2.25.40 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (BVG), 1973-1990 J. Kaak Nationaal Archief, Den Haag 2010 Deze digitale toegang is in 2011 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Hanno de Vries, 20111019 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave , Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen , Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 . Mon Jan 9 16:26:00 2012 gereviseerd door Hanno de Vries Beschrijving van het archief Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekeringswetten BV Gezondheid / Uitvoeringsorganisatie 1973-1990 P39 4,20 meter; 86 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (BVG) Het archief bevat de neerslag van de handelingen van de BVG uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringswetten in het kader van de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving over de periode 1973-1990. Hoewel de Bedrijfsvereniging BVG en een eigen Uitvoerings-organisatie sinds 1966 naast elkaar hebben bestaan zijn van de Uitvoeringsorganisatie alleen stukken vanaf 1973 aangetroffen. Het hiaat over de periode 1966-1972 is te verklaren door het feit dat de gehele administratie- en bedrijfsvoering van de bedrijfsvereniging en de uitvoeringsorganisatie een zeer complex geheel vormde. Het archief van de uitvoeringsorganisatie bestaat voornamelijk uit vergaderstukken en correspondentie. Daarnaast zijn jaarverslagen en dossiers op onderwerp aanwezig. Vanwege het feit dat de Erfgoedinspectie tijdens een inspectie in 2010 constateerde dat UWV achterstanden had met betrekking tot het overdragen van statische archieven van haar rechtsvoorgangers aan het Nationaal Archief, waaronder de BVG uitvoeringsorganisatie, is dit archief met voorrang bewerkt. Nadat de raad van bestuur van UWV had bepaald dat de achterstanden van de archieven van haar rechtsvoorgangers t/m 1990 eind 2010 moesten zijn geïnventariseerd is in overleg met het Nationaal Archief overeengekomen het archief van het BVG in twee blokken over te dragen. En wel een blok met stukken tot en met 1990 en een blok met stukken van 1991 tot en met 1996. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

De voorgeschiedenis van het BVG uitvoeringsorgaan is voornamelijk die van de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen. Aangezien zowel de voornoemde bedrijfsvereniging als het uitvoeringsorgaan de afkorting BVG hanteerde is vaak extra aandacht vereist ten einde vast te kunnen stellen welke organisatie in de stukken met de BVG wordt bedoeld. Zoals de schrijver Peet, welke uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de BVG en haar geschiedenis, desgevraagd aangaf handelt het om twee aparte entiteiten, welke in de periode 1966-1985 naast elkaar hebben bestaan.

De een gericht op branchevertegenwoordiging, de ander zuiver gericht op de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. Vanaf 1986 kwam er na fusering voor de BVG uitvoeringsorganisatie ook de uitvoering van de sociale verzekeringswetten voor het aandachtsgebied van de inmiddels opgeheven Bedrijfsvereniging Detailhandel, ambachten en huisvrouwen (DETAM) bij.

Tot 1966 droeg de BVG bedrijfsvereniging de uitvoering van de sociale zekerheidswetten op aan het GAK. Met ingang van 1966 werd de BVG zelfadministrerend, m.a.w.: de Bedrijfsvereniging BVG en een eigen Uitvoeringsorganisatie bestonden naast elkaar. Aangezien bij het vertrek uit het GAK niet alle archiefstukken werden meegenomen kan thans niet meer exact worden nagegaan welke motieven aan deze beslissing ten grondslag hebben gelegen. Als belangrijkste argument kan echter worden aangevoerd dat op deze wijze de organisaties van werkgevers en werknemers werkzaam op het terrein waarvoor de BVG als bedrijfsvereniging is aangewezen, hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de sociale verzekeringswetten tot uitdrukking konden brengen. Door de uitvoering in eigen beheer te houden beschikte de BVG over ruimere mogelijkheden om, waar dat gewenst was, een eigen op de specifieke Sector afgestemd beleid te voeren.

