2.21.061 Inventaris van het archief van de familie Fabius, 1635-1969 G.W. Morsink Nationaal Archief, Den Haag 1963 Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Ancella Steketee, 7 augustus 2009. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962. 30 juni 2010 1 Lijst 'seperated material' ingehangen door Anita Bouwman. 15 april 2014 2 Links naar afbeeldingen toegevoegd door Hans Punt. Beschrijving van het archief Collectie 150 Familie Fabius Fabius, familie 1635-1969 C25054 3,50 meter; 878 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Fabius Het archief Fabius bevat stukken van verschillende telgen van deze oospronkelijk uit Friesland afkomstige, maar voornamelijk in Steenwijk en Amsterdam gewortelde familie. Hieronder veel persoonlijke papieren zoals correspondentie, uitnodigingen, gedichtjes, diploma's, krantenknipsels en tijdschriften, en een serie levensbeschrijvingen. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

De stamvader van het geslacht Fabius, vermoedelijk afkomstig uit Friesland, is Fabius Wijbrantsz., die in februari 1584 als burger van Zwolle aldaar huwde met Derchien Jansz. Uit zijn nazaat Jan Fabius (1705-1801), scholtis van Dalfsen, komen een Steenwijkse en een Amsterdamse tak voort. Als belangrijkste personen van de eerste tak mogen wel genoemd worden: Mr. Christiaan Jan Fabius (1767-1837) burgemeester van Steenwijkerwold en Petrus Jan Fabius (1848-1920) directeur van het Spoorweg Postkantoor te Amsterdam. Op de voorgrond tredende figuren van de Amsterdamse tak waren de bovengenoemde notaris Mr. Jan Fabius, Gerhard Fabius (1806-1888) vice-admiraal en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en Dammes Paulus Dirk Fabius (1851-1931) professor aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en lid van de Raad van State. Voor het genealogische verband raadplege men de bijlagen I-V.

 

 

 

 

Geschiedenis van het archiefbeheer

De verzameling werd bijeengebracht door A.N. Fabius (1885-1945), archivaris van de familievereniging. Na zijn overlijden werd de verzameling beheerd door luitenant-kolonel b.d. G. Fabius te Voorburg.

In het Algemeen Rijksarchief bevindt zich reeds een collectie Fabius, voornamelijk bestaande uit de briefwisseling van Mr. Jan Fabius (1776-1850), notaris te Amsterdam, die o.a. met A.R. Falck en kapitein ter zee J.S. May in november 1813 de omwenteling tegen het franse bestuur in Amsterdam bewerkte.

De hierna beschreven verzameling familiepapieren Fabius werd in 1961 en 1963 door luitenant-kolonel b.d. G. Fabius aan het Algemeen Rijksarchief ten geschenke gegeven.

Schenking (van een niet overheidsarchief)

Inhoud en structuur van het archief 2.21 Verantwoording van de bewerking

Bij de indeling van de verzameling is de oorspronkelijke documentatie-opzet aangehouden. De stukken zijn geplaatst bij de persoon, waarover zij inlichtingen verstrekken of op wie zij betrekking hebben.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 150 Familie Fabius, nummer toegang 2.21.061, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Fabius, familie, 2.21.061, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal Inventaris ener verzameling stukken, aan het Helders Marinemuseum geschonken, c.c. (De stukken gemerkt "b") in bruikleen afgestaan, door de heer G. Fabius, ritmeester b.d., te Woudenberg (U.) 1. Foto's Nr. Beschrijving 1. Hr.Ms. pantserdekschip Friesland te Algiers 2. onbekende viermastbark in het Noordhollandsch Kanaal (fort Oostoever op de achtergrond?) 3. Hr.Ms. flottillevaartuig Mataren in een Indische haven 4. Hr.Ms. flottillevaartuig Mataren in een Indische haven 5. état-major van een Nederlands oorlogsschip, vermoedelijk Hr.Ms. Friesland 6. plechtigheid bij het standbeeld van De Ruyter te Vlissingen (1907?) 7. gedeeltelijk aanzicht van Hr.Ms. monitor Matador met opvarenden 8. tewaterlating van het Japanse oorlogsschip Kayomaru (bij Gips te Dordt) 9. tewaterlating van het Japanse oorlogsschip Nitssin bij (Gips te Dordt) 10. état-major van Hr.Ms. logementsschip Neptunus 11. Oetsida Isanedjiroo (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland) 12. A.W.A. Katsoe (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland) 13. "Japanse timmerman (ingenieur)" (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland) 14. Hayashi Kenkai (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland) 15. Sano Yusayemon (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland) 16. Hida Hamagoro (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland) 17. Ito Genpake (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland) 18. Ieda Simpei (Japanners, in de jaren 1860 in Nederland) 19. mr. J.H. Donker Curtius 20. aan boord van Hr.Ms. Friesland, Port Mahon (genomen vanaf Zr.Ms. Zilveren Kruis) 21. aan boord van Zr.Ms. Zilveren Kruis, Honolulu (genomen vanaf Zr.Ms. Zilveren Kruis) 22. Fortescue Basi en de ingang van Port Gallant (genomen vanaf Zr.Ms. Zilveren Kruis) 23. Port Tamar (genomen vanaf Zr.Ms. Zilveren Kruis) 24. Port Tamar, op de achtergrond Desolation Island (genomen vanaf Zr.Ms. Zilveren Kruis) 25. Kaap Forward (genomen vanaf Zr.Ms. Zilveren Kruis) 26. de rede van Cadiz (genomen vanaf Zr.Ms. Zilveren Kruis) 27. W. Garrer als adelborst 28. J.A.J. Sybrands als adelborst 29. dezelfde als adelborst der eerste klasse 30. groep adelborsten voor de ingang van het Koninklijk Instituut voor de Marine 31. commandant, officieren en burgerleraren van het Koninklijk Instituut 32. Algiers (groepsfoto's) (vermoedelijk genomen tijdens een reis van Hr.Ms. Friesland) 33. Algiers (groepsfoto's) (vermoedelijk genomen tijdens een reis van Hr.Ms. Friesland) 34. Port Mahon (vermoedelijk genomen tijdens een reis van Hr.Ms. Friesland) 35. Eddystone (vermoedelijk genomen tijdens een reis van Hr.Ms. Friesland) 36. Kaap St. Vincent (vermoedelijk genomen tijdens een reis van Hr.Ms. Friesland) 37. Port Mahon (vermoedelijk genomen tijdens een reis van Hr.Ms. Friesland) 38. baai van Nagasaki met scheepswerf 39. het Nederlandse hospitaal te Nagasaki
2. Manuscripten, enz. Nr. Beschrijving 40. Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen van de Koninklijke marine van 10 tot 15 mei 1940, ingesloten een aantal losse vellen met vnl. sterkte-gegevens, getypt (in bewaring gegeven aan het Bureau Maritieme Historie van de Marine-staf) 41. manuscript van een biografie van Michiel Adriaensz. de Ruyter (bestemming idem) 42. manuscript-uittreksel uit "Het Leven en Karakter van Carel Hendrik Graaf Verhuell" 43. manuscript "Een geheime kruispost in 1833 voor den ingang van het Engelsche Kanaal tot het waarschuwen van de thuisvaarders tijdens het Fransch-Engelsche embargo op de Nederlandsche koopvaardijschepen" B44. manuscripten van officiële reisverslagen van Hr.Ms. Friesland (1907-1908), afkomstig van kapitein ter zee G. Fabius, in hetzelfde omslag enige stukken betreffende de relatie Nederland-Japan en de vloot van de Koning-Stadhouder, evenals no. 40 t.e.m. 43 afkomstig van luitenant-kolonel G. Fabius B45. journaal, gehouden door de adelborst der eerste klasse G. Fabius, tijdens zijn reis aan boord van Zr.Ms. fregat "De Javaan" naar de Middellandse zee, 16 juli 1827-31 december 1928.
3. Boekwerken en andere gedrukten Nr. Beschrijving B46. Ph.F. von Siebold: Geschichte der Entdeckungen im Seegebiete von Japan....etc. Leyden 1852, met eigenhandige opdracht van Z.K.H. luitenant-admiraal Prins Hendrik der Nederlanden aan kapitein-luitenant ter zee G. Fabius (prachtband) B47. George Philip Reinagle: Illustrations of the battle of Navarin, London 1828, met op de band en op het schutblad: "Aandenken van vriendschap en achting van den vice-admiraal Lodewijk van Heiden, aan den adelborst in den Nederl. zeedienst G. Fabius Malta den 14. Nov. 1828" (prachtband) 48. N. Aartema: Een holdenleven in plichtsvervulling voor het vaderland, 's-Gravenhage 1942 49. album met foto's en gedrukte teksten betreffende Japan 50. Alexander Keith Johnston: Royal Atlas of Modern Geography, London 1877 (met op het schutblad de handtekening "Tsalman Kip") 51a/51b. F. Kaiser: De Sterrenhemel (bewerkt door J.A.C. Oudemans), Deventer 1884-1888 52. J.C. Mollema: Geschiedenis van Nederland ter Zee, Amsterdam 1939-1942 53. Onze Vloot, december 1929, met o.m. een artikel over L.S.V.C. Graaf van Heiden B54. Album, in fluwelen met koper belagen band, op het voorplat een koperen plaatje met het opschrift "A.Mieur 1e Contre Amiral Fabius Souvenir de mes sejours aux Indes Orientales Neerlandes sous Votre Protection respectueux Lieut. de la marine Insp. Russe Tamarinoff", inhoudende foto's van Russische vorsten en regeringspersonen, enkele niet-Russische figuren (o.a. Keizer Maximiliaan van Mexico) en Russische steden, paleizen enz. 55. Bloemlezing uit het Leven en Bedrijf van Michiel Adriaensz. de Ruyter door Gerard Brandt, samengesteld door Prof.dr. G. Kalff (uitgave Wereldbibliotheek) 56. Oranjenummer van het Marineblad, 1898 57. map met reproducties van tekeningen, prenten enz. "Neerland's Grootheid" 58. Onze Vloot, juni 1952, met o.a. het artikel "Een geheime kruispost, enz." door luitenant-kolonel G. Fabius 59. catalogus van de tentoonstelling "Nederland-Japan", Rotterdam 1959-1960 60. D.F. Scheurleer: Michiel Adriaensz. de Ruyter - leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenoten, 's-Gravenhage 1907 61. Michiel Adriaensz. de Ruyter, tweestemmig volksliedje door dr. W. Zuidema en Th.G. van Duuren, Amsterdam 1907 (?) 62. Charles Boissevain: Het volk van De Ruyter, toespraak gehouden in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 23 maart 1907 63. Q.M.R. Verhuell: Het leven van J.F.D. Bouricius (titelblad ontbreekt), bijgevoegd handschrift-aantekeningen van luitenantkolonel G. Fabius en een artikel van diens hand over "theewater" in het Marineblad 1934 64. G. Fabius: Het aandeel der Nederlandsche marine in de openstelling van Japan en in de vorming der Japansche oorlogsvloot in de jaren 1844-1867, overdruk Marineblad 2 mei 1934 65. G. Fabius: de Gebeurtenissen in Guinea (de Goudkust), gedurende de laatste drie jaren, waarin dit gebied Nederlandsch bezitwas, overdruk BVCO, deel IV, afl. 1-2 66. mapje met correspondentie (gedrukt), uitgegeven door "de Heldersche Post" (Onze Marine) 67. documentatiemap "Onze Marine" 68. J.Ph. van der Kellen en E.J. Benthem: Nederlandsche zeeschepen van ongeveer 1470 tot 1830, map, Leiden 1913
4. Diversen Nr. Beschrijving 69. een verzameling van twaalf glasplaatnegatieven, betrekking hebbende op o.m. het Nederlandsch hospitaal en de werf te Nagasaki, de aanvaring van de sleepboot "Hercules" met Hr.Ms. "Schorpioen", de reis van Zr.Ms. "Zilveren Kruis" 70. een stukje hout, op de ene zijde beplakt met een toegangsbiljet voor de tewaterlating van het koopvaardijfregat "Christina Agatha", op de andere zijde met een potloodtekening, waarboven het opschrift: "Christina Agatha verliest met een zware wind een groot deel der zeilen onder de Westkust van Sumatra 10 January 1840"
Verwante archieven

Zie ook:

2.21.006.50

Toegangtitel: Mr. J. Fabius [levensjaren 1776-1850], (1781) 1799-1850

2.21.006.01

Toegangtitel: Mr. J. Fabius [levensjaren 1776-1850], Mr. G.J. Fabius [levensjaren 1807-1890], J. Fabius [levensjaren 1840-1914], (1628) 1790-1864

2.21.006.02

Toegangtitel: Mr. D.P.D. Fabius [levensjaren 1851-1931], 1876-1898

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A Stukken van algemene aard 1 http://proxy.handle.net/10648/3745bd8a-be01-4307-9a55-48b25be6d8b9 Genealogie van het geslacht Fabius, doorschoten en bijgewerkte overdruk van het Nederlands Patriciaat, Bijgehouden tot ±1945. 1930 1 band 1A http://proxy.handle.net/10648/cba4ba7a-80ac-4a95-9e0d-c824af2833d8 Briefwisseling tussen familieleden betreffende het laten afdrukken van de genealogie Fabius in het Nederlands Patriciaat en mededelingen van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslachts- en Wapenkunde. 1929-1954 1 omslag 1B http://proxy.handle.net/10648/90e7a358-545d-4858-9097-60e4e5a40e2d Genealogie der familie Fabius, opgesteld door F.W. Fabius te Breda. november 1928 3 deeltjes 2 http://proxy.handle.net/10648/adb165fc-6195-49e0-88d8-ab97d6eb5e66 Aantekeningen, kwartierstaten, brieven en andere stukken betreffende de genealogie Fabius. 1925-1951 en z.j. 1 pak 3 http://proxy.handle.net/10648/497edc2f-f7c8-4390-bd55-86b1fb6104e3 Drukproef van de genealogie Fabius in het Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandse geslachten door A.A. Vorsterman van Oyen, geadresseerd aan P.J. Fabius, commies der posterijen te Amsterdam. 1885 3 bladen en een adresband 4 http://proxy.handle.net/10648/ba4e4952-a899-4b5a-b908-ecc24f328161 Overdruk van de genealogie Fabius in het Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandse geslachten door A.A. Vorsterman van Oyen. 1885 1 portefeuille 5 http://proxy.handle.net/10648/1339d54d-3186-4984-a56a-70312117f730 Stamtafel van het geslacht Fabius. Bijgehouden tot ±1945. ±1920 3 bladen met index in 1 omslag 5A http://proxy.handle.net/10648/dc006115-4053-4a9b-9be6-528fe90f0cda Stamboom der familie Fabius, opgesteld door F.W. Fabius. herzien in 1935. Bijgehouden tot ±1940. 1906 1 stuk 6 http://proxy.handle.net/10648/c2f53f85-d762-4050-94f0-e6356a28a6c1 Afschrift van en aantekeningen betreffende een in handschrift bestaande fragment-genealogie der familie Fabius. ±1930 7 bladen in 1 omslag 7-49 Aantekeningen van A.N. Fabius inzake de familiegeschiedenis. ca. 1920 - ca. 1940 43 omslagen 7 http://proxy.handle.net/10648/ef49a56e-a318-4eb9-9200-2eddfbd52de1 Lijst van leden der familie Fabius tot ±1760, 1928 3 bladen in 1 omslag 8 http://proxy.handle.net/10648/fc7d3cdb-de83-4d32-bb98-194f556d24cf Adreslijst van leden der familie Fabius, 1930 1 blad 9 http://proxy.handle.net/10648/8f6fede1-fdbb-42d2-a517-5bb1e2e4016c Lijst van leden der familie Fabius die in de eerste drie eeuwen na de stichting van de Leidse Universiteit daar gestudeerd hebben. 1 blad 10 http://proxy.handle.net/10648/24f374ea-e427-47c7-beb0-6207dbd9556e Lijst van artsen in de familie Fabius. 1 blad 11 http://proxy.handle.net/10648/af3d773b-ba23-49a4-8dac-e61c2531d1cf Lijst, aantekeningen, krantenknipsels en brieven betreffende de decoraties die leden van de familie Fabius hebben ontvangen en lijst van genootschappen waarvan leden van de familie het erelidmaatschap bezaten. 1 omslag 12 http://proxy.handle.net/10648/560733fc-f182-4f5b-b71c-c363e25435d9 Lijst van buitenverblijven en stadhuizen, waarvan in de verzameling familiepapieren Fabius afzonderlijke beschrijvingen voorkomen en een lijst van huizen aan de Keizersgracht te Amsterdam, waarin leden van de familie gewoond hebben, met een platte grond van één dier huizen. 2 stukken 13 http://proxy.handle.net/10648/4fa49266-b9a3-439e-b554-cc473fec326f Lijst van begraafplaatsen van leden van de familie, die nà 1913 overleden zijn en aantekeningen betreffende de Algemene Begraafplaats te Steenwijk. Bijgehouden tot ± 1950. 3 bladen in 1 omslag 14 http://proxy.handle.net/10648/0c63e5a9-24c1-4bc8-a36e-3a2f7ce28f43 Lijst van familiestukken, ingezonden door leden van de familie Fabius op de Geschiedkundig-Overijsselse Tentoonstelling in 1882 te Zwolle,lijst van bezienswaardigheden betreffende de familie Fabius, die zich buiten het familiebezit bevinden, lijst van straten, percelen en uitvindingen genoemd naar leden der familie Fabius en lijst van stukken betreffende leden der familie Fabius aanwezig in openbare archieven en bibliotheken. 8 bladen in 1 omslag 15 http://proxy.handle.net/10648/2b781431-d010-4d3b-88d8-ac4a201ea397 Lijst van boekwerken, waarop leden van de familie voor de verschijning hebben ingetekend. 1 blad in 1 omslag 16 http://proxy.handle.net/10648/0274f691-0eab-4e99-ae86-b39245cd8f1a Lijst van leden der familie Fabius en aangetrouwde familieleden, die een exemplaar bezitten van het Nederlands Patriciaat. 1 blad in 1 omslag 17 http://proxy.handle.net/10648/efeaa7d8-ee4e-42d7-8dad-d1fdb3010f71 Aantekeningen betreffende de eerste overlijdensadvertentie in de Rotterdamse Courant van 1 juli 1794 en de oudste familie-advertentie Fabius van januari 1795, 1794-1795 3 bladen in 1 omslag 18 http://proxy.handle.net/10648/f6adf107-100d-41f3-89e9-db1896457be0 Aantekeningen en krantenknipsels betreffende de contacten van leden van de familie Fabius met Indië en lijst van schepen waarmee leden der familie na 1913 hun reis naar Indië gemaakt hebben. 5 bladen in 1 omslag 19 http://proxy.handle.net/10648/16384ada-3b0a-49c5-bd77-ca1a660fdea9 Aantekeningen en krantenknipsels betreffende de bloedverwantschap van de familie Fabius met Frederik van Eeden (1860-1932) en Alexander Ver Huell, 1763-1843[?] 2 bladen in 1 omslag 20 http://proxy.handle.net/10648/0b5c504f-f249-42ba-9577-fde88041814e Aantekeningen en catalogus over heraldiek in het algemeen en aantekeningen, geschrift en brieven betreffende het wapen Fabius en andere wapenborden, met afbeeldingen, 1903-1935 1 omslag 20A http://proxy.handle.net/10648/9b393644-577e-47fe-9666-3118c6653bd1 Aantekeningen betreffende familieportretten, door G.Fabius, z.j. 2 stukken 21 http://proxy.handle.net/10648/4f3a72fe-9955-4ff7-8ad5-d7131cac83ab Aantekeningen over het groot zilveren dames-wapen Fabius. 3 bladen in 1 omslag 22 http://proxy.handle.net/10648/4b1797e2-1c32-4a50-80a7-d50d4aadcc7a Aantekeningen betreffende andere families Fabius in Nederland in de, 18e eeuw 4 bladen in 1 omslag 23 http://proxy.handle.net/10648/c7b5bae4-b306-4a1b-84b0-09394b1fcd0b Aantekeningen betreffende andere personen en families Fabius in Nederland. 3 bladen in 1 omslag 24 http://proxy.handle.net/10648/06ae0e08-6271-40a6-a505-e6f925643b98 Aantekeningen, ansichtkaart en kaartje betreffende een familie Fabius te Deventer. 13 bladen in 1 omslag 25 http://proxy.handle.net/10648/005c96a9-c959-4810-b479-e22ed0ca530a Aantekeningen betreffende een hervormde familie Fabius te Delft, met foto. 4 bladen in 1 omslag 26 http://proxy.handle.net/10648/2b132d90-e050-466e-a704-8384abdb6e19 Aantekeningen betreffende een protestantse familie Fabius op de Zeeuwse- en Zuidhollandse eilanden. 2 bladen in 1 omslag 27 http://proxy.handle.net/10648/7e562a85-d83c-4b59-9f15-41fcd80e2a3d Aantekeningen, brieven en ansichtkaarten betreffende een familie Fabius te Parijs. 14 bladen in 1 omslag 28 http://proxy.handle.net/10648/d71dbbdb-99cc-4978-aa45-ac735e32952b Aantekeningen en brief betreffende een familie Fabius in Denemarken. 2 bladen in 1 omslag 29 http://proxy.handle.net/10648/6f9513d4-a747-422f-a422-5d8c47188fb2 Aantekeningen en krantenknipsels betreffende de legende van de eerste protestantse Fabius. 3 bladen in 1 omslag 30 http://proxy.handle.net/10648/eed3ce7d-9ea2-4266-a22a-4a41b3ff78a9 Aantekeningen betreffende Gerrit Fabius, de Karthuizer monnik. 3 bladen in 1 omslag 31 http://proxy.handle.net/10648/a23e7fc0-a756-470d-b9e8-41a0e038b254 Aantekeningen en gegevens betreffende Dr. Siewert Fabius, Cornelius Fabius, Fabius Huybrechtsz., Willem Bonaerts (Gulielmus Fabius) en Ds. Guilielmus Fabius. 1 omslag 32 http://proxy.handle.net/10648/b406caea-ebca-464a-b9ca-afaaad26ae14 Aantekeningen, krantenknipsels en foto's betreffende de heilige Fabius, Paus en martelaar. 1 omslag 33 http://proxy.handle.net/10648/5eab4e7e-73b9-4674-8f5c-4e4a1b6876ed Aantekeningen betreffende de naam Fabius als doopnaam. 3 bladen in 1 omslag 34 http://proxy.handle.net/10648/83806793-6848-4a6f-aa19-51219bceb4e1 Aantekeningen betreffende de naam Fabius als pseudoniem en als naam in romans. 2 bladen in 1 omslag 35 http://proxy.handle.net/10648/a74f9b6c-3207-410b-8be0-1f7512e74a4a Krantenknipsels en aantekeningen betreffende de naam Fabius als topografische aanduiding. 2 bladen in 1 omslag 36 http://proxy.handle.net/10648/eb7dede7-f501-4107-ae13-8c4cc25b6e3f Aantekeningen betreffende de naam Fabius als naam voor een handschoen. 1 blad in 1 omslag 37 http://proxy.handle.net/10648/34d51201-f7ec-40f4-b649-8548aa839350 Aantekeningen en krantenknipsels betreffende de Fabiuskamer in het Koninklijk Paleis te Amsterdam. 3 bladen in 1 omslag 38 http://proxy.handle.net/10648/bb425a71-aad9-4720-8034-2eabc0645abb Aantekeningen en brief aan A.N. Fabius betreffende zijn informatie waar de naam Fabius verder nog wordt aangetroffen bij "De Nederlandse Leeuw". 1 blad en 1 brief in 1 omslag 39 http://proxy.handle.net/10648/d3bbdbdf-9683-4bb7-80c8-d98a931b1447 Aantekeningen betreffende het oud-romeinse geslacht Fabius. 2 bladen in 1 omslag 40 http://proxy.handle.net/10648/262883e4-da43-4ae3-94e6-519ca2f00722 Aantekeningen betreffende Romeinse Fabius-munten. 1 omslag 41 http://proxy.handle.net/10648/51b71919-1774-446a-89b4-aa0350bcb682 Aantekeningen betreffende Fabii te Rome na de geboorte van Christus. 1 omslag 42 http://proxy.handle.net/10648/2b4226e0-137a-4cbc-abb1-f0edcb34d929 Aantekeningen betreffende een familie Fabius in het oude Pompeji. 2 bladen in 1 omslag 43 http://proxy.handle.net/10648/5a87b2b3-fcde-44e8-a504-fee2c29d1ff9 Aantekeningen, krantenknipsels en foto's betreffende het geslacht der prinsen Massimo, waarvan beweerd wordt, dat het rechtstreeks afstamt van Fabius Maximus. 4 bladen in 1 omslag 44 http://proxy.handle.net/10648/9aa2bc8c-e8c2-462a-8128-4e21fda0a5e2 Aantekeningen betreffende de naam Fabian als familienaam. 1 blad in 1 omslag 45 http://proxy.handle.net/10648/fa0606e9-dee9-4c02-b884-25ac8b59341f Aantekening en krantenknipsels betreffende Fabian, Burggraf zu Dohna. 1 omslag 46 http://proxy.handle.net/10648/637db310-2a43-4731-8647-2d44afaed3f2 Aantekeningen betreffende de Fabian Society te Londen. 1 blad in 1 omslag 47 http://proxy.handle.net/10648/1c8563a3-4465-49fc-a51b-6bee306755f2 Een tweetal Spaanse citaten aan Fabio gewijd. 1 blad in 1 omslag 48 http://proxy.handle.net/10648/52f8c189-47c0-4f5a-b546-997f540934b4 Citaten en gedachten ter overweging voor hen, die zich bezig houden met genealogie. 2 bladen in 1 omslag 49 http://proxy.handle.net/10648/ea9a8a8e-c4e9-489b-8468-2a07320b3bd6 Aantekeningen betreffende de oudste Nederlandse familie (van Walsem) en betreffende enkele leden van de familie van Walsem. 1 blad in 1 omslag 50 http://proxy.handle.net/10648/0cf01e24-09bc-44d2-aac5-96fb70ce788f Krantenknipsels betreffende bevolkingsregisters, genealogische varia, een boekwerk over genealogie, Newton's sterfdag, uitbreiding van het Rijksarchief in Zwolle en de Burgerlijke Stand in Indië. 1 enveloppe 50A http://proxy.handle.net/10648/49b8bf2b-7563-4b89-9369-3c88a7df1b67 Gidsen voor Heino en Goor en geschrift over de geschiedenis van de Marke en schout ampt van Heino. 1925-1935 3 deeltjes 51 http://proxy.handle.net/10648/def1f0e7-cc33-4ed1-b7ee-57e0aca4aa58 Visitekaartjes. 1 enveloppe 52 http://proxy.handle.net/10648/21c1cd54-ade3-4e98-be88-e58dee9bb8ff Menu's. 1 enveloppe 53A http://proxy.handle.net/10648/e80af13a-09a7-4e76-864e-24358036128a Foto's & Akte, houdende wijziging van de statuten van de vereniging "familie Fabius" ten overstaan van mr. F.J.M. Weijenborg, notaris in Winterswijk. 7 oktober 1980 1 omslag 53B http://proxy.handle.net/10648/9e8198e3-4d3f-484e-b67d-1ea1b59d7cc1 foto's (portret). 1 omslag 53C http://proxy.handle.net/10648/81c0a1c2-7624-4cf1-8c80-f10488451743 foto's (portret). 1 omslag 53D http://proxy.handle.net/10648/92c0caeb-7cca-4a18-b5a5-c86b1ce8dcb0 zegels en ridderorden. 1 omslag B Stukken betreffende leden van de familie Fabius I-II Generaties voor ±1740 I Jan Fabius (1705-1801)

Jan, zoon van Arnoldus (1674-1707) en Odilia Pothoff (1685-?), schout van Dalfsen, ontvanger van het kerspel Dalfsen, huwde 1e 15 april 1732 te Kampen met Margaretha Elisabeth Eckelboom (1710-1747), dochter van Gerhardus en Johanna van der Gronden, en 2e 8 mei 1750 te Dalfsen met Metta Elseboom (1712-1800), dochter van Johannes en Geertruy van Buuren.

54 http://proxy.handle.net/10648/7bf35816-ae76-49d4-bdad-daf5b3cf5268 Genealogie van Jan Fabius en zijn echtgenote Margaretha Elisabeth Eckelboom. z.j. 1 blad 54A http://proxy.handle.net/10648/29e9d32b-8f3e-4216-85d5-7f16b21c5dfd Lijst van geboorte- en sterfdata betreffende zijn gezin, opgesteld door J. Fabius. 1733-1742 1 blad
II Nicolaas Jacobus Fabius (1744-1836)

Nicolaas Jacobus, zoon van Jan (1705-1801) en Margaretha Elisabeth Eckelboom (1710-1747), makelaar in tabak te Amsterdam, overman van het makelaarsgilde, luitenant der schutterij, eigenaar van de buitenplaats Zwaanwijck aan de Vecht, huwde 28 jan.1770 te Amsterdam met Cornelia van Royen, (1746-1819), dochter van Abraham en Hester van der Winde.

55 http://proxy.handle.net/10648/4d31b16f-653a-4780-b71e-cd83726e2590 Krantenknipsels betreffende Amsterdam, de brand in de Amsterdamse schouwburg in 1772, foto's van zijn huis aan de Keizers gracht te Amsterdam en een foto van het schilderij door Mevr. Lebret-Tengbergen van de familie N.J.Fabius op hun buitenplaats Zwaanwijck aan de Vecht. ca. 1925-1941 1 enveloppe
III-XXVI Steenwijkse tak III Mr. Christiaan Jan Fabius (1767-1837)

Christiaan Jan, zoon van Arnoldus Nicolaas (1733-1791) en Elisabeth Susanna van Prehn (1744-1822), klerk van de provincie Overijssel, schout van Steenwijk, Steenwijkerwold, vrederechter in het kanton Steenwijk, burgemeester van Steenwijkerwold, lid van de Provinciale Staten van Overijssel, huwde 1e in november 1801 met Nicola Geertruyd van Muyden (1776-1802), dochter van Albert Jan en Antonia Voltelen, en 2e 21 mei 1804 te Steenwijk met Anna Maria Schuurman (1778-1825), dochter van Petrus en Sibilla Gesina de Ruyter.

56 http://proxy.handle.net/10648/6ffc7a97-5ece-4905-98b1-eaf33e487cad Schoonschrift, geschreven als leerling van de Latijnse school te Zwolle. juli 1780 1 blad 57 http://proxy.handle.net/10648/df394f2b-c55d-450f-b62b-356e060e0f13 Foto van zijn doctorsbul, uitgereikt door de juridische faculteit van de Universiteit te Leiden, met aantekeningen in dezen en een prent van prof. Van der Keessel. z.j. 5 stukken 58 http://proxy.handle.net/10648/a83bf8a3-dd11-45bc-8551-7116589e922e Aankondiging door C.J. Fabius als burgemeester van Steenwijkerwold van een watersnoodcollecte. Met aantekeningen. april 1827 2 stukken 59 http://proxy.handle.net/10648/7772fe1f-2e0a-4f60-9c44-fcf5992d4e6e Acte en kwitanties betreffende zijn recht op een grafplaats op de Algemene Begraafplaats te Steenwijk met een advertentie uit 1912. 1837-1892 4 stukken 60 http://proxy.handle.net/10648/389ea0ac-6306-4ae9-8fe2-f6099f64047e Bruiloftslied ter gelegenheid van het huwelijk van zijn oudste zoon Arnold Nicolaas met Neelena Johanna van de Moer. Eigenhandig. 11 oktober 1835 1 stuk 61 http://proxy.handle.net/10648/880b70cf-3f49-4aa3-b82e-66a81ac6d414 Ansichtkaarten en notitie inzake het raadhuis te Steenwijk. 1926 3 stukken
IV Hendrik Oostwald Fabius (1773-1846)

Hendrik Oostwald, zoon van Arnoldus Nicolaas (1733-1791) en Elisabeth Susanna (van) Prehn (1744-1822), makelaar in tabak te Amsterdam, lid der firma Fabius & ten Bosch, commissaris van "Het Makelaarskantoor", stichter van een weefschool te Diepenheim, huwde 7 mei 1803 te Diepenheim met Barbara Henrica van der Sluis (1775-1840), dochter van Gerhard en Geertruyt Hubert.

62 http://proxy.handle.net/10648/03c88c05-36b5-4209-87e7-2ace8a74c900 Krantenknipsels betreffende de Nederlandse Handelmaatschappij, een weefschool te Goor, Het Makelaarskantoor en Huize "Westerflier", waar B.H. van der Sluis werd geboren. 1930-1941 1 enveloppe
V Jan Wijbrand Fabius (1775-1854)

Jan Wijbrand, zoon van Arnoldus Nicolaas (1733-1791) en Elisabeth Susanna (van) Prehn (1744-1822), keurnoot, notaris te Steenwijk, huwde 31 juli 1822 te Steenwijk met Trijntje Lampe (1792-1839), dochter van Hendrik en Grietje Hendriks van Essen.

