2.21.151 Inventaris van het archief van mr. J.R.H. van Schaik [levensjaren 1882-1962], (1816) 1904-1962 (1965) A.E.M. Ribberink, M.J.V. van Schaik-Brouwers Nationaal Archief, Den Haag 1963 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 20070306 This finding aid is written in Dutch. Beschrijving van het archief Collectie 159 J.R.H. van Schaik Schaik, van 1816-1965 merendeel 1904-1962 C25119 2,10 meter; 137 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Mr. J.R.H. van Schaik (1882-1962) Mr. J.R.H. van Schaik (1882-1962), rooms-katholiek staatsman. Was onder andere minister van Justitie (1933 - 1937) en voorzitter van de Tweede Kamer. In die rol ook protesteerde hij fel tegen de Duitse inval tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was ook adviseur en formateur voor verscheidene kabinetsformaties. Begon als advocaat en procureur in Arnhem en was later ook plaatsvervangend kantonrechter. Daarnaast was hij mede redacteur van "De Beiaard", waarvoor hij schreef over actuele vraagstukken, waaronder de strijd voor opheffing van het processieverbod. In 1917 werd hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Verder was hij nog een tijd lang president-curator van de Nijmeegse Universiteit (1951 - 1957).Dit archief bevat stukken betreffende zijn functioneren als advocaat en procureur in Arnhem, zijn werkzaamheden voor "De Beiaard", stukken betreffende zijn periode als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, als minister van Justitie (1933 - 1937) en als voorzitter van de Tweede Kamer. Ook zijn er stukken te vinden betreffende zijn werkzaamheden als president-curator van de Nijmeegse Universiteit, stukken betreffende de Indonesische kwestie (1945-1952) en stukken die hij in dienst als algemeen adviseur voor Nederland voor de conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen heeft verzameld. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Levensloop van Mr. J.R.H. van Schaik door Mevr M.J.V. van Schaik - Brouwers.

