2.21.282 Inventaris van het archief van prof. dr.ir. H.C.J.H. Gelissen [levensjaren 1895-1982], 1916-1972 M. Baertl Nationaal Archief, Den Haag 1990 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Gijsbert Kruithof, 12 maart 2007 This finding aid is written in Dutch. 29 augustus 2008 1Abstract (de Graaff) ingevoegd door Pauline van den Heuvel. Beschrijving van het archief Collectie 555 H.C.J.H. Gelissen Gelissen 1916-1972 C22523 7.60 meter; 129 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Gelissen, H.C.J.H. H.C.J.H. Gelissen was scheikundige, ondernemer, hoogleraar en minister van Economische Zaken in het tweede kabinet-Colijn. Het archief bevat stukken die afkomstig zijn vanuit zijn vele functies. Zo bevat de inventaris o.a. stukken opgemaakt als directeur van de N.V. Provinciale Limburgse Electriciteitsmaatschappij; stukken betreffende de behartiging van de Limburgse economische belangen; stukken ontvangen en opgemaakt als minister van Economische Zaken, cq. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart; teksten van door hem uitgesproken redevoeringen; correspondentie en bureau-agenda's; en stukken ontvangen en opgemaakt als (bestuurs)lid van diverse organisaties en commissies. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer Levensbeschrijving Henri Caspar Joseph Hubert Gelissen (1895-1982)

Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 2 (Den Haag 1985)

Gelissen, Henri Caspar Joseph Hubert , scheikundig ingenieur en staatsman (Venlo 15-5- 1895 - Wassenaar 20-5- 1982 ). Zoon van Gerard Hubert Henri Gelissen, wiskundeleraar, en Maria Catharina Hubertina Meuskens. Gehuwd op 12-2-1920 met Wilhelmina Bernardina Martha Roos. Uit dit huwelijk werden 1 zoon en 2 dochters geboren.

Gelissen ging, na in Venlo het progymnasium te hebben gevolgd, naar de HBS in Rolduc. In 1912 legde hij het eindexamen af. Vijf jaar later behaalde hij cum laude het diploma scheikundig ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft. Verdere studie volgde aan de Technische Hochschule in Charlottenburg en aan het Imperial Institute London University. Op 28 september 1925 promoveerde hij cum laude aan de Technische Hogeschool te Delft op het proefschrift: De constitutie der diacylperoxyden en hun beteekenis voor de chemische synthese (Delft, 1925). Promotor was prof. J. Böeseken, met wie hij voordien enige studies had gepubliceerd. Gelissen had intussen reeds een opvallende carrière achter de rug. In 1919 was hij privaatdocent aan de TH geworden. Hij stond aan het hoofd van een door hem opgericht laboratorium voor de bereiding en toepassing van aniline kleurstoffen. Een jaar later trad hij in dienst van de NV Industriële Maatschappij v/h Noury en Van der Lande in Deventer. Voor deze maatschappij werden onder zijn leiding fabrieken voor de bereiding van organische peroxyden in Coswig (Anhalt) en in Buffalo gebouwd.

Na zijn promotie werd Gelissen directeur van de door hem opgerichte NV Electrochemische Industrie te Roermond, behorende tot het Noury en Van der Lande-concern. Het was het eerste grotere elektrochemische bedrijf in Nederland. Ondanks zijn drukke werkzaamheden in het bedrijfsleven gaf Gelissen nog onderricht eerst op een gymnasium en een HBS in Katwijk a/d Rijn, later aan de RK Leergangen in Tilburg, aan de TH in Delft en de RK Handelshoogeschool in Tilburg (later genoemd Katholieke Economische Hoogeschool). Aan de laatste instelling werd hij in 1930 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de chemische technologie.

