2.21.286 Inventaris van het archief van W. Drees [levensjaren 1886-1988] en enkele familieleden, (1853) 1900-2000 (2002) J.H. Gaemers Nationaal Archief, Den Haag 2007 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Gijsbert Kruithof, 19 november 2007. This finding aid is written in Dutch. Beschrijving van het archief Archief W. Drees [levensjaren 1886-1988] Drees 1853-2002 merendeel 1898-2002 C22540 18.20 meter; 1708 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. De meeste door Drees eigenhandig geschreven stukken is in stenografie (systeem-Groote), evenals een deel van zijn correspondentie. Nationaal Archief, Den Haag Drees, W. (1886-1988) Drees, J.M. (1858-1891) Drees-Van Dobbenburgh, A.S. (1857-1954) Beck-Drees, C.E. (1888-1968) Drees-Hent, C. (1888-1974) Drees, J.M. (1919-2002) W. Drees (1886-1988) was van 1948 tot en met 1958 minister-president van Nederland. Het archief bevat stukken uit zowel zijn openbare leven als zijn privéleven. Zijn politiek-bestuurlijke archivalia omvatten correspondentie, teksten van artikelen en redevoeringen, aantekeningen, krantenknipsels, partijstukken, verkiezingsmateriaal, (afschriften van) ambtelijke stukken en gedrukt materiaal. De stukken hebben betrekking op zijn gehele politiek-bestuurlijke loopbaan: zijn activiteiten voor de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en de Partij van de Arbeid (PvdA), de Haagse gemeentepolitiek (1913-1940), de bezettingstijd, de jaren als minister en premier (1945-1958), zijn vele nevenfuncties en de ambteloze jaren, alsmede zijn lidmaatschappen van verschillende verenigingen. De particuliere archivalia omvatten vooral correspondentie en stukken betreffende verschillende familieaangelegenheden. Daarnaast bevat het archief stukken afkomstig van enkele familieleden van Drees: zijn ouders, zijn jongere zuster Bets Beck-Drees, zijn echtgenote To Drees-Hent en zijn oudste zoon Jan. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer 1. Willem Drees (1886-1988)

In jaartallen

1886 geboren te Amsterdam, 5 juli 1892-1898 Marnixschool, lager onderwijs 1898-1901 Tweede HBS met driejarige cursus 1901-1903 Openbare Handelsschool 1902-1904 secretaris van de stenografievereniging 'Steeds Sneller' 1903-1906 werkzaam bij de Twentsche Bank 1904 lid van de SDAP 1906 stenograaf bij de Amsterdamse gemeenteraad, richt samen met N.A. Jansen een stenografenbureau op 1907-1919 stenograaf bij de Staten-Generaal; in 1919 op non-actief, formeel ontslag in 1945 1909 MO-akte staathuishoudkunde en statistiek 1910 huwelijk met To Hent, het paar vestigt zich in Den Haag 1910 bestuurslid van de Haagse afdeling van de SDAP 1911-1931 voorzitter van de Haagse afdeling/federatie van de SDAP (met een korte onderbreking 1919-1921) 1913-1941 lid van de Haagse gemeenteraad; in 1939 voorzitter van de SDAP-fractie 1919-1941 lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland; in 1939 voorzitter van de SDAP-fractie 1919-1931 wethouder te Den Haag, van Sociale Zaken (1919-1931) en van Financiën en Openbare Werken (1931-1933) 1927-1946 lid, in 1939 ondervoorzitter van het landelijk partijbestuur van de SDAP 1933-1940 lid van de Tweede Kamer (formeel ook tijdens de bezettingstijd) 1940-1945 lid, vanaf 1943 voorzitter van het Politiek Convent 1940-1941 gijzelaar in Buchenwald (van oktober 1940 tot oktober 1941); vrijgelaten om gezondheidsredenen 1942 geïnterneerd in St.-Michielsgestel maar na een week al vrijgelaten (begin mei) 1943-1945 waarnemend voorzitter van de illegale SDAP; lid, later voorzitter van het Vaderlands Comité 1944-1945 voorzitter van de Contact-Commissie der Illegaliteit; lid van het College van Vertrouwensmannen 1945 kabinetsformateur, samen met W. Schermerhorn 1945-1948 minister van Sociale Zaken en vice-minister-president in het kabinet Shermerhorntwee kabinetten 1946 oprichting Partij van de Arbeid; (adviserend) lid van het partijbestuur 1946-1959 1947 Noodregeling Ouderdomsvoorziening 1948-1958 minister-president 1948-1951 kabinet-Drees I (Drees/Van Schaik) 1948 eredoctoraat economie (Rotterdam) 1949 soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië 1951-1952 kabinet-Drees II (gereconstrueerd kabinet na crisis over Nieuw-Guinea) 1952 eredoctoraat rechten (University of Maryland, VS) 1952-1956 kabinet-Drees III 1955 kabinetscrisis over de huurpolitiek 1956 Greet Hofmans-affaire 1956-1958 kabinet-Drees IV 1958 publicatie van zijn eerste boek (Van mei tot mei) 1958 kabinetscrisis over financieel-economische politiek. Na zijn aftreden als minister-president benoemd tot minister van Staat en onderscheiden met Grootkruis Nederlandse Leeuw 1959 op congres van de PvdA benoemd lid van het partijbestuur voor het leven 1971 verlaat de PvdA 1974 overlijden van zijn echtgenote 1986 honderdste verjaardag 1988 overlijden, 14 mei Jeugd en eerste werkzaamheden

Willem Drees, geboren op 5 juli 1886, groeide op in Amsterdam in een protestants-christelijk gezin. Zijn jeugd werd getekend door het vroege overlijden van zijn vader aan tuberculose. Willem was toen vijf jaar oud. Zijn moeder bleef achter zonder middelen van bestaan, want de bank waar haar man had gewerkt kende nog geen weduwenpensioen. Ze nam kostgangers in huis om in het levensonderhoud te voorzien. Haar zwager sprong bij door de huishuur en het schoolgeld van Willem en zijn twee zusters te betalen. Maar ook met de steun van deze oom Frits, die tevens de toeziend voogd van de kinderen was, kende het gezin een zeer sober bestaan.

Na de lagere school bezocht Willem de driejarige HBS en de Openbare Handelsschool (OHS). De jaren 1901-1903 die hij doorbracht op de OHS waren van grote betekenis voor zijn verdere leven. Waren zijn ogen al eerder opengegaan voor maatschappelijk onrecht, nu kwam hij door enkele schoolvrienden in aanraking met het socialisme. Nadat hij een bijzonder felle verkiezingscampagne had meegemaakt, werd hij voorgoed voor het socialisme gewonnen. Op zijn achttiende verjaardag meldde hij zich aan als lid van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Een tweede radicale keuze betrof zijn breuk met het geloof. Hoewel hij ook op de zondagsschool een goede leerling was geweest, kwam hij tot de conclusie dat hij de geloofsbelijdenis niet kon onderschrijven. Het was een besluit dat zijn moeder en zusters verdriet deed, maar niet tot een breuk in familiekring zou leiden.

Na zijn schooltijd trad Drees in dienst bij de Twentse Bank, waar ook zijn vader had gewerkt. Het bestaan van kantoorbediende beviel hem in het geheel niet. Na drie jaar nam hij dan ook ontslag om vervolgens van zijn hobby, de stenografie, zijn beroep te maken. In zijn schooltijd was hij geboeid geraakt door het nieuwe kortschriftsysteem van A.W. Groote en had zich ontwikkeld tot de beste beoefenaar van dat systeem. In 1906 werd hij aangesteld als stenograaf bij de Amsterdamse gemeenteraad en een jaar later werd hij aangenomen bij de stenografische dienst van de Staten-Generaal. Daarnaast stenografeerde hij als freelancer - hij had samen met Anton Jansen een eigen bureau - talloze vergaderingen van openbare lichamen, particuliere verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Zijn werkzaamheden als stenograaf vormden een belangrijke leerschool voor zijn latere politieke en bestuurlijke loopbaan. Minstens even belangrijk was het feit dat de functie hem veel vrije tijd liet. In de jaren 1907-1909 maakte hij daarvan gebruik door bij de marxistische econoom R. Kuyper te studeren voor het MO-examen staathuishoudkunde en statistiek. In de periode daarna besteedde hij zijn vrije tijd vooral aan zijn politieke activiteiten in Den Haag, waar hij zich na zijn huwelijk met To Hent definitief vestigde.

Huwelijk en gezin

To Hent was al vanaf de lagere school de hartsvriendin van Drees' jongere zuster Bets. Samen gingen ze naar de kweekschool en samen werden ze lid van zowel de stenografieclub als de korfbalclub die Bets' broer had opgericht. Toen Drees in 1907 een vaste aanstelling als parlementsstenograaf kreeg, vroeg hij haar ten huwelijk. Ze moesten daarvoor drie jaar sparen. To werkte in die tijd als invalleerkracht op verschillende Amsterdamse scholen, Drees zat in Den Haag als de Kamers vergaderden. Door de week schreven ze elkaar lange brieven, uiteraard in steno.

In juli 1910 trouwden ze en betrokken een woning in Den Haag. Het echtpaar Drees kreeg vier kinderen, twee dochters en twee zoons: Annie (1911), Adri (1914), Jan (1919) en Wim (1922). Het voortijdige overlijden van hun zesjarige dochter Adri - aan de gevolgen van de Spaanse griep - betekende een grote slag voor het gezin. Drees heeft pas op hoge leeftijd in het openbaar iets kunnen zeggen over het grote verlies dat hij had geleden.

Drees heeft lang in gezinsverband geleefd. Annie en Wim jr. verlieten het ouderlijk huis, trouwden en kregen kinderen. Maar Jan bleef, op een korte periode in bezettingstijd na, thuis wonen. Bovendien kwam ook Jaan Hent, een ongetrouwde zuster van zijn vrouw, na 1945 in het huis aan de Beeklaan wonen.

Gemeentepolitiek en nevenfuncties

Drees' politieke carrière verliep de eerste jaren vlot. In het najaar van 1910 werd hij bestuurslid van de Haagse SDAP-afdeling, een jaar later voorzitter. Die functie zou hij met een korte onderbreking bijna achttien jaar vervullen. In 1913 veroverde hij een zetel in de Haagse gemeenteraad, waarmee een diepgekoesterde wens in vervulling ging. Als stenograaf had hij namelijk de gemeentepolitiek van nabij meegemaakt en had hij gezien welk belangrijk werk op gemeentelijk niveau te verrichten viel. Binnen de SDAP-fractie nam hij spoedig een vooraanstaande plaats in. In 1917 was hij al kandidaat voor het wethouderschap en kort daarna werd hij fractievoorzitter.

In september 1919 werd Drees de tweede socialistische wethouder van Den Haag, naast J.W. Albarda. Het wethouderschap was voor hem een bevredigende en belangrijke functie. Het was de tijd van het zogenoemde wethouderssocialisme: terwijl de SDAP in de landspolitiek veroordeeld was tot een jarenlange vruchteloze oppositie, bleek in de lokale politiek wel samenwerking mogelijk tussen sociaal-democraten en 'burgerlijke' partijen. 'Rode wethouders' slaagden erin om lokaal belangrijke voorzieningen te treffen onder meer op het gebied van de volkshuisvesting, sociale zorg en het onderwijs.

Drees was van 1919 tot 1931 wethouder van Sociale Zaken, dat de gemeentelijke armenzorg, de werklozenzorg, de gezondheidszorg en ambtenarenzaken omvatte. Op al die terreinen bracht Drees aanzienlijke verbeteringen tot stand. Onder zijn leiding werd de gemeentelijke sociale zorg uitgebreid en op moderne leest geschoeid. In 1931 veranderde Drees van portefeuille en werd wethouder van Financiën en Openbare Werken. Er volgde een moeilijke tijd waarin de gevolgen van de grote economische crisis sterker voelbaar werden. Er waren bezuinigingen nodig onder meer op de salarissen van het gemeentepersoneel. Drees moest daarbij laveren tussen het gemeentebelang en de eisen en protesten van zijn achterban.

In de laatste jaren van zijn wethouderschap nam ook het aantal bestuursfuncties dat hij vervulde toe, zowel binnen de partij als daarbuiten. De belangrijkste functies waren het lidmaatschap van de Provinciale Staten van Zuid-Holland (al sinds 1919) en het lidmaatschap van het landelijke partijbestuur van de SDAP (sinds 1927). Het aantal commissielidmaatschappen e.d. liep uiteindelijk in de tientallen.

Landspolitiek

In mei 1933 werd Drees lid van de Tweede Kamer. Kort daarop beëindigde hij met enige pijn in het hart zijn wethouderschap. Hij bleef wel gewoon lid van de Haagse gemeenteraad. Het lidmaatschap van de Tweede Kamer, waar de SDAP in een oppositierol was gedrongen, zou hem minder voldoening geven dan het bestuurlijke werk als wethouder. Zijn vele nevenfuncties vormden dan ook een welkome aanvulling op het parlementaire werk.

In de Tweede Kamer trad Drees op als woordvoerder op het gebied van het binnenlands bestuur, de volkshuisvesting en de werklozenzorg. Gaandeweg kwam hij ook over algemene politieke onderwerpen te spreken. De bestrijding van de grote economische crisis stond centraal in Drees' werk binnen en buiten de Kamer. Hij voerde hardnekkig oppositie tegen het beleid van de kabinetten-Colijn. Al in een vroeg stadium zag hij de betekenis van nieuwe ideeën die in 1935 hun weerslag kregen in het Plan van de Arbeid, het alternatief van de SDAP voor de crisispolitiek van Colijn.

In dezelfde tijd veranderde de SDAP geleidelijk van een ideologisch geïsoleerde arbeiderspartij in een bredere sociaal-democratische volkspartij. Drees juichte die ontwikkeling toe, zolang de omschakeling maar niet te snel ging voor de traditionele arbeidersachterban. Daarnaast was de SDAP de grote tegenstander van het opkomende fascisme en nationaal-socialisme. Drees liet zich niet onbetuigd en bestreed het fascisme op het scherpst van de snede: in artikelen, redevoeringen en in het debat met vertegenwoordigers van extreem-rechtse partijen.

Toen de SDAP in augustus 1939 voor het eerst deelnam aan de landsregering, ging een ministerspost net aan Drees voorbij. Wel volgde hij partijleider Albarda, die minister werd, op als voorzitter van de SDAP-fractie in de Tweede Kamer. Hij heeft weinig tijd gekregen om een invulling aan die taak te geven. Nog geen jaar later kwam de Duitse inval. Samen met enkele partijgenoten probeerde Drees via IJmuiden naar Engeland te ontkomen, maar dat mislukte.

Bezettingstijd

De Duitse bezetting bracht dadelijk verandering in Drees' werkzaamheden. De Tweede Kamer kwam niet meer bijeen en de SDAP ging al snel ondergronds. Als partijbestuurder gaf Drees mede leiding aan de aanpassing van de organisatie aan de nieuwe omstandigheden. Daarnaast maakte hij deel uit van het overleg tussen de leiders van de zes grote politieke partijen, later Politiek Convent genoemd.

Aan deze activiteiten kwam een eind doordat hij in oktober 1940 als zogenaamd Indisch gijzelaar in Buchenwald werd geïnterneerd, samen met andere vooraanstaande Nederlanders. Die maatregel was een represaille voor de internering van Duitse onderdanen in Nederlands-Indië. Als 'Ehrenhäftlinge' kregen de Nederlanders een speciale behandeling, maar zij waren vanachter het prikkeldraad wel getuige van de verschrikkingen in het eigenlijke concentratiekamp. Waren de leefomstandigheden nog draaglijk, het geringe contact met het thuisfront viel Drees zwaar. Hij mocht per maand slechts één brief naar huis schrijven en één ontvangen.

Na precies een jaar, in oktober 1941, werd Drees uit Buchenwald vrijgelaten om gezondheidsredenen. Van jongsaf aan kampte hij met een gebrek aan maagzuur, een kwaal waarmee hij met een dieet en medicijnen goed kon leven, maar die in het kamp opspeelde. Korte tijd later werden de 'Indische gijzelaars' in Nederland geïnterneerd. In mei 1942 volgde een nieuwe interneringsgolf, waarbij ook Drees werd opgepakt en in St.-Michielsgestel terechtkwam. Na een week kwam hij weer vrij omdat hij eerder 'Lagerunfähig' was verklaard.

Drees raakte vervolgens steeds meer betrokken bij illegale activiteiten, zoals de leiding van de verboden SDAP, het ondergrondse politiek overleg en de coördinatie van het verzet. Hij maakte deel uit en werd voorzitter van het Politiek Convent, het Nationaal/Vaderlands Comité en de Contact-Commissie der Illegaliteit. In augustus 1944 werd hij aangewezen als een van de Vertrouwensmannen der Regering, die voorbereidingen moesten treffen voor het landsbestuur in de overgangstijd direct na de bevrijding. Door deze opeenstapeling van functies werd Drees een spin in het web van het (politieke) verzet.

Van belang daarbij was de omstandigheid dat hij tot het eind van de bezettingstijd op vrije voeten bleef, terwijl vele andere leidende figuren wegvielen van als gevolg van arrestaties. Wel leefde hij vanaf begin 1943 gescheiden van zijn gezin, afgezien van kortstondige bezoeken. Om het risico van arrestatie te verkleinen verbleef hij in Amsterdam, eerst bij zijn jongste zuster, later op een ander schuiladres.

Minister van Sociale Zaken en vice-premier

Gezien zijn belangrijke rol in de bezettingstijd kwam de benoeming tot kabinetsformateur, samen met W. Schermerhorn, niet onverwacht. Van het nieuwe kabinet van herstel en vernieuwing werd Schermerhorn premier, Drees minister van Sociale Zaken en vice-premier. Die portefeuilles behield hij in het volgende, 'rooms-rode' kabinet geleid door de katholiek L.J.M. Beel (1946-1948).

Met het departement van Sociale Zaken was Drees op vertrouwd terrein. Hij trof belangrijke maatregelen op het gebied van de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en arbeid en arbeidsvoorwaarden. Zijn Noodregeling Ouderdomsvoorziening van 1947, de voorloper van de AOW, maakte hem mateloos populair. Ouden van dagen gingen 'van Drees trekken' - een uitdrukking die de woordenboeken zou halen - en hij werd zelf al gauw 'Vader Drees'.

Als partijman was hij nauw betrokken bij de vernieuwing van de SDAP. Al in de bezettingstijd had hij zich uitgesproken tegen de vorming van een brede progressieve volksbeweging met een vaag politiek program, in plaats van de terugkeer van de SDAP. Wel werkte hij met overtuiging mee aan een verdere verbreding, op sociaal-democratische basis, van de herrezen partij. Zo kwam in februari 1946 de Partij van de Arbeid tot stand uit een fusie van de SDAP en enkele kleinere partijen.

Minister-president

Het kwam enigszins als een verrassing dat Drees in 1948 minister-president werd. Niet de PvdA maar de KVP was bij de verkiezingen de grootste partij geworden. De katholieken wensten bij de formatie een 'bredere basis', deelname van CHU en VVD aan het kabinet, en waren bereid in ruil daarvoor het premierschap af te staan. Dat Drees tien jaar minister-president bleef, heeft achteraf iets vanzelfsprekends gekregen. Destijds was dat zeker niet zo, al was hij ook toen populair en gerespecteerd ook buiten zijn eigen achterban.

De jaren vijftig gelden als saai en duf, maar waren dat in politiek opzicht geenszins. Geen enkel kabinet van premier Drees haalde zonder crisis de eindstreep. De verkiezingsstrijd van 1956 was uitzonderlijk fel en de formatie van Drees' laatste kabinet duurde lang. De dekolonisatie van Indonesië leidde in Drees' eerste kabinet tot grote moeilijkheden met de andere regeringspartijen. Net als in voorgaande jaren trachtten Drees en de PvdA-ministers een militaire confrontatie zoveel mogelijk te vermijden dan wel te beperken. Zij lieten uiteindelijk het belang van regeringsdeelname prevaleren. Bovendien zou de politiek tegenover Indonesië zonder de PvdA in de regering toch alleen maar verharden. Voor Drees was het een pijnlijk dilemma. De Indonesische kwestie typeerde hij later als 'vier jaar nachtmerrie'.

Met grote bekwaamheid leidde Drees zijn vier kabinetten van PvdA en KVP, aangevuld met wisselende kleinere partijen. Hij besefte terdege dat binnen een coalitie van minderheidspartijen compromissen onvermijdelijk waren. Mede op grond van zijn lange politieke ervaring kende hij de wensen en gevoeligheden van de andere partijen en voelde zo goed aan welk compromis onder de gegeven omstandigheden haalbaar was. Was hij van zijn kant ook bereid bepaalde punten prijs te geven, hij stelde toch ook heel duidelijk waar de grenzen lagen: 'tot hier en niet verder'.

Afgezien van de gebruikelijke politieke moeilijkheden en hoofdpijndossiers als de Indonesische kwestie en de Greet Hofmans-affaire had Drees het tij mee. Hij was premier in een tijd van opbouw, voortgaande wederopbouw van het land en opbouw van een stelsel van goede sociale voorzieningen. Hij verpersoonlijkte deugden als redelijkheid, soberheid, eenvoud en (sociale) rechtvaardigheid en wist zo het vertrouwen en gezag te winnen bij een groot deel van de bevolking. 'Vader Drees' werd een begrip en een symbool voor een tijdvak.

'Elder statesman'

Zijn aftreden als minister-president betekende geen einde aan zijn politieke en bestuurlijke activiteit, al kon hij het rustiger aan gaan doen. De PvdA benoemde hem tot partijbestuurder voor het leven, een functie die hij serieus nam. Als minister van Staat werd hem geregeld om advies gevraagd, onder meer over de ministeriële verantwoordelijkheid ten aanzien van het Koninklijk Huis. Verder pakte hij een oude draad op en zat enkele commissies voor. Hij was nu een man van 'losse karweitjes', zoals hij zelf in een interview verklaarde. Daarnaast schreef hij de eerste van verschillende boeken, terugblikkend op zijn leven.

Door verminderd gehoor en gezichtsvermogen kon hij vanaf 1966 geen bestuurlijk werk meer verrichten en de vergaderingen van het partijbestuur van de PvdA niet meer bijwonen. Ondertussen baarden ontwikkelingen binnen de partij hem grote zorgen. Onder invloed van Nieuw Links voer de PvdA een meer radicale en polariserende koers en dreigde zelfs op te gaan in een progressieve volkspartij. Drees uitte zijn bezwaren daartegen in het openbaar, in artikelen en interviews in de krant, op radio en tv. In 1971 zette hij de pijnlijke stap en trad uit de partij. De vijandige reacties van sommige voormalige partijgenoten kwetsten hem diep.

Een paar jaar later, in 1974, overleed zijn vrouw. Dat verlies liet een leegte achter in zijn leven. Voor steun en gezelschap was hij vooral aangewezen op zijn oudste zoon Jan, die hem al enige tijd hielp met zijn correspondentie. Drees werd steeds dover en ging steeds minder zien, maar zijn gestel was krachtig en zijn geest en geheugen bleven tot op hoge leeftijd goed. Hij bleef artikelen en boeken schrijven en interviews geven. Voor journalisten, wetenschappers, studenten en scholieren werd hij een belangrijke bron van informatie over vroeger tijden en actuele ontwikkelingen.

Zijn laatste drie levensjaren was hij ziekelijk. In 1986 werd hij honderd jaar oud. Hij werd bedolven onder een enorme hoeveelheid post, bloemen en cadeaus, maar kon daar zelf nauwelijks kennis van nemen. Op 14 mei 1988 overleed hij, bijna 102 jaar oud.

2. Overige familieleden

Johannes Michiel Drees (1858-1891) en Anna Sophia Drees-Van Dobbenburgh (1858-1954) waren de ouders van Drees. Beiden waren afkomstig uit de orthodox-hervormde kleine burgerij. De vader van Johannes Michiel was kruidenier, de vader van Anna Sophia was timmerman, later schuitenvoerder. Het echtpaar Drees-Van Dobbenburgh kreeg vier kinderen: Grietje, Willem, Christina Elisabeth en Johannes Michiel (die na vijf maanden stierf). Vader Johannes Michiel had een goede betrekking als kantoorbediende bij de Twentsche Bank, maar overleed op 33-jarige leeftijd aan tuberculose. Anna Sophia bleef achter zonder middelen van bestaan, want de bank kende nog geen weduwenpensioen. Ze nam kostgangers in huis om in het levensonderhoud te voorzien. Haar zwager Frederik Drees sprong bij door de huishuur en het schoolgeld van de kinderen te betalen. Toen de kinderen volwassen waren voorzagen zij in het onderhoud van hun moeder, die haar verdere leven bij haar jongste dochter Bets inwoonde.

Christina Elisabeth Beck-Drees (1888-1968), roepnaam 'Bets', was de jongere zuster van Drees. Zij bezocht de kweekschool in Amsterdam, maar ging daarna naar kantoor. Zij was later actief in het maatschappelijk werk, onder meer voor de Vereniging van Nederlands-Hervormde Vrijwillige Verzorgsters en de Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg in Amsterdam. Haar sociale bewogenheid kwam net als bij haar broer voort uit een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, maar ook uit een diep religieus besef. Voor de oorlog was ze actief in de kleine progressieve protestantse partij Christelijk-Democratische Unie. Na de oorlog sloot ze zich aan bij de PvdA en was onder meer actief in de Protestants-Christelijke Werkgemeenschap binnen die partij. Ze was gehuwd met H.L. Beck van 1916 tot 1936 (echtscheiding) en kreeg twee zoons. Haar moeder woonde bij haar in.

Catharina Drees-Hent (1888-1974), roepnaam 'To', was Drees' echtgenote. Ze leerden elkaar kennen via Bets Drees, bij wie To in de klas zat. To was afkomstig uit een vrijzinnig-hervormd, kleinburgerlijk milieu. Haar vader was loper voor een verzekeringsmaatschappij en aanspreker. To bezocht de kweekschool en werkte van 1907 tot 1910 als onderwijzeres in Amsterdam. In juli 1910 trouwde ze met Drees en verhuisde naar Den Haag. Het echtpaar Drees-Hent kreeg vier kinderen, twee dochters en twee zoons: Annie (1911), Adri (1914), Jan (1919) en Wim (1922). Hun jongste dochter Adri overleed op zesjarige leeftijd aan de gevolgen van de Spaanse griep.

To droeg zorg voor het gezin en het huishouden. Vooral zij onderhield ook de meeste contacten met de familie en schoonfamilie in Amsterdam. Ze deelde de idealen van haar man en was lid van verschillende organisaties in de sociaal-democratische beweging, maar zonder daarin actief te zijn. Het gaf haar voldoening dat ze haar man in staat kon stellen zich volledig op zijn werkzaamheden te concentreren. Toen de kinderen groot waren, was ze jarenlang bestuurslid van de vereniging 'Licht, Liefde, Leven' die zich inzette voor huishoud- en nijverheidsonderwijs aan meisjes.

Als echtgenote van de minister-president trad ze weinig op de voorgrond. Ze leidde de groep ministersvrouwen die regelmatig bijeenkwam. Verder vervulde ze trouw haar representatieve taken, maar stond liever niet in de schijnwerpers. Interviews gaf ze niet; alleen intimi kwamen te weten hoe sterk To meeleefde met de politieke ontwikkelingen en hoe krachtig haar opvattingen waren. De vele vijandige reacties op het uittreden van Drees uit de PvdA, in 1971, raakten ook To diep. Haar laatste levensjaren kampte ze met een zwakke gezondheid en een verminderde geestkracht. Ze overleed op 30 januari 1974 plotseling aan een hartstilstand, 85 jaar oud.

Johannes Michiel Drees (1919-2002), roepnaam 'Jan', was Drees' oudste zoon. Hij bezocht het Gymnasium Haganum en studeerde vervolgens Nederlands recht in Leiden (1936-1941). In de bezettingstijd was hij als ambtenaar werkzaam voor het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, tot hij in het kader van de Arbeidsinzet bij de Gemeentelijke Crisis- en Distributiedienst in Den Haag werd geplaatst. Na de bevrijding trad hij als bedrijfsjurist in dienst bij NV De Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank, later genaamd De Centrale Verzekeringen NV. Naast zijn hoofdfunctie (laatstelijk hoofd van de afdeling Beleggingen) was hij bestuurslid, later secretaris-penningmeester van het Pensioenfonds van De Centrale, en secretaris-penningmeester van de Stichting Financieel Bureau Academici. In juli 1968 nam hij ontslag bij De Centrale.

Op achttienjarige leeftijd meldde Jan Drees zich aan bij de SDAP. Hij was actief als bestuurslid van zijn afdeling en later als penningmeester van de federatie-Den Haag van de PvdA (1949-1966). Eind 1968 maakte hij deel uit van het comité Democratisch Appèl van PvdA-leden die verontrust waren over de radicalisering van de partij. In juni 1970 verliet hij de partij en werd lid van Democratisch Socialisten '70. Van december 1970 tot begin jaren tachtig zat hij in het hoofdbestuur van DS'70. Daarnaast maakte hij deel uit van de redactie van de partijorganen Politiek Bulletin en Het Buitenhof.

Jan Drees trouwde niet en bleef, op een korte onderbreking in de bezettingstijd na, in zijn ouderlijk huis wonen. Vanaf 1970 was hij zijn vader in toenemende mate behulpzaam onder meer bij diens correspondentie. Op dictaat van zijn vader of aan de hand van diens stenografische concepten typte hij brieven en teksten van artikelen uit. In diens laatste levensjaren (1985-1988) beantwoordden hij en zijn broer Wim Drees jr. zelf de ingekomen post, namens hun vader. Jan Drees overleed op 1 maart 2002.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van Drees kent een lange bewerkingsgeschiedenis. In de jaren 1960 assisteerde het Algemeen Rijksarchief (nu Nationaal Archief) Drees bij de beschrijving van een deel van zijn archief en bij het uittypen van door hem op de band gedicteerde stenografische aantekeningen. In 1968 verleende de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) een subsidie aan prof. H. Daalder voor verdere ordening en beschrijving van het archief-Drees. Een wetenschappelijk medewerker, R.P. van den Helm, verrichtte dat werk met assistentie van zijn echtgenote. Na afloop van de aanstelling van Van den Helm rondde mevrouw A.P. Daalder-Neukircher de beschrijving af onder begeleiding van de archivaris M.H.G.A. de Graaff. Dit resulteerde in 1974 in een eerste plaatsingslijst.

In 1978 nam het Algemeen Rijksarchief (ARA) de verdere bewerking weer ter hand. Het archief berustte nog bij Drees thuis, die het zelf geregeld gebruikte voor onder meer het schrijven van artikelen. Ook stelde hij het aan historici of politicologen ter beschikking voor onderzoek. Door het veelvuldige gebruik van het nog steeds aangroeiende archief was een definitieve ordening nog niet mogelijk. Na het overlijden van Drees in 1988 schonken de erfgenamen een groot gedeelte van het archief aan het ARA. Het ging daarbij om stukken betreffende het openbare leven van hun vader. Archivalia uit de privésfeer bleven in familiebezit. De nieuwe aanwinst van het ARA werd in 1992 ontsloten door middel van een voorlopige inventaris, samengesteld door M. Baertl.

In de jaren 1993-1996 bewerkte J.H. Gaemers een gedeelte van de archivalia in familiebezit. Dat gebeurde in het kader van het project 'Politieke biografie van dr. W. Drees' onder leiding van H. Daalder, met subsidie van het Prins Bernhard Fonds. De inventarisator verzorgde tevens een aanvulling op het archief-Drees met stukken uit familiebezit. Tien jaar later besloot de familie Drees ook de resterende archivalia over te dragen aan het Nationaal Archief (te beginnen met het dossier betreffende de Greet Hofmans-affaire). Deze aanvulling omvatte stukken betreffende het particulier leven van Drees, en stukken afkomstig van enkele van diens familieleden. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, dat enige verspreide documenten van Drees in zijn bezit had, werd bereid gevonden deze af te staan aan het Nationaal Archief.

De verwerving van het archief

Schenking (van een niet overheidsarchief)

Inhoud en structuur van het archief MAISAO-WOTAP 2.21 Inhoud Aard van de stukken

Het archief omvat stukken uit zowel Drees' openbare leven als zijn privéleven. Zijn politiek-bestuurlijke leven was lang en rijk en zijn archief bevat interessant materiaal voor politiek-historici. De archivalia omvatten correspondentie, teksten van artikelen en redevoeringen, aantekeningen, krantenknipsels, partijstukken, verkiezingsmateriaal, (afschriften van) ambtelijke stukken en gedrukte documentatie. De voornaamste onderwerpen zijn: de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en de Partij van de Arbeid (PvdA) waarin Drees bestuurlijk actief was van 1910 tot 1971 verkiezingen voor (Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraad) tussen ca. 1910 en 1967 de Haagse gemeentepolitiek in de periode 1910-1940 de landspolitiek in de crisistijd, jaren 1930 het politieke verzet in de bezettingstijd de landspolitiek in de periode 1945-1958, in het bijzonder de kabinetsformaties, de Indonesische kwestie, de sociaal-economische politiek en aangelegenheden betreffende het Koninklijk Huis.

Wat betreft zijn 'verenigingsleven' verdienen zijn niet-politieke idealen vermelding: stenografie, drankbestrijding en Esperanto.

De archivalia betreffende Drees' privéleven omvatten vooral familiecorrespondentie en stukken over verschillende familieaangelegenheden als huwelijken en sterfgevallen. Daarnaast bevat het archief stukken afkomstig van enkele familieleden van Drees: zijn ouders, zijn jongere zuster Bets Beck-Drees, zijn echtgenote To Drees-Hent en zijn oudste zoon Jan.

Documenten in steno

Een bijzonder probleem ten aanzien van Drees' archief betreft het feit dat veel stukken voor de meeste mensen onleesbaar zijn: ze zijn in steno geschreven (systeem-Groote). Voor zichzelf maakte Drees zijn gehele leven lang aantekeningen in steno: notities in agenda's, concepten van uitgaande brieven, teksten voor speeches en zo meer. Hij had het kortschrift bij wijze van hobby geleerd, toen hij het boekje Stenografie voor iedereen van A.W. Groote in handen kreeg. Dat nieuwe, 'revolutionaire' schrift boeide hem in hoge mate en samen met enkele vrienden richtte hij de oefenclub 'Steeds Sneller' op. Door hard te oefenen ontwikkelde Drees zich tot de beste stenograaf van het systeem-Groote. Het lag daardoor voor de hand dat hij van zijn hobby zijn beroep maakte.

Als het ideaal van Groote - 'stenografie voor iedereen' - ergens is verwezenlijkt, dan wel in de familie Drees. Zijn beide zusters leerden steno, zijn latere vrouw To, hun kinderen en zelfs sommige kleinkinderen, al zou alleen Jan Drees een intensieve gebruiker van het schrift worden. Het archief bevat daardoor veel steno: behalve aantekeningen van Drees zelf, ook hele briefwisselingen, in het bijzonder die met To in hun verlovingstijd (1907-1910) en in de bezettingstijd toen Drees het veiliger vond niet thuis te wonen (1943-1945). Daarnaast zijn natuurlijk ook de ingekomen brieven van Groote en andere stenografen in kortschrift.

Al in de jaren zestig onderkende Drees het probleem dat historici geen kennis konden nemen van de vele stenoaantekeningen in zijn archief. Met administratieve hulp van het Algemeen Rijksarchief zijn veel belangrijke documenten, door Drees op de band gedicteerd, uitgetypt en na controle aan het archief toegevoegd ter vervanging van de originele aantekeningen. In sommige gevallen zijn de stenoaantekeningen wel bewaard gebleven naast de transcripties. Bij het uitwerken gaf Drees prioriteit aan stukken betreffende de bezettingstijd, de Indonesische kwestie en de naoorlogse kabinetsformaties, onderwerpen die de belangstelling hadden van historici. Door de achteruitgang van Drees' gezichtsvermogen en het wegvallen van de administratieve hulp kwam begin jaren zeventig een einde aan deze wijze van uitwerken.

De gebruiker van het archief-Drees moet ermee rekening houden dat in veel inventarisnummers stenografische documenten of aantekeningen op documenten voorkomen. Signalering van de aanwezigheid van steno in alle voorkomende gevallen zou te veel NB's opleveren. De opmerking 'In steno' is alleen gebruikt wanneer de inhoud van een inventarisnummer geheel of praktisch geheel in kortschrift is geschreven.

Getypte transcripties van aantekeningen zijn gedateerd op de datum van het oorspronkelijke stenografische document.

Stukken opgesteld door Jan Drees of Wim Drees jr.

In de jaren 1985-1988 behartigden Jan Drees en zijn broer Wim Drees jr. de zaken van hun vader wegens diens ziekte. De brieven die ze namens hem schreven zijn geborgen bij de ingekomen stukken en bevinden zich derhalve verspreid over het archief van hun vader.

Verantwoording van de bewerking

De collectie-Drees, die al berustte bij het Nationaal Archief, en de jongste aanvulling uit familiebezit zijn samengevoegd en opnieuw geïnventariseerd. Er zijn geen stukken vernietigd, behoudens de verwijdering van dubbele exemplaren van knipsels of stukken (afschriften). Het archief is vervolgens opnieuw genummerd.

Ordening van het archief

De inventaris van het archief is opgebouwd uit drie hoofdonderdelen: het openbare leven van Drees het particulier leven van Drees overige familieleden

W. Drees, openbaar leven

De hoofdrubriek 'Openbaar leven' opent met de rubriek 'Algemeen'. Deze omvat naast enkele andere subrubrieken drie belangrijke reeksen stukken die Drees' gehele leven beslaan. alfabetisch geordende correspondentie artikelen, redevoeringen en boekuitgaven van Drees knipsels van artikelen over, en interviews met hem Het is raadzaam om deze rubrieken te raadplegen in aanvulling op de inventarisnummers over specifieke onderwerpen.

De hoofdrubriek 'Openbaar leven' is verder in hoofdzaak chronologisch ingedeeld op de bestuurlijke functies die hij - na zijn eerste werkzaamheden als kantoorbediende en stenograaf - vervulde: raadslid en wethouder (1913-1940) lid van de Provinciale Staten (1919-1940) lid van de Tweede Kamer (1933-1940) minister van Sociale Zaken (1945-1948) minister-president (1948-1958) 'ambteloos' elder statesman (1958-1988)

Daarnaast is er de rubriek betreffende zijn activiteiten voor de partij, SDAP resp. PvdA, die hij vertegenwoordigde in zijn bestuurlijke functies (1904-1971). Een strikte scheiding tussen deze rubriek en de chronologische hoofdrubrieken viel niet altijd aan te brengen. Stukken over de houding van de partij bij specifieke kwesties, zoals de dekolonisatie van Nederlands-Indië, zijn te vinden in de rubrieken betreffende zijn ministerschap.

Een bijzondere rubriek is 'Ondergronds politicus en verzetsman' over de bezettingstijd, toen zijn werkzaamheden zich in hoofdzaak buiten de openbaarheid afspeelden. Van belang hierbij is de vermelding van de subrubriek 'Nasleep van de bezettingstijd', die afwijkt van de chronologische indeling. Deze subrubriek omvat stukken uit de periode na 5 mei 1945, over onder meer de afwikkeling van zijn illegale activiteiten, de zuivering en de herdenking van de oorlog.

Ten slotte zijn er twee rubrieken die zijn gehele werkzame leven beslaan: 1. de nevenfuncties (ook binnen de socialistische beweging); 2. de lidmaatschappen van verenigingen, onder meer betreffende de stenografie en de drankbestrijding.

W. Drees, particulier leven en Overige familieleden

Deze hoofdrubrieken bevatten hoofdzakelijk de uitgebreide familiecorrespondentie en stukken betreffende familieaangelegenheden zoals huwelijken en sterfgevallen. Hoewel zijn echtgenote het merendeel van de correspondentie voor haar rekening nam, zijn de briefwisselingen van het echtpaar gerubriceerd onder Drees. De correspondentie ging van huis tot huis, met bijdragen van huisgenoten. Een voorbeeld daarvan is de briefwisseling tussen het echtpaar Drees-Hent en de familie Beck-Drees, waar ook Drees' moeder inwoonde.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenDeels openbaar, deels niet openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Archief W. Drees [levensjaren 1886-1988], nummer toegang 2.21.286, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Drees, 2.21.286, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam bevindt zich een kleine verzameling stukken van Drees uit de bezettingstijd. Het betreft alleen afschriften dan wel fotokopieën uit het archief dat bij het Nationaal Archief berust.

Bij het Documentatiecentrum voor Nederlandse Politieke Partijen te Groningen bevindt zich een collectie stukken afkomstig van Jan Drees met betrekking tot zijn activiteiten voor de partij Democratisch Socialisten '70 (1970-1983).

Publicaties

VOORNAAMSTE PUBLICATIES VAN DREES

W. Drees, Op de kentering. Het democratisch socialisme en de toekomst (Amsterdam 1945). W. Drees, Drees aan het woord. Geschriften en redevoeringen bijeengebracht door K. Voskuil (Amsterdam 1952). W. Drees, Van mei tot mei. Persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet (Assen 1958). W. Drees, Een jaar Buchenwald (Amsterdam 1961). W. Drees, Zestig jaar levenservaring (Amsterdam 1962). W. Drees, De vorming van het regeringsbeleid (Assen 1965). W. Drees, Monarchie - democratie - republiek. Met een interview van Martin van Amerongen (Baarn 1969). W. Drees, Neerslag van een werkzaam leven. Een keuze uit de geschriften, redevoeringen, interviews en brieven uit de jaren 1902-1972 van dr. W. Drees, voorzien van inleiding en commentaar van hemzelf en met redactionele medewerking van Paul van 't Veer (Assen 1972). W. Drees, Het Nederlandse parlement vroeger en nu (Naarden 1975). W. Drees, Drees 90. Geschriften en gesprekken, met inleiding door H. Daalder en interviews door G. Puchinger (Naarden 1976). W. Drees, Marx en het democratisch socialisme. Politiek-historische beschouwingen. Met een voorwoord van Bart Tromp (Amsterdam 1979). W. Drees, Herinneringen en opvattingen (Naarden 1983). W. Drees, Op de kentering. Een sociaal-democratische visie op Nederland en de wereld na de bevrijding. H. Daalder en J.H. Gaemers red. (Amsterdam 1996).

KORTE BIOGRAFISCHE OVERZICHTEN

'W. Drees', Biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum, www.parlement.com J. Bosmans, 'W. Drees', Biografisch woordenboek van Nederland, www.inghist.nl Maarten Brinkman, 'W. Drees', Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, www.iisg.nl

BIOGRAFIEËN EN BIOGRAFISCHE STUDIES

Maarten Brinkman, Willem Drees, de SDAP en de PvdA (Amsterdam 1998). H. Daalder en N. Cramer red., Willem Drees (Houten 1988). H. Daalder, Het socialisme van Willem Drees (Amsterdam 2000). Hans Daalder, Gedreven en behoedzaam. Willem Drees 1886-1988. De jaren 1940-1948 (Amsterdam 2003). Hans Daalder, Vier jaar nachtmerrie. Willem Drees 1886-1988. De Indonesische kwestie 1945-1949 (Amsterdam 2004). Hans Daalder, Drees en Soestdijk. Over de zaak-Hofmans en andere crises 1948-1958 (Amsterdam 2006). Jelle Gaemers, De rode wethouder. Willem Drees 1886-1988. De jaren 1886-1940 (Amsterdam 2006). Huis, Frits, en René Steenhorst, Bij monde van Willem Drees. Levensschets van een groot Nederlander (Utrecht en Antwerpen 1985). John Jansen van Galen en Herman Vuijsje, 100 jaar Drees. Wethouder van Nederland (2e herz. druk; Houten 1986). Messer, E., Dr. Willem Drees (Amsterdam z.j. [1961]). Wijnen, H.A. van, Willem Drees. Democraat (Weesp 1984).

OVER TO DREES-HENT

Jelle Gaemers, 'To Drees-Hent (1888-1974). Stille kracht', in: Peter Rehwinkel e.a., Getrouwd met de premier. De first lady's van Nederland in veertien portretten (Zutphen 2004) blz. 42-55.
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A. WILLEM DREES (1886-1988) A.1. OPENBAAR LEVEN A.1.1. Algemeen A.1.1.1. Correspondentie A.1.1.1.1. Alfabetisch geordend

De correspondentie is onderverdeeld in vier chronologische series.

1-2 Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend, met bijlagen. 1904-1940 april 2 omslagen 1 http://proxy.handle.net/10648/38dd954f-80cf-42df-8f93-aa4a373b766b A-M 2 http://proxy.handle.net/10648/852e9f59-ff46-45ed-bbd6-c97a38a981e8 N-Z 3-5 Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend, met bijlagen. 1940 mei - 1945 mei 5 3 omslagen

Zie ook inv.nrs. 508-509.

3 http://proxy.handle.net/10648/2985f46d-f3fa-49f9-a0e0-2140ddc72d04 A-J 4 http://proxy.handle.net/10648/5b60c58a-c8dc-4966-a510-ce664d29172c K-R 5 http://proxy.handle.net/10648/a335963d-491a-4234-b6bb-c5c6e407fee0 S-Z
6-26 Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend, met bijlagen. 1945 mei 6 - 1958 16 omslagen, 5 pakken 6 http://proxy.handle.net/10648/821d04f6-4269-4a89-a828-010d46a4c4b4 A 7 http://proxy.handle.net/10648/ce287c0f-59ff-4fe8-81a5-8d0a75a0f18e B 1 pak 8 http://proxy.handle.net/10648/3d8a9209-6dad-403d-bb7f-122def7c3510 C 9 http://proxy.handle.net/10648/8e109d82-9e77-49dc-ba57-1e8571ac76ef D 10 http://proxy.handle.net/10648/7a2ac4c5-61b3-4b73-9edf-e721cec11ee9 E 11 http://proxy.handle.net/10648/fba4e159-c590-48d9-89ab-e01efc02bbdc F 12 http://proxy.handle.net/10648/6ef86a8b-3b7e-4ac8-98d1-48045746e583 G 1 pak 13 http://proxy.handle.net/10648/4af77359-6bd1-4c22-8700-16f20b48581e H 14 http://proxy.handle.net/10648/8382d6c5-f188-467e-8cd0-26e1a2453ec7 I-J 15 http://proxy.handle.net/10648/f4c8ef9c-e55b-4017-aad2-fcededfdafe4 K 16 http://proxy.handle.net/10648/dcb11d24-89c4-4744-b778-a861f7e72b2d L 17 http://proxy.handle.net/10648/49e34342-1a91-453b-b126-c81b8fc25585 M 18 http://proxy.handle.net/10648/6e111612-8c5d-472f-ba23-47ff72faaf5a N 19 http://proxy.handle.net/10648/f9e0b334-d560-44a5-9b32-562b10f5112a O 20 http://proxy.handle.net/10648/a314163e-4dc7-4202-a036-e29cced2f2a2 P-Q 21 http://proxy.handle.net/10648/2e8a5e9d-c309-4551-93f4-6963a6f979ca R 1 pak 22 http://proxy.handle.net/10648/8102bd8a-d2f8-4ef2-abce-41c5c2276e91 S 1 pak 23 http://proxy.handle.net/10648/fa1f2323-91a2-4d8e-a88f-13486916e88a T-U 24 http://proxy.handle.net/10648/83846744-0e63-4557-b8c3-e5eb3218ffd0 V 1 pak 25 http://proxy.handle.net/10648/ebb788ab-b007-4b6f-ba1e-ac7c4a1757d8 W 26 http://proxy.handle.net/10648/a33bf416-4427-41cb-bce7-129492d5e9b6 Y-Z 27-47 Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend, met bijlagen. 1959-1988 11 pakken, 10 omslagen 27 http://proxy.handle.net/10648/c486c757-41ce-4b4b-a7df-feaa0b5b112b A 1 omslag 28 http://proxy.handle.net/10648/29448e36-a466-4c72-8639-69d772101c9e B 29 http://proxy.handle.net/10648/5400fcde-254b-4abc-91f6-57a9cf52c793 C 1 omslag 30 http://proxy.handle.net/10648/aa629a0b-e0a2-478c-8aa4-a40c3c46d2d5 D 31 http://proxy.handle.net/10648/c3282afb-e494-4c43-bb98-bcbebafab6be E 1 omslag 32 http://proxy.handle.net/10648/9e242734-2e1a-483c-a3fd-e27911fc857e F 1 omslag 33 http://proxy.handle.net/10648/67f636d0-0ebf-4cbc-a9af-920874d94b97 G 34 http://proxy.handle.net/10648/2bbcc616-fff6-40b8-ae64-26ca65dbe71e H 35 http://proxy.handle.net/10648/ef82caf6-6eab-4c4e-8e2a-d9ea6eae74ec I-J 36 http://proxy.handle.net/10648/d40a7b7d-ed08-401f-a754-214d2b74722d K 37 http://proxy.handle.net/10648/3d79c0cc-68b2-41ec-ae19-42265cb6e305 L 1 omslag 38 http://proxy.handle.net/10648/581ca527-13b0-48d8-80d2-a64ebeb62d1e M 39 http://proxy.handle.net/10648/1374606b-10c0-490f-b2bd-00f8a7703d94 N 1 omslag 40 http://proxy.handle.net/10648/c38a9f15-bdad-4abc-911a-9a6161629f18 O 1 omslag 41 http://proxy.handle.net/10648/4af7c3a0-45e8-4a0e-b7a6-08d055a46665 P 1 omslag 42 http://proxy.handle.net/10648/432c0202-dc99-41f1-b9cd-69d2375d9792 R 43 http://proxy.handle.net/10648/8b417488-baa4-4443-a114-5e7729d0ca10 S 44 http://proxy.handle.net/10648/b98a4450-c026-4858-a83c-fb5e4dea503e T-U 1 omslag 45 http://proxy.handle.net/10648/f540e800-587c-4b9c-9e03-39dfcd996848 V 46 http://proxy.handle.net/10648/e1916859-434c-4099-b073-e72b3b885f45 W 47 http://proxy.handle.net/10648/ead1ccb9-e4cd-483d-b7fd-fdf4ed0c544a X-Z 1 omslag
A.1.1.1.2. Gelukwensen bij verjaardagen

Zie ook inv.nrs. 226-233.

48 http://proxy.handle.net/10648/6eac41d8-1220-4345-b49a-43584d68535c Ingekomen gelukwensen bij zijn vijftigste verjaardag, met aantekening van Drees. 1936 1 omslag

Alfabetisch geordend.

49 http://proxy.handle.net/10648/b6fc86f3-1e17-461c-8e8c-9b1148a085f5 Ingekomen gelukwensen bij zijn zestigste verjaardag. 1946 1 omslag

Alfabetisch geordend.

50-54 Ingekomen gelukwensen bij zijn vijfenzestigste verjaardag, met bijlagen. 1951 5 omslagen 50 http://proxy.handle.net/10648/04f16116-164c-490a-b59b-27448c369ff9 Lijsten van ontvangen gelukwensen en cadeaus, met gedrukte bedankkaart van Drees 51 http://proxy.handle.net/10648/a471debd-6852-4e68-9388-56d539555515 Brieven A-L 52 http://proxy.handle.net/10648/6720dff3-6ef4-46a2-b64a-3a305d90e7f1 Brieven M-Z 53 http://proxy.handle.net/10648/c87acb13-301e-455d-ba8a-783884d7a853 Kaarten 54 http://proxy.handle.net/10648/d2e00900-1445-46f3-8f1a-300de7d09f86 Telegrammen 55-59 Ingekomen gelukwensen bij zijn zeventigste verjaardag, met bijlagen. 1956 4 omslagen, 1 stuk 55 http://proxy.handle.net/10648/c370aede-dd85-4354-87ba-50fef183cd86 Brieven en kaarten bij geschenken, met bijlagen 56 http://proxy.handle.net/10648/29d854d1-f869-48b2-89b0-4ea611dee758 Brieven en kaarten A-L 57 http://proxy.handle.net/10648/51bdc761-f629-454c-96d0-df16473d658e Brieven en kaarten M-Z 58 http://proxy.handle.net/10648/f6d52b7c-46a3-42fa-8596-17fae925f379 Telegrammen 59 http://proxy.handle.net/10648/3309409c-4844-4b06-bb91-9eb755afe7c8 Verkiezingsvaantje van de PvdA uit 1952, bedrukt met felicitatie van de afdeling Deventer 1 stuk 60-62 Ingekomen gelukwensen bij zijn vijfenzeventigste verjaardag, met bijlagen. 1961 1 omslag, 2 katernen, 1 stuk 60 http://proxy.handle.net/10648/094b117f-5655-44f0-b221-2b1173941dc1 Brieven, kaarten en telegrammen, met bijlagen 1 omslag 61 http://proxy.handle.net/10648/521bef1d-6221-4da4-84a4-8829ba90d626 Receptiealbum, met uitnodiging 1 katern, 1 stuk 62 http://proxy.handle.net/10648/ebbdc740-603b-4638-815a-7b29c6d100bd Album met handtekeningen van vrouwelijke PvdA-leden, bijeen op de contactdag van vrouwengroepen te Oostvoorne, met begeleidende brief 1 katern 63 http://proxy.handle.net/10648/fd3252ea-379e-4fc5-b594-b0c2e1d469bc Rol met brieven en kindertekeningen, vervaardigd door leerlingen van de Van Alphenschool te Utrecht, ter gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag. 1961 1 stuk 64-66 Ingekomen gelukwensen bij zijn tachtigste verjaardag, met bijlagen. 1966 3 omslagen 64 http://proxy.handle.net/10648/d0289bc8-567f-43ef-9dfd-caf2206c5d25 Brieven en kaarten A-L, met gedrukte bedankkaart van Drees 65 http://proxy.handle.net/10648/08bde667-8239-4c1c-b520-06ba01e4e641 Brieven en kaarten M-Z 66 http://proxy.handle.net/10648/12eb2eec-94bd-4431-bbad-8015c3d59b26 Telegrammen 67 http://proxy.handle.net/10648/5db88a58-2e24-4ba3-b9bb-2dfc504b226a Tekening, vermoedelijk van het NVV-vakantieoord te Oldenzaal, aan Drees voor zijn tachtigste verjaardag aangeboden door de maker, L.J. Muller. 1966 1 stuk 68 http://proxy.handle.net/10648/42936ee9-14ef-426f-b070-6eb2d30e3976 Ingekomen gelukwensen bij zijn vijfentachtigste verjaardag. 1971 1 omslag

Zie ook inv.nr. 341-342.

69-71 Ingekomen gelukwensen bij zijn negentigste verjaardag, met bijlagen. 1976 3 omslagen 69 http://proxy.handle.net/10648/07db0134-2fa6-40a3-a9c2-502babd3eaa0 Brieven en kaarten A-L, met twee aantekeningen van Drees 70 http://proxy.handle.net/10648/ca1bbad7-d476-4d0e-bda1-16869c9c635b Brieven en kaarten M-Z 71 http://proxy.handle.net/10648/cc8494f3-9a71-4659-af01-9bf7f9bbf65a Telegrammen 72 http://proxy.handle.net/10648/2649e92c-398f-4480-8de1-222459db9cc3 Ingekomen brieven met gelukwensen naar aanleiding van de televisie-uitzending over Drees' negentigste verjaardag op 20 november 1976. 1976 1 omslag

Zie ook inv.nr. 1060.

73 http://proxy.handle.net/10648/52f3d445-b2a4-40b3-8af9-03c862e0363f Ingekomen gelukwensen bij zijn vijfennegentigste verjaardag, met gedrukte bedankkaart van Drees. 1981 1 omslag 74-78 Ingekomen brieven en kaarten met gelukwensen bij zijn honderdste verjaardag, persoonlijk door de familie beantwoord, met doorslagen van uitgaande brieven. 1986 5 pakken

Zie ook inv.nr. 1134.

74 http://proxy.handle.net/10648/dd6ae1e5-b818-479c-9266-64fc6e1116f7 A-E 75 http://proxy.handle.net/10648/b8417c99-af54-4e42-a6f5-a7cc0aa3fdf7 F-J 76 http://proxy.handle.net/10648/1d456933-7d2e-4065-9938-ce93972dd9c9 K-O 77 http://proxy.handle.net/10648/558fd6c0-8ab5-4745-89aa-f5339e18f4f0 P-T 78 http://proxy.handle.net/10648/8d6f1356-429c-4d39-80a9-5be977534d25 U-Z
79 http://proxy.handle.net/10648/c93bf4e5-0680-4f96-94ad-b93bba6d4dce Ingekomen gelukwensen bij zijn honderdste verjaardag, van familieleden en verwanten, deels persoonlijk door de familie beantwoord. 1986 1 omslag 80-85 Ingekomen gelukwensen bij zijn honderdste verjaardag, van verschillende aard, deels persoonlijk door de familie beantwoord. 1986 6 omslagen 80 http://proxy.handle.net/10648/59defa67-c281-407f-809a-53a80df1c316 Certificaten van boomplantingen in Israël, beantwoord 81 http://proxy.handle.net/10648/755a348d-ddfa-4df5-bb4a-ba49691ad2ad Kaartjes behorend bij ontvangen bloemstukken, beantwoord 82 http://proxy.handle.net/10648/1e7389ab-20fb-4a06-8085-81720129c347 Gelukstelegrammen 83 http://proxy.handle.net/10648/db3ca480-f7f7-4b02-8fc3-b0864c1226b7 Visitekaartjes ter felicitatie 84 http://proxy.handle.net/10648/886ad425-035d-484a-bad5-0b98ab2d2caa Brieven en kaarten met gedichten 85 http://proxy.handle.net/10648/2aa6dca2-3921-42c5-bb65-74fccd27c779 Overige brieven 86-91 Ingekomen kaarten met gelukwensen bij zijn honderdste verjaardag, niet beantwoord. 1986 6 dozen

Doos nrs. 86-90 zijn ongesorteerd. Doos nr. 91 bevat kaarten van onder meer socialisten, esperantisten, bekenden, en kaarten met persoonlijke herinneringen aan Drees.

86 http://proxy.handle.net/10648/d2cdc00a-3d21-475a-8e66-4726d3257ab2 Kaarten, onbeantwoord (1) 87 http://proxy.handle.net/10648/f040c32f-092d-4a6c-aa4b-578cd1594b6a Kaarten, onbeantwoord (2) 88 http://proxy.handle.net/10648/058f62e1-3b68-4caf-8e29-17cea5e10d22 Kaarten, onbeantwoord (3) 89 http://proxy.handle.net/10648/3c4904e5-ec18-4d76-a3f0-22b32520540f Kaarten, onbeantwoord (4) 90 http://proxy.handle.net/10648/2bf1a535-193a-48e6-a4fc-cea30366c449 Kaarten, onbeantwoord (5) 91 http://proxy.handle.net/10648/0b846bc1-38dc-4fbd-ab4c-f71fe2db1c27 Kaarten, onbeantwoord (6)
92 http://proxy.handle.net/10648/8a00c665-a37f-44bb-a452-0a92650bf62c Ingekomen tekeningen, zelfgemaakte kaarten en foto's, werkstukken e.d. ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag. 1986 1 doos 1683 http://proxy.handle.net/10648/ed115624-8632-4180-953f-cae86da66f10 Poster met handtekeningen van personeel en bewoners van het bejaardencentrum Valckensteyn, Rotterdam. 1986 1 stuk

Was oorspronkelijk inv.nr. 93.

A.1.1.2. Agenda's 94-95 Zakagenda's. 1907, 1911-1982, 1985 2 dozen

Drees' aantekeningen zijn in steno.