63 http://proxy.handle.net/10648/00126fab-cac5-4060-864a-d65b4f875bfc Titelblad van het academisch proefschrift van Mr.J.W. Fabius, afschrift. z.j. 1 blad 64 http://proxy.handle.net/10648/025eea31-5525-440f-b968-61f330023c86 Expedities en extracten van notariële acten, opgemaakt door notaris J.W. Fabius te Steenwijk en een certificaat van royement voor notaris J.W. Fabius te Steenwijk. 1812-1845 15 katerns en 1 blad
VI Dr. Arnold Nicolaas Fabius (1805-1880)

Arnold Nicolaas, zoon van Christiaan Jan (1767-1837) en Anna Maria Schuurman (1778-1825), geneesheer te Steenwijk, huwde 11 oktober 1835 te Steenwijk met Neelena Johanna van de Moer (1817-1896), dochter van Johannes Jacobus en Zwaantje Zomer.

65 http://proxy.handle.net/10648/22be2569-d804-4a12-93ac-f4277609d801 Gedicht ter gelegenheid van zijn verjaardag van zijn oom J.B. Schuurman. 1819 1 stuk 66 http://proxy.handle.net/10648/6c74494f-48be-4da5-a827-e0de7750da3d Bruiloftsliederen ter gelegenheid van zijn huwelijk met Neelena Johanna van de Moer. 11 oktober 1835 6 stukken 67 http://proxy.handle.net/10648/059dfac1-4a4e-4553-a62f-fa76379751a5 Testamenten van A.N. Fabius en Neelena Johanna van de Moer. 8 januari 1837 2 stukken 68 http://proxy.handle.net/10648/1d6935f4-24ed-4265-92b1-b6da96638cbd Schuldbekentenissen voor A.N. Fabius van Willem de Boek en Arend Kok betreffende bepaalde sommen gelds. 30 maart 1847 en 10 april 1856 2 stukken 69 http://proxy.handle.net/10648/8d9319fd-d8f0-4d38-8be3-f2c495c4c1ca Gedicht van A.N. Fabius ter gelegenheid van het huwelijk van Jan Rudolph Meesters en Nelena Henriëtte Meesters en een bruiloftslied voor een onbekend bruidspaar. 17 juni 1849 en z.j. 2 stukken 70 http://proxy.handle.net/10648/c57ea16e-50ce-43a8-a2ea-32260caa26d8 Brief aan zijn zoon Petrus Jan en afschrift van een brief aan zijn dochter Zwanida Rolina en zijn schoonzoon Ds. H.F. Hamelberg. 30 november 1866 en 26 december 1868 2 stukken 71 http://proxy.handle.net/10648/466f2c34-f384-4a3c-841c-180422c270ef Binnengekomen telegrammen. 1867-1884 3 stuks 72 http://proxy.handle.net/10648/83c3de77-5dfa-48eb-bed4-ad0a8e757334 Koopacten tussen Jan Meesters en A.N. Fabius en A.N. Fabius en Barend Rijkmans betreffende een stuk bouwland en een tuin gelegen in de gemeente Steenwijk. 1854-1870 2 stukken 73 http://proxy.handle.net/10648/3465dbf9-d6cb-4ed9-b85d-9bf8ae03123f Bewijs van het afstaan van een grafruimte op de Algemene Begraafplaats te Steenwijk voor A.N. Fabius. 1874 2 stukken

Zie ook inv. no. 59.

74 http://proxy.handle.net/10648/e8f6cfbc-c83a-42e8-b46c-3df7b1b7d5bf Krantenknipsels betreffende het Groningse studentencorps "Vindicat atque Polit" te Groningen, waar A.N. Fabius studeerde en geboorte- en overlijdensannonces betreffende enkele leden van zijn gezin. 1835-1940 1 enveloppe
VII Sebilla Geziena Fabius (1807-1857)

Sebilla Geziena, dochter van Christiaan Jan (1767-1837) en Anna Maria Schuurman (1778-1825), huwde 27 juli 1830 te Steenwijk met Petrus Henricus Perizonius van Marle (1802-1876), zoon van Johannes Suffridus en Wilhelmina Elisabeth Schuurman.

75 http://proxy.handle.net/10648/87ddfb3d-751f-4617-a8bf-1c9000c45bce Gelegenheidsgedicht voor een vriendin. z.j. 1 blad 76 http://proxy.handle.net/10648/c646e7bb-6a28-4817-9f0d-be642572789a Krantenknipsels betreffende Huize Bergstein, waar S.G.Fabius stierf. januari 1920 1 enveloppe
VIII Gerhard Fabius (1807-1861)

Gerhard, zoon van Hendrik Oostwald (1773-1846) en Barbara Henrica van der Sluis (1775-1840), linnenfabrikant te Borculo, woonde op Huize 't Mensink, huwde 9 januari 1847 te Nijmegen met Johanna Maria Metelerkamp (1826-1891), dochter van Alexander Hendrik en Johanna Louise Dreskornfeld.

77 http://proxy.handle.net/10648/5ae79dff-4dc2-40df-ba05-7a9898ae40ce Krantenknipsels betreffende linnenweverijen. 1934-1941 1 enveloppe
IX Petrus Jan Fabius (1816-1863)

Petrus Jan zoon van Christiaan Jan (1767-1837) en Anna Maria Schuurman (1778-1825), notaris te Rijssen, te Steenwijk, plaatsvervangend kantonrechter te Steenwijk, ongehuwd, overleed in 1863 te Steenwijk.

78 http://proxy.handle.net/10648/e9e9ea07-9049-45f9-827c-e1ce57828acf Acte van aanstelling tot notaris te Steenwijk. 23 september 1851 1 charter 79 http://proxy.handle.net/10648/cef774c2-f55d-4189-a5be-05e0199e5991 Nota voor Dr. Fabius te Steenwijk ondertekend door notaris P.J. Fabius te Steenwijk. z.j. 1 blad 80 http://proxy.handle.net/10648/72de30c8-ac65-4195-a4bd-cddf8a108c9f Extracten van notariële acten, opgemaakt door notaris P.J. Fabius te Steenwijk. 18 december en 4 november 1861 2 stukken
X Hendrik Fabius (1825-1879)

Hendrik, zoon van Jan Wijbrand (1775-1854) en Trijntje Lampe (1792-1839), notaris te Avereest, te Steenwijk, plaatsvervangend kantonrechter te Steenwijk, huwde 1 juli 1863 te Steenwijk met Evelina Gerarda Post (1824-1921), dochter van Jan Rombout en Sara Hillegonda Reiners.

81 http://proxy.handle.net/10648/430fa8b8-f50a-4fd2-9c4b-0567573f06f5 Koopacte tussen H. Fabius en E.G. Post en Hendrikje Karsten betreffende een perceel bouwland en bos gelegen in de gemeente Steenwijk, en een acte van verkoop en koop tussen A.N. Fabius en C. van der Plas gesloten en gepasseerd voor notaris H. Fabius te Steenwijk, en een notariële acte, opgemaakt door notaris H. Fabius te Steenwijk, extract. 1862-1876 3 stukken 82 http://proxy.handle.net/10648/028cb62e-6dae-4fd0-8e6a-f802969653e7 Krantenknipsels betreffende het veilen van bezittingen van H. Fabius en E.G. Post. 1920-1922 1 enveloppe
XI Anna Maria Fabius (1837-1927)

Anna Maria dochter van Arnold Nicolaas (1805-1880) en Neelena Johanna van de Moer (1817-1896), huwde 12 juli 1867 te Steenwijk met Jan Imbertus Swijghuisen Reigersberg (1839-1880), zoon van Martinus en Wubbina Henderica Scholtens.

83 http://proxy.handle.net/10648/0c8aa414-d64c-4628-9eac-86162a4be763 Bruiloftslied ter gelegenheid van het huwelijk tussen A.M. Fabius en J.I. Swijghuisen Reigersberg. 12 juli 1867 1 stuk 84 http://proxy.handle.net/10648/ed88309c-6c56-4003-86ea-1b273e935bb1 Brieven en briefkaarten aan familieleden. 1911 en z.j. 5 stuks 85 http://proxy.handle.net/10648/65dbc836-e8bd-424a-88da-e740200ec5f3 Overlijdensberichten en uitnodiging tot het bijwonen van de begrafenis van Anna Maria Fabius. 1927 3 stukken
XII Zwanida Rolina Fabius (1840-1914)

Zwanida Rolina, dochter van Arnold Nicolaas (1805-1880) en Neelena Johanna van de Moer (1817-1896), huwde 4 juni 1868 te Steenwijk met Herman Frederik Hamelberg (1832-1904), zoon van Johannes Hermanus en Anna Maria van Crullenberg.

86 http://proxy.handle.net/10648/30d2a3b4-ca26-47b3-9e39-7d03c91f35fd Brieven en briefkaart aan familieleden. 1883-1913 10 stuks 87 http://proxy.handle.net/10648/0693ec29-5c4e-45c3-ad63-4cfeeeacfa36 Brieven van C.J. Fabius en Arnold Hamelberg over de zorgwekkende gezondheidstoestand van Z.R. Fabius. 23 en 31 oktober 1914 2 stuks 88 http://proxy.handle.net/10648/574253eb-40a6-4d79-9130-cf9b8dd1ed21 Overlijdensberichten en dankbetuiging bij het overlijden van Z.R. Fabius. 1914 4 stukken
XIII Dr. Christiaan Jan Fabius (1842-1925)

Christiaan Jan, zoon van Arnold Nicolaas (1805-1880) en Neelena Johanna van de Moer (1817-1896), geneesheer te Steenwijk, wethouder te Steenwijk, geneesheer te Arnhem, huwde 16 juni 1874 te Steenwijk met Jacoba Cornelia le Coultre (1854-1903), dochter van Arie Basterd en Martha Ida Dwars.

89 http://proxy.handle.net/10648/4b41f363-4b53-427d-8649-d2f516f55e27 Koninklijk Besluit van 5 januari 1869 no. 16 houdende de benoeming van Dr. C.J. Fabius tot officier van gezondheid der 3e klasse bij de dienstdoende schutterijen Steenwijk, extract. 8 januari 1869 1 stuk 90 http://proxy.handle.net/10648/c83d5323-3b9b-4efd-a7a2-5c99d8382e25 Bruiloftslied ter gelegenheid van het huwelijk tussen C.J. Fabius en J.C. le Coultre. 14 juni 1874 2 stuks 91 http://proxy.handle.net/10648/c3bfdf15-b59d-441e-9f04-fcff8bce59b6 Brief van H. Engelberts aan de Heer en Mevrouw P.Fabius-Stephanus te Amsterdam houdende het bericht van overlijden van J.C. le Coultre. september 1903 1 stuk 92 http://proxy.handle.net/10648/65d95961-60b5-4f56-bc99-ddcf1efcc3f8 Huwelijks- en overlijdensannonces betreffende C.J. Fabius en enkele leden van zijn gezin. 1874-1937 1 enveloppe 93 http://proxy.handle.net/10648/0541b884-dd40-4108-8a5c-88d48e2b1e07 Stukken betreffende het overlijden van C.J. Fabius. 1925 3 stukken
XIV Johannes Jacobus Fabius (1844-1903)

Johannes Jacobus, zoon van Arnold Nicolaas (1805-1880) en Neelena Johanna van de Moer (1817-1896), ontvanger registratie en domeinen te Holwerd, te Woerden, te Steenwijk, te St.Oedenrode, te Wijk bij Duurstede, te Leeuwarden, te Amsterdam, plaatsvervangend kantonrechter te Wijk bij Duurstede, huwde 1 juni 1872 te Hulst met Henriëtte Susanna Cornelia van Dam (1851-1925), dochter van François Nicolas en Johanna Maria Wilhelmina van der Loeff.

94 http://proxy.handle.net/10648/755ecb74-ed17-4951-9e2a-ccde03b8e0ce Lijst van benoemingen van J.J. Fabius en A.N. Fabius tot ontvanger. z.j. 1 blad 95 http://proxy.handle.net/10648/07a36aeb-ce87-49a7-9db5-7f5e13f1c8ce Krantenknipsels betreffende de registratie en de domeinen en geboorte-, huwelijks- en overlijdensannonces betreffende J.J. Fabius en enkele leden van zijn gezin. 1874-1938 1 enveloppe 96 http://proxy.handle.net/10648/e2f9a006-85d0-4a0d-8cbf-fda0e7bcc9c4 Overlijdensberichten bij het overlijden van J.J. Fabius. 1903 2 stukken
XV Petrus Jan Fabius. (1848-1920)

Petrus Jan, zoon van Arnold Nicolaas (1805-1880) en Neelena Johanna van de Moer (1817-1896), hoofdcommies der posterijen, directeur van het Spoorwegpostkantoor te Amsterdam, huwde 17 juli 1884 te Amsterdam met Helena Stephanus (1863-1948), dochter van Johannes en Alida Margaretha Martens.

97 http://proxy.handle.net/10648/14e8d53a-8b10-464b-9998-0e95eb96d28d Binnengekomen brieven, briefkaarten, ondertrouwkaarten, geboorte- en verlovingsberichten van familieleden. 1885-1937 14 stukken 98 http://proxy.handle.net/10648/afac46a6-8a31-4a2b-90b5-e5b42ac69e12 Circulaire van de buurtbewoners van de Jacob Obrechtstraat te Amsterdam betreffende het laten aanbrengen van een slaand uurwerk in de toren van de Kerk aan de Jacob Obrechtstraat. mei 1916 1 stuk
XVI Johan Eliza Fabius (1859-1925)

Johan Eliza, zoon van Gerhard (1807-1861) en Johanna Maria Metelerkamp (1826-1891), luitenant-generaal der artillerie, inspecteur der vestingartillerie, huwde 16 oktober 1890 te Haarlem met Anna Maria Johanna van Walcheren (1867-1954), dochter van Simon Johannes Antony en Henriëtte Wilhelmine Cornelie Adelaide Scholten van Oud-Haarlem.

99 http://proxy.handle.net/10648/678f5942-a796-47e7-bddf-f7b6f99c50be Circulaire van de vereniging "Het Nederlandse Roode Kruis", met een lijst van leden van het aanbevelingscomité, waarin J.E. Fabius zitting had. 6 oktober 1919 2 stukken 99A http://proxy.handle.net/10648/bae1b7da-b823-45c7-95e8-1f14309cf4d1 Stukken betreffende zijn bevordering tot kolonel en het neerleggen van zijn functie van Insprecteur der Vesting-Artillerie. mei 1915, augustus 1920 2 stukken 100 http://proxy.handle.net/10648/a234e9ae-99d8-4fc5-a0f0-97c5b4350abf Intekenbiljet op het boekwerk "De Grootmeester en de Inspecteurs der artillerie van de Koninklijke Landmacht van 1814-1939". 1939 1 blad 101 http://proxy.handle.net/10648/d594da26-20e4-4a72-b5c5-f40dbf9337f6 Krantenknipsels betreffende zijn functies op militair gebied, over het boek "Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in Woord en Beeld" en een overlijdensannonce betreffende J.E. Fabius. 1900-1941 1 enveloppe
XVII Neelena Johanna Fabius (1875-1945)

Neelena Johanna, dochter van Christiaan Jan (1842-1925) en Jacoba Cornelia le Coultre (1854-1903), huwde 22 mei 1900 te Arnhem met Henri Johan Elisa Engelberts (1870-1921), zoon van Emilius David en Cornelia Johanna Antonia Ankersmit.

102 http://proxy.handle.net/10648/c4f3e2f3-e1df-4201-85a5-745e3f93734a Menu's en feestliederen bij de ondertrouw, het huwelijk en het 12 1/2-jarig huwelijksfeest van N.J. Fabius en H.J. Engelberts. 1900, 1912 4 stukken 103 http://proxy.handle.net/10648/a9802404-2f8b-48c5-8b8a-e9a7cf6e059c Brieven van de Heer en Mevrouw Engelberts-Fabius aan de Heer en Mevrouw Fabius-Stephanus te Amsterdam. 1900-1921 17 stukken
XVIII Mr. Arnold Nicolaas Fabius (1883-1947)

Arnold Nicolaas, zoon van Christiaan Jan (1842-1925) en Jacoba Cornelia le Coultre (1854-1903), advocaat en procureur te Arnhem, ambtenaar O.M. te Zierikzee, te Utrecht, officier van Justitie te Utrecht, huwde 11 april 1912 te Brielle met Antoinette Henriëtte Lette (geb.1890), dochter van Nicolaas Joannes Cornelis Sebastiaan Hendrik, ambachtsheer van Oostvoorne, en Johanna Carolina Henriëtta van Walcheren.

104 http://proxy.handle.net/10648/344f0f0b-286e-4c24-8487-c13bee66961d Ondertrouwkaarten en menu's bij de ondertrouw en het huwelijk van A.N. Fabius en A.H. Lette. maart/april 1912 4 stukken 105 http://proxy.handle.net/10648/a0d6fb53-298b-440f-b7cc-202de586ea92 Concept - brief van de leden der Rechterlijke Macht, waarin zij H.M. de Koningin hun instemming betuigen met Haar oproep tot morele en geestelijke herbewapening. Met bijlagen. november 1938 3 stukken 106 http://proxy.handle.net/10648/f775c498-aa75-4008-aac3-59aaa527c5ad Geboorte-berichten van zijn dochters Johanna Carolina Henriëtta, Jacoba Cornelia, Nelly, dankbetuiging van A.N. Fabius bij zijn benoeming tot officier van Justitie te Utrecht, ansichtkaart van het raadhuis te Brielle en krantenknipsel van de Ganzenmarkt te Utrecht. 1913-1932 1 enveloppe
XIX Arnold Nicolaas Fabius (1885-1945)

Arnold Nicolaas, zoon van Petrus Jan (1848-1920) en Helena Stephanus (1863-1948), archivaris der familievereniging, ongehuwd, woonde te Amsterdam en overleed aldaar 10 februari 1945.

107 http://proxy.handle.net/10648/038d2a4d-2c59-4980-9b15-6c2e6e576f81 Kwitantie van Caspar W. Brinkman en Co. te Amsterdam voor A.N. Fabius bij zijn tweede verjaardag. 1887 1 stuk 108 http://proxy.handle.net/10648/074fec9f-ac60-4bb9-94a0-b1fc51656f6d Zwemdiploma voor A.N. Fabius, uitgereikt door de Maatschappij tot Exploitatie van Bad- en Overdekte Zweminrichtingen te Amsterdam. juli 1898 1 stuk 109 http://proxy.handle.net/10648/9233b1a6-7af7-4e2b-9d5e-a3255b333054 Rapportboekje voor de leerling A.N. Fabius over het jaar 1902-1903 en diploma H.B.S. met 3-jarige cursus, uitgereikt door de Derde Hogere Burger School te Amsterdam. 1903 2 stukken 110 http://proxy.handle.net/10648/b1d24b23-a5d8-4685-9570-1c9260b99cb2 Schrijven van de generaal-majoor, inspecteur van de Geneeskundige dienst der Landmacht houdende de toestemming tot groot verlof voor A.N. Fabius, bewijs van ontslag uit de dienst bij de Militie te Land en zijn legernummer. maart 1912 3 stukken 111 http://proxy.handle.net/10648/7b45a227-acaa-4506-b8bc-3f41846194bb Carte d'Identité pour la Douane, uitgereikt door de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond. 1904 1 stuk 112 http://proxy.handle.net/10648/4a3fdf2b-8996-4c95-868f-1289fe3fef88 Kerkelijke attestatie voor A.N. Fabius, afgegeven door de Kerkeraad van de Evangelisch-Luthersche Gemeente te Amsterdam. 24 december 1905 1 stuk 113 http://proxy.handle.net/10648/a9f5f57e-ddd5-4294-95ed-ec3c26e3e140 Ingekomen brieven en briefkaart van een familielid en verschillende gemeenten met gegevens over enkele familieleden en een boekwerk over genealogie. 1911-1934 4 stukken 114 http://proxy.handle.net/10648/012f4914-050b-4606-8e5f-fbbe7ee2ecc4 Brief van het Genootschap Amstelodamum houdende zijn benoeming tot gewoon lid van het Genootschap. Met een exemplaar van de statuten van het Genootschap. 9 mei 1917 2 stukken 115 http://proxy.handle.net/10648/9fb9f9cb-d359-4289-8403-e25775410148 Vliegbewijs voor het maken van een rondvlucht boven Amsterdam over een afstand van ± 40 km., afgegeven door de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. 8 september 1927 1 stuk 116 http://proxy.handle.net/10648/18ae3e20-5ac3-4d55-b743-9619ea599e6a Circulaires van de Koninklijke Amsterdamse Roei- en Zeilvereniging "De Hoop" over de verkiezing van gewone leden en kwitanties van die vereniging over de jaren 1928 en 1929. 1928-1929 5 stukken 117 http://proxy.handle.net/10648/5523ebad-e6c4-465b-a8a5-958d24b52231 Krantenknipsel vermeldend de namen dergenen die geschenken gegeven hebben aan het Bondsmuseum, waaronder A.N. Fabius. maart 1912 1 enveloppe
XX François Nicolaas Fabius (1886-1950)

François Nicolaas, zoon van Johannes Jacobus (1844-1903) en Henriëtte Susanna Cornelia van Dam (1851-1925), directeur N.V. Technisch bureau Insulinde, huwde 16 augustus 1917 te Amsterdam met Cornelia Krijnen (geb. 1888), dochter van Willem en Johanna van Ham.

118 http://proxy.handle.net/10648/1bb72daf-1547-4be6-b1e4-9437d48d498e Krantenknipsels betreffende de N.V. Technisch bureau Insulinde. 1924-1943 1 enveloppe
XXI Mr. Johannes Fabius (1889-1952)

Johannes, zoon van Petrus Jan (1848-1920) en Helena Stephanus (1863-1948), tijdelijk adjunct-inspecteur der directe belastingen, ambtenaar O.M. te Heerenveen, te Amsterdam, substituut-officier van justitie te Maastricht, ongehuwd, overleed te Amsterdam 14 januari 1952.

119 http://proxy.handle.net/10648/6d36260e-5583-4c1d-bd15-41be27073ba1 Gedicht door Johan en Arnold Fabius voorgedragen op de 12 1/2-jarige bruiloft van hun ouders. 1897 1 blad 120 http://proxy.handle.net/10648/6621bf3b-d2ab-41ec-85bc-c7e20f3d61d6 Candidaatsbul voor J. Fabius als candidaat in de Rechten, uitgereikt door de Universiteit te Leiden. 27 februari 1913 1 stuk 121 http://proxy.handle.net/10648/47a7c290-9f24-4e8e-a608-a6d7e19e3452 Meestersbul voor J. Fabius als meester in de Rechten, uitgereikt door de Universiteit te Leiden. 15 maart 1917 1 stuk 122 http://proxy.handle.net/10648/2101f65e-6d36-4410-b5e0-39bbde44db63 Promotiebul voor J. Fabius als doctor in de Rechten, uitgereikt door de Universiteit te Leiden. 13 november 1917 1 papieren charter 123 http://proxy.handle.net/10648/64adb8c6-b30b-45dc-9c0c-c3d6b2b6458f Menu, gedichten en andere stukken behorende bij de promotiepartij van Mr. J. Fabius. november 1917 4 stukken 124 http://proxy.handle.net/10648/4640ca2a-24ff-4bc0-b7c5-eac44b4b5291 Pas Partout voor J. Fabius voor een reis naar Duitsland, uitgereikt door de gevolmachtigd minister van Hare Majesteit de Koningin van Nederland in Zwitserland. 7 augustus 1914 1 stuk 125 http://proxy.handle.net/10648/e42bada3-96ee-480e-b64e-3464c129ff84 Krantenknipsels betreffende zijn examens en benoemingen en enige andere zaken. 1911-1943 1 enveloppe
XXII Ir. Anton Hendrik Fabius (geb. 1895)

Anton Hendrik, zoon van Johan Eliza (1859-1925) en Anna Maria Johanna van Walcheren (geb. 1867), hoofd-ingenieur bij de Rijkswaterstaat, huwde 15 augustus 1921 te 's-Gravenhage met Johanna Anna Halbertsma (geb. 1897), dochter van Herricus en Anna Margaretha Pyttersen.

126 http://proxy.handle.net/10648/72c77b8d-aba3-4a8d-a864-86ec7ddf8034 Artikel uit "De Ingenieur", weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid. Orgaan van het Koninklijk Instituut van ingenieurs en van de vereniging van Delftse ingenieurs. september 1954 2 bladen 127 http://proxy.handle.net/10648/6b35bc78-be16-41a7-81c6-7cb097e4f5c0 Krantenknipsels betreffende het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, "De Ingenieur", zijn benoemingen, de Rijkswaterstaat en de verwoestingen te Middelburg in mei 1940 tengevolge van de krijgsverrichtingen. 1920-1940 1 enveloppe
XXIII Oswald Simon Fabius (geb. 1897)

Oswald Simon, zoon van Johan Eliza (1859-1925) en Anna Maria Johanna van Walcheren (geb.1867), makelaar in koffie te Amsterdam, lid van de firma W. Adèr, huwde 1e 15 maart 1921 te Loenen aan de Vecht met Catharina Else Adèr (geb.1897), dochter van Johannes Willem Hendrik en Catharina Else Goedkoop (dit huwelijk werd door echtscheiding ontbonden te Haarlem de 10e juni 1930) en huwde 2e 3 oktober 1930 te Noordwijk met Martha Winovsky (geb. 1899), dochter van Andreas en Ida Silling.

128 http://proxy.handle.net/10648/4d3a3167-ed59-4795-936a-fba13bd52e0f Circulaire van de Koninklijke Amsterdamse Roei- en Zeilvereniging "De Hoop", houdende een uitnodiging voor een Ballotagevergadering. augustus 1921 1 stuk 129 http://proxy.handle.net/10648/46086462-3883-4531-922c-59b66756796e Ondertrouwkaart bij zijn ondertrouw met Catharina Else Adèr en uittreksel uit het huwelijksregister der Burgerlijke Stand van Noordwijk betreffende zijn huwelijk met Martha Winovsky, met aantekeningen. februari 1921 en oktober 1930 3 stukken 130 http://proxy.handle.net/10648/cf4a8cef-714d-4428-8551-0bc4e3485fa6 Rondschrijven van de firma Adèr dat O.S. Fabius wordt gemachtigd te tekenen per procuratie der firma. april 1924 1 stuk 131 http://proxy.handle.net/10648/ce50cb13-0ed7-42a4-b22f-2ee1a6a68862 Krantenknipsels betreffende de vereniging voor de koffiehandel, het regeringsjubileum der Koningin, huize Rij-Zicht te Loenen aan de Vecht en huwelijksannonces. 1921-1943 1 enveloppe
XXIV Jeanne Barbara Fabius (geb. 1903)

Jeanne Barbara, dochter van Johan Eliza (1859-1925) en Anna Maria Johanna van Walcheren (geb. 1867), arts, huwde 1 juli 1932 te Blaricum met Bernardus Cornelis Geerlink (geb. 1893), zoon van Andries en Jantje Schuitemaker.

132 http://proxy.handle.net/10648/232cdcda-c8ab-4429-8c68-8aca100b134d Brief aan Mevrouw H. Fabius-Stephanus te Amsterdam over een familiereünie. februari 1930 1 stuk 133 http://proxy.handle.net/10648/ab4beb5f-8109-474b-a9fc-f757e71bfc9b Geboorteberichten van hun zoons Johan Bernardus, Alexander Marius en Peter Jan. 1936, 1941 3 stukken
XXV Johanna Carolina Henriëtta Fabius (geb. 1913)

Johanna Carolina Henriëtta, dochter van Arnold Nicolaas (geb. 1883) en Antoinette Henriëtte Lette (geb. 1890), huwde 9 oktober 1937 te Utrecht met Rimerius Gerhardus Posthumus (geb. 1900), zoon van Hendericus en Anna de Vlaming.

134 http://proxy.handle.net/10648/371ee5e0-02f2-47c2-9a08-a6180ffdca84 Ondertrouwkaart bij haar ondertrouw met R.G. Posthumus en geboorteberichten van hun kinderen. september 1937 - februari 1941 6 stukken
XXVI Anna Maria Johanna Fabius (geb. 1924)

Anna Maria Johanna, dochter van Oswald Simon (geb. 1897) en Catharina Else Adèr (geb. 1897), werd balletdanseres.

135 http://proxy.handle.net/10648/21bb7367-9ffb-4b89-b626-f461e337c072 Krantenknipsels betreffende de dansschool van Yvonne Georgi en enkele balletuitvoeringen. 1938-1944 1 enveloppe
XXVII-LXXXV Amsterdamse tak XXVII Gerhardus Fabius (1739-1824)

Gerhardus, zoon van Jan (1705-1801) en Margaretha Elisabeth Eckelboom (1710-1747), apotheker te Amsterdam, huwde 1e 13 juni 1773 te Amsterdam met Elisabeth Ockers (1746-1773), dochter van Barthout en Johanna Elisabeth van Wijk, en 2e 3 mei 1775 te Zwolle met Fredrica Wilhelmina Biebericher (1747-1809), dochter van Jan Christiaan en Suzanna Margrita Hering.

136 http://proxy.handle.net/10648/6f9a5f40-fad7-4574-a589-ce8a66459259 Lijst van geboorte, trouw- en sterfdata en andere belangrijke gebeurtenissen in zijn gezin, opgesteld door G. Fabius. met fotocopiën. 1739-1813 7 bladen 137 http://proxy.handle.net/10648/c2742d19-a934-4735-9db0-759956522253 Brieven van G. Fabius aan enkele van zijn kinderen, afschriften. 13 oktober - 15 december 1806 3 stukken 138 http://proxy.handle.net/10648/822d0e52-8032-41cf-b09b-ff3af5462c95 Krantenknipsels betreffende de Eilandskerk aan het Bickersplein te Amsterdam, waar F.W.Biebericher werd begraven. 1939-1942 1 enveloppe
XXVIII Mr. Jan Fabius (1776-1850)

Jan, zoon van Gerhardus (1739-1824) en Fredrica Wilhelmina Biebericher (1747-1809), notaris te Amsterdam, rechter bij de criminele rechtbank in Holland, raadsheer bij het provinciaal gerechtshof van Noord-Holland, bewerkte met Mr. A.R. Falck en kapitein ter zee J.S. May de omwenteling tegen het Franse bestuur in november 1813 te Amsterdam, was organisator der stedelijke burgerwacht, en commandant der schutterij. Hij huwde 5 juli 1803 te Amsterdam met Anna Maria Heemskerk (1779-1848), dochter van Jan en Geertruid Bijsterus.

139 http://proxy.handle.net/10648/6af78972-b191-4e72-bc52-ca49328c52d0 Krantenknipsels en ansichtkaart betreffende Griekenland en de Griekse vrijheidsoorlog. 1826 - c. 1830 1 enveloppe

Jan Fabius verzamelde tijdens de Griekse vrijheidsoorlog bijdragen voor de Grieken om hen financieel te steunen in hun strijd voor hun onafhankelijkheid, waarvoor hij in 1849 door koning Otto van Griekenland benoemd werd tot Ridder in de Orde van de Verlosser.

139A http://proxy.handle.net/10648/7fa02df0-8d66-444d-be1d-64b7e58c891c "Levensberigt van Mr.Jan Fabius", door Mr.C.A. den Tex. 1850 2 katerns 139B http://proxy.handle.net/10648/b646c137-1e93-464f-802a-44a9c8bd273d "Beschrijving van een verzameling stukken, afkomstig van J. Fabius". Overdruk uit de Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven. 1913 1 katern 139C http://proxy.handle.net/10648/ab1e0a5d-5a5a-4a92-9bd0-0295545cb54f Ingekomen missive van de commandant en chef der schutterijen te Amsterdam bij Fabius, kolonel-commandant aldaar, houdende mededeling van zijn bevordering tot 1e luitenant. 31 juli 1823 1 stuk
XXIX Jan Christiaan Fabius (1780-1852)

Jan Christiaan, zoon van Gerhardus (1740-1824) en Fredrica Wilhelmina Biebericher (1747-1809), predikant te Lisse, Leerdam, Delft en Amsterdam, huwde 10 april 1804 te Lisse met Aagje van Voorthuysen (1785-1851), dochter van Evert en Geesje Smit.