Deze inleiding wil de lezer niets anders bieden dan een benadering van de persoon van Joseph Robertus Hendricus van Schaik, zoals hij in het leven stond van 1882 tot 1962. Geboren te Breda op 31 januari 1882 als eersteling uit het huwelijk van Mr. Johannes Robertus Hendricus van Schaik en vrouwe Theodora Johanna Stephanie Deurvorst, groeide hij, naar mate de carrière van zijn vader in de rechterlijke macht vorderde, op te Druten, te Maastricht en te 's-Hertogenbosch. Te Maastricht doorliep hij met zijn vriend Jules Alting von Geusau de lagere school. Deze vriendschap eindigde op 13 maart 1940 met de plotselinge dood van de generaal-majoor der artillerie Jhr. J.Th. Alting von Geusau gedurende legeroefeningen. Te 's-Hertogenbosch, waarheen zijn vader benoemd was, volgde hij het gymnasium en ontving hij zijn eerste danslessen met een club aardige meisjes en jongelingen van z'n school en uit z'n ouders kennissenkring. Dat waren gelukkige jaren. Hij zag er de meisjes Rouppe van der Voort, Van Lanschot, Van Eibergen Santhagen, Serraris en Snoek en de jongelui Beelaerts van Blokland, Van Rijckevorsel, Rive e.m.a. Hij hield er de beste herinneringen aan en ontmoette er in zijn later leven nog velen van. Na zijn eindexamen werd Van Schaik student in de rechten te Utrecht. In 1898 werd zijn vader benoemd in het Hof te Arnhem en het gezin verhuisde naar Arnhem. Hij had een veelzijdige belangstelling en genoot van concerten, toneel, reizen, botanie enz. Door een bevriende relatie werd hij in de gelegenheid gesteld bootreizen te maken naar Rusland, Griekenland en Turkije. Het vele nieuwe was gretig voedsel voor zijn nauwelijks te verzadigen geest. Ook op botanisch gebied waren deze vreemde landen niet te versmaden en menig kruidje of plantje verdween naar Nederland, waar het gedetermineerd en beschreven, in een schrift geplakt werd met Nederlandse lotgenoten, tezamen een hele kist met schriften vol. Te Utrecht was hij lid van het Corps en van Veritas. Zijn rode clublint draagt een zilveren kannetje,misschien als talisman bedoeld tegen de bekende wisselwerking van inhoud van kan en man op clubfeesten. Zijn clubbroeders waren De Witte en de Rode Beus (Van Beusekom), Van Voorst Vader, Van Lidt de Jeude, Rochat, Offers, Kan (later dominé in Treebeek in de buurt van Heerlen en als zoon uit een huwelijk gezegend met 8 jongens, zelf bedacht met 8 dochters), Cambier van Noten en Zijlstra. Met deze clubgenoten nam hij als ridder deel aan het lustrum. Tot zijn 78ste levensjaar bleef Van Schaik de jaarlijkse clubreunies bezoeken. Als mederedacteur van het Utrechtse studentenblad "De Vox" verzorgde hij afwisselend met de medestudent Van Gorkum de rubriek "Utrechtse theerandjes". In 1905 promoveerde hij cum laude bij professor Hamaker op een proefschrift getiteld: "De overheid tegenover de art. 1401 e.v. burgerlijk wetboek". Alvorens zich als advocaat in Arnhem te vestigen, gaf hij er op dringend verzoek van een zieke leraar, tijdelijk lessen in de staathuishoudkunde aan de hoogste klasse van het meisjeslyceum. Na deze zonnige entrée vestigde hij zich ± 1906 als advocaat en procureur te Arnhem aan de Koningstraat 41. Hij had in Arnhem een grote kennissenkring en hij was in vele huizen een graag geziene gast door zijn prettige omgaansvormen en zijn met humor doorspekte en boeiende conversatie. Zondags avonds gaf hij voordrachten over sociale wetenschappen en handelsrecht voor een door hem te Arnhem opgerichte, ongeveer honderd leden tellende, jongelingsvereniging van jonge middenstanders. Verschillende hunner hebben in hun leven mooie posten bekleed en lang voeling gehouden met hun leermeester, die met voldoening hun ontwikkeling volgde. Hij werd lid en secretaris van de St.Vincentiusvereniging. In deze functie assisteerde hij o.m. bij 'het doden begraven', het in een eenvoudige kist neerleggen van de arme overledenen en het uit de woning dragen over de smalle, wankele trappen, waarbij men zeer dankbaar was als dit zonder ongelukken was volbracht. Als adjunct-secretaris, later voorzitter van de Middenstands-enquêtecommissie kreeg hij inzicht in de bedrijfsmoeilijkheden van werkgever en werknemer, wat hem in de advocatenpraktijk zeer te stade kwam. Hij werd adj. secretaris van de Nederlandse Spoorwegen, lid van de notariële examencommissie, adj.secretaris van de tiendcominissie bestuurslid van de plaatselijke spaarbank en van het R..K. Weeshuis Insula Dei en plaatsvervangend kantonrechter. Hij was voorzitter van "Geloof en Wetenschap" en voorzitter van de Gelderse Kath. Dagbladpers. Als mede redacteur van "De Beiaard" schreef hij over actuele vraagstukken en streed hij o.m. voor opheffing van het processieverbod. Met Antoine baron Van Wijnbergen organiseerde hij de Gelderse Katholioke Dagen en hij voerde er ook meerdere malen, evenals van Wijnbergen, het woord. Niemand zal het verbazen dat het hem moeite kostte trouw te blijven aan zijn bridgeclub en min of meer deel te nemen aan zijn societeitsmiddagen. Zijn feeling voor de kern van moeilijke problemen en situaties maakte hem tot een vlugge werker, wiens hiërogliefen een tot ontcijferen bekwame bureauchef vereisten evenals een a.s. echtgenote, die hetzelfde bereikte door zijn brieven ondersteboven te houden. Mr. Van Schaik huwde in april 1913. Hij verplaatste nu zijn advocatenkantoor van Koningsstraat 41 naar zijn woonhuis: Eusebiusbuitensingel 44b. Zijn verkiezing in 1917 tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij enkele candidaatstelling in het district Rheden als opvolger van Van Nispen tot Sevenaer deed de familie naar Den Haag verhuizen. De vergaderingen van de Kamer begonnen dinsdags en duurden tot vrijdagmiddag of vrijdagavond. De in de omgeving van Den Haag wonende Kamerleden konden 's avonds nog naar hun gezinnen terugkeren. De verderaf wonenden kregen echter het verzoek om met het oog op de precaire kolenpositie de reis heen en terug maar één maal per week te maken om de met minder wagons rijdende treinen niet te belasten. Dit betekende overbezette weekends, omdat er dan heel wat voorbereide kantoorstukken ter tekening of ter beoordeling lagen te wachten en de zaterdagen en maandagen voor persoonhijke en zakelijke afspraken en vergaderingen werden geboekt. Na rijp beraad werd besloten de praktijk in Arnhem over te dragen en zich als advocaat en procureur in Den Haag te gaan vestigen. Dit geschiedde in 1919. Zijn vader hield het hart vast voor een dergelijke roekeloze onderneming met een gezin van 4 kinderen en met een zo mooie advocatenpraktijk. Het gezin echter had vertrouwen en wilde er alles voor over hebben een gezin te blijven. In het voorjaar 1919 betrokken de Van Schaik's nr. 8 in de Van de Spiegelstraat te Den Haag. Het huis lag gunstig voor scholen, voor wandelingen naar Scheveningen en in "de Boschjes" en voor de regeringsgebouwen, die te voet in 20 minuten te bereiken waren. Deze onmisbare en noodzakelijke lichaamsbeweging gaf hem de mogelijkheid zo nu en dan tussen de zittingen van de Kamer door thuis te lunchen of te dineren. Het advocatenkantoor werd thuis gevestigd met Mr.A.C.M. de Groot als medewerker. De paters S.J. van de nieuwe parochie in de Elandstraat verzochten hem kerkmeester te worden. Hij nam dit aan en bleef 40 jaar, d.w.z. tot zijn dood, in deze functie. Hij werd lid van de onder de Elandstraatparochie ressorterende Sonsbeekstichting en regent van het ziekenhuis Johannes de Deo in het Westeinde, lid van de Sociale Raad en lid van de raad van Nederlandse ridderorden, lid van de notariële examencommissie, voorzitter van de Algemene Raad voor Psychopathenzorg, van het Centraal College voor Reclassering, van het college van toezicht op de ziektewet, van de tabakscommissie en van de Mijnraad 1932 - 1933. In de Tweede Kamer, waar Monseigneur Nolens hem hartelijk welkom had geheten, was zijn bankbuurman Mr.Louis baron van Voorst tot Voorst uit Twello. Deze landelijke atmospheer, zoals Van Schaik het noemde, gaf hem frisse denkbeelden. Als lid van de uit 4 of 5 kamerleden bestaande tabakscommissie nam hij, bij een conimissiebezoek aan Berlijn, het initiatief tot een bezoek aan een eerste modehuis, opdat de commissieleden, die alle gehuwd waren, verslag van de na-oorlogse Berlijnse mode zouden kunnen uitbrengen aan hunne echtgenoten. Wellicht bewonderden de tabakscommissieleden het meest de moed van de initiatiefnemer om uit de door mannequin's geshowde collectie inderdaad een japon te kopen. In de Tweede Kamer leek het of Monseigneur Nolens door zijn geboorte in dezelfde stad als die waarin ook Van Schaik's echtgenote het levenslicht zag, enig recht op Van Schaik te kunnen doen gelden. Het verwerpen van de Vlootwet onder leiding van Van Schaik was een bittere tegenvaller. Nolens nodigde hem en revanche te dineren, sprak met geen woord over de Vlootwet en gaf hem bij het afscheid een doosje vreemde postzegels voor de verzameling van zijn oudste zoon. Op zaterdagmiddag en zondags met mooi weer was Nolens meestal op een bank op de boulevard of op de pier te Scheveningen te vinden. Daar filosofeerde hij in de zeelucht en ging zelden huiswaarts zonder een ontmoeting met een voor hem interessante Kamercollega of kennis. Hij woonde bij de Eerw. Zusters van Johannes de Deo op de Prinsengracht in Den Haag. Hij werd er uitstekend verzorgd en het was hem een vreugde aldaar als gastheer te kunnen optreden. Jhr. en Mevr. Octaaf van Nispen tot Pannerden - Serraris zaten zo nu en dan met de Van Schaik's aan zijn dis. Na gezellige kout aan een goede maaltijd gaf Nolens elk der dames een bloem en gingen de voldane gasten tijdig huiswaarts. Van Schaik was een voorstander van het vrouwenkiesrecht. Met de vrouwelijke Kamerleden - Suze Groeneweg beet de spits af, daarna volgden o.m. Mevr. De Vries - Bruins, Mevr. Bronsveld-Vitringa, Mr. Frida Catz, Annie Meyer, Mevr. Fortanier de Wit en Mr. Bob Wittewaal van Stoetwegen en m.a. - en vooral met de laatste vijf onderhield hij gaarne contact. Ook nadat hij in 1929 node zijn goede, levendige plaats in de Tweede Kamer met de voorzitterszetel verwisseld had, bleef hij voor hen klaar staan. Meer dan voorheen trachtte hij als voorzitter na de soms langdurige vergadering naar zijn huis te wandelen. Als minister van Justitie (1933 - 1937) word hij vaak verrast door een agent met politiehond tegenover zijn voordeur, die op zijn weg naar Justitie de achterhoede ging vormen. Nadat hij in 1937, na zijn aftreden als minister, opnieuw voorzitter van de Kamer was geworden, werd hij op 11 april 1938 aangevallen door een Zwart Front-onverlaat, die hem molesteerde met de woorden: "Dat is voor Arnold Meyer". Tijdens de bezetting waren de Van Schaik's in 1944 gedurende drie dagen en drie nachten in Duitse gevangenschap. Van Schaik was op straat opgewacht en opgepakt en naar de Laan Copes van Cattenburch gebracht. Daar moest zijn, in haar woonhuis gearresteerde echtgenote, in de wagen naast hem plaatsnemen, waarop beiden naar het "Oranje Hotel" werden vervoerd. Van Schaik's dochter werd dezelfde dag op de drempel van een huis van de Ondergrondse gepakt, terwijl de groep, die ze daar wilde ontmoeten en waarbij zich haar oudste broer, een cavallerieofficier bevond, al naar het "Oranje Hotel" was gebracht. De jongste zoon zat in het concentratiekamp Amersfoort. Het waren bange dagen. Betere tijden braken echter aan. Het land was bevrijd. Door Hare Majesteit herbenoemd als voorzitter kreeg hij zijn broer, Ir. St. van Schaik, minister in het Kabinet Schermerhorn, hongerig op bezoek en kon hij deze onthalen op stamppot uit blik, gewarmd op het "majokacheltje". Als vice-president en minister zondor portefeuille in het Kabinet Drees - Van Schaik waarvan hij de formateur was, maakte hij een reis naar Nederlands Indië waar hij zijn oudste zoon met vrouw en kleinzoon terugzag en tezamen met Mr. Stikker o.m. Soekarno en meerdere Indonesische kopstukken ontmoette, en drie reizen naar de West. Hij ontwierp het eerste Statuut voor de Antillen. Als lid van de Raad van State zag hij dierbare Bossche jeugdherinneringen herleven, als hij zijn vice - president Beelaerts van Blokland, waarvan Marietje Fr. Snoek de lieve echtgenote geworden was, naar officiële gelegenheden begeleidde. In 1950 bood Van Schaik met anderen het geschenk van katholiek Nederland, radio Anno Santo aan aan Z.H. paus Pius XII en in 1955 nodigde hij Mgr. Giobbe, de internuntius, het voltallige episcopaat, alle gemijterde abten en de premier Prof. Beel met minister Luns aan een lunch in hotel "De Witte Brug". Tot zijn voldoening werden er gewaardeerde contacten gelegd en was er een spontaan elkaar terugvinden. Hij was voorzitter van de Dr. Schaepmanstichting van 1945 - 1962 en president-curator van de Nijmeegse Universiteit 1951 - 1957. Zijn 75ste verjaardag op 31 januari 1957 maakte een einde aan zijn lidmaatschap van de Raad van State. Zelf had hij indertijd als minister van Justitie deze leeftijdgrens voorgesteld. Veel voldoening schonk het hem dat H.M. de Koningin hem als minister van Staat om raad bleef vragen. Zijn zaterdagmiddagen en zondagen had hij van meet af aan voor zijn gezin gereserveerd. Zijn heengaan op 23 maart 1962 betekende voor velen een groot verlies. Voor zijn allernaasten werd het het einde van een rijk en harmonieus leven, waarvan de warmte hun aller harten blijvend zal vervullen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

