3.20.39 Inventaris van het archief van de familie Van Matenesse en van de Heerlijkheid Matenesse, 1251-1917 J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1988 Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Ancella Steketee, 29 juli 2009. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983. 14 maart 2013 5Inv.nr. 779 gesplitst n.a.v. synchronisatieDiederick Kortlang 4 december 2012 4 Afbeeldingen ingevoegd door Hans Punt. 23 november 2011 3 Beschrijving inv.nr. 1091 gewijzigd en 1091.1 toegevoegd op aanwijzing Iris Heidebrink door Diederick Kortlang 23 november 2011 2 Wijzigingen scanproject charters (Yvonne Bos) verwerkt door Diederick Kortlang 15 april 2010 1 Bijlagen ingevoegd door Arina Overkleeft Beschrijving van het archief Familiearchief Van Matenesse Matenesse, van 1251-1917 35036 0,70 meter; 129 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. Nationaal Archief, Den Haag Van Matenesse Van Assendelft Van Adrichem Van Culemborg Van Duvenvoorde Wouter Gerard van den Berge alias van Matenesse (ca., 1360-1413) Daniel van Matenesse (ca., 1310-1376) Adriaan van Matenesse (ca., 1385-1435) Adriaan van Matenesse (ca., 1440-1506) Adriaan van Matenesse (ca., 1510-1557) Wouter van Matenesse (ca., 1410-1488) Wouter van Matenesse (ca., 1510-1551) Willem van Assendelft (?-ca., 1467) Nikolaas van Assendelft (?-1491) Nikolaas van Adrichem (ca., 1400-ca. 1475) Johan van Culemborg (ca., 1500-1557) Arnout van Duvenvoorde (ca., 1495-1560) Johan van Matenesse (1533-1602) Johan van Matenesse (1596-1653) Gijsbert van Matenesse (1645-1670) Karel van Matenesse (1570-1625) Van het omvangrijke archief van de Hollandse adellijke familie Matenesse, het huis te Riviere en de heerlijkheid Matenesse berust slechts een klein deel bij het Nationaal Archief. Het omvat onder meer genealogische aantekeningen over de familie, enkele stukken betreffende benoemingen van diverse familieleden, brieven van Johan van Matenesse (1596-1653) inzake zijn afvaardiging naar de onderhandelingen voor de Vrede van Munster, stukken van Johan van Matenesse (1533-1602) betreffende het heemraad van Delfland, van Wouter van Matenesse (1510-1551) en Karel van Matenesse (1570-1625) inzake hun functies van baljuw van Gooiland, diverse akten van overdracht van land, huizen en goederen in voornamelijk Zuid-Holland, en twee zestiende-eeuwse registers van akten van overdracht van Oud- en Nieuw-Matenesse. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer I. De familie Van Matenesse en het huis te Riviere

Aan de mond van de Schie verrees omstreeks het jaar 1275 juist ter hoogte van een kromming in de rivier het huis te Riviere, later gewoonlijk Matenesse genaamd. Het was niet graaf Floris V van Holland, die hier bouwheer was, maar zijn neef Floris van Henegouwen, zoon van zijn tante Aleid van Holland. Deze Floris en zijn moeder hadden een kasteel van werkelijk grootse afmetingen op het oog getuige de maten, die archeologisch onderzoek van het geheel heeft aangetoond.

. C. Hoek, Schiedam. Een historisch-archeologisch stadsonderzoek, in: Holland, jrg. 7, 1975, pp. 176-189; J.G.N. Renaud, Het huis te Riviere, in: Zuid-Hollandse Studieën, 4, 1954, pp. 24-49, en in: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, jrg. 6, 1955, pp. 126-139.

Na de grafelijke residentie te 's-Gravenhage zou het de tweede burcht van Holland zijn! Trapeziumvormig van opzet werd het bouwterrein omgeven door muren, die binnenwerks ruim 55 bij 60 meter maten. Vier forse torens dekten de muren op de hoeken. In de noordoostelijke hoek van het burchtterrein verrees de donjon, waarvan de ruïne thans het zichtbare overblijfsel is van de bouwplannen van Floris van Henegouwen. Deze donjon meet twaalf meter in het vierkant en is voorzien van muren ter dikte van drie meter, waarvan de maat aan de noordzijde zelfs verdubbeld wordt.

Waarschijnlijk heeft Floris zijn activiteiten willen voortzetten, daar bijgebouwen uit zijn tijd ontbreken. Zijn geschil met graaf Floris V, zijn neef, vormde daartoe echter een beslissende hinderpaal. Reeds eerder was Floris met de graaf in botsing gekomen, waarna in 1268 een verzoening tot stand kwam. Hij werd toen beleend met zijn woning bij Schiedam, die zijn moeder eerder had gekocht, en het land daarbij. Van het latere huis te Riviere is in deze tekst nog geen sprake.

Van den Bergh, OHZ, II, nr. 175.

Na de dood van Floris van Henegouwen omstreeks het jaar 1297 erfde niet zijn dochter het kasteel, dat nog op voltooiing wachtte, maar zijn broer Jan van Avesnes, die als Jan II twee jaar later tevens in het graafschap Holland opvolgde. Zo kon graaf Willem IV, kleinzoon van graaf Jan II, het huis te Riviere in 1339 voor goed geld aan Dirk van Matenesse verkopen onder voorbehoud, dat het leenroerig aan de graaf zou blijven.

Van Mieris, II, p. 264.

Dirk zag zo de kans schoon een aanzienlijker behuizing te verwerven dan de zogenaamde hofstede van Dirk Bokel uter Nesse, zijn vader, die ten oosten van Riviere gelegen was.

Na Dirks dood in 1345 kwam het huis aan zijn broer Daniel van Matenesse, die het in 1351 verbeurde omdat hij de partij van keizerin Margaretha hield tegen haar zoon hertog Willem V, welke laatste de overhand behield. Enige jaren later herkreeg Daniel zijn bezittingen echter, zodat hij Riviere bij zijn dood in 1376 kon nalaten aan zijn zuster, die gehuwd was met Kerstant van den Berge. Hun dochter Elisabeth, die huwde met Jan Vlaming alias Van der Goude, bracht het huis aan haar zoon Wouter, die zich naar haar familie Van den Berge noemde.

. W.A. Beelaerts van Blokland, Het geslacht van Matenesse; Simon van der Goude, stamvader der geslachten van der Zevender en van Matenesse en Matenesse-van den Berghe-Matenesse, in: "De Nederlandsche Leeuw", jrg. 39, 1921, kolom 34-39, 89-91 en 132-134.

Na verwerving van Riviere en de erfenis van Daniel van Matenesse noemde hij zich voortaan Van Matenesse en liet als eerste in rechte lijn stukken van persoonlijke aard in het familiearchief na.

Van Wouter van Matenesse vererfde het huis te Riviere gedurende tweehonderdvijftig jaar met regelmatige tussenpozen negen maal van vader op zoon, die steeds de namen Adriaan, Wouter en Johan droegen.

"Ons Voorgeslacht", jrg. 39, 1984, pp. 595-596 nr. 3; Leen- en Registerkamer van Holland, nr. 227 f° 366.

In 1655 stokte er echter iets, daar Adriaan van Matenesse (XIII) op jeugdige leeftijd overleed. Zijn jongste broer Gijsbert (XVI) bleef als enige over om de rechte linie voort te zetten. Helaas overleed ook hij vroegtijdig en kinderloos in 1670.

H.F.K. van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende eeuw, Dieren 1984, p. 77.

Toen ook zijn achterneef Willem van Matenesse (XXVI) een jaar later op vierjarige leeftijd te grave moest worden gedragen, was er geen mannelijke vertegenwoordiger van de familie Van Matenesse meer in leven. De gehele erfenis ging nu naar Florentina van Matenesse (XXVII), die het fortuin van de familie door haar huwelijk met Johan van Hardenbroek aan diens familie bracht. Jammer genoeg was de boedel van Gijsbert van Matenesse zozeer met schulden overladen, dat tot verkoop van alle bezittingen moest worden overgegaan. Zo kon de stad Schiedam in 1688 Riviere in handen krijgen, een situatie die tot de dag van vandaag ongewijzigd is gebleven.

Inmiddels was de tijd niet ongemerkt aan het kasteel voorbijgegaan. Toen Daniel van Matenesse in de strijd om de opvolging in het graafschap aan de verkeerde zijde bleek te staan, hadden de inwoners van Schiedam slechts weinig aandrang nodig om de muren van zijn veste omver te gaan halen. Zij hadden kennelijk niet veel vertrouwen in dat dreigend ogende gevaarte ten oosten van nun stad.

In 1355 werd Daniel van Matenesse evenwel door hertog Willem V in genade aangenomen, waarna de kasteelheer het herstel van het geteisterde Riviere tot zijn eerste taken zal hebben gerekend. Schriftelijke berichten over deze en dergelijke activiteiten ontbreken echter. Pas in 1574 hoort men opnieuw iets over het kasteel, dat de familie nog tot 1571 bewoond had. Nu stond het bouwwerk voor zijn ondergang, te bewerkstelligen door de Staatse troepen, die Schiedam bezet hielden.

. C. Hoek, Herkomst en ouderdom van een schilderij van het huis te Riviere bij Schiedam, in: Holland, jrg. 6, 1974, p. 35.

Door hun toedoen brak tweemaal brand uit, die fataal bleek. Niet meer dan een ruïne resteerde daarna van het in zijn aanvang zo grootse kasteel. Maar nog houdt het thans met zijn vierkante donjon de herinnering aan de familie Van Matenesse levend.

Hoewel de leden van de oudste tak der familie zich na de verwoesting van Riviere te Leiden en naderhand te 's-Gravenhage vestigden, bleven zij een vooraanstaande rol spelen in de gewestelijke en landelijke politiek, een geschiedenis die breedvoeriger dan hier mogelijk is door De Geer is geschreven. Met name Johan van Matenesse (XII) onderscheidde zich door zijn lidmaatschap van de delegatie, die voor de Staten-Generaal de onderhandelingen met Spanje over de Vrede van Munster voerde. Met hem was de politieke rol van de familie echter uitgespeeld, daar zijn zoons ternauwernood de leeftijd van vijfentwintig jaar bereikten.

Vanaf de intrede van Wouter van den Berge alias Van Matenesse, die eigenlijk een Van der Goude was , in Riviere aan het einde van de veertiende eeuw was een lange tijd verstreken. Toen Johan van Matenesse (VII) twee eeuwen later een onderzoek naar zijn voorouders instelde, kon hij daarom geen betrouwbare gegevens over die eeuw en eerder vinden. Zo kwam hij tot een gefantaseerde afstamming via de familie Bokel van de burggraven van Leiden en reikte zelfs terug tot het jaar duizend. Thans zijn de reeksen voor de veertiende eeuw duidelijk maar in de tijd daarvoor moet men met minder genoegen nemen. Het overgeleverde materiaal staat veelal meer dan een mogelijkheid of veronderstelling toe.

II. De verwante families

Aan de familie Van Matenesse was een groot aantal families verwant, waarvan de Matenesses ook het archief hebben geërfd. Het valt op, dat aan deze families, die veelal zijn uitgestorven, in recente tijd nauwelijks studies zijn gewijd. Daarom moesten wij ons behelpen met oudere handgeschreven genealogieën, aanwezig op de Hoge Raad van Adel, in de collecties Van Spaen en Snouckaert van Schouburg, behalve de hierna te behandelen gevallen. Daar het om verwanten gaat, zijn wij op de wederwaardigheden van de diverse families niet nader ingegaan.

De familie Bokel, de eerste erflaters voor Matenesse, is het best gedocumenteerd. Toch is de verwantschap van Dirk Bokel, genoemd in 1251, niet geheel bewezen.

. C. Hoek, De woning van heer Dirk van Hodenpijl te Overschie en de geslachten Van Rodenrijs, Van Matenesse, Uter Nesse, Van (der) Spangen, Van den Vene en Van (den) Dorp(e), in: "De Nederlandsche Leeuw", jrg.82, 1965, kolom 32-40; hier inv.nr. 188.

. Op verschillende manieren waren de Matenesses verwant aan de familie Van Duvenvoorde, die niet is uitgestorven. De genealogie van deze familie is afdoende bewerkt

. H.G.A. Obreen, Geschiedenis van het Geslacht van Wassenaer a° 1200-1900, Leiden 1903, pp. 77-124.

Ook een tak van de familie Van der Does liet zijn stukken aan Matenesse na. De stamreeks van deze familie is gepubliceerd maar zonder bewijsplaatsen.

C.J. Polvliet, Genealogie van het oud-adelijk geslacht Van der Does, 's-Gravenhage 1892, pp. 61-68.

De familie Piek, meermalen aan Matenesse gelieerd, is een overeenkomstige behandeling ten deel gevallen.

W. de Haas, Het geslacht Pieck, in: Heraldieke bibliotheek. Tijdschrift voor Geslacht- en Wapenkunde, uitgegeven door J.B. Rietstap. Nieuwe reeks, IV, 's-Gravenhage 1882, pp. 127-189.

De familie Van Gelder tenslotte, die haar goed aan de Valkenaars naliet, mag zich postuum op een wetenschappelijke verhandeling verheugen.

A.P. van Schilfgaarde, Het testament van hertog Karel en zijn afstammelingen, in: Bijdragen en mededelingen Gelre, dl. 50, Arnhem 1950, pp. 41-47.

Men ziet, dat de oogst aan deugdelijke opstellen over de verwanten der Matenesses tamelijk gering is. Ter verheldering der familie verhoudingen zijn daarom als bijlage beknopte genealogieën van de meeste geslachten opgenomen. De afzonderlijke personen zijn daarbij zo mogelijk van hun volgnummer in de inventaris voorzien.

Genealogie

Van Goor:

Van Matenesse:

Bokel en Van Assendelft:

Van Adrichem:

Van Duvenvoorde:

Van Culemborg:

Van der Does:

Piek:

Valkenaar:

Van Gelder:

Van Azewijn:

Van IJzendoorn:

Van Broekhuizen:

Geschiedenis van het archiefbeheer

Bijna twintig jaar nadat zijn kasteel Matenesse in het jaar 1574 in een ruïne herschapen was, wist Johan van Matenesse (VII) zich maar al te goed te herinneren, welke verwoesting was aangericht. Ternauwernood had hij enige meubels en een gedeelte van het archief weten redden.

"De Nederlandsche Leeuw", jrg. 39, 1921, kolom 36.

Het was de heer van Matenesse echter na zoveel jaren ontschoten, dat hij in 1571 wegens het verval van zijn kasteel bij zijn schoonmoeder Agatha van Alkemade was ingetrokken. Zo woonde hij vanaf die tijd in het ruime huis aan het Rapenburg te Leiden

W. Downer, Het huis Rapenburg 65, zijn eigenaren en bewoners, in: Leids jaarboekje, dl. 52, 1960, p. 119.

, waarin zich in deze eeuw de 'Vereniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden' zou vestigen. Daarheen had hij zeker zes en twintig stukken van zijn archief meegenomen, waarvan hij op een onbepaalde tijd en plaats beschrijvingen maakte.

Inv.nr. 1064 f° 4-5v.

Wegens de aanwezigheid van archief van de familie Van Alkemade

. Inv.nr. 1064 f° 6.

, dat nooit aan Matenesse kwam, kan dat slechts in deze periode te Leiden zijn geweest. Het ligt daarom voor de hand, dat de familie het archief veeleer zelf tot een meer handzame omvang heeft teruggebracht. Bij gebrek aan beschrijvingen van dit archief is het niet mogelijk de omvang der verliezen aan te geven.

De verdwijning van stukken is na 1574 zonder onmiddellijke rampen doorgegaan. Zij was uitsluitend het gevolg van wanbeheer, waarin de negentiende eeuw de kroon spande.

E.P. de Booy, Het geheel der particuliere archieven, in: Nederlands Archievenblad, jrg. 83, 1979, pp. 282-285.

Het begon al direct tegen het einde van de zestiende eeuw, toen IJsbrand van Mérode het huis aan het Rapenburg betrok.

Downer, als noot 2, pp. 116-119.

Deze zorgde er kennelijk voor, dat drie charters Matenesse in het archief Van Mérode terechtkwamen.

J.C. Kort, Stukken van de familie de Mérode vroeger op het kasteel Salmonsart, in: "Ons Voorgeslacht", jrg. 39, 1984, pp. 53-54 en 58.

Hij zal zich ook over de meer dan honderd stukken van de familie Van Alkemade hebben ontfermd

Inv.nr. 1064 f° 50-52; zie ook noot 4.

, die thans spoorloos zijn. De aanwezigheid van een aantal stukken van de familie Van Matenesse in het Leidse gemeentearchief

Stadsbestuur, 1290-1575, inv.nr. 1881.

wijst eveneens in de richting van het huis aan het Rapenburg.

Na 1574 begon de opbouw van het archief opnieuw. Hij werd bespoedigd door de huwelijken, die de familie Van Matenesse sloot met onder meer de families Van Azewijn, Van der Does en Valkenaar. De echtgenoten brachten zo de omvangrijke archivalia van die families aan Matenesse. Maar ook ditmaal verneemt men niets over verblijfplaats of ordening van de stukken. Eenmaal slechts deelt een onderzoeker, de genealoog Wouter van Gouthoeven (1577-1623), mee van de heer Van Matenesse inzage te hebben gekregen in een oude stamboom, die in een al even oude kist gevonden was.

M.A. Beelaerts van Blokland, Wouter van Goudhoeven, 's-Gravenhage 1983, p. 12; "De Nederlandsche Leeuw", jrg. 1907, kolom 233; zie ook noot 1.

Daar deze heer vanaf 1611 aan de Spuistraat te 's-Gravenhage woonde in een huis, dat hij van Johan van Oldenbarnevelt had gekocht, zal Van Gouthoeven daar zijn inlichtingen hebben gekregen. Aan het oude kasteel bij Schiedam valt niet te denken, omdat het een bouwval was.

Dat het archief geheel of ten dele geordend was, blijkt eveneens slechts uit losse aanwijzingen. Zo waren de stukken van de familie Van der Does volgens dorsale notities ondergebracht in de achtste lade. Vermoedelijk is deze indeling op het huis Ter Does aangebracht, daar de ordenende hand veel weg heeft van die van Hendrika van der Does. In de richting van het slot Matenesse wijst dit alles niet.

Kisten en laden vermochten het verlies van stukken echter niet te stuiten. Boven memoreerde ik reeds de activiteiten van IJsbrand van Mérode. Na de dood van Johan van Matenesse, heer van Lisse, (XVIII) bleef een flink aantal stukken, dat aan de familie behoorde, in het huis Dever aldaar achter. Op hun beurt werden deze stukken verspreid over de papieren van de heerlijkheid Lisse

Heerlijkheid Lisse, inv.nrs. 4, 5, 67, 71-74 en 80-91.

, die afkomstig waren van de secretarie aldaar

Inventarissen Rijksarchieven, III, 1930, p. 343.

, het familiearchief Heereman van Zuydtwijck met enige stukken en het in 1964 door het Algemeen Rijksarchief aangekochte leenregister van Dever

VROA, 1964, p. 44.

, waaraan eveneens een paar stukken van de familie Van Matenesse toegevoegd was.

Eveneens door onzorgvuldige boedelscheiding kwamen enige stukken van de familie Van Matenesse terecht in het archief van de familie Van Wassenaer van Rosande.

Familie Van Wassenaer van Rosande, XVI-z.

Deze zullen bij ongeluk zijn meegenomen door Jacob van Wassenaar, aan wie Gijsbert van Matenesse (XVI) zijn portret, bezet met diamanten, had vermaakt. Van archiefstukken was in het legaat geen sprake.

Ik besluit deze betrekkelijk rustige periode van het archief met een charter van het jaar 1273

v.d. Bergh, OHZ., II, nr. 250.

, dat omstreeks 1650 nog in het bezit van de heer Van Matenesse was. Meylink maakte tegen Van Doorn

A.A.J. Meylink, Over een charter van graaf Floris V, 's-Gravenhage 1860, pp. 26-27; D. van Doorn, J.A. Jaeger, W.A.H. Crul en H.F. Wessels, Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van het hoogheemraadschap van Schieland, Rotterdam 1973, pp. 11-12.

aannemelijk, dat het stuk niet bestemd was voor het hoogheemraadschap Schieland maar voor de baljuw, een voorouder van de heer Van Matenesse. Mij dunkt, dat het aan Dirk Bokel (XXIX)

C. Hoek, De woning van heer Dirk van Hodenpijl te Overschie en de geslachten Van Rodenrijs, Van Matenesse, Uter Nesse, Van (der) Spangen, Van den Vene en Van (den) Dorp(e), in: "De Nederlandsche Leeuw", jrg. 82, 1965, kolom 33.

gericht was. Hoe dit ook zij, thans is het charter verdwenen.

Ik kom nu tot het laatste bedrijf van de familie en haar archief. Het begon in 1671, toen de laatste mannelijke vertegenwoordiger van het geslacht overleed. Enige erfgename was de minderjarige Florentina van Matenesse (XXVII), die in 1680 huwde met Johan van Hardenbroek. Een en ander had tot gevolg, dat curatoren voor de ganse nalatenschap in de hand moesten worden genomen. Als zodanig fungeerden mr. Maarten van der Goes (1609-1687), die reeds eerder zaken van de familie had waargenomen

C.J. Gonnet, Briefwisseling tusschen de gebroeders Van der Goes (1659-1673), Amsterdam 1899, pp. XXII, passim.

, en mr. Rem van Limborgh (1625-1685). Beide curatoren zagen zich genoodzaakt het bezit van de familie te verkopen om de schuldenlast van Florentina te delgen. Zo verkochten zij in 1688 het huis te Riviere met de heerlijkheid Matenesse aan de stad Schiedam, die bij de koop enige retroacta, waaronder de leenregisters, verkreeg. Deze handelwijze is vanuit archivistisch standpunt volkomen correct, wanneer een recht wordt overgedragen. In vele gevallen zullen de curatoren dan ook juist hebben gehandeld, al valt op de uitdeling van bijvoorbeeld de stukken der heerlijkheden Brakel en Opmeer wel het een en ander aan te merken. Heel wat van deze stukken bleven immers bij de curatoren achter. Het restant, dat eigendom van de familie behoorde te zijn, behielden zij zelf, een handelwijze die vanuit het archief sterk afgekeurd moest worden.

Het archief van de familie Van Matenesse was zo in drie delen gesplitst. Ik behandel eerst de stukken, die mr. Maarten van der Goes onder zich hield. Zij bleven, bewaard in een kist, staan in zijn huis te Den Haag in de Molenstraat, welk huis gebruikt werd door de Haagse statie. De kist stond er nog, toen het huis eigendom was geworden van de parochie van St. Jacobus. In 1884 droeg pastoor Rioche de stukken met toestemming van zijn deken, mgr. Bottemanne, over aan de bisschop van Haarlem. Daar werden de charters - honderd zes en negentig in totaal - in 1895 geordend.

P.N. van Doorninck, Inventaris van eene verzameling charters, betrekking hebbende op de geslachten Van der Does, Duvenvoorde, Mathenesse, enz., Haarlem 1895; zie ook: C. Hoek, Zegels in het gemeente-archief van Schiedam, in: "Ons Voorgeslacht", jrg. 17, 1962, pp. 169-178.

Vervolgens werden de charters samen met enige pakketten losse stukken beschreven door Gonnet.

. C.J. Gonnet, Familie-Archief van het geslacht van Matenesse, in: NAB., jrg. 8, 1899/1900, pp. 120-127.

In 1916 stond mgr. A.J. Callier, bisschop van Haarlem, de charters af aan het Gemeentearchief van Schiedam.

Verslag over den toestand van het Gemeente-Archief te Schiedam gedurende het jaar 1916, p. 8.

De bisschop beloofde eventuele andere stukken na te zullen zenden en zo volgde na enige jaren nog een pakket. Bij nadere beschouwing bleken nog twee bundels te Haarlem achtergebleven te zijn. Zij werden daar omstreeks 1960 door P.M. Verhoofstad als "familiearchief Van Matenesse" beschreven.

Maar ook de pastoor van de St. Jacobusparochie had niet alle stukken aan zijn bisschop gezonden. Bij de recente inventarisatie van het archief van de parochie kwamen twee charters en een pak stukken uit de voormalige kist van mr. Maarten van der Goes te voorschijn. Inmiddels had ook H.J.M. Lux, referendaris van het ministerie voor R.K. Eredienst een blik in de kist geworpen. Het resultaat, een charter van 1499, schonk hij vervolgens aan de bisschop van Haarlem.

Bisdom Haarlem, Aanwinst nr. 103; hier inv.nr. 833.

Tot nog toe was de verspreiding van het archief betrekkelijk overzichtelijk gebleven. De collectie van de tweede curator, mr. Rem van Limborgh, stelt ons daarentegen voor grote zo niet onoverkomelijke problemen. De stukken van de familie Van Matenesse erfden van hem op zijn neef mr. Frans van Limborgh, die een ervan aan Van Mieris toonde voor diens charterboek.

F. van Mieris, Charterboek, dl. IV, Leiden 1756, p. 37; hier inv.nr. 1027.

Frans van Limborgh liet de collectie na aan zijn kleinzoon mr. Martinus van der Craght, de derde in deze rij van bekende verzamelaars van historische stukken. Onder mr. G.S.G. van Maanen, schoonzoon van de laatste, moest de gehele verzameling geveild worden, wat van 1 tot 3 december 1862 bij de firma M. Nijhoff geschiedde. Kopers van stukken, afkomstig van de familie Van Matenesse, waren daar W. van Doorn, baron Van Heemstra, Van Maanen zelf, B. Moone, H.C. Rogge, M.J. Visser en de Rijksarchieven te Brussel en Den Haag. Voor de charters was niet veel belangstelling, aldus rijksarchivaris Bakhuizen van den Brink, die voor het Rijk kocht.

R. Fruin, De gestie van dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des Rijks, 1854-1865, 's-Gravenhage 1926, pp. 200-201; archief van het Algemeen Rijksarchief, inv.nr. 29 nr. 168 d.d. 22-12-1862.

Zij waren goed voor ƒ 1,- of minder en daarom schafte hij er enkele aan met het oog op de zegels.

Catalogus nrs. 1-9, 11-13, 15, 17-26, 28-30, 35-40 en 60.

De andere nummers bevatten veel brieven, gericht aan Johan en Adriaan van Matenesse, die voornamelijk door de veilinghouder werden gekocht. Van de meer dan tweehonderd stuks zijn nog slechts vier teruggevonden.

Catalogus nrs. 122 (Van der Poest Clement), 906 (Familie Van Wassenaer van Katwijk, nr. 494), 1076 (Hoge Raad van Adel), 1079 (Van der Poest Clement).

De Rijksarchivaris van België kocht een brief van Champigny aan Johan van Matenesse

Catalogus nr. 1425.

, die in zijn depot thans met meer te vinden is.

Naderhand doken stukken, behorend tot het archief van de familie Van Matenesse, op allerlei veilingen of verkopingen op. Wederom bij Nijhoff werden op 14 en 15 november 1864 de handschriften van A.A.J. Meylink geveild. De nummers 29, 36, 50, 51 en 84 kwamen via de boekhandelaar Van Doorn in handen van P.J. van Dijk van Matenesse en nummer 60 ging naar A. van der Poest Clement. De nummers 26, 71, 80, 83, 109, 367 en 368 kwamen aan onbekenden. Op een verkoping van de boekhandelaar C. van Doorn te Den Haag legde de heer C.J. Bogaert, gehuwd met A.M.E. van Adrichem, in 1866 de hand op vier stukken, afkomstig van de uitgestorven familie Van Adrichem. Het archief van deze familie was door huwelijk gekomen aan Matenesse. Ook op de auctie van J.A.A. Alberdingk Thijm (1820-1889), gehouden van 21 tot 25 april 1890 bij F. Muller, werden enige stukken, afkomstig van Matenesse, aangeboden.

Catalogus nr. 2420.

Zij werden voor zover bekend door het Rijksarchief in Noord-Holland verworven.

Collectie Losse Aanwinsten, inv.nrs. 1000 en 1037.

Tenslotte kwam een stuk, afkomstig van Matenesse, terecht in de collectie Beeldsnijder van Voshol.

Aldaar nr. 22.

Tot zover dit relaas over de verstrooiing van het archief door de handel. Maar ook het Rijksarchief te Den Haag droeg het zijne bij tot verdere verspreiding der stukken. Acht charters en een stuk werden daar in een voorlopige beschrijving gepresenteerd als het familiearchief Van Matenesse ofwel de charters huis te Riviere. De stukken van de aanverwante families Van Adrichem en Van Assendelft

Auctie Van Limborgh nrs. 22-25, 29, 30, 35-37 en 39.

werden daarnaast als een afzonderlijk bestand opgevoerd. Van zes nummers van de veiling van 1862 werd de herkomst van Matenesse niet opgemerkt. Zij werden in de Handschriftencollectie geplaatst.

Auctie Van Limborgh, nrs. 1, 3, 6 (met foutieve datering), 19, 38 en 60, respectievelijk HS. nrs. 1265, 1269, 1270-1272 en 1268,

Naderhand verkreeg het Algemeen Rijksarchief in 1920 van de executeur-testamentair van P.J. van Dijk van Matenesse de verzameling, die deze op veilingen had aangekocht. Hierin bevonden zich ook de stukken, die Van Dijk op de eerder genoemde auctie Meylink had verkregen.

VROA., 1921, I, p. 269.

De stukken, behorend tot de heerlijkheid Matenesse, bleven in 1920 in het bezit van de nazaten van Van Dijk, tot de gemeente Schiedam de inmiddels ledige heerlijkheid voor de som van ƒ 3000,- kocht van mevrouw Th.C. Cool-van Holthe te Wageningen.

Verslag van het Gemeentearchief te Schiedam over het jaar 1963, p. 7.

Naast de titel stelde Schiedam zich tevens in het bezit van het overgebleven archief van de heerlijkheid. Het waren acht en twintig charters en een pak. De akten van belening met het huis te Riviere had de weduwe Van Dijk van Matenesse samen met een ten onrechte afgegeven charter van 1595 reeds in 1908 aan de stad geschonken.

Verslag omtrent de toestand van het Archief over 1908, p. 2.

Ook het Algemeen Rijksarchief ging voort stukken Matenesse te verwerven, die ongetwijfeld afkomstig waren uit de auctie Van Limborgh van 1862. Zij werden onveranderlijk in de Handschriftencollectie ondergebracht.

Aanwinsten, 1882, XII-4, VROA., 1892, p. 53, 1899, p. 68, 1901, p. 69, 1944, p. 26 en 1957, p. 34, (gekocht van M. Lampusiak), respectievelijk HS. 247/43, 420, 625, 695, 1232 en 1560 (vroeger auctie Van Limborgh, nr. 122); van de auctie op 12/13 april 1859 bij G.Th. Bom van handschriften uit de verzameling van C. van Alkemade, P. van der Schelling en M. van der Houve verwierf de verzamelaar Diederichs vijf stukken, afkomstig van Matenesse (UB. Amsterdam, collectie Diederichs, nrs. 2 Cd, 26 Ba, 26 G1, 26 H2 en 15 Am), en het Algemeen Rijksarchief twee (hier inv.nrs. 32 bis en 755). Deze stukken zullen Van Alkemade c.s. van hun relatie F. van Limborgh hebben gekregen.

Stukken kunnen nog op allerlei aucties opduiken. Inderdaad veilde bijvoorbeeld Van Stockum van 5 tot 7 juni 1985 onder meer een brief aan Johan van Matenesse, die eerder in 1862 verkocht was.

Catalogus nr. 1190, vroeger auctie Van Limborgh, nr. 940.

Dit stuk verdween weer in particuliere hand.

Thans rest de behandeling van het gedeelte van het archief Van Matenesse, dat in handen van de familie bleef. Het werd overgebracht naar het kasteel Hardenbroek en verbleef daar in alle rust tot het einde van de negentiende eeuw. Beroering is slechts bekend over een leenregister van Ulft over de jaren 1370 tot 1541, dat in 1834 in een kist op het kasteel werd aangetroffen.

VROA., 1925, pp. 116-117 nr. 4.

In 1852 werd het nog door De Geer genoemd

Kroniek H.G., 1852, pp. 194-195 nr. 5.

maar daarna verdween het van Hardenbroek. In 1925 verkreeg het Rijksarchief in Gelderland dit deel van het Staatsarchief te Dusseldorp.

Zie noot 38.

In 1892 was het met de rust gedaan. In dat jaar trof G.C.D. d'Aumale baron van Hardenbroek (1862-1934) de stukken in grote wanorde aan op het kasteel, dat hij zojuist had geërfd. Zijn mededeling wekt enige bevreemding want het omvangrijke archief van Hardenbroek was omstreeks 1850 getuige enige lijvige beschrijvingen in goede orde gebracht. Naderhand waren zij slechts door De Geer, Dodt van Flensburg en Rosenkrantz

E. Rosenkrantz, Bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland, in: Geldersche volksalmanak, 1899, pp. 27-29.

voor wetenschappelijke doeleinden geraadpleegd.

De baron wilde niet bij de pakken neerzitten. Eerst deed hij in 1895 een aantal alba amoricum van de familie Van Matenesse over aan zijn nicht I.T. barones van Hardenbroek (1871-1958). Door haar huwelijk kwamen de alba in het archief van het huis Waardenburg.

RA. Arnhem, Huis Waardenburg, inv.nrs. 2118-2122; met begeleidende brief d.d. 11-4-1895 in inv.nr. 2120.

Wat betreft de stukken, waarin de naam van zijn familie niet voorkwam, wendde baron Van Hardenbroek zich tot de Rijksarchivaris van Utrecht, mr. S. Muller Fz. Muller was geen vriend van familiearchieven. De inhoud van de hem toevertrouwde acht koffers van groot formaat werd door hem vluchtig en snel beschreven en vervolgens over het land verspreid. Omdat hij naar believen mocht vernietigen, zal de verdwijning van vele stukken, waaronder zelfs charters uit de dertiende eeuw, aan zijn dadendrang te danken zijn.

De Booy, als noot 5, p. 284.

De stukken van de familie Van Matenesse en aanverwanten gingen in 1897 naar de Hoge Raad van Adel. Het volgende jaar arriveerden daar ook stukken van Ulft

VROA., 1897, p. 157 en 1898, pp. 315-316.

, waarvoor het Rijksarchief in Gelderland geen belangstelling had. Stukken van Gijsbert, Karel en Wouter van Matenesse in hun diverse functies verrijkten het Algemeen Rijksarchief.

VROA., 1897, pp. 34-36 nrs. 1-13 en nr. 21.

Deze weinige stukken werden aldaar geklasseerd onder de weidse naam "familiearchief Van Matenesse", het zoveelste! Met het laatste nummer wist men echter geen raad, zodat het in de Handschriftencollectie verdween.

Het Rijksarchief in Noord-Brabant werd door Muller verblijd met drie en dertig charters en vier stukken, afkomstig van de families Van Giessen en Van Goor.

VROA., 1897, pp. 119-132.

Het Rijksarchief in Groningen kreeg een huwelijksakte van Emerentiana Sonoy, die later echter overgedaan werd aan het Gemeentearchief ter plaatse. Het Gemeentearchief van Utrecht verwierf onder meer een plattegrond van het Wittevrouwenklooster en een toedeling van goed aan Karel van Matenesse, die geplaatst werd in het archief van het Apostelgasthuis, een andere gerechtigde. Voorts kreeg het Gemeentearchief van Rotterdam stukken betreffende de familie Bokel.

Thans: Handschriften nr. 179 als ook: Stadsarchief, inv.nr. 1917.

Tenslotte stuurde Muller een pakket transportakten, die hij aanvankelijk voor vernietiging had bestemd, aan de Algemene Rijksarchivaris Van Riemsdijk.

De Booy, als noot 5, p. 285.

Deze dankte hem daarvoor maar deelde zijn collega niet mee, dat hij de zending bij de collectie op de Hoge Raad van Adel had gevoegd. Waarschijnlijk dacht Van Riemsdijk, zelf bestuurslid van de Raad, het archief Van Matenesse toch niet meer voor zijn depot te kunnen verkrijgen. Baron Van Hardenbroek had het bestuur op zijn vraag dienaangaande immers te verstaan gegeven, dat de stukken uit zijn archief niet naar het Algemeen Rijksarchief mochten worden overgebracht.

Hoge Raad van Adel, Notulen.

Tijdens de opruiming had baron Van Hardenbroek toch archief Van Matenesse en verwanten over het hoofd gezien. Bij de ordening van het archief van het kasteel Hardenbroek kwamen zo negentien charters, een deel, een rol en ongeveer vijf en veertig stukken aan het licht.

De verspreiding van het archief van de familie Van Matenesse, dat na al deze wederwaardigheden verdeeld was geraakt over meer dan twintig bekende archieven en collecties, was hiermee nog niet ten einde. Nu zou het gedeelte bij de Hoge Raad van Adel door tegenspoed worden getroffen. In 1902 vroeg en verkreeg de gemeentearchivaris van Rotterdam, J.H.W. Unger, vijftien charters en vijf stukken over de periode 1345 tot 1488. Hij wilde de teksten op het laatste moment gebruiken voor zijn regesten van Rotterdam.

J.H.W. Unger, Regestenlijst voor Rotterdam en Schieland tot in Rotterdam 1907, nrs. 542, 569, 586, 711, 993, 1027, 1613, 1690, 1875 en 1894; de overige stukken waren van 1425 en later.

Helaas overleed hij reeds in 1904

In memoriam Johan Hendrik Willem Unger, in: NAB., jrg. 13, 1904-1905, pp. 4-13.

toen de stukken nog in Rotterdam waren. Zij zijn behoudens een uitzondering

Inv.nr. 200.

nooit teruggekeerd.

Het laatste verlies werd jaren daarna geleden. Bij gelegenheid van zijn genealogische verhandeling over de familie Van Matenesse

Zie noot 1.

maakte W.A. Beelaerts van Blokland, toentertijd secretaris van de Hoge Raad van Adel, melding van een stamboom van de familie, die onder zijn bereik was. Het was hetzelfde handschrift als Van Gouthoeven eertijds ter inzage had gekregen. Beelaerts was de laatste, die het zou zien.

Met de inventarisatie van het ondanks alle verliezen omvangrijke archief van de familie Van Matenesse werd in 1955 mejuffrouw S. van Zanten Jut

Inv.nr. 1083.

in het kader van haar werk bij de Hoge Raad van Adel belast. Zij ging uit van het aldaar aanwezige gedeelte en beschreef daarna de elders aanwezige stukken, die haar bekend waren. Bij haar vertrek in 1959 was het werk onvoltooid. In 1983 nam ondergetekende haar werk weer op. De inventaris werd van de gebruikelijke indeling

J.C. Kort, Het archief van het huis Offem en de families Van Limburg Stirum, Doys en Van der Does, 1428-1937, 's-Gravenhage 1983, p. XVIII.

voorzien en de sinds 1959 opgedoken stukken werden ingevoegd. Een en ander kwam tot stand in nauwe samenwerking met de secretaris van de Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage en het Gemeentearchief van Schiedam. Hoewel het in de bedoeling lag het gehele archief in een depot onder te brengen, kon dat in de praktijk geen doorgang vinden. Daarom werd achter de inventaris een lijst opgenomen, waarin de verdeling der stukken over respectievelijk het Algemeen Rijksarchief, het Gemeentearchief van Schiedam en de Hoge Raad van Adel is aangegeven.

Rest mij de aangename plicht allen te danken, die aan het welslagen van dit werk hebben bijgedragen. In het bijzonder noem ik mevrouw H.A. barones van Hardenbroek, de heer A.J.O. baron van Wassenaer, jonkheer H.A. van Adrichem Boogaert, het Rijksarchief in Noord-Brabant, de Gemeentearchieven van Groningen, Leiden en Rotterdam en het Archief van het Bisdom Haarlem, die zo bereidwillig waren stukken, afkomstig van de familie Van Matenesse, af te staan. Tenslotte was jonkheer H.P. van der Mieden zo vriendelijk de hem behorende stukken Van Matenesse ter inzage te geven.

Delen van het verspreide archief werden in verschillende perioden aangekocht; zie 'Geschiedenis van het archiefbeheer'.

Het archief is door aankoop verworven.

De verwerving van het archief

Het archief is door aankoop verworven.

3.20 Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Familiearchief Van Matenesse, nummer toegang 3.20.39, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Matenesse, van, 3.20.39, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Bijlagen Lijst van verkort aangehaalde werken

L .Ph .C. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, dl. II, Amsterdam en 's-Gravenhage 1873 P.N. van Doornink, Inventaris van eene verzameling charters, betrekking hebbende op de geslachten Van der Does, Duvenvoorde, Matenesse, enz., Haarlem 1895 J.J. Dodt van Flensburg, Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen inzonderheid van Utrecht, dl. V, Utrecht 1846 J.J. de Geer, Proeve eener geschiedenis van het geslacht en de goederen der heeren van Matenesse, in: Berigten van het Historisch Genootschap te Utrecht, derde deel, eerste stuk, 1850, pp. 44-129 A. Johanna Maris, Repertorium op de Stichtse leenprotocollen uit het landsheerlijke tijdvan I. De Nederstichtse leenacten (1394-1581), 's-Gravenhage 1956 Nederlands Archievenblad J.H.W. Unger, Regestenlijst voor Rotterdam en Schieland tot in 1425, Rotterdam 1907 Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven

Concordantie van de inventaris P.N. van Doorninck op de onderhavige

  v.Doorninck inventaris 1 8 2 628 3 10 4 590 5 301 6 226 7 663 8 302 9 1131 10 1107 11 664 12 735 13 253 14 1099 15 228 16 655 17 728 18 205 19 736 20 725 21 12 22 833 23 300 24 1108 25 158 26 757 27 1181 28 758 29 935 30 13 31 254 32 255 33 769 34 256 35 765 36 603 37 233 38 742 39 874 40 1102 41 21 42 1117 43 271 44 706 45 1103 46 299 47 534 48 586 49 629 50 272 51 350 52 588 53 587 54 303 55 151 56 630 57 630 58 257 59 267 60 262 61 240, 241 62 268 63 267 64 836 65 265 66 610 67 621 68 644 69 1185 70 1186 71 604 72 1110 73 837 74 835 75 631 76 1186 77 766 78 Altena 79 632 80 703 81 750 82 1120 83 708 84 574 85 266 86 Altena 87 759 88 270 89 270 90 658 91 566 92 567 93 435 94 435 95 270 96 270 97 1188 98 Van der Goes 99 715 100 659 101 285 102 286 103 674 104 287 105 288 106 278 107 650 108 633 109 290 110 633 111 633 112 633 113 633 114 646 115 645 116 313 117 634 118 75 119 965 120 309 121 66 122 633 123 290 124 291 125 666 126 360 127 37 128 154 129 661 130 280 131 292 132 290 133 279 134 67 135 310 136 635 137 760 138 656 139 649 140 1193 141 622 142 733 143 753 144 1058 145 295 146 69 147 673 148 751 149 55 150 70 151 1057 152 573 153 107 154 68 155 1086 156 936 157 636 158 87 159 667 160 647 161 107 162 106 163 108 164 770 165 771 166 109 167 109 168 645 169 81

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A Persoonlijk De familie van Matenesse Algemeen --- http://proxy.handle.net/10648/4cde609f-de52-4139-852c-9a2a63b7d07c Wapen van de familie. z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/c2f30c2b-0d7e-4028-b478-388ec898f92b Genealogie van de familie over ca. 1000-1574, opgesteld door Johan van Matenesse, ca. 1590, bijgehouden tot uittreksel. z.j., 1671 1 stuk

Zie voor een volledig afschrift: inv.nr. 1136 fo 125-137v.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

3 http://proxy.handle.net/10648/2f39f99f-1a47-458b-9855-3fbf544b5e80 Genealogische aantekeningen betreffende de familie. z.j. 5 stukken

Bevindt zich gedeeltelijk bij de Hoge Raad van Adel

Bijzonder I Wouter Gerard van den Berge alias van Matenesse (ca. 1360-1413)

Hij was de oudste zoon van Jan Vlaming en Elisabeth van den Berge. Hij huwde Elisabeth van der Horst en in 1407 in tweede echt Machteld van de Werve (+ 1422).

--- http://proxy.handle.net/10648/72595880-cbee-4570-b947-2fb55fb2c0f4 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Machteld van de Werve, afschrift. z.j., 1407 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e63b3da5-8ff1-407f-b512-ad08553fecfc Staten van zijn afstammelingen over ca 1400-1671. z.j. 3 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

6 http://proxy.handle.net/10648/0d3a56ca-c17d-4a7a-b9fe-7c50bc7bbf6d Akte van schadeloosstelling door Reinout van Brederode van hem voor zijn borgstelling van 50 pond bij de lombarden te Delft. 1384 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

--- http://proxy.handle.net/10648/ef7eb113-22ae-4fe5-8cf6-02ef0eebbcb2 Akte van belening door koning Hendrik V van Engeland van hem met 25 mark jaarlijks voor zijn leven, afschrift. z.j., 1413 1 stuk

Gedrukt: de Geer, pp. 110-111.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

II Adriaan van Matenesse (ca. 1385-1435)

Zoon van Wouter van den Berge (I) en Elisabeth van der Horst. Hij huwde in 1405 Aleid van der Spangen (+ 1448).

--- http://proxy.handle.net/10648/a861e4cd-f4d0-4dd8-b4c3-3c1e65a3413d Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Aleid van der Spangen, met afschriften. z.j., 1405 1 charter en 2 katernen

Unger, nr. 1613.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

9 http://proxy.handle.net/10648/8b442552-345b-4feb-a2b0-1e8e35af67b6 Akte van lijftocht van Aleid van der Spangen op zijn lenen, gehouden van de graaf van Holland. 1413 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Unger, nr. 1891.

III Wouter van Matenesse (ca. 1410-1488)

Zoon van Adriaan van Matenesse (II) en Aleid van der Spangen. Hij huwde in 1435 Durve van den Rijn (+ ca. 1450) en in tweede echt Elisabeth van Kralingen.

--- http://proxy.handle.net/10648/32e2ecce-9bb7-4a4a-b1cd-23d1af57cfa7 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Durve van den Rijn. 1435 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

IV Adriaan van Matenesse (ca. 1440-1506)

Zoon van Wouter van Matenesse (III) en Durve van den Rijn. Hij huwde Maria van Duvenvoorde en in tweede echt NN. van Tuyll.

11 http://proxy.handle.net/10648/ddd8efbc-eaf1-462d-8b99-4905be1ca390 Akte van lijftocht van Maria van Duvenvoorde op zijn lenen, gehouden van de graaf van Holland. 1488 1 charter --- http://proxy.handle.net/10648/f827fce3-27e5-443a-8e83-ea504b04fa80 Akte van aanstelling door Klara van Haaften, gehuwd met Jan van Duvenvoorde, van hem tot rentmeester van haar goed in Rhenoy voor zes jaar. 1481 1 charter

Zie: RA. in Gelderland, Familie Van Tuyll van Bulckesteijn, inv.nr. 25.

--- http://proxy.handle.net/10648/b4d0042c-d4ef-4815-bb78-4c164f144334 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Clementia van Matenesse, zijn dochter, en Melis van Amstel van Mijnden. 1497 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

V Johan van Matenesse (ca. 1488-1522)

Zoon van Adriaan van Matenesse (IV) en Maria van Duvenvoorde. Hij huwde in 1507 Maria van Assendelft (1490-1547).