94 http://proxy.handle.net/10648/332f2351-ed08-45b2-81e0-fd573ce15cbd 1907, 1911-1952 95 http://proxy.handle.net/10648/563f1f45-6c38-4b13-8aba-0f556ef0da96 1953-1982, 1985
A.1.1.3. Publicaties A.1.1.3.1. Artikelen

Zie voor zijn publicaties over stenografie, drankbestrijding en korfbal inv.nrs. 1290, 1312 en 1321.

96-99 Knipsels en concept-teksten van artikelen, ingezonden brieven, vlugschriften etc. van zijn hand, met bijlagen. 1911-1940 mei 4 omslagen 96 http://proxy.handle.net/10648/a26b2632-c55a-4f5a-b3e2-36b8b43e6c4c 1911-1919 97 http://proxy.handle.net/10648/cf8bd223-89eb-4276-bd29-5ce846740567 1920-1929 98 http://proxy.handle.net/10648/680d5ff7-8854-4bd1-b72d-8da70e4e099c 1930-1934 99 http://proxy.handle.net/10648/8b4ae6e2-9baf-471c-8e46-bd01c6832e88 1935-1940 mei 100 http://proxy.handle.net/10648/6872f252-1777-4398-a4d7-1315637d4cf9 'Op weg naar een drankvrij volk. In het zicht van het eeuwfeest van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken', gedrukt. 1942 1 katern

Voor dit boekje schreef Drees het artikel 'Een eeuw landsbestuur'.

101 http://proxy.handle.net/10648/5e8272ef-b550-48c9-9f7d-bd11c9ad65eb Illegale vlugschriften van zijn hand en artikelen in illegale periodieken, gestencild en gedrukt, met ongepubliceerde manuscripten. 1944-1945 april 1 omslag 102-124 Knipsels en concept-teksten van artikelen, ingezonden brieven, vlugschriften etc. van zijn hand, met bijlagen. 1945 mei-1986 23 omslagen

Zie ook inv.nr. 161.

102 http://proxy.handle.net/10648/ae083c92-b35d-47c6-9c96-2ac59be89ee6 1945 mei-1948 103 http://proxy.handle.net/10648/d97877a3-0765-47fd-94f0-324001a36fb8 1949 104 http://proxy.handle.net/10648/b603ea86-6b1f-4f24-b4b4-891a84b4ee8c 1950 105 http://proxy.handle.net/10648/0c94304f-86a8-49fb-88da-24f03157d2ec 1951 106 http://proxy.handle.net/10648/6e3fac9d-43aa-4385-9bdd-f3afd8ceecde 1952 107 http://proxy.handle.net/10648/4f63f3bd-5591-42cd-9e38-3dc00d3d5f9b 1953 108 http://proxy.handle.net/10648/60353dfa-a869-48f3-b5c0-724f1aefd455 1954 109 http://proxy.handle.net/10648/7bb4cf73-674b-4939-b0b5-056c668e30d5 1955 110 http://proxy.handle.net/10648/84aa266d-2565-4ce3-8d50-36dc360343fc 1956 111 http://proxy.handle.net/10648/cf74384d-dc89-4498-9c72-ff9159308b6c 1957 112 http://proxy.handle.net/10648/adfcc206-73f1-4806-8618-cf168f875e57 1958 113 http://proxy.handle.net/10648/5d876660-c44e-48ed-b70d-4e11ad9e7e30 1959-1963 114 http://proxy.handle.net/10648/ab33d2b7-8776-421e-aff1-974fb61841b6 1964-1966 115 http://proxy.handle.net/10648/a278835b-c563-4f02-bccc-0328f61c34e5 1967 116 http://proxy.handle.net/10648/e1b8662f-2aca-4e5f-beda-c6d591269caf 1968 117 http://proxy.handle.net/10648/eeef0785-ac18-433c-98fe-f5383ab471f2 1969 118 http://proxy.handle.net/10648/906bfcb3-86b6-43eb-bb25-e34ac6c82fec 1970 119 http://proxy.handle.net/10648/55a80dfc-3fc8-468e-9e83-bedaf86d7b28 1971 120 http://proxy.handle.net/10648/6267b3d3-2b46-4d89-b1ff-41194365fdae 1972 121 http://proxy.handle.net/10648/23c55664-e0cd-4db4-855b-a0aff848ae66 1973 122 http://proxy.handle.net/10648/b7482ce9-4914-45d9-a083-3688fcaac602 1974 123 http://proxy.handle.net/10648/036146e2-d976-4230-a6cf-f3a95f388d1c 1975-1979 124 http://proxy.handle.net/10648/16fd4435-4e2f-48b0-9032-7d6ef468be9c 1980-1986
A.1.1.3.2. Boekuitgaven 125 http://proxy.handle.net/10648/3ab9ad7f-df7f-47b0-89d2-9d4839437517 Typoscript, geschreven in de bezettingstijd, met beschouwingen over de politieke en maatschappelijke toestand na de bevrijding, met latere aantekening. ca. 1943 1 pak

Dit manuscript is in 1996 postuum gepubliceerd. Zie inv.nr. 1623.

126-128 Stukken betreffende zijn bijdragen aan de uitgave 'Onderdrukking en verzet'. (1944) 1945-1950 (1960) 3 omslagen 126 http://proxy.handle.net/10648/d07e1e44-05db-46ba-b90c-03b25f4c8c37 Correspondentie met eindredacteur J.J. van Bolhuis en andere medewerkers, (1944) 1945-1950 (1960) 127 http://proxy.handle.net/10648/c3f369c7-f9fb-4755-813d-0c0dbbbd1620 Correspondentie met voormalige leiders van de Nederlandse Unie betreffende zijn artikel 'Uit de voorgeschiedenis van de Nederlandse Unie', met bijlagen, 1947, 1949, 1950 128 http://proxy.handle.net/10648/e355b658-521c-40ce-b9a4-e0f8bace4386 Manuscripten, typoscripten en overdrukken van zijn artikelen, z.d., 1949, 1950 129 http://proxy.handle.net/10648/c15f3e23-ec7c-438e-81da-e0a9d015149e Stukken betreffende de publicatie 'Drees aan het woord. Geschriften en redevoeringen', samengesteld door K. Voskuil. 1952 3 stukken 130 http://proxy.handle.net/10648/0279ce44-d462-4d74-89e3-aee14c009204 'De ontwikkeling in Nederland sinds 1945 en de perspectieven' door W. Drees, gedrukt, met knipsels en bijlagen. 1957, 1958 1 omslag 131-134 Stukken betreffende zijn publicatie 'Van mei tot mei. Persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet'. 1957-1960, 1964 4 omslagen 131 http://proxy.handle.net/10648/af4bd335-2e91-4296-b035-d47f8da1b2b7 Correspondentie met H.J. Prakke, directeur van uitgeverij Van Gorcum, 1957-1960, 1964 132 http://proxy.handle.net/10648/c50b4f4f-2fa6-4b5b-b471-5e338f842b18 Fragmenten van het manuscript, die niet of niet geheel zijn opgenomen in de uiteindelijke uitgave, getypt, z.d. 133 http://proxy.handle.net/10648/2d7967a8-b9f4-4816-969b-9205cdea9744 Ingekomen brieven betreffende het boek, 1958, 1959 134 http://proxy.handle.net/10648/5ad4a5c3-338d-4168-8bcf-9d7c211d9307 Knipsels van recensies en perscommentaren, 1958, 1959 135-136 Correspondentie met uitgevers en auteurs betreffende door hem te schrijven voorwoorden of artikelen in bundels, met concept-teksten van zijn hand. 1959-1986 2 omslagen 135 http://proxy.handle.net/10648/24b3b9bb-e02b-4abf-878f-dc05c82c197f 1959-1977 136 http://proxy.handle.net/10648/aac62c2a-293a-46da-8aff-59b3bfee598b 1978-1986 137 http://proxy.handle.net/10648/24358eb2-1558-41c9-b203-5627a248ae99 Stukken betreffende de uitgave van 'Israël', gebundelde teksten van door hem gehouden radiovoordrachten. 1960, 1961 1 omslag 138 http://proxy.handle.net/10648/ff103da2-0ef1-4163-bf78-3dc8699e4eaf 'Israël. Drie radiolezingen geïllustreerd met foto's' door W. Drees, gedrukt. 1960 1 katern 139 http://proxy.handle.net/10648/14953f0c-63ca-4ff6-9f4d-d6531f8a86a3 Stukken betreffende zijn publicatie 'Een jaar Buchenwald'. 1960-1962 1 omslag 140 http://proxy.handle.net/10648/369115f2-b4b3-4877-801b-6f501ce7085e Ongepubliceerde tekst over zijn familieachtergrond en jeugdjaren, gedeeltelijk gebruikt voor het eerste hoofdstuk van 'Zestig jaar levenservaring', met bijlage. ca. 1960 2 stukken

In steno.

141-143 Stukken betreffende zijn publicatie 'Zestig jaar levenservaring', gebundelde teksten van radiovoordrachten. 1962-1966, 1973-1976 3 omslagen 141 http://proxy.handle.net/10648/7c73ed50-0441-40b3-a4c9-2656f8a46549 Correspondentie met uitgeverij De Arbeiderspers, 1962, 1963, 1973-1976 142 http://proxy.handle.net/10648/d6d2a4d8-0d29-42be-974c-a1f69049a83c Knipsels van recensies en perscommentaren, 1962-1965, 1975 1 omslag 143 http://proxy.handle.net/10648/59c464e8-520a-4539-b545-56c922769517 Ingekomen brieven betreffende het boek, 1962-1964, 1966 144 http://proxy.handle.net/10648/72964421-c2cf-4db6-86a9-755858d5a2be Correspondentie met uitgeverij De Arbeiderspers over de verkoop van zijn boeken en plannen voor nieuwe boekuitgaven. 1962-1971 1 omslag 145 http://proxy.handle.net/10648/9eaf17f7-5054-411c-a72b-824c3b1c917b Correspondentie betreffende zijn publicatie 'Lonen en prijzen' in de reeks Actuele Onderwerpen (nr. 990). 1963 1 omslag 146 http://proxy.handle.net/10648/79ac3709-d889-4ed4-80c4-8a427cab18c3 Stukken betreffende zijn publicatie 'De vorming van het regeringsbeleid'. 1963-1966 1 omslag 147 http://proxy.handle.net/10648/9a72a324-fd81-4514-8233-c9b7681334b6 Stukken betreffende zijn publicatie 'Lassalle en Marx: het begin der moderne socialistische beweging'. 1966-1968, 1976 1 omslag 148 http://proxy.handle.net/10648/9d445010-9cdd-40ae-be88-a2e64f1e3d78 Ingekomen brieven en knipsels betreffende zijn rede over 'De burgemeester in de branding', gehouden op 6 november 1968, en de uitgave van die rede als brochure, met een exemplaar van de gedrukte tekst. 1968, 1969 1 omslag 149 http://proxy.handle.net/10648/b32e787f-d77b-4e9a-99f6-196bc353256c Stukken betreffende zijn publicatie 'Monarchie-Democratie-Republiek'. 1968-1970 1 omslag

Dit boekje bevat een herdruk van zijn rede op het Nijmeegse monarchiecongres van 1966 (zie inv.nr. 1092), aangevuld met de tekst van een interview afgenomen door Martin van Amerongen.

150-151 Stukken betreffende zijn publicatie 'Drees, neerslag van een werkzaam leven', samengesteld met medewerking van Paul van 't Veer. 1969-1973, 1979, 1981 2 omslagen 150 http://proxy.handle.net/10648/78b7d246-e35e-4ddf-947a-9729698938cb Correspondentie met uitgeverij Van Gorcum en Paul van 't Veer, 1969-1973, 1979, 1981 151 http://proxy.handle.net/10648/33acb75e-cb24-4676-9dce-a49f5616e384 Knipsels van voorpublicaties, persreacties en recensies, 1972, 1973 152 http://proxy.handle.net/10648/91ad439a-218f-4c88-a8ce-d1863a85819e Stukken betreffende zijn publicatie 'Het Nederlandse parlement vroeger en nu'. 1973-1976, 1979 1 omslag 153-154 Stukken betreffende zijn publicatie 'Drees 90', samengesteld door H. Daalder, en zijn medewerking aan de uitgave van W. Schermerhorn e.a., 'Minister-president van herrijzend Nederland'. 1975-1977, 1979 2 omslagen

Beide uitgaven vloeiden mede voort uit een interviewproject van naoorlogse premiers, uitgevoerd door G. Puchinger. Zie voor recensies van 'Drees 90' inv.nr. 230.

153 http://proxy.handle.net/10648/5383b9b4-c0d5-411c-8330-b226b1ac07f5 'Drees 90', 1975, 1976 154 http://proxy.handle.net/10648/4e5612a7-22c0-41dc-a659-f25613dd00a2 'Minister-president van herrijzend Nederland', 1976, 1977, 1979
155 http://proxy.handle.net/10648/a9e9328e-7c90-4f2a-89e2-dc38c8cff2bd Correspondentie met verschillende uitgevers over plannen voor nieuwe boekuitgaven, die niet zijn verwezenlijkt. 1975, 1978, 1982 1 omslag 156 http://proxy.handle.net/10648/ce6c719d-80ba-4d1a-81ba-5ba5e7759866 Stukken betreffende zijn medewerking aan de langspeelplaat 'Drees. Het levensverhaal van dr. Willem Drees sr.', met een interview van Koos Postema. 1977, 1978 1 omslag 157 http://proxy.handle.net/10648/0fbccef8-1b6d-43ee-839b-798eb9bc9a2a Stukken betreffende zijn publicatie 'Marx en het democratisch socialisme' en de mogelijke uitgave van zijn radiopraatjes 'Terug in de tijd'. 1978-1981 1 omslag 158-160 Correspondentie met uitgeverij Strengholt over mogelijke boekuitgaven en stukken betreffende zijn publicatie 'Herinneringen en opvattingen'. 1978-1988 3 omslagen 158 http://proxy.handle.net/10648/2b6fe2d9-c000-4aed-9a03-3931b04e06e1 Correspondentie, 1978-1988 159 http://proxy.handle.net/10648/bf893516-5a41-4ccc-aa70-9726fe36fe8d Typescript van 'Herinneringen en opvattingen', 1983 160 http://proxy.handle.net/10648/cf4aa22d-aea8-453a-ac36-cffef04431d2 Knipsels en fotokopieën van recensies, 1983 161 http://proxy.handle.net/10648/a7d83fb8-1abe-4c02-9a6e-e5e6e707f275 Concepten van ongepubliceerde c.q. niet getraceerde artikelen en bijdragen aan boeken, geschreven en getypt. z.d. 1 omslag
A.1.1.4. Redevoeringen 162-166 Aantekeningen voor redevoeringen, met bijlagen. 1914-1969 5 omslagen

In steno.

162 http://proxy.handle.net/10648/5e0923dc-0767-46ef-8ac7-4ca1ddfb9bd8 1914-1929 163 http://proxy.handle.net/10648/d89f9baa-0732-42bd-b5bd-a41799175b40 1930-1939 164 http://proxy.handle.net/10648/75af6b86-00b4-4bd8-9ef5-16f169ae2b48 1945-1948 juli 165 http://proxy.handle.net/10648/6881a969-77e0-42e7-9dbc-c5d9565666f1 1948 oktober - 1958 166 http://proxy.handle.net/10648/f4565785-49cc-415d-8351-fbb2da2ebf14 1959-1969
167 http://proxy.handle.net/10648/c4a9c667-9b3b-45f2-808a-0398021848c5 Transcripties van stenografische aantekeningen voor enkele redevoeringen, handgeschreven en getypt. (1929, 1933, 1935, 1939) 1 omslag 168 http://proxy.handle.net/10648/a75db4ee-e442-4d5c-b75e-046ab348fc99 Stukken betreffende door hem gehouden cursusbijeenkomsten en inleidingen. 1926-1939 1 omslag 169-181 Teksten van door hem gehouden redevoeringen en radiotoespraken, getypt en gedrukt, met bijlagen. 1928-1968 13 omslagen 169 http://proxy.handle.net/10648/1ae536cd-e8c1-4986-bc3c-728ee786a838 1928, 1933, 1935, 1936 170 http://proxy.handle.net/10648/24fe0ec4-3e5a-49ff-8fe0-09dcb5866b3c 1945 mei - 1948 171 http://proxy.handle.net/10648/9008709f-a2bf-40ba-aaed-4247d81d8abd 1949 172 http://proxy.handle.net/10648/34f4df4a-4de4-4058-b09b-57f72f5768ea 1950 173 http://proxy.handle.net/10648/b56cc9dc-531e-456a-9152-4384ad94cfa7 1951 174 http://proxy.handle.net/10648/273b6fd1-0ba9-49d7-8147-d9c132092d57 1952 175 http://proxy.handle.net/10648/6d43d472-4765-4ab1-9a99-d521552fca1e 1953 176 http://proxy.handle.net/10648/717cdd32-e2e9-46d0-b860-3d0ae935dbd7 1954 177 http://proxy.handle.net/10648/ba505702-79e5-41fe-ba43-33c9d5eccd4b 1955 178 http://proxy.handle.net/10648/98e68ffb-dff4-492b-8b99-ce9e9045a20d 1956 179 http://proxy.handle.net/10648/7b718812-5f3d-4384-b960-55cb739849fa 1957 180 http://proxy.handle.net/10648/64e0315f-d721-4fe4-a50d-627e9696795e 1958 181 http://proxy.handle.net/10648/be71d306-f7bb-4e09-908e-2e99c9b8f1b2 1959-1972 182 http://proxy.handle.net/10648/01933dca-dab5-49e7-8681-785c1769a958 'Dummy' van een boek van De Arbeiderspers, door Drees gebruikt voor concepten van radiolezingen en artikelen. 1962-1965 1 deel

In steno.

183 http://proxy.handle.net/10648/ce4af640-c6e2-4022-a4cb-2b2775c65c1d Teksten van zijn radiopraatjes 'Terug in de tijd' over bekende personen die hij had ontmoet. 1963-1964 1 omslag

De teksten van zijn tweede, negende en dertiende radiopraatje ontbreken.

A.1.1.5. Publicaties over en interviews met Drees 184-211 Knipsels van artikelen over Drees, interviews en verslagen van redevoeringen. 1921, 1925-1940, 1945-1988 28 omslagen 184 http://proxy.handle.net/10648/c0ec69e7-acb6-47b0-92b5-8305743b9020 1921, 1925-1930 185 http://proxy.handle.net/10648/e52a2d75-75b4-466b-91d9-c368f90b8043 1931-1935 186 http://proxy.handle.net/10648/17509674-353a-4378-91a1-d0d025e4c820 1936-1940 187 http://proxy.handle.net/10648/b4d9d1e0-ff5a-4ddb-a52c-64ca7a538071 1945 188 http://proxy.handle.net/10648/4bccacc4-4502-4d36-98c5-bea2354d9f4b 1946 189 http://proxy.handle.net/10648/f77427a0-e5bc-4a63-900a-869d3ed29c00 1947 190 http://proxy.handle.net/10648/d3d7cffb-f72b-4304-b83e-308d39f7d8eb 1948 191 http://proxy.handle.net/10648/584a1ee4-2745-4418-9289-314a9ed1d94e 1949 192 http://proxy.handle.net/10648/c1ebc73d-e9a6-4aae-b101-bcefe9bbbd3c 1950 193 http://proxy.handle.net/10648/58e8b8f7-1f86-4067-861d-40e84eaeb738 1951 194 http://proxy.handle.net/10648/418cf6f0-5e72-4612-9e15-81d7afbb13dc 1952 195 http://proxy.handle.net/10648/89f5e981-dc2a-4257-93b4-f97483b41f00 1953 196 http://proxy.handle.net/10648/eaa9c4aa-9eb7-4963-8476-727875224f84 1954 197 http://proxy.handle.net/10648/e9e20c4f-8b2a-4305-a07e-35eee4ab30fa 1955 198 http://proxy.handle.net/10648/bb7d53cc-34c1-41ed-83fa-3a689f6f4fb0 1956 199 http://proxy.handle.net/10648/2339abb3-790a-4681-b958-67a5ee3178d9 1957 200 http://proxy.handle.net/10648/a5ca7baf-db45-4f56-b29e-f988fa00b2a5 1958 201 http://proxy.handle.net/10648/5bb8375a-8e8b-4f0f-ac4a-3797184a20d2 1959 202 http://proxy.handle.net/10648/a0f0f6df-a31d-414e-a4f4-5e6e8d5e4003 1960-1962 203 http://proxy.handle.net/10648/b24a2312-cbb7-41ac-8f1d-ff09ba2a7e10 1963-1965 204 http://proxy.handle.net/10648/b692247b-8675-4d53-a1d4-daa6d2244a56 1966-1967 205 http://proxy.handle.net/10648/1de2bd02-b951-4d79-9ca5-6b69833490f9 1968-1969 206 http://proxy.handle.net/10648/e8e2575b-2196-48fc-ab6e-f5f4518bc596 1970-1971 207 http://proxy.handle.net/10648/4137045c-dd7b-47f8-8db4-c26a5b2b717b 1972-1975 208 http://proxy.handle.net/10648/a26fab2d-c883-4664-8e69-d5d6947a78b8 1976-1979 209 http://proxy.handle.net/10648/74cc5d33-8018-4e6f-96fb-1853fc8fa5ac 1980-1982 210 http://proxy.handle.net/10648/16cff70d-82fe-4d4b-b690-15f090a22dde 1983-1985 211 http://proxy.handle.net/10648/acf8b815-2728-47ce-904a-1eafba23995f 1986-1988 212-225 Knipsels van politieke prenten, waarop hetzij Drees zelf afgebeeld staat, hetzij een aspect van het beleid van de kabinetten waarin hij zitting heeft gehad. 1921-1972 14 omslagen 212 http://proxy.handle.net/10648/4716b4cd-b170-4287-a5ef-67c3ac22be21 1921-1940 213 http://proxy.handle.net/10648/8662ffb2-3db8-48cc-af11-2a330a650712 1945-1947 214 http://proxy.handle.net/10648/0177cdc0-8c7d-4583-8e36-758958a43d13 1948 215 http://proxy.handle.net/10648/aeb76b0d-b40c-406b-a441-8b193582d9d0 1949 216 http://proxy.handle.net/10648/a42f6260-5845-4db3-9dff-cb0430c91991 1950 217 http://proxy.handle.net/10648/115d05b7-9815-431c-94c5-9d03d8e51390 1951 218 http://proxy.handle.net/10648/416dec05-436c-4a64-b681-1164e7123bc1 1952

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

219 http://proxy.handle.net/10648/ddabaf83-8ebe-47d3-849d-85cd1252ab15 1953 220 http://proxy.handle.net/10648/2ac1b4da-d6e0-4ce6-a1a3-6cf9fa8896e7 1954 221 http://proxy.handle.net/10648/3ed2b152-3f2c-40c3-b4a2-37f1667a4b15 1955 222 http://proxy.handle.net/10648/1df804b2-9aeb-4875-be7a-23dcaecea7bf 1956 223 http://proxy.handle.net/10648/15715b3c-a381-4080-a671-bf9830ba8790 1957 224 http://proxy.handle.net/10648/61412553-aaad-49dd-8f61-91e4ebb6746c 1958 225 http://proxy.handle.net/10648/7a8e412c-ddff-4383-91b1-a274256d54fd 1959-1976
226-233 Knipsels en persoverzichten betreffende verjaardagen van Drees. 1951-1986 7 omslagen, 2 katernen

Zie ook inv.nrs. 48-93.

226 http://proxy.handle.net/10648/413ce490-abf2-494a-8144-15fe96c2ca27 Vijfenzestigste verjaardag, 1951 227 http://proxy.handle.net/10648/0b5ca332-c525-4a0a-ab31-c0d99ef8aba0 Zeventigste verjaardag, 1956 228 http://proxy.handle.net/10648/a83775f4-82cf-45d7-9bc6-597f0b281851 Vijfenzeventigste verjaardag, 1961 229 http://proxy.handle.net/10648/dd9333a0-b38f-463d-ac86-f3358a76bb68 Tachtigste verjaardag, 1966 230 http://proxy.handle.net/10648/0b95ab1d-0c6f-4853-b815-420037ffa146 Negentigste verjaardag en zijn publicatie 'Drees 90', 1976 231 http://proxy.handle.net/10648/d67d2054-18bd-43dd-be19-142c4c167af1 Vijfennegentigste verjaardag, 1981 232 http://proxy.handle.net/10648/dda9c9d0-4e6a-46e1-a548-b5b8d09a3749 Honderdste verjaardag (knipsels), 1986 233 http://proxy.handle.net/10648/49eecf3a-73c3-4ed0-9413-d3c7e75388ca Honderdste verjaardag (persoverzicht samengesteld door de Rijksvoorlichtingsdienst, fotokopieën), 1986 2 katernen
A.1.1.6 .Officiële lunches en diners 234-237 Menu's, gastenlijsten, tafelschikkingen betreffende (officiële) déjeuners, lunches en diners. 1922-1962 3 pakken, 1 omslag 234 http://proxy.handle.net/10648/a69efb00-601a-4bfe-b683-b4459e03a64c 1922-1948 juli omslag 235 http://proxy.handle.net/10648/a01bc699-0819-427c-99dc-9fca22d009e9 1948 september - 1953 236 http://proxy.handle.net/10648/49573e91-7256-450a-8eb5-6477c49f9f08 1954-1955 237 http://proxy.handle.net/10648/92f72874-000c-4e6e-8a4f-7df695f410af 1956-1959 januari A.1.1.7. Overzichten en aantekeningen 238 http://proxy.handle.net/10648/edea2fdf-ca3b-4bef-bf4e-8c1eac30cc42 Curricula vitae en andere overzichten van zijn levensloop. 1946-1988 en z.d. 1 omslag 239 http://proxy.handle.net/10648/7c696fd3-a411-474f-b90e-07406a0ebf39 Aantekeningen van Drees betreffende verschillende aspecten van zijn leven en loopbaan. z.d. 1 omslag

In steno.

240 http://proxy.handle.net/10648/ae907d98-e85b-4958-8227-b08bea681e5f Aantekeningen over diverse onderwerpen. ca. 1923 - ca. 1961 en z.d. 1 omslag

In steno.

A.1.1.8. Oral history 241 http://proxy.handle.net/10648/ee967fe5-2f31-494f-9d3f-5a48394b6dea Verslagen van twee gesprekken met H. Daalder betreffende zijn ministerschap en minister-presidentschap. 1964 1 omslag 1341-1343 Stukken betreffende het 'oral history'-project over zijn leven, uitgevoerd door H. Daalder en R.L. Schuursma met medewerking van anderen. 1968-1972 2 omslagen, 1 pak 1341 http://proxy.handle.net/10648/f5cd8ec2-acd9-4e2c-a7b4-b4e80d251f73 Ingekomen brieven, met aantekeningen van Drees, 1968-1972 1342 http://proxy.handle.net/10648/6b8a103c-4157-4030-855a-8d271991dc82 Transcripties van het eerste t/m zesde interview, (mei-november 1968) pak 1343 http://proxy.handle.net/10648/c579863b-6d21-481d-a87c-0b966b6f5b42 Transcripties van het zevende t/m negende interview, (december 1968, juli 1970)
A.1.2. Kantoorbediende bij de Twentsche Bank, 1903-1906 243 http://proxy.handle.net/10648/55d1a8d2-fc55-44db-8ebe-f32896993996 Visitekaartje ter felicitatie van de Twentsche Bank Vereeniging B.W. Blijdenstein & Co. met handtekeningen van Drees' collega's van Kamer 7. ca. 1904 1 stuk 244 http://proxy.handle.net/10648/ba48623c-fa63-4c9d-b7ff-3150b3b4ea6a Ingekomen brief van de Twentsche Bank NV ter begeleiding van vier brieven uit het archief van de bank betreffende zijn sollicitatie in 1903, met een brief van A.W. Groote houdende aanbeveling van Drees wegens zijn kwaliteiten op het gebied van de stenografie. (1903) 1951

De overige bijlagen ontbreken.

A.1.3. Beroepsstenograaf, 1906-1919 (1945) 245 http://proxy.handle.net/10648/c4e3b0b4-bc98-4295-aaa4-c1e53ae11ec4 Aantekeningen van zijn hand en ingekomen brieven en briefkaarten betreffende door hem als freelancer gestenografeerde vergaderingen en redevoeringen. 1902-1920 1 omslag 246 http://proxy.handle.net/10648/873de009-504a-4b5a-ada0-dcd1145ea302 Aflevering van het 'Tijdschrift der Vereeniging Hou' en Trouw' van 1 februari 1905, met het verslag van de eerste door hem gestenografeerde algemene vergadering van die vereniging. 1905 1 katern 247 http://proxy.handle.net/10648/54825a3b-186a-4aa6-bb4d-6c33493db59a Circulaires van het stenografenbureau van W. Drees en N.A. Jansen. 1906, 1910, 1917 3 stukken 248 http://proxy.handle.net/10648/82edf200-b39e-403a-8536-4cb4e3d4b215 Stukken betreffende zijn aanstelling als stenograaf bij de gemeenteraad van Amsterdam. 1906 2 stukken 249 http://proxy.handle.net/10648/ec00f35b-0889-4334-9573-92f953d679b7 Stukken betreffende zijn aanstelling, non-activiteit en ontslag als stenograaf bij de Stenographische Inrichting van de Staten-Generaal. 1906-1907, 1919, 1945 1 omslag 250 http://proxy.handle.net/10648/f39cd80f-d04a-45ec-810a-e68c71411e03 Knipsels en een prentbriefkaart met foto's van de Tweede Kamer en haar leden. (1909) 1914 3 stukken 251 http://proxy.handle.net/10648/c04e1f43-495b-45d3-ba89-2188177a9219 Circulaire, mede-ondertekend door Drees, met de oproep een vakvereniging beroepsstenografen te vormen. 1919 1 stuk 252 http://proxy.handle.net/10648/e43ebf10-11f0-4d08-b321-edde4352b375 Staat van dienst behorende bij een aanvraag om pensioen als stenograaf ingevolge de Pensioenwet 1922, afschrift. 1946 februari 8 1 stuk A.1.4. Lid en bestuurder van SDAP en PvdA, 1904-1971

Zie voor zijn activiteiten als partijbestuurder in de bezettingstijd de rubriek 'Bestuurder van de ondergrondse SDAP' (A.1.8.2.). Zie ook de rubriek 'Nevenfuncties' (A.1.12.) voor commissie- en bestuurslidmaatschappen binnen de sociaal-democratische beweging.

A.1.4.1. Algemeen 253 http://proxy.handle.net/10648/d3b5cac4-e70d-46c1-a98f-1c8febeef471 Stukken betreffende door hem bijgewoonde socialistische bijeenkomsten en manifestaties. 1903-1965 1 omslag 254-256 Knipsels over de socialistische beweging. 1915-1988 3 omslagen 254 http://proxy.handle.net/10648/755676ee-1c42-4d89-b00b-debb05f63d17 1915-1939 255 http://proxy.handle.net/10648/5c7f08dc-12f5-475a-83c4-78f3bee20127 1945-1958 256 http://proxy.handle.net/10648/a93ea223-f419-413a-9c1f-9b65fda94fd8 1959-1988 257 http://proxy.handle.net/10648/089b75bc-f5a2-4bd4-a257-42321bd47a88 Teksten van artikelen en redevoeringen van Drees voor 1 Mei-vieringen. 1916-1968 1 omslag A.1.4.2. Gewoon lid van de SDAP, 1904-1910 258 http://proxy.handle.net/10648/a0d0472e-a1e5-4755-ad81-3e09c10b44ab Cahier met ingeplakte knipsels betreffende het Internationale Socialistische Congres van 1896 te Londen. 1896 1 katern

Drees kreeg dit cahier van zijn collega-stenograaf G.J. van der Schroeff.

259 http://proxy.handle.net/10648/69f8efc8-6cf5-49a7-aa09-6499049e3639 Geïllustreerd reclameblad van het dagblad 'Nieuws van den Dag' met een foto waarop Drees zichzelf herkende. ca. 1905 1 stuk

Op de foto staat een menigte mensen voor het gebouw van 'Nieuws van den Dag', bij de bekendmaking van de uitslagen van de Tweede Kamer-verkiezingen van 1905.

260 http://proxy.handle.net/10648/1fed3622-d519-4c6a-a13c-99b42c28244a Propagandabladen, uitgaande van de afdeling Den Haag van de SDAP en de plaatselijke vakbeweging, gedrukt. 1907, 1908 5 stukken 261 http://proxy.handle.net/10648/e8f8d47b-524a-4eac-b5f2-7ef96009bc53 Jaarverslag van de Sociaal-Democratische Ontwikkelingsclub 'Nieuw Leven over 1907-1908, gedrukt. 1908 1 katern 262 http://proxy.handle.net/10648/d83d77d3-f3e6-443c-9b20-7c8fa63136c6 Aantekeningen betreffende leven en werk van Karl Marx en Friedrich Engels. ca. 1908 1 omslag

In steno.

263 http://proxy.handle.net/10648/13de21e5-2bc4-4fb9-bc4a-67671f3cafff Circulaire van het partijbestuur van de SDAP betreffende het uitschrijven van een buitengewoon congres in verband met de zgn. 'Tribune'-kwestie, gedrukt. 1908 1 stuk

De 'Tribune'-kwestie leidde tot een scheuring in de SDAP en de oprichting van een nieuwe partij die zich later Communistische Partij zou noemen.

A.1.4.3. Bestuurder van de SDAP, 1910-1940 264 http://proxy.handle.net/10648/fcebb008-13a6-45a9-830a-589b32382f22 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het federatiebestuur van de SDAP te Den Haag, met circulaires en vlugschriften, uitgegeven door dat bestuur. 1913-1918, 1927, 1930 (1935-1937) 1 omslag 265 http://proxy.handle.net/10648/00859d21-9016-4f07-a354-4bd002692f36 Stukken betreffende de oppositionele groepering R. Kuyper c.s. binnen de SDAP. 1914, 1915 en z.d. 1 omslag

Zie ook de correspondentie met R. Kuyper in inv.nr. 1.

266 http://proxy.handle.net/10648/9ec7a311-f5c6-4d29-ac17-f67b0281898a Aantekeningen betreffende de voorgestelde wijziging van artikel 192 van de Grondwet (gelijkstelling van bijzonder aan openbaar onderwijs), ten behoeve van zijn redevoering over dat onderwerp in de partijraad van de SDAP. 1915 1 omslag

In steno.

267 http://proxy.handle.net/10648/f168e90d-669d-425b-8ee9-4ea9c1506bff Concept voor een verzoekschrift, door Drees opgesteld voor de Bond van Belgische arbeiders in Nederland, betreffende het verbod aan Belgische geïnterneerden om 'De Belgische Socialist' te lezen. ca. 1916 2 stukken 268 http://proxy.handle.net/10648/05eb96e6-1845-4a3d-9f9b-95300819402d 'Plaats voor den arbeid. De moderne arbeidersbeweging en de nieuwe tijd', gedrukt. 1918 1 katern

Vlugschrift uitgegeven naar aanleiding van de revolutiedreiging in november 1918.

269 http://proxy.handle.net/10648/c532d95b-dcf1-49e3-b8ff-ed4ca631bad7 'De Republikein. Algemeen weekblad voor politiek, kunsten, wetenschappen, koloniën enz.', nrs. 1 en 2, december 1918. 1918 2 stukken 270 http://proxy.handle.net/10648/4869ba65-3ef1-4361-9c14-94ff14026f1a Statuten en huishoudelijk reglement van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland, alsmede het verkiezingsprogram en het gemeenteprogram, gedrukt. 1919 1 katern 271 http://proxy.handle.net/10648/d1f28305-9241-4fc2-b851-cb28eaa02c32 Jaarverslagen van de federatie Den Haag van de SDAP, gestencild en gedrukt. 1922 oktober - 1932 september 1 omslag 272-274 Stukken ontvangen als lid van het partijbestuur van de SDAP en van de Algemeene Raad van SDAP en NVV. (1919) 1927-1939 en z.d. 3 omslagen 272 http://proxy.handle.net/10648/e8741ee2-7593-4f33-a60c-ce0ce46efeb6 Stukken betreffende de houding van de partij ten aanzien van Nederlands-Indië en het koloniale vraagstuk, (1919) 1927-1937 en z.d. 273 http://proxy.handle.net/10648/9b3dded3-2e31-4e15-906d-c4f22184f66c Diverse stukken, 1928-1937 en z.d. 274 http://proxy.handle.net/10648/6a61bb2b-e3e2-4cc7-a2da-e5b464ed9e71 Stukken en knipsels betreffende de Commissie sociale verzekering, ingesteld door SDAP en NVV, 1936-1939 275 http://proxy.handle.net/10648/e2a18b4d-6600-4df0-916e-cbdd08fda109 Knipsels met korte verslagen van vergaderingen van partijbestuur en partijraad van de SDAP, en van de Algemeene Raad van SDAP en NVV. 1927-1940 1 omslag 276 http://proxy.handle.net/10648/c861ca5b-847a-4a98-bdae-2babbed4cc61 Stukken van het partijbestuur van de SDAP en aantekeningen van Drees betreffende de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen. 1929, 1937 5 stukken 277 http://proxy.handle.net/10648/a1085e85-3d44-4b56-a978-f1b264aca6ff Receptiealbum bij zijn afscheid als voorzitter van de SDAP-federatie Den Haag, met uitnodigingskaart. 1931 1 deel, 1 stuk 278 http://proxy.handle.net/10648/089096a8-b1f3-47c8-a895-c47235ce18fa 'De Klaroen. Orgaan der Federatie Den Haag der SDAP', nrs. 1-5 en 13, 14, gedrukt. 1932, 1934 1 omslag 279 http://proxy.handle.net/10648/8a3b2445-77ca-4404-b4a7-f4c6929d99be Vlugschriften, uitgaande van SDAP en NVV, gericht tegen de crisispolitiek van de regering en tegen fascisme en nationaal-socialisme, gedrukt. 1932-1939 1 omslag 280 http://proxy.handle.net/10648/5a76f302-f980-4f46-a32c-d360893183b6 Aantekeningen betreffende het 'Rapport van de "Herzieningscommissie" der SDAP' (1933). 1933 1 stuk

In steno.

281 http://proxy.handle.net/10648/740d8553-cc0a-46bc-95da-3ca53e40492a Jaarverslag van de Gewestelijke Federatie Zuid-Holland van de SDAP, gedrukt. 1938 oktober - 1939 september 1 katern 282 http://proxy.handle.net/10648/d82466c4-fc0f-46a0-aa9c-30aac6d9eabe Rapport van de SDAP met een analyse van de uitslagen van de Statenverkiezingen van 1939, met bijlage betreffende de uitslag in Zuid-Holland, gestencild. 1939 1 deel, 1 stuk 283 http://proxy.handle.net/10648/2609d704-0fb5-4e21-8e2c-f87315a632c9 Circulaire van het partijbestuur betreffende de deelname van SDAP'ers J.W. Albarda en J. van den Tempel aan het kabinet-De Geer, met een syllabus voor inleidingen te houden op kadervergaderingen in september en oktober 1939, gestencild en gedrukt. 1939 2 stukken

Zie ook inv.nr. 469.

284 http://proxy.handle.net/10648/b47be05b-5e1a-4635-9442-641a1cff14f9 Contributiekaart voor het jaar 1940 van de SDAP, afdeling Den Haag X, met latere aantekening. 1940, ca. 1970 2 stukken
A.1.4.4. Verkiezingen, 1901-1939 A.1.4.4.1. Verkiezingspropaganda 285-288 Kranten, vlugschriften, pamfletten e.d. met propaganda van de SDAP en andere politieke partijen voor Tweede Kamerverkiezingen. 1901-1937 4 omslagen

Propagandamateriaal voor de verkiezingen van 1922 ontbreekt.

285 http://proxy.handle.net/10648/321676b7-c3b1-418d-a988-f7feadb7390c SDAP en andere partijen, 1901, 1909, 1917 286 http://proxy.handle.net/10648/36c47399-4086-418f-8f3d-e2450257a37d SDAP en andere partijen, 1918, 1925, 1929, 1933 287 http://proxy.handle.net/10648/38f5a493-a1e3-40c9-a380-65e31572ecc9 SDAP, 1937 288 http://proxy.handle.net/10648/0ae4fa92-7e33-4723-8338-ace40f47fa45 Andere partijen, 1937
289-294 Kranten, vlugschriften, pamfletten e.d. met propaganda van de SDAP en andere politieke partijen voor gemeenteraadsverkiezingen te Den Haag. 1903-1939 6 omslagen 289 http://proxy.handle.net/10648/8ce32701-0611-4988-add0-d0aa50e03369 1903-1909 290 http://proxy.handle.net/10648/9c304915-2573-42a2-a859-581151208a51 1911-1912 291 http://proxy.handle.net/10648/eeac5890-74ca-4bf1-8475-aa31449e8a76 1914-1918 292 http://proxy.handle.net/10648/8b013a3d-2f53-4547-810f-5c60317b4ebd 1919-1923 293 http://proxy.handle.net/10648/613dd48c-d7a0-487f-849b-8cf5edc999cf 1927-1931 294 http://proxy.handle.net/10648/1ccce314-c2fb-4afc-a0a6-79104e1647ac 1935-1939 295-298 Kranten, vlugschriften, pamfletten e.d. met propaganda van de SDAP en andere politieke partijen voor verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 1912-1939 4 omslagen 295 http://proxy.handle.net/10648/dd916e2d-bee4-4a0c-8859-02756c079a6d 1911, 1912, 1916 296 http://proxy.handle.net/10648/d094c1fe-e80f-4f43-89cb-1fda10290f56 1919, 1923, 1927, 1931 297 http://proxy.handle.net/10648/35e82830-a21f-41ff-bdee-1fe51df075c5 1935 298 http://proxy.handle.net/10648/68b07d26-3fbd-4ded-a2b1-8ff8bd79f38f 1939 1684 http://proxy.handle.net/10648/5b105aea-fe91-47ba-9c19-133332868256 Verkiezingsaffiches van de SDAP te Den Haag voor diverse verkiezingen, gedrukt. 1931, 1933, 1935, 1937 5 stukken

Was oorspronkelijk inv.nr. 299

A.1.4.4.2. Knipsels 300-302 Knipsels betreffende de verkiezingsstrijd en uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen te Den Haag. 1911-1939 3 omslagen 300 http://proxy.handle.net/10648/bdce991c-b647-4fbd-8b87-2733e3fcc1fc 1911-1918 301 http://proxy.handle.net/10648/d3931397-f10e-4b87-bcdf-053473de268f 1919, 1923, 1927 302 http://proxy.handle.net/10648/eb091655-a816-4350-9914-51b6d4dbda53 1931, 1935, 1939 303-304 Knipsels betreffende de verkiezingsstrijd en uitslagen van verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 1913-1939 2 omslagen 303 http://proxy.handle.net/10648/6dfd8805-0569-4e75-8918-224c0ede095b 1913-1916 304 http://proxy.handle.net/10648/99852ad4-5414-48e3-b541-1d892843347d 1919-1939 305-306 Knipsels betreffende de verkiezingsstrijd en uitslagen van Tweede Kamerverkiezingen. 1913-1937 2 omslagen 305 http://proxy.handle.net/10648/b48d6fdd-45a1-499b-a33c-f53d1180d6d5 1913, 1917, 1918 306 http://proxy.handle.net/10648/c6279c72-963a-45a1-a048-e9c7182870e9 1922, 1925, 1929, 1933, 1937
A.1.4.5. Bestuurder van de SDAP, 1945-1946

Zie voor zijn activiteiten als partijbestuurder in de bezettingstijd de rubriek 'Bestuurder van de ondergrondse SDAP' (A.1.8.2.). Zie ook inv.nr. 565.

307 http://proxy.handle.net/10648/11893187-0a6e-4979-a773-74d15cf90310 Afleveringen van 'Het Vrije Volk', 'Vrije Gedachten', 'Paraat' en andere uitgaven van de SDAP en verwante organisaties, verschenen na de bevrijding. 1945, 1946 1 omslag 308 http://proxy.handle.net/10648/2fe0ecdd-f8e6-4e0f-b306-cd6100efb068 Stukken betreffende de hervatting van de activiteiten en de wederopbouw van de organisatie van de SDAP na de bevrijding. 1945 1 omslag 309 http://proxy.handle.net/10648/8b9f7896-f5ac-4f95-9297-b6983bb546f1 Stukken betreffende de Nederlandse Volksbeweging. (1944) 1945, 1948 1 omslag 310 http://proxy.handle.net/10648/8be64532-12c7-4b0d-b93c-d933c160c798 Notulen van de vergaderingen van het partijbestuur en van het dagelijks bestuur van de SDAP, met bijlagen. 1945, 1946 1 pak 311-313 Stukken betreffende de oprichting van de Partij van de Arbeid. 1945, 1946 3 omslagen 311 http://proxy.handle.net/10648/bd272ed4-b894-4dc8-8fbe-42abe2728ca1 Verslagen van het overleg tussen de SDAP en andere politieke partijen en de Nederlandse Volksbeweging, met bijlagen, 1945, 1946 312 http://proxy.handle.net/10648/5f76dfa3-3bfb-49c3-95b9-4c01a2f5b427 Interne partijstukken van de SDAP en knipsels, 1945, 1946 313 http://proxy.handle.net/10648/727c37af-bb39-4021-b1cb-e01bdd889853 'Het nieuwe begin. Verslag van het stichtingscongres van de Partij van de Arbeid, Amsterdam 9 februari 1946', gedrukt, 1946 314 http://proxy.handle.net/10648/2b63530c-6287-4fe6-b1cc-9dc3b7567773 'Verslag van werkzaamheden van de leiding der SDAP over de periode van 15 mei 1940 tot 5 mei 1945 en van het partijbestuur over de periode mei-augustus 1945', gestencild. 1945 1 deel 315 http://proxy.handle.net/10648/1f972429-e3d1-4e0e-ab04-97f80d27030a Aantekening betreffende de leden van het partijbestuur van de SDAP gedurende de bezettingstijd. z.d. 1 stuk
A.1.4.6. Bestuurder van de PvdA, 1946-1971 316 http://proxy.handle.net/10648/58dd0740-ea9d-42c6-96c0-51d18ba1cc2d Ingekomen stukken betreffende overleg met de Katholieke Volkspartij. (1945) 1946 5 stukken 317 http://proxy.handle.net/10648/9997642f-79ff-40c4-b3e7-e6d33270240b Notulen van de vergaderingen van het partijbestuur en het dagelijks bestuur van de PvdA, met bijlagen. 1946-1952 1 pak

Vanaf 1947 niet compleet.

318 http://proxy.handle.net/10648/5f0ab5b1-820d-4555-aea3-b27983fce4ab Stukken van het partijbestuur van de PvdA over verschillende aangelegenheden. 1946-1962 1 omslag 319 http://proxy.handle.net/10648/7a6423d7-62ec-40bb-951f-0a1116e1fd97 Stukken betreffende het Sociaal-Democratisch Centrum, de Sociaal-Democratische Werkgemeenschap en het socialistische maandblad 'Perspectief'. 1946, 1947, 1954, 1955 1 omslag

Betreft radicaal-socialistische c.q. oppositionele groeperingen binnen de PvdA.

320 http://proxy.handle.net/10648/ab8bbc3c-8c50-40d3-acbf-83d3ea7c8476 Propagandavlugschriften uitgegeven door de PvdA, gedrukt. 1946, 1947 4 stukken 321 http://proxy.handle.net/10648/c78c93a5-82d1-48b3-b4e9-45d30f1400e4 Anticommunistische partijdocumentatie en knipsels betreffende het communisme. (1937) 1946-1956 1 omslag 322 http://proxy.handle.net/10648/41ffcb4b-45c1-4985-91a4-eae28c6e072e Documentatie en stukken betreffende het Haagse Volksgebouw. 1948-1971 1 omslag

Zie ook inv.nr. 1158.

323 http://proxy.handle.net/10648/c0f4e8e0-5af3-428c-9975-5a05273740d2 Ingekomen brieven over de tegenstelling tussen de PvdA en het weekblad 'De Groene Amsterdammer' in verband met een door Drees geschreven herdenkingsartikel. 1951, 1952 1 omslag 324 http://proxy.handle.net/10648/59df323c-dcd9-4fc9-8288-ccd2cd9411a2 Ingekomen brief met uitnodiging voor een bijeenkomst van de Socialistische Internationale in Scarborough. 1954 1 stuk

Zie ook inv.nr. 998.

325 http://proxy.handle.net/10648/0f9b1017-c14b-4768-b23e-14b5ba7d9df7 'De katholiek in het openbare leven van deze tijd. Bisschoppelijk mandement 1954', gedrukt. 1954 1 katern 326 http://proxy.handle.net/10648/8961e386-4db4-4116-ab23-e2e738d50f2f Partijstukken en brochures van de PvdA betreffende het mandement van Rooms-Katholieke bisschoppen, met knipsels. 1954, 1955, 1965 1 omslag 327 http://proxy.handle.net/10648/66c0c1ff-b866-478f-accf-fabea1fea7be Stukken betreffende het besluit van het gemeentebestuur van Halsteren, waarbij sociaal-democratische organisaties werden uitgesloten van het gebruik van het nieuw te bouwen dorpshuis. 1954 1 omslag 328 http://proxy.handle.net/10648/7be1e7c2-bbdd-4eb7-9c3c-2bf70cb4bfdf Knipsels betreffende het Willem Drees-huis te Amsterdam. 1955-1967 1 omslag 329 http://proxy.handle.net/10648/e2d409fe-85fd-42bf-857a-cd8f6cce2f21 Nota betreffende de 'Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit' in West-Duitsland, met begeleidende brief van Alfred Mozer, internationaal secretaris van de PvdA. 1957 2 stukken 330 http://proxy.handle.net/10648/0ddbf122-714d-45bd-9c84-df0ac78c7900 Stukken en knipsels betreffende zijn bezoek aan het bijzondere congres van de Sozialistische Partei Österreich te Wenen in mei 1958. 1958 1 omslag 331 http://proxy.handle.net/10648/ce866316-c464-47e3-9b64-5731394b59fc Correspondentie betreffende deelname aan een informele bijeenkomst met andere leidende sociaal-democraten voor gedachtewisselingen over nationaal en buitenlands beleid. 1958 1 omslag 332 http://proxy.handle.net/10648/31cfb60d-3bf0-4a69-856b-3d26aefff38b Knipsels betreffende zijn medewerking aan de abonneewervingsactie van 'Het Vrije Volk'. 1959 1 omslag 333 http://proxy.handle.net/10648/99ab294d-6982-45f7-b0ae-105741d604f9 Beschrijvingsbrief en verslag van het zevende congres van de PvdA, gedrukt, met circulaire van het partijbestuur betreffende het huldeblijk voor Drees. 1959 1 omslag 334 http://proxy.handle.net/10648/cb95489e-75b1-47a6-9f02-273415a99cb3 Stukken en knipsels betreffende de kabinetsformatie van 1959. 1959 1 omslag 335 http://proxy.handle.net/10648/810f0d0c-6d9b-4ec2-b1a0-04ce15aca105 Teksten van radiolezingen van K. Voskuil, met bijlagen. 1959-1967 1 omslag 336 http://proxy.handle.net/10648/afa0f9af-ce2c-4930-8570-340a7ff02046 Bijvoegsel bij 'Het Vrije Volk' ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de krant. 1960 april 27 1 katern 337 http://proxy.handle.net/10648/75479c31-6b7c-4d72-8402-009382529835 Tekst van het levensverhaal van H. van den Bijlaard, partijgenoot en bewoner van het Willem Drees-huis te Amsterdam, opgetekend ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag, getypt. 1961 1 stuk 338 http://proxy.handle.net/10648/631aa7ca-dbdb-4411-b06c-258ca2d5eab9 Stukken betreffende de houding van de PvdA ten aanzien van de Europese integratie en de ontwerpen voor een Europees Socialistisch Program en een Europees Sociaal Program. 1961, 1962 1 omslag 339 http://proxy.handle.net/10648/92a2ed5e-ed0e-4679-a6a8-92d46bef5d08 Stukken betreffende het conflict tussen het partijbestuur van de PvdA en de Democratisch-Socialistische Studentenvereniging 'Politeia'. 1961, 1962 1 omslag 340 http://proxy.handle.net/10648/986df2ac-adfb-4912-ab22-9de63c74c751 Briefwisseling met het partijbestuur van de PvdA betreffende zijn mededeling dat hij de bestuursvergaderingen niet meer kon bijwonen. 1966 4 stukken 341-342 Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven betreffende zijn kritiek op de politieke koers van de PvdA, zijn uittreden uit de partij en zijn houding tegenover de partij Democratisch Socialisten '70. 1968-1972 2 omslagen 341 http://proxy.handle.net/10648/d82a2cf9-3dcd-43c8-bfe4-e836aa7676d8 A-O 342 http://proxy.handle.net/10648/c9e7fbde-c08e-4142-ad30-333ad1c7867e P-Z 343 http://proxy.handle.net/10648/5cd7ab15-4e15-44d4-8ecd-22fcbbb5573b Correspondentie met PvdA-voorzitter A. Vondeling en het partijbestuur betreffende zijn kritiek op de politieke koers van de PvdA en zijn uittreden, met bijlagen. 1969-1971 1 omslag 344 http://proxy.handle.net/10648/6458eb06-4121-4dfd-aad9-4c19c99147ca Concept-actieprogram van het overlegorgaan van de het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, het Nederlands Katholiek Vakverbond en het Christelijk Nationaal Vakverbond, met aantekening van Drees betreffende uitbreiding van het gemeenschapsbezit van grond. 1970 1 katern, 1 stuk 345-347 Knipsels en persoverzichten betreffende zijn uittreden uit de PvdA. 1971 3 omslagen 345 http://proxy.handle.net/10648/02b53a96-72d5-4f81-84c8-1379b36387bb 1971 januari 346 http://proxy.handle.net/10648/c3c297fc-680d-4f8e-8efe-f47ed7a9d51c 1971 februari-april 347 http://proxy.handle.net/10648/a879d689-b6cb-491e-85f9-2a91eb951e89 1971 mei-juli 348 http://proxy.handle.net/10648/bc5ba462-3f03-43f4-bb80-e34da2d8e2bd Tekst van een televisie-interview betreffende zijn mogelijke uittreden uit de PvdA, uitgezonden op 25 januari 1971 in het VARA-programma 'Achter het Nieuws', met bijlagen. 1971 4 stukken 349 http://proxy.handle.net/10648/93af0f4d-81d0-467d-bdbe-0e41b96a0b59 Tekst van de resoluties aangenomen door het congres van de PvdA in februari 1971 en agenda voor het buitengewoon partijcongres in maart daaropvolgend. 1971 2 stukken
A.1.4.7. Verkiezingen, 1946-1967 350 http://proxy.handle.net/10648/aabe84b0-2a7c-4bad-a33c-2063732cfc0e Kranten, vlugschriften, pamfletten e.d. met propaganda van de PvdA en andere politieke partijen voor verkiezingen voor verschillende vertegenwoordigende lichamen. 1946 1 omslag 1685 http://proxy.handle.net/10648/a90e21a2-df3b-42e9-9efc-fc44cd74f625 Verkiezingsaffiches van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1946, gedrukt. 1946 2 stukken

Was oorspronkelijk inv.nr. 351.

352-353 Kranten, vlugschriften, pamfletten e.d. met propaganda van de PvdA en andere politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1948. 1948 2 omslagen 352 http://proxy.handle.net/10648/c785dad9-2786-4faf-ab42-6f9face09b58 PvdA 353 http://proxy.handle.net/10648/c655a04d-a197-4a4c-909a-d2e0c34155ac Andere partijen 354-359 Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen van 1952. 1951, 1952 5 omslagen, 1 deel 354 http://proxy.handle.net/10648/44343b31-14dd-4085-9fe9-4e9386a6c647 Actieboek van de PvdA en andere partijstukken betreffende de verkiezingscampagne, 1951, 1952 355 http://proxy.handle.net/10648/5f3d922f-8195-4adf-b39e-42e1e8f9e7b1 Kranten, pamfletten e.d. met propaganda van de PvdA, 1952 356 http://proxy.handle.net/10648/bf893beb-cd73-46c2-91cd-aed1eb0bc5bb Kranten, pamfletten e.d. met propaganda van politieke partijen, 1952 357 http://proxy.handle.net/10648/dbb361d6-f7d5-4d85-887e-6f4be3365071 Plakboek met knipsels betreffende de verkiezingsstrijd, 1952 1 deel 358 http://proxy.handle.net/10648/edd0049d-17a6-49cf-89f5-37ad8f2e92d7 Knipsels betreffende de verkiezingsstrijd, 1952 359 http://proxy.handle.net/10648/b3a1cc8b-db59-4a77-b2f6-acf884e55143 Ingekomen gelukwensen bij de uitslag van verkiezingen, 1952 1686 http://proxy.handle.net/10648/77b48c78-7912-492b-8067-a45553846148 Verkiezingsaffiches van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1952, gedrukt, met een ontwerptekening voor een affiche, gemaakt door Joh. de Zwijger. 1952 6 stukken

Was oorspronkelijk inv.nr. 360.