140 http://proxy.handle.net/10648/e182647b-de04-4762-98ea-3238ea8987dc Inschrijving in het doopboek van de Noorderkerk te Amsterdam, bewijs van inschrijving in het geboorteregister van de gemeente Amsterdam en attestatie van de Christelijke Gereformeerde kerk te Utrecht, extracten. 1802, 1850 3 stukken 141 http://proxy.handle.net/10648/cc5c4a20-29c6-40b5-9dff-71386ee2ed04 Inschrijvingsbewijs, tentamenbewijzen en andere stukken betreffende zijn studietijd. 1796-1802 17 stukken 142 http://proxy.handle.net/10648/4ae843dc-2689-4798-a181-5ff94e38bc9d Verzoek voor een preekbeurt en getuigschrift van het preparatoir examen afgelegd voor de classis van Utrecht. 1802 2 stukken 142A http://proxy.handle.net/10648/f4a94eff-c021-48fe-9a8b-4ae674a202db Welkomstgroet bij zijn intrede als predikant te Lisse. maart 1803 1 katern 143 http://proxy.handle.net/10648/819f9ae1-bb7a-4f98-a538-1f72f7b7b259 Gedichten, annonces, brieven en andere stukken betrekkelijk zijn huwelijk met Aagje van Voorthuysen. april 1804 1 map 143A http://proxy.handle.net/10648/72fe5192-f69c-4d6f-94ce-b9649600f1a8 Brieven van J.C. Fabius en A. Fabius-van Voorthuysen aan enkele van hun kinderen. 1846 en z.j. 2 stukken 144 http://proxy.handle.net/10648/e989c0ca-6f59-4b80-9fe8-708494109748 Brieven en kwitantie betreffende zijn emeritaat. 1850 5 stukken 145 http://proxy.handle.net/10648/54486b71-81d8-4857-b9a8-7f8f548932f8 Kranten waarin sprake is van J.C. Fabius in verband met zijn emeritaat en overlijden. 1850, 1852 6 stukken 146 http://proxy.handle.net/10648/03846b1e-394f-47cd-90c4-9ac5f02ecae0 Testamenten, olografische disposities van J.C. Fabius en A. Fabius-van Voorthuysen, notariële acte betreffende de opening van hun testament, catalogus van de nagelaten inboedel, notariële eindscheiding van hun boedel en afscheidsbrieven voor vrouw en kinderen van J.C. Fabius, afschriften. 1851-1857 8 stukken 147 http://proxy.handle.net/10648/f5c315de-1c9d-4e70-89c9-e986c42b80d7 Overlijdensberichten, stukken betreffende zijn begrafenis, en "Levensberichten" van J.C. Fabius. 1852 7 stukken 148 http://proxy.handle.net/10648/52691d4f-c218-4c27-b462-b8ffe0aa179b Leerredenen van J.C. Fabius over het onmisbare van den Goddelijken zegen tot den bloei des koophandels, en het middel om dien zegen te erlangen, en bij zijn 25-jarig ambtsjubileum in 1845 en afscheidswoorden van J.C. Fabius, uitgesproken bij het einde van zijn dienst als predikant bij de gemeente van Amsterdam. 1845, 1850 3 stukken 149 http://proxy.handle.net/10648/08e033d8-85f9-4229-b5ed-fec632e141a7 "Lief en Leed van J.C. Fabius" en korte levensbeschrijving van J.C. Fabius. Eigenhandig. z.j. 3 katernen en 1 blad 150 http://proxy.handle.net/10648/5d7614f8-daa0-47f2-9300-7006227986ef Exemplaren van "Het Christelijk Maandschrift" en een lijst van de titels der onderwerpen door J.C. Fabius in tijdschrift behandeld. 1822-1826 8 stukken 151 http://proxy.handle.net/10648/2085d069-7fcd-46cd-befd-480ed16dcfa9 Uitgaven van het Nederlands-Godsdienstig Tractaat Genootschap en verslag over het 32e genootschapsjaar. z.j. en 1852 14 stukken 152 http://proxy.handle.net/10648/e3e76aae-fd0a-4d5a-ba70-044bfdaf9468 "Verslag van het Nederlandse Bijbelgenootschap", opgesteld door J.C. Fabius. 1834 1 deeltje 153 http://proxy.handle.net/10648/7dabc75e-9e82-4f42-9c51-2c9f6c4095c3 Gedicht voor zijn vriendin H.M. Peters ter gelegenheid van haar verjaardag. juni 1848 1 blad 154 http://proxy.handle.net/10648/f4f91743-7ed8-4aaf-af1f-87f632e9f3a8 "Wat mag een wetgever bij de keuze van straffen nimmer uit het oog verliezen en welke zijn de hoofdvereischten van goede strafbepalingen?". J. de Lange, Deventer. 1845 1 katern 155 http://proxy.handle.net/10648/9d671806-3a8a-4418-bc18-767af6e6df60 Krantenknipsels betreffende het Kattenburgerplein en de Kattenburg waar de schoonvader van J.C. Fabius woonde. 1918 - c.1930 1 enveloppe
XXX Cornelia Fabius (1783-1816)

Cornelia, dochter van Gerhardus (1739-1824) en Fredrica Wilhelmina Biebericher (1747-1809), huwde 1e 4 maart 1809 te Amsterdam met Hendrik Theodorus Ketjen (1784-1812), zoon van Lodewijk en Johanna Louisa Zubli, en 2e 26 januari 1815 te Amsterdam met Roelof Oosterman (1781-?), zoon van Casper en Swaantje Kamphuys.

156 http://proxy.handle.net/10648/5f8ad949-8315-4091-8a7b-22db3fbffd3c Extract uit het overlijdensregister der Burgerlijke Stand van Amsterdam betreffende Cornelia Fabius. 29 juli 1930 1 stuk
XXXI Hendrik Fabius (1786-1825)

Hendrik, zoon van Gerhardus (1739-1824) en Fredrica Wilhelmina Biebericher (1747-1809), ongehuwd, woonde in Amsterdam en overleed aldaar 6 december 1825.

157 http://proxy.handle.net/10648/38c60cb2-d9a3-4bbd-b170-f7ab99f39cf6 Extract uit het overlijdensregister der Burgerlijke Stand van Amsterdam betreffende Hendrik Fabius. 25 februari 1929 1 stuk
XXXII Arnoldus Nicolaas Jacobus Fabius (1792-1816)

Arnoldus Nicolaas Jacobus, zoon van Gerhardus (1739-1824) en Fredrica Wilhelmina Biebericher (1747-1809), cadet bij de Marine, apotheker te Amsterdam, laatstelijk werkzaam ter Staatssecretarie, huwde 1 november 1812 te Amsterdam met Cornelia Hendrina Brouwer (1787-1857), dochter van Cornelis en Johanna Vogelijn.

158 http://proxy.handle.net/10648/61804bed-3c3b-481f-9bcb-869d0622fe6c Acte van aanstelling als cadet supernumerair ter zee, afschrift. 17 januari 1806 1 stuk 159 http://proxy.handle.net/10648/757301c2-a30f-4952-86b0-269050988e73 Diploma van stedelijk apotheker, uitgereikt door de Departementale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht in Holland. 31 december 1811 1 stuk 160 http://proxy.handle.net/10648/bd6e0c91-e0e8-4a0e-b9b8-f7fc2337f51d K.B. van 8 december 1815 no.105, waarbij A.N.J. Fabius als klerk ter Staatssecretarie wordt aangesteld op een jaarlijks tractement van achthondert gulden, extract. 1815 1 stuk 161 http://proxy.handle.net/10648/dab0d9b3-fad3-4e42-8eaf-f79d1e41e2ce Kasboekbladen. z.j. 2 stukken 162 http://proxy.handle.net/10648/9ca3fdb3-5764-409f-b325-044744fe1f7c Kaartjes van de Zuidpool en de Oostkust van Noord-Amerika, getekend door A.N.J. Fabius. z.j. 2 stukken 163 http://proxy.handle.net/10648/a28f5750-21e4-4040-8557-0f04ce680505 Krantenknipsels betreffende 's Lands Kadetteninstituut en "Het merkwaardig dagboek van een Nederlandsch Zeeman". 1923 - c. 1940 1 enveloppe 164 http://proxy.handle.net/10648/1736b705-c3f4-4202-affb-e4fc89a667ab Extracten uit het huwelijksregister der Burgerlijke Stand van Amsterdam en uit het overlijdensregister der Burgerlijke Stand van 's-Gravenhage betreffende A.N.J. Fabius en C.H. Brouwer. november 1928 2 stukken
XXXIII Gesina Maria Fabius (1805-1888)

Gesina Maria, dochter van Jan Christiaan (1780-1852) en Aagje van Voorthuysen (1785-1851), huwde 23 mei 1828 te Amsterdam met Abraham van IJsendijk (1797-1856), zoon van Arend en Amena Geertruyda Everaars.

165 http://proxy.handle.net/10648/2f989f5c-5a94-4151-905f-21120396afb2 Krantenknipsels en ansichtkaart betreffende het Damrak te Amsterdam waar G.M. Fabius heeft gewoond. ±1936 1 enveloppe
XXXIV Gerhardus Fabius (1806-1888)

Gerhardus, zoon van Jan Christiaan (1780-1852) en Aagje van Voorthuysen (1785-1851), schout-bijnacht, commandant der zeemacht en chef van het departement van Marine in Nederlands-Indië, vice-admiraal, grondvester der Japanse Marine, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, huwde 24 mei 1856 te Batavia met Johanna Elisabeth Frederica Bouricius (1827-1870), dochter van Jan Frederik Daniël en Jkvr.Johanna Christine Frederica Elisabeth de Vaynes van Brakell. Zie ook LXV.

166 http://proxy.handle.net/10648/494b8d9c-8f1b-4fa0-b6ce-1141e232df99 Afwijzend schrijven van de minister voor de Marine op het request, door J.C. Fabius te Amsterdam voor zijn zoon Gerhardus ingediend om als adelborst opgenomen te mogen worden bij de Marine. Met bijlagen. 9, 10 en 18 oktober 1823 3 stukken 166A http://proxy.handle.net/10648/5730617b-ae5f-4375-912f-735be2859a65 Bewijzen van vordering en goed gedrag van G. Fabius als leerling van de lagere school te Delft. 1814, 1815 2 stukken 166B http://proxy.handle.net/10648/f01ac678-8a77-4dec-9f2d-76b84a80e655 Brieven aan zijn ouders en grootvader, geschreven tijdens zijn eerste zeereizen. dec. 1819 - november 1828 3 stukken 166C http://proxy.handle.net/10648/dda25d9b-9896-4d40-8560-004e1c398203 Staten van dienst, lopende over de jaren 1820-1868, gedrukt en eigenhandig, met een brief betreffende zijn staat van dienst. 1820-1868, 1940 4 stukken 167 http://proxy.handle.net/10648/cd375274-8f09-472c-966b-8b88aa78005f Stukken betreffende de overplaatsing van G. Fabius als adelborst der 2e klasse van het korvet Pallas naar het fregat Kenau Hasselaar en als adelborst der 1e klasse van het fregat Javaan naar het wachtschip Amstel. 15 februari 1826 en 30 november 1830 2 stukken 168 http://proxy.handle.net/10648/e8290c76-9a0c-4892-8ca8-2411710a27b1 Certificaat voor de luitenant ter zee der 2e klasse G. Fabius waarin wordt vermeld, dat hij gerechtigd is tot het dragen van het Bewijs van Aandenken aan de Krijgsverrichtingen van 1830 en 1831 ten tijde van de Belgische Opstand. 28 maart 1832 1 stuk 168A http://proxy.handle.net/10648/d585811f-8b6d-4429-8454-7a778648b2c3 Krantenknipsels met artikelen over Van Speyk, met een tekening van de kanonneerboot die onder zijn bevel stond. februari 1829 - februari 1831 5 stukken 169 http://proxy.handle.net/10648/c9e6f457-2bff-4462-a944-4a3ed03ba8a3 Instructie voor de luitenant ter zee der 2e klasse G. Fabius, belast met de kruispost op de Gronden (buiten het Engelse Kanaal) ter waarschuwing van de Nederlandse schepen voor de blokkade van de Nederlandse havens in 1833 door Engeland en Frankrijk. Met bijbehorende stukken. 5, 6, 7 februari en 11 juni 1833 6 stukken 170 http://proxy.handle.net/10648/a3d014c2-7306-4af8-8da0-40776c0b20f8 Algemene instructie voor de Heren Zee-Officieren en brief aan de luitenant ter zee der 1e klasse G. Fabius betreffende het waarnemen der watergetijden bij Petten in de maand juni van 1835. 1835 en 15 juni 1835 2 stukken 171 http://proxy.handle.net/10648/1d9ae0a4-033b-4bcb-8a6b-642997813dec Schrijven van het departement van Marine aan G.Fabius, waarin hem verlof wordt verleend om zich ter koopvaardij te begeven en brieven, kranten en andere stukken betreffende de periode dat hij gezagvoerder ter koopvaardij was op het schip de "Christin Agatha". 18 september 1838 - 7 oktober 1876 7 stukken 172 http://proxy.handle.net/10648/2a89e09b-9719-4d7b-9300-f7e5c2db5939 Cahier met copiën van binnengekomen en uitgaande brieven uit de tijd dat hij gezagvoerder ter koopvaardij was en uit latere tijd. 1839 - nà 1843 1 cahier 173 http://proxy.handle.net/10648/d53c4b96-b0e4-405a-a534-d04bd2b58a79 Extract uit de resolutiën van de minister van Marine en Koloniën waarin G. Fabius wordt meegedeeld dat op zijn verzoek zijn verlof ter koopvaardij als geëindigd wordt beschouwd en hij op non-activiteit wordt gesteld. 7 december 1841 1 stuk 174 http://proxy.handle.net/10648/e932d36d-dade-4f88-96c7-775247ccd492 Extracten uit de resolutiën van de minister van Marine betreffende de benoeming van G. Fabius, luitenant ter zee der 2e klasse tot luitenant ter zee der 1e klasse. 5 december 1843 en 9 augustus 1844 2 stukken 175 http://proxy.handle.net/10648/77ad625d-6977-4950-b02e-f739c4d76fca Rondschrijven van de minister van Marine J.C. Rijk betr.de vrijwillige geldlening van 1844, aan G. Fabius, luitenant ter zee. 19 maart 1844 1 stuk 176 http://proxy.handle.net/10648/0244a416-d1c5-4dcf-bd44-e0f94d3643af Brieven van de admiraal E.B. van den Bosch aan luitenant ter zee der 1e klasse G. Fabius. 23 mei 1849 - 24 juni 1850 12 stukken

G. Fabius was van juni 1845 tot april 1848 adjudant van de schout-bij-nacht Van den Bosch in O. Indië.

177 http://proxy.handle.net/10648/22ff3672-9e9c-4e0b-afe7-1fe9b52dfe33 Brieven, instructie en andere stukken betreffende de reis van G. Fabius met het stoomschip Suriname naar de Noordzee en Oost-Indië. 5 juni 1850 - 4 juli 1851 16 stukken 178 http://proxy.handle.net/10648/ab598075-6372-4cd0-aa9f-03f349f8bd71 Brief van C. Bruining betr. een brochure over marine-artillerieopleiding door laatstgenoemde geschreven. 29 okt. 1852 1 stuk 179 http://proxy.handle.net/10648/7509fdde-7155-4d7d-bb95-5e01e95ceb65 Brieven, gelegenheidsgedichten en andere stukken betr. de reis van kapitein-luitenant ter zee G. Fabius met Zr.Ms. stoomschip Soembing naar Japan en zijn verblijf aldaar. 10 september 1854 - 29 maart 1856 11 stukken 180 http://proxy.handle.net/10648/995b0856-02db-4a40-ab73-12934bdc9ded Krantenknipsels betr. het rader-stoomschip Soembing, door G. Fabius in 1855 overgedragen aan de Japanse Marine. 1931-1939 1 enveloppe 181 http://proxy.handle.net/10648/bca515c4-23bf-4606-8d2d-7e954e7d9f22 Brieven van Mr.J.H. Donker Curtius, Nederlands commissaris in Japan, aan kapitein-luitenant ter zee G.Fabius. 1855-1858 5 stuks 182 http://proxy.handle.net/10648/3e97a226-ccc6-42f9-828d-921d09126da3 Overeenkomst gesloten tussen Mr.J.H. Donker Curtius en de gouverneur van Nagasaki en de keizerlijke opziener te Nagasaki betrekkelijk de rechten en de plichten der Nederlanders gedurende hun verblijf in Japan en een afschrift van de verklaring van bovengenoemde Japanners dat zij bevoegd zijn een dergelijke overeenkomst te sluiten. Afschrift. 9 november 1855 1 katern 183 http://proxy.handle.net/10648/7822cb57-0381-4e24-9b4f-a68dab5d0b05 Brieven, instructies, verslagen aan Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden en aan de minister van Koloniën en andere stukken betreffende het bezoek van Zr.Ms. S.S. Gedeh aan Japan, onder bevel van kapitein-luitenant ter zee G. Fabius. 20 juni 1855 - juni 1941 1 omslag 184 http://proxy.handle.net/10648/6d80bf41-ea24-4960-9307-f23a516b47c7 Instructie,brieven, concept-verslag aan de minister van Marine en andere stukken betr.de zending van kapitein-luitenant ter zee G. Fabius met Zr.Ms. schroefkorvet Medusa naar Japan. 1 juli 1856 - 29 december 1858 11 stukken 184A http://proxy.handle.net/10648/f1b05e58-43a7-4b1c-809b-5495a089df93 Kaartje van de zeeëngte van Simonoseki met een tekening van Zr. Ms. schroefkorvet Medusa, weergevend de toestand van dat schip na een gevecht in bovengenoemde zeeëngte. 1863 1 stuk 185 http://proxy.handle.net/10648/d6566ded-0b14-4c82-9b80-89e8fcb33e70 Brief van W.J.C.H. Kattendijk aan kapitein-luitenant ter zee G. Fabius betreffende zijn aanstaande reis naar Java. 7 en 8 februari 1857 1 stuk 186 http://proxy.handle.net/10648/6b048d9b-b357-48e8-ac86-d7f917353d85 Acte van overlijden van Frederik Daniël Bouricius, overleden 4 mei 1859 aan boord van Zr.Ms. fregat de Ruyter, onder bevel van kapitein-luitenant ter zee G. Fabius, afschrift. 5 mei 1859 1 stuk

F.D. Bouricius was de schoonvader van G. Fabius.

187 http://proxy.handle.net/10648/33631778-9858-4c37-8bcd-ece7924b35b9 "Rapport van Zr.Ms. verongelukte schip Admiraal Evertsen, onder bevel van de schout-bij-nacht A.A. Buiskes, aan Z.E. de minister voor de Marine". Met afschriften en een tijdschriftartikel. 1814-1829 5 stukken

Met een schip van dezelfde naam werd G. Fabius in 1860 naar het stoomfregat Zeeland in de Middelland. se Zee overgevoerd om het bevel over dat fregat over te nemen.

188 http://proxy.handle.net/10648/ba0cf9c1-8323-4df8-9937-9a3878032b30 Instructie, brieven, krant en andere stukken betreffende de reis van het fregat Zeeland onder bevel van de kapitein-luitenant ter zee G. Fabius naar N.Amerika. 17 juni 1861 - 1 dec. 1915 6 stukken 189 http://proxy.handle.net/10648/c9516cd8-53ea-4ecf-97a5-b11bf71c4c11 Brief van de vice-admiraal G. Fabius aan zijn neef Mr.G.J. Fabius, raadsheer bij het gerechtshof te Assen, bij zijn benoeming tot vice-admiraal. Met afschrift. 14 augustus 1867 2 stukken 190 http://proxy.handle.net/10648/69d78547-d02f-4185-913a-c86161f076bf Brieven verzonden aan en door G. Fabius in zijn kwaliteit als Commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië en Chef van het departement van Marine in Nederlands-Indië en de dagorder van 2 januari 1868 bij zijn vertrek uit Nederlands-Indië, na de bovengenoemde functies overgedragen te hebben aan schout-bijnacht Andreae. 6 mei 1866 - 2 januari 1868 5 stukken 191 http://proxy.handle.net/10648/53867663-27cc-4899-aeed-96c4e019bcd7 Benoemingen van G. Fabius in de Orde van de Nederlandse Leeuw, de Militaire Willemsorde, de Koninklijke Orde van de Verlosser (Griekenland), de Orde van Stanislaus (Rusland), in de Orde van de Medjidié (Turkije) en diploma van de Z.Hollandse Maatschappy tot redding van schipbreukelingen te Rotterdam voor het redden van de schipbreukelingen van de Henry & Jane. 1846-1867 8 stuks 191A http://proxy.handle.net/10648/5b219ed9-7b18-4fd0-b879-88cd6903f90b Geleidebrief van de minister van Buitenlandse Zaken en andere stukken (in de Japanse taal gesteld) betr. de aanbieding van een Japanse ere-sabel aan G. Fabius, voor zijn diensten aan de Japanse Marine bewezen. juni 1869 3 stukken 191B http://proxy.handle.net/10648/15ffbc5b-8559-4feb-8af2-17dc70f86c24 Brieven van Hendrik, prins der Nederlanden en Frederik, prins van de Nederlanden betreffende zijn verrichtingen in Japan. april 1849 - november 1878 5 stukken 192 http://proxy.handle.net/10648/5dbd497c-42ec-4bca-988b-0d2b356b995f Schrijven van de minister van Marine aan de vice-admiraal G. Fabius, waarin hem wordt medegedeeld dat hij op pensioen wordt gesteld. 5 juli 1869 1 stuk 193 http://proxy.handle.net/10648/3fe93cbd-2b17-418e-a7a5-1dde324195fa Bijblad van de Nederlandse Staatscourant van 10 december 1874 waarin het verslag van het commentaar van G. Fabius op de toestand van de zeemacht in Nederlands-Indië, uitgesproken in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 10 december 1874 2 bladen 193A http://proxy.handle.net/10648/0a0ca925-8263-4491-9583-b9330b52e36f Exemplaren van "de Uilenspiegel", met een spotprent en een artikel over G. Fabius als kamerlid. december 1873 2 stukken 194 http://proxy.handle.net/10648/fecea1e8-b534-4f78-ac81-633882e68c6b Brief aan P.J. Fabius en H. Stephanus te Amsterdam bij hun ondertrouw. 4 juli 1884 1 stuk 194A http://proxy.handle.net/10648/58f247cd-4e8c-443c-ab0a-ff4749c3d166 Brieven aan zijn zoon Gerhardus en afscheidsbrief met aanwijzingen betreffende te verdelen bezittingen. augustus 1871 - oktober 1887 3 stukken 195 http://proxy.handle.net/10648/0884b23d-4860-437c-9f47-6d0731e65fae Exemplaar van "Het Vaderland" met een overlijdensannonce betreffende G. Fabius. 26 maart 1888 1 stuk 195A http://proxy.handle.net/10648/bb42e053-c027-4d3d-833b-72a08f1339e6 Acte van uitgifte van grafruimte door de burgemeester en wethouders van Amsterdam aan G. Fabius, met afschrift. maart 1870 2 stukken 195B http://proxy.handle.net/10648/f1fa167a-954a-428f-ab0c-28bef627c5e9 Levensberigt van vice-admiraal G. Fabius, overdruk uit de tweede jaargang van het Marineblad. 1888 2 stukken 196 http://proxy.handle.net/10648/7d799cea-1da2-4312-8481-ab207bf91307 Levensbeschrijving van de vice-admiraal G. Fabius. Eigenhandig. z.j. 1 pak 197 http://proxy.handle.net/10648/39016610-1aad-4680-9c90-e0a091a87544 Uit de nagelaten papieren van een oud-admiraal, door G. Fabius. Eigenhandig. z.j. 1 omslag 198 http://proxy.handle.net/10648/c33c3d8a-ff06-4bc1-a006-c6459f27624a Exemplaren van "De Nieuwe Courant", waarin gedeelten opgenomen van "Uit de nagelaten papieren van een oud-admiraal". 1924-1926 7 kranten 198A http://proxy.handle.net/10648/2d2483cf-fb32-48be-ad78-6066cf4d7a24 Geschriften over maritime etablissementen op Java en de stoomvaart in Ned.Indië en de Russische zeemacht, door G. Fabius en een geschrift van Jacob Swart betreffende haringschepen. z.j. 3 katerns
XXXV Fredrik Wilhelm Fabius (1810-1863).=

Fredrik Wilhelm, zoon van Jan (1776-1850) en Anna Maria Heemskerk (1779-1848), notaris te Amsterdam, lid van de gemeenteraad van Amsterdam, majoor der schutterij, huwde 9 november 1842 te 's-Gravenhage met Gabriella Theodora Johanna Canneman (1818-1867), dochter van Elias heer van de Mijle en Geertruy Anthonia van Vloten.

199 http://proxy.handle.net/10648/be36ac28-6e78-4663-bd0f-21b77d87a085 Notariële acten, opgemaakt door notaris F.W. Fabius te Amsterdam, afschriften. juni 1854 2 katerns
XXXVI Dr. Evert Fabius (1811-1843)

Evert, zoon van Jan Christiaan (1780-1852) en Aagje van Voorthuysen (1785-1851), geneesheer te Amsterdam, ongehuwd, overleed op 32-jarige leeftijd te Amsterdam.

200 http://proxy.handle.net/10648/8c328032-13a9-4b08-ac37-8f473c34c5ee Krantenknipsels betreffende de Universiteit te Utrecht, waar E. Fabius studeerde. 1934-1936 1 enveloppe 200A http://proxy.handle.net/10648/467b5f57-17d2-41fd-9b08-65aec7ca8bf3 Uitnodiging tot het bijwonen van zijn promotie en andere stukken betreffende zijn studietijd, met krantenknipsels. juni 1836 - 1935 5 stukken 200B http://proxy.handle.net/10648/e13589cc-28bf-4c8d-b2a6-f0a3e032daca Brieven aan familieleden en gelegenheidsgedichten. april 1832 - september 1841 15 stukken 200C http://proxy.handle.net/10648/9c213fa0-eb1d-4775-9c6c-5f39c56d0035 Kennisgevingen van zijn overlijden en doodsberichten. maart 1843 - 1846 6 stukken
XXXVII Gerhardus Cornelis Fabius (1813-1887).

Gerhardus Cornelis zoon van Arnoldus Nicolaas Jacobus (1792-1816) en Cornelia Hendrina Brouwer (1787-1857), kapitein der artillerie bij het O.I.L., burgemeester en secretaris van Buiksloot en Landsmeer, burgemeester van Naarden en Muiden, huwde 4 mei 1854 te Amsterdam met Anna Petronella Beudeker (1827-1905), dochter van Abraham en Margaretha Tobias.

201 http://proxy.handle.net/10648/de901221-1967-4cb6-a13f-62c7bfb77008 Brieven gedurende zijn diensttijd geschreven aan zijn oom J. Fabius te Amsterdam. 1830-1852 1 pak 202 http://proxy.handle.net/10648/1b53671a-144e-46a4-87a0-15f756beae41 Afschriften van de brieven bedoeld in no.201. z.j. 1 omslag 203 http://proxy.handle.net/10648/fc0e2cbb-2dc2-4d85-89fd-1cf9cdbc9983 Stukken betreffende zijn militaire loopbaan. 1832-1887 1 bundel 204 http://proxy.handle.net/10648/0bc4a0bd-38f4-467e-aba1-eb5dc7c189b7 Bewijs van inschrijving in en extracten uit het huwelijksregister der Burgerlijke Stand van Amsterdam betreffende G.C. Fabius en A.P. Beudeker. 1854-1860 3 stukken 205 http://proxy.handle.net/10648/cb9d443b-77d5-4ff4-abce-c0fdf424a985 Declamatorium met koren ter gelegenheid van het huwelijk tussen G.C.Fabius en A.P. Beudeker en liederen van G.C. Fabius bij het zilveren bruiloftsfeest van zijn zwager F. Beudeker en diens vrouw A.C. Schenderhutte. 4 mei 1854 - 9 november 1863 3 bladen 206 http://proxy.handle.net/10648/63c7f0b8-7559-47d5-a248-72d39b8bfa8d Acten van G.C.Fabius tot burgemeester van Buiksloot, Landsmeer, Naarden en Muiden en herbenoeming tot burgemeester van Naarden en Muiden en zijn benoeming tot regent van het Burger Weeshuis te Naarden. Met bijlagen. 1858-1867 12 stukken 207 http://proxy.handle.net/10648/e8c6c066-0f18-43c9-9a71-5620335df6ec Stukken betreffende zijn burgemeestersambt van Naarden en Muiden. 1869-1887 1 bundel 208 http://proxy.handle.net/10648/d26fc6e9-3640-4cb9-af8a-98b7bf526307 Toespraken van G.C. Fabius bij diverse gelegenheden. Eigenhandig. z.j. 2 stukken 209 http://proxy.handle.net/10648/d67baed7-ef88-49f6-aa1e-3411c34bc4de Binnengekomen brieven betreffende een tweetal geldzaken. 15 november 1883 - 20 februari 1884 2 stukken 209A http://proxy.handle.net/10648/34227d22-0c70-47a0-bd58-534ac5da998f Brieven aan de kommandant der vesting Naarden betreffende een dejeuner en de berging van petroleum. juli - augustus 1870 2 stukken 210 http://proxy.handle.net/10648/5500a458-90b6-46e8-baa9-d9e5670c9f20 Krantenknipsels betreffende het stadje Naarden, de buskruitramp te Muiden en folder van de N.V. Nederlandse Scheepsbouw-Maatschappij te Amsterdam. 1927-1942 1 enveloppe
XXXVIII Fredrika Wilhelmina Fabius (1815-1817)

Fredrika Wilhelmina, dochter van Arnoldus Nicolaas Jacobus (1792-1816) en Cornelia Hendrina Brouwer (1787-1857), overleed zeer jong te Amsterveen.

211 http://proxy.handle.net/10648/6f5f44e3-0228-4029-989b-35fd3bf23840 Bewijs van inschrijving in het geboorteregister en extract uit het overlijdensregister der Burgerlijke Stand van Amsterdam betreffende Fredrika Wilhelmina Fabius. febr. 1932 2 stukken
XXXIX Willem Pieter Cornelis Fabius (1817-1870)

Willem Pieter Cornelis, zoon van Jan Christiaan (1780-1852) en Aagje van Voorthuysen (1785-1851), notaris te Amsterdam, ongehuwd, overleed in augustus 1870 te Amsterdam.

212 http://proxy.handle.net/10648/916b9430-8274-4b9a-9ff7-d3a525b990a4 Rekeningen van goederen, verkocht bij de inboedel in het O.Z.H. Logement te Amsterdam. 11-18 juni 1861 en 12-18 november 1861 2 stukken 212A http://proxy.handle.net/10648/a88b0f34-522b-43b1-a49f-879f3185b1bc Bijvoegsel bij zijn testament en een brief van een familielid betreffende zijn overlijden. april 1867 - aug. 1870 2 stukken 212B http://proxy.handle.net/10648/8864cd79-76f0-4668-818e-a41694e3a7fb Geschriften over de afschaffing van sterke drank, afschaffing van lijfstraffen, testamenten, stadsgasthuizen, gedeeltelijk door W.P.C. Fabius. 1841-1870 5 stukken
XL Jan Fabius (1820-1889)

Jan, zoon van Jan Christiaan (1780-1852) en Aagje van Voorthuysen (1785-1851), kunstschilder, ongehuwd, overleed in april 1889 te Amsterdam.

213 http://proxy.handle.net/10648/0aec844d-2150-4741-bea7-d674f27fe63f Krantenknipsels betreffende de Keizersgracht te Amsterdam, enkele kunstveilingen en musea, een tekening van J. Fabius bij één van de doodsberichten, die in zijn tijd huis aan huis bezorgd werden, en een exemplaar daarvan. c.1875 - 1941 1 enveloppe 213A http://proxy.handle.net/10648/154e6d8c-fd42-4b97-83ed-12942ff581e2 Catalogus van door hem gemaakte schilderijen etc., uitnodigingen tot het lidmaatschap van verschillende maatschappijen voor schone kunsten en andere stukken, verband houdende met zijn kunstschilderschap. 1837-1927 10 stukken 213B http://proxy.handle.net/10648/985290cb-5ee7-4f05-acb7-81e05e9bbf02 Brief, prentbriefkaart en gelegenheidsgedichten, gedeeltelijk van zijn hand. december 1870 - mei 1888 4 stukken 213C http://proxy.handle.net/10648/23d5b443-aa7b-4ebf-9367-36e31dd1f680 Uitnodigingen tot het bijwonen van begrafenissen van enkele van zijn kennissen, met afschrift. 1846, 1849 3 stukken 213D http://proxy.handle.net/10648/3e92498a-ec8a-42ae-8dbb-4ec7c7cab88d Testament en overlijdensbericht. 1884, april 1889 2 stukken
XLI Drs. Gerbert Henry Fabius (1821-1860)

Gerbert Henry, zoon van Jan Christiaan (1780-1852) en Aagje van Voorthuysen (1785-1851), predikant te Garderen, te Broek in Waterland te IJsselstein, huwde 23 april 1846 te Rotterdam met Adriana Ledeboer (1826-1907),doch ter van Dammes Paulus en Maria Cornelia van Rossem.

214 http://proxy.handle.net/10648/558c2b8c-d81f-455f-969a-f7548aeb25fb Kaartje van Broek in Waterland, waar G.H. Fabius van 1851 tot 1858 predikant was en ansichtkaarten van Broek in Waterland en Garderen. 1876, 1947 3 stukken 214A http://proxy.handle.net/10648/241644c4-002f-40e7-bc92-c5d4906b555e "Een woord aan allen die het vaderland liefhebben", door G.H. Fabius. J.H. en G. van Heteren, Amsterdam. 1857 1 katern
XLII Johanna Christina Agatha Fabius (1826-1902)

Johanna Christina Agatha, dochter van Jan Christiaan (1780-1852) en Aagje van Voorthuysen (1785-1851), ongehuwd, overleed in november 1902 te Amsterdam.

215 http://proxy.handle.net/10648/15dd0a52-5272-422c-8b61-21ab0d228795 Damesalmanak met aantekeningen. 1853 1 stuk 215A http://proxy.handle.net/10648/149571ea-6d16-404a-9b4a-6a461de0dbb5 Brieven van haar ouders en broers. juni 1838 - oktober 1851 18 stukken 215B http://proxy.handle.net/10648/ddc2c491-e38b-4fbd-886e-3b1a80bcbc09 Stukken betreffende haar nalatenschap en bewijzen voor de eigendom van een grafplaats in de Oosterkerk te Amsterdam. 1823-1904 1 omslag 215C http://proxy.handle.net/10648/52b2e699-001c-43e4-a36d-d13530ade8af Brieven aan haar neef G. Fabius en overlijdensbericht. Februari - november 1902 3 stukken
XLIII Dr. Henricus Fabius (1827-1893)

Henricus, zoon van Jan Christiaan (1780-1852) en Aagje van Voorthuysen (1785-1851), geneesheer te Amsterdam, voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot afschaffing van de sterke drank, huwde 24 april 1861 te Zwolle met Ida Judith Metelerkamp (1833-1917), dochter van Carel Lucius Petrus en Judith Philippine de la Fontaine Schluiter.