Grote naam heeft Gelissen vooral verworven als directeur van de NV Provinciale Limburgsche Electriciteitsmaatschappij (PLEM) (1930-1966). Deze functie heeft hij tijdelijk moeten neerleggen, toen hij in 1935 minister van Economische Zaken werd. Als directeur van de PLEM heeft Gelissen zich bijzonder ingezet voor industrialisering van Limburg. Als voorstander van het economische regionalisme bevorderde hij de oprichting van een Economisch Technologisch Instituut in Limburg, een initiatief dat door andere provincies werd overgenomen, en daarna de oprichting van de NV Industriebank voor Limburg. Beide instellingen moesten de industrie in Limburg stimuleren, maar Gelissen heeft daarbij steeds vooral gedacht aan het scheppen van de werkgelegenheid. In 1931 riep Gelissen te zamen met A. Philips de stichting 'Fonds ter bevordering van de studie over het recht van industrieel eigendom in het leven met het doel op internationaal niveau het octrooiwezen te verbeteren'. Deze stichting, waarvan Gelissen lange tijd voorzitter was, verwierf een bijzondere leerstoel aan de Technische Hogeschool te Delft en één aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Na een conflict tussen minister M.P.L. Steenberghe en de voorzitter van de ministerraad H. Colijn over de doorvoering van de devaluatie van de Nederlandse gulden, aanvaardde Gelissen op 6-6-1935 de benoeming tot minister van Economische Zaken als opvolger van Steenberghe, daarmee als minister van de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) de politieke verhoudingen binnen het kabinet handhavend. Hij ging akkoord met de monetaire politiek van het kabinet, mits dit verlaging van vaste lasten en de oprichting van een industriebank zou meebrengen. Inderdaad werd door de wet van 18 juli 1936 (Stbl. 634) de Centrale Industriebank in het leven geroepen. De Industriebank groeide na 1945 uit tot Herstelbank, later Nationale Investeringsbank genoemd. Als minister riep Gelissen voorts de Economische Voorlichtingsdienst in het leven, stichtte hij het Centraal Economisch Technologisch Instituut, dat t.a.v. de provinciale Economische Technologische Instituten coördinerend optrad, en bevorderde de bouw van het passagiersschip de Nieuw Amsterdam voor de Holland-Amerika Lijn.

Na de reconstructie van het kabinet-Colijn in juli 1935 werd het departement van Economische Zaken in augustus gesplitst in een departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart onder Gelissen en een departement van Landbouw en Visserij onder L.N. Deckers. Beide ministers werden goede vrienden en stonden al spoedig bekend als de Haagse tweeling. Samen maakten zij belangrijke reizen naar het buitenland met het doel om de internationale economische betrekkingen te bevorderen. Opvallend waren hun reizen naar de Scandinavische landen, waarbij zij zich ten doel stelden de zg. Oslogedachte meer ingang te doen vinden. Op 22 december 1930 was er nl. in Oslo een verdrag tot stand gekomen tussen Nederland, België, Luxemburg en de Scandinavische landen, waarbij deze landen zich bereid hadden verklaard niet tot verhoging van hun tarieven over te gaan zonder rekening te houden met elkaars belangen. In deze geest wilden ze niet alleen economische maar ook politieke samenwerking tussen de kleinere neutrale Westeuropese staten stimuleren.

Ook na zijn aftreden op 24-6-1937 als minister zou Gelissen, die had geweigerd een door de RKSP aangeboden kamerzetel te aanvaarden, de idee van een Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Economische Unie lanceren, een idee die ten slotte na de oorlog vrucht droeg in de oprichting van de Benelux (3-2-1958). In de laatste jaren vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, was Gelissen, behalve directeur van de PLEM, reservemajoor voor speciale diensten bij de generale staf. In die jaren hield hij zich tevens intensief bezig met de verbetering van het octrooiwezen. In 1938 werd hij in Praag gekozen tot voorzitter van de Association internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle. In 1939 werd hij voorzitter van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Duitsland. Toen de oorlog uitbrak, weigerde hij Nederland te verlaten, omdat naar zijn mening een man op een verantwoordelijke plaats in alle omstandigheden op zijn post dient te blijven. Principieel wees hij zowel het Duitse militarisme als het nationaal-socialisme van de hand. Ten gevolge daarvan werd hij enige tijd in Haaren gegijzeld. In 1943 werden op last van de Duitsers de kantoren van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Duitsland gesloten. In het geheim bereidde hij in die jaren de oprichting voor van de NV Samenwerkende Electriciteits-Productiebedrijven.

Na de oorlog zou Gelissen in talrijke functies van overheids- of particuliere organisaties voor de economische belangen van zijn land opkomen. Als leider van de Nederlandse delegatie bij het Agence Interalliée des Réparations (1947-1955) verdedigde hij het standpunt dat de Duitse binnenschepen niet onder de herstelbepalingen zouden moeten vallen, omdat deze schepen nodig waren voor de wederopbouw van het economische leven in Duitsland, van eminent belang voor het economische herstel van Nederland. Om dezelfde reden bevorderde hij de heroprichting van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel in 1946 (in 1956 op zijn voorstel hervormd tot één handelskamer voor Nederland en Duitsland, waarvan het bestuur paritair wordt gevormd door Nederlanders en Duitsers). Van 1958 tot 1963 was hij vice-voorzitter van het verzorgingsagentschap van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Jarenlang was hij voorzitter van de Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en commissaris van vele vennootschappen. Op initiatief van Gelissen werd in 1955 te Parijs de Union internationale d'Electrothermie in het leven geroepen. Gelissen werd daarvan erevoorzitter, omdat hij in 1932 het Nederlandsch Instituut voor Electrowarmte en Electrochemie had opgericht, een voorbeeld dat daarna in 24 andere landen navolging had gevonden. Bedoeling van dit instituut was de oprichting van elektrochemische en elektrothermische industrieën te bevorderen, voor zover economisch verantwoord.

