2.18.33 Inventaris van het archief van het Hoofdkantoor van de Rotterdamsche Bank NV en van hierbij gedeponeerde archieven, (1755) 1863-1964 (1985) D.J. Wijmer Nationaal Archief, Den Haag 2012 Deze digitale toegang is in 2012 vervaardigd door PWAA op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2.Eindredactie: Henny van Schie, 4 mei 2012. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhave 2003. Beschrijving van het archief Rotterdamsche Bank Rotterdamsche Bank 1755-1985 merendeel 1863-1964 I92 95,00 meter; 2839 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Rotterdamsche Bankvereeniging NV, 1911-1947 Rotterdamsche Bank NV, 1947-1964 Het archief bevat series notulen van vergaderingen van aandeelhouders, van commissarissen en van de driectie, jaarstukken en dossiers. Deze documenten betreffen de organisatie van de bank, overname van andere banken, deelneming in en kredietverlening aan bedrijven, effectenbedrijf, vermogensbeheer, betalingsverkeer en lidmaatschappen van verenigingen. Ook zijn archieffragmenten bijkantoren, dochterbedrijven en van overgenomen bankbedrijven aanwezig. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer Geschiedenis van de Rotterdamsche Bank in vogelvlucht

De Rotterdamsche Bank NV werd opgericht in Rotterdam op 16 mei 1863 door een groep zakenlieden en bankiers, waaronder Marten Mees, firmant van R. Mees & Zoonen, die hiermee onbedoeld een toekomstige, geduchte concurrent voor zijn Rotterdamse kassiersbedrijf creëerde. De werkzaamheden startten op 1 oktober 1863. Het idee van de oprichters was om, onder meer naar Engels voorbeeld van de Colonial Bank, een kredietinstelling in het leven te roepen die zou voorzien in de groeiende kapitaalbehoefte van bedrijven in Nederlands-Indië. In januari 1864 werd de Commanditaire Vereeniging (kredietvereniging) opgericht als dochter van de Rotterdamsche Bank. Door een te ambitieuze opzet leed de bank forse verliezen in Indië. Daarnaast leverde de zogenaamde Pincoffs-affaire (1879) de Rotterdamsche Bank een schadepost op van circa ƒ 875.000,-. Wijs geworden beperkte de bank daarna haar activiteiten tot Nederland.

Met de komst van directeur Willem Westerman in 1904 begon een periode van uitbreiding. Op 19 april 1911 fuseerden de Rotterdamsche Bank en de NV Deposito- en Administratie-Bank in Rotterdam tot de Rotterdamsche Bankvereeniging (Robaver). De werkzaamheden van de bank startten op 1 juli 1911. Beide banken vulden elkaar goed aan; de Rotterdamsche Bank was vooral een handelsbank, de Deposito- en Administratie Bank een effectenbank en beide zochten bovendien toegang tot de Amsterdamse Effectenbeurs. De Rotterdamsche Bankvereeniging wist dit doel nog in datzelfde jaar te bereiken door de oude Amsterdamse firma Determeijer Weslingh & Zoon over te nemen. Dit wekte indertijd nogal wat beroering in financiële kringen, gezien de rivaliteit tussen hoofdstad en Maasstad. Twee jaar later werd Labouchere, Oyens & Co's Bank in Amsterdam, een voortzetting van de firma Ketwich & Voombergh, overgenomen, in december 1915 de Nationale Bank te `s-Gravenhage (gelieerd aan de Deposito- en Administratie Bank), gevolgd door vele lokale banken. De Rotterdamsche Bankvereeniging groeide in enkele jaren méér dan in de eerste vijftig jaar van haar bestaan en werd een van Nederlands grootste banken. Deze stappen van de bank gelden als het begin van de concentratie en concernvorming van de algemene banken in Nederland. De schaalvergroting bij de banken hield gelijke tred met die in het bedrijfsleven en ging veelal ten koste van de kleinere banken.

De nieuwe filialen van de bank werden vanaf 1916 grotendeels verworven door het overnemen van kleine bankiersfirma's. Deze bedrijven werden aanvankelijk niet opgenomen in de eigen organisatie, maar ondergebracht in de dochterondernemingen de Nationale Bankvereeniging (Nato) in Utrecht of de Zuid-Nederlandsche Handelsbank (Zuidbank) in Tilburg. De Zuidbank ging per 1 december 1920 op in de Nato. Op 1 januari 1929 werd vervolgens het gehele bedrijf van de Nato ondergebracht in de Rotterdamsche Bankvereeniging. In dezelfde periode was de Rotterdamsche Bankvereeniging actief betrokken bij de oprichting van overzeebanken, waaronder de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, de Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee, de Bank voor Indië, de Hollandsche Bank voor West-Indië en de Russisch-Hollandsche Bank.

Een overmatig optimisme, gebaseerd op de hausse na de Eerste Wereldoorlog die echter omsloeg in een baisse door de economische crisis in Duitsland, leidde in de jaren 1922-1925 tot een algemene bankcrisis. De Rotterdamsche Bankvereeniging was een van de meest opvallende slachtoffers. In de voorafgaande expansieperiode bleek de Rotterdamsche Bankvereeniging te veel krediet te hebben verleend, zonder voldoende reserves aan te leggen. Minister van Financiën Colijn gaf in 1924 persoonlijk opdracht aan De Nederlandsche Bank om de Rotterdamsche Bankvereeniging te hulp te schieten, waarna alle deelnemingen in banken met buitenlandse vestigingen werden afgestoten. Rond 1927 was de crisis bezworen en ging de bank verder, echter zonder president Westerman.

Op 21 juli 1939 besloten de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bankvereeniging tot een vergaande samenwerking; door de oorlogsomstandigheden werden deze fusieplannen op 7 oktober 1939 afgeblazen.

In oktober 1947 werd de oude naam 'Rotterdamsche Bank' weer ingevoerd.

Op 28 oktober 1960 werd aangekondigd dat de Nationale Handelsbank zou werden overgenomen. Per 1 mei 1961 trad het personeel van deze bank in dienst van de Rotterdamsche Bank. De volledige integratie had in de daarop volgende jaren plaats. Door deze overname kreeg de Rotterdamsche Bank de beschikking over vestigingen in het Verre Oosten, alsmede een dochterbedrijf in Canada, The Mercantile Bank of Canada. Deze vestigingen werden echter allemaal vóór 1965 verkocht.

In 1964 werden de oude contacten tussen Rotterdamsche Bank en Amsterdamsche Bank met succes weer opgepakt. Op 11 juni 1964 kondigden beide banken aan te gaan fuseren tot de Amsterdam-Rotterdam Bank NV. Voor de Rotterdamsche Bank was dit een logische ontwikkeling in het kader van het door haar zelf in gang gezette proces van bankconcentratie. De Rotterdamsche Bank, als bank, werd per 31 december 1968 door De Nederlandsche Bank als handelsbank doorgehaald in afdeling I van het register van kredietinstellingen. De Rotterdamsche Bank, als vennootschap, bestaat tot op de huidige dag, maar leidt een sluimerend bestaan.

Oprichting, doel en kapitaal

De jaren 1850-1870 markeerden in Nederland de overgang van een vroegkapitalistische naar een modernkapitalistische maatschappij. Een onderdeel van dit proces was de opkomst van het moderne bankwezen. Met name in de periode na 1860 werd een aantal banken opgericht dat grote en blijvende betekenis zou hebben. Tot deze groep behoort de Rotterdamsche Bank NV, opgericht in 1863. Het initiatief tot oprichting kwam van een groep Rotterdamse firma's, te weten de kassiersfirma's R. Mees & Zoonen, Jan Havelaar & Zonen, de Gebr. Chabot en Schaay en Madrij, alsmede de koopman en reder H. Müller Szn. en de handelsfirma J.W. Bunge. Zij belegden op 16 mei 1863 een vergadering met als doel de oprichting van een 'handelsbank'. De koninklijke goedkeuring van de statuten volgde op 28 juni. De vennootschap werd aangegaan voor vijftig jaar. De bank begon, onder de naam Rotterdamsche Bank NV, haar werkzaamheden op 1 oktober van dat jaar.

De doelstellingen van de nieuwe vennootschap waren ambitieus. Naar het voorbeeld van een aantal buitenlandse bankinstellingen wilde men gaan fungeren als bank voor de koloniale handel en nijverheid, ofwel als bemiddelaar tussen het kapitaaloverschot in Nederland en de grote kapitaalbehoefte van de koloniale handel en de cultuur- en andere bedrijven in Nederlands-Indië. Hiervoor zou een agentschap of filiaalbank op Java in het leven (moeten) worden geroepen. Behalve de activiteiten ten aanzien van de koloniën, door de oprichters zonder meer als de primaire activiteiten beschouwd, zou de bank zich volgens de statuten verder moeten richten op het openen van geconfirmeerde kredieten, het opnemen van gelden à deposito tegen vergoeding van rente, de handel in edele metalen, bevordering van de oprichting van maatschappijen van handel, nijverheid en landbouw, het verstrekken van geldleningen aan bedrijven, overheidslichamen en andere openbare instellingen en verder alle bank- en geldoperaties in de ruimste zin des woords. Later werd dit in de statuten samengevat als het uitoefenen van het kassiers- en bankiersbedrijf en het doen van financiële operatiën in het algemeen. Tot 1911 (oprichting van de Rotterdamsche Bankvereeniging) waren het nemen van aandeel in andere ondernemingen en maatschappijen en het drijven van handel in goederen of effecten voor eigen rekening uitdrukkelijk van de werkkring uitgesloten. Tot dat jaar was verder het deelnemen in syndicaten voor de uitgifte van leningen en van aandelen aan de goedkeuring van de commissarissen gebonden. Vanaf 1911 werd ook vermogensbeheer en het optreden als trustee bij obligatieleningen tot de werkkring gerekend. In de statuten van 1947 werd het bezorgen van assurantiën toegevoegd.

Om de nieuwe instelling te financieren werden aandelen geëmitteerd. Het maatschappelijk kapitaal werd bij de oprichting vastgesteld op ƒ 15.000.000,-, gesplitst in drie series van ƒ 5.000.000,-. In eerste instantie werd de emissie beperkt tot één serie, waarvan ƒ 4.000.000,- bedoeld was voor de oprichters en ƒ 1.000.000,- werd geplaatst. Dat er bij het publiek vertrouwen bestond in de toekomst van het bedrijf blijkt uit het resultaat van de inschrijving van maar liefst ƒ 58.498.750,-, waardoor uiteindelijk slechts 1,709% van de inschrijvingen kon worden toegewezen! De tweede en derde serie aandelen werden in 1864 geëmitteerd.

Vanwege de in 1873 inzettende crisis werd in 1875 het maatschappelijk kapitaal gereduceerd door terugkoop van eigen aandelen. In 1880 volgde een nieuwe reductie door de waarde van de aandelen van ƒ 250,- terug te brengen naar ƒ 200,- en die van ƒ 125,- naar ƒ 100,-. In de twintigste eeuw werd het kapitaal stelselmatig verhoogd tot ƒ 50.000.000,- in de vijftiger jaren, met name wegens aanpassing aan de sterk groeiende omvang van de deposito's en crediteuren. Reeds in 1872 werden de aandelen Rotterdamsche Bank genoteerd op Duitse beurzen. In 1912 volgde notering op de beurs van Parijs.

Toezichthoudende organen Aandeelhouders

De eigendom van en zeggenschap over de Rotterdamsche Bank NV berustte, zoals de rechtsfiguur van de naamloze vennootschap eigen, bij de inbrengers van het kapitaal, de aandeelhouders. Of, zoals uitgedrukt in de statuten ten aanzien van de vergadering van aandeelhouders, zij 'vertegenwoordigt het gansche ligchaam der vennootschap'.

De algemene vergadering van aandeelhouders of aanvankelijk, in termen van de statuten, de deelhebbers moest jaarlijks plaatsvinden, aanvankelijk in de drie eerste maanden van elk jaar, na de afsluiting van de balans, later in mei of uiterlijk in juni. Buitengewone vergaderingen vonden plaats zo vaak als commissarissen, directie of de vertegenwoordigers van een statutair bepaald deel van het kapitaal dit verlangden. De vergaderplaats was Rotterdam. Alle aandeelhouders waren tot het bijwonen van de vergadering gerechtigd. Stemgerechtigd waren aanvankelijk allen, die hun aandelen reeds een bepaald aantal maanden vóór uitschrijving van de vergadering bezaten, later allen die hun aandelen bij uitschrijving van de vergadering bezaten. Voor de toekenning van het aantal stemmen per aandeelhouder werd een bepaalde sleutel gehanteerd, die onder meer inhield dat niemand meer dan zes stemmen mocht uitbrengen, ook niet als gevolmachtigde van anderen. Besloten werd met meerderheid van stemmen, behalve bij wijziging van de statuten en enkele andere zaken, waarvoor afwijkende regels golden. De vergadering werd voorgezeten door de voorzitter van het college van commissarissen. Als secretaris fungeerde de directiesecretaris.

De agenda van de vergadering bevatte doorgaans de volgende punten: kennisnemen van de balans, na goedkeuring hiervan door een daartoe samengestelde commissie (zie onder); kennisnemen van het door de commissarissen overlegde rapport over de toestand van de vennootschap; verkiezen van de commissarissen, en op voordracht van de commissarissen benoemen c.q. ontslaan van leden van de directie; kiezen van de commissie tot goedkeuring van de balans; besluiten over vergroting/verkleining van het maatschappelijk kapitaal of emissie van nieuwe series aandelen; besluiten over statutenwijziging en ontbinding der vennootschap; behandelen van en besluiten op voorstellen van commissarissen en directie alsmede van aandeelhouders (mits door een bepaald deel van het kapitaal gesteund).

College van Commissarissen en het Comité uit Commissarissen

De eerste commissarissen werden benoemd door de oprichters. Vervolgens werden zij benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, vanaf 1920 op voordracht van twee in functie zijnde commissarissen. Hun aantal werd aanvankelijk vastgesteld op tien. Via latere statutenwijzigingen werd dit aantal nogal eens veranderd. Meestal werd dan het minimum aantal op zeven bepaald, en varieerde het maximum aantal; de statuten van 1920 bijvoorbeeld stelden dit maximum op 25. Vanaf 1872 gold de regel dat een bepaald percentage in Nederland woonachtig moest zijn. Jaarlijks trad een deel van de leden af, volgens rooster. Ze waren dan wel herkiesbaar. Alle commissarissen dienden aanvankelijk 50 aandelen op naam te bezitten; in 1869 werd dit aantal teruggebracht tot 25, en bij de vorming van de Rotterdamsche Bankvereeniging in 1911 was deze voorwaarde uit de statuten geschrapt. Op verzoek van de commissarissen konden directieleden de vergaderingen bijwonen. Blijkens de notulen was dit over het algemeen het geval.

Het college vergaderde aanvankelijk minstens eenmaal per week, in later tijd zovaak men dat nodig achtte. Vergaderd werd in Rotterdam. Vanaf 1905 werden taken en bevoegdheden in de statuten in tamelijk algemene termen omschreven: de commissarissen waren belast met het toezicht over het beheer van de vennootschap, met het geven van advies en voorlichting aan de directie, waar zij dit nodig achtten, en het bewaken van een trouwe naleving van de statuten. De oudere statuten waren wat uitvoeriger en noemden onder meer: toezien op de handelingen van de directie; waken voor een juiste naleving van de statuten en een goede exploitatie van de vennootschap; voordragen tot benoeming van directieleden en vaststellen van hun inkomen; schorsen en voordragen tot ontslag van directieleden; besluiten, op voordracht van de directie, inzake vestiging van filialen en agentschappen; vaststellen, op voordracht van de directie, van de balans en de hoogte van het dividend; bepalen van de handelwijze in buitengewone gevallen; goedkeuren van de deelneming in syndicaten en consortiums.

Via een statutenwijziging in 1869 kreeg het college de bevoegdheid om uit haar midden een commissie van drie leden te benoemen, met de naam Commissie van Toezicht. Deze naam zou overigens in de loop der tijd nogal eens veranderen, in Commissie uit Commissarissen, Comité uit Commissarissen en in 1958 in Raad van Toezicht. Namens de commissarissen hield zij toezicht op de handelingen van de directie, rapporteerde zij aan de commissarissen over de toestand van de vennootschap, adviseerde zij desgevraagd de directie en besliste zij bij geschillen binnen de directie. Feitelijk fungeerde deze commissie als een soort dagelijks bestuur van het College van Commissarissen. De commissie vergaderde ten minste eenmaal per week, in of buiten tegenwoordigheid van de directie. Om de maand trad één der leden af, volgens rooster.

Interne organisatie

Over de interne organisatiestructuur van de Rotterdamsche Bank kan wat betreft de eerste vijftig jaar, wegens het ontbreken van relevant archiefmateriaal, weinig worden gezegd. Hooguit kan worden vermoed dat zij in die periode relatief nog niet zeer ingewikkeld was. Tot 1911 was er, afgezien van de tijdelijke agentschappen in het Verre Oosten, één kantoor. De afdelingsstructuur zal in hoofdzaak de door de bank verrichte functies weerspiegeld hebben.

Na de fusie met de Deposito- en Administratie-Bank in 1911 zou de structuur snel ingewikkelder worden. In 1911 werd een kantoor in Amsterdam gevestigd, dat als een tweede hoofdkantoor zou gaan fungeren. In 1914 werd een bijbank in 's-Gravenhage geopend. En door een reeks overnames van lokale banken en bankjes zou het aantal bijkantoren explosief groeien. Art. 1 van de statuten luidde na 1911 dan ook: ' ...De vennootschap ...heeft banken te Rotterdam en te Amsterdam, een bijbank te 's-Gravenhage en kan kantoren en correspondentschappen vestigen en zitdagen houden, waar zij zulks wenschelijk acht'.

Het citaat weerspiegelt een hoofdstructuur met een verdeling in vier componenten. Ten eerste de 'moederbank' te Rotterdam, met onder haar ressorterend de Rotterdamse stadsbijkantoren, inclusief die in enkele direct aansluitende gemeenten. Ten tweede de bank te Amsterdam, in alle opzichten gelijkwaardig aan de bank te Rotterdam. Onder haar ressorteerden de Amsterdamse stadsbijkantoren. Ten derde de bijbank te 's-Gravenhage; zij werd bestuurd door een directie die, op voordracht van de commissarissen en in overleg met de [hoofd]directie, werd benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Onder de bijbank ressorteerden de Haagse bijkantoren, inclusief dat van Scheveningen. De vierde component vormden de bijkantoren in de provincie. Met de integratie van de Nationale Bankvereeniging in het moederberdijf in 1929 (zie onder) groeide dit aantal zo snel, dat in datzelfde jaar een speciaal bestuurslichaam in het leven werd geroepen, de Provinciale Centrale. Tot 1949 was deze ondergebracht in de kantoren van de bijbank te 's-Gravenhage, daarna verhuisde zij naar het nieuw gebouwde hoofdkantoor aan de Coolsingel. Later was 'de provincie' bovendien nog ingedeeld in districten, grotendeels samenvallend met de provinciale indeling. De directeuren van de banken te Amsterdam en Rotterdam, van de bijbank 's-Gravenhage en in later tijd ook die van de Provinciale Centrale vormden gezamenlijk de onderdirectie van de vennootschap.

Elk van de vier componenten was in redelijke mate autonoom, en had haar eigen uitvoerende afdelingen op elk terrein alsmede eigen staf- en hulpdiensten. Met name de bank te Amsterdam nam een tamelijk eigen positie in. De bank te Rotterdam en de Provinciale Centrale kenden na het gereedkomen van het nieuwe hoofdkantoor en de verhuizing van de Provinciale Centrale daarheen wat betreft een aantal diensten een vermenging. Zo werkten de accountants en de afdeling Juridische Zaken van de Provinciale Centrale ook voor de bank te Rotterdam.

Een duidelijk inzicht in de afdelingsstructuur kan alleen worden verkregen voor de periode ná 1949. Een aantal overzichten uit die tijd geeft aan dat de structuur van de banken te Rotterdam en Amsterdam in hoge mate identiek was, al weken de namen soms wat af. De Provinciale Centrale kende een afwijkende structuur. Voor een nadere beschrijving van de organisatie en taken van de afdelingen wordt verwezen naar rubriek A.1.4., inv.nr 94.

Het uitgebreide net van provinciale vestigingen dat vanaf 1911 ontstond kwam via verschillende wegen tot stand: Door stichting van zelfstandige maatschappijen met eigen rechtspersoon. Een voorbeeld hiervan was de Nationale Bankvereeniging in Utrecht (1916), waar de Rotterdamsche Bankvereeniging een aantal vroegere overnames in onderbracht. Door deelneming in bestaande instellingen en\of door onderbrenging van een agentschap bij een bestaande instelling, waarbij deze bepaalde vormen van dienstverlening namens de Rotterdamsche Bank verrichte. Vaak liep dit uit op overname van de betrokken instelling. Door overname van bestaande banken, bijvoorbeeld de Amsterdamse Bankiersvereniging Labouchere, Oyens & Co's Bank (1913) en de Nationale Bank te 's-Gravenhage (1915). Door fusie. De fusie met de Deposito- en Administratie Bank (1911) bracht belangen in diverse kleine bankinstellingen mee. Door directe oprichting van eigen vestigingen. Een vroeg voorbeeld is de vestiging van de bijbank te 's-Gravenhage (1914) en een depositokas aan het Bezuidenhout in dezelfde plaats (1915). De bevoegdheden van de bijkantoren waren beperkt. Naast de voorschriften die een uniforme dienstverlening moesten bevorderen en dus de vrijheid inperkten (zie het aantal circulaires) was voor 'grote handelingen' toestemming van hogerhand vereist; dit gold met name de verlening van krediet. Beslissende stappen in de vorming van het landelijk kantorennet waren de fusie met de Deposito- en Administratie-Bank en met name de oprichting en latere volledige integratie van de Nationale Bankvereeniging met haar provinciale filialen. Daarna zou het aantal vestigingen blijven groeien, tot 118 in 1940, 194 in 1945, 300 in 1959 en 340 in 1962. De Rotterdamsche Bank was daarmee wat betreft haar kantorennet de grootste bank in Nederland.

Naast de hoofdkantoren te Rotterdam en Amsterdam, de Provinciale Centrale, de bijkantoren en de zitdagen kunnen ook de door de bank met een specifiek doel opgerichte en geheel door haar gecontroleerde maatschappijen als onderdeel van het bedrijf worden beschouwd. Van enkele hiervan zijn bescheiden in de inventaris opgenomen. Deze maatschappijen werden meestal opgericht ter uitvoering van een specifieke functie. De redenen om deze functies in aparte maatschappijen onder te brengen konden uiteenlopen. Het kon zijn dat men het maatschappelijk kapitaal gescheiden wilde houden. Of het ging om activiteiten waaraan men de naam van de bank niet (meteen) wilde verbinden, bijvoorbeeld het uitproberen van nieuwe vormen van dienstverlening.

Aparte vermelding verdienen nog de oprichting van een Vrouwenbank te Amsterdam in 1929 en de opening in 1939 van een vestiging in Brussel, de Comptoir Belgo-Hollandais SA/Belgisch-Hollandsch Effectenkantoor NV. De Vrouwenbank, gevestigd aan het Rokin, was speciaal gericht op het groeiende aantal vrouwelijke cliënten. In 1971 werd ze als overbodig opgeheven. De NV Belgisch-Hollandsch Effectenkantoor werd in 1947 geliquideerd.

Bedrijfsmiddelen Personeel Directie en procuratiehouders

De directie van de Rotterdamsche Bank bestond bij aanvang statutair uit een president-directeur, twee directeuren en een secretaris. De omvang van de directie zou in de loop der jaren gestaag toenemen. De statuten van 1947 bepaalden haar op minimaal vier en maximaal negen. Ook ten aanzien van de directie gold de eis, dat een bepaald percentage Nederlander moest zijn. De directie werd, op voordracht van de commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De leden van de directie waren tot 1911 verplicht Rotterdam als vaste woonplaats te hebben. Tevens moesten zij tot dat jaar eigenaar zijn van minstens vijftig aandelen op naam. De directie voerde het dagelijks beleid en beheer over de vennootschap en vertegenwoordigde de vennootschap in en buiten rechte. Zij had daartoe al díe bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk aan de aandeelhouders of de commissarissen waren toegewezen. De statuten van vóór 1911 geven hierbij nog een ietwat uitvoeriger omschrijving: de ordening van de administratie; benoeming van alle beambten en vaststelling van hun instructies; de leiding over alle operaties; het (doen) opmaken van de jaarlijkse balans en het voorleggen daarvan aan de commissarissen, begeleid door een verslag over de toestand van de vennootschap; eventuele liquidatie van de vennootschap, onder toezicht van de commissarissen. Na 1911 resideerde een deel van de directie in Rotterdam, en een deel in Amsterdam.

In het jaarverslag van 1913 is voor het eerst sprake van onderdirecteuren. Deze groep was samengesteld uit de directies van de afzonderlijke onderdelen van de vennootschap, in volgorde van ontstaan de bank Rotterdam (1863), de bank Amsterdam (1911), de bijbank 's-Gravenhage (1915) en de Provinciale Centrale (1929).

Al vanaf 1872 had de directie de bevoegdheid aan een of meer beambten procuratie te verlenen om voor de vennootschap te tekenen. In 1920 is sprake van de mogelijkheid tot aanwijzing, onder goedkeuring van commissarissen, van algemene en bijzondere procuratiehouders, en de aanstelling van bijzondere procuratiehouders tot directeur van een bijkantoor of depositokas.

Overig personeel en personeelsorganen

De personeelssterkte groeide in de eerste vijftig jaar van het bestaan van de bank slechts in geringe mate, zeker in vergelijking met de periode daarna. In 1865 bedroeg het aantal werknemers 23, in 1899 waren er 67. In 1911 bedroeg het aantal werknemers nog slechts 35. Daarna was de groei explosief: van 250 in 1914 en 490 in 1917 tot rond 700 in 1919. Eind 1963 tenslotte bood de bank werk aan circa 4800 mensen.

Op 23 juli 1866 werd door en voor de ambtenaren van de bank een pensioenfonds in het leven geroepen. Na de fusie in 1911 werd dit fonds op 24 mei van dat jaar omgezet in de Stichting Pensioen- en ondersteuningsfonds der ambtenaren en bedienden van de Rotterdamsche Bankvereeniging. Het fonds had mede tot taak de oprichting en instandhouding van het in 1915 geopende Huize Erica te Nunspeet, een herstellings- en vakantieoord voor de ambtenaren en bedienden. Op 22 april 1927 vond opnieuw een aanpassing plaats via de oprichting van de Stichting Pensioenfonds van 1926. Vanwege een noodzakelijke aanpassing aan de bepalingen van de Pensioen- en Spaarfondsenwet vond in 1954 een tweedeling plaats. De werknemers die reeds vóór 1 juli 1952 in dienst waren vielen voortaan onder de Stichting Pensioenfonds I. Zij die op of ná die datum in vaste dienst traden vielen onder de Stichting Pensioenfonds II. Op 26 juni 1956 vond de oprichting plaats van de Stichting Pensioenfonds III, bedoeld voor werknemers ònder de rang van (onder)directeur, maar met een jaarsalaris bóven ƒ 8500,-.

Op 5 juni 1915 werd de Vereeniging Robaver opgericht. De koninklijke goedkeuring volgde op 17 oktober 1917. De statutair in Amsterdam gevestigde vereniging had tot doel '..den kameraadschappelijken omgang van het personeel der Rotterdamsche Bankvereeniging te bevorderen'. Dit wilde zij bereiken door gedurende de wintermaanden eens per maand clubavonden te organiseren voor het houden van lezingen en voordrachten, het spelen van schaak- en kaartspelen etc. Daarnaast bood zij gelegenheid tot het beoefenen van sport, muziek en toneel. De vereniging had een bestuur van ten minste zeven leden, die haar in en buiten rechte konden vertegenwoordigen.

In 1955 vond de installatie plaats van een ondernemingsraad.

Gebouwen

Bij de start van haar werkzaamheden was de Rotterdamsche Bank gevestigd in het pand Geldersche Kade 50 te Rotterdam. In 1870 werd dit pand door de regering aangekocht wegens de voorgenomen spoorwegaanleg door de stad. De bank nam vervolgens haar intrek in het voormalige Grand Hotel des Pays Bas aan de Boompjes 77 te Rotterdam, in 1705 gebouwd als adellijke woning door Cornelis de Jonge van Ellemeet. In de meidagen van 1940 kwam het pand in de vuurlinie te liggen tijdens de gevechten om de Maasbruggen, en werd het volkomen verwoest. Het personeel werd voorlopig ondergebracht in het gehuurde kantoorpand Calandstraat 49. Pas in 1948 kon het nieuw gebouwde hoofdkantoor aan de Coolsingel 119 gedeeltelijk in gebruik worden genomen.

Ook het bijkantoor Coolsingel 109 werd in 1940 door brand zwaar beschadigd. Het bedrijf kon hier echter na een noodverbouwing gedeeltelijk worden hervat. Voor het effectenbedrijf werd aan de Boompjes een noodgebouw geplaatst.

De bank te Amsterdam werd bij de start in 1911 ondergebracht in de kantoren van Determeijer, Weslingh & Zoon aan de Keizersgracht 706. Op 24 juni 1912 werd de eerste paal geheid voor nieuwbouw aan het Rokin. Op 22 augustus van datzelfde jaar werd de eerste steen gelegd. Op 20 oktober 1913 was het kantoorpand Rokin 33-47 gereed. In 1916/17 en 1925 volgden uitbreidingen waardoor het pand uiteindelijk Rokin 23-51 zou omvatten.

Bedrijfsvoering Overnames, deelnemingen en commissariaten

De deelnemingen in andere bedrijven vallen in twee categorieën uiteen. Enerzijds zijn er de deelnemingen vanuit pure beleggingsactiviteit of betrokkenheid bij syndicaten. Zij hebben meestal een tijdelijk karakter. Anderzijds zijn er de geconsolideerde deelnemingen, bedoeld ter uitbreiding van het werkterrein en de invloedssfeer van de bank. Zij hebben een langdurig, haast vast karakter. Dergelijke deelnemingen konden op verschillende manieren tot stand komen. De bank kon betrokken zijn bij de oprichting van de betreffende instelling. Daarnaast kon men zich eenvoudigweg inkopen. Bij deze deelnemingen betrof het in veel gevallen het verwerven van een belang in andere bancaire instellingen. Niet zelden liepen ze uit op een moeder-dochter-relatie (een belang van 50% of meer), of volledige overname van de betreffende instelling.

Deelnemingen in andere ondernemingen, en zeker de grotere deelnemingen, werden meestal gevolgd door de 'aanvaarding' van één of meer post(en) in de Raad van Commissarissen van de betreffende onderneming. Het betrof in deze gevallen dus bankgebonden vertegenwoordigende commissariaten. De aanvaarding hiervan en de toewijzing aan een specifieke bankfunctionaris was een besluit dat op directieniveau werd genomen. Vanwege de aard van deze commissariaten zijn de hieruit voortgekomen dossiers geplaatst in een subrubriek deelnemingen en commissariaten.

Bij een overname werden de bedrijfsactiviteiten van de overgenomen instelling volledig geïntegreerd in het bedrijf van de Rotterdamsche Bank, hoewel de instelling om commerciële of andere redenen nog (enige tijd) onder eigen naam kon blijven functioneren. Bij een fusie tenslotte werden de bedrijfsactiviteiten van de fuserende partners volledig geïntegreerd en ondergebracht in een geheel nieuwe maatschappij.

Het jaar 1911 luidde voor het Nederlandse bankwezen het concentratietijdperk in. De grote verscheidenheid aan regionale en lokale bancaire instellingen werd vanaf die tijd geleidelijk opgeslokt door een, op zich zelf ook slinkend, aantal grote concerns. Al vóór de Tweede Wereldoorlog was sprake van vijf invloedssferen van 'grootbanken', in volgorde van ouderdom de Nederlandsche Handel-Maatschappij, De Twentsche Bank, de Rotterdamsche Bank, de Amsterdamsche Bank en de Incasso-Bank. De overname van de Incasso-Bank door de Amsterdamsche Bank in 1948 en de fusies van De Twentsche Bank met de Nederlandsche Handel-Maatschappij tot de Algemene Bank Nederland (ABN) in 1964, en van de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank tot de Amsterdam-Rotterdam Bank (Amro Bank) in datzelfde jaar waren verdere stappen in het verdichtingsproces. Met de fusie tussen de Algemene Bank Nederland en de Amsterdam-Rotterdam Bank in 1991 vond de concentratie een (voorlopig) hoogtepunt.

De Rotterdamsche Bank kan zonder bezwaar als initiator en gangmaker van de concentratiebeweging worden beschouwd. Vanaf 1911 kent haar geschiedenis een lange lijst van deelnemingen, overnames en fusies. Zij kunnen in dit bestek onmogelijk allemaal worden opgesomd, laat staan besproken. Hieronder volgen enkel wat opmerkingen over de voornaamste activiteiten op dit terrein. Voor het overige wordt verwezen naar overzicht IV.

Op 1 april 1911 zette de Rotterdamsche Bank de stap tot fusie met de Deposito- en Administratie-Bank te Rotterdam. Beide banken gingen op in de nieuw opgerichte NV Rotterdamsche Bankvereeniging (Robaver). De beide fusiepartners vulden elkaar aan: de Rotterdamsche Bank was vooral handelsbank, de Deposito- en Administratie-Bank vooral effectenbank. Nog datzelfde jaar 1911 nam de Rotterdamsche Bankvereeniging een belang in de firma Determeijer, Weslingh & Zoon te Amsterdam. In hun pand aan de Keizersgracht 706 werd (tijdelijk) de bank te Amsterdam ondergebracht. Toegang tot de Amsterdamse beurs speelde bij deze operatie een belangrijke rol.

Een zeer belangrijke stap, feitelijk de beslissende stap de provincie in, was de oprichting in 1916 van de Nationale Bankvereeniging, met Utrecht als zetel. De Rotterdamsche Bankvereeniging had hierin een meerderheidsaandeel van 75%. De nieuwe maatschappij had tot doel de uitoefening van het provinciale bankiers- en kassiersbedrijf. Een aantal eerdere overnames werd erin ondergebracht, met name de Bank van Huydecoper & Van Dielen te Utrecht, A. Bloembergen & Zonen's Bank te Leeuwarden, de Dordtsche Bank te Dordrecht en de Nationale Bank te 's-Gravenhage. In 1917 had de vereniging vestigingen in 59 plaatsen. In 1917 stelde de Rotterdamsche Bankvereeniging zich garant voor alle verbintenissen van de Zuid-Nederlandsche Handelsbank NV te Tilburg, met vestigingen in meerdere steden in het zuiden. Eind 1920 werd deze bank overgenomen door de Nationale Bankvereeniging. Per 1 januari 1929 werd het bedrijf van de Nationale Bankvereeniging volledig geïncorporeerd in de Rotterdamsche Banvereeniging. Van dat moment dateert dan ook de Provinciale Centrale binnen de bank.

Grote plannen in 1939 om te komen tot verregaande samenwerking met de Amsterdamsche Bank konden vanwege de dreigende omstandigheden geen doorgang vinden.

Een overname die wel doorging was die van de Nationale Handelsbank NV, tot 1950 Nederlandsch-Indische Handelsbank NV, op 28 oktober 1960. Het leverde de Rotterdamsche Bank onder meer een groot aantal belangen in het buitenland op, die echter binnen relatief korte tijd van de hand werden gedaan.

In 1964 tenslotte volgde alsnog de fusie met de Amsterdamsche Bank. De Rotterdamsche Bank hield hiermee op te bestaan. De bedrijfsactiviteiten werden ondergebracht in de nieuw opgerichte maatschappij de Amsterdam-Rotterdam Bank (Amro Bank) NV.

Dienstenpakket

De Rotterdamsche Bank was vanaf haar oprichting opgezet als handelsbank, hoewel de oprichters primair de dienstverlening aan de koloniale handel voor ogen hadden. Dat de bank, nog versterkt door de in 1864 opgerichte en aan de bank verbonden commanditaire vereniging, zich al zeer spoedig ook richtte op het nemen van gelden à deposito tegen rente (met De Twentsche Bankvereeniging behoorde de Rotterdamsche Bank hierin tot de voorlopers), kredietverlening en rekening-courant was met name de kassiers onder hen uit concurrentieoverwegingen een doorn in het oog. De activiteiten ten aanzien van de financiering van de koloniale handel en cultuurmaatschappijen verliepen echter niet voorspoedig. De bank leed in Indië grote verliezen, en over het beleid ten aanzien van de koloniën bestond intern groot verschil van mening. In 1870 kwam aan het experiment overzee een eind. Al vóór dat jaar waren de in alle optimisme opgerichte agentschappen in Batavia, Soerabaja en Singapore weer gesloten. Men richtte zich voortaan voornamelijk op Nederland. De op het buitenland gerichte activiteiten bleven beperkt tot deelneming in de oprichting van een aantal maatschappijen, als de Russisch-Hollandsche Bank NV te Moskou (1916), de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika NV te Amsterdam (1914) en de Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee NV te Amsterdam (1919). Pas met de fusie met de Nationale Handelsbank in 1960 krijgt men weer uitgebreide belangen in het buitenland (Azië, en in Canada de Mercantile Bank of Canada te Montreal). Deze werden echter allemaal na korte tijd afgestoten.

Dus, voerden in de eerste statuten de activiteiten ten aanzien van de koloniën nog de boventoon, latere statuten geven een ander beeld. De doelstellingen worden dan omschreven als het uitoefenen van het kassiers- en bankiersbedrijf en het doen van financiële operaties in het algemeen, het beheren van vermogen voor anderen, het optreden als beheerder of trustee, het deelnemen in syndicaten en consortiums en het bezorgen van assuranties.

Wat betreft de medefinanciering binnen de grenzen zag men al zeer snel de mogelijkheden van Rotterdam als transitohaven. Dit uitte zich ondermeer in deelneming aan de oprichting van de NV Nederlandsch-Amerikaanse Stoomvaart-Maatschappij Holland-Amerika Lijn te Rotterdam en de Rotterdamsche Handelsvereeniging. Daarnaast was men onder meer betrokken bij de oprichting van de Amsterdamsche Bank.

Vanaf circa 1870 ging de Rotterdamsche Bank zich, in combinatie met andere banken, bezighouden met de emissie van nieuwe fondsen. Het depositobedrijf, het in bewaring nemen van gelden van derden, bleef tot circa 1895 kleinschalig. Van een uitgebreide vaste cliëntèle kon tot dan dus niet worden gesproken. Na 1895 zou het aantal deposito's en crediteuren echter explosief groeien. Eind negentiende eeuw raakte ook de rekening-courantrekening ingeburgerd.

Aanvankelijk was het acceptbedrijf, het verlenen van wisselkrediet, het meest aangewezen terrein voor de handelsbanken. Dit bedrijf zou tot ver in de twintigste eeuw een belangrijke functie en winstbron zijn. Nog in de jaren twintig was de Rotterdamsche Bank betrokken bij de oprichting van accepthuizen, waaronder de Nederlandsche Accept-Maatschappij NV te Amsterdam en de NV Wolfinancierings Maatschappij te Amsterdam, vanaf 1924 de Wolbank. Ten gevolge van de crisis en de opkomst van de moderne communicatietechniek zou het acceptkrediet vanaf de jaren dertig nagenoeg geheel uit het zicht verdwijnen. De wissel werd vervangen door het rekening-courantkrediet ('giraal geld'). De crisis zorgde ook voor de opkomst van het documentair krediet, omdat de banken waren gedwongen, vanwege de anarchie op de valutamarkt, bij kredietverlening aan de internationale handel nieuwe garanties te eisen.

Een belangrijke activiteit was verder het vermogensbeheer. Hiertoe werd behalve de administratie over het bij de bank in bewaring gegeven vermogen ook gerekend executele van nalatenschappen en bewindvoering. Aan deze activiteit gerelateerd was de belastingadministratie voor cliënten en het geven van advies op diverse terreinen.

De jaren vijftig van de twintigste eeuw brachten de komst van een aantal nieuwe vormen van dienstverlening. Deels werden hiervoor door de bank aparte dochtermaatschappijen opgericht. Ten eerste kwam het afbetalingskrediet (huurkoop) voor duurzame gebruiksgoederen als auto's en wasmachines in zwang. Dit werd het werkterrein van de Handelmaatschappij Mundus NV, in 1961 ondergebracht in de nieuw opgerichte NV Financieringsinstituut Mundus-Eurocredit. In 1962 nam de Rotterdamsche Bank deel in de Nederlandse Financieringsmaatschappij van 1929 Welvaert NV, die zich richtte op het consumptieve afbetalingskrediet. Ook deze maatschappij werd ondergebracht in Mundus-Eurocredit.

