vanaf 1714 voor de aanbesteding en uitvoering van werken behalve de bestekken en kostenbegroting ook de nodige plans, profillen en grondtekeningen van de vestingbouwwerken moesten inzenden ter goedkeuring van de Raad in Den Haag. Vanaf 1740 werd door de Raad de inlevering van kaarten, tekeningen en memories door ingenieurs bij het verlaten van de dienst en overlijden verplicht gesteld. Dit besluit was in feite het begin van een archiefvorming bij de Raad, waar de secretaris werd belast met het beheer van de ingezonden kaarten en tekeningen.

In de loop van de 18e eeuw werd op deze wijze bij de Raad een kaarten-en tekeningenarchief gevormd dat afzonderlijk van de resoluties en brieven werd bewaard en opgeborgen in speciale ladenkast naast de raadkamer van het college in Den Haag. Blijkens oude inventarissen uit 1749 is bij de Raad van State in de 18e eeuw een omvangrijk kaarten- en tekeningenarchief aangelegd. Hiervoor werd in 1790 de ingenieur J. van Westenhout benoemd tot kaartbeheerder bij de Raad van State. Behalve in Den Haag werden ook in de vestingen door de militaire ingenieurs tekeningen, plattegronden, kaarten en memories voor de verdediging van de vesting werden bewaard in de garnizoensarchieven.

ARA 1.01.19 R.v. State inv. nr. 244 resolutie van 9-2-1740; ibidem inv.nr. 2593 lijst van W.T. Hattinga uit 1749. Ibidem inv. nr. 371 res. 15-11-1790. ARA 2.13.13.04. Inspecteur-Generaal Fortificatiën, 1813-1826, inv.nr. 179 lijst uit 1795-1798. In totaal zijn in deze lijst 385 kaarten en tekeningen beschreven, en 169 overige losse kaarten en oude stukken in een kist van "weinig belang". Scholten, (1989), 140-145.

2. 1795-1811 Depôt-generaal van Oorlog.

Na 1795 werd het tekeningenarchief gevormd bij de Raad van State in stand gehouden en zelfs uitgebreid onder het nieuwe Bataafse bestuur. Het Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande, dat de militaire taken had overgenomen van de opgeheven Raad van State, gelastte reeds op 18 april 1795 de genie-officieren ontslagen uit de militaire dienst tot inlevering van: ...alle papieren, hetzij kaarten, plans, projecten, profillen, tekeningen van Arsenalen, pulvermagazijen, sluizen, memories als andersints den Lande concerneerende... De uitbetaling van pensioengelden werd pas toegekend nadat de ontslagen ingenieurs al hun kaarten, plans en papieren bij het Comité hadden ingeleverd.

ARA, 2.01.14.02 Departement van Oorlog voor 1813, inv. nr. 1294B. Extract resol. 18-4-1795.

In de loop van de 18e eeuw was het onder de militaire ingenieurs gebruikelijk om de kaarten en tekeningen getekend in dienstverband als hun particulier eigendom te beschouwen en onder zich te houden ook bij overplaatsing. Ondanks diverse voorschriften van de Raad van State tegen deze praktijk werden door ingenieurs toch complete particuliere kaarten- en tekeningenverzamelingen gevormd, die pas jaren later werden ingeleverd ter aanvulling van het kaartarchief van de Raad van State. Ook na 1795 bleef deze praktijk in gebruik.

In 1795 werd voor het kaarten- en tekeningenarchief van de Raad van State, door het Comité te Lande, de ingenieur Van Westenhout opnieuw als beheerder aangesteld. Als Directeur van militaire plans en kaarten maakte hij in 1795-1796 een eerste inventarisatie van de ingezonden kaarten van de militaire ingenieurs. Bovendien werd aandacht besteed aan de materiële bewaring van de plans en kaarten, die vanwege hun grootte onhandelbaar waren, op linnen werden geplakt en in portefeuilles en kasten opgeborgen

ARA 1.0.19 R.v. State resoluties van 9-2-1740; 9-7-1783; 22-3-1785. ARA 2.01.14.01 Comité te Lande inv.nrs. 1 en 22 Resolutie 29-3-1795 nr. 49. ARA 2.13.13.04 Genie inv. nr. 179. Het betrof de archieven van de volgende ingenieurs: B. Aardenburg; J.C. Brill; Guichnon de Chatillon; J.I. Geijler; W. Holthuijs; J.H. Hottinger; S. Kupfer; M.J. de Man; J.L. van der Meer; J. Pierlinck; J. Scholten; C. Schuller; M.A. Snoek; C. van Sorgen; G. Spengler; J.P. van Suchtelen; W. Tiddens; N. Tieboel.

De opheffing van oude generaliteitsinstellingen na 1795, had tot gevolg dat met de desbetreffende archieven ook de kaarten en tekeningen afkomstig van deze instellingen werden samengevoegd. In 1798 werden eerst de kaarten en tekeningen die waren verzameld door de stadhouders Willem IV en V van het oude hof overgebracht naar het departement van Oorlog. De stadhouderlijke kaartenverzameling, die vanaf 1695 was aangelegd, werd samengevoegd met de militaire kaarten afkomstig van de Raad van State en de ingenieurs, die eveneens in 1795 waren overgebracht naar het departement van Oorlog.

In 1795 zijn niet alle kaarten uit de bibliotheek van stadhouder Willem V in beslag genomen door de Fransen, zoals vermeld bij Scholten (1989) p. 140-145. Ten onrechte want in 1798 worden de kaarten gelicht voor de samenstelling van de Krayenhoff-kaart, en in 1800 laat Van Hooff deze stadhouderlijke collectie opnieuw ordenen.

De kaarten en tekeningen van het voormalige gewest Holland en de Gecommitteerde Raden bleven aanvankelijk berusten onder het Departement Hollandse fortificatiën. Onder directie van kolonel-ingenieur C.R.Th. Krayenhoff werd deze fortificatie-dienst na 1795 voortgezet tot aan de opheffing in 1798. Toen leverde Krayenhoff de "Hollandse" militaire kaarten in bij het nieuwe provinciebestuur, dat tenslotte in 1800 de kaarten van o.a. de Gecommitteerde Raden overdroeg aan het departement van Oorlog.

ARA 3.02.26 Financiële Commissie van het vm. gewest Holland inv.nr. 196 en ARA 4.OMM inv.nr. N 214 Memorie van 6-3-1800 door de Financiële Commissie van Holland aan het Uitvoerend Bewind. Staat en notitie van alle plans, kaarten, memoriën en verdere stukken tot het Defensiewezen der Republiek in het gemeen behorende en nog onder directie der Finantieele Commissie over het voormalige gewest Holland behorende.

De inzending van de militaire archieven en de kaarten, atlassen, tekeningen, maquettes enz. sinds 1795 had een opeenstapeling tot gevolg ...in een der vertrekken van het Agentschap van Oorlog in zeer verwarden staat... Hoewel de overgenomen kaarten in 1796 waren geïnventariseerd door ingenieur J. van Westenhout, was met diens ontslag in 1797 ook de functie van Directeur van militaire plans en kaarten opgeheven. De aanstelling in 1798 van een chartermeester bij het departement van Oorlog voor het archiefbeheer die tevens werd belast met het kaart- en tekeningenbeheer, bracht hierin geen verbetering. In 1800 zag de Directeur-generaal van fortificatiën H. van Hooff zich genoodzaakt om de chartermeester opdracht te geven alle plans en kaarten opnieuw te ordenen. Ook deze inventarisatie leidde niet tot een goed kaartbeheer want reeds twee jaar later was een nieuwe herordening nodig. In 1802 werd op voorstel van Van Hooff besloten om alle plans, kaarten en memories, ook die sinds 1795 reeds waren opgelegd in archief, uit de charters te lichten en voortaan apart te bewaren. Hiermee werd het afzonderlijke beheer van de kaarten en tekeningen gescheiden van het geschreven archief zoals reeds voor 1795 bij de Raad van State het geval was geweest weer hersteld.

ARA 2.13.13.04 Genie inv. nr 179. Geleidebrief Van Hooff van 26-4-1800 aan de Agent van Oorlog. ARA 2.01.14.02 Oorlog voor 1813 inv. nr. 440 Verbaal van 29-1-1802 nr. 2398. Na 1802 werden de plans, kaarten, memories e.d. apart geordend en bijgeschreven in de inventaris van militaire plans aangelegd door J. van Westenhout in 1795-1796.

Na de pensionering van Van Hooff in 1803 werden de taken van de directeurgeneraal van fortificatiën overgenomen door een Bureau de Genie dat bij het departement werd ingesteld. Dit Bureau hield tevens toezicht over het beheer van de kaarten en tekeningen die ter deponering naar het departement van Oorlog werden ingezonden. Hiervoor werd opnieuw de funktie van Directeur van Militaire plans en kaarten ingesteld. Omdat in 1803 ook de kaarten en tekeningen die afkomstig waren van het voormalige Comite te Lande uit 1795-1798 ter inventarisatie werden overgedragen, kreeg de directeur een opzichter als assistent toegevoegd. Tot hun taak behoorde ook de taxatie van de militaire papieren, kaarten en plans die door de militaire ingenieurs na ontslag of overlijden werden ingezonden, en waarvoor een vergoeding werd toegekend aan de familie als pensioen.

ARA 2.01.01.05 Staatsbewind, inv. nr. 198 resolutie van 15-3-1803 nr. 3; Resolutie van 14-6-1803 nr. 45a, benoeming Snouckaert van Schouwenburg tot Directeur van Militaire Charters, Kaarten en plans. Ibidem inv. nr. 88 resolutie van 18-7-1803 nr. 41. Bij het Bureau de Genie werden ingenieurs van der Plaat en J. van Westenhout benoemd, de laatste was in 1798 ontslagen.

In 1806 werden de genie-kaarten en tekeningen van het Departement van Oorlog onder-gebracht bij het Depôt-generaal van Oorlog, opgericht naar Frans voorbeeld door koning Lodewijk Napoleon. Het Depôt-generaal, dat onder leiding stond van directeur C.R.Th. Krayenhoff, had tot hoofdtaken het verzamelen en bewaren van alle gegraveerde of getekende topografische kaarten, memories, verkenningen. Hiertoe behoorde ook de werkzaamheden ter voltooiing van de nieuwe topografisch-militaire kaart van Nederland, die sinds 1798 onder leiding van Krayenhoff in voorbereiding was. Tevens had het Depot tot taak de beschrijving van de krijgsgeschiedenis van Holland. Hiervoor werd al het archiefmateriaal betreffende de defensie bij het Depot in Den Haag verzameld, waaronder ook de kaarten en tekeningen van de ministeries van Oorlog en Marine en van Koloniën. Het Depot, dat eind 1808 verhuisde naar Amsterdam, was onderverdeeld in drie afdelingen: het Topografisch Bureau: voor het beheer en de uitgave in druk van alle kaarten van het koninkrijk; het Bureau der Maritieme plans en kaarten, voor de zeekaarten en tekeningen van het Departement van Marine; het Topografisch Bureau der Koloniën, voor het beheer van de kaarten, plans en memoriën van het Departement van Koophandel en Koloniën.

In 1807 werd aan het Depot een vierde bureau toegevoegd speciaal voor het archiefmateriaal van de Artillerie en Genie, dat in een afzonderlijk lokaal van het Depot werd opgeborgen en gecatalogiseerd. Deze centralisatie van het archiefbeheer leidde tevens tot uniforme regels voor de registratie, archivering en ontsluiting bij het Depot in 1808.

. ARA 2.01.01.05 Staatsbewind inv. nr. 85 Resolutie van 14-6-1803 nr. 45A. aanstelling directeur militaire plans enz. ARA 2.01.14.05 Depot-generaal van Oorlog, inv. nr.1 KB van 18-7-1806 nr. 29-30 oprichting Depot; inv. nr. 3 KB van 5-6-1807 nr. 7 Bureau Artillerie en Genie; inv.nr. 21 Instructie 4-3-1808 Chef-conservator der charters bij het Depot.

Na inlijving van 1810 werd het Hollandse Depot-Generaal van Oorlog opgeheven en samengevoegd met het Franse Depôt de la Guerre, waardoor de Hollandse archieven en het gehele kaarten- en tekeningenmateriaal eind 1810 van Amsterdam naar Parijs werd afgevoerd. In Parijs werd De Man, die in 1806-1810 onder-directeur van het Hollandse Depot was geweest, belast met het beheer van de Hollandse archieven.

ARA 2.01.14.05 Depot-Generaal van Oorlog, inv. nrs. 33-32. De lijsten (nrs. 12-17) van plans en kaarten uit het Depot-generaal van Oorlog afgevoerd vermelden ca. 400 plans van veldslagen; 769 diverse plans; 132 topografische kaarten; 200 bouwtekeningen, 27 atlassen en 50 maquettes van vestingen.

3. 1814-1826 Archief van Oorlog en Topografisch Bureau.

Na de vrede met Frankrijk werd De Man in 1815 in dienst van koning Willem I opnieuw naar Parijs gestuurd om het in 1810-1811 verdwenen archiefmateriaal van het Hollandse Depot-generaal terug te vorderen ten behoeve van het Archief van Oorlog en Topografisch Bureau dat in 1814 was opgericht. Hoewel door De Man in 1815-1816 het grootste gedeelte van Hollandse kaartmateriaal uit het Depôt werd gerestitueerd, werd slechts een gedeelte van het totale aantal genie-tekeningen dat in 1810 naar Parijs was afgevoerd terugbezorgd. Omdat het Archief van Oorlog voor de opslag van de gerestitueerde kaarten en tekeningen die in 24 kisten in 1816 werden ontvangen geen kasten had, werd een gedeelte thuis opgeslagen bij De Man. Behalve de vestingplans werden 50 maquettes van Hollandse vestingsteden uit Parijs ontvangen, die tot 1840-1841 bij de KMA te Breda werden beheerd, maar waarvan de huidige vindplaats onbekend is.

ARA 2.13.68.04 Archief van Oorlog en Top. Bureau, inv. nr. 16. De verzendlijst uit 1815-1816 vermeldt ca. 50 nrs. plans van gebouwen en fortificaties, terwijl in 1810 ca. 200 nrs. werden afgevoerd uit het Depot. Ook ontbraken enkele delen met bouwtekeningen uit 1751 van de Raad van State. Ibid inv. 33. Lijst van 50 maquettes. 2.13.01 inv. nr. 4097 Verbaal 4-3-1899 nr. 33 De Man bewaarde o.a. de Atlas Halma in 1816-1838 thuis. Scholten, (1989) 140-145.

Belangrijk Hollands kaartmateriaal was in 1814 reeds voor de komst van De Man bij de opmars van de Pruissen naar Parijs uit het Franse Depôt de la Guerre als oorlogbuit meegenomen, waaronder de Hottinger-kaart en de Hattinga-atlassen die pas in 1823 werden gerestitueerd.

ARA Staatssecretarie inv. nr. 1577 van KB 13-1-1823 nr.108

Overigens is in 1810-1811 niet al het archiefmateriaal van de genie in Parijs beland. Een groot aantal kaarten was in de verschillende vestingen onder de ingenieurs blijven berusten en werd in 1814 bij de capitulatie van de vestingen door de Fransen overgedragen met de rest van de geniegoederen. Hieronder bevonden zich vele kaarten en tekeningen die in 1795-1810 uit het Archief van Oorlog waren uitgeleend aan ingenieurs in de vestingen.

ARA 2.13.13.04 Genie inv. nr. 181. Inventarislijsten van overname van de archieven, plans, memories en verdere stukken in de vestingen van de Franse Genie aan de Nederlandse ingenieurs 1814. In totaal betrof het ca. 500 nrs. met kaarten en tekeningen, deels van oudere datum.

Aangezien sinds 1810 het kaart-en tekeningenmateriaal van de genie verspreid en in wanorde was geraakt, werd in 1814 het archiefbeheer gecentraliseerd door de oprichting van het Archief van Oorlog en het Topografisch Bureau van het departement van Oorlog onder directie van M.J. de Man. Het Archief van Oorlog kreeg tot taak het beheer van alle militaire kaarten, tekeningen en memories zowel bij het Departement, als verspreid aanwezig in de vestingen. De ingenieurs werden verplicht om met de garnizoenspapieren ook de kaarten en tekeningen behorend tot het Archief van Oorlog jaarlijks naar het Departement in te zenden, ter registratie en stempeling bij het Topografisch Bureau. Het Topografisch Bureau had tevens tot taak de kartering en de uitgave in druk van militaire kaarten van Nederland en de koloniën. Ook de praktijk van vervreemding van kaarten en tekeningen door de genie-ingenieurs werd aan banden gelegd door de instructies voor Korps der Genie in 1815.

ARA 2.13.01 Ministerie van Oorlog 1813-1913, inv.nr. 14555 Instructies Directeur, Archivist of chartermeester Archief van Oorlog en Topografisch Bureau. Ibidem Instructie dienst Ingenieurs volgens KB van 14-1-1815. Nr. 30 art 27-30 stempelen van plans en kaarten. Recueil Militair, 1815, p. 169.

4. 1826-1940 Archief der Genie

Bij reorganisatie van 1826 werd het Archief van Oorlog en het Topografisch Bureau gesplitst. Het Archief behield de centrale depot-functie voor alle plans, kaarten en memories die na 1826 verplicht moesten worden ingeleverd door de ingenieurs.

Recueil Militair, 1826 II 380-381. ARA 2.13.13.04 Genie inv. nr. 180 KB van 14-10-1826 Nr. 161. deponering van kaarten van: Le Fevre de Montigny 1821; D.G.B. Dalhoff 1824; C.R.T. Krayenhoff 1824; W. Lobry; J.P. van Woensel; E.G. van der Plaat; J.G. Siderius; 1838 De Man. Ook na 1826 werden er kaarten niet stipt ingeleverd, zoals blijkt uit de veilingen van de inboedel van o.a. Krayenhoff in 1840 zie C. Koeman, Collections, (1961) 80.

Het beheer en de aanleg van een militaire verzameling voor de krijgsgeschiedenis kwam te berusten bij de Algemene Directie van de Genie, die in 1826 de werkzaamheden overnam van de Inspecteur-generaal van fortificatiën C.R.Th. Krayenhoff. Het Topografisch Bureau behield na 1826 de taak van kaartproduktie en werd in 1848 een zelfstandige afdeling van het Departement van Oorlog.

Na 1840 werd de Algemene Directie der Genie als zelfstandige orgaan opgeheven en als Afdeling Materieel der Genie toegevoegd aan het Departement. Als gevolg hiervan werd het Archief van Oorlog samengevoegd met het Archief van de afdeling Genie tot een archief, dat sindsdien het Archief der Genie werd genoemd. In 1851 werd de afdeling Genie gereorganiseerd tot Bureau Materieel der Genie, in 1878 vervolgens tot de 6e afdeling en tenslotte van 1880 tot 1940 tot 5e Afdeling Genie van het Departement van Oorlog. Deze 5e afdeling Genie was onderverdeeld in drie bureau's voor personeel en kazernering; comptabiliteit en vestingwerken dat tevens was belast met het beheer van het Archief der Genie.

E. Burger, Institutionele geschiedenis van het wapen der Genie 1841-1914 (Den Haag 1991) 21.

De uitbreiding van de taken en bouwproduktie van de genie had tot gevolg dat het aantal kaarten en tekeningen in de archieven gestaag toenam, zodat reeds in 1847-1849 tot incidentele vernietiging van vestingplans en kaarten uit het Archief van de Genie werd overgegaan. Ook werden in deze periode de zogenaamde vestingplans uit het Belgische Archief van genie gelicht en overgedragen aan België zoals bepaald volgens het tractaat van Londen van 1843.

ARA 2.13.01 min. v. Oorlog Verbalen inv. nr. 3362. bericht van 16-11-1847 nr. 68 chef Afd. Genie vernietiging van 474 plans van geen waarde voor de dienst. Ibidem inv.nr. 3374 Verslag van 8-8-1849 45b, van majoor Welsink belast met de leiding der werkzaamheden betr. het bureau Materieel der Genie omtrent het afvoeren en vernietigen van (sitiuatie)kaarten tot het archief van Afd. Genie van Oorlog.

In 1864 werd door de minister van Oorlog besloten tot een nieuwe taakverdeling tussen het Archief van de Genie en het Topografisch Bureau. Het leidde tot een volgende archiefverdeling waarbij uit het Archief der Genie de kaarten, tekeningen en memories betreffende het buitenland werden afgesplitst en overgedragen aan het Topografische Bureau, later Topografische dienst. Het Archief der Genie behield slechts de kaarten, tekeningen en memories van Nederland als gevolg van de beperking van het takenpakket in 1864.

ARA 2.13.46 Topografische Dienst inv.nr. 55 Nota voor de Bureaux Genie en Topografie van 30 april 1864 nr.34 S. Zie ook Koeman, C. (1961) 196-197.

Naar aanleiding van de ontmanteling van de oude vestingen die volgens de Vestingwet in 1874 werden opgeheven, werd na 1875 een begin gemaakt met de periodieke schoning van de genie-archieven.

ARA 2.13.01 min. v. Oorlog Verbalen inv. nr. 3615 Verbaal van 28-10-1875 nr. 53G Goedkeuring voorstel tot beperking van de omvang der archieven van de Genie door periodieke vernietiging van bescheiden, met opgave van categorieën en bewaartermijnen.

In 1886 werd een groot aantal kaarten en tekeningen van geslechte vestingen en gebouwen die niet meer bij de genie in beheer waren uit de genie-archieven geselecteerd en ter vernietiging voorgedragen. Aangezien het oud-archiefmateriaal uit de 18e eeuw afkomstig van de Raad van State betrof, werd vanwege de historische waarde door de minister van Binnenlandse Zaken geen toestemming verleend voor de vernietiging van dit bestanddeel, echter met uitzondering van de gedrukte tekeningen en stukken. In 1886-1887 werd het op het departement van Binnenlandse Zaken gedeponeerd bij de afdeling Kunsten en Wetenschappen. In 1908 volgde de overdracht naar het ARA, maar werd apart beheerd van de overige kaarten en tekeningen van de genie die in 1950 werden overgedragen.

ARA 2.04.13 Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afd. Kunsten en Wetenschappen 1875-1918, inv. nr. 2426 Stukken betr. de overdracht van kaarten van de Genie 1886-1908. 2.13.01. Ministerie v. Oorlog, inv. nr. 14105 index 1886, inv. nr. 14111 index 1887.; nrs. 3844 exh. 15-7-1886 nr.20; 3845 exh. 25-7-2886 nr. 16 ontlasting Genie-archieven van vestingplans en tekeningen. Sinds 1908 op het ARA beheerd als bestand Oorlog Binnenlandse Zaken 4.OBZ, nrs. 1099-1126.

Behalve door vernietiging werden na 1895 uit het Archief der Genie tevens tekeningen gelicht ten behoeve van de Inspecteur der Genie, die na raadpleging niet werden geretourneerd maar afzonderlijk bewaard bij het Technisch Bureau.

ARA 4.OITB Plaatsingslijst van tekeningen van de Inspectie der Genie, Technisch Bureau. Burger, (1991) p.20-30.

Het genie-archief nam in omvang in de 20-er jaren van deze eeuw niet toe, doordat er geen archiefstukken van de genie-diensten ter deponering werden ontvangen. In 1924 werd besloten om de archiefbescheiden van gebouwen en werken die niet meer bij de genie in beheer waren of zonder adminstratieve waarde voor genie-diensten over te dragen aan het zogenaamde Krijgsgeschiedkundig Archief. Dit Archief was aan het eind 19e eeuw in Den Haag opgericht ten behoeve van de militaire geschiedschrijving van Nederland. Hiervoor werd een bibliotheek opgezet en tevens werd een verzameling 18e-19e eeuwse documenten, handschriften en archiefstukken aangelegd.

75 jaar Militaire Geschiedschrijving, in: Jaarboek van de Koninklijke Landmacht (1966) 317-325. ARA 3.09.03 inv. nr. 674 Mededeling van 10-10-1924 departement v. Oorlog Ve afd. Genie nr.98 overdracht archiefstukken berustend onder Genie-autoriteiten aan het Krijgsgeschiedkundig Archief. Legerorder, 1920 nr. 188; Legerorder 1924 nr. 171.

Tenslotte werden in 1933 een groot aantal vesting-en situatieplans verwijderd uit het genie-archief ten behoeve van het Nederlands Legermuseum "Generaal Hoefer" in het kasteel Doorwerth bij Renkum. Het betrof plans van gebouwen en vestingplans die in bruikleen aan het Legermuseum werden gegeven omdat deze hier beter tot hun recht zouden komen dan in de stoffige archiefkasten op zolder van het Departementsgebouw aan het Plein te Den Haag.

ARA 4.20101 Genie-dossier. Verzendlijsten aan het Museum 1933-1934 vermelden 826 nrs. van Vestingplans en situatieplans. Zie ook het Jaarverslag van het Weermachtsarchief 1940-1941 p.4.

5. 1940-1950 Nederlands Weermachtsarchief en Algemeen Rijksarchief.

Na de capitulatie werd eind mei 1940 de bibliotheek en het archief van het ministerie van Defensie met de genie-kaarten en tekeningen op de zolder van het Departementsgebouw aan het Plein te 's-Gravenhage ontruimd voor de inkwartiering van de Duitse legerleiding en tijdelijk overgebracht naar panden elders in de stad.

ARA 2.13.01 min. v. Defensie inv. nr. 5244 Kabinetsorder nr. 9 van 21-5-1940 Archief en bibliotheek van Defensie verhuisd van het Plein 4 naar Koninginnegracht 13 te Den Haag.

Aangezien de Nederlandse archieven van Defensie als "krijgsbuit" in aanmerking kwamen voor inbeslagname door de Duitse bezetter, werd door het Afwikkelingsbureau van het departement van Defensie, dat was belast met de demobilisatie, de inlevering gelast van de Defensie-archieven van de landmacht en de marine tot 1940. Deze archieven, waaruit niets mocht worden vernietigd, werden voorlopig centraal opgeslagen in een oude sigarenfabriek van de firma Hillen te Delft.

Reeds in november 1940 gaf de Duitse Wehrmacht toestemming om de verzamelde archieven te laten beheren door gedemobliseerde Nederlandse officieren, en zag af van inbeslagname. In verband met de omvang van de Defensie-archieven die in Delft werden ingeleverd, bleek spoedig dat een grotere organisatie nodig was voor de ordening en het archiefbeheer. Door de Duitse Commmissaris voor de demobilisatie van de Nederlandse Weermacht werd per 1 december 1940 hiervoor het Weermachtsarchief opgericht, dat weliswaar een Nederlandse directie kreeg maar onder Duits toezicht stond. Aangezien het Weermachtsarchief tot hoofdtaak had het verzamelen, beheren en ordenen van alle archieven van de weermacht werden tevens de kaarten en tekeningen van het genie-archief eind 1940 overgedragen aan deze nieuwe archiefdienst.

ARA 2.21.061 Collectie Fabius inv. nr. 365. Jaarverslag over 1940-1941 van het Weermachtsarchief door G. Fabius, directeur Weermachtsarchief.

Dit was echter niet het geval met de archieven van de Eerstaanwezend ingenieurs en opzichters in de vestingen, die in oktober 1940 werden opgeheven. In het kader van de demobilisatie werden de ingenieurs ontslagen en de tekeningen en archieven overgedragen aan de Duitse militaire instanties die waren belast met de verdere afwikkeling van de Eerstaanwezendschappen. De militaire gebouwen, werken en terreinen voorheen in beheer van het ministerie van Defensie werden in 1941 overgedragen aan de Dienst voor Bijzonder Beheer ressorterend onder de Directie van de Waterstaat.

Volgens inlichtingen CAD Defensie, brief van 10-4-1995 (DV1694). Zuid (Breda).

De tekeningen van bouwwerken die in 1940 in de archieven van de ingenieurs in de vestingen berustten, zijn niet ingeleverd bij het Nederlands Weermachtsarchief en mogelijk verloren gegaan.

ARA 2.13.01 inv.nr. 5098. Bevel van 30-10-1940 van de Duitse commissaris voor de demobilisatie tot opheffing van de bureaux van de Eerstaanwezendschappen.

Het Weermachtsarchief was vanaf april 1941 gehuisvest in het oude HBS-schoolgebouw aan het Bleijenburg nr. 38 tegenover het Rijksarchief in Den Haag. Bij het Nederlands Weermachtsarchief, zoals het archief vanaf eind 1941 werd genoemd, werden tijdens de oorlog ca. 30 gedemobiliseerde Nederlandse beroepsofficieren te werk gesteld. In het kader van een stage-opleiding tot archiefambtenaar bewerkten vijf officieren de genie-archieven tot 1845 die voor overdracht aan het Rijksarchief toegankelijk werden gemaakt.

Ibidem inv. nr. 4742 de Duitse autoriteiten belasten op 9 november 1940 het Hoofd regelingsbureau van Defensie met het beheer van de archieven van de Nederlandse land- en zeemacht verzameld in Delft. Het Weermachtsarchief werd opgericht in 1-12-1940, met als directeur Lt. Kol der Artillerie b.d. G. Fabius onder toezicht van De Beauftragte für die Heeresarchive beim Wehrmachtsbeheflshaber in den Niederlanden, Von Braun. Zie ook Jaarverslagen Nederlands Weermachtsarchief 1940-1944.

Ook de bewerking van de genie-kaarten en tekeningen werd in 1941 ter hand genomen door Luit. kol. W.H. Schukking, nadat het Weermachtsarchief eerst de kaarten en tekeningen die in 1933 bruikleen waren gegeven aan het Legermuseum had teruggevraagd. Hierdoor zijn een groot aantal van deze vestingsplans gered van de vernietiging, want de rest van de museum-collectie ging eind 1944 verloren bij een bombardement op het Kasteel Doorwerth. Door Schukking werden de genie-kaarten en tekeningen geordend en opgeborgen in portefeuilles, maar de bewerking kon niet door hem worden voltooid doordat hij zich in mei 1942 met de andere officieren van het Weermachtsarchief in krijgsgevangenschap begaf. Tijdens de oorlog werd in 1943 echter wèl de catalogus van de vestingplans voltooid.

In feite zijn de genie- kaarten en tekeningen door de overbrenging naar het Nederlands Weermachtsarchief in de periode 1940-1945 vrijwel ongeschonden gebleven, zeker in vergelijking met de elders berustende "geschreven" archieven van het departement van Defensie waarvan in 1945 veel verloren is gegaan. Tevens kwam door de demobilisatie een versnelde overdracht tot stand van de militaire kaarten en tekeningen van opgeheven Nederlandse legeronderdelen.

Ibidem inv. nr. 4768 Bericht directeur Ned. Legermuseum afgifte archiefstukken aan de directeur van het Weermachtsarchief. inv. nr. 5071 Bericht 3 mei 1945 aan de directeur over de verwoesting Legermuseum op 27-12-1944: "Die Sammlungen liegen unter trümmern".

Na de Duitse capitulatie en bevrijding werd in 1945 het Nederlands Weermachtsarchief opgeheven en samengevoegd met het Krijgsgeschiedkundig Archief en Instituut van de Generale staf, omdat het archief in eerste instantie ten dienste stond van de krijgsgeschiedenis. Hieruit ontstond later het Archief van de Koninklijke Landmacht gevestigd in de Wittepoort-kazerne te Leiden, dat de genie-kaarten en tekeningen beheerde tot de definitieve overdracht aan het Algemeen Rijksachief in 1950-1951.

De situatieplans van geklassificeerde vestingwerken die nog in beheer waren van Defensie werden echter van de overdracht uitgesloten en in 1950 gelicht uit de Vestingen Situatieplans. Bovendien waren hieruit reeds in 1946 plans gelicht ten behoeve van diverse EAI-schappen. Hoogstwaarschijnlijk zijn de geheime vestingplans uit 1950 bij de Koninklijke Landmacht blijven berusten en later overgedragen aan de Tweede Afdeling van het ARA als "verzameling Verboden Kringen Koninklijke Landmacht" 1815-1932 beheerd. Deze "verzameling" is buiten deze inventarisatie en micro-verfilming gebleven en afzonderlijk beschreven in toegang nr. 2.13.37

VROA XV (1942); VROA XIX (1946). ARA 2.13.01 inv. nr. 5071, Verbaal d.d. 16-7-1945. Afd. II bureau 2 nr. 18. Indeling van Ned. Weermachtsarchief onder bevel van de Chef van de Generale Staf. later Krijgsgeschiedkundige Afdeling. De directeur van Weermachtsarchief gesteund door de Algemeen Rijksarchivaris pleitte tevergeefs om voortzetting van zijn archiefdienst. ARA KT dossier 201.01 OSPV: Aantekening W.H. Schukking april 1950 De Situatieplans van de vestingwerken die als geheim werden als geheim geklassificeerd volgens de aanschrijving van Minister van Oorlog d.d. 26-8-1948 voorschrift nr. 1585 Vertrouwelijk. Het betrof 334 nrs. die niet allemaal werden terugbezorgd.

Herkomstschema

De verwerving van het archief

De verwerving van het archief

Het archief is bij Koninklijk Besluit of ministeriële beschikking overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 4.00 Inhoud Aanwijzingen voor herkomstonderzoek van kaarten en tekeningen.

De scheiding van de kaarten en tekeningen en het geschreven archief bij de genie die in feite sinds de 18e eeuw bij de Raad van State werd ingevoerd en bij de latere defensieorganisaties gehandhaafd, was doelmatig voor het kaartbeheer maar nadelig voor het archief-onderzoek. Indien uit de beschrijving het verband tussen de kaarten en vestingplans en de geschreven archivalia niet duidelijk is, verdient het aanbeveling om een herkomstonderzoek te verrichten volgens onderstaande onderzoeksaanwijzingen. Indien de herkomst niet op de tekeningen staat vermeld en ook niet uit de beschrijvingen kan worden afgeleid, is het mogelijk om de herkomst te achterhalen met behulp van het eigentijdse Register Plans van Vestingen uit 1848. (4. OMM inv. nr. 246) Hierin staat de herkomst vermeld van de ontvangen en ingeschreven vestingplans, die tot 1902-1903 in dit register werden bijgehouden. De aanduiding "Oud-Hollandsch Archief" betekent dat het van voor 1795 dateert en afkomstig is of van de Raad van State of de Hollandse fortificatiën van de Gecommiteerde Raden van de Staten van Holland. Ook de zogenaamde plans van verboden kringen die na wijziging zijn komen te vervallen en vervangen door nieuwe plans staan hierin geregistreerd, met vermelding van de datum van goedkeuring door het ministerie van Oorlog.

Voor de periode 1841-1855 werden bij de genie zogenaamde dagboeken aangehouden, een chronologische register waar op datum van ontvangst de ingekomen kaarten, tekeningen, memories enz. werden ingeschreven, zie hiervoor toegang nr. 4. OMM 251.

-Verbaalarchief van het ministerie van Oorlog/Defensie, 1813-1940.

Voor de verschillende onderzoeksmethoden in het "geschreven archief" wordt men verwezen naar de gebruikshandleiding opgenomen in de inventaris-band I van het archief van het ministerie van Oorlog/Defensie, 1813-1945 door H.H. Jongbloed uit 1995. Voor het archiefonderzoek in de periode na 1880 is het gezien de schoning van het verbaalarchief van Oorlog, raadzaam om gebruik te maken van de specificatie van de bewaarde verbalen uit 1880-1913, opgenomen in inventaris band IV bijlage 5 van toegang nr. 2.13.01. Hierin zijn de verschillende onderwerpen met betrekking tot militaire gebouwen vermeld, Via de geografisch index opgenomen in deze toegang (2.13.01) vindt men direct de stukken die in het verbaalarchief na 1880 bewaard zijn gebleven die mogelijk betrekking hebben op de bouwwerken waarvan de vestingpans in deze inventaris Plans van Vestingen zijn vermeld. (% Zie inleiding inventaris van het gewoon verbaal-archief van het ministerie van Oorlog/Defensie en daarbij gedeponeerde bescheiden, 1813-1945 nummer toegang 2.13.01 banden I t/m VII, door H.H. Jongbloed, e.a., Den Haag 1995. %)

Raadpleeg hiervoor de agenda's en indices op het gewoon verbaalarchief van het ministerie van Oorlog/Defensie uit 1813-1945 toegang nr. 2.13.01.

Verklarende woordenlijst

Voor de verklaring van de militaire begrippen met betrekking tot aanleg en onderhoud van vestingwerken en gebouwen zie de bijlage 2 hierachter met vestingbouw-termen Tevens wordt men verwezen naar: A.H. Mohr, Vestingbouwkundige termen, uitgave van de Stichting Menno van Coehoorn, (Zutphen, 1983).

Verantwoording van de bewerking Inleiding

In 1950 werden de militaire kaarten, vestingplans en bouwtekeningen behorende tot het Archief der Genie van het ministerie van Oorlog/Defensie door het Archief van de Koninklijke Landmacht overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. De ontsluiting van deze kaarten en tekeningen uit de 16e tot 20e eeuw van het Genie-archief liet echter veel te wensen over.

Scholten, F.W.J., Militaire topografische kaarten en stadplattegronden van Nederland, 1579-1795 (1989 Alphen a/d Rijn) 5.; "Zelfs de op de archiefbewaarplaats [ARA sic] aanwezige inventarissen kunnen het gewenste inzicht niet in voldoende mate verschaffen: de bewuste toegangen zijn verouderd, summier en niet in gedrukte vorm verspreid." Deze oude toegangen waren beschrijvingen op fiches in zogenaamde Leidse boekjes van W.H. Schukking uit 1940-1950, later gekopieerd en ingebonden tot "inventarissen".

Bovendien waren de zogenaamde Plans van Vestingen, plattegronden van vestingen, verspreid geraakt over verschillende bestanddelen zodat het complete overzicht ontbrak. Naar aanleiding van de micro-verfilming van de genie-kaarten en tekeningen werd de herinventarisatie van de Plans van Vestingen ter hand genomen, en werd deze nieuwe inventaris samengesteld. Vanwege de omvang van ca. 6.000 plans is de inventaris in twee aparte delen gesplitst. In het eerste inventarisdeel OPV zijn de vestingplans uit de 17e eeuw tot 1813 van de periode van de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Bataafs-Franse tijd beschreven. In het onderhavige tweede deel zijn de vestingplans uit de periode vanaf het Koninkrijk der Nederlanden tot ca. 1940 beschreven. De grens is gelegd 1813, omdat na het herstel van het koninkrijk der Nederlanden onder Willem I de defensie werd gebaseerd op de versterking van de zuidgrens met Frankrijk in België en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waardoor een aantal oude vestingen en de betreffende vestingplans in militair opzicht overbodig werden.

In deze herziene inventaris zijn de Plans van vestingen van het Archief der Genie vanaf 1813 opnieuw beschreven. Tevens zijn de plattegronden en kaarten vermeld in deze inventaris integraal op micro-fiche gereproduceerd, ten behoeve van een optimale toegankelijkheid en conservering van dit beeldmateriaal.

Uitgave van MMF-Publications te Lisse (part IIb.) i.s.m. het Algemeen Rijksarchief.

Aangezien de meeste Nederlandse vestingwerken aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw werden ontmanteld en geslecht, zijn de vestingplans opgenomen in deze inventaris een belangrijke bron voor de reconstructie van de vestingwerken en de militaire geschiedenis.

Registers van de Genie.

Reeds in 1815 werd het archiefbeheer van het departement van Oorlog vastgelegd in dienstinstructies die tevens betrekking hadden op de kaarten en tekeningen aanwezig zowel op het Departement als in de vestingen bij de ingenieurs. Sinds 1815 waren de ingenieurs verplicht de kaarten, tekeningen en memories in hun bureau-archief jaarlijks ter registratie en stempeling aan het Departement van Oorlog in te zenden. Deze instructie gold ook voor het verlaten van de dienst of overplaatsing, waarbij de ingenieurs een proces-verbaal met de inhoudsopgave van hun bureau-archief dienden in te zenden.

ARA 2.13.01. Ministerie v. Oorlog inv. nr. 14555 Recueil Gedrukte Stukken Instructie Directeur Archief van Oorlog KB 14-1-1815 Nr.30: art.6." Alle plans, kaarten, memorien van defensie enz. bij de directie van fortificatiën, en de Garnizoenen van alle vestingen en strekten van den Staat aanwezig, of waar ter plaatse zij ook mogten bevinden, maken een gedeelte uit van het archief van Oorlog, zij zullen allen aan het Topografisch Bureau toegezonden, aldaar gestempeld en geregistreerd worden".

De opheffing in 1841 van de Algemene Directie der Genie als zelfstandig legeronderdeel en de integratie met de afdeling Genie met het Departement had tevens gevolgen voor het Archief. Door deze integratie werd het Archief der Genie samengevoegd met het Archief van Oorlog, wat leidde tot een rigoreuze herindeling van het kaarten-en tekeningenarchief. Hierbij werden op basis van de proces-verbalen bij het Bureau Genie, dat sinds 1841 was belast met het beheer van het Archief der Genie, de zogenaamde registers samengesteld zonder leiding van majoor Welsink.

Deze registers hebben de structuur en inrichting van de kaarten en tekeningen van het genie-archief tot 1911 bepaald. De indeling bestond uit de volgende categorieën:

2.13.01 Min.v. Oorlog inv., nr. 15361 Register van plans, tekeningen ontvangen bij het departement 1841-1844; inv.nr. 13928 (index) 1848 p.3669. 2.13.45 inv. nr. 3300. Instructie van d.d. 28-8-1846 minister van Oorlog. De registers werden gevormd uit Staat A van PV dienstovergave inhoudende: Algemene en Situatiekaarten, plans van vestingen, plans van gebouwen en memoriën eerst de gestempelde ieder afzonderlijk onder de genoemde hoofden. De staat was verdeeld in 6 kolommen met doorlopend nr. Letter en benaming der plans; inv. nr 2592 Inspecteur der Genie van 16-1-1911 nr. 279 Rappel van 1846. De oude registers berusten in Memories der Genie 4.OMM inv.nrs 244-245: plans van gebouwen; 246 plans vestingen; 250 buitenlandse vestingplans; 251 buitenlandse gedrukte kaarten; 252,263 binnnenlandse gedrukte kaarten; 253,265 Memories; 255-256 buitenlandse kaarten; 257 situatieplans van vestingen; 261 situatiekaarten; 262 plans van veldslagen; 265 modellen.

plans van vestingen: plattegronden van vestingen, forten, batterijen die geen omliggend terrein weergeven ter aanduiding van de vorm van de vestingwerken; situatieplans van vestingen: de plattegronden waarop tevens de omgeving staat aangegeven van de vestingen en forten, getekend op schalen van 1:2.500 tot 1:10.000. situatiekaarten: alle getekende kaarten ter aanduiding van defensielinies, provincies en algemene terrein-voorstellingen zonder vestingwerken op schalen van 1:5.000 en kleiner; binnenlandse gedrukte kaarten;

De Situatieplans van vestingen zijn als afzonderlijke categorie onderscheiden bij de herordening van het Archief der Genie in 1847-1848, waarbij na inventarisatie bijna 500 oude plans zonder waarde werden geselecteerd uit het Archief van Oorlog en vernietigd, om de nieuwe registers niet te vervuilen. Blijkens de titel van het nieuwe Register uit 1848 werd het tevens aangelegd voor de administratieve controle op de naleving van de Verboden Kringen. Door deze centrale registratie was het mogelijk om de plans verspreid over de vestingen te beheren, en jaarlijks de oude vervallen en nieuwe plans te selecteren voor vernietiging of deponering in het Archief der Genie op het departement. In de registers zoals die vanaf 1841 werden aangelegd werden ook kaarten en memories van oudere datum ingeschreven, waaronder die van voor 1795 van de Generaliteit en het gewest Holland, aangeduid als oud-hollandse archief. Deze registratie-methode werd nog in 1911 verplicht voorgeschreven.

ARA 4. OMM inv.nrs. 246: Register van plans van vestingen, steden, forten, posten en batterijen en Rijks militaire gronden, behoorende tot het Archief der Afdeeling Genie van het ministerie van Oorlog, opgemaakt in 1847-1848, door de 1e lt.-ingenieur Welsink. ARA 2.13.01 Min. v. Oorlog, indices inv.nrs. 13952 (index 1847) Geleidebrief vernietiging plans en kaarten, inv.nr. 3362, zie noot 41.

Deze indeling en ordening volgens de registers werd in 1940-1945 bij de bewerking van het genie-kaarten- en tekeningenarchief door W.H. Schukking bij het Nederlands Weermachtsarchief gehandhaafd. Na 1945 werd door Schukking de inventarisatie van de Vesting- en Situatieplans van het genie-archief aan de hand van deze registers aan het Archief van het Koninklijke Landmacht te Leiden voortgezet, waarbij de register-beschrijvingen werden overgeschreven op een fichesysteem dat voor de overdracht aan het ARA in 1950 werd afgerond.

ARA K&T 201.01 Rapport aan de Algemeen rijksarchivaris betreffende de verdere bewerking van het oud-archief der Genie, van 16-1-1950 door Kol. b.d. W.H. Schukking.

In 1886 werden door de genie de voor vernieting bestemde oude vestingplans afgesplitst, waardoor twee afzonderlijke bestanddelen werden gevormd die in de volgende twee oude toegangen zijn beschreven: de Plans van vestingen (OPV) de Plans van vestingen afkomstig van Binnenlandse Zaken, uit 1886-1908 (OBZ)

Betrof oude inv. nrs. 4. OBZ inv.nrs 1-192 plans van vestingen.

Deze splitsing is door integratie van deze twee bestanddelen tot een bestand van Plans van Vestingen nu weer ongedaan gemaakt en samengevoegd in deze inventaris zoals tijdens de genie vóór afsplitsing in 1886.

Zo veel mogelijk is hierbij de oorspronkelijke register-nummering, bestaande uit een combinatie van een letter en nummer, gehandhaafd tenzij sprake was van dubbele nummers. In dat geval is naar voorbeeld van het register een nieuwe oplopend nummer toegekend. Ten aanzien van de beschrijvingen zijn de fichebeschrijvingen van Schukking samengesteld bij het Weermachtsarchief in 1940-1950 herzien en redactioneel bewerkt en zoveel mogelijk aangevuld met archivistische kenmerken van de vestingplans. Ook de indeling van de vestingplans naar linies en stellingen en vervolgens geografisch op plaatsnaam werd zoveel mogelijk overgenomen. De schaalaanduiding is niet in elke beschrijving vermeld, omdat hiervoor de standaard schaalinstructie uit 1818 gold.

Recueil Militair, 1818, 193.

Zoals reeds vermeld zijn de Plans van Vestingen onderdeel van het genie-archiefkaarten-en tekeningenbestand. Hoewel de afdeling Genie van het Departement van Oorlog pas in 1841 werd ingesteld, was het belast met het beheer van kaarten, tekeningen en memories die dateren uit 17e-20e eeuw. Behalve de plans van Vestingen behoren tot dit genie-archiefbestand ook de volgende kaarten-bestandendelen die in 1950-1955 werden overgedragen door het Archief van de Koninklijke Landmacht aan het ARA: Situatiekaarten (toegang nr. 4. OSK); Situatieplans van vestingen (toegang nr. 4. OSPV); Plans van gebouwen (toegang nr. 4. OPG); Modeltekeningen (toegang nr. 4. OMD); Memories (toegang nr. 4. OMM); Binnenlandse gedrukte kaarten (toegang nr. 4. OBGK).

Buitenlandse kaarten: Oorspronkelijk hebben ook de buitenlandse kaarten en vestingplans deel uitgemaakt van het Archief der Genie, totdat in 1864 een verdeling werd gemaakt in binnen-en buitenlandse kaarten en tekeningen. De genie behield het binnenlandse gedeelte, terwijl alle buitenlandse kaarten en vestingplans werden afgesplitst en overgedragen aan het Topografisch Bureau, later de Topografische Dienst. Een gedeelte van dit kaartenarchief betreffende de periode tot 1930 werd in 1984-1986 door de Topografische dienst overgedragen aan het ARA.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Oorlog: Plans van Vestingen, nummer toegang 4.OPV, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Oorlog / Plans Vestingen, 4.OPV, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven Dokumenten behorende tot de vestingplans in andere archiefbestanden van het ARA.

Zoals reeds vermeld zijn in deze inventaris de vestingplans beschreven die afzonderlijk werden bewaard los van de bijbehorende dokumenten zoals bestekken, kostenbegrotingen, rapporten enz. Slechts bij uitzondering zijn bestekken en memories bij de vestingplans bewaard gebleven. Deze documenten die informatie bevatten over de tekening(en) kan men betrekken in het onderzoek, door de volgende archiefbestanden te raadplegen of over de betrokken vesting bestekken, rapporten, memories ed. bewaard zijn gebleven.

-Raad van State:

ARA 1.01.19 inv.nrs. 1569 t/m 1818: De Verbalen van de commissarissen tot de inspectie van de fortificatiewerken 1627-1794. Hierin vindt men de verslagen van de jaarlijkse inspecties van de vestingen van de Republiek, met opgave van de vestingwerken die werden aanbesteed en uitgevoerd, het onderhoud en de gebreken en aanbeveling tot verbetering enz. Als er ontwerp-bestekken werden ingezonden vanuit de vesting, dan kan men deze in de regel onder de ingekomen stukken in het archief van de Raad van State raadplegen.

-Oorlog Memories der Genie 17e eeuw-1940 (4. OMM):

Verzameling memories met historische dokumentatie van de genie over diverse vestingen, linies en onderwerpen betreffende Nederlandse defensie. Zie toegang: 4. OMM inv.nr. 265 (Klapper).

-Ministerie van Oorlog 1795-1813

-1795-1798 Comité tot de algemene zaken van het Bondgenootschap te Lande. Het Comité werd in 1795 belast met de defensiezaken, waaronder de fortificatiedienst. Hoewel in dit geschreven archief zich bijna geen kaarten-en tekeningen bevinden, kan men hierin gegevens vinden over de vervaardiging van vestingplans. Raadpleeg hiervoor de indices over de jaren 1795-1798 inv. nrs. 33-36, rubriek "Plans en Kaarten". Toegang nrs. 2.01.14.01.

-1798-1813 Department van Oorlog voor 1813. Hiervoor geldt eveneens dat de kaarten - en tekeningen die in opdracht van het departement werden vervaardigd en ingezonden in de regel niet in het geschreven archief zijn bewaard, maar door de kaartbeheerder die vanaf 1798 werd aangesteld bij Oorlog apart opgelegd of door de ingenieurs in de vesting werden bewaard. Voor gegevens over de vervaardiging van kaarten en vestingplans raadpleeg de indices onder de rubriek "Plans en Kaarten" en of "Fortificatiën", zie toegang nr. 2.01.14.02.

