2.25.36 Inventaris van het archief van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO), 1947-1988 (1998) Doxis Informatiemanagers Nationaal Archief, Den Haag 2009 Deze digitale toegang is in 2012 vervaardigd door ABS-Archeion op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2. Eindredactie: Caroline Leistra, 20120322 . This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003. Beschrijving van het archief Nederlandse Organisatie voor (Zuiver-) Wetenschappelijk Onderzoek [ZWO] NWO / ZWO 1946-1998 merendeel 1946-1989 P35 14,50 meter; 453 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Er komen ook Engelse, Franse en Duitse teksten voor. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) Dit archief bevat stukken betreffende de organisatie van de Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) en de subsidiëring van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

In 1950 werd de Nederlandse organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) bij wet in het leven geroepen en nam de taak op zich tot stimulering van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. ZWO is in eerste instantie opgericht als tijdelijke organisatie om de achterstand in het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek te helpen opheffen. Vanaf het begin in 1947 bleek echter dat stimulering van het onderzoek niet de enige taak was en dat er ook behoefte bestond aan nieuwe landelijke structuren en aan stimulering van wetenschapsgebieden die in het verleden binnen het universitaire bestel minder belicht waren.

In de periode 1946-1948 organiseerden natuurkundigen, wiskundigen en astronomen zich in stichtingen die als effectieve lobbies binnen ZWO opereerden. De natuurwetenschappelijke stichtingen met hun werkgemeenschappen fungeerden tevens als coördinatiepunten voor het onderzoek. Hierdoor ontstond er een min of meer automatische delegatie van beoordelingsbevoegdheid aan de stichtingbesturen.

In de jaren zestig kwamen er nieuwe interdisciplinaire onderzoeksgebieden op en het ZWO-bestuur onderkende het belang hiervan door het beschikbaar stellen van ruimte fondsen. Het gevolg was dat ZWO de feitelijke werkzaamheden naar de onderzoekers delegeerde en zich slechts mengde in de problemen die lagen op het vlak van de taakverdeling tussen de stichtingen en hun werkgemeenschappen.

In de jaren zeventig en tachtig was er voor ZWO minder geld beschikbaar, maar de belangrijkste werkzaamheden bleven het coördineren en stimuleren van onderzoek. ZWO was er van overtuigd dat de werkgroepen en werkgemeenschappen een goede voedingsbodem waren voor kwaliteitsonderzoek. De overheid wilde greep krijgen op de uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek, maar ZWO probeerde haar eigen rol te spelen. ZWO wilde de nationale taak op zich nemen die tot uitdrukking kwam bij het opstellen van de GUO-nota (nota Gespreksgroep Universitair Onderzoek) in 1972. Door een landelijk systeem van drie geldstromen voor de sturing van het wetenschappelijk onderzoek, zou ZWO door middel van het beheer van de tweede geldstroom het universitaire onderzoek coördineren.

ZWO nam lange tijd een eigen positie in binnen het wetenschappelijke veld. In de begin jaren van ZWO was er een gespannen verhouding met de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (KNAW), maar deze verdween in de jaren vijftig. Op een groot aantal deelgebieden ontstond er een harmonieuze samenwerking.

Met de universiteiten was er een tweezijdig contact: via de wetenschappers die door ZWO werden gesubsidieerd en via de colleges van curatoren/bestuur voor de administratieve en bestuurlijke coördinatie. Met de Commissie Algemene Vraagstukken Wetenschappelijk Onderzoek (CAVWO) had ZWO overleg over de hoofdlijnen van het beleid. Verder was ZWO op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd om de vinger aan de pols te houden, zoals bij de Academische Raad (AR). Deze contacten namen in de jaren zeventig en tachtig onder prof. dr. R. van Lieshout sterk toe.

Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (O en W) was zonder meer het belangrijkste element in de omgeving van ZWO, met name vanwege de financiële banden. De betrekkingen met de overheid liepen via de vertegenwoordiger van de minister van O en W in Raad en Bestuur van ZWO. Er werd gestreefd naar een zo harmonieus en profijtelijk mogelijke relatie. Door de verschuiving van de interesse van de beleidsambtenaren bij O en W van het eigenlijke onderzoek naar een stuurbaar wetenschaps- en onderzoeksbeleid kwam er een einde aan de ZWO-periode. Op 1 februari 1988 trad de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) aan als rechtsopvolger van de ZWO.

Het zwaartepunt binnen de organisatie van ZWO lag bij de directeur en het Bestuur van ZWO. Tot 1988 bleef de directeur de enige professional voor beleidszaken en de spil van het bureau. Iemand die van groot belang is geweest voor ZWO is dr. J.H. Bannier, die van 1950 tot 1970 directeur van ZWO en secretaris van het bestuur was. Na zijn aftreden als directeur is hij van 1970 tot 1977 bestuurslid en vicevoorzitter geweest.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Er is in het verleden door ZWO nog geen archiefmateriaal overgedragen aan het Nationaal Archief. Wel is er in het verleden zonder toestemming van de Rijksarchiefdienst archiefmateriaal vernietigd. Mede door een aantal verhuizingen is er ook nog ander archiefmateriaal ‘verloren‘ gegaan.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 2.25 Verantwoording van de bewerking

Voor het kunnen bepalen van de meest passende handeling voor dossiers is gebruik gemaakt van de selectielijst voor Wetenschapsbeleid, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 26 september 2002 (nr. 185/pag. 12) en het rapport ‘Een institutioneel onderzoek naar het wetenschapsbeleid van de rijksoverheid in de periode 1945 – 1999’ opgemaakt door de Rijksarchiefdienst/PIVOT en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze selectielijst is het instrument voor het bewaren en vernietigen van de archiefbescheiden van ZWO.

De te bewerken archieven hebben betrekking op de periode 1947 tot aan het ontstaan van de NWO in 1988. Het te bewerken bestand is bewerkt door Doxis Informatiemanagers. Voorafgaand aan het project is in het archief geen schimmel geconstateerd. Alle, te bewaren documenten zijn in nieuwe, zuurvrije mappen en dozen geplaatst. Alle dossieromslagen hebben etiketten gekregen, welke voldoen aan de ICN-kwaltiteitseis nr. 15.

Ongeveer 90% tot 95% van het archief komt voor vernietiging in aanmerking, waarvan een grote meerderheid reeds onmiddellijk mag worden vernietigd. Deze documenten zijn niet overgezet naar zuurvrij materiaal, maar in hun oorspronkelijke mappen en in verhuisdozen gelaten.

ZWO heeft de dossiers met betrekking tot internationale samenwerking in de archiefperiode opgenomen, omdat deze voor een groot gedeelte onder de verantwoordelijkheid van ZWO valt. Van de betreffende te bewaren archiefbescheiden die geen deel uit maken van de archiefperiode is geen aparte lijst gemaakt, maar deze maken onderdeel uit van de inventaris. De permanent te bewaren dossiers die voor overbrenging in aanmerking komen betreffen de periode 1981-1998. Het betreft de dossiers over de samenstelling en de exploitatiekosten van de Joint Steering Committee (JSC) op La Palma en de dossiers over de samenstelling en exploitatiekosten van de James Clerk Maxwell Telescope Board (JCMT) op Hawaï.

Andere uitzonderingen waarbij een groot gedeelte van de dossiers onder de periode van ZWO vallen en die een afgesloten geheel vormen, zijn de volgende dossiers: het dossier over het gedelegeerd bestuurslid dhr. J.H. Bannier, inclusief de documenten over zijn afscheid (1969-1995) het dossier van de Commissie Nationale Faciliteit Informatica (NFI) (1988-1989) het dossier over de samenstelling van de dwarsverbandcommissie 'Onderzoek aan oppervlakken' (1984-1990) het dossier van de ZWO Stimuleringscommissie Huisartsgeneeskunde (1988-1989) het dossier over de Beroeps- en bezwaarschriften procedure (1980-1996) de dossiers over de publicatie van de geschiedenis van ZWO (1988-1992 en 1988-1995)

Het bewerkte ZWO-archief is niet op basis van handelingen gevormd en de dossiers zijn niet volgens de Basisarchiefcode geclassificeerd. De semi-statische dossiers worden door middel van verschillende coderingen weggezet. In het begin van de opbouw van het ZWO-archief is er een Z-code gebruikt, die daarna werd vervangen door een codering met cijfers die zijn onderverdeeld in een hoofdcode en een subcode. Zowel bij de eerste als bij de tweede gebruikte codering zijn er meerdere dossiers met een zelfde code. Momenteel gebruikt ZWO een lange codering die gebaseerd is op laatste codering. Bij deze laatste codering is de looptijd van het dossier ook duidelijk zichtbaar.

Met de inventarisatie is het ZWO-archief voor de periode 1950-1988 primair geordend naar onderwerp dat (nauw) verbonden is met de ordening van het ZWO-archief zoals deze is opgesteld. Er is geselecteerd op basis van handeling . Mede doordat er gebruik is gemaakt van verschillende coderingen en door het niet consequente gebruik van de codering konden de handelingen niet één op één aan elkaar gekoppeld worden. Aangezien handelingen voortvloeien uit taken en bevoegdheden is het mogelijk dat een vermelde handeling in de praktijk nimmer is uitgevoerd. Het is altijd mogelijk dat deze handeling in de toekomst wel plaats zal vinden.

Ordening van het archief

ZWO kent driebestuurslagen, te weten de raad van ZWO, het (dagelijks) bestuur van ZWO en de onder ZWO ressorterende commissies. De raad van ZWO is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid en het (dagelijks) bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De commissies dragen verantwoordelijkheid voor de voornaamste takken van het wetenschappelijk onderzoek en geven advies over het ter beschikking stellen van gelden aan wetenschappelijk onderzoek.

ZWO kent stichtingen, instituten en commissies die zorg dragen voor een specifiek terrein binnen het wetenschapsbeleid. De stichtingen zijn belast met het toewijzen van middelen ten behoeve van onderzoeksprojecten en onderzoeksprogramma’s alsmede het in stand houden van één of meer instituten. Aan een erkende stichting kunnen door het algemeen bestuur middelen worden toegekend ten behoeve van één of meer instituten. De instituten zijn opgericht voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn twee soorten commissies aan te wijzen. Ten eerste zijn er commissies met adviserende bevoegdheden en ten tweede commissies voor programma’s waarvan de uitvoering een gebiedsoverschrijdende karakter heeft (zoals het Constantijn en Christiaan Huygens-programma), voor het stipendium programma en voor de steunverlening voor de uitgave van wetenschappelijke boeken. Daarnaast is er nog een aantal multidisciplinaire stichtingen zoals de Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen en Ontwikkelingslanden (WOTRO) en de Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF).

Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van NWO en wijst de middelen toe voor de uitvoering ervan. De stichtingen vertegenwoordigen de inhoudelijke deskundigheid binnen de organisatie en zijn verantwoordelijk voor de toewijzing van middelen voor onderzoek op hun gebied. Met de reorganisatie in 1998 zijn de stichtingen opgeheven en zijn hun taken overgedragen aan het desbetreffende gebiedsbestuur. De NWO-stichtingen NCF en WOTRO vormen hierin een uitzondering en zijn in stand gehouden.

Het archief van ZWO kent daarnaast ook dossiers die betrekking hebben op de niet-ambtelijke werkzaamheden en de kantoorvoering.

Het ZWO-archief vertoont enkele kleine hiaten in de verslaglegging. Zo ontbreken de vergaderstukken van de 46e tot en met de 51e, de 59e, de 82e, de 83e, de 117e, de 118e en de 186e tot en met de 197e bestuursvergadering. Daarnaast ontbreken de eerste en tweede getekende notulen van de bestuursvergaderingen, de vergaderstukken van de 195e vergadering van het Dagelijks Bestuur en de bijlagen van de 1e tot en met de 142e vergadering van het Dagelijks Bestuur.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingen Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele archiefbescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlandse Organisatie voor (Zuiver-) Wetenschappelijk Onderzoek [ZWO], nummer toegang 2.25.36, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, NWO / ZWO, 2.25.36, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

De inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar.

Verwante archieven

2.06.093 Inventaris van het archief van het Centraal Planbureau, (1945) 1947-1989. 2.14.35 Inventaris van het archief van de Academische Raad, (1956) 1961-1985.. 2.14.36.02 Inventaris van het archief van de TNO Nijverheidsorganisaties (1932-1980). 2.14.36.04 Inventaris van het archief van de Landbouworganisatie TNO, 1943-1958; Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek over de jaren 1958-1980. 2.14.36.06 Inventaris van het archief van de Gezondheidsorganisatie TNO (1948-1980). 2.14.58 Inventaris van de archieven van de afdelingen Hoger Onderwijs, Hoger Onderwijs en Wetenschappen en het Directoraat-Generaal voor de Wetenschappen van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, (1911) 1918-1975.