Daarnaast richtte de bank zich op de markt van de middellange kredietverlening, via de NV Financiering-Maatschappij voor Investeringen (Fimavi). Eind 1959 opende de Rotterdamsche Bank de mogelijkheid tot het openen van spaarrekeningen tegen speciale rente. Met deze activiteiten zette een zekere mate van branchevervaging in, en ging de bank concurreren met op deze deelterreinen gespecialiseerde instellingen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van de Rotterdamsche Bank is in zwaar verminkte staat overgeleverd. Enerzijds is dit het gevolg van oorlogshandelingen, anderzijds van beheersproblemen en van over het algemeen geringe belangstelling in het verleden voor de cultureel-historische waarde van het archief.

Met de vernietiging van het bankgebouw aan de Boompjes in mei 1940 ging ook het merendeel van het archief van de bank uit de eerste tachtig jaar van haar bestaan verloren. De in deze inventaris beschreven stukken van vóór 1940 zijn dan ook voornamelijk afkomstig van de bank te Amsterdam en de Provinciale Centrale, van 1929 tot 1949 gevestigd in het gebouw van de bijbank te 's-Gravenhage en daarna in Rotterdam. Mogelijk is een klein deel nog gered uit de gespaard gebleven kluizen van het verder ook verwoeste bijkantoor aan de Coolsingel.

Na de Tweede Wereldoorlog nam het archief snel in volume toe. Zoals al gememoreerd, werd in het verleden aan de zorg voor het niet dynamische deel van het archief geen overdreven grote waarde toegekend. De eerste tekenen van belangstelling uit de hogere echelons voor het archief dateren uit het midden van de jaren vijftig en zijn eigenlijk symptomatisch: het aangroeiende archief creëerde een ruimteprobleem, en daarmee dus een financieel probleem.

Tijdens de vergaderingen van de directie passeerden vanaf 1955 verschillende mogelijke oplossingen de revue. In de eerste plaats dacht men aan grootscheepse vernietiging, inclusief de bestanden waarvan de wettelijke bewaartermijn van dertig jaar nog niet verstreken was. Hoewel op vernietiging van deze bestanden na een termijn van tien jaar geen sancties bestonden, werd om juridische en praktische redenen van deze oplossing afgezien. Ten tweede had de mogelijkheid van het vinden van nieuwe ruimte de aandacht. In beeld kwamen onder meer niet productieve ruimten in het Groothandelsgebouw (te vochtig) en de zolders van een pand op de Herengracht.

In 1959 werd besloten om gezamenlijk met de drie andere 'grootbanken', die met eendere problemen kampten, naar een oplossing te zoeken. Op initiatief van P. Plantenga, directeur van de Rotterdamsche Bank, toog een commissie van juristen van de vier banken aan het werk. De opdracht van de commissie spitste zich toe op de bewaartermijn, ofwel de vragen: in welke gevallen was afwijking hiervan mogelijk en waren er suggesties voor wetswijziging? De commissie produceerde in april 1961 een 'memorandum inzake archiefbewaring', waarin (uiteraard) juridische aspecten en gebruiksnut de boventoon voerden en het historisch-cultureel aspect absoluut geen rol speelde. Het memorandum bracht overigens geen directe oplossing, omdat suggesties ten aanzien van microverfilming en wetswijziging voorlopig de status van suggestie behielden. Notities uit 1962 en 1964 concludeerden dan ook dat er voorlopig geen andere oplossing was dan het archief volgens de wettelijk gestelde termijn te bewaren en desnoods extra ruimte daarvoor te huren. In 1964 werd de idee van een centraal archief geopperd, waar ook de tot dan toe lokaal bewaarde archieven van de bijkantoren zouden moeten worden ondergebracht. Een centraal archief kwam er wel, maar pas na de fusie met de Amsterdamsche Bank.

Hoewel gegevens hierover schaars zijn, hebben er vermoedelijk meerdere (hulp)depots bestaan. De directienotulen wijzen op een dergelijk depot in Schiedam. Opschriften op archiefkisten wijzen verder op een depot in Vlaardingen; onduidelijk is echter of dit vóór de fusie in 1964 al in gebruik was. Hetzelfde geldt voor een depot aan de Coolhaven te Rotterdam.

Door bovengenoemde houding en problemen is het archief, ook het deel van na de Tweede Wereldoorlog, verminkt en onevenwichtig overgeleverd. Hoewel notulenseries en jaarstukken vanaf 1911 en zeker vanaf het midden van de twintigste eeuw redelijk compleet zijn, zijn andere series als correspondenties grotendeels verdwenen. De van de functionele afdelingen bewaard gebleven bescheiden geven voornamelijk de indruk van 'vergeten weg te gooien'. Overigens vallen in dit opzicht wel aanmerkelijke verschillen tussen de afdelingen op. Deze verschillen zullen samenhangen met het al dan niet bestaan van beheersproblemen c.q. het al dan niet beschikbaar zijn van opslagruimte en de daarmee samenhangende urgentie om tot sanering van het archief over te gaan. Gezien bovenstaande zal die urgentie veelal groot zijn geweest en zal wanneer dat maar enigszins mogelijk was tot vernietiging zijn overgegaan.

De resterende archiefbestanden zijn kort na de oprichting van ABN AMRO Historisch Archief in 1991 voor bewerking en inventarisatie vanuit de diverse depots overgebracht naar het gebouw Vijzelstraat 32 in Amsterdam. De bescheiden van de bank te Amsterdam waren hier, na een omweg via het Centraal Archief te Weesp, grotendeels al aanwezig. Tijdens de inventarisatie in 1994 kwamen uit Weesp nog enige aanvullingen, met name dossiers afkomstig van diverse directeuren. Het merendeel van de bescheiden van de afdelingen Kredieten en Juridische Zaken, een deel van de directiedossiers alsmede het archief van Van Splunder & Co's Bank, werd overgebracht vanuit het depot aan de Coolhaven te Rotterdam. Een deel van deze bescheiden was vermoedelijk in een eerder stadium in Vlaardingen ondergebracht. Het archief van Van Splunder & Co's Bank NV van vóór mei 1940 is vrijwel geheel verloren gegaan. Het archief van ná die datum is, voor zover bekend, vrij compleet overgeleverd.

Het op dat moment aanwezige materiaal werd in 1994 geïnventariseerd. In de loop van de volgende jaren zijn er echter nog aanzienlijke aanvullingen bij het Historisch Archief binnengekomen en aan de bestaande inventaris toegevoegd.

De verwerving van het archief

Het archief is voor langere tijd in beheer, niet in eigendom verkregen.

Inhoud en structuur van het archief Inhoud

Binnen de organisatie van de Rotterdamsche Bank waren op verschillende niveau's min of meer zelfstandig archiefvormende eenheden te onderscheiden: de hoofdkantoorlokaties te Rotterdam en Amsterdam en wat betreft de Provinciale Centrale tijdelijk in 's-Gravenhage, de bijbank te 's-Gravenhage, de lokale kantoren en de dochtermaatschappijen. De onderhavige inventaris betreft feitelijk het archief van het hoofdkantoor, aangevuld met gedeponeerde bescheiden afkomstig van lokale kantoren, dochterinstellingen en overgenomen maatschappijen. De aangetroffen bestanden van deze bedrijfsonderdelen zijn, behoudens die van de lokale kantoren en de op basis van onder vermelde criteria vernietigde bescheiden, alle in de inventaris beschreven. Uitzondering hierop vormt een selectie uit de personeelsdossiers, die onder beheer van ABN AMRO Historisch Archief zijn achtergebleven. Van de lokale kantoren zijn alleen de bescheiden opgenomen die vanwege omissies in het archief van het hoofdkantoor een aanvullende en exemplarische waarde ten aanzien van de bedrijfsprocessen vertegenwoordigen.

Speciale vermelding verdient de opname van het archief van Van Splunder & Co's Bank NV. Deze bank had nauwe banden met de Nationale Handelsbank en er zijn aanwijzingen dat (de) archiefbescheiden van Van Splunder aanvankelijk in het depot van deze bank hebben berust. Opname van het archief Van Splunder bij dat van de Nationale Handelsbank was dus denkbaar geweest. Het feit echter dat de Rotterdamsche Bank de relaties overnam en de onderneming (in uitgeklede vorm) aanhield, alsmede het Rotterdamse karakter van de instelling rechtvaardigen ons inziens opname als gedeponeerd archief in deze inventaris. Omdat het archief van ná mei 1940 tamelijk compleet is overgeleverd en derhalve een goede indruk geeft van de werking van een kleine bank, is er slechts spaarzaam uit vernietigd.

Niet opgenomen zijn de (fragmenten van) bedrijfsarchieven die door afhandeling door de bank van faillissement en liquidatie van de betreffende bedrijven in het depot van de bank terechtkwamen. Voor zover van belang zijn zij aan relevante archiefbewaarplaatsen aangeboden.

Een aantal categorieën bescheiden is uit het archief gelicht: dit betreft met name de foto's en waarden als effecten, bankbiljetten e.d. Deze bescheiden zijn toegevoegd aan de deelcollecties van ABN AMRO Historisch Archief, en bij deze afdeling raadpleegbaar.

Als bijlagen zijn opgenomen een literatuurlijst en lijsten van bestuurders, van vestigingen en van dochterondernemingen, overgenomen instellingen en belangrijke deelnemingen van de bank.

Als cesuur is in principe het jaar 1964 aangehouden, het jaar van de fusie met de Amsterdamsche Bank en het opgaan van beide in de Amro-Bank. Deze cesuur was vanwege de doorlopende dossiers echter lang niet in alle gevallen te handhaven. In een aantal gevallen moest daarom een, onvermijdelijk arbitraire, keuze worden gemaakt. In het geval dat een dossier nog een min of meer Rotterdamsche Bank-karakter had (i.e. qua periode nog in meerderheid Rotterdamsche Bank was), is het als Rotterdamsche Bankarchief beschouwd en in de inventaris opgenomen. In de andere gevallen zijn deze dossiers tot het Amro Bankarchief gerekend. In een aantal gevallen is een rigoureuze keuze gemaakt en zijn bestanden en bloc als Amro Bank-archief beschouwd. Dit geldt met name voor bestanden afkomstig van directeuren wier dienstverband weliswaar in de Rotterdamsche Banktijd begon, maar zich toch in hoofdzaak uitstrekte over de Amrotijd. Eenzelfde probleem deed zich voor met doorlopende overgenomen dossiers van overgenomen instellingen. Deze dossiers zijn opgenomen in het archief van de Rotterdamsche Bank, met in de beschrijving aantekening van de oorsprong ervan.

Tijdens de inventarisatie is het archief op uitgebreide schaal geschoond. Behalve de gebruikelijke categorieën als duplicaten, concepten en afschriften, bijlagen bij de rekening en (bancair niet interessant) documentatiemateriaal betrof dit onder andere enkele series kredietdossiers met bijlagen, waaruit een selectie is gemaakt van circa 5%, op basis van criteria als aard van de cliënt (grote/ kleine bedrijven, bedrijfstak, particulieren), spreiding door de tijd en 'bijzondere gevallen' (oorlogsperiode etc). De voor bewaring geselecteerde dossiers zijn in de inventaris onder de relevante rubrieken beschreven. De overige dossiers zijn voor vernietiging voorgedragen.

De omvang van het archief bedroeg na deze bewerking circa 66 m. De aanvullingen die in de loop der jaren bij ABN AMRO Historisch Archief zijn binnengekomen zijn aan het archief toegevoegd, door vanaf het bestaande hoogste inventarisnummer door te nummeren. De beschrijvingen zijn in de inventaris binnen de relevante rubrieken geplaatst. Om praktische redenen heeft een omnummering niet plaatsgevonden. De omvang van het archief in zijn huidige vorm bedraagt circa 95 m.

Ordening van het archief

Zoals vermeld kende het hoofdkantoor, in ieder geval voor wat betreft de periode waaruit de grote meerderheid van de in deze inventaris beschreven archivalia dateert, een structuur met een aantal relatief autonome onderdelen. Dit waren de hoofdkantoorlokaties te Rotterdam en Amsterdam, en tijdelijk de Provinciale Centrale te 's-Gravenhage. Met name de bank te Amsterdam nam een eigen positie in. De Provinciale Centrale werd in 1949 ondergebracht in het hoofdkantoor te Rotterdam, waardoor een aantal functies van de bank Rotterdam en de Provinciale Centrale werden samengevoegd.

Een hoofdindeling van de inventaris gebaseerd op deze onderdelen ligt dus voor de hand, en zou uit archieftechnisch oogpunt misschien ook het meest juist zijn geweest. Om een aantal redenen is echter van een dergelijke indeling afgezien. Ten eerste vanwege het feit dat de diverse bestanden verspreid over diverse depots werden aangetroffen zonder aanduiding van de herkomst. In de meeste gevallen was die herkomst via mondelinge overlevering of uit de aard van de stukken wel te achterhalen, maar voor een relatief grote groep stukken was dit onmogelijk. Een indeling op bedrijfsonderdeel zou dus òf het nodige gokwerk, òf een grote restgroep hebben opgeleverd. Een tweede reden is het fragmentarische karakter van de per onderdeel overgeleverde bestanden. Van de drie genoemde afzonderlijke onderdelen zijn in alle gevallen slechts van enkele afdelingen bestanden overgeleverd. Indeling op bedrijfsonderdeel zou drie zeer gemankeerde archiefjes hebben opgeleverd. Anderzijds zouden dubbele series opgenomen moeten worden (jaarverslagen, in meervoud opgemaakte notulen). Ten derde is er de gedeeltelijke integratie van afdelingen van met name de bank Rotterdam en de Provinciale Centrale na 1949. Waar dit nuttig en mogelijk was, is op rubriekniveau wel een splising aangebracht; dit is bijvoorbeeld het geval bij de correspondentie en het kredietbedrijf.

Verder is bij de indeling afgezien van een indeling naar organisatie (afdelingsstructuur) en gekozen voor een ordening naar functies. Deels vloeit dit voort uit de bovenomschreven keuze; de afdelingsstructuur van de bedrijfsonderdelen was niet in alle gevallen identiek. Een reden was verder de herhaaldelijke reorganisatie van de afdelingsstructuren door de groei van de instelling, hergroepering van functies etc., met name in de laatste decennia. Keuze voor de structuur van een bepaald moment zou voor nodeloos ingewikkelde indelings- en plaatsingsproblemen hebben gezorgd. Verder zouden in bepaalde gevallen stukken betreffende eenzelfde zaak over meerdere rubrieken verspreid zijn geraakt, vanwege de bemoeienis van meerdere afdelingen met de betreffende zaak. Tenslotte geldt ook hier het relatief grote aantal 'zwevende' los aangetroffen stukken waarvan de herkomst onduidelijk is, en die bij een indeling naar functie makkelijker zijn onder te brengen. Overigens is in het inventarisschema de organisatiestructuur van de bank in grote lijnen natuurlijk wel terug te vinden, omdat de grootheden afdeling/functie(s) in veel gevallen op natuurlijke wijze samenvloeien.