--- http://proxy.handle.net/10648/b1884c50-3003-4120-9f37-d3f685270166 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Maria van Assendelft. 1507 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie: Van Doorninck, nr. 30.

--- http://proxy.handle.net/10648/e0c3adf2-10da-40b4-acb8-1b15d79ef777 Akte van lijftocht van Maria van Assendelft op zijn lenen, gehouden van de graaf van Holland en de heer van Wassenaar, 1520; met akte van bevestiging door keizer Karel V. 1523 2 charters

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/d75cb925-d67c-4670-ba7e-6fa772d71e6d Akte van bevestiging door de vicaris van de bisschop van Utrecht van hem in een draagbaar altaar op zijn huis Matenesse tijdens de pest. 1513 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/152665dc-c58d-47b6-95ad-cbdb42b510bb Akte van opname door de magister-generaal van de kruisbroeders van hem en Maria van Assendelft in de orde. 1522 1 charter

Zie: Familie Heereman van Zuydtwijck, nummer toegang ##, inv.nr. 1205.

--- http://proxy.handle.net/10648/7e171958-57b8-4798-b56b-5993a0bbff19 Kwitantie van 3 pond van pater, mater en convent van St. Elisabeth te Den Haag, voor hem wegens betaling van lijfrente van Aleid en Maria, dochters van Willem van Assendelft, zusters aldaar. 1508 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/bc79744d-30cc-4445-8aed-04bfbde332a4 Kwitanties van Anton Jansz., priester, voor hem wegens lezing van de getijden van Jan van Assendelft. 1509-1512 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/7804a8ca-2602-418d-b18e-e40dc949d5f9 Kwitanties van Cornelis Jansz. van Assendelft, priester, voor hem wegens lijfrente. 1511-1522 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/1baafb6b-25d6-4414-b2df-777e2b5b02c3 Kwitantie van kerkmeesters van Lisse voor hem van het legaat, dat zijn zuster de kerk toezegde. 1515 1 stuk

Zie: Familie Heereman van Zuydtwijck, nummer toegang ##, inv.nr. 1206.

--- http://proxy.handle.net/10648/83aa80f6-79e6-4115-a612-094906f01a7b Testament van hem en Maria van Assendelft, afschrift. z.j., 1520 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

19BIS http://proxy.handle.net/10648/bcdab726-bc13-4fbb-8dfa-829389191ee6 Twee kwitanties.
Stukken, afkomstig van Maria van Assendelft, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/c3bfea17-f723-46ae-a4b5-a20a73eb80d3 Akte van overeenkomst door Adriaan van Matenesse met Nikolaas van Matenesse betreffende haar testament en de gevolgen voor hun huwelijksvoorwaarden. 1547 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Oudste tak VI Adriaan van Matenesse (ca. 1510-1557)

Zoon van Johan van Matenesse (V) en Maria van Assendelft. Hij huwde in 1531 Adriana van Duvenvoorde (ca. 1510-1542).

--- http://proxy.handle.net/10648/5f951dad-16ed-403f-89c3-5374cfddf9f4 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Adriana van Duvenvoorde. 1531 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

22 http://proxy.handle.net/10648/13445780-8702-4e15-ba1e-89fb8528d3a7 Convocaties door de raad van keizer Karel V en koning Filips II van hem voor dagvaarten van Holland, Zeeland en Friesland. 1544-1556 1 pak --- http://proxy.handle.net/10648/af3f7855-0884-411a-a2b5-4b08694b3a70 Kwitanties van Arnout van Empel voor hem wegens lijfrente. 1538-1551 3 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/84be306d-6926-43bf-a7bc-4e73ad893e7d Testament van Gijsge Jansd., burgeres van Schiedam, wier executeur-testamentair hij is. 1548 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/a78a6d87-1a72-4334-bbc7-db6be13fc226 Akte van overeenkomst door Johan van Matenesse met Gijsbert, Adriaan en Maria van Matenesse, broers en zuster, betreffende zijn testament, afschrift. z.j., 1560 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c72786c5-750f-4e16-aee6-f83f6a294bfe Akte van scheiding en deling van zijn waardepapieren en die van Adriana van Duvenvoorde, met concept. z.j., 1565 2 katernen

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam/ bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/58411ddd-8e91-4a7d-a2fe-570a3bd409d5 Akte van dagvaarding door de Hoge Raad van de erfgenamen van mr. Simon Jansz., chirurgijn, en Gijsbert Gool in hun geschil met zijn erfgenamen. 1595 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

VII Johan van Matenesse (1533-1602)

Zoon van Adriaan van Matenesse (VI) en Adriana van Duvenvoorde. Hij huwde in 1562 Florentina van Culemborg (ca. 1530-1617).

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/3579eccf-8da2-4da5-9813-944a0476c735 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Florentina van Culemborg. 1562 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

29 http://proxy.handle.net/10648/eb32c626-a259-4f5b-84e2-7132bba9acc3 Album amicorum, afschrift. z.j., 1563-1565 1 deel Ontbreekt --- http://proxy.handle.net/10648/1884b8c9-685b-4efc-a2a8-1716db07bd88 Akte van lijftocht van hem en Florentina van Culemborg. 1576 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/225d40aa-ef06-4fb3-adbb-978e6e9ca739 Brief van Johan van Matenesse van Wybisma betreffende het gerucht van het overlijden van Jacob van der Does. 1575 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

32 http://proxy.handle.net/10648/39cec24c-6116-4aa9-bdbf-817c50d1e876 Brief van Magdalena van Foreest betreffende de verheffing van haar leen buiten Delft, afschrift. z.j., 1575 1 stuk Ontbreekt 32BIS http://proxy.handle.net/10648/11d7c317-a431-443f-b679-68d1e5c372ae Brief van Maria van Hoorne om haar zaken waar te nemen. 1590 1 stuk

Voorheen archief Van Egmond, 3.20.14, inv.nr. 8.

--- http://proxy.handle.net/10648/d53f6ad5-dcf6-496b-a9a5-433d25c8b12f Brieven van Maria van Nassau en prins Maurits betreffende het overlijden van Françoise van Egmond, afschriften. z.j., 1598 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f34d794d-f584-4c98-8001-3f054704efe7 Brief van Charles de Berlo betreffende de geboorte van zijn zoon, afschrift. z.j., 1598 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/1ca2433a-528a-440e-ba63-6903b75ff9c7 Brief van Anton en Arnout van Duvenvoorde betreffende de begrafenis van hun zuster, afschrift. z.j., 1601 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/5383ac36-ee04-46c8-9ea6-47f11c4307ac Brief aan NN. betreffende Karel van Matenesse, baljuw van Putten, zijn zoon, en Christoffel van Schagen, concept. z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

b Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/2b9ca16a-632a-49f4-8bd8-a47b58cbead5 Akten van aanstelling door de Staten-Generaal van hem als lid van de Raad van State. 1588 en 1598 2 charters

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam/ bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b3851c66-7513-473a-899f-ce8c91576297 Akte van aanstelling door de Staten van Holland van hem als lid. 1596 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9da1d74e-23bd-4a4c-863c-6867bb19e300 Brief van Jan van Renesse, heer van Wulven, betreffende de financiën van het huis Wulven, 1590; met bijlagen. 1590 2 katernen en 4 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/487cc03b-fe22-4b9a-adc0-ab8d2381143f Stukken betreffende de alimentatie van Filippa Sidonia gravin van Manderscheid, gehuwd met Floris, graaf van Culemborg, en de studie van Floris, hun zoon, te Leiden, 1592; met bijlagen. 1571-1583 1 omslag

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/66940037-896d-44cc-94f1-74d02c9743d7 Brief van prins Maurits betreffende zijn oproep voor beraad over financiële aangelegenheden, te nemen wegens toerusting tot de krijg. 1595 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c3c88054-1511-44a0-bdb3-006d29c1acf5 Brief van Johanna van Nassau betreffende zijn aanwezigheid bij de afhoring van de rekening van Leeuwenhorst, afschrift. z.j., 1598 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

c Eigendommen en financiën 43 http://proxy.handle.net/10648/6a0e3672-d4b9-4bac-88cf-cbece10f82b1 Kasboek ook van zijn functie van heemraad van Delfland, 1579-1597; met bijlage. 1574-1578 1 deel en 1 stuk

Bevindt zich gedeeltelijk in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/16670127-5cf6-4783-8627-c218a384130d Akte van bevestiging door burgemeesters van Leiden van hem en Florentina van Culemborg in vrijdom van accijns op wijn en Leids bier en van het recht van exue. 1562 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/d429e475-c039-4298-bd30-8f60aacabbc9 Akte van borgstelling door Johanna van Coulster voor hem wegens de verkoop van goed, dat haar aankwam van Johan van Coulster, priester te Keulen. 1563 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

46 http://proxy.handle.net/10648/b9eddae9-0d39-480a-beac-ab9082a5a7b2 Kwitantie van prins Willem voor hem wegens f 200,-, gegeven ter bevordering van de christelijke zaak. 1572 1 stuk --- http://proxy.handle.net/10648/c4605a80-448e-497c-8e5f-2182b7a40a9f Stukken betreffende de invordering door François van Boshuizen van een lening van f 200,- aan hem en van hetzelfde bedrag aan Gijsbert van Matenesse. 1577 2 charters en 2 stukken aaneengehecht

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/32fab9f9-dc44-45c3-bfe3-0a9c41390320 Akte van schadeloosstelling door Adriaan Jan Pieter Willemsz. van hem en Gijsbert van Matenesse wegens tweemaal f 12,- jaarlijks, gevestigd door Arnout van Duvenvoorde voor de weduwe en erfgenamen van mr. Jacob Bol op haar goed in Oudeen Nieuwe-Niedorp. 1581 1. charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/5e5bf486-de7b-486e-af29-76ad6e9ce47e Akte van overdracht door kerkmeesters van de Nieuwe kerk te Delft van f 6,- 5 st. jaarlijks op de domeinen van Noord-Holland aan hem. 1584 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/98e45e98-5509-44bc-a8ed-d2a28b347543 Brief van Gijsbert van Matenesse, zijn broer, betreffende betaling aan de kinderen van Arnout Herbertsz., afschrift. z.j., 1598 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/660c3f71-f4b5-43f5-b580-7a895dccddc3 Akte van machtiging door hem van Willem Pietersz., bode van Beijerland, tot de inning van de koopsom van 17 morgen in Oud-Beijerland, verkocht door de heer van Fallais, afschrift. z.j., 1599 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

d Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/9694bdcc-be40-4c6c-b365-f6fa052e1b0a Aantekening van de dragers bij zijn begrafenis. z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/322e3cc0-818f-48d5-8007-2a23dbc63220 Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap, die van Florentina van Culemborg, zijn vrouw, en van Johan van Matenesse, hun zoon, 1620; met bijlagen. 1621 2 katernen en 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/45d2a4f9-a898-48a8-a0bf-4362ab3d9e6d Akte van kwijtschelding door de weeskinderen van Willem van Matenesse van f 658,- 19 s. 8 d. jaarlijks uit zijn nalatenschap, gevestigd op de heerlijkheden de Lier en Zouteveen aan Johan van Matenesse tegen f 281,- 5 st. jaarlijks. 1623 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Stukken, afkomstig van Florentina van Culemborg, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/81b70d4d-7fbf-415e-aa0c-6dd3f3546081 Akte van schuldbekentenis door Willem van Matenesse, heer van Rasquert, van f 4.000,- aan haar op zijn moederlijk erfdeel, verminderd met f 250,- jaarlijks. 1607 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeetearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/b834c051-599f-45ae-bfb2-c51fa3a1bc05 Testament, 1613; met afschriften. 1618 3 katernen en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b1f60dee-7d05-46f2-9104-69c73ed046a8 Akte van overeenkomst door Adriaan van Matenesse met Karel, Willem en Johan van Matenesse, Herman Valkenaar en Johan Huyssens Cattendijk betreffende haar testament. 1618 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/06234fce-efb3-49ae-8a21-1a88eb6be287 Akte van afstand door Adriaan van Matenesse, Karel van Matenesse en Herman Valkenaar van hun deel in een huis en erf aan het Rapenburg te Leiden, dat bij de scheiding van haar nalatenschap gemeenschappelijk was gebleven, aan Willem van Matenesse. 1621 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zie ook: inv.nr. 53.

VIII Gijsbert van Matenesse (1537-1598)

Zoon van Adriaan van Matenesse (VI) en Adriana van Duvenvoorde. Hij stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/6394e88b-6114-4f75-a8cf-26b5ca5f1b50 Akte van overdracht door kerkmeesters van de Nieuwe kerk te Delft van f 9,- 71/2 d. jaarlijks op de domeinen van Noord-Holland aan hem. 1584 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b4cec536-b1e0-4889-8b67-e0ef6991f17a Testament, 1598; met akte van inbewaringgeving, 1598, en akte van opening, met afschriften, 1598 en z.j. 1598 2 katernen en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/c2a6377c-0b83-4662-8a68-d208f6dbca7e Stukken betreffende een overeenkomst door Johan van Matenesse met de erfgenamen van Nikolaas van Matenesse wegens het beheer van zijn nalatenschap. 1598-1625 3 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

IX Adriaan van Matenesse (1542-1574)

Zoon van Adriaan van Matenesse (VI) en Adriana van Duvenvoorde. Hij stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/a7de9728-fe2e-49a5-b745-37649197470e Album amicorum. 1563-1574 1 deel

Op de blanco pagina's van: C. Paradin, Devises heroiques, Lyon 1557.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/dba42079-7b24-4a81-a9a4-6e8cf2352b27 Akte van overdracht door Jacob Muys, ontvanger-generaal van Holland, van 12 pond 17 s. 10 d. jaarlijks aan zijn erfgenamen ter delging van een achterstallige rente. 1578 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/0b1181aa-c5af-483f-97b3-6bea4ece3b9f Rekening van Jan Pietersz. van der Heiden van zijn nalatenschap. 1580 1 katern

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

X Adriaan van Matenesse (1563-1621)

Zoon van Johan van Matenesse (VII) en Florentina van Culemborg. Hu huwde in 1594 Odilia van Azewijn (+ 1596) en in tweede echt in 1600 Hendrika van der Does (1589-1653).

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/ba771a2f-6bec-4f9e-bca4-08c96de1ec96 Portret van hem. z.j. 2 stukken

In tweevoud.

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/745a97e5-9d6b-440d-88b9-f07ab059ec5c Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Odilia van Azewijn, met afschriften. z.j., 1594 3 charters en 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam/ bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zie: Van Doorninck, nr. 121.

--- http://proxy.handle.net/10648/d5c92e0a-9276-441a-9443-9abfeb237652 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Hendrika van der Does, met afschrift. z.j., 1600 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/059e7574-66fb-46e6-8415-4a68baaebb16 Brief van Walraven van Brederode onder meer betreffende de synode van Dordrecht. 1618 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Gedrukt: Van Doorninck, pp. 71-72.

b Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/14f6fed3-b422-48c3-b148-e98d5758651a Akte van aanstelling door de Staten van Holland van hem als curator van de universiteit van Leiden. 1605 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/a81e951f-03cd-49cd-950f-5f506810d066 Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van hem als lid van de Raad van State. 1607 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/53e0526a-2825-4b48-be3d-114837cae70f Brief van Reinier van Azewijn, die beschuldigd was van ontvoering van Kleefse onderdanen. 1611 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/9a909a8c-bdce-45a0-a4dd-05541e745093 Memorie betreffende de afstamming van Adriaan van der Mijle en diens positie in de Ridderschap, uittreksel. z.j., 1613 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/8a426072-f9af-430b-92ff-c0d322272613 Akte van machtiging door de Staten-Generaal van hem tot overname van Den Briel van de koning van Engeland. 1616 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2d7c98da-3474-4339-8762-4117c75b201b Stukken betreffende de affaires van Helena van Brederode. 1617-1618 6 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

c Eigendommen en financiën --- http://proxy.handle.net/10648/e23f6d8a-0a99-408a-ba71-1df56ffcdb23 Akte van overeenkomst door de Staten van Holland met de edelen in Holland, betreffende verbeurte van hun leven en van hun goed tot 80 pond. 1593 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ee24e476-9068-4d40-9fa2-0ea9877a8cd1 Akte van overdracht door de Staten van Holland van 42 pond 17 s. 2 d. jaarlijks op het land, aan hem voor het leven van Johan, zijn zoon. 1600 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ed263cb6-c8dc-4b7c-aff7-be7eb37c5491 Akte van overdracht door Johan van Matenesse, Florentina van Culemborg, Adriaan van Matenesse, Johan van Matenesse, kanunnik ten Dom te Utrecht, Gerard van Renesse en Johan van den Berg, deken ten Dom, van f 112,- 10 st. jaarlijks aan de executeurs-testamentair van Thomas van Nijkerken, deken van St. Jan te Utrecht, 1602; gecancelleerd. 1606 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/56d86dd2-251f-493b-95fd-413646c1522d Kwitantie van Frans Nikolaasz., Dirk Pietersz. en Barend Jacob Salome voor hem wegens ontvangst van legaten van Maartje Barends en Nikolaas Barendsz. 1614 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/2a2c8122-971a-4f46-a3ae-631a0bdefd3e Brief van Cornelis Meeusz. te Zouteveen betreffende de zending van f 60,-. z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Stukken, afkomstig van Hendrika van der Does, zijn echtgenote a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/cec3db87-eef8-4120-8f4e-f9e0a5fdf14e Brieven van Jacomina Witte betreffende de dochters van jonkheer de Vos, 1632-1636; met bijlagen. 1632-1635 en z.j. 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/1c010a7c-2a44-42f7-bda1-c37bbc2e2398 Brieven van Johanna Spiering van Well. 1635-1644 5 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/17e0101f-8af5-427f-9497-4e8f60842450 Brief van Helena van Brederode, wie een proces is aangedaan. 1637 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/aa525cc6-ceb3-4105-8d5a-de116cb88a02 Brief van Hendrik van Matenesse, haar kleinzoon. 1645 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/a82a6279-2b3c-4ca3-a41f-a6126f5c9e1e Briefwisseling betreffende ziekte en dood van Elisabeth van Duvenvoorde, kanonikes te Nijvel. 1647 5 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

b Eigendommen en financiën --- http://proxy.handle.net/10648/1690a0d1-fedb-4d68-ac4d-17c97cdf8cf8 Kwitanties voor haar en Johan van Duvenvoorde wegens betaling voor de levering van zilverwerk e.d. en betaalde renten. 1603-1650 en z.j. 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/7a77e327-8ce3-4991-96b4-ea4aac321d92 Aantekeningen van de leveranties door de familie Nobel aan haar. 1617 3 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/e3765d12-5ae0-4ed0-b050-828423c0c662 Akte van overdracht door de Staten van Holland van 33 pond 6 st. 8 d. jaarlijks aan haar. 1625 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/77065d4f-2cfe-4d02-9a82-a0262e59ab14 Akten van overdracht door Florentina van Matenesse van f 50,- en f 75,- jaarlijks aan haar. 1629 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/2beace20-39c5-4155-a468-bbe290bdd310 Kwitanties van Anton en J. Werckhorst wegens visites en medicijnen. 1631-1651 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

c Executeur-testamentair --- http://proxy.handle.net/10648/cdb5812f-309d-4046-98e7-e9f1419537e8 Testament van Klara Spiering van Well, 1644; uittreksel, z.j.; met kwitantie wegens haar bemoeienis. z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

d Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/3f860708-6a7f-4c38-94e6-fa192e690d8f Akte van bevestiging door de Staten van Holland van haar in de beschikkingen over haargoed. 1619 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/79d7c6ce-a568-42b2-a810-9c43824e0ea6 Akte van bevestiging door de proost ten Dom te Utrecht van haar in de beschikkingen over haar goed. 1626 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c9e2b21e-ce58-45c2-a00c-f3622ad9431a Testament, 1648; met akte van inbewaringgeving, 1648; met codicil, 1652, en akte van opening, met afschrift. 1654, 1653 1 omslag

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/fce313ec-c1b1-4b28-b750-9bfce43ec3eb Memorie betreffende haar graf in de kerk van Leiderdorp. 1730 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/5bd0b456-180d-41e6-875e-22162a81294f Stukken betreffende haar nalatenschap. 1653-1655 1 katern en 4 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

XI Johan van Matenesse (1569-1613)

Zoon van Johan van Matenesse (VII) en Florentina van Culemborg. Hij stierf ongehuwd.

a Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/fe361686-0de3-451a-9111-a868f6ac76e3 Stukken betreffende zijn benoeming als kanunnik ten Dom te Utrecht. 1589 1 charter en 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f273763a-bda6-43aa-97c8-8413ff3b4632 Akte van aanstelling door het kapittel ten Dom van hem als deken. 1609 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/1d6f823a-4189-4983-968f-7db33ff69e6a Akte van aanstelling door prins Maurits van hem als proost van Leiden. 1609 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/0b74deda-937c-4db2-9b5f-b04c71f1dfce Akte van machtiging door Willem van Gent, proost van Gent, van hem tot uitgave van de lenen en tijnsen van de proosdij. 1613 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

b Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/3beb5b43-b859-4420-9579-509cec83e0bf Akte van overdracht door hem van f 48,- jaarlijks aan Herman Valkenaar c.s. wegens de koop van een gouden ketting, afschrift. z.j., 1604 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/5c064e61-e1c1-4c8c-9be7-9fbf1c3443e0 Akte van overdracht door hem van f 31,- 5 st. jaarlijks aan Balichje van den Steen, weduwe van Johan Willemsz. van Wadenoyen, 1609; gecancelleerd. 1614 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f3e506b6-3ff7-4f74-8305-58f41f4a4174 Akte van overdracht door hem van 125 pond jaarlijks op twee huizen in de Spuistraat te 's-Gravenhage aan Johan van Oldenbarnevelt, 1611; gecancelleerd. 1613 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zie ook: inv.nr. 53.

XII Johan van Matenesse (1596-1653)

Zoon van Adriaan van Matenesse (X) en Odilia van Azewijn. In 1626 werd hij lid van de Ridderschap, die hij vertegenwoordigde bij de onderhandelingen met Spanje te Munster. Hij huwde in 1626 Judith Wilhelmina Piek (ca. 1600-1645).

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/4128c6bb-da14-4fd0-8f88-3296e475b264 Portret van hem. z.j. 2 stukken

In tweevoud.

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/864166ce-e0ab-40c5-85cf-d491b3cfaaa3 Album amicorum bij gelegenheid van zijn studie te Leiden, afschrift. z.j., 1615 1 katern

Zie: Koninklijke bibliotheek, handschriften nr. 133 m 88.

--- http://proxy.handle.net/10648/49a7b4a6-d79a-4838-8a3e-7fb78cc480bd Album amicorum bij gelegenheid van zijn reis naar Frankrijk. 1615-1616 en z.j. 1 deel

Zie: RA. Gelderland, Huis Waardenburg, inv.nr. 2121.

--- http://proxy.handle.net/10648/be09e5d9-349b-434c-a8eb-f7ac0a56c3cf Album amicorum. 1632 en z.j. 1 deel

Zie: RA. Gelderland, Huis Waardenburg, inv.nr. 2122.

--- http://proxy.handle.net/10648/e90d9f62-3889-4716-9179-74f050843940 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Judith Wilhelmina Piek, met concept. 1626 2 charters en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

b Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/2c3288ca-c839-4d76-83b9-f6aa8d005644 Akte van aanstelling door de Staten van Holland van hem als curator van de universiteit te Leiden. 1634 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/5d837ec6-29e9-4208-8946-5ce226786874 Stukken betreffende een geschil tussen de erfgenamen van François de Hornes en de crediteuren van Lamoraal graaf van Egmond, 1629-1630; met retroacte. 1614 2 charters en 3 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

In 1977 verkreeg het Algemeen Rijksarchief twee charters uit het archief van de heren van Altena (Van Doorninck, nrs. 78 en 86), die blijkbaar ook als retroacta voor deze zaak zijn gelicht.

--- http://proxy.handle.net/10648/7a9b3c44-0559-4714-bb8e-967ffdfdf4aa Akte van overeenkomst door Cornelis Musch, griffier van de Staten-Generaal, met Ernestina van Wittem, markiezin van Bergen op Zoom, betreffende herstel van de dijken in het markiezaat. 1634 1 katern

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

109 http://proxy.handle.net/10648/1bc1842d-0a98-468b-aaa2-0261bee0fc3e Stukken betreffende zijn toelating tot de Zuidelijke Nederlanden wegens de onderhandelingen te Munster. 1643-1646 4 stukken

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

--- http://proxy.handle.net/10648/09dbe7ab-d67e-46e3-8d50-1d784efd3cca Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Staten van Holland en van de afvaardiging naar Munster, 1626-1652; met bijlagen. 1575-1644 en z.j. 1 pak

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

111 http://proxy.handle.net/10648/c68c24b0-0ba0-43a8-81d0-816d38a53a79 Brieven van Herbert van Beaumont, secretaris van de Staten van Holland, aan hem betreffende de onderhandelingen te Munster. 1646-1647 1 omslag Ontbreekt

Gedrukt: Dodt, V, pp. 381-392 alwaar ook een brief van 1645, die zich in inv.nr. 110 bevindt.

c Eigendommen en financiën --- http://proxy.handle.net/10648/57fd90aa-7faf-451c-ad07-a77208c3da60 Akte van bevestiging door Adriaan van Matenesse van Frederik van Azewijn in de overname en het beheer van het goed in het land van Bergh, dat Reinier van Azewijn zal overdragen. 1608 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/bcc6dbc9-179f-4257-b47d-b6184e7dc797 Memories betreffende zijn goed in het land van Bergh en in Loenen. z.j. 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/b62c129f-94db-4952-8f13-e0db1a744d1f Attestatie van Reinier van Azewijn betreffende het beheer van zijn goed in het graafschap Bergh door Frederik van Azewijn. 1619 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/2775de21-b69a-4d1b-906c-2a9c37f5a95c Lijst van stukken betreffende zijn goed in het land van Bergh. 1619 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/4e6dfdab-e046-4a75-95ed-ed21649371a8 Kwitantie van Jacob Willemsz. Duyffloo voor hem wegens betaling voor levering van stof en kleding. 1645 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

d Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/a425790e-2834-4127-83e2-7af3e754eb64 Akte van bevestiging door de Staten van Holland van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1627 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/4882db68-6299-483e-a5d5-3af1a7d6c263 Testamenten, 1652 en 1653; met akte van inbewaringgeving. 1652 3 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/4caee609-ef69-4145-ad43-2c047bfa6a9d Aantekening van de rouw bij zijn begrafenis en die van Willem, zijn zoon. 1653 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/991fe7b8-5260-42d0-8bbe-bafd55fdedf2 Lijst van namen van deelnemers aan de maaltijd ter gelegenheid van zijn begrafenis. 1654 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XIII Adriaan van Matenesse (ca. 1630-1655)

Zoon van Johan van Matenesse (XII) en Judith Wilhelmina Piek. Hij stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/dd8adeb1-d220-4f20-93c0-04a11a59ed4d Brieven van J. Werckhorst betreffende het gebruik van medicijnen. 1648-1649 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/1cda27a4-920c-4976-9133-207d0e356091 Testament, 1655; met akte van inbewaringgeving, 1655; met codicil, 1655 en akte van opening. 1655 2 katernen

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XIV Odilia van Matenesse (ca. 1630-1656)

Dochter van Johan van Matenesse (XII) en Judith Wilhelmina Piek. Zij stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/34dbfc30-6d53-41cf-8257-c7e86437f494 Testament, 1656; met akte van inbewaringgeving, 1656; met codicillen, 1656 en akte van opening. 1656 2 katernen en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XV Walburg van Matenesse (ca. 1630-1655)

Dochter van Johan van Matenesse (XII) en Judith Wilhelmina Piek. Zij stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/2d3776ba-d504-4562-9d41-afc12c88aae2 Codicil. 1655 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XVI Gijsbert van Matenesse (1645-1670)

Zoon van Johan van Matenesse (XII) en Judith Wilhelmina Piek. In 1666 werd hij lid van de Ridderschap. Hij huwde in 1666 Antonietta van Azewijn (1649-1669). Zij stierven kinderloos.

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/68101a16-f204-4ed0-8e13-8cb5fd11bc68 Akte van venia aetatis door de Staten van Holland voor hem. 1666 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9dbe0293-2747-4ed4-ad19-1706081efbcb Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Antonietta van Azewijn, afschriften. 1677 en z.j., 1666 1 katern en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

b Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/e5dc2d83-1a23-4fb5-94a2-4863b85da33f Akte van aanstelling door de Staten van Holland van hem als baljuw en dijkgraaf van Rijnland, 1669; met retroakte. 1636 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

128 http://proxy.handle.net/10648/cf751b90-10ac-4f6b-bc8a-d47e8d388345 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Ridderschap van Holland. 1617-1669 en z.j. 1 pak
c Eigendommen en financiën --- http://proxy.handle.net/10648/000bedae-89d4-4847-835f-39482032e18d Akte van overdracht door Hendrik Valkenaar en de erfgenamen van Florentina Valkenaar van de helft van een aantal rentebrieven uit de nalatenschap van Johan Valkenaar, aan hem. 1663 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/841b658e-5b63-43ed-b74b-a32de9136338 Rekest van Theofilus Swaerdecroon aan Hendrik Valkenaar en Maarten van der Goes, voogden, om zijn goed te mogen beheren, z.j.; met gunstige beschikking, afschrift. z.j., 1663 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

d Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/6d875d24-51dc-49f8-8f64-c82bd94351ad Akte van bevestiging door de Staten van Holland van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1663 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b7bc9d32-29c5-48ea-8db0-9c3ff8b0d812 Testamenten, 1663 en 1670; met akten van inbewaringgeving, 1663 en 1670, en codicil, 1670, en codicil. 1670 3 katernen en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/5e9322bb-587b-4f71-a892-1f7566c15bc3 Akte van bevestiging door de heer van Vianen van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1670 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/92ff060d-7590-415c-82b3-44c06194a36d Akte van bevestiging door de landcommandeur van het Duitse huis van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1670 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/571232bc-3b81-460f-9512-45eec999920a Akte van bevestiging door deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht van hem in de beschikkingen over zijn goed, 1670; met bijlage. 1670 1 charter en 1 stuk aaneengehecht

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/984d1f2f-464f-4387-b4a9-570427b35b11 Stukken betreffende zijn begrafenis. 1670 7 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

137 http://proxy.handle.net/10648/ca06713c-277e-480a-9b0b-ab92394c4a22 Stukken betreffende zijn nalatenschap en die van Willem van Matenesse en Margaretha Valkenaar. 1670-1688 en z.j. 1 omslag

Bevindt zich gedeeltelijk in het Gemeentearchief Schiedam en bij de Hoge Raad van Adel

Stukken, afkomstig van Antonietta van Azewijn, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/58cb8189-da49-47fc-a24c-54bacfa5b34a Memorie betreffende haar afkomst en huwelijk. 1680 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/21945906-1934-4ff0-a753-590e2bae2235 Akte van overdracht door haar van f 300,- jaarlijks aan Lucas de Voorst, goudsmid en juwelier te Utrecht, gevestigd op de heerlijkheid Sterkenburg, 1655; gecancelleerd. 1655 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Tak Lisse XVII Nikolaas van Matenesse (ca. 1520-1564)

Zoon van Johan van Matenesse (V) en Maria van Assendelft. Hij huwde in 1544 Geertruida Piek (1520-ca. 1570).

--- http://proxy.handle.net/10648/045960dc-4aca-40f3-8d6f-356f500f6344 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Geertruida Piek, afschriften. 1642 en z.j., 1544 2 katernen

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/cdfcfde6-0939-4be7-b622-5568736746fa Akte van lijftocht van hem op 7 morgen in Beesd in het Nieuwland, behorend aan Geertruida Piek. 1545 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/de0a761c-6908-40b2-b64c-d862bf4746d2 Brief van Germanus Ewens Philenius betreffende het verblijf van Adriaan van Matenesse, zijn neef, te Orléans. 1561 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Gedrukt: Dodt, V, p. 330, nr. XXX.

--- http://proxy.handle.net/10648/76c32033-c9e0-405d-be85-19e77ab6b3bd Akte van bevestiging door keizer Karel V van hem en Geertruida Piek in de beschikkingen over hun goed. 1548 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/032ff7f4-127c-4364-832b-8289433bc704 Staat van zijn eigendommen. z.j. 1 stuk

Zie: Heerlijkheid Lisse, nummer toegang ##, inv.nr. 5.

--- http://proxy.handle.net/10648/24d51c72-0782-4c41-ad71-80a550b57735 Stukken betreffende het beheer van het goed van Geertruida Piek en Gijsbert Piek, haar broer, in de Tieler- en Bommelerwaard. 1565-1601 1 omslag

Zie: Heerlijkheid Lisse, nummer toegang ##, inv.nrs. 80-91.

XVIII Johan van Matenesse (1547-1624)

Zoon van Nikolaas van Matenesse (XVII) en Geertruida Piek. Hij stierf ongehuwd.

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/b220d429-d395-4758-af4d-4f64a0b79d70 Brief van Dirk Piek betreffende de huwelijksvoorwaarden van Christina Piek en Johan van Grevenbroek. 1609 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

b Eigendommen --- http://proxy.handle.net/10648/45e8dc2b-b538-4ae2-bb2c-8280da0490c5 Akte van overdracht door Dirk Ruen, zijdekramer, van f 37,- 10 st. jaarlijks op een huis aan de Plaats te 's-Gravenhage aan hem. 1618 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

c Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/6801ae98-0a6e-407a-9ea6-09424dc3a02b Akte van bevestiging door koning Filips II van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1566 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/1a6a5daa-84a4-4666-9723-7f06da1f02ab Akte van bevestiging door de Staten van Holland van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1610 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/dd12fd13-680b-4e4a-b625-6a6a52740b3e Akte van bevestiging door het Hof van Utrecht van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1624 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e6d76126-fb1b-44bd-ae5b-33dd71cfc8a7 Akte van bevestiging door de Hoge Raad van Hendrik Valkenaar, Hendrik Piek en Eva Cloetinge in de door hem gesloten overeenkomst betreffende zijn nalatenschap. 1635 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e6aa4f51-c27c-496a-b7e0-791956316003 Missive van Otto Pluck aan de heer van Matenesse betreffende diens dagvaarding door Adriaan van Camons voor het gerecht van Culemborg. 1639 1 stuk

Adriaan van Camons behoorde tot zijn erfgenamen. Zie ook: Familie Heereman van Zuydtwijck en Heerlijkheid Lisse, inv.nr. 4.

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Tak Hazerswoude XIX Wouter van Matenesse (ca. 1510-1551)

Zoon van Johan van Matenesse (V) en Maria van Assendelft. In 1539 werd hij lid van de Ridderschap van Utrecht en baljuw van Gooiland. Hij huwde in 1544 Eetzia van Oenema (ca. 1515-1550).

--- http://proxy.handle.net/10648/8784e49b-9995-4ba6-91d2-d4569858e212 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Eetzia van Oenema. 1544 2 charters

In tweevoud.

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

152 http://proxy.handle.net/10648/75038695-2648-4014-beb9-9dd88495f809 Stukken betreffende zijn functie van baljuw van Gooiland. 1520-1549 1 deel, 1 katern en 3 stukken

Bevindt zich gedeeltelijk bij de Hoge Raad van Adel

XX Cornelis van Matenesse (ca. 1600-1640)

Achterkleinzoon van Wouter van Matenesse (XIX) en Eetzia van Oenema. Hij huwde Anna van den Bongard (+ 1664) en stierf kinderloos.

--- http://proxy.handle.net/10648/b61d8dea-5955-444a-863e-1e4fb0ddb41c Testament van hem en Anna van den Bongard, 1640; met akte van inbewaringgeving, 1640, en bijlage, afschriften. 1641, 1640 2 katernen

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Tak Giessen XXI Karel van Matenesse (1570-1625)

Zoon van Johan van Matenesse (VII) en Florentina van Culemborg. Hij was ruwaard en baljuw van Putten en huwde in 1598 Johanna Piek (1568-1625).

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/7f2a6762-329d-45cd-9480-1d4c66f90314 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Johanna Piek, met concept. 1598 2 charters en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

b Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/e3d3722d-c64a-4b6a-85bf-388fd2ac23e0 Brief van Johan van Matenesse, zijn vader, aan prins Maurits betreffende zijn aanstelling als baljuw en dijkgraaf van Rijnland, concept. z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/88d59d23-1a01-42b0-882f-b39116f4fdbe Akten van verpachting door de Staten van Holland van de civiele boeten in het baljuwschap Putten, in de schoutambten Geervliet, Poortugaal, Korendijk, Spijkenisse, Brabant, Simonshaven, Biert en Hekelingen en in het dijkgraafschap Korendijk aan hem. 1601-1625 5 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Ruwaard en baljuw van Putten 157 http://proxy.handle.net/10648/c44099f4-dc1d-4f6f-b51c-7bc7a6e9af18 Akte van aanstelling door aartshertog Maximiliaan van Gillis van Valkestein als ruwaard, baljuw en dijkgraaf van Putten. 1493 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Dit stuk zal hem evenals het volgende ter documentatie zijn overgeleverd.

--- http://proxy.handle.net/10648/a9d96e18-c7e7-4581-a2fe-8dd8a785c40d Akte van aanstelling door Floris van Egmond van Lodewijk van de Werve tot zijn plaatsvervanger als kastelein, baljuw en dijkgraaf van Geervliet en het land van Putten. 1503 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

159 http://proxy.handle.net/10648/626e2af1-bcfe-4fc2-a51b-1d820bcf8d5e Stukken, houdende voorrechten van Putten en Geervliet, 1366-1459; afschriften. 1601-1623 en z.j. 1 deel en 1 katern 160 http://proxy.handle.net/10648/77f1efbd-972f-44ef-99c1-5287c46d7aa0 Stukken betreffende zijn functie van baljuw van Putten. 1529-1613 1 omslag 161-163 Registers van gedingen van baljuw en mannen van Putten. 1553-1578 1 deel en 2 katernen 161 http://proxy.handle.net/10648/d1a303a6-ee4f-4cd0-bd73-d1718b992de6 1553-1571 1 deel 162 http://proxy.handle.net/10648/08136101-5f8b-4719-be24-b8f7c48dd5d8 1556-1557 1 katern 163 http://proxy.handle.net/10648/b82e78df-6bf7-4856-99fc-c5f2ac494547 1576-1578 1 katern 164 http://proxy.handle.net/10648/22d4af85-524b-4efd-9053-824643afa503 Keur van ruwaard, baljuw en leenmannen van Putten op de weeskamer. 1587 1 bezegelde katern
c Eigendommen --- http://proxy.handle.net/10648/edffbbdf-69cb-4f3a-920e-356eacad4a93 Akte van overdracht door Frans Cornelisz. van Sichem van f 49,- jaarlijks op 11 morgen in Giessen, behorend aan Johan van Goor, aan Sebastiaan van Loosen, 1568; met retroacte, 1568; gecancelleerd. 1603-1605 2 charters getransfigeerd

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f417efb3-9759-4e75-b1db-8541ed678b01 Akte van overdracht door Pieter Zegersz., predikant te Middelharnis, van f 50,- jaarlijks, gevestigd op een huis in Ooltgensplaat, aan hem, 1607; met retroacte, 1606, en bijlagen. 1607-1612 2 charters getransfigeerd en 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/55940bf4-bf7d-438e-aa22-e251abec0867 Akte van overdracht door de Staten van Holland van 25 pond jaarlijks aan hem voor het leven van Katharina, natuurlijke dochter van Hendrik Piek. 1616 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/1d85b9fd-ac5f-4f06-9c4a-f49c63766cac Akte van overdracht door de Staten van Holland van 225 pond jaarlijks aan hem voor het leven van Florentina van Matenesse, zijn dochter. 1616 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

d Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/9dc75ddc-2ee3-470c-89cc-556bdf944b4d Staat van zijn akten en die van Johanna Piek in hun nalatenschap. 1625 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XXII Johan van Matenesse (ca. 1600-1625)

Zoon van Karel van Matenesse (XXI) en Johanna Piek. Hij stief ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/077564b3-3f44-497f-b1e8-1cd2b96db5ea Bul van de universiteit van Leiden voor hem wegens het licentiaat in de rechten, 1622; met afschrift. 1622 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a363c775-b2d3-48c1-b801-32de41ff43e6 Akte van aanstelling door de Staten van Holland van hem als raadsheer van het Hof van Holland. 1624 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/44b5127c-f7ea-420f-86da-c8e26399e499 Akte van aanstelling door de Staten van Zeeland van hem als raadsheer van het Hof van Holland. 1624 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Tak Rasquert XXIII Willem van Matenesse (1579-1622)

Zoon van Johan van Matenesse (VII) en Florentina van Culemborg. Hij was onder meer rentmeester-generaal van de abdij Rijnsburg en huwde in 1601 Maria Manninga (ca. 1580-1659).

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/0b073ea5-4a75-40f3-8c85-1e7418d1035c Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Maria Manninga, met afschrift, 1601, en concept. 1601 1 charter, 1 katern en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

b Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/33610ebb-db31-4ee8-b5f4-7d94a00dc83a Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van hem als lid van de Admiraliteit van Amsterdam. 1607 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Rentmeester-generaal van de abdij Rijnsburg --- http://proxy.handle.net/10648/5c71d238-0419-4dc7-8654-c4f735518875 Attestatie van Dirk Dirksz., pluimgraaf, voor J. van Tetrode, secretaris van Rijnsburg, betreffende een perceel van 2 morgen in Valkenburg, behorend aan de abdij Rijnsburg, afschrift. z.j., 1610 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/2e2ad4ff-ce65-4519-ae53-73005843429a Akte van overdracht door Willem Hugenz. van Veen van 6 st. jaarlijks op een erf in Rijnsburg, genaamd Molenwerf, aan hem voor de abdij. 1618 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9b700505-9778-465b-906e-d917867d52ac Akte van overdracht door Cornelis Leendertsz. Burgerhout van 6 st. jaarlijks op een erf in Rijnsburg aan hem voor de abdij. 1618 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c498617b-0393-4f11-89b6-1e63a7cf643f Akte van overdracht door hem van een erf in Rijnsburg aan Cornelis Leendertsz. Burgerhout. 1618 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

c Eigendommen --- http://proxy.handle.net/10648/6ec99c96-fdbd-489b-8c5d-230ac9a540e4 Akte van overdracht door hem en Arnout Adriaansz. van Waveren van f 18,- 15 st. jaarlijks op hun goed in Utrecht aan mr. Williger van Moerendaal, deken van St. Pieter te Utrecht, 1608; gecancelleerd. 1614 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XXIV Willem van Matenesse (ca. 1605 - ca. 1670)

Zoon van Willem van Matenesse (XXIII) en Maria Manninga, Hij huwde in 1659 Margaretha Valkenaar (1631-1681).

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/d55b989d-1361-4db4-af41-219b8072bcd8 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Margaretha Valkenaar, 1659; met uittreksel, z.j., en bijlagen. 1659 en 1688 2 charters en 3 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/771a4b11-a08e-4056-8594-ed1b39262fd6 Gedicht van Willem van Heugelenburg ter gelegenheid van zijn aankomst met Margaretha Valkenaar op het huis ter Does in Leiderdorp. 1662 1 stuk

Gedrukt.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

b Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/fe0b8aa3-0378-46fb-bb33-5d08d3ed3226 Akte van aanstelling door prins Frederik Hendrik van hem als hoogheemraad van Schieland. 1643 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/3e1a2f90-a831-4904-a8a9-893ea578ba2f Akte van aanstelling door de Staten van Holland van hem als meesterknaap van de houtvesterij van Holland en West-Friesland. 1652 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c347501c-3ac4-4ce6-9881-b0b8fff6ed66 Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van hem als lid van de Admiraliteit van Rotterdam. 1654 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/be0c9e95-221f-4d2c-9721-e139495e1f4f Brief van de Staten van Zeeland aan Pieter de Vos, secretaris van Veere, betreffende de slag van een penning bij gelegenheid van de dood van prins Willem II en de Grote vergadering, afschrift. 1654, 1652 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/f43cf45d-1f28-4796-a38f-3aca7731e723 Brief van keurvorst Frederik Willem van Brandenburg om hem te willen vertegenwoordigen bij de promotie van Martin Seydel te Leiden. 1654 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/303b2d12-e60c-4304-8e81-f63795093428 Brieven van Dirk Woutersz. Verhoef betreffende de Admiraliteit van Rotterdam. 1661 3 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Stukken, afkomstig van Margaretha Valkenaar, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/b624bf15-4a85-4abb-a0e0-4eb90eef9a82 Akte van overdracht door Otto van Gelder en Hendrik Valkenaar van ƒ 60,- jaarlijks aan Johan van Veldhuizen en Christina van Wijckersloot, diens vrouw, 1654; gecancelleerd. 1677 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/79634e5c-2afa-4492-b955-c0b612507057 Akte van overdracht door Karel van Gelder van ƒ 156,-5 st. jaarlijks op zijn goed in Leersum aan Anton van Honthorst, gehuwd met Margaretha Maria van Lommetzum, 1656; gecancelleerd. 1679 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ddafdbbb-2b22-40c5-9711-693f76758b22 Stukken betreffende haar nalatenschap. 1681 2 katernen en 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

Zie ook: inv.nr. 137.

XXV Margaretha van Matenesse (ca. 1605-1658)

Dochter van Willem van Matenesse (XXII) en Maria Manninga. Zij stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/b30317af-9b1c-4759-b2fa-d9434ba941b2 Aantekening van haar twee en dertig kwartieren. z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/47a1f3ad-372b-4447-89ef-c3cb735b7947 Testament. 1658 2 katernen

In tweevoud.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XXVI Willem van Matenesse (1667-1671)

Zoon van Willem van Matenesse (XXIV) en Margaretha Valkenaar.

--- http://proxy.handle.net/10648/32bcaa8e-fad9-40c3-860b-ca775991f5fa Testament van Gijsbert van Matenesse, 1670; uittreksel betreffende zijn deel. 1671 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XXVII Florentina van Matenesse (ca. 1665-1729)

Dochter van Willem van Matenesse (XXIV) en Margaretha Valkenaar. Zij huwde in 1680 Johan van Hardenbroek (1644-21695).

--- http://proxy.handle.net/10648/c484e36b-f642-4a16-b519-a2edc83816f8 Akte van bevestiging door de Staten van Holland van haar in de beschikkingen over haar goed. 1674 2 charters

In tweevoud.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/7d7e6c79-848d-4f14-a3a4-0ba20fc3298f Testamenten, 1674 en 1683; met codicil, 1685, en akten van inbewaringgeving, met concept. 1685 1 katern en 3 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Aanverwante families Bokel

De familie Bokel was verwant aan de familie Van Matenesse door huwelijk van Jan Vlaming met Elisabeth van den Berge en door huwelijk van Kerstant van den Berge met de erfdochter van Dirk Bokel uter Nesse (XXX).

XXVIII Dirk Bokel --- http://proxy.handle.net/10648/b11ca46c-1a7b-488f-be25-068355daee79 Akte van bevestiging door roomskoning Willem II van hem in de vererving van zijn leen op een dochter, afschrift. z.j., 1251 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Gedrukt: de Geer, p. 57.

Zie ook: "De Nederlandsche Leeuw", jrg. 82, 1965, kolom 52.

XXIX Dirk Bokel

Waarschijnlijk zoon van Dirk Bokel (XXVIII).