De voornaamste taken van het BVG waren de uitkeringsverzorging en het administreren van de Werkloosheidswet, Wet Arbeidongeschiktheid en de Ziektewet voor de werkgevers en werknemers die onder de bedrijfsverenigingen Detam en de BVG vielen. Tevens behoorden de beheersing van het uitkeringsvolume en de handhaving tot het takenpakket

Het BVG uitvoeringsorgaan sociale verzekeringswetten nieuwe stijl is voortgekomen uit de fusie van de bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (verder in de tekst met de BVG aangeduid) en de bedrijfsvereniging voor de Detailhandel, Ambachten en huisvrouwen (Detam) en in 1986 opgericht.

Voor deze laatste structuur was gekozen nadat zowel de bedrijfsvereniging en de Uitvoeringsorganisatie het onderwerp waren van een zeer kritisch SVR rapport over het functioneren en bestuurbaarheid van beide eind januari 1985.

Mede als gevolg van de Parlementaire Enquête naar het landelijk functioneren van de sociale verzekeringen in 1993 werd BVG als uitvoeringsorgaan eind 1996 opgeheven en werd de uitvoeringsinstelling CADANS opgericht welke de meeste taken van het BVG overnam.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het beleidsarchief van de BVG uitvoeringsorganisatie bevond zich in Zeist. Eind 1996 werd het BVG als uitvoeringsorgaan opgeheven en werd als opvolger de uitvoeringsinstelling CADANS opgericht. Toen deze op haar beurt op 1 januari 2002 werd opgeheven is het complete CADANS archief inclusief het BVG uitvoeringsorganisatiegedeelte naar het hoofdkantoor van zijn rechtsopvolger UWV te Amsterdam Sloterdijk overgebracht. Nadat het Uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen was opgericht werd deze tevens zorgdrager. Het BVG archief is in 2010 door UWV bewerkt en geïnventariseerd.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

2.25 Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele archiefbescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, Uitvoeringsorganisatie Sociale Verzekeringswetten, nummer toegang 2.25.40, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, BV Gezondheid / Uitvoeringsorganisatie, 2.25.40, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

De inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A Algemeen A.1 Vergaderingen 1-2 Algemeen Bestuur (AB) Agenda's, verslagen, presentielijsten. 1974-1990 1 http://proxy.handle.net/10648/ddc1eb2e-243c-4201-8b38-8d6847386d58 1974-1975 2 http://proxy.handle.net/10648/8364a9bc-cd1b-49ea-b73d-4939028840ce 1981-1990 1 pak 3-8 Dagelijks Bestuur (DB) Agenda's, verslagen, presentielijsten. 1974-1990 4 omslagen

2 pakken

Periode 1976-1978 ontbreekt.