De dossiers voortgekomen uit de verplichtingen van de bank naar aanleiding van besluiten inzake vijandelijk vermogen en rechtsherstel in en na de Tweede Wereldoorlog zijn vanwege hun specifieke karakter bij elkaar onder één rubriek geplaatst, hoewel ze inhoudelijk bezien mogelijk over verschillende andere rubrieken verspreid hadden kunnen worden.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenDeels openbaar, deels beperkt openbaar (A) Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Rotterdamsche Bank, nummer toegang 2.18.33, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Rotterdamsche Bank, 2.18.33, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Publicaties Bronnen en literatuur ABN AMRO, de historie. Publicatie van ABN AMRO Historisch Archief (Amsterdam 1993) Adam, H.B.N.B. 'Een kader voor de inventarisatie van bedrijfsarchieven', Nederlands Archievenblad, 88 (1984) 1-11 Banktermen. Publicatie Algemene Bank Nederland NV, (Amsterdam 1987) Bankwezen, een geschiedenis en bronnenoverzicht. Serie NEHA Historische Bedrijfsarchieven I, (Amsterdam 1992) Beijen, J.W. Het spel en de knikkers; een kroniek van vijftig jaren, (Rotterdam 1968) Berg, L. 'Lijst der voornaamste handelshuizen in Amsterdam en Rotterdam in het jaar 1800', Economisch-historisch jaarboek, 6 (1920) 265- Betzold, W. Offener Brief an die Herren Actionäre der Rotterdamer Bank, (Parijs 1869) Bibliografie voor de bedrijfsgeschiedenis. Publicatie Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis, (Rotterdam 1986) Binnerts, S.G. Verzameling van wetten, besluiten en regelingen betreffende ons munt- en bankwezen, (z.p. 1921) Boeschoten, W. Hoofdlijnen van de economische geschiedenis van Nederland 1900-1990, (Amsterdam 1992) Blom, J.C.A. Inventaris van de archieven van de firma's Ketwich & Voombergh (1742) 1762-1945 en Labouchere, Oyens & Co 1881-1913 gevestigd te Amsterdam, (Amsterdam 1987) Boissevain, G.M. 'Bankwezen I: Amsterdamsche Bankinstellingen', in: H. Smissaert (ed.), Nederland in den aanvang der twintigste eeuw, geschetst in woord en beeld (Leiden 1910) 811-828 Brevet, F.J. 'De effectenbeurs te Rotterdam en haar einde', Rotterdamsch Jaarboekje (1978) Brink, J.R.M. van den. 'Concentratie en schaalvergroting in het Nederlandse bankwezen', Bank- en Effectenbedrijf, (1968) Brink, J.R.M. van den. 'Bankwezen en concentratie. Samenvatting van een inleiding ter gelegenheid van de landelijke economenconferentie 1969 gehouden te Amsterdam', Bank- en Effectenbedrijf, (1969) B[rinkgreve], G. 'De bankgebouwen in de stad' Heemschut, 43 (1966) 126-134 Broeke, W. van de. 'Vermogensstructuren en netwerkrelaties in het Nederlandse bedrijfsleven, 1890-1940', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 5 (1988) 154-171 Brugmans, I.J. Begin van twee banken 1863, [Leiden 1963] Buist, M.G. 'Banken en industriële revolutie', in: H. Baudet en H. van der Meulen (ed.), Kernproblemen der economische geschiedenis, (Groningen 1978) 215-227 Buist, M.G. 'Geld, bankwezen en handel in de Noordelijke Nederlanden 1795-1844', [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 10 (Haarlem 1981) 289-322 Camijn, A.W.J. Samen effectief. Opkomst, bloei en overgang van de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam, (Rotterdam 1987) Crena de Iongh, D. 'Samenwerking tussen banken en industrie', De Ingenieur, 11 (1929) Dijk, H. van. Rotterdam 1810-1880, (Schiedam 1976) Eeghen, I.H.van. 'Het huis Keizersgracht 706 en zijn bewoners', Jaarboek of Maandblad Amstelodamum .. 124-143 Eisfeld, C. Das Niederländische Bankwesen, ('s-Gravenhage 1916) 1-2 Ende, J.C.M. van den, Wijnberg, N.M. en Wit, W.O. de. 'De invloed van systematic en scientific management op de besluitvorming in dienstverlenende ondernemingen', Management en Organisatie 53-3 (1999) 7-25 Everwijn, J.C.A. Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland, ('s-Gravenhage 1912) Frederiks, J.G. 'Gebouw Rotterdamsche Bank', Rotterdamsch Jaarboekje, (1894) 193-202 Gebouw Boompjes 77. Uitgave ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Rotterdamsche Bankvereeniging op 1-10-1938. Gedenkschrift ter herinnering aan het 50-jarig bestaan der Rotterdamsche Bank, thans Rotterdamsche Bankvereeniging: 1863-1913. Publicatie van de Rotterdamsche Bank, (Rotterdam 1914) Geljon, P.A. De algemene banken en het effectenbedrijf 1860-1914, (Amsterdam 2005) Gerwen, J.L.J.M. van. Bronnenoverzicht voor de bestudering van het Nederlandse bankwezen in de 19e en 20e eeuw. Publicatie NEHA, (Amsterdam 1986) Goddard, J.R. 'Over het bank- en credietwezen in Rotterdam', in: E.O.H.M. Rüempol (ed.), Gedenkboek 1328-1928, (Rotterdam 1928) Godvliet, H.M. Rotterdamsche Bank thans Rotterdamsche Bankvereeniging, 1 october 1863-1943. Typoscript, (z.p. 1943) Graaf, Ton de. 'Bankers and Shipowners: Interests and Influence of Banks in the Maritime World (1870-1964)', in: L.M. Akveld, F.R. Loomeijer and M. Hahn-Pedersen, Financing the Maritime Sector. Proceedings from the Fifth North Sea History Conference, Rotterdam 1997. Fiskeri- og Søfartsmuseets studieserie, 13 (Esbjerg 2002) 163-190 Graaf, T. de en Mobron, J.J. 'Bankiers en reders: belangen en invloeden op maritiem gebied (1870-1964)', in: K. Davids, T. de Graaf en Y. van Meer, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 14 (1995) 63-107 Halff, J. Mijn ervaringen met de Robaver en de vrijmetselarij, (z.p. 1939) Harthoorn, P.C. Hoofdlijnen uit de ontwikkeling van het moderne bankwezen in Nederland voor de concentratie, (z.p. 1928) Hartman jr., W.J. Amsterdam als financieel centrum, een beschrijvende, critische en vergelijkende studie, (z.p. 1937) Hengel, A.J. van. 'Opmerkingen over de rol der handels (of algemeene) banken in Nederland bij kapitaalverschaffing', Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, 6 (1929) Hijma, B. Inventaris van de archieven van de Centrale Verzekeringen N.V., voorheen N.V. De Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank, te 's-Gravenhage (1902) 1904-1985, (Amsterdam 1993) Hinsberg, M. Repliek aan Mr. M. Mees, naar aanleiding van zijn Open brief aan mr. P.F. Hubrecht over de commanditaire vereeniging der Rotterdamsche Bank, (Rotterdam 1864) Hinsberg, M. Open brief aan de aandeelhouders der Rotterdamsche Bank, (Rotterdam 1867) Hirschfeld, H.M. Nieuwe stroomingen in het Nederlandsche Bankwezen, (Roermond 1925) Hirschfeld, H.M. Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland, (z.p. 1922) '100 jaar Rotterdamsche Bank 1863-1963', De Tikker, personeelsorgaan van de Rotterdamsche Bank, jrg. 7 (1963) Holtrop, M.W. 'Geld- en bankwezen', in: F. Beelaerts van Blokland (ed.), Vijftig jaren. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina (Amsterdam 1953) 332-342 Hubrecht, P.F. 'De commanditaire deelneming in de Rotterdamsche Bank', De Economist, (1864) bijblad 302 Jong, A.M. de. Geschiedenis van De Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie. Deel I. De Nederlandsche Bank van 1814-1864. Deel II-IV. De Nederlandsche Bank van 1864-1914, (Haarlem 1930, 1967) Jonge, J.A. de. 'Het economisch leven in Nederland 1844-1873; Bankwezen en Handel', [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 12 (Bussum 1977) 68-70. Idem 1873-1895, Bankwezen, AGN 13 (Haarlem 1978) 51-52. Idem 1895-1914, Bankwezen, AGN, 13 (Haarlem 1978) 272-274 Jonker, J. 'Waterdragers van het kapitalisme; nevenfuncties van Nederlandse bankiers en de verhouding tussen bankwezen en bedrijfsleven (1910-1940)', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 6 (1989) 158-190 Jonker, J. 'Spoilt for Choice? Banking concentration and the structure of the Dutch capital market 1900-1940', in: Y. Cassis, G.D. Feldman en U. Olsson (eds.), The evolution of financial institutions and markets in twentieth-century Europe, (Aldershot 1995) 187-208 Jonker, J.P.B. 'Lachspiegel van de vooruitgang. Het historiografische beeld van de Nederlandse industriefinanciering in de negentiende eeuw', NEHA-Bulletin, 5 (1991) 5-23 Jonker, J.P.B. Merchants, Bankers, Middlemen; the Amsterdam money market during the first half of the 19th century, (Amsterdam 1996) 'Jubileum Rotterdamsche Bankvereeniging', Wereldkroniek, 27 (1913) 445 Kämper-Attema, M. en H.H. Vleesenbeek Mees en Chabot, Twee kassiers te Rotterdam. Een bijdrage tot de geschiedenis van de financiële infrastruktuur van de stad Rotterdam 1850-1914, (Rotterdam 1986) Karsten, C.F. 'Het filialenstelsel der Nederlandse grootbanken', Bank- en Effectenbedrijf, (1955-1) Kiliani, R. Die Groszbanken-Entwicklung in Holland, (Leipzig 1923) Klein, P.W. 'Het bankwezen en de modernisering van de Nederlandse volkshuishouding tijdens de tweede helft van de 19e eeuw', Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 36 (1973) 131-145 Krevel, J.H.A.H. van. Toen wij uit Rotterdam vertrokken. Een onderzoek naar de financiering van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij & de Rotterdamsche Lloyd 1870-1920, 2 dln. Niet gepubliceerde doctoraalscriptie geschiedenis Universiteit Utrecht, (Utrecht 1995) Kymmell, J. Geschiedenis van de algemene banken in Nederland 1860-1914, (Amsterdam 1992) Kymmell, J. Geschiedenis van de algemene banken in Nederland 1860-1914, dl. II A en B (Amsterdam 1996) Langenhorst, J.F. Geschiedenis van het Nederlandsche Bankbedrijf van 1814 tot heden, (Amsterdam 1923) Leeuwen, W. van en Smit, J. 'Banken in Amsterdam', De Sluitsteen. Tijdschrift voor negentiende- en twintigste-eeuwse architectuur en toegepaste kunsten, 12 (1996) Leur, W.J. de en Schoone, F.A.M. Tentoonstelling: Pincoffs en de Rotterdamse havens. Uitgave Gemeentearchief Rotterdam, (Rotterdam 1979) Loos, J.C.W. De Rotterdamsche Catastrophe, (Rotterdam 1877) Lugt, J.A. van der. Economische ontwikkeling, industriële ontwikkeling en industriële financiering. De verbreiding van de crédit mobilier-gedachte in Nederland, 1856-1873. Doctoraalscriptie Economie en Geschiedenis Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1997) Manschot, H.J. 'Het Nederlandse bankwezen. Concentratie en binnenlandse expansie, meer speciaal sedert 1945', Maandschrift Economie, (1960) 559- Mededelingen aan heeren deelhebbers in de Rotterdamsche Bank van de interimaire directie, (Rotterdam 1869) Mededeelingen over de concessieaanvraag voor Binnenlandsche Spoorwegen door de Rotterdamsche Bank C.S., [Rotterdam 1875] Mees, M. De commanditaire vereeniging der Rotterdamsche Bank. Open brief aan Mr. P.F. Hubrecht, (Rotterdam 1864) Mees, M. Nog een woord over de commanditaire vereeniging der Rotterdamsche Bank, (Rotterdam 1864) Mensema A.J. Inventaris van de archieven van de Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co., sedert 1917: De Twentsche Bank N.V., (1796) 1861-1964 (1984). Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel nummer 59, (Zwolle/Amsterdam 1996) Mews, Y. De financiering van de industrialisatie in de Lage Landen: een werkstuk over het investeringsbankwezen, Niet gepubliceerde doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1988) Mijland, H.J.M. Documentkennis der financiële administratie in hoofdzaak van 19e en vroeg-20e eeuwse bedrijfsadministraties, (Utrecht 1978) Mobron, J.J. Banken in de binnenstad: van bankpaleis tot bankkolos. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de bank als gebouwtype in de context van de Amsterdamse binnenstad, 1860-1970. Doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 2003) Mobron, J.J. Banking in the City. Centre Bank Buildings in Amsterdam 1860-1970, (Amsterdam 2006) Mobron, J.J. en Meihuizen, J. De geschiedenis van de gedecoreerde glasramen 1863-heden, [Rotterdam 2001] Nederlandsch-Indische Handelsbank 1863-14 juli-1913. Uitgave ter herdenking van het vijftigjarig bestaan der Nederlandsch-Indische Handelsbank, (Amsterdam 1913) Nederlandsch-Indische Handelsbank N.V.; gevestigd te Amsterdam 1863-14 juli 1938, (Amsterdam 1938) Nierop, A.H. van en Baak, E. De Nederlandse naamloze vennootschappen, (Zwolle 1900- ) Nierop, H.A. van en Jongman, C.D. Schets van het bankwezen, (Haarlem 1930). Heruitgegeven als Schets van het bankwezen in Nederland, (z.p. 1965) O[ldenkott], B. Geschiedenis van de Rotterdamsche Bank in hoofdstukken door B.O., (Rotterdam 1869) O[ldenkott], B. 'Geschiedenis van de Rotterdamsche Bank in hoofdstukken (1863-1880). Tweede Stuk', Potloodstreepjes van Revidivus 5 & 6, (Leiden 1879) Oosterwijk, B. Haven-Adel aan de Maas. Frans Swarttouw - Willem Ruys - Philippus van Ommeren - William H. Müller - Anthony Veder - Jhr. Otto Reuchlin, (Rotterdam 1997) Oosterwijk, B. Vlucht na victorie. Lodewijk Pincoffs 1827-1911. Rotterdams grootste koopman van de negentiende eeuw. Nederlands grootste fraudeur aller tijden, (Rotterdam 1979) Posthumus, N.W. 'Bijdragen tot de geschiedenis der Nederlandse groot-industrie (II)', Economisch-Historisch Jaarboek, 11 (1925) 175-179 Renooij, D.C. De Nederlandse emissiemarkt van 1904 tot 1939, (Amsterdam 1951) Renooij, D.C. 'Structuurveranderingen in het Nederlandse algemene bankwezen en de monetaire politiek', De Economist, (1961) 753-774 Ridder, P. de. In balans? Een onderzoek naar de Nederlandse bancaire sector tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet gepubliceerde scriptie Vakgroep Geschiedenis Universiteit Utrecht, (Utrecht 1999) Riemens, H. De financiële ontwikkeling van Nederland, (Amsterdam 1949) Roos, F. de. De algemene banken in Nederland, (z.p. 1958). Heruitgegeven als Roos, F. de en Renooij, D.C. De algemene banken in Nederland, (Leiden/Antwerpen 1980) Rotterdamsche Bankvereeniging Rotterdam-Amsterdam. Album ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Rotterdamsche Bankvereeniging, [Rotterdam 1914] Rotterdamsche Bankvereeniging Rotterdam-Amsterdam-The Hague, (Rotterdam 1924) Scheer, P. 'Schoon schip maken of stilzwijgen. Hoe gaan bedrijven om met hun eigen oorlogsverleden', Forum, opinieblad VNO-NCW no. 9, jrg. 11 (2005) 36-40 Schipper, J.J.M., Schotsman, R.J., Wijtvliet, C.A.M. Veertig jaar Nederlandse Bankiersvereniging, 1949-1989. NIBE-bankhistorische reeks nr. 6, (Amsterdam 1989) Schneider, A.M. Het vestigingsbeleid van banken in Nederland. Doctoraalscriptie economie Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1984) Scholte, A.H. De Amsterdamsche Bankiersvereeniging 1915-1949. Doctoraalscriptie economische-sociale geschiedenis Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam 1989) Scholte, A.H. 'Bankiers en belangenbehartiging: de Amsterdamsche Bankiersvereeniging 1914-1940', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 7 (1990) 170-190 Seenus, R. van. Bankpolitiek en conjunctuur. Het Nederlandse bankwezen in het conjunctuurverloop na den wereldoorlog 1914-1918, (Amsterdam 1945) Snijdelaar, T. 'Pioniers in geldzaken', Vrouw en bedrijf, 8 (1993) 40-42 Sternheim, A. Het bankwezen in Nederland, ['s-Gravenhage 1925] Straub, S. Inventaris van het archief van de Nederlandsch-Indische Handelsbank, vanaf 1950 Nationale Handelsbank (1857) 1863-1964 (1972), (Weesp 2008) Ten geleide; Rotterdamsche Bank N.V. Rotterdam. Introductieboekje voor nieuwe personeelsleden, [Amsterdam/Rotterdam 1956-1959] Ten geleide bij uw indiensttreding bij de Rotterdamsche Bank N.V. Rotterdam, [Rotterdam 1950-1953] Teuling, A.J.M. den. 'Het inventariseren van bedrijfsarchieven', Nederlands Archievenblad, 88 (1984) 12-33 Teychiné Stakenburg, A.J. Beeld en beeldenaar Rotterdam en Mr. K.P. van der Mandele, (Rotterdam 1979) Tielhof, M. van. Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN AMRO tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode van rechtsherstel, (Amsterdam/Antwerpen 2003) Tielhof, M. van. 'The predecessors of ABN AMRO and the expropriation of Jewish assets in the Netherlands', Financial History Review, 12.1 (2005) 87-108 Tienhoven, J.P. van. 'Bankwezen II: Provinciale banken en bijzondere kredietinstellingen', in: H. Smissaert (ed.), Nederland in den aanvang der twintigste eeuw, geschetst in woord en beeld, (Leiden 1910) 829-843 Tienhoven, J.P. van. Industrie en banken. De handel volgt de banken, ('s-Gravenhage 1917) Trip, L.J.A. De Duitsche bezetting van Nederland en de financiële ontwikkeling van het land gedurende de jaren van de bezetting, ('s-Gravenhage 1946) Van Oss' Effectenboek, (Groningen 1903-1977/78 ) Verloren. P. 'Overzicht der werkzaamheden van eenige Nederlandsche Crediet-instellingen', Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, (1866) 6 e.v. Verrijn Stuart, G.M. 'Het bankwezen', in: Het bedrijfsleven tijdens de regeering van H.M. Koningin Wilhelmina 1898-1938, (z.p. 1939) 357 e.v. Verrijn Stuart, G.M. Het bankwezen in de Nederlandsche koloniën, (Wassenaar 1923) Verrijn Stuart, G.M. Geld, crediet en bankwezen, ('s-Gravenhage 1956) Vries, Joh. de. 'De bank in historisch perspectief', Amstelodanum, (1991-3) 61-68 Vries, Joh. de. De Nederlandse economie tijdens de 20e eeuw, (Haarlem 1977) Vries, Joh. de. Geschiedenis van De Nederlandsche Bank. Vijfde deel. De Nederlandsche Bank van 1914-1948. Visserings tijdvak 1914-1931, (Amsterdam 1989) Vries, Joh. de. Geschiedenis van De Nederlandsche Bank. Vijfde deel. De Nederlandsche Bank van 1914-1948. Trips tijdvak 1931-1948, onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, (Amsterdam 1994) Vries, Joh. de. 'Het economisch leven in Nederland 1918-1940', [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 14 (Haarlem 1979) 102-146 Vries, Joh. de. 'Het Nederlandse Financiële Imperium', Bankwezen, een geschiedenis en bronnenoverzicht. Serie NEHA Historische Bedrijfsarchieven I, (Amsterdam 1992) Vries, Joh. de. Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse effectenbeurs 1876-1976, (z.p. 1976) Vries, Joh. de, Vroom, W. en Graaf, T. de (eds.). Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999, (Amsterdam 1999) Vries, Joh. de, Vroom, W. and Graaf, T. de (eds.). Worldwide banking. ABN AMRO Bank 1824-1999, (Amsterdam 1999) Vries, M. de. Het Nederlandsche bankwezen en de huidige crisis, (z.p. 1923) Vries, M. de. Tien jaren geschiedenis van het Nederlandsch bankwezen en de Nederlandsche conjunctuur 1866-1876, (z.p. 1923) Werf, D.C.J. van der.De Bond, De Banken en de Beurzen. De geschiedenis van de Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie (1903-1974) tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het bankwezen en de effectenhandel in Nederland sinds 1814. NIBE-bankhistorische reeks no. 5, (Amsterdam 1988) Werf, D.C.J. van der. Banken, bankiers en hun fusies. Het ontstaan van de Algemene Bank Nederland en de Amsterdam-Rotterdam Bank, een studie in fusiegedrag over de periode 1950-1964, (Amsterdam 1999) Werf, D.C.J. van der. 'The two Dutch bank mergers of 1964: the creation of Algemene Bank Nederland and Amsterdam-Rotterdam Bank', Financial History Review, 6 (1999-1) 67-84 Werf, D.C.J. van der. 'De organisatie van en het toezicht op het bankwezen en de effectenhandel in de provincie, 1815-1975', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 5 (1988) 172-187 Werf, D.C.J. van der en Vries, Joh. de. 'De modernisering van de Friese economie door de Nederlandsche bank en de Friese kassiers van 1865 tot 1919', in: H. Diederiks e.a. (ed.). Het Platteland in een veranderende wereld, (Hilversum 1994) 235-253 Westerman, W. 'Het vijftigjarig bestaan der Rotterdamsche Bank', Rotterdamsch Jaarboekje, (1914) 45-50 Westerman, W.M. De concentratie van het bankwezen, ('s-Gravenhage 1919) Westerman, W.M. 'Het Nederlandsche bankwezen in de laatste vijfentwintig jaren', in: W.G. de Bas (ed.). Gedenkboek 1898-1923. Uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren regeeringsfeest van hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden op 6 september 1923 (Voorschoten 1923) 477-486 Wierema, H. Arbeidsverhoudingen in het bankwezen. Een kritische anlyse, (Nijmegen 1979) Wiersma, G. 'Vrouwenbank: nog steeds geen overbodige luxe', Het Financieele Dagblad, 21/23 juni 1997 Wijnand, J.H. Het bankwezen in Nederland, (Amsterdam 1944) Wijtvliet, C.A.M. Expansie en dynamiek: de ontwikkeling van het Nederlandse handelsbankwezen 1860-1914. Dissertatie Katholieke Universiteit Brabant, (z.p. 1993) Wijtvliet, C.A.M. 'De moeizame start van het Nederlands Algemene Bankwezen', Bank en Effectenbedrijf, (1987) 227-229 Wijtvliet, C.A.M. 'Rotterdamsche Bank nam het voortouw', Bank- en Effectenbedrijf, (1987) 250-252 Wijtvliet, C.A.M. 'Reactie van de Amsterdamsche Bank op de expansie van Robaver', Bank- en Effectenbedrijf, (1987) 298-302 Wintersteijn, M.C. Banken, haar boekhouding en organisatie, (Leiden z.j.) Wit, O. de, Wit, D. de en Ende, J. van den. The emergence of a new regime: management and office mechanization in Dutch banking in the 1920's;. Paper for the Annual SHOT Meeting (London 1996) Wit, O. de en Ende, J. van den. 'The Emergence of a New Regime: Business Management and Office Mechanisation in the Dutch Financial Sector in the 1920s', Business History, 42-2 (April 2000) 87-118 Wit, O. de en Ende, J. van den. 'Het kantoor in een stroomversnelling na de Tweede Wereldoorlog', in: E. van Oost e.a. (red.). De gemechaniseerde administratie, 1880-1940, (Den Haag 1998) 18-65 Wit, O. de en Ende, J. van den. 'Het gemechaniseerde kantoor, 1914-1940', in: J.W. Schot e.a. (red.). Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw, 1 (Zutphen 1998) 237-269 Wit, W.O. de en Hermans, J., m.m.v. A.A. Albert de la Bruhèze, 'De Rotterdamsche Bank en de effectenhandel: integratie en innovatie', in: J.W. Schot e.a. (red.). Techniek in Nederland in de Twintigste Eeeuw, deel V. Transport en Communicatie, (Zutphen 2002) 191-194 Wormser, M. Een blik in het verleden en in de toekomst der Rotterdamsche Bank, (z.p. 1863) W[ormser], M. Mijn gevoelen over de Rotterdamsche Bank, (z.p. 1868) Zappey, W.M. 'Bankgeheimen. Enkele opmerkingen over Nederlandse Bankgeschiedenis', in: W.J. Wieringa. Bedrijf en samenleving. Economisch-historische studies over Nederland in de 19e en 20ste eeuw, (Alphen aan den Rijn 1967) 299-311 Zweeden, A.F. van. 'Schetsen uit de geschiedenis van de Rotterdamsche Bank', Jaarverslag Rotterdamsche Bank, 100 (1962) 22-51 Bijlagen Lijsten van bestuurders Directeuren Dominicus Francuscus Anthonius Bauduin (Dordrecht 24.7.1827-'s-Gravenhage 19.12.1909) 1863-31.3.1869 Mathias Hinsberg (Keulen 11.7.1831-1915) 1863-21.6.1866 Paul François Hubrecht (Leiden 29.11.1829-Doorn 7.7.1902) 1863-31.3.1869 Johan Simon Alexander Le Vino (Uhlfeld 1802- ) 1863-16.10.1865 A.W.P. Kupp ( ) 1.4.1866-31.3.1869 Wilhem Betzold ( ) 1.7.1867-18.11.1868 Franz Anton Müller (Leichlingen 16.2.1834- ) 1.4.1869-31.10.1882 Johannes Canters (Delft 4.3.1841- ) 1.4.1869-1876 George Valentin van der Kors (Darmstadt 20.12.1841-10.9.1910) 1.4.1869-31.3.1906 David van Weel (Dirksland 21.5.1838-'s-Gravenhage 14.4.1911) 7.4.1873-31.12.1979 G.H.F. van Beusekom (1842-28.6.1908) 1.11.1882-28.6.1908 Wijnand Robert Esser (Amsterdam 8.1.1869-Baarn 4.2.1932) 1.6.1900-31.3.1902 Willem Westerman (Amsterdam 14.11. 1864-'s-Gravenhage 11.6.1935) 1.5.1904-27.10.1924 Arend H. Weingardt ( ) 1.5.1907-28.2.1910 Karel Paul van der Mandele (Delft 1.11.1880-Rotterdam 23.1.1975) 1.3.1910-30.4.1940 Johannes Pieter van Tienhoven (Amsterdam 31.12.1876-Amsterdam 25.11.1950) 1.3.1910-8.6.1924 Rob. Bruns ( -.5.1942) 1.7.1911-31.3.1919 Alfred James Brandt (Zoeterwoude 2.7.1879- ) 1.7.1911-30.6.1917 Max Najork ( ) 30.10.1913-31.5.1914 Daniel Leonard Ornstein (Nijmegen 17.3.1875-Galtür 7.3.1933) 23.12.1915-7.3.1933 Gerhard Jan Fabius (Utrecht 18.7.1877-Brussel 5.10.1921) 1.1.1916-13.4.1921 Bernhardus van Haersma Buma (Leeuwarden 6.1.1875-'s-Gravenhage 4.12.1960) 28.12.1917-1925 Rudolph Egeler (Rotterdam 26.5.1886-Amsterdam 26.3.1933) 5.5.1920-26.3.1933 Johan Herman Geertsema (Adjoeng 7.4.1881-Rio de janeiro 17.6.1921) 13.4.1921-1921 Yme Jillert Henderikus van der Meulen (Winschoten 14.12.1880-Vries 18.10.1958) 13.4.1921-10.2.1944 Johan Willem Beyen (Utrecht 2.5.1897-'s-Gravenhage 29.4.1976) 30.3.1927-30.4.1935 Herman Louis Woltersom (Groningen 13.4.1892-'s-Gravenhage 7.8.1960) 27.3.1929-31.12.1954 Leendert Proos Hoogendijk (Gouda 29.7.1888-28.11.1969) 7.3.1933-31.12.1953 Berthus Joan Karel Kolff (Wassenaar 20.10.1894-Rotterdam 10.9.1942) 8.2.1938-10.9.1942 Hendrik Hofstede de Groot (Aerdenhout 1.4.1908-Oegstgeest 18.7.1945) 15.12.1943-18.7.1945 Lucas Wicher Wildervanck (Hoogezand 26.6.1895-Amsterdam 13.2.1955) 10.2.1944-13.2.1955 Jacob Anne Grothe van Schellach (Utrecht 8.7.1897-Cognac 31.7.1970) 15.11.1945-30.6.1959 Peter Plantenga ('s-Gravenhage 19.12.1907-Amsterdam 13.6.1989) 1.1.1954-1964 Dirk Hoogendijk (Gouda 4.8.1899-'s-Gravenhage 1989) 1.1.1955-31.8.1960 Christian Friedrich Karsten (Assen 1.7.1917-New Canaan 28.7.1984) 1.1.1955-1964 Onno van den Berg (Soerabaja 6.11.1905-Amsterdam 15.5.1961) 1.1.1956-30.6.1960 Hendrik Nicolaas Wakkie (Rotterdam 2.6.1911-Wassenaar 6.4.1989) 1.7.1959-1964 Rudolf Frederik Roos (Groningen 22.1.1911-Winterthur 20.9.1982) 1.9.1960-1964 Hendrik Johannes Knottnerus (Utrecht 21.11.1902-Bussum 25.11.1984) 1.1.1961-1964 Hillebrand Jacob Slingenberg (Haarlem 10.5.1911-Wassenaar 6.9.1983) 1.1.1961-1964 Plaatsvervangend directeuren Dirk Hoogendijk (Gouda 4.8.1899-'s-Gravenhage 1989) 1.7.1949-31.12.1954 Onderdirecteuren Daniel Leonard Ornstein (Nijmegen 17.3.1875-Galtür 7.3.1933) 30.10.1913-23.12.1915 C.R.H. Spoor ( -29.4.1917) 30.10.1913-29.4.1917 Gerhard Jan Fabius (Utrecht 18.7.1877-Brussel 5.10.1921) 1.2.1915-31.12.1915 R. Lohmann ( ) 23.12.1915-30.6.1949 H.M. Moll ( ) 23.12.1915-30.4.1917 W. Sluyterman van Loo ( ) 23.12.1915-1916 G.Ph. de Willigen ( ) 1917-1933 J.S. Rabbie ( ) 1917-31.12.1940 Rudolph Egeler (Rotterdam 26.5.1886-Amsterdam 26.3.1933) 1917-5.5.1920 A. van Donkelaar ( ) 1919-1933 H. van Duyl (1884/1885-13.1.1943) 1919-31.12.1942 H.G. Kronenberg ( ) 1919-1951 J. Schwarz ( ) 1919-30.9.1925 L. Bouman ( ) 5.5.1920-1921 F.J. Frowein ( ) 5.5.1920-1924 Dirk Hoogendijk (Gouda 4.8.1899-'s-Gravenhage 1989)1942-30.6.1949 F.A.J.C.M. Laane ( ) 1942-1954 Th. Waller ( ) 1.1.1948-1950 R.F. van Lier ( ) 1.1.1948-15.10.1957 Christian Friedrich Karsten (Assen 1.7.1917-New Canaan 28.7.1984) 1952-31.12.1954 Hendrik Nicolaas Wakkie (Rotterdam 2.6.1911-Wassenaar 6.4.1989) 1952-30.6.1959 Peter Plantenga ('s-Gravenhage 19.12.1907-Amsterdam 13.6.1989) 1952-31.12.1953 P.F. Kühler ( ) 1954-1964 G.P. Kortenhorst ( ) 1955-1964 G. Keuning ( ) 11.2.1959-.12.1962 W.F. de Vaynes van Brakell Buys ( ) 1.7.1959-1964 J. Barge ( ) 1.1.1961-1964 Karel Herman Beyen ('s-Gravenhage 2.3.1923-Wassenaar 2.1.2002) 15.1.1961-1964 Frans Joseph Louis Baltussen (Eindhoven 7.8.1924-Blaricum 1.1.1994) 1.1.1962-1964 H.A. Aalsmeer ( ) 1.1.1962-1964 W.Th. Zweers ( ) 17.6.1963-1964 S. Siewertsz van Reesema ( ) 1.8.1964-1964 Secretarissen Paul François Hubrecht (Leiden 29.11.1829-Doorn 7.7.1902) .6.1863-1.4.1869 Willem Hugo 's-Jacob ('s-Gravenhage 18.11.1825-Rotterdam 15.12.1905) 1872-1892 L.H. Browne ( ) 9.9.1892-30.4.1899 Wijnand Robert Esser (Amsterdam 8.1.1869-Baarn 4.2.1932) 1899-1902 Willem Westerman (Amsterdam 14.11.1864-'s-Gravenhage 11.6.1935) 14.4.1902-.5.1904 S.A. Block ( -15.5.1905) 1904-15.5.1905 Karel Paul van der Mandele (Delft 1.11.1880-Rotterdam 23.1.1975) 1906-28.2.1910 Otto Reuchlin (Tiel 18.3.1882-'s-Gravenhage 26.2.1962) 1910- M.M. Schim van der Loef ( ) secretaris-generaal 1919-1920 J. Rothstein ( ) secretaris-generaal 1920-1940 Gerard Marius Verrijn Stuart ('s-Gravenhage 16.9.1893-Amsterdam 25.10.1969) 1921 Andries Adriaan van Sandick (Amsterdam 21.10.1898-Twello 14.5.1962) 1929-1942 Dirk Hoogendijk (Gouda 4.8.1899-'s-Gravenhage 1989) <1938->1942 F.A.J.C.M. Laane ( ) <1938-1942 Christian Friedrich Karsten (Assen 1.7.1917-New Canaan 28.7.1984) 1.7.1949-1953 Hendrik Nicolaas Wakkie (Rotterdam 2.6.1911-Wassenaar 6.4.1989) <1945-circa 1953 G.P. Kortenhorst ( ) 1954 G. Keuning ( ) 1954-11.2.1959 R. Wesstra ( ) 1954->1960 J. Barge ( ) 1954-31.12.1960 Frans Joseph Louis Baltussen (Eindhoven 7.8.1924-Blaricum 1.1.1994) 1.5.1958-31.12.1961 H.A. Aalsmeer ( ) 1.1.1960- Commissarissen Frederique Jean Plate (Rotterdam 1.4.1802-2.1.1883) 6.6.1863-10.5.1871 en 8.5.1872-3.4.1880 Abraham Rueb (Rotterdam 6.4.1811-Wiesbaden 3.6.1881) 6.6.1863-26.4.1881 Johan Wilhelm Ferdinand Bunge (Rotterdam 9.11.1833-Rotterdam 19.3.1892) 6.6.1863-8.5.1872 en 7.3.1873-1886 J.J. van Witsen ( ) 6.6.1863-28.3.1866 Jacob Henricus Cornelis van der Kun (Rotterdam 13.2.1813-Rijswijk 29.8.1878) 6.6.1863-1878 Hendrik Muller Szn (Amsterdam 24.7.1819-Wiesbaden 15.8.1898) 6.6.1863-30.3.1864 Johann Casper Burlage (1810-1876) 6.6.1863-23.5.1870 en 10.5.1871-1876 Ferdinand Koch (Zürich 11.9.1820-Rotterdam 11.2.1903) 6.6.1863-30.3.1869 en 21.4.1886-11.2.1903 Jan Mees R.Azn (Rotterdam 13.10.1822-Rotterdam 7.7.1896) 6.6.1863-.1.1864 en 29.3.1868-23.5.1870 en 10.05.1871-19.09.1879 W. Hoyack ( ) 6.6.1863-31.3.1868 Henricus Carolus Adolphus Gransberg (Kiederich 12.8.1812-Rotterdam 3.12.1872) 11.5.1864-8.5.1872 Michel Marinus de Monchy (Rotterdam 21.3.1820-Düsseldorf 20.8.1898) 11.5.1864-30.3.1869 en 23.5.1870-19.9.1879 en 27.4.1894-20.8.1898 Lodewijk Pincoffs (Rotterdam 7.6.1827-New York 28.9.1911) 28.3.1866-10.5.1871 en 09.5.1872-19.9.1879 David van Weel (Dirksland 21.5.1838-'s-Gravenhage 14.4.1911) 30.3.1869-7.4.1873 Pieter Jacob Cantzlaar (Rotterdam 25.11.1827-Delfshaven 28.9.1901) 30.3.1869-28.4.1874 Hendrik Willem de Critter (Rotterdam 8.5.1807- ) 23.5.1870-26.4.1881 Willem Simon Burger Wzn (Rotterdam 12.5.1817-Rotterdam 20.8.1881) 28.4.1874-1881 Anthony Hoynck van Papendrecht (Rotterdam 16.1.1819-Rotterdam 30.9.1877) 1877 Josephus Jacobus Marie Blankenheym (Rotterdam 5.6.1837-Rotterdam 19.12.1915) 10.3.1879-1915 Dirk Herbert Arnold Kolff (Rotterdam 12.3.1819-Rotterdam 23.6.1909) 10.3.1879-27.4.1894 Hugo Victor Benjamin Molenaar ('s-Hertogenbosch 1829/1830-2.3.1895) 19.9.1879-2.3.1895 Auguste Andrew Wambersie (Rotterdam 19.2.1835- ) 19.9.1879-1886 John Edward Knight ( -1891) 10.5.1882-1891 George Theodoor Philppi (Rotterdam 19.5.1846- ) 18.4.1887-1926 Willem Hugo 's-Jacob ('s-Gravenhage 18.11.1825-Rotterdam 15.12.1905) 29.4.1892-.12.1895 Christoffel Rueb (Rotterdam 9.3.1836-Rotterdam 19.8.1895) 19.4.1895-1895 Antoine Plate F.Jzn (Rotterdam 26.5.1845-Rotterdam 23.12.1927) 1.4.1896-31.12.1924 Johannes Drost Dzn (Almkerk 12.10.1851-Rotterdam 18.3.1905) 1.4.1896-18.3.1905 Abraham Louis Teixeira de Mattos (Amsterdam 9.1.1839-Rotterdam 1.11.1908) 14.4.1899-1.11.1908 Martinus Gerardus van den Arend (Rotterdam 31.8.1840-.10.1912) 9.4.1903-.10.1912 Samuel Muller Hzn (Rotterdam 8.6.1852-Rotterdam 7.08.1915) 11.4.1905-1915 George Valentin van der Kors (Darmstadt 1841-10.9.1910) 10.4.1906-10.9.1910 Bernardus Ewoud Ruys (Rotterdam 6.3.1869-Noordwijk 16.9.1949) 14.4.1909-12.2.1942 Otto Randebrock (Hattingen 16.1.1855-.2.1929) 19.4.1911-.2.1929 Aarnout Reinier Schuurbeque Boeye (Middelburg 13.3.1862-Warnsveld 5.1.1945) 19.4.1911-10.2.1943 Ch. Good ( ) 19.4.1911-28.3.1928 Alb. Macquinay ( -1920) 19.4.1911-1920 Hermann Soherr ( -10.8.1922) 19.4.1911-1920 Fr. Speth ( -1920) 19.4.1911-1920 H. Bousquet ( ) 17.4.1912-1926 Cornelis Kolff A.Qzn (Rotterdam 28.3.1858-Rotterdam 1.2.1917) 17.4.1912-1.2.1917 H. Poirier ( -26.9.1940) 17.4.1912-26.9.1940 Joost van Vollenhoven (Rotterdam 13.12.1866-Amsterdam 26.11.1923) 16.4.1913-2.4.1918 Willem Hendrik de Beaufort (Leusden 19.3.1845-'s-Gravenhage 2.4.1918) 30.10.1913-2.4.1918 Ernest Samuel Labouchère (Zeist 13.5.1856-Amsterdam 14.3.1932) 30.10.1913-14.3.1932 Karel van Lennep (Amsterdam 16.10.1866-Utrecht 13.9.1923) 30.10.1913-13.9.1923 Adriaan Deodatus de Marez Oijens (Amsterdam 30.4.1847-Overveen 19.7.1924) 30.10.1913-1915 Cornelis Joan den Tex Bondt (Amsterdam 17.8.1860-Amsterdam 5.1.1924) 30.10.1913-5.1.1924 Gerard Louis d'Abo (Arnhem 10.10.1884-18.1.1962) 15.4.1914-1914 Adriaan Gips (23.2.1872-7.4.1957) 19.4.1916-1925 en 27.3.1929-2.10.1945 Eduard Hendrik Hubert Goossens (Venlo 24.8.1850-Rotterdam 23.12.1919) 19.4.1916-23.12.1919 Anthony Georg Kröller (Rotterdam 1.5.1862-Hoenderloo 5.12.1941) 19.4.1916-15.4.1931 Arnoldus S. van den Bergh (Oss 10.6.1857-1932) 14.6.1916-31.12.1924 Antonius Johannes Jurgens Hzn (Oss 8.2.1867-Torquay 12.3.1945) 14.6.1916-13.3.1918 Willem Leonard Pieter Arnold Molengraaff (Nijmegen 10.5.1858-'s-Gravenhage 7.7.1931) 11.4.1917-7.7.1931 Johan Herman Geertsema (Adjoeng 7.4.1881-Rio de Janeiro 17.6.1921) 10.4.1918-13.4.1921 Robert Bruns ( -.5.1942) 16.4.1919-.5.1942 Daniel George van Beuningen (Utrecht 4.3.1877-Arlesheim 29.5.1955) 13.4.1921-1925 en 27.3.1929-1955 Eduard Theodoor Geesink (Amsterdam 15.11.1875- ) 13.4.1921-21.3.1946 Willem Teunis Klaare (Haarlemmermeer 23.1.1867- ) 13.4.1921-1925 Willem van der Vorm (IJsselmonde 6.11.1873-Rotterdam 29.4.1957) 13.4.1921-12.2.1942 Thomas Anthonij Fruin (Utrecht 5.2.1890-1945) 7.5.1924-1945 Jean Frederic Speth (Antwerpen 30.12.1885-Kapellen 07.3.1961) 7.5.1924-15.2.1961 Willem Westerman (Amsterdam 14.11.1864-'s-Gravenhage 11.6.1935) 27.10.1924-.4.1925 Johannes Pieter van Tienhoven (Amsterdam 31.12.1876-Amsterdam 25.11.1950) 27.10.1924-1925 Adrianus Johannes van Hengel (Amsterdam 4.4.1886-Schiphol 3.6.1936) 27.10.1924-30.3.1927 Arthur C.D. Gairdner ( ) 20.5.1925-31.12.1937 Isaac Albert Palache (Amsterdam 26.8.1888- ) 20.5.1925-1929 Albert Johan Marie Goudriaan (Zegwaard 18.3.1871-Rotterdam 6.7.1945) 20.5.1925-6.7.1945 Tjalling Petrus Baart de la Faille (Leeuwarden 8.5.1878-.2.1956) 19.5.1926-12.2.1942 Richard Heino Erdmann (Batavia 15.10.1877-Loenen 5.5.1960) 19.5.1926-16.2.1955 Cornelis Johannes van Schaardenburg (Zwijndrecht 10.12.1867-1934) 19.5.1926-1934 Adolphe Alex baron Sweerts de Landas Wyborgh (Rotterdam 23.5.1866-Rotterdam 4.8.1940) 19.5.1926-1940 Jan Willem Nienhuys (Amsterdam 13.10.1878- ) 30.3.1927-30.8.1941 Willem Eugène Bosch van Oud Amelisweerd (Utrecht 17.1.1864-Utrecht 27.6.1935) 27.3.1929-27.6.1935 Eduard Otto Joseph Maria baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier (Wezeveld 28.3.1877-Watermael-Boschvoorde 12.2.1936) 27.3.1929-12.2.1936 Jan Baptist Willem baron van Hugenpoth tot den Beerenclauw ('s-Hertogenbosch 9.5.1864-'s-Hertogenbosch 12.10.1951) 27.3.1929-10.2.1943 Jan Tymen Linthorst Homan (Assen 2.10.1873-Havelte 27.5.1932) 27.3.1929-27.5.1932 Augustinus Bernardus Gijsbertus Maria van Rijckevorsel ('s-Hertogenbosch 10.2.1882-'s-Gravenhage 30.4.1957) 27.3.1929-30.4.1957 Franciscus Cornelis Bouman ('s-Gravenhage 16.4.1890-30.1.1950) 8.2.1938-30.1.1950 Johannes Linthorst Homan (Assen 17.2.1903-Rome 6.11.1986) 8.2.1938-1964 Paul Carl Rijkens (Rotterdam 14.9.1888-Amsterdam 19.4.1965) 8.2.1938-1963 Karel Paul van der Mandele (Delft 1.11.1880-Rotterdam 23.1.1975) 30.4.1940-1964 Eduard Nijgh (Malang 24.1.1900-Oost-Azië 30.5.1949) 12.2.1942-1949 Bernhard Ewoud Ruys (Rotterdam 20.4.1900- ) 12.2.1942-1964 William Nicolaas Henry van der Vorm (Rotterdam 3.3.1897-Rotterdam 15.2.1963) 12.2.1942-1963 P.F. Zimmerman (1891- ) 12.2.1942-31.12.1954 Yme Jillert Henderikus van der Meulen (Winschoten 14.12.1880-Vries 18.10.1958) 10.2.1944-18.10.1958 Antonius Lambertus van Beek Hzn (Rotterdam 5.7.1913-Rotterdam 21.2.2004) 2.10.1945-1964 Pieter Rutger Feith ('s-Gravenhage 20.12.1900-Leidschendam 31.1.1991) 21.3.1946-1964 Johan Willem Beyen (Utrecht 2.5.1897-'s-Gravenhage 29.4.1976) 27.5.1946-2.9.1952 en 14.2.1957-1964 Pieter Franciscus Sylvester Otten (Berlijn 31.12.1895-Valkenswaard 1969) 27.5.1946-1964 Maximilien Paul Léon Steenberghe (Leiden 2.5.1899-Hilvarenbeek 22.1.1972) 27.5.1946-1964 Hans Max Hirschfeld (Bremen 29.5.1899-'s-Gravenhage 4.11.1961) 19.2.1947-4.11.1961 Johannes Aleidis Ringers (Alkmaar 2.1.1885-'s-Gravenhage 6.5.1965) 17.7.1947-1964 Gerardus Wilhelmus Maria Huysmans (Eindhoven 29.4.1902-'s-Gravenhage 18.3.1948) 18.2.1948-18.3.1948 Willem Frederik Schokking (Amsterdam 14.8.1900-Amsterdam 5.7.1960) 18.2.1948-07.8.1948 en 14.2.1951-5.7.1960 Lodewijk Albert Kesper (Gouda 18.5.1892-'s-Gravenhage 26.3.1963) 14.2.1951-1955 Willy Goudriaan ('s-Gravenhage 8.4.1902-Gilze en Rijen 23.7.1984) 13.2.1952-1964 Philippus van Ommeren P.Jzn (Rotterdam 4.12.1900-'s-Gravenhage 3.5.1994) 13.2.1952-1964 Leendert Proos Hoogendijk (Gouda 29.7.1888-28.11.1969) 1.1.1954-1964 Hugo Stout (Rotterdam 28.9.1908-Gluiras 24.9.1990) 16.2.1955-.2.1964 Daniel George van Beuningen (Rotterdam 8.11.1911-Rotterdam 18.6.1973) 1956-1964 Herman Louis Woltersom (Groningen 13.4.1892-'s-Gravenhage 7.8.1960) 1.1.1955-7.8.1960 Pieter Alfons Blaisse (Amsterdam 24.4.1911-'s-Gravenhage 1.8.1990) 18.6.1958-1964 Jacob Anne Grothe van Schellach (Utrecht 8.7.1897-Cognac 31.7.1970) 30.6.1959-1964 Dirk Hoogendijk (Gouda 4.8.1899-'s-Gravenhage 1989) 1.9.1960-1964 Willem Frederik Jacob Borgman Brouwer (Onderdendam 5.12.1894-Baarn 1984) 15.2.1961-1964 Gustaaf Abram Dunlop (Bantarpete 11.9.1887-Amsterdam 13.5.1967) 15.2.1961-22.12.1961 Carl Johan Endert (Neede 15.8.1900-Amstelveen 1976) 15.2.1961-1964 Jan Six van Hillegom (Amsterdam 6.1.1891-Roelfarendsveen 31.5.1961) 15.2.1961-31.5.1961 Frederik Hendrik van Heukelom (Batavia 7.12.1893-Amsterdam 8.1.1981) 15.2.1961-1964 A.M.A. Wijnans (25.9.1895- ) 1962-1963 Frederik Jan Tempel (Onstwedde 26.12.1900-'s-Gravenhage 1974) 14.2.1962-1964 Petrus Egbertus Elise Kleyn van Willigen (Rotterdam 29.5.1917-Rotterdam 27.2.2008) 14.2.1963-1964 Henri Reuchlin (Rotterdam 6.7.1906-'s-Gravenhage 1.12.1998) 12.6.1963-1964 Bernard ter Haar (Amsterdam 1.6.1912-Deventer 21.9.2008) 12.2.1964-1964 Lijst van vestigingen Aalst, 1959-1964 Aalten, circa 1922-1929 Aardenburg, <1922-1964 Abcoude, circa 1925 Alblasserdam, <1922-1964 Alkmaar, (voorheen J. de Lange Corn. Johzn), 1917-1965 Almelo, 1918-1964 Almkerk, 1946-1954 Alphen aan den Rijn, (voorheen Nationale Bank), 1916-1964 Amerongen, <1922-1964 Amersfoort, (voorheen Bank van Huydecoper & Van Dielen), 1916-1964 Amstelveen, 1925, 1957-1964 Amsterdam, Herengracht 179 (voorheen kantoor Nationale Handelsbank), 1963-1964 Amsterdam, Herengracht 197, 1952-1964 Amsterdam, Jan Evertsenstraat 10-12, 1928-1964 Amsterdam, Johan Huizingalaan 195, 1960-1964 Amsterdam, Keizersgracht 261 (voorheen Effecten- en Administratiekantoor Van Berckel & Huffer), 1946-[..] Amsterdam, Keizersgracht 706 (voorheen Determeijer Weslingh & Zoon), 1911-[1964] Amsterdam, Middenweg 257, 1958-1964 Amsterdam, Rijnstraat 30a, 1957-1965 Amsterdam, complex Rokin, 1913-1964 Amsterdam, Scheldestraat 33, 1960-1964 Amsterdam, Stadionweg 102, 1939-1964 Amsterdam, Utrechtseweg, 1961 Amsterdam, Valeriusplein 40, 1926-1964 Apeldoorn, Marktplein 3 (voorheen J. Koppel & Co), 1916-[..] Apeldoorn, Hoofdstraat 105, <1950-1964 Apeldoorn, Spreeuwenweg 56, 1958-1964 Appingedam, (voorheen Firma R.F. Mulder), 1920-1964 Arcen, < 1920 Arnhem, (voorheen Terwindt, Gruendemann & Co), 1916-1964 Assen, 1918-1964 Axel, <1923-1964 Baarle-Nassau, <1923-1964 Baarn, 1925-1964 Badhoevedorp, 1948-1964 Balk, 1947-1964 Barendrecht, 1947-1964 Barneveld, (voorheen Bank Van Huydecoper & Van Dielen), 1916-1964 Batavia, 1865-1872 Beilen, 1927 Bellingwolde, 1948-1964 Beneden-Leeuwen, 1948-1964 Bennekom, <1922-<1925 Berg aan de Maas, 1958-1964 Bergen (N-H), 1959-1964 Bergen op Zoom, (voorheen W. Laane, in 1919 Zuidbank), 1920-1964 Bergeijk, 1956-1964 Best, <1923-1964 Bladel, 1963-1964 Blerick, 1964 Bloemendaal, 1946-1964 Bodegraven, (voorheen Beer's Effecten- en Wisselkantoor, in 1912 Nationale Bank), 1916-1964 Borculo, 1918-1964 Born-Buchten, 1954-1964 Boskoop, (voorheen Boskoopsche Spaar-, Deposito- en Hulpbank), 1917-1964 Boxmeer, 1925, 1944-1945 Boxtel, <1923-1964 Breda, (voorheen Zuidbank), 1920-1964 Brielle\Den Briel, (voorheen L. Touw), 1919-1964 Broek op Langendijk, 1959-1964 Brouwershaven, 1957-1964 Bruinisse, <1922-1964 Brunssum, 1925, 1949-1964 Brussel, Belgisch-Hollandsch Effectenkantoor, 1939-1947 Budel, 1959-1964 Buinerveen, 1960-1964 Bussum, 1932-1965 Capelle aan den IJssel, 1957-1964 Castricum, 1963-1964 Coevorden, (voorheen Ph. Roos en Benes & Co), 1917-1964 Culemborg, (voorheen Bank van Huydecoper & Van Dielen en Geldersche Landbouwbank), 1916-1964 Dedemsvaart, <1922-1936, 1947-1964 De Koog, 1959-1964 Delft, (voorheen Dordtsche Bank), 1916-1964 De Lier, 1964 Delfzijl, 1956-1964 Den Burg, 1917-1964 Den Helder, (voorheen P. Groen & Zn), 1917-1964 Den Oever, 1957-1964 Deurne, 1925 Deventer, 1917-1964 Dinteloord, (voorheen Van Loon & Zoonen en Zuidbank), 1920-1964 Dinxperlo, <1922-1964 Dirksland, <1922-1964 Dodewaard, 1963-1964 Doetinchem, 1917-1964 Dokkum, (voorheen I.P. Rosingh), 1917-1964 Dongen, 1925-1964 Doorn, <1925-1964 Dordrecht, (voorheen Hooghwinkel & Co en Dordtsche Bank), 1916-1964 Drachten, (voorheen A. Bloembergen & Zonen's Bank), 1916-1964 Driebergen, 1925-1964 Dronten, 1962-1964 Druten, <1922-1964 Dussen, 1954-1964 Echt, 1939-1964 Ede, (voorheen A.J.J. Salm), 1916-1964 Eenrum, <1922-1964 Eerbeek, 1954-1964 Eibergen, 1946-1964 Eindhoven, (voorheen Eindhovensche Bankvereeniging en Zuidbank), 1920-1964 Elburg, 1956-1964 Elst, 1929\1930-1964 Emmeloord, 1948-1964 Emmen, 1918-1964 Enschede, (voorheen Firma Barend Höpink), 1919-1964 Epe, 1944-1964 Ermelo, 1945-1964 Etten-Leur, 1959-1964 Eijsden, <1929-1964 Exlo, <1922-<1929 Franeker, (voorheen P. Posthuma & Zn), 1917-1964 Fijnaart, <1922-1964 Gasselternijveen, 1947-[..] Geertruidenberg, 1930-1964 Geldermalsen, (voorheen Bank Van Huydecoper & Van Dielen), 1916-1964 Geldrop, 1948-1964 Geleen, <1925-1964 Gendringen, 1953-1964 Gennep, <1920-[..] Gieten, 1946-1964 Gilze, <1923-1964 Goes, 1919-1964 Goor, 1963-1964 Gorinchem, (voorheen Gorinchemsche Bank), 1917-1964 Gorredijk, <1918-1964 Gouda, (voorheen Firma Hoffman & Co), 1916-1964 's-Gravenhage, Bezuidenhout 1, 1915-1964 's-Gravenhage, Han Strijkelplein 10, 1963-1964 's-Gravenhage, Kneuterdijk 8, 1923-1964 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 557, 1955-1964 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 1306, 1952-1964 's-Gravenhage, Prins Willemstraat 13 (Scheveningen), 1918-1964 's-Gravenhage, Theresiastraat 129, 1957-1964 's-Gravenhage, Wassenaarseweg 101\Van Hoytemastraat, 1939-1964 's-Gravenhage, Zeekant 91 (Scheveningen), 1956-1964 's-Gravenzande, 1945-1958 's-Gravenzande, (voorheen Firma I. Lievense & Co), 1960-1964 Groenlo, (voorheen Firma W.F. Fornier & Zoon), 1917-1964 Groningen, (voorheen Firma Geertsema Feith & Co), A-Kerkhof 34, 1917-1964 Groningen, Verlengde Hereweg 117, 1959-1964 Groningen, Zaagmuldersweg 362, 1958-1964 Gulpen, (voorheen Zuidbank), 1920-[..], 1956-1964 Haamstede, 1945-1964 Haarlem, (voorheen Firma Lugt & Van Citters), 1918-1964 Haarlem, Zijlstraat 47, <1929-1964 Halfweg, (voorheen Halfwegsche Bank), 1948-1964 Hardenberg, < 1925-[..] Harderwijk, 1949-1964 Hardinxveld-Giessendam, 1919-1964 Haren, 1951-1964 Harlingen, (voorheen P. Posthuma & Zn), 1917-1964 's-Heerenberg, 1952-1964 Heerenveen, (voorheen A. Bloembergen & Zonen's Bank), 1916-1964 Heerhugowaard, <1923-[..] Heerlen, (voorheen Kerkraadsche Handelsbank en Zuidbank), 1920-1964 Heeswijk-Dinther, 1947->1954 Heiloo, 1960-1964 Helden, 1964 Hellevoetsluis, <1918-1964 Helmond, (voorheen Firma August van Rijckevorsel en Zuidbank), 1920-1964 Hendrik-Ido-Ambacht, 1952-1964 Hengelo, (voorheen W. Rosingh), 1917-1964 's-Hertogenbosch, (voorheen Wed. Joh. van Rijckevorsel & Zonen en Zuidbank), 1920-1964 Heythuizen, 1961-1964 Hillegom, <1922-1964 Hilversum, (voorheen Commanditaire Bankvereeniging Van de Wall, Van Luenen & Co en Hilversumsche Crediet- en Depositokas), 1920-1964 Hippolytushoef, <1922-1964 Hoensbroek, 1925-1965 Hoevelaken, 1962-1964 Hoofddorp, 1964 Hoogerheide, 1963-1964 Hoogeveen, (voorheen Groenewegen & Co), 1917-1964 Hoorn, 1919-1964 Huissen, <1927-[..] Huizen, 1946-1964 Hulst, 1918-1964 Joure, <1922-1964 Kaatsheuvel, 1960-1964 Kampen, 1947-1964 Katwijk, 1917-1964 Kerkrade, <1922-1964 Kesteren, 1931-1964 Klazienaveen, <1922-[..] Kloosterzande, 1946-1954 Klundert, 1964 Koewacht, 1946-1964 Kollum, <1918-1964 Kortgene, <1918-1964 Kotten, 1954-1964 Krabbendijke, 1946-1964 Krimpen aan de Lek, 1958-1964 Krimpen aan den IJssel, 1954-1964 Krommenie, <1926-[..], 1958-1964 Kruiningen, 1962-1964 Landsmeer, <1927-1932 Laren (G), 1945->1952 Leens, (voorheen H. Alting & Co), 1922-1964 Leerdam, <1918-1964 Leeuwarden, (voorheen A. Bloembergen & Zoon's Bank, Erven B.L.C. de Haan's Bank en Leeuwarder Bankvereeniging), 1916-1964 Leiden, (voorheen Nationale Bank), 1916-1965 Leidschendam, 1961-1964 Lekkerkerk, <1927-[..], 1947-1964 Lelystad, 1953-1964 Lemmer, 1934-1964 Lichtenvoorde, <1922-[..], 1964 Lobith, 1948-1964 Lochem, 1918-1964 Loon op Zand, 1961-1965 Lutterade, 1933-1939 Maarssen, <1925-[..] Maasbracht, 1943-1964 Maassluis, 1956-1964 Maastricht, (voorheen Zuidbank), Bredestraat 24, 1920-1964 Maastricht, Stationsstraat 19, 1959-1964 Maastricht, St. Annadal, 1962-1965 Made, <1923-1964 Medemblik, <1927-[..] Meerkerk, 1949-1963 Meerssen, <1924-1964 Meppel, (voorheen J. van Dijk Lzn en Meppeler Bank v\h H. Roelink Abrzn), 1917-1964 Middelburg, (voorheen Van de Broecke, Luteijn & Schouten en Van de Kreke De Kan & Co), 1917-1964 Middelharnis, 1919-1964 Middenmeer, 1946-1964 Montfoort, <1923-[..] Moskou, (Russisch-Hollandsche Bank), 1916-1918 Musselkanaal, <1918-[..], 1964 Mijdrecht, <1918-[..], 1962-1964 Naaldwijk, 1917-1923 Naarden, 1946->1952 Neede, <1918-1964 New York, 1863 Nieuw Amsterdam, 1925->1929, 1955-1964 Nieuw Helvoet, 1943-1962\1963 Nieuw-Lekkerland, 1931->1934 Nieuw-Vossemeer, (voorheen Van Loon & Zoonen en Zuidbank), 1920-[..] Nieuwendijk, 1947-1964 Nieuwenhoorn, 1945-<1948 Nieuwerkerk aan den IJssel, 1957-1964 Nieuwkoop, 1950-1964 Nieuwolda, 1946-<1950 Noordwijk, 1925-1964 Noordwijk aan Zee, 1964 Nunspeet, vakantieoord, 1915-1964 Nijkerk, 1927-1965 Nijmegen, 1918-1964 Oegstgeest, 1963-1964 Oirschot, <1927-1964 Oisterwijk, <1923-1964 Oldenzaal, 1920-1964 Ooltgensplaat, 1960\1961-1964 Oostburg, 1917-1964 Oosterbeek, <1922-1964 Oosterhout, 1952-1964 Oosterwolde, <1918-1964 Oss, 1929\1930-1964 Ossendrecht, <1918-1964 Oud-Beijerland, 1921-1964 Ouddorp, <1922->1929, 1955-1964 Oudenbosch, (voorneen W.A. Laane en Zuidbank), 1920-1964 Oude Pekela, 1958-1963 Oude Schild, 1948-1953 Oude Tonge, <1922-1964 Oud-Vossemeer, <1918-1964 Papendrecht, 1958-1964 St. Petersburg, (Russisch-Hollandsche Bank), 1916-1918 Pieterburen, <1922-1922 Poeldijk, 1958-1964 Purmerend, (voorheen Westfriesche Bank Timmerman Koelman & Co), 1917-1964 Putten, 1931-1933, 1951-1964 Pijnacker, 1946-1964 Raalte, 1963-1964 Raamsdonkveer, 1927-[..] Renkum, 1948-1964 Reuver, 1948->1952 Rhenen, <1918-1964 Ridderkerk, 1918-1964 Roelofarendsveen, <1918-1964 Roermond, (voorheen P. van den Broek & Co), 1939-1964 Roosendaal, (voorheen W. Laane en Zuidbank), 1920-1964 Roosteren, 1953-1958 Rotterdam, Beijerlandselaan 127, 1935-1964 Rotterdam, Beijerlandselaan 179b, <1964 Rotterdam, Bergse Dorpsstraat 8, 1961-1964 Rotterdam, Boompjes 77, 1870-1941 (na plaatsing noodgebouw kluizen weer in gebruik) Rotterdam, Bovenstraat 174, 1954-1964 Rotterdam, Calandstraat 49, tijdelijke huisvesting na bombardement 1940 Rotterdam, Charloise Kerksingel 72, 1948-1964 Rotterdam, Coolsingel 109, 1918-1940, 1941-1948 (na noodverbouwing weer in gebruik) Rotterdam, Coolsingel 119, 1948-1964 Rotterdam, Ganzerikplein 4, 1963-1964 Rotterdam, Gelderse Kade, 1863-1870 Rotterdam, Glashaven 25 (voorheen Dordtsche bank), 1916-1918 Rotterdam, Groene Hilledijk, 1927-1934\1935 Rotterdam, Havenstraat 15, 1917-1964 Rotterdam, 2e Hogebanweg 102, 1957-1964 Rotterdam, Leuvehaven 103, (voorheen filiaal van de Société Française de banque et de Dépots), 1912-1914 Rotterdam, Mathenesserweg\Rösener Manzstraat 165, 1932-1965 Rotterdam, Middenbaan 34, 1959-1964 Rotterdam, Oudedijk 133, 1958-1964 Rotterdam, Prins Hendrikkade 67, 1916-1964 Rotterdam, Scheepmakershaven Wijk 1 no 508, 1863 Rotterdam, Stadhoudersweg 1, 1949-1964 Rotterdam, Stationsplein 45 (Groothandelsgebouw), 1951-1964 Rotterdam, Van Bilderbeekplaats 3, 1964 Rotterdam, Westplein 2, 1948-1964 Rotterdam, Willemskade 22\24, 1901-[..] Rozenburg, <1919-<1939 Ruurlo, 1925-1964 Rijen, <1925-1964 Rijswijk, (voorheen Dordtsche Bank), 1916-1964 Sas van Gent, 1958-1964 Sassenheim, 1949-1964 Schagen, (voorheen Westfriesche Bank Timmerman Koelman & Co), 1917-1964 Scherpenzeel, <1920-1964 Schiedam, (voorheen Schiedamsche Bankvereeniging), 1914-1964 Schildwolde, <1923-1964 Schinnen, 1960-1964 Schoonhoven, (voorheen P.A.Greup), 1917-1964 Schijndel, (voorheen agentschap Hanzebank), circa 1923-1964 Singapore, 1866-1868 Sint Annaland, <1918-1964 Sint Maartensdijk, <1918-1964 Sint Oedenrode, <1923-1923, 1947-1964 Sint Philipsland, (voorheen Van Loon & Zoonen en Zuidbank), 1920-[..] Sittard, (voorheen H. Delhougne en Zuidbank), 1920-1964 Sliedrecht, (voorheen Firma J. van Splunder), 1917-1964 Sluis, <1918-<1925 Sluiskil, 1959-1964 Smilde, 1946-1964 Sneek, (voorheen A. Bloembergen & Zonen's Bank), 1916-1964 Soest, 1925-<1939, 1947-1964 Someren, 1960-1964 Sommelsdijk, 1922-[..] Son, 1964 Souburg, 1963-1964 Spijkenisse, <1918-1964 Stadskanaal, (voorheen Firma Geertsema Feith & Co), 1916-1964 Steenbergen, (voorheen Van Loon & Zoonen en Zuidbank), 1920-1964 Steenwijk, 1958-1964 Stellendam, 1963\1964 Strijen, 1955-1964 Surabaja, 1867-1870 Surhuisterveen, 1946-1964 Susteren, 1964 Susterseel-Gangelt, 1955-1964 Swalmen, (voorheen Zuidbank), 1920-<1925, 1946-1964 Tegelen, (voorheen Zuidbank), 1920-<1925, 1934-1964 Ter Apel, 1923-1964 Terborg, <1918-1964 Terneuzen, 1917-1964 Tholen, (voorheen Thoolse Bank), 1916-1964 Tiel, (voorheen Geldersche Landbouwbank), 1916-1965 Tilburg, (voorheen Labouchere, Oyens & Co's Bank en Zuidbank), 1920-1964 Twello, 1957-1964 Twisk, <1923-<1929 Uden, 1961-1964 Uitgeest, 1946-<1952 Uithoorn, 1916-1964 Urk, 1959-1964 Utrecht, (voorheen Bank Van Huydecoper en Van Dielen), Oudkerkhof 11-13, 1916-1964 Utrecht, Europalaan, 1961-1964 Utrecht, Veemarkt, <1930 Utrecht, Vreeburg 26, 1918-1964 Vaals, (voorheen Zuidbank), 1920-1964 Valkenswaard, (voorheen Zuidbank), 1920-1964 Varsseveld, 1919-<1939, 1948\1949-1964 Veendam, 1917-1964 Veenendaal, (voorheen Bank Van Huydecoper & Van Dielen), 1916-1964 Veghel, 1962-1964 Velp, 1924-1964 Venlo, (voorheen Bank en Handelsvereeniging v\h P.J. Berger en Zuidbank), 1920-1964 Venray, 1948-<1952, 1962-1964 Vianen, 1919-1964 Vinkeveen, <1922-1923 Vlaardingen, 1915-1922, 1950-1964 Vlagtwedde, 1946-1964 Vleuten-De Meern, 1959-1964 Vlieland, 1961-1964 Vlissingen, (voorheen C.R.C. Wibaut & Co), 1917-1964 Voorburg, (voorheen Andree Wiltens & Co), 1949-1964 Voorthuizen, 1959-1964 Vorden, 1926-1932 Vreeswijk, <1923-1923 Vroomshoop, 1946-1964 Vught, 1947-1964 Waalwijk, 1932-1964 Waddinxveen, 1946-1964 Waspik, <1926-1926 Wassenaar, 1948-1964 Wateringen, 1947-1964 Weert, 1947-1964 Weesp, 1959-1964 Werkendam, <1918-1964 Wernhout, 1954-1960 Wessem, 1946-1953 West-Terschelling, 1961-1965 Wildervank, (voorheen J.R. Brouwer & Co), 1917-1964 Willemstad, (voorheen Maris & Schipper), 1964 Winkel, <1924-1924 Winschoten, (voorheen G.J. & A.E. Groeneveld), 1919-1964 Winterswijk, 1920-1964 Wissekerke, 1926\1929-1964 Woerden, (voorheen Nationale Bank en Bank Van Huydecoper & Van Dielen), 1916-1964 Wolvega, <1917-1964 Woudenberg, 1922-1939, 1958-1964 Yerseke, <1917-1964 IJmuiden, 1917-1964 IJsselstein, 1959-1964 IJzendijke, 1918-1964 Zaandam, 1917-1964 Zandvoort, 1959-1964 Zeist, (voorheen Bank Van Huydecoper & Van Dielen), 1916-1964 Zetten, 1919-1964 Zevenaar, 1956-1964 Zevenbergen, (voorheen W. Laane en Zuidbank), 1920-1964 Zierikzee, (voorheen Zeeuwsche Landbouwbank), 1917-1964 Zoutelande, 1964 Zuidland, 1943-<1952 Zuidlaren, 1961-1964 Zundert, (voorheen W. Laane en Zuidbank), 1920-1964 Zutphen, (voorheen Commanditaire Bankvereeniging L.H. de Bas & Co), 1917-1964 Zwaagwesteinde, 1961-1964 Zwartemeer, 1956-1964 Zwartsluis, 1947-<1952 Zwolle, 1924-1964 Zwijndrecht, 1917-<1939 Lijst van overgenomen banken en dochterondernemingen Amstelbank NV te Amsterdam (1920), medeoprichting Arnhemsche Bankvereeniging te Arnhem (1899), overname 1925 via Nato Bal, C.M., Zierikzee (1899), overname 1917 via Nato Bank voor Indië NV te 's-Gravenhage (1920), medeoprichting Bank voor Schouwen en Duiveland NV te Zierikzee (1901), overname 1948 Bankierskantoor onder beheer van Determeijer Weslingh & Zoon NV te Amsterdam (1923), dochter Bas & Co, Commanditaire Bankvereeniging L.H. de, Zutphen (1900), overname 1917 via Nato Beer's Effecten-en Wisselkantoor te Bodegraven, De - (1911), overname 1915 Belgisch-Hollandsch Effectenkantoor NV/Comptoir Belgo Hollandais SA te Brussel (1939), dochter Benes & Co te Coevorden (1886), overname 1917 via Nato Blijdensteijn & Zoon, Jan, Utrecht (1798), overname 1917 via Nato Bloembergen & Zoon, A., Leeuwarden (1825), overname 1916 via Nato Boon en Mulder te Hoogezand (1865), overname 1917 via Nato Boskoopsche Spaar-, Deposito- en Hulpbank NV te Boskoop (1890), overname 1917 via Nato Broek & Co, P. van den, Roermond (1891), overname 1939 Brouwer & Co, J.R., Wildervank (1903), overname 1917 via Nato Commanditaire Vereeniging (1864), dochter Deposito- en Administratie-Bank NV te Rotterdam (1900); fusie met Rotterdamsche Bank 1911 Determeijer, Weslingh & Zoon Amsterdam (1765), overname 1911 Dijk Lzn., J. van, Meppel (1877), overname 1917 via Nato Dordtsche Bank NV te Dordrecht (1906, door fusie tussen de Dordtsche Bank De Ridder & Co uit 1883 en de Haagsche Bank uit 1899), overname 1916 Effecten- en Administratiekantoor Van Berckel & Huffer NV te Amsterdam (1928), overname 1946 Eindhovensche Bankvereeniging te Eindhoven (1872), overname 1920 via Nato European Enterprise Development (EED) SA te Luxembourg, participatie Export-Financiering Maatschappij NV te 's-Gravenhage (1951), participatie Financieringsinstituut Mundus-Eurocredit NV te Amsterdam (1956), dochter Financiering-Maatschappij voor Investeringen (Fimavi) NV te Rotterdam (1959), dochter Fockema & Van Kleffens te Dokkum (1875), overname 1917 via Nato Fontein, W.J. (1908), vanaf 1912 Statenbank te 's-Gravenhage, overname 1916 via Nato Fornier & Co, W.F., Groenlo (1902), overname 1917 via Nato Fransen van de Putte & Zoon te Goes (1825), overname 1919 via Nato Geertsema Feith & Co te Groningen (1876), overname 1916 via Nato Geldersche Landbouwbank te Tiel (1900), overname 1916 via Nato Goossens & Van Rossem NV te [Rotterdam], dochter Gorinchemse Bank te Gorinchem (1873), overname 1917 via Nato Greup, mr. P.A., Schoonhoven (1835), overname 1917 via Nato Groen & Zoon, P., Den Helder (1860), overname 1917 via Nato Groeneveld, G.J. & A.E., Winschoten (1808), overname 1917 via Nato Groenewegen & Co te Hoogeveen (1902), overname 1917 via Nato Haagsche Bank te Den Haag (1899), in 1906 gefuseerd met Dordtsche Bank De Ridder & Co (1883) tot Dordtsche Bank te Dordrecht, overname 1916 via Nato Haan's Bank, Erven B.L.C. de, Leeuwarden (1907), voortzetting van B.L.C. de Haan (1890), overname 1919 via Nato Halfwegsche Bank NV te Halfweg (1932), overname 1948 Handelmaatschappij Mundus NV te Rotterdam, dochter Handel-Maatschappij Transmarina te Amsterdam (circa 1919), participatie Hilversumsche Crediet- en Depositokas te Hilversum (1902), overname 1920 via Nato Hoffman & Co te Gouda (1816), overname 1916 via Nato Hollandsche Bank voor de Middellandse Zee NV te Amsterdam (1920), dochter Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika NV te Amsterdam (1914), dochter Hooghwinkel & Co te Dordrecht (1802), overname 1916 via Nato Höpink, Firma Barend -, Enschede (1889), overname 1919 via Nato Huydecoper & Van Dielen te Utrecht (1883), vanaf 1907 Bank van Huydecoper & Van Dielen, overname 1916 via Nato Instituut voor Nederlandsch-Amerikaansche Industrieele Samenwerking te [..] (1946), medeoprichting Ketwich & Voombergh te Amsterdam (1790, voortgezet in 1881 als Labouchere, Oyens & Co's Bank te Amsterdam), overname 1913 Kneppers & Co Effecten- en Assurantiebank (1924), overname 1944 Koppel & Co, J., Apeldoorn (1830), overname 1916 via Nato Kreke, De Kan & Co, Van de -, Hoogeveen (1894), overname 1916 via Nato Laane, W., Roosendaal (1860), 1920 bij Zuid-Nederlandsche Handelsbank, overname 1920 via Nato Labouchere, Oyens & Co's Bank te Amsterdam (1881 als voortzetting van de firma Ketwich & Voombergh uit 1790), overname 1913 Lange Corn. Johzn, J. de, Alkmaar (1875), overname 1917 via Nato Leeuwarder Bankvereeniging te Leeuwarden (1904), overname 1919 via Nato Lievense & Co te 's-Gravenzande, Firma I. -, overname 1960 Lochemse Bankvereeniging te Lochem (1899), overname 1925 via Nato Loopuyts Bank te Schiedam (1914, als voortzetting van I. Loopuyt te Schiedam), overname 1940 Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel (Herstelbank) NV te 's-Gravenhage (1945), participatie Maris & Schipper te Willemstad (1801), overname 1964 Marx & Co's Bank te Rotterdam (1906, als voortzetting van Marx & Co uit 1869), gedeeltelijke overname 1922 Meppeler Bank te Meppel (1908), overname 1918 via Nato Middenstands-Credietbank Neede NV te Neede (1915), overname 1951 Nationale Bank te 's-Gravenhage (1901), overname 1915 Nationale Bankvereeniging (Nato) te Utrecht (1916, ontstaan door alle verwervingen tot dan toe samen te voegen met de Nationale Bank onder gelijktijdige naamswijziging in Nationale Bankvereeniging (Nato). Per 1 januari 1929 volledige integratie in de Rotterdamsche Bank Nationale Handelsbank NV (voorheen Nederlandsch-Indische Handelsbank NV) te Amsterdam (1863), overname 1961 Nationale Trust Maatschappij NV te Amsterdam (1950), dochter Nationale Handelsbank Nederlandse Financierings Maatschappij van 1929 Welvaert NV te Rotterdam, dochter Nijkerksche Bank te Nijkerk (1933), overname 1959 Overijsselsche Bank te Zwolle (1872), medeoprichting Posthuma & Zoon, P., Franeker (1879), overname 1917 via Nato Rosingh, I.P., Dokkum (1884), overname 1917 via Nato Rosingh, W., Hengelo (1912), overname 1917 via Nato Russisch-Hollandsche Bank NV te Amsterdam (1916), dochter Salm jr, A.J.J., Ede (1911), overname 1916 via Nato Schiedamsche Bankvereeniging te Schiedam (1912), overname 1914 Société Française de Banque et de Dépots SA te Parijs, overname 1912 van het Rotterdamse filiaal Somer & Co te Assen (1899), overname 1917 via Nato Somer & Kool te Assen (1909), overname 1917 via Nato Splunder, J. van, Sliedrecht (1900), overname 1917 via Nato Splunder & Co's Bank NV te Rotterdam, Van - (1921), overname 1961 Statenbank NV te 's-Gravenhage (1912, als voortzetting van de firma W.J. Fontein uit 1908), overname 1916 Terwindt, Gruendemann & Co te Arnhem (1906), overname 1916 via Nato Theodor Loven NV te Tilburg, dochter Thoolse bank te Tholen (1903), overname 1916 via Nato Trust-Maatschappij voor den Handel van Nederland met het Buitenland NV te Amsterdam (1947), medeoprichting United Bank for Africa Ltd te Lagos, Nigeria (1961), medeoprichting Vereeniging Robaver Rotterdam (1935), personeelsvereniging Vrouwenbank/Kantoor voor vrouwelijke cliënten van de Rotterdamsche Bankvereeniging/ Rotterdamsche Bank (1947) Westfriesche Bank, Timmerman Koelman & Co te Schagen (1878), overname 1917 via Nato Wibaut & Co, C.R.C., Vlissingen (1877), overname 1917 via Nato Zeeuwsche Landbouwbank te Zierikzee (1903); overname 1917 via Nato Zuid-Nederlandsche Handelsbank NV te Tilburg (1913); dochter Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A. ARCHIEF VAN HET HOOFDKANTOOR A.1. Organisatie en ontwikkeling A.1.1. Reglementering 1-2 Statuten, deels met bijvoegsels tot de Nederlandsche Staatscourant 1863-1947, 1964 1 band en 1 pak 1 http://proxy.handle.net/10648/7123fa86-c528-4772-9fc1-082ed9d77093 1863, 1869, 1872, 1880-1881, 1892, 1898, [1910-1911] (band) 2 http://proxy.handle.net/10648/bfd7e013-2f33-4ca0-b9a0-279ce18fd1d2 1900, 1905, 1914, 1916, 1920, 1925-1926, 1929, 1933, 1935, 1938 mei en jun, 1947, 1964 3 http://proxy.handle.net/10648/b4ac5951-b724-46d4-b4c4-f054555a2e1b Akten en processen-verbaal van statutenwijziging; met concepten en bijlagen 1863, 1898-1947, 1964 1 pak 92 http://proxy.handle.net/10648/cba44215-e5ea-4169-a1bd-2df5c26664f4 Akte van inschrijving d.a 1921 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam van het hoofdkantoor te Amsterdam, alsmede akten van inschrijving van directeuren, onderdirecteuren en procuratiehouders. Authentiek afschrift 1922 1 band A.1.2. Samenwerking en fusie 6 http://proxy.handle.net/10648/98a6ff10-6f09-4204-a8b0-ce9fb640d865 Akte van oprichting door de Rotterdamsche Bank en de Deposito- en Administratie-Bank van de Rotterdamsche Bankvereeniging NV 1911 1 stuk 5 http://proxy.handle.net/10648/ea95eb72-4535-47ad-b022-dacdcf8106dc Akte van inbreng door de Rotterdamsche Bank en de Deposito- en Administratie-Bank te Rotterdam in de op te richten Rotterdamsche Bankvereeniging NV 1911 1 stuk 7 http://proxy.handle.net/10648/423c2bf4-d70a-4fb4-94e6-2059455f6244 Circulaire aan de deelhebbers in de Rotterdamsche Bank betreffende de oprichting van de Rotterdamsche Bankvereeniging NV, met concept-statutenwijziging. Gedrukt, in tweevoud 1911 1 omslag 8 http://proxy.handle.net/10648/4fff05fa-f910-4e6f-afda-89e5cb87b130 Processen-verbaal van vergaderingen van aandeelhouders van de Rotterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bankvereeniging d.d. 19 april 1911 betreffende statutenwijziging, benoemingen en de inbreng in de Rotterdamsche Bankvereeniging NV 1911 1 omslag 10 http://proxy.handle.net/10648/bbb11e4e-8737-4351-baec-abe471ac130f Memorie betreffende de fusie met de Deposito- en Administratie-Bank tot de Rotterdamsche Bankvereeniging, met vertaling in het Frans. Gedrukt, in tweevoud [1911] 1 omslag 20 http://proxy.handle.net/10648/3b0f70e0-c665-4b6e-86ea-f5561e5056f3 Akte waarbij de Rotterdamsche Bankvereeniging zich aansprakelijk verklaart voor alle verbintenissen van de Nationale Bankveereniging NV te Utrecht. Afschrift, met vertaling in het Engels 1920 1 omslag 9 http://proxy.handle.net/10648/78d7a170-f854-4961-8100-8f80fccade00 Akte waarbij R. Nicolaï, notaris te Amsterdam, verklaart dat de oprichting alsmede de statutenwijzigingen van de Rotterdamsche Bankvereeniging notarieel zijn gepasseerd en hebben plaatsgevonden volgens de Nederlandse wetgeving, en de bank dus een Nederlandse naamloze vennootschap is 1922 1 stuk 11 http://proxy.handle.net/10648/e3d9d962-d47a-4650-b1c6-e788f1fbe5b4 Stukken betreffende het voornemen tot een fusie met de Amsterdamsche Bank NV te Amsterdam 1939, 1945 1 omslag 12-16 Stukken betreffende de fusie met de Amsterdamsche Bank NV te Amsterdam tot de Amsterdam-Rotterdam Bank NV te Amsterdam 1962, 1964-1965, 1967 2 pakken en 3 omslagen 12 http://proxy.handle.net/10648/889d51ef-6c7d-446c-94f9-af916e0617ea Correspondentie 1964-1965 13 http://proxy.handle.net/10648/44a7b55a-9ccc-4a4d-854f-2f4ca663dc8c Stukken betreffende het bericht van omwisseling der aandelen en de beursnotering van de nieuwe aandelen 1964-1965 pak 14 http://proxy.handle.net/10648/0cd0bbae-50a6-4df8-b558-7b75c3481a43 Krantenknipsels 1964-1965 15 http://proxy.handle.net/10648/585bfcef-38ea-4a72-a014-cd3703011d19 Overige stukken 1962, 1964-1965, 1967 pak 16 http://proxy.handle.net/10648/7be43d16-1f04-4153-9489-d485502f256e De Tikker, personeelsorgaan van de Rotterdamsche Bank, 8e jg. nr. 1 (dec 1964), themanummer gewijd aan de fusie. In tweevoud 1964 A.1.3. Overnames en vestiging van kantoren 2480 http://proxy.handle.net/10648/c2db086b-e62d-40cb-b81a-50c2c50821ea Stukken betreffende de reorganisatie van A. Bloembergen & Zonen's Bank NV te Leeuwarden en de overname door de Rotterdamsche Bankvereeniging van alle uitgegeven aandelen van deze bank 1912 1 omslag 2688 http://proxy.handle.net/10648/52ee349f-f25f-43ac-a720-dd12b87cb6a8 Circulaire betreffende de overname van de Nationale Bankvereeniging NV 1929 1 stuk 31 http://proxy.handle.net/10648/7225c3a1-cb65-4c7a-bdd7-3fba33fedd8e Circulaire betreffende de overname van de firma P. van den Broek & Co te Roermond 1939 1 stuk 35 http://proxy.handle.net/10648/e61b9820-819f-47a9-938d-d2168408c111 Circulaire betreffende de overname van Loopuyts Bank NV te Schiedam 1940 1 omslag 37-38 Stukken betreffende de overname en voortzetting van de Halfwegsche Bank NV te Halfweg 1948-1955 2 pakken 37 http://proxy.handle.net/10648/6a93f852-f072-4c8f-8a0a-2a421f215d4a 1948 38 http://proxy.handle.net/10648/c9971c00-96c5-474a-9286-494a118b2eed 1948-1955 42 http://proxy.handle.net/10648/35aaa666-ae0e-43d5-ad1c-bd83b7d83a90 Circulaire betreffende de overname van het kantoor Baarn van de firma Numan & Hansen te Amsterdam 1944 1 stuk 43 http://proxy.handle.net/10648/ef2dae76-7dde-4afa-9df8-2060152e756c Stukken betreffende de overname van de Effecten- en Assurantiebank Kneppers & Co te Nijmegen 1944 1 omslag 2547 http://proxy.handle.net/10648/4c1e9e43-2152-46ef-ad6e-504588096310 Bekendmakingen betreffende de vestiging van een kantoor in het pand van de voormalige firma Andree Wiltens & Co aan de Heerenstraat 55 te Voorburg, met enige correspondentie inzake het voeren van de administratie van deze firma tot de uiteindelijke liquidatie 1949-1950 1 omslag 2545 http://proxy.handle.net/10648/f85bb456-9773-4d3f-b9d9-9d3b15ae162c Circulaires betreffende de overname van de NV Middenstands-Credietbank Neede te Neede 1951 1 omslag 2546 http://proxy.handle.net/10648/886e32c1-11d4-4107-a86b-1e31a8b09acf Circulaires betreffende de overname van de NV Nijkerksche Bank te Nijkerk 1959 1 omslag 59-2791 Stukken betreffende de overname van en integratie met de Nationale Handelsbank (NHB) NV te Amsterdam 1935, 1950, 1954, 1959-1966 12 pakken 59 http://proxy.handle.net/10648/1e0cc21c-c95d-436b-af78-e6a5e98ee181 Dossier Provinciale Centrale 1935, 1954, 1960-1961 60 http://proxy.handle.net/10648/0c96f920-78eb-4a4c-bc24-0ebfb9767a01 Dossier C.F. Karsten 1961-1962 61 http://proxy.handle.net/10648/d66afadd-68d7-4597-8e10-82e04dbed0be Dossier P. Plantenga 1961 62 http://proxy.handle.net/10648/9c439621-92c1-412f-85dd-8b682102e3bb Aandelen, met de subdossiers: aandelen NHB in Indonesië; Mercantile Bank of Canada; onkosten overname; correspondentie betreffende overname; noteringsaanvraag nieuwe aandelen Rotterdamsche Bank; pers en publiciteit; personeel-circulaires; omwisseling aandelen 1950, 1960-1966 63 http://proxy.handle.net/10648/56ee8802-f6ad-4076-9e38-e34c2fdc7034 Coördinatiecommissie 1960-1962 64 http://proxy.handle.net/10648/b5df3141-bfcc-44e2-bf97-5a2e9dc4c213 Jaarstukken, boekjaar 1960 1961 2791 http://proxy.handle.net/10648/0610efb7-2b1e-4308-8a40-87f2b7f60d86 Jaarstukken, boekjaren 1961-1962 1962-1963 65 http://proxy.handle.net/10648/eb86f538-08af-4415-89b9-7ae277aa12be Ingekomen weekrapporten van de Directie Kantoren Azië van de NHB 1960 dec-1961 aug 66 http://proxy.handle.net/10648/de07dd05-2b39-4c1f-bd1a-370b21d220b9 Reisrapporten, notities, correspondentie en andere stukken betreffende de kantoren overzee 1961-1962 mrt 67 http://proxy.handle.net/10648/c0999104-9537-4934-aa82-e68b67db1c2d Reisrapporten, notities, correspondentie en andere stukken betreffende de kantoren overzee 1962 mrt-1963 feb 68 http://proxy.handle.net/10648/a4bb97d1-3eea-49e3-8738-888f7079c917 Ingekomen circulaires en notities van de Directie Kantoren Azië van de NHB, meest van de hand van de directeuren G. Lulof en A.C. Teeuwen 1963 mrt-nov 69 http://proxy.handle.net/10648/9f62c844-3de8-4853-8160-3d33d951ebb6 Publicaties van de NHB 1960 2548 http://proxy.handle.net/10648/c129d02e-ee13-4b61-86d3-36954b644928 Stukken betreffende de overname van het bedrijf van de firma I. Lievense & Co te 's-Gravenzande 1960 1 omslag 2104 http://proxy.handle.net/10648/c70ee06d-94ed-49c9-992e-a897c1d5977e Notitie betreffende de geschiedenis en toekomstverwachting van Van Splunder en Co's Bank te Rotterdam, vermoedelijk opgemaakt in verband met de overname van deze bank door de Rotterdamsche Bank [1961] 1 stuk 2127 http://proxy.handle.net/10648/94ecec9e-f376-49e6-ba0a-2b6ca154e031 Stukken afkomstig van K.H. Beijen betreffende een eventuele overname door de Rotterdamsche Bank of door haar dochter Mundus NV van de Landelijke Disconterings-Bank NV te Utrecht 1962 1 omslag 2134 http://proxy.handle.net/10648/8ce3ab56-b001-411a-9b17-5f2ecd5b62b0 Stukken afkomstig van C.F. Karsten betreffende de overname door de Nationale Handelsbank NV te 's-Gravenhage van de Financieringsmaatschappij voor Investeringen (Fimavi) NV te Rotterdam 1962-1964 1 omslag 2611 http://proxy.handle.net/10648/6da23f5e-344c-410f-8ab5-ed5dfc9f3c6f Stukken betreffende een fusie tussen de Nationale Handelsbank en de Maatschappij voor Middellang Crediet NV te Amsterdam, alsmede de overname door de NHB van de Financieringmaatschappij voor Investeringen NV te Rotterdam 1960, 1963-1964 1 omslag 2240 http://proxy.handle.net/10648/5a1072b6-cb9b-4cda-9c0a-e061c6f8fa0c Voorstel betreffende de bekendmaking van de opening van de 350e vestiging van de bank 1963 1 katern