216 http://proxy.handle.net/10648/31931642-5cbe-4008-bbb7-efb07c0abbca Lijst van genodigden op het feest ter ere van de studenten der Utrechtse Hogeschool op Gedrukt. 5 juni 1850 1 stuk 217 http://proxy.handle.net/10648/98d93db3-98aa-4c91-a0a9-5a4752350da6 Feestwijzer voor de viering van het 215-jarig bestaan der Utrechtse Hogeschool. Gedrukt. 1851 1 stuk 218 http://proxy.handle.net/10648/2f194cd2-6f07-46f7-be66-80594d848dd6 Lijst van handtekeningen van studenten, aanwezig bij de reünie van 1844-1848, gehouden te Utrecht op Steendruk. 24 juni 1851 1 stuk 219 http://proxy.handle.net/10648/cb67563a-d1fd-4836-b124-8f3f213ff4e7 "Kleine gedichten voor de lieve jeugd aan de Hogere Scholen, naar Hieronymus van Alphen door een Student", en een afschrift van het gedicht "Smart" door H. Fabius. 2 juli 1850 - 1852 1 deeltje en 1 blad 219A http://proxy.handle.net/10648/38df3437-99b4-4029-9346-5757f2cc4bea Brieven aan familieleden en gedichten, voornamelijk bij de verjaardag van zijn moeder. 1842-1894 14 stukken 220 http://proxy.handle.net/10648/e0e81564-da18-446b-a7ae-6523f185ce60 Krantenknipsels betreffende de Keizersgracht te Amsterdam, geschriften van H. Fabius, een almanak en een geneeskundig tijdschrift. c. 1917 1 enveloppe
XLIV Jan Fabius (1840-1914)

Jan, zoon van Gerhard Jan (1807-1899) en Jkvr. Caroline Petronelle Cornelie de Geer (1813-1890), luitenant-kolonel der genie, voorzitter van de Gezondheidscommissie voor Baarn en omstreken, huwde 28 september 1876 met Maria Regina Chais van Buren (1851-1910), dochter van Hendrik Anton Cornelis en Jkvr. Catharina Johanna van Akerlaken.

221 http://proxy.handle.net/10648/54b374c5-e3af-4b05-8d90-072171ee45f5 Overlijdensannonces betreffende J. Fabius. 1 enveloppe 221A http://proxy.handle.net/10648/97b71cbb-9b27-427c-acbb-34a96efd77d8 Brief aan een familielid met gegevens omtrent de genealogie Fabius. Februari 1884 1 stuk
XLV Jan Christiaan Fabius (1849-1924)

Jan Christiaan, zoon van Gerbert Henry (1821-1860) en Adriana Ledeboer (1826-1907), kapitein der artillerie, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, inspecteur bij het Lager Onderwijs, huwde 1e 31 juli 1872 te Leiden met Johanna Elisabeth Knockers van Oosterzee (1852-1902), dochter van Willem Joan en Henriëtte Elisabeth Henkes, huwde 2e 26 maart 1914 te 's-Gravenhage met Teuntje Cornelia Vos (1861-1937), dochter van Johannis Adriaan en Teuntje Bastiaantje Vogel.

222 http://proxy.handle.net/10648/748f5102-ec11-47eb-9caa-43055aa9a706 Kranten en krantenknipsels betreffende zijn inspecteursfunctie, zijn kamerlidmaatschap en zijn overlijden. 1 enveloppe 222A http://proxy.handle.net/10648/ac1ee494-1950-40f7-985c-8e9dd6b6ee64 Stukken betreffende zijn militaire dienst. februari 1860 - juli 1870 2 stukken 222B http://proxy.handle.net/10648/320eaae8-2553-4dce-ab49-5cda0cca934a Brieven aan familieleden met gegevens over de genealogie Fabius en betreffende andere familiezaken. april 1903 - november 1914 3 stukken
XLVI Prof.Mr.Dammes Paulus Dirk Fabius (1851-1931)

Dammes Paulus Dirk, zoon van Gerbert Henry (1821-1860) en Adriana Ledeboer (1826-1907), commies bij het provinciale gouvernement van Drente, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, lid van de gemeenteraad van Amsterdam, lid van de provinciale staten van Noord-Holland, raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof te Amsterdam, lid van de Raad van State, schrijver op juridisch en politiek gebied, huwde 27 december 1900 te 's-Gravenhage met Jkvr. Sara Maria Johanna van de Poll (1864-1942), dochter van Abraham Nicolaas Jan en Cornelia Abrahamina de Neufville.

223 http://proxy.handle.net/10648/58611c4d-2634-4b22-b992-90a010b0547c Aandenken aan zijn belijdenis, afgegeven namens de Leidse kerkeraad op Gedrukt. 23 maart 1868 1 katern 224 http://proxy.handle.net/10648/41cd9e40-514f-4ee7-b39d-f306002bd0c6 Ingekomen brieven van familieleden. 1874-1903 6 stukken 225 http://proxy.handle.net/10648/77361d40-3673-4e88-a243-4d482fbdaa29 Brieven van D.P.D. Fabius aan familieleden. 1903-1931 6 stukken 225A http://proxy.handle.net/10648/9b59b30a-c88e-4e76-8aa7-e548c0b3fae6 Ingekomen brieven van notaris jhr. S.M.S. de Ranitz over de nalatenschap van mevrouw E.M.M. Groen van Prinsterer-Van der Hoop. 1912-1913 4 stukken 226 http://proxy.handle.net/10648/34931aea-12a6-45d1-9ffd-cbe3e175656a Lidmaatschapsbul van het Leidse Studentencorps, afgegeven te Leiden de 13e. maart 1868 1 oorkonde 227 http://proxy.handle.net/10648/ba86b1ec-66b3-42da-8001-c422e17e8b00 Candidaatsbul voor D.P.D. Fabius als candidaat in de Rechten, uitgereikt door de Universiteit te Leiden. 5 mei 1870 1 stuk 228 http://proxy.handle.net/10648/03528f4e-2cff-41e1-92bb-688cfb214893 Doctoraalbul voor D.P.D. Fabius als meester in de Rechten, uitgereikt door de Universiteit te Leiden. 8 februari 1873 1 charter met opgeplakt zegel 229 http://proxy.handle.net/10648/55884113-8fa8-40a3-a15c-8118065b76d5 Promotiebul voor D.P.D. Fabius als doctor in de Rechten, uitgereikt door de Universiteit te Leiden. 20 december 1878 1 charter

Zegel ontbreekt.

230 http://proxy.handle.net/10648/c15a196e-cb19-454f-bec9-7d283ccf62b2 Schrijven van de directeuren van de Vrije Universiteit te Amsterdam, houdende zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de Rechten aan de bovengenoemde Universiteit. 21 juni 1882 1 stuk 231 http://proxy.handle.net/10648/af0eff7c-3c79-42d6-aac3-9061392b866b Kranten en krantenknipsels betreffende zijn professoraat. 1920-1951 1 enveloppe 232 http://proxy.handle.net/10648/ee2863e4-11fe-40bb-94b5-b1c4bbb23c23 Kranten en krantenknipsels met artikelen van zijn hand, recensies van boeken door hem geschreven en verslagen van voordrachten door hem gehouden. 1912-1927 1 omslag 233 http://proxy.handle.net/10648/fa2807cf-9b42-44bb-86e9-d67ceb8ef8b8 Exemplaar van "Vox Studiosorum" met een artikel van D.P.D. Fabius en een exemplaar van zijn beschouwing over de Troonopvolging in Nederland. 1872, 1916 2 deeltjes 234 http://proxy.handle.net/10648/a069688c-2049-46d7-9b20-e0d0089323db Schrijven van de burgemeester van Amsterdam inzake zijn candidaatstelling als lid van de gemeenteraad van Amsterdam. 25 augustus 1897 1 stuk 235 http://proxy.handle.net/10648/a43e69c4-28a5-466b-a6ee-1d5209472588 Kranten en krantenknipsels betreffende zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Amsterdam. 1908-1936 1 omslag 236 http://proxy.handle.net/10648/a9a0ca9d-9eea-4c84-bf35-f82e4991b1f1 Koninklijk Besluit van 29 september 1919 nr. 125 waarbij D.P.D. Fabius op zijn verzoek ontslag wordt verleend uit zijn betrekking van raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam, afschrift. 29 september 1919 1 stuk 237 http://proxy.handle.net/10648/f3a024c6-6eed-4d3a-a9aa-789cd198b20d Koninklijke Besluiten van 19 augustus 1919 nr. 31 en 4 september 1919 nr. 33 betreffende zijn benoeming tot lid van de Raad van State, afschriften. 19 augustus en 4 september 1919 2 stukken 238 http://proxy.handle.net/10648/42e68741-c509-4f48-997f-1189d5b45678 Krant en krantenknipsels betreffende zijn lidmaatschap van de Raad van State. 1919-1931 1 enveloppe 239 http://proxy.handle.net/10648/201d3e47-7154-49be-b356-337118ae462b Kranten met artikelen betreffende houding en uitlatingen van D.P.D. Fabius inzake de "verzekeringsdwang" in 1908 en het daaruit voortgevloeide conflict in de Anti-Revolutionaire-Partij en andere krantenartikelen betreffende D.P.D. Fabius als één der leidende figuren in die partij. 1907-1932 17 stukken 240 http://proxy.handle.net/10648/8441cfc6-44de-48ad-a74d-76341c21fe36 Koninklijke Besluiten van 30 juni 1910 nr. 37 waarbij D.P.D. Fabius wordt benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau en schrijven van de Kanselier der Orde van de Nederlandse Leeuw en der Orde van Oranje-Nassau, betreffende de bovenvermelde benoeming. 30 juni en 7 juli 1910 2 stukken 241 http://proxy.handle.net/10648/cee57cbd-7cc6-4a07-9cad-4596f4a72253 Oorkonde behorende bij de versierselen van Officier "de l'Ordre National de la Légion d'honneur" voor D.P.D. Fabius, uitgereikt door de president van de Franse Republiek en Koninklijk Besluit van 7 augustus 1912 nr. 40 waarin D.P.D. Fabius verlof wordt verleend tot het aannemen van bovengenoemde versierselen, afschrift. 17 juni en 7 augustus 1912 2 stukken 242 http://proxy.handle.net/10648/88072dac-b2dc-4b0d-b7c8-5cd29df3fc77 Akte van lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 21 augustus 1899 1 stuk 243 http://proxy.handle.net/10648/5e06cfd0-5d78-4d65-95c4-a0e4f4a30e3f Schrijven van de Permanente Commissie der Zuid-Afrikaanse Republiek, houdende het verzoek ere-lid te worden. 17 november 1883 1 stuk 244 http://proxy.handle.net/10648/ac727aa7-7a32-4dce-9bc3-03c700b0948b Exemplaar van het geschrift "Het verband tussen Godsdienst en Recht" door Mr. B.J. Gratama, hoogleraar in de Rechten aan de Universiteit te Groningen. 1871 1 deeltje 245 http://proxy.handle.net/10648/85b589be-4b2d-4079-b90e-19ad11bba2d8 Programma's ter gelegenheid van de Koninklijke bezoeken aan Amsterdam in de jaren 1910 en 1913. Gedrukt. Mei/juni 1910 en september 1913 2 stukken

In 1910 maakte D.P.D. Fabius deel uit van het uitvoerend comité van de feestcommissie voor het Koninklijk bezoek aan Amsterdam en in 1913 was hij voorzitter van het comité van het feest in Nationale Klederdrachten ter gelegenheid van het bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Amsterdam.

246 http://proxy.handle.net/10648/5874ae4f-9888-4be9-b812-ded734794a4e Een tweetal uitgaven van het Propaganda Comité der Vereniging "Volksweerbaarheid" betreffende hun adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal in verband met de algemene oefenplicht. 8 juni en 2 juli 1915 2 deeltjes

D.P.D. Fabius was één van de ondertekenaars van bovengenoemd adres.

247 http://proxy.handle.net/10648/151dfe7d-d348-4dce-b371-a7a701ccf2b7 Circulaire van de "Vaderlandse Club" houdende de beginselverklaring van deze club en een verzoek om adhaesiebetuigingen. april 1916

D.P.D. Fabius was één der leden van de Vaderlandse Club.

248 http://proxy.handle.net/10648/2f28921b-6f47-46d3-afa2-d1b52cc69c97 Circulaire van de "Vereniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland". juni 1917 1 blad

D.P.D. Fabius maakte deel uit van het comité van aanbeveling voor deze vereniging.

249 http://proxy.handle.net/10648/628a4731-41b5-486b-a1a1-902f6a9dcf19 Verslag over het jaar 1917, uitgebracht in de algemene vergadering van aandeelhouders van de Groningse Hypotheekbank voor Nederland te Groningen, gehouden de 14e maart 1918. maart 1918 1 band

D.P.D. Fabius was de President-Commissaris van bovengenoemde Hypotheekbank.

250 http://proxy.handle.net/10648/39b74556-8779-4a56-b9a9-ad00cef6b079 Brieven van familieleden aangaande de 80e verjaardag van D.P.D. Fabius. 8 juni en 1 juli 1931 2 stukken 251 http://proxy.handle.net/10648/ab59bf84-babe-42a5-8901-99a5b90511fc Menu's en uitnodiging behorende bij de viering van zijn 80e verjaardag. juni/juli 1931 2 stukken 252 http://proxy.handle.net/10648/c3ae84a3-7753-4c53-990b-a227396d4ada Krantenknipsels met artikelen betreffende zijn 80e verjaardag. juli 1931 1 enveloppe 253 http://proxy.handle.net/10648/09ec9cd0-8b78-485a-8be4-0d24e0bfb324 Exemplaren van de tijdschriften Timotheus en De Magistratuur, waarin verslagen van intervieuws met D.P.D. Fabius naar aanleiding van zijn 80e verjaardag. 4 en 5 juli 1951 2 stukken 254 http://proxy.handle.net/10648/64f11776-6d3f-47a2-bf55-9a5816d1e76c Rouwbrieven en dankbetuigingen bij zijn overlijden. 1931-1932 3 stukken 255 http://proxy.handle.net/10648/c89a3470-5d0f-4a94-9364-a8a7701ddbbd Brieven van familieleden waarin gesproken wordt over zijn overlijden. januari 1932 2 stukken 256 http://proxy.handle.net/10648/be9b92e4-6fb9-495b-bfd6-5d9aca160702 "Catalogue d'une belle collection des livres, provenant des bibliothèques de feu M.M. D.P.D. Fabius et autres". 1932 1 exemplaar 257 http://proxy.handle.net/10648/d6950138-9688-4f2f-84ef-2304a64a8841 Levensloop van D.P.D. Fabius. Eigenhandig. 1922 1 blad 258 http://proxy.handle.net/10648/ea9ea06e-ca70-419e-adf8-006311e8e88f Krantenknipsels met artikelen bij zijn overlijden. december 1931 1 enveloppe 259 http://proxy.handle.net/10648/5940c328-9d14-43ba-9fc5-91079362082f "In Memoriam D.P.D. Fabius", door C.P.I. Dommisse en "Levensbericht van Mr. D.P.D. Fabius" door B. de Gaay Fortman. 1932 4 stukken 260 http://proxy.handle.net/10648/6c955867-92ab-4485-afbf-c7ad470057a1 Tijdschrift der Calvinistische Juristenvereniging met een artikel, gewijd aan D.P.D. Fabius. 1931-1932 1 stuk 261 http://proxy.handle.net/10648/f45864a4-e7e5-4d71-942e-fa559d24551b "Nederlandse Gedachten" met een artikel over de hoogleraar en staatsraad D.P.D. Fabius. maart 1941 2 stukken 262 http://proxy.handle.net/10648/d3ed127e-1fb8-473d-9316-efee719cbcee Jaarboek der Vrije Universiteit te Amsterdam met een "In Memoriam Prof.Mr. D.P.D. Fabius". 1931-1932 1 stuk 263 http://proxy.handle.net/10648/1284b3f4-b631-4009-aaf4-09eaac1ed08b "Fabius herdacht", herdenking naar aanleiding van het feit, dat Prof.Mr. D.P.D. Fabius in 1851 geboren werd, gehouden op vrijdag 1 juni 1951 in de Engelse Kerk op het Begijnhof te Amsterdam onder auspiciën van de juridische faculteit der Vrije Universiteit; van Keulen, Delft. 1952 1 deeltje 264 http://proxy.handle.net/10648/16509199-3859-4aad-a760-b9e8f0b52632 Spotprenten op Prof.Mr. D.P.D. Fabius, uit diverse kranten geknipt. 1893-1936 11 stukken 265 http://proxy.handle.net/10648/157d2c72-dba4-4fda-88f3-8a0c98786c45 "De Hollandsche Revue", geïllustreerd, maandelijks tijdschrift met een karakterschets van Prof.Mr. D.P.D. Fabius. december 1907 1 stuk 266 http://proxy.handle.net/10648/180a6b8b-46b1-48ce-9741-47cd34922154 Kranten en krantenknipsels betreffende zijn werkzaamheden als professor aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, als lid van de gemeenteraad van Amsterdam, zijn lidmaatschap van de Raad van State, als lid van het comité tot onderzoek van de oorzaken van de wereldoorlog, betreffende zijn bezoek aan Parijs en vele andere werkzaamheden als lid van diverse comité's, instellingen enz. 1e helft 20e eeuw 1 omslag 267 http://proxy.handle.net/10648/2a234e38-e89a-48bb-96cc-317eb099ab61 Krantenknipsels betreffende de uitnodiging voor het bezichtigen van de expositie van de werken van Louis Goudman. 1935 en z.j. 1 omslag

Louis Goudman schilderde o.a. een portret van Prof.Mr. D.P.D. Fabius.

XLVII Dr. Gerhardus Fabius (1854-1900)

Gerhardus, zoon van Gerbert Henry (1821-1860) en Adriana Ledeboer (1826-1907), arts te Velp (Gelderland), huwde 28 april 1881 te Wormerveer met Neeltje Vis (1859-1935), dochter van Albert en Maria Laan.

268 http://proxy.handle.net/10648/967404cc-c07e-47ec-9207-35eaf703bad4 Rouwbrief en "In Memoriam" betreffende G. Fabius. mei 1900 2 stukken
XLVIII Arnoldus Nicolaas Jacobus Fabius (1855-1921)

Arnoldus Nicolaas Jacobus, zoon van Gerhardus Cornelis (1813-1887) en Anna Petronella Beudeker (1827-1905), generaal-majoor der artillerie, commandant der stelling van Amsterdam, geschied- en letterkundige, archivaris van Naarden, huwde 26 juni 1884 te Zwolle met Mena Elisabeth Cremer Eindhoven (1855-1931), dochter van Jan en Jkvr. Johanna Berendina Flugi van Aspermont.

269 http://proxy.handle.net/10648/ff4b0b94-4845-446e-b12f-35f67e3137a9 Brieven aan familieleden en anderen. 1868-1911 7 stukken 270 http://proxy.handle.net/10648/892b3d93-3fc2-4f51-891a-d5e31e4f9bfc Krantenknipsels, foto's en kaartje betreffende de tentoonstelling "Oud-Holland". 1895 6 stukken 271 http://proxy.handle.net/10648/88e206a9-9c39-4db4-9834-b41442e3767d Tijdschriften, kranten en krantenknipsels betreffende zijn functie als commandant der stelling van Amsterdam en zijn werkzaamheden als schrijver. 1884-1938 1 omslag 271A http://proxy.handle.net/10648/221246cf-262f-4eaa-9307-c57cbfbf6042 Schrijven van de Inspecteur van het Militair Onderwijs betr. de invoering van de "stang tot quadrant". Jan. 1892 1 stuk 272 http://proxy.handle.net/10648/fa94134d-740c-43c3-8470-da7d0171c544 Circulaires van comité's, verenigingen enz. waarin hij zitting had. 1915-1918 6 stukken 273 http://proxy.handle.net/10648/e0284068-ff12-4128-896c-6d3c351d2b31 Diplomatiek paspoort voor A.N.J. Fabius, afgegeven voor een reis naar Duitsland. 1919 1 deeltje 274 http://proxy.handle.net/10648/fdf17e4d-086f-4dd1-a0e4-52355cb1df41 "De Historisch Allegorische Optocht, gehouden te Amsterdam ter gelegenheid der Inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina". Tekst van A.N.J. Fabius. 1898 1 deeltje 275 http://proxy.handle.net/10648/091f6bf0-a7e9-4b31-9ac4-d85725b3dffc Rouwbrief en een exemplaar van De Nieuwe Rotterdamse Courant met een overlijdensannonce betreffende A.N.J. Fabius. juli 1921 2 stukken 275A http://proxy.handle.net/10648/08a4cff3-9933-4cf5-8319-cdbbe5347c63 "Levensberigt van A.N.J. Fabius", door J. Wackie Eysten en "Herinnering aan generaal A.N.J. Fabius", door Joh.H. Been, met krantenknipsel betreffende laatstgenoemde. augustus 1921 - februari 1929 3 stukken 276 http://proxy.handle.net/10648/6523d0f9-1f8b-4538-b778-1d2aac3e31b2 Uitnodiging voor het bezoeken van publieke verkopingen, waarop stukken uit de nalatenschap van A.N.J. Fabius geveild werden. Met krantenknipsel. oktober 1921 2 stukken
XLIX Aagje Fabius (1855-1929)

Aagje, dochter van Gerbert Henry (1821-1860) en Adriana Ledeboer (1826-1907), huwde 17 juni 1880 te Dieren met Hector Treub (1856-1920), zoon van Jacobus Petrus en Marie Louise Cornaz, welk huwelijk 6 april 1906 te Amsterdam door echtscheiding werd ontbonden.

277 http://proxy.handle.net/10648/d6ba181a-a4ad-4dde-a689-fe7bfdb9c8c6 Krantenknipsels betreffende het s.s.Oranje waarmee A. Fabius een reis naar Indië maakte en enkele andere schepen. 1 enveloppe
L Gabriel Theodor Johan Fabius (1856-1906)

Gabriel Theodor Johan, zoon van Fredrik Wilhelm (1810-1863) en Gabrielle Theodora Johanna Canneman (1818-1867), administrateur bij de suikerfabrieken der Java Cultuur Maatschappij, onder-voorzitter van het departement Tegal en Pekalongan van het Algemeen Syndicaat van suikerfabrikanten in N.I., huwde 20 maart 1883 te Soerabaya met Anna Dederica van Baak (1858-1945), dochter van Pieter en Wilhelmina Albertina Nash.

278 http://proxy.handle.net/10648/5c2f6b9a-9e4f-43b9-8385-896e300ecaf4 Krantenknipsels betreffende de Javasuiker en de suikeraanplant op Java. 1931-1934 1 enveloppe
LI Catharina Margaretha Anna Fabius (1856-1934)

Catharina Margaretha Anna, dochter van Gerhardus Cornelis (1813-1887) en Anna Petronella Beudeker (1827-1905), ongehuwd, overleed in mei 1934 te Zeist.

279 http://proxy.handle.net/10648/96137a48-87e7-4b42-baa7-bd0216541ab1 Vaccinatie-bewijs voor C.M.A. Fabius, afgegeven te Naarden de 8e. oktober 1871 1 blad
LII Johanna Christiania Frederica Elisabeth Fabius (1857-1944)

Johanna Christiania Frederica Elisabeth, dochter van Gerhardus (1806-1888) en Johanna Elisabeth Frederica Bouricius (1827-1870), letterkundige, huwde 19 april 1883 te 's-Gravenhage met Willem Pieter Cornelis Knuttel (1854-1921), zoon van Daniël en Elisabeth Cornelia Fabius.

280 http://proxy.handle.net/10648/5940bee9-1e7a-4448-8107-ac9f554a0435 Tijdschriften, kranten, krantenknipsels en aantekeningen betreffende haar werkzaamheden als schrijfster. 1911-1942 1 omslag 280A http://proxy.handle.net/10648/24f79407-766e-4816-9d13-59c1255f0e64 Brieven van en aan familieleden. 30 maart 1909 - 2 oktober 1944 4 stukken 281 http://proxy.handle.net/10648/efa3f35a-6dd8-4624-9af3-37c29a2afe7d Menu en feestgedichten bij haar 80e verjaardag. 1937 4 stukken 282 http://proxy.handle.net/10648/412536ec-b7c3-4033-8811-ab2cf76754ab Overlijdensannonces betreffende J.C.F.E. Fabius. 1944 5 stukken
LIII Willem Pieter Cornelis Fabius (1859-1941)

Willem Pieter Cornelis, zoon van Gerbert Henry (1821-1860) en Adriana Ledeboer (1826-1907), luitenant-kolonel der Kon.Maréchaussée, commandant der 3e divisie, huwde 5 september 1889 te 's-Gravenhage met Elisabeth Jacoba van Rijssen (1867-1924), dochter van Hendrik Arend Albert en Maximilienne Henriette van den Bijllaardt.

283 http://proxy.handle.net/10648/6a523afd-cc6a-4ee9-9739-881f229ed842 Huwelijksoorkonde voor W.P.C. Fabius en E.J. van Rijssen en huwelijksannonces. 5 september 1889 1 omslag 284 http://proxy.handle.net/10648/c95e1519-d73d-49ba-aa50-5375fd17702d Exemplaar van het reglement van de Nederlandse Vereniging "Onze Vloot", afdeling Zwolle. 1913 1 katern 285 http://proxy.handle.net/10648/4244d085-65ce-4b49-b807-db6a37ba40dd Krantenknipsels betreffende de ontwikkeling der Maréchaussée, zijn functies op militair gebied en overlijdensannonces betreffende W.P.C. Fabius. 1920-1941 1 enveloppe 285A http://proxy.handle.net/10648/cbaf72aa-da9a-4d02-b683-2faf5f06cc25 Stukken betreffende zijn ontslag uit militaire dienst. juni 1916 - maart 1917 4 stukken 285B http://proxy.handle.net/10648/27e17779-4dbe-42fe-acf3-89c2a6644219 Brief aan G. Fabius bij het overlijden van diens vader en adreswijziging. augustus 1925 - november 1928 2 stukken
LIV Gerhardus Fabius (1860-1928)

Gerhardus, zoon van Gerhardus (1806-1888) en Johanna Elisabeth Fredrica Bouricius (1827-1870), kapitein ter zee, voorzitter der afdeling Breda van het Ned.Rode Kruis, huwde 23 oktober 1884 te 's-Gravenhage met Petronella Christina Joanna van Erp Taalman Kip (1864-1944), dochter van Willem Frederik en Alide Charlotte Albertine de Brauw.

286 http://proxy.handle.net/10648/77389aca-4d60-4831-b21d-762d49adb860 Aanschrijvingen betreffende zijn examen voor adelborst der 3e klasse bij het Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord, het examen voor luitenant ter zee der 2e klasse, bevorderingen tot adelborst der 2e en 1e klasse en luitenant ter zee der 2e klasse en stukken betreffende zijn diensttijd als adel borst der 1e klasse aan boord van Zr.Ms.schroefstoomschip Van Galen en zijn plaatsing aan boord van Zr.Ms.schroefstoomschip Atjeh, Zr.Ms.wachtschip Zeeland en Zr.Ms.ramtorenschip Koning der Nederlanden. mei 1875 - januari 1883 19 stukken 286A http://proxy.handle.net/10648/c4eb70a6-6499-4431-99ee-7b1abb5b3404 Staat van dienst, lopende over de jaren, eigenhandig. 1878-1909 1 stuk 286B http://proxy.handle.net/10648/42add74e-0f52-4e2f-89ea-2feeb2c1235e Ingekomen brief van kapitein W. Tatarinoff betreffende de voortzetting van hun correspondentie en enige andere zaken. 12 juni 1877 1 stuk 286C http://proxy.handle.net/10648/4953aae1-f2ba-4333-98e7-f38f02b9ff42 Ingekomen nieuwjaarswens van familieleden. januari 1885 1 stuk 287 http://proxy.handle.net/10648/a57b8c54-9b3b-4c18-826b-8c1446c6877c Beschikkingen op zijn verzoek om per particuliere gelegenheid als passagier vanuit Nederlands-Indië naar Nederland terug te mogen keren wegens ziekte en bericht dat hij op non-activiteit wordt gesteld. juni - augustus 1882 5 stukken 288 http://proxy.handle.net/10648/47cd2061-a005-4a6f-977e-ca81207da34a Berichten van zijn plaatsing aan boord van Zr.Ms. wachtschip te Willemsoord, Zr.Ms. raderstoomschip Valk, Zr.Ms. ramschip Buffel, Zr.Ms. wachtschip te Amsterdam, als officier van politie bij het Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord en aan boord van Zr.Ms.schroefstoomschip Zilveren Kruis en Zr.Ms. Padang. januari 1883 - oktober 1888 12 stukken 289 http://proxy.handle.net/10648/3621ac8f-4780-4ff6-98d7-375c35afc3dd Aanschrijvingen betreffende zijn examen voor luitenant ter zee der 1e klasse, zijn bevordering tot luitenant ter zee der 1e klasse, zijn benoeming tot adjudant van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, stukken betreffende de vervulling van deze functie en zijn ontslag uit deze betrekking. december 1886 - april 1894 8 stukken 290 http://proxy.handle.net/10648/b9b9e8f5-a17c-4232-b11d-2befa76b3888 Berichten dat hij op non-activiteit wordt gesteld en van zijn plaatsing aan boord van Hr.Ms. korvet Sommelsdijk, Hr. Ms. schoener Suriname, Hr.Ms. pantserschip Stier, Hr.Ms. pantserschip Schorpioen en Hr.Ms. logementschip Neptunus. april 1894 - mei 1897 11 stukken 291 http://proxy.handle.net/10648/41247eed-18ad-442a-80dd-3a62295cde8a Stukken betreffende zijn plaatsing aan boord van Hr.Ms. kanonneerboot Bever, Hr.Ms. logementschip Neptunus en Hr.Ms. kanonneerboot Hefring, zijn commando over deze schepen en betreffen de zijn verantwoording over de gehouden administratie van de inventarisgoederen van genoemde bodems. juni 1897 - mei 1900 13 stukken 292 http://proxy.handle.net/10648/48816e60-ee20-4f36-80ac-2ac7594c6f98 Stukken betreffende zijn plaatsing aan boord van Hr.Ms.Sumbawa, Hr.Ms. Koetei, Hr.Ms. Koningin Wilhelmina der Nederlanden, Hr. Ms.wachtschip te Willemsoord en bericht dat hij op non-activiteit wordt gesteld. november 1900 - mei 1903 6 stukken 293 http://proxy.handle.net/10648/7da9e970-08ef-4404-8180-ccae9bba486f Koninklijk Besluit van 3 november 1902 no.70 houdende zijn benoeming tot kapitein-luitenant ter zee en een geleidebrief van de commandant der Zeemacht en chef van het Departement der Marine in Nederlands-Indië, afschrift. november - december 1902 2 stukken 294 http://proxy.handle.net/10648/e0fe14d2-61c0-4684-b65b-3c83ad9dc6fe Opdracht het bevel over te nemen over Hr.Ms. monitor Reinier Claeszen, stukken betreffende de periode dat hij commandant van genoemde bodem was en bericht van de minister van Marine dat hij op non-activiteit wordt gesteld. februari 1905 - november 1907 8 stukken 295 http://proxy.handle.net/10648/ca1ef92e-4fed-417c-a7ce-ce60997c0f80 Benoemingen en ontslagen als commandant van de divisie van het Haringvliet. januari 1906 - september 1907 5 stukken 296 http://proxy.handle.net/10648/beb13dc6-a409-4502-b7ee-3c9ed5f3797a Koninklijk Besluit van 24 mei 1907 no.42 houdende zijn bevordering tot kapitein ter zee, afschrift. mei 1907 1 stuk 297 http://proxy.handle.net/10648/b85df0d5-e740-4d76-9673-bc62904651f0 Opdracht het bevel over te nemen over Hr.Ms. pantserdekschip Friesland, ontheffing van dat bevel en bericht dat hij op non-activiteit wordt gesteld. augustus 1907 - juli 1908 4 stukken 298 http://proxy.handle.net/10648/9662b53d-fdbc-4798-b610-d1512fe0286c Aanschrijvingen van de minister van Marine betreffende tractementsverhogingen. september 1884 - augustus 1905 4 stukken 299 http://proxy.handle.net/10648/07a205ef-d91f-4b78-8c66-aed14727bbd8 Verleningen van verlof voor reizen naar België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. juni 1880 - maart 1909 14 stukken 300 http://proxy.handle.net/10648/2053f7a6-105b-47e0-a249-753b59b29328 Diverse stukken betreffende zijn militaire loopbaan. augustus 1890 - november 1908 8 stukken 301 http://proxy.handle.net/10648/705d06d7-46ee-4bc7-a4c5-7ce79aec5d68 Aanschrijvingen betreffende een onderzoek door de geneeskundige dienst der Zeemacht, ontslag uit de zeedienst wegens ongeschiktheid voor verdere waarneming van de militaire dienst tengevolge van lichaamsgebreken en stukken betreffende de toekenning van een pensioen van f.3000.-per jaar. februari 1908 - september 1909 7 stukken 302 http://proxy.handle.net/10648/08747102-a0ef-4b2a-bc17-5b883e773bdb Uitnodiging in het Chinees voor luitenant ter zee G. Fabius tot het bijwonen van een diner te Shanghai. 12 augustus 1888 1 stuk 303 http://proxy.handle.net/10648/0e785060-896f-4e27-a9ef-0e1eda901626 Stukken betreffende het uitreiken van het Onderscheidingsteken voor eervolle langdurige dienst. 1893-1908 3 stukken 304 http://proxy.handle.net/10648/61980077-5f71-48c1-b0b6-5790c82419df Stukken betreffende zijn benoeming tot Ridder 3e klasse in de Orde van de IJzeren Kroon. 1894-1928 6 stukken 305 http://proxy.handle.net/10648/7816ec75-1b3d-4162-be31-f0ea7afdba90 Stukken betreffende de verlening van de gesp Atjeh 1896-1900 en van de gesp Atjeh 1901-1905. 1901-1907 2 stukken 306 http://proxy.handle.net/10648/5ca47c88-4648-48ab-8595-3a480c440b57 Stukken betreffende zijn benoeming tot Commandeur der 2e klasse in de Dannebrogsorde. 1907-1928 6 stukken 307 http://proxy.handle.net/10648/1d544c31-cd20-418d-a1fd-00a97fe9c9a7 Stukken betreffende zijn benoeming tot Ridder der 2e klasse in de Orde van de Rode Adelaar. 1908-1929 6 stukken 308 http://proxy.handle.net/10648/e2e97e99-5fe6-46bc-bed4-f4ff9fe2b79b Bericht van toekenning van de Watersnood Medaille in brons. 9 december 1927 1 stuk 309 http://proxy.handle.net/10648/47764540-cd78-4266-bba8-4926833dcef4 Extracten uit het register der Resolutiën van het Hoog Militair Gerechtshof. 1901, 1907, 1908 6 katerns 310 http://proxy.handle.net/10648/4b784178-e512-44bd-823d-20b814604ca1 Rapport aan de luitenant-kolonel, gouverneur der Koninklijke Militaire Academie betreffende de onheuse behandeling van een cadet-sergeant op het station van Breda door een onbekende matroos. 25 januari 1907 1 stuk 311 http://proxy.handle.net/10648/76d5baeb-7ec6-4cf7-aea8-314b7b714020 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als voorzitter van de afdeling Breda van het Nederlandse Rode Kruis. 1916-1927 8 stukken 312 http://proxy.handle.net/10648/4369da1c-37f4-4ad4-8cf9-38d4e3aaffa2 Visitor's Free Pass voor luitenant G. Fabius van het Nederlandse fregat "Atjeh", afgegeven door de New South Wales Railways en de Victorian Railways. 1880 2 stukken 313 http://proxy.handle.net/10648/b6918ee6-fe81-474d-a67c-92491d3af2ea Agenda, gekregen van zijn grootmoeder J.C.F.E. Bouricius-de Vaynes van Brakell. Met aantekeningen. 1879 1 deeltje 314 http://proxy.handle.net/10648/fa78b868-617a-47f1-b7ae-5f5a832a9763 Krantenknipsels betreffende de dierenbescherming en een Gedenkboek, uitgegeven bij de viering van het 75-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te Willemsoord. 1929, 1944 1 enveloppe 315 http://proxy.handle.net/10648/96423186-59c8-4d3f-b1b1-cfdb8806b569 Huwelijksannonce, rouwbrief, overlijdensannonce, dankbetuiging en andere stukken betreffende zijn overlijden. 1884-1929 1 omslag 315A http://proxy.handle.net/10648/0d7e734e-be5a-44b0-b653-895daca2c295 Extracten uit het geboorteregister der Burgerlijke Stand van Amsterdam en uit het huwelijksregister der Burgerlijke Stand van 's-Gravenhage. mei 1875 - november 1899 3 stukken 315B http://proxy.handle.net/10648/2aaaa2ce-848c-4be7-b5d1-98650cc1bd72 Stukken betreffende zijn nalatenschap. maart 1921 - mei 1929 3 stukken
LV Jan Arend Pieter Fabius (1861-1889)

Jan Arend Pieter, zoon van Gerhardus Cornelis (1813-1887) en Anna Petronella Beudeker (1827-1905), 1e luitenant der artillerie bij het O.I.L., ongehuwd, overleed in september 1889 te Soerabaya.

