2.21.033 Inventaris van het archief van F.X. de Brouwer van Hogendorp [levensjaren 1807-1871], 1829-1871 en enkele verwanten, 1826-1901 J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1972 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Ellen Altona, . This finding aid is written in Dutch. Beschrijving van het archief Collectie 131 De Brouwer van Hogendorp Brouwer van Hogendorp, de 1829-1901 C22297 0,10 meter; 24 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Brouwer van Hogendorp, Florintin Xavier (1810-1888) Hogendorp, Wilhelmina Johanna van (1810-1888) Brouwer, Michel Joseph François de (1776-1862) Pierets de Croonenburgh, Isabella Wilhelmine Bernardine (1787-1864) Brouwer, Zenobie Maria Caroline Françoise de (geb., 1830) Pierets van Croonenburgh (1756-1838) F.X. Brouwer van Hogendorp (1810-1888), Belgisch parlementslid en investeerder in spoorwegmaatschappijen en concessies. Hij financierde spoorlijnen in België, Luxemburg, Nederland, Rusland en Turkije. In Nederland was hij van 1863 tot en met 1869 mededirecteur van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Het archief bevat o.a. documenten (briefwisselingen, aantekeningen, en rapporten) betreffende de Maatschappij tot Exploitatie van Staatspoorwegen en de aanleg en beheer van de lijn Eindhoven-Luik. Verder diverse stukken met betrekking tot aanleg en exploitatie van spoorwegen en spoorwegmaatschappijen. Daarnaast ook stukken betreffende de families De Brouwer en Van Hogendorp, o.a. privé correspondentie en genealogische aantekeningen. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Florentin Xavier de Brouwer werd op 20 mei 1807 in Mechelen geboren. Op 3 september 1829 huwde hij Sara Wilhelmina Johanna, gravin van Hogendorp (1810-1888), wier achternaam hij bij de zijne voegde. De Brouwer van Hogendorp had, na een geslaagde rechtenstudie in Leuven, belangrijke financiële relaties aangeknoopt met de bankiershuizen Hirsch en Bischofsheim, hetgeen hem in staat stelde invloed uit te oefenen in de Belgische economie. In 1848 werd hij gekozen in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, waarin hij mede ijverde voor een goede spoorwegexploitatie. Zelf projecteerde hij de spoorlijnen vanuit Luik naar Belgisch Limburg, die in de naaste toekomst verbonden zouden worden met Nederlandse lijnen.

Ook in Nederland trachtte hij concessies te verkrijgen, zoals in 1857 voor de lijn Borculo-Enschede-Hannover. Zijn activiteiten breidden zich zelfs uit tot in Rusland, waar hij via zijn relaties het huis Hirsch de financier werd van de spoorlijn Moskou-Riazan, en Turkije, waarheen hij vlak voor zijn dood in 1871 een inspectiereis wilde maken.

Zijn voornaamste bijdrage aan het Nederlands spoorwegwezen was de fusie van zijn Société du Chemin de Fer Liégois-Limbourgeois et ses Prolongements met de in 1863 opgerichte Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, waarvan hij tot 1869 mededirecteur was. Onder zijn medebeheer kwam in 1866 de lijn Eindhoven-Luik tot stand, waarvan de exploitatie niet de verwachte baten opleverde, omdat er nog geen aansluitende lijnen in Nederland waren aangelegd. Dit leidde tot geldelijke moeilijkheden in de Maatschappij, die mede door zijn financieringskunde werden overwonnen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief werd in 1953 door mej. A. Thorbecke tegelijk met de collectie Thorbecke aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief 2.21 Inhoud

Ook voor Noord-Nederland heeft het archief betekenis, omdat het, met enige stukken uit het familiearchief Vrolik, de enige gegevens bevat over de oprichting en de eerste jaren van exploitatie van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, waarvan het eigen archief, op enkele notulen na, verdwenen is.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 131 De Brouwer van Hogendorp, 1843-1870, nummer toegang 2.21.033, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Brouwer van Hogendorp, de, 2.21.033, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I. Michel Joseph François de Brouwer (1776-1862)

