2.20.68 Inventaris van het archief van de Nederlands-Indische Handelsbank, 1863-1965 (1972) D.J. Wijmer Nationaal Archief, Den Haag 2012 Deze digitale toegang is in 2012 vervaardigd door PWAA op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2.Eindredactie: Henny van Schie, 4 mei 2012. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhave 2003. 6 augustus 2013 1Inleiding met tabellen en lijsten ingehangen door Henny van Schie Beschrijving van het archief Nederlandsch-Indische Handelsbank / Nationale Handelsbank Ned.-Ind. Handelsbank 1857-1972 merendeel 1863-1965 I20565 112,00 meter; 2750 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Nederlands-Indische Handelsbank, 1863-1950 Nationale Handelsbank, 1950-1965 Het archief bevat series notulen van vergaderingen van aandeelhouders, van commissarissen, van de directie, correspondentieseries met agentschappen en andere banken, jaarstukken en dossiers. Deze documenten betreffen de organisatie van de bank, de nationalisatie door Indonesié, overname door de Rotterdamse Bank, deelneming in en kredietverlening aan bedrijven, effectenbedrijf, deviezenverkeer en handel in grondstoffen. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer De Nederlandsch-Indische Handelsbank in vogelvlucht

De Nederlandsch-Indische Handelsbank (NIHB) werd op 14 juli 1863 in Amsterdam opgericht als dochtermaatschappij van de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid '...met het oog op de dringende behoefte aan meerdere kredietinstellingen voor onze volksplantingen...'. De veranderde rol van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Nederlands-Indië na 1850 liet ruimte over voor particulier initiatief. Dit creëerde een behoefte aan investeringskapitaal. De NIHB poogde, naast onder meer de Rotterdamsche Bank, hierin te voorzien. Zij gold als duidelijke koloniale bank; een bank met Nederlands kapitaal en hoofdkantoor maar vooral werkzaam in overzeese gebiedsdelen. Buiten het verrichten van gewone bankzaken, was het doel van de bank het oprichten van en het deelnemen in industriële en commerciële ondernemingen (met name in Nederlands-Indië), kredietverlening aan cultuurondernemingen, industriële ondernemingen en handelsondernemingen, de uitgifte van pandbrieven en de handel in koloniale producten.

De NIHB was in de beginjaren een succesvolle onderneming die het grootste deel van haar winst uit het Indische bedrijf haalde. Daarnaast verstrekte het hoofdkantoor te Amsterdam exportkredieten voor de handel met Japan, China en Brits-Indië, die qua omvang echter bescheiden waren. Het belangrijkste product dat de bank voorfinancierde was suiker; ongeveer de helft van de post 'voorschotten op consignatiën' had betrekking op dit product. De suikercrisis op Java in 1884 bracht de NIHB dan ook in grote problemen. Door het onderbrengen van de cultuurzaken in een dochterorganisatie, de Nederlandsch-Indische Landbouw-Maatschappij (NILM), werd de bank in 1884 van de ondergang gered.

Vanaf 1901 begon de NIHB met het opzetten van een uitgebreid netwerk van kantoren buiten Nederlands-Indië, achtereenvolgens in Singapore (1901), Hongkong (1906), Shanghai en Kobe (1919), Calcutta en Bombay (1920), Tokio en Yokohama (1926) en Manilla (1937). In deze landen was de bank bekend onder de Engelse naam 'Netherlands India Commercial Bank'. Zo ontwikkelde de NIHB zich geleidelijk van een zuivere cultuurbank tot een bank voor het Verre Oosten. Tevens opende de bank in deze tijd bijkantoren in Den Haag (1904) en Rotterdam (1925).

In 1921 leed de NIHB grote verliezen vanwege de verlening van te grote kredieten aan de Oliefabrieken Insulinde, Van Nierop & Co Handel Maatschappij en de Indische Handels Compagnie. Hoofddirecteur Schadd werd hiervoor verantwoordelijk gesteld en moest aftreden.

Vanaf begin jaren twintig verbreedde de bank haar werkterrein verder door samen met onder andere de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij in 1925 de Credietbank voor Nederlandsch-Indische Gemeenten en Ressorten in Batavia op te richten. Via dochter NILM werd vanaf 1922 deelgenomen in of tot oprichting overgegaan van handelmaatschappijen en werden zelfs industriële activiteiten ontplooid, zoals in het geval van de oliefabrieken 'Mexolie'. De handelsactiviteiten en industriële dochterondernemingen werden in 1949 ondergebracht in een aparte dochterinstelling: de Maatschappij voor Handel, Fabrieksnijverheid en Landbouw, of kortweg 'Hafaland'.

Op 13 juni 1929 werd aan de officiële naam van de bank de benaming ‘naamloze vennootschap’ toegevoegd; dit was noodzakelijk geworden door een wijziging in het Wetboek van Koophandel. De statutaire zetel van de NIHB werd op 18 mei 1940 (met terugwerkende kracht per 14 mei) door de oorlogsomstandigheden van Amsterdam naar Batavia verplaatst; op 2 maart 1942 volgde een zetelverplaatsing van Batavia naar Bandung en daarna per 15 september 1942 (met terugwerkende kracht per 6 maart 1942) naar Paramaribo. In Nederlands-Indië werden de NIHB-activiteiten voortgezet door de Japanse Mitsui Bank. Per 18 september 1945 werd de statutaire zetel naar Amsterdam terug verplaatst en op 18 maart 1946 werd de eenheid van bestuur hersteld.

Door de gewijzigde omstandigheden in Indonesië werd de naam van de bank op 14 juli 1950 omgezet in Nationale Handelsbank (NHB) NV. De bank achtte het in deze tijd raadzaam niet meer alleen in te zetten op Indonesië en de activiteiten geografisch meer te spreiden. Daartoe werd onder andere op 31 maart 1953 de Mercantile Bank of Canada in Montreal opgericht.

Eind jaren vijftig nam de Indonesische regering verschillende voor de NHB nadelige maatregelen; op 9 december 1957 werden alle Nederlandse banken onder militair gezag geplaatst en per 16 april 1958 werden deze banken onder gezag van de Indonesische regering gebracht. Vanaf 20 april 1959 vielen alle NHB-kantoren onder het beheer van het Centraal Toezichthoudend Lichaam voor de Nederlandse Banken in Indonesië; ten gevolge van deze gedwongen beheerovergang werd het bankbedrijf in Indonesië op deze datum beëindigd. Op 10 augustus 1959 volgde de officiële nationalisatie en op 16 september 1959 werd het gehele bedrijf in Indonesië (inclusief activa en passiva) in beheer gegeven aan de Bank Umum Negara.

De naam van deze bank werd op 17 augustus 1965 gewijzigd in Bank Negara Indonesia Unit IV en per 31 december 1968 in Bank Bumi Daya. In 1998 fuseerde deze bank met een drietal andere banken tot Bank Mandiri.

Door het verlies van de Indonesische kantoren verloor de NHB haar belangrijkste basis en feitelijk haar bestaansgrond. Op 28 oktober 1960 werd het bedrijf overgenomen door de Rotterdamsche Bank; de integratie werd in april 1964 voltooid. Vóór die tijd waren de resterende buitenlandse kantoren al verkocht aan andere banken. Vijf buitenlandse kantoren werden, met de licentie, overgenomen door Chase Manhattan Bank voor US$ 1,5 miljoen. Chase hield de kantoren in Bangkok, Hongkong en Singapore, maar omdat zij zelf al in Japan was gevestigd werden de kantoren te Osaka en Tokio voor US$ 1 miljoen doorverkocht aan de Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago. Deze bank maakte het bedrag aan de NHB over zodat de transactie voor Chase met gesloten beurs kon plaatsvinden.

Nadat de gehele middellange kredietverlening van de Amsterdam-Rotterdam Bank - door fusie van de Rotterdamsche Bank met de Amsterdamsche Bank ontstaan per 1 maart 1965 - bij deze dochter was geconcentreerd, werd de naam van de Nationale Handelsbank op 27 april 1965 veranderd in Nationale Bank voor Middellang Krediet (NBMK). Op 1 januari 1978 werd de gehele kredietverlening van de NBMK geïntegreerd in de structuur van de Amro Bank.

Vanaf deze datum trad de NBMK niet meer als zelfstandige eenheid naar buiten. De NBMK bestaat tot op de huidige dag; nu niet meer als bank maar als participatiemaatschappij van ABN AMRO.

Naam, doel en vestigingsplaats

De Nederlandsch-Indische Handelsbank werd opgericht bij akte van 14 juli 1863. Statutair werd vastgelegd dat de vennootschap was aangegaan voor 99 jaar. Hoewel de bank vanaf haar oprichting een naamloze vennootschap was, werd dit pas via de statuten van 1929 door de toevoeging van de letters NV aan de officiële naam tot uitdrukking gebracht. Bij statutaire wijziging van 21 maart 1950 werd de naam van de bank veranderd in Nationale Handelsbank NV.

De vennootschap was, met uitzondering van de jaren 1942-1945, gedurende haar hele bestaan statutair gevestigd te Amsterdam. Vastgelegd was dat de directie diende te zorgen voor de inrichting van een hoofdagentschap te Batavia. Alle andere in Nederlands-Indië te vestigen kantoren waren ondergeschikt aan dit hoofdagentschap. Pas via de statuten van 12 mei 1903 werd bepaald dat de directie ook bijkantoren kon vestigen en agenten kon benoemen buiten Nederlands-Indië. Via de statuten van 16 augustus 1909 werden ook deze kantoren ondergeschikt gemaakt aan de hoofdagent te Batavia.

In de statuten van 14 juli 1863 werd het doel van de bank als volgt geformuleerd:

het verrigten van bankzaken, zoo als het disconteren van handelspapier, de handel in specie, biljoen en wissels, het verstrekken van gelden op onderpand van cognossementen, producten of andere roerende goederen, het doen van kassierszaken, het openen van rekeningen-courant als anderszins; het doen van voorschotten op cultuurondernemingen en de daarmede in verband staande nijverheid; ondernemingen van commerciëlen of industriëlen aard of van openbaar nut in het leven te roepen, of zich in zodanige ondernemingen te interesseren; het verschaffen van gelden tegen uitgifte van pandbrieven op onderpand van onroerende goederen en regten die volgen de wet tot onroerende zaken behooren; de handel in producten in Oost-Indië.

Reeds bij de eerste statutenwijziging van 1 juli 1873 verdween de vierde doelstelling en werd de vijfde ruimer omschreven door de plaatsbepaling weg te laten. Wel werd nu bepaald dat de activiteiten beschreven onder punt 1. zich voortaan ook konden uitstrekken tot de handel in en met andere Oosterse landen. In 1909 werd statutair de handel in effecten voor eigen rekening en voor rekening van derden mogelijk gemaakt. In 1929 werd de redactie van de statutaire doelstellingen vrij ingrijpend gewijzigd:

het uitoefenen van het bankiers- en kassiersbedrijf, het doen van finantieele operaties, het voeren van beheer en toezicht over vermogens en bedrijven, het optreden als trustee; het drijven van en het deelnemen in ondernemingen van welke aard ook, daaronder begrepen die van landbouw, handel en nijverheid; het drijven van handel in producten, goederen en effecten; het verrichten van daden van koophandel in den ruimsten zin; alles zoo voor eigen rekening als voor rekening van of in gemeenschappelijke rekening met derden.

In de laatste statuten van 30 april 1962 werden aan punt 1. nog het deelnemen in syndicaten en consortiën toegevoegd, en als extra punt het bezorgen van assurantiën.

Organisatie van de bank

De eigendom van de onderneming lag, zoals een naamloze vennootschap eigen, bij de aandeelhouders. Zij kwamen gewoonlijk eens per jaar bijeen in een algemene vergadering; slechts in uitzonderlijke gevallen vond een extra bijeenkomst plaats, niet voor niets als buitengewoon aangeduid. Het stemrecht en de bevoegdheden en verplichtingen van de aandeelhouders waren statutair geregeld. De aandelen waren aan toonder. Pas de statuten van 1962 geven ook de mogelijkheid van aandelen op naam. Het statutair vastgelegde maatschappelijk kapitaal van de vennootschap groeide van ƒ 12.000.000,- in 1863 tot ƒ 99.000.000,- in 1962.

De maatschappij stond onder toezicht en controle van een raad van commissarissen. Deze bestond aanvankelijk uit minimaal zes en maximaal vijftien leden, vanaf 1903 uit minstens zes en maximaal twaalf leden en vanaf 1962 uit in ieder geval drie leden. De raad benoemde uit zijn midden een voorzitter en plaatsvervanger, alsmede uit of buiten zijn midden en secretaris. Commissarissen werden telkens voor een bepaalde periode benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Tot 1903 dienden drie commissarissen gevestigd te zijn in Batavia om toezicht te houden op het hoofdagentschap. Vanaf 1903 kon de raad zich daar laten vertegenwoordigen voor een gedelegeerde. Vanaf 1929 wordt de gedelegeerde in de statuten niet meer genoemd. Wel kreeg de raad toen de mogelijkheid zich bij het toezicht op de boekhouding en voor de controle op de jaarlijkse balans en resultatenrekening te laten bijstaan door deskundigen van buiten.

Het bestuur van de onderneming was opgedragen aan een directie. Deze bestond bij aanvang statutair uit drie personen, vanaf 1873 uit twee of drie personen, vanaf 1903 uit één of meer personen en van 1962 uit tenminste drie personen. Directieleden werden gedurende het gehele bestaan van de onderneming benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, uit een voordracht door de raad van commissarissen van twee kandidaten. De benoeming gold voor vijf jaar. Een nadere bepaling was dat zij Nederlander moesten zijn. Aanvankelijk gold dat ieder directielid in het bezit moest zijn van 50 aandelen, vanaf 1908 gold een voorgeschreven bezit van nominaal ƒ 10.000,- aan aandelen. In de statuten van 5 juni 1929 is deze voorwaarde verdwenen en vervangen door een aandeel in de winst.

De statuten omschrijven de werkzaamheden van de directie aanvankelijk erg globaal: zij vertegenwoordigt de Maatschappij in (en buiten) regten. Zij is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der Maatschappij behooren binnen de grenzen dezer Statuten. Nadere uitwerking van zowel de bevoegdheden als de plichten van de directie vond plaats in aparte reglementen van orde van 1874 en 1903. Pas in de statuten van 5 juni 1929 worden de taken van de directie uitgebreider beschreven. Artikel 10 behandelt de zaken waarover de directie zelfstandig beslist, zoals het beheer van het vermogen van de bank, het aangaan van dadingen en het verrichten van andere daden van eigendom. Artikel 11 behandelt de zaken waarvoor de directie goedkeuring nodig heeft van de raad van commissarissen, met name het aangaan van diverse overeenkomsten en het verkrijgen van volgestorte aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de bank.

Met ingang van 1 juli 1957 werden van het Directiesecretariaat te Amsterdam drie directoraten afgesplitst, te weten het Directoraat Algemene Zaken (DIRAZ), het Directoraat Kantoren Nederland (DIRNED) en het Directoraat Kantoren Azië (DIRAZ). Elk directoraat had een eigen directeur met de titel van onderdirecteur.

Hoofdagentschap te Batavia/Jakarta en agentschappen

De hoofdagent werd benoemd door de directie, onder goedkeuring van de commissarissen. De agenten werden benoemd door de hoofdagent onder goedkeuring van de directie in Nederland. De bevoegdheden en plichten van de hoofdagent en agenten waren vastgelegd in instructies. Hierin was onder meer bepaald 1e dat de hoofdagent ondergeschikt was aan de directie te Amsterdam en het beheer der zaken voerde overeenkomstig de uit Amsterdam ontvangen voorschriften, 2e dat de hoofdagent toezicht hield op de agentschappen, 3e dat de hoofdagent werd bijgestaan door een adjunct met de titel agent, 4e dat de hoofdagent en de agenten een bepaald aantal aandelen in bezit moesten hebben en dat zij net als de directie niet voor eigen rekening mochten handelen en 5e dat de hoofdagent de agenten aanstelde, de samenstelling van het personeel regelde en verantwoordelijk was voor de keus en inrichting van de kantoren.

Van de hoofdagent en agenten werd ook verwacht dat zij initiatieven ontplooiden tot verdere bloei van de bank. Uitdrukkelijk werd bepaald dat zij zo veel mogelijk informatie moesten verzamelen ten aanzien van potentiële relaties en die relaties ook regelmatig moesten bezoeken. Van alle activiteiten moest verslag worden uitgebracht aan de directie te Amsterdam (zie hiervoor de brievenseries Algemeen Beheer, Geheim en Vertrouwelijk\Confidentieel).

De organisatie van het hoofdagentschap te Batavia was vanaf zeker moment gesplitst in een hoofdagentschap met eigen secretariaat (algemeen toezicht en inspectie; vertegenwoordiging van directie te Amsterdam; correspondentie met Amsterdam; personeelszaken; informeren Amsterdam over situatie in Indië) en een afzonderlijk agentschap voor de bedrijfsvoering (onder meer effectenzaken, wisselzaken, productenzaken en beleningen, controle, algemene zaken als kasbeheer en boekhouding van het kantoor te Batavia).

In 1956 vond een organisatorische wijziging plaats, waarbij de naam hoofdagentschap veranderde in Directoraat Indonesië, onder leiding staand van een directeur (DIDIND) als gedelegeerde van de directie te Amsterdam. De oude taakverdeling bleef echter globaal dezelfde. De directeur diende zich op de hoogte te houden van de gang van zaken in het bedrijf, er op toe te zien dat de bedrijfsvoering gedaan werd volgens de gegeven richtlijnen en te rapporteren aan de directie te Amsterdam over problemen, ontwikkelingen en tendensen op allerlei gebied. Hij had een bureau tot zijn beschikking dat zich bezig hield met het bestuur van de bank, de bedrijfspolitiek, de bedrijfsorganisatie en de sociale zorg, de ontwikkeling van goede contacten buiten de bank, de verzameling van documentatiemateriaal, de planning voor bouwzaken en personeelszaken. Een hoofdagent (HADIND) was nu verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het bankbedrijf. Hij was tevens plaatsvervanger van de DIDIND.

In ieder geval vanaf 1937 bestond een rayon Soerabaja, waaronder de agentschappen, Cheribon, Tegal, Pekanlongan, Semarang, Tjilatjap, Probolinggo en Ampenan ressorteerden, alsmede het veem- en afscheepbedrijf. De organisatie van het agentschap te Soerabaja kwam overeen met die te Batavia.

Lijst van kantoren en agentschappen Nederland en Groot-Brittanië Amsterdam, hoofdkantoor 1863-1963 Den Haag, bijkantoor 1904-1963 Rotterdam, bijkantoor 1925-1961 Londen (Groot-Brittanië), vertegenwoordiging 1923-1961
Indonesië Ampenan (Lombok), agentschap en afscheepkantoor 1911-1957 Bandjermasin (Borneo), agentschap 1936-1959 Bandoeng (Java), agentschap 1904-1959 Banjoewangi (Java), agentschap en afscheepkantoor 1939-1958 Batavia/Jakarta (Java), hoofdkantoor voor Azie 1864-1959) Batavia-Centrum/Jakarta-Gambir (Java), agentschap 1936-1959 Besoeki (Java), afscheepkantoor 1911-1917 Cheribon (Java), agentschap en afscheepkantoor 1913-1957 Gorontalo (Celebes), agentschap 1920-1942 Indramajoe (Java), agentschap 1900-1920 Jambi (Sumatra), agentschap 1936-1959 Kaliboentoe (Java), afscheepkantoor 1914-1917 Makassar (Celebes), agentschap 1918-1958 Malang (Java), agentschap 1938-1959 Medan (Sumatra), agentschap 1914-1959 Menado (Celebes), agentschap 1918-1942 Palembang (Sumatra), agentschap 1920-1959 Pasoeroean (Java), agentschap en afscheepkantoor 1926-1942 Pekalongan (Java), agentschap en afscheepkantoor 1913-1942 Pontianak (Borneo), agentschap 1936-1959 Probolingo (Java), agentschap en afscheepkantoor 1911-1959 Semarang (Java), agentschap 1865-1866; 1875-1959 Soerabaja (Java), agentschap 1865-1959 Tandjong Balei (Sumatra), agentschap 1939-1942 Tasikmalaya (Java), correspondentschap 1938-1942 Tegal (Java), agentschap en afscheepkantoor 1913-1957 Telok Betong (Sumatra), agentschap 1924-1959 Tjilatjap (Java), agentschap en afscheepkantoor 1912-1942 Weltevreden (Java), agentschap 1900-1936
Overig Azië en Australië Amoy (Xiamen China), agentschap 1924-1949 Bangkok (Thailand), agentschap 1949-1963 Bombay (India), agentschap 1920-1953 Calcutta (India), agentschap 1920-1953 Hongkong, agentschap 1906-1963 Kobe (Japan), agentschap 1920-1958 Manila (Filipijnen), agentschap 1937-1949 Melbourne (Australië), vertegenwoordiging 1942 Osaka (Japan), agentschap 1949-1963 Shanghai (China), agentschap 1919-1950 Singapore, agentschap 1901-1964 Swatow (Shantou, China), agentschap 1924-1928 Tokio (Japan), agentschap 1926-1963 Yokohama (Japan), agentschap 1926-1931
Verenigde Staten en Canada Montreal (Canada), hoofdkantoor Mercantile Bank of Canada 1953-1964 New York (USA), vertegenwoordiging 1940-1963 Toronto (Canada), kantoor Mercantile Bank of Canada 1955-1964 Vancouver (Canada), kantoor Mercantile Bank of Canada 1954-1964
Lijsten van directeuren en hoofdagenten Directeuren F. van Heukelom, president-directeur 1863-1872 R. Browne 1863 G.J. de Clercq 1863-1883 Js. Martens 1864-1867 A.R.J. Cramerus 1868-1887 I.J. van Santen 1883-1896 M. Bock 1887-1903 H.D. Kramer 1889-1890 en 1896-1898 Th.J. van Haren Noman 1898-1917 W.F. van Heukelom 1902-1903 H.G. Schadd 1908-1921 G.H. de Marez Oijens J.Czn. 1914-1925 C. Wolderingh 1921-1935 G.A. Dunlop 1922-1961 C.P. van Eeghen 1925-1950 T.L. Leuftink 1935-1951 R.N. Bär von Hemmersweil, te Batavia 1940-1942 C. Stigter, te Londen 1942-1945 C.J. Endert 1948-1961 H.J. Knottnerus 1950-1965 H.E. Moquette 1951-1956 A.J. d'Ailly 1957-1960 C.F. Karsten 1961-1965 P. Plantenga 1961-1965 H.N. Wakkie 1962-1965 R.F. Roos 1962-1965 H.J. Slingenberg 1962-1965
Hoofdagenten, vanaf 1920 directeuren te Batavia/Jakarta N.P. van den Berg 1864-1873 I.J. van Santen 1873-1880 H.P. van Heukelom 1880-1889 C.A.Henny 1890-1893 Th.J. van Haren Noman 1893-1898 A.M. Schlüter 1898-1903 H.J.G. Janssen van Raay 1903-1906 J.F. Der Kinderen H.A.zn. 1907-1913 H.E. Beuker 1913-1917 C. Woldringh 1917-1920 G.A. Dunlop 1920-1921 E.J.H. van Delden 1922-1925 T.L. Leuftink 1923-1925 E.G.J. Gimbrère 1925-1926 G.K.W.F. de Vaynes van Brakell Buys 1926-1929 G.J. Jöbsis F.Fzn. 1929-1938 R.N. Bär von Hemmersweil 1939-1946 C.J. Endert 1947-1948 H.J. Knottnerus 1948-1950 H.E. Moquette 1950-1951 J.C. Reinders Folmer 1951-1956 G.P. Schütte, laatste directeur 1956-1958 H.J.M. Zeegers, hoofdvertegenwoordiger 1959
Geschiedenis van het archiefbeheer

Het Nederlandse archief werd na de overname van de NHB door de Amro Bank bewaard in het kantoor Rokin 43 te Amsterdam. Pas uit 1972 zijn enige schriftelijke gegevens bekend over de staat van het archief. Een brief van 6 september 1972 maakt melding van een driedeling:

door de bank te vernietigen stukken, voornamelijk duplicaten, comptabele stukken, hulpadministraties, maandelijkse verantwoordingsstukken en correspondentie tussen de onderdirectie en de kantoren overzee; archief bestemd voor het Algemeen Rijksarchief, met een omvang van 125 meter, bestaande uit jaarverslagen, balansen en resultatenrekeningen, notulen van vergaderingen van directie en commissarissen, gedenkboeken, bundels jaarwerk, series correspondentie tussen de directie in Amsterdam en de buitenkantoren en Batavia en diverse reisrapporten; circa 65 meter archief dat voorlopig niet zou worden overgedragen, bestaande uit comptabele stukken die binnen korte tijd vernietigbaar zouden zijn, stukken betreffende pensioenfondsen, personeelsdossiers, dossiers betreffende het oorlogsarchief te Londen, volledige specificaties van posten op de balans en confidentiële stukken van na 1945. Dit deel van het archief werd in 1988 door de Amro Bank vernietigd.

In juli 1972 werd voor het onder 2. genoemde archief een verklaring van inbewaringgeving getekend met het Algemeen Rijksarchief te Den Haag (Nationaal Archief). Eind 1972 werd het overgebracht naar het depot Schaarsbergen van het Algemeen Rijksarchief. In 1973 werd hiervan een plaatsingslijst gemaakt door R. Braad en W.R. van Daatselaar. In 1995 werd nog circa 12 meter aan het archief toegevoegd. Gelijkertijd werd de beperkte openbaarheid verkort van 75 tot 50 jaar.

Inhoud en structuur van het archief 2.20 Inhoud

Van het archief van de Nederlandsch-Indische Handelsbank\Nationale Handelsbank is slechts een deel van het in Amsterdam gevormde directiearchief bewaard gebleven. Opvallend is dat een doorlopende serie directienotulen ontbreekt; of deze bestaan heeft is onzeker, maar de aanwezigheid van enkele fragmenten wijst hier wel op. Het gemis wordt deels opgevangen door de aanwezigheid van een complete serie notulen met bijlagen van vergaderingen van commissarissen en directie gezamenlijk, en over de periode 1926-1961 van een reeks van aantekeningen van de activiteiten en contacten van directieleden, die weliswaar geen notulen in ‘de klassieke zin’ zijn, maar wel veel informatie geven. Grote en belangrijke onderdelen zijn verder de bundels jaarstukken en de (overigens ver van complete) correspondentiereeksen. Van de in Amsterdam gevormde archieven van uitvoerende afdelingen (kredieten, betalingsverkeer, bouwzaken etc.) zijn slechts fragmenten overgeleverd. Hetzelfde geldt voor de archieven van kantoren en dochterondernemingen. Uitzonderingen zijn de vertegenwoordiging in Londen, de pensioenfondsen en de Machinefabriek Braat. Het archief van de vertegenwoordiger te Londen omvat zijn correspondentie met belangrijke partners en stukken over zaken die, na opheffing van het kantoor, nog correspondentie zouden kunnen uitlokken. Daarnaast zijn ook de stukken bewaard gebleven die voortvloeiden uit de functie van de vertegenwoordiger als directeur van de bank tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tenslotte zijn er nog enkele delen van archieven van personen die werkzaam zijn geweest binnen de bank opgenomen in de collectie gedeponeerde archieven.

Selectie en vernietiging

Er is bij de herinventarisatie van het archief slechts 2,75 meter vernietigd. Het gaat hierbij voornamelijk om dubbele doorslagen van correspondentie en verzendbrieven. Dubbelen van de jaarstukken worden bewaard door ABN AMRO Historisch Archief in Weesp. Na verpakking is de omvang van het archief 112 strekkende meter.

Verantwoording van de bewerking

In 2007 werd geld vrijgemaakt om een uitgebreide inventaris van het archief te laten maken. Hiervoor werd het archief tijdelijk ondergebracht bij ABM-AMRO Historisch Archief te Weesp. In 2008 is deze inventarisatie gereedgekomen.

Ordening van het archief

Het grootste onderdeel van het nog aanwezige archief is het deel gevormd door het Directiesecretariaat. Medio 1957 werden hiervan drie afzonderlijke directoraten afgescheiden, het Directoraat Algemene Zaken, het Directoraat Kantoren Nederland en het Directoraat Kantoren Azië. De archieven hiervan zijn in aparte hoofdrubrieken ondergebracht. Omdat organisatiegidsen ontbreken en omdat de dossiers van de uitvoerende afdelingen zo gering in aantal zijn, is besloten deze laatste onder het archief van het Directiesecretariaat te plaatsen. Het betreft met name een aantal subrubrieken van de rubriek bedrijfsvoering

De correspondentie van de Directiesecretarie en later ook de directoraten met de agenten is onderverdeeld in brievenseries op onderwerp. Iedere serie had een eigen nummering die was samengesteld uit het aantal jaren dat het kantoor van de schrijver al bestond en een volgnummer. Zo had de uitgaande brievenserie algemeen beheer van de directie te Amsterdam aan het agentschap Bandoeng dus een ander jaarnummer dan de ingekomen brievenserie algemeen beheer van dit agentschap. De nummering verschilde dus per onderwerp en per agentschap waarmee werd gecorrespondeerd. Uit de oudste stukken blijkt dat deze briefnummering en onderwerpsindeling al vanaf het begin werden gebruikt. In de loop der jaren namen de werkzaamheden in omvang en diversiteit toe en dus breidde zich ook het aantal onderwerpen uit. In 1925 werd door de directie onderscheid gemaakt tussen correspondentie die met het kantoor te Amsterdam gevoerd werd (alle correspondentie) en correspondentie die met de directie gevoerd werd (vertrouwelijk, geheim en algemeen beheer). Vooral de correspondentie in de laatste categorie is bewaard gebleven. Met ingang van 1948 werd een nieuwe onderwerpsindeling ingevoerd die vooral betrekking had op de correspondentie gevoerd met de directie. Er kwamen 19 rubrieken.

Per 1 juli 1957, met de vorming van de drie directoraten, werden ook de correspondentiereeksen afgesplitst. Het Directoraat Kantoren Nederland correspondeerde over alle zaken die relaties met Nederland dan wel Europa betroffen, het Directoraat Kantoren Azië over alle zaken betreffende relaties in de Oost en het Directoraat Algemene Zaken tenslotte over alle zaken die de bank betroffen als vennootschap en als concern. De briefnummering in alle series werd per 30 juni 1957 afgesloten en per 1 juli 1957 werd opnieuw begonnen met volgnummer 1 in hetzelfde jaarnummer.

Alle brieven werden in meervoud ontvangen en opgemaakt. De doorslagen werden gebruikt om een onderwerpenarchief mee op te zetten. Na de reorganisatie per 1 juli 1957 en de vorming van de drie directoraten hebben ook deze directoraten onderwerpsarchieven opgezet. Hiervan is echter te weinig overgebleven om een overzichtslijst te maken.

Per 27 april 1965 werd de naam van de bank veranderd in Nationale Bank voor Middellang Krediet. Het archief is per die datum afgesloten. In het archief van de Amro Bank bleken nog stukken aanwezig die van voor 1965 dateerden en die betrekking hadden op de NIHB. Deze zijn overgebracht naar het archief van de NIHB. Voorzover er doorlopende series waren is de cesuur gelegd bij 1 januari 1965. In de inventaris van de Amro Bank is een verwijzing opgenomen.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenDeels openbaar, deels beperkt openbaar (B) [betreft inv.nr. 2669]. Inzage na machtiging Historisch Archief ABN-AMRO, Postbus 283 (AT0050), 1000 EA Amsterdam Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlandsch-Indische Handelsbank / Nationale Handelsbank, nummer toegang 2.20.68, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Ned.-Ind. Handelsbank, 2.20.68, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Uit het archief zijn foto’s, effecten en ander documentatiemateriaal gelicht en opgenomen in de desbetreffende collecties van ABM AMRO Historisch Archief. Dit materiaal kan hier op afspraak worden geraadpleegd.

Publicaties ABN AMRO, de historie. Publicatie van ABN AMRO Historisch Archief, (Amsterdam 1993) Aerle, H. van, e.a. (ed.). Handelsbankherinneringen, [z.p. 1985] v. B.. ‘Th.J. van Haren Noman. Overleden te Voorburg 23 augustus 1918’, Eigen Haard 44 (1918) 575-576 Bank Bumi Daya 1959-1984, [Jakarta, 1984] Bank Bumi Daya: 1959 September 9 1989, [Jakarta, 1993] Banktermen. Publicatie van de Algemene Bank Nederland NV, (Amsterdam 1987) Bankwezen, een geschiedenis en bronnenoverzicht. Serie NEHA Historische Bedrijfsarchieven I, (Amsterdam 1992) Berg, N.P. van den. Munt-, Crediet- en Bankwezen, Handel en Scheepvaart in Nederlandsch-Indië , (Den Haag 1907) Berg, N.P. van den. 'Uit den tijd van de oprichting en de eerste jaren van het bestaan van de Nederlandsch Indische Handelsbank', De Indische Gids, (1913/2) 987-1003 Bibliografie voor de bedrijfsgeschiedenis. Publicatie van het Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis, (Rotterdam 1986) Binnerts, S.G. Verzameling van wetten, besluiten en regelingen betreffende ons munt- en bankwezen, (z.p. 1921) Boeschoten, W. Hoofdlijnen van de economische geschiedenis van Nederland 1900-1990, (Amsterdam 1992) Boissevain, G.M. ‘Bankwezen I: Amsterdamsche Bankinstellingen’, in: H. Smissaert (ed.). Nederland in den aanvang der twintigste eeuw, geschetst in woord en beeld, (Leiden 1910) 811-828 Braad, R. en W.R. van Daatselaar, Plaatsingslijst van het archief van de N.V. Nederlandsch Indische Handelsbank (1863-1950) en Nationale Handelsbank N.V. (1950-1967), (Schaarsbergen 1973) Bree, L.de. Gedenkboek van de Javaasche bank 1828-24 januari 1928, 2 dln., (Weltevreden 1928) Bree, L. de. Nederlandsch-Indië in de twintigste eeuw; Het bankwezen, (Batavia 1918) Brink, J.R.M. van den. ‘Bankwezen en concentratie. Samenvatting van een inleiding ter gelegenheid van de landelijke economenconferentie 1969 gehouden te Amsterdam’, Bank- en Effectenbedrijf, (1969) B[rinkgreve], G. ‘De bankgebouwen in de stad’, Heemschut, 43 (1966) 126-134 Broeke, W. van de. ‘Vermogensstructuren en netwerkrelaties in het Nederlandse bedrijfsleven, 1890-1940’, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 5 (1988) 154-171 Brugmans, I.J. Begin van twee banken 1863, [Leiden 1963] Buit, M.G. ‘Banken en industriële revolutie’, in: H. Baudet en H. van der Meulen (ed.), Kernproblemen der economische geschiedenis, (Groningen 1978) 215-227 Buist, M.G. ‘Geld, bankwezen en handel in de Noordelijke Nederlanden 1795-1844’, [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 10 (Haarlem 1981) 289-322 Clemens, A.H.P., J.Th. Lindblad en J. Touwen (ed.). Het belang van de Buitengewesten. Economische expansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942, (Amsterdam 1989) Clemens, A.H.P., J.Th. Lindblad en J. Touwen (ed.). Regional patterns in foreign trade 1911-1940. Serie Changing economy in Indonesia, Amsterdam 1992) Déking Dura, J. De Nederlandsch-Indische Landbouw-Maatschappij, haar verleden, hare toekomst en hare bewijzen van deelgerechtigdheid, (Amsterdam 1922) Eisfeld, C. Das Niederländische Bankwesen, ('s-Gravenhage 1916) Fasseur, C. Kultuurstelsel en koloniale baten. De Nederlandse exploitatie van Java 1840-1860, (Leiden 1975) Geljon, P.A. De algemene banken en het effectenbedrijf 1860-1914, (Amsterdam 2005) Gerwen, J.L.J.M. van. Bronnenoverzicht voor de bestudering van het Nederlandse Bankwezen in de 19e en 20e eeuw, (Amsterdam 1986) Graaf, M.G.H.A. de en A.M. Tempelaars. Inventaris van het archief van de algemene secretarie van de Nederlands-Indische regering en de daarbij gedeponeerde archieven, 1942-1950, (’s-Gravenhage 1990) Graaf, T. de. Voor handel en maatschappij. Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1824-1964, (Amsterdam 2012) Graaf, T. de. ‘Bankers and Shipowners: Interests and Influence of Banks in the Maritime World (1870-1964)’, in: L.M. Akveld, F.R. Loomeijer and M. Hahn-Pedersen, Financing the Maritime Sector. Proceedings from the Fifth North Sea History Conference, Rottersdam 1997. Fiskeri- og Søfartsmuseets studieserie, 13 (Esbjerg 2002) 163-190 Graaf, T. de en J.J. Mobron. 'Bankiers en reders: belangen en invloeden op maritiem gebied (1870-1964)', in: K. Davids, T. de Graaf en Y. van Meer, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 14 (1995) 63-107 Ham, Djie Ting. De algemene banken in Nederlands-Indië, (Den Haag 1926) Handboek voor cultuur- en handelsondernemingen in Nederlandsch-Indië, (1888 e.v.) Handboek voor de kennis van Nederland en Koloniën samengesteld met medewerking van verschillende departementen van algemeen bestuur en uitgegeven door het Departement van Buitenlandse Zaken (directie van Economische Zaken), (’s-Gravenhage 1922) Harthoorn, P.C. Hoofdlijnen uit de ontwikkeling van het moderne bankwezen in Nederland voor de concentratie, (z.p. circa 1928) Hartman jr., W.J. Amsterdam als financieel centrum, een beschrijvende, critische en vergelijkende studie, (z.p. 1937). Helfferich, E. Die Niederländisch-Indischen Kulturbanken. Serie Probleme der Weltwirtschaft, 21 (Jena 1914) Hengel, A.J. van. ‘Opmerkingen over de rol der handels (of algemeene) banken in Nederland bij kapitaalverschaffing’, Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, 6 (1929) Ter Herdenking van het vijftigjarig bestaan der Nederlandsch Indische Handelsbank 1863-14 juli 1913, (Amsterdam 1913) Hirschfeld, H.M. Nieuwe stroomingen in het Nederlandsche Bankwezen, (Roermond 1925) Hirschfeld, H.M. Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland, (z.p. 1922) Holtrop, M.W. ‘Geld- en bankwezen’, in: F. Beelaerts van Blokland (ed.), Vijftig jaren. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina, (Amsterdam 1953) 332-342 Javasche Cultuur Maatschappij 1890-1940, (Amsterdam 1940) Jong, A.M. de. Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie. Deel I. De Nederlandsche Bank van 1814-1864. Deel II-IV. De Nederlandsche Bank van 1864-1914, (Haarlem 1930, 1967) Jonge, J.A. de. ‘Het economisch leven in Nederland 1844-1873; Bankwezen en Handel’, [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 12 (Bussum 1977) 68-70. Idem 1873-1895, ‘Bankwezen’, AGN, 13 (Haarlem 1978) 51-52. Idem 1895-1914, ‘Bankwezen’, AGN, 13 (Haarlem 1978) 272-274 Jonker, J. 'Spoilt for Choice? Banking concentration and the structure of the Dutch capital market 1900-1940', in: Y. Cassis, G.D. Feldman en U. Olsson (ed.), The evolution of financial institutions and markets in twentieth-century Europe, (Aldershot 1995) 187-208 Jonker, J. ‘Waterdragers van het kapitalisme; nevenfuncties van Nederlandse bankiers en de verhouding tussen bankwezen en bedrijfsleven (1910-1940)’, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 6 (1989) 158-190 Kamerling, R.N.J. De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands Indië. Bedrijfsvoering in het Onbekende, (Franeker 1982) Karsten, C.F. ‘Het filialenstelsel der Nederlandse grootbanken’, Bank- en Effectenbedrijf, (1955-1) Kiliani, R. Die Groszbanken-Entwicklung in Holland, (Leipzig 1923) Klein, P.W. ‘Het bankwezen en de modernisering van de Nederlandse volkshuishouding tijdens de tweede helft van de 19e eeuw’, Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 36 (1973) 131-145 Knight, G.R., Colonial Production in Provincial Java. The sugar industry in Pekalongan-Tegal, 1800-1942. Comparative Asian Studies, 13 (Amsterdam 1993) Knight, G.R. ‘The visible hand of Tempo Doeloe: The culture of management and the organization of business in Java’s colonial sugar industry’, Journal of Southeast Asian Studies, 30 (1999) 74-98 Knight, G.R. en A. van Schaik. ‘State and Capital in Late Colonial Indonesia. The Sugar Industry, Braakhuur, and the Colonial Bureaucracy in North Central Java’, Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde, 157 (2001) 830-859 Korthals Altes, W.L. Tussen cultures en kredieten. Een institutionele geschiedenis van de Nederlandsch-Indische Handelsbank en Nationale Handelsbank, 1863-1964, (Amsterdam 2004) Koster, H.J. Historical overview per country of establishment of the foreign branches/affiliates of Algemene Bank Nederland N.V., Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Bank Mees & Hope N.V., Pierson, Heldring & Pierson N.V. and their predecessors. Typoscript, [Amsterdam 1992] Kymmell, J. Geschiedenis van de algemene banken in Nederland 1860-1914, (Amsterdam 1992) Kymmell, J. Geschiedenis van de algemene banken in Nederland 1860-1914, dl. II A en B, (Amsterdam 1996) Laanen, J. van. ‘Het archief van de Javasche Bank: 125 jaar bedrijfseconomische en algemene geschiedenis van Nederlands-Indië’, Nederlands Archievenblad, 87 (1983) 275-297 Laanen, J.M.T. van (ed.). Changing economy in Indonesia. Vol. No. 6. Money and banking 1816-1940, (Amsterdam 1980) Langenhorst, J.F. Geschiedenis van het Nederlandsche Bankbedrijf van 1814 tot heden, (Amsterdam 1923) Leeuwen, W. van en J. Smit. ‘Banken in Amsterdam’. Themanummer van De Sluitsteen, tijdschrift voor negentiende- en twintigsteeeuwse architectuur en toegepaste kunsten, 12 (1996) Leidelmeijer, M. ‘Technische ontwikkeling in de suikerindustrie op Java, 1797-1870’, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 9 (1992) 95-123 Leidelmeijer, M. Van suikermolen tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw, (Amsterdam 1997) Lindblad, J.Th. ‘Bedrijfsgeschiedenis betreffende Nederlands-Indië (1602-1958)’, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 7 (1990) 127-142 Lindblad, J.Th. ‘De handel tussen Nederland en Nederlands-Indië’, 1874-1939’, Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 51 (1988) 240-298 Lugt, J.A. van der. Economische ontwikkeling, industriële ontwikkeling en industriële financiering; De verbreiding van de crédit mobilier-gedachte in Nederland, 1856-1873. Doctoraalscriptie Economie en Geschiedenis Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1997) N.V. Machinefabriek “Braat” Soerabaia, 1901-1921, (Soerabaja 1921) Manschot, H.J. ‘Het Nederlandse bankwezen. Concentratie en binnenlandse expansie, meer speciaal sedert 1945’, Maandschrift Economie, (1960) 559 e.v. Mansvelt, W.M.F. ‘De oorsprong van den Hollandschen suikerstandaard’, De Indische Mercuur, (1925) Mijland, H.J.M. Documentkennis der financiële administratie in hoofdzaak van 19e en vroeg 20e eeuwse bedrijfsadministraties, (Utrecht 1978) Mobron, J.J. Banken in de binnenstad: van bankpaleis tot bankkolos. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de bank als gebouwtype in de context van de Amsterdamse binnenstad, 1860- 1970. Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 2003) Mobron, J.J. Banking in the City. Centre Bank Buildings in Amsterdam 1860-1970, (Amsterdam 2006) Moquette, H. Born under a lucky star. An autobiography, (1984) Nederlandsch-Indische Handelsbank 1863-14 juli-1913, (Amsterdam 1913) Nederlandsch-Indische Handelsbank N.V.; gevestigd te Amsterdam; 1863-14 juli 1938, (Amsterdam 1938) Nederlandsch-Indische Handelsbank N.V. Uitgave ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe kantoorgebouw voor het hoofdkantoor te Batavia 25 mei 1940, [Amsterdam\Batavia 1940] Nierop, A.H. van en E. van Baak. De Nederlandse naamloze vennootschappen, (Zwolle 1900 e.v.) Nierop H.A. en C.D. Jongman. Schets van het bankwezen, (Haarlem 1930). Heruitgegeven als Schets van het bankwezen in Nederland, (z.p. 1965) Potting, C.J.M. De ontwikkeling van het geldverkeer in een koloniale samenleving. Oostkust van Sumatra, 1875-1938, (Amsterdam 1977) Pusch, P. Het belang van handel: continuïteit van Nederlandse handelsbelangen in Indonesië, 1950-1958. Niet gepubliceerde doctoraalscriptie geschiedenis Universiteit van Amsterdam, [Amsterdam, 1988-1990] Putten, F.P. van der. Corporate behaviour and political risk. Dutch companies in China 1903-1941, (Leiden 2001) Reese, J.J. De suikerhandel van Amsterdam van 1813 tot 1894. Een bijdrage tot de handelsgeschiedenis des Vaderlands, (’s-Gravenhage 1911) Renooij, D.C. ‘Structuurveranderingen in het Nederlandse algemene bankwezen en de monetaire politiek’, De Economist, (1961) 753-774 Ridder, P. de. In balans? Een onderzoek naar de Nederlandse bancaire sector tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet gepubliceerde scriptie Vakgroep Geschiedenis Universiteit Utrecht, (Utrecht 1999) Riemens, H. De financiële ontwikkeling van Nederland, (Amsterdam 1949) Roos, F. de. De algemene banken in Nederland, (z.p. 1958). Heruitgegeven als F. de Roos en D.C. Renooij. De algemene banken in Nederland, (Leiden/Antwerpen 1980) Scheer, P. 'Schoon schip maken of stilzwijgen. Hoe gaan bedrijven om met hun eigen oorlogsverleden', Forum, opinieblad VNO-NCW, jrg. 11, 9 (2005) 36-40 Scheerder, C. Van fondsen, fusies en financiën. 100 jaar ABN AMRO pensioenfonds 1907-2007, (Amsterdam 2007) Scheffer, C.F. Financiële Instellingen, (Jakarta 1954) Schijf, H. Netwerken tussen een financieel economische elite, (Amsterdam 1993) Schipper, J.J.M., R.J. Schotsman en C.A.M. Wijtvliet. Veertig jaar Nederlandse Bankiersvereniging, 1949-1989, (Amsterdam 1989) Scholte, A.H. De Amsterdamsche Bankiersvereeniging 1915-1949. Niet uitgegeven doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1989) Scholte, A.H. ‘Bankiers en belangenbehartiging: de Amsterdamsche Bankiersvereeniging 1914-1940’, Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 7 (1990) 170-190 Seenus, R. van. Bankpolitiek en conjunctuur. Het Nederlandse bankwezen in het conjunctuurverloop na den wereldoorlog 1914-1918, (Amsterdam 1945) Slot, B. Eendracht maakt macht. Beleggingsfondsen van ABN AMRO en voorgangers, 1774-2007, (Amsterdam 2008) Smits, L. 'Schetsen uit de geschiedenis van de Nederlandsch-Indische Handelsbank/Nationale Handelsbank', Jaarverslag Nationale Handelsbank, (1962) 23-33 Stapel, F.W. Geschiedenis van Nederlands-Indië, 5 dln., (Amsterdam 1940) Sternheim, A. Het bankwezen in Nederland, [’s-Gravenhage, 1925] Taselaar, A. De Nederlandse koloniale lobby. Ondernemers en de Indische politiek 1914-1940, (Leiden 1998) Teuling, A.J.M. den. Het inventariseren van bedrijfsarchieven, Nederlands Archievenblad, 88 (1984) 12-33 Tielhof, M. van. Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN AMRO tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel, (Amsterdam/Antwerpen 2003) Tielhof, M. van 'The predecessors of ABN AMRO and the expropriation of Jewish assets in the Netherlands', in: Financial History Review, 12/1 (2005) 87-108 Tienhoven, J.P. van. ‘Bankwezen II: Provinciale banken en bijzondere kredietinstellingen’, in: H. Smissaert (ed.), Nederland in den aanvang der twintigste eeuw, geschetst in woord en beeld, (Leiden 1910) 829-843 Tienhoven, J.P. van. Industrie en banken. De handel volgt de banken, ('s-Gravenhage 1917) Trip, L.J.A. De Duitsche bezetting van Nederland en de financiële ontwikkeling van het land gedurende de jaren van de bezetting, (’s-Gravenhage 1946) Van Oss’ Effectenboek, (Groningen 1903 e.v.) Verloren. P. ‘Overzicht der werkzaamheden van eenige Nederlandsche Credietinstellingen’, Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, (1866) 6 e.v. Verrijn Stuart, G.M. ‘Het bankwezen’, in: P. Lieftinck,(ed.), Het bedrijfsleven tijdens de regeering van H.M. Koningin Wilhelmina 1898-1938, [z.p. 1939] 357 e.v. Verrijn Stuart, G.M. Het bankwezen in de Nederlandsche koloniën, (Wassenaar 1923) Verrijn Stuart, G.M. Geld, crediet en bankwezen, ('s-Gravenhage 1956) Vries, Joh. de, ‘De bank in historisch perspectief’, Amstelodanum, (1991-3) 61-68 Vries, Joh. de, De Nederlandse economie tijdens de 20e eeuw, (Haarlem 1977) Vries, Joh. de, ‘Het economisch leven in Nederland 1918-1940’, [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 14 (Haarlem 1979) 102-146 Vries, Joh. de, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel, De Nederlandsche Bank van 1914-1948. Visserings tijdvak 1914-1931, (Amsterdam 1989) Vries, Joh. de, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank. Vijfde deel, De Nederlandsche Bank van 1914-1948. Trips tijdvak 1931-1948, onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, (Amsterdam 1994) Vries, Joh. de, ‘Het Nederlandse financiële imperium. Schets van de geschiedenis van het Nederlandse bankwezen’, Bankwezen. Een geschiedenis en een bronnenoverzicht. Historische bedrijfsarchieven, 1, (Amsterdam 1992) 13-59 Vries, Joh. de, W. Vroom en T. de Graaf (ed.), Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999, (Amsterdam 1999) Vries, M. de, Het Nederlandsche bankwezen en de huidige crisis, (Amersfoort 1923) Vries, M. de, Tien jaren geschiedenis van het Nederlandsch bankwezen en de Nederlandsche conjunctuur 1866-1876 ( ’s-Gravenhage 1921) Werf, D.C.J. van der. Banken, bankiers en hun fusies. Het ontstaan van de Algemene Bank Nederland en de Amsterdam-Rotterdam Bank, een studie in fusiegedrag over de periode 1950-1964, (Amsterdam 1999) Werf, D.C.J. van der. De Bond, de Banken en de Beurzen. De geschiedenis van de Bond voor de Geld- en Effectenhandel in de Provincie (1903-1974) tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het bankwezen en de effectenhandel in Nederland sinds 1814. NIBE-bankhistorische reeks, 5 (Amsterdam 1988) Westerman, W.M. De concentratie van het bankwezen, ('s-Gravenhage 1919) Westerman, W.M. ‘Het Nederlandsche bankwezen in de laatste vijfentwintig jaren’, in: W.G. de Bas (ed.), Gedenkboek 1898-1923. Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren regeeringsfeest van hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden op 6 september 1923, (Voorschoten 1923) 477-486 Wierema, H. Arbeidsverhoudingen in het bankwezen. Een kritische analyse, (Nijmegen 1979) Wiersma, G. 'Frans van Heukelom en de zwendel van Mendel', Het Financieele Dagblad, 10/12 augustus 1996, pag. 21 Wijnand, J.H. Het bankwezen in Nederland, (Amsterdam 1944) Wijtvliet, C.A.M. ‘De moeizame start van het Nederlands Algemene Bankwezen’, Bank- en Effectenbedrijf, (1987) 227-229 Wijtvliet , C.A.M. Expansie en dynamiek: de ontwikkeling van het Nederlandse handelsbankwezen 1860-1914, (z.p. 1993) Wintersteijn, M.C. Banken, haar boekhouding en organisatie, (Leiden z.j.) Yoshimasa, S. 'The monetary policy in the Netherlands East Indies under the Japanese Administration', Bijdragen tot de Taal-, Land en Volkenkunde, 152\4 (1996) 699-724 Zappey, W.M. ‘Bankgeheimen; Enkele opmerkingen over Nederlandse Bankgeschiedenis’, in: W.J. Wieringa, Bedrijf en samenleving. Economisch-historische studies over Nederland in de 19e en 20e eeuw, (Alphen aan den Rijn 1967) 299-311 Zijlstra, S. De Nederlandsch-Indische Handelsbank en de politieke situatie in Nederlands-Indië 1946-1948. Niet uitgegeven doctoraalscriptie geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht, (Utrecht 1998) Zwaag, J. van der. Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-Indië, (z.p. 1991) Zwet, J.R. van. President in Indië en Nederland. Mr. N.P. van den Berg als centraal bankier. Dissertatie geschiedenis RU Leiden, [Leiden 2004]
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A. Archief van het hoofdkantoor A.1. Directiesecretariaat A.1.1. Organisatie A.1.1.1. Oprichting en reglementering 2466 http://proxy.handle.net/10648/35d4c4f5-45b6-4cf2-a315-4fffd06eda32 Akte van oprichting. Notarieel Afschrift 1863 1 band 37 http://proxy.handle.net/10648/d3dcff4f-bea0-40bc-81d9-b68bfe4a5861 Prospectussen en ander drukwerk uitgegeven naar aanleiding van de oprichting 1863 1 omslag 437 http://proxy.handle.net/10648/6fcb2da6-eb64-42cc-bcc6-d35fe52cf476 Reglementen van orde voor de Raad van Commissarissen en voor de directie. Gedrukt 1863, 1874 1 omslag

Voor 1874 zijn ook de statuten ingebonden.