-Ministerie van Oorlog 1813-1921:

Contracten vestingwerken.

Series bestekken van de aanleg en onderhoud van vestingwerken en militaire gebouwen van het Ministerie van Oorlog uit 1813-1921 (met hiaten). Deze serie is te raadplegen via de registers waarin de bestekken uit 1814 tot 1921 in alfabetische en chronologisch volgorde op plaatsnaam staan vermeld, zie toegangsnummers: 2.13.02 register 1814 tot 1844 2.13.03 register 1846 tot 1921

In deze series berusten de bestekken van de bouwwerken zoals deze werden uitgevoerd tenzij het bestek niet werd goedgekeurd. De bestekken die in het archief van Oorlog in 1945 verloren zijn gegaan kan men terugvinden in de archieven van andere Defensie-organen en regionale diensten ressorterend onder het ministerie. Hiervoor wordt men verwezen naar de archieven van de Eerstaanwezendschappen (zie hieronder) en tevens het archief van de Inspectie der Genie (zie nummer toegang 2.13.45).

-Archief Koninklijke Landmacht 1815-1932:

De geheime situatie-en vestingplans in 1950 uitgezonderd van overdracht en beheerd door de KL als "verzameling" Verboden Kringen 1815-1932 zijn te raadplegen via nr. toegang 2.13.37. Deze situatieplans zijn niet verfilmd. De zogenaamde staten behorend tot deze plans van verboden kringen zijn gedeeltelijk bewaard in het archief Inspectie der Genie, Bureau Stellingbouw nr. toegang 2.13.24.

-Eerstaanwezend Ingenieurs:

De archieven van de Eerstaanwezend ingenieurs (EAI) bewaard in de rijksarchieven in de provincies kunnen eveneens relevante informatie bevattten, aangezien de plans en memories veelal in tweevoud werden opgemaakt zowel ten behoeve van het ministerie als locale EAI-archief. Tot de hoofdtaken van de EAI behoorde het opstellen van een memorie en plannen van de aanval en verdediging van de vesting.

Zie hiervoor de volgende inventarissen uitgegeven door Centraal Archievendepot van Defensie (CAD) 's-Gravenhage: Geelhoed, A.J., Inventaris EAI Breda, 1860-1975, CAD inventarisreeks nr. 24; Ibidem, Inventaris EAI Bergen op Zoom, (1767) 1814-1964, CAD inventarisreeks nr. 25; Kloosterboer, P., Inventarissen van EAI Groningen: Westwoldingerland, 1676-1810; EAI Deflzijl, 1814-1875; EAI Groningen, 1776-1913, EAI Langakkerschans, 1768-1858; EAI Bourtange, 1672-1851; EAI Zwolle, 1861-1914 CAD inventarisreeks nr. 19; Scholtens. H.H., EAI Brielle en Hellevoetsluis, 1814-1911, CAD-uitgave 1979.

De archieven van de EAI 's in provincie Zuid-Holland berusten eveneens op het Algemeen Rijksarchief, zie toegang nrs.:

3.09.02.02 EAI Delft, 1814-1875 3.09.02.03/4 EAI Gorinchem, 1814-1950 3.09.02.05 EAI 's-Gravenhage, 1831-1864 3.09.02.06 EAI Schoonhoven, 1801-1864 3.09.03 EAI Brielle en Hellevoetsluis, 1814-1911
-Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Kunsten en Wetenschappen, 1875-1918:

Bevat stukken over de ontmanteling van de vestingen en voormalige militaire gebouwen die door Oorlog aan Binnenlandse Zaken of gemeenten als monument in beheer werden overgedragen (toegang nr. 2.04.13).

Publicaties Literatuur Beemt, F.H. van den, Boekema, D. (red.), 300 jaar bouwen voor de landsverdediging. Uitgave dienst Gebouwen, Werken en Terreinen, 's-Gravenhage 1988. Burger, E., Institutionele geschiedenis van het wapen der Genie 1813-1841. 's-Gravenhage 1990. (niet gepubliceerd ARA Tweede Afd.) (Bibliotheek ARA 174C64). Burger, E., Institutionele geschiedenis van de leiding van het wapen der Genie, 1841-1914. 's-Gravenhage 1991. (ARA Tweede Afd. niet gepubliceerd). (Bibliotheek ARA 173D14). Kloosterboer, P., Inventaris van de archieven van de Dienst der Genie in de provincie Groningen (1672) 1814-1941, Centraal Archievendepôt Ministerie van Defensie, 's-Gravenhage 1988. (CAD nr.19). Mohr, A.H., Vestingbouwkundige termen 's-Gravenhage/Zutphen 1983. (Uitgave Stichting Menno van Coehoorn). Meijgaard, C.H., van, De Genie in de Bataafs-Franse tijd, 's-Gravenhage 1995. Recueil Militair bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de Koninklijke Nederlandse Landmagt, 's-Gravenhage 1813-1914. Ringoir, H., Afstammingen en Voortzettingen der Genie en Trein. Uitgave Sectie Militaire Geschiedenis Landmachtstaf, 's-Gravenhage 1980. Roy van Zuydewijn, R. de, Neerlands Veste. Langs vestingsteden, forten, linies en stellingen, 's-Gravenhage 1988. Scholten, F.W.J., Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795. Alphen aan den Rijn 1989. Scholtens, H.H., Inventaris van de archieven van de Eerstaanwezend Ingeneieurs te Brielle en Hellevoetsluis 1814-1911, CAD. 's-Gravenhage 1979. Schukking, W.H.,"De vestingbouw in Nederland in de Bataafse en Franse tijd ter verdediging van ons grondgebied, 1795-1815", in: Publicaties van het Genootschap voor Napleontische studiën, 14 (1963) 587-600. Sneep, J. e.a. (red.), Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland. Zutphen 1982. Westra, F., Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de 80-jarige Oorlog, 1573-1604, (Alphen a/d Rijn) 1992. Woud, A. van der, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 1987.
Bijlagen Bijlage 1. Schalen Schaal Afbeelding voorwerpen 2:1 Instrumenten voor opmeting en werktuigen. 1:1 Beslagwerken, modellen giet- en smeedwerk; klein radar en ronselwerk; kunstig steen-; timmer- en schrijnwerk; onderdelen van gereedschappen en werktuigen 1:2 Handgereedschap werktuigen en mallen 1:5 Kleine werktuigen: dommekrachten, handgreedschappen van mineurs, sappeurs, aarde- en zodewerkers, timmerlieden en smidsen, gereedschap gloeiovens, kunstrijk metaal- en ijzerwerk aan bruggen sluizen ed. 1:10 Middelbare werktuigen: bokken; kaapstanders; windassen; pontons; ponton- en smidswagens; moeilijke verbindingen van kunstrijke timmer-, steenhouwers-, scheepsmakers- en schrijnwerkers-arbeid. 1:20 Grote werktuigen:stoommachines; gloeiovens; molens werkende gedeelten van sluizen, bruggen en molens; rijs- en aarde werken bij de sappes; houtwerk voor de mijnen; gedeelten van kapwerken en constructies. 1:50 Werktuigen uit grote delen samengesteld: kranen, heimachines; castrametratie: tenten kookhutten en veldbatterijen; koffers; baricades; blinderingen; barrieres; beschoeiingen en pakbermen; kribben; tuinen; beslagwerken; schanskorven; mijnen-stelsels; uitwerking explosies; vaste-, ophaal-, en draai-bruggen; sluizen; beren en waterleidingen; gehele molens; onderdelen van metsel- en timmerwerken en constructiën. 1:200 Revetementen van half front, gedetacheerde werken en forten, soutereins, kazematten, arsenalen, magazijnen, kazernen, hospitalen, wachthuizen, poorten en gemetselde vestingtorens, mijnwerken, reliefplans voor de vestingbouw. 1:500 Enkele fronten van attacque of kleine fortificatie-werken, als tenailles en caponières, posten, vestingtorens en batterijen, inrichtingen van metselwerken en onderaardse verdediging, en aardewerken [...] kleine legerplaatsen en wagenparken, opmetingen voor de waardering der gronden. Reliefplans. 1:1000 Alle vestingwerken, forten, posten en linies van defensie, met de generale profielen en coteringen tot het traceren van deze werken, de werken van belegeraars en belegerden van de derde of laatste paralel af, profielen over de lengte, van inundatien, legerplaatsen, van een regiment, eskadron of batailon sappeurs en andere terreingedeelten. 1:2000 Vestingen, forten, posten, linies en retranchementen met omgeving en situatie op 1 Km. afstand, met inundaties, aanvals- en verdedigingswerken in hun geheel of in gedeelten, en verder de militaire gronden voor gebouwen of beplantingen, veldwerken, de plans wegens het bouwen onder de vestingen. 1:5000 Topografische tekeningen van vestingen, met omliggende forten, posten en liniën van defensie en situatie rondom dezelve, voor de samenhang der projecten, belegeringsarbeid, van het openen der loopgraven tot aan de derde paralel, geretrancheerde legerplaatsen en posten. 1:10.000 Topografische tekeningen van vestingen enz, met hunne situatiën op 5 mijlen (kilometers) afstand, circumvalentie- en contravallentoie-liniën, werken van attacque en defensie, verschanste legerplaatsen en positiën, militaire routes, generale topografie van de frontieren en het vijandelijk terrein, legerplaatsen van een gehele divisie der armee. 1:20.000 Topografische tekeningen van vestingen enz, met hunne situatiën op 10 mijlen (km) afstand, positiën van de vijand bij het berennen, blokkeren, bombarderen en belegeren, militaire reconnaissances der frontieren en aangrenzen vijandelijk land, legerplaatsen van een gehele armee, uitgestrekte inundatien. 1:50.000 Militaire kaarten wegens de aaneenschakeling van vestingen met andere sterktens, legerplaatsen en positiën om het onderlinge verband van deze en van de bewegingen der armeen aan te geven, gesteldheid van het terrein. 1:100.000 Kaarten van gedeeltens van fortificatie-directien en van frontieren in dezelve vallende, waarin verscheidene vestingen, posten en linten gelegen zijn, benevens de positiën en bewegingen der armeën. 1:200.000 Kaarten van gehele fortificatie-directien met het gedeelte der frontieren daarin gelegen, de militaire operatiën 1:500.000 Kaarten van gehele frontieren en fortificatie-inspectiën, bevattende verscheidene directien, en van de militaire operatien in dezelve, als ook tot het construeren van de netten der driehoeken bij de geodesische metingen. 1:1.000.000 Kaarten van het algemeen systema van verdediging en van de verdeling van het rijk ten aanzien van de dienst der fortificatiën, of andere algemene admistratien.
Bijlage 2. Vestingbouwkundige termen

Verklaring van de militaire begrippen met betrekking tot aanleg en onderhoud van vestingwerken en gebouwen.

weg of begaanbare terreinstrook, die door een niet-begaanbaar of voor een aanval ongeschikt terrein voert. magazijn of tuighuis in een vesting; opbergen bewaarplaats van oorlogsbehoeften (het armementv - Armamentaruim) tegen tanks en voertuigen aangelegde wegversperring, bestaande uit schuin naar voren gerichte, in betonblokken gevatte en vastgezette zware profielijzeren balken. verhoging achter een borstwering van een vestingwal of loopgraaf, dienende als opstellingsplaats voor geweerschutters om over de borstwering te kunnen schieten. vijfhoekige gemetselde of aarden uitbouw van een verdedigingsmuur of wal. een aantal stukken geschut, of plaats waar geschut wordt opgesteld. een door een aarden wal (glacis) of borstwering beschermde weg langs de buitenste gracht, die de vesting omringd. gemetselde waterkering in de hoofdgracht tussen het binnenwater en het buitenwater. gemetselde muur, dienende om taluds steiler te kunnen opzetten. met geschut of infanteriewapens onder vuur kunnen nemen van een terreinstrook of water. klein, meestal vierkant, uit zware balken of boomstammen samengesteld verdedigingswerk, voorzien van schietgaten en van boven door balken en een aarden dekking tegen vijandelijk werpgeschut gedekt. de Nederlandse naam voor bastion. verhoogd gedeelte van een verdedigingsmuur of wal, meestal tot borsthoogte reikend. opening in de muur of vestingsval door (vijandelijk) geschutvuur, een ontplofte mijn of op een andere manier gemaakt. aantal kanonnen voor het schieten van bressen; ook wel: bedding voor het opstellen van de kanonnen, die vuurconcentraties moesten uitbrengen op een deel van de muur met het doel een bres te schieten. helling van de wal naar de berm en gracht toe. verschillende soorten verdedigingswerken los van de hooldwal, doch wel omsloten door dezelfde bedekte weg. (duitse) verzamelnaam voor verscheidene soorten gevechtsopstellingen, onderkomens e.d., doorgaans uitgevoerd in gewapend beton. gemetselde uitbouw aan de wal van een polygonaal verdedigingswerk of een vooruitgeschoven verdedigingswerk vóór het midden van de hoofdwal. kleine vesting op een beheersend punt bij of binnen een stad gelegen. het al of niet meteen muur beklede talud aan de veldzijde van de hoofdgracht. ringvormig gebouw van zwaar metselwerk, aan de buitenzijde voorzien van een zware gronddekking, aangelegd als bescherming rondom een torenfort tegen de steeds groter wordende uitwerking van de artillerie. doorsnijding van of doorgang in een wal of muur. gedeelte van de hoofdwal tussen twee bastions. een klein verdedigingswerk ter dekking van een bastion of een ravelijn. afwaterings- of scheepvaartkanaal, dat tevens dienstbaar wordt gemaakt voor de landsverdediging. De waterdiepte en de breedte van de waterspiegel zijn zodanig, dat het kanaal een volledige hindernis vormt tegen tanks en tegen het doorschrijden van infanterie. Wordt met behulp van verdedigingswerken zoveel mogelijk ingepast in verdedigingslinies. terreingedeelte vóór een verdedigingswerk, dat door de verdedigers niet met vuur kan worden bestreken. zie traverse geschutopstelling. dat deel van een vesting, dat binnen de muren of wallen ligt, dus zonder voor- of buitenwerken. doorgaande beschermingswal rondom een vesting. het al dan niet met een muur beklede talud aan de vestingzijde van de hoofdgracht. de naar buiten gerichte delen van een bastion, die in de saillant samenkomen. Ook bij ravelijnen, flèches, redans en lunetten spreekt men van facen. gedeelte van een bastion, dat grenst aan de hoofdwal. batterij welke zijwaarts is gesitueerd en de centrumbatterijen direct kan steunen bij een aanval van de vijand. Ook wel: batterij welke in het polygonaal stelsel de aan de frontzijde grenzende zijden van een fort kan bestrijken. bij verdedigingswerken onderscheidt men: vuur ten bate van en tot steun aan nevenforten en de in de linie tussen de forten gelegen verdedigingswerken; ook wel grachtsflankement: flankement dat - Flankeren - van terzijde dekken, onder vuur nemen, bestrijken. klein, in de keel open veldwerk. naar alle zijden verdedigbaar, gesloten vestingwerk, waarvan de verdediging zelfstandig kan worden gevoerd. zie vestingfront -steden, -vestingen, -schansen: vestingen en verdedigingswerken langs de landsgrenzen. in de escarp- en contrescarpmuren gebouwde gangen, voorzien van schietgaten, waaruit de vesting-gracht kan worden bestreken. bij een gebastioneerd vestingwerk: een courtine met aangrenzende halve bastions. Zie ook vestingfront. vestingbouwkundig systeem waarbij bastions of bolwerken worden toegepast. van schietgaten voorziene muur. afzonderlijk liggende forten, die te ver van andere vestingwerken zijn verwijderd om door deze bestreken of verdedigd te kunnen worden; zij zijn dus op zelfverdediging aangewezen. met metselwerk bekleed. verdedigingswerk dat aan alle zijden door een hoofdwal is ingesloten en is voorzien van verdedigbare toegangen. in het midden der 17e eeuw ontwikkeld svsteem van vestingbouw, waarbij de courtines ontbreken en de flanken geheel of nagenoeg in het verlengde der facen zijn getrokken, zodat de flankering beter tot zijn recht komt. geschut met een loop, waarvan de profilering spiraalvormig is. flauw hellend buitentalud van de wal, gelegen langs de bedekte weg of contrescarp van een vesting of fort, dienende tot dekking van de bedekte weg en om te voorkomen, dat de belegeraars gedekt oprukken. De helling moet van de wallen der vesting kunnen worden bestreken. al dan niet met water gevulde ingraving, die als hindernis een vestingwal omgeeft. In Nederland met zijn lage ligging waren de grachten meestal met water gevuld. Droge grachten kwamen voor in hoger gelegen terreinen. geschut met gladde loop. klein verdedigingseiland in de hoofd-gracht ter dekking van een bastion. bomvrije stalen kanonopstelling, die in horizontale en verticale richting kan worden bewogen. gracht rondom de hoofdwal. centraal gelegen gebouw van waaruit alle wachten binnen een vesting of garnizoen werden geregeld. aarden of gemetselde wal, die een vesting direct omsluit. buitenwerk van een vesting, bestaande uit een gebastioneerd front en twee lange, doorgaans evenwijdige flanken, aansluitend aan de vestinggracht. kunstmatige onderwaterzetting als verdedigingsmiddel. afgesloten gebied, dat onder water gezet kan worden. voor defensiedoeleinden gebouwde sluis, waarmee in tijden van oorlog de inundatie kan worden ingesteld en geregeld. bomvrije ruimte voor geschut in een rondeel of een bastion; ook klein zelfstandig erdedigingswerk met geschut uitgerust. open achterzijde van een rondeel, waltoren, bastion, ravelijn, e.d. wet uit 1814 en 1853 die bepaalde dat buiten de wallen en grachten - tot zekere afstand - niet mocht worden gebouwd en geen zware begroeiing mocht worden geplant: zgn. verboden kringen. kring van gedetacheerde forten, op zodanige afstand van de stadswallen, dat deze niet door de aanvaller onder artillerievuur konden worden genomen vóórdat de forten waren gevallen. buitenwerk van een vesting, bestaande uit twee gebastioneerde fronten en twee lange zijvleugels, aansluitend aan de gracht van de vesting. geschutopstelling langs de kust van waar uit havenmonden, vaargeulen e.d. bestreken konden worden. met explosieve stof gevuld voorwerp, meestal op geringe diepte in de grond ingegraven, dat bij aanraking, lichte druk of door een op afstand bediende ontsteking, ontploft. reeks van verdedigingswerken, die elkaar onder-steunen. diepe, uitgegraven greppel met opgeworpen borstwering, dienende om zich te dekken tegen vijandelijk vuur, dan wel om de vijand veilig te naderen of onder vuur te nemen. een afzonderlijk, breed, ondiep werk met twee facen, die naar binnen gebroken zijn, waardoor twee flanken ontstaan; in de keel open, dan wel op eenvoudige wijze beveiligd. natuurlijk peil van het terrein. werkzaamheden, verband houdende met het maken van mijngangen, mijnputten, mijnkamers, dan wel het aanleggen van mijnstelsels. gemetseld of natuurstenen obstakel op een beer. type geschut waarmee men projectielen onder een steile baan kan verschieten. toren in of tegen een verdedigingsmuur. voorwerp gevuld met explosieve stof, ook een ondergrondse gang of ruimte, waarin mijnen werden gelegd. samenstel van mijngangen met mijnen of tegenmijnen, aangelegd volgens een hiervoor vastgesteld plan. slechten van een verdedigingswerk. werk dat aan de achterzijde (keel) niet van een wal is voorzien. Voorbeelden: linie, redan, redoute, lunette, tenaille, fléche, batterij, hoornwerk, kroonwerk. ronde uitbouw aan de schouderhoeken van een bastion. Diende om het geschut, dat was opgesteld op de flanken van het bastion, te beschermen tegen vuur van de aanvaller. Ook wel bolwerksoor. bomvrije stalen geschutopstelling. fort, gebouwd volgens de beginselen van het polygonaal stelsel. in de 19e eeuw door De Montalambert ontwikkeld versterkingssysteem, waarbij de bastions zijn vervallen en het werk een eenvoudige regelmatige veelhoekige vorm kreeg; de flankering van de grachten geschiedde door vuur uit laaggelegen gekazematteerde gebouwen in het midden van elk front voor de hoofdwal uitstekend of op de hoeken van de fronten. term in de vestingbouwkunde voor vestingontwerpen met een gebastioneerd tracé. De lijn die de saillanten van de bastions verbindt wordt de buitenpolygoon genoemd, de lijn die de verlengden van de courtines met elkaar verbindt wordt de binnenpolygoon genoemd. door een eenvoudige versterking beschermde plaats met kleine bezetting, die een bewakings of verdedigingstaak had. overdekte doorgang door een hoofdwal dienende voor verbinding met de voorwerken. vertikale doorsnede over wal, gracht en andere delen van een vestingwerk. Het lengte- en het dwarsprofiel gaven, met het tracé (grondplan) de gedaante van het werk. verdedigingseiland in de hoofdgracht, ter dekking van de courtine. eenvoudig, rechthoekig, gesloten veldwerk met aarden wal, al of niet van een natte gracht voorzien. zelfstandig verdedigingswerk in een fort of vesting, bedoeld als laatste vededigingspunt (toevlucht). bomvrije schuilplaats voor geschut. uit een wal of walmuur bestaande afsnijding, in beginsel aangelegd om, indien de vijand door een bres is binnengedrongen, de verdediging nog te kunnen voortzetten. bekleding met metselwerk (bemanteling). halfronde, gemetselde uitbouw aan een verdedigings-muur, voorloper van het bastion. hoek tussen de twee facen van een bastion, redan, lunet, e.d. graven van loopgraven onder vijandelijk vuur, zonder zich bloot te geven. een zelfstandig, aarden verdedigingswerk, dat van zeer uiteenlopende vorm kan zijn. terrein dat door een vuurwapen kan worden bestreken. hoek tussen face en flank van een bastion. fort, aangelegd om de toegang tot een bepaald acces te verdedigen. terreinstrook, waarin een samenhangend stelsel van elkaar steunende verdedigingswerken, gemeen-schappen, schuilplaatsen, natuurlijke en kunstmatige hindernissen, commandoposten, verbindingen, opslag-plaatsen enz. Zie ook linie. schans in een vier-, vijf-, zes- of acht-puntige vorm. helling of glooiing, ook wel docering, van een wal of glacis: naar de gracht toe: buitentalud naar de binnenruimte: binnentalud. lading, welke onder de grond wordt aangebracht om een vijandelijke ondergrondse aanval af te slaan. binnenwaarts onder stompe hoek gebroken wal; veelvuldig aangelegd als onderdeel van gebastioneerde stelsels ter bescherming van de muren van de courtines en van de aansluitende flanken van bastions tegen bresschieten. binnenruimte van een vestingwerk, dus de ruimte binnen de wallen. twee of drie verdiepingen hoge toren van zwaar metselwerk, omgeven door wallen en gracht. het beloop; ook wel grondplan, ontwerp. loodrecht op de hoofdwal staande aarden wal tot dekking tegen mogelijk zijwaarts invallende schoten of scherfwerking. zie Kringenwet. terreinstroken of bewoonde plaatsen voor-zien van versterkingen, verdedigings- of vestingwerken. versterkte stad of versterkte legerplaats met permanente militaire bezetting. gedeelte van een, volgens het gebastioneerde systeem, versterkte vesting, dat zich bevindt tussen twee bolwerkshoeken en door twee kapitalen is ingesloten; het bevat derhalve steeds twee halve bastions en een courtine, alsmede de zich daarvoor bevindende buitenwerken. in staat van verdediging gebracht gebied van N- en Z-Holland en Utrecht begrends door het IJsselmeer in het noorden, en de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het oosten, door de riviermonden in het zuiden en de Noordzee in het westen. wet van 18 april 1874 waarbij werd vastgesteld welke steden of vestingwerken voortaan nog deel zouden uitmaken van de landsverdediging. werk buiten het eigenlijke vestingwerk gelegen. bewaker van een vestingwerk in vredestijd zonder militaire bezetting en niet in staat van verdediging. hoge, meestal van een borstwering voorziene, aarden ophoging rond een vestingwerk. bij een hoekpunt gelegen verbreed deel van de bedekte weg, dienende tot verzamelplaats van gewapende manschappen, wapens enz. aaneengesloten reeks van onderwaterzettingen en verdedigingswerken. stadspoort die een waterweg bewaakte; ook een poort boven een sluis of wateruitlaat.
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I. Periode 16e eeuw - 1813 AARDENBURG A2 http://proxy.handle.net/10648/e253dc90-e6b2-426f-a405-053bfb41724c Plattegrond van de vesting met de beide forten Eldre- en Olijschans. 1657 1 blad Schaal 1:5.140

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

AMERSFOORT A6 http://proxy.handle.net/10648/2317d25c-e160-4c81-8db6-333d4649cdbb Plattegrond van een "...project tot versterking van de linie van het front, gelegen buiten de Camppoort, zich strekkende van de nieuwe sluis op de Modderbeek voor bij de hoge en lage weg, ten einde het acces over de dwarskade, dienende ter ondersteuning van de innundatiewateren, te beletten en de stad tegen een vijandelijke onderneming te dekken". ca. 1780 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

AMSTERDAM (Stad) A7-A9 Nieuwe plattegrond. Uitgave van Covens en Mortier. Gedrukt. 1796-1812 3 bladen A7 http://proxy.handle.net/10648/92cc8752-b9e7-4f76-a43f-f7ea2c15db8a Uitgave 1796. Schaal 1:5.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A8 http://proxy.handle.net/10648/53dfa5d5-cabc-479d-a043-f6ff4a2080fa Uitgave 1809. Schaal niet aangegeven

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A9 http://proxy.handle.net/10648/24f9dcc9-4320-494d-851e-3a151c7d6671 Uitgave 1812. Schaal 1:12.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

AMSTERDAM (Stelling van) A21-A44 Kaarten-collectie Dalhoff-Tiddens betreffende "nieuw ontworpen plan om de [...] de stad [...] tegen een surprise en bombardement te dekken, en te defenderen, zo door het aanleggen van enige posten, het opwerpen van batterijen op de avenuen en het plaatsen van kanonneerboten, als het formeren van de nodige kunstmatige inundaties". 1793 57 bladen A21 http://proxy.handle.net/10648/b0bb2bc6-dbc0-4a15-b116-a5898432643d Kaart van de situatie langs de Lije, beginnende aan de Lijebrug en voorbij het Penningsveer tot en met Spaarendam, met de daarop geformeerde projecten om de accessen over de drie voornoemde plaatsen naar Amsterdam voor een vijand te beletten. Let. A1793 Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A21a http://proxy.handle.net/10648/af345fa3-21e1-413f-8c18-cc8775694b63 Kaart van de situatie langs de Lije, beginnende aan de Lijbrug en voorbij het Penningsveer tot en met Spaarndam, met de daarop geformeerde accessen over drie voornoemde plaatsen naar Amsterdam voor een vijand te beletten. 1793 Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A21.

A22 http://proxy.handle.net/10648/dcfb1af5-14e8-48ae-a053-dd367efa2c70 Project tot sluiting van het acces over de hoge dijk bij Spaarndam. Let. A nr. I 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A22a http://proxy.handle.net/10648/e00382a3-4b8f-4c4c-89c8-143f7ad163f7 Project tot sluiting van het acces over de hoge dijk bij Spaarndam. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van Nr. A22.

A23 http://proxy.handle.net/10648/2c246322-f4ca-453c-bada-30c4e3301094 Schetstekening van het dorp Spaarndam. April 1793

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A24 http://proxy.handle.net/10648/ef6221ec-2478-42dc-8803-f3e83ae282b9 Project batterij om het acces over de Lije bij het Penningsveer te beletten. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Let. A nr. II

A24a-A24b Project batterij om het acces over de Lije bij het Penningsveer te beletten. 1793 Schaal 1:1.440

Let. A nr. II. Kopie van nr. A24

A24a http://proxy.handle.net/10648/61e0cbbb-c516-4135-841f-42f90a38a491 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A24b http://proxy.handle.net/10648/1a464f9f-24d3-46e2-8094-3a5caa4ca3ff ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A25 http://proxy.handle.net/10648/44656756-8137-44d1-adbf-a6e591e90389 Geprojecteerde batterijen tot sluiting van het acces over de Lijebrug tussen Amsterdam en Haarlem. 1793 Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Let. A nr. III

A25a-A25c Geprojecteerde post en batterijen aan de Lijebrug tussen Haarlem en Amsterdam. 1793 Schaal 1:2.880

Kopie van nr. A25

A25a http://proxy.handle.net/10648/5e617850-6675-4d1a-b5d4-01bd3716a90b ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A25b http://proxy.handle.net/10648/3d1071cc-6a33-4472-abe0-8573b3b14296 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A25c http://proxy.handle.net/10648/a17b3cd1-7834-441d-8468-541beea8c876 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A26 http://proxy.handle.net/10648/1fd7a310-feb4-4c9d-997b-8693385416e0 Kaart van een gedeelte van de situatie tussen de steden Amsterdam en Haarlem, omtrent de grote Rijnlandse sluizen bij Halfweg, en de project batterijen tot sluiting van de accessen van Haarlem en Spaarndam op Amsterdam. 1793 Let. B.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A27 http://proxy.handle.net/10648/5c0f2bca-4fb6-4815-af3c-af43535ea4a7 Project batterijen tot sluiting van de accessen van Haarlem en Spaarndam op Amsterdam. Let. B nr. IV.1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A27a http://proxy.handle.net/10648/283e06f5-64b0-4eec-808c-5f1942f50912 Project batterijen tot sluiting van de accessen van Haarlem en Spaarndam op Amsterdam. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

(kopie van nr. A27)

A28/A28a Kaart van een gedeelte van de situaties over het IJ voor de stad, waarop de projecten om het naderen en bombarderen van de stad te beletten. 1793 2 bladen Schaal 1:2.880 A28 http://proxy.handle.net/10648/07b6762f-2c0b-43f2-98bd-3647480063c2 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A28a http://proxy.handle.net/10648/439a2028-b0e6-4fce-99de-5ae4e957ccdd ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A29/A29a Geprojecteerde batterijen tot sluiting van het acces op Amsterdam langs de Hoge Waterlandse dijk te Buyksloot. 1793 Schaal 1:1.440

Let. C nr. V

A29 http://proxy.handle.net/10648/17388e15-226c-44ac-bf73-9c55bc1470fc ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A29a http://proxy.handle.net/10648/be1caf96-c412-4deb-ac07-42272772ed92 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A29b http://proxy.handle.net/10648/4ed6067e-9ad3-4a59-a3bc-1e074f807f3c Project van de batterij op de Zeedijk nabij Buiksloot onder Amsterdam. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A29

A30/A30a Geprojecteerde batterijen tot sluiting van het acces op Amsterdam langs de Waterlandse dijk te Nieuwendam. 1793 2 bladen Schaal 1:1.440

Let. C nr. VI.

A30 http://proxy.handle.net/10648/76bf5a3a-e1d7-478a-aea1-4a9e4e242edc ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A30a http://proxy.handle.net/10648/a7d343d4-0e9d-4bd1-8b59-c4fa534f6804 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A30b http://proxy.handle.net/10648/bdec5848-dc4d-45d9-abd4-213393dcfa69 Project voor de batterij op de Zeedijk bij Nieuwendam. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A30

A31 http://proxy.handle.net/10648/00b1e11c-4240-405e-aae3-0e5bde906e2a Kaart van een gedeelte van de situatie tussen Amsterdam en Muijden omtrent de Diemerdamse sluis, en project batterijen aldaar tot sluiting van het acces op Amsterdam, gedeeltelijk gelegd in maart 1793. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Let. D

A32 http://proxy.handle.net/10648/84b53892-b9cb-423c-b3f4-2c308ff8ba3d Project batterijen tot sluiting van het acces langs de Zeedijk op Amsterdam bij de Diemerdamse sluis, gedeeltelijk gelegd in maart 1793. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Let. D nr. VII

A32a http://proxy.handle.net/10648/38798d37-076c-4184-98bc-130fdf8bf12d Schetsplattegrond van de batterijen door het "defensiewezen van Amsterdam" aangelegd ter dekking van de Diemerdamse sluis onder Diemen. 1787 Schaal niet aangegeven

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

nr. A32.

A32b http://proxy.handle.net/10648/eff80233-1723-41bc-b361-7c9aa491d05d Project batterijen tot sluiting van het acces langs de Zeedijk op Amsterdam bij de Diemerdamse sluis, gedeeltelijk gelegd in maart 1793. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Let. D.7. Kopie van nr. A32

A32c http://proxy.handle.net/10648/eea0e630-6177-497a-82c8-6025175e3ab7 Plattegrond van de batterijen voor de Diemerdamsesluis tot sluiting van het acces op de stad, gedeeltelijk gelegd in maart 1793. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A32

A33 http://proxy.handle.net/10648/c95f1fb8-5b13-41f4-8318-c59ce814b7fd Kaart van een gedeelte van de situatie tussen Amsterdam en Muiden voor zover het de accessen van Muiden, Weesp met de Diemer- en Duivendrechter bruggen betreft, en de projecten tot sluiting van de accessen. 1793 Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Let. E

A34 http://proxy.handle.net/10648/a8b9cc03-e75d-421c-93b3-dc101982d525 Plattegrond van batterijen op de accessen van Muiden,Weesp en langs de Bijlmer op Amsterdam. 1793 Let. E nr. VIII Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A34A-A34b Plattegrond van batterijen op de accessen van Muiden, Weesp en langs de Bijlmer op Amsterdam. 1793 2 bladen Schaal 1:1.440

Let. E nr. IX

A34a http://proxy.handle.net/10648/bd0e0438-9840-4ce7-ab1c-d99fb5b036c4 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A34b http://proxy.handle.net/10648/24da1e9f-f1eb-4f46-bd78-5a7d90c55f04 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A35 http://proxy.handle.net/10648/7015f2cc-0b7b-42a3-a35c-acead668297a Project tot sluiting van het acces over de Duivendrechtse laan naar de Diemermeer. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Let. E nr. IX

A35a-A35c Project tot sluiting van het acces over de Duivendrechtse laan na de Diemermeer. 1793 3 bladen Schaal 1:1.440

Kopie van nr. A35

A35a http://proxy.handle.net/10648/cee702c4-79d4-414a-a867-5cc2d78ec6aa ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A35b http://proxy.handle.net/10648/a2dadbf8-010e-4736-983f-250e14f5b642 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A35c http://proxy.handle.net/10648/d7d6e108-fbad-49fc-a9b8-382d50f7b7ab ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A36-A36a Kaart van het dorp Ouwerkerk met een gedeelte van de Amstel en Holendrechtervaart met projecten tot sluiting van het acces langs de twee Amsteldijken en het grote loopveld, en ter verzekering van de avenuen ter weerszijden van Holendrecht bij het Portugese Jodenkerkhof. 1793 2 bladen Schaal 1:2.880

Let. F

A36 http://proxy.handle.net/10648/b39f0a1b-aef8-4b32-92ac-0ca423ce8978 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A36a http://proxy.handle.net/10648/a1a4ab38-65f1-4fdc-80a1-adcb975f153e ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A37 http://proxy.handle.net/10648/f003e417-ffd7-4208-8fad-50074dc1d9af Geprojecteerde batterijen tot sluiting van het acces op Ouwerkerk langs de Holendrechtse vaart bij het Portugese Jodenkerkhof. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Let. F nr. X.

A37A-A37b Project batterijen tot sluiting van het acces op Ouwerkerk langs de Holendrecht. 1793 Schaal 1:1.440 2 bladen

Kopie van nr. A37

A37a http://proxy.handle.net/10648/13b3919f-5739-4e9e-ae2a-634e63ec2402 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A37b http://proxy.handle.net/10648/406ef338-561e-45b1-b295-385990a8cfcf ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A38 http://proxy.handle.net/10648/d8b450f1-ea6d-4357-9d87-99ec7b55f74d Geprojecteerde batterijen tot sluiting van het acces op Ouwerkerk ter weerszijden van de Amstel voorbij het grote loopveld. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Let. F nr. XI

A38A-A38b Project batterijen tot sluiting van het acces op Ouwerkerk ter weerszijden van de Amstel voorbij het grote loopveld. 1793 Schaal 1:1.440 2 bladen

Let. F nr. XI Kopie van nr. A38

A38a http://proxy.handle.net/10648/ef881ac8-f102-4147-812c-e0c9274bb661 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A38b http://proxy.handle.net/10648/076246bb-89ca-4dff-a8b9-e790356d91ff ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A39-A39a Schetskaart van het dorp Ouwerkerk aan de Amstel onder Amsterdam. 1793 2 bladen Schaal 1:5.040

Let. F

A39 http://proxy.handle.net/10648/1d095f70-e746-491c-9ecd-0910f78976e3 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A39a http://proxy.handle.net/10648/54401d63-e84d-4270-b1b5-38cb7288808c ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A40 http://proxy.handle.net/10648/45f87b32-fe4e-4631-ba64-73e9a3fa08d8 Schetskaart van het dorp Amstelveen met alle versterkte posten door het defensiewezen te laten opwerpen en de geformeerde innundaties. 1793 Schaal 1:14.400

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A41 http://proxy.handle.net/10648/997309b3-cca4-4758-b441-41f7457c7003 Kaart van de situaties omtrent Amstelveen tot aan de Haarlemmermeer met alle accessen op Amsterdam, en de projecten van de posten en batterijen tot sluiting van deze accessen. 1793 Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

A42 http://proxy.handle.net/10648/af673518-ec40-4146-a21b-70f7ac9f493a Geprojecteerde batterijen tot sluiting van het acces op Amsterdam door Amstelveen, gedeeltelijk gelegd in de maand maart 1793. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Let. G nr. XII

A42A-A42b Project batterijen tot sluiting van de accessen door Amstelveen naar Amsterdam. 1793 Schaal 1:1.440 2 bladen

Kopie van nr. A42

A42a http://proxy.handle.net/10648/8d8439b1-b5aa-421d-a930-7125fc3f56ac ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A42b http://proxy.handle.net/10648/53343a25-3885-4787-94a6-61476a0865de ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A43 http://proxy.handle.net/10648/53eb51c1-8e93-4125-9e63-1d727041a7b0 Geprojecteerde batterij tot sluiting van het acces over het Noordersluisje tussen de Haarlemmermeer en Amstelveen. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Let. G nr. XIII

A44 http://proxy.handle.net/10648/b9ff3c72-03b0-4628-80de-56273c38e851 Project tot sluiting van het acces op Amsterdam langs de dijk van de Haarlemmermeer ter zijde van Amstelveen. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Let. G nr. XIV.

A44A/A44b --- A44a http://proxy.handle.net/10648/11466002-8c2e-4c82-9f88-1719f9361d28 Project tot sluiting van het acces op Amsterdam langs de dijk van de Haarlemmermeer ter zijde van Amstelveen. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A44.

A44b http://proxy.handle.net/10648/06241705-3ed8-42ad-95ee-49e1ce3cbc92 Project batterijen tot sluiting van het acces langs de dijk van de Haarlemmermeer ter zijden van Amstelveen naar Amsterdam. 1793 Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. 44.

A45 http://proxy.handle.net/10648/f21cdf06-cb7a-4822-9760-cbcfa5a754e6 Plattegrond en profiel van de post voor de Duivendrechtse brug, aangelegd eind 1805, onder de orders van luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. Kraijenhoff. ca. 1805 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A46 http://proxy.handle.net/10648/5ec448b4-c67f-4068-83e4-bc28cb7c29e6 Plattegrond en profiel van de post achter de Duivendrechtse brug op de Ringdijk van de Diemermeer, aangelegd eind 1805, onder de orders van de luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. Kraijenhoff. ca. 1805 Schaal 1:1.440 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A47 http://proxy.handle.net/10648/81f32463-de40-422a-bfe8-13b5efd62694 Plattegronden en profielen van de post voor de sluis aan Diemerdam, aangelegd eind 1805; onder de orders van de luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. Kraijenhoff. 1805 1 blad Schaal 1:1.440 ca

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A47a http://proxy.handle.net/10648/40c6ca21-391b-4bc2-b871-ca2492f847bc Plattegrond en profielen van de post voor de sluis aan Diemerdam, aangelegd eind 1805; onder orders van de luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. Kraijenhoff. ca. 1805 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A47.

A48 http://proxy.handle.net/10648/670632a4-faa9-459b-89ff-b84d9cc216a7 Plattegronden en profielen van de post aan het Weesper tolhek, en van die op de zogenaamde Sniep, tegenover de eerstgemelde; beide aangelegd eind 1805; onder orders van de luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. Kraijenhoff. ca. 1805 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A49 http://proxy.handle.net/10648/53387398-5047-4856-874a-f420b2db3ded Plattegrond en profiel van de post nabij de Vinkebrug, aangelegd eind 1805; onder orders van de luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. Kraijenhoff. ca. 1805 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A50 http://proxy.handle.net/10648/3780049d-eae3-43ec-8546-15eb7fe332ff Plattegrond en profielen van de post aan de zogenaamde vier sluizen, aangelegd eind 1805. onder orders van de luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. Kraijenhoff. ca. 1805 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A51 http://proxy.handle.net/10648/d28808c6-00aa-47fa-a46b-b1b01544cb20 Plattegrond en profielen van de post op de ringdijk van de Bijlmermeer, tegenover de Abcouder weg, aangelegd eind 1805; onder orders van de luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. Kraijenhoff. 1805 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A51a http://proxy.handle.net/10648/5e0f57fa-be67-4473-b66b-35e25c2d520d Plattegronden en profielen van de post op de Ringdijk van de Bijlmermeer, tegenover de Abcouder weg, aangelegd eind 1805; onder orders van de luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën C.R.T. Kraijenhoff. ca. 1805 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A51.

A52 http://proxy.handle.net/10648/8d6a493c-f098-4823-91fa-c8dfa7cc5fc8 Plattegrond en twee profielen van de nieuwe posten (nr. 1) achter de Liebrug 1809 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A53 http://proxy.handle.net/10648/313959bd-5a54-4fed-b668-ec1d0592ca19 Plattegrond en twee profielen van de post (nr. 2) van het Penningsveer. 1809 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A54 http://proxy.handle.net/10648/f2f576c2-eaae-4760-9070-bc7918cc2430 Plattegrond en profielen van de post (nr. 3) gelegen in het Sparenland bij Spaarndam. 1809 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A55 http://proxy.handle.net/10648/67b2e208-e339-4a47-93eb-a0927baef396 Plattegrond van de post (nr. 4) gelegen op de hoge dijk bij Spaarndam. 1809 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A55a http://proxy.handle.net/10648/12a8b46b-d8ea-4750-9935-3767325631bb Profielen van de post (nr. 4) gelegen op de hoge dijk bij Spaarndam. 1809 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A56 http://proxy.handle.net/10648/04d58b7a-7f73-4878-9337-25154d6873c2 Plattegrond van een terrein ten zuid-oosten van Spaarndam bij en het Rijnlandse huis de post nr. 5 te Spaarndam. 1809 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A57 http://proxy.handle.net/10648/fbd05769-3a20-442c-8b01-e6d398928388 Plattegrond van het fort en dijkpost (nr. 6) Halfweg en Haarlem. 1809 1 blad Schaal 1:648

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A58 http://proxy.handle.net/10648/722edc80-c7b1-4459-be26-7ea41f5caafb Plankaart van de post nr. 6 te Halfweg. 1809 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A59 http://proxy.handle.net/10648/b0d5594b-2a7f-49e3-8903-d87da0c3daa6 Plattegrond van de posten nr. 6 en 7 bij Halfweg. 1809 Schaal 1:1.440 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A60 http://proxy.handle.net/10648/07fe6c39-56d9-4c1c-9be0-47b51f8eb52c "Carte de Halfweg, comprenant les trois écluses, le fort nr. 6 et la batterie no. 7, ainsi que le projet de la construction d'un réduit défensif sur ces dittes écluses." 1809 Schaal 1:3.888 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A60a http://proxy.handle.net/10648/6edf1ce3-068c-4bdd-a401-7e169bc421c6 Kaart van Halfweg, Haarlem. 1809 Schaal 1:3.888 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A60.

A61.1-A61.5 Plattegronden en profielen van posten behorende tot de verdediging. 1803-1805 Schaal 1:1.440 5 bladen A61.1 http://proxy.handle.net/10648/b4ef3f45-43fc-4b3c-9c59-3e96783154d0 Profielen van de voorste dijkpost ten oosten van Muiden; de post bij Vreeland op de weg naar Korthoef; de post op de Bloklaan nabij Loenen; de vleugels van de post "de Waakzaamheid" achter Breukelen. 1803

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A61.2 http://proxy.handle.net/10648/4e727aae-86df-4a44-932a-47876c572dc6 Profielen van de Linie voor het dorp ter Aa;de kustbatterij ten westen van Durgerdam; de dijkpost ten oosten van Durgerdam; de post achter Zunderdorp; de barbette op de Paardenhoek nabij Amsterdam. 1803

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A61.3 http://proxy.handle.net/10648/6559d607-ad38-41f3-9530-f029303bf95d Profielen van de post aan de Slochterbrug; de posten aan de Nes nabij Buiksloot; de kustbatterij op Immetjeshorn, de post aan de afloop van Diemen; de post op de Vinkenweg; de dijkpost aan Diemersdam. 1804

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A61.4 http://proxy.handle.net/10648/289cb57b-a553-4b8e-afdd-f325a811e4dc Plattegronden en profielen van de posten aan het Weesper tol hek en Sniep; de post aan de zogenaamde vier sluizen; op de Ringdijk van de Diemersmeer; de posten op de Ringdijk van de Bijlmermeer; de post voor de Duivendrechter brug. 1805

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A61.5 http://proxy.handle.net/10648/1f5c1ad5-3055-4305-8eb8-55d19b0ef375 Plattegronden en profielen van de post voor de sluis aan Diemersdam; de post nabij de Vinkenbrug. 1805

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A62 http://proxy.handle.net/10648/1fbd8831-5c01-4c19-8c4b-2cc2b623ddd3 Plattegrond van de post te Kouhorn, in de "Ligne de la Nord-Hollandë. ca. 1800 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A62A-A62b Plattegrond van de post te Kouhorn bij Oostzanen. ca. 1800 2 bladen

Kopie van A62.

A62a http://proxy.handle.net/10648/b5b25884-d031-47bd-b0fc-2d93d1f5a466 Blad 1

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A62b http://proxy.handle.net/10648/e7f70f54-2595-4686-9b3b-a3b82bdce169 Blad 2

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A63 http://proxy.handle.net/10648/700e8069-5261-4af9-909f-84431aae894c Situatieplan van het terrein ten westen van de Oostzaander Overtoom, voorbij de Hoek genaamd de Kouhorn, met een gedeelte van het dorp Oostzanen. 1808 Schaal 1:2.880 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A63a http://proxy.handle.net/10648/89a11229-7b39-4174-9df4-a6afdddc3ca2 Plattegrond van "Position de la Batterie no. 1, dite de Kouhorn, Ligne de la Nord-Hollande." 1808 Schaal 1:2.880 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

A64 http://proxy.handle.net/10648/a4c68e42-1001-4e97-9e91-9536d5cd278c Plattegrond van de post en kruitmagazijn te Kadoelen. (Ligne de la Nord-Hollande; Plan de la Batterie no. 2.) ca. 1800 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A65 http://proxy.handle.net/10648/838e3478-fa1e-48c1-bba0-e77488e89232 Plattegrond van de posten aan de Slochterbrug. 1804 Schaal 1:1.440 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A65a http://proxy.handle.net/10648/d1ad3286-70f7-42bd-9c9e-8379785ce8ae Plattegrond van de posten aan de Slochterbrug en aan de Slochtermolen. 1800 Schaal 1:1.440 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A65.

A65b http://proxy.handle.net/10648/b3f28cc9-672a-4231-a6e5-34073783e7f3 Plattegrond van de posten (nrs. 3-4) aan de Slochterbrug en Slochtermolen. 1800 Schaal 1:1.440 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A65.

A65c http://proxy.handle.net/10648/492e2b19-ce8c-43a6-b2e7-5a587133a5c6 Plattegrond van de posten aan de Slochterbrug en Slochtermolen. 1800 Schaal 1:1.440 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A65.

A66 http://proxy.handle.net/10648/9422a0f4-7081-40f7-a9fb-d3d74fca7bbf Plattegrond van de posten achter Sundeldorp (nr. 5, 6 en 7). 1803 Schaal 1:1.440 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A67 http://proxy.handle.net/10648/bde1fd1c-5a61-4906-aba8-e4ac54500fa8 Situatieplan van Sundeldorp. (Ligne de la Nord-Hollande; Position des Batteries nos. 5, 6 et 7). [1803] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A67a http://proxy.handle.net/10648/48e17bbd-8e1b-4d41-86f8-061b0afc5472 Situatieplan van Sundeldorp. [1803] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A67.

A68 http://proxy.handle.net/10648/16122796-dbf5-41d3-8941-232a0f459801 Plattegrond van dijkpost ten oosten van Durgerdam. 1803-1804 Schaal 1:2.880 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A68a http://proxy.handle.net/10648/ec00b866-d639-48ef-a7fd-fb8068871d6a Plattegrond van de dijkpost ten oosten van Durgerdam. 1804 Schaal 1:2.880 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A68.

A69 http://proxy.handle.net/10648/d84ecea0-520c-4f0b-bfc3-52b16dbc7f7a Plattegrond van de dijkpost ten oosten van Durgerdam aangelegd ter defensie in het najaar van 1805. ca. 1805 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A70 http://proxy.handle.net/10648/2c5c2609-d6b7-41ee-acee-0e7bcb23c59f Plattegrond en profiel dijkpost, met traverse, epaulement en keelsluiting, ten oosten van Durgerdam, aangelegd ter defensie van de hoofdstad. ca. 1805 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A70a http://proxy.handle.net/10648/c45b8c15-96e3-479b-a721-315f9ab3415b Plattegrond van de dijkpost (nr. 8) ten oosten van Durgerdam. ca. 1805 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A70.

A70b http://proxy.handle.net/10648/75dc4c98-fb15-4c18-9079-2b8a940f2531 Profielen van de dijkpost (nr. 8) en travers, epaulement en keelsluiting ten oosten van Durgerdam. ca. 1805 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A71b http://proxy.handle.net/10648/0ad3aa10-dac6-45a2-81d1-11e5ccc0ccac Plattegrond van de dijkpost ten oosten van Durgerdam, aangelegd ter defensie. 1805 1 blad Ontbreekt A72 http://proxy.handle.net/10648/80a6ce86-3e8a-43c4-8908-a6703673fbf2 Plattegrond en profielen van Oude dijkpost (nr. 8) ten oosten van Durgerdam, aangelegd ter defensie. 1805 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A73 http://proxy.handle.net/10648/1882fdac-9f87-4bcc-89d7-97973fc3a36b Plattegrond en profiel van het terrein om de vuurtoren bij Durgerdam. 1809 Schaal 1:720 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A74 http://proxy.handle.net/10648/868c38ff-c22f-423a-8aea-9bdb2c343b7f Plattegrond van het Fort aan de vuurtoren bij Pampus, aangelegd ter defensie. 1809 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A74A-A74b "Plan du fort au fanal à l'y près de Durgerdam." ca. 1809 2 bladen

Kopie van nr. 74.