Kenmerkend was voor Gelissen zijn 'Stiftungsdrang'. Ofschoon hij op wetenschappelijk gebied meer dan verdienstelijk werk leverde en eredoctoraten in Leuven, Aken, Grenoble en Gent ontving heeft hij meer in de praktijk actief willen zijn. Gelissen had een zeer humaan karakter. Pessimisme was hem vreemd. Zijn bourgondische leefwijze was algemeen bekend. Ook al is hij een aantal jaren minister geweest voor de RKSP een echte partijpoliticus werd hij nooit. In de jaren van zijn ministerschap werden Gelissen en zijn vriend Deckers wel eens 'kruisridders' genoemd. 'Dat het hun bij die reizen om onderscheidingen te doen zou zijn geweest is vanzelfsprekend een dwaze veronderstelling, maar weinigen zullen zoveel onderscheidingen in hun leven ontvangen hebben als Gelissen.

Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Schenking (van een niet overheidsarchief)

2.21 Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 555 H.C.J.H. Gelissen, 1916-1972, nummer toegang 2.21.282, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Gelissen, 2.21.282, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 http://proxy.handle.net/10648/8e99f3ee-d9fd-4589-bf5e-6274ec9a7f54 Teksten van artikelen en van een gedicht over Noorwegen van zijn hand, met toegevoegde lijsten van zijn publicaties, curricula vitae en enkele artikelen over hem. 1916-1917, 1925-1926, 1933-1937, 1939, 1942, 1948-1949, 1951-1952, 1955, 1960, 1962-1965, en z.d. 1 pak. 2 http://proxy.handle.net/10648/1ba273e0-cc2e-4dc6-a008-31293684ff06 Documentatie over het octrooirecht. 1921-1922, 1928, 1972 en z.d. 1 pak. 3 http://proxy.handle.net/10648/009fd3f8-e120-4167-a252-7d1c8924af97 Copie-brievenboek. 1924 november-december 1 deel. 4-19 Teksten van door hem uitgesproken redevoeringen, met bijlagen. 1925-1966 15 pakken en 1 omslag. 4 http://proxy.handle.net/10648/20c65c0f-d54d-4379-932c-d7cd8968d3f7 1925, 1928, 1930-1933 1 omslag. 5 http://proxy.handle.net/10648/ffd07704-dae3-458e-9662-d4ad89baba99 1934-1935 6 http://proxy.handle.net/10648/c57773a7-8421-4dc0-bed0-a3a2c2d3f2a7 1936-1938 7 http://proxy.handle.net/10648/8a681c03-75e8-46aa-bd5c-fc503a719c02 1939-1944, 1946 8 http://proxy.handle.net/10648/00077449-89e9-4b57-8cdf-100578dcbfa3 1947-1949 9 http://proxy.handle.net/10648/28a036c6-33bd-4c70-b821-69cb8cc05a4a 1950 10 http://proxy.handle.net/10648/fc8795c2-2d18-4ef1-ba18-ad85ba62f4f9 1951-1952 11 http://proxy.handle.net/10648/89b7925f-66d6-45dd-a027-b9d5d221e6b9 1953-1954 12 http://proxy.handle.net/10648/640d0e3f-362e-4005-99ad-ec8b31ca4a6d 1955-1956 13 http://proxy.handle.net/10648/85101e17-a894-495b-8f67-087fc055d048 1957-1958 mei 14 http://proxy.handle.net/10648/2c123ff2-7dd3-4275-b643-2375b828f6f8 1958 september-1959 oktober 15 15 http://proxy.handle.net/10648/d3aa5e2a-4e03-416c-8c7a-83bb17fbafa0 1959 oktober 20-1960 september 14 16 http://proxy.handle.net/10648/1e1a7aac-0bbf-460b-9e4b-5da9c0b3c1be 1960 september 28-1961 februari 17 http://proxy.handle.net/10648/11d90750-1d73-41a4-bc6e-54e539e9d5bf 1961 april-1962 18 http://proxy.handle.net/10648/64ae9612-6490-431d-8c40-fd3368ee5456 1963 januari-oktober 8 19 http://proxy.handle.net/10648/8b9ad746-d6de-42f7-b4ad-1575463dcc7d 1963 oktober 25-1966 20 http://proxy.handle.net/10648/7bba2141-c466-43a0-b712-8d0098cff8cc Stukken betreffende de voorgenomen huldiging van dr. P. van Gils ter gelegenheid van zijn 25-jarig doctoraat in de letteren. 1927 1 omslag.