433-435 Statuten en stukken betreffende statutenwijzigingen 1863-1946 2 omslagen 433 http://proxy.handle.net/10648/c5676031-3264-48a1-a1a4-6e929931e158 Gedrukte statuten en afschriften van notariële akten 1863-1929 435 http://proxy.handle.net/10648/560c1730-60cf-4033-9c46-4da4dc5bf4b1 Nederlandse Staatscouranten, het Gouvernements Advertentieblad voor Suriname en diverse kranten 1863-1946 439 http://proxy.handle.net/10648/6dabcee3-cd2d-4325-ba30-880380ca2da7 Staat van belangrijke statutenwijzigingen, met bijbehorende stukken 1863-1962 1 pak

Bevat ook de statuten en een reglement van orde voor de commissarissen van de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid d.d. 21 april 1963.

1091 http://proxy.handle.net/10648/84b46ace-d963-468f-a951-cc25492040c9 Advertentie betreffende de doelstellingen van de NIHB 1864 1 stuk 2106 http://proxy.handle.net/10648/8eaab5f8-7a61-4474-bd1e-15ad15b52ec7 Correspondentie betreffende een door een aantal aandeelhouders gewenste statutenwijziging waarbij de directie toestemming zou moeten krijgen voor het uitgeven van extra aandelen 1914 1 omslag 2119-2168 Stukken betreffende statutenwijzigingen als gevolg van de zetelverplaatsingen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 1942-1946 2 pakken en 4 omslagen

Zie ook rubriek B.1.5.2.

2164 http://proxy.handle.net/10648/142fcc4e-6f5b-415b-b77e-952ea74330d5 Rapport met bijlagen 1942-1946 (pak) 2165 http://proxy.handle.net/10648/e9fe2860-af1c-4b0c-bf44-e639506ede95 Rapport met bijlagen. Kopieën afkomstig uit Jakarta, inhoudelijk niet gelijk aan inv.nr 2164 in deze rubriek 1942-1946 (pak) 2119 http://proxy.handle.net/10648/fbbf3968-7cdc-469b-8690-e0b472786d63 Bijlagen bij bovengenoemde rapporten. Duplicaten, niet compleet 1942-1946 2166 http://proxy.handle.net/10648/607da29a-6cf3-45c3-94db-614ce8312d5b Akten betreffende herstel van de bevoegdheden van de directieleden G.A. Dunlop, C.P. van Eeghen en T.L. Leuftink en van de eenheid van bestuur na de Tweede Wereldoorlog 1945 2167 http://proxy.handle.net/10648/7c85d8df-29b7-4137-955d-ee729fc0762a Verklaring van de Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd in Suriname dat C. Stigter ook sedert 23 maart 1944 rechtsgeldig is opgetreden als één van de directeuren van de in Paramaribo gevestigde bank. In tweevoud, waarvan één exemplaar in het Engels 1945 2168 http://proxy.handle.net/10648/1cbc1fb6-8ce5-4bf7-95ea-c7a53864b1e0 Akte tot wijziging van de statuten betreffende de zetelverplaatsing van Paramaribo naar Amsterdam, met bijbehorende stukken. Gewaarmerkte kopie, in drievoud 1945
2376 http://proxy.handle.net/10648/2d796b70-b1f1-432b-9982-a012d433a873 Nota van de directie betreffende de eventuele oprichting van een nieuwe bank, in plaats van de NIHB, ter voorkoming van het weglopen van crediteuren 1944 1 stuk

Met de aantekening: ten behoeve van hr. de Beaufort, 28 september 1944. Zie ook de notulen van oktober 1945 van de Raad van Commissarissen over dit onderwerp.

2373-2375 Stukken betreffende wijziging van de statuten en van de naam van de bank in Nationale Handelsbank per 14 juli 1950 1949-1951 1 pak en 2 omslagen 2373 http://proxy.handle.net/10648/4560c4d1-6b9f-4fa4-b71a-ee206d4d14fe Algemeen 2374 http://proxy.handle.net/10648/e33017da-c03a-48fa-a306-0c22343ec437 Alle agentschappen (pak) 2375 http://proxy.handle.net/10648/daa4ceb9-e64a-4c9f-ba35-107a96726213 Dossier A.C. Teeuwen 2744 http://proxy.handle.net/10648/54b0bc0e-3819-4718-a3f9-3c757bea8552 Stukken betreffende aanpassing van de statuten aan die van de Rotterdamsche Bank 1961-1962 1 omslag 36 http://proxy.handle.net/10648/b337bddf-7e64-4f8b-af58-e827ce2aa8ff Nota met het voorstel tot statutaire wijziging van de naam Nationale Handelsbank NV in Nationale Bank voor Middellang Krediet NV [1965] 1 stuk

Zie ook het archief van de Amro Bank, inv.nr 4745.

A.1.1.2. Niet doorgegane fusies en overnames 1027 http://proxy.handle.net/10648/5dc796b8-d624-463c-87a8-6a0eaaae0c37 Correspondentie van G.A. Dunlop met G.J. Jöbsis te Batavia betreffende een eventuele fusie met de Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij NV 1929 1 omslag 2104 http://proxy.handle.net/10648/56a04f1e-748a-4484-81d8-eebe8520dc7b Rapporten betreffende een eventuele overname door de NIHB van de Bank-Associatie; met bijlagen 1936 1 omslag

Het gezonde deel van de Bank-Associatie werd in 1937 overgenomen door de Incasso-Bank NV.

2108 http://proxy.handle.net/10648/69db2cc1-0cd0-4c73-a8b2-730d9ff3b599 Stukken betreffende plannen tot het betrekken van de NIHB bij een internationale bankiersgroep en het oprichten van een financieringsmaatschappij in Luxemburg, dit alles onder adviseurschap van J. Fürstenberg, president-commissaris van de Berliner Handelsgesellschaft 1959 1 pak 2113 http://proxy.handle.net/10648/df3e4a0d-e5ad-4796-b305-4ea46be35e05 Aantekeningen van A.J. d'Ailly betreffende een eventuele overname van de NIHB door een internationaal bankenconsortium 1959-1960 1 omslag 230 http://proxy.handle.net/10648/b07fb7f9-46a8-4bf6-bf96-e3c71db2542b Nota's van G.A. Dunlop betreffende eventuele samenwerking met R. Mees & Zonen, met een situatiebeschrijving van de organisatie in de periode 1945-1960 en begeleidende brieven 1960 1 omslag
A.1.1.3. Onderbeheerstelling en nationalisatie van het Indonesisch bedrijf 1910-1916 Correspondentie betreffende de maatregelen van de Indonesische overheid tot nationalisatie en overname van de bank 1951-1958 4 pakken en 2 omslagen 1910 http://proxy.handle.net/10648/056ff72f-0398-426b-a25b-3a91241c0a23 1951-1957 nov (omslag) 1911 http://proxy.handle.net/10648/0dae1286-0035-470d-a9e5-e9afed4febd2 1957 dec-1958 jan 1912 http://proxy.handle.net/10648/2a402f72-a6a0-4aef-a36c-34b690b20eb6 1958 feb-apr 1913 http://proxy.handle.net/10648/05f08cd9-388b-43ba-9b80-f2b265a67822 1958 mei-sep 1914 http://proxy.handle.net/10648/cf3ede5a-af2b-46c3-8a6e-439f71ea317e 1958 okt-dec 1916 http://proxy.handle.net/10648/88b4febe-b8dd-4d93-8cbf-921142502e2f Dossier afkomstig van procuratiehouder M.H. Smith (omslag) 1958-1960 2440 http://proxy.handle.net/10648/9cb00fe9-74cf-4182-9f3d-6748bb3604c4 Conceptplan voor het consolideren van de bezittingen in Indonesië door deze onder te brengen in aparte vennootschappen voor het moederbedrijf en voor de dochtermaatschappijen; met aantekeningen 1952 1 omslag 1889 http://proxy.handle.net/10648/6878f3ff-32f1-4688-a8c2-c69ee2aeb4f6 Stukken betreffende de overname van het beheer over de bank door de Indonesische overheid 1957 dec-1958 feb 1 omslag 2380 http://proxy.handle.net/10648/667dbe10-1dae-4574-82cf-fb5f114e8ee3 Notulen van besprekingen met de directie van De Nederlandsche Bank betreffende de situatie in Indonesië en de mogelijkheden voor de NHB na de nationalisatie van de agentschappen aldaar; met bijlagen 1957-1959 1 omslag 1891 http://proxy.handle.net/10648/afa57c59-38dd-4396-8c4d-f20c6534466a Circulaire gericht aan de relaties betreffende de situatie van de bank in Indonesië, met lijsten van relaties 1958 jan 1 omslag 1894 http://proxy.handle.net/10648/1a1581aa-21f7-4f97-8811-3e4b55333fc1 Vertrouwelijke brief aan G.P. Schütte, directeur te Jakarta, met de door de directie getrokken conclusie dat het voortzetten van het bankbedrijf in Indonesië zinloos is. Kopie 1958 jan 1 stuk 1895 http://proxy.handle.net/10648/b8972df0-fe47-40b8-ac73-4ce26fd90305 Lijsten van door de Indonesische overheid genomen besluiten met invloed op de werkzaamheden van de bank [1958] 1 omslag 1893 http://proxy.handle.net/10648/d5859c34-fba9-4547-8299-f7cf170c39cb Stukken betreffende de door de Indonesische overheid opgelegde liquidatie van het agentschap Makassar 1958 mrt-apr 1 omslag 1890 http://proxy.handle.net/10648/2ab689b0-a8b1-4b3c-be36-b2479e86aea3 Verslagen van diverse gesprekken met ambtenaren op het Ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende de situatie voor de bank in Indonesië 1958 mei-okt 1 omslag 800 http://proxy.handle.net/10648/7a2a1143-005c-4193-bc05-c3a496c63531 Brieven van de agentschappen Jakarta, Jakarta-Gambir, Medan, Pontianak, Probolinggo, Semarang, Soerabaja en Telok Betong betreffende de onderbeheerstelling van Nederlandse bedrijven in Indonesië; met bijlagen 1958-1959 1 pak 2089-2097 Correspondentie betreffende de nationalisatie van de bank in Indonesië 1956, 1958-1959 3 pakken en 6 omslagen 2089 http://proxy.handle.net/10648/887ba63e-3099-4ad4-a888-f922f9b7f4e9 Met de agentschappen buiten Indonesië 1958-1959 2090 http://proxy.handle.net/10648/912d2548-cfb5-4e02-90fa-15e7cf9f5276 Met dochtermaatschappijen en anderen 1958-1959 2091 http://proxy.handle.net/10648/fba4db7a-53f3-4319-9987-8e787b1a89f8 Met de commissarissen 1958-1959 2093 http://proxy.handle.net/10648/f8b107e0-7f4a-438e-953f-a118b61c8640 Met Jakarta betreffende de afwikkeling van zaken 1958-1959 (pak) 2095 http://proxy.handle.net/10648/ab6f56dc-f7fa-4781-9e7c-655428d53bf8 Betreffende de bewaking van eigendomsrechten 1958-1959 2096 http://proxy.handle.net/10648/3054a0e3-ce70-40d3-9f0a-ca91a501e9f5 Met het Directoraat Indonesië te Jakarta 1958 jan-mrt (pak) 2097 http://proxy.handle.net/10648/c3e3f51f-c339-4625-9fa3-620a415975f4 Met het Directoraat Indonesië te Jakarta 1958 apr-1959 apr (pak) 2094 http://proxy.handle.net/10648/5e50e57e-c0b8-433a-a767-6b4850271303 Circulaires aan het personeel en de relaties 1958-1959 2092 http://proxy.handle.net/10648/ed3c3fff-f38e-4084-8c1c-5101ef330a9c Brieven van Franse en Engelse banken betreffende de overname van hun banken door de Egyptische overheid 1956 1892 http://proxy.handle.net/10648/27f1c9c1-c175-4812-88ad-e8f0070746eb Stukken betreffende de plannen van de Indonesische overheid tot verdere nationalisatie van Nederlandse bedrijven 1958-1959 1 omslag 2271-2721 Processen-verbaal van overname van het bedrijf in Indonesië per 20 april 1959; met bijlagen 1959 5 pakken 2271 http://proxy.handle.net/10648/0de0fad7-8187-44e9-9ff6-ca6f155e42c3 Directoraat en de agentschappen Bandjermasin, Bandoeng, Banjoewangi, Jambi en Jakarta-Gambir 2272 http://proxy.handle.net/10648/72a4454f-a2e4-4706-9213-e3a01a425f4e Agentschappen Jakarta-Kota, Malang, Medan en Palembang 2273 http://proxy.handle.net/10648/7bfb6fa5-19e5-4aa2-b792-0781c0e9bd3f Agentschappen Pontianak, Probolinggo, Semarang, Soerabaja en Telok Betong 2720 http://proxy.handle.net/10648/5789bc5f-ba3f-425b-84b3-a0dfee16212f Staten van effecten betreffende de 3% Staatslening 1950, bijgehouden door het agentschap Jakarta-Gambir 2721 http://proxy.handle.net/10648/e77e1613-78d2-45f3-8072-ee8c19b2a420 Correspondentie tussen het Directoraat Azië en de vertegenwoordiger voor Indonesië A.1.1.4. Overname door de Rotterdamsche Bank en afstoting van bedrijfsonderdelen A.1.1.4.1. Overname door de Rotterdamsche Bank 2559 http://proxy.handle.net/10648/7ac84b9d-a6ea-455f-a103-78cd35b2b2df Circulaires aan het personeel en de cliënten betreffende de overname door de Rotterdamsche Bank 1960 1 omslag 221 http://proxy.handle.net/10648/9e8eee01-ef2d-4a7f-af36-17ed8e385b0b Notulen en besluitenlijsten van de coördinatiecommissie Rotterdamsche bank/Nationale Handelsbank; met klapper 1960-1961 1 omslag 222 http://proxy.handle.net/10648/3d1df99f-a5bc-42ff-9a14-8eeca0dc6173 Notulen van bijeenkomsten van de commissie Rotterdamsche bank/Nationale Handelsbank betreffende fiscale vraagstukken 1961 1 omslag 223 http://proxy.handle.net/10648/1032c3bb-a63a-4b53-8afd-64eb40614964 Notulen van vergaderingen betreffende de samenvoeging van de kantoren in 's-Gravenhage 1961 1 omslag 1028 http://proxy.handle.net/10648/aa8ee888-4de3-4a1c-877f-58101711b2e2 Brief van de president-commissaris van de Rotterdamsche Bank aan de president-commissaris van de NHB betreffende de benoeming van directieleden en commissarissen in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders 1961 1 stuk 2274 http://proxy.handle.net/10648/db93fa63-6e11-47a1-9e5d-eb57be0fca4a Balans, met specificaties, van de NHB per 31 december 1964 [1965] 1 pak A.1.1.4.2. Opheffing en afstoting van agentschappen

Zie voor opheffing van de Indonesische agentschappen als gevolg van de nationalisatie rubriek A.1.1.3.

1248 http://proxy.handle.net/10648/b0e5bca6-5470-4a11-9f81-c7d7c352a2db Stukken betreffende de politieke toestand in Amoy tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, uitmondend in opheffing van het agentschap 1945-1949 996-2324 Stukken betreffende de overname van het agentschap Manilla per 1 januari 1950 door de Bank of America National Trust & Savings Association (NT&SA) 1946-1962 3 pakken en 17 omslagen 996 http://proxy.handle.net/10648/ee117fbf-c857-4bed-bb12-d419c5d8bc78 Opgeplakte uittreksels uit weekrapporten opgesteld door de Afdeling Algemene Zaken betreffende de liquidatie van het agentschap 1949-1950 1258 http://proxy.handle.net/10648/fe457702-85d0-4f91-b9a3-db0e4b91eb4f Correspondentie met D.A. ten Grotenhuis, agent, en C.J. Endert, onderhandelaar namens de directie, betreffende de voorwaarden voor overname 1949-1951, 1954-1956 2322 http://proxy.handle.net/10648/35ef616b-1b34-48e1-9f3e-b4d539cf481e Correspondentie met D.A. ten Grotenhuis betreffende de uitvoering van de overname 1949-1950 2320 http://proxy.handle.net/10648/91ef532b-dc38-4714-a5dd-cb6094c2dcd4 Correspondentie met R.D.H. Wilmer, opvolger van D.A. ten Grotenhuis en als agent belast met de afwikkeling van de liquidatie, betreffende de uitvoering van de overname 1949-1950 2323 http://proxy.handle.net/10648/30948129-775a-4e06-a874-704c51d43885 Correspondentie tussen L.C. Leuftink en G.A. Dunlop betreffende de onderhandelingen over de overname 1949 2324 http://proxy.handle.net/10648/57b5804b-52d5-4e96-ac1c-7bdec043d7e8 Correspondentie met C.J. Endert betreffende het definitief afhandelen van de overname tijdens een reis naar San Francisco en Manilla 1950 1260 http://proxy.handle.net/10648/0f3a1a15-cfa5-4d30-b221-013bcdbb695f Correspondentie met de Bank of America NT&SA betreffende de overname, de behandeling van oude crediteuren en de afhandeling van het saldo van een geblokkeerde rekening 1949-1952, 1954, 1959-1961 2313 http://proxy.handle.net/10648/f8f9ca4c-d1f2-44cf-8464-118a5a1f43a1 Correspondentie met de Bank of America NT&SA betreffende nog lopende zaken 1950-1961 2317 http://proxy.handle.net/10648/02f22fa0-11dc-4fd8-8ead-732332a36c33 Correspondentie met de Bank of America NT&SA betreffende het overnamecontract en de daadwerkelijke overdracht 1949-1950 1262 http://proxy.handle.net/10648/9ef40ab2-cfa4-4d1a-a804-be7c2532c5a0 Correspondentie betreffende voormalige rekeninghouders 1951-1962 2310 http://proxy.handle.net/10648/4b4c3299-3938-4aa1-a886-a2a3f80254b8 Correspondentie met het accountantskantoor Fleming & Williamson, optredend als liquidateur van het agentschap Manilla 1950-1951 (pak) 2311 http://proxy.handle.net/10648/fc9f8333-03ad-4e11-a4a5-eed2a2da1789 Correspondentie met het accountantskantoor Fleming & Williamson, optredend als liquidateur van het agentschap Manilla 1952-1955 (pak) 2312 http://proxy.handle.net/10648/df49323b-c1ac-40bd-9706-ef294f925177 Correspondentie met het accountantskantoor Fleming & Williamson, optredend als liquidateur van het agentschap Manilla 1956-1959 (pak) 2314 http://proxy.handle.net/10648/30357a9f-99fb-434f-97f6-ceb5e08b609d Correspondentie met het advocatenkantoor Ponce Enrile e.a. te Manilla betreffende diverse door hen voor de bank gevoerde rechtszaken 1959-1960 2315 http://proxy.handle.net/10648/4534071c-9698-460c-bce4-709a5613d687 Correspondentie betreffende de afwikkeling van een dollarrekening bij de Bankers Trust Company 1946-1950 2316 http://proxy.handle.net/10648/2d1e3ec9-a17c-4bb1-9eaa-fd775e55d96f Correspondentie betreffende het storten van het saldo van de liquidatie op een rekening van de Mercantile Bank of Canada (MBC) 1953 2318 http://proxy.handle.net/10648/abde77d4-7752-41ab-bec3-207ac257c977 Correspondentie met de advocaat J.P. Lagrosa te Manilla betreffende het kunnen bewijzen van het bestaan van een bankrekening 1959-1960 2321 http://proxy.handle.net/10648/0adeada1-db93-4741-aa92-c8150cf47687 Brieven aan de Nederlandse kantoren, de vertegenwoordiger te New York, de Javasche Bank en het Ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende de publieke aankondiging van de sluiting 1949 1259 http://proxy.handle.net/10648/ec11e930-e833-4c66-8af4-c1020de58a42 Stukken betreffende een controverse tussen het Filippijnse Ministerie van Financiën en buitenlandse banken inzake vervalste 'treasury warrants' (schatkistcertificaten) 1950-1951 1261 http://proxy.handle.net/10648/f5e24eef-2a31-42bb-9aa8-458db6fe1060 Stukken betreffende een ingetrokken claim bij de Foreign Claims Settlement Commission of the United States 1955-1956 1237 http://proxy.handle.net/10648/affec482-311b-40d8-8664-a20af6881063 Stukken betreffende de nasleep van de opheffing van het agentschap Shanghai per 31 augustus 1950 1951-1961 1 omslag

Zie ook rubriek A.1.3.1.3.11., inv. nrs 1234-1235.

2138-2309 Stukken betreffende de overname van de agentschappen Bombay en Calcutta door de British Bank of the Middle East 1952-1962 9 omslagen en 1 stuk 2138 http://proxy.handle.net/10648/296229f1-94c4-499e-89c0-cda136493eff Rapporten en aantekeningen betreffende de overname 1952-1953 2139 http://proxy.handle.net/10648/69f14cfd-4cfe-4f6f-9b30-a3f876d22421 Rapporten betreffende de politieke en economische situatie in India 1952 2302 http://proxy.handle.net/10648/ce7971b7-9eca-49d9-81f7-b6a81f9fd73f Correspondentie met The British Bank of the Middle East 1953-1962 2303 http://proxy.handle.net/10648/5dc9a3bf-7d5c-4fa5-9f45-dfb5ba3ef067 Correspondentie met het agentschap Bombay 1953-1954 2304 http://proxy.handle.net/10648/93c8af0d-3336-466b-8b85-6faae8cf63df Correspondentie met het agentschap Calcutta 1953-1954 2305 http://proxy.handle.net/10648/9ee97b2d-a24c-4d75-b4c3-5d5619e25a04 Stukken betreffende een rechtszaak gevoerd door Hotchand Khemchand tegen het agentschap Bombay inzake uitbetaling van vooroorlogse wissels 1954-1956 2306 http://proxy.handle.net/10648/3f8921ea-b75b-4500-bad2-0d6122a0ee79 Correspondentie met de vertegenwoordiger te Londen 1953-1956 2307 http://proxy.handle.net/10648/234d74e0-f177-43b7-aa21-dde07c8d401c Correspondentie met de diverse kantoren en agentschappen en De Nederlandsche Bank 1953-1954 2308 http://proxy.handle.net/10648/e7372984-3b14-4653-b2a8-7eea49440393 Onderhandse akte van overdracht van het agentschap te Calcutta aan The British Bank of the Middle East. Afschrift 1954 (stuk) 2309 http://proxy.handle.net/10648/52fd8ea5-c615-4fec-8508-5ffcbe326607 Correspondentie betreffende de vernietiging dan wel overbrenging naar Amsterdam van de archieven van de agentschappen 1954 1059-2468 Stukken betreffende de overname van de agentschappen Bangkok, Hongkong, Osaka, Singapore en Tokio door de Chase Manhattan Bank 1962-1967 4 pakken en 7 omslagen

Zie ook het archief van de Amro Bank, inv.nrs 4788-4790. De Chase Manhattan Bank verkocht de agentschappen Osaka en Tokio meteen door aan de Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chigago.

2467 http://proxy.handle.net/10648/c0732519-9e57-4393-9cea-d1c4bc310289 Akten van overdracht, met bijbehorende stukken 1963 2468 http://proxy.handle.net/10648/a238ba28-cdf4-447c-80b8-9a54cf83afc4 Ontvangstbevestigingen en inventarislijsten van het agentschap Singapore 1964 feb 1264 http://proxy.handle.net/10648/49bc2e82-ea43-47cf-be3f-4d5a68c03087 Correspondentie met de agent te Singapore en zijn opvolger bij de Chase Manhattan Bank 1963-1964 1268 http://proxy.handle.net/10648/dc3406d2-434c-44bb-a24f-1a9579d702d4 Kopieën van correspondentie gezonden aan de Chase Manhattan Bank door de agenten te Singapore, Bangkok en Hongkong 1963-1964 (pak) 1263 http://proxy.handle.net/10648/139ddd66-1f2e-4b25-b91f-a70416c9aeee Correspondentie met de Chase Manhattan Bank 1963-1965 (pak) 1269 http://proxy.handle.net/10648/7c3c7af8-0581-4b0e-ac3f-701fb5fd1e0c Correspondentie met banken, bedrijven en particulieren 1964 1266 http://proxy.handle.net/10648/e1493ace-46e8-479f-857c-f877a0073795 Correspondentie met G. Lulof, tijdelijk te New York 1964 (pak) 1267 http://proxy.handle.net/10648/b7a98dcf-6f13-43c7-9003-ac1379c508b7 Correspondentie met T. van Gulik, tijdelijk te Tokio 1964 (pak) 1060 http://proxy.handle.net/10648/38e7f6ce-afe1-4f56-97d7-14dafd549e05 Correspondentie met de Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago betreffende de afwikkeling van de overname van het agentschap Osaka 1962-1966 1059 http://proxy.handle.net/10648/d4766d11-e764-4dcf-9889-9b2fce3d2efd Correspondentie met het agentschap Osaka 1963-1965 1265 http://proxy.handle.net/10648/1af56d7d-72be-485b-b162-4acd1c4de4b0 Correspondentie met de agent te Osaka en zijn opvolger bij de Chase Manhattan Bank/Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chigago 1964-1967
816-2489 Correspondentie en notities betreffende de sluiting van de vertegenwoordiging te Londen 1961-1963 1 pak en 5 omslagen 2485 http://proxy.handle.net/10648/083c8f0a-2cdc-405d-ab17-170eaa4b9a70 Correspondentie met de agentschappen 1961 2487 http://proxy.handle.net/10648/b6eee759-d1fa-46a8-afc3-6ffa54f5a90c Notities 1961 816 http://proxy.handle.net/10648/5074da70-24a9-444c-9841-3670cdb32b17 Correspondentie met C. Stigter, vertegenwoordiger te Londen, over de afwikkeling van de sluiting 1961-1962 2486 http://proxy.handle.net/10648/57b7e149-7eb3-4073-975a-0cd0aafd7958 Correspondentie met diversen te Londen 1961-1963 2489 http://proxy.handle.net/10648/30c378cf-b7eb-4e3f-ae7a-adafae7d3b4c Correspondentie met de vertegenwoordiging te Londen 1961-1962 (pak) 2488 http://proxy.handle.net/10648/4688a4b3-20c9-454f-b080-bd0276c27a6b Correspondentie betreffende pensioenpolissen van voormalige werknemers te Londen 1962 2484 http://proxy.handle.net/10648/a6a26ab7-863b-4d07-a3cd-ea8433658157 Correspondentie betreffende de sluiting van de vertegenwoordiging te New York 1963 1 omslag
A.1.1.5. Geschiedenis en jubilea 446-448 Jubileumboeken 1913, 1938, 1963 3 delen 446 http://proxy.handle.net/10648/b4333d30-d5cd-4816-94cd-88afe96ec029 Nederlandsch-Indische Handelsbank 1863-14 juli-1913. Uitgegeven ter herdenking van het vijftigjarig bestaan 1913 447 http://proxy.handle.net/10648/b5a33539-b3b7-4922-9af1-e9fc524b372a Nederlandsch-Indische Handelsbank NV, 1863-14 juli-1938. Fotoboek verschenen ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan 1938 448 http://proxy.handle.net/10648/c89387b5-bdbd-422c-98c5-345e883924c1 I.J. Brugmans, Begin van twee banken, 1863. Uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Rotterdamsche Bank en de Nationale Handelsbank 1963 458 http://proxy.handle.net/10648/a83042d4-580b-4922-8834-e85200145805 Overdruk van de inleiding en een artikel over de NIHB uit het boek International Bridge of Trade, Internationale Handelsbruecke, jaargang 1924-1925 1925 1 stuk 459 http://proxy.handle.net/10648/bc66a364-aed0-4dd1-8ec4-8067233ac51e Artikel over de NIHB ten behoeve van het boek Het bankwezen in Nederland, met bijbehorende notitie en Engelse vertaling [1925] 1 omslag 2764 http://proxy.handle.net/10648/63ba65bb-fc32-4a88-918a-0ffdfe1076fe Correspondentie met de Vereeniging voor den Effectenhandel betreffende de bruikleen van een aandeel van de bank ten behoeve van een expositie van historische documenten in het beursgebouw 1957-1964 1 omslag 457 http://proxy.handle.net/10648/93915562-31a5-4d50-807f-6bbce0278337 Typoscript van het gedeelte over de NIHB in het jubileumboek van 1963 van de Rotterdamsche Bank, met verzendbrief aan de schrijver betreffende de hem toegezonden stukken en een fotokopie van een artikel uit de Indische Gids door N.P. van den Berg over zijn functie als eerste agent van de NIHB 1962 1 omslag 2523-2527 Stukken betreffende de organisatie van het honderdjarig jubileum van de bank 1962-1963 5 omslagen 2523 http://proxy.handle.net/10648/52d67756-d3d9-4b20-805b-1b2545d92d48 Correspondentie met het agentschap Bangkok 1963 2524 http://proxy.handle.net/10648/2e7a123e-49ff-4fa4-92c8-f9a777147a6b Ontvangen felicitaties, met bedankbrieven 1963 2525 http://proxy.handle.net/10648/cbf81218-eaac-4329-b02a-483f8afbbcf8 Uitgave van een jubileumboek 1962-1963 2526 http://proxy.handle.net/10648/6ae033d1-0988-48ea-89f2-5cecc2db637b Organisatie van feestelijkheden 1963 2527 http://proxy.handle.net/10648/f02442cb-725f-488c-9454-95e3a9be0eae Lijsten van relaties opgesteld ten behoeve van de jubileumrecepties 1963
A.1.2. Vergaderingen A.1.2.1. Aandeelhouders 1-34 Processen-verbaal van de gewone en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders; met bijlagen 1863-1965 24 pakken en 10 omslagen

De stukken uit 1945 ontbreken.

1 http://proxy.handle.net/10648/866236ed-ec82-486c-85a4-b9a4e6b0eff6 1865 (omslag) 2 http://proxy.handle.net/10648/993e0541-2229-4c15-b352-bae07d8ca4f1 1866 (omslag) 3 http://proxy.handle.net/10648/463950df-5684-4d14-9067-98325db8a10f 1867 (omslag) 4 http://proxy.handle.net/10648/b5300cb6-c7f2-4a9d-9b7e-09aa6fc9eea0 1867, buitengewoon (omslag) 5 http://proxy.handle.net/10648/1cd73a6c-ee5a-4692-af70-c75629e94870 1868 (omslag) 6 http://proxy.handle.net/10648/6e0bb3bf-509a-4249-b036-37e77a2bea96 1869 (omslag) 7 http://proxy.handle.net/10648/4d369782-244c-46aa-9085-9e8bb1da93d6 1870 (omslag) 8 http://proxy.handle.net/10648/1680d0c8-0dce-48d8-9812-86fcbeeeb9a6 1871 (omslag) 9 http://proxy.handle.net/10648/e63cebda-db2b-43d5-a0ab-55339e7f77c3 1872 (omslag) 10 http://proxy.handle.net/10648/47718449-f2aa-4aea-9f16-2f0f9296a995 1873-1877 (omslag) 11 http://proxy.handle.net/10648/0d966690-135e-4845-9580-ec329412d7c5 1878-1883 12 http://proxy.handle.net/10648/0bf9ec93-c16e-4c4f-8551-1500621340c8 1884-1888 13 http://proxy.handle.net/10648/4631b576-86ae-4793-b7f7-b2f2cda1bb13 1889-1895 14 http://proxy.handle.net/10648/8ab3b662-b6c9-4301-80b4-d9dcf4ecf49b 1896-1902 15 http://proxy.handle.net/10648/80c06c18-b34b-487a-8187-91077be88caa 1903-1906 16 http://proxy.handle.net/10648/6ed69848-45d7-468d-a4e0-056bc1a12bda 1907-1910 17 http://proxy.handle.net/10648/1e363561-4965-4169-97a2-758c481583eb 1911-1913 18 http://proxy.handle.net/10648/9d516cee-6871-4ca6-8e3d-f534c651206c 1914-1918 19 http://proxy.handle.net/10648/da13e3c1-d353-481b-b597-18451e98f80a 1919-1922 20 http://proxy.handle.net/10648/d9e4d46b-f6a8-48ca-bf7f-b211ef31e959 1923-1924 21 http://proxy.handle.net/10648/580c54db-0f5a-4061-b358-98dcd7672e42 1925-1926 22 http://proxy.handle.net/10648/aa97dc4e-182a-4c0f-8f94-3da2caf1dfef 1927-1928 23 http://proxy.handle.net/10648/62c42276-c267-4cfa-b2c1-5702a07945f5 1929 24 http://proxy.handle.net/10648/cefad0de-8ed6-4898-9be4-804b5e845132 1930-1932 25 http://proxy.handle.net/10648/a63508d4-62b9-4ae3-aa00-fc1a13522b97 1933-1935 26 http://proxy.handle.net/10648/d3c89d86-f6cd-4b12-94b9-88c28d679bea 1936-1940 27 http://proxy.handle.net/10648/2d04feb9-1c33-41cf-8d3d-7167c3a2a43b 1941-1944, 1946-1947 28 http://proxy.handle.net/10648/2cfcbdef-3043-4ce7-9b1e-d8de3ea0fb03 1948-1950 29 http://proxy.handle.net/10648/06cec7ce-fcc1-4612-9eef-36769a32c308 1951-1954 30 http://proxy.handle.net/10648/80c7df4e-8eb5-41d3-8050-8459da43482f 1955-1957 31 http://proxy.handle.net/10648/0956a25c-9a44-4810-8b75-a78a790cf12a 1958-1959 32 http://proxy.handle.net/10648/e9341d81-9266-4921-87d1-ebd8b3680f0c 1960-1961 33 http://proxy.handle.net/10648/b535ceee-c0f9-420a-bc43-cafccf75899b 1962-1963 34 http://proxy.handle.net/10648/28a20ee9-797d-4451-9eb2-c6d9ab60f5db 1964-1965
2779 http://proxy.handle.net/10648/90b15398-8423-4c51-aec3-d21639017244 Bijlagen bij de aandeelhoudersvergaderingen van 24 juni, 29 november en 8 december 1960 1960 1 pak 2170 http://proxy.handle.net/10648/34b7a5b3-8f99-46f1-a656-71697d9aa3cb Notulen van een vergadering van aandeelhouders te Batavia wegens de zetelverplaatsing als gevolg van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 1941 1 stuk
A.1.2.2. Raad van Commissarissen A.1.2.2.1. Amsterdam 38 http://proxy.handle.net/10648/b0f37a51-281e-4b4f-b269-eaf93e6edc37 Notulen van vier voorlopige vergaderingen van de Raad van Commissarissen met de directie en van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen (nrs 1-25); met klapper 1863 jun-1866 jun 1 deel

Gedeeltelijk overlappend met inv.nr. 43 in deze rubriek.

43-144 Notulen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen in aanwezigheid van de directie; met bijlagen 1863-1965 53 banden en 48 pakken 43 http://proxy.handle.net/10648/0bc0a462-5c6d-4400-a87f-92c8e34d6d5d 1863-1866 44 http://proxy.handle.net/10648/2625812e-ed4b-4fa3-bdc5-8e07dbb69db8 1867-1868 45 http://proxy.handle.net/10648/4df112df-8d91-43f0-89d2-637e468a6f34 1869-1870 46 http://proxy.handle.net/10648/5fe87de2-ab36-4590-b13b-a0dbfdb7ea0c 1871 47 http://proxy.handle.net/10648/158962e9-0efe-4c0c-9a06-90f007375d63 1872 48 http://proxy.handle.net/10648/8927bf20-32d4-4baa-8617-b0d15eedf1ab 1873 49 http://proxy.handle.net/10648/307320fa-38e5-4b31-b3a6-293e78201af0 1874 50 http://proxy.handle.net/10648/935c2bb2-0301-4b6f-b09d-280cc1e122de 1875 51 http://proxy.handle.net/10648/05c85350-2583-4937-8845-136118d79fef 1876 52 http://proxy.handle.net/10648/f6c58a78-eb5d-4700-b96c-eee03b2ae30c 1877 53 http://proxy.handle.net/10648/b888cfc6-a1c8-4876-9b83-339b5071acb4 1878 54 http://proxy.handle.net/10648/26fc5c91-3cf1-4d4f-9b5c-eb1ba1ffc93c 1879 55 http://proxy.handle.net/10648/ed6549d2-3cd0-4bad-8e12-be011968bde3 1880 56 http://proxy.handle.net/10648/2c478efa-dba4-455b-ba33-b1b9f78b27ba 1881 57 http://proxy.handle.net/10648/b323848a-9ea8-430e-a6e6-24416c06465c 1882 58 http://proxy.handle.net/10648/3d1122e1-e025-497f-9156-4722463a6a42 1883 59 http://proxy.handle.net/10648/1ab1b2a8-1387-488c-be9f-2370f266b347 1884 60 http://proxy.handle.net/10648/5f272ea3-f91b-4bad-812b-5ccc2058c1a7 1885 61 http://proxy.handle.net/10648/e7ddf97e-b350-4090-822b-6330814119bb 1886 62 http://proxy.handle.net/10648/853cc199-2eff-4ea8-8001-3a92b48446fe 1887 63 http://proxy.handle.net/10648/7bc3fce6-5776-4651-b89f-04e0a0f90d15 1888 64 http://proxy.handle.net/10648/381a4c07-58da-495c-bca3-39237ec88a6b 1889 65 http://proxy.handle.net/10648/6a66e923-7c8e-4d6e-afaf-693554c32c6a 1890 66 http://proxy.handle.net/10648/2be8d86e-d726-4e40-830e-68abb2b01f61 1891 67 http://proxy.handle.net/10648/3d403b1b-4089-4646-b6d1-8c6ffd84e5a2 1892 68 http://proxy.handle.net/10648/6e0ddb75-8828-4a1a-9c7d-8b1285130277 1893 69 http://proxy.handle.net/10648/9ac1f678-3832-4135-83af-56720572f73d 1894 70 http://proxy.handle.net/10648/58742bcb-9057-4caa-8b3f-90ec92ebf299 1895 71 http://proxy.handle.net/10648/7237cc75-45a3-4162-8c58-e601e8751a43 1896 72 http://proxy.handle.net/10648/fc9ff115-d0d4-4a44-a5c4-91248c635dde 1897 73 http://proxy.handle.net/10648/217078ff-2867-4063-857c-95ed4eb8bcc9 1898 74 http://proxy.handle.net/10648/46c7637e-bc3e-4c33-a6b4-43adff2ab8a4 1899 75 http://proxy.handle.net/10648/a4c4a0c4-6688-4fb2-9bcd-29abc09883ba 1900 76 http://proxy.handle.net/10648/d64be5af-17d9-47f0-b8b6-6d611f22c75a 1901 77 http://proxy.handle.net/10648/748fd7f0-b794-4dc8-b865-0d4b68cbebd2 1902 78 http://proxy.handle.net/10648/3f1958a0-95e2-4735-92a7-ad29b48c5bd4 1903 79 http://proxy.handle.net/10648/5ac78081-5766-471c-9f73-d45abbf4c210 1904 80 http://proxy.handle.net/10648/daa9c346-f2ba-4f2b-9d96-6084d3179117 1905 81 http://proxy.handle.net/10648/df52f4d8-de09-4c47-84d3-1368a7b7c0da 1906 82 http://proxy.handle.net/10648/5f125ab5-61ef-49fe-97d2-b37217a12d71 1907 83 http://proxy.handle.net/10648/8ccef321-9c45-40e9-9795-afc295ab85dd 1908 84 http://proxy.handle.net/10648/1766f30f-8def-4f0e-9be8-4f05004a68c4 1909 85 http://proxy.handle.net/10648/53b2438c-8a70-40b5-837b-534737be890f 1910 86 http://proxy.handle.net/10648/ca204a9d-f845-4606-a9c0-9d532332457e 1911 87 http://proxy.handle.net/10648/0cabae8d-64f2-42c9-a116-1ce32e39a399 1912 88 http://proxy.handle.net/10648/761ee2b0-17d1-4ab7-8818-d9fcd48053fc 1913 89 http://proxy.handle.net/10648/1661d641-c035-4550-8c0c-f64bf12f0bda 1914 90 http://proxy.handle.net/10648/e5f6f81a-2ef7-4253-87eb-7187c21ad18b 1915 91 http://proxy.handle.net/10648/35e4aa62-f5de-404c-8cd8-ba3496918fdd 1916 92 http://proxy.handle.net/10648/1169cba9-2bdd-47b2-a049-be4760b9ddc7 1917 93 http://proxy.handle.net/10648/dc31a920-4e55-4aa2-96c9-73b6cf21aefc 1918 94 http://proxy.handle.net/10648/489cae67-6d28-4de4-b041-4943a7e4b0d8 1919 95 http://proxy.handle.net/10648/951518db-a347-42b9-9d9f-3441bdd9ebf4 1920 96 http://proxy.handle.net/10648/90d605b0-21bb-4d4a-84ff-8441756196c8 1921 notulen (pak) 97 http://proxy.handle.net/10648/da559145-4c23-4d5c-bd5d-a2a688ef1873 1921 feb-aug, bijlagen (pak) 98 http://proxy.handle.net/10648/72479c5c-bb88-470b-806f-eb970d77ea01 1921 sep-dec, bijlagen (pak) 99 http://proxy.handle.net/10648/3d3b6d03-cbfe-4a9a-a6f3-cdeb382e0d70 1922 notulen (pak) 100 http://proxy.handle.net/10648/d315d8d3-0c91-4793-86e5-72bd4e001b79 1922 bijlagen (pak) 101 http://proxy.handle.net/10648/18b0c4bd-01f1-4315-8238-f7142b18980e 1923 (pak) 102 http://proxy.handle.net/10648/75ed657b-6ba7-4e62-9cf3-49076e8d707c 1924 (pak) 103 http://proxy.handle.net/10648/8dd14b9c-0139-4db9-b290-cfa937518ace 1925 (pak) 104 http://proxy.handle.net/10648/91ac87bd-1339-4076-bb4c-7fbd080724c4 1926 (pak) 105 http://proxy.handle.net/10648/a7fffea3-29d1-4149-9628-abaa533ac768 1927 (pak) 106 http://proxy.handle.net/10648/9b89cc52-d0ee-4013-93e8-254bbdd5aa1b 1928 (pak) 107 http://proxy.handle.net/10648/14f2ae36-3226-4158-96eb-17448afc43ae 1929 (pak) 108 http://proxy.handle.net/10648/d8855a1a-fc24-4b4e-a84b-79d8482a7bd2 1930 notulen (pak) 109 http://proxy.handle.net/10648/ccbcb9c8-8206-46f0-8b38-ac92caefb5b6 1930 bijlagen (pak) 110 http://proxy.handle.net/10648/fd63523c-dd3c-4416-927c-77f88b82617b 1931 notulen (pak) 111 http://proxy.handle.net/10648/ddcc37b6-1c45-4c7e-9402-392356a962b4 1931 bijlagen (pak) 112 http://proxy.handle.net/10648/21907523-1b23-4a6e-92db-da65e2d0c712 1932 notulen (pak) 113 http://proxy.handle.net/10648/d8651f26-1666-48b6-9769-ee75c2dc077d 1932 bijlagen (pak) 114 http://proxy.handle.net/10648/ad6e1856-5ec7-4e3f-9c54-a2c88274cf48 1933 notulen (pak) 115 http://proxy.handle.net/10648/d7418b98-2106-4788-9192-db186d602752 1933 bijlagen (pak) 116 http://proxy.handle.net/10648/f85151d9-cad1-4c92-8998-79126e7304d7 1934 (pak) 117 http://proxy.handle.net/10648/02b73830-11f3-49ca-a949-c000ef4062fb 1935 (pak) 118 http://proxy.handle.net/10648/afd635a0-1c39-4cfa-8a0d-67827bee284b 1936 (pak) 119 http://proxy.handle.net/10648/19598afa-d750-4461-bbfa-401697507267 1937 (pak) 120 http://proxy.handle.net/10648/87e87e19-a1f5-424d-b480-924e373f61be 1938 (pak) 121 http://proxy.handle.net/10648/d41b9a3d-af09-432b-97dc-95c4f02732bc 1939 (pak) 122 http://proxy.handle.net/10648/4ddf18c6-8e07-472e-82fe-8a10327e3628 1940 (pak) 123 http://proxy.handle.net/10648/ed2f98e3-1c7e-4d6f-afec-21cdfd75a69d 1941 (pak) 124 http://proxy.handle.net/10648/e1f78bab-649b-49b5-89d4-5e9875e48397 1942 (pak) 125 http://proxy.handle.net/10648/ab0daa71-2ca7-45df-853e-003c3b2219ea 1943 (pak) 126 http://proxy.handle.net/10648/7c98808f-370e-41d7-baf7-20d34afd7888 1944 (pak) 127 http://proxy.handle.net/10648/f2122dde-d14f-4125-a813-354bc4ab3db5 1945 (pak) 128 http://proxy.handle.net/10648/ae491fec-a17f-435c-b1db-fecd9b531e3b 1946 (pak) 129 http://proxy.handle.net/10648/7d68c870-3a15-4366-afc2-8f384b13bb04 1947 (pak) 130 http://proxy.handle.net/10648/2ef0c674-8585-48a0-a274-ce9513e73c14 1948 (pak) 131 http://proxy.handle.net/10648/78cf4894-6d0a-4459-a38a-c088aecab839 1949 (pak) 132 http://proxy.handle.net/10648/6a7b0d55-2832-4ea4-8ed2-d833a8a6f540 1950 (pak) 133 http://proxy.handle.net/10648/6a3cf923-54d3-4062-9a04-4f954ed1350c 1951 (pak) 134 http://proxy.handle.net/10648/69830e2f-908e-4af5-8df8-8670bbefbe0c 1952 (pak) 135 http://proxy.handle.net/10648/8ae2a03c-9ee4-4d13-b41d-447f28c24d75 1953 (pak) 136 http://proxy.handle.net/10648/fae1bf5c-685f-4abc-9110-dcbb0bcd1d7e 1954 (pak) 137 http://proxy.handle.net/10648/b301ca07-be96-4451-903b-cedbb83e5d90 1955 (pak) 138 http://proxy.handle.net/10648/5ad32259-96d4-4291-bd69-02fd6bd1aeea 1956 (pak) 139 http://proxy.handle.net/10648/b7ac61dd-4ce9-4fd2-8c57-7d30bbb4fa8f 1957 (pak) 140 http://proxy.handle.net/10648/76c91160-941d-4147-ac97-634005e3f343 1958 (pak) 141 http://proxy.handle.net/10648/d509aa49-93a6-4867-8710-8ea2d531eeee 1959 (pak) 143 http://proxy.handle.net/10648/ed7d0d36-198a-443a-bc94-1fafdc075c3c 1960 (pak) 144 http://proxy.handle.net/10648/2113445e-60ba-474d-8a6b-15b31ad12a99 1961-1965 (pak) 181-182 Correspondentie tussen directie en commissarissen 1863-1872, 1882 1 band en 1 omslag 181 http://proxy.handle.net/10648/6a3a92ec-761c-4334-9311-0b3fddb5229f 1863-1871 (band) 182 http://proxy.handle.net/10648/a5e3f8ce-ac07-4011-b4e3-896cb2763e69 1872, 1882 450 http://proxy.handle.net/10648/fa401700-657d-40f4-9a10-09b0d6747960 Staten van de samenstelling van de raden van commissarissen en de directies van de Nederlandsch-Indische Handelsbank/Nationale Handelsbank en de Nederlandsch-Indische Landbouw-Maatschappij 1863-1962 1 omslag 442 http://proxy.handle.net/10648/49f22ce9-a62f-4cc2-a58d-a7db5ce93773 Circulaire betreffende de benoeming van Jac. Martens tot directeur en R. Browne en A. van Geuns tot commissaris 1864 1 stuk 443 http://proxy.handle.net/10648/4c52eb0b-91a4-4a5c-b0d9-4e2f0fe551f6 Notulen van extra vergaderingen van de Raad van Commissarissen 1865, 1872-1873, 1882 1 omslag

Niet opgenomen in de serie met de inv.nrs 43-144.

2247 http://proxy.handle.net/10648/c00cdf58-9834-4b38-a725-a3d12fb0e97a Geheime notulen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen 1922, 1926, 1928 1 deel

Betreft: behandeling van de eventuele verkoop van aandelen Nederlandsch-Indische Landbouw-Maatschappij aan de Handelsvereeniging Amsterdam, 1922; participatie met de Nederlands-Indische overheid in particuliere bedrijven, 1926; het standpunt van de Vereenigde Javasuiker Producenten (VJP) betreffende de prijs voor Javasuiker, 1928.

142-2249 Besluitenlijsten van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen 1929-1964 1 pak en 1 omslag 142 http://proxy.handle.net/10648/b9319f1c-3de7-4212-b5c8-5db8ccdaba36 1929 aug-1946 (pak) 2249 http://proxy.handle.net/10648/67e2c983-cc8b-4a14-8c8e-64392a4a174a 1947-1964 mrt 2248 http://proxy.handle.net/10648/87a965d1-1d00-42be-b07c-1be6595601d5 Klapper op de notulen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen 1934-1962 1 deel 478 http://proxy.handle.net/10648/8f4f99c0-aace-48e2-8199-59db3a8f8a9a Correspondentie betreffende de benoeming van commissarissen 1946 1 omslag 1151 http://proxy.handle.net/10648/ec54aea0-9488-43fc-ad3e-600cbdca03ea Notitie betreffende onderwerpen en bijbehorende brievenseries die gelezen moesten worden door W.F.J. Borgman Brouwer, voorzitter van de Raad van Commissarissen 1947 1 stuk 184 http://proxy.handle.net/10648/ae18c877-9ddf-4387-9010-518929e06bb9 Correspondentie met de commissarissen betreffende onder meer hun benoeming en de uitbetaling van vergoedingen. Geordend op naam 1959-1961 1 pak 2777 http://proxy.handle.net/10648/6823f089-a5c8-441d-be61-eb734f858e69 Correspondentie met de commissarissen betreffende het lidmaatschap van de raad, adreswijzigingen en ontvangen stukken. Alfabetisch geordend 1961-1968 1 omslag
A.1.2.2.2. Batavia 39-42 Notulen van de vergaderingen van de commissarissen te Batavia in aanwezigheid van de hoofdagent aldaar 1864-1895 2 banden en 2 pakken 39 http://proxy.handle.net/10648/221e0afd-9eaf-4e81-82de-59180fdadacd 1864-1867 (band) 40 http://proxy.handle.net/10648/90927aa8-6af7-49d7-8f23-c0def7258d6b 1868-1882 41 http://proxy.handle.net/10648/71222e10-d0b8-49b5-917b-d27dc2f5b3fd 1883-1893 42 http://proxy.handle.net/10648/6b364ef5-f435-4495-8f20-70fc7ccdd49f 1894-1895 jan (band) 2169 http://proxy.handle.net/10648/fecfa7ab-b572-4e67-ac46-61c722aa4cbc Notulen van vergaderingen van de commissarissen te Batavia wegens de zetelverplaatsing naar aanleiding van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 1941 1 katern
A.1.2.3. Directie 152 http://proxy.handle.net/10648/c7b15335-4323-4ca1-93e6-912b48e3850b Notulen van de vergaderingen van de directie 1863-1864 jul 1 deel 149-151 Notulen van de vergaderingen van de directie; met bijlagen 1863-1871 3 banden 149 http://proxy.handle.net/10648/fa767c06-403a-4041-bc78-46c8196407c3 1863-1866 150 http://proxy.handle.net/10648/7fc4527f-79ff-46ce-97ff-9354df0e123c 1867-1868 151 http://proxy.handle.net/10648/e0bbde8a-ba2c-40f8-9dfc-1700709cffaa 1869-1871 feb 153 http://proxy.handle.net/10648/bc4e3a48-4d3a-4008-b920-da0d98eded09 Aantekeningen van de werkzaamheden van de directie, uitmondend in notities van ingekomen en verzonden stukken, met verslagen van diverse vergaderingen en directiebesluiten 1863-1864, 1869, 1874-1875 1 deel 154-168 Notulen, dagelijkse notities betreffende de activiteiten en contacten van de leden van de directie. Met ingebonden klappers over de jaren 1940-1961 1926-1961 8 banden en 7 pakken

Zie voor de klappers over de jaren 1929-1939 inv.nrs 169-170 in deze rubriek.

