2.25.46 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf (1949) 1952-1990 R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2010 Deze digitale toegang is in 2012 vervaardigd door ABS-Archeion op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2. Eindredactie: Caroline Leistra , 20120221 . This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003. Beschrijving van het archief Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf BV Agrarisch Bedrijf 1949-1990 P45 3,10 meter; 51 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.Microfiches Nationaal Archief, Den Haag Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf (BVAB) Het archief bevat hoofdzakelijk jaarverslagen van de BVAB en haar rechtsvoorgangers. Daarnaast zijn er stukken van de wettechnische commissie die bestond uit vertegenwoordigers van de directie, de beleidsmedewerkers van Juridische Zaken (JZ), en soms medewerkers van de afdeling Uitvoering- en administratieve zaken (UAZ). Ze voerden overleg over juridische en beleidsmatige zaken. Deze zaken werden besproken voordat het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur bij elkaar kwamen, of er werden onderwerpen besproken die juist uit die vergaderingen voortvloeiden Geschiedenis van de archiefvormer

Op 26 mei 1950 werd door de algemene ledenvergadering van de Bedrijfsvereniging voor Ongevallenverzekering voor het Land- en Tuinbouwbedrijf en de Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering, Kinderbijslagverzekering en Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering voor het Land- en Tuinbouwbedrijf voor de eerste keer een buitengewone vergadering belegd. Deze vergadering keurde voorstellen tot de wijziging van de statuten en de reglementen goed, tevens werden door het bestuur genomen besluiten bekrachtigd. Het lag in de bedoeling om de bedrijfsvereniging voor Ziekengeld en Kinderbijslagverzekering tevens als uitvoeringsinstelling te laten functioneren met betrekking tot de Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering. De nieuw te voeren naam luide: Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering, Kinderbijslagverzekering en Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering voor het Agrarisch Bedrijf.

De Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf is zelfadministrerend met dien verstande dat zij het in handen hebben gegeven aan de Stichting Agrarische Sociale Fondsen.

De Bedrijfsvereniging had drie taken: Uitkeringsverzorging Beheersing van uitkeringsvolume en het verzekerde risico Handhaving

Onder de uitkeringsverzorging valt de claimbeoordeling, de uitvoeringsbeslissing en de uitbetaling. Onder de beheersing van het uitkeringsvolume valt het beroep doen op de uitkering, de begeleiding en het bevorderen van de terugkeer van de uitkeringsgerechtigden in het arbeidsproces. De handhaving tenslotte dient om het oneigenlijk gebruik en het misbruik van uitkeringen te voorkomen, het opsporen daarvan en het opleggen van sancties.

In de periode 1902-1952 voerden de bedrijfsverenigingen de volgende sociale verzekeringen uit: (1901 en 1921) Ziektewet (1913/1929) Kinderbijslagwet (1939)

Bij de uitvoering van deze wetten speelden de Raden van Arbeid ook een rol.

Het reglement van de Ziekengeldverzekering van de bedrijfsvereniging werd gewijzigd in verband met de verandering van de naam van de bedrijfsvereniging daar was al eerder op 26 mei 1950 door de ledenraad over beslist. De reglementswijziging werd op 14 december 1951 goedgekeurd door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Ook de ledenraad van de Bedrijfsvereniging voor Ongevallenverzekering besloot op 30 oktober 1951 tot een naamswijziging, zij luide Bedrijfsvereniging voor Ongevallenverzekering voor het Agrarisch Bedrijf. De goedkeuring van deze wijzigingen evenals enkele andere wijzigingen van technische aard werden bij Koninklijk besluit van 6 februari goedgekeurd.

Het gewijzigde reglement van de bedrijfsongevallenverzekering werd goedgekeurd bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 18 december 1952, dit ten gevolge van de naamsverandering van de bedrijfsvereniging. De Stichting Agrarische Sociale Fondsen is opgericht in 1963 nadat de raad van afgevaardigden in de algemene vergadering wijzigingsbesluiten had genomen. Daarna stond niets meer de oprichting van de Stichting Agrarische Sociale Fondsen in de weg. Feitelijk zijn de werkzaamheden van dit fonds gestart op 1 januari 1964.