Op verzoek van de jubilaris vond de huldiging geen doorgang.

21 http://proxy.handle.net/10648/40cb8943-ab6e-404f-9713-3dafa5c4ef82 Ingekomen brieven. 1927-1928 1 pak. 22-39 Bureau-agenda's van hemzelf en van zijn secretaresse. 1927-1930, 1952-1965 21 delen. 22 http://proxy.handle.net/10648/0e4fe63c-b32c-4ba9-acfa-05ec538f0671 1927 23 http://proxy.handle.net/10648/a75e988f-7820-4848-9614-fa47c6dc7a0b 1928 24 http://proxy.handle.net/10648/8f1db165-3082-43f9-a0a4-dd13b97a80f2 1929 25 http://proxy.handle.net/10648/d129ef86-1db9-411a-acc4-f589821d0a3d 1930 2 delen 26 http://proxy.handle.net/10648/712886a3-fa57-4382-946c-70a0f3a4c1c3 1952 27 http://proxy.handle.net/10648/2d75ded9-2878-4970-b8ce-63b6090eda09 1953 28 http://proxy.handle.net/10648/00db15b7-2d56-469a-bf55-15ed9418f1d3 1954 29 http://proxy.handle.net/10648/57ca5e69-81b7-4706-8370-a6ee94cda487 1955 30 http://proxy.handle.net/10648/97f14a4d-2e42-4b97-9bae-b75d440d01c7 1956 31 http://proxy.handle.net/10648/b3284070-ede5-4f0c-93d5-13f03539f814 1957 32 http://proxy.handle.net/10648/0019f0f9-6151-438d-9638-50f669b19a10 1958 33 http://proxy.handle.net/10648/c3a4b519-1f04-46f1-b7dc-c15039bfb3fb 1959 34 http://proxy.handle.net/10648/22ac635c-e031-40e0-bec7-12e66eb05b40 1960 2 delen 35 http://proxy.handle.net/10648/c000bff9-ca91-4c4d-aa9c-e1d3891768a4 1961 36 http://proxy.handle.net/10648/66250e5b-d246-47b1-acd8-e670a93c444f 1962 2 delen 37 http://proxy.handle.net/10648/8afe2cbf-6a56-466a-8cb7-49340a358abb 1963 38 http://proxy.handle.net/10648/df046e8c-6ead-4408-8a07-6ed2cc6b53d3 1964 39 http://proxy.handle.net/10648/ad5ffdb1-defe-4c9b-bd54-479ea5432e98 1965 40-79 Stukken ontvangen en opgemaakt als directeur van de N.V. Provinciale Limburgse Electriciteitsmaatschappij en als commissaris bij deze en diverse andere ondernemingen. (1929)1930-1972 31 pakken en 8 omslagen. 40 http://proxy.handle.net/10648/0e5966b9-124b-42ec-a9e1-71dcdbd4c21b N.V. Electriciteitsmaatschappij A.E.G. 1950-1968 41 http://proxy.handle.net/10648/f2ff03aa-313f-4a82-8ead-9394c2e7e855 Algemene Bank Nederland N.V., voorheen Twentsche Bank (zuidelijk rayon). 1938-1967 1 omslag. 42 http://proxy.handle.net/10648/04ca51c5-c203-4dc9-910b-d413f5dd09a3 Apparatenfabriek Warmte Bouw N.V. 1957-1964 1 omslag.

Zie ook Mignon & De Block N.V., lijstnummer 59.