162 http://proxy.handle.net/10648/91b007b8-eed4-42b4-b8ca-0abcc6fe9447 1926-1928 (pak) 163 http://proxy.handle.net/10648/1947a9b0-0d1c-4951-87c1-da8ff5b9d9fd 1929-1930 (pak) 164 http://proxy.handle.net/10648/53aed95e-0a0e-4df2-b5b8-023d0ad963a0 1931 (pak) 165 http://proxy.handle.net/10648/aaf1ed43-8bb1-44a9-b0e4-4451e95660f4 1932 (pak) 166 http://proxy.handle.net/10648/3b96f38b-7ef5-4357-a098-bb9a8eb60c17 1933-1934 (pak) 167 http://proxy.handle.net/10648/a5e500fe-420b-4d08-a43c-361774796027 1935-1936 (pak) 168 http://proxy.handle.net/10648/b7a1f873-c0bd-41d9-a977-1575739b74e9 1937-1939 (pak) 154 http://proxy.handle.net/10648/586525eb-2a98-4b79-b638-3aeb6ed24c51 1940-1945 155 http://proxy.handle.net/10648/2d000997-f421-4049-b404-46695fbc51f1 1946-1947 156 http://proxy.handle.net/10648/9edff0c8-222e-418a-a7ef-272176edc673 1948-1951 157 http://proxy.handle.net/10648/47e6500d-b16f-41e2-9a04-61e62c5d2ed5 1952 158 http://proxy.handle.net/10648/c774cf22-7a5c-4802-871d-b8428777b923 1953-1954 159 http://proxy.handle.net/10648/ff9fa7b9-c937-444f-9c96-8d15343b161b 1955-1956 160 http://proxy.handle.net/10648/e285f8ef-d580-4576-bce0-fa2a17f22944 1957-1958 161 http://proxy.handle.net/10648/5fda7a70-595f-498b-924c-f8b2daa31c9c 1959-1961
169-170 Klappers op de dagelijkse notities van de leden van de directie 1929-1939 2 delen 169 http://proxy.handle.net/10648/cacdefb7-63be-4c54-ad52-e599aacf9066 1929-1932 170 http://proxy.handle.net/10648/60aaba1a-3bb8-467d-9190-8325644b2a9a 1933-1939 171 http://proxy.handle.net/10648/37f34e98-3f95-447a-b7f2-d315323c7830 Agenda's voor directiebesprekingen; met bijlagen 1957-1958 1 deel 2250-2253 Notulen van directiebesprekingen; met klapper 1957-1961 4 banden 2250 http://proxy.handle.net/10648/7b5da485-6f8e-42ea-ae8b-cf9e5468da05 1957 2251 http://proxy.handle.net/10648/69fd3657-9800-43ef-97b5-27f4fb731ba9 1958 2252 http://proxy.handle.net/10648/b86fb84a-b8ef-48d0-a942-88cd02ef124f 1959 2253 http://proxy.handle.net/10648/a9a3dc44-b50b-489c-9372-3330295df93c 1960-1961 224 http://proxy.handle.net/10648/6b36bfc3-2d70-472d-9bb7-966498bd6af8 Notulen van besprekingen van de directie met de hoofden van de directoraten; met klapper 1961 mei-okt 1 omslag 172 http://proxy.handle.net/10648/44ddcde0-de7b-4a5a-9461-be7f80ed2694 Agenda's van besprekingen van de directie met het hoofd van het Directoraat Algemene Zaken; met bijlagen 1957-1960 1 deel 173-179 Agenda's van besprekingen van de directie met het hoofd van het Directoraat Kantoren Nederland; met bijlagen 1957-1961 3 banden en 4 pakken 173 http://proxy.handle.net/10648/730156fd-cff1-442c-bda2-f55087a521ba 1957-1958 (band) 174 http://proxy.handle.net/10648/e0eff610-3a87-4739-8c2d-bdd9766e93a6 1959 (band) 175 http://proxy.handle.net/10648/f0482335-b193-4529-b12f-40489e738098 1960 (band) 176 http://proxy.handle.net/10648/5c105ac1-8e22-4945-b3dd-3333f7954ca1 1960 jan-jun, bijlagen, met klapper 177 http://proxy.handle.net/10648/eb3b9046-f143-4b76-a059-74933a594348 1960 jul-dec, bijlagen 178 http://proxy.handle.net/10648/35e8ac2b-1f25-46a4-aede-0949905f69f2 1961 jan-mei 179 http://proxy.handle.net/10648/38a06517-caa4-44b9-88ef-4e643970e8a4 1961, bijlagen
A.1.3. Correspondentie A.1.3.1. Met de agentschappen A.1.3.1.1. Algemeen 730-741 Confidentiële correspondentie met het hoofdagentschap, de agentschappen en diverse relaties 1880-1911 12 banden

De jaren 1907-1911 met tabstroken voor de correspondentie van Amsterdam met de diverse agentschappen (Batavia, Soerabaja, Semarang, Singapore, Hongkong), de correspondentie van Batavia met de diverse agentschappen (in kopie), reisverslagen en correspondentie met diverse personen, alfabetisch gerangschikt. Vanaf 1912 betreft het alleen correspondentie tussen Amsterdam en Batavia; zie hiervoor rubriek A.3.1.2., inv.nrs 742-752.

730 http://proxy.handle.net/10648/a8cbe87c-91e2-47cc-9c10-20b8223e853c 1880-1892 731 http://proxy.handle.net/10648/ac95fcca-509a-4d6e-b72b-cd3508dfa165 1893-1897 732 http://proxy.handle.net/10648/07a0f4f5-cb6b-45c2-bcfe-0e01f544f7db 1898-1901 733 http://proxy.handle.net/10648/2b2c3b12-f2e0-462d-ab5a-bc0679585853 1902-1903 734 http://proxy.handle.net/10648/52f5c3f8-1ae6-42fe-ae8b-862410d5cc1a 1904 735 http://proxy.handle.net/10648/e488c5a5-b904-4143-80f3-a951e2250b0d 1905 736 http://proxy.handle.net/10648/1a06c2da-a030-4b6d-88be-aa5e595bbde7 1906 737 http://proxy.handle.net/10648/cc590091-d18a-4aea-abdd-01a32cac7075 1907 738 http://proxy.handle.net/10648/d4f4b9a2-41cf-4584-a426-ef1d9a16ebd5 1908 739 http://proxy.handle.net/10648/9c0986e6-69f1-456a-8364-9aa2a8e88964 1909 740 http://proxy.handle.net/10648/556ed6b6-4089-4dda-a877-71b727cfdf88 1910 741 http://proxy.handle.net/10648/97fffeb0-98b8-4ac9-a1a7-b1a10d1bdd42 1911
1149 http://proxy.handle.net/10648/15fd6da4-530e-4211-82d4-48b7f6788e9b Circulaires betreffende de bedrijfsvoering, voornamelijk verzonden aan de buitenkantoren. Getekende exemplaren 1926-1941, 1947 1 pak 935-2477 Ontvangen en verzonden telegrammen, voornamelijk van en aan de agentschappen en aan overnamepartners 1959-1964 4 pakken 936 http://proxy.handle.net/10648/0d3d9c44-00d1-4690-9431-5a7e355e9f08 1959-1962, ingekomen 2476 http://proxy.handle.net/10648/85ebd8ce-eb0b-49a6-9bfe-d949928dd748 1963-1964, ingekomen 935 http://proxy.handle.net/10648/2939a633-6848-413c-ae8c-49f82396aa69 1960-1962, verzonden 2477 http://proxy.handle.net/10648/49e9cb1c-c651-40dc-a795-94239284aef2 1963-1964, verzonden
A.1.3.1.2. Hoofdagentschap te Batavia, vanaf 1950 Directoraat Indonesië te Jakarta 1085 http://proxy.handle.net/10648/82aa021a-8cda-49ad-82db-7561b2e309f1 Brief van de directie te Amsterdam, met goedkeuring van de commissarissen, aan N.P. van den Berg te Batavia, met onder meer voorlopige instructies voor de hoofdagent 1863 1 stuk 1084 http://proxy.handle.net/10648/8d4c534d-a936-4b01-b49a-1309ff37ca65 Afschrift van een bij N.P. van den Berg ingekomen brief van G.L. Dorrepaal betreffende de verstrekking van gelden aan landelijke ondernemingen 1863 1 stuk 190 http://proxy.handle.net/10648/c2c91f46-4923-4982-9776-9d5c1e732bc4 Ingekomen brieven van de hoofdagent te Batavia bij F. van Heukelom te Amsterdam 1864-1870 1 band 714-719 Correspondentie met het hoofdagentschap, serie confidentieel 1864-1868 5 banden en 1 omslag 714 http://proxy.handle.net/10648/067833da-0c20-4e5b-9c54-c01105889cbc 1864, ingekomen 715 http://proxy.handle.net/10648/3e7e281f-ab9e-4b24-b904-f1f8070af9cc 1865, ingekomen 716 http://proxy.handle.net/10648/c8e66273-45ae-4cf8-bdf7-5ad66aaac01a 1866, ingekomen 717 http://proxy.handle.net/10648/0b748d53-2933-4da2-96ad-4b6412ae71e7 1864-1866 okt 5, uitgaand 718 http://proxy.handle.net/10648/85cbbca8-9dab-4870-bd0e-6c59f205b399 1866 okt 9-1868 aug 27, uitgaand (aangetroffen in inv.nr 717) (omslag) 719 http://proxy.handle.net/10648/26d13765-042d-435e-8866-4f8d960d3b04 1865-1866, uitgaand, concepten 720-722 Minuten van uitgaande confidentiële brieven van de directie aan de hoofdagent te Batavia; met klapper en inhoudsopgave 1864-1865, 1870-1878 3 delen

Zie ook inv.nrs 723-724 en 1004-1005 onder rubriek A.1.3.2.

720 http://proxy.handle.net/10648/1aca7313-5d61-40e0-8bf8-25d6b2048af7 1864-1865 aug, met klapper 721 http://proxy.handle.net/10648/4371ed69-57e9-47e5-8c81-36bbb2507041 1870 okt-1875 mei 6, brieven van G.J. de Clercq en A.R.J. Cramerus aan de hoofdagent en aan derden 722 http://proxy.handle.net/10648/36d7aa02-8775-4fb2-98cb-35c15568e89f 1875 mei 5-1878 mei, met inhoudsopgave
528-534 Brieven van de hoofdagent te Batavia aan de directie te Amsterdam, serie officiële brieven 1864-1870 7 banden 528 http://proxy.handle.net/10648/64652a74-092e-4f18-b895-63dad65be368 1864 529 http://proxy.handle.net/10648/3115087e-672d-4462-9f5e-93ef40a845ee 1865 530 http://proxy.handle.net/10648/5cff0c5e-13e9-43e0-bd90-a12ec9123a03 1866 531 http://proxy.handle.net/10648/a5041f14-e020-4e70-b0a5-52ae731698bd 1867 532 http://proxy.handle.net/10648/6611f692-7157-4b31-a1c3-d6acbf8f92b0 1868 533 http://proxy.handle.net/10648/cf0fbc97-e462-477d-bfb8-366c3a0f23eb 1869 534 http://proxy.handle.net/10648/9500dfcb-dc9b-4169-8568-47f9b50ef05c 1870 192 http://proxy.handle.net/10648/4d6e7b4b-8b2e-4544-8d3f-566650837bb4 Minuten van uitgaande brieven van F. van Heukelom te Amsterdam aan de hoofdagent te Batavia 1866-1870 1 band 193 http://proxy.handle.net/10648/3b0af820-8bd3-4a65-ac7b-38f1a27b2885 Diverse correspondentie, aangetroffen in inv.nr 192 in deze rubriek 1866, 1868 1 omslag 191 http://proxy.handle.net/10648/8a25e447-cd62-47b0-ba3d-a0efdf9b9892 Diverse correspondentie, aangetroffen in inv.nr 190 in deze rubriek 1868-1869, 1871 1 omslag 742-768 Correspondentie met het hoofdagentschap, serie confidentieel 1912-1938 27 pakken

Het jaar 1923 ontbreekt.

742 http://proxy.handle.net/10648/ee824131-a62a-4c23-9bf8-67f538e18480 1912 743 http://proxy.handle.net/10648/0ff6d758-f86b-4082-a2b0-9e821c95662e 1913 744 http://proxy.handle.net/10648/99cccf7b-f135-4b88-814f-d30267ce5a14 1914 (met tekeningen van de machinefabriek Braat) 745 http://proxy.handle.net/10648/64c93162-b67d-49bb-a4cd-672bdd63e794 1912-1914, concepten van brieven aan Batavia 746 http://proxy.handle.net/10648/88688289-8a53-4102-8e24-37e1683d303f 1915-1917 747 http://proxy.handle.net/10648/f2268411-92d5-4f1e-a97a-c9eba1f1a6a0 1918, met klapper 748 http://proxy.handle.net/10648/506c0147-79f7-41ed-8c43-779e3b6a4d79 1919, met klapper 749 http://proxy.handle.net/10648/f700764b-303e-47b7-bb91-5a324b6cf26b 1919, bijlagen bij inv.nr 748 750 http://proxy.handle.net/10648/8632610b-1ef6-4eee-b5a6-8fcd3a2ca970 1920 jan-aug, met klapper 751 http://proxy.handle.net/10648/80053d08-bbe7-4c54-a34a-0b80c32b276e 1920 sep-okt 752 http://proxy.handle.net/10648/2758e9b6-0730-48d9-bf70-20f0f83db3df 1920 nov-dec 753 http://proxy.handle.net/10648/83849100-5861-43f6-870b-ae683f4b4db9 1921 jan-mrt, met klapper 754 http://proxy.handle.net/10648/707e4c64-1313-48bf-9b3c-26408a02fdf8 1921 apr-jun 755 http://proxy.handle.net/10648/31b443c3-2c2f-4175-afc7-b18f2d18fe0f 1921 jul-sep 756 http://proxy.handle.net/10648/bd889441-4c9f-489c-92f9-6885c88d30e6 1921 okt-dec 757 http://proxy.handle.net/10648/ea4f9d41-9cea-45e1-b990-560dde344e97 1922 jan-apr 758 http://proxy.handle.net/10648/978fe13b-7931-4d7a-b7a8-45ef51847b58 1922 mei-aug 759 http://proxy.handle.net/10648/4f4e4a8c-f8ad-4075-8017-57151f51d656 1922 sep-dec 762 http://proxy.handle.net/10648/d8dd4dbe-8f29-4635-bb1d-e236787caa62 1924 760 http://proxy.handle.net/10648/a73684f9-5765-43c9-b9b8-53a706dfbc3c 1925 jan-sep 761 http://proxy.handle.net/10648/56629651-fcc2-4f93-99a1-889daf8ba416 1925 okt-dec 763 http://proxy.handle.net/10648/14714219-fc35-4fec-8958-303d74295b74 1926 764 http://proxy.handle.net/10648/1897c3a1-2e8a-4e76-acf8-c2212a68c049 1927 765 http://proxy.handle.net/10648/c13bc80f-fd47-4c53-a726-c84e043b528e 1928 766 http://proxy.handle.net/10648/be3540c7-7208-4c11-b902-af6958c1d967 1929 767 http://proxy.handle.net/10648/36940c9c-daf0-4830-ba87-21430f419f69 1930-1933 768 http://proxy.handle.net/10648/b3d64645-2882-4423-b58b-7f7a1c559ab0 1934-1938
2790 http://proxy.handle.net/10648/e672c4ea-f34b-46f2-a976-264f711b83c1 Verzendbrieven, met toelichtingen, behorende bij kopiebrieven van de diverse agentschappen die door het hoofdagentschap aan de directie te Amsterdam werden gezonden 1914-1917 1 omslag 535-570 Correspondentie met het hoofdagentschap, serie algemeen beheer 1918-1940, 1945-1947 34 pakken en 2 omslagen

Het jaar 1923 ontbreekt.

535 http://proxy.handle.net/10648/76488dc5-48e2-4aa2-a6fc-8c3b5aa702a9 1918 536 http://proxy.handle.net/10648/eda99d28-4b2d-40ed-bfee-aac76496f2c2 1919 537 http://proxy.handle.net/10648/af9a46b2-56cf-43e0-a948-81e25b0e164e 1920, met klapper 538 http://proxy.handle.net/10648/bc21490c-f056-472a-af3e-a92a504d5489 1921 539 http://proxy.handle.net/10648/9a487b0a-d211-4a42-a020-cdb36f47457c 1922 540 http://proxy.handle.net/10648/c0d8180e-851d-4dcd-a314-87eb32972710 1924 jan-apr 541 http://proxy.handle.net/10648/4c7ac30e-5a58-4965-8770-a85008b907fd 1924 mei-aug 542 http://proxy.handle.net/10648/be472a9e-93c2-465c-8c1d-84cf396016a5 1924 sep-dec 543 http://proxy.handle.net/10648/37a2e523-5e33-4a0b-abb1-42a70d33cd27 1925 jan-mrt 544 http://proxy.handle.net/10648/c7a38f38-6213-4989-99c7-4b78c0afc5a0 1925 apr-jun 545 http://proxy.handle.net/10648/0a3c3b92-09d3-4851-9c78-13ab733a3bae 1925 jul-sep 546 http://proxy.handle.net/10648/699dfdb8-317d-4e2a-9393-9241e255e941 1925 okt-dec 547 http://proxy.handle.net/10648/77101c2f-5db3-4657-8ecb-368635adf682 1926 jan-jun 548 http://proxy.handle.net/10648/c3e171e4-6025-4831-a854-a96c9c1e9e2c 1926 jul-dec 549 http://proxy.handle.net/10648/6aa04675-2d37-4819-822d-bb0230bf4a25 1927 jan-jun 550 http://proxy.handle.net/10648/124a4a23-72ed-457b-81b7-67202801168e 1927 jul-dec 551 http://proxy.handle.net/10648/2816581f-fd3c-473c-9c7c-411b0719900f 1928 jan-feb (omslag) 552 http://proxy.handle.net/10648/021ebdc9-a1db-4ff3-bd21-255d475f55d9 1928 mrt-dec 553 http://proxy.handle.net/10648/4849baf5-63f3-4710-8484-6ec640ff2866 1929 554 http://proxy.handle.net/10648/8eda73c8-ae3f-474a-93bf-bd2112034c9a 1930 555 http://proxy.handle.net/10648/9fba872c-bbb0-43cc-94fd-15be40e1330b 1931 jan-jun 556 http://proxy.handle.net/10648/e968254f-cc8f-4fe3-bcde-2b5524335a24 1931 jul-dec 557 http://proxy.handle.net/10648/5d86ccd8-c8eb-4279-b4bc-8f85cb70a948 1932 558 http://proxy.handle.net/10648/98646c2b-bf47-48f6-a0c1-6db73aee547f 1933 559 http://proxy.handle.net/10648/22c94683-1db1-4165-8e97-6be8b3714644 1934 560 http://proxy.handle.net/10648/f04efcd4-7dbc-47b5-b96d-a7f7d69616be 1935 561 http://proxy.handle.net/10648/a80b3885-4568-42cb-8e6c-bc761a44e4e3 1936 562 http://proxy.handle.net/10648/4c692663-8bac-4773-b652-969d0fe2c38d 1937 563 http://proxy.handle.net/10648/1673b2e7-8536-4afc-b48c-1ab0795e1bdc 1938 564 http://proxy.handle.net/10648/72c1c938-27a8-4c18-899c-d85c36b23784 1939 565 http://proxy.handle.net/10648/5ff14f9b-ba0d-4b50-95a8-f86645274e3f 1940 jan-mei 566 http://proxy.handle.net/10648/3d363cb9-88cf-4293-a7d3-2240ca682082 1945 okt-dec (omslag) 567 http://proxy.handle.net/10648/aea4d2ad-8851-4a77-82a5-4741acd7ae6b 1946 jan-jun 568 http://proxy.handle.net/10648/1b9f1189-5b8e-47c3-85c2-d5c3dfdd9aca 1946 jul-dec 569 http://proxy.handle.net/10648/f56a512b-4ae5-453e-97b2-64e6c0d45b95 1947 jan-jul 570 http://proxy.handle.net/10648/4050832d-c041-423f-af5d-ae91c8e2943e 1947 jul-dec
641-690 Correspondentie met het hoofdagentschap, serie geheim 1921-1922, 1926-1940, 1945-1947 49 pakken en 1 omslag 641 http://proxy.handle.net/10648/1d06d14e-db45-44d6-a8b1-84402a3340c2 1921, met klapper 642 http://proxy.handle.net/10648/5683796f-81bc-4a86-87bf-7fb447735ed2 1922, jan-jul 643 http://proxy.handle.net/10648/bbd06fa2-1576-41de-9dff-8afdb7063bc3 1922, aug-okt 644 http://proxy.handle.net/10648/d681358b-4407-4779-bb50-1647e0c14d23 1922, nov-dec 645 http://proxy.handle.net/10648/02ff1800-3921-47a8-8ebc-12668b9589bd 1926, jan-mrt 646 http://proxy.handle.net/10648/4cfbbda6-49c6-4638-ad2c-0abf80cc2941 1926, apr-jun 647 http://proxy.handle.net/10648/0dddcb48-8830-4112-be78-fe938da02f53 1926, jul-sep 648 http://proxy.handle.net/10648/8316e57e-439a-4910-b2c0-e6a966a1c267 1926, okt-dec 649 http://proxy.handle.net/10648/c0eafd69-754d-434a-9fda-19aca18b1926 1927, jan-mrt 650 http://proxy.handle.net/10648/174f97c1-a255-4c27-91b0-cf068e0f335a 1927, apr-jun 651 http://proxy.handle.net/10648/ff2d63df-3e79-4441-97a4-6188f41d027f 1927, jul-sep 652 http://proxy.handle.net/10648/fb4ecff8-d78a-478b-a44a-63f1b9926d35 1927, okt-dec 653 http://proxy.handle.net/10648/3a457afd-aac2-4cba-8de2-491e72a17ed0 1928, jan-mrt 654 http://proxy.handle.net/10648/aa3a5e95-3b75-44ec-bd6c-70cb302a8483 1928, apr-jun 655 http://proxy.handle.net/10648/136f39cd-7656-408e-ac93-e96684692a91 1928, jul-sep 656 http://proxy.handle.net/10648/794128cc-3b50-46b4-b627-90cafd3370e4 1928, okt-dec 657 http://proxy.handle.net/10648/f86f6e67-afef-40fe-8b72-a20aa6cc19f7 1929, jan-apr 658 http://proxy.handle.net/10648/1c4939a4-0308-4054-851f-f3fcf9faa785 1929, mei-aug 659 http://proxy.handle.net/10648/99ba06a5-9ada-4ba3-bc23-b5f8d95225de 1929, sep-dec 660 http://proxy.handle.net/10648/cf160b9b-0978-4f41-863b-21d58a8d0c73 1930, jan-mrt 661 http://proxy.handle.net/10648/de1a7176-c663-413b-b294-33d56e28cc31 1930, apr-jun 662 http://proxy.handle.net/10648/6884926b-8d2c-4d38-9d1c-1c6fb0dfc39d 1930, jul-sep 663 http://proxy.handle.net/10648/cb935429-a51c-42ef-a260-fd11d388937e 1930, okt-dec 664 http://proxy.handle.net/10648/6397b949-b187-40fd-83f3-e59a1893543a 1931, jan-mrt 665 http://proxy.handle.net/10648/153dc443-1180-4dc4-9125-ec415c3d72ed 1931, apr-jun 666 http://proxy.handle.net/10648/11bc275b-0de2-4f54-99a1-ac6c654a5b13 1931, jul-sep 667 http://proxy.handle.net/10648/c8b250bc-b287-4771-be11-17684d2a9624 1931, okt-dec 668 http://proxy.handle.net/10648/9dbeb8df-4438-4061-a930-4b3a29ce5cda 1932, jan-jul 669 http://proxy.handle.net/10648/868ef89a-7518-4c51-ba49-b46afc076285 1932, aug-sep 670 http://proxy.handle.net/10648/fb6846a8-b314-42f1-b1a4-a6f40e204d0f 1932, okt-dec 671 http://proxy.handle.net/10648/218bcb27-9c40-4a2a-9c1e-6703c8ee6bd6 1933, jan-jun 672 http://proxy.handle.net/10648/2397ced5-0e50-4077-bbf0-d89a2d10b4e7 1933, jul-dec 673 http://proxy.handle.net/10648/b7014a68-0442-4726-932f-f12f642a9223 1934, jan-jun 674 http://proxy.handle.net/10648/6be6801e-a9cb-424c-ad76-b369b6755cab 1934, jul-dec 675 http://proxy.handle.net/10648/8bbb5bf0-f0cd-4f7a-bcb9-2fccea8f0f03 1935, jan-apr 676 http://proxy.handle.net/10648/ed35b6c0-d7a8-4ab1-af7c-83bf3b0ab9e4 1935, mei-dec 677 http://proxy.handle.net/10648/99ce6ffd-0108-46ea-ae7b-444841a0802c 1936 678 http://proxy.handle.net/10648/c25b7a37-3f13-40f0-ad62-228ce52a6363 1937 679 http://proxy.handle.net/10648/bcf77729-b4a5-40ba-a029-1c1fc67bc21e 1938, jan-apr 680 http://proxy.handle.net/10648/c71ab07e-b927-4db1-9e9a-5c89abc0f460 1938, mei-aug 681 http://proxy.handle.net/10648/d4ce794f-08bc-417a-9c4e-71ed5ac14ab9 1938, sep-dec 682 http://proxy.handle.net/10648/2cc368fa-76b1-4748-a610-e025a8d6669e 1939, jan-apr 683 http://proxy.handle.net/10648/24a461da-50d7-4983-8aae-df63c8eab2d1 1939, mei-aug 684 http://proxy.handle.net/10648/6ea90cff-7d80-433d-943a-a11505d7408b 1939, sep-dec 685 http://proxy.handle.net/10648/ad0bc582-b097-4a92-8ee7-0f4fbcf3ce93 1940, jan-mei 686 http://proxy.handle.net/10648/cc9cb65a-c96b-43e2-9e2c-9ca190ca304a 1945, dec (omslag) 687 http://proxy.handle.net/10648/363a4fe5-66b1-4d01-85c6-26e1b5b77823 1946, jan-feb 688 http://proxy.handle.net/10648/58af8cae-4ac6-47ee-8576-f973b273a8e0 1946, mrt-mei 689 http://proxy.handle.net/10648/8b5138e5-dc82-4d87-895b-a5ca38ddf6e5 1946, jun-dec 690 http://proxy.handle.net/10648/420bbeac-7550-4d45-92d5-3c3ee2b33290 1947 1863 http://proxy.handle.net/10648/fc0333b2-9078-4c34-9e8a-26fe36a83ad2 Correspondentie met het hoofdagentschap, serie opmerkingen van juridische aard 1922-1926 1 pak 573-574 Correspondentie met het hoofdagentschap, serie algemeen beheer, Afdeling Buitenland 1924-1930 2 pakken 573 http://proxy.handle.net/10648/d72d77a1-e5d8-47d6-9f4f-c6066aadd1c5 1924-1926 574 http://proxy.handle.net/10648/877d3e64-fe15-454b-9ece-8461a994eece 1927-1930 571-572 Correspondentie met het hoofdagentschap, serie algemeen beheer, algemene onderwerpen 1927-1930 2 pakken 571 http://proxy.handle.net/10648/f6584eee-786d-4f52-89e4-169721bbb97e 1927-1928 572 http://proxy.handle.net/10648/f1e0f9c5-bce6-443e-ae10-fb729ad570b3 1929-1930 1192-1195 Correspondentie, tot en met 1947 geheim, met het agentschap Batavia/Jakarta, serie belastingzaken, voornamelijk de vennootschapsbelasting betreffend 1927-1940, 1946-1959 4 pakken 1192 http://proxy.handle.net/10648/e346019e-55e5-4449-867f-6d23c805b807 1927-1932 1193 http://proxy.handle.net/10648/2f825892-55f8-4a80-b60d-9c6d50c84ee2 1933-1940 1194 http://proxy.handle.net/10648/5dc93b1c-dc1d-4488-8187-d41fe1b0932d 1946-1954 1195 http://proxy.handle.net/10648/1a92afa1-49f0-49d2-ac30-e275e7ca2aae 1955-1959 1226 http://proxy.handle.net/10648/e860873b-b256-4463-a62f-fdeffa3fa88c Correspondentie met het hoofdagentschap/Directoraat Indonesië, serie middelenbeheer, vanaf 1953 stand der middelen en uitzettingen 1939-1940, 1946-1947, 1951, 1953, 1956-1957 1 omslag 691-693 Correspondentie met het hoofdagentschap, serie geheim\financieel & monetair 1946-1947 3 pakken 691 http://proxy.handle.net/10648/1b6988d1-cdf0-4ced-ac49-1e1ea4427cd8 1946 jun-dec 692 http://proxy.handle.net/10648/cec0b667-5a4d-4b94-8120-5ea8d137eb1b 1947 jan-mrt 693 http://proxy.handle.net/10648/671c39da-5c12-421d-b3f0-1cc59ce624b4 1947 apr-dec 194 http://proxy.handle.net/10648/8873a896-f1fd-4df1-b28a-faf17d1d86a8 Correspondentie tussen G.A. Dunlop te Amsterdam en H.E. Moquette te Jakarta; met klapper 1947-1951 1 pak 2254 http://proxy.handle.net/10648/b9a35cf3-7afc-4d8d-8902-be1d1bcffa22 Correspondentie tussen G.A. Dunlop te Amsterdam en H.J. Knottnerus, hoofdagent te Jakarta 1948 dec-1950 aug 1 omslag

Exemplaren afkomstig van H.J. Knottnerus.

779-788 Correspondentie met het hoofdagentschap, serie algemene zaken 1948-1952 9 pakken en 1 omslag 779 http://proxy.handle.net/10648/1e77c70e-00f0-47cc-ab4f-cdf188c35ac6 1948 jan-jun 780 http://proxy.handle.net/10648/a4b26eac-aa2b-4e18-b3bc-425b5a5af376 1948 jul-dec 781 http://proxy.handle.net/10648/5d618dff-e542-4153-99b0-271f8e1d698e 1949 jan-jun 782 http://proxy.handle.net/10648/5c44711a-3d44-4511-9f72-d91abf4007ab 1949 jul-dec 783 http://proxy.handle.net/10648/2de84c82-0f2a-4872-b0f5-e02d787a8b31 1950 jan-jun 784 http://proxy.handle.net/10648/6f1b33af-cdb9-4ea3-988b-78dcc3c171cd 1950 jul-dec 785 http://proxy.handle.net/10648/f2149334-0782-4672-b52e-8a370b381e0b 1951 jan-jun 786 http://proxy.handle.net/10648/b78fb403-289f-4315-9517-496d689c5865 1951 jul-dec 787 http://proxy.handle.net/10648/fc6f89da-f58e-47c8-8aa1-260aefc6ff4d 1952 jan-sep 788 http://proxy.handle.net/10648/3ef60e65-f0e7-4012-b36a-3e6627acff94 1952 okt-dec (omslag) 196 http://proxy.handle.net/10648/1cd2a754-af08-4560-9e94-323b48badf0a Correspondentie tussen directeur T.L. Leufting te Amsterdam en H.E. Moquette te Jakarta 1949 1 omslag 195 http://proxy.handle.net/10648/f80569bd-c419-4119-807d-cd3c18d33cd6 Correspondentie tussen G.A. Dunlop te Amsterdam en H.J. Knottnerus te Jakarta; met klapper 1950 jun-aug 1 omslag

Exemplaren afkomstig van G.A. Dunlop.

198 http://proxy.handle.net/10648/24ff4a6f-edea-4a14-a08d-f3cf6e31823f Correspondentie tussen J.C. Reinders Folmer, hoofdagent te Jakarta, en J. Uytenbosch, H.E. Moquette en H.J. Knottnerus te Amsterdam 1951-1952 1 omslag 197-199 Correspondentie tussen G.A. Dunlop te Amsterdam en J.C. Reinders Folmer, hoofdagent te Jakarta; met klapper 1951-1956 2 pakken 197 http://proxy.handle.net/10648/d28aec8b-7ef9-40a1-9c3b-b0f24532171e 1951-1953 199 http://proxy.handle.net/10648/d9fcce82-2e16-43ee-8720-d9be8c356314 1954-1956 581-1864 Correspondentie met het Directoraat Indonesië 1949-1959 11 pakken en 12 omslagen 1796 http://proxy.handle.net/10648/e547dbf6-097d-4e4b-a37b-50660829a4c8 Serie DID/politieke & economische onderwerpen 1949-1950, 1953, 1955-1956 581 http://proxy.handle.net/10648/9be4d36f-6068-4032-aad2-c26cbb757405 Serie directeur/persoonlijk; algemeen 1951-1952 1789 http://proxy.handle.net/10648/4ef699a8-8f97-42e5-8796-e42e3bf032d1 Serie persoonlijk/politieke onderwerpen 1951-1954 1030 http://proxy.handle.net/10648/13312b70-b9cb-4082-9593-dfa5188b346a Serie dochtermaatschappijen/kredietverlening 1952-1956 jan (pak) 1864 http://proxy.handle.net/10648/aa14bbd8-04d6-4917-93f5-effa77b8c780 Serie juridische onderwerpen 1952-1957 795 http://proxy.handle.net/10648/370aaef5-0201-4365-8b62-cb0f1fe0fa52 Serie B/AD/algemene Zaken 1953-1954 799 http://proxy.handle.net/10648/b14eff69-1cd5-4943-bdaf-fdcd50d35510 Serie PD/algemene Zaken, voornamelijk de bouw van woningen voor het personeel en andere algemene personele zaken betreffend 1953-1954 789 http://proxy.handle.net/10648/aabed74b-4589-4723-98a3-761c27264837 Serie BA/algemene zaken 1953-1954 798 http://proxy.handle.net/10648/a1054363-88ce-43f9-9ed4-0b94d27d3a73 Serie algemene onderwerpen 1953-1954 796 http://proxy.handle.net/10648/581a3961-733d-4edf-8232-43b7b66ceb63 Serie OD/algemene onderwerpen, inkomend 1953-1956 (pak) 797 http://proxy.handle.net/10648/762e4b87-4413-4594-b57e-205d7e7c76a9 Serie OD/algemene onderwerpen, uitgaand 1953-1956 (pak) 802 http://proxy.handle.net/10648/8fd8b04d-9761-4953-8610-36580a092841 Serie financieel & monetair 1953-1957 (pak) 970 http://proxy.handle.net/10648/6ecde9ff-c494-4c53-ba76-de2d7a1315a2 Serie DID/CORRESP/HAD, begeleidende brieven bij toegezonden maillijsten, alleen de brieven met inhoud zijn bewaard 1955 801 http://proxy.handle.net/10648/54cc6f29-b765-4259-9f72-ccefdebef6d4 Serie HAD/algemene zaken 1955 1797 http://proxy.handle.net/10648/d8329256-5c0f-46ea-b0b6-da09e2e4d251 Serie DID/buitenland 1955 1031 http://proxy.handle.net/10648/e6cf76dd-a710-4454-9228-d678fe712437 Serie dochtermaatschappijen 1956-1958 (pak) 961 http://proxy.handle.net/10648/04420e21-8b00-4a4d-8c95-5fd87bd267a5 Serie DIDIND/rapportage politiek, met klappers op de brieven uit Indonesië 1956-1957 (pak) 971 http://proxy.handle.net/10648/c2584785-36a3-4873-9c33-a8491342daa1 Serie DIDIND/rapp/mu/kredietverlening, gedeeltelijk met klapper 1956-1959 feb (pak) 962 http://proxy.handle.net/10648/c0b3dc92-7dcf-46eb-a352-9f0de0de50a3 Serie DIDIND/rapportage kaszaken 1957 874 http://proxy.handle.net/10648/a979a19f-efbf-47d1-b5a4-6cc9849bca0f Serie DIDIND/algemene zaken 1957 jul-dec (pak) 875 http://proxy.handle.net/10648/e5058a59-eb4f-4a9b-8cc1-63290edc86d1 Serie DIDIND/algemene zaken 1958 jan-feb (pak) 876 http://proxy.handle.net/10648/442fb5c8-ea9a-4727-9e92-e5c2fb74600e Serie DIDIND/algemene zaken 1958 mrt-aug (pak) 877 http://proxy.handle.net/10648/4126a7f1-0884-4c6e-bcae-444f4cfa3eae Serie DIDIND/algemene zaken (vanaf 1959 met de algemeen vertegenwoordiger) 1958 sep-1959 apr (pak) 790-873 Ingekomen brieven van het Directoraat Indonesië, serie DID/algemene zaken 1955-1957 5 pakken 790 http://proxy.handle.net/10648/29db17de-0c56-4fff-ba0f-b1d99a9081ac 1955 jan-jun 791 http://proxy.handle.net/10648/5a105693-a2df-4874-90de-146eb41c0716 1955 jul-dec 792 http://proxy.handle.net/10648/124323a6-572a-41a3-801c-8a872328bf56 1956 jan-apr 793 http://proxy.handle.net/10648/111c6c8e-29ab-4e90-8a6e-08103925aebf 1956 mei-dec 873 http://proxy.handle.net/10648/8db1d63a-ca15-4947-af1f-66bf18e257d4 1957 jan-jun
A.1.3.1.3. Overige agentschappen A.1.3.1.3.1. Algemeen 769-772 Correspondentie met diverse agentschappen, serie confidentieel 1912-1938 4 pakken 772 http://proxy.handle.net/10648/5f9b4809-e7cf-4a2d-bd44-4816831c1d78 Ampenan, Bandoeng, Cheribon, Indramajoe, Medan, Pekalongan, Probolinggo, Semarang, Soerabaja, Tegal, Tjilatjap en Weltevreden 1912-1921 769 http://proxy.handle.net/10648/cbbd4e4d-11d5-4ce3-9097-9e9dcad29520 Ampenan, Bandjermasin, Bandoeng, Cheribon, Gorontalo, Makassar, Malang en Medan 1922-1938 770 http://proxy.handle.net/10648/c5f9fb98-fb96-4fe1-9e62-cc532214a738 Menado, Palembang, Pasoeroean, Pekalongan, Pontianak, Probolinggo, Semarang, Tegal, Telok Betong, Tjilatjap en Weltevreden 1922-1938 771 http://proxy.handle.net/10648/97e265d9-9b8a-40c5-9c9e-829bed1e9751 Soerabaja 1922-1938 1202-1208 Correspondentie met diverse agentschappen, serie belastingzaken 1926-1936, 1940, 1954-1964 7 omslagen 1202 http://proxy.handle.net/10648/3a74db16-baa3-4466-88fd-9b5606229a0d Bangkok 1954-1963 1203 http://proxy.handle.net/10648/d417a10d-b5a8-4264-8877-5627c6e7e9d8 Bombay 1926-1928, 1934-1936 1204 http://proxy.handle.net/10648/6fde30ad-25b1-4652-95e9-e993caac8105 Hongkong 1954-1964 1205 http://proxy.handle.net/10648/2e322c5c-e5f4-4580-80a6-670d5bed2d3d Kobe 1926-1931, 1933-1935, 1940 1206 http://proxy.handle.net/10648/e9c5506e-3bcd-4d90-bc56-f5cbbab54f78 Osaka 1957-1958, 1961 1207 http://proxy.handle.net/10648/aa01d305-5fa1-409b-9055-b7f9c03f8842 Singapore 1954-1963 1208 http://proxy.handle.net/10648/5d2574cf-e63b-481e-a624-35fc7dd396cf Tokio 1940, 1954-1964 (vanaf medio 1957 correspondentie van het Directoraat Kantoren Azië) 1212-1225 Correspondentie met diverse agentschappen, serie middelenbeheer, vanaf 1953 stand der middelen en uitzettingen. Niet compleet 1934-1964 7 pakken en 7 omslagen 1216 http://proxy.handle.net/10648/824a5770-bfea-48db-8d41-438efc7c65b3 Amoy 1934-1936, 1939-1940, 1946-1947, 1949 1212 http://proxy.handle.net/10648/015b956c-3b81-4aa2-b51e-5fe377884de1 Bangkok 1953-1958 (pak) 1213 http://proxy.handle.net/10648/bab20db0-61b2-4305-ac4b-2fe8a8f55a58 Bangkok 1959-1963 (pak) 1214 http://proxy.handle.net/10648/73a5200a-f9fa-451c-ad10-158646fb3133 Bombay 1935-1940, 1945-1948, 1953 1215 http://proxy.handle.net/10648/c14254e3-0dc5-45aa-8774-7175aa3f657c Calcutta 1934-1940, 1946-1948, 1953 1217 http://proxy.handle.net/10648/a88ab7fd-2171-4744-a817-3c78f79dc1e0 Hongkong 1934-1935, 1937, 1939-1940, 1946-1948, 1953-1957 (pak) 1218 http://proxy.handle.net/10648/15cf8421-19f0-4f94-b08a-b82c2cb9d3b9 Hongkong 1958-1963 (pak) 1219 http://proxy.handle.net/10648/cfd9e751-7e4f-4c68-b79d-2560074c36df Kobe 1935-1937, 1939-1940, 1953, 1955-1956 1220 http://proxy.handle.net/10648/2f747836-ece3-4746-b283-b2975341b24b Manilla 1937, 1939-1940, 1945-1950 1221 http://proxy.handle.net/10648/ea69d46d-3265-4181-9c82-0ce79616c920 Osaka 1956-1961, 1963 1222 http://proxy.handle.net/10648/0dc5f6e6-3a9f-4d8e-9979-067413501386 Shanghai 1934-1935, 1937, 1939-1940, 1946-1950 1223 http://proxy.handle.net/10648/6f1f8d4b-93b9-49fc-9523-11764d73a718 Singapore 1934-1940, 1945-1948, 1953-1963 (pak) 1224 http://proxy.handle.net/10648/88165c68-0628-44a4-aa10-745280b73894 Tokio 1935, 1939-1940, 1947-1948, 1953-1957 (pak) 1225 http://proxy.handle.net/10648/7b0be100-e674-4de6-90ee-2954d9e484aa Tokio 1958-1964 (pak) 627 http://proxy.handle.net/10648/f0b6474d-262b-4326-a4a1-434f4e4d964e Correspondentie met de agentschappen Amoy, Bombay, Calcutta, Hongkong, Manilla, Palembang, Shanghai, Singapore en Tokio, serie algemeen beheer, Afdeling Controle 1940, 1945 1 pak 1820 http://proxy.handle.net/10648/aefc93cf-a818-437d-9128-64072b971812 Brieven aan de agentschappen betreffende uit te voeren bepalingen in geval van oorlog. Kopieën 1939-1940 1 omslag A.1.3.1.3.2. Amoy (Xiamen) 856 http://proxy.handle.net/10648/688cdb99-145a-4d56-b730-3c6f81b67446 Correspondentie, serie vertrouwelijk 1925-1927 1 omslag 596-616 Correspondentie, serie algemeen beheer 1928-1929, 1932-1940, 1946-1947 2 pakken 596 http://proxy.handle.net/10648/f4b569e5-3ba7-48f4-ae22-9e04380fbf2a 1928-1929, 1932-1939 616 http://proxy.handle.net/10648/ed360c4d-430b-404b-8777-76f7829a9560 1940, 1946-1947 694 http://proxy.handle.net/10648/d671d979-db03-4f7c-b991-f209f92527b7 Correspondentie, serie geheim 1932-1940, 1946-1947 1 pak 1866 http://proxy.handle.net/10648/1821e05d-65b6-42ab-b4d3-df2f3293d247 Correspondentie, serie geheim/financieel & monetair 1946-1947 1 omslag 823 http://proxy.handle.net/10648/c3d0579f-c628-465c-8aa9-3f9e8639d456 Correspondentie, serie algemene zaken 1948-1949 1 omslag A.1.3.1.3.3. Bangkok 824-826 Correspondentie, serie algemene zaken 1949-1950, 1952-1957 3 pakken 824 http://proxy.handle.net/10648/cfd174aa-9404-4ebb-a28d-903dd293be01 1949-1950 825 http://proxy.handle.net/10648/0e8e92e6-7724-4bb9-82aa-463b137cabb7 1952-1955 826 http://proxy.handle.net/10648/9d736b54-9031-49d2-9cf7-53749e751d2e 1956-1957 jun 1790 http://proxy.handle.net/10648/5f27058a-598c-40d5-8dfd-3c8fa7301406 Correspondentie, serie P/politieke onderwerpen 1951-1952, 1954-1955, 1957-1960 1 omslag 2459 http://proxy.handle.net/10648/03a98076-e60a-4998-ab5b-9e4bc550eab3 Correspondentie, serie financieel & monetair 1953, 1955-1956 1 omslag 827 http://proxy.handle.net/10648/a366a27c-9df5-4bcc-a900-b8f60dbfb2de Correspondentie met de agent betreffende de bedrijfsvoering 1960-1963 1 pak A.1.3.1.3.4. Bombay 774 http://proxy.handle.net/10648/79a8b0a1-e055-403f-a623-3eb9f5cc31fc Correspondentie, serie vertrouwelijk 1921-1929 1 pak 695-696 Correspondentie, serie geheim 1922, 1927-1929, 1932-1940, 1945-1947 2 pakken 695 http://proxy.handle.net/10648/88c93671-8f1a-4f5d-9b14-7d83a4a07faa 1922, 1927-1929 696 http://proxy.handle.net/10648/86ac0f4c-db85-4d89-ba0f-c5628cf42294 1932-1940, 1945-1947 582-617 Correspondentie, serie algemeen beheer 1925-1929, 1932-1940, 1945-1947 8 pakken 582 http://proxy.handle.net/10648/261c0133-f5ab-4d8e-9f40-3ab3665f00f1 1925 583 http://proxy.handle.net/10648/7cdd9c3c-4911-48ca-869d-fe68ae2fc42c 1926 584 http://proxy.handle.net/10648/b722e095-a7fd-405b-8dff-d3c06da4d72e 1927 585 http://proxy.handle.net/10648/99681bff-1a19-490d-9478-5b0f907eec5d 1928 586 http://proxy.handle.net/10648/f9417e8c-82b8-4c6c-8121-e399c127dc35 1929 600 http://proxy.handle.net/10648/58f5b4f1-8755-429b-82a3-91469e2644a4 1932-1936 601 http://proxy.handle.net/10648/5333ffc9-82d8-43fb-b810-2b72bfb02c7f 1937-1939 617 http://proxy.handle.net/10648/d1b2611a-8fe9-481b-92f2-2cf9b5f8ec89 1940, 1945-1947 2458 http://proxy.handle.net/10648/180f9872-3f11-4203-96a5-1713721b9274 Correspondentie, series geheim/financieel & monetair en financieel & monetair 1946-1947, 1953 1 omslag 828-829 Correspondentie, serie algemene zaken 1948-1950, 1952-1954 2 pakken 828 http://proxy.handle.net/10648/2fc206b4-18be-4201-9b3d-05dedb15743a 1948-1949 829 http://proxy.handle.net/10648/094bfe47-a526-4a54-b897-7253140b39aa 1950, 1952-1954 2457 http://proxy.handle.net/10648/61bf6301-1bb6-45bb-a157-e4d320b7f9fa Correspondentie, serie OD\algemene onderwerpen 1954 1 omslag 1795 http://proxy.handle.net/10648/049f7dca-922e-4894-83c2-f79254d408bb Correspondentie, serie P/politieke onderwerpen 1954 1 stuk A.1.3.1.3.5. Calcutta 697 http://proxy.handle.net/10648/d387c9d7-f322-4c5b-87b5-77286123e3c0 Correspondentie, serie geheim 1921, 1928-1929, 1932-1940, 1946-1947 1 pak 777 http://proxy.handle.net/10648/3414fb7d-c3a4-4106-b4e3-eb51fa47154f Correspondentie, serie vertrouwelijk 1921-1929 1 omslag 587-618 Correspondentie, serie algemeen beheer 1925-1929, 1932-1940, 1945-1947 4 pakken 587 http://proxy.handle.net/10648/baa347c7-7845-4303-a0bd-fb097c93d380 1925-1929 602 http://proxy.handle.net/10648/9403b8e9-9a8e-47c8-bfb7-c6d487c57a52 1932-1935 603 http://proxy.handle.net/10648/ccb75a80-62b2-4b28-b409-bd4dbe8ce2a2 1936-1939 618 http://proxy.handle.net/10648/1232072f-19f4-4f6c-bf15-49db8341b483 1940, 1945-1947 2456 http://proxy.handle.net/10648/17a27ee4-3066-48ae-b298-c8df1392c354 Correspondentie, serie geheim/financieel & monetair 1946 1 omslag 830-835 Correspondentie, serie algemene zaken 1948-1950, 1952-1954 2 pakken 830 http://proxy.handle.net/10648/fadaf565-10b4-44e9-a975-e54d584e6789 1948-1949 835 http://proxy.handle.net/10648/e5652aae-5d98-4d86-8d9b-10656e12074d 1950, 1952-1954 1794 http://proxy.handle.net/10648/0419e0f8-fcf2-45ca-babf-8dd72bc12679 Correspondentie, serie P/politieke onderwerpen 1951-1952, 1954 1 omslag 2455 http://proxy.handle.net/10648/5eea259d-447a-45d5-bb5f-3d840604f830 Correspondentie, serie OD\algemene onderwerpen 1954 1 omslag 1039 http://proxy.handle.net/10648/80250f2c-8dc5-4036-845d-1f33414a3bd9 Correspondentie, serie dochtermaatschappijen 1954 1 omslag A.1.3.1.3.6. Hongkong 2122 http://proxy.handle.net/10648/1dd445a3-432d-4f3a-92ce-c93e77a2384a Correspondentie, serie confidentieel 1915-1918, 1920, 1923-1928 1 omslag 593-619 Correspondentie, serie algemeen beheer 1925-1929, 1932-1940, 1945-1947 4 pakken 593 http://proxy.handle.net/10648/4a68de85-392d-49bf-bebb-800c6d68627d 1925-1929 604 http://proxy.handle.net/10648/7442fbc0-e84e-4126-a4ce-75a1dde96e26 1932-1935 605 http://proxy.handle.net/10648/daa595e8-976e-48b2-904f-478333689f6f 1936-1939 619 http://proxy.handle.net/10648/43c079c3-6e34-4adb-a4cd-8fbcd8c24037 1940, 1945-1947 698-699 Correspondentie, serie geheim 1927-1929, 1932-1940, 1945-1947 2 pakken 698 http://proxy.handle.net/10648/07eb2f75-479e-4f1e-9422-734bbee25d6b 1927-1929 699 http://proxy.handle.net/10648/57502ab1-419b-411e-80f1-3f99e38057e3 1932-1940, 1945-1947 2255 http://proxy.handle.net/10648/3fd1befd-6560-4afc-870f-f14fea301782 Correspondentie, serie geheim/financieel & monetair 1946-1947 1 omslag 831-893 Correspondentie, serie algemene zaken 1948-1950, 1952-1957 2 pakken en 1 omslag 831 http://proxy.handle.net/10648/53133e1d-a084-4497-b67f-1ebb8df19555 1948-1950 832 http://proxy.handle.net/10648/55946d48-96e8-4c8b-8061-766ce5bb5f47 1952-1956 893 http://proxy.handle.net/10648/bd901f59-8f9c-4573-8a28-4ffdbb609050 1957 jan-jun (omslag) 1038 http://proxy.handle.net/10648/958cd2fd-36a5-4277-a29b-1add79a69ff7 Correspondentie, serie dochtermaatschappijen 1953-1954 1 omslag 1793 http://proxy.handle.net/10648/e293ee66-af41-4bf5-93ee-7fe6ca0fbc6f Correspondentie, serie P/politieke onderwerpen 1954 1 omslag 2454 http://proxy.handle.net/10648/2c6b9692-c696-48b0-9f11-616372c21f6c Correspondentie, serie juridische onderwerpen 1956 1 omslag A.1.3.1.3.7. Kobe 775 http://proxy.handle.net/10648/cc7a6871-ba36-4b9b-bcfe-aa93f5ac8a3a Correspondentie, serie vertrouwelijk 1921-1929 1 pak 700-702 Correspondentie, serie geheim 1922, 1927-1929, 1932-1940, 1946 3 pakken 700 http://proxy.handle.net/10648/a64bba89-6aba-49f7-8a80-0f88423bea2d 1922, 1927-1929 701 http://proxy.handle.net/10648/ece040dd-c6c4-4659-ba01-5139abba9b12 1932-1937 702 http://proxy.handle.net/10648/e3426537-45b2-4a19-888b-1c465ea62f76 1938-1940, 1946 589-620 Correspondentie, serie algemeen beheer 1925-1929, 1932-1940, 1945 7 pakken en 1 omslag 589 http://proxy.handle.net/10648/8c207e7e-76aa-44be-9208-8ff7abb48cd4 1925-1926 590 http://proxy.handle.net/10648/b73c7c9a-9597-4cbc-81ae-c28d8f8894bb 1927 591 http://proxy.handle.net/10648/8c889e90-d867-4217-9321-6f742b68ad2a 1928 592 http://proxy.handle.net/10648/67b0b10f-69c5-4f8a-b042-145ab20b7789 1929 606 http://proxy.handle.net/10648/36acb3ce-25ca-4cf6-ad27-f2702be9b1bc 1932-1934 607 http://proxy.handle.net/10648/b44ecbd4-8e69-4873-8ea8-ae598815dca0 1935-1937 608 http://proxy.handle.net/10648/99ee1e75-efa1-4c4c-97ee-923b536b704a 1938-1939 620 http://proxy.handle.net/10648/70821f45-b1d2-4ba8-80c8-de654694b487 1940, 1945 (omslag) 2121 http://proxy.handle.net/10648/263886f8-ba50-4a8c-90db-11dd76afebb3 Correspondentie, serie geheim/financieel & monetair 1946 1 omslag 833-834 Correspondentie, serie algemene zaken 1948-1950, 1952-1953, 1956 2 pakken 833 http://proxy.handle.net/10648/86e91af9-9a62-4207-a1df-aa6d20a18054 1948-1950 834 http://proxy.handle.net/10648/9c52e031-4437-4dd5-bdd6-acfbc98a0f67 1952-1953, 1956 A.1.3.1.3.8. Londen (vertegenwoordiging)

Zie voor het gedeponeerde archief van de vertegenwoordiger te Londen rubriek B.1.5.