Michel Jospeh François de Brouwer, burgemeester van Breendonk, was gehuwd met Isabella Wilhelmine Bernardine Pierets de Croonenburgh (1787-1864)

1 http://proxy.handle.net/10648/f7607bae-4372-46fb-9911-73c606aa1e04 Ingekomen brief van S.J. Martini-van Hogendorp. 1838 1 stuk II. Florentin Xavier de Brouwer van Hogendorp (1807-1871) en Sara Wilhelmina Johanna van Hogendorp (1810-1888)` A. Florentin Xavier de Brouwer van Hogendorp Particulier 2 http://proxy.handle.net/10648/a9884e5f-fc23-4804-8397-fff970d6d59e Briefwisseling met A. Armand, Zenobie de Brouwer, C. Hansen, S.G. de Mey, L. de Moor, V. Wouters en N.N. 1829-1865 1 omslag 3 http://proxy.handle.net/10648/f4d743a5-8995-45e6-9323-bcb2f8e06444 Diploma behorende bij de Leopoldsorde, hem toegekend bij besluit van koning Leopold I van België van 9 juni 1854, ordernummer 1206/3, met concept-bedankbrief. 1854 2 stukken 4 http://proxy.handle.net/10648/7bded9d2-0dbd-4365-8538-cadedcbea42f Diploma behorende bij de orde 3e klasse van Medjidië, hem toegekend door de sultan van Turkije, met omslag, vertalin en begeleidende brief. 1871 4 stukken Functies 5 http://proxy.handle.net/10648/ee7f7469-7697-44bb-b024-1f99d53f20db Aantekeningen over de wettelijke reglementering en de exploitatie van spoorwegen in diverse landen over de jaren 1849-1851. ca. 1851 1 omslag 6 http://proxy.handle.net/10648/78bdbd3b-fd9d-435c-91f5-3fb2082baa47 Rapport van De Brouwer van Hogendorp, lid van de centrale commissie van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers over de begroting van de minister van Openbare Werken. 1853 1 omslag

gedrukt

7 http://proxy.handle.net/10648/87474660-2155-4103-930d-fe5966279f08 Stukken betreffende voorstellen tot de aanleg van de spoorlijnen Luik-Diest en Luik-Hasselt en van aansluitende spoorlijnen met Nederland. 1853, 1855 1 omslag 8 http://proxy.handle.net/10648/eacff30c-2f8c-43ce-8f2b-ac349684dcb5 Rapporten van de directie van de afdeling Spoorwegen, Post en Telegrafie van het ministerie van Openbare Werken aan de minister naar aanleiding van de voorgestelde halvering van het tarief voor steenkoolvervoer. 1853 2 stukken 9 http://proxy.handle.net/10648/8e9593fc-7bd4-4188-b401-132d5a5f435b Overeenkomst tussen De Brouwer van Hogendorp en de gebroeders Waring, aannemers, over de exploitatie van een spoorlijn Moskou-Saratov, afschrift. 1858 1 stuk