Bijlagen Lijst met gebruikte afkortingen AR Academische Raad BDL Biotechnologie Delft Leiden BION Stichting Biologisch Onderzoek in Nederland BUOZ Beleidsnota Universitair Onderzoek CAVWO Commissie Algemene Vraagstukken Wetenschappelijk Onderzoek CERN Conseil Européen pour la Recherce Nucléaire FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie FUNGO Stichting voor Fundamenteel Geneeskundig Onderzoek der Materie IOP-b Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Biotechnologie JCMT James Clerk Maxwell Telescope JSC Joint Steering Committee KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen NCF Stichting Nationale Computerfaciliteiten NFI Commissie Nationale Faciliteit Informatica NSAV Nederlandse Antropologische en Sociologische Vereniging NWO Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek O en W Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen POZ Overleg Portefeuillehouders Onderzoek RAWB Raad van Advies voor Wetenschapsbeleid SISWO Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek SON Stichting Scheikundig Onderzoek in Nederland STW Stichting voor de Technische Wetenschappen TNO Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek VWO Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers WONG Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek Nieuw-Guinea WOTRO Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen en Ontwikkelingslanden ZWO Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A. Stukken van algemene aard A.1 Vergaderingen van het bestuur 1 - 2 Agenda's en notulen van het Voorlopig Bestuur, 1945-1949 2 omslagen 1 http://proxy.handle.net/10648/5fb98278-4425-4318-b441-7720642b88d1 1945-1947 2 http://proxy.handle.net/10648/277e1608-0264-43a6-a9b9-57a3b15230d0 1948-1949 3 - 27 Getekende notulen behorende bij de bestuursvergaderingen, 1950-1987 14 pakken en 11 omslagen 3 http://proxy.handle.net/10648/6fca5e2a-a4da-4ef3-b7cd-180827a66e45 3e - 22e bestuursvergadering, 1950-1951 omslag

Aankondiging van de benoemingsbesluiten inzake de samenstelling van het (tijdelijk) bestuur van ZWO. De getekende notulen van de eerste en tweede vergadering ontbreken.