In 1963 werd een deel van de nagelaten papieren van Mr. J.R.H. van Schaik door de familie aan het Algemeen Rijksarchief geschonken onder de volgende voorwaarden: a. Indien de verzameling documenten het voorwerp zou worden van een studie door een buiten de familie staande belanghebbende zal vóóraf met een of meer erfgenamen overleg dienen te worden gepleegd; b. Tot de familie behorende personen zullen voorrang hebben bij het maken van een studie als onder a; c. Bescheiden die duidelijk een meer persoonlijk dan historisch karakter dragen zullen in het bezit van de familie blijven, c.q. aan deze worden gerestitueerd.

De rechtstitel is (nog) onbekend

De verwerving van het archief

Het archief is door schenking verworven.

Inhoud en structuur van het archief 2.21 Verantwoording van de bewerking

De verzameling werd in 1963 geïnventariseerd door Mr. A.E.M. Ribberink en van een inleiding voorzien door Mevrouw Van Schaik. In 1973 en in 2005 werden nog enkele stukken toegevoegd.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 159 J.R.H. van Schaik, 1917-1961, nummer toegang 2.21.151, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Schaik, van, 2.21.151, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

De nagelaten papieren van Mr. J.R.H. van Schaik berusten ten dele in de bibliotheek van de R.K.Universiteit te Nijmegen.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 http://proxy.handle.net/10648/fbb47d46-5d7d-4744-98fa-a32bd1754db4 Kranteknipsels en artikelen betreffende zijn politieke loopbaan. september 1917 - januari 1957. 1 omslag. 2 http://proxy.handle.net/10648/9f844825-bb9f-4885-a8ae-66647ebac440 Paspoorten, afgegeven april 1904, juli 1933 en andere persoonlijke papieren 1926, 1933. 1 omslag. 3 http://proxy.handle.net/10648/62f09018-aee3-43b5-9b9d-d2411aa6635e Ingekomen brieven en briefkaarten van Dr. Alphons Ariëns inzake juridische bijstand. juli 1907 - augustus 1910. 22 stuks in 1 omslag.

Zie ook no. 126.