3 http://proxy.handle.net/10648/95d4b823-3635-484a-ab91-29a8cf423302 1974-1975 4 http://proxy.handle.net/10648/074e8f2c-0739-4978-911d-4bcf35469fcf 1979-1981 apr. 5 http://proxy.handle.net/10648/5c720840-8b39-449d-bdea-4b83befcff4d 1981 mei-1984 mei 1 pak 6 http://proxy.handle.net/10648/c1d9c200-de14-429d-81dc-895e8e18376d 1984 juni-1985 7 http://proxy.handle.net/10648/ddaf83fa-a3f1-4a02-88c9-f7a009719c35 1986 8 http://proxy.handle.net/10648/07e9e4cc-b970-4562-94cf-4ffac212e91b 1987-1990 1 pak
9-17 Directievergaderingen (DV) Agenda's, besluitenlijsten 1978-1990 9 omslagen 9 http://proxy.handle.net/10648/0293396d-5235-4aa0-b044-90bae4b624cc 1978-1980 10 http://proxy.handle.net/10648/3fe22b9a-e4b9-4660-9924-70c616c89fd0 1981-1982 11 http://proxy.handle.net/10648/7434822c-db85-47d2-ba99-977e57ea374a 1983-1984 12 http://proxy.handle.net/10648/cbd28e8b-39d4-417f-951e-45493f972d13 1985 13 http://proxy.handle.net/10648/23d1a974-4d3c-47a9-b9e2-29138188daa6 1986 14 http://proxy.handle.net/10648/a21aafb0-b5ce-45c1-8ad0-0c0ff22fc81c 1987 15 http://proxy.handle.net/10648/e0db8a21-e355-4a84-92af-2c02a99d4a07 1988 16 http://proxy.handle.net/10648/1379fb64-55be-4a3b-8ed0-eecf93b53794 1989 17 http://proxy.handle.net/10648/3b3f217e-747d-4bf0-bee1-c96ca48a110b 1990 18-19 Algemene Vergadering of Ledenraad (AV) Agenda's, verslagen, presentielijsten, bijlagen 1980-1990 2 omslagen 18 http://proxy.handle.net/10648/14dff06f-4759-4dfb-a646-8c87c0cb68c5 1980-1986 19 http://proxy.handle.net/10648/36549db5-c664-4568-b029-56bdbf9d4cfd 1987-1990
A.2 Correspondentie 20-28 Inkomende Directie-correspondentie. 1979-1990 8 omslagen 1 pak 20 http://proxy.handle.net/10648/82cf6a52-5e6a-420d-aa31-ef6b4dcf77a2 1979-1983 op naam afzender A t/m K 21 http://proxy.handle.net/10648/2b6322cc-2cbd-4146-a81b-fb0e6e4260f4 1979-1983 op naam afzender L t/m Z 22 http://proxy.handle.net/10648/23b76e85-65ba-45cc-a608-46e2f6a14504 1984-1985 op naam afzender A t/m Z 23 http://proxy.handle.net/10648/e024062e-6cbe-4aa8-a4bd-a7f7314db006 1986-1988 op naam afzender A t/m C 24 http://proxy.handle.net/10648/f06dc207-ebad-43d7-9bb9-64f43f012b02 1986-1988 op naam afzender D t/m H 25 http://proxy.handle.net/10648/92a95b1c-7045-4a08-9a0a-045c493f070d 1986-1988 op naam afzender I t/m Z 1 pak 26 http://proxy.handle.net/10648/ffc5d6ee-c8af-43d2-8a31-87d4472736b5 1989-1990 op naam afzender A t/m F 27 http://proxy.handle.net/10648/c0ea15dc-2fa1-4168-bcd4-1afb828346cf 1989-1990 op naam afzender G t/m M 28 http://proxy.handle.net/10648/5bf5251f-fd51-416e-ab32-ad7bbaad26c9 1989-1990 op naam afzender N t/m Z 29-31 Uitgaande Directie-correspondentie 1980-1990 3 omslagen 29 http://proxy.handle.net/10648/1298734e-b26a-40fb-90bc-461fd5e1eb9f 1980-1981 30 http://proxy.handle.net/10648/4dd6b855-d54e-49ad-a014-bbe604a1eff0 1982-1984 31 http://proxy.handle.net/10648/0a841ccc-13da-4a68-8b3b-1e5d99eba1e3 1985-1990 32 http://proxy.handle.net/10648/2cf375e4-4d5e-495a-9e70-196d9b082e1c Correspondentie gericht aan de leden van het Bestuur, Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en de Ledenraad 1984-1986 1 omslag A.3 Jaarverslagen 33 http://proxy.handle.net/10648/0530da25-afb5-44d2-a026-52c09896b272 Sociale jaarverslagen 1986-1990 1 omslag 34 http://proxy.handle.net/10648/0ca12e35-3937-4e4f-9bab-205404446117 Jaarverslagen met statistische bijlagen 1987-1990 1 omslag