361 http://proxy.handle.net/10648/9ffb1def-e50d-479b-a276-e490a029aa70 Ingekomen brieven van foto's van verkiezingsaffiches e.d. van de PvdA, met de minuut van een uitgaande brief. 1952, 1953, 1956 1 omslag 362 http://proxy.handle.net/10648/ff0a8565-ef4e-4b44-a4fe-0a57a99cce1a Kranten, vlugschriften, pamfletten e.d. met propaganda van de PvdA voor de Provinciale Statenverkiezingen van 1954, met een overzicht van de verkiezingsactie in Zuid-Holland. 1954 1 omslag 363-370 Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen van 1956. 1955-1957 8 omslagen 363 http://proxy.handle.net/10648/4ee9419c-e477-4fdc-af79-92d36469a18f Interne partijstukken betreffende het verkiezingsprogramma en de campagne van de PvdA, 1955, 1956 364 http://proxy.handle.net/10648/c1f8de01-ac45-4eed-953c-b3971398469c Knipsels van de rubriek 'P.v.d.ABC' uit 'Het Vrije Volk', 1956 365 http://proxy.handle.net/10648/0c6c618a-a55e-4c49-9366-ba4cab4f65e8 Kranten, pamfletten e.d. met propaganda van de PvdA, 1956 366 http://proxy.handle.net/10648/ce0ae4e1-d726-4adb-ade0-15bdc98f8966 Kranten, pamfletten e.d. met propaganda van andere politieke partijen, 1956 367 http://proxy.handle.net/10648/e9eb81f9-205c-4921-bccb-bf8089c6f981 Knipsels betreffende de verkiezingsstrijd, 1955, 1956 januari-april 368 http://proxy.handle.net/10648/f5535081-1781-4180-b50d-0ed9a5e4b9ad Knipsels betreffende de verkiezingsstrijd, 1956 mei 369 http://proxy.handle.net/10648/f3277b1c-56de-43b6-a0cb-47e3ca7ef8b6 Knipsels betreffende de verkiezingsstrijd, met een persoverzicht, 1956 juni-juli, 1957 370 http://proxy.handle.net/10648/f60a37e0-68f8-4d9c-b3ba-33a50aed79a0 Ingekomen brieven en kaarten met gelukwensen bij de uitslag van verkiezingen, 1956 371 http://proxy.handle.net/10648/1f01f1fd-2359-49ec-a515-67041210c2b9 Kranten, vlugschriften, pamfletten e.d. met propaganda van de PvdA voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en gemeenteraden van 1958. 1958 1 omslag 372-375 Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen van 1959. 1959 4 omslagen 372 http://proxy.handle.net/10648/dd6dc153-c154-4a25-90df-bfaea4e4b3f5 Interne partijstukken betreffende het verkiezingsprogramma en de campagne van de PvdA, met een ingekomen gelukwens met de verkiezingsuitslag, 1959 373 http://proxy.handle.net/10648/8566e8cc-f71d-437d-9a26-7f00143c473b Kranten, pamfletten e.d. met propaganda van de PvdA, 1959 374 http://proxy.handle.net/10648/53ce5d36-8352-455a-939c-44753b85637f Kranten, pamfletten e.d. met propaganda van andere politieke partijen, 1959 375 http://proxy.handle.net/10648/03f479c4-4696-42a4-aa62-16508cede949 Knipsels betreffende de verkiezingsstrijd, 1959 376 http://proxy.handle.net/10648/f7dc9297-bf24-42ca-a4a5-8e6bd147cddd Kranten, vlugschriften, pamfletten e.d. met propaganda van de PvdA en andere politieke partijen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en gemeenteraden van 1962. 1962 1 omslag 377-379 Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen van 1963. (1960) 1963 3 omslagen 377 http://proxy.handle.net/10648/81e90293-0ed7-43c7-b92d-edaea5b8273e Interne partijstukken betreffende het verkiezingsprogramma en de campagne van de PvdA, (1960) 1963 378 http://proxy.handle.net/10648/44932efc-6651-41b1-9e1b-69d93dd0223a Stukken betreffende het 'Dr. W. Dreesfonds' van de PvdA tot inzameling van gelden voor de verkiezingscampagne, 1963 379 http://proxy.handle.net/10648/66343f91-617d-4d2b-ac3f-d015cb12d81c Kranten, vlugschriften e.d. met propaganda van de PvdA en andere politieke partijen, 1963 380 http://proxy.handle.net/10648/fbcd8b63-70d5-44ab-8c34-98cf75864310 Propagandapamfletten van de PvdA voor de verkiezingen van de gemeenteraden in 1966 en de Tweede Kamer in 1967, met bijlagen. 1966, 1967 1 omslag
A.1.5. Lid van de gemeenteraad en wethouder van 's-Gravenhage, 1913-1941 A.1.5.1. Algemeen 381 http://proxy.handle.net/10648/f84937d7-517c-40d1-a57c-6a9c3dc21748 Krantenknipsels betreffende zijn optreden in vergaderingen van de gemeenteraad van 's-Gravenhage. 1913-1926 1 omslag 382-393 Knipsels met verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad van 's-Gravenhage, en betreffende gemeentepolitieke kwesties. 1927-1940 12 omslagen 382 http://proxy.handle.net/10648/bdd207f2-0681-4487-84de-0824d28cac7b 1927-1928 383 http://proxy.handle.net/10648/8dfa72c4-d1fb-43d6-ba85-d6510c09c840 1929 384 http://proxy.handle.net/10648/7c5b355b-d918-4e12-abe6-3ba096322155 1930 385 http://proxy.handle.net/10648/36830d10-f4c3-4429-8a90-fadd00077075 1931 386 http://proxy.handle.net/10648/3f731e1c-2772-48b0-baf1-477fac0757eb 1932 387 http://proxy.handle.net/10648/14ba787d-5bcf-4dad-8f41-61f3cdd93215 1933 388 http://proxy.handle.net/10648/2b862168-305c-4931-a224-6c8d54d7f468 1934 389 http://proxy.handle.net/10648/4e6346c0-a732-4ddb-8c4b-228c43b2fc65 1935 390 http://proxy.handle.net/10648/8cd3f581-391f-4403-b66e-e9c6efc713db 1936 391 http://proxy.handle.net/10648/af44b658-f191-42d3-b38a-871ffd9eae58 1937 392 http://proxy.handle.net/10648/f9a2ed3b-fd09-4d3c-bddb-4288fa47592f 1938 393 http://proxy.handle.net/10648/f17ee03b-4d5c-4e54-a626-4939df03b82b 1939-1940 394 http://proxy.handle.net/10648/76aaedff-2bf8-4a4e-9e6b-f00d0c1d8817 Vervallen. 395 http://proxy.handle.net/10648/87b6f43c-e048-4d8e-875c-5841ef0ef275 Teksten van enkele van zijn redevoeringen in vergaderingen van de gemeenteraad van 's-Gravenhage, fotokopieën, met bijlagen. 1914-1940 1 omslag

De redevoeringen zijn geselecteerd en gefotokopieerd door R.P. van den Helm, in de jaren 1969-1970 bewerker van het archief Drees.

396 http://proxy.handle.net/10648/ec30010b-5e37-4b38-a0b8-5f0b9882dc18 Ingekomen aantekeningen van R.P. van den Helm met overzicht van de raadsvergaderingen in de periode 1913-1940, waarin Drees werd gekozen tot lid van verschillende commissies of tot wethouder. (ca. 1970) 1 stuk 397 http://proxy.handle.net/10648/5cf29d4a-b98c-4733-8ba9-e35e2df9f6da Programma's van door hem bijgewoonde manifestaties en plechtigheden. 1922, 1925, 1931, 1936 5 stukken 398 http://proxy.handle.net/10648/dd77fb0c-c844-4114-b99d-6dcac64ce6f8 Jaarverslagen van de SDAP-fractie in de gemeenteraad van 's-Gravenhage, gedrukt en gestencild. 1923-1939 1 omslag
A.1.5.2. Raadslid, 1913-1919 399 http://proxy.handle.net/10648/45cae281-dbaf-4f1e-b381-bfc23bf44245 Stukken betreffende zijn verkiezing tot lid van de gemeenteraad van 's-Gravenhage en zijn beëdiging als zodanig. 1913 juli-augustus 4 stukken 400 http://proxy.handle.net/10648/ddaa433f-e1ab-4223-bb80-d36d0b413f2f Naamlijst van ontvangen gelukwensen bij zijn verkiezing tot gemeenteraadslid. 1913 1 stuk

In steno.

401 http://proxy.handle.net/10648/4dd3777b-b8bf-456e-8d09-f2e7126800e0 Aantekening betreffende voorstellen en amendementen ingediend bij de behandeling van het Ambtenarenreglement in de gemeenteraad, met bijlagen. 1913 oktober 3 stukken

In steno.

402 http://proxy.handle.net/10648/a1cf2b3f-316f-4b46-b224-9c306e5d09f5 Knipsels betreffende de verdeling van de wethoudersportefeuilles in de gemeenteraad van 's-Gravenhage. 1917 september 1 omslag
A.1.5.3. Wethouder, 1919-1933 403-405 Stukken en knipsels betreffende de verdeling van wethoudersportefeuilles. 1919, 1923, 1931 3 omslagen 403 http://proxy.handle.net/10648/64e73233-b9dd-414d-b7b4-07e248cdd614 1919 404 http://proxy.handle.net/10648/b392b5d0-3f06-452f-ad7d-92a2cad3a8c0 1923 405 http://proxy.handle.net/10648/497a809e-978b-4121-93c4-9ba2df1f35a4 1931 406 http://proxy.handle.net/10648/2f721ee3-c9b9-4098-b73a-65e79b5be76a Ingekomen brieven betreffende zijn benoeming c.q. herbenoeming tot wethouder van de gemeente 's-Gravenhage. 1919, 1931 3 stukken 407-411 Stukken en knipsels betreffende de grondpolitiek in Den Haag en de daaruit voortvloeiende wethouderscrisis van 1929. 1907-1942 4 omslagen, 1 stuk

Zie ook inv.nr. 405.

407 http://proxy.handle.net/10648/609c63ec-316b-410d-b1bf-bbac5ac65c9a Knipsels en documentatie, 1907-1929 408 http://proxy.handle.net/10648/30623b89-aa90-4553-8502-27db62bedb22 Nota's van het college van Burgemeester en Wethouders, raadstukken e.d., 1922-1929 409 http://proxy.handle.net/10648/466eae1a-dc62-4fab-a165-fae943bbe172 Knipsels en documentatie, 1930-1942 410 http://proxy.handle.net/10648/ecb09ef5-06de-4af1-bc0c-dad706a006ec Nota's van het college van Burgemeester en Wethouders, raadstukken e.d., 1930-1940 411 http://proxy.handle.net/10648/55929885-0364-4413-a9da-5c70ea5604f2 Plattegrond van Den Haag, ingekleurd met aanduiding van het eigendom en gebruik van de grond, ca. 1930 1 stuk
412-416 Stukken betreffende de sociale zorg en werklozenzorg in Den Haag. 1911-1936 4 omslagen, 1 katern 412 http://proxy.handle.net/10648/6d13274d-2a3f-4b18-928c-1018984198d1 Stukken en knipsels betreffende zuigelingenzorg en kinderverzorging, 1911-1926 413 http://proxy.handle.net/10648/095b4425-c45e-4b37-bdf8-7478b6f9ecba Stukken betreffende de armenzorg en de gemeentelijke dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, 1922-1931 en z.d. 414 http://proxy.handle.net/10648/5b5cb5ff-7b8d-4c5f-8b81-0e51df8b5cd3 'Gids betreffende de gemeentelijke sociale zorg te 's-Gravenhage', gedrukt, 1924 1 katern 415 http://proxy.handle.net/10648/5beddc5e-b56a-46e6-8010-a0b82c7183da Verslagen van onderzoeken naar de werkloosheid in enkele bedrijfstakken, gestencild en gedrukt, 1927, 1928 416 http://proxy.handle.net/10648/65bbcafb-d94f-4247-8108-794f9ab00250 Stukken en knipsels betreffende werklozensteun, werkverschaffing en werkverruiming, en de zorg voor jeugdige werklozen, 1926-1936 417 http://proxy.handle.net/10648/26317f08-fa86-482a-bc91-be66e8cfee61 Stukken betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het gemeentepersoneel in Den Haag. (1911) 1920-1935 1 omslag 418 http://proxy.handle.net/10648/54f92689-12a7-490b-b9e2-3730fddabc75 Knipsels met portretfoto's of -tekeningen van leden van het Haagse gemeentebestuur. 1921-1925 1 omslag

Bevat twee afdrukken van foto's van de Haagse gemeenteraad, in vergadering bijeen, in december 1940.

419 http://proxy.handle.net/10648/46696106-375b-469a-aa3c-c989ecf376d5 Aantekeningen betreffende diverse voorstellen, moties en stemmingen in de gemeenteraad in de periode september 1919 t/m november 1921. 1921 1 stuk

In steno.

420 http://proxy.handle.net/10648/197954f1-0a85-4286-8c9f-fc93e6f803aa Aantekeningen betreffende maatregelen die hij als wethouder van Sociale Zaken nam in de periode 1919-1922, met bijlage. 1922 3 stukken

In steno.

421 http://proxy.handle.net/10648/753850e3-4a7c-4ab4-93d0-78e053ade8fe Brochure van het Verbond van Actualisten met knipsels betreffende die organisatie. 1923-1925 1 omslag

Het Verbond van Actualisten was een protofascistische organisatie, die in Den Haag van zich deed spreken door de op haar instigatie geuite kritiek op de gemeentelijke dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, waarvoor Drees als wethouder verantwoordelijk was.

422 http://proxy.handle.net/10648/f6828ae3-034e-4176-9bc3-9c5f61f8654d 'Gezonde democratie, een woord van afweer en een woord van kritiek. Rede uitgesproken in de vergadering van den gemeenteraad van 's-Gravenhage op donderdag 3 december 1925', door A.C. Josephus Jitta, gedrukt. 1925 1 katern 423 http://proxy.handle.net/10648/63ffc8db-2ea2-445d-b087-480ab6a45573 Stukken betreffende het conflict tussen medisch specialisten en het Haagse ziekenfonds 'De Volharding'. 1925 1 omslag 424 http://proxy.handle.net/10648/541ee989-c9d3-438f-94b8-5177b7d4e144 Stukken en knipsels betreffende zijn rondreis door Spanje in het kader van het Vierde Internationale Stedencongres. 1929 1 omslag 425 http://proxy.handle.net/10648/c69f712c-1d6d-437e-86bd-4e68aded71d1 Vlugschriften en knipsels betreffende de voorgenomen samenvoeging van de buurgemeenten Voorburg en Rijswijk met Den Haag. 1931 1 omslag 426 http://proxy.handle.net/10648/b489e385-7f87-48e7-85e3-5b2dd3e5134b 'Bezuiniging en efficiency bij de gemeentelijke diensten en bedrijven te 's-Gravenhage', samengesteld door het Statistisch Bureau der Gemeente 's-Gravenhage, gedrukt. 1931 1 katern 427 http://proxy.handle.net/10648/8a203abe-f58f-4ed9-9b1d-545958dff2ba Overzichten van de ontwikkelingen van de financiën van de gemeente 's-Gravenhage in de periode 1855-1930, in het bijzonder jaren 1919-1930. ca. 1931 2 stukken 428 http://proxy.handle.net/10648/90df4d30-0d53-4e6e-9183-aaed2c2c13a7 Nota van de chef van de afdeling Financiën inzake de kaspositie van de gemeente 's-Gravenhage. 1931 september 21 1 stuk 429 http://proxy.handle.net/10648/f1f7d454-36e2-4a3b-b3b9-7091b006edc9 Concept-tekst van de proclamatie van een obligatielening, uit te geven door de gemeente 's-Gravenhage, gedrukt. 1932 1 stuk 430 http://proxy.handle.net/10648/7666c71c-7cd5-461f-bafe-6caa217b5f8c Rekening van het Strand Palace Hotel te Londen, waar hij verbleef ter gelegenheid van het Vijfde Internationale Stedencongres, met bijlage. 1932 2 stukken 431 http://proxy.handle.net/10648/fbbd5cbc-dbf8-45a1-8e6b-a93842a1da9d Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage betreffende de onderlinge waarneming van de werkzaamheden van de wethouders bij afwezigheid. 1933 juni 16 1 stuk 432 http://proxy.handle.net/10648/b0e291cf-11a0-4db6-81fe-61e6f5381782 Stukken en knipsels betreffende zijn aftreden als wethouder in 's-Gravenhage in september 1933 en de daarop volgende wethouderskwestie. 1933-1935 1 omslag
A.1.5.4. Raadslid, 1933-1941 433 http://proxy.handle.net/10648/6404f865-acab-4e17-b324-03a1b7c644f9 Stukken en knipsels betreffende zijn plan voor plaatselijke ordening van het bouwbedrijf. 1934, 1936 en z.d. 1 omslag 434 http://proxy.handle.net/10648/06c19c65-cce5-47ff-ac63-c249e40c3bcb Stukken betreffende de verdeling van wethoudersportefeuilles. 1935 3 stukken 1687 http://proxy.handle.net/10648/d4106206-020d-4be6-a9d9-fe7fe993b282 Oorkonde met gelukwensen van de Haagse gemeenteraad aan het bruidspaar prinses Juliana en prins Bernhard, gedrukt. 1936 1 stuk

Was oorspronkelijk inv.nr. 435.

436 http://proxy.handle.net/10648/6a9725e2-9582-48f8-8950-97936efa1743 Beschikking van de burgemeester van 's-Gravenhage houdende zijn benoeming tot lid van een raadscommissie die tot taak heeft te rapporteren over het geschil tussen de gemeente en het bestuur van het Residentie-Orkest. 1938 januari 12 1 stuk 437 http://proxy.handle.net/10648/de1c6d9f-bc58-470c-a69f-f24eaa639657 Programma van de ere-avond, door het gemeentebestuur van 's-Gravenhage aangeboden aan koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar veertigjarig regeringsjubileum. 1938 1 katern 438 http://proxy.handle.net/10648/0a6c7d37-c6b6-403d-98e6-af497bd639d4 Ingekomen gelukwensen ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig lidmaatschap van de gemeenteraad van 's-Gravenhage, met naamlijst. 1938 september 1 omslag 439 http://proxy.handle.net/10648/ed7a3ca1-23f3-4958-94bc-b26805ceca26 Naam- en adreslijst van voorzitter, leden en secretaris van de Haagse gemeenteraad, gedrukt. 1939 1 stuk 440 http://proxy.handle.net/10648/437d9338-5c1d-41bd-8cd3-8e05f825d01d Overzicht van de samenstelling van de Commissies van Bijstand en overige commissies van de Haagse gemeenteraad, gedrukt. 1940 1 stuk 441 http://proxy.handle.net/10648/8b43247b-6c88-4dc6-84b6-76bb585c8161 Ingekomen stukken van het gemeentebestuur van 's-Gravenhage inzake de ontheffing uit hun functie van joodse raadsleden, en het vervallen van de telefoonaansluiting op gemeentekosten, alsmede het vrij reizen in het openbaar vervoer. 1940, 1941 4 stukken 442 http://proxy.handle.net/10648/41ba6500-3936-4ad5-9b33-3e28bbd1f0f0 Ingekomen stukken van het gemeentebestuur van 's-Gravenhage betreffende het staken van de werkzaamheden van de gemeenteraad en zijn commissies, met aantekening van Drees betreffende zijn bespreking met de waarnemend burgemeester. 1941 5 stukken
A.1.6. Lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, 1919-1941 443 http://proxy.handle.net/10648/53d0db1e-d086-44b2-82a0-356ccc5effb6 Ingekomen brief van de voorzitter van het Hoofdstembureau voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland betreffende zijn verkiezing tot lid van laatstgenoemd college. 1919 april 28 1 stuk

De bijlagen bij deze brief ontbreken.

444 http://proxy.handle.net/10648/63531b02-0620-4883-9416-bc586bf0c0e2 Jaarverslagen van de SDAP-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, gestencild en gedrukt. 1927 oktober - 1939 september 1 omslag 445 http://proxy.handle.net/10648/450efe1b-496d-4712-a781-88856ceea7cf Teksten van zijn redevoeringen in de vergaderingen van Provinciale Staten van Zuid-Holland, gedrukt. 1922-1939 1 omslag 446 http://proxy.handle.net/10648/1e014ef0-de1b-41cb-8b35-b8a4d5be4c52 Ingekomen circulaire van de Commissaris van de provincie Zuid-Holland inzake de ontheffing uit hun functie van joodse leden van de Provinciale Staten. 1940 2 stukken 447 http://proxy.handle.net/10648/1e852fae-f810-452d-8174-9f1bbf851aed Ingekomen aantekeningen van R.P. van den Helm met overzicht van het optreden van Drees in de Provinciale Staten van Zuid-Holland in de periode 1919-1940. (ca. 1970) 1 stuk

R.P. van den Helm was in de jaren 1969-1970 bewerker van het archief Drees.

A.1.7. Lid van de Tweede Kamer, 1933-1945 448 http://proxy.handle.net/10648/6a4518bf-1693-47d1-a60e-ffb89129c077 Teksten van enkele van zijn redevoeringen in vergaderingen van de Tweede Kamer, fotokopieën. 1933-1940 1 omslag

De redevoeringen zijn geselecteerd en gefotokopieerd door R.P. van den Helm, de jaren 1969-1970 bewerker van het archief Drees.

449 http://proxy.handle.net/10648/4f67a2f4-28d6-4fbd-b0e2-23b789433e71 Ingekomen aantekeningen van R.P. van den Helm met overzicht van het optreden van Drees in de Tweede Kamer in de periode 1933-1940. (ca. 1970) 1 omslag 450 http://proxy.handle.net/10648/fc1dcf3d-ab22-41e5-abf6-27540f510717 Knipsels met foto's van (leden van) de Tweede Kamer. 1933, 1937, 1939 1 omslag 451 http://proxy.handle.net/10648/2f6551b7-a5a3-4828-bf8e-29a5c2ea92fd Ingekomen oproepen en toegangsbewijzen voor een vergadering van de Tweede Kamer en voor verenigde vergaderingen van de beide Kamers der Staten-Generaal. 1933, 1935 4 stukken 452 http://proxy.handle.net/10648/8019dbed-cb59-480f-aa15-782d4cbe1443 Stukken betreffende het voorstel van de leden van de Tweede Kamerfractie van de SDAP tot korting op hun schadeloosstellingen. 1933, 1934 3 stukken 453 http://proxy.handle.net/10648/be57369a-9258-407b-a2df-463069e485f4 Ingekomen missive van de griffier van de Tweede Kamer betreffende de aanbieding van een Adres van rouwbeklag aan koningin Wilhelmina in verband met het overlijden van prins Hendrik. 1934 juli 12 1 stuk

Drees zat in de commissie die het adres van de Tweede Kamer aanbood

454 http://proxy.handle.net/10648/3eb797dc-ec82-46be-a5dc-0d96ba99c4b1 Stukken en knipsels betreffende krotopruiming en volkshuisvesting te Rijnsburg, met bijlagen. 1934, 1936-1938 (1969) 1 omslag

Drees stelde op 9 maart 1937 Kamervragen over deze kwestie.

455 http://proxy.handle.net/10648/71de1425-e4ac-4aa6-989c-703c3b98acac Stukken en knipsels betreffende verzoekschriften van J.A.W. Vrijman aan de Staten-Generaal inzake zijn oneervol ontslag als Rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs. 1935-1938 1 omslag

Drees zat in een commissie van de Tweede Kamer die in juni 1936 over deze zaak rapport uitbracht.

456 http://proxy.handle.net/10648/ccc371ab-052e-4704-a311-7b0c8117113a Knipsels betreffende het uittreden van J.E.W. Duys uit de Tweede Kamerfractie van de SDAP en zijn daaropvolgende royement. 1935, 1936 1 omslag

Drees sprak over deze kwestie in de Tweede Kamer op 12 november 1936.

457 http://proxy.handle.net/10648/39a5dfdd-926b-4d27-8cd3-b24bbb2da926 Tekst van de rede van C.P.M. Romme, gehouden bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar staats- en administratief recht aan de RK Handelshoogeschool te Tilburg op 7 oktober 1935. Gedrukt. 1936 1 katern 458 http://proxy.handle.net/10648/a2f0b25b-8494-4bf2-8a99-461f0e3a0499 Programma voor het bezoek van leden van de Tweede Kamer aan werkverschaffingsprojecten in Drenthe en Overijssel, met bijlage, gedrukt. 1936 2 stukken 459 http://proxy.handle.net/10648/05c036ad-e452-4f8c-8ea0-bd40aa1e273b Ingekomen brief van de International Peace Campaign met verzoek om een adhesiebetuiging, met knipsel. 1936 2 stukken 460 http://proxy.handle.net/10648/f018281e-78c8-4f6c-9cc4-7f4466aa9e01 Gedeelte van een verhandeling van R. Bakkers over 'De politiek-strategische verhoudingen in het Verre Oosten' (stencil, 1936) met briefwisseling tussen Drees en majoor A. Struyvenberg aangaande deze verhandeling. 1936 1 omslag

Drees kende Struyvenberg van het Debat-Gezelschap (zie inv.nrs. 1329-1331). Hij bewaarde deze verhandeling vanwege de voorspelling van een Japanse verrassingsaanval op Pearl Harbor.

461 http://proxy.handle.net/10648/90d9bc73-004e-42ac-b97f-2a33619c6b15 Uitnodiging voor en programma van de plechtige inzegening van het huwelijk prinses Juliana en prins Bernhard in de Grote Kerk te Den Haag. 1937 2 stukken 462 http://proxy.handle.net/10648/b1a9957e-76bf-46ed-ae4c-9acbeaa26ad5 'Verslag van de commissie aan welke was opgedragen een onderzoek in te stellen naar de vraag, of in de tegenwoordige regeling van het verstrekken van hulp aan werkloozen, vooral ook met het oog op de toekomst, verandering behoort te worden gebracht', gedrukt. 1937 1 deel 463 http://proxy.handle.net/10648/b9295da2-f8ac-4244-9b7a-376443baf097 Stukken betreffende zijn deelname aan conferenties van de Interparlementaire Unie te Den Haag, Oslo en Lugano. 1938-1940 1 omslag 464-466 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer inzake de zgn. affaire-Oss. 1938, 1939 3 omslagen

De affaire-Oss betrof de omstreden intrekking van de opsporingsbevoegdheid van de brigade Koninklijke Marechaussee te Oss in 1938.

464 http://proxy.handle.net/10648/78645116-ca9b-414c-aa56-7feb61f91550 Pleitmemorie van mr. R.A. James voor de Centrale Raad van Beroep, inzake de klaagschriften van leden van het voormalige personeel van de brigade Koninklijke Marechaussee te Oss, 1938 465 http://proxy.handle.net/10648/1b445519-2e0c-4ea7-b337-b666c3b68826 Concept-notulen van de vergaderingen van de Bijzondere Commissie, 1939 februari-mei 466 http://proxy.handle.net/10648/c54710f2-9819-4609-a88e-1920f6e93fcf Nota van de minister van Justitie C.M.J.F. Goseling en verslag van de Bijzondere Commissie, gedrukt, met bijlagen, 1939
467 http://proxy.handle.net/10648/a082ba79-0615-4e47-91f1-302d12a880d0 Correspondentie betreffende een door de burgemeester van Olst geweigerde vergunning voor een filmavond van de plaatselijke afdeling van de SDAP. 1939 januari-maart 1 omslag 468 http://proxy.handle.net/10648/7fc35c35-7f0a-4ace-87db-d2cce6735162 Stukken betreffende een door hem te brengen bezoek aan Drenthe op uitnodiging van de Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe. 1939, 1940 1 omslag 469 http://proxy.handle.net/10648/e74b27b6-6fec-4181-9ad1-835cefac62a3 Aantekeningen van zijn hand en knipsels betreffende de formatie van het tweede kabinet-De Geer in augustus 1939. 1939, 1940 1 omslag

Zie ook inv.nr. 283.

470 http://proxy.handle.net/10648/c55d2b4b-b500-4d89-b431-680144325964 Staat met de werkverdeling van de Tweede Kamerfractie van de SDAP. ca. 1939 1 stuk 471 http://proxy.handle.net/10648/568721db-058d-4f7e-86b7-24464fd0bde5 Lijst van de leden van de begrotingscommissies alsmede van de vaste commissies uit de Tweede Kamer voor de zitting 1939-1940, gedrukt. 1940 1 stuk 472 http://proxy.handle.net/10648/eb8a2e28-8bf5-4f62-bb38-a3d42014d7f1 Tekst van 'A Sterner War', een radioredevoering van Winston Churchill uitgezonden op 30 maart 1940, gedrukt. 1940 1 stuk 473 http://proxy.handle.net/10648/1965b606-b6db-4b83-992d-8915051b2048 Stukken betreffende de schorsing van de werkzaamheden van de Tweede Kamer na 10 mei 1940, en inzake het nemen van ontslag door de leden na beëindiging van de zittingsperiode in september 1941. 1940-1942 1 omslag 474 http://proxy.handle.net/10648/88d07106-84a6-492a-ae55-00bf3dc1b729 'Alphabetisch register op de verslagen der handelingen van de Staten-Generaal van 1930/31-1939/40', gedrukt. 1943 2 stukken

Alleen het titelvel en de pagina's betreffende Drees zijn aanwezig.

A.1.8. Ondergronds politicus en verzetsman, 1940-1945 A.1.8.1. Algemeen

Zie ook inv.nrs. 3-5, 100-101 en 1593.

475 http://proxy.handle.net/10648/a915284c-5ece-4d6d-a5f7-e3990cc05be2 Aantekeningen met overzicht van officiële bekendmakingen in Nederland van 17 mei 1940 t/m 5 maart 1942, door Drees opgesteld, met aantekening van de hand van W. Drees jr. ca. 1942, 1993 2 stukken

In steno.

476 http://proxy.handle.net/10648/edf11d16-f6a3-4850-9f41-7fd366463268 Aantekeningen met overzicht van gebeurtenissen in de periode 9 mei t/m 4 november 1940, deels ontleend aan het verslag van de voormalige secretaris van de SDAP-afdeling Delft. 1940 1 stuk

In steno.

477 http://proxy.handle.net/10648/049c7f1d-8ef8-4183-92d7-13a9df45c484 Aantekeningen betreffende verschillende illegale activiteiten en andere zaken uit de bezettingstijd. 1943-1945 en z.d. 1 omslag

In steno.

478 http://proxy.handle.net/10648/38a1dad0-e9d8-4300-90ef-7db852aacdc8 Chronologische overzichten van gebeurtenissen tijdens de bezettingstijd, getypt en gedrukt. 1954 3 stukken 479 http://proxy.handle.net/10648/9e38fa55-c42f-4fb7-9c53-0ce77e5872ee Teksten van korte gedichten, door Drees genoteerd of geknipt in verband met het verloop van de oorlog. z.d. 3 stukken
A.1.8.2. Bestuurder van de ondergrondse SDAP 480-481 Stukken en knipsels betreffende de SDAP en verwante organisaties in het eerste jaar van de bezettingstijd, met bijlagen. 1940, 1941 2 omslagen 480 http://proxy.handle.net/10648/cb2d5e41-3f7d-44a0-bf82-d41e3e368eea Stukken, 1940, 1941 481 http://proxy.handle.net/10648/d565dee0-1e48-413d-aa6c-a2eff8720d19 Knipsels, 1940, 1941 482 http://proxy.handle.net/10648/2b8ddc4e-acf5-4ee8-b47f-fa86010f2af7 Stukken betreffende de houding door sociaal-democraten aan te nemen tegenover de Nederlandsche Unie, met bijlagen. 1940, 1941 1 omslag 483 http://proxy.handle.net/10648/11e781f0-d3f4-45d8-907a-60c08cefbeb2 Knipsels, circulaires en brochures betreffende de vakbeweging en het Nederlandsche Arbeidsfront, met bijlagen. 1940-1943 1 omslag 484 http://proxy.handle.net/10648/d3a0fc2b-1c1e-44cd-87be-8c69aea4acf5 Concept-tekst voor een brochure van H. Vos betreffende de sociaal-democratie onder de door de bezetting gewijzigde omstandigheden, met aantekening van Drees. 1940 september 2 stukken 485-486 Stukken betreffende de gedachtevorming binnen de SDAP over het politiek-staatkundige en sociaal-economische bestel na de bevrijding, met bijlagen. 1940-1945 en z.d. 2 omslagen 485 http://proxy.handle.net/10648/ffb254aa-e722-4826-9108-8a092eaf94ce Politiek-staatkundig bestel, 1940-1944 en z.d. 486 http://proxy.handle.net/10648/2afda519-8811-4bcb-8de6-c06e69dd3128 Sociaal-economisch bestel, 1942, 1944, 1945 en z.d. 487 http://proxy.handle.net/10648/4ce1c24a-23b9-4177-b5ff-8d5f4e7ca4fc Ingekomen circulaire betreffende de ontbinding van de Vereeniging Woodbrokers in Holland, gestencild. 1941 1 stuk 488 http://proxy.handle.net/10648/654689b3-a22d-4aed-a5ea-6f1fc4139fbb Stukken betreffende de NV De Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank gedurende de bezettingstijd. 1941-1945 1 omslag

Drees was aandeelhouder van deze maatschappij.

489 http://proxy.handle.net/10648/44e2d9f8-9b41-40c5-b31f-fd6ada57c7ce Ingekomen stukken betreffende moeilijkheden rondom aanblijven of ontslag van provinciale en gemeentelijke bestuurders van de SDAP. 1941, 1942 1 omslag 490 http://proxy.handle.net/10648/7d15788b-619e-46f8-bd30-b5a67ca3f496 Stukken betreffende klachten van de NSB tegen het optreden van de SDAP-burgemeester van Hogezand, J. Tuin, afschriften. 1941 3 stukken 491 http://proxy.handle.net/10648/e2041567-4bbd-46a2-9146-8bd41177a323 Tekst van zijn redevoering op de bijeenkomst ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van ds. A. van der Heide, oud-lid van de Tweede Kamer voor de SDAP. 1942 1 stuk

In steno.

492 http://proxy.handle.net/10648/3ff3a9f0-5f91-401d-83f5-706359608c9c Ingekomen nota's van partijgenoten betreffende de toekomstige verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië, getypt en gestencild. 1942-1944 1 omslag

Bevat enige fotokopieën van later verwijderde nota's van J.E. Stokvis.

493 http://proxy.handle.net/10648/219d369d-aec6-44a2-bfdf-978c2a39f763 Ingekomen wenskaarten van partijgenoten ter gelegenheid van Kerstmis, Nieuwjaar en 1 Mei. 1942-1945 1 omslag 494 http://proxy.handle.net/10648/c6b0ec1e-c07d-4296-a99a-396213e26b6e Aantekeningen betreffende het overlijden van A.B. Kleerekoper op 14 april 1943. 1943 en z.d. 2 stukken 495 http://proxy.handle.net/10648/6b4d4bb1-d819-4058-a7fb-a641bc7b36ab Stukken betreffende de voorbereiding van de wederoprichting van de SDAP en de socialistische pers na de bevrijding. 1944, 1945 1 omslag 496 http://proxy.handle.net/10648/94010168-c114-4507-91a6-ad55ef79c620 Aantekeningen betreffende de SDAP en het socialisme. z.d. 1 omslag

In steno.

A.1.8.3. Lid, later voorzitter van de Politieke Contact-Commissie c.q. Politiek Convent

De Politieke Contact-Commissie ontstond in juli 1940 en werd gevormd door leiders van de grote politieke partijen. In die julimaand werd zonder resultaat overlegd met de leiding van wat de Nederlandse Unie zou worden, over de vorming van een nationaal blok. De leiders van de politieke partijen zetten hun geregelde overleg voort, later onder de naam Politiek Convent. Drees werd in 1943 voorzitter daarvan.

497 http://proxy.handle.net/10648/9c72647f-ba7c-493c-bb0c-4625956bf597 Stukken betreffende het mislukte politieke overleg om te komen tot een nationaal blok in juli 1940, en het ontstaan van de Nederlandsche Unie. 1940 1 omslag 498 http://proxy.handle.net/10648/b5982b1a-d168-4c44-9dd0-6b3f478cf85b Stukken en knipsels betreffende de Nederlandsche Unie. 1940, 1941 1 omslag 499 http://proxy.handle.net/10648/d648fed5-7c76-4921-9388-e51b801ea16d Brochures van J. Linthorst Homan en H. Bruning betreffende de Nederlandsche Unie. 1940 3 katernen 500 http://proxy.handle.net/10648/80a382d8-025d-47ce-8e25-fd45e771507d Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Politieke Contact-Commissie, met dagboekaantekeningen uit de periode 16 september t/m 3 oktober 1940. 1940 1 omslag 501 http://proxy.handle.net/10648/5ffd2cfd-f2dd-45ea-95de-fa9275b4bc44 Aantekeningen van Drees over de wederwaardigheden van de leden van het Politiek Convent gedurende de bezettingstijd. ca. 1945 3 stukken

In steno.

A.1.8.4. Politiek gevangene in Buchenwald (oktober 1940 - oktober 1941) en St.-Michielsgestel (mei 1942)

Drees was een zgn. 'Indisch gijzelaar', gevangengenomen als represaille voor de internering van Duitsers in Nederlands-Indië. Zie ook zijn briefwisseling met het thuisfront (inv.nrs. 1371-1373) en stukken ingekomen bij zijn echtgenote To Drees-Hent (inv.nrs. 1551-1557).

502 http://proxy.handle.net/10648/640e7de4-c0cc-4ff9-81ff-d1de25fae266 Attesten van E.G.T. de Kock van Leeuwen, arts te 's-Gravenhage, betreffende de chronische maagkwaal van Drees. 1940, 1942 2 stukken

Op grond van een maagkwaal werd Drees vrijgelaten uit Buchenwald en, na zijn tweede internering, uit St.-Michielsgestel.

503 http://proxy.handle.net/10648/0ba4bb9e-24b8-4058-890f-1288818466ae Ontwerp-verzoekschrift van de gemeenteraad van 's-Gravenhage aan de Rijkscommissaris voor het bezette gebied in Nederland betreffende de vrijlating van W. Drees en H. Smitskamp, leden van bovengenoemde raad, uit Buchenwald. 1940 1 stuk 504 http://proxy.handle.net/10648/6ea8a9b9-f4f6-46b2-904e-7eae14f7c94d Stukken betreffende zijn verblijf in Buchenwald, met kort chronologisch overzicht. 1941 (1948, 1954) 5 stukken 505 http://proxy.handle.net/10648/1c52a39b-dbe6-45c5-a84b-a426b67210a8 Bewijs van vrijlating uit het concentratiekamp Buchenwald, met stukken betreffende zijn terugreis naar Nederland. 1941 4 stukken 506 http://proxy.handle.net/10648/e53e79be-6ee8-4069-aaf9-44a2b5da440e Register met handtekeningen van personen die Drees na zijn terugkeer uit Buchenwald hebben bezocht. 1941 1 deel 507 http://proxy.handle.net/10648/5941cb4d-6705-46d0-93ba-ff03f8627727 Bij de familie ingekomen brieven houdende gelukwensen met de terugkeer van Drees uit Buchenwald, met bijlagen. 1941, 1942 1 omslag 508-509 Briefwisseling met (ex-)geïnterneerden in Buchenwald, St.-Michielsgestel en Haaren, en met enkele van hun echtgenoten. 1941-1945 1 pak, 1 omslag 508 http://proxy.handle.net/10648/9f09547b-f8e8-4e7e-b6dc-96c0f06df6d7 M. van der Goes van Naters, met bijlagen, 1942-1945 1 pak 509 http://proxy.handle.net/10648/336b578b-a5e6-41d2-9d06-e683815a1d5a Overigen, 1941-1945 omslag 510 http://proxy.handle.net/10648/396486aa-d666-4fe9-b28f-ae8777154c4c Stukken betreffende zijn internering in St.-Michielsgestel van 4 t/m 11 mei 1942. 1942 1 omslag 511 http://proxy.handle.net/10648/2fe822bf-cfb2-45fd-936c-0f945111fad1 Aantekeningen betreffende (ex-)gijzelaars uit Buchenwald, St.-Michielsgestel en Haaren, met het kampreglement van Haaren. 1942 en z.d. 4 stukken

In steno.

A.1.8.5. Ondergronds overleg en de coördinatie van het verzet

Zie ook de rubriek 'Afwikkeling van illegale werkzaamheden' (A.1.8.8.1.).

A.1.8.5.1. Voorzitter van het Nationaal Comité c.q. Vaderlands Comité

Het Nationaal Comité, later Vaderlands Comité genoemd, trad op als een adviesorgaan van de regering in Londen inzake ontwikkelingen in bezet gebied en de voorbereiding van zaken na de bevrijding. Het fungeerde tevens als dagelijks bestuur van het zgn. Groot Burger Comité dat na 1943 slechts een enkele keer bijeenkwam. Zie ook inv.nr. 545.

512 http://proxy.handle.net/10648/d51bdc1b-d3da-42d4-8d18-f3ce1064365f Stukken betreffende zijn lidmaatschap en voorzitterschap van het Nationaal Comité c.q. Vaderlands Comité. 1943-1945 1 omslag 513 http://proxy.handle.net/10648/d0c467b6-a205-415c-8d71-d754b4dacb76 Stukken betreffende de rol van de Ordedienst (OD) bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de overgangstijd na de bevrijding. 1943, 1944 1 omslag
A.1.8.5.2. Voorzitter van de Contact-Commissie der Illegaliteit

De Contact-Commissie der Illegaliteit fungeerde als overkoepelend coördinatie- en overlegorgaan van het verzet.

514 http://proxy.handle.net/10648/83e21da2-bea5-4c9d-885c-2e478b83d28f Stukken betreffende zijn lidmaatschap en voorzitterschap van de Contact-Commissie der Illegaliteit. 1944, 1945 1 omslag 515 http://proxy.handle.net/10648/3d58e96f-de82-40bd-8478-34a851d1aa84 Stukken betreffende de voorbereidingen voor de instelling van een Nationale Advies Commissie. 1944, 1945 1 omslag

De Nationale Advies Commissie, waarvan de leden aangewezen zouden worden door verschillende illegale organisaties, was bedoeld als algemeen adviesorgaan voor de regering, het Militair Gezag en andere autoriteiten na de bevrijding. Zie inv.nr. 547.

A.1.8.5.3. Lid van het College van Vertrouwensmannen

In augustus 1944 stelde de regering-in-ballingschap het College van Vertrouwensmannen in, dat voorbereidingen moest treffen voor het landsbestuur in de overgangstijd direct na de bevrijding. De taak van het College werd echter na bevrijdingsdag spoedig overgenomen door het Militair Gezag. Zie inv.nrs. 548-553.

516 http://proxy.handle.net/10648/066e278c-0429-4b5b-9eac-c1a9262681c1 Fotokopieën van telegrammenwisseling tussen de regering te Londen en bezet gebied, in het bijzonder het College van Vertrouwensmannen, in de periode 14 oktober 1943 t/m 16 mei 1945. (1943-1945) 1 omslag 517 http://proxy.handle.net/10648/b00c4871-410a-4b73-a62c-8c85bd14d603 Afdruk van de microfoto met het besluit van de Nederlandse regering in Londen d.d. 2 augustus 1944 betreffende de instelling van het College van Vertrouwensmannen. (1944) 1 stuk 518 http://proxy.handle.net/10648/2629e8d4-7634-4841-97da-6c28789424b9 Nota's betreffende adviezen van het College van Vertrouwensmannen aan de regering in Londen aangaande de vorming van een regering onmiddellijk na de bevrijding. 1944, 1945 519-524 Ontwerp-besluiten en -regelingen voor de overgangstijd onmiddellijk na de bevrijding, opgesteld door het College van Vertrouwensmannen, met toelichtende nota's en andere bijlagen. 1944, 1945 5 omslagen 519 http://proxy.handle.net/10648/fc5d3ebd-03ac-40cd-b7b4-65afaf3b4ef1 Stukken betreffende regelingen op het gebied van de nationale financiën en vijandelijke vermogens, 1944, 1945 520 http://proxy.handle.net/10648/17930d37-2229-4449-b4cc-5d82a1786f42 Stukken betreffende regelingen aangaande de pers, 1944, 1945 521 http://proxy.handle.net/10648/19b59258-bfa3-468c-ad8d-8265b5feef02 Stukken betreffende de radio-omroep, (1942, 1943) 1945 522 http://proxy.handle.net/10648/f43d65e0-74cd-4974-94eb-161d27add652 Stukken betreffende de handhaving orde en rust in overgangstijd en de gezagsverhouding tussen Binnenlandse Strijdkrachten, Militair Gezag en het College van Vertrouwensmannen, 1944, 1945 523 http://proxy.handle.net/10648/79735536-dd41-412c-93d8-425a3dc905e1 Stukken betreffende regelingen van de arbeidsverhoudingen, 1944, 1945 524 http://proxy.handle.net/10648/0d4c89b1-6566-475e-8c48-7f7070d181a1 Stukken betreffende regelingen op diverse gebieden en uit te vaardigen afkondigingen, met enige ingekomen en uitgaande brieven, 1944, 1945 525 http://proxy.handle.net/10648/5f3890b3-f7b2-4542-a38e-c9ed726e9944 Ingekomen berichten van ondergrondse inlichtingendiensten over verschillende zaken, afschriften. 1945 5 stukken 526 http://proxy.handle.net/10648/a890ac25-ead3-430a-a117-ce8d650d4c91 Nota van zijn hand betreffende de te voeren regeringspolitiek na de bevrijding d.d. 9 januari 1945, met begeleidende brief en later knipsel. 1945, 1950 4 stukken 527 http://proxy.handle.net/10648/20d2b638-1368-4b20-9022-e6683c144c17 Stukken betreffende de samenstelling van de vertegenwoordigende lichamen en het te voeren regeringsbeleid na de bevrijding. 1945 1 omslag 528 http://proxy.handle.net/10648/b913d4cd-f382-4e6f-a895-9e76f2e69ec1 Stukken betreffende de onderhandelingen in april 1945 gevoerd tussen het College van Vertrouwensmannen en de Duitse bezettingsautoriteiten betreffende de beëindiging van de vijandelijkheden in bezet Nederlands gebied. 1945 1 omslag 529-530 Dagboekaantekeningen van Drees uit de periode 3 april t/m 29 mei 1945, in hoofdzaak betreffende de onderhandelingen tussen het College van Vertrouwensmannen en de Duitse bezettingsautoriteiten in april 1945. 1945 1 katern, 1 stuk 529 http://proxy.handle.net/10648/0f0999ac-2a2e-4ac6-85dd-86c0b47e41b6 Cahier met stenografische aantekeningen, 1945 1 katern 530 http://proxy.handle.net/10648/9cde3bb2-2c82-4a3c-b32f-4b1a840cbd11 Transcriptie van de aantekeningen, getypt, (1945) 1 stuk 1688 http://proxy.handle.net/10648/c3d65e14-fc4d-491e-9323-b5c7f0c3d8d1 Affiches met de proclamatie van het College van Vertrouwensmannen ter verspreiding op de dag van de bevrijding, gedrukt. 1945 2 stukken

Was oorspronkelijk inv.nr. 531.

A.1.8.6. Overige zaken en bemoeienissen 532 http://proxy.handle.net/10648/e221bf3f-19ab-4101-9f3f-ad467bcfb58c Aantekeningen voor een gesprek met K.J. Frederiks, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, eind mei 1940. 1940 2 stukken 533 http://proxy.handle.net/10648/03316ac1-8ae5-45b3-b7d3-6dcc3ebd70d9 Ingekomen uitnodiging om toe te treden tot het Nationaal Hulpcomité 1940, met bericht betreffende opheffing van dat comité. 1940 4 stukken 534 http://proxy.handle.net/10648/ec45e085-3e9e-4bfe-993b-481df87ce296 Stukken en knipsels betreffende anti-joodse maatregelen van de bezettingsautoriteiten. 1940, 1941 1 omslag 535 http://proxy.handle.net/10648/ebfb41c7-fdad-4208-884c-e39b2fbcc6f6 Ingekomen circulaires betreffende de staking van de uitgave van tijdschriften en de opheffing van niet-commerciële verenigingen en stichtingen. 1941-1943 4 stukken 536 http://proxy.handle.net/10648/5a5da1c8-f75c-4b6b-9dab-c21f4897f1a5 Brief van NN afkomstig uit het wrak van het SS 'Groningen IV', in januari 1945 gezonken op het IJsselmeer en na de bevrijding gelicht. 1945 2 stukken A.1.8.7. Documentatie 537 http://proxy.handle.net/10648/c3d497a5-30fd-419d-8765-e8a2413ddbb3 Knipsels en aantekeningen betreffende berichten in legale dagbladen over verschillende zaken. 1941-1944 1 omslag 538 http://proxy.handle.net/10648/42e593a1-d899-4eef-ae55-bdaa1d885203 Uittreksel uit de 'Statistiek der bevolking van Joodschen bloede in Nederland', samengesteld door de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, getypt. 1942 1 stuk 539 http://proxy.handle.net/10648/4d070402-44ff-4347-8f24-a6cbc39f8e1f Ingekomen nota betreffende de reorganisatie van de Nederlandse politie tijdens de Duitse bezetting, getypt. 1943 augustus 540 http://proxy.handle.net/10648/b543ed3d-60ee-47bf-b6c0-fc3d426d65f3 Teksten van radioredevoeringen van koningin Wilhelmina en Nederlandse ministers te Londen, afschriften van artikelen uit de ondergrondse pers en andere illegale documentatie. 1943-1945 1 omslag 541 http://proxy.handle.net/10648/aeca29c4-382d-48ea-b0a8-bbbb0ee487fe 'Nieuwe Grondwetsartikelen. Een bijdrage tot herstel en vernieuwing (onder toevoeging van de geldende Grondwet)', door C.P.M. Romme, gedrukt. 1943 1 deel 542 http://proxy.handle.net/10648/05662cef-f35f-4b60-81e8-a902de660a80 Stukken betreffende de spoorwegstaking van 1944-1945 en de steunverlening door het Nationaal Steun Fonds aan de stakers. 1944, 1945 (1947) 1 omslag 543 http://proxy.handle.net/10648/7f34e16e-8c61-44b6-8417-1e13ce8db435 'Katholieken en partijvorming. Bijdrage tot een beginselstudie', door Ph.J. Zuydewint (pseudoniem van L.G.A. Schlichting), gedrukt. 1944 1 katern A.1.8.8. Nasleep van de bezetting A.1.8.8.1. Afwikkeling van illegale werkzaamheden

Zie ook de rubriek 'Ondergronds overleg en de coördinatie van het verzet' (A.1.8.5.).

544 http://proxy.handle.net/10648/7da6af19-f21b-4f5c-a0bb-7164b82a6fd3 Ingekomen stukken betreffende eventuele voortzetting van het Politiek Convent na de bevrijding. 1945 3 stukken 545 http://proxy.handle.net/10648/fc49f1a4-1b28-499a-82f7-05e08284b794 Nota's van zijn hand betreffende het ontstaan van het Vaderlands Comité en de Grote Adviescommissie voor de Illegaliteit en daarmee samenhangende illegale organisaties. 1945 3 stukken 546 http://proxy.handle.net/10648/304d60fb-93f8-4dfb-b9e2-e848a7acdd72 Stukken betreffende de Grote Adviescommissie van de Illegaliteit. 1945, 1946 1 omslag 547 http://proxy.handle.net/10648/ed06a045-30b5-4274-aab4-b00236630bab Stukken betreffende de Nationale Advies Commissie. 1945 1 omslag

Zie ook inv.nr. 515.

548 http://proxy.handle.net/10648/7288f3c5-3a93-4af0-a61c-21206b7a88ad 'Nederlandsche Staatscourant' van dinsdag 8 mei 1945, no. 30, met besluiten van het College van Vertrouwensmannen en andere regelingen voor de overgangstijd, gedrukt. 1945 1 stuk 549 http://proxy.handle.net/10648/e1da78f4-7069-4844-b412-934d0ccf215f Stukken betreffende de afwikkeling van de werkzaamheden van het College van Vertrouwensmannen. (1940) 1945-1947 (1949) 1 omslag 550 http://proxy.handle.net/10648/5c11e574-a98d-46b0-b9cb-483dfefce111 Knipsels betreffende de onderhandelingen tussen het College van Vertrouwensmannen en de Duitse bezettingsautoriteiten betreffende de beëindiging van de vijandelijkheden in bezet Nederlands gebied. 1945-1959 1 omslag 551 http://proxy.handle.net/10648/d3cc37b6-3d7a-4147-986b-e264c725e33d 'Verslag van de werkzaamheden van Vertrouwensmannen der Regeering aangewezen bij besluit van Hare Majesteits regeering van 2 augustus 1944', in tweevoud, gedrukt. 1946 2 delen 552 http://proxy.handle.net/10648/9fb42bdb-5ceb-4a45-a8e1-5978cf522dcb 'Het Duitsche aanbod tot een beëindiging der feitelijke vijandelijkheden in het nog bezette Nederlandsche gebied van april 1945', memorandum uitgegeven door het College van Vertrouwensmannen in overleg met de commandant der Binnelandsche Strijdkrachten, gedrukt. 1946 1 katern 553 http://proxy.handle.net/10648/db9f9c15-6f05-4d7e-8bc3-7f9bc8beebc6 Transcriptie van een bandopname van J. van der Gaag met herinneringen aan zijn tijd als Vertrouwensman, getypt. 1958 1 stuk
A.1.8.8.2. Ex-geïnterneerde 554 http://proxy.handle.net/10648/dd81a0a0-e3a6-45c6-90f1-d9de0db682f5 Knipsels betreffende het concentratiekamp Buchenwald en de internering van Nederlandse gijzelaars aldaar. 1945-1970 1 omslag 555-558 Stukken betreffende de Club van ex-geïnterneerden voor Nederlands-Indië en andere activiteiten van voormalige gijzelaars. 1945-1985 3 omslagen, 1 pak 555 http://proxy.handle.net/10648/2f2bc510-b871-495b-b173-2b16c393bbaf Ingekomen circulaires van verschillende organisaties van oud-gijzelaars, 1945, 1946, 1951 556 http://proxy.handle.net/10648/b37a3ea0-a06b-4149-a95c-594bac5b972c Adreslijsten van de Club van ex-geïnterneerden voor Nederlands-Indië, 1957, 1961 557 http://proxy.handle.net/10648/45574229-aced-4833-aaf9-37864aee74cf 'Mededelingen van de Club van ex-geïnterneerden voor Ned. Indië', sinds nr. 50 (1966) verschenen onder de naam 'Buchenwald Bode', met bijlagen, 1955-1980 1 pak 558 http://proxy.handle.net/10648/1535f219-bf4d-4e88-97db-b1cd477b1a69 Stukken betreffende de afscheidsreünie van de Club van ex-geïnterneerden voor Nederlands-Indië, 1985 559 http://proxy.handle.net/10648/7b0ccb75-d05b-43fb-9b0c-6798a1153ad6 Stukken betreffende de beweerde activiteiten van W.J. Bodens en J.R. van 't Groenewout tijdens de bezettingstijd, in het bijzonder hun ijveren voor vrijlating van gijzelaars uit Buchenwald. 1945, 1947 4 stukken 560 http://proxy.handle.net/10648/221a9e6d-1e92-49f7-8e04-8163b4d59ba9 Ingekomen brief van J.H. Zwart te Berlijn, met bijlage betreffende de lotgevallen van de Walter Krämer en Karl Peix, verplegers in het 'Krankenrevier' van Buchenwald. 1948 2 stukken 561 http://proxy.handle.net/10648/7d3aff6f-ca4b-41dd-9d64-e5426e245f6f Circulaire van de Buchenwald Vriendenkring betreffende de onthulling van een monument in Buchenwald en de inrichting van een Nederlands paviljoen in het museum aldaar, gedrukt. 1958 1 stuk 562 http://proxy.handle.net/10648/2a181acd-1ef4-43fd-bd81-2de7eff103ec Toeristenbrochures en -folders van het bezoek van Drees met zijn vrouw en zoon Jan aan Weimar en Buchenwald. 1968 1 omslag 563 http://proxy.handle.net/10648/eee00909-421b-47d0-b2bf-2a7c022abe85 Aantekeningen betreffende boeken en artikelen betreffende het concentratiekamp Buchenwald. z.d.

In steno.

1689 http://proxy.handle.net/10648/7eef89e6-dd61-4dee-845b-5963247df958 Plattegrond van het concentratiekamp Buchenwald, vervaardigd door het Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis. z.d. 1 stuk

Was oorspronkelijk inv.nr. 564.

A.1.8.8.3. Zuivering 565 http://proxy.handle.net/10648/66f15756-8862-41b2-8ee6-2b915ce38041 Stukken betreffende de zuivering van partijgenoten die openbare functies of posities in partijorganen hebben bekleed gedurende de bezettingstijd. 1945-1951 1 omslag 566 http://proxy.handle.net/10648/d363ccbb-d243-4880-bb75-1a6ed9cc90e7 Stukken betreffende tegen diverse personen ingebrachte beschuldigingen wegens collaboratie in de oorlog. 1945-1951, 1965, 1970 1 omslag 567 http://proxy.handle.net/10648/a8e77a18-ad94-452e-8489-e886147a37c9 'De zuivering. Overzicht der behandeling van het zuiveringsvraagstuk in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (...), voorzien van enkele opmerkingen en gevolgtrekkingen', gedrukt. ca. 1946 1 katern 568 http://proxy.handle.net/10648/38e1f538-6507-4dd6-9d27-e6b2086c0b42 Nota van de Raad van Ministers aan de koningin betreffende de naoorlogse zuiveringen en het gratiebeleid, fotokopie. 1947 1 stuk 569 http://proxy.handle.net/10648/1cd4fe94-aea0-493a-9de7-cf4413424250 Nota van de gedetineerde onderinspecteur C. Leemhuis en brigadier-rechercheur J.N. Viëtor betreffende de collaboratie van het politiekorps in Den Haag gedurende de bezetting, met begeleidend verzoek om invrijheidsstelling. 1947 2 stukken 570 http://proxy.handle.net/10648/df30be0f-1269-4f85-bb6d-efa3c8805729 Knipsels betreffende de misstanden in de kampen van politieke delinquenten na de bevrijding. 1949 2 stukken A.1.8.8.4. Herdenking 571-573 Stukken betreffende herdenkingen van de bevrijding en van de slachtoffers van de oorlog en de bezettingstijd. 1945-1965 3 omslagen 571 http://proxy.handle.net/10648/842acf6e-5349-4eea-82b9-ee5560ef16e1 Programma's van herdenkingsplechtigheden, met bijlagen, 1945-1966 572 http://proxy.handle.net/10648/7dbe7276-c3cf-4bde-9491-d35bca30e995 Teksten van redevoeringen en artikelen van Drees, met bijlagen, 1946-1960, 1965 573 http://proxy.handle.net/10648/890be24a-4b3b-440f-b519-c2c77ace93b6 Knipsels, 1949-1966 574 http://proxy.handle.net/10648/33ca8c48-c9c3-498e-99f1-d9aa1395ba01 Aantekeningen voor herdenkingsredevoeringen. 1946-1965 1 omslag

In steno.

575 http://proxy.handle.net/10648/6e24cb16-2fef-4256-b015-427eda28ee21 Stukken en knipsels betreffende de controverse over de viering van Bevrijdingsdag als nationale feestdag. 1949-1956, 1961, 1965, 1969 1 omslag 576 http://proxy.handle.net/10648/9ccc82d0-fcde-4285-95dd-a8a9c7aa070f Ingekomen brieven en knipsels betreffende zijn uitspraken, in redevoeringen en voor de televisie, over de verstoring van de normale wijze van viering van Bevrijdingsdag door sommige groepen jongeren. 1970 1 omslag
A.1.8.8.5. Overige zaken 577 http://proxy.handle.net/10648/963e25ca-de8f-437e-84fb-6e113aa6f8c4 Bevrijdingsmanifest van de plaatselijke commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten en de districtsleider van de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers te Voorburg en Leidschendam, gedrukt. 1945 1 stuk 578 http://proxy.handle.net/10648/7673a9d1-0a40-4846-97e6-61e43c151563 Ingekomen brief van de burgemeester van 's-Gravenhage betreffende zijn benoeming tot vertrouwensman van de burgemeester bij de aanbeveling aan de Commissaris der Koningin van leden voor het kiescollege voor een nieuwe gemeenteraad. 1945 1 stuk 579 http://proxy.handle.net/10648/517fc917-c060-4868-bccd-cd47b13baa62 Correspondentie en aantekeningen betreffende de bijeenkomst van het Seniorenconvent van de Eerste en Tweede Kamer op 7 juni 1945 betreffende de samenstelling van de Staten-Generaal. 1945 1 omslag 580 http://proxy.handle.net/10648/20815feb-f57d-4bde-84a0-c0fa8d5b4e13 Ingekomen geschriften van oud-illegale groeperingen met klachten over de ontwikkelingen na de bevrijding. 1945, 1946 2 stukken 581 http://proxy.handle.net/10648/0bdb9926-1096-4e9a-8050-f30edc927a54 Stukken betreffende beschuldigingen aan het adres van het Driemanschap van de Nederlandsche Unie en het onderzoek van de commissie-Fockema Andreae naar het optreden van het Driemanschap gedurende de bezettingstijd. 1945, 1946 1 omslag 582 http://proxy.handle.net/10648/d7b3ae8d-0a71-4396-b981-b60ab3f28e8b Programma's van theater- en filmvoorstellingen betreffende de oorlog en de bezettingstijd. 1945-1950 1 omslag 583 http://proxy.handle.net/10648/b4bcbbfd-38fb-4107-bea1-a9ab42d7cea5 Stukken betreffende de verzetsgroep onder leiding van de hoogleraren E.C. Wiersma en J.H. van Meurs. 1945-1948, 1958 1 omslag 584 http://proxy.handle.net/10648/302471b7-1965-4d3b-b473-fb4c27132eec Stukken betreffende verzoeken om steun van c.q. inlichtingen over personen die tijdens de bezetting verzetswerk hebben gedaan. 1945-1950 1 omslag 585 http://proxy.handle.net/10648/859b34db-b6c4-4dd5-9139-efa69061e195 Knipsels betreffende de oorlog, de bezettingstijd en het verzet. 1945-1974 1 omslag 586 http://proxy.handle.net/10648/752a2650-f604-443e-93cd-ffe38e8e84e6 Tekst van de antwoorden van J. Linthorst Homan tijdens het proces tegen A. Seyss Inquart, betreffende de behandeling van gijzelaars in St.-Michielsgestel en Haaren. ca. 1946 1 stuk 587 http://proxy.handle.net/10648/f6fdb41b-23e7-4a69-890e-bf4d24d30080 Aantekeningen betreffende de bezettingstijd. 1946, 1955, 1958 en z.d. 1 omslag

In steno.