4 http://proxy.handle.net/10648/8f04f16a-8979-4bfc-a7f6-819ec3340d26 "De arbeid als element van de vrijheidsstraf", inaugurale rede van prof. Simon van der Aa en krantenknipsels betreffende het Nederlandse gevangeniswezen. oktober 1906 - september 1910. 1 pak. 5 http://proxy.handle.net/10648/5625c806-4504-4142-b73c-bef994c6757d Fragment-concept van een artikel over het ontwerp ziekteverzekeringswet 1907 en nummers van het dagblad "Het Volk met beschouwingen over deze wet. oktober, november 1906. 1 pak. 6 http://proxy.handle.net/10648/3dfe6935-189f-48cb-bcfb-7a1635731fab Ingekomen brieven van J.W. van Nispen en C.L. van Langenjuysen in verband met de brochure Vrouwenkiesrecht van Dr. Ch. Raaymakers s.j., november, december 1907. 6 blaadjes, 1 deeltje. 7 http://proxy.handle.net/10648/83bfe92e-7c7f-4c5f-969e-851b46a9a198 "Waarom men vóór vrouwenkiesrecht behoort te zijn", manuscript van een lezing. 4 maart 1910. 1 omslag. 8 http://proxy.handle.net/10648/ed5fd980-1ca3-4d7c-8182-61f1d84cd5b9 Briefje van de Arnhemse voogdijraad inzake een proceudre tot ontzetting uit de ouderlijke macht, met aantekeningen, kranten en kwitanties in deze. augustus - december 1908. 1 omslag. 9 http://proxy.handle.net/10648/17a2c6ec-1bdf-4b68-aa68-f8fb281cc5df Briefwisseling, dagvaardingen, pleitnotities en krantenartikelen inzake de verdediging van ouders te Gent, die uit protest tegen de onderwijzer Metzer hun kinderen uit school hielden. augustus 1911 - juli 1912. 1 pak. 10 http://proxy.handle.net/10648/677eba53-64ed-4f37-b895-1b0897967ba0 Maandblad van de Algemene Nederlandsche Bond Vrede door Recht. januari - december 1912. 1 pak. 11 http://proxy.handle.net/10648/16b4c75b-cd7f-4a86-b348-f4054222c2a6 Briefje van G. Brom om inlichtingen over een op te richten tijdschrift. 23 januari 1906. 1 stuk. 12 http://proxy.handle.net/10648/9cc9acb5-5a34-4222-abb0-8f067f167ad8 Briefwisseling met G. Brom e.a. over de medewerking aan De Beiaard, met bijlagen. december 1915 - september 1918. 1 pak. 13-19 Stukken inzake processievrijheid, 1916 - 1957. 6 omslagen. 13 http://proxy.handle.net/10648/6314415b-11fe-4537-80cf-66dc961e3ea6 Krante- en tijdschriftartikelen o.m. naar aanleiding van zijn Beiaardartikel, september 1916 - juli 1918, februari 1921. 14 http://proxy.handle.net/10648/3a3fe338-86ab-4d64-ab18-b826892f1e60 Brief met Bekanttmachung van de pruisische regeringscommissaris aan de pastoor van Oud-Zevenaar betreffende de overgang van Zevenaar naar het Koninkrijk der Nederlanden en brieven ingekomen bij de pastoor van Oud-Zevenaar over de processievrijheid ter plaatse, mei, december 1816, april 1817, mei 1822, juni 1855. 15 http://proxy.handle.net/10648/e7edd39a-a5df-4ad1-accf-3ddd54058c22 Pleitnota's, notities en briefwisseling betref fende de verdediging van de pastoor van Beugen A.J. Kriellaerts en de processievrijheid elders, oktober 1916 - oktober 1921. 16 http://proxy.handle.net/10648/7f134a0b-051c-4a2e-a61c-6b0cbfbd145c Briefwisseling met adviezen inzake processievrijheid, oktober 1921 - juli 1952. 17 http://proxy.handle.net/10648/195ca04a-c54d-47a8-9d5a-b2b0242db557 Ambtelijke nota's voor de minister van Justitie over de processievrijheid te Ossendrecht, met bijlagen, augustus - oktober 1935. 18 http://proxy.handle.net/10648/9893d0eb-4368-453a-8038-ac124057621c Notulen, rapporten en briefwisseling ontvangen en gevoerd als lid van de commissie voor de grondwetsherziening en betrekking hebbend op de processievrijheid, mei 1947 - maart 1951. 19 http://proxy.handle.net/10648/1baf1bff-6b6b-4e3d-8c6d-bd1d13965002 Brieven van en aan prof.C.P.M. Romme en concept-brief aan het kamerlid Blaisse over artikel 2 van het Nederlands - Amerikaans vriendschapsverdrag 1956 en de processievrijheid, met krantenknipsels, tractaattekst en kamerstukken, maart - mei 1957. 20 http://proxy.handle.net/10648/10aa1943-7dfb-4d21-a646-c6aa0b77525c Brieven, convocaties en andere stukken betrekking hebbende op zijn verkiezingen tot lid van de Tweede Kamer. januari - februari 1917, juli - september 1918. 1 omslag. 21 http://proxy.handle.net/10648/f12cc56a-1a1c-4d8f-98a5-3991b42b9b16 Ingekomen brieven over de militaire groet, met bijlage. 19 november 1917, 1 oktober 1934. 3 stukken. 22 http://proxy.handle.net/10648/ceae8650-04c6-4fb3-a18f-f27117bfb7cf Koninklijk besluit van 9 mei 1919 nr. 60 houdende zijn benoeming tot adjunct-rijkscommissaris bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, afschrift met uitvoeringsstukken. mei - juni 1919. 4 stukken. 23 http://proxy.handle.net/10648/5b3834a8-cff0-4492-ae9f-fb2f8f1a5833 Brochure van het Kamerlid Mr. J.B. Bomans, De richting in de politiek of onze getuigenis in 1922. Gedrukt. 1 deeltje. 24 http://proxy.handle.net/10648/77ee41e4-bb17-4a6e-b4b7-f20321f6a281 Briefkaart van Max van Poll waarschuwende inzake conservatief-fascistische activiteit, dr. Emile Verviers en de N.K.P. 14 januari 1924. 1 stuk. 25 http://proxy.handle.net/10648/d32b6fc5-6760-4fbb-9b53-64d27639d059 Briefwisseling o.m. met prof. R.P. Cleveringa, inzake het nieuwe zeerecht. september 1923 - juni 1924. 1 omslag. 26-30 Stukken betreffende het verwerpen van de vlootwet en de daarop gevolgde kabinetscrisis, 1920 - 1926. 5 pakken. 26 http://proxy.handle.net/10648/fc1f99cf-fcf2-42f7-9012-db19963ae83b Nota's en notities, z.d. 27 http://proxy.handle.net/10648/442c60ee-9923-40cb-afba-c3fe4df58c7f Ingekomen brieven, telegram en doorslagen van uitgaande brieven, oktober 1923 - juli 1925. 28 http://proxy.handle.net/10648/74e22628-7bf4-47a9-b6ce-3bfbd3939761 Brochures, periodieken, speciaalnummers en rapporten, 1920 - 1926. 29 http://proxy.handle.net/10648/fd2f8a03-f6ed-40df-843f-b78db522e69c Handelingen van de 2e Kamer der Staten-Generaal en van de Indische Volksraad, maart 1922, november 1924. 