2.21.205.68 Inventaris van het archief van A.C.A. van Vuuren [levensjaren 1865-1932] en enkele familieleden, (1800) 1878-1943 J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Otto van der Meij, This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 23 juli 2008 1 Abstract gewijzigd door Henny van Schie. Beschrijving van het archief Collectie 526 A. van Vuuren Vuuren, van 1800-1943 merendeel 1878-1943 C24478 0.50 meter; 59 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Engels. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat een aantal kaarten. Nationaal Archief, Den Haag A.C.A. van Vuuren 1865-1932 C.E.C.H. van Vuuren-Timmermans, ? - ? W.G. van Vuuren, ? - ? Het archief van A.C.A. van Vuuren bevat stukken betreffende zijn persoonlijk leven en betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Tweede Kamer en als lid van de Indische Commissie van de Rooms-Katholieke Staatspartij. Het bevat stukken over de katholieke politiek en het beleid van de coalitie in de periode 1913-1932 en briefwisseling met onder andere P.J. Aalberse, H. Colijn, H.A. van Karnebeek en Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck. Archiefvorming Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van A.C.A. van Vuuren werd kort na zijn overlijden ontdaan van "de politieke papieren" die "voor het archief van de [Rooms-Katholieke Staats-]partij" van belang werden geacht. De executeur-testamentair, pastoor W.F.A. Overmeer, droeg ze ondershands over.

Het archief werd aangetroffen op een zolder in het pand Koningin Emmakade 169 in Den Haag, dat door de familie Van Vuuren aan de Zusters van de H. Juliana van Falconerie werd nagelaten en waar zich na de oorlog een afdeling van deze orde vestigde.

Het hier beschreven archief werd in 1988 door de Zusters van de H. Juliana van Falconerie te Heiloo aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen.

Schenking (van een niet overheidsarchief)

Inhoud en structuur van het archief 2.21 Inhoud

De briefwisseling van A.C.A. van Vuuren in de verschillende rubrieken dient nadere ontsluiting. Voor onderzoek naar gegevens over katholieke politiek en het beleid van de coalitie in de periode 1913-1932 is ze onmisbaar: onder de briefschrijvers treft men namen aan als P.J. Aalberse, H. Colijn, H.A. van Karnebeek en Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck.

Verantwoording van de bewerking

Na overbrenging naar het Algemeen Rijksarchief is het voorlopig geordend en beschreven.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 526 A. van Vuuren, 1878-1943, nummer toegang 2.21.205.68, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Vuuren, van, 2.21.205.68, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Een stapel boekwerkjes, hoofdzakelijk Nederlandstalige operalibretti, is overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. W.G. van Vuuren. 1 http://proxy.handle.net/10648/b16bc27c-470c-4939-ba78-af1f87a9c0d9 Briefwisseling van W.G. van Vuuren, pastoor in Breukelen en rector bij de Zusters Franciscanessen in het klooster St. Barnabas aldaar, over een lening van dit klooster van het moederhuis te Salzkotten bij Paderborn. 1878-1885. 2 http://proxy.handle.net/10648/3c8e1503-861e-4042-a999-98810f180349 Aantekeningen, houdende een analyse van de Tweede Kamerverkiezingen van 1888. Z.j. 2. Adrianus Cornelis Antonie van Vuuren (1865-1932). a. Stukken betreffende zijn persoonlijk leven. 3 http://proxy.handle.net/10648/57f7595d-447d-4ab5-b7e0-a8eb9dd84a85 Loffelijke getuigschriften van het gymnasium te Katwijk, stukken betreffende zijn studie aan de katholieke universiteit van Leuven en overige personalia. 1880-1889. 4 http://proxy.handle.net/10648/80e66fa0-f77a-4389-86e6-a01d66f8ee5c Stukken betreffende de nalatenschap van zijn schoonvader Herman Antonius Timmerman en zijn broer Antonius Adrianus van Vuuren. 1901,1923. 5 http://proxy.handle.net/10648/569ddfb8-ff05-4948-910e-67c1ec8d27ca Stukken betreffende de verpachting van goederen onder Linschoten en IJsselstein en de verkoop van percelen aan openbare lichamen. 1915-1938.

De transacties werden na zijn overlijden door zijn weduwe voortgezet.