4 http://proxy.handle.net/10648/c4989da6-5901-4609-9c46-d172b08c0164 23e - 47e bestuursvergadering, 1952-1953 omslag 5 http://proxy.handle.net/10648/4153e24b-b0dc-4f8c-b539-f6c023f227bd 48e - 69e bestuursvergadering, 1954-1955 omslag 6 http://proxy.handle.net/10648/ed4086ae-76d5-402f-86f1-1d57ecb7fd7f 70e - 95e bestuursvergadering, 1955-1957 7 http://proxy.handle.net/10648/b61bbe0f-5969-44cc-891e-26d689e2655a 96e - 118e bestuursvergadering, 1958-1959 8 http://proxy.handle.net/10648/df31d32d-f6db-4ced-b651-a76dfe221bd5 119e - 142e bestuursvergadering, 1960-1961 9 http://proxy.handle.net/10648/31cd8061-70f9-4148-b9c7-06db235a619d 143e - 166e bestuursvergadering, 1962-1963 10 http://proxy.handle.net/10648/32139faf-8be7-418a-b0b5-c30ee234c05b 167e - 188e bestuursvergadering, 1964-1965 11 http://proxy.handle.net/10648/1a95b205-1153-4578-9c4c-63cc5323326f 189e - 210e bestuursvergadering, 1966-1967 12 http://proxy.handle.net/10648/1d9c08eb-d654-46a1-a2cb-eeb6692cfb7e 211 - 220e bestuursvergadering, 1967-1968 omslag 13 http://proxy.handle.net/10648/049ba201-f24d-49eb-8d11-4dc21b0e5e2e 221e - 230e bestuursvergadering, 1968 omslag 14 http://proxy.handle.net/10648/85ec6995-7720-4fbc-861b-e82279ecb3da 231e - 240e bestuursvergadering, 1969 omslag 15 http://proxy.handle.net/10648/cab2a967-7c87-453a-a6c3-8242ee18d70e 241e - 250e bestuursvergadering, 1969-1970 omslag 16 http://proxy.handle.net/10648/fbf81b41-2aea-4616-a561-fca9ed92d140 251e - 272e bestuursvergadering, 1971-1972 17 http://proxy.handle.net/10648/0ee8f047-b9d1-4b9a-beef-68c13bce40e3 273e - 286e bestuursvergadering, 1972 omslag 18 http://proxy.handle.net/10648/7dadecd7-40b4-4ebf-b307-a4770b49505b 276e - 300e bestuursvergadering, 1973 19 http://proxy.handle.net/10648/40d76d73-c671-413a-a91f-559a3c6fbd18 301e - 313e bestuursvergadering, 1974 20 http://proxy.handle.net/10648/2c7ba6d2-596b-4964-8df4-61d15b18011c 314e - 326e bestuursvergadering, 1975 omslag 21 http://proxy.handle.net/10648/eb7a4901-2538-4b87-9485-f495507ace3a 327e - 338e bestuursvergadering, 1976 22 http://proxy.handle.net/10648/5ccaa62c-6630-42a0-bfe4-64b08c48e0bf 339e - 352e bestuursvergadering, 1977 omslag 23 http://proxy.handle.net/10648/460ccbf2-727a-4049-8ce9-32c81c545fc3 353e - 365e bestuursvergadering, 1978 omslag 24 http://proxy.handle.net/10648/4c5f9238-4a88-47c6-a983-656f3810dfa8 366e - 400e bestuursvergadering, 1979-1981 25 http://proxy.handle.net/10648/a67585f3-c0b0-4fa8-be89-fa47dd26e6aa 401e - 421e bestuursvergadering, 1981-1983 26 http://proxy.handle.net/10648/8079a11c-bf75-4fc3-9088-93aa50af57dd 422e - 442e bestuursvergadering, 1983-1984 27 http://proxy.handle.net/10648/8dd55ee5-688a-44eb-acab-67b9bb8e4843 443e - 479e bestuursvergadering, 1985-1987
28 - 148 Agenda’s, toelichtingen en bijlagen behorende bij de bestuursvergaderingen. 1950-1988 87 pakken en 33 omslagen 28 http://proxy.handle.net/10648/cd45bd67-e272-4e61-9754-77e88594eb75 1e -12e bestuursvergadering, 1950 omslag 29 http://proxy.handle.net/10648/dadfd577-9a44-4178-a680-0daf189abf45 13e - 21e bestuursvergadering, 1951 omslag 30 http://proxy.handle.net/10648/d78f298b-48ea-454c-864a-ffd63618542a 22e - 34e bestuursvergadering, 1952 omslag 31 http://proxy.handle.net/10648/d11eadb3-7f9e-49be-adde-873e91e80d87 35e - 45e bestuursvergadering, 1953 omslag 32 http://proxy.handle.net/10648/cce6c65f-a846-4039-8b8a-dc0c3986d55e 52e - 58e bestuursvergadering, 1954 33 http://proxy.handle.net/10648/f2dbc15d-30fb-414c-83dc-eb7a562e4969 60e - 70e bestuursvergadering, 1955 omslag 34 http://proxy.handle.net/10648/1f16b4c1-c1bd-41a2-9941-cc5af884fbb3 71e - 81e bestuursvergadering, 1956 omslag 35 http://proxy.handle.net/10648/34caabae-0641-4cd4-baf0-42362fc718fc 84e - 95e bestuursvergadering, 1957 omslag 36 http://proxy.handle.net/10648/75b0f67f-7340-46cd-835f-18aa8ee77040 96e - 105e bestuursvergadering, 1958 37 http://proxy.handle.net/10648/526b38c8-1df9-4277-b745-e053909c25db 106e - 116e bestuursvergadering, 1959 38 http://proxy.handle.net/10648/d78f93e9-0ce5-45d1-98d6-1db1699572c4 119e - 130e bestuursvergadering, 1960 39 http://proxy.handle.net/10648/577db567-4096-4919-b24c-b52480e6d5b6 131e - 143e bestuursvergadering, 1961 40 http://proxy.handle.net/10648/194ea0bf-2ce3-4f24-81d3-a1803bc3d95a 143e - 154e bestuursvergadering, 1962 omslag 41 http://proxy.handle.net/10648/e2b89521-2d91-41cc-a7b1-e5e855237f85 155e - 166e bestuursvergadering, 1963 42 http://proxy.handle.net/10648/28846a67-84f1-4b8b-b7c9-dc863dc6b5a7 167e - 171e bestuursvergadering, 1964 omslag 43 http://proxy.handle.net/10648/a862fed5-2376-4dd4-ac50-a7f5c4e8f3d3 172e - 178e bestuursvergadering, 1964 44 http://proxy.handle.net/10648/3b49088f-f020-49e5-8bbc-8f9f8eb8a846 179e - 185e bestuursvergadering, 1965 omslag 45 http://proxy.handle.net/10648/a05641e1-056f-4a70-8c2b-899fba97fb5b 198e - 202e bestuursvergadering, 1966 46 http://proxy.handle.net/10648/f5844947-4c08-4e63-b477-632819cfd701 203e - 206e bestuursvergadering, 1967 47 http://proxy.handle.net/10648/b3d18987-7b0b-4a61-92a1-fa401a587992 207e - 208e bestuursvergadering, 1967 omslag 48 http://proxy.handle.net/10648/3752a4d9-88ce-4678-993a-9771ec9f950f 209e - 211e bestuursvergadering, 1967 49 http://proxy.handle.net/10648/d9d306aa-0d44-4c9e-9a66-e863b1633097 212e - 214e bestuursvergadering, 1967 50 http://proxy.handle.net/10648/e5d85604-72de-48b6-baa5-9c6b82d434a1 215e - 217e bestuursvergadering, 1968 51 http://proxy.handle.net/10648/ebdc825a-4577-484d-a463-d442588b4125 218e - 221e bestuursvergadering, 1968 omslag 52 http://proxy.handle.net/10648/553e7b21-3b9f-4d2b-b816-32ec3ed5f32e 222e bestuursvergadering, 1968 omslag 53 http://proxy.handle.net/10648/7f1866b9-a198-4769-a4f5-3f32fff6fff8 223e bestuursvergadering, 1968 54 http://proxy.handle.net/10648/4ae79ffb-9775-4fab-bda4-0ef6f460218a 224e bestuursvergadering, 1968 omslag 55 http://proxy.handle.net/10648/ec7e7fe3-4bc1-43ff-838a-a7e71d13726b 225e - 227e bestuursvergadering 1968 56 http://proxy.handle.net/10648/6c9d941b-8804-4cf4-bc22-4d61c4e84466 228e - 231e bestuursvergadering 1968-1969 57 http://proxy.handle.net/10648/3dbb9c16-18d2-4092-905f-2b88d756c4ce 232e - 235e bestuursvergadering 1969 58 http://proxy.handle.net/10648/9cb6904e-031b-4d62-8da0-366d9871ffbe 236e - 239e bestuursvergadering 1969 59 http://proxy.handle.net/10648/c307b487-4aa8-4734-9905-cac90182bba5 240e - 243e bestuursvergadering 1970 60 http://proxy.handle.net/10648/e210b64a-7afb-4ad5-a6f7-ec4c6da3518d 244e - 246e bestuursvergadering 1970 61 http://proxy.handle.net/10648/76cc6f63-7e5b-4c3e-b391-1a7c1ab7b5aa 247e - 249e bestuursvergadering 1970 62 http://proxy.handle.net/10648/55aafb24-07ac-4134-b4b6-7b2edae4ede7 250e - 253e bestuursvergadering, 1970 63 http://proxy.handle.net/10648/04b3ddc4-64e3-4cc0-9a2f-c20384386f89 254e - 256e bestuursvergadering, 1970 64 http://proxy.handle.net/10648/e72d5f27-f0ab-4f21-b364-6444b1174158 257e - 259e bestuursvergadering, 1971 65 http://proxy.handle.net/10648/f456d7fc-54ce-44a4-9e5a-72c75835d819 260e - 262e bestuursvergadering, 1971 66 http://proxy.handle.net/10648/324a1513-e25e-4e7d-beed-aa87312aa1ea 263e - 264e bestuursvergadering, 1971 67 http://proxy.handle.net/10648/559c4fb5-472f-4e7d-8930-4e61692450d7 265e - 268e bestuursvergadering, 1971 68 http://proxy.handle.net/10648/919d15d8-dd5e-4026-b0d2-571d304f2136 269e - 271e bestuursvergadering, 1971 omslag 69 http://proxy.handle.net/10648/8f30bc8f-fdc3-4cb5-b5ca-9ddc391cb79b 272e - 274e bestuursvergadering, 1972 70 http://proxy.handle.net/10648/9718e0b3-1161-4866-9f42-8c68a88364f7 275e - 278e bestuursvergadering, 1972 71 http://proxy.handle.net/10648/49f8b9fe-c2d8-4276-9c93-c905d2a1afb1 279e - 280e bestuursvergadering, 1972 72 http://proxy.handle.net/10648/948ee8fb-4c58-4a3f-9d49-a68e5bf71228 281e - 282e bestuursvergadering, 1972 omslag 73 http://proxy.handle.net/10648/dea3e116-99d6-4036-83dd-4d6b0c9e029c 283e - 284e bestuursvergadering, 1972 omslag 74 http://proxy.handle.net/10648/8c95f0b3-4532-4027-9f80-f9a0c6e7d06b 285e - 287e bestuursvergadering, 1972 omslag 75 http://proxy.handle.net/10648/86c0f160-ae71-4428-bfc8-9f8ce66f99b6 288e bestuursvergadering, 1973 76 http://proxy.handle.net/10648/76122482-06ce-4a2a-9420-ddb072869c11 289e - 290e bestuursvergadering, 1973 omslag 77 http://proxy.handle.net/10648/3dfbe703-f35d-4780-848e-23eb3162e495 291e - 292e bestuursvergadering, 1973 78 http://proxy.handle.net/10648/7e99208e-8da6-4cbd-8d1c-2ad4c803ea2d 293e - 295e bestuursvergadering, 1973 79 http://proxy.handle.net/10648/84ff71ad-3d83-412a-a858-a4d73cb39f21 296e - 298e bestuursvergadering, 1973 80 http://proxy.handle.net/10648/e54d82a6-9c87-4a8b-ac74-d8c5d30d451b 299e - 301e bestuursvergadering, 1973 81 http://proxy.handle.net/10648/6d179aab-7b32-4ea3-a38e-099b7158de69 302e - 304e bestuursvergadering, 1974 82 http://proxy.handle.net/10648/7961aa6e-b33d-4f22-afbc-5a4d979f5cdd 305e - 306e bestuursvergadering, 1974 83 http://proxy.handle.net/10648/200e584e-785c-4f01-a920-37a6f1672d51 307e - 309e bestuursvergadering, 1974 84 http://proxy.handle.net/10648/8eed76ac-7f69-467c-9c20-2ead41ec4d74 310e - 312e bestuursvergadering, 1974 85 http://proxy.handle.net/10648/a38254c1-aa83-4ff7-8061-eee37f970906 313e - 314e bestuursvergadering, 1974-1975 86 http://proxy.handle.net/10648/6d723502-9374-4eb7-a8cb-13c30b32095e 315e - 316e bestuursvergadering, 1975 omslag 87 http://proxy.handle.net/10648/60a7b7b0-f86a-42f2-a5a3-e28a22ae29ca 317e - 318e bestuursvergadering, 1975 omslag 88 http://proxy.handle.net/10648/fad77ef4-1459-4635-898c-00f6d5946c0a 319e - 321e bestuursvergadering, 1975 89 http://proxy.handle.net/10648/18a19b85-99f0-4f44-8a8f-674cc7c07d0f 322e - 325e bestuursvergadering, 1975 90 http://proxy.handle.net/10648/6406eb7a-55ef-4d57-8489-e07e983312c6 326e - 328e bestuursvergadering, 1975-1976 91 http://proxy.handle.net/10648/b4ae3441-a9c5-4f6e-bae1-90c0ef95821d 329e - 331e bestuursvergadering, 1976 92 http://proxy.handle.net/10648/ebf6b257-666c-4625-bb54-0c386933ecce 332e - 333e bestuursvergadering, 1976 93 http://proxy.handle.net/10648/f76c416e-e31e-433c-89c7-208d6edc84f2 334e - 336e bestuursvergadering, 1976 omslag 94 http://proxy.handle.net/10648/afa92f31-d53c-48aa-b016-00e1ee4bc961 337e - 340e bestuursvergadering, 1976-1977 omslag 95 http://proxy.handle.net/10648/1e02ef20-62b6-4295-95a5-d61c3e542c68 341e - 343 bestuursvergadering, 1977 96 http://proxy.handle.net/10648/b38f2933-a16e-4262-a73b-ea6161c5bba3 344e - 345e bestuursvergadering, 1977 omslag 97 http://proxy.handle.net/10648/75738344-b4ad-4dd0-8d1f-e713458cb40c 346e - 347e bestuursvergadering, 1977 98 http://proxy.handle.net/10648/a91a5b4f-4954-4a61-a804-2b9e1de81083 348e - 352e bestuursvergadering, 1977 99 http://proxy.handle.net/10648/b9d50eb7-ef5c-4f44-9a45-c429cfe6c7f3 353e - 355e bestuursvergadering, 1978 100 http://proxy.handle.net/10648/7be4c114-3433-4d94-8eeb-6951bb854685 356e - 358e bestuursvergadering, 1978 101 http://proxy.handle.net/10648/4b035f61-49cb-46f9-af05-66faa9d18157 359e - 360e bestuursvergadering, 1978 102 http://proxy.handle.net/10648/213d7568-623b-4957-a73c-5281ff6aa665 361e bestuursvergadering, 1978 omslag 103 http://proxy.handle.net/10648/f7f97672-0d6d-4c37-8031-2630098a10e2 362e - 363e bestuursvergadering, 1978 104 http://proxy.handle.net/10648/fae48aa5-4cdd-4e77-b25e-af0a1ed3501e 364e - 365e bestuursvergadering, 1978 105 http://proxy.handle.net/10648/b5df86d1-d24f-4f2c-b28a-9e9688c11844 366e - 369e bestuursvergadering, 1979 106 http://proxy.handle.net/10648/360489e2-d009-4346-97c9-6c033b640fa6 370e - 372e bestuursvergadering, 1979 107 http://proxy.handle.net/10648/ebab193c-c77c-47cd-a57e-b76a4b841e7b 373e - 375e bestuursvergadering, 1979 omslag 108 http://proxy.handle.net/10648/ca281790-7757-4b1c-89c8-bf51c03c9882 376e - 377e bestuursvergadering, 1979 omslag 109 http://proxy.handle.net/10648/37c73141-ca7a-44a6-889b-6e96f14eb905 378e - 379e bestuursvergadering, 1979 omslag 110 http://proxy.handle.net/10648/3261359a-cffe-4250-93e6-31fc283bb813 380e - 382e bestuursvergadering, 1979-1980 111 http://proxy.handle.net/10648/b2a973ff-f11d-4f0f-8fb8-c87a75dcab9f 383e - 386e bestuursvergadering, 1980 112 