Betreft een nieuw kantoor te Goor.

A.1.4. Interne organisatie 93 http://proxy.handle.net/10648/27286edf-7951-47dc-bcf2-c2336e411ad1 Stukken betreffende het gebruik van de interlokale telefoonverbinding tussen de banken te Amsterdam en Rotterdam 1907-1925 1 omslag 94 http://proxy.handle.net/10648/1fcedd6f-75d7-4929-b0d3-2ee9cf6ad78b Stukken betreffende de organisatie en mechanisatie van de werkzaamheden en administratie van de diverse afdelingen van de bank te Amsterdam, de bank te Rotterdam en de Provinciale Centrale 1918-1931, 1946, 1950, 1957-1959, z.j 1 pak 95 http://proxy.handle.net/10648/8b5d1f7d-089f-4a05-a2be-751690fc2c5a Ingekomen stukken van het personeel van de bank te Amsterdam betreffende suggesties ter verbetering van de administratie en organisatie, met staten van inzenders 1918-1924, 1950 1 pak 1506-2639 Stukken betreffende de film Rondgang door het verleden, over de gang van zaken bij de Rotterdamsche Bankvereeniging 1921-1927 1 deel en 1 band 2639 http://proxy.handle.net/10648/bb5d5d00-0c7e-46eb-bee8-eca1dadbbba9 Uitleenregister 1921-1927 deel 1506 http://proxy.handle.net/10648/2da20332-da7b-4149-ac31-ca68da6c9965 Ingeplakte kopieën van krantenartikelen betreffende vertoningen van de film 1922 1320 http://proxy.handle.net/10648/0dfa4a5d-3671-4f75-ab1c-f5fcd8fe2cfd Beschrijvingen van de effectenadministratie, de beursadministratie, de cliëntenpositie, de controleafdeling, de fondsenpositie, de nostro-administratie, de rekenkamer, uitlotingen en diversen over de jaren 1915-1922 1922 1 omslag 603 http://proxy.handle.net/10648/f75aef43-0c7d-47cf-8646-413253aa2879 Stukken betreffende de invoering van wijzigingen in de administratie van kredieten en de archivering van de kredietdossiers 1933-1947 1 omslag 96 http://proxy.handle.net/10648/1dffabe0-1ba7-4663-966a-ec2efd887876 Correspondentie van de Provinciale Centrale met de bijkantoren betreffende het aansprakelijk stellen van de kantoordirecties in gevallen van fraude door derden na het niet nakomen van de voorgeschreven controlemaatregelen 1950 1 omslag 2133 http://proxy.handle.net/10648/c6405e8b-0955-46f6-aa64-a2bc02fa7fd7 Stukken afkomstig van K.H. Beyen betreffende de (re)organisatie van de bank 1960-1964 1 omslag A.1.5. Jubilea en andere feestelijkheden 72 http://proxy.handle.net/10648/0b3b36d9-e1ff-44a3-97cd-8b9b9324a847 Stukken betreffende het vijftigjarig jubileum 1913 1 pak 74 http://proxy.handle.net/10648/7e16e378-1ede-45c2-9e1d-1816faa9088c De vijftigjarige. Publicatie van de Rotterdamsche Bankvereeniging, met enige correspondentie van later datum 1913, 1981 1 omslag 73 http://proxy.handle.net/10648/72e8e4d4-f7fb-471b-bac2-19683ef1aba8 Gedenkschrift ter herinnering aan het 50-jarig bestaan der Rotterdamsche Bank, thans Rotterdamsche Bankvereeniging, 1863-1913. Publicatie van de Rotterdamsche Bankvereeniging. In viervoud 1914 1 omslag 2259 http://proxy.handle.net/10648/8e1cc4b3-3729-4d47-ac7c-4e2b94c0af63 Rotterdamsche Bankvereeniging Rotterdam-Amsterdam. Fotoboek van de kantoorgebouwen te Rotterdam en Amsterdam, met beschrijvingen van de verschillende soorten van dienstverlening, uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum 1914 1 deel 75 http://proxy.handle.net/10648/dbbb678c-be69-45c9-a1cd-a0523fdc85a1 Stukken betreffende het vijfenzeventigjarig jubileum 1938 1 omslag 2275 http://proxy.handle.net/10648/3e94a751-1b08-4dd3-a923-a3288aea7151 Tekstboekje bij de operette het goud der aarde, opgevoerd ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig jublileum 1938 1 katern 76 http://proxy.handle.net/10648/242ed415-8ffe-45d1-bbf4-01c625e4a85d Gedicht van P. Embé op de golf van feestvreugde binnen de bank te Rotterdam na de geboorte van een prinses [Beatrix] [1938] 1 stuk 471 http://proxy.handle.net/10648/95f6c8e6-cb6f-4420-857d-23baadbfc62b Programma van een feestavond op 19 oktober 1945, aangeboden door de directie ter herdenking van de bevrijding 1945 1 stuk 77 http://proxy.handle.net/10648/41b556b5-d180-42fa-aa1e-2e4e92667978 Programma van een feestavond op 26 januari 1946, door de directie aangeboden aan het personeel naar aanleiding van de bevrijding. Gedrukt [1946] 1 stuk 79-91 Stukken betreffende het eeuwfeest 1960-1963, 1983 3 pakken, 9 omslagen en 1 katern 79 http://proxy.handle.net/10648/d329e755-e255-4407-8076-df4798775fd3 Reclameactiviteiten 1961-1963 80 http://proxy.handle.net/10648/831b6a7a-3000-4b75-8d54-2e1b0e3b456d Draaiboek van de voorbereidingen; met bijlagen 1961-1963 pak 81 http://proxy.handle.net/10648/2f491eda-493a-4c23-8c2e-b704f43de9db Financiële afwikkeling 1963 82 http://proxy.handle.net/10648/dae7e66a-fb32-4e1f-a3d0-99740df7ca45 Correspondentie met I.J. Brugmans betreffende het schrijven van een jubileumboek 1961-1963 83 http://proxy.handle.net/10648/0d278632-6dec-42ae-9f52-a0f14f86a3e7 Organisatie van een voetbaltoernooi 1962-1963 84 http://proxy.handle.net/10648/e0c55cb8-8c96-46fd-8953-d5288c905f2b Krantenknipsels 1963 pak 85 http://proxy.handle.net/10648/08f4174c-51eb-4c17-90af-ee8ed91a9a8d Giften aan diverse instellingen 1960-1963 86 http://proxy.handle.net/10648/fba7bc54-c7e5-48e6-8437-89435a430a58 Circulaires aan de directies van de kantoren 1962-1963 87 http://proxy.handle.net/10648/be3f2134-4da4-4fb7-b315-127dbe7cdd27 Dankbetuigingen aan diverse relaties voor de aangeboden geschenken 1963 88 http://proxy.handle.net/10648/74c5b5b2-2e7f-445a-9796-b4f68d896520 Contacten met de pers 1963 89 http://proxy.handle.net/10648/7a231316-9fbe-4640-bb85-8e9fd4d2937b Diners, recepties en voorstellingen 1962-1963 90 http://proxy.handle.net/10648/fc773994-516b-4f1f-b32b-2e3453ba4353 Diversen 1962-1963, 1983 pak 91 http://proxy.handle.net/10648/19551b8b-fda9-4751-8aef-0be643c2ca36 Jubileumnummer '100 jaar Rotterdamsche Bank' van De Tikker, personeelsorgaan van de Rotterdamsche Bank, 7e jrg. nr 1963 jun (katern) A.2. Vergaderingen A.2.1. Aandeelhouders 170 http://proxy.handle.net/10648/b78b26f3-c406-48ff-a69b-9934927c9a95 Correspondentie betreffende benoemingen, vergaderingen, werkzaamheden en beloning van de commissarissen en de commissie uit aandeelhouders tot opneming en goedkeuring der rekening en verantwoording van de directie 1877-1921 2553 http://proxy.handle.net/10648/14c1dbdc-e5e6-4acb-8a0f-fc99326db092 Circulaire aan de aandeelhouders betreffende de verkoop van ƒ 300.000,- 4% obligaties van de AG für Verwerthung von Grundeigenthum zu Berlin, en de hieruit voortvloeiende juridische problemen met R. Rudloff Grübs van de firma Franz Gaedicke te Berlijn. Gedrukt 1881 1 stuk 97 http://proxy.handle.net/10648/573f5cf6-4078-4a8e-a38c-b871fd6a58ad Notulen van de (buiten)gewone vergaderingen van aandeelhouders (II). Getekend, behalve 1921 1906-1914, 1921 1 deel 98-2217 Notulen van de (buiten)gewone vergaderingen van aandeelhouders. Getekend 1911-1974 3 delen en 1 omslag 98 http://proxy.handle.net/10648/89ca3edd-c044-40c5-a9b9-7efa8ced2d70 1911-1930 99 http://proxy.handle.net/10648/3a1cae04-05f4-477a-a492-f34ea2b89b98 1931-1951 100 http://proxy.handle.net/10648/6577aa35-098d-4b81-808f-fff605e270ef 1952-1966 2217 http://proxy.handle.net/10648/e878e63b-6a2b-44cb-a0bf-156cbd3339dc 1966-1974 omslag 101 http://proxy.handle.net/10648/bed55021-a16d-4ead-a37c-5e6d8ef93627 Notulen van de (buiten)gewone vergaderingen van aandeelhouders; met bijlagen. Deels concepten 1956-1962 1 pak 276 http://proxy.handle.net/10648/589ecaa6-54a9-4817-ae6e-a57cd01b244f Schriftelijk uitgewerkte vragen en commentaren van G.E. van der Werff sr van Van der Werff & Hubrecht NV, bankiers en commissionairs in effecten te Amsterdam, gesteld en geleverd tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1964 1964 1 stuk A.2.2. College van commissarissen 103 http://proxy.handle.net/10648/a4921020-589b-41ff-9772-680d3bda401e Lijsten van commissarissen en (onder)directeuren over 1863-1961 [1962] 1 stuk 102 http://proxy.handle.net/10648/be859563-1ff5-42d4-998b-27702d14331d Huishoudelijke reglementen voor het College van Commissarissen. Met ongedateerd afschrift. Het exemplaar van 1933 gedrukt en in vijfvoud 1869, 1933, z.j 1 omslag 170 http://proxy.handle.net/10648/1858b28f-447a-468a-82af-cdb37a1ede4e Correspondentie betreffende benoemingen, vergaderingen, werkzaamheden en beloning van de commissarissen en de commissie uit aandeelhouders tot opneming en goedkeuring der rekening en verantwoording van de directie 1877-1921 1 lias 107 http://proxy.handle.net/10648/be9b9268-1c1e-4402-bd54-e346edb125fb Proces-verbaal van de eerste vergadering van commissarissen van de Rotterdamsche Bankvereeniging 1911 1 stuk 106 http://proxy.handle.net/10648/28f37d4d-35ac-465e-9111-bcc5c7819c25 Correspondentie betreffende de aanstelling en het ontslag, de salariëring en de werkzaamheden van de controleurs aangewezen door het Comité uit Commissarissen. Deels afschriften 1927-1951, 1961-1962 1 omslag 104 http://proxy.handle.net/10648/46d40f79-5b88-4cad-a53c-5fb80ea1758a Lijsten van namen en adressen van commissarissen en (onder)directeuren, 1939, 1944-1949, 1951-1953, en van de leden van de Commissie van Advies voor de Provincie, 1939, 1945-1946, z.j. 1939, 1944-1953, z.j 1 omslag 108-113 Notulen van de vergaderingen van het College van Commissarissen, vanaf 1955 van Commissarissen en Directie; met bijlagen over 1917-1925. Getekend. Tot september 1954 genummerd 1911-1964 2 delen en 4 pakken 108 http://proxy.handle.net/10648/e95ed6fc-c00c-48bb-a603-d2d9c9c884bd 1911 apr-1917 mei [nrs 1-50] deel 109 http://proxy.handle.net/10648/32eeeddd-9fbc-4f39-82f0-804ba0be3df5 1917 jun-1922 aug [nrs 51-104] deel 110 http://proxy.handle.net/10648/7934bf16-cc7b-4f7a-964a-03efade54902 1922 sep-1925 [nrs 105-148] 111 http://proxy.handle.net/10648/5adef3a9-eb74-4135-90e2-b7a5443b5c7e 1926-1942 mei [nrs 149-213] 112 http://proxy.handle.net/10648/ce408ee8-a73d-4a16-ba48-1038f75953d0 1942 sep-1954 [nrs 214-252] 113 http://proxy.handle.net/10648/57ad8097-c905-4900-bb3d-311336bb50f5 1955-1964 133 http://proxy.handle.net/10648/52b6b48c-2751-46d0-8a11-c71e05017d2a Notulen van de vergaderingen van de Commissie van Toezicht en de directie, 1960-1964, en van commissarissen en directie, 1964 jan-jul. Afschriften, incompleet. Deels in twee- of meervoud 1960-1964 1 pak 2674 http://proxy.handle.net/10648/9aa35465-9207-4bf6-9afe-27dfa721a8c9 Briefwisseling van P.J.W. Friso met K.P. van der Mandele en W.N.H. van der Vorm betreffende zijn werkzaamheden als commissaris-controleur. Kopieën 1962-1963 1 omslag

De originelen berusten bij P.J.W. Friso.

2218 http://proxy.handle.net/10648/eac6b0bc-9403-4f5b-a3cd-f624a0aca065 Notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 25 januari 1965; met bijlagen 1965 1 omslag

De vergadering werd gehouden in combinatie met vergaderingen van de Raad van Commissarissen van de Amsterdamsche Bank en de Raad van Advies van de Amro Bank.