De rechtsvoorgangers van de bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf zijn: Bedrijfsziekenkas voor Land- en Tuinbouw (1930-1949) Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering voor het Bloembollenbedrijf en Aanverwante Bedrijven “De Onderlinge Ziekteverzekering” (1930-1949) Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering voor het landbouwbedrijf en aanverwante bedrijven “De Centrale Landbouw Onderlinge II” (1930-1949) Bedrijfsvereniging de Nationale Boeren Onderlinge en Stichtse Ziekteverzekering (1930-1949) Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering voor het tuinbouwbedrijf en aanverwante bedrijven “De Tuinbouw-Onderlinge II” (1930-1949) Bedrijfsvereniging “Het Platteland” (1930-1949) Bedrijfsvereniging “De Samenwerking” (1930-1949) Bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering en kinderbijslagverzekering voor het Land- en Tuinbouwbedrijf (1950-1952)

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het totale archief is geïnventariseerd volgens het schema Algemeen-Bijzonder. Bewerking vond plaats op grond van het Basisselectiedocument sociale verzekeringen 1945-1997

Het archief bestaat voor het grootste gedeelte uit jaarverslagen. Slechts enkele omslagen van vergaderingen en de agenda’s daarvan, maken deel uit van dit archief.

Onder de BV viel niet alleen de bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf, maar ook de bedrijfsvereniging voor de Tabakverwerkende industrieën. Van beide archieven zijn aparte inventarissen gemaakt. De inventaris van de Bedrijfsvereniging voor de Tabaksverwerkende Industrie is te vinden onder: 2.25. 45. Er is niet achterhaald wanneer deze beide bedrijfsverenigingen samen zijn gegaan.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

2.25 Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele archiefbescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf, nummer toegang 2.25.46, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, BV Agrarisch Bedrijf, 2.25.46, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

De inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar.

Bijlagen Lijst met gebruikte afkortingen ASF Stichting Agrarische Sociale Fondsen BVAB Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf BPL Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw JZ Juridische Zaken Sazas Stichting Aanvullingsfonds ZW- en WAO uitkering Agrarische Sectoren UAZ Uitvoering- en administratieve zaken WTC Wetstechnische commissie
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. Stukken van algemene aard 1.Jaarverslagen 1 http://proxy.handle.net/10648/9015bf93-f318-4130-b891-4541d48545e5 Jaarverslagen van de bedrijfsvereniging voor Ongevallen-verzekering voor het Land en Tuinbouwbedrijf 1949 - 1950 1 omslag 2 http://proxy.handle.net/10648/cb7d4796-99d3-4031-b77c-9328c8981152 Jaarverslag van de bedrijfsvereniging voor het Agrarisch bedrijf 1951 - 1959 1 omslag 3 http://proxy.handle.net/10648/acd65e7e-5a3d-4e2f-9279-aa4fbc25e946 Jaarverslag van de bedrijfsvereniging voor het Agrarisch bedrijf 1960 - 1969 1 omslag 4 http://proxy.handle.net/10648/b5b8dd38-136d-460f-b920-c85d8698e4c2 Jaarverslag van de bedrijfsvereniging voor het Agrarisch bedrijf 1970 -1979 1 omslag 5 http://proxy.handle.net/10648/f7654abc-18be-41a2-9273-53f9ffd89ec4 Jaarverslag van de bedrijfsvereniging voor het Agrarisch bedrijf 1980 - 1990 1 omslag 2. Statistische gegevens 6 http://proxy.handle.net/10648/8bf18aaf-9fdc-4d05-9460-bf525ed0a467 Statistische gegevens behorende bij de jaarverslagen van het Agrarisch Bedrijf 1969 -1979 1 omslag 7 http://proxy.handle.net/10648/4463cbdd-eb3a-4dd9-a8d2-f15bc661e227 Statistische gegevens behorende bij de jaarverslagen van het Agrarisch Bedrijf 1980 - 1989 1 omslag

Het jaar 1983 ontbreekt

8 http://proxy.handle.net/10648/bebc59aa-f615-419b-b86c-9428637b28de Jaarverslag van de Stichting Agrarische Sociale Fondsen 1963 - 1969 1 omslag