http://proxy.handle.net/10648/1fec14a2-fb52-4a35-b185-13463648502a 387e - 389e bestuursvergadering, 1980 113 http://proxy.handle.net/10648/b2103284-2d0a-4d89-bd99-fc026965bd4c 390e - 392e bestuursvergadering, 1980 114 http://proxy.handle.net/10648/1c55d477-dcfd-4acd-a3ec-54e044111040 393e - 396e bestuursvergadering, 1980 115 http://proxy.handle.net/10648/9870784c-539e-484f-83d9-29e3e05e2e23 397e - 399e bestuursvergadering, 1981 116 http://proxy.handle.net/10648/0edaa210-ebed-4b85-8ffd-775998718dff 400e - 401e bestuursvergadering 1981 117 http://proxy.handle.net/10648/9cc0c72b-964d-45e6-adfd-2b134aa391a1 402e - 405e bestuursvergadering, 1981 118 http://proxy.handle.net/10648/e10a4c16-9dff-4dfc-b6a1-9eab4f880215 406e - 408e bestuursvergadering, 1981 119 http://proxy.handle.net/10648/a6083dda-a765-45eb-8a21-b6413f9c6e5e 409e - 410e bestuursvergadering, 1981 120 http://proxy.handle.net/10648/c6c4d8c9-5bde-4f55-9c9c-67d75180d1b9 411e - 413e bestuursvergadering, 1982 121 http://proxy.handle.net/10648/c03632a1-2e5f-4950-b977-fd4f180340c9 414e - 416e bestuursvergadering, 1982 122 http://proxy.handle.net/10648/9a841eae-23db-4067-a7a9-96b83a921d80 417e - 419e bestuursvergadering, 1982 123 http://proxy.handle.net/10648/7536cee5-a529-4772-9745-e13a6dbe3c86 420e - 421e bestuursvergadering, 1982 124 http://proxy.handle.net/10648/bd33c15a-c50d-4680-8b74-996d9de2bb98 422e - 424e bestuursvergadering, 1983 125 http://proxy.handle.net/10648/237e107b-c9fa-432e-8646-c84e4cae1811 425e - 428e bestuursvergadering, 1983 126 http://proxy.handle.net/10648/6cb7789c-a938-4e23-aa4a-68b2cf587e94 429e - 432e bestuursvergadering, 1983 127 http://proxy.handle.net/10648/efa001f9-6802-4b7d-990c-c9bfdb597236 433e bestuursvergadering, 1983 omslag 128 http://proxy.handle.net/10648/a24de287-7da5-4736-89e3-82e197ddd6b5 434e - 435e bestuursvergadering, 1984 129 http://proxy.handle.net/10648/9a89bba5-a6fb-4ecd-b914-bd244d0c1bcf 436e - 438e bestuursvergadering, 1984 130 http://proxy.handle.net/10648/d481a2cb-979c-4f6f-84df-4b09e97659cd 439e - 440e bestuursvergadering, 1984 131 http://proxy.handle.net/10648/0c981579-1266-4068-ae77-4cc1a240465f 441e - 442e bestuursvergadering, 1984 132 http://proxy.handle.net/10648/dce1da5d-d455-427f-a824-75a3f55aa167 443e - 444e bestuursvergadering, 1984 133 http://proxy.handle.net/10648/b3a6b7a5-d318-446d-8626-e61f40302f87 445e - 446e bestuursvergadering, 1985 134 http://proxy.handle.net/10648/1469ba6f-9cac-4fbc-9761-1579acd85488 447e - 449e bestuursvergadering, 1985 135 http://proxy.handle.net/10648/191ff430-9369-4e73-b3be-00600588034e 450e - 451e bestuursvergadering, 1985 136 http://proxy.handle.net/10648/fee0821c-b281-4662-9083-7200ccdb10e4 452e - 455e bestuursvergadering, 1985 137 http://proxy.handle.net/10648/c6bb14a8-44f8-4288-8873-058224647287 456e - 459e bestuursvergadering, 1986 138 http://proxy.handle.net/10648/c21ffb39-fed3-4f35-bd5c-ae955530c1b9 460e - 462e bestuursvergadering, 1986 139 http://proxy.handle.net/10648/6bd6add5-1118-4d43-8c68-019f0616baa1 463e - 464e bestuursvergadering, 1986 140 http://proxy.handle.net/10648/39052480-9d4d-40f9-bdd3-efa7f3ef4a23 465e bestuursvergadering, 1986 omslag 141 http://proxy.handle.net/10648/959b173a-1881-4466-91f5-b36e37eef57a 466e bestuursvergadering, 1987 142 http://proxy.handle.net/10648/2d0ab681-71c0-4548-9166-00daa46a57f9 467e bestuursvergadering, 1987 omslag 143 http://proxy.handle.net/10648/5833f554-7d1a-4fd5-8f65-79994d9da694 468e bestuursvergadering, 1987 144 http://proxy.handle.net/10648/31f0b70b-db95-4a58-85d2-ee2b680a12fc 469e - 470e bestuursvergadering, 1987 omslag 145 http://proxy.handle.net/10648/ef4b4578-3b6c-4291-97b7-10c7aecd5618 471e - 472e bestuursvergadering, 1987 146 http://proxy.handle.net/10648/d157b3aa-09fc-4a0c-89a7-fdfb5ae7588c 473e bestuursvergadering, 1987 omslag 147 http://proxy.handle.net/10648/0c921fd4-9be2-488f-91bd-183aa0536e28 474e - 475e bestuursvergadering, 1987 omslag 148 http://proxy.handle.net/10648/ac453f95-b5cc-41aa-9e26-3d30526363ff 476e - 479e bestuursvergadering, 1987-1988 omslag
A.2 Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 149 - 192 Agenda’s, afsprakenlijsten en bijlagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, 1985-1988 30 pakken en 14 omslagen 149 http://proxy.handle.net/10648/dcd607a3-21d8-4891-a2f3-1c52f7bd750b 1e - 142e vergadering – zonder bijlagen, 1985 150 http://proxy.handle.net/10648/606e8ec0-84b9-450b-8a89-4752e6c53141 143e vergadering, 1985 151 http://proxy.handle.net/10648/967f7cf8-17af-44d3-a774-72d8c8e18756 144e vergadering, 1985 152 http://proxy.handle.net/10648/c78a83ab-39d1-429b-bbdd-1a4a8f73c618 145e vergadering, 1985 153 http://proxy.handle.net/10648/f017336c-969d-494d-ae76-70036da98a29 146e - 147e vergadering, 1985 omslag 154 http://proxy.handle.net/10648/340bf505-db9a-4a90-a43f-40609e4f040b 148e vergadering, 1985 155 http://proxy.handle.net/10648/f53436a3-ec57-4f19-9187-5299cda4cdf7 149e vergadering, 1985 156 http://proxy.handle.net/10648/45864afe-f785-4df5-ae11-55044f0c7058 150e - 151e vergadering, 1985 157 http://proxy.handle.net/10648/f238f81b-b129-4c1d-bc58-7d4bd0770bde 152e - 153e vergadering, 1986 158 http://proxy.handle.net/10648/82c9231c-befa-48a0-8cb4-448298742859 154e vergadering, 1986 omslag 159 http://proxy.handle.net/10648/48f62e32-efbe-4f6b-9e9c-bc71f26aeacf 155e - 156e vergadering, 1986 160 http://proxy.handle.net/10648/200ed1e6-a32d-49c5-b00f-46191863ea25 157e en tussentijdse vergadering, 1986 omslag 161 http://proxy.handle.net/10648/8d46cc27-314b-496b-bffb-fc66043dad66 158e vergadering, 1986 omslag 162 http://proxy.handle.net/10648/6ba470b3-e460-4c7d-b6f0-d3b6ee6945a1 159e vergadering, 1986 163 http://proxy.handle.net/10648/13e0d6d4-4f0d-4eb1-9a64-f77165d5230d 160e - 163e vergadering, 1986 164 http://proxy.handle.net/10648/710d3be8-300a-4522-a924-20cc9bb48347 164e vergadering, 1986 omslag 165 http://proxy.handle.net/10648/635d91bd-d12a-439d-a336-f5b57c482158 165e - 166e vergadering, 1986 166 http://proxy.handle.net/10648/38910df0-f210-4219-a5ab-9294ec8cc493 167e - 169e vergadering, 1986 167 http://proxy.handle.net/10648/491a3720-64bb-43d5-8a08-23fab0e9c056 170e vergadering, 1986 168 http://proxy.handle.net/10648/529fffee-def4-4131-b6c8-c6ed58b46ba4 171e vergadering, 1986 omslag 169 http://proxy.handle.net/10648/dca1bcce-8eb2-4916-bdad-7258a58a995f 172e vergadering, 1986 omslag 170 http://proxy.handle.net/10648/8903fd5f-d570-457e-8d49-f5a36d33ea6b 173e - 174e vergadering, 1986 171 http://proxy.handle.net/10648/afcc4f01-ac2a-4f54-84e9-40412a432684 175e vergadering, 1986 omslag 172 http://proxy.handle.net/10648/7bd22726-61a2-4401-88bd-809c9d130b6b 176e - 177e vergadering, 1986 173 http://proxy.handle.net/10648/f0d1e4d0-1247-4d7f-96b9-898d895b761c 178e vergadering, 1986 174 http://proxy.handle.net/10648/d9a76f30-d0e5-40d0-863e-085e95aad8fd 179e vergadering, 1987 omslag 175 http://proxy.handle.net/10648/e19b9360-26e3-4808-b111-799390b009ec 180e vergadering, 1987 176 http://proxy.handle.net/10648/c1f4efa9-3382-418b-93f1-62a72f894876 181e vergadering, 1987 177 http://proxy.handle.net/10648/1c7ff53d-a3a7-433e-8dc9-fa2ad12978ae 182e vergadering, 1987 omslag 178 http://proxy.handle.net/10648/04664fa8-2d35-4513-9dd2-34e753dbccf5 183e - 184e vergadering, 1987 179 http://proxy.handle.net/10648/704752f1-59ec-4156-aa0d-ddb171d7cfa0 185e - 186e vergadering, 1987 180 http://proxy.handle.net/10648/b201f0ae-b6c8-4224-ad16-4702ab3d21b2 187e vergadering, 1987 omslag 181 http://proxy.handle.net/10648/eab6a366-4087-4d4c-ad5c-6be24e819770 188e vergadering, 1987 182 http://proxy.handle.net/10648/b61b4999-6df5-4201-8d5b-4fa163881488 189e vergadering, 1987 183 http://proxy.handle.net/10648/b872a409-0f2a-47b4-a189-d728407c3d52 190e vergadering, 1987 184 http://proxy.handle.net/10648/2d0580aa-cd83-4491-a3ad-d53f6ef28e2f 191e vergadering, 1987 omslag 185 http://proxy.handle.net/10648/defbf8ee-52c5-4fcd-8524-dc1d16554c2b 192e - 193e vergadering, 1987 186 http://proxy.handle.net/10648/6e1105fb-f02a-435b-817c-daeaaf89c957 194e vergadering, 1987 187 http://proxy.handle.net/10648/8cfc7ca6-f275-4ed1-bbed-2c6e2600141f 196e vergadering, 1987 188 http://proxy.handle.net/10648/893422dc-ef8b-4663-a2a0-3f61c766186b 197e - 199e vergadering, 1987 omslag 189 http://proxy.handle.net/10648/993886a7-60c0-489b-97b9-0d64f9fad477 200e vergadering, 1987 190 http://proxy.handle.net/10648/2e44e438-9713-433c-8044-bf0f987bd33b 201e vergadering, 1987 191 http://proxy.handle.net/10648/c0025ddd-c7e1-4266-bed1-3c12b1534269 202e vergadering, deel I 1988 192 http://proxy.handle.net/10648/8bfaec57-6c0a-41dc-8370-5b92fd60c3e2 202e vergadering, deel II 1988 omslag 193 http://proxy.handle.net/10648/29ea66a4-9b09-4a66-b400-71e2428fb472 Kopieën van agenda's, afsprakenlijsten en notulen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en correspondentie met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen over de evaluatie van activiteiten van ZWO. 1986-1987 1 pak
B. Stukken van bijzondere aard B.1 Organisatie en bestuur B.1.1 Wet- en regelgeving B.1.1.1 ZWO-wet 194 http://proxy.handle.net/10648/b430f1e9-bf60-4f30-9556-e2b19747b413 Stukken betreffende de ontwerpen van de Wet ZWO, waaronder de verslagen van de vergaderingen van de Tweede Kamer en het rapport van de voorbereidingscommissie ZWO. 1946-1950 1 pak 195 http://proxy.handle.net/10648/282ec452-819c-4579-9109-4d840fb3ffb3 Correspondentie over het wetsontwerp en de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van de ZWO-wet en reacties uit het veld op het wetsontwerp. 1946-1955 1 omslag 196 http://proxy.handle.net/10648/f35ab1f9-bb44-477e-8c1b-d35f2a64a7c1 Correspondentie over de ZWO-wet met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waaronder stukken betreffende de interpretaties en adviezen over de vertegenwoordiging in de Raad van ZWO. 1961-1985 1 omslag 197 http://proxy.handle.net/10648/ae07a436-66cf-49b0-9b57-423322d7d853 Stukken betreffende de voorbereiding op de wetswijziging ZWO-wet naar aanleiding van de Beleidsnota Universitair Onderzoek (BUOZ). 1978-1984 1 omslag B.1.1.2 NWO-wet 198-199 Stukken betreffende de voorbereidingen voor de NWO-wet en de daarbij horende reorganisatie bij ZWO. 1982-1983 2 omslagen 198 http://proxy.handle.net/10648/5c2d4d3f-5c16-4c77-9542-e2232562102b 1982 199 http://proxy.handle.net/10648/16f468e6-9ef8-4b38-8206-35bbd29687ec 1983 200-201 Correspondentie met verschillende organisaties uit het veld over het wetsontwerp NWO-wet, inclusief adviezen over het concept wetsontwerp. 1983 2 pakken 200 http://proxy.handle.net/10648/37cc5115-4d7d-4aaf-ba57-1dc60a51a11f 1983, deel I 201 http://proxy.handle.net/10648/d15592c6-9a0d-468b-a4ca-b333e029b043 1983, deel II 202 http://proxy.handle.net/10648/04cf6c6a-6692-4630-b9a5-afb80c73ecf1 Correspondentie met de Vaste Commissie voor het Wetenschapsbeleid van de Tweede Kamer over het concept NWO-wet. 1985 1 pak 203-205 Kopieën van de agenda's en notulen van de Bestuursvergaderingen en Raadsvergaderingen over het Wetsvoorstel NWO-wet. 1985-1987 3 omslagen 203 http://proxy.handle.net/10648/6317f426-3efc-4e10-9b7d-654e9b9ed7ab 1985 204 http://proxy.handle.net/10648/a653a176-e1d2-4f38-b33a-66f1a63ffcd7 1986 205 http://proxy.handle.net/10648/a5de2bd5-57d7-48f7-b918-008dfb866d72 1987 206 http://proxy.handle.net/10648/b728bd7f-5e05-4a38-9031-ca0aa56a3d56 Correspondentie met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en interne correspondentie betreffende het voorstel voor de Wet op de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-wet); correspondentie over het eventueel samenvoegen van ZWO met de Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW). 1986 1 omslag 207 http://proxy.handle.net/10648/2338ca2d-a923-4eb7-b9c4-616ea0e3b108 Stukken betreffende herbezinning over de uitgangspunten van NWO met betrekking tot de invoering van de NWO-wet. 1987 1 omslag 208 http://proxy.handle.net/10648/92f521b1-eb30-47fe-ab65-d369582cb13f Stukken betreffende de aangenomen NWO-wet en kopieën van Kamerstukken. 