A74a http://proxy.handle.net/10648/36fa9991-531f-4d33-bcac-9f2cc83542ed ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A74b http://proxy.handle.net/10648/8a319c10-99cf-400a-9c87-9c4ae75f7271 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A75 http://proxy.handle.net/10648/0e59f795-ff88-49a6-8180-d20f122834ab "Plan de la batterie de côte no. 9, située sur la rive gauche du Pampus, vis-à-vis la ville d'Amsterdam " (met één profiel) 1811 Schaal 1:1.600 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Afkomstig van: Corps Impérial du Génie; Direction d'Amsterdam, 1re Sous-Direction). Met kostenbegroting.

A76 http://proxy.handle.net/10648/e7654b6a-ef2b-40b8-9307-828ebfd7be04 Plattegrond van de batterij en omliggende terrein, ten westen van Durgerdam, met de nieuw geprojecteerde kustbatterij en te leggen communicatieweg. 1808 Schaal 1:720 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A76A-A76b Plattegrond van kustbatterij ten westen van Durgerdam. z.j. 2 bladen

Kopie van nr.76.

A76a http://proxy.handle.net/10648/9088c280-25e9-44f7-b3b3-bf988b4c5139 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A76b http://proxy.handle.net/10648/b0eefc09-e7f0-43c7-9893-53427537cdc4 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A77 http://proxy.handle.net/10648/4e2c2d25-fa59-47be-b9d1-01c489bec95e Plattegrond- en profieltekening van de aan te leggen kustbatterij in de Zeedijk op de hoek van Schellingwoude, genaamd Schinkelbroek. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A77a-A77b Plattegrond en profieltekening van kustbatterij nr.12 op de hoek van Schellingwoude, genaamd Schinkelbroek. z.j. 2 bladen

Kopie.

A77a http://proxy.handle.net/10648/18709512-6978-48a0-8816-5748562e01b8 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A77b http://proxy.handle.net/10648/f7fe7218-508e-4666-a898-925b7c2a5fe5 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A77c http://proxy.handle.net/10648/0d471828-e9e8-48b0-bc70-007c2cbed084 Plan- en profieltekening van "batterie de Côte sur la digue de Mer près Schellingwoude, nommée Schinkelbroek." z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

A78 http://proxy.handle.net/10648/5090cea4-8ecb-49d9-856b-e2c9fab465bf Plattegrond van dijkposten aan de Nes nabij Buiksloot. 1804 Schaal 1:2.880 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A79 http://proxy.handle.net/10648/7502bcb9-e1db-4533-9190-6ed9a7b9f027 "Plan de la batterie de no. 9, avec le projet d'une tour du modèle no. 3, située sur la rive droite du Pampus près d'Amsterdam." ca. 1811 1 blad Schaal 1:1.250

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1. In het register vermeld als: de post aan de Paardenhoek met ontwerp voor een tour modèle no. 3, 6 november 1811.

2. Aangehecht: een in het frans gestelde kostenbegroting.

A80 http://proxy.handle.net/10648/a41c23da-14ee-4186-9cda-d34d75879f54 "Plan de la batterie no. 1 et du projet d'une tour modèle du no. 2 avec glacis et chemin couvert. " (post aan de Paardenhoek). 1811 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Aangehecht: een in het frans gestelde kostenbegroting.

A81 http://proxy.handle.net/10648/7c9293b7-a9f3-4dd4-9b61-27cb80911faa "Plan de la batterie de no. 1, située sur le Pampus près d'Amsterdam, avec un projet pour la fermer à la gorge par une muraille crenelée. "(post aan de Paardenhoek). 1811 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Aangehecht: een in het frans gestelde kostenbegroting.

A82 http://proxy.handle.net/10648/9b22a830-0b6e-4eb2-a3fd-c6e425ffec79 Plantekening van de kustbatterijen nr.1 en 2 aan de Paardenhoek en Zeeburg. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A82a http://proxy.handle.net/10648/81df7574-b64a-4884-a939-44fde18824b0 De beide kustbatterijen aan de Paardenhoek en Zeeburg. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

A83 http://proxy.handle.net/10648/83c32193-4ea2-4752-a0cd-82198ae5cb81 Plattegrond van Barbette op de Paardenhoek; post nabij Amsterdam. 1808 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A84 http://proxy.handle.net/10648/d811ce20-9d30-4bd3-a807-8bf0c6524c25 Plattegrond van de posten nr. 3 en 4 aan Immetjeshorn en (aan de) afloop van Diemen. 1804 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A85 http://proxy.handle.net/10648/b9891c8e-4f47-45a4-a977-72d018210d72 Plattegrond van de posten op Immetjeshorn en aan de afloop van Diemen. 1804 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A86 http://proxy.handle.net/10648/3a12781f-5d75-471d-8e34-82c67d682e0d Plattegrond van de posten nr.3, 4 en 5 aan Immetjeshorn, afloop van Diemen en batterij op het Diemer Buitenland. z.j. 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A87 http://proxy.handle.net/10648/3efdacbb-cbdb-49bc-8bed-8c16a31e71f6 Plattegrond van de kustbatterij nr. 5 op het buitenland gericht van Diemen. 1810 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A87a http://proxy.handle.net/10648/85dfa241-5646-45ee-b522-f1cea8affbf9 Plattegrond van de kustbatterij op het Diemer Buitenland. ca. 1810 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van A87.

A87b http://proxy.handle.net/10648/4b791950-a39e-428c-92e1-19a19382cc7c Plattegrond van de kustbatterij nr. 5 op het Diemer Buitenland. ca. 1810 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van A87.

A88 http://proxy.handle.net/10648/42a60841-19d2-4f5c-b5f9-52b7016484b3 Plattegrond van de post voor de sluis aan Diemerdam, aangelegd eind 1805, onder de orders van de lt.kolonel directeur van de fortificatin C.R.T. Kraijenhoff. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A89 http://proxy.handle.net/10648/9048ed1c-6bfd-4dbb-9eb5-b2a421303b7e Plattegrond van het fort Diemerdam, batterij nr. 6. 1805 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A89A-A89b Plattegrond van het fort Diemerdam, batterij nr. 6. Kopieën. 1805 2 bladen A89a http://proxy.handle.net/10648/742f4050-4a72-4732-9f89-4c5f35e8fbac ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A89b http://proxy.handle.net/10648/382c952a-7618-48f9-8bb2-525fc8be86d9 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A90 http://proxy.handle.net/10648/c65660d5-db88-48c6-b6b3-1f01dc1e1e84 Plattegrond van de posten bij Diemerdam en op de Vinkenweg. 1804 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A91 http://proxy.handle.net/10648/f376a523-f19e-4821-9d53-939eec28281c Plattegrond van de post (nr.7) bij Gaasp tegenover de Geinbrug. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A91a http://proxy.handle.net/10648/13d2c3ce-d12a-4a7a-805c-f1625f9c77ba Batterij bij de Geinbrug. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

A92 http://proxy.handle.net/10648/7385ed0a-daf3-4efb-99be-4655c14cf50d Situatieplan van het Geyn nabij het dorp Abcoude met de nieuw aangelegde gebastioneerde en gesloten post nr. 8 ten oosten en westen van het vaarwater bij de Ooster Water-Molen. 1809 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A92a http://proxy.handle.net/10648/fcd265ba-4544-4aef-a8a7-9a69873d49a2 Plattegrond "du Poste sur le Gein, près du village d'Abcoude, en avant du moulin d'épuisement dit Oostermolen." 1809 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

A93 http://proxy.handle.net/10648/4131c9b8-c19e-437a-b1ce-a367f4e3432b Plattegrond van de post nr. 9 gelegen op de ringdijk van de Bijlmermeer tegenover Abcoude. 1805 1 blad A93a http://proxy.handle.net/10648/3fa888be-024a-43fb-8723-89acec718067 Plattegrond van de batterij op de ringdijk van de Bijlmermeer. z.j. 1 blad

Kopie.

A94 http://proxy.handle.net/10648/c9830d3f-8ab1-40eb-8fd0-a335f9c8a2b2 Plantekening van post nr.10 bij Ouderkerk aan Holendrecht voor Ouderkerk. z.j. 1 blad Schaal 1.1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A94A-A94b Plattegrond van de post bij Ouderkerk aan de Holendrecht. z.j. 1 blad

Kopie.

A94a http://proxy.handle.net/10648/6e920518-2e22-46ee-b1bc-136a5f13f0bd ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A94b http://proxy.handle.net/10648/badf7aac-1b17-46a3-be66-877e9b33532f ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A95 http://proxy.handle.net/10648/57084192-d29e-489a-b2fc-ec644a8186b0 Plattegrond van Ouderkerk met de geretrancheerde posten en batterijen nr. 10, 11 en 12 aan weerszijden van de Holendrecht, de Amstel en op het Grote Loopveld. 1810 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A95a-b Plattegrond van Ouderkerk met de geretrancheerde posten en batterijen ter weerszijden van de Holendrecht, de Amstel en het Grote Loopveld. 1810 2 bladen

Kopie.

A95a http://proxy.handle.net/10648/2b221f1e-b597-4782-a5de-4eee3b50a48c ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A95b http://proxy.handle.net/10648/febcd5e9-f2c6-4d14-be8c-47c60b3939c8 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A96-A96a Plattegrond van de posten nr.11 en 12 voor Ouderkerk aan de Amstel en op het Grote Loopveld) op de weg Amstelveen-Ouderkerk. z.j. 2 bladen

Met kopie.

A96 http://proxy.handle.net/10648/f1c22e08-83f3-4326-87dc-bcb2408f403f ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A96a http://proxy.handle.net/10648/546f25c7-9eb5-4146-8a87-4e9f08f8e860 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A97 http://proxy.handle.net/10648/f393782e-8ade-49d5-bc20-4aebd83e53bf Situatieplan van het geretrancheerde dorp Amstelveen, batterijen nrs. 13 en 14. 1810 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A97a http://proxy.handle.net/10648/10d1c403-5dcc-4a80-b30c-ac9ae28f316b Situatieplan van het geretrancheerde dorp Amstelveen. 1810 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van A97.

A100 http://proxy.handle.net/10648/ad4fd581-d310-47d8-aeb3-fd86b2009776 Plattegrond van de gecombineerde posten nr. 18, 19, 20 en 21 ter weerszijden van de trekvaarten van Amsterdam op Muiden en Weesp bij de Diemersbrug. 1810 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A100a http://proxy.handle.net/10648/64f80bdf-89bb-4599-b358-fedbe25d151d Plattegrond van de gecombineerde posten ter weerszijden van de trekvaarten van Amsterdam op Muiden en Weesp. 1810 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. A100.

A101 http://proxy.handle.net/10648/3f3ebb1b-b29b-4bb1-bacb-40f6e2b2772a Plattegrond van de post nr. 1 achter de Lijebrug aan de weg Amsterdam-Haarlem. 1810 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A101a-A101b Plattegrond van de post nr. 1 achter de Lijebrug aan de weg Amsterdam-Haarlem. 1810 2 bladen

Kopie van nr. 101.

A101a http://proxy.handle.net/10648/28c638c8-0bb5-4b27-beb2-106cd3bf6b46 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A101b http://proxy.handle.net/10648/5978a684-fefb-4f6b-aa42-d9be75422749 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A102 http://proxy.handle.net/10648/e4fa7bed-28df-4c42-8781-64b4abdb5a7c Plattegrond van de post aan het Penningsveer (Batterij nr. 2 aan de weg Spaarnwoude - Haarlem). 1810 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A102a-A102b Kopieën 1810 2 bladen A102a http://proxy.handle.net/10648/a6722ebc-648f-4668-a34b-198b077c5878 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A102b http://proxy.handle.net/10648/91e46217-dcc1-4a30-b8fc-5d36a88bd12e ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A103-A103a Plattegrond van de post nr. 3 gelegen in het Spaarnland bij de sluizen van Spaarndam. 1810 2 bladen

Met kopie.

A103 http://proxy.handle.net/10648/da42b059-7210-4ae8-b42e-eed9c2fe008b ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A103a http://proxy.handle.net/10648/601d0c33-6a94-428e-8dfa-30113a846efd ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A104-A104a Plattegrond van de Hoofddijk-post nr. 6 aan het sluishoofd te Spaarndam. 1810 2 bladen

Met kopie.

A104 http://proxy.handle.net/10648/c95df335-ef13-4f3a-b087-a126dfce8df4 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A104a http://proxy.handle.net/10648/27d0e72a-961f-43d0-b3bd-5f8fbdcd832e ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A105 http://proxy.handle.net/10648/d3b59e1a-0aac-423a-9bfc-8e17a4bf3060 Plantekening van de post voor Spaarndam, met een ontwerp ter versterking. 1810 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A106-A106a Plattegrond van de posten (nr. 5) tot keelsluiting van Spaarndam, en de situatie van een terrein ten zuid-oosten van Spaarndam, bij het Rijnlandse huis. 1809 2 bladen

Met kopie.

A106 http://proxy.handle.net/10648/ee25fd1a-61ed-4d95-97f7-98ef6676cd30 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A106a http://proxy.handle.net/10648/a943d1e0-505b-4811-b693-8841ba5e4a1b ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A107-A107a "Carte de Halfweg Haarlem, comprenant les trois écluses, le fort no. 6 et la batterie no. 7 ainsi que le projet de la construction d'une traverse du côte d'Haarlem." 1810 2 bladen

Met kopie.

A107 http://proxy.handle.net/10648/f8f500cd-4fc7-4714-bf6c-adb2f1cc3b70 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A107a http://proxy.handle.net/10648/783573f3-c04e-4f11-8179-fba2640da494 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A108 http://proxy.handle.net/10648/d0e5270c-5240-4e63-9e24-cedf90f2c135 Plattegrond van het terrein, ter weerszijden van de trekvaart ten westen van Halfweg en Haarlem. 1809 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A108a-A108b Plattegrond van het terrein ter weerszijden van de trekvaart ten westen van Halfweg en Haarlem, met posten nrs. 6-7. Op een kleinere schaal gebracht door de 1ste luitenant A.J. Aarts. ca. 1809 2 bladen

Kopieën van A108.

A108a http://proxy.handle.net/10648/36c7c6c7-20f6-4c54-9db1-245469e1aabf ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A108b http://proxy.handle.net/10648/40b16132-be1d-4c62-9e28-ce8cf466d0e6 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A109 http://proxy.handle.net/10648/796be26e-9263-4919-9b6b-eaa830281455 Plattegrond van batterij nr. 8 ten westen van het dorp Sloten op de Akerdijk. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A110-A110a Plattegrond van de batterij nr. 9 ten westen van het dorp Sloten op de Rijkerhoek. z.j. 2 bladen

Met kopie.

A110 http://proxy.handle.net/10648/74dec62f-ee1d-4d4b-b146-e62ab360a662 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A110a http://proxy.handle.net/10648/eb7ca8ec-0832-4271-92c5-fb2febe9fe7d ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A111 http://proxy.handle.net/10648/0228e987-3c9d-43fe-98c3-d9b674568f2b Plattegrond van de redoute nr. 11 op de Uitweg tussen Osdorp en Sloten. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A112 http://proxy.handle.net/10648/127b1dd8-8a03-4f87-9bd3-d34781516893 Plattegrond van de batterij nr. 13 aan de Amsterdamse Ton. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A112a http://proxy.handle.net/10648/f6e5092a-1b3c-425f-bf1c-cf5ba6a07009 Plattegrond van de batterij nr. 13 aan de Amsterdamse Ton. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van A112.

A113 http://proxy.handle.net/10648/c261fcfd-7f59-492d-804a-2dc615a4d198 Plattegrond van de posten nr. 22 aan de Duivendrechtsebrug. 1810 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A113a http://proxy.handle.net/10648/ef5c355e-e9a8-4b8d-9cf8-47cbdb3ae4de Plattegrond van de posten aan de Duivendrechtse brug. ca. 1810 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van A113.

A114 http://proxy.handle.net/10648/c18281ae-d8ff-4f73-b546-a75898d1508d "Plan, coupes et profils d'un ouvrage en avant les écluses du Halfweg, entre le Lac de Haarlem et le Zuiderzee." 1811 1 blad, 1 deel

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A114b http://proxy.handle.net/10648/28b514ab-b076-4f58-8080-55926c581745 Aangehecht: een in het frans gestelde kostenbegroting. A115 http://proxy.handle.net/10648/aa9f1f26-8a5c-4dfd-886c-ba60772ca01d "Plan des batteries de côte sur la rive droite de l'Y et du Pampus: Paardenhoek (no. 1) et Zeeburg (no. 2), Immetjeshorn (no. 3), Diemerbuitendijk no. 5, le fort Diemerdam (no. 6), Tonneau (no. 13), batterie de l'Ouest et batterie de l'Est. Plan des batteries de côte sur la rive gauche de l'Y et du Pampus: de Durgerdam (no. 8, 9, 11) et Schellingwoude (no. 12)." 1811 10 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A116 http://proxy.handle.net/10648/c2d52af5-bcdd-42c0-bcd8-e09f0cf2ccfa "Plan du fort de Halfweg Haarlem, côte no. 6, avec le projet des changements à y faire." 1812 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Aangehecht: een in het frans gestelde kostenbegroting.

A117a-A117f "Réduit défensif sur les écluses d'Halfweg-Haarlem." 1812 6 bladen

Aangehecht: brief, kostenbegroting en proces-verbaal, allen gesteld in het frans en allen gedateerd 1812.

A117a http://proxy.handle.net/10648/d75af0e6-2c8a-4c57-81f9-4278483edaf4 1. "Plan des écluses d'Halfweg-Haarlem, avec la papillotte du projet d'un réduit défensif sur ces écluses et des deux traverses pour le couvrir." Voorts twee doorsnedetekeningen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A117b http://proxy.handle.net/10648/1f35848a-b8cf-4e02-84e7-1bf1e90b33c5 2." Plan du grillage au dessus des pilots; plan du pilotis."

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A117c http://proxy.handle.net/10648/05993653-e185-4133-88df-96c82b9e9d6a 3." Plan des piliers des arcades en fondation; plan des caves."

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A117d http://proxy.handle.net/10648/a6927a4f-39ff-4519-ab6c-292baa221e55 4." Elévation sur la largeur; elévation sur la longueur."

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A117e http://proxy.handle.net/10648/475e6f75-b2ac-43c9-8aff-ec1e97b511b7 5." Plan de la platte forme; plan du rez-de-chaussée."

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A117f http://proxy.handle.net/10648/a1aad4bd-8878-46f4-b167-657aa2581f75 6." Coupe sur la largeur; coupe sur la longueur."

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

ST. ANDRIES A310 http://proxy.handle.net/10648/dd9a8760-59b9-4f97-aeb4-45dfcad5d707 Plattegrond van het fort met Oud St. Andries en omstreken. [eind 17e eeuw] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A310A-A310b "Plattegrond van het fort met dezelfde situatie in het jaar 1733". ca. 1733 2 bladen Schaal 1:3.840

Kopieën.

A310a http://proxy.handle.net/10648/baba79f3-f1a7-46b6-847e-f36b4512cc2e ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A310b http://proxy.handle.net/10648/253fedca-13a1-49e8-b908-ecee71d505b3 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

ARNEMUIDEN A311 http://proxy.handle.net/10648/adbc9650-3929-456f-aa11-5b2a8f242926 Plattegrond van de stad. ca. 1650 1 blad Schaal 1:2.300

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A312 http://proxy.handle.net/10648/75c026f2-bcfb-492c-88f4-d799353c0579 "Plan de la place d'Arnemuiden. Levé à la boussole, Janvier 1810, le lieutenant du Génie Leroy." 1810 1 blad Schaal 1:1.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

ARNHEM A313 http://proxy.handle.net/10648/721d13cc-3984-4ff5-8254-9eaa149c4f5c Plattegrond van de stad anno 1702. 1751 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A313a http://proxy.handle.net/10648/e4ebc8e3-731b-4979-9792-6d3466142fb1 Plattegrond van de stad anno 1702. 1751 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

A314 http://proxy.handle.net/10648/e522fedf-1279-44e5-9ec0-ecf63a3235a1 Plattegrond van Arnhem. 1710 1 blad Schaal 1:3.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A315 http://proxy.handle.net/10648/6e249e67-378b-4877-8624-6cfb28cf4229 Plattegrond van de stad met omliggend terrein. 1752 1 blad Schaal 1:3.168

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A315a http://proxy.handle.net/10648/ae48c62b-519f-489e-aa6d-af8294003e62 Plattegrond van de stad. ca. 1752 1 blad Schaal 1:3.168

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

"Zoals het zich bevond voordat de buitenwerken, volgens permissie van Koning Lodewijk in 1808 door de stedelijke regering zijn geslecht."

A315b http://proxy.handle.net/10648/fda45ab6-6aa2-4ae8-a414-dd2a2694489b Plattegrond van de stad. Kopie uit latere tijd. z.j. 1 blad Schaal 1:3.168

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A316 http://proxy.handle.net/10648/d0aff7ee-20a0-438d-be14-3e6a212c4b2f Plattegrond van de stad met stratennet. 1755-1756 1 blad Schaal 1:3.767

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A317 http://proxy.handle.net/10648/5338fda8-08eb-45c5-a4d5-377ac99cb25a Plattegrond van de stad anno 1766. ca. 1788 1 blad Schaal 1:2.897

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A317a http://proxy.handle.net/10648/2bada297-e0e4-4029-b135-cd6739daef02 Plattegrond van Arnhem. ca. 1790 1 blad Schaal 1:2.897

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

A317b http://proxy.handle.net/10648/d5b1e350-7848-4304-bcfb-b5a8d25ac6ce Plattegrond van Arnhem. ca. 1790 1 blad Schaal 1:2.897

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

A317c http://proxy.handle.net/10648/ae7b670e-1e50-490c-b291-e798b829b72e Plattegrond van de vestingwerken. z.j. 1 blad Schaal 1:2.897

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

A318 http://proxy.handle.net/10648/2757a67f-abee-472c-9f4f-fc2c708030d6 Plattegrond van de oude hoge en lage muren tussen de St. Jans en Rhijn-poorten, en van de beide daarvoor liggende ravelijnen Vliegerbergh en Ceijnshuis. [1779] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A319 http://proxy.handle.net/10648/6ac30941-e83c-4b8b-aa5b-0d0670d78792 Plattegrond van een gedeelte van het hoge front tussen de St. Jans en de Rhijn Poort, met de beide ravelijnen Vliegerberg en Ceijnshuis. 1779 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A319a http://proxy.handle.net/10648/a0088048-f8b0-4738-a82d-98a8634d4524 Plattegrond van een gedeelte van het hoge front tussen de St. Jans en de Rhijn Poort met de beide ravelijnen Vliegerberg en Ceijnshuis. 1779 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

A320 http://proxy.handle.net/10648/097d00a1-a1f4-4682-931a-5e0fdc86db2c "Plan d'une partie de la plan d'Arnhem..." betreffende een gedeelte van de werken aan de Velperpoort, Bastion Velperpoort, Ravelijn Sourevangers-Hoff. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A321 http://proxy.handle.net/10648/a73fda77-7f4c-45dd-a740-741acf3e15dd Plattegrond van de stad, met geschiedkundige aantekeningen. ca. 1784 1 blad Schaal 1:2.790

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een opgeplakt briefje 's Gravenhage 5 augustus 1849 van de majoor-ingenieur, adjudant der Konings J.G.W. Merkes van Gendt.

A322 http://proxy.handle.net/10648/a06e1dc9-9b94-40d8-85a7-0361f6e63b42 Plattegrond van de vesting, waarop de belegering is getekend. 1727 1 blad Schaal 1:2.600

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

"Ingekomen de 7e april 1787 met een brief van de directeur de Bruijn". Ontbreekt.

A323 http://proxy.handle.net/10648/c88e0ac3-e75c-4e3e-95be-e06bb43706ce Plattegrond van de stad. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:3.725

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A324 http://proxy.handle.net/10648/c02dccbc-2b7a-43fa-822c-3aabc4485afa "Plan d'Arnhem", betreffende de vesting. z.j. 1 blad Calque.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A325 http://proxy.handle.net/10648/c013417f-17f6-486a-996e-10c4dad6ce75 Plattegrond van de vesting en directe omgeving. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met afzonderlijk "Légende du Plan de la Place d'Arnhem sur papier calqué".

A326 http://proxy.handle.net/10648/02a4daab-c7f0-4f16-811a-1788ea497028 Plattegrond van de stad. 1811 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A327 http://proxy.handle.net/10648/a79349bd-4dd7-43d2-8f10-f21d7c7f7da9 Profieltekeningen van de bewalling van de stad. [1813] 1 blad Schaal 1:67

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

AXEL A332 http://proxy.handle.net/10648/77988d40-9033-4820-83c3-a062cabb9cb6 Plattegrond van het fort de Moerspui nabij Axel, Moer-Spuij aan de Nieuwe Vaart naar het fort te Moerbeeke. 1656 1 blad Schaal 1:2.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

A333 http://proxy.handle.net/10648/9f3e2e83-aa5f-44f2-a61c-62ec4147269d Plattegrond van de vesting. 1810-1813 1 blad Schaal 1:3.120

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Aangehecht een klein kaartje van de bedekte weg buiten de Axelse poort.

A334 http://proxy.handle.net/10648/8c248176-a356-408c-b531-befd24ff9467 "Project pour la défense du Zand-Kreek pour 1813." 1812 1 blad Schaal 1:5.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

BAARLAND B1 http://proxy.handle.net/10648/20376797-71f0-4657-99eb-b92d9e7bdb74 Plattegrond en profieltekening van de batterij gelegen een half uur gaans van het dorp in Zuid-Beveland, aangelegd in het jaar 1807. 1807 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B2 http://proxy.handle.net/10648/5c82d03a-3024-4be3-b441-9b844f449a64 Plattegrond en profieltekening van de batterij gelegen bij het dorp Hoedekenskerke in Zuidbeveland, aangelegd in het jaar 1807. 1807 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B3 http://proxy.handle.net/10648/9f27f402-bff3-45f0-909e-bb02e11163aa Doorsneden en detailtekening van "Projet du fort ordonné à Baarland, Ile du Sud-Beveland; avec données et estimation du projet." 1810 1 blad Schaal 1:1.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

BATH B4 http://proxy.handle.net/10648/924acae5-f4ec-4849-869a-72773d8d9449 Plattegrond van het nieuw gemaakte fort in de Reijgersbergschen polder bij de haven. 1786 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B4a http://proxy.handle.net/10648/3817c728-902f-4203-a9b3-289f2827da87 Plattegrond van het nieuw te maken fort in de Reijgersbergschen polder achter de haven, besteed de 22e maart 1786 met de daarom liggende Zeedijk. 1786 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B5 http://proxy.handle.net/10648/3d2f3d9b-aff3-4a63-ace5-eba4bea493ce Plattegrond van het fort waarop de geschiedenis van de aanleg der verschillende werken is beschreven. 1788 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B6 http://proxy.handle.net/10648/355a83ab-5938-40de-903b-2b7f2379f3cd Plattegrond en profieltekening van ontwerp voor de aanleg van een batterij buiten het fort. 1807 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B7 http://proxy.handle.net/10648/64713436-4be1-4630-846f-c79bb2fa4837 Plattegrond van het fort zoals dit zich bevond voor de landing van de Engelsen in het jaar 1809. 1809 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B8 http://proxy.handle.net/10648/008cee49-24d5-4961-a49f-7f98d0991ed9 Plattegrond van het fort met de nieuw gemaakte veranderingen. 1809 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B9 http://proxy.handle.net/10648/e6b31af4-4e79-4518-9740-890c8fe64ced Kaart van het fort en defensie van de Bathsche polder zoals deze in het jaar 1809 vervaardigd is, met de communicatie bij laagwater over de slikken, schorren en het Kreeke-rak met de vaste wal. 1809 1 blad Schaal 1:7.200

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Aangehecht twee brieven 6e en 12e van Slachtmaand (november) 1809 van de 1e luit.- geografisch ingenieur J.C. van de Polder aan de luit. kolonel van de artillerie en genie C.C. van Hooff, wnd. directeur van het Depot-Generaal van Oorlog.

B11-B11d Kaart van de landverdediging van het fort. 1810 5 bladen Schaal 1:6.000 B11 http://proxy.handle.net/10648/48dae5f5-d14a-4329-b09d-1c46cc517a15 (1e blad) Tracé van de dijkpost aan de rechter vleugel.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B11a http://proxy.handle.net/10648/a12c4feb-fe16-4a2d-9fe9-3f3cda350c86 (2e blad) Tracé van de dijkpost aan de linker vleugel.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B11b http://proxy.handle.net/10648/e4818b52-d6e4-42be-a872-f66c2e31eff8 (3e blad) Tracé van de post, aangelegd in 1809 op de lage weg.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B11c http://proxy.handle.net/10648/d8f53d8d-c714-4257-8f9f-71b2f3836324 (4e blad) Tracé van de intermediaire post van de Linie.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B11d http://proxy.handle.net/10648/b2b07ceb-07c0-4d51-a583-89126c68e9b4 (5e blad) Profielen tot de beide dijkposten van de Linie.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

BEERTA B24 http://proxy.handle.net/10648/11557513-ef7c-47a5-83a7-aa3cde80810e Plattegrond van een ontwerp voor de aanleg van een batterij op het schorre achter de Beerster sluiskil; en een batterij achter Beerster Stamrik in de Dollard. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B25 http://proxy.handle.net/10648/55680334-d274-4b3e-b5bb-641ac2f73365 Project van de aanleg van een post ter versterking van de Bellingwolder en Beerster Zijlen. 1795 1 blad Schaal 1:584

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B26 http://proxy.handle.net/10648/8fee4ff8-5db6-4c1e-ac9e-52046b5555d1 Project ter versterking van de Bellingwolder en Beersterzijlen. 1795 3 bladen Schalen 1:144-1:584

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B26 (1e blad) Plankaart van het omliggend terrein. Bijlage bijbehorende Memorie ontbreekt. B26a (2e blad) Doorsneden behorende bij het ontwerp ter versterking van de Bellingwolder- en Beersterzijlen. (3e blad) Doorsneden behorende bij het ontwerp ter versterking van de Bellingwolder- en Beersterzijlen.
B27 http://proxy.handle.net/10648/637e513c-795e-4ac9-8a0e-a5495bc56d4a Plattegrond van een gefortificeerde post, aan te leggen op en ten weerszijden van de Dollaartsdijk voor Bellingwolder-Zijl. 1796 1 blad Schaal 1:823

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

BELLINGWOLDE B30 http://proxy.handle.net/10648/8f8eb103-4ba0-4f29-9e81-533ee9e0b552 Plattegrond van de Bellingwolder Schans. 1681 2 bladen Schaal ca. 1:1.750

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B30 (1e blad) Bellingwolder Schans. "Afgemeten" in juni 1681. B30a (2e blad) Een gedeelte van het fort. Behoort bij het in juni 1681 "afgemeten" plan van de schans.
B31 http://proxy.handle.net/10648/62c164c1-d8e2-4661-87da-baf62052959c Plattegrond en doorsneden van de Bellingwolder Schans. ca. 1740 1 blad Schaal 1:1.728

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B32 http://proxy.handle.net/10648/6b2ee8da-8862-488f-8cb0-ec32e77ddfc9 Plattegrond van de Bellingwolder of Oude Schans. 1763 1 blad Schaal 1:1.430

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B33 http://proxy.handle.net/10648/90ec3877-4e9f-4355-a642-42fae9671183 Plattegrond van de Bellingwolderschans. 1771 1 blad Schaal 1:1.656

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B34 http://proxy.handle.net/10648/fba68e7d-f702-4284-995f-9975f07e151f Plattegrond van de Oude- of Bellingwolder Schans. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:1.430

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B35 http://proxy.handle.net/10648/d40ce664-7745-4c59-9092-9599535f38a7 Plattegrond van de Oude Schans of Bellingwolder Schans. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:1.662

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B36 http://proxy.handle.net/10648/5658a48a-2c67-43dd-b0c3-8ca67bfe0526 Plattegrond van de Bellingwolder Schans. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:1.430

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B37 http://proxy.handle.net/10648/8350799b-23b2-4830-8aa1-5b140c71a770 Plattegrond van de Oude Schans. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:1.660

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B38 http://proxy.handle.net/10648/e0713480-df96-4b47-b963-c2f70ad06edc Plattegrond van de rivier de Aa met het omliggende terrein bij de Bellingwolder grondpomp; met een ontwerp van de redoute. (1e blad.) 1797 3 bladen Schaal 1:1.584

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B38a http://proxy.handle.net/10648/4a8c53a6-77d4-487e-9e64-2481b728bbef Profieltekening van de geprojecteerde redoute, te leggen aan de rivier de Aa bij de Bellingwolder Grondpomp. (2e en 3e blad). 1797 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B39 http://proxy.handle.net/10648/96bcc8ef-7c02-4eda-bdea-60215d1f3c35 Plattegrond en profiel van de fleche van de Lunet in de hoek van de Moerwal bij de Leete achter Bellingwolde. 1797 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B40 http://proxy.handle.net/10648/eaa548fc-a620-4f6f-9df8-f3f70f26978b Plattegrond en profiel van de nieuw te maken redoute bij de Leete achter Bellingwolde. 1797 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

BERGEN OP ZOOM B41 http://proxy.handle.net/10648/99ea908e-d0b1-42a5-8955-3eaa86b26ebc "Project de fortification sur la ville." 1693 1 blad Schaal 1:3.622

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B42 http://proxy.handle.net/10648/feafd455-a432-4baf-93b6-dcc90108a97b "Plattegrond van de fortificatie van de stad, zoals het nu is gelegen in het jaar 1706." Kopie uit 1708 door Gellius à Brakel van de oorspronkelijke tekening door Gidion van Berck. 1706-1708 1 blad Op linnen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B43 http://proxy.handle.net/10648/1703d58d-5799-472d-a823-e49e3cecffb5 Plattegrond van de vesting met de waterschans. ca. 1730 1 blad Schaal 1:2.567

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B44 http://proxy.handle.net/10648/bc4b8461-a9bf-4a90-ab19-8a824525bf07 Plattegrond van Bergen op Zoom met waterschans en omliggend terrein. 1724-1730 1 blad Op linnen. Schaal 1:2.729

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Opgenomen door order van haar Edel Mogende Heren Raden van State van de Verenigde Nederlanden, volgens Resolutie van 21 april 1724 door de ondergeschreven directeur van de fortificatiën ingenieur Ad. van Dun.

B45 http://proxy.handle.net/10648/d1838b7d-daf6-4e77-9be9-8d173ba7c337 Plattegrond van de vesting zonder stratennet met de waterschans. 1731 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

1. Ontvangen van de directeur generaal Hartel in januari 1841.

2. Voorzien van de aantekening: "Weete niet of dit Plan wel getekent is Egter Gelove hetzelve van den Directeur-Gen. Hartel is".

B45a http://proxy.handle.net/10648/6e8248d6-2465-44fd-b945-8c3f24517f1c Plattegrond van de vesting zonder stratennet met de waterschans. 1731 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

Getekend naar het plan van de directeur generaal Hartel.

B46 http://proxy.handle.net/10648/8356b453-8cda-4fea-8910-382d761b793f Plattegrond van de noordzijde, "met een project om het in staat van defensie te stellen, geformeerd ingevolge de order van de edel mogende heren Raden van State van de Verenigde Nederlanden, door de ongeschreven directeur van de fortificatiën C. van Bommel". 1732 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Behoort bij Memorie 4.OMM inv. nr. B8.

B47 http://proxy.handle.net/10648/0825c2a1-924f-46df-943b-be7631274641 Plattegrond van de vesting met de waterschans. 1735 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B48 http://proxy.handle.net/10648/55a2daaa-6179-47f0-891e-1d0e7c35dabc Plattegrond van de vesting met de waterschans en opgave door wie de werken zijn aangelegd. 1740 1 blad Schaal 1:2.730

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B49 http://proxy.handle.net/10648/bef9bf2f-e3c0-4225-914d-ebc84341f185 Plattegrond van een gedeelte van de stad met de nieuwe projecten aan de zuidzijde, en het project van de generaal Coehoorn om de noordzijde van deze plaats te versterken. 1741 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie Memorie 4.OMM inv. nr. B9.

B50 http://proxy.handle.net/10648/3345e3ad-47d3-41a4-b032-3cee592626f5 Plattegrond van de vesting met de waterschans waarop zijn aangebracht de nieuwe werken sedert 1741. 1741 1 blad Schaal 1:2.730

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B50a http://proxy.handle.net/10648/3e69ebe0-6883-44c5-a759-f87f228a38a6 Plattegrond van de vesting met de waterschans. 1747 1 blad Schaal 1:2.762

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B51 http://proxy.handle.net/10648/29d95ea2-d8f8-4966-8e2d-fce018f25276 Plattegrond van de vesting met de waterschans. [1743] 1 blad Schaal 1:2.652

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B51a http://proxy.handle.net/10648/225a93b2-6d5c-49eb-9e72-fba73d6f65fc Plattegrond van de vesting Bergen op Zoom met de waterschans. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B52 http://proxy.handle.net/10648/27b57885-d18e-41f6-bd17-da22d0291678 Plattegrond van de vesting met de waterschans. 1747 1 blad Schaal 1:2.790

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op perkament.

Niet raadpleegbaar

B53 http://proxy.handle.net/10648/f3306abb-ff54-4d84-b102-a5e68761bd70 Plattegrond van de vesting met de waterschans. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:2.700

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B54 http://proxy.handle.net/10648/1022de95-1264-4d2a-a67e-8476f8c04bd4 Plattegrond van de vesting met de waterschans, met inzet: standgezicht van een kanonkelder in de schouders van de bastions en ravelijnen. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:2.650

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

B54a http://proxy.handle.net/10648/f3e2224d-43e7-416a-a1ba-2bab0319572e Plattegrond van de vesting met de waterschans, met inzet: standgezichtvan een kanonkelder in de schouders van de bastions en ravelijnen. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:2.650

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B55 http://proxy.handle.net/10648/f8bfb5eb-5d2e-4b91-9006-669cd2f8df49 Plattegrond van de vesting met de waterschans. 1751 1 blad Schaal 1:6.608

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B56 http://proxy.handle.net/10648/757c4af0-7ca0-4bed-bc06-8a000250e7bb Plattegrond van de vesting met de waterschans. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:2.652

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B57 http://proxy.handle.net/10648/dc1fe557-5747-44c6-9cfd-6377dfa8e09d Plattegrond van de vesting met de waterschans. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:2.462

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B58 http://proxy.handle.net/10648/0cd2ee42-4982-4235-af3d-c3f134db2904 Plattegrond van Bergen op Zoom met de zuid- of waterschans en het begin van de Linies. [1750-1780] 1 blad Schaal 1:2.462

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B58a http://proxy.handle.net/10648/8e84826c-7121-4427-820d-6457b02e5d9e Plattegrond van de vesting met de waterschans. [1750-1780] 1 blad Schaal 1:2.680

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B59 http://proxy.handle.net/10648/896b94a4-c629-4c4e-afa7-e733df37d3d3 Plattegrond van de vesting met de waterschans en omliggend terrein. ca. 1750-1800 1 blad Schaal 1:2.650

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B60 http://proxy.handle.net/10648/5c1995e3-5d60-4e97-a5df-54da5bfe93e9 Plattegrond van de vesting met de waterschans. 1775 1 blad Schaal 1:2.650

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B61 http://proxy.handle.net/10648/1462623f-c0e2-40d0-86d4-967c8a49626b Plattegrond van de vesting met de waterschans. 1740 1 blad Schaal 1:2.650

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B61A-B61b Plattegrond van de vesting met de waterschans. z.j. 2 bladen Schaal 1:2.650

Kopie.

B61a http://proxy.handle.net/10648/401390a1-40c6-4d0a-99fb-0e96b292449a ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B61b http://proxy.handle.net/10648/567a9ba1-bd77-415e-8593-9ff0995eb675 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B62 http://proxy.handle.net/10648/f944170e-4f8b-4de5-a481-fc69b922b1dd Afbeelding van de "Attaque en Beleegeringe der Stadt [...]". van het beleg van de vesting door de Fransen in juli-september 1747. ca. 1747 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B62a http://proxy.handle.net/10648/24ef2dfd-5721-477b-b2f9-dcb44fb091f3 Afbeelding van de "Attaque en Beleegeringe der Stadt [...]", van het beleg van de vesting door de Fransen in juli-september 1747. ca. 1750 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B63 http://proxy.handle.net/10648/c662f63a-2d49-4d74-940f-e7acb4234b06 Plattegrond van de vesting met de waterschans ..."soo als gelegen was 1747 met de Attaque, sijnde door de Fransen". z.j. 1 blad Schaal 1:6.726

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B64 http://proxy.handle.net/10648/6e8aed64-5795-4394-b46a-a77ec6b56174 Plattegrond van de belegering van de vesting door de Fransen in juli-september 1747. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B64a http://proxy.handle.net/10648/bf8950f9-d793-4c83-bf05-369af021a0b7 Plattegrond van de belegering van de vesting door de Fransen in juli-september 1747 z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met aangehechte "Explicatië.

B65 http://proxy.handle.net/10648/d970e54b-c5e3-4720-af24-41efff3a39cc Plattegrond van de vesting met de waterschans; waarop zijn getekend de belegeringswerken uitgevoerd door de Fransen bij het beleg in 1747. Franse tekst. 1748 1 blad Schaal 1:3.522

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B65A-B65b Plattegrond van de vesting met de waterschans; waarop de belegeringswerken zijn getekend uitgevoerd door de Fransen bij het beleg van 1747. Franse tekst. 1748 2 bladen Schaal 1:3.522

Kopie.

B65a http://proxy.handle.net/10648/7c22c28c-b44f-4442-a39e-1558ef40066c ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B65b http://proxy.handle.net/10648/0ac23598-d6dc-4ae8-93c1-39461461c4d8 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B66 http://proxy.handle.net/10648/69cbd42c-4c89-4d4d-aa34-e894aa6b6f58 Plattegrond van de vesting met de waterschans, waarop is aangegeven de belegering van juli-september 1747 door de Fransen. 1751 1 blad Schaal 1:2.729

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B67 http://proxy.handle.net/10648/22b81a7d-9766-495f-aee1-65980f98f90b "Plan de la ville de Berg op Zoom avec l'ataque des françois, ... en 1747." 1762 1 blad Schaal 1:6.750

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B68 http://proxy.handle.net/10648/26ef7177-8db8-41dd-831e-90d7e21a86e3 Plattegrond van de vesting met de waterschans, waarop is aangegeven de belegering van juli-september 1747 door de Fransen, met tevens de nieuwe vestingwerken uit 1781. [ca.1781] 1 blad Schaal 1:3.087

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B69 http://proxy.handle.net/10648/ae4b7176-8fd5-4e85-a92a-cfdfd5841ff3 Plattegrond van de vesting met de waterschans, "und Entwurf von einigen neuen Defensions Wercker". 1751 1 blad Schaal 1:2.778

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B70 http://proxy.handle.net/10648/19de0bd0-9438-4e6f-858c-6edf7953746d Plattegrond van de stad, de waterschans en situatie. ca. 1750 1 blad Schaal 1:3.520

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B71-B71g Profielen van de vestingwerken. 1732 25 bladen B71 http://proxy.handle.net/10648/6d4aeef4-eb34-4b3d-b9af-901ed7a98947 1 (1e blad) Profielen van de kapitale wallen aan de noordzijde.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B71a http://proxy.handle.net/10648/4d9fdf9f-286f-4743-9534-49785a2b34d7 2 (2e blad) Profielen en plannen van bastions, lunetten.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B71b http://proxy.handle.net/10648/8ecc135e-95e4-45e1-bfc5-3d84d300eedf 3 (3e blad) Profielen van bastions,lunetten, de "galerij major".

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B71c http://proxy.handle.net/10648/621464cf-0ab4-4460-9e07-22de680cbff7 4 (4e blad) Profielen van de souterrains voor het hoge front.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B71d http://proxy.handle.net/10648/55202aee-28d2-444b-b75a-ddb1b0f01e75 5 (1e blad) "Grundris von denen Galleries Majors und Profil vonden Steinern Redout in den Angle Rentrent. "

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B71e http://proxy.handle.net/10648/4ab992d0-aa5f-48a0-a936-b7bb3ef79e56 6 (1e blad) Profielen en plannen betreffende verlenging van de sluis "'s Zwaane Gat".

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B71f http://proxy.handle.net/10648/c5183634-17da-4cde-a980-889c48869666 7 (3 bladen) "Plattegrond C", profielen bij het bastion Coehoorn, ravelijn Deden en lunet Holland.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B71g http://proxy.handle.net/10648/dfe09c5a-f45a-403a-883c-6f12eac6872f 8 (2 bladen) "Plattegrond der bepalingen der Linien, zoo der lengtens en breetens der bastions". De plannen betreffen het gedeelte van de vestingwerken tussen de bastions Orange en Bekaf via het bastion Watermolen met opgave van diverse maten.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B72 http://proxy.handle.net/10648/6ec9b6db-7ab1-4fbb-b375-e79b17af4e23 Plattegrond van een gedeelte van de fortificatiewerken tussen de bastions Noyelle en Orange via bastion Pucelle met de onderaardse werken met de souterrains en alle mijnen. 1749 1 blad Schaal 1:7.200

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B73-B73a Plattegrond van de onderaardse werken van de fortificatiën. 1754 2 bladen

Met kopie.

B73 http://proxy.handle.net/10648/695d4892-e01b-4945-8eb0-a501c8487397 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

B73a http://proxy.handle.net/10648/f5f832e9-2614-4a5d-949a-9aed15283f31 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B74 http://proxy.handle.net/10648/d6bdd485-0779-40c8-8484-c9ca3b7fd23e Plattegrond van een gedeelte van de fortificatiewerken, met de souterrains en mijnen. ca. 1750 1 blad Schaal 1:864

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B75-B75b Plattegrond van een gedeelte van Bergen op Zoom, "of het gehele front waar de mijnen voorleggen, en de hele uitgestrektheid van de galerij voor de musquettiers, onder de contrescarpsmuur, met de verdere souterrains, kanonkelders en sorties." ca. 1750 3 bladen Schaal 1:1.296 B75 http://proxy.handle.net/10648/788c3571-3315-46c7-a268-8185ead769a6 1 (1e blad) Front waar de mijnen liggen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B75a http://proxy.handle.net/10648/a6d9cccc-ea12-452f-a130-55e363c43d80 2 (2e blad) Plattegrond van de "galleri devant le frond de l'ataque de Bergen".

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B75b http://proxy.handle.net/10648/4924839d-5ee4-4c19-9070-779c058b704b Plattegrond van het ravelijn Antwerpen met kanonkelders, kazematten en galerijen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B76 http://proxy.handle.net/10648/aa1f2430-b47a-4fe0-9fe5-73c2cc48697e Plattegrond van de onderaardse werken, met twee bijkaartjes: profielen der "Oude en Nieuwe Galerij Majoor'. 1757

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B76a http://proxy.handle.net/10648/3879da16-5f73-4581-9207-796dd1c9c36b Plattegrond van de onderaardse werken der Fortificatien. 1757

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van B76.

B78 http://proxy.handle.net/10648/ba640554-b3a9-4321-a663-1ee0c2221402 Plattegrond en twee profielen van de onderaardse werken. 1767 1 blad Schaal 1:1.152

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B78a-B78c Plattegrond en profielen van de onderaardse werken. 1767 3 bladen

Kopie van B78.

B78a http://proxy.handle.net/10648/08a5304a-12ff-441a-b9dc-dae32bdf9617 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B78b http://proxy.handle.net/10648/18a4834b-6ad9-4831-a0f0-db124c409592 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B78c http://proxy.handle.net/10648/6ff68dff-f0dc-46bd-90f2-9be23b8e3280 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B78d http://proxy.handle.net/10648/273d8e18-31a1-4a85-91d6-0d995c8f2314 Plattegronden en profielen van het front voor zover dit met onderaardse werken omgeven is. Opgenomen in het jaar 1766. 1767 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B78e http://proxy.handle.net/10648/8843ec66-1897-4917-a235-6dc0306d6203 Plattegronden en profielen van het front voor zover dit met onderaardse werken omgeven is. 1767 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B78f http://proxy.handle.net/10648/6e355e83-5f61-4c04-b3ea-ed578642d76d Plattegrond van de onderaardse werken van de stad. 1767 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B78g http://proxy.handle.net/10648/585a2c98-2b1a-42a9-8bc2-4bc08e347b02 Plattegronden en profielen van het front voor zover dit met onderaardse werken omgeven is. ca. 1800 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. B78 uit 1800.

B78h http://proxy.handle.net/10648/58856ac0-37c0-455a-af31-5cce7cc0453f Plattegrond van het front, dat gecontramineerd is. ca. 1800 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B78i http://proxy.handle.net/10648/69538a8c-b61e-4de7-b372-3df5f9a881c1 Plattegrond van de onderaardse werken. 1767 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie zonder de profieltekeningen.

B80 http://proxy.handle.net/10648/79d29a49-b8cc-4d26-b211-9a0c9939b0a8 Plattegrond van de attaque met het project om alle vervallen gedeelten in voorgaande staat te brengen en om het gehele front te versterken, met aangegeven de bastions Pucelle en Coehoorn en de voorliggende vestingwerken). ca. 1750 1 blad Schaal 1:184

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B80a http://proxy.handle.net/10648/ede3ffe8-5778-41c2-b2d6-a229364be569 Plattegrond van de attaque met het project om alle vervallen gedeelten in voorgaande staat te brengen en om het gehele front te versterken. Met aangegeven de bastions Pucelle en Coehoorn en de voorliggende vestingwerken. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B80b http://proxy.handle.net/10648/81162d01-40a2-4f40-945a-1790bf886c0f Plattegrond van de attaque met het project om alle vervallen gedeelten in voorgaande staat te brengen en om het gehele front te versterken. Met aangegeven de bastions Pucelleen Coehoorn en de voorliggende vestingwerken. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B81 http://proxy.handle.net/10648/73ecfb86-9224-4edd-a935-29c37867a791 Plattegrond van de nieuwe fortificatiewerken aan de noordzijde van de stad in 1742 aanbesteed. 1742 2 bladen Schaal 1:1.296

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B81a http://proxy.handle.net/10648/a098a1a9-2752-41d5-973f-589604d3b98e Profielen van de nieuwe werken. 2e blad. 1742 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B81b-B81c Plattegrond van de nieuwe fortificatiewerken aan de noordzijde van de stad. 1742 2 bladen

Kopieën.