--- http://proxy.handle.net/10648/10170e6c-6d7e-4c9b-ac71-aa17d19847e4 Mandaat van graaf Floris V aan de baljuw van Schieland c.s. betreffende herstel van de dijk door de geërfden en de vredeban, afschrift. z.j., 1273 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Gedrukt: Meylink, p. 32 en de argumentatie aldaar.

XXX Dirk Bokel uter Nesse (+ 1326)

Zoon van Dirk Bokel (XXIX). Hij huwde de zuster van Pieter van Schie.

--- http://proxy.handle.net/10648/6983e012-5bf8-40e6-ad1d-8158b220ada4 Akte van uitspraak door Jan van Beaumont in een geschil tussen hem en Ogier van Kralingen betreffende de voorrang van hun echtgenotes in de kerk van Overschie, 1314; vidimus, 1534 en afschrift. z.j. 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Gedrukt: de Geer, pp. 99-100.

XXXI Daniel van Matenesse (ca. 1310-1376)

Zoon van Dirk Bokel uter Nesse (XXX). Hij huwde Nikolaas van Naaldwijk (+ 1364) en stierf kinderloos.

199 http://proxy.handle.net/10648/3ebaa017-d569-48c9-98d0-2737b6698c96 Akte van toezegging door hertog Willem V aan zijn medestanders van wering van hun tegenstanders uit het graafschap afschrift. z.j., 1351 1 stuk

Gedrukt: H.M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, Zutphen 1981, pp. 617-620.

Van der Spangen

De familie Van der Spangen was verwant aan de familie Van Matenesse door huwelijk in 1405 (II).

XXXII Filips van der Spangen (ca. 1360 - ca. 1425)

Zoon van Dirk van der Spangen en Maria van Zevenbergen of Margaretha van Hodenpijl. Hij huwde omstreeks 1385 Elisabeth van IJsselstein.

--- http://proxy.handle.net/10648/ed2a2a2f-c896-4d49-bd31-82e7646d4df0 Akte van lijftocht van Elisabeth van IJsselstein op zijn lenen, gehouden van de heren van Putten, IJsselstein, Brederode, Polanen, Ten Bosch, Hodenpijl, Matenesse, Weena en de proost van Oudmunster, 1385; vidimus. 1425 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van Assendelft

De familie Van Assendelft was verwant aan de familie Van Matenesse door huwelijk in 1507 (V).

XXXIII Willem van Assendelft (+ ca. 1467)

Zoon van Dirk van Assendelft en Katharina van Kralingen. Hij huwde in 1455 Boudijne van Adrichem (+ 1466).

201 http://proxy.handle.net/10648/8cd8fd59-d96a-4765-92b5-62a5bcaff77f Akte van toezegging door Adriaan, persoon van Beverwijk, en Hendrik van Kralingen aan hem van missen en jaargetijden voor Boudijne van Adrichem, zijn vrouw. 1466 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

202.1, 202.2 http://proxy.handle.net/10648/7c190d53-bab4-4906-a1f1-11a561836f8e Stukken betreffende een geschil tussen hem en jonge Simon van Adrichem wegens verduistering van geld voor Nikolaas van Adrichem, diens broer. 1461 2 charters 202.1 http://proxy.handle.net/10648/118e1ef8-2975-4f49-800d-aaf82060053e 1461 Bartholomeusdag

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

202.2 http://proxy.handle.net/10648/a8f6133a-6c52-415f-9756-482d1c39d53a 1461 zondag na Onze Lieve Vrouwe ass.
203, 203.1 - 203.3 Stukken betreffende de kosten van een doodslag, gepleegd door Dirk Spiering van Well op Jan Wijk Persijnsz. 1465-1468 1 charter en 3 stukken 203.1 http://proxy.handle.net/10648/1cf0386c-d6e5-4919-a890-065c95d4b273 Charter, 1466 203.2 1465, aangehecht stuk 203.3 1468 , aangehecht stuk 203 http://proxy.handle.net/10648/4b5c9262-0c7f-4b07-8db9-27693a900872 Overige stuk(ken) (niet apart geborgen)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

XXXIV Nikolaas van Assendelft (+ 1491)

Zoon van Willem van Assendelft (XXXII) en Boudijne van Adrichem. Hij huwde in 1488 Aleid Freyse van Kuinre. Zij hertrouwde met Johan van Renesse.

--- http://proxy.handle.net/10648/d96b686d-da59-444f-a1a8-694d4ac0ef44 Akte van uitspraak door Wolfert van Borsele, stadhouder van Holland, in het geschil tussen hem en Jan Boele betreffende zijn wonden. 1479 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Gedrukt: Kroniek Historisch Genootschap, 1850, pp. 229-232.

--- http://proxy.handle.net/10648/106753ce-3ec2-41aa-9f1f-f1421ce54498 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Aleid Freyse van Kuinre. 1488 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

206 http://proxy.handle.net/10648/45c06bf7-0ca8-4c09-ab89-d7d5f18d9b9d Akte van overdracht door hem van het beheer over zijn goed aan Jan van Assendelft Dirksz., zijn oom. 1468 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

--- http://proxy.handle.net/10648/ef82ee3b-fee5-4e8a-a444-7465efc1684d Akte van consignatie door hem van 90 pond bij het Hof van Holland wegens vermeende schuld van wijlen Jan van Assendelft aan Lodewijk van Gruuthuse , afschrift. z.j., 1490 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/732b956f-d809-449b-bfef-259f3f09641b Kwitanties van de pastoors van Heemskerk voor (Johan van Matenesse en Maria van Assendelft) wegens zijn testament. 1515 en 1519 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Van Adrichem

De familie Van Adrichem was verwant aan de familie Van Assendelft door huwelijk in 1455 (XXXIII).

XXXV Nikolaas van Adrichem (ca. 1400 - ca. 1475)

Zoon van Floris van Adrichem en Elisabeth van Zaanden. Hij was baljuw en rentmeester van Brederode en huwde Aleid van der Laan.

a Familieleven 209 http://proxy.handle.net/10648/dfe86383-3d51-49fa-88ee-2710d3406eff Brief van Jan Pietersz., priester te Leiden, betreffende onder meer de opmaak van een notariële akte voor hem. z.j. 1 stuk --- http://proxy.handle.net/10648/b3858e14-a900-4bc2-bc2b-a3113cdd4ff5 Akte van overeenkomst door hem met Arnout Piek, zijn schoonzoon, betreffende de medegave van Janna van Adrichem, zijn dochter, en haar moederlijk erfdeel. 1460 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b6adfe4e-2f18-42ec-b19f-1bf30dd53286 Brief van Arnout Piek van Enspijk betreffende de medegave van Janna van Adrichem en een eventuele zaak tegen Willem van Assendelft. z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/96531b28-3d44-4801-8aa6-5f6d16bbb653 Brief van Janna van Adrichem betreffende de geboorte van haar dochter en de toestand van Arnout Piek, haar man. z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

b Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/eb2ef0ae-0ab1-40dc-93d3-fd8254f1cb63 Attestatie van schout, schepenen en buren van St. Maarten betreffende zijn beloning wegens diensten voor de gemeente als baljuw van Beverwijk. 1436 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

214 http://proxy.handle.net/10648/8f747702-8aea-4c95-91b4-abb6294c8ad8 Akte van aanstelling door Maria van Haamstede van hem als baljuw van Bergen. 1450 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

215.1 - 215.4 Kwitanties van Jacob van Gaasbeek voor hem wegens ƒ 500,- jaarlijks op de heerlijkheid Brederode. 1441-1443 4 charters 215.1 http://proxy.handle.net/10648/b12db154-e804-4c70-84ce-f0c2de7e5b4c 1441 januari 14

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

215.2 http://proxy.handle.net/10648/47a3783a-671d-4659-a755-84f63dab9e11 1441 juli 14 215.3 http://proxy.handle.net/10648/d0ac6959-0846-44e7-a320-d703ba62b834 1442 215.4 http://proxy.handle.net/10648/8fffe9bd-60ac-425b-9bb0-b9040e7b8696 1443
217-219 Stukken betreffende ƒ 400,- jaarlijks op de heerlijkheid Brederode, verschuldigd aan Hendrik van Kronenburg en Katharina van de Lek. 1445-1447 1 charter en 3 stukken --- http://proxy.handle.net/10648/b6962e90-7004-4d70-ae42-164a6afdc433 Akte van overeenkomst door hen met hem betreffende ƒ 400,- jaarlijks op de heerlijkheid Brederode in ruil voor betaling van tienden in Naaldwijk, 1445 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

217 http://proxy.handle.net/10648/835fd753-313f-45b2-8015-7b52221e0753 Brief van hen aan Reinout van Brederode betreffende betaling van ƒ 200,- door hem, 1447 1 stuk 218 http://proxy.handle.net/10648/dda66eba-fe4f-4ffd-bca6-f54a610d0ab0 Kwitantie van Hendrik van Kronenburg van 225 schilden 81 stuivers voor hem, 1447 1 stuk 219 http://proxy.handle.net/10648/316797e1-73d6-4351-b1ea-6dcf1eea5374 Brief van Hendrik van Kronenburg betreffende betaling van de rente, 1447 1 stuk
220 http://proxy.handle.net/10648/c3cc57d4-dccc-4350-b87c-0ac55b79e116 Akte van uitspraak door Arnout van Hemert, monnik van Egmond, en hem in een geschil tussen Geertruida, weduwe van Jan Maartensz., en Jiff Tuke betreffende 6 geersen in Oudkarspel, genaamd Knevelinc, 12 snezen, genaamd Manbon, en 6 snezen aldaar. 1449 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

221 http://proxy.handle.net/10648/bffdef94-426d-43ad-a42e-13ca0c1936d2 Akte van kwijtschelding door Reinout, heer van Brederode, van zijn financieel beheer aan hem behalve het geschil met Jan van Heemstede, baljuw van Kennemerland. 1451 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

222 http://proxy.handle.net/10648/74798bfe-d359-4ba7-bc32-7d16df0c785e Akte van schuldbekentenis door Reinout, heer van Brederode, van 326 schilden aan hem wegens zijn beheer van het goed van Brederode, de gruit van Haarlem en van de Nijenburg, die thans in handen is van Willem van Brakel. 1452 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

223 http://proxy.handle.net/10648/b3dd26d8-1e10-4d03-98da-5ee96638b6fc Kwitantie van Gerard, heer van Assendelft, van ƒ 100,-, 300 groten en ƒ 21/2 wegens bodeloon, betaald voor Reinout van Brederode, voor hem. 1464 1 stuk
c Financiën --- http://proxy.handle.net/10648/a720f973-4081-4aed-9274-527102610f92 Akte van kwijtschelding door Albert van Raaphorst Dirksz., schout van Haarlem, van het zoengeld wegens doodslag op Willem Pieter Deversz. aan hem. 1446 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

225 http://proxy.handle.net/10648/2ab73e66-873c-4f5f-8a29-599339142cf2 Akte van uitspraak door Willem van Alkemade, Jan van Poelgeest, Floris van Alkemade en Pieter van Bossche in een geschil tussen Pieter Willemsz., priester, en hem, die een doodslag zou hebben begaan aan Willem Pietersz., diens vader. 1460 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Van Duvenvoorde

De familie Van Duvenvoorde was verwant aan de familie Van Matenesse door huwelijk in 1531 (VI).

XXXVI Jan van Duvenvoorde (+ ca. 1480)

Zoon van Jan van Duvenvoorde en Maria van Vianen. Hij huwde in 1445 Klara van Haaften (ca. 1435-1507).

--- http://proxy.handle.net/10648/47a3eb6f-ef3f-46c8-83f1-d81d6d4454e7 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Klara van Haaften. 1445 2 charters

In tweevoud.

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Stukken, afkomstig van Klara van Haaften, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/875c6425-1112-4d92-b319-9bc90c7969a2 Akte van bevestiging door hertog Filips van Bourgondië van haar in de lenen van haar vader tot haar meerderjarigheid. 1445 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a7648d5e-91d0-4e1a-be0e-60189a120e32 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen haar en Walraven, natuurlijke zoon van Gijsbert van Brederode. 1485 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

XXXVII Dirk van Duvenvoorde

Zoon van Jan van Duvenvoorde en Maria van Vianen.

--- http://proxy.handle.net/10648/553469d7-ff80-4533-a717-c39f799c75d0 Akte van kwijtschelding door Machteld van Matenesse, gehuwd met Gijsbert van Tuyll, van ƒ 19,-, zijnde de helft van de koopsom van een derde van 1 morgen in Monster en van een twee en twintigste van een achtste van de hofstede Noordwijk, aan Floris Oom van Wijngaarden, dat haar moeder aankwam van Dirk van Duvenvoorde, haar oom. 1511 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Van Culemborg

De familie Van Culemborg was verwant aan de familie Van Matenesse door huwelijk in 1562 (VII).

Algemeen --- http://proxy.handle.net/10648/bae1ed29-860a-41c4-91d7-9ed54e2904ee Genealogie van de familie vanaf 1164. z.j. 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a00c51db-3601-4eff-a911-835092173142 Memorie betreffende de vererving van de heerlijkheid Culemborg over 1505-1555. z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XXXVIII Gerard van Culemborg (+ 1394)

Zoon van Hubert van Culemborg en Jutte van de Lek. Hij huwde in 1371 Berta van Egmond (+ 1413).

--- http://proxy.handle.net/10648/c653f6a0-654b-4448-9975-136622136680 Staten van hun afstammelingen over 1395-1659. z.j. 3 katernen en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XXXIX Johan van Culemborg (ca. 1500-1557)

Zoon van Willem van Culemborg en Johanna van Brienen en achterkleinzoon van Gerard van Culemborg (XXXVIII). Hij was heer van Renswoude en huwde in 1524 Agatha van Coulster alias van Alkemade (ca. 1505-1573).

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/3d8f3c13-76eb-4ca2-b612-cf0168e5f467 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Agatha van Alkemade, 1524; met akte van bevestiging door keizer Karel V. 1535 2 charters getransfigeerd

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

b Eigendommen en financiën --- http://proxy.handle.net/10648/79da7692-da5f-4b8a-a6fc-4b1b9ac16ee0 Akte van kwijtschelding door Filips van Hamale van ƒ 6400,-, zijnde een deel van de bruidsschat van Margaretha van Culemborg, aan hem. 1551 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/81e5d86b-8115-4a69-a820-f7d615e38f17 Akte van overdracht door hem van ƒ 42,- jaarlijks aan Gerard van Haarlem, gehuwd met Johanna, 1549; gecancelleerd. z.j. 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

c Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/27d5739e-7f8f-49ec-a814-0e08b71b6ebf Akte van bevestiging door keizer Karel V van hem en Agatha van Alkemade in de beschikkingen over hun goed, afschrift. z.j., 1544 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Stukken, afkomstig van Agatha van Alkemade, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/a6a1c6ec-42be-4a6d-be70-bd5002c7c4cf Akte van schuldbekentenis door Karel van Bourgondië van ƒ 1606,- aan haar. 1560 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/d1485db6-29ac-45aa-8875-3c82ade1ba0b Testamenten, 1563 en 1566; met bijlagen, 1566, en codicillen, met afschriften. z.j., 1566 1 omslag

Niet aanwezig

239 http://proxy.handle.net/10648/803baf6b-aabc-46e9-b3af-09df2bce8892 Stukken betreffende haar nalatenschap, 1574-1623 en z.j.; met retroacte, 1570, en bijlage. 1562 1 pak
XL Margaretha van Culemborg (ca. 1530-1608)

Dochter van Johan van Culemborg (XXXIX) en Agatha van Alkemade. Zij huwde in 1550 Filips van Hamale (ca. 1525-1557).

div.nrs. Akten van bevestiging van de akte van huwelijksvoorwaarden tussen haar en Filips van Hamale. 1551-1553 2 charters --- http://proxy.handle.net/10648/70170cfc-da4b-4d0f-9e5d-5fa2fd000c55 Door keizer Karel V, 1551

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/18925e33-f5d3-4b37-ba5b-7506b9e71eaa Door George van Oostenrijk, bisschop van Luik, 1553

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/bec92eeb-b7fb-45d8-89de-c0bfc3705314 Akte van bevestiging door koning Filips II van haar in de verkoop van haar goed in Nieuw-Beijerland wegens de schulden van wijlen haar man. 1558 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/56efa951-7804-4cb1-a5a9-cb1a9ea6f190 Memorie van haar afrekening met Agatha van Alkemade, haar moeder, fragment. 1560 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/adc7bc71-ea28-474b-9e56-7c759e42e8e4 Testament van haar en Filips van Hamale, afschrift. z.j., 1554 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/45471b80-98ec-47ca-a03b-e88f0bda0b61 Testament, afschrift. z.j., 1607 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XLI Johanna van Culemborg (ca. 1530-1581)

Dochter van Johan van Culemborg (XXXIX) en Agatha van Alkemade. Zij huwde in 1556 Karel van Bourgondië (ca. 1530-1581).

--- http://proxy.handle.net/10648/fbcc7a4f-391a-4e21-bceb-e8f3a6aad79a Akte van huwelijksvoorwaarden tussen haar en Karel van Bourgondië. 1556 1 katern

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Hinckaert

De familie Hinckaert was verwant aan de familie Van Culemborg door huwelijk in 1550 (XL) en door huwelijk van Jan van Hamale met Helena Hinckaert.

XLII Jan Hinckaert --- http://proxy.handle.net/10648/9a9688af-155f-4514-8185-e1a2b79370fe Memorie van zijn acht kwartieren. z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van Bourgondië

De familie Van Bourgondië was verwant aan de familie Van Culemborg door huwelijk in 1556 (XLI).

XLIII Herman van Bourgondië (ca. 1560-1626)

Zoon van Johanna van Culemborg (XLI) en Karel van Bourgondië.

--- http://proxy.handle.net/10648/4654fea5-850f-43ec-ba3a-ffdf074cc063 Memorie van zijn kwartieren. z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Van Zwieten

De familie Van Zwieten was verwant aan de familie Van Culemborg door huwelijk in 1524 (XXXIX) en door huwelijk van Willem van Coulster alias van Alkemade met Johanna van Zwieten.

XLIV Johanna van Zwieten (ca. 1478-1554)

Dochter van Adriaan van Zwieten en Otteline van Egmond. Zij stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/9ef370e1-d62e-4f66-a89a-76d7a9ce5faa Memorie betreffende afstand van productie van stukken door de rentmeester-generaal van Holland in zijn geschil met haar. 1532 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zie: A.J. van der Valk, Repertorium op de grafelijke lenen in 's-Gravenzande, 1276-1649 in: "Ons Voorgeslacht", jrg. 38, 1983, pp. 274-275, nr. 3.

250 http://proxy.handle.net/10648/83e6cf1a-5934-4be3-b4cf-7ad99ea63d50 Testament, 1549; met afschrift. z.j. 1 katern en 1 stuk
Van Raaphorst

De familie Van Raaphorst was verwant aan de familie Van Assendelft door huwelijken tussen Aleid Freyse van Kuinre (XXXIV) met Johan van Renesse van Wulven en van Klara van Renesse met Hendrik van Raaphorst.

XLV Hendrik van Raaphorst (ca. 1590-1650)

Zoon van Albert van Raaphorst en Agatha van Culemborg. Hij huwde omstreeks 1618 Cornelia van den Eynde (ca. 1595-1651).

--- http://proxy.handle.net/10648/fdbdeb87-d4f5-4fd9-a29e-c24ff621a44e Stukken betreffende zijn nalatenschap. 1651 en z.j. 1 deel en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

Zie: "De Nederlandsche Leeuw", jrg. 42, 1924, kolom 209-211.

XLVI Katelijne van Raaphorst (+ 1608) --- http://proxy.handle.net/10648/17ddc953-25d5-4a53-ae30-47c98b9524f0 Testament, met bijlagen. 1608 1 katern en 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Van der Does

De familie Van der Does was verwant aan de familie Van Matenesse door huwelijk in 1600 (X).

XLVII Hendrik van der Does (ca. 1360 - ca. 1447)

Zoon van Dirk van der Does en Elisabeth van Heenvliet. Hij huwde Machteld Frank Isaksd. van Vlaardingen (+1426).

--- http://proxy.handle.net/10648/7637b1ab-07b1-4368-8019-01776e3307de Akte van bevestiging door Jan van Drongelen, landcommandeur van het Duitse huis, van Hendrik van der Does in de verkoop van diens deel in de venen, dat hem aankwam van Hendrik en Machteld, voor de orde. 1482 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

XLVIII Hendrik van der Does (ca. 1470-1523)

Zoon van Jacob van der Does en Aleid van Zijl en achterkleinzoon van Hendrik van der Does (XLVII). Hij huwde omstreeks 1500 Adriana van Boshuizen en in tweede echt in 1516 Katharina de Vrieze (ca. 1490-1554).

--- http://proxy.handle.net/10648/c8a33718-da43-439b-91a7-f16cd2cbe116 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Katharina de Vrieze. 1516 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/a0480366-bef4-4446-af95-e24286d09580 Stukken betreffende de lijftocht van Katharina de Vrieze. 1516-1523 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/555e2acf-5fc8-4734-b35a-d01da1370bad Stukken betreffende een geschil tussen Jacob van der Does en Katharina de Vrieze wegens zijn nalatenschap. 1523 1 katern en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie: Van Doorninck, nr. 34.

XLIX Jacob van der Does (ca. 1500-1577)

Zoon van Hendrik van der Does (XLVIII) en Adriana van Boshuizen. Hij was lid van de Ridderschap, hoogheemraad van Rijnland, gouverneur van Leiden en adviseur van de prins. Hij huwde Elisabeth van Renesse van Moermond (+ 1541) en in tweede echt in 1546 Klara van Adrichem (+ 1567).

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/d03debb3-2e3e-4e49-8cca-9c481cf40ff3 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Klara van Adrichem, met concept, en bijlagen. 1546, 1546 1 charter en 4 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/3f40bf0d-2b46-44d1-a8da-45b4219bfe75 Gedicht van Arnout van der Does voor hem. z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

b Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/409d5b21-c630-410a-8e81-798ecee7500f Akte van aanstelling door prins Willem I van hem en Jan van der Does als superintendanten en commissarissen-generaal van Leiden. 1574 1 stuk

Zie: Huis Offem, nummer toegang ##, inv.nr. 385.

--- http://proxy.handle.net/10648/145673ba-4899-4c27-94be-3e2218abc4fd Akte van aanstelling door prins Willem I van hem als superintendant van Leiden en Rijnland. 1575 1 stuk

Zie: Huis Offem,nummer toegang ##, inv.nr. 388.

--- http://proxy.handle.net/10648/eba8fb09-00ae-4ecc-8756-57afb44058f8 Brief van Cornelis Suys betreffende zijn eed als raadsheer van het leenhof van Holland, met bijlage. 1561, 1569 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/80e783c4-7dba-4c49-840f-5a0bd95ebf0f Convocaties door prins Willem I van hem voor dagvaarten. 1573 en 1575 3 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/d657e7fb-dad8-479e-a536-0a7c0428bcce Stukken betreffende zijn functie van gouverneur van Leiden. 1574-1577 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

c Eigendommen en financiën --- http://proxy.handle.net/10648/b3228828-4b9b-44d0-8274-a24df90e2546 Akte van bevestiging door burgemeesters van Leiden van hem en Klara van Adrichem in hun vestiging te Leiden en vrijdom van belasting op bier en wijn. 1549 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/2fc0d7fc-9996-4ac9-89b0-8d17505e0c95 Akte van overdracht door schout, burgemeesters en schepenen van Leiden van 24 pond jaarlijks voor elk van hun kinderen. 1565 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/58928dba-2dff-40fb-abae-1133cca1eff6 Stukken betreffende de betaling van achterstallig salaris aan hem en zijn erfgenamen. 1572-1577 en z.j. 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

d Voogdij --- http://proxy.handle.net/10648/6dc3f2e8-41ff-4dfa-95a8-f8de5ee55aba Attestatie van Willem en Foye van Zijl, Pieter en Machteld van Buyten, erfgenamen van de kinderen Van Zijl te Rotterdam betreffende zijn borgstelling voor de nalatenschap. 1553 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/5452a731-1794-42a6-81ea-a8422d68081f Kwitantie van Jacob Barendsz., erfgenaam van Barend Barendsz., voor hem wegens ontvangst van de erfenis en van 100 pond, door Jan van Boshuizen Jacobsz. nagelaten aan diens natuurlijke dochter. 1570 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

e Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/880cfcfc-0545-4008-b103-4988321aeb6a Testament en van hem en Klara van Adrichem. 1549 en 1551 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/0afa8a7c-af54-46c5-ba43-38f4b8588cc9 Akte van bevestiging door keizer Karel V van hem en Klara van Adrichem in de beschikkingen over hun goed, met afschrift. z.j., 1551 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/86610def-881d-41e4-a1cf-a8074d38b1b3 Testament afschrift. z.j., 1571 1 katern

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/c98932a6-fdaa-4834-841a-29f8786e77e4 Stukken betreffende zijn nalatenschap en die van Klara van Adrichem, en z.j.; met bijlage, 1532. 1577-1591 2 charters, 2 katernen en 4 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Stukken, afkomstig van Klara van Adrichem, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/9fcb57e7-e78b-4b2e-8da6-a422387afbf0 Akte van bevestiging door Karel, graaf van Egmond, van haar in een schuld van ƒ 21,- jaarlijks aan Adriana Hermansd., haar moeder, gevestigd op de korentienden van Wateringen. 1534 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/2e22a427-0bf5-4a86-b80a-6ffd9582f2f6 Akte van bevestiging door keizer Karel V van haar in de beschikkingen over haar goed, met afschriftr. z.j., 1541 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/2523a9d9-2e38-45cd-a03d-44e2d0eedb33 Akte van toezegging door Adriana van der Does van deling van het leengoed in Wateringen, dat van haar afkomstig was, onder alle kinderen. 1578 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie ook: inv.nr. 270.

L Adriana van der Does (1548-1617)

Dochter van Jacob van der Does (XLIX) en Klara van Adrichem. Zij: huwde Cornelis van der Mijle (ca. 1550-1605).

--- http://proxy.handle.net/10648/20753d14-9a32-482a-818e-e9bb6dddb943 Rekeningen van haar goed, 1615-1618; met bijlagen. z.j. 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/5333b9e3-3e0e-4d6d-8b3d-3fed070b1e29 Stukken betreffende haar nalatenschap, 1617-1618 en z.j.; met retroacte. 1609 5 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

LI Maria van der Does (1556-1587)

Dochter van Jacob van der Does (XLIX) en Klara van Adrichem. Zij huwde Lucas van Lanscroon.

--- http://proxy.handle.net/10648/988887f2-96dd-49a6-91b0-a054952e3a7e Staat van haar nalatenschap. z.j. 1 katern

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

LII Filips van der Does (1559-1584)

Zoon van Jacob van der Does (XLIX) en Klara van Adrichem. Hij stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/71301f14-9bf7-4fd8-909f-de3986cd3be2 Rekest van hem aan de Staten van Holland om bevestiging in de beschikkingen over zijn goed, dat hij erfde van zijn ouders, z.j.; met gunstige beschikking. 1582 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

LIII Pieter van der Does (1564-1599)

Zoon van Jacob van der Does (XLIX) en Klara van Adrichem. Hij huwde in 1586 Filipote van Duvenvoorde (1556-1623).

a Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/3052652f-5199-4d43-9c42-1e679d09c4cb Akte van aanstelling door prins Maurits van hem als superintendant van de oorlogsschepen op de Maas. 1586 1 charter

Zie: Huis Offem, nummer toegang ##, inv.nr. 389.

--- http://proxy.handle.net/10648/6ad935e7-ee68-4c94-b646-afbbe1a06854 Akte van aanstelling door de Staten van Holland van hem als baljuw en dijkgraaf van Rijnland, schout van Leiden en elders in Rijnland. 1588 1 charter

Zie: Huis Offem,nummer toegang ## inv.nr. 390.

--- http://proxy.handle.net/10648/9a584169-29ec-463d-ba80-6c9dd687561b Stukken betreffende de verpachting door de Rekenkamer van Holland van het baljuw- en dijkgraafschap van Rijnland en en het schoutambt van Leiden aan hem. 1590-1600 7 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/8d810c36-aa37-4c9c-aeaa-a46abf15523a Akte van aanstelling door hem van Johan van Loenersloot en Joost Struvinck tot zijn plaatsvervangers als baljuw van Rijnland. 1599 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/be5ccbd5-6758-4870-a142-3859d09abc1b Akte van aanstelling door prins Maurits van hem als luitenant-generaal van de Verenigde Nederlanden. 1599 1 charter

Zie: Huis Offem,nummer toegang ##, inv.nr. 392.

--- http://proxy.handle.net/10648/30a4d388-6877-4474-9342-97c24f5b1c30 Akte van aanstelling door de Staten-Generaal van hem als admiraal en generaal te water en te land en als kapitein over tweehonderd officieren en soldaten, met bijlage. 1599 1 katern en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/55bed3c9-7cc9-4203-8c48-412cd62f8c76 Stukken betreffende zijn functies van vice-admiraal en van admiraal. 1588-1605 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/c71034a0-7e31-403e-ae4c-e216c713d648 Stukken betreffende zijn functie van baljuw en dijkgraaf van Rijnland. 1589-1600 en z.j. 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/44536433-2b96-40c1-aafd-a39a261ece1d Stukken betreffende zijn functie van schout van Leiden. 1588-1603 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

b Eigendommen en financiën --- http://proxy.handle.net/10648/b39d5694-b472-413d-9747-0bf5df50b2d7 Rekeningen van Gerard Oom van zijn goed, 1585 en 1594; met akte van kwijtschelding door hem. 1596 1 katern en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ba339837-cdbe-48b1-bec8-12e22967fa24 Akte van overdracht door Andries Boel van ƒ 50,- jaarlijks, gevestigd op het huis ter Does en 34 morgen aan Gijsbert van Matenesse, 1585; gecancelleerd. 1591 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ff80176a-ff03-4df1-a100-81be1fded897 Akte van overdracht door Andries Boel van ƒ 75 ,- jaarlijks, gevestigd op het huis ter Does en 34 morgen, aan Gijsbert van Matenesse, 1586; gecancelleerd. 1591 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/dc01ffde-bc11-4bb2-9789-93f5ca230c59 Akte van overdracht door Andries Boel van ƒ 25,- jaarlijks aan Gijsbert van Matenesse, 1589; gecancelleerd voor hem. 1591 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/4c8934cb-70dd-45c8-b23b-e7264d3f3bbe Akte van schuldbekentenis door Andries Boel van ƒ 25,- jaarlijks aan Gijsbert van Matenesse, 1590; gecancelleerd voor hem. 1591 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/a9acbdf2-cd0d-4ae8-b44e-87f22f7330a3 Akte van toewijzing door de Staten van Holland van ƒ 400,- jaarlijks aan hem. 1594 1 charter

Zie: Huis Offem, nummer toegang ##, inv.nr. 391.

c Voogdij --- http://proxy.handle.net/10648/106db3a6-5db3-477f-b1ea-858d12e43278 Stukken betreffende zijn beheer van het goed van de wees van Katelijne van Haamstede en Karel van Nitsen en de afhandeling daarvan door Filipote van Duvenvoorde. 1597-1602 en z.j. 6 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

d Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/38521046-2d90-4c3f-8bbc-f4b4bf3db139 Testamenten van hem en Filipote van Duvenvoorde 1591 en 1599; met afschrift, 1600, en codicil. 1595 1 katern en 3 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie: Van Doorninck, nr. 132.

--- http://proxy.handle.net/10648/5332f7fc-4328-457b-adf0-8b43a7808ba6 Akte van bevestiging door de Staten van Holland van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1595 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/dcee42fb-52eb-4310-925a-0a3679221f30 Akte van bevestiging door deken en kapittel ten Dom te Utrecht van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1599 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Stukken, afkomstig van Filipote van Duvenvoorde, zijn echtgenote a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/2355ec92-6bb0-456a-bb0d-3652c613def6 Brief van Magdalena van Duvenvoorde, haar zuster, betreffende gezondheid en een zending geld. 1611 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

b Eigendommen en financiën --- http://proxy.handle.net/10648/da948117-cd10-470a-869b-d423fb53b370 Rekesten van haar aan de Staten-Generaal om een toelage na de dood van haar man, z.j.; met bijlage. 1599 3 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/710cdea1-b876-41c1-b5d7-02557dc38cb7 Akte van toezegging door de Staten-Generaal van 600 pond jaarlijks aan haar en Hendrika van der Does, haar dochter. 1605 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/47300120-d3b6-44fa-ad37-92fc949fdc0d Stukken betreffende de betaling van haar renten en die van Anna van Duvenvoorde, haar zuster. 1611-1619 3 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/42b692ca-11e0-4a26-a759-a5e10480c675 Kwitanties van J. Werckhorst wegens visites en medicijnen. 1623 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

c Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/64bf4d23-1347-480e-98ea-cbd5a2410f4d Stukken betreffende haar begrafenis. 1623 en z.j. 7 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Van Boshuizen

De familie Van Boshuizen was verwant aan de familie Van der Does door huwelijk omstreeks 1500 (XLVIII).

LIV Jan van Boshuizen (ca. 1480-1535)

Zoon van Jacob van Boshuizen en Aleid Heerman. Hij stierf kinderloos.

--- http://proxy.handle.net/10648/5c74af35-1f07-47c6-b5b3-c80c67dee28f Akte van overeenkomst door Jacob van der Does met Jan van Rijswijk, gehuwd met Elisabeth van Boshuizen, betreffende zijn nalatenschap en die van Elisabeth, zijn zuster. 1538 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Van Zonneveld

De familie Van Zonneveld was verwant aan de familie Van Boshuizen door huwelijk van Jacob van Boshuizen met Aleid Heerman.

LV Cornelis van Zonneveld --- http://proxy.handle.net/10648/e0d47a2e-7cc6-49e7-85c0-5b2198ab17b7 Akte van toezegging door prior en convent van de regulieren van Leiderdorp aan hem van levenslang onderhoud voor 100 kronen. 1501 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Van Adrichem

De familie Van Adrichem was verwant aan de familie Van der Does door huwelijk in 1546 (XLIX).

LVI Simon van Adrichem (ca. 1410-1482)

Zoon van Floris van Adrichem en Elisabeth van Zaanden. Hij huwde in 1430 Elisabeth van Duvenvoorde (ca. 1410-1472).

--- http://proxy.handle.net/10648/ea48a65b-a756-4325-9643-268f21cd907f Akte van uitspraak door Jan Boon en jonge Simon van Adrichem in het geschil tussen hem en Willem van Adrichem, zijn broer, betreffende de koerswaarde van de Doornikse kroon, waarin hij zijn broer jaarlijks moet voldoen. 1441 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/dcd700b6-94d5-49dd-aa30-d2ad42033358 Akte van overdracht door Willem Pietersz. van 6 gouden nobels jaarlijks op zijn huis in Beverwijk aan jonge Simon van Adrichem, 1454; gecancelleerd. z.j. 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Ramp

De familie Ramp was verwant aan de familie Van Adrichem door huwelijk in 1524 tussen Pieter van Adrichem, kleinzoon van Simon van Adrichem (LVI), en Adriana, dochter van Herman Ramp.

LVII Klara Ramp (ca. 1524-1593)

Dochter van Willem Ramp en Lubbertje, dochter van Pieter Aamsz. Zij huwde in 1543 Gerard van der Goude en stierf kinderloos.

--- http://proxy.handle.net/10648/1284bfff-be4e-428b-a47b-cf9581404756 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen haar en Gerard van der Goude. 1543 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Van Duvenvoorde

De familie Van Duvenvoorde was verwant aan de familie Van der Does door huwelijk in 1586 (LIII).

LVIII Gijsbert van Duvenvoorde (+ 1510)

Zoon van Arnout van Duvenvoorde en Margaretha van IJsselstein. Hij huwde in 1494 Arendina van Almonde en in tweede echt in 1503 Anna van Noordwijk (1486-1551).

--- http://proxy.handle.net/10648/c8900f1b-c8a0-4b92-9f2b-dc27ccde16cb Akte van overdracht door keizer Karel V van ƒ 50,- jaarlijks op de Vroonlanden buiten Alkmaar aan Anna van Noordwijk en Jacob van Duvenvoorde, haar zoon, 1545; met bijlage. 1545 1 charter en 1 stuk aaneengehecht

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/984afacb-8ff3-4353-8a01-46d3390bc6c8 Codicil van Anna van Noordwijk, z.j.; uittreksel. 1598 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

LIX Arnout van Duvenvoorde (ca. 1495-1560)

Zoon van Gijsbert van Duvenvoorde (LVIII) en Arendina van Almonde. Hij stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/ffb0725c-e1aa-4f14-b22c-6dac16c441d7 Codicil, afschrift. z.j., 1558 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

307 http://proxy.handle.net/10648/153a5b21-a6d8-4556-9748-3822e2b4500c Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap. 1560 1 stuk

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

LX Anton van Duvenvoorde (1556-1628)

Kleinzoon van Gijsbert van Duvenvoorde (LVIII) en Arendina van Almonde. Hij huwde in 1584 Margaretha van Hamale (+ 1598) en in tweede echt in 1603 Machteld van der Duin.

--- http://proxy.handle.net/10648/4375906c-ea3f-4c69-ba6b-cf442f9baf50 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Margaretha van Hamale, 1584; met akte van bevestiging door Pieter van Hamale, haar grootvader, afschrift. 1654, 1584 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXI Jacob van Duvenvoorde (1509-1577)

Zoon van Jan van Duvenvoorde en Maria van Matenesse. Hij huwde in 1542 Hendrika van Egmond (1525-1606).

--- http://proxy.handle.net/10648/355ec2a4-b02d-4a9b-91fc-a23f61ea6077 Akten van overeenkomst door Johan van Duvenvoorde met Filipote, Maria en Anna van Duvenvoorde betreffende zijn nalatenschap en die van Adriaan van Duvenvoorde, hun broer, en die van Hendrika van Egmond, hun moeder, met afschriften, 1606 en z.j., en concept. 1594 en 1607 2 katernen en 5 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Stukken, afkomstig van Hendrika van Egmond, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/7d16576d-279b-4701-8226-867932306a78 Testament, afschriften. z.j., 1600 2 stukken

In tweevoud.

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/a5df744c-d6cc-4763-a375-d87c4751f7e0 Akte van toezegging door Johan van Duvenvoorde van ƒ 300,- uit haar nalatenschap aan Hendrika van der Does. 1607 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/1026a83e-2eeb-4c74-8700-40514ac12e5d Memorie van de scheiding en deling van haar nalatenschap en die van Anna van Duvenvoorde. 1629 1 katern

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie ook: inv.nr. 309.

LXII Jacob van Duvenvoorde de jonge (1516-1586)

Zoon van Jan van Duvenvoorde en Maria van Matenesse. Hij stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/4719d08e-d86c-41e4-b55d-1f17991e6b3a Akte van scheiding en deling van het derde kavel van zijn nalatenschap en die van Maria en Anna van Duvenvoorde, met afschrift, 1594, en bijlage, 1592. 1593 2 katernen en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

LXIII Johan van Duvenvoorde (1518-1573)

Zoon van Jan van Duvenvoorde en Maria van Matenesse. Hij huwde in 1557 Magdalena van Foreest (ca. 1530-1586).

--- http://proxy.handle.net/10648/819a7281-3fe4-4c3b-b522-63c74dd7e3cb Testament van Magdalena van Foreest, afschrift, z.j. van afschrift. 1583.; 1582 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXIV Anna van Duvenvoorde (ca. 1520 - ca. 1592)

Dochter van Jan van Duvenvoorde en Maria van Matenesse. Zij was kanonikes te Bergen en stierf omstreeks 1592.

--- http://proxy.handle.net/10648/2f2a3647-a71c-4b8a-97cc-f0516be36776 Stukken betreffende haar nalatenschap. 1596-1599 7 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie ook: inv.nr. 313.

Van Kats

De familie Van Kats was verwant aan de familie Van Duvenvoorde door huwelijk in 1542 (LXII) en door huwelijk van Maria van Egmond van Merenstein met Jacob van Kats.

LXV Maria van Kats --- http://proxy.handle.net/10648/65f42475-c500-4cd7-9e79-810e8d6ba498 Testament, afschrift. 1624 1598 1 katern

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Dever

De familie Dever was verwant aan de familie van Matenesse door huwelijk omstreeks 1500 tussen Aleid van Matenesse en Joost Dever van Mijnden.

LXVI Reinier Dever (ca. 1335-1417)

Zoon van Gerard Dever en Klara van Heemstede. Hij huwde in 1370 Janna van Leyenberg (ca. 1350-1432).

--- http://proxy.handle.net/10648/30f1de86-ae89-4698-8d12-593ce12b8d42 Akte van lijftocht van Janna van Leyenberg op zijn lenen, gehouden van de graaf van Holland. 1370 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Piek

De familie Piek was verwant aan de familie Van Matenesse door huwelijken in 1626 (XII), in 1598 (XXI) en in 1544 (XVII).

Algemeen --- http://proxy.handle.net/10648/3040a192-39ce-46e1-9326-7980613548a6 Aantekeningen betreffende de familie. z.j. 3 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXVII Gijsbert Piek (+ 1435)

Zoon van Arnout Piek en Ida van Buren. Hij huwde Ida de Zwart en in tweede echt omstreeks 1424 Wilhelma van Acquoy.

--- http://proxy.handle.net/10648/b2ca1f60-7f93-4260-bafb-2e7c85a04c1c Staat van zjn afstammelingen bij Wilhelma van Acquoy tot de zeventiende eeuw. z.j. 1 rol

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXVIII Hendrik Piek (+ 1543)

Zoon van Otto Piek en Johanna van Vianen van Jaarsveld en kleinzoon van Gijsbert Piek (LXVII). Hij huwde in 1516 Hadewig van Goor.

--- http://proxy.handle.net/10648/c9945c77-62c4-4d0d-b4b2-4f1fd314aafb Aantekening van zijn kwartieren en die van Hadewig van Goor. z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/13a06461-9b37-4760-b759-a5b96ee4992a Staat van hun kinderen en die van Johan Piek en Maria van de Boekhorst, met afschrift. z.j., 1517-1570 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXIX Gijsbert Piek (1531-1606)

Zoon van Hendrik Piek (LXVIII) en Hadewig van Goor. Hij huwde in 1564 Machteld van Tuyll van Bulkestein en in tweede echt Wilhelmina van Scherpenzeel.

--- http://proxy.handle.net/10648/a3ab0310-0d01-4a26-a297-891a4c19a109 Akte van overdracht door fabriekmeesters van de St. Maartenskerk van Zaltbommel van een vordering op de nalatenschap van Herman van Vuren aan hem, 1563; met retroacte. 1561 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXX Johanna Piek (1539-1627)

Dochter van Hendrik Piek (LXVIII) en Hadewig van Goor. Zij was abdis van St. Servaas te Utrecht en stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/2b2f85ed-b42c-45a8-83b9-9b3f72f315a2 Testamenten, 1620 en 1626; met akte van inbewaringgeving, 1620, en afschrift. 1628 1 katern en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e39a0856-0faf-4e5f-9bf4-a7c0c9b0e2e1 Akte van bevestiging door de Staten van Holland van haar in de beschikkingen over haar goed, afschrift. 1625, 1624 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXXI Johan Piek (1528-1572)

Zoon van Hendrik Piek (LXVIII) en Hadewig van Goor. Hij huwde omstreeks 1566 Maria van de Boekhorst en in tweede echt Beatrix uten Eng.

--- http://proxy.handle.net/10648/8bf4a291-5288-4962-b87f-9e801512490a Akte van lijftocht van Maria van de Boekhorst op zijn lenen, gehouden van de heer van Altena. 1573 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXXII Eustachius Piek (ca. 1605-1656)

Zoon van Willem Piek en Warburg van Wijhe. Hij stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/cbfbb148-f3f1-4059-929a-eff20ac9c9d6 Brief van Willem van Matenesse betreffende het wapen van de familie Valkenaar. 1653 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXXIII Allarda Piek (ca. 1605-1662)

Dochter van Willem Piek en Walburg van Wijhe. Zij huwde Arnold van Randwijk (+ 1641) en in tweede echt in 1642 Johan van Welderen (+ 1672).

--- http://proxy.handle.net/10648/af719992-d657-418e-bb70-1550c05820e6 Testament, afschrift. z.j., 1654 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van Scherpenzeel

De familie Van Scherpenzeel was verwant aan de familie Piek door huwelijk van Gijsbert Piek (LXIX) met Wilhelmina van Scherpenzeel.

LXXIV Otto van Scherpenzeel (+ 1527)

Zoon van Garcelis van Scherpenzeel en Maria van Zuilen van Anholt. Hij huwde Theodora van Waardenburg (+ 1550). Zij huwde in tweede echt Staas van Hemert.

--- http://proxy.handle.net/10648/b1ed621e-1e75-4724-8482-76f80c4f0cd6 Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap en die van Staas van Hemert, fragment. z.j. 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zie ook: Familie Heereman van Zuydtwijck, inv.nrs. 536 en 539.

Van Goor

De familie Van Goor was verwant aan de familie Piek door huwelijk in 1516 (LXVIII).

LXXV Lambert van Goor --- http://proxy.handle.net/10648/9ba98c78-85a0-4bcc-8106-041b3446e185 Akte van afstand door Arnout van Goor van zijn erfenis aan Johan van Goor. 1387 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

LXXVI Johan van Goor (+ 1498)

Zoon van Willem van Goor en Christina van Giessen. Hij werd in 1477 minderbroeder te Werdt en stierf in 1498.

--- http://proxy.handle.net/10648/8fc9ae4e-7929-40c3-85ec-51ea944be396 Akte van aanstelling door Jacob, graaf van Hoorne, van hem als schout van Andel. 1462 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ee6f54dd-4714-4d60-a904-4f9b75d35283 Akte van aanstelling door hertog Karel de Stoute van hem als dijkgraaf van het land van Meeuwen. 1467 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/37a5d34b-f452-4cac-a4b6-b2ea95a6127c Akte van afstand door priorin en convent van de Dominicanessen te Woudrichem voor Beatrijs van Goor van zijn erfenis. 1478 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

LXXVII Wolfert van Goor (+ 1511)

Zoon van Johan van Goor (LXXVI).

--- http://proxy.handle.net/10648/ce659851-9db7-42e1-9930-739b5e7d1a10 Akte van toezegging door Jacob, graaf van Hoorne, van het schoutambt van Andel aan de oudste zoon van Johan van Goor. 1466 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/2d88c270-4d5c-4231-94c5-e98e8ef37183 Akte van machtiging door Jacob, graaf van Hoorne, van hem en Nikolaas van Kronenburg tot inning van de bede binnen en buiten Altena. 1492 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/e589b8f9-d539-4e38-97a5-d106b21458a9 Akte van kwijtschelding door Jacob, graaf van Hoorne, aan hem van zijn dienst als drost en stadhouder van de lenen van Altena. 1496 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

LXXVIII Johan van Goor (+ 1513)

Zoon van Johan van Goor (LXXVI).

--- http://proxy.handle.net/10648/f575ab39-419f-4531-943f-f8116dd1d367 Akte van kwijtschelding door Jacob, graaf van Hoorne, aan hem van straf wegens een doodslag. 1498 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

LXXIX Johan van Goor (+ 1553)

Zoon van Johan van Goor Balthasarsz. Hij huwde in 1520 Janna Piek.