B Bijzonder B.1 Bestuurssamenstelling 35 http://proxy.handle.net/10648/d291194f-ae0e-4ad6-9bb5-a4839a11432a Stukken betreffende de Bestuurssamenstelling; benoemingen, mutaties en bijbehorende correspondentie 1979-1990. 1 pak B.2 Ondernemingsraad 36-40 Stukken betreffende de overleggen van de Ondernemingsraad: agenda's, verslagen en bijlagen 1981-1990 5 omslagen 36 http://proxy.handle.net/10648/408cba08-6eb2-4f0d-b9c2-cad04c426659 1981-1984 37 http://proxy.handle.net/10648/d9c9ef12-f90b-4976-95c9-56e2cb77da80 1985 38 http://proxy.handle.net/10648/926ded39-c6d0-43c8-9159-6001a1d996ba 1987 39 http://proxy.handle.net/10648/a286c22b-14b9-465a-9d8b-a0e4e3f04348 1988 40 http://proxy.handle.net/10648/203c50bc-5b7c-4615-acba-cb34748b2646 1989-1990 B.3 Onderzoeksrapporten 41-52 Onderzoeksrapporten handelend over het functioneren op diverse niveau's van het BVG uitvoeringsorganisatie 1985-1990 11 omslagen 41 http://proxy.handle.net/10648/6633b8d5-7acc-41f6-b0b3-95556d975720 Interne communicatie bij de BVG, augustus 1985. 42 http://proxy.handle.net/10648/b0c72623-7bf2-4208-848e-f8960f471498 Sectorplannen 1986, 8 januari 1986. 43 http://proxy.handle.net/10648/bd41accc-b0a4-42f0-a2cf-bfcef3b11d23 Rapport Basisontwerp ledenregistratie, 8 januari 1987. 44 http://proxy.handle.net/10648/b32e0417-07bd-4787-a2eb-b8f932d89da1 Onderzoek naar het gebruik van wetstechnische handboeken bij de BVG, juni 1987. 45 http://proxy.handle.net/10648/ea51c9e3-9ee0-4723-9859-b68fd389aa58 Bedrijfsgericht werken, 19 oktober 1988. 46 http://proxy.handle.net/10648/c3add2cb-2bf1-4dd8-b6f5-613d8bf4f9ec Onderzoek postverzending bij de BVG, 29 aug. 1989. 47 http://proxy.handle.net/10648/bf36faf4-1622-472c-8c16-3da66c9fd2cd Organisatieonderzoek Microfilm/Archief, 12 juli 1989. 48 http://proxy.handle.net/10648/d948f680-c7c3-4efb-a0cb-318e3eb23084 Werkplekinrichting "Periferie", 5 oktober 1989. 49 http://proxy.handle.net/10648/a0421d21-8bb4-4b32-ba85-cb60407e0db3 Verbetering Postcirculatie, 26 januari 1990. 50 http://proxy.handle.net/10648/3022112e-1769-4c01-a3c7-e7e0fc353531 Integrale Kwaliteitszorg UV in 1990, 31 januari 1990. 51 http://proxy.handle.net/10648/b511d736-c0e2-409a-bffe-2ba3aaba1ca3 Werkstructurering, - beheersing, 12 maart 1990. 52 http://proxy.handle.net/10648/5ecfa7d2-dd2b-4f95-ad2b-9ab6285c6eee Voortgangsrapportage Bedrijfsgericht werken, 27 maart 1990. B.4 Overige stukken 53-58 Stukken betreffende wetstechnische en financiële controles verricht door de Sociale Verzekeringsraad (SVR) gericht op de kwaliteitsverbetering vande BVG-uitkeringsverzorging in het kader van de sociale verzekeringswetten 1973-1990 5 omslagen 1 pak 53 http://proxy.handle.net/10648/fd294784-3e2d-4c3e-9512-e0e966bc7726 1973-1979 54 http://proxy.handle.net/10648/27e9cc1f-12f9-446d-88ab-3950cb9ca1c4 1983-1984 55 http://proxy.handle.net/10648/6c70941a-9825-4b62-9f47-8f862687a3e6 1985 56 http://proxy.handle.net/10648/a7f9f7c3-8384-43a4-ae73-148cf1ff0250 1986 57 http://proxy.handle.net/10648/dffdc944-d602-4957-9c96-d50bc91c889b 1987 58 http://proxy.handle.net/10648/7c2a3db9-7b78-4fa2-9bdf-8b6573edfdfd 1988-1990 1 pak 59-60 Stukken betreffende voordrachten, lezingen en presentaties 1973-1989 2 omslagen 59 http://proxy.handle.net/10648/c3bd65c9-1747-4500-a04d-4d0d33ecabc3 1973-1985 60 http://proxy.handle.net/10648/ccd68001-188d-4ba2-b575-82ef7977298f 1986-1989 61 http://proxy.handle.net/10648/5143de8a-8079-44e5-8cec-3da0a6d4ca70 Stukken betreffende onderzoek naar de mogelijkheid van samenwerking op het gebied van bescherming van de belangen van branchewerknemers en -ex-werknemers, gegevensuitwisseling en uitkeringsondersteuning tussen de Stichting Pensioenfonds voor de gezondheid, geestelijke en maatschappelijk belangen (PGGM) en de Bedrijfsvereniging voor gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen (BVG) 1974-1993 1 pak 62 http://proxy.handle.net/10648/c34c6ee9-9c3b-4a55-8853-36bcb6b8353b Stukken betreffende het onderzoek verricht door de SVR naar vermeende misstanden binnen de BVG organisatiestructuur, alsmede het rechtsgeding van de BVG-Ondernemingsraad tegen diverse bestuursleden op grond van verdenking van valsheid in geschrifte 1984-1985