B81b http://proxy.handle.net/10648/fa5154ae-280b-496d-8631-2a3076fb5e1c ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B81c http://proxy.handle.net/10648/4e6f68b8-4f04-49bd-9e60-4bf713af3838 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B82 http://proxy.handle.net/10648/ccce5248-111f-488e-b3d1-b2dde9899665 Profielen van de nieuwe kapitale werken aan de noordzijde van de stad, zoals deze onder directie van de directeur Van Dun en onder het opzicht van de ingenieurs J.D. van Wijck en H. van Harinxma thoe Heegh aangelegd in de jaren 1742, 1743 en 1744. 1744 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B83 http://proxy.handle.net/10648/74196150-37e0-4a9e-a31f-11d711e34dc4 Verzamelblad met afbeeldingen van vestingwerken 1742 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Afbeeeldingen zijn :

-Bastion Pucelle. Ichnographi-tekening van het bastion met de daarvoor liggende gracht en galerij; -Standtekening van een gedeelte van de galerij. Plattegrond en profieltekening van de nieuw gemaakte sortie, met twee kruitmagazijnen in het midden;

-Profiel, plan en standtekening van een nieuwgemaakte korps de garde onder de wal aan de uitgang van de Steenbergse poort;

-Plattegrond, profielen en standtekening van een kanonkelder in de schouder van een bastion; -Profieltekening van de nieuwe werken die gemaakt zijn aan de noordzijde van de stad in het jaar 1742;

-Roosterwerken tot de muren. Schaal 1:1.152

B84 http://proxy.handle.net/10648/e1df483b-b57d-4de2-8c26-f12fc03a524c Plattegrond, standgezicht, profielen van een gedeelte van de "gallerie" en kanonkelder in de schouder van het bastion Pucelle. ca. 1795 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B84a http://proxy.handle.net/10648/ca4e2261-c9ee-4906-b3b4-27ce6ee32b8b Plattegrond, standgezicht, profielen van een gedeelte van de "gallerie" en kanonkelder in de schouder van het bastion Pucelle. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B85 http://proxy.handle.net/10648/7cc012a3-2806-4444-b619-ede1b4da90fe Plattegrond, standgezicht en profiel van een gedeelte van de "gallerie" in het bastion Pucelle. 1795 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

"Behoort tot het departement van Staats-Braband, volgens resolutie 22 oktober 1795." Ondertekend: J. van Westenhout.

B87 http://proxy.handle.net/10648/dec40f51-bd78-4ecd-9be4-ee1b7734aef3 Plattegrond voor de bastions Pucelle en Coehoorn en voorliggende werken met aanwijzing van de gedeelten die door het springen van mijnen in 1747 vernield werden en het onbeschadigde gedeelte. 1750 1 blad Schaal 1:864

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B87a http://proxy.handle.net/10648/d52a3070-1911-42ef-b14a-86d17fd7c42d Plattegrond voor de bastions Pucelle en Coehoorn en voorliggende werken met aanwijzing van de gedeelten welke door het springen van mijnen in 1747 vernield werden en wat nog in goede staat bleef. ca. 1750 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. B87.

B88 http://proxy.handle.net/10648/6f5c11f1-fbfd-4724-b6d6-4a5570e0a439 Plattegrond van de onderaardse werken voor de bastions Pucelle en Coehoorn. ca. 1750 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B88a http://proxy.handle.net/10648/56f39145-620c-4f87-8303-b8741f72344d Plattegrond van de onderaardse werken voor de bastions Pucelle en Coehoorn. ca. 1760 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. B88.

B89 http://proxy.handle.net/10648/3c86fdec-f03d-4cf9-80ef-c8dab179e46f Plattegrond en doorsneden van de torens in de inspringende hoeken van de lunetten voor de bastions Pucelle en Coehoorn. ca. 1750 1 blad Schaal 1:40

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B89a-B89b Plattegrond en doorsneden van de torens in de inspringende hoeken van de lunetten voor de bastions Pucelle en Coehoorn. z.j. 2 bladen

Kopie.

B89a http://proxy.handle.net/10648/b3cbc583-4f40-4300-86b7-204abeea1888 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B89b http://proxy.handle.net/10648/bb44bc45-129f-4473-8aee-2ef8596193bf ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B90 http://proxy.handle.net/10648/0f8213e0-ef97-475f-9313-00b454b2e266 Plattegrond van de mijnen en onderaardse werken die in de belegering gesprongen zijn in het jaar anno 1747. ca. 1750 1 blad Schaal 1:1.080

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B91 http://proxy.handle.net/10648/714ac469-c5dd-475a-9982-4809471ad2be Plattegrond van het hoge front van de stad met alle onderaardse werken, van de bastions Koning William, Pucelle, Coehoorn, Belvideere en Orange. ca. 1750 1 blad Schaal 1:1.296

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B91a http://proxy.handle.net/10648/9a4cdbc7-3413-4d37-8ba5-cce1b4da05d7 Plattegrond geeft de bastions Koning William, Pucelle, Coehoorn, Belvideere en Orange met voorliggende werken omstreeks 1750. ca. 1750 1 blad Schaal 1:1.296

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B91b-B91e Plattegrond van het hoge front van de stad met alle onderaardse werken, van de bastions Koning William, Pucelle, Coehoorn, Belvideere en Orange. ca. 1750 4 bladen

Kopieën.

B91b http://proxy.handle.net/10648/94d0ae54-b585-4bf1-b4ca-8734e55d9e10 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B91c http://proxy.handle.net/10648/50278423-0173-4a00-b979-e1b621542892 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B91d http://proxy.handle.net/10648/7d0d937f-d35e-4ba7-bc90-b7c172508e6b ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B91e http://proxy.handle.net/10648/82608fbd-5451-487e-89f5-9fe2102c1b69 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B92 http://proxy.handle.net/10648/7261bb6d-27c5-4b87-90ab-aadf78281308 Plattegrond van het onbebouwde terrein langs de teen van de kapitale wal van de stad. 1760 1 blad Schaal 1:864

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B92a-B92b Plattegrond van het onbebouwde terrein langs de teen van de kapitale wal van de stad. 1760 2 bladen

Kopieën van nr. B92, echter niet geheel identiek.

B92a http://proxy.handle.net/10648/f7f4c933-4c77-4d5d-9cd7-f69245bb7e76 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B92b http://proxy.handle.net/10648/be7d6e85-8fba-4918-83e3-15ee5467cf14 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B93 http://proxy.handle.net/10648/65b46f7f-08cc-4c36-ba6a-f804ca50fe2a Plattegrond van de verandering van de linie in het jaar 1758 tussen Bergen op Zoom en het fort Moermont. Met nauwkeurige plattegrond voor en achter de linie. 1765 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B94 http://proxy.handle.net/10648/04f00ffa-12ad-44c3-a2c8-7d11f6b54fd0 Plattegronden en profielen van het 6e perceel van de in het jaar 1743 nieuw aangelegde roosterwerken. [1743] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B96/B96b Plattegrond en profiel van het leggen en laten springen van mijnen nabij het ravelijn Wassenaar. 1766 2 bladen B96 http://proxy.handle.net/10648/50382aa5-c977-4a4f-aa89-291e3cbd817f 1 (1e blad) Plattegrond van het front voor het ravelijn Wassenaar, waarin aangetoond werd de plaats van de mijnen aangelegd door de generaal Coehoorn onder de glacis. Schaal 1:1.152

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B96b http://proxy.handle.net/10648/ceb6775f-70f2-4ddf-a8b6-e9c4d76be367 2 (2e blad) Profiel van de rechter face van het ravelijn Wassenaar, met afbeelding van een springende mijn op 20 september 1765 en beschrijving van een poging tot het doen springen van een mijn op 6 juni 1766. Schaal 1:115

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B96a-B96c Plattegronden en profielen van het leggen en laten springen van mijnen bij het ravelijn Wassenaar. 1766 2 bladen B96a http://proxy.handle.net/10648/d6c7a8b9-b95a-4e56-9793-0a1ba347be8b ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B96c http://proxy.handle.net/10648/40ea7cad-0a9e-4e13-85a4-19f077e7ce82 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B96d-B96e Plattegrond en profielen van het leggen en springen van mijnen van het ravelijn Wassenaar. (1765) 1767 2 bladen

Kopieën.

B96d http://proxy.handle.net/10648/1bbf1322-2018-4588-a10c-bb4c30e744d0 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B96e http://proxy.handle.net/10648/689560fa-1281-4aa9-aa46-0a01eda516f4 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B96f http://proxy.handle.net/10648/3f121616-ae84-407a-a443-e931d58a362f Plattegrond van het front voor het ravelijn Wassenaar, de plaats van de mijnen aangelegd door de generaal Coehoorn onder de glacis. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B97 http://proxy.handle.net/10648/befde61e-7e33-46c9-b00b-01e256bd3925 Plankaart ter verbetering van het gedeelte van de vestingwerken genaamd "het Zoute Vest". 1778 1 blad Schaal 1:2.736

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B97a-B97d Ontwerptekeningen ter verbetering van het gedeelte van de vestingwerken genaamd "het Zoute Vest". z.j. 4 bladen

Kopieën.

B97a http://proxy.handle.net/10648/a4278f48-7b6a-4cd8-a2bb-3a78e907c614 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B97b http://proxy.handle.net/10648/ff51e077-ee5b-4b05-888d-1b43800a9924 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B97c http://proxy.handle.net/10648/757b7e97-3bff-4355-868a-3fc1596764a5 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B97d http://proxy.handle.net/10648/bdc02d86-be3b-4e0c-8a03-cf5b17cda580 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B98 http://proxy.handle.net/10648/e4a95113-17d1-46c7-950e-03ad4863ec96 Kaart van de linie en de vesting met de forten Moermont, Pinsen en Roover. ca. 1700-1750 1 blad Schaal 1:7.200

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B99 http://proxy.handle.net/10648/4f246501-46e3-4a2b-a7d0-bf145add5117 Plattegrond van de vesting met waterschans en de forten Moermont, Pinsen en Rover met linie zoals die zich bevonden in het jaar 1759. z.j. 1 blad Schaal 1:4.032

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B100 http://proxy.handle.net/10648/c9e1b42b-6381-4bf2-89f5-e7f049469076 Plattegrond van het fort Moermont en glacis bij de Woutsche poort. 1731 1 blad Schaal 1:2.736

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B101-B101b Plattegronden en profielen van de verandering in de linie tussen het fort Moermont en Bergen op Zoom. 1758-1759 3 bladen Schaal 1:1.592 B101 http://proxy.handle.net/10648/c8a3649d-8824-405a-86c4-1edd4dd8e9af 1 (1e blad) "Gedaan" door de majoor-ing. van Wijck. Schaal 1:252

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B101a http://proxy.handle.net/10648/fe2d046b-a5f2-4ad3-b7ef-72f54685c8d3 2 (2e blad) Hoewel niet vermeld op de kaart werden de veranderingen "gedaan" door de majoor-ing. van Wijck.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B101b http://proxy.handle.net/10648/ed7f5c90-2615-4047-9e3b-57f387262932 3 (3e blad) Plattegronden en profielen van de verandering in de linie tussen de forten Moermont en Pinsen buiten Bergen op Zoom.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B102 http://proxy.handle.net/10648/b9a679c7-5cef-4277-bd53-b05f3963e62c Plattegrond van de vesting met de waterschans en het fort Moermont. [vóór 1759] 1 blad Schaal 1:5.328

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B102a http://proxy.handle.net/10648/5f5e41b2-541e-4259-b288-6e759786ab00 Plattegrond van de vesting met de waterschans en het fort Moermont. 1759 1 blad Schaal 1:5.328

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B103 http://proxy.handle.net/10648/9118b0a1-e270-4d96-87a7-2184194bfd9a Plattegrond van het fort Moermont met de ontworpen veranderingen. vóór 1795 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B103a http://proxy.handle.net/10648/73de28b6-e65d-45b1-9109-6dfce946a882 Plattegrond van het fort Moermont met de ontworpen veranderingen. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B104 http://proxy.handle.net/10648/665b929d-3a51-473a-b1f7-2567c2d2209c Plattegrond van het fort Moermont, gelegen in de linie; met de daarop geformeerde en geprojecteerde noodzakelijke veranderingen. z.j. 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B105 http://proxy.handle.net/10648/9f6dd7f8-6cd9-403a-9861-c19fdbdb0ec6 Plattegrond van het fort Moermont in de linie met de daarop geprojecteerde veranderingen. 1779 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B106-B106a Plattegrond van het fort Pinsen in de linie met de daarop geprojecteerde verbeteringen. 1779 2 bladen B106 http://proxy.handle.net/10648/b4b5fbfb-8b31-4e81-91bc-2b65485e249b 1(1e blad) Plattegrond van het fort Pinsen in de linie, met de daarop geprojecteerde verbeteringen. Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B106a http://proxy.handle.net/10648/47369774-33de-457f-82b5-7522c54ed8ba 2(2e blad) Profiel van de nieuw geprojecteerde werken voor het fort Pinse. Schaal 1:156

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B107 http://proxy.handle.net/10648/f52e0745-6800-4295-89b8-7a0ab19a4d6c Plattegrond van het fort Pinsen met de ontworpen veranderingen. z.j. 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B107a http://proxy.handle.net/10648/d20e1065-fd92-45fd-80cf-67745f2468fc Plattegrond van het fort Pinsen met de ontworpen veranderingen. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B108 http://proxy.handle.net/10648/1633b22e-e2f3-4174-b296-683c7185f897 Plattegrond van het fort Pinsen, gelegen in de linie, met de daarop geformeerde en geprojecteerde noodzakelijke verandering en inundatie. z.j. 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B109 http://proxy.handle.net/10648/14606a0f-3c65-4a09-8068-e6135f8ba9c8 Plattegrond van een gedeelte van de linie en de forten Pinsen en Rover bij Bergen op Zoom, met een project om het buitenfront van de forten in betere staat van defensie te brengen. Schaal 1:2.736 z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op twee aangehechte bijbladen tekeningen van de veranderingen.

B110-B110a Plattegrond van het fort de Rover in de linie, met de daarop geprojecteerde verbeteringen. 1779 2 bladen B110 http://proxy.handle.net/10648/7ab3afab-14d0-4713-938a-6d5786f0d11b 1(1e blad) Plattegrond van het fort de Rover in de linie, met de daarop geprojecteerde verbeteringen. Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B110a http://proxy.handle.net/10648/4ed364b0-2b7d-4800-beb6-be7606ed3431 2(2e blad) Profielen van de nieuw geprojecteerde werken. Schaal 1:156

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B112 http://proxy.handle.net/10648/f99be719-015c-40d7-b2d9-b0ace4278729 Plattegrond van het fort de Rover, met de ontworpen verbeteringen. z.j. 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B113 http://proxy.handle.net/10648/df0673fe-c542-4315-b294-01a31a8fe181 Plattegrond van het fort Rover, gelegen in de linie; met de geformeerde en geprojecteerde noodzakelijke veranderingen. z.j. 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B114 http://proxy.handle.net/10648/81ca9742-70fa-4cfd-9c44-1950455ef985 Plattegrond van de vesting met de waterschans. 1780 1 blad Schaal 1:3.840

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B115 http://proxy.handle.net/10648/128307db-66d4-4b59-8f0f-4b6ee4739086 Plattegrond van de vesting met de waterschans. 1795 1 blad Schaal 1:2.736

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

"Behoort tot het departement van Staats-Braband, volgens resolutie 22 oktober 1795

B118 http://proxy.handle.net/10648/d945ea78-f8d1-4d41-a88b-25c9c6a1fad5 Plattegrond van de vesting en de linie met de forten Moermont, Pinsen en Rover(schans). z.j. 1 blad Schaal 1:6.480

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B119 http://proxy.handle.net/10648/d0296015-a83c-4e04-9369-b3c7b5b8cc0f Plattegrond van de linie met de forten Moermont, Pinsen en Rovert. 1780 1 blad Schaal 1:3.744

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B119a http://proxy.handle.net/10648/830666ab-50a6-4beb-93c7-bdebdfcd3bcd Plattegrond van de linie met de forten Moermont, Pinsen en Rover. 1780 1 blad Schaal 1:3.744

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B120 http://proxy.handle.net/10648/d49c6b14-f2d0-4a83-ab10-a16a3db1f088 Plattegrond van een deel van de vestingwerken in de linie, van het bastion Koning William tot de Steenbergse poort, en de forten Moermont, Pinsen en Rover. ca. 1780 1 blad Schaal 1:3.744

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B121 http://proxy.handle.net/10648/5c5b6d46-8178-45da-9d29-58df5963e2dc Plattegrond van de linie met de forten Moermont, Pinsen en Rovers. 1795 1 blad Schaal 1:2.736

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

"Behoort tot het departement van Staats-Braband volgens resolutie 22 oktober 1795.

B121a http://proxy.handle.net/10648/47949e49-812a-4e09-9b8d-83fddc221fa2 Plattegrond van de linie met de forten Moermont, Pinsen en Rover. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

Nalatenschap Le Fêvre de Montigny.

B122 http://proxy.handle.net/10648/ee4c4354-a6ce-4717-b8a3-e92cc818aabc Plattegrond van de nieuw werken aan het zuiderfront. Naar het ontwerp van de generaal-directeur Du Moulin. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B123 http://proxy.handle.net/10648/9e647710-50cc-4d97-9fd1-4bc7f86a3e11 Plattegronden en profielen van de nieuw te maken galerijen, door het regiment mineurs en sappeurs, tijdens het jaar 1783 uit te voeren. 1783 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B124 http://proxy.handle.net/10648/438b28da-4b08-4120-8059-bed9395a87ab "Plan du Fort d'Eau près de la Place et la Jettée Môle et ouvrages à la Mer pour servir aux Projet C des ouvrages à executer pendant l'année 1811." 1810 1 blad Schaal 1:1.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B159 http://proxy.handle.net/10648/bae1b3e3-cbc8-4934-9b1d-17e7eb370e37 Plattegrond van het nieuwe polygonale fort aan de Eendracht. ca. 1750 1 blad Schaal 1:2.160

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

BEVERWIJK B160-B160c Plattegrond en profieltekeningen van posten in de Linie van Beverwijk. 1800 9 bladen B160 http://proxy.handle.net/10648/b8b009f3-c4ad-4976-b088-752062d74ce4 1e blad (Litt.a) Overzicht van de gehele linie zonder benaming van de posten.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B160a http://proxy.handle.net/10648/d2d4e1d6-dffe-4eac-9e5f-9af7c0898808 2e blad (Litt.b) Overzicht van de gehele linie zonder benaming van de posten.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B160b http://proxy.handle.net/10648/5ca7d2c1-41b9-4163-9354-f456c5e1bb62 3e-7e blad (Litt.c) Post op het Hoge Duin voor Wijk op Zee.(Litt.d) "Projecttekening tot het leggen van de posten in de eerste linie van Beverwijk tot Wijk op Zee."(Litt.e) Idem als sub. litt.d (Litt.f) Idem als sub. litt.d en e (Litt.g) "Projecttekening tot het leggen van de posten in de tweede linie van Beverwijk tot Wijk op Zee." Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B160c http://proxy.handle.net/10648/13b9ed36-940b-4b61-8293-4564625125d0 8e-9e blad (Litt. h en i) "Generaal profil voor de redouten welke in de linie voor Beverwijk tot Wijk op Zee zullen worden (aan)gelegd". Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

BEIJERLAND B162-B162f Plattegronden van batterijen ter verdediging van het eiland. z.j. 7 bladen Schaal 1:1.440 B162 http://proxy.handle.net/10648/91bc19cd-e3ae-4ec0-9b0e-e5871c1c718f (1e blad) "Plan de la batterie de côte à Numansdorp ou Buitensluis.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B162a http://proxy.handle.net/10648/abf3f4c6-a766-4d3c-805f-f74d5512bf9b (2e blad) "Plan de la batterie de côte à Numansdorp ou Buitensluis.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B162b http://proxy.handle.net/10648/4df4812e-4437-432e-8d3d-8c6e9fe36fa2 (3e blad) Batterij ten oosten van de haven van Numansdorp of zogenaamde Buijte Sluys.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B162c http://proxy.handle.net/10648/8da34981-23cd-4e85-99eb-3595e4438a57 (4e blad) Batterij ten oosten van de buitenhaven van het Strijense Sas.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B162d http://proxy.handle.net/10648/9d54120a-7186-4302-9488-ebcf352afa3f (5e blad) Batterij aan de mond van het Spuij, aan de Koorndijkse Zijde.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B162e http://proxy.handle.net/10648/607c5b76-7338-4cd4-81a1-2b8647121e45 (6e blad) Batterijen aan de mond van de Spuij, Helvoetse Zijden, en ten noorden van de haven van de Hitzert; ten westen beneden van de haven van de Schuuring.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B162f http://proxy.handle.net/10648/81acd506-a2c2-4e7a-9cae-34d234288188 (7e blad) Batterijen naast de haven van het Hoge Zand; op het Eiland van Dordrecht aan de zogenaamd Kop, Nassouwdam ten westen van het Strijense Sas; aan de mond van de Kilt; van het Land van Essen; Louize- of Prince Polder; van het Nieuwe Veer; batterij op de punt van de Ouden dijk ten oosten de Kil.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

BORSELEN B168 http://proxy.handle.net/10648/4f1136d6-2ddd-4718-b684-53f62ce59f1e Plattegrond en profieltekening van de grote batterij gelegen bij het dorp in Zuid-Beveland. 1807 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B169 http://proxy.handle.net/10648/c4e2edd1-e7b5-4fc3-b123-3ff9e28cd7fe Plattegrond en profieltekening van de kleine batterij gelegen bij het dorp in Zuid-Beveland. 1807 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B170 http://proxy.handle.net/10648/6f538310-205c-4b17-a77b-ed19fefe2d1b Plattegrond en drie profieltekeningen van het fort met kostenbegroting. 1810 1 blad Schalen 1:500 - 1:1.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B171 http://proxy.handle.net/10648/a437eff9-83cd-45e8-bf63-25c615e67685 Situatieplan van het fort bij Borselen aan de Wester-Schelde, met een "estimation". 1812 1 blad Schaal 1:5.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

BOURTANGE B172 http://proxy.handle.net/10648/3d66ba56-fdae-4b2c-934b-0a5acd411cf2 Plattegrond van het fort. 1681 1 blad Schaal 1:1.728

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B173 http://proxy.handle.net/10648/1ba211aa-435d-4ecc-8843-3cf3d495ba9f Plattegrond van de fortresse. 1742 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B174 http://proxy.handle.net/10648/322bbd12-72d4-4b69-a735-481bc43b8cb0 Plattegrond van de fortresse. 1742 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B175 http://proxy.handle.net/10648/ea0a8e8f-6aee-4a73-8e46-3180a00c413f Plattegrond van het fort. ca. 1725 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B176 http://proxy.handle.net/10648/d27b6fc6-7e76-4fe1-9409-393e995188d8 Plattegrond van het fort met omliggend terrein. ca. 1725 1 blad Schaal 1:5.040

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B177 http://proxy.handle.net/10648/9d585a6e-0e79-49d3-8585-d2b900e2e839 Plattegrond van het fort en directe omgeving en opgeplakt wijzigingsblad. 1738 1 blad Schaal 1:2.545

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B178 http://proxy.handle.net/10648/a306dc91-b3f5-4982-afaa-1a2630ae8ba4 Plattegrond van het fort met omliggend terrein. 1751 1 blad Schaal 1:2.545

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B179 http://proxy.handle.net/10648/732db3e3-8153-4757-a1cd-442207d858b1 Plattegrond van het fort en directe omgeving. 1771 1 blad Schaal 1:4.940

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B180 http://proxy.handle.net/10648/bef80d71-8fcb-4eb0-94a4-e76de532a70a Plattegrond van het fort met omliggend terrein. 1787 1 blad Schaal 1:4.940

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B182 http://proxy.handle.net/10648/294478d1-075d-496e-aabf-915e96395f6f Plankaart van de linie voor de Bourtange bij Abeltjes Huijs. 1796 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B184 http://proxy.handle.net/10648/5ce2a18c-594e-414b-a840-a6a9790b19e9 Plattegrond met de redoute bakoven en de "Nieuwe Linië. 1798 1 blad Schaal 1:5.040

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B191 http://proxy.handle.net/10648/a61c6564-21ce-49fd-9eef-c85db9ea23b2 Plattegrond van de gebouwen binnen het fort. 1802 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B440 http://proxy.handle.net/10648/b88dd3cd-f5e1-4334-ba77-d1aadd00edbf Vesting Bourtange. 1819
BREDA B198 http://proxy.handle.net/10648/43609c7b-7ff4-4286-bea8-ddd26bfdcd19 Plattegrond van de vestingstad met stratennet en omliggend terrein, waarop de belegeringswerken van de Spaanse veldheer Spinola - in 1624 opgeworpen - zijn aangegeven. 1625 1 blad Schaal 1:4.520

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Perkament

B199 http://proxy.handle.net/10648/0141f823-3efb-440e-91ab-ebe0eb6dd585 Plattegrond met verschillende ontwerpen ter verbetering van de vestingwerken. 1677 1 blad Schaal 1:3.380

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B200 http://proxy.handle.net/10648/625a2731-578f-465c-9516-c0880bc4fb16 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken. ca. 1675 1 blad Schaal 1:3.248

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B201 http://proxy.handle.net/10648/73a704c5-c188-497d-8136-e83e3566b34e Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken. Gemerkt: Nr. 3 Breda. 1674 1 blad Schaal 1:6.570

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B202 http://proxy.handle.net/10648/025f11fd-b2f2-4d8d-a760-594f89c37e10 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken. ca. 1675 1 blad Schaal 1:4.139

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B203 http://proxy.handle.net/10648/503a1c5e-4dfe-4241-8cbb-2f8b6a026227 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken. ca. 1675 1 blad Schaal 1:3.248

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B204 http://proxy.handle.net/10648/4bb6dfc5-7fcc-4faa-847e-fc51b641a345 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken. ca. 1675 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B205 http://proxy.handle.net/10648/dd822de0-8ec9-4775-9d55-27c984b8a380 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken. ca. 1675 1 blad Schaal 1:647

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van B204.

B206 http://proxy.handle.net/10648/aa176439-3771-4fac-a91d-9d3106feaad6 Plattegrond van de vesting met het "Speelhuis". ca. 1675 1 blad Schaal 1:1.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B207 http://proxy.handle.net/10648/f11feda0-7f36-4f81-a1f9-fa5542e5b2e3 "Plan de la ville et fortification." 1734 1 blad Schaal 1:4.594

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B208 http://proxy.handle.net/10648/8700f751-525f-4ce5-a1fe-ffd99e541120 Plattegrond van de vesting met stratennet. 1738 1 blad Schaal 1:4.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B209 http://proxy.handle.net/10648/71f6dba5-3a21-44ec-ab06-626100685ae0 Plattegrond van Breda, zoals het gefortificeerd was en bevonden in het jaar 1739. 1739 1 blad Schaal 1:2.092

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B209a http://proxy.handle.net/10648/367f1401-8b58-4cc6-97b5-457d91e6eb9a Plattegrond van de vesting met stratennet. 1742 1 blad Schaal 1:2.092

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B210 http://proxy.handle.net/10648/7603720e-f8af-4f1c-b10c-971354c3f07f Plattegrond van de vesting met stratennet. 1743 1 blad Schaal 1:4.280

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B211 http://proxy.handle.net/10648/c17616db-57a4-49de-aa80-0dacaff7adf0 Plattegrond van de vesting met bebouwingen direct omliggend terrein. 1743 1 blad Schaal 1:2.100

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B212 http://proxy.handle.net/10648/38e06842-8360-4880-8920-b7f1df86a202 "Plan de la Fortresse, levé l'année 1747 du corps des Ingenieurs Imperieaux." 1748 1 blad Schaal 1:1.756

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B213 http://proxy.handle.net/10648/ca063e27-fe28-4fdc-9f2f-eaed7128f3f3 "Plan de la ville et Fortifications de Breda, avec les innondations formés pendant cette anneé 1748 par le Lientenant-Colonel Spalart, Ingenieur au service de leurs Majestés Impériale est Royale d'Hongrie et de Bohème." 1748 1 blad Schaal 1:7.113

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B214 http://proxy.handle.net/10648/859ec5fd-52e4-470e-a2bc-f57649d0fd87 "Front d'attaque de la porte d'Anvers à Breda avec les projets d'ouvrages et digues nécessaires au rehaussement des innondations et ce qu'on pourra successivement faire pour rendre ce front très respectable." 1748 1 blad Schaal 1:1.728

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B215 http://proxy.handle.net/10648/1b55c131-4730-49f6-9fbd-922fd0570c62 Plattegronden en doorsneden betreffende ontwerpen tot verbetering van de vestingwerken. 1748 5 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bevat:

I. Plattegrond van een gedeelte van de werken van de stad, strekkende van omtrent de Antwerpse poort tot na de zijde van het lage Aa-Broek.

II. Plattegrond van een gedeelte van de werken van de stad strekkende van omtrent de Antwerpse poort tot na de zijde van het lage Aa-Broek (ander ontwerp als blad I).

III. Plattegrond van een gedeelte van de werken van de stad tussen de Ginnikse en Boschpoorten.

IV-V Profieltekeningen.

Niet raadpleegbaar

B216-B216b "Les Profiles des nivellements des Bassinages, et radiers des Ecluses des Innondations des Environs (de) la ville de Breda. " 1749 3 bladen B216 http://proxy.handle.net/10648/02fff21d-fcf3-4e6e-8091-513a18a2be16 (1e blad) "Les Profiles des nivellements des Bassinages, et radiers des Ecluses des Innondations des Environs (de) la ville de Breda."

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B216a http://proxy.handle.net/10648/bc145399-681f-48f1-a36f-013e7b6c4d55 (2e blad) "Les Profiles des nivellements des Bassinages, et radiers des Ecluses des Innondations des Environs (de) la ville de Breda."

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

B216b http://proxy.handle.net/10648/33f46642-4659-45e5-b441-5c964401ee6d (3e blad) Kopie.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

B217 http://proxy.handle.net/10648/f8e397bc-af52-4694-a4b7-0c6d8cccc495 "Plan de la Ville et du Chateau...", vesting met stratennet. ca. 1750 1 blad Schaal 1:3.767

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B218 http://proxy.handle.net/10648/c77bfff4-3474-4b89-8208-30cbfbd601e6 "Plan de la Ville et Fortifications." ca. 1750 1 blad Schaal 1:4.322

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B219 http://proxy.handle.net/10648/ba36f2e2-0c78-4b57-8aa1-afac527ba362 Plankaart tot verbetering van de vestingwerken voor de Antwerpse poort tot Breda vóór de bastions Holland, Princes, Prins en Leugenaar. Ontworpen door de kolonel-directeur DesRocques. 1752 1 blad Schaal 1:1.728

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B220 http://proxy.handle.net/10648/27c61640-4d2a-4851-a96e-5c55f163c3e9 Plattegrond en doorsneden van het project ter versterking van de fortificatiewerken voor de Antwerpse poort van de stad, van de grote Watermolen tot aan de Waterpoort. 1753 1 blad Schaal 1:1.584

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B221 http://proxy.handle.net/10648/9fe9e0d4-a84d-4ec2-acbe-36e2edf97eeb Plattegrond van de vesting met stratennet en omliggend terrein en verklarende tekst van de nieuw aangelegde innundatiewerken rondom de vesting. 1758 1 blad Schaal 1:3.424

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B221a http://proxy.handle.net/10648/f97757d0-d5ce-4aa1-ae01-bd9421acadcc Plattegrond van de vesting met stratennet en omliggend terrein en de nieuw aangelegde innundatiewerken rondom de vesting. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van B221

B222 http://proxy.handle.net/10648/27510d12-e934-4bf9-9aad-41c1460b9b3e Ontwerp ter verbetering van de vestingwerken. 1750-1760 6 bladen Schalen 1:1.680 - 1:3.600

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bevat:

I. "Plan de Fortification d'une partie de la ville de Breda entre la Porte d'Anvers et celle de l'Eau avec les ouvrages qu'on y a fait en 1747 et 1748 et les Projets de ce qu'on pourra y ajouter par la suite."

II. Hetzelfde frontgedeelte als Blad I met ander onderwerp.

III. "Projet des nouveaux ouvrages à faire à Breda" (bastion du Prince, bastion de la Princesse, met voorgelegen werken).

IV. "Plan de Fortification de l'Entrée de la ville de Breda à la Barrière du Chemin de Bois-le-Duc " ('s Hertogenbosch).

V. "Plan de Fortification de l'Entrée de la ville de Breda à la Barrière de la Porte de Ginneken."

VI. "Plan de Fondation pour la nouvelle Ecluse et le Passage de la ville à l'avancée de la Porte de Geinnickes" (Ginneken).

B223 http://proxy.handle.net/10648/dfa703a1-1b0a-4d22-8876-649a9a196060 Plattegrond van de vesting met stratennet. 1762 1 blad Schaal 1:3.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B224 http://proxy.handle.net/10648/defaebd2-8446-4096-acdf-996555a31562 Plattegronden en profielen van de contregarde Heppingen voor het bastion Schutmansveld, met de aangebrachte veranderingen in 1766 en 1767. [1767] 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B225 http://proxy.handle.net/10648/fa7121d6-4de2-4741-bcb4-48fbaa555928 "A plan of Breda, as it was in december 1747 with the inundations and ground adjacent. Surveyd by James Bramham and William Bontein, Engineers. " 1770 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B226 http://proxy.handle.net/10648/e1ae5a69-53d4-4faa-a9b3-dc18cf8c4329 "Plan de la ville et chateau." z.j. 1 blad Schaal 1:3.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B227 http://proxy.handle.net/10648/317d79e0-aadd-4990-bf7c-bcf1c6f2b9eb Plattegrond van de vesting met stratennet en omliggend terrein. 1774 1 blad Schaal 1:3.456

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B228 http://proxy.handle.net/10648/9be72ada-1801-4648-8d7c-c5161ad49ca3 Plattegrond van de vesting met stratennet. ca. 1775 1 blad Schaal 1:4.464

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B230 http://proxy.handle.net/10648/78642000-c5f2-4e41-90dd-da48c27907ae Plattegrond van de vesting met stratennet. z.j. 1 blad Schaal 1:2.114

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

B231 http://proxy.handle.net/10648/740ca392-6830-4d84-971d-d44a6ad19a34 Plattegrond van de stad, zoals die met de naast gelegen innundaties was in het jaar 1748. 1781 1 blad Schaal 1:6.914

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B232 http://proxy.handle.net/10648/35edd208-6a94-4661-815c-ef7a01859a3d Plattegrond van de vesting met stratennet en omgeving. 1750-1800 1 blad Schaal 1:34.244

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B233 http://proxy.handle.net/10648/8525008e-9338-4493-813f-f39ef137084b Plattegrond van de stad en fortificatie met korte historische beschrijving, van de vesting in het jaar 1735. 1807 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

B260-B260a Plattegrond van een gedeelte van de vestingwerken en de Linie de Vught, waarop is gebracht de hoogte van het terreplein tot welke de bovenstaande inundatie in 1794 heeft gestaan. 1794 2 bladen Schaal 1:3.456

Met kopie.

B260 http://proxy.handle.net/10648/06416533-6627-4d56-9d85-e379a65dc485 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B260a http://proxy.handle.net/10648/78f9fdb4-733c-4797-9596-7a0a997bb500 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B262 http://proxy.handle.net/10648/81d7582b-1a0a-4a47-88c9-f5a66d211323 Plattegrond van de Linie aan de Vugt buiten Breda, zoals deze hersteld is in 1784 en 1785. 1785 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B263 http://proxy.handle.net/10648/0219ab33-eccc-494a-8ea7-16c6a1202a7a Plattegrond van het retranchement in de Vugt, waarop aangetoond zijn de emplacementen van de batterijen en hetgeen daaraan veranderd, verlegd, of nog bijgemaakt moet worden. ca. 1785 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B263a http://proxy.handle.net/10648/58955866-0e87-4dcd-89d8-82ff7fa2cd28 Plattegrond van het retranchement in de Vugt, waarop aangetoond zijn de emplacementen van de batterijen en hetgeen daaraan veranderd, verlegd, of nog bijgemaakt moet worden. Schaal 1:2.880 1795-1800 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B265 http://proxy.handle.net/10648/bf964f55-7ecd-4ac6-8b1a-8f7a7f849f45 Kaart van de situatie bij het Huis de Emmer, "een half uur beneden de stad langs de rivier de Mark, over welk front ten tijde van inundatie een acces is". [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:3.600

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B266 http://proxy.handle.net/10648/1ad3c615-5a8a-4257-8318-86c60232dfe5 Situatieplan van het dorp Terheijden met het fort (de Kleine Schans) en zuidelijk daarvan het fort aan de Grote Warande (de Grote Schans) aan de rivier de Mark buiten de stad. 1642 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B266a http://proxy.handle.net/10648/91c3c46b-bc28-46c3-86c7-44cb1f7352b4 Profieltekeningen, van de Grote en Kleine Schans aan de rivier de Mark bij Terheijden. 1642 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B267 http://proxy.handle.net/10648/4a1f291a-820c-41ee-9228-8cffd2765fe5 Plattegrond en profielen van een ontwerp voor een retranchement ter vervanging van het oude fort bij Terheijden. vóór 1795 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B267a http://proxy.handle.net/10648/5202e72c-fc4f-4921-8c27-c29d1fc5bbb7 Plattegrond van een ontwerp voor een retranchement achter het dorp Terhijden in plaats van het oude fort. vóór 1795 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

B267b http://proxy.handle.net/10648/7d43c170-ac90-45c5-91fc-2a1bc1c17fd5 Plattegrond van een ontwerp voor de afsnijdingen en de retranchementen westelijk van het dorp TerHeijde met een ontwerp voor een nieuw vestingwerk. (2e blad). 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B267c http://proxy.handle.net/10648/1a9e7a6c-42c8-40b8-9acc-9c661648aafb Plattegrond van het dorp Terheijden met het terrein westelijk daarvan, waarop is aangebracht het ontwerp voor een nieuw vestingwerk. Kopie van 2e blad. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B267d http://proxy.handle.net/10648/fdba4eba-075b-4996-97f2-d7c38400ea8b Kaart van de situatie voor het dorp Ter Heijden tussen de lage geïnundeerde polder de Segge en rivier de Mark. (3e blad). 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B267e http://proxy.handle.net/10648/dfbbe055-69cc-48fe-ac33-a832ad7526c0 Profieltekeningen behorende bij de ontwerpen van de nieuwe vestingwerken bij het dorp Terheijden. (4e-6e blad). 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B268 http://proxy.handle.net/10648/98eae9f8-481a-4787-b879-62cb94b491a5 Plattegrond van de Oude Schans aan de Warande beneden Breda, met de nieuw aan te leggen werken. ca. 1785 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B269-B269b Plan tot herstel van het vervallen fort aan de Grote Warande bij het dorp Terheijden. 1700-1750 3 bladen Schaal 1:2.880 B269 http://proxy.handle.net/10648/ab56d7cf-df5d-47b5-8818-5c1ec1743b7d 1 (1e blad) Eerste project-plan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B269a http://proxy.handle.net/10648/66bdad1d-8eb7-4917-8855-dd730a7c480c 2 (2e blad) Tweede project-plan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B269b http://proxy.handle.net/10648/a9d6f123-e23d-419f-91d0-b60b5d76b757 3 (3e blad) Derde project-plan.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B273 http://proxy.handle.net/10648/2deb5830-1629-4313-b1be-3271221ef1d6 Plattegrond van het retranchement aan de Munick-hof, waarop aangetoond zijn de emplacementen van de batterijen en hetgeen daaraan veranderd, verlegd of nog bijgemaakt moet worden. 1784 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B274 http://proxy.handle.net/10648/869290a0-c19b-4150-b81d-f095c33e3658 Plattegrond van het retranchement aan de Munnik hoff, tussen Terheijden en Oosterhout. 1795 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

"Behoort tot het departement van de Needer-Maase, volgens resolutie 22 oktober 1795" J. van Westenhout.

B277 http://proxy.handle.net/10648/59d24536-4fae-4c70-8bc0-13b09dc8acef Plattegrond van de Linies van den Hout en de Munnikhof, met daartussen liggend terrein. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B278-B278a Plattegrond van de Linie aan den Hout buiten Breda, met ontwerp ter verbetering van het Retranchement aan de Hout. 1795 2 bladen Schaal 1:2.880

B278A 2e blad.

Met aantekening "Behoort tot het Departement van de Neder-Maase volgens Resolutie 22 oktober 1795, J.V. Westenhout."

B278 http://proxy.handle.net/10648/b2750076-2e98-427f-9d62-79af8bb81f00 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B278a http://proxy.handle.net/10648/fb913f9e-379c-41a7-8ea6-847c9674a458 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B279-B279a Plattegrond van het retranchement aan de Hout, waarop aangetoond zijn de emplacementen van de batterijen en hetgeen daaraan veranderd, verlegd of nog bijgemaakt moet worden. . 1795-1800 2 bladen Schaal 1:2.880

Met kopie.

B279 http://proxy.handle.net/10648/9ede0c2d-1873-46ab-bdcb-320347337655 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B279a http://proxy.handle.net/10648/8442fec6-be4b-4c5f-8a86-4bb717adad51 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

BREDEVOORT B281 http://proxy.handle.net/10648/205a502a-f81d-418f-94b2-41d6f9ad5ee4 Plattegrond van de verbetering van de vestingwerken met kasteel. 1681 1 blad Schaal 1:2.545

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Goedgekeurd door de Prins van Oranje, Willem III.

B282-B282a Plattegrond van de vesting met omliggend terrein en de redoute Oranje. [18e eeuw] 2 bladen Schaal 1:1.1982 - 1:4.708

Met kopie.

B282 http://proxy.handle.net/10648/cced437b-6cd1-4958-a676-8d76c067a8ac ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B282a http://proxy.handle.net/10648/3507dd0f-3c86-42be-8c83-78d19d2238a2 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B283-B283a Plattegrond van de vesting met ontwerp-versterking, omliggend terrein en de redoute Oranje. 18e eeuw 2 bladen Schaal 1:2.047

Met kopie.

B283 http://proxy.handle.net/10648/7da0c374-7375-4a3f-ae74-2893433ac650 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B283a http://proxy.handle.net/10648/f998b0e6-b723-4a5c-a0e5-769fd1b499dc ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B284.1 - B284.3 Plattegrond van de vesting Bredevoort, "Plan van Bredevoort in de staat zoals thans is leggende" en bijbehorende memorie. 3 bladen Schaal 1:2.036 B284.1 http://proxy.handle.net/10648/573bc37b-5ba6-4a28-af70-2b2deaa30845 Plattegrond van de vesting Bredevoort B284.2 http://proxy.handle.net/10648/dfac5020-7a3c-4bd6-8b72-985f27cf15b3 "Plan van Bredevoort in de staat zoals thans is leggende", november 1784 B284.3 http://proxy.handle.net/10648/cc5dc599-7dcc-442c-a365-bfeec3d611db Memorie van (Luit.-kolonel-directeur van de fortificatiën) J.G. Stahlschmidt, behorende bij een "Extract uit de resoluties van de Ed.Mo.Heren Raden van State van de Verenigde Nederlanden", december 1784

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B284a1 - B284a2 Plattegrond van de vesting en "Veld-brouillon van Bredevoort". z.j. 2 bladen Schaal 1:2.047 B284a1 http://proxy.handle.net/10648/bbbaa728-53c8-4b1a-a359-c885baea147f Plattegrond van de vesting Bredevoort

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie naar OPV B284.1

B284a2 http://proxy.handle.net/10648/7c55b78b-3f53-422d-a78b-073395ac5cf4 "Veld-brouillon van Bredevoort"

Kopie naar OPV B284.2

BRESKENS B285 http://proxy.handle.net/10648/a68ed5ce-d780-481d-8394-aa6c25e06b81 Ontwerp voor een fort oostelijk van Breskens achter de zogenaamde "Duivelshoek". 1809 1 blad Schaal 1:1.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B286 http://proxy.handle.net/10648/eaf7dd59-fa5e-4496-8ba7-687bbcd57db5 Plattegrond voor het fort "Frederik Hendrik" bij Breskens. 1809 1 blad Schaal 1:2.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B287 http://proxy.handle.net/10648/cddf6e1d-3b79-49eb-b24d-eac5a1cc2000 Plankaart en profielen voor het fort "Frederik Hendrik" bij Breskens. ca. 1809 1 blad Schaal 1:1.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B288 http://proxy.handle.net/10648/247fff7b-4ecd-4809-8a46-934352b51445 "Carte figurative des terrains, compris dans le tracé du Fort Napoléon à gauche de Breskens." 1811 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met namen van de eigenaren van de terreinen, oppervlakte, koopsom, handtekeningen, voor aanvaarding. Het "Fort Napoléon" werd later "Fort Willem

B289 http://proxy.handle.net/10648/43e7aea8-5420-4fb1-b928-d4060244ff7c "Plan particulier du fort Impérial ("Frederik Hendrik") pour servir aux projets de 1812." 1811 1 blad Schaal 1:1.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B291 http://proxy.handle.net/10648/8953a4d0-6841-4c9b-9fd5-4a8427ca5c95 Plattegrond van het "fort Impérial" (fort "Frederik Hendrik") met de batterij Nassau en de niet gebouwde kleine forten westelijk en oostelijk (bij de "Duivelshoek") van het dorp Breskens. Met omliggend terrein. ca. 1812 1 blad Schaal 1:5.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

BRIELLE B310 http://proxy.handle.net/10648/4ea4cf81-d7d9-4667-a094-f7b099d94b67 Plattegrond van de "vesting Briel zoals zij was vóór het jaar 1633 met een daarop geschetst ontwerp ter versterking." 1633 1 blad Schaal 1:3.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B311 http://proxy.handle.net/10648/94a777b8-e02d-44d1-8a8c-c1695908c069 Plattegrond van de bevestiging van Brielle, geschetst op de afbeelding van de vesting zoals zij was vóór het jaar 1633. 1633 1 blad Schaal 1:3.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B312 http://proxy.handle.net/10648/ff6e7a3d-635d-4b37-8336-ed40f708b747 Plattegrond van de vesting Brielle ca. 1650 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B313 http://proxy.handle.net/10648/db3604f8-18b9-486a-babc-843ee8ae9fa3 Plattegrond van de vesting, getekend in omtrek op de afbeelding van de vesting zoals deze was vóór het jaar 1633. 1700 1 blad Schaal 1:3630

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met twee foto's van deze kaart, genomen in 1920.

B314 http://proxy.handle.net/10648/ca329fde-ca98-467f-8773-322f3e2c93b9 Plattegrond van de vesting met een groot deel van het omliggend terrein. 1725 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B315 http://proxy.handle.net/10648/893b74bf-4f4e-4a2b-8684-21b3cfb79d19 Plattegrond van de vesting met stratennet en omliggend terrein. 1753 1 blad Schaal 1:2.853

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B316 http://proxy.handle.net/10648/96a73261-440d-4f8b-a381-260df97752d3 Plattegrond van de vesting met stratennet en een legenda. 1769 1 blad Schaal 1:2.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B317.1-B317.6 Doorsneden genummerd I-XXIII van de vestingwerken. 1774 6 bladen B317.1 http://proxy.handle.net/10648/bb47f05a-94e6-426d-a96b-e1c38689a7b8 Nrs. I t/m IV

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B317.2 http://proxy.handle.net/10648/88136c85-1bd1-44db-94f5-d28da351f0a8 Nrs. V t/m VIII

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B317.3 http://proxy.handle.net/10648/d50548bc-a43c-4c77-9fe3-9b2ed7fab7fc Nrs. IX t/m XI

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B317.4 http://proxy.handle.net/10648/ca3138e0-d357-4e12-8fc5-d3ce29a902f4 Nrs. XII t/m XIV

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B317.5 http://proxy.handle.net/10648/df6faed8-b216-462d-a23c-28cbf9be4f63 Nrs. XV t/m XVIII

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B317.6 http://proxy.handle.net/10648/12594ccd-6083-498f-b02f-f956cf4e3cd1 Nrs. XIX t/m XXIII

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B318 http://proxy.handle.net/10648/483ce49a-4a72-4588-90d4-2a8ecc1a85d1 Plattegrond van de vesting met stratennet en directe omgeving. 1781 1 blad Schaal 1:2.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Authentieke kopie.

B319 http://proxy.handle.net/10648/fe7aed99-0ea6-449f-802a-9b6080ec90dd Plattegrond van de vesting met stratennet en omliggend terrein, waarop is aangeduid op welke wijze de vesting in staat van verdediging was gesteld in 1781. 1781 1 blad Schaal 1:5.664

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B320 http://proxy.handle.net/10648/dcd13889-81aa-4bcd-8454-abd829e67488 Plattegrond van de vesting met stratennet en directe omgeving, met aanduiding van de batterijen, wachthuizen en kruitmagazijnen. 1781 1 blad Schaal 1:2.636

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op de omslag staat de handtekening van C.J. van de Graaff.