30 http://proxy.handle.net/10648/0ce2269e-8153-4fde-8d7e-d6300032fe77 Kranten en krantenknipsels, november 1921 - juli 1925. 31 http://proxy.handle.net/10648/a1c66e90-883c-4e8c-a667-37d82a903fe8 Ingekomen brief en briefkaart, concepten van brienen aan de Kabinetsformateur Mr. J. Limburg en notities over de kwestie van het gezantschap bij de H. Stoel. januari - februari 1926. 1 omslag. 32 http://proxy.handle.net/10648/ba9bf12d-22b9-4fe1-ae17-0816374703be Brieven en invitaties ontvangen als voorzitter van de 2e Kamer der Staten-Generaal. december 1930 - mei 1933. 1 omslag. 33 http://proxy.handle.net/10648/68c0ef01-8c8e-4cd9-bfac-6516dc2c3003 Formatieadvies uitgebracht aan de Koningin. 29 april 1933. Doorslag 2 bladen. In drievoud. 34 http://proxy.handle.net/10648/066eb399-0b56-4952-a073-5472d48a9b29 Nota - Kortenhorst inzake crisispolitiek en resumé van de besprekingen tussen de leiding der R.-K. Tweede Kamerfractie en een vertegenwoordiging van de vier Katholieke Sociale Organisaties op 21 februari 1933. Gestencild. z.d. 2 katerns. 35 http://proxy.handle.net/10648/8318b4d9-83aa-4924-9de4-796ed65f2ae6 Bedankbriefje van ds. Zandt, briefje van de aarts-bisschop van Utrecht over moeilijkheden bij de Nijmeegse universiteitsbibliotheek, invitaties en rouwannonces. september, december 1933, 1934/1936. 1 omslag. 36 http://proxy.handle.net/10648/831ad3f0-90e2-4451-bb03-251b1b4ee9e7 Copie-Koninklijke Besluiten houdende benoeming en ontslag als minister van Justitie, processen-verbaal van overname en overdracht van het departement, afscheidscirculaire en machtiging tot het blijven dragen van het ambtscostuum. mei 1933, juni-juli 1937. 1 omslag. 37 http://proxy.handle.net/10648/689f90a2-f0c2-4cf5-b1dd-e7aad0dead22 Ingekomen brieven van Colijn. september 1932 - oktober 1937. 1 omslag. 38 http://proxy.handle.net/10648/e4c844d0-6482-4a94-8fec-3ebf0619b5d3 Brieven van Colijn en Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne over subsidiëring van jeugdwerkelozenzorg, onderwijspolitiek en onderwijsbenoemingen. Met concept-antwoorden. juni, juli, december 1935, januari 1937. 1 omslag. 39 http://proxy.handle.net/10648/65d311c2-54ba-4f22-accf-4b436e476ca3 Doorslag van een brief van Colijn aan Marchant aandringende op ontslagaanvrage. 10 mei 1935. 3 bladen. 40 http://proxy.handle.net/10648/f7d875e2-64b4-4896-818b-d418dd30c929 Doorslag van het formatierapport door Colijn uitgebracht aan de Koningin, met bijlagen en begeleidbrief. juli 1935. 1 omslag. 41 http://proxy.handle.net/10648/18a5900f-cae9-4c94-a378-7ac95c7d0eda Doorslag van een nota van de voorzitter van de Raad van Ministers aan de Koningin houdende vastlegging van de voor eventuele monetaire noodmaatregelen gegeven machtiging. september 1936. 2 bladen. 42 http://proxy.handle.net/10648/86a22398-5066-4eb0-8880-9f4c113a6fc6 Nota's van Colijn en Marchant over de naturalisatie Mannheimer en een rapport van de rijksrecherche. z.d., september 1936. 3 bladen. 43 http://proxy.handle.net/10648/2f123864-50a3-4511-8076-69531ccb8cfa Brieven, memoranda en notities betreffende tegen Colijn georganiseerde verdachtmakingen. mei/juni 1936. 1 omslag. 44 http://proxy.handle.net/10648/b3641107-8c3d-4b68-9b15-0bbbc9ce22cb Brieven van Marchant o.m. ten behoeve van W. Mengelberg en Joep Nicolas. 25 september 1933, 9 en 10 mei 1935, 2 januari (met bijlage 4 januari) 1934 en z.d. 1 omslag. 45 http://proxy.handle.net/10648/94cc5366-0d02-4ac1-9101-94dc537ee3b1 Brieven van de ministers Oud, De Graeff, Steenberghe, Van Lidth de Jeude, de staatsraad Koolen, de voorzitter van de 1ste Kamer, de president van de Hoge Raad, Dr. A.F. Philips e.a. 1 omslag. 46 http://proxy.handle.net/10648/7aa4320c-7b07-4d79-b7fb-6d0b6a3f1488 Doorslag van een nota van de minister van defensie over de verdediging van Nederlands Indië. z.d. 1 katern. 47 http://proxy.handle.net/10648/55682660-ae9c-4345-85ae-3504570e889f Nota's, brieven en aantekeningen betreffende het conflict tussen de R.-K. Staatspartij en de drie katholieke ministers in het 3e Kabinet Colijn. januari - oktober 1936. 1 pak. 48 http://proxy.handle.net/10648/323cc99f-a4f2-4044-bdd7-c0b06f8c0bd0 Circulaires en brochures ontvangen als lid van de R.-K. Staatspartij en concept van de door hem op de landdag 6 mei 1937 te Zevenaar gehouden rede. 1936 - 1938. 1 pak. 49 http://proxy.handle.net/10648/12b33e4a-f8a4-41d1-8356-7c4c4eba0f8f Ministeriële instructies tegen de N.S.D.A.P. Afschriften. 6, 10 en 18 juli 1933. 3 bladen. 50 http://proxy.handle.net/10648/2423fbcc-6e5f-49bc-9b27-90cdfde6aed5 Brieven en krantenartikelen inzake de arbitrage Van 't Sant. 12 oktober 1934, 29 juni, 5 en 9 juli 1935, 12 januari 1937 en 15 juni 1935. 1 omslag. 51 http://proxy.handle.net/10648/49675655-0d15-4ddb-9893-cce43455d331 Brieven en brochure van en betreffende de raadadviseur Mr. W.P. Fruin. mei 1936 - mei 1937. 1 omslag. 52-53 Stukken betreffende de Zwart Front aanval. 2 omslagen. 52 http://proxy.handle.net/10648/4db87a79-bb91-4e29-bd81-80e2c6e67c58 Brieven en nota's betreffende de belediging door A. Meyer en de aanslag door B.H.M. Bervoets, met nummers van het blad Zwart Front, juli - augustus 1936, februari - april 1938. 53 http://proxy.handle.net/10648/1d52207d-fa45-4131-a950-2746c40fcbf6 Brieven en rapporten inzake de door Zwart Front misbruikte fraudezaak Zandvoort-steenfabrieksarbeidersbond St. Stephanus, april 1925 - december 1931. 54 http://proxy.handle.net/10648/80a2046a-64dd-463d-9236-b92189d19b0d Manuscript van een K.R.O.-radiolezing over vrijheid en recht in Nederland. z.d. 1 omslag. 55 http://proxy.handle.net/10648/c7d2ecbc-acae-47f3-a3a7-fe79449765d6 Stukken betrekking hebbend op de aangifte van het overlijden van Koningin-moeder Emma en haar begrafenis. maart 1934. 1 omslag. 