316 http://proxy.handle.net/10648/8138651c-2f7c-4947-8075-3f6b9bdf0a28 Extract uit geboorte-register der Burgerlijke Stand van Buiksloot betreffende J.A.P. Fabius. 26 april 1876 1 stuk 317 http://proxy.handle.net/10648/e6ff261c-5ee9-47e7-9d8a-f423b827b411 Vaccinatie-bewijs voor J.A.P. Fabius, afgegeven te Buiksloot. 4 september 1862 1 stuk 318 http://proxy.handle.net/10648/96d0ff50-9bbb-4ca7-b87f-442f8f9b89fc Verklaring van de zijde der burgemeester en wethouder van de gemeente Naarden dat J.A.P. Fabius Nederlander is. 5 mei 1876 1 stuk 319 http://proxy.handle.net/10648/5ec52891-ae31-45bc-9080-33754648465e Bevolkingskaart voor J.A.P. Fabius, afgegeven te Breda. 18 juli 1883 1 kaart 320 http://proxy.handle.net/10648/4a7bbb8e-9c2c-41d8-a3ed-322ce5a07111 Stukken betreffende zijn militaire loopbaan. 1878-1889 8 stukken 321 http://proxy.handle.net/10648/ff7a8562-0a38-4feb-a1ac-87328b5be7a6 Officiële kennisgeving van de burgemeester van Amsterdam aan Mevrouw de Weduwe G.C. Fabius dat J.A.P. Fabius te Soerabaya is overleden. 25 november 1889 1 stuk 322 http://proxy.handle.net/10648/0934c3f5-5b1c-42b9-afa2-e105c5d387bd "Het Nieuws van de Dag" waarin overlijdensannonce van J.A.P. Fabius. 21 september 1889 1 stuk
LVI Gerhardus Cornelis Abraham Fabius (1863-1932)

Gerhardus Cornelis Abraham, zoon van Gerhardus Cornelis (1813-1887) en Anna Petronella Beudeker (1827-1905), generaal-majoor der infanterie, commandant der stelling van het Hollands Diep en het Volkerak, voorzitter der beide commissies voor Georganiseerd Overleg bij de landmacht, ongehuwd, overleed in februari 1932 te Ginneken.

323 http://proxy.handle.net/10648/c9604a52-a71b-45b3-9131-5d8b9d223cef "De Verhouding tussen Volk en Weermacht" door G.C.A. Fabius. juli 1916 2 stukken 323A http://proxy.handle.net/10648/4e92eb20-cd15-41e9-b756-8c2841bb9aac Stukken betreffende zijn militaire loopbaan. januari 1904 - september 1922 13 stukken 324 http://proxy.handle.net/10648/40e77c3d-c308-41c6-89e7-c3c5703b68f1 Beginselverklaring, werkprogram en statuten van de Economische Bond. Uitgave van de Economische Bond. 1917 1 katern 325 http://proxy.handle.net/10648/7ffd02a6-9c63-4ca4-80c7-da104e80aa5d "Het Handelsblad" met een artikel waarin G.C.A. Fabius genoemd wordt in verband met de Economische Bond en het Instituut voor Zelfontwikkeling. 2 juli 1918 en 11 april 1922 2 stukken 326 http://proxy.handle.net/10648/177d7524-7577-41c4-9fc1-aad1efabe980 "De Prins" met een artikel waarin G.C.A. Fabius genoemd wordt in verband met het Instituut voor Wetenschappelijk Bedrijfsleiding. 27 december 1919 1 blad 327 http://proxy.handle.net/10648/e2118143-56df-485c-be8f-7fc6a217a361 Exemplaar van het blad van de Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond" met het beginselprogram, het werkprogram en het verkiezingsmanifest voor 1929. 1929 1 stuk 327A http://proxy.handle.net/10648/22eef3af-4dad-473e-9df4-c5c7e979e4e5 Brieven betreffende zijn werkzaamheden als voorzitter van de l Bond van Anti-annexatie-comités en een rapport over het annexatievraagstuk van bovengenoemde Bond. 1926 - april 1927 3 stukken 328 http://proxy.handle.net/10648/cc0f5deb-b920-4c4a-bdde-0e56edc4e7b3 "Fungus", populair orgaan voor de leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging, waarvan G.C.A. Fabius één der redacteuren was. 1929-1932 3 stukken 328A http://proxy.handle.net/10648/26ec0af6-2b4c-4983-b23a-c0892e961725 Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. april 1922 - april 1928 4 stukken 329 http://proxy.handle.net/10648/6534171d-e0e5-4b11-ad6a-73db44c03d4b "De Gong", waarin een In Memoriam G.C.A. Fabius. 1932 1 stuk 330 http://proxy.handle.net/10648/d7686516-d2ab-42de-93a4-f874315e0419 Krantenknipsels betreffende zijn functies op militair gebied, de Vrijzinnig-Democratische Kiesvereniging, zijn overlijden en begrafenis. 1908-1932 1 enveloppe 330A http://proxy.handle.net/10648/382efbb8-76dd-4241-b7af-98824730898e Brieven van en aan familieleden, prentbriefkaarten aan de familie Fabius te Voorburg en gelegenheidsgedicht van een kennis. maart 1925 - februari 1935 14 stukken 330B http://proxy.handle.net/10648/5ce40e89-83fd-4ae2-9aea-affe0de07e87 Brief, foto's, uitnodiging en dankbetuiging bij zijn overlijden. februari - april 1932 5 stukken
LVII Aeilt Arend Fabius (1865-1949)

Aeilt Arend, zoon van Gerhardus Cornelis (1813-1887) en Anna Petronella Beudeker (1827-1903), boomkweker, huwde 3 december 1898 te Londen met Ada Jane Levick (1867-1939), dochter van Samuel Lockwood Levick en Amalia Jane Levick.

331 http://proxy.handle.net/10648/487a4699-47cf-451c-9914-64f5dfc5acf9 Krantenknipsels betreffende de naam Levick, een folder en een plaat van Wales en Llandudno, in welke plaats A.A. Fabius zich vestigde. c. 1925 1 enveloppe
LVIII Dr. Gerbert Henri Fabius (1877-1924)

Gerbert Henri, zoon van Jan Christiaan (1849-1924) en Johanna Elisabeth Knockers van Oosterzee (1852-1902), leraar aan de H.B.S. en het Gymnasium te Dordrecht, directeur der Gooische H.B.S. te Bussum, huwde 16 juli 1907 te Delft met Elisabeth Johanna Louise Post van der Burg (geb.1881), dochter van Johannes en Wilhelmina Cornelia Merck.

332 http://proxy.handle.net/10648/b80ce8a9-0cfe-48aa-95ce-b02f1ba088c6 Krantenknipsels betreffende zijn overlijden en enkele leden van zijn gezin. 1924-1945 1 enveloppe 332A http://proxy.handle.net/10648/a5e18df5-0277-4702-8e8e-820ad071b6bc Brief aan de gouverneur der Koninklijke Militaire Academie te Breda ter aanbeveling van een leerling van het natuurkundig laboratorium der Rijks Universiteit te Leiden. maart 1905 1 stuk
LIX Mr. Dr. Gerhard Jan Fabius (1877-1921)

Gerhard Jan, zoon van Jan (1840-1914) en Maria Regina Chais van Buren (1851-1910), adjunct-commies bij het departement van Koloniën, waarnemend gouvernementssecretaris van Suriname, plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie in Suriname, referendaris bij het departement van Koloniën, onder-directeur der Kas-Vereniging te Amsterdam, directeur der Rotterdamse Bankvereniging te Rotterdam, consul-generaal van Zweden te Rotterdam, huwde 26 mei 1903 te Amsterdam met Ada Wilhelmina van Tienhoven (1878-1962), dochter van Cornelis Henricus en Jkvr. Petronella Cecilia Junius van Hemert.

333 http://proxy.handle.net/10648/7f80d7f0-d2cb-47d0-a94f-b3526c26bf0a Krantenknipsels betreffende het bankwezen in Nederlands West-Indië, Suriname, het Internationaal Koloniaal Instituut, de Nederlandse Juristenvereniging, de Rotterdamse Bankvereniging, het Utrechtse Studentencorps en overlijdensannonces betreffende G.J.Fabius en enkele van zijn familieleden. 1914-1942 1 enveloppe 333A http://proxy.handle.net/10648/2c99942a-5ad7-492e-8761-2bd9ad844a06 "Vragen des Tijds", met een in memoriam Gerhard Jan Fabius, door Mr. J. Kosters. februari 1922 1 stuk
LX Hendrik Anton Cornelis Fabius (1878-1957)

Hendrik Anton Cornelis, zoon van Jan (1840-1914) en Maria Regina Chais van Buren (1851-1910), kapitein en majoor bij de Generale Staf, luitenantgeneraal bij de cavalerie, inspecteur der cavalerie en commandant der lichte brigade, huwde 2 juli 1907 te Baarn met Jkvr.Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler (geb.1886), dochter van Jhr. Albertus en Maria Albertina Hoogeveen.

334 http://proxy.handle.net/10648/7fb1e8f1-2ba7-4ffe-8188-3101a8e7cdfb Krantenknipsels betreffende zijn functies op militair gebied, het Koninklijk bezoek aan Amsterdam en overlijdensannonces van familieleden. 1920-1943 1 enveloppe 334A http://proxy.handle.net/10648/00dce7a3-9774-4ae5-b959-8423b8c91089 Staat van dienst, krantenknipsels en andere stukken betreffende zijn militaire dienst. 1910-1953 1 omslag
LXI Dammes Paulus Dirk Fabius (1879-1943)

Dammes Paulus Dirk, zoon van Jan Christiaan (1849-1924) en Johanna Elisabeth Knockers van Oosterzee (1852-1902), directeur N.V.Blaauwhoedenveem-Vriesseveem te Amsterdam, lid van de Kamer van Koophandel, voorzitter van het Genootschap "Liefdadigheid naar Vermogen", huwde 27 juli 1911 te Hilversum met Catharina Gunning (geb.1883), dochter van Johannes Hermanus en Cecilia van Eeghen.

335 http://proxy.handle.net/10648/9c1f87f3-ce46-4643-95f7-e3366cfa938d Tweetal exemplaren van gedenkboeken betreffende de N.V. Blaauwhoedenveem-Vriesseveem en een advertentie van dat bedrijf. 1915-1917 3 stukken 336 http://proxy.handle.net/10648/94bdf1ee-8a76-4b44-984d-df49aa29ad60 Uitnodigingen, prospectus en jaarverslagen van de vereniging tot stichting van Christelijke Inrichtingen voor verpleging van zwakzinnigen (Rekkensche Inrichtingen). 1918-1925 11 stukken

D.P.D. Fabius was secretaris van het bestuur van bovengenoemde vereniging.

337 http://proxy.handle.net/10648/6ddcaf05-611b-4589-8cec-8689af638ee8 Circulaires van verschillende comité's, liefdadigheidsinstellingen, verenigingen enz., waarin D.P.D. Fabius zitting had. 1922-1940 16 stukken 338 http://proxy.handle.net/10648/a3443fa7-9e3e-4f76-b5de-0e89721f56af Krantenknipsels betreffende de N.V. Blaauwhoedenveem-Vriesseveem, de N.V. Centraal Katoen Etablissement, de Kamer van Koophandel, het genootschap Liefdadigheid naar Vermogen en enige familieleden. 1915-1944 1 enveloppe 339 http://proxy.handle.net/10648/d09ab99f-f879-4cb5-bbd4-82bcbf83148a Rouwbrief, overlijdensannonces en dankbetuiging bij zijn overlijden. maart 1943 1 omslag 339A http://proxy.handle.net/10648/e5953920-d4cb-4ece-9997-3d4140b9b92f Brieven van en aan familieleden betreffende familie-aangelegenheden. mei 1930 - juli 1948 8 stukken
LXII Albert Fabius (1883-1941)

Albert, zoon van Gerhardus (1854-1900) en Neeltje Vis (1859-1935), kapitein der artillerie, industrieel, huwde 24 september 1908 te 's-Gravenhage met Cornelia Noyon (geb.1889), dochter van Tarquinius Johannes en Louise Catharina Elisabeth van Valkenburg.

340 http://proxy.handle.net/10648/4edf48d2-7554-4f4a-a44c-4a477da5e9b8 Brief aan zijn neef Mr. J. Fabius te Maastricht over de aanschaf van een auto. 15 april 1937 1 stuk 341 http://proxy.handle.net/10648/89552ad5-6c47-44b3-9923-99d2c1e955e9 Prosspectus van de N.V. Emballagefabrieken en Houthandel te Rotterdam inzake de uitgifte van aandelen. februari 1943 1 stuk

Van 1932-1934 was A.Fabius directeur van een emballagefabriek te Blaricum.

342 http://proxy.handle.net/10648/fe910eeb-a70e-4add-9a05-24ad1864e62a Krantenknipsels over betrouwbaarheidsritten voor automobielen, de automobielfabriek Trompenburg te Amsterdam en overlijdensannonces betreffende A. Fabius en enkele familieleden. 1920-1943 1 enveloppe
LXIII Jan Christiaan Fabius (1884-1959)

Jan Christiaan, zoon van Jan Christiaan (1849-1924) en Johanna Elisabeth Knockers van Oosterzee (1852-1902), commissionnair in effecten, lid der firma Aders & Fabius, huwde 4 december 1924 te Amsterdam met Johanna Olie (1887-1932), dochter van Carel Gustaaf en Cornelia Maria Breunissen.

343 http://proxy.handle.net/10648/bf3948b5-545f-4547-ab86-0b3a654bace8 Circulaires van de Amsterdamse Roei- en Zeilvereniging "De Hoop", betreffende het stemmen voor gewone leden. 1919, 1922 2 stukken 344 http://proxy.handle.net/10648/4e05850c-6e59-4a32-890d-5e5db36ddf17 Circulaire van de firma De Graaf en Reesse waarin vermeld wordt dat J.C. Fabius gemachtigd wordt per procuratie van de firma te tekenen en een circulaire van de Incassobank te Amsterdam over de Duitse buitenlandse lening in. 1924 2 stukken 345 http://proxy.handle.net/10648/035dd6a1-96f4-4124-b512-619e054c0232 Aankondiging van het huwelijk van J.C. Fabius en J. Olie en krantenknipsels betreffende de Incassobank, buitenlandse leningen en overlijdensannonces van enige kennissen. 1916-1943 1 enveloppe
LXIV Mr. Frederik Wilhelm Fabius (1884-1953)

Frederik Wilhelm, zoon van Gabriel Theodor Johan (1856-1906) en Anna Dederica van Baak (geb. 1858), advocaat en procureur te Amsterdam, griffier bij het kantongerecht te Schoonhoven, substituut-griffier bij de rechtbank te Breda, griffier bij de rechtbank te Almelo, huwde 25 september 1939 te Baarn met Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin (geb.1911),dochter van Adam en Margaretha Olowina van der Mersch.

346 http://proxy.handle.net/10648/23bef317-5eeb-4ca8-9f2b-de98f1573130 Krantenknipsels met een artikel van zijn hand, betreffende zijn functies bij de Rechterlijke Macht, huwelijksannonces, geboorte-annonces en geboortekaartje van zijn zoon Gabriel Theodor Johan. 1926-1944 1 enveloppe
LXV Gerhardus Fabius (geb. 1885)

Gerhardus, zoon van Gerhardus (1860-1928) en Petronella Christina Joanna van Erp Taalman Kip (geb. 1864), luitenant-kolonel der artillerie, commandant van het regiment kustartillerie, huwde 23 december 1912 te Haarlem met Maria Wilhelmina Loeff (1887-1960), dochter van Willem Karel en Josina Clara Maria de Koning.

347 http://proxy.handle.net/10648/6bb7b70a-fabd-4512-b3a4-acc4fe0d0168 Ondertrouwkaart bij de ondertrouw van G. Fabius en M.W. Loeff. 5 december 1912 1 stuk 347A http://proxy.handle.net/10648/22fa3420-fb33-4240-9944-2f4c52757661 Brieven aan zijn grootouders en brieven van en aan zijn ouders en van familieleden bij zijn verloving en huwelijk met Mej. M.W. Loeff. oktober 1891 - mei 1942 26 stukken 347B http://proxy.handle.net/10648/95c99da7-07cb-4ed5-95b5-4e9908e16b3f Kranten met geboorte-, verlovings- en huwelijksannonces. augustus 1885 - december 1912 5 stukken 348 http://proxy.handle.net/10648/4bc8caa6-5b9c-412c-916f-a75bec27440f Bedankbriefje van G. Fabius bij zijn bevordering tot majoor. april 1936 1 stuk 349 http://proxy.handle.net/10648/e43f114c-0e37-4d00-a4fc-00e06fb23789 Briefwisseling met foto's met Mevrouw A.ten Kate-Bergsma te Arnhem met gegevens over familieleden. juli - augustus 1953 1 omslag 349A http://proxy.handle.net/10648/ea4f694f-5d03-4deb-9dee-be8343e626fb Briefwisseling met familieleden betreffende genealogische gegevens en familiezaken. juni 1925 - juli 1951 43 stukken 350 http://proxy.handle.net/10648/8d0bfa84-7053-4eab-97bd-6a91fdd99deb Schrijven van het Amsterdams Bankierskantoor, kantoor 's-Gravenhage, inzake de overplaatsing van zijn effectenbezit. augustus 1954 1 stuk 351 http://proxy.handle.net/10648/9d490d83-20ed-4d2a-a182-397ebde5e3b5 Tijdschriften, krantenknipsels, uittreksel uit een boek enz. met artikelen over Japan en de relaties van Nederland met Japan omstreeks het midden der vorige eeuw. (Bijeengebracht 1e helft 20e eeuw door G. Fabius). 352 http://proxy.handle.net/10648/cfe8d08c-b312-4e70-92ed-29fef67c85c2 Ingekomen brieven van de Koninklijke Nederlandse Vereniging "Onze Vloot" betreffende foto's en gegevens over Japan omstreeks 1855, door G.Fabius verstrekt. oktober 1929 - juni 1930 3 stukken 353 http://proxy.handle.net/10648/98c2bca0-f3bc-4a4d-9b5d-0b17600beac2 Briefwisseling met krantenknipsels met het Algemeen Handelsblad over het artikel "De Westerse geneeskunst in Japan". augustus - december 1941 1 omslag 354 http://proxy.handle.net/10648/68d81c08-140a-4626-8551-ab940e801075 Briefwisseling met het Koloniaal Instituut, Afdeling Volkenkunde, te Amsterdam met gegevens over Japanse Marine-officieren die ±1865 in ons land studeerden en andere zaken. oktober 1941, oktober 1943 1 omslag 355 http://proxy.handle.net/10648/5ae296db-6417-4039-bcbe-cb45ad6432be Vertalingen van de inscripties op de Japanse ere-sabels uitgereikt aan zijn grootvader Gerhardus ter gelegenheid van diens bezoek aan Japan en van de opschriften op kanonnen en een Japanse papierrol in het bezit van G. Fabius. z.j. 3 bladen 356 http://proxy.handle.net/10648/be3e45af-94b1-4f50-9f69-779673675787 Briefwisseling met Prof.Dr. J.L. Pierson jr. aangaande diens redevoering "De openstelling van Japan" en een gedrukt exemplaar van die redevoering. november 1930 4 stukken 357 http://proxy.handle.net/10648/766801c3-828b-44f4-bec4-8c5230a83981 "Het aandeel van de Nederlandse Marine in de openstelling van Japan en in de vorming der Japanse oorlogsvloot in de jaren 1844-1867" en "The share the Netherlands took in forming the Japanese Navy" door G. Fabius, met correspondentie over deze artikelen met verschillende personen en instanties. februari - oktober 1934 1 omslag 358 http://proxy.handle.net/10648/016b0a75-e356-4a2a-8f80-19d22fc04911 Ingekomen brieven van de Heer Kuyck te Ede met gegevens over het schip de Soembing. juni 1938 2 stukken 359 http://proxy.handle.net/10648/594d7093-9441-4cb2-aef9-55cabfe21a75 Brieven, krantenknipsel, ansichtkaart en andere stukken inzake de lezing van G. Fabius voor het Algemeen Nederlands Verbond over "Het aandeel van de Nederlandse Marine in de openstelling van Japan en in de vorming van de Japanse oorlogsvloot in de jaren 1844-1867". november 1935 - februari 1936 1 omslag 360 http://proxy.handle.net/10648/bcd1bbbb-f2a3-4638-9819-bd54ca198ecf Lezing van G. Fabius "Het aanbieden van Zr.Ms. Soembing aan Japan en de vorming der Japanse oorlogsvloot", met brieven en andere stukken betreffende bovengenoemde lezing, gehouden voor de A.V.R.O. in december 1939. augustus - december 1939 1 omslag 361 http://proxy.handle.net/10648/b4b8b75d-65ef-428d-98d3-11139e8c35e3 Aantekeningen van G. Fabius over het boek "Herinneringen uit Japan" door Hendrik Doeff, het journaal van de Soembing, mythen en legenden van Japan, de opbouw van de Japanse vloot, the birth of Japan's Navy, Marco Polo en enige andere zaken. ±1930 1 omslag 362 http://proxy.handle.net/10648/a628a413-fc3b-4e04-9c0c-f4200b0639b9 Brieven, krantenknipsels en andere stukken betreffende de tentoonstelling "De Hollanders in Oost-Azië" in het Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam en correspondentie met de directeur van bovengenoemd Museum de Heer W. Voorbeytel Cannenburg. 1935, 1939-1940 1 omslag 363 http://proxy.handle.net/10648/5ebf50c2-be05-4c7f-a112-c23356fc59dd Geschriften van G. Fabius n.l.: "Het voormalig kasteel van Breda, Onze pantserforten, Rook- en nevelmaskering, De recrutering, opleiding en verplichtingen van de reserve-officieren der Koninklijke Landmacht. Theewater, Adelborst of cadet. De gebeurtenissen in Guinea (de Goudkust) gedurende de laatste drie jaren, waarin dit gebied in Nederlands bezit was". 1918-1942 7 stukken 364 http://proxy.handle.net/10648/a78a2ff5-f8a0-4e4d-b134-e3c90fd9e476 Lijst van Gouverneurs-Generaal in Nederlands-Indië, opgesteld door G. Fabius. Bijgehouden tot 1941. 1943 1 stuk 365 http://proxy.handle.net/10648/4cea7f70-489e-40dc-bff8-707b2b142041 Jaarverslag over 1940-1941 van het Weermachtsarchief, opgericht te 's-Gravenhage 1 december 1940, opgesteld door G. Fabius, directeur van het Weermachtsarchief, handleiding van het Weermachtsarchief en een exemplaar van de Legerkoerier, officieel orgaan van de Koninklijke Landmacht, waarin de naam van G. Fabius wordt genoemd in verband met het Weermachtsarchief. november 1941, juni 1955 3 stukken 366 http://proxy.handle.net/10648/cf3f3453-eb0d-47f0-b6ee-74f098eaba28 Brieven, catalogus en uitnodiging betreffende de tentoonstelling "Willem Frederik Hendrik, Prins der Nederlanden". november 1930 - januari 1931 1 omslag 367 http://proxy.handle.net/10648/bfcbdc32-1441-4306-9523-f30d0cfa9e76 Brieven, krantenknipsels, visitekaartjes en andere stukken betreffende de relaties van G. Fabius met de Japanse Marine-attaché's Tonaki en Mayeda en met Itaro Ishii, Toshihiko Taketomi, Shigetomo Koda en Komaki. 1936-1940 1 omslag 368 http://proxy.handle.net/10648/d74c367d-5150-441d-a0a6-f5c994de66a0 Circulaires van de vereniging "De Sphinx" te 's-Gravenhage 23 mei 1866 opgericht, betreffende lezingen en uitstapjes door die vereniging georganiseerd. 1932-1938 9 stukken

G. Fabius was secretaris van het bestuur van deze vereniging.

369 http://proxy.handle.net/10648/226c5a0a-cc39-4d31-9715-43e63d0921cb Schrijven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan G. Fabius betreffende de ontvangstbewijzen der versierselen behorende bij de Deense, Pruissische en Oostenrijkse ridderorden, welke verleend waren aan zijn vader G. Fabius. februari 1929 1 brief

Zie ook inv.nos. 304, 306 en 307.

370 http://proxy.handle.net/10648/f806d928-c2e0-4bdd-be80-8e1865c11e49 Geleidebrief van het departement van Defensie betreffende het terugzenden van de instructie voor de reis naar Japan voor zijn grootvader G. Fabius. oktober 1939 1 brief 371 http://proxy.handle.net/10648/53cbe9df-1dbf-4e7f-ab95-6949ed758ee1 Schrijven van de Nieuwe of Litteraire Societeit de Witte houdende het bericht van zijn benoeming tot lid van de Commissie van Ballotage, en ingekomen adreswijziging van een lid van bovengenoemde Societeit. juli 1953, januari 1954 2 stukken 372 http://proxy.handle.net/10648/4c87ab46-9b40-4e56-9eb0-5caa460d8c71 Krantenknipsels betreffende Japan en de Japanse Marine, bevorderingen bij de Koninklijke Landmacht, de tweede verplichte bijeenkomst ter controle van de voormalige Nederlandse Weermacht, en huwelijks- en geboorte-annonces. c.1930 - c.1942 1 enveloppe 372A http://proxy.handle.net/10648/7e8eb28d-1724-4110-a4f4-16cd62caf2bd Artikelen over de Artillerie en militaire benamingen, bijeengebracht door G. Fabius. c.1930 2 stukken
LXVI Jan Fabius (geb. 1888)

Jan, zoon van Arnoldus Nicolaas Jacobus (1855-1921) en Mena Elisabeth Cremer Eindhoven (1855-1931), kapitein bij de Nederlandse missie belast met het organiseren van een gendarmerie in Albanië, werkzaam bij de N.V. De Bataafse Petroleum Maatschappij, journalist te Tokio, publicist, huwde 5 oktober 1921 te Berlijn met Erna Carmen Sophie Louise Gerlich (geb.1899), dochter van Paul en Anetta Parodi.

373 http://proxy.handle.net/10648/aef5c505-d4a3-48b2-9f72-db9614e6ef08 Schrijven van de minister van Oorlog aan J. Fabius houdende verlening van verlof voor drie maanden en certificaat voor het verwisselen van het cijfer van het vroeger aan J. Fabius uitgereikte onderscheidingsteken voor langdurige Nederlandse dienst als officier, met een geleidebrief van de commandant van het Depot der Mobiele Artillerie te Tjimahi. juli 1921, december 1930 3 stukken 374 http://proxy.handle.net/10648/25d281bc-9285-44eb-9c78-71d033bca8a6 Cahier met krantenknipsels met artikelen over de oorlog in de Balkan van 1912-1913 tussen de verbonden staten Bulgarije, Servië, Montenegro en Griekenland tegen Turkije door J. Fabius, 2e luitenant der veld-artillerie, oorlogscorrespondent van "Het Nieuws van de Dag", het "Leidsch Dagblad" en enkele andere bladen. 1912-1913 1 cahier 375 http://proxy.handle.net/10648/0bc2b377-17a2-44d8-9b6d-a801ad6dc36a Krantenknipsels en tijdschriften met artikelen over Albanië, door J. Fabius, kapitein der Albanese Gendarmerie. 1913-1914 1 pak 376 http://proxy.handle.net/10648/5b67fe37-9ed9-4a7b-9cad-125dc94e5bd0 Krantenknipsels met brieven van J. Fabius als particulier correspondent van de "Nieuwe Rotterdamsche Courant" aan dit blad geschreven over zijn reis naar het bolsjewistisch Rusland en Moskou in de zomer van 1919. 1919 1 omslag 377 http://proxy.handle.net/10648/5f509f40-77b8-479e-affa-dac87f1b0a00 Briefhoofd van "The Asiatic Petroleum Company, Limited". z.j. 1 blad

Begin februari 1921 aanvaardde J.Fabius bij de Maatschappij een betrekking.