B321 http://proxy.handle.net/10648/bbf653b6-5bf3-4ffb-8517-8246d0c65c21 Plattegrond van de vesting met stratennet en een grootstuk omliggend terrein. [eind 18e eeuw] 1 blad Schaal 1:2.600

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B322 http://proxy.handle.net/10648/31cba9e3-949d-478f-a85c-2d11dc67b348 Plattegrond van de vestingwerken met een waterpassing voor de werken en grachten. 1800-1811 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B323 http://proxy.handle.net/10648/92073eae-af47-4147-ba99-0760c3008b70 Plattegrond van de vesting met stratennet en omliggend terreinen. ca. 1800-1809 1 blad Schaal 1:5.760

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B324 http://proxy.handle.net/10648/2821b1c0-ecb9-486e-b1b7-959905493187 Situatieplan getiteld "Carte de la Place de Brielle et ses environs,indiquant les côttes de nivellement prises autour de cette Place et à l'est de l'île de Voorne, avec rayon Kilométrique, dans le quel sont marqué les maisons, jardins, et qui se trouvent dans le dit rayon." ca. 1810-1811 1 blad Schaal 1 :12.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B325 http://proxy.handle.net/10648/f91e174c-7537-42ab-8de0-bbd601a3d127 Plattegrond van de vesting met stratennet, de dijkpost nr. 1 en omliggend terrein. 1806 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

B326 http://proxy.handle.net/10648/0c30fb6e-a353-46f2-85a4-3ff0c1bbd257 Plattegrond van de vesting met stratennet en omliggend terrein. 1811 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

CADZAND C1 http://proxy.handle.net/10648/e28a8dd9-a0f5-4127-ad61-441ae11f3d3c Plattegrond van het fort Oranje nabij het retranchement Cadzandria. 17e eeuw 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

C2 http://proxy.handle.net/10648/31e50dcd-910f-42ae-9cb5-d9e4599e019d Plankaart tot verbetering van de verschansing Cadzandria met het fort Nassau aan het Zwin. [18e eeuw] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

C3 http://proxy.handle.net/10648/ff9cc5d5-36f6-4333-be36-1cb0ced658ba "Plan d'un fort à établir dans l'Ile de Cadsand, pour assurer la communication entre cette île et la Place de l'Ecluse." 1810 1 blad Schaal 1:2.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

DELFZIJL D1 http://proxy.handle.net/10648/ce56bd83-4cd3-4582-9470-7e168b24d9c3 Kaart van de vesting Delfzijl. 1660 1 blad Schaal 1:14.400

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D2 http://proxy.handle.net/10648/f2aeb661-07bd-44b6-83eb-91d07be55dbc Plattegrond van de vesting Delfzijl. ca. 1681 1 blad Schaal 1:1.960

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D2a http://proxy.handle.net/10648/16edb42b-46bc-420d-be59-91c23e950599 Plattegrond van de vesting Delfzijl. 1681 1 blad Schaal 1:2.177

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

D3 http://proxy.handle.net/10648/98eee18a-c286-455a-9a3f-e500fcecc352 Plattegrond en doorsneden van Delfzijl. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:2.086

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie ook 4.OMM inv. nr. G94.

D3a http://proxy.handle.net/10648/372fd78b-da0a-414a-ac72-351fbd5b1d38 Plattegrond en doorsneden van Delfzijl. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:1.750

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

D5 http://proxy.handle.net/10648/bcaf42cd-3b05-47fb-a593-066c55a2314d Plattegrond van de vesting Delfzijl met omliggend terrein. 1812-1813 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D6-D6a Detailtekeningen en doorsneden van onderdelen van de vestingwerken van Delfzijl. "Partie de Revêtement à droite de la porte de Farmsum; Batardeau; Aqueduc; Vanne; Lunette du coté de la Mer, Estacade. " 1812-1813 2 bladen Schalen 1:100 - 200

Met kopie.

D6 http://proxy.handle.net/10648/8bc6b4b4-783e-4ab7-bc90-2ec269e33aea ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D6a http://proxy.handle.net/10648/6d14bc46-5750-4ed6-877d-d1bc70eb3296 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D7 http://proxy.handle.net/10648/aeee8a9d-d49b-49d4-bc55-0911d74700bd Profieltekeningen van de vestingwerken van Delfzijl. 1812-1813 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D8 http://proxy.handle.net/10648/6d0df9bf-22a7-49ec-9606-c91757b80fe9 Profieltekeningen van ontworpen vestingwerken van Delfzijl. 1812-1813 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D9 http://proxy.handle.net/10648/6f3f7244-3c55-4bd1-a0ce-562e8ebe84d3 "Plan figuratif des terreins, maisons et dépendances réunis au domaine militaire pour l'exécution des ouvrages ordonnés à Delfzijl en 1813." 1813 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D141 http://proxy.handle.net/10648/8f7e2bd1-42b5-40f7-b027-5d5aa7ea54f6 Vesting Delfzijl. 1819
DEVENTER D31 http://proxy.handle.net/10648/a23c952f-693d-46bf-a0c7-e932d478a681 Plattegrond van de vestingwerken. ca. 1650-1700 1 blad Schaal 1:3.700

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op perkament.

D31a http://proxy.handle.net/10648/d26fa924-5681-4b60-952f-a53bce22e380 Plattegrond van de vestingwerken. ca. 1650-1700 1 blad Schaal 1:4.900

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Perkament

D32 http://proxy.handle.net/10648/e04b0cd9-bae0-40e0-9c0a-d853687321a5 Schetstekening van twee oude vestingmuren en nieuwe vesten naar een prent uit de 17e eeuw. De vesting zonder stratennet of omgeliggend terrein. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D33 http://proxy.handle.net/10648/ce36b418-5829-4432-a400-470e72b945a6 Plattegrond van de vesting Deventer met stratennet en omliggende terreinen. 1701 1 blad Schaal 1:5.300

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D34 http://proxy.handle.net/10648/5ab17624-423c-4a44-b5e6-d5692939c9d7 Ontwerp tot herstelling van de oude vestingwerken en het in staat van verdediging brengen van de vesting Deventer. ca. 1727 1 blad Schaal 1:3.630

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met bijbehorende kostenbegroting uit 1727.

D35 http://proxy.handle.net/10648/4525e474-d703-4d17-a232-b43133d720af Plattegrond van de vesting Deventer. 1734 1 blad Schaal 1:2.600

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Perkament

D36 http://proxy.handle.net/10648/ac3a6f24-2258-4c8a-bd71-c7029886415a Plattegrond van de vesting Deventer. ca. 1748 1 blad Schaal 1:3.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D37 http://proxy.handle.net/10648/63118262-f17c-4489-922e-d194f8dc09da Plattegrond van de vesting Deventer met omgeving. 1763 1 blad Schaal 1:5.300

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D38 http://proxy.handle.net/10648/2a4cf725-9d30-4e7e-a3f1-879256597771 Plattegrond van de vesting Deventer. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:2.700

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D39 http://proxy.handle.net/10648/0a7d415a-cf06-4fda-836e-e6a7f57ce641 Plattegrond van de vesting Deventer met de verdediging. 1809-1813 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D40 http://proxy.handle.net/10648/8a969250-9b7e-4e8c-9219-2e53382f789a Plattegrond van de vesting Deventer met stratennet en omliggend terrein, waarop de inundatie door middel van de Schipbeek door de franse bezetting is aangegeven. ca. 1810-1813 1 blad Schaal 1:5.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D41-D41a "Projet de l'Établissement d'un Cavalier dans le bastion nr. 1." 1813 2 bladen Schalen 1:200 - 400 D41 http://proxy.handle.net/10648/4113e5eb-91a1-4a63-8e36-0daf29c1a545 1 (1e blad) Plattegrond.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D41a http://proxy.handle.net/10648/9f364fdd-7444-4b17-b942-1d2f0c34a274 2 (2e blad) Vier doorsneden.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

DOESBURG D60-D60a Plattegrond van de vestingwerken van Doesburg (zonder stratennet) met de aanleg van een retranchement. 1727 2 bladen Schaal 1:2.811

Met kopie schaal 1:2.690.

D60 http://proxy.handle.net/10648/dad9f935-0950-407b-8d53-72951b09d53b ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D60a http://proxy.handle.net/10648/48586e3c-5cd9-46c6-aab8-395f65618995 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D61 http://proxy.handle.net/10648/fb4b8466-df97-49ad-8746-c8461e526c87 Plattegrond van de vestingwerken van Doesburg (zonder het stratennet van de stad) met aangehecht ontwerp tot versterking van deze werken. 1728 1 blad Schaal 1:2.690

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D62 http://proxy.handle.net/10648/15a06f15-315f-400e-892d-a1ebe3df96f8 Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken van Doesburg aan de zijde van het Broekhuizer Water. 1731 1 blad Schaal 1:1.152

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D63 http://proxy.handle.net/10648/f3812983-adf9-4e07-9446-4edf3b4e49c3 Plattegrond van Doesburg met de bijgelegen liniën en fortificatiewerken. 1733 1 blad Schaal 1:3.066

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D64 http://proxy.handle.net/10648/1708fd92-a50f-4dce-8314-bdfd149c5510 Ontwerp tot meerdere versterking van Doesburg op de linker-IJsseloever en aan het Broekhuizer Water van de ingenieur Hertell is op het plan aangebracht. 1740 1 blad Schaal 1:2.700

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D64a http://proxy.handle.net/10648/f1ab950b-6ecd-4273-b31d-d974a9522148 Plattegrond van de nieuwe werken met de situatie en stad Doesburg, zonder het ontwerp tot meerdere versterking van de ingenieur Hertell. 1740 1 blad Schaal 1:2.700

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

D65 http://proxy.handle.net/10648/6277bd83-d341-4588-baad-0e68e5cb4c6b Plattegrond van de vestingwerken (zonder stratennet) waarop aangegeven het ontwerp tot meerdere versterking op de linker IJsseloever en aan het Broekhuizer Water. Schaal 1:3.139 1740 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

D66 http://proxy.handle.net/10648/f38a2c32-d9cc-4ff5-935f-86b1fc5ede01 Plattegrond tot meerdere versterking van de vestingwerken van Doesburg op de linker IJsseloever en aan het Broekhuizer Water. 1741 1 blad Schaal 1:2.900

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D67 http://proxy.handle.net/10648/a8ba0d61-9e95-4099-a76f-30bcf66a4dec Plattegrond van vestingwerken van de stad daterend vóór 1750. 1750 1 blad Schaal 1:3.600

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D68 http://proxy.handle.net/10648/8c0b63f3-6b3c-4c1d-8623-14922170693c Plattegrond van de vestingwerken en van de stad Doesburg zelf. 1700-1750 1 blad Schaal 1:2.942

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D69 http://proxy.handle.net/10648/a59b38fd-b609-4359-aa44-3fcca5268eec Plattegrond van de vestingwerken van de stad Doesburg zelf. 1751 1 blad Schaal 1:2.800

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D70 http://proxy.handle.net/10648/d6fb3783-0b82-43e4-88ec-db80e0a77454 Plattegrond van de vestingwerken van de stad Doesburg. 1755 1 blad Schaal 1:2.600

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D71 http://proxy.handle.net/10648/50e8b394-6bbb-4eab-9a56-5c1a26f8130f Plattegrond en doorsneden van de stad Doesburg en omliggende versterkingen. ca. 1750-1760 1 blad Schaal 1:3.200

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D72 http://proxy.handle.net/10648/1f768885-5536-47cb-82b5-7804f93f5902 Plattegrond van de nieuwe werken met de situatie en de stad van Doesburg. ca. 1750-1760 1 blad Schaal 1:3.319

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D73 http://proxy.handle.net/10648/6a43b86b-8dc3-46a9-a63f-45886552538d Plattegrond van de vestingwerken van de stad Doesburg. ca. 1750-1760 1 blad Schaal 1:2.843

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D74 http://proxy.handle.net/10648/c9738630-f3a7-43ed-9f22-3ad60d4c69ba Plattegrond van de vestingwerken en van de stad Doesburg. ca. 1750-1760 1 blad Schaal 1:2.700

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D75 http://proxy.handle.net/10648/bd34634a-756b-4386-b84e-c9fc92c66af7 Plattegrond van de stad Doesburg met retranchement, lunettes, verdere gedetacheerde werken. ca. 1750-1760 1 blad Schaal 1:2.700

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

D76 http://proxy.handle.net/10648/a71c0d05-2702-49a0-8813-79bd219d514d Plattegrond van de vestingwerken gelegen tussen de Oude- en de Nieuwe IJssel, waarop aangegeven de hoogwaterstanden in de grachten. 1757 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D77 http://proxy.handle.net/10648/398ecd28-4dd3-457f-b036-6e4ad5079140 Plattegrond van de afgraving van gronden voor de aanleg van vestingwerken in 1701-1730 van Doesburg. 1758 1 blad Schalen 1:1124 - 1:1152 - 1:2016

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gekopieerd van kaart in 1701-1703 getekend door Johan Beunink, landmeter van het Hertogdom Gelre en Zutphen en de provincie van Overijssel". in 1758 naar het origineel, "hangende in het stadhuis te Doesborgh" door M. van der Horst.

D78 http://proxy.handle.net/10648/a2ff2451-4420-48ac-ad53-5aa5e08eafae "Kaart van de stadslanden, welke bij het maken van nieuwe fortificatiën te Doesburg zijn vergraven, ingesloten en bedorven." 1758 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

D79 http://proxy.handle.net/10648/8bb7fae1-1f1a-44f3-8a10-ba1bccf66fdb "Kaart van de landen, welke door de nieuwe fortificatiën te Doesborgh al zijn vergraven en volgens de gemaakte kielspitten en gestelde piquetten onvermijdelijk zullen worden geoccupeerd en geruïneerd. " 1758 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

D80 http://proxy.handle.net/10648/8341049e-412d-4eca-b28c-81dd0a863bc9 "Kaart van weideland, toebehorende aan de ge-erfden in de boerschap Beijmen, dat door de nieuwe fortificatie te Doesburg is vergraven, ingesloten en bedorven." 1758 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

D81 http://proxy.handle.net/10648/87682376-6ec2-436a-8bc6-6bd59b0b4ffb Plattegrond van de vestingwerken van de stad Doesburg. 1787 1 blad Schaal 1:3.168

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D82 http://proxy.handle.net/10648/827d58d9-b712-44cf-b536-abc4b8fd797c Plattegrond van de vestingwerken van de stad Doesburg, met een ontwerp ter versterking op de linker IJsseloever en aan het Broekhuizer Water. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:3.168

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D83 http://proxy.handle.net/10648/0ad0340f-b1ac-476a-b221-53c1fb1740e5 Plattegrond van "Ontwerp wegens het aanleggen van een nieuwe aarden hoornwerk met een aarden dam en gemetselde beer door de gracht tot kering van de inundatie; zullen komen te liggen voor de waterkering buiten de Ooijpoort van de stad Doesburg." 1799 1 blad Schaal 1:1.152

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D84 http://proxy.handle.net/10648/35aef454-3ff0-4f7b-8709-177b90d5c921 Plattegrond en profiel van een nieuw aan te leggen bruggenhoofd buiten de Koepoort te Doesburg. 1799 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D85 http://proxy.handle.net/10648/63bbaf67-f302-467c-adc8-7e8dec51c93c Plattegrond van de vesting en de stad. [eind 18e eeuw] 1 blad Schaal 1:3.200

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D86 http://proxy.handle.net/10648/8f32b3a1-c751-41b8-96f5-2b710046e197 Plattegrond van de weg tussen het hoornwerk Royal en het hoornwerk de Vrijheid buiten de Ooijpoort te Doesburg. 1802 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D87 http://proxy.handle.net/10648/90e7ebd3-d1e8-4992-ba72-af9ba33f76a0 Plattegrond van het hoornwerk de Vrijheid en van het Crochet aan het hoornwerk Royal te Doesburg. 1802 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D88 http://proxy.handle.net/10648/df46c84a-08ec-4bb3-9704-a2a68a65cd1f Plattegrond van het bruggenhoofd en omgeving te Doesburg. 1802 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D89 http://proxy.handle.net/10648/c868fc25-756b-4d8f-afb8-0ca71c9fa322 Plattegrond van de vestingwerken vóór de Ooijpoort, hoornwerk Royal en de Vrijheid. 1802 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D90 http://proxy.handle.net/10648/ce78ce3d-d7c0-40aa-9fad-87109beea8be Plattegrond en doorsneden van het hoornwerk de Vrijheid en van het Crochet aan het hoornwerk Royal te Doesburg. 1803 2 bladen Schalen 1:1.728 - 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Behoort bij schrijven van de directeur-generaal van de fortificatiën van de Bataafse Republiek H. van Hooff aan de Raad van Oorlog van die Republiek 5 mei 1803, F no. 11. Zie bij no. D92D.

D91 http://proxy.handle.net/10648/d861d700-ec90-4473-8938-07b76aea80cf Plattegrond en doorsneden van het bruggenhoofd en de batterijen op de oude contrescarpe, op de stadswal en twee op de Renskens-weide. 1803 3 bladen Schalen 1:1.728 - 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Behoort bij het schrijven van de directeur-generaal van de fortificatiën van de Bataafse Republiek H. van Hooff aan de Raad van Oorlog van die Republiek 5 mei 1803, F nr. 11. Zie bij nr. D92A.

D92-D92a Plattegrond en doorsneden van de batterij op de stadsweide, tegenover het fort Bretagne te Doesburg. 1803 2 bladen Schalen 1:144 - 1:2.880

Behoort bij het schrijven van de directeur-generaal van de fortificatiën van de Bataafse Republiek H. van Hooff aan de Raad van Oorlog van die Republiek 5 mei 1803, F nr. 11, gehecht aan het blad, waar beide voormelde doorsneden op voorkomen.

D92 http://proxy.handle.net/10648/04add57b-f138-445d-afd7-7c29ea252641 (1e blad) Doorsneden behorende bij het plan van de batterij op de stadsweide tegenover het fort Bretagne te Doesburg.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D92a http://proxy.handle.net/10648/7b48bc3c-9bc4-42b1-b87e-ef710302f14b (2e blad) Doorsnede behorende bij het plan van de batterij te Dieren.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D92b http://proxy.handle.net/10648/f82ff1cc-09e5-4cd1-9c14-874e044a524f Plattegrond van de batterij op de stadsweide tegenover het fort Bretagne te Doesburg. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van D92.

D93 http://proxy.handle.net/10648/cb064065-6ca7-4cf8-974a-d1d4d6e810ad Plattegrond en doorsnede van de batterij te Dieren. 1803 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Schrijven van de directeur-generaal van de fortificatin van de Bataafse Republiek H. van Hooff aan de Raad van Oorlog van die Republiek 5 mei 1803, F nr. 11, gehecht aan het blad waar beide voormelde doorsneden op voorkomen.

D94-D94a Plattegrond en doorsnede van de batterij bij de Gelderse toren. 1803 2 bladen

Schrijven van de directeur-generaal van de fortificatin van de Bataafse Republiek H. van Hooff aan de Raad van Oorlog van die Republiek 5 mei 1803, F nr. 11, zie bij nr. D92A.

D94 http://proxy.handle.net/10648/864e7c31-e4da-47af-b8cb-c33cac929706 1 (1e blad) Plattegrond;

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D94a http://proxy.handle.net/10648/fece5016-a8e3-403f-86eb-f2a78a95a862 2 (2e blad) Doorsneden; plan van de batterij aan het Bronkhorster Veer (nr. D95).

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D95 http://proxy.handle.net/10648/066dec8a-b89e-49db-8fbc-6a9ea83ccd06 Plattegrond van de batterij aan het Bronkhorster Veer. 1803 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Behoort bij het schrijven van de directeur-generaal van de fortificatiën van de Bataafse Republiek H. van Hooff aan de Raad van Oorlog van die Republiek 5 mei 1803, F nr. 11; zie bij nr. D92A.

D96 http://proxy.handle.net/10648/d54fa4e6-5024-482c-a893-fe04318cc963 Profiel van het retranchement aan de Bevermeersesluis. 1803 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1 Behoort bij het schrijven van de directeur-generaal van de fortificatiën van de Bataafse Republiek H. van Hooff aan de Raad van Oorlog van die Republiek 5 mei 1803, F nr. 11; zie bij nr. D92A.

2 Het plan, waarbij deze profieltekening als tweede blad behoort, ontbreekt.

D97 http://proxy.handle.net/10648/8263c281-495f-4505-9667-977ed95d8e3a Plattegrond van de vestingwerken aan de zuid-oost en zuidzijde van de stad gelegen. 1806 1 blad Schaal 1:3.168

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op de keerzijde de tekst: "Linien van Doesborgh".

D98-D98a Plattegrond van de dubbele linie aan het Hoge front aan weerszijden van de Meijpoort te Doesburg. 1807 4 bladen Schaal 1:1.728 D98 http://proxy.handle.net/10648/9ba0808f-f203-41e0-b345-9ba70af1cdf8 1 (1e blad) Plankaart voor een nieuw aan te leggen werk bij de Meijpoort.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D98a http://proxy.handle.net/10648/1b36723d-d867-427a-b2af-2e769f2e2653 2 (2e, 3e en 4e blad) Profieltekeningen, het 4e blad is een kopie van het 2e blad. Ontbreekt
D99 http://proxy.handle.net/10648/77916016-cbfa-4685-8692-1e134ac63839 Plattegrond van de vestingwerken tussen de Oude- en de Nieuwe IJssel met aangebrachte verbeteringen in 1807. 1807 1 blad Schaal 1:3.168

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D99a http://proxy.handle.net/10648/e1b11424-4bfc-425a-9204-3cabb3cf1ec9 Plattegrond van de vestingwerken tussen de Oude- en de Nieuwe IJssel met aangebrachte verbeteringen. 1807 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. D99.

D99b http://proxy.handle.net/10648/023a4c7d-3100-4bfa-a9aa-c72fe01d00f4 Plattegrond van de vestingwerken tussen de Oude- en de Nieuwe IJssel met aangebrachte verbeteringen. (1841) 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. D99. 1807

D100 http://proxy.handle.net/10648/8f55e27c-c773-40c1-bfea-7e2f5160f496 Plattegrond van een gedeelte van de fortificatiewerken van de stad Doesburg met de geprojecteerde en reeds onderhanden zijnde nieuwe werken. ca. 1800 1 blad Schaal 1:3.600

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D101 http://proxy.handle.net/10648/d9a43c90-1566-4f8f-9bf8-f134b057ba7b Plattegrond en doorsnede van de batterijen op de Dremptschen Dijk, van de Speel-batterij op de Oude Stadswal aan de Ooijpoort. ca. 1800 Schaal 1:336

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D101a http://proxy.handle.net/10648/f63abd3c-38bd-4641-8e3f-99f9205e249a Plattegrond en profiel van de batterij op de Dremptschen Dijk bij Doesburgh. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. D101.

D102 http://proxy.handle.net/10648/0f3e6ae2-2199-4a55-bf60-de5ad378246f Plattegrond van het bruggenhoofd buiten de Koepoort met omliggend terrein. ca. 1800 Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D103 http://proxy.handle.net/10648/85d1992a-de9d-4fce-9101-bc88d31d7c13 "Plan du terrain situé au bout de la digue de l'inondation contre la ligne d'Oldenhoven devant la Ligne de Doesburg, avec le projet d'un Retranchement pour couvrir la dite digue et la petite écluse, comme aussi pour roser la digue et le terrain haut qui y est joint." Op de plattegrond is de verdediging van het vestingwerk aangegeven. [1810-1812] 1 blad Schaal 1:1.728

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D104 http://proxy.handle.net/10648/2b582616-cf7f-4cd4-b348-1f503c3901ce Plattegrond van de vesting Doesburg en omliggend terrein. 1811 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

ELLEWOUTSDIJK E1 http://proxy.handle.net/10648/078179ee-11f9-47d3-9487-1c6f4b25413a Plattegrond van het geprojecteerde fort rondom het dorp Ellewoutsdijk tegenover Terneuzen. 1809 1 blad Schaal 1:1.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

E1a http://proxy.handle.net/10648/aeec21f0-9548-43e2-81de-23ebc6192f43 Plattegrond van het geprojecteerde fort rondom het dorp Ellewoutsdijk tegenover Terneuzen. 1809 1 blad Schaal 1:1.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

E1b http://proxy.handle.net/10648/98a94f84-c970-4361-a742-22d2f332be24 Plattegrond van het geprojecteerde fort om het dorp Ellewoutsdijk tegenover Terneuzen. 1809 1 blad Schaal 1:1.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

EMMEN E7 http://proxy.handle.net/10648/f6f7ac5f-5cd0-4efd-9d10-a2e5f7f3d277 Plattegrond en doorsneden van een nieuw te maken zeshoekige redoute bij het Clooster Apel. ca. 1798 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een fotokopie "Kaartje figuratief van de Limiete, privaat Eigendommen der Munsterschen, Leijdijken, en den Loop van de Rivier de Aatussen het Klooster ter Apel en Rohswinkel".

E8 http://proxy.handle.net/10648/e6e6d086-eab7-4f0f-ba51-f65cf97396dc Plattegrond en doorsneden van de redoute bij Roswinkel. ca. 1798 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

E9 http://proxy.handle.net/10648/797a70cf-18a6-47af-ad4d-0c98bbb236ee Plattegrond van de Emmer-dijk met de daarvoor liggende redoute, aangelegd in het jaar 1800. 1800 1 blad Schaal 1:5.760

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

E9a http://proxy.handle.net/10648/7ab72661-8b08-4b9f-9cdc-1dac24ba9c1a Plattegrond van de Emmer-dijk met de daarvoor liggende redoute, aangelegd in het jaar 1800. 1800 1 blad Schaal 1:5.760

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. E9.

GEERTRUIDENBERG G1 http://proxy.handle.net/10648/c80ce43b-77b1-40f6-9075-700b7e2eb8c8 Plattegrond van de vesting getiteld: "Plan representerende die fortificatien der Stadt Geertruijdenberch in manieren als die bevonden is bij den Commissaris Johan van Rijswijck in febru. 1597". 1597 1 blad Schaal 1:2.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G2 http://proxy.handle.net/10648/3667d9d5-06a6-4cdc-a72e-53f4b680ec04 Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet. 1697 1 blad Schaal 1:3.087

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G3 http://proxy.handle.net/10648/a8b49dda-26af-4b67-8eb7-c284d59add99 Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet, en de bijbehorende Koe-, Middel- en Noorderschansen. [begin 18e eeuw] 1 blad Schaal 1:3.044

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G4 http://proxy.handle.net/10648/9686e41a-8e46-4b1d-9438-cb2781318f94 Plattegrond van een ontwerp voor de bevestiging van Geertruidenberg. De vesting zonder stratennet doch met omliggend terrein. 1735 1 blad Schaal 1:3.066

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G5 http://proxy.handle.net/10648/266fe1cb-6a88-4d47-8521-b36843322c16 Plattegrond van de stad. 1740 1 blad Schaal 1:3.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G6 http://proxy.handle.net/10648/cd6a6c9b-49ae-41ff-8b08-5dc45e4523a4 Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet en omliggend terrein aan de Koeschans. 1745 1 blad Schaal 1:3.800

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G7 http://proxy.handle.net/10648/91b396cb-9219-4b8b-8df0-2a497ed4c3ea Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet en omliggend terrein. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:3.044

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G7a-G7c Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet en omliggend terrein. [18e eeuw] 3 bladen Schalen 1:2.600 - 1:3.000

Kopieën.

G7a http://proxy.handle.net/10648/8f0f1890-3c79-40e1-800a-bdde8fa6ad6d ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G7b http://proxy.handle.net/10648/20525aa9-7ed6-4483-92b0-9427009d1f54 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G7c http://proxy.handle.net/10648/7515e017-b096-461e-96d0-fb28a730312a ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G8 http://proxy.handle.net/10648/01e1d084-f0e8-4874-b742-f7ab3c4a4255 Plattegrond en acht doorsneden betreffende het zuid-westgedeelte van de vestingwerken van Geertruidenberg, ter aanduiding van verschillende waterstanden in de rivier de Donge met betrekking tot die vestingwerken. 1771 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G9 http://proxy.handle.net/10648/ed98b669-d54f-416d-9238-a1c4e0898aa5 Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet. 1772 1 blad Schaal 1:1.364

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G10 http://proxy.handle.net/10648/31660842-4895-419f-86a9-61f01a217c85 Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet en direkte omgeving. 1773 1 blad Schaal 1:1.970

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G11 http://proxy.handle.net/10648/ddd7aa44-b0e5-474e-acba-275e1ec02bfa Plattegronden van enkele huizen en tuinen binnen de vesting Geertruidenberg. 1769-1774 5 bladen Schalen 1:100 - 1:375

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bevat:

1. Situatieplan omtrent de hoofdwacht aan het einde van het Groothof.

2. Plattegrond van het grote hof, omliggende erf en tuin.

3. "Tekening of plattegrond van de situatie van de huizen en tuinen e.a. daarachter gelegen aan de oostzijde van de Dordze straat tussen de wal en Haverdijk [...] in het begin van de maand juli 1770 bevonden".

4. Kopie van het derde blad.

5. Plattegrond en standtekeningen van enkele gebouwen gelegen aan de noordzijde van de Veenstraat tegenover de Koestraat.

G12 http://proxy.handle.net/10648/3dd8a142-66b2-47d9-bc44-f48d96c84c32 Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet. 1774 1 blad Schaal 1:1.490

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G13 http://proxy.handle.net/10648/9a7cc154-cd18-42f0-b762-2b6f516359df Plattegrond en doorsneden betreffende een gedeelte van de vestingwerken buiten de Koepoort. 1774 1 blad Schaal 1:2.016 - 1:340

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G14 http://proxy.handle.net/10648/07b12965-6ad5-49e6-bd19-7182f68de18f Plattegrond van de inundatiesluis voor Geertruidenberg op de rivier de Donge met de werken tot dekking en de inundaties. 1777 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G15 http://proxy.handle.net/10648/1725a2db-6c8a-423d-918d-8f1d8a1753ec Plattegrond van de vesting Geertruidenberg met stratennet en omliggend terrein, aangebracht het ontwerp voor een nieuw tracé. ca. 1800 1 blad Schaal 1:1.430

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G32 http://proxy.handle.net/10648/13a08e73-3734-4fca-8d9b-0b0a63072caf "Kaart, waarop nauwkeurig en onderscheidentlijk wordt aangewezen de situatie van het dorp Oud-Drimmelen en de Drimmelse spuisluisen een gedeelte van de Drimmelse Kerkvaart met het werkje en de verdere grond aan het Gemeene Land toebehorende." 1776 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G34 http://proxy.handle.net/10648/ec271f65-3083-473a-ba5e-55d41387310e Kaart van "de situatie van enige grond, toebehorende aan het Gemeene Land als namelijk de Hagoortse Kadijk [...], de Hagoortse sassluis met de daarbij gelegen grond, en het werk aan de Kapelse dijk". 1775 1 blad Schaal 1:3.744

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G34a http://proxy.handle.net/10648/13acdb48-4918-4385-bcb7-ff90db8b69ec Kaart van "de situatie van enige grond, toebehorende aan het Gemeene Land, als namelijk de Hagoortse Kadijk [...], de Hagoortse sassluis met de daarbij gelegen grond, en het werk aan de Kapelse dijk". 1775 1 blad Schaal 1:3.744

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van G34.

G35 http://proxy.handle.net/10648/b5d4668e-116b-4208-9de0-b91adac56e07 "Kaart waarop zeer nauwkeurig wordt aangewezen de situatie van het fortificatiewerk gelegen aan de Kapelse dijk, en de Hagoortse sassluis met omliggende grond, aan het Gemeene Land toebehorende." 1776 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G35a http://proxy.handle.net/10648/cec6f7b5-fd1c-4cc6-9e95-a564c9a39852 "Kaart waarop zeer nauwkeurig wordt aangewezen de situatie van het fortificatiewerk gelegen aan de Kapelse dijk, en de Hagoortse sassluis met omliggende grond, aan het Gemeene Land toebehorende." 1776 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. G35.

G37 http://proxy.handle.net/10648/8123175a-00cb-4deb-b84e-04bee7c3f55a Post aan de Oosterhoutse dam, zuid-westelijk van Geertruidenberg aan rivier de Donge. 1796 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G38 http://proxy.handle.net/10648/bc3053f3-da1d-44d3-af1f-e8f471a51dae Plattegrond van de werken aan de grote sassluis aan de rivier de Donge buiten Geertruidenberg met ontwerp voor twee inundatiesluizen. 1749 1 blad Schaal 1:2.016

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G38a http://proxy.handle.net/10648/713c6d8b-9a8a-4cd3-ab5a-b71cbaf32b66 Plattegrond van de werken aan de grote (Oosterhoutse) sassluis aan de rivier de Donge met ontwerp voor twee inundatiesluizen. z.j. 1 blad Schaal 1:2.016

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G38b http://proxy.handle.net/10648/6a53d380-da42-435e-8949-ca80f5579786 Plattegrond van de werken aan de grote (Oosterhoutse) sassluis aan de rivier de Donge met ontwerp voor twee inundatiesluizen. z.j. 1 blad Schaal 1:2.016

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van G38.

G39 http://proxy.handle.net/10648/668957d6-78bc-4397-b242-3f97fd1b1f51 Plattegrond van de fortificatiewerken en verdere Gemeene Lands grond, gelegen bij de Oosterhoutse sassluis ten zuid-westen van Geertruidenberg waar de Oosterhoutse vaart in het rivier de Donge uitmondt. 1776 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G40-G40b Plattegrond van de post bij Steelhooven, met de twee nieuwe geavanceerde batterijen voor de punten van de halve bastions. 1785 1 blad Schaal 1:720 G40 http://proxy.handle.net/10648/21552655-114a-4e5f-8329-bc0005e0ae4b 1 (1e blad) Plattegrond van de post bij Steelhoven, met de twee nieuwe geavanceerde batterijen voor de punten van de halve bastions.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G40b http://proxy.handle.net/10648/a517dfdd-1133-4130-bc0f-cdfd30ee132f 2 (2e blad) Plattegrond van het tracé tot de nieuw aan te leggen geavanceerde batterijen A en B, en het maken van de gebogen courtine aan het oude hoornwerk te Steelhoven.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

3 (3e blad) Twee bijbehorende profielen.

G41 http://proxy.handle.net/10648/0d77f0b7-b254-418c-98fd-692291154901 "Kaart van de situatie omtrent Steelhoven, gelegen onder de Vrijheid van Oosterhout, en de fortificatiewerken welke tot sluiting van het voorname acces op de vesting Geertruidenberg zich aldaar bevinden. 1785 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Uitgevoerd onder directie van de luit.-kol.-ing.en controleur-generaal van de Hollandse fortificatiën A.J. de Bock. .

G41a http://proxy.handle.net/10648/17114dcd-2a27-4aae-a86e-6416b3079086 Kaart van de situatie omtrent Steelhoven, gelegen onder de Vrijheid van Oosterhout, en de fortificatiewerken, welke tot sluiting van het voorname acces op de vesting Geertruijdenberg, zich thans aldaar bevinden. z.j. 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van G41; de ontworpen werken zijn hier echter duidelijker aangegeven.

G42-G43 Plattegrond en doorsnede van een ontwerp van de aanleg van de stelling Hollands Steelhoven. 1796 1 blad Schalen 1:1.440 - 1:864 G42 http://proxy.handle.net/10648/72690e78-c0a7-4b63-9f4e-400c694ca12b ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G43 http://proxy.handle.net/10648/3f8d0d56-e4e4-4aee-b7fb-aa44be593cc9 Plattegrond en doorsnede van de vestingwerken bij Steelhoven en bij Capelle. 1784-1798 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Aangetekend staat: "Projecten 1784 gemaakt"; op de keerzijde komt echter de vermelding voor: "Steelhoven, door de ing. Lozy 1798".

G44 http://proxy.handle.net/10648/12178bec-27f1-4cb3-b854-24c2dd58c88c Plattegrond en profieltekening van het fort op de dijk te Steelhoven. 1796 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G45 http://proxy.handle.net/10648/334aea89-39d3-4d99-98b4-e5e676da8704 Tenaillie aan de dijk te Steelhoven met voorpost. 1796 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G46-G46b Plattegrond van de veranderingen aan de post bij Steelhoven en aanleg van de twee nieuwe geavanceerde batterijen voor de punten van de halve bastions. 1796 5 bladen G46 http://proxy.handle.net/10648/28031dce-bbbf-40e6-8ca5-c9ef52c16742 (1e blad) Plattegrond van de post bij Steelhoven met de daaraan te maken veranderingen, en de twee nieuwe geavanceerde batterijen voor de punten van de halve bastions.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G46a http://proxy.handle.net/10648/002f56e2-f435-4c64-aa02-c32e3b2d013e (1e blad) Plattegrond van de post bij Steelhoven met de daaraan te maken veranderingen, en de twee nieuwe geavanceerde batterijen voor de punten van de halve bastions.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van G46.

G46b http://proxy.handle.net/10648/8d338a9c-0dfe-4ccf-b814-f7b3fa735cb5 (2e, 3e, 4e en 5e blad) Plattegrond van het tracé van de post bij Steelhoven en profieltekeningen. Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G48-G48a Plattegrond van de ontworpen werken aan te leggen op het hoge land bij Waspik bij Geertruidenberg. 1749 3 bladen

Kopieën.

G48 http://proxy.handle.net/10648/c0d715ff-a6d0-40d6-a80f-8efb85ef3e75 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G48a http://proxy.handle.net/10648/f3ced678-01b1-4480-a04b-01efa8cc6037 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G49 http://proxy.handle.net/10648/82818fb4-5a58-446b-90dc-7cd278375c1b Kaart van de situatie van Wasbeek met het retranchement. 1776 1 blad Schaal 1:4.752

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G50 http://proxy.handle.net/10648/73f67570-42aa-429e-9a4f-d849ecb7a664 Plattegrond van de verschansing achter het dorp Waspik bij Geertruidenberg. 1776 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G50a http://proxy.handle.net/10648/f78931c3-37e5-4152-b484-be9c4f85c844 Plattegrond van het retranchement te Wasbeek, en van de verschansing achter het dorp Waspik bij Geertruidenberg. 1777 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G51 http://proxy.handle.net/10648/573a58d7-10b7-4598-b617-e28702c6a974 Plattegrond van het retranchement achter Waspik, opgemaakt in het jaar 1784 en 1785. 1784-1785 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G52 http://proxy.handle.net/10648/6aa63cd9-abdc-458b-b0da-55311a47e4ab Plattegrond van de verschansing achter het dorp Waspik bij Geertruidenberg. 1796 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

GOEDEREEDE G54 http://proxy.handle.net/10648/f51e02cb-b215-49d0-8296-e7066795b2ad Plattegrond van de stad Goedereede waarop de omgeving van te bouwen vestingwerken is aangeduid. [2e helft 17e eeuw] 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G55 http://proxy.handle.net/10648/24a81356-5b7d-45b6-a809-5e188325716a Plattegrond en doorsnede van het provisioneel emplacement de batterij omtrent de Wester-Nolle op de eiland Goedereede. 1781 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G55a http://proxy.handle.net/10648/52811206-80b7-420f-9908-dd9ff957df76 Plattegrond en doorsnede van het provisionele emplacement van de batterij omtrent de Wester-Nolle op de eiland Goedereede. 1781 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G56 http://proxy.handle.net/10648/b919885f-cc9f-432a-85ec-106d613f1a58 Schetstekening van de batterij van 14 stukken aangelegd achter het grote bos of bij het Ooster Heijn op Goedereede. 1781 1 blad Schaal 1:576

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G57 http://proxy.handle.net/10648/aacc11d4-ebf8-4a25-a445-f7dc5649027c Schetstekening van de batterij van 14 stukken aangelegd achter de Ooster Noll op het eiland Goedereede. 1781 1 blad Schaal 1:576

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G58 http://proxy.handle.net/10648/a1b72fb9-d978-4b98-aa03-6e8a36294024 Plattegrond en doorsnede van de batterij ten westen het Ooster Heijn op de eiland Goedereede, aangelegd in de maand juni 1781. 1781 1 blad Schaal 1:576

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G59 http://proxy.handle.net/10648/5de51d09-49b6-413b-a35b-4f992ffa4cf3 Plattegrond en doorsnede van de batterij aan de Ooster-Nolle op het eiland Goedereede, aangelegd in de maand juni 1781. 1781 1 blad Schaal 1:576

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G60 http://proxy.handle.net/10648/2344f2c4-255a-40a0-aabc-f0846dd62a94 Situatieplan van de kustbatterij bij de Wester-Nol, met aanduiding van de wijze van verdediging. 1793 1 blad Schaal 1:612

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G61 http://proxy.handle.net/10648/c7ac5c66-ac56-4254-8098-b66e79a48b16 Plattegrond kustbatterij bij de Ooster-Nol op het eiland Goedereede. 1793 1 blad Schaal 1:612

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G62 http://proxy.handle.net/10648/e92df5db-eb9d-4b53-a5b3-e4a1e8ba0080 Ontwerp tot een gesloten kustbatterij aan de kleine staart aan de zuid-zijde van het eiland Goedereede. 1794 1 blad Schaal 1:612

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G63 http://proxy.handle.net/10648/31f3758c-55c6-45fd-9e52-141d3ac1653c "Plan de la batterie de Zeezicht dans l'Ile de Goerée." ca. 1800 1 blad Schaal 1:576

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G64 http://proxy.handle.net/10648/cabc6c55-5354-40ed-a1d8-2ae57021052f Plattegrond van de batterij aan de Oosternolle op het eiland Goedereede. ca. 1800 1 blad Schaal 1:576

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G65 http://proxy.handle.net/10648/1c4369e8-9bd9-4848-8b0d-7e683e55a562 "Projet d'une redoute à construire à l'est du port de Goedereede." ca. 1800 1 blad Schaal 1:1.152

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G66 http://proxy.handle.net/10648/7b913864-78a9-4ec4-b04a-fdb4f623b0eb Plattegrond en situatieplan van de grote batterij van de Wester Nol op Goedereede. ca. 1800 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G67 http://proxy.handle.net/10648/8275eadc-f576-4702-8728-bdebade65fff Kaart met doorsnede van het dorp Goedereede en de noord- en zuidbatterijen, de batterijen Oosternol en Zeezicht, het dorp Oudorp. ca. 1800 1 blad Schaal 1:21.428

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G68 http://proxy.handle.net/10648/e2ab14e7-8267-4d53-b93c-0bd68d1c6579 Plankaart met doorsneden voor de aanleg van twee forten in de Scharrezee- en Halspolders op het eiland Goeree. 1811 1 blad Schaal 1:5.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G69 http://proxy.handle.net/10648/412a94d8-4430-4563-ba25-20b17052ee8d "Plan de la batterie de côte d'Oosternolle dans l'Ile de Goerée avec le projet de la former dans ses gorges." Plattegrond en doorsnede van de kustbatterij Oosternol met ontwerp-keelsluiting. Schaal 1:360 1811 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bijlage: een kostenbegroting; ondertekend: Brielle 12 april 1811 door de "capitaine du Génie en chef" P.J.J. Rauwenhoff.

G70 http://proxy.handle.net/10648/51e24cc5-3587-4478-abd5-01a9be28fb7d "Plan de la Batterie du Nord ou Westernolle dans l'Ile de Goerée." 1811 1 blad Schaal 1:576

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G71 http://proxy.handle.net/10648/32b7a675-5f1d-4142-b31f-367f7dc7c4cb Plattegrond van de zuid-batterij of redoute aan de Kleine Staart in het eiland Goedereede. 1811 1 blad Schaal 1:576

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

GORINCHEM G72 http://proxy.handle.net/10648/733fe200-ef31-4558-8c5c-053dea5882df Situatieplan van de vestingen Gorinchem, Woudrichem en het fort Loevestein en omliggend terreinen. 1724 1 blad Schaal 1:5.708

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G72a http://proxy.handle.net/10648/c2590d42-d0cf-411a-921c-08e1e877eb73 Situatieplan van de vestingen Gorinchem, Woudrichem en het fort Loevestein en omliggend terreinen. 1724 1 blad Schaal 1:5.751

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G73 http://proxy.handle.net/10648/f9bcc80d-81a9-4945-b3b3-2037e46d4016 Plattegrond van de vestingwerken met stratenplan. 1743 1 blad Schaal 1:3.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G74 http://proxy.handle.net/10648/b194ba51-43df-4e78-a850-d23697dc0db0 Situatieplan van de vestingen Gorinchem, Woudrichem en het fort Loevestein met omliggend terrein. 1776 1 blad Schaal 1:5.769

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G74A-G74b Situatieplan van de vestingen Gorrichem, Woudrichem en het fort Loevestein met omgeving. 1776 2 bladen Schaal 1:5.700

Kopieën van nr. G74.

G74a http://proxy.handle.net/10648/66ea2cae-0f97-4390-99de-7f472043aeee ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G74b http://proxy.handle.net/10648/94bf66ce-2366-4ea4-96b1-a2b71cc78f78 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G75 http://proxy.handle.net/10648/51841618-c7e3-42d9-b7dd-26d565b36fa4 Situatieplan van de vestingen en steden Gorinchem, Woudrichem en het fort Loevestein en omgeving, waarop aangegeven de vestingwerken voor 1813 ontworpen door Franse ingenieurs. 1813 1 blad Schaal 1:5.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G76 http://proxy.handle.net/10648/49d941ff-6309-48b9-9bf8-23e68d442e16 Ontwerpplannen en doorsneden ter verbetering van de vesting Gorinchem en Woudrichem ontworpen door Franse ingenieurs. 1813 21 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G77 http://proxy.handle.net/10648/ef3cbda7-e14d-473a-b471-c971a4ccef2a Plattegrond van de vestingwerken met project ter verbetering van werken. 1813 1 blad Schaal 1:2.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G78 http://proxy.handle.net/10648/38a60dc0-fd52-472d-9b88-2cf8ba916eff Doorsneden van ontwerpen ter verbetering van de vestingwerken, door Franse ingenieurs. 1813 1 blad Schaal 1:500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G79-G79a Plattegrond voor verbetering van het front vóór de bastions I en II op de nieuwe dijk langs de rivier de Linge. 1813 1 blad G79 http://proxy.handle.net/10648/3fad31c7-78a4-448e-8a78-c82264b11935 1 (1e blad) Plattegrond Schaal 1:2.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G79a http://proxy.handle.net/10648/65bc187a-b2d3-4bf7-8265-68ec9a632df7 2 (2e blad) Doorsneden. Schaal 1:500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G80 http://proxy.handle.net/10648/bd4695b9-8359-4c37-8c29-614d7b99575a Plattegrond van de vestingwerken waarop is aangegeven op welke wijzede vesting in 1813 bewapend geweest is. 1813 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G81 http://proxy.handle.net/10648/6be1bfa1-2c5e-4e01-a496-9e1fac9c7a70 Plattegrond van de vesting Gorkum met aangegeven de projecten in 1813 aangelegd. 1813 1 blad Schaal 1:1.920

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G82 http://proxy.handle.net/10648/3ffd4720-7c94-4f83-b462-c4a7b885c31b Situatieplan van Gorinchem aan de zijde van het Weijschild en Dalem. 1813 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G96 http://proxy.handle.net/10648/4a91d339-6c0d-48d6-b12e-e3b7bb9b5d00 Plattegrond van de dijkpost "Hercules" te Dalem, onder Gorinchem en de dijkposten "Castor" en "Pollux" ter weerszijden van de rivier de Linge, waarop de bewaping is aangegeven. 1799 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G97 http://proxy.handle.net/10648/78c90a7d-8cb8-4d1f-9650-8711191ea782 Plattegrond en situatieplan van de dijkpost te Dalem, nabij Gorinchem. ca. 1800-1813 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G98 http://proxy.handle.net/10648/e08e57e9-a40c-47d5-82b5-534729a2b791 "Plan de la Batterie à Dalem, près de Gorcum." ca. 1800-1813 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

GOUDA G100 http://proxy.handle.net/10648/888b1670-6508-45db-904c-12e599aa1b53 Plattegrond van de situatie omtrent de 's Lands ophaalbrug buiten de Potterspoort. 1766 1 blad Schaal 1:120

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G101 http://proxy.handle.net/10648/e1f5ef65-c883-4bf1-8b6e-ada4179ff6a4 Plattegrond van de Gemeene Lands gronden. 1777 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

GRAVE G102 http://proxy.handle.net/10648/35a2e2c0-5fbf-47c2-ae06-db2477d59c8a Kaart voor de bouw van de vestingwerken om de stad, volgens het plan van generaal Van Coehoorn. [eind 17e eeuw] 1 blad Schaal 1:1.750

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Perkament.

G103 http://proxy.handle.net/10648/764112e2-cd05-467e-9d9a-bc9f64603bd1 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. [eind 17e eeuw] 1 blad Schaal 1:3.325

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G104 http://proxy.handle.net/10648/e123a850-e615-475b-b146-1b6aa307511d Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. 1732 1 blad Schaal 1:1.828

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G105 http://proxy.handle.net/10648/3d3370c0-1a37-46f5-a3bb-30ac3abacaba Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. 1738 1 blad Schaal 1:4.072

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G106 http://proxy.handle.net/10648/f337de76-66e6-4009-8217-c7288dfdb8e6 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. 1739 1 blad Schaal 1:3.363

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G107 http://proxy.handle.net/10648/53a540bf-baa1-48db-b3c4-881ba9ccc87a Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. 1743 1 blad Schaal 1:3.192

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G108 http://proxy.handle.net/10648/f07b8a27-4f7c-4e30-ab79-7ba33a210605 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. 1744 1 blad Schaal 1:3.165

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G109 http://proxy.handle.net/10648/e4e3ef54-1fdf-408f-bc71-4becc8b3304c Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. 1746 1 blad Schaal 1:2.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G110 http://proxy.handle.net/10648/c27b2fca-eb2d-4f4a-8073-ffb6ad2b396f Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. 1750 1 blad Schaal 1:4.400

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G111 http://proxy.handle.net/10648/9b29415e-b041-40c7-ad43-00fc74eaeb00 Plattegrond met doorsnede van de vestingwerken aan weerszijden van de Maas waarop een ontwerp van de kolonel-directeur van de fortificatiën A.G. des Rocques tot meerdere versterking van de vesting is aangegeven. 1752 1 blad Schaal 1:1.600

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G111a http://proxy.handle.net/10648/b098596b-1140-42d9-9b9e-c5a53c0d059d Plattegrond met doorsnede van de vestingwerken aan weerszijden van de Maas waarop een ontwerp tot meerdere versterking van de vesting is aangegeven. Ontworpen door de kolonel-directeur van de fortificatiën A.G. des Rocques. 1752 1 blad Schaal 1:1.600

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van G111.