105 http://proxy.handle.net/10648/1cb3901d-151d-4810-be07-b694dca59882 Lijst van geboortedata van commissarissen z.j 1 stuk
A.2.3. Commissie van Toezicht/Comité uit Commissarissen en Directie/Raad van Toezicht 2108 http://proxy.handle.net/10648/0fafbe80-41f8-407a-b9d6-f40496ed1866 Instructie voor de Commissie van Toezicht 1869 1 stuk 114-132 Notulen van de vergaderingen van de Commissie uit Commissarissen, vanaf medio 1924 Comité en Directie en vanaf 1955 Raad van Toezicht; over 1923-1927 en 1955-1965 met bijlagen. Merendeels getekend 1911-1913, 1923-1965 1 deel, 8 banden en 9 pakken 114 http://proxy.handle.net/10648/338c1b3a-3ac2-471d-8813-fd08d44016b7 1911-1913 deel 115 http://proxy.handle.net/10648/9a815b6c-23af-4ad0-8e4b-c34d10e64a20 1923-1924 (I) 116 http://proxy.handle.net/10648/8401faa9-d4bd-4518-855f-3b11c3e56221 1925 (II) 117 http://proxy.handle.net/10648/aa6e64ec-0f2a-4eb4-9c70-976ac93c6b62 1926 (III) 118 http://proxy.handle.net/10648/ded87dbb-ddfb-4ba7-83ed-8e23560a8980 1927 (IV) 119 http://proxy.handle.net/10648/205839b5-c3b0-4051-91bb-b5755e4a8047 1928-1929 (V) 120 http://proxy.handle.net/10648/215299d6-8b57-4810-8489-b209e9b291aa 1930-1933 121 http://proxy.handle.net/10648/b28826b8-e0b5-4bac-94cd-7fa2c490d58f 1934-1935 122 http://proxy.handle.net/10648/ffcf9430-823a-4f40-bbbd-16c7e4c07b2c 1936-1937 123 http://proxy.handle.net/10648/c30b4ab5-aa49-4f89-bb24-62d914939734 1938-1939 124 http://proxy.handle.net/10648/047a1b96-9592-4420-a7ad-fe59615d7b7b 1940-1942 aug pak 125 http://proxy.handle.net/10648/c4ddd567-48fb-4359-9fb1-2e43655ac874 1942 sep-1947 pak 126 http://proxy.handle.net/10648/0a092490-b3c6-4b19-b669-da8fb249cd73 1948-1950 pak 127 http://proxy.handle.net/10648/936290fe-87b3-48e7-ad26-275f5643daf7 1951-1953 pak 128 http://proxy.handle.net/10648/f371b291-754c-45bf-a833-4c3de5e0c39a 1954-1956 pak 129 http://proxy.handle.net/10648/20c43602-a0ed-4470-90d5-a221646d6048 1957-1958 pak 130 http://proxy.handle.net/10648/a0d327c8-72e8-48e4-b863-c70e663670a5 1959-1960 pak 131 http://proxy.handle.net/10648/30a934a3-d67a-415f-853c-e0a9428bd3a3 1961-1962 pak 132 http://proxy.handle.net/10648/4ef9db9f-bf8a-4aae-9001-0ba0ea4d8bc1 1963-1965 pak 2567-2572 Rapporten betreffende de controle van de kantoren, uitgebracht aan het Comité uit Commissarissen. Tot en met 1952 geparafeerd door de leden van het comité 1938-1954 6 pakken 2567 http://proxy.handle.net/10648/35b06de0-478a-48f6-b793-6f5a942ba502 1938-1943 2568 http://proxy.handle.net/10648/4ca209be-5693-4be3-b0ac-bfdd09d333e0 1944-1946 2569 http://proxy.handle.net/10648/81a4cd17-f2e5-45df-a479-16840c8069a5 1947-1951 2570 http://proxy.handle.net/10648/fa58f462-cf04-46d5-aefe-9334a2e2099f 1952 2571 http://proxy.handle.net/10648/fd139264-b73b-417d-92ea-31c10abbfc19 1953 2572 http://proxy.handle.net/10648/ec4150b3-1a86-44c9-b6da-7c7de0481f7f 1954 133 http://proxy.handle.net/10648/1a83fb7e-ba4a-4e9b-aa76-a22da12f4b2d Notulen van de vergaderingen van de Commissie van Toezicht en de directie, 1960-1964, en van commissarissen en directie, 1964 jan-jul. Afschriften, incompleet. Deels in twee- of meervoud 1960-1964 837 http://proxy.handle.net/10648/6ac6b47a-0d00-4f2b-ab90-31c5a8bb43d3 Rapporten van het Eerste Nederlandsche Accountantskantoor van 1883 uitgebracht aan de directie en de Commissie uit Commissarissen, in het kader van een onderzoek naar het systeem en de werking van de controle binnen de bank, zoals uitgevoerd door de controleafdelingen van de banken te Amsterdam en Rotterdam en de Provinciale Centrale 1961-1964 1 pak A.2.4. Directie 134-165 Notulen van de vergaderingen van de directie; met bijlagen over 1919-1960. Tot november 1922 genummerd. Vanaf inv.nr 135 ingeplakte exemplaren in machineschrift. Incompleet. Deels getekend of geparafeerd 1917-1964 1 deel, 18 banden en 13 pakken 134 http://proxy.handle.net/10648/c24f5df7-e3b8-493c-9d8d-87e75595b20f 1917-1919 mei 10 [nrs 1-31] deel 135 http://proxy.handle.net/10648/d185c598-9abf-4686-97bd-e30f2af88d8e 1919 mei 17-1919 dec [I, nrs 32-44] 136 http://proxy.handle.net/10648/a854f69d-5a44-4e4b-906e-4255fe5eaaf6 1920 jan-1920 mrt [II, nrs 45-56] 137 http://proxy.handle.net/10648/0c235f68-0b6d-4d93-a0dd-3cffa5c2b755 1920 apr-1920 jun [III, nrs 57-67] 138 http://proxy.handle.net/10648/409c2c8e-1cc0-479a-af07-1d6eb0edfbd0 1920 jul-1920 sep [IV, nrs 68-81] 139 http://proxy.handle.net/10648/52839d3a-f57a-4042-83ab-e1f0e63755bf 1920 okt-1920 dec [V, nrs 82-93] 140 http://proxy.handle.net/10648/9ef20a85-8adf-4d9f-be68-db8e67e7b389 1921 jan-1921 mrt [VI, nrs 94-105] 141 http://proxy.handle.net/10648/1698e6e2-47bf-4092-8d55-617c6c508aa3 1921 apr-1921 jun [VII, nrs 106-121] 142 http://proxy.handle.net/10648/2f431111-f979-4d4a-87ee-de7e9a8a9ede 1921 jul-1921 okt [VIII, nrs 122-138] 143 http://proxy.handle.net/10648/8c86fa4c-5e8d-4559-ae6c-4d0ac4e00360 1921 nov-1922 feb [IX, 139-158] 144 http://proxy.handle.net/10648/fd6c6c6d-622b-4a18-9ebc-eafcd0cc4f83 1922 mrt-1922 jul [X, nrs 159-172] 145 http://proxy.handle.net/10648/b274d22b-e53f-4260-881c-06a1529e6ac6 1922 aug-1922 nov [XI] 146 http://proxy.handle.net/10648/30483c55-b572-4ede-9391-68d6c513a655 1923 sep-1924 [XII] 147 http://proxy.handle.net/10648/5127717a-1997-4e9a-8222-073f4ba82288 1925-1927 [XIII] 148 http://proxy.handle.net/10648/fc7f3d21-ed97-433c-8114-9d13e61f154c 1928-1929 [XIV] 149 http://proxy.handle.net/10648/10ce62fb-eb5c-47a4-9adb-f1b277a8986b 1930-1933 150 http://proxy.handle.net/10648/7b7e879a-730f-463a-a7ef-157ef9f028a5 1934-1935 151 http://proxy.handle.net/10648/14ab8a89-55e9-4ec3-be3d-f5b2de5f2eb3 1936-1937 152 http://proxy.handle.net/10648/752db56e-74a4-42da-bb7f-79cf1f680c54 1938-1939 153 http://proxy.handle.net/10648/c8d4eece-714c-4e2b-8433-3915840c49f3 1940-1942 jun pak 154 http://proxy.handle.net/10648/a961f161-9af9-4a87-9900-9236b8fc0bed 1942 okt-1944 aug pak 155 http://proxy.handle.net/10648/b0ada770-b8bb-4263-928c-b1ced7505f84 1945 sep-1946 pak 156 http://proxy.handle.net/10648/d70d2b38-d39f-4139-aec6-5b5818138bfb 1947 pak 157 http://proxy.handle.net/10648/c8540c76-30d0-49fd-968c-5d00f7ec40d9 1948 pak 158 http://proxy.handle.net/10648/50f37dbd-8cb0-49c5-bd01-20e4367a2092 1949 pak 159 http://proxy.handle.net/10648/08e9943e-1841-42bb-a9d1-5c5b2896d250 1950 pak 160 http://proxy.handle.net/10648/fd7036c3-ee33-48a4-8861-4996b40514e8 1951-1952 pak 161 http://proxy.handle.net/10648/a826e435-1a6c-4ab6-a2b0-6b1eede66733 1953-1955 pak 162 http://proxy.handle.net/10648/e0262347-b237-4e93-8437-426dd9e71d4d 1956-1957 pak 163 http://proxy.handle.net/10648/f0b6cec2-6055-49df-9b79-5fbe053eafed 1958-1959 pak 164 http://proxy.handle.net/10648/a1819174-962d-4f31-9b7d-89ece84cb61f 1960-1961 pak 165 http://proxy.handle.net/10648/912cc467-67ad-4d27-92a5-505fe1369c77 1962-1964 pak 167 http://proxy.handle.net/10648/6dba19c7-739a-44eb-af2c-7709501fcb59 Klapper op de notulen van de vergaderingen van de directie 1917 okt-1919 mei 1 deel

Voor de notulen zie inv.nr 134 in deze rubriek.

168 http://proxy.handle.net/10648/afa1e5ff-09f6-43f1-ae13-4f6e71105c2a Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van de directie 1918-1919 1 omslag 2216 http://proxy.handle.net/10648/9b98a99a-648a-463e-9c91-c8cf8485bd28 Nota's van de Afdeling Controle bestemd voor de directie 1956-1966 1 pak 169 http://proxy.handle.net/10648/1ef2d2cc-12ee-45ba-adf4-0538f29b2daf Agenda's en notities voor directievergaderingen 1959-1962 1 pak

Afkomstig van directeur P. Plantenga.

166 http://proxy.handle.net/10648/5e8fb498-b5f4-46c9-8da4-fb1403d80d92 Notulen van de vergaderingen van de directie. Afschriften. Incompleet. Deels in twee- of meervoud 1961-1964 1 pak 184 http://proxy.handle.net/10648/3e33d43d-7e85-4139-a248-b62595358193 Notulen van de gecombineerde directievergaderingen Amsterdam-Rotterdam Bank NV. In tweevoud 1964 jul-okt 1 omslag
A.2.5. Overige 2549 http://proxy.handle.net/10648/54335e14-6b75-4819-9452-29afc95f743f Verslag van de eerste bijeenkomst van de Commissie van Admissie uit de commanditaire vennoten met commissarissen en directie 1864 1 stuk 171-177 Notulen van vergaderingen van de directie, van commissarissen, van commissarissen en directie, van comité en directie en van de Commissie van Advies voor de Provincie; met bijlagen. Afschriften afkomstig van H.L. Woltersom. Incompleet 1940-1960 7 pakken 171 http://proxy.handle.net/10648/070a9cbb-1f8c-463f-85e7-a14917b9c0f9 1940-1941 172 http://proxy.handle.net/10648/dc607e35-29c7-44b6-9953-a828fa397828 1942-1943 173 http://proxy.handle.net/10648/b4b01234-1f01-4c36-a505-0978ff0f459a 1944-1947 174 http://proxy.handle.net/10648/79e3c2f4-d64c-47b5-8835-b6bc09b4f442 1948-1951 aug 175 http://proxy.handle.net/10648/493c3328-a65b-46c9-9706-22f232b376fc 1951 sep-1954 176 http://proxy.handle.net/10648/c73994c6-6c51-4ac1-b014-1321eb8fb1fc 1955-1959 177 http://proxy.handle.net/10648/63868916-20bd-413f-aedc-803cb7a8b362 1960 178-182 Bijlagen bij de notulen van vergaderingen van de directie, van commissarissen, van commissarissen en directie, van comité en directie en van de Commissie van Advies voor de Provincie, vermoedelijk afkomstig van C.F. Karsten 1961-1965 5 pakken 178 http://proxy.handle.net/10648/d1e0421f-5c9b-41f5-867a-57f0389b8c41 1961 1e halfjaar 179 http://proxy.handle.net/10648/a080c73c-6a3f-448b-aaf8-d5773fd4407a 1961 2e halfjaar 180 http://proxy.handle.net/10648/0ee02f7e-3c81-4e97-8192-0a4cf8a296ce 1962 181 http://proxy.handle.net/10648/40d36077-493d-4de0-9f30-bc318d03f671 1963 182 http://proxy.handle.net/10648/500eb326-0d87-4e28-9bc7-34cccc2cec0b 1964-1965 183 http://proxy.handle.net/10648/f7fc2f73-0f4f-45cf-8f8f-e1f3883b4d0d Samenvattende verslagen van de postvergaderingen. Genummerd 1-275 1961-1962 1 pak
A.3. Correspondentie A.3.1. Bank te Rotterdam 185 http://proxy.handle.net/10648/9ba0c87d-af15-4a3a-a5bb-ef57a862138a Circulaires van de Rotterdamsche Bank en van haar commissarissen 1863-1872 1 omslag 2109 http://proxy.handle.net/10648/5e831e85-ac94-4487-92d1-f2a2717f6060 Correspondentie van de directie van de Rotterdamsche Bank 1864-1886 1 omslag

Betreft brieven van en aan: Wertheim & Gompertz, 1864 [i]; De Nederlandsche Bank, 1866 [i]; Rothschild & Sons te Londen, 1866-1867 [i en u]; N.N. 186[.] [u]; N.N., 1870 [i]; commissarissen van de Rotterdamsche Bank, 1879 [i]; N.N., 1884 [u]; Compagnie Universell du Canal Interocéanique te Parijs, 1886 [i]; N.N., z.j. [u].

2682 http://proxy.handle.net/10648/725c9c7a-e0bf-414a-aa18-478f5d38422a Correspondentie met de Comptoir Belgo-Hollandais SA/Belgisch-Hollandsch Effectenkantoor NV te Brussel 1941-1942 1 omslag 187-190 Circulaires van de bank te Rotterdam en de Provinciale Centrale aan de directies van de kantoren. Genummerd 1945, 1948-1950 4 pakken 187 http://proxy.handle.net/10648/19bef662-54e6-42cc-aeba-8c6a715bd655 1945 [1-97] 188 http://proxy.handle.net/10648/e57fda9b-1d6f-4648-a2bc-ccd2f5412db1 1948 [145-296] 189 http://proxy.handle.net/10648/a8b08a6d-b2d4-4a1a-a812-d788163d0986 1949 [297-450] 190 http://proxy.handle.net/10648/aa123ab8-262a-4962-b864-f4ab5914d6a4 1950 [451-640] 2277 http://proxy.handle.net/10648/b8d050a4-1c02-4d52-9c1d-dcee9de3f05c Ingekomen brief van N. Bernard te Bandoeng waarin hij verklaart akkoord te gaan met de bijgaande Algemene Voorwaarden 1950 1 stuk
A.3.2. Bank te Amsterdam 259-260 Circulaires aan de afdelingschefs en het personeel. Merendeels genummerd. Geordend op onderwerp 1915-1923 2 pakken 259 http://proxy.handle.net/10648/71e4f4bd-90f9-45a9-922f-13634003ef51 Voorschriften en instructies 260 http://proxy.handle.net/10648/17a62640-142b-4601-9531-7255eacb9a2e Duurte- en kinderbijslag; zoekgeraakte stukken; vertrek of overlijden; vakantie- en feestdagen; zomertijd en jaarwisseling; Zegelwet; diversen 186 http://proxy.handle.net/10648/3c84d4c5-d952-45f2-aa63-704a051e731f Mededeelingen van de directie aan de directies van de kantoren 1918-1922 1 omslag 255 http://proxy.handle.net/10648/23dde0d3-42d4-40b6-9f6b-651e0a9be6ef Circulaires aan de afdelingschefs met mededelingen van zakelijke en organisatorische aard, waaronder de oprichting en verplaatsing van afdelingen, met lijst van beslagleggingen 1920-1922 1 omslag 226 http://proxy.handle.net/10648/d41d5013-dc47-4873-8c00-2f1977f7eb9b Correspondentie van het Secretariaat van de bank te Amsterdam met De Nederlandsche Bank 1936-1946 2624 http://proxy.handle.net/10648/d49bc2be-722e-4ee7-9659-d5dfbcf4180e Minuten van uitgaande brieven van diverse afdelingen 1940-1943 1 pak 262-269 Circulaires aan de directies van de kantoren. Genummerd. Met klappers op de nrs. 1-200 en B1-400 1940-1941, 1943, 1945-1946 8 pakken

In inv.nr 262 bevinden zich ook circulaires van de Provinciale Centrale.

262 http://proxy.handle.net/10648/976a7aa5-3ce3-4ad5-8560-2d073599df5e 1940 mei 16-nov 25 [1-100] 263 http://proxy.handle.net/10648/cdd22b2a-e27f-434b-8e5f-3e15f2b155f2 1940 nov 25-1941 jun 23 [101-200] 264 http://proxy.handle.net/10648/9a61c718-82e8-476b-acd9-caa437280e64 1942 feb 6-1943 feb 1 [301-450] 265 http://proxy.handle.net/10648/15af5f4a-7709-4750-b798-3155b34b2a8a 1943 feb 5-dec 18 [451-600] 266 http://proxy.handle.net/10648/d62ae4ac-8329-4a49-b71b-c8e615409951 1943 dec 21-1945 apr [601-732] 267 http://proxy.handle.net/10648/84b17fd8-c769-42bf-ac61-1f3da674d1fe 1945 mei 12-nov 2 [B1-150] 268 http://proxy.handle.net/10648/c64af59f-5904-4bb2-9674-2bc56a756231 1945 nov 2-1946 mei 22 [B151-300] 269 http://proxy.handle.net/10648/7a3ee7f1-26c2-4728-b1c2-eed6cf3f4a03 1946 mei 22-nov 1 [B301-401]
--- Correspondentie [van de Afdeling Juridische Zaken] 1941-1966

Zie inv.nrs 251-253.

2097 http://proxy.handle.net/10648/17bfcd29-2835-42a0-adfc-58a997738161 Index op de verzonden circulaires van mei 1940 tot en met 31 december 1941, nrs. 1-286 [1942] 1 stuk 225 http://proxy.handle.net/10648/df855d44-60d8-4389-8bd3-b64bd3a47ffb Correspondentie van de directie, voornamelijk met de Provinciale Centrale, betreffende de gevolgen van de oorlogshandelingen voor de bijkantoren 1944-1945 1 pak 227 http://proxy.handle.net/10648/f6cccb98-8ba5-462d-a89f-1462d6205348 Minuten van uitgaande stukken van het Secretariaat aan en betreffende de Comptoir Belgo-Hollandais SA/Belgisch-Hollandsch Effectenkantoor NV te Brussel. Dagkopieën 1944-1945 1 pak 230-231 Correspondentie van het Secretariaat met de bijkantoren en met derden betreffende het verstrekken van geldleningen aan derden door de Stichting Pensioenfonds van de Rotterdamsche Bankvereeniging 1944-1946, 1949-1951 2 pakken 230 http://proxy.handle.net/10648/abfde24b-9a3c-487a-a76f-86366e8ade40 1944-1946 231 http://proxy.handle.net/10648/2de6728b-2cc2-4f1d-a1fc-6dea9a2d4e9d 1949-1951 232 http://proxy.handle.net/10648/7f82c563-1147-4d7c-bb69-95fdefed2fca Correspondentie van de Afdeling Algemene Zaken met de bijkantoren betreffende het inzamelen van gelden voor de Stichting Nederlandsch Volksherstel 1945-1946 1 omslag 198-205 Correspondentie van het Secretariaat, serie diversen. Per inv.nr alfabetisch op naam van afzender/geadresseerde 1946-1950 8 pakken 198 http://proxy.handle.net/10648/566507b0-093a-4020-a08e-d074424e9562 1946 sep-1947 mrt 12 199 http://proxy.handle.net/10648/62de893f-4609-4b82-a788-fe96bf5a811f 1947 mrt 13-sep 200 http://proxy.handle.net/10648/45f81ed5-f9ae-4c57-9977-94ecb4b99f8e 1947 dec-1948 apr 201 http://proxy.handle.net/10648/50af2001-c5d7-445a-8295-80379bb93f22 1948 jul-dec 14 202 http://proxy.handle.net/10648/df1aa6a5-b697-4c51-ad87-ccd409210dc0 1948 dec 14-1949 feb 12 203 http://proxy.handle.net/10648/03952fe1-361a-4056-8e2f-4b9e99a9aa54 1949 feb 12-mei 204 http://proxy.handle.net/10648/cb2b1b5a-e70d-4a0d-997a-245d6d8291d3 1949 jun-sep 205 http://proxy.handle.net/10648/f3f0b405-4fa9-4436-aa63-cbe049dc1157 1949 okt-1950 jan 228 http://proxy.handle.net/10648/413248cf-dbb5-4a29-af98-1cdd0479b360 Correspondentie van het Secretariaat met de Raad van Beheer en de liquidatoren van de Comptoir Belgo-Hollandais SA/Belgisch-Hollandsch Effectenkantoor NV te Brussel betreffende de liquidatie 1946-1954 1 pak 206-208 Ingekomen stukken bij de Afdeling Algemene Zaken, voornamelijk afkomstig van de bank te Rotterdam en de Provinciale Centrale 1947, 1949-1950 3 pakken 206 http://proxy.handle.net/10648/b89838ce-f6d9-4726-9151-7b4fd060037f 1947 207 http://proxy.handle.net/10648/83164b77-9d55-4c5d-8d08-ff7ad76bee90 1949 208 http://proxy.handle.net/10648/5f5bcbd7-2db7-4fb3-b854-7a958218a6a6 1950 209-211 Minuten van uitgaande stukken van de Afdeling Algemene Zaken aan de bank te Rotterdam en de Provinciale Centrale 1947, 1949-1950 3 pakken 209 http://proxy.handle.net/10648/17f0fcbd-de40-4604-a653-fd7f9f3de4b0 1947 210 http://proxy.handle.net/10648/f5792140-0302-4e77-a47c-668b932d8de1 1949 211 http://proxy.handle.net/10648/c1f91a1d-b8c8-4f73-9a20-4645e14bfe73 1950 247-250 Correspondentie van de Afdeling Algemene Zaken, serie zakelijk. Alfabetisch op naam van afzender/geadresseerde 1947, 1949-1950 4 pakken 247 http://proxy.handle.net/10648/191d51d6-14d0-4ab5-9be0-188624b49e5c 1947, A-M 248 http://proxy.handle.net/10648/b90f7e70-d440-4d57-bb02-10b73b0731d4 1947, N-Z 249 http://proxy.handle.net/10648/05d230e9-57d3-4c5e-aff1-2ca98cb70f70 1949 250 http://proxy.handle.net/10648/33941ff0-33b9-4d47-9c31-8ee633a8d05c 1950 233-235 Minuten van uitgaande stukken van het Secretariaat. Geparafeerde directiekopieën. Alfabetisch op naam van geadresseerde 1948 3 pakken 233 http://proxy.handle.net/10648/a63c11e0-1082-4320-8006-804b20b31710 1948 feb-mei 8 234 http://proxy.handle.net/10648/7c0ecb70-3b1a-4029-a17a-03db87c92c4c 1948 mei 10-aug 12 235 http://proxy.handle.net/10648/83384e50-f4f9-4b41-8290-8395b9055631 1948 aug 13-nov 29 254 http://proxy.handle.net/10648/cc463695-a181-4252-963b-57ac55db59a8 Ingekomen en minuten van uitgaande gelukwensen en condoleances 1949-1952 1 pak 278-281 Registers van aantekeningen van [door diverse medewerkers van de Afdeling Correspondentie] behandelde zaken circa 1954-1964 4 delen 278 http://proxy.handle.net/10648/ec59ca2f-354a-404d-bcb2-3155f3d6bd3b circa 1954-1957 279 http://proxy.handle.net/10648/7825991b-0baa-4119-bffa-5f0b25af3a49 circa 1957-1958 280 http://proxy.handle.net/10648/9b20b643-fcb2-4da7-98fd-e78ce8efa258 circa 1958-1961 281 http://proxy.handle.net/10648/68fdead5-6270-4240-827b-15e31dfa8f7d circa 1961-1964 221-224 Correspondentie van de directie te Amsterdam, serie diversen 1958-1961 4 pakken 221 http://proxy.handle.net/10648/6d7daa1c-eda7-4718-9e38-b27f8d2aa62c 1958-1959 apr 222 http://proxy.handle.net/10648/f9c5ff34-af21-4a33-b577-c70958ae387b 1959 mei-dec 223 http://proxy.handle.net/10648/6aa9dccc-17e9-4386-9514-c3d667c5a75e 1960 jan-okt 224 http://proxy.handle.net/10648/e21d7ae9-78f5-4095-8362-c4286f0088f6 1960 nov-1961 236-246 Minuten van uitgaande stukken van het Secretariaat. Roze kopieën. Alfabetisch op naam van geadresseerde 1958-1962 11 pakken 236 http://proxy.handle.net/10648/1d52fd23-b4d9-4491-9888-0248dea26252 1958-1959 mrt 237 http://proxy.handle.net/10648/ceea8047-3fac-47d8-b185-253274c7597e 1959 apr-aug 238 http://proxy.handle.net/10648/7314df5f-5582-479b-8620-0cd8d57683e9 1959 sep-dec 239 http://proxy.handle.net/10648/1b2ddf77-7728-45e0-b47f-495cc25c2e85 1960 jan-mrt 240 http://proxy.handle.net/10648/d3138e2f-63ac-46ea-b7ee-7dce85521bbc 1960 apr-jul 14 241 http://proxy.handle.net/10648/54c666f5-1e02-4090-8790-b8a40ae5d306 1960 jul 15-okt 242 http://proxy.handle.net/10648/eb503dbb-4a15-4729-9c44-630241a9afc6 1960 nov-1961 jan 243 http://proxy.handle.net/10648/9760ddf9-eefb-4061-a54d-922ac75b123f 1961 feb-mei 244 http://proxy.handle.net/10648/24977e70-d8cd-4d08-9163-6244c9c38d20 1961 jun-okt 245 http://proxy.handle.net/10648/2d22f204-f66f-4b07-8a53-3a647eaefa84 1961 nov-1962 feb 246 http://proxy.handle.net/10648/a21533c3-6938-4bd5-ab7a-bd076d77b43d 1962 jul-1962 219-220 Notities van diverse functionarissen en afdelingen bestemd voor leden van de directie, alsmede correspondentie tussen directieleden onderling 1958-1962 2 omslagen 219 http://proxy.handle.net/10648/8b4e9e6e-5f3c-4609-8ee4-1798fb01db4d 1958-1959 220 http://proxy.handle.net/10648/def15cc5-471f-4c91-a7fc-8d5aaaf30904 1960-1962 212-217 Correspondentie met de bank te Rotterdam 1959-1962 6 pakken 212 http://proxy.handle.net/10648/8b6def5a-e5e7-4900-9954-b5ff418bf630 1959 213 http://proxy.handle.net/10648/dacee640-e961-44b6-81ff-7e7c222f0728 1960 jan-aug 214 http://proxy.handle.net/10648/322e617f-f446-48b4-8bb7-088c9b31628c 1960 sep-1961 mei 215 http://proxy.handle.net/10648/e28ab878-3a57-49b1-bfe6-d3e8e9d102a7 1961 jun-okt 216 http://proxy.handle.net/10648/5cb1c47f-35e5-46b7-b2b3-0a224bb00d67 1961 nov-1962 mei 217 http://proxy.handle.net/10648/1d06cfbb-4f65-4c94-adcf-dc14122f32ea 1962 jun-sep 229 http://proxy.handle.net/10648/5e231ee7-aff2-45da-ae65-3ea79fd59ff3 Minuten van uitgaande brieven van de directie [van de bank te Amsterdam] aan H.L. Woltersom. Alfabetisch op onderwerp 1960 1 omslag 218 http://proxy.handle.net/10648/072211c1-9163-42e6-b180-7e7a60a44656 Correspondentie van de directie met de Provinciale Centrale 1960-1962 1 pak 256-258 Circulaires aan de afdelingschefs. Genummerd 1962-1965 3 pakken en 1 omslag

Alle getekend door 'Bannink'.

256 http://proxy.handle.net/10648/1f6ce49f-8b23-4e5a-943c-a091a65956e6 1962 apr-1963 mrt 5 [771-875] 257 http://proxy.handle.net/10648/2eae8d0a-5cba-4a6d-aff7-749539e5afcb 1963 mrt 5-1964 jun 17 [876-1050] 258 http://proxy.handle.net/10648/d41bf22d-0050-46da-a9fb-637fdf2f1ea8 1964 jun 18-1965 jul [1051-1194]
261 http://proxy.handle.net/10648/4d25f7a9-5e16-4af7-b19a-bb9c5e813b47 Circulaires aan het personeel en de gepensioneerden 1962-1965 1 omslag 270-1936 Circulaires aan de directies van de kantoren, vanaf maart 1965 aan de directies van de ex-RB-kantoren, series P, Q en R, effect-circulaires. Genummerd. Incompleet 1963-1965 7 pakken

Om verwarring te voorkomen werd de serie elk jaar per 1 januari weer opnieuw genummerd en kreeg zij een nieuw letterkenmerk.

270 http://proxy.handle.net/10648/78a21181-7040-4130-9d19-3e1ad604a6aa 1963 jan-apr 17 [P1-P139] 271 http://proxy.handle.net/10648/bf014f76-eebf-4c28-bd8a-c326da61e50e 1963 apr 17-sep 19 [P140-P314] 272 http://proxy.handle.net/10648/d7adafb8-f67e-4efd-82c5-bdae8fc3a6c3 1963 sep 20-dec [P315-P441] 273 http://proxy.handle.net/10648/33631807-be80-41e1-b25c-e5f405074978 1964 jan-mei 11 [Q1-Q174] 274 http://proxy.handle.net/10648/bae7786f-fdcd-4259-a90e-a57de37f211d 1964 mei 11-okt 16 [Q175-Q439] 275 http://proxy.handle.net/10648/75c96f3c-ab1e-4ed0-adc5-1e3f9aeda457 1965 jan-mrt 1 [R1-R109] 1936 http://proxy.handle.net/10648/c313725e-603a-433b-acd7-76d2652f1b64 1965 mrt 1-jul 12 [R110-R214]
277 http://proxy.handle.net/10648/48a7b258-9e5c-4b07-a16f-55e549a548cb Circulaires aan de directies van de kantoren. Genummerd 266-306 1964 1 omslag
A.3.3. Provinciale Centrale 2100 http://proxy.handle.net/10648/d39d3074-29a9-4d6b-bb35-19df26ce4794 Correspondentie van de Afdeling Juridische Zaken van de Nationale Bankvereeniging, 1922-1923, 1929, en van de Provinciale Centrale, 1930-1932 1922-1932 1 omslag 191-192 Circulaires aan de directies van de kantoren 1929-1945 2 omslagen

Zie ook rubriek A.3.2., inv.nr 262.

191 http://proxy.handle.net/10648/9c792ebe-753d-4581-a9b4-0202972290e1 1929-1931, 1934 192 http://proxy.handle.net/10648/cc9705a1-c796-40dc-bd84-d17eb5a2aa0d 1940, 1943-1945
--- Circulaires van de bank te Rotterdam en de Provinciale Centrale aan de directies van de kantoren. Genummerd 1945, 1948-1950

Zie inv.nrs 187-190.

193-197 Circulaires aan de directies van de kantoren, serie PC. Genummerd 1962-1965 5 pakken 193 http://proxy.handle.net/10648/181b8466-ba80-4c6d-a9b8-4c2f8adbeacb 1962 jan-nov 15 [2947-3150] 194 http://proxy.handle.net/10648/ed41b1b1-9c10-4d5c-a5b2-c0c45c31cc27 1962 nov 19-1963 jul 2 [3151-3350] 195 http://proxy.handle.net/10648/be4f5597-4cdb-4a9f-8b4b-e41532cbdedf 1963 jul 2-1964 mrt 4 [3351-3550] 196 http://proxy.handle.net/10648/4ddd68ac-7946-454f-9270-ae6168408d4c 1964 mrt 6-aug 6 [3551-3699] 197 http://proxy.handle.net/10648/14ce0f36-f081-4c04-9add-5d85f153ae03 1964 aug 10-1965 feb 26 [3700-3897]
A.3.4. Afzonderlijke commissarissen en directeuren 282 http://proxy.handle.net/10648/6e34231d-a56c-45c9-8fe8-230b9bdcc08d Correspondentie van H.A. Aalsmeer, directiesecretaris 1958-1959 1 omslag 283 http://proxy.handle.net/10648/6b5f5877-8b05-4ef7-8556-d8778ede0f03 Correspondentie van H.M. Hirschfeld, commissaris en vanaf augustus 1960 voorzitter van de Raad van Commissarissen. De uitgaande stukken genummerd 1959-1961 1 pak 284-285 Correspondentie van G. Keuning, directiesecretaris en later onderdirecteur 1955-1962 2 pakken