1987 1 omslag B.1.1.3 Rechtspersonen 209 http://proxy.handle.net/10648/c84a237d-3572-45ac-a291-31c42f1fe017 Stukken betreffende de rechtspersoon van ZWO. 1981-1987 1 omslag B.1.2 Bestuur B.1.2.1 Raad van ZWO 210-211 Notulen van de Raad van ZWO. 1950-1987 2 pakken 210 http://proxy.handle.net/10648/85c516bc-f273-4c2d-9bd4-610d247260d3 1950-1970 211 http://proxy.handle.net/10648/9bce6d56-61e1-4c52-8be0-7820f4398246 1971-1987 212 http://proxy.handle.net/10648/c6b227e1-ae48-44ac-a9ef-fc60473a6513 Correspondentie over de samenwerking met andere Nederlandse instellingen, zoals de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). 1951-1955 1 pak 213-225 Correspondentie van de Raad van ZWO betreffende onder andere subsidiëring en financiële zaken. 1966-1988 6 pakken en 7 omslagen 213 http://proxy.handle.net/10648/e1ef74af-497a-46c3-9bec-9d474a42625f 1966-1970 214 http://proxy.handle.net/10648/70178773-2c61-4d03-b7c6-422f23ec4c5c 1971 pak 215 http://proxy.handle.net/10648/2d67adbe-86d5-498d-8715-011782bd2dc1 1972-1974 pak 216 http://proxy.handle.net/10648/8caea444-7369-493b-a1b9-03b88e9aa82f 1975-1977 217 http://proxy.handle.net/10648/bea06c0d-a252-41ae-af8f-2cc89756ab44 1978 218 http://proxy.handle.net/10648/1a538bb5-ce94-4e6e-a894-2b5e879ae668 1979 219 http://proxy.handle.net/10648/e26c5bbc-d3ce-4d2e-8f4a-13a3c4166de7 1980 pak 220 http://proxy.handle.net/10648/3cbbafe2-8ca8-4c3b-b177-9b4ad7ac3b3c 1981-1982 pak 221 http://proxy.handle.net/10648/bc42f3a4-e067-4116-860d-57e4668ca1c0 1983 222 http://proxy.handle.net/10648/c82bbba4-ecea-4b31-8ac2-7d6b9d9461a7 1984 223 http://proxy.handle.net/10648/e97498de-a00d-4528-8559-6b9e65848935 1985 pak 224 http://proxy.handle.net/10648/8a55c447-5da2-4f02-8e9b-079aeb71f08f 1986 pak 225 http://proxy.handle.net/10648/f9c4bdf8-5b8e-4643-9a73-acc899fe3df8 1987-1988 B.1.2.2 (Voorlopig) Bestuur van ZWO B.1.2.2.1 Samenstelling van het bestuur 226 http://proxy.handle.net/10648/26b414c5-1d37-4508-8b6b-02bd4c1856b9 Correspondentie met het Voorlopig Bestuur over benoemingen van leden van de commissie tot voorbereiding van een organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek en benoemingen van het bestuur. 1946-1949 1 omslag 227-230 Stukken betreffende de samenstelling van het Bestuur van ZWO. 1950-1988 4 omslagen 227 http://proxy.handle.net/10648/f48d537e-a0d2-41ed-931f-b0847d2b6da6 1950-1964 228 http://proxy.handle.net/10648/a95573a5-0a00-47b8-aa19-eb920dd3af23 1965-1969 229 http://proxy.handle.net/10648/453cd102-8fb6-49a4-990a-194eec63178d 1970-1979 230 http://proxy.handle.net/10648/2d57e16f-c872-4a93-b730-8461ff79a418 1980-1988 231 http://proxy.handle.net/10648/bac0f5a1-05dd-493a-b5c7-b83d1fa443b6 Stukken betreffende het gedelegeerd bestuurslid dhr. J.H. Bannier. 1969-1995 1 omslag 232 http://proxy.handle.net/10648/8134e708-e50d-4ac9-8dee-aa7f8020a090 Stukken betreffende het gedelegeerd bestuurslid Prof. Dr. L. de Ruiter. 1977-1984 1 omslag 233-234 Stukken betreffende het afscheid van Prof. Dr. R. van Lieshout. 1985-1986 1 pak en 1 omslag 233 http://proxy.handle.net/10648/45643a40-43e0-4beb-b488-d9af683795fb Correspondentie over de voorbereidingen van het afscheid 1985-1986 pak 234 http://proxy.handle.net/10648/73bda836-d127-4320-918a-bc146e5d340c Correspondentie over het samenstellen van het boek ’15 jaar wetenschappen’ ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. R. van Lieshout 1986 B.1.2.2.2 Correspondentie van het bestuur 235 http://proxy.handle.net/10648/8e0a5340-de71-4982-9549-266e982f6f91 Correspondentie met de Raad van ZWO over de toekenning van subsidies en de rol van de Raad van ZWO hierin. 1950-1965 1 omslag 236-239 Stukken ingekomen bij het Bestuur van ZWO betreffende de vorming van het wetenschapsbeleid met daarop uitgebrachte adviezen. 1950-1972 4 omslagen 236 http://proxy.handle.net/10648/3ba5d2de-5533-4a64-a9e3-0e532f524e1e 1950-1958 237 http://proxy.handle.net/10648/1967bb6e-7551-4f4e-8e2a-f796a4b13fde 1959-1964 238 http://proxy.handle.net/10648/e51c4c20-4f59-495f-b3fb-9118b813bad8 1965-1966 239 http://proxy.handle.net/10648/420eaceb-8419-45c0-9187-c1f00bcc6256 1971-1972 240 http://proxy.handle.net/10648/ed1e5aa0-c2f3-475c-83f3-cf3817f5e884 Stukken betreffende reacties van ZWO op verzoeken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het voordragen van personen voor een onderscheiding. 1951-1987 1 omslag 241-242 Stukken ingekomen bij het Bestuur van ZWO, betreffende de samenwerking met de laboratoria. 1971-1974 2 omslagen 241 http://proxy.handle.net/10648/bf101683-16be-4b63-8874-123593812a16 1971 242 http://proxy.handle.net/10648/bf8a9dc2-b484-4493-909a-67d531891716 1974 243 http://proxy.handle.net/10648/0b1d0eb8-57ed-4490-81c5-79957905be96 Ter informatie opgestuurde stukken aan het bestuur ZWO inzake de nota wetenschapsbeleid. 1975 1 omslag 244 http://proxy.handle.net/10648/835445e7-9ac6-41b2-8813-7afed3361b35 Adviezen betreffende beleidsindicaties en wetenschapsbeleid. 1977 1 omslag 245 http://proxy.handle.net/10648/268e3c7f-b8e3-4b81-8776-e21fad59422f Eindrapport 'Verkenning van het bestaande netwerk van landelijke afspraken voor universitair onderzoek' met advies van ZWO daarop. 1978-1981 1 omslag 246-258 Ter kennisgeving opgestuurde documenten van de directie van ZWO aan het Bestuur van ZWO betreffende het Dagelijks Bestuur van ZWO. 1978-1988 6 pakken en 7 omslagen 246 http://proxy.handle.net/10648/5a2003b8-ab91-4c5f-b3ea-a9ddd43e2477 1978 I pak 247 http://proxy.handle.net/10648/3531d9c9-9568-4279-95a1-66928223d846 1978 II 248 http://proxy.handle.net/10648/21c43904-abbe-4bea-9755-d85f7c4755d6 1979 249 http://proxy.handle.net/10648/e1c1a76a-5cbe-48ec-85f2-b9532210049a 1980 pak 250 http://proxy.handle.net/10648/60774071-8ea8-453a-b267-906114b89c30 1981 251 http://proxy.handle.net/10648/210e8f93-84b4-4329-aea2-779204273489 1982 pak 252 http://proxy.handle.net/10648/e578c5a9-50d6-471f-bb3a-32b52d527ff9 1983 I 253 http://proxy.handle.net/10648/1671f4fc-3115-4568-aaad-3af387cb1613 1983 II 254 http://proxy.handle.net/10648/e2703048-dd1e-4d42-bb28-40180b39bcdb 1984 pak 255 http://proxy.handle.net/10648/02e2e89a-b84a-401b-a361-69affc6843fd 1985 256 http://proxy.handle.net/10648/4cb7bf75-5b75-4f49-b9e7-50b9ddfa340e 1986 I pak 257 http://proxy.handle.net/10648/67e16802-ba3f-42c1-a9d2-b650eea245df 1986 II 258 http://proxy.handle.net/10648/d2e00e86-747a-4710-a6af-30a1b50b31d7 1987-1988 pak 259 http://proxy.handle.net/10648/3748e8e7-0a26-4ae8-ae88-5f8f94e76f61 Stukken betreffende de ambitie van het algemeen bestuur met betrekking tot het functioneren van ZWO en NWO. 1988, 1994 1 omslag B.1.2.2.3 Overleg met andere instanties 260 http://proxy.handle.net/10648/014475e4-b630-4a64-a111-42e50676a729 Stukken betreffende overleggen van het bestuur van ZWO met diverse instanties zoals de Stichtingen FOM en de FUNGO. 1975-1977 1 omslag 261 http://proxy.handle.net/10648/df541eb7-9cc3-40e3-ae2b-43d623551480 Vergaderschema’s van het Bestuur van ZWO; afschriften van brieven aangaande te houden vergaderingen; verslagen van de gesprekken met het bestuur van de Stichtingen FOM, FUNGO, BION en SON. 1978-1984 1 pak 262 http://proxy.handle.net/10648/c705d672-4ece-4b60-8846-4dc97e09725b Stukken betreffende de besprekingen van het Bestuur met de Commissie van Advies inzake Algemene Vraagstukken betreffende het Wetenschappelijk Onderzoek (CAVWO). 1983 1 omslag 263 http://proxy.handle.net/10648/59296b8f-fded-41ae-b702-34374c9edc63 Stukken betreffende de besprekingen van het Bestuur van ZWO met het Overleg Portefeuillehouders Onderzoek (POZ). 1983-1984 1 pak B.1.2.3 Dagelijks Bestuur van ZWO 264 http://proxy.handle.net/10648/bb754aab-8026-4d72-9382-6fd2b59c5d89 Stukken betreffende het ontstaan van het Dagelijks Bestuur. 1979-1981 1 pak 265 http://proxy.handle.net/10648/4c9e770a-317a-4119-ace6-07ccedd3bc54 Stukken betreffende de samenstelling van het Dagelijks Bestuur. 1981-1987 1 pak B.1.3 Financiele aangelegenheden 266-267 Adviezen aan het bestuur inzake financiën; balansoverzichten, overzichten van verstrekte subsidies; correspondentie met de financieel adviseur en met de minister van Onderwijs en Wetenschappen inzake financiën en begrotingen. 1946-1954 1 pak en 1 omslag 266 http://proxy.handle.net/10648/1039a791-a284-4b55-a861-dffdf5f2e533 1946-1951 pak 267 http://proxy.handle.net/10648/97025c7a-3f0e-4273-bd20-d05848953021 1952-1954 268 http://proxy.handle.net/10648/c4fdf3a3-516b-496c-aa36-c923ec6f2b60 Correspondentie van de directeur van ZWO met het hoofd van de accountantsdienst over diverse controles, inclusief de rapporten. 1951-1970 1 omslag 269 http://proxy.handle.net/10648/0d0b2ee6-896c-40db-a083-5b4601d4fbdd Rapporten inzake de accountantscontrole van ZWO over de jaren 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 en 1957. De jaren 1955 en 1956 ontbreken. 1952-1958 1 omslag 270 http://proxy.handle.net/10648/bd49acd3-7dc7-4334-9b58-2e12e39dddcc Correspondentie over de rijksbijdragen en de financiële verslagen. Ook opgaven van het depot ten behoeve van de accountantscontrole. 1955-1960 1 omslag 271 http://proxy.handle.net/10648/826e55d5-4a6e-4d7f-8525-7ebfdddb8fd9 Correspondentie en rapporten inzake de controle op de jaarrekening. 1971-1973 1 omslag 272 http://proxy.handle.net/10648/a3b7c118-aa8b-4f38-b407-fb2f6526e9ba Correspondentie naar aanleiding van het verschijnen van de nota 'ZWO 1979: Plaats en Perspectief'. 1979-1980 1 pak 273 http://proxy.handle.net/10648/39db8dfa-53fd-413b-94f4-dc0db86e477c Stukken van de werkgroep Van Dommelen inzake de “inrichting van de ZWO-begroting en het jaarverslag, waaronder het eindrapport van de commissie. 1981-1982 1 pak 274 http://proxy.handle.net/10648/446083a1-c131-4282-ac41-a0f96937821c Notulen en agendapunt over een nieuw op te stellen beleidsnota als vervolg op de nota ‘ZWO 1979: Plaats en Perspectief’. 1982-1984 1 pak 275 http://proxy.handle.net/10648/4ef82f95-563b-4cbd-89fa-38ee71af5348 Correspondentie over de herbezinning op hoofdpunten van het beleid van ZWO en over de experimentele begroting van 1992. 1985-1987 1 pak B.1.4 Publiciteit 276 http://proxy.handle.net/10648/7d79bbd3-da23-4be8-8f30-b85c59d1e734 Publicaties over ZWO: 'ZWO en de bevordering van de wetenschappen' en 'Some data on the Netherlands Organization for Pure Scientific Research (ZWO)'. 1954, 1957 1 omslag 277 http://proxy.handle.net/10648/91fdab8b-8ead-41d5-91f7-6af55111a640 Correspondentie tussen de directeur van ZWO dhr. J.H. Bannier en diverse instanties inzake het schrijven van artikelen over ZWO in tijdschriften. 1951-1959 1 pak 278 http://proxy.handle.net/10648/c79d0a50-b14c-46d4-b032-74d8b1c01695 Correspondentie rondom de begeleidingscommissie geschiedschrijving ZWO, waaronder de projectbeschrijving, het werkplan en de verdere voorbereiding van de publicatie over de geschiedenis van ZWO. 1988-1992 1 pak 279 http://proxy.handle.net/10648/915d5c61-0d37-4411-a61f-d657ea967e2a Stukken betreffende de samenstelling van het boek ‘Geschiedenis van ZWO’: rapport 'Een organisatie van en voor onderzoekers' van Albert E. Kersten, met de concept-tekst van hoofdstuk 3 (1963-1975). 1988-1995 1 pak B.1.5 Jubileum van ZWO 280 http://proxy.handle.net/10648/5c3f984e-70fc-4c53-a129-a3fd5af94489 Jaarverslag 1973; originele toespraken (redes) tijdens het 25-jarig jubileum van ZWO; persbericht over het 25-jarig jubileum. 1974-1976 1 pak 281 http://proxy.handle.net/10648/41e69a91-536f-443d-852a-7d533c4197b6 Besluiten en correspondentie inzake publicaties, een tentoonstelling en activiteiten ten behoeve van de viering van het 25-jarig bestaan van ZWO. 1974-1976 1 omslag 282 http://proxy.handle.net/10648/0510280e-d2da-4d65-8dd4-b57e018ccd38 Kranten- en tijdschriftenknipsels ter ere van het 25-jarig bestaan van ZWO. 1975 1 omslag 283 http://proxy.handle.net/10648/689c2879-e313-4cf9-b336-7d8dc8073c64 Stukken betreffende het voorbereiden van activiteiten en communicatiemiddelen ter ere van het 25-jarige jubileum van ZWO. 1975-1977 1 pak B.1.6 Overige organisatorische aangelegenheden 284 http://proxy.handle.net/10648/409d366d-4c6d-4d3d-b6d9-54140b621ffe Rapporten van de Stichting GITP (pensioenfonds) over het ontwikkelen en functioneren van ZWO en de correspondentie daarover, opgesteld in verband met de doorlichting van het ZWO-bureau. 