G112 http://proxy.handle.net/10648/6e1c11a2-86b9-48ce-adbd-0ef1f49b0687 Plattegrond van de stad en vestingwerken, de straten, 's Lands- en publieke gebouwen. 1755-1756 1 blad Schaal 1:1.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G113 http://proxy.handle.net/10648/158372d6-da31-4590-8d7d-551f90e41d3f Doorsneden betreffende de vestingwerken. 1756 4 bladen Schaal 1:144

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G114 http://proxy.handle.net/10648/2d409a3e-8620-4af5-b794-f76da698e23b Plattegrond van de vestingwerken aan weerszijden van de Maas. 1758 1 blad Schaal 1:1.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G115-G115c Plattegrond van de vestingwerken aan weerszijden van de Maas en directe omgeving. 1758 3 bladen Schaal 1:1.438 G115 http://proxy.handle.net/10648/3d8ddcfa-5b98-4236-a756-43524756f346 (1e blad) Plattegrond van de vestingwerken.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G115b http://proxy.handle.net/10648/292dca9c-3e0a-4a6e-beb4-c520566e35f3 (2e blad) Detailtekeningen van de vestingwerken met vier doorsneden.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G115c http://proxy.handle.net/10648/61392c52-67e5-439f-b6c8-85ae3e7df5b1 (3e blad) Profielen van een nieuw gemaakt project op de vesting en Kroonwerk over de Maas.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G116 http://proxy.handle.net/10648/94a50cb4-9125-4739-b210-fc939ed7d227 Plattegrond van Grave met het concept van verbetering van de vestingwerken, waarvan slechts een gedeelte aan twee fronten, te weten boven en benedenwaarts de rivier, is uitgevoerd. ca. 1734 1 blad Schaal 1:1.609

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G116a http://proxy.handle.net/10648/ba6761ec-9110-4a53-8fd8-084274e5798e Plattegrond van Grave met ontwerp voor verbetering van de vestingwerken uit het jaar 1734. ca. 1734 1 blad Schaal 1:1.609

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G116b http://proxy.handle.net/10648/9eb0b31c-db02-4ae8-8577-18e8d9db4c7a Plattegrond van Grave met de verbeteringen van de vestingwerken die gedeeltelijk zijn uitgevoerd volgens Resolutie van de Edelmogende Heren Raden van Staat 26 mei 1732. 1734 1 blad Kopie op calqueer-linnen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G117 http://proxy.handle.net/10648/3d08180d-edec-4898-8c87-dab19a1800fe Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:1.608

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G118 http://proxy.handle.net/10648/6048d7bc-7804-45cf-9609-5cbd28929687 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. 1768 1 blad Schaal 1:1.640

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G119 http://proxy.handle.net/10648/154cf37a-bd15-4733-bfb9-073b6ec457e2 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. 1771 1 blad Schaal 1:2.700

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G120 http://proxy.handle.net/10648/d3f101ad-94e2-4a38-9bef-16a297a223e5 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas en omliggend terrein. 1785 1 blad Schaal 1:3.075

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G121 http://proxy.handle.net/10648/12476591-52da-4370-89eb-036f168e56ac Situatiekaart van de vestingen met omliggend terrein, waarop is aangegeven op welke wijze de vesting in 1794 in staat van verdediging is gebracht. ca. 1794 1 blad Schaal 1:7.920

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G122 http://proxy.handle.net/10648/46ae50a6-fd2b-41d3-a531-7694fe71fe45 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:4.094

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G123 http://proxy.handle.net/10648/034407b4-2e82-4e92-92d4-fcd08d64f0fb Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:4.200

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G124 http://proxy.handle.net/10648/bc6945b1-8dee-4912-95de-b6c2b99fdfe2 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:4.094

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G125 http://proxy.handle.net/10648/aa079d49-d019-4b3f-92b3-57127cef4751 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas, zonder stratennet. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:1.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G125a http://proxy.handle.net/10648/ec5b8d2d-1e99-456b-b52a-6b9221a84076 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas (met stratennet). [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:1.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van G125.

G126 http://proxy.handle.net/10648/09274dcd-4b73-4efd-8abb-4b518112577f Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:1.608

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G126a http://proxy.handle.net/10648/85ae88a9-49a6-4d25-adfe-8eefbca489b2 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:1.608

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. G126.

G127 http://proxy.handle.net/10648/8c5b99a2-3bbf-46e2-a02e-c23d099e86cc Plattegrond van de stad en de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:1.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G128 http://proxy.handle.net/10648/5f5f85fb-1995-4fe7-a854-6a8881b6d47e Plattegrond van het gedeelte van de vestingwerken vóór de Brugpoort. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G129 http://proxy.handle.net/10648/3a20a867-f68f-49f5-934f-1e6d88c97ec9 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:3.139

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G130 http://proxy.handle.net/10648/389ff44d-652b-4a2a-9e17-815ee93e83f2 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:4.320

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G131 http://proxy.handle.net/10648/a6b9799b-cb96-4155-a5d8-4d67d3ef30a8 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:3.054

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G132 http://proxy.handle.net/10648/cc4455ab-35cf-4884-afa7-7e5e74acf7c5 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:3.139

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G135 http://proxy.handle.net/10648/9748efde-de80-449b-92bb-ddf3de6a3991 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. [2e helft 18e eeuw] 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G136 http://proxy.handle.net/10648/ad42a4d1-528d-4431-b02c-8544e85136b1 Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas. [eind 18e eeuw] 1 blad Schaal 1:4.300

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G137 http://proxy.handle.net/10648/f37b689a-07e7-41fa-8d29-b742804a807a Plattegrond van de vestingwerken ter weerszijden van de Maas (zonder stratennet), waarop de bewapening van de vesting in het jaar 1805 is aangegeven. 1806 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Aangehecht: een lijst van de vuurmonden met bijbehorende munitie, ondertekend: Grave, 10 januari 1806 door de kapitein-ing. J.C.W. Rühle van Lilienstern.

G138-G138c Plattegronden van ontwerp tot de herstelling van de vestingwerken en tot het bouwen van blinderingen voor een garnizoen van 4000 man. 1811-1813 4 bladen Schalen 1:2.500 - 1:2.857 G138 http://proxy.handle.net/10648/ae0d2479-fcbb-4f6f-9f63-21a04dbd3f9f (1e blad) "Plan de la placë.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G138a http://proxy.handle.net/10648/9926dc68-2f34-43cb-a4b9-9a28305055a7 (2e blad) Doorsneden.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G138b http://proxy.handle.net/10648/ab4ba1b8-9307-40f1-8e80-b99b1fe2619d (3e blad) "Plan de la place et de la couronne Coehoorn, indiquant tous les détails des dégradations."

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G138c http://proxy.handle.net/10648/7b643570-a3a0-488a-9eff-980947471763 (4e blad) "Plan de la place et de la couronne Coehoorn, indiquant tous les détails des dégradations."

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

's GRAVENHAGE G191 http://proxy.handle.net/10648/71315272-17f4-4fc8-bf5d-6d73be5c81ff Plattegrond van het exercitieterrein aan de Koekamp met diverse gebouwen. 1771-1772 1 blad Schaal 1:576

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G191a http://proxy.handle.net/10648/1bd8edd8-904c-4d79-b77f-81db661d2dc8 Plattegrond van het terrein van de Koekamp met exercitieveld, kruitmagazijn, laboratorium. 1772 1 blad Schaal 1:576 G192-G192a Plattegrond van het exercitieterrein naast de Maliebaan, met aanduiding van maten. 1772-1774 2 bladen Schaal 1:576

Met kopie uit 1774.

G192 http://proxy.handle.net/10648/50693398-3614-4b81-ba86-6dbe562e7cdf ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G192a http://proxy.handle.net/10648/b12688db-ffcb-478e-b7ad-b9fac91d5dcf ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G192b http://proxy.handle.net/10648/fadfc3e3-d412-49c2-bbba-6763bfb04f4e Plattegrond van het noord-oostelijk deel van het Voorhout. 1776 1 blad Schaal 1:576

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G201-G201a Ontwerptekeningen van een verdedigingswerk te Waalsdorp bij 's Gravenhage. 1779 3 bladen Schaal 1:480 G201 http://proxy.handle.net/10648/75df283a-e822-4602-a062-811b0cd5da9f (1e blad) Plattegrond van het retranchement te Waalsdorp, 1777.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G201a http://proxy.handle.net/10648/faccef31-67fb-481a-9109-8c8f5bc5555b (2e en 3e blad) Detailtekeningen en doorsneden.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G202 http://proxy.handle.net/10648/c6e4cde8-8e35-4d7b-a536-ec0334cdf4d8 Plattegrond van Scheveningen en directe omgeving. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

GREBBE-LINIE G204 http://proxy.handle.net/10648/724a61a9-a726-46cc-9e01-a47f4b940fbf Plattegrond van een gedeelte van een geprojecteerde linie in de Neder-Betuwe bij het veer beneden het dorp Op-Heusden. eind 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G205 http://proxy.handle.net/10648/08a87e95-bb57-4341-843e-9f40973f20e8 Plattegrond van het nieuw aan te leggen fort op de Waal-Band-Dijk boven het dorp Ochten in de Neder-Betuwe. 1796 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G205a http://proxy.handle.net/10648/807a6ed2-041a-49fb-b4f6-981b066017b9 Plattegrond van de aanleg van fortificatiewerken, op de Waaldijk tussen de dorpen Dodewaard en Ochten. 1796 1 blad Schaal 1:440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G206 http://proxy.handle.net/10648/d65edfd8-0acd-4fd0-ad08-865a520d9c55 Tekening van een gedeelte van de linie in de Neder-Betuwe bij het dorp Dodewaard aan de rivier de Waal. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G207 http://proxy.handle.net/10648/be54688e-a4b5-46f8-b0de-90f5d24148b4 "Kaart, [...] met tracé van de hoofdposten aan de Rijn- en Waal-Dijk, met de verdere tussen beide gelegen forten en batterijen van de fortificatiewerken van de linie in de Neder-Betuwe." 1796 1 blad Schaal 1:5.760

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G207a http://proxy.handle.net/10648/37ee85ca-a4ed-4217-b3c0-bf99884d0576 Plattegrond van het nieuw aan te leggen fort op de Rijn-Band-Dijk bij de Spees, beneden het dorp Heusden in de Neder-Betuwe. 1796 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G208 http://proxy.handle.net/10648/3578ffbd-a8bf-4283-a3ad-f1cd9c2d9b71 Plattegrond van het hoofdgedeelte van de post voor de Grebbesluis. ca. 1745 2 bladen Schaal 1:1.008

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G209-G209a Plattegrond voor de dekking van de Grebbesluis. ca. 1745 2 bladen Schaal 1:2.016

Met kopie.

G209 http://proxy.handle.net/10648/09a21004-d5b8-4b4b-9b63-4a097f13f56a ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G209a http://proxy.handle.net/10648/552341a5-280e-4d4b-9d63-9ab7806e5823 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G210 http://proxy.handle.net/10648/a4138a16-0196-48d1-b14b-169a1f62aa34 Plattegrond van het vestingwerk ter verdediging van de Grebbesluis. ca. 1775 1 blad Schaal 1:1.008

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G211 http://proxy.handle.net/10648/add38048-1321-4745-84dd-a48fb4941e99 "Generaal plan van de fortificatiewerken ter verdediging van de Grebbesluis met de vereiste verbeteringen op dezelve en de nieuwe werken op deuiterwaard, zich strekkende tot de oever van de Rijn, met de batterijen welke op de Krib aan de mond van de Grift en voor de Berg geplaatst worden." 1785 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G211a-G211b "Generaal plan van de fortificatiewerken ter verdediging van de Grebbesluis met de vereiste verbeteringen op dezelvw en de nieuwe werken op de uiterwaard, zich strekkende tot de oever van de Rijn, met de batterijen welke op de Krib aan de mond van de Grift en voor de Berg geplaatst worden." 1785 2 bladen Schaal 1:2.880

Kopieën.

G211a http://proxy.handle.net/10648/50f92f7d-10f9-4f76-a5b5-4df201c24890 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G211b http://proxy.handle.net/10648/7f690f6c-6fa7-4e6b-abce-01a08f5cfdfa ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G211c-G211e Plattegrond van het tracé van de geprojecteerde nieuwe werken beneden de Grebbesluis, tot aan de Rijn, en voor de linkeroever van de Grift, aan de voet van de Rheenense bergen. 1785 3 bladen Schaal 1:2.880

Kopieën.

G211c http://proxy.handle.net/10648/907a627f-e491-4cd2-b7d7-d15fd897fee8 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G211d http://proxy.handle.net/10648/249eb4b8-d58f-4328-ac98-b87a8b3aafec ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G211e http://proxy.handle.net/10648/f263795d-f47a-496d-9d1b-d68b9c47e0ab ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G212 http://proxy.handle.net/10648/5302c9ab-8f60-47c3-bcbf-d15f0df5fa67 Plattegrond van de vestingwerken bij de Grebbesluis met daarnaast gelegen bastions en de daar tegenover gelegen berg- en Rijnbatterijen, en een groot stuk terrein langs de Rijn. 1787 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G212a http://proxy.handle.net/10648/da58f16b-14bc-43e3-bbf8-43c53e092ea5 Plattegrond van de vestingwerken bij de Grebbesluis met daarnaast gelegen bastions en de daar tegen overgelegen berg- en Rijnbatterijen. 1787 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G213-G214 Plattegrond van het oude fort voor de Grebbesluis met de gemaakte veranderingen in de jaren 1792 en 1793. 1793 2 bladen Schalen 1:720 1:1.440 G213 http://proxy.handle.net/10648/4ad8bc1b-5fb8-4337-a4a5-f02ca3830a15 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G214 http://proxy.handle.net/10648/061e8688-27a0-41b5-b74e-dd0e49df0d42 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G216 http://proxy.handle.net/10648/163cb589-0483-4bda-8309-b3f70c151974 Plattegrond van de fortificatiewerken aan de Grebbe, met vóór- en achtergelegen terrein. 1795-1800 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G221 http://proxy.handle.net/10648/55a2975e-908b-4914-93c1-0ff14b6ee4de Plattegrond van de batterij in het hangen van de Hijmen-Berg (bij de Koningstafel nabij Rhenen). 1785 1 blad Schaal 1:144

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G222 http://proxy.handle.net/10648/84b84db9-9c1b-4f10-8852-48d9aa57b274 Plattegrond van het gedeelte van de linie langs de Rijn en Grift aan de Tafelberg (of Hijmenberg). eind 18e eeuw 1 blad Schaal 1:144

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G224 http://proxy.handle.net/10648/26df6483-bb79-4304-9424-76ce94758570 Plattegrond van een project aan het hoofd van de Slaaperdijk omtrent de Buursteeg tussen Veenendaal en De Klomp, ter dekking van de sluis genaamd de Juffrouwe Wijk. 1743 1 blad Schaal 1:2.016

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G225 http://proxy.handle.net/10648/48b42cfd-9c79-41d6-8758-716312bb68b6 Plattegrond van het project aan het hoofd van de Slaperdijk omtrent de Buursteeg tussen Veenendaal en De Klomp, ter dekking van de sluis genaamd de Juffrouwe Wijk. ca. 1750 1 blad Schaal 1:2.016

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G226 http://proxy.handle.net/10648/1b8de57f-48f9-46f2-aeea-f33663b418d1 Plattegrond van een ontwerp van een retranchement, te maken aan het hoofd van de Slaaperdijk omtrent de Buursteeg tussen Veenendaal en De Klomp. ca. 1750 1 blad Schaal 1:1.736

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G226a http://proxy.handle.net/10648/6458e9bd-91d4-4ee8-8fd6-0a23f445bb45 Plattegrond van een ontwerp van een retranchement, te maken aan het hoofd van de Slaaperdijk omtrent de Buursteeg tussen Veenendaal en De Klomp. ca. 1750 1 blad Schaal 1:1.368

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G227 http://proxy.handle.net/10648/e0762da6-ecb9-41d1-a872-91190eae1559 Front van het fort aan de Buursteeg met het af te graven terrein voor het rechter bastion van het fort. ca. 1750 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G228-G228c Plattegrond van een ontwerp voor de aanleg van een fort aan het hoofd van de Slaperdijk bij de Buursteeg. 1786 4 bladen Schaal 1:2.016 G228 http://proxy.handle.net/10648/7a16ee8c-cb72-4eeb-9eca-7cc507cd5978 (1e blad) Plattegrond en project van een nieuw te maken retranchement bij de Buursteeg aan het hoofd van de Slaperdijk, dienende om toegang tot denzelven en de Emminkhuizer Berg te verdedigen (nabij Veenendaal).

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G228b http://proxy.handle.net/10648/e40453f7-b10a-4500-8ba6-c8fb6b6a4023 (2e blad) Plattegrond van het tracé van het geprojecteerde retranchement.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G228a http://proxy.handle.net/10648/9dbb008e-906c-4776-817f-a27c5e1bf221 (1e blad) Kopie van G228.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G228c http://proxy.handle.net/10648/11981df9-e5ff-4a59-a0cf-70ce6ff186fb (2e blad) Kopie van G228B.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G228e-G228i Plattegrond van het fort, liggende aan het hoofd van de Slaperdijk tussen Veenendaal en Renswoude, op de weg genaamd de Buursteeg. 1786-1789 5 bladen Schaal 1:1.440

Kopieën.

G228e http://proxy.handle.net/10648/d7ad8ee9-68ba-4593-a8a1-903090b75e42 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G228f http://proxy.handle.net/10648/2dc17f00-b11b-4446-a873-78d38ba4140f ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G228g http://proxy.handle.net/10648/1a75363f-0ada-4f82-891e-ec03fe59fece ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G228h http://proxy.handle.net/10648/2a82b4e1-fa5f-4383-94ae-6dc74711342e ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G228i http://proxy.handle.net/10648/3220831b-4832-438d-97ef-f088506b724d ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G229-G229a Plattegrond van "een aarden redoute aan de bocht van de Slaper-Dijk, dienende om de toegang tot de Emminkhuizer Berg af te sluiten en de sluis in de Juffrouw Wijk te dekken tegen een vijandelijke onderneming langs de weg van Renswoude of de zogenaamde Schalm-Dijk (tussen Veenendaal en De Klomp)." 1786 2 bladen Schaal 1:1.440

Met kopie.

G229 http://proxy.handle.net/10648/751765bf-9806-4b0d-a131-d6cf88d78a58 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G229a http://proxy.handle.net/10648/b0ec2aea-613d-4d2f-9e4f-9f6d393e90bb ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G230 http://proxy.handle.net/10648/0d989be1-386b-4170-a4bd-d9987eb17e86 Plattegrond van een ontwerp voor de "veranderde en vergrote aarden redoute aan de bocht van de Slaperdijk tegenover de weg van Renswoude achter het fort aan de Buursteeg (tussen Veenendaal en De Klomp)." 1796 1 blad Schaal 1:1.584

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G234 http://proxy.handle.net/10648/50f6c52a-74ac-41f1-940b-feee2de7044f "Kaart van de situatie aan het einde van de Slaperdijk, alwaar denzelven zich tegen de hooglanden aan de noordzijde van de Lunterse Beek verliest, met een geprojecteerde redoute en een lunet." Schaal 1:2.880 1786 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft hier het werk aan de Daatselaar, noord-oostelijk van Renswoude.

G234a-G234b Kaart van de situatie aan het einde van de Slaperdijk, alwaar denzeleven zich tegen de hooglanden aan de noordzijde van de Lunterse Beek verliest, met een geprojecteerde redoute en een lunet. 1786 2 bladen Schaal 1:2.880

Kopie.

G234a http://proxy.handle.net/10648/ca2459db-1794-41c7-816b-7afbb02d81e1 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G234b http://proxy.handle.net/10648/e002ec5d-0d3d-4c4d-809c-9d58133ed82e ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G235 http://proxy.handle.net/10648/3263193a-2702-4c29-93e7-41452fd0330f Situatieplan van de vestingwerken van de Grebbe-Linie vanaf de Rooden Haan bij Veenendaal tot aan de Zuider-Zee. ca. 1787 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G236-G236b Plankaart van verbeteringen aan de linie bij de Rooden Haan, aan de zuidzijde van de Emminkhuizer Berg en noord-westelijk van Veenendaal. ca. 1786 2 bladen Schaal 1:1.440 G236 http://proxy.handle.net/10648/f81a42ad-28bb-4bc1-b4de-b83e2d0b740c (1e blad) Plankaart.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G236a http://proxy.handle.net/10648/605db01b-1d0b-4b0a-bc3a-c40ac4414d5c Plattegrond van veranderingen en verbeteringen aan de linie bij de Rooden Haan, aan de zuidzijde van de Emminkhuizer Berg en noord-westelijk van Veenendaal. ca. 1785 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G236b http://proxy.handle.net/10648/5bffc5da-9182-4860-99aa-9a875e579064 (2e blad) Plattegrond van het tracé van het geprojecteerde retranchement.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G237 http://proxy.handle.net/10648/614691e6-7223-491c-ae34-55bfa1bec46c Plattegrond van het retranchement aan de Linie bij de Rooden Haan aan de zuid-westzijde van de Eminghuise Berg, aangelegd in 1786, nabij Veenendaal. [1786] 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G238 http://proxy.handle.net/10648/47d67b19-0da7-4b28-9834-f9e1240f23f5 Plattegrond van het retranchement aan de Linie bij de Rooden Haan aan de zuid-westzijde van de Eminghuise Berg, aangelegd in 1786, noord-westelijk van Veenendaal. 1791 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G238a http://proxy.handle.net/10648/dab77163-a8ef-4d5c-a10c-9680ae352fd2 Plattegrond van het retranchement aan de Linie bij de Rooden Haan aan de zuid-westzijde van de Emminkhuizer Berg, aangelegd in 1786, noord-westelijk van Veenendaal. 1791 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van G238.

G238b http://proxy.handle.net/10648/7f5ccd19-63b7-484c-a554-12547d328148 Plattegrond van het retranchement aan de Linie bij de Rooden Haan aan de zuid-westzijde van de Emminkhuizer Berg, aangelegd in 1786, noord-westelijk van Veenendaal. 1791 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G238c http://proxy.handle.net/10648/9c102fbc-c790-49ba-a122-30a8d6337c54 Plattegrond van het retranchement aan de Linie bij de Rooden Haan aan de zuid-westzijde van de Emminkhuizer Berg, aangelegd in 1786, noord-westelijk van Veenendaal. Schaal 1:1.440 1791 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G238d http://proxy.handle.net/10648/75ee0fcb-e56b-41aa-bf3a-b4c3fea9f833 Plattegrond van de post bij de Rooden Haan bij de Emminkhuizer Berg, zoals deze in het jaar 1786 is aangelegd. Noord-westelijk van Veenendaal. 1791 1 blad Schaal 1:1.440

Kopie.

G239 http://proxy.handle.net/10648/aefd94a2-63e6-49ab-997a-7b8a77e6cd61 Plattegrond van een versterkte Spaanse redoute, te bouwen bij de Rooden Haan, noord-westelijk van Veenendaal. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:864

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G240 http://proxy.handle.net/10648/2a6241c5-d6a7-4532-add0-9c14a359ed5b Plattegrond van een ontwerp van een post achter de Rooden Haan bij de Haspel, met een gedeelte van de nieuw te maken geretireerde Linie, achter voornoemde Rooden Haan ten westen van Veenendaal. 1796 1 blad Schaal 1:1.296

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G242 http://proxy.handle.net/10648/82092e7d-e73c-44ee-8171-2b99bab8b5a3 Plattegrond van het project voor retranchement te Lambalgen, thans Boekhorst, nabij Scherpenzeel. ca. 1745 1 blad Schaal 1:2.016

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G243 http://proxy.handle.net/10648/a1a32f3e-2080-4151-9f3b-61dd35e63819 Plattegrond van de verdedigingswerken bij Lambalgen, later Boekhorst genaamd, nabij Scherpenzeel. 1793 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G244 http://proxy.handle.net/10648/5966b623-51b5-4fab-9d77-35ddc2f6e1a9 Plattegrond van de post van Lambalge in de Grebbe Linie, later Boekhorst nabij Scherpenzeel. 1793 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G244a-G244c Plattegrond van de post van Lambalge in de Grebbe Linie, later Boekhorst nabij Scherpenzeel. 1793 3 bladen Schaal 1:1.440

Kopieën.

G244a http://proxy.handle.net/10648/d2203afc-a04e-4cb9-9a39-90e2ec6927ed ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G244b http://proxy.handle.net/10648/689377d2-aff9-4ae4-86cc-fcfcfc3eb967 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G244c http://proxy.handle.net/10648/e1ac2228-ec89-412c-9061-bc86178eaba9 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G245 http://proxy.handle.net/10648/f9ac47f7-ce4c-46e4-9227-a105a6065135 Kaart van de derde kom van de Grebbe Water-Linie tussen de posten aan de keerkaden van Lambalge en de Roffelaar, zuidelijk nabij Scherpenzeel en Woudenberg. 1793 1 blad Schaal 1:5.760

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G246 http://proxy.handle.net/10648/b4916ca7-5338-48bf-a971-c0210db6a792 Plattegrond van de vestingwerken bij Lambalge en nabij Scherpenzeel, met omringend terrein. eind 18e eeuw 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G246a http://proxy.handle.net/10648/b79e73c8-235e-45b7-990e-266c8f252377 Plattegrond van de vestingwerken bij Lambalge en nabij Scherpenzeel, met omringend terrein. eind 18e eeuw 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G247 http://proxy.handle.net/10648/09a8a30d-7334-407b-9799-dffd5ccce4a7 Plattegrond van de post van de Roffelaar in de Grebbe Linie ten noorden van de weg Woudenberg-Scherpenzeel. 1793 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G247a-G247c Plattegrond van de post van de Roffelaar in de Grebbe Linie ten noorden van de weg Woudenberg-Scherpenzeel. 1793 3 bladen Schaal 1:1.440

Kopieën.

G247a http://proxy.handle.net/10648/316f9a21-aa1b-4f35-8525-0bc36c7e1f3b ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G247b http://proxy.handle.net/10648/62291c14-7e8d-4b8c-8e79-d3fb82b2dd8c ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G247c http://proxy.handle.net/10648/704c4f0e-defd-4f20-80b0-8c7e378c445a ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G248 http://proxy.handle.net/10648/ae3d1d00-6cbf-479c-9c7c-8a4e7d5683d8 Plattegrond van de post aan de Roffelaar ten noorden van de weg Woudenberg - Scherpenzeel. 1793 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G250 http://proxy.handle.net/10648/c68b6aff-a4ed-4527-802c-17c4265c8f3b Plattegrond van de post van Aschat in de Grebbe Linie; op de keerzijde staat de titel: Post aan de AschatterKade, zuid-oostelijk van Amersfoort. 1793 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G250a http://proxy.handle.net/10648/45fbd0a1-c6f0-4aae-9b96-8f092a707e10 Plattegrond van de post van Aschat in de Grebbe Linie, zuid-oostelijk van Amersfoort. 1793 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G251 http://proxy.handle.net/10648/f90f8d28-ee07-46a8-a3aa-32b3db95dd87 Plattegrond van de post van Aschat in de Grebbe Linie, zuid-oostelijk van Amstersfoort. 1793 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G251a http://proxy.handle.net/10648/c6c6581c-21a5-4fd6-9f8d-92c926df44e0 Plattegrond van de post van Aschat in de Grebbe Linie, zuid-oostelijk van Amersfoort. 1793 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G251b http://proxy.handle.net/10648/994ad86a-f694-48cc-b514-dfe6781a7a07 Plattegrond van de post van Aschat in de Grebbe Linie, zuid-oostelijk van Amstersfoort. 1793 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G252 http://proxy.handle.net/10648/08812bcd-95ad-4c03-a09d-13b7773bac5a Plattegrond van de voorpost aan Aschat, ten zuid-oosten van Amersfoort. eind 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G254-G254a Plattegrond van een ontwerp ter versterking van de Linie, van het front gelegen buiten de Camp-Poort te Amersfoort. 1786 2 bladeen

Met kopie.

G254 http://proxy.handle.net/10648/ec7e4f90-7a5b-4abf-b2ee-9b2cc587b6b8 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G254a http://proxy.handle.net/10648/93050507-69a5-4c4d-a342-f1ff7d72804e ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G255 http://proxy.handle.net/10648/f12824f0-0249-467f-84a8-2b3b91a036ef Plattegrond van de post voor Amersfoort aan het voetpad. 1793 1 blad Schaal 1:1.296

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G255a-G255b Plattegrond van de post voor Amersfoort. 1793 2 bladen Schaal 1:1.440

Kopieën.

G255a http://proxy.handle.net/10648/9ec5f8ec-c4c9-4c36-8a6e-feee23e42882 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G255b http://proxy.handle.net/10648/001806fe-e1b0-4193-a8bc-ffec775feec5 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G256 http://proxy.handle.net/10648/b83fdbf9-d8b5-45a8-9375-0363546a86d9 Plattegrond van de post aan de Glashut in de Grebbe Linie, aan de rivier de Eem ten noord-westen van Amersfoort. ca. 1785-1790 1 blad Schaal 1:1.368

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G256a-G256b Plattegrond van de post aan de Glashut in de Grebbe Linie, aan de rivier de Eem ten noord-westen van Amersfoort. ca. 1785-1790 2 bladen Schaal 1:1.368

Kopieën van G256.

G256a http://proxy.handle.net/10648/43c4efb2-2082-417a-9519-72afbec8b44d ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G256b http://proxy.handle.net/10648/03ff9b06-a364-47c1-a01b-136937ad5fbd ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G258 http://proxy.handle.net/10648/f2ade4e0-be1a-4469-b0e8-ce74f3cfe8cd Ontwerptekening voor de post aan de Vudijk, aan de rivier de Eem tussen Amersfoort en Bunschoten. eind 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G259 http://proxy.handle.net/10648/cbf439e6-81da-4f02-8276-8a054f643c98 Plattegrond van de sterkte "'t Huis ter Eem" bij Eembrug, ten zuid-westen van Bunschoten aan de Eem en van het omliggend terrein. ca. 1650 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G260 http://proxy.handle.net/10648/e0da0dbf-83cc-473a-b732-b2424edfdec8 Plattegrond van de "Zee-Dijk en de haven te Spakenburg aan de Zuider-Zee met een project van de verschansingen welke aldaar dienden aangelegd te worden ten einde deze passage tegen een vijandelijke onderneming te secureren." 1786 1 blad Schaal 1:2.304

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G261 http://proxy.handle.net/10648/ff83f180-c592-4228-9df0-e591127f2681 Plattegrond van de aangelegde verschansingen te Spakenburg, "dienende om de passage over de Zeedijk tegen een vijandelijke onderneming te verzekeren." 1791 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G261a-G261f Plattegronden van de aangelegde verschansingen te Spakenburg, "dienende om de passage over de Zeedijk tegen een vijandelijke onderneming te verzekeren." 1791 6 bladen Schaal 1:2.880

Kopieën van G261.

G261a http://proxy.handle.net/10648/00f1af9f-8882-4e9a-b38c-86c46872b36d ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G261b http://proxy.handle.net/10648/24135498-5f96-454d-be3b-711e4eaeec84 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G261c http://proxy.handle.net/10648/de0caf1f-06c6-43c3-a9c2-f136f2fa80fb ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G261d http://proxy.handle.net/10648/21e672e0-f1dc-44c1-a7f7-50fdc5ed2079 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G261e http://proxy.handle.net/10648/6f9f52a0-652f-464e-8fce-fa1c7bb6ef5b ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G261f http://proxy.handle.net/10648/123dca7f-a466-4a3c-85fd-0f0effdc1ce5 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

GRONINGEN G262 http://proxy.handle.net/10648/b189231d-518b-4928-89e0-981bea5d0754 Plattegrond van de buitenwerken tussen Groningen en de Linie van "Helpen" (Helpman). 1600 1 blad Schaal 1:2.520

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G263 http://proxy.handle.net/10648/0b0a9861-1753-4c3b-b20a-e4a2983057fb Plattegrond van de stad met buitenwerken en de vesting (met stratennet) en de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman). 17e eeuw 1 blad Schaal 1:3.599

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G264 http://proxy.handle.net/10648/f9974d0e-abd6-4c12-b75c-da4477259a25 Plattegrond van de linie tussen de twee Dieppen buiten Groningen ontworpen door de Generaal Coehoorn en aangelegd in het jaar 1700. 1716 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G265 http://proxy.handle.net/10648/5de9af57-d100-4164-91e2-123afcd5f75d Plattegrond en doorsnede getiteld "Plan de la Ligne que Monsr. de Coehorn a fait fairre de hors la ville l'an 1700." 1716 1 blad Schaal 1:3.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G266 http://proxy.handle.net/10648/f14871dd-7e21-4d6b-95ef-0e02b78ecb9c Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met ontwerp tot meerdere versterking van enkele vestingwerken door de generaal-majoor G.O. Burmania. [vóór 1727] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G267 http://proxy.handle.net/10648/002859e8-53d8-493a-bc1b-f6b09124e14c Plattegrond van de nieuwe werken buiten Groningen in de "Linie van Helpen". ca.1727 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op perkament.

G268 http://proxy.handle.net/10648/1f08234e-7a71-42bd-bcef-192ff8332400 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met vóór en achtergelegen terrein. 1736 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G269 http://proxy.handle.net/10648/75f0a5ed-3b86-49e7-9e59-3be5225d0529 Plattegrond van het zuid-oostelijk gedeelte van de stad en vestingwerken en de "Linie van Helpen" (Helpman) en het terrein vóór de linie. 1742 1 blad Schaal 1:3.804

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G270 http://proxy.handle.net/10648/2aded422-c9dd-42a8-a78e-ec45664ee7d6 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) waarop aangegeven de verdediging van de linie en korte beschrijving. 1759 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G270a http://proxy.handle.net/10648/37831de6-0f38-42e0-8722-e31152875410 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) waarop aangegeven de verdediging van de linie en korte beschrijving. 1759 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G271 http://proxy.handle.net/10648/d505329f-b19b-4940-9b1c-c96955790961 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met het vóór- en achtergelegen terrein. ca. 1760 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G271a-G271b Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met het vóór- en achtergelegen terrein. ca. 1760 2 bladen Schaal 1:2.880

Kopieën.

G271a http://proxy.handle.net/10648/72e12b5d-0931-4599-ab22-90bbc85b38a4 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G271b http://proxy.handle.net/10648/efe709ff-cee9-4c27-abd3-1375e9ee102a ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G272 http://proxy.handle.net/10648/b227238a-ecd5-42b2-bf22-a0f804eb5bab Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met het vóór- en achtergelegen terrein. [1750] 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G273 http://proxy.handle.net/10648/83ad390c-607f-4379-a9c8-3c071248d99b Plattegrond en doorsnede van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) [1750] 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G274 http://proxy.handle.net/10648/0e31537f-f455-4f5a-a4af-1f0fbf9cdb70 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met het vóór- en achtergelegen terrein, waarop een ontwerp tot meerdere versterking van de linie is getekend. ca. 1760 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G275 http://proxy.handle.net/10648/f8a8fbd5-10e4-4877-8375-c975bf0c5e9c Plattegrond van het zuid-oostelijk deel van de vestingwerken en de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) en omliggend terrein. 1763 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G276 http://proxy.handle.net/10648/a54245d1-2117-4b11-9a8f-5f0d8a393e19 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met het voor- en achtergelegen terrein. ca. 1750-1770 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G277 http://proxy.handle.net/10648/ac8ffe8c-30d1-4ba8-b5e0-edf4699cf2b6 Plattegrond van het zuid-oostelijk gedeelte van de vestingwerken en de "Linie van Helpen" (Helpman) en omliggend terrein. ca. 1775 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G278 http://proxy.handle.net/10648/7c6bf6f9-8e9c-44b6-b8ee-3c882dd956ed Plattegrond van het middelste bastion van de werken buiten Groningen, in de "Linie van Helpen" of Helpman. ca. 1775 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G279 http://proxy.handle.net/10648/91274ad1-7f11-4670-bc94-5198ed6370af Plattegrond van de vesting (met stratennet en de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman). 18e eeuw 1 blad Schaal 1:3.168

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G280 http://proxy.handle.net/10648/3a6f0afe-c19c-449c-b102-7254102bad7c Plattegrond van de "Linie van Helpen" met het zuid-oostelijk gedeelte van de vestingwerken. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G280a http://proxy.handle.net/10648/cae3e3e0-e5fe-4d0b-b928-13f09bc384d3 Plattegrond van de "Linie van Helpen" met het zuid-oostelijk gedeelte van de vestingwerken. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van G280.

G281 http://proxy.handle.net/10648/7e59a5d5-3b37-4fc1-b13e-d20f28686b83 Plattegrond van de gedetacheerde werken op de Hoogte van Helpen buiten Groningen, met het nieuwe project tot een betere defensie met de verlengde weg of dam door de afgraving. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G282 http://proxy.handle.net/10648/8a6f1fb6-d35e-4075-8e73-d2367090836b Plattegrond van het middelste bastion aan van nieuwe werk buiten Groningen met contrescarp in de "Linie van Helpen". 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G283 http://proxy.handle.net/10648/9a17dab0-b144-4b75-9683-daab1b1ff4f1 Plattegrond van een project voor de aanleg ter weerszijden van de afgraving voor de nieuwe werken buiten Groningen van gedetacheerde redouten. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G284 http://proxy.handle.net/10648/930c43bd-40e9-4cef-9374-8bfd3ebd05c7 Plattegrond van het zuid-oostelijk gedeelte van de vestingwerken en de "Linie van Helpen" (Helpman) met tussenliggend en het direct vóór de linie gelegen terrein. [18e eeuw] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G285 http://proxy.handle.net/10648/4ce14d9e-2f04-4fc7-9d6b-fb601a6097e2 Plattegrond van de "Linie van Helpen" (Helpman). [18e eeuw] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G286 http://proxy.handle.net/10648/92dd7575-9e23-4d58-bc4a-1466bb47e5a0 Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) met achtergelegen terrein. [1750-1800] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G287 http://proxy.handle.net/10648/f4126c9f-4c6f-48d6-b9be-fe678a9e0dfd Plattegrond van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman). 1791 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G287a http://proxy.handle.net/10648/022aed96-9795-49d9-a31b-6bc3e17dd0b7 Plattegrond van de nieuwe werken buiten Groningen, en de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman). 1791 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G287b http://proxy.handle.net/10648/da032f45-b180-4523-a2fc-fb534968a71a Plattegrond met een groot aantal doorsneden van de zogenaamde "Linie van Helpen" (Helpman) en een korte beschrijving. (1791) 1797 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G288-G288a Plattegrond van de nieuwe werken buiten Groningen (de "Linie van Helpen") met de geconcipieerde veranderingen en nieuw aan te leggen onder- en bovenaardse werken ter dekking en versterking van deze post. 1792 2 bladen

Met kopie.

G288 http://proxy.handle.net/10648/ed6e4b2c-8d48-45d7-bd53-52bcbf39bf2e ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G288a http://proxy.handle.net/10648/abea3077-3bcd-467d-bcfa-9d926a266bc9 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G289 http://proxy.handle.net/10648/9827eaa0-e83b-4005-94e7-4e393979fba0 Plattegronden en profielen van de werken of linie voor Groningen op de hoogte van Helpen (Helpman). ca. 1800 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G289a http://proxy.handle.net/10648/a16b4fe6-4022-43dc-acf8-fc8f9bb8b958 Plattegrond van de nieuwe werken op de hoogte van Helpen buiten Groningen. ca. 1800 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G290 http://proxy.handle.net/10648/788eea2e-40f2-45db-a1a4-908e3df703d2 Plattegronden en doorsneden van de verbetering van de "Linie van Helpen" (Helpen). z.j. 11 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G291 http://proxy.handle.net/10648/b9a1e430-e97a-4d38-924f-2409a5355341 Plattegrond van de nieuwe werken op de hoogte van Helpen buiten Groningen, met het nieuwe project tot een betere defensie, met de verlegde weg of dam door de afgraving. 1792 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G291a http://proxy.handle.net/10648/d997777a-6f7b-437c-a1f5-add89eaddddf Plattegrond van de nieuwe werken op de hoogte van Helpen buiten Groningen met ontwerp tot betere verdediging. 1792 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G292 http://proxy.handle.net/10648/f026a589-6e0c-4980-bef5-bff8119d6c2b Plattegrond en doorsneden van de gedetacheerde werken op de hoogte van Helpen buiten Groningen, met het nieuwe project tot een betere defensie, met de verlengde weg of dam door de afgraving. ca. 1800 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G293 http://proxy.handle.net/10648/a5af860d-fb90-45a3-8040-1758e9a2520c Plattegrond van de stad en vestingwerken met de "Linie van Helpen" (Helpman) en omliggend terrein. 1804 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G294 http://proxy.handle.net/10648/0976f6ce-e9ef-481c-bc64-4f1dfe674833 Plattegrond en profiel van het eerste perceel van afgraving aan de binnenrand van het kanaal met de gedeeltelijke aanleg van de nieuwe fortificatiewerken aan de westzijde voor de gedetacheerde werken op de hoogte van Helpen buiten Groningen in 1804 en 1805. 1804-1805 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G296 http://proxy.handle.net/10648/21336616-c4d1-4600-b3b5-e8fd32d9b052 "Canevas pour le nivellement de Groningue et ses environs, commencé en 1810, mais pas continué." 1810 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G297 http://proxy.handle.net/10648/5fb1f3d2-35ad-4b83-a3e1-dd22bc055131 Detailtekening van het gedeelte van de vestingwerken bij het "Kleine Poortje", zuid-oostelijk van de stad met vóórgelegen terrein. 1812 1 blad Schaal 1:2.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G298b-G298c Plattegrond van de nieuwe werken buiten Groningen (de "Linie van Helpen") met de landen door de generaliteit aangekocht, tot de reeds begonnen en nog geprojecteerde afgravingen, met de verdere omgeving, op order van de luit.-kolonel-directeur L. Schuller. 1787 2 bladen

Kopie.

G298b http://proxy.handle.net/10648/7c2f789e-0e8d-468c-885d-9f2a3825e969 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G298c http://proxy.handle.net/10648/0ca639d8-4aa8-4704-8fe0-57e67adedb99 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G298d http://proxy.handle.net/10648/f8d46be4-a3e3-4ab0-9903-38b0e769a83c Plattegrond van de nieuwe werken buiten Groningen (de "Linie van Helpen") met de landen door de generaliteit aangekocht, tot de reeds begonnen en nog geprojecteerde afgravingen, met de verdere omgeving, en welke afgravingen en aanleggen van de dijken bij gedeelten in de volgende jaren ten uitvoer zijn gebracht. 1787-1789 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G302-G302a Detailtekeningen van de Wester-Lunet in de"Linie van Helpen" (Helpman). 1804-1805 3 bladen G302 http://proxy.handle.net/10648/06d4f3e8-2c87-4fcb-bdcf-0aaffe06c4b5 (1e blad) Doorsnede van de Lunet.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G302a http://proxy.handle.net/10648/f1f90e02-620c-4ced-9379-f904db2091ad (2e en 3e blad) Doorsneden.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G319 http://proxy.handle.net/10648/56651ea6-d5ba-464a-9c3a-27529897bb53 Plattegrond (A) van de vestingwerken aan de Aduarder Zijl. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G320 http://proxy.handle.net/10648/5581db57-4131-4d41-847f-d2b729983938 Plattegrond (C) van de te maken post tot dekking van de Aduarder Zijl. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G323 http://proxy.handle.net/10648/8836eaff-4cd7-475b-8318-54a6a29f1e47 Plattegrond (D) van een te maken post tot verdediging van de weg naar Gieten. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G324 http://proxy.handle.net/10648/1b69a688-2b85-4c31-ac0e-423bb53df538 Plattegrond (B) van de post bij Enumatil tot verdediging van de weg naar Leek. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

G325 http://proxy.handle.net/10648/0c1965af-0083-41c6-a9a6-ac67e6287f0f Plattegrond van de post bij Enumatil, tussen Zuidhorn en Leek. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: B.

G326 http://proxy.handle.net/10648/661a3c85-0dc7-4351-91b0-79e0475c8454 Situatieplan van de ligging van het dorp de Leek met omliggend terrein in Groningen en Drente. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: i.

G327 http://proxy.handle.net/10648/319c65dd-dc41-46a1-8f2a-4f77ce205a55 Plattegrond van de verdedigingswerken, ontworpen bij het dorp de Leek; met omliggend terrein. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: i.

G328 http://proxy.handle.net/10648/c176ea84-e745-405a-a8c9-22be6747c777 Project retranchement aan de Leek in de Linie van Groningen. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

G329 http://proxy.handle.net/10648/fb89bf6d-2886-4f9c-94cc-96a5aed8d592 Plattegrond van de post aan de Nieuwe Zijl bij de rivier de Aa. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: g.

G331 http://proxy.handle.net/10648/8ac98fe0-8362-4f14-9b40-b48eeda09ecf Plattegrond van de aanleg van een post tot defensie van de weg van Annen over de Speijkerboor. 1795-1800 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: E.

G332 http://proxy.handle.net/10648/9c000937-05b9-477e-b4c2-3f5ebc1b55cb Plattegrond van de post tot verdediging van de weg naar Zuid-Laren over de Groeve. 1795-1800 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: F.

G333 http://proxy.handle.net/10648/7ad2f26d-69ad-4180-980a-011c29f2705c Plattegrond van de post bij Termunterzijl. 1795-1800 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gemerkt: H.

G360 http://proxy.handle.net/10648/9fc8e1a7-59de-4dc7-aceb-338b9def6804 Linie op de Hondsrug te Groningen. 1819
HARDENBERG H4 http://proxy.handle.net/10648/ef77a5c7-418e-4bd7-8452-55cc7cc57e41 Situatieplan van de redoute aan de Haandrik, nabij Hardenberg. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H5 http://proxy.handle.net/10648/b1baab11-c73d-4f55-bf55-b3979ab761c3 Plattegrond van de schans bij de Haandrik aan de Overijselse Vecht nabij Hardenberg. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H6 http://proxy.handle.net/10648/ddc8d004-fb97-4136-ac01-257075929df0 Plattegrond van de post bij Veenbrug voor Hardenberg met de vervallen redoute. [1795] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H6a http://proxy.handle.net/10648/552484d1-8775-4478-993c-b1287844d2d2 Plattegrond van de post bij Veenbrug voor Hardenberg met de vervallen redoute. [1795] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

H7 http://proxy.handle.net/10648/46324e08-f240-4a3b-9f27-c95041efe588 Plattegrond van de post aan de Veenbrug met omliggend terrein. ca. 1800 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H8 http://proxy.handle.net/10648/9f03fa03-2e63-4219-8877-8c9f558d443f Plattegrond van de post bij de Veenbrug voor de Hardenberg met de vervallen redoute en een gedeelte van de weg Hardenberg-Bentheim, door de directeur-generaal H. van Hooff. 1795 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H9 http://proxy.handle.net/10648/b018bc1e-75f7-403d-9234-9d4c25e503d6 Plattegrond en profielen van de redoute bij de Haandrik aangelegd in het jaar 1800. 1800 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H9a http://proxy.handle.net/10648/3ebb189d-32bb-4d02-9525-f51849b54167 Plattegronden en profielen van de redoute bij de Haandrik nabij Hardenberg. [1800] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

H10 http://proxy.handle.net/10648/3abb4e2e-9d71-4e76-89d8-f0fdbeffacf4 Plattegrond van de redoute bij de Haandrik nabij Hardenberg. [1800] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H13-H13a Plattegrond van de post te Loozen voor de Hardenberg aan de Overijselse Vecht met omliggend terrein. [1800] 2 bladen

Met kopie.

H13 http://proxy.handle.net/10648/3aae44f1-1685-499f-9658-945f46b2067b ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H13a http://proxy.handle.net/10648/a209a875-eb92-4282-927d-95d51c6617f0 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

HASSELT H20 http://proxy.handle.net/10648/e3ccd9b8-449a-40ce-b728-ee9ab4c0dcf4 Plattegrond van de stad en vestingwerken met aangrenzend terrein. begin 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Perkament.

H21 http://proxy.handle.net/10648/b046876a-f8bb-4ef9-be3b-c2f177746ace Plattegrond van de stad en vestingwerken met aangrenzend terrein. begin 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H22-H22a Kaart van het nieuwe werk en stenen penanten in het Zwarte Water tussen Hasselt en Zwolle tot het stellen van de inundatie. ca. 1745-1750 2 bladen H22 http://proxy.handle.net/10648/8c09e0cf-7de8-4c30-b2c3-92b24b651f04 (1e blad) Kaart.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H22a http://proxy.handle.net/10648/37ec5e72-fa68-4805-aab2-c552f558e245 (2e blad) Tekening van de stenen penanten gelegen tussen Hasselt en Zwolle tot het stellen van de inundatie.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H22b http://proxy.handle.net/10648/d876fd46-47d1-43dc-b3d6-e3d538665efa (2e blad) Kopie.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H23 http://proxy.handle.net/10648/5dc63490-c56d-4b58-bd9b-add2d5857bf0 Plattegrond van de stad en vestingwerken, en de naaste omgeving. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H24 http://proxy.handle.net/10648/dee2760c-2f66-4c68-94eb-b9291f9f8351 Plattegrond van de stad met vestingwerken, en een stuk voorliggend terrein. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H25 http://proxy.handle.net/10648/50d334d3-227c-403a-b5ab-204aaf876ffa Plattegrond van de stad met vestingwerken en aangrenzend terrein. 1792 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H26 http://proxy.handle.net/10648/e360c8a3-cbbc-41d6-af7f-2792c94268c6 Plattegrond van de stad met vestingwerken. 1795 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

"Behoord tot het Departement van den IJssel volgens Resol. 22 octob. 1795; J. van Westenhout."

H27-H27a Situatieplan van de penanten aan het Zwarte Water, tussen de poort en ter en tot aan de monding van de Vecht. 1755 2 bladen

Kopie.

Zie ook memorie 4.OMM nr. Z 16.

H27 http://proxy.handle.net/10648/ecd7ef2a-64ab-49e4-92b3-2f0776c2b45f ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H27a http://proxy.handle.net/10648/7812c497-2d48-4ba5-9425-9bf1e35b3a64 ---
HATTEM H28 http://proxy.handle.net/10648/bcbc22cf-d1e9-4340-a777-67680ce6bffe Plattegrond van de verdedigingswerken van de stad. begin 17e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

DEN HELDER H29 http://proxy.handle.net/10648/f61de164-b7e3-4b07-a776-13c04b13e153 Plattegrond van de batterijen aan de Kleine Keet, Barends Kribbing en aan het Kaap Hoofd. 1781 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H29a http://proxy.handle.net/10648/c0df3cb9-861a-4f96-83f8-ce811a349032 Plattegrond en doorsnede van de batterijen aan de Kleine Keet, Barents Krebbing en aan Kaap Hoofd zoals deze aangelegd is. 1781 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

H30 http://proxy.handle.net/10648/25ba5d2f-c81c-4075-affb-0e33450ba86a Kaart van het Nieuwe Diep aan de Helder, aanwijzende de werken en de peilingen van de diepte bij gewoon hoog waterstand. 1785 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H31 http://proxy.handle.net/10648/043b3cd7-801f-4971-a9af-45ebc5780abe Geometrische plattegrond van de huisduinse Polygoons, opgericht per order van de weledelgestrenge heer luit.kolonel & Kapitein ter Zee N.A. Cambier. 1791 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H32 http://proxy.handle.net/10648/aff1d834-219a-4366-b0fc-fcfc6cfca63e Kaart van een gedeelte van de Helderse kust, vertonende de grote batterij "De Princes van Orange" tot defensie van deze uithoek in het jaar 1793 geconstrueerd. 1793 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Betreft kustbatterij Kaaphoofd.

H32a http://proxy.handle.net/10648/bde4baa3-4ffb-451e-9845-77c05427bb6d Kaart van een gedeelte van de Helderse kust, vertonende de grote batterij "De Princes van Oranje" tot defensie van deze uithoek in het jaar 1793 geconstrueerd. 1793 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

Betreft kustbatterij Kaaphoofd.