--- http://proxy.handle.net/10648/11013563-8994-4ba3-86ce-79539e0474f9 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Janna Piek. 1520 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Manninga

De familie Manninga was verwant aan de familie Van Matenesse door huwelijk in 1601 (XXIII).

Algemeen --- http://proxy.handle.net/10648/c57c8894-26fb-4fde-b750-2b928541bfc8 Aantekening betreffende de familie. z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXXX Luiger Manninga

Hij huwde Emerentiana Sonoy. Zij huwde in tweede echt in 1607 Tammo Coenders.

--- http://proxy.handle.net/10648/cf851f77-1a74-4818-8b54-a6a4c1e6dc01 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Tammo Coenders en Emerentiana Sonoy. 1607 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

LXXXI Josina Manninga

Dochter van Luiger Manninga (LXXIX) en Emerentiana Sonoy. Zij huwde in 1610 Osebrand Clant.

--- http://proxy.handle.net/10648/a1366b44-69f2-4cc6-82ab-d9eaa641c466 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen haar en Osebrand Clant. 1610 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Onsta

De familie Onsta was verwant aan de familie Manninga door huwelijk omstreeks 1582 van Eelko Onsta met Sofia Manninga.

LXXXII Eelco Onsta (ca. 1546-1600)

Zoon van Apco Onsta en NN. van Ewsum. Hij huwde in 1575 Hyma van In- en Kniphuizen (ca. 1547-ca. 1580) en in tweede echt omstreeks 1582 Sofia Manninga (+ 1618).

--- http://proxy.handle.net/10648/a05ff513-0b7a-435b-acbe-e940a7550677 Akte van overeenkomst tussen Hayo Unico Manninga, Willem van Matenesse en Osebrand Clant betreffende de nalatenschap van Sofia Manninga en die van tante Botnia in Oost-Friesland. 1619 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Valkenaar

De familie Valkenaar was verwant aan de familie Van Matenesse door huwelijk in 1659 (XXIV).

Algemeen --- http://proxy.handle.net/10648/86fff6f0-28dd-420a-b425-29a3f12c636d Genealogieën van de familie over 1452-1741; met aantekeningen. z.j. 1 omslag

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXXXIII Hendrik Valkenaar (+ 1471)

Zoon van Johan Valkenaar. Hij huwde in tweede echt Godstouwe Freyse van Dolre (+ 1488), Zij huwde in tweede echt Johan van Hemert.

--- http://proxy.handle.net/10648/8ab899d9-40d6-49a4-bd64-66d8b145b456 Akte van overdracht door ministra en convent van de Derde Orde te Rhenen van 6 boddragers jaarlijks op een huis en hofstede aldaar aan haar. 1472 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXXXIV Hendrik Valkenaar (+ ca.1487)

Zoon van Hendrik Valkenaar (LXXXIII) en Godstouwe Freyse van Dolre. Hij huwde in 1471 Kunigonde van Boetselaar.

--- http://proxy.handle.net/10648/ec1c459f-1265-4ef9-890a-0d6c043fb1f5 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Kunigonde van Boetselaar. 1471 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXXXV Hendrik Valkenaar (+ 1531)

Zoon van Hendrik Valkenaar (LXXXIV) en Kunigonde van Boetselaar. Hij huwde Oda van Zuilen van Nijeveld (+ 1517).

--- http://proxy.handle.net/10648/79022646-fb24-41fa-9141-942f160f1650 Akten van kwijtschelding door Frederik van Baden, bisschop van Utrecht, aan hem van zijn dienst als raadsheer en maarschalk van het Oversticht. 1514-1517 3 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/64adeb48-1c46-4282-b5b8-42f75a22dce2 Akte van afstand door de landcommandeur van het Duitse huis voor Steven Valkenaar van zijn erfenis en die van Oda van Zuilen van Nijeveld. 1526 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/237599ea-4755-4027-8a57-781fbab889ed Akte van toezegging door mater en convent van St. Magdalena te Utrecht aan Hendrik Valkenaar van jaargetijden voor hem en Oda van Zuilen van Nijeveld. 1556 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/0b56527a-8a3f-477e-9e10-8d790183568b Akte van toezegging door priorin en convent van Jerusalem te Utrecht aan Hendrik Valkenaar van jaargetijden voor hem en Oda van Zuilen van Nijeveld. 1556 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXXXVI Hendrik Valkenaar (+ 1572)

Zoon van Hendrik Valkenaar (LXXXV) en Oda van Zuilen van Nijeveld. Hij huwde in 1530 Hadewig van der Mye, (ca. 1510-1589).

--- http://proxy.handle.net/10648/30a17a07-4d24-4b14-ae97-9c5c440e8010 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Hadewig van der Mye. 1530 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/628a0262-0ea9-4b8a-ada0-0f9a88c2a3eb Stukken betreffende de heffing door keizer Karel V van de tweehonderdste penning voor een krijgsmacht tegen de Turken. 1542 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/2677f2ff-da88-4f52-ab97-2f3e0e0a387e Resoluties van de Staten van Utrecht betreffende zijn afvaardiging naar Brussel wegens de inhuldiging van koning Filips II, afschrift. z.j., 1555-1556 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c280f82d-c8b2-43b7-b185-11c8b9f91492 Akte van toewijzing door priorin en convent van de Wittevrouwen te Utrecht van een grafstede in hun kerk aan hem en Hadewig van der Mye, 1554; met bijlage, 1647; afschrift. z.j. 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/86122555-b0f8-4c57-a171-47f1f4db4e80 Akte van kwijtschelding door het convent van de Wittevrouwen te Utrecht van ƒ 105,- voor de gedachtenis van Amelis van Zuilen van Nijeveld aan Anton van Amstel van Mijnden, Willem Lobe en hem. 1555 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/af3e491c-2037-462a-9c91-c5d6ebfc810a Akte van overeenkomst door hem met Willem de Waal van Vronestein betreffende een goot tussen hun schuren. 1558 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c697cbc9-5b94-400f-a9f7-776e1f41275f Akte van overeenkomst tussen Johan van Duvenvoorde, gehuwd met Odilia Valkenaar, en Herman Valkenaar betreffende zijn nalatenschap en die van Hadewig van der Mye, Margaretha van Budberg en Hendrik Valkenaar de jonge. 1592 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Stukken, afkomstig van Hadewig van der Mye, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/6f71f4d9-74b0-4b17-b868-5867ea60487e Testament, afschrift. z.j., 1580 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXXXVII Hendrik Valkenaar (+ 1566)

Zoon van Hendrik Valkenaar (LXXXVI) en Hadewig van der Mye. Hij huwde Margaretha van Budberg (+ 1585).

--- http://proxy.handle.net/10648/4e2069f7-dfd2-4cae-90e1-fc5a8b20719b Akte van overeenkomst tussen Herman Valkenaar en Johan van Duvenvoorde, gehuwd met Odilia Valkenaar, betreffende zijn nalatenschap. 1604 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Stukken, afkomstig van Margaretha van Budberg, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/82a85d14-ef7b-40f7-8eae-5295e38f8fb1 Akte van scheiding en deling van haar nalatenschap, 1606; met bijlage, 1608, en uittreksel. z.j. 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXXXVIII Herman Valkenaar (1564-1623)

Zoon van Hendrik Valkenaar (LXXXVII) en Margaretha van Budberg. Hij huwde in 1596 Margaretha van Matenesse (1566-ca. 1640).

--- http://proxy.handle.net/10648/75cecc99-1a1d-4229-8749-0079ca99f7b6 Aantekening van zijn zestien kwartieren. z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/48b03bee-1ba4-444a-87ca-cd05a65182dc Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Margaretha van Matenesse, met afschrift. z.j., 1596 2 charters en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/8514dec9-1a98-4701-ade5-febd294c78ee Aantekeningen betreffende de geboorte van hun kinderen. 1598-1605 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Akten van overdracht door de Staten van Holland van 50 pond jaarlijks aan hem voor het leven van zijn zoons. 1616-1620 4 charters --- http://proxy.handle.net/10648/3cd15f49-ac0f-414f-af56-a6a20d85b587 Voor het leven van Herman Valkenaar, 1616

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/7c32dfef-d7cb-42fe-8c3f-fdb422d0bd0c Voor het leven van Herman Valkenaar, 1617

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f9bf50e7-c707-48b1-92ab-a6c3b1093e58 Voor het leven van Johan Valkenaar, 1617

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b34786b7-4481-4ca2-a018-4a7b293f4e8c Voor het leven van Johan Valkenaar, 1620

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a1553176-37a5-46a1-a7c7-fb4ce3793cfc Akte van bevestiging door koning Filips II van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1587 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6bc9e948-84e6-4785-8e5a-cfd9803243a5 Testament van hem en Margaretha van Matenesse. 1598 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/feae45f0-3f9b-49b9-945c-62bb5c8d0714 Akte van bevestiging door het Hof van Utrecht van hem en Margaretha van Matenesse in de beschikkingen over hun goed. 1603 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Stukken, afkomstig van Margaretha van Matenesse, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/8540f28d-9692-49a7-9da7-7128ef5a12e2 Album amicorum. 1583-1639 1 deel

Zie: RA. in Gelderland, Huis Waardenburg, inv.nr. 2118.

--- http://proxy.handle.net/10648/0902f4df-cdb9-402b-8bd9-0e7949e27bbd Akte van overdracht door de stad Leiden van ƒ 18,- jaarlijks aan haar voor het leven van Johan Valkenaar. 1607 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/5cc02108-4edd-4f52-9f68-1799919ec934 Akte van overdracht door de Staten van Holland van 25 pond jaarlijks aan haar voor het leven van Hendrik Gijsbertsz. 1631 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/51198245-8962-4def-a102-14c363becf38 Akte van bevestiging door het leenhof van Utrecht van haar in de beschikking over haar goed. 1634 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

LXXXIX Hendrik Valkenaar (1601-1669)

Zoon van Herman Valkenaar (LXXXVIII) en Margaretha van Matenesse. Hij huwde in 1630 Florentina van Matenesse (1603-1665).

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/6b93f581-aaa3-4423-9c54-339bfe6df7f8 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Florentina van Matenesse. 1630 2 charters

In tweevoud.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9747643e-de37-4d9e-94c8-dea331157b19 Aantekeningen betreffende geboorte en overlijden van hun kinderen. 1631-1643 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6ba8a35a-a322-4832-b768-722c6b9c217e Memorie betreffende zijn kwartieren en die van Florentina van Matenesse. z.j. 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9c0cc2cf-9daf-401a-9572-a39adfab3011 Brief van Jan van Baern te Utrecht betreffende kwartieren en vapens van de familie Van Azewijn en Van IJzendoorn. 1653 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

b Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/79c819ea-6627-45c4-a4e8-96fde16cd22c Akte van aanstelling door prins Maurits van hem als schout van Utrecht. 1625 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6c3a2a0e-aaae-40b3-b340-59ee941c1564 Akte van aanstelling door hem van Cornelis Fockert als schout van zijn heerlijkheid Valkenaar. 1630 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/918585a9-cd7e-42ae-b0c6-5e5fe20c96c5 Akte van aanstelling door de Staten van Utrecht van hem als watergraaf op de Vecht, op de Rijn tussen Utrecht en de Vaart en de Kromme Rijn tussen Utrecht en Wijk. 1665 1 charter

De rechterhoek ontbreekt.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/90a1f512-a667-4a04-ad27-ce2333b2d4a7 Stukken betreffende een geschil tussen hem als schout van Utrecht met Jan van Zuilen van de Haar voor wijlen Dirk van de Haar, schout van Utrecht, over de boeten voor de schout. 1624-1625 3 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/1b36fbb3-5e3d-44ee-b85d-1a5b38473e2a Brief van Govert van Reede van Amerongen betreffende de aanstelling van de heer van Wylich als luitenant in het regiment van de heer van Langerak. 1669 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

c Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/931ee357-439d-44ec-b9df-c3869208e9c0 Akte van bevestiging door de Staten van Utrecht van hem en Florentina van Matenesse in de beschikkingen over hun goed. 1631 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/02a456c0-b1fe-4405-b6e4-82d33074fc21 Akte van bevestiging door hem en Florentina van Matenesse van de lijftocht, die zij elkaar in 1631 maakten, 1640; met akte van inbewaringgeving, 1640, en akte van opening. 1669 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/890b3442-fc8a-48d1-a6ed-4b2a2ddf7f84 Testament van hem en Florentina van Matenesse, 1665; met akte van inbewaringgeving, 1665, en akte van opening, 1669; met afschrift, en concept. 1670 3 katernen

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Stukken, afkomstig van Florentina van Matenesse, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/bf4491e1-2930-4676-9ccc-4bc1d6a74224 Akte van bevestiging door het leenhof van IJsselstein van haar in de beschikking over haar goed. 1634 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2a3f97c1-a813-4d53-ac71-62c8f0039b14 Akte van bevestiging door de Staten van Holland van haar in de beschikkingen over haar goed. 1634 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XC Johan Valkenaar (1603-1642).

Zoon van Herman Valkenaar (LXXXVIII) en Margaretha van Matenesse. Hij stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/eec669ac-8ae9-42b7-8c94-230486990fe3 Akte van overdracht door hem van ƒ 31,-5 st. jaarlijks op zijn goed in Utrecht aan Nikolaas van Borculo, gehuwd met Anna van Rosweide, te Utrecht, 1637; gecancelleerd. l641 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/d1a85cd6-47d9-46f4-883d-c9f236e988b9 Akte van bevestiging door het Hof van Utrecht van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1635 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/5f064af7-60be-4bd5-b4a5-84b6b86d2e41 Testament, 1635; met codicil. 1642 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XCI Herman Valkenaar (1605-1642)

Zoon van Herman Valkenaar (LXXXVIII) en Margaretha van Matenesse. Hij was kanunnik van Oudmunster te Utrecht en stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/cc4c1f85-0947-45ce-9155-0aff4119f81a Akte van aanstelling door de Staten van Utrecht van hem tot lid van het Hot van Utrecht. 1642 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6ee1638b-daba-4303-ba34-24f998e54f4a Akte van bevestiging door de Staten van Utrecht van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1641 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/886ed553-e600-43de-a17e-d941fd1fe5ab Testament, 1642; met akte van inbewaringgeving, 1642, en akte van opening. 1642 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XCII Johanna Valkenaar (1634-1680)

Dochter van Hendrik Valkenaar (LXXXIX) en Florentina van Matenesse. Zij stierf ongehuvd.

--- http://proxy.handle.net/10648/253b6cb8-d32f-4919-9e85-cf86dfda4c43 Gedicht van Maria Pauw ter gelegenheid van haar reis naar Utrecht. 1676 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/5015e301-6c01-4c65-b84f-e9e6fd1053be Akte van bevestiging door het Hof van Utrecht van haar in de beschikkingen over haar goed. 1679 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/bcea1331-c2b5-44af-b2f4-a90513a196d2 Testament, 1679; met akte van inbewaringgeving, 1680, en akte van opening. 1680 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XCIII Karel van Valkenaar (1637-1684)

Zoon van Hendrik Valkenaar (LXXXIX) en Florentina van Matenesse. Hij stierf ongehuwd.

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/73754daa-bf91-4a5f-bbfa-15c9963d5feb Gedicht van Petrus Schirten voor hem ter gelegenheid van Nieuwjaar. 1680 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

b Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/5fe7f9e7-e382-4fb4-80c1-838483541591 Akte van aanstelling door de Staten van Utrecht van hem als maarschalk van stad en land van Montfoort. 1663 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/0eb098a9-8f31-4f5d-8643-205952892ba9 Akte van aanstelling door de Staten van Utrecht van hem als maarschalk van het Nederkvartier van Utrecht. 1667 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/cd3c3385-a933-4173-89e7-f1818adfc8ca Akte van aanstelling door de Ridderschap van Utrecht van hem als watergraaf van de nieuv gegraven vaart tussen de Steenstraat en de Minne en in de sloten van de polder Biesland. 1680 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/fbe999f0-8c30-4765-bbe5-a6a63ed48e92 Stukken betreffende zijn advies op het rekest van Hendrik van Utenhove, heer van Amelisweerd, om toelating in de Ridderschap van Utrecht. 1678 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

c Financiën --- http://proxy.handle.net/10648/3397d1c0-c381-4c81-9159-c3a09b8bdc22 Rekeningen van de erfgenamen van Th. Zwaerdecroon van zijn goed. 1680-1681 2 katernen

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/34233694-61f7-4e15-af64-1cb7c14661f0 Akte van schuldbekentenis door hem en Florentina Valkenaar van ƒ 4000,- op de uiterwaard, genaamd Nedergraafse of Blauwkamerse waard, in Wageningen aan Philippus Specht, predikant te Opheusden. 1682 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

d Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/ba70c4a6-e6c5-4695-a28a-fcfc1361163b Akte van bevestiging door de Staten van Holland van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1680 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Freyse van Dolre

De familie Freyse van Dolre was verwant aan de familie Valkenaar door huwelijk omstreeks 1450 (LXXXIII).

XCIV Bernard Freyse van Dolre (+ 1530)

Zoon van Evert Freyse van Dolre en Anna van Blitterswijk. Hij huwde Margaretha Maartens (+ 1538).

--- http://proxy.handle.net/10648/95a33695-3831-4410-99b4-655a7eba0319 Akte van bevestiging door de proost van Oudmunster van zijn vermaking van een stuk veenland in Leersum aan Hendrik Valkenaar de jonge. 1525 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2e3f8dc2-a780-4d22-b20d-14f9c4e7ecba Akte van bevestiging door de proost ten Dom te Utrecht van hem in de vermaking van de helft van een tiende in Leersum aan Hendrik Valkenaar de jonge. 1525 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9d1f828c-a923-441c-8208-9bc39a566fa3 Stukken betreffende zijn vermakingen aan Hendrik, Johan en Rutger Valkenaar. 1525 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van Budberg

De familie Van Budberg was verwant aan de familie Valkenaar door huwelijk omstreeks 1560 (LXXXVII).

XCV Herman van Budberg

Zoon van Johan van Budberg en Wernera van Zandwijk. Hij huwde in 1501 Elisabeth van Rechteren van Voorst.

--- http://proxy.handle.net/10648/259cde46-6987-4452-90f4-92d6d409d4e6 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Elisabeth van Voorst. 1501 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/aa18f612-fa8f-4e4e-be91-5c4dacd67a25 Akte van kwijtschelding door Cornelis van Budberg aan hem van toezegging van een medegave. 1519 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

XCVI Johan van Budberg (+ 1576)

Zoon van Herman van Budberg (XCV) en Elisabeth van Voorst. Hij huvde omstreeks 1538 Machteld van der Hoye.

--- http://proxy.handle.net/10648/37a2654f-b1b5-4a02-ba6e-0f0686598f39 Akte van aanstelling door keizer Karel V van hem als rechter van Nijmegen. 1553 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ddd12647-f83e-4c4b-8109-6393936f53f1 Akte van toewijzing door keizer Karel V van ƒ 150,- jaarlijks aan hem. 1544 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/aea0f535-24c9-458e-b960-1b0276c640ac Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap, 1576; met uittreksel. z.j. 1 charter en 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van Zandwijk

De familie Van Zandwijk was verwant aan de familie Van Budberg door huwelijk omstreeks 1470 van Johan van Budberg met Wernera van Zandwijk.

XCVII Herman van Zandwijk

Zoon van Herman van Zandwijk. Hij huwde in 1438 Udele Hack.

--- http://proxy.handle.net/10648/f5a08499-6916-4a28-93ab-91b4c8a626fa Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Udele Hack. 1438 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van Voorst

De familie Van Voorst was verwant aan de familie Van Budberg door huwelijk in 1501 (XCV).

XCVIII Zweder van Rechteren van Voorst (+ 1484)

Zoon van Frederik van Hekeren alias van Rechteren en Kunigonde van Polanen. Hij huwde Elisabeth van Homoet.

--- http://proxy.handle.net/10648/0d0f1027-6be7-4e35-b690-890c433e3a44 Akte van schadeloosstelling door Arnout van Bevervoorde van hem voor een borgstelling van ƒ 128,-. 1463 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van Gelder

De familie Van Gelder was verwant aan de familie Valkenaar door huwelijk in 1624 van Otto van Gelder met Florentina Valkenaar (C).

XCIX Karel van Gelder (ca. 1515-1576)

Jongere bastaardzoon van hertog Karel van Gelre. Hij huwde in 1538 Fenna van Broekhuizen.

--- http://proxy.handle.net/10648/051eac88-14d4-4178-947f-e23d13e5190c Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Fenna van Broekhuizen, 1538; afschrift, 1666, van vidimus. 1634 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/fc5d30e2-43e2-43c2-92bc-d84a157f48c2 Verordening van Maria van Hongarije, landvoogdes, betreffende zijn bevel over een vendel krijgslieden in dienst van de keizer. 1553 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

C Otto van Gelder (ca. 1590 - ca. 1650)

Zoon van Karel van Gelder en Maria van Buckhorst en kleinzoon van Karel van Gelder (XCIX). Hij huwde in 1624 Florentina Valkenaar (l598-1659).

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/3ca9b7f6-b0d8-41d3-9e50-f5acd29cbe46 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Florentina Valkenaar. 1624 2 charters

In tweevoud.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

b Eigendommen en financiën --- http://proxy.handle.net/10648/91cd3d2d-2b55-4c5a-b395-bf3b8828f606 Mandaat van Frederik Willem, markgraaf van Brandenburg, aan de landrentmeester van Kleef tot betaling van ƒ 500,- jaarlijks aan hem. 1648 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c6cb321f-713e-4ae9-bffd-92c8235893a2 Missive van stadhouder en raadsheren van Kleef aan hem betreffende betaling van zijn jaarrente, met vertaald afschrift. z.j., 1656 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

c Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/90d52c26-dbb6-4670-8471-2bc7a3c83366 Akte van lijftocht van hem en Florentina Valkenaar op het goed Buckhorst en dat te Arnhem. 1635 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2f790ad2-2138-4d91-a8d0-9b12b84d6dbc Akte van bevestiging door het leenhof van Gelre van de vermaking van zijn goed aan Florentina Valkenaar. 1635 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a0d4c714-7ad2-4864-bd7e-d8b9c5b6eb50 Akte van lijftocht van hem en Florentina Valkenaar op het goed in Lienden. 1636 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e53b4072-9d73-49cf-92d8-67f4994999f9 Akte van lijftocht van hem en Florentina Valkenaar op het goed in Kesteren. 1637 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/d889d193-4acf-4149-a6e3-ae42b0933bf9 Akte van bevestiging door het Hof van Utrecht van hem en Florentina Valkenaar in de beschikkingen over hun goed. 1643 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/38799790-c77b-4bd7-827f-81cc0a421ffe Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap en die van Florentina Valkenaar. 1656 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Stukken, afkomstig van Florentina Valkenaar, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/354101dc-e08a-473e-a584-5629c59f7996 Aantekening van de rouw bij haar begrafenis, z.j.; met lijst van haar vrienden en die van haar man. z.j. 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CI Herman van Gelder (ca. 1630 - ca. 1680)

Zoon van Otto van Gelder (C) en Florentina Valkenaar. Hij huwde in 1662 Anna Maria de Bergaigne (+ 1690).

--- http://proxy.handle.net/10648/68544a9f-3779-4e87-ad1a-874433374aea Attestatie van Agnieta de Gay en curatoren van wijlen Maria van Kriekenbeek voor hem betreffende het beweerde beheer van de bank van lening door Hendrik de Bergaigne of diens familie, afschrift. 1663; 1664 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6a5166de-f4cb-4308-a0f8-2ad0d9b0aa6c Testament van hem en Anna Maria de Bergaigne, afschrift. 1662, 1664 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CII Karel van Gelder (1632-1706)

Zoon van Otto van Gelder (CI) en Florentina Valkenaar. Hij was commandeur van het Duitse huis te Dieren en stierf ongehuwd.

--- http://proxy.handle.net/10648/2db40d13-f27f-4354-b879-8c4a61c67d85 Akte van bevestiging door Govert van Reede van Amerongen van hem in de jacht op konijnen tussen Rhenen en de Grebbe en tussen Elst en Rhenen. 1687 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e89a3b4e-e155-47d8-9c37-45d3ec5b8c22 Testament, 1698; met akte van inbewaringgeving, 1698, en akte van opening. 1706 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van Azewijn

De familie Van Azewijn was verwant aan de familie Van Matenesse door huwelijk in 1666 (XVI).

CIII Reinier van Azewijn (ca. 1510-1556)

Zoon van Reinier van Azevijn en Agnes van Ulft. Hij huwde in 1533 Josina van Broekhuizen (ca. 1510-1582).

--- http://proxy.handle.net/10648/ab25d761-ac71-4071-8c7c-cee2595a7357 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Josina van Broekhuizen. 1533 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/45565832-e411-4dfd-b736-339dfd6f8980 Akten van overeenkomst door bestuurders van het St. Willibrordshuis en de St. Willibrordskinderen te Utrecht met hem betreffende het onderhoud van een jongen of klerk en het onderhoud van twee jongens, op te leiden voor een geestelijk of wereldlijk ambt. 1552 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Gedrukt: Dodt, V, p. 321.

--- http://proxy.handle.net/10648/d8296b44-b8f4-4cf4-ac15-085302722c75 Stukken betreffende het achterstal van Agnes van Azewijn, mater van het convent van St. Agnes te Arnhem, van zijn nalatenschap. 1557-1560 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Stukken, afkomstig van Josina van Broekhuizen, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/cdeb3f24-5c2e-48d7-ab31-072178505431 Brief onder meer betreffende haar zoon, die tijdens de oorlog met de paltsgraaf naar Dusseldorp is gereisd. z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/08107bad-9a3a-45ba-b619-0a9439b11b35 Attestatie van Jacob Wemmersz., priester, voor haar betreffende dood en begrafenis van Cornelia van Dorn, gehuwd met Albert de Vrieze, in 1535 in de St. Jan te Utrecht. 1560 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a4e40474-9eb7-4659-8e55-faa2120ec814 Akte van kwijtschelding door Floris van den Bongard aan haar van de huwelijksgave van Agnes van Azewijn, zijn vrouv. 1578 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/59a4d86e-0101-4115-8572-d2b57eb227b0 Stukken betreffende de overdracht door haar van ƒ 24,- jaarlijks en van ƒ 21,- jaarlijks aan Aleid van Warmeloo alias van Haaften. 1581 4 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ab6018ac-93e2-4573-b81e-292ad67fe07a Akte van overdracht door haar van goed in Bergh, Ulft en Gendringen aan haar zoons wegens haar nalatenschap. 1574 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CIV Reinier van Azewijn (ca. 1544-1620)

Zoon van Reinier van Azewijn (CIII) en Josina van Broekhuizen. Hij huwde in 1564 Machteld van IJzendoorn (+ 1616).

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/e529b1a7-a163-424b-b533-f948cbd74ab0 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Machteld van IJzendoorn, met afschriften, 1564 en 1646, en concept. 1564 2 charters en 2 katernen

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

b Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/4a364239-ee90-4c5f-9ed4-91f6bcfc202b Akte van aanstelling door overheid en landraad van de Verenigde provincies ten oosten van de Maas van hem als gecommitteerde van de landraad. 1584 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/95a02536-315d-4254-aa48-0d7c5913470a Akte van aanstelling door prins Maurits van hem als tresorier-generaal van de Verenigde provincies. 1584 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b9a7e213-1064-43ff-895d-c40d7d6afa97 Akte van aanstelling door Leicester van hem of zijn oudste zoon als drost van het kasteel Wijk bij Duurstede en bevelhebber van het garnizoen aldaar en ter Eem. 1586 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/487168b4-9fa7-44a8-97b3-6adc6c487959 Missive van prins Willem aan hem betreffende bijstand aan de graaf van Hohenlohe, afschrift. 1584; z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/33e2d6aa-d3a3-4284-bf72-f3c87412b401 Akte van aanstelling door de Raad van State van Filips Cassel als kapitein der garnizoenen van Doom en Sterkenburg onder bevel van de heer van Moersbergen en van hem. 1585 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/10b3fd41-7d0e-46d9-956d-7b5c0cc5036c Verordening van Leicester betreffende verhoging van de verpachting der middelen in Gelderland ter verbetering van het salaris van gecommitteerden van de Raad van State. 1586 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

c Eigendommen en financiën --- http://proxy.handle.net/10648/cd6f7eb5-313d-44e4-9dcc-42c10b38d2be Akte van overeenkomst door hem met Staas van Azewijn, zijn broer, betreffende afstand en verpachting van percelen in Overijssel. 1576 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/79c4b6c8-6a1b-47a5-ab90-1b35db0a5d5f Akte van kwijtschelding door Cornelis van Salland, gehuwd met Theodora van Gent, van 425 daalders aan hem en Machteld van IJzendoorn. 1576 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e2f14a20-c5c2-4e76-a604-c02d2de889b1 Akte van toezegging door hem, Arnout van Azewijn en Frans van Lienden van betaling en aflossing van ƒ 300,- jaarlijks aan Cornelis van Schoordijk. 1582 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c677ab11-9b4e-4fb0-b105-e85bddbd3953 Akte van overdracht door de weduwe van Cornelis Staasz. van een rentebrief aan hem. 1593 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Het aangekondigde getransfigeerde charter ontbreekt.

--- http://proxy.handle.net/10648/7078d40e-7442-4fc6-9b9a-85f011db8a19 Stukken betreffende de overdracht door hem van goed in Zeddam, Etten en Beek en van Paushuis te Utrecht aan Anton van Azewijn, zijn zoon, en van goed in Gendringen in de buurschappen Wieken, Oer en Megchelen aan Adriaan van Matenesse. 1607-1608 1 charter en 3 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

d Voogdij --- http://proxy.handle.net/10648/99bb7cf2-3d67-4704-bf3a-7097cbb0c731 Stukken betreffende zijn voogdij over Reinier van Azevijn, kanunnik van Oudmunster te Utrecht, zijn zoon. 1588 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

e Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/9296c354-d9c6-487e-b800-28e29613608a Akte van bevestiging door het leenhof van Vianen van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1587 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/78f85fc7-10fd-4ca7-8052-1a8bb9521e4a Testament van hem en Machteld van IJzendoorn, 1614; afschriften, 1652 en z.j., met uittreksel, z.j.; met codicil, afschrift. 1614; 1620 4 katernen

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/d763be80-aa48-43f7-8183-e8371c040ef7 Codicil, afschrift. 1620 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/1b9561c2-8692-4f70-8c6a-431a20bf424b Stukken betreffende zijn nalatenschap en die van Machteld van IJzendoorn. 1621-1628 en z.j. 1 katern en 5 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CV Agnes van Azewijn (1539-1608)

Dochter van Reinier van Azewijn (CIII) en Josina van Broekhuizen. Zij huwde in 1557 Johan Schellart van Obbendorf en in tweede echt Floris van den Bongard (1539-1602).

--- http://proxy.handle.net/10648/7c9c3ab4-fa7b-4fe9-bcdb-c0a30a2860af Akte van huwelijksvoorvaarden tussen haar en Johan Schellart van Obbendorf. 1557 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CVI Maria van Azewijn (ca. 1545-1572)

Dochter van Reinier van Azevijn (CIII) en Josina van Broekhuizen. Zij huwde in 1570 Steven van Wylich (ca. 1545-1609).

--- http://proxy.handle.net/10648/0335223a-1e02-4bf7-80f1-63b0372397d5 Akte van uitspraak betreffende haar huwelijksvoorwaarden en testament. 1573 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CVII Arnout van Azewijn (1552-1621)

Zoon van Reinier van Azevijn (CIII) en Josina van Broekhuizen. Hij huwde in 1578 Katharina van IJzendoorn en in tweede echt Alverade van Boetselaar (+ 1622).

--- http://proxy.handle.net/10648/91e4ec91-bdda-4b48-84c7-f014c2c4d448 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Katharina van IJzendoorn. 1578 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/d333bc06-16a8-4bce-8482-02ed3feeb9ca Akte van overeenkomst door Anton van Azewijn met hem betreffende zijn aandeel in het goed van Brakel, 1614; met bijlagen. l6l4-16l7 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CVIII Anton van Azewijn (ca. 1570-1646)

Zoon van Reinier van Azewijn (CIV) en Machteld van IJzendoorn. Hij was lid van de Ridderschap van het kwartier Nijmegen en van Utrecht. Hij huwde in 1606 Geertruida van Aldenbockum (+ 1673).

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/3269bb91-2702-474b-b331-dc0364312a84 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Geertruida van Aldenbockum, 1606; afschriften. 1671 en z.j. 2 katernen

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/29f46f55-aca9-46c7-9690-e0ad9bfc1a28 Stukken betreffende zijn overeenkomsten met Reinier en Eustachius van Azewijn en Machteld van IJzendoorn wegens zijn huwelijksvoorwaarden en de hem toe te wijzen goederen. 1606-1619 1 omslag

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/dda05140-a83f-436f-8a20-f833799e2d13 Stukken betreffende zijn overeenkomsten met Eustachius van Azewijn wegens hun huwelijksvoorwaarden en het testament van hun ouders. 1606-1622 2 katernen en 5 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6f17c0cc-bd05-40cf-81cd-778194b9afef Attestaties van hem betreffende de nalatenschappen van zijn ouders en zijn huwelijksvoorwaarden. 1620-1621 4 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

b Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/eac48aca-b1c3-47c1-ac37-a96f985ea4dd Missive van Arnout van Herteveld, ambtman van de Lijmers, betreffende de riddermatigheid van het huis Enghuizen. 1632 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b23c496e-0aa5-4d72-8c2f-2d643fe05325 Missive van de Ridderschap van Kleef wegens hun dank voor de bewaring van enige voorrechten, die aan de Ridderschap werden medegedeeld. 1632 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/62e06bcd-764c-4b32-9ebe-c3ec12b0e842 Convocaties door de raad van Kleef van hem voor de Kleefse landdag. 1637-1643 1 omslag

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

c Eigendommen en financiën --- http://proxy.handle.net/10648/bf340fde-af34-458c-9262-e1cdf0771105 Akte van overdracht door Reinier van Azevijn van ƒ 7,-16 st. 1 d. jaarlijks op zijn goed aan Gerard Vos, burger van Utrecht, 1600; gecancelleerd. 1643 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2b4e663f-a8c9-403e-a113-7ce6cdb69771 Akte van overdracht door Jacob Jansz. van Ommeren, gehuwd met Katharina Gillisd., van ƒ 25,- op hun goed in stad en land van Utrecht aan Aleid van Parijs van Zuidoord. 1601 1 charter

Blijkens dorsale notitie bevond dit charter zich naderhand in zijn nalatenschap.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2f59da6d-a69c-4187-aa1a-162ac67cc5b0 Stukken betreffende de schatting van zijn goed in Gendringen, Oer en Etten. 1609-1619 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/23b00d4a-7d0e-40b9-87ef-ce61c80b4d86 Kwitanties van Cornelis Vernoy wegens diens beheer van het goed in de Lijmers. 1645-1646 1 omslag

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

d Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/6fb3c2a4-5361-44dc-b35f-ea83b0ef1366 Akte van bevestiging door het leenhof van Utrecht van hem en Geertruida van Aldenbockum in de beschikkingen over hun goed. 1629 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b0483050-3f83-4d3c-ad26-2f55158a97ab Akte van bevestiging door de burggraaf van Montfoort van hem in de beschikkingen over zijn goed. 1630 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/416d79e5-8809-4293-b187-6273eb9dd883 Akte van bevestiging door de markgraaf van Brandenburg van hem in de beschikkingen over zijn goed voor Anton van Azewijn, zijn neef, vertaald afschrift. z.j., 1633 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/35675d15-c9bd-40ad-abcf-a6a4308abff6 Testament, 1639; met codicil, 1639, en akte van opening, 1646; met bijlage, 1646, en afschriften. z.j. 2 charters en 5 katernen

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/1e250fbf-b5ba-482a-9786-bf990ef15827 Akte van aanstelling door hem van Dirk van Boetselaar als executeur-testamentair na de dood van Cornelis van Matenesse. 1640 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/739a28a0-0548-4bc4-b076-37c71e9d95c5 Akte van lijftocht van hem en Geertruida van Aldenbockum, 1644; met akten van bevestiging door de leenhoven van Gelre en Bergh, afschrift. 1670, 1644 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f2a1bc72-65d5-40db-b2ae-5ce3ccdae28e Aantekening van de rouw bij zijn begrafenis. z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/3de1b2b0-51e6-4751-87d7-de3ac25437d1 Stukken betreffende zijn legaat aan Anton van Azewijn, zijn neef. 1645-1646 4 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/98414451-3646-4ece-93a5-b650ca9e5862 Stukken betreffende zijn nalatenschap. 1646 en z.j. 1 deel, 3 katernen en 3 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

Stukken, afkomstig van Geertruida van Aldenbockum, zijn echtgenote a Financiën --- http://proxy.handle.net/10648/dfc97017-9927-49e9-bc7a-fde58dae3e4d Aantekenboekje van ontvangsten wegens haar lijftocht, met bijlage, 1675-1676, en afschrift. z.j., 1647-1671 2 katernen

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/04ce8d09-fa8e-4b9f-9351-296f5419b854 Staat van haar vorderingen in Kleef, met bijlagen. 1647 1 katern en 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/62dcbc8c-97f8-4303-8204-7df6386a804c Kwitanties van Anton Gijsbertsz., rentmeester, wegens arbeidsloon en geleverde vaar. 1647-1648 1 omslag

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/205a34b7-d4db-4945-a83e-a93a008ecd1e Stukken betreffende haar geschil met Pieter van Hardenbroek wegens een prebende in het Wittevrouwenklooster te Utrecht. 1634-1659 en z.j. 1 katern en 4 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ab28135f-cc48-4685-8ea0-e67253c2802a Kwitanties van Willem van Carpen wegens reparaties aan het dak van het huis Enghuizen in Zevenaar. 1659-1660 3 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/7bc65990-342c-4a25-8156-bdb74527caa4 Kwitantie van Dirk Heylder wegens zijn salaris en onkosten bij de inning der Kleefse renten. 1661 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/81bc6c21-fb10-4e5f-8c28-19513c11f545 Rekening van Nikolaas Falck van zijn kosten in haar zaak tegen de graaf van Bergh, met bijlage. z.j., 1666 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

b Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/2739bfa3-8763-4db3-a7fd-86d7598b06db Codicillen, 1670, 1671 en 1673; met akte van inbewaringgeving, 1671, en akte van opening, afschriften. 1673-1674, 1673 1 katern en 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/afd20e75-0e47-4ffb-9531-2360674e4f13 Stukken betreffende haar nalatenschap en die van Anton van Azewijn, haar zoon. 1676-1681 1 katern en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CIX Eustachius van Azewijn (ca. 1570-1633)

Zoon van Reinier van Azewijn (CIV) en Machteld van IJzendoorn. Hij huwde in 1614 Maria van Oostrum (+ 1630).

--- http://proxy.handle.net/10648/7622217a-42d8-40ca-9939-f22f89564af2 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Maria van Oostrum. 1613 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c970485d-23f5-4df4-8d89-d2e82228a5fc Stukken betreffende zijn bekleding met een kanonikaat in de kerk van Oudmunster te Utrecht. 1588 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c5d08002-899d-4733-b19a-a1450dd2e3aa Akte van aanstelling door hem van Pieter Vereem en Splinter van Hamersveld tot zijn zaakwaarnemers. 1588 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6d50a0c4-3634-4326-9c63-c25e616709b5 Stukken betreffende de afstand door Ambrosius van Bronkhorst en Machteld van Azewijn, diens vrouw, van haar deel in het goed Wesenthorst bij Gendringen, afkomstig uit de nalatenschap van haar ouders, aan Anton van Azewijn. 1641-1642 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CX Geertruida van Azewijn

Dochter van Reinier van Azewijn (CIV) en Machteld van IJzendoorn. Zij huwde in 1597 IJsbrand van Mérode.

--- http://proxy.handle.net/10648/e9c901bb-de9a-4f41-ba77-b3a21fc18eb8 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen haar en IJsbrand van Mérode. 1597 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXI Agnes van Azewijn

Dochter van Reinier van Azewijn (CIV) en Machteld van IJzendoorn. Zij huwde in 1601 Walraven van Hekeren.

--- http://proxy.handle.net/10648/744d5dd8-e5f9-4b1d-a72a-6a8c1f08ac21 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen haar en Walraven van Hekeren. 1601 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXII Anton van Azewijn (1615-1647)

Zoon van Eustachius van Azewijn (CIX) en Maria van Oostrum. Hij huwde in 1647 Margaretha Turck, die in 1651 hertrouwde met Zeger van Rechteren.

--- http://proxy.handle.net/10648/7e9186b3-0828-42c0-aec4-4c078407feb5 Aantekeningen van zijn kwartieren. z.j. 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c5925929-e4b9-41fc-a5cc-2a6618d49a22 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Margaretha Turck, met bijlagen, 1647, en afschriften. 1669 en z.j., 1647 2 charters en 2 katernen

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/fcdff52d-a231-4f4f-aebd-a49b752e8ad5 Convocatie door George Willem, markgraaf van Brandenburg, van hem tot de vergadering der standen. 1638 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e2226c2e-13a7-4598-9239-d27003510855 Testament, 1639; uittreksel. z.j. 1 stuk

Zie: RA. Noord-Holland, Heren en vrouven van Schagen, inv.nr. 320.

Stukken, afkomstig van Margaretha Turck, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/4e1efa52-18fe-452e-a526-cf0d0fb92c0b Akte van overdracht door Anton van Azewijn van ƒ 50,- jaarlijks aan Christina, dochter van Johan van Straten, 1641; gecancelleerd. 1657 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/bc6280b1-769a-4438-adb3-0e149647707c Stukken betreffende een geschil tussen Antonietta van Azewijn, haar minderjarige dochter, en haar tantes. 1650-1654 1 katern en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van Broekhuizen

De familie Van Broekhuizen was verwant aan de familie Van Azewijn door huwelijk in 1533 (CIII).

CXIII Johan van Broekhuizen (+ 1441)

Zoon van Willem van Broekhuizen en Agnes van Waardenburg. Hij huwde Adriana van Brakel.

--- http://proxy.handle.net/10648/cacb2323-abc4-44f9-8a5a-f071dbf2cf88 Akte van overeenkomst door Adriana van Brakel met Gerard, Staas en Agnes van Broekhuizen, haar kinderen, betreffende zijn nalatenschap. 1441 2 stukken

In tweevoud.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXIV Staas van Broekhuizen (ca. 1415-1469)

Zoon van Johan van Broekhuizen (CXIII) en Adriana van Brakel. Hij huwde Geertruida van Strijen (+ 1478).

--- http://proxy.handle.net/10648/eb4dfb15-dc0f-40a0-ae07-25a4fee9b625 Stukken betreffende zijn borgstelling voor Hendrik van Strijen, broeder te Zevenbergen, van diens koop van het goed van wijlen Arnout van Zevenbergen in Aalburg, Genderen, Heesbeen en Heusden, afschrift. z.j., 1463 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9ffc3c04-4bed-422b-a0d7-4c1569e25893 Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap. 1469 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e1bd873a-4db3-4e0c-83ee-1ebdfdb87f84 Akte van afstand door Johan van Drongelen, landcommandeur van het Duitse huis, voor Hendrik van Broekhuizen van diens recht op zijn nalatenschap. 1475 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/14f835fe-417e-4fa1-bfb1-5127eb024287 Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap na de dood van Geertruida van Strijen. 1478 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXV Arnout van Broekhuizen (ca. 1450-1513)

Zoon van Staas van Broekhuizen (CXIV) en Geertruida van Strijen. Hij huwde Geertruida de Cocq van Opijnen.

--- http://proxy.handle.net/10648/d6be64bb-9299-4151-9887-9f3a3498c4e9 Akte van schuldbekentenis door Reinier van Broekhuizen, Zeger van Groesbeek en Johan van de Poll van ƒ 500,- aan hem. 1475 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXVI Adriaan van Broekhuizen

Zoon van Staas van Broekhuizen (CXIV) en Geertruida van Strijen.

--- http://proxy.handle.net/10648/a6a8fc90-3368-4fcf-b1ea-5ef6b6ad79a8 Testament. 1515 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXVII Staas van Broekhuizen (+ 1525)

Zoon van Arnout van Broekhuizen (CXV) en Geertruida de Cocq van Opijnen. Hij huwde Cornelia van Wijhe.

--- http://proxy.handle.net/10648/8890203c-cd33-4560-8636-15c289e734fa Brief van Maximiliaan van Bergen betreffende de gevangenschap van zijn broer. 1516 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van IJzendoorn

De familie Van IJzendoorn was vervant aan de familie Van Azewijn door huwelijken in 1564 (CIV) en in 1578 (CVII).

CXVIII Allard van IJzendoorn

Zoon van Willem van IJzendoorn en Arnolda van Keppel. Hij huwde Folswina van Druten.

--- http://proxy.handle.net/10648/2eeb73af-9477-4fb6-a4bd-e9ee79abdde5 Akte van kwijtschelding door Johan van Kersbergen van schadeloosstelling door hem en Zweder van Bloemenstein. 1381 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b0ef5ada-4450-488f-a70b-3e861e6d6936 Akte van bevestiging door Willem van Druten, rechter tussen Maas en Waal, van hem in zijn beslag op goed van wijlen Wouter van Overrijn in Dreumel. 1392 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c44d875d-f8ac-417f-bac5-8dd1325172cc Kwitanties door Wouter van Overrijn van renten uit het goed van Willem van Druten. 1396 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/08aaf279-79de-4c8e-a9b9-3dae66752eb1 Akte van kvijtschelding door Johan van Meerten van alle schuld aan Folswina, zijn weduwe. 1414 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXIX Rudolf van IJzendoorn (+ 1410)

Zoon van Willem van IJzendoorn en Arnolda van Keppel. Hij was proost van St. Pieter te Utrecht.