G. Keuning vertrok per 1 december 1962 en werd directeur van de Crediet- en Effectenbank.

284 http://proxy.handle.net/10648/82bd068b-6817-4fcd-9895-096a4e868fcf 1955-1959 285 http://proxy.handle.net/10648/8ee65eb5-f5b7-47d9-a982-e6af462750fc 1960-1962
286-287 Correspondentie van P.F. Kühler, onderdirecteur 1958-1961 2 pakken 286 http://proxy.handle.net/10648/33d11de6-22b3-4d47-8975-9ee0132fe25a 1958-1959 aug 287 http://proxy.handle.net/10648/785968f2-4040-4628-b896-41ee546348ac 1959 sep-1961 288 http://proxy.handle.net/10648/8b657056-d8ad-4cc3-803a-42de923d74e2 Correspondentie van R.F. van Lier, onderdirecteur 1953-1956 1 pak 289 http://proxy.handle.net/10648/dec172d4-beb9-4283-a1c9-25a27e4d4f76 Correspondentie van IJ.J.H. van der Meulen, directeur 1926-1929 1 pak 290 http://proxy.handle.net/10648/6a2f7d12-a582-43e3-9d19-3f5d4a1971e5 Correspondentie van J.H. Nijhuis, directiesecretaris 1950 1 omslag 291-296 Correspondentie van P. Plantenga, directeur, serie diversen 1958-1962 6 pakken 291 http://proxy.handle.net/10648/eb483512-744a-49ad-827b-bc5072a66d0b 1958-1959 mrt 292 http://proxy.handle.net/10648/c80cca72-213f-450a-9925-8d6e2d6cf8a9 1959 apr-dec 293 http://proxy.handle.net/10648/8c95979e-31a1-4c12-8bb5-f1188c10cada 1960 jan-aug 294 http://proxy.handle.net/10648/c300c85d-0474-4d1d-89c4-9f757b84086e 1960 sep-1961 apr 295 http://proxy.handle.net/10648/bc2963b0-55c5-4577-96ae-e4c372eb062f 1961 mei-okt 296 http://proxy.handle.net/10648/ee88ec19-8097-4efa-b7fb-7b1f59c95319 1961 nov-1962 297 http://proxy.handle.net/10648/54783222-e05a-4f9d-b48c-d53db4f403c3 Correspondentie van R.F. Roos, directeur 1960-1961 1 pak 298 http://proxy.handle.net/10648/cd1c5e37-4224-4c4c-946a-22fbf9e5ffb7 Correspondentie van J. Rothstein, directiesecretaris 1934-1938 1 omslag 299 http://proxy.handle.net/10648/74966827-c1e3-4972-bd33-e98777eb1b23 Correspondentie van H.N. Wakkie, directeur 1963-1964 1 pak 300 http://proxy.handle.net/10648/8b0226c9-c15c-4f2c-8389-865ea4089229 Correspondentie van Th. Waller, directiesecretaris en later onderdirecteur 1943-1951 1 pak 301 http://proxy.handle.net/10648/047f54a3-837c-48e6-b5fa-75e8b1924d08 Correspondentie van R. Wesstra, directiesecretaris, serie diversen 1956-1961 1 omslag 302 http://proxy.handle.net/10648/74125e2b-28e6-41e5-abb0-88dd717f0d11 Correspondentie van S.H.J. Wijdenes, directiesecretaris 1940-1942 1 omslag 303-307 Correspondentie van H.L. Woltersom, president-commissaris, serie buitenlandse correspondentie 1954-1960 5 pakken 303 http://proxy.handle.net/10648/0366668b-0f6a-45d6-a47f-93ea53653f8b 1954-1956 304 http://proxy.handle.net/10648/bf9be5b8-0c13-43f9-b5c5-52079f4063c2 1955-1959 305 http://proxy.handle.net/10648/b5ad8931-abff-41ea-8b64-adbc2beb7939 1954-1959 306 http://proxy.handle.net/10648/bcc4f221-a762-42a2-ace8-e327978026ce 1958-1959, A-F 307 http://proxy.handle.net/10648/d6065ed3-6d16-4536-9047-4993885fa16e 1960 jan-aug 2565 http://proxy.handle.net/10648/6be20783-b751-48da-9065-0e6c33dcbc3c Correspondentie van C.F. Karsten met B.H. van Ketel, vertegenwoordiger van de Nationale Handelsbank in New York 1961-1963 1 omslag
A.4. Externe verslaglegging 308-313 Jaarverslagen over de boekjaren 1863-1964 1864-1965 5 banden en 1 pak 308 http://proxy.handle.net/10648/064dbd0a-e355-489f-b85a-84ad52ca019f Boekjaren 1863-1910 309 http://proxy.handle.net/10648/160e20be-049f-4c9a-b6f8-f261886e6564 Boekjaren 1911-1925 310 http://proxy.handle.net/10648/8d0cd31f-e251-4d6e-b302-acea5ed6bf1f Boekjaren 1926-1935 311 http://proxy.handle.net/10648/928a0fc8-e173-42a7-ac08-248309e561b4 Boekjaren 1936-1945 312 http://proxy.handle.net/10648/b69248d9-f77d-4931-801c-c1bde0ef45f2 Boekjaren 1946-1955 313 http://proxy.handle.net/10648/366b4c05-8593-4136-af57-a2c01c1b29e7 Boekjaren 1956-1964 pak 2689 http://proxy.handle.net/10648/78375680-03c8-4f45-a61b-48e890645f4d Persbericht met een samenvatting van het jaarverslag over het boekjaar 1945 [1946] 1 stuk 314 http://proxy.handle.net/10648/985597ad-1f94-4f0a-a506-4f3163c43a66 Stukken betreffende de samenstelling, aanbieding en publicatie van het jaarverslag 1951-1963 1 pak A.5. Bedrijfsmiddelen A.5.1. Effecten A.5.1.1. Emissie van eigen aandelen 2561 http://proxy.handle.net/10648/755ec3d2-89b2-42ae-9bea-950f29aa15b6 Bekendmaking in een krant van de openstelling van de inschrijving op 4000 aandelen Rotterdamsche Bank. Kopie 1863 1 stuk 315 http://proxy.handle.net/10648/aa4089d1-3ee7-4dee-a1f6-13a9f90f0eff Prospectussen voor de emissie van aandelen. Gedrukt. Merendeels in tweevoud. De exemplaren van 1912 en 1914 ook in het Frans 1899-1919 1 omslag 316 http://proxy.handle.net/10648/25470767-8a9a-4e63-89c4-c0454464bddb Akte waarbij K.P. van der Mandele en G.J. Fabius verklaren dat ƒ 10.000.000,- aan aandelen is geplaatst 1917 1 stuk A.5.1.2. Beheer van eigen aandelen 318 http://proxy.handle.net/10648/887272de-10e3-44d1-a254-54cfa252e83e Onderhandse akte waarbij de firma Van Perlstein & Roeper Bosch de Rotterdamsche Bankvereeniging vrijwaart voor schade als na de verstrekking van duplicaataandelen de originelen zouden opduiken 1917 1 stuk 2537 http://proxy.handle.net/10648/ea3d5e63-c3c9-4bc0-9c79-5ae258e786e8 Proces-verbaal wegens de vernietiging van ƒ 25.000.000,- aandelen Rotterdamsche Bankvereeniging 1925 1 stuk 2536 http://proxy.handle.net/10648/1f7c927a-ffa0-482e-b5a1-8c5b235e2d2c Stukken betreffende het Syndicaat Aandelen Rotterdamsche Bankvereeniging onder leiding van De Nederlandsche Bank 1925-1929 1 omslag 319 http://proxy.handle.net/10648/d7eca5d4-8632-46cd-93df-3bc5495678bd Onderhandse akte waarbij W.F. Eysten, deurwaarder te Amsterdam, verklaart duplicaten van aandelen Rotterdamsche Bankvereeniging aan de bank te hebben afgegeven na het terugvinden van de originelen 1937 1 stuk 317 http://proxy.handle.net/10648/e3295646-7a0f-443a-8b07-a680873df2ae Stukken betreffende de betaling van dividend op aandelen Rotterdamsche Bank via de Société Générale SA te Parijs 1961-1965 1 pak A.5.2. Gebouwen en inrichting A.5.2.1. Algemeen 328 http://proxy.handle.net/10648/af954565-fc25-4c52-9881-7ccbe8a07564 Fotoboek van de gebouwen te Amsterdam en Rotterdam. In het Duits 1914 1 katern 368 http://proxy.handle.net/10648/b2701d0d-e3de-4eb7-9e13-e34bf7286e2e Stukken betreffende oorlogsschade aan en wederopbouw van kantoren 1941-1948 1 omslag 2214 http://proxy.handle.net/10648/289dcb16-92f5-4960-80a5-ac8add8a09d5 Stukken betreffende de waardering van de gebouwen in verband met de invoering van nieuwe belastingen 1942-1946 1 pak 2215 http://proxy.handle.net/10648/c20ccdc5-90a2-4f56-8819-1ae79cafb93b Staten van te bouwen of te verbouwen kantoorpanden; met bijlagen 1953-1965 1 pak 2661 http://proxy.handle.net/10648/48da3e59-067d-4e84-b272-004bf6266acd Stukken betreffende de aanschaf door de bank van Bull Nederland Administratie- en Statistiekmachine Maatschappij NV van een Gamma 30-computer 1963 1 omslag A.5.2.2. Rotterdam 329 http://proxy.handle.net/10648/eedc64bc-df49-4e3e-9b0c-be43bdf193a2 Stukken betreffende het pand Boompjes 77 1765-1933 1 pak 413 http://proxy.handle.net/10648/a6f5a134-61d9-4240-bfba-37983b1885f2 Stukken betreffende de panden Coolsingel 54, Dwarskerklaan 102, Nieuwe Kerkstraat 94 en 98-104, Kerklaan 94 en Cool of Binnenwegsche Singel 16 1844-1915, 1943, 1957 1 pak 331-2197 Stukken betreffende diverse aanpassingen aan het kantoorpand Boompjes 77 1905-1923 1 pak, 1 omslag en 3 stukken 331 http://proxy.handle.net/10648/a8b699dd-1560-429d-ad80-9ece4cff37fa Akte waarbij de Rotterdamsche Electrische Tramweg-Maatschappij de door de bank afgegeven vergunning tot het plaatsen van een trolleydraad aan het pand onder de gestelde voorwaarden aanvaardt 1905 332 http://proxy.handle.net/10648/3e17e253-f239-43ca-bf5d-c44d8a02f9a4 Akte van overeenkomst met de PTT betreffende het plaatsen van een brievenbus tegen de buitenmuur 1906 333 http://proxy.handle.net/10648/bed2cb0d-8748-4172-88c1-f36a511ec7d3 Akte van overeenkomst met Burgemeester en Wethouders van Rotterdam betreffende de levering van elektriciteit; met stukken betreffende verlenging en bijlagen 1913, 1917 omslag 334 http://proxy.handle.net/10648/859142c7-43eb-4855-a5f1-118e4146b3cd Vergunning afgegeven door Burgemeester en Wethouders van Rotterdam voor het plaatsen van een telefooncel tegen het pand 1921 2197 http://proxy.handle.net/10648/88d85f53-fcca-4e35-8ec6-313a5fa16087 Tekeningen wegens een verbouwing 1923 pak 337 http://proxy.handle.net/10648/57955f56-b150-48d9-b173-d6e81b080447 Besluit van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam betreffende de verpachting aan de bank van nissen en banken in de Groote Beurs van Koophandel te Rotterdam; met bijlagen 1910, 1916 1 omslag 336 http://proxy.handle.net/10648/c6adba88-a924-44ba-ae86-5980f8e2af64 Stukken betreffende een geschil met de Amsterdamsche Bank betreffende de vaststelling van een erfscheiding op de Coolsingel naar aanleiding van nieuwbouw door de Amsterdamsche Bank 1916-1921 1 omslag 356 http://proxy.handle.net/10648/f7102414-a279-435b-a0c6-f95fc1fc0a20 Stukken betreffende de nieuwbouw van het kantoor Vlaardingen 1921, 1948-1951, 1954 1 pak 2684 http://proxy.handle.net/10648/96828878-fbd3-403a-802d-a4baca1fdbd9 Wapenvergunning afgegeven door de gemeente Rotterdam aan de directie van het bijkantoor Delfshaven ten behoeve van het bankgebouw Havenstraat 15; met nota en kwitantie wegens de aanschaf van 3 revolvers en een alarmpistool 1931 1 omslag 338 http://proxy.handle.net/10648/aafc09b8-395c-4825-a47a-c9a381692b4f Stukken betreffende de verhuur van enige lokalen in het pand Boompjes 82 aan het Ministerie van Financiën 1932-1934 1 omslag 2191 http://proxy.handle.net/10648/d0d0c354-4998-4fa5-9089-a9b00174d5bf Stukken betreffende de oorlogsschade aan het pand Boompjes 77; met inhoudopgave 1932-1948 1 pak 2194 http://proxy.handle.net/10648/86271b31-85d0-45e1-b8ba-b12130911494 Stukken betreffende oorlogsschade aan de kantoren Boompjes 82 (1940-1951), panden in Rotterdam, algemeen (1940-1948), Wijnhaven 41 en Wijnstraat 40 (1940-1946), Kuiperstraat 19 (1943-1948), Scheepmakershaven 48 (1937-1944), Coolsingel 107 en Kerkstraat 84 (1940-1947) 1937-1951 1 pak 335 http://proxy.handle.net/10648/f4286cf6-8d45-4510-b04d-ba2a17b95108 Inventarissen van de goederen aanwezig in de panden Calandstraat 49 en Boompjes 77 [1940] 1 omslag 2192 http://proxy.handle.net/10648/0c930e2b-0a87-438f-a22c-bf7de4190f28 Stukken betreffende een provisorisch herstel van het pand Boompjes 77 1940-1943 1 omslag 2195-2196 Stukken betreffende de verbouwing c.q. het herstel van het kantoorgebouw Coolsingel 107 1939-1946 2 pakken 2195 http://proxy.handle.net/10648/18c3f9ea-a5a2-4a5b-8ecd-4dbebc3affa9 1939-1946 2196 http://proxy.handle.net/10648/860c8784-3cfe-4384-977e-d3d898b688b9 1940-1945 2190 http://proxy.handle.net/10648/cf65832f-d1f7-4778-a6e9-f05e962bde24 Correspondentie van H.L. Woltersom betreffende de nieuwbouw van Coolsingel 119 1940-1944 1 pak 2193 http://proxy.handle.net/10648/aa6c69d1-80bd-4f8e-b968-0b6e1174e202 Stukken betreffende de huur van het kantoorgebouw Calandstraat 49-51 van de firma Hudig & Pieters te Rotterdam 1940-1948 1 omslag 2198 http://proxy.handle.net/10648/80e50239-b84a-4997-a448-33b646b1c75a Stukken betreffende de onteigening van het perceel Boompjes 77 1941-1949 1 omslag 2186-2189 Plattegronden, blauwdrukken en tekeningen voor de nieuwbouw aan de Coolsingel 1940-1945 4 pakken 2186 http://proxy.handle.net/10648/89765d0c-1752-491e-aac0-b151b685446f Fundering en vloeren, kelder, kluisplan, trappenhuis, liften, couponkamers, boedelkamer 2187 http://proxy.handle.net/10648/ada7e055-1311-4c16-917a-9f87b889f170 Begane grond en 1e verdieping 2188 http://proxy.handle.net/10648/f928ffec-052b-4f9b-9fa2-079f982e91c4 2e en 3e verdieping 2189 http://proxy.handle.net/10648/3f4c762b-a739-49fb-97e9-08a3712076db 4e en 5e verdieping, bekapping, gevel, bliksemafleiderinstallatie, vervallen plannen 339-2185 Stukken betreffende de nieuwbouw van het hoofkantoor aan de Coolsingel 1932-1952 55 pakken en omslagen 339 http://proxy.handle.net/10648/e83711c6-3019-492a-8466-0fee0d6b55cc Notulen van de bouwvergaderingen; met bijlagen 1941-1951 2154 http://proxy.handle.net/10648/2c5bbab0-a214-45e0-b9cb-d151feeaa823 Notulen van besprekingen en bouwvergaderingen (deels overlappend met inv.nr 339 onder deze verzamelbeschrijving) 1941-1950 2145 http://proxy.handle.net/10648/d7508dad-c423-4a81-a366-414bfbc1f841 Correspondentie, algemeen 1940-1949 [1] 2146 http://proxy.handle.net/10648/c672174c-aa3e-45fb-85d6-64e2428fa548 Correspondentie met en betreffende de firma Jungerhans inzake de afstemming van beider nieuwbouw 1943-1952 [1a] 340 http://proxy.handle.net/10648/3e29b7a6-82cb-436f-9fcb-2a4078ee940f Honorarium van F.W. Smets, adviserend ingenieur voor warmte- en sanitaire techniek 1932, 1941-1951 341 http://proxy.handle.net/10648/3ddbaff4-ac87-4c8a-bf5e-c83fbcc0078c Totaalstaten 1941-1947 342 http://proxy.handle.net/10648/7c18b7da-499e-4e3e-87f2-06b4d5e7df38 Bouwtekeningen en staten van de benodigde hoeveelheden beton 1943 343 http://proxy.handle.net/10648/db68b1ae-9ba1-4e9f-8746-25b6fe07a211 Correspondentie en begrotingen 1943-1949 344 http://proxy.handle.net/10648/6548b1b0-3caf-4d11-afb4-b3cf3ffe2f83 Correspondentie betreffende de aanneemsom 1946-1950 345 http://proxy.handle.net/10648/32e0260d-107a-4095-a283-cc232ecbfaf6 Afrekening met de Hollandsche Betonmaatschappij NV te 's-Gravenhage 1943-1949 346 http://proxy.handle.net/10648/5fb0c662-f814-4305-a256-6d39295f227c Afrekening met de NV Bronswerk te Amersfoort 1946-1949 347 http://proxy.handle.net/10648/fb300579-d446-42c9-bc94-6bd52f41e618 Afwerking van het gebouw en inschrijving in het Grootboek van den Wederopbouw 1941-1949 348 http://proxy.handle.net/10648/bb2182d3-5249-46c5-9cb1-131a3ee5ccb9 In het gebouw verwerkt marmer 1946-1948 349 http://proxy.handle.net/10648/0858d489-ae9d-4727-a287-7c003830b3d8 Verrekening van meer- en minderwerk aan de warmte- en luchttechnische installaties 1948-1950 350 http://proxy.handle.net/10648/d74a3f38-fed0-496c-afb8-3f7fb68b71dc Betaling van de elektrische installatie 1949 351 http://proxy.handle.net/10648/b21a06cf-903b-496d-ae71-e947a4edd583 Bestekken voor de afwerking; met bijlagen 1947-1948 352 http://proxy.handle.net/10648/ff78f2a7-49da-44bf-ade0-92afb14b8bd8 Kostprijsbegroting 1941-1949 353 http://proxy.handle.net/10648/4217d670-6db7-4597-876f-630155b2faf6 Kosten van de meet- en regelinrichting 1946-1950 354 http://proxy.handle.net/10648/e1458384-50e2-47f9-8c14-1842ba55bf6e Krantenknipsels betreffende het heien van de eerste paal 1941 2147 http://proxy.handle.net/10648/8bf763c2-33a7-4775-bc46-bd2b595295c0 Kluisinrichting (Lips), correspondentie en tekeningen 1942-1947 2148 http://proxy.handle.net/10648/f3237f2c-be26-48ef-98dc-7404dfe8b6e5 Kluisinrichting (Lips), correspondentie, tekeningen en documentatie 1941-1949 2149 http://proxy.handle.net/10648/26582798-fbd3-4a0b-91e0-3ea844605560 Liften (NV Machinefabriek Hensen te Rotterdam) 1941-1951 2150 http://proxy.handle.net/10648/b36a1728-c506-4c92-86ab-f09234d36727 Liften (Huygen & Wessel NV te Amersfoort) 1941-1950 2151 http://proxy.handle.net/10648/66abe6c5-b81b-4ed4-9707-df7b3a690de1 Natuursteen 1942-1948 2152 http://proxy.handle.net/10648/e87da512-a23b-4695-93e8-3af3fecc4fa5 Gevelsteen, beeldhouwwerk, tegels 1943-1947 2153 http://proxy.handle.net/10648/64da35d9-1596-4133-8530-6e53961de242 Overeenkomsten en polissen 1939-1947 2155 http://proxy.handle.net/10648/5a31e13d-4759-4a40-833c-6c6079974a52 Precariorechten 1941-1943 2156 http://proxy.handle.net/10648/89b7f199-6f2d-4cdd-becd-50f8d352f41b Correspondentie met en betreffende het Rijksbureau voor IJzer en Staal 1942-1944 2157 http://proxy.handle.net/10648/df168834-ac20-4d30-9815-24534ab3cb97 Toewijzingen van overdrachten van materialen 1941-1947 2158 http://proxy.handle.net/10648/e1c2b9ab-c4fb-4e98-9cc6-65e939a68418 Verlichting: tekeningen en correspondentie 1941-1950 2159 http://proxy.handle.net/10648/828c8296-61e7-4062-b70f-dc5900e06d32 Verwarming, airconditioning 1940-1950 2160 http://proxy.handle.net/10648/6d09ed25-a6d2-47c8-b253-7e427b2db4e8 Opdrachtbevestigingen voor Ingenieursbureau Eksteen te Bilhoven, Fréd. C. Smets, adviserend ingenieur voor warmte- en sanitaire techniek en de NV Mevriet te Leiderdorp 1946-1949 2161 http://proxy.handle.net/10648/a8522210-00b5-4dc2-ab2d-0f61e6bbd096 Weekstaten opgemaakt door de Hollandsche Beton Maatschappij NV te 's-Gravenhage betreffende de door hen verrichte werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten 1941-1946 2162 http://proxy.handle.net/10648/91320959-57ce-44d4-aace-5d89c896649b Telefoon 1942-1950 2163 http://proxy.handle.net/10648/d9815796-e8f6-4a3e-8579-c4da789136ca Personeelsbezetting, staten van het aantal personeelsleden per afdeling, met de namen van de medewerkers vóór 9 mei 1940, hun verdeling over de noodkantoren alsmede het geprojecteerde aantal werkplekken voor de nieuwbouw 1940 2164 http://proxy.handle.net/10648/efb714ed-ea04-4f59-a616-56a531074bec Ramen, rijwielbergplaats en hang- en sluitwerk 1942-1950 2165 http://proxy.handle.net/10648/3a9faf9c-0430-45a6-9fa5-91f18a79eaa3 Buizenpostcentrale, documentatie (foto's en folders) 1934-1948 2166 http://proxy.handle.net/10648/3f019c91-dc05-4df8-8838-8f38928b7f38 Kantine- en keukeninrichting en dienwagens, met documentatie 1942-1949 2167 http://proxy.handle.net/10648/3584451a-f789-43f7-a782-924a197d43ca Diverse aantekeningen 1942-1948 2168 http://proxy.handle.net/10648/c7c22659-e2ed-401c-8bfb-88dd15fcee96 Eventuele huur van etages in hotel Atlanta, eigendom van Heinekens Bierbrouwerij Maatschappij NV 1943 2169 http://proxy.handle.net/10648/36f9d80b-66cd-48e0-999f-a4b5f972cbbc Zand en grind 1944 2170 http://proxy.handle.net/10648/5ed97e3d-ce01-47e4-baad-f5b752451eaf Bronswerk (pui en deur) en sierklokken 1946-1948 2171 http://proxy.handle.net/10648/e9c7f20b-d5c9-46dd-88f2-62b1cf44ee72 Riolering en sanitair 1941-1948 2172 http://proxy.handle.net/10648/1ff06596-427b-4a15-a743-245bcf4352cf Vloeren en wanden 1947-1949 2173 http://proxy.handle.net/10648/f923d650-0662-45f0-96a0-bbb8048aaa6b Meubilair (met stalen, foto's en tekeningen) 1946-1949 2174 http://proxy.handle.net/10648/355440eb-a1f4-4017-b1c1-00b002dce6d2 Verslagen van besprekingen, verzamelstaten van uitgaven en rekeningen voor aanbouw Coolsingel 1941-1946 2177 http://proxy.handle.net/10648/12083ac4-9413-4dba-a9a4-78f9ccd54637 Exploot aan Ericsson Telefoonmaatschappij NV te Rijen wegens late levering van alarminstallaties, met bijhorende correspondentie 1947 2178 http://proxy.handle.net/10648/243aa5ba-c4fd-4a02-8c2d-74c77cfca951 Elektrische installatie (Handelscompagnie NV) 1948-1950 2179 http://proxy.handle.net/10648/796e16c5-1170-43c4-b198-fc7065686f32 Marmer 1946-1949 2180 http://proxy.handle.net/10648/c42b9ef7-80f1-4c2f-a048-70f33fd43c12 Bouw van het belendende pand van de firma Jungerhans 1948, 1951-1952 2181 http://proxy.handle.net/10648/e634d81c-cb9d-4714-8e73-0271d97326d3 Textiel 1947-1948 2182 http://proxy.handle.net/10648/a482cec5-29f3-4f88-8f97-2d57e5f19708 Meer- en minderwerk 1946-1947 2183 http://proxy.handle.net/10648/02662c84-1446-4f70-ad02-9a082f84e5de Stukken betreffende het slaan van de eerste paal en de ingebruikneming en opening 1941, 1948-1949 2184 http://proxy.handle.net/10648/dfdb74ff-1a3b-4fdd-a165-8c55f57de87a Verhuur van delen van het gebouw 1945-1949 2185 http://proxy.handle.net/10648/bf69a818-3677-42d3-bbf6-72bb92245067 Rekeningen en begrotingen 1943-1948 2175 http://proxy.handle.net/10648/e7d4588d-1761-4e4c-bc19-376dd8be1929 Stukken betreffende de huur en indeling van het kantoorpand Calandstraat 49-51 [1940], 1947-1951 1 omslag 2260 http://proxy.handle.net/10648/16b8dfa8-c4d0-44aa-bc84-ad53505401f4 Receptieboek ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van het kantoorgebouw Coolsingel 119 1949 1 deel 355 http://proxy.handle.net/10648/dc95ba83-6ba7-4be2-9669-31fd23cc876a Stukken betreffende de nieuwbouw van het bijkantoor Schieweg en de verbouwing van het kantoorpand Charloisse Kerksingel 72 te Rotterdam en dat te Schiedam 1942-1949 1 pak 415 http://proxy.handle.net/10648/9eea9bb9-64e0-44a0-88e4-cd188898a392 Stukken betreffende het pand Lange Nieuwstraat 197 te Schiedam 1945, 1955-1957 1 omslag 2202 http://proxy.handle.net/10648/06953b85-8c21-4e9b-ab56-410f29c613b1 Taxatierapporten betreffende het gebouw en de inrichting van pand Coolsingel 119 1956-1964 1 pak A.5.2.3. Amsterdam 2223 http://proxy.handle.net/10648/385a8094-3244-44b0-9d1a-bb622b46cd6b Eigendomspapieren van percelen op het terrein van het kantoorpand aan het Rokin, alsmede stukken betreffende de verkoop. Met inhoudsopgave 1858-1985 1 pak 363 http://proxy.handle.net/10648/252dc20d-8ad7-4215-b1aa-7dd3365a874a Stukken betreffende de panden Kromboomsloot 53-55/Oudeschans 68; met blauwdrukken 1907-1932 1 pak

Betreft deels stukken afkomstig van J. van den Berg jr, eigenaar van een elektrische drukkerij.

357 http://proxy.handle.net/10648/0b276a22-6d38-455a-b3f8-54e29705248d Stukken betreffende de bouw van en verbouwingen aan het kantoorpand aan het Rokin 1912-1925 1 pak 358 http://proxy.handle.net/10648/46e7c227-879c-427f-aeb7-9f567032c865 Stukken betreffende de aanleg van een telegrafische verbinding tussen het kantoorpand aan het Rokin en het rijkstelegraafkantoor 1914-1915, 1917 1 omslag 364 http://proxy.handle.net/10648/93535961-d348-4974-925b-ce9ed7efd6b6 Stukken betreffende de verbouwing van het pand Valeriusplein 40 tot bijkantoor, 1926, met een rekening wegens lichte verbouwingswerkzaamheden 1926, 1929 1 omslag 365 http://proxy.handle.net/10648/083756ec-0d3b-42ed-97cd-40ccb087c5fb Stukken betreffende plannen voor de bouw van bijkantoren te Amstelveen en aan de Overtoom te Amsterdam 1955-1957 1 omslag 359-2658 Stukken betreffende verbouwingen aan het kantoorpand aan het Rokin 1956-1964 2 pakken, 3 omslagen en 1 map 359 http://proxy.handle.net/10648/32a66e89-51ea-4ae5-9924-7da3b850bd74 Niet geëffectueerd plan tot aanbouw van een nieuwe vleugel 1956, 1962-1964 360 http://proxy.handle.net/10648/39baae83-c923-4205-84a6-4502126f8029 Notulen van bouwbesprekingen, met enige overzichten, rapporten en andere bijlagen 1956-1959 pak 361 http://proxy.handle.net/10648/fbbad7c8-d347-430b-9998-4acc58b04182 Plattegronden (revisie) van het kantoorpand Rokin 1960, bijgewerkt tot november 1964 (map) 2091 http://proxy.handle.net/10648/23c05d4d-0c6a-4b57-80c6-2b573d518260 Stukken betreffende de ontruiming van de Brakke Grond en andere panden aan de Nes 1960-1961 2658 http://proxy.handle.net/10648/67d08725-8984-4786-b37e-b77c00ba84a5 Aankoop van het dagblad Het Parool van terreinen naast en achter het hoofdkantoorgebouw aan het Rokin 1961-1964 362 http://proxy.handle.net/10648/7fdcfce1-ca3e-413d-ad52-120d7a63f2d2 Diverse stukken, mogelijk afkomstig van P. Plantenga 1960-1962 pak 2560 http://proxy.handle.net/10648/8714eb5d-8fd0-44ad-a351-6896ee8295c2 De plek waar wij in Amsterdam vijftig jaar werken. Historische beschrijving van de plaats van het hoofdkantoor te Amsterdam aan het Rokin. Kopie 1963 1 katern
A.5.2.4. Provinciale kantoren 372-433 Stukken betreffende de aan- en verkoop, bouw en verbouwing en exploitatie van bijkantoren gelegen in diverse gemeenten, deels in oorsprong van de Nationale Bankvereeniging te Utrecht 1825-1967 4 pakken, 34 omslagen en 22 stukken 372 http://proxy.handle.net/10648/7d8e61a0-50d7-4fdf-ac56-35ed28b2314b Aalst, Eindhovenseweg 38-40 1960 374 http://proxy.handle.net/10648/346f52b9-9c52-45b4-9eca-bec6e0dc9348 Apeldoorn, Marialaan 9 1919, 1921 375 http://proxy.handle.net/10648/98b107a4-8c9e-4fb0-afcb-95f91086e89e Apeldoorn, Marktplein 3 1919 stuk 376 http://proxy.handle.net/10648/232cccf5-fc72-496d-8258-1eb9770a6cce Arnhem, noodgebouw Velperplein 1946 stuk 377 http://proxy.handle.net/10648/5d58d15e-d8dc-4134-aee5-3dae6ed1742b Axel, Noordstraat 14 1955 stuk 378 http://proxy.handle.net/10648/67d3242e-f168-497e-b13d-a89294c0e79b Baarn, Leestraat 12 1930 stuk 379 http://proxy.handle.net/10648/72bbb826-33ff-4c04-bf54-d23d98f409ab Borculo, Spoorstraat 18 1955-1956 380 http://proxy.handle.net/10648/93a51470-1320-4b1f-bfc7-2674586ec20e Boskoop, Bootstraat/Barentszstraat 1901-1918 381 http://proxy.handle.net/10648/ca315f4a-4a84-412a-acb1-844949c85f64 Boxtel 1950 stuk 382 http://proxy.handle.net/10648/46005fb1-53db-4ffe-990a-2de9eee7be4b Brielle, Nobelstraat 7-9 1920, 1954 384 http://proxy.handle.net/10648/6c98f434-3a5e-4270-9c96-324f15d784ce Bussum, Generaal de la Reylaan 35a 1940, 1948 383 http://proxy.handle.net/10648/73f5163e-822b-41ec-9dfe-15f7ebfadab5 Den Burg, Binnenburg/Kantoorstraat 1917 stuk 399 http://proxy.handle.net/10648/f5efcd9f-b55c-49de-a7e9-9b77abbad992 Den Helder, Kanaalweg 140 1919-1946 385 http://proxy.handle.net/10648/296fab75-07b9-419e-9c41-358e2b3e2d3f Doetinchem, Heezenstraat 45 (directiewoning) 1946-1950 pak 386 http://proxy.handle.net/10648/9b5abfef-932b-4e39-900e-6785a747ef4c Dokkum, Koningstraat 1918-1921 387 http://proxy.handle.net/10648/f8c971b3-0adf-4187-9baf-1bda3f0937cb Drachten sectie A4525, 1940-1941 388 http://proxy.handle.net/10648/b3bb30a3-dc53-4832-9771-ed3728118c22 Druten, Hoogestraat 5 1947 stuk 389 http://proxy.handle.net/10648/47208fae-ced9-410a-8b1e-ad043f37b1c5 Eindhoven, Markt 36 1917-1920, 1948-1949 390 http://proxy.handle.net/10648/96e2c997-9e67-4c98-b247-f5e259ed4f84 Emmen, Wilhelminalaan 1918-1919 391 http://proxy.handle.net/10648/60d78ea9-a40b-41ae-8cd4-91362a887619 Eysden, Stationsstraat 3 1956 stuk 392 http://proxy.handle.net/10648/4c3d7c0a-b03d-43ba-98f5-f22b1d6eb71b Goes, Groote Kade B 29 1920 stuk 393 http://proxy.handle.net/10648/ad405c2a-9fc3-4686-87f5-2ab9e268e76b Gorinchem, Molenstraat 1884-1885, 1921 394 http://proxy.handle.net/10648/afe28ada-353f-4c66-8d79-b4c33fcfc0bd 's-Gravenhage Laan van Meerdervoort 1306-1326 (appartementencomplex Bellevue VII), 1951-1957 395 http://proxy.handle.net/10648/f69fbd1e-86df-409f-a210-249c17611685 Haarlem, Zijlstraat 49 1918 stuk 396 http://proxy.handle.net/10648/d0447420-9678-4235-b5ca-ae2ea269c189 Haren, Rijksstraatweg 187 1948, 1951-1952 397 http://proxy.handle.net/10648/7336c378-8941-490a-a0e6-1132e8434c7d Heerenveen, Breedpad 17 en steeg 1889, 1916, 1920-1921, 1926, 1934, 1941 398 http://proxy.handle.net/10648/2b0f98ad-1713-4fc2-aeb2-e678f4ef9105 Heerlen, Molenbergpark 11 1920-1950 en Wilhelminaplein, 1922 400 http://proxy.handle.net/10648/030764da-bc05-461b-a906-3ea883b7d727 Hellevoetsluis, Oostzanddijk 1918-[1919], 1943 401 http://proxy.handle.net/10648/a777a931-ad0a-493e-be41-40b746f63592 Helmond, Markt 24 1920 402 http://proxy.handle.net/10648/1a704853-0cf1-4d4d-8fdd-ab430537b6a4 's-Hertogenbosch, Kruisstraat hoek Vischstraat 1881-1895, 1917, 1934 403 http://proxy.handle.net/10648/99e50a16-fec3-4de3-91e9-cbba3cb611c1 Hillegom, Weerdesteinsestraat 1949 stuk 404 http://proxy.handle.net/10648/7dd53dc7-7b99-43ac-bcf1-7488ae07c06c Hoogeveen A 4123, 1927 stuk 405 http://proxy.handle.net/10648/11992f5e-0775-4064-a374-70da7ef06289 Hulst, Gentsestraat 38 1952 stuk 406 http://proxy.handle.net/10648/157572aa-11b9-452b-940b-ba85518f77be Kerkrade, O.L. Vrouwestraat 49 1965 stuk 407 http://proxy.handle.net/10648/4749aa32-2d05-4bcc-9be8-dceb017dad7a Nijmegen, Oranjesingel 72 1918 408 http://proxy.handle.net/10648/3e85db79-2b1c-4cd6-9272-ad26e20135a4 Nijmegen, Mariënburgplein 64-66 1922 409 http://proxy.handle.net/10648/7dc41f70-bcc4-46f2-8bc8-645402c580c2 Oostburg [B2261], 1917-1918, 1923, 1933, 1942 410 http://proxy.handle.net/10648/367e4a04-1f57-4371-9804-d32b041baddc Oud-Beijerland 1921 stuk 411 http://proxy.handle.net/10648/2cb104ae-4ac8-438c-909f-435e0fb761a5 Overveen, diverse panden 1948-1949 412 http://proxy.handle.net/10648/36a0cc2e-378c-49ba-bc2f-df252440467b Ridderkerk, Molendijk 1911-1912, 1919 414 http://proxy.handle.net/10648/2172c1f8-4133-4581-af0c-a3d6084789d3 Schagen, Bierkade 1878-1938, 1959 416 http://proxy.handle.net/10648/b4c889e5-02a5-4102-ba9f-f07ab1a5ef8b Sliedrecht, diverse panden 1899-1950 pak 417 http://proxy.handle.net/10648/90a7cdbb-ee43-4f89-8100-886afab79ade Soest, Soestbergsestraat 1953 stuk 418 http://proxy.handle.net/10648/b786303b-6c12-4856-b3fa-3e3cd024ea03 Terneuzen, Nieuwstraat 8 1919-1920 419 http://proxy.handle.net/10648/c7e88e84-6325-4556-8958-dd0746306e1c Tiel, Agnietenstraat 5 1904-1962 pak 420 http://proxy.handle.net/10648/1be20430-63b5-44d1-9dcd-b0af4b7021c7 Tilburg, Spoorlaan 110 1934 stuk 421 http://proxy.handle.net/10648/993589c6-0f1e-455e-9b8c-7e6aaf155a3d Utrecht, Vredenburg 31 1899, 1918 422 http://proxy.handle.net/10648/3887d013-370d-4c89-b330-48143bfbb592 Valkenburg [A2097], 1949-1950 423 http://proxy.handle.net/10648/6750a391-e4fb-421e-bdf4-5c960a201b84 Valkenswaard, Markt 40-42 1967 373 http://proxy.handle.net/10648/a671446e-a49e-4fae-857b-ce108d496eec Veenendaal, Hoofdstraat/hoek Markt 1825, 1827, 1906, 1915-1916, 1951-1952, 1964, 1966 424 http://proxy.handle.net/10648/18a76798-2148-4438-8399-55bcfb715f72 Vlissingen, Nieuwstraat 69 1911, 1916-1917, 1934 425 http://proxy.handle.net/10648/be090ee9-0601-4d35-84d6-80c834e37670 Wieringen, Koningstraat Hippolytushoef 1952 stuk 426 http://proxy.handle.net/10648/a8914b4e-320b-4c11-8111-29d2e360559f Winschoten, Langestraat, Liefkenstraat 1899-1912 427 http://proxy.handle.net/10648/f093c9a1-82d9-4ae7-9b3c-6087fa73e2cc Winterswijk, Mister en Stationsstraat [1923] stuk 428 http://proxy.handle.net/10648/f2c796ed-1d5b-433a-9e44-397fcec9c58e Woensdrecht, Hoogerheide, Raadhuisstraat 133 1967 stuk 429 http://proxy.handle.net/10648/15f01d42-a5d6-40d6-aa87-287a90630c67 Woerden, Voorstraat 44 1937, 1946, 1960 430 http://proxy.handle.net/10648/7663f823-90c3-4100-b646-a86b3e40ddbe IJmuiden, Sluisplein 39; Amstelstraat 8-10 1917-1940 431 http://proxy.handle.net/10648/3e24c794-8b67-438e-afef-854c49470d75 Zandvoort, Thorbeckestraat 13 1958 stuk 432 http://proxy.handle.net/10648/b24403f7-f24b-47e2-8302-509da61d1263 Zierikzee, Appelmarkt B 9/10 1839-1952 pak 433 http://proxy.handle.net/10648/debba4a3-5095-4b95-9d53-9e7453a03be5 Zwolle, Sassenstraat hoek Nieuwe Markt 1925 stuk 369 http://proxy.handle.net/10648/d3825714-f6e6-4ed0-8919-2747f14764e9 Akten van huur en verhuur door de Nationale Bankvereeniging en dochters en later de Rotterdamsche Bankvereeniging/Rotterdamsche Bank van gebouwen en onderdelen daarvan 1917-1956 1 pak 2119 http://proxy.handle.net/10648/25706b8e-f1b9-455b-ac32-fb09ee65854f Circulaire van de Rotterdamsche Bankvereeniging te 's-Gravenhage betreffende de samenvoeging van het kantoor Mauritskade en het bijkantoor Kneuterdijk in het nieuwe gebouw aan de Kneuterdijk 1923 1 stuk 1457 http://proxy.handle.net/10648/0066dacb-bf24-4e64-9f65-44ef3f470a73 Correspondentie betreffende de bij het Commissariaat voor Oorlogsschade ingediende vordering wegens schade door plundering van de SS van het kantoor Heerlen in 1944 1945-1953 1 omslag 371 http://proxy.handle.net/10648/903870e6-ba15-430c-a7c5-79afc7948798 Stukken betreffende de verbouwing van kantoren in diverse plaatsen. Alfabetisch 1947-1951 1 omslag 370 http://proxy.handle.net/10648/7e1ec9e6-badf-4a30-9811-04982e538579 Stukken betreffende de aankoop en nieuwbouw van bijkantoren in diverse plaatsen. Alfabetisch 1947-1952 1 omslag 366 http://proxy.handle.net/10648/fad2ee88-3d81-4204-a2af-aee16de99775 Notulen van bouwvergaderingen betreffende kantoren ressorterend onder de Provinciale Centrale 1947-1957 1 pak 367 http://proxy.handle.net/10648/42bedc2d-d513-4858-befb-2ce46993c347 Financiële bescheiden betreffende de bouw en verbouwing van kantoren ressorterend onder de Provinciale Centrale 1948-1952 1 omslag
A.5.3. Personeel A.5.3.1. Aanstelling en ontslag 434 http://proxy.handle.net/10648/351586f9-d8dc-4e1c-af5f-3054c5955a44 Circulaire van de commissarissen betreffende de benoemingsvoordracht van F.A. Muller, J. Canters en G. van der Kors tot directeur 1869 1 stuk 2490 http://proxy.handle.net/10648/1e4cba56-2a2b-4792-823b-ee1408120ae8 Stukken betreffende de gezamenlijke benoeming door de Rotterdamsche Bankvereeniging, de Hollandsche Maatschappij tot het Maken van Werken in Gewapend Beton te 's-Gravenhage, Wm.H. Müller & Co te 's-Gravenhage en de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam van J. Huneeus tot gemeenschappelijk diplomatiek vertegenwoordiger in Chili en W.B. Barbe tot zijn secretaris 1915-1916 1 omslag 1450 http://proxy.handle.net/10648/fe7ba7ce-f845-4529-86e4-ae18147ae620 Circulaire gericht aan de directies van de kantoren betreffende het ontslaan en het aannemen van personeel, mede vanwege het grote verloop onder het personeel na de oorlog 1945 1 stuk 2176 http://proxy.handle.net/10648/21fb7f74-397e-4a2c-9cce-30ee6defa41d Sollicitaties naar de functie van monteur in de nieuwbouw aan de Coolsingel 1947 1 omslag 436 http://proxy.handle.net/10648/24e6ad08-4310-43bf-8653-ed1112b90d09 Stukken betreffende de rechtszaak tussen de bank en een medewerkster te Rotterdam naar aanleiding van haar ontslag wegens ziekteverzuim 1955-1957 435 http://proxy.handle.net/10648/8a5ab389-5b7c-484e-b0c9-648cf15b47c1 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van (onder)directeuren en procuratiehouders bij de vennootschap, bijbank en bijkantoren 1956-1964 1 pak A.5.3.2. Introductie, opleiding en instructie 440 http://proxy.handle.net/10648/381e9c40-1ad2-4018-93f3-74740294aef7 Handleidingen voor het personeel betreffende de interne gang van zaken bij de bank te Amsterdam. Gedrukt 1918-1920 1 omslag 437 http://proxy.handle.net/10648/2ec356a2-1657-4586-96ab-fbddaa203c6d Notitie betreffende de opleiding van hoger bankpersoneel. Afschrift 1942 1 stuk 441 http://proxy.handle.net/10648/2f4a5d84-cce1-47e3-a679-3f7d3a0e4927 Instructies en mededelingen van de bank te Amsterdam. Losbladig systeem, gedrukt, met inhoudsopgave 1942-1943 1 band 438 http://proxy.handle.net/10648/09abd19f-f06e-4b0d-8b4c-76cacd515844 Ten geleide. Informatiegids voor nieuw aangesteld personeel bij de bank te Rotterdam. Gedrukt jaren '50 1 katern 960 http://proxy.handle.net/10648/b0b90817-85c5-449b-b175-8bfcc9f776df Instructies aan de directies van de kantoren voor het invullen van de balans en/of maandstaat ten behoeve van De Nederlandsche Bank 1951-1957 1 omslag 2631 http://proxy.handle.net/10648/53b4084c-20c9-4edb-ac62-2f62b5d16edd Voorschriften en richtlijnen te hanteren ten aanzien van nieuwe relaties 1957, 1960 1 band 439 http://proxy.handle.net/10648/0e23c9b2-5e1a-4b64-9b60-98fb92a6ad63 Wat U moet weten. Informatiegids voor nieuw aangesteld personeel bij de bank te Amsterdam. Gedrukt [1960] 1 katern 2264 http://proxy.handle.net/10648/6a873a9b-1bea-4b1b-8ab0-7a84cf2a7cf2 Instructies voor correspondentschappen 1961 1 band A.5.3.3. Arbeidsvoorwaarden A.5.3.3.1. Reglementering en vertegenwoordigende organen 445 http://proxy.handle.net/10648/ae9f019f-91e4-41c6-97ef-0e9867ea4e07 Stukken betreffende de Amsterdamse commissie ter behartiging van de belangen van het personeel 1918-1919 1 omslag 443 http://proxy.handle.net/10648/b047c4d8-4ec3-447f-bff7-7a947f2bf9d3 Stukken betreffende de Arbeidswet van 1919 1920-1921 1 omslag 444 http://proxy.handle.net/10648/4b6fae68-6442-4bea-8f5d-8e776ef48166 Stukken betreffende de uitvoering van de Arbeidswet van 1919 inzake werktijden, en contacten daarover met de Amsterdamsche Bankiersvereeniging en de Vereeniging voor den Effectenhandel 1937 1 pak 446 http://proxy.handle.net/10648/239c5495-fc0a-4b68-9a87-4d5c788ae2cc Stukken betreffende de ondernemingsraad van de bank te Amsterdam; met inhoudsopgave 1946, 1950, 1953-1959 1 pak 447 http://proxy.handle.net/10648/7728a823-7515-405e-9462-7f80cb0367c2 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het bankbedrijf. Gedrukt, 4e-6e druk 1955-1957 1 omslag A.5.3.3.2. Salarissen 2677 http://proxy.handle.net/10648/c04d79ae-1f7f-4e2d-8a08-6e987ce38a2e Circulaire aan het personeel betreffende de samenstelling waarin men zijn salaris wenst te ontvangen 1907 1 stuk 448 http://proxy.handle.net/10648/08f4c76a-5ac4-40ef-92cb-415329a7577c Akte van overeenkomst tussen de Rotterdamsche Bankvereeniging enerzijds en haar president-directeur en directeuren anderzijds betreffende het salaris van laatstgenoemden. In tweevoud 1911 1 omslag 2610 http://proxy.handle.net/10648/aa374097-a67f-4f32-99e9-f12fa4421836 Stukken betreffende verstrekte wachtgelden en uitkeringen 1940-1946 1 pak 2612 http://proxy.handle.net/10648/8cd0246a-42cd-4305-88e1-a7b94add8259 Staten van salarissen en uitkeringen aan voornamelijk directieleden en leden van de Raad van Commissarissen 1940-1952 1 omslag 449 http://proxy.handle.net/10648/e9dbc08f-2c79-4e6e-ad16-043a21d92a62 Documentatie betreffende de wachtgeldregeling 1944-1945 1 omslag 450 http://proxy.handle.net/10648/902ce393-3b06-48d5-9863-9707695e15e3 Stukken betreffende een voorstel aan de leden van de Salariscommissie voor Bank en Effectenzaken inzake een salarisverhoging in combinatie met een spaarsysteem 1945 1 omslag 2617 http://proxy.handle.net/10648/4f725669-2c1d-4be6-a6d1-7ca370153202 Stukken betreffende de verdeling van de tantième voor de commissarissen 1956, 1958 1 omslag 2605 http://proxy.handle.net/10648/583f4d60-ff5b-433e-a434-51c1eb90434d Salarisgegevens van directeuren over 1961-1964 en van onderdirecteuren en directiesecretarissen over 1955-1964 1957-1965 1 omslag 2614 http://proxy.handle.net/10648/856573c8-c266-4081-9838-5d7cb0998b39 Stukken betreffende de berekening van het tantième van directie en commissarissen z.j 1 omslag A.5.3.3.3. Pensioenen A.5.3.3.3.1. Algemeen 2141 http://proxy.handle.net/10648/458ff4ab-283d-4075-ac10-0f82d5db98b3 Stukken betreffende stortingen ten behoeve van de pensioenfondsen over 1940-1964 1941-1965 1 pak 2625 http://proxy.handle.net/10648/2b41d1ec-7308-44a1-8f14-33abe1ea8359 Correspondentie en staten betreffende uitkeringen 1942-1966 1 pak A.5.3.3.3.2. Stichting Pensioenfonds van 1926 455 http://proxy.handle.net/10648/39e8a7a3-2e88-406d-9d21-4abdeb3fd668 Akte van oprichting, statuten en reglementen van de Stichting Pensioenfonds van 1926 der Rotterdamsche Bankvereeniging; met wijzigingsvoorstellen 1926-1954 1 pak 2219-2220 Notulen van de vergaderingen van de beambten en pensioengerechtigden van de Stichting Pensioenfonds van 1926; met agenda's en presentielijsten 1929-1954 2 pakken 2219 http://proxy.handle.net/10648/5d268066-283c-41ed-9dd4-b431c56671cc 1929-1940 2220 http://proxy.handle.net/10648/86b69c55-624e-46e1-9e5a-01c920902672 1941-1954 454 http://proxy.handle.net/10648/ab6785f8-06a8-4be2-bc14-253efd1528e7 Convocaties voor jaarvergaderingen van de Stichting Pensioenfonds 1926, met verslagen 1930, 1932, 1934, 1939 1 omslag 457 http://proxy.handle.net/10648/45a5c955-c78c-4ef5-82ba-ef14f628a3a3 Stukken betreffende de inkomsten en uitgaven van de Stichting Pensioenfonds van 1926 1936-1938 1 pak A.5.3.3.3.3. Pensioenfondsen I, II, III en IV 453 http://proxy.handle.net/10648/9dc34dfe-aea0-44c4-873c-a58585d4f195 Statuten en reglement van de Stichting Pensioenfonds I der Rotterdamsche Bank, bestemd voor werknemers die vóór 1 juli 1952 in vaste dienst zijn getreden; met wijzigingsvoorstellen 1954-1958, 1960 1 omslag 456 http://proxy.handle.net/10648/f7ea4402-6a68-45f6-95ad-24c91fcdcad3 Statuten en reglementen van de Stichting Pensioenfonds II van de Rotterdamsche Bank, bestemd voor werknemers die ná 1 juli 1952 in vaste dienst zijn getreden 1955, 1961 1 omslag 461 http://proxy.handle.net/10648/fdbb3af0-05bc-4971-a65e-fe846798d815 Statuten en reglement van de Stichting Pensioenfonds III van de Rotterdamsche Bank, bestemd voor functionarissen met een salaris hoger dan een vastgesteld bedrag; met wijzigingen 1955-1964 1 omslag 2221 http://proxy.handle.net/10648/64e0c1b9-b628-4ec4-b535-ccf87be3858a Notulen van de vergaderingen van het bestuur van het Pensioenfonds I der Rotterdamsche Bank, van 1961-1964 van de besturen der pensioenfondsen I, II en III gezamenlijk 1955-1965 1 band 463 http://proxy.handle.net/10648/2db510bb-bd41-4700-9bd6-e722b5e838c5 Correspondentie van de bestuursleden van de pensioenfondsen I, II en III betreffende beleggingen in diverse bedrijven 1955-1965 1 pak 459 http://proxy.handle.net/10648/5249e543-b104-4d2e-9dcb-e55c50e04f6f Minuten van uitgaande stukken van de Stichting Pensioenfonds I der Rotterdamsche Bank. Alfabetisch op naam van geadresseerde 1955-1967 1 pak 464 http://proxy.handle.net/10648/3403cfe8-76b4-48b1-b7ae-0ea0df9943fc Concept-jaarverslagen over 1954 en 1955 van het Pensioenfonds I 1957 1 stuk 462 http://proxy.handle.net/10648/b3259625-b421-48ad-b24d-9c3243380b4d Concept-jaarverslagen over 1954 en 1955 van het Pensioenfonds II 1957 1 stuk 2142 http://proxy.handle.net/10648/a16cefb8-f59c-4e97-92ce-023671aab634 Stukken betreffende uitkeringen uit het Pensioenfonds III 1957-1964 1 omslag 467 http://proxy.handle.net/10648/3509a0fb-6fba-4cc2-9467-27a09f279f45 Financiële jaarverslagen, accountantsrapporten betreffende de balansen en resultatenrekeningen en rapporten van het Actuarieel Bureau W.G.J. ten Pas betreffende de premiereserve van het Pensioenfonds I, boekjaren 1954-1963 1957-1964 1 pak 468 http://proxy.handle.net/10648/ce5493a7-370b-43a2-816d-26f9b3a8d71e Financiële jaarverslagen, accountantsrapporten betreffende de balansen en resultatenrekeningen en rapporten van het Actuarieel Bureau W.G.J. ten Pas betreffende de premiereserve van het Pensioenfonds II, boekjaren 1954-1960 1957-1961 1 pak 465 http://proxy.handle.net/10648/d18b1d18-c90e-44eb-a175-652896e0f734 Financiële jaarverslagen, accountantsrapporten betreffende de balansen en resultatenrekeningen en rapporten van het Actuarieel Bureau W.G.J. ten Pas betreffende de premiereserve van het Pensioenfonds III, boekjaren 1956-1966 1958-1966 1 pak 460 http://proxy.handle.net/10648/5fab4524-8890-418c-87cb-cce05c69cb24 Anonieme memorie betreffende de goedkeuring van de statuten en reglementen van de pensioenfondsen I en II van de Rotterdamsche Bank 1960 1 stuk 458 http://proxy.handle.net/10648/a2b087ce-66a8-495b-ae26-1a1b578880c3 Jaarverslagen over 1961-1964 van het Pensioenfonds III 1962-1966 1 omslag 2261 http://proxy.handle.net/10648/f5317bbd-0ff3-49b0-ab09-483c74266489 Statuten van de Stichting Pensioenfonds IV der Rotterdamsche Bank, bestemd voor directeuren en onderdirecteuren; met bijlagen 1963, 1965 1 omslag A.5.3.3.3.4. Overige fondsen en regelingen 451 http://proxy.handle.net/10648/03111775-6337-4cfb-a0da-8d3402aaa480 Reglement voor een door en ten behoeve van de ambtenaren van de Rotterdamsche Bank gevestigd pensioenfonds. Gedrukt 1866 1 stuk Ontbreekt 452 http://proxy.handle.net/10648/87e6382e-b716-4c19-8e99-4b3be0057afe Reglementen van de Stichting Pensioen- en ondersteuningsfonds der Ambtenaren en Bedienden van de Rotterdamsche Bankvereeniging 1909-1919 1 omslag 469 http://proxy.handle.net/10648/49d80a27-d113-4135-b359-54d0c6159af0 Stukken betreffende een geschil met A. Pols te 's-Gravenhage over de hoogte van zijn pensioen 1923-1929 1 omslag 2615 http://proxy.handle.net/10648/2af6f27e-b068-46b1-aaa9-1db27a00438a Stukken betreffende directiepensioenen 1942-1956 1 omslag 2657 http://proxy.handle.net/10648/e21b7731-f371-4d16-bd80-eb38e0699cb3 Stukken betreffende de pensioenvoorzieningen bij de Nationale Handelsbank (1933), 1960-1961 1 omslag 2229 http://proxy.handle.net/10648/fd202481-a229-42db-829f-51087bb7c959 Stukken betreffende de pensioenregeling voor met name het hogere personeel afkomstig van de Nationale Handelsbank 1961-1962 1 omslag 2232 http://proxy.handle.net/10648/1cf41c19-d493-499c-b513-b1758fab4eec Rapport van het Actuarieel Bureau W.G.J. ten Pas betreffende de per 31 december 1962 benodigde premiereserve en de per 1 januari 1963 verschuldigde jaarpremie voor de pensioentoezeggingen aan leden, gewezen leden en nabestaanden van leden der directie en onderdirectie 1963 1 katern A.5.3.3.4. Ondersteuningsfondsen en hulpacties 498 http://proxy.handle.net/10648/1a1eda19-fc1d-4ff1-9671-a147d79b6578 Stukken betreffende de Stichting Fonds 1935, met als doel het verlenen van geldelijke steun aan het personeel in de breedste zin des woords 1935, 1941-1945 1 omslag 500 http://proxy.handle.net/10648/7393b67f-ad47-4639-a3c3-524d82c183e4 Stukken betreffende de verstrekking van legitimatiebewijzen aan personeelsleden 1944 1 omslag 497 http://proxy.handle.net/10648/3e7c17b3-ce37-4991-b591-4cd408af5049 Stukken betreffende het verzorgen van voedsel voor het personeel van de bank te Amsterdam in de laatste maanden vóór en de eerste maanden ná de bevrijding 1945 1 omslag A.5.3.4. Verenigingen en personeelsbladen A.5.3.4.1. Vereeniging Robaver 476-479 Correspondentie 1914-1917 4 pakken 476 http://proxy.handle.net/10648/711dafed-480d-442b-842d-65566d895635 1914-1915 aug 477 http://proxy.handle.net/10648/30ac848e-fa1f-4917-b1b5-69a8343faa4a 1915 sep-dec 478 http://proxy.handle.net/10648/41a8db32-603e-4be1-bd03-1adb277ae919 1916 479 http://proxy.handle.net/10648/c931071b-8c1d-4de2-984b-1a6b5482df22 1917 474 http://proxy.handle.net/10648/be151656-7ae2-4ec7-a885-7ccc7b66e954 Statuten en huishoudelijke reglementen 1917, [1924], 1962 1 omslag 475 http://proxy.handle.net/10648/f7f59da2-e8c4-4a7f-abe9-c0df9ba80f75 Intekenlijst voor het lidmaatschap en ledenlijsten [1917], 1942-1947 1 omslag 480 http://proxy.handle.net/10648/1449216a-0c22-42e5-b9a9-4d32b55d9835 Financiële jaarverslagen over 1928-1938 en begrotingen voor 1928-1939 1927-1939 1 pak 481 http://proxy.handle.net/10648/2eb5cf37-0a7d-4296-b92e-1128ab1bd433 Kasboek 1935-1942 1 deel 2550 http://proxy.handle.net/10648/da22acdd-cd98-442f-b1c5-2c79955eb897 Programma van een najaarsfeest 1938 1 stuk 2576 http://proxy.handle.net/10648/c25c52f9-d4d9-4cbd-ab14-629af7f3d511 Begroting voor en rekening van de viering van het veertigjarig bestaan 1955 1 omslag 2247 http://proxy.handle.net/10648/4e99ba56-ca2e-46bc-a9f6-c0020c3f5344 Circulaire aan nieuwe personeelsleden ter introductie van de personeelsvereniging z.j 1 stuk A.5.3.4.2. Lokale verenigingen en sportclubs 485 http://proxy.handle.net/10648/b8418f54-7e7a-4bfe-a894-d644006bd656 Huishoudelijk reglement van de voetbalclub AKVV Robaver te Amsterdam 1912 1 katern