De jaren 1965 en 1968 ontbreken

3. Vergaderstukken 11 http://proxy.handle.net/10648/7bfcea06-0421-45a9-af93-46cbfb72f620 Notulen plus de bijlagen van de vergaderingen van het bestuur van ASF/BVAB/BPL 1984 - 1990 1 omslag

Het jaar 1985 ontbreekt

12 http://proxy.handle.net/10648/89d5412f-2cf2-45b1-9599-202df9c201a9 Agenda's van de vergadering van het dagelijks bestuur ASF/BVAB/BPL 1984 - 1990 1 omslag

De jaren 1985 en 1989 ontbreken

16-44 Directienota’s met nummers van de bestuursvergaderingen 1962 -1988 10 pakken en 18 omslagen 16 http://proxy.handle.net/10648/05bce6d1-40e7-4ef3-a9bc-e3c8649b5fbf 102 - 653 1962 - 1963 1 pak 17 http://proxy.handle.net/10648/fb7e2a13-afb8-4815-a743-d09605a90e94 661 - 705 1964 18 http://proxy.handle.net/10648/61485d92-652b-4a01-9b81-d27b6139b4d9 713 - 811 1965 - 1966 19 http://proxy.handle.net/10648/d44f7ca4-9620-400a-a126-16c12c1acc36 812 - 850 1967 20 http://proxy.handle.net/10648/ef03c949-b792-41fd-ab33-33d41986c012 852 - 969 1968 - 1969 21 http://proxy.handle.net/10648/a539a07d-160b-47f8-890f-28d3664ad5a3 971 - 1042 1970 - 1971 22 http://proxy.handle.net/10648/2f0b849e-750b-47e6-9a30-b04390894807 1043 - 1133 1972 - 1973 23 http://proxy.handle.net/10648/e3d5a65c-57d7-44e9-8127-0b524fca83b0 1134 - 1320 1974 - 1977 1 pak 24 http://proxy.handle.net/10648/68012cb4-f1b8-4a08-ab92-18d1055077f4 1322 - 1428 1978 - 1979 1 pak 25 http://proxy.handle.net/10648/75ba8d1f-0db0-4b45-8354-b620e345d336 1430 - 1521 1980 - 1981 1 pak 26 http://proxy.handle.net/10648/31d35287-7a41-4932-84ae-7418e32b7e7a 1516 - 1561 1982 27 http://proxy.handle.net/10648/4e32f828-5c38-4c06-96b4-8f888b6b8ae8 1573 - 1651 1983 - 1984 1 pak 28 http://proxy.handle.net/10648/cf30c32b-d421-40d2-98e4-9373d66de506 1648 - 1702 1984 29 http://proxy.handle.net/10648/75b790b6-ff7f-4f0e-9827-f8326899a94c 1703 - 1787 1985 1 pak 30 http://proxy.handle.net/10648/19299f8e-5128-45c1-b582-a688d0a4bf00 1788 - 1805 1986 31 http://proxy.handle.net/10648/eb3fded7-8ba6-4071-9b99-701e8f348476 1806 - 1820 1986 32 http://proxy.handle.net/10648/103893b6-585a-4967-b2f3-af228efa15a4 1821 - 1845 1986 33 http://proxy.handle.net/10648/8cd2821c-d58c-465c-97af-62fb361beaa9 1846 - 1893 1986 34 http://proxy.handle.net/10648/3b6cd66e-3434-4b78-8444-fc2610e36417 1898 - 1949 1987 1 pak 35 http://proxy.handle.net/10648/4d631aa1-f3f2-451e-b33b-9f20fd0de10c 1950 - 2023 1987 36 http://proxy.handle.net/10648/e47485e6-38a2-40cb-9327-4e76abeeeddc 2024 - 2076 1988 37 http://proxy.handle.net/10648/2cf37d11-b2e2-429b-8f46-89afd1bb7e1f 2077 - 2145 1988 1 pak 39 http://proxy.handle.net/10648/4d969807-0c16-41c6-be7b-3cebca91edae 2146 - 2199 1989 1 pak 40 http://proxy.handle.net/10648/cba71508-0114-4998-a861-68c633ddf3fd 2200 - 2239 1989 41 http://proxy.handle.net/10648/09ff8e47-57d2-4cab-b6ce-0f331231a020 2240 - 2268 1990 42 http://proxy.handle.net/10648/6c400987-35cc-4a2a-84bc-7aa37a0bde20 2269 - 2326 1990 43 http://proxy.handle.net/10648/cff41d13-31d7-4ce1-b28a-ee49515b0548 2327 - 2364 1991 1 pak 44 http://proxy.handle.net/10648/074dec6a-5b0b-4035-a32f-39ee0e5abc9c 2365 - 2427 1991