588 http://proxy.handle.net/10648/54039610-f116-40f1-bab2-d2483cc60dd0 Stukken betreffende zijn medewerking aan een voorfilm bij de Franse speelfilm 'Les Clandestins' in het kader van een inzamelingsactie voor herstellingsoorden voor oud-illegale werkers. 1948 5 stukken 589 http://proxy.handle.net/10648/dd2301ec-2e9e-4dee-8b77-8cd5a9027d82 'Wat deed Koos Vorrink, De klare taal der feiten', brochure betreffende de activiteiten van Koos Vorrink gedurende de bezettingstijd, met een voorwoord van Drees, gedrukt. 1948 1 katern 590 http://proxy.handle.net/10648/050738ec-5ae2-4b70-9272-6620b229dbb8 Tekst van een vraaggesprek met een medewerker van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie over de houding van H. Colijn in de bezettingstijd, getypt. 1950 1 stuk 591 http://proxy.handle.net/10648/4916ccf0-d868-4178-9790-bc3e2d2b2600 Verslag van een gesprek met H. Daalder over de Arbeiderspers, het Parool en de socialistische beweging in de bezettingstijd, getypt. 1955 1 stuk 592 http://proxy.handle.net/10648/d6deccf2-b2ac-4f77-b466-2fe9fcc3f0df Nota's van L. de Jong, chef van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, betreffende het Groot Burger Comité en de contacten tussen bezet gebied en de regering in Londen via de zgn. 'Weg A' of 'Zwitserse weg', getypt. 1958 2 stukken 593 http://proxy.handle.net/10648/d8dd1379-4c09-41ce-89fd-030dee36d622 Nota van A.J. van der Leeuw, medewerker van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, betreffende de contacten van de directeur van NV De Arbeiderspers, IJ.G. van der Veen, met de Duitse autoriteiten in juli 1940, met bijlagen. 1958 594 http://proxy.handle.net/10648/052adfa7-6fe4-4844-b338-65961d62446b 'Memoires van mr. L. Einthoven', voorpublicatie in een artikelenserie verschenen in 'Elseviers Weekblad', voornamelijk betreffende het begin van de bezettingstijd en de Nederlandse Unie, fotokopieën. 1969 1 omslag 595 http://proxy.handle.net/10648/bb8826dc-d4b2-4a5b-af3d-d6bc2d23d358 Knipsels van interviews met Drees en artikelen van zijn hand naar aanleiding van de vijfentwintigjarige herdenking van de bevrijding. 1970 1 omslag 596 http://proxy.handle.net/10648/1fee39a0-f3b6-418f-a87e-f72c5f61545b Stukken betreffende zijn ingezonden brief in 'NRC/Handelsblad' over zijn bezwaren tegen wetsontwerp Medetelling van verzetstijd voor pensioen, met bijlage. 1978, 1983 597 http://proxy.handle.net/10648/3a25d886-1c33-4388-bc5a-3a65ff896068 Stukken betreffende zijn medewerking aan de inzamelingsactie voor een Nederlands monument in het voormalige concentratiekamp Mauthausen. 1985-1987 1 omslag
A.1.9. Minister van Sociale Zaken, 1945-1948 A.1.9.1. Kabinetsformaties 1945, 1946

Zie ook inv.nr. 1089.

598-601 Stukken betreffende de kabinetsformatie van 1945. 1945, 1947-1952 4 omslagen

Zie ook Drees' dagboekaantekeningen uit mei 1945 (inv.nrs. 529-530).

598 http://proxy.handle.net/10648/e6d91f5e-4f6b-4293-ae72-b8e2088326e8 Nota's, brieven, aantekeningen e.d., met enkele latere stukken, 1945, 1947-1950 599 http://proxy.handle.net/10648/7c3a0ff2-4773-46ee-9b93-26fb5300af00 Afschriften van de aan de koningin uitgebrachte adviezen, met begeleidende brieven, 1945 600 http://proxy.handle.net/10648/6041d373-f7cd-4ee2-8126-9b28db18711a Ingekomen gelukwensen bij zijn benoeming tot kabinetsformateur, 1945 601 http://proxy.handle.net/10648/48d74b4c-abf5-48b1-9ccf-cebe29d7d65c Knipsels, 1945, 1949, 1952
602 http://proxy.handle.net/10648/84236bb1-17eb-4d42-8d61-21780d9c41ee Stukken en knipsels betreffende de kabinetsformatie van 1946. (1945) 1946, 1947 1 omslag
A.1.9.2. Ministerschap algemeen 603 http://proxy.handle.net/10648/9f44d948-4cf1-4d0e-9469-e37ce18c5a2f Extract uit het Koninklijk Besluit van 24 juni 1945, nr. 1, houdende zijn benoeming tot minister van Sociale Zaken, met begeleidende brief. 1945 2 stukken 604 http://proxy.handle.net/10648/3a181028-1397-4081-9d1f-ba29f588234d Ingekomen brieven en kaarten met gelukwensen bij zijn benoeming tot minister van Sociale Zaken. 1945 1 omslag 605 http://proxy.handle.net/10648/808a6c32-acb4-4de8-905b-b69db5f83dad Uittreksel uit het proces-verbaal van beëdiging als minister van Sociale Zaken, met begeleidende brief. 1945 2 stukken 606 http://proxy.handle.net/10648/782ede14-8437-4aa1-a814-558e691a8fd9 Ingekomen brief van L.A. Kesper, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken, betreffende de ontslagneming van Drees als lid van de Tweede Kamer en als parlementsstenograaf. 1945 1 stuk

Zie ook inv.nr. 249.

607 http://proxy.handle.net/10648/6a845800-d3d7-4cb5-a997-e595f6582282 Teksten van enkele van zijn redevoeringen in vergaderingen van de Tweede Kamer, fotokopieën. 1945-1948 1 omslag

De redevoeringen zijn geselecteerd en gefotokopieerd door R.P. van den Helm, in de jaren 1969-1970 bewerker van het archief Drees.

608 http://proxy.handle.net/10648/134acc61-c285-4614-a248-e7a610477e04 Ingekomen aantekeningen van R.P. van den Helm met overzicht van het optreden van Drees in de Eerste en Tweede Kamer in de periode november 1945 - juni 1948. (ca. 1970) 1 omslag 609 http://proxy.handle.net/10648/dae684c2-48bc-4e38-8754-15680ba12146 Correspondentie met buitenlandse ministers, diplomaten en andere functionarissen. 1945-1948 1 omslag 610 http://proxy.handle.net/10648/5a7c5d32-0301-4d4f-9769-526fb9a13964 Knipsels betreffende het regeringsbeleid in het algemeen. 1945-1948 1 omslag 611 http://proxy.handle.net/10648/8e51f494-c3b8-4b42-99c1-add6d27619f0 Ingekomen documentatie en knipsels betreffende de resultaten van diverse opinieonderzoeken. 1945-1948 1 omslag 612 http://proxy.handle.net/10648/d6484b41-e884-4eaf-b5c9-6858fc92117d Aantekeningen over verschillende onderwerpen, gemaakt gedurende zijn ministerschap van Sociale Zaken. 1945-1948 1 omslag

In steno.

613 http://proxy.handle.net/10648/b3ad7e15-93a3-4412-a28a-3257628611a4 Extract uit het Koninklijk Besluit van 2 juli 1946, nr.1, houdende weigering van zijn verzoek om ontslag als minister van Sociale Zaken. 1946 1 stuk 614 http://proxy.handle.net/10648/c977361b-1438-408a-a1c1-30c7487f4d8d Ingekomen missive van het Kabinet der Koningin met de uitnodiging voor een audiëntie bij koningin Wilhelmina. 1946 1 stuk 615 http://proxy.handle.net/10648/7403427d-0215-4346-84e5-7534aac38743 Notitie betreffende een uitspraak van kardinaal de Jong, de pauselijke internuntius, betreffende de samenwerking tussen de Katholieke Volkspartij en de Partij van de Arbeid. 1947 2 stukken 616 http://proxy.handle.net/10648/d7b34e30-54e0-4340-b8a3-1f83dd4505b4 Programma's van door hem bijgewoonde manifestaties en plechtigheden. 1947, 1948 3 stukken 617 http://proxy.handle.net/10648/6bb909cd-a58b-44c4-bf45-21c064ba88fa Overzicht van de schriftelijk ingediende vragen en de daarop gegeven antwoorden op de persconferentie van de minister van Sociale Zaken in hotel De Wittebrug te Den Haag op 1 juni 1948, met lijst van aangemelde journalisten. 1948 juni 2 stukken
A.1.9.3. Beheer van het departement van Sociale Zaken 618 http://proxy.handle.net/10648/3f2ed896-f9f1-43de-93dd-4aaef14b222a Processen-verbaal van overgave en overname van het beheer van het departement van Sociale Zaken. 1945, 1948 2 stukken 619 http://proxy.handle.net/10648/0b73ab71-d4ee-4613-99fd-0e43aa2aa2cb Beschikking van de minister van Sociale Zaken inzake de delegatie van bevoegdheid tot ondertekening van stukken van zijn ministerie, afschrift. 1945 1 stuk 620 http://proxy.handle.net/10648/83363e7b-3b4b-4ad5-a897-c97f4c456ff4 Notulen van de chefsvergadering op het ministerie van Sociale Zaken. 1945 1 stuk 621-624 Verslagen van de verrichtingen van het ministerie van Sociale Zaken over de jaren 1945-1948, gedrukt. 1946-1950 4 delen 621 http://proxy.handle.net/10648/d438488b-d5ff-41e1-a739-3b4fad1c7f14 Verslagen over het tweede halfjaar van 1945 (1946) 622 http://proxy.handle.net/10648/440b7eaf-7f09-4b34-8c19-be4ff55a251b Verslag over 1946 (1947) 623 http://proxy.handle.net/10648/9816916d-fd09-436e-a7da-d98ca248d28f Verslag over 1947 (1948) 624 http://proxy.handle.net/10648/cc08f96d-baf7-4b6a-8d92-0c8d5244b2c8 Verslag over 1948 (1950) 625 http://proxy.handle.net/10648/8d9d088c-8e42-40cd-ad2f-d48ad945bdca Overzichten van het aantal ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken per januari 1946 en van de uitbetaalde bedragen aan salarissen over die maand. 1946 2 stukken A.1.9.4. Directe oorlogsgevolgen 626 http://proxy.handle.net/10648/b0d36244-c18f-41e9-8562-77bc6ce51031 Verslag van een vergadering van vertegenwoordigers van de vakverenigingen te Meppel en een vertegenwoordiger van het Militair Gezag over het herstel van de infrastructuur en de aanvoer van goederen in Meppel en omgeving. 1945 juni 18 1 stuk 627 http://proxy.handle.net/10648/15a1d91b-cb4b-4b41-8e7f-dc74e01167bf Nota van ir. Louwes betreffende de voedselpositie van Nederland. 1945 1 stuk 628 http://proxy.handle.net/10648/81df821b-8533-4d06-8347-973ccdd9dcbd Nota van C. Banning betreffende voedselnood en volksgezondheid en de sterfte door ondervoeding in het westen van Nederland gedurende het eerste halfjaar van 1945, met zes statistieken, afschrift. 1945 1 omslag 629 http://proxy.handle.net/10648/29a209e3-dc80-4b8a-b2c9-ec4a60b29a74 Uittreksel uit het rapport van de missie-Boon in de door de Russische legers bezette gebieden ter opsporing van vermiste Nederlanders. ca. 1945 1 stuk 630 http://proxy.handle.net/10648/5544827b-716b-456b-bbb9-d0dd18004342 Stukken betreffende de organisatie van de hulpverlening en de financiële ondersteuning van oorlogsslachtoffers. 1945, 1946 4 stukken 631 http://proxy.handle.net/10648/267c43fc-c6d5-4023-8d73-6cc32be21946 Ingekomen brieven van het Haagse Bureau van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie inzake de opsporing van vermiste Nederlanders in Duitsland. 1946 2 stukken 632 http://proxy.handle.net/10648/b10c8e46-ea64-4898-b4e3-a9134d8ea704 Rapport uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken over moeilijkheden bij de reorganisatie van de opsporing van vermisten in Duitsland, getypt. 1948 1 deel A.1.9.5. Sociaal-economisch beleid 633 http://proxy.handle.net/10648/1606d49d-515c-48ac-a3e6-671193ac16d5 Overzichten van belangrijke zaken in behandeling bij het ministerie van Sociale Zaken. 1945 2 stukken 634 http://proxy.handle.net/10648/f8078b2f-f0fd-4585-a908-210ed06d7105 Stukken betreffende de instelling, organisatie en taken van de Stichting van de Arbeid. 1945, 1946 1 omslag

Bevat een nota van D.U. Stikker uit de bezettingstijd.

635 http://proxy.handle.net/10648/6f39d6c0-3907-45e2-8766-1c62d22d947b Stukken betreffende stakingen in de havens van Rotterdam en Amsterdam en de rol van de Eenheids Vakcentrale. 1945-1948 1 omslag 636 http://proxy.handle.net/10648/d295f309-28e5-4ac9-9d23-07580a2a62f8 Stukken betreffende de reorganisatie van de sociale verzekering. (1945) 1947, 1948 1 omslag

Zie ook inv.nr. 832.

637 http://proxy.handle.net/10648/d207bcf8-650d-4a71-ab24-02c1b41a7733 Stukken betreffende steun- en wachtgeldregelingen voor werklozen. 1945-1947 1 omslag 638 http://proxy.handle.net/10648/7cdd2362-4ead-46e8-8d77-e95c24ad07d2 Ontwerp-besluit tot vaststelling van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen, met latere knipsels. 1945, 1947, 1955 3 stukken 639 http://proxy.handle.net/10648/6a5d2ae9-4acb-46b7-8d87-e9e3bea19fde Stukken betreffende de volksgezondheid. 1945-1947 (1957) 1 omslag 640 http://proxy.handle.net/10648/c9b27b1c-8559-4791-bff5-b2758f25e390 Stukken betreffende de instelling van het Centraal Planbureau. 1945, 1946 1 omslag 641 http://proxy.handle.net/10648/94d525a2-84cd-40a4-8639-af12e9774f9f Stukken betreffende het loon- en prijsbeleid en het consumentenkrediet. 1945-1947 1 omslag 642 http://proxy.handle.net/10648/f3df4321-af60-45c0-ad97-0cc057bdafde Stukken betreffende de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. 1945-1948 (1950) 1 omslag 643-653 Documentatie betreffende de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. 1945-1949 11 katernen 643 http://proxy.handle.net/10648/f02cdced-b9f3-46c3-8375-d11e70d958c4 'Voorontwerp van wet op de Bedrijfschappen', opgesteld door de minister van Handel en Nijverheid H. Vos, gedrukt, 1945 644 http://proxy.handle.net/10648/66f1f888-27cc-4644-ba0b-562366b2605e 'Overheid en bedrijfsleven, enige beschouwingen over het voorontwerp op de bedrijfschappen', door mr.dr. E. Brongersma, gedrukt, ca. 1946 645 http://proxy.handle.net/10648/508fdff9-e133-47a4-9ba6-532085bf9c8c 'Proeven van een ontwerp van wet op de bedrijfschappen en den Sociaal-Economischen Raad', uitgegeven door het Centrum voor Staatkundige Vorming, Utrecht, gedrukt, 1946 646 http://proxy.handle.net/10648/82ce0fb3-642a-4b02-af63-1a50efcda4af 'Wetsontwerp Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, samenvatting en commentaar van het "Comité Burgerrecht" te Amsterdam', gedrukt, z.d. 647 http://proxy.handle.net/10648/39fa73e4-16f3-4df6-9065-3104e6969f22 'De bedrijfsorganisatie als structuurverschijnsel, een bedrijfseconomische benadering', inaugurele rede van P. Kuin, gedrukt, 1947 648 http://proxy.handle.net/10648/4695c861-2ee0-4711-a759-9065aafaeb7b 'Rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie door de Commissie inzake Sociaal-economische aangelegenheden uitgebracht aan het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesverenigingen', gedrukt, 1947 649 http://proxy.handle.net/10648/75b06a98-b398-4cc2-b844-81100f783c14 'Het CNV over het wetsontwerp Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie', gedrukt, 1948 650 http://proxy.handle.net/10648/09a4bb43-6351-4817-9917-684d064a7629 'Rapport van de Commissie Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen', gedrukt, 1948 651 http://proxy.handle.net/10648/04230f20-3816-4f2b-8acd-45d6422d32af 'Economische democratie, medezeggenschap, Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie', uitgegeven door de Landelijke Raad van de Eenheids Vak Centrale, gedrukt, 1948 652 http://proxy.handle.net/10648/4a676db1-59cb-4df4-b269-3c95517e7b0b 'Enkele opmerkingen over het ontwerp van wet op de bedrijfsorganisatie' door W.F. de Gaay Fortman, overdruk uit het 'Sociaal Maandblad', nummer 9, jaargang 4, 1949 653 http://proxy.handle.net/10648/6ffd5df9-52a6-44e8-8e03-36292c48748b 'Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie' door A.C. Josephus Jitta, hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft, uitgegeven door het Comité ter bestudering van ordeningsvraagstukken, gedrukt, 1949 654 http://proxy.handle.net/10648/14a6b0dd-0897-469f-b9dc-287dd70723cd Afschriften van door hem opgestelde nota's, perscommuniqués en officiële verklaringen over verschillende zaken op sociaal-economisch gebied, getypt. 1946, 1947 1 omslag 655 http://proxy.handle.net/10648/08d3f034-d39a-45cf-a2fb-59f2844abb7a Verslag van het op 20 november 1946 te Utrecht gehouden Congres van den Arbeid, gedrukt. 1946 1 deel 656 http://proxy.handle.net/10648/1ae75960-8608-4995-a414-ad18a2a67751 Verslag van het Derde Congres voor Sociale Verzekering op 26 en 27 juni 1946 te Amsterdam, gedrukt. 1946 1 deel

De pagina's 11-16 ontbreken.

657 http://proxy.handle.net/10648/6a6c629a-1fa4-48fb-8591-3cd1b7066d6f Stukken betreffende de totstandkoming en de parlementaire behandeling van de Noodregeling Ouderdomsverzekering, met enkele knipsels. 1946, 1947 (1948) 1 omslag 1344 http://proxy.handle.net/10648/2778daad-ca34-4b81-bcb2-0812d56afd7f Ingekomen dankbetuigingen diverse personen en organisaties voor de totstandkoming van de Noodregeling Ouderdomsvoorziening en de Algemene Ouderdoms Wet (AOW). 1946-1985 en z.d. 1 pak 658 http://proxy.handle.net/10648/73e00f81-c5fd-4f52-ae1b-881436c57733 Stukken betreffende de verlening van de titel 'Vader der Ouden van Dagen' aan Drees door de Algemeene Bond van Ouden van Dagen in verband met de totstandkoming van de Noodregeling Ouderdomsvoorziening. 1947 april 1 omslag 1690 http://proxy.handle.net/10648/a578a563-5ff5-4371-b56d-b45813937f07 Propaganda-affiche uitgegeven door de PvdA ter gelegenheid van de inwerkingtreding van de Noodregeling Ouderdomsvoorziening op 1 oktober 1947. 1947 1 stuk

Was oorspronkelijk inv.nr. 659.

660 http://proxy.handle.net/10648/4d484dcf-39c3-4b3f-9db2-295ac0714be4 Nota van de Commissaris belast met het toezicht op de Ziekenfondsen aan de Commissie van Advies voor het Ziekenfondswezen betreffende de toekomstige ontwikkelingen van de ziekenfondsverzekering, afschrift. 1947 1 stuk 661 http://proxy.handle.net/10648/37495dc0-6ac5-484d-8e71-f45f62f3f740 Overzichten van door de minister van Sociale Zaken gecontrasigneerde Staatsbladen en uitgevaardigde beschikkingen over de periode juli 1945 - juni 1947, alsmede overzichten van de werkzaamheden van het Rijksarbeidsbureau en de afdeling Sociale Bijstand over die periode, met begeleidende brief. 1947 2 stukken 662 http://proxy.handle.net/10648/682977bf-de98-4baa-97fa-ccc4559459a5 Verslag van een onderhoud van afgevaardigden van Brabants Volksherstel met Drees betreffende de samenwerking van personen van verschillende gezindten in het provinciale opbouworganen voor maatschappelijk werk. 1947 1 stuk 663 http://proxy.handle.net/10648/4aaaa842-e426-4446-8c68-471ce5024c69 'Lonen en prijzen', rapport van de Interdepartementale Commissie inzake de loon- en prijspolitiek, met een voorwoord van Drees, gedrukt. 1948 1 katern
A.1.9.6. Regeringszaken buiten zijn portefeuille A.1.9.6.1. Dekolonisatie van Nederlands-Indië (augustus 1945 - augustus 1948) 664 http://proxy.handle.net/10648/fbd077b4-9b68-4ec3-8826-4501b903208d Stukken betreffende de houding van de SDAP c.q. PvdA ten aanzien van de Indonesische kwestie. 1945, 1946 1 omslag 665 http://proxy.handle.net/10648/e4663d5f-d406-4aea-8327-f83d8aa40cfa Nota 'Inlichtingen over de Republiek Indonesia', samengesteld door mr. Soenan Hamsen betreffende de interne toestand in de Republiek Indonesië. (1945-1946) 1 stuk 666 http://proxy.handle.net/10648/6ac06c66-95a9-418a-b52d-70e61979785c Knipsels en nieuwsberichten betreffende de Indonesische kwestie. 1945-1947 1 omslag 667 http://proxy.handle.net/10648/07e8f49b-29cc-4203-9dc6-5ff70a11a4f7 Stukken betreffende de toestand in Nederlands-Indië na de bevrijding en het te voeren staatkundige beleid, met een later krantenknipsel. 1945, 1969 1 omslag 668 http://proxy.handle.net/10648/f9e89e17-e4ff-4bb3-9d33-3cad48697683 Stukken betreffende de naoorlogse ontwikkelingen in Nederlands-Indië, het herstel van het Nederlandse gezag in Nederlands-Indië en de rol van de Engelsen hierin, met enkele latere knipsels. 1945, 1946, 1948, 1969 1 omslag 669 http://proxy.handle.net/10648/3d0d37d3-841f-449d-ae16-5c24abb9a14c Ingekomen stukken en publicaties van de Stichting 'Indië in Nood' te Den Haag over de toestand in Indonesië, met begeleidende brieven. 1946, 1947 1 omslag

Een bijlage, de brochure 'Klare Taal', ontbreekt.

670 http://proxy.handle.net/10648/e0af76e1-d54e-4fcd-80bd-91b073a7ca5f Tekst van een door minister van Overzeese Gebiedsdelen J.H.A. Logemann uitgesproken radiorede betreffende de besprekingen in Batavia. 1946 februari 10 1 stuk 671 http://proxy.handle.net/10648/14b979c9-38cf-43f7-86a1-643049e86fc2 Notulen van de besprekingen te Batavia tussen afgevaardigden van Nederland, Groot-Brittannië en de Republiek Indonesië onder voorzitterschap van Sir Archibald Clark Kerr, en van besprekingen van subcomités, met bijlagen. 1946 maart-april 1 omslag 672 http://proxy.handle.net/10648/bccfc10b-6eb0-46a2-b0e0-381e09a3dd5e Notulen van vergaderingen van de ministerraad in verband met de Hoge Veluwe-conferentie. 1946 april 4 stukken 673 http://proxy.handle.net/10648/2c54e16e-3cb4-4838-855a-6a931074b5e9 Notulen van de besprekingen tussen Nederlandse ministers en afgevaardigden van de Republiek Indonesië op de Hoge Veluwe, met bijlagen. 1946 april 1 omslag 674 http://proxy.handle.net/10648/c6374bcc-86cf-44ff-a7a6-051aafe2dd7e Stukken afkomstig van de Nederlands-Indische regering betreffende de toestand in Nederlands-Indië. 1946 mei-september 1 omslag 675 http://proxy.handle.net/10648/d8f7182f-0501-46d0-ad54-b56e6a7103b9 Notitie van minister van Overzeese Gebiedsdelen J.H.A. Logemann over het instituut van Commissaris-Generaal. 1946 juli 2 1 stuk 676 http://proxy.handle.net/10648/edf6e7f6-94b8-40b3-9489-5ccc77a95f9f Verslag van een reis van een groep Nederlanders onder leiding van P.J. Koets naar republikeins gebied op Java. 1946 september 30 1 stuk 677 http://proxy.handle.net/10648/e3a0df8f-5b9d-4e40-9de9-711218e98201 Verslagen van de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië, met bijlagen. 1946 september - 1947 juli 1 omslag 678 http://proxy.handle.net/10648/d10bf7fa-627d-4e60-8605-edccd497ced2 Notulen van vergaderingen van de Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië, met bijlagen. 1946 september 10 - 1947 juli 2 1 pak

De notulen van de vierde vergadering ontbreken.

679 http://proxy.handle.net/10648/65b73add-bc6f-4f12-9ec1-7f4a4e5e4072 Brief van de Luitenant-Gouverneur-Generaal, H.J. van Mook, aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen betreffende de financiële toestand in Nederlands-Indië en het financiële beleid van de Nederlands-Indische regering, afschrift met bijlagen en begeleidende brief. 1946 september-november 1 omslag 680 http://proxy.handle.net/10648/9cc3b375-11d7-4633-9e22-12cc95d56399 Lijst houdende biografische gegevens van de leden van het derde kabinet-Sjahrir, met begeleidende brief van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. 1946 oktober 2 stukken 681 http://proxy.handle.net/10648/108d5b34-efdc-4a26-9346-7902fc9fdd59 Tekst van de rede uitgesproken door de Luitenant-Gouverneur-Generaal, H.J. van Mook, bij de opening van de Pangkal-Pinang conferentie. 1946 oktober 1 1 stuk 682 http://proxy.handle.net/10648/fb36fd5b-b64d-4998-8195-a3a4fc0520c0 Brief van luitenant-generaal S.H. Spoor aan de Luitenant-Gouverneur-Generaal, H.J. van Mook, betreffende de bewaking van olievelden en olie-installaties op Sumatra en de overdracht daarvan aan de Indonesische instanties, afschrift met begeleidende brieven. 1946 oktober-november 3 stukken 683-684 Notulen van de politieke besprekingen tussen de Commissie-Generaal en afgevaardigden van de Republiek Indonesië, deels in Linggadjati. 1946, 1947 2 omslagen 683 http://proxy.handle.net/10648/76c8af19-33b1-4122-aa9b-b21481a5e253 Eerste serie, met bijlagen, 1946 oktober-november

Betreft deels onderhandelingen in Linggadjati

684 http://proxy.handle.net/10648/8e20a2a0-df3e-4841-b92b-c97e52a5323f Tweede serie, 1947 januari-februari
685 http://proxy.handle.net/10648/37bfe5b6-a380-4d06-ba23-6f363f5264e6 Briefwisseling met W. Schermerhorn. 1946 oktober - 1947 april 1 omslag 686-687 Notulen van vergaderingen van de ministerraad betreffende de Indonesische kwestie, met bijlagen. 1946, 1947 2 pakken 686 http://proxy.handle.net/10648/0976f31e-af05-47b4-bcb1-ef04b80e597d 1946 oktober 28 - 1947 maart 24 687 http://proxy.handle.net/10648/8b3789e7-27cc-4270-84ea-527d125091c1 1947 maart 29 - augustus 11 688 http://proxy.handle.net/10648/93f2c6b5-15e4-4c69-b631-85d35fa54875 Briefwisseling van de Commissie-Generaal met de Indonesische delegatie en de minister van Overzeese Gebiedsdelen betreffende de ondertekening van de ontwerp-overeenkomst van Linggadjati, afschriften, met begeleidende brief. 1946 november - 1947 maart 2 stukken 689 http://proxy.handle.net/10648/99ee8515-5be1-49b4-b0bf-023a85547978 Krantenknipsels en persbulletins betreffende de toestand in Nederlands-Indië/Indonesië. 1946 december - 1948 januari (1969) 1 pak 690 http://proxy.handle.net/10648/c5540a3e-10fb-4424-b17a-1f7e6833da59 Nota's en memorandum van H.M. Hirschfeld en H. Albarda betreffende de financiële en economische zijde van de Indonesische kwestie en de financieel-economische toestand in Nederlands-Indië, met bijlagen en aantekening van Drees. 1947 5 stukken 691 http://proxy.handle.net/10648/50d51bce-fcdc-4797-a16d-caac8cc00e2f Nota's van de Commissie-Generaal en de Luitenant-Gouverneur-Generaal, gezonden aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen, betreffende een analyse en perspectieven inzake het Indonesische vraagstuk, de primaire eisen in verband met de opbouw van Indonesië en de mogelijkheid van samenwerking van landen in Zuid-Oost Azië en het bijeenroepen van een internationale conferentie hiervoor, afschriften, met bijlagen. 1947 februari-maart 4 stukken 692 http://proxy.handle.net/10648/ee445ad9-60de-41a8-a616-ab9d9e1f40a2 Brief van S. Posthuma en J.H.W. Verzijl aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen betreffende de motivering van hun voornemen om geen zitting te nemen in de Commissie-Generaal, afschrift, met begeleidingsbrief. 1947 maart 2 stukken 693 http://proxy.handle.net/10648/c0b354da-5b80-4ea7-a00c-84b464896d5b Notulen van de werkvergaderingen van de Commissie-Generaal met afgevaardigden van Republiek Indonesië, met bijlagen. 1947 maart-mei 1 omslag 694 http://proxy.handle.net/10648/2ad68080-2d8f-427d-815a-ffbc30c58f79 Mededelingen van het secretariaat van de Commissie-Generaal, nummers 1 en 2. 1947 april 2 stukken 695 http://proxy.handle.net/10648/6489d209-b645-4b9d-b969-df67cf1c1019 Stukken betreffende de houding van de PvdA ten aanzien van het Indonesische vraagstuk. 1947 april - 1948 januari 1 omslag 696 http://proxy.handle.net/10648/4aecfef2-1504-4b7d-9f39-a8ba82b17608 Nota van het kabinet van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen betreffende het communistisch gevaar in Indonesië. 1947 april 18 1 stuk 697-701 Telegramwisseling tussen Den Haag en Batavia. 1947 april-augustus 5 omslagen 697 http://proxy.handle.net/10648/489b331a-68f8-4324-ac5e-25e6a57b6ac8 1947 april 698 http://proxy.handle.net/10648/2cca0143-cf18-4acb-81cf-5370a27b2723 1947 mei 699 http://proxy.handle.net/10648/7096b7c9-6377-4cb2-83d9-7ee8419d449f 1947 juni 700 http://proxy.handle.net/10648/fd061877-1d32-4dd1-8329-c40b3373f03d 1947 juli

Bevat enkele telexberichten

701 http://proxy.handle.net/10648/48aaaad3-84c9-4a3b-83fb-4f8c11c81655 1947 augustus 1-14
702 http://proxy.handle.net/10648/96b6ed41-49f9-4768-a645-3f15ffb99006 Verslag van een bezoek aan Djokjakarta door J.E. van Hoogstraten. 1947 mei 1 stuk 703 http://proxy.handle.net/10648/d030055e-f890-4b69-95dd-5db5437c8032 Nota's van het Kabinet van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen betreffende de binnenlandse machtsverhoudingen in de Republiek Indonesië. 1947 juni 3 stukken 704 http://proxy.handle.net/10648/9207a7ce-6135-4ca6-aa16-061a0d11a831 Verslag van een reis door Oost-Indië door NN, met begeleidingsbrief van het Nationaal Comité 'Handhaving Rijkseenheid', afdeling Amsterdam. 1947 juni 6 2 stukken 705 http://proxy.handle.net/10648/783eae80-f184-4270-93e5-d065458ad0d6 Memorandum van de regering van Oost-Indonesië betreffende de nota van 27 mei 1947 van de Commissie-Generaal, welke werd aangeboden aan de Republikeinse delegatie. 1947 juni 14 1 stuk 706 http://proxy.handle.net/10648/ba2be59e-4c0d-4ab2-9274-13218a8e6185 'Rapporten Verre Oosten' van de Marine Inlichtingendienst betreffende de binnenlandse toestand in Indonesië, nrs. 78-79, 81-86, met bijlagen. 1947 juni-augustus 1 omslag 707 http://proxy.handle.net/10648/f4d59a05-6ca1-4121-b1c6-e011ab547a7d Aantekeningen voor de toespraak van Drees op het buitengewone congres van de PvdA inzake de Indonesische kwestie. 1947 augustus 1 stuk 708 http://proxy.handle.net/10648/0f9deefd-8f9e-45f5-9097-4f43a9ec9d4f Aantekeningen betreffende de behandeling van de Indonesische kwestie in de vergaderingen van de ministerraad gedurende de tweede helft van augustus en begin september 1947. 1947 augustus 16 - september 6 3 stukken 709 http://proxy.handle.net/10648/b0aa06bf-3fd0-41d3-948c-d7b58fa11011 Briefwisseling met L. Neher, gedelegeerde van het Opperbestuur in Indonesië en Directeur-Generaal van de PTT, met bijlagen. 1947 augustus - 1949 januari 1 pak

Bevat afschriften van correspondentie van Neher met L.J.M. Beel, met J.H.A. Logemann en met E.M.J.A. Sassen.

710 http://proxy.handle.net/10648/bce7f973-2efb-4278-8fb4-f7386f4f9fc2 Stukken betreffende zijn uiteenzetting over de Indonesische kwestie, gehouden voor een groep Amerikaanse senatoren en congresleden. 1947 september-oktober 1 omslag 711-712 Kaarten behorende bij het rapport van de Consular Commission at Batavia to the Security Council of the United Nations. 1947 oktober 24 2 stukken 711 http://proxy.handle.net/10648/4757c9a1-3a4d-485e-9dd9-9670a7570ed7 Kaart van Java 712 http://proxy.handle.net/10648/5b5d8b68-f359-4094-98e9-75e9af733d99 Kaart van Sumatra 713 http://proxy.handle.net/10648/2a2b5254-69b7-4aab-9638-4ed3351184cd Brief ingekomen bij de voorzitter en leden van de ministerraad, van J.J.A. Schagen van Leeuwen met de motivering van zijn verzoek om ontslag als minister van Marine. 1947 november 24 1 stuk 714 http://proxy.handle.net/10648/9f80bf09-cdca-49f3-b59e-35cd8235a91c Stukken betreffende het instellen van een College van Bijstand voor de Nederlands-Indische regering. 1947 december 4 stukken 715 http://proxy.handle.net/10648/4b58b24b-8777-42e9-b856-0c318e6ad229 Ingekomen brieven en nota's van de Vereeniging Kolonisatie Nieuw-Guinea en de Vereeniging Groter Nederland Actie. 1947 december 1 omslag 716 http://proxy.handle.net/10648/edb3291f-492e-4f59-989a-1f8b9bf4a79a Mededelingen betreffende het Komite Indonesia Sarikat, gebaseerd op gegevens van de Regeringsvoorlichtingsdienst te Batavia. 1947 december 5 1 stuk 717 http://proxy.handle.net/10648/a94a9da1-2e75-47d2-a94e-2f952b20967b 'Indrukken van de Tweede West-Java-conferentie', nota door G. van Goudoever. 1947 december 22 1 stuk 718 http://proxy.handle.net/10648/b11becf9-6bb2-410c-b767-4a9cbab55fa2 Correspondentie en knipsels betreffende een beschuldiging tegen W. Schermerhorn dat hij getracht zou hebben door buitenlandse interventie de eerste politionele actie te verhinderen. 1947, 1948 1 omslag 719 http://proxy.handle.net/10648/cd110e90-d0d7-41be-8bb3-aa5ee89f3c39 Stukken betreffende de reis van de ministers L.J.M. Beel, J.A. Jonkman en Drees naar Indonesië, met persoonlijke aantekeningen van Drees. 1947 december - 1948 januari 1 omslag 720 http://proxy.handle.net/10648/6b000dbb-a631-408c-b019-35f87adc4816 Stukken betreffende de onderhandelingen tussen delegaties van de Nederlandse regering en de Republiek Indonesië onder auspiciën van de Commissie van Goede Diensten van de Verenigde Naties aan boord van de USS Renville. 1947 december - 1948 januari 1 omslag 721 http://proxy.handle.net/10648/3880e0eb-926c-43f0-90a5-1bad1f3349c8 Stukken betreffende diverse incidenten tussen Nederlandse en Indonesische troepen en oproepen tot verzet tegen Nederlanders aan de Indonesische bevolking. 1947 december - 1948 januari 1 omslag 722 http://proxy.handle.net/10648/76943fc2-e276-4fe0-9bf6-60edffb857b6 Rapport van onderschepte documenten en berichten van informanten betreffende contacten tussen de regering van de Republiek Indonesië en de Verenigde Staten en inzake de politieke toestand in de Republiek, met bijlagen. 1947 december - 1948 maart 1 omslag

Bijlage IX is incompleet.

723 http://proxy.handle.net/10648/f7656a1b-20f7-40ac-bdf8-facf1dadf8ca Aantekeningen voor redevoeringen betreffende de Indonesische kwestie. 1948-1950 5 stukken 724 http://proxy.handle.net/10648/92e39e80-d7d3-4ce4-9b9d-ce58d2b1b43b Knipsels en telexberichten betreffende de Indonesische kwestie. 1948 1 omslag 725 http://proxy.handle.net/10648/295d5f30-98cb-4e75-85d6-db6d74e5f42a Stukken betreffende de gevangenhouding van Nederlanders en Indo-Europeanen door de Republiek, en een vrouwencomité dat actie voerde voor deze groep krijgsgevangenen. 1948 1 omslag 726 http://proxy.handle.net/10648/43e4cf59-9548-42be-9f0f-153a273a9336 Nota's betreffende de economische toestand in Nederlands-Indië. 1948 januari 3 4 stukken 727 http://proxy.handle.net/10648/353d921a-a07b-44e8-8f8a-0adfc3e16c08 Eerste interim-rapport van de Commissie van Goede Diensten voor het Indonesische Vraagstuk van de Verenigde Naties, met bijlagen. 1948 februari 10 1 stuk 728 http://proxy.handle.net/10648/454793b5-10a7-4fde-8757-28c1d9bb5bf2 Aantekening van een bespreking met minister-president L.J.M. Beel over de Indonesische kwestie en over de houding van koningin Wilhelmina. 1948 februari 1 stuk 729 http://proxy.handle.net/10648/c39dfa01-4957-44b9-8513-4613f144e937 Nota betreffende de taken van de communistische partij in Indonesië opgesteld door Paul de Groot, algemeen secretaris van de Communistische Partij Nederland, Suripno, de vertegenwoordiger van de Republiek in Praag, en Musinow, met begeleidende brieven. 1948 mei-september 3 stukken 730 http://proxy.handle.net/10648/bb2ba601-9e07-4d92-b898-faa8934e2b66 Stukken betreffende de besprekingen ter voorbereiding van het wetsontwerp Bewindvoering Indonesië in Overgangstijd. 1948 juli-oktober 1 omslag 731 http://proxy.handle.net/10648/1b05356c-a586-436a-9a79-514e99a88c9e 'Enkele aantekeningen met betrekking tot de mogelijke indeling van Sumatra, Java en Madoera in Staten' door L. Neher. 1948 augustus 1 stuk
A.1.9.6.2. Suriname en de Nederlandse Antillen 732 http://proxy.handle.net/10648/ce003f00-0157-4fae-8aca-728b835c5ebf 'Suriname en de toekomstige Rijksstructuur', uitgegeven door de Federatie van Verenigingen van Surinamers buiten Suriname, gedrukt. 1947 1 katern 733 http://proxy.handle.net/10648/d5213d5e-36df-4969-9b34-cf3379fb2a72 Resoluties en moties aangenomen tijdens de derde openbare vergadering van de Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao, op 18 maart 1948, gedrukt. 1948 1 katern 734 http://proxy.handle.net/10648/dbb8af88-8b8e-4801-bcc6-193abb6a39e2 Rapport van de Commissie Aruba-Curaçao ter uitvoering van motie I aangenomen tijdens de derde openbare vergadering der Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao, gedrukt. 1948 1 katern 735-736 Verslag van de Commissie tot bestudering van staatkundige hervormingen in Suriname, gedrukt. 1948 2 delen 735 http://proxy.handle.net/10648/2629f873-de37-4b88-8e66-f40d78a4d253 Deel I, Documentaire inleiding 736 http://proxy.handle.net/10648/67d68619-c6f8-4ad4-aa35-48b782910a35 Deel II, A: Verslag van het onderzoek naar de wensen en meningen van de Surinaamsche bevolking. Deel II, B: Beschouwing omtrent de wenschen en meeningen van de Surinaamsche bevolking A.1.9.6.3. Overige zaken 737 http://proxy.handle.net/10648/da94436c-0cbe-4b69-9c6e-483b6684e32a Memorandum van D.J.F. de Man, waarnemend hoofd van de Regeringsvoorlichtingsdienst, inzake de naaste toekomst van deze dienst en betreffende een Nederlands Informatiebureau te Londen. 1945 1 stuk 738 http://proxy.handle.net/10648/f2b29dbe-f720-4656-a8ba-5cf32e2dcee7 Aantekeningen betreffende het behandelde in de eerste vergadering van de ministerraad en van het Comité voor Binnenlands Bestuur uit de ministerraad op 26 juni 1945. 1945 2 stukken 739 http://proxy.handle.net/10648/39988c64-eab0-4ef3-8e18-b3598e3f0c6a Nota van het Bureau Bestrijding Vermogensvlucht betreffende bevindingen tijdens de eerste onderzoeken, afschrift. 1945 1 stuk 740-742 Stukken betreffende het Bureau Nationale Veiligheid. 1945, 1946 1 omslag, 2 stukken 740 http://proxy.handle.net/10648/48b1b5d7-361e-457f-ba4a-a6b1d4ae593b Memorandum betreffende het ontstaan en de werkwijze, 1945 741 http://proxy.handle.net/10648/41e47f2a-35b9-4b5b-8fe4-d7b59f514f57 Overzichten van de onderzoekingen door 'Bureau B' van het Bureau Nationale Veiligheid nrs. 1 t/m 5, 1946 1 omslag 742 http://proxy.handle.net/10648/b110d852-4c14-43cb-b4e3-e18ec366fd22 Memorandum inzake interne moeilijkheden en de daarop volgende opheffing van het Bureau Nationale Veiligheid, 1946 743 http://proxy.handle.net/10648/31eb988f-2e3a-45e9-a7c5-94873c4ea559 Memorandum van J.M. Somer betreffende de werkzaamheden van het Bureau Inlichtingen, met bijlagen. 1945 4 stukken 744 http://proxy.handle.net/10648/ebc6b9ad-539d-4b75-a54f-7960ec7736a3 'Mededelingen van het Beheer Nederlandsche Steenkolenmijnen, nr. 1', gedrukt. 1945 1 stuk 745 http://proxy.handle.net/10648/21b921a3-1828-4769-bca6-280791a66848 Tekst van het gedicht 'Jouw Kolen' door Jan van Amsterdam met tekeningen van F. van Bemmel met ingekomen brief van de Beheerder van de Nederlandsche Steenkolenmijnen, Ch.Th. Groothoff. 1945 2 stukken 746 http://proxy.handle.net/10648/c50b25de-e43f-4515-9651-cb299abbbde6 Tekst van de radiotoespraak van minister van Financiën P. Lieftinck inzake 'de slotacte van de geldsanering', gedrukt. 1945 1 stuk 747 http://proxy.handle.net/10648/29039b46-04f7-48c8-a672-c224bb1cf808 Stukken en knipsels betreffende de organisatie van de radio-omroep. 1945, 1946 1 omslag 748 http://proxy.handle.net/10648/2b0fbc10-c64e-424f-8767-cab95a3b3c5c Verslagen betreffende ontwikkelingen ten aanzien van de radio-omroep in de periode 1940-1946, gedrukt en gestencild. 1945, 1946 2 delen 749 http://proxy.handle.net/10648/d83abee4-c989-4b24-a9f7-55d3ca3c73c6 Stukken betreffende de annexatie van Duits grondgebied in het kader van territoriale en economische eisen aan Duitsland. 1945-1949, 1954 1 omslag

Hieronder bevinden zich kaarten. Zie ook inv.nr. 1095.

750 http://proxy.handle.net/10648/130f273b-0485-48da-9446-f3d81aab6bcf Ingekomen notities van Ph.J. Idenburg betreffende zijn ontslag als Directeur-Generaal van Onderwijs en Vorming buiten Schoolverband, afschriften. 1946 juli-augustus 2 stukken 751 http://proxy.handle.net/10648/82acc643-2867-4213-8673-dd5bcc0487c6 Ingekomen nota betreffende verdenkingen ingebracht tegen G.J. van Heuven Goedhart, minister van Justitie van juli 1944 t/m februari 1945, en grieven van Van Heuven Goedhart over zijn behandeling door de Nederlandse regering, afschrift. ca. 1946 1 stuk 752 http://proxy.handle.net/10648/f17a4696-837a-4cf6-88b5-cb830a288bdb Uitnodiging voor en liturgie van de doopplechtigheid van prinses Marijke. 1947 2 stukken 753 http://proxy.handle.net/10648/65e63c51-e99c-4a8a-9902-0bb9ee6f4ccd Uitnodiging tot bijwoning van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal op 14 oktober 1947 tot beëdiging van prinses Juliana als Regentes. 1947 1 stuk 754 http://proxy.handle.net/10648/28cad102-1467-4972-9afd-bc3c6ef258d8 Rapport van de Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 november 1946, nr. 1 (Staatscommissie-Couvée), die moest adviseren over de eventuele socialisatie van het particuliere mijnbedrijf, gedrukt. 1948 1 deel 755 http://proxy.handle.net/10648/fc9e0578-052d-4ce1-a141-6a7435143567 'Nota ter aanvulling van de minderheidsnota in het rapport Staatscommissie Couvée' door A. Paulen, en het artikel 'De nationalisatie van de mijnen verworpen'. 1948 2 stukken
A.1.10. Minister-president, 1948-1958 A.1.10.1. Kabinetsformaties en kabinetscrises 1948-1958 756 http://proxy.handle.net/10648/eb8933bf-bd5b-46e6-a9c5-681b822c09cf Stukken betreffende de kabinetsformatie van 1948. 1948-1950 1 omslag 757-758 Stukken betreffende de kabinetsformatie van 1951. 1951 2 omslagen 757 http://proxy.handle.net/10648/4d63df0c-a586-443c-b610-151a005f8fb2 Brieven en aantekeningen betreffende het verloop van de formatie, 1951 758 http://proxy.handle.net/10648/f67adf4c-680b-4de5-a5d1-6889fce260a5 Rapporten en nota's betreffende het betalingsbalansvraagstuk, de financiële politiek en het loon- en prijsbeleid, 1951 759-760 Stukken betreffende de kabinetsformatie van 1952. 1952, 1953, 1955 (1965) 1 pak, 1 omslag 759 http://proxy.handle.net/10648/853a4b91-43c7-4245-8b93-f010d5150be0 Notities, brieven en aantekeningen betreffende het verloop van de formatie, 1952 pak 760 http://proxy.handle.net/10648/5b4058a9-6f4b-4c51-96e4-b3b062f5f417 Knipsels, 1952, 1955 (1965) omslag 761-762 Stukken betreffende de kabinetsformatie van 1955. 1955 2 omslagen

Zie ook inv.nr. 834.

761 http://proxy.handle.net/10648/834ac0b1-c15f-48a8-895b-5360851bde78 Stukken betreffende het verloop van de formatie 762 http://proxy.handle.net/10648/3df65fa1-12ca-494a-958a-af8637c5eebf Knipsels, met een persoverzicht
763-765 Stukken betreffende het verloop van de kabinetsformatie van 1956. 1954-1958 3 omslagen

Zie ook inv.nr. 1090.

763 http://proxy.handle.net/10648/38459c26-03ab-4171-bb18-2838c4210203 Formatiepoging van Drees (16 juni t/m 23 juli), 1956 764 http://proxy.handle.net/10648/be45b722-871b-4174-a47f-2ddde5c381b0 Formatiepogingen van C.P.M. Romme, P. Lieftinck, W.F. de Gaay Fortman, J.A.W. Burger en formatie door Drees (24 juli t/m 11 oktober), 1956 765 http://proxy.handle.net/10648/a0393deb-e8a5-425a-9992-6c5a1b3a6db7 Stukken betreffende de landbouwpolitiek en de defensie-uitgaven, 1954-1958
766-770 Knipsels betreffende de kabinetsformatie van 1956. 1955, 1956 5 omslagen 766 http://proxy.handle.net/10648/9dd84906-b1f8-451f-9eee-029d7838404a Voorbeschouwingen en formatiepoging van Drees (16 juni t/m 23 juli), 1955, 1956 767 http://proxy.handle.net/10648/24267a6e-12ec-4520-9074-08fe8df52fed Formatiepoging van C.P.M. Romme (24 juli t/m 1 augustus), 1956 768 http://proxy.handle.net/10648/6a3031cc-6fc1-4751-9cdb-27baa68a2fe2 Formatiepogingen van P. Lieftinck (7 t/m 20 augustus), 1956 769 http://proxy.handle.net/10648/52335905-dd67-49f0-b5aa-0426ac9cf44a Formatiepoging van W.F. de Gaay Fortman (22 augustus t/m 15 september), 1956 770 http://proxy.handle.net/10648/99a2c693-aadd-471a-8afb-fab7764c2574 Formatiepoging van J.A.W. Burger en formatie door Drees (20 september t/m 11 oktober), 1956, 1957 771-772 Stukken betreffende de kabinetscrisis van december 1958 en zijn aftreden als minister-president. 1957-1959 2 omslagen 771 http://proxy.handle.net/10648/67924faf-aec7-484f-838d-d78e1e01f569 Stukken, 1957-1959 772 http://proxy.handle.net/10648/3af81f16-01b5-4434-8094-638b8ef1d8fa Knipsels, 1958-1959 773 http://proxy.handle.net/10648/60e98ad6-8f3d-4004-af60-d842ab419b9f Ingekomen brieven naar aanleiding van zijn aftreden als minister-president, zijn benoeming tot minister van Staat en de verlening van het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw, met enkele minuten van antwoord. 1958, 1959 1 omslag 1691 http://proxy.handle.net/10648/ea20f811-f96e-4af7-ae9c-bcd88dfeb5ab Oorkonde behorende bij het hem toegekende Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 1958 1 stuk

Was oorspronkelijk inv.nr. 774.

A.1.10.2. Minister-presidentschap algemeen 775 http://proxy.handle.net/10648/5e1c7fd4-839c-4a7c-aded-8f19c009916d Extract uit het Koninklijk Besluit van 7 augustus 1948, nr. 2, houdende zijn ontslag als minister van Sociale Zaken en zijn benoeming tot minister-president en minister van Algemene Zaken. 1948 1 stuk 776 http://proxy.handle.net/10648/fccd0509-b5a7-472d-b394-fb5c22b8f984 Ingekomen brieven en kaarten met gelukwensen bij zijn benoeming tot minister-president. 1948 1 omslag 777 http://proxy.handle.net/10648/81be2075-16c9-4883-9415-a22a5648fe1e 'Regeringsverklaring 1948, met toelichtende redevoering van de minister-president W. Drees', gedrukt. 1948 1 deel 778-779 Teksten van enkele van zijn redevoeringen in vergaderingen van de Tweede Kamer, fotokopieën. 1948-1958 2 omslagen

De redevoeringen zijn geselecteerd en gefotokopieerd door R.P. van den Helm, in de jaren 1969-1970 bewerker van het archief Drees.

778 http://proxy.handle.net/10648/c6ac43b2-e781-47ba-b888-77054e9eb60c 1948-1954 779 http://proxy.handle.net/10648/2c811334-33a8-407b-b440-669fb54788e5 1955-1958
780 http://proxy.handle.net/10648/e7f210a9-f58a-4f78-ac43-cccca944e212 Ingekomen aantekeningen van R.P. van den Helm met overzicht van het optreden van Drees in de Eerste en Tweede Kamer in de periode juli 1948 - december 1958. (ca. 1970) 1 omslag 781 http://proxy.handle.net/10648/2c9e1845-28bf-4743-be0c-f4c5d4552fe2 Correspondentie met vertegenwoordigers van de buitenlandse pers en radio. (1947) 1948-1958 1 omslag 782 http://proxy.handle.net/10648/43a442a0-66e4-4f46-80e3-6e7e86eb52a1 Stukken betreffende zijn medewerking aan uitzendingen van de Nederlandse radio. (1947) 1949-1957 1 omslag 783 http://proxy.handle.net/10648/63a77ae4-4afc-486d-a136-5822b28b6ca0 Stukken betreffende zijn medewerking aan uitzendingen van de Nederlandse en Belgische televisie. 1956, 1957 1 omslag 784 http://proxy.handle.net/10648/b81551db-c1dd-4bb9-8348-ed18393b6a47 Verslagen van de vertrouwelijke bijeenkomsten van Drees met hoofdredacteuren van de pers, met correspondentie en knipsels betreffende zijn omgang met de pers. 1949-1958 (1959, 1960) 1 omslag 785 http://proxy.handle.net/10648/58e5f286-34cc-495f-8999-f8e186f43316 Ingekomen NIPO-berichten en andere documentatie met resultaten van diverse opinieonderzoeken, met enkele knipsels. 1948-1958 1 omslag 786 http://proxy.handle.net/10648/985249c9-1053-4faf-8021-3458663251b4 Aantekeningen over verschillende onderwerpen, gemaakt gedurende zijn minister-presidentschap. 1948-1958 1 omslag

In steno.

787 http://proxy.handle.net/10648/df258956-7b17-4cd7-a587-ff4530515783 Ingekomen brieven over geschenken. (1947) 1948-1958 1 omslag

Zie ook inv.nr. 1069.

788 http://proxy.handle.net/10648/86ab97f2-f3d2-4923-a22e-8daaa5d44a7a Knipsels betreffende het regeringsbeleid in het algemeen. 1949-1958 1 omslag 789 http://proxy.handle.net/10648/6e9dc0a1-3b5f-46d0-9717-6f5bcab02745 Programma's van door hem bijgewoonde manifestaties en plechtigheden, met bijlagen. 1949-1958 1 omslag 790 http://proxy.handle.net/10648/de65b402-c62a-4e85-bbe4-a0ba6426601d Ingekomen gelukwensen naar aanleiding van zijn vijfjarig jubileum als minister, met uitgaande brief en knipsels. 1950 juni 1 omslag 791 http://proxy.handle.net/10648/5ca3223b-2aaf-46fa-bf83-39d0e509134c Extract van het Koninklijk Besluit van 14 maart 1951, nr. 56, houdende weigering van zijn verzoek om ontslag als minister-president en minister van Algemene Zaken en opdracht tot waarneming van het beheer van het departement van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. 1951 1 stuk 792 http://proxy.handle.net/10648/7ea33c0e-e29a-456e-aefe-5295255331aa Correspondentie betreffende de vervaardiging van portretten, beeldhouwwerken en penningen met de beeltenis van Drees, met bijlagen. 1951-1958 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 1070, 1398 en 1614.

793 http://proxy.handle.net/10648/de26d40b-97bc-4ab3-806c-107026e804c5 Stukken betreffende de waarneming het beheer van het ministerie van Financiën door Drees van 30 juni tot 3 september 1952. 1952 3 stukken 794 http://proxy.handle.net/10648/d6b82fd6-4273-41e0-9320-3e03af171379 Extract van het Koninklijk Besluit van 1 september 1952, nr. 33, houdende weigering van zijn verzoek om ontslag als minister-president en minister van Algemene Zaken. 1952 1 stuk 795 http://proxy.handle.net/10648/13789ce5-d1ad-4cdd-946d-f08f2175767e Ingekomen brieven en kaarten met gelukwensen bij zijn aanblijven als minister-president, met de doorslag van een antwoordbrief. 1952 1 omslag 796 http://proxy.handle.net/10648/8bf731a3-702c-48dc-a22e-0645029ca78a Ingekomen uitnodigingen om zitting te nemen in comités van aanbeveling, erecomités, enz. 1954-1957 1 omslag 797-800 Dagboekaantekeningen, bijgehouden tussen 13 september 1954 en 23 april 1956, met latere toelichtende aantekening. 1954-1956 3 delen, 1 omslag 797 http://proxy.handle.net/10648/657ca7ab-42b2-4089-bc79-340c31dc9db0 Cahier met stenografische aantekeningen 13 september 1954 - 4 maart 1955 798 http://proxy.handle.net/10648/2b155569-b3b3-4d13-bd4d-aff66c8f601b Cahier met stenografische aantekeningen 5 maart - 18 juni 1955 799 http://proxy.handle.net/10648/c79eab42-d493-4b2b-be3b-9526b893b30e Cahier met stenografische aantekeningen 20 juni 1955 - 23 april 1956 800 http://proxy.handle.net/10648/492bc453-1bc7-4dcc-95a5-70cf4c464594 Transcriptie van de aantekeningen, getypt, met toelichting 1 omslag 801-803 Stukken betreffende het tienjarig jubileum als minister van Drees en S.L. Mansholt. 1955 3 omslagen 801 http://proxy.handle.net/10648/72ab4223-7748-494e-bcde-476a52626895 Ingekomen gelukwensen, met doorslagen van antwoordbrieven 802 http://proxy.handle.net/10648/52c0b126-c62b-4bd2-a802-2f30337ca27b Stukken betreffende feestmaaltijden en ontvangsten 803 http://proxy.handle.net/10648/0a8db357-960e-4c46-b6a2-e13df5f63b8e Knipsels 804 http://proxy.handle.net/10648/b78917ad-a7fa-42de-912a-36d6d4b2e7e9 Ingekomen gelukwensen ter gelegenheid van zijn 121/2-jarig ministerschap. 1957 1 omslag
A.1.10.3. Huldebetoon 805-807 Stukken betreffende toekenning van een eredoctoraat aan hem door de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam. 1948 3 omslagen 805 http://proxy.handle.net/10648/fbc98257-b976-48d3-8d58-682e1749223a Stukken betreffende de plechtigheid 806 http://proxy.handle.net/10648/fc6cd1a5-2c3c-4c90-bf6c-2f7a80d2bb48 Ingekomen felicitaties 807 http://proxy.handle.net/10648/0f9c1afb-fb7c-44a8-a41b-029fc8f16ceb Knipsels 1679 http://proxy.handle.net/10648/a5fd39bc-4749-439c-b4dc-2429a47dc9a3 Doctorsbul van zijn eredoctoraat aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool. 1948 1 stuk 1680 http://proxy.handle.net/10648/f65f117f-ae91-4981-8255-ac30de5afb09 Album met perscommentaren en foto's betreffende zijn eredoctoraat, gedrukt. 1948 1 deel 808 http://proxy.handle.net/10648/12fde836-6e54-4fe6-bdce-b62057fdfd74 'Redevoeringen gehouden ter gelegenheid van de verlening van het ere-doctoraat in de economische wetenschappen door de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam aan: Zijne Excellentie W. Drees, Minister-President, en Paul Rijkens, President-Directeur Lever Brothers en Unilever N.V., op 8 november 1948, de 35ste dies natalis der Hoogeschool, in de Prinsekerk te Rotterdam', gedrukt. 1949 1 katern 1681 http://proxy.handle.net/10648/7276a5f7-b92f-4c2b-9d01-d02c07f24ddb Doctorsbul van zijn eredoctoraat aan de Universiteit van Maryland. 1952 1 stuk

Zie ook inv.nr. 963.