628-812 Correspondentie, serie general management, vanaf 1948 general management/miscallenious 1927-1929, 1933-1940, 1945-1950, 1952-1957 20 pakken 628 http://proxy.handle.net/10648/a749ba0b-36cd-4337-a515-22596eb0caac 1927 nov-1928 629 http://proxy.handle.net/10648/d192bfec-d7f9-4da0-a0ed-e1142b6c1a1b 1929 630 http://proxy.handle.net/10648/897f105e-1688-497a-bb5b-1e8ffaba74f5 1933-1934 631 http://proxy.handle.net/10648/0d4f9297-529e-4c68-aee6-e0ef97266e45 1935-1936 632 http://proxy.handle.net/10648/5a9e34e3-4c20-4638-ac16-1a90a374618e 1937-1938 633 http://proxy.handle.net/10648/c7e1c41b-c61f-4982-a1dc-2bb4807ac8d3 1939 634 http://proxy.handle.net/10648/61d8e290-329a-4fdf-9f1a-20a75d3bb22c 1940 jan-mei 635 http://proxy.handle.net/10648/7e90dfca-93c5-42ea-bb8a-27d8e680bc8d 1945 jun-dec 636 http://proxy.handle.net/10648/0a251f32-573d-462e-819b-999aa5138755 1946 637 http://proxy.handle.net/10648/81606577-89ee-4c79-8be1-7f4285a2b557 1947 803 http://proxy.handle.net/10648/dd3499b0-baa5-4a79-b654-76bf49967232 1948 804 http://proxy.handle.net/10648/6f7b4a8f-6c77-422c-8f16-530394a7cb41 1949, van Londen 805 http://proxy.handle.net/10648/91910a96-b508-4d79-b0aa-8e71ae53ec7e 1949, aan Londen 806 http://proxy.handle.net/10648/9a5d3390-8a4b-401d-ad83-da6327b43916 1950 807 http://proxy.handle.net/10648/3dea5dd6-a32a-4edb-966a-07e962a896f9 1952 808 http://proxy.handle.net/10648/ef210f8b-8f5d-4778-a957-a5efd3e8b757 1953 809 http://proxy.handle.net/10648/2b1bb1ec-e47a-42d5-b50c-62943e842522 1954 810 http://proxy.handle.net/10648/1b448785-a703-44cf-b351-a1c354e718b3 1955 811 http://proxy.handle.net/10648/09b072ca-fd35-4a23-8dcc-aaf984ce8910 1956 812 http://proxy.handle.net/10648/e47c0086-9e7e-409a-87f0-33691d1d31ba 1957 jan-jun 1050 http://proxy.handle.net/10648/612dc22c-0965-493b-a5ee-f7445a282af9 Kopieën van correspondentie tussen C. Stigter, vertegenwoordiger te Londen, in zijn functie als waarnemer van de directie van de NIHB in Nederland, en B.H. van Ketel te Brisbane als waarnemer van de directie van de NIHB in Indonesië 1945 1 omslag 713 http://proxy.handle.net/10648/c2989d2a-60a4-403e-b2c4-88969d36bd64 Correspondentie, series geheim, middelenbeheer en financieel & monetair 1945-1947 1 omslag 1227 http://proxy.handle.net/10648/0421a90a-3599-4a0c-9e15-8e8893517d98 Correspondentie, serie middelenbeheer, vanaf 1953 stand der middelen en uitzettingen 1945-1948, 1953-1961 1 pak 817 http://proxy.handle.net/10648/3de55b84-0fb0-463e-8e4e-11f21cc4f7c8 Correspondentie, serie financieel & monetair 1953-1957 1 pak
A.1.3.1.3.9. Manilla

Per 31 december 1949 werd dit kantoor verkocht aan de Bank of America National Trust and Savings Association. De lopende zaken werden in 1950 door een NIHB-vertegenwoordiging afgewikkeld.

703 http://proxy.handle.net/10648/785b3e86-83bd-4a59-a67f-fd592f5aacb6 Correspondentie, serie geheim 1937-1940, 1945-1947 1 pak 609-621 Correspondentie, serie algemeen beheer 1937-1940, 1945-1947 2 pakken 609 http://proxy.handle.net/10648/480b20e8-1cd2-45ff-b205-b21a541cbfb7 1937-1939 621 http://proxy.handle.net/10648/5a4a4575-f3be-49a1-8431-d990da5cb1f2 1940, 1945-1947 2112 http://proxy.handle.net/10648/d4734fe4-827d-456e-9937-bcd41aabeffe Correspondentie, serie geheim/financieel & monetair 1946-1947 1 omslag 836-838 Correspondentie, serie algemene zaken 1948-1950 3 pakken 836 http://proxy.handle.net/10648/1e20158d-8f66-4005-bf0c-4cae00ae6fa6 1948-1949 837 http://proxy.handle.net/10648/142f67a4-ccfd-4a57-9662-b94a90459a7a 1950 jan-mei 838 http://proxy.handle.net/10648/9f85637d-98e0-48da-842d-1d94ae17be3e 1950 jun-okt
A.1.3.1.3.10. New York (vertegenwoordiging) 1029 http://proxy.handle.net/10648/82d5a3c1-c723-4618-9cce-413efb0380f4 Correspondentie, serie directie 1945 aug-dec 1 omslag 638-639 Correspondentie, serie algemeen beheer 1946-1947 2 pakken

Zie voor ontbrekende briefnummers de brievenserie geheim onder inv.nr 712 in deze rubriek.

638 http://proxy.handle.net/10648/3f0242b5-4920-46b3-b584-f8ce3b70bca9 1946 639 http://proxy.handle.net/10648/9d0aa6b8-933b-4c9e-b90a-8a6d426a7197 1947
818-929 Correspondentie, serie algemene zaken 1948-1957 4 pakken en 1 omslag 818 http://proxy.handle.net/10648/54eb4c25-2c41-4c7a-96f5-70dc813241aa 1948-1949 819 http://proxy.handle.net/10648/27e80e2b-7008-44d2-a366-328c489e4c34 1950-1952 820 http://proxy.handle.net/10648/c2f103de-e1df-4ab6-b4d0-5b9c5c9107d9 1953-1954 821 http://proxy.handle.net/10648/a8221467-9dca-44e9-be47-6c86585548e6 1955-1956 929 http://proxy.handle.net/10648/065d2f87-04df-40d4-b4db-1e79a8937c82 1957 jan-jun (omslag) 712 http://proxy.handle.net/10648/0a175af2-875e-423c-bbd7-b3ad55e15dc2 Correspondentie, series geheim, middelenbeheer en financieel & monetair 1946-1947 1 pak 1228-1230 Correspondentie, serie middelenbeheer, vanaf 1953 stand der middelen en uitzettingen 1947-1948, 1953-1963 3 pakken 1228 http://proxy.handle.net/10648/7ec29ae5-364f-43b6-a248-5bc97c283191 1947-1948, 1953-1955 1229 http://proxy.handle.net/10648/b89997ec-c0e5-4844-b1fa-2418b666e7c4 1956-1959 1230 http://proxy.handle.net/10648/778aee06-720b-4f5a-80b8-d673a58bfeb5 1960-1963 jul 1032-1034 Correspondentie, serie dochtermaatschappijen\algemeen 1953-1956 3 pakken

Bevat voornamelijk proefbalansen van de American Overseas Financial Corporation (AMOFCO). Voor het vervolg van de serie zie de inv.nrs 1035-1037 en 476 onder rubriek A.4.1.

1032 http://proxy.handle.net/10648/e435b559-99a3-4bc9-a258-973f475a0155 1953 1033 http://proxy.handle.net/10648/d64af82a-5d67-40b1-b45f-0a38ef0315bd 1954 1034 http://proxy.handle.net/10648/b3ec844c-2433-44f4-bd13-4b712b4caad7 1955-1956
1209 http://proxy.handle.net/10648/48b05085-76a3-4c6d-b4c5-f4560c1680ff Correspondentie, serie belastingzaken 1954-1959 1 omslag
A.1.3.1.3.11. Shanghai 776 http://proxy.handle.net/10648/4c352855-79bf-411f-8005-cf5ff09c2917 Correspondentie, serie confidentieel 1920-1929 1 pak 704-707 Correspondentie, serie geheim 1921, 1927-1929, 1932-1940, 1945-1947 4 pakken 704 http://proxy.handle.net/10648/ca807a97-02fc-4292-9a04-2ed06929c69a 1921, 1927-1929 705 http://proxy.handle.net/10648/9a7737b3-a287-4502-883e-4018713ce0b4 1932-1935 706 http://proxy.handle.net/10648/4043146a-eb6e-438e-bb3a-754bfd422d35 1936-1937 707 http://proxy.handle.net/10648/579b158b-3a59-4d34-b516-98e65af33dbc 1938-1940, 1945-1947 594-624 Correspondentie, serie algemeen beheer 1925-1929, 1932-1940, 1945-1947 9 pakken

De inv.nrs 622-624 bevatten veel op papier geplakte krantenknipsels over Japan.

594 http://proxy.handle.net/10648/fe77786b-7f9b-4173-874e-91de7f39029f 1925-1927 595 http://proxy.handle.net/10648/02ab2666-95ab-4270-aff1-6509c49247de 1928-1929 612 http://proxy.handle.net/10648/0aab4084-1f9f-4f2a-8ca7-413c6222485b 1932-1934 613 http://proxy.handle.net/10648/6e0406e4-7852-42ae-9a89-6fb4b2f662fb 1935 614 http://proxy.handle.net/10648/5288bee5-398b-47b2-9e4a-3bbf447923cd 1936 615 http://proxy.handle.net/10648/15628adc-017f-4725-b82b-20cabe2f1446 1937-1939 622 http://proxy.handle.net/10648/994c7b25-bbd1-47c7-9f3d-e4988a888e35 1940, 1945-1946 623 http://proxy.handle.net/10648/9d6ead43-c7a1-488c-bb6f-38f0c0d799dd 1947 jan-jun 624 http://proxy.handle.net/10648/e7f9b029-fd5b-4c82-bc88-27a5527dec5e 1947 jul-dec
710 http://proxy.handle.net/10648/88e66b43-8945-459a-81e7-e610e4bb73fe Correspondentie, serie geheim/financieel & monetair 1946-1947 1 pak 839 http://proxy.handle.net/10648/07d1f1a7-0911-4bbf-9c5b-efb5ee14a609 Correspondentie, serie algemene zaken 1948-1950 1 pak 1234 http://proxy.handle.net/10648/5f770911-b2ee-47af-9b3d-c5fae88e6d1f Correspondentie, series persoonlijk en persoonlijk\algemeen; met bijlagen 1948-1950 1 omslag 1235 http://proxy.handle.net/10648/64f31e05-b644-4a28-b812-a1c0943f6f08 Correspondentie, serie algemene zaken; met bijlagen 1950 1 pak
A.1.3.1.3.12. Singapore 778 http://proxy.handle.net/10648/7cf60dc2-9c9d-48df-80b9-475665c2a296 Correspondentie, serie confidentieel 1913, 1915, 1918-1920, 1922-1929 1 omslag 588-625 Correspondentie, serie algemeen beheer 1925-1929, 1932-1940, 1945-1947 4 pakken 588 http://proxy.handle.net/10648/0d789a48-b2f1-4f77-a1f9-486f5692e006 1925-1929 610 http://proxy.handle.net/10648/75393229-93af-40a3-8a32-a0ad552f0499 1932-1935 611 http://proxy.handle.net/10648/1daca71a-320e-43b1-be1d-e458205679e6 1936-1939 625 http://proxy.handle.net/10648/7e509f82-6795-42f6-9b3e-6c9e657cf52c 1940, 1945-1947 708 http://proxy.handle.net/10648/649927a2-d795-415e-95a8-5328739d7fab Correspondentie, serie geheim 1932-1940, 1945-1947 1 pak 2472 http://proxy.handle.net/10648/54648cbb-a07d-48c1-8e40-9e7481a83ef4 Correspondentie, serie opmerkingen van juridische aard 1935, 1938 1 omslag 1142 http://proxy.handle.net/10648/80e4b5a2-a40c-43e7-9397-6177a113c6a5 Correspondentie, series geheim/financieel & monetair en financieel & monetair 1946, 1953-1954 1 omslag 840-841 Correspondentie, serie algemene zaken 1948-1950, 1952-1957 2 pakken 840 http://proxy.handle.net/10648/b95dbbe8-b257-4ae0-9374-c04a923dbd8b 1948-1950 841 http://proxy.handle.net/10648/b1392167-ada6-402c-82c5-9ccff186f662 1952-1957 jun 1791 http://proxy.handle.net/10648/5eedf24d-30a1-49c0-b7c3-47b3ac997ed3 Correspondentie, serie P/politieke onderwerpen 1951-1954, 1957 1 omslag 1040 http://proxy.handle.net/10648/b89fa85a-5280-4488-8747-8ab58e8c1622 Correspondentie, serie dochtermaatschappijen\kredietverlening 1953-1955 1 omslag A.1.3.1.3.13. Soerabaja 575-580 Ingekomen brieven van de agent te Soerabaja 1865-1870 6 banden 575 http://proxy.handle.net/10648/a02e5712-5b76-4104-a04e-04282ae00595 1865 576 http://proxy.handle.net/10648/7949786d-472e-44cb-8fe7-3d0a9fff44c7 1866 577 http://proxy.handle.net/10648/eeb3ba0d-1286-4f56-bc5a-d53471dde812 1867 578 http://proxy.handle.net/10648/70d0b704-549c-4cfc-b194-87364c5aafdc 1868 579 http://proxy.handle.net/10648/862ec1ec-2aa4-415b-9192-4aee70a291ef 1869 580 http://proxy.handle.net/10648/9ec6730c-6ff5-4c4a-968a-1d6f4fa25905 1870 A.1.3.1.3.14. Swatow (Shantou) 773 http://proxy.handle.net/10648/61c6a705-6b3b-4a57-9a48-046fc11a60cf Correspondentie, serie vertrouwelijk 1924-1927 1 omslag A.1.3.1.3.15. Tokio 147 http://proxy.handle.net/10648/41009bfe-0ace-44f9-b802-ede35abbb9f4 Correspondentie, serie vertrouwelijk 1926-1927, 1929 1 omslag 597-626 Correspondentie, serie algemeen beheer 1926-1929, 1932-1940 2 pakken en 1 omslag 597 http://proxy.handle.net/10648/ba0028d4-a33d-4df7-9e96-06b75edf9d47 1926-1929, 1932-1936 598 http://proxy.handle.net/10648/5de2350d-34ff-4abf-b228-af4e1cc0f30b 1937-1939 626 http://proxy.handle.net/10648/876f15a7-40ee-4d75-bbbd-9c26e19122c1 1940 (omslag) 709 http://proxy.handle.net/10648/b7553282-2c9c-4a0d-898d-0cb6f67c4491 Correspondentie, serie geheim 1932-1940 1 pak 842-919 Correspondentie, serie algemene zaken 1948-1950, 1952-1957 5 pakken 844 http://proxy.handle.net/10648/cede98f6-65b5-41c6-bb51-32589a8d1477 1948-1950, 1952-1953, aan Tokio 842 http://proxy.handle.net/10648/a18eea6b-d5fd-4afd-bac9-62ae0a16e9ed 1948-1949, van Tokio 843 http://proxy.handle.net/10648/f20a8375-271c-447b-a70d-61619b242ff0 1950, 1952-1953, van Tokio 845 http://proxy.handle.net/10648/952363dd-afcb-4ea7-982e-d2c73eafc71a 1954-1956 919 http://proxy.handle.net/10648/1bb2bce1-2487-4191-918d-933cf3c4982c 1957 jan-jun 1792 http://proxy.handle.net/10648/f2bfb0ee-6961-4771-bed9-8b50f5163785 Correspondentie, serie P/politieke onderwerpen 1954 1 omslag 148 http://proxy.handle.net/10648/065f06c3-fe49-4350-abe0-0aef48a0a387 Correspondentie, serie juridische onderwerpen 1956-1957 1 omslag 853 http://proxy.handle.net/10648/9f69e677-2a6b-4299-9b85-c3359b49ca85 Correspondentie, serie financieel & monetair 1953-1957 1 pak A.1.3.1.3.16. Yokohama 35 http://proxy.handle.net/10648/2e6a2840-6479-4aac-b5a2-2aa22994f669 Correspondentie, serie vertrouwelijk, algemeen beheer 1926-1929 1 omslag 599 http://proxy.handle.net/10648/2a73ac24-5fdb-4ed8-825d-2a6e1b7f0bbd Correspondentie, serie algemeen beheer 1926-1929 1 omslag
A.1.3.2. Overige correspondenties 1095 http://proxy.handle.net/10648/6b4e9c21-3325-4159-b963-c062184a4743 Ingekomen brieven bij de directie 1869-1901 1 omslag 723-1005 Minuten van uitgaande confidentiële brieven aan diverse relaties; met klappers 1864-1865, 1875-1889, 1893-1895 4 delen

Bevat ook minuten van brieven aan de hoofdgagent te Batavia.

1004 http://proxy.handle.net/10648/2686333f-1cc9-447e-8c6b-0388fb89d277 1864 jan 11-1865 jan 24 (merendeels brieven van F. van Heukelom; genummerd '1') 1005 http://proxy.handle.net/10648/1e97c64f-f0da-4340-a5ae-6d1ef47876c2 1875 mei 8-1879 jan (merendeels brieven van G.J. de Clercq, met het opschrift 'particulier') 723 http://proxy.handle.net/10648/377f713a-e8ed-4c6c-8803-b710c649ed0d 1878 jun-1886 feb 12 724 http://proxy.handle.net/10648/1a392e9d-2683-47d3-9e89-2ab5c0860917 1886 feb 12-1889, 1893-1895
189 http://proxy.handle.net/10648/a22aa785-222d-45ee-93e5-6c2e6eec542f Correspondentie van directeur G.A. Dunlop met diverse personen binnen de organisatie. Alfabetisch geordend 1919-1939 1 omslag 1001-1003 Afzonderlijk bewaarde brieven, waarschijnlijk door G.A. Dunlop 1930 2 omslagen en 1 stuk 1001 http://proxy.handle.net/10648/1658b4de-1101-49f5-9751-212cb79e3043 Brief van Th.W. Weinhold te Berlijn betreffende de rol van de bank in een zaak waarbij de afzender is opgelicht 1930 (stuk) 1002 http://proxy.handle.net/10648/4856cb7a-2158-48f1-84bd-06487eeda872 Correspondentie betreffende de eventuele liquidatie van de handelmaatschappij L. Hoyack & Co 1930 1003 http://proxy.handle.net/10648/d76d087e-342a-4666-9f30-6a0ee2c6ecac Telegram en brief van G.J. Jöbsis te Batavia aan C. Woldringh te Amsterdam betreffende onderhandelingen over de overname van de Solosche Electriciteitsmaatschappij door de Algemene Nederlandsch-Indische Electriciteits-Maatschappij (ANIEM) 1930 2481-2483 Codes voor het verzenden van telegrammen 1933, 1937, 1949-1955 2 banden 2481 http://proxy.handle.net/10648/c3916e5f-e042-4a58-a5d5-83f36e010115 Deel 1, 1933 2483 http://proxy.handle.net/10648/c5dbd4aa-20eb-45e4-9d52-37ab6f7da7ae Deel 3, met wijzigingen, 1937, 1949-1955 2482 http://proxy.handle.net/10648/74aaa28c-61d7-46fc-a1db-ab7e5afaa446 Handleiding voor het gebruik van de telegramcode 1933 1 band 1012-1013 Correspondentie met en over banken waarvan geen afzonderlijk dossier is. Alfabetisch geordend circa 1934-1963 2 pakken 1012 http://proxy.handle.net/10648/d27fa429-40b0-4259-8c58-ab8d4bfd0e8a A-F 1013 http://proxy.handle.net/10648/e3ec4707-c19e-4241-ae50-1408df18d89a G-Z 2378 http://proxy.handle.net/10648/09652749-d199-46a8-b88e-1103267c6a25 Correspondentie met De Nederlandsche Bank betreffende de goudvoorraad van de NIHB en de vorderingen op en schulden aan het buitenland van de kantoren in Nederland (van dit laatste alleen verzendbrieven) 1935-1941 1 pak 1010 http://proxy.handle.net/10648/34ca2064-7f09-4d9f-a0df-4e8bee94f85b Correspondentie met A. Mussert, leider van de NSB, betreffende een ontvangen brief van het stafkwartier van de WA 1940 1 omslag 1051 http://proxy.handle.net/10648/ea383a39-5c2d-4ced-9c13-41cb55f89014 Correspondentie tussen G.A. Dunlop en W.C. Heybroek betreffende de afwikkeling van de opheffing van de Bank voor Nederlandsch-Indië te Brisbane 1946 1 omslag

Zie ook rubriek A.1.7.4., inv.nrs 243 en 1251-1257.

2771 http://proxy.handle.net/10648/e096274f-10d4-4183-96d0-6d96c1c2df04 Agenda's op ingekomen stukken van de directoraten Algemene Zaken, Kantoren Azië en Kantoren Nederland 1962-1965 1 pak 1061 http://proxy.handle.net/10648/f425f1ab-befc-48dc-a0d3-7d9e72216c52 Algemene uitgaande correspondentie 1964-1965 apr 1 pak

Bevat veel verzendbrieven, ontvangstbevestigingen en mededelingen.

A.1.4. Interne rapportages 1784-1786 Weekrapporten, opgesteld door het algemeen secretariaat, bestaande uit uittreksels uit de brievenserie persoonlijk, pag.nrs 1-913. De jaren 1952-1957 met klappers 1947-1957 jun 3 pakken 1784 http://proxy.handle.net/10648/271352ef-66b3-4fc1-812c-492620027f92 1947-1951, paginanummers 1-284 1785 http://proxy.handle.net/10648/a94df140-4e4e-4069-b445-d91d10e689bb 1952-1954, paginanummers 285-630 1786 http://proxy.handle.net/10648/a248fe98-0c24-47cb-9f0b-ff423eaf6c5d 1955-1957 jun, paginanummers 631-913 1113 http://proxy.handle.net/10648/a2fe7625-fa99-40a9-a497-1aa419019714 Weekrapporten, opgesteld door het algemeen secretariaat, bestaande uit uittreksels uit de brievenseries kredietbeoordeling, financieel & monetair en middelenbeheer, pag.nrs 1821-2448 1952-1957 jun 1 pak 991-1783 Weekrapporten, opgesteld door het algemeen secretariaat, bestaande uit uittreksels uit ontvangen kopiecorrespondentie van de overzeese kantoren, pag.nrs 2289-2825 1952-1957 jun 1 omslag en 1 pak

Voor het vervolg zie rubriek A.4.2., inv.nr 990.

1783 http://proxy.handle.net/10648/7adfa2ed-e0ad-4e9c-b262-5343052991e1 Paginanummers 2289-2707 1952-1955 (pak) 991 http://proxy.handle.net/10648/21cc176e-9f2c-4df3-a89c-54ed17022a9b Paginanummers 2708-2825 1956-1957 jun
A.1.5. Externe verslaglegging 263-265 Jaarverslagen over de boekjaren 1864-1964. Gedrukt 1865-1965 3 pakken 263 http://proxy.handle.net/10648/d59166b3-7891-4c05-a27f-173442eda8ce Boekjaren 1864-1901 264 http://proxy.handle.net/10648/7b02fcdc-d05f-4e1b-936c-fe6900d875c6 Boekjaren 1902-1937 265 http://proxy.handle.net/10648/6e3e9a33-8dce-489b-91d7-50c73228067b Boekjaren 1938-1964 A.1.6. Bedrijfsmiddelen A.1.6.1. Effecten 1093 http://proxy.handle.net/10648/279f71ad-2b2d-42ef-ab58-d5e42518c823 Circulaire van de hoofdagent betreffende de aankondiging van uitgifte van aandelen. Gedrukt, in tweevoud, waarvan één exemplaar met geleidebrief 1865 1 omslag 1096 http://proxy.handle.net/10648/57034f80-c1ba-473b-94ed-6bcdede70b34 Stukken betreffende de voorbereiding van de uitgifte van een tweede serie aandelen 1875 1 omslag 1066 http://proxy.handle.net/10648/630555c8-f96d-4ab2-a654-f8530d0c5cb3 Staatje betreffende de waarde van het aandelendepot per 21 maart 1878 1878 1 stuk 1064 http://proxy.handle.net/10648/fd061efe-d667-4d10-a125-43119b97a71d Staten van de koersen van aandelen en obligaties van de NIHB over de periode 1871-1879 [1880] 1 omslag 1106 http://proxy.handle.net/10648/0e2b1377-3232-41f9-a80f-6ce55eee179d Stukken betreffende de eerste en tweede inschrijving door particulieren op de 4% geldlening 1881 van de NIHB 1884, 1901 1 omslag 267 http://proxy.handle.net/10648/6d0369e4-0458-4915-afa3-87af379f3fc7 Prospectus voor de emissie van nieuwe aandelen 1911 1 stuk 2754 http://proxy.handle.net/10648/2b7b7ec1-9efe-40a3-8012-0bfd39c9b5ee Correspondentie betreffende de administratie van de eigen aandelen [1935], 1940, 1950-1954, 1957-1962 1 omslag 2784 http://proxy.handle.net/10648/803d2860-e65d-46da-84c8-b77dbfdea44d Stukken betreffende verloren gegane aandelen en dividendbewijzen 1948-1967 1 omslag A.1.6.2. Onroerend goed 1088 http://proxy.handle.net/10648/60fa3d3b-6b0d-4e8f-b11d-c175886b1617 Huurcontract voor een erf met stenen huis, gelegen in blok F1 deel Oost nr 34 van de wijk Grote Rivier te Batavia 1864 1 stuk

Met blauwe inkt: nr 4; met rode inkt: bijlage bij nr 20.

1103 http://proxy.handle.net/10648/46b90831-e543-471d-9d82-4a8d8480f0ca Ingekomen brieven van C. Asser, medeadministrateur van de landen van Pondok Gedeh, betreffende onderhandelingen over de aankoop van de familie van den Bosch van de landerijen Pondok Gedeh cum annexis bij Buitenzorg 1876 1 omslag 2103 http://proxy.handle.net/10648/56391a56-f6c1-4a90-9e56-006c7fee81e3 Brief van H. Rosenthal, voor zich en als directeur van de NV Pakhuis- Bouw- en Handelmaatschappij Nederlandsch-Indië, betreffende de verkoop aan de NIHB van enige onroerende goederen te Tjilatjap 1911 1 stuk 2102 http://proxy.handle.net/10648/6bccf673-7ef6-4e4e-b4dd-a4ff40f930f2 Onderhandse akten tot aankoop door de NIHB van de Nederlandsch-Indische Landbouw-Maatschappij (NILM) van diverse percelen gelegen te Soerabaja en van percelen, prauwen en afscheepzaken te Kalibuntu 1912 1 omslag 1238 http://proxy.handle.net/10648/21bef3f0-8064-4ba1-a802-c0e1d8a8ff35 Correspondentie betreffende de huisvesting van het agentschap Shanghai 1939-1940, 1946-1948 1 omslag 1250 http://proxy.handle.net/10648/7db0f160-4ca5-4b3a-9e4b-79dd47722fce Stukken betreffende de eigendom van het kantoorgebouw van het agentschap Amoy 1940-1959 1 omslag 1239 http://proxy.handle.net/10648/c8226351-6ba7-44f1-adff-d11615772699 Correspondentie betreffende de huisvesting van de agent en de procuratiehouder van het agentschap Shanghai 1946, 1948, 1950 1 omslag 2591 http://proxy.handle.net/10648/b451d766-d8bc-42f7-8b8e-3e9c16b1bc17 Akten betreffende de aankoop van het perceel Koningsplein 6 te Batavia door het pensioenfonds en de doorverkoop ervan aan de NHB; met bijlagen 1947-1949

Bevat ook correspondentie over Koningsplein 7.

2780 http://proxy.handle.net/10648/af8af64a-61c9-4c3d-afd8-045797aea860 Conceptakte van verkoop aan G. Velthorst van een landhuis met garage en erf aan de Jeroen Boschlaan 1 te Rotterdam 1961 1 stuk
A.1.6.3. Personeel A.1.6.3.1. Algemeen 468 http://proxy.handle.net/10648/6885d8d1-5aba-4882-8471-9e71e77db28d Brief- en telegramwisseling tussen de directie te Amsterdam en directeur Ch.P. van Eeghen, tijdelijk te Batavia, betreffende benoeming en ontslag van personeel 1926 1 omslag 2673 http://proxy.handle.net/10648/5a621c6c-f210-4ac3-b910-c431603078ea Specimina van handtekeningen 1929, 1932-1940, 1955-1963 1 pak 2724 http://proxy.handle.net/10648/ccbc0c7f-99ef-437c-9f4c-393b6850f7e5 Stukken betreffende regels voor vijfentwintigjarige en veertigjarige jubilea, met personeelslijsten 1937, 1960 1 omslag 2574-2583 Stukken betreffende de Stichting Pensioen- en Ondersteuningsfonds der NIHB c.q. NHB 1947-1961 3 omslagen 2574 http://proxy.handle.net/10648/a162dee7-520d-40ff-8a35-dd95869a22d5 Diverse correspondentie 1947-1961 2575 http://proxy.handle.net/10648/9b69c76e-29dc-416b-a7dc-6ede5a7e4e60 Statuten. Kopie 1957 2583 http://proxy.handle.net/10648/dbf188ef-ce33-4cfd-8fe9-9f841558a33d Overeenkomst tussen de NHB en de Stichting Pensioen- en Ondersteuningsfonds der NHB betreffende de terugbetaling van ƒ 5.000.000,- door het fonds aan de NHB ter besteding aan doeleinden met een sociale of ideële strekking 1961 2564 http://proxy.handle.net/10648/fcbd309e-be3d-4c70-a9cf-f5034913d067 Rapporten van E.J. Lodewijks betreffende bestudering van selectiemethoden in gebruik bij het Ministerie van Defensie 1955 1 omslag 498 http://proxy.handle.net/10648/53534ce3-2e58-49cb-a5c9-048531d2a0be Correspondentie met voormalige werknemers betreffende hun dienstverband 1955-1966 1 omslag 2571 http://proxy.handle.net/10648/b5340009-c0e4-4e1a-a8e8-af9044fee815 Directiebesluiten betreffende personeelszaken. Met klapper 1956-1957 1 omslag 2569 http://proxy.handle.net/10648/0ffe0e0c-1fe7-48ad-8a3f-9881c9fc8c6c Circulaires aan het personeel betreffende algemeen geldende regels binnen de organisatie 1959 1 omslag 2643 http://proxy.handle.net/10648/6a81d4a9-d98a-42aa-b2af-5d177876b29d Verslag van een bespreking betreffende de verschillen in pensioenregelingen van de Rotterdamsche Bank en de NHB 1960 1 stuk 2756-2781 Stukken betreffende het uitkeren van pensioen aan personeel in dienst geweest tussen 1954 en 1960 1960-1962 2 pakken 2756 http://proxy.handle.net/10648/4e035d3f-cdde-479a-be43-741096de8671 Regeling en minuten van verzonden brieven 1960-1961 2781 http://proxy.handle.net/10648/387df239-bc84-4dc6-8e3b-e02b243e2ad7 Correspondentie met pensioengerechtigden 1961-1962 2644 http://proxy.handle.net/10648/dc8b81c4-698c-4279-9ff5-d6463dae81fb Verslagen van directiebesprekingen betreffende een nieuw in te voeren pensioenregeling, met bijbehorende stukken 1960-1961 1 omslag 2579-2582 Stukken betreffende de Stichting Sociaal Voorzieningsfonds van de Nationale Handelsbank, voorheen de Stichting Pensioen- en Ondersteuningsfonds der NHB 1961-1964 3 omslagen en 1 pak 2579 http://proxy.handle.net/10648/2763eac2-0dbf-419f-bd7e-f478045b05eb Jaarrekeningen 1962-1964 (pak) 2580 http://proxy.handle.net/10648/a4d13716-071d-4c56-a5f8-c696f8c77135 Pensioenaanspraken 1961-1964 2581 http://proxy.handle.net/10648/ce561a0b-af6f-4c4b-8e66-00723e4411a7 Diverse correspondentie 1961-1963 2582 http://proxy.handle.net/10648/61b89721-6a61-4367-871b-d261acce4691 Statuten, met bijbehorende stukken 1961-1962 2541 http://proxy.handle.net/10648/e5a43751-c17a-4021-9141-a4d383d895fe Correspondentie betreffende de geldigheid van handtekeningenlijsten 1961-1965 1 omslag 511 http://proxy.handle.net/10648/ae9f172f-c548-4b4c-9a71-75795bd3bfa1 Stukken betreffende de voorwaarden en premiebetaling van de collectieve ziektekostenverzekering 1962-1965 1 omslag A.1.6.3.2. Personeel in Nederland 450 http://proxy.handle.net/10648/dd23b1a5-63ff-40dd-9d24-ffafad99a7ac Staten van de samenstelling van de raden van commissarissen en de directies van de Nederlandsch-Indische Handelsbank/Nationale Handelsbank en de Nederlandsch-Indische Landbouw-Maatschappij 1863-1962 442 http://proxy.handle.net/10648/94e782ba-03c7-4f65-9d46-c20160b91dc9 Circulaire betreffende de benoeming van Jac. Martens tot directeur en R. Browne en A. van Geuns tot commissaris 1864 2723 http://proxy.handle.net/10648/ba33009f-1007-4808-b836-fa68663a58e6 Stamboek, register met namen van personeelsleden op het kantoor te Amsterdam, bijgehouden 1868-1963 1868-1963 1 deel 467 http://proxy.handle.net/10648/04d61c85-c2da-42c0-b97b-f24e2f08f6e8 Briefwisseling tussen de directie te Amsterdam en C. Woldringh, hoofdagent te Batavia, betreffende benoeming van de laatste tot directeur te Amsterdam 1918-1919 1 omslag 466 http://proxy.handle.net/10648/971cbfc3-638b-4729-81f5-8c6f8229b475 Akte van benoeming van G.A. Dunlop tot directeur, met Engelse vertaling, een uittreksel uit het geboorteregister en een verklaring van Nederlanderschap. Afschriften 1921, 1924 1 omslag 469 http://proxy.handle.net/10648/dd00fdbd-2c70-4635-bc97-deba01f72bee Anonieme brieven betreffende de handelwijze van enige personeelsleden in Nederland 1930-1931, 1935 1 omslag 479 http://proxy.handle.net/10648/6944f4ad-b376-41ab-a5a1-c0816212ba4c Stukken betreffende de houding van de directie tegenover de Duitse bezetter betreffende personeelsaangelegenheden 1941-1942 1 omslag 2542-2572 Stukken betreffende arbeidsvoorwaarden voor personeel in Nederland 1950-1963 19 omslagen 2542 http://proxy.handle.net/10648/9a6dc5d2-a77e-43a4-a32c-1bae600c2377 CAO-onderhandelingen 1956-1957, met gedrukte CAO's versies 1950, 1955, 1957, 1960 en 1963 1950-1963 2543 http://proxy.handle.net/10648/a5eb3842-826f-457e-af03-920de97de4d4 Regelingen voor gratificaties 1956-1957 2544 http://proxy.handle.net/10648/4a11d8ef-db50-4f39-9e6d-68bc07ce3883 Correspondentie betreffende uitkering van gratificaties 1955-1961 2545 http://proxy.handle.net/10648/58fb04ab-6a69-43ee-a522-02e6a3ee75e7 Vergoedingsregeling voor dienstplichtige militairen 1956, 1958 2546 http://proxy.handle.net/10648/c0ba4127-552a-48b1-acc3-ddb28deb0829 Tegemoetkoming in de reiskosten 1957-1961 2547 http://proxy.handle.net/10648/ac9cd172-ad97-4430-b4bf-749c5f9fdcf9 Nota's en formulieren betreffende personeelsbeoordeling 1954-1957, 1959-1960 2548 http://proxy.handle.net/10648/39454822-8eee-4668-8b36-4877f7dd67d3 Vakantieregeling 1956, 1958 2549 http://proxy.handle.net/10648/717bb703-ac38-486c-acdb-fda202b4a4c3 Looncompensatie in verband met inhouding van de AOW-premie 1956, 1959, 1961 2550 http://proxy.handle.net/10648/fb42b77a-520c-48dc-9a77-e0420107286d Looncompensatie voor huurverhogingen 1957-1960 2551 http://proxy.handle.net/10648/46f6ac4a-24e9-4a4a-ac20-a4c4a86d55e7 Regeling voor het openen van spaarrekeningen door het personeel 1957, 1961 2552 http://proxy.handle.net/10648/b9ad3eed-16dd-4d4f-9061-dda4b13144e8 Loonbijslag 1950-1951 2553 http://proxy.handle.net/10648/30b94243-5006-4dec-85bb-51d7a3232a4c Nota betreffende een niet verplichte loonronde, met bijlagen 1954 2554 http://proxy.handle.net/10648/f64e2cf8-093b-4a36-9fdf-45794a54ee06 Controle op tuberculose 1957-1962 2555 http://proxy.handle.net/10648/4b5fde51-d5c7-46b2-a278-69d33811d57d Voorbeelden van aanstellingsbrieven 1957-1958 2556 http://proxy.handle.net/10648/31c3f42c-d584-40a4-be3e-be67c1153d04 Regelingen voor overwerk 1954, 1957-1958 2557 http://proxy.handle.net/10648/b52e77ac-43c5-4552-bd50-2081557f7db5 Bemiddeling bij het zoeken naar woonruimte 1958-1959 2558 http://proxy.handle.net/10648/1f85ad68-defe-4090-a3d3-0361f0478005 Regeling voor tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering 1958, 1959, 1961 2570 http://proxy.handle.net/10648/0d68ac16-15ef-45ef-b04d-16687d925e03 Vrije zaterdag 1960-1961 2572 http://proxy.handle.net/10648/a96f8506-2556-4d0b-a70f-d94c4ee0985b Tussentijdse salarisverhogingen 1958-1961 2561 http://proxy.handle.net/10648/1c0f31ef-68d3-48fe-ba2d-e153a88d4e2d Stukken betreffende de sportvereniging Jason van het kantoor te Amsterdam 1953, 1957-1958 1 omslag 2562 http://proxy.handle.net/10648/e6c549bc-7053-44b6-acd0-7e3811afbf88 Stukken betreffende de personeelsvereniging Freya van het kantoor te Rotterdam 1956 1 omslag 2563 http://proxy.handle.net/10648/fe82be73-0355-4e94-8841-86c9396180c7 Nota's en correspondentie van J.H. Warmelink betreffende het geven van bedrijfsvoorlichting op scholen en aan dienstplichtigen 1954-1957 1 omslag 2565-2567 Stukken betreffende de organisatie, budgettering en personeelssamenstelling van de kantoren te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage 1957-1961 1 pak en 2 omslagen 2565 http://proxy.handle.net/10648/14e4ee8c-1dd9-4002-a2cc-7750c2228962 Amsterdam 1957-1961 2566 http://proxy.handle.net/10648/5d311e68-45b3-492f-857d-982c74f3165e Rotterdam 1958-1961 2567 http://proxy.handle.net/10648/8e0515cd-d262-4711-a289-3475128c58b3 's-Gravenhage 1958-1961 (pak) 470-502 Correspondentie betreffende diverse personele zaken gewisseld tussen de kantoren te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage en het Directoraat Nederland 1957-1964 1 pak en 2 omslagen 470 http://proxy.handle.net/10648/29de2b91-d046-4193-8513-4fd0d8fea790 Kantoor Amsterdam 1957-1964 472 http://proxy.handle.net/10648/ab9753be-66f3-4351-8067-26da977690aa Kantoor 's-Gravenhage 1957-1964 (pak) 502 http://proxy.handle.net/10648/2e09d3c1-b67a-42d7-9e19-5b41b06e1a39 Kantoor Rotterdam 1957-1961 2568 http://proxy.handle.net/10648/33f27f53-c0e2-4e17-a626-737fdb7efe73 Stukken betreffende een geconstateerde fraude bij het kantoor te Amsterdam 1958 1 omslag 2560-2636 Stukken betreffende de Stichting Pensioenfonds voor het personeel in Nederland van de Nationale Handelsbank 1960-1965 5 omslagen en 1 stuk 2560 http://proxy.handle.net/10648/c6e593ae-a5e2-4187-8233-8ee45ac2def9 Vaststelling van de statuten 1960 (stuk) 2634 http://proxy.handle.net/10648/1563fac8-b186-472f-8ba7-43fe39417c9e Statuten, met bijbehorende stukken 1961 2573 http://proxy.handle.net/10648/ab88c588-d8fd-4370-b504-bce11af9332c Jaarrekeningen en stukken betreffende pensioenaanspraken 1961-1965 apr 2636 http://proxy.handle.net/10648/b50b1673-b478-4c0c-8d2b-937cda6dd583 Verzendbrieven aan de vakbonden betreffende toezending van de statuten 1960-1961 2629 http://proxy.handle.net/10648/3350c304-307c-4e40-a833-744bb5969eec Regeling betreffende de opname in het pensioenfonds van werknemers van voormalig overzees personeel 1960-1961 2630 http://proxy.handle.net/10648/1f20f48b-4242-4b8c-84d2-64429e956288 Uitsluiting van werknemers van deelname in het pensioenfonds 1960-1961 A.1.6.3.3. Personeel buiten Nederland 1086 http://proxy.handle.net/10648/b267e758-2eec-4f73-8b76-ffa3c717c07e Brief van W. Poolman aan F. van Heukelom betreffende de voorwaarden van benoeming van de hoofdagent N.P. van den Berg 1863 1 stuk 1092 http://proxy.handle.net/10648/26632b32-75b1-4a6c-9b2f-a0e9b67c074a Circulaires betreffende door de hoofdagent verleende volmachten 1864-1865, 1870 1 omslag 2464 http://proxy.handle.net/10648/f3908a58-84f2-412c-a888-6e49c1d313ff Reglement en instructie voor de vertegenwoordigers in Indië van de N.I. Handelsbank, met wijzigingen 1874, 1903, 1905 1 omslag 2463 http://proxy.handle.net/10648/037f88e6-b6c9-431c-af4e-b3d19976a1c5 Staat van de traktementen uitbetaald door de agentschappen Batavia, Semarang, Soerabaja, Weltevreden, Indramajoe en Singapore in de jaren 1891-1901 [1902] 1 stuk 2471 http://proxy.handle.net/10648/b0ff3b0c-8990-4058-96d7-05f94013a9d4 Circulaire van hoofdagent G.A. Dunlop te Batavia aan de agenten van de overzeese kantoren betreffende mogelijke onbetrouwbaarheid van inlands personeel wegens antikapitalische denkbeelden 1921 1 stuk 2275 http://proxy.handle.net/10648/6931bc4b-76eb-45f9-8705-5777f84c176f Afschriften van volmachten afgegeven door de directie te Amsterdam aan agenten en directieleden in Nederlands-Indië/Indonesië; met bijlagen 1922-1960 1 pak

Bevat onder andere een instructie voor de directeur van het Directoraat Indonesië d.a. 1956.

2578 http://proxy.handle.net/10648/a57ee2ee-38de-47c6-91f0-afe42557389b Onderhandse akte waarin leden van de Europese staf van het agentschap Hongkong verklaren het reglement op het pensioenfonds d.d. 20 maart 1923 ontvangen te hebben. Getekend 1924-1927 1 stuk

De ondertekenaars hebben allen Portugese achternamen.

481 http://proxy.handle.net/10648/8cce77b6-53a6-43e2-88d8-f28825234879 Correspondentie met de vertegenwoordiger van de bank te Londen betreffende personeelsaangelegenheden 1926-1961 1 omslag 2577 http://proxy.handle.net/10648/9b4c5bce-1d73-4042-8688-0a24fa3abcae Reglement betreffende het toekennen van een uitkering aan niet-Europees personeel werkzaam op kantoren buiten Nederlands-Indië na beëindiging van de dienstbetrekking. In drievoud 1933 1 omslag 499 http://proxy.handle.net/10648/09dcf85a-73e8-408c-84ee-9c0a0a5e27b9 Reglementen voor een voorzorgsfonds (provident fund) voor niet-europese werknemers bij de agentschappen buiten Nederlands-Indië; met bijlagen 1933, 1937, 1946, 1962 1 omslag 2669 http://proxy.handle.net/10648/a224a5a1-4945-4962-84a7-1c74e0096717 Stukken betreffende de loopbaan en het pensioen van J.D. van Oenen 1937-1960, 1982-1985 1 omslag

J.D. van Oenen was agent te Bangkok in de jaren 1937-1960.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

494-496 Correspondentie betreffende diverse personele zaken gewisseld tussen het agentschap Singapore en de andere Aziatische agentschappen 1945-1947, 1949-1950 3 banden 494 http://proxy.handle.net/10648/b004e721-c399-4a6e-9efa-581e2fa90780 1945-1947 495 http://proxy.handle.net/10648/2ed52d20-2af0-4140-9970-df1900b70916 1949 496 http://proxy.handle.net/10648/e1ec2a47-550d-49dd-9655-4059c3edfd93 1950 482-493 Correspondentie betreffende diverse personele zaken gewisseld tussen de directie te Amsterdam en het agentschap Singapore 1945-1956 12 banden 482 http://proxy.handle.net/10648/d13daaff-29f0-4a6d-8503-11a771ae9c44 1945, algemeen beheer\geheim 483 http://proxy.handle.net/10648/8280939f-8048-44bf-a9b8-479ba4a600c3 1946, algemeen beheer\geheim 484 http://proxy.handle.net/10648/f3a72076-068b-41bc-8020-1a8f3cb558c7 1947, algemeen beheer\geheim 485 http://proxy.handle.net/10648/41df6b67-6c9f-4032-85cc-66042d70df43 1948, directie\personeelszaken 486 http://proxy.handle.net/10648/f4d25f49-4235-4f94-b019-9acf1f557934 1949, directie\personeelszaken 487 http://proxy.handle.net/10648/be5372b9-d1f0-4bf0-9396-7760d9f300b2 1950, directie\personeelszaken 488 http://proxy.handle.net/10648/1834e138-ad27-4487-a30d-b8038fdf6355 1951, directie\personeelszaken 489 http://proxy.handle.net/10648/082673d1-dd4e-40c9-a18f-3a1d333713b8 1952, directie\personeelszaken 490 http://proxy.handle.net/10648/1281f125-6b1b-4dc7-b41a-c32b5e5aa4e4 1953, directie\personeelszaken 491 http://proxy.handle.net/10648/d537a8cb-4f8a-4886-a44d-7eda7788948b 1954, directie\personeelszaken 492 http://proxy.handle.net/10648/7a929b6a-d52f-4ea2-8a19-3a6cc443e9aa 1955, directie\personeelszaken 493 http://proxy.handle.net/10648/00b4ef6e-5df4-43eb-a73e-ea328636c196 1956, directie\personeelszaken 497 http://proxy.handle.net/10648/ca961aea-72fc-4a3e-b2c9-54efebe4f6ad Brief van het agentschap Bombay aan het agentschap Calcutta betreffende hun houding ten opzichte van de Sastry award, zijnde een overeenkomst die bepaalde dat bankpersoneel niet overgeplaatst kon worden naar een ander taalgebied 1953 1 stuk 474 http://proxy.handle.net/10648/654a4479-0283-4f8f-a412-1a54014abf95 Correspondentie met het Directoraat Indonesië betreffende diverse personele zaken 1953, 1955 1 omslag 2336 http://proxy.handle.net/10648/809572e1-668d-465c-9b4d-85560af79d95 Correspondentie met het agentschap Tokio betreffende overleg met vakbonden 1954-1961 1 pak 2337 http://proxy.handle.net/10648/014cf65c-35a2-49f3-818f-16c19713b854 Correspondentie met het agentschap Singapore betreffende overleg met vakbonden 1955-1958, 1960-1963 1 pak 2735 http://proxy.handle.net/10648/5ae7c1bd-e7b7-4464-830f-84ddac96a0d0 Circulaire van het Directoraat Indonesia aan de Indonesische kantoren betreffende de wijze van personeelsbeoordeling 1957 1 stuk 2576 http://proxy.handle.net/10648/0029f9ef-8cb1-4ed3-809a-024cdf65935c Correspondentie met het agentschap Hongkong betreffende een afwijzende beslissing van de overheid aldaar inzake de wijze van verrekening van de pensioenpremies 1957-1959 1 omslag 2778 http://proxy.handle.net/10648/8722b15b-c188-46e9-9c12-81bfc9f94c58 Stukken betreffende het toekennen van uitkeringen aan gewezen werknemers in Indonesië met de Nederlandse nationaliteit die vóór hun pensioenleeftijd naar Nederland waren gerepatrieerd. Per persoon geordend 1957-1969 1 pak

Betreft: J.H. Cornelis, R.W. Jacobs, J. Jans, E.C. Keyner, I.H. van der Lee, R. Lucardie, F. Peress, L.E. Samuels, A.M.W. Tismeer, M.A.A. Uleman en L.F. van der Weiden.

501 http://proxy.handle.net/10648/e27e3219-9596-489a-b6a5-de07796f0884 Stukken betreffende het uitkeren van een evacuatietoelage aan gerepatrieerde voormalige werknemers 1958-1961 1 omslag
A.1.7. Bedrijfsvoering A.1.7.1. Lidmaatschappen A.1.7.1.1. Vereniging ter bescherming van de belangen van houders van 8% Chinese Schatkistbiljetten van 1920 in guldens voor de Lung-Tsing-U-Hai Spoorweg te Amsterdam en voorgangers

Deze vereniging werd in 1926 opgericht door een syndicaat bestaande uit de Nederlandsche Handel-Maatschappij NV, de Rotterdamsche Bankvereeniging NV, de Nederlandsch-Indische Handelsbank NV, de Amsterdamsche Bank NV en De Twentsche Bank NV. Reden was dat de schatkistbiljetten noodlijdend waren geworden door de politieke situatie in China. Zie voor het archief van deze vereniging de inventaris van het archief van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, berustend in het Nationaal Archief.

249 http://proxy.handle.net/10648/ef3e6da2-5e9c-490d-93e3-9335ab6279fe Onderhandse akte tussen het bankensyndicaat en het Nederlands Syndicaat voor China betreffende de overname van Chinese schatkistobligaties; met bijlagen 1919-1920 1 omslag 251 http://proxy.handle.net/10648/a8a6204d-8151-4c86-a673-b9159d3a8c51 Prospectussen voor de uitgifte van schatkistbiljetten ter financiering van de spoorweg; met bijlagen 1921 1 omslag 248 http://proxy.handle.net/10648/b375ecf1-e131-4cb0-9a7c-3174dffc352e Correspondentie betreffende de uitgifte van schatkistbiljetten en de overname van biljetten door de Nederlansche Uitvoer Maatschappij 1922-1926 1 omslag 253 http://proxy.handle.net/10648/c9cc8cb9-2f58-4e92-8da0-edac97fbaadf Tabel van de exploitatiekosten en bruto- en netto-inkomsten van de spoorweg over de jaren 1918-1923 [1924] 1 stuk 247 http://proxy.handle.net/10648/2135ac94-3e82-4da6-bad0-e3a7d002a1a3 Notulen van vergaderingen van het bankierssyndicaat, later bestuurs- en ledenvergaderingen van de vereniging 1924 dec-1926, 1930-1937, 1940 1 omslag 2225 http://proxy.handle.net/10648/7e2464e0-a053-4f60-adc1-9f3f57f07c44 Correspondentie tussen G.A. Dunlop en E.D. van Walree, gedelegeerd commissaris voor China en Japan, betreffende de algemene toestand in China en het gebrek aan voortgang bij de aanleg van de spoorweg 1925-1926 1 omslag 252 http://proxy.handle.net/10648/38effbf3-06d9-4c9a-bee4-48a177e9a974 Statuten en reglement van de vereniging 1926 1 omslag 255 http://proxy.handle.net/10648/4d61e13d-c957-497f-9ae2-ce2d1e700936 Krantenknipsels [1925], 1926-1937 1 omslag 256 http://proxy.handle.net/10648/a518178f-5c24-49c8-b538-c3de89d8f7d5 Nota's betreffende de juridische en financiële consequenties van de afgesloten contracten voor leningen aan de Chinese overheid voor de aanleg van de spoorlijn, met bijbehorende contracten 1926, 1928, 1931 1 omslag 1123-1124 Correspondentie van G.A. Dunlop als bestuurslid 1926-1940, 1942-1943, 1948-1949 2 pakken 1123 http://proxy.handle.net/10648/1765d704-0afe-437d-9055-7a50f51ce446 1926-1933 jun 1124 http://proxy.handle.net/10648/de3d09a6-108a-41a6-bb79-bcbb110dc90a 1933 jul-1940, 1942-1943, 1948-1949 254 http://proxy.handle.net/10648/e94c3b1c-410a-44c6-8ad7-792c1883108f Staat van uitstaande door de Chineese regering gewaarborgde leningen 1929 1 stuk 257 http://proxy.handle.net/10648/45837254-1796-44ac-aa18-c475c3954877 Jaarverslagen over de boekjaren 1930 en 1931 1931-1932 1 omslag 1125 http://proxy.handle.net/10648/16b8eecc-4ac8-47bc-94ac-ac908ba185f0 Correspondentie tussen G.A. Dunlop en D. Krijger, voormalig hoofdboekhouder van de spoorweg, betreffende de verhouding tussen de vereniging en de Belgische eigenaren van de spoorweg 1932-1934 1 omslag 1126 http://proxy.handle.net/10648/b80c8e7e-3c39-4de2-98d9-ff77ccc680c6 Stukken betreffende de spoorweg gewisseld met het agentschap Shanghai 1929-1930, 1935-1937, 1947 1 omslag
A.1.7.1.2. Vereniging van Importeurs van Nederlandsch-Indische Producten (VINIP)

Namens de NIHB maakte C.P. van Eeghen deel uit van het bestuur.