--- http://proxy.handle.net/10648/c2e0a784-b262-4971-948e-4c38c2396e43 Akte van dagvaarding door de abt van St. Laurens buiten Utrecht van Rudolf van Lawijck in diens geschil met hem betreffende de hof Zelbeek. 1403 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/1d2376a5-3f0b-452b-8074-66fc477a67ee Akte van bevestiging door Arnout, heer van Leyenberg, rechter in de Nederbetuwe, van de overdracht door Arnout Bor van den Gein van zijn goed in de Nederbetuwe wegens een schuld van 800 gouden schilden aan Albert Balis, priester van IJzendoorn. 1402 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXX Willem van IJzendoorn

Zoon van Allard van IJzendoorn (CXVIII) en Folsvina van Druten. Hij was onder meer rechter in het land van Maas en Waal en huwde Adriana van Brakel (+ ca. 1428) en in tweede echt Adriana de Cocq van Neerijnen.

a Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/c7e72b14-e0d4-4f4c-a1f1-d47b9c61c336 Akte van overdracht door Gerard van Meerten, priester, van het goed van de kinderen van Wouter Boes in de Nederbetuwe wegens een schuld van 4 schilden aan Herman Passier. 1413 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/cea2f145-1977-4c0a-b927-a41a26250aff Akte van schuldbekentenis door Herman van de Poll c.s. van 131 schilden aan Dirk van Heumen op zijn goed in Dreumel. 1417 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f1a3daf5-ed2a-48ae-90ad-f0d7ef81f8dd Akte van schuldbekentenis door Heimerik van Druten van 1400 gouden schilden, gepand op zijn goed in Druten, aan Arnout, bastaard van heer Willem van Druten. 1418 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6aea98f6-d9fe-485e-851b-a44ca2ba1a2d Akte van schuldbekentenis door Govert van Delft en Weytke, zijn vrouw, van 49 schilden aan Jacob van Riemsdijk op hun goed in Wamel. 1418 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/72996abb-be2d-4dff-abef-0bf530c69e7b Akte van overdracht door Sander van Wely en Christina, zijn vrouw, van drie stukken land in Afferden aan Wouter Nasschert. 1418 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/68752d5b-afa4-49c1-bd19-1229c2b9e81d Akte van schuldbekentenis door Willem van den Bongard van ƒ 20,- aan Johan van den Bongard op zijn goed in Appeltern. 1418 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/64126887-5c7f-4993-a05b-ffaeb2cc50fe Akte van lijftocht van Elisabeth, gemaakt door Willem van Druten, haar man, op zijn goed in Afferden. 1419 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/523c453e-fe34-4054-b148-f3b3805d6530 Akte van lijftocht van Willem van Druten, gemaakt door Elisabeth, zijn vrouw, op haar goed in Afferden. 1419 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f6e6ff7f-c50d-4457-a403-5fe339a0c845 Akte van lijftocht van Willem van Druten, gemaakt door Elisabeth, zijn vrouw, op haar goed in Winssen. 1419 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ebffd5dd-9ab2-4f60-b7c7-c55b3b776b02 Akte van schuldbekentenis door Machteld, weduwe van Gerard Nikolaasz., van ƒ 7,- aan Herman die Hase. 1420 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Bovenstaande charters, behalve de eerste alle staande op zijn naam, zijn blijkbaar te beschouwen als schepenkistoorkonden, die aan de rechter van het land van Maas en Waal zijn gebleven.

b Financiën --- http://proxy.handle.net/10648/4ac97566-844a-4a2f-9648-efa89daded48 Akte van schadeloosstelling door Willem, heer van IJzendoorn, en Elisabeth van Loenersloot van hem voor ƒ 404,- bij Gozewijn van Lienden. 1422 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ea37f61f-f740-49c4-8963-44d92a8d9fe3 Akte van bevestiging door de rechter van IJzendoorn van hem in de verkoop van het verbeurde goed van Willem van IJzendoorn Hermansz., gehuwd met Otto, in IJzendoorn aan Allard van IJzendoorn, zijn bastaard. 1437 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2f7fcc5b-ec93-4d9f-9f8b-c0542a960c75 Akte van schadeloosstelling door Jacob van IJzendoorn van hem, Wouter, bastaard van heer Willem van IJzendoorn, en Hendrik van Loenersloot van de verpachting van zijn winden rosmolen in IJzendoorn wegens schuld aan Willem van Lienden, Johan Vos van Avezaath en Johan van Meerten. 1439 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/aa3fd8b8-cacc-4c4c-9c20-2b55d40ebde9 Akte van schadeloosstelling door Jordaan van Wijhe van hem voor ƒ 214,-. 1442 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXXI Wouter van IJzendoorn

Zoon van Willem van IJzendoorn (CXX) en Adriana van Brakel. Hij huwde in 1456 Katharina van Sterkenburg (+ 1473).

--- http://proxy.handle.net/10648/910c907e-2664-487e-a03f-11d608685c31 Akte van uitgifte in tijns door hem van een huis en hofstede in IJzendoorn aan Otto Willemsz., gehuwd met Aleid van Gesteren. 1460 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/28edee60-093c-4a3c-af20-02c70ccf6c55 Attestatie van Arnoldus van Everdingen, priester, betreffende zijn appel bij de officiaal van Utrecht in zijn geschil met Willem van Gent. 1463 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXXII Ernst van IJzendoorn (+ 1538)

Zoon van Wouter van IJzendoorn (CXXI) en Katharina van Sterkenburg. Hij huwde Oda van Amstel van Mijnden (+ 1517) en in tweede echt NN. van Culemborg.

a Loopbaan --- http://proxy.handle.net/10648/0770c91f-22e9-45e6-be1f-b19b2f48d4ad Akte van kwijtschelding door David, bisschop van Utrecht, van gelden voor onderhoud van het slot te Abcoude aan hem. 1492 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

b Financiën --- http://proxy.handle.net/10648/656c8d90-ade4-421c-9d70-0e8202ac4f65 Akte van aanstelling door hem van Meeus en Noyde van Amerongen, zoons van Jacob Zegersz., Dirk Pietersz., Hendrik Borre en Wouter van Herwijnen als zaakwaarnemers van zijn goed in Zuid-Holland. 1495 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/8e1a0ec3-6d30-4d22-9001-6fcb0bb709ec Akte van veroordeling door het Hof van Holland van hem in de betaling van een jaarlijkse som aan de graaf van Holland wegens zijn bezit van de Poelie. 1502 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

c Nalatenschap --- http://proxy.handle.net/10648/144b5a6a-33f7-46f3-a69d-2be170d14402 Testamenten, 1533 en 1537; met afschrift. z.j. 3 charters en 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Het testament van 1533 gedrukt: Dodt, V, pp. 308-309.

--- http://proxy.handle.net/10648/843489f3-cfee-4fb9-b699-4e6a7731e04e Akte van uitspraak door Adriaan van Matenesse c.s. in een geschil tussen Anton en Katharina van IJzendoorn betreffende de nalatenschap van hun ouders. 1538 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXXIII Anton van IJzendoorn (+ 1559)

Zoon van Ernst van IJzendoorn (CXXII) en Oda van Amstel van Mijnden. Hij huwde in 1538 Otta van Tuyll van Bulkestein (+ 1592).

--- http://proxy.handle.net/10648/c223c1af-1368-4d81-a4cf-2431d82cf26d Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Otta van Tuyll. 1538 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/4f9a7ac0-75d8-4d8b-8a93-2c1ed33618d3 Akte van aanstelling door Hendrik van Beieren, elect van Utrecht, van hem tot schout van Werkhoven. 1528 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/be25d95a-6ed5-412f-a737-695843e9d64e Akte van overeenkomst door Reinier van Azewijn, gehuwd met Katharina van IJzendoorn, met Machteld van IJzendoorn, haar zuster, betreffende zijn nalatenschap in Zwijndrecht en Sterkenburg. 1571 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Stukken, afkomstig van Otta van Tuyll, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/5bc21726-2e52-4a44-8ef7-c8ca77d225d2 Codicil, afschrift. 1592, 1589 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van Sterkenburg

De familie Van Sterkenburg was verwant aan de familie Van IJzendoorn door huwelijk in 1456 (CXXI).

CXXIV Gijsbert van Sterkenburg

Hij huwde Katharina Vrencke.

--- http://proxy.handle.net/10648/ea4676b0-a667-466c-9003-b7c8690ff042 Akte van schedeloosstelling door Wouter van IJzendoorn, gehuwd met Haze van Montfoort, van hem voor zijn borgstelling voor 450 pond bij Machelinus van der Strijp. 1370 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXXV Gijsbert van Sterkenburg (+ 1481)

Zoon van Ernst van Sterkenburg en kleinzoon van Gijsbert van Sterkenburg (CXXIV). Hij huwde Glorie van Akersloot (+ 1469).

a Familieleven --- http://proxy.handle.net/10648/833fcad6-86d6-42f0-bc80-c0f47b59b576 Akte van bevestiging door Julianus, pauselijk legaat, van hem, zijn vrouw en hun kinderen in de keuze van een eigen biechtvader. 1434 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

b Financiën --- http://proxy.handle.net/10648/f55d9762-495c-41d3-a1f0-ccadd6ff3389 Akte van bevestiging door Frederik, bisschop van Utrecht, van hem in zijn schadeloosstelling van Lodewijk van Montfoort c.s. van ƒ 750,-, betaald aan Ernst van Hinderstein. 1414 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/50ae468f-4b08-4772-b1cc-417f195a21b3 Akte van kwijtschelding door Dirk van Buren van de pacht aan hem en zijn moeder. 1434 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/7c35f795-a408-4e7e-b4d3-88984a83e452 Akte van kwijtschelding door Dirk Willemsz. van zijn schuld aan Gijsbert Evertsz., Dirks schoonvader. 1436 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6f219ea9-a5bf-4c2f-8e22-9c94a32194ae Akte van kwijtschelding door Wouter van IJzendoorn, gehuwd met Katharina, van het hun toegezegde aan hem. 1456 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b081a18e-5aae-47a5-9b48-bbe68938ad09 Akte van afstand door Wouter van IJzendoorn, gehuwd met Katharina van Sterkenburg, van hun aanspraken op zijn goed en dat van Glorie, zijn vrouw, in Zuid-Holland en Utrecht. 1466 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2c06a7f4-47e1-499c-bde7-dbc08edf1426 Akte van bevestiging door de priorin van het convent van Maria Magdalena te Wijk bij Duurstede van 10 schilden op 17 morgen in Giessendam op naam van Arnout van Sterkenburg, zijn dochter. 1468 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van Aldenbockum

De familie Van Aldenbockum was verwant aan de familie Van Azewijn door huwelijk in 1606 (CVIII).

CXXVI Johan van Aldenbockum

Zoon van Johan van Aldenbockum. Hij huwde Christina van den Loë.

--- http://proxy.handle.net/10648/ac171fb4-9b96-4515-8994-824606410b26 Akte van lijftocht van Christina van den Loë, gevestigd door hem op het goed van de hertog van Kleef. 1452 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXXVII Pieter van Aldenbockum (+ 1605)

Zoon van Pieter van Aldenbockum en Sofia van Till. Hij huwde in 1574 Elisabeth van Honepel (+ 1579) en in tweede echt Elisabeth van den Loë (+ 1624).

--- http://proxy.handle.net/10648/233cf296-b8b6-4369-9c60-c8374629e513 Brief van Maria van Nassau, gravin van den Bergh, betreffende verheffing van lenen. 1594 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/d09c8c5a-8ea1-42a3-aa6f-e100682638d9 Akte van overdracht door Willem, hertog van Kleef, van ƒ 50,- jaarlijks aan hem, afschrift. 1650, 1572 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Stukken, afkomstig van Elisabeth van den Loë, zijn echtgenote --- http://proxy.handle.net/10648/f5f938b9-93fe-4f90-928b-394d45f04cbd Brieven van Elburg van den Loë. 1609-1614 3 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van Honepel

De familie Van Honepel was vervant aan de familie Van Aldenbockum door huwelijk in 1574 (CXXVII).

CXXVIII Luitze van Honepel (+ 1431)

Hij huwde Machteld van een onbekende familie.

--- http://proxy.handle.net/10648/6cf6dc4a-a407-4f12-b4ac-dbba4cfaa44c Testament van Machteld, weduwe van Luitze van Honepel. 1465 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXXIX Rutger van Honepel (+ 1491)

Zoon van Luitze van Honepel (CXXVIII) en Machteld. Hij huwde Belia van Dorth.

--- http://proxy.handle.net/10648/0d4e77e0-1901-49cf-9d29-ba335a1f5308 Akte van bevestiging door Machteld, weduwe van Luitze van Honepel, van de scheiding en deling door hem van zijn nalatenschap. 1469 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXXX Albert van Honepel (+ 1501)

Zoon van Rutger van Honepel (CXXIX) en Belia van Dorth. Hij was hofmeester van de hertog van Kleef en huwde in 1475 Katharina van Wittenhorst.

--- http://proxy.handle.net/10648/b25fab49-abab-44aa-a352-48ec275083b4 Akte van huwelijksvoorwaarden tussen hem en Katharina van Wittenhorst. 1475 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/af65c60f-ca52-4de9-a046-cc88e70d89de Akte van bevestiging door Johan, hertog van Kleef, van hem in zijn ambten en in 50 malder ambthaver jaarlijks uit het goed te Groenen, Bergen, Berswick en Millingen en in de hoenders aldaar en in IJsselborg. 1498 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van den Loë

De familie Van den Loë was verwant aan de familie Van Aldenbockum door huwelijk omstreeks 1480 (CXXVII).

CXXXI Johan van den Loë (+ 1476)

Zoon. van Wessel van den Loë en Elisabeth van Overhaus. Hij was maarschalk van de hertog van Kleef en huwde Christina van Eyll.

--- http://proxy.handle.net/10648/35200b34-f3c0-4e9e-ab7e-c5aa64cd6e8e Stukken betreffende een geschil tussen hem en Johan Bogge enerzijds en Wijnand van Arnhem anderzijds. 1455 3 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXXXII Wessel van den Loë (+ 1509)

Zoon van Johan van den Loë (CXXXI) en Christina van Eyll. Hij was ambtman van de Lijmers en huwde Elisabeth van Berenbroeck.

--- http://proxy.handle.net/10648/f3041df5-36be-45eb-8c0d-3731882d6442 Akte van bevestiging door paus Sixtus IV van hem, gehuwd met Elisabeth, in een draagbaar altaar. 1477 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Gedrukt: De Geer, Kroniek, 1850, pp. 228-229.

--- http://proxy.handle.net/10648/de3c5803-a255-4c09-af3d-93cf9b92d59b Akte van schadeloosstelling door Johan, hertog van Kleef, van hem voor zijn reis naar Utrecht. afschrift. z.j., 1481 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/4e15e0e1-94af-4ad6-8c78-f6da30996cc4 Akte van schadeloosstelling door Johan, hertog van Kleef, van zijn borgstelling voor ƒ 9600,- bij Johan, graaf van Nassau en Dietz. 1484 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXXXIII Wessel van den Loë (+ 1547)

Zoon van Wessel van den Loë (CXXXII) en Elisabeth van Berenbroeck. Hij was drost van de Lijmers en huwde Margaretha van Honepel (+ 1558).

--- http://proxy.handle.net/10648/f8512a29-4b02-46e6-b313-c9a9f0e868cc Akte van scheiding en deling van zijn nalatenschap en die van Margaretha van Honepel. 1558 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXXXIV Dirk van den Loë (+ 1592)

Zoon van Wessel van den Loë (CXXXIII) en Margaretha van Honepel. Hij was proost van Emmerik.

--- http://proxy.handle.net/10648/1324dd8b-b52a-4508-8115-21fcb1ef8782 Akte van aanvaarding door Willem Ketelaar van een huis en hof in Wesel van hem met zijn broers en zusters. 1568 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/10a2897e-ab49-4aa3-89b2-e225233cddbd Missive van Frederik, graaf van den Bergh, betreffende een lening van 50 daalders. 1571 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e7a26404-8e2b-4d7d-a105-18f36c2a5df5 Akte van bevestiging door de abdis van Elten van hem in 17 malder gerst jaarlijks, gevestigd door Rutger Kuyper, pachter van de hof ter Hopert. 1579 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/069e1820-5241-493c-b6e3-79696f65e74a Missive van Willem, graaf van den Bergh, betreffende de bijstand bij het bestuur. 1581 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/7aa0573a-1437-45f4-9e14-7ea967ed266b Staat van door hem nagelaten stukken. z.j. 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

CXXXV Hendrik van den Loë --- http://proxy.handle.net/10648/6d942c27-bfb8-4c60-9be1-f60e738057c3 Stukken betreffende zijn wijding door George van Egmond, bisschop van Utrecht, tot priester. 1537 2 charters getransfigeerd

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

B Zakelijk Eigendommen en bezittingen 1 Zuid-Holland Alkemade --- http://proxy.handle.net/10648/cf287040-2cd6-49dc-8e98-cc39f9adab2a Akte van overdracht door Laurens Maurijnsz. Buyerman van ƒ 18,- jaarlijks op zijn hofstede in Alkemade aan Baartje Jansd. te Haarlem, 1562; gecancelleerd. 1628 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Alphen div.nrs. Akte van verpachting door de landcommandeur van het Duitse huis van 18 morgen in Alphen. 1579-1670 6 charters en 1 stuk --- http://proxy.handle.net/10648/7e8e8f40-2b21-4926-ae23-b671ad12c954 Aan Frederik van Renesse, 1579

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/c8d88401-8990-420f-b206-edbfe7eca565 Aan Gijsbert van Matenesse, 1580

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/2a57cdbb-7441-4fb5-9da3-5626b6c944ca Aan Johan van Matenesse, 1600

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9eb5cb3d-bb16-4c1e-8dd1-d81f3c33538c Aan Adriaan van Matenesse, 1654; met bijlage, 1654 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6c72d58a-56fa-4b17-a6ab-9596571f2eea Aan Gijsbert van .Matenesse ook van 8 morgen 2 hont aldaar, 1656

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a99efbf4-8031-4c8d-a7c5-5ee336a76ee9 Aan Rem van Limborch, executeur-testamentair van Gijsbert van Matenesse, 1670

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Asperen --- http://proxy.handle.net/10648/63352994-48ce-4961-84d4-24afef3aa016 Akte van overdracht door Gijsbert van Malsen, gehuwd met Anna Cornelisd., van 6 morgen 2 hont in Breukershoeve en 131/2 hont in Nieuwland in Asperen aan Otto van Malsen, 1532; met retroacte. 1501 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/3cdde632-e9a2-4228-8f5b-ffe9c9230161 Akte van schuldbekentenis door Rutger Woutersz. van ƒ 380,- 10 st. wegens de koop van een half huis in Asperen aan Johan van Rhenoy, 1613; gecancelleerd. 1618 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Bleskensgraaf --- http://proxy.handle.net/10648/2f2d35b3-4926-47af-91f8-3b9cae069137 Akte van belening door koning Filips II, heer van de Lek, van Agatha van Alkemade met een vierde van 12 morgen in Bleskensgraaf. 1569 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Bodegraven --- http://proxy.handle.net/10648/9239bac5-ba84-41a6-b7f9-931dc8be90e6 Stukken betreffende de overdracht door Willem Gijsbertsz. van 6 schilden jaarlijks op een hofstede in Bodegraven aan Johan van Matenesse, 1579-1580; met retroacta. 1548-1550 2 charters en 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9d61234b-73f8-4fd1-aeb5-ac2cb2e00342 Kwitanties van Cornelis van der Hout voor Jan Woutersz. van Bodegraven wegens ontvangsten van het goed in Bodegraven. 1608 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/21d88b97-a66d-4b62-929a-efcf170020f8 Akte van overdracht door Willem van Nieuwpoort, rentmeester-generaal van Noord-Holland, van 4 morgen in Bodegraven in de Zuidpolder aan Hendrik Valkenaar. 1647 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Charlois --- http://proxy.handle.net/10648/3f04332a-84d9-4082-b587-7f8011ef16a3 Akte van overdracht door Jan van de Kerkhoff, koopman te Culemborg, van 31/2 morgen in Charlois in Vlamings blok aan Wit Sebastiaansz. 1580 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Dit perceel kwam kennelijk op een later tijdstip in handen van de familie Van Matenesse.

div.nrs. Stukken, betreffende Robbenoord, Karnemelksland en de Plomp. 1581-1598 2 charters en 1 omslag --- http://proxy.handle.net/10648/4a7c5064-9927-4114-a85e-079f19ba21ea Akten van scheiding en deling, 1581-1582 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/c6a15e3c-677e-4003-94bf-ba8da476839a Akte van overdracht door Cornelis de Bie, Arnout Verhooch en Leendert van der Burch van land in Robbenoord aan Johan en Gijsbert van Matenesse, broers, Johan van Matenesse Nikolaasz. en Nikolaas van Matenesse Johansz., 1582 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/03752fa7-e038-41ce-91b9-4c186b6ae145 Rekeningen van Cornelis de Bie en Willem van der Duin van het goed van Johan en Nikolaas van Matenesse, 1583-1598; met bijlage, 1595 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie ook: Heerlijkheid Lisse,nummer toegang ##, inv.nrs. 67-69.

--- http://proxy.handle.net/10648/7388ae16-46a9-4a36-b368-c44ff2b6c8c7 Akte van overdracht door Maria van Matenesse, weduve van Johan van Schagen, van de helft van 23 morgen in Charlois in de Hillen aan Johan van Matenesse Nikolaasz., met bijlage. 1584 2 charters getransfigeerd

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Delfshaven --- http://proxy.handle.net/10648/0d1a808d-3bc0-4450-b96d-2b8ba966ebee Akte van belening door Wouter van Matenesse van Katharina, veduwe van Hendrik Berwoutsz., met 1 morgen in Schoonreloo. 1395 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 30, 1975, p. 196.

--- http://proxy.handle.net/10648/29e1e749-42df-4bcd-86ab-30c45b358489 Akte van overdracht door Wouter van Matenesse van 11/2 morgen in Schoonreloo aan Willem Willemsz., zijn leenman. 1444 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 30, 1975, p. 196.

--- http://proxy.handle.net/10648/d7c1ee71-5db1-4240-9293-47b6ddf9736b Akte van verhuur door Adriaan van Matenesse van 18 hont in Schoonreloo aan Nikolaas Jacobsz. 1555 1 stuk gechirografeerd

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Delft --- http://proxy.handle.net/10648/f295f47d-f3b7-40a3-b2e2-f70a309c9ba6 Akte van overdracht door Cornelis Doeleman van de helft van 7 hont in Abtswoude aan de abt van Egmond na naasting, 1540; met bijlage, 1540, en retroacte. 1539 2 charters en 1 stuk getransfigeerd

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/67852d00-4df8-4779-a16a-c6211c1afea7 Akte van overdracht door Cornelis Pietersz. van 31/2 morgen in Abtsrecht aan de abt van Egmond na naasting, 1543; met bijlage, 1543, en retroacte. 1543 3 charters getransfigeerd

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/395e5b87-b1bb-4e5e-8abd-fe23b0320a07 Akte van overdracht door de wezen van Nikolaas de Bruin van 7 morgen 1 hont in Abtsrecht aan de abt van Egmond na naasting. 1544 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Driebruggen --- http://proxy.handle.net/10648/b8e82c5c-9971-45fe-9549-3385ece08865 Akte van overdracht door Adriaan Hendriksz. van ƒ 12,- jaarlijks op 51/2 morgen in Lange Ruige Weide aan Hendrik Foppenz., 1550; gecancelleerd. 1564 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Dit perceel kwam naderhand blijkbaar in handen van Agatha van Alkemade.

Geervliet --- http://proxy.handle.net/10648/d8d49ca3-8c76-42db-b083-3ea1fc0ce20d Akte van belening door Jacob van Gaasbeek van Wouter van Matenesse met 16 pond jaarlijks uit de kamer van Putten, 1436; vidimus. 1460 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 34, 1979, P. 191 nr. 183.

--- http://proxy.handle.net/10648/bd740827-6309-4bf4-8ae9-42c8a714cdf7 Akte van schuldbekentenis door Jacob Jansz., schout van Biert, van ƒ 516,- 13 st. 4 d. aan de medeërfgenamen van Emerentiana Arnouts, veduwe van Boudewijn van Kerkwerve, wegens de koop van 3 gemeten 100 roeden in Oud Hoenderhoek. 1618 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a00783f7-4e27-4156-bdca-fc2f848c065a Akte van schuldbekentenis door Gerard Jansz. en Cornelis Kiefhil van ƒ 144,- aan Arnout Jansz. en Hendrik Hendriksz., timmerlieden, wegens materiaal voor een huis in Simonshaven. 1619 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/367e4daf-7a1e-44fd-9d6d-7884846fe369 Memorie betreffende de verkoop door erfgenamen van Andries van Bronkhorst van ca. 21 gemeten in Biert aan Karel van Matenesse. l619 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Giessendam --- http://proxy.handle.net/10648/c0f8e8de-996c-4d88-bb92-62143667392e Akte van bevestiging door hertog Albrecht van Beieren van de overdracht door Koenraad van Heisterbach van een deel van de uitervaarden met visserijen van Giessendam, genaamd Poelie, belast met erfpacht, aan jonge Koenraad van Heisterbach, zijn zoon, 1399; vidimus. 1403 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2ce49cd4-4c8d-4b0d-a402-11c34f554eb2 Akte van kwijtschelding door Willem van Beieren, graaf van Oostervant, aan Koenraad van Heisterbach en diens broers en zusters van hun wandaden. 1402 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

's-Gravendeel --- http://proxy.handle.net/10648/dd4cc00d-5071-46dd-8f8e-33b050e1558f Akte van overdracht door Johan de Waha, gehuwd met Margaretha van Mérode, van een vierde deel van drie stukken land in 's-Gravendeel aan Cornelis van Mierop. 1597 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b0adb784-9677-4019-9a9e-e151e3634531 Akte van overdracht door Dirk van Alkemade van 1 morgen 852 roeden in de Trekdam en 250 roeden in de Nieuve Mokhoek in 's-Gravendeel aan de kinderen van Willem van Matenesse. 1632 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b2c9b2c5-a4ae-41b0-818e-7256cd214062 Akte van schuldbekentenis door Cors Corsz. van ƒ 2500,-, gevestigd op 4 morgen 209 roeden en 101/2 hont in de Trekdam en zijn huis in 's-Gravendeel, aan Margaretha Dirks, weduwe van Johan Cool. 1655 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

's-Gravenzande 599 http://proxy.handle.net/10648/2babd75f-9077-45f4-a4fe-78e2ec8a8ce4 Akte van overdracht door Nikolaas Govertsz. van zijn goed in 's-Gravenzande in het Nieuwland aan Wouter van Matenesse, Laurens Zonderdank en Evert Jansz., 1464; met akte van overdracht door de laatsten van hun deel aan Wouter van Matenesse, afschrift. z.j., 1467 2 stukken Ontbreekt

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 39, 1984, pp. 53-54.

--- http://proxy.handle.net/10648/b1cb6e0d-4797-4cb6-a11c-6cf728bba7e5 Akte van overdracht door de Staten van Holland van enige achtendelen tarwe op land van de heerlijkheid Voorne in Zandambacht aan Johan van Matenesse. 1583 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Groot-Ammers --- http://proxy.handle.net/10648/7d67b415-2049-40f7-b591-b5dc79077500 Attestatie van Jan Gerardsz. Jacob Evertsz., Bernard Florisz. en Wouter Nikolaasz. voor Johan van Woerden, heer van Vliet, betreffende bevaarbaarheid en opbrengst van de kil, genaamd Snackert. 1509 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Hillegersberg div. nrs. Stukken betreffende tienden van St. Paulus in Hillegersberg. 1435-1654 8 charters en 1 omslag

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 22, 1967, pp. 37-38, nr. 11.

div. nrs. Akten van belening door abt en leenhof, 1435-1654; met bijlagen.1651 4 charters en 2 stukken --- http://proxy.handle.net/10648/4220f0ab-7594-47da-b553-20983c9d90e4 Van Wouter van Matenesse, 1435; afschrift, z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/253694d8-6f95-4b3a-9fe8-46986366517d Van Adriaan van Matenesse, 1524 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ceb5a485-1af3-4775-b75a-e377919ada58 Van Johan van Matenesse, 1558 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6cde810d-c313-4261-ba7f-61da3900e6b9 Van Johan van Matenesse, 1622; met rekest aan de Staten van Utrecht om kwijtschelding van de jaarlijkse pacht, z.j., en gunstig appointement, 1651 1 charter en 1 stuk aaneenhecht

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/8bde7a86-fe65-4f67-b45b-58b739e3d034 Van Adriaan van Matenesse, 1654 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div. nrs. Stukken betreffende de jaarlijkse pacht.1431-1651 5 stukken --- http://proxy.handle.net/10648/cf3bfcc1-9057-4d08-a6f4-42897df899b8 Kwitanties door abt en rentmeester, 1431-1609 4 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/d52dead8-0eb3-4187-a1b8-87bf4097ebc4 Rekest van Johan van Matenesse aan de Staten van Utrecht om kwijtschelding van de pacht, z.j.; met gunstige appointement, 1651, en bijlage, afschrift, 1651 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zie ook: inv.nr. 605.

--- http://proxy.handle.net/10648/3fe1c9c7-6372-4051-be30-2ece37e8ebb0 Akte van overdracht door Frank van Gistel van het goed in Hillegersberg, hem aangekomen van Maas, Jan, Katharina, Aleid en Immezoete van Yspen, aan Wouter van Matenesse. 1400 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Polanen met de helft van een huis en 55 morgen in Hillegersberg. 1558-1656 4 charters

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 37, 1982, p. 141 nr. 17.

--- http://proxy.handle.net/10648/b7bbacb2-b3b5-41fa-bf6a-75dd91fef531 Van Johan van Matenesse, 1558

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/937bfbdd-d528-4dce-9603-ce078c138f47 Van Johan van Matenesse, 1622

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/15f5c00c-0b77-4e64-81fc-768d5caa32f8 Van Adriaan van Matenesse, 1654

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/b749996f-9295-479d-b248-46732b7d8139 Van Gijsbert van Matenesse, 1656

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

614 http://proxy.handle.net/10648/e724c126-e124-4f97-9491-23c122216685 Akte van belening door hertog Albrecht van Beieren van Wouter van Matenesse met de helft van 9 morgen en huis, genaamd Dirks zaat van Holy, in Rotte. 1387 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Zie voor de volgende beleningen: inv.nrs. 1031-1035 en C. Hoek, Repertorium op de grafelijke lenen te Bleiswijk, Hillegersberg, Kralingen, Overschie, Rotterdam, Schiebroek, Schoonderloo en Zevenhuizen (1200-1648), in: "Ons Voorgeslacht", jrg. 41, 1986, p. 149 nr. 9.

--- http://proxy.handle.net/10648/5ece6bc5-b413-4f03-a442-38ecd91732bd Akte van overdracht door Maarten Pietersz., Leendert Pietersz. en Marietje Pietersd. van het goed van wijlen Pieter Filipsz., hun vader, aan Cornelis Jansz. Molenaar. 1540 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

De plaatsbepaling berust op de ondertekening door de koster van Hillegersberg. Dit goed kwam kennelijk op een later tijdstip in handen van de familie Van Matenesse.

Katwijk --- http://proxy.handle.net/10648/744e8eb2-9358-4496-a375-fcaaaaab13ab Akte van overdracht door Jacob Pietersz. van 51/2 morgen bij Coxhorn in Katwijk aan de Rijk aan Willem van Alkemade. 1548 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ac21cd75-fce4-4d0a-bcb0-8154a5f6addd Akte van bevestiging door de Rekenkamer van Holland van Johan van Matenesse in de afzanding van Katwijkerduin. 1650 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Ketel div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Wassenaar met 12 morgen in Ketel, 41/2 morgen in Schiepolder en 11 en 7 morgen in Spaland, 1448-1656; met bijlage. 1604 6 charters en 3 stukken

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 33, 1978, pp. 225-226 nr. 129.

--- http://proxy.handle.net/10648/8119e07a-4b4a-4870-be09-00f099d870c1 Van Klara van Haaften, 1448 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/82d8f63c-96e8-4de1-ae05-e9cb822fc20c Van Klara van Haaften, afschrift, z.j., 1486 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b7fbba23-b1cd-479e-883b-5fdb12a710f1 Van Adriaan van Matenesse, afschrift, z.j., 1523 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/3a0091f5-30e3-4dc1-8721-868c8fb51ce2 Van Johan van Matenesse, 1558 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/0a31c056-2ece-418e-ac25-2e5e06436492 Van Adriaan van Matenesse, 1604; met bijlage, 1604 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/6fc2476f-5223-4dbf-b1e1-0a49ed6abd68 Van Johan van Matenesse, 1626 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/cb2db2a1-d3bd-4da8-8204-776d48549852 Van Adriaan van Matenesse, 1654 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

625 http://proxy.handle.net/10648/47951a59-308a-4626-aa9e-0843afce03e9 Van Gijsbert van Matenesse, 1656 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Langerak --- http://proxy.handle.net/10648/6e7525d1-d6a2-43bb-bc49-200dbcdf1ffd Akte van belening door Elburg van Langerak van Kunigonde van den Boetselaar, haar dochter, gehuwd met Hendrik Valkenaar, met de visserij in Langerak. 1479 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Leiden 627 http://proxy.handle.net/10648/d5ec5fd1-0264-452d-9c51-d07259b087c1 Brieven van Jacob van Varik aan Rem van Limborgh betreffende de verkoop van een huis te Leiden, belast voor het hofje van Bethanië. 1675 2 stukken Leiderdorp div. nrs. Stukken betreffende het huis ter Does en het land er omheen. 1433-1667 en z.j. --- http://proxy.handle.net/10648/5fd0a0e1-f6de-4ff6-9365-fb3799ca8e8a Akte van belening door Reinout van Brederode van Dirk van der Does met de woning ter Does en 25 morgen.1433 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div. nrs. Akten van belening door het leenhof van Brederode met het huis ter Does en 111/2 morgen, 1541-1591; met bijlagen.1547-1591 11 charters, 1 katern en 1 stuk --- http://proxy.handle.net/10648/267cbb15-a7b1-41da-9124-29c31bb34784 Van Gerard Cornelisz., 1541 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/bcb6f950-b6cf-4f25-a855-9181e245c13a Van Christoffel van Houwitz, 1547; met bijlagen, 1547 3 charters

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/d294458a-ab88-4863-8ffb-5ddd6491c538 Van Hendrik Paulusz., 1559; afschrift, z.j.; met bijlage, 1559 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/679dce92-a003-46d9-8fae-cc1e066de27d Van Andries Boel, 1562 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/5a581002-ef61-4719-ab9a-26f18c113303 Van Pieter van der Does, 1591; met bijlagen, 1591-1595 5 charters en 1 katern

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/83728879-9389-4dba-af75-e1f3ea415b9f Akte van belening door Amelia van Neuenahr, douairière van Brederode, van Pieter van der Does met 3 morgen bij het huis ter Does in ruil voor 2 morgen, 1592 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div. nrs. Akten van belening door het leenhof van Brederode met het huis ter Does en 121/2 morgen.1600-1654 3 charters --- http://proxy.handle.net/10648/cb27f44f-f1e3-4a4c-adc1-2c1bcd5d3847 Van Hendrika van der Does, 1600

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/90e275fe-c45e-440c-9249-86cbceb4f7a4 Van Hendrika van der Does, 1624

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/10bc9c6d-ee20-4504-8a1b-1b553afd1800 Van Gijsbert van Matenesse, 1654

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div. nrs. Akten van belening door het leenhof van Brederode met 8 morgen 414 roeden bij de hofstede ter Does, 1632-1665; met bijlage.1667 6 charters en 1 stuk --- http://proxy.handle.net/10648/5bfb49a9-983d-499e-8593-f6dc373f25b8 Van Cornelis van Matenesse, 1632

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/3dc75d09-15d4-4a45-bb3c-869ee63e4bec Van Anna van Matenesse, 1650

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/600cb66b-b786-4469-b5b7-c11762da5b48 Van Johan François van Schagen, 1663

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/35d1dd43-4465-46a9-8cef-791d2d315cf6 Van Albert Nikolaas van Schagen, 1665

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

642 http://proxy.handle.net/10648/0be32467-90f0-4fe7-a028-9762165e6fdc Van Willem van Arkel, Jacob Verhage en Jan Batelaan, 1665; met bijlage, 1667 1 charter en 1 stuk --- http://proxy.handle.net/10648/491878d9-add4-4f5c-9ed6-a529c23ff9fe Van Willem van Arkel en Jacob Verhage, 1665

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/8ff58407-307c-49be-aad0-cca9cdff0583 Stukken betreffende de overdracht door koning Filips II van 20 morgen in Leiderdorp achter het huis ter Does aan Hendrik Paulusz., 1557-1558 3 charters getransfigeerd

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ed574cf6-7b53-4578-ab40-f8561b60f0a1 Akte van overdracht door Jacob en Jan van Stavelen van een huis en erf in Leiderdorp bij het huis Ter Does aan Hendrika van der Does, 1648; met retroacta, 1591-1592, en uittreksel, 1625 3 charters en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/5b084f85-8db7-4cfe-a670-e255c0013940 Akte van schuldbekentenis door Cornelis van Onderwater van ƒ 217,- aan Pieter van der Does wegens koop van een ledig erf in Leiderdorp aan de Doesbrug, 1591 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/fde816a1-ddb4-4592-abd1-bed3cfe752bb Akte van overdracht door Hugo Tersijden van de helft van een huis en erf in Leiderdorp bij de Doesbrug aan Jan Maton, 1627 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Dit perceel kwam later kennelijk in handen van de heer van ter Does.

--- http://proxy.handle.net/10648/92b7f3ee-d926-4fdd-b6e3-d0aecfaa2976 Akte van bevestiging door Foye van der Does van Willem van der Does in het gebruik van een weg bij het huis ter Does en over 41/2 morgen daarachter, 1479 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/de5f6785-8668-4d4e-8df4-97a53289e7e2 Akte van toezegging door Jan Koel aan Filipote van Duvenvoorde van verwijdering van de bomen aan het pad naast zijn erven bij de Doesbrug, 1603 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/52767770-944b-4630-8d39-b04dd729c685 Kaart van Simon Jansz., landmeter, van het land van Pieter van der Does in Leiderdorp achter het huis ter Does, 1591 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/56b39967-64ba-4805-acea-e469f4a5836a Akten van verhuur door Andries Boel van 32 morgen naast het huis ter Does, 1565-1588 1 katern en 3 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/d38a0876-fb7b-4800-85d6-f0cc9ee2bff2 Stukken betreffende de bouw van het huis ter Does en de aanleg van de tuin daarbij, 1591-1598 en z.j. 1 pak

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/58f96ae5-9c0c-40db-af75-e378b66af39c Stukken betreffende de Rijndijk en de waterlozing bij het huis ter Does, 1633-1651 5 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/6f13c669-278d-4cf1-9229-49a45135466f Memorie van inwoners van Leiderdorp, gerekend vanaf de Doesbrug, z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div. nrs. Stukken betreffende 29 morgen in Leiderdorp, genaamd de hofstede te Achthoven. 1485-1656 21 charters en 1 omslag div. nrs. Akten van belening door de proost ten Dom te Utrecht met de hofstede te Achthoven, 1485-1654; met bijlagen.1600-1654 7 charters en 7 stukken

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 26, 1971, pp. 21-23 nr. 16.

--- http://proxy.handle.net/10648/b60b8c2f-4b96-439c-b7ae-ab3b0fa0c8e8 Van Floris van den Zijl, 1485 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/cb491bbd-fd18-4ab9-8db0-c644767dd43d Van Hendrika van der Does, 1600; met bijlagen, 1584-1600 2 charters en 3 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/a2dbdd90-2783-4acf-a9cb-f0f91a428c76 Van Adriaan van Matenesse , 1654; met bijlagen, 1654 4 charters en 4 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div. nrs. Akten van belening door de proost ten Dom te Utrecht met de helft van de hofstede te Achthoven, 1578-1656; met bijlage.1656 3 charters en 1 stuk --- http://proxy.handle.net/10648/018a581f-59b9-4859-9b77-f2b968286534 Van Filips van der Does, 1578 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/45bc9ca1-84db-4f96-b9c8-81a899a81276 Van Pieter van der Does, 1584 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/08ab7bd9-7196-4d19-9b84-8995cc3be18b Van Gijsbert van Matenesse, 1656; met bijlage, 1656 1 charter en 1 stuk aaneengehecht

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c197b641-e5cc-42b3-bcc0-13f0177d571b Akte van belening door de proost ten Dom te Utrecht van Pieter van der Does met de helft van de hofstede te Achthoven, met bijlagen, 1599 1 charter en 4 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/fbc8f50f-402d-451e-9a30-7346ac460f0d Akten van verhuur door Hendrika van der Does van een huis en 29 morgen in Achthoven, 1625-1639 2 katernen

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div.nrs. Stukken betreffende de helft van 24 morgen in Leiderdorp in Achthoven. 1452-1585 2 charters en 1 stuk --- http://proxy.handle.net/10648/04ca7ab4-1fde-4ccc-a64d-d0960232396a Akte van belening door de proost ten Dom van Hendrik Hendriksz., 1452 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 26, 1971, pp. 24-25 nr. 18.

--- http://proxy.handle.net/10648/0ac62a9b-c589-476c-8c26-68e7f188baec Akte van uitspraak door de proost ten Dom te Utrecht in het geschil tussen Dirk van Bloemenvenne en Jacob van der Does betreffende de scheiding tussen hun helften van 24 morgen, 1466 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/200f65f1-5ac8-499b-ba12-cfef5dd94337 Akte van verhuur door Pieter van der Does aan Frans Nikolaas Pietersz., 1585 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/9c199ff0-2e06-4113-9802-dec5521bf031 Akte van overdracht door Arnout Duyck de Jode van 4 morgen 4 hont 35 roeden in Leiderdorp aan Pieter van der Does. 1596 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/03329700-c1ed-4c2f-8565-fce7c105e850 Akte van overdracht door Frans Cornelisz. van een huis en erf in Leiderdorp aan Katharina Jansd. 1626 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Dit perceel kwam later kennelijk weer in handen van de heer van ter Does.

--- http://proxy.handle.net/10648/402783f0-6b27-405e-b064-cc924763a0e4 Stukken betreffende meting en waarde van land en woning in Achthoven en van de Kennyswerf aan de Does. 1554 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/c064c949-52a6-4dae-b2fa-cc8b2f99495c Kwitanties voor de familie Van der Does wegens de betaling aan de verpondingen en morgengeld van hun goed in Leiderdorp. 1599-1650 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/4e48d7b3-e962-4b0d-a0d4-9e5b6fbf6bd2 Rekest van ingelanden van de polder Achthoven, onder wie Hendrika van der Does, aan het bestuur van Leiderdorp omte mogen verkavelen en de kosten om te slaan, met concept. 1635 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Lexmond --- http://proxy.handle.net/10648/712eedc2-bf89-4fd1-8fed-0aa088016d4d Akte van belening door Walraven van Brederode van Maria van Duvenvoorde met een hoeve, genaamd Egberts hoeve, en 22 morgen in Lakerveld, afschrift. z.j., 1485 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/14d58821-5f31-40d8-90e7-452c34832ec6 Akte van belening door Hendrik van Brederode van Josina van Broekhuizen met 4 morgen in Lakerveld en het dagelijks gerecht van Brakel. 1561 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 40, 1985, p. 423 nr. 5.

Maasland div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Assendelft met 9 morgen in Maasland en 4 morgen in Zouteveen. 1456-1622 5 charters --- http://proxy.handle.net/10648/8a231e1d-bd45-44a7-a70d-b55ab4fb66e6 Van Willem van Assendelft, 1456

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/d8160a63-5ec8-4724-9c1c-9d1a5302ed54 Van Johan van Matenesse, 1587

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/49b1c2d9-7448-4e26-9565-be46b220e3db Van Adriaan van Matenesse, 1605

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/2275e146-cc43-42db-b02d-424c3cf55eca Van Johan van Matenesse, 1622

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Monster --- http://proxy.handle.net/10648/0d11a3c9-a649-49bd-80ff-c16217a045a9 Attestatie door de deurwaarder betreffende de tijdige verheffing door Hendrika van der Does van haar leen in Monster, gehouden van het huis Egmond, afschrift. 1625 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 31, 1976, pp. 101-102 nr. 22 A.

--- http://proxy.handle.net/10648/7e885d61-2eaf-4c4a-89f2-d43e81238410 Rekeningen van de tienden in Monster en de losrenten van Hendrika van der Does, 1640-1652; met bijlagen. 1641-1656 1 pak

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Oegstgeest --- http://proxy.handle.net/10648/c1578a7c-58b4-400f-a6db-c0e41a707e37 Akte van overdracht door Jacob van Wassenaar, rentmeester-generaal van de abdij Rijnsburg, van 3 morgen 576 roeden in Oegstgeest aan Johan van Matenesse. 1649 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2895db19-7fc8-4818-a3ef-b85dc76d1163 Akte van bevestiging door de Rekenkamer van Holland van Johan van Matenesse in de aanleg van een vogelkooi op zijn goed in Oegstgeest achter de kerk. 1652 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Ooltgensplaat --- http://proxy.handle.net/10648/8572b64f-09cc-4bc5-bda0-f3aae7c6352f Akte van overdracht door Katharina van Oyenbrugge, gehuwd met Jan van Bourgondië, van 40 gemeten in Ooltgensplaat in het Grote blok aan Johan van Matenesse. 1600 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f7e4ee24-43aa-476c-ab8b-66377ec89c5c Akte van toewijzing door Jan Haak van 48 gemeten 100 roeden in Ooltgensplaat, overstroomd met de Noordpolder, aan Karel van Matenesse. 1618 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Oud- en Nieuw-Beijerland --- http://proxy.handle.net/10648/760c586a-4e71-46de-8092-8d590e493d40 Akte van verhuur door Margaretha van Culemborg van 28 morgen 2 hont 29 roeden bij de zeedijk aan Adriaan Adriaansz. en Adriaan Joostenz. 1558 1 stuk gechirografeerd

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/3a0bca2f-3a31-4589-ab58-d2fa9031c907 Akte van overdracht door Margaretha van Culemborg van 150 morgen in de wildernis van Nieuw-Beijerland aan Agatha van Alkemade. 1560 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/d1dc8270-9c8b-4cd0-9570-a368656604ef Akte van borgstelling door George Everhard,graaf van Solms, en Sabina van Egmond, gravin van Solms, voor Reinier van Azewijn wegens diens koop van land in Oud-Beijerland. 1599 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Overschie div. nrs. Stukken betreffende de vikarieën van Jan Merlijn en van Dirk Bokel in de kerk van Overschie. 1313-1566 16 charters en 1 omslag --- http://proxy.handle.net/10648/c1f4f958-8501-4f51-953c-04d36a889543 Akte van toewijzing door Jan, proost van Koningsveld, Gerard, pastoor van Hillegersberg, en Dirk Bokel uter Nesse, executeurs-testamentair van Jan Merlijn, pastoor van Overschie, van 2 pond jaarlijks op 91/2 morgen in Overschie voor een vikarie in de kerk aldaar, 1313; afschrift, z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 39, 1984, p. 58.

--- http://proxy.handle.net/10648/5e9bf5be-7123-4eb7-b46c-9aabac740109 Akte van overeenkomst door Gerard, pastoor van Hillegersberg, en Dirk Bokel uter Nesse, executeurs-testamentair van Jan Merlijn, betreffende diens stichting in de kerken van Overschie en Hillegersberg en de nieuwe stichting van Dirk Bokel, 1325; met akte van toewijzing door Dirk van Matenesse van een vikarie in de kerk van Overschie, gesticht door Dirk Bokel, zijn vader, aan Herman Bokel Stapelsz. met toewijzing van 7 morgen 2 hont aan de stichting, afschriften, z.j., 1335 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Gedrukt: de Geer, pp. 102-104.

688, --- Stukken betreffende beleningen door abten van Egmond met de vikarieën.1347-1558 3 stukken 688 http://proxy.handle.net/10648/9529b575-7782-48f5-8c5f-023fb2c75211 Akte van kwijtschelding door Daniel van Matenesse van zijn recht op het goed van zijn voorouders aan de abt van Egmond, 1347; afschrift, z.j. --- http://proxy.handle.net/10648/1f10f818-e79d-40a9-83a1-d620fcd17a6f Akte van kwijtschelding door de abt van Egmond van ƒ 17,- en zegelgeld aan Johan van Matenesse, 1513

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/bc854896-7c2c-41f9-883c-ec787e0f4a3d Attestatie betreffende de weigering door de abt van Egmond van belening van Johan van Matenesse, 1558

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

691 http://proxy.handle.net/10648/461fd6eb-3dc7-42f0-81b1-63bb162dcf1c Stukken betreffende een geschil tussen Adriaan en Johan van Matenesse en de abt van Egmond betreffende hun recht, 1533-1562 en z.j. 1 omslag

Het stuk van 1533 gedrukt: Dodt, V, p. 307.