378 http://proxy.handle.net/10648/1cb52bc9-4a45-4424-9077-a4627195ff91 Brieven aan G. Fabius te Voorburg over familiezaken en de politieke toestand in de wereld. april 1909 - maart 1938 6 stukken 378A http://proxy.handle.net/10648/05085ef6-d964-4524-a923-73ca6061addb Overlijdensbericht van zijn schoonvader Paul Gerlich. juni 1933 1 stuk 379 http://proxy.handle.net/10648/e7895b21-f9d1-45d9-9976-ff63078c246a Krantenknipsels met artikelen over China en Japan door J. Fabius, correspondent voor "Het Nieuwsblad van het Noorden". 1936-1938 1 omslag 380 http://proxy.handle.net/10648/10c065b2-3376-471a-8311-c046b5e3cbe0 Krantenknipsels betreffende Albanië, passagierslijsten van schepen die op Indië voeren en huwelijksannonce. 1921-1944 1 enveloppe 380A http://proxy.handle.net/10648/66e4df11-32dd-43f3-9789-d7385ec23b0b Exemplaren van "Het Dagblad" met een open brief van J. Fabius aan minister E. Bevin. juni - augustus 1947 2 stukken 380B http://proxy.handle.net/10648/3a9616ec-1f2a-445a-a614-723b89522258 Verkiezingsaffiche van het Jong Conservatief Verbond. 1947 1 omslag
LXVII Mr. Arnoldus Nicolaas Jacobus Fabius (1890-1936)

Arnoldus Nicolaas Jacobus, zoon van Arnoldus Nicolaas Jacobus (1855-1921) en Mena Elisabeth Cremer Eindhoven (1855-1931), reserve 1e luitenant der artillerie, secretaris van het Nationaal bureau voor Documentatie over Nederland, ongehuwd, overleed 8 januari 1936 te Wassenaar.

381 http://proxy.handle.net/10648/214cdd3b-4a26-469f-91dd-18504b6e2c2b "Het Leven" en enkele artikelen betreffende de Lustrumfeesten van de Utrechtse Universiteit, gehouden te Utrecht in juni 1911. juni en juli 1911 1 omslag
LXVIII Kaeso Fabius (geb. 1908)

Kaeso, zoon van Gerhard Jan (1877-1921) en Ada Wilhelmina van Tienhoven (geb.1878), burgemeester en secretaris van Oostkapelle, reserve-luitenant der cavalerie, burgemeester van Wisch, de Bilt, huwde 1e 10 oktober 1933 te Amsterdam met Alexandra Herculine barones van Heemstra (geb.1911), dochter van Diederik Gregorius Jacob en Sophia Alexandra Beels. (Dit huwelijk werd door echtscheiding ontbonden te Arnhem de 4e december 1947), 2e 1 mei 1948 te Ede met Beppy van Vloten (geb.1911), dochter van Jan Frederik Willem en Elisabeth Justine Brevet.

382 http://proxy.handle.net/10648/694dc180-5e65-41e5-a09a-47c9e13c7b2d Ingekomen brieven van de Staf Militair Gezag betreffende het verzoek van K. Fabius ontheven te worden van zijn ambt van burgemeester van Oostkapelle en aangesteld te worden als verbindingsofficier van de Staf Militair Gezag en een positief antwoord hierop. maart - april 1945 2 stukken 383 http://proxy.handle.net/10648/7d9d962f-c117-4127-a279-feb890dc7d55 Krantenknipsels betreffende zijn ambt van burgemeester van Oostkapelle, Wisch en de Bilt-Bilthoven, zijn ontslagen en benoemingen en huwelijks- en geboorteannonces. 1931-1952 1 enveloppe 383A http://proxy.handle.net/10648/8f443fab-b0fe-4d90-bc34-7c9262d5c52a Brieven aan G. Fabius betreffende familieaangelegenheden en een brief van G. Fabius aan de gemeentesecretarie van Ede met informatie naar B. Vloten, echtgenote van Kaeso Fabius. mei 1939 - oktober 1948 4 stukken
LXIX Jan Christiaan Fabius (geb. 1908)

Jan Christiaan, zoon van Gerbert Henri (1877-1924) en Elizabeth Johanna Louise Post van der Burg (geb.1881), procuratiehouder aan een assurantiekantoor in Indië, huwde 25 maart 1937 te Soerabaja met Henriëtte Everharda van der Veur (geb.1911), dochter van Wilhelmus Marius en Johanna Guldemond.

384 http://proxy.handle.net/10648/186716de-a188-4b90-ab0a-d930e96137c9 Ondertrouwkaart bij zijn ondertrouw met H.E. van der Veur. 6 maart 1937 1 stuk 385 http://proxy.handle.net/10648/3897a44f-dad2-4144-9528-d6763022b2bd Krantenknipsels betreffende hockey-wedstrijden, zijn benoemingen als reserve-luitenant der infanterie, correspondentie met krijgsgevangenen, huwelijks- en geboorte-annonces. 1926-1944 1 enveloppe
LXX Albert Fabius (1908-1940)

Albert, zoon van Hendrik Anton Cornelis (1878-1957) en Jkvr. Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler (geb.1886), chemist aan een suikerproefstation te Honoloeloe, huwde 22 december 1936 te Honoloeloe met Mary Lee Maffey, dochter van William Thomas en Ellen Valette Haley.

386 http://proxy.handle.net/10648/dbdca5f8-28fc-43d3-9d9f-3c4ebc77aed1 Krantenknipsels betreffende de suikerindustrie, Honoloeloe en Hawaï, huwelijks- en overlijdensannonces. 1930-1941 1 enveloppe
LXXI Mr. Nelly Fabius (geb. 1909)

Nelly, dochter van Gerhardus (geb.1882) en Bertha Ploeg (1885-1961), huwde 9 april 1932 te Utrecht met Hendrik Willem van Lier, (geb.1906), zoon van Henri Jacobus Diederik en Johanna Ninck Blok.

387 http://proxy.handle.net/10648/6ac1739f-a112-4fa1-bf97-cc5f7435e3b7 Verlovingsbericht en ondertrouwkaart bij haar verloving en ondertrouw met H.W. van Lier. juli 1929, maart 1932 3 stukken 388 http://proxy.handle.net/10648/62606469-0581-4807-b179-8d89b960684d Krantenknipsels betreffende haar studietijd te Leiden en huwelijks- en geboorte-annonces. 1927-1935 1 enveloppe
LXXII Gerhardus Fabius (1911-1957)

Gerhardus, zoon van Gerhardus (geb.1882) en Bertha Ploeg (1885-1961), 1e luitenant der Maréchaussée, huwde 6 augustus 1935 te 's-Gravenhage met Jkvr.Mathilde Gustavine Quarles van Ufford (geb.1913), dochter van Edouard Jacques en Gustavine Julienne Henriette Meertens.

389 http://proxy.handle.net/10648/97aa086e-c8dc-4a12-bde5-c3b81752e488 Extracten uit de geboorteregisters der Burgerlijke Stand van Amersfoort en Haren betreffende zijn dochters Annemarie Mathilde (geb.1938) en Wilhelmina Gustavine (geb.1941). z.j. en augustus 1941 2 stukken 390 http://proxy.handle.net/10648/3eee2dbb-7959-4b72-b444-9c464670875b Krantenknipsels betreffende de cavalerie, de Maréchaussée, de tweede verplichte bijeenkomst ter controle van de voormalige Nederlandse Weermacht en huwelijksannonces. 1932-1942 1 enveloppe
LXXIII Willem Jan Knockers Fabius (1912-1960)

Willem Jan Knockers, zoon van Dammes Paulus Dirk (1879-1943) en Catharina Gunning (geb.1883) algemeen procuratiehouder bij de N.V. Blaauwhoedenveem-Vriesseveem, huwde 15 oktober 1935 te New York City met Mies van den Berg (geb. 1914), dochter van Dirk en Maria Sterrenburg.

391 http://proxy.handle.net/10648/d18a9b98-696e-4bd3-9d89-60a0fe3e3fe7 Adreswijzigingen. augustus 1936 en augustus 1939 2 stukken 392 http://proxy.handle.net/10648/c5cde97a-f094-434c-8ffd-6249ef350b47 Brieven, verlovings-, huwelijks- en geboorteberichten verzonden aan Mevrouw H. Fabius-Stephanus te Amsterdam. juni 1934 - januari 1944 5 stukken 393 http://proxy.handle.net/10648/8d30237f-734d-48b5-8b4c-d77fbb807c0e Krantenknipsels betreffende een hockeywedstrijd tussen leden van de familie Fabius en de familie ter Haar, The American Bluefries-veem, passagierslijsten van schepen die op Batavia voeren en enige andere zaken. 1931-1943 1 enveloppe
LXXIV Willy Fabius (geb. 1912)

Willy, dochter van Gerbert Henri (1877-1924) en Elisabeth Johanna Louise Post van der Burg (geb. 1881), huwde 15 juni 1939 te Bussum met Willem Maurits Swellengrebel (geb.1909), zoon van Hendrik Albert Maurits en Walborg Hermine van Rossum.

394 http://proxy.handle.net/10648/4a6c8a9f-3610-41b2-9eb7-7fe1720c2da5 Ondertrouwkaart bij haar ondertrouw met W.M. Swellengrebel. 25 mei 1939 1 stuk 395 http://proxy.handle.net/10648/5dc59c66-c870-4c6d-8a4f-df28ac270a85 Krantenknipsels betreffende de stranding van het schip "Walborg" voor Bayonne, officieren in krijgsgevangenschap en enige andere zaken. 1931-1943 1 enveloppe
LXXV Maria Fabius (geb. 1913)

Maria, dochter van Albert (1883-1941) en Cornelia Noyon (geb.1889), huwde 29 juli 1937 te Utrecht met Johannes Conradus van Laer (geb. 1909), zoon van Gerrit Willem Adriaan en Emilie Klara Anna Almina Franssen.

396 http://proxy.handle.net/10648/ccd99b8a-2fe1-4459-94d4-542b8fdba886 Krantenknipsels betreffende een wedstrijd tussen de squashclubs van Amsterdam en Utrecht en geboorte- en overlijdensannonces. 1937-1944 1 enveloppe
LXXVI Cecilia Fabius (geb. 1913)

Cecilia, dochter van Dammes Paulus Dirk (1879-1943) en Catharina Gunning (geb.1883), huwde 11 oktober 1934 te Soerabaja met Allard Voûte (geb. 1910), zoon van Paul Antoine en Pauline Hermine Elisabeth Pierson.

397 http://proxy.handle.net/10648/c4af9bc4-ac24-450c-8f20-c3f13af1e3a6 Verlovingsbericht en ondertrouwkaart bij haar verloving en ondertrouw met A. Voûte. november 1932, oktober 1934 2 stukken 398 http://proxy.handle.net/10648/a80f83cd-4ade-4d87-9517-03a6fe7b2302 Briefkaart aan Mevr. H. Fabius-Stephanus met dank voor de goede wensen i.v.m. haar reis naar Ned.Indië. aug.1934 1 stuk 399 http://proxy.handle.net/10648/dee81702-b28f-4689-ae43-6198809a422f Geboorte- en overlijdensannonces. 1936-1943 1 enveloppe
LXXVII Mr. Foppe Jan Wijbrand Fabius (geb. 1913)

Foppe Jan Wijbrand, zoon van Hendrik Anton Cornelis (1878-1957) en Jkvr.Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler (geb.1886), bedrijfssecretaris van de N.V. Werkspoor te Utrecht, huwde 16 oktober 1942 te 's-Gravenhage met Hendrika van den Brink (geb.1913), dochter van Hendrik Adrianus en Louisa Sophia Dikstra.

400 http://proxy.handle.net/10648/ba51d00d-d790-4d58-9e31-8639747d8d1f Krantenknipsels betreffende de N.V. Werkspoor en huwelijks-, geboorte- en overlijdensannonces. 1937-1944 1 enveloppe
LXXVIII Mr. Bertha Fabius (geb. 1913)

Bertha, dochter van Gerhardus (geb.1882) en Bertha Ploeg (1885-1961), huwde 17 oktober 1942 te Arnhem met Johannes Franciscus Lodewijk Fontein (geb.1910), zoon van Johannes Hendricus Carolus en Francina Cornelia Maria Gores.

401 http://proxy.handle.net/10648/2c3694c1-d68a-41a9-aff4-12bded7d322e Ondertrouwkaart bij haar ondertrouw met J.F.L. Fontein en extract uit het huwelijksregister der Burgerlijke Stand van Arnhem. september 1942, april 1943 2 stukken 402 http://proxy.handle.net/10648/ad9dd834-d3bb-43fd-89b3-4cb0db0d6b6a Krantenknipsels met uitslagen van academische examens, bericht van vestiging van J.F.L. Fontein als arts voor inwendige ziekten te Leiden en huwelijksannonce. 1933-1944 1 enveloppe
LXXIX Johanna Elisabeth Fabius (geb. 1914)

Johanna Elisabeth, dochter van Dammes Paulus Dirk (1879-1943) en Catharina Gunning (geb. 1883), huwde 8 oktober 1940 te Amsterdam met Willem Arthur ridder van Rappard (geb. 1914), zoon van Willem en Christine Louise barones van der Feltz.

403 http://proxy.handle.net/10648/2ba0cadd-8f36-4521-aaef-19b52fd83258 Ondertrouwkaart bij haar ondertrouw met W.A. ridder van Rappard en geboortebericht van hun zoon Dammes Paulus Dirk (geb.1943). september 1940, maart 1943 2 stukken 404 http://proxy.handle.net/10648/0cb80ff1-d669-4bb3-91b3-a4ef7e5804fd Krantenknipsels met berichten omtrent de stoomvaartlijnen van de Maatschappij Nederland, met passagierslijsten en huwelijksen geboorteannonces. 1932-1943 1 enveloppe
LXXX Henriëtte Elisabeth Fabius (geb. 1915)

Henriëtte Elisabeth, dochter van Dammes Paulus Dirk (1879-1943) en Catharina Gunning (geb. 1883), huwde 12 april 1938 te Amsterdam met Pieter Willem ter Haar (geb.1904), zoon van Joannes en Iskjen Catharina Romeny.

405 http://proxy.handle.net/10648/fcf6653a-8a9b-4b59-9f44-c7e92a6d11b4 Verlovingsbericht, ondertrouwkaart bij haar verloving en ondertrouw met P.W. ter Haar, en geboorteberichten van hun dochters Amelia en Johanna Judith. 1936, 1938, 1941 en 1943 4 stukken 406 http://proxy.handle.net/10648/41983687-2062-4590-b86a-1c4b6db8199f Dankbetuiging voor de belangstelling ondervonden bij de benoeming van P.W. ter Haar tot burgemeester van Haskerland en adreswijziging. maart, juli 1942 2 stukken
LXXXI Gerhardus Fabius (geb. 1916)

Gerhardus, zoon van Gerhardus (geb.1885) en Maria Wilhelmina Loeff (geb.1887), ritmeester bij het K.N.I.L., huwde 30 september 1955 te Amersfoort met Francisca Johanna Wesseling.

407 http://proxy.handle.net/10648/3a4da967-fc47-4a79-be32-cacd5f9b6bfe Geboorteberichten in kranten, met afschrift. juni 1916 3 stukken 407A http://proxy.handle.net/10648/695d6e6b-717f-4a89-b7ac-faf6221ab818 Formulier voor het sparen op school, uitgereikt te Den Helder. 1922 1 katern 407B http://proxy.handle.net/10648/5520d737-cbad-403f-9fa4-3e94cfd61e45 Brieven aan zijn vader, o.a. bij diens verjaardag. augustus - november 1924 2 stukken 407C http://proxy.handle.net/10648/9c947775-2813-4574-a471-0c164082d508 Brieven en circulaire van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek te Utrecht betreffende een onderzoek bij hem ingesteld. mei 1934 - september 1936 7 stukken 407D http://proxy.handle.net/10648/20ebb668-4735-4ae9-99ae-a523eccb91af Ingekomen brief van zijn vader ter gelegenheid van huwelijk met F.J. Wesseling. september 1955 1 stuk 408 http://proxy.handle.net/10648/8902ac93-6961-4050-9302-b8b558758962 Krantenknipsels betreffende het korps Motordienst, mutaties bij de zee- en landmacht, correspondentie via het Rode Kruis en enige andere zaken. 1936-1942 1 enveloppe 408A http://proxy.handle.net/10648/8cd9e172-6a88-45c3-8923-1d9f21e162a2 Verzoek aan het departement van koloniën om detachering bij het K.N.I.L. met een levensbeschrijving en getuigschrift, en correspondentie via het Rode Kruis en verzoek om oproep door het Radio-baken tijdens zijn gevangenschap in 1945. december 1938 - oktober 1945 5 stukken
LXXXII Mr. Carel Pieter Cornelis Fabius (geb. 1917)

Carel Pieter Cornelis, zoon van Gerhard Jan (1877-1921) en Ada Wilhelmina van Tienhoven (1878-1962), aspirant-referendaris bij de Nederlandse Spoorwegen, huwde 6 februari 1943 te Aerdenhout met Maria Anna van der Mersch (geb. 1920), dochter van Cornelis Henrick en Sara Jacoba Susanna de Bie Leuveling Tjeenk.

409 http://proxy.handle.net/10648/492bbd63-2310-4e02-bdb2-ec7db89703b8 Krantenknipsels betreffende de Leidse Universiteit, het Leidse Studentencorps, tenniswedstrijden, de Nederlandse Spoorwegen en huwelijks-, geboorte- en overlijdensannonces. 1930-1944 1 enveloppe
LXXXIII Maria Catharina Fabius (geb. 1918)

Maria Catharina, dochter van Dammes Paulus Dirk (1879-1943) en Catharina Gunning (geb. 1885), werd godsdienstonderwijzeres te Amsterdam.

410 http://proxy.handle.net/10648/4d9e39ae-2219-4fd2-aebe-2cd0305d8bea Adreswijziging en krantenknipsels met de uitslagen van de examens van de Nieuwe Middelbare School voor Meisjes te Amsterdam en enige andere zaken. 1935-1943 1 enveloppe
LXXXIV Josina Clara Maria Fabius (geb. 1920)

Josina Clara Maria, dochter van Gerhardus (geb. 1885) en Maria Wilhelmina Loeff (1887-1960), huwde 4 juli 1945 te Voorburg met Adriaan Carel Dijxhoorn (1914-1946), zoon van Adriaan Quirinius Hendrik en Geertruida Albertina Johanna Ybes.

411 http://proxy.handle.net/10648/0aabdd89-e233-4a48-8247-d87c9358c3a8 Kranten met geboorte-annonces, stukken betreffende haar verloving en huwelijk met A.C. Dijxhoorn, geboortebericht van haar dochter en stukken betreffende het overlijden van A.C. Dijxhoorn. juni 1920 - juli 1946 11 stukken 411A http://proxy.handle.net/10648/88043b7a-dcac-49e2-ba0d-76b3a70d6505 Brieven aan haar grootouders. 1927-1946 7 stukken 411B http://proxy.handle.net/10648/bee6a7ce-9209-4505-9798-e26309d29e9c Brieven van en aan haar ouders. 1930 - okt. 1940 7 stukken 411C http://proxy.handle.net/10648/5e5a883e-4444-45f1-92ba-6b6fafc7e753 Oproep voor het eindexamen Mulo en andere stukken en krantenknipsels betreffende haar schooltijd. mei 1933 - juni 1937 4 stukken 411D http://proxy.handle.net/10648/87a62771-08f6-4d52-acc1-46f504e4ab8b Sint-Nicolaasgedichtjes. 1936-1953 4 stukken 411E http://proxy.handle.net/10648/0a2e7bb7-dd2f-44ce-b858-aea4f7d9fb3f Exemplaar van "Het Weekblad" met bespreking van de film Ein blonder traum, met krantenknipsel. 1932 2 stukken

Ein blonder traum was de eerste film die J.C.M. Fabius zag.

412 http://proxy.handle.net/10648/0d91d9c1-d041-445c-b0ac-104da334b0c1 Krantenknipsels betreffende het Nederlandse Instituut voor Rentmeesters, Clara Fabius en A.Q.H. Dijxhoorn. 1936-1941 1 enveloppe
LXXXV Bernardina Gerarda Fabius (geb. 1923)

Bernardina Gerarda, dochter van Dammes Paulus Dirk (1879-1943) en Catharina Gunning (geb. 1883), huwde 8 februari 1946 te Amsterdam met Max Eduard Bueno de Mesquita (geb.1912), zoon van Otto en Carolina Frederike Louise Lieftinck.

413 http://proxy.handle.net/10648/2143813d-2265-43e4-ac52-2f6f15031e58 Krantenknipsel met de uitslagen van de examens van de Middelbare School voor Meisjes te Amsterdam en overlijdensannonces. 1941-1944 1 enveloppe
LXXXVI Levensbeschrijvingen van de leden van de familie Fabius met krantenknipsels, foto's e.d., opgesteld en verzameld door. 414-572 A.N. Fabius. c.1920 - c.1930 158 omslagen 414 http://proxy.handle.net/10648/b1f95be1-411b-418e-a586-5721ab7b18b6 Fabius Wijbrantsz, c.1558-1631 415 http://proxy.handle.net/10648/5505c137-e762-4d4c-a7ea-7ebae3209de7 Johan Fabius, 1585-1632 416 http://proxy.handle.net/10648/fc9b232c-0708-4fca-a1d8-efc641c0e2a1 Joan Fabius, c.1609-1650 417 http://proxy.handle.net/10648/81f6e7f1-463c-48f9-95d2-5801f2894085 Wijbrand Fabius, c.1611-1653 418 http://proxy.handle.net/10648/bc73edc0-2640-4086-9fed-86571d272baf Bastiaan Fabius, c.1613 - c.1640 419 http://proxy.handle.net/10648/cbe7a56f-2a3d-47b5-893f-ee9e7d01a672 Willem Fabius, c.1615 - nà 1642 420 http://proxy.handle.net/10648/a9b572f6-f9b4-409c-87e3-aef0885cf22c Anthony Fabius, c.1618-1664 421 http://proxy.handle.net/10648/3e00c103-32c8-499a-bd82-8061e96454e4 Gerrit Fabius, 1621 - nà 1645 422 http://proxy.handle.net/10648/31dda498-206c-4c0e-a609-251d366d815d Jan Fabius, c.1640-? 423 http://proxy.handle.net/10648/6e8d8659-24e3-4ab1-b627-7e4c20bccb9c Christiaan Fabius, 1643-1706 424 http://proxy.handle.net/10648/41aa4424-3c29-4d0a-a301-9148c1a32abc Catharina Muntz-Fabius, c.1645 - nà 1707 425 http://proxy.handle.net/10648/1068f872-92ee-41c9-b8a8-067fec872d2f Engeltje Pothoff-Fabius, c.1647 - nà 1709 426 http://proxy.handle.net/10648/0b192784-7336-4fe7-9ec1-904fae6c491e Joanna Rietberg-Fabius, 1648-1717 427 http://proxy.handle.net/10648/6b853d8b-a951-4662-9a1e-471daa63f64f Lucretia Wolters-Fabius, 1653 - nà 1686 428 http://proxy.handle.net/10648/32ea8b80-a62b-4a17-8a45-7a22cbfbb5c2 Wijbrand Fabius, 1662-1705 429 http://proxy.handle.net/10648/124d9f0b-52cb-412d-9489-7eb0396dfdff Arnoldus Fabius, 1674-1707 430 http://proxy.handle.net/10648/11ce775d-1e0c-4fef-ac17-c79f4d9f0475 Wijbrand Fabius, 1676-1728 431 http://proxy.handle.net/10648/fec9d961-a0b9-495a-aa13-5f9940436245 Christiaan Fabius, 1702-1769 432 http://proxy.handle.net/10648/f82bcbed-361c-4415-89f2-1a2975b3e970 Jan Fabius, 1705-1801 433 http://proxy.handle.net/10648/324c1588-8090-475d-a28c-0d322d4c18a1 Wijbrand Fabius, 1707-1747 434 http://proxy.handle.net/10648/c8481aa3-333e-452c-8ec2-b634b83a4d0d Arnoldus Nicolaas Fabius, 1733-1791 435 http://proxy.handle.net/10648/f7ecd089-7720-4917-bf23-c0f140eafd4a Helena Maria Bruinier-Fabius, 1735-1803 436 http://proxy.handle.net/10648/2134563a-b90f-4966-8d13-57cfe0002de9 Johanna Voerman-Fabius, 1737-1793 437 http://proxy.handle.net/10648/03324a07-b66e-40b6-a830-180850d5e1c0 Gerhardus Fabius, 1739-1824 438 http://proxy.handle.net/10648/0a101ba7-2b32-440e-baab-fcedd88304b4 Johanna Magtelina Fabius, 1740-? 439 http://proxy.handle.net/10648/f312f28e-3e1f-4a9c-acbd-44d01e58f920 Arnoldus Christiaan Fabius, 1743-1765 440 http://proxy.handle.net/10648/7dba3ad0-b86a-4fc3-948e-f2596a42ce08 Nicolaas Jacobus Fabius, 1744-1836 441 http://proxy.handle.net/10648/77ccb682-b35d-4453-90f7-a8014081eae5 Christiaan Jan Fabius, 1767-1837 442 http://proxy.handle.net/10648/0a11502a-c690-4371-8811-206189e4097b Christoffel Wilhelm Eekhout (1762-1852) echtgenoot van Sara Fabius, 1769-1831 443 http://proxy.handle.net/10648/17fd9958-b372-48cd-86b0-0196c7ea9402 Abraham ten Bosch (1774-1854) echtgenoot van Margaretha Elisabeth Fabius, 1770-1823 444 http://proxy.handle.net/10648/2d2c7cdf-903c-47cc-95c4-c35df60e84c2 Antonius Johannes Scriverius (1761-1813) in eerste huwelijk gehuwd met Margaretha Elisabeth Fabius, 1771-1789 445 http://proxy.handle.net/10648/3badc850-76d3-4a01-aa9a-26ea22c0159d Hendrik Oostwald Fabius, 1773-1846 446 http://proxy.handle.net/10648/a924974e-287e-4d19-a41f-d23f16ec9ba9 Jan Wijbrand Fabius, 1775-1854 447 http://proxy.handle.net/10648/2e8bfea4-f41b-4011-a6fa-40858bdac0a9 Jan Fabius, 1776-1850 448 http://proxy.handle.net/10648/02ebb72b-0455-4d3e-b369-1f5d88ce06a4 Anna Salome Fabius (1777-1806) en Maria Fabius, 1779-1842 449 http://proxy.handle.net/10648/23f245a6-d945-41f2-b38c-67c95bcd0be9 Elisabeth Bodde-Fabius, 1778-1806 450 http://proxy.handle.net/10648/8ce9328c-a667-47d4-9af9-68daa975eb63 Jan Christiaan Fabius, 1780-1852 451 http://proxy.handle.net/10648/cb4b9482-fad5-4df7-91f5-47d0e05067e7 Cornelia Ketjen-Fabius, 1783-1816 452 http://proxy.handle.net/10648/65478d67-789d-45e2-b161-b00655ef885f Hendrik Fabius, 1786-1825 453 http://proxy.handle.net/10648/eab4d9d7-e445-465b-b3cc-359826e0e1a1 Arnoldus Nicolaas Jacobus Fabius, 1792-1816 454 http://proxy.handle.net/10648/33209b3e-541d-4202-9f8f-4d1bb51289d1 Arnoldus Nicolaas Fabius, 1804-1883 455 http://proxy.handle.net/10648/7b85fcfa-22ce-4873-9da5-7a38bb43c748 Gesina Maria van IJsendijk-Fabius, 1805-1888 456 http://proxy.handle.net/10648/7b4b4711-8a99-421a-94b4-09db87de2ec5 Arnold Nicolaas Fabius, 1805-1880 457 http://proxy.handle.net/10648/8eeaa176-52b7-4d55-bd65-0d956a689a81 Gerhardus Fabius, 1806-1888 458 http://proxy.handle.net/10648/2f6f7767-abfe-467a-88fd-72b51de038df Petrus Henricus Perizonius van Marle, (1802-1876) echtgenoot van Sebilla Geziena Fabius, 1807-1857 459 http://proxy.handle.net/10648/f919a191-883e-4978-a550-d49d41ef3e84 Gerhard Fabius, 1807-1861 460 http://proxy.handle.net/10648/9a107f57-1bb5-4413-89f9-a5a5bb53b1c6 Gerhard Jan Fabius, 1807-1899 461 http://proxy.handle.net/10648/d9d48bf5-77ab-4129-a630-ba5d07a81b2e Fredrik Wilhelm Fabius, 1810-1863 462 http://proxy.handle.net/10648/cfe01087-627c-4feb-991b-5b90317a3057 Evert Fabius, 1811-1843 463 http://proxy.handle.net/10648/27a1413d-3225-4290-b821-a15d2c6b2b94 Gerhardus Cornelis Fabius, 1813-1887 464 http://proxy.handle.net/10648/c9fce397-50fc-41a3-b1ff-73d32f3cce2a Fredrika Wilhelmina Fabius, 1813-1882 465 http://proxy.handle.net/10648/6103bd9a-ca1e-4dd2-8793-e850870c7439 Gerrit Hulshoff. (1812-1893) echtgenoot van Geertruid Fabius, 1816-1890 466 http://proxy.handle.net/10648/35c3e873-8a0d-4d4b-851a-127c92e5016a Petrus Jan Fabius, 1816-1863 467 http://proxy.handle.net/10648/48d323f2-f9c8-4ed2-8ccc-487725023a61 Daniël Pieter Knuttel (1813-1872) echtgenoot van Elisabeth Cornelia Fabius, 1816-1876 468 http://proxy.handle.net/10648/8e9b4c0e-4fc5-44ff-96b4-eb773540015e Willem Pieter Cornelis Fabius, 1817-1870 469 http://proxy.handle.net/10648/0e52ad9f-3765-4266-95cd-3867b8a2210e Jan Fabius, 1820-1889 470 http://proxy.handle.net/10648/26c5a61a-0bcb-4183-b51e-4e384640b89c Gerbert Henry Fabius, 1821-1860 471 http://proxy.handle.net/10648/f859631a-c787-46e5-b4c3-55c9ab665a36 Arnoldus Nicolaas Fabius, 1823-1859 472 http://proxy.handle.net/10648/93ed09e9-c06a-4300-ab6e-4ee26d4d47f3 Hendrik Fabius, 1825-1879 473 http://proxy.handle.net/10648/acd2fadf-6846-45a8-b4d9-70b354b9e2b5 Johanna Christina Agatha Fabius, 1826-1902 474 http://proxy.handle.net/10648/bd3c70bc-58dc-4896-8b1a-668ee08cddae Henricus Fabius, 1827-1893 475 http://proxy.handle.net/10648/de969ff9-b651-41b4-a75c-de5bc50d250d Hendrik Meesters (1824-1884) echtgenoot van Elisabeth Susanna Fabius, 1828-1884 476 http://proxy.handle.net/10648/d00c3b26-b85d-4fcb-87c9-6f08f35ca4d7 Andries Fabius, 1831-1883 477 http://proxy.handle.net/10648/e2fae84e-856b-4918-9d29-13396c6c47a0 Jan Imbertus Swijghuizen Reigersberg (1839-1880) echtgenoot van Anna Maria Fabius, 1837-1927 478 http://proxy.handle.net/10648/0a7577ae-1c1b-40b5-8701-f1411fe24675 Jan Fabius, 1840-1914 479 http://proxy.handle.net/10648/bbcb2e78-a3fd-456c-a73e-c5ad6b07d5bf Herman Frederik Hamelberg (1832-1904) echtgenoot van Zwanida Rolina Fabius, 1840-1914 480 http://proxy.handle.net/10648/4bd1788b-6ee5-40b6-8cd8-a402b9ea41f2 Jan Jacob Fabius, 1841-1913 481 http://proxy.handle.net/10648/ce3f000c-893b-4beb-a7d1-4b94025ff148 Christiaan Jan Fabius, 1842-1925 482 http://proxy.handle.net/10648/46dec37d-c12f-43cf-8e94-39fdbe5d2b95 Johannes Frederik Koopman (1819-1878) echtgenoot van Anna Maria Fabius, 1844-1911 483 http://proxy.handle.net/10648/8cb04e0c-631b-4369-a351-67e488268c2f Johannes Jacobus Fabius, 1844-1903 484 http://proxy.handle.net/10648/392305b7-e0dd-4cfd-93d1-de73ca486ad1 Anna Maria Fabius (1844-1901). Elisabeth Sophia Fabius (1845-1910),Constance Sophia Adolphina Fabius (1848-1897) en Caroline Florentine Geertruid Fabius, 1853-1886 485 http://proxy.handle.net/10648/95d39c69-b478-4052-af9c-9301f5449a2c Elias Fabius, 1846-1906 486 http://proxy.handle.net/10648/49d2048b-47f7-470c-a44b-0e0b6b7e28ae Pieter Jan Kaiser (1838-1916) echtgenoot van Maria Cornelia Fabius, 1848-1924 487 http://proxy.handle.net/10648/3153b76e-3f2a-4ddd-9129-6e9167e933dc Petrus Jan Fabius, 1848-1920 488 http://proxy.handle.net/10648/53c3590a-fbd2-4082-b50d-684e2c0b2012 Alexander Hendrik Fabius (1848-1877) en Hendrik Oswald Fabius, 1850-1876 489 http://proxy.handle.net/10648/dd937f2d-bd3e-48ba-9d7d-f77a146b354c Jan Fabius, 1849-1892 490 http://proxy.handle.net/10648/8e14d034-1457-4399-ae97-458840960e85 Jan Christiaan Fabius, 1849-1924 491 http://proxy.handle.net/10648/31f6094d-1281-413b-9621-adee96296c66 Dammes Paulus Dirk Fabius, 1851-1931 492 http://proxy.handle.net/10648/aa1049fe-5812-48e3-a35d-4a904cd94c35 Frederik Wilhelm Fabius, 1851-1925 493 http://proxy.handle.net/10648/f52a34cc-7ac1-48a2-a6be-579677c1955b Johan Louis Fabius, 1852-1875 494 http://proxy.handle.net/10648/b53225ae-b221-4028-ac8d-6e503ea90e1f Gerhardus Fabius, 1854-1900 495 http://proxy.handle.net/10648/a936b195-3cd6-48eb-9274-006f4c826d85 Arnold Nicolaas Jacobus Fabius, 1855-1921 496 http://proxy.handle.net/10648/47603d81-2ff8-48eb-88d8-c6e29e0b3319 Aagje Treub-Fabius, 1855-1929 497 http://proxy.handle.net/10648/eb692457-e9f2-4586-ac2d-6c84736cbf75 Henri Carel van de Graaff (1853-1928) in eerste huwelijk gehuwd met Barbara Henrica Fabius, 1856-1896 498 http://proxy.handle.net/10648/a908e642-87ba-482d-b8b2-6eac157da38c Gabriël Theodor Johan Fabius, 1856-1906 499 http://proxy.handle.net/10648/4c80d75d-f40d-4e30-b30f-26dc6297d2a6 Catharina Margaretha Anna Fabius, 1856-1934 500 http://proxy.handle.net/10648/270c0d9a-592f-4ff4-9743-e4406489727f Johanna Christiania Frederica Elisabeth Knuttel-Fabius, 1857-1944 501 http://proxy.handle.net/10648/d94f745e-3ec9-422d-a8b7-7bb2698e53e2 Johanna Christina Fabius, 1858-1919 502 http://proxy.handle.net/10648/92ee59e5-15b1-479c-b261-6175f6bdf92c Hendrik Wesseling (1850-1907) echtgenoot van Geertruid Antonia Fabius, 1858-1925 503 http://proxy.handle.net/10648/42d5574a-bb88-492c-a7b4-0a33cd78192e Johan Eliza Fabius, 1859-1925 504 http://proxy.handle.net/10648/457fd32e-dea1-4a12-ba67-1a8981f44e98 Willem Pieter Cornelis Fabius, 1859-1941 505 http://proxy.handle.net/10648/423e7b4d-5b22-44a0-b580-dff5bda682ca Gerhardus Fabius, 1860-1928 506 http://proxy.handle.net/10648/563a1e88-5842-406a-9115-27185df589f1 Jan Arend Pieter Fabius, 1861-1889 507 http://proxy.handle.net/10648/d547f47a-0dbf-4839-a5df-f42cf4f09cac Gerhardus Cornelis Abraham Fabius, 1863-1932 508 http://proxy.handle.net/10648/56e501ca-fb27-4273-a856-9778ab395451 Aeilt Arend Fabius, 1865-1949 509 http://proxy.handle.net/10648/d3929964-8d44-41c5-ac6b-28aeac663e7f Trijntje Titia Fabius. geb., 1868 510 http://proxy.handle.net/10648/13e968e2-746d-4bfe-89ca-03e2e8634871 Titia Arnolda Höpink-Fabius, 1869-1943 511 http://proxy.handle.net/10648/48574f8e-8385-4177-b347-58c1d7da9926 Arnold Nicolaas Fabius, 1873-1955 512 http://proxy.handle.net/10648/b4823cc0-d776-43de-ab27-8d6b99c45d87 Neelena Johanna Engelberts-Fabius, 1875-1945 513 http://proxy.handle.net/10648/4f5674a0-0aab-4909-b664-fa51d65811c7 Gerbert Henry Fabius, 1877-1924 514 http://proxy.handle.net/10648/1d8cf987-6d15-4a92-bfca-8e982bbfdfb8 Gerhard Jan Fabius, 1877-1921 515 http://proxy.handle.net/10648/c00e2785-2ed3-4fbf-a656-7dafc722f6a7 Hendrik Anton Cornelis Fabius, 1878-1957 516 http://proxy.handle.net/10648/29dea2a2-6215-4b07-9fb1-c03baf2c59bc Bernard Daniël Fabius, 1879-1959 517 http://proxy.handle.net/10648/c9c9464a-cc1e-413c-9b00-6e0441e84d17 Dammes Paulus Dirk Fabius, 1879-1943 518 http://proxy.handle.net/10648/61e3ddcc-c961-495b-a3b2-094d422aeec0 Frans Johan Lisman (geb. 1877) in eerste huwelijk gehuwd met Anna Fabius, 1880-1934 519 http://proxy.handle.net/10648/22b6fc2a-6afe-4731-972a-e9dccbf81508 Neelena Johanna van Noppen-Fabius geb., 1880 520 http://proxy.handle.net/10648/cb0eef6b-229e-435b-8df3-7255b0b4a5cf Carolina Petronella Cornelia Fabius geb., 1880 521 http://proxy.handle.net/10648/ec97063a-a5bf-4269-aa66-82f6aa50efb8 Henri Daniël Johannes Boissevain (geb. 1879) echtgenoot van Johanna Elisabeth Fabius geb., 1881 522 http://proxy.handle.net/10648/b682e36d-6b07-402f-8425-dbcbe5afd2c8 Gerhardus Fabius geb., 1882 523 http://proxy.handle.net/10648/2f65d51a-327b-4ab3-8dc8-f404427f9f96 Everhardina Johanna Frederika Fabius, 1882-1938 524 http://proxy.handle.net/10648/b3488ec6-74a3-42ee-8dd5-dcf55865e968 Jacob Karel Alexander Fabius, 1882-1953 525 http://proxy.handle.net/10648/b8db2a79-2f81-4dfb-a885-20bc9e755436 Albert Fabius, 1883-1941 526 http://proxy.handle.net/10648/bc0f19e9-8d88-45ef-b31d-11e5b8e70068 Arnold Nicolaas Pabius geb., 1883 527 http://proxy.handle.net/10648/03664494-167e-424d-95e6-ff0cb1c81e39 Frederik Wilhelm Fabius, 1884-1953 528 http://proxy.handle.net/10648/d9a59574-ea37-4d21-ae8f-7e333dcef30e Jan Christiaan Fabius geb., 1884 529 http://proxy.handle.net/10648/2fab29f8-213f-41f6-b236-ad3f40c0d80c Gerhardus Fabius geb., 1885 530 http://proxy.handle.net/10648/d1e58410-fc40-453a-9105-81ae5569dda6 François Nicolaas Fabius, 1886-1950 531 http://proxy.handle.net/10648/6cf18fd6-ef7a-40f2-b6ca-d3c597c1e404 Franz Marius Theodor Böhl (geb. 1882) in eerste huwelijk gehuwd met Elisabeth Henriëtte Fabius, 1886-1921 532 http://proxy.handle.net/10648/b0fb5224-da8d-48ca-8800-106c27777720 Nellie Alide Maire-Fabius geb., 1886 533 http://proxy.handle.net/10648/f0bb5eaf-0c5d-4eb0-8d0b-c5755865180a Jan Fabius geb., 1888 534 http://proxy.handle.net/10648/98ad6e5b-735b-4020-a5a0-c08553ff8ba2 Johannes Fabius, 1889-1952 535 http://proxy.handle.net/10648/5985765b-a7db-439a-a82f-c78d63add71b Arnoldus Nicolaas Jacobus Fabius, 1890-1936 536 http://proxy.handle.net/10648/3f7344f1-2a99-4a7b-8233-853620ae744e Marius Gerhard Fabius, 1892-1951 537 http://proxy.handle.net/10648/a7a5058b-ef87-41ea-bd47-5c6e4a24bf4f Anton Hendrik Fabius geb., 1895 538 http://proxy.handle.net/10648/543a3cd3-ffd1-48c1-bfee-b3cb7009bfc3 Oswald Simon Fabius geb., 1897 539 http://proxy.handle.net/10648/aeb42f67-8e7d-4c0d-9324-f9cf2cf1e68f Kate Gerharda Anna Fabius (geb. 1899), Mary Levick Fabius (geb. 1901) en Jan Arnold Gerhardus Fabius geb., 1905 540 http://proxy.handle.net/10648/2b4a2928-bccc-4c65-a897-b01857cbe38d Jeanne Barbara Geerlink-Fabius geb., 1903 541 http://proxy.handle.net/10648/76db6e8b-01ab-4492-94be-0b56c8b930b7 Jan Fabius, 1904-1955 542 http://proxy.handle.net/10648/386bd0fd-0324-41ba-9df1-05925bd4341d Kaeso Fabius geb., 1908 543 http://proxy.handle.net/10648/8ae86d52-f999-471a-a55b-342b74cc57b3 Jan Christiaan Fabius geb., 1908 544 http://proxy.handle.net/10648/b2aaa68a-942c-4a26-8347-2dfb6c00797e Albert Fabius, 1908-1940 545 http://proxy.handle.net/10648/cabf8c45-bccd-47f9-8b45-8c963ea418f6 Nelly van Lier-Fabius geb., 1909 546 http://proxy.handle.net/10648/3dfed60d-4c44-4d4c-95c5-4402c52e1adb Louise Catharina Elisabeth Bierman-Fabius, 1909-1935 547 http://proxy.handle.net/10648/bf83d279-7366-4ea3-82bb-315f81e0f6cb Maria Regina van Reede-Fabius geb., 1910 548 http://proxy.handle.net/10648/20121571-0360-49a1-b9c9-e0c838a51d43 Caecilia van Manen-Fabius geb., 1911 549 http://proxy.handle.net/10648/ee76d4d6-fccd-44f9-ad87-0a9456063f1d Gerhardus Fabius, 1911-1957 550 http://proxy.handle.net/10648/5f6f2b1e-67ee-4ac5-94d1-ba888f0915af Willem Jan Knockers Fabius, 1912-1960 551 http://proxy.handle.net/10648/f1cedfae-1ef5-4739-820e-a197193901e9 Willy Swellengrebel-Fabius geb., 1912 552 http://proxy.handle.net/10648/72359e8e-400a-4765-b644-23afe33f1893 Maria van Laer-Fabius geb., 1913 553 http://proxy.handle.net/10648/8beae6ae-0e5d-41ee-aa38-c58a67b35e34 Cecilia Voûte-Fabius geb., 1913 554 http://proxy.handle.net/10648/a4acf663-33ff-4d85-ab02-c7c5859957ee Johanna Carolina Henrietta Posthumus-Fabius geb., 1913 555 http://proxy.handle.net/10648/efdfd2be-79bc-4060-bfd8-15b2dcaa5f56 Foppe Jan Wijbrand Fabius geb., 1913 556 http://proxy.handle.net/10648/43affdb2-ee7b-4458-9647-347c34e7b294 Bertha Fontein-Fabius geb., 1913 557 http://proxy.handle.net/10648/55ff15da-89f2-4f26-8610-60c87178edb1 Johanna Elisabeth van Rappard-Fabius geb., 1914 558 http://proxy.handle.net/10648/7fef04ab-cf77-44bc-bc68-97b8b52e3fc1 Henriëtte Elisabeth ter Haar-Fabius geb., 1915 559 http://proxy.handle.net/10648/2d428277-f957-4802-ac89-d1550604ad78 Gerhardus Fabius geb., 1916 560 http://proxy.handle.net/10648/23c32b59-f63b-4a99-adac-15002f86e46d Carolina Petronella Cornelia Fabius (1916-1952), Henriëtte Wilhelmina Fabius (geb. 1919) en Maria Albertina Fabius geb., 1924 561 http://proxy.handle.net/10648/ddebd59e-5f9f-4182-a566-5f469c22aa79 Emilie Anna Wiebenga-Fabius geb., 1917 562 http://proxy.handle.net/10648/98837878-9142-4bd9-9ba0-3419b5471585 Carel Pieter Cornelis Fabius geb., 1917 563 http://proxy.handle.net/10648/16af9177-d71c-4fed-984e-1a19281a86f9 Jacoba Cornelia Fabius (geb. 1918) en Nelly Fabius geb., 1922 564 http://proxy.handle.net/10648/ebbb7a59-ff3b-486a-aa1b-5e4ed78829d6 Maria Catharina Fabius (geb. 1918) en Bernardina Gerarda Fabius geb., 1923 565 http://proxy.handle.net/10648/b6c0c57c-7298-4079-bd87-e5fc69a2b815 Josina Clara Maria Fabius geb., 1920 566 http://proxy.handle.net/10648/2fc1a1f8-19c4-48ef-a112-31555f9ca861 Jeanne Albertine Fabius geb., 1920 567 http://proxy.handle.net/10648/47734a71-f597-403c-8d2e-c3cda2ef3bbe Cornelia Sophia Fabius geb., 1922 568 http://proxy.handle.net/10648/c80576dd-a957-4061-a8fc-dbd721d43cb8 Mena Ninetta Fabius geb., 1922 569 http://proxy.handle.net/10648/445f9e2d-05c9-4035-9464-378485a7aec3 Johan Fabius (geb. 1922), Herrius Fabius (1925-1948), Anneke Fabius (geb. 1926) en Jaap Fabius geb., 1933 570 http://proxy.handle.net/10648/d525a7c5-40f3-4b7d-8198-9a33cd2988e2 Anna Maria Johanna Fabius geb., 1924 571 http://proxy.handle.net/10648/8d7c4c1c-f3d9-476c-8747-df172cc79bc9 Elise Wilhelmina Fabius (geb. 1926) en Gerbert Henri Fabius geb., 1927 572 http://proxy.handle.net/10648/751f1490-2f31-4807-af3c-20999cfc8fa6 Anton Johan Marius Fabius (geb. 1928) en Manfred Adolf Fabius geb., 1930
C Stukken betreffende aanverwante geslachten I Meesters