271 http://proxy.handle.net/10648/2c1dbd41-ef71-4579-a0fc-496f0cf5e0f8 Jaarverslagen over de boekjaren 1924-1945 1925-1946 1 omslag

De verslagen over de boekjaren 1929, 1931, 1935 en 1939 ontbreken.

273 http://proxy.handle.net/10648/382e2712-a4c4-4122-89b5-90787e0b9ab6 Stukken betreffende arbitragezaken 1925, 1936, 1939 1 omslag 274 http://proxy.handle.net/10648/2f94ea68-7250-4d13-bb91-f21f3f3235f5 Brieven betreffende het nieuwe lidmaatschap van enkele bedrijven 1929 1 omslag 275 http://proxy.handle.net/10648/09a4792a-a8ee-4acf-a300-3e5d0c68c7d4 Stukken betreffende het vaststellen van voorwaarden voor de handel in Nederlandsch-Indische koffie op cf- of cif-basis 1930-1931 1 omslag

Cif staat vermoedelijk voor cost, insurance, freight.

272-1042 Correspondentie van C.P. van Eeghen 1936-1946 2 pakken 1042 http://proxy.handle.net/10648/810b7b5e-2855-4322-824d-c9985c7a1e5b 1936-1938 272 http://proxy.handle.net/10648/b374428b-9eed-49ae-98c2-d3480a3635e3 1939-1946
A.1.7.1.3. Overige lidmaatschappen en contacten 2422 http://proxy.handle.net/10648/4aa2c56f-22b7-414e-a6de-645c82338148 Statuten, notulen, jaarverslagen en bijbehorende stukken van de vereniging Karel van Lennep ter bevordering van de handhaving der openbare orde en veiligheid binnen Amsterdam 1919-1954 1 omslag

Zie voor het archief van deze vereniging rubriek B.5.1.

2423 http://proxy.handle.net/10648/7ba2db08-7837-4edf-b06d-83c67d07037d Circulaire van de vereniging Het vaderland Getrouw met een verzoek om financiële ondersteuning 1926 1 stuk 2419 http://proxy.handle.net/10648/5208dc8b-a812-4e6e-b5ff-c76c0dc8dc8f Stukken betreffende de Nieuw-Guinea Studiekring van het Molukken-Instituut 1934-1939 1 omslag 2439 http://proxy.handle.net/10648/61b1bbac-63de-4fd5-9b3b-363698483b0d Circulaires van de Amsterdamse Vereniging voor Luchtbescherming met oproepen om zich te melden als lid van de vereniging 1936-1939 1 omslag 2443 http://proxy.handle.net/10648/d04db010-8107-45f6-9de2-deda9f65a32a Correspondentie en circulaires betreffende financiële bijdragen van de NIHB aan de Stichting Winterhulp Nederland 1940-1945 1 omslag 2362-2767 Stukken betreffende het lidmaatschap van G.A. Dunlop en H.J. Knottnerus van de Raad van Beheer en diverse commissies van het Koloniaal Instituut, later Koninklijk Instituut voor de Tropen 1910, 1935-1967 13 omslagen 2736 http://proxy.handle.net/10648/34379d56-58cb-4550-a0c8-dc80f8d1a1d1 Statuten en bijvoegsel tot de Nederlandse Staatscourant (11 juni 1951, no 110) betreffende wijziging daarvan 1910, 1951 2362 http://proxy.handle.net/10648/43df96ee-536a-425e-8b69-1de9b601b5f5 Correspondentie als lid van de Raad van Beheer 1935-1961 2363 http://proxy.handle.net/10648/fe738ef5-5d60-4149-8719-d7ee3b28294b Jaarlijkse bijdrage 1938-1964 2364 http://proxy.handle.net/10648/216c14fa-3624-489e-aff6-a825c4298791 Correspondentie, algemeen 1936-1967 2365 http://proxy.handle.net/10648/b4ebc475-1e30-498b-9a39-047eda998a51 Stichting Pensioen- en Ondersteuningsfonds 1944, 1947-1956 2366 http://proxy.handle.net/10648/8f30966e-a078-42f9-820e-cf7bc5fe92b5 Commissie voor het nazien, verifiëren en goedkeuren van de jaarrekening 1938-1941 2367 http://proxy.handle.net/10648/c4ddd168-c156-4d48-beb7-04839fd7bf55 Instituut voor tropische hygiëne en geografische pathologie 1945-1955 2368 http://proxy.handle.net/10648/935621b1-e395-40ca-9adc-d4c55dc2e21a Commissie van advies van de afdeling culturele en fysische antropologie 1952-1961 2369 http://proxy.handle.net/10648/231af248-192c-4f1d-8b9a-effbccb52eed Sectie cursussen 1953-1962 2370 http://proxy.handle.net/10648/5acfe822-8613-48cd-8315-a81b8810a7a6 Afdeling tropische producten 1960-1961 2371 http://proxy.handle.net/10648/13976748-36db-4320-aae6-e6409c7370dc Correspondentie als lid van het Algemeen Bestuur 1952-1956 2766 http://proxy.handle.net/10648/11a9df31-0932-4fa0-a1bd-01a7c48afbbb Jaarverslag en driemaandelijkse periodiek 1962-1964 2767 http://proxy.handle.net/10648/7d7b44c4-9c63-4cea-b59e-524609182087 Catalogus en aanwinstenlijsten van de bibliotheek 1963-1965 2587 http://proxy.handle.net/10648/41a599b6-ef52-4639-b54e-97a132f8622f Correspondentie betreffende de abonnementen op Keesings Historisch Archief 1946-1963 1 omslag 2377 http://proxy.handle.net/10648/89bc63c1-1070-4284-b23f-9b71d8ed782e Correspondentie van G.A. Dunlop als lid van de Financiële Adviescommissie van het Nationale Comité Handhaving Rijkseenheid 1947-1949 1 omslag 2142 http://proxy.handle.net/10648/9ddaf3e7-a46f-4ce5-b04a-c9770b3db2c3 Stukken betreffende de oprichting en reglementen van de Java Vemen Conferentie 1951-1952 1 omslag 2585 http://proxy.handle.net/10648/de27e1e3-6848-4e37-ac23-871d95ed3535 Correspondentie met de Nederlands-Canadese Kamer van Koophandel betreffende het lidmaatschap en uitnodigingen voor lezingen 1952-1965 1 omslag 2586 http://proxy.handle.net/10648/8edcba75-05fe-4be2-996e-57f860de4b59 Correspondentie met agentschappen betreffende de Nederlands-Canadese Kamer van Koophandel 1953-1957 1 omslag 2745-2748 Stukken betreffende de Vereeniging van Deviezenbanken 1954-1965 4 omslagen

Het lidmaatschap werd met ingang van 1965 opgezegd.

2747 http://proxy.handle.net/10648/57c354ac-ca11-46a7-9cef-ac2820e9405f Notulen van de algemene ledenvergaderingen 1954-1958, 1960-1961, 1963 2746 http://proxy.handle.net/10648/da190c12-4abb-4e78-99e9-0dedcb10dcf2 Ledenlijsten 1954-1964 2748 http://proxy.handle.net/10648/ca9b41bd-664b-4f56-9c67-08ba6f34f31a Circulaires 1958-1965 2745 http://proxy.handle.net/10648/1e86440a-e170-4b0e-85c2-840a688b493d Correspondentie 1963-1964
2770 http://proxy.handle.net/10648/0fbbf4cb-6b57-4d43-bd64-ae735482ca58 Correspondentie betreffende de verlening van onderstand aan I. Arentz, oud-secretaris van de Handelsvereniging te Batavia, door de voormalige leden van de Handelsvereniging 1961-1964 1 omslag

Zie voor het in dit kader opgerichte fonds ook het in het Nationaal Archief berustende archief van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, inv.nr 13435.

A.1.7.2. Financiële administratie A.1.7.2.1. Jaarstukken 280-1316 Balansen en resultatenrekeningen over de boekjaren 1864-1920, 1924-1938 en 1940-1962; met bijlagen 1865-1921, 1925-1939, 1941-1963 54 banden en 102 pakken

De boekjaren 1905-1920 (inv.nrs 324-339) bevatten geen jaarstukken, zie hiervoor rubriek A.1.7.3.1.1.1., inv.nrs 1317-1320, 1445-1472, 1517 en 1518.

280 http://proxy.handle.net/10648/56c2f674-7515-4715-8c3c-fca981e76b9f Boekjaar 1864 (band) 281 http://proxy.handle.net/10648/266b58a7-33db-4da9-91ae-93db8e30f88d Boekjaar 1865 (band) 282 http://proxy.handle.net/10648/f5f0aa90-409a-44b3-86f4-f548922f8bf3 Boekjaar 1866, Batavia (band) 283 http://proxy.handle.net/10648/db5d4738-8880-4bc1-8739-6415816f62f1 Boekjaar 1866, Amsterdam (band) 284 http://proxy.handle.net/10648/da03c678-efb9-46d5-852f-292adc0aa43c Boekjaar 1867, Amsterdam (band) 285 http://proxy.handle.net/10648/1d6d9b6d-2fc3-4974-8e93-690e8f32541f Boekjaar 1867, Batavia (band) 286 http://proxy.handle.net/10648/770e009b-50c2-4ed0-84fa-ff53b996e9c3 Boekjaar 1868 (band) 287 http://proxy.handle.net/10648/84a95497-d6bf-4f82-ad29-c9379ec63e5b Boekjaar 1869 (band) 288 http://proxy.handle.net/10648/e3d744a8-5b18-49b8-851b-d65486477b64 Boekjaar 1870 (band) 289 http://proxy.handle.net/10648/0a5df1db-fc97-4884-a1d3-db7bd6e489b0 Boekjaar 1871 (band) 290 http://proxy.handle.net/10648/1bd00965-f513-4c25-b2c7-5860587e0557 Boekjaar 1872 (band) 291 http://proxy.handle.net/10648/f9e6322b-43a9-4a39-b14f-5c3c189b9f83 Boekjaar 1873 (band) 292 http://proxy.handle.net/10648/e9c7085a-fc92-4de0-8abc-28e1fc4dce30 Boekjaar 1874 (band) 293 http://proxy.handle.net/10648/cd1013b9-1700-4b5c-8e42-8024d8b2c232 Boekjaar 1875 (band) 294 http://proxy.handle.net/10648/50e3825a-dcab-4a08-b4e8-0beb2bdebdd4 Boekjaar 1876 (band) 295 http://proxy.handle.net/10648/7c90255d-e5a9-4a9f-be43-4a42a08997be Boekjaar 1877 (band) 296 http://proxy.handle.net/10648/df0cad68-1a62-43c9-ab35-d41f479ffcb1 Boekjaar 1878 (band) 297 http://proxy.handle.net/10648/2e8d3792-df35-4741-82f5-8c8efebe03c8 Boekjaar 1879 (band) 298 http://proxy.handle.net/10648/448a6770-6c56-45d0-964b-1cfc7938d9e7 Boekjaar 1880 (band) 299 http://proxy.handle.net/10648/d31e5904-3283-4a2f-bdcc-4e727bd74b1c Boekjaar 1881 (band) 300 http://proxy.handle.net/10648/d0c1cb2e-baa6-48df-a18e-63662f9d6266 Boekjaar 1882, Amsterdam (band) 301 http://proxy.handle.net/10648/1b2bdebb-f0fa-432a-92f9-e0b22321768a Boekjaar 1882, agentschappen (band) 302 http://proxy.handle.net/10648/01391249-c0a4-47b1-9aa4-3348f6207a1c Boekjaar 1883 (band) 303 http://proxy.handle.net/10648/62eeb473-ef9f-4f95-8939-a3fd307d482e Boekjaar 1884 (band) 304 http://proxy.handle.net/10648/bdc9997d-eefb-4b64-b110-49a7e9d469e4 Boekjaar 1885 (band) 305 http://proxy.handle.net/10648/37ce36fb-dbd7-4474-8abb-9bd8b6343327 Boekjaar 1886 (band) 306 http://proxy.handle.net/10648/524880ce-8712-4df1-a402-d79df8885294 Boekjaar 1887 (band) 307 http://proxy.handle.net/10648/465c7f02-4721-42c6-ac6c-cd8a8c395644 Boekjaar 1888 (band) 308 http://proxy.handle.net/10648/60f8e654-020a-4351-b2f6-618cb0eb8d51 Boekjaar 1889 (band) 309 http://proxy.handle.net/10648/c6c78964-a23f-4813-bcdd-378c27816693 Boekjaar 1890 (band) 310 http://proxy.handle.net/10648/d4f79582-7aea-489f-85fa-4fc4d3905af5 Boekjaar 1891 (band) 311 http://proxy.handle.net/10648/1189f8e8-d47c-4dfa-af21-e8672d601dfe Boekjaar 1892 (band) 312 http://proxy.handle.net/10648/0a1d7d86-1df2-41ad-a60d-5838a2b07071 Boekjaar 1893 (band) 313 http://proxy.handle.net/10648/6fbee4e9-3ab8-4d74-bf89-874e9b1b8350 Boekjaar 1894 (band) 314 http://proxy.handle.net/10648/9de1dd7c-a04c-448d-b82d-c0a214586591 Boekjaar 1895 (band) 315 http://proxy.handle.net/10648/b95904f1-8a76-4bb4-a2c3-48f5a809350d Boekjaar 1896 (band) 316 http://proxy.handle.net/10648/74095731-2e65-4965-977a-4a1fa2bf52c6 Boekjaar 1897 (band) 317 http://proxy.handle.net/10648/31684359-f51a-4a7d-8b3f-e030df1397f9 Boekjaar 1898 (band) 318 http://proxy.handle.net/10648/b0768c7b-6962-4522-af2c-18fa0fc6e8f0 Boekjaar 1899 (band) 319 http://proxy.handle.net/10648/aa4276b5-e495-46ce-9598-0eb3e92c7cd0 Boekjaar 1900 (band) 320 http://proxy.handle.net/10648/d1c073fc-ea41-46ca-ad8e-463b37a729b6 Boekjaar 1901 (band) 321 http://proxy.handle.net/10648/b5cb5b4e-3dd6-4e4d-9fdd-e70764e53742 Boekjaar 1902 (band) 322 http://proxy.handle.net/10648/04cbacac-56a0-4954-8779-69b2811045f0 Boekjaar 1903 (band) 323 http://proxy.handle.net/10648/edcaf49d-2bb3-4fb2-9791-ac1bf693f134 Boekjaar 1904 (band) 324 http://proxy.handle.net/10648/07e2a620-7edf-4cd6-9c81-ed144118c9ed Boekjaar 1905 (band) 325 http://proxy.handle.net/10648/2d01a5b4-e4b7-441b-b961-78a9e52a5f95 Boekjaar 1906 (band) 326 http://proxy.handle.net/10648/8b1343bf-7f92-4c3b-95a1-2d812ed07e0c Boekjaar 1907 (band) 327 http://proxy.handle.net/10648/c70e8e67-1111-4182-88e5-2323ad43059c Boekjaar 1908 (band) 328 http://proxy.handle.net/10648/d1db6b9f-a3d5-453c-ab5e-bffcfc769a53 Boekjaar 1909 (band) 329 http://proxy.handle.net/10648/837203a1-9260-4131-b793-d287188c84e7 Boekjaar 1910 (band) 330 http://proxy.handle.net/10648/0f6714e4-4101-4d44-8314-842b26b8ea44 Boekjaar 1911 (band) 331 http://proxy.handle.net/10648/a4b42702-f40b-4632-8a29-6c0e9a1fd320 Boekjaar 1912 (band) 332 http://proxy.handle.net/10648/24e26e53-8c94-47f0-a607-15834ef340b7 Boekjaar 1913 (band)

Niet raadpleegbaar

333 http://proxy.handle.net/10648/26d6c26d-d203-426b-a9f4-5687f261fcc7 Boekjaar 1914 (band)

Niet raadpleegbaar

334 http://proxy.handle.net/10648/e238dc27-5163-48e4-97cf-41cc61bef88c Boekjaar 1915 335 http://proxy.handle.net/10648/fd81da92-be2d-4ca4-9b90-0ca9c82b3199 Boekjaar 1916 336 http://proxy.handle.net/10648/4cceff4d-6518-4973-89f5-e36040dba95d Boekjaar 1917 337 http://proxy.handle.net/10648/0516af4d-d0af-4fef-b706-27abd227410f Boekjaar 1918 338 http://proxy.handle.net/10648/282a5269-e383-40c9-94b5-67c29713ea42 Boekjaar 1919 339 http://proxy.handle.net/10648/18fc1403-e9fb-44c0-891b-42f9a3518588 Boekjaar 1920 340 http://proxy.handle.net/10648/0e9a80b9-38e6-444c-ab58-1a8ddfdc9c22 Boekjaar 1924 341 http://proxy.handle.net/10648/eb43c8f6-3221-4964-add2-eb58d4d7d920 Boekjaar 1925 342 http://proxy.handle.net/10648/c8680350-ada9-4648-a071-239f3bd2a990 Boekjaar 1925 343 http://proxy.handle.net/10648/2c73e042-b43c-40c2-b1a3-032c5e0462a6 Boekjaar 1926 344 http://proxy.handle.net/10648/a718517b-2e0e-4e05-a9c4-addd483566bd Boekjaar 1926 345 http://proxy.handle.net/10648/99ad17cf-975a-4a0d-a17f-c2f42f5cb6ed Boekjaar 1927 346 http://proxy.handle.net/10648/e415621a-bfcf-4450-bebf-9f307b3ab761 Boekjaar 1927 347 http://proxy.handle.net/10648/6f0b1494-8cb7-420a-a590-89d5a7dc783f Boekjaar 1928 348 http://proxy.handle.net/10648/af03fa28-d994-498f-900f-a323014ab46a Boekjaar 1928 349 http://proxy.handle.net/10648/f40dd562-869f-4f94-a73c-57fa127e9734 Boekjaar 1928 350 http://proxy.handle.net/10648/416e004a-d3c1-4a80-8d2c-e9deb57c6aa5 Boekjaar 1929 351 http://proxy.handle.net/10648/d6e66d17-c293-4625-902e-13cde33ad9f7 Boekjaar 1929 352 http://proxy.handle.net/10648/8d0c6cf1-bc50-4a1e-ba0e-795ff3409db6 Boekjaar 1929 353 http://proxy.handle.net/10648/ea604e03-7ef0-4562-a4ac-e76cf1f82478 Boekjaar 1930 354 http://proxy.handle.net/10648/f2dd3f75-d19d-463f-b2ed-2dd923279066 Boekjaar 1930 355 http://proxy.handle.net/10648/86866d2a-4ccc-4d6a-8aa3-d93c0138bd60 Boekjaar 1930 356 http://proxy.handle.net/10648/81a4f737-ddb8-4964-8132-8f831e66a8c3 Boekjaar 1931 357 http://proxy.handle.net/10648/750d2bc9-eec5-406e-bde6-7e1fbb4aede0 Boekjaar 1931 358 http://proxy.handle.net/10648/66ab4e10-91a7-4597-b1b4-251d7752d556 Boekjaar 1931 359 http://proxy.handle.net/10648/710d0ab8-6368-4083-a59d-e486d6813681 Boekjaar 1932 360 http://proxy.handle.net/10648/f94afdc3-52f5-4525-9255-4d3c891ba224 Boekjaar 1932 361 http://proxy.handle.net/10648/5aa5cb41-0a6d-439f-9400-7edc9adbc569 Boekjaar 1932 362 http://proxy.handle.net/10648/1e3bbb21-1263-4a03-ba75-d86a32940d08 Boekjaar 1933 363 http://proxy.handle.net/10648/7863eecb-d6d3-4cc5-a303-f13bc6802f9d Boekjaar 1933 364 http://proxy.handle.net/10648/27e1bab0-36ae-4c03-a8e8-13e2117b11f9 Boekjaar 1933 365 http://proxy.handle.net/10648/2355e4ba-ca49-4a23-a9b5-0b5e08549cad Boekjaar 1934 366 http://proxy.handle.net/10648/a8a7c11c-53f0-4540-8d62-3c16672b9f9c Boekjaar 1934 367 http://proxy.handle.net/10648/00ce3839-08f3-46ad-9b87-c960ae852180 Boekjaar 1934 368 http://proxy.handle.net/10648/aafbd0fa-6f57-45fc-a267-935a8813e7ea Boekjaar 1935 369 http://proxy.handle.net/10648/70a3cd03-5b60-4843-b346-ff6a6b55fe75 Boekjaar 1935 370 http://proxy.handle.net/10648/ca2725f8-40cd-4a9a-baae-a7eac5cbedcb Boekjaar 1935 371 http://proxy.handle.net/10648/fa9029fb-4c31-4079-a25b-87156007f2d3 Boekjaar 1936 372 http://proxy.handle.net/10648/01ced15c-bad7-4299-93e0-fb40e3047fed Boekjaar 1936 373 http://proxy.handle.net/10648/6d9809f0-fb48-4ad9-a0b3-adfee045c833 Boekjaar 1936 374 http://proxy.handle.net/10648/7555a610-496c-4e77-be60-482e792e5e4f Boekjaar 1937 375 http://proxy.handle.net/10648/c752faa8-22a6-4f54-b97a-3db9fc8f866d Boekjaar 1937 376 http://proxy.handle.net/10648/2cfc8879-9e76-4bd0-b8af-567ef38b8322 Boekjaar 1937 377 http://proxy.handle.net/10648/9aa15460-2cd5-46e0-890d-5d45bd90d3c1 Boekjaar 1938 378 http://proxy.handle.net/10648/786675da-1b92-496b-a3a4-fe0d824eb963 Boekjaar 1938 379 http://proxy.handle.net/10648/5cc3bd3e-81cd-4248-a563-346d771f19fa Boekjaar 1938 380 http://proxy.handle.net/10648/7c4474f1-4f90-4601-9a26-6fb91a7b4ea6 Boekjaar 1940 381 http://proxy.handle.net/10648/635ea39d-a4f0-4f5c-ae6e-713e5b2054f0 Boekjaar 1940 382 http://proxy.handle.net/10648/0945d89e-4d87-4185-9b08-a034aa619481 Boekjaar 1941 383 http://proxy.handle.net/10648/d4a4fce0-0da6-43fd-ba03-59e1e9cd8e9c Boekjaar 1941 384 http://proxy.handle.net/10648/879f8e47-3e66-4dec-b545-b2ff44e94eb8 Boekjaar 1942 385 http://proxy.handle.net/10648/1263f60d-3f52-44c5-97f1-c9bc6e5960e8 Boekjaar 1942 386 http://proxy.handle.net/10648/2bed4708-2ab6-434b-9e28-c7d0a2c5469d Boekjaar 1943 387 http://proxy.handle.net/10648/ed630f2e-ba3f-4b28-a742-9d7cccedf994 Boekjaar 1943 388 http://proxy.handle.net/10648/afaedc0f-a0a3-4ee9-8197-2b32c7703cc8 Boekjaar 1944 389 http://proxy.handle.net/10648/fcb7cfa7-8e1b-4818-b556-c361e9d137d9 Boekjaar 1944 390 http://proxy.handle.net/10648/97082fa7-c433-4b66-a405-52f866645a30 Boekjaar 1945 391 http://proxy.handle.net/10648/4d3c8dfc-6d09-4935-b8c6-2c53c294bc0e Boekjaar 1945 392 http://proxy.handle.net/10648/9644e50c-c9e4-40c9-b25a-46ef1eaf6913 Boekjaar 1946 393 http://proxy.handle.net/10648/eb1e9148-0fa2-4580-b551-b98823d4c67a Boekjaar 1947 394 http://proxy.handle.net/10648/bddecd9c-382e-4eda-bb0f-a99be7b59f33 Boekjaar 1947 395 http://proxy.handle.net/10648/ae74038d-ed05-48ba-9e97-935f59de9024 Boekjaar 1947 396 http://proxy.handle.net/10648/40cb3eac-7906-4de6-9a38-e7de8f0125b2 Boekjaar 1948 397 http://proxy.handle.net/10648/87a931e0-8ae3-43bc-8af1-22235ba5494a Boekjaar 1948 398 http://proxy.handle.net/10648/a7defc1b-8992-409f-aeb4-07fb1c0e066f Boekjaar 1949 399 http://proxy.handle.net/10648/46c4d6d2-4202-4f7b-b22e-1d24ecd21c49 Boekjaar 1949 400 http://proxy.handle.net/10648/2c447eb8-968a-43ee-b82a-b7814235367e Boekjaar 1950 401 http://proxy.handle.net/10648/dcbfb790-aca0-4aea-82a8-b06115a08f5a Boekjaar 1950 402 http://proxy.handle.net/10648/dbc193bd-bd13-4a39-a825-e565de0b82b3 Boekjaar 1950 403 http://proxy.handle.net/10648/0a51c103-18bd-4bcc-b6c5-674c8436af0d Boekjaar 1951 404 http://proxy.handle.net/10648/d3c7640d-f9f8-4eb2-93dd-e833f4b5dba2 Boekjaar 1951 405 http://proxy.handle.net/10648/14b9b755-02b9-4ab8-8625-f2e3e013ef84 Boekjaar 1951 406 http://proxy.handle.net/10648/44779fec-442e-4d4c-af88-e7c5c55edb98 Boekjaar 1952 407 http://proxy.handle.net/10648/5a9b7ed4-a484-4e56-96db-14ed6d33d6d0 Boekjaar 1952 408 http://proxy.handle.net/10648/fe647188-fa2a-4046-96a5-d3178ab14e8c Boekjaar 1952 409 http://proxy.handle.net/10648/eba0e2d9-990c-4363-bff8-1399fcf4b3eb Boekjaar 1953 410 http://proxy.handle.net/10648/b8032b1e-9ed8-4736-8ec1-d6bb89c08903 Boekjaar 1953 411 http://proxy.handle.net/10648/7f9c808f-ef3d-4f26-8f48-8a4e523542c0 Boekjaar 1953 412 http://proxy.handle.net/10648/f36e5662-7b11-4191-8457-f20df21db408 Boekjaar 1954 413 http://proxy.handle.net/10648/8d6411b3-e376-4823-b333-c48f159f08d4 Boekjaar 1954 414 http://proxy.handle.net/10648/f8f0e9ac-c74f-46cd-906b-52e8010047f8 Boekjaar 1954 415 http://proxy.handle.net/10648/01e95565-1d34-4498-bc62-5f80f30423c3 Boekjaar 1955 416 http://proxy.handle.net/10648/0a1a75d3-8a3a-4e30-b3d2-9106539d99e3 Boekjaar 1955 417 http://proxy.handle.net/10648/72d45a10-16e6-45f3-9a8e-971a3dfbf94b Boekjaar 1955 418 http://proxy.handle.net/10648/fa28eae2-0480-4ff6-8439-767d3242fe32 Boekjaar 1956 419 http://proxy.handle.net/10648/3a457956-a1c7-4e1b-ab99-c5f1c3904f83 Boekjaar 1956 420 http://proxy.handle.net/10648/fe0ab9d0-91a3-4c02-ab7d-3c0acc40432e Boekjaar 1956 421 http://proxy.handle.net/10648/892c7f5b-be46-42a6-994f-f47e716c935f Boekjaar 1957 422 http://proxy.handle.net/10648/4fd8351a-d5ac-417d-b378-ef1a911f1faa Boekjaar 1957 423 http://proxy.handle.net/10648/f3bf4671-a0da-475a-957d-df858b0575cb Boekjaar 1957 1310 http://proxy.handle.net/10648/5159de87-d762-49a9-993e-26bc8fc4612e Boekjaar 1957 424 http://proxy.handle.net/10648/5994e304-69ac-4a01-aaa0-baa725c06a6b Boekjaar 1958 425 http://proxy.handle.net/10648/f10c5c8e-93f5-43ed-9a58-28bceebfb970 Boekjaar 1958 426 http://proxy.handle.net/10648/65fe5174-6ef3-4b60-9586-03eeceaffdce Boekjaar 1958 427 http://proxy.handle.net/10648/04c94a70-bb8b-48a5-ae6e-4f9f180eba6e Boekjaar 1959 428 http://proxy.handle.net/10648/8de2e108-1e78-4b69-b871-153a41616275 Boekjaar 1959 429 http://proxy.handle.net/10648/f640bc7b-ae45-4e1c-a33a-9c206881d488 Boekjaar 1959 430 http://proxy.handle.net/10648/74f67046-550a-47e1-91dd-beb8f2556184 Boekjaar 1960 431 http://proxy.handle.net/10648/afb5edb1-97af-4acc-be64-d02c038647b0 Boekjaar 1960 1314 http://proxy.handle.net/10648/58a1089f-7556-40d6-899b-4bf2522b7108 Boekjaar 1960, concepten 432 http://proxy.handle.net/10648/d12adc8c-d2e1-40e8-b9f7-63a67e1285bb Boekjaar 1961 1316 http://proxy.handle.net/10648/7ec9c52f-f5e5-484e-a01b-1d41fecee18c Boekjaar 1962
1274-1279 Registers van balansen en resultatenrekeningen over de boekjaren 1864-1928, ondertekend door de commissarissen en bestemd om ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd te worden 1865-1929 6 delen 1274 http://proxy.handle.net/10648/6ae19c15-c698-44b7-8727-9a0f663c6995 Boekjaren 1864-1879 1275 http://proxy.handle.net/10648/41eb9380-f945-4842-8703-930f5460e99d Boekjaren 1880-1894 1276 http://proxy.handle.net/10648/65f22fa9-90f5-4460-9896-5d35f1b1bb74 Boekjaren 1895-1912 1277 http://proxy.handle.net/10648/7057e6b9-e190-4a5e-a966-5d432179d4ad Boekjaren 1913-1922 1278 http://proxy.handle.net/10648/fb485538-912c-4750-91e6-632b9280874c Boekjaren 1923-1927 (niet getekend) 1279 http://proxy.handle.net/10648/f0f78dd6-0dfa-4e66-a0e2-6c7fe837fdcb Boekjaren 1926-1928, met notitie betreffende de invoering van een nieuw ingericht balansboek 1063 http://proxy.handle.net/10648/1ea34e4d-8521-4e00-9421-4f16e91b3b0b Staten van winst en verlies over de boekjaren 1864-1875 1865-1876 1 omslag 2101 http://proxy.handle.net/10648/00927637-1da5-4362-8174-6bd62d40a5cf Dossier inzake de gestie in Indië, ingebonden stukken betreffende de controle van de jaarrekening over 1870 1871 1 band 183 http://proxy.handle.net/10648/cd0b8701-34b3-4319-938f-b8387a70cef7 Nota van de Raad van Commissarissen betreffende de controle van de jaarrekeningen over de eerste twaalf boekjaren 1876 1 stuk 266 http://proxy.handle.net/10648/a8ac78ee-4cdc-41d4-bed6-ca762da87586 Krantenknipsels betreffende de jaarrekeningen 1884-1886, 1889 1 omslag 1297-1308 Stukken gebruikt bij de opmaking van de balans en de resultatenrekening te Amsterdam 1906, 1914-1922 12 omslagen 1297 http://proxy.handle.net/10648/adaf1767-b17e-4582-908d-21dd6026e90d 1906 1298 http://proxy.handle.net/10648/9f829de2-f16f-4297-819d-a23399d1db12 1914 1299 http://proxy.handle.net/10648/f052271d-7951-4498-b21f-50ce9725a131 1915 1300 http://proxy.handle.net/10648/23cf938a-5012-4875-adb0-d2c2a43163c0 1916 1301 http://proxy.handle.net/10648/617f1fec-a495-4276-a95b-87a58e769415 1917 1302 http://proxy.handle.net/10648/801e01e8-0398-4201-94fd-ebcfc45988d4 1918 1303 http://proxy.handle.net/10648/c59c0750-fd8e-40f8-96a8-32e539032b91 1919 1304 http://proxy.handle.net/10648/fe6547fe-249f-41c0-829a-0508c3b933b8 1920 1305 http://proxy.handle.net/10648/b831750c-7215-4609-8b04-c2caab2c74fe 1920, bijkantoor 's-Gravenhage 1306 http://proxy.handle.net/10648/84e02bb5-9131-4d1e-b979-da7e04ff5bee 1921 1307 http://proxy.handle.net/10648/cef77212-040b-46eb-bde0-a9df2afeb51f 1921, bijlagen 1308 http://proxy.handle.net/10648/dcb1ebc8-d0a5-4d5b-87fb-4b2736436de5 1922 1280 http://proxy.handle.net/10648/8371c6b6-8167-401a-97aa-361ba22e26fb Maandelijkse verkorte balansen van de agentschappen en het hoofdagentschap 1908 1 omslag 1281 http://proxy.handle.net/10648/73f61171-ac04-4b76-907b-a814da9b6739 Verkorte winst en verliesrekeningen en verkorte balans, met grafieken 1914-1919 1 pak

Het jaar 1914 betreft een verkorte balans en resultatenrekening en maandelijkse resultatenrekeningen, de overige jaren alleen jaarlijkse resultatenrekeningen.

1309 http://proxy.handle.net/10648/f44d40ee-ff78-461f-b453-1f03fc7c6b09 Saldibalansen over januari en februari 1921 1921 1 omslag 2528 http://proxy.handle.net/10648/259497d4-b923-4d54-9fe2-c491680ca341 Register van balansen en resultatenrekeningen van het kantoor Amsterdam/Algemeen Beheer, vanaf 1957 Directoraat Algemene Zaken over de boekjaren 1930-1940 en 1947-1960, getekend door de directeur 1931-1941, 1948-1961 1 deel 2207 http://proxy.handle.net/10648/b96ec444-e2e2-4d44-94dd-49015036184a Correspondentie betreffende de financiële resultaten van de kantoren in Indonesië en van de buitenkantoren 1936-1940, 1946 1 omslag 268 http://proxy.handle.net/10648/6d4bb543-f9e3-4557-937d-549c79347022 Jaarverslagen met balansen en resultatenrekeningen van de NIHB\NHB over de boekjaren 1940, 1947-1954, en van de Maatschappij voor Handel, Fabrieksnijverheid en Landbouw (Hafaland) over 1950-1955 1941, 1948-1956 1 band 1288 http://proxy.handle.net/10648/119de86a-0389-463c-acdc-dd57d8e78326 Rapporten met toelichtingen op de balans en resultatenrekening van de agentschappen Manilla en Singapore per 31 december 1945 [1946] 1 omslag 269 http://proxy.handle.net/10648/3a58874e-d4bc-40d7-b4af-56c11d5c3fdf Jaarberichten aan de aandeelhouders betreffende uitstel van het goedkeuren van de jaarrekeningen over de oorlogsjaren 1946-1947 1 omslag 1287 http://proxy.handle.net/10648/7a823fbf-6e60-42d4-bb8e-22d8ea66be63 Overzichten van de resultatenrekeningen van de Indonesische kantoren over de boekjaren 1941-1946 1948 1 omslag 1286 http://proxy.handle.net/10648/7580c650-75e5-468b-bf0c-e7bf413e6c68 Verkorte balans per ultimo december 1947 [1948] 1 stuk 1102 http://proxy.handle.net/10648/71d2cbf2-47c7-4438-b4cb-9a0df83b5447 Proefbalans z.j. 1 stuk 1290-1294 Proefbalansen van agentschappen in Azië over augustus en september 1949; met bijlagen 1949 5 omslagen

De proefbalans van het agentschap Shanghai betreft juli 1949.

1290 http://proxy.handle.net/10648/d000de1d-da7c-4b40-8456-64343e30da7e Bangkok 1291 http://proxy.handle.net/10648/dfb1a1ed-6256-4240-bdce-de6c3466173d Kobe 1293 http://proxy.handle.net/10648/b07ec1d8-f607-45d0-bf3b-0f671659544c Singapore 1292 http://proxy.handle.net/10648/e069df2e-9d5b-4866-876f-e55e2f2daf13 Shanghai 1294 http://proxy.handle.net/10648/57537852-e748-47b6-9bdb-e6617353be26 Tokio
506-517 Correspondentie tussen de directie te Amsterdam en het Directoraat Indonesië betreffende de controle van de jaarstukken 1950-1959 3 pakken en 2 omslagen 514 http://proxy.handle.net/10648/00de7146-4989-45fa-a743-6e4b534190ac 1950-1952 516 http://proxy.handle.net/10648/645f949e-c8c3-4b42-b4ff-9866fe2d7c3c 1953, Directoraat Bankzaken (omslag) 517 http://proxy.handle.net/10648/df865a9d-e735-4d6a-bf30-aaa0517d3244 1953-1958, Directoraat Buitenland (omslag) 515 http://proxy.handle.net/10648/1c3f7c93-e843-497d-aea2-b425a6624994 1954-1956 506 http://proxy.handle.net/10648/3f5ab026-0433-45da-a9ca-8ffaadf05d1b 1957-1959 2270 http://proxy.handle.net/10648/e5e5063f-db4a-4891-8c78-fa0ed81b2b76 Correspondentie betreffende de behaalde resultaten door de Indonesische kantoren 1950, 1952-1959 1 omslag 2256 http://proxy.handle.net/10648/60cd71fc-6ca4-4a9b-b916-5ca06c8006e0 Handleiding voor de opmaking van periodieke verantwoordingsstukken, met lijst van errata. Gedrukt 1954 1 band 525 http://proxy.handle.net/10648/17619e78-187b-47ea-bc3d-b67f302df4e7 Correspondentie tussen de directie Nederland en het kantoor te Rotterdam betreffende de controle van de jaarstukken 1957-1961 1 omslag 523 http://proxy.handle.net/10648/5c354415-9d94-4993-8ab9-aa436710c479 Correspondentie tussen de directie Nederland en het kantoor te 's-Gravenhage betreffende de controle van de jaarstukken 1957-1961 1 omslag 504-510 Stukken betreffende de accountantscontrole van de jaarrekeningen van de kantoren te Bangkok, Hongkong, Osaka, Singapore en Tokio over de boekjaren 1961-1962 1962-1963 2 pakken 510 http://proxy.handle.net/10648/32acf21e-3458-452b-98fd-cafe7ca0d088 Boekjaar 1961 504 http://proxy.handle.net/10648/d98b4e3e-5bea-482a-9cf7-4ed27ab13bca Boekjaar 1962 1282 http://proxy.handle.net/10648/7c06418c-6a27-4a31-a72c-c0f17eb887a1 Balans per ultimo december 1962 van het kantoor te Amsterdam [1963] 1 stuk
A.1.7.2.2. Financiële administratie 1067 http://proxy.handle.net/10648/06c81673-32c1-4d2c-a023-8553a6a9f489 Nota van J.W. van den Brink, makelaar te Soerabaja, betreffende de financiële bedrijfsvoering ter begeleiding van de jaarstukken [1864] 1 stuk 1070 http://proxy.handle.net/10648/7b4e4149-5d66-4918-ac5b-3b75aff5e3a9 Staten van geboekte commissies, rentes en bruto- en nettowinsten over de boekjaren 1876-1884 1 omslag 1065 http://proxy.handle.net/10648/1b28b0d3-d0b7-4093-84c1-169f4ab5a999 Staat van dubieuze debiteuren, met bijlagen betreffende de firma's De Bordes & Co in liquidatie en B. van Leeuwen & Co 1876, 1886 en z.j. 1 omslag 2462 http://proxy.handle.net/10648/dd451cbd-f532-40be-9599-a399192336b1 Staten van gespecificeerde verliezen en winsten van het agentschap Semarang, met een overzicht van afgegeven wissels, beide over de jaren 1898-1901 [1902] 1 omslag 2257-2269 Bijlagen behorende bij het Reserven-boek, stukken gebruikt voor de vaststelling van de interne reserves, afkomstig van Algemeen Beheer, Afdeling Controle 1924-1959 9 omslagen en 4 stukken 2257 http://proxy.handle.net/10648/d5cdc80a-0bd0-483d-8727-661869013065 Lijsten met agio's en disagio's op aandelen en obligaties 1932-1944, 1946-1959 2258 http://proxy.handle.net/10648/f7cd6418-c45d-4a7e-826c-dca3d917b9be Lijsten van aandelen in maatschappijen tot exploitatie van onroerende goederen 1924, 1933 2259 http://proxy.handle.net/10648/f81ac3b4-1116-45b6-b2ad-bf63fde0753c Stukken betreffende het fonds ter bestrijding van debiteurenverliezen 1933, 1939, 1949-1951 2260 http://proxy.handle.net/10648/dd963a99-bc09-4094-a3b6-2c0b3c594982 Staat van de toestand van de reserverekening over de jaren 1865-1935 [1936] (stuk) 2261 http://proxy.handle.net/10648/a97b2e4b-3da3-4f79-acad-cd662a3bd805 Staten van het saldo van het repatriëringsfonds 1935-1936 2262 http://proxy.handle.net/10648/1867d9eb-640a-4faa-9e42-6bc0fe9b1fc8 Notitie betreffende de Japanse debiteurenreserve [1929] (stuk) 2263 http://proxy.handle.net/10648/76deda83-9b18-482a-9aff-d4110c97a38e Staat van behaalde resultaten van de bank over de jaren 1924-1928 (stuk) 2264 http://proxy.handle.net/10648/44e41758-8979-4950-9d9e-076e7866801c Rekeningen van het fonds voor debiteurenvoorzieningen, het fonds voor effectenvoorzieningen, het fonds voor koersverschillen en het fonds voor belastingreserves per ultimo 1926 2265 http://proxy.handle.net/10648/ba5849d7-c1d6-43aa-bbb8-b187d9c7cfb6 Staten van mutaties in het ƒ 15.000.000,- fonds, ter compensatie van verliezen op onrendabele aandelen 1926-1928 2266 http://proxy.handle.net/10648/ce363514-34c6-401f-b1db-f00118bc077c Staten van het fonds ter bestrijding van koersverschillen op kapitalen in vreemde courant over de periode 1921-1939 [1940] 2267 http://proxy.handle.net/10648/7121a167-5127-4577-aa24-f7a47ac5ca53 Staat van de assurantiereserve van vaartuigen over de periode 1922-1939 [1940] (stuk) 2268 http://proxy.handle.net/10648/1fd7ef06-d420-470a-a223-99f270e959c2 Correspondentie betreffende het fonds ter bestrijding van oorlogsverliezen 1947, 1950-1951 2269 http://proxy.handle.net/10648/fb180a82-d140-4647-adc5-a1f28be762ba Stukken betreffende al dan niet uitgekeerd dividend op aandelen NIHB 1930-1936, 1941 1231 http://proxy.handle.net/10648/a45d5d84-88a7-4af6-8a3d-5b225f109ca1 Staten van uitzettingen en middelen en staten van kapitaal en leningen van diverse agentschappen over de periode 1935-1945 1 omslag 2529-2540 Grootboeken algemeen beheer van het kantoor Amsterdam 1946-1957 12 delen 2529 http://proxy.handle.net/10648/8b9751bb-43bf-4212-b0bf-3600034d9d7d 1946 2530 http://proxy.handle.net/10648/f834444a-e829-4237-b172-c37d5651c376 1947 2531 http://proxy.handle.net/10648/171633f2-9330-4c48-85ca-805622ab29c6 1948 2532 http://proxy.handle.net/10648/790ba55b-47ff-46c3-9263-3c2bba8f60ef 1949 2533 http://proxy.handle.net/10648/1d443520-1e5b-439b-a231-642d0353ea3d 1950 2534 http://proxy.handle.net/10648/1ed28add-d914-4584-98dc-275a78c54906 1951 2535 http://proxy.handle.net/10648/bcec10b9-ef0e-4000-b15a-9a1673ecf98d 1952 2536 http://proxy.handle.net/10648/6a50aa9e-367f-417e-b5bf-667b141a99d6 1953 2537 http://proxy.handle.net/10648/9c5ab099-1c11-4172-9b7f-0cc2e3364e1e 1954 2538 http://proxy.handle.net/10648/ea05e934-48f7-4a09-8b33-e214ba73414c 1955 2539 http://proxy.handle.net/10648/e9d9c68c-beb3-47d4-bfea-25ef6e919c83 1956 2540 http://proxy.handle.net/10648/35e49306-9377-43e1-b9b3-869b4a36d9b9 1957 1196-1201 Stukken opgesteld ten behoeve van de aangifte voor de vennootschapsbelasting over de belastingjaren 1954-1956, 1958 en 1960-1961 6 omslagen 1196 http://proxy.handle.net/10648/160ac664-1a73-40ac-b4ec-9ba38c3f3e6d 1954 1197 http://proxy.handle.net/10648/fcf9f943-cf0e-4e29-8499-8eb006ab663c 1955 1198 http://proxy.handle.net/10648/c8db487c-1b19-420d-b018-1c50039f5d9e 1956 1199 http://proxy.handle.net/10648/9fc36db2-880e-4f85-8f88-54de696283e3 1958 1200 http://proxy.handle.net/10648/786edfc9-8598-4a73-b52f-01373fb84d7a 1960 1201 http://proxy.handle.net/10648/a02e63ad-c276-445a-9dc7-010832183127 1961 2768 http://proxy.handle.net/10648/a9512776-24bf-435d-88b0-e6007e1d452f Stukken betreffende een gentlemen's agreement, later een overeenkomst met De Nederlandsche Bank betreffende het aanhouden van een kasreserve bij De Nederlandsche Bank 1954-1964 1 omslag 2769 http://proxy.handle.net/10648/bf1fb2c1-6779-454c-9c74-8141074731b8 Circulaires en verzendbrieven betreffende opgaven van De Nederlandsche Bank van de geldende kasreservepercentages 1954-1965 1 pak 507 http://proxy.handle.net/10648/05c6bd6a-84a7-4a07-8a03-3551073bbdf5 Correspondentie met de gedelegeerde in Indonesië betreffende de voorlopige winst- en verliesrekening over 1957 1958 1 omslag
A.1.7.3. Toezicht op kantoren en agentschappen A.1.7.3.1. Jaarstukken van de kantoren en agentschappen

De jaarverantwoordingsstukken van de kantoren en agentschappen zijn in zes series gebundeld, genummerd I-VI. Deze series zijn in principe gehandhaafd. De bundels van serie VI zijn echter op enkele fragmenten na verdwenen; deze fragmenten zijn ingevoegd in de de andere series. Elke serie heeft een eigen subrubriek: in een toelichting bij elke subrubriek vindt men nadere gegevens over de inhoud van de bundels. Het inhoudelijk onderscheid tussen de diverse series is, zeker voor de jaren tot circa 1920, niet altijd even duidelijk; overlappingen kunnen dus voorkomen.

A.1.7.3.1.1. Bundels serie I

Inhoud bundels periode 1905-1915: bundels A: jaarverslagen agentschappen bundels B: resultatenrekeningen; jaarverslagen aandeelhoudersvergaderingen; statistieken bundels C: toelichtingen op de balans en resultatenrekeningen; specificaties Inhoud bundels periode 1916-1937: bundels Ia: algemene jaarverslagen bundels Ib: toelichtingen op de balans Inhoud bundels periode 1938-1962: bundels Ia: algemene jaarverslagen bundels Ib: toelichtingen op de balans bundels Ic: verslagen betreffende de politieke, economische en financiële situatie bundels Id: statistieken

A.1.7.3.1.1.1. Alle kantoren en agentschappen, 1904-1926 1317-1518 Jaarstukken van alle kantoren en agentschappen over de boekjaren 1904-1926 1905-1927 9 banden en 39 pakken en 2 omslagen

De bundels A over de jaren 1905-1915 ontbreken in deze serie; zie hiervoor rubriek A.1.7.2.1., inv.nrs 324-334.

1445 http://proxy.handle.net/10648/0437c3d6-6388-4c85-8c75-643a64c4c4e3 Boekjaar 1904, bundels A en C (band) 1446 http://proxy.handle.net/10648/3db39fda-a978-41f7-9f0e-b9f07cbe8ff8 Boekjaar 1905, bundel B (band) 1447 http://proxy.handle.net/10648/01f5f5bb-9252-421f-8ebf-655f2b9c6bc1 Boekjaar 1905, bundel C (band) 1448 http://proxy.handle.net/10648/6e11df8b-359d-40ac-b64b-75d7db6f79c1 Boekjaar 1905, diverse stukken (omslag) 1449 http://proxy.handle.net/10648/5e1ae35e-4d4d-468f-ad70-ebdce7c748b3 Boekjaar 1906, bundel B (band) 1450 http://proxy.handle.net/10648/9d2e5538-e17e-465a-beef-4067bfe6e184 Boekjaar 1906, bundel C (band) 1451 http://proxy.handle.net/10648/4efb559f-8ce3-49eb-8f2f-416d2eec97f3 Boekjaar 1906, losse stukken (omslag) 1452 http://proxy.handle.net/10648/2a75b5d3-3f44-4c73-b8c4-e0699342420d Boekjaar 1907, bundel B (band) 1453 http://proxy.handle.net/10648/831b5356-8ec2-44d7-984a-3d281a166bc1 Boekjaar 1907, bundel C (band) 1454 http://proxy.handle.net/10648/f2ee40c4-d7ee-45c3-94c9-5b6afb688a7c Boekjaar 1908, bundel B (band) 1455 http://proxy.handle.net/10648/046b2f12-f6e4-4a87-9722-f344bf671ec8 Boekjaar 1908, bundel C, alleen Nederlandse kantoren (band) 1517 http://proxy.handle.net/10648/d03b7944-4d20-4fbb-a882-49520c8da478 Boekjaar 1908, jaarverslagen 1518 http://proxy.handle.net/10648/6abafe23-cde3-4a6f-b281-950d21463d8e Boekjaar 1908, 1910-1919, jaarverslagen kantoor 's-Gravenhage 1456 http://proxy.handle.net/10648/2a827ba6-16f3-4425-949a-11357a84fde3 Boekjaar 1909, bundels B en C 1457 http://proxy.handle.net/10648/c370a78d-4a3e-4bca-b6a9-43d140b17ece Boekjaar 1909, jaarverslagen 1459 http://proxy.handle.net/10648/ae09d200-fb9e-4a01-8203-3b63c3ca5c6e Boekjaar 1910, bundels B en C 1458 http://proxy.handle.net/10648/8e7e6781-80ea-42ae-981f-d8513eb4f3ba Boekjaar 1910, jaarverslagen 1461 http://proxy.handle.net/10648/8e8e24c7-d4a2-40b0-927a-13e5bc0056ed Boekjaar 1911, bundel B 1460 http://proxy.handle.net/10648/daac32c1-9fb4-4495-b2c8-d8130044357c Boekjaar 1911, bundel C 1463 http://proxy.handle.net/10648/ae117b7b-485e-43ed-91f3-e9b648c1aebc Boekjaar 1912, bundel B 1464 http://proxy.handle.net/10648/2eda242a-b632-4ee0-a466-e0caf28f2ab4 Boekjaar 1912, bundel C 1462 http://proxy.handle.net/10648/43b70f43-23bf-4aa2-98b3-e6cafffc7306 Boekjaar 1912, jaarverslagen 1490 http://proxy.handle.net/10648/8f1759f2-4183-49f4-856a-176d7f75594d Boekjaar 1913, balansen en resultatenrekeningen van het agentschap Soerabaja 1317 http://proxy.handle.net/10648/f832eb83-2506-48ae-8771-a10c1f4075e0 Boekjaar 1913, jaarverslagen 1318 http://proxy.handle.net/10648/7ceb275f-10bb-4288-9091-d2fdbb909233 Boekjaar 1914, jaarverslagen 1319 http://proxy.handle.net/10648/3d2e77d2-1c43-4ded-ba37-a51c9705c2ee Boekjaar 1915, jaarverslagen 1465 http://proxy.handle.net/10648/489bb175-ebb6-45dd-aa12-7fe483f5e506 Boekjaar 1915, processenverbaal van kassaldo's, met bijlagen 1473 http://proxy.handle.net/10648/b1d9157b-bcda-4fda-835c-3f93a6281bb4 Boekjaar 1916, bundel Ia 1474 http://proxy.handle.net/10648/4fe3fc09-f867-455f-a8ef-5163cd32b317 Boekjaar 1916, bundel Ib 1320 http://proxy.handle.net/10648/e3720e21-7168-4f61-a201-2d8732c1fd70 Boekjaar 1917, jaarverslagen 1466 http://proxy.handle.net/10648/d4841193-ef75-4519-8c63-3584282fbd52 Boekjaar 1918, bundel Ia 1467 http://proxy.handle.net/10648/e7e9468f-14c4-4966-8de3-b796aa242aed Boekjaar 1918, bundel Ib 1468 http://proxy.handle.net/10648/33a5f681-5943-4a04-ac63-ed27e2fd5e3b Boekjaar 1919, bundel Ia 1469 http://proxy.handle.net/10648/5371a68c-54ec-4ccc-85d9-9024d35690fe Boekjaar 1919, bundel Ib 1472 http://proxy.handle.net/10648/54786dc6-2465-44d0-9ff8-d1e3252e5f2b Boekjaar 1920, bundel Ia 1471 http://proxy.handle.net/10648/ca3fa811-0fbb-4788-8700-5c12c5586f2b Boekjaar 1920, bundel Ia; hoofdagentschap Batavia, afdelingen algemeen beheer, pakhuis en afscheepbedrijf, binnenland en buitenland 1470 http://proxy.handle.net/10648/2b1336ee-23ee-4f26-a392-d7026561fc1d Boekjaar 1920, bundel Ib 1475 http://proxy.handle.net/10648/18b2478a-8cb2-43a5-bda9-3a43e4b15c5e Boekjaar 1921, bundel Ia 1476 http://proxy.handle.net/10648/0667abc1-ad0b-4282-814c-a18e1807b664 Boekjaar 1921, bundel Ib 1477 http://proxy.handle.net/10648/4b95e412-9a0f-45e6-8d55-fe3903087ed2 Boekjaar 1922, bundel Ia 1478 http://proxy.handle.net/10648/6b7abb5e-3ddb-41a5-8371-ecfac1e97b24 Boekjaar 1922, bundel Ib 1479 http://proxy.handle.net/10648/b3785b2b-3987-422d-82e0-695f627da846 Boekjaar 1923, bundel Ia 1480 http://proxy.handle.net/10648/32c2b91a-09de-4bc3-8f09-e05fec63e98f Boekjaar 1923, bundel Ib 1481 http://proxy.handle.net/10648/35316909-d615-4258-bf34-d3cd173daacb Boekjaar 1924, bundel Ia 1482 http://proxy.handle.net/10648/5ed0b429-04c2-43ad-9f9c-b236c801da8c Boekjaar 1924, bundel Ib 1483 http://proxy.handle.net/10648/d2920467-932a-486f-9b66-043f70d63c68 Boekjaar 1925, bundel Ia 1484 http://proxy.handle.net/10648/c369f039-8cd3-4ee9-ba9a-4a97598a6b88 Boekjaar 1925, bundel Ib 1403 http://proxy.handle.net/10648/bce6fabe-f94b-4b96-86ce-635793dc92ee Boekjaar 1925, kantoor Rotterdam 1485 http://proxy.handle.net/10648/8629bb1c-c46b-412c-a885-d752431536e6 Boekjaar 1926, bundel Ia; Indonesische agentschappen 1486 http://proxy.handle.net/10648/f57e2fce-b125-4d06-ab34-474e53da3a77 Boekjaar 1926, bundel Ia; overige Aziatische agentschappen 1487 http://proxy.handle.net/10648/68a17b6c-6854-41ae-882a-05f9feea224e Boekjaar 1926, bundel Ib --- Boekjaar 1926, kantoren Rotterdam en 's-Gravenhage

Zie inv.nrs 1399 en 1403.