1980-1982 1 pak 285 http://proxy.handle.net/10648/dae3fd05-b43d-48ea-ba88-51acb24ba56a Dossiers van de werkgroep gebruik Supercomputers, overgedragen aan de stichting SURF. 1987 1 omslag 286 http://proxy.handle.net/10648/01ea37d8-5bf0-44fb-a01e-e7638f6ad66f Correspondentie over de overdracht van dossiers van de stichting SURF met het Algemeen Rijksarchief, inclusief de inventaris van het archief van de stichting SURF en de ondertekende verklaringen van overgedragen dossiers. 1986-1987 1 omslag B.2 Taakuitvoering B.2.1 Advisering B.2.1.1 (Vaste) adviescommissies van ZWO B.2.1.1.1 Adviescommissies Biologische Wetenschappen 287 http://proxy.handle.net/10648/c59bf860-567a-4daa-b905-f5db4a8e171a Stukken betreffende de adviescommissie Biomedische Wetenschappen: correspondentie over de continuering van de subsidies voor biologische wetenschappen; advies inzake subsidieaanvragen en een overzicht van de aanvragen; rapport van de biologische adviescommissie. 1948-1953 1 omslag 288 http://proxy.handle.net/10648/997819d1-5812-4cc1-b595-1f4615b0ee17 Stukken betreffende de benoeming van leden van de medische adviescommissie: en de behandeling van subsidieaanvragen. 1948-1953 1 omslag 289 http://proxy.handle.net/10648/a22d2790-18bb-46c7-a771-ac19982b22da Stukken betreffende de benoemingen van leden van de adviescommissie en de behandeling van subsidieaanvragen. 1954-1958 1 omslag 290 http://proxy.handle.net/10648/8a64dd96-f473-4ff4-a5d7-3e903997684c Stukken betreffende de benoeming van de voorzitter van de adviescommissie Biologische Wetenschappen en benoemingen van leden van de adviescommissie. 1954-1963 1 omslag B.2.1.1.2 Adviescommissies Medische Wetenschappen 291 http://proxy.handle.net/10648/cf15900b-416f-4acd-acdc-225624bb5185 Stukken betreffende de adviescommissie Medische Wetenschappen: de benoeming van de leden, correspondentie daarover, adviezen en notulen inzake benoemingen en subsidies. 1959-1963 1 omslag 292 http://proxy.handle.net/10648/aa181f8d-ee19-48d2-a769-df38af4a5f75 Stukken betreffende de benoemingen van leden van de adviescommissie Medische Wetenschappen; advies inzake de subsidieaanvragen (ook vanuit Bannier inzake gewijzigde subsidieadviezen en conceptadviezen). 1964-1965 1 omslag B.2.1.1.3 Adviescommissie Geesteswetenschappen 293 http://proxy.handle.net/10648/427c9204-49c4-4df9-9694-b410efe15777 Stukken betreffende de subsidieaanvragen, die zijn ingediend bij de adviescommissie Geesteswetenschappen, waaronder overzichten van toegekende subsidies en wijzigingsvoorstellen in de adviezen; stukken betreffende de benoemingen van commissieleden en advies met betrekking tot subsidiering van de stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). 1953-1957 1 omslag 294 http://proxy.handle.net/10648/13050cc7-ec26-4f26-af0b-fe0edc63150f Overzicht van de samenstelling van de adviescommissie Geesteswetenschappen en de benoemingen voor de commissie; adviezen van de commissie over nieuwe aanvragen; agenda’s en notulen van vergaderingen en overzichten van toegekende subsidies. 1958-1965 1 pak 295 http://proxy.handle.net/10648/cb412251-ab45-4b51-867e-33dee4472fd8 Stukken betreffende de samenwerking van Wetenschapsbeleid met de Commissie Geesteswetenschappelijk Onderzoek: ter kennisname ingekomen rapporten naar aanleiding van onderzoek naar de huidige stand van de beoefening der geesteswetenschappen, met de bijbehorende vergaderstukken. 1961-1966 1 pak B.2.1.1.4 Verschillende adviescommissie 296 http://proxy.handle.net/10648/ef4970fa-6311-46e1-9e2d-ac9522992cd5 Stukken betreffende de advisering over de samenstelling van de raad en de voorbereiding van de benoeming van de leden van de adviescommissies. 1948-1952 1 omslag 297 http://proxy.handle.net/10648/fd1a7dc1-f44e-4dd7-84a4-5703ab233410 Stukken betreffende de benoeming van leden van diverse adviescommissies (acceptatie, afwijzing, herinnering), met overzichten van de samenstelling van de adviescommissies 1953-1957 1 pak 298 http://proxy.handle.net/10648/e0583a0c-8537-452f-8d75-8bf59082219f Stukken betreffende de benoeming van leden van diverse adviescommissies. 1957-1960 1 omslag 299 http://proxy.handle.net/10648/96e6d0d0-9161-4d56-b2a0-cd0cf33e2148 Notulen van de bestuursvergaderingen inzake de samenstelling van adviescommissies. met advies van de KNAW en correspondentie daaromtrent. 1959-1964 1 omslag 300 http://proxy.handle.net/10648/b20ce091-58f1-4a9f-bf47-a7c4a141dfc3 Stukken betreffende de samenstelling van adviescommissies; notulen van bestuursvergaderingen van adviescommissies; correspondentie inzake vergaderingen en samenstelling van de commissies. 1964-1966 1 omslag 301-313 Overzichten van de samenstelling van de vaste adviescommissies en correspondentie omtrent de werkzaamheden en vergaderdata van de vaste adviescommissies. 1966-1987 4 pakken en 9 omslagen 301 http://proxy.handle.net/10648/52e337ad-bb3d-4dd4-8e13-d888fc82782a 1966-1968 302 http://proxy.handle.net/10648/6b566163-5d0a-4cde-bff4-2539862ec881 1968-1969 303 http://proxy.handle.net/10648/2555800f-3ca9-47ce-9179-820e92d8d52c 1969-1971 304 http://proxy.handle.net/10648/b2cfcbda-f3f7-4326-8cd8-dfa6360eaf11 1971-1972 pak 305 http://proxy.handle.net/10648/b3b746f9-ada8-4025-9e40-5d888df5b770 1972-1974 306 http://proxy.handle.net/10648/54f881e5-0459-40ab-9254-2b01465432e4 1974-1976 307 http://proxy.handle.net/10648/710b3707-cfe5-401f-b23f-fce3d2eebfab 1976-1978 308 http://proxy.handle.net/10648/cc6b6a30-b4ac-45a9-94f2-f9f6fab06da6 1978-1980 pak 309 http://proxy.handle.net/10648/90b9f625-ab7a-4af9-8625-2d70e34cf314 1980-1982 310 http://proxy.handle.net/10648/99c35563-07da-404f-915e-6809d459f5ab 1982-1984 pak 311 http://proxy.handle.net/10648/f069c6bf-6c95-4cd0-90c1-9283ff981f95 1984-1985 pak 312 http://proxy.handle.net/10648/79895bd9-94b2-4be7-9c7c-29fa06c0dbd3 1985-1986 313 http://proxy.handle.net/10648/2bd2fdc1-ab89-4561-a764-402f6e7c461d 1986-1987 314 http://proxy.handle.net/10648/2c728821-8018-4219-8920-d0f691bfa0bd (Gedeeltelijke) notulen en bijlagen van de bestuursvergaderingen van ZWO en correspondentie betreffende het voorzittersoverleg van de vijftien stichtingen van ZWO. 1979-1985 1 omslag 315-317 Agenda met bijlagen voor de gesprekken van het Dagelijks Bestuur van ZWO met de voorzitters van de gebiedsraden in oprichting. 1985-1987 2 pakken en 1 omslag 315 http://proxy.handle.net/10648/ff6f1feb-5a8a-4a77-8a04-debb4a9ca3d0 1985 316 http://proxy.handle.net/10648/a21f011b-260d-4740-b96c-ace01dfd0240 1986 omslag 317 http://proxy.handle.net/10648/25de3324-2f8f-4653-b7ce-c35a01a92490 1987 B.2.1.2 Commissies B.2.1.2.1 Commissie Nationale Faciliteit Informatie (NFI) 318 http://proxy.handle.net/10648/e9856621-f130-42b8-ba4d-6ee6ff5984ed Stukken betreffende de samenstelling en de rol van de begeleidingscommissie NFI. 1984-1985 1 omslag 319 http://proxy.handle.net/10648/96ce7962-a794-4ccb-aee0-71eba766897d Stukken betreffende de samenstelling en advisering door de NFI, bevat het eindverslag en aanbevelingen van de commissie. 1984-1998 1 omslag 320-321 Correspondentie met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de richtlijnen en procedures omtrent toekenningen van subsidies en in verband daarmee uitgebrachte rapportages van de begeleidingscommissie NFI aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 1985-1988 2 pakken 320 http://proxy.handle.net/10648/47f9502e-e4ef-4369-a958-8c583795672f 1985-1986 321 http://proxy.handle.net/10648/c11df59f-4549-4f3c-a943-c090bb2a0cc9 1986-1988 322 http://proxy.handle.net/10648/17a11ce7-2c5b-4321-b875-d85841245636 Stukken betreffende het functioneren van de Commissie NFI, houdende overzichten van subsidieverleningen en voorbereiding voor het eindverslag. 1988-1989 1 omslag B.2.1.2.2 Commissie Molculaire Biologie 323-324 Stukken betreffende het oprichten van en rapporteren door de Commissie Moleculaire Biologie 1969-1985 2 pakken 323 http://proxy.handle.net/10648/182f6ed1-aaf4-4483-bf3a-8fe041905784 1969-1974 324 http://proxy.handle.net/10648/c1801ed9-c8b4-40cd-b7a0-c4c55bca878d 1975-1985 325 http://proxy.handle.net/10648/6df79c8a-2b5e-45a3-9635-f341259c96fe Stukken betreffende de totstandkoming van de knelpuntenbrief over 'het achterblijven van de moleculaire biologie in de wetenschappelijke wereld’ in samenwerking met de stichting voor Biologisch Onderzoek (BION), de stichting voor Biofysica, de stichting Scheikundig Onderzoek in Nederland (SON) en de stichting voor Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (FUNGO). 1975-1976 1 omslag 326 http://proxy.handle.net/10648/faa76cf8-4dcd-420d-b4c2-f0cf7ad94229 Stukken betreffende het opheffen van de Commissie Moleculaire Biologie en het instellen van de ad hoc commissie Moleculaire Biologie. 1986 1 omslag B.2.1.2.3 Commissie Biologietechnologie 327 http://proxy.handle.net/10648/4c576a92-a15b-4c72-8454-caecae15659f Correspondentie over gesprekken tussen de minister en een delegatie van ZWO en de stichtingen over de oprichting van een organisatie rondom Biotechnologie; CIVI-rapport (Centraal Instituut voor Industrieontwikkeling) 'Biotechnologie en innovatie'; kopieën van krantenartikelen. 1980-1982 1 omslag 328 http://proxy.handle.net/10648/a04fafa0-1784-4de0-8750-2d81843f2e1d Conceptrapport van het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Biotechnologie (IOP-b), opgesteld door de programmacommissie Biotechnologie. 1982 1 omslag 329 http://proxy.handle.net/10648/7be6c543-fa9c-409b-a08f-f487796c26b3 Stukken betreffende de advisering door de evaluatiecommissie ZWO-programma Biotechnologie over onder meer het Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Biotechnologie (IOP-b) en het status quo innovatieprogramma Biotechnologie. 1983 1 omslag 330 http://proxy.handle.net/10648/ea56841b-e0c0-4875-92fd-30949a93f359 Stukken betreffende de advisering door de Evaluatiecommissie Biotechnologie op het onderzoeksplan ‘Zure regen’ van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, resulterend in een boek over de oorzaken, effecten en beleid van zure regen. 1984 1 omslag 331 http://proxy.handle.net/10648/9a7658ee-4365-48a9-a01e-7247e3ad3aa9 Stukken betreffende de advisering door de Evaluatiecommissie Biotechnologie over het beleidsplan en de multidisciplinair toepassingsgerichte onderzoeksvoorstellen van de Biotechnologie Delft Leiden (BDL). 1984 1 omslag B.2.1.2.4 Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (CERN) 332 http://proxy.handle.net/10648/b5e09c79-e24f-411a-b55a-99e750f5924c Stukken betreffende de voorbereiding van de conferentie in Parijs in december 1951 (UNSECO) als voorbereiding van de instelling van de CERN. 1951 1 pak 333 http://proxy.handle.net/10648/8b3d642c-3b29-4700-91e6-3afc69936b06 Stukken betreffende het instelling van de CERN en het instellen van adviescommissies van de CERN ten behoeve van het fysisch onderzoek. 1952 1 omslag 334 http://proxy.handle.net/10648/95014f19-4bde-40fc-ab2f-5c5c07ed0d21 Stukken betreffende het mislukken van het vestigen van het toekomstige laboratorium voor kernfysisch onderzoek in Nederland, 1952 1 omslag 335-336 Stukken betreffende de aanbevelingen van kandidaten voor functies bij de CERN, betreft onder meer; overzichten van Nederlandse CERN-medewerkers en de beschikbare plaatsen 1952-1958 1 pak en 1 omslag 335 http://proxy.handle.net/10648/50c28d37-8db0-4614-be49-5c0cbc767523 1952 336 http://proxy.handle.net/10648/3d803961-6858-4cb2-93f7-038e6e07eafb 1952-1958 pak 337 http://proxy.handle.net/10648/63041f02-60fe-4b8c-923a-53e0570ccc16 Stukken betreffende benoemingen van gedelegeerden en uitnodigingen voor de Nederlandse afvaardiging naar de Raad van CERN en correspondentie met de CERN inzake financiën en declaraties van ZWO, 1953-1957 1 omslag 338 http://proxy.handle.net/10648/60fd26bd-b0b8-405d-b46f-7a2687bd49ca Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de functie van 'Director of Administration' en de vacature 'Electrical Engineer' bij de CERN. 1954-1956 1 omslag B.2.1.2.4 Overige Commissies 339 http://proxy.handle.net/10648/5623c1b4-0fcd-4697-a8cc-d311d6bb6ab8 Rapport van de adviescommissie Energiegelieerd onderzoek over enkele aspecten van de organisatie en de coördinatie van dit onderzoek in de VS. 1977 1 omslag 340 http://proxy.handle.net/10648/261e73cd-e26c-45ee-b185-e83761a33962 Notulen en agenda's van de adviescommissie Maatschappijwetenschappen over onder meer de stimulering en de coördinatie van onderzoek in de alpha- en gamma-wetenschappen; correspondentie met de vereniging van academici bij het wetenschappelijk onderwijs; voorstel van de Nederlandse Antropologische en Sociologische Vereniging (NSAV) over de selectieprocedure bij subsidieaanvragen. 