6 http://proxy.handle.net/10648/d7fa8511-2961-417f-ab31-e7444b4f387b Akten, waarbij Van Vuuren optreedt als gevolmachtigde van L.Th.H.M.Ch.F. burggraaf de Spoelberch te Brussel bij de verhuur van enkele percelen onder Naaldwijk. 1899. 7 http://proxy.handle.net/10648/4e512a53-754e-49f5-a9a9-fc6afea82989 Zakagenda over het jaar 1912. 8 http://proxy.handle.net/10648/5f12a4eb-f169-419e-9b6f-c67ccc78a661 Stukken betreffende de herziening van een levensverzekering. 1912. 9 http://proxy.handle.net/10648/1830d7eb-6044-48a4-a0f6-70c61907178e Rijbewijs, autopapieren en A.N.W.B.-gidsen. 1930-1932. 10 http://proxy.handle.net/10648/78025139-5514-40ec-ab4e-45874a8715b0 Menukaarten van kuurhotels in Wiesbaden en Ems. 1928. 11 http://proxy.handle.net/10648/b383a888-929e-4f68-a16f-45c56285b2b9 De fijne kan of de giftfontein, revue van de vermaardste leden van de R.K. Studentenvereeniging "St. Virgilius". Brochure met varia ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan. Z.j.. 12 http://proxy.handle.net/10648/03af9c4b-12ca-467e-ad81-268c8120502d Stukken betreffende zijn overlijden, de afwikkeling van zijn nalatenschap en het onderhoud van zijn graf. 1932-1937.
b. Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer. 13 http://proxy.handle.net/10648/88fd87f0-12a5-48f3-b5d9-16d215a154bb Ingekomen brieven, nader te ordenen. 1912-1930. 14 http://proxy.handle.net/10648/88c0378d-001b-4155-b1ef-321403da05b9 Ingekomen tekst van een geheime rede van de minister van Buitenlandse Zaken over de herziening van de verdragen met België van 1839. 19 december 1919. 15 http://proxy.handle.net/10648/058220ae-13cc-4e95-9c56-a95159dc1d0c Conceptnota aan de Roomskatholieke Kamerclub over de voorstellen tot grondwetsherziening en onderwijswetgeving. Z.j. (ca. 1916). 16 http://proxy.handle.net/10648/5bb93c96-e2b5-4d68-b386-d3a55ab14d8b Ingekomen nota van de minister van Arbeid over de sociale verzekeringswetgeving. Z.j. (ca. januari 1920). 17 http://proxy.handle.net/10648/268a688b-1f6b-49a6-bc69-b0aa781c09fc Verzameling kaarten van spoor- en tramwegen in Nederland. 1912-1926 en z.j. 18 http://proxy.handle.net/10648/dfcd4be4-e9aa-4ad6-8e0d-bc537840596e Ingekomen brieven van D.J. de Geer. 1924-1932. 19 http://proxy.handle.net/10648/1b7a2d8e-3f3f-43a8-b9a3-f746727a05cb Ingekomen nota van het secretariaat van de Vereeniging "De Biesbosch" houdende een voorstel tot inpoldering van de Biesbos als werkverschaffingsprojekt. 1926. 20 http://proxy.handle.net/10648/fbd6b56f-1537-4e81-bff4-c662dd2c1950 Ingekomen brieven van O. van Nispen tot Sevenaer. 1910-1928. 21 http://proxy.handle.net/10648/2cd4b4ac-e4f6-4b01-9a05-3cab1c5a9a3a Ingekomen afschriften van nota's over voorstellen tot bestuurshervorming in Nederlandsch-Indie" bij Van Vuuren als lid van de Indische Commissie van de Rooms-Katholieke Staatspartij. 1924-1931. 22 http://proxy.handle.net/10648/e1800c8f-b5ab-47ae-a9a5-36431c9932fd Publicaties van het Nederlandsch-Indische gouvernement over "Enkele onderwerpen van algemeen belang", met bijlagen. 1929. 23 http://proxy.handle.net/10648/d43a2a88-6d70-4fc3-abe6-d71ad8b000dd Concept van een redevoering bij gelegendheid van de zeventigste verjaardag van fractievoorzitter A. Nolens. 1930. 