A.1.7.3.1.1.2. Kantoren in Nederland

De inhoud van onderstaande inv.nrs betreft alle in de toelichting bij rubriek A.1.7.3.1.1. genoemde bundels.

1386-1398 Kantoor Amsterdam, boekjaren 1927 en 1929-1960 1928, 1930-1961 13 pakken 1386 http://proxy.handle.net/10648/f65bb245-c60d-4999-ad6c-816a625452c1 Boekjaren 1927, 1929-1930 1387 http://proxy.handle.net/10648/c2b7bff5-3381-4fbe-b0b7-64ad862b05e8 Boekjaren 1931-1933 1388 http://proxy.handle.net/10648/c6d31952-17f0-4d31-bee7-fa815476afcd Boekjaren 1934-1935 1389 http://proxy.handle.net/10648/b5daa419-a918-4d8e-bf1c-3a1495a2d1f2 Boekjaren 1936-1937 1390 http://proxy.handle.net/10648/99bb4e70-6c7a-409a-b1d9-98966b592069 Boekjaren 1938-1940 1391 http://proxy.handle.net/10648/cfa56acc-f174-44e7-8da0-895371d96c38 Boekjaren 1941-1943 1392 http://proxy.handle.net/10648/eeff48ca-78a1-4766-a947-155af8498a42 Boekjaren 1944-1946 1393 http://proxy.handle.net/10648/7b82a7de-b283-455f-bc71-187e3dddfd9f Boekjaren 1947-1949 1394 http://proxy.handle.net/10648/7ee612ed-5fbb-492a-8b60-141fe664eaef Boekjaren 1950-1951 1395 http://proxy.handle.net/10648/a9c339f1-09f7-487e-80cc-258f563f921c Boekjaren 1952-1953 1396 http://proxy.handle.net/10648/c13f4f85-3416-4bd5-91c9-53d5b7a561e3 Boekjaren 1954-1955 1397 http://proxy.handle.net/10648/93b37729-882e-4bb5-82d0-42d04a563f86 Boekjaren 1956-1957 1398 http://proxy.handle.net/10648/e47e9ba7-b454-470e-b71f-ae1d32f5c395 Boekjaren 1958-1960 (1960 alleen bundel 1c) 1403-1405 Kantoor Rotterdam, boekjaren 1925-1959 1926-1960 4 pakken 1403 http://proxy.handle.net/10648/f2c5e8fd-0186-46fb-afa1-f1fd01e43690 Boekjaren 1925-1934 1404 http://proxy.handle.net/10648/a8692a9c-173f-4376-b5af-42d71ce1596f Boekjaren 1935-1939 1404 http://proxy.handle.net/10648/dddb9544-0162-4e1d-b5aa-97f13578e65a Boekjaren 1940-1950 1405 http://proxy.handle.net/10648/5da999f4-942d-4d89-8d42-6954bf5af146 Boekjaren 1951-1959 1399-1402 Kantoor 's-Gravenhage, boekjaren 1926-1960 1927-1961 4 pakken 1399 http://proxy.handle.net/10648/4582d20a-08cb-456e-a485-627b35a956c5 Boekjaren 1926-1937 1400 http://proxy.handle.net/10648/d00cbf4a-dd3d-40dc-af26-53f2ad71677b Boekjaren 1938-1945 1401 http://proxy.handle.net/10648/c6392706-0435-42a1-a2a3-56a3a97b49e0 Boekjaren 1946-1952 1402 http://proxy.handle.net/10648/611b510c-f78d-45f5-a36f-02a22762945a Boekjaren 1953-1960
A.1.7.3.1.1.3. Agentschappen in Nederlands-Indië\Indonesië

De jaartallen bij de beschrijvingen in deze rubriek betreffen de boekjaren.

1321-1350 Hoofdagentschap/Directoraat Indonesië te Batavia/Jakarta 1927-1940, 1947-1957 12 pakken 1321 http://proxy.handle.net/10648/8e9efa54-20c9-4d37-ad97-79a5d04f1dbf Algemeen Beheer 1931-1940 1344 http://proxy.handle.net/10648/46df008a-b770-4422-8f5e-463f481c9892 Afdeling Arbitrage 1927-1930 1345 http://proxy.handle.net/10648/1ee32c9c-30ad-4894-9d79-b62c50009886 Afdeling Arbitrage 1932-1939 (de boekjaren 1932-1937 alleen bundel Ia) 1346 http://proxy.handle.net/10648/6dc68e00-a534-4a60-8fba-d9a38d3fd338 Afdeling Binnenland 1927-1930 1347 http://proxy.handle.net/10648/0666e7a3-a1bd-4656-93aa-c3af096eed4a Afdeling Binnenland 1931-1935 1348 http://proxy.handle.net/10648/419dcc81-f6b3-4a9b-956a-cbbe7e043df8 Afdeling Binnenland 1936-1939 1349 http://proxy.handle.net/10648/9c6c7424-5dae-40d5-ab83-904a576de5b8 Afdeling Binnenland 1948-1952 1350 http://proxy.handle.net/10648/23c1d930-aa7e-4da0-8559-f6f603113c59 Afdeling Binnenland 1953-1957 1343 http://proxy.handle.net/10648/58c0b2a8-ac7a-478a-a328-39fdfe1f338c Afdeling Buitenland (de boekjaren 1931-1938 alleen bundels Ib) 1931-1938, 1948 1322 http://proxy.handle.net/10648/6a0fdf45-6681-425c-95ba-24de65721a65 Hoofdkantoor voor Indonesië 1947-1950 1323 http://proxy.handle.net/10648/0055b152-b61f-4448-8e91-3d27c3f7fb8e Directoraat Indonesië 1951-1954 1324 http://proxy.handle.net/10648/19ef9557-5d62-4f07-a0a0-06c9a6f9973d Directoraat Indonesië 1955-1957 1357-1359 Agentschap Ampenan 1927-1939, 1946-1956 3 pakken 1357 http://proxy.handle.net/10648/13162153-81a8-4543-900e-b0e367f5595b 1927-1933 1358 http://proxy.handle.net/10648/efb8577f-e73f-4474-b186-94e249c74aed 1934-1939 1359 http://proxy.handle.net/10648/e9f697fc-5a5a-4410-8af4-223b6ed5e82a 1946-1956 1328 http://proxy.handle.net/10648/74b5d1ae-3cd5-4322-b7e1-a75e28e1d3f0 Agentschap Bandjermasin 1936-1939, 1946-1957 1 pak 1380 http://proxy.handle.net/10648/81401231-0eb4-40c0-a7cd-82bbd721e672 Agentschap Banjuwangi, vanaf 1950 Veem- & Afscheepkantoor 1939, 1949-1957 1 pak 1360-1362 Agentschap Bandoeng 1927-1937, 1939, 1948, 1950-1957 3 pakken 1360 http://proxy.handle.net/10648/04fd27fe-7058-41e3-86ac-8ca19a3755ea 1927-1933 1361 http://proxy.handle.net/10648/03b2198a-562e-45f0-a0aa-1a39566c3509 1934-1937, 1939 1362 http://proxy.handle.net/10648/ca13451b-4d8f-4b6c-a4a1-a257bc04409f 1948, 1950-1957 1354-1356 Agentschap Cheribon 1927-1939, 1948-1956 3 pakken 1354 http://proxy.handle.net/10648/b38cca8f-55f5-4dfc-a0f5-4cfdf710d48a 1927-1932 1355 http://proxy.handle.net/10648/9c27b237-6302-4b03-afe1-68f6417882c3 1933-1939 1356 http://proxy.handle.net/10648/9ad41c57-c766-40fa-b179-1472fb0a5982 1948-1956 1378 http://proxy.handle.net/10648/0e2ec2bf-3595-48da-bcf5-4d73b3a7975d Agentschap Jakarta-Gambir 1952-1957 1 pak 1329 http://proxy.handle.net/10648/17194513-a8a1-4e7e-bccf-5a848e7d5148 Agentschap Jambi 1936-1939, 1949, 1951-1956 1 pak 1325 http://proxy.handle.net/10648/c99ca4a8-df51-4e18-a31d-868ab9422a4d Agentschap Gorontalo 1927-1939 1 pak 1367-1369 Agentschap Makassar 1927-1939, 1946-1957 3 pakken 1367 http://proxy.handle.net/10648/2a164eef-2078-43ac-8be1-e5694aeef63b 1927-1934 1368 http://proxy.handle.net/10648/341ee0a2-5c2b-42cf-91fc-235da710941b 1935-1939 1369 http://proxy.handle.net/10648/6db1d5bb-d23e-4c5c-9dac-cf600c08e210 1946-1957 1326 http://proxy.handle.net/10648/1f05e2fe-e6a0-4d3d-9731-d655cdc9afdd Agentschap Malang 1938-1939, 1948-1957 1 pak 1351-1353 Agentschap Medan 1927-1939, 1946-1957 3 pakken 1351 http://proxy.handle.net/10648/f2d199a0-94ff-4610-9ce0-2447455c2a91 1927-1934 1352 http://proxy.handle.net/10648/4015615f-b504-4deb-84c0-589d84a6f28a 1935-1939 1353 http://proxy.handle.net/10648/5c669363-3880-49a2-ad07-256b1aec8c36 1946-1957 1374-1375 Agentschap Menado 1927-1939 2 pakken 1374 http://proxy.handle.net/10648/173957e8-05e3-4265-86e8-c53fb35cc5a9 1927-1933 1375 http://proxy.handle.net/10648/7e5a7051-0a9e-48f5-ba9f-d073219f2773 1934-1939 1363-1366 Agentschap Palembang 1927, 1929-1939, 1948-1957 4 pakken 1363 http://proxy.handle.net/10648/f088ed40-937f-4c32-a05c-83851ba4fd13 1927, 1929-1935 1364 http://proxy.handle.net/10648/aad6d340-ee32-43f9-a7b4-97d8b7c9655d 1936-1939 1365 http://proxy.handle.net/10648/d5234cb6-df73-4a9e-9891-8f924e4eb9f9 1948-1952 1366 http://proxy.handle.net/10648/de1182a4-40e9-4dc4-bb7e-d9a8a192eada 1953-1957 1327 http://proxy.handle.net/10648/5b5dabf8-e9fe-4556-94c0-88ba0505f8a4 Agentschap Pasoeroean 1927-1938 1 pak 1330 http://proxy.handle.net/10648/ecb3a700-e668-4387-83bd-e690cf7b9efe Agentschap Pekalongan 1927-1939 1 pak 1384-1385 Agentschap Pontianak 1936-1939, 1948-1949, 1951-1957 2 pakken 1384 http://proxy.handle.net/10648/c105153e-4c44-4b38-9d9b-fed66fc9b31c 1936-1939 1385 http://proxy.handle.net/10648/6355b96f-8082-480d-b3b2-60ffddca43bd 1948-1949, 1951-1957 1370-1373 Agentschap Probolinggo 1927-1939, 1947-1957 4 pakken 1370 http://proxy.handle.net/10648/be4098eb-5427-437f-b5e5-b37dc340ac7c 1927-1934 1371 http://proxy.handle.net/10648/f2ab181a-ee68-474d-83f2-dce9cd992ca3 1935-1939 1372 http://proxy.handle.net/10648/e3187230-213f-43a0-a738-e62dd3ba8de0 1947-1952 1373 http://proxy.handle.net/10648/ea9b160b-6f66-4da3-aa00-ec705b14a765 1953-1957 1331-1334 Agentschap Semarang 1927-1939, 1946-1957 4 pakken 1331 http://proxy.handle.net/10648/f292c1b6-f455-417f-ae05-563e88a31364 1927-1933 1332 http://proxy.handle.net/10648/47c2cfca-3ac4-470d-9d92-d51529b3e744 1934-1939 1333 http://proxy.handle.net/10648/58fd8b1b-7238-499f-90ae-d10f60ff753f 1946-1952 1334 http://proxy.handle.net/10648/7c540f70-b9f8-495e-a3c1-9e3b18fb1f31 1953-1957 1335-1342 Agentschap Soerabaja 1927-1939, 1946-1957 8 pakken 1335 http://proxy.handle.net/10648/298c30ab-3e58-4f76-8006-60881fbcb1df 1927-1930 1336 http://proxy.handle.net/10648/54caadf1-f690-4731-8b0f-8aaa7f0e1441 1931-1933 1337 http://proxy.handle.net/10648/d14ff00a-dc05-4d37-92e5-0d9627006a6a 1934-1936 1338 http://proxy.handle.net/10648/28e05710-1979-4499-acf7-cb532ba363c7 1937-1939 1339 http://proxy.handle.net/10648/250cf80c-19fc-4fd1-b809-dad8e9c6427c 1946-1952 1340 http://proxy.handle.net/10648/71b801ea-a707-421b-ae4c-3cb6406d9641 1953-1957 1342 http://proxy.handle.net/10648/83d9ff7b-b51a-4e66-8aa1-29ba902278fc 1935-1936, rayon Soerabaja, opgesteld door de agent te Soerabaja 1341 http://proxy.handle.net/10648/f76ff482-6648-4027-a33f-3e598cd76146 1952-1956, veem & afscheepkantoren in Indonesië, opgesteld door de agent te Soerabaja (zie voor de jaren 1948-1951 inv.nr 1339 in deze rubriek) 1381 http://proxy.handle.net/10648/1e2ac05c-b073-4b65-a6da-ae9ac51104a0 Agentschap Tandjung Balei 1939 1 omslag 1379 http://proxy.handle.net/10648/d2758881-f80d-4654-acaf-2ab1e7abf3b1 Agentschap Tegal 1927-1939 1 pak 1382-1383 Agentschap Telok Betong 1927-1939, 1949-1957 2 pakken 1382 http://proxy.handle.net/10648/343b1140-7585-4ff0-af17-f1f6e772e8f7 1927-1939 1383 http://proxy.handle.net/10648/af89e47b-3638-42fd-9786-5a7367dc146e 1949-1957 1376 http://proxy.handle.net/10648/2840e172-23dd-4083-995b-9efd72c9a693 Agentschap Tjilatjap 1927-1939 1 pak 1377 http://proxy.handle.net/10648/7b499d01-0392-47ba-8cf5-fea9a1c56a2b Bijkantoor Weltevreden 1927-1939 1 pak
A.1.7.3.1.1.4. Overige agentschappen in Azië

De jaartallen bij de beschrijvingen in deze rubriek betreffen de boekjaren.

1413 http://proxy.handle.net/10648/1f010e82-ab15-46a8-a958-e4d9de8ca04c Agentschap Amoy 1927-1940, 1946-1948 1 pak 1488 http://proxy.handle.net/10648/3b1edd30-d050-4dbd-be02-0c0d72798e28 Agentschap Bangkok 1961-1962 1 omslag 1424-1429 Agentschap Bombay 1927-1952 6 pakken 1424 http://proxy.handle.net/10648/4ed4563b-9a4e-450a-b842-fb071884b9b6 1927-1931 1425 http://proxy.handle.net/10648/f79ba796-7327-4aff-8a5f-e67831b8387f 1932-1935 1426 http://proxy.handle.net/10648/276ea288-7e3e-4bc1-ae36-83c3a459bf37 1936-1939 1427 http://proxy.handle.net/10648/bce5fef7-d87a-4dab-a926-8da206d7851d 1940-1942 1428 http://proxy.handle.net/10648/3cc42a96-bafe-4514-bed9-f7bdbded8010 1943-1947 1429 http://proxy.handle.net/10648/f4d475f2-17a5-46d0-aec1-c28f637262c8 1948-1952 1419-1423 Agentschap Calcutta 1927-1952 5 pakken 1419 http://proxy.handle.net/10648/bfe4c89d-bf7b-46c1-a1b1-f856d2713c0c 1927-1932 1420 http://proxy.handle.net/10648/a7c74a21-821f-45a5-a988-73b44c3e8631 1933-1937 1421 http://proxy.handle.net/10648/674c6a01-7e77-4a24-8532-007317a8c212 1938-1942 1422 http://proxy.handle.net/10648/0fd2931f-d5f7-4ac1-abf2-e193cdd8de3c 1943-1948 1423 http://proxy.handle.net/10648/39ba79ce-1b5c-4f46-b959-a690cf420ba4 1949-1952 1430-1433 Agentschap Hongkong 1927-1939, 1961-1962 4 pakken 1430 http://proxy.handle.net/10648/a83a0060-ca46-4a42-944b-4a4aea43c55a 1927-1932 1431 http://proxy.handle.net/10648/a6b54160-85a4-47a5-a6dc-fb0bb587ac43 1933-1935 1432 http://proxy.handle.net/10648/e82bc643-b135-4141-b00c-38037b9ff5cd 1936-1939 1433 http://proxy.handle.net/10648/aebe47ad-4bb9-42c3-934c-b586471c4efb 1961-1962 1414-1418 Agentschap Kobe 1927-1939, 1949-1957 5 pakken 1418 http://proxy.handle.net/10648/aa161192-ab8c-4cb1-aa57-9045aae028ab 1927 1414 http://proxy.handle.net/10648/b5182ab2-5706-4132-9c72-255af2d5efaf 1928-1932 1415 http://proxy.handle.net/10648/2627324f-09c8-41df-bfbe-e3df4fbfa431 1933-1936 1416 http://proxy.handle.net/10648/dcfe4150-dd81-4a3a-b355-4e864fed3501 1937-1939 1417 http://proxy.handle.net/10648/13306f38-9b18-411b-9eda-04f3a03cda5c 1949-1957 1434 http://proxy.handle.net/10648/dde7d1c2-2386-4494-941b-b19f568752ad Agentschap Manilla 1936-1939, 1946-1948 1 pak 1435 http://proxy.handle.net/10648/25d8d889-4ecf-4ff6-a440-6ed6c34c1697 Agentschap Osaka 1954-1962 1 pak 1409-1412 Agentschap Shanghai 1927-1939, 1946-1948 4 pakken 1409 http://proxy.handle.net/10648/ced094cd-5689-478c-ba6b-beff103ae856 1927-1933 1410 http://proxy.handle.net/10648/759b6a0c-eecb-4d0b-a63e-bc305fdaeb20 1934-1935 1411 http://proxy.handle.net/10648/b5a6fc23-4bad-4f13-ab65-9d85b89a43dc 1936-1938 1412 http://proxy.handle.net/10648/0e42d593-ad92-42f2-8013-2e0b4c854b52 1939, 1946-1948 1436-1440 Agentschap Singapore 1927-1939, 1946-1962 5 pakken 1436 http://proxy.handle.net/10648/870049c2-d45f-4d7c-b5f1-34fe8a3f44a1 1927-1933 1437 http://proxy.handle.net/10648/06fcb4c0-2441-4955-b0df-4bd188f2757c 1934-1937 1438 http://proxy.handle.net/10648/452fcc86-68e4-41bc-97ff-1ce855d35c58 1938-1939, 1946-1948 1439 http://proxy.handle.net/10648/caadfdb5-93e9-46e2-8782-026ae49243f3 1949-1955 1440 http://proxy.handle.net/10648/282b2477-18ba-4662-96f2-b25e69654ea4 1956-1962 1408 http://proxy.handle.net/10648/168af5f6-4ad9-4f61-89f3-3f932f8e6836 Agentschap Swatow (Shantou) 1927 1 omslag 1441-1444 Agentschap Tokio 1927-1939, 1948-1962 4 pakken 1441 http://proxy.handle.net/10648/804f1b7f-dc74-40ef-b1d8-03bdb2b59b7f 1927-1935 1442 http://proxy.handle.net/10648/4106f918-d67c-48dc-83d7-5f352550049b 1936-1939 1443 http://proxy.handle.net/10648/a3b0749f-ae12-4a90-bb94-1dc99a2a97a6 1948-1955 1444 http://proxy.handle.net/10648/b4c8147a-07bb-454b-9630-388acfa9ae8e 1956-1962 1407 http://proxy.handle.net/10648/e1e2bfb1-b7b8-4925-863b-6c995d7a1480 Agentschap Yokohama 1927-1931 1 pak
A.1.7.3.1.2. Bundels serie II

Inhoud bundels: II: balansen en resultatenrekeningen IIa: gecombineerde balansen

1514-1580 Jaarstukken in de bundels serie II van alle kantoren en agentschappen over de boekjaren 1916-1962 1917-1963 28 pakken, 7 banden en 12 omslagen 1519 http://proxy.handle.net/10648/4cf74e1c-d452-45cb-ad3f-8a9d4a1b1ea0 Boekjaar 1916, Batavia, Hongkong (omslag) 1520 http://proxy.handle.net/10648/f79e75a4-53a0-47b9-a992-9ad11f1513df Boekjaar 1917, Hongkong, Soerabaja (omslag) 1521 http://proxy.handle.net/10648/bfb6e1ac-65d3-444d-bd94-751ff52cd837 Boekjaar 1918 (band) 1523 http://proxy.handle.net/10648/1e209b4c-6b9f-4a0a-9cbd-b5185ec34f47 Boekjaar 1919 (band) 1524 http://proxy.handle.net/10648/0ade2291-903c-4533-976d-7028cdfe1432 Boekjaar 1920 (band) 1525 http://proxy.handle.net/10648/2fde1a40-06e3-4e76-b8e8-8dabe85a141f Boekjaar 1921 (band) 1526 http://proxy.handle.net/10648/8f6823a9-4f04-49a0-868d-4c7747cfc950 Boekjaar 1922 (band) 1514 http://proxy.handle.net/10648/0adba022-0b31-4f63-ada7-84f507d8a5ea Boekjaar 1923 (band) 1527 http://proxy.handle.net/10648/26696f5f-bad3-46df-8793-0ca5240912b3 Boekjaar 1924 (band) 1531 http://proxy.handle.net/10648/0883be83-0d89-40d4-b11e-53e463dd59d9 Boekjaar 1925 1532 http://proxy.handle.net/10648/52e22eb9-8528-4a95-a060-dcdb1ca247e8 Boekjaar 1926 1539 http://proxy.handle.net/10648/ff23bdaa-8e07-4a27-b822-a9825c6e2e7c Boekjaar 1927 1542 http://proxy.handle.net/10648/e8f911fa-c403-4ed0-bb28-0d1ed0a2b618 Boekjaar 1928 1544 http://proxy.handle.net/10648/7b2eef9a-d048-48cb-816c-0cc8d1a298ad Boekjaar 1929 1546 http://proxy.handle.net/10648/b4f05c45-e0eb-486b-906c-0d5419e3240c Boekjaar 1930 1548 http://proxy.handle.net/10648/2e62675d-f334-4a46-a647-b6f1549fad34 Boekjaar 1931 1549 http://proxy.handle.net/10648/4b3bc5d9-1498-437d-be2a-043bec3e0306 Boekjaar 1932 1550 http://proxy.handle.net/10648/f12cac56-0830-48ec-9475-73c1b1f889e2 Boekjaar 1933 1551 http://proxy.handle.net/10648/94a3ddba-3a84-433e-9d70-5e50019ea270 Boekjaar 1934 1552 http://proxy.handle.net/10648/8dc8f8da-9d03-4551-8e30-e4716c032ff6 Boekjaar 1935 1553 http://proxy.handle.net/10648/3270f392-d342-4b88-a2f4-a8ff3b6e6b33 Boekjaar 1936 1554 http://proxy.handle.net/10648/b02759f6-82c5-455b-87bb-24db348b97b0 Boekjaar 1937 1555 http://proxy.handle.net/10648/deab474c-ca76-4316-a61e-8db85f57b248 Boekjaar 1938 1556 http://proxy.handle.net/10648/50014e01-40e4-412b-9bc1-8e71275986ba Boekjaar 1939 1558 http://proxy.handle.net/10648/e6c9a1e8-f9a0-4a95-8288-ed370aa9bb85 Boekjaar 1940, Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Bombay en Calcutta (omslag) 1559 http://proxy.handle.net/10648/d0cb7233-61fd-463d-9ebe-f1fd71c8e68d Boekjaar 1941, Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Bombay, Calcutta, Jambi, Pontianak en Semarang (omslag) 1560 http://proxy.handle.net/10648/2dac36be-cc55-4b74-be0c-fa5ff6519424 Boekjaar 1942, Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Bombay en Calcutta (omslag) 1561 http://proxy.handle.net/10648/b8210272-9486-4090-acac-c05e11619bb9 Boekjaar 1943, Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Bombay en Calcutta (omslag) 1562 http://proxy.handle.net/10648/ea439802-ecad-4f46-b008-25162b8d24a8 Boekjaar 1944, Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Bombay en Calcutta (omslag) 1563 http://proxy.handle.net/10648/ff51a5f8-8758-45fd-94ad-a2021f130a09 Boekjaar 1945, Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Bombay, Calcutta en Singapore (omslag) 1564 http://proxy.handle.net/10648/d1ba03ad-00a0-44b4-84ad-7da54d9ed490 Boekjaar 1946 1565 http://proxy.handle.net/10648/75c1c6a9-4bf4-427c-bcf0-05eb164573a4 Boekjaar 1947 1566 http://proxy.handle.net/10648/5047daf1-f023-4582-a4a2-1b66b30d8f10 Boekjaar 1948 1567 http://proxy.handle.net/10648/768208d6-28ee-4698-986b-78a15984b594 Boekjaar 1949 1568 http://proxy.handle.net/10648/9f1697cf-ede5-454a-a51a-9464bfda6663 Boekjaar 1950 1569 http://proxy.handle.net/10648/db250a3d-af8b-49b9-80b5-2bcc718f9e06 Boekjaar 1951 1570 http://proxy.handle.net/10648/03455306-6fdd-4172-bf58-4e102f352400 Boekjaar 1952 1571 http://proxy.handle.net/10648/13f9740b-a40b-414f-8376-55254e92aa04 Boekjaar 1953 1572 http://proxy.handle.net/10648/8bd7be40-1419-4877-b11f-619f4c15de44 Boekjaar 1954 1573 http://proxy.handle.net/10648/2d613e22-efcc-41ad-9c23-918922ea01fb Boekjaar 1955 1574 http://proxy.handle.net/10648/3264600e-6bcd-4167-9540-d0b552065c13 Boekjaar 1956 1575 http://proxy.handle.net/10648/b17f0c62-baa1-4429-8406-0a6a501c74db Boekjaar 1957 1576 http://proxy.handle.net/10648/bb047ac9-dbc3-4ac4-a40b-1e263e90e579 Boekjaar 1958 1577 http://proxy.handle.net/10648/310276cf-8a5c-483c-a55c-bffff3844130 Boekjaar 1959 (omslag) 1578 http://proxy.handle.net/10648/237b735b-31f7-48e5-ad90-b2c6ca7c3220 Boekjaar 1960 (omslag) 1579 http://proxy.handle.net/10648/7c7cbca3-51ba-41b0-8fc5-b0c3540f2402 Boekjaar 1961, kantoren in Azië (omslag) 1580 http://proxy.handle.net/10648/658ff28d-0ad7-4e4a-82da-d5061d5f84bd Boekjaar 1962, kantoren in Azië (omslag) 1506-1633 Jaarstukken in de bundels serie IIa van alle kantoren en agentschappen over de boekjaren 1918-1930 1919-1931 10 banden, 2 pakken en 1 omslag 1522 http://proxy.handle.net/10648/ea419f1a-ce82-4d38-8213-ed2c69159d29 Boekjaar 1918 1506 http://proxy.handle.net/10648/f611e037-7936-40aa-803b-600add39c5fb Boekjaar 1919 1511 http://proxy.handle.net/10648/075a1307-ef2d-4ccc-90ad-e6dc2a05a2ad Boekjaar 1920 1512 http://proxy.handle.net/10648/cd343549-02b1-460b-b607-cc71a1cf53f9 Boekjaar 1921 1513 http://proxy.handle.net/10648/554fc19d-f6c6-46bf-9fbe-9992e77ec227 Boekjaar 1922 1507 http://proxy.handle.net/10648/8b485b6e-d52e-4b23-b5ff-ac3aad93c722 Boekjaar 1923 1633 http://proxy.handle.net/10648/c7740703-1b62-4a31-ae4b-cae4998e7853 Boekjaar 1924 1508 http://proxy.handle.net/10648/025da7f5-d79d-4f44-94b8-8812febbeba4 Boekjaar 1925 1509 http://proxy.handle.net/10648/f348cc1c-4449-488b-96f5-11c89fd3cfb4 Boekjaar 1926 1510 http://proxy.handle.net/10648/dc865cb0-ed23-46ad-b098-9cdb30cb7b79 Boekjaar 1927 1540 http://proxy.handle.net/10648/c95f8106-e54f-41c1-92d3-32654afb9292 Boekjaar 1928 (pak) 1545 http://proxy.handle.net/10648/2640cab3-d023-4e70-8633-fd28a707214a Boekjaar 1929 (pak) 1547 http://proxy.handle.net/10648/cdbfc85a-ebcf-4141-9e42-117fa18428be Boekjaar 1930 (omslag) 1515-1557 Stukken aangetroffen in de bundels serie IIa 1921-1929, 1939 10 omslagen 1533 http://proxy.handle.net/10648/d1e18622-65e6-4781-b173-94ac427f71fa Voorlopige balansen en resultatenrekeningen over het boekjaar 1920 1921 1534 http://proxy.handle.net/10648/123ccdb5-6e9f-41d3-875a-3d3e1e6a24ce Voorlopige balansen en resultatenrekeningen over het boekjaar 1921 1922 1535 http://proxy.handle.net/10648/b175a205-1ef1-4ed3-b0ac-3899804db027 Voorlopige balansen en resultatenrekeningen over het boekjaar 1925 1926 1536 http://proxy.handle.net/10648/7d7dd23d-4c04-4f80-a619-d31ff51a2b9a Voorlopige balansen en resultatenrekeningen over het boekjaar 1926 1927 1537 http://proxy.handle.net/10648/0ba00732-83c8-4b42-a5f8-ee9374afebb7 Voorlopige balansen en resultatenrekeningen over het boekjaar 1927 1928 1541 http://proxy.handle.net/10648/1ad1ab66-0ac6-4ca8-8e74-0e2874bd57ef Voorlopige balansen en resultatenrekeningen over het boekjaar 1928 1929 1515 http://proxy.handle.net/10648/483bd728-8667-4525-90de-2513ed1dd77f Voorlopige en specifieke balansen en resultatenrekeningen van de kantoren buiten Indonesië over de boekjaren 1926-1927 1927-1928 1529 http://proxy.handle.net/10648/2bdb7150-c838-4730-8708-a83589c86ad2 Obligo- en portefeuillestaten van wissels betaalbaar in Nederland en het buitenland, afkomstig van het kantoor Amsterdam 1925 1538 http://proxy.handle.net/10648/cfbe9777-3db5-42ee-babd-db00ef754668 Bescheiden betreffende de opmaking van de balans, opgemaakt door het kantoor Amsterdam 1925 1557 http://proxy.handle.net/10648/feae9ec7-fb8e-4892-91bd-e68e0af96bac Proefbalansen van het kantoor Rotterdam 1939
A.1.7.3.1.3. Bundels serie III

Inhoud bundels: Proefbalansen met bijlagen; specificaties; rentes; commissies; kantooronkosten; agio's met wisselzaken; girosaldi; debiteuren; crediteuren; effectenbeleningen; verkorte balansen; specificaties kassaldo; beleningsstaten goederen; deposito's; overzichten wisselpositie; goud- en zilverlanden.

1489-1612 Jaarstukken in de bundels serie III van alle kantoren en agentschappen over de boekjaren 1916-1917, 1922, 1925-1927, 1946, 1958 en 1961 1917-1918, 1923, 1926-1928, 1947, 1959, 1962 10 pakken, 2 banden en 3 omslagen 1491 http://proxy.handle.net/10648/0168b67a-d989-45fc-9560-3a012939db07 Boekjaar 1916, agentschappen Cheribon, Hongkong, Singapore en Soerabaja (omslag) 1492 http://proxy.handle.net/10648/0bc117a1-18ce-4e6e-b03c-38f1734c2a7c Boekjaar 1917, alle agentschappen 1493 http://proxy.handle.net/10648/3dfda9e4-834c-48a3-90ad-d9ec0aa8ab2e Boekjaar 1922, agentschappen A-G (band) 1494 http://proxy.handle.net/10648/59b901cd-713d-4a1d-bfd9-e91f62c2ad6e Boekjaar 1922, agentschappen H-S (band) 1497 http://proxy.handle.net/10648/38578eca-ff08-4078-99e0-c9a3b6d01d0f Boekjaar 1922, kantoor Amsterdam 1495 http://proxy.handle.net/10648/ff95b8cb-4ee8-4fe0-913d-7b6a2b6099f6 Boekjaar 1925, hoofdagentschap Batavia met onderafdelingen 1612 http://proxy.handle.net/10648/73cc2a2c-18be-4257-bef1-8fbb4d798d2a Boekjaar 1925, agentschap Medan (omslag) 1496 http://proxy.handle.net/10648/8620bdab-405b-40ad-9064-a72a17d56216 Boekjaar 1925, agentschappen Ampenan, Bandoeng, Cheribon, Gorontalo en Telok Betong 1498 http://proxy.handle.net/10648/71b65607-c5fb-4cdb-8404-c4703ff33b61 Boekjaar 1926, agentschappen Amoy, Bombay, Calcutta en Hongkong 1489 http://proxy.handle.net/10648/c82484fd-e7df-4a2f-a40a-0f0202195166 Boekjaar 1927, kantoor Rotterdam 1499 http://proxy.handle.net/10648/ec6f1b84-877e-4bbe-ba37-f047b399b0f7 Boekjaar 1946, agentschap Makassar (omslag) 1502 http://proxy.handle.net/10648/f63f4448-8add-4088-81fd-4706f522dac2 Boekjaar 1958, agentschappen Bandjermasin, Bandoeng, Jambi, Malang en Medan 1501 http://proxy.handle.net/10648/adab23ca-4df3-4606-9a2c-6903abbe38cc Boekjaar 1958, agentschappen Bangkok, Hongkong en Singapore 1500 http://proxy.handle.net/10648/7c844bea-dd01-4e16-b08f-b0e417d957f7 Boekjaar 1958, agentschappen Kobo, Osaka en Tokio 1503 http://proxy.handle.net/10648/abbbb368-418d-414f-9d09-58f8ecb99e27 Boekjaar 1961, agentschappen Osaka en Tokio 1504-1505 Proef-effectenbalansen 1938 2 delen 1504 http://proxy.handle.net/10648/59af8219-063f-49d2-9b1b-4698f5507a58 Deel I 1505 http://proxy.handle.net/10648/be127730-cc69-4ea7-afa7-3ca9f04378d4 Deel II
A.1.7.3.1.4. Bundels serie IV

De bundels in serie IV bevatten te overleggen specificaties en statistieken.

A.1.7.3.1.4.1. Kantoren in Nederland 1516-1754 Kantoor Amsterdam, boekjaren 1913 en 1924-1959. Niet compleet 1914, 1925-1960 14 pakken

Bevat ook enkele bundels VI.

1583 http://proxy.handle.net/10648/e3a3913d-c973-4742-a39e-086a4e5bccdf Boekjaar 1913 1528 http://proxy.handle.net/10648/e6958d64-ee65-42f5-b47e-926a1861ba54 Boekjaar 1924 1530 http://proxy.handle.net/10648/7ec24461-95a8-402e-8cd4-333f674127d0 Boekjaar 1925 1516 http://proxy.handle.net/10648/3bb38c19-b637-4a45-9623-4c9aabb0d59f Boekjaar 1927 1543 http://proxy.handle.net/10648/786d4ee8-eb5e-44fb-ac2f-3e067e983a71 Boekjaar 1928 1670 http://proxy.handle.net/10648/face5687-c1e3-4247-b9f8-73b7374b2f5a Boekjaar 1937 1671 http://proxy.handle.net/10648/33e7ffe1-f00b-413b-81b8-9fc43e0eb6fb Boekjaren 1938-1940 1672 http://proxy.handle.net/10648/1a831b55-b641-431f-b5c4-d3b976efd60b Boekjaren 1941-1943 1673 http://proxy.handle.net/10648/40a1fb90-6030-46cf-8187-a94f7c64d9e7 Boekjaren 1944-1945 1716 http://proxy.handle.net/10648/51be6f8e-60a3-4650-a207-c337e4a7fba1 Boekjaren 1946-1948 1717 http://proxy.handle.net/10648/f744393f-171e-49bb-bc42-e78b4b27d223 Boekjaren 1950-1951 1718 http://proxy.handle.net/10648/cc834ecc-70ab-4389-8f30-97134f54e686 Boekjaren 1952-1953 1753 http://proxy.handle.net/10648/f83d56b7-6f77-4bd2-bf16-fe1e564b2135 Boekjaren 1954-1955 1754 http://proxy.handle.net/10648/bbe75406-638c-4411-a8c0-5e7474c3c9f0 Boekjaren 1957-1959
1675-1755 Kantoor Rotterdam, boekjaren 1936-1960. Niet compleet 1937-1961 7 pakken

Bevat ook enkele bundels VI.

1675 http://proxy.handle.net/10648/1f976d86-1998-4974-bb53-4483d480a0e3 Boekjaar 1936 1676 http://proxy.handle.net/10648/ab87f450-27dd-43b5-9dc3-74dca06d184e Boekjaar 1937 1677 http://proxy.handle.net/10648/965c5909-561c-4632-a70f-0fb7cd1317ce Boekjaren 1938, 1942, 1944-1945 1678 http://proxy.handle.net/10648/db2872ed-43ec-456d-b6de-ca8466f94d44 Boekjaar 1940 1679 http://proxy.handle.net/10648/737d6f08-c112-46d0-bf09-0193efab7fd4 Boekjaar 1943 1719 http://proxy.handle.net/10648/9f25fd25-735d-4f2d-bb1f-07d582d077c1 Boekjaren 1946-1948, 1950-1953 1755 http://proxy.handle.net/10648/c18df057-7533-4c3a-900e-0b6a549c1272 Boekjaren 1954-1955, 1957-1960
1674-1756 Kantoor 's-Gravenhage, boekjaren 1937-1960. Niet compleet 1938-1961 3 pakken 1674 http://proxy.handle.net/10648/716f53b9-3c36-4d9b-ae45-0fb332f7b58b Boekjaren 1937-1945 1720 http://proxy.handle.net/10648/1c9f39f1-5abb-4608-93e4-fbae2a28e37b Boekjaren 1948, 1950-1953 1756 http://proxy.handle.net/10648/b76f4c5a-7ebe-4863-805b-e14899370fd3 Boekjaren 1954-1955, 1957-1960
A.1.7.3.1.4.2. Alle buitenlandse kantoren en agentschappen 1582-1597 Jaarstukken van alle buitenlandse kantoren en agentschappen over de boekjaren 1913-1923 1914-1924 10 banden en 5 pakken

De serie is na het boekjaar 1923 gesplitst. Voor het vervolg zie de rubrieken 1.1.7.3.1.4.3-1.1.7.3.1.4.4.

1582 http://proxy.handle.net/10648/c7ecb0e6-3da1-4ed4-b420-4de3c4dcbe41 Boekjaar 1913, Batavia, Hongkong, Semarang, Soerabaja, Singapore (pak) 1584 http://proxy.handle.net/10648/7b7c67fa-34f9-4650-b1c0-d580c39d34db Boekjaar 1914 (pak) 1585 http://proxy.handle.net/10648/5c7417ac-aa98-4dd2-91f1-2859a4fc01e3 Boekjaar 1915 (pak) 1586 http://proxy.handle.net/10648/9a1e0857-897f-415c-bbab-f5a65865301d Boekjaar 1916 (pak) 1587 http://proxy.handle.net/10648/1a553453-f9e6-48e8-8c33-dc17c1d1d4f6 Boekjaar 1917 (pak) 1588 http://proxy.handle.net/10648/65fd4dc9-cca0-4ee7-8113-e17363391934 Boekjaar 1918 1589 http://proxy.handle.net/10648/d39295e3-e4cb-4e06-938d-6c0530ee34fa Boekjaar 1919, deel I 1590 http://proxy.handle.net/10648/34c89aef-852d-4226-ba00-19e8e1655751 Boekjaar 1919, deel II 1591 http://proxy.handle.net/10648/d2f07d03-06ec-455d-8421-d8c9e6fe5258 Boekjaar 1920, deel I 1592 http://proxy.handle.net/10648/c188d94c-f645-4c0b-9659-34f6b3766d3d Boekjaar 1920, deel II 1593 http://proxy.handle.net/10648/2d422c09-f543-494e-9bcf-eab4843d5252 Boekjaar 1921, deel I 1594 http://proxy.handle.net/10648/43583d14-49e0-40ac-a571-5febede49297 Boekjaar 1921, deel II 1595 http://proxy.handle.net/10648/a32ad536-ed4e-4d9b-a925-b8c7888fad5a Boekjaar 1922, deel I 1596 http://proxy.handle.net/10648/7a2d227c-600f-4eec-a5c1-12973fdb9db0 Boekjaar 1922, deel II 1597 http://proxy.handle.net/10648/2586640f-7704-403d-b591-ef32de4cb331 Boekjaar 1923, Ampenan-Kobe
1598-1715 Stukken los aangetroffen in de bundels in serie IV 1922-1925, 1927, 1953 2 banden, 1 omslag en 1 stuk 1598 http://proxy.handle.net/10648/7f7489d0-7482-4910-9c72-6ff39fde8a20 Diverse voorlopige resultatenrekeningen 1922 1599 http://proxy.handle.net/10648/00b7ed58-56c2-4e51-87b3-86ab828cd9af Vergelijkende resultaten van de overzeese kantoren 1924-1925 (stuk) 1607 http://proxy.handle.net/10648/ef4a5e7a-cd2b-427b-9b18-871b7825fb66 Effecten proefbalans van het agentschap Batavia 1927 (omslag) 1715 http://proxy.handle.net/10648/ccb7126b-9ae1-4444-a674-8186e8e7b344 Bombay; records of transfer 1953
A.1.7.3.1.4.3. Agentschappen in Nederlands-Indië\Indonesië

De jaartallen bij de beschrijvingen in deze rubriek betreffen de boekjaren.

1602-1730 Agentschap Batavia/Jakarta. Niet compleet 1924-1958 9 pakken, 8 banden en 5 omslagen 1602 http://proxy.handle.net/10648/a3536c24-60eb-4a89-abba-a598c0485a12 Batavia; Algemeen Beheer 1924-1928 (omslag) 1637 http://proxy.handle.net/10648/2988eaaa-f342-4fa2-9867-816d866bd1c4 Batavia; Algemeen Beheer 1938-1939 (omslag) 1603 http://proxy.handle.net/10648/fac27c84-9860-4f1c-a5ac-1186bf8725c7 Batavia; Afdeling Arbitrage 1926-1928 1638 http://proxy.handle.net/10648/b27e07ac-aaf8-4db3-b9bf-d1fb8287bd66 Batavia; Afdeling Arbitrage 1936-1939 1604 http://proxy.handle.net/10648/76206667-d7cd-4735-86a4-9a38e74382f1 Batavia; Afdeling Binnenland (het boekjaar 1925 inclusief het agentschap Telok Betong) 1924-1925 1605 http://proxy.handle.net/10648/9d6cc761-52bf-4e9a-b5e3-27c8cd85e6c6 Batavia; Afdeling Binnenland 1926-1928 1639 http://proxy.handle.net/10648/65a2a2ed-9cca-47f6-9575-958259f4d9d2 Batavia; Afdeling Binnenland 1936-1938 1606 http://proxy.handle.net/10648/def9e72b-5860-4c30-b8ed-2a7322e6758a Batavia; Afdeling Buitenland 1924-1925 1725 http://proxy.handle.net/10648/2bd60a03-a33a-4302-b99b-012256fd5682 Jakarta directie 1954-1958 1683 http://proxy.handle.net/10648/01ad9855-e747-474b-b0c5-158c57b0d8df Jakarta directie; Algemeen Beheer 1948, 1950, 1952-1953 1684 http://proxy.handle.net/10648/ddc7d4a8-ee58-46e0-97de-ca6831e66045 Jakarta directie; Afdeling Arbitrage 1947 (omslag) 1685 http://proxy.handle.net/10648/561b31d4-e947-456d-9ebf-d128257aba2c Jakarta directie; Afdeling Binnenland 1948 (band) 1686 http://proxy.handle.net/10648/58df5378-1ca2-436c-9bed-a8e984d8200c Jakarta directie; Afdeling Buitenland 1948, 1951-1953 (omslag) 1726 http://proxy.handle.net/10648/bb2959a6-4699-4907-bdfa-c634ef85e0db Jakarta directie; Afdeling Buitenland 1954-1958 (omslag) 1687 http://proxy.handle.net/10648/3fa67fd8-ea79-4175-91c0-4271540d85ad Jakarta, agentschap 1950 (band) 1688 http://proxy.handle.net/10648/9ff22e60-e1ab-451b-a01d-6ed163a4d643 Jakarta, agentschap 1951 (band) 1689 http://proxy.handle.net/10648/8b4e628c-4206-497d-b434-1c1c3181f608 Jakarta, agentschap 1952 (band) 1690 http://proxy.handle.net/10648/a2638b68-81f1-4508-8826-f2ad1491fc05 Jakarta, agentschap 1953 (band) 1727 http://proxy.handle.net/10648/a384e9d8-4d52-4c05-8a49-768217b9e639 Jakarta, agentschap 1954 (band) 1728 http://proxy.handle.net/10648/2b5aae65-794d-49ee-a3bd-bd14ed260f31 Jakarta, agentschap 1955 (band) 1729 http://proxy.handle.net/10648/f9a12e73-b4e4-4041-922f-342a0013af76 Jakarta, agentschap 1956 (band) 1730 http://proxy.handle.net/10648/99d7d9ce-0860-47f4-b732-b923110a17a1 Jakarta, agentschap 1957-1958 1600-1721 Agentschap Ampenan 1924-1928, 1936-1939, 1946-1948, 1950-1956 4 pakken 1600 http://proxy.handle.net/10648/1278a78c-f31c-4757-80cd-c2a33dbef946 1924-1928 1634 http://proxy.handle.net/10648/cb3df10c-b2d4-466a-91e0-5917f619177b 1936-1939 1680 http://proxy.handle.net/10648/4251aa0b-9ec0-4fb8-a9f9-fd747a260818 1946-1948, 1950-1953 1721 http://proxy.handle.net/10648/b4698b0a-116f-40e7-8c8d-b31fa02dd73e 1954-1956 1635-1722 Agentschap Bandjermasin 1936-1938, 1946-1948, 1950-1958 3 pakken 1635 http://proxy.handle.net/10648/9b0c2d3e-5a70-4288-8643-e262d7f6d2be 1936-1938 1681 http://proxy.handle.net/10648/447c93cb-65df-452a-9e0d-ae2d716ec573 1946-1948, 1950-1953 1722 http://proxy.handle.net/10648/1a7d99f7-4659-46c2-99e1-4294a5bb688c 1954-1958 1601-1723 Agentschap Bandoeng 1924-1928, 1936-1938, 1947-1948, 1950-1958 4 pakken 1601 http://proxy.handle.net/10648/502ee213-0757-4c29-8536-8f57de88329d 1924-1928 1636 http://proxy.handle.net/10648/95da660d-1920-415f-bad2-872855ac4aaa 1936-1938 1682 http://proxy.handle.net/10648/df398fcd-fe6a-49ad-838d-9c759b6ad745 1947-1948, 1950-1953 1723 http://proxy.handle.net/10648/f1254700-6206-4049-bab5-deed8e500ef5 1954-1958 1608-1724 Agentschap Cheribon 1924-1928, 1936-1938, 1948, 1950-1956 4 pakken 1608 http://proxy.handle.net/10648/8318e06f-45ab-445a-9192-fcfe757bd74a 1924-1928 1640 http://proxy.handle.net/10648/1c466e94-7b7f-4be5-aee3-9e5faf93d840 1936-1938 1691 http://proxy.handle.net/10648/7166b37b-654c-4d7e-a21f-744264bf376a 1948, 1950-1953 1724 http://proxy.handle.net/10648/a5421904-2bdc-4b0e-813a-2a851613fbad 1954-1956 1692-1731 Agentschap Jakarta-Gambir 1951-1958 2 pakken 1692 http://proxy.handle.net/10648/1b3d4e49-34e0-4c3d-a893-54de13a56e5b 1951-1953 1731 http://proxy.handle.net/10648/18bc4e25-7c15-48b8-bbd0-ab87a3738282 1954-1958 1641-1732 Agentschap Jambi 1936-1939, 1950-1958 3 pakken 1641 http://proxy.handle.net/10648/c6cf321e-d930-40db-9703-d3cf1845a9cd 1936-1939 1693 http://proxy.handle.net/10648/20300f33-4def-4ec3-8c82-f98e6b71fa1f 1950-1953 1732 http://proxy.handle.net/10648/235252e3-0008-4738-903e-4adaddddadce 1954-1958 1609-1642 Agentschap Gorontalo 1924-1928, 1936-1939 2 pakken 1609 http://proxy.handle.net/10648/4d00228b-ccbf-4ac8-b833-6dbdef69e04d 1924-1928 1642 http://proxy.handle.net/10648/420bb221-5fd9-4c23-ab9b-ce0c8ce48180 1936-1939 1610-1733 Agentschap Makassar 1924-1928, 1936-1938, 1946-1948, 1950-1957 4 pakken 1610 http://proxy.handle.net/10648/68f813b6-dc47-4595-ba2c-5b23c3663cdb 1924-1928 1643 http://proxy.handle.net/10648/10bb89bf-5471-4051-a48f-c47de8708baf 1936-1938 1694 http://proxy.handle.net/10648/127ebe81-bcc1-4486-90ce-9800656f6323 1946-1948, 1950-1953 1733 http://proxy.handle.net/10648/8721ec36-41de-4bcc-81ac-2da59705a35f 1954-1957 1644-1734 Agentschap Malang 1938, 1948, 1950-1958 3 pakken 1644 http://proxy.handle.net/10648/a09a3ace-e083-4cd4-a8a0-f87d70f36871 1938 1695 http://proxy.handle.net/10648/92d60876-e16f-433b-9d90-4e5b143fee06 1948, 1950-1953 1734 http://proxy.handle.net/10648/3b5beebe-a546-4c49-af32-79396543db43 1954-1958 1611-1735 Agentschap Medan 1924-1928, 1936-1939, 1946-1948, 1950-1958 4 pakken 1611 http://proxy.handle.net/10648/eca187a9-7cd1-48a5-a71d-107a78f00776 1924-1928 1645 http://proxy.handle.net/10648/5cce2a3b-53be-42da-be4a-1c191eada3fb 1936-1939 1696 http://proxy.handle.net/10648/6e954ccf-ec66-4a94-8b57-b4e6c94a88a2 1946-1948, 1950-1953 1735 http://proxy.handle.net/10648/7a6c73a8-7b22-4e8a-b183-c11bf5161119 1954-1958 1613-1646 Agentschap Menado 1924-1928, 1936-1938 2 pakken 1613 http://proxy.handle.net/10648/1ca98641-670a-4c86-a04a-8442009f8ee8 1924-1928 1646 http://proxy.handle.net/10648/020c4748-3932-416a-9bc1-48bf5ce6dcb7 1936-1938 1614-1736 Agentschap Palembang 1924-1927, 1936-1939, 1947-1948, 1950-1958 4 pakken 1614 http://proxy.handle.net/10648/434179f3-571a-4812-b1d2-634d7cccc7d0 1924-1927 1647 http://proxy.handle.net/10648/fb80bd03-e049-43ae-96ab-2e04e855e248 1936-1939 1697 http://proxy.handle.net/10648/0eb71b89-d079-4797-97a5-cfe270bd5970 1947-1948, 1950-1953 1736 http://proxy.handle.net/10648/e2026570-3d67-4c30-8f55-e0e28236290d 1954-1958 1648 http://proxy.handle.net/10648/268c7e3d-84d3-4245-823f-6407226f862c Agentschap Pasoeroeran 1927 1 pak 1615-1698 Agentschap Pekalongan 1924-1927, 1936-1938, 1947 3 pakken 1615 http://proxy.handle.net/10648/4b62a337-4316-4a70-b5c1-7bd8d251fbfa 1924-1927 1649 http://proxy.handle.net/10648/7f0e9c8d-4c48-4284-8b7c-0f6f7ace0ad5 1936-1938 1698 http://proxy.handle.net/10648/4469c7b4-db98-4ac4-9acc-877ca0255c66 1947 1650-1737 Agentschap Pontianak 1936-1939, 1946, 1950-1958 3 pakken 1650 http://proxy.handle.net/10648/386a130e-75e0-41a2-9e72-1ad5b5974f2a 1936-1939 1699 http://proxy.handle.net/10648/fcd2bb90-82ff-451b-b6c5-cfd647d343e8 1946, 1950-1953 1737 http://proxy.handle.net/10648/cf3947e4-8d0f-43d8-b82f-7b9efefcebba 1954-1958 1616-1738 Agentschap Probolinggo 1924-1927, 1936-1938, 1948, 1950-1958 4 pakken 1616 http://proxy.handle.net/10648/d7a41d43-e160-404f-9645-5c372a6d73ef 1924-1927 1651 http://proxy.handle.net/10648/03ef3a02-b710-4d8d-9b51-da931637a156 1936-1938 1700 http://proxy.handle.net/10648/89c2bb97-9435-4457-b39b-e43168a9d782 1948, 1950-1953 1738 http://proxy.handle.net/10648/a44e02bc-558e-4756-b0b1-3e223b57aac0 1954-1958 1617-1739 Agentschap Semarang 1924-1927, 1936-1938, 1946-1948, 1950-1958 4 pakken 1617 http://proxy.handle.net/10648/6658968b-f8d2-4c2c-aa16-8d3b31d4485f 1924-1927 1652 http://proxy.handle.net/10648/4111c11f-fd2d-49be-aadd-c77b7dda58b1 1936-1938 1701 http://proxy.handle.net/10648/5aacbe4f-5325-4b09-be99-94a6f6b9b9bf 1946-1948, 1950-1953 1739 http://proxy.handle.net/10648/46e42047-0e72-4bbf-b65d-8bf24dbcefdb 1954-1958 1618-1740 Agentschap Soerabaja 1924-1927, 1936-1938, 1946, 1948, 1950-1958 6 pakken 1618 http://proxy.handle.net/10648/32d9bf3f-91de-4d83-bf52-b52bf8b63682 1924-1927 1653 http://proxy.handle.net/10648/bf46d585-6578-48c4-aded-3b9a58fa402a 1936, deel I en II, 1937-1938 deel I 1654 http://proxy.handle.net/10648/12aacbfa-0027-4821-a7ca-dd970bafbd8b 1937-1938, deel II 1702 http://proxy.handle.net/10648/b348379a-2e7e-4d3d-af1f-bc5346de9328 1946, 1948, 1950 1703 http://proxy.handle.net/10648/261850c3-d94d-44ce-9ff3-148224426fc1 1951-1953 1740 http://proxy.handle.net/10648/5fa6c3cc-46a9-48aa-bcca-25e83fa12bc0 1954-1958 1655 http://proxy.handle.net/10648/613df8ef-2d37-435c-b47e-20b95bff7aa7 Agentschap Tandjung Balei 1939 1 pak 1619-1656 Agentschap Tegal 1924-1927, 1936-1938 2 pakken 1619 http://proxy.handle.net/10648/e669639d-e9b3-4a41-bc25-916920e88223 1924-1927 1656 http://proxy.handle.net/10648/9c061509-472a-4553-84b4-06e75ed64d57 1936-1938 1620-1741 Agentschap Telok Betong (zie ook inv.nr 1604 in de serie onder het agentschap Batavia in deze rubriek) 1925-1927, 1936-1938, 1950-1958 4 pakken 1620 http://proxy.handle.net/10648/267756ca-b7bd-4525-87a3-a1cf5d15ba3b 1925-1927 1657 http://proxy.handle.net/10648/7e2dae95-9bdf-489f-be31-d4333a0379af 1936-1938 1704 http://proxy.handle.net/10648/c874cc37-e0bd-4956-b6a6-61892c40e8eb 1950-1953 1741 http://proxy.handle.net/10648/9c1c4bff-62d1-4324-93e5-9f3295296b88 1954-1958 1621-1658 Agentschap Tjilatjap 1924-1927, 1936-1938 2 pakken 1621 http://proxy.handle.net/10648/7a7ec0d0-c049-40d4-9aa4-75f19ce40b9e 1924-1927 1658 http://proxy.handle.net/10648/fefd2551-24b0-4732-b5b4-e312fdb491d1 1936-1938 1622-1659 Bijkantoor Weltevreden 1924-1927, 1936-1937 2 pakken 1622 http://proxy.handle.net/10648/928db0e8-7c62-4441-bc32-fa94a5941e11 1924-1927 1659 http://proxy.handle.net/10648/7ad09bdb-1bb3-41b6-b257-0ca75038bf6c 1936-1937
A.1.7.3.1.4.4. Overige agentschappen in Azië

De jaartallen bij de beschrijvingen in deze rubriek betreffen de boekjaren.