1974-1978 1 omslag 341-342 Stukken betreffende de instelling van en advisering door de Stimuleringscommissie Huisartsengeneeskunde over de nota "De vormgeving van het ZWO-stimuleringsprogramma Huisartsengeneeskunde”. 1983-1987 1 pak en 1 omslag 341 http://proxy.handle.net/10648/c492bbf3-2686-4b24-a63d-578b0459baf7 1983-1985 pak 342 http://proxy.handle.net/10648/f6259df6-ea05-44bd-861d-612b5f061ef9 1985-1987 343 http://proxy.handle.net/10648/1c865587-d115-4327-80b1-29fa49ce3e7a Stukken betreffende de oprichting, de samenstelling en de opheffing van de dwarsverbandencommissie 'Onderzoek aan de Oppervlakken’. 1984-1990 1 pak 344 http://proxy.handle.net/10648/6b8113a4-6701-405c-b4a9-d1a25bb9d0a6 Stukken betreffende de samenstelling en de doelstelling van de Stimuleringscommissie Huisartsengeneeskunde, de advisering over het stimuleringsprogramma toxicologie en een adviesrapport 'Advies stimuleringsplan Toxicologisch Onderzoek'. 1986-1987 1 pak 345 http://proxy.handle.net/10648/f5959c76-9e96-465b-819a-8263daf52364 Stukken betreffende de organisatie van de ZWO Stimuleringscommissie Huisartsengeneeskunde, bevat jaarverslagen en voortgangsrapportages. 1988-1989 1 omslag B.2.3 Subsidies B.2.1.3 Subsidieverlening 346 http://proxy.handle.net/10648/f2efdde8-6b17-483c-90e1-75b90913d93a Stukken betreffende gedragslijnen en voorwaarden bij subsidieverleningen en het vaststellen van stipendia. 1947-1967 1 pak 347 http://proxy.handle.net/10648/40efbbac-d612-474a-ba17-367d7975396d Bekendmakingen ZWO: het verstrekken van inlichtingen inzake de voorwaarden en regelgeving omtrent subsidieaanvragen. 1948-1966 1 omslag 348-354 Knipsels van notulen van bestuursvergaderingen inzake de toekenning van stipendia, alsmede betreffende aanvragen aan de selectiecommissie. 1952-1967 7 omslagen 348 http://proxy.handle.net/10648/e6ff68e5-b1fe-4105-89e4-b7b09a555a95 1952-1953 349 http://proxy.handle.net/10648/d90acbef-afb9-4f73-8179-60c887cc32ef 1953-1954 350 http://proxy.handle.net/10648/5e02b631-944a-40b8-b34f-eb8c40995904 1956-1957 351 http://proxy.handle.net/10648/2c6f414e-c1fb-45a4-9f08-c32b3c8d522e 1958-1959 352 http://proxy.handle.net/10648/28a7368d-e623-4eb1-a39b-88573d24a159 1959-1960 353 http://proxy.handle.net/10648/cc6f7644-a32e-4b42-b725-f6adae7df8ae 1960-1961 354 http://proxy.handle.net/10648/c76be4b3-d23c-44fe-9f7c-e0df77793cb8 1962-1967 355 http://proxy.handle.net/10648/5408d8f8-bf47-43db-a486-0be01fc1a6bb Stukken betreffende subsidieaanvragen die zijn ingediend, de bijbehorende adviezen van de commissies, overzichten en beslissingen van het Bestuur van ZWO voor de jaren 1958-1960 en 1962-1964 1956-1964 1 omslag 356 http://proxy.handle.net/10648/cc011317-f6d1-45d6-a249-c5789550b13b Stukken betreffende toekenning van stipendia en toelichting daarbij, alsmede stukken ter kennisneming inzake aanmeldingen van ZWO-stipendium en de toelichting bij de circulaire betreffende de ZWO-stipendia. 1957-1958 1 omslag 357 http://proxy.handle.net/10648/0a710d6b-9b65-49b6-9282-4d0bd9185926 Stukken betreffende de totstandkoming van de “Discussienota over de verhoudingen van ZWO ten opzichte van gesubsidieerde stichtingen en de subsidievoorwaarden voor projecten in het buitenland”. 1967-1970 1 omslag 358-362 Stukken betreffende de verhouding van ZWO tot de gesubsidieerde stichtingen waaronder delen van notulen en bijlagen van de bestuursvergaderingen van ZWO. 1970-1986 4 pakken en 1 omslag 358 http://proxy.handle.net/10648/de956276-75df-49d3-b9e1-f7ca966250d0 1970-1980 359 http://proxy.handle.net/10648/fa1b22cf-f869-47fb-8b72-8fcfb9e2d554 1981-1983 360 http://proxy.handle.net/10648/d9a2532a-76a9-45dd-9bf3-c17b78008a69 1984 omslag 361 http://proxy.handle.net/10648/f396bec2-15ec-4127-b8ea-aa69a8a965d3 1985 362 http://proxy.handle.net/10648/798d4e2a-e600-4f89-9b7b-aa5028b94ffb 1986 363 http://proxy.handle.net/10648/6dc4a4f1-4ed0-41a8-b841-6a027df75114 Stukken betreffende de totstandkoming van het “Standpunt inzake de handleiding zwaartepuntsubsidie over de gedragslijn ten aanzien van overheadkosten”. 1974-1983 1 omslag 364 http://proxy.handle.net/10648/5bb0473b-f113-4c69-8f8f-8cb50e2cba50 Stukken over onderzoeksvoorwaarden, subsidievoorwaarden, subsidiebepalingen en het heffen van inkomstenbelasting van beurzen en stipendia. 1978-1988 1 omslag B.2.3.2 Bezwaarschriften 365 http://proxy.handle.net/10648/db5219d3-4ccd-4578-a25e-ecd035531b70 Stukken betreffende de totstandkoming van het reglement bezwaarschriftenprocedure ZWO. 1980-1996 1 pak 366-367 Stukken betreffende de samenstelling van de commissie Bezwaarschriften ZWO en de behandeling van bezwaarschriften. 1983-1988 2 pakken 366 http://proxy.handle.net/10648/738bf15a-4d70-4174-81fa-b7f8a968b1e0 1983-1986 367 http://proxy.handle.net/10648/e4589cc3-d5d7-40e8-a32f-be243ac43886 1987-1988 368 http://proxy.handle.net/10648/7f932992-ed01-4eb1-b220-a48aaf17eac5 Correspondentie over de beslissingen op bezwaarschriften van de commissie Bezwaarschriften ZWO. 1984-1985 1 pak 369-378 Besluiten van de Raad van ZWO over de adviezen inzake bezwaarschriften 1984-1988 5 pakken en 5 omslagen 369 http://proxy.handle.net/10648/a421f57e-8cea-40c7-a2df-2f88e1e59564 1984 pak 370 http://proxy.handle.net/10648/72bb77bf-eae1-446d-99dc-c32296d4890a 1985 I 371 http://proxy.handle.net/10648/045988ea-6cfd-42b5-9c2b-3cc25eeea471 1985 II 372 http://proxy.handle.net/10648/c496bb3f-7656-48b7-a459-b146be29a585 1986 I pak 373 http://proxy.handle.net/10648/4f6e2263-3c8a-4a6a-b84d-b78b19ae7e5c 1986 II 374 http://proxy.handle.net/10648/98ee9bed-e2f6-4fc2-b65c-06f729d38396 1987 I pak 375 http://proxy.handle.net/10648/546a1e6a-243f-4633-a493-0145a6f4f7af 1987 II 376 http://proxy.handle.net/10648/d48573b4-a29a-442a-8699-7fa391f8a22e 1988 I pak 377 http://proxy.handle.net/10648/748f2789-0029-4a6a-9929-954c5d9bccef 1988 II pak 378 http://proxy.handle.net/10648/1e185365-6314-4889-88bb-68d156cc97af 1988 III B.2.3.2 Subsidies voor publicaties 379 http://proxy.handle.net/10648/95176ce0-5845-4b68-8c6e-9012daf156b6 Stukken betreffende de subsidieverlening voor de publicatie van de Grotius bibliografie: Dr. Jacob ter Meulen – Uitgave geannoteerde bibliografie van de geschriften van Hugo de Groot 1949-1951 1 omslag 380 http://proxy.handle.net/10648/5a77e848-f726-4a35-8fbb-df6788ccd5cb Stukken betreffende de subsidieverlening voor de publicatie van Dr. A. Gans – Inleiding tot de wetenschap. 1950 1 omslag 381 http://proxy.handle.net/10648/a57829b4-732d-4f1d-8ceb-00aa62c90f48 Stukken betreffende het verzoek voor de subsidieverlening van het Internationaal Signifisch Genootschap – Onderzoek naar het gebruik van de uitdrukking "particulier initiatief 1950 1 omslag 382 http://proxy.handle.net/10648/5ff72bed-96da-4bc9-a148-c5ab753990b4 Stukken betreffende subsidieverlening voor de uitgave van boeken, betreffende de uniformering van het beleid ten aanzien van vertalingen. 1950-1959 1 pak 383 http://proxy.handle.net/10648/9af34b25-b28f-4ff7-b38b-0c37be5eb7c0 Stukken betreffende een subsidieaanvraag ten behoeve van cultuursociologische onderzoekingen door het Prins Bernhard Fonds. 1951-1953 1 pak 384 http://proxy.handle.net/10648/ea5f7de8-370e-4c4c-8851-ffcb9a00e84c Stukken betreffende de garantiesubsidie voor de publicatie "Polairpsychologische Begripssynthese" van Prof. Dr. G. Mannoury. 1952 1 omslag 385 http://proxy.handle.net/10648/f72522a6-232e-405f-9824-6c0f62327326 Stukken betreffende (de toekenning van) tijdschriftsubsidies voor uitgaven van Periodieken en Tijdschriften, waarvoor een speciale adviescommissie is ingesteld. 1955-1959 1 pak B.2.3.4 Subsidies voor diverse projecten B.2.3.4.1 Subsidieaanvragen Fryske Akademy 386 http://proxy.handle.net/10648/e4fee82a-bd07-4092-9490-8010f2e24981 Stukken betreffende de onderliggende accountantsrapporten bij subsidieaanvragen van de Fryske Akademy. 1952-1961 1 omslag 387 http://proxy.handle.net/10648/5f0e739b-8859-46e7-a6dd-5d5d792e48fa Stukken betreffende de subsidieaanvraag door de Fryske Akademy voor de duur van het gehele onderzoek met behulp van interviews van bejaarden in de Friese Wouden. 1954-1962 1 pak 388 http://proxy.handle.net/10648/7f10201d-5be5-4a38-b1a4-1f9e5e1e144d Stukken betreffende de (afgewezen) subsidieaanvraag van de Fryske Akademy voor de uitgave van "Het rapport Boven-Boorngebied", een onderdeel van het Friese Woudenonderzoek. 1958-1959 1 omslag 389 http://proxy.handle.net/10648/02e77a0c-5a86-4b88-b00e-dc8ccf1dcd80 Stukken betreffende de (afgewezen) subsidieaanvraag van de Fryske Akademy voor de uitgave van een sociologische beschrijving van Tietjerksteradeel, een onderdeel van het Friese Woudenonderzoek. 1958-1959 1 omslag 390 http://proxy.handle.net/10648/71647e01-759d-4b5a-b1ea-a9137f981da0 Stukken betreffende de subsidieverlening aan de Fryske Akademy, inzake rapportages en wetenschappelijke deelverslagen van het onderzoek naar de inventarisatie van de Friese Wouden, alsmede een jaarverslag van 1958 van dit onderzoek. 1959 1 pak 391-392 Stukken betreffende de subsidieaanvragen door de Fryske Akademy voor het onderzoek van de Zuidwesthoek van Friesland voor de jaren 1963-1965. 1963-1966 2 pakken 391 http://proxy.handle.net/10648/8526da5b-f442-49ce-81cb-b425c3cbb558 1963-1964 392 http://proxy.handle.net/10648/3d81c028-12be-4a10-8b09-70131086f2ef 1964-1966 B.2.3.4.2 Overige projecten 393 http://proxy.handle.net/10648/606341e0-fe08-44c2-9fb8-e351a7140a6f Stukken betreffende de subsidieaanvraag van het Thijmgenootschap, vereniging tot het bevorderen van de beoefening der Wetenschap onder de Katholieken van Nederland ten behoeve van de Annalen. 1955-1961 1 omslag 394 http://proxy.handle.net/10648/06d15614-cbff-4869-b2dc-6a017d29179b Stukken betreffende de (afgewezen) subsidieaanvraag van de Stichting Studiecentrum voor Administratieve Automatisering ten behoeve van het onderzoek naar het verband tussen 'information retrieval' in het algemeen en mechanische vertalingen enerzijds en administratieve informatieverwerking anderzijds. 1960-1961 1 omslag 395 http://proxy.handle.net/10648/c678a91d-8744-4cea-9a76-518c43d97340 Stukken betreffende de (afgewezen) subsidieaanvraag van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO) voor het aanstellen van een contactman pers en wetenschap ten behoeve van het kweken van begrip voor wetenschap en voorlichting aan het publiek. 1960-1961 1 omslag 396 http://proxy.handle.net/10648/d8572749-8e84-437b-a7f3-aa8c4f255c89 Stukken betreffende de toekenning van subsidies aan de European Translations Centre (ETC). 1960-1962 1 omslag 397 http://proxy.handle.net/10648/5af8c2f8-460c-4aa6-92c5-9afc3916f740 Stukken betreffende de (afgewezen) subsidieaanvraag van Dr. L.J. van der Wolk voor het onderzoek Foundations of information retrieval. 1962 1 omslag 398 http://proxy.handle.net/10648/4b5aba80-8858-4c66-9376-b16740a3330c Stukken betreffende de (afgewezen) subsidieaanvraag van dhr. Prins ten behoeve van de ‘Bevordering van een genormaliseerde, wetenschappelijk verantwoorde terminologie in de natuurwetenschappen’. 1962-1963 1 omslag 399-400 Stukken betreffende de subsidieaanvraag van Prof. Dr. C.A. van Peursen voor het ‘Onderzoek omtrent verschuivingen in wetenschappelijk categorieën’, inclusief eindrapportage-publicaties van het onderzoek. 1963-1966 2 omslagen 399 http://proxy.handle.net/10648/0b7cc318-03ee-4109-9611-2c22435919fb 1963-1964 400 http://proxy.handle.net/10648/e29b378b-9f88-41e8-8002-f8b2fb0eb0ac 1966 B.2.4 Advisering van wetenschapsbeleid door ZWO 401 http://proxy.handle.net/10648/f54ed438-870f-4d6f-b055-4be3f71b1ad3 Stukken betreffende de organisatie van het Hoger onderwijs in Nederland, waaronder stukken over het ontwerp Hogeronderwijswet. 