Hendrik Meesters (1824-1884) huwde 15 januari 1851 te Steenwijk met Elisabeth Susanna Fabius (1828-1853).

573 http://proxy.handle.net/10648/b3a1c4ba-dc1e-4d7e-b19d-5e87e93f3399 Open brief van de Staten der Lantschap van Overijssel, waarin melding wordt gemaakt van een koop betreffende enkele landbouwproducten, tussen hen en Everhart ter Stege gesloten. Afschriften. 7 januari 1635 2 bladen 574 http://proxy.handle.net/10648/4add659d-6c3f-4552-8b8d-f091627a0fca Schuldbekentenis van Bastiaan Woel voor Jan Meijster, met uithangende zegels van Butten en Willem Clotterboocke, schepenen van Brielle, met copie. 29 mei 1700 1 charter en 1 blad 575 http://proxy.handle.net/10648/fb8d3da9-a427-47ba-9f4c-353ed4aea2c5 Koopbrief van Arnold Vedder, oud-burgemeester van Steenwijk betreffende een hofstede voor de Heer A. baron Sloet en Vrouwe Anna Sloet geboren Pannenbergh. 9 juli 1763 1 stuk 576 http://proxy.handle.net/10648/c018636e-9e89-4886-8463-4f5155b49424 Koopcontract tussen Joost Griven en Geertje Luffers enerzijds en weduwe H. Meesters anderzijds betreffende een hof, gelegen buiten Steenwijk. 10 februari 1810 1 stuk 577 http://proxy.handle.net/10648/d49b7e2a-3e9b-4f32-9ac7-85a6de6a1cee Codicillaire verklaring van weduwe J. Meesters-Tromp, bepalende dat de interest van een obligatie jaarlijks uitgereikt moet worden aan de meestbehoevende huiszittende armen te Steenwijk, met aantekeningen inzake de uitvoering 1844-1918. mei 1837 1 stuk 578 http://proxy.handle.net/10648/32a4b70a-d131-481c-9fc5-ff9aba8af5c5 Brief van Mevrouw Meesters-Tromp aan haar zoon Titus. 3 oktober 1842 1 stuk 579 http://proxy.handle.net/10648/dbb662ff-8c19-4a11-89af-d1dd6669e45f "Het Steenwijker Weekblad", met een artikel over J. Meesters, burgemeester van Steenwijk. 10 december 1867 1 stuk 580 http://proxy.handle.net/10648/eeed4cbe-cc81-49f9-8af0-af379aab9bd6 "De Provinciale Overijsselse Zwolsche Courant", met een artikel over J.R. Meesters. 4 december 1900 1 stuk 581 http://proxy.handle.net/10648/bc6adcb4-d605-4877-a1ec-b8ad3bdadf8c Brief van A.N. Fabius aan Mejuffrouw R. Meesters inzake familiestukken. 28 augustus 1922 1 stuk
II Jalink

Odilia Pothoff (geb. 1685) weduwe van Mr. Arnoldus Fabius (1674-1707) hertrouwde 19 maart 1709 met Martinus Jalink, secretaris van het landrentambt van Twente.

582 http://proxy.handle.net/10648/d2811e25-219f-452b-9ba0-069e011576ea Publicatie van de Gedeputeerden van de Staten van Overijssel betreffende versterf, erfwinninge, opvaart, vrijkoop enz. van de goederen onder het landrentambt van Twente ressorterende. mei 1708 1 stuk
III Van de Graaff

Henri Carel van de Graaff (1853-1928), burgemeester van Neede, huwde 15 juni 1882 met Barbara Henrica Fabius (1856-1896).

583 http://proxy.handle.net/10648/2770ca85-556e-4fd3-a247-4faf0df3e4a6 Benoeming van Sebastiaan van de Graaf tot majoor-titulair bij het regiment te paard van de generaal-majoor Van Regteren, als opvolger van wijlen Fredrik Hendrik Schortes. 17 november 1741 1 charter 584 http://proxy.handle.net/10648/1575f8e9-6398-42cf-b6f9-34e1573fe341 Ansichtkaart van het kerkpleintje te Neede, waar Henri Carel van de Graaff burgemeester was. 1 stuk
IV Janssen

Otto Gerhard Heldring (1762-1841) huwde 8 mei 1796 te Pfalzdorf (Kleef) met Louisa Gertruda Janssen (1764-1840), dochter van Johannes Wilhelm en Louisa Gertruda Feldmann. Zijn kleinzoon Jan Lodewijk (1852-1923) huwde 18 september 1884 te Amsterdam met Geertruida Margaretha Jacoba van Eeghen (1854-1911), dochter van Christiaan Pieter en Catharina Huidekoper.

Haar nicht Catharina Gunning (geb. 1883) huwde 27 juli 1911 te Hilversum met Dammes Paulus Dirk Fabius (1879-1943).

Johannes Wilhelm Janssen (1738-1822)

een der nazaten van Conrad von Blaespiel, was o.a. predikant te Pfalzdorf, te Calcar en wederom te Pfalzdorf. Hij was gehuwd met Louise Gertrude Feldmann (geb. 1763).

585 http://proxy.handle.net/10648/0573a61f-69f3-462c-89b6-e8f52066b448 Getuigschrift van J.A. Melchior, professor te Duisburg, voor D. Janssen (bedoeld J.W. Janssen). 15 januari 1758 1 stuk 586 http://proxy.handle.net/10648/5e82b0d7-ce2a-403b-b6e8-1ba343880956 Bewijs van inschrijving in het Album Studiosorum van de Universiteit te Groningen. 8 maart 1758 1 stuk 587 http://proxy.handle.net/10648/3872b13f-60c3-4ed9-8332-fd067e03e72b Getuigschriften van Daniël Gerdes (1698-1765), Ewaldus Hollebeek (1719-1796) en Paulus Chevallier (1722-1796), professoren aan de Universiteit te Groningen. 4 april - 12 april 1759 3 stukken 588 http://proxy.handle.net/10648/931b8be0-830b-49df-9115-42b6762eb96a Beroepsbrief van de Colonisten-Gemeente te Pfalzdorf. 25 mei 1760 1 stuk 589 http://proxy.handle.net/10648/bada9c37-263e-447e-8bdc-1a4bd4e0602e Beroepsbrief van de burgemeester, schepenen en de raad der stad Duisburg voor J.W. Janssen, predikant te Calcar. 18 december 1771 1 stuk 590 http://proxy.handle.net/10648/336012ce-e525-4f83-8df4-58a401808621 Beroepsbrief van de Gemeente te Pfalzdorf. 1 november 1772 1 stuk 591 http://proxy.handle.net/10648/ed3511a9-2c72-462e-ab8d-9b6ab8826e7c Stukken betreffende de viering van het 50-jarig ambtsjubileum van J.W. Janssen, predikant te Pfalzdorf. 15 juli 1810 4 stukken 592 http://proxy.handle.net/10648/b1ee9ce8-b6da-4a63-8de5-4e6002fc1ebd Brief van J.W. Janssen aan een onbekend persoon, waarin hij gedeeltelijk zijn leven beschrijft. z.j. 1 stuk 593 http://proxy.handle.net/10648/cfc4be11-5821-4fe9-b6a9-71dd8f7b0ed6 Laatste wilsbeschikking van J.W. Janssen, predikant te Pfalzdorf. 1821 2 stukken 594 http://proxy.handle.net/10648/5bb1b888-0246-4802-a0c2-3ce1242b4fa2 Levensbeschrijving van J.W. Janssen door zijn kleinzoon Leonhardt Johannes Friedrich Janssen (1806-1869). 1831 1 katern
Daniel Johannes Janssen (1783-1846)

was o.a. predikant te Pfalzdorf en te St. Petersburg. Hij was de zesde en jongste zoon van J.W. Janssen.

595 http://proxy.handle.net/10648/8c4fd9fa-5a74-4a0f-a086-20c0c457816b Aanbevelingsbrief van J.W. Janssen voor zijn zoon D.J.Janssen. 11 september 1803 1 stuk 596 http://proxy.handle.net/10648/f0f9c838-5b87-43ed-aecd-d4ba17edc440 Contract tussen J. Meerman, door de ouderlingen en de diacenen der Hollandsche Gereformeerde Gemeente te St.Petersburg geautoriseerd om de vacerende predikantsplaats aldaar met een bekwaam persoon te vervullen, en Daniël Johannes Janssen, adjunct-predikant te Pfalzdorf. 8 juli 1809 1 katern
Wilhelmus Johannes Albrecht Janssen (1804-1864)

kleinzoon van J.W. Janssen, broer van L.F.J. Janssen, was van 1826-1829 predikant te Eck en Wiel.

597 http://proxy.handle.net/10648/bfa5a8b0-f8d4-4765-89d9-f39ef64e3d48 Preek van W.J.A. Janssen over 2 Corinthiers 4:5 bij zijn intrede in de gemeente van Eck en Wiel. 1826 1 katern
Johann Jacob Janssen

kleinzoon van J.W. Janssen, werd 3 februari 1813 te Herwen geboren en overleed 17 augustus te Overveen.

598 http://proxy.handle.net/10648/c5912a16-4614-4382-9ade-c907cb931621 Brief van Otto Gerhard Heldring aan J.J. Janssen te Overveen bij Haarlem. 26 juli 1869 1 stuk 599-601 Stukken betreffende Het Blaespielsches Stipendium Familiae.

Het Blaespielsches Stipendium Familiae werd op 11 september 1662 gesticht door Conrad von Blaespiel, derde zoon van Hendrich von Blaespiel en Anna von Hammerstein, ter financiële ondersteuning van studerende familieleden.

599 http://proxy.handle.net/10648/6d329a66-e9ac-4fa7-ba28-51a74b03da0e Stukken betreffende Het Blaespielsches Stipendium Familiae, 1677-1835 1 bundel 600 http://proxy.handle.net/10648/0c65339f-1f83-458b-8b37-8fa3bead5dec Sententies inzake geschillen over Het Blaespielsches Stipendium Familiae, 18 juni 1749 - 30 december 1773 5 katerns 601 http://proxy.handle.net/10648/cf7ec1c1-447d-43d9-ad4c-318cb2123acb Stamregister van de familie von Blaespiel. 1 stuk
602-603 Diversen 602 http://proxy.handle.net/10648/2e8ea6fd-a2ea-4c7b-91c8-2ae3fb3bd6e0 Getuigschrift van goed gedrag en onberispelijke levenswandel van Johannes à Zunis (geb. 21 oktober 1696), gegeven door Petrus Jacobus Giustunius, 23 februari 1726 1 stuk 603 http://proxy.handle.net/10648/450a06f7-500c-46b0-a716-dc0951ad90bd Getuigschrift van Johan Gerhard Mercken namens de classis van Dusseldorp voor Johannes von Zaun, 12 augustus 1770 1 stuk
V Beudeker

Anna Petronella Beudeker (1827-1905) huwde 4 mei 1854 met Gerhardus Cornelis Fabius (1813-1887). Zie ook B XXXVII.

604 http://proxy.handle.net/10648/60f68792-3b59-4fcd-9138-b96caefa35c9 Genealogische aantekeningen en krantenknipsels. 1 omslag 605 http://proxy.handle.net/10648/c6f05a7c-ce25-4a82-84f8-c1250c14325e Notitieboek van jaarlijkse inkomsten en uitgaven van Frans Beudeker, beginnende met het jaar 1770. 1770-1807 1 deel 606 http://proxy.handle.net/10648/f30f1e93-51de-4073-8df0-021282869e56 Extract uit het geboorteregister der Burgerlijke Stand van Utrecht betr. Anna Petronella Beudeker. 12 maart 1854 1 stuk
VI Zomer

Neelena Johanna van de Moer (1817-1896), dochter van Johannes Jacobus van de Moer en Zwaantje Zomer,huwde 11 oktober 1835 met Arnold Nicolaas Fabius (1805-1880) en Hendrik Meesters (1824-1884) zoon van Matthijs Meesters en Roelofje Zomer huwde 15 januari 1851 met Elisabeth Susanna Fabius (1828-1853). Zie ook B VI.

607 http://proxy.handle.net/10648/ec64405a-2922-4383-85c8-067b109592a5 Genealogische gegevens. 1 omslag 608 http://proxy.handle.net/10648/db82fa9e-0908-4e14-b288-403baa4628e4 Diploma van de Maatschappij van Weldadigheid voor J. Zomer. 15 februari 1820 1 stuk 609 http://proxy.handle.net/10648/cfb0e15e-5c0a-4637-a094-9a6865c9056c Brieven van H.L. van der Licht aan Mevrouw N. Zomer. 23 januari en 6 februari 1835 2 stukken
VII Van Voorthuysen

Aagje van Voorthuysen (1785-1851) huwde 10 april 1804 met Jan Christiaan Fabius (1780-1852). Zie ook B XXIX.

610 http://proxy.handle.net/10648/6bea082c-f441-4989-99d4-109a991ea292 Afscheidsbrief van Aagje van Voorthuysen aan haar kinderen. 1844 1 stuk 610A http://proxy.handle.net/10648/7334e0a2-2d17-4819-8281-50d8ce3d199d Brieven met genealogische gegevens en kwartierstaat betreffende de familie van Voorthuysen. juli 1907 - sept. 1946 5 stukken 610B http://proxy.handle.net/10648/3379f9d0-e517-4710-8e6e-0e718ee3e37c Brief van A. Fabius-van Voorthuysen aan haar dochters. augustus 1845 1 stuk 611 http://proxy.handle.net/10648/cc0b405a-2211-42c7-8298-ce0ec988d964 Afschriften van de Acte van Bewaargeving en van de Olografische Beschikking van Vrouwe A. Fabius-van Voorthuysen. 30 augustus 1845 1 stuk 612 http://proxy.handle.net/10648/972d8327-382c-4d4d-a0af-81e8cb44c788 Zegewens van A. Fabius-van Voorthuysen voor een vriendin. januari 1848 1 stuk 613 http://proxy.handle.net/10648/0293af0e-c94a-4891-be70-25036d4aef84 Overlijdensbericht van A. Fabius-van Voorthuysen. 16 juli 1851 1 stuk
VIII Van de Moer

Neelena Johanna van de Moer (1817-1896) huwde 11 oktober 1835 met Arnold Nicolaas Fabius (1805-1880). Zie ook B VI.

614 http://proxy.handle.net/10648/230e4390-d289-4b14-81ba-5d87181091df Genealogische aantekeningen, krantenknipsels, verlovingsberichten, ondertrouwkaarten, bruiloftsliederen, verjaardagsverzen, overlijdensberichten enz. betreffende leden van de familie Van de Moer. 1 omslag 615 http://proxy.handle.net/10648/27994055-cf6a-4d4d-aa09-cf7e61448268 Lijst van het effectenbezit van Neelena Johanna van de Moer. november 1835 1 blad 616 http://proxy.handle.net/10648/5347abfe-2335-4f2e-9e8b-cf55a10acf72 Stuk betreffende de scheiding van een perceel bouwland tussen Matthijs Meesters en Neelena Johanna van de Moer. 1 mei 1854 1 stuk 617 http://proxy.handle.net/10648/4621dce7-9008-49f7-9bf3-108041c9f3f1 Brieven van Neelena Johanna van de Moer aan haar zoon P.J. Fabius en diens vrouw H. Stephanus te Amsterdam. 1867-1896 17 stukken 618 http://proxy.handle.net/10648/bc68495c-3b8a-43b7-bbda-0ebd75924f71 Brieven van Neelena Johanna van de Moer aan haar zoon J.J. Fabius en diens vrouw H.S.C. van Dam. 1868-1890 11 stukken 619 http://proxy.handle.net/10648/b1de8880-0b33-4889-8a6c-0927325b0e23 Overlijdensbericht van Neelena Johanna van de Moer. 17 mei 1896 1 stuk
IX Van Marle

Petrus Henricus Perizonius van Marle (1802-1876) huwde 27 juli 1830 met Sebilla Geziena Fabius (1807-1857). Zie ook B VII.

620 http://proxy.handle.net/10648/49816182-c174-4a21-9a6c-c0fb37b81981 Overdracht van een vrouwenzitplaats in de Hervormde Groote Kerk te Steenwijk door P.H.P. van Marle, Th.H.P. van Marle en G.C. van Marle aan A.N. Fabius. 7 maart 1865 1 stuk
X Van Erp Taalman Kip

Petronella Christina Joanna van Erp Taalman Kip (geb.1864) huwde 23 oktober 1884 met Gerhardus Fabius (1860-1928). Zie ook B LIV.

621 http://proxy.handle.net/10648/7087e7e8-8ffc-49cf-bd94-45f750b55fde Condoleantiebrieven gericht aan Mevrouw Fabius-van Erp Taalman Kip bij het overlijden van haar echtgenoot G. Fabius. november 1928 13 stukken 621A http://proxy.handle.net/10648/757d032c-1dd6-420f-aedd-bf8fe98fac16 Brieven, aantekeningen, krantenknipsels, extracten uit registers van de Burgerlijke Stand, overlijdensberichten, dienststaten en andere stukken betreffende de familie Van Erp Taalman Kip en het aanverwante geslacht Poulle. (Bijeengebracht ±1930-1950). 1 omslag 622 http://proxy.handle.net/10648/907ab5b8-7844-4a58-a9d3-99793a6e226f Stukken betreffende de koop van een herenhuis te Breda, gesloten tussen Mevrouw de weduwe G. Fabius geb. van Erp Taalman Kip en Mevrouw Laman Trip geb. van der Lek de Clercq. april 1940 2 stukken
XI Böhl

Franz Marius Theodor Böhl (geb.1882) huwde 16 april 1914 met Elisabeth Fabius (1886-1921).