1623-1705 Agentschap Amoy 1924-1928, 1937-1940, 1946-1948 3 pakken 1623 http://proxy.handle.net/10648/d71cb6c5-bd71-4ba5-80c7-67d918f57a6a 1924-1928 1660 http://proxy.handle.net/10648/ecc24774-0f23-4ad1-bfea-23468280fb7f 1937-1940 1705 http://proxy.handle.net/10648/a9ea76c4-5d84-4792-9d73-ca1e0ccc1402 1946-1948 1706-1743 Agentschap Bangkok 1950-1962 3 pakken 1706 http://proxy.handle.net/10648/b325f6a6-ae1a-4c0f-9eb3-e9dbaa52d22b 1950-1953 1742 http://proxy.handle.net/10648/6eded39b-7a48-4660-8852-911bbe030766 1954-1957 1743 http://proxy.handle.net/10648/9f8ade3a-e924-4185-8557-fab3535e3213 1958-1962 1624-1707 Agentschap Bombay 1924-1928, 1937-1948, 1950-1953 4 pakken 1624 http://proxy.handle.net/10648/aad44c15-afbf-44dc-b311-cff7b9c184c3 1924-1928 1661 http://proxy.handle.net/10648/9a862ef0-07f3-4a2e-b77d-f19c1c98dbeb 1937-1941 1662 http://proxy.handle.net/10648/38fec705-4b0d-4225-8aa6-59ea8a62c407 1942-1945 1707 http://proxy.handle.net/10648/3a8bdf2c-e4f2-42bf-8253-1baf1653cc8e 1946-1948, 1950-1953 1625-1708 Agentschap Calcutta 1924-1928, 1937-1948, 1950-1953 3 pakken 1625 http://proxy.handle.net/10648/b6550b03-de12-443f-b1ad-02e6326b68df 1924-1928 1663 http://proxy.handle.net/10648/5781567a-ed99-45df-95ca-db4f79b5e028 1937-1945 1708 http://proxy.handle.net/10648/eb3d5bef-1d33-4f33-b76e-7e8fb2718bfb 1946-1948, 1950-1953 1626-1746 Agentschap Hongkong 1924-1928, 1937-1939, 1946-1948, 1950-1962 6 pakken 1626 http://proxy.handle.net/10648/d93dc64f-98d1-4ce9-8167-3806c6e30bec 1924-1928 1664 http://proxy.handle.net/10648/4b3c21f7-a67b-40cb-b938-b937803f5524 1937-1939 1709 http://proxy.handle.net/10648/5137b75b-3264-474d-af86-eb1d7c68a51e 1946-1948, 1950-1953 1744 http://proxy.handle.net/10648/a072aee2-a75a-4f49-8396-342ab696c0ac 1954-1955 1745 http://proxy.handle.net/10648/9ae4128b-905c-413e-94a2-d2690e2d72bf 1956-1958 1746 http://proxy.handle.net/10648/2c66200f-ba9e-4412-8014-725def4374b5 1959-1962 1627-1747 Agentschap Kobe 1924-1928, 1937-1939, 1948, 1950-1957 4 pakken 1627 http://proxy.handle.net/10648/e33bbedf-1bda-4ae8-bfc2-2b47bb3c1e63 1924-1928 1665 http://proxy.handle.net/10648/da3bb56d-9de8-4243-91f2-8c1f4fdc2dac 1937-1939 1710 http://proxy.handle.net/10648/30a21453-0bf8-4455-9512-0e588f8a3581 1948, 1950-1953 1747 http://proxy.handle.net/10648/34788034-56f8-48c1-b285-6361c7d98876 1954-1957 1666-1711 Agentschap Manilla 1938-1939, 1946-1948 2 pakken 1666 http://proxy.handle.net/10648/15af741b-88d5-4729-8262-c11a38abf394 1938-1939 1711 http://proxy.handle.net/10648/eb460e36-87d6-4b32-ab97-538bd89d8c7b 1946-1948 1748 http://proxy.handle.net/10648/b4d4db40-bc4c-4933-b8e8-fda3ad76e1f1 Agentschap Osaka 1954-1962 1 pak 1629-1712 Agentschap Shanghai 1924-1928, 1937-1939, 1946-1948 3 pakken 1629 http://proxy.handle.net/10648/4b2ae77a-dfd0-4c66-8546-50fd40e847d4 1924-1928 1667 http://proxy.handle.net/10648/1be201e9-10fc-4dd5-9ea0-f846982f82f6 1937-1939 1712 http://proxy.handle.net/10648/c9da5221-7e2a-43c3-8666-b96e7e280154 1946-1948 1628-1750 Agentschap Singapore 1924-1928, 1937-1939, 1945-1948, 1950-1962 5 pakken 1628 http://proxy.handle.net/10648/04dcfbf0-f616-4a2e-af79-874f9580a75d 1924-1928 1668 http://proxy.handle.net/10648/5097b959-dab5-441d-9f3e-0e5548f7ff0e 1937-1939, 1945 1713 http://proxy.handle.net/10648/5ff2b3f1-cff0-4a21-8947-0321fd305bda 1946-1948, 1950-1953 1749 http://proxy.handle.net/10648/7e29db12-a107-4ae8-873e-b69da92b90ba 1954-1957 1750 http://proxy.handle.net/10648/74b7072f-ca73-4d5f-988f-b85bbc4318c6 1958-1962 1630 http://proxy.handle.net/10648/540b4dd8-796a-49ce-b62f-7d84d7c5ff59 Agentschap Swatow (Shantou) 1924-1927 1 pak 1631-1752 Agentschap Tokio 1926-1928, 1937-1939, 1948, 1950-1962 5 pakken 1631 http://proxy.handle.net/10648/39f27229-1d2b-4be7-b0a0-626a40fe6418 1926-1928 1669 http://proxy.handle.net/10648/7f8637e8-4828-4538-aa77-c3ee053af44d 1937-1939 1714 http://proxy.handle.net/10648/44d5513f-be8b-4acd-bbf4-8850e0c264a7 1948, 1950-1953 1751 http://proxy.handle.net/10648/a0593743-65b7-4190-aa81-7e865252a0b3 1954, 1957 1752 http://proxy.handle.net/10648/b3874350-3834-4ae4-97f4-94f527bb2dc6 1955-1956, 1958-1962 1632 http://proxy.handle.net/10648/5a6889e9-4ec1-4268-b287-0e061b531b5b Agentschap Yokohama 1926-1927 1 pak
A.1.7.3.1.5. Bundels serie V

De inhoud van de bundels in serie V bevatten stukken betreffende remises, wisselzaken en effectenzaken. Zij zijn gesplitst in bundels Va: afgiften, wissels, cheques, vreemd bankpapier, incassi, kredieten en wisselcontracten en bundels Vb: statistische overzichten. Van deze serie zijn slechts enkele bundels overgeleverd.

1757 http://proxy.handle.net/10648/13bd65f3-b24d-44e9-9d79-2ddd0e29e58e Agentschap Bombay 1942-1944 1 pak 1758 http://proxy.handle.net/10648/ab2a316a-4a78-4f79-baac-aac8aab94463 Agentschappen Bangkok, Hongkong, Osaka, Singapore en Tokio 1961 1 pak
A.1.7.3.2. Dienstreizen van directieleden 2470 http://proxy.handle.net/10648/2170f446-e3b7-47a5-b206-dbe440c532c6 Circulaire met aantekeningen betreffende economische mogelijkheden opgesteld door G. Vermey, onderdirecteur te Batavia, naar aanleiding van een reis door de Krawangse en de Preanger regentschappen op Java 1922 1 stuk 1868 http://proxy.handle.net/10648/07669530-706a-433b-850c-19a4c9c74c13 Stukken betreffende een reis van G.A. Dunlop naar de Verenigde Staten van Amerika en Azië 1923 1 omslag 1869-1879 Stukken betreffende een reis van G.A. Dunlop naar de Verenigde Staten van Amerika en Azië 1925-1927 5 pakken en 5 omslagen 1872 http://proxy.handle.net/10648/0274a305-8d3d-46a6-81c7-2ad7a6ebfd0f Diverse stukken uit het reisdossier van G.A. Dunlop 1925-1927 1876 http://proxy.handle.net/10648/c7601f40-3cee-4dff-8f09-328de710062c Notulen van de directievergaderingen, gezonden aan G.A. Dunlop 1926 (omslag) 1871 http://proxy.handle.net/10648/0680aea9-ed16-4b14-b2f5-6fae97abf673 Brieven gezonden aan G.A. Dunlop. Met inhoudopgave 1926-1927 (omslag) 1869 http://proxy.handle.net/10648/029244dd-e9b8-4cc2-8f42-a21c191c5d5c Brieven en rapporten van G.A. Dunlop aan Amsterdam. Met inhoudopgave 1926-1927 1870 http://proxy.handle.net/10648/2b85de70-1978-498f-b9f5-11fe3defa36c Kopieboeken van de brieven van G.A. Dunlop aan Amsterdam, inhoudelijk gelijk aan inv.nr 1869 1926-1927 1874 http://proxy.handle.net/10648/4f290c73-977d-41a5-b8bf-45253418b4b7 Brieven van Amsterdam aan G.A. Dunlop 1926-1927 1875 http://proxy.handle.net/10648/ce3a4dcf-5acc-4daf-8483-23afdd1c3799 Kopieën, gezonden aan G.A. Dunlop, van de correspondentie aan de diverse agentschappen 1926-1927 1879 http://proxy.handle.net/10648/4703d26a-dc77-4783-a1cf-b95256fde87e Kranten- en tijdschriftartikelen 1926-1927 (omslag) 1877 http://proxy.handle.net/10648/670ce87f-327b-4126-9e32-25c02f3cdf5a Weekoverzichten van ontvangen brieven van de agentschappen en van door de directie genomen beslissingen, gezonden aan G.A. Dunlop 1926-1927 (omslag) 1873 http://proxy.handle.net/10648/00eebd25-b19f-4f8d-9d75-79d41d27c733 Correspondentie met G.A. Dunlop tijdens zijn oponthoud in Jeruzalem wegens ziekte 1927 (omslag) 2286 http://proxy.handle.net/10648/55760676-567c-415c-a585-78a19ceda635 Rapporten van directeur Braakensiek van Schöne's Essayeurs-inrichting en Handel in Edele Metalen, uitgebracht aan de directie van de NIHB te Batavia, naar aanleiding van een reis naar Cochin-China (zuidelijk deel van Vietnam), China en Japan, met een verslag van de politieke en economische situatie 1928 1 omslag 2281-2284 Stukken betreffende een reis van G. Vermey, F.H. Knottenbelt en L. Smits naar India, China en Japan om de consequenties na te gaan van de veranderingen op politiek en economisch gebied, met name ten aanzien van de suikerteelt en -handel 1931-1932 1 pak en 3 omslagen 2281 http://proxy.handle.net/10648/05350d7f-ef86-42fc-a47c-2e64185157dd Correspondentie van G. Vermey 1931-1932 2282 http://proxy.handle.net/10648/c5a14ea7-2f3b-416c-bbaa-efc7710882dc Minuut-reisverslag, met bijlagen 1932 2283 http://proxy.handle.net/10648/798304e3-142d-4a0d-94f8-30bf8afddda0 Reisverslag, met bijbehorende correspondentie 1932 (pak) 2284 http://proxy.handle.net/10648/4dc05896-e657-4a47-b67c-179e21e9a54b Eindrapport van G. Vermey en een rapport met commentaar van, waarschijnlijk, een directielid 1932 2289 http://proxy.handle.net/10648/f0b0e95f-df08-4442-8203-c8204dae7576 Rapport van G. Velthorst, agent te Bombay, van een reis naar Karachi ter beoordeling van de mogelijkheid van opening van een agentschap aldaar; met bijlagen 1933 1 omslag 2287 http://proxy.handle.net/10648/b7619bce-546f-4fa9-a5e9-4db1f672cd64 Rapport van G.J. Jöbsis van bezoeken aan de agentschappen in Nederlands-Indië, met bijbehorende correspondentie 1933 1 omslag 1880 http://proxy.handle.net/10648/510c10d7-3008-422d-91c0-193f1d62124b Rapporten van G.A. Dunlop naar aanleiding van een reis naar Nederlands-Indië 1933-1934 1 omslag 2290 http://proxy.handle.net/10648/397e1e01-e281-4ea5-83ca-5e20afa7ebe9 Rapporten van C. Stigter naar aanleiding van een reis naar de Filippijnen, Frans Indo-China en Thailand; met bijlagen 1933-1934 1 omslag 2291 http://proxy.handle.net/10648/ed9a2363-a7d2-48e3-ada5-39791d47092d Rapporten van C.G. Riem, agent te Shanghai, naar aanleiding van een reis naar Foochow, Formosa en Swatow in Zuid-China; met bijlagen 1934 1 omslag 2292 http://proxy.handle.net/10648/d03cff9a-a85b-4deb-a57a-6561f49ada64 Rapporten van C.G. Riem, agent te Shanghai, naar aanleiding van een reis naar Tsingtao, Tientsin, Dairen en Chefoo in Noord-China; met bijlagen 1934 1 omslag 2288 http://proxy.handle.net/10648/e84778c1-a148-47a2-bee7-e86fe4a97ba3 Rapporten van G.J. Jöbsis naar aanleiding van reizen naar Soerabaja; met bijlagen 1934, 1936 1 omslag 2293 http://proxy.handle.net/10648/ea5d89c3-5b63-4c1a-b414-bc7ac9175da7 Rapport van C. Stigter naar aanleiding van een reis naar Kanton (Guangzhou), met bijbehorende correspondentie 1935 1 omslag 2294 http://proxy.handle.net/10648/6430350f-e294-4bd9-aec8-1af7c4c6146c Rapport van B.J. Israël, agent te Amoy, naar aanleiding van een bezoek aan de Chinese en Japanse agentschappen 1936 1 stuk 2295 http://proxy.handle.net/10648/a4b5cc25-19a2-4069-bcee-d6802239b69e Rapport van B.J. Israël, agent te Amoy, naar aanleiding van een bezoek aan Manilla; met bijlagen 1936 1 omslag 2297 http://proxy.handle.net/10648/d3e454bb-9278-4993-aefe-7c8034235c93 Rapport van J.M.E. Nikkels naar aanleiding van een reis naar de Filippijnen 1937 1 stuk 2298-2301 Stukken betreffende een reis van G.A. Dunlop naar Indonesië 1951 4 omslagen 2298 http://proxy.handle.net/10648/0b00154b-0235-4b53-b927-513eeb4e9838 Correspondentie van en met G.A. Dunlop 2299 http://proxy.handle.net/10648/4319659c-0b2c-49e9-a8b5-702f3715b367 Lijsten van door G.A. Dunlop meegenomen stukken 2300 http://proxy.handle.net/10648/824518c6-8973-45bc-b768-91360b1fbf9e Lijst van door G.A. Dunlop afgelegde bezoeken en aantekeningen van gehouden gesprekken 2301 http://proxy.handle.net/10648/8e1cbfa8-f108-41cb-98b6-b60372d0ff86 Reisrapport, met concept 261 http://proxy.handle.net/10648/514cc30d-8840-4bd8-bdd6-1d13d886dfb8 Rapport van een bezoek van H.E. Moquette aan de Bankers' Association for Finance and Trade (BAFT)-meeting in Virginia Beach 1955 1 stuk 2196 http://proxy.handle.net/10648/e064e506-8fcd-45f6-8299-c514ff4b5901 Rapporten van de reizen van G. Lulof naar Jakarta; met bijlagen 1957 1 omslag A.1.7.3.3. Agentschappen in Indonesië 1090 http://proxy.handle.net/10648/03c8c74f-5bff-47ea-af60-1c83084bd003 Agenda en notulen van een bespreking tussen de directie en de hoofdagent betreffende de inrichting van de werkzaamheden van het hoofdagentschap in Nederlands-Indië 1863 1 katern 1107 http://proxy.handle.net/10648/e00ce7d7-70c0-4340-a84d-07b894291ad7 Bijeengebonden stukken bevattende een instructie voor de hoofdagent, een reglement van orde voor het hoofdagentschap, een provisietarief voor het hoofdagentschap, een volmacht verleend door de directie aan hoofdagent N.P. van den Berg, een instructie voor de agent te Soerabaja, notulen van besprekingen van de directie met de hoofdagent d.d. 14 september 1870, een regeling van het tractement van het personeel van de Indische kantoren, bijhorende correspondentie en een notitie met opmerkingen over het reglement van orde 1863-1865, 1870 1 pak 640 http://proxy.handle.net/10648/5ceb1bc9-b229-4fea-8003-9de9263905ce Notulen van een vergadering van G.A. Dunlop, G. Vermey, E.G.J. Gimbrère, G. Oosterhof en G.J. Jöbsis betreffende de liquiditeitsproblemen van de overzeese kantoren, met een nota en een verslag van G. Vermey, onderdirecteur te Batavia 1922 1 omslag 2469 http://proxy.handle.net/10648/11ff5fa2-6868-4766-986e-13f8e6b4e282 Circulaires van G. Vermey, onderdirecteur te Batavia, aan de agenten van de overzeese kantoren betreffende benodigde bezuinigingen binnen het ambtelijk apparaat 1922 1 omslag 2206 http://proxy.handle.net/10648/61c7c9e0-d73f-473a-997a-d554ddffec73 Correspondentie betreffende plannen tot herindeling van de ressorten van de bank op Java 1933 1 omslag 1900 http://proxy.handle.net/10648/fab0aee7-33a4-4e5a-97f3-37533a374347 Stukken betreffende de bedrijfsvoering bij de agentschappen 1937-1940, 1946-1948 1 omslag 242 http://proxy.handle.net/10648/8cf5cde4-6deb-425d-87bf-1896bea34421 Weekrapport van het hoofdagentschap Batavia en notulen van vergaderingen van de Indische banken bij de Javase Bank betreffende de oorlogssituatie 1941 dec-1942 feb 1 omslag 1284 http://proxy.handle.net/10648/a10a9d8c-8503-4182-a09c-2dff5d688e21 Rapport betreffende de voortgang van de liquidatie van vijandige banken op Java, opgesteld door Hiroshi Yamamoto en overhandigd aan G.A.Ph. Weijer te Tokio in januari 1946 1944 1 stuk

G.A.Ph. Weijer was voorzitter van de Ondernemersraad voor Nederlands-Indië. Zijn archief bevindt zich in het Nationaal Archief (toegang 2.21.183.95). Zie met name inv.nrs 37 en 47. Ook het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft archief van hem in de bijzondere collecties 420 en 528.

1904 http://proxy.handle.net/10648/0864a1a8-fe10-4798-be63-858bc10057ad Stukken betreffende het weer opstarten van het hoofdagentschap 1945 1 omslag 1283 http://proxy.handle.net/10648/e8117d55-a429-4198-865e-5ac1ffa1ff30 Verslag van (waarschijnlijk) C.J. Endert, directeur te Batavia, van de gebeurtenissen in Batavia in de periode 1 maart 1942 tot circa december 1945, met onder meer een rapport van de liquidatie van de bank, circulaires gezonden door de Japanse liquidateur van de banken, een verkorte balans per 10 oktober 1945 en een staat van debiteuren tot deze datum 1945 1 omslag 1129 http://proxy.handle.net/10648/ed048b14-8a35-4c86-992a-fb28c779cfc7 Conceptnota's betreffende de te nemen maatregelen om het bankwezen in Nederlands-Indië in staat te stellen zijn taak te hervatten; met bijlagen 1946-1947 1 omslag 231-240 Verslagen van de jaarlijkse besprekingen van de directie te Amsterdam met de directeur in Nederlands-Indië/Indonesië over de gang van zaken; met bijlagen. De jaren 1953-1955 met klappers 1947-1956, 1958 10 omslagen 231 http://proxy.handle.net/10648/868b9495-6036-4987-adb9-4e8c7c7048dd 1947-1951 232 http://proxy.handle.net/10648/93f98cbe-5879-4a16-9be2-720ca9920462 1952 233 http://proxy.handle.net/10648/0995e614-2b14-4bc1-b6d8-a1d60baa5c4d 1953 mei-jun 234 http://proxy.handle.net/10648/821b013b-b75f-49a4-b4ab-1c75ddfa1805 1953 okt-nov 235 http://proxy.handle.net/10648/6ea877d6-c9db-4749-ac7d-16b75e7e3561 1954 236 http://proxy.handle.net/10648/5112886b-44bc-4722-ad90-8cac3271911b 1955 237 http://proxy.handle.net/10648/789e4b44-b825-4bd4-9a95-ad22d4e09bb6 1956 jan-apr 238 http://proxy.handle.net/10648/535413ca-4413-46f8-801a-c669f246ed8b 1956 mei-jun 239 http://proxy.handle.net/10648/db7a9cdb-bfdc-4c22-88e4-acf9f7291216 1956 nov 240 http://proxy.handle.net/10648/fcdc1d5b-80b0-469a-8135-baeb1f594616 1958 963-969 Weekrapporten van het Directoraat Indonesië in Jakarta 1950-1952, 1955 2 pakken 963 http://proxy.handle.net/10648/7917a717-e7c3-441b-b823-07e3c519a5b2 1950 sep-1952 969 http://proxy.handle.net/10648/a48686b8-7fa2-4ac9-9be1-7bfc52da7304 1955 2098-2100 Correspondentie betreffende de betrekkingen met de Javasche Bank, vanaf 1952 Bank Indonesia 1951-1961 3 omslagen 2098 http://proxy.handle.net/10648/ebbaac4f-2c52-41d6-b4e4-cea84b665f3e Algemeen 1951-1961 2099 http://proxy.handle.net/10648/47561e78-ad63-4a1e-a81c-d4909c1e96fc Herdiscontering en discontokrediet 1951-1958 2100 http://proxy.handle.net/10648/cc78c23c-3498-480b-8718-1b50a6a353af Wettelijk statuut voor de Bank Indonesia, met wijzigingen 1952-1954, 1959 2726 http://proxy.handle.net/10648/e96fed35-06c0-4291-b459-37ae26570063 Beschrijving van de technische en administratieve werkzaamheden van het veem- & afscheepbedrijf te Soerabaja. Nota, in tweevoud, met voorbeeldformulieren 1953 1 omslag 2195 http://proxy.handle.net/10648/85e717fc-0aea-41bc-ad03-09e4a65e6ce2 Financieel-economisch-monetaire maandrapporten opgemaakt door het Directoraat Indonesia ten behoeve van de kantoren buiten Indonesië 1954 1 omslag 1131 http://proxy.handle.net/10648/515728f6-2645-43f3-9855-b77f0f071b1d Stukken betreffende de uitvoering van de Wet Toezicht Kredietwezen en de daaruit volgende aanvraag en verlening van een banklicentie 1955-1957 1 omslag
A.1.7.3.4. Overige agentschappen in Azië A.1.7.3.4.1. Amoy (Xiamen) 1248 http://proxy.handle.net/10648/6205cede-ceeb-4aa3-ace3-489b6b01d8d2 Stukken betreffende de politieke toestand in Amoy tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, uitmondend in opheffing van het agentschap 1945-1949 1 omslag

Een brief d.d. 6 november 1945 bevat bijlagen met getuigenissen van de Japanse inname na 8 december 1941.

1120 http://proxy.handle.net/10648/8b933b4f-b592-4d9a-8d9a-8c06c4dda87b Stukken betreffende de heropening van het agentschap en de registratie bij het Chinese Ministerie van Financiën 1946-1948 1 omslag
A.1.7.3.4.2. Bangkok 992-1803 Economische en politieke weekberichten 1959-1962 1 pak en 1 omslag 992 http://proxy.handle.net/10648/e182b6cc-bcb4-4115-868a-992f2f5493bf Economisch 1959 1803 http://proxy.handle.net/10648/66691383-0cc8-4377-a605-f11dffc4c42f Politiek, vanaf 1960 economisch en politiek 1959-1962 (pak) 948-2246 Stukken betreffende de afwikkeling van het faillissement van Pandely George Alexiadhes 1953-1967 5 omslagen 2243 http://proxy.handle.net/10648/c8ef5a99-5fe3-4fd3-9326-2045bd0cfdc3 Lading aan boord van het ss Robert, verkocht door Alexiadhes; rechtszaak aangespannen door de koper 1954-1955 2244 http://proxy.handle.net/10648/bdee6df2-872d-48f2-a643-99109424e809 Dossier afkomstig van A. Noë, agent te Bangkok 1953-1955, 1961-1963 2245 http://proxy.handle.net/10648/22b672ed-b99d-447b-9636-509f518221f9 Correspondentie met de Bank of Alexandria betreffende door Alexiadhes afgegeven bankgaranties 1964-1965 2246 http://proxy.handle.net/10648/cf345217-ec5e-496d-95a0-ac4ee3ce9dd2 Stukken afkomstig van Th.F.A. ter Haar betreffende de definitieve afhandeling van het faillissement 1954, 1964-1967 948 http://proxy.handle.net/10648/698aeae9-9183-4f90-826b-b43bcab94164 Correspondentie met een advocaat betreffende het bankroet van Alexiadhes 1964 1807 http://proxy.handle.net/10648/67e3190d-308a-4891-b8b3-578d4e3019ea Bangkok Bulletin, weekrapporten betreffende politieke en economische aangelegenheden 1961 jul-dec 1 omslag

Deels overlappend met inv.nr 1803 in deze rubriek.

947 http://proxy.handle.net/10648/a43c984d-881d-431a-9f38-fa3c9921f99c Correspondentie betreffende een rechtszaak gevoerd tegen Kwang Soon Lee Rice Mill Co Ltd 1961-1966 1 pak 1867 http://proxy.handle.net/10648/076a33d4-cdff-47dd-982f-ac36acb0b46a Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van veldmaarschalk Sarit Thanarat 1964-1965 1 omslag 950 http://proxy.handle.net/10648/0a0c9642-1c4c-4b5c-a882-7de21096c9b1 Memorandum van Tj. van Gulik betreffende uitstaande zaken van vroegere buitenkantoren 1964 1 stuk

Betreft onder andere de kwesties betreffende Kwan Soon Lee Rice Mill en veldmaarschalk Sarit Thanarat.

A.1.7.3.4.3. Hongkong 2465 http://proxy.handle.net/10648/0b5a0778-6438-44b8-b87e-0cd6277427ae Brief betreffende het zenden van de test key aan the Chase National Bank te Colon (Panama) 1939 1 stuk A.1.7.3.4.4. Kobe 1052 http://proxy.handle.net/10648/9a438019-fcf4-4e6b-85eb-242b6c1db85c Correspondentie tussen G.A. Dunlop en C.W. Brand betreffende het weer opstarten van het agentschap te Kobe 1946-1947 1 omslag A.1.7.3.4.5. Londen, vertegenwoordiger 2473 http://proxy.handle.net/10648/5e1a10e5-2290-475f-b3b8-4d9a03be435b Correspondentie tussen C. Stigter en G.A. Dunlop betreffende de eerste contacten na de Tweede Wereldoorlog, met name over het lot van diverse directie- en personeelsleden 1944-1946 1 omslag 2734 http://proxy.handle.net/10648/85719b4d-46e4-4505-9751-04582b3ce22b Verslag van C. Stigter betreffende zijn ervaringen als vertegenwoordiger van de bank te Londen over de jaren 1939-1946, met verkorte versie in het Engels 1972 1 omslag A.1.7.3.4.6. Manilla 2296 http://proxy.handle.net/10648/580afb77-e7ea-4a7e-a1d8-217e91af3bae Correspondentie met C. Stigter en J.M.E. Nikkels betreffende de opening van een agentschap in Manilla 1936-1937 1 omslag 2783 http://proxy.handle.net/10648/829c06f7-7c86-4faa-b656-60db7a6cfa5f Stukken betreffende tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren geraakte banktegoeden van rekeninghouders en eventuele mogelijkheden tot compensatie 1946-1950 1 omslag 2319 http://proxy.handle.net/10648/6fade990-e554-4531-8c9f-185dfb9f7e42 Correspondentie betreffende in te dienen claims wegens oorlogsschade 1946, 1948, 1951 1 omslag 2722 http://proxy.handle.net/10648/6d94ce5b-3428-4781-af34-9703c306268a Register van uitgegeven aandelen Harmsen Verwey & Dunlop NV, bijgehouden te Manilla 1947 1 deel A.1.7.3.4.7. New York, vertegenwoordiger 2753 http://proxy.handle.net/10648/4c083051-4f78-48c2-8e81-9ea6695301aa Stukken betreffende de administratie inzake de American Overseas Financial Corporation (AMOFCO), afkomstig van de vertegenwoordiger te New York 1963-1967 1 omslag

Zie ook rubriek A.1.3.1.3.10., inv.nrs 1032-1034 en rubriek A.4.1., inv.nrs 1035-1037 en 476.

A.1.7.3.4.8. Shanghai 1122 http://proxy.handle.net/10648/7cf9ccfd-5f00-492e-8096-09fc9af050f1 Stukken betreffende de heropening van het agentschap en de registratie bij het Chinese Ministerie van Financiën 1945-1949 1 omslag 1236 http://proxy.handle.net/10648/4a3a3b26-fe85-4f4e-836b-d4bd18a48330 Stukken betreffende de politieke en economische ontwikkelingen in China 1946-1949 1 omslag 1121 http://proxy.handle.net/10648/204aa5c3-e329-481a-b3c2-6bec5ad649fa Stukken betreffende eventuele compensatie door de Chinese regering voor het verlies van vooroorlogse deposito's 1947-1948 1 omslag A.1.7.3.4.9. Tokio 1049 http://proxy.handle.net/10648/0715295c-beee-405c-ad88-2400e7d53e0c Correspondentie tussen G.A. Dunlop en B.H. van Ketel te Brisbane, later Tokio, betreffende de heropening van het agentschap te Tokio 1945-1948 1 pak A.1.7.3.4.10. Meerdere agentschappen 2242 http://proxy.handle.net/10648/2d3503b5-38d7-471a-833a-055d0cfd22b5 Correspondentie en aantekeningen betreffende debiteuren op lange termijn van de agentschappen Tokio, Osaka en Singapore circa 1957-1962 1 omslag 951 http://proxy.handle.net/10648/f02a2282-8088-4610-af26-6269a5a6e7a1 Correspondentie met Hongkong en Singapore betreffende te nemen maatregelen tegen fraude met cheques door derden 1961-1962 1 omslag
A.1.7.4. Relatie met dochterondernemingen

Zie voor jaarverslagen van dochterondernemingen ook rubriek A.1.7.2.1., inv.nrs 280-432 en 1316.

A.1.7.4.1. Nederlandsch-Indische Landbouw-Maatschappij (NILM) NV 450 http://proxy.handle.net/10648/cf263c4a-fb6f-4bb6-a21b-07674b5d5dfb Staten van de samenstelling van raden van commissarissen en directies van de NIHB en de NILM 1863-1962 441 http://proxy.handle.net/10648/d3c737c9-0d4a-4c16-afb3-d4bc04569fc6 Overeenkomst tussen de NIHB en de NILM betreffende de inbreng van landbouw-, fabrieks- en nijverheidsondernemingen in de NILM; met bijlagen 1885 1 omslag 2147 http://proxy.handle.net/10648/c9148d78-1885-4747-b03e-dc324bb7ef39 Voordracht gehouden door J. Deking Dura betreffende het gebruik van 'bewijzen van deelgerechtigdheid in 20% van de overwinst' van de NILM; met bijlagen 1921-1923 1 omslag 2146 http://proxy.handle.net/10648/40ae7417-a3e5-4b12-8587-a51f6197d3f0 Stukken betreffende goedkeuring van de jaarstukken van de NILM 1921-1923, 1931 1 omslag 2145 http://proxy.handle.net/10648/e56e5c46-ea98-4667-93e7-22a2ee993939 Correspondentie betreffende de benoeming van directieleden bij de NILM 1924-1926 1 omslag 1816 http://proxy.handle.net/10648/a55538bd-a500-41aa-b9db-d9921956094c Maandelijkse rapporten van de NILM aan de Raad van Commissarissen van de NIHB. Kopieën 1927-1939 1 pak 1044-1045 Correspondentie met de NILM 1932-1939 2 pakken 1044 http://proxy.handle.net/10648/dfffc6d7-2b54-4ec5-8753-898aed72852c 1932-1933 1045 http://proxy.handle.net/10648/a8a4ee6a-8eb2-4a0e-a9c4-6e2e66926ebe 1934-1939 244-246 Notulen van de maandelijkse besprekingen met de directie van de NILM; met bijlagen 1932-1940 3 pakken 244 http://proxy.handle.net/10648/ea5e26b3-ca63-4dc7-9532-468459e39d54 1932-1934 245 http://proxy.handle.net/10648/5b1e0e87-5a57-46b0-b6d6-0b221f55eae8 1935-1937 246 http://proxy.handle.net/10648/65e58a9b-b1b4-4ce0-b322-baf633f20a3e 1938-1940 apr 2285 http://proxy.handle.net/10648/1710292a-d43e-4f53-92b3-59dd5b24c9be Ontslagbrief van G. Vermey, met reactie van G.A. Dunlop 1933 1 omslag

Zie ook rubriek A.1.7.3.2., inv.nr 2284 voor de achtergrond van het vertrek van Vermey.

2191 http://proxy.handle.net/10648/33820db9-a2ae-41c5-bc00-3a2ad2417bd8 Door de NILM ingevulde enquête van Departement van Economische Zaken betreffende de afzet van Javasuiker; met bijlagen 1934 1 omslag 1289 http://proxy.handle.net/10648/2e02b449-037d-43ca-8f79-5cb5ed60d927 Jaarverslagen van de NILM, Maintz' Productenhandel NV, Handelsvereniging Harmsen Verwey & Dunlop NV en Administratiekantoor Oost-Indië NV 1940
A.1.7.4.2. Nederlandsch-Indische Trust Maatschappij (NITM) NV, vanaf 1950 Nationale Trust Maatschappij (NTM) NV 2494-2504 Correspondentie met de NITM/NTM betreffende diverse onderwerpen 1946-1963 11 omslagen 2502 http://proxy.handle.net/10648/acb7401e-e862-4aee-80b7-96545e089a9c Giok Tjien Que Stichting (de NIHB/NHB was directrice van de stichting) 1946, 1959 2501 http://proxy.handle.net/10648/6845cc6f-6c71-4166-9fc5-f610a2480fbe Claim van Barclays Bank Ltd op de Deutsche Revisions- und Treuhand AG 1948-1949 2494 http://proxy.handle.net/10648/0a240512-72c1-4a2f-97c1-809c602297ba Belastingen 1948-1950, 1953-1957, 1959, 1963 2498 http://proxy.handle.net/10648/a92aefe1-2463-42ff-b7c7-1f07c623a66a Pensioenen en ondernemingsraad bij de NHB 1956, 1958 2500 http://proxy.handle.net/10648/9153ce82-745d-4de7-8146-8030fb3ac5df Huurverhogingen in Nederland 1957 2499 http://proxy.handle.net/10648/b82ce267-2335-4f28-b5c0-6a48f1ba060d Wederkerige bescherming van particuliere vermogensrechten in het buitenland 1957 2496 http://proxy.handle.net/10648/730348d9-9034-4000-a2c5-e5be9122e47c Nieuwe opzet van de statuten van dochterondernemingen 1957-1958 2497 http://proxy.handle.net/10648/49e2d579-2aea-439a-8c47-4b81b726c386 Anonieme rekeningen en het bankgeheim in Zwitserland 1958, 1960 2503 http://proxy.handle.net/10648/f06e36f8-cae6-4ebd-afea-ae2074bd78ea Franse, Engelse en Canadese belastingen 1958-1960 2495 http://proxy.handle.net/10648/0d9e9779-9f91-4338-ac4f-294095fe946f Wet op de Stichtingen 1959 2504 http://proxy.handle.net/10648/75e63065-89c2-4a8b-a5f3-797e735939e0 Thai Saving Trust nr 2 Accounts (rekening geopend door de Thaise veldmaarschalk Sarit Thanarat; zie ook rubriek A.1.7.3.4.2., inv.nrs 950 en 1857) 1960 2505-2515 Correspondentie met de NITM/NTM betreffende onderwerpen inzake Indonesië 1948-1960 11 omslagen 2505 http://proxy.handle.net/10648/a742a85d-7977-4cb7-b652-27811154f211 Belastingen 1948-1949, 1952-1953, 1955-1957, 1960 2506 http://proxy.handle.net/10648/6435aabc-7e28-47e3-9c94-171765ff6ebc Bedrijfsovermakingen en winsttransfers 1950, 1952-1956 2515 http://proxy.handle.net/10648/9441eb2e-f41b-4d86-99c5-73ae56b106ec Concept-huurcontract met de Bank Negara Indonesia betreffende het perceel Djalan Tengkuruk te Palembang; met bijlagen 1955-1956 2507 http://proxy.handle.net/10648/57d0c3a0-efa4-445b-b92a-0d19c148ba67 Wetsontwerp op de buitenlandse investeringen in Indonesië 1956 2509 http://proxy.handle.net/10648/dacb5df0-2f74-4d6b-a803-ffa34ea209df Banklicenties in Indonesië 1956-1957 2512 http://proxy.handle.net/10648/80617741-3e1c-4a57-84dc-cd8843fcd888 Nationalisatie van bedrijven 1956-1958 2514 http://proxy.handle.net/10648/895a9b33-ef0a-4a51-8c6b-6b5c8a27f462 Wetsontwerp inzake het toezicht op het bank- en kredietwezen 1957 2508 http://proxy.handle.net/10648/3209572e-d12a-459f-8b2a-33cbec7dec6c Rechtsgevolgen voor de NHB in Nederland van de bedrijfsuitoefening in Indonesië na 8 december 1957 1957-1958 2513 http://proxy.handle.net/10648/23acf4f2-b42d-4887-9cc0-68e4a8f2f74f Bewaking van eigenaarsrechten (betreft onder andere de archieven) 1958 2511 http://proxy.handle.net/10648/8960e01d-489e-465a-9c10-bbcdd8649b08 Politieke en rechtsgevolgen voor derde staten bij opstand, revolutie of staatsgreep 1958 2510 http://proxy.handle.net/10648/1b53f02c-dbc5-42ed-a464-6d1dbcaa0506 Wetsontwerp inzake het bankgeheim 1958 2516-2522 Correspondentie met de NTM betreffende diverse onderwerpen inzake de vestiging op de Nederlandse Antillen 1954-1963 7 omslagen 2520 http://proxy.handle.net/10648/128209c8-9fa0-4df6-ad80-eb3237d84cb4 Anonieme rekeningen 1954, 1957-1960 2521 http://proxy.handle.net/10648/5b071298-7f8f-4beb-92e5-aee6f6d0f911 Mogelijkheden en voordelen van het vestigen van beleggingsmaatschappijen op de Nederlandse Antillen 1957-1961 2516 http://proxy.handle.net/10648/3efedff8-4cad-42fd-912d-d38453f90534 Oprichting van de Nationale Trust Maatschappij (Nederlandse Antillen) 1958 2517 http://proxy.handle.net/10648/eaee0326-4dc7-4567-87b7-6b5ba47238cd Diversen, onder andere Antilliaanse effectenbeurs, vluchtkapitaal, rekeninghouders 1958, 1960-1962 2522 http://proxy.handle.net/10648/303a3812-c306-4c9c-b74b-d2e6305af450 Correspondentie betreffende voorlichtingsbrochures 1958-1960, 1963 2519 http://proxy.handle.net/10648/961fbb99-3427-42a9-9f72-5c159b452375 Antilliaanse fiscale regelingen voor beleggingsmaatschappijen 1959 2518 http://proxy.handle.net/10648/0921ddb1-a0e8-46aa-927e-c6d83cc11296 Gentlemen's agreement met De Nederlandsche Bank 1959 225 http://proxy.handle.net/10648/6d4d1d9a-1078-492a-90e4-3c56c3027140 Sociale maandoverzichten samengesteld door de NTM 1957-1961 1 pak A.1.7.4.3. Handelsvereniging Harmsen, Verwey & Dunlop en haar voorgangers Handelsvereniging Oost-Indië, Import- en exportmaatschappij v/h Harmsen Verwey & Co en Handelsfirma E. Dunlop & Co 2338-2351 Stukken betreffende de Handelsvereniging Oost-Indië (HVOI) 1933-1939 jun 5 omslagen 2338 http://proxy.handle.net/10648/d62096e1-8551-40a0-9160-d3c19f5f5371 Correspondentie 1933-1939 2348 http://proxy.handle.net/10648/852105de-548e-44f7-a835-f61db72a70bf Correspondentie betreffende de salarisregeling van de directeur 1936-1937 2349 http://proxy.handle.net/10648/73ea1c35-b07a-4134-a32c-4f014ec80a86 Stukken betreffende de berekening van de tantièmes 1937, 1939 2350 http://proxy.handle.net/10648/fea1f948-2b93-4971-92c1-6838c3f714dd Stukken betreffende de te treffen maatregelen om te komen tot een fusie van de HVOI, Harmsen, Verwey & Co en E. Dunlop & Co 1938-1939 2351 http://proxy.handle.net/10648/ff6eec3c-a7ae-4dfe-a136-07bcd494be6d Notulen van de maandelijkse besprekingen tussen de directies van de NIHB en de HVOI 1936-1939 2340-2347 Stukken betreffende de Import- en exportmaatschappij v/h Harmsen, Verwey & Co 1935-1939 7 omslagen 2347 http://proxy.handle.net/10648/b90515b9-1ac8-433d-9078-76f9267af104 Ontwerpstatuten, met bijbehorende stukken 1937 2340 http://proxy.handle.net/10648/58b6e85f-e033-4311-8f39-c2078f4f2b70 Correspondentie met de president-commissaris en de directeuren 1936-1939 2341 http://proxy.handle.net/10648/652af361-3009-4998-b56e-b28df2868724 Notulen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen; met besluitenlijsten 1936-1938 2342 http://proxy.handle.net/10648/b8f106be-c054-4078-a818-167d234b5eb6 Notulen van de vergaderingen van aandeelhouders; met bijlagen 1936-1939 2343 http://proxy.handle.net/10648/3fa4f739-eb8d-4087-8df0-4bd277390d17 Jaarstukken 1935-1937 2344 http://proxy.handle.net/10648/348d5f41-c1cf-41f5-9c07-3fb2cc65e8f8 Stukken betrefffende overname van aandelen door de NIHB 1936 2345 http://proxy.handle.net/10648/7ff9afea-a22b-4fb7-a57a-6c51181eea76 Nota's betreffende de prijsbepaling van artikelen 1936 2352 http://proxy.handle.net/10648/b8000118-f3fa-4199-a8fa-17dd517beb4a Notulen van de vergadering van aandeelhouders van de handelsfirma E. Dunlop & Co betreffende de ontbinding van de NV 1939 1 stuk 277-2358 Stukken betreffende de Handelsvereniging Harmsen, Verwey & Dunlop 1939-1958 9 omslagen en 1 stuk 2353 http://proxy.handle.net/10648/9d561bd7-a727-4537-969f-10e160eb1d94 Notulen van de maandelijkse besprekingen tussen de directies van de NIHB en de HVD (zie ook inv.nr 2351 in deze rubriek) 1939 okt-1940 mei 2339 http://proxy.handle.net/10648/b6215ba9-09e2-4ddc-8d86-d9f5a1e7019c Correspondentie 1939-1940, 1943-1947 2354 http://proxy.handle.net/10648/00a48b6a-fee6-4303-a0a9-fd4e8966a1d9 Correspondentie 1948-1958 277 http://proxy.handle.net/10648/1a41ab24-3a7a-4de5-8cc3-f9c54e350505 Jaarverslagen 1949-1951, 1953 1009 http://proxy.handle.net/10648/79e94671-480b-49a3-bd2e-f068085213c2 Stukken betreffende de aanstelling van een Verwalter 1942 2346 http://proxy.handle.net/10648/b91b3153-1c41-4ffb-873e-2b1566eb8640 Nota betreffende de situatie van de Nederlands-Indische importhandel na de Japanse bezetting 1943 (stuk) 2355 http://proxy.handle.net/10648/8a5f9588-8e43-48f6-8888-b56efd3b4e4e Stukken betreffende de Stichting Voorzieningsfonds Personeel 1949 2356 http://proxy.handle.net/10648/9d017263-3a2c-4d55-88aa-649674f6587a Stukken betreffende de NV Industriële Cultuur- en Handelmaatschappij Bintang Pari 1949-1951 2357 http://proxy.handle.net/10648/d7eef1b8-7865-4a80-897e-0ee8ece82298 Stukken betreffende Dwyer & Co te Bagdad 1951-1955 2358 http://proxy.handle.net/10648/715f6ea6-0608-4397-960e-bc08a6a1da18 Stukken betreffende de handelsvereniging Holland-Siam 1948-1951, 1956-1957 1289 http://proxy.handle.net/10648/46c2b25f-db36-4a57-bc3c-4e47eeaef74e Jaarverslagen van de NILM, Maintz' Productenhandel NV, Handelsvereniging Harmsen Verwey & Dunlop NV en Administratiekantoor Oost-Indië NV 1940, 1954 A.1.7.4.4. Mercantile Bank of Canada 1779 http://proxy.handle.net/10648/6f10da3a-4367-4a38-b088-f55ce13bd611 Correspondentie betreffende het opzetten van de bank in Canada 1953-1954 1 omslag 1769 http://proxy.handle.net/10648/cfc58406-78f0-46a6-b5a5-867df9e6464f Spotlight on Canada, circulaires betreffende ondersteuning door Canada van de GATT en inzake de plannen voor uitbreiding van de haven van Montreal 1954 1 omslag 480 http://proxy.handle.net/10648/bce2c580-f9d6-44c8-ba07-14f19464dd84 Correspondentie tussen de directie te Amsterdam en H.E. Moquette, president van de Mercantile Bank of Canada, te Montreal, series GM/algemene zaken, P/algemene zaken, P/beleid en pers. zaken en GM/administratie 1954, 1956 1 omslag 1781 http://proxy.handle.net/10648/d6791547-c568-403f-aec7-17b995b963e9 Rapporten betreffende de in het Canadese parlement behandelde onderwerpen voor zover van belang voor de bank 1954-1956 1 omslag 859-860 Correspondentie, serie OD\miscellaneous 1954-1957 2 pakken 859 http://proxy.handle.net/10648/f71bc748-0739-4071-b393-8a67dace6ff8 1954-1955 860 http://proxy.handle.net/10648/96211b1c-40e9-444b-99ee-5cf586ab8101 1956-1957 jun 865 http://proxy.handle.net/10648/c993caab-fe0c-41e9-9308-4d474cf8f052 Correspondentie betreffende het aanvullen van de documentatiecollectie in de serie OD\inlichtingen en bestellingen, enquiries & supplies 1954-1957 1 omslag 1881 http://proxy.handle.net/10648/d4f24f67-263b-4278-845a-42b54292b72c Memoranda tussen de president en de general manager 1954-1961 1 omslag 1776 http://proxy.handle.net/10648/4619d143-dfe3-4075-9f00-52a035c256dc Politieke, economische en financiële weekrapporten van het kantoor te Vancouver 1954-1961 1 pak 1762 http://proxy.handle.net/10648/a9fc4dcb-0432-495c-967b-64a62a80b420 Weekrapporten van het kantoor te Montreal 1954-1962 1 pak 1759-1761 Dagrapporten van het kantoor te Montreal 1954-1963 3 pakken 1759 http://proxy.handle.net/10648/3223f394-59b3-4f8e-8b32-834dfbf510ac 1954-1955 1760 http://proxy.handle.net/10648/4bb18d94-9595-4075-8211-9cdf603a6b97 1956-1958 1761 http://proxy.handle.net/10648/755d0cbf-3dfc-4845-82d9-baab42ba9a39 1959-1963 1773-1774 Dagrapporten van het kantoor te Vancouver 1954-1963 2 pakken 1773 http://proxy.handle.net/10648/efcc8f87-37e6-404c-8bb7-a8120798f065 1954-1958 1774 http://proxy.handle.net/10648/f2b47905-1221-4890-97d9-b480ff987e35 1959-1963 868 http://proxy.handle.net/10648/765549b7-1336-4b99-9db9-81eaa0e21cc4 Ingekomen brieven bij H.E. Moquette, serie miscellaneous\confidential 1955 1 omslag 1886 http://proxy.handle.net/10648/867b46c0-8ddd-44e0-a73f-ec0d992c0fd4 Rapporten van T. Plomp, special representative, betreffende ontvangen bezoekers 1955 1 omslag 1764 http://proxy.handle.net/10648/811bec9d-d138-453e-9121-2b1707ce3d18 Weekrapporten van de manager Business Development Department te Montreal 1955 1 omslag 867 http://proxy.handle.net/10648/32f217c1-0b8b-4eba-9017-aabcd179cafa Correspondentie, serie staff confidential 1955-1956 1 omslag 1768 http://proxy.handle.net/10648/721a6af4-b506-4706-8c6e-18693e13de64 Confidential trade letter, circulaires met politieke en economische informatie over diverse landen 1955-1957 1 omslag 871 http://proxy.handle.net/10648/cf13fffa-156c-4272-9d71-69e24844b9ea Brieven van het kantoor te Vancouver betreffende de bedrijfsvoering. Genummerd 1955-1956, 1960 1 omslag 1780 http://proxy.handle.net/10648/69ca9c89-e4cb-4016-a408-6adc10cc6867 Rapporten met uittreksels van de correspondentie met de Mercantile Bank of Canada; met klapper 1955-1957 1 omslag 1770-1772 Dagrapporten van het kantoor te Toronto 1955-1963 3 pakken 1770 http://proxy.handle.net/10648/e0ff3224-7a72-4877-babb-c3c29886ef57 1955-1957 1771 http://proxy.handle.net/10648/d0adc3c4-db8f-451a-a54c-9c48930f72f6 1958-1959 1772 http://proxy.handle.net/10648/4666ced0-bfff-444a-b254-7741c5f30fb9 1960-1963 857-858 Advice lists, artikelen uit het weekblad Time betreffende de Canadese economie 1955-1963 2 pakken 857 http://proxy.handle.net/10648/5d96001b-d6fd-4021-a75d-4f3d13da9caf 1955-1958 858 http://proxy.handle.net/10648/e0124d44-5de9-4adc-bbb7-64fdbc715a7e 1959-1963 1883-1885 Travelnotes, reisverslagen van diverse managers naar Europa en Noord- en Zuid-Amerika 1955-1963 3 omslagen 1883 http://proxy.handle.net/10648/5f562170-eed1-466d-9665-cae52822440e H.E. Moquette 1955-1962 1885 http://proxy.handle.net/10648/1df5ea5e-4659-440f-8116-2e699a6bbac9 M. Visser 1960, 1961 1884 http://proxy.handle.net/10648/b95d91ea-5a8c-4dfa-b84f-2e13ec7730f7 A.F. Lucas 1961-1963 1887 http://proxy.handle.net/10648/94934bff-51bb-4637-adcc-abbefcdc39f8 Memorandum van waarschijnlijk de manager te Vancouver aan M. Visser betreffende door de opsteller gevoerde sollicitatiegesprekken 1956 1 stuk 870 http://proxy.handle.net/10648/cda8f3e5-0555-4f3a-b554-94c15e790f27 Minuten van uitgaande brieven van H.E. Moquette, serie algemene zaken; met klapper 1956 jul-1957 jun 1 omslag 1763 http://proxy.handle.net/10648/807df797-4473-4a4c-9354-70217493cfdb Weekrapporten van de manager Buitenland van het kantoor te Montreal 1956-1963 1 pak 202 http://proxy.handle.net/10648/90762178-6c31-407f-ac06-be9bbf558936 Correspondentie van G.A. Dunlop met H.E. Moquette en H.J. Knottnerus naar aanleiding van de bevindingen van de laatste bij een bezoek aan de Mercantile Bank of Canada 1957 1 omslag 1767 http://proxy.handle.net/10648/38d2a4cd-b9e0-4070-9d51-79d6349acfcf Special Report, circulaires gericht op Canadese bedrijven om in het buitenland handelsbetrekkingen aan te knopen 1957-1958, 1961 1 omslag 1766 http://proxy.handle.net/10648/0dc9b931-ba02-4f52-9251-a4af619e2286 Investment Letter, circulaires gericht op investeerders buiten Canada betreffende ontwikkelingen op de Canadese markt 1957-1961 1 omslag 1765-1775 Activity Index, staten van de toestand van diverse rekeningen van de kantoren te Vancouver en Montreal 1957-1962 2 omslagen 1775 http://proxy.handle.net/10648/faacaed6-3bd8-4c47-a091-54e0efd21c03 Vancouver, 1957-1962 1765 http://proxy.handle.net/10648/b5009fb9-fac2-4086-a06d-8fb15f53aad2 Montreal, 1958-1959 (zie ook de dagrapporten in deze rubriek, inv.nrs 1759-1761) 201-203 Correspondentie met H.E. Moquette. Genummerd 1957-1963 2 pakken 201 http://proxy.handle.net/10648/7b7d5a85-c71c-4a1e-a599-96fb1ecf884f 1957-1960 203 http://proxy.handle.net/10648/39999f11-3079-4fb2-b118-a9850f287d53 1961-1963 2739 http://proxy.handle.net/10648/b251339d-8744-479c-a936-449d6d4c8c92 Stukken betreffende een investering in een stuk grond en daarop te bouwen kantoorgebouwen in Montreal door de Victoria Holdings Ltd, een dochtermaatschappij van de Mercantile Bank of Canada 1957-1964 1 pak

Zie voor het vervolg het archief van de Amro Bank, inv.nr 4738.