gehectografeerd

10 http://proxy.handle.net/10648/50bdf186-5bde-4bbd-906e-4aa83151642a Diploma van lidmaatschap van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 1858. 1 charter 11-12 Briefwisseling over de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en over de exploitatie van de lijn Eindhoven-Luik. 1861-1870. 2 omslagen 11 http://proxy.handle.net/10648/f4eb3c4b-23cb-4b6c-811f-6a1ba4807fd7 Met: F. Belpaire, L. Bikar, M. Bonsema Bentum, P.M. Chanot, C. Conrad, A. Dejardin, S.J. Engeringh, D. Fock, J.G.W. Fijnje, J.W.R. Gerlach, Gischler, C. Harmens, A. (?) Hartmann, H.P. van Heukelom, Ch. Hiel, Hirsch. 12 http://proxy.handle.net/10648/efef9769-c4e1-4d8e-b9a5-087c29dd2d29 F. Jacquemin, Jordens, S. van Houten, E. Levysohn, M.S. le Main, A.P.H. Obreen, F. Pauwels, Rampelbergh, J. Rauch, F. (?) Regray, S.J. Reynders, Sarazin, F.C. Schlosser, B. Schnitz Kanhailbaum, Fa. Sorel en Zn, Stamm, F.W. Testas, J.R. Thorbecke, Trone, A. Vrolik, H.A. van de Wall Bake, M.M. von Weber, T. Wordsworth en N.N. 13 http://proxy.handle.net/10648/57dfe668-69a5-4818-a3a1-72ffde1c92ac Ingekomen rondschrijfbrief van H.A. van de Wall Bake, rondgezonden aan F. s'Jacob, W. Poolman en A. Vrolik, mede-oprichters van de Nederlandsche maatschappij voor Spoorwegmaterieel, houdende een bespreking van de terugtrekking van W. Wolterbeek uit de onderneming, met bijlage. 1861. 2 stukken 14 http://proxy.handle.net/10648/fd9c979d-0d71-491f-9012-c01e221777b1 Ingekomen circulaire van de raad van bestuur van de Nederlandsche Maatschappij voor Spoorwegmaterieel, houdende een mededeling betreffende de tweede storting van aandelen. 1862 1 stuk

gedrukt

15 http://proxy.handle.net/10648/277361d3-7e05-4c11-ac4d-e760b5e873ea Ingekomen adressen van inwoners van Harlingen om een spoorwegaansluiting en om verbetering van deze aansluiting, met anonieme berekening van de dienstregeling. 1863 en z.j. 3 stukken 16 http://proxy.handle.net/10648/8aecdc17-2478-4cc1-8656-b8052444af8c Aantekeningen over de gemiddelde exploitatiekosten per dag per mijl op diverse lijnen, berekend door A. Vrolik en N.N. 1863, 1867 2 stukken 17 http://proxy.handle.net/10648/078e74a9-524e-449f-8b11-d3dc59e15822 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden bij de spoorwegen. 1863-1869 1 omslag

Met staat op de adressen van sollicitanten en personeelsleden.

18 http://proxy.handle.net/10648/e25632c1-c33c-4279-b55c-23efc0cd8dd4 Stukken betreffende de regeling van de treinenloop op de spoorlijn Eindhoven-Luik. 1867 1 omslag 19 http://proxy.handle.net/10648/d3dd3fe0-ff10-418d-a0d2-b8d8c787406e Rapport van de directie van de Königliche Sachsische Staatsbahnen over de spoorwegexploitatie aldaar. z.j. 1 katern
B. Sara Wilhelmina Johanna van Hogendorp. 20 http://proxy.handle.net/10648/14064673-8507-4e23-ab01-7f9666df39e1 Ingekomen brief van S.J. Martini van Ouwerkerk. 1826 1 stuk 21 http://proxy.handle.net/10648/94c445b7-a794-4f1f-984f-10e0246dbedc Condoleancebrieven naar aanleiding van haar overlijden. 1888 1 omslag
III. Zenobie Maria Caroline Françoise de Brouwer (geb. 1830).

Zenobie de Brouwer, ongehuwd, ontving in 1900 het Pauselijk kruis.

22 http://proxy.handle.net/10648/1ce854e1-2a78-4609-bdd9-9d97fe7e1091 Ingekomen brief van C. de Brouwer. 1900 1 stuk 23 http://proxy.handle.net/10648/e03254de-76f0-43cd-894a-275f6b1d5b42 Genealogische aantekeningen en correspondentie. 1900-1901 en z.j. 1 omslag
IV. Pierets van Croonenburgh (1756-1838).

Genoemde persoon was de vader van de onder I genoemde Isabelle Wilhelmina Pierets van Croonenburgh.

24 http://proxy.handle.net/10648/0f0aab84-ec98-4576-a2eb-b324bb3c6aa3 Ingekomen brief van zijn aangetrouwde kleindochter Sara Wilhelmina van Hogendorp. 1830 1 stuk