623 http://proxy.handle.net/10648/ae1512e8-68ed-4cfc-aaaf-853affe7199d Genealogische aantekeningen en krantenknipsels. 1e helft 20e eeuw 1 omslag 624 http://proxy.handle.net/10648/9d18032a-aa00-4de2-9d3c-560526bc5e14 "Kanaäan voor den intocht der Israëlieten, volgens Egyptische en Babylonische bronnen". Rede bij de aanvaarding van het Hoogleraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Groningen, uitgesproken door Dr. F.M.Th. Böhl. 1 maart 1913 1 deeltje 625 http://proxy.handle.net/10648/02922312-7235-4d12-990f-99ed9062a8bc "De Toekomst", weekblad voor Nederland waarin het artikel "Le Christianisme Allemand", door F.M.Th. Böhl. 4 maart 1916 1 stuk
XII Diversen 626 http://proxy.handle.net/10648/c36825f5-cb1e-4435-991d-e2e7d8e214e2 Aantekeningen en brieven betreffende wapens van aanverwante geslachten, met enkele afbeeldingen. c.1935 1 omslag 627-722 Genealogische aantekeningen, ingekomen brieven, krantenknipsels geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten, extracten uit geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters der Burgerlijke Stand, kwartierstaten en staten van dienst betreffende de families. c.1920 - c.1950 96 mappen 627 http://proxy.handle.net/10648/09256ded-e75f-410c-8d0f-9231368bcae7 Adèr. 628 http://proxy.handle.net/10648/141c8619-12c6-428b-a578-f7330395393b Van Baak. 629 http://proxy.handle.net/10648/52c05800-3bc6-451a-9a00-96a814972efa Berewout. 630 http://proxy.handle.net/10648/eb7432ac-c6e8-46f1-9778-65bb5e2cce95 Biebericher. 631 http://proxy.handle.net/10648/c23d2d70-a1ad-40db-823a-5438629c7b85 Bodde. 632 http://proxy.handle.net/10648/8d84fcd0-7dc1-4e62-86d6-c58c1681e6d9 Boissevain. 633 http://proxy.handle.net/10648/e1ea015f-2e48-4895-b2e8-7ca7cf072e4a Boon van Ostade. 634 http://proxy.handle.net/10648/101fd038-c785-4a54-9d01-6cf3ae206479 Ten Bosch. 635 http://proxy.handle.net/10648/638662d3-a75e-41e0-b28d-dfb8d624af4a Bouricius. 636 http://proxy.handle.net/10648/ff0ba5b7-e145-4beb-b5d0-42c0ba96b3de De Brauw. 637 http://proxy.handle.net/10648/add743fb-251d-4185-b57d-a545aec1fcb7 Brouwer. 638 http://proxy.handle.net/10648/6551e70c-b696-44fb-92e2-db2e840b28f3 Bueno de Mesquita. 639 http://proxy.handle.net/10648/8bb30f64-b4ee-4b37-8564-409ef5df83fe Bijsterus. 640 http://proxy.handle.net/10648/ff697e62-0bb8-47ce-a197-0b0ec69aa2cd Le Coultre. 641 http://proxy.handle.net/10648/6763ae96-5b0e-48ce-87ab-264ecc828593 Cremer Eindhoven. 642 http://proxy.handle.net/10648/1e737077-b3b0-4b23-9272-fbca400ea824 Dabenis. 643 http://proxy.handle.net/10648/60927bca-5db3-42df-866c-94416536df56 Van Dam. 644 http://proxy.handle.net/10648/ff91dc8a-992d-4630-9417-990a0b0ff7c7 Donkersloot. 645 http://proxy.handle.net/10648/1fb0de6a-284d-4fa2-a040-34bb78c3e295 Dwars. 646 http://proxy.handle.net/10648/7d1eca45-f6d2-435a-9f26-7a0237b51824 Dijxhoorn. 647 http://proxy.handle.net/10648/9b5e2e59-7152-4001-b024-cf4050b49827 Eckelboom. 648 http://proxy.handle.net/10648/29ea508e-ea88-495e-a4d5-6ae106d592de Eekhout. 649 http://proxy.handle.net/10648/4c041901-5d8c-4216-9d5d-c3331a79a867 Engelberts. 650 http://proxy.handle.net/10648/ca529f8e-a783-4bdf-b0eb-b0e2145e57cc Ernste. 651 http://proxy.handle.net/10648/f7000609-cd79-400d-af1d-92c1d26b97fc Eytelwein. 652 http://proxy.handle.net/10648/695dee67-184e-4750-af44-cef02633a603 Geerlink. 653 http://proxy.handle.net/10648/019ce952-7905-4b40-8057-72f4254db66b Gobius. 654 http://proxy.handle.net/10648/cdde222a-0ada-4286-b472-c31ef3b5e672 Gunning. 655 http://proxy.handle.net/10648/e12e8993-94d1-444d-a7c3-ef210ca00d9c Ter Haar. 656 http://proxy.handle.net/10648/a524732a-df44-4f32-9556-4071fbcd94c4 Halbertsma. 657 http://proxy.handle.net/10648/83976cc7-004d-4c9c-9d1c-49a6df3f8a28 Hamelberg. 658 http://proxy.handle.net/10648/10d39b58-2cb0-466f-8be3-f1c362807fe9 Hasselaer. 659 http://proxy.handle.net/10648/0a01d57e-e49a-405d-ad0f-1766dd19a661 Haubener. 660 http://proxy.handle.net/10648/e313fbf0-fa83-46ce-901c-52471c729d6f Höpink. 661 http://proxy.handle.net/10648/331ef016-df64-4fe5-892d-58138496c2d7 De Kempenaer. 662 http://proxy.handle.net/10648/de627dbb-9738-4577-a969-d9e5ae8c13fc Ketjen. 663 http://proxy.handle.net/10648/fd37147e-0511-4633-abed-156742159065 Knuttel. 664 http://proxy.handle.net/10648/34473360-5165-4a7b-a9cf-dbbc236129ec De Koning. 665 http://proxy.handle.net/10648/6bc635f3-abd7-493b-9f73-3b28f83d01ee Koopman. 666 http://proxy.handle.net/10648/26a4aae1-ff96-49e4-9c6e-dd64fed71323 Krantz. 667 http://proxy.handle.net/10648/bb911acf-81be-4649-adf1-c5e3bc652671 Van Laer. 668 http://proxy.handle.net/10648/f8104080-ab3d-482a-8b3b-557d3dd5c048 Lampe. 669 http://proxy.handle.net/10648/2c558f3c-02c5-469c-a10c-cf773b160006 Lette. 670 http://proxy.handle.net/10648/9a1c38e6-1bcd-4c7e-99b2-948ad1990f99 Van Lier. 671 http://proxy.handle.net/10648/4dcb074a-b7d4-400b-814f-5701abd61c38 Van der Linden. 672 http://proxy.handle.net/10648/d0134c85-a19f-48cf-acaa-c688ac6e4bc9 Lisman. 673 http://proxy.handle.net/10648/6b1a1cee-7f0d-40ba-9b29-ff643bccaad0 Loeff. 674 http://proxy.handle.net/10648/f59aeeab-e0f7-4b73-b935-d8c88dc996ee Van Manen. 675 http://proxy.handle.net/10648/68cfb440-fa54-4717-9dc5-613a93a79f89 Martens. 676 http://proxy.handle.net/10648/f13c6681-5d76-4941-a88e-2dcaaa8845f8 Van der Mersch. 677 http://proxy.handle.net/10648/232f07b9-db33-4def-9af3-ce2071a4a91d Metelerkamp. 678 http://proxy.handle.net/10648/39f6d610-e1d5-4ea7-8f7c-e2cefc18c0ce Muntz. 679 http://proxy.handle.net/10648/0050e08c-468c-49d9-9019-53c9f168cb9e Van Muyden. 680 http://proxy.handle.net/10648/f5c64d0e-dae0-40f8-8636-95df447d4108 Ninck Blok. 681 http://proxy.handle.net/10648/eccd7d3a-27fd-44d6-b16c-e0439ce4b995 Van Noppen. 682 http://proxy.handle.net/10648/1aae5645-2899-4ca2-9a7c-158d2e915a81 Noyon. 683 http://proxy.handle.net/10648/49fdfbef-0f96-45bc-8bb6-133206bccc0d Olie. 684 http://proxy.handle.net/10648/4b32acda-6649-4c26-86c2-9c54250679ac Oosterman. 685 http://proxy.handle.net/10648/82fc7af5-68c6-42ca-b26d-bf36044e3f11 Van Pabst. 686 http://proxy.handle.net/10648/22c34e47-4a56-44a7-80ac-8e8d974876e0 Paris. 687 http://proxy.handle.net/10648/db09208f-fc91-454f-8cb9-816c82eff056 Piebé. 688 http://proxy.handle.net/10648/7d640a46-a011-49fb-9aba-9af8b4ffe700 Van de Poll. 689 http://proxy.handle.net/10648/1a579972-10ad-4ee5-b1e6-bdf8498df3d5 Post. 690 http://proxy.handle.net/10648/14c7bc92-cd4b-4d13-a01b-5be037106fb6 Post van der Burg. 691 http://proxy.handle.net/10648/dc8b4c57-723e-4223-9aa5-34756d44360b Posthuma. 692 http://proxy.handle.net/10648/5e60725b-a847-4870-864c-ca0ea55f106c Posthumus. 693 http://proxy.handle.net/10648/d0b770e7-3d3a-4f4c-a836-afd380aebef2 Prehn. 694 http://proxy.handle.net/10648/c250ee9f-1c90-4511-9e55-076c25f46f1b Quarles van Ufford. 695 http://proxy.handle.net/10648/41ce4ad8-a3c7-405e-bc2c-0b37fa9152a8 Van Rappard. 696 http://proxy.handle.net/10648/e8a0f102-ef1d-4873-84de-1b5d9a89fc7b Van Reede. 697 http://proxy.handle.net/10648/980dc139-3a5b-4cfa-b385-793ac968e254 Rouffaer. 698 http://proxy.handle.net/10648/414d837d-d528-4bf7-bc4b-e6347f50792e Scheltus. 699 http://proxy.handle.net/10648/ed992f3f-f3c5-4c8c-b317-2786ceac787e Schuurman. 700 http://proxy.handle.net/10648/47f491dd-f5a8-461d-9fbf-b45cd7f52168 Scriverius. 701 http://proxy.handle.net/10648/519e7cd0-738e-4969-8296-fd19625f53f4 Van der Sluis. 702 http://proxy.handle.net/10648/550efe21-56f6-4eed-953b-1a1a092a21c2 Stavenisse. 703 http://proxy.handle.net/10648/8e501b3f-3182-48fa-82db-7207f20eb623 Stephanus. 704 http://proxy.handle.net/10648/3134974c-5d0c-4028-bc27-e72a94d0bdcb Streso. 705 http://proxy.handle.net/10648/ff04bbf0-56bd-43b7-bd14-b29a1c69177a Swellengrebel. 706 http://proxy.handle.net/10648/e6f6cd75-92ea-4221-af50-cfe5a8f3f2f6 Thomassen à Thuessink van der Hoop. 707 http://proxy.handle.net/10648/264e2f65-a7c2-4955-b38d-580ebc5b6557 Van Tienhoven. 708 http://proxy.handle.net/10648/0b71ec4e-27b9-4928-8bab-4874c128d01d Tobias. 709 http://proxy.handle.net/10648/ff32c5f7-b5ec-4728-8adc-a250cd186f50 Treub. 710 http://proxy.handle.net/10648/5318db01-a2dd-4409-87d8-e262a3c752f4 Tuttel. 711 http://proxy.handle.net/10648/05f5aa3a-18e1-4af2-bc95-99c9de004e03 Umbgrove. 712 http://proxy.handle.net/10648/269c5f5b-3062-448f-a290-fbff97119a02 De Vaynes van Brakell. 713 http://proxy.handle.net/10648/53065774-f831-48a5-8e6d-35ed479b2ee4 Van der Veur. 714 http://proxy.handle.net/10648/0c398397-e97a-4f93-b7d3-15632598f37f Vis. 715 http://proxy.handle.net/10648/8496e3ee-3a85-4026-9b2a-e8debced1668 Voerman. 716 http://proxy.handle.net/10648/13ca2503-db28-42bf-9adf-c8948aae27a2 Voûte. 717 http://proxy.handle.net/10648/c913ba99-3ed6-4f03-96b9-11c12593fce4 Vrijthoff. 718 http://proxy.handle.net/10648/acd14dba-a0ea-4541-a303-2abfa1487fc2 Wessanen. 719 http://proxy.handle.net/10648/43310394-5dd3-47c5-bcb5-bc0432f4a6d1 Wesseling. 720 http://proxy.handle.net/10648/074074cf-dda9-449b-9a12-900f1ab6f8e7 Weyland. 721 http://proxy.handle.net/10648/b39d5c58-f35b-4986-bb12-5ad6798e00a8 Wolters. 722 http://proxy.handle.net/10648/ba1dc837-3894-410c-9077-05b77fd3c4c4 IJssendijk.
D Stukken waarvan het verband met de rubrieken A-C niet is gebleken 723 http://proxy.handle.net/10648/dbb89df0-a9b7-4e01-9576-47422ddd2e8a Verzoek van Lukas ten Belte en Luytien Hendrix aan de Edele Moogende Heren de Gedeputeerden van de Staaten deser provintie van Overijssel om de behandeling van hun geschil met Peter Dircx uit te stellen tot de volgende vergadering. z.j. 1 stuk 724 http://proxy.handle.net/10648/e854eed8-1f1e-4ff0-b300-e2afb487c921 Aantekeningen van de geboorten van de kinderen van Heyman van Dyck en Hester van Brevoort voor Maartje Heymans van Dyck. ±1700 1 katern 725 http://proxy.handle.net/10648/5ffcb9a1-06e1-4da3-8863-05ea5c7b3983 Koopbrief van Pieter Wijchers en Kop Albers voor Gerrit Harmsz. de Boer en Annegien Andries betreffende een stuk land gelegen in Scheerwolde. 8 januari 1700 1 stuk 726 http://proxy.handle.net/10648/27662887-d69e-4268-979c-e69279b89490 Gerechtelijke acte betreffende de scheiding tusschen Elisabeth Plettenaar en Jan ten Cate. Met uithangend zegel van het Hof van Justitie van de voormalige gewesten van Holland en Zeeland. 2 oktober 1801 1 katern 727 http://proxy.handle.net/10648/5bd9f4ac-96ab-49cb-b30e-c02f2831bc08 "Ueber Retentio Placentae". Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde bei der Hohen Medicinischen Facultät der Ludewigs-Universität Giessen eingerichtet von Derk Mestingh. 1884 1 katern 728 http://proxy.handle.net/10648/06e2482b-bfb9-4d04-885b-6abb2f8c9a60 Kranten, waarvan de samenhang met de collectie niet is gebleken. augustus 1885 - juni 1920 4 stukken Lijst van archivalia en boeken op 14 april 1969 geschonken door de heer G. Fabius te Woudenberg Archivalia 729 http://proxy.handle.net/10648/58f0d6d1-0238-4f23-a572-de2fb426ccd9 Genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Fabius en aanverwante geslachten. 1 omslag 730-732 Verslagen van Johannes Fabius van reizen door hem gemaakt naar Italië, Parijs en Londen. 1921 3 deeltjes 730 http://proxy.handle.net/10648/ebf7daca-51a3-40af-bc3f-53fe12443f46 deel 1. 731 http://proxy.handle.net/10648/7f612a79-8aeb-46f1-8877-fb1c77a088f5 deel 2. 732 http://proxy.handle.net/10648/8d806454-36a8-4343-8f88-86494677621b deel 3. 733 http://proxy.handle.net/10648/e1c81eb4-06c5-4c19-b621-84e3754092db Agenda met familie-aantekeningen toebehorende aan J.E.F. Fabius-Bouricius. c. 1852 1 deel Boeken: geplaatst bij het archief Fabius 734 http://proxy.handle.net/10648/4d3deaf8-95d2-457d-a024-d884f44ae628 A.N.J. Fabius, Novellen uit het kleinsteedse Haarlem. z.j. (1884) 735 http://proxy.handle.net/10648/7cfd6731-df95-453d-abe5-474480688f06 D.P.D. Fabius, Voorheen en thans. Amsterdam. 1886 736 http://proxy.handle.net/10648/d4473c97-e051-4c43-92f2-da1dddc97a4d E. Fabius, Specimen psychogico-medicum de somnis. Amsterdam. 1834 737 http://proxy.handle.net/10648/dc06ccfc-f2c8-4a02-a7fd-48e920b9ab56 G. Fabius, De behandeling van het Genu Valgum. diss. Leiden. 1880 738 http://proxy.handle.net/10648/91571558-23d3-43bf-ac7b-7679768f55a1 G.C.A. Fabius, Het Ulvenhoutse bos. z.p. 1928 739 http://proxy.handle.net/10648/7fe9b8fe-88bd-4b1b-b4d0-3c6456329e7a G.J. Fabius, De Autocheiria diss. Amsterdam. 1833 740 http://proxy.handle.net/10648/286f965e-3a69-43fc-b09a-d03ebb905697 H. Fabius, Spirometro eiusque usu. diss. Amsterdam. 1853 741 http://proxy.handle.net/10648/e066cbf9-ed3c-41d2-8da1-56d5a5ebb5e2 H. Fabius, Studenten-liederen. z.p. z.d. 742 http://proxy.handle.net/10648/e07eb1b4-ccd3-4cfb-993e-b29da56780b7 J. Fabius, Door het brandend Europa. Amsterdam. 1917 743 http://proxy.handle.net/10648/3ad05d3e-ddc5-4073-8fe4-63292b5509d7 J. Fabius, Zwart op wit. Amsterdam. 1954 744 http://proxy.handle.net/10648/b59e33c2-c7f8-482f-adbd-dabe3f7c2c77 J. Fabius, Met Bulgaren en Montenegrijnen. Utrecht. 1913 745 http://proxy.handle.net/10648/959a87be-a787-4ba2-bd45-ef0fe60209ba J. Fabius, Zes maanden Albanië. Haarlem. 1918 746 http://proxy.handle.net/10648/3b2971c3-cbae-4b79-aecf-0699f8200427 J.C. Fabius, Verzameling van eenige door J.C. Fabius in het licht gegevene Leerredenen en Verhandelingen. z.p. z.d. 747 http://proxy.handle.net/10648/ed4ede22-4b4b-44cd-9268-ee77e205aa7f J.C. Fabius, Leerrede uitgesproken op 18 mei 1845 z.p. z.d. 748 http://proxy.handle.net/10648/19064ce4-3582-44b4-844b-fce022b91651 N.N. De Goede Raadgever, Almanak voor Vrienden Van Orde en Welvaart. Amsterdam. 1892 749 http://proxy.handle.net/10648/372b64af-6fd3-400a-90ed-adaa6e5d69f0 Sinte Barbara, Orgaan van de vereniging officieren artillerie, nr. 4. juli 1969 750-751 Afdrukken van lakstempels. 2 doosjes

Zegelstempels gebruikt door leden van de familie Fabius. 7 stuks.

750 http://proxy.handle.net/10648/15983d17-c59b-4090-a0ac-50c96ae25b0e doos 1. 751 http://proxy.handle.net/10648/c59546b1-914c-42d2-8808-86c0ef73397a doos 2.
Aanvulling 1997

De hieronder beschreven archiefbescheiden zijn afkomstig uit de nalatenschap van Maria Regina Fabius (1910-1995), gehuwd met Willem Cornelis Herman van Reede (1907-1990).

De stukken hebben voornamelijk betrekking op leden van de familie Fabius en de hieraan geparenteerde families Van den Brandeler, Hoogeveen en Holle. De familie Van den Brandeler was gelieerd aan de familie Fabius door het huwelijk van jkvr. Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler (1886-1973) met Herman Anton Cornelis Fabius (1858-1957). Haar ouders waren jhr. Albert van den Brandeler (1814-1877) en Maria Albertina Hoogeveen (1861-1937), dochter van Willem Frederik en Pauline Wilhelmina Louise Holle.

Daarnaast zijn er archivalia aanwezig van leden van de familie Van der Goes, namelijk jkvr. Henriëtte Anna Adriana (roepnaam Henriëtte) van der Goes (1840-1928) en haar jongere zuster Maria Johanna (roepnaam Maria) van der Goes. Deze stukken zijn in dit archiefbestand terecht gekomen via de Van Reedes. Willem Cornelis Herman van Reede (1907-1990), was een zoon van Jan Hermannus van Reede (1878-1956) en jkvr. Sophia Magdalena Clara van der Goes (1885- 1959). Henriëtte en Maria van der Goes waren tantes van Sophia M.C. van der Goes. Beide tantes correspondeerden met Prinses Marie (1841-1910), dochter van Prins Frederik der Nederlanden, gehuwd met Vorst Wilhelm von Wied (1845-1907). De neerslag hiervan is in dit archief te vinden.

Een belangrijk deel van de archiefbescheiden wordt gevormd door familiecorrespondentie met in Nederlands-Indië verblijvende leden van de families Van den Brandeler, Hoogeveen en Holle, die werkzaam waren als administrateurs o.a. op West-Java.

De archivalia vormen een aanvulling op de familie-archieven Fabius en Van den Brandeler c.a., die reeds op het Algemeen Rijksarchief berusten. Archivistisch gezien zijn de stukken als een supplement op het archiefbestand Fabius te beschouwen.

A. Familie Fabius 1. Mr. Jan Fabius (1776-1850)

Zie ook de toegangnummers 2.21.006.50, 2.21.006.01 en 2.21.006.02.

752 http://proxy.handle.net/10648/a70137ae-1c2a-4109-b865-10ff4331ab96 Ingekomen brieven van N.N. Dornseifen, F.A. van Hall, W. Kocken, G.J.Ch. Schneither, R.W. Tadama, J.J. Uytwerf Sterling, G.A. Visscher, H. Vollenhoven en J. Wildeman, met brief van zijn kleinzoon Jan Jacob Fabius aan diens vader. 1807, 1809-1812, 1815, 1821-1825, 1827, 1834, 1838-1840, 1843, 1845, 1848 en z.d. 1 omslag 753-758 Stukken ontvangen en opgemaakt als kolonel-commandant van de Dienstdoende Schutterij te Amsterdam, hoofdzakelijk betreffende zijn conflict met het gemeentebestuur van die stad over de organisatie en taken van deze Schutterij. (1792) 1815-1852 en z.d. 4 stukken, 2 omslagen en 1 pak 753 http://proxy.handle.net/10648/13acb848-56c8-4078-a91d-c7e781b977bd Stukken betreffende zijn aanstelling en ontslag als kolonel-commandant van de Dienstdoende Schutterij te Amsterdam, met stukken inzake de organisatie van deze diensttak. (1792) 1815, 1817-1818, 1822, 1826, 1828-1831, 1852 en z.d. 1 omslag 754 http://proxy.handle.net/10648/33c061cc-56f4-4e79-931d-9ea27861ce2d Stukken betreffende zijn conflict met het gemeentebestuur van Amsterdam, afschriften, met tafels. 1822, 1827-1831 en z.d. 1 pak 755 http://proxy.handle.net/10648/e253c9c6-9243-4aa8-b95f-59f277820ba5 Verhandeling over de rol die mr. C. Vollenhoven, administrateur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, in zijn conflict met het gemeentebestuur van Amsterdam heeft gespeeld, manuscript in zijn hand. 1834 1 stuk 756 http://proxy.handle.net/10648/f45f3564-d253-480a-b24e-7e3a5e8bedf6 Brief aan prof. (J.F.L.?) Schröder betreffende zijn conflict met het gemeentebestuur van Amsterdam, afschrift, niet in zijn hand, in duplo. 1835 2 stukken 757 http://proxy.handle.net/10648/cb15aeaf-fa0f-415c-b164-7f90f992f867 Karakterschets van "H" (mr. M.C. van Hall), manuscript in zijn hand. z.d. (ca. 1835) 1 stuk 758 http://proxy.handle.net/10648/e2e2a4e6-202e-4221-8e2e-50208d48b8ac Verhandeling over zijn conflict met het gemeentebestuur van Amsterdam, waarschijnlijk opgesteld door zijn kleinzoon Jan Fabius (1840-1914), concept, met bijlagen. z.d. 1 omslag
2. Jan Fabius (1840-1914) 759 http://proxy.handle.net/10648/2d92179a-1950-46e3-abec-ec3efac3674e Ingekomen brieven van dr. Jules Closon en P. Verhaegen betreffende de toezending van zijn publicatie "Herinneringen aan het einde der Fransche overheersing", met minuut van antwoord aan eerstgenoemde. 1912 3 stukken 3. Hendrik Anton Cornelis Fabius (1878-1957) 760 http://proxy.handle.net/10648/402e6142-7053-4f0a-9858-dce0c3da97a2 Ingekomen brief van zijn schoonmoeder M.A. van den Brandeler-Hoogeveen. 1907 1 stuk 761 http://proxy.handle.net/10648/311b150e-6460-4a3e-943e-646a1e1a553c Stukken betreffende de genealogie van de familie Fabius, met typoscript van een artikel door F. de Witt Hamer over "een noodlottig geëindigd tweegevecht" in Den Haag in 1790, in tweevoud. 1912, 1928 en z.d. 1 omslag 4. Pauline Wilhelmine Louise Fabius van den-Brandeler (1886-1973) 762 http://proxy.handle.net/10648/730b7871-853a-4bb2-9a4d-460cabd609c6 Ingekomen brieven van haar grootmoeder P.W.L. Hoogeveen-Holle, haar ouders en haar broers Willem Frederik (Wim) en Carel Herman. 1896, 1900, 1902-1904, 1906-1908 en z.d. 1 pak 763 http://proxy.handle.net/10648/f863baf6-ac92-49e0-91b0-8bf068ca8d44 Schoolrapporten uitgereikt tijdens haar opleiding aan het Instituut Villa Erica (MULO) van de dames Cramer te Baarn, met geboorte-uittreksel. 1898, 1907 en z.d. 6 stukken 764 http://proxy.handle.net/10648/07de8d2a-2032-4859-83de-ac4fd3996caa Verhandeling over het landgoed Emelenberghe bij Breda en over de oorsprong van de familie Van den Brandeler, manuscript door jhr. P.A.J. van den Brandeler, met begeleidende brief. 1936, 1938 1 katern en 1 stuk

De familie Van den Brandeler voerde tot het einde van de 16e eeuw de naam Huybrechts (van Emelenberghe).

765 http://proxy.handle.net/10648/471db2f6-329b-406d-9b49-3acbf3bf81e9 Persoonsbewijs van haar. 1941 1 stuk
B. Familie Van den Brandeler 1. Johannes Petrus van den Brandeler (1814-1877) 766 http://proxy.handle.net/10648/6eb7c4f8-da82-4528-a087-4e5204a92b2d Gedichten en vertalingen in zijn hand. 1847-1851, 1854, 1875-1876 1 omslag 2. Willemina Cornelia Quirina van den Brandeler-van de Poll (1829-1886) 767 http://proxy.handle.net/10648/4644583f-0aaa-444d-8b86-d225cff8f3b9 Brieven van haar aan haar vriendin Betsy Hamaker te Leiden, met gedicht van hen beiden over hun kostschool te Gouda. 1847-1848 en z.d. 1 omslag

De brieven zijn kennelijk aan de afzender geretourneerd.

3. Jhr. Martinus Willem Cornelis van den Brandeler (1849-1922) 768 http://proxy.handle.net/10648/6fddf80e-4852-4f51-a366-384617f83e31 "Bij het Graf van mijnen Grootvader", gedicht mogelijk in zijn hand. 1871 1 stuk

Zie inv.nr. 766.

769 http://proxy.handle.net/10648/347a86c6-f90b-42ed-82c2-db7ebff4db98 Beschrijving van portretten van leden van de familie Van den Brandeler en van aanverwanten, met genealogische aantekeningen. 1905 en z.d. 2 katernen 770 http://proxy.handle.net/10648/8c03193a-765d-4e9d-abc1-88f63c71481e Stukken betreffende zijn overlijden, zijn begrafenis en de afwikkeling van zijn nalatenschap. 1922 en z.d. 1 omslag 771 http://proxy.handle.net/10648/11839be0-8d0b-4af9-a699-d218e8046826 Foto's van hem en zijn gezin, met portretfoto's van zijn dochter Carolina Wilhelmina. z.d. (19e en 20e eeuw) 1 omslag
4. Jhr. Albert van den Brandeler (1851-1905) 772 http://proxy.handle.net/10648/7d2ee5d8-c55f-41ab-83b1-1dc1cbcdfb35 "Aan mijn zoon Albert bij zijne benoeming tot Ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse", gedicht door zijn vader jhr. J.P. van den Brandeler, met portretfoto's van hem en een psalmtekst. (1875), 1903 en z.d. 5 stukken 773 http://proxy.handle.net/10648/b373afbf-59ce-431d-8412-88d138214d8d Ingekomen brieven bij hem en zijn echtgenote van hun dochter Pauline Wilhelmine Louise (Pau) tijdens haar kostschoolperiode in Lausanne. 1903-1904 1 omslag 5. Marie Albertine van den Brandeler-Hoogeveen (1861-1937) 774 http://proxy.handle.net/10648/473d902c-80a5-435c-87d5-eb9da22320a0 Ingekomen brief van haar vader W.F. Hoogeveen. 1870 1 stuk 775 http://proxy.handle.net/10648/e2e7993a-c17c-4afd-a4b4-ed255446282f Portretfoto's van haar, met foto's van gezinsleden. z.d. (19e en 20e eeuw) 5 stukken 6. Louise Théodore Françoise Wernardiiie van den Brandeler-Barones van Boecop (1853-1923) 776 http://proxy.handle.net/10648/495bc364-e755-461f-aa5a-1b60eaf7f4ed Portretfoto van haar als jong meisje, met portretfoto's van haar ouders. z.d. (19e eeuw) 3 stukken 777 http://proxy.handle.net/10648/60e6faa3-4f9f-4205-aa34-5b0f2570a942 Brieven van haar aan haar vriendin M.Ch. (Marie) Twiss (1852-193 1), verblijvend te Paramaribo. 1871-1875 1 omslag

De brieven zijn kennelijk aan de afzender gererourneerd.

7. Jhr. Johannes Petrus van den Brandeler (1876-1951) 778 http://proxy.handle.net/10648/1c1c7a2a-b171-4e27-bc22-b8cca30e262b "Aan mijnen Zoon, den dag zijner geboorte 26 Junij 1876" en "Aan mijn zoon John", gedichten van zijn vader. 1876 en z.d. 2 stukken 779 http://proxy.handle.net/10648/a0471fcc-fc9e-4b39-9c39-da7ee9a76b5d Ingekomen brieven van zijn ouders, jhr. M.W.C. van den Brandeler en Elisabeth Wentholt, tijdens zijn verbljf in Nederlands-Indië. 1914, 1921-1922 en z.d. 1 omslag 8. Jhr. Willem Frederik van den Brandeler (1883-1910) 780 http://proxy.handle.net/10648/cb10b350-682c-400a-a771-63d43224cb5a Ingekomen brief van zijn grootmoeder P.W.L. Hoogeveen Holle. z.d. (Ca. 1900) 1 stuk

Incompleet.

9. Elisabeth van den Brandeler-Opstelten (1891-1978) (?) 781 http://proxy.handle.net/10648/789298e3-2771-4dcf-a1cc-0ef10e9565ff Foto van "tante Bets van den Brandeler". 1977 1 stuk 10. Jhr. Carel Herman van den Brandeler (1894-1953) 782 http://proxy.handle.net/10648/096f926b-0aba-4d09-b4b3-f4746a7da562 Ingekomen briefkaart van zijn vader jhr. A. van den Brandeler. 1896 1 stuk
C. Familie Hoogeveen 1. Mr. Hendrik Johannes Hoogeveen (1795-1849) 783 http://proxy.handle.net/10648/c02c6ac5-801a-49e6-92ca-aa0c3a0af78b Journaal, door hem bijgehouden tijdens zijn tocht naar en verblijf te Parijs als lid van het Corps Vrijwillige Koninklijke Jagers. 1815 1 deeltje 2. Maria Johaima Hoogeveen-van Zeyll (1797-1854) 784 http://proxy.handle.net/10648/a47ed5db-075b-45d9-9e63-b77264982141 Ingekomen brieven bij haar en haar kinderen van haar echtgenoot tijdens diens verblijf in Nederlands-Indië. 1848-1849 1 omslag 3. Hendrik Jeronimus Christiaan Hoogeveen (1823-1881) 785 http://proxy.handle.net/10648/22c8a8c2-88bb-4002-be80-24f2af39d01b Ingekomen brieven van zijn ouders, H.J. Hoogeveen en M.J. van Zeyll, en van zijn peetoom N.N. Nolthenius (?). 1832-1836, 1838-1839, 1845, 1848 1 omslag 4. Cornelis Hoogeveen (1825-1852) 786 http://proxy.handle.net/10648/c4b640f8-2d63-45bf-b4e1-6ef1387ffe68 Ingekomen felicitatie bij zijn elfde verjaardag van zijn vader H.J. Hoogeveen. 1836 1 stuk 5. Pauline Wilhelmine Louise Hoogeveen-Holle (1837-1902) 787 http://proxy.handle.net/10648/7600a559-00ce-498e-88ec-268ed563ea95 Ingekomen brief van haar zwager L.W.C. Keuchenius, met tekst van de door hem gehouden toespraak bij het graf van haar echtgenoot, W.F. Hoogeveen, en stukken inzake het aan haar toe te kennen weduwepensioen. (1881) 1882 1 omslag D. Familie Holle 1. Pieter Holle (1802-1845) 788 http://proxy.handle.net/10648/93f68e9a-f118-4087-9e83-20fcbc093b98 Ingekomen brief van zijn zwager A. Blussé van Oud-Alblas, met stukken betreffende zijn financiën en genealogische aantekeningen. 1824, 1833-1834, 1837-1839, 1843-1844 1 omslag

Drie stukken zijn in het Duits; van twee teksten zijn transcripties aanwezig.

2. Alexandrine Albertine Holle-van der Hucht (1802-1878) 789 http://proxy.handle.net/10648/21ccc241-507a-48f5-8eff-ba19cbe91d11 Ingekomen brieven van haar zuster Anna Jacoba Kerkhoven-van der Hucht en van haar zonen Wilhelm en Albertus. 1845, 1858 en z.d. 1 omslag 790 http://proxy.handle.net/10648/6cdbc7dc-b478-4013-b025-8a4d27651cde Portretfoto van haar, met tekst van de door L.W.C. Keuchenius uitgesproken rede bij haar begrafenis, begeleidingsbrief en tekening van haar graf te Batavia. 1878 en z.d. 4 stukken 3. Herman Hendrik Holle (1831-1896) 791 http://proxy.handle.net/10648/6a006392-9c88-4aa9-bbd8-ccc309ebb332 Portretfoto van hem, met ingekomen brieven van zijn broer Albertus inzake de ziekte en het overlijden van hun broer Wilhelm. z.d. (1858) 3 stukken
E. Familie Van der Goes 1. Jkvr. Henriëtte Anna Adriana van der Goes (1840-1928) 792 http://proxy.handle.net/10648/973a07d2-dbea-4449-9d64-ece34c16e507 Ingekomen brieven bij haar en haar zuster jkvr. Marie Johanna van der Goes (van Doorn) (1841-1871) van Vorstin Marie von Wied, geboren Prinses der Nederlanden, met bijlagen. 1850-1854, 1868, 1871-1872, 1874, 1883, 1886, 1889, 1891-1892, 1896, 1898-1904, 1906-1910 en z.d. 1 pak

De naam Van der Goes van Doorn wordt in de correspondentie gevoerd doch heeft geen officiële status. Zij is samengesteld uit de namen van haar ouders, jhr.mr. Aert van der Goes 1805-1889 en jkvr. Wilhelmina van Doorn (1811-1852).