1778 http://proxy.handle.net/10648/27052d98-a81b-4303-84d6-c7d6be2f4b4e Rapport van de general manager aan de directie betreffende de resultaten over mei 1958 [1958] 1 stuk 866 http://proxy.handle.net/10648/1e13c774-a8d1-4535-8a47-7baa8d2092fa Brieven betreffende rentestanden voor kortlopende deposito's in US dollars 1960-1964 jan 1 omslag 1777 http://proxy.handle.net/10648/2f9f7041-3842-45b9-81e3-4defeb7e07e6 Circulaire met de clearinggegevens over de maand oktober van het Toronto Clearing House 1961 1 stuk
A.1.7.4.5. Overige dochterondernemingen 2144 http://proxy.handle.net/10648/9da26449-59eb-41db-9401-efff59ba784e Conceptstatuten van de NV Nederlandsch-Indisch Administratiekantoor, met begrotingen van kantooronkosten [1920] 1 omslag

Deze onderneming had tot doel om de administratie te voeren voor de NILM; het is niet bekend of dit is doorgegaan.

2399 http://proxy.handle.net/10648/74128809-4e5c-46ee-b5db-3af99f40b57f Correspondentie betreffende de Nederlandsch-Indische Maatschappij tot Affinage van en Handel in Edele Metalen (NIMVA) en haar voorganger NV Schöne's Essayeursinrichting en Handel in Edele Metalen 1928-1938 1 pak 1046 http://proxy.handle.net/10648/e5b4001a-46ab-4f1b-ab5f-24f0c1092675 Correspondentie betreffende de verkoop van producten van dochterondernemingen door de bank als gemachtigde van de producent 1934-1940 1 omslag 1289 http://proxy.handle.net/10648/2b65e75c-c9f6-4ef9-88fd-c5e0ec002e37 Jaarverslagen van de NILM, Maintz' Productenhandel NV, Handelsvereniging Harmsen Verwey & Dunlop NV en Administratiekantoor Oost-Indië NV 1940, 1954 1 omslag 268 http://proxy.handle.net/10648/f06e043c-4390-4f04-bb68-4bee07a5f64a Jaarverslagen van de Maatschappij voor Handel, Fabrieksnijverheid en Landbouw (Hafaland) 1950-1955 2752 http://proxy.handle.net/10648/01bb68a0-2e6c-47cf-8010-ff4f79d8580b Correspondentie met de Maatschappij voor Handel, Fabrieksnijverheid en Landbouw (Hafaland) betreffende de liquidatie van de Indonesische maatschappijen en het berekenen van de schadeclaim als gevolg van de nationalisatie van de bedrijven in Indonesië 1957-1963 1 pak 2461 http://proxy.handle.net/10648/0ce4fe2d-60c3-4648-bdd0-31bcf9222de5 Stukken betreffende de verantwoording over de jaarrekening 1961 van Hafaland [1962] 1 omslag
A.1.7.5. Deelnemingen en commissariaten 440 http://proxy.handle.net/10648/9edd9371-6d29-4b5d-ae26-5ea79492fb17 Jaarverslag van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij over het boekjaar 1865 1866 1 stuk 2276-2280 Registers betreffende de waarde van aandelen in andere ondernemingen 1917-1951 1 pak en 4 delen 2276 http://proxy.handle.net/10648/ea136201-bb8a-4c5e-8756-44c21d794e07 1917-1929 (pak) 2277 http://proxy.handle.net/10648/08d21c92-8071-4149-90ea-52ba56ddd295 1929-1931 2278 http://proxy.handle.net/10648/6cf4a067-3265-4459-8384-37e2f1c5f417 1932 2279 http://proxy.handle.net/10648/1f091234-2063-4551-afe8-69e8bbffa2b0 1937-1951 2280 http://proxy.handle.net/10648/09690f6a-c83d-4a68-a84c-853b3bd84598 Algemene gegevens inzake de ondernemingen [1936] 2359-2361 Stukken betreffende het commissariaat van C.P. van Eeghen bij de NV Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Stoomvaart Maatschappij (Holland-Zuid-Afrika-lijn) 1919-1920, 1926, 1931-1935 1 pak en 2 omslagen 2359 http://proxy.handle.net/10648/c73f9293-7b36-4292-b916-1a72aacffdca Overeenkomst tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de NIHB en De Twentsche Bank betreffende de wijze van vervreemding van hun aandelen, met bijlagen 1920 2360 http://proxy.handle.net/10648/e76791a7-644d-40d9-8ed4-6a78b10122f6 Statuten, met wijzigingen 1919-1920, 1926 2361 http://proxy.handle.net/10648/b718ecf0-2848-4c53-9917-589015df495c Correspondentie van Chr.P. van Eeghen 1931-1935 (pak) 2107 http://proxy.handle.net/10648/15f16150-50c0-46d4-b702-a243ebf69f83 Stukken betreffende een onderzoek naar de financiële situatie van het Küchenmeister concern en de mogelijkheden tot aflossing van, onder andere door de NIHB, verleende kredieten 1929, 1931-1932 2143 http://proxy.handle.net/10648/32967561-e4f3-45c6-adb6-001e853023dc Stukken betreffende de NV Het Indisch Veem 1929-1932, 1935-1938, 1948-1959 1 omslag 2335 http://proxy.handle.net/10648/4f05c03c-0b55-4458-a3e4-e1cc5ce45d5b Correspondentie betreffende het beleid van de NV Credietbank voor Nederlandsch-Indische Gemeenten en Ressorten 1930, 1933-1936 1 omslag

De NIHB was één van de oprichters.

258-260 Notulen en besluitenlijsten van de vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen van diverse dochterondernemingen 1930-1964 3 omslagen 258 http://proxy.handle.net/10648/e3536b38-a517-42a5-b4a5-a11b45c01813 Deel I: Hafaland NV (nieuw), Omnitrade NV, Multitrade NV, Machinefabriek Braat NV, Maintz' Productenhandel NV en Handelsvereeniging Harmsen Verwey & Dunlop NV 259 http://proxy.handle.net/10648/54f9837e-a68a-4f93-acc0-6296073ada0c Deel II: Hafaland NV (oud), Internationale Beleggings Trust NV, Nationale Industrie en Landbouw Maatschappij NV, Maatschappij voor Ondernemingen van Nijverheid (NIMAF) NV en Nationale Trust Maatschappij NV 260 http://proxy.handle.net/10648/95d9906b-dbff-462b-bac0-677d506e0989 Deel III: slapende NV's 999-1000 Correspondentie als vertegenwoordiger van houders van prioritieitsaandelen in diverse bedrijven met deze bedrijven betreffende goedkeuring van de jaarrekening en het nemen van belangrijke besluiten 1930-1963 2 pakken 999 http://proxy.handle.net/10648/14057837-c03e-4256-93dc-6a31a98cfef8 Handelsvereniging Oost-Indië NV/ Handelsvereniging Harmsen Verwey & Dunlop NV; Maintz' Productenhandel NV; Maatschappij tot Exploitatie van Oliefabrieken (Mexolie) NV 1000 http://proxy.handle.net/10648/abdf4a63-69b8-47c4-9009-48c2c80dc143 Internationale Beleggings Trust NV; Nederlandsch-Indische Landbouw-Maatschappij (NILM) NV, vanaf 1950 Nationale Industrie en Landbouw Maatschappij NV; Cultuur Maatschappij Belalau NV; Cultuurmaatschappij Kota Boemi NV; Nederlandsch-Indische Maatschappij voor Fabrieksnijverheid (NIMAF) NV, vanaf 1950 Maatschappij voor Ondernemingen van Nijverheid (NIMAF) NV; Nederlandsch-Indische Maatschappij voor Affinage van en Handel in Edele Metalen (NIMVA) NV, vanaf 1941 NV Nederlandsche Maatschappij voor Industrie NIMVA NV; Maatschappij voor Handel, Fabrieksnijverheid en Landbouw (Hafaland) NV (oud); Maatschappij voor Handel, Fabrieksnijverheid en Landbouw (Hafaland) NV (nieuw); Omnitrade NV; Multitrade NV 2105 http://proxy.handle.net/10648/135cc0cc-6f69-4c7a-a3db-6f453a3ccb2c Stukken afkomstig van W. Suermondt Lzn, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de NIHB, betreffende deelnemingen in bedrijven en de slechte verkoop van suiker 1931-1935 1 omslag 2404 http://proxy.handle.net/10648/c1de922e-7f1f-4501-b706-62464df0b468 Correspondentie betreffende de Nederlandsch-Indische Spoorwegen (NIS) 1931, 1937 1 omslag 2235 http://proxy.handle.net/10648/2b021a89-10a4-4a14-833a-a71ab1eac300 Correspondentie betreffende de organisatie van de Algemene Volkscredietbank in Nederlands-Indië 1932, 1934-1935 1 omslag

De agenten hadden zitting in de plaatselijke commissies van toezicht.

1047 http://proxy.handle.net/10648/4d26f5d7-0fb9-49b6-a4ef-dc2b0946b633 Correspondentie betreffende het bestuurslidmaatschap van de Crediethulpbank voor Nederlandsch-Indië, opgericht op verzoek van de Nederlandse overheid 1932-1937 1 omslag 2171-2418 Stukken betreffende de deelname van de NIHB in het Nieuw-Guinea Comité 1933-1940 4 omslagen

Dit comité besloot tot oprichting van de NV Nederlandsche Maatschappij voor Nieuw-Guinea.

2171 http://proxy.handle.net/10648/64738be8-b281-484a-8e65-56b7b135b62f Correspondentie betreffende een bezoek van de secretaris van het comité aan Nieuw-Guinea en eventuele deelname van de bank bij de oprichting van een ontwikkelingsmaatschappij 1934-1935 2406 http://proxy.handle.net/10648/9fb0ecac-6972-4a28-a6d7-323c28061c88 Agenda's, notulen en bijbehorende stukken 1934-1936 2407 http://proxy.handle.net/10648/ebe63eca-02e4-47ef-b2b1-1aa3d41143d3 Correspondentie 1934-1940 2418 http://proxy.handle.net/10648/3906e27e-9a10-4f0b-b56e-8f0ef145f5c5 Stukken betreffende de ontwikkelingsmogelijkheden van Nieuw-Guinea 1933-1937
2326-2400 Correspondentie betreffende plannen tot het verkrijgen van meer invloed op de nieuwsvoorziening in Indonesië, onder andere door een eventuele overname van het Algemeen Nieuws en Telegraaf Agentschap (ANETA) 1934-1936, 1938 5 omslagen 2326 http://proxy.handle.net/10648/abc9ca92-dd4b-416c-986c-8691ce7cc53b Correspondentie tussen de directies te Batavia en Amsterdam betreffende een eventuele aankoop van ANETA 1934-1935 2400 http://proxy.handle.net/10648/a77c655e-6fb9-4014-8452-0b8c629ff003 Correspondentie tussen J.C. Vollgraff en J.Th. Moll betreffende de uitwerking van de aan Vollgraf gegeven opdracht tot het eventueel oprichten van een Nederlands-Indisch Persinstituut, gevoerd voorafgaand aan zijn reis naar Batavia, met bijlagen 1934-1935 2327 http://proxy.handle.net/10648/5de58f98-281a-4284-a84b-0f29ace2c8a5 Rapporten betreffende een eventuele aankoop van ANETA, opgesteld door J.C. Vollgraff in opdracht van de bank na onderzoek in Batavia, met begeleidende brieven 1935 2334 http://proxy.handle.net/10648/6775980f-9c89-4407-80b2-f3f57957401e Stukken betreffende de mogelijkheden van samenwerking tussen ANETA en het Verenigd Persbureau 1935-1936 2332 http://proxy.handle.net/10648/3c556eef-6371-4891-aed8-91ec5b2f9e65 Correspondentie tussen J.C. Vollgraff en G.A. Dunlop betreffende een verzoek van Vollgraff om een kopie van een brief voor eigen gebruik 1938 2088-2417 Stukken betreffende de deelname van de NIHB in de NV Nederlandsche Maatschappij voor Nieuw-Guinea 1937-1952 6 pakken, 4 omslagen en 1 stuk 2408 http://proxy.handle.net/10648/1f7c75a2-198f-490b-a92d-2a4b4076845b Stukken betreffende de oprichting 1937-1938 2409 http://proxy.handle.net/10648/7149ece2-9665-43c7-848d-15a34c3714f1 Agenda's, notulen en bijbehorende stukken van de Raad van Beheer 1938-1940, 1943, 1946, 1948-1951 2410 http://proxy.handle.net/10648/3c76927a-3a12-477b-ac98-8014f885364a Agenda's, notulen en bijbehorende stukken van aandeelhouders (omslag) 1939, 1944-1946, 1948-1950 2411 http://proxy.handle.net/10648/c43575fe-c805-4b29-abb7-91a9d83914cd Agenda's, notulen en bijbehorende stukken van preferente aandeelhouders (omslag) 1939-1940, 1948-1952 2412 http://proxy.handle.net/10648/542d88c6-c87d-408d-aa69-3b5e9673eab9 Correspondentie 1938-1946 2413 http://proxy.handle.net/10648/078ec784-99ca-4ca7-9935-db48f258581d Correspondentie 1947-1952 2414 http://proxy.handle.net/10648/3a4dbc1b-5b8d-437e-b4e9-518a153110ea Jaarverslagen 1938-1939, 1941-1951 (omslag) 2415 http://proxy.handle.net/10648/4b72a8fb-842a-435e-9e10-4869be3c77c0 Proef- en saldibalansen 1947-1951 (omslag) 2416 http://proxy.handle.net/10648/2b689397-53be-4c87-ae20-b3efa1d51be4 Correspondentie met de directeur te Batavia 1938-1939 jun 2417 http://proxy.handle.net/10648/4e75d1a3-ecf0-4115-a6bf-4f699100912e Correspondentie met de directeur te Batavia 1939 jul-1940 2088 http://proxy.handle.net/10648/b78760f1-b143-4271-b457-4a1c7f46c51c Verslag van de administrateur van de proefonderneming Irene in het noorden van Nieuw-Guinea betreffende gebeurtenissen in de jaren 1942-1944 1945 aug (stuk) 2126-2135 Stukken betreffende het commissariaat van de bank bij de NV Mijnbouw Maatschappij Zuid-Bantam 1934-1958 10 omslagen 2126 http://proxy.handle.net/10648/61f3e83d-9a98-44fd-bc35-ae7f61097f4b Correspondentie met de liquidatrice, zijnde de directie van Erdmann & Sielcken NV 1939, 1947, 1950-1953 2127 http://proxy.handle.net/10648/50eac2d5-0d8c-4a8a-932e-5a2d7722b361 Correspondentie met het Directoraat Indonesië 1938-1939, 1948, 1950-1958 2128 http://proxy.handle.net/10648/e0ef50f7-ea7c-48ba-b092-8d57922a8e54 Correspondentie met de Nederlandsche Handel-Maatschappij NV 1939, 1947-1951 2129 http://proxy.handle.net/10648/ff5d1df7-0920-48ee-8adc-5c878dfa67ef Correspondentie met de Escomptobank NV 1939, 1947-1951 2130 http://proxy.handle.net/10648/0e94e5b0-bcaa-4b8f-b0b7-0bb4913eeb9c Correspondentie met de NV Billiton Maatschappij 1938-1939, 1947-1952 2131 http://proxy.handle.net/10648/8278b8b1-8b32-43d2-8d20-77eee82d9907 Statuten van de maatschappij 1934, 1936-1937 2132 http://proxy.handle.net/10648/d5252908-3c63-48f0-9d79-a5dc7be2793b Jaarverslag en accountantsrapport over de jaarstukken 1949, 1952 2133 http://proxy.handle.net/10648/23486b7b-8a35-4430-8009-57d4f86f7691 Notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen 1951-1952 2134 http://proxy.handle.net/10648/b5b51796-83fd-49fa-afde-7614ddccb026 Krantenknipsels 1939-1940, 1951-1952 2135 http://proxy.handle.net/10648/70a2769d-b260-4099-93fe-0a8e336ed957 Brieven van D.W. Brand, als vertegenwoordiger van nominaal ƒ 100.000,- aandelen, betreffende de aangekondigde liquidatie 1951 2325 http://proxy.handle.net/10648/1d3cff51-8262-49ac-867f-41c73b3fe013 Correspondentie betreffende een eventuele deelname in een door het Algemeen Nieuws en Telegraaf Agentschap (ANETA) op te richten filmsyndicaat 1936-1938 1 omslag 2398 http://proxy.handle.net/10648/0f472ae6-ff39-401a-aa83-5452b9d70ce7 Correspondentie betreffende de Nederlandsch-Indische Hypotheekbank 1936, 1938-1939 1 omslag 2403 http://proxy.handle.net/10648/4b654f93-5be5-4c48-a785-926cd76760fc Correspondentie betreffende de liquidatie van de Nederlandsch-Indische Spaarbank 1938, 1940, 1947 1 omslag 2405 http://proxy.handle.net/10648/4cd4ff93-fcbe-47fd-bb6e-7237d1288eb7 Circulaire betreffende de oprichting van de NV Nederlandsch-Indisch Trustkantoor, met begeleidende brief 1940 1 omslag 1011 http://proxy.handle.net/10648/b3602501-c1ac-4a32-8fbb-baf1a08c4c6e Notitie betreffende de overdracht van aandelen Amatex NV aan de NV Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf [1942] 1 stuk 243-1257 Stukken betreffende de Bank voor Nederlandsch-Indië 1943-1957 8 omslagen

Deze bank werd op 21 februari 1944 opgericht door het Indische gouvernement, de NIHB, de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij om na de bevrijding van Nederlands-Indië gezamenlijk het bankbedrijf te organiseren. De bank heeft nauwelijks gefunctioneerd. Zie ook rubriek B.1.5.2., inv.nr 2116.

1253 http://proxy.handle.net/10648/fed58c18-4926-4074-851d-1e4dc7b59be5 Correspondentie met en lijsten van beschikbaar personeel van de NIHB voor de Bank voor Nederlandsch-Indië 1943-1945 243 http://proxy.handle.net/10648/67f127fd-8078-4cf5-b3da-bc0eea7421a4 Rapport van G.A. Dunlop betreffende de oprichting van de Bank voor Nederlansch-Indië NV te Paramaribo, met bijbehorende stukken 1944-1945 1251 http://proxy.handle.net/10648/bc29f917-5cc7-4e59-9cd7-dd70a9bf70f4 Statuten, handtekeningenlijst en nota betreffende de liquidatie van de bank 1944-1945, [1947] 1252 http://proxy.handle.net/10648/3ed24862-7881-4eef-a705-af818e98da92 Jaarverslagen, balansen en resultatenrekeningen over de boekjaren 1944-1948 1945-1949 1256 http://proxy.handle.net/10648/3eb2d35d-84c0-4e49-94bf-ef023c5b6f1a Correspondentie met de Nederlandsche Handel-Maatschappij betreffende de uitzending van personeel 1945 1255 http://proxy.handle.net/10648/3bac3f33-0a8e-4731-afad-bf9ad7c718be Correspondentie tussen de NIHB en de Bank voor Nederlandsch-Indië 1945-1948 1257 http://proxy.handle.net/10648/7fc783c6-41d7-4838-a26c-28bee98d301e Correspondentie voornamelijk met het hoofdagentschap te Batavia/Directoraat Jakarta betreffende de personeelsinvulling en later de liquidatie van de bank 1945-1957 1254 http://proxy.handle.net/10648/ae3d02ce-6295-4c82-bd63-1f2eb3ae2b34 Stukken betreffende een lening verstrekt aan de bank door de Canadese regering 1947
2397 http://proxy.handle.net/10648/5df6bab2-cb7e-4b02-a142-73064e6518dd Brief betreffende de situatie in de bedrijven van de Nederlands-Indische Gas Maatschappij 1945 okt 1 stuk 1008 http://proxy.handle.net/10648/847c9db7-e795-47a3-a3fe-5d0e0738ebcb Stukken betreffende een eventuele overname van H. Oyens & Zonen NV 1946 1 omslag 1233 http://proxy.handle.net/10648/bc262735-a01f-4f49-b4ad-449e960e0c2d Stukken betreffende de liquidatie van de afdeling Ampat van de Netherlands Purchasing Commission (NPC) 1946-1953 1 omslag

De NPC werd in 1941 opgericht als centraal Nederlands inkoopbureau. Daarnaast beheerde de afdeling Ampat de vorderingen en verplichtingen van de Nederlandse banken in Nederlands-Indië.

2141 http://proxy.handle.net/10648/cd582355-b803-4f8f-9d13-56baab8f88df Stukken betreffende de oprichting, voortgang en overname van de veemcombinatie Tandjung Priok 1946-1959 1 omslag 2140 http://proxy.handle.net/10648/40693ac4-bdbc-4fc8-b7c2-67db03566efd Stukken betreffende poolovereenkomsten met derden inzake het gezamenlijk gebruik van de veem- en afscheepbedrijven en verdeling van de opbrengsten 1948-1957 1 omslag 997 http://proxy.handle.net/10648/71208646-c624-4a9e-980a-142de7ec43ba Uittreksels uit weekrapporten betreffende Luzon Stevedoring & Transportation Ltd 1950 1 omslag 2148 http://proxy.handle.net/10648/c868830e-da21-4c40-8f68-66c54a4e59b7 Jaarstukken van de NV Medanse Woningvoorziening, met bijbehorende stukken 1951-1955 1 omslag 2740 http://proxy.handle.net/10648/f7fe4ae8-21e5-444c-993a-b8356122f8ed Stukken betreffende deelname in en liquidatie van de NV Assurantie Maatschappij Brandaris 1952-1964 1 omslag

Zie voor vervolgcorrespondentie het archief van de Amro Bank, inv.nr 4740.

A.1.7.6. Kredietverlening 1105 http://proxy.handle.net/10648/c1315ecb-299a-4974-9ff9-15ce06109ac8 Stukken betreffende het faillisement van Morgan Melbourn & Co 1868-1869 1 omslag 1097 http://proxy.handle.net/10648/b6d1ddf9-a858-4e35-872f-2993e8407f1b Model van een verpandingsbrief; met bijlagen [1878] 1 omslag 2107 http://proxy.handle.net/10648/72c517bd-0ab1-4398-a50a-1b70e30d9a83 Stukken betreffende een onderzoek naar de financiële situatie van het Küchenmeister concern en de mogelijkheden tot aflossing van, onder andere door de NIHB, verleende kredieten 1929, 1931-1932 1 omslag

NIHB-directeur C. Woldringh was commissaris bij dit concern.

2154 http://proxy.handle.net/10648/363bb68a-9ef9-4e64-861c-997ca83e8f8c Stukken betreffende de aankoop van ponden sterling voor de gemeente Amsterdam ten behoeve van het vervroegd aflossen van een door deze aangegane pond sterling lening; met bijlagen 1932-1935 1 omslag 2402 http://proxy.handle.net/10648/c528104f-c70f-4de8-bbd9-f2da55ad056c Correspondentie betreffende kredietverlening aan de Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM) 1934-1935, 1941 1 omslag 2209 http://proxy.handle.net/10648/64e1596b-c856-4f6d-ad07-aa0dd6d70e68 Notities betreffende het bedrijf Rouwenhorst Mulder & Co te Tjilatjap/Semarang 1935, 1950 1 omslag 2438 http://proxy.handle.net/10648/f43c1fda-c275-48e9-b928-4c1129d423c1 Stukken betreffende de verlening van een renteloos krediet aan de Nederlandsche Vereniging voor Luchtbescherming te 's-Gravenhage en de terugbetaling hiervan 1936-1937 1 omslag 2328-2333 Correspondentie betreffende kredietverlening aan W.G.N. de Keizer, eigenaar van de krant De Locomotief en van de handelmaatschappij Albrecht & Co, en overname van de schulden door C.W. Wormser 1936-1939 5 omslagen

Zie ook rubriek A.1.7.5., inv.nrs 2326 en 2327.

2328 http://proxy.handle.net/10648/01298849-b7ab-40e1-a698-9e0d970f1351 Correspondentie betreffende W.G.N. de Keizer inzake een krediet op onderpand van aandelen De Locomotief 1936-1938 2333 http://proxy.handle.net/10648/4c3825fd-d3a9-43fc-9f4d-0ae3152c7e2f Rapport van J.C. Vollgraff betreffende de positie van de bank in het belangencomplex van W.G.N. de Keizer, met bijhorende stukken 1937 2329 http://proxy.handle.net/10648/26d9cf51-c7ff-46ce-8124-d077b17df68e Contract waarbij C.W. Wormser de schulden overneemt van W.G.N. de Keizer 1938 2330 http://proxy.handle.net/10648/1d047793-7e5c-4fb1-a318-9901beace625 Correspondentie met C.W. Wormser betreffende de voorwaarden van het contract en het kwijtschelden van een schuld van Wormser aan de bank 1936-1939 2331 http://proxy.handle.net/10648/47bd64f1-ac22-4f61-96c3-89157756198b Correspondentie met het hoofdagentschap te Batavia betreffende C.W. Wormser 1937, 1939
1171-1173 Correspondentie met het hoofdagentschap te Batavia betreffende kredietverlening 1937-1940, 1945-1947 3 pakken 1171 http://proxy.handle.net/10648/539e59ad-8e96-4f54-919f-597b44918b3d 1937-1938 1172 http://proxy.handle.net/10648/e15d1cba-3433-4d27-9b90-0b71acc3efc7 1939-1940 apr 1173 http://proxy.handle.net/10648/4d5bf792-f434-4e52-8ca0-604836672262 1945-1947 2372 http://proxy.handle.net/10648/18cfb863-978a-427f-9c30-a8f088bfe0c4 Circulaires van De Nederlandsche Bank met het verzoek geen kredieten in pond sterling uit te geven op onderpand van goud 1939 jan 1 omslag 1174-1182 Correspondentie met de diverse agentschappen betreffende kredietverlening 1940, 1945-1947 9 omslagen 1174 http://proxy.handle.net/10648/812a2b37-845b-4181-81aa-86122e43d4df Bombay 1940, 1945-1947 1175 http://proxy.handle.net/10648/e25e5bba-65a0-45d2-bc4e-e07a80eebb68 Calcutta 1940, 1945-1947 1176 http://proxy.handle.net/10648/f0fded6e-18b4-494c-8c82-3a32e6ac7ff4 Hongkong 1940, 1945 1177 http://proxy.handle.net/10648/037e7604-51b6-4928-acc1-4596f15e5697 Kobe 1940 1178 http://proxy.handle.net/10648/85db52c3-3ef6-4e4b-9f9c-e46f836422cd Manilla 1940, 1945 1182 http://proxy.handle.net/10648/125d4ab0-33bd-40f1-a50e-bf8571ae6e1f New York, vertegenwoordiger 1947 1179 http://proxy.handle.net/10648/4dfcca80-0b12-48e7-8271-1fa215f5952d Shanghai 1940 1180 http://proxy.handle.net/10648/d9a846f4-f04b-4282-b745-33aeba2a8cfb Singapore 1940, 1946-1947 1181 http://proxy.handle.net/10648/1a5ade93-24d8-424a-b80e-0fa6366bdad3 Tokio 1940, 1945 1922 http://proxy.handle.net/10648/e82c1a31-5e25-4c03-a80b-81ce7902b9a2 Stukken betreffende kredietverstrekking aan Indonesië 1946-1950, 1953, 1955-1959 1 omslag 2214 http://proxy.handle.net/10648/1702e149-31c7-4bbe-8ce5-1ee5b9f6420d Correspondentie en circulaires betreffende de uitvoering van het Marshallplan en de effecten hiervan op de kredietverlening 1948-1949 1 pak 2750 http://proxy.handle.net/10648/1e436819-4c09-4762-966a-a28b85437b1d Circulaires van de Vereniging van Bemiddelaars bij Kasgeld- en andere Onderhandse Leningen 1948-1965 1 omslag 1189 http://proxy.handle.net/10648/5458008b-16ec-4fc2-b519-cc157fe651e2 Brieven betreffende dekking van kredieten 1951 1 omslag 527-1191 Correspondentie met agentschappen 1953-1964 14 pakken en 7 omslagen 1191 http://proxy.handle.net/10648/1d14ad72-6720-4289-bd5a-4d7de8dd0dbb Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage 1957-1961 1169 http://proxy.handle.net/10648/fc5be8b6-8523-4af8-b4a0-714f5b8d2478 Directoraat Indonesia 1953-1955 1152 http://proxy.handle.net/10648/a92e9db5-3f2d-4f6d-9b93-69578e67df66 Bangkok 1953-1959 1153 http://proxy.handle.net/10648/803d88a5-bbff-49d8-9f67-8fa4ca1f4717 Bangkok 1960-1963 1165 http://proxy.handle.net/10648/9ae04f05-4cea-4701-a4a8-2cb82cd1c952 Bombay 1953 (omslag) 1166 http://proxy.handle.net/10648/8d836ba6-3f6a-4291-8aa2-0a2e4a26d83f Calcutta 1953-1954 (omslag) 1170 http://proxy.handle.net/10648/039bbd45-05d0-40b4-ab1a-b1ccc7176901 's-Gravenhage 1957-1960 (omslag) 1154 http://proxy.handle.net/10648/14fdc685-b90b-4d13-89fe-19334d521e1f Hongkong 1953-1955 1155 http://proxy.handle.net/10648/e34f6563-e296-4d0c-a054-07cae3e47a2d Hongkong 1956 1156 http://proxy.handle.net/10648/bd5d14d7-d1e8-441a-a477-0ddc807ac7b6 Hongkong 1957-1958 1157 http://proxy.handle.net/10648/bec10df0-3936-4ddc-920b-fb801fbb4594 Hongkong 1959-1961 1158 http://proxy.handle.net/10648/bd5ab61d-0864-4c2b-aecc-2a5119b3b601 Hongkong 1962-1963 1167 http://proxy.handle.net/10648/8dbad21f-a3ae-4958-91fc-2e53610fbb1d Kobe 1953, 1956 (omslag) 1168 http://proxy.handle.net/10648/aa25ecd7-8e2e-4a48-83fc-46a88052e1a9 Londen, vertegenwoordiger 1954 (omslag) 1159 http://proxy.handle.net/10648/ea53fd47-5f82-4cd6-b6e1-76b515585d17 Osaka 1956-1958 1160 http://proxy.handle.net/10648/3e24d0dd-7f8d-4b97-bde4-be13826c16a1 Osaka 1959-1963 527 http://proxy.handle.net/10648/a1c47f6d-a3c2-44c9-b2f3-89b0e623704b Rotterdam 1957-1961 (omslag) 1161 http://proxy.handle.net/10648/a19f1701-db13-42f0-99f6-4dc00cffcdb1 Singapore 1953-1958 1162 http://proxy.handle.net/10648/03ecc55d-5cd1-4367-8fd7-d3228f9af236 Singapore 1959-1963 1163 http://proxy.handle.net/10648/645e2f7c-9f85-4ee7-8f7d-01a6993f5a06 Tokio 1953-1956 1164 http://proxy.handle.net/10648/01a73c56-d702-4a07-88ba-395c31d6b246 Tokio 1957-1964 2241 http://proxy.handle.net/10648/19698d06-7401-446a-a9c6-6e8be90328d2 Correspondentie met een Zwitserse advocaat betreffende de voorwaarden voor dochtermaatschappijen van Zwitserse moedermaatschappijen ten aanzien van kredieten opgenomen bij Aziatische agentschappen van de bank 1954 1 omslag 2760 http://proxy.handle.net/10648/a132c42b-ffa9-41f0-9a84-a9703389366f Circulaires van De Nederlandsche Bank betreffende de te volgen gedragslijn bij kredietverlening 1955-1964 1 pak 2737 http://proxy.handle.net/10648/36492b3a-34f9-4ac5-951b-cc585f9ff9b2 Handleidingen van De Nederlandsche Bank voor het invullen van staten gebaseerd op de artikelen 15 en 16 van de Wet Toezicht Kredietwezen, met verzendbrieven van ingezonden staten 1955-1966 1 omslag 1188 http://proxy.handle.net/10648/d8b4a055-0d05-49ca-8015-c116ec591afe Correspondentie met het Directoraat Indonesië te Jakarta betreffende rapportage over kredietverlening; met klapper 1957 1 pak 2420 http://proxy.handle.net/10648/21a7564d-65e6-4526-89ef-56986a3df77c Notities en krantenknipsels betreffende de zwendel van de NV Socrates en dochterondernemingen 1957-1958, 1960 1 omslag 1137 http://proxy.handle.net/10648/d9f8e0bf-c52d-463d-803c-506133b0a755 Diverse rapporten en aantekeningen betreffende kredietverlening en kantooradministratie 1957-1961 1 omslag 2157-2163 Stukken betreffende het verstrekken van twee leningen van $ 3.300.000,- en $ 2.700.000,- aan de Nederlandse Antillen 1957-1962 7 omslagen 2157 http://proxy.handle.net/10648/ae06da95-b435-4160-b746-cdd6b41da7bb Contracten, garanties van de Nederlandse staat en Landsbesluit 1957-1958 2158 http://proxy.handle.net/10648/80d67602-5d93-4804-9582-48f8ea521130 Kamerstukken 1957-1958 2159 http://proxy.handle.net/10648/0515ded4-7911-4106-97e0-e7f57cc4ed2b Correspondentie met Amerikaanse banken 1957-1959 2160 http://proxy.handle.net/10648/2231bf3a-07ab-4475-ab77-35a9fb5ecb21 Correspondentie met het Directoraat Nederland, de vertegenwoordiger te New York, de Mercantile Bank of Canada en de heer Dronkers 1957-1959 2161 http://proxy.handle.net/10648/d1cd53c2-108e-4399-bf0d-d89888a2742d Correspondentie met overheidsorganen, inclusief De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Antillen 1957-1961 2162 http://proxy.handle.net/10648/bb753ca1-1a9d-4766-9b0b-4c4bf80c1130 Krantenknipsels betreffende Aruba 1957-1958 2163 http://proxy.handle.net/10648/4d1c96d4-84f3-4ef8-ba78-7d6ff56d1466 Kopiedossier afkomstig van het Directoraat Nederland 1957-1962 2738 http://proxy.handle.net/10648/26ed0d26-15a4-46e1-980d-8e30b52a3f9e Ingevulde enquêteformulieren ten behoeve van De Nederlandsche Bank betreffende kredietverlening aan financieringsmaatschappijen 1957-1964 1 omslag 524 http://proxy.handle.net/10648/47e63b86-9c46-4eed-8f1e-1fea0536472c Staten van door het kantoor 's-Gravenhage geopende documentaire kredieten 1958-1961 1 omslag 2759 http://proxy.handle.net/10648/c3589638-a8ee-4de3-ad6a-fbb70a2b2213 Correspondentie met De Nederlandsche Bank betreffende de toezending van de jaarstukken in het kader van artikel 15 van de Wet Toezicht Kredietwezen 1959-1964 1 omslag 2730 http://proxy.handle.net/10648/e254967b-8775-4735-a69d-01fddfabeb07 Krantenartikel betreffende het bankaccept en rembourskrediet. Overdruk 1960 1 stuk 2731 http://proxy.handle.net/10648/62c9b1b8-0c43-460a-a31c-fbaa7b06217e Memorandum betreffende de wijze van financiering van im- en exporten. In drievoud in het Engels, Duits en Frans 1960 1 omslag 2743 http://proxy.handle.net/10648/8ef45d48-b485-4adc-bd75-b7042616a8c1 Stukken betreffende het verlenen van een krediet aan de Internationale Ertshandel Wambersie NV te Rotterdam door de Amsterdamsche Bank, de NHB en R. Mees & Zoonen 1960-1963 1 omslag 1183-1190 Correspondentie met de diverse agentschappen betreffende controle op de kredietverlening 1950-1959, 1961-1964 6 omslagen 1183 http://proxy.handle.net/10648/00f2bb16-159d-4a94-a043-0e3ce29c9870 Bangkok 1961-1963 1184 http://proxy.handle.net/10648/551efc0e-19a1-4640-b0a8-598555a6549f Hongkong 1961-1963 1190 http://proxy.handle.net/10648/40f02402-a299-41a3-8bd9-290a8f158207 Jakarta 1950-1959 1185 http://proxy.handle.net/10648/71f0490f-57f7-438d-8cc2-fce860faa4f3 Osaka 1961-1963 1186 http://proxy.handle.net/10648/06a66a9f-a8ca-445d-81bb-a2799597864a Singapore 1961-1963 1187 http://proxy.handle.net/10648/d6687211-3eef-41b7-994b-69bf227b9cd0 Tokio 1961-1964
A.1.7.7. Effectenbedrijf 1101 http://proxy.handle.net/10648/232e1a6f-6515-467a-aae1-61d6ea472ef1 Circulaire betreffende de voorwaarden voor de overname van de lening van de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland door een syndicaat 1876 1 stuk

De NIHB maakte geen deel uit van dit syndicaat.

1099 http://proxy.handle.net/10648/dbd06811-0f82-46b8-a04e-8309fa17055b Lijst van inschrijvers op aandelen NV Ketegan, met bijbehorende opdrachtbrieven 1882 1 omslag 1073 http://proxy.handle.net/10648/3e647002-adaa-4fd7-ad68-3acdccbfa80f Staat van de verliezen geleden op de handel in aandelen van diverse bedrijven over de periode juli 1884 tot maart 1887, opgesteld J.W. van den Brink, makelaar te Soerabaja 1887 1 stuk 1100 http://proxy.handle.net/10648/dc9efccc-956b-4007-9d94-f51b4f382cca Stukken betreffende het overnemen door de NIHB van Indische gewestelijke en gemeenteleningen 1914 1 omslag 2761 http://proxy.handle.net/10648/52cbef7e-887e-4114-a725-c4146584617c Stukken betreffende het lidmaatschap van de bank en van zijn directieleden van de Vereeniging voor den Effectenhandel en de door hen gedeponeerde fondsen 1914, 1957-1964 1 omslag 1104 http://proxy.handle.net/10648/bfc77884-92cd-428d-801f-6d5f5693fd11 Brief en telegram betreffende het uitbrengen van een bod op de Preangerlening door de NIHB, de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij. Concepten [1921] 1 omslag 1240-1247 Stukken betreffende pogingen uitbetalingen te krijgen op een hypothecaire obligatielening ten laste van de Heyl-Beringer Farbenfabriken AG te Berlijn, overgenomen door Kali-Chemie AG te Berlijn 1930-1942 8 omslagen 1240 http://proxy.handle.net/10648/8cc3eb09-8ec0-4923-b475-5aac9cc268b3 Gezegelde verklaringen van obligatiehouders van ontvangst van ƒ 800,- per obligatie tegen inlevering hiervan 1930 1241 http://proxy.handle.net/10648/d6d7c0ec-0287-4976-be90-023efdee39ef Correspondentie met de NV Centrale Trust Compagnie betreffende te betalen rente en aflossingen door Kali-Chemie AG 1933-1942 1242 http://proxy.handle.net/10648/6b6f6c24-7068-493f-9034-16bdf55189da Correspondentie met de bank Labouchere & Co NV 1933-1937, 1940-1942 1243 http://proxy.handle.net/10648/42c1bdde-0777-4b29-92b9-4cbd509c2b6f Correspondentie met Helbert, Wagg & Co Ltd 1932-1934 1244 http://proxy.handle.net/10648/0f5f6439-3442-45db-9697-ca535ce094de Correspondentie met F. Kempner, advocaat te Berlijn 1933-1934 1245 http://proxy.handle.net/10648/ff5bd0a5-308e-4d93-9fdb-fe6fd10720f5 Correspondentie met diversen 1932-1935 1246 http://proxy.handle.net/10648/d331bb14-4846-4ad3-b5ec-618abbec0956 Stukken betreffende het product Rhenania-fosfaat dat door Kali-Chemie AG geproduceerd werd 1934 1247 http://proxy.handle.net/10648/39bcdf83-2ced-4611-b943-3c202b66bf1d Jaarverslagen van Kali-Chemie AG 1931, 1935 2208 http://proxy.handle.net/10648/7523a992-9f16-451c-a8ba-c4f9ddff1064 Correspondentie betreffende een risicoclausule bij het opnemen van aandelen in een effectendepot 1932 1 omslag 2156 http://proxy.handle.net/10648/3f7c6ba5-699b-4fc6-8d37-0328c0584a2c Stukken betreffende leningen van de gemeenten Amsterdam en Eindhoven 1933, 1935 1 omslag 2234 http://proxy.handle.net/10648/93b9d2b7-8fd8-4946-b566-6d7879fc155b Correspondentie betreffende de rentevoet en aflossing van een 4½% obligatielening 1930 ten laste van de NV Volkshuisvesting te Soerabaja 1933, 1936 1 omslag 2155 http://proxy.handle.net/10648/2f792474-f481-4fc0-8171-44c990976c88 Stukken betreffende de emissie van een 3% obligatielening ten laste van de gemeente Amsterdam ten behoeve van het aflossen van de 5½% pond sterlinglening door de gemeente 1935 1 omslag

Zie ook inv.nr 2154 in rubriek A.1.7.6.

2765 http://proxy.handle.net/10648/21d56563-131e-4d08-87f1-aaa80edd6ea6 Circulaires van de Nederlandse Organisatie van het Effectenbedrijf 1955-1961 1 omslag 2763 http://proxy.handle.net/10648/225ca284-42e2-44c6-86da-045bbc122e1b Circulaires van het ondersteuningsfonds van de Vereeniging voor den Effectenhandel betreffende de jaarrekening 1957-1961, 1963 1 omslag 2762 http://proxy.handle.net/10648/eba0fe0d-bd63-45f1-9703-468b39cd87c3 Correspondentie met de Vereeniging voor den Effectenhandel betreffende toegezonden stukken inzake de vergaderingen van aandeelhouders van de bank 1957-1964 1 omslag 2742 http://proxy.handle.net/10648/dff570e7-b78d-46de-96db-d9f7e69883f3 Circulaires van de Vereeniging voor den Effectenhandel aan haar leden 1957-1965 1 pak 2788 http://proxy.handle.net/10648/f83e9050-426e-444f-8a5d-955e9bda957b Proces-verbaal van opening van een kluisloket in het bankkantoor te Rotterdam 1961 1 stuk 2584 http://proxy.handle.net/10648/83256b02-c66b-48af-ae1d-5a5a2aeae819 Correspondentie betreffende de uitgifte van een 6% 25-jarige obligatielening ten laste van de De Nationale Investeringsbank (Herstelbank) NV 1964 1 omslag
A.1.7.8. Deviezenregelingen en -bepalingen 1117 http://proxy.handle.net/10648/6bb88262-b097-4008-9f46-5652c7694fc6 Circulaires en brieven betreffende verscherping van de Britse deviezenbepalingen 1939-1940 1 omslag 1952-1956 Stukken betreffende diverse deviezenbepalingen 1946-1962 5 omslagen 1952 http://proxy.handle.net/10648/cd852b29-7375-4c4c-bc77-8a575872cbda Delegatiekredieten 1946-1953, 1957-1958 1953 http://proxy.handle.net/10648/7201eead-0f22-4036-b882-c764dba64b32 Aflossing van steunvoorschotten en delegatiekredieten doorbetaald gedurende de Tweede Wereldoorlog 1942, 1945-1956, 1962 1954 http://proxy.handle.net/10648/1d7d23e1-235a-463d-8dd5-cfbde64f7cb6 Arriéré's, zijnde Indische tegoeden die nog naar Nederland overgeboekt moesten worden (zie ook inv.nr 1953 in deze rubriek) 1949-1956 1955 http://proxy.handle.net/10648/e3e256ff-1aef-48eb-baf9-b3236a3200d7 Vergoeding van rente opgebouwd gedurende de Japanse bezettingstijd 1946-1953 1956 http://proxy.handle.net/10648/efdb1657-68b4-4ac0-bc5d-18f453aca232 Correspondentie betreffende vooroorlogse debiteuren en crediteuren 1948-1951, 1953, 1955, 1958-1962 1950-1951 Stukken betreffende diverse regelingen van het Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri (LAAPLN, Instituut voor Buitenlandse Deviezen) in Indonesië tot regulering van de deviezenexport 1946-1960 2 pakken 1950 http://proxy.handle.net/10648/cebe7065-e503-4171-aa8e-4e13c5fa848f 1946-1955 1951 http://proxy.handle.net/10648/22724fc8-e735-4eaf-9a93-57bf501c80f8 1956-1960 2665 http://proxy.handle.net/10648/dc896514-5eb1-404b-bbe7-3619af32850a Correspondentie, voornamelijk met De Nederlandsche Bank, betreffende deviezenvergunningen 1946-1966 1 omslag 1942 http://proxy.handle.net/10648/4fd5797c-787f-4f3f-acc4-05cbe0f44d22 Stukken betreffende opgaven aan het Nederlandsch-Indisch Deviezen Instituut (NIDI, voorloper van het LAAPLN) 1948, 1950 1 omslag 1943 http://proxy.handle.net/10648/21509d56-7ab7-4033-92fc-985c80641021 Stukken betreffende A-, C-, D-, F- en N-rekeningen en de deviezenpositie van de bank 1948-1960 1 omslag 1937-1949 Stukken betreffende diverse regelingen van het Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri (LAAPLN) tot regulering van de deviezenimport 1949-1960 9 omslagen 1937 http://proxy.handle.net/10648/eda33e0f-0a00-482c-a7fa-fa01aa3ff127 Regeling van 13 maart 1950, uitgifte en gebruik van deviezencertificaten 1950-1952, 1957 1938 http://proxy.handle.net/10648/d832ff60-d689-4d04-b981-31cdb6920ea0 Regeling van 4 februari 1952, uitgifte en gebruik van dollarexportbewijzen 1952-1954