43 http://proxy.handle.net/10648/97e68477-fb1c-4595-a36e-e244f558d412 Arenco-P.M.B. 1962-1968 44 http://proxy.handle.net/10648/8466e23f-2be7-4e56-beab-9dfa063d873e Tricotagefabrieken v/h Frans Beeren & Zonen N.V. 1965-1967 45 http://proxy.handle.net/10648/b4fa979c-186e-4c09-955a-794ed03f4e43 N.V. Aannemersmaatschappij v/h Boele en Van Eesteren. 1963-1969 46 http://proxy.handle.net/10648/718a3c44-7a3b-40a9-a8f2-011a12b59be6 Idem, 1970 47 http://proxy.handle.net/10648/b5eba758-586b-4e00-a2b8-9154ed3df35f Koninklijke Fabrieken F.W. Braat N.V. 1964-1969 juni 48 http://proxy.handle.net/10648/6aefe25a-b896-4de7-b795-31d56cc97fc9 Idem, 1969 juli-1970 49 http://proxy.handle.net/10648/7095b6dc-60b8-4d5d-8e25-b4a6aaa3f6d0 N.V. Machinefabriek "Breda" v/h Backer & Rueb. 1966 1 omslag. 50 http://proxy.handle.net/10648/ce9f006b-9620-4148-83e1-c8a80b1a6e82 De Compagnie van Assuradeuren N.V. 1960-1968

Van deze onderneming was hij aandeelhouder.

74 http://proxy.handle.net/10648/4f31d809-f431-456f-bc22-c8b8a9f2a3a7 Continental Foods (Nederland) N.V., zie N.V. Victrix, inv.nr 74. 51 http://proxy.handle.net/10648/dc0d578e-83d1-4d64-a4e3-5638fb7d6771 Donné-Draad N.V. 1965-1970 52 http://proxy.handle.net/10648/8de6f66a-5555-4886-8d9a-451be46ae3d8 N.V. Maatschappij voor Wasverwerking Erdal-Fabriek. 1965-1970 53 http://proxy.handle.net/10648/29a00881-4cd1-4f8a-87a8-7fa4bc74719f N.V. Granuliet. 1960-1969 54 http://proxy.handle.net/10648/9cca0ecd-3b18-4dec-9756-d274dd0e6d15 Hatéma-Texoprint N.V. 1961-1970 55 http://proxy.handle.net/10648/2d2a8aad-68bd-40dc-b697-183417895b42 N.V. Industriebank in Limburg. 1935, 1941-1970

Zie ook lijstnummer 82.

56 http://proxy.handle.net/10648/072d770d-2838-4211-b0ac-ef81da96ede0 N.V. Kempense Zinkmaatschappij. 1964-1968 57 http://proxy.handle.net/10648/2e3f51b1-df91-4735-bb81-efbb27c2b699 Lurgi Gesellschaften. 1958 1 omslag. 58 http://proxy.handle.net/10648/22bc4ea2-9701-4320-b904-7b86b1a6e0b6 Melchior Verenigde Bedrijven N.V. 1961-1970 59 http://proxy.handle.net/10648/ac705d52-b5f9-4a5b-914a-7fbf7f624369 Koninklijke Vereenigde Tabaksindustrieën Mignot & De Block N.V. 1966-1970 60 http://proxy.handle.net/10648/8ee624c5-b1e4-4158-9c17-e4d00857b835 N.V. Nederlandse Spoorwegen. 1964-1969 61 http://proxy.handle.net/10648/67781874-1b01-4ff4-bcbe-2e3c9144e274 Koninklijke Industrieele Maatschappij Noury & Van der Lande N.V. 1966-1967 1 omslag. 62 http://proxy.handle.net/10648/7fe9b50e-2d87-4fd7-98f6-994f9c824431 KunstzijdespinnerijNYMAN.V. 1965-1970 63 http://proxy.handle.net/10648/a553a32e-dfc3-44ac-92cc-7f3c2880c4f7 Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-Ten Cate N.V. 1966-1970 64 http://proxy.handle.net/10648/e3a38bcb-3799-44d3-a2c0-823237e8b2e5 Pintsch Bamag Nederland N.V. 1966-1970 65 http://proxy.handle.net/10648/b4f136f7-ba53-4c32-8a52-4001a17223b2 N.V. Provinciale Limburgse Electriciteits-Maatschappij. (1929)1930-1943

Van deze onderneming was hij directeur van 1930 tot 1965 (met een onderbreking tijdens zijn ministerschap), waarna hij tot commissaris werd benoemd.