1951-1960 1 pak 402 http://proxy.handle.net/10648/0d53d1ad-226f-4814-89f6-57bcb44b6ee8 Stukken betreffende de organisatie van het wetenschapsbeleid en de verantwoording van het handelen van de ZWO in het parlement en de pers. 1955-1959 1 omslag 403 http://proxy.handle.net/10648/ce761567-fb21-4333-8e96-b2e63631ea95 Stukken betreffende de internationale organisatie van het wetenschapsbeleid en de samenwerking van ZWO met de Italiaanse gas en benzinemaatschappij ENI inzake het onderzoek 'Research Parks'. 1957-1967 1 omslag 404-406 Stukken betreffende de subsidieaanvraag van Prof. Dr. C.A. van Peursen voor het ‘Onderzoek omtrent verschuivingen in wetenschappelijk categorieën’, inclusief eindrapportage-publicaties van het onderzoek. 1957-1967 3 pakken 404 http://proxy.handle.net/10648/9f9f20c4-d2b3-40a0-ae7c-9c31fdb40131 1957-1959 405 http://proxy.handle.net/10648/60c4ccae-907f-4b45-b7c5-b0b5f6094e5d 1959-1961 406 http://proxy.handle.net/10648/5eafed01-a9ba-4a78-8b2c-423b852ada83 1965-1967 407 http://proxy.handle.net/10648/d14a6088-ea2f-4d48-8512-99af2424e3e0 Correspondentie met het directoraat generaal Wetenschapsbeleid van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen inzake het Euratomverdrag. 1958, 1963 1 omslag 408 http://proxy.handle.net/10648/4b12ec43-b631-4f16-98de-9c69a60ae0b5 Correspondentie met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen over het leveren van commentaar op de nota ‘Wetenschapsbeleid’, alsmede het commentaar van de KNAW daarop. 1973-1976 1 pak 409 http://proxy.handle.net/10648/6dfce638-7e21-4ced-9ce5-bc2e619d038b Correspondentie over de wijze van financieren van het Medisch Biologisch Laboratorium van TNO en het advies aan de minister van ZWO in dezen, inclusief het werkprogramma van het laboratorium. 1973-1976 1 pak 410 http://proxy.handle.net/10648/d342b119-1120-4220-bccc-257f40f5934d Stukken betreffende het inhoudelijk advies van ZWO op de nota ‘Sectorraden Wetenschapsbeleid’. 1976-1981 1 pak 411 http://proxy.handle.net/10648/b71f2843-743b-465e-bb68-25d34b089a60 Stukken betreffende de statuten en wijziging van de statuten van de International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). 1976-1985 1 omslag 412 http://proxy.handle.net/10648/c9ac0678-ad7b-408b-9bcf-5b520a591d7c Stukken betreffende het rapport werkgroep RWO-overleg (Research Wetenschappelijk Onderwijs), ook genoemd werkgroep Leibbrandt, met commentaren van verschillende stichtingen op het interim-rapport van de werkgroep ‘Het toekomstige kader voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten en hogescholen’ 1977-1978 1 pak 413 http://proxy.handle.net/10648/4334f23b-eace-4e4c-95fb-015f4502b034 Stukken betreffende het tot stand komen van de notitie van de taakgroep ZWO-1c “Hoe kan ZWO adviseren over het universitaire onderzoek?” met betrekking tot de advisering van ZWO over de geldstroom 1c, een onderzoek naar tijdsbeslag van wetenschapsbeoefenaars. 1977-1979 1 omslag 414 http://proxy.handle.net/10648/e6362d4c-9a34-4ce8-ab5b-ef664c56e2da Correspondentie met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen over de beleidsindicaties voor het wetenschappelijk onderzoek en het advies van ZWO inzake het universitaire onderzoek. 1977-1979 1 pak 415 http://proxy.handle.net/10648/b30c53a1-8909-46c7-b8a8-6fc4b1108ec4 Stukken betreffende het tot stand komen van het rapport van de Werkgroep Inrichting RWO-bureau (Research Wetenschappelijk Onderwijs) en de rol van ZWO hierin. 1978-1979 1 omslag 416 http://proxy.handle.net/10648/7d54b489-a5f4-422c-9663-7bdfe6bc7a65 Stukken betreffende de voorbereidingscommissie, die moest adviseren over de beoordelings- en organisatiestructuur van het technisch wetenschappelijk onderzoek vanuit ZWO. 1980-1981 1 pak 417 http://proxy.handle.net/10648/da9db261-4701-47c7-91e0-5dbbac90b8d8 Correspondentie over de wetenschappelijke verslagen van 1980 en 1982, het rapport ‘Registratieverschillen tussen ZWO en de wetenschappelijke verslagen’ en de verhoudingen tussen de eerste en tweede geldstroom in 1984. 1980-1986 1 omslag 418 http://proxy.handle.net/10648/1422303d-fef1-4878-9352-6a5a35e1b1b3 Correspondentie met universiteiten over de procedures en richtlijnen bij reorganisaties. 1982-1988 1 pak 419 http://proxy.handle.net/10648/18138235-5dc9-4a35-85a5-ec7d8109898f Stukken over het experimenteerkader "onbetaald wetenschappelijk werk door werkloze academici" (werken met behoud van uitkering) en het standpunt van de minister inzake. 1983-1984 1 omslag 420 http://proxy.handle.net/10648/a157ee64-6472-457e-9f85-fc2d0d0ff950 Correspondentie naar aanleiding van de beleidsnota Beiaard over de aanstelling van 'assistenten-in-opleiding' (aio's). 1957-1978 1 pak 421 http://proxy.handle.net/10648/c328cd63-ac57-4f0d-a83a-cddc9c5812bd Stukken betreffende raamovereenkomsten tussen ZWO en verschillende universiteiten inzake de opleiding van onderzoekers in opleiding (oio’s). 1957-1979 1 pak 422 http://proxy.handle.net/10648/d826c716-f3c9-4476-900b-a6dece22e2b0 Stukken betreffende de evaluatie van het aio/oio-stelsel. 1957-1980 1 pak 423 http://proxy.handle.net/10648/3940a8c1-643e-443b-b49a-45a84cc28178 Stukken betreffende de voorbereiding van de nota Personeelsbeleid. 1987-1988 1 pak B.2.5 Samenwerking van ZWO met andere organisaties 424-425 Stukken betreffende de oprichting van verschillende Nederlandse organisaties, waarvoor jaarverslagen, statuten, reglementen en correspondentiebladen zijn ingestuurd. 1947-1966 1 pak en 1 omslag 424 http://proxy.handle.net/10648/d533d780-47a7-47eb-b01c-772567975885 1947-1958 425 http://proxy.handle.net/10648/08970486-8721-4fb4-b901-c06ce619a7d8 1959-1966 426 http://proxy.handle.net/10648/38deef39-79b6-4a58-bf56-510fde4de107 Stukken betreffende de oprichting van het Nederlands Instituut voor de Wetenschappelijk Film en de mogelijke bijdrage hieraan door ZWO. 1948-1950 1 omslag 427 http://proxy.handle.net/10648/b21b5f23-7dbd-41dc-9dcf-61050e31253b Stukken betreffende het opstellen van het rapport van een onderzoek naar de omvang en de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. 1950-1951 1 omslag 428 http://proxy.handle.net/10648/9b0f0468-db50-45a6-b5fd-0c4523c7f27a Rapporten 'De cultuurfinanciering in Nederland' en 'Financiële aspecten van de Academische promotie', uitgebracht in het kader van het cultuursociologisch onderzoek van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 1952 1 omslag 429 http://proxy.handle.net/10648/d8966994-592f-47a0-a2e8-7b3e73b77a3b Correspondentie inzake het opzetten van een uitwisselingsovereenkomst met het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) en de rol van ZWO hierin 1952-1953 1 omslag 430 http://proxy.handle.net/10648/da2c0884-ec75-4295-ac9d-aa2a441a2696 Stukken betreffende het oprichten, functioneren en opheffen van de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Suriname Nederlandse Antillen (WOSUNA). 1952-1965 1 omslag 431-433 Publicaties over onderzoek (soort journaals) door, alsmede overzichten van congressen en van honoraria aan onderzoekers van de National Science Foundation. 1954-1960 2 pakken en 1 omslag 431 http://proxy.handle.net/10648/67d5a5c1-ff5e-4e16-bf95-162c6cb9daf4 1954 432 http://proxy.handle.net/10648/45649a14-6210-454c-b8b0-8ffcf1f21c1c 1955-1956 433 http://proxy.handle.net/10648/2fec1e9f-75ca-43f5-a42f-ddd1da5e7697 1957-1960 1 omslag 434 http://proxy.handle.net/10648/797d1554-1bb0-444e-bbd2-75109dea202e Stukken betreffende de oprichting, de financiering en de werkzaamheden van de Stichting Reactor Centrum Nederland. 1955-1957 1 pak 435 http://proxy.handle.net/10648/f8865ff5-a84e-40b2-b5bc-a49042b2a7d1 Stukken betreffende het Plan van Baal (Nieuw-Guinea): onderzoeksverslagen, progress reports en bulletins van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Oprichting en statuten: officiële akte van oprichting en stukken rondom de oprichting van de stichting WONG (Wetenschappelijk Onderzoek Nieuw-Guinea) en de samenstelling van het bestuur. 1956-1963 1 omslag 436 http://proxy.handle.net/10648/67a15244-3664-4504-b226-939a2147ab85 Stukken betreffende de oprichting, de ontbinding van de Stichting WONG (Wetenschappelijk Onderzoek Nieuw-Guinea) en de financiële afhandeling daarvan. 1960-1967 1 omslag 437 http://proxy.handle.net/10648/952c561e-57bc-4a36-b219-e189ae500d3e Stukken betreffende de American Council of Learned Societies, waaronder afschriften van aan de bestuursleden van ZWO ter kennisname gestuurde brieven en een reactie op een adviesaanvraag van de minister. 1961 1 omslag 438 http://proxy.handle.net/10648/51cf2034-90dc-4f5d-9fde-d6d9bb17374c Correspondentie inzake het beschikbaar stellen vanuit de Leverhulme Trust Fund van een scholarschip om een Nederlandse hoogleraar of lector de gelegenheid te geven een periode aan een Britse Universiteit door te brengen. 1961-1963 1 omslag 439 http://proxy.handle.net/10648/20f492df-4df9-4eae-83d8-e55bcc605907 Stukken betreffende het opstellen van een nota over de taak en de werkwijze van de Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (SISWO) in het kader van de subsidieaanvraag voor fundamenteel onderzoek in verband met processen en beroepskeuze. 1961-1965 1 pak 440 http://proxy.handle.net/10648/4309e174-dd86-4911-986d-336619324187 Stukken betreffende de verhouding van ZWO tot een stichting voor onderzoeksresearch, geïnitieerd door Prof. Dr. Ph.J. Idenburg. 1963-1965 1 pak 441-442 Stukken betreffende de oprichting en organisatie van stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen (WOTRO). 1963-1979 2 omslagen 441 http://proxy.handle.net/10648/ff43b90b-2c23-4c23-b780-2ecf5f8bb130 Oprichting en organisatie van de stichting, alsmede de inventaris van bruikleengoederen 1963-1965 442 http://proxy.handle.net/10648/b65d0846-2b92-453a-b046-974360ef2d65 Correspondentie over de reglementering/procedures van wetenschappelijke missies/onderzoeken in het buitenland (onder andere over Indonesië, Tanzania en Brazilië) 1971-1979 443 http://proxy.handle.net/10648/a737f90d-a8b7-4e24-812a-bb448813f4cb Stukken betreffende de samenwerking met de Nederlandse stichting voor Culturele samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen. 1965 1 omslag 444-445 Stukken betreffende de voorbereidingen van verschillende bezoeken aan het Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer (WCW). 1978-1985 1 pak en 1 omslag 444 http://proxy.handle.net/10648/072a63cf-a563-4d4f-8ef0-8b6ed0eabeda Oprichtingsakte en Begroting met toelichting van het WCW. 1981-1985 445 http://proxy.handle.net/10648/9b37db00-66f2-46ee-9734-dfe8ac00d648 Voorbereidingen van verschillende bezoeken aan het WCW, waaronder bezoeken van de minister van Onderwijs en Wetenschappen. 1978-1985 446 http://proxy.handle.net/10648/876e133f-b044-4564-9e30-d3a90718acc0 Stukken betreffende de samenwerking met het Joint Steering Committee (JSC en de ontwikkeling van de samenwerking tussen ZWO en Science and Engineering Research Council (SERC), 1981-1998 1 pak 447-448 Stukken betreffende de bijdrage van ZWO aan de kosten voor de exploitatie van een telescoop op La Palma. 1982-1993 2 omslagen 447 http://proxy.handle.net/10648/27e8137a-b7f2-42ee-af29-34732d457a4a 1982-1985 448 http://proxy.handle.net/10648/e6b85ce9-1863-46ed-90e7-3d1057a58b8d 1986-1993 449-450 Stukken bedtreffende de James Clerk Maxwell Telescope Board (JCMT) op Hawaii. 1985-1997 2 omslagen 449 http://proxy.handle.net/10648/754a1a5d-15aa-4608-87b7-ee90bf607072 Bijdrage van ZWO aan de kosten voor de exploitatie van de telescoop. 1985-1993 450 http://proxy.handle.net/10648/9df3e6a0-1aca-4064-9bce-8a4b1c397a77 Samenwerking 1987-1997 451 http://proxy.handle.net/10648/160e1707-7a93-4b9b-914f-1a8ef5bda14c Stukken betreffende het samenwerkingsovereenkomstcontract tussen ZWO en Cray Research (U.K.) Limited. 1986 1 omslag 452-453 Stukken betreffende het overleg van ZWO met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). 1986-1987 2 pakken 452 http://proxy.handle.net/10648/ef92c3ad-ecff-484b-b8e1-9d3c6f52b00f 1986 453 http://proxy.handle.net/10648/49bcd03d-0bc7-4d61-a8cb-776e8be3ae52 1987