24 http://proxy.handle.net/10648/1e3629e9-e5e6-4238-a75e-f204b00de47c Ingekomen brieven en adressen. 1928. 25 http://proxy.handle.net/10648/5f8facd0-68fa-40cd-96d0-792c592a5710 Stukken betreffende conflicten rond het burgmeesterschap van Kloosterveen (Ov. ) 1932. c. Overige stukken betreffende zijn openbaar leven. 26 http://proxy.handle.net/10648/0daae72b-0584-4589-bdb2-bce1fc866145 Akten, houdende zijn benoeming en ontslag en pensionering in diverse functies en eerbetuigingen. 1889-1931. 27 http://proxy.handle.net/10648/b7fc1547-c12d-4665-855f-2cec5b304997 Stukken betreffende zijn contacten met de missie in Suriname en zijn bemoeienis met het bijzonder onderwijs en de salariëring van het overheidspersoneel aldaar. 1920-1930. 28 http://proxy.handle.net/10648/3d158cc1-acd3-489c-b2c0-a69c2f27cb93 Ingekomen invitaties voor feestelijkheden en bijeenkomsten. 1926-1931. 29 http://proxy.handle.net/10648/f9e48a8c-b74d-4586-ad6a-ed4cfb32d4eb Stukken betreffende Van Vuuren als wethouder van Den Haag en zijn candidatuur voor de Tweede Kamer, met kranteartikelen over de vraag of wethouderschap verenigbaar is met kamerlidmaatschap. 1914-1919. 30 http://proxy.handle.net/10648/4f49d2c7-6a07-4c20-bffb-37f1c9109913 Kaarten van Haagse tramlijnverbindingen en van het uitbreidingsplan West. 1924, 1925. 31 http://proxy.handle.net/10648/12cba413-a1e0-4870-8ce6-28c44cc8fac0 Ingekomen brieven bij Van Vuuren als lid van de Haagse Gemeenteraad. 1922-1930. 32 http://proxy.handle.net/10648/ea15558d-8b7b-4ea5-ab49-524cbc414a1a Stukken betreffende Van Vuuren als redacteur van het dagblad De Zuid-Hollander in Leiden. 1889-1892. 33 http://proxy.handle.net/10648/04de066c-1b05-4608-9f33-b40881aba560 Stukken betreffende diskussies over het voorzitterschap van F. Wierdels als voorzitter van de Raad van Commissarissen bij het dagblad De tijd. 1910-1914. 34 http://proxy.handle.net/10648/a1a6ab3e-d812-4947-bf74-b21b2aad56dd Ingekomen brieven bij Van Vuuren over het dagblad De tijd. 1904-1930. 35 http://proxy.handle.net/10648/b110c0c3-a480-4317-80ba-a238e0f1ca30 Stukken betreffende Van Vuuren als regent van het R.K. Ziekenhuis "Johannes de Deo" in Den Haag, met documentatie over het ziekenhuiswezen aldaar. 1925-1928. 36 http://proxy.handle.net/10648/6e60d70a-b995-4a80-895d-8952a280234b Ingekomen economische rapporten van bedrijfsorganisaties. 1926-1929. 37 http://proxy.handle.net/10648/2e912740-d916-4c5c-8464-d1820df2a7c2 Stukken betreffende de viering van het eeuwfeest van de Nederlandse onafhankelijkheid in Oudenbosch. 1913. 38 http://proxy.handle.net/10648/f64d6378-60f9-4391-b962-2079ea46edde Stukken betreffende zijn lidmaatschap van de Algemeene Commissie voor de Koloniale Tentoonstelling in Parijs. 1931. 39 http://proxy.handle.net/10648/912a7c1c-ea50-4bc0-b638-6a0b6c3470e2 Kladaantekeningen voor een referaat over Suriname, met ingekomen Hindostaans adres tegen het Mohammedanisme. 1930 en z.j. 40 http://proxy.handle.net/10648/987789a8-da07-48a9-a934-c5fd56330452 Stukken betreffende Van Vuuren als directielid van de n.v. Rotterdamsche Koloniale Warenhandel. 1929-1931. 41 http://proxy.handle.net/10648/43122159-cc70-4a79-8a17-e00b0fb8b630 Stukken betreffende zijn bemoeienis met charitatieve instellingen, weeshuizen, religieuze organisaties, met ingekomen dankbetuigingen. 1911-1931. 42 http://proxy.handle.net/10648/5c01d963-9162-46be-b178-d98cfa116b93 Stukken betreffende een door Van Vuuren gehouden diner voor de Nederlandsche Vereeniging voor Armenzorg en Weldadigheid. 1915. 43 http://proxy.handle.net/10648/328f70c3-73c5-4a8b-9155-eff3e8d63be8 Briefwisseling over diverse onderwerpen. 1905-1930.