66 http://proxy.handle.net/10648/eb4bba6f-c129-4040-a480-6bd2e4de2590 Idem, 1944-1946, 1950, 1956-1966 67 http://proxy.handle.net/10648/d2ddde86-9de5-4681-87bf-95de0b78d10e Idem, 1967-1969 68 http://proxy.handle.net/10648/f5b09d23-5e4d-4235-907c-51274a584b26 Idem, 1970 69 http://proxy.handle.net/10648/1db4c2cf-a16c-4b8a-adb7-8161c6b91048 Société Electrique de L'Our S.A. 1951-1970 70 http://proxy.handle.net/10648/06d51f3f-cf5a-4735-b981-275f844f01f5 N.V. Koninklijke Sphinx-Céramique. 1964-1969 71 http://proxy.handle.net/10648/2b39ca0f-93f6-486c-b6a1-055de6e663d4 Idem, 1969-1970 72 http://proxy.handle.net/10648/c1f74d2a-2d55-4e80-b49e-5fe760392926 N.V. Utrechtse Hypotheekbank. 1941-1968 73 http://proxy.handle.net/10648/39923643-7efa-4edb-89b3-4fbb8e430d44 Idem, 1969-1970 1 omslag. 74 http://proxy.handle.net/10648/4036c758-8610-41cc-8d4a-fa99d887c635 N.V. Victrix (Continental Foods- Nederland N.V.). 1966-1970 75 http://proxy.handle.net/10648/269da77a-4163-4785-b356-98d48fe8fd2f Idem, 1971-1972 76 http://proxy.handle.net/10648/3c14adbe-e434-4b88-b589-e6c2a09b6a2e N.V. Rubberfabriek Vredestein. 1966-1967 1 omslag. 77 http://proxy.handle.net/10648/7fc692e9-1f78-4256-bb7d-52de24b7c69d Vernis- en Verfwarenfabriek v/h J. Wagemakers en Zonen. 1965-1970 78 http://proxy.handle.net/10648/87ce07a8-7604-4e35-bf8f-b4f605987577 J.P. Wyers' Industrie- en Handelsonderneming N.V. 1957-1969 79 http://proxy.handle.net/10648/3692bcc2-8ff8-402a-b8eb-e6ac6c434048 Idem, 1970 1 omslag.
80 http://proxy.handle.net/10648/8e68ea3b-28d9-48cd-b3ef-e8392d8e11a0 Stukken betreffende de door het Comité ter Behartiging van de Belangen der Limburgsche Industrie georganiseerde excursie voor de Nederlandse dagbladpers aan Limburgse industriële bedrijven en inzake de Eerste Nederlandsche Bouwmaterialen Tentoonstelling in Maastricht. 1930-1931 1 omslag. 81 http://proxy.handle.net/10648/8a02dd0b-12ae-4cb5-9f6e-cd89a9397787 Brochures getiteld "The Radical Campaign Against American Industry" en "Nederland Weerbaar!", met een bulletin van het "Institut International d'Action Morale, Economique et Sociale Antimarxistë. 1930, 1936 1 omslag. 82 http://proxy.handle.net/10648/08dd63bb-998c-4fd2-a00f-10e995bcf2f1 Stukken betreffende plannen tot oprichting van een industriebank voor Limburg. 1933-1934 en z.d. 1 pak.

Zie ook lijstnummer 55.