Mogelijk bevindt een deel hiervan zich bij de Hoge Raad van Adel

692, --- Stukken betreffende de begeving van de bedienaars van een der altaren.1369-1467 12 charters 692 http://proxy.handle.net/10648/fffbcac1-dbbd-4880-95e0-ed50fb48f51d Akte van bevestiging door de aartsdiaken van Utrecht van Johan van Matenesse, 1369 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

--- http://proxy.handle.net/10648/98c740d3-3d80-4377-b9e5-b20a3e1226a1 Akte van bevestiging door de aartsdiaken van Utrecht van Gerard van Matenesse, 1431 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/24e8029b-e21c-41cd-b318-0aa56de129ef Van Wouter van Matenesse, 1447; met bijlage, 1416 5 charters waarvan 3 aaneengehecht

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/b6fff338-39c9-4edd-96d1-2dc59a5e5e3b Van Jodocus van Matenesse, 1458-1459 4 charters aaneengehecht

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/8d0a38ef-da2e-4398-9825-3934977046c9 Van Nikolaas van Assendelft, 1467 2 charters aaneengehecht

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/8bc3f1e9-bcca-4e6b-bf2c-279a5d3826a9 Stukken betreffende een geschil tussen Wouter van Matenesse en Pieter Thomasz. wegens de bediening van een vikarie, 1525 2 charters

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div. nrs. Stukken betreffende het beheer door de bedienaars.1513-1554 4 stukken --- http://proxy.handle.net/10648/6b8a2259-af37-4f1f-8a64-5ab748daaf3f Akte van aanstelling door Joost van Matenesse van Neel Simonsz. tot zijn zaakwaarnemer in Overschie en elders, 1513

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/f5f65b71-7b8f-4f1b-a067-3daa35035bb8 Kwitantie van Filips van Bourgondië, bisschop van Utrecht, van 3 gouden schilden voor Joost van Matenesse, 1518

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/e633a31c-8e75-4957-8d87-033620605b91 Akte van aanstelling door Joost van Matenesse van Wermbout Jacobsz., Gerard Heinemansz. en Gerard Rudolfsz. als zijn zaakwaarnemers in Schieland, 1520

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/3a38ed44-d415-47f4-8e52-5a082615f7c3 Akte van borgstelling door Arnout van Duvenvoorde voor Adriaan van Matenesse en Johan van Matenesse, diens zoon, wegens de opbrengst van een vikarie, 1554

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/3daa4a11-2519-468c-8461-041b414f246a Akte van verhuur door Johan van Matenesse van 9 morgen in Hogenban aan Jan Cornelisz. van Nierop. 1561 1 stuk

Gechirografeerd.

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/f3305e93-332b-4070-804d-c1ad6628c36a Akte van belening door Johan van Matenesse van Hildebrand Matthijsz., schout van Overschie, met 2 morgen in de Brijdorpse zaat. 1563 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Dit leen zal naderhand aan de leenheer bestorven zijn, zie: Jaarboek van Ons Voorgeslacht, 1956, pp. 67-68 nr. 18.

--- http://proxy.handle.net/10648/d3196181-6c7e-41dd-8aae-71dcfc4c181e Akte van overdracht door burgemeesters van Schiedam van 3 hont 75 roeden in Hogenban aan de erfgenamen van Johan van Matenesse. 1617 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Pernis --- http://proxy.handle.net/10648/dd7a389a-7e4b-4c58-a3a0-a2320d363a8e Akte van overdracht door Adriaan van IJlen van 11 morgen in 's-Gravenambacht aan Adriaan van Matenesse, met bijlage. 1611 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Poortugaal --- http://proxy.handle.net/10648/07b4755d-0151-433b-9e3e-738be39fd846 Akte van belening door keizer Karel V van Elisabeth van Boshuizen met 16 gemeten in Poortugaal. 1535 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 27, 1972, pp. 146-147 nr. 69.

Ridderkerk --- http://proxy.handle.net/10648/edce8d03-c4e5-41c3-8453-b2b2721fde2d Akte van overdracht door Dirk van Brecht van 1 morgen in Nieuw Riederwaard aan Johan van Matenesse. 1583 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Rijnsaterwoude --- http://proxy.handle.net/10648/6057a382-f0e9-4c2f-9004-7d497b045b85 Akte van toewijzing door koning Filips II van de kosterij van Rijnsaterwoude aan Pieter Jacobsz. 1567 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ed2a9508-02ff-4d26-b90a-7cc427fc08cb Kwitantie voor Hendrika van der Does wegens betaling van heergewaad van haar belening met de heerlijkheden Rijnsaterwoude, Leimuiden en Vriezekoop en het goed in Monster. z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/b51fab83-7305-4c34-bd1e-6d0d119001a3 Missive van de Staten van Holland aan Hendrika van der Does, wegens het in haar heerlijkheden Rijnsaterwoude, Leimuiden en Vriezekoop in te voeren reglement op het onderwijs. 1625 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Schiebroek --- http://proxy.handle.net/10648/c42699c5-9a40-4759-811e-01f66cc03f08 Akte van schuldbekentenis door Neeltje Hendriks en haar weeskinderen van ƒ 376,- aan Johan van Matenesse wegens de huur van een woning en land in Schiebroek. 1589 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/155b64b3-3712-4c22-9f2d-137ce6c38b41 Sententie van het Hof van Holland in een geschil tussen de erfgenamen van Johan van Matenesse en Hubert Nikolaasz. wegens achterstallige pacht van 17 hont in Schiebroek. 1607 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Schiedam --- http://proxy.handle.net/10648/1d41d518-c0cf-40c7-a749-6696d5d6be05 Akte van belening door Wouter van Matenesse van Elisabeth Joostend met twee huizen in de Boomgaardstraat, afschrift. z.j., 1438 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Dit leen zal naderhand aan de leenheer bestorven zijn, zie: Jaarboek van Ons Voorgeslacht, 1961, p. 8 nr. 31.

--- http://proxy.handle.net/10648/b7a48782-50b8-458b-adc2-8cc6cb67cf82 Akte van overdracht door Jacob van Dalen van 21/2 morgen buiten Schiedam aan Johan van Matenesse. 1648 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Strijen --- http://proxy.handle.net/10648/783690d5-ec94-4629-9723-7c229473250b Akte van overdracht door de Staten van Holland van twee acht en veertigste van de helft van Bonaventura aan Johan van Matenesse. 1583 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/1ef2fdf5-a068-40f5-9fcb-9ead76550c97 Akte van overdracht door de Staten van Holland van anderhalf acht en veertigste van de helft van Bonaventura aan Gijsbert van Matenesse. 1584 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/70951e0b-8095-4490-a085-ccb153110962 Brief van Willem van Beveren aan Johan van Matenesse betreffende kaveling van hun goed in Nieuw- en Oud Bonaventura. 1598 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/abc62527-386d-49b8-b697-9d7e4926cec1 Rekest van Paulus Meeusz. aan de rentmeester van de heer van Matenesse om overboeking van de helft van zijn land in Nieuw Bonaventura. 1622 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Voorburg --- http://proxy.handle.net/10648/943bb72a-4f33-4715-963e-eb2f835151bb Akte van verhuur door Filipote, Anna, Magdalena en Elisabebeth van Duvenvoorde van een huis en 19 morgen in Voorburg aan Cors Nikolaasz. , met bijlagen, 1600-1606; afschrift. z.j., 1596 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Voorhout --- http://proxy.handle.net/10648/7322476d-9077-4dd6-8153-c4a2b1e97d87 Akte van verhuur door Johan van Matenesse van 9 morgen in Voorhout aan Dignum Pietersz. 1569 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Vrijenban --- http://proxy.handle.net/10648/5f6eaa29-ef36-4e7a-bd8c-3a1117ef0188 Akte van overdracht door de Staten van Holland van 6 morgen in Vrijenban, afkomstig van het klooster Koningsveld, aan Johan van Matenesse, 1582; met bijlage. 1581 4 charters getransfigeerd

In tweevoud.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b41a5ee5-77d1-4f32-a7b0-32df646fb627 Akte van overdracht door Willem van Matenesse van de helft van 6 morgen in Vrijenban aan Gijsbert van Matenesse, 1661; met bijlage. 1660 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Warmond --- http://proxy.handle.net/10648/01176fec-a041-4a99-9187-e53520c4fa6c Akten van bevestiging door priester en pastoor van Warmond, de schouten van Warmond en Alkemade en Johan, bisschop van Utrecht, van de stichting van een vikarie door wijlen Hendrik van Alkemade in de kerk van Warmond, afschrift. z.j., 1354-1355 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Wassenaar div.nrs. Stukken betreffende een vikarie in de kerk van Wassenaar. 1465 3 charters --- http://proxy.handle.net/10648/d8129c56-e577-402b-b10e-fc4b7b01de4a Akte van splitsing door de bisschop van Utrecht, 1465

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Gedrukt: Kroniek van het Historisch Genootschap, 1850, pp. 226-228.

725 http://proxy.handle.net/10648/776d6a6e-9232-4653-a9d8-1ebc95f7d549 Akte van presentatie door Gerard van Assendelft aan de deken ten Dom van Johan van Assendelft, zijn broer, 1465

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

726 http://proxy.handle.net/10648/cb762e81-3f19-4a09-a8f1-7abe653c680c Akte van presentatie door Floris van Kralingen aan de deken ten Dom van Bertout van Assendelft, 1465

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

--- http://proxy.handle.net/10648/ecbd245a-978a-40e3-ac05-cddcffb7f3a8 Stukken betreffende de verkoop door Jan van Boshuizen van een huis in Wassenaar bij Bellestein aan Willem de Grebber. 1480 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/556d7a27-cb85-4748-a2d2-2cf0ad051249 Akte van overeenkomst door Filips van Boshuizen met Maria, zijn zuster, betreffende haar deel in het goed Bellestein. 1489 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Wassenaar met de koren- en smaltiende van Hillenaar in Wassenaar. 1651-1656 1 charter en 1 stuk

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 33, 1978, pp. 621-622 nr. 411 C.

--- http://proxy.handle.net/10648/ef992543-0d42-46cc-baa7-a3b10aec888f Van Alexander Emanuel van Renesse en Johan van Matenesse, 1651; afschrift, 1651 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

730 http://proxy.handle.net/10648/a04b47d6-05b4-4644-98ad-282295b47ce6 Van Gijsbert van Matenesse en Alexander Emanuel van Renesse, 1656 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

--- http://proxy.handle.net/10648/0dc04c94-0bec-44ed-82e2-e3809e483216 Akte van belening door de Staten van Holland van Alexander Emanuel van Renesse en Johan van Matenesse met de hofstede Raaphorst en het land daarbij, 1651; afschrift. 1651 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Wateringen div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Duvenvoorde met de helft van een korentiende in Wateringen, genaamd de Honaard. 1567-1604 2 charters --- http://proxy.handle.net/10648/d5b141a8-1b3e-4780-a993-92a8896c05ff Van Johan van Matenesse, 1567

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/7e876abe-1aaa-4924-a339-0d7875d19f35 Van Adriaan van Matenesse, 1604

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Woerden --- http://proxy.handle.net/10648/c6a63a72-54ad-4e50-9aa8-e28ed149de02 Akte van overdracht door Jacob Heerman van 4 morgen in het land van Woerden in Rietveld aan Jacob van Boshuizen. 1491 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zegwaart 735 http://proxy.handle.net/10648/f1030db0-632e-4642-9cd3-a820cffd3ebb Akte van bevestiging door hoogheemraden van Schieland van Otto van Egmond, ambachtsvrouwe van Zegwaart, in vervening in haar ambacht, gechirografeerd. 1454 1 stuk Zoetermeer --- http://proxy.handle.net/10648/80ffd592-1210-4632-98c2-436c282e0449 Akte van overdracht door de prior van het klooster Marienhaven in Warmond, en Truitje, weduwe van Josef Dirk Aamsz., en gehuwd met Doe Jansz., van een twaalf en een half deel van hun goed in Zoetermeer aan Adriaan van der Does. 1485 1 charger

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zoeterwoude --- http://proxy.handle.net/10648/96dc5709-a3d8-492a-954b-24ee86b45c9d Kwitantie van Hugo Jansz. wegens ƒ 68,-, gekomen van de verpachting van het schoutambt van Zoeterwoude door Jan Cornelisz. van Nierop, voor Agatha van Alkemade. 1565 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/a429a964-2432-4394-a022-4b48b0c84db8 Akte van overeenkomst door burgemeesters en regering van Leiden, ambachtsheren van Zoeterwoude, met schouten, ambachtsbewaarders en schepenen van Zoeterwoude en Stompwijk, de pachter van het land van de heer van Mérode met de ingelanden van de Grote polder in Zoeterwoude en de schippers betreffende herstel en onderhoud van de Rinnegommersluis, afschrift. 1625, 1613 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zie voor de stukken van de heerlijkheid Zoeterwoude: J.C. Overvoorde, Archieven van de stadsheerlijkheden en van de vroonwateren, Leiden 1914, pp. 31-61.

--- http://proxy.handle.net/10648/61b505e1-1087-46f7-9b5f-4856e2f3cad2 Akte van overdracht door IJsbrand van Mérode van ƒ 150,- jaarlijks op de hofstede Rinnegom in Zoeterwoude aan Jacob van Tetrode, 1626; gecancelleerd. 1629 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

2 Noord-Holland Alkmaar --- http://proxy.handle.net/10648/4348cd8d-0918-402b-a120-9a4118e20678 Stukken betreffende de overdracht door Maria Dever van Mijnden van het patronaat van een vikarie in de kerk van Alkmaar aan Johan van Matenesse. 1560-1561 2 charters getransfigeerd

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Amsterdam --- http://proxy.handle.net/10648/d97b8144-0b7f-4f19-9eef-a93fa048bdf1 Akte van schuldbekentenis door Augustijn Steyn, brouwer van Haarlem, van ƒ 2615,- aan Wouter van Vijffven wegens de koop van een huis op Vloyenburg in Amsterdam. 1615 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Wellicht kwam dit perceel naderhand in het bezit van de heer van Matenesse.

Beverwijk div.nrs. Stukken betreffende de vikarie van de familie Van Adrichem in de kerk van Beverwijk. 1377-1563 2 charters en 1 omslag --- http://proxy.handle.net/10648/bcdea6b2-08a3-4c66-9ff3-5c29200ea6cc Akte van bevestiging door de officiaal van Utrecht van Gerard Ramp in de bediening, 1526 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/e652b3b4-a439-42c3-9be2-622903cd7df1 Stukken betreffende een geschil tussen Wilhelma van Adrichem en Klara van Adrichem wegens het patronaat, 1555 en z.j.; met bijlagen, 1377-1513 1 charter en 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/2cd7fd32-36ef-4dab-8613-a36343e4f939 Akte van aanstelling door Albert Joostenz., klerk, van Jacob van der Does als zaakwaarnemer, 1560 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/30a2577c-1bea-48df-a993-33fbbf4376e9 Rekening door Jacob van der Does, 1553-1563 1 katern

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Haarlem --- http://proxy.handle.net/10648/941c453f-0732-43b3-ad38-d8d6080ecb1c Akte van toewijzing door de officiaal van Utrecht van een vikarie in de kerk van Haarlem aan Anton Imansz. na geschil met Floris van Adrichem en na voordracht door Wilhelma van Adrichem en Klara van Adrichem, 1539; met bijlage. 1401 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/d6ffcfd2-6bdb-4022-934d-4bab27b84e75 Akte van kwijtschelding door Jan van Wassenaar van 240 schilden aan Reinout van Brederode wegens de koop van een huis en erf te Haarlem in de Koningstraat door Nikolaas van Adrichem. 1452 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Haarlemmerliede --- http://proxy.handle.net/10648/22a5f6bc-135c-49b7-9036-c5540362cab0 Akte van bevestiging door het Hof van Holland van de verkoop door David van Schoten van de tienden van Haarlemmerliede en Schalkwijk aan Jan Ottenz., goudsmid te Leiden, en Maria Dever van Mijnden wegens de schulden van wijlen Jan van Schoten. 1543 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Heemskerk div.nrs. Akten van belening door koning Filips II en de Staten van Holland met 14 geersen in Heemskerk, genaamd Cupersven, en twee akkers aldaar. 1563-1606 3 charters 749 http://proxy.handle.net/10648/4d4eea72-7020-4c10-a606-b97406de340b Van Elisabeth Dever van Mijnden ook met de hofstede Diepenburg, 25 morgen in de Lier en een perceel in Heemskerk, 1563

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

--- http://proxy.handle.net/10648/ef00b43c-5f12-4817-ab81-bec335ea0621 Van Johan van Matenesse, 1566

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/e160d4c6-6725-49fa-beef-f96ac6e8734e Van Adriaan van Matenesse, 1606

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Egmond met de singel van het huis Reewijk en drie kampen in Heemskerk. 1562-1604 2 charters

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 34, 1979, pp. 390-391 nr. 107.

--- http://proxy.handle.net/10648/37d2c6ae-3633-412f-8c96-6d24c12b552c Van Johan van Matenesse, 1562

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ea99d8a1-6dcd-4f35-b92e-0263562f65a0 Van Adriaan van Matenesse, 1604

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/d6797fb6-746c-450c-ae84-ce67122b642a Stukken betreffende een geschil tussen Johan van Matenesse en Werner van der Does en hun erfgenamen betreffende een huis, hofstede en land in Heemskerk uit de nalatenschap van Maria Dever van Mijnden, 1564-1627; met bijlagen. 1532-1557 6 charters, 2 katernen en 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Oudkarspel 755 http://proxy.handle.net/10648/f1570603-8bb8-47f0-9567-987e7bbcbee2 Akte van verpachting door Françoise, gravin van Egmond, van de helft van een meer in Oudkarspel, genaamd Slootgert, aan Johan van Matenesse ter bedijking. 1589 1 charter Schoten 756 http://proxy.handle.net/10648/621ad503-bd4c-4dbd-8f98-76fd87f2d6b6 Akte van overdracht door IJsbrand van Alkemade van een stuk land in Akendam, genaamd Vlonderkamp, aan Dirk en Boudijn van Tetrode, broers. 1422 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Spaarnwoude div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Wassenaar met twee derde van de smaltiende in Spaarnwoude. 1505-1656 6 charters

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 33, 1978, pp. 158-159 nr. 27.

--- http://proxy.handle.net/10648/320938df-b5ed-4d5c-a810-1e81881ee216 Van Simon van Adrichem, 1505

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/0176e87b-84f4-4243-91f9-97f2f8a4db20 Van Pieter van Adrichem, 1508

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/a723ddf2-709d-45b0-bf25-73de1ed676e3 Van Filips van der Does, 1577

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ce330b27-fa42-4488-bc3d-72dc9322539d Van Hendrika van der Does, 1600

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/1ce3a6a0-7581-431f-bab1-a26bee291601 Van Adriaan van Matenesse, 1654

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

762 http://proxy.handle.net/10648/0f821088-df1a-45cc-9e28-203529e8bc0d Van Gijsbert van Matenesse, 1656

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

--- http://proxy.handle.net/10648/5f5fc2db-dbc3-4236-a36e-6b0785a55655 Legger van de kalvertienden in Spaarnwoude, Hofambacht, Houtrijk en Polanen. 1602-1606 1 deeltje

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Texel --- http://proxy.handle.net/10648/69e2b345-e9de-4927-ad19-6ad9f8ba520a Akte van overdracht door keizer Karel V van 62 pond 10 s. jaarlijks op het goed van Texel en Wieringen aan Arnout van Duvenvoorde en Maria van Matenesse, weduwe van Jan van Duvenvoorde, 1553; met aantekening betreffende betaling. 1584 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Uitgeest --- http://proxy.handle.net/10648/14845c8f-e33a-466c-8bd3-86588bd7694e Akte van overdracht door Nikolaas van der Laan van 3 maden in Uitgeest aan Adriana Hermansd., zijn schoonzuster. 1524 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/93dea8a0-7825-4418-b88e-2a4644e4162c Akte van bevestiging door Wouter Prins, Bartholomeus van Teilingen en hun broers en zusters van de overdracht in 1554 door Nikolaas van der Laan, hun schoonvader, van de helft van een stuk land in Uitgeest, genaamd Kapelven, afkomstig van Tecla Ramp, faliebegijn, aan Jacob van der Does en Simon Jan Reinersz. 1559 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Ursem div.nrs. Akten van belening door Filips de Schone met Floris' van Adrichems Lage land, twee vennen bij de Wogmeer, een tiende in Velsen en de hofstede Opburen. 1492-1494 2 stukken

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 32, 1977, pp. 424-425 nr. 125.

--- http://proxy.handle.net/10648/dedf932b-08fb-4b2c-9b43-7c6ab326c38a Van Willem van Assendelft , afschrift, z.j.; 1492; met rekening van de kroften in Beverwijk, 1503-1504

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/f4d3ce5a-81a9-4212-ac0e-632d7bb0b61f Van Maria van Assendelft, afschrift, z.j.; 1494; met rekening, 1504

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Velsen div.nrs. Stukken betreffende de Breesaap in Velsen. 1447-1640 4 charters, 1 katern en 7 stukken --- http://proxy.handle.net/10648/fc1f200a-5eb7-43bb-ab9f-13eb33d9eb0a Akte van machtiging door Adriaan van Matenesse van Johan van Renesse tot verhef van zijn leen, gehouden van Brederode, 1523 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ed303fb5-4bf7-4b9b-9128-4d4190dffe84 Akte van belening door Johan Wolfert van Brederode van Johan van Matenesse, 1640 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/8810a54d-b7f2-4794-9066-7c5d2aa0e41c Stukken betreffende een geschil tussen Johan van Matenesse en Cornelis van Matenesse, 1640-1642, en z.j. 1 charter, 1 katern en 7 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/4a47ac03-8664-4d7b-8884-770f6835391e Akte van verpachting door Nikolaas van Adrichem van 20 morgen met een huis in de Breesaap aan Pieter Pietersz., 1447 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

773 http://proxy.handle.net/10648/c2682f14-b379-45db-a54c-abff1526c6a5 Akte van overdracht door IJsbrand van Alkemade van een stuk land in Velsen, afkomstig van Willem van Rietwijk, aan Boudijn van Tetrode. 1422 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

774 http://proxy.handle.net/10648/7d555999-a8c8-4c23-8d4d-5164cd4f94a4 Akte van overdracht door Machteld, weduwe van Boudijn van der Laan, van haar goed in Velsen aan Nikolaas van Adrichem. 1439 1 charter 775-777 Stukken betreffende twee hofsteden en twee stukken land in Velsen. 1452-1463 3 charters 775 http://proxy.handle.net/10648/54ef68c9-fdbc-4d09-9cf1-4ea1919eb445 Akte van toezegging door Reinout van Brederode van lossing aan Nikolaas van Adrichem voor ƒ 2552,-, 1452

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

776 http://proxy.handle.net/10648/ced6a903-0335-4284-b7a5-f67a5ced3da5 Akte van toezegging door Gerard van Assendelft, die verkreeg van Reinout van Brederode, van overdracht van de helft aan Willem van Assendelft en van de andere helft aan Nikolaas van Adrichem, 1460

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

777 http://proxy.handle.net/10648/1255e0c1-5709-455e-9473-bfaccb834146 Akte van overdracht door Gerard van Assendelft van de helft aan Willem van Assendelft, zijn broer, 1463

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

--- http://proxy.handle.net/10648/853f85e5-49ca-422e-b61f-7391f9cf8d72 Akte van overdracht door Nikolaas van Adrichem van vijf stukken land in Velsen aan Willem van Assendelft, afschrift. z.j., 1463 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

779, 779.1, 779.2 http://proxy.handle.net/10648/67b6889a-2ee0-48c5-b35f-25d7dee50aad Akte van overdracht door Volkwijf, dochter van Maarten van der Laan, van een huis en kroft in Velsen aan Nikolaas van Assendelft, 1481; met retroacta. 1462, 1463 3 charters

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

779 http://proxy.handle.net/10648/db6b90f5-8efd-4290-aef8-c57a0e0c2cea 1481 Ontbreekt

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

779.1 http://proxy.handle.net/10648/9e489b2b-ca1e-4cb9-8a72-a56215431fa6 1462 maart 19 779.2 http://proxy.handle.net/10648/dcca9ed1-8bae-47d5-916b-285672f63663 1463 november 11
--- http://proxy.handle.net/10648/d4b85880-8144-4bad-87c1-a43b8106db1c Akte van overdracht door Jan die Visser, Nikolaas Gerardsz. en Dirk Jansz. van een huis en erf in Velsen aan Nikolaas van Assendelft, afschrift. z.j., 1482 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zeevang --- http://proxy.handle.net/10648/d69ce064-a109-49e1-9162-cf544f237720 Akte van uitspraak door Jan, bisschop van Utrecht, c.s. in het geschil tussen Jan Persijn en de lieden van Zeevang, afschrift. z.j., 1277 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Gedrukt: Kroniek Historisch Genootschap, 1850, pp. 223-225.

--- http://proxy.handle.net/10648/c31759f1-dc03-4c0e-8a5a-0629a52ce8c5 Akte van overdracht door gravin Jacoba van Beieren van een vijfde van Warderbroek aan Bertout Pietersz. van der Beets, erfgenaam van Mossend, dochter van Nikolaas Wale, 1418; met retroacte, 1323; met afschrift. 1515 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/4abba71b-183d-484e-b3b2-795676978bdf Akte van overdracht door Melis IJsbrandsz., schout van Zeevang, van een derde deel van Warderbroek aan IJsbrand van Alkemade. 1365 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ebf0b76f-a372-4918-bcf8-12bb385a5275 Akte van schuldbekentenis door Jan Pieter Leyisz., Nikolaas Velaer en Jan Matthijsz. van twee derde van ƒ 2,- aan Floris van Alkemade wegens pacht van land in Klein Warderbroek. 1453 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9a4c4cde-9a6e-4513-ac44-c1974229f883 Akte van verpachting door Floris van Alkemade van Warderbroek aan Simon Jansz. alias Simon Kermer te Edam. 1498 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b214e1a2-a2ef-40e4-8108-4136ad10972c Akte van overdracht door Nikolaas Jacobsz. Bick van een zesde van Warderbroek aan Willem van Alkemade, 1515; met retroacte. 1514 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/dd6327c5-94be-40be-84a7-11f855bed63d Akte van verpachting door Willem van Alkemade van 17 deimd bij Edam aan Frans Reiniersz. 1547 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

3 Utrecht Amerongen div.nrs. Akten van belening door de bisschop van Utrecht, keizer Karel V en de Staten van Utrecht met het goed Rumelaar in Amerongen. 1472-1643 5 charters --- http://proxy.handle.net/10648/85aedd2b-4001-4c91-b9d1-a64a6613fa42 Van Godstouwe, weduwe van Hendrik Valkenaar, 1472

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9e6b283a-e5f4-41a6-a6d3-c34d9b835c8b Van Johan en Hendrik Valkenaar, 1472

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/8bf170d9-f32e-4e13-a2c5-ae57c95321d0 Van Hendrik Valkenaar, 1531

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/d829aefa-8cfc-415a-a552-ddbd6a5adf88 Van Odilia Valkenaar, 1589

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/d851f9c9-052a-4da1-b4df-223f0d23a7ee Van Florentina Valkenaar, 1643

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c8237b0c-eb2a-4b74-a858-3a047a4b1e93 Memorie van Hendrik Valkenaar betreffende zijn protest tegen het graven van een sloot door zijn goed, genaamd Rumelaar. 1550 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Cothen div.nrs. Akten van belening door deken en kapittel ten Dom met 10 morgen in Nijendijk, 1604-1646; met bijlagen. 1617-1646 3 charters en 2 stukken --- http://proxy.handle.net/10648/6c023661-4382-4d2a-9e32-e88e6623bef3 Van Reinier van Azewijn, 1604 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e75cfb23-26ff-4478-bef4-ef66522246f4 Van Anton van Azewijn, 1617; met bijlage, 1617 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/29b8830c-9ab8-4aff-a5aa-a1061e28142a Van Anton van Azewijn, 1646; met bijlage, 1646 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a9a7a3fe-3473-4f07-b6b1-39901b52834d Akten van verpachting door Herman Stevensz. van 10 morgen in Nijendijk aan Gozewijn Gijsbertsz. 1504 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/4fbd561d-5daa-4dbf-8c2a-2765205fcd1d Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Evert Willemsz. en Maria, dochter van Gozewijn Gijsbertsz., die 10 morgen in Nijendijk inbrengt. 1525 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Driebergen --- http://proxy.handle.net/10648/134e3f69-f0dd-436a-b14f-562e18fd505f Akte van bevestiging door de Staten van Utrecht en Karel, hertog van Gelre, van de onzijdigheid van huis en heerlijkheid Sterkenburg in hun strijd met Hendrik van Beieren, elect van Utrecht. 1527 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2bc94f74-9ac4-41af-8811-735ad349c5dc Memorie betreffende de belening door het leenhof van Gelre van Willem van Matenesse met Sterkenburg, Haaswinkel, Slinde en Rouwenhof. 1671 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zie: J.J.S. Baron Sloet en J.S. van Veen, Register op de leenaktenboeken: Uitheemsche leenen, Arnhem, 1912, pp. 4-5 nr. 3.

div.nrs. Akten van belening door deken en kapittel van Oudmunster met 100 morgen bij Sterkenburg, 1511-1612; met bijlage. 1612 2 charters en 1 stuk --- http://proxy.handle.net/10648/ad5901e2-0610-498d-960b-1c178958ea8d Van Ernst van IJzendoorn, 1511 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/5b6cb9ae-05df-4fd9-9843-a03ea19357ec Van Anton van Azewijn, 1612; met bijlage, 1612 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2081d09a-cb94-4adf-92f5-07c28f50bce7 Akte van verpachting door ministra en convent in de Wijngaard te Utrecht van 20 morgen bij Sterkenburg aan Gijsbert van Sterkenburg gedurende het leven van Katharina van Sterkenburg, non, zijn zuster. 1435 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a6bd4484-222c-4d17-be7f-a74fd417652f Attestatie van Gijsbert van der Aa c.s. betreffende een bod van Ernst van IJzendoorn op 24 morgen bij Sterkenburg, behorend aan Frederik van Renesse van Baarn. 1503 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/34e1115b-4635-47ee-a5e6-f182907e4562 Akte van overdracht door Anton van IJzendoorn, gehuwd met Otta van Tuyll van Bulckestein, van de helft van 40 morgen bij Sterkenburg aan Arnout van der Eem. 1539 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2982f776-1be5-4f56-8d7a-86efedd881be Akte van overdracht door wijlen Willem van Gent van 4 morgen bij Sterkenburg aan Anton van Azewijn. 1634 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Houten --- http://proxy.handle.net/10648/a96f0774-07a7-4522-9810-bd6b4f3b9bce Akte van overdracht door Evert van Zoudenbalch van 12 morgen in Oud-Wulven aan Cornelia van Wijhe, weduwe van Staas van Broekhuizen. 1566 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Laag-Nieuwkoop --- http://proxy.handle.net/10648/3e112ea1-8d4d-4d3f-9924-ddf38035f409 Akte van belening door Floris van den Bongard, heer van Nijenrode, van Herman Valkenaar met de helft van een halve hoeve in Portengen. 1597 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Langbroek --- http://proxy.handle.net/10648/002274dd-73b5-432e-90a9-a90fae5c46f9 Akte van belening door Katharina van Sterkenburg van Wouter van Katwijk met 2 morgen in Nederlangbroek. 1460 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Abcoude met een halve hoeve in Nederlangbroek, 1453-1589; met bijlage. 1450 7 charters --- http://proxy.handle.net/10648/ea7ee052-7d80-4d66-b637-cf5f58ecee9f Van Adriaan Valkenaar, 1453; met bijlage, 1450 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b8f766b4-c77a-46a0-96a3-0b9d42c52c26 Van Johan Valkenaar, 1472

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f8b4bf8e-b0ee-49be-b546-4d4b16ccdff1 Van Godstouwe, weduwe van Hendrik Valkenaar, 1472

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c480122a-7955-44e9-8cd9-1da0e12f1aef Van Hendrik Valkenaar, 1531

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e90cdbf3-fe27-4ffd-8a2c-9d4347ec7831 Van Hendrik Valkenaar, 1573

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a27eab02-3d87-4ca7-95af-61646f9daf96 Van Odilia Valkenaar, 1589

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a2d6f468-6055-40e2-8119-ce82acc70a76 Akte van verpachting door de priorin van het klooster Maria Magdalena te Wijk bij Duurstede van drie kampen in Nederlangbroek, groot 10 morgen, aan Gijsbert van Sterkenburg voor het leven van Arnout van Sterkenburg, zijn dochter aldaar. 1446 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a7969cb3-b83b-48ba-a06d-69b9b542012d Akte van overdracht door Willem van Bemmel van 4 morgen in Nederlangbroek aan Hendrik Valkenaar, 1451; met bijlage. 1450 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Leersum --- http://proxy.handle.net/10648/ecb0247e-0dcf-4523-acb4-ccbabdb61b30 Akte van belening door de proost ten Dom te Utrecht van Evert Freyse met een tiende in Leersum. 1388 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Akten van belening door de proost ten Dom te Utrecht met de helft van een tiende in Leersum, 1531-1644; met bijlage. z.j. 3 charters en 1 stuk --- http://proxy.handle.net/10648/4d9d8f88-7074-4620-8c9d-969eefa40260 Van Hendrik Valkenaar, 1531

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b4e4c40c-feaa-4c6a-88f3-a50f042bfc54 Van Herman Valkenaar, 1573

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2bc639a9-b488-4c40-bc02-29360b3ace9d Van Herman Valkenaar, 1644; met bijlage, z.j. 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Akten van belening door de proost ten Dom te Utrecht met de helft van een tiende in Leersum, 1531-1644; met bijlagen. 1573-1644 en z.j. 4 charters en 3 stukken --- http://proxy.handle.net/10648/418dd666-5a69-4198-a316-5d6db10a2790 Van Hendrik Valkenaar, 1531 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c6848e03-4da2-4154-a142-b27af1a75e16 Van Herman Valkenaar, 1573; met bijlage, 1573

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ebdc1536-e6b0-4739-8c89-ad9d0863eb3b Van Florentina Valkenaar, 1644; met bijlage, z.j.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/0f2ff4d2-04d6-415e-a097-930a0b46e6db Van Herman Valkenaar, 1644; met bijlage, 1644

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Stukken betreffende een huis, hofstede en erf in Leersum, tijnsplichtig aan de proost van Oudmunster. 1425-1461 3 charters --- http://proxy.handle.net/10648/a945b659-4f27-4cdd-a1f7-de6a83aa11be Akte van toewijzing door de proost van Oudmunster aan Geertruida, gehuwd met Ernst Freyse van Dolre, 1425 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/17bffc11-2266-4e69-831b-6d81301f79a5 Akte van verkoop door Ernst Freyse van Dolre en Hendrik, Floris, Johan en Anton zijn zoons, aan Evert Freyse, 1461; met bijlage, 1461 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Linschoten div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Montfoort met een hoeve in Blokland. 1434-1539 3 charters

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 37, 1982, pp. 307-308 nr. 43.

--- http://proxy.handle.net/10648/efc0b1e4-bc39-45d6-80a6-3f29e4c68b04 Van Gijsbert van Sterkenburg, 1434

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2dc149b8-7908-4f60-bb8b-7f506d742128 Van Ernst van IJzendoorn, 1483

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/08ff79cd-c101-49da-962e-1859545cac74 Van Anton van IJzendoorn, 1539

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

831 http://proxy.handle.net/10648/96b1f751-2fea-45da-8972-99de651f4b9c Akte van belening door het leenhof van Montfoort van Elisabeth Dever van Mijnden met een halve hoeve in Blokland. 1550 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Loenen div.nrs. Stukken betreffende 51 morgen, leenroerig aan de hofstede Kronenburg. 1499-1580 en z.j. 4 charters en 3 stukken --- http://proxy.handle.net/10648/b31c74e6-d74c-4bea-8099-fc0a8891957b Memorie over de jaren 1498-1580, z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/2ff11167-face-41cb-8745-704ff26f608b Akte van belening door Melis van Amstel van Mijnden van Odele van Amstel van Mijnden, 1499; met vidimussen, 1572 en afschrift, z.j. 4 charters en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/b9f3445f-f11f-4fb4-9758-465fe828d378 Attestatie van Jacob van Amstel van Mijnden en Bernard uten Eng betreffende de belening door Melis van Amstel van Mijnden van Anton van IJzendoorn, 1524; vidimus, 1530 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e9edbf53-d7ea-4191-9d68-c0b45e9f87ac Attestatie van Matthijs Jansz. en Jan van Dorsen, leenmannen van Kronenburg, betreffende het verhef door Otta van Tuyll en Machteld van IJzendoorn, haar dochter, 1558 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/362a47a2-5f5d-4d81-90b6-8abb6716a446 Akte van verhuur door Anton van IJzendoorn van 21 morgen in Loenen aan Jan Gruyter, 1552; met bijlage. 1563 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Renswoude --- http://proxy.handle.net/10648/0f23d5e5-897e-435f-a544-77b1e28d4d92 Akte van belening door koning Filips II van Margaretha van Culemborg, weduwe van Filips van Hamale, met het goed en tienden in Renswoude en Emmikhuizen. 1558 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie: Maris, pp. 283-285 nr. 317.

Rhenen --- http://proxy.handle.net/10648/003e758a-0153-4f9c-b20d-4cedb9b1fdd1 Akte van overdracht door Gerefaas de Vos van 10 morgen in Opheusden in drie stukken aan het altaar van St. Barbara in de kerk van Rhenen. 1457 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/af4f5fbf-f776-4bf5-b7b5-a0e5e5a7e453 Akte van belening door David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, van Jacob van Gaasbeek, bastaard, met blokken tienden in Rhenen. 1459 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zie: Maris, p. 262 nr. 298.

div.nrs. Stukken betreffende een huis en hofstede in Rhenen bij de Bergpoort, belast met tijns voor de heer van Abcoude. 1372-1440 5 charters --- http://proxy.handle.net/10648/58508619-8412-4185-b878-dd41884416d9 Akte van overdracht door Govert de Haan en Herman van Kampen aan Baudekin Dirksz., 1372

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f253e6f6-d81d-4f1a-8e16-0794c9fe615b Akte van toezegging door Wendelmoed, weduwe van Lambert Clep, van afstand door Baudekin, haar zoon, aan Nikolaas Bernardsz., 1376

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ac8e3e52-3a4c-47f4-8f18-8c1c8477fac8 Akte van toewijzing aan Nikolaas van Zandwijk en Agnes, zijn vrouw, na koop van Nikolaas Bernardsz. ook van een tweede hofstede, 1409

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6cb71b26-da67-4c77-852f-ed1cf02f1ab4 Akte van toewijzing door de tijnsmeester van Abcoude aan Hendrik Valkenaar, 1440

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2e308a69-5eab-4dab-8227-9e25faa410b1 Akte van overdracht door prior en convent van de regulieren van St. Agnietenberg te Zwolle voor Johan, Willem en Elisabeth van Zandwijk aan Hendrik Valkenaar, 1440

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/242d5bec-9a96-463c-bf0d-fddfaa5d2336 Akte van overdracht door Willem Lijster, priester, van een hof in Rhenen buiten de Bergpoort aan Hendrik Valkenaar. 1449 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Stukken betreffende een huis en hofstede in Rhenen. 1469-1472 3 charters --- http://proxy.handle.net/10648/779d9374-0e29-4a65-ac51-ad5301c38db5 Akte van overdracht door Johan Wygant aan Maurits Jansz., 1469

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/1ecee82a-60ea-4c2e-a7f6-98321a16b263 Akte van overdracht door Maurits Jansz. aan Hendrik Valkenaar, 1469

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ec51057f-22cd-4438-a74c-bd8f02176069 Akte van toewijzing door de tijnsmeester van David van Bourgondië, bisschop van Utrecht,aan Godstouwe van Dolre, 1472

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ff9c8495-24bf-4cb9-9643-1d4af8e6dbe0 Akte van toewijzing door de tijnsmeester van Frederik, bisschop van Utrecht, van een huis en twee hofsteden in Rhenen aan Bernard Freyse van Dolre. 1502 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Stukken betreffende een huis en hofstede in Rhenen in de Duistersteeg. 1398-1535 5 charters --- http://proxy.handle.net/10648/c1e9dd19-8a4e-4e2d-8541-41679c52f0cd Akte van toewijzing door de tijnsmeester van de rector van de kapel ter Horst aan Willem van Rhenen en Elisabeth, zijn vrouw, van een halve hof, 1398

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/dec9f623-fbc8-418b-a691-ea783f7ac650 Akte van overdracht door Danis van Leefdaal van ƒ 2,- jaarlijks op de hof aan Hendrik Valkenaar, 1510

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2fe9ffc4-3355-4dbc-80da-35a89cc88651 Akte van overdracht door Elisabeth Lodewijksd., weduwe van Dirk Verleck, en Lodewijk en Jan, haar zoons, van een hof aan Hendrik Valkenaar, 1530

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6fecc8e8-0287-4d3c-a13d-9376e1aba227 Akte van overdracht door Lodewijk Verleck en Goris Jansz. en Elisabeth Lodewijksd., diens vrouw, van een huis, hofstede en hof aan Hendrik Valkenaar, 1534; met akte van bevestiging, 1535 2 charters aaneengehecht

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/4e838795-11c0-4d18-8c8b-2352b629d101 Akte van toewijzing door de tijnsmeester van Abcoude van een huis en hofstede in Rhenen aan de Meynstraat. 1408 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Dit en het onderstaande perceel kwam kennelijk op een later tijdstip in handen van de familie Valkenaar.

div.nrs. Akten van overdracht van een huis en hofstede in Rhenen. 1537-1543 2 charters --- http://proxy.handle.net/10648/de72e50e-1375-4a00-bd51-2ea256759f61 Door Lodewijk Dirksz. en Anna Jansd., zijn vrouw, aan Jan van der Waay en Aleid Pietersd., diens vrouw, 1537

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a32fa931-310e-4b0f-9718-b94c3c260888 Door Tonisje Ammelen, weduwe van Ammel Adriaansz., aan Adriaan Hendriksz. en Hendrik Gerardsd., diens vrouw, 1543

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6d283132-84ca-450e-a34e-cab17447b5d3 Akte van overdracht door Bernard Jorifaasz. en Katharina Evertsd., zijn vrouw, van een huis in Rhenen aan Otto van Gelder en Florentina Valkenaar, diens vrouw. 1647 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/05da1225-f389-41f3-ad4b-b9dceb889c5b Akte van overdracht door Nikolaas Joostenz. van ƒ 9,- 7 st. jaarlijks op zijn huis en hof in Rhenen bij de Bergpoort aan Dirk van Ewijk, 1632; gecancelleerd. 1647 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/fad02c28-354d-46f1-99a0-15b477c43351 Akte van overdracht door Nikolaas Joostenz. van ƒ 3,- 2 st. 8 d. jaarlijks op zijn huis in Rhenen bij de Bergpoort aan Aaltje Jans, weduwe van Jan Jansz., 1632; gecancelleerd. 1647 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ebe4ad51-d47e-4127-afaa-b8b326a4bb45 Akte van toewijzing door Jacob van Gaasbeek, heer van Abcoude, van 4 morgen in Rhenen, belast met tijns, aan Hendrik uten Waarde. 1418 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Dit perceel kwam kennelijk op een later tijdstip in handen van de familie Valkenaar.

--- http://proxy.handle.net/10648/66a2bd54-20cb-4de6-8f1c-bb57b7dbcfa6 Akte van overdracht door Lodewijk van Leefdaal van een stuk land bij Rhenen, genaamd de Haak, aan Johan van Hemert. 1467 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a8283705-ea87-4356-b717-4fb20eaf05ed Akte van overdracht door Johan van Rhenen de jonge van een stuk land met toebehoren bij Rhenen aan Johan van Hemert. 1470 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/5efc69b8-6823-4b20-9037-da7f35e3de85 Akte van overdracht door het convent van St. Agniet te Rhenen van een halve haak land bij Rhenen aan Godstouwe van Dolre, 1475; met akte van bevestiging door Johan van Hemert, haar man. 1475 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/3a57f3ad-afb8-4011-a763-b5eb9b00c69a Akte van overdracht door Jacob van Driel en Anna van Harn, zijn vrouw, en Adriaan van Harn en Aleid, dochter van Job Ammelsz., van 11/2 morgen, genaamd Dyckenburg, in Rhenen aan Rutger Valkenaar en Katharina van Middachten, diens vrouw. 1563 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/5a322bb7-589a-493a-92d4-6565717b9cba Akten van overdracht door Adriaan van Stoutenburg en Huberta Lijster, zijn vrouw, van stukken land in Rhenen in de Haak aan Hendrik Valkenaar, 1564; met retroacte. 1517 2 charters en 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/df9c3017-8d75-426e-9e09-a70587ab3f42 Akte van verpachting door Johan en Rutger Valkenaar, broers, van een waard in de Rijn bij Rhenen aan Arnout van Niel en Bate, diens vrouw. 1542 1 stuk

Gechirografeerd.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/8d1a8a2e-d68a-4cb6-9086-0fb220ec2df6 Concept-Rekest van Johan en Rutger Valkenaar aan het Hof van Gelre betreffende verpachting van hun waard in de Rijn bij Rhenen aan Jan van Heumen. z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/421c4bba-cf24-4b3c-94a3-342ebe6cb0c5 Stukken betreffende doorbraak en herstel van de Grebbedijk bij Rhenen door Hendrik Valkenaar. 1651-1652 1 omslag

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Schalkwijk --- http://proxy.handle.net/10648/d1aec536-9c5b-42cf-8863-4cf7c3c2f821 Akte van overdracht door Willem Matthijsz. en Johanna, zijn vrouw, van de helft van een halve hoeve in Schalkwijk aan Ernst van IJzendoorn. 1514 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/1c303bb1-50d4-4bfc-921e-22c3b330d9d0 Akte van verpachting door Ernst van IJzendoorn van een rosmolen in Schalkwijk aan Jan de Jonge. 1487 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a218e247-f550-4d63-9cf9-c87bc20906c8 Akte van verpachting door de erfgenamen van Albert van Cothen van een hofstede, genaamd de Kroon, op de grens van Schalkwijk en 't Waall aan Steven van Royen en Anna, diens vrouw. 1604 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Dit perceel is kennelijk op een later tijdstip in handen van de familie Van Matenesse gekomen.

Soest --- http://proxy.handle.net/10648/294b686e-2fc5-4a5c-8003-83f297a1663e Akte van belening door de abt van St. Paulus te Utrecht van Maria van de Boekhorst, gehuwd met Johan Piek, met een kamp land in Soest. 1566 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Utrecht --- http://proxy.handle.net/10648/9d67dc67-6e8c-4e56-b89a-47a30896ac6f Akte van verpachting door deken en kapittel van St. Jan te Utrecht van de helft van een hofstede en erf buiten de Wittevrouwenpoort aan Hendrik Valkenaar. 1633 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/cb21a764-5638-443d-a073-9272f64c0b6f Akte van verpachting door Pieter "De Rivo" van een halve prebende in de kerk van St. Nikolaas te Utrecht aan Wouter van Bylar. 1529 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Werkhoven --- http://proxy.handle.net/10648/323974bd-6ba5-4345-ac31-d82d75b8ce36 Akte van overdracht door Joost van Velpen van een visserij in de Achterrijn in Werkhoven aan Anton van Azewijn. 1624 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Woudenberg --- http://proxy.handle.net/10648/e25ab231-d6ee-4a9d-a1b2-2dbdc1d624f8 Akte van borgstelling door Herman van Royen en Gerard Willemsz. voor Helmert Jansz., pachter te Woudenberg, wegens een sententie voor Hendrik Valkenaar. 1551 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Wijk bij Duurstede --- http://proxy.handle.net/10648/248adb2e-6f80-4bcf-ad93-28c26a25279c Akte van overdracht door Splinter Hermansz. van Velpen, weduwnaar van Annetje Jacobs, van ƒ 50,- jaarlijks, gevestigd op 5 morgen in Wijk bij Duurstede, aan Marietje Otten, weduwe van Jan Gerardsz. van Schoonrewoerd, 1613; gecancelleerd. 1642 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Dit perceel kwam naderhand vermoedelijk in handen van de familie Van Matenesse.