H33 http://proxy.handle.net/10648/eedccfed-3f30-4ec2-a6e7-440d5383afab Plattegrond van een ontwerp van de keelverdediging voor de kustbatterij Kaaphoofd. 1793 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H33a http://proxy.handle.net/10648/d14c1460-0f1a-4a3a-8a41-7cbe2a630968 Plattegrond van een ontwerp van de keelverdediging voor de kustbatterij Kaaphoofd. 1793 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

H34-H34g De kustbatterij bij Kaaphoofd, Huisduinen en Den Helder. 1793 8 bladen

Met kopie.

Franse tekst: "Place du Helder. Vue de la batterie au Kaaphoofd près du Helder, nommée Le Prince d'Orange, maintenant La Révolution, vue du côte de mer."

H34 http://proxy.handle.net/10648/9dd7468c-f123-4d42-885e-24d61c5897cf (1e blad) Afbeelding van de batterijen bij Kaaphoofd genaamd de Princes van Oranje.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H34a-H34b (1e blad) Kopie. H34a http://proxy.handle.net/10648/3e7889b3-c905-453c-b948-a04d53bb0995 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H34b http://proxy.handle.net/10648/df52f4ac-af31-41e2-8975-144c82d5ddff ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H34c http://proxy.handle.net/10648/b5c6d6ec-590f-4d03-ad57-fda0590c7911 (2e blad) Opstandtekening van de batterij, van uit zee te zien.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H34d-H34e (2e blad) Kopie. H34d http://proxy.handle.net/10648/308c6434-8b0f-452f-9581-38ae22fc861b ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H34e http://proxy.handle.net/10648/96c14cd0-a049-4c4a-8311-696d6bfdd432 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H34f-H34g (3e blad) Opstandtekening van de batterij, van de landzijde.

Met kopie.

H34f http://proxy.handle.net/10648/4a73c2b2-b036-4e90-9769-04ebbc90b1a3 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H34g http://proxy.handle.net/10648/50ad896a-5139-45a1-ba62-4f46e216d5d3 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H35 http://proxy.handle.net/10648/c47a508e-c765-400e-815c-ede90d3e663d Plattegrond van de batterij genaamd de Erf-Princes, gelegen aan het Nieuwe Diep bij Den Helder. Aangelegd in 1793 onder directie van luit.-kolonel P.H. Gilquin. 1793 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Later voorzien van de Franse tekst: "Place du Helder. Batterie de L'Union à Nieuwe Diep, près du Helder."

H35a http://proxy.handle.net/10648/52d3243e-b3c7-4549-b970-a41569097834 Plattegrond van de batterij genaamd de Erf-Princes, gelegen aan het Nieuwe Diep bij de Helder. Aangelegd in 1793 onder directie van luit.-kolonel P.H. Gilquin. 1793 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van H35.

H36 http://proxy.handle.net/10648/39d7ebc9-389c-4935-a971-cf185d86ab57 Situatieplan van het Nieuwe Diep met de kustbatterij "de Erfprinses" en in de haven liggend de oorlogsschepen "de Heyena" en "de Princes" (wachtschip) en twee kanonneerboten. 1793 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H36a http://proxy.handle.net/10648/6a937f88-5e04-45f9-9602-22e56cb76aa5 Situatieplan van het Nieuwe Diep met de kustbatterij "de Erfprinses" en in de haven liggend de oorlogsschepen "de Heyena" en "de Princes" (wachtschip) en twee kanonneerboten. 1793 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van H36.

H37 http://proxy.handle.net/10648/c13ea1e4-1eec-4005-a209-f6785704f68c Plattegrond van de geretrancheerde post ten oosten van Den Helder, aan de uithoek genaamd Barents-Krebbing. 1793 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H38 http://proxy.handle.net/10648/35b06e52-ede6-4f09-a05d-9e650699edeb Plattegrond van het "Nieuwe Werk" van 1792, later fort Dugommier, zuid-oostelijk van Den Helder aan het Nieuwe Diep, met een gedeelte van dit vaarwater, de binnenhaven, het Noordhollands kanaal ("Groot Kanaal" ) naar Den Helder. ca. 1800-1812 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H39 http://proxy.handle.net/10648/c6023d2f-5d94-4b63-9d8c-ff7c69cf1b51 Plattegrond van de geretrancheerde post ten westen van het dorp, aan de uithoek, genaamd Kaap-Hoofd. cas. 1800-1812

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H40 http://proxy.handle.net/10648/02c265cc-1043-4fba-94c6-3c26280f1c37 Plattegrond en doorsneden van het tracé van de linie om de gemeente. 1803 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H41 http://proxy.handle.net/10648/7044286e-55c8-482a-8aa2-77d236590b6a "Batterie de côte "le Réparateur". 1810 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H41a http://proxy.handle.net/10648/a06ea9ae-ae66-4a55-95ef-109c96479ee9 Kustbatterij "de Hersteller". 1810-1812 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

H42 http://proxy.handle.net/10648/e9ceb92d-9642-4b4d-a6fe-0f72da150c49 Doorsnede van de "Batterie de côte sur Kijkduin." 1810 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H43 http://proxy.handle.net/10648/9247ab82-47a1-4e99-b15d-811c6e20ce27 Kustbatterij "de Unie" (voorheen "de Erfprinses" genaamd). [1810-1812] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H44-H44a "Batterie de côte "L'Union" (voorheen "de Erfprinses" genaamd). 1810 2 bladen

Met kopie.

H44 http://proxy.handle.net/10648/81ceadf8-ae35-4889-81f7-29f1e406faed ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H44a http://proxy.handle.net/10648/9152defd-372f-449d-a27b-a0acd12389ad ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H45-H45a "Batterie de côte "L'Indivisiblë. 1810 2 bladen H45 http://proxy.handle.net/10648/e61966d1-cad1-4c36-a915-cfd33e8f9505 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H45a http://proxy.handle.net/10648/61c344ee-6ecf-4471-bf83-7760fd211ffd ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H46 http://proxy.handle.net/10648/a57e193c-71c8-410f-81ef-4004f5f105ac Doorsneden betreffende de fronten A-B, A-D, B-C en D-E, E-C van het fort "La Salle" ("Erfprins"). ca. 1810 4 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H47-H47b "Batterie de côte "La Révolution" (voorheen "Princes van Oranje"). 1810-1811 3 bladen H47 http://proxy.handle.net/10648/e111d9fb-c217-407c-8c4f-f14ce53e746c (1e blad) Situatieplan van de kustbatterij.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H47a http://proxy.handle.net/10648/223b1421-abc2-4df4-bf10-233c08ae86b7 (1e blad) Kopie van H47, echter met Nederlandse tekst.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H47b http://proxy.handle.net/10648/015ea8e0-e5d5-4573-9a6f-78fd86ef571a (2e en 3e blad) Doorsneden.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H48 http://proxy.handle.net/10648/4305961f-3755-40d8-9371-c68f567811c4 Plattegrond van de batterij "de Revolutie" (voorheen "Princes van Oranje") met de geprojecteerde verbetering door de Maarschalk Dumonceau. ca. 1810 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

In de linkerbovenhoek de franse tekst: "Place du Helder. Batterie La Révolution avec le projet du Général Dumonceau."

H50 http://proxy.handle.net/10648/ccfed7e0-3bce-4216-96bc-c5e0a0a6e7c8 Plattegrond van de ontwerp-verbeteringen aan het fort "La Salle"( voorheen "Erfprins") met aangehechte wijzigingen. 1811 2 bladen Schaal 1:2.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met drie bijlagen:

1. "Rapport sur les modifications proposées au tracé des ouvrages avancés du fort La Salle au Helder" 14 juni 1811 van de kolonel-directeur van de fortificatiën E. Paris.

2. "Extrait des Registres du comité central des Fortifications" 22 juni 1811, ondertekend door de 1e inspecteur-generaal van de Genie Dejean en de kolonel.

3. Brief van de franse Minister van Oorlog aan de directeur van de fortificatiën te Amsterdam, d.d. Parijs, 28 juni 1811.

H51 http://proxy.handle.net/10648/5531c501-0d6d-4943-bf78-0e835676b440 Situatieplan van de omgeving van Huisduinen, waarop de forten La Salle (Erfprins) en Kijkduin met voorgestelde verbeteringen. 1811 1 blad Schaal 1:2.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Aangehecht: drie verbeterbladen.

De twee bijlagen ontbreken :

1. Brief van de franse Minister van Oorlog aan de directeur van de fortificatiën te Amsterdam, d.d. Parijs 17 april 1811.

2. Rapport "sur les modifications à faire aux chemins couverts du fort La Salle au Helder" 29 juni 1811 van de kolonel-directeur van de fortificatiën E. Paris.

H52 http://proxy.handle.net/10648/0d313cd6-3e4f-462d-baa6-1b86678181cc Doorsneden van het project du fort "La Salle" "Erfprins") au Helder. 1811 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De bijlage kostenbegroting ontbreekt.

H53 http://proxy.handle.net/10648/017ad81b-098f-46a4-9103-994d3c50862a "Plan, indiquant les terreins à l'entour du Fort La Salle (Erfprins) pris par le Gouvernement pour le service des Fortifications, et les limites qui les séparent des propriétés particulières." 1811 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Drie bijlagen hieronder beschreven ontbreken :

1. Brief van de onderdirecteur van de Fortificatiën Jules de Foucauld aan de Kolonel-Directeur van de Fortificatiën te Amsterdam E. Paris Den Helder, d.d. 7 september 1811.

2. "Estimation des terreins et Batiment pris pour le service des fortifications du Helder", Den Helder september 1811.

3. Brief van de Minister van Oorlog Duc de Feltre aan de directeur van de Fortificatiën te Amsterdam, gedateerd Parijs d.d. 18 december 1811.

H54 http://proxy.handle.net/10648/20c07b3e-c97b-4c10-b783-5f66d20959bf Situatieplan van "Projet général pour fortifier la position du Helder, reduit à la moindre dépense, d'après les bases adoptées par l'Empereur." Kopie van het origineel door de brigade-generaal,commandant van de genie van de keizerlijke garde Kirgener, baron de Planta. 1811 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zes bijlagen hieronder beschreven ontbreken ::

1. "Extrait des Registres du comité central des Fortifications" Séance du 2 Janvier 1811;

2. "Extrait du Procès Verbal de la Sèance du 2ème conseil du Génie, tenue au Palais des Tuileries, le 10 Janvier 1811.

3. "Extrait des Registres du Comité central des Fortifications" Séance du 26 Février 1811.

4. "Helder & Texel. Notice historique pour M. le Directeur des Fortifications" 29 Mars 1811.

5. "Ordre de l'Empeur du 6 avril 1811" (Note sur l'Ile de Texel).

6. Brief van de franse Minister van Oorlog Duc de Feltre aan de Directeur van Fortificatiën te Amsterdam, d.d. Parijs 12 april 1811.

H55 http://proxy.handle.net/10648/5e9d49dc-14b1-4b91-ad3d-c0482760901a Plattegrond met doorsneden getiteld "Plan de la rectification projetée du chemin couvert établi sur le Kijkduin avec les plan et profils du fort "Morland" à construir dans son intérieur." 1811 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

"Ancien projet non exécuté".

H56-H56c "Plan de la Tour du Kijkduin et de son chemin couvert." 1811 3 bladen

De bijlage hieronder beschreven ontbreekt: "Etat estimatif de la dépense à faire pour la construction de la Tour du Kijkduin et de son chemin couvert."

H56 http://proxy.handle.net/10648/6afefa74-c4eb-4f11-99f9-af5de66b3fe8 (1e blad) Plattegrond van de toren met omliggend duinterrein.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H56a http://proxy.handle.net/10648/21d16bdc-be9b-4eb7-a6fd-9817fca41a0d (2e blad) Plattegrond en doorsnede toren model 1.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H56b http://proxy.handle.net/10648/612eb575-0cb6-4ed9-b9dc-c9c513ddc951 (2e blad) Plattegrond en doorsnede toren model 1.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

H56c http://proxy.handle.net/10648/66cd9e59-3b05-411c-bcf4-05ecce98f2f6 4 (3e blad) Profiel.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H57 http://proxy.handle.net/10648/f98be3a5-e047-474c-80bb-1a72a0740d65 Plattegrond en profiel van nieuwe havenkade aan het Nieuwe Diep, met peilingen langs kade. 1812 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H58 http://proxy.handle.net/10648/34ba9002-2996-4a34-9ae5-b40a6ee08faa Plattegrond van het fort "La Salle" ( voorheen "Erfprins"), "indiquant un second sistème de traversë. 1812 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

met aangehecht verbeterblad

H58a http://proxy.handle.net/10648/7cb57b46-134c-406c-a4f2-9b41aacef71c Plattegrond van het fort "La Salle" (voorheen "Erfprins") waarop de voorgenomen verbetering is aangegeven. 1812 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

H59-H59b Situatiekaart van de toenmalige bestaande en ontworpen vestingwerken: fort La Salle (Erfprins), fort en batterij Morland (Kijkduin), batterij du Falga, fort l'Ecluse (ten zuiden van de stad), fort Dugommier (aan het Nieuwe Diep) en de "Nouvelle Enceinte" met citadel aan de monding van het Nieuwe Diep. 1812 3 bladen

De bijlagen beschreven ontbreken:

1. Brief van de franse Minister van Oorlog Duc de Feltre aan de directeur van de fortificatiën te Amsterdam d.d. 2 jan. 1812.

2. "Conseil des Ministres; Séance du 12 Février 1812 (uittreksel),copie conform.

3. Brief van de kolonel van de Genie, ct. van de 7e divisie Delaux aan de directeur van Fortificatiën te Amsterdam 13 Fébruari 1812.

4. Brief van keizer Napoleon aan zijn Minister van Oorlog Duc de Feltre 1 maart 1812, voor copie conform ondertekend door de secretaris-generaal Fririon.

5. Brief van de franse Minister van Oorlog Duc de Feltre aan de directeur van de Fortificatiën te Amsterdam 10 maart 1812.

6. Brief van de 1e inspecteur-generaal de Genie Comte Dejean aan de directeur van Fortificatiën te Amsterdam 16 maart 1812.

H59 http://proxy.handle.net/10648/ef6dd969-22e9-4867-ab82-186d2ccaabc9 --- Ontbreekt H59a http://proxy.handle.net/10648/5c205f85-630f-4122-9c9f-11bce62c45fa --- H59b http://proxy.handle.net/10648/93c363fc-d91d-40c5-8c1a-e503852f7ae6 ---
H60 http://proxy.handle.net/10648/aca9635d-6f41-4f43-a351-2972df723935 Plattegrond van een ontwerp ter versterking van de positie van Den Helder, zoals dit werd aangenomen door de keizer bij diens schrijven 8 maart 1812, waarop staan aangegeven de forten "La Salle", "l'Ecluse" en "Du-Gommier", en de "Etablissements de la Marine" met citadel aan de monding van het Nieuwe Diep. 1812 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De bijlagen hieronder beschreven ontbreken:

1. Brief van de franse Minister van Oorlog Duc de Feltre aan de directeur van de fortificatiën te Amsterdam 2 jan. 1812.

2. "Conseil des Ministres; Séance du 12 Février 1812 (uittreksel), voor copie conform ondertekend door de kolonel de Genie, 7e divisie Delaux.

3. Brief van de kolonel van de Genie, van de 7e divisie Delaux aan de directeur van Fortificatin te Amsterdam 13 Februari 1812.

4. Brief van keizer Napoleon aan zijn Minister van Oorlog Duc de Feltre 1 maart 1812, voor copie conform ondertekend door de secretaris- generaal Fririon.

5. Brief van de franse Minister van Oorlog Duc de Feltre aan de directeur van de Fortificatiën te Amsterdam 10 maart 1812.

6. Brief van de 1e inspecteur-generaal de Genie Comte Dejean aan de directeur van Fortificatiën te Amsterdam 16 maart 1812.

H61 http://proxy.handle.net/10648/cf948fbf-ad96-4edf-ae88-f4d9c92a42a2 Plattegrond van de citadel aan het Nieuwe Diep. 1812 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H62 http://proxy.handle.net/10648/b4d2c670-9a26-4d3d-aafb-12c9964369bf Plattegrond, opstand en doorsnede van het "Project du fort Morland à construire sur le Kijkduin pendant la campagne de 1812." 1812 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H62a- H62c Plattegrond, opstand en doorsnede van het "Project du fort Morland à construire sur le Kijkduin pendant la campagne de 1812." 1812 3 bladen

Kopieën van H62.

H62a http://proxy.handle.net/10648/ad56b068-0ba9-49d1-a89e-71c87a0a5bb7 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

H62b http://proxy.handle.net/10648/bfa9ef16-4c97-4de9-b795-6406def088f9 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H62c http://proxy.handle.net/10648/c9bae39b-80a1-4a7c-a7d1-d33d5f7a35fd ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H63-H63a Plattegrond met doorsneden van het fort Dugommier, zuid-oostelijk van Den Helder aan het Nieuwe Diep. 1812 2 bladen H63 http://proxy.handle.net/10648/7067f126-4550-462f-9d62-1e45a093fc14 (1e blad) Plattegrond.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H63a http://proxy.handle.net/10648/bc0dc518-e328-41a8-b5a0-c4b306697cbe (2e blad) Plattegrond van een gedeelte van het terrein westelijk en zuidelijk van het fort met aanduiding van hoogtecijfers.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H64 http://proxy.handle.net/10648/e032f4b6-4ab4-4196-8375-a7f87a7af85c "Plan du quai du nouveau port de Nieuw-Diep et de la citadelle de la nouvelle enceinte." 1812-1813 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H64a http://proxy.handle.net/10648/2db5f679-5022-4b48-afcc-9becd4d05d7d Plattegrond met doorsneden van "Plan d'un Batardeau éclusé sur la digue du port à l'extrémité du fossé de l'enceinte de la nouvelle ville." 1812 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H65 http://proxy.handle.net/10648/6ce922e2-b524-4a79-a905-556d2b918bc5 "Plan du port militaire et de la ville maritime du Nieuw-Diep." 1813 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Ontwerp van "Inspecteurs-Généraux des ponts et chaussées, membres du conseil des travaux maritimes: Farbé, Ferregeau, Sganzin".

H66 http://proxy.handle.net/10648/9c164b27-d248-410d-b087-b1b6ca7c8e84 "Fort La Salle. Plan du chemin couvert du front A-B, indiquant les coupures proposées pour isoler la place d'arme rentrante." 1813 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H67 http://proxy.handle.net/10648/dc73f653-458a-4543-a358-c3948607b9e1 Plattegrond van de batterij Dufalga, zuidelijk van het fort Morland (Kijkduin), met de "Tour modèle" zuid-oostelijk van de batterijen een groot stuk omringend duinterrein. 1813 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H68 http://proxy.handle.net/10648/df386d98-4942-4223-bc1a-4e2e7e05c4ac Plattegrond, doorsnede en opstandtekening van "Reduit du fort La Salle (Erfprins) et du magasin à poudrë. Ontwerp van de franse ingenieurs. 1813 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H69 http://proxy.handle.net/10648/77d06f7a-dbb9-44d6-b477-1982ded5ae5e "Plan du fort La Salle (Erfprins) et de ses environs." 1812-1813 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H70 http://proxy.handle.net/10648/223e71aa-1a33-4547-9d9c-18c1a92dba04 "Port de Nieuw-Diep. Projet des dispositions intérieures relatives à la Marine." 1813 1 blad

De drie bijlagen hieronder beschreven ontbreken:

1. "Extrait des Registres de la Commission mixte des Travaux publies", "Séance du 29 Mars 1813". Voor copie conform ondertekend door de kolonel-directeur van de fortificatiën E. Paris.

2. Brief van de franse Minister van Oorlog Duc de Feltre aan de directeur van de fortificatiën te Amsterdam, 16 april 1813.

3. Brief van de kolonel van de Genie, commandant van de 7e divisie Delaux aan de directeur van de fortificatiën te Amsterdam 28 juni 1813.

HELLEVOETSLUIS H206 http://proxy.handle.net/10648/b555b264-7e96-46e8-9588-f631c671cc1f Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vesting. ca. 1650-1700 1 blad Schaal 1:2.366

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H207 http://proxy.handle.net/10648/52b6aef3-ad89-46a4-9f5e-1092b4e8f53d Plattegrond getiteld "Projet pour fortifier Hellevoetsluijs par le Colonel Du Puy-Lespinasse, Ingénieur-général de l'estat, fait en l'année 1695. Nouveau projet fait par le meme en l'an 1695. "En de Nederlandse tekst: "in 't selve jaareen door Willem Paan". 1695 1 blad Schaal 1:3.563

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H208 http://proxy.handle.net/10648/d1fae18b-23f1-46ea-8a80-c86cc6291c3c Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de defensie van de haven en het fort Hellevoetsluis. Schets 1748 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie memorie 4.OMM nr. H 190.

H209-H216 Plattegronden (nrs. 1-24) van een ontwerp ter verbetering van de oude vestingwerken. 1696 24 bladen Schaal 1:2.300 H209 http://proxy.handle.net/10648/d3fbce70-5f35-4657-8aa2-582a4f3d5ece Plattegrond (1) van een ontwerp ter verbetering van de oude vestingwerken.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H210 http://proxy.handle.net/10648/68f05514-3c58-42e0-989b-7258f02727f9 Plattegrond (2) een ontwerp ter verbetering van de oude vestingwerken.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H211 http://proxy.handle.net/10648/b08eceab-622c-442f-8444-3b26f6157179 Plattegrond (3) een ontwerp ter verbetering van de oude vestingwerken.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H212 http://proxy.handle.net/10648/51461693-536b-4af4-bcac-e50119a8411e Plattegrond (4) de vestingwerken met enig terrein.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H212a http://proxy.handle.net/10648/108ea9ec-cce8-4c13-9720-a7019592a363 Plattegrond (5) van de vestingwerken met enkele wegen en omgeving.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H212b http://proxy.handle.net/10648/501200fc-4c3b-479a-821d-b7f03b57e234 Plattegrond (6) van de vestingwerken met enkele wegen en omgeving. Kopie van H212 en H212A; met een verbetering is aangegeven

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H213 http://proxy.handle.net/10648/6800261f-8289-45b8-89f4-b213f800f204 Plattegrond (7) van een ontwerp ter verbetering van de oude vestingwerken.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H213a http://proxy.handle.net/10648/0a9f3b12-e065-4aa0-ba1c-9e53fdb30ee4 Plattegrond (8) van een ontwerp ter verbetering van de oude vestingwerken kopie van nr. H2213.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H213b http://proxy.handle.net/10648/57901845-1782-4373-beda-6012da099ad4 Plattegrond (9) van een ontwerp ter verbetering van de oude vestingwerken.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H213c http://proxy.handle.net/10648/216d9b9b-cc56-4d9f-9951-b30d1c87a1d3 Plattegrond (10) van een ontwerp ter verbetering van de oude vestingwerken kopie nr. H213.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H213d http://proxy.handle.net/10648/a9e9c206-45ef-4d90-aa1c-da26df22401a Plattegrond (11) van een ontwerp ter verbetering van de vestingwerken kopie van nr. H213 met een tweede ontwerp.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H213e http://proxy.handle.net/10648/b421ba94-7023-4607-9281-198b088fc068 Plattegrond (12) van een ontwerp ter verbetering van de vestingwerken kopie nr. H213; met een tweede ontwerp zoals op H213D.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H213f http://proxy.handle.net/10648/827a3e20-12bc-4997-b858-efa9aee676a6 Plattegrond (13) van een ontwerp ter verbetering van de vestingwerken als op nr. H213;

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H213g http://proxy.handle.net/10648/1a8d0e99-36d3-4059-b871-e22cc9cd0866 Plattegrond (14) van een ontwerp ter verbetering van de vestingwerken als op nr. H213;

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H213h http://proxy.handle.net/10648/a165719b-3348-4222-bba6-d00fcd33a53e Plattegrond (15) van een ontwerp ter verbetering van de vestingwerken als op nr. H213;

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H213i http://proxy.handle.net/10648/8bca3bcd-401f-436d-a78c-8d4457a6c49e Plattegrond (16) van een ontwerp ter verbetering van de vestingwerken als op nr. H213;

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H214 http://proxy.handle.net/10648/9996ea75-5625-466e-863b-56d81636bab1 Plattegrond (17) met het dok binnen de vesting is hier sterk verbreed naar één zijde.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H214a-H214b Plattegronden (18-29) kopie van nr. H214. H214a http://proxy.handle.net/10648/f5aa2375-f089-4320-8695-262e21338db0 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H214b http://proxy.handle.net/10648/b8c95e84-dd47-4af8-8117-10ba1dc9bf55 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H215 http://proxy.handle.net/10648/2aa3a3ca-c84f-4290-be1b-6a068614023e Plattegrond (20) met een gewijzigde ontwerp van de vestingwerken en het dok.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H215a http://proxy.handle.net/10648/96a3f05c-33af-48e5-a376-6ac07cf9ebb9 Plattegrond (21) kopie van H215; zonder verklarende tekst en aanduidingen.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H215b http://proxy.handle.net/10648/d60b6505-7405-400e-b980-4d04fc2cd4f7 Plattegrond, (22) kopie van H215 met tweede ontwerp ter verbetering van de vestingwerken aangebracht in potlood .

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H215c http://proxy.handle.net/10648/3b736f9d-b5ea-4ffb-9fce-be0f6bc3a307 Plattegrond (23) kopie van nr. H215.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H216 http://proxy.handle.net/10648/22044e60-5399-4de4-93fd-3a752b66343c Plattegrond (24) met gewijzigd ontwerp ter verbetering van de vestingwerken en het dok.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H217 http://proxy.handle.net/10648/b994a9c0-7832-4ae6-9a78-8ea79361e2d9 Plattegrond getiteld "de Nieuwe fortificatie, begonnen anno 1696." 1697 1 blad Schaal 1:3.500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met twee gedichten door G.S. op de eerste steenlegging 25 maart 1697.

H218 http://proxy.handle.net/10648/d487c2b0-844d-4352-b4da-189a47c3aab5 Plattegrond van de vestingwerken, woningen, met omliggend terrein. 1771 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H219 http://proxy.handle.net/10648/3b5cfeb8-0dbc-48bd-a386-cdac1c2d098b Plattegrond "van het fort en aangelegen situatie, en van de juiste strekking en positie van de grote zeehoofden; van de stranden en verdere daar bijhorende zeeweringen." 1771 1 blad Schaal 1:1.434

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op de omslag komt de handtekening voor van C.J. van de Graaff.

H220 http://proxy.handle.net/10648/667c4647-6017-43e2-8d9a-ae271c2c4c61 Plattegrond van een gedeelte van het zuidelijk front, de voorhaven en de zeehoofden van het fort. 1777 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H221 http://proxy.handle.net/10648/b7000ea5-2231-442d-8f8b-ae2c23df1873 Plattegrond van het achterste gedeelte van het dok met de twee uitwaterende sluizen. 1777 1 blad Schaal 1:264

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H222-H222a Plattegrond en doorsneden van een ontwerp ter versterking van de vestingwerken. 1781 4 bladen Schaal 1:2.890 H222 http://proxy.handle.net/10648/818ae95e-30fe-4838-9bb1-870e8947c1e2 (1e blad) Plattegrond.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H222a http://proxy.handle.net/10648/9ba337f8-2aab-43ae-8cb6-9169ff38401d (2e, 3e en 4e blad) Doorsneden.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H223 http://proxy.handle.net/10648/3c84b2b8-20e9-440a-ad8c-13776e8d3c0d Plattegrond een ontwerp ter versterking van de vestingwerken. 1781 1 blad Schaal 1:2.890

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H224 http://proxy.handle.net/10648/20e16a85-0336-477f-b331-7c54a354bee3 Plattegrond van de vesting met de zich daarin bevindende militaire - en enkele particuliere - gebouwen. 1798 1 blad Schaal 1:2.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H225 http://proxy.handle.net/10648/b71d0f78-31ed-4756-b8d3-9a36d87cd969 Plattegrond van het fort. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:2.729

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H226 http://proxy.handle.net/10648/aafe7401-0036-4e91-af7d-7b10320d6739 Plattegrond. z.j. 1 blad Schaal 1:2.882 H227 http://proxy.handle.net/10648/7d1c46a6-0b72-4d3e-8db6-51694dca0a2e Plattegrond van de vesting met de zich daarin bevindende militaire - en particuliere - gebouwen. 1802 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H228 http://proxy.handle.net/10648/beb41fac-4e26-4e3c-a430-4f788902aadb Plattegrond van defensie van de vesting met de zich daarin bevindende gebouwen, waarop de bewapening van het jaar 1803 is aangegeven. 1803 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H229 http://proxy.handle.net/10648/4043865c-84d5-4be2-9b1f-61bf50e26e39 Plattegrond van de vesting. 1805 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H230 http://proxy.handle.net/10648/79814013-a8a7-4af3-a476-822e577327d4 Plattegrond van vestingwerken en gebouwen om en in Hellevoetsluis en omliggend terrein, betreffende project ter versterking. 1811 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H231 http://proxy.handle.net/10648/bc521448-c7f5-4752-b7c9-5104b5c918a3 Plattegrond van de bewapening van de vesting en van de Zuidbatterij. 1813 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H232 http://proxy.handle.net/10648/0336885b-f31c-4384-9fb0-415b934ca70b Plattegrond van de vestingwerken met de zich in de vesting bevindende gebouwen. 1813 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H233 http://proxy.handle.net/10648/5e6d4c10-fe17-43ee-a69f-c2f9eedc2dc6 "Carte de la place de Hellevoetsluis et ses environs, indiquant les côtes de nivellement prises autour de cette place et à l'est de l'île de Voorne, avec le rayon kilométrique, dans le quel sont marqué les maisons, jardins, etc., qui se trouvent dans le dit rayon. 1813 1 blad Schaal 1:12.960

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H234 http://proxy.handle.net/10648/14e8c533-ac00-40bb-9dc9-abb35fe9d6df Plattegrond van Hellevoetsluis en directe omgeving. ca. 1800 1 blad Schaal 1:1.200

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H235 http://proxy.handle.net/10648/727bf8b6-91c4-422f-bac8-9b9e060cdc6f "Plan de la fortresse et ses environs". Situatieplan van Hellevoetsluis en omliggend terrein. ca. 1800 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H236-H236b Plattegrond en profieltekeningen van een ontwerp voor de uitbreiding van het bastion nr. 4. ca. 1805 5 bladen Schalen 1:200 - 1:1.000 H236 http://proxy.handle.net/10648/effe9ebd-75c5-40cb-af79-0389f127eb8f (1e blad) Tekening van het uit te leggen bastion nr. 4 (bastion Holland) tot verkrijging van meer ruimte rondom het tweede te construeren dok binnen de vesting (en doorsnede).

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H236a - H236b H236a http://proxy.handle.net/10648/3feaed74-e6b1-46f9-a753-66ae158a0f7f (1e blad). Kopie

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H236b http://proxy.handle.net/10648/a657dae7-b7bc-4520-b1b4-8607e8dda25e (2e blad) Situatieplan van het bastion nr. 4 met het reeds aanwezige- en het te construeren dok. (3e blad) Doorsneden. (4e blad) Schetstekening van het bastion nr. 4 en het bastion nr. 3 (Koningsbastion).

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H237 http://proxy.handle.net/10648/0077d3cf-629c-4537-a6cc-cf681dd8f37f Tekening van het uit te leggen bastion nr. 4 (bastion Holland), tot verkrijging van meer ruimte rondom het tweede te construeren dok binnen de vesting, ten behoeve van het departement van marine opgemaakt met overleg van de heer directeur en kommendant van de marine in het hoofd-departement van de Maas. 1810-1812 1 blad Schaal 1:500

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H245 http://proxy.handle.net/10648/de2e9845-947d-4a45-b621-8d316f07be1a Plattegrond van de vesting. z.j. 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

's HERTOGENBOSCH H259 http://proxy.handle.net/10648/4bcfaecd-acb8-4bab-acdf-9e490fa26d56 Plattegrond van de vesting met het zuidelijk en westelijk daarvan gelegen terrein, zoals de toestand was na de belegering door Prins Maurits. 1603 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H260-H260a Plattegrond van de forten St. Antonie en Isabella en directe omgeving. 1701 6 bladen H260 http://proxy.handle.net/10648/5522f574-84df-4778-99df-62c42b0e9d0e (1e blad) Plattegrond.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H260a http://proxy.handle.net/10648/b60c4423-abcd-4b9f-85e8-55565b9fc88b (2e blad) "Profils, Barrieres & Ferrures du Pont, fait au Fort Isabelle, Bois le duc 1701." (3e blad) Profiel van de brug, gemaakt bij de Isabelle Schans. (4e blad) "Profils des Faces & de Chemin couvert." (5e blad) Profiel van de Schans St. Antony. (6e blad) "Magasin à poudre." Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H261 http://proxy.handle.net/10648/19fb500f-a316-46fd-aa24-b7db6c143192 Plattegrond en profiel van de geprojecteerde tenailles en contregarde, te leggen voor de St. Jans poort te 's Bosch. 1735 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H262 http://proxy.handle.net/10648/84cde216-ca9f-445d-924d-352ecb11ecd6 Plattegrond van de vesting en stad met het fort Isabella. 1737 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H263-H263a Plattegrond "van de nieuwe werken welke in 's Bosch voor het Hinthamer hoornwerk anno 1739 zijn aangelegd, bestaande uit twee contregardes met lage flanken, een ravelijn en een lunette." 1739 3 bladen H263 http://proxy.handle.net/10648/25419e23-42a1-4ac9-8df4-09bcf735081d (1e blad) Plattegrond.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H263a http://proxy.handle.net/10648/b68d2c2f-fdb3-42d4-9917-91464a9fbea5 (2e blad) Profielen voor de geprojecteerde werken aan de Hinthamer poort. (3e blad) Doorsnede.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H265 http://proxy.handle.net/10648/e8118501-589f-46d4-876c-677f0ddf6892 Plankaart tot verbetering van de vestingwerken voor de citadel ("Papenbril"). 1745 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H266 http://proxy.handle.net/10648/ebebc87f-8d8c-417b-accc-d108225c9179 Plattegrond en doorsneden van de ontworpen vestingwerken voor de citadel ("Papenbril") en voor de Orthenpoort. 1745 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H267 http://proxy.handle.net/10648/a7e6f028-c560-4358-981d-ff1dd4f8fab6 Plattegrond van de vesting met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en omliggend terrein met het dorp Vught, en doorsnede over bastion Muntel. ca. 1740-1750 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H267a http://proxy.handle.net/10648/88cf3faf-0a89-4c51-b3f1-d3794e67aa95 Plattegrond van de vesting met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en omliggend terrein met het dorp Vught, en doorsnede over bastion Muntel. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H267b http://proxy.handle.net/10648/8c981887-299f-4d06-af3a-4b26fb350d7a Plattegrond van de vesting met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en omliggend terrein met het dorp Vught, en doorsnede over bastion Muntel. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H267c http://proxy.handle.net/10648/00430ce7-f77c-44c7-8ff5-9245a79753df Plattegrond van de vesting met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en omliggend terrein met het dorp Vught. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H268 http://proxy.handle.net/10648/34ebf2dc-8824-4ab3-b36d-ba4fea9bf2dc Plattegrond "van een gecoupeert hoornwerk dienende tot dekking van de avenue tot Orthen, gelegen een kwartier ten noord-oosten van 's Hertogenbosch." 1748 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H269-H269a Plattegrond en doorsnede van de post op de Orthense dijk. 1748 2 bladen H269 http://proxy.handle.net/10648/491b5b71-e486-4b22-a673-6aabbad70ddc (1e blad) Plattegrond van de post op de Orthense dijk tot dekking van de inundatie van 's Hertogenbosch.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H269a http://proxy.handle.net/10648/878157e4-27bc-4826-b974-d06b9f5ee77e (2e blad) Doorsneden.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H270 http://proxy.handle.net/10648/be4fad50-d517-43c4-9608-5b76a48d6f38 Plattegrond van de vesting (zonder stratennet) met de forten St. Antonie, Isabella en Orthen en omliggend terrein. Met aantekeningen betreffende inundatie. ca. 1740-1750 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H271 http://proxy.handle.net/10648/a7645332-5e0d-423b-92be-2e6f3d006de4 Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella en St. Antonie, en directe omgeving. Met "profiel van het front van het Hintemer hoornwerk". ca. 1750 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H272 http://proxy.handle.net/10648/705b324f-e937-4298-aa98-4a16f9c30cb5 Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella en St. Antonie, en omliggend terrein. 1751 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H273 http://proxy.handle.net/10648/9068b69f-98d6-4075-8b53-1b7ae857dcf8 Plankaart met drie doorsneden van het project tot versterking van de Polygoon voor het front van de Vugter poort. 1753 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H274 http://proxy.handle.net/10648/13a75bfa-a243-403e-8c31-7eeec9d2f183 Plankaart met drie doorsneden van het project tot versterking van de Polygoon van de Vughterpoort. ca. 1753 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H275 http://proxy.handle.net/10648/e077713c-8aff-43c9-910b-bcb2fcc250b2 Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en omliggend terrein. 1755 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Voorzien van de tekst: "de stad van binnen gemeten en getekend door S.J. Hollandt, Ond. Lieuten. der Artillerie, 1755".

H275a http://proxy.handle.net/10648/b443b60c-4743-434b-836f-646427ab70ad Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en omliggend terrein. 1 blad

Kopie van nr. H275.

H276 http://proxy.handle.net/10648/23448d59-f9b4-4329-af58-ed4aedd39a18 Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en omliggend terrein. 1755 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H277 http://proxy.handle.net/10648/f5c3d261-a3bb-4605-8643-518c271dd158 Plattegrond van de vestingwerken zonder het stratennet, met de forten Isabella en St. Antonie en direkte omgeving. 1757 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H278 http://proxy.handle.net/10648/b0049e58-27b3-4a13-aecd-843cee83d1d1 Plattegrond van de stad en forten, de forten St. Antonie en Isabella, en directe omgeving. 1760 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H279 http://proxy.handle.net/10648/73f64724-7fb1-40f5-98bf-27ad0c69c50e Plattegrond van de stad, forten en omgeving. Met de forten St. Antonie, Isabella en Orthen en in de omgeving de dorpen Vught en Hintham. ca. 1760 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H280 http://proxy.handle.net/10648/328f9538-d7a0-450a-9b2e-c6e2a6d6f455 Plattegrond van de Vughter Steenweg en van de Hintemer Steenweg te 's Bosch ter aanduiding van de veranderingen of vernieuwingen, aangebracht aan de op die wegen gelegen bruggen, tussen de jaren 1739 en 1761. ca. 1761 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H281 http://proxy.handle.net/10648/625a8213-c419-41ab-951f-20bdc04ecc7a Tekening "van het voorfront van het fort Isabelle bij 's Hertogenbosch, zoals het veranderd moet worden." 1770 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H281a http://proxy.handle.net/10648/8e169460-9bce-474b-aac5-4fab071449da Doorsneden behorende bij het plan voor veranderingen van het voorfront van fort Isabella bij 's Hertogenbosch. 1770 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H282 http://proxy.handle.net/10648/0ba65fb4-c3e4-4792-9b0e-908830203e98 Plattegrond van vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en omliggend terrein en het dorp Vught. 1771 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H282a http://proxy.handle.net/10648/1bcf002d-56de-4d2c-97c1-0ebd1d0e7c2d Plattegrond van vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en omliggend terrein en het dorp Vught. [1771] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

H283 http://proxy.handle.net/10648/42743c9d-afd7-4057-b7b6-8582bcfc35be Plattegrond van de citadel van 's Bosch en de forten Anthonie en Isabella. 1782 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H284 http://proxy.handle.net/10648/0e5a6476-11c9-4e42-ad35-1016cb356fb5 Plattegrond van het fort Isabelle bij 's Hertogenbosch, zoals het veranderd en verbeterd is in het jaar 1769 door kolonel directeur De Roij. 1784 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H285 http://proxy.handle.net/10648/83c3c2fc-686b-4cf6-8776-0c1b4910b0bd Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen, en omringend terrein. 1787 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H286 http://proxy.handle.net/10648/fedf563e-2894-4090-b326-84dd080fb081 Plattegrond van het fort Isabella. ca. 1780-1890 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H287 http://proxy.handle.net/10648/110fa330-3669-426b-9fff-41435c073232 Plattegrond van het fort Orthen zoals het zich bevond in het jaar 1787. 1789 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H288 http://proxy.handle.net/10648/d22e80da-8f0c-40af-bf80-e725686e14e8 Plattegrond van het fort Orthen, zoals het zich geruneerd heeft bevonden door de overstroming in het jaar 1795. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H289 http://proxy.handle.net/10648/2a907134-3297-44b9-9023-98a13b1325a6 Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en het omliggende terrein. [18e eeuw] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H290 http://proxy.handle.net/10648/7cdccc56-f022-4cf0-8e0d-951a7ff2ab8e Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen en omliggend terrein en het dorp Vught. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H291 http://proxy.handle.net/10648/21757367-b8cf-48a8-a7cf-7717c2bfbb95 Plattegrond met vier doorsneden betreffende het roosterwerk en van het nieuwe gedeelte van de ringmuur, rechts van de St. Jans-Poort tot aan de rechter flank van bastion Maria te 's Bosch.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Schalen 1:1.224 - 1:102

18e eeuw

1 blad

H292-H292a Plattegrond en doorsneden van het fort Isabella, gelegen bij 's Bosch. 18e eeuw 1 blad Schalen 1:1.296 -1:20 H292 http://proxy.handle.net/10648/28633084-05b4-4e17-9b94-f73d7cd26ba0 (1e blad) Plattegrond van het fort met het omringend terrein.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H292a http://proxy.handle.net/10648/ebc27d5c-2bd2-45ff-901c-cde919d57dde (2e blad) Doorsneden.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H293 http://proxy.handle.net/10648/ad1f4e6d-20f1-4221-905a-7be76896453e Plattegrond van vesting en stad met de forten Isabella en St. Antonie en omringend terrein. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:5.616

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H294 http://proxy.handle.net/10648/6b9d6707-ddb4-4a58-81ca-d74786cd70b9 Plattegrond van de vesting en stad met de forten Isabella, St. Antonie en Orthen. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:5.760

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H295 http://proxy.handle.net/10648/0fe719c5-0ff8-42e2-a02a-2670dfa62d32 Plattegrond van de stad en forten Isabella en St. Antonie en omliggend terrein. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:5.040

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H296 http://proxy.handle.net/10648/5a83b1a0-e0ee-4c41-93dd-8ca0558b16a5 Plattegrond van het fort St. Antonie. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H297-H297a Plattegrond van het fort Orthen met de aan te brengen veranderingen. 18e eeuw 2 bladen Schaal 1:1.296 H297 http://proxy.handle.net/10648/499c932b-db3f-4743-a87c-3c3a27b0a578 (1e blad) Plattegrond van voornoemd fort met ontwerp tot verbetering.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H297a http://proxy.handle.net/10648/d7b3f3e9-4321-42d5-859f-dca2c6205d64 (2e blad) Vier doorsneden.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H298 http://proxy.handle.net/10648/3049592b-30bb-438a-aa6e-1f30f08f7ca5 Plattegrond van 's Hertogenbosch en het fort Isabella en St. Anthonie en omliggend terrein met het dorp Vught. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H299 http://proxy.handle.net/10648/15278e22-7fae-4caf-8640-bb2e78ceea95 Plattegrond van de stad 's Hertogenbosch en forten Isabella en St. Antonie en omliggend terrein. z.j. 1 blad Schaal 1:2.736

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H300-H300a Plattegronden met doorsneden voor een te vervaardigen kroonwerk vóór de citadel. 1799-1800 5 bladen Schalen 1:2.880, 1:1.440, 1:78 H300 http://proxy.handle.net/10648/5c439918-a471-45b5-86d6-5a51a77f5f83 (1e, 2e en 3e blad) Respectievelijk gemerkt A, B en C: alle drie getiteld:" Project voor de Orthe Poort te 's Bosch."

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H300a http://proxy.handle.net/10648/6e8e5be8-0a84-44cd-a304-3bb53b347ed2 (4e blad) Profiel tot het geprojecteerd kapitaal getenailleerd kroonwerk nevens een lunette voor (de citadel) de Papenbril, en de verlaging (1799). (5e blad) Met een plan van de fundering (1800).

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H301/H301c Plattegrond van het fort Orthen met een groot gedeelte van de Koedijk. 1802 2 bladen Schaal 1:2.880

Aangehechte bijlage: Brief van de directeur- generaal van de fortificatiën van de Bataafse Republiek H. van Hooff aan de Raad van Oorlog van de Republiek, Den Haag 24 januari 1803. Ontbreekt.

H301 http://proxy.handle.net/10648/e2c05a2a-78a0-4c40-ae04-7db134529799 (1e blad) Plattegrond tussen het fort en de vestingwerken.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H301c http://proxy.handle.net/10648/3224ddc5-703b-4ef5-adbd-477881fb0c12 (2e blad) Vier doorsneden.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H301a-H301b Plattegrond van het fort Orthen met een groot gedeelte van de Koedijk tussen het fort en de vestingwerken.1801 2 bladen

Met kopieën.

H301a http://proxy.handle.net/10648/dc491abd-97b7-45f6-9be0-720e7341a297 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H301b http://proxy.handle.net/10648/8e07e4bd-9ae5-4312-bc69-fe367e2d0596 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H376 http://proxy.handle.net/10648/6fd44d01-ee4b-48bd-ba5c-db74a6e42e31 Plattegrond van het fort en het dorp Engelen en directe omgeving. 1701 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H377 http://proxy.handle.net/10648/0668ad02-13be-47b1-8031-b8abc920efb4 Situatiekaart van het fort en dorp Engelen aan de Dieze met omliggend terrein. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:30.247

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H379 http://proxy.handle.net/10648/704f84ef-a791-49bf-bb7d-04353dcec91d Plattegrond van het fort Engelen en omgeving. z.j. 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H380-H380c Plattegronden van ontwerpen ter versterking van de post aan de Blauwe Sluis 1748 4 bladen Schaal 1:1.440

De bijlage :" Extract uit de resoluties van de Raad van State 10 april 1748, ondertekend door C.L. van Wassenaar en voor extract-conform door J. Hop."

H380 http://proxy.handle.net/10648/476951cb-2467-462d-87ae-4c858693e14d (1e blad) Plattegrond "van het fort aan de Blauwe Sluis, Meijerie van 's Bosch, zoals het in het jaar 1748 is aangelegd (met aanwijzing) hoe gem. fort nog in een betere staat van tegenweer zouden kunnen worden gesteld."

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H380a http://proxy.handle.net/10648/83768041-def9-451f-858b-b1dead403f2a (2e blad) Plattegrond "van het fort aan de Blauwe Sluis in het Quartier van Maasland, bij 's Hertogenbosch, gemaakt in anno 1748."

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H380b http://proxy.handle.net/10648/412078e4-e6ec-4773-a50c-fb0327fed572 (3e blad) Kopie van nr. H380A met afwijkend het ontwerp ter verbetering.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H380c http://proxy.handle.net/10648/db7cf61c-bb4d-495a-871f-8d77cb802966 (4e blad) Het werk aan de Blauwe Sluis door J. Pierlinck.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H381 http://proxy.handle.net/10648/5540045a-b7d5-4c8f-90e1-f2536b89fb22 Plattegrond "van het fort aan de Blauwe Sluijs, in het quartier van Maasland en Meijerije van 's Bosch, nevens een project tot meerdere versterking van die post." 1750 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Aangehechte bijlage: "Extract uit de resoluties van de Raad van State 28 januari 1750, ondertekend door J.F. Godin en voor extract- conform door J. Hop."

H382 http://proxy.handle.net/10648/0851d7da-2719-4103-9516-22331e7278d5 Plattegrond van de post aan de Blauwe Sluijs. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H382a http://proxy.handle.net/10648/73409f31-d362-4cd3-8d7c-e5a3aac5b150 Plattegrond van de post aan de Blauwe Sluijs. Als nr. H382. [18e eeuw] 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H385 http://proxy.handle.net/10648/eb62a4e2-d912-436f-a9d7-9f12fa1b9b9e Plattegrond van het fort Crèvecoeur. 1734 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H386 http://proxy.handle.net/10648/d556fca9-5805-458d-8ca5-4343717732f9 Plankaart ter verbetering van het fort Crèvecoeur. 1735 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H387 http://proxy.handle.net/10648/bf3f9963-c7e4-4f5b-ad15-0ebbe686c63e Plattegrond van het fort Crèvecoeur, "zoals het tegenwoordig wordt opgemaakt." 1735 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H388 http://proxy.handle.net/10648/d49e2854-1827-42c4-a21a-71a8bcdffa36 Plattegrond van de Crèvecoeur Fortifié. Plattegrond van voornoemd fort zonder plattegrond. 1735 1 blad Schaal 1:2.160

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H389 http://proxy.handle.net/10648/7b96a360-7b07-4f13-bb57-85a68d845eb5 Plattegrond van het fort Crèvecoeur, zoals het in het jaar 1735 werd opgemaakt. 1737 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H390 http://proxy.handle.net/10648/ff7e4cf7-ac80-40a6-bf79-0f98d4c3e4b6 Plattegrond van het fort Crèvecoeur met omliggend terrein. 1737 1 blad Schaal 1:5.760

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H391 http://proxy.handle.net/10648/a3fb789b-9404-48fa-9b6d-80f4c0434105 Plattegrond van het fort Crèvecoeur met omliggend terrein, het dorp Hedel. 1737 1 blad Schaal 1:5.760

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H392 http://proxy.handle.net/10648/74692b79-33e5-494b-80b9-56db05984f5f Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving. 1741 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H393 http://proxy.handle.net/10648/aeb02821-89cc-4125-b0af-99fc5efe6bf4 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving en een bijkaart van de omliggende forten. ca. 1743 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op perkament.