83-99 Stukken ontvangen en opgemaakt als minister van Economische Zaken, cq. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. (1933)1935-1937 12 omslagen, 4 pakken en 1 stuk. 83 http://proxy.handle.net/10648/f60cafd7-d187-4de3-8c89-8dde04e0b820 Stukken betreffende zijn benoeming tot minister, met bijgevoegde nota over de gang van zaken tijdens de kabinetscrisis in juli 1935. 1935-1936. 84 http://proxy.handle.net/10648/99aa8517-fe02-49b3-808c-9e18034aa0e4 Stukken betreffende de financiële reorganisatie van de Koninklijke Hollandsche Lloyd en de voortzetting van de scheepvaartverbinding tussen Amsterdam en de oostkust van Zuid-Amerika door deze maatschappij. 1935 1 pak. 85 http://proxy.handle.net/10648/52dd739c-e937-403a-8fb3-1865038da42b Stukken betreffende de plannen tot oprichting van een aardappelvlokkenindustrie. 1935-1936, met retroacta, 1933-1934. 86 http://proxy.handle.net/10648/d05ff53a-445f-4d36-b20f-175f72321fd4 Stukken betreffende de behandeling van de begroting van zijn departement in de Staten-Generaal. 1935-1936 en z.d. 1 pak. 87 http://proxy.handle.net/10648/886af09c-8caf-4315-8705-e2aec6d6c36d Ingekomen brieven, met concept van zijn ontslagbrief. 1935-1937 en z.d. 88-89 Stukken betreffende industrie-financiering. 88 http://proxy.handle.net/10648/b2e05c49-0c21-400f-9f05-00b75eb1ce7b In Nederland. 1935-1937 en z.d. 89 http://proxy.handle.net/10648/cf68b934-f06b-4ebb-8af6-bb6884bb990d In Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Zweden en Frankrijk. 1934-1936 90 http://proxy.handle.net/10648/51d782ad-5d64-4ee4-8e7e-2d03e2999a71 Stukken betreffende de te voeren algemene economische politiek, het conjunctuurverloop, de industrialisatie en diverse crisismaatregelen. 1935-1937 en z.d. 1 pak. 91 http://proxy.handle.net/10648/dda7f90e-d897-48bd-8b5f-502c889603de Stukken betreffende de te volgen industriepolitiek en de toestand in verschillende industriële bedrijfstakken en bedrijven. 1935-1937 en z.d. 92 http://proxy.handle.net/10648/77a2fceb-ab57-499d-8d84-871b9f11fcd4 Stukken betreffende bilaterale en internationale economische en monetaire betrekkingen. 1935-1937 en z.d. 1 pak. 93 http://proxy.handle.net/10648/b692c550-a137-4028-bc7d-885550945d46 Stukken betreffende de algemeen verbindend-verklaring van ondernemersovereenkomsten en inzake de toestand in het hotel-, restaurant- en cafébedrijf. 1935-1937. 94 http://proxy.handle.net/10648/167434a9-404c-4ff9-9a45-f76d542158f0 Stukken betreffende de zeescheepvaart, zeehavens, binnenvaart, Rijnvaart en kustvaart. 1935-1937 en z.d. 95 http://proxy.handle.net/10648/28db7638-74a8-468a-96c1-f0c7af53c5ff Ingekomen nota van drs. J.C. Kruisheer, hoofd van het Bureau Algemeene Economische Politiek, houdende een commentaar op het Plan van de Arbeid. 1936 1 stuk. 96 http://proxy.handle.net/10648/064fe0d4-d78c-4694-a391-bacc6cb4d5c6 Stukken betreffende de sanering van de steenkolenhandel. 1936. 97 http://proxy.handle.net/10648/b66ea12c-ec03-4c89-b389-7820e7c9b9ac Lijst van Engelse woorden met hun Nederlandse vertaling, door hem opgesteld, met bijlagen. 1936. 98 http://proxy.handle.net/10648/b574104d-5b13-478c-8e64-264a88eca898 Stukken betreffende de mechanisatie in de sigarenindustrie. 1936 en z.d. 99 http://proxy.handle.net/10648/90cd2cf5-6c03-4486-a244-c54bd618f0b4 Stukken betreffende de opening van het Nederlandse paviljoen op de Internationale Tentoonstelling te Parijs. 1937 en z.d., met retroactum, 1934. 100-101 Documentatie betreffende electriciteitsopwekking door spaarbekkens en waterkrachtcentrales, met name in Limburg en Duitsland, en inzake waterwegen in Luxemburg. 1934-1970 en z.d. 2 pakken. 100 http://proxy.handle.net/10648/5d9218e2-c45d-4726-81a0-c962ffd2213d 1934, 1936-1937, 1954-1957 101 http://proxy.handle.net/10648/9d66753b-fa35-4105-98b9-8b95329b48cd 1958-1970 en z.d. 102 http://proxy.handle.net/10648/f56ccf9b-4c2a-404f-a5c7-1a8b1b354e41 Stukken betreffende de vestiging van een aluminiumindustrie in Nederland. 1935, 1937, 1966-1967 1 omslag. 103 http://proxy.handle.net/10648/413db8bc-374f-49fa-8fba-27c29699bd35 "Streekplan Midden-Limburg, De Bodem", gedrukt. 1938 1 deel. 104 http://proxy.handle.net/10648/b6cff7c4-a61f-4091-8507-a00bf9012228 Stukken betreffende zijn plan tot bestrijding van de werkloosheid. 