4 Gelderland Beesd en Rhenoy div.nrs. Stukken betreffende een huis en hofstede in Beesd. 1545-1553 5 charters --- http://proxy.handle.net/10648/469ba582-8468-4e6a-8bba-9ca27683b73a Akte van overdracht door de weduwe van Jacob Otten van Heusden en Rijk Otten van Heusden, haar zoon, van ƒ 2,- jaarlijks aan Nikolaas van Matenesse, 1545

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6d3b14bd-1616-4bc0-80b3-fa3af36fbc4f Akte van overdracht door Rijk Ottenz. van Heusden van ƒ 2,- jaarlijks aan Nikolaas van Matenesse, 1550

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/60029351-76a8-4c0c-8f80-e3f35c60a579 Akte van overdracht door Rijk Ottenz. van Heusden van ƒ 1,50 jaarlijks aan Nikolaas van Matenesse, 1552

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e17e1b55-a20a-4b09-ad9e-7ef45e87d0a2 Akte van toewijzing door schepenen van Beesd aan Nikolaas van Matenesse, 1553

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/5e19baef-12c2-488b-8a91-8a31ba64295c Attestatie door schepenen van Beesd betreffende de bezitneming door Jan Albertsz. voor Nikolaas van Matenesse, 1553

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Akten van overdracht door Jan van Beesd van Rhenoy van percelen in Rhenoy aan Johan van Matenesse, heer van Lisse, tegen tijns. 1586-1593 2 charters --- http://proxy.handle.net/10648/680b6906-fd0c-4b4b-b7e8-6e0332ffe6cc Van 2 morgen, genaamd Distelkamp, 1586

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2c52a58a-e345-46a6-955a-da36d34164ca Van de helft van 41/2 morgen, 1593

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Bergh --- http://proxy.handle.net/10648/65759848-46e5-40dc-991d-20fe7bf0e2df Akte van overdracht door Johan van der Huet, alias Zwaan, gehuwd met Mette, van een half malder zaailand in Beek aan Johan van Overbeke. 1386 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Dit perceel en beide volgende kwamen kennelijk op een later tijdstip in handen van de heer Van Azewijn.

--- http://proxy.handle.net/10648/b8db3e69-a47f-434e-85c0-0bfacf6b6db5 Akte van overdracht door de abdij Elten van een stuk land in Lengel aan Frank van Lengel in ruil voor een malder zaailand met hofstede op de Eelt aldaar. 1413 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f9205392-c753-4b34-a920-1d0d867f9248 Akte van belening door Frederik van Ulft van Raebde van den Baerlhaeve met een stuk land in Oosterbroek in ruil voor een stuk land, genaamd Tijkenmaat. 1429 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/5a499a34-1698-48a1-a0e0-fdab73fca495 Akte van overdracht door Albert van Honepel van het goed, genaamd In de Schrieck, in 's-Heerenberg, leenroerig aan de hertog van Gelre, aan Dirk van Honepel, zijn broer. 1472 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/21412bbe-be84-474d-a9aa-186da83b49c7 Akte van overdracht door Hendrik Bouman en Cunera, zijn vrouw, van vijf stukken land in Lengel aan Dirk van den Loë, proost van Emmerik. 1563 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Brakel --- http://proxy.handle.net/10648/22c47fcf-e0a8-48bd-88bb-83cf91973cbb Memorie betreffende de beleningen door de graven en hertogen van Gelre met het huis te Brakel. 1321-1682, z.j. 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/329122bf-6bc7-425f-a9b0-5204ced04c29 Akte van belening door Eduard, hertog van Gelre, van Staasken van Brakel met het huis te Brakel, de visserij en een rijswaard aldaar. 1367 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/bab934ba-4f1c-411d-89d7-c01aec9132da Akte van belening door het kapittel van Oudmunster te Utrecht van Anton van Azewijn met de tienden van Brakel. 1628 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/42116e0a-5c5f-4df6-8659-a2f033918093 Akte van toewijzing door Staasken van Brakel van Johan van Brakel in de tijns van een waard in Brakel, gehouden van de hertog van Gelre. 1381 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/5dbe8e99-71aa-4900-9e26-96885ca790bf Akte van overeenkomst door Reinier van Azewijn met Otto Piek en Jacob de Raad, burgers van Zaltbommel, betreffende 3 morgen in Brakel, genaamd Papentiende, en met burgemeester, schepenen en raad van Zaltbommel betreffende land in Zuilichem, afkomstig van Albert Freyse. 1542 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/cc1e0c55-8c3d-4b78-b801-aa242062065e Akte van verpachting door Josina van Broekhuizen van het veer van Brakel met toebehoren aan Arnout Fransz. 1568 1 stuk gechirografeerd

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/4e7fd87e-ba81-4757-a937-b50a2c828515 Attestatie van schepenen van Zuilichem betreffende uitstel van de verkoop van goed in Brakel door Joost Gijsbertsz. van Brakel aan Gijsbert Piek, zaakwaarnemer. 1588 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Buurmalsen div.nrs. Akten van belening door heren van Arkel met een korentiende in Buurmalsen en de Koppeltiende aldaar. 1363-1426 2 charters

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 40, 1985, p. 49 nr. 2.

--- http://proxy.handle.net/10648/f5dfa5d8-16fa-441d-97eb-5ba6ea8b62ab Van Otto van Heukelum Herbarenz., 1363

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/620a6d47-0cc3-4335-9a81-e0e64c330c17 Van Jan van Heukelum van Acquoy, 1426

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Didam --- http://proxy.handle.net/10648/0aba4ea0-dbcc-4530-8d0d-370e6e6231f7 Rekening van Willem Hinkenscheijt wegens proceskosten voor de vrouwe van Brakel betreffende de molen van Didam, 1659; met bijlage. 1659 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Doetinchem --- http://proxy.handle.net/10648/f098cd3d-e884-4950-8b6f-eca5d2a071fd Akte van aanbieding door Aleid, dochter van Dirk Frederiksz., keurmedige van Zweder van Voorst, van haar overgang naar de hof Homburg wegens haar huwelijk met een hofhorige aldaar. 1471 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9100366a-b27e-42e9-bee3-6e9a08072dc9 Attestatie van Willem, graaf van Bergh, betreffende hulde van Reinier van Azewijn voor diens lenen in het land van Bergh. 1560 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Bergh met de hofsteden Kemnade en Wijnbergen in Doetinchem. 1575-1649 3 charters en 2 stukken --- http://proxy.handle.net/10648/5ab9e8a2-5b0c-4658-8233-f8507b7a5cd7 Van Reinier van Azewijn, 1575 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/80d897ba-e06d-44b6-8640-ff6aed99c50f Van Anton van Azewijn, 1633; met vertaald afschrift, z.j. 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e44077e2-38c0-4687-90cc-e1e332a7e86a Van Antonietta van Azewijn, 1649; met vertaald afschrift, z.j. 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/3edb26aa-ded2-4118-894f-1ffc95821034 Akte van verpachting door gedeputeerden van het graafschap Zutphen van een stuk land in het graafschap Bergh bij het huis Kemnade, afkomstig van de vikarie van St. Marie in de kerk van Doetinchem, aan Reinier van Azewijn. 1611 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/126df1c0-3641-4ddb-9b89-039a84c6437e Akte van overdracht door Otto van Groenen en Margaretha van Uchel, zijn vrouw, van een derde deel van percelen in het graafschap Bergh bij het huis Wijnbergen aan Anton van Azewijn, 1642; met retroacte. 1637 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/bb230844-329d-4b77-a1c7-133b0a678a2b Akte van overeenkomst door Geertruida van Aldenbockum met Arnout Coop, eertijds rentmeester van het graafschap Bergh, betreffende haar verpachting van percelen weide in het graafschap Bergh, 1659; met bijlagen. 1659 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Duiven --- http://proxy.handle.net/10648/90fc71c9-6ed8-41c9-82a3-32b61c468896 Akte van bevestiging door Johan van Lengel van Johan Kijtzken en Margaretha, diens vrouw, in 3 morgen in de Lengelse hoeve in Duiven. 1531 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f5041de9-4c66-4ccf-929b-4857db5c95ce Akte van overdracht door Herman Blijffaert, priester, van 1 1/2 morgen in de Lengelse hoeve in Duiven aan Johan Kijtzken en Margaretha, diens vrouw. 1536 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/81323671-f8f1-4726-9105-4c909880e622 Akte van bevestiging door Wessel van den Loë en Margaretha van Honepel, zijn vrouw, van Clemens van Holt, priester te Zevenaar, in de lossing van het goed van Johan Kijtzken en Margaretha, diens vrouw, in de Lengelse hoeve in Duiven, die hen toegewezen is. 1540 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ee72a83b-a5c1-4e87-8d6f-b389add7c10c Akte van overdracht door Arnout Gruter en Anna, zijn vrouw, van 2 morgen in Duiven aan Wouter Wevers en Geertruida, diens vrouw, en Gerard Kaelken en Gerritje, diens vrouw. 1552 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/27e43049-82c0-427f-8e89-b89b0efb42ab Akte van overdracht door Fie, weduwe van Gijsbert van der Hoeven, en Elisabeth, haar dochter, van 4 morgen in Groessen aan Margaretha van Honepel, weduwe Van den Loë. 1554 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b218d065-926f-4fcf-bc7a-d0272527d576 Akte van overdracht door Fie van Coevorden, weduwe van Gijsbert van der Hoeven, voor Elisabeth, haar dochter, van 4 morgen in Groessen aan Margaretha van Honepel. 1554 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

914 http://proxy.handle.net/10648/d695a294-6dda-4fec-bf0d-b3239291e6b4 Akte van overdracht door Jacob Dunwaelt van 11/2 morgen in Groessen aan Gijsbert Cloick en Johanna van den Steenhuys, diens vrouw. 1562 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c644fc11-e8d8-4673-bf64-84e9ee62a202 Akte van overdracht door Gerard Bergh en Bele, zijn vrouw, van 3 daalders jaarlijks op 1/2 morgen in Groessen aan het gasthuis in Zevenaar. 1596 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Elst --- http://proxy.handle.net/10648/01b980d2-ffbe-4908-ae64-56c86d13127d Akte van kaveling door deken en kapittel van St. Pieter te Utrecht, Anna uten Eng, gehuwd met Frederik van Zuilen van Nijeveld, Hendrik Piek, Johanna Piek, gehuwd met Karel van Matenesse, en regenten van het Apostelgasthuis te Utrecht van hun gemeenschappelijk goed in Elst, afschrift. z.j., 1619: 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Etten --- http://proxy.handle.net/10648/96c777e1-0768-4375-ac7d-0822df977b35 Akte van belening door Dirk, aartsbisschop van Keulen, van Bernard van Wilten met het hoge gerecht van Ulft. 1438 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/da6f628b-4a8b-452a-8015-0df11ed6526d Akte van bevestiging door Hendrik van Aerdt van Evert van Ulft en Johanna van Baick in de lossing van ƒ 12,- jaarlijks op de Haverkamp met 119 gouden schilden. 1460 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Bergh met 21 morgen in Etten in de buurschappen Diepsteeg en Warm. 1576-1670 3 charters

Zie: Van Schilfgaarde, pp. 100-102 nr. 105.

--- http://proxy.handle.net/10648/149a34b5-47e0-48a7-bfdd-97b2b82ceac4 Van Reinier van Azewijn, 1576

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/96eb747b-df08-46ca-8bb5-5fc6bb31dadc Van Anton van Azewijn, 1628

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/36637705-cea8-48a8-91b3-46674459fab7 Van Willem van Matenesse ook met de hofstede Wesenthorst, 1670

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Gendringen div.nrs. Stukken betreffende de kerk van Gendringen en haar altaren. 1333-1553 6 charters --- http://proxy.handle.net/10648/a347a6a8-9e4d-4100-96a5-c7e5bd64787c Stukken betreffende de fundatie door Evert, Willem en Jacob van Ulft en Johan de Praest van een altaar van St. Jan de Doper en Johannes de evangelist, 1333 2 charters getransfigeerd

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2be4c00b-3c6e-4cd4-8b76-65052456b7d4 Akte van overeenkomst door Adam van den Berg en Gozewijn Coerneken, priester, enerzijds en Willem en Frederik van Ulft anderzijds betreffende de verdeling van de inkomsten tussen priester en kerkmeesters, 1353

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/0a8f1fc4-6c9c-4adc-bfaf-7fc20e94823b Akte van bevestiging door officiaal, proost en aartsdiaken van Emmerik van de aanstelling van Johannes Kerkwijk tot bedienaar van het altaar van St. Anna, gesticht door Agnes van Ulft, weduwe van Reinier van Azewijn, 1521

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/bbeed462-aa33-4b04-aef1-ab1b3b03c1f7 Akte van aanstelling door Agnes van Ulft van Lambert Gerardsz. tot koster, 1532

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a75f1ca3-1558-4811-aa9a-73ea2945df3a Akte van bevestiging door Johan van Aldenbockum van de ontvangst van ƒ 50,- van Johan Kerkwijk, vicaris van het altaar van St. Anna, wegens de koop van ƒ 3,- jaarlijks op zijn goed, genaamd de Grote Havermaat, in Gendringen in de buurschap Megchelen, 1553

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Stukken betreffende een tiende, genaamd Roeftasschen tiende, in Gendringen in de buurschap Wieken. 1367-1453 3 charters

Zie: Van Schilfgaarde, p. 146 nr. 151.

--- http://proxy.handle.net/10648/361d82eb-b988-44f1-b807-b6af26144b07 Akte van bevestiging door Johan van Ulft en Jutte, zijn vrouw, van Wouter van Ulft in de terugkoop voor 125 schilden, 1367

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/78319ba3-fa65-45c7-a77f-1fb807d22265 Akte van belening door Willem, heer van Bergh, van Frederik van Ulft, 1453

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Stukken betreffende een tiende in Oer in het graafschap Bergh. 1435-1493 3 charters --- http://proxy.handle.net/10648/8898686b-82b0-4aea-8984-02e44e473d2e Akte van uitspraak door Macharius Sprunck, Bernard van Thonen en Johan Paffenberg in een geschil tussen Frederik van Ulft en Bernard van Wijs alias Ontrut, bastaard, 1435

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/856fb0ba-012d-4c69-afa9-88d84c711984 Akte van overdracht door Frederik van Ulft aan Reinier van Azewijn, 1493

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/78fec77b-ce03-4ef9-8631-694c0c0944a9 Akte van overdracht door Johan van der Hoye en Machteld, zijn vrouw, van 10 malder rogge jaarlijks aan Gudele Peys, 1481; vidimus, 1493

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Stukken betreffende een tiende, genaamd Cleppertiend in Gendringen in de buurschap Wieken. 1439-1457 2 charters --- http://proxy.handle.net/10648/8b751f2d-abe8-4b2b-8778-ff4af61306d8 Akte van overdracht door Elsebe, weduwe van Hendrik van Hagen, van ƒ 4,- jaarlijks op de tiende aan Herman Brunerdinck alias Clute, 1439

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/175ac0b1-a114-43d6-9873-a86182cba92b Akte van overdracht door Elsebe, weduwe van Hendrik van Hagen, aan Evert van Ulft en Jan, diens vrouw, 1475

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Stukken betreffende het goed Praestinchoff in het kerspel Gendringen, belast met tijns voor deken en kapittel van Xanten. 1507-1644 2 charters, 1 katern en 2 stukken --- http://proxy.handle.net/10648/6b623e5e-95e7-4018-bac4-79ea0d185b53 Brief van Johan Sterrenburg, proost van Xanten, aan de heer van Matenesse betreffende de opvolgingen in het goed over 1570-1624, 1644 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/7f41d037-d325-40c3-a4b3-ebc9067fb85f Akte van belening door deken en kapittel van Xanten van Reinier van Azewijn, 1507 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/a1078807-f8c8-42e1-83fc-02e763e35f79 Akte van belening door deken en kapittel van Xanten van Johan van Matenesse, 1624 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/62b150d0-3982-4602-aa37-8873dad85703 Kwitantie van Gillis van der Straten, kameraar van Xanten, van ƒ 1,50 voor Reinier van Azewijn wegens betaling van tijns, 1577 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/13104bad-efd5-4574-ba7c-c4bd141066b2 Attestaties betreffende de aanwezigheid van konijnen op het goed, 1610 1 katern

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ab341ca4-215d-4818-8a5c-41087a24981f Akte van belening door Joost, graaf van Limburg en Bronkhorst, van Reinier van Azewijn met het goed Sonderenbeek in het kerspel Gendringen. 1615 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Bergh met de hof Stakenburg in Gendringen in de buurschap Voorst. 1533-1560 2 charters

Zie: Van Schilfgaarde, pp. 116-118 nr. 122.

--- http://proxy.handle.net/10648/84fb1395-ac33-418e-b273-32b047e231c6 Van Agnes van Ulft, weduwe van Reinier van Azewijn, 1533

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/914dc66e-69c4-42d3-bfe6-15c94921dda1 Van Reinier van Azewijn, 1560

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zie voor de hofstede Wesenthorst in Gendringen: inv.nr. 921 en Van Schilfgaarde pp. 141-142 nr. 147.

--- http://proxy.handle.net/10648/08438d6a-1c93-433c-86ce-fb5f3eefa197 Stukken betreffende de overdracht door Lambert Lehm en Thomas van de Velde, zijn vrouw, van de halve hof ter Smitten aan Reinier van Azewijn. 1581 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Herwen en Aerdt --- http://proxy.handle.net/10648/8c4fa20d-125c-4a5f-ba74-785084ec5218 Akte van overdracht door Johan, hertog van Kleef, van 75 goudguldens jaarlijks op de hof te Spijk aan Dirk van Wylich, erfhofmeester, afschrift. z.j., 1532 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Hummelo en Keppel --- http://proxy.handle.net/10648/1325b66d-3831-421a-8cd7-1397b86bdd09 Akte van overdracht door Evert Bernardsz. en Machteld, zijn vrouw van een stuk land in Hummelo aan het gilde van St. Antonius in de kerk aldaar. 1493 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Ingen en Ommeren --- http://proxy.handle.net/10648/eb270c6c-6097-40f7-9f11-0bba2148d0bd Akte van overdracht door Steven van Tuyll en Aleid, zijn vrouw, van 6 morgen, 8 hont en 21/2 morgen in Ingen aan Hendrik Valkenaar en Godstouwe, diens vrouw. 1469 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Kesteren --- http://proxy.handle.net/10648/bda3cb5d-4389-4745-ac92-d11366b27f52 Brief van Joost Sasbout, kanselier van Gelre, aan NN. betreffende een geschil tussen keizer Karel V en Hendrik en Johan Valkenaar wegens een waard in Kesteren, afschrift. z.j., 1545 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Lienden --- http://proxy.handle.net/10648/5084898b-4808-4b07-8743-d9ec0babd937 Stukken betreffende de overdracht door Allard van Rijswijk en Dirk van Eck, zijn vrouw, van 14 hont in Lienden, genaamd de Eng, tijnsroerig aan Hubert Vonk, aan Herman van Ewijk. 1471 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/91ae3fa4-c398-41be-b3b6-2dda58a90955 Akte van scheiding en deling tussen Herman, Ernst en Gozewijn van Ewijk van het goed van Dirk van Ewijk, hun vader, in Lienden en de Nederbetuwe en van het goed, dat zij van hun moeder zullen erven. 1440 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Lijmers --- http://proxy.handle.net/10648/7af5ce1b-01ec-4d9d-86fa-3f30e4efc154 Akte van overdracht door Dirk op den Camp van 3 morgen op Lentemorgen aan Johan Intveld wegens een schuld van ƒ 41,-. 1466 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/7cd7faf9-03d5-4d62-a453-626719de211c Akte van kwijtschelding door Willem van Wees van ƒ 25,-aan Johan van den Loë wegens zijn deel van de pacht van ƒ 100,- van een stuk land in de Lijmers. 1473 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b2db1901-c394-4a83-923a-9196c41e3f46 Akte van kwijtschelding door Wessel Indropwick en Geertruida, zijn vrouw, van 900 daalders aan Anna van den Loë wegens de koop van 7 morgen in Nijbroek, afschrift. 1609, 1556 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Stukken betreffende 100 daalders jaarlijks op goed van de hertog van Kleef in de Lijmers. 1576-1690 1 charter en 9 stukken --- http://proxy.handle.net/10648/bc3ad793-c058-4d2d-acbc-e1797ee1d73c Akte van overdracht door Willem, hertog van Kleef, aan Reinier van Azewijn, met afschriften, 1576; 1683 en z.j. 1 charter en 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f3abd56e-6f9f-4ef0-a323-512d85af3608 Brief van Hendrik van Wees, raadsheer van de hertog van Kleef, aan gecommitteerden van de Staten van Holland en Zeeland betreffende de rente van Adriaan van Matenesse, 1597 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/dd7f85e5-28ba-47d3-8a32-f9529a13e40f Memorie van Willem Verduin van het geschil tussen de heer van Matenesse met de hertog van Kleef, 1607 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ff783262-922f-4a24-9105-36e9d7cb5d84 Missive van gecommitteerden van Holland aan Ernst, markgraaf van Brandenburg, betreffende betaling van achterstallige rente aan Adriaan van Matenesse, afschrift, z.j., 1612 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/8a3d9b31-3be2-4c54-bec7-395b99018238 Akte van overeenkomst door Johan Sigismund, hertog van Kleef, met Adriaan van Matenesse betreffende betaling van achterstallige renten, afschrift, z.j., 1614 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/0450891e-c71d-4184-b5e6-4955abf74a33 Rekest van Geertruida van Aldenbockum aan Frederik Willem, keurvorst van Brandenburg, om betaling van haar rente, 1655; met bijlagen, 1656-1658 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/cb95361b-50a5-437b-bb56-aa0a2c7f8fce Memorie betreffende de lossing van de rente, 1690 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/abe7bb66-e8fe-42d3-9a29-548d11568d66 Akte van overdracht door Gerlach Helmichs en Beelke, zijn vrouw, van 61/2 d. jaarlijks op goed van Gijsbert Cloick in de Lijmers aan Pieter van Aldenbockum en Elisabeth van den Loë, diens vrouw. 1594 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Wageningen --- http://proxy.handle.net/10648/9488f881-e82d-4ae3-a365-40546ba8b698 Akte van overeenkomst door Albert van Wassenaar, heer van Alkemade, met Hendrik Valkenaar, heer van Dukenburg, betreffende onderhoud en verlenging van een krib bij Wageningen. 1643 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Warnsveld --- http://proxy.handle.net/10648/695142da-9c53-4790-9a56-2aed4311edf3 Akte van overdracht door Bernard van Holthusen, rentmeester van het land van Zutphen, van Johan Gotinck, geboren op het goed Gotinck in Warnsveld, aan Johan van Voorst tot Keppel in ruil voor Hendrik toe Bentler. 1491 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Wehl div.nrs. Stukken betreffende de overdracht van een hofstede en twee stukken land in Wehl. 1463-1525 3 charters --- http://proxy.handle.net/10648/b314d869-576c-4dae-8b76-c63ea310b4b6 Door Gerard en Johan Bertenclau, broers, aan Frederik Gosslinck en Limme, diens vrouw, 1463

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/d09ee095-b4e3-4143-ad77-5fa30a07e39e Door Frederik Gosslinck aan Reinier Kremer, 1486

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/8fed6745-042f-41b8-8017-b6648f0b96b4 Door Gillis Kremer en Gerard, zijn vrouw, aan Wessel van den Loë en Margaretha van Honepel, diens vrouw, 1525

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zaltbommel --- http://proxy.handle.net/10648/fdd0ae83-d7e8-4b7c-9675-d4b9437acdf4 Akte van overdracht door Reinier van Azewijn van ƒ 100,-jaarlijks op de tol van Bommel aan Odilia van Azewijn. 1593 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zeddam --- http://proxy.handle.net/10648/d407ddb1-62b4-403a-acd4-4b51ac4472a3 Akte van verpachting door Rutger van Honepel van land in Zeddam en van een huis in 's-Heerenberg aan Rutger van Honepel, zijn zoon. 1472 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b06e77f3-2c68-48e5-8273-3149c42eb95f Akte van verpachting door Rutger van Honepel van een halve hofstede en een stuk land, genaamd Schuerstuck, aan Johan to Vanendorp en Lien, diens vrouw. 1476 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a49ba9ce-7b37-4324-b1d3-c7952eed1ef2 Akte van overdracht door Arnout Peckell en Aleid, zijn vrouw, van een stuk land in Zeddam aan Dirk van den Loë, proost van Emmerik. 1562 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f6459ba4-b0c1-4280-961c-a0e8b5eaf82b Akte van overdracht door Johan Becker en Bertke, zijn vrouw, en Dirk van Venhaven en Bertke, diens vrouw, van twee derde van het goed, genaamd Boeckholt of Kalenvelde, in Zeddam in de buurschap Wijnbergen aan Reinier van Azewijn. 1596 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zevenaar --- http://proxy.handle.net/10648/195aaefa-07cd-4088-9041-e42c300117f5 Akte van verpachting door Hendrik van Poelwijk van het goed, genaamd Leemkuil, in Zevenaar aan Hendrik van Kervenum en Katharina, diens vrouw. 1424 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/7559041d-52a8-42d9-9c6d-0571398b7f72 Akte van schuldbekentenis door Carcelis van Aller en Machteld, zijn vrouw, van ƒ 24,- aan Johan Spronck en Gertje, diens vrouw, wegens pacht van een huis in Zevenaar. 1520 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/97f7a7dc-a694-4ea9-a1da-8168c1a7b7d9 Akte van overdracht door Geertruida van den Loë, weduwe van Rutger Steynbicker, van een huis en hofstede en 8 hont daarbij in Zevenaar en een bank in de kerk aldaar aan Burghard Steynbicker. 1545 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a63d3d06-25df-4e48-8097-295dd60eb7f6 Akte van overdracht door Gerard van Kouwen en Ida, zijn vrouw, van een deel van een huis en hofstede in Zevenaar aan Thiesz van Wijerdt en Betge, diens vrouw. 1566 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/8f2afad2-3475-4a5b-95f3-c640e72fbcc3 Testament van Gerard Hoeseman, vicaris van St. Marie in de oude kerk van Zevenaar. 1571 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zuilichem --- http://proxy.handle.net/10648/fbb3007a-50b1-4246-b3de-74e42f984810 Attestatie van Jacob Hendriksz. betreffende de verwijdering door Gozewijn van Brakel van een sluis in de dijk van Zuilichem op aansporing van Staaske van Broekhuizen. 1512 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/3f7de5c0-8870-4050-8b95-cc00412494ef Stukken betreffende het beslag door Reinier van Azewijn op het goed van Arnout Stanwijck en Stoffel van Arevest. 1555 2 charters getransfigeerd

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/49f9223d-398d-4ca5-a4f5-2b96af039ade Akte van bevestiging door schepenen van Zuilichem voor Reinier vein Azewijn van het beslag, gelegd op het huis van Arnout de Wijsse. 1555 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

5 Noord-Brabant Almkerk --- http://proxy.handle.net/10648/69b4d777-e44f-4ceb-8142-91237c7f7f7a Akte van overdracht door Allard Dirksz. van ƒ 7,- jaarlijks op 2 morgen in Uppel aan Margaretha Piek, weduwe van Jan Arnoutsz. , 1548; gecancelleerd. 1559 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Stukken betreffende 13 hont in Uppel. 1553-1559 2 charters --- http://proxy.handle.net/10648/0ee1c324-e816-45b2-9fc8-18c54e73f3de Memorie betreffende de koop door Arnout Piek, 1553

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/694b6776-780f-4583-9835-8376b7cb89a6 Akte van overdracht door Allard Dirksz. van de inlossing aan Hendrik van Losen, 1559

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/5d164c6f-4d28-4d26-8230-7f35559e3407 Akte van schuldbekentenis door Zeger van Klootwijk, waarsman van de dijk van Almkerk van ƒ 160,- aan Sebastiaan van Losen, 1571; gecancelleerd. 1573 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/0addbbcf-745d-4463-9971-dccce360ea5f Akte van overdracht door Aleid Arnoutsd., weduwe van Jan Engbertsz. , van een hofstede met ca. 12 morgen in Almkerk, Emmikhoven en Waardhuizen aan Karel van Matenesse. 1600 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

983 http://proxy.handle.net/10648/0b4460ff-4bc5-41a0-b211-d133bdb98a82 Akte, houdende voorwaarden van de verhuur door Karel van Matenesse van zijn goed in het land van Altena. 1623 1 stuk
Andel --- http://proxy.handle.net/10648/735413cd-734a-49d0-bc19-fd7dd172d7f2 Akte van kwijtschelding door Jacob van Hoorne, heer van Altena, van de leenband van een hofstede in Andel aan Arnout Gijsbertsz., vidimus 1546. 1473 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Heusden --- http://proxy.handle.net/10648/dbb75e65-ad95-4d1f-a2ba-2fa03012a529 Akte van overdracht door dijkgraaf en heemraden van Altena van 30 morgen in de nieuwe dijkring van het land van Heusden in Babilonienbroek, Veenrebroek en Wijkerbroek aan Jan van der Kerke, timmermeester van de hertog in Holland. 1466 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Meeuwen --- http://proxy.handle.net/10648/b4b7ac5c-5296-45ba-8703-4a0f81f40cb2 Akte van toewijzing door de Grote Raad van Mechelen van 9 morgen in Babilonienbroek, afkomstig van Maria Gerardsd., weduwe van Willem Gout, aan Dirk Sonoy. 1565 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Veen --- http://proxy.handle.net/10648/d131e8eb-6ee5-4971-b357-16168fe4fbc6 Akte van belening door het leenhof van Altena van Dirk Sonoy met 16 morgen, genaamd Bacxhoeve, in Veenrebroek. 1567 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ed9d2afa-f204-4b92-afb0-320fb49e2372 Stukken betreffende de overdracht door pater, mater en convent van Nazareth te Waalwijk van 8 morgen in Veenrebroek aan Otto van Malsen. 1537-1542 3 charters getransfigeerd

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div.nrs. Stukken betreffende een halve hoeve in Veenrebroek en de helft van 7 morgen in Wijkerbroek, belast met onderhoud van de dijk van de Dussen. 1527-1552 4 charters en 8 stukken --- http://proxy.handle.net/10648/745cca65-4dae-4508-b3ae-46a98fd06284 Akte van overdracht door Jacob Banninck aan Otto van Malsen, 1529 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/7102cc46-2029-483f-9882-284b11812076 Akte van bevestiging door burgemeesters en raad van Gouda van attestaties betreffende de huurprijs van het goed, afkomstig van de erfgenamen van Jacob Hey, 1527 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/791d47f2-4832-4e63-8237-39e818687f30 Attestatie van Gerard Maartensz. betreffende verhoging van de dijk van de Dussen, 1540; met bijlage, 1552 1 charter en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/a75266f8-19c9-4975-bbb5-58e04c944237 Stukken betreffende een geschil tussen Otto van Malsen en dijkgraaf en slijkheemraden van Veen, 1546-1549 1 charter en 8 stukken aaneengehecht

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

Woudrichem --- http://proxy.handle.net/10648/074e90a3-251f-4618-ac8d-159939992055 Akte van kwijtschelding door de kinderen van Tielman Arnoutsz. van ƒ 18,- jaarlijks op 31/2 morgen in Woudrichem aan Hendrik van Losen. 1562 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

6 Groningen Baflo --- http://proxy.handle.net/10648/d9394856-6722-42ce-8a4f-f287a0f4b00a Akte van overdracht door Allard Clant toe Meima van een stuk land in Rasquert aan Willem van Matenesse. 1608 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

7 Duitsland Anholt --- http://proxy.handle.net/10648/7c1473a9-452f-45ba-a029-da88a26e6715 Akte van overdracht door Dirk Slabbert en Frederika, zijn vrouw, van een stuk land in Anholt, genaamd Ganzepoel, afkomstig van Hendrik van Honepel, aan Wessel van den Loë, 1523; met retroacte. 1518 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Buederich --- http://proxy.handle.net/10648/7ee327dc-90bb-4f1b-935b-3379cadcfce8 Akte van overdracht door Johan, hertog van Kleef, van 50 goudguldens jaarlijks op de tol van Büderich aan Katharina, weduwe van Johan van Orsoij. 1532 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Elten --- http://proxy.handle.net/10648/3aca582e-80a3-462d-87dd-14fac43d26fc Akte van overdracht door Johan Kerkwijk en Anna Floris, zijn vrouw, van een stuk land in Korterbosch aan Reinier van Azewijn en Machteld van IJzendoorn, diens vrouw. 1576 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Emmerik --- http://proxy.handle.net/10648/7d798f0b-cfdc-4675-aa4a-9a6efd6e4913 Akte van begeving door Anton van Azewijn van Lambert Geenen, student te Harderwijk, met een vikarie in de kerk van Emmerik, afschrift. 1639 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Menzellen --- http://proxy.handle.net/10648/481e59f0-3dac-4599-81d0-d5e65bc28164 Akte van overdracht door Ebel, gehuwd met Johan Rolinckschwerts, van 10 daalders jaarlijks op de Bongartshof in Menzellen aan Machteld Bortgens. 1554 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Niel div.nrs. Stukken betreffende een kamp, groot 16 of 17 morgen, in Niel. 1424-1546 7 charters --- http://proxy.handle.net/10648/7f5d6049-f9fa-4a34-a10c-196720db448b Akte van overdracht door Jacob Prange c.s. aan Johan van den Kirckhoff, 1424

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/1ccc3a06-6510-45eb-8b86-2dbcfde35c9b Akte van overdracht door Johan van den Kirckhoff en Geertruida, zijn vrouw, van 6 oude schilden op het goed aan Bernard van den Hoene, gecancelleerd, 1435

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/751e78dc-2a77-4360-8fe9-15f55e397531 Akte van overdracht door Arnout van den Kirckhoff en Machteld, zijn vrouw, aan Hendrik van Hoickelhem, 1479

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/c23d21d3-f676-44e9-9b63-a2bbfe24898e Akte van overdracht door Hendrik Coppertsz. aan Johan van Ringenberg, 1509

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9a3230f9-2a7b-4b88-8eaf-0e9694c9c489 Akte van panding door Johan van Ringenberg, 1517

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/3d7b53f9-444a-49c3-9f64-9b6a079e1913 Akte van overdracht door Johan van Ringenberg van 10 goudguldens jaarlijks op het goed aan Hendrik Pijesse, 1523

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b0f437b9-6a49-46c7-8660-18bbcd5337bd Akte van bevestiging door Hendrik Pijesse van Dirk van Ringenberg in de lossing van 5 goudguldens jaarlijks op het goed, 1546

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/8b34fc92-f39e-435c-be5e-2e66b8727110 Akte van overdracht door Albert Meeus en Elisabeth, zijn vrouw, van 1 morgen in Niel aan Hendrik van Hoen. 1469 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/af670075-b155-4b0b-a4dc-fcbad609c76b Akte van overdracht door Albert Meeus en Elisabeth zijn vrouw, van 1/2 morgen in Niel aan Hendrik van Hoen. 1470 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2ce89441-7ed9-441b-bda4-adf5a1499ba9 Akte van overdracht door kerkmeesters van Niel van een hofstede aldaar aan Hendrik van Hoen. 1472 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/11474dcc-2a46-4354-9fd1-48d6313ee2ac Akte van overdracht door Pieter van Oerdt van ƒ 7,- jaarlijks op een hof in Niel aan Aleid, weduwe van Zweder van Hoen, en Zegewald, haar dochter, gecancelleerd. 1490 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/2c358a77-50ce-46f0-bd03-8df98f6141cf Akte van overdracht van een halve hofstede in Niel aan Johan van Ringenberg. z.j. 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Van dit charter is slechts de helft bewaard.

--- http://proxy.handle.net/10648/11ff3067-3f57-4ffb-b9a9-3c41a0fc37f6 Akte van overdracht door Johan van Ringenberg, burgemeester van Arnhem, van een halve hofstede, genaamd Krinckenhof, in Niel aan Arnout van Wachtendonk, drost van Kranenburg. 1565 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/936dbca8-8f09-43d1-8f9a-dbe1acc5784b Akte van overdracht door de erfgenamen van Matthijs van den Egher, rentmeester te Udem, van een vierde van een hofstede in Niel aan Johan van Ringenberg, 1574; met bijlage. 1574 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/180e116a-9e4c-4bc3-bfe5-08d22e234606 Akte van overdracht door Johan Grimmolt van een vierde van een hofstede in Niel, afkomstig van Segewith van Ringenberg, zijn vrouw, aan Johan van Ringenberg. 1577 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/bcc544e7-da77-470a-9a6d-27a589582699 Akte van overdracht door Johan Grimmolt en de erfgenamen van Matthijs van den Egher van de helft van een hofstede in Niel aan Johan van Ringenberg. 1579 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/91696b3f-4e89-4886-bb83-bbd34fb64126 Akte van verpanding door Johan van Ringenberg en Johanna Tybisz., zijn vrouw, van hun hofstede in Niel aan Anna Wijer, weduwe van Merchgem, voor haar lening van 300 daalders, gecancelleerd. 1582 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/aa439a09-26a0-41eb-a059-22cd87b3cb9b Akte van overdracht door Johan Schlaum en Hadewig van Ringenberg, zijn vrouw, van 15 daalders jaarlijks op de Nieuwe Kempe in Niel aan Rudolf Arnoutsz. en Anneke van Bercheren, diens vrouw, 1632; gecancelleerd. 1684 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Schermbeck --- http://proxy.handle.net/10648/1e03bf7e-f10d-421f-a160-7bd7478b1aaa Akte van overdracht door Rutger tho Ruermek en Swenna, zijn vrouw, van een huis in Schermbeck aan Pieter van Aldenbockum en Elisabeth van Honepel, diens vrouw. 1578 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Sonsbeck --- http://proxy.handle.net/10648/d25f4d47-dbdb-49c8-859c-9eebc207d1a7 Akte van overdracht door Wessel van den Birgel, rentmeester te Udem, van 1/2 morgen bij Vijnenreberg aan Hendrik Ingen Doirne. 1464 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Till --- http://proxy.handle.net/10648/78716e74-00bb-4154-8b1f-9013905993ba Akte van toewijzing door Johan, hertog van Kleef, van ƒ 18,- jaarlijks op de sluis en visserij van Orsoij aan Dirk, zoon van Dirk, bastaard van de Marck, tot die voorzien is van een geestelijk goed. 1496 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Wesel div.nrs. Stukken betreffende 8 daalders jaarlijks op de watermolen van Wesel. 1561-1589 3 charters --- http://proxy.handle.net/10648/1e7a4801-0245-48cd-8fb4-20d04f64d6be Akte van overdracht door Herman van Aldenborgh alias Bitter aan Armgard van Aldenborgh alias Bitter, gecancelleerd, 1561

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/7a29307f-e575-4e89-8114-40d45daa6b13 Akte van overdracht door Willem van Reid en Mintgen, zijn vrouw, aan Andries van Holt en Johanna Hasenn, diens vrouw, 1597

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/05e47da3-6d9b-485e-bd8e-c4ae70a7ce26 Akte van overdracht door Johan van Reid en Armgard van Aldenborgh, zijn vrouw, aan Willem van Reid, burgemeester van Wesel, 1589

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Winnekendonk --- http://proxy.handle.net/10648/66847255-3bc2-40fb-954e-5e449781c88b Akte van overeenkomst door Gerard Winkens, bedienaar van het St, Silvesteraltaar in de kerk van Winnikendonk, met Sofia van Till, weduwe van Pieter van Aldenbockum, betreffende ƒ 2,- jaarlijks voor zijn vikarie op de hof Orsoij in Till. 1539 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Huizen en heerlijkheden 8 Huis en heerlijkheid Matenesse A Verwerving en belening --- http://proxy.handle.net/10648/4069b88a-2c3f-481b-9ed6-b0b2f1843e39 Akte van belening door graaf Willem IV van Daniel van Matenesse met het huis te Riviere, 25 morgen daarbij , 15 morgen in Abtswoude en de ambachten Ravensberg, Vronemade en Ouden Nieuw Gravekoop, afschrift. z.j., 1345 1 katern

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

1026 http://proxy.handle.net/10648/c4bc165c-938d-4a96-b4fc-20de188b3a01 Akte van belening door keizerin Margaretha van Daniel van Matenesse met het huis te Riviere en het hoge en lage gerecht binnen de gracht. 1346 1 charter

Zie: "Ons Voorgeslacht11, jrg. 39, 1984, pp. 594-596 nr. 3 en pp. 593-594 nr. 2.

1027 http://proxy.handle.net/10648/50cfcb17-a817-4f70-8a33-6d1f09738a41 Akte van belening door hertog Willem VI van Adriaan van Matenesse met het huis te Riviere, het ambacht Matenesse en zijn andere goed. 1406 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

--- http://proxy.handle.net/10648/a4b3104e-23fc-4fcd-92b3-3f34712df237 Akte van toezegging door hertog Filips van Bourgondië van teruggave van het huis te Riviere na de oorlog aan Adriaan van Matenesse, afschrift. z.j., 1425 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Gedrukt: Van Mieris, IV, p. 812.

--- http://proxy.handle.net/10648/9167eb41-2cd5-4d17-880f-96da10746fd0 Akte van belening door hertog Filips van Bourgondië van Wouter van Matenesse met al zijn goed, 1436; afschrift. z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

1030 http://proxy.handle.net/10648/95624147-3964-4867-ad05-703cfcb34777 Akte van bevestiging door hertog Filips van Bourgondië van de verpanding door Wouter van Matenesse van de helft van het huis te Riviere aan de erfgenamen van Durve van den Rijn, zijn vrouw. 1442 1 charter div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Holland met het huis te Riviere met hoge en lage heerlijkheid, het huis Spangen met 47 morgen, de helft van 9 morgen in Rotte, 12 morgen in Reeuwijk en 3 morgen in Hillegersberg. 1488-1622 3 charters en 2 stukken 1031 http://proxy.handle.net/10648/56edaf2e-92fb-4151-99a5-cf97fcdf38d7 Van Adriaan van Matenesse, 1488 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

--- http://proxy.handle.net/10648/b1b36a63-9aae-4182-a79f-82bb7760a421 Van Johan van Matenesse, 1508; afschrift, z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/fea55f13-c901-41e9-858d-2e6d7c069384 Van Adriaan van Matenesse, 1523; afschrift, z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

1034 http://proxy.handle.net/10648/d9f8333e-bdbc-45bb-8cfd-5eb48183357b Van Adriaan van Matenesse, 1606 1 charter --- http://proxy.handle.net/10648/922e1ebe-75e8-420e-b8ea-faa00db3f3c9 Van Johan van Matenesse, 1622 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ba75f334-2505-43fe-b0e8-9365e94cba8c Akte van belening door de Staten van Holland van Florentina van Matenesse met het huis te Riviere met hoge en lage heerlijkheid en het huis Spangen met 47 morgen, 1676; met bijlage. 1675 2 charters

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage/ in het Gemeentearchief Schiedam

div.nrs. Akten van belening door de Staten van Holland van sterfmannen van Schiedam met het huis te Riviere met hoge en lage heerlijkheid, 1688-1760; met bijlagen. 1688 6 charters, 2 katernen en 1 stuk --- http://proxy.handle.net/10648/1cd3a2fa-389f-4e87-b25a-0f06085dc171 Van Dirk van Bleiswijk, 1688; met bijlagen, 1688 2 charters, 2 katernen en 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/db706e5f-69c2-40a7-9d6f-eeb43e67cb07 Van Johan van Hodenpijl, 1704

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/9f4ceffc-bfac-46ec-8409-a542471cdabb Van Pieter van den Heuvel, 1707

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/c93c9a0a-9099-4efc-b88f-a06d85155221 Van Pieter de Beer, 1740

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/6c8a5874-23a2-4549-b5ab-e535d9ca2f74 Van Dirk Christiaan Pielat, 1744

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/59e2faa6-b536-4c20-8d68-2d8ccab9c708 Van Dominicus Doom, 1760

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div.nrs. Akten van overdracht van de heerlijkheden Oud- en Nieuw-Matenesse, 1861-1917; met bijlagen. 1917 en z.j. 4 katernen en 6 stukken --- http://proxy.handle.net/10648/f0a0e5c9-92be-41bd-8f69-8d574848e08e Door de gemeente Schiedam aan Hermanus Cornelis Rijnbende, 1861

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/743d1abd-ef94-4cb5-811b-ae9fcfdf27d9 Door Hermanus Cornelis Rijnbende aan Adrianus Jacobus Vermeulen, 1864

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/00ead9c8-7be5-4bbf-9dbd-b83bc65af027 Door Adrianus Jacobus Vermeulen aan Pieter Jacob van Dijk, 1864

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/5bcfe23d-afdc-40af-b28d-acbe01081de1 Door de erfgenamen van Elisabeth Maria Knappert, weduwe van Pieter Jacob van Dijk, aan Elisabeth de Bruin van Tengbergen, 1917; met bijlagen, 1917 en z.j. 1 katern en 6 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

B Betwisting en bevestiging --- http://proxy.handle.net/10648/f53e3940-3774-4812-a72a-277fbfb37054 Akte van bevestiging door graaf Floris V van Dirk Bokel in de boeten tot 10 schelling in diens ambacht, afschrift. z.j., 1280 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie: Unger, regest nr. 88.