Met onder andere statuten van de Vereniging Gezamenlijk Uitvoeringsorgaan nummers 2400 - 2427

38 http://proxy.handle.net/10648/8844c983-fe6d-4c44-8d82-1e91b049c434 Inventaris van de nota nummers 1047-1910 1972 - 1987 1 omslag

De nummers 102-1046 ontbreken in deze lijst. 1910 is het laatste nota nummer in deze lijst

2. Stukken van bijzondere aard 1. Algemeen 9 http://proxy.handle.net/10648/362a0d26-5d3b-419c-bfb9-736e6f1ef901 Jaarverslagen van verschillende afdelingen van de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf zoals: (Afdeling, De Centrale Land- en Tuinbouw-Onderlinge, Land- en Tuinbouwbelang) 1951 - 1952 1 omslag 10 http://proxy.handle.net/10648/2b514d41-6a69-47b1-b98e-89a9c2e6b24c Jaarverslagen van verschillende afdelingen van de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf 1953 - 1956 1 omslag 45 http://proxy.handle.net/10648/32b73e40-507d-42f2-8280-15cbf506c30e Personeelsblad het Huisorgaan van de Agrarisch Sociale Fondsen (ASF) 1961 - 1970 1 omslag

Het jaar 1968 ontbreekt

13 http://proxy.handle.net/10648/f1228c35-7173-4c30-837a-d55a6d83f2a5 Rapportage Berenschot vervolgonderzoek uitvoering van de sociale verzekering op langere termijn 1978 1 omslag 46 http://proxy.handle.net/10648/76dabdf1-f09d-404b-bdd1-e4154cc1dc6b Informatieblad voor werkgevers in de Agrarische sector 1983 - 1990 1 omslag 47 http://proxy.handle.net/10648/0279655a-fabe-44a8-8c02-cec201c56209 Personeelsblad AtmoSFeer van de Agrarische Sociale Fondsen 1986 - 1991 1 omslag
2. Wetstechnische commissie 14 http://proxy.handle.net/10648/debf50cc-ee2b-407e-b15f-1cd346fdbd9a Besluitenlijsten en agenda’s van de overleggen van de wetstechnische commissie (WTC) 1976 - 1989 1 pak

De jaren 1986 - 1988 ontbreken

48 http://proxy.handle.net/10648/858192d5-5631-457d-8308-468242e6fb90 Agenda’s en besluitenlijsten van de vergaderingen van de wetstechnische commissie 1986 1 omslag

De jaren 1985 en 1989 ontbreken

49 http://proxy.handle.net/10648/ece46d0a-3848-4098-8fb7-cca0d9975beb Agenda’s en besluitenlijsten van de vergaderingen van de wetstechnische commissie 1987 1 pak 50 http://proxy.handle.net/10648/f036c222-df82-4f6b-8bd7-b4171d5e92d2 Agenda’s en besluitenlijsten van de vergaderingen van de wetstechnische commissie 1988 1 omslag 51 http://proxy.handle.net/10648/36792c01-c550-414d-a857-b3da5bad3c25 Agenda’s en besluitenlijsten van de vergaderingen van de wetstechnische commissie 1988 1 omslag 15 http://proxy.handle.net/10648/68c260e4-ca77-4a23-8b55-8d91fc96ebc4 Agenda’s en besluitenlijsten van de vergaderingen van de wetstechnische commissie 1988 - 1989 1 pak