3. Catharina Elisabeth Cornelia Henriette van Vuuren-Timmerman. 44-49 Stukken betreffende haar voorzitterschap van de Voogdij raad van afdeling II in Den Haag. 1910-1916. 44 http://proxy.handle.net/10648/7117a5e2-35dc-456e-b951-a0dfd077a3b8 Zakboekje, houdende aantekeningen over verzoeken tot ontzegging van de ouderlijke macht. 1914-1916. 45 http://proxy.handle.net/10648/5864bf99-038b-4c01-840a-5b3708d56fee Alfabetisch register van beschikkingen van de voogdijraad. 1910-1916. 46 http://proxy.handle.net/10648/aa26beb5-8c06-4180-b9c2-846e6b813e76 Jaarverslagen van de voogdijraad, met convocaties. 1914-1916. 47 http://proxy.handle.net/10648/80c1fa92-48f0-4ac3-906c-d77454244e2d Correspondentie over onder voogdij gestelde kinderen en regelingen met opvoedingstehuizen. 1914-1916. 48 http://proxy.handle.net/10648/2640f5f0-9ce3-4b5d-a00c-de12d37fc53f Stukken betreffende het herstel van de ouderlijke macht van H. van der Camp door bemiddeling van familieleden van de Van Vuurens. 1912-1914. 49 http://proxy.handle.net/10648/d51cb213-3972-422c-94bf-81dafa130242 Dossiers inzake enkele door haar behandelde zaken. 1915-1916. 50 http://proxy.handle.net/10648/4b67f2a8-6a7c-4972-9d88-81f77ce987d8 Ingekomen facturen voor de inrichting van haar woning. 1913. 51 http://proxy.handle.net/10648/ad261d60-2998-4553-810f-98644ea66c68 Ingekomen brieven van familieleden en kennissen. 1937-1943. 52 http://proxy.handle.net/10648/b70be8db-c7e9-4aa1-9a23-9ddfa0ca9350 Statuten en origineel van het reglement van de Vereeniging "Liduina", met oude reglementen van gelijknamige organisaties. 1852, 1932 en z.j. 53 http://proxy.handle.net/10648/768b7469-71f9-4762-94d5-528e137fa164 Briefwisseling met religieuze congregaties, seminaries en charitatieve organisaties. 1937-1943. 54 http://proxy.handle.net/10648/2c0b621f-b87d-42d7-8b7a-6ca13b53f2a6 Rapport over de Haagsche broodprijzen door de contactcommissie van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen en de 's-Gravenhaagsche Winkeliersvereeniging. 1931. 55 http://proxy.handle.net/10648/1ab512f3-7cec-4981-aadd-567e92709c4d Ingekomen sollicitatiebrieven van gegadigden naar de betrekking van werkster. 1942. 4. Diverse verzamelde stukken. 56 http://proxy.handle.net/10648/832ad1ed-76f7-4abe-afa1-e9939782bc7a Diploma houdende toelating van Cornelis Anthony van Muers tot het Utrechtse apothekersgilde. 1 juli 1800. 57 http://proxy.handle.net/10648/7719e53a-1870-4ea5-bd98-8852daf9eb54 Verkiezingspamflet van de Katholieke Organisatie in Oudenbosch. Z.j. (ca. 1900). 58 http://proxy.handle.net/10648/ba99685b-314e-4c1b-b4ac-9a5c88383933 Brief van H. Wiessingh, lijfarts van koningin Wilhelmina, over haar miskraam. 1902. 59 http://proxy.handle.net/10648/457d2502-8cd3-4d6f-b348-635ec88cfb8f Aanbeveling van het Psycholisch Instituut "Penorga", houdende aanbeveling van een kuur voor de "tweede jeugd". 1934.