56 http://proxy.handle.net/10648/b5a26c4e-e676-4397-8cb7-e6cabe35e49b Brieven, nota's en staatsblad betrekking hebbend op het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. november 1936 - januari 1937. 1 omslag. 57 http://proxy.handle.net/10648/e0b11545-6410-4e1f-96ee-ce221feea77f Brieven van de particulier secretaris van prins Bernhard en van Colijn inzake een rijksveldwachtersrapport, met afschrift-antwoord. 24 en 31 mei, 1 juni 1937. 3 stuks. 58 http://proxy.handle.net/10648/a14e4f59-4a3e-42f1-8633-9a8f0365b104 Audiëntielijsten, met aantekeningen. 9 juni 1933 - 4 juni 1937. 1 pak. 59 http://proxy.handle.net/10648/f270589d-e52f-4c0c-88c6-a47c9a18b3fe Staten van het personeel der rechterlijke macht, lijst van notarissen examenjaar 1890, overzichten van lopende werkzaamheden, brieven inzake ambtelijke aangelegenheden. oktober 1935, juni 1936 en z.d. 1 pak. 60 http://proxy.handle.net/10648/3c0d1773-b248-4db3-8d77-49173228477e Brieven van hoofdambtenaren en adviseurs over wettelijke en administratieve maatregelen, met bijiage. november 1933 - juli 1936. 1 omslag. 61 http://proxy.handle.net/10648/85616000-2f98-4240-a9ff-b850f051df21 Brieven houdende verzoeken om benoemingen en promoties en voorspraak in deze. september 1933 - juli 1937. 1 omslag. 62 http://proxy.handle.net/10648/cd410086-5269-4062-b06a-f6441cfe1655 Brieven inzake onderscheidingen en protectie. juli 1933 - januari 1937. 1 omslag. 63 http://proxy.handle.net/10648/b61aaf7d-0faf-4c8a-9f58-d3bf8a026158 Stukken inzake klachten over de behandeling van de familie Nas te Didam door de burgemeester aldaar. juni 1934. 1 omslag. 64-65 Stukken betreffende het pachtvraagstuk. 2 pakken. 64 http://proxy.handle.net/10648/c0897598-1374-44a9-af5b-8e505795fa16 Notulen, rapporten, brieven, brochures en notities ontvangen en gemaakt als voorzitter van de studiecommissie der R.-K. Staatspartij inzake het pachtvraagstuk, september 1932 - mei 1936. 65 http://proxy.handle.net/10648/2cbd703e-7490-428e-83ba-5a41496d7eae Kamerstukken, aantekeningen en brieven betrekking hebbend op het ontwerp nieuwe pachtwet, november 1933 - oktober 1936. 66 http://proxy.handle.net/10648/a06ce10f-02bf-4d62-ae2e-770e1f04a270 Notulen en verslag van de door hem geïnstalleerde staatscommissie inzake het lidmaatschap van de vertegenwoordigende lichamen. Gestencild en gedrukt. februari - juni 1934. 6 katerns en 1 deeltje. 67 http://proxy.handle.net/10648/3b3f7301-cc37-43c3-b458-876ce9b83268 Stukken betreffende de belgisch - nederlandsche waterwegenkwestie. april 1934, april 1935. 1 pak. 68-69 Stukken ontvangen en opgemaakt als lid, en 2de voorzitter van de staatscommissie voor partiële herziening van de grondwet, ingesteld en ontbonden bij de K.B.'s van 24 januari en 29 juni 1936 nrs. 41 en 10. 2 omslagen. 68 http://proxy.handle.net/10648/333b56a2-cb15-4f14-924b-40f33b9d43d6 Agenda's, notulen, bijlagen en rapport, gestencild en gedrukt, februari - juni 1936. 69 http://proxy.handle.net/10648/5eff1cc0-f48d-460c-b00f-52f493fec7db Brieven, ontwerpen, notities en kamerstukken, april 1935 - juli 1936. 70 http://proxy.handle.net/10648/4d0baa07-efe4-4959-be45-d6598761c57c Oproep voor een conferentie bij de Koningin. 13 april 1937. 1 stuk. 71 http://proxy.handle.net/10648/7291f04f-611b-4e6a-a831-42588cecd108 Brieven ontvangen bij zijn afscheid als minister van Justitie. juni-augustus 1937. 1 omslag. 72 http://proxy.handle.net/10648/236420f1-5c0b-4dad-aeee-f4c97c451090 Ingekomen brieven van de ministers Welter, Van Dijk en Steenberghe dankend voor de felicitatie bij hun benoeming tot minister. 24 juni, 3 en 6 juli 1937. 1omslag. 73 http://proxy.handle.net/10648/fec65f30-80e5-42e8-bde3-0f18275b8a28 Koninklijk besluit van 11 november 1937 houdende zijn benoeming tot voorzitter van de 2de Kamer, met bijlage en felicitatiebrieven. november 1937. 4 stukken. 74 http://proxy.handle.net/10648/99954887-9208-432d-bba1-33911511f641 Brief van het Kabinet der Koningin inzake het verkort koninklijk verblijf in Den Haag na de opening der Staten-Generaal. 20 september 1938. 1 stuk. 75 http://proxy.handle.net/10648/78c920c2-d2f6-4705-a67b-926b3a59a191 Concepten en doorslagen van de door hem aan de Koningin uitgebrachte formatieadviezen, brief van de vice-president van de Raad van State en notities betreffende de programma's Deckers en Verschuur. 10 juni, 7/8, 29 en 31 juli 1939 en z.d. 1 omslag. 76 http://proxy.handle.net/10648/947cd2e4-2edc-4d5f-9cf9-7eeda3d0b767 Brief van Mr.Dr. L.N. Deckers over een formatiebespreking met Colijn. 5 juli 1939. 1 stuk met enveloppe. 77 http://proxy.handle.net/10648/8675d959-9f82-440f-9b85-353769d5f00b Brieven, publicaties en convocaties ontvangen als voorzitter van de 2de Kamer. augustus 1939 - mei 1940. 1 omslag. 78 http://proxy.handle.net/10648/6b96fada-245f-4b5d-8d29-719cb8cd916e Invitaties en brieven inzake protectie. januari - april 1940. 1 omslag. 79 http://proxy.handle.net/10648/e91d98e6-c1ef-424f-af95-a035c106a815 Brieven met bijlage van de voorzitter van de 1ste Kamer en van het departement vanBuitenlandse Zaken over préséance. 29 april, 1 september 1939 en z.d. 1 omslag. 80 http://proxy.handle.net/10648/c18240d3-61cf-4f53-828c-da7dc19b4c5e Publicaties bij de geboorte van prinses Beatrix en bedanktelegrammen van het Koninklijk Huis. januari - februari 1938. 1 omslag. 81 http://proxy.handle.net/10648/eb532462-8b4e-4e43-b646-f625ea64b94f Stuken betrekking hebbend op de viering van het 40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina te 's-Gravenhage en Amsterdam. augustus, september 1938. 1 pak. 82 http://proxy.handle.net/10648/ccb9a2db-427a-457b-8da0-ff027a776fa3 Tekst van de op 20 mei 1940 als voorzitter van de 2de Kamer uitgesproken radiorede, met dankbrieven en correspondentie. mei 1940 - november 1955. 1 omslag. 