--- http://proxy.handle.net/10648/14602c5f-1df3-497f-aed6-4b3eaea69136 Akte van toezegging door hertog Albrecht van uitspraak in het geschil tussen de stad Schiedam en Dirk van Matenesse betreffende huizen aan de weg naar Delft buiten Schiedam, afschrift. z.j., 1380 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/e6b218ff-0c55-4369-9e6b-a02680e91b4b Stukken betreffende een geschil tussen Wouter van Matenesse en de stad Schiedam wegens de voorgenomen aankoop door de stad van zijn boomgaard voor de stadsversterking. 1483 2 charters aaneengehecht

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/e6792099-9599-462a-b4b9-2be0230172ae Stukken betreffende een geschil tussen Adriaan van Matenesse en de stad Schiedam wegens een onbekende zaak. 1549-1551 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/1d60e1d8-d13d-45d6-be24-584c1d45b7b1 Stukken betreffende een geschil tussen Adriaan van Matenesse en ambachtsbewaarders van Nieuw-Matenesse wegens hun weigering rekening te doen. 1552-1553 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

C Kerkelijke zaken 1052 http://proxy.handle.net/10648/db694b5d-a7dd-4c90-ac9d-df75968182b2 Akte van bevestiging door Jan, bisschop van Utrecht, en Hendrik van Mierlaar, proost en aartsdiaken aldaar, van de uitspraak in 1350 door Matthijs van der Burch, pastoor van Delft, in het geschil tussen de pastoors van Schiedam en Overschie betreffende het huis te Riviere, dat onder Overschie zal vallen, 1357; met vertaald afschrift. z.j. 1 charter en 1 stuk

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D Eigendommen en bezittingen in Matenesse 1053 http://proxy.handle.net/10648/9f80d2fe-3832-40bd-aa7a-15984d57ad8e Akte van overdracht door hertog Willem V van 27 morgen buiten Schiedam ten noorden van de Schie en kwijtschelding van de leenband van 26 morgen buiten Schiedam aan Daniel van Matenesse voor de opbouw van het huis te Riviere, 1355; vidimus, 1413, en afschrift. z.j. 1 charter en 1 katern

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

--- http://proxy.handle.net/10648/b0976b3f-726a-442a-a370-36b9c1e094e8 Akte van kwijtschelding door Jacob Bokel van de leenband van 8 morgen in Matenesse aan Adriaan van Matenesse afschrift. z.j., 1413 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 40, 1985, p. 766 nr. 8.

div.nrs. Stukken betreffende de belening door het leenhof van Weena met Dirk Bokels hofstede uter Nesse in Matenesse en 3 morgen, genaamd de Geer. 1435-1608 2 charters en 1 stuk --- http://proxy.handle.net/10648/69d27201-7b60-4900-9621-2e315c0524ce Akte van belening van Wouter van Matenesse, 1435; afschrift, z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/6ce64aea-fa65-4e03-adbb-afaaf3649934 Akte van belening van Johan van Matenesse, 1558

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/879da920-3c9b-4d22-b825-25f648953856 Akte van bevestiging van de kwijtschelding in 1589 van de leenband aan Johan van Matenesse, 1608

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Hodenpijl met 2 morgen 11/2 hont in Nieuw-Matenesse. 1604-1654 2 charters

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 20, 1965, pp. 250-251 nr. 44.

--- http://proxy.handle.net/10648/50526a24-3d48-4db9-aa8c-025f08f00630 Van Nikolaas Verwer, 1604

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/df02d68c-199e-4d82-a976-6485824b07fd Van Adriaan van Matenesse, 1654

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

1060 http://proxy.handle.net/10648/ba8c4f11-00f9-4dc4-8fb9-a5dcf0a82575 Akte van overdracht door Nikolaas Nootdorp van 4 morgen in Oud-Matenesse met huis en erf, paarden, koeien en inboedel aan Johan van Matenesse. 1567 1 charter --- http://proxy.handle.net/10648/4b099f8b-c1fa-4785-8b81-69fb18899c45 Akte van overdracht door de erfgenaam van Niesje Cornelisd., gehuwd met Willem Gerardsz. Schiedam, van 11/2 morgen in Oud-Matenesse aan Johan van Matenesse. 1568 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

E Rechten, verbonden aan het huis a Zwaandrift --- http://proxy.handle.net/10648/6259c7d4-3fa4-488b-8887-c32984600add Attestatie van Jan Nikolaasz. en Wouter Hendriksz. betreffende de drift van twee paar zwanen om het huis te Riviere. 1522 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

b Leenzaken --- http://proxy.handle.net/10648/ce47af17-6cde-49d1-8cc6-bb18aca90d0c Akte van toezegging door Gerard van Oudshoorn van opdracht aan Wouter van Matenesse van goed ter waarde van 25 pond, wanneer hij en Dirk die Bloot hun toezeggingen niet gestand zouden doen. 1397 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie voorts: GA. Schiedam, Rechterlijk archief, inv.nrs. 1104-1107, en C. Hoek en J.H. Brakke, Repertorium op de lenen van Matenesse, 1344-1798, in: Derde jaarboek van Ons Voorgeslacht, 1956, pp. 30-76, Vierde jaarboek van Ons Voorgeslacht, 1961, pp. 3-9, en "Ons Voorgeslacht", jrg. 30, 1975, p. 196 nrs. 40-41 en jrg. 40, 1985, pp. 660-663.

F Financiën 1064 http://proxy.handle.net/10648/c291d25e-f641-41f8-b1ac-d9bbc3d7aff3 Legger van het goed in Matenesse, 1557-1559; met bijlagen, z.j., en aantekeningen van verpachtingen, lijsten van stukken, gedichten, memories betreffende het huis en lijsten van goed van verwanten van Johan van Matenesse. z.j. 1 deel en 2 stukken 1065 http://proxy.handle.net/10648/a16fc107-abbb-43e2-bdda-1509375324d9 Akte van verhuur door Johan van Matenesse van een tuin bij het huis te Riviere aan Cornelis Pietersz. alias Slimme Neel. 1584 1 stuk gechirografeerd G Bestuur a Algemeen --- http://proxy.handle.net/10648/731130a8-d376-490f-85a5-2ae4a93ef815 Register van voorrechten van Nieuw-Matenesse, afschrift. z.j., 1347-1498 1 katern

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 19, 1964, pp. 36-37.

--- http://proxy.handle.net/10648/e0e9ef19-f406-4d71-86cb-a109dc15cbb6 Akte van bepaling door graaf Floris V van het schot van degenen, wonend in het ambacht van Dirk Bokel, op 5 pond, 1280; afschrift. z.j. 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Gedrukt: de Geer, p. 99.

b Bijzonder 1 Functionarissen --- http://proxy.handle.net/10648/9d8ecf7e-8be8-4366-88c1-6ceb969217de Verordening van Daniel van Matenesse en schout en heemraden van Matenesse betreffende de dagelijkse vergoeding van schout en heemraden tijdens de schouw, afschrift. z.j., 1376 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/3affed1d-cdee-49b3-b2c5-90557140d97d Akte van aanstelling door Wouter van Matenesse van Daniel Jansz. van Matenesse tot schout en dijkgraaf van Nieuw-Matenesse voor tien jaar, gecancelleerd. 1438 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div.nrs. Registers van akten van overdracht. 1517-1560 2 delen 1070 http://proxy.handle.net/10648/01d482af-8a77-4408-8679-1ff647459da5 Van Oud-Matenesse, 1523-1560

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 15, 1960, pp. 86-94 en voorts: GA. Schiedam, Rechterlijk archief, inv.nrs. 1076-1079.

1071 http://proxy.handle.net/10648/07b210fe-924e-4dc7-98ae-ff45d51e75b1 Van Nieuw-Matenesse, 1517-1556

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 15, 1960, pp. 94-95 en 105-113 en voorts: GA. Schiedam, Rechterlijk archief, inv.nrs. 1087-1088.

2 Waterstaat --- http://proxy.handle.net/10648/8ee5e329-7643-4238-8ecd-840e80c94a73 Akte van bevestiging door graaf Floris V van Dirk Bokel in dijkplicht voor hoeven in zijn ambacht, afschrift. z.j., 1287 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Gedrukt: de Geer, p. 99.

--- http://proxy.handle.net/10648/4ef2dc95-0e5d-4fbd-9139-a0ce2a0a9463 Akte van bevestiging door hertog Willem V van Daniel van Matenesse in de bedijking van de Inlage, gelegen buitendijks in het ambacht Matenesse, afschrift. z.j., 1347 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Gedrukt: de Geer, p. 106.

1074 http://proxy.handle.net/10648/d06c10e2-e161-4b0f-9f49-2d13cda07f0c Akte van overeenkomst door schepenen en raad van Schiedam met Wouter van Matenesse betreffende de sluis in Schiedam en de visserij bij het huiste Riviere. 1396 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Gedrukt: Van Mieris, III, p. 641.

3 Financiën --- http://proxy.handle.net/10648/2632dfc2-7105-4610-b9a4-3d2a6e9b668d Akte van bevestiging door de Staten van Holland van schout en gerecht van Oud-Matenesse in de heffing van extra-morgengeld à ƒ 41,50 per morgen. 1697 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/f4af4d8f-6375-48a4-b366-8a0632da3510 Rekeningen van de verponding van Oud-Matenesse, 1654-1676; met bijlagen, 1655-1676, en stukken betreffende de verhuur van wegen aldaar. 1656-1677 1 deel en 1 omslag

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

H Verzamelde stukken --- http://proxy.handle.net/10648/07c3b9a8-a143-417e-9419-e25742425118 "Beschrijving van Matenesse" door K. van Alkemade en P. van der Schelling, opgesteld ca. 1725 1 deel

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

Dit deel bevat de volgende akten en aantekeningen: f° 3: Portret van Johan van Matenesse, 1648. f° 4: Afbeelding van het huis Spangen, 1200. f° 5: Afbeelding van het huis Spangen in ruïne, z.j. f° 6: Afbeelding van het huis Matenesse, 1300. f° 7: Afbeelding van het huis te Riviere, 1400. f° 8: Afbeelding van het huis Matenesse, 1500. f° 8v-9v: Afbeeldingen van het huis Matenesse in ruïne, 1700 en z.j. f° 10: Afbeelding van het huis ter Does, z.j. f° 12-14: Memorie betreffende het wapen van de familie, z.j. f° 15: Afbeelding van het huis Hillegersberg, z.j. f° 17-47: Stukken betreffende de ambten, waargenomen door leden van de familie, ca. 1300-1669. f° 54: Inv.nr. 196. f° 55: Inv.nr. 1067. f° 56-58: Inv.nr. 198. f° 58v-59v: Inv.nr. 686. f° 59v-60v: Inv.nr. 687. f° 60v-61: Belening door graaf Willem IV van Dirk van Matenesse met het huis te Riviere, 1339.

Gedrukt: Van Mieris, II, p. 624.

f° 62-63: Inv.nr. 1037. f° 63v-64v: Verpachting door Daniel van Matenesse van het land in Matenesse, genaamd Inlaag, 1347.

Gedrukt: de Geer, p. 106.

f° 65-68: Sententie van het Hof van Holland in het geschil tussen ambachtsbewaarders van Nieuw-Matenesse en Johan van Matenesse betreffende de bedijking van Nieuw-Matenesse, 1508. f° 68v-69v: Bevestiging door heemraden van Schieland van Daniel van Matenesse in herdijking van land in Matenesse, 1347.

Zie: Unger, regest nr. 583.

f° 69v-70: Bevestiging door Daniel van Matenesse van zijn bevestiging door heemraden van Schieland in bedijking van de Inlaag van Matenesse, 1347.

Zie: Unger, regest nr. 584.

f° 70v -71: Inv.nr. 1073. f° 71v-72v: Inv.nr. 1053. f° 73: Belening door Wouter van Matenesse van Kerstant van den Berge, zijn broer, met het huis ten Berge en 55 morgen, 1387. f° 74: Inv.nr. 1048. f° 75-76v: Koop door schout, schepenen en raden van Schiedam van de uiterwaard, genaamd Noord, van Pieter heer Danielsz. van Matenesse voor de nieuwe haven van de stad, 1390.

Zie: Unger, regest nr. 1171.

f° 77: Verkoop door Nikolaas heer Danielsz. van Matenesse van zijn uiterdijk bij Schoonreloo aan de stad Delft, 1390.

Zie: Unger, regest nr. 1179.

f° 78-79v: Verkoop door Daniel Frederiksz. van zijn uiterdijk bij Schoonreloo aan de stad Delft, 1390.

Zie: Unger, regest nr. 1180.

f° 79v-80: Bevestiging door Dirk Nikolaasz. van Bleiswijk van de verkoop door Dirk Willemsz. zijn zwager, van diens uiterdijk aan de stad Delft, 1391.

Zie: Unger, regest nr. 1194.

f° 81-82v: Toezegging door Wouter van Matenesse c.s. aan hertog Albert van Beieren om het huis te Riviere voor deze te openen, 1393.

Zie: Unger, regest nr. 1260.

f° 83-84: Toewijzing door schout, schepenen en raden van Schiedam van de Korte vest, gebruikt voor de stadswal, aan Daniel Jansz. van Matenesse, omdat die hem nog niet betaald was, 1417.

Gedrukt: Van Mieris, IV, p. 423.

f° 84v-85: Inv.nr. 1028. f° 85v-86: Inv.nr. 7. f° 86v: Inv.nr. 671. f° 88 Overdracht door Anton Antonsz. van een huis in Oud-Matenesse aan de jonkvrouw van Matenesse, 1527. f° 89: Inv.nr. 620. f° 90: Overeenkomst tussen Adriaan van Matenesse en burgemeesters en gerecht van Schiedam betreffende de tapperij binnen 300 roeden van de stadsvrijheid, 1535. f° 91: Bevestiging door hoogheemraden van Schieland van Adriaan van Matenesse in de plaatsing van een wachthuisje bij Delfshaven ter wering van trekpaarden, die 's nachts op de dijk gedreven worden, 1546. f° 92: Inv.nr. 1056. f° 93-97v: Inv.nr. 66. f° 98: Inv.nr. 623. f° 99: Inv.nr. 637. f°105: Inv.nr. 1059. f°107: Memorie betreffende het huis te Werve in Voorburg, z.j. f°108: Memorie betreffende het huis ter Does, z.j. f°125-166: Genealogie en aantekeningen betreffende de familie, z.j. f°152v-153: Genealogie van de familie Valkenaar, z.j. .

--- http://proxy.handle.net/10648/371aa3b9-474b-4050-8a52-f24eb5595867 Memorie van Simon van der Sluis, proost ten Dom te Utrecht, betreffende de huizen te Hillegersberg, Spangen en Riviere, 1474; uittreksel. z.j. 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/677f5257-cf0f-4ef5-9afc-cef6a7eba327 Akte van verpachting door burgemeesters en schepenen van Schiedam van de kleine aarde- en watervest van het Delftse poorthuis aan Bertout Saay. 1432 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/59b0628c-79b8-435d-8b8b-e8710fa344c8 Akte van machtiging door Abraham van Dorssen van Adriaan van Sterreveld tot zijn zaakwaarnemer wegens een proces. 1699 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/97769fdb-fcee-42e0-94d7-896a6af119d6 Akte van overdracht door Aafje Cornelis van Mierop c.s. van een huis en erf in Oud-Matenesse aan Frank van Velden. 1724 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

I Zorg voor het archief --- http://proxy.handle.net/10648/8184bf19-37c0-4e5d-b5c6-df3ae975455c Lijsten van stukken betreffende leden van de familie Van Matenesse en aanverwanten wegens huis en heerlijkheid Matenesse. z.j. 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

1083 http://proxy.handle.net/10648/2cfecf7c-b3a5-4a4f-b55e-5a116165924c Stukken betreffende de ordening van het archief door S. van Zanten Jut en de bewerker, 1955-1987; met bijlagen. 1896-1902 1 pak Ontbreekt
9 De heerlijkheden De Lier en Zouteveen A Verwerving --- http://proxy.handle.net/10648/5cba0a9f-c71b-4d13-bf91-1d604b2d9a28 Akte van belening door de Staten van Holland van Jacob van Dijck met de heerlijkheden De Lier en Zouteveen, 1619; afschrift, met bijlagen. 1619 1 katern en 2 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Zie: "Ons Voorgeslacht", jrg. 28, 1973, pp. 104-110 nr. 47.

--- http://proxy.handle.net/10648/0a931024-37d0-416b-8b91-3eb854a8cf56 Akte van overdracht door Jan van Hamale van 92 pond jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheden De Lier en Zouteveen, aan Johanna van Zwieten. 1551 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Akten van belening door de Staten van Holland met 658 pond 19 s. 8 d. jaarlijks, gevestigd op de heerlijkheden De Lier en Zouteveen. 1619-1622 2 charters --- http://proxy.handle.net/10648/60bf177e-4d4a-44c3-a8c5-e6d5434d3020 Van Adriaan van Matenesse, 1619

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/311e3042-7f57-48cb-bae0-c99e9d57cf1d Van Johan van Matenesse, 1622

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

B Betwisting en bevestiging 1088 http://proxy.handle.net/10648/4fe312a5-389a-48de-9684-04133638f857 Rekest van Daniel van der Heiden, deken van St. Jan te Utrecht, aan het Hof van Utrecht om beslag op het goed van Agatha van Alkemade wegens achterstal op de hofhuur van De Lier, 1563; afschrift, 1563; met bijlage. 1545 2 stukken 1089 http://proxy.handle.net/10648/4ed87369-8555-4e2c-b839-dd1986ab790b Memorie betreffende degenen, die een proces begonnen tegen Agatha van Alkemade wegens het hofboek van De Lier. z.j. 1 stuk --- http://proxy.handle.net/10648/bb226ada-6762-4a47-a5e7-5a85b095a170 Resolutie van de Staten van Holland betreffende inbreuk op de rechtsmacht van Gijsbert van Matenesse in Zouteveen, afschrift. z.j., 1668 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

C Eigendommen en bezittingen div.nrs. Stukken betreffende een tiende in De Lier, afkomstig van Frank van Holy. 1311-1327 2 charters 1091.2 http://proxy.handle.net/10648/86f0d41f-3464-4926-8fbf-5c86b8e9ee6d Akte van bevestiging door graaf Willem III van Holland van Arnout en Catharina, kinderen van Diederik van den Wale, en van Willem Snicrieme, zijn neef, in de opvolging in de tienden van De Lier, welke Diederik van den Wale van heer Frank van Hoylede gekocht had 10 september 1311 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Was Handschriften 3e Afdeling nr. 502. Was Heerlijkheid Assendelft inv.nr. 3.

1091.1 http://proxy.handle.net/10648/5f7540bd-d0b0-4e6e-aa50-600b8f867020 Vidimus door Mathijs van der Borch “persoenre in Delf” van de akte van bevestiging door graaf Willem III van Holland van Arnout en Catharina, kinderen van Diederik van den Wale, en van Willem Snicrieme, zijn neef, in de opvolging in de tienden van De Lier 1354 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Was Handschriften 3e Afdeling nr. 1265 Was Heerlijkheid Assendelft inv.nr. 4.

1092 http://proxy.handle.net/10648/39c210c2-5253-4999-bda2-342a7f171794 Akte van belening door Willem van Duvenvoorde van Arnout die Muis met 14 morgen in Maasland en 7 morgen in het ambacht Matenesse in ruil voor diens recht op de tiende, 1327
1093 http://proxy.handle.net/10648/f98a1ab7-b3a6-4fab-8da0-f820a61d040b Akte van bevestiging door Jan Ruigrok van de Werve van Jan en Gijsbert van Nijenrode in de lossing van het land in De Lier, dat Gijsbert hem verkocht, voor 1500 schilden. 1462 1 charter

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

D Beheer --- http://proxy.handle.net/10648/ae2e9d57-5466-46aa-bd0d-5092de066141 Attestatie van gezworenen van De Lier betreffende de groei van de rietvelden ten noorden van de visserij van de Breelee voor Andries van IJsselmuiden, rentmeester van Agatha van Alkemade. 1567 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

E Bestuur 1095 http://proxy.handle.net/10648/96e048aa-5de4-4637-96f7-27677be72f30 Akte van aanstelling door Adriaan van Zwieten van Meeus Hendriksz. tot baljuw en schout van De Lier. 1484 1 stuk 1096 http://proxy.handle.net/10648/8a4dd7de-a5fc-4339-858c-cda12ef44016 Concept-Akten van aanstelling door Johan van Culemborg van Anton Jacobsz. Bom tot baljuw en schout van De Lier, z.j.; met bijlage. 1555 2 stukken 1097 http://proxy.handle.net/10648/111511de-8861-4581-b27c-6e58d76403b2 Stukken betreffende de aanstelling door Agatha van Alkemade van Jacob Touw tot baljuw en schout van De Lier en Zouteveen. 1567-1570 1 katern
10 De heerlijkheid Opmeer A Verwerving en belening --- http://proxy.handle.net/10648/62cce210-a34e-41e3-b505-03d68605c7da Akte van belening door hertog Filips van Bourgondië van Arnout van Gent met de hoge en lage heerlijkheid van Spanbroek, Opmeer, Obdam en Hensbroek, 1429; vidimus. 1433 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/5cf3c444-e771-4a64-96bc-a42945a993c2 Akte van belening door Filips de Schone van Adriaan van Zwieten met de heerlijkheid Opmeer. 1484 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

div.nrs. Akten van belening door de Staten van Holland met de hoge en lage heerlijkheid van Opmeer en twee derde van Warderbroek. 1619-1622 2 charters --- http://proxy.handle.net/10648/30fe802a-9570-4fe0-8d8a-e77dab5b0778 Van Adriaan van Matenesse, 1619

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/202eb950-b675-4d9f-8f92-e58195a37298 Van Johan van Matenesse, 1622

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

B Inhuldiging --- http://proxy.handle.net/10648/b8c236af-ed7d-446b-986c-7d6dc2282885 Akte van bevestiging door keizer Karel V van Johanna van Zwieten in een hulde van 300 pond bij haar inhuldiging door de inwoners van Opmeer. 1530 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/68e1fb66-0cd3-4872-acba-79b2fd30504e Akte van toezegging door burgemeester en schepenen van Opmeer van ƒ 120,- aan Johanna van Zwieten bij haar inhuldiging door de inwoners van Opmeer. 1537 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/1ddce014-2c9a-4a18-9679-9cfc694f63f3 Stukken betreffende de inhuldiging van Johan van Culemborg en Agatha van Alkemade door de inwoners van Opmeer. 1556 en z.j. 3 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/5cecd7e6-0080-4b55-8328-4e1a0c2b50de Stukken betreffende de inhuldiging van Adriaan van Matenesse door de inwoners van Opmeer. 1620 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

C Begrenzing van de heerlijkheid --- http://proxy.handle.net/10648/37169884-5b05-46c6-9b6a-818a69b73415 Brief van Pieter Bywaerd aan Johan van Matenesse betreffende een geschil met de heer van Veenhuizen over de Berkmeer. 1627 1 katern

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

D Rechten,verbonden aan de heerlijkheid --- http://proxy.handle.net/10648/c109cff6-3c10-484b-9288-55b961ea2ab2 Akte van bevestiging door hertog Filips van Bourgondië van Jan van Zwieten in de bewaring van diens gevangenen in de steden van Holland en Friesland. 1466 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/ee45cd40-8725-4ced-a85f-bb17f1b78861 Akte van bevestiging door Filips de Schone van Johan van Zwieten in de bewaring van diens gevangenen in Leiden of andere plaatsen in Holland. 1502 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/e3ed4746-76d3-42fc-a5c3-68a104d795bf Akte van bevestiging door keizer Karel V van Johanna van Zwieten in de bewaring van haar gevangenen in de steden Hoorn of Alkmaar. 1530 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

E Beheer 1 Personeel Baljuw en schout --- http://proxy.handle.net/10648/2cfb1a83-59a2-4b8c-a948-637fae617094 Akte van verpachting door Agatha van Alkemade van het ambt van baljuw, schout, secretaris en bode van Opmeer aan Dirk Simonsz., gecancelleerd. 1558 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/cdf5785f-9dfb-4cd0-ae5a-23fdb097244e Concept-Akte van aanstelling door Johan van Matenesse van Cosmas Nikolaasz., baljuw van Spanbroek, tot baljuw en schout van Opmeer. 1567 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9454fc49-f1dd-4bfe-85ef-62d33f38cce4 Akte van aanstelling door Florentina van Culemborg van Johan de Mist tot baljuw en schout van Opmeer. 1607 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/96a42024-7d73-4e76-a26e-1da131c788af Brief van burgemeesters en schepenen van Opmeer aan Johan van Matenesse betreffende de aanstelling van Johan de Mist tot baljuw, afschrift. z.j., 1626 1 katern

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/1d5d32e8-2c88-4841-914e-0df2610bab47 Akte van aanstelling door Adriaan van Matenesse van Pieter van Bywaerd tot baljuw en schout van Opmeer, afschrift, z.j. van afschrift. 1670, 1654 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/bafe1f56-a85d-45b6-b184-2cbe1c0a6e83 Brief van Dirk Simonsz., schout van Opmeer, aan Agatha van Alkemade betreffende de straf van Maarten Jansz. wegens doodslag op Pieter Cornelisz. van Nibbixwoud. 1561 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/f9bd1400-9597-41fc-9598-30a7a841969a Brief van Johan van Matenesse aan Reinout de Grebber, baljuw van Opmeer, betreffende de diefstal van kaas. 1601 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Schout --- http://proxy.handle.net/10648/a4c8dded-fa1e-4416-a8bd-d2ef7ff94d34 Akte van bevestiging door Hugo Pietersz. van zijn aanstelling door Johanna van Zwieten tot schout van Opmeer. 1532 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

2 Ezgendommen --- http://proxy.handle.net/10648/15b70795-bc9f-4786-89dd-df1cb68e18e6 Akte van overdracht door de kinderen van Floris van de Boekhorst van de Melm en Leye in Opmeer en Spanbroek, afkomstig van Floris en Gijsbert van de Boekhorst, aan Anna, dochter van Jacob van Noordwijk, weduwe van Gijsbert van Duvenvoorde. 1518 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/487ebfe3-c23a-4f39-a0df-cab7aab7404c Akte van overdracht door Johan van Culemborg van 8 hont in Opmeer aan Simon Jansz. 1555 1 stuk gechirografeerd

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b2de7e4d-fb6f-4881-99a0-498b2eef4388 Akte van overdracht door Agatha van Alkemade van landen, erfpachten en renten in Opmeer en Spanbroek aan Johan van Matenesse en Florentina van Culemborg, zijn vrouw. 1566 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

1121 http://proxy.handle.net/10648/7734b116-5879-4c05-8cec-04a0035877a8 Stukken betreffende een geschil tussen Johan van Matenesse en kopers van de Melm in Opmeer, die erfpacht is. 1636-1640 4 charters en 3 stukken aaneengehecht Ontbreekt 1122 http://proxy.handle.net/10648/f1ec6e6f-2af0-477c-9e01-1a819fc49ae4 Akte van overdracht door Anton Jansz. c.s. van ca. 1 morgen in Opmeer aan Johan van Matenesse voor de aanleg van een nieuwe weg. 1641 1 charter Ontbreekt 1123 http://proxy.handle.net/10648/41ae4e1b-59c2-40ed-94d7-3301708861e6 Akte van overdracht door Gijsbert van Matenesse van 3 morgen 77 roeden 6 voet in Opmeer met het huis daarop aan Maarten van der Goes. 1659 1 charter Ontbreekt
3 Financiën --- http://proxy.handle.net/10648/65596730-b3b5-40b9-88a2-c6405bd8606d Stukken betreffende de verpachting door de heer van Opmeer van de visserij in de Berkmeer. 1571-1616 7 stukken

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

1125 http://proxy.handle.net/10648/331c547d-728c-4650-91d1-9c967d825ed7 Akte van verpachting door Johan, Gijsbert en Adriaan van Matenesse van 17 morgen in Opmeer, genaamd de Melm, aan Dirk en Jacob Jan Folkertsz. en Jan Pieter Sierkensz. 1571 1 stuk Ontbreekt 1126 http://proxy.handle.net/10648/6ab6ea26-9934-4ce2-bccc-6c40da20631a Akte van verpachting door Johan van Matenesse van 100 roeden in Opmeer aan Pieter Paulusz. 1650 1 charter Ontbreekt
F Bestuur --- http://proxy.handle.net/10648/1442d0d0-335b-404c-9206-21865ed759ca Brief van F. Meerhout aan Johan van Matenesse betreffende de aanstelling van nieuwe schepenen in Opmeer. 1572 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

1128 http://proxy.handle.net/10648/2fdb8fd1-1482-49a1-a2b8-858d31111c0c Brief van Johan de Mist aan Johan van Matenesse betreffende de voordracht van de vroedschap en de visserij in Opmeer, afschrift. z.j., 1625 1 katern Ontbreekt --- http://proxy.handle.net/10648/185f76fe-03e2-4c4f-b263-34231325237b Brief van het bestuur van Opmeer aan Adriaan van Matenesse betreffende de aanstelling van een koster en schoolmeester, waarin nog niet voorzien is. afschrift. z.j., 1654 1 stuk

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

1130 http://proxy.handle.net/10648/ba0fcc10-d969-4385-9ac8-9f28478f4315 Attestatie van burgemeesters en regeerders van Opmeer betreffende een geval van boedelaanvaarding onder beneficie van inventaris. 1683 1 stuk Ontbreekt
G Verzamelde stukken --- http://proxy.handle.net/10648/6a7e4a7b-543a-4650-9560-adc94fec4948 Akte van overdracht door hertog Filips van Bourgondië van de oude voorrechten, die in 1426 verbeurd waren, aan Spanbroek, afschrift. 1530, 1456 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

11 De heerlijkheid Giessen A Verwerving en belening div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Altena met de heerlijkheid Giessen. 1392-1417 2 charters --- http://proxy.handle.net/10648/d5477143-8eb3-4c2a-bd73-a0907fec667f Van Jan van Giessen, 1392

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/7858f1cd-a0a2-46a8-94f6-7ba3cfb9ea56 Van Christina van Giessen, 1417

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div.nrs. Akten van belening door de Staten van Holland met de heerlijkheid Giessen, de Weenaart, de Inschild en de hofstede het Zand in Giessen. 1633-1670 3 charters 1134 http://proxy.handle.net/10648/1d3d5c60-04df-4e1f-a2d7-d34dc1806b58 Van Florentina van Matenesse, 1633 Ontbreekt 1135 http://proxy.handle.net/10648/7cbbd8a4-3d09-40e2-a854-65e3f4526e82 Van Karel Valkenaar, 1670; met bijlage, 1670 2 charters Ontbreekt 1136 http://proxy.handle.net/10648/928ca625-7ac1-4f3a-985f-3b09313c2232 Akte van belening door de Staten van Holland van Johan van Matenesse met de Weenaart en de heerlijkheid daarvan en huis en hofstede en het Zand met toebehoren. 1611 1 charter Ontbreekt
B Betwisting en bevestiging 1137 http://proxy.handle.net/10648/21529bfc-7788-49b6-ba22-5789086a2b81 Sententie van het Hof van Holland in het geschil tussen Amelis van Matenesse enerzijds en Hendrik Piek en Maria van Matenesse anderzijds betreffende de eigendom van de heerlijkheid Giessen en Weenaart, die aan de eerste wordt toegewezen. 1629 1 stuk Ontbreekt

Zie ook: Heerlijkheid Lisse, inv.nrs. 71-72.

1138 http://proxy.handle.net/10648/e429c2ee-a2b0-4c28-8a46-18edc657dd34 Akte van willige condemnatie door het Hof van Holland van Amelis van Matenesse in een overeenkomst van 1632. 1632 1 charter Ontbreekt 1139 http://proxy.handle.net/10648/3aab0279-f7b5-4a22-95b2-6e3bd2c0fdb5 Stukken betreffende een geschil tussen Hendrik Valkenaar, erfgenaam van Amelis van Matenesse, en Elisabeth van Grevenbroek, erfgename van Joost Piek. 1635-1636 2 charters en 1 stuk Ontbreekt

De inv.nrs. 1138-1139, waarin het onderwerp niet blijkt, zullen op Giessen betrekking hebben.

C Eigendommen en bezittingen div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Altena met de Weenaart en de Inschild. 1387-1388 3 charters

Zie ook: inv.nrs. 1134-1136.

--- http://proxy.handle.net/10648/d2410928-95a3-41d6-a89c-2ccf4fbcae20 Van Johan van Goor, 1387

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/2909867d-765f-40df-bc5f-d68ab7252629 Van Johan van Goor, 1388; met vidimus, 1399 2 charters

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Altena met delen van de Weenaart. 1487-1499 2 charters --- http://proxy.handle.net/10648/7b2240df-3d1d-4e7a-81ea-37bb5355fe57 Van Johan van Goor Willemsz. met de helft, 1487

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

1143 http://proxy.handle.net/10648/d8d9a7de-8c6d-4640-85f3-bd2b57c647ec Van Johan van Goor Jansz. met de mindere helft en een derde van de meerdere helft, 1499 Ontbreekt
--- http://proxy.handle.net/10648/ba3f3bde-4765-44be-8be4-70e57883c15c Akte van belening door hertog Albrecht van Vastraad van Giessen met een huis en hofstede in Giessen. 1372 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

div.nrs. Akten van belening door het leenhof van Altena met een huis en hofstede, genaamd het Zand, in Giessen, 1441-1468; met bijlage. 1467 4 charters

Zie ook: inv.nrs. 1134-1135.

--- http://proxy.handle.net/10648/8dcb8551-6ba3-4533-b661-e057dcdadcca Van Christina van Giessen, 1441

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/9ca034e1-5b72-4487-9b3b-6a0df9ea8dd2 Van Melchior van Goor, 1465

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/3028bc2a-8c52-465f-ab12-3ec38cb9ac76 Van Johan van Goor, 1468; met bijlage, 1467 2 charters

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

1148 http://proxy.handle.net/10648/4505180d-0ea4-44bf-90e0-c76df3dc39ff Akte van belening door de Staten van Holland van Johan van Matenesse met de Inschild in Giessen. 1604 1 charter Ontbreekt

Zie ook: inv.nrs. 1134-1135 en 1140-1141.

--- http://proxy.handle.net/10648/e9e1ca35-3183-4773-b2a3-e8c9b969b173 Akte van verpachting door deken en kapittel van Oudmunster te Utrecht van de tienden van de Inschild aan Johan van Goor. 1542 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/e7dc5429-2b4c-49ee-81ad-b4ab6d246bb3 Akte van kwijtschelding door Jacob van Hoorne, heer van Altena, van de leenband van 21/2 morgen, genaamd de Geer, in Giessen aan Johan van Goor, 1468, met vidimus. 1473 2 charters

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

1151 http://proxy.handle.net/10648/770c724f-0e90-44e7-84ab-e7013eda9c2b Akte van overdracht door Johan van Goor van een stuk land, genaamd de Geer, in Giessen aan Pieter Arnout Rutgersz. 1470 1 charter Ontbreekt 1152 http://proxy.handle.net/10648/4e463e03-b35e-48b2-b99c-9ae9686a69ab Akte van overdracht door Melchior de Grauwe, drost van Eethen en Meeuwen, van een huis met 5 morgen 3 hont in Giessen in de St. Romboutspolder aan Hendrik Valkenaar, heer van Dukenburg. 1653 1 charter Ontbreekt
D Beheer 1153 http://proxy.handle.net/10648/f8d3d5fd-1db6-4f24-84cc-22e367501a01 Stukken betreffende een geschil tussen Johan van Matenesse en Joris Nobel wegens het vervoer van vee, vallend onder de heerlijkheid Weenaart, naar Woudrichem. 1603 1 charter en 1 stuk aaneengehecht Ontbreekt 1154 http://proxy.handle.net/10648/c11e7ece-fabd-4bc3-9b7f-9b10f3af1451 Stukken betreffende de dagvaardiging door Johan van Matenesse van Pieter Pus wegens versperring van de laan van zijn hofstede Inschild in Giessen. 1611 1 charter en 1 stuk aaneengehecht Ontbreekt 1155 http://proxy.handle.net/10648/c47855b3-32bb-478a-8905-2668bc299ffb Stukken betreffende een geschil tussen Johan van Matenesse, heer van Giessen, en Joost van Rijswijk, baljuw van Altena, betreffende de inning der boeten in de heerlijkheid Giessen. 1612 1 charter en 1 stuk aaneengehecht Ontbreekt --- http://proxy.handle.net/10648/efd5a5f3-ae7c-431e-8d6b-00d21ab7b853 Vonnis van schepenen van Beesd in het geschil tussen Matthijs Muyter, schout van Giessen, en Dirk van Gessel betreffende verbeurte van diens vee. 1648 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

12 De heerlijkheid Lisse en het huis Dever A Verwerving en belening div.nrs. Akten van belening door koning Filips II en de Staten van Holland met de heerlijkheid Lisse. 1581-1670 6 charters en 1 stuk 1157 http://proxy.handle.net/10648/5562b957-59bb-46f3-8783-bc3750e5a9e7 Van François de Virieu, 1581 Ontbreekt 1158 http://proxy.handle.net/10648/63f2d1f1-cac1-4716-9179-dee452944dc1 Van Johan van Matensse, met afschrift, 1628, 1611 1 charter en 1 stuk Ontbreekt 1159 http://proxy.handle.net/10648/fe5d12b2-c76e-4728-ac10-e204875b2c26 Van Florentina van Matenesse ook met een woning en percelen in Lisse, 1633 Ontbreekt 1160 http://proxy.handle.net/10648/6f461d9b-9d1b-47d7-85da-14c9385dc08c Van Willem van Matenesse, 1659 Ontbreekt 1161 http://proxy.handle.net/10648/81594dbe-8bb0-4201-a0cc-85ba71510aca Van Hendrik Valkenaar, 1668 Ontbreekt 1162 http://proxy.handle.net/10648/187cf390-a46d-48aa-abf0-83b8ed231ef1 Van Karel Valkenaar, 1670 Ontbreekt B Higendommen en bezittingen 1163 http://proxy.handle.net/10648/a3d23dd9-dea3-4084-845a-16f089bfcc2c Akte van belening door koning Filips II van Johan van Matenesse met een duin, genaamd Berkhout, in Lisse, 1580; met bijlage. 1579 2 charters Ontbreekt 1164 http://proxy.handle.net/10648/4116c2be-82bf-4fbb-94d4-e6a6674b4a91 Akte van belening door de Staten van Holland van Karel Valkenaar met een woning en ca. 20 morgen in Lisse. 1670 1 charter Ontbreekt 1165 http://proxy.handle.net/10648/c54168a8-f542-48b5-a0bc-af7ce20287c6 Akte van overdracht door Andries de Kok en Johan Stoop van een huis en 570 roeden in Lisse aan Pieter Groenendijk. 1629 1 charter Ontbreekt

Dit perceel kwam kennelijk op een later tijdstip in handen van de heer van Lisse.

C Beheer 1166 http://proxy.handle.net/10648/27a990fe-7a21-474f-aa92-365aaaec3360 Register van de lenen van de hofstede Dever, 1375-1580; met aantekeningen van Nikolaas van Matenesse betreffende zijn familie. 1504-1557 1 deel

Zie: C. Hoek, Repertorium op de lenen van de hofstad te Lisse, later genaamd Dever, 1375-1580 (1759) , in: "0ns Voorgeslacht", jrg. 29, 1974, pp. 133-144.

1167 http://proxy.handle.net/10648/88397708-f505-4d76-90bd-b8c4cbc27187 Memorie van Nikolaas van Matenesse betreffende Reinier Dever en het goed van Lisse, z.j.; met lijst van leenmannen van Dever. z.j. 1 stuk --- http://proxy.handle.net/10648/54f876c3-d940-4c88-bf29-ab760f514789 Akte van benoeming door ingelanden van Lisse, onder wie Johan van Matenesse, Noordwijkerhout en Voorhout, gelanden van de Lage venen, van een commissie ter bestudering der kosten van waterlozing door het Keukenduin. 1587 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/4f095488-15b6-4d54-adf9-56ba8cf124b1 Stukken betreffende de aanstelling door Amelis van Matenesse van Adriaan van Gorcum tot schout en secretaris van Lisse. 1627 2 charters en 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

13 Het huis Alkemade --- http://proxy.handle.net/10648/a1403cb8-d130-4b9b-afa5-d54c8deeee44 Lijst van de lenen van de hofstede Alkemade. z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

14 Het huis Ulft 1171 http://proxy.handle.net/10648/eb345665-79ed-40af-a6bb-0abd122ed7ad Register van de lenen van de hofstede Ulft, afschrift. z.j., 1370-1541 1 deel Ontbreekt --- http://proxy.handle.net/10648/3ef29ecb-e7d5-4453-a7a3-59f0db0b7fb0 Akte van overdracht door Hendrik van Averhaghe van 4 malder zaailand, genaamd Kuydel, belast met tijns voor Reinier van Azewijn, aan Arnout die Hoghener. 1401 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/acf6f73e-67d3-4ccb-92ba-4f91db12ab4a Attestatie van Johan Gerlich sGrevenz. van zijn belening door Reinier van Azewijn met een tiende, genaamd Hoymaat, in Gendringen in de buurschap Megchelen. 1556 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/ee1d1e04-445f-459b-bb7a-45145e8a801b Sententie van het Hof van Gelderland in een geschil tussen Reinier van Azewijn, Johan van Raesfelt en Adriaan van Matenesse enerzijds en Herman, graaf van Bergh, anderzijds betreffende het recht van jacht. 1612 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

C Verzamelde stukken --- http://proxy.handle.net/10648/5027390a-2dd0-4a13-8632-034f8f2bc2a1 Akte van overdracht door Jan van Heusden en Aleid, zijn vrouw, van een stuk land, genaamd Eickholt, in "Donsbruggen", aan Gerard van den Zande. 1411 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/952f637a-da0d-4be8-b8ba-8e8210edfd70 Akte van schuldbekentenis door Lode Steynkamp, Otto van den Wijlant, Gerard van der Kornhorst Dirksz. en Gerard van der Kornhorst Hermansz. van ƒ 154,- aan Johan Hüpertsz. 1428 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/4d3e3171-bf89-40d0-b53d-f6fe98a47be4 Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Jan van Wely. 1438 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/eb92838a-872c-4eb5-aa19-7c858c3c6eb3 Attestatie van Koenraad van Westhusen, provinciaal van de predikheren in Saksen, betreffende de opneming van Elisabeth Thatzen in zijn orde. 1445 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9b3bafde-a458-4932-bb21-9f0b2d337acb Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Gerard van Hardenbroek en Geertruida van Camphuizen. 1484 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6a4f8e98-4dd0-4a7e-a41a-e5ddff4c498a Akte van overeenkomst door Vincent van Eyll, proost van Oldenzaal, met Bernard van Eyll, zijn broer, betreffende diens huwelijk met Otto van der Hovelinck. 1493 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/6cac6a74-fb94-4b8f-acba-62bd9b3b149a Akte van overdracht door Filips de Schone van ƒ 100,- jaarlijks op de domeinen van Mechelen en Heyst aan Colart de Pottes, rentmeester, 1505; afschrift. z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/9f2c138c-634d-4125-8868-0aa2f4af91f5 Akte van overeenkomst door edelen voor kleine steden en platteland van Holland met de steden Dordrecht, Haarlem, Delft en Gouda betreffende betaling van 5000 pond jaarlijks, 1523; vidimus. 1637 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e6fb3a2d-fe23-47b2-989f-a70d89756c67 Akte van verheffing door keizer Karel V van Arnout Proenen, burger van Antwerpen, in de adelstand, 1527; vidimus. 1615 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/de4daf59-74d1-43c4-9d3d-574d0da1854a Akte van schuldbekentenis door Donaas en Richard Haverboudt van 18 pond aan Guillaume van Marivoorde wegens de koop van een paard. 1540 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/e964c38c-a520-4317-98cc-df50908cad28 Akte van schuldbekentenis door Pieter Hermansz., schipper, van 36 pond aan Hubert Gerardsz. van Delft wegens de koop van een koggeschip, 1557; gecancelleerd. 1584 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/6b400786-439d-44b1-be52-1ee27a2e51d1 Akte van schuldbekentenis door Hubert Gerardsz. van Delft, van 42 pond aan Cornelis Hildebrandsz. wegens de koop van een karveel, 1557; met bijlage. 1559 2 charters

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/3feaf243-4b0e-4fa8-a272-f1ea9db9799b Akte van overeenkomst door Hendrik Indropwick, kloosterling van Bethlehem bij Doetinchem, met Hendrik Ovelink, zijn zwager, betreffende huwelijksvoorwaarden en testament van wijlen Aleid Indropwick, diens vrouw. 1567 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/65cc82e0-7e9a-4921-8807-d7b812207d60 Akte van verpanding door de erfgenamen van Albert van Huchtenbroek van 14 morgen in Amerongen voor ƒ 25,- jaarlijks, toegezegd aan de erfgenamen van Cornelis van Leeuwen. 1582 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/6684c4e2-733c-4229-b028-75a878834df1 Akte van overdracht door Cornelis Cornelisz. Joosten te Werkhoven van ƒ 6,- 5 st. jaarlijks op zijn goed in Utrecht aan Gerard Gijsbertsz. 1589 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/b73e20b5-4866-47c6-82a6-1500b301b7ad Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Joost Willemsz. van Nieuwpoort en Belieke van Royen. 1594 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/04f3c7fb-d0de-40c0-ac5f-7f0674bf0657 Testament van Rochus de Biesser. 1602 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Slechts de helft is bewaard.

--- http://proxy.handle.net/10648/e7baaf17-19d8-463b-b90a-809948ec47b2 Akte van overdracht door Jacob Cornelisz. en Neeltje Deustend., zijn vrouw, van ƒ 12,- 10 st. jaarlijks op hun goed in het land van Utrecht aan Hildegonde, weduwe van Gerard Gijsbertsz. 1604 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/470a7e67-53a7-4d4e-8779-1a2ded9747b8 Akte van belening door de Staten van Zeeland van François Sandelijn met ƒ 625,- jaarlijks op de heerlijkheid Vossemeer. 1604 1 charter

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam

--- http://proxy.handle.net/10648/f57ac53a-1f60-42f4-8ba3-213656f94ebb Akte van schuldbekentenis door B. Noiret van ƒ 90,- aan Salomo de Vogel wegens de koop van laken. 1606 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/8b6aa08f-c6e0-4710-bf14-6ffb9ddde0e9 Akte van overdracht door Hendrik Christiaansz. van Palats van ƒ 24,- jaarlijks op zijn goed in stad en land van Utrecht aan Jasper van Blankevoort, schoenmaker te Utrecht. 1607 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/85a68cb7-6b22-4a09-9773-01b4bb244879 Akte van overdracht door Nikolaas van Blijenvoort van ƒ 25,- jaarlijks op zijn goed in het land van Utrecht aan Hendrik Christiaansz. van Palats. 1608 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/158d8bad-3622-46cc-9885-ac25306c45b7 Akte van overdracht door Jacob Adriaansz. van Adrichem van ƒ 112,- 10 st. jaarlijks gevestigd op 15 augustus 1615, aan Johan Vermeren. 1615 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

Een getransfigeerd charter ontbreekt.

--- http://proxy.handle.net/10648/d272b4a4-bf0a-4376-b8ac-221c2092ed98 Akte van bevestiging door het Hof van Utrecht van Splinter van Velpen en Toontje van Buren, zijn vrouw, in de beschikkingen over hun goed. 1630 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/735110f3-c410-49b1-8ff6-1c6ddaf18db7 Akte van overdracht door Jan Damen te Jutfaas en Anton de Widt van ƒ 18,- 15 st. op hun goed in stad en land van Utrecht aan Willem Adriaansz. 1630 1 charter

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/dfd114b4-9846-44cb-be31-61ab95ce32e8 Testament van Goirda, dochter van Jacob Gijsbertsz., gehuwd met Anton de Widt, korenkoper te Utrecht. 1633 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/76300943-4ea9-4d49-9542-6c90205dcd17 Codicil van Willempje Hendriksd., weduwe van Jacob Gijsbertsz., te Oostveen. 1633 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/a93b7199-598c-4524-ae31-a614f3616f50 Testament van Goirda Jacobsd., gehuwd met Anton de Widt. 1649 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/dad27338-81a3-4546-aefd-4a5f7871a705 Aantekeningen betreffende de familie Van der Haeghen over 1361-1635. z.j. 1 stuk

Bevindt zich bij de Hoge Raad van Adel, 's-Gravenhage

--- http://proxy.handle.net/10648/46b51f68-60ae-4a6d-8b12-8d3bdfafde7d Brieven van J. Scheltema betreffende de kwartieren van Herman van Bourgondië. 1804 2 stukken

Bevindt zich in het Gemeentearchief Schiedam