Bevat tevens verzameling persberichten

63-64 Stukken betreffende de rapportering en monitoring door het Hoofd van de Interne Accountantsdienst (HIAD) van de financiële aspecten van de, zowel actuele, als geplande BVG-bedrijfsvoering, -processen en -projecten. 1986-1989 2 omslagen 63 http://proxy.handle.net/10648/2bced60a-706b-4ac8-9e31-1047f6e832e2 1986 64 http://proxy.handle.net/10648/5bec1fb7-047c-4b2e-b1be-9e8e6e02e432 1988-1989 65-66 Stukken betreffende het beleid op het gebied van klachtenbehandeling, -procedures en -protocollen in het kader van de sociale zekerheidswetten 1986-1990 2 omslagen 65 http://proxy.handle.net/10648/7f871805-c7b9-4a92-ae0a-1a5e9b9ab6cd 1986-1987 66 http://proxy.handle.net/10648/63f001ca-0460-4716-a591-01402a861d42 1989-1990 67 http://proxy.handle.net/10648/f5adb76a-6988-4d87-840d-2a18e2cb2590 Stukken betreffende het sociaal-medisch toezicht en het beleid met betrekking tot het werk van verzekeringsgeneeskundigen op landelijke en regionaal niveau 1987 1 omslag 68 http://proxy.handle.net/10648/248d3b5e-1422-4b43-82c7-1c2a4a276d20 Stukken betreffende het overleg met vakbonden in het kader van de vaststelling van CAO's en de rechtpositie van medewerkers in de Gezondheidszorg 1987-1990. 1 omslag 69-70 Stukken betreffende de Strategiekerngroep en Externe Management Partners BV (EMP) en hun samenwerking bij het opstellen van een strategisch beleidsplan, dat een samenhangend geheel bevatte van voorgenomen acties teneinde in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten de BVG-organisatie 1988-1989 1 omslag 1 pak 69 http://proxy.handle.net/10648/ba382435-9891-427e-9927-32a271615b5d 1988 sep.-1989 feb. 70 http://proxy.handle.net/10648/ea4b0bec-f1eb-45fd-996f-112ba834bd8b 1989 mrt.-1989 juni 1 pak 71 http://proxy.handle.net/10648/47263553-420b-42d7-afdb-17f22c417e10 Stukken betreffende de afdeling Beleidsontwikkeling; projecten. personele bezetting en administratieve ondersteuning van de Stichting Risicofonds Sociale Voorzieningen Bijzonder onderwijs 1988-1989 1 omslag 72 http://proxy.handle.net/10648/b34b8fd2-9d4b-466b-9f55-1aeacd991ead Stukken betreffende het beleid op het gebied van ziekteverzuimbestrijding binnen de gezondheidszorg 1990 1 omslag