83 http://proxy.handle.net/10648/21eb2cbd-d442-4568-af3c-7cbd27e90441 Ingekomen brieven van de voorzitter van de 1ste Kamer en van de 2de Kamerleden Deckers, Brugmans, Ruys de Beerenbroeck, Van Rappard, J.R. Slotemaker de Bruîne, de griffier en anderen, met doorslagen van antwoordbrieven. april - oktober 1940. 1 omslag. 84 http://proxy.handle.net/10648/519b5185-6af2-4b4b-a951-ee3fb06bce33 Briefkaarten van Mgr. Paul Giobbe, brief van J.H. van Royen over de naoorlogse consulaire dienst en gezondheidsbewijzen. 1 januari, 22 mei 1941, 6 augustus 1943, 12 januari 1944 en z.d. 1 omslag. 85 http://proxy.handle.net/10648/ce941ccf-9b44-4a5a-9457-c9060195e17c Pamflet van de Rheinischen Republikanischer Volkspartei en nazibrochures, pamfletten, affiches (ongeveer 1921), 1939 - 1943. 1 pak. 86 http://proxy.handle.net/10648/34dd0b2d-f4eb-4a03-85a0-15fd02b895b9 Copielijst van gegadigden voor duitse propaganda en signalementenblad met foto's van S.D.-handlangers. maart 1941, oktober 1943. 4 stukken. 87 http://proxy.handle.net/10648/c51c549c-cc83-491d-9f77-55a9eb959258 Doorslag van een schrijven van Mr.Dr. L.N. Deckers over het bijeenroepen van de R.-K. Tweede Kamerfractie. 21 mei 1945. 1 stuk. 88 http://proxy.handle.net/10648/e955d838-7088-47f2-b1f1-a434a831becc Koninklijke besluiten houdende zijn benoeming en het hem op verzoek verleende eervolle ontslag als voorzitter van de 2de Kamer. Afschriften met begeleidbrieven. 21 november 1945, augustus 1948. 1 omslag. 89 http://proxy.handle.net/10648/626bfb4c-46a1-4d05-be71-93a152edb7c9 Nota van de minister van Justitie aan de Hoge Raad over de zuivering van de rechterlijke macht en afschrift Koninklijk Besluit houdende zijn benoeming tot president van het Hoge College voor de zuivering van de rechterlijke macht. 4 oktober, 3 december 1945. 2 stukken. 90 http://proxy.handle.net/10648/bc3e3ff4-4519-4774-a039-7bdde907de87 Brieven, drukwerken en invitaties ontvangen als voorzitter van de 2de Kamer. november 1945 - juni 1948. 1 omslag. 91 http://proxy.handle.net/10648/4d06ce2d-c2a7-4455-836a-1f7ebcb24cf5 Brieven en notities inzake het formatieadvies aan de Koningin, met het ontwerp regeringsprogram Beel. 23 - 28 mei 1946. 1 omslag. 92 http://proxy.handle.net/10648/ebe43547-b45f-4f8b-acdf-421572532084 Doorslagen van een schrijven aan de minister-president, waarin het voorzitterschap van een naar Nederlands-Indië te zenden commissie-generaal wordt afgewezen en afschriftschrijven van de minister van openbare werken en wederopbouw aan de minister-president verzoekende ontheffing van zijn ambt in verband met zijn bezwaren tegen de Indonesiëpolitiek. 3 september en 30 oktober 1946. 3 stukken. 93 http://proxy.handle.net/10648/914d5490-9672-4b6f-9f6e-4d43dc88af4f Brieven van het Kabinet der Koningin betreffende het door hem uitgebrachte formatieadvies en de hem gegeven formatieopdracht met brieven, ontwerpen regeringsprogramma's Beel en Van Schaik, partijnota's en ontwerp-regeringsverklaring. juli - augustus 1948. 1 pak. 94 http://proxy.handle.net/10648/b5e4827d-08aa-4172-bcac-4f6d893ae5d4 Krantenknipsels betreffende de kabinetsformatie Beel/Van Schaik. juli, augustus 1948. 1 pak. 95 http://proxy.handle.net/10648/e8c8b485-61a9-4248-875b-56adffc4ea1c Brieven van prof. F.J.F.M. Duynstee o.m. met vragen over de kabinetsformaties 1946 en 1948. oktober 1956. 3 stukken. 96 http://proxy.handle.net/10648/ca3fbaf9-e8bf-4b3a-9f7e-d8e3ad0b6467 Afschrift Koninklijke besluiten houdende zijn benoeming tot minister zonder portefeullie en minister van Verkeer en Waterstaat a.i. , met processen-verbaal van overname en overdracht van het beheer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, met bijlagen. 7 en 9 augustus en 1 november 1948. 1 omslag. 97 http://proxy.handle.net/10648/d98461e7-301e-4de7-a319-fbd0f4728751 Afschrift Koninklijk besluit en brief van de Hofmaarschalk betreffende het sluiten van de zitting der Staten-Generaal en proces-verbaal houdende overdracht van het ad interim beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 8, 14 en 20 september 1949. 3 stukken. 98 http://proxy.handle.net/10648/caf6e2d4-c9b5-4fd3-b657-49d84c9396cb Brieven van Dr.W. Drees en diens nota "Uit de voorgeschiedenis van de Nederlandsche Unie". Gestencild, met begeleidbriefje. z.d. 5 augustus en 11 juni 1949. 3 stukken en 1 katern. 99 http://proxy.handle.net/10648/8975fa37-6e2f-4c1d-bf3f-e5e281464972 Briefwisseling met Mr. L.A. Kesper inzake de in 1949 gevoerde besprekingen over de benoeming Schokking. januari, februari 1956. 4 stukken. 100 http://proxy.handle.net/10648/82e40430-8d74-434e-9be0-9ed07c36de98 Brieven houdende dankbetuigingen e.d. april 1949 - juli 1950. 1 omslag. 101 http://proxy.handle.net/10648/69d2347b-138b-4cdd-8b5f-d5b799ba2e21 Beschikking van de minister-president houdende richtlijnen voor de wetgevingstechniek. Gestencild. 9 april 1951. 2 bladen. 102 http://proxy.handle.net/10648/46ea694b-f3d5-405b-be0b-cfd07dc217c8 Wetsontwerpen, brieven en aantekeningen betreffende de wijziging van deregentschapswet. juli 1949 - maart 1950. 1 omslag. 103 http://proxy.handle.net/10648/41b82233-4f36-44d3-a985-35800299e8b1 Brieven en nota's met bijlagen betreffende de status van Jerusalem. juli 1949 - januari 1951. 1 omslag. 104 http://proxy.handle.net/10648/f1be5eba-ab93-4aba-838e-1a9a7fbcda89 Brieven van prof.Mr. C.P.M. Romme over een telegram van Da Costa Gomez en over politionele operaties in Indonesië, met bijlage en doorslag-antwoord. 15 oktober, 16 oktober en 18 november 1949. 4 stukken. 105 http://proxy.handle.net/10648/1142de81-5327-40f9-b7a1-13f8fe90b2ac Nota's en rapporten betreffende de Indonesische kwestie. Gestencild en gedrukt. januari 1945 - maart 1952. 1 omslag. 106 http://proxy.handle.net/10648/2b66c1a0-72d2-446e-9ff2-87a714175b01 Notulen van de staatscommissie tot herziening van de grondwet. Gestencild. met bijlagen. 14 december 1950 - 6 januari 1954, 1 pak.