De voetbalclub werd opgericht op 12 november 1912. Het reglement trad op 1 maart 1913 in werking.

486 http://proxy.handle.net/10648/5bd0caef-4a5c-4196-bbcb-357f6aff62dc Reglement van de Rotterdamsche Voetbalvereeniging Robaver 1912 1 katern 487 http://proxy.handle.net/10648/5fa2d3c7-25f2-4c0c-bd84-8f705becadc7 Circulaire aan het personeel betreffende de oprichting van een muziekvereniging 1915 1 stuk 2117 http://proxy.handle.net/10648/833258d9-6a46-4d26-9ded-cc2f1697f417 Programma en tekstboekje van de uitvoering van het zangspel Else door de Vereeniging van Ambtenaren der Rotterdamsche Bankvereeniging, rayon 's-Gravenhage 1922 1 stuk 484 http://proxy.handle.net/10648/5d214c2a-342d-4308-926f-047b781440c0 Ledenlijst van de Schaakvereniging Robaver te Amsterdam 1923-1927 1 deel 2554 http://proxy.handle.net/10648/84436917-d034-426f-900d-cef14ab076f6 Archief van de Schaakvereniging Robaver Rotterdam 1929-1965 1 pak 482-483 Kasboeken van de Afdeling Zwemmen, met register van contributies over 1935-1938 1935-1939 1 deel en 1 band 482 http://proxy.handle.net/10648/1b26c704-cd82-4af9-b2a8-ab94e633b9e4 1935-1937 aug 483 http://proxy.handle.net/10648/363a606f-38aa-43d3-b5c0-fbb2892ba68b 1937 sep-1939 (band) 1584 http://proxy.handle.net/10648/77b5df35-5c83-4617-879c-a7a5588bca5c Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging Robaver Den Haag. De editie van 1947 in concept 1947, 1962 1 omslag

Opgericht 8 januari 1947.

2256 http://proxy.handle.net/10648/e0880590-97c2-4abc-8e19-4d7f8a9834d8 Stukken betreffende het vijfentwintigjarig jubileum van de Vereniging Robaver Rotterdam 1960 1 band
A.5.3.4.3. Vakantieoorden 2227-2228 Stukken betreffende het vakantieoord te Nunspeet 1917-1922, 1926, 1963, z.j 2 omslagen 2228 http://proxy.handle.net/10648/3fcf8e9f-2f66-4205-9cc7-40a43cdd1edb Jaarverslagen over de boekjaren 1916-1921 1917-1922 2227 http://proxy.handle.net/10648/ee00616c-e5b9-43a0-a550-9e35e53e464f Overige stukken 1926, 1963, z.j. A.5.3.4.4. Personeelsbladen 488-490 Maandblad Robaver, personeelsorgaan van de Rotterdamsche Bank 1946-1950 2 banden en 1 pak 488 http://proxy.handle.net/10648/b65455e2-cebb-4173-b652-9f302fa07033 1946 aug-1947 jul 489 http://proxy.handle.net/10648/f2c90c57-30ec-42b6-aabf-f8e73b7a3a3b 1947 aug-1948 jul 490 http://proxy.handle.net/10648/2395f6df-a1af-4999-b741-953a84771084 1948 aug-1950 jul pak 491 http://proxy.handle.net/10648/b533cdce-172d-4bdf-b285-3f8e27e7c77a Personalia van de Rotterdamsche Bank 1950-1956 1 omslag

Na het stoppen van het Maandblad Robaver in 1950 werd de rubriek personalia hieruit afzonderlijk verspreid tot het blad De Tikker verscheen.

492-493 De Tikker, personeelsorgaan van de Rotterdamsche Bank 1956-1964 2 banden 492 http://proxy.handle.net/10648/8f41113a-1fb2-4d3c-8a30-74b81b8ed95d 1956 dec-1960 sep 493 http://proxy.handle.net/10648/f779b58b-2019-4953-be21-47c9341d26a4 1960 dec-1964 494 http://proxy.handle.net/10648/7d9f2bd7-eb71-4fc6-a916-e90066777caf Ingekomen stukken bij W.M. Schokking met op- en aanmerkingen op het eerste nummer van het personeelsblad De Tikker 1957 1 omslag
A.5.3.5. Overige stukken 1505 http://proxy.handle.net/10648/cffe3df6-7f06-4455-8d2a-237fc4636c25 Partituur van de Rotterdamsche Bankvereeniging Marsch, gecomponeerd door W. Hendriks, kapelmeester der jagers. In drievoud [1916-1918] 1 omslag 442-2242 Handtekeningenlijsten 1929, 1964 1 deel en 1 stuk 442 http://proxy.handle.net/10648/8a9f63d2-44ac-494d-ad53-1f72130a4f35 1929 2242 http://proxy.handle.net/10648/0a7124d4-318d-48ce-8f13-5402809637fd 1964 stuk 470 http://proxy.handle.net/10648/6f4c7c83-7cac-49b7-843e-100f976b4784 Menu voor het diner ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van J.S. Rabbie 1936 1 stuk 499 http://proxy.handle.net/10648/64e13f09-b083-46a8-af24-cf270e990337 Circulaire aan het personeel betreffende mogelijke aanwijzing voor arbeid in Duitsland, met afschrift van de betreffende verordening 1942 1 omslag 503 http://proxy.handle.net/10648/76b05e88-c37e-4534-a8ae-2577ee38f890 Circulaire van de directie aan de kantoordirecteuren betreffende het overlijden van onderdirecteur H. van Duyl, alsmede van hem afkomstige visitekaartjes 1943, z.j 1 omslag 501 http://proxy.handle.net/10648/5378045e-fa63-4a2c-8351-231aeb40226c Stukken betreffende uitwisselingsprogramma's van Nederlandse, Deense en Zweedse bankemployés 1946-1951 1 pak 495-496 Grootboek van de Afdeling Personeelszaken van de bank te Amsterdam 1950-1953 2 delen 495 http://proxy.handle.net/10648/6eec3dd3-03fc-4e34-9a8c-20a727e3fbe9 1950-1951 496 http://proxy.handle.net/10648/5e368fba-e0c9-4a00-964a-78cc8fa47fd5 1952-1953 472 http://proxy.handle.net/10648/efff7ac6-47fd-43e8-9844-ab28ed55ef36 Gelukwensen voor L. Proos Hoogendijk met zijn benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 1952 1 pak 78 http://proxy.handle.net/10648/d963cecb-7266-4c09-9aa9-b97e87f90477 Correspondentie van H.L. Woltersum betreffende diners van commissarissen ter gelegenheid van het afscheid van L. Proos Hoogendijk in 1953 en J.A. Grothe van Schellach in 1955, en ter ere van H.L. Woltersom zelf in 1955 1953, 1955 1 omslag 502 http://proxy.handle.net/10648/d9db3b41-aa11-4a32-94f9-383d0076f9fd Stukken betreffende de huisvesting in Amsterdam van P. Plantenga 1958 1 omslag 2101 http://proxy.handle.net/10648/ebecbb2d-c53c-4d45-9c00-badb5321a6c3 Stukken betreffende frauduleuze handelingen van de directeur van het bijkantoor Woerden 1959 1 omslag 2249 http://proxy.handle.net/10648/f8983381-5983-405b-ab41-3e655f494452 Stukken betreffende de ideeënbus-commissie 1959-1965 1 omslag 2676 http://proxy.handle.net/10648/d86121cb-e861-45d7-b231-948b1e8f60f5 Bericht aan de employé's van de Afdeling Boekhouding wegens het feit dat chef de bureau P.J.W. Friso diverse onrechtmatig pauzerende medewerkers van het herentoilet had moeten sturen. Kopie [1960] 1 stuk

Het origineel berust bij P.J.W. Friso.

473 http://proxy.handle.net/10648/9a8d722c-d9e9-42be-81b4-b5731855c804 Uittreksels uit redevoeringen van burgemeester G.E. van Walsum en C.F. Karsten naar aanleiding van de benoeming van laatstgenoemde tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw 1963 1 omslag Ontbreekt
A.5.4. Archief 603 http://proxy.handle.net/10648/2095689d-7e7b-4cb9-8e4a-880c026eb219 Stukken betreffende de invoering van wijzigingen in de administratie van kredieten en de archivering van de kredietdossiers 1933-1947 2098 http://proxy.handle.net/10648/e78f33a8-e3a8-464d-bb3c-5afe55e6031c Staten van in archiefkisten geborgen archiefbescheiden over de periode 1920-1942 [1943] 1 omslag

Betreft verloren gegaan of vernietigd archief.

604 http://proxy.handle.net/10648/152dee26-db36-4dcf-8dcf-4b859287821d Inventarislijsten van op de afdelingen aanwezig archiefmateriaal, met opgave van bewaartermijnen, alsmede lijsten van naar het archief overgebrachte bescheiden, met verwijzing naar inhoudsnummer (?) en archiefnummer (?); met inhoudsopgave. Alfabetisch op afdelingsnaam 1958 1 pak 605 http://proxy.handle.net/10648/b315f788-2f64-4fb9-9b12-272f54c50ef9 Stukken afkomstig van J. Dekker betreffende de Commissie Archiefbewaring, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, De Twentsche Bank, de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank 1960-1967 1 pak

Het overleg was in eerste instantie een initiatief van directeur P. Plantenga van de Rotterdamsche Bank.

A.6. Bedrijfsvoering A.6.1. Relatie met De Nederlandsche Bank 1378 http://proxy.handle.net/10648/523a3e30-781d-45fb-9528-1f067462c3dc Stukken betreffende een clearingovereenkomst tussen De Nederlandsche Bank enerzijds en diverse banken, waaronder de Rotterdamsche Bankvereeniging, anderzijds 1934 1 omslag 1272 http://proxy.handle.net/10648/ae0eb7b1-25a6-44dc-bf0d-fd252d088e88 Voorwaarden waaronder De Nederlandsche Bank N.V. te Amsterdam waarden in bewaring neemt. Gedrukt 1934 1 stuk 1508 http://proxy.handle.net/10648/9c06fd6c-7725-4fc7-9b9e-662be50d0529 Beschrijving van haren werkkring. Publicatie van De Nederlandsche Bank 1936 1 katern 226 http://proxy.handle.net/10648/2bd8e7d5-50c0-43e0-a841-da857a6edec3 Correspondentie van het Secretariaat van de bank te Amsterdam met De Nederlandsche Bank 1936-1946 1 pak 2597 http://proxy.handle.net/10648/5c4f2188-cb79-4ed5-babd-f99366c6ea32 Stukken betreffende de aanmelding bij De Nederlandsche Bank van vorderingen welke van binnenlandse banken, bankiers en andere soortgelijke instellingen en personen voor eigen rekening van derden-ingezetenen en niet-ingezetenen uitstaan in Spanje, alsmede van al dan niet opeisbare vorderingen en andere waarden toebehorende aan niet-ingezetenen, die gevestigd zijn of hun woonplaats hebben in Spanje, ingevolge de Deviezenbekendmakingen 15/46 en 16/46 1946 1 omslag 2595 http://proxy.handle.net/10648/cf6c536a-6c51-45a0-afbb-d9d90084e723 Stukken betreffende de aanmelding bij De Nederlandsche Bank van vorderingen welke van binnenlandse banken, bankiers en andere soortgelijke instellingen en personen voor eigen rekening van derden-ingezetenen en niet-ingezetenen uitstaan in Noorwegen, ingevolge de Deviezenbekendmaking 19/46 1946-1947 1 pak 2204 http://proxy.handle.net/10648/72f9b069-7f9f-4404-b03f-a6670b9eaefc Stukken betreffende de aanmelding bij De Nederlandsche Bank van vorderingen welke voor eigen rekening en voor rekening van derden-ingezetenen en niet-ingezetenen in België, Luxemburg, Denemarken, Noorwegen, Zweden of Zwitserland per september 1946 uitstonden 1946-1949 1 omslag 1394-1402 Circulaires van diverse afdelingen van De Nederlandsche Bank aan de deviezenbanken 1947-1949, 1952-1960 4 pakken 1394 http://proxy.handle.net/10648/65483184-e650-497b-9ce4-742c100fc6f4 1947 feb-1948 mei 25 1395 http://proxy.handle.net/10648/4a382e14-e796-4e29-8012-cdd78b1c7fea 1948 mei 28-1949 jun 2 1401 http://proxy.handle.net/10648/294d4fc5-1be8-4b5a-987f-4da89f85b17f 1952-1954 1402 http://proxy.handle.net/10648/b4abe08f-db81-4526-9bd1-3b6d3907bba2 1955-1960 2209 http://proxy.handle.net/10648/2b97b019-980c-405b-bce5-32628f77d70e Stukken betreffende de aanmelding bij De Nederlandsche Bank van al dan niet opeisbare vorderingen toebehorende aan niet-ingezetenen gevestigd of wonende in Hongarije, Joegoslavië, Polen of Tsjecho-Slowakije, uitstaande per 31 maart 1948 1948 1 omslag 2206 http://proxy.handle.net/10648/a65fa0f1-47b1-4380-9a7f-d3377202c132 Stukken betreffende het verzoek van De Nederlandsche Bank om opgave van de saldi op compte étranger néerlandais alsmede op eventuele andere rekeningen bij de correspondenten in Frankrijk, naar aanleiding van de devaluatie van de Franse franc 1948-1949 1 omslag 986 http://proxy.handle.net/10648/0aa958d6-a80a-41e1-bf11-df8b6aa329af Maandelijkse lijsten van verleende miljoenenkredieten, opgemaakt voor het Bureau Controle Credietinstellingen van De Nederlandsche Bank. Kladversies, met enige tussengevoegde correspondentie 1948-1955 1 pak 1430 http://proxy.handle.net/10648/9dd35bb5-7f43-4c38-8b4e-1653c70f2be3 Correspondentie met De Nederlandsche Bank betreffende winstafromingsbepalingen bij handel in vreemde valuta's 1952-1954 1 omslag 1400 http://proxy.handle.net/10648/4f418faf-c380-4d01-a089-ffab7bf15482 Circulaires van De Nederlandsche Bank betreffende het verlenen van algemene vergunningen volgens het Deviezenbesluit van 1945 1952-1954 1 omslag 2210 http://proxy.handle.net/10648/bf6528bb-e1ce-4b35-94b1-144a83589c86 Correspondentie met De Nederlandsche Bank betreffende kasverschillen 1953-1962 1 omslag 1385 http://proxy.handle.net/10648/7a32abbb-1f46-4a69-bc7c-2caecac9bcb8 Stukken betreffende het gentleman's agreement ten aanzien van het aanhouden van kasreserves bij De Nederlandsche Bank 1954-1956 1 omslag 1747 http://proxy.handle.net/10648/8d19b2d2-55cd-4eeb-b8ba-bd770cce806b Balansgegevens verstrekt aan De Nederlandsche Bank over de boekjaren 1953-1964 1954-1965 1 pak 911 http://proxy.handle.net/10648/2e3eb0a6-1fdd-4a08-8ec4-7bf6372d1165 Stukken betreffende het overleg met de De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Bankiersvereniging over de financiering van afbetalingskrediet door handelsbanken 1955-1956 1 pak 987-988 Formulieren voor opgave aan De Nederlandsche Bank van de saldo's van de grote kredieten, met uitzondering van daggeldleningen, (model IV), vanaf november 1961 met opgaven van wijziging c.q. intrekking (model III). Kladversies 1955-1963 2 pakken 987 http://proxy.handle.net/10648/abb97b95-869d-478f-ab13-fc6790c9a3f7 1955 sep-1961 988 http://proxy.handle.net/10648/0d8796ea-de50-43f5-a0d2-e140be10f5b1 1961-1963 2603 http://proxy.handle.net/10648/2b163d47-8b6f-4985-a943-f23f58431dfc Opgaven aan de accountantsdienst van De Nederlandsche Bank voor de halfjaarlijkse enquête naar de bemoeienis van kredietinstellingen met afbetalingsfinanciering over de jaren 1953-1964 1955-1965 1 pak 1427-1429 Afschriften van opgaven aan De Nederlandsche Bank, kantoor Deviezenvergunningen Afdeling Controle In- en Uitvoer Binnenlandse Effecten, van via kantoren van de Rotterdamsche Bank ingevoerde binnenlandse effecten van Belgische relaties, via de vergunningen K197113 en K197064; met bijlagen 1961-1965 3 pakken 1427 http://proxy.handle.net/10648/e652f46d-e5df-4463-ab8a-6b575250d795 1961 jun-dec [K197113 en K197064] 1428 http://proxy.handle.net/10648/d20b5797-9663-47b6-a8cf-94663e7f1896 1961-1963 jan [K197113] 1429 http://proxy.handle.net/10648/b99396ac-956d-40ee-af76-9c3fb3602b3c 1963 jan-1965 [K197113] 2089 http://proxy.handle.net/10648/ce1e828f-251a-41e5-b99d-545326a98917 Stukken betreffende onderpand-depots bij De Nederlandsche Bank 1965 1 omslag A.6.2. Lidmaatschappen van belangenorganisaties A.6.2.1. Amsterdamsche Bankiersvereeniging 606 http://proxy.handle.net/10648/8c4c3331-020f-48f2-a559-37c3dc75495a Besluiten van de leden; met afschrift van een notitie van Hope & Co aan de secretaris over het onderwerp clearing. Genummerd 1-53 1914-1920 1 pak 607-614 Notulen van de vergaderingen van diverse organen van de vereniging 1922-1930 8 pakken 607 http://proxy.handle.net/10648/05cb859e-44ae-4c01-965e-a52c68b68765 1922-1923 608 http://proxy.handle.net/10648/eee6dc04-c66a-428d-8393-9758abcc04bc 1924 609 http://proxy.handle.net/10648/8acceda7-e35a-4d16-898d-8b903da8e48c 1925 610 http://proxy.handle.net/10648/e469b0bd-badc-42f9-8665-a2950ad319fc 1926 611 http://proxy.handle.net/10648/6ec25585-64e9-48a3-b548-4bdd53ca40d5 1927 612 http://proxy.handle.net/10648/f80a07ac-fd8f-4319-84b9-7a7c61ba482d 1928 613 http://proxy.handle.net/10648/6a0a1f36-d2a9-4ac2-b32a-2cb9a967b73b 1929 614 http://proxy.handle.net/10648/2bc8e709-cca1-475f-acdc-e00dd905b350 1930 622-623 Notulen van de vergaderingen van de Commissie voor Incassozaken 1925-1930 2 pakken 622 http://proxy.handle.net/10648/23583d49-bbba-4b20-a49e-f77e55fe9f00 1925-1926 623 http://proxy.handle.net/10648/b9b0ba2a-cbc7-4671-9e0b-ef44a69972ed 1927-1930 625 http://proxy.handle.net/10648/5a33149c-b1df-4810-a2a4-a996345df22e Correspondentie betreffende de Stillhalteovereenkomst met Duitsland 1931-1935 1 pak 615-620 Correspondentie en ingekomen circulaires 1941-1950 6 pakken 615 http://proxy.handle.net/10648/3cea7693-6287-49a1-974b-40eafe7f1766 1941 sep-1945 aug 616 http://proxy.handle.net/10648/3dc6d34e-bf5c-469e-92c8-187a9133a7c2 1945 sep-1946 mei 617 http://proxy.handle.net/10648/78f73124-5682-46de-ba2c-84dbdef62771 1946 jun- 1947 dec 618 http://proxy.handle.net/10648/5ed6b7af-ee56-4380-ab71-f774932249ec 1948 jan-1948 sep 619 http://proxy.handle.net/10648/b1631e3b-6820-4d1f-a0ff-24c2033eefac 1948 okt-1949 aug 620 http://proxy.handle.net/10648/b89f7866-83fe-46b6-aead-f787af46418e 1949 sep-1950 jul 624 http://proxy.handle.net/10648/03f59a0b-3d98-404a-a55a-43132208019b Correspondentie met de Commissie voor Incassozaken [van de Amsterdamsche Bankiersvereniging] 1956-1958 1 omslag 621 http://proxy.handle.net/10648/2b8a94d5-c31d-4174-8eef-462e914807ed Circulaires aan de leden 1958-1962 1 omslag A.6.2.2. Hoofdgroep Banken en Bedrijfsgroep Handelsbanken 637 http://proxy.handle.net/10648/c7941290-7abf-4624-9a6e-c8e916b9daac Stukken betreffende aanmelding van de Rotterdamsche Bankvereeniging en dochterinstellingen bij de diverse bedrijfs- en vakgroepen 1940-1943 1 omslag

Het dossier bevat diverse statuten van oudere datum.