H394 http://proxy.handle.net/10648/f47850e9-6ab1-4c4d-b01d-a429db4d54c0 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving. 1749 1 blad Schaal 1:288

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H395 http://proxy.handle.net/10648/a9f5d894-35c6-466a-8d83-29d43f92dc95 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving met het dorp Hedel. ca. 1750 1 blad Schaal 1:2.736

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H396 http://proxy.handle.net/10648/e739fb73-d81d-482a-901c-7754c31ee9c8 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving. ca. 1750 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H397 http://proxy.handle.net/10648/2bb849ab-e0a2-49a5-a307-b6579ac42c1b Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving. ca. 1750 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H398 http://proxy.handle.net/10648/40873d06-325f-40e7-8472-85737a80b3c8 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving. ca. 1750 1 blad Schaal 1:3.456

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H398a http://proxy.handle.net/10648/d64a7d4b-c092-4658-ba02-40016cb95f32 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving. 1761 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

H399 http://proxy.handle.net/10648/a4c2de6e-eaf9-4969-8d29-d5a2f19c7b22 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving. 1767 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H399a http://proxy.handle.net/10648/e8e0182f-6452-4ce2-90ee-452f9c5d3e0c Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving. 1767 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

H400 http://proxy.handle.net/10648/5b346292-62cb-4c04-a971-53340ac14c86 Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving. 1777 1 blad Schaal 1:2.736

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H401 http://proxy.handle.net/10648/c7a04aef-a4ff-46c3-9bb6-9f073e73961d Plattegrond van het fort Crèvecoeur. 1785 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H402 http://proxy.handle.net/10648/3617b77c-1ecc-4d4d-ab9d-cb22141ee7fb Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:1.224

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H403 http://proxy.handle.net/10648/aaf2f268-bef1-47ac-80ae-702001587d4a Plattegrond van het fort Crèvecoeur met ontwerp tot versterking. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H404 http://proxy.handle.net/10648/7131acb4-a4a6-441d-b450-16d0db5a63df Plattegrond van het fort Crèvecoeur en directe omgeving. [18e eeuw] 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

HEUSDEN H415 http://proxy.handle.net/10648/6131bf37-9d99-4078-b97c-32a6700e3ba8 Plattegrond van de stad met vestingwerken en directe omgeving waarop het inundatiegebied is aangegeven. eind 17e eeuw 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H416 http://proxy.handle.net/10648/a20bcdea-7741-441d-9462-edfd16f040b2 Plattegrond van de stad met vestingwerken en directe omgeving. begin 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

H417 http://proxy.handle.net/10648/a5b2670c-181e-4e54-a132-cdc50d6f65d3 Plattegrond van de stad met vestingwerken en omgeving. 1740 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

H418 http://proxy.handle.net/10648/7a095d12-d089-4e1c-8ca8-df65399e47d1 Plattegrond van de vestingwerken met stratennet. 1746 1 blad Schaal 1:3.840

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

H419-H419b Plattegronden en bestekken van dijkposten nabij de vesting. 1746 3 bladen Schaal 1:864

De bijlagen hieronder beschreven ontbreken.

"Bestek en conditie" betreffende de vervaardiging van bovengemelde schans; voorts nog een bijlage inzake betaling van de aannemer, ondertekend Gorinchem 30 augustus 1797 door de luitenant-ingenieur J. Scholten.(H419A)

"Bestek en conditie" betreffend de vervaardiging van bovengemelde tenaille (H419B).

H419 http://proxy.handle.net/10648/ddc4017c-4475-4a81-adf8-0a1058f1d25c (1e blad) Tenaille op de Bernsen dijk voor de stenen beer.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H419a http://proxy.handle.net/10648/3a497aec-0508-4e33-b8bb-647506cd45a5 (2e blad) Aarden schans bij de sluis van Dooveren.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

H419b http://proxy.handle.net/10648/4f7c190e-7ca5-4f83-847b-e168410ff0bd (3e blad) Tenaille gemaakt aan de Doeversen dijk.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

H420 http://proxy.handle.net/10648/c75c8e73-28a6-46a6-a8b4-509f84dcfbf5 Plattegrond van het zogenaamde Molenhoofd, de haven en havenwacht. 1773 1 blad Schaal 1:144

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

H421-H421a Plattegrond van de stad. 1773-1774 2 bladen Schalen 1:1.800, 1:144 H421 http://proxy.handle.net/10648/af02ae08-8f3a-4578-863d-0391959c03e6 (1e blad) Stad en vesting en directe omgeving.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H421a http://proxy.handle.net/10648/a672162c-141a-4e82-b67b-ee25805cf8b7 (2e blad) Profielen, "gesneden door diferente gedeelten van de fortificatiën volgens de lijnen op het plan getrokken."

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H422 http://proxy.handle.net/10648/2800c3c4-e883-4d97-8353-74ecdb6cefc9 Plattegrond van de stad en vestingwerken en directe omgeving. 1774 1 blad Schaal 1:1.800

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H422a http://proxy.handle.net/10648/8ec4777a-0d22-4c2b-ac4d-7524355953dc Plattegrond van de vesting. z.j. 1 blad Schaal 1:1.800

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie van nr. H422.

H423 http://proxy.handle.net/10648/fba15c8e-3272-4094-9302-311a5c010cc6 Doorsnede betreffende de verdedigingswerken. 1774-1778 1 blad Schaal 1:1.728

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H424 http://proxy.handle.net/10648/cdb00246-6dde-45db-8391-a8a68d4d9ecc Plattegrond van het zogenaamde Burg Pleijn. 1779 1 blad Schaal 1:9.360

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

HOLLAND N10 http://proxy.handle.net/10648/4a4fdf75-5967-4ffe-bf1b-835a2ecaf8dc Doorsneden van vestingwerken met beplanting behorende tot de steden en de forten van het departement in de kleine fortificaties van Holland [...] betreffende de volgende vestingen : 1726-1727 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

- Naarden: 3 doorsneden

- Muiden: 1 doorsnede

- Weesp : 1 doorsnede

- Uitermeer: 1 doorsnede

- Hinderdam: 1 doorsnede

- Woerden: 2 doorsneden

- Wiericker-Schans: 1 doorsnede

- Oudewater: 1 doorsnede

- Schoonhoven: 2 doorsneden

- Nieuwpoort : 1 doorsnede

Niet raadpleegbaar

N10a http://proxy.handle.net/10648/04c09c98-7c1e-4c41-bbf1-d0fdf42fab6c Kopie (1726).

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

HOLLANDSE WATERLINIE (Oude) H513 http://proxy.handle.net/10648/5b4b343d-a617-4c7d-8877-dfcb06e04b60 Plattegrond van de dijkpost aan het Spoel beneden Culemborg. 1796 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H514 http://proxy.handle.net/10648/db7e7b3f-5203-4013-a04a-7ff3d8e750fb Plattegrond van de dijkpost te Spoel met omliggend terrein. z.j. 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H515 http://proxy.handle.net/10648/5fa1de9f-7780-487f-b6e1-c6217ab0950d "Plan du Poste situé sur la digue à Spoel, avec le terrein environnant." z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H516 http://proxy.handle.net/10648/908589c5-9908-4e2b-8d35-51bf4ef4ee07 Plattegrond van de dijkpost genaamd het Spoel, aan de Lek ten oosten van het dorp Everdingen. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H556 http://proxy.handle.net/10648/f69889a3-81a1-4ba4-ba1e-9d2d4554e122 Plattegrond van de Vaart te Vreeswijk waarbij ..."vertoont wordt in forme men de selve bequaemelijck soude konnen fortificeren." 1674 1 blad Schaal 1:1.296

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H557 http://proxy.handle.net/10648/f9da0698-a4cc-4a06-8bfa-b0ca8d9cb636 Situatieplan van Vreeswijk, "aftekening van de Vaerdt." 1674 1 blad Schaal 1:2.592

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H558 http://proxy.handle.net/10648/7c35ab03-102a-4b7a-a38d-d3f2821c26b7 Situatieplan van Vreeswijk en Vianen met vestingwerken. 1787 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H559 http://proxy.handle.net/10648/2f6a12d3-162c-42a5-b108-407b35d515af Plattegrond van de defensiewerken aan de Vaart te Vreeswijk. 1794 1 blad Schaal 1:1.296

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H560 http://proxy.handle.net/10648/ccf6d818-d2f7-4811-8203-56e409f8c18d Plattegrond van het dorp Vreeswijk en het Volmolense Gat aan de Lek. 1801 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H561 http://proxy.handle.net/10648/d4fc9622-c83d-4f67-8328-e9d82b804cd8 Plattegrond van het dorp de Vaart of Vreeswijk, met een groot stuk terrein ten oosten. 1811 1 blad Schaal 1:658

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H578 http://proxy.handle.net/10648/7c5f3873-20bb-4c9d-8141-b2221f68948c Plattegrond van de post aan de Doorslag bij Jutphaas waar de Hollandse IJssel en de Vaartse Rijn samenkomen. 1794 1 blad Schaal 1:1.296

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H579-H579a Plattegrond van de post aan de Doorslag bij Jutphaas. 1799 2 bladen Schaal 1:576 H579 http://proxy.handle.net/10648/f16ff426-873e-45c6-9e1f-5d56faede97f (1e blad) Plattegrond van de post aan de Doorslag bij Jutphaas.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H579a http://proxy.handle.net/10648/fc786f13-4061-47da-ba0c-29a0e5eaea39 (2e blad) Tekening van de vernieuwing van de post.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H719 http://proxy.handle.net/10648/968ae13a-bff2-4ac3-83f2-532acecc150f Situatieplan van de post "de Waakzaamheid" achter Breukelen en omliggend terrein. 1803 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H720 http://proxy.handle.net/10648/11c2fc3e-e32b-49f0-b39a-dc55cbc3fc85 Plattegrond van het bastion de Waakzaamheid, bij Breukelen en directe omgeving. z.j. 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H721 http://proxy.handle.net/10648/d6820fb7-cfdb-4596-945d-118f14d9ffe1 Plattegrond van het fort Nieuwersluis, met de situatie zoals in het jaar 1673 waarop een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken is aangegeven. 1734 1 blad Schaal 1:864

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H722 http://proxy.handle.net/10648/74b42958-30e8-40a9-a1d2-d8ae98d643a4 Plattegrond van het fort Nieuwersluis, met omringend terrein, zuidelijk van het fort. ca. 1770-1780 1 blad Schaal 1:5.040

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H723 http://proxy.handle.net/10648/a10712d6-3c69-4f10-88fa-e37cf277968c Plattegrond van het fort Nieuwersluis en de zich daarin bevindende gebouwen. ca. 1770-1780 1 blad Schaal 1:864

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H724 http://proxy.handle.net/10648/11aadcb7-ac19-497a-b834-b09d661c2329 Plattegrond van het fort Nieuwersluis. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:1.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H725 http://proxy.handle.net/10648/3129db39-c9f9-4a4e-a092-29dc024d862c Plattegrond van het fort Nieuwersluis met de zich daarin bevindende gebouwen. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H726 http://proxy.handle.net/10648/e4bb871c-ff3d-4e70-a849-c55088e28b74 Plattegrond van het fort aan de Nieuwersluis en de zich daarin bevindende gebouwen. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:960

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H734 http://proxy.handle.net/10648/48606049-2183-4d0e-b792-567e56cc34b9 Plattegrond van de post op de Bloklaan nabij Loenen. 1803 1 blad Schaal 1:1.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H744 http://proxy.handle.net/10648/f621ab21-3f94-4236-ac21-8a825259420b Plattegrond van de post de Kijkuit, gelegen op de weg naar Kortenhoef. z.j. 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H745 http://proxy.handle.net/10648/33832992-dd8c-4e87-9717-a7c188f481d4 Situatieplan van de post "de Kijkuit" bij Vreeland op de weg naar Korthoef 1803 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H755 http://proxy.handle.net/10648/339721ee-86e4-4fe0-a25a-5cbeb7911ad6 Plattegrond van het fort Hinderdam aan de Vecht waarop in maten is aangegeven tot hoe ver"'s Lands Water" zich uitstrekt. 1737 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H756 http://proxy.handle.net/10648/6e32ddba-8bb0-4af9-a6e6-1e3131d50269 Plattegrond van het fort Hinderdam met omliggend terrein. z.j. 1 blad Schaal 1:720

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H756a http://proxy.handle.net/10648/30404ed6-3128-44cf-b1ff-759eff560603 Kopie. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H757 http://proxy.handle.net/10648/7343ee07-6892-4e47-bba3-48af1c6c709f Plattegrond van het fort Hinderdam aan de Vecht. z.j. 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H758 http://proxy.handle.net/10648/6572a8e9-c95b-4db0-91ec-5a2d7ddb5116 Plattegrond van het fort Hinderdam aan de Vecht. z.j. 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H787 http://proxy.handle.net/10648/45b790b9-c2fa-4968-82d7-cbc9095cb3f5 "Kaart van de ligging en strekking van de inundatie-keerkade, met het uitgegraven en geocupeerde land, aangelegd en gemaakt eind 1794; gelegen onder de Banne van Bergambagt bij de stad Schoonhoove, strekkende van de Vlist tegenover de Koene-Schans ten noorden tot aan het einde van de Hemsteeg ten zuiden uitkomende aan de dijk langs de rivier de Leck." 1795 1 blad Schaal 1:2.016

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H788 http://proxy.handle.net/10648/6c02d37b-7944-48c9-9298-50180b7e5c2f Situatieplan van het verdedigingswerk bij Goejanverwellesluis en omliggend terrein. 1788 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

"Order van hare edelmogende mijne heren de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westvriesland tussen 28 juni en 24 augustus 1787."

H789 http://proxy.handle.net/10648/a8e8fb5e-62af-470a-8919-fc0c3ddccd49 Plattegrond van de verschansing aan de Pleit en directe omgeving, in linie op de IJsseldijken tussen Oudewater en Montfoort. 1796 1 blad Schaal 1:1.296

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H790 http://proxy.handle.net/10648/bae0d939-533e-41a6-8c90-810d54b7d62d Plattegrond van het retranchement aan de Pleit, in de linie tussen Oudewater en Montfoort. 1801 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H790a-H790b Kopieën. H790a http://proxy.handle.net/10648/e9e06bfe-b514-4929-95fa-1f8f458f5a4d ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H790b http://proxy.handle.net/10648/6544acea-2510-46a8-b328-84c8ebd70fe7 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H790c http://proxy.handle.net/10648/5a5cf55e-c9af-4b58-833f-528f43b7d313 1801-1802 (1811) 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De bijbehorende bijlage: een kostenbegroting, ontbreekt.

H791-H791c Situatieplan van de vestingwerken met omringend terrein nabij het dorp H792

Linschoten. Schaal 1:2.880

1796

4 bladen

H791 http://proxy.handle.net/10648/c3b5b0a5-62a5-4a59-89de-d4543f895243 (1e blad) Situatieplan van de vestingwerken met omringend terrein.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H791a http://proxy.handle.net/10648/dfea9bb7-81c2-43a5-b4e1-0761b2ad685b (1e blad) Kopie.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H791b http://proxy.handle.net/10648/6195d9a5-fa15-4f3d-bf92-00cd2dc0f0c1 (2e blad) Linie van Linschoten, zoals deze thans is.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H791c http://proxy.handle.net/10648/79901fcd-4ab5-41d3-acee-7499fe9c7958 (3e blad) Project van een nieuw gebastionneerde Linie op de hoogte tussen Montfoort en Linschoten.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H792 http://proxy.handle.net/10648/ad8d3e83-9397-496c-9cc2-77635b3044b3 Verzamelblad met (1.) Linie van Linschoten zoals deze thans ligt, 1792.; (2-3.) Projectverbetering van deze Linie.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H793 http://proxy.handle.net/10648/57468336-12f5-4707-a77f-6951bcff9a66 Plankaart voor het vestingwerk te Linschoten. 1796 1 blad Schaal 1:4.320

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H794 http://proxy.handle.net/10648/88e31e00-c118-4e36-9611-ee51b94c6ff0 Plattegrond van de gebastionneerde Linie met drie cavelliers en twee sluit-redoutes in plaats van de oude Linie buiten het dorp Linschoten voor de vesting Woerden. 1796 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H795 http://proxy.handle.net/10648/0b0fea90-67fd-4d38-8cd3-87d0fbe0b55b Plattegrond van een ontwerp voor het vestingwerk te Linschoten.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Schalen 1:1.440, 1:2.880

1811

1 blad

H796 http://proxy.handle.net/10648/d3082b07-74e2-48fa-9712-ef28433e816d Plattegrond van een ontwerp voor het vestingwerk van het dorp Linschoten en het daarbij gelegen retranchement. 1811 1 blad Schalen 1:1.440, 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H797 http://proxy.handle.net/10648/e2b77517-9425-4c47-9bcf-9b8a806fb7a3 Plattegrond en doorsnede van een ontwerp van de nieuw aan te leggen post op de vereniging van de wegen naar Breukelen en Nieuwen Rooden nabij de Galgenwaard. 1796 1 blad Schalen 1:2.880, 1:120

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De hieronder beschreven bijlage, kostenbegroting met een doorsnede, ontbreekt.

H798 http://proxy.handle.net/10648/c1c1e8cb-5ef4-44d9-84b9-2f741b693827 Plattegrond van de nieuw aan te leggen post op de vereniging van de wegen naar Breukelen en Nieuwen Rooden nabij de Galgenwaard. 1796 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De beschreven bijlage, kostenbegroting met een doorsnede, ontbreekt.

H798a-H798c Kopieën. (1796) 4 bladen Schalen 1:2.880, 1:120 H798a http://proxy.handle.net/10648/aa6987cb-0eb8-42a0-bcb7-8b7d748dd5bc ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H798b http://proxy.handle.net/10648/453263b5-7df4-4814-943a-15ff1bc014be ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H798c http://proxy.handle.net/10648/dea3a986-d337-490a-b0ac-e681abf99a54 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H799 http://proxy.handle.net/10648/b767fab6-889b-420d-896c-c9f47b23d43a Plattegrond van een ontwerp voor het nieuw aan te leggen retranchement op de hoogte aan het stadswater voor het dorp Ter Aa. 1796 1 blad Schaal 1:2.880 Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De bijlage, kostenbegroting met een doorsnede, ontbreekt.

H800 http://proxy.handle.net/10648/fe1041e1-ba00-4655-aed4-6838e2ce5bba Plattegrond van het retranchement voor het dorp Ter Aa. z.j. 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H801 http://proxy.handle.net/10648/460a8e0a-6b8d-48bd-a5e1-1ed051a2bdad Plattegrond van het retranchement voor het dorp Ter Aa. 1796 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

De beschreven bijlage, kostenbegroting met een doorsnede, ontbreekt.

H803 http://proxy.handle.net/10648/077747dc-c65e-40bf-97b6-b9f5054f0693 Plattegrond van de vestingwerken in de Linie vóór het dorp Ter Aa. 1803 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H804 http://proxy.handle.net/10648/1a6a4dc5-e8b2-4ab5-8c2a-d0280bb45f9e Plattegrond van vestingwerken in de Linie bij Ter Aa. z.j. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H805 http://proxy.handle.net/10648/1bb69670-d292-4bd4-b4e0-eecf3372441d Plattegrond van vestingwerken van het dorp Ter Aa. ca. 1800 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

HULST H806-H806a Situatieplan van de vestingwerken en omgeving. 1740 (1800) 2 bladen Schaal 1:5.760

Met kopie.

H806 http://proxy.handle.net/10648/57bc311c-1078-4655-8302-b8cb9054883e Blad 1.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H806a http://proxy.handle.net/10648/a06cdcd9-bf7c-451c-ac8b-0941c0bebbc5 Blad 2. Kopie.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H807 http://proxy.handle.net/10648/ccc4043b-eb5f-4ebe-80aa-b37d65b6a934 Kaart van de vesting met de onderhorige forten en versterkingen. ca. 1740 1 blad Schaal 1:10.080

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H808 http://proxy.handle.net/10648/b0d44a07-e5b4-4881-898d-596b8c3afc4a Situatieplan van de vestingwerken en omliggend terrein. 1744 1 blad Schaal 1:6.480

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H809 http://proxy.handle.net/10648/172c80a4-df4b-4630-8756-5494d9cd3c57 Plattegrond van het fort Zeelandia bij Hulst en vier forten in Axel-Ambagt. 1 blad Schaal 1:432

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Aangehechte bijlage: doorsnede gedateerd: 25 mei 1746.

H810 http://proxy.handle.net/10648/55e51168-edf9-4ca9-a091-b2e6b1764036 Situatieplan van de vestingwerken en omgeving. 1747 1 blad Schaal 1:6.480

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H811 http://proxy.handle.net/10648/1c3f0d02-a601-4f8f-abc5-d99e93c0f3f1 Plattegrond van het fort Zeeland bij Hulst. 1747 1 blad Schaal 1:1.008

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H812 http://proxy.handle.net/10648/94a9b6df-4d80-4f7b-b65a-35b8d32b2aec Situatieplan van de vestingwerken en omgeving. 1749 1 blad Schaal 1:6.480

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H812a http://proxy.handle.net/10648/90535a2d-6b8e-4bf7-b6c9-d6208e1daf88 Situatieplan van de vestingwerken en omgeving in 1749. 1749 1 blad Schaal 1:6.480

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met kopie.

H813 http://proxy.handle.net/10648/3dbad4b5-c448-4ef2-8857-10d313c763de Situatieplan van de vestingwerken en omliggend terrein, waarop de belegering door het franse leger in 1747 is aangegeven met beschrijving. 1751 1 blad Schaal 1:2.736

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H813a-H813b Kopieën. 2 bladen H813a http://proxy.handle.net/10648/d4064752-a9c7-4a37-bcf4-45d3309473ea ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H813b http://proxy.handle.net/10648/3a92de20-fa77-4c09-b0a5-90e0444946a6 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H814 http://proxy.handle.net/10648/b625c7c5-a1a7-49f0-89b1-7c5deb832171 Situatieplan van de vestingwerken en omgeving. 1754 1 blad Schaal 1:6.480

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H815 http://proxy.handle.net/10648/359e8962-5cef-4e4e-ac77-9d89791ffc2a Plattegrond en doorsnede van het fort de Raap, oostelijk van Hulst. 1754 1 blad Schaal 1:792

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H816 http://proxy.handle.net/10648/fc2f94f1-d289-4f2d-a0ad-b03b28cfbb39 Plattegrond en doorsnede van het fort Zandberg, oostelijk van Hulst. 1754 1 blad Schaal 1:792

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H817 http://proxy.handle.net/10648/260d2753-e850-444c-b1a2-9d8265bc7bcf Plattegrond en doorsnede van de posten de "Grote Kijkuit" en de "Kleine Kijkuit", oostelijk van Hulst. 1754 1 blad Schaal 1:792

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

1 Aangehecht een "project van een nieuw werk in plaats van de Grote Kijkuit".

2 Bijlage: Doorsneden op één blad. Ontbreekt.

H818 http://proxy.handle.net/10648/6de557eb-c357-4f6d-9358-2f983ee66c1b Situatieplan van de vestingwerken en omliggend terrein. 1755 1 blad Schaal 1:6.480

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Ingevolge resolutie van de Raad van State 5 mei 1755 getekend door de ingenieur- directeur C. de Haan.

H818a http://proxy.handle.net/10648/2261220f-79a7-4ca5-92d4-8aeb86c6b155 Kopie (1755)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H819 http://proxy.handle.net/10648/187345ce-f839-4dbd-8798-40e337bfb41f Situatieplan van de vestingwerken en omliggend terrein, waarop de in de jaren 1755 en 1756 uitgevoerde werken zijn aangebracht. 1756 1 blad Schaal 1:6.480

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H820 http://proxy.handle.net/10648/bcb4214c-e33d-4c2c-ae40-20e67ea511ef Tekeningen van gedane peilingen in de Grote Kreek bij Hulst. 1752-1757 3 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bevat:

1. "Differente Peijlingen van de diepte en metingen van de breedte van de Groote Kreeke ofte vaarwater voor de stad Hulst" april 1758 en augustus 1759.

2. "Peijlingen van de diepte in de Groote Kreeke voor de stad Hulst" juni 1757.

3. "Differente peijlingen van de diepte van de kreek, lopende door de slikken langs de Kijkuit, Zandberg en Boeremagazijn". november 1752 - juni 1757.

H821 http://proxy.handle.net/10648/ca37ef92-f864-4300-a808-1a46bbf7f8b9 Plattegrond van een ontwerp voor een Hoornwerk met een stenen beer, ter versterking van het Haven-Fort, met het verzwaren van een gedeelte enveloppe ter weerszijden van het ravellijn voor de Gendsche Poort buiten Hulst. 1768 1 blad Schaal 1:1.440

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H821a http://proxy.handle.net/10648/a24e4f8a-ec75-46a3-b3bb-52cccb96d454 Kopie. (1768)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H822 http://proxy.handle.net/10648/1babbcd1-a33d-4c04-83d2-6da850253ba4 Situatieplan van de vestingwerken en omliggend terrein. 1774 1 blad Schaal 1:6.480

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H822a http://proxy.handle.net/10648/c8fc3de4-32eb-4484-b572-564d2a72f2d4 Kopie. (1774)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H823 http://proxy.handle.net/10648/5a2654f3-3d54-4e48-b73b-0060d07416ea Situatieplan van de vestingwerken en omliggend terrein. 1785 1 blad Schaal 1:6.480

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H824 http://proxy.handle.net/10648/bc97922e-f87a-4b53-84cd-91300d4a3026 Plattegrond en doorsneden van een ontwerp tot verbetering van het havenfort, 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H825 http://proxy.handle.net/10648/11eecc6a-eb0d-49ea-aa26-b0020d2587ff Plattegrond en doorsnede van een ontwerp voor een hoornwerk op de schorren van Absdale nabij Hulst. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:1.872

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Aangehechte bijlage: een doorsnedetekening. Ontbreekt.

H826 http://proxy.handle.net/10648/125d5ab2-60cd-458d-b5ee-3bc0457a6bee Plattegrond van een defensieplan van de Nieuwen Zeedijk achter de beer aan de Bakkerspolder. Met aangehecht renvooi. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:1.152

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H827 http://proxy.handle.net/10648/4d29e7eb-d251-4c12-8c15-fdd4f3f6b720 Plattegrond van een defensieplan van de Nieuwen Zeedijk voor de Magdalena polder aan de Brakman. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H828 http://proxy.handle.net/10648/b40d33da-0658-448c-a4dd-499d44227bf7 Plattegrond van een defensieplan van de Nieuwen Zeedijk achter de schutsluis aan de Luntershoek. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:1.584 Ontbreekt

Aangehechte bijlage: "Tekening van de gezonken rijsstukken in het verloop van de dijk aan Luntershoek ten jaare 1789". Ontbreekt.

H829 http://proxy.handle.net/10648/f31f4133-610c-4a30-bdfb-cecfd6c297b2 Situatieplan van het fort de Moerschans oostelijk van Hulst met omringend terrein. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H830 http://proxy.handle.net/10648/bb1e1d96-f02d-423b-8290-3aaa22050914 Situatieplan van de forten Zandberg en de Raap en de posten "Groote Kijkuit" en "Kleine Kijkuit", oostelijk van Hulst. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H831 http://proxy.handle.net/10648/a0b2b1be-d234-4a5f-b772-30df804529da Situatiekaart van de vestingwerken en omliggend terrein. [1750] 1 blad Schaal 1:9.360

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H832-H832c Plattegronden van ontwerpen voor de aanleg van een vestingwerk ter versterking van de Nieuwen Zeedijk buiten Hulst. [1750] 4 bladen Schaal 1:1.152 H832 http://proxy.handle.net/10648/db90797c-e6b9-4f93-9918-9ce044ad05ba (1e blad) Ontwerp project.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H832a http://proxy.handle.net/10648/cbcb2955-5216-44e3-b102-902581056cf3 (1e blad) Ontwerp projectletter C nr.1.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H832b http://proxy.handle.net/10648/aefdef54-950d-41a4-9165-429047774ee7 (2e blad) Ontwerp projectletter B nr.2.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H832c http://proxy.handle.net/10648/82798c38-b5a2-4928-811a-e9f1b6fef011 (2e blad) Ontwerp projectletter C nr.2.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H833 http://proxy.handle.net/10648/34ddff4d-69ef-47c8-9713-49ab702ac7f3 Situatiekaart, waarop de vesting met de oostelijk daarvan liggende versterkingen de Moerschans, de Raap en fort Zandberg met tussenliggende communicatielinie, en omliggend terrein, vooral ten zuiden van voornoemde lijn Hulst-Zandberg tot en met de vervallen forten Bedmar, Spinola en Verboom. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H834 http://proxy.handle.net/10648/58f060ff-9b13-4e97-ae4e-4045dcf92676 Situatieplan van de stad en vesting met de Moersschans en andere vestingwerken. ca. 1800 1 blad Schaal 1:5.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H835-H835a Plattegrond getiteld "...la Batterie de Luntershoek, construite par le gouvernement hollandais l'an 1794." 1801 2 bladen Schaal 1:1.125

Met kopie.

H835 http://proxy.handle.net/10648/49b0fea1-4e66-4b27-aaca-0ec3fc8f49d0 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H835a http://proxy.handle.net/10648/3c4bb6a6-7ba7-41be-a1e2-468e3667b486 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H836-H836a Plattegrond van een ontwerp van het hoornwerk met een stenen beer, met enige veranderingen van de aardewerken aan en bij het fort de Zandberg buiten Hulst. z.j. 2 bladen Schalen 1:1.728, 1:240

Met kopie.

H836 http://proxy.handle.net/10648/7c5702dd-f64e-4718-8b23-ec2f445dadb7 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

H836a http://proxy.handle.net/10648/0d04bc82-bcc3-4460-992e-af49b54f63d1 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

KAMPEN K1-K1b Plattegrond en doorsneden van een ontwerp voor de versterking van de vestingwerken om de stad, met een ravelijn bij de Veenepoort. 1679-1680 8 bladen Schalen 1:42, 2.592 K1 http://proxy.handle.net/10648/2a14e72d-9efc-4e5f-ab86-1514801afefe (1e blad) "Plan de la ville de Kampen." (ontbreekt) Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K1a http://proxy.handle.net/10648/349a71c9-ecb5-4fc3-adcc-32d48f73c90d (2e blad) Bolwerk van Campen, ontwerp voor een ravelijn bij de Veenepoort.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K1b http://proxy.handle.net/10648/618c3937-8cd9-4679-b879-d8f807421a27 (3e blad) Ravelin; bastions. (4e blad) "Profille du Ravelin qui est à faire à la Véne porte. (5e blad) "Plan du pilotage de la pointe du ravelin de la Véne porte." (6e blad) "Plan du fondement du pilotage de l'angle de l'épaule du ravelin de la Véne porte [...] de la gorges du ravelin." (7e blad) Profiel van de fortificatie van Campen (1680). (8e blad)"Plan de la ville de Kampen"

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K2 http://proxy.handle.net/10648/6f320b2a-09f7-46c1-9f5f-726b65cd7211 Plattegrond van de vestingwerken en van de stad. ca. 1750 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K3 http://proxy.handle.net/10648/3e9f6a72-34b4-46bf-8b51-6656f8558ed2 Plattegrond van de stad en fortificatiën. [1754] 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K4 http://proxy.handle.net/10648/6f318052-01ca-46e7-a20c-a123d47b84d4 Plattegrond van de vestingwerken en naaste omgeving. ca. 1755 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K5 http://proxy.handle.net/10648/65cae1cb-e47b-4526-8e94-ce21c5ecf1fb Plattegrond van de stad zoals deze gelegen was in het jaar 1756. 1756 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K5a-K5b Kopieën. 1758-1795 2 bladen Schaal 1:3.456 K5a http://proxy.handle.net/10648/933c99eb-b87b-47d4-b75f-f2469b15be6c Kopie 1758 K5B. Kopie 1795

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op de kaart staat de aantekening: "Behoort tot het Departement van de IJssel volgens resolutie 22 oktober 1795", ondertekend: J. van Westenhout.

K5b http://proxy.handle.net/10648/977b681d-dee8-4016-9904-2f66a4428417 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

KLUNDERT K6-K6c Plattegrond van de vestingwerken en van de stad en omstreken. 1749 4 bladen Schaal 1:2.736

Met kopieën.

Op perkament.

K6 http://proxy.handle.net/10648/42408fd9-e150-45ad-9986-246dc9cc5cfa ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K6a http://proxy.handle.net/10648/f8f56cc5-9bac-40a4-8b03-e6ad9279bad4 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K6b http://proxy.handle.net/10648/a47fbcdd-f5f6-42f0-ba9d-b05fe45f28e7 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K6c http://proxy.handle.net/10648/035401a0-804e-4e8e-af21-941a21ce7d4e ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K7 http://proxy.handle.net/10648/f3c66c0c-958b-4db2-9ddd-cd49175ac3ae Plattegrond van de stad en vestingwerken. 1751 1 blad Schaal 1:2.736

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op perkament.

K8 http://proxy.handle.net/10648/202ceb20-83ff-42a9-99a6-8d8f86885ce8 Plattegrond van de stad en vesting met aangegeven rijksgronden ten behoeve van vestingwerken. 1776 1 blad Schaal 1:2.448

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K8a http://proxy.handle.net/10648/f83658e2-8a59-4287-9fdb-37722c59c6a6 Plattegrond van de stad en vesting met aangegeven rijksgronden ten behoeve van vestingwerken. Kopie van K8, echter aangevuld met alle veranderingen, aangebracht tussen de jaren 1776 en 1792. ca. 1792 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K9 http://proxy.handle.net/10648/bc55dece-1694-4a97-b545-a787222c8b86 Plattegrond van de stad en vestingwerken en directe omgeving. [1776]-1779 1 blad Schaal 1:3.888

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K10 http://proxy.handle.net/10648/4809cc91-c832-4e61-8347-c0d1385c5777 Plattegrond van de perceelsgewijze verdeling tot sloop van de vestingwerken, op order van commissarissen van de inspectie van fortificatiën C.J. de Lange van Wijngaerde en G. van de Poll, op 29 april 1797 door de ing.van het departement van de Grote Hollandse Fortificatiën J. Scholten. 1797 1 blad Schaal 1:2.448

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K11 http://proxy.handle.net/10648/c2cdb119-9ea2-4f28-a392-7629ad5ad406 Plattegrond getiteld "Kaart of grondtekening wegens het situatieplan van de Noordschans of het fort Hollandia, toebehorende aan het Gemeene Land. Situatieplan van de Noordschans, gelegen ten noorden van Klundert aan het Hollands Diep "[...] hierop tevens exact aangewezen waar de gemeene lands grond scheid met diegene welke Zijne Hoogheid de Heer Prins van Oranje toebehoord." 1776 1 blad Schaal 1:1.200

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K12 http://proxy.handle.net/10648/5341ca00-df86-4598-8d7b-bc39e0c8bc85 Situatieplan van de batterij en enige gronden gelegen aan de Tonnekreek ten noord-westen van Klundert. 1776 1 blad Schaal 1:1.200

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K13 http://proxy.handle.net/10648/639baaaa-0096-4f45-bfe8-71c1f9446aeb Plattegrond van de Noordschans of gewezen fort Hollandia ten noorden van Klundert. 1779 1 blad Schaal 1:1.200

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K14-K14a Situatieplan waarop de Noordschans met omliggend terrein. 1793 2 bladen Schaal 1:3.600

Voorzien van de aantekening: "opgenomen volgens order van Heren Gecommitteerde Raden onder de Directie van de Contrarolleur- Gen. A.J. de Bock, 1793".

K14 http://proxy.handle.net/10648/681524ae-7aaf-4252-865e-a4ac46ff38be ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K14a http://proxy.handle.net/10648/072f3da1-0b4e-4160-9b21-bc42b821fe3f ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K15-K15c Plattegrond tot dekking van de nieuw aan te leggen sassluis bij Moerdijk. 1776 4 bladen Schaal 1:1.440 K15 http://proxy.handle.net/10648/faabceb1-88e3-4873-8939-adadae24cb5b (1e blad) Het plan geeft de afscheiding van de rijksgronden bij het dorp Moerdijk en een dijkpost.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K15a http://proxy.handle.net/10648/f5328adf-6ff5-41f4-a892-5de027317519 (1e blad) Kopie.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K15b http://proxy.handle.net/10648/5939f342-9b36-4267-9077-a5d094cc449e (2e blad)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K15c http://proxy.handle.net/10648/a0d8383a-64cc-4143-b9d9-1d0f5c00e01e (3e blad)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K16 http://proxy.handle.net/10648/95be2451-19f7-430f-adff-6302461e2ad4 "Kaart der het situatie van enige grond, toebehorende aan het Gemeene Land, bestaande dezelve in fortificatiewerkjes, stukjes dijk, stukjes Rietgorsenz..[...] Het plan bevat de afscheiding van rijksgronden en twee dijkposten gelegen aan de Roode Vaart en de Nieuwe Dijk." 1776 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K17 http://proxy.handle.net/10648/ce1f9cd6-5afc-46ec-8014-2139457e7423 "Kaart der situatie van de Rode Vaart en sluis van Seevenbergen met de werken [...]." 1779 1 blad Schaal 1:144

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

COEVORDEN C15 http://proxy.handle.net/10648/7888494e-2be1-44e2-9e03-72d03489a386 Vesting Coevorden. 1819 K33-K33a Plattegrond van twee ontwerpen tot verbetering van de vestingwerken van de bastions Gelderland en Holland. 1681 2 bladen Schaal 1:1.152 K33 http://proxy.handle.net/10648/5d09c2b2-8ae3-4a35-bb63-9f2016ed4450 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K33a http://proxy.handle.net/10648/a5cf976a-bd35-4d8d-8b58-af24cfc313f5 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K34 http://proxy.handle.net/10648/308118f6-193d-4798-937a-8ab274dcc981 Plattegrond van de vestingwerken. 1681 1 blad Schaal 1:2.304

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K35 http://proxy.handle.net/10648/82902619-1506-4ed9-bce7-090769d893c9 Plattegrond van de stad en vestingwerken met de toestand vóór 1831. ca. 1730 2 bladen

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

K36 http://proxy.handle.net/10648/8ecba167-7ad2-42f5-8ddb-44ff35d24d55 Plattegrond van de stad en vestingwerken van Coevorden met omgeving. ca. 1750 1 blad Schaal 1:3.100

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K37 http://proxy.handle.net/10648/6953fd85-b850-4375-b4bb-526ed09ce6c7 Plattegrond van de stad en vestingwerken van Coevorden met omgeving. 1751 1 blad Schaal 1:2.736

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Op de omslag de aantekening: "Dit plan behoort aan de Raad van State en is aan de directeur van het Departement Vonk overgegeven volgens Haar Ed.Mog. resolutie van de 27e januari 1751".

K38 http://proxy.handle.net/10648/5433aca5-7221-43b8-b1d0-80a0d80fc8cb Plattegrond van stad en vestingwerken. 1751 1 blad Schaal 1:2.736

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K38a http://proxy.handle.net/10648/f3e1f726-f649-4933-9386-f0afcf063906 Plattegrond van de stad en vestingwerken. 1751 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K39 http://proxy.handle.net/10648/06e47672-6a8b-4568-9f19-df5c13f3a4b0 Plattegrond van de stad en vestingwerken en directe omgeving. ca. 1750-1755 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K40 http://proxy.handle.net/10648/dd0294d6-b992-4a70-a415-5818cc35eba2 Plattegrond van de stad en vestingwerken en omliggend terrein. 1755 1 blad Schaal 1:2.448

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K40a-K40c Kopieën. (1758-1760) 3 bladen Schaal 1:2.448 K40a http://proxy.handle.net/10648/840bd9df-f5c7-4d4b-b126-657e37510266 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K40b http://proxy.handle.net/10648/afa64874-59fe-4e0b-9fb8-8ceee1311680 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K40c http://proxy.handle.net/10648/4a734b10-1083-4c38-b7a9-12eb2fc7bec7 ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K41 http://proxy.handle.net/10648/b3984b12-015b-4c63-9c8e-913db5454c51 Plattegrond van de stad en vestingwerken van Coevorden en het omliggend terrein. 1759 1 blad Schaal 1:2.448

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K41a http://proxy.handle.net/10648/dc43aff1-6211-4fba-9626-c11b97f8216a Kopie. 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K42 http://proxy.handle.net/10648/7719bb85-82a2-4e03-bb14-e8eb10a844e6 Plattegrond van de stad en vestingwerken en omliggend terrein. 1760 1 blad Schaal 1:5.040

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K43 http://proxy.handle.net/10648/0f1888f1-3756-4bba-88e4-fa806b09072d Plattegrond van de stad en vestingwerken en directe omgeving. ca. 1750-1760 1 blad Schaal 1:2.448

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K44 http://proxy.handle.net/10648/9d2f0932-b6eb-46dd-8c2f-aa4e3fcedc33 Plattegrond van de stad en vestingwerken van Coevorden en omringend terrein. ca. 1750-1760 1 blad Schaal 1:8.352

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K45 http://proxy.handle.net/10648/35e96599-c943-49d5-af93-2107518c2705 Plattegrond van de stad en vestingwerken en omringend terrein. 1770 1 blad Schaal 1:4.896

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K46 http://proxy.handle.net/10648/081c87cd-e3f9-4469-a368-7c388213af6f Plattegrond van een ontwerp tot meerdere versterking van de vestingwerken aan de zijde van het tenaille het Verlaat, met doorsneden en een beschrijving van het ontwerp. 1773 1 blad Schalen 1:1.728, 1:144

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K47 http://proxy.handle.net/10648/4be79c1e-c185-4b97-94da-db687e0e7fb0 Plattegrond van de stad en vestingwerken en de Ommerschans ten zuid-westen van voormelde stad. 1782 1 blad Schaal 1:4.896

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K47a http://proxy.handle.net/10648/5e4b40d4-d059-47a0-a39f-cb3f2142621b Kopie. (ca. 1782) 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K48 http://proxy.handle.net/10648/e686fb0c-811b-4aff-ad43-4001405c68b4 Plattegrond van de stad en vestingwerken en omgeving. ca. 1790-1795 1 blad Schaal 1:4.320

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K49 http://proxy.handle.net/10648/0c4c7cf0-bc19-4893-99a4-7885b7d67df2 Plattegrond van de stad en vestingwerken van Coevorden en directe omgeving. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:2.406

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K50 http://proxy.handle.net/10648/cf054936-8a95-4d91-89ae-4218717ac507 Plattegrond van de stad en vestingwerken. 18e eeuw 1 blad Schaal 1:4.320

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K51 http://proxy.handle.net/10648/facaf91f-dfa6-4b59-a70e-62c73c01ca3e Plattegrond van de stad en vestingwerken. 18e eeuw 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K54 http://proxy.handle.net/10648/8677c152-59c1-40bb-a8ae-99c79d4fe4a9 Plattegrond van ontwerpen ter versterking van de vestingwerken. begin 19e eeuw 1 blad Schaal 1:4.000

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K55 http://proxy.handle.net/10648/481e3aff-2e64-4f74-b6bc-c8220e84fe71 "Projet de la construction d'un ouvrage à cornes au lieu du petit ouvrage tenaillé qui existe à présent pour proteger l'ecluse d'inondation de la Fortresse de Coevorden". 1811 1 blad Schaal 1:2.448

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K56 http://proxy.handle.net/10648/ac8bf2f9-ec16-43fb-a89d-8921fbccfda5 Doorsneden betreffende de vestingwerken. 1812 1 blad Schaal 1:200

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K58 http://proxy.handle.net/10648/c701131d-23e9-47a1-9cfe-7da448f913e6 Doorsneden, met enkele lijnen geschetst, van courtine van front (7-1) in de vestingwerken. [1810-1813] 1 blad Schaal 1:100

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K59 http://proxy.handle.net/10648/6e752aa9-db5b-4ab0-9a33-dbc892fc737d Doorsneden van de dijk nabij de tenaille Verlaat, tussen de Friese en de Bentheimer Poort. [1810-1813] 1 blad Schaal 1:100

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K71 http://proxy.handle.net/10648/0c2e1630-5da7-47ae-a5eb-7755e856d76a Plattegrond "van de weg lopende over de zandweg genaamd de Katshair tussen Dalen en Schoonebeek nabij Coevorden, met de geprojecteerde posten om een vijand het acces daarover te beletten, welke posten in het jaar 1796 zijn aanbesteed voor een som van ƒ 6025,- en in het jaar 1797 zijn aangelegd geworden". 1796 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K71a http://proxy.handle.net/10648/9a711f4a-1557-4c30-ac4f-2c02f93085be Kopie. 1796-1797 1 blad Schaal 1:2.880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

K72 http://proxy.handle.net/10648/99ccd3c1-07e6-4056-a853-5c42386c502b Plattegrond "van de weg lopende over de zandrug genaamd de Katshair tussen Dalen en Schonebeek nabij Coevorden, met een kleine geprojecteerde post om aan een vijand het acces daarover te beletten." ca. 1797 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

LEEUWARDEN L1 http://proxy.handle.net/10648/f8c7e24d-9a54-4795-bba2-8e639f2bb4a7 Plattegrond "van Leeuwarden, hoofdstad van Vriesland, zoals dit heden in zijn vestingwerken is gelegen in 1735." 1735 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Waarbij de aantekening: "op deze wijze hebben de werken om de stad al geweest in den jare 1664, zo dat zedert d'eerste bevestiging (dat men stelt in 't jaar van 1619 te zijn geschiet) de stad zeer van zijne sterkte is ontbloot."

MAASTRICHT M1 http://proxy.handle.net/10648/bd526000-5c38-4523-b1dc-7e5429de261d Plattegrond van de vestingwerken. 1708 1 blad Schaal 1:2.160

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

M2 http://proxy.handle.net/10648/f51add74-72cf-4167-9851-bb3e3bac3f20 Plattegrond van de vestingwerken en van het aan de andere zijde van de Maas gelegen Wijk. 1715 1 blad Schaal 1:2.400

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

M3-M3b "Plan des villes de Mastrict et de Wijck, avec un projet pour les fortifier en servant des vieux ouvrages." Plattegrond van de versterking op basis van de vestingwerken en Wijk. 1716 12 bladen Schalen 1:4.608, 1:192 M3 http://proxy.handle.net/10648/42a7cf74-8f3d-41ae-a9b9-6438cbfe3518 (1e blad)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

M3a http://proxy.handle.net/10648/bdfbd0f7-b608-441f-853f-31a9fcdf9952 (2e blad) Plattegrond herstelling van mijngallerij. Het gedeelte van de vestingwerken tussen bastion Waldeck en bastion Neuf.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

M3b http://proxy.handle.net/10648/bed7df1a-da17-4c51-ada0-2ab71e1b524f (3e blad) "Profils de la face gauche et de la face droite du bastion de Waldeck." (4e blad) "Profil de la face droite du bastion de la Porte de Bruxelle." (5e blad) "Profils de la face droite et de la face gauche du bastion de Condé." (6e blad) "Profil de la face droite du bastion d'Orléans jusques à la hauteur des sept troux." (7e blad) "Profil de la face gauche du bastion de Marie; profil de la face droite du bastion Neuf." (8e blad) "Profil du corps de place passant par la face droite du bastion de Saxe jusques vers celui de Holstein; profil de la face gauche du bastion de Saxe jusques vers celui d'Orléans."

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

(9e blad) "Bastion de Holstein. " (10e blad) "Bastions de Tétan et Dauphin.

(11e blad) "Ravelin devant la porte de Bois-le-Duc et la Reijne. "

12 (12e blad) "Profil de Wijck."

Niet raadpleegbaar

M4 http://proxy.handle.net/10648/6d469d40-fdf9-4465-ad26-43cce5fd7ba9 Plattegrond van Maastricht en Wijck. 1720 1 blad Schaal 1:4.320

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

M5 http://proxy.handle.net/10648/a0192cab-7dbf-458d-b54f-711cefa1b82a Plattegrond van Maastricht en de Wijck, met aanduiding van de werken welke sedert het jaar 1701 werden aangelegd. 1721 1 blad Schaal 1:4.608 M6 http://proxy.handle.net/10648/91c911e6-fdd5-47a2-87e1-1cdc435c5593 Plattegrond van Maastricht en Wijk. [1722] 1 blad Schaal 1:4.896

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

M7 http://proxy.handle.net/10648/035f5cc3-1b41-4a4d-8ce3-0abf8d3dd2ce "Plan de la ville de Maastricht et de Wijck." 1738 1 blad Schaal 1:2.736

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Met een lijst met de namen van de fortificatiën en van de straten, de kerken en andere openbare gebouwen.

M8 http://proxy.handle.net/10648/9bb842c2-073b-4bfa-b543-13316553046d Plattegrond van de stad en de fortificatiën van Maastricht en Wijck. 1744 1 blad Schaal 1:5.760

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

M9 http://proxy.handle.net/10648/da297b6f-b4c1-4d17-b6b6-dd4a9ecd1510 Plattegrond van de fortificatiën van Maastricht en Wijck. 1748 1 blad

Met aanduiding van de aanvalswerken die onder het bevel van de Maarschalk Maurits van Saksen in het jaar 1748 werden aangelegd.

Niet raadpleegbaar

M9a http://proxy.handle.net/10648/307820cd-c94e-4ddf-8113-56b5c4a9779d Plattegrond van de stad Maastricht en van Wijck. 1748 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Kopie.

Met aanduiding van de aanvalswerken die onder het bevel van de Maarschalk Maurits van Saksen in het jaar 1748 werden aangelegd.

M10 http://proxy.handle.net/10648/a7caa753-2609-4396-bb9f-ed945293dbd9 "Plan de la ville de Maestricht et de Wick avec leurs attacques." Met aanduiding van de aanvalswerken welke door de fransen onder bevel van Maarschalk Maurits van Saksen in april 1748 werden aangelegd. 1748 1 blad Schaal 1:4.680

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

M11-M11b Plattegrond van een gedeelte van de vestingwerken en naaste omgeving met aanduiding van de aanvalswerken die door de fransen onder bevel van de Maarschalk Maurits van Saksen in het jaar 1748 werden aangelegd. 1748 1 blad M11 http://proxy.handle.net/10648/1388a524-f83c-40c0-b401-65b734d8043b ---

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

M11a http://proxy.handle.net/10648/f0343de8-b85e-4afc-a0e0-5c87a2c249d5 Kopie. (1748) 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

M11b http://proxy.handle.net/10648/07a2f833-9f30-4007-9029-b975b8d3dc56 Kopie. (1751) 1 blad

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

M12 http://proxy.handle.net/10648/159b9db2-e2ea-4b89-bcc9-5d508d51afdc Plattegrond van het zuidelijkste stuk van de vestingwerken van Maastricht en Wijk en de nieuwe werken aangelegd tussen Maastricht en fort St. Pieter en zuidelijk van Wijk in 1741-1742. 1748 1 blad Schaal 1:2.400

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

M13-M13a Plattegrond en profielen van een ontwerp tot verbetering van het gedeelte van de vestingwerken, tussen de Brusselse poort, de Boschpoort tot de Maas. 1750 3 bladen Schaal 1:1.440 M13 http://proxy.handle.net/10648/989461d8-f904-46ea-b995-b9b540c9dd25 (1e blad) Plattegrond van een ontwerp tot verbetering van de vestingwerken is op het plan aangebracht.

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

M13a http://proxy.handle.net/10648/b0ce69b7-7