809 http://proxy.handle.net/10648/b76a0e55-7860-40a9-aa1e-3fd466d30237 Knipsels over het 'Dreeslied' van Kees Manders. 1956 1 omslag 1692 http://proxy.handle.net/10648/8745a4cb-dcc0-4ce8-a201-63002f694361 Partituur van 'Zijne Excellentie (Papa Drees)', mars militair voor harmonie-orkest, door J.A. Frommelt. 1957 1 katern

Was oorspronkelijk inv.nr. 810.

A.1.10.4. Beheer van het departement van Algemene Zaken 811 http://proxy.handle.net/10648/ef57964a-481f-450a-a355-4b90c074abe8 Processen-verbaal van de overdracht van het beheer van het Kabinet van de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken. 1948, 1958 2 stukken 812 http://proxy.handle.net/10648/713b62a2-4676-4114-8d6e-1c1e9b2fe967 Ingekomen brief van het hoofd van de afdeling Comptabiliteit van het Kabinet van de minister-president houdende opgave van de onder het ministerie van Algemene Zaken ressorterende diensten met hun kaderpersoneel. 1948 1 stuk 813 http://proxy.handle.net/10648/c2d1881f-90db-4699-854e-1c9496ad003a Stukken betreffende zijn benoeming tot erelid van de personeelsvereniging van de Rijksvoorlichtingsdienst. 1954 4 stukken A.1.10.5. Aangelegenheden betreffende het Koninklijk Huis 814 http://proxy.handle.net/10648/3e74ffa1-ba69-4424-9ee5-68d5aeb20d51 Uitnodigingen, programma's en menu's van plechtigheden rondom de troonsbestijging van koningin Juliana. 1948 1 omslag 815 http://proxy.handle.net/10648/41fd862e-6dcf-4bed-b0c1-dba911f53956 Correspondentie met koningin Juliana en prins Bernhard, met bijlagen. 1948-1958 1 omslag

Zie ook inv.nr. 825.

816 http://proxy.handle.net/10648/2171afce-0ec8-488a-b433-d635de0b6a71 Teksten van redevoeringen voor radio en televisie, door hem uitgesproken ter gelegenheid van verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis, met bijlagen. 1948-1951, 1954, 1956, 1958 1 omslag 817 http://proxy.handle.net/10648/cd9af3d3-e804-4ba4-a12d-c1b4ce3365e4 Oorkonde betreffende de aan hem toegekende Inhuldigingsmedaille 1948. 1949 1 stuk 818 http://proxy.handle.net/10648/c372a2f4-5791-4983-8bb9-7d6fab4ae67a Stukken betreffende redevoeringen, door koningin Juliana uit te spreken in verband met de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië, met latere aantekening van Drees. 1949, 1972 1 omslag

Zie ook inv.nr. 898.

819 http://proxy.handle.net/10648/bb82a290-73a1-44b5-8b45-3ff2387e5cbb Teksten van de redevoeringen, door koningin Juliana uit te spreken bij het staatsbezoek aan de Verenigde Staten, afschriften. 1952 1 omslag 820 http://proxy.handle.net/10648/725da2ca-9ccb-4543-b525-44ce342a3bdb Ingekomen brief van secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken H.N. Boon over de redevoeringen, door koningin Juliana uit te spreken bij het staatsbezoek aan de Verenigde Staten, met doorslag van Drees' antwoord. 1952 2 stukken

De bijlagen bij de brief ontbreken.

821 http://proxy.handle.net/10648/47b7bb45-7364-4fc7-b613-3cf6495ffcac Knipsels betreffende een discussie tussen P.J. Oud en C. Gerretson inzake de ministeriële verantwoordelijkheid voor daden van leden van het Koninklijk Huis. 1952 4 stukken 822 http://proxy.handle.net/10648/aaf6a572-d975-4f49-a22a-e926669988a9 Concept-teksten van Kerstredes van koningin Juliana, met begeleidende brieven. 1952, 1957 1 omslag 823 http://proxy.handle.net/10648/55701dfc-53b4-439b-9c3a-99a2f3afde30 Notitie betreffende de ministeriële verantwoordelijkheid voor het Kabinet der Koningin en de Hoge Colleges van Staat, met aantekening van Drees, fotokopie. 1955 1 stuk 824-826 Stukken betreffende de Greet Hofmans-affaire, met latere aantekeningen van Drees en H. Daalder. 1949-1952, 1956-1958, 1966, 1973 3 omslagen

Eén document uit inv.nr. 824 is niet openbaar en pas raadpleegbaar na het overlijden van koningin Beatrix. Dit document wordt afzonderlijk bewaard als inv.nr. 824A.

824 http://proxy.handle.net/10648/e2c0b922-bb43-4787-ae53-8342af949a01 Diverse stukken, 1949-1952, 1956-1957, 1973 825 http://proxy.handle.net/10648/43b3e40e-05fd-4f05-a861-ed4a50785243 Correspondentie met koningin Juliana en prins Bernhard, met bijlagen, 1955-1957 826 http://proxy.handle.net/10648/37f97957-3975-4f93-bce8-77acf342266a Knipsels, 1956, 1958, 1966
827 http://proxy.handle.net/10648/3c482f33-34e4-40bf-8bbd-60c3b5540129 Concept-tekst van het gelukstelegram gericht aan prinses Beatrix ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag, met ingekomen antwoordtelegram. 1956 2 stukken 828 http://proxy.handle.net/10648/cb110548-86fa-4bc1-a94b-10acf17fdeff Ingekomen telegram van prinses Wilhelmina met dank voor de toezending van zijn boek 'Van mei tot mei'. 1958 1 stuk
A.1.10.6. Sociaal-economisch beleid 829 http://proxy.handle.net/10648/3c6d1e04-5ad1-4252-948f-43e6acd14df7 Nota van A.W.H.J. Quaedvlieg, referendaris op het ministerie van Economische Zaken, betreffende taken en bevoegdheden van de verschillende raden en commissies op het gebied van de economische politiek. 1948 1 stuk 830 http://proxy.handle.net/10648/f9b8d844-6ce6-49b0-bd63-05c25c9a316e Ingekomen brieven van A. Paulen en J.J. Kramer betreffende bezwaren tegen de voordracht van nieuwe directeuren voor de Staatsmijnen. 1948, 1949 2 stukken 831 http://proxy.handle.net/10648/717c5a77-6429-46ea-b35b-fada6940ec9c Stukken betreffende de ontwikkeling van het loon- en prijsbeleid en differentiatie van de loonvorming in de CAO's in overleg met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. 1948-1957 1 omslag 832 http://proxy.handle.net/10648/1ac80300-00a3-4b4e-a599-68dd5d36e15f Stukken betreffende de definitieve regeling van de sociale verzekeringen, de ouderdomsvoorziening (AOW) en de kinderbijslag. 1950-1956 (1964) 1 omslag 833 http://proxy.handle.net/10648/231eaac3-7842-446b-99a7-7ca5779ef52f Stukken betreffende overleg van de PvdA-ministers met de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur inzake financieel-economische problemen, met bijlagen. 1951 1 omslag 834 http://proxy.handle.net/10648/6f9bf11a-407c-4a3d-8277-a66277f6e36a Stukken en knipsels betreffende maatregelen in verband met verhoging van de huren en wijziging van de belastingen. 1952-1958 (1960) 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 761-762.

835 http://proxy.handle.net/10648/0a4a12bb-3c75-493c-850c-455ba4302674 'Statistiek pensioenvoorzieningen, 1 januari 1953', samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gedrukt. 1954 1 katern 836 http://proxy.handle.net/10648/b16018f4-c82f-4bd7-9a04-79de74caa11d Ambtelijke notitie betreffende een artikel in 'Economische-Statistische Berichten' van de heren Delfgaauw en Massizzo, ambtenaren van het Centraal Planbureau, inzake de financiële situatie van weduwen en de positie van de middengroepen. 1954 1 stuk 837 http://proxy.handle.net/10648/e424b8ff-2095-4521-9b61-31919b25468a Stukken en knipsels betreffende het bezoek van Drees en zijn echtgenote aan de Staatsmijnen. 1955 1 omslag 838 http://proxy.handle.net/10648/836eaa03-1318-4349-bbf4-b47aebf0085b 'De financiële en monetaire politiek in Nederland sinds de oorlog', door C. Goedhart, gedrukt. 1955 1 katern 839 http://proxy.handle.net/10648/95265c31-d0d9-408f-81d0-6c89b1b065aa Correspondentie met J.L. Vleming betreffende het landbouwbeleid, met bijlagen. 1955-1958 (1959-1962) 1 omslag 840 http://proxy.handle.net/10648/0708782c-c745-4780-a168-1e2994016dd5 'Enige vraagstukken betreffende het ontslagrecht', uitgegeven door het Centrum voor Staatkundige Vorming, gedrukt. 1956 1 katern 841 http://proxy.handle.net/10648/e881c076-33eb-4408-8c34-f2cb7e140cf0 Stukken en knipsels betreffende de bestedingsbeperking. 1956-1959 1 omslag 842 http://proxy.handle.net/10648/4553d5c5-cf3f-4862-832f-40b3d0529c93 'Ontslagverbod en korter werken', rapport inzake het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, uitgegeven door het Convent der Christelijk Sociale Organisaties, gedrukt. 1957 1 katern 843 http://proxy.handle.net/10648/162a4896-2080-4e98-a800-bc7612842568 'Nota voor het partijbestuur over de betekenis van het conflict in de mijnindustrie' door J. van der Woude, gewestelijk secretaris van de PvdA-Limburg. 1957 1 stuk 844 http://proxy.handle.net/10648/c8b04f10-4b28-4d75-bcc5-a80268774aef Beknopt overzicht van de gevoerde sociale politiek in de jaren 1945-1958. z.d. 1 stuk
A.1.10.7. Dekolonisatie van overzeese gebiedsdelen A.1.10.7.1. Dekolonisatie van Indonesië (augustus 1948 - december 1949) 845 http://proxy.handle.net/10648/b33910a9-292a-4d17-a48d-c8f891400d01 Krantenknipsels en overdrukken van artikelen betreffende de samenwerking van Indonesische politici met de Japanse bezetter gedurende de Tweede Wereldoorlog. 1948-1951, 1956 846-847 Ingekomen brieven naar aanleiding van de Indonesische kwestie, met enkele antwoorden. 1948 juli-december 2 omslagen 846 http://proxy.handle.net/10648/41de126d-20fb-4c25-936d-6579755a5766 Van partijgenoten, 1948 juli - 1949 november, met bijlagen 847 http://proxy.handle.net/10648/209f8dac-be80-401f-8190-27c56b8cef30 Van anderen, 1948 december, met bijlagen 848 http://proxy.handle.net/10648/952f1011-677d-4e68-9117-a09dbd3d465a Correspondentie betreffende het ontslag van H.J. van Mook als Luitenant-Gouverneur-Generaal. 1948 augustus - 1949 maart 1 omslag 849 http://proxy.handle.net/10648/d5fdb5de-ccf4-4f07-a069-826e107cd2aa Verslag van een onderhoud van minister van Overzeese Gebiedsdelen E.M.J.A. Sassen met R. Herremans, Belgisch lid van de Commissie van Goede Diensten, te Amsterdam. 1948 augustus 26 1 stuk 850 http://proxy.handle.net/10648/d647d59d-8fc6-45ca-84ca-b9cf4b710cff Stukken inzake de Amerikaanse bemoeienis met de Indonesische kwestie in het kader van de Commissie van Goede Diensten, met bijlagen. 1948 september-november 1 omslag 851 http://proxy.handle.net/10648/142c182b-9774-4983-a8f9-b49090331d64 Briefwisseling met L.J. Caron, oud-gouverneur van Celebes en Onderhorigheden, betreffende een zending van M. Ibrahim naar Atjeh, met bijlagen. 1948 september - 1949 mei 1 omslag 852 http://proxy.handle.net/10648/ad136432-ff9f-4f0b-9515-e75bf6ee4686 Stukken betreffende de contacten van F.J. Goedhart en P.J. Schmidt met L.N. Palar. 1948 oktober - 1949 november 1 omslag Ontbreekt 853 http://proxy.handle.net/10648/e04ef0c0-6432-4f0f-a17a-523e8932efe6 Stukken betreffende de reis van minister van Buitenlandse Zaken D.U. Stikker naar Indonesië. 1948 oktober-november 1 pak 854 http://proxy.handle.net/10648/99e5b33a-91a2-40f3-8c6b-8ffda770be8a Briefwisseling met F.M. baron van Asbeck betreffende diens eventuele benoeming tot adviseur van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. 1948 november - 1949 mei 1 omslag 855 http://proxy.handle.net/10648/9e3566c3-9858-4e32-952e-87cdcfb17076 Open brief van de Federatie van Nieuw-Guinea Organisatie te Den Haag aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen betreffende de status van Nieuw-Guinea. 1948 november 5 1 stuk 856 http://proxy.handle.net/10648/227b2045-9a14-41ae-b3bf-e3d830ea9e92 Vierde interim-rapport van de Commissie van Goede Diensten voor het Indonesische vraagstuk van de Verenigde Naties, met bijlagen. 1948 november 15 2 stukken

De bijlagen zijn incompleet.

857 http://proxy.handle.net/10648/5d2ddb50-1b2a-4afd-9778-ac2b6f738dec Briefwisseling met minister zonder portefeuille L. Götzen betreffende de aanbiedingsbrief bij het rapport inzake de excessen bij de zuiveringsacties in Zuid-Celebes. 1948 november 2 stukken 858 http://proxy.handle.net/10648/fb99f79b-a329-4ab6-8581-46ff28dea767 Stukken betreffende de militaire en politieke toestand in Indonesië voorafgaand aan, tijdens en na de tweede politionele actie. 1948 november - 1949 september 1 pak

Bevat het rapport 'The consequences of a restoration of republican authority in Djocjakarta and vicinity'.

859 http://proxy.handle.net/10648/2c7eac9d-f5f1-45dd-ae1b-5c714e71f1ca Stukken inzake het mislukken van de besprekingen met de Republiek Indonesië en de besluitvorming inzake de tweede politionele actie. 1948 november - december 1 omslag

bevat notulen van de ministerraad en de tekst van de regeringsverklaring in de Tweede Kamer van 20 december 1948.

860 http://proxy.handle.net/10648/f01e101d-0330-4576-bdd2-55f168ffcba6 Stukken betreffende buitenlandse reacties op de tweede politionele actie, deels afschriften. 1948 december 20 - 1949 januari 4 1 omslag 861 http://proxy.handle.net/10648/9ba3c75a-88e2-4a07-9802-fce227a43f8e Brief van oud-minister M.P.L. Steenberghe waarin hij zijn diensten aan de regering aanbiedt, met doorslag van antwoord. 1948 december 2 stukken 862 http://proxy.handle.net/10648/d49b14ed-0d09-4c22-b75b-9de939e9211c Stukken betreffende Indonesische deelnemers aan de wereldconferentie voor Morele Herbewapening in Caux, met bijlage. 1948 december 3 stukken 863 http://proxy.handle.net/10648/7a5bc8ff-9c59-4c19-8e6a-73c2418f7a49 Stukken betreffende de reis van Drees naar Indonesië. 1948 december - 1949 februari 1 omslag 864 http://proxy.handle.net/10648/e6f63040-b587-436a-90f1-fb08ceca2f90 Verzameling krantenknipsels van de Regeringsvoorlichtingsdienst en losse krantenknipsels betreffende de Indonesië-reis van Drees, met begeleidende brieven. 1948 december - 1949 maart 1 pak 865 http://proxy.handle.net/10648/43b778b2-b3af-4d36-9cf1-3b7ff12bd52d Telegrammen van minister van Overzeese Gebiedsdelen E.M.J.A. Sassen aan de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, L.J.M. Beel, afschriften. 1948 december 31 - 1949 februari 12 1 omslag 866 http://proxy.handle.net/10648/f57df0f1-7f77-4f0f-9e46-94c649bb1c93 Stukken betreffende de Nederlandse reacties op resoluties van de Veiligheidsraad over en de rol van de Verenigde Naties bij de Indonesische kwestie, met bijlagen. 1948 december - 1949 maart 1 omslag 867 http://proxy.handle.net/10648/46b56dbd-5db5-4afd-be1f-044f5c6b8eae Brief van de Commissie Rechtspositie Ambonezen aan de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, L.J.M. Beel, waarin zij haar zorgen uit over de samenstelling van het nieuwe kabinet van de deelstaat Oost-Indonesië, afschrift, met bijlage. (1948) 1949 januari 15 2 stukken 868 http://proxy.handle.net/10648/d5a978a8-8ebe-4e77-b305-e7a9319c82bd 'Indonesische documentatie', uitgegeven door de overzeese documentatiedienst van het algemeen secretariaat van de Katholieke Volks Partij, gestencild en gedrukt. 1948 december - 1951 maart 1 pak 869 http://proxy.handle.net/10648/86269f1e-8342-45b7-a4f9-a4fdc0a9f87c Correspondentie met partijgenoten betreffende de houding van de PvdA in de Indonesische kwestie en stukken met betrekking tot de houding van de PvdA. 1949 1 omslag 870 http://proxy.handle.net/10648/3cafcfde-6f13-492c-80c2-f2753f1c8d72 Memorandum van het Hoofdbestuur der Groter Nederland Actie betreffende de status van Nieuw-Guinea in het licht van de ontwikkelingen in Indonesië, met begeleidende brief. 1949 januari 4 2 stukken 871 http://proxy.handle.net/10648/1d4e4730-99ee-491d-860c-e7d6a39f49b9 Stukken betreffende de werkzaamheden van militaire waarnemers van de Verenigde Naties om de naleving van het staakt-het-vuren te controleren, met bijlagen. 1949 januari 4-15 1 omslag 872 http://proxy.handle.net/10648/9c41fb53-e606-47e1-bffd-6c600afa1c8f Tekst van een radiorede van koningin Juliana betreffende de Indonesische kwestie, gehouden op 6 januari 1949, met latere aantekening van Drees. 1949, 1981 2 stukken 873 http://proxy.handle.net/10648/55ee1144-4a8e-4e3a-9526-ec53dadbe8a6 Stukken betreffende een bezoek van de Commissie van Goede Diensten van de Verenigde Naties aan de gevangen Republikeinse leiders op Banka. 1949 januari 11-16 1 omslag 874 http://proxy.handle.net/10648/bf960c9b-8493-4f18-b6d5-6e151aed1633 Aide-memoire van de Commandant der Zeemacht in het Oosten, A.S. Pinke, omtrent de positie van Soerabaja als vlootbasis voor de Nederlandse marine, met begeleidende brief. 1949 januari 14 2 stukken 875 http://proxy.handle.net/10648/cae7513c-78de-4a7c-84c5-2eacb3d2b1a6 Verslag van de voorzitter van de Republikeinse delegatie voor de Commissie van Goede Diensten, M. Roem, over de arrestatie en gevangenhouding door Nederlandse troepen van leden van de Republikeinse delegatie. 1949 januari 15 1 stuk 876 http://proxy.handle.net/10648/51cb3219-c574-4c51-a1ff-7b10008a763c Stukken betreffende het te voeren beleid inzake de Indonesische kwestie. 1949 januari - mei 1 omslag 877 http://proxy.handle.net/10648/64eaf94d-5000-4b4b-b376-aa23a3e20a54 Krantenknipsels en persbulletins betreffende de Indonesische kwestie. 1949 januari - juni 1 pak 878 http://proxy.handle.net/10648/e4e52d55-409b-42d3-b587-da03656b6c41 Ingekomen brieven betreffende de Indonesische kwestie. 1949 februari-juni 1 omslag 879 http://proxy.handle.net/10648/18fefa72-1a20-4938-9b81-7d285dab54ca Brief van Drees aan minister van Overzeese Gebiedsdelen J.H. van Maarseveen betreffende een perspublicatie over door Nederlandse militairen begane excessen, met bijlage. 1949 maart 880 http://proxy.handle.net/10648/36b03b02-e8e2-4e07-adf5-66b8f2b79509 Notitie van een afgeluisterd telefoongesprek tussen L.J.M. Beel en C.P.M. Romme, met begeleidende verklaring van Drees. 1949 maart 13, 23 881 http://proxy.handle.net/10648/ad3b36e8-2851-4e45-a574-e5f443ce04aa Stukken betreffende de contacten van de Nederlandse regering met buitenlandse mogendheden over de kwestie Indonesië, met bijlagen. 1949 maart-april 1 omslag 882 http://proxy.handle.net/10648/8d5d1d92-e4e9-45a2-acc7-11224b8c2f57 Stukken betreffende de voorbereiding van de Ronde Tafel Conferentie. 1949 mei-augustus 1 omslag 883 http://proxy.handle.net/10648/74a66d64-941a-4616-9ad0-06ae2070694f Ingekomen aantekening betreffende het advies van ambassadeur J.H. van Roijen inzake de benoeming van een nieuwe Hoge Vertegenwoordiging van de Kroon. 1949 mei 6 1 stuk 884 http://proxy.handle.net/10648/9badc14b-7b17-49c4-9c46-e319a1dd1c92 Ingekomen brief van de minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i. ter begeleiding van de proefdrukken van 'Documents speak', de uitgave van documenten van de Republiek Indonesië, buitgemaakt bij de tweede politionele actie, met aantekening. 1949 mei 16 2 stukken

De proefdrukken ontbreken.

885 http://proxy.handle.net/10648/9b686631-5e8f-454e-a241-3018db3c8660 Manifest van het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid, gedrukt. 1949 juni 1 stuk 886 http://proxy.handle.net/10648/46976e6b-a85e-4f66-830c-30e803c31ac8 Ingekomen brief van de minister van Marine over de beantwoording van vragen in de Tweede Kamer door Drees, met doorslag van de antwoordbrief. 1949 juni 2 stukken 887 http://proxy.handle.net/10648/59bacbf8-6d3c-4772-ba0a-901d2b6dddf6 Ingekomen stukken betreffende de financieel-economische toestand in Indonesië, deels in afschrift. 1949 juni-september 1 omslag 888 http://proxy.handle.net/10648/4b9d3ad8-e62f-4852-8170-0addf1f1dd1a Voordrachten door J.A. Jonkman voor de VARA over de aanstaande Ronde Tafel Conferentie. 1949 juli, augustus 2 stukken 889 http://proxy.handle.net/10648/a49a31c5-6192-4e99-a15c-6b787939f2bc Krantenknipsels betreffende de Ronde Tafel Conferentie en de soevereiniteitsoverdracht. 1949 juli - 1950 januari 1 pak 890 http://proxy.handle.net/10648/9ceb37ce-0e4f-4b66-9c70-59e0a0c43215 Stukken betreffende perspublicaties over de Indonesische kwestie in de Verenigde Staten, afschriften. 1949 juli - oktober 1 omslag 891 http://proxy.handle.net/10648/a376426e-d020-495e-bb20-94a8c959173a Stukken betreffende het verloop van de Ronde Tafel Conferentie. 1949 augustus-november 1 omslag 892 http://proxy.handle.net/10648/ceda12c3-fde8-483d-959b-093b5197032c Brief aan koningin Juliana betreffende de moeilijkheden met de republikeinen in Midden-Java, afschrift. 1949 september 1 stuk 893 http://proxy.handle.net/10648/737a091a-a8f9-4af6-9378-30116d048bf1 Correspondentie met Ch.G. Cramer over de aanstaande soevereiniteitsoverdracht en over de overplaatsing van zijn schoonzoon, J. Hoogland, assistent-resident te Hollandia op Nieuw-Guinea, met bijlagen. 1949 oktober - 1950 april 1 omslag 894 http://proxy.handle.net/10648/60c7a97d-7d19-469b-b609-4febd3c37a37 Brieven van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, A.H.J. Lovink, aan minister van Overzeese Gebiedsdelen J.H. van Maarseveen, afschriften, met bijlagen. 1949 oktober-november 1 omslag 895 http://proxy.handle.net/10648/2acc52e7-d22f-472a-97ee-32fe6b5f36cb Instructies van de commandant van de republikeinse troepen in Oost-Java, naar aanleiding van hem door de regering van de Republiek verstrekte bevelen, afschrift. 1949 november 12-13 1 stuk 896 http://proxy.handle.net/10648/f6147844-7c80-4820-81f2-1f39cfcaee22 Stukken betreffende de benoemingen van een Secretaris-Generaal van de Nederlands-Indonesische Unie en van een Hoge Commissaris van Nederland in Indonesië. 1949 november-december 1 omslag 897 http://proxy.handle.net/10648/4891f9e1-25e7-4dd3-b80a-ceb889d17691 Correspondentie met Ch.J.I.M. Welter betreffende een redevoering van Schout bij Nacht H.C.W. Moorman. 1949 december 3 stukken 898 http://proxy.handle.net/10648/62cfaa94-14dc-4b20-9d93-561ec7acee18 Stukken betreffende de plechtigheid van de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië op 27 december 1949. 1949 1 omslag

Zie ook inv.nr. 818.

899 http://proxy.handle.net/10648/64de26e8-5f53-4492-9322-3141d749f749 Tafelrede van Mohammed Hatta uitgesproken tijdens het diner in de Trèveszaal dat door de Nederlandse regering aan de Indonesische delegatie is aangeboden. 1949 december 28 1 stuk
A.1.10.7.2. Nederlands-Indonesische betrekkingen en de kwestie Nieuw-Guinea (1950-1958) 900 http://proxy.handle.net/10648/827a2b2c-7d60-4d36-abcb-c702a58062b1 Nota van M. Weisglas en andere stukken betreffende de affaire-Westerling. 1950 1 omslag 901 http://proxy.handle.net/10648/ab4f12ad-7a1a-4d9c-86cf-c9e4e1801326 Correspondentie met Mohammad Hatta en andere stukken betreffende de arrestatie en gevangenhouding van Sultan Hamid van Pontianak door de Indonesische regering. 1950, 1955 1 omslag 902 http://proxy.handle.net/10648/a5642231-defa-4189-8c2e-b532dbb1a5f6 Knipsels en kopieën van perspublicaties betreffende kapitein Westerling. 1950, 1952, 1956 en z.d. 903 http://proxy.handle.net/10648/9a0d8b7d-bac9-4ce9-8648-394c38902294 Correspondentie over het Hoge Commissariaat der Nederlanden in Indonesië en de verhouding Nederland-Indonesië. 1950 januari-juni 1 omslag 904 http://proxy.handle.net/10648/c0a8b03d-489c-4231-bc37-cae5e9c0777f Overzicht 'Twee maanden Republiek Indonesia Serikat' door C. van Straaten. 1950 februari 19 1 stuk 905 http://proxy.handle.net/10648/28424c26-9a1d-495d-b8be-e12cbee9bf88 Briefwisseling met partijgenoten over de toestand in Indonesië en de verhouding Indonesië-Nederland, met bijlagen, deels in afschrift. 1950 februari-november 1 omslag 906 http://proxy.handle.net/10648/6177e8f9-6116-4c86-a76e-edc6ca86aa5f Overzichten van de politieke, staatkundige en economische situatie in Indonesië. 1950 februari - 1956 maart 1 pak 907 http://proxy.handle.net/10648/510aa657-e715-46dc-9a09-7620e481e161 Nota van de aftredende Hoge Commissaris in Indonesië, H.M. Hirschfeld, betreffende enige vraagstukken ter zake van het Indonesische beleid. 1950 augustus 8 1 stuk 908 http://proxy.handle.net/10648/d0e92f35-4deb-41bf-820c-44969dc7b5f4 Stukken betreffende de contacten tussen de 'Vlam-groep' en het Indonesische Hoge Commissariaat in Nederland. 1950 november 5 stukken 909 http://proxy.handle.net/10648/df4c857f-8d23-4fa0-80c9-09ba7db8fb77 Briefwisseling met L.J.J. Caron, P. Geyl, H.J. van Mook, R.M.T.S. Tjondro Negoro, F.J. Fokkema en H.M. Hirschfeld betreffende de toestand in Indonesië en de verhouding Nederland-Indonesië. 1950, 1951 1 omslag 910 http://proxy.handle.net/10648/86c22550-a520-4bc9-98f2-1d9c50f2f7ed Knipsels en persbulletins betreffende de toestand in Indonesië en de verhouding tussen Nederland en Indonesië. 1950, 1951 1 pak 911-913 Stukken betreffende de verhouding tussen Nederland en Indonesië, in het bijzonder Nieuw-Guineakwestie, met bijlagen, deels afschriften. 1950-1958 1 pak en 2 omslagen 911 http://proxy.handle.net/10648/036e9263-b4af-433f-900b-fd502a3ce3ce 1950 912 http://proxy.handle.net/10648/f31aa0e3-367a-4c3d-9d21-38303829b12c 1951-1952 1 pak 913 http://proxy.handle.net/10648/0b3e446f-1d30-4fe0-a254-237fc51fa03d 1953-1958 914 http://proxy.handle.net/10648/1b9fd3db-e40d-433e-99e4-7cbab3a6d7df Correspondentie met partijgenoten en andere stukken betreffende de houding van de PvdA ten aanzien van Nieuw-Guinea. 1950-1958 1 omslag 915 http://proxy.handle.net/10648/7d7bbcef-615a-405c-af57-a6d417824313 Correspondentie, brochures en knipsels betreffende de Republiek der Zuid-Molukken, met bijlagen. 1950-1962 1 omslag 916 http://proxy.handle.net/10648/67a5c0d1-cc06-4cc2-9b61-b0c47321e31b Nota 'Omtrent de opzegging van de R.T.C.' door Jusuf Wibisono. 1951 januari 27 1 stuk 917 http://proxy.handle.net/10648/2f38e3ae-f181-4b89-a999-d5ad995851fa Stukken van de Wiardi Beckman Stichting en de fractiecommissie Uniezaken van de PvdA betreffende het standpunt ten aanzien van wijzigingen in het statuut van de Nederlands-Indonesische Unie. 1951 maart, oktober 2 stukken 918-925 Knipsels, persbulletins en telexberichten betreffende de verhouding Nederland-Indonesië, de Zuid-Molukken en Nieuw-Guinea. 1951-1958 8 omslagen 918 http://proxy.handle.net/10648/ddf1dc04-f71d-4186-ab0f-0048ab399d8e 1951 919 http://proxy.handle.net/10648/d408541d-7603-4997-84ed-3ad34f948795 1952 920 http://proxy.handle.net/10648/3ecbbf49-80f7-4266-8021-92bb7358a87a 1953 921 http://proxy.handle.net/10648/ed421ac1-80f6-4af7-9621-dd493ca96071 1954 922 http://proxy.handle.net/10648/c2e258c8-d28d-4949-8f55-0c3f94ba4296 1955 923 http://proxy.handle.net/10648/2925d615-d3f8-4d06-9ccd-d8174120c446 1956 924 http://proxy.handle.net/10648/c2f09747-e20f-4d8a-ae24-a9ce1f1a8d2a 1957 925 http://proxy.handle.net/10648/4d344323-b703-4958-a0fd-093fec84dc8e 1958 926 http://proxy.handle.net/10648/63146dde-9cdf-4613-b289-2e347eb5f72d Tekst van zijn radiorede over de repatriëring van de Indische Nederlanders, gehouden op 8 januari 1953, met ingekomen brieven. 1953 1 omslag 927 http://proxy.handle.net/10648/c767b2e6-df86-4c5f-ab00-cd276361bf08 'Om recht en vrijheid. Verslag van stichting en strijd der Republiek Zuid-Molukken', door J.A. Manusama, gedrukt. (1953) 1 deel 928 http://proxy.handle.net/10648/de41b0f2-3213-410f-9a2a-f9946b5a83c5 Knipsels houdende een serie artikelen van J.A. Eigeman betreffende de conferentie tussen de Nederlandse en de Britse regeringen te Chequers in 1945 inzake de dekolonisatie. 1954-1957 1 omslag A.1.10.7.3. Suriname en de Nederlandse Antillen 929 http://proxy.handle.net/10648/40ecf34f-0b6b-4c18-a0b1-ef842e88ac83 Knipsels betreffende de verhouding Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen. 1948-1949, 1951-1954 1 omslag 930 http://proxy.handle.net/10648/300606a7-3148-4bc6-a6a8-9514d8ca8b0a 'Ronde Tafel Conferentie Feiten en Documenten supplement', gedrukt. 1949 1 katern 931 http://proxy.handle.net/10648/c884a6fa-5d85-44d9-b32b-5c06ead259bd 'Suriname's Staatkundige Evolutie' door J. van Andel Gzn., gedrukt. 1950 1 katern 932 http://proxy.handle.net/10648/2b866816-72ba-498c-b853-e0c216e289e2 'De Staatkundige Emancipatie van de Nederlandse Antillen', door M.P. Corsira, gedrukt. 1950 1 katern 933 http://proxy.handle.net/10648/0a8cb3a3-1914-4bc6-9e84-80cd37046030 'Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen', vademecum van de afdeling Voorlichting van het Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen voor de deelnemers aan de conferentie in Den Haag. 1952 1 katern 934 http://proxy.handle.net/10648/1cd75816-0510-46f9-929f-8bd5c9b99c42 Handelingen van de conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen, gedrukt. 1952 1 omslag 935 http://proxy.handle.net/10648/693b2caf-355e-4666-aa9b-1f668f892114 Teksten van communiqués van de voorzitters van de delegaties ter Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen. 1952 3 stukken 936 http://proxy.handle.net/10648/106b0226-405e-4223-9caf-be19e7af527d Memorandum inzake enkele kwesties betreffende Nederlandse Antillen en Suriname, door M. Sluyser, met begeleidende brief. 1952 2 stukken 937 http://proxy.handle.net/10648/cb38ea0f-3fc3-4246-be55-d089b66899fe Tekst van het ontwerp-Statuut voor het Koninkrijk, met toelichting, gedrukt. 1954 februari 6 1 katern 938 http://proxy.handle.net/10648/af9a9f26-e9c9-4af8-86e2-0390366a5079 Stukken betreffende de zesde besloten vergadering van de Conferentie Nederland-Suriname Nederlandse-Antillen. 1954 mei-juni 1 omslag 939 http://proxy.handle.net/10648/66f92dbf-b07b-4394-b011-6671c4e08309 Teksten van redevoeringen uitgesproken ter gelegenheid van de plechtige bevestiging van het Statuut voor het Koninkrijk, met bijlagen. 1954 december 1 omslag 940 http://proxy.handle.net/10648/202c2700-dd8f-450a-aaae-0e135a960f8f 'Vox Guyanae', tweemaandelijks tijdschrift voor wetenschap en cultuur, Statuutnummer, gedrukt. 1954-1955 1 deel 941 http://proxy.handle.net/10648/0cf80f4c-943e-47ed-b853-f35abd2c048b 'De nieuwe rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden', aflevering van het tijdschrift 'Schakels', uitgave van het ministerie van Overzeese Rijksdelen. 1955 januari 1 katern 942 http://proxy.handle.net/10648/5f9b743b-2b9a-4bc7-b5fa-69f8cb0ce30b 'De nieuwe rechtsorde in de Praktijk' aflevering van het tijdschrift 'Schakels', uitgave van het ministerie van Overzeese Rijksdelen. 1956 april 1 katern 943 http://proxy.handle.net/10648/b65ca1a6-fd0d-49d2-903e-c38f5cef7674 Vertrouwelijk memorandum van R.H. Pos, inzake de uitvoering van het Statuut voor het Koninkrijk. 1956 oktober 1 1 stuk 944 http://proxy.handle.net/10648/2c1a658e-cdf9-4ce7-bfc5-22923794ef1c Tekst van een door Drees uitgesproken radiorede ter gelegenheid van Koninkrijksdag. 1956 december 3 1 stuk 945 http://proxy.handle.net/10648/d6127464-eaa8-4cb2-a0f8-3a484641835f 'Drie landen, één Koninkrijk', uitgave van het ministerie van Zaken Overzee. 1957 november 1 deel 946 http://proxy.handle.net/10648/cb469694-f5eb-4367-84f3-9e8baea5b422 'Suriname, Staatkundige ontwikkeling', aflevering van het tijdschrift 'Schakels', uitgave van het Kabinet van de Vice-minister-president. 1963 1 katern 947 http://proxy.handle.net/10648/98cfc4ba-3599-404b-8adb-77f875cbd978 'Tien jaar Statuut, 1954-1964', gedrukt. 1964 1 deel
A.1.10.8. Internationale zaken en buitenlandse reizen 948 http://proxy.handle.net/10648/7c39efb1-d32b-429f-94ef-7cb9f310d73a Correspondentie met buitenlandse staatshoofden, ministers, diplomaten en andere functionarissen. 1948-1958 1 pak 949 http://proxy.handle.net/10648/4f323c5c-2745-45a6-9c96-0104dbbd839c Stukken betreffende de samenwerking tussen Nederland, België en Luxemburg in het kader van de totstandkoming van de Benelux en het Benelux-Unieverdrag. 1948-1954, 1956, 1958 1 pak 950 http://proxy.handle.net/10648/c3e5a2d4-83b7-4058-817a-5d2ace58a398 'Europe Seeks Unity', door Richard N. Coudenhove-Kalergi, gedrukt. 1948 1 katern 951 http://proxy.handle.net/10648/aad1257d-1505-4e9e-bd16-7defaca50273 'Le plan d'action d'Interlaken pour la convocation immediate d'une Assemblée Européenne ayant pour objet le laboration d'une constitution des Etats Unis d'Europe, adopté par l'Union Parlementaire Européenne', gedrukt. 1948 1 katern 952 http://proxy.handle.net/10648/de7dc74e-fb49-40e9-9d67-40f08f4b0de4 Notitie van W.C. graaf van Rechteren Limpurg, gezant te Cairo, betreffende de benoeming van een landbouwattaché bij het Nederlandse gezantschap aldaar. 1949 september 12 1 stuk 953 http://proxy.handle.net/10648/8070a90a-4bed-4d11-8582-a367dd90a84a Correspondentie betreffende aan hem verleende buitenlandse onderscheidingen, met bijlagen. 1949-1958 1 omslag 1693 http://proxy.handle.net/10648/f0a23ff3-2dcf-414d-ac55-e43a5fe8e829 Oorkonden behorende bij de aan hem verleende buitenlandse onderscheidingen. 1949-1958 13 stukken

Was oorspronkelijk inv.nr. 954.

955 http://proxy.handle.net/10648/f1f50f43-66c6-43ee-abe7-dee4ff197aca Stukken betreffende zijn medewerking aan activiteiten voor Israël en betreffende een mogelijk bezoek aan dat land. 1950, 1954, 1957, 1958 1 omslag 956 http://proxy.handle.net/10648/f7ca0c69-368e-4592-8ef8-09e20ecda73d Rapportages van Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers met vermelding van de waardering voor Drees bij buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, afschriften, met bijlagen. 1950, 1953-1955, 1958 1 omslag 957-960 Stukken betreffende officiële bezoeken van staatshoofden, regeringsleiders en andere hoogwaardigheidsbekleders aan Nederland. 1950-1958 4 omslagen 957 http://proxy.handle.net/10648/682936ee-84b6-43df-b4fc-e544a9a9a635 Diverse bezoeken, 1950-1958 958 http://proxy.handle.net/10648/5cbb54fa-d547-4882-bbce-ad992a11802f Koning van Noorwegen 1954, koning van Denemarken 1954, president van Frankrijk 1954 959 http://proxy.handle.net/10648/63d9def9-eb48-40c3-981c-07902ee30db6 Keizer van Ethiopië 1954, koning van Zweden 1955, president van Liberia 1956 960 http://proxy.handle.net/10648/ff317e8e-e22b-436d-8ff1-98bea6b90dbb Groothertog van Luxemburg 1956, koningin van Engeland 1958 961-962 Stukken betreffende de Europese integratie. 1950-1958 2 omslagen 961 http://proxy.handle.net/10648/cdf7def0-eb91-49c1-b0e1-07f5391be7c6 Ontvangen als lid van de PvdA, 1950-1957 962 http://proxy.handle.net/10648/ce2003c9-4850-4b74-9840-afe7b18b4b96 Ontvangen als minister-president, 1952-1958 963 http://proxy.handle.net/10648/26eac419-4b47-49a0-89cf-2f58d6662597 Stukken betreffende zijn bezoek aan de Verenigde Staten in januari 1952. 1951, 1952 1 omslag 964-967 Knipsels over zijn bezoek aan de Verenigde Staten. 1952 4 omslagen 964 http://proxy.handle.net/10648/65b0d411-0c92-4875-9bd4-acd5c352cbc9 1952 januari 1-18 965 http://proxy.handle.net/10648/a96429f3-8c5d-48cf-a8ec-df5e401467c4 1952 januari 19-23 966 http://proxy.handle.net/10648/0c1a80c6-6c21-456b-9b3f-4bb2b1f37b6b 1952 januari 24-25 967 http://proxy.handle.net/10648/caf0d963-c78e-4903-ae51-69babd3e2844 1952 januari-februari 968-970 Stukken en knipsels betreffende het bezoek van Drees en zijn echtgenote aan Zuid-Afrika in oktober 1953. 1953 3 omslagen 968 http://proxy.handle.net/10648/d36d2d50-ce8c-4dbe-a89d-2f1eceac26c3 Stukken 969 http://proxy.handle.net/10648/4db45b9d-ee3c-4e81-8a41-36c2e108ea12 Knipsels van de Nederlandse pers 970 http://proxy.handle.net/10648/02caab50-abc9-45cc-8281-d7349ee56f1a Knipsels van de Zuid-Afrikaanse pers 1694 http://proxy.handle.net/10648/4da96443-1f6d-42db-8156-ac6b1fd00e24 Oorkonden, uitgereikt aan Drees en zijn echtgenote ter gelegenheid van het passeren van de evenaar op hun reis naar Zuid-Afrika. 1953 2 stukken

Was oorspronkelijk inv.nr. 971.

972 http://proxy.handle.net/10648/bd7b7c39-149c-463b-a086-f0e6582cc5f3 Stukken betreffende zijn bezoek aan Berlijn in september 1955 als gast van het Ernst-Reuter Gesellschaft. 1954, 1955 1 omslag
A.1.10.9. Overige zaken en bemoeienissen 973 http://proxy.handle.net/10648/1d68f082-5ed7-4725-8c21-f6773b1a976a Ingekomen brief van de Centrale Veiligheidsdienst betreffende uitspraken van A.D. Schoonenberg, hoofdredacteur van 'De Waarheid', over Drees. 1948 1 stuk 974 http://proxy.handle.net/10648/6e7e0d73-9c36-48f3-8f46-27c38a1546cb Uittreksel uit de notulen van de ministerraad van 28 november 1949 betreffende de invoering van experimentele televisie. 1949 1 stuk 975 http://proxy.handle.net/10648/cd497638-b5c7-4a9f-a8e6-d2e8dc029859 Stukken betreffende het meningsverschil met de Verenigde Staten over de Nederlandse defensie-inspanning in West-Europa en het daarmee verband houdende ontslag van de chef van de Generale Staf, generaal H.J. Kruls, vanwege een conflict met de regering. 1949-1951 1 omslag 976 http://proxy.handle.net/10648/7fd81fdd-da04-41fd-a16a-a47b79e35d16 Ingekomen stukken betreffende het aantal burgemeestersbenoemingen van PvdA-leden. 1949, 1954 3 stukken 977 http://proxy.handle.net/10648/eaee0b87-ddd5-45c1-a039-0a0dffde98f2 Afschrift van een notitie van minister J.R.H. van Schaik betreffende zijn positie en taak als minister zonder portefeuille. 1950 1 stuk 978 http://proxy.handle.net/10648/ae83b6bb-8e4f-462b-bd07-83656813dd9e Notitie voor de ministerraad betreffende het decoratiebeleid. 1950 1 stuk 979 http://proxy.handle.net/10648/7b047d3f-e0ca-4e24-a4e0-9941625d2f1e Stukken betreffende het rechtsherstel van de beheersstructuur en de samenstelling van het bestuur van de Stichting 'Het Nationale Park De Hooge Veluwe'. (1935) 1950-1951 1 omslag 980-983 Stukken betreffende de door hem verrichte officiële opening van bejaardenhuizen. 1951, 1952, 1955 (1962, 1967, 1977) 4 omslagen 980 http://proxy.handle.net/10648/1ca2a03d-6ce1-4c24-8e9d-b968e888552e 'De Klokkenbelt' te Almelo, 1951, 1952 (1962, 1977) 981 http://proxy.handle.net/10648/e1c019db-8e6f-41a5-9c62-894f944d87aa Arnhemse sociëteit voor ouden van dagen, 1952 982 http://proxy.handle.net/10648/0aef3501-a5b3-42b6-9feb-02d4dfe176d4 Het tehuis voor gepensioneerde openbare onderwijzers en onderwijzeressen te Oosterbeek, van de Nederlandse Onderwijzers Vereniging, 1955 (1967) 983 http://proxy.handle.net/10648/e91f6ba3-5208-4fbc-980e-df702e448434 Bejaardencentrum 'Rispinge' te Drachten, 1957 984 http://proxy.handle.net/10648/02945b30-af11-46f5-8810-a01bfc5047d4 Nota's van het ministerie van Sociale Zaken en de Hoge Raad van Adel inzake het gebruik van titulatuur in (ambtelijke) correspondentie. 1951 2 stukken 985 http://proxy.handle.net/10648/d9a79278-f223-49b9-a890-18f54e835353 Tekst van 'Herziening '51', een satirisch 'drama in verzen' over de commissie Grondwetsherziening, geschreven door minister van Binnenlandse Zaken G.W. Kernkamp, gestencild. 1951 mei 1 stuk 986 http://proxy.handle.net/10648/2be7963c-bb84-4c9d-8934-3d295b333460 Correspondentie betreffende Morele Herbewapening. (1947) 1952, 1955, 1958 (1960, 1963) 1 omslag 987 http://proxy.handle.net/10648/bea29eec-e9a4-4ae7-b24b-37944f4c8e00 Knipsels en fotokopieën van artikelen betreffende de discussie tussen P.S. Gerbrandy en C. Gerretson over het 'recht van verzet'. 1952 1 omslag 1682 http://proxy.handle.net/10648/99d19ad8-43fe-4315-8d74-584f820fcdd9 'Het boek van Vrede en Hoop', aangeboden door Wereldfederatie van Oorlogsveteranen. 1952 1 deel 988 http://proxy.handle.net/10648/da5b8b24-4f78-47d4-a6b8-d8480b86967d Stukken en documentatie betreffende Centrale Ideeënbuscommissie voor de Rijksdienst resp. Rijks Ideeënbus-Organisatie, deels in fotokopie. 1952-1956 (1959, 1964, 1984) 1 omslag 989 http://proxy.handle.net/10648/358ab262-9c93-473d-bf05-9b79deeb6452 Stukken betreffende de tweehoofdige leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 1952, 1953, 1955 1 omslag 990 http://proxy.handle.net/10648/f3ecf9bf-cb2c-4cb5-b562-dfdce431b6a9 Overzichten van aangekondigde maatregelen en hun implementatie in de Troonredes van 1952, 1953 en 1954, met een overzicht van onderwerpen op de agenda's van de ministerraad in 1954. ca. 1955 4 stukken 991 http://proxy.handle.net/10648/7bbf7e4b-b5c7-4680-9fab-d9cafb0b9b98 Nota betreffende de subsidiëring van kerkbesturen in Limburg, afschrift, met begeleidende brief van de minister van Binnenlandse Zaken. 1953 2 stukken 992 http://proxy.handle.net/10648/e5781bff-f74c-4bb8-a095-1fcaaddf9bb0 Ingekomen brief van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende de heffing van vermakelijkheidsbelasting en de Katholieke filmkeuring in Kerkrade, met bijlagen. 1953 1 omslag 993 http://proxy.handle.net/10648/289c9e2d-e751-4097-be91-344fd930e6e2 Stukken betreffende de Watersnoodramp in Zeeland. 1953 1 omslag 994 http://proxy.handle.net/10648/c652f473-2ac2-4ca4-aef3-06871b31097b Stukken betreffende het bijwonen van de opening van de zgn. Academiefeesten te Breda ter gelegenheid het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Militaire Academie. 1953 3 stukken 995 http://proxy.handle.net/10648/e904ff24-b206-4e03-8f5b-5950bfc93029 Stukken en knipsels betreffende de door hem bijgewoonde oprichtingsbijeenkomst van de 'Indian Students Association in the Netherlands'. 1953 1 omslag 996 http://proxy.handle.net/10648/95ecd0e9-96f7-446b-b20b-e35052c71eeb Ingekomen aantekening betreffende de werkzaamheden van de raakvlakcommissies Maatschappelijk Werk/Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk/Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1954 1 stuk 997 http://proxy.handle.net/10648/de9af51f-5997-4258-9eef-25dedcdb2e7f Knipsel en fotokopieën van artikelen van C. Gerretson, E. van Raalte en P. Geyl inzake een discussie over de positie van Amsterdam als hoofdstad van het land. 1954, 1955 1 omslag 998 http://proxy.handle.net/10648/d459ce3d-db92-4250-ad79-dd4d7eeac969 Stukken betreffende zijn conflicten met C. Gerretson, lid van de Eerste Kamer. 1954-1956 1 omslag

Een van de conflicten betrof Drees' deelname aan vertrouwelijke bespreking op het congres van de Socialistische Internationale te Scarborough in oktober 1954. Zie inv.nr. 324.

999 http://proxy.handle.net/10648/9f6c5615-2f55-4671-aa25-f28c672c1df3 Stukken betreffende de tegen de burgemeester van 's-Gravenhage, F.M.A. Schokking, ingebrachte beschuldigingen aangaande zijn gedragingen als waarnemend burgemeester van Hazerswoude tijdens de bezettingstijd. 1956 1 omslag 1000 http://proxy.handle.net/10648/ecfd2acd-06dc-4cb6-abe7-a0d0591ac725 Ingekomen brief van de decanen van de faculteiten der Wis- en Natuurkunde van de Nederlandse universiteiten betreffende de beperking van de personeelsuitbreiding aan deze faculteiten. 1956 1 stuk 1001 http://proxy.handle.net/10648/3cbbfdad-5de9-4e0e-baf3-19213cf8f408 Ingekomen brief en knipsels betreffende zijn nieuwjaarsboodschap van 1956, in bijzonder het gericht op de Hongaarse vluchtelingen, met bijlagen. 1956, 1957 1 omslag 1002 http://proxy.handle.net/10648/451bc122-079d-449c-8851-b23dc81476d9 Programma met toelichting voor zijn bezoek aan het Gelderse Komgrondengebied. 1958 1 katern

Bevat foto's.

A.1.11. 'Elder statesman', 1958-1988 A.1.11.1. Aangelegenheden betreffende het Koninklijk Huis 1003 http://proxy.handle.net/10648/f11e96dc-fe87-429f-aee9-5dc69a683f68 Correspondentie met koningin/prinses Juliana en prins Bernhard, met bijlagen. 1959-1988 1 omslag 1004 http://proxy.handle.net/10648/e0e52d0b-6104-4a83-8115-f2d0689f2d99 Ingekomen telegrammen van prinses Wilhelmina met gelukwensen voor zijn verjaardag en dank voor de toezending van het boek 'Een jaar Buchenwald'. 1961 2 stukken 1005 http://proxy.handle.net/10648/9b23c1fb-90f0-4b61-8739-b4edd25b4ae7 Menu's van officiële diners bij bezoeken van buitenlandse staatshoofden aan Nederland. 1959-1965 1 omslag 1006 http://proxy.handle.net/10648/dae84afe-863f-406b-b064-d9660c49519b Programma van de viering van het zilveren huwelijksfeest van koningin Juliana en prins Bernhard op 30 april 1962. 1962 1 stuk 1007 http://proxy.handle.net/10648/20590200-4312-42eb-bf7c-4b2314799061 Programma van de begrafenis van prinses Wilhelmina, met liturgie van de kerkdienst van haar bijzetting. 1962 2 stukken 1008 http://proxy.handle.net/10648/84331ce8-1ac7-493a-83b5-d7cf4ab0d75b Stukken betreffende de door Drees en P.J. Oud uitgebrachte adviezen inzake de ministeriële verantwoordelijkheid voor de leden van het Koninklijk Huis en inzake het begrip 'Koninklijk Huis', met enkele latere knipsels 1964-1966 (1968, 1969) 1 omslag 1009 http://proxy.handle.net/10648/c4d56e69-37a0-48f5-a8d6-4599e3db9f44 Correspondentie met prinses/koningin Beatrix en prins Claus, met bijlagen. 1965-1988 1 omslag 1010-1013 Stukken betreffende zijn houding ten opzichte van het huwelijk van prinses Beatrix en Claus von Amsberg. 1965, 1966 3 omslagen, 2 stukken 1010 http://proxy.handle.net/10648/4881b3ae-d253-4c68-b47c-6158f563d593 Knipsels van zijn interview in de provinciale dagbladen op 6 november 1965 betreffende het respecteren van de keuze van prinses Beatrix, met perscommentaren en bijlagen, 1965 1011 http://proxy.handle.net/10648/fae5ce82-c459-4cf7-8d8d-b756103d7aed Teksten van de redevoeringen van G.M. Nederhorst en F.J. Goedhart tijdens het debat in de Tweede Kamer over de wet tot toestemming voor het huwelijk van Prinses Beatrix, afschriften, 1965 2 stukken 1012 http://proxy.handle.net/10648/2e7acce4-7f62-4a07-9c78-17fb538de93a Knipsels betreffende Drees' optreden als een van de getuigen bij het huwelijk, 1966 1013 http://proxy.handle.net/10648/79d5bfaf-ff0f-499a-9bbc-7f6ec6c787ed Ingekomen brieven betreffende zijn houding inzake het huwelijk van prinses Beatrix, met enkele concepten van antwoordbrieven, 1965, 1966 1014 http://proxy.handle.net/10648/2411b4ad-a779-47ae-83a0-8ef7b6fb7fce Ingekomen kerstkaarten van prinses/koningin Beatrix en prins Claus. 1965-1987 1 omslag 1015 http://proxy.handle.net/10648/c0eb3ff8-10a2-4a05-9c16-ce0460228d3e Uitnodigingen, orde van dienst, programma's e.d. van plechtigheid en feestelijkheden bij het huwelijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg. 1966, 1967 1 omslag 1016 http://proxy.handle.net/10648/c806a988-bc59-44d4-bc17-d437373b3aef Uitnodigingen, programma's e.d. voor de doopplechtigheden van de zoons ven prinses Beatrix en prins Claus. 1967, 1968, 1970 1 omslag 1017 http://proxy.handle.net/10648/f2d3aa54-3640-4471-8c9a-39325e36c016 Uitnodigingen, orde van dienst en programma van de kerkelijke inzegening van het huwelijk van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. 1966, 1967 1 omslag 1018 http://proxy.handle.net/10648/0b46de37-f77a-4fb2-bac7-7842980af862 Ingekomen kaarten van prinses Margriet met dank voor de gelukwensen bij de geboorte van haar zoons, met uitnodiging voor de doopplechtigheid van prins Maurits. 1968, 1969, 1972, 1975 5 stukken 1019 http://proxy.handle.net/10648/41e96a67-79e6-4321-b26d-5a01a7c9acde Ingekomen kaart van prinses Irene en prins Carlos met dank voor de gelukwensen bij de geboorte van hun zoon Carlos. 1970 1 stuk 1020 http://proxy.handle.net/10648/bf80c4c6-1907-46ac-ba89-1571821bd09c Uitnodigingen voor en programma van de viering van het zilveren regeringsjubileum van koningin Juliana. 1973 3 stukken 1021 http://proxy.handle.net/10648/481305e5-f33f-4ee1-9154-5bfd6048a92a Stukken betreffende het huwelijk van prinses Christina met Jorge Guillermo, met ingekomen geboortekaartje van hun eerste zoon Bernardo. 1975, 1977 1 omslag 1022 http://proxy.handle.net/10648/d36706d3-aef6-473c-a22f-9097bfe88b33 Ingekomen telegram van prins Willem-Alexander met dank voor de gelukwensen bij zijn achttiende verjaardag. 1985 1 stuk A.1.11.2. Nasleep van de Indonesische kwestie 1023 http://proxy.handle.net/10648/2c988175-b217-400b-be1d-586951bb6b48 'The beginnings of the Indonesian-Dutch negotiations and the Hoge Veluwe talks', door Idrus Nasir Djajadiningrat (1958), fotokopie, met publicaties en knipsels naar aanleiding van dit proefschrift en correspondentie. 1958, 1961 1 omslag

Bevat de tekst van Drees' artikel 'Nogmaals de besprekingen op de Hoge Veluwe' in 'Internationale Spectator' jg. 5 (1961) p. 120-124.

1024 http://proxy.handle.net/10648/c656da65-c7d3-487d-9ea0-76594fcb9d82 Correspondentie en aantekeningen betreffende de verhouding tussen Nederland en Indonesië, in het bijzonder Nieuw-Guineakwestie, met bijlagen. 1959-1962 1 omslag 1025 http://proxy.handle.net/10648/66fe2ddf-156a-41bc-a290-a08418c1bca5 Knipsels betreffende de verhouding Nederland-Indonesië, in het bijzonder Nieuw-Guinea, en de Indonesische kwestie in terugblik. 1959-1986 1 omslag 1026 http://proxy.handle.net/10648/47c58f3e-ffe9-4bd0-86a3-1c57549e12af Stukken betreffende de houding van de PvdA ten aanzien van Nieuw-Guinea. 1959-1963 1 omslag 1027 http://proxy.handle.net/10648/b85458af-cd9b-4ca6-8ebb-07cee4de1d6f 'Searchlight on Indonesia', memorandum opgesteld door dr. Sumitro, waarnemend minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië, met begeleidende brief. 1959, 1960 2 stukken 1028 http://proxy.handle.net/10648/2d468c19-9f4e-4b69-b4c0-e89101e7239a Aantekeningen achteraf betreffende verschillende aspecten van de Indonesische kwestie. z.d. (jaren 1960)

Deels in steno, deels getranscribeerd.

1029 http://proxy.handle.net/10648/cb7440dc-0e6f-40e6-8588-e5f9cddb2dd0 Correspondentie betreffende het onderzoek van M. Boon resp. C. Smit naar de Indonesische kwestie, met knipsels. 1961-1963, 1968, 1969 1 omslag 1030 http://proxy.handle.net/10648/d80e5fba-610a-42df-9ab0-3c4f0cb3556a Knipsels en correspondentie met D.U. Stikker betreffende het afluisteren van de telefoongesprekken tussen E.M.J.A. Sassen, C.P.M. Romme en L.J.M. Beel door het ministerie van Buitenlandse Zaken begin 1949. 1962, 1963 1 omslag 1031 http://proxy.handle.net/10648/74b220c5-f6b0-4340-b691-774e6f1ba50d Tekst van een niet uitgezonden televisie-interview over de Indonesische kwestie, afgenomen door Jan Eykelboom in oktober 1967, met correspondentie betreffende gebruik van fragmenten uit dat interview voor 'Indisch ABC', een reeks televisieprogramma's over de geschiedenis van Indonesië in 1970. 1965-1970 1 omslag 1032-1034 Knipsels en transcripties van televisie- en radio-uitzendingen over de zgn. Hueting-affaire, betreffende excessen door Nederlandse militairen begaan in Indonesië in de jaren 1945-1949, deels fotokopieën. 1968 december, 1969 3 omslagen 1032 http://proxy.handle.net/10648/16281af1-89ef-4cd1-8b88-0259d1d03136 1968 december, 1969 januari 1033 http://proxy.handle.net/10648/9502f3b1-b4da-4553-80d6-0dca33ab859a 1969 februari 1034 http://proxy.handle.net/10648/ed2aacac-4848-4f83-b00a-33124b3c36b4 1969 maart-oktober 1035 http://proxy.handle.net/10648/d88841f1-3612-4abc-842e-02e162aef595 Ingekomen brieven naar aanleiding van de Hueting-affaire en Drees' televisie-optreden op 4 februari 1969, met bijlagen. 1969 1 omslag 1036 http://proxy.handle.net/10648/bb36450b-21d7-4026-99f9-b6eeea7706d8 Uittreksels uit de notulen van ministerraadsvergaderingen in de jaren 1947-1955 betreffende het optreden van Nederlandse militairen in Indonesië en de affaire-Westerling. 1969 januari 1 omslag 1037 http://proxy.handle.net/10648/d1121e08-d8ce-493f-8080-51a9f6ea230b 'Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950', gedrukt, met verslagen van de parlementaire behandeling en bijlagen. 1969 1 omslag 1038 http://proxy.handle.net/10648/14e232cb-d74f-4dee-9b82-34fd43dabbf8 'Chronologisch overzicht van de ontwikkeling van het Indonesische vraagstuk in de nationale en internationale politieke verhoudingen' over de periode 14 augustus 1945 - 27 december 1949, gedrukt. 1969 1 omslag 1039 http://proxy.handle.net/10648/2296cbd5-9415-464b-ac5e-877d48215a10 Knipsels betreffende het 'Dagboek van Schermerhorn', uitgegeven door C. Smit. 1970, 1971 1 omslag 1040 http://proxy.handle.net/10648/f31edd4d-bdbc-46dd-988f-ca330b8d0aab Knipsels betreffende het beleid van minister van Buitenlandse Zaken J.M.A.H. Luns inzake Nieuw-Guinea, naar aanleiding van publicaties van I. Anak Agung en W. Oltmans. 1971-1974 1 omslag 1041 http://proxy.handle.net/10648/53dde957-a5dd-4263-8731-7c15ea0d529a Teksten van interviews met Drees over de Zuid-Molukse kwestie, met knipsels en ingekomen brieven. 1975-1978 1 omslag 1042 http://proxy.handle.net/10648/1a597dc3-e510-46e8-a000-f39ab76b97d0 'Indonesia Merdeka', scriptie van leerlingen van de lerarenopleiding Zuid-West Nederland, met correspondentie. 1976, 1977 1 omslag 1043 http://proxy.handle.net/10648/e901f076-8daf-4839-9934-5644dd141f9c Ingekomen manuscripten van artikelen van I.N. Gallhofer en W.E. Saris over de besluitvorming binnen de Nederlandse regering inzake de Indonesische kwestie, met begeleidende correspondentie. 1981, 1982 1 omslag 1044 http://proxy.handle.net/10648/c75b8369-a96a-4430-a676-fbfe84812389 Stukken betreffende het bezoek van M. Roem aan Drees in augustus 1982. 1982, 1983 1 omslag 1045 http://proxy.handle.net/10648/9b472f75-51f3-40e5-b4dc-aca482e40867 Ingekomen manuscript van het artikel van P.F. Maas, ' "Kalioerang", laatste halte op weg naar de tweede politionele actie', met begeleidende brief. 1983 2 stukken
A.1.11.3. Contacten met de pers, radio en televisie 1046 http://proxy.handle.net/10648/fec94798-2bda-443d-9695-fd3de13edbf1 Ingekomen brieven naar aanleiding van zijn radiovoordrachten over 'Zestig jaar levenservaring', met enkele minuten van antwoordbrieven. 1960-1962 1 omslag 1047-1048 Stukken betreffende zijn medewerking aan Drees aan diverse radio- en televisie-uitzendingen. 1962-1986 2 omslagen 1047 http://proxy.handle.net/10648/c4ae49de-f26d-4367-8bf0-7a06fc054e6e Ingekomen brieven van programmamakers en omroepmedewerkers, 1962-1986 1048 http://proxy.handle.net/10648/22597865-d769-459a-970b-d84f653939d9 Transcripties van verschillende radio- en televisieinterviews, 1970, 1975-1978 1049 http://proxy.handle.net/10648/dc531a80-9954-4906-b73f-42d153be1bdf Correspondentie met redacties van kranten en tijdschriften over door hem te schrijven artikelen en ingezonden brieven. 1962-1986 1 pak

Alfabetisch geordend op naam van het periodiek.

1050 http://proxy.handle.net/10648/009b61bb-b06e-4e71-8865-c56de0a47d75 Correspondentie met journalisten van kranten en tijdschriften over interviews. 1960-1985 1 omslag 1051 http://proxy.handle.net/10648/272e825e-8093-4e74-9c6c-885af8ccb935 Stukken betreffende zijn medewerking aan het KRO-televisieprogramma 'Drees en zijn tijd', uitgezonden op 30 juni 1974, met teksten van door Drees uitgesproken monologen. 1969-1974 1 omslag 1052 http://proxy.handle.net/10648/38c958be-32ce-497d-a643-3cd0d9eee244 Ingekomen brieven betreffende zijn medewerking aan de televisie-uitzending 'Kort Geding' inzake de volkstelling, met bijlagen. 1971 1 omslag 1053 http://proxy.handle.net/10648/573f9b78-bd74-429e-bd7f-d6563d85315d Stukken betreffende zijn medewerking aan het portret in de reeks 'Markant' van de NOS-televisie, uitgezonden op 9 september 1973. 1971-1973 1 omslag 1054 http://proxy.handle.net/10648/0104d620-5ee6-4712-8584-9ab4e76c7a40 Gastkaart van het Perscentrum Nieuwspoort, ten name van Drees. 1972 1 stuk 1055 http://proxy.handle.net/10648/f8799563-0493-43cb-9e66-b77779952dbf Tekst van een televisie-interview over ontwikkelingen in de PvdA en het socialisme, uitgezonden op 29 januari 1972 in het VARA-programma 'Achter het Nieuws', met ingekomen brieven en krantenknipsels. 1972 1 omslag 1056 http://proxy.handle.net/10648/9c44431a-bcc3-4f36-8cb3-ede20725755a Stukken betreffende zijn medewerking aan de jubileumdocumentaire over koningin Juliana van de NOS-televisie, uitgezonden op 6 september 1973, met de volledige tekst van het hem afgenomen interview. 1972, 1973 1 omslag 1057 http://proxy.handle.net/10648/4b825a9c-fec1-4eaf-bf58-79ba3fee1323 Stukken betreffende zijn medewerking aan een artikel over S.L. Mansholt in de 'Haagse Post' en de polemiek over de weergave van zijn mededelingen in dat artikel. 1972 1 omslag 1058 http://proxy.handle.net/10648/8de017ad-def5-4307-b6fb-d2e3e166024a Stukken betreffende zijn medewerking aan de publicatie van M.R. Marcuse, 'Gesprek met Dr. W. Drees Sr.' (Actuele Onderwerpen nr. 1528). 1973, 1974 1 omslag 1059 http://proxy.handle.net/10648/199726db-6c0b-4486-8a1f-99f920c21b40 Tekst van het interview met hem in het televisieprogramma 'De vuist van Duys' op 31 oktober 1975, met ingekomen brieven naar aanleiding van deze uitzending. 1975 1 omslag 1060 http://proxy.handle.net/10648/8f974c9b-233e-4841-a272-5a524437b7bc Correspondentie betreffende zijn medewerking aan het Tros-televisieprogramma 'Dr. Willem Drees 90 jaar', uitgezonden op 20 november 1976, met de volledige tekst van de uitzending. 1976, 1977 1 omslag

Zie ook inv.nr. 72.

1061 http://proxy.handle.net/10648/f455a3e9-3111-4328-b3d9-34aeb81df9a7 Tekst van de VARA-radio-uitzending naar aanleiding van zijn vijfennegentigste verjaardag. 1981 1 katern
A.1.11.4. Huldebetoon 1062 http://proxy.handle.net/10648/84ce9c8f-7137-47f1-82bf-f576faf29e1c Stukken betreffende het vernoemen van straten en gebouwen in verschillende plaatsen naar Drees. (1956) 1959-1987 1 omslag

Alfabetisch geordend op naam van de gemeente. Zie ook inv.nr. 1615.

1063 http://proxy.handle.net/10648/3c577a29-aa8b-4ead-a95a-752c79ef9128 Stukken betreffende het hem verleende lidmaatschap van het College van Vrije Poorters van Woudrichem. 1959, 1961-1963 1 omslag 1695 http://proxy.handle.net/10648/892f6730-ec1d-45e2-9f82-feba08e788c4 Oorkonde betreffende zijn installatie als Vrij Poorter van de Stad Woudrichem, met bijlage. 1959 2 stukken

Was oorspronkelijk inv.nr. 1064.

1065 http://proxy.handle.net/10648/0013bb40-960e-4b00-b09c-4d4acc6150bb 'Woudrichem vergeten stad aan de Merwede' uitkomsten van een onderzoek naar de sociale, economische en culturele ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente Woudrichem. 1956 1 deel 1066 http://proxy.handle.net/10648/ea0ef4e9-5a19-4372-9114-f7a5d65f19c7 Ingekomen stukken betreffende de toekenning en uitreiking van de gouden erepenning van de gemeente 's-Gravenhage. 1966 juli-augustus 3 stukken

De erepenning werd hem toegekend ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag.

1067 http://proxy.handle.net/10648/8eb0dad5-cf59-4e41-9e13-f9cf9e218419 Stukken betreffende de bouw en de opening van het Zorghuis 'Dr. W. Drees' te Den Haag. 1983, 1986-1988 1 omslag

Zie ook inv.nr. 1617.

1068 http://proxy.handle.net/10648/98b797a4-1b96-4bcf-b684-36dc3bb225ec Stukken betreffende de aan hem verleende B'nai Brith-medaille en de voorgenomen instelling van het Dr. Willem Drees-fonds. 1984, 1985 1 omslag
A.1.11.5. Overige bemoeienissen 1069 http://proxy.handle.net/10648/7c9d9b5a-f85d-4439-a102-9e26359d2ef0 Aantekeningen en ingekomen brieven over geschenken. 1959-1978 en z.d. 1 omslag

Zie ook inv.nr. 787.

1070 http://proxy.handle.net/10648/547cea96-aa45-44f9-9158-b6a980b9f14f Correspondentie betreffende de vervaardiging van portretten, beeldhouwwerken en penningen met de beeltenis van Drees, met bijlagen. 1959-1987 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 792, 1118 en 1130.

1071 http://proxy.handle.net/10648/77c1262b-72c4-427b-a5f2-5e1950c5144f Ingekomen brieven met uitnodiging of dankzegging voor redevoeringen, met enkele minuten van uitgaande brieven. 1959-1976 1 pak 1072 http://proxy.handle.net/10648/9581282a-1332-4e2c-a8e7-dd251edc8931 Uitnodigingen en programma's voor verschillende manifestaties en plechtigheden. 1959, 1964, 1969, 1979 1 omslag 1073 http://proxy.handle.net/10648/0893b7c0-cc49-4c53-a4f8-d726b4849355 Programma van het bezoek van Drees en zijn echtgenote aan Parijs in oktober 1959, met bijlagen. 1959 3 stukken 1345-1347 Stukken betreffende zijn reis naar Israël (van 21 maart tot 1 april 1960) en zijn lezingen over die reis. 1959-1961 3 omslagen 1345 http://proxy.handle.net/10648/430330b4-1666-4b04-ae78-d1ca75dcbe2f Ingekomen brieven, met enkele minuten van uitgaande brieven, 1959-1961 1346 http://proxy.handle.net/10648/27c3b49d-ab88-4701-8ec5-6d02512ee6b5 Programma van het bezoek, reisbescheiden en Drees' reisverslag, met bijlagen, 1960 1347 http://proxy.handle.net/10648/5befa5d5-d206-4167-8455-bc34bf7699dc Knipsels, 1960 1074 http://proxy.handle.net/10648/5ab30eb9-e4d2-4f86-b0ba-465eb071e3e7 Stukken betreffende zijn medewerking aan acties voor en adhesiebetuigingen aan Israël. 1960, 1968-1975 1 omslag 1075 http://proxy.handle.net/10648/0446dc43-8170-4f03-a5a7-9af5ad2ab4fe Stukken betreffende zijn publicaties en deelname aan een forumdiscussie over het vraagstuk van de Palestijnse vluchtelingen. 1960-1963 1 omslag 1076 http://proxy.handle.net/10648/44d6481b-78a0-4674-a660-91d16c2dd84e Ingekomen certificaten van boomplantingen in Israël, ontvangen als dank voor lezingen, bij verjaardagen en andere gelegenheden, met bijlagen. (1958) 1960-1985 1 omslag 1077 http://proxy.handle.net/10648/ef6ebd9d-53c4-467e-b534-4b85f5dc8ac4 Ingekomen uitnodigingen om zitting te nemen in comités van aanbeveling, erecomités, enz. 1960-1984 1 pak

Zie ook inv.nrs. 1074, 1080, 1081 en 1121.

1078 http://proxy.handle.net/10648/3972b250-e590-4b65-87f1-4c8ae56de764 Ingekomen documentatie en knipsels met resultaten van diverse opinieonderzoeken. 1961-1965, 1970 1 omslag 1079 http://proxy.handle.net/10648/23d434b9-0a20-48d7-81ef-c741f15d5141 Knipsels en documentatiemateriaal betreffende Israël en de Palestijnen. 1964-1977 1 omslag 1080 http://proxy.handle.net/10648/b0991be7-7325-4700-ad99-0b1510344e87 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het presidium van het Wereld Natuur Fonds. 1962-1964, 1966-1968 en z.d. 1 omslag 1081 http://proxy.handle.net/10648/36437d7b-acf6-4bfd-9192-ff8ba9e31ef3 Ingekomen circulaires en brieven, deels afschriften, betreffende de 'Aktie Bisschop Bekkers' voor inzameling van gelden ten behoeve van gehandicapte kinderen. 1962, 1966-1972 1 omslag

Drees was lid van het comité van aanbeveling.

1082-1087 Stukken betreffende de door hem verrichte officiële opening van bejaardenhuizen. 1962-1973 (1976) 6 omslagen 1082 http://proxy.handle.net/10648/b8ea1aff-82c3-4780-a9b1-9813c5d3783f Het eerste pensiontehuis en het tweede bejaardencentrum van de Stichting Bejaardenzorg Humanitas Hengelo, 1962, 1965 1083 http://proxy.handle.net/10648/aaba76d0-6573-495b-8f31-2749c67e3fd1 Rooms-Katholiek Pensiontehuis 'De Saenden' te Zaandam, 1966, 1967 (1976) 1084 http://proxy.handle.net/10648/e1f43b9c-e034-40d8-be2a-2a38b82e9abd Bejaardencentrum 'De Valentijn' te Maurik, 1969, 1970 1085 http://proxy.handle.net/10648/31ca1f14-4e8b-42e9-9150-0547fa90c1f5 Verzorgingscentrum 'Huis Ter Wijck' te Beverwijk, 1972 (1982) 1086 http://proxy.handle.net/10648/5f2dfc07-4f41-4ba4-b4dc-c54ee7f07893 Bejaardenhuis 'Noordhave' te Ridderkerk, 1973 1087 http://proxy.handle.net/10648/4efa1526-b07b-4d2c-9f9c-4c9cba79b2c0 Dienstencentrum en bejaardencomplex aan de Willem Dreeslaan c.q. Gortershof te Zaandijk, 1973 1088 http://proxy.handle.net/10648/b621830a-d650-4cc4-8f76-ee96f3a0fc1f Stukken betreffende zijn medewerking aan een handtekeningenactie voor de vrijlating van politieke gevangenen c.q. tegen aantasting van de rechtsstaat in Zuid-Afrika. 1963, 1964 1 omslag 1089 http://proxy.handle.net/10648/bbe6bfb1-f047-42a7-ad28-1185079b1529 Ingekomen scripties van H.G. Ouwerkerk over de kabinetsformaties van 1945 en 1946, met begeleidende brief en het concept van Drees' antwoord. 1965 4 stukken 1090 http://proxy.handle.net/10648/d063d877-d4d1-4a0f-87a5-88846e925174 Ingekomen scriptie van R.P. van den Helm over de kabinetsformatie van 1956, met begeleidende brief en aantekening met commentaar van Drees. 1965 3 stukken 1091 http://proxy.handle.net/10648/ca2617c2-4484-467e-a6a2-05e360d1502d Stukken betreffende de voorgenomen overdracht van zijn persoonlijk archief aan het Algemeen Rijksarchief, en betreffende de bewerking van zijn archief. 1965-1978 1 omslag 1092 http://proxy.handle.net/10648/e31bb4c3-c4d1-48e5-8497-02671014c2de Stukken en knipsels betreffende de redevoering door hem uitgesproken op het congres over de monarchie te Nijmegen. 1966 1 omslag

De tekst van deze redevoering ontbreekt.

1093 http://proxy.handle.net/10648/93470775-a944-4887-af13-544202d0cc4d Stukken betreffende de door hem geslagen miniatuur-eerste-paal voor het bejaardendienstverleningscentrum in Madurodam. 1966 4 stukken 1094 http://proxy.handle.net/10648/42bb99ca-0ec4-4e16-bd42-56e2aa8cc5ce Verslag van de actie 'Eten voor India' met begeleidende brief. 1966 1 katern, 1 stuk

Drees werkte mee aan de televisie-uitzending voor deze actie op 19 februari 1966.

1095 http://proxy.handle.net/10648/6409086f-7918-46a3-9915-6b696d653412 Verslag van het onder leiding van Z.R. Dittrich, lector van het instituut voor geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, gehouden werkcollege over het streven naar annexatie van Duits grondgebied in de jaren 1944-1950, met bijbehorende ingekomen brieven over heet afnemen van een interview aan Drees. 1967 1 omslag 1096 http://proxy.handle.net/10648/f17a7c72-f92c-4aa0-832f-4534589508f1 'Het Verbond voor Nationaal herstel' door C.H. Slechte, met briefwisseling inzake medewerking van Drees aan de totstandkoming van deze scriptie. 1967 1 omslag 1097 http://proxy.handle.net/10648/3ab9be68-4160-4103-9dd6-ba595fb1d555 Ingekomen brieven van het Rijksmuseum te Amsterdam betreffende bruikleen van objecten uit het bezit van Drees, met bijlagen. 1967-1969 1 omslag 1098 http://proxy.handle.net/10648/b7f9e46c-72a6-4b62-b9e3-2b0455a2ca8c Teksten van interviews met W. Schermerhorn en Drees over het ideaal van 'herstel en vernieuwing' in 1945, verschenen in de 'Groniek' van februari 1968, met bijlagen. 1967, 1968 4 stukken 1099 http://proxy.handle.net/10648/4509c78c-84fa-47cd-bdb4-7c5360bb1c06 Knipsels en documentatie over verschillende politieke en sociaal-economische kwesties. 1969-1984 1 omslag 1100 http://proxy.handle.net/10648/f442d88a-3e07-4457-a439-4049ebc74a13 Verslag van een bespreking van de Commissie Interdepartementale Taakverdeling (Commissie-Van Veen) met Drees, met bijlage. 1970 2 stukken 1101 http://proxy.handle.net/10648/8f8d4db7-c1e6-4986-9518-6d981948d7cf Stukken betreffende de vervaardiging van zijn wassen beeld door het panopticum Madame Tussaud te Amsterdam, en zijn bezoek aan het panopticum. 1970, 1971 1 omslag 1102 http://proxy.handle.net/10648/14ba479e-66d8-41bd-88d3-a4fad7e289c5 Stukken betreffende zijn publieke reactie op een interview met staatssecretaris J.C.E. Haex van Defensie over de taakverdeling tussen de minister en de staatssecretarissen van Defensie. 1971 4 stukken 1103 http://proxy.handle.net/10648/42568404-b7e1-4cd4-ae22-fc7412959ef1 Ingekomen circulaire van 'Het Vrije Volk' over veranderingen bij de krant, met knipsels. 1971, 1974 5 stukken 1104 http://proxy.handle.net/10648/3397eec0-02dc-489a-b0ce-6c6169ebdb86 Portrettekening van J.R. Thorbecke, vervaardigd en geschonken door P.J.H. Bast. 1972 1 stuk 1105 http://proxy.handle.net/10648/f0c95fa9-638b-4bd2-97cb-993cd657bb80 Bewijs van erkentelijkheid, tevens bewijs van inschrijving als donateur voor het leven van de Vereniging 'Nederlandse Blindenbond'. 1972 1 stuk 1106 http://proxy.handle.net/10648/8ade4ed4-fd8a-4f6c-8b92-79d0b56cb35d Knipsels betreffende zijn verklaring op de partij Democratisch Socialisten '70 te stemmen en zijn verdediging van het beleid van zijn zoon W. Drees jr. 1972 1 omslag 1107 http://proxy.handle.net/10648/8d670f90-2aee-42f7-b367-cd7ccb9bc5c3 'Zonnewijzer - II. Teltsjes en rimen. Nog een paar voorvallen uit vroeger en later tijd, weergegeven door E.N. van Kleffens, voor een aantal zijner vrienden, en hun aangeboden als Kerstgroet in 1973', gedrukt, met daarover gewisselde correspondentie. 1973, 1974 1 omslag 1108 http://proxy.handle.net/10648/2d8b0021-8faa-4d7e-a5c2-b2c1075ace59 Ingekomen stukken betreffende reünies van oud-Koreastrijders, met bijlagen en een knipsel. 1975-1977 1 omslag 1109 http://proxy.handle.net/10648/52373713-811f-4393-a569-fac3710b3dbc Knipsels betreffende de beschuldiging dat de firma Werkspoor in 1951 steekpenningen betaalde bij de levering van spoorwagons aan Argentinië, met de tekst van vragen van het Tweede Kamerlid A. van der Hek over deze kwestie, en het antwoord van de regering. 1976 1 omslag 1110 http://proxy.handle.net/10648/1485a1f9-62df-4267-a733-53f2c10be206 Ingekomen manuscripten van F.J.F.M. Duynstee betreffende het kabinet-Beel, met begeleidende brief. 1976 3 stukken 1111 http://proxy.handle.net/10648/c26b141b-eba0-4518-a06f-ba8645b14fcb Correspondentie naar aanleiding van zijn artikel met bezwaren tegen het restauratieplan voor paleis Het Loo, met bijlagen. 1976-1978 1 omslag 1112 http://proxy.handle.net/10648/1ffeda7d-58ff-4a8e-a8e5-9705c7bcbe88 Stukken betreffende de tentoonstelling 'Jordaan tekent Drees' in Atlas van Stolk te Rotterdam. 1976, 1977 1 omslag 1113 http://proxy.handle.net/10648/bcb87b55-9fe2-4431-9b58-c7421bc683ad Tekst van de redevoering van H. Algra bij de onthulling van het borstbeeld van P.S. Gerbrandy in de Rookzaal van de Tweede Kamer, met knipsel. 1977 2 stukken 1114 http://proxy.handle.net/10648/0b00294d-ad6f-4fe5-90d1-338e79f84b0c 'De val van de Rode Burcht', aflevering van 'Vrij Nederland' over de ondergang van 'Het Vrije Volk'. 1979 1 katern 1115 http://proxy.handle.net/10648/6e2a1e38-8747-4d5e-b07b-0c0da2893de3 Correspondentie betreffende de artikelenreeks 'Drees, staatsman tussen de schuifdeuren' door J. Jansen van Galen en H. Vuijsje ('Haagse Post'), en de omwerking daarvan tot het boek 'Drees, wethouder van Nederland', met knipsels. 1979, 1980 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 1127-1129.

1116 http://proxy.handle.net/10648/a950ec68-4bd8-4e8c-8b81-577fa36db453 Stukken betreffende zijn erevoorzitterschap van het Comité Monument Koningin Wilhelmina. 1979, 1982, 1983, 1987 1 omslag 1117 http://proxy.handle.net/10648/bcfe5e0f-1eb2-456e-b6f2-f6aa786482dd Correspondentie met de Anne Frank Stichting naar aanleiding van zijn artikel in 'Hollands Maandblad' over die stichting, met bijlagen. 1980, 1981 1 omslag 1118 http://proxy.handle.net/10648/0f99312c-8ad2-4dd2-969a-3435b099906f Stukken betreffende de vervaardiging en expositie van een geschilderd portret van Drees door R.P. Tonneyck. 1980, 1982 1 omslag

Zie ook inv.nr. 1070.

1119 http://proxy.handle.net/10648/adf78044-434f-4aca-88dc-fc002076d4be Tekst van zijn advies aan koningin Beatrix betreffende de kabinetsformatie, uitgebracht door tussenkomst van M.A.M. Klompé, met bijlage. 1981 2 stukken 1120 http://proxy.handle.net/10648/fd5036af-9017-4460-93e0-a38bb7d6ca11 Ingekomen brief van A.J.M. Evers over de tentoonstelling van zijn collectie politieke karikaturen, met bijlagen. 1981 1 omslag 1121 http://proxy.handle.net/10648/3129c541-3cdd-4b9a-87b3-a33883905fe6 Stukken betreffende zijn houding ten aanzien van de kruisrakettenkwestie. 1983-1985 1 omslag 1122 http://proxy.handle.net/10648/f004cf6e-6a18-4e53-9007-0e7d0a8a1ca5 Ingekomen brieven van verschillende personen, met het verzoek om een handtekening. 1983-1987 1 omslag 1123 http://proxy.handle.net/10648/0084d25f-52d2-4ee3-b370-ae74be77245c Ingekomen manuscript van A. Visser van het hoofdstuk over de formatie van het derde kabinet-Drees, onderdeel van haar dissertatie, met begeleidende brief. 1983 2 stukken 1124 http://proxy.handle.net/10648/f8ed2b0c-23db-46c4-b53d-47772f95d03d Stukken betreffende zijn medewerking, in de vorm van een korte inleiding op video, aan het symposium 'De AOW met pensioen' ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van De Centrale Levensverzekering NV in 1984. 1983, 1984 1 omslag 1125 http://proxy.handle.net/10648/50fd85fa-c97f-4dd5-a449-6d4ea5a0ff61 Correspondentie betreffende zijn medewerking aan de totstandkoming van het boek 'Willem Drees, democraat' van H.A. van Wijnen, met knipsels over deze uitgave 1983-1985 1 omslag 1348 http://proxy.handle.net/10648/0f4d59b2-9499-402e-ad59-1a78d4ae8b98 Ingekomen brieven betreffende uitlening van documenten uit zijn archief ten behoeve van de tentoonstelling '100 jaar pensioenstrijd in Nederland, 1884-1984', in het Gemeentemuseum Arnhem en het Fries Museum te Leeuwarden, met catalogus van de tentoonstelling. 1984 1 omslag 1126 http://proxy.handle.net/10648/177208a0-98dc-4a03-bc6a-101badd407ed Knipsels met recensies van 'Bij monde van Willem Drees' door Frits Huis en René Steenhorst. 1985 1 omslag 1127-1129 Stukken betreffende de herziene uitgave van 'Drees 100. Wethouder van Nederland' van J. Jansen van Galen en H. Vuijsje. 1985, 1986 2 omslagen, 1 katern

Zie ook inv.nr. 1115.

1127 http://proxy.handle.net/10648/652438f4-a844-4ce4-8f4f-2a85e524ec51 Correspondentie met bijlagen, 1985, 1986 1128 http://proxy.handle.net/10648/987b74d6-4a27-40c3-8b5f-d42f47273e8c Typoscript, 1986 1129 http://proxy.handle.net/10648/7a42fc44-15f7-4b99-8cc2-4989cc22b21c Magazine-uitgave van het boek, gedrukt, 1986 katern
1130 http://proxy.handle.net/10648/b9632364-7960-4428-821a-0f857cc629d4 Stukken betreffende de onthulling van het borstbeeld van Drees, vervaardigd door Sybilla Krosch, in het departement van Algemene Zaken op 25 maart 1986. 1986 1 omslag

Namens zijn vader sprak W. Drees jr. bij de plechtigheid een dankwoord uit.

1131 http://proxy.handle.net/10648/ce351c78-77b5-4e5c-aa58-116099d54f60 Stukken betreffende de tentoonstelling 'De eeuw van Drees', gehouden in het Willem Drees-huis en de daaraan gelieerde bejaardencentra te Amsterdam, en in het Museon te Den Haag. 1986 1 omslag 1132 http://proxy.handle.net/10648/4766a4ce-9a83-4949-82d7-1c2f715d40f1 Stukken betreffende het symposium 'Drees 1886-1986', georganiseerd door de vakgroep politieke wetenschappen en de afdeling staatkundig-historische studiën van de Rijksuniversiteit Leiden. 1986 1 omslag 1133 http://proxy.handle.net/10648/9646eced-3e77-4949-8825-a917f45fe683 Stukken betreffende de instelling van de 'Willem Drees-beurs' door de PvdA. 1986 1 omslag 1134 http://proxy.handle.net/10648/dcfd5dac-8c97-4fc3-b673-5cac48f3599e Stukken betreffende de publiciteit, de beantwoording van de ingekomen post en de bestemming van ontvangen geldgiften, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Drees. 1986 1 omslag

Deze stukken zijn opgesteld en ontvangen door Jan Drees en Wim Drees jr.

A.1.11.6. Herdenking bij zijn overlijden, 1988

Zie ook inv.nrs. 1471-1484.

1135 http://proxy.handle.net/10648/72668548-91d2-4688-b92f-b934193cfc24 Tekst van de verklaring van PvdA-fractievoorzitter W. Kok naar aanleiding van het overlijden van Drees, met bijlage. Fotokopie. 1988 2 stukken 1136 http://proxy.handle.net/10648/0ea9615f-4e83-4d94-8f5d-1098388d5595 Stukken betreffende de herdenking van Drees in het parlement. 1988 1 omslag 1137 http://proxy.handle.net/10648/e7d4cad2-2814-416d-9b2b-9b0dcdf2c457 Bij de familie ingekomen brief van de burgemeester van 's-Gravenhage, A.J.E. Havermans, met bijgevoegd de tekst van zijn herdenkingstoespraak in de Haagse gemeenteraad. 1988 2 stukken 1138 http://proxy.handle.net/10648/d9325e36-2e67-4a55-a27d-fa5c478b50ba Knipsels betreffende het overlijden van Drees. 1988 1 omslag 1139 http://proxy.handle.net/10648/045935a8-b020-4bc7-981d-0fafdb3052a7 'Persoverzicht naar aanleiding van het overlijden van dr. W. Drees op 14 mei 1988', samengesteld door de Rijksvoorlichtingsdienst, met aanvulling, fotokopieën. 1988 1 omslag 1140-1141 Condoleanceregisters van de Rijksvoorlichtingsdienst, Den Haag, met bijlagen. 1988 2 delen 1140 http://proxy.handle.net/10648/cb4739c0-0c4b-44d3-98c7-19bd3b718d8a Deel 1 1141 http://proxy.handle.net/10648/cfb054df-acfd-457e-8f2e-0668e7bf6079 Deel 2 1142-1145 Condoleanceregisters van de bejaardenhuizen beheerd door de Willem Drees Stichting te Amsterdam, met begeleidende brieven. 1988 4 delen 1142 http://proxy.handle.net/10648/0162c763-ea01-45ea-aaba-9b3f7e588519 'Willem Drees-huis', met bijlagen 1143 http://proxy.handle.net/10648/b1c3761b-a914-43f8-8ca6-1d293d1dfa6e 'De Klinker' 1144 http://proxy.handle.net/10648/85210c87-d55d-415b-bd52-53fd68afdf22 'Het Schouw' 1145 http://proxy.handle.net/10648/6e01dcbb-2f3a-45dc-b53d-0e1c4c141283 'De Venser' 1146 http://proxy.handle.net/10648/ac252654-c93e-4c49-b693-d9edfea7edc8 Condoleanceregister van de PvdA-afdeling Zwijndrecht, met begeleidende brief. 1988 1 deel 1147-1150 Condoleanceregister van de gemeente Veendam, met begeleidende brief. 1988 4 delen 1147 http://proxy.handle.net/10648/592de11c-6d4a-4dad-9de9-cebe81b7f7bc Deel 1 1148 http://proxy.handle.net/10648/3fd43e61-a1c2-4fbb-a2f6-3b5ccf1c9bb7 Deel 2 1149 http://proxy.handle.net/10648/fba0c8a1-000a-4e30-b170-1d4e9f48c977 Deel 3 1150 http://proxy.handle.net/10648/b5fa9b36-7e88-435b-9332-4a2c7b6dc9c6 Deel 4 1151 http://proxy.handle.net/10648/6d4d31b4-47b1-412d-b6ba-2941ea0c461e Condoleanceregister van de gemeente Wageningen, met begeleidende brief. 1988 1 omslag 1152 http://proxy.handle.net/10648/3e43e0c3-be3a-430d-8d06-769b30656703 Condoleanceregister van de afdeling Assen van de Algemene Nederlandse Ouderen Bond, met begeleidende brief. 1988 1 omslag
A.1.12. Nevenfuncties, 1910-1968

De jaartallen tussen haakjes geven aan in welke jaren Drees lid van de desbetreffende commissie enz. was. Zie voor zijn functies in de stenografische beweging rubriek 'Stenografie-Groote' (A.1.13.1).

A.1.12.1. Lid van de Commissie voor de jongeliedenorganisatie (1910-1911) 1153 http://proxy.handle.net/10648/4b346426-191e-4c7c-8527-a5d3866af3f3 Ingekomen briefkaart betreffende de oprichting van de jeugdorganisatie 'Kennis is macht' door de SDAP-afdeling Den Haag, met latere programma's van activiteiten. 1910, 1916, 1917 1 omslag A.1.12.2. Lid van de Haagsche Commissie voor Arbeiders Ontwikkeling (1911-1919) 1154 http://proxy.handle.net/10648/58302e94-bea8-4cb9-87ba-eba431ffa425 Stukken betreffende de instelling en activiteiten van de Haagsche Commissie voor Arbeiders Ontwikkeling door de SDAP-afdeling Den Haag en de plaatselijke vakbeweging. 1911-1918 1 omslag

Drees was voorzitter van de voorbereidende commissie, maar gewoon lid van de Haagsche Commissie voor Arbeiders Ontwikkeling

A.1.12.3. Voorzitter van de Commissie voor Propaganda onder de Vrouwen (1912) 1155 http://proxy.handle.net/10648/c81953f6-7fd1-4b61-9750-e85831a6e579 Circulaire, door Drees opgesteld, betreffende de oprichting van de Commissie voor Propaganda onder de Vrouwen door de SDAP-afdeling Den Haag. 1912 1 stuk A.1.12.4. Lid van de Raad van Toezicht c.q. Raad van Bestuur van de Haagse Volksuniversiteit (1916-1937) 1156 http://proxy.handle.net/10648/ebf6f4bd-65f3-4926-87cd-441e6d068b63 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht resp. de Raad van Bestuur van de Volksuniversiteit in Den Haag. 1916, 1928, 1937 4 stukken A.1.12.5. Commissaris van de Coöperatieve Woningbouw-Vereeniging Tuinstadwijk 'Daal en Berg' (1917-1919) 1157 http://proxy.handle.net/10648/d0228676-846e-46ef-bcb2-c2fe8b7496c3 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van de Coöperatieve Woningbouw-Vereeniging Tuinstadwijk 'Daal en Berg' te Den Haag. 1917, 1919, 1920 3 stukken A.1.12.6. Lid van de Commissie van beheer van het Volksgebouw (1918-1919?) 1158 http://proxy.handle.net/10648/c0dc2fd5-47c5-4648-b596-54974e29a48a Circulaires betreffende het financiële beheer van het 'Volksgebouw' van de sociaal-democratische beweging te Den Haag, met bijlagen. 1918 1 omslag

Zie ook inv.nr. 322.

A.1.12.7. Bestuurslid van de Vereeniging 'Volksbad' (1918-1930) 1159 http://proxy.handle.net/10648/aaf7f0c9-7e80-46f6-801b-cda89443b996 Stukken betreffende zijn benoeming tot lid van het bestuur van de Vereeniging 'Volksbad' te Den Haag. 1918 2 stukken A.1.12.8. Lid van het Comité voor 'De Nieuwe Gedachte' (1918-1920) 1160 http://proxy.handle.net/10648/497250da-a203-4960-8036-525268672722 Ingekomen aankondigingen van voordrachtsbijeenkomsten, georganiseerd door de het comité c.q. de stichting 'De Nieuwe Gedachte'. 1918-1921 1 omslag A.1.12.9. Bestuurslid van de Haagsche Bond 'Vacantiebezigheid voor Schoolkinderen' (1919-1931) 1161 http://proxy.handle.net/10648/470141cc-7cb0-4af3-8f36-0544001b8ef7 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het bestuur van de Haagsche Bond 'Vacantiebezigheid voor Schoolkinderen'. 1918, 1919, 1930, 1931 4 stukken 1162 http://proxy.handle.net/10648/589c78c4-fdf2-4abd-80b6-54e32c6989d2 'Haagsche Bond: Vacantiebezigheid voor Schoolkinderen', gedrukt. 1924 1 katern A.1.12.10. Lid van de Redactiecommissie van 'Gemeentebestuur' (1921-1942) 1163 http://proxy.handle.net/10648/a85e8ae1-7d88-42d9-8c81-36de53e5bd28 Stukken betreffende zijn benoeming en ontslag als lid van de commissie van redactie van het maandblad 'Gemeentebestuur', orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. 1921, 1942 2 stukken A.1.12.11. Lid van de Commissie voor de verdeling van de opbrengst van weldadigheidspostzegels (1924-1931) 1164 http://proxy.handle.net/10648/242f6a0f-68bb-4db2-b12c-3e014ca513ca Ingekomen brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw met uitnodiging om zitting te nemen in een commissie tot verdeling van de opbrengst van de weldadigheidspostzegels. 1924 1 stuk

De tweede bladzijde van deze brief ontbreekt.

A.1.12.12. Lid van de Commissie van arbitrage van het ziekenfonds 'Volharding' (1924) 1165 http://proxy.handle.net/10648/7dda8f38-28a6-4e35-b91c-e9f9d3fe7190 Ingekomen brief betreffende zijn benoeming tot lid van de van arbitragecommissie inzake het geschil tussen het Hasgse ziekenfonds 'Volharding' en dr. Oldenburg den Broeder. 1924 1 stuk A.1.12.13. Lid van de Tijdcommissie (1924) 1166 http://proxy.handle.net/10648/390cfc92-c553-464c-9107-9b0ccabb8679 'Midden-Europeesche Tijd', door A.A.W. Hubrecht en A.G. Boissevain, gedrukt. Uitgegeven in de serie 'Pro en Contra' serie IV, nr. 3. 1908 1 katern 1167 http://proxy.handle.net/10648/cf88e5a3-0f48-4389-8877-0a6a68b07065 'Verslag uitgebracht door de Tijdcommissie', gedrukt. 1924 1 deel

De commissie, waarvan Drees lid was, had tot taak de voor- en nadelen van de zomertijd te onderzoeken en over de invoering van een wettelijke tijd te adviseren.

1168 http://proxy.handle.net/10648/6565dc62-ce37-4395-a2ee-98b4cc02f8e8 Adres van het Haagsch Comité Zomertijd aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake de voorgestelde afschaffing van de zomertijd, gedrukt. 1925 maart 25 1 stuk

Drees was lid van dit comité.

1169 http://proxy.handle.net/10648/420b453b-f72a-42b0-81b3-d51fea9a6e27 Knipsels betreffende de invoering van een wettelijke tijd, met aantekening betreffende Drees' pleidooi in de Tweede Kamer op 22 november 1933. 1934, 1935 4 stukken
A.1.12.14. Lid van de Commissie inzake lonen, rechtspositie en medezeggenschap van het overheidspersoneel (1925-1931) 1170 http://proxy.handle.net/10648/85c15111-f717-49e2-9744-32a2abea17c8 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de commissie, ingesteld door NVV en SDAP, inzake lonen, rechtspositie en medezeggenschap van het overheidspersoneel. 1925, 1926 2 stukken 1171 http://proxy.handle.net/10648/85d2396c-6805-4d5c-bafd-2b06ee26dc93 'Rapport van de commissie, ingesteld door N.V.V. en S.D.A.P, tot onderzoek van het loonvraagstuk voor het overheids- en semi-overheidspersoneel en het vraagstuk van de verleening van medezeggenschap aan dit personeel. Eerste gedeelte: Het loonvraagstuk', gedrukt. 1931 1 katern A.1.12.15. Lid van het Algemeen bestuur van de Nederlandsche Vereeniging voor Pensioenverzekering van Sociale Werkers (1926-1928) 1172 http://proxy.handle.net/10648/7c818f42-0787-4967-b785-490c170e2458 Ingekomen brief met het verzoek toe te treden tot het algemeen bestuur van de Nederlandsche Vereeniging voor Pensioenverzekering van Sociale Werkers. 1926 1 stuk A.1.12.16. Lid van de Commissie van advies voor werkloosheid en aanverwante aangelegenheden (1926-1932) 1173 http://proxy.handle.net/10648/a03a5ce8-cbd9-46f6-b2c4-42132a15faf0 Ingekomen brief met het verzoek toe te treden tot de Commissie van advies voor werkloosheid en aanverwante aangelegenheden, ingesteld door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. 1926 1 stuk A.1.12.17. Ondervoorzitter van de Raad van beheer van NV Gemengd bedrijf Haagsche Tramweg Maatschappij (1927-1942, 1945) 1174 http://proxy.handle.net/10648/4f14f205-fc4d-415a-9f0c-a80b15353c77 Stukken betreffende zijn benoeming, herbenoeming en ontslag als lid en ondervoorzitter van de Raad van Beheer van NV Gemengd Bedrijf Haagsche Tramweg Maatschappij (HTM). 1926, 1941, 1942, 1945 1 omslag 1175 http://proxy.handle.net/10648/e0f08fd5-61bb-4282-ad89-91fce7a9c510 Overzicht van de stukkenwisselingen en besprekingen aangaande het Haagse tramvraagstuk, 1920-1926. 1926 1 stuk 1176 http://proxy.handle.net/10648/ecd53e20-3821-4c9f-91dd-d95301478753 Overeenkomst, statuten, vergunning, stichtingsakte van het pensioenfonds en pensioenreglement van de HTM, gedrukt, met bijlage. 1926 1 deel, 1 stuk 1349 http://proxy.handle.net/10648/e1cf4efd-af3a-47e7-b216-d65d17bf6e33 Voorstel van het college van B&W van 's-Gravenhage betreffende kapitaalsreorganisatie enz. bij de HTM, gedrukt, met bijlage. 1938 2 stukken 1177 http://proxy.handle.net/10648/f2f2ddae-2730-4054-a0a9-aef11cae17a1 Ingekomen brief van P.M. Montijn, directeur van de HTM, betreffende de rijsnelheden van de trams in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, met bijlagen. 1942 5 stukken 1178 http://proxy.handle.net/10648/a6e9e3fd-4d5e-4415-abb0-3616f769323f Notulen van de Raad van Beheer van de HTM, mei-juni 1945, met bijlagen, in het bijzonder betreffende de zuivering van het personeel. 1945 1 omslag

Drees maakte van 6 mei tot 16 juli 1945 wederom deel uit van de Raad van Beheer van de HTM.

A.1.12.18. Voorzitter van scheidsgerechten bij de Nederlandse Spoorwegen (1927-1929, 1935-1941) 1179 http://proxy.handle.net/10648/581496cc-d12b-4fc2-8aef-a07f8f268013 Stukken betreffende zijn benoeming en herbenoemingen tot voorzitter van een scheidsgerecht bij de Nederlandsche Spoorwegen. 1926, 1934, 1936, 1938, 1939 1 omslag

Scheidsgerechten arbitreerden bij bepaalde geschillen tussen leden van het personeel en de leiding van een bedrijf.

A.1.12.19. Commissaris van de Bank voor Nederlandse Gemeenten (1928-1934) 1180 http://proxy.handle.net/10648/5134990c-0439-43b5-afe0-c58d76223f30 Ingekomen brief betreffende zijn benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten. 1928 1 stuk A.1.12.20. Lid van de Algemeene Armencommissie (1928-1945) 1181 http://proxy.handle.net/10648/081e1cc1-07d2-420a-8ded-cd5da74bf141 Stukken betreffende zijn benoeming en ontslag als lid van de Algemeene Armencommissie. 1928, 1929, 1946 3 stukken Van de notulen van de 94e vergadering van de Algemeene Armencommissie, 13 februari 1929, is alleen het eerste blad aanwezig. 1182 http://proxy.handle.net/10648/748b8494-98c8-422d-9b77-586f43e97d9f Rapport aangaande de jaarverslagen der Armenraden over 1941. 1942 1 stuk 1183 http://proxy.handle.net/10648/a09aceb3-4802-43bc-bde9-2ecf8d4eddb4 Stukken betreffende de reorganisatie van de armenzorg in Nederland. 1942 1 omslag 1184 http://proxy.handle.net/10648/573c9fa9-6d5a-49cb-9365-ff9ad9874a40 Notulen van vergaderingen van de Algemeene Armencommissie. 1943, 1944 3 stukken 1185 http://proxy.handle.net/10648/6c7a6c16-1b15-42e8-a950-239a51f8467c 'Verslag over de verrichtingen aangaande het armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1940', gedrukt. 1943 1 katern A.1.12.21. Lid van de Commissie van advies voor de werkloosheidsverzekering (1929-1939) 1186 http://proxy.handle.net/10648/fd34a21f-55a4-49ac-8305-16c644633064 Beschikkingen van de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid resp. van Sociale Zaken, houdende zijn benoeming c.q. herbenoeming en ontslag als lid van de Commissie van advies voor de werkloosheidsverzekering. 1929-1939 1 omslag A.1.12.22. Commissaris van NV De Arbeiderspers (1929-1945) 1187 http://proxy.handle.net/10648/e3c06269-f915-4b88-97bc-ea81a9ecfaba Ingekomen stukken betreffende het opstellen van de krantenkoppen in dagbladen uitgegeven door NV Drukkerij en Uitgeversmaatschappij De Arbeiderspers. 1932 3 stukken 1188 http://proxy.handle.net/10648/33d4e2b6-af9d-4de0-a39e-8de888f286ce Stukken betreffende de NV Drukkerij en Uitgeversmaatschappij De Arbeiderspers in bezettingstijd en direct na de bevrijding. (1943) 1945 1189 http://proxy.handle.net/10648/3e79ed57-b808-40a0-8c58-9471dfae1206 Ingekomen brief van de president-commissaris van De Arbeiderspers betreffende het aftreden van Drees als commissaris. 1945 juli 1 stuk A.1.12.23. Lid van de Commissie inzake de verhouding tussen werklozensteun en de Armenwet (1929-1931?) 1190 http://proxy.handle.net/10648/dc4ed92c-d810-4f06-84eb-499e273082a3 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Commissie inzake de verhouding tussen werklozensteun en de Armenwet. 1929-1931 1 omslag A.1.12.24. Voorzitter van de Commissie voor de normalisatie van ziekenhuisgoederen (1929-1945) 1191 http://proxy.handle.net/10648/588ed668-d452-4296-a229-5d58abc5b7df Stukken betreffende zijn voorzitterschap van commissie voor de normalisatie van ziekenhuisgoederen. 1929, 1940, 1945 3 stukken A.1.12.25. Lid van het Nederlandse Comité van de Union Douanière Européenne (1929-1935?) 1192 http://proxy.handle.net/10648/f3b2b625-dc4e-44a2-9219-f35ff83ae6dd Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Nederlandse Comité van de Union Douanière Européenne. 1929-1931, 1934-1935 1 omslag 1193 http://proxy.handle.net/10648/38261f90-a12e-4b6f-ae98-ae4bf52db209 'Pan-Europa ABC', door R.N. Coudenhove-Kalergi, gedrukt. 1931 1 katern A.1.12.26. Bestuurslid van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid (1930-1934) 1194 http://proxy.handle.net/10648/306921af-5688-48b4-8424-4536975fcfc7 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het bestuur en subcommissies van de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid. 1929, 1931, 1933-1935 1 omslag A.1.12.27. Lid van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie (1930-1939) 1195 http://proxy.handle.net/10648/00d18a75-eba4-41cf-9082-887e4e55e7a7 Ingekomen brieven van de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland betreffende zijn verkiezing tot lid van deze Hoofdcommissie en zijn ontslagneming. 1930, 1938, 1939 3 stukken A.1.12.28. Lid van de Commissie inzake moeilijkheden bij en reorganisatie van de Nederlandsche Reisvereeniging (1930) 1196 http://proxy.handle.net/10648/594231c3-20de-4dd0-a1d5-1dfa2794ace9 Stukken betreffende de Commissie inzake moeilijkheden bij en reorganisatie van de Nederlandsche Reisvereeniging. 1930 4 stukken A.1.12.29. Bestuurslid van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel (1930-1935) 1197 http://proxy.handle.net/10648/60724587-944e-4ce6-9674-6752adc541d2 Ingekomen brief van de secretaris van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrijhandel betreffende zijn benoeming tot lid van het bestuur van deze vereniging. 1930 1 stuk A.1.12.30. Lid van de Studiecommissie inzake centraal overleg tussen grote gemeenten over personeelsaangelegenheden (1931-1933?) 1198 http://proxy.handle.net/10648/907cc3a5-bfd3-4ab5-bea7-1af49d658242 Stukken betreffende het gemeenschappelijk overleg tussen vertegenwoordigers van gemeenten met meer dan 40.000 inwoners inzake gemeentelijke personeelsvraagstukken. 1931-1938 1 omslag

Drees maakte deel uit van een studiecommissie die regeling van het centraal overleg voorbereidde.

A.1.12.31. Bestuurslid van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten (1931-1936) 1199 http://proxy.handle.net/10648/c3297204-39f5-49ef-84d3-eeeb579410d6 Stukken betreffende zijn benoeming en herbenoeming als lid van het bestuur van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. 1931, 1935 3 stukken A.1.12.32. Voorzitter van de Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen (1931-1942?) 1200 http://proxy.handle.net/10648/630faa56-6afe-4c79-a6e9-1bea21cb3e44 Stukken betreffende zijn voorzitterschap van de Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen. 1931, 1937, 1940, 1942 en z.d. 5 stukken 1201 http://proxy.handle.net/10648/75ff2342-21b9-40f8-bf1e-58fe0758dae3 'De Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen 1908-1933', gedrukt. 1933 1 katern A.1.12.33. Commissaris van NV Haagsche Bouwmaatschappij (1931-1943) 1202 http://proxy.handle.net/10648/a8e090b4-a419-4d9b-a40c-e8fe543cbf9a Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van de NV Haagsche Bouwmaatschappij (Habo). 1938, 1943, 1945 1 omslag A.1.12.34. Hoofdingeland van het Hoogheemraadschap Delfland (1931-1933) 1203 http://proxy.handle.net/10648/bc67e662-e41d-4519-9f40-5e79fe94348a Ingekomen brieven betreffende zijn benoeming tot hoofdingeland van Hoogheemraadschap van Delfland. 1931 2 stukken A.1.12.35. Lid van het Nationaal Crisis Comité (1931-1936) 1204 http://proxy.handle.net/10648/930913f8-bcc9-4212-af7c-16ba6e601f53 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Nationaal Crisis Comité. 1931, 1932, 1934, 1936 1 omslag 1205 http://proxy.handle.net/10648/5946a8f5-b40b-47b7-ac13-0b9e7155c841 Ingekomen brief van de gemeentesecretarie te Den Haag met uitnodiging tot bijwoning van de oprichtingsvergadering van het Haagsch Crisis Comité. 1931 1 stuk

Het Haagsch Crisis Comité was de plaatselijke afdeling van het nationale comité.

1206 http://proxy.handle.net/10648/802f61be-2adc-45d9-b5d3-8e1e163e8830 Rapport van het Nationaal Crisis Comité, 23 november 1931 - 9 juni 1936, gestencild. Stencil. 1936 1 deel
A.1.12.36. Lid van de Commissie inzake de salariëring van in communauteit levende personen (1932)

Het vraagstuk betrof vooral de salariëring van kloosterlingen-onderwijzers.

1207 http://proxy.handle.net/10648/a5632037-7b9b-470d-a6a1-89f13dd865e3 Ingekomen brief van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen houdende uitnodiging om zitting te nemen in een commissie inzake de salarissen van in communauteit levende personen. 1932 1 stuk 1208 http://proxy.handle.net/10648/e12809cb-d032-4c72-8408-734617d86463 Notulen van de Commissie ter bestudering van de salariëring van in communauteit levende personen. (1931) 1932 1 omslag 1209 http://proxy.handle.net/10648/ca4ea83c-19d8-41bd-a968-5c8414872507 Verslag van de Commissie ter bestudering van de salariëring van in communauteit levende personen, gestencild. 1932 1 stuk
A.1.12.37. Voorzitter van de Centrale commissie van bijstand voor de arbeidsbemiddeling en de migratie (1932-1940) 1210 http://proxy.handle.net/10648/52ccf796-a7ce-4fd9-9178-e90a94cda2d2 Stukken betreffende zijn voorzitterschap van de Centrale Commissie van Bijstand voor de Arbeidsbemiddeling en de Migratie. 1932, 1934, 1938, 1940 1 omslag A.1.12.38. Lid van de Nederlandsche Werkloosheidsraad (1933-1940?) 1211 http://proxy.handle.net/10648/285d0d5f-5b0b-4747-a723-3c85d100b81d Ingekomen brief van de secretaris van de Nederlandsche Werkloosheidsraad houdende uitnodiging tot het bijwonen van de vergaderingen van de raad. 1933 1 stuk A.1.12.39. Lid van de Commissie inzake salarisnormen van personeel in dienst van provincies, gemeenten, waterschappen enz. (1933) 1212 http://proxy.handle.net/10648/179a6684-c63a-4936-9866-1e2cd6e2ab6b Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de commissie voor de vaststelling van de salarisnormen voor het personeel in publiekrechtelijke dienst, ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. 1933 1 stuk 1213 http://proxy.handle.net/10648/49f80dc4-694e-405a-8dff-a658ff6772fe 'Rapport van de commissie, belast met het adviseeren omtrent toetsingsnormen voor de beoordeling van de bezoldiging van het personeel in dienst van provinciën, gemeenten, enz.', gedrukt, met bijlage. 1933 1 katern, 1 stuk A.1.12.40. Bestuurslid van de Stichting Haagsch Jeugdhuis (1933-1938) 1214 http://proxy.handle.net/10648/781a00c6-6e9d-4a9c-94c8-33b14bb2d968 Ingekomen stukken betreffende zijn lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Haagsch Jeugdhuis. 1933, 1938 3 stukken A.1.12.41. Lid van de Commissie van de SDAP inzake de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten en het Werkloosheidssubsidiefonds (1934) 1215 http://proxy.handle.net/10648/509de57b-69cf-4033-8194-a38e28dd04e9 'Rapport terzake van de financiële verhouding en het Werkloosheidsfonds', gedrukt. 1934 1 katern A.1.12.42. Bestuurslid van het 'Werkfonds 1934' (1934-1936) 1216 http://proxy.handle.net/10648/af64fb52-83e6-4afd-a7b0-bc9cb5ae4aaa Ingekomen brief van de Algemeen Voorzitter van het 'Werkfonds 1934', H. Colijn, met uitnodiging om zitting te nemen in het bestuur van dat fonds, met bijlage. 1934 2 stukken 1217 http://proxy.handle.net/10648/842a8885-1dee-4707-91b0-ba62c7518da3 Notulen van de vergaderingen van het bestuur van het 'Werkfonds 1934'. 1934-1936 1 pak 1218 http://proxy.handle.net/10648/46e3bb2d-6a96-4bf7-85f9-6c43b0520fd4 Notulen van de eerste vergadering van de Woningcommissie van het 'Werkfonds 1934'. 1934 1 stuk 1219 http://proxy.handle.net/10648/1fbad41c-f090-449b-9a84-d2b492a365c6 Kwartaalverslagen van de werkzaamheden van het 'Werkfonds 1934'. 1934-1939 1 pak 1220 http://proxy.handle.net/10648/e82fe056-d50e-4515-abb7-725391f464b5 Stukken, ontvangen als bestuurslid van het 'Werkfonds 1934'. 1934-1936 1 omslag 1221 http://proxy.handle.net/10648/7afd1382-1a7b-49ff-844c-feda9be2803b Brief van Drees en J. van den Tempel aan H. Colijn, voorzitter van de ministeriële commissie inzake het 'Werkfonds 1934', betreffende het functioneren van het Werkfonds, minuut, met ingekomen antwoordbrief. 1936 2 stukken 1222 http://proxy.handle.net/10648/11451f14-725c-468d-a5e1-866f516aac09 Knipsels betreffende het 'Werkfonds 1934', met een aantekening van Drees. 1934-1936 1 omslag A.1.12.43. Lid van de Commissie van advies volgens art. 8 van de Bedrijfsradenwet (1934-1939) 1223 http://proxy.handle.net/10648/fdaa2ed9-92fb-48a5-8fd9-17e918433056 Beschikkingen van de minister van Sociale Zaken houdende zijn benoeming, herbenoeming en ontslag als lid van de Commissie van advies bedoeld in artikel 8 van de Bedrijfsradenwet. 1934, 1935, 1939 1 omslag A.1.12.44. Lid, later voorzitter van de Commissie voor het Plan van de Arbeid (1934-1940) 1224 http://proxy.handle.net/10648/9954968d-af29-4b58-acb2-4b184ab943ff Stukken betreffende zijn lidmaatschap c.q. voorzitterschap van de Commissie voor het Plan van de Arbeid, ingesteld door SDAP en NVV. 1934, 1935, 1940 3 stukken

Drees werd in april 1940 voorzitter van deze commissie.

A.1.12.45. Voorzitter van een plaatselijke commissie inzake werkverruiming (1934-1935) 1225 http://proxy.handle.net/10648/4c6567df-ba69-4677-b462-bdb9dd14e00e Rapport van de commissie, ingesteld door de plaatselijke raad uit SDAP en vakbeweging, tot onderzoek van de mogelijkheden van werkverruiming binnen de gemeente Den Haag, gestencild, met knipsels. 1934, 1935 3 stukken A.1.12.46. Lid van de Commissie inzake reorganisatie van het gemeentebestuur (1935-1936) 1226 http://proxy.handle.net/10648/5496e497-4f26-4caa-8bca-59c01eb8cb84 Correspondentie betreffende het concept-rapport van de Commissie inzake reorganisatie van het gemeentebestuur, ingesteld door de Nederlandsche Vereeniging voor Handel en Nijverheid. 1936 3 stukken A.1.12.47. Lid van de Commissie van aandeelhouders tot onderzoek van de rekeningen van NV De Centrale Arbeiders-Verzekerings- en Depositobank (1935) 1227 http://proxy.handle.net/10648/46b22e38-3bc4-498b-bb08-04cb56b5b1eb Ingekomen brief van de NV De Centrale Arbeiders-Verzekerings- en Depositobank te Den Haag betreffende zijn benoeming tot lid van de Commissie van aandeelhouders tot onderzoek der balans en winst- en verliesrekeningen. 1935 1 stuk A.1.12.48. Lid van de Commissie voor contact tussen de SDAP-raadsfracties in de grote steden (1935) 1228 http://proxy.handle.net/10648/81ef6930-6b77-444e-937c-d95f24ba2977 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Commissie voor contact tussen de SDAP-raadsfracties in de grote steden. 1935 3 stukken A.1.12.49. Lid van de Commissie van advies voor het Werkloosheidssubsidiefonds (1936-1943) 1229 http://proxy.handle.net/10648/ae8db21c-f881-4b63-a7bc-1851f9c32322 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Commissie van advies voor het Werkloosheidssubsidiefonds. 1936, 1940, 1943 4 stukken A.1.12.50. Lid van de Commissie inzake herziening van de Armenwet (1937-1938) 1230 http://proxy.handle.net/10648/6053bd22-fdc8-474d-ad57-c2d095386839 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de commissie, ingesteld door de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid, inzake mogelijke herziening van de Armenwet. 1937 2 stukken

De werkzaamheden van deze commissie werden opgeschort na de instelling van de Staatscommissie inzake werklozenzorg. Zie inv.nr. 1235.

A.1.12.51. Lid van de Commissie van advies inzake de Girowet (1937-1942?) 1231 http://proxy.handle.net/10648/7f799f1b-4435-42cc-8c7d-dbc3bc198c1e Ingekomen brief van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende zijn benoeming tot lid van de commissie van advies, ingesteld bij artikel 9 van de Girowet, met afschrift van het benoemingsbesluit. 1937 2 stukken A.1.12.52. Lid van de Commissie van SDAP en NVV inzake herziening van de Armenwet (1937-1938)

De werkzaamheden van deze commissie werden opgeschort na de instelling van de Staatscommissie inzake werklozenzorg. Zie inv.nr. 1235.

1232 http://proxy.handle.net/10648/396d8b1a-5cfc-4840-b2fc-39318bfe8123 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de commissie, ingesteld door het NVV en de SDAP, inzake herziening van de Armenwet. 1937, 1938 1 omslag 1233 http://proxy.handle.net/10648/c1365cad-e7de-4bc6-9143-0b5d0334bb35 Concept-rapporten van de commissie, ingesteld door het NVV en de SDAP, inzake herziening van de Armenwet. 1937 2 stukken
A.1.12.53. Lid van de Commissie van de SDAP inzake herziening van het strijdprogram (1937-1938) 1234 http://proxy.handle.net/10648/f065333d-25c7-4c52-84d8-5892e038fff2 Ingekomen brief betreffende zijn benoeming tot lid van de Commissie van de SDAP inzake herziening van het strijdprogram. 1937 1 stuk A.1.12.54. Lid van de Staatscommissie inzake werklozenzorg (1938-1940) 1235 http://proxy.handle.net/10648/39bc0b4d-19d7-4c40-b613-ab6bdf586eca Stukken betreffende zijn benoeming en ontslag als lid van de Staatscommissie inzake werklozenzorg. 1938, 1940 5 stukken A.1.12.55. Lid van de Commissie van preadvies over het voorontwerp wettelijke regels inzake kinderbijslagverzekering (1938) 1236 http://proxy.handle.net/10648/4017fe09-3e48-4a78-a58b-1706b17f6d7b Beschikking van de Voorzitter van de Hooge Raad van Arbeid houdende zijn benoeming tot lid van de commissie voor het uitbrengen van preadvies over het voorontwerp wettelijke regels inzake kinderbijslagverzekering. 1938 1 stuk 1237 http://proxy.handle.net/10648/26b3ac2c-8245-42ff-8abc-2a5c08b07527 Notulen van de sub-commissie van de commissie van advies uit de Hooge Raad van Arbeid, inzake kinderbijslagverzekering. 1938 1 stuk 1238 http://proxy.handle.net/10648/5ac6e5a7-895e-4125-8918-01ffad01dfc2 'Advies van den Hoogen Raad van Arbeid betreffende wettelijke regeling inzake kinderbijslagverzekering', gedrukt. 1938 1 katern A.1.12.56. Lid van de Staatscommissie inzake wijziging van de Woningwet (1938-1940) 1239 http://proxy.handle.net/10648/ef5dfcc8-98e4-4444-9da1-7d5df0a567d8 Ingekomen brief van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende zijn benoeming tot lid van de Staatscommissie ter voorbereiding van een wijziging van de Woningwet, met afschrift van het benoemingsbesluit. 1938 2 stukken 1240 http://proxy.handle.net/10648/5510e8fb-31cb-45e0-a9c9-1affcd217348 'Verslag van de staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 16 februari 1938, no. 25', gedrukt. 1940 1 deel A.1.12.57. Arbiter in arbeidsgeschillen in het landbouwbedrijf (1938-1940?) 1241 http://proxy.handle.net/10648/09ef8805-a019-4980-bfeb-827697a1746e Stukken betreffende zijn optreden als arbiter in arbeidsgeschillen in het landbouwbedrijf. 1938, 1939 5 stukken A.1.12.58. Voorzitter van een plaatselijke commissie inzake werkverruiming en werkverschaffing (1938) 1242 http://proxy.handle.net/10648/60e105f9-91e2-4acd-a170-03dbfa3d0e3c Rapport van de commissie, ingesteld door de federatie Den Haag van de SDAP, tot samenstelling van overzicht van werken die door werkverruiming of werkverschaffing zouden kunnen worden gerealiseerd, gestencild, met bijlage. 1938 2 stukken A.1.12.59. Lid van de Raad van advies van het Instituut voor Bestuurswetenschappen (1938-1940?) 1243 http://proxy.handle.net/10648/c3c3d452-bb7e-4e96-ba6c-be2a022aa145 Stukken betreffende zijn benoeming tot lid van de Raad van Advies van het Instituut voor Bestuurswetenschappen, opgericht door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. 1938, 1939 2 stukken A.1.12.60. Lid van het Dagelijks bestuur van het Studiefonds voor Werkverruiming (1939-1940?) 1244 http://proxy.handle.net/10648/79f82ec7-d335-413b-b385-bf263ed95e5b Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Studiefonds voor Werkverruiming. 1939-1940 1 omslag A.1.12.61. Bestuurslid van het Centraal Instituut voor Industrialisatie (1939-1940?) 1245 http://proxy.handle.net/10648/83a9e27c-dcbc-41e3-938d-a238fb1bf02b Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van het Centraal Instituut voor Industrialisatie. 1938-1940 1 omslag

Van de notulen van de eerste bestuursvergadering is alleen de eerste bladzijde aanwezig.

A.1.12.62. Lid van het Uitvoerend comité van de Socialistische Arbeiders Internationale (1939-1940) 1246 http://proxy.handle.net/10648/4018294c-5224-4fc1-a42d-aa070a682adc Stukken betreffende de vergadering van het Uitvoerend comité van de Socialistische Internationale in Brussel van 23 tot en met 25 februari 1940. 1940 1 omslag

Drees maakte namens de SDAP deel uit van dit comité, samen met J.J. Vorrink.

A.1.12.63. Bestuurslid van het 'Algemeen Steuncomité 1939' (1939-1940) 1247 http://proxy.handle.net/10648/1ea5da77-4a6d-4675-910a-9c9f2b7f73f4 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het bestuur van het 'Algemeen Steuncomité 1939'. 1939, 1940 5 stukken A.1.12.64. Lid van het bestuur van de Nederlandse groep van de Interparlementaire Unie, 1940 1248 http://proxy.handle.net/10648/bc80dd78-e2a9-4663-889f-008c9b2301e0 Agenda van de algemene vergadering van de Nederlandse groep der Interparlementaire Unie op 6 maart 1940, met onder meer kandidaatstelling van Drees voor de verkiezing tot bestuurslid, gedrukt. 1940 1 stuk A.1.12.65. Lid van de Commissie ordening maatschappelijk hulpbetoon (1943-1944) 1249 http://proxy.handle.net/10648/86a6f2a7-4e11-4d33-a476-553430818fe3 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Commissie ordening maatschappelijk hulpbetoon, ingesteld door de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid. 1943-1944 1 omslag A.1.12.66. Commissaris, later president-commissaris van NV De Centrale Arbeiders-Verzekerings- en Depositobank NV (1945-1962) 1250 http://proxy.handle.net/10648/098e95d0-483c-49c9-ae2f-160013dd56c3 Stukken betreffende de zuivering van de leiding van NV De Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank na de bevrijding. 1945, 1946 1 omslag 1251 http://proxy.handle.net/10648/a43b63a2-22bc-430a-a97f-f5780307bc80 Stukken ontvangen als president-commissaris van De Centrale Arbeiders-Verzekeringsbank NV. 1957, 1959, 1961 5 stukken 1252 http://proxy.handle.net/10648/76d5df91-9e31-48a6-8375-be985e01f1e2 Stukken betreffende het aftreden van H.J. Hofstra als directeur van De Centrale Arbeiders-Verzekeringsbank NV. 1960, 1961 1 omslag 1253 http://proxy.handle.net/10648/ecbc8435-5719-4adb-be68-97b7a4ec8c56 Notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen van De Centrale Arbeiders-Verzekeringsbank N.V. te Den Haag, afschrift, met bijlagen. 1962 3 stukken

In deze vergadering trad Drees af als president-commissaris en als commissaris. Alleen de laatste pagina van de notulen is aanwezig.

A.1.12.67. Lid van de Tweede Kamer (1946, 1948, 1952, 1956) 1254 http://proxy.handle.net/10648/aba6ee9d-76bb-433e-b193-ab99d08c5c9b Stukken betreffende zijn benoeming en ontslag als lid van de Tweede Kamer. 1946, 1947, 1952 3 stukken

Een brief is gedateerd 9 oktober 1947, een jaar waarin geen verkiezingen werden gehouden.

A.1.12.68. Lid van de Commissie van de PvdA tot herziening van het beginselprogram (1957) 1255 http://proxy.handle.net/10648/ebcf5921-9ac4-4fc6-b060-7c57a74391bb Ingekomen uitnodiging om zitting te nemen in de Commissie van de PvdA tot herziening van het beginselprogram. 1957 1 stuk

Drees bedankte na enkele vergaderingen voor het lidmaatschap.

A.1.12.69. Voorzitter van de Commissie Spreiding Rijksinstellingen (1960-1964) 1256 http://proxy.handle.net/10648/238582c7-2a2e-4fbb-a8a0-cb939230da78 Knipsel van een artikel van W. Drees jr. over verplaatsing van het regeringscentrum. 1959 1 stuk 1257 http://proxy.handle.net/10648/36c7c56e-9e2e-4d28-b522-e22efae660d1 Stukken betreffende de instelling en de officiële installatie van de Commissie Spreiding Rijksinstellingen door de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. 1960 4 stukken 1258 http://proxy.handle.net/10648/30a4ed7c-b576-4464-946b-d6e1af7a5442 Notulen van de vergaderingen van de commissie. 1960-1961 1 omslag 1259 http://proxy.handle.net/10648/b7bd406b-2055-45c5-b5c5-93931fa363eb Notities ontvangen als voorzitter van de commissie. 1960 en z.d. 1 omslag 1260 http://proxy.handle.net/10648/bce39818-e36f-4cfb-a3fe-c384f1914f41 Rapport van de commissie, met aanbiedingsbrief aan de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, minuut. 1961 1 deel, 1 stuk 1261 http://proxy.handle.net/10648/fc5d3b61-7ea0-4431-98f0-7251c6ecf53f Ingekomen brieven betreffende de behandeling van het rapport door de regering, en inzake de formele opheffing van de commissie, met bijlage. 1961, 1964 4 stukken A.1.12.70. Voorzitter van de Commissie Emulgator ME-18 (1960-1961) 1262 http://proxy.handle.net/10648/0f089338-7ee4-434b-bbc9-ffb4441dfc10 Tekst van de taakomschrijving van de 'Commissie Emulgator ME-18' tot onderzoek van de zgn. 'Planta'-affaire, ingesteld door de Raad van Bestuur van Unilever NV. 1960 1 stuk 1263 http://proxy.handle.net/10648/e3c853cf-8fc7-4f49-9ee9-935974cf4538 Stukken ontvangen en opgemaakt als voorzitter van de 'Commissie Emulgator ME-18'. 1960-1962 1 omslag 1264 http://proxy.handle.net/10648/3f227bce-2a2d-4996-9dfd-4c5b11eac3fb Notulen van de vergaderingen van de commissie, met bijlage. 1960, 1961 1 omslag 1265 http://proxy.handle.net/10648/01ab21f9-d32d-4bb8-b106-29c45e74b958 Chronologisch verslag van het verloop van de zgn. Planta-affaire van 22 augustus 1960 tot en met 19 september 1960, ingezonden door mr. C.T.C. Heyning, met bijlagen. 1960 1 omslag 1266 http://proxy.handle.net/10648/d198abee-4a5a-4c09-943e-b7f8d353b93c Knipsels over de Planta-affaire, en correspondentie met W.F. Wertheim naar aanleiding van een artikel van diens hand over Drees' aandeel in het onderzoek. 1960, 1961 1 omslag 1267 http://proxy.handle.net/10648/7ceb6906-fa32-49fa-9a03-2562d7d44686 Verslag van de commissie. 1961 1 stuk 1268 http://proxy.handle.net/10648/775f9e19-9963-41ab-a692-13b38b8943de Tekst van de door F.J. Tempel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Unilever NV, uitgesproken rede op de jaarvergadering te Rotterdam. 1961 1 stuk A.1.12.71. Voorzitter van de Commissie van advies inzake uitkeringen ten gunste van Nederlandse slachtoffers van de nationaal-socialistische vervolging (1961-1962) 1269 http://proxy.handle.net/10648/cc70a72b-6379-4ef3-a6dd-d901644b5393 Stukken en knipsels betreffende de te treffen regelingen voor de uitkering van schadeloosstellingen aan Nederlandse slachtoffers van nationaal-socialistische vervolging, in het kader van de met West-Duitsland op 8 april 1960 gesloten verdragen. (1947) 1960-1966 1270 http://proxy.handle.net/10648/90a16e63-68d9-4973-b49d-a4020ecaf320 Ingekomen brief van de minister-president betreffende de instelling van de commissie van advies inzake uitkeringen ten gunste van Nederlandse slachtoffers van de nationaal-socialistische vervolging. 1961 1 stuk

De bijlagen bij deze brief ontbreken.

1271 http://proxy.handle.net/10648/f42d0fc8-f05f-4f25-9b32-0b1ec8115bb9 Rapport van de commissie van advies inzake uitkeringen ten gunste van Nederlandse slachtoffers van de nationaal-socialistische vervolging, in tweevoud. 1962 1 deel, 1 stuk 1272 http://proxy.handle.net/10648/8e953a2e-7594-4c15-b393-ad55f2228581 Ingekomen brief van de minister-president met dankzegging voor het door de commissie uitgebrachte rapport. 1962 1 stuk 1273 http://proxy.handle.net/10648/ec4541a2-f373-45ab-a3dd-e036a0f987e3 Eindverslag betreffende de werkzaamheden van het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schadeuitkeringen (CADSU), met begeleidende brief en bijlagen. 1966 1 omslag
A.1.12.72. Voorzitter van het Curatorium van het oorlogsmuseum Overloon (1961-1968) 1274 http://proxy.handle.net/10648/7696743f-cdb5-40ac-b195-b86090448b8f Stukken betreffende het oorlogsmuseum te Overloon en Drees' voorzitterschap van het Curatorium van dat museum. 1960-1975 1 omslag A.1.12.73. Voorzitter van de Stichting 'Nederlands Comité Vluchtelingenhulp 1963' (1963-1965) 1275 http://proxy.handle.net/10648/eee9260d-1ffb-4207-a362-08a93cc3a5b0 Ingekomen brief van C.L. Patijn, voorzitter van de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp, met het verzoek om het voorzitterschap te aanvaarden van een nationaal actiecomité voor vluchtelingenhulp. 1963 1 stuk 1276 http://proxy.handle.net/10648/eee6add0-8b1d-40ba-a7a7-0338636e73a9 Akte van oprichting van de Stichting 'Nederlands Comité Vluchtelingenhulp 1963', verleden voor notaris E. Spier te Amsterdam, afschrift. 1963 1 katern 1277 http://proxy.handle.net/10648/398883e9-f31f-486d-b828-0efd16ccfe62 Krantenknipsels en brochures betreffende hulp aan vluchtelingen in Griekenland en Turkije. 1963, 1964 1 omslag 1278 http://proxy.handle.net/10648/bccfc531-19e2-4f68-8441-e7c25b8e9b8a Verslag van de op 21 oktober 1963 gehouden actie 'Hun laatste kans' ten bate van vluchtelingen in Griekenland en Turkije, gedrukt, met begeleidende brief. 1964 1 katern, 1 stuk

Het verslag bevat een voorwoord van Drees.

1279 http://proxy.handle.net/10648/ef65e786-d4b6-4207-944e-a39ce18fabf3 Ingekomen brief van C.L. Patijn, voorzitter van de Nederlandse Federatie voor Vluchtelingenhulp, met dankzegging voor de medewerking van Drees aan de hulpactie. 1964 1 stuk 1280 http://proxy.handle.net/10648/7494106d-2e2b-439e-8c81-4db3a2fa5125 Accountantsrapport inzake de controle van de financiële verantwoording van de stichting over de periode 13 juni 1963 - 2 juni 1965. 1965 1 katern 1281 http://proxy.handle.net/10648/638cabe6-d341-4e1c-b6dc-8e8644dea099 Verslag van de op 11 september 1965 in Amsterdam gehouden Vluchtelingendag. Gedrukt. z.d. 1 katern 1282 http://proxy.handle.net/10648/4e19b972-e4bb-43bb-9401-e4e84d48ec1f Ingekomen brief van mr. F.J.F.M. van Thiel houdende uitnodiging om voorzitter te worden van het Comité van aanbeveling van het Nederlands Comité Vluchtelingenhulp 1966. 1965 1 stuk
A.1.12.74. Lid van het Curatorium van de Stichting Volk en Verdediging (1964-1967) 1283 http://proxy.handle.net/10648/a7052c06-f2f5-4b28-89fc-e990017b7c06 Ingekomen brieven van het bestuur van de Stichting Volk en Verdediging betreffende zijn lidmaatschap van het curatorium van deze stichting. 1964, 1967 5 stukken
A.1.13. Lid van verenigingen en gezelschappen A.1.13.1. Stenografie-Groote 1284-1285 Knipsels betreffende stenografie, de stenografische beweging en Drees' rol daarin, met bijlagen. 1899-1986 2 omslagen 1284 http://proxy.handle.net/10648/5787561e-f943-4d7b-ae07-f85f876feb42 1899-1939 1285 http://proxy.handle.net/10648/446648cf-4ef2-4fc6-bd1c-1ca41bf986e8 1947-1986 1286 http://proxy.handle.net/10648/b41e1915-b67d-4e76-b9a3-0c3c21f694c8 Diverse stukken betreffende stenografie en de stenografische beweging. 1900-1974 1 omslag 1287 http://proxy.handle.net/10648/bf7723b2-0342-4d1c-b35e-9985b725a3e6 Door hem behaalde diploma's in de stenografie-Groote. 1900, 1901, 1903 1 omslag 1288 http://proxy.handle.net/10648/c9520fee-c2c6-434b-a9d3-b6563c7709c1 Stukken betreffende de Amsterdamsche Stenografen-Vereeniging Groote 'Steeds Sneller'. 1902-1927 1 omslag

Drees was mede-oprichter van deze vereniging en bestuurslid van 1902 tot 1904.

1289 http://proxy.handle.net/10648/3b3ae317-458f-438c-be9a-e2f4ea3fd7b1 Correspondentiecahier van de Amsterdamsche Stenografen-Vereeniging Groote 'Steeds Sneller'. 1902 1 deel

In steno. Dit cahier circuleerde april-juli 1902 onder de leden die op de Openbare Handelsschool zaten, onder wie Drees.

1290 http://proxy.handle.net/10648/7d7d0bd1-ebf8-4c12-b5e5-7d20bc46ad56 Teksten van artikelen en redevoeringen van zijn hand betreffende stenografie en de stenografische beweging, met bijlagen. 1902-1978 1 omslag 1291-1292 Correspondentie met A.W. Groote, ontwerper van de stenografie-Groote, met bijlagen. 1902-1942 2 omslagen

In steno.

1291 http://proxy.handle.net/10648/2baf0347-09e1-4f0f-bf29-dcc22d1a21e5 Briefwisseling, 1902-1940 1292 http://proxy.handle.net/10648/52a65f5d-e0dd-4a45-8506-0e51cb830ade Ingekomen briefkaarten, 1902-1942
1293-1294 Correspondentie betreffende stenografie en de stenografische beweging. 1902-1980 2 omslagen

Alfabetisch geordend. De brieven zijn grotendeels in steno. Zie ook inv.nrs. 1291-1292 en 1300.

1293 http://proxy.handle.net/10648/dacd93b0-7c9a-47f6-8010-38ca621db41c Brieven, 1903-1980 1294 http://proxy.handle.net/10648/bea9f3ac-d6f4-40ac-825d-a6964f6cd6a7 Briefkaarten, 1902-1945
1295 http://proxy.handle.net/10648/105bb147-46c2-4d7d-bb48-2064c2b44072 Stukken betreffende de door Drees en anderen afgelegde openbare proeven om de deugdelijkheid van de stenografie-Groote voor de vergaderpraktijk te bewijzen. 1903, 1905 5 stukken 1296 http://proxy.handle.net/10648/eebb6d73-81b4-42fc-8a1f-db8fb5fb0093 Stukken betreffende de Nederlandse Stenografen-Bond 'Groote' en de Federatie voor Stenografie 'Groote'. 1904-1920, 1940 en z.d. 1 omslag

Drees was bestuurslid van zowel de Bond (1904-1917) als de Federatie (1917-1940).

1297 http://proxy.handle.net/10648/66294ee8-bf0b-48e8-a828-70c7b6da1ce0 Aantekeningen betreffende de stenografische systeemstrijd. ca. 1906 1 omslag

In steno.

1298 http://proxy.handle.net/10648/3cf9ff16-43d7-4a51-a402-6a549188dfd1 Cahiers met stenografische verslagen, in het bijzonder van colleges van G.J.P.J. Bolland. 1906-1913 7 katernen

In steno.

1696 http://proxy.handle.net/10648/c98a4bc5-4111-4e16-aed4-96ec3b25e7f7 Poster met foto's van de Amsterdamsche Stenografen-Vereeniging Groote 'Steeds Sneller', gebruikt voor een tentoonstelling van de Haagsche Stenografen-Vereeniging 'Groote'. 1914 1 stuk

Was oorspronkelijk inv.nr. 1299.

1300 http://proxy.handle.net/10648/6a550f99-a050-45bb-88d6-7b5b8cb44614 Ingekomen brieven van J.A. Dreesman en zijn vrouw. 1916-1974 1 pak

In steno.

1301 http://proxy.handle.net/10648/8e18a22d-aaf9-4eaf-bc3f-1026e177c03b Ingekomen brieven van J.C. van Zelm, secretaris van de Bolland-Stichting, betreffende uitwerking van stenografische verslagen van colleges van G.J.P.J. Bolland, met bijlage. 1936-1938 5 stukken 1302 http://proxy.handle.net/10648/606c9a5b-8734-4ecf-8536-6d1ecdfa16e2 Jaarverslag 1935 van de Bolland-Stichting en catalogus van de bibliotheek van de Bolland-Stichting, gedrukt. 1936 2 katernen 1303 http://proxy.handle.net/10648/d0aad4ee-fda7-4a99-b21d-898091e70433 Stukken betreffende het internationaal congres voor stenografie te Londen, dat Drees bijwoonde als gedelegeerde van de Nederlandse regering. 1937 1 omslag 1304 http://proxy.handle.net/10648/fc47327b-94c0-4999-9dca-f0f4aa397775 Correspondentie met W.S. Estella Groote betreffende de ziekte en het overlijden van haar vader, A.W. Groote. 1944 1 omslag

In steno.

1305 http://proxy.handle.net/10648/b8e57add-a05e-4cff-b9cb-70ba50058d20 'Stenografisch verslag van de toespraken, gehouden op dinsdag 27 september in de rookzaal van het gebouw der Tweede Kamer, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Stenographische Inrichting van de beide Kamers der Staten-Generaal', doorslag, met knipsels. 1949 5 stukken

Drees was een van de sprekers.

1306 http://proxy.handle.net/10648/9f8aa469-9693-444a-b5bc-af4c0deab47c Ingekomen uitnodiging en knipsels betreffende de door hem verrichte onthulling van het straatnaambord van de A.W. Groote-laan in Den Haag. 1955 1 omslag 1307 http://proxy.handle.net/10648/e4e6eea6-3fda-43cd-b7f1-dfe1dd96854d Stukken betreffende de herdenking van de honderdste geboortedag van A.W. Groote op 31 december 1959. 1958-1960 1 omslag

Drees was erevoorzitter van het organisatiecomité en spreker op de herdenkingsbijeenkomst.

1308 http://proxy.handle.net/10648/ae1057e2-3531-495e-aef9-73a873600ed2 Stukken en knipsels betreffende de Stichting 'A.W. Groote-fonds' en de uitreiking van de jaarlijkse A.W. Groote-prijs. 1959, 1962-1968, 1979 1 omslag

Drees was voorzitter (1959-1966), later erevoorzitter van het A.W. Grootefonds (1966-1979).

1309 http://proxy.handle.net/10648/8a1dbe6c-8ce8-4b79-90ed-34abf40bbd93 Jubileumboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Federatie voor Stenografie 'Groote', machineschrijven en kantoorpraktijk. 1967 1 deel

Drees was een van de sprekers op het jubileumcongres.

1697 http://proxy.handle.net/10648/5d3790fd-ae21-4ba4-a377-1e1ff6b42a77 Oorkonde, uitgereikt aan Drees als erevoorzitter bij het vijftigjarig bestaan van de Federatie voor Stenografie 'Groote'. 1967 1 stuk

Was oorspronkelijk inv.nr. 1310.

A.1.13.2. Drankbestrijding 1311 http://proxy.handle.net/10648/72a0fc65-c046-425e-9dec-58e15d1307c7 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, resp. Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie. 1903, 1972, 1978 3 stukken 1312 http://proxy.handle.net/10648/ac4c6860-ee4c-4d09-a90e-ccd9dba5d660 Teksten van artikelen van zijn hand, en stukken betreffende andere bijdragen aan de propaganda voor de drankbestrijding. 1923-1987 1 omslag 1313 http://proxy.handle.net/10648/1742063d-b611-419f-add3-018a8e837331 Stukken betreffende door hem verzorgde lezingen en cursussen over drankbestrijding en sociale zorg. 1942, 1943 1 omslag 1314 http://proxy.handle.net/10648/3aab93c4-1c5c-43d0-9252-aa638ab02820 Stukken betreffende de fusie van verschillende 'blauwe' verenigingen tot Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie, gedrukt. 1962, 1963 1 omslag

Drees presideerde de oprichtingsvergadering van de Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie op 15 december 1962.

1315 http://proxy.handle.net/10648/6dabdfa7-e9d5-4249-9b8c-3640e5571c25 Stukken betreffende zijn erevoorzitterschap van de International Commission for the Prevention of Alcoholism. 1956-1972 1 omslag
A.1.13.3. Vakverenigingen 1316 http://proxy.handle.net/10648/4104fed2-e80e-4527-b694-ee85c279b454 Ingekomen brief van de Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden in Nederland, afdeling Amsterdam, betreffende zijn aanneming als lid. 1904 1 stuk

De bijlagen ontbreken.

1317 http://proxy.handle.net/10648/54ea8ba6-5650-4b5f-9ae9-5d54ff984397 Circulaire aan de handels- en kantoorbedienden in Nederland met een oproep zich aan te sluiten bij een nieuw te vormen vakvereniging, gedrukt. 1905 1 stuk 1318 http://proxy.handle.net/10648/6e03b896-967b-4fff-909d-858656071d16 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Algemeene Nederlandsche Ambtenaarsbond. 1909, 1910, 1913 4 stukken
A.1.13.4. Korfbal 1319 http://proxy.handle.net/10648/2c90b94a-e7ce-4846-ab0c-967539f8d763 Stukken betreffende de door hem opgerichte korfbalclubs 'Door Oefening Sterker' en 'Door Eendrachtige Oefening Sterker'. 1905-1911 1 omslag 1320 http://proxy.handle.net/10648/ca8eb129-2c59-4bf3-87f5-86d87cec20d3 Ingekomen brief betreffende zijn aanneming als lid van de Haagse korfbalclub 'Algemeene Lichaams Ontwikkeling'. 1914 1 stuk 1321 http://proxy.handle.net/10648/5cf70564-06bc-4ddd-870f-900616e28d98 Teksten van artikelen van zijn hand over korfbal. 1923, 1924, 1953-1963 1 omslag A.1.13.5. Vrijmetselarij 1322 http://proxy.handle.net/10648/c8e8a665-b481-4db1-8162-a430d5742f82 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Orde van Vrijmetselaren. 1918, 1928, 1929 en z.d. 1 omslag 1323-1328 Drukwerken en knipsels betreffende de vrijmetselarij. 1917-1919, 1923, 1932, 1933 7 katernen, 1 omslag, 1 stuk 1323 http://proxy.handle.net/10648/42ed83fd-bd6a-437c-a2e6-af78361dcda6 Grondwet en ordewetten voor de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, gedrukt, 1917 2 katernen 1324 http://proxy.handle.net/10648/4a33f97b-b37a-4006-9abe-6a3e0d76a792 Verslagen van vergaderingen en samenkomsten, gedrukt, 1917, 1923 3 katernen 1325 http://proxy.handle.net/10648/4b6facba-8634-4d11-b0d9-436246c888fb Aflevering van 'De Teekenplank', bestemd voor leerling-vrijmetselaren, met knipsels over de gezellenwijding, 1918 en z.d. 1 omslag 1326 http://proxy.handle.net/10648/bb3b1b33-0334-413e-a7a5-c4d89831e29c 'Ons werkprogram', gedrukt, 1919 1 katern 1327 http://proxy.handle.net/10648/bf20aff7-af07-4c13-9de8-43fa6e6c6095 'Bulletin van het Grootoosten der Nederlanden', jaargang 56, 1932 1 katern 1328 http://proxy.handle.net/10648/24088365-ca83-488d-8a06-03451f9642de Knipsel uit de 'Berliner Illustrierte Zeitung' betreffende het 'Mutterhaus' van de 'Grosse National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln' te Berlijn, 1933 1 stuk A.1.13.6. Debatgezelschappen 1329-1331 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het Debat-Gezelschap te Den Haag. 1924-1940 1 stuk, 1 katern, 1 omslag 1329 http://proxy.handle.net/10648/db649d98-0163-4bc4-b387-a4c5cebbb314 Ingekomen brief van dr. H. Réthy met de uitnodiging om toe te treden als lid, 1926 1 stuk 1330 http://proxy.handle.net/10648/abf65987-53a6-416f-b395-50ba4bb4e43a 'Handelingen van het Debat-Gezelschap 8 april 1905 - 30 mei 1924', met ledenlijst en een overzicht van de in de bijeenkomsten verdedigde stellingen, gedrukt, 1924 1 katern 1331 http://proxy.handle.net/10648/4eefecc3-55b3-486c-8d47-402c18a569e0 Ingekomen circulaires met agenda's en stellingen voor de bijeenkomsten, gedrukt en gestencild, 1926-1940 1 omslag 1332 http://proxy.handle.net/10648/0fdb1669-462a-4a6b-ade7-ef2f84b5ca96 Ingekomen circulaires van het Socialistisch Dispuut-Gezelschap te Den Haag betreffende te houden bijeenkomsten en de daarin te verdedigen stellingen. 1930-1932 1 omslag 1333 http://proxy.handle.net/10648/bc0b00e7-5be9-426b-879c-62093775d488 Stukken betreffende zijn optreden als gespreksleider van werkgroepbijeenkomsten van de Volkseenheid-Commissie der Leidsche Studenten. 1936, 1937 1 omslag A.1.13.7. Esperanto 1334 http://proxy.handle.net/10648/2c27a371-ccc8-46ee-ab23-8a4d823e1cfd Teksten van artikelen en redevoeringen van Drees over het ideaal van het Esperanto, met bijlagen. 1931-1976 1 omslag

De teksten zijn voor een deel in Esperanto.

1335 http://proxy.handle.net/10648/bf8a4695-a1c9-452e-a46c-60c4870deed8 Correspondentie over de door hem gevolgde cursus Esperanto bij het Internationaal Cseh-Instituut voor Esperanto, met getuigschrift. 1933 3 stukken 1336 http://proxy.handle.net/10648/83e13e96-22c1-470c-8fe1-df66a43713f0 Lidmaatschapsbewijzen van de Federatie resp. Bond van Arbeiders-Esperantisten in het gebied van de Nederlandse taal 'Fidu la Estontecon'. z.d. (na 1945) 2 katernen 1337 http://proxy.handle.net/10648/b8bfcb6c-4614-4504-9712-56b12e1a681c Correspondentie met Esperantisten, met bijlagen. 1935, 1945-1987 1 omslag

De brieven zijn voor het merendeel in Esperanto.

1338 http://proxy.handle.net/10648/55f43671-0849-4a99-aea9-792895c442d9 Stukken betreffende zijn benoeming tot lid van het Honora Patrona Komitato van de Universala Esperanto-Asocio. 1962 juni-december 1 omslag
A.1.13.8. Overige verenigingen 1339 http://proxy.handle.net/10648/95624681-8b16-459d-9341-ce3c2e4ff486 Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Coöperatieve Winkelvereeniging 'Eigen Hulp' en andere verbruikscoöperaties. 1910-1942 1 omslag 1340 http://proxy.handle.net/10648/d1279d04-7e58-4c44-8ff0-ee788393bce1 Ingekomen stukken betreffende de reorganisatie en liquidatie van de Coöperatieve Brandstoffenvereniging 'Eigen Hulp' en de Coöperatieve Handels- en Verbruikscoöperatie 'Eigen Hulp'. 1972-1985 1 omslag 242 http://proxy.handle.net/10648/8ec3c681-05d8-47ad-b348-655a4f5b48a2 De positie van het Humanistisch Verbond. Gedrukt. 1948 1 stuk

Drees was lid van het Humanistisch Verbond.

A.2. PARTICULIER LEVEN A.2.1. Identiteitsbewijzen 1350 http://proxy.handle.net/10648/6bbbf219-6efa-44bc-b613-c0c58a917848 Bewijs van inschrijving in het geboorteregister van Willem Drees, met aantekening betreffende zijn doop. 1886 1 stuk 1351 http://proxy.handle.net/10648/dee41c7e-c31b-4994-8343-ba5c36784c1e Paspoorten, met vaccinatiebewijzen. 1928-1968 1 omslag 1352 http://proxy.handle.net/10648/289db4f5-9967-462a-8fbb-3b9fd3d2dd43 Persoonsbewijs, met omhulsel. 1941 1 stuk 1353 http://proxy.handle.net/10648/3542c9df-b2a9-4ea6-b64a-c7c52dbbb0da Uittreksel uit het geboorteregister betreffende Willem Drees. 1946 1 stuk A.2.2. Opleiding 1698 http://proxy.handle.net/10648/8cd09cf2-3df7-488d-b613-e2a43f1d536b Getuigschriften van de lagere school, de Tweede Hoogere Burgerschool met driejarige cursus voor jongens, en de Openbare Handelsschool te Amsterdam. 1898, 1901, 1903 3 stukken

Was oorspronkelijk inv.nr. 1354.

1355 http://proxy.handle.net/10648/bf2d7316-300c-4d50-9635-1301ce95110c Stukken betreffende het door Drees gevolgde onderwijs aan de Tweede Hoogere Burgerschool met driejarige cursus, met een fotokopie uit het rapportenboek van het schooljaar 1900-1901. 1898, 1900, 1901 1 omslag 1356 http://proxy.handle.net/10648/647cc51b-f1e1-4a4d-9e6c-40645f5504d8 Onderwijsprogramma van de Openbare Handelsschool met tweejarige cursus voor het schooljaar 1902-1903, met opgaven voor het eindexamen in 1903. 1902, 1903 1 omslag 1357 http://proxy.handle.net/10648/786610cf-cc4e-4f9a-9861-76eac0d34a5a Tekst van zijn voordracht 'Cornelis Antonius Steger en de stenografie in de Staten-Generaal', gehouden op de Openbare Handelsschool. ca. 1902 1 stuk

In steno.

1699 http://proxy.handle.net/10648/4861ae62-7dbc-4fca-bab9-a05d9e91c187 Diploma van bekwaamheid in het boekhouden voor de praktijk, verleend door de Vereeniging van Leeraren in het Boekhouden te Amsterdam, met cijferlijst. 1904 2 stukken

Was oorspronkelijk inv.nr. 1358.

1359 http://proxy.handle.net/10648/61d13e46-74bf-4733-b38b-825d63b24aec Examenopgaven voor het akte-examen staathuishoudkunde en statistiek uit de jaren 1900-1918. 1909-1918 en z.d. 1 omslag

Drees legde zelf examen af in 1909 en gaf daarna (privé)les.

1360 http://proxy.handle.net/10648/4465cee1-afcc-4e07-bd42-8ace0dd30b59 Brief aan R. Kuyper betreffende het verloop van het door hem afgelegde mondelinge examen staatshuishoudkunde en statistiek. Afschrift. 1909 1 stuk 1700 http://proxy.handle.net/10648/e6a34b80-5c1b-4fdc-be43-ae6af5ee6583 Akte van bekwaamheid voor middelbaar onderwijs in de staathuishoudkunde en de statistiek. 1909 1 stuk

Was oorspronkelijk inv.nr. 1361.

1362 http://proxy.handle.net/10648/d273a2ba-8f79-4188-8abe-2105f3ed4734 Knipsels en stukken betreffende reünies en jubilea van de Tweede Driejarige Hoogere Burger School, de Openbare Handelsschool en de vereniging van oud-leerlingen van de Handelsschool 'Hou' en Trouw'. 1949-1985 1 omslag
A.2.3. Familiecorrespondentie A.2.3.1. Met zijn verloofde en verschillende familieleden vóór zijn huwelijk, 1899-1910 1363 http://proxy.handle.net/10648/1e4b41b9-6365-4bf1-92d5-89aa4565faf9 Ansichtkaarten verstuurd aan en ontvangen van To Hent. 1904-1907 april, en z.d. 1 omslag

In steno.

1364-1367 Correspondentie met zijn verloofde To Hent. 1907 juli -1910 4 omslagen

In steno.

1364 http://proxy.handle.net/10648/dd4d8a1e-8218-4696-878a-df5c5869d94e Brieven, 1907-1908 1365 http://proxy.handle.net/10648/e78fb3e0-1da6-4842-b325-c5fd6f191e94 Kaarten, 1907-1908 1366 http://proxy.handle.net/10648/93453861-1f97-4f75-ab1e-5a878935c793 Brieven, 1909-1910 1367 http://proxy.handle.net/10648/760b38d5-6be0-4a4d-bfb3-fdec2054c8e5 Kaarten, 1909-1910
1368 http://proxy.handle.net/10648/a2203ade-af39-4ab9-ac23-3179fd3739f2 Correspondentie met verschillende familieleden. 1899-1910 1 omslag
A.2.3.2. Met zijn echtgenote en gezinsleden, 1911-1984 1369-1370 Correspondentie met zijn echtgenote To Drees-Hent. 1911-1940 maart 2 omslagen

In steno.

1369 http://proxy.handle.net/10648/f85791d9-3384-43d5-8ab3-cbbad52f87b6 Kaarten, 1911-1940 1370 http://proxy.handle.net/10648/ad97b355-da47-4292-9ca7-3a6bcbb31c70 Brieven, 1921-1939
1371 http://proxy.handle.net/10648/720eb718-6b6a-4b63-a678-76cfdff14492 Correspondentie met zijn gezin tijdens zijn internering in Buchenwald, met bijlagen. 1940, 1941 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 502-507 en 1551-1557.

1372 http://proxy.handle.net/10648/7876d856-daad-4fcf-b5a7-58c04ebdfd46 Niet-verstuurde 'dagboekbrieven' van zijn echtgenote To Drees-Hent tijdens zijn internering in Buchenwald. 1940-1941 1 omslag

In steno.

1373 http://proxy.handle.net/10648/2d63a667-00d4-42f9-94af-15c2f7db44f5 Correspondentie met zijn gezin tijdens zijn internering in St. Michielsgestel van 4 t/m 11 mei 1942. 1942 1 omslag

Zie ook inv.nr. 510.

1374-1376 Correspondentie met zijn echtgenote To Drees-Hent tijdens zijn onderduik in Amsterdam, met bijlagen. 1943-1945 3 omslagen

In steno. Een aantal brieven, geschreven tussen 8 februari 1943 en 18 mei 1943, is gedeeltelijk uitgewerkt in gewoon schrift. Uit vrees voor arrestatie verbleef Drees eerst bij zijn zuster Bets Beck-Drees en zijn moeder, vervolgens op een ander schuiladres.

1374 http://proxy.handle.net/10648/4fcab2b8-f4f3-45bb-a816-4bde685d56c3 Brieven, 1943 1375 http://proxy.handle.net/10648/faae07d7-3400-4880-ae06-f3900f4c2edf Brieven, 1944-1945 1376 http://proxy.handle.net/10648/b639a3e7-3eb4-4ccc-aa53-eeceef372e59 Transcriptie van enkele brieven, met latere aantekening van Drees, 1943
1377 http://proxy.handle.net/10648/fc8c00e0-f29e-4ef1-8fe3-bca11644bc72 Correspondentie met zijn echtgenote To Drees-Hent. 1947-1963 1 omslag

In steno.

1378 http://proxy.handle.net/10648/dd9dc046-c850-4e4e-a063-7d50dec60554 Bij het echtpaar Drees-Hent ingekomen brieven van hun dochter Annie, met bijlagen. 1918-1957 1 omslag 1379-1380 Correspondentie van het echtpaar Drees-Hent met hun zoon Jan. 1921-1984 2 omslagen

In steno.

1379 http://proxy.handle.net/10648/904e068f-3848-49cc-9e4a-f47ffabee989 Brieven, 1926, 1933, 1943-1945, 1959, 1971 1380 http://proxy.handle.net/10648/3a795199-9c11-4704-85c9-134d02ff7638 Kaarten, 1921-1984
1381 http://proxy.handle.net/10648/b5846417-2122-4337-8e69-ad8643023795 Correspondentie van het echtpaar Drees-Hent met hun zoon Wim. 1943-1983 en z.d. 1 omslag 1382-1383 Correspondentie tussen leden van het gezin Drees-Hent tijdens vakanties. 1928-1963 2 omslagen 1382 http://proxy.handle.net/10648/fe28e8ec-3c48-41d2-876f-da85826d17b4 1928-1959 1383 http://proxy.handle.net/10648/c88cf9bf-2438-4166-a6e2-be51db3bef65 1960-1963
A.2.3.3. Met overige familieleden, 1910-1988

Veel correspondentie ging van huis tot huis en bevat brieven ook van de kinderen. To Drees-Hent verzorgde meestal de familiecorrespondentie.

1384-1389 Correspondentie van de familie Drees-Hent met moeder A.S. Drees-Van Dobbenburgh en de familie Beck-Drees. 1910-1964 6 omslagen

Bets Beck-Drees was de jongere zuster van Drees. Hun moeder woonde bij haar in.

1384 http://proxy.handle.net/10648/e9c80683-9a72-47cf-9e03-33185f305fac 1910-1925 1385 http://proxy.handle.net/10648/de750b48-5819-43e9-8ec5-3fec5a4d4f04 1926-1930 1386 http://proxy.handle.net/10648/53bdc3ff-bd8f-4c57-951c-b5d5d70d81e0 1931-1933 1387 http://proxy.handle.net/10648/b75f0de0-debf-4da8-9c0a-24fa7f302973 1934-1939 1388 http://proxy.handle.net/10648/7017cefa-d260-4f7e-968d-f98cea9c5c10 1940-1945 1389 http://proxy.handle.net/10648/b72edbb6-f677-4d84-8cd4-11ee68046f98 1946-1952, 1956, 1958, 1960, 1964
1390 http://proxy.handle.net/10648/970fc814-f598-4776-b3f4-deed9d7cd40b Bij het echtpaar Drees-Hent ingekomen brieven van hun neef Leo Beck, met bijlagen. 1946-1975 1 omslag 1391 http://proxy.handle.net/10648/1f826b1e-5434-41b8-b898-c774cc879c7a Correspondentie van de familie Drees-Hent met de familie Van der Valk-Drees. 1910-1958 1 omslag

Iet van der Valk-Drees was Drees' oudere zuster.

1392 http://proxy.handle.net/10648/e7466f31-f1ba-494e-93ae-8fd5c42cbbb5 Bij de familie Drees-Hent ingekomen brieven van hun neef Jan van der Valk, met bijlagen. 1945-1959 1 omslag 1393 http://proxy.handle.net/10648/68a48911-0c90-4b71-a19d-7c697288a95a Bij de familie Drees-Hent ingekomen brieven van Jaan Hent. 1910-1942 1 omslag

Jaan Hent was een oudere zuster van To Drees-Hent.

1394 http://proxy.handle.net/10648/4a5fe533-0a71-4f06-8114-d8f18e876fd8 Correspondentie van verschillende familieleden met en betreffende Jaan Hent gedurende haar verblijf in een sanatorium. 1944 juli-1945 november 1 omslag 1395 http://proxy.handle.net/10648/ee95f531-37d3-47a6-bc54-48cdb98835d1 Correspondentie van de familie Drees-Hent met Jaan Hent. 1945 november-1947, 1951-1955, 1957-1960 1 omslag 1396-1397 Correspondentie van de familie Drees-Hent met Bep Wolter-Hent en Wim Wolter. 1911-1973 2 omslagen

Bep Wolter Hent was een jongere zuster van To Drees-Hent.

1396 http://proxy.handle.net/10648/230f164d-fd59-4c92-979a-1aa9401903da Brieven, 1911-1942, 1944-1973 1397 http://proxy.handle.net/10648/56b01bb3-aaa9-42d3-b12f-f83c79780084 Fotokopieën van ingekomen brieven, 1942-1944
1398-1399 Correspondentie van het echtpaar Drees-Hent met zijn neef Aart van Dobbenburgh, met bijlagen. 1928-1986 2 omslagen 1398 http://proxy.handle.net/10648/1bdc36a6-dcf1-4bde-8d25-1f3b2d0c2bb4 1928-1949 1399 http://proxy.handle.net/10648/ac366600-8392-47fd-a1a5-026119524ff2 1950-1986 1400 http://proxy.handle.net/10648/9b97fc79-c512-4cb6-b6c3-cb48102e735b Bij de familie Drees-Hent ingekomen brieven van de kleinkinderen, met bijlagen. 1956-1988 1 omslag 1401 http://proxy.handle.net/10648/78ca7546-46e7-481c-b316-e7b51934409c Correspondentie van het echtpaar Drees-Hent met moeder A. Hent-Van der Sluis. 1910-1915, 1917, 1920, 1921 1 omslag 1402-1404 Correspondentie van het echtpaar Drees-Hent met overige familieleden, op achternaam geordend. 1910-1985 3 omslagen 1402 http://proxy.handle.net/10648/9351efb0-779d-4c35-bdc9-c1f719b1a750 B-G 1403 http://proxy.handle.net/10648/b90d725f-6a11-4a6f-b355-0d2b5f10eeb1 H-R 1404 http://proxy.handle.net/10648/7a72eafd-8f39-4f4b-8a86-7d2dd5f120ec S-W
A.2.4. Familieaangelegenheden A.2.4.1. Genealogie 1405 http://proxy.handle.net/10648/5c2a56bb-6ea5-4b71-8812-27d31bdba992 Correspondentie met verre verwanten over genealogie en verwantschap, met bijlagen. 1933-1988 1 omslag 1406 http://proxy.handle.net/10648/1cb160aa-81f1-42f8-a5d2-3d59b3daa401 Aantekeningen, knipsels en drukwerken betreffende dragers van de naam 'Drees'. 1938, 1950-1966 en z.d. 1 omslag 1407 http://proxy.handle.net/10648/f54115c1-157f-4ccc-a6e7-75cc5118e8a9 Correspondentie met (en over) dragers van de naam 'Drees' betreffende mogelijke verwantschap. 1945-1986 1 omslag

Alfabetisch geordend.

1408 http://proxy.handle.net/10648/e5b6fd3e-742e-4a05-9d63-04a413abfe08 Ingekomen brief van notaris Th.M. de Jongh met bijlagen betreffende het perceel Langestraat 42 te Amsterdam, eigendom van Drees' grootvader Willem Drees, met doorslag van antwoord. (1853, 1875) 1956 1 omslag 1409-1410 Stukken betreffende de samenstelling en de publicatie van de genealogie en de kwartierstaat van Drees. 1966-1983 3 omslagen

De genealogie verscheen in: 'Nederland's Patriciaat' (1975); de kwartierstaat in: 'Gens Nostra' (1981) en het 'Kwartierstatenboek' (1983), uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.

1409 http://proxy.handle.net/10648/07090072-eeef-430d-9e1a-d2ded14b1563 Ingekomen brieven van C.L.A. van Uden en A. Sterck, met bijlagen, 1966, 1968 1410 http://proxy.handle.net/10648/cbb998ac-ae66-4ebb-b021-2b0d6fc6110c Ingekomen brieven van de genealoog A.R. Kleyn, met bijlagen, 1966-1978
1411 http://proxy.handle.net/10648/ef7af1d7-d313-4227-b9b6-cd4cbb947485 Correspondentie betreffende de publicatie van genealogie en kwartierstaat, 1970, 1974, 1982, 1983 1412 http://proxy.handle.net/10648/59583604-29f5-4629-ab5c-29adcef8e1b3 Stukken betreffende de genealogie van de aanverwante families Van Dobbenburgh, Van Heeckeren, Hent, Van der Sluis en De Weerd. z.d. 1 omslag
A.2.4.2. Huwelijk met To Hent en geboorte van hun kinderen 1413 http://proxy.handle.net/10648/9b47e869-4f8f-4d5f-ad92-2d53bec081b5 Stukken betreffende zijn verloving en huwelijk met To Hent. 1907, 1910 1 omslag 1414 http://proxy.handle.net/10648/53a00dee-0c67-41c1-90fe-79a194d2f6fd Trouwboekje ('Stamboek') van Willem Drees en Catharina Drees-Hent, met geboortekaartjes van de kinderen en andere bijlagen. 1910, 1911, 1914, 1919, 1922 1 omslag 1415 http://proxy.handle.net/10648/de42ae37-f62d-41a0-929e-1be844aa99c6 Naamlijst van ontvangen gelukwensen bij de geboorte van zijn dochter Annie. 1911 1 stuk

In steno.

1416 http://proxy.handle.net/10648/0ceb62c5-5bc4-40e7-9dae-b86412cb09e5 Ingekomen gelukwens met de geboorte van zijn dochter Adri. 1914 1 stuk 1417 http://proxy.handle.net/10648/69ea8436-4505-4875-a2af-4e238192a0ff Ingekomen gelukwensen bij de geboorte van zijn zoon Jan. 1919 1 omslag 1418 http://proxy.handle.net/10648/d74e6eb1-997d-4166-894c-0c139cf75841 Stukken betreffende de viering van het vijfentwintigjarig huwelijk van Drees en zijn echtgenote. 1935 1 omslag 1419 http://proxy.handle.net/10648/4d262de7-ab65-48d0-ae52-88541a95c56d Kaart met gelukwens bij het veertigjarig huwelijk van Drees en zijn echtgenote, ondertekend door de leden van de ministerraad. 1950 1 stuk 1420 http://proxy.handle.net/10648/637ea56b-786a-4986-99e9-7d84f5d98a9c Stukken betreffende de viering van het vijftigjarig huwelijk van Drees en zijn echtgenote, met ingekomen gelukwensen. 1960 1 omslag 1421 http://proxy.handle.net/10648/fa3b69d5-1ad5-4958-8e4e-ba270b1a848b Ingekomen gelukwensen bij het zestigjarig huwelijk van Drees en zijn echtgenote. 1970 1 omslag
A.2.4.3. Andere huwelijken en geboortes in de familie 1422-1423 Stukken betreffende verlovingen en huwelijken in de familie. 1898-1983 2 omslagen 1422 http://proxy.handle.net/10648/1edc749c-ab3b-40d8-8290-7fcac953c641 Families Beck, Bouma, Van Dobbenburgh, Drees, Gescher, 1902-1983 1423 http://proxy.handle.net/10648/c6ae3ae0-c210-40ad-910f-88dde11cb859 Families Hent, Recourt, Rolff, Schoufour, Smit, Van der Valk en Wolter, 1898-1982 1424 http://proxy.handle.net/10648/904201a4-3236-4f21-86d6-55fce5b1c2e5 Stukken betreffende andere familiefeesten. 1902-1963 1 omslag 1425 http://proxy.handle.net/10648/e19d0440-e19d-49ef-a152-b7e839ff8e2c Ingekomen geboortekaartjes van familieleden. 1908-1987 1 omslag

Alfabetisch geordend.

1426 http://proxy.handle.net/10648/3db57b06-1571-47f9-aa3c-f19cdb7c1174 Ingekomen telegrammen en knipsels van advertenties betreffende de geboorte van de kleinkinderen W. Bouma, J.M. Drees, I.E. Drees en W.B. Drees. 1949, 1950, 1952, 1954 1 omslag
A.2.4.4. Sterfgevallen 1427 http://proxy.handle.net/10648/e30b22fe-f528-4e2a-9f8d-bf9ace60ca3a Ingekomen overlijdensberichten van familieleden, met bijlagen. 1911-1987 1 omslag

Alfabetisch geordend.

1428 http://proxy.handle.net/10648/b69c8ec6-135c-43b8-8bb5-ad5fe3948385 Stukken betreffende het overlijden van zijn dochter Adri. 1920 2 stukken 1429 http://proxy.handle.net/10648/281bcfc4-01f2-49a6-8eac-355165058823 Stukken betreffende de nalatenschap van zijn tante A.E. Drees-Honhof. 1928, 1936-1957 1 omslag 1430 http://proxy.handle.net/10648/83f6cc44-ffce-4e36-9885-9f82a19a7b2e Ingekomen brieven naar aanleiding van het overlijden van zijn neef Ernst Hent, fotokopieën. 1952 3 stukken 1431 http://proxy.handle.net/10648/28b22541-3452-4676-a281-1da641c9ad0c Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van zijn moeder A.S. Drees-Van Dobbenburgh. 1954, 1955 1 omslag 1432 http://proxy.handle.net/10648/06220f8c-1ac2-45e8-82d2-36a47b26461c Brieven van A.S. Drees van Dobbenburgh gericht aan haar kinderen en kleinkinderen met dank voor de goede zorgen, met aantekening van Drees dat deze geopend zijn na haar overlijden in december 1954. 1943 4 stukken 1433-1437 Bij de familie ingekomen condoleances bij het overlijden van zijn moeder, A.S. Drees-Van Dobbenburgh. 1954 december 5 omslagen 1433 http://proxy.handle.net/10648/11dca0d8-abde-4896-8b70-565896ca360e Condoleances ingekomen bij Iet van der Valk-Drees 1434 http://proxy.handle.net/10648/3297eb30-506b-43d2-aee5-af917582519a Condoleances ingekomen bij Drees, met bijlagen 1435 http://proxy.handle.net/10648/97543dbc-a08a-4e21-bee0-19e42d0e9847 Condoleances ingekomen bij Bets Beck-Drees 1436 http://proxy.handle.net/10648/04858ac9-7a90-44f1-9ffa-f8490c566571 Condoleances ingekomen bij 'de familie' 1437 http://proxy.handle.net/10648/8ae3dbbd-f33b-4c4b-bde6-e838adc65288 Visitekaartjes p.c., met aantekening van bezoeken 1438 http://proxy.handle.net/10648/40a3a1d5-7d3c-4968-b230-62e32127d517 Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van zijn echtgenote To Drees-Hent. 1974 1 omslag 1439-1443 Bij de familie ingekomen condoleances bij het overlijden van zijn echtgenote To Drees-Hent. 1974 5 omslagen 1439 http://proxy.handle.net/10648/3cf2c0fc-d6f5-40bc-9f35-7c3afda12be1 Brieven A-J 1440 http://proxy.handle.net/10648/5835c225-4813-4115-81ed-15fc0b9e497f Brieven K-Z 1441 http://proxy.handle.net/10648/d4305c12-030b-4a47-8644-f7d5173dabe6 Kaarten 1442 http://proxy.handle.net/10648/2c29f735-d04f-450b-8e60-12fed9024fb1 Visitekaartjes p.c. 1443 http://proxy.handle.net/10648/d400172e-1a44-4915-836d-199d1393b961 Condoleances, ingekomen bij Jan Drees
A.2.4.5. Stukken betreffende diverse familieleden 1444 http://proxy.handle.net/10648/f9d0fca3-1ec8-4b77-aae4-57beceadb8c8 Ingekomen circulaires van de firma's De Steenwinkel & Van der Valk, Recourt & Co. en latere opvolgers. 1911-1980 1 omslag

De firma De Steenwinkel & Van der Valk was een voortzetting van de makelaardij van zijn oom F. Drees.

1445 http://proxy.handle.net/10648/37bf6daf-bbd4-4f8a-b753-7030695b7e81 Knipsels betreffende zijn zuster Bets Beck-Drees, met een ingekomen begeleidende brief. 1935, 1963, 1969 4 stukken 1446 http://proxy.handle.net/10648/73c1f668-23eb-4293-bf10-348b2433434f Knipsels betreffende de activiteiten van zijn zwager Hugo van der Valk als drankbestrijder. 1937, 1954 3 stukken 1447 http://proxy.handle.net/10648/b55c8549-a41c-4571-a424-4d15d0cc047b Knipsel betreffende de werkzaamheid van zijn neef Leo Beck als zendeling op Nieuw-Guinea. 1957 1 stuk 1448 http://proxy.handle.net/10648/9626a364-9683-4e77-9145-1a89ef58e8b1 Ingekomen brieven betreffende de verlening van een koninklijke onderscheiding aan zijn zuster Iet van der Valk-Drees, met bijlagen. 1967 1 omslag
A.2.5. Gezinsleven 1449-1453 Programma's van door hem bezochte theater- en filmvoorstellingen, gedrukt, met bijlagen. 1912, 1921-1964 5 omslagen 1449 http://proxy.handle.net/10648/a2b8fdc6-a80a-4215-9458-8439c0705c4b 1912, 1921-1929 1450 http://proxy.handle.net/10648/7725cfa5-1adc-4d65-acb1-3ec30568b88c 1930-1935 1451 http://proxy.handle.net/10648/9a2e3567-b288-4b54-9ac1-021bb7915e53 1936-1937 1452 http://proxy.handle.net/10648/4646792c-a231-4596-94c9-d4557bfcf02e 1938-1941 1453 http://proxy.handle.net/10648/8d0f1f46-5b3b-4fe6-9f36-7736d4f8785f 1947-1964 1454 http://proxy.handle.net/10648/2f87c6d8-594f-463e-8560-82b38861cb96 Tekst van een liedje, geschreven door de dienstbode Jo Wuffelé-Van Bochove, voor een verjaardag van Adri. ca. 1917 1 stuk 1455-1456 Stukken betreffende vakantiereizen van Drees en zijn gezin. 1924-1963 2 omslagen 1455 http://proxy.handle.net/10648/19341bd7-afbf-4e4a-bcf3-e8d19a818abe 1924-1942 1456 http://proxy.handle.net/10648/41671f68-8e65-486e-ba97-21f2337affcd 1951-1963 1457 http://proxy.handle.net/10648/42ee2f9e-151e-439f-bfd3-50500ef9ce63 Knipsel uit een mutatiestaat van de federatie-Den Haag van de SDAP met de vermelding van de inschrijving van zijn dochter Annie als lid. 1929 1 stuk 1458 http://proxy.handle.net/10648/18d62a29-fcf6-4386-948a-f3a4f1ec5805 Verlanglijstje van Drees, vermoedelijk voor een Sinterklaasviering. ca. 1931 1 stuk 1459 http://proxy.handle.net/10648/2274e979-1876-4e75-9652-96532d55dabd Binnen het gezin uitgewisselde Sinterklaasgedichten. 1937-1960 1 omslag 1460 http://proxy.handle.net/10648/fdeae1f8-d2b9-4bf8-8b16-1c7c84451900 Aantekeningen betreffende door hem gemaakte buitenlandse reizen tussen 1924 en 1963. ca. 1965 3 stukken

In steno.

A.2.6. Woningen 1461 http://proxy.handle.net/10648/867795d4-6de0-41e7-b0e2-e59a627f42f0 Stukken betreffende de huur en de inrichting van de woning Tweede Schuytstraat 288 te Den Haag. 1910 1 omslag

Het gezin-Drees woonde hier van juli 1910 tot mei 1918.

1462 http://proxy.handle.net/10648/1a7af163-511b-46f5-8c5c-9c1e260dab0e Huurcontract betreffende de verhuur van de bovenwoning Van Bleiswijkstraat 60 te Den Haag. 1917 1 stuk

Drees was eigenaar van zowel de benedenwoning op nr. 58, die hij zelf bewoonde (van 1918 tot begin 1943), als de bovenwoning. Zie ook inv.nr. 1468.

1463 http://proxy.handle.net/10648/1fa58e95-34f8-4631-b799-ed0e7b6ca0f8 Stukken betreffende het onderhoud en de huur van de woning Beeklaan 502 te Den Haag. 1945, 1984, 1987 1 omslag 1464 http://proxy.handle.net/10648/c2f0a4ba-8ff4-4b64-91cc-f68d250c56ab Voorlopig koopcontract en akte van verkoop van de woningen Van Bleiswijkstraat 58 en 60. 1969 2 stukken
A.2.7. Bezettingstijd 1465 http://proxy.handle.net/10648/8d5641dc-317e-466f-8356-51803996f26c Stukken betreffende de evacuatie van het gezin Drees-Hent uit de woning Van Bleiswijkstraat 58 naar de Hooge Weidelaan 6 te Voorburg. 1942, 1943 1 omslag 1466 http://proxy.handle.net/10648/1946ca13-ebbf-47e3-b2a1-fd317cb79c10 Aantekening betreffende ontvangen geschenken voor zijn verjaardag. 1943 1 stuk

In steno.

1467 http://proxy.handle.net/10648/34501f02-761b-4077-9d1d-488f488fdfd7 Stukken betreffende de gevangenschap van zijn zoon Wim in het concentratiekamp Vught van 7 juli t/m 17 augustus 1944, met latere knipsels betreffende dat kamp. 1944, 1946, 1967 1 omslag 1468 http://proxy.handle.net/10648/86f677b8-31bd-4b4c-9d88-5bcf157f8d6c Stukken betreffende de financiële afhandeling van de schade aan de woningen Van Bleiswijkstraat 58 en 60. 1944-1946, 1951 1 omslag

Zie ook inv.nr. 1462.

1469 http://proxy.handle.net/10648/25210c36-6a84-43fb-ad43-d17af54b6c8d Bewijs van inschrijving als lid van het Fonds voor Lijkbezorging van de Coöperatieve Verbruiksvereeniging 'De Volharding'. 1944 1 stuk 1470 http://proxy.handle.net/10648/2ef270db-cffe-4a30-8971-2c6e542b2f07 Aantekeningen betreffende van ontvangen voedingsmiddelen in de periode 15 februari t/m 11 juni 1945. 1945 1 stuk

In steno.

A.2.8. Overlijden

Zie ook inv.nrs. 1135-1152.

1471 http://proxy.handle.net/10648/22be121e-87cb-4dcf-8026-cdbfd6f8258a Stukken betreffende het familiegraf. 1982, 1988, 1989 1 omslag 1472 http://proxy.handle.net/10648/59736b49-fd77-453d-a4a3-b80579ff925e Stukken betreffende de wijze van handelen door de familie in geval van het overlijden van Drees, en de ondersteuning door het ministerie van Algemene Zaken en de Rijksvoorlichtingsdienst. 1985-1988 1 omslag 1473 http://proxy.handle.net/10648/ed5aeb11-23ce-4c27-bfde-eb7fe68298b1 Lijsten met adressen, telefoonnummers en instructies in verband met de verzorging en verpleging van Drees. 1987 en z.d. 1 omslag 1474 http://proxy.handle.net/10648/1f004451-66d0-4855-952b-3de77c3f3a8a Stukken betreffende het overlijden van zijn schoondochter Erica Drees-Gescher. 1988 1 omslag

Erica Drees-Gescher, echtgenote van W. Drees jr. overleed op 12 mei 1988, twee dagen eerder dan Drees.

1475 http://proxy.handle.net/10648/ea2167e3-d520-4d0a-8173-2e153bcfaee9 Stukken betreffende de begrafenis van Drees en de bekendmaking van zijn overlijden, met concepten van de tekst van de rouwadvertentie. (1986) 1988 1 omslag 1476-1481 Bij de familie ingekomen condoleances bij het overlijden van Drees en Erica Drees-Gescher, met bijlagen. 1988 6 omslagen 1476 http://proxy.handle.net/10648/e42149a0-d8c9-4a13-8ea0-d37cc9232788 Persoonlijk beantwoorde condoleances, A-Z, met concepten van antwoordbrieven 1477 http://proxy.handle.net/10648/fc9335c9-f807-4998-8bb6-4a3815cca0ed A-E 1478 http://proxy.handle.net/10648/c1103cac-abb1-43d6-adb7-1196b912c3b8 F-J 1479 http://proxy.handle.net/10648/5f4f3b22-14b7-40ed-a138-164412baa92f K-O 1480 http://proxy.handle.net/10648/c9998c6c-d6e9-4e70-a403-d9ce46767771 P-T 1481 http://proxy.handle.net/10648/f807fb29-fcff-4fb3-9dae-686c196e8201 U-Z 1482 http://proxy.handle.net/10648/6b40ba9d-f6f0-4524-916d-a870853cc390 Bij Jan Drees ingekomen brieven van zijn broer Wim betreffende praktische aangelegenheden in verband met het overlijden van hun vader, met bijlagen. 1988 1 omslag 1483 http://proxy.handle.net/10648/93b8b904-2068-45e0-bd26-0462a90149a3 Doorslag van een brief van W. Drees jr. aan R.J. Hoekstra, secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken, met dankzegging voor de hulp van het ministerie en de Rijksvoorlichtingsdienst, met bijlagen. 1988 3 stukken

Zie ook inv.nr. 1472.

1484 http://proxy.handle.net/10648/e6e0a7f2-2101-43f4-a3b5-3597b9fa6330 Bij Jan Drees ingekomen brieven betreffende de teruggave van Scandinavische onderscheidingstekens van zijn vader. 1988 5 stukken
A.2.9. Varia 1485 http://proxy.handle.net/10648/7fd1eaac-9d8d-476a-8dab-1def0064ba49 'Vier volksliederen der Zuid-Afrikaansche Republieken',gedrukt. ca. 1900 1 stuk 1486 http://proxy.handle.net/10648/9f2ac332-47a8-48f7-b118-d9bbc0a46884 Zakboekje 'Even opzoeken', met enkele aantekeningen van Drees. ca. 1910 1 katern 1487-1488 Ingekomen huwelijksaankondigingen en verlovingskaartjes van niet-familieleden. 1920-1987 2 pakken 1487 http://proxy.handle.net/10648/91e71958-d3b2-4359-be06-3be883ffec46 A-L 1488 http://proxy.handle.net/10648/65774e10-7495-4697-9963-fbd7395f5c96 M-Z 1489 http://proxy.handle.net/10648/f5046530-debc-4cf1-a689-acb9b2c2cdd0 Ingekomen berichten en knipsels betreffende het overlijden van niet-familieleden, met bijlagen. 1929-1988 1 omslag

Alfabetisch geordend.

1490 http://proxy.handle.net/10648/92ac20ac-daee-4e34-bfc1-9aecbb75081a Ingekomen geboortekaartjes van niet-familieleden. 1941-1986 1 omslag 1491 http://proxy.handle.net/10648/d04c445b-57df-4b7e-9aa3-a9fcc7c5bd7a Ingekomen brieven betreffende een grafologische analyse van Drees' handschrift door J. Mulder, met de doorslag van een uitgaande brief. 1950 1 omslag 1492 http://proxy.handle.net/10648/577563bd-e6d9-42e0-a2f9-ab6ff7b1d029 Aantekening betreffende schilderijen in zijn bezit. ca. 1960 1 stuk 1493 http://proxy.handle.net/10648/48632f6d-3448-4865-8722-61748150d232 Aantekening van Drees betreffende opleiding en werkzaamheden van zijn echtgenote. ca. 1960 1 stuk

In steno.

1494 http://proxy.handle.net/10648/a7a34c59-72cd-4813-99c9-e88ce5416887 Aantekeningen betreffende verjaardagen van familieleden en bekenden. ca. 1960 3 stukken

In steno.

1495 http://proxy.handle.net/10648/850630cd-7528-4c78-a103-8967f163534f Adresboek van het gezin Drees-Hent. z.d. 1 deel

In gebruik vanaf de jaren 1920 tot in de jaren 1950.

1496 http://proxy.handle.net/10648/691786c3-995f-4b6f-9f80-b308bdcf1802 Adresboekjes van Drees. z.d. 3 delen
B. Overige familieleden B.1. Johannes Michiel Drees (1858-1891)

De vader van Drees.

1497 http://proxy.handle.net/10648/dfa63903-9723-4eef-a458-5267def4425b Afschrift van zijn sollicitatiebrief bij de Twentsche Bank Vereeniging. 1874 1 stuk 1498 http://proxy.handle.net/10648/24c10bea-e7e4-451b-af7f-7d1c066506c8 Boekje ter herinnering aan de door hem afgelegde geloofsbelijdenis, gedrukt. 1876 1 katern 1499 http://proxy.handle.net/10648/5ee24342-34cc-408b-8c88-335620551299 Stukken betreffende familiefeesten. 1877, 1883-1885, 1889 1 omslag
B.2. Anna Sophia Drees-Van Dobbenburgh (1859-1954)

De moeder van Drees.

1500 http://proxy.handle.net/10648/e575767d-f165-404d-8a07-499902746efd Boekje ter herinnering van de geloofsbelijdenis afgelegd door J.E. Mandemakers, later dienstbode in het gezin Drees-Van Dobbenburgh, met aantekening van Drees. 1869 en z.d. 1 omslag 1501 http://proxy.handle.net/10648/3f429b69-db48-4e99-aec5-e6737da02763 Boekje ter herinnering aan de door haar afgelegde geloofsbelijdenis, gedrukt. 1878 1 katern 1502 http://proxy.handle.net/10648/14baae9e-d207-4394-b8ed-3a4a7374396b Ingekomen brieven en kaarten, met bijlagen. 1890-1952 1 omslag 1503 http://proxy.handle.net/10648/472c02b1-9a16-402d-9817-26265e958a5e Ingekomen condoleance van de directie van de Twentsche Bank Vereeniging bij het overlijden van haar echtgenoot J.M.l Drees. 1891 1 stuk 1504 http://proxy.handle.net/10648/cef5daab-1eb7-4462-9efc-8bc3e1c88143 Akte van de benoeming van haar zwager Frederik Drees tot toeziend voogd van haar kinderen Grietje, Willem en Bets, afschrift. 1891 1 stuk 1505 http://proxy.handle.net/10648/b291d69c-c8fa-4b4a-a250-85a1fc3e9a2c Stukken betreffende de verdeling en het beheer van de nalatenschap van haar echtgenoot J.M. Drees. 1891-1909 4 stukken 1506 http://proxy.handle.net/10648/81667afb-8338-4a53-96be-4cff5d2fe4ff Berijmde gelukwens met nieuwjaar van haar dochter Grietje. ca. 1893 1 stuk 1507 http://proxy.handle.net/10648/f1516b04-a2b2-44bd-8917-38bf2973de0e Welkomstgedicht bij een bezoek aan het gezin Drees-Hent, namens haar kleindochters Annie en Adri opgesteld door de dienstbode Jo Wuffelé-Van Bochove. ca. 1917 1 stuk 1508 http://proxy.handle.net/10648/582a9f8a-20e9-4698-b361-d05c0b04ebee Teksten van liedjes voor haar zeventigste en negentigste verjaardag geschreven door haar kleinkinderen Annie Drees en Jan van der Valk. 1929, 1949 5 stukken 1509 http://proxy.handle.net/10648/b478b8da-1732-4d61-b23d-c24221de0602 Persoonsbewijs uit de bezettingstijd. 1941 1 stuk 1510 http://proxy.handle.net/10648/97165bc0-eadd-4bcd-b18a-982d3aff56d6 Uitnodiging en plaatsbewijs voor de erepromotie van haar zoon Willem aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. 1948 3 stukken 1511 http://proxy.handle.net/10648/445a1192-b9f9-488e-ba1b-d56f8fe6b179 Ontvangen Sinterklaasgedichten. 1952 2 stukken 1512 http://proxy.handle.net/10648/c0173880-0d80-4766-85d4-ef32ae5ad4ec Lijst van ontvangen geschenken bij haar vijfennegentigste verjaardag, opgesteld door haar dochter Bets Beck-Drees. 1954 1 stuk 1513 http://proxy.handle.net/10648/e0d2e2b9-79b7-4a4b-854a-dc53482e6e07 Aantekeningen betreffende haar dieet. z.d. 2 stukken
B.3. Christina Elisabeth Beck-Drees (1888-1968)

De jongere zuster van Drees. Zie voor haar correspondentie met het gezin Drees-Hent inv.nrs. 1384-1389.

1514 http://proxy.handle.net/10648/8ad98871-4ee1-4e2f-ad2c-004c7186da5b Getuigschrift bij het verlaten van de lagere school. 1902 1 stuk 1515 http://proxy.handle.net/10648/55c2764d-cbb3-428b-ac72-6103c1299895 Stukken afkomstig van haar echtgenoot H.L. Beck. 1912, 1919 3 stukken 1516 http://proxy.handle.net/10648/a7b8d66a-b6b9-4708-85de-561705e1bfe5 Ansichtkaarten, verstuurd aan haar schoonouders. 1921 4 stukken 1517 http://proxy.handle.net/10648/68d3ae6f-61e8-4881-a7b5-82cd14d1c41d Ingekomen kaarten van haar zuster Iet. 1929-1932 1 omslag

In steno.

1518 http://proxy.handle.net/10648/60cf43d1-acfe-48fe-9aa8-60f59b616dbe Stukken betreffende haar echtscheiding van H.L. Beck. 1932, 1935, 1936 1519 http://proxy.handle.net/10648/8e6193df-38ad-4055-a2dc-a3f110c79629 Stukken betreffende haar politieke activiteiten voor de Christelijk-Democratische Unie. 1935, 1937 1 omslag 1520 http://proxy.handle.net/10648/4412c928-0229-49fe-b27a-526121a3ed2b Stukken met betrekking tot de nalatenschap van haar tante A.E. Drees-Honhof. 1936, 1937, 1939, 1940, 1954 1 omslag 1521 http://proxy.handle.net/10648/53765930-fe85-4f95-b988-065d6d34e163 Ingekomen brieven bij het overlijden van haar ex-echtgenoot H.L. Beck. 1940 1 omslag 1522 http://proxy.handle.net/10648/a51ac1e5-b0e0-4cac-94f7-4e893d870867 Boekhouding van haar girorekening, met bijlagen. 1950-1961 1 katern 1523 http://proxy.handle.net/10648/7ed8a49d-7f8f-47f5-a003-a9dd0b2243c7 '25 Jaar burgerlijke maatschappelijke zorg in Amsterdam', gedrukt. 1952 1 katern

Bets Beck-Drees was bestuurslid van de Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg te Amsterdam.

1524 http://proxy.handle.net/10648/9d407e7c-d83a-4ed8-8e89-af6ca1f8e09b Jubileumnummer van het tijdschrift 'De Schakel' naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van de Armenraad c.q. Sociale Raad te Amsterdam. 1953 1 katern 1525 http://proxy.handle.net/10648/627bc443-bc17-47e0-b98b-20dc0f47b587 Teksten van gedichten van haar hand, getiteld: 'Liefde in de Middeleeuwen', 'Liefde in de Gouden Eeuw' en 'Liefde in 1945'. z.d. 2 stukken 1526 http://proxy.handle.net/10648/8a875e92-a7f8-4bde-a956-a6166b11fd07 Muziekpartituur van 'Rust mijn ziel! Uw God is Koning', gedrukt, met opdracht van de bewerker P.J. Paulides. z.d. 1 stuk
B.4. Catharina Drees-Hent (1888-1974)

De echtgenote van Drees.

B.4.1. Familiepapieren 1527 http://proxy.handle.net/10648/5f4d85ca-d7c4-43e8-bd9d-febc90b2b301 Gedichten van haar vader Jan Abram Hent, met bijlage. ca. 1865-1871 en z.d. 1 omslag 1528 http://proxy.handle.net/10648/813f0f83-c085-4fff-9598-45e2a93e0a84 Boekje met knipkunst vervaardigd door de meisjes van Algemene Bewaarschool te Loenen a/d Vecht, door Gerritje Hent aangeboden aan haar moeder Adriana van der Sluis. 1870 1 katern 1529 http://proxy.handle.net/10648/1800805e-b4c4-4034-8b40-f29b6649c38b Brieven van haar ouders J.A. Hent en A. Hent-Van der Sluis en haar oom Carel Hent aan een tante. 1873 2 stukken 1530 http://proxy.handle.net/10648/826315f6-fddc-4d40-8900-51588759c926 Berijmde gelukwensen van de kinderen Hent aan het echtpaar Hent-Van der Sluis bij nieuwjaar en verjaardagen. 1884-1902 1 omslag 1531 http://proxy.handle.net/10648/be5d55a0-2896-45ee-88cf-70f4d14072e9 Bewijs van inschrijving in het geboorteregister van haar zuster Jaan Hent, met aantekening betreffende haar doop. 1885 1 stuk B.4.2. Correspondentie

Zie voor de correspondentie met haar verloofde/echtegenoot en haar gezin inv.nrs. 1363-1367 en 1369-1383. Zie voor de correspondentie met andere familieleden na haar huwelijk (in 1910) inv.nrs. 1384-1404.

1532-1534 Ingekomen brieven en kaarten. 1897, 1900-1910 3 omslagen 1532 http://proxy.handle.net/10648/c9a11769-c1ca-4343-957f-65ea7c2dd76b Van haar ouders, 1897, 1900-1907 1533 http://proxy.handle.net/10648/8c31e007-f044-4f80-bcf7-a92dd0880748 Van overige familieleden, 1901-1910 1534 http://proxy.handle.net/10648/ced6bf0a-2303-4f57-a311-377a027eabdb Van vrienden en bekenden, 1902-1910 1535 http://proxy.handle.net/10648/9460b82b-efb9-4291-9fab-aea5b946fa8f Ingekomen gelukwensen bij haar verloving met Willem Drees. 1907 1 omslag 1536 http://proxy.handle.net/10648/7ec55b49-592a-4f3a-b456-33635efd2320 Ingekomen brieven van niet-familieleden, met bijlagen. 1910-1973 1 omslag

Alfabetisch geordend.

B.4.3. Opleiding en godsdienstige oefening 1537 http://proxy.handle.net/10648/af9ceebc-4ee5-4719-9ce7-1f559a92f36f 'Ter herinnering aan de Gemeente-Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Amsterdam', gedrukt. 1897 1 katern

Dit boekje heeft eerder toebehoord aan haar latere schoonzuster Cor Lochman.

1538 http://proxy.handle.net/10648/766a9598-7232-4286-ac0a-69816b0c2633 Bewijs van goed gedrag en trouw bezoek aan de zondagsschool. 1901 1 stuk 1539 http://proxy.handle.net/10648/179aad88-1d44-4d94-a36a-d95581056a11 Programma's van religieuze samenkomsten, gedrukt. 1902, 1905, 1906 3 stukken 1540 http://proxy.handle.net/10648/730a25e0-eb75-4c63-8dae-626525ca0550 Boekje ter herinnering aan de door haar afgelegde geloofsbelijdenis, gedrukt. 1904 1 katern 1541 http://proxy.handle.net/10648/a24701a4-cf5d-4670-85ef-9e570fadd040 Stukken betreffende haar opleiding aan de Gemeentelijke Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Amsterdam. 1903-1907 1 omslag 1542 http://proxy.handle.net/10648/dfe0f4f5-f26e-4e35-b418-fa8c40ec5724 Diploma's in de stenografie-Groote. 1905, 1909 2 stukken 1543 http://proxy.handle.net/10648/aa12c04f-4f42-4160-831b-89abbbade411 Aktes van bekwaamheid voor lager onderwijs, diploma voor voorbereidend onderwijs en getuigschrift van de Kweekschool. 1906, 1907 5 stukken
B.4.4. Openbaar leven 1544 http://proxy.handle.net/10648/895e36c5-6f29-492a-b123-2d93b4bcb243 Stukken betreffende haar werkzaamheden als onderwijzeres. 1907-1910 1 omslag 1545 http://proxy.handle.net/10648/a6031181-013e-40f8-8eef-334603ee3b99 Bewijzen van lidmaatschap en contributiekaart van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. 1910, 1940, 1945 3 stukken 1546 http://proxy.handle.net/10648/06f1b408-76da-45b8-b60b-7710ec85da7b Stukken betreffende de vereniging 'Licht, Liefde, Leven' voor huishoud- en industrieonderwijs. 1935, 1938, 1948, 1949 1 omslag

Zij was bestuurslid van deze vereniging.

1547 http://proxy.handle.net/10648/3ac24dd8-22fe-410c-a17e-b75543ed1310 Oorkondes voor vijfentwintigjarig en zestigjarig lidmaatschap van een drankbestrijdersorganisatie. 1936, 1972 2 stukken 1548 http://proxy.handle.net/10648/98e2838a-1ddc-4648-917a-6c001673d969 Stukken betreffende de door haar verrichte de opening van het verzorgingshuis voor oude vrouwen, 'Vogelsangh' te Hilversum, van het Leger des Heils. 1948 4 stukken 1549 http://proxy.handle.net/10648/8f1eae5a-5870-4be2-a0cc-12afff9bc519 Knipsels betreffende haar optreden in het openbaar. 1948-1965 1 omslag 1550 http://proxy.handle.net/10648/1d1f4bb3-2cfe-4dd6-b75e-38303d7f7027 Ingekomen brieven betreffende haar activiteiten ten behoeve van de Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen. 1960, 1961 2 stukken
B.4.5. Internering van haar man in Buchenwald 1551 http://proxy.handle.net/10648/16fcf1e8-1b74-46c7-adec-5a2b05584d00 Ingekomen brieven tijdens de internering van haar man in Buchenwald. 1940, 1941 1 omslag 1552-1554 Ingekomen circulaires betreffende het verzenden van pakketten bestemd voor de gijzelaars in Buchenwald, en het onderhouden van onderling contact tussen de in Nederland achtergebleven familieleden, met bijlagen. 1940-1942 3 omslagen

Drees was een zgn. 'Indisch gijzelaar', gevangengenomen als represaille voor de internering van Duitsers in Nederlands-Indië. Onder de eerste lichting 'Indische gijzelaars' bevonden zich veel verlofgangers uit Nederlands-Indië.

1552 http://proxy.handle.net/10648/31b238da-3212-47bd-998c-43c722dea3c5 Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis, 1940, 1941 1553 http://proxy.handle.net/10648/113edcee-0f7d-4160-923b-8de0a9aac151 Vereeniging van Indische Verlofgangers en Gerepatrieerden, 1940-1942 1554 http://proxy.handle.net/10648/bee6d919-d345-4e2a-b636-71f652a67183 Nederlandsch-Indische Sociale Vrouwen-Organisatie, 1940, 1941
1555 http://proxy.handle.net/10648/d3a9b483-1e3f-4593-90f2-0d91db94e9fc 'Nooduitgave van De Indische Verlofganger', officieel orgaan der Vereeniging van Indische Verlofgangers en Gerepatrieerden, gedrukt. 1940, 1941 1 omslag 1556 http://proxy.handle.net/10648/e8380e9d-29cf-4c9d-9202-9c432fb4f210 Lijsten van geïnterneerden en van gijzelaars die terugkeerden uit Buchenwald, met hun huisadressen. ca. 1941 3 stukken

In het handschrift van Jan Drees en To Drees-Hent, met latere aantekeningen van Drees.

1557 http://proxy.handle.net/10648/249d9243-a8f6-4bbd-922e-920bec4bab90 Lijst van gijzelaars uit Buchenwald die haar na hun vrijlating een bezoek brachten. 1941 1 stuk
B.4.6. Varia 1558 http://proxy.handle.net/10648/584e8e6d-5bce-4002-83d0-ac68d70ee6e3 Bewijs van inschrijving in het geboorteregister van Catharina Hent, met aantekening betreffende haar doop, en bewijs van inenting tegen pokken. 1888, 1889 2 stukken 1559 http://proxy.handle.net/10648/6d99458e-1714-4535-9b31-ec858792451b Afschrift van haar hand van het gedicht 'De avondklok' van Rosa Hartwell Thorpe in de vertaling van C. Honigh. 1902 1 stuk 1560 http://proxy.handle.net/10648/c09ce3f7-381a-4e04-a4bd-251461cfe3fc Briefkaart en brochure toegestuurd door L.C. Dudok de Wit alias 'Kees de Wandelaar'. 1902 1 omslag 1561 http://proxy.handle.net/10648/e565a1ee-d342-47bf-b484-f3826b927119 'Herinnering en hoop. Verjaardag-album', door E. Laurillard, gedrukt, met aantekeningen betreffende de verjaardagen van familieleden en vrienden. 1905 1 katern 1562 http://proxy.handle.net/10648/af394722-8b95-4f95-ba21-6592bd79e349 Uittreksel uit het geboorteregister betreffende Catharina Hent. 1906 1563 http://proxy.handle.net/10648/d430ff7d-c13f-43a6-abdc-7083874ec08c Ingekomen circulaire betreffende het toetreden van haar broer J.A. Hent als firmant tot de firma Van der Bijl en Co. Gedrukt. 1909 1 stuk 1564 http://proxy.handle.net/10648/f4c2e66f-f5b1-4d5f-8eb1-dfd850dc4c11 Persoonsbewijs, met latere aantekening van W. Drees jr. 1944 en z.d. 2 stukken 1565 http://proxy.handle.net/10648/cda98670-f364-4305-b594-4d55a9f667a0 Paspoorten en vaccinatiebewijs. 1953, 1968 3 katernen 1566 http://proxy.handle.net/10648/fe6339ee-7782-49b8-b451-bf2450e55531 Stukken betreffende de nalatenschap van haar schoonzuster E. Hent-Haarman. (1922) 1957-1958 1 omslag 1567 http://proxy.handle.net/10648/35b8640f-dcd6-46a9-8cef-7aeb3265595f Aantekening betreffende de eindexamencijfers van haar kleinzoon Wim Bouma. 1966 1 stuk
B.5. Johannes Michiel Drees (1919-2002)

De oudste zoon van Drees.

B.5.1. Correspondentie 1568-1569 Briefwisseling, alfabetisch op afzender geordend, met bijlagen. 1926-2000 2 omslagen

Betreft zowel zijn particulier als zijn openbaar leven. Zie voor zijn correspondentie in de bezettingstijd inv.nr. 1585.

1568 http://proxy.handle.net/10648/27abc5cf-9a0b-48f1-9d03-f3ec42a420e3 A-J 1569 http://proxy.handle.net/10648/dd78a6f1-0ab2-4c07-905e-656020cbeff6 K-Z
B.5.2. Particulier leven B.5.2.1. Opleiding 1570 http://proxy.handle.net/10648/69eb1326-b140-45d2-a7a0-19bc15c0f9e7 Stukken betreffende zijn schooltijd op de openbare lagere school in de Van Hoornbeekstraat. 1924-1930 5 stukken 1571 http://proxy.handle.net/10648/aee8dff8-5774-47fe-836a-a6fc0cfa0eee Stukken betreffende zijn schooltijd op het Eerste Gymnasium van 's-Gravenhage. 1930-1936, 1941 1 omslag 1572 http://proxy.handle.net/10648/9478fdf8-dfb1-45f9-a751-6dbd23cfdedc Ingekomen gelukwensen van familieleden bij het behalen van zijn eindexamen. 1937 2 stukken 1573-1579 Stukken betreffende zijn studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. 1936-1942 5 omslagen 1573 http://proxy.handle.net/10648/6b0d4c01-8a62-478b-a367-70f2f64dc2c4 Inschrijvingsbewijzen en oproepingen voor examens, 1936-1941 1574 http://proxy.handle.net/10648/dd154410-75b0-4ef1-84f2-8c0ac279f56d Ingekomen gelukwensen bij het behalen van zijn kandidaatsexamen, 1937 1575 http://proxy.handle.net/10648/dd7afcd2-4f3b-4803-becc-7486a32c2538 Studiegidsen en roosters, gedrukt, 1937-1939 1576 http://proxy.handle.net/10648/38146a10-6823-4e9d-a978-e422ea7368f6 Knipsels uit het 'Leidsch Universiteitsblad', 1939 1577 http://proxy.handle.net/10648/19f14ffc-9e44-48f3-bdfe-700c025bb362 Stukken betreffende repetitoren, 1941, 1942 1578 http://proxy.handle.net/10648/3a29c71d-389a-4886-ae9d-b1dfdc404233 Ingekomen gelukwensen bij het behalen van zijn doctoraal examen, 1941 1579 http://proxy.handle.net/10648/9aef57e0-7dc8-40a8-a50c-9e01a9838501 Aantekeningen, z.d. 1678 http://proxy.handle.net/10648/c3055b79-ced0-4f81-b1e2-c4c3da29cc22 Diploma dictaatstenograaf van de Federatie voor Stenografie 'Groote', met cijferlijst. 1941 2 stukken 1580 http://proxy.handle.net/10648/d4111d20-7498-4024-8f80-285bc91eceda Ingekomen brieven van H. Mathol betreffende (reünies van) oud-leerlingen van de Van Hoornbeek-school, met foto's en andere bijlagen. 1992, 1994 1 omslag B.5.2.2. Tweede Wereldoorlog en bezettingstijd 1581 http://proxy.handle.net/10648/74b93203-2ada-452c-98e0-32136371b2ff Gedichten over de internationale toestand, overgeschreven uit het satirische blad 'Punch'. 1939, 1940 1 omslag 1582 http://proxy.handle.net/10648/c64bbd26-e14d-46de-b2dd-47635aadb772 Aantekening uit 'Mein Kampf'van Adof Hitler betreffende de behandeling van onderworpen volkeren. 1939 1 stuk 1583 http://proxy.handle.net/10648/a32f09ae-70a5-4c37-a8bd-907fb4a1f469 Briefwisseling met gemobiliseerde vrienden. 1939, 1940 1 omslag 1584 http://proxy.handle.net/10648/8357d6e8-cbf4-4099-8499-ddd813eb2d8f Stukken betreffende zijn optreden als bloeddonor. 1940, 1941 1585 http://proxy.handle.net/10648/0dfa8cac-19ae-4b0b-ad66-ead29477e4fe Ingekomen brieven, met enkele concepten van uitgaande brieven. 1940-1945 1 omslag

Chronologisch geordend.

1586 http://proxy.handle.net/10648/1ce62593-cd1b-4d40-aba0-f75cc6e70cab Aantekening betreffende zijn verzoek om ontheffing uit zijn functie bij de Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst van Den Haag. 1940 1 stuk

In steno.

1587 http://proxy.handle.net/10648/65fd4bc6-793d-451a-b525-66c862fd4421 Correspondentie met Auguste Hirsch-Amschel, met bijlagen. 1940-1942 1 omslag

Auguste Hirsch-Amstel was de grootmoeder van zijn vriend Paul Kronheimer. Bij wijze van Nederlandse les correspondeerde Jan Drees met haar.

1588 http://proxy.handle.net/10648/e0b878a7-682d-4d85-83a4-8a403ddb8886 Correspondentie met de familie Kronheimer over de ziekte en het overlijden Auguste Hirsch-Amschel, met portretfoto en een latere aantekening. 1942, 1955 1 omslag 1589 http://proxy.handle.net/10648/a28d1086-a152-4908-8b9b-865875236d1c Afschrift van het gedicht 'Vrijheid' van NN, betreffende de internering van de Nederlandse gijzelaars in Buchenwald. 1940, 1941 1 stuk 1590 http://proxy.handle.net/10648/d3c2201d-059c-4a09-917b-20175b832107 Aantekening betreffende overeenkomsten in de chronologie tussen Napoleontische tijd en de Tweede Wereldoorlog. ca. 1942 1 stuk 1591 http://proxy.handle.net/10648/611c4947-3caa-418c-bda3-fcec2925be35 Tekst van het illegale spotlied 'Anton van Werkendamme' en van het gedicht 'Tweede Front'. 1943 en z.d. 2 stukken 1592 http://proxy.handle.net/10648/79f6b2f7-af2b-4ea5-bd3b-edc42d2f95f3 Verklaring van Z.M.E. Gruber, arts, betreffende de ongeschiktheid van Jan Drees voor lichamelijke arbeid. 1944 1 stuk 1593 http://proxy.handle.net/10648/ed00612c-1a76-44ed-9da9-290c84a1f2d4 Door hem opgestelde chronologische overzichten van de voorgeschiedenis en het verloop van de Tweede Wereldoorlog, en van de lotgevallen van de familie Drees gedurende de bezettingstijd, met bijlagen. 1945 en z.d. 1 omslag
B.5.2.3. Familiezaken 1594-1595 Ingekomen brieven en kaarten van familieleden, met bijlagen. 1924-2000 2 omslagen

Zie voor zijn correspondentie met zijn ouders en gezinsleden ook inv.nrs. 1379-1380 en 1382-1383.

1594 http://proxy.handle.net/10648/c6079238-cd20-4b88-9fbe-d005c70ec6c1 Familie Drees 1595 http://proxy.handle.net/10648/2f920161-4104-481f-9e96-11b8a34a24ba Overige familieleden
1596 http://proxy.handle.net/10648/33ff5357-aa5f-418e-99ce-0674991ccc05 Stukken betreffende de door hem en zijn broer Wim samen met vrienden georganiseerde feestmiddag met toneelvoorstelling. 1931 3 stukken 1597 http://proxy.handle.net/10648/b272d863-3dd9-4aed-808d-5d416a1595f7 Stukken betreffende door hem bijgewoonde familiefeesten. 1933-1940 en z.d. 1 omslag 1598 http://proxy.handle.net/10648/de8d7c40-0b86-4bad-a1f8-eec8e314bf0e Genealogische aantekeningen. ca. 1940 1 omslag 1599 http://proxy.handle.net/10648/f6cc2984-c7bf-44a9-869d-5ccf72f955e3 Ingekomen gelukwensen bij zijn eenentwintigste verjaardag, met concepten van antwoordbrieven. 1940 1 omslag 1600-1601 Knipsels van artikelen van of over zijn broer Wim, met bijlagen. 1983-1996, 2001 2 omslagen 1600 http://proxy.handle.net/10648/ef4143de-11ed-4539-aa10-0ac14acbbc47 Artikelen en ingezonden brieven van zijn broer, met enkele brieven, 1983-1996 1601 http://proxy.handle.net/10648/7fc0b966-45ae-414c-83d0-204d47799ee6 Artikelen over en interviews met zijn broer, 1984-1996, 2001 1602 http://proxy.handle.net/10648/2cf9a3f8-5614-44ae-9ed3-a22f66d96cf1 Knipsels met betrekking tot andere familieleden, t.w. Frederik Drees, Marijke Drees, Willem B. Drees, Reinder Schoufour en JacquesWallage. 1986-2001 1 omslag 1603 http://proxy.handle.net/10648/aa826fd5-cae0-4424-baff-ca16ed036843 Ingekomen berichten en knipsels betreffende geboorte, huwelijk en overlijden van familieleden, met bijlagen. 1988-2000 1 omslag 1604 http://proxy.handle.net/10648/d29aa97e-f3f7-47b2-97e5-b86df0bcc7a2 Verslag van de reis van zijn broer Wim naar Nieuw-Zeeland, met bijlage. 1993 2 stukken 1605 http://proxy.handle.net/10648/42e06f6f-7518-4713-a2fc-51f9c7920102 Stukken en knipsels betreffende het overlijden van zijn broer Wim. 1998 1 omslag 1606 http://proxy.handle.net/10648/7c987c7c-b9e0-406c-b3ba-324b8743bd7b Stukken betreffende de viering van zijn tachtigste verjaardag, met ingekomen felicitaties. 1998, 1999 1 omslag 1607 http://proxy.handle.net/10648/47b0dd3d-fc50-4311-9fdd-fb8633b6158e Verjaardagskalender en aantekeningen betreffende verjaardagen. z.d. 3 stukken 1608 http://proxy.handle.net/10648/fbba461c-7947-4c43-9442-c9a530f43256 Tekst van de familiebrief gezonden aan zijn vader in Buchenwald in december 1940, voorgelezen door zijn moeder om op een grammofoonplaat te worden gezet, als verjaardagscadeau voor Jan Drees. z.d. 1 stuk

In steno. In het handschrift van zijn vader en zijn moeder.

B.5.2.4. Zaken betreffende zijn vader (1988-2001) 1609 http://proxy.handle.net/10648/7416afa3-6562-4a04-a692-cf7b4b70b8bb Stukken en knipsels betreffende de totstandkoming en de onthulling van het Drees-monument te Den Haag. 1985-1988 1 omslag 1610 http://proxy.handle.net/10648/22274344-48b7-4563-8d1b-999ca98aaf34 Stukken en knipsels betreffende de tentoonstelling 'De stem van Drees' in het Haagse gemeentearchief. 1988 1 omslag 1611 http://proxy.handle.net/10648/f21e707a-970f-4342-b5cc-51d0269c7d2b Ingekomen brieven betreffende zijn vader, met bijlagen en doorslagen van antwoorden. 1988-2000 1 omslag

Chronologisch geordend.

1612 http://proxy.handle.net/10648/e7ed4c25-e469-4d5a-979e-a085b00a0df9 Ingekomen aanvragen om inzage of gebruik van het archief van zijn vader, met bijlagen en doorslagen van antwoorden. 1988-2001 1 omslag

Chronologisch geordend.

1613 http://proxy.handle.net/10648/c7745179-8f13-4f07-8c79-acb956844c45 Knipsels over zijn vader of met vermelding van zijn vader, met bijlagen. 1988-2001 1 omslag 1614 http://proxy.handle.net/10648/0eca1653-4c3c-45b0-ac81-f8dd6671b389 Stukken betreffende de Dr. Willem Drees-penning, uitgebracht door Koninklijke Begeer BV. 1988 1 omslag 1615 http://proxy.handle.net/10648/bff915ad-931e-46c9-a8e6-c80efe896ea0 Stukken betreffende de vernoeming van straten, scholen en gebouwen naar zijn vader. 1988-1993 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 1062.

1616 http://proxy.handle.net/10648/16f170e0-a262-481a-8ff8-f1763c2cb9cf Stukken betreffende de oprichting en de activiteiten van de Stichting Willem Drees-Lezing. 1988-1993, 1995, 1998 1 omslag 1617 http://proxy.handle.net/10648/c8234d22-dac3-4752-bce3-871e10da958e Stukken en knipsels betreffende het Zorghuis 'Dr. W. Drees' te Den Haag. 1989-1993, 1997 1 omslag

Zie ook inv.nr. 1067.

1618 http://proxy.handle.net/10648/916e8436-743c-4abf-826b-972afc771135 'Een democraat op de radio. De bewaarde stem van Willem Drees sr.', door F. de Kok, gedrukt, met bijlagen. 1991 1 omslag 1619 http://proxy.handle.net/10648/617f78ae-3cc5-4ca3-b7bb-e097479b9f21 Stukken betreffende het Drees-concert in het kader van het Europees Jaar van de Ouderen. 1993 1 omslag 1620 http://proxy.handle.net/10648/1f01ab00-d082-40a4-aa06-ba8f17da1833 Programmaboekje van de feestweek ter gelegenheid van de heropening van de Openbare Basisschool 'Dr. Willem Drees' te Den Haag. 1993 1 katern 1621 http://proxy.handle.net/10648/b6711302-6d98-4cd8-a57b-ae5d1e0d3c8b Stukken betreffende de tentoonstellingen in het Volksbuurtmuseum en het Haags Historisch Museum over de honderdjarige geschiedenis van de sociaal-democratie in Den Haag. 1993, 1994 1 omslag 1622 http://proxy.handle.net/10648/e5096942-43b5-400d-b470-77f3dbed1d6c Stukken betreffende het artikel 'Socialisten in het Statenkwartier' van Karel Wagemans, verschenen in de 'Statenkoerier' (1994) en in de bundel 'Schetsen uit het Statenkwartier' (1997). 1994, 1997 1 omslag 1623 http://proxy.handle.net/10648/206d5ccf-4342-4f5b-bc0f-bd75a7f8337f Stukken betreffende de postume uitgave van zijn vaders boek 'Op de kentering. Een sociaal-democratische visie op de toekomst van Nederland en de wereld na de bevrijding', onder redactie van H. Daalder en J.H. Gaemers (1996). 1995-1997 1 omslag

Zie ook inv.nr. 125.

1624 http://proxy.handle.net/10648/74976cde-4f0f-48d5-a2e2-d9d7a7a459bd Knipsels betreffende de verplaatsing van het Drees-monument, met een ingekomen brief van de gemeente Den Haag over deze kwestie. 1999, 2000 1 omslag 1625 http://proxy.handle.net/10648/950d035d-47e8-4561-bfe5-aa57e8652856 Knipsels betreffende de verkiezing van Drees tot 'Hagenaar van de eeuw' door lezers van de 'Haagsche Courant', met een ingekomen brief van de hoofdredactie van de krant. 1999, 2000 1 omslag
B.5.2.5. Varia 1626 http://proxy.handle.net/10648/00a868cd-e96d-40f2-b499-4d924878a378 Toegangsbewijzen en programma's van door hem bijgewoonde theater- en filmvoorstellingen. 1932-1941 1 omslag 1627 http://proxy.handle.net/10648/ed0e5508-77ca-4990-9a8b-afa6b058bc46 Stukken betreffende vakanties en uitstapjes. 1933-1939 en z.d. 1 omslag 1628 http://proxy.handle.net/10648/9b6a77fd-90b6-4e90-aacf-09e90ca8e443 Toegangsbewijzen voor het gebouw van de Tweede Kamer, met een knipsel. 1936-1939 1 omslag 1629 http://proxy.handle.net/10648/f0341907-9822-4e4b-94d9-62e9d4104dc0 Toegangsbewijs voor een tribune ter bezichtiging van de rijtoer van prinses Juliana en prins Bernhard bij gelegenheid van hun huwelijk. 1937 1 stuk 1630 http://proxy.handle.net/10648/dc81f116-ca64-45a2-b8d1-24ff089ddfeb Paspoort. 1994. 1 katern 1631-1633 Ingekomen familieberichten van niet-familieleden, met bijlagen. 1946-2000 3 omslagen 1631 http://proxy.handle.net/10648/e9be9f23-8f29-4d80-9176-310ff6ee2f0f Geboortes, 1946-1995 1632 http://proxy.handle.net/10648/585af444-ff4f-4983-a98d-562fda01b5d6 Verlovingen en huwelijken, 1957-1992 1633 http://proxy.handle.net/10648/17d8e130-d74c-487e-962e-583fc37c410a Overlijden, 1970-2000 1634 http://proxy.handle.net/10648/6fd01fa9-61ab-4512-a359-99906691ae9d Concept van een brief aan zijn tantes Bets Beck-Drees en Iet van der Valk Drees over afstammelingen van Willem van Oranje, met bijlagen. 1954 en z.d. 3 stukken 1635-1637 Stukken betreffende bridge. 1963-2001 en z.d. 2 omslagen, 3 stukken 1635 http://proxy.handle.net/10648/98de3b1d-40d4-4134-b444-17068a97cc8e Lidmaatschapsbewijzen van de Nederlandse Bridge Bond en certificaat als Club Meester met 500 meesterpunten, 1995, 2001 en z.d. 3 stukken 1636 http://proxy.handle.net/10648/73bf17e6-5126-4ecb-8c27-28a8417361bb Manuscripten en typoscripten van een bridgehandleiding, 1963, 1964 en z.d. 1637 http://proxy.handle.net/10648/6a526b86-b533-4cb6-bf95-07b14ca91ca3 Afschriften van brieven gericht aan verschillende bridgepartners, 1977-1984 1638 http://proxy.handle.net/10648/0e1771e2-12c1-458e-a882-8fef621df17d Paspoort. 1994. 1 katern 1639 http://proxy.handle.net/10648/c7a42754-d029-4a41-a0a1-edcb2a054bba Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Jan Drees. 2002 4 stukken 1640 http://proxy.handle.net/10648/b16ed1db-7fee-40e1-8e90-869266570799 Aantekeningen betreffende postzegels. z.d. 1 omslag 1641 http://proxy.handle.net/10648/aab78f04-7d0e-4343-9185-1850a8c16b31 Aantekeningen betreffende grammofoonplaten en liedteksten, met tekst en muziek van 'Mensch, durf te leven!' van Dirk Witte, gedrukt. z.d. 1 omslag
B.5.3. Openbaar leven B.5.3.1. Ambtenaar bij het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 1942-1945 1642 http://proxy.handle.net/10648/02ac1084-3fdc-4700-ba56-388c2aa665ac Stukken betreffende zijn werkzaamheid bij het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 1942-1945 1 omslag 1643 http://proxy.handle.net/10648/1bae8035-6e59-4462-8ba6-eb62db3ba8c2 Stukken betreffende zijn werkzaamheid bij de Gemeentelijke Crisis- en Distributiedienst. 1944-1946 3 stukken

Vanaf januari 1944 was hij in het kader van de Arbeidsinzet geplaatst bij deze dienst.

B.5.3.2. Juridisch adviseur bij NV De Centrale Arbeiders-Verzekerings- en Deposito-bank, 1945-1968 1644-1648 Stukken betreffende zijn werkzaamheden bij NV De Centrale Arbeiders-Verzekerings- en Deposito-bank. 1945-1951, 1968 5 omslagen, 1 stuk 1644 http://proxy.handle.net/10648/421d9dc7-74e2-473f-b607-151244f25bd7 Briefwisseling betreffende zijn aanstelling, afschriften, met bijlage, 1945

In steno.

1645 http://proxy.handle.net/10648/d561ee5a-e6e7-476a-a45f-7c5005e0515a Kennisgevingen van salarisverhogingen, met bijlagen, 1945, 1949-1951 1646 http://proxy.handle.net/10648/d9cd11ab-b5be-4bbb-a907-ee8abcc6bcf2 Concepten voor en doorslagen van memoranda, nota's en brieven, 1945-1950 en z.d. 1647 http://proxy.handle.net/10648/a64371a2-7154-4884-b20a-bea37d7bc7ae Tekst van een artikel van zijn hand over het proces tegen jhr. J.A.H. van der Does en jhr. J. van den Bosch, bestuurders van De Centrale in de bezettingstijd, met bijlagen, 1949 1648 http://proxy.handle.net/10648/f01dc46b-7f43-4aa3-b574-452dfc9f8b0d Lijst van personeelsleden die bijdroegen aan zijn afscheidscadeau, 1968
1649 http://proxy.handle.net/10648/f8108851-dc55-44dd-b494-55a5bd96667d Jaarverslag van NV De Centrale Arbeiders-Verzekerings- en Deposito-bank over 1945, met bijlage. 1946 1 omslag 1650 http://proxy.handle.net/10648/7170d000-4cbf-472e-9ede-96b1c2c09022 Jubileumnummer van het personeelsblad 'De Roeper' en knipsels betreffende het vijftigjarig bestaan van NV De Centrale Arbeiders-Verzekerings- en Deposito-bank. 1954 1 omslag
B.5.3.3. Politieke activiteiten 1651 http://proxy.handle.net/10648/ce5dabf8-d30f-4f1f-9f1f-69eb83a0cddd Toegangsbewijzen voor meivieringen en andere bijeenkomsten van de Sociaal-Democrtaische Arbeiderspartij. 1934, 1936-1940, 1945 1 omslag 1652 http://proxy.handle.net/10648/c83633f5-cc86-4352-9f18-328507afb0a7 Stukken betreffende zijn activiteiten voor de Partij van de Arbeid. 1945, 1946, 1953-1955 1 omslag 1653 http://proxy.handle.net/10648/7e1d7f01-512c-4890-8b6e-520479766a85 Concepten en knipsels van een opiniërend artikel en van ingezonden brieven betreffende de toestand in de PvdA, met bijlagen. 1969, 1970 1 omslag 1654 http://proxy.handle.net/10648/8132d90f-2a70-4a29-9da4-3c67b23d3015 Brief aan het afdelings- of federatiebestuur van de PvdA te Den Haag, met opzegging van zijn partijlidmaatschap. Doorslag. 1970 1 stuk 1655 http://proxy.handle.net/10648/08b0dd33-fd8a-4b59-9d5c-fd272034e229 Knipsels van artikelen en ingezonden brieven over de toetreding van Jan Drees en zijn broer Wim tot Democratisch Socialisten '70. 1970 1 omslag 1656 http://proxy.handle.net/10648/4678ed74-fd1c-48d8-9987-55d16a005b15 Concepten en knipsels van door hem geschreven ingezonden brieven betreffende DS'70. 1970, 1971 1 omslag 1657 http://proxy.handle.net/10648/50a76cd1-9d52-4deb-a8bf-79701c85e59c Knipsels van artikelen over en interviews met zijn broer Wim. 1971, 1972, 1975 1658 http://proxy.handle.net/10648/6391abe4-e528-4e25-82a3-7be594add162 Ingekomen brieven betreffende DS'70, met bijlagen en doorslagen van antwoorden. 1971-1973, 1982 1 omslag 1659 http://proxy.handle.net/10648/63b6d245-e665-40c0-8604-e439f14f5de0 Stukken betreffende de oprichting en de opheffing van de Stichting Politieke Vorming en Scholing DS'70. 1978-1991 1 omslag

Hij was secretaris van het bestuur van deze stichting.

1660 http://proxy.handle.net/10648/6a7bc6f5-485d-4941-994d-1034540bed6f Notitie van zijn broer Wim, 'Ideeën van DS'70. Verwezenlijking c.q. terugblik'. 1992 1 stuk
B.5.3.4. Overige nevenfuncties 1661 http://proxy.handle.net/10648/27a07abf-76f1-4be7-8f7f-1a4897108288 Legitimatiebewijs als lid van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring. 1966 1 stuk 1662 http://proxy.handle.net/10648/1c91fa83-85e8-4f67-a756-a8b0405a47cd Ingekomen brief van A. Vlas naar aanleiding van de ontslagaanvraag van Jan Drees als secretaris-penningmeester van de Stichting Financieel Bureau Academici. 1968 1 stuk 1663 http://proxy.handle.net/10648/1aabee06-be2b-4b32-be70-bb26433711ad Stukken betreffende zijn lidmaatschap van het bestuur van het Haags Centraal Drankweer Comité. 1976 2 stukken B.5.3.5. Verenigingsleven 1664-1666 Stukken en knipsels betreffende zijn lidmaatschap van de Gymnasiasten Korfbal Vereniging. 1931-1997 1 omslag, 1 stuk, 1 deel 1664 http://proxy.handle.net/10648/c1283a11-4770-4b31-938c-34bf625d1d91 Diverse stukken en knipsels, 1931-1997 1 omslag 1665 http://proxy.handle.net/10648/af718239-4605-44d9-bfb7-7eb5c908c1f0 Oorkonde van zijn benoeming tot erelid van de Gymnasiasten Korfbal Vereniging, 1952 1 stuk 1666 http://proxy.handle.net/10648/aa283ac7-ec88-44aa-80fa-777c2affbd2f Receptie-album van de viering van zijn vijftigjarig lidmaatschap, 1980 1 deel 1667 http://proxy.handle.net/10648/293a8798-639f-4182-be48-f6034ffabc31 Statuten/reglement en programma's van feesten en voorstellingen van de Bond van Haagse Gymnasiasten. 1932-1934 en z.d. 1 omslag 1668 http://proxy.handle.net/10648/8b043989-9ef5-4c0f-bbf5-fae79972b09c Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Sociaal-Democratische Studenten Club. 1939 (1947) 2 stukken 1669 http://proxy.handle.net/10648/cfdc808f-b121-4860-8d40-5acb0a93ee8f Lidmaatschapsbewijs van de Nederlandse Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken. 1942 1 stuk 1670 http://proxy.handle.net/10648/c767e583-f5e3-4cdc-9ff0-95199f4c7561 Bewijs van doorlopend lidmaatschap van de Vereeniging tot Behoud van natuurmonumenten in Nederland. 1951 1 stuk 1671 http://proxy.handle.net/10648/b24d3a78-4c0b-4fe5-9b7d-17826a3dc91d Bewijs van erkentelijkheid, tevens bewijs van inschrijving als donateur voor het leven van de Vereniging 'Nederlandse Blindenbond'. 1974 1 stuk 1672 http://proxy.handle.net/10648/7c1b0707-fe09-47c4-8837-03011cf18a33 Oorkondes voor veertig- en vijftigjarig lidmaatschap van een drankbestrijdersorganisatie. 1987, 1997 2 stukken B.5.3.6. Varia 1673 http://proxy.handle.net/10648/083691c7-ab28-4f42-bddd-24e9c08f2193 Afschriften van zijn brieven aan de Keuringsraad en de Herkeuringsraad voor militaire dienst. 1938 3 stukken 1674 http://proxy.handle.net/10648/a30d5f23-25ac-429a-86b4-f800929428c4 Knipsels betreffende politiek, geschiedenis, de monarchie en overheidsfinanciën. 1940-2002 1 pak 1675 http://proxy.handle.net/10648/ed9d0f29-d636-4ccf-999a-83131fb2c58d Concepten en knipsels van door hem geschreven artikelen en ingezonden brieven, met bijlagen. 1954, 1968-1970 1 omslag 1676 http://proxy.handle.net/10648/06f0bb05-0126-4415-91fa-b036518b9ec0 Curriculum vitae. ca. 1969 1 stuk 1677 http://proxy.handle.net/10648/95958b42-fa5a-4ebf-b87d-b04c18f810bc Ingekomen uitnodigingen voor een lezing van Michael Gorbachev, president van het International Green Cross, en een receptie, met knipsel. 1993, 1994 3 stukken Financiën Drees 1701 http://proxy.handle.net/10648/b2a15fdf-3b3d-4676-b03e-1981f8047261 Stukken betreffende zijn pensioenen als oud-wethouder van den Haag, oud-ambtenaar, gewezen lid van de Tweede Kamer en als oud-minister. 1933-1986 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Zie ook inv.nr. 1717.

1702 http://proxy.handle.net/10648/910e5b1a-86f4-4f32-9267-70ddd2b46b43 Stukken betreffende aangiften voor de inkomsten- en vermogensbelasting. 1935-1989 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Aantekeningen voor een deel in het handschrift van Jan Drees.

1703-1708 Boekhouding van zijn girorekening. 1937-1961 6 katernen

In steno. De administratie is vanaf november 1966 bijgehouden door zijn zoon Jan.

1703 http://proxy.handle.net/10648/c88d3bf4-31f1-49ab-ba1e-5e34ef378028 1 september 1910-1 mei 1937

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1704 http://proxy.handle.net/10648/6c037b67-794c-4d38-944e-4e7028fa5c60 1 mei 1937-19 augustus1948

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1705 http://proxy.handle.net/10648/ceb3a14a-7a4c-4384-8c3f-f0cc57670f16 25 augustus 1948-9 februari 1956

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1706 http://proxy.handle.net/10648/a596741c-f931-4dff-b805-f154374949a2 14 februari 1956-11 augustus 1961

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1707 http://proxy.handle.net/10648/eaa9d8d0-cd17-4316-9b0c-4e00ea3f16e8 11 augustus 1961-10 april 1981

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1708 http://proxy.handle.net/10648/9ad5f97d-4abc-487d-a5f3-04cbe60860ba 10 april 1981-13 juli 1988

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1709 http://proxy.handle.net/10648/be71d249-6088-4056-8f90-f2a4add06d41 Aantekenboekje met de boekhouding van zijn rekening bij de Twentse Bank/ABN (1942-1970) en met de boekhouding van zijn effectenportefeuille (1940-1956), met bijlagen. 1940-1970 1 katern

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

In steno. De aantekeningen zijn voor een deel in het handschrift van Jan Drees.

1710 http://proxy.handle.net/10648/793774c7-9d3a-453a-a221-1f02f9b275e7 Besluit van de Raad van Arbeid te Den Haag inzake toekenning van een AOW-pensioen aan Drees. 1957 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1711 http://proxy.handle.net/10648/9d08caad-d84b-4030-96a2-40a4ec0fa556 Aantekenboekje met de boekhouding van zijn rekening courant bij de bank Staal & Co. 1959-1974 1 katern

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

In steno. De aantekeningen zijn in het handschrift van Jan Drees.

1712 http://proxy.handle.net/10648/88368a39-af44-49dc-a853-46c2a8739105 Verklaringen, gericht aan de Inspectie der Registratie en Successie, betreffende schenkingen aan zijn kinderen, doorslagen. 1972, 1974 2 stukken

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Zie ook nr. 1719.

1713-1714 Stukken betreffende de nalatenschap van To Drees-Hent. (1951) 1974-1975 2 omslagen 1713 http://proxy.handle.net/10648/014259bd-bb05-4c23-87ef-095a50a96d67 Aangifte voor de heffing van successierechten, met bijlagen, 1974

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1714 http://proxy.handle.net/10648/359055ee-6c67-40a6-9e87-12ee4dce4eb6 Stukken betreffende de boedel en de boedelscheiding, (1951) 1974-1975

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1715 http://proxy.handle.net/10648/6ca679fe-7fee-45af-a590-418cb0d9bd11 Testament van Drees, afschrift. 1979 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1716 http://proxy.handle.net/10648/a644b7c8-7c84-469b-9819-720a67f7788f Brieven van Jan Drees en Wim Drees jr., gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag en de hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, inzake een mogelijke tegemoetkoming in de ziektekosten van hun vader, doorslagen. 1987 5 stukken

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1717 http://proxy.handle.net/10648/1240a863-aa6f-45c5-8dcd-961914bed3de Brief van Wim Drees jr. aan Jan Drees betreffende het pensioen van hun vader, met bijlagen. 1988 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Zie ook inv.nr. 1701.

Financiën Jan Drees 1718 http://proxy.handle.net/10648/12890000-4e54-4552-a485-d21c4d4680b7 Boekhouding van zijn girorekening. 1942-1967 1 katern

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

In steno.

1719 http://proxy.handle.net/10648/f7f6cbe6-47c5-4070-933c-3330ab768c27 Verklaringen, gericht aan de Inspectie der Registratie en Successie, betreffende schenkingen van zijn vader, doorslagen. 1972, 1974 2 stukken

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Zie ook inv.nr. 1712.

1720 http://proxy.handle.net/10648/52cc9763-8ba0-478c-add9-a0e4ac3a4955 'Premieleningen. Gegevens en beschouwingen over alle ter beurze van Amsterdam genoteerde premieleningen. Kansen en koersen', gedrukt. 1962 1 katern

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1721 http://proxy.handle.net/10648/335f07d5-a5b3-4ab1-9bf3-3e529a94e0ad Stukken betreffende zijn deelname aan de optiehandel. 1977, 1978, 1980, 1989 en z.d. 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1722 http://proxy.handle.net/10648/b96755ae-c3d3-4864-b78b-6f29ebb4eb8a Ingekomen brieven van B.W. Buenk betreffende de verkoop van een aandelenpakket door Jan Drees, met bijlage. 1973 3 stukken

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Varia Jan Drees 1723 http://proxy.handle.net/10648/96f8c95e-e292-4547-acbb-ad4171daef80 Stukken betreffende zijn juridische bijstand in de beroepszaak van M.L.H. Anholt tegen een beslissing van de Uitkeringsraad Vervolgingsslachtoffers 1940-1945. 1976-1979 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028