Zie ook no. 18.

107 http://proxy.handle.net/10648/9c0ae2a8-930c-4166-8bd5-3fa326815d3e Afschrift Koninklijk Besluit houdende zijn benoeming tot Lid van de Raad van State. Met bijlagen. 11 mei 1951. 3 stukken. 108 http://proxy.handle.net/10648/3cddc3dc-cb2d-42e7-adb9-fa4cbaa79d8c Doorslag schrijven over de aard van het vice-minister-presidentschap. 9 juli 1951. 2 bladen. 109 http://proxy.handle.net/10648/13d08e93-2259-4108-b72b-14011984f245 Ontwerp-richtlijnen voor de formatie Drees, en een nota van P. Duynstee over de formatie 1956. Gestencild. juli 1952 2 katerns. 110-113 Stukken opgemaakt en ontvangen als algemeen adviseur voor Nederland van de conferentie Nederland - Suriname - Ned. Antillen. 4 pakken.

De conferentie werd bijeengeroepen bij K.B. van 26 februari 1952 nr. 21 en opgeheven bij K.B. van 9 november 1954 nr. 26.

110 http://proxy.handle.net/10648/9cc665d9-249a-4e0a-ae46-34d590f7e7ce Ingekomen brieven, concepten, notities, ontwerp-besluiten en rapporten, november 1951 - september 1955. 111 http://proxy.handle.net/10648/ca216144-5d22-4fcd-ab74-b74158eedf49 Notulen van de bijeenkomsten van de adviseurs van de nederlandse delegatie. Gestencild, februari - april 1952. 112 http://proxy.handle.net/10648/0dd8b398-f183-4adb-ae7e-e8f3df5f8f3b Notulen van de bijeenkomsten van de vertegenwoordigers voor Nederland. Gestencild, maart - mei 1952. 113 http://proxy.handle.net/10648/9c709162-f976-445f-a856-93e05332b711 Verslagen van de vergaderingen van de centrale commissie en van secties. Gestencild, april - mei 1952.
114 http://proxy.handle.net/10648/faa0ba93-3948-428e-8c67-6a8a15ee073a "Kerkgenootschappen en godsdienstige gemeenschappen in de Nederlandse Antillen", geschiedkundige verslagen door Dr. W.Ch. de la Try Ellis. Gestencild. januari 1953, oktober 1959. 2 katerns. 115-119 Ingekomen brieven, concept-antwoorden, rapporten en bijlagen betreffende adviezen uit te brengen door de Raad van State inzake. 5 omslagen. 115 http://proxy.handle.net/10648/47cd44ca-4c0f-4d4c-b303-dff2de99fd67 Vervoersvergunningen, december 1952 - januari 1957. 116 http://proxy.handle.net/10648/f2055f4b-068c-4f5e-9ae9-6d07886855a9 Grondwetswijziging en statuut, de West en Nieuw Guinea, april 1955 - juli 1956. 117 http://proxy.handle.net/10648/f241c563-2b53-4a64-966b-f6ee92fafeb1 De titel prinses van Oranje, juli - september 1955. 118 http://proxy.handle.net/10648/2ad72989-a1c9-4810-8e4c-bbfb27ef2592 Nieuw reglement van Orede voor de ministerraad, september 1955. 119 http://proxy.handle.net/10648/8b1d28cb-3154-4343-98ba-d351b576f8a2 Diversen, 1951-1956. 120 http://proxy.handle.net/10648/8d712ae5-3fb1-4d84-8be5-307ef42eddf8 Rapporten betreffende de jaarrente Von Bülow. Gestencild. oktober 1949, maart 1953. 1 omslag. 121 http://proxy.handle.net/10648/b22762bf-aefe-47be-ad16-5257fd32c198 Nota's betreffende een nieuwe wet op de Raad van State, rapport over de franse Raad van State en het historisch overzicht verschenen bij de instellingsherdenking van 1 oktober 1931. Gestencild. maart - juli 1953, september 1956, oktober 1931. 1 pak. 122 http://proxy.handle.net/10648/f1b843e4-b6f6-4b40-81f6-cb4fea35b68a Stukken betreffende de plechtige inleiding van princes Beatrix in de Raad van State en de viering van haar l8de verjaardag. februari 1956. 1 omslag. 123 http://proxy.handle.net/10648/318320cf-954a-4117-8a75-3757b2e9acc9 Bedanktelegrammen en gelukwensen van de koninklijke familie en invitaties voor plechtigheden. 1957 - 1961. 1 pak. 124 http://proxy.handle.net/10648/45e5c2b2-6998-4384-9153-43e85ba48ac3 Kranten betreffende de overdracht van de radiozender, schenking aan paus Pius XII. mei 1950. 3 stukken. 125 http://proxy.handle.net/10648/cd2e6066-a340-461a-af34-1d4bb08d5d5e Briefkaart van de procureur-generaal te 's-Hertogenbosch E.L.M.H. baron Speyart van Woerden met pensioneringsmijmeringen. 27 maart 1954. 1 stuk. 126 http://proxy.handle.net/10648/0e047f5a-4599-4c5d-a51b-235c444e5375 Stukken betreffende het kerkelijk proces tot zaligverklaring van Dr. A. Ariëns. juni 1958 - juni 1960. 1 omslag.

Zie ook nr. 3.

127-133 Stukken opgemaakt en ontvangen als president-curator van de Nijmeegse universiteit. 1952 - 1957. 7 omslagen.

Zie ook nr 35.

127 http://proxy.handle.net/10648/70bc7b99-bdf0-48b7-a29c-5fee92d922ef Notulen en brieven ontvangen als bestuurslid van de stichting voor internationale samenwerking der nederlandse universiteiten en hogescholen (NUFFIC), januari 1952 - februari 1957. 128 http://proxy.handle.net/10648/853b2a1e-e829-47fd-a26f-2f7e6d81ce2c Briefwisseling, nota's en notulen inzake de samenwerking Nijmegen - Tilburg, mei 1953 - februari 1957. 129 http://proxy.handle.net/10648/11c3cae8-71b0-46d1-b909-222e2972f605 Briefwisseling als lid van de commissie 's Jacob over de subsidiëring van het bijzonder onderwijs, november 1954 - maart 1957. 130 http://proxy.handle.net/10648/7a32eaab-6c5f-4427-8947-5311adb86576 Rapporten en brieven inzake hoogleraren en over de oprichting van een wis- en natuurkundige faculteit, 1953 - 1956. 131 http://proxy.handle.net/10648/9a1aca0c-33ef-4041-b08c-82b6e2393554 Briefwisseling met bijlagen over de statuten van de St. Radboud klinieken, februari - juli 1956. 132 http://proxy.handle.net/10648/2a9bdd8c-fcf9-4bce-9d4b-33bd09cca214 Briefwisseling betreffende de oprichtingsacte van de Mgr. Giobbe-stichting, september 1955 - juni 1956. 133 http://proxy.handle.net/10648/048706cb-acec-4bd9-9a4f-2dcbc3f3584a Brieven en stukken betrekking hebbend op zijn 25-jarig jubileum als curator en zijn afscheid als president-curator, december 1956, januari - februari 1957.
134 http://proxy.handle.net/10648/6aa6f442-7602-4078-bb0f-f17dbb26990f Stukken betreffende: 1. kabinetsformatie 1933, 2. economische situatie 1933/34, 3. koloniale politiek en diversen. 1933 - 1934, z.d. 135-137 Plakboeken met krantenknipsels en tijdschriftartikelen betreffende hetpublieke optreden van Van Schaik, alsmede politieke (spot)prenten enkarikaturen (o.a. uit De Haagsche Post, De Vrijheid, De Notenkraker, Volk enVaderland, Vooruit, De Waarheid, Het Parool, Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer), foto's en berichten n.a.v. zijn overtijden, 1918-1962 (1965). 3 delen. 135 http://proxy.handle.net/10648/6260341f-f79b-4bec-a159-d48c0fe5175f 1918 - 1962

Grotendeels betreffende zijn overlijden in 1962. Met ingekomen telegrammen en brieven, o.a. van het Koninklijk Huis.

136 http://proxy.handle.net/10648/39bbee74-ff61-4c0b-9e33-c86258f12de8 1928 - 1939 (1948) 137 http://proxy.handle.net/10648/95cfb587-c6b7-4192-91ca-a4f21430f9f5 1949 - 1962 (1965)