1938-1940, met retroacta 1 pak. 105 http://proxy.handle.net/10648/f632ea1f-433d-454b-8d8a-29d3e3042674 "Over bestaansrecht en taak van katholieke vakverenigingen na dezen oorlog", door Bernard van Wagening. 1943 1 stuk. 106 http://proxy.handle.net/10648/f5bf6016-e3f8-4110-b941-c62744cb4f31 Knipsels betreffende de door hem bijgewoonde Economic Conference for Asia and the Far East (ECAFE) in Baguio (Philippijnen). 1947 1 omslag. 107-122 Stukken ontvangen en opgemaakt als (bestuurs)lid van diverse organisaties en commissies. 1946-1970 13 pakken, 2 omslagen en 1 katern. 107 http://proxy.handle.net/10648/240b202d-b2e4-452e-8795-3b4d25a274b6 Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingen verkeer. 1958-1970 108 http://proxy.handle.net/10648/c1d00c23-b211-43f1-9286-3ead613829cf Commissie tot bevordering van de welvaart in Limburg. 1962-1963 109 http://proxy.handle.net/10648/0c1e996a-980d-4a00-b3d5-0666a21b6f11 Idem, 1965-1966 110 http://proxy.handle.net/10648/f2e64bb9-7131-40ef-a8ea-95c349c91d57 Economisch-Technologisch Instituut Limburg 1962-1967 111 http://proxy.handle.net/10648/4349fdb2-f603-4d67-8983-6ff66986b79b Idem, 1968-1970 112 http://proxy.handle.net/10648/07b04807-5672-4bc9-bf57-93dd46bb51b8 Redactie van het tijdschrift "Electrotechniek". 1946-1968 1 katern. 113 http://proxy.handle.net/10648/e94cd119-e07a-49d1-9f96-3919d29ae9af Institut International des Brevets. 1955-1969 114 http://proxy.handle.net/10648/76b4ca4f-1bc3-4bf2-ae5e-7ea0e23754ff Nederlands-Belgische Contact-commissie voor Elektrowarmte en Elektrochemie. 1962, 1965 en z.d. 1 omslag. 115 http://proxy.handle.net/10648/b59e5ace-8ef2-4f96-8714-8cceb5ad8665 Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel. 1959-1968 116 http://proxy.handle.net/10648/fa87c75e-fae8-4816-9b32-9d8bb3ce4b7f Idem, 1969-1970 117 http://proxy.handle.net/10648/8b1a973f-0b5a-4074-9905-65befb2b86ae Idem, 1968 maart-1970 118 http://proxy.handle.net/10648/74f34260-a486-4a5b-90cb-8ae7aa480df0 Stichting Nederlands Instituut voor Elektrowarmte en Elektrotechniek (NIVEE) en Union Internationale d'Electrothermie (UIE). 1955-1968 119 http://proxy.handle.net/10648/ea7bcc7c-b88a-46ed-95ad-a87833f88e25 Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Limburg. 1966-1970 120 http://proxy.handle.net/10648/2a8c6852-21ce-4713-a763-9dd33538572e Union Internationale des Producruers et Distributeurs d'Energie Electrique (Unipède). 1957-1970 121 http://proxy.handle.net/10648/fc94fcd7-35e3-43ce-bed9-ec5b24ea60db Vereniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland. 1967, 1970 122 http://proxy.handle.net/10648/ab1c9667-9bbd-4ace-bbb1-e18c92ec8745 Vereniging Techniek en Ambacht. 1965, 1967 1 omslag. 123-124 Documentatie betreffende kernenergie. 1955-1962 2 pakken. 123 http://proxy.handle.net/10648/bd4d2b8c-1f86-41b4-b4e5-7a188652a683 1955-1959 124 http://proxy.handle.net/10648/e2151362-7f19-4a23-8b21-fe8441b521ab 1960-1962 125 http://proxy.handle.net/10648/107ef70a-1a1a-4eea-ac6a-2b7798fc4bdb Stukken betreffende de door hem geleide Nederlandse handelsmissie naar Mexico. 1958, met retroacta 1 pak. 126 http://proxy.handle.net/10648/79669b36-20bf-4294-9269-4268b78b4ed4 Stukken betreffende zijn inspanningen om dr. M.W.R. van Vollenhoven, oud-buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Madrid, behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van eerherstel inzake diens optreden als minister-resident te Brussel tijdens en na de 1e Wereldoorlog. 1959-1960, 1966-1967 en z.d., met bijlagen 1 pak. 127 http://proxy.handle.net/10648/8c887b77-44a6-4bc8-a4ef-c12ce9cafe9c Stukken betreffende zijn benoeming tot Groot-Baljuw van de "Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem". 1959-1960, 1962, 1966, met bijlagen 1 pak. 128 http://proxy.handle.net/10648/c4066412-afbe-4924-bfb7-6a46fcb8ae94 Stukken betreffende de levering van met Nederlands aardgas opgewekte electriciteit aan het Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk. 1969-1970 1 pak. 129 http://proxy.handle.net/10648/dcd31d94-3b39-4158-987e-b9fb9b025c8f Tekst van zijn tezamen met prof.dr.ir. J.C. van Staveren uitgebrachte advies betreffende het juridische geschil tussen de regeringen van België en Spanje inzake de Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd. 1969, met retroacta, 1962 en z.d. 1 pak.