636 http://proxy.handle.net/10648/df9e1973-7952-4d63-867b-7f66f9a89440 Notulen van de vergaderingen van de Raad van Bijstand 1942-1948 1 pak 626-628 Correspondentie met de Hoofdgroep Banken 1942-1947, 1950 3 omslagen 626 http://proxy.handle.net/10648/aff117c0-be78-4bed-aaf9-59276bd5e26a 1942 jul-1945 627 http://proxy.handle.net/10648/e77724f3-728a-4381-9a14-392d8d128fec 1946-1947 628 http://proxy.handle.net/10648/18bb4050-e0b8-441f-9cdb-9a2019579e41 1950 feb-mrt 630-635 Correspondentie met de Bedrijfsgroep Handelsbanken 1942-1950 6 pakken 630 http://proxy.handle.net/10648/6e7d9446-3502-475c-9b75-aa6901393a23 1942-1945 aug 631 http://proxy.handle.net/10648/57655164-8524-43fc-a7f0-9706962751a6 1945 sep-1946 apr 632 http://proxy.handle.net/10648/cd462554-0161-4915-b67f-6b2dbc59b747 1946 mei-1947 jan 633 http://proxy.handle.net/10648/c8847f3b-cbf7-466f-ba1d-ec3aebcf4936 1947 feb-1948 jan 634 http://proxy.handle.net/10648/568caf79-197c-4bc1-afa8-f46c85487aac 1948 feb-1948 sep Ontbreekt 635 http://proxy.handle.net/10648/632b9b3b-96c8-4ed9-8514-4036141749a2 1948 okt-1950 jun 641 http://proxy.handle.net/10648/69d9bb22-22e0-4393-a442-90c0fcd6e663 Reglement voor den wisselhandel houdende de bepalingen in acht te nemen door de leden van de Bedrijfsgroep Handelsbanken. Publicatie van de Bedrijfsgroep Handelsbanken. Gedrukt 1942 1 katern 640 http://proxy.handle.net/10648/71817ee4-c6ff-4153-9f22-e60060b79647 Reglementen betreffende de minimumcondities in acht te nemen bij de uitoefening van het bedrijf door de leden van de Bedrijfsgroep Handelsbanken. Gedrukt 1942, 1948 1 omslag 629 http://proxy.handle.net/10648/c3b784e5-54da-4fe0-bd6a-f7988152a933 Interne circulaires van de Hoofdgroep Banken 1943-1946, 1948-1949 1 omslag 638 http://proxy.handle.net/10648/eca741a5-6e1b-499c-b57f-a63a0e66dc1c Conceptrapport, ter aanvulling van een eerder verslag, van een commissie van deskundigen betreffende de bevordering en verbetering van het girale geldverkeer in Nederland 1944 1 katern 639 http://proxy.handle.net/10648/63a18af0-a34f-44c9-aaf2-4fa56629069a Rapport van een commissie ingesteld door de Raad van Bijstand van de Bedrijfsgroep Handelsbanken betreffende het vraagstuk der verhoging van de minimumtarieven. Afschrift 1946 1 stuk
A.6.2.3. Nederlandse Bankiersvereniging 644-648 Correspondentie en circulaires 1948-1950 5 omslagen 644 http://proxy.handle.net/10648/4a93f645-c5e6-4e4a-9dab-57d40db5c38d 1948 dec-1949 sep 645 http://proxy.handle.net/10648/7f00c0bc-8f18-450e-ae31-b9170198c08b 1949 okt-1949 nov 646 http://proxy.handle.net/10648/289fb8cc-f203-4ffe-b420-4985abfbe325 1949 dec-1950 jan 647 http://proxy.handle.net/10648/0149c92b-2f58-4d2e-a93c-c040cb6a4296 1950 feb-1950 apr 648 http://proxy.handle.net/10648/5d3d5452-19f9-4dd4-a69b-d916fe8f0ea2 1950 mei-1950 jul 658 http://proxy.handle.net/10648/e9023ff9-1b4a-46bb-884b-3c203f752ca2 Correspondentie van R.F. van Lier, onderdirecteur van de Rotterdamsche Bank, met de Commissie voor de interpretatie van de minimumcondities 1949-1950 1 omslag 2563 http://proxy.handle.net/10648/7d0171a8-caad-48ae-bade-6f241bdc95d9 Opgave aan de Nederlandse Bankiersvereniging van het aantal kantoren en de personeelssterkte per 1 januari 1950 1950 1 stuk 642 http://proxy.handle.net/10648/04d06427-8971-426a-ae95-9b540a30f744 Reglementen en ledenlijsten 1951-1955 1 band 894 http://proxy.handle.net/10648/ef86970a-82a1-4e36-9b60-c246a1f88bc9 Handleiding en formulieren, ingekomen van de Nederlandse Bankiersvereniging, betreffende het opmaken van de resultatenrekening volgens het bepaalde in artikel 15 van de Wet Toezicht Kredietwezen 1952-1953 1 omslag 911 http://proxy.handle.net/10648/24363681-9573-4f88-af00-0e57fbd1bb71 Stukken betreffende het overleg met de De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Bankiersvereniging over de financiering van afbetalingskrediet door handelsbanken 1955-1956 655 http://proxy.handle.net/10648/93991e76-3b63-42b3-a0ee-c6b707b3e635 Ingekomen stukken bij P. Plantenga als bestuurslid van de Nederlandse Bankiersvereniging betreffende de Wet Toezicht Kredietwezen 1955-1956 1 pak 656 http://proxy.handle.net/10648/3564a8e1-644c-4424-bda1-7b7cb5448759 Ingekomen stukken bij P. Plantenga als bestuurslid van de Nederlandse Bankiersvereniging betreffende de Wet Stichting Industrieel Garantiefonds 1955-1957 1 omslag 657 http://proxy.handle.net/10648/5d1f2e24-e09e-4d0b-9764-bd0d37f662be Stukken afkomstig van O. van den Berg betreffende het overleg tussen de Nederlandse Bankiersvereniging en de Vereniging van Scheepshypotheekbanken over het plan tot oprichting van een scheepvaartbank 1956 1 omslag 643 http://proxy.handle.net/10648/fd3aa2c1-8af2-48e1-8ae9-10fab833b54f Notulen van de vergaderingen van het bestuur, met index over 1958 1957-1959 1 pak 650-654 Circulaires aan de leden. Niet compleet 1958-1962 5 pakken 650 http://proxy.handle.net/10648/67203369-0732-40bf-9ea3-f2a97a6f0d3d 1958 jun-1959 jun 651 http://proxy.handle.net/10648/124a9898-fc5c-4176-adc6-31368597e65b 1959 jul-dec 652 http://proxy.handle.net/10648/6f27baa2-f121-4229-90ec-0727e4a364f4 1960 jan-aug 653 http://proxy.handle.net/10648/04692ffe-8fda-4ea4-9f3a-9b156219e905 1960 sep-1961 apr 654 http://proxy.handle.net/10648/fd074a06-7865-4067-a38a-aa5c28532d36 1962 mrt-sep 649 http://proxy.handle.net/10648/c92c3e9c-f4af-47a7-b855-e0d911872d60 Correspondentie met het bestuur van de vereniging 1959 1 omslag A.6.2.4. Vereeniging van Deviezenbanken 659 http://proxy.handle.net/10648/f45944d6-f0ba-4d9b-bbd7-d92e0e4c3d88 Notulen van de algemene ledenvergaderingen en de vergaderingen van het bestuur 1947-1949 1 omslag 661 http://proxy.handle.net/10648/d92b9af7-80df-4b21-b329-4bfc48577a5a Correspondentie 1947-1949 1 pak 660 http://proxy.handle.net/10648/894b7b04-8285-4540-8030-6e3d7748baa2 Circulaires aan de leden 1955-1960 1 pak A.6.2.5. Vereeniging voor den Effectenhandel 664 http://proxy.handle.net/10648/6b9cd114-d6bd-423d-b653-31af3c7a5859 Stukken betreffende de reglementering bij de plaatselijke verenigingen voor de effectenhandel 1920-1943 1 pak 662 http://proxy.handle.net/10648/d3ec9e60-ee3a-454d-8b94-15f11c68b8b7 Circulaires, met bijlagen, gericht aan de leden van het dagelijks bestuur 1950-1951 1 pak 663 http://proxy.handle.net/10648/47fe38d2-6456-4d3e-a138-444ad0bb2442 Ingekomen stukken gericht aan de leden van de Raad van Bijstand van de vereniging 1950-1951 1 pak A.6.2.6. Overige organisaties 665 http://proxy.handle.net/10648/7089b7a0-ac94-4514-8ffd-eaecd0e0780f Ingekomen stukken van diverse organisaties betreffende de normalisatie (standaardisatie) van formulieren en waardepapieren 1928-1930, 1949-1950 1 pak 666 http://proxy.handle.net/10648/500f2612-f542-48a6-ae1f-64895b161e2e Circulaire van de Rotterdamsche Bankiersvereeniging aan haar leden betreffende het zegelrecht ten aanzien van in briefvorm opgemaakte stukken. Afschrift 1936 1 stuk 2544 http://proxy.handle.net/10648/9155b189-258f-4374-8998-eb186d8348ac Reglement van de Vereniging van Bemiddelaars bij Kasgeld- en andere Onderhandse Leningen 1951 1 stuk 670 http://proxy.handle.net/10648/9b42b4a6-360e-4f2f-813f-52a23973c14d Stukken betreffende de afvaardiging van D. Hoogendijk namens de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam naar de vergaderingen van de Nederlandse Organisatie voor het Effectenbedrijf 1956-1960 1 omslag
A.6.3. Opbouw, onderhoud en uitbreiding van relaties A.6.3.1. Relaties met andere banken 4 http://proxy.handle.net/10648/0b80f0d4-a67e-4f7f-a5aa-678eb6f17da1 Stukken betreffende een overeenkomst met Brown Brothers & Company te New York, waarbij dit bedrijf de bank zal informeren over syndicaten, eventueel voor de bank hierop zal inschrijven en als trustkantoor voor de effecten zal optreden 1909 1 omslag 1405 http://proxy.handle.net/10648/889b1cd3-6093-4587-b60c-16a24ed34d88 Stukken betreffende het verstrekken van gegevens door de bank te Amsterdam aan de bank te Rotterdam over de financiële verhouding tot buitenlandse banken 1920-1921 1 omslag 922-927 Rekening-courantboeken, bijgehouden door de bank te Rotterdam voor de bestedingscontrole op door de Herstelbank te 's-Gravenhage verleende kredieten circa 1945-1955 6 delen 922 http://proxy.handle.net/10648/87731d42-7d22-4444-ac1b-b666666091b8 I 923 http://proxy.handle.net/10648/42b22324-a137-4262-8611-ec2bb951b0b9 II 924 http://proxy.handle.net/10648/67300300-16c2-4528-bf91-7a636f952785 III 925 http://proxy.handle.net/10648/2e1d521f-3f5d-4c38-9bf8-25ab6bf0b6ff IV 926 http://proxy.handle.net/10648/155226ca-0004-435b-ad68-3906146cc379 V 927 http://proxy.handle.net/10648/62d6c671-2607-4517-939a-10b082b00a69 VI 2258 http://proxy.handle.net/10648/0ea29e06-80b3-4fc7-a4dd-efe9c667ee5c Correspondentie met de Ceská Banka Union en de Nationale Bank van Bulgarije betreffende tegoeden van de bank in die landen 1946-1951 1 omslag 2601 http://proxy.handle.net/10648/26445590-92a1-4a1f-b3f4-7075698ec996 Stukken betreffende bij nostro-banken op naam van de Rotterdamsche Bank aangehouden effectendepots 1949-1950 1 pak 692 http://proxy.handle.net/10648/370f9723-f697-4a3f-8d2b-c4b12b1c1ee4 Memorie betreffende de discussie over de als concurrentievervalsing beschouwde voorkeursbehandeling van de Nederlandsche Middenstandsbank NV te Amsterdam; met bijlagen 1955-1956 1 omslag 693 http://proxy.handle.net/10648/8a639e33-aed3-4295-9a57-cb63178ab376 Stukken betreffende problemen met de CV Kraaijenhagen & Co te Amsterdam over de wederzijdse benadering van elkaars (oud)cliënten 1955-1956, 1961 1 omslag 684 http://proxy.handle.net/10648/b1582ab3-8696-488a-99ae-f79e3f08078c Correspondentie van de directie van de bank te Amsterdam met buitenlandse banken over wederzijdse bezoeken 1956-1959 1 omslag 687 http://proxy.handle.net/10648/1b4b81df-9a41-4728-b2b9-015102a9a2b9 Rapporten van S. Roet en A.C. Winninghoff betreffende vergelijkingen van de cijfers van de vijf grote Nederlandse banken, zijnde de Rotterdamsche Bank, de Amsterdamsche Bank, de Twentsche Bank, de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de Hollandsche Bank-Unie, over de boekjaren 1956-1957 en 1959-1963; met bijlagen 1957-1963 1 pak A.6.3.2. Dienstreizen 681 http://proxy.handle.net/10648/325c3d3b-c772-4320-9ba5-2746a935720a Rapporten uitgebracht door H.L. Woltersom naar aanleiding van reizen naar het buitenland; met inhoudsopgave 1935-1959 1 pak 673-680 Rapporten uitgebracht door diverse functionarissen naar aanleiding van dienstreizen naar het buitenland; met inhoudsopgaven. Genummerd. Incompleet 1941-1963 8 pakken 673 http://proxy.handle.net/10648/dccbd04e-9079-4fe3-b70a-ba6574be5591 1941-1949 sep [1-50] 674 http://proxy.handle.net/10648/a6404e81-298e-4009-9bbf-bc86e1a582eb 1949 okt-1952 okt [51-100] 675 http://proxy.handle.net/10648/0c173c76-44f3-4204-bad5-c599b699b519 1952 nov-1954 jul [101-148] 676 http://proxy.handle.net/10648/0ac4c0cf-15ca-405e-8576-4032a1009157 1954 sep-1955 nov [156-199] (voor de ontbrekende nummers in dit inv.nr zie inv.nr 681 in deze rubriek) 677 http://proxy.handle.net/10648/1031b2b7-5a00-4b0c-abb9-9b009d6278fa 1955 nov-1957 mei [200-255] 678 http://proxy.handle.net/10648/34fd4bff-89e7-4ed1-936c-aa2f35d30abe 1957 jun-1959 feb [256-299] 679 http://proxy.handle.net/10648/6d688db5-1011-4eb3-9676-42e59e7d59a7 1959 mrt-1961 mrt [300-349] 680 http://proxy.handle.net/10648/a4337e08-1595-4e17-9843-c7c8cf957f72 1961 mrt-1963 jun [350-434] 682 http://proxy.handle.net/10648/633d2c77-b963-4da6-ac83-f181599247bc Stukken betreffende reizen naar Duitsland van R.B.G. Lohman en C.F. Karsten, en naar Spanje van J.A. Grothe van Schellach 1949 1 omslag 683 http://proxy.handle.net/10648/8c7d1f5a-6f1f-4211-86ec-273219223686 Rapporten van L. Martijn, J. Haarsma en W.F. del Campo Hartman van bezoeken aan bijkantoren, relaties daarvan en aan spaarbanken 1954-1962 1 pak A.6.3.3. Lidmaatschappen 1564-1565 Stukken betreffende het commissariaat van L. Proos Hoogendijk bij alsmede zijn lidmaatschap van het College van Curatoren van het Nederlands Instituut van Accountants te Amsterdam 1936-1952 2 pakken 1564 http://proxy.handle.net/10648/df96243a-fbdb-4a73-8099-5ca52f77a5db 1936-1948 1565 http://proxy.handle.net/10648/f0d09b0c-49aa-4bb1-9296-25c3c7cb4834 1948-1952 1566 http://proxy.handle.net/10648/e60839c7-b36d-4cad-8dd8-e1a278f35f82 Stukken betreffende het lidmaatschap van L. Proos Hoogendijk van het bestuur van de Vereeniging voor Bedrijfseconomie te Groningen 1938-1952 1 omslag 1553 http://proxy.handle.net/10648/d8984155-1dd2-4b1d-8409-e36891644628 Stukken betreffende het lidmaatschap van D. Hoogendijk van de Commissie van Toezicht op de Beurzen te Rotterdam 1939-1948 1 pak 537 http://proxy.handle.net/10648/e87afe4c-7d1e-479b-90d6-edb229393a14 Stukken betreffende het lidmaatschap van L. Proos Hoogendijk van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Onderzoek en Voorlichting op het gebied van Bedrijfs- en Bestuursefficiency (IOV) te Amsterdam 1948-1951 1 pak 688 http://proxy.handle.net/10648/aca7f69c-8dc7-41eb-ac01-8c4e6743e9df Stukken betreffende het lidmaatschap van L. Proos Hoogendijk van het dagelijks bestuur van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor Duitsland te 's-Gravenhage 1950-1951 1 pak 667-669 Stukken betreffende het (plaatsvervangend) lidmaatschap van P. Plantenga van het bestuur van de Centrale Beleggingsraad. Deels genummerd 1954-1962 3 pakken 667 http://proxy.handle.net/10648/16c8aebf-6204-458a-b557-7f46bc0745c1 Notulen, met agenda's en bijlagen 1954, 1956-1958 668 http://proxy.handle.net/10648/33216363-192d-42d1-b45e-7b730fc2c1f9 Notulen, met agenda's en bijlagen 1959-1961 669 http://proxy.handle.net/10648/59826941-cebf-4c7f-adbf-8c1e070a89b9 Diversen 1955-1962 691 http://proxy.handle.net/10648/7e4a6c85-58c8-4c28-8722-2fe3dafb4afe Stukken betreffende het lidmaatschap van L. Proos Hoogendijk van het bestuur van de American Businessmen's Club of the Netherlands te Amsterdam 1955-1958 1 omslag 689 http://proxy.handle.net/10648/d9d17852-85d3-4a3f-a654-f3196aad4392 Stukken betreffende het lidmaatschap van P. Plantenga van het Algemeen Bestuur van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage 1958-1961 1 pak 690 http://proxy.handle.net/10648/e2a25a31-1d76-4bd5-aab2-3af1062455f0 Stukken betreffende het lidmaatschap van O. van den Berg van de Commissie voor het handelsregister, bank- en verzekeringswezen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam 1959 1 pak 671 http://proxy.handle.net/10648/1081194b-2a61-4f71-9dbe-11ec6e1bd323 Stukken betreffende het lidmaatschap van L. Proos Hoogendijk van het dagelijks bestuur van de Nederlandse Organisatie voor het Effectenbedrijf 1959-1961 1 pak 2128 http://proxy.handle.net/10648/b3431016-8aef-421e-a2a3-201754cca0e0 Stukken betreffende het lidmaatschap van K.H. Beijen van het bestuur van de Nederlands-Franse Kamer van Koophandel te Parijs 1960-1961 1 pak 2129 http://proxy.handle.net/10648/43394d98-2956-4bd0-977a-ffc883602712 Stukken betreffende het lidmaatschap van C.F. Karsten van de Commissie van Advies uit het Bedrijfsleven bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1960-1965 1 pak A.6.3.4. Deelname aan tentoonstellingen en handelsmissies 703 http://proxy.handle.net/10648/1a92fc80-f453-4ddf-bf18-025958d38645 Rapport betreffende de deelname aan de 46e jaarbeurs te Utrecht [1946] 1 katern 2199 http://proxy.handle.net/10648/6f36b94f-95ad-45cd-af3b-693e24c54bee Correspondentie van de Afdeling Algemene Zaken van de bank te Rotterdam betreffende deelname van het kantoor Den Briel aan tentoonstellingen te Vlaardingen en Eindhoven 1947-1948 1 omslag 704 http://proxy.handle.net/10648/85002583-9786-4a89-92d1-98ac60fef3dd Stukken betreffende het Comité Bankwezen voor de Nationale Energie Manifestatie 1955 (E55) 1954-1956 1 pak 705 http://proxy.handle.net/10648/0e6bcb07-93f6-4749-b215-495efd622c5f Stukken betreffende de financiële steun aan het plan voor de opzet en exploitatie van de tentoonstelling Waar moet Nederland van bestaan, georganiseerd door de Stichting Onderwijstentoonstellingen te 's-Gravenhage 1957-1960 1 pak 2838 http://proxy.handle.net/10648/46d1d024-cf41-4780-bf6d-eede05f90cb5 Koersen vreemde valuta per 27 augustus 1958, samengesteld door de Rotterdamsche Bank ten behoeve van de standhouders op de najaarsbeurs te Utrecht in september 1958 1958 2237 http://proxy.handle.net/10648/a9bc3bc9-89c8-457f-88e4-0b05ee26f14b Waarvan moet Nederland bestaan. Leerboekje bij de gelijknamige tentoonstelling, uitgegeven door de Stichting Onderwijstentoonstellingen te 's-Gravenhage in samenwerking met de Rotterdamsche Bank [1960] 685 http://proxy.handle.net/10648/e5ac5da0-c669-441f-9aed-149641bb840c Stukken betreffende een Nederlandse handelsmissie naar de Sovjet-Unie 1960 1 omslag

De Rotterdamsche Bank werd vertegenwoordigd door P.F. Kühler.

A.6.3.5. Teksten van lezingen, artikelen en interviews 709 http://proxy.handle.net/10648/c1cf4a4c-385c-422a-8d3f-1a3a10055cb9 De Telegraaf, Russisch bijvoegsel nr. 1 van 26 juni 1917, met hierin onder meer de artikelen 'Historische banden' van W. Westerman, 'De handel tusschen Nederland en Rusland', door J. Rothstein, chef van de Russische Afdeling van de Rotterdamsche Bankvereeniging, en 'Nederland en Rusland, het voordeel van directe betrekkingen', van C.J.K. van Aalst, president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij 1917 1 katern 710 http://proxy.handle.net/10648/4f095b61-3b70-497d-b912-231b6f8b14a5 ' Industrie en banken' , artikel van directeur J.P. van Tienhoven in De Telegraaf, jaarbeursnummer van 20 februari 1917 1917 1 katern 707 http://proxy.handle.net/10648/216fae2e-d3fb-4d9e-a3d9-f16cd41fb5f3 Concepten en minuten van artikelen over de organisatie van het bankwezen, bedoeld voor opname in diverse financiële periodieken. In het Duits en Nederlands 1924, 1933, z.j 1 pak 2132 http://proxy.handle.net/10648/f1b6d5b9-aa15-4d7c-9024-e1b31dbe9c07 Teksten van lezingen van K.H. Beyen 1961-1964 1 omslag A.6.3.6. Eigen publicaties 1746 http://proxy.handle.net/10648/7340d2ef-7170-4d1e-84b3-1f93a3e131e3 Rotterdamsche Bankvereeniging. Publicatie met een opsomming van door de bank verleende diensten en lijsten met bij haar betaalbare gestelde coupons, dividenden en lossingen en de door de diverse maatschappijen betaalde dividenden [1913] 1 deel 2664 http://proxy.handle.net/10648/5c0e0fe4-3105-4e17-bb57-7673dc12ca45 Koersschommelingen. Publicatiereeks van de Rotterdamsche Bankvereeniging, exemplaren van 12 en 13 november 1929 1929 1 omslag 711 http://proxy.handle.net/10648/280d4e22-7ad7-47d0-8536-4902a60f1c23 Brochure van de Midland Bank te Groot-Brittannië, met vertaling in het Nederlands van de inleiding, vermoedelijk voor eigen gebruik 1930 1 omslag 2271 http://proxy.handle.net/10648/8b3d0ace-e559-4bb0-a5a8-43e37777eca4 Brochures van de bank te Amsterdam over de Amsterdamse effectenbeurs. In het Engels, 1931, en Frans, 1934 1931, 1934 1 omslag 706 http://proxy.handle.net/10648/a20f92ac-b8cd-4fbf-91d3-bb30cd2a6c22 Monatsbericht, 13e jrg, 1932 nr 10 en 15e jrg, 1934 nrs 1 en 3-7, alsmede Vierteljahresbericht, (1940) nrs 1-2. Publicaties van de Rotterdamsche Bankvereeniging 1932, 1934, 1940 1 pak 1383 http://proxy.handle.net/10648/a3800943-256b-4024-8fe8-3b3be60f491c Tarif d'Encaissement pour Banquiers, conditions générales et prescriptions. Publicatie van de Rotterdamsche Bankvereeniging [1939] 1 stuk 1443 http://proxy.handle.net/10648/a49e8d77-5f10-4c33-8891-825485b985db Documentaire bankcredieten in tijd van oorlog. Publicatie van de Rotterdamsche Bankvereeniging 1940 1 stuk 1386 http://proxy.handle.net/10648/261b8ab4-c9d2-461d-9c28-21f4ce1442c3 Vragen en antwoorden inzake de deviezenverordening 1940 en de verordening betreffende vijandelijk vermogen (eerste uitgave). Publicatie van de Rotterdamsche Bankvereeniging 1940 1 stuk 1389 http://proxy.handle.net/10648/0968ba68-4615-42ce-8c49-735a9a8cb700 Honderd en één vragen en antwoorden inzake deviezenvoorschriften en monetaire accoorden. Publicatie van de Rotterdamsche Bankvereeniging 1945 1 katern 1355 http://proxy.handle.net/10648/1e73a08e-9d65-4496-ae1f-60a5c5968041 Geldzuivering, Beschikking van den minister van Financiën van 26 september 1945, houdende vaststelling van de beschikking deblokkering 1945. Publicatie van de Rotterdamsche Bankvereeniging [1945] 1 katern 1391 http://proxy.handle.net/10648/3df14ae0-2796-4254-b76e-ef043c40b81c Brochures betreffende het internationale betalingsverkeer, gepubliceerd door de Rotterdamsche Bankvereeniging en de Rotterdamsche Bank 1945-1948 1 pak 2263 http://proxy.handle.net/10648/3cd5ab1e-92a2-4476-a05f-0e14ee924b3a Brochure houdende inlichtingen over monetaire akkoorden, documentaire kredieten, transito- en driehoeksverkeer, reisverkeer en koersen. Overdruk uit de brochure Honderd en één Vragen en Antwoorden inzake Deviezenvoorschriften en Monetaire Accoorden 1946 1 katern 1392 http://proxy.handle.net/10648/7c23c0c5-94d8-4c3c-8ed1-1f78a1e5c7dc Welke deblokkeeringsvoorschriften zijn van kracht?. Publicatie van de Rotterdamsche Bankvereeniging 1946 1 katern 1108 http://proxy.handle.net/10648/168a9e26-cd7e-4a84-aa06-116e3a7bb715 De laatste ronde: een schat van gegevens van belang voor elke houder van Amerikaanse waarden. Publicatie van de Rotterdamsche Bankvereeniging 1946 1 katern 2235 http://proxy.handle.net/10648/0f76e5ea-ebe4-4dfd-ade0-1c24c25fec36 De laatste ronde; een schat van gegevens van belang voor elke houder van Amerikaanse waarden. Publicatie van de Rotterdamsche Bank [1948] 1 katern 2238 http://proxy.handle.net/10648/7a953084-d7fb-40c9-8d23-53e13328dae5 Holland, gateway to Europe! Publicatie van de Rotterdamsche Bank 1947 1 katern 2253 http://proxy.handle.net/10648/68a58b9f-52d4-4ad7-bbb1-85d4f0bc4021 La KLM vole au-dessus des continents et des océans en La Hollande sert de tremplin au commerce avec l'Allemagne. Publicaties van de Rotterdamsche Bankvereeniging (1947\1-2) 1947 1 omslag 1393 http://proxy.handle.net/10648/d2f334da-575d-4270-8420-eb7c2918b2f6 Goederen en betalingsverkeer met het buitenland. Publicatie van de Rotterdamsche Bankvereeniging. In tweevoud 1947 1 omslag 2236 http://proxy.handle.net/10648/2f8c754f-5437-4139-a988-17e9cf99f189 Leidraad bij het besluit betreffende de voorlopige waardering van effecten voor de vermogensaanwasbelasting. Publicatie van de Rotterdamsche Bankvereeniging [1947] 1 katern 2255 http://proxy.handle.net/10648/eb94d117-802a-4c3f-800d-c5ba5ce417ea De Rotterdamsche Bank, uw bankier en uw adviseur in financieele aangelegenheden. Folders uitgegeven door de Rotterdamsche Bank [1947, 1950] 1 omslag 1396 http://proxy.handle.net/10648/239fba96-8b20-4605-8f6b-b0daa6f0a6a5 Deviezenrestricties in Nederland. Publicaties van de Rotterdamsche Bank 1948 apr en aug 1 omslag 2234 http://proxy.handle.net/10648/af095572-d02e-47fd-89e6-1d6fcf47d069 Prijscourant voor de definitieve effectenwaardering/heffingen ineens. Publicatie van de Rotterdamsche Bank 1949 1 katern 1397 http://proxy.handle.net/10648/c4670fdd-d9ba-4a98-b02c-72a25e7b87ad Overzicht van de voornaamste deviezenvoorschriften betreffende de guldenswaarden van niet-ingezetenen. Publicatie van het kantoor Deviezenvergunningen van De Nederlandsche Bank 1949 1 band 1398 http://proxy.handle.net/10648/2d9472f7-e684-47f8-b6f8-001fa2acc49c Folder van de Rotterdamsche Bank betreffende deviezenvoorschriften voor in het buitenland gevestigde rekeninghouders 1949 1 stuk 1399 http://proxy.handle.net/10648/27a5626b-f249-4db2-b99f-a97129d3577b Het internationale betalingsverkeer. Publicaties van de Rotterdamsche Bank 1949-1951 1 omslag 2579 http://proxy.handle.net/10648/97c8999a-87c7-47aa-b6b6-ce503d917802 Belastinggidsen voor de vermogensbelasting en inkomstenbelasting, uitgegeven door de Rotterdamsche Bank 1949-1951, 1955, 1964 1 omslag 2126 http://proxy.handle.net/10648/4f447bd9-9e9e-4548-85d9-c965f24e8532 Beleggingswaarden. Maandelijkse publicatie van de Rotterdamsche Bank 1949 apr-1960 dec 1 band 726 http://proxy.handle.net/10648/8ddb8afb-6585-4f60-b24c-bce6d2ce70d3 Wijzigingen in de Zegelwet. Publicatie van de Rotterdamsche Bank. In tweevoud 1950 1 omslag 2839 http://proxy.handle.net/10648/5222d13f-8919-420d-b817-5aa650d59262 Koersen vreemde valuta per ... Kwartaalpublicatie van de Rotterdamsche Bank. Niet compleet 1950-1964 1 omslag 1442 http://proxy.handle.net/10648/96c14b08-63d9-41f2-9e7d-75f2fe28eff6 International importance of the Dutch tobacco market\L'importance internationale du marché néerlandais du tabac. Publicatie van de Rotterdamsche Bank 1951 1 katern 2123-2125 Weekberichten (Hollandse). Publicatie van de Afdeling Syndicaten & Beleggingen 1952-1964 3 pakken 2123 http://proxy.handle.net/10648/5d36f99b-1449-4f29-9302-262d2e760195 1952-1959 (onvolledig) 2124 http://proxy.handle.net/10648/7b1a316e-c200-49c0-b68d-0fd7ab8ed205 1960-1962 2125 http://proxy.handle.net/10648/fcbdb871-58e6-4d23-bebe-946bde903a3a 1963-1964 2201 http://proxy.handle.net/10648/56b72501-b188-4270-bd55-d8e0572fb68c Landbouwberichten en andere periodieke publicaties van de Afdeling Handelsvoorlichting. Zeer onvolledig 1955-1957 1 omslag 1441 http://proxy.handle.net/10648/fb647f6a-afe6-4335-83bb-3b73922e5e9d Bepalingen betreffende het incasseren van wissels, kwitanties etc. op Nederland. Publicatie van de Rotterdamsche Bank 1956 1 stuk 2239 http://proxy.handle.net/10648/9f44995e-b47c-43a7-817b-e723621fc3b4 Dutch securities 1 en 2. Publicaties van de Rotterdamsche Bank betreffende de aandelen van een aantal grote Nederlandse ondernemingen 1957 1 omslag 2838 http://proxy.handle.net/10648/4cd84875-6c41-470a-b488-10dc9fa34c3a Koersen vreemde valuta per 27 augustus 1958, samengesteld door de Rotterdamsche Bank ten behoeve van de standhouders op de najaarsbeurs te Utrecht in september 1958 1958 1 stuk 2233 http://proxy.handle.net/10648/8c806d9c-820b-44e6-9126-a8401dc49ca0 Enige bijzonderheden over de Zegelwet 1917. Publicatie van de Rotterdamsche Bank 1959 1 katern 2558 http://proxy.handle.net/10648/2557d961-08de-494f-89bb-636940a75b12 L'industrie du verre dans les pays Benelux. Publicatie van de Rotterdamsche Bank (no 20) 1960 1 deel 2278 http://proxy.handle.net/10648/e12cf7b2-967d-4892-9ba8-0343dbaa0edc Publicaties van de Rotterdamsche Bank over de Algemene Kunstzijde Unie (in het Engels) en de vooruitzichten van de petroleumindustrie (in het Duits) 1961 1 omslag 1200 http://proxy.handle.net/10648/e1392223-f5b6-42f7-a9b5-2f5a10299dbd Leidraad voor de vermogensbelasting 1961 en inkomstenbelasting 1960, met effectenkoerslijst. Publicatie van de Rotterdamsche Bank 1961 1 stuk 1444 http://proxy.handle.net/10648/1aac4b31-9200-41db-b28b-8b5a2b0936af Niederlassungsmöglichkeiten für ausländische Unternehmen in den Niederlanden en Possibilities for establishing foreign companies in the Netherlands. Informatiebrochures van de Rotterdamsche Bank tot werving van investeringen en vestiging vanuit het buitenland 1961-[1962] 1 omslag 2248 http://proxy.handle.net/10648/3449d83b-fb34-4e3f-a12b-0e6cb4f6afc7 The Amsterdam Stock Exchange. Publicatie van de Rotterdamsche Bank 1962 1 katern 1404 http://proxy.handle.net/10648/5be113ab-7bfc-41d3-97a3-e19d25c84c6b Deviezenvoorschriften. [Interne] publicatie van de Rotterdamsche Bank 1962 1 katern 2237 http://proxy.handle.net/10648/c0af647e-a7f7-4f0e-8a8f-b5ba2305574a Waarvan moet Nederland bestaan. Leerboekje bij de gelijknamige tentoonstelling, uitgegeven door de Stichting Onderwijstentoonstellingen te 's-Gravenhage in samenwerking met de Rotterdamsche Bank [1960] 1 katern 2272 http://proxy.handle.net/10648/a39dfae6-2e1f-476e-b58f-957d9f5224ed Rendementen van diverse ter beurze van Amsterdam genoteerde obligaties en Nederlandse aandelen, Nederlandse converteerbare obligaties en rentespaarbrieven. Publicatie van de Rotterdamsche Bank, deels met de Nationale Handelsbank 1963-1964 1 omslag 2282 http://proxy.handle.net/10648/ab8bffbb-2b79-4b21-bc75-045f2b0ae1ee Maandelijks effectenbericht, nummer van september 1964 over de NV Koninklijke Zwanenburg-Organon. In het Duits, Frans en Engels 1964 1 omslag 2273 http://proxy.handle.net/10648/1bac9671-df6e-4426-8379-f01644e3b2fd Effectenoverzicht. Publicatie van de Rotterdamsche Bank en de Nationale Handelsbank, nr 2 1964 1 stuk 2580 http://proxy.handle.net/10648/ee1d98bc-e048-4cab-b51d-c1be307dec0c Een en ander over het beurs- en effectenbedrijf. Publicatie van de Rotterdamsche Bankvereeniging z.j 1 katern A.6.3.7. Reclameactiviteiten 708 http://proxy.handle.net/10648/c5a72b08-478d-496f-a687-02713346a2f3 Advertenties betreffende de effectenhandel geplaatst door de Rotterdamsche Bankvereeniging. Ingeplakt 1913-1924 1 band 698 http://proxy.handle.net/10648/d3c49a05-0890-42e3-9f22-45f00746625a Folders en brochures, gepubliceerd door de Rotterdamsche Bankvereeniging 1921-1940, z.j 1 pak 697 http://proxy.handle.net/10648/5fdf55ee-e606-4e6f-b484-48afc85cc20a Stukken betreffende de aankoop van verwisselbare reclameborden voor de bijkantoren 1927, 1929 1 omslag 696 http://proxy.handle.net/10648/3fcc3316-f2a2-4233-a049-854a0ba5b091 Stukken betreffende het opzetten van een nieuw reclamesysteem door de bank te Amsterdam [1928] 1 omslag 1439 http://proxy.handle.net/10648/bdd4f104-2b98-441e-b600-147644f15dc3 Folders en advertenties betreffende de uitgifte van reiskredietbrieven door de bank te Amsterdam [1928-1929] 1 omslag 699 http://proxy.handle.net/10648/708cb699-2cb5-4bbd-b59c-daf84fedc323 Stukken betreffende de ontwikkeling van folders over particuliere bankzaken, rekening-courant en safedeposit [1930] 1 omslag 695 http://proxy.handle.net/10648/d11002bc-26cd-447c-a8ca-386c33923c04 Stukken betreffende het plaatsen van advertenties 1938-1939 1 omslag 694 http://proxy.handle.net/10648/a4005884-0cff-4ca5-b581-c41bc423cf27 Stukken betreffende het public relationsbeleid 1962-1963 1 pak 2578 http://proxy.handle.net/10648/90aec057-124c-4ce8-84e5-4eed453dc584 Public relationsrapport voor de Rotterdamsche Bank, opgesteld door F.E. Hollander en G. van der Mey, public relationsadviseurs te 's-Gravenhage; met concept en bijlagen 1963 1 omslag 2551 http://proxy.handle.net/10648/9a7a12dc-67b4-4695-ba65-f7ba573031a2 Rapport Plannen voor publieksreclame 1964 van de Rotterdamsche Bank NV, 2e versie 1964 1 band A.6.3.8. Overige stukken 701 http://proxy.handle.net/10648/9024d177-9979-4993-8cb3-2e163f65c3c7 Akte van oprichting door de Rotterdamsche Bankvereeniging van de Stichting Fonds Van Stolk, ter hooghouding van het geslacht Van Stolk. Afschrift en concept 1916 1 omslag 702 http://proxy.handle.net/10648/74fe2f16-78e7-4cf5-a786-d4dfe8c458ee Stukken betreffende de medewerking aan de verspreiding van circulaires voor de Olympische Spelen te Amsterdam 1928 1 omslag 1447 http://proxy.handle.net/10648/d7349ecf-2b4b-489b-8f3f-14fed28c0a34 Stukken betreffende een onderzoek door de Rotterdamsche Bank naar transito- en exportmogelijkheden van Europa naar de Verenigde Staten 1948-1949 1 omslag 686 http://proxy.handle.net/10648/90e395c6-f706-4707-8ad7-18c4a75d5a8e Overzicht General Motors Continental door J. Ockeloen; met geleidebrief 1963 1 omslag
A.6.4. Deelnemingen en commissariaten A.6.4.1. Algemeen 2618 http://proxy.handle.net/10648/392bc374-e1c1-4b71-ba23-951d05231f68 Staten en notities betreffende de waardering van de deelnemingen en het effectenbezit per 1 januari 1940 en 31 december 1954 1940, 1950, 1954-1955 1 omslag 2140 http://proxy.handle.net/10648/c8066a1b-411b-43b9-9eef-c8a7854072ad Lijsten van commissariaten bekleed door directeuren en andere functionarissen, door hen getekend, opgemaakt met het oog op de afdracht van de commissarissenbelasting, alsmede lijsten [d.a. 1964] van commissariaten van directeuren van de Amsterdamsche Bank en een lijst van overlappende commissariaten van directeuren van de Rotterdamsche Bank en Amsterdamsche Bank 1940-1965 1 pak

Betreft: O. van den Berg, 1957-1963; K.H. Beyen, 1962-1963; J.A. Grothe van Schellach, 1949-1960; D. Hoogendijk, 1955-1961; C.F. Karsten, 1957-1963; G. Keuning, 1960-1962; H.J. Knottnerus, 1962-1963; B.J.K. Kolff, 1940-1941; R.F. van Lier, 1953-1958; K.P. van der Mandele, 1940; Y.J.H. van der Meulen, 1940-1944; P. Plantenga, 1954-1963; L. Proos Hoogendijk, 1940-1962; R.F. Roos, 1961-1963; H.J. Slingenberg, 1961-1963; H.N. Wakkie, 1956-1963; L.W. Wildervanck, 1946-1954; H.L. Woltersom, 1940-1954; W.Th. Zweers, 1963; Lijsten geordend per jaar, 1953-1963; Diverse correspondentie, 1941. Voor de Amsterdamsche Bank betreffende de lijsten C.A. Klaasse, J.R.M. van den Brink, J.C.S. Nijenbranding den Boer, C. André de la Porte en O. Vogelenzang.

2609 http://proxy.handle.net/10648/98e5b01f-4ac1-4de8-8645-5a8816f350d6 Stukken betreffende aandelen in diverse bedrijven op naam van directeuren van de Rotterdamsche Bank in verband met daar vervulde commissariaten 1941-1968 1 omslag 18 http://proxy.handle.net/10648/66a6a508-489f-4eda-bcb1-37b3952e4d58 Lijsten van commissariaten van directieleden z.j 1 omslag 17 http://proxy.handle.net/10648/ff38a997-706f-4a81-8c7b-60c9ce67f34c Lijsten van dochtermaatschappijen van de Rotterdamsche Bank, de Amsterdamsche Bank en de Nationale Handelsbank 1963, z.j 1 omslag
A.6.4.2. Geconsolideerde deelnemingen

De deelnemingen opgenomen onder deze rubriek behelzen, voor zover viel na te gaan, die deelnemingen die als zodanig op de balans zijn opgenomen. Dit kunnen zowel meerderheidsdeelnemingen als minderheidsparticipaties zijn.

2492 http://proxy.handle.net/10648/15d64a3d-fea5-4b61-9d72-c4ebedeceae1 Stukken betreffende door de Rotterdamsche Bankvereeniging voor rekening van J.D. de Man Lapidoth en F.M. van Spengler, directeuren van de Russisch Hollandsche Bank te Petrograd (St. Petersburg) genomen aandelen in deze bank, alsmede inzake hun rechten ten aanzien van deze aandelen 1916-1917 1 omslag 2497 http://proxy.handle.net/10648/242acf8b-32a5-4f38-8065-fc3093e29c8d Overeenkomsten met de VOF Labouchere & Co te Amsterdam betreffende de onderlinge samenwerking, en tussen de firmanten van Labouchere onderling inzake de opname van Albert Everard Labouchere te Parijs als derde vennoot; met concepten 1917-1918 1 omslag 2504 http://proxy.handle.net/10648/9f1ae2fa-95f0-498e-b4e5-9ae1d758e163 Overeenkomsten tussen de Russisch-Hollandsche Bank te Petrograd en W. Grunsven te Rotterdam en A. Pons en A. Goemans te Amsterdam, alsmede tussen de Petrogradsche Graan-Elevator en Opslagplaatsen Maatschappij te Petrograd en J. van der Elburg te 's-Gravenhage en J. Mulder te Amsterdam, tot regeling van vergoedingen voor gemaakte onkosten wegens hun vertrek uit Rusland; met bijlagen 1919 1 omslag 2523 http://proxy.handle.net/10648/6293d218-5e51-4b93-8144-907445cf969a Stukken betreffende het syndicaat gevormd door de Rotterdamsche Bankvereeniging en de Union Bank te Wenen ter ondersteuning van de zaken van de Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee 1923-1926 1 omslag 2628 http://proxy.handle.net/10648/2902c143-1e62-4eb1-aa18-d90fa223eb78 Stukken betreffende de verkoop door de Rotterdamsche Bankvereeniging van haar aandeel in de Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee NV, voor de helft aan de Union Bank te Wenen en voor de andere helft aan de Noord-Hollandsche Handelsassociatie te Amsterdam. Merendeels kopieën 1923-1927 1 omslag 25 http://proxy.handle.net/10648/85a7149c-3179-46a9-9307-d2f704cd261a Stukken betreffende de deelneming in de NV Administratie-Kantoor van Cultuurwaarden te Rotterdam 1914, 1926-1960 1 omslag 525 http://proxy.handle.net/10648/46db27ed-2a7d-41a8-b5bc-a5486661d74f Stukken betreffende de deelneming in de NV Tikkerdienst te Amsterdam 1930-1956 1 omslag 2270 http://proxy.handle.net/10648/9a569495-3dfa-448e-809d-d7da174e83fd Akte van oprichting van de Spaarbank der Rotterdamsche Bankvereeniging. Kopie 1931 1 stuk 27 http://proxy.handle.net/10648/4db5b7ba-8826-4bf3-85d7-f2c2eb3b29f0 Stukken betreffende de deelneming in en overname van de Stichting Halfwegsche Spaarbank te Halfweg 1932, 1948 1 omslag 33 http://proxy.handle.net/10648/e4a60a63-faef-4eb4-967c-181fa60424e4 Stukken betreffende de deelneming in de NV Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor te Amsterdam 1939-1966 1 omslag 601-2122 Stukken betreffende de deelneming in de NV Vereenigde Groningsche Scheepsbouwwerven te Rotterdam 1939-1968 1 deel, 1 pak en 1 omslag 601 http://proxy.handle.net/10648/06c0247c-f316-425e-a2ac-fc82a827ecd1 Vergadering van aandeelhouders van 1960 1960 omslag 2121 http://proxy.handle.net/10648/e5667732-d310-49f4-8801-ee48f6bc4ca7 Balansboek over de boekjaren 1938-1967 1939-1968 2122 http://proxy.handle.net/10648/94fd58d0-3bee-43c5-828e-22722e1d96bc Journaal, bankboek en kasboek 1940-1967 pak 39 http://proxy.handle.net/10648/08d00917-db1d-41f0-9104-227829b63787 Stukken betreffende de deelneming in de Assurantie Maatschappij De Zeven Provinciën NV te 's-Gravenhage 1941-1963, 1967 1 pak 44 http://proxy.handle.net/10648/e9f9dfcf-ea1b-4ba2-89d8-4c9960c2c45a Stukken betreffende de deelneming in de Nederlandsche Maatschappij voor Zuid-Amerika NV te Rotterdam 1948-1964, z.j 1 pak 47 http://proxy.handle.net/10648/69641f9b-d071-48d2-a59a-4a217e835a9b Stukken betreffende de deelneming in de NV Industriebank in Limburg te Maastricht 1955-1964 1 pak 56 http://proxy.handle.net/10648/c3892655-265f-4e49-b901-f23f07cb735c Stukken betreffende de deelneming in de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij te Amsterdam 1957-1965 1 omslag 71 http://proxy.handle.net/10648/f70bc15b-c0ba-43bc-a6b9-79fb4dd6bd4e Stukken betreffende de deelneming in de NV Nederlandse Overzeese Financierings Maatschappij te Amsterdam 1963 1 omslag
A.6.4.3. Overige deelnemingen 2481 http://proxy.handle.net/10648/82ee27e3-deec-48fa-b35a-aa2cc7c8e2cc Akte van overeenkomst met L.E. Tels & Co CV te Amsterdam betreffende de gezamenlijke oprichting van L.E. Tels & Co's Handelmaatschappij NV te Amsterdam 1912 1 stuk 2482 http://proxy.handle.net/10648/73ae671a-bc45-4de8-89d6-35feb7eaeb09 Stukken betreffende de oprichting door de Rotterdamsche Bankvereeniging, de Bank van Huydecoper & Van Dielen NV te Utrecht, A. Bloembergen & Zonen's Bank NV te Leeuwarden, B. Hartelust Comp Ltd te Leeuwarden en de NV 's-Gravenhaagsche IJzerwarenmaatschappij, v/h D.J. Enthoven & Zoon te 's-Gravenhage van een NV tot voortzetting van de zaken van Hartelust en de 's-Gravenhaagsche IJzerwarenmaatschappij 1913 1 omslag 19 http://proxy.handle.net/10648/6cc580b9-bc09-4856-95e8-20c47fc707e3 Statuten en notulen van de oprichters-aandeelhoudersvergadering van de NV Bouwgrondmaatschappij Van Hogendorpsplein te Rotterdam 1914 1 omslag 2485 http://proxy.handle.net/10648/f9e200df-b7dd-4952-bd28-188d23bf16aa Stukken betreffende de eventuele benoeming door de Rotterdamsche Bankvereeniging van scheidslieden bij problemen voortkomend uit diverse contracten met betrokkenheid van de Compania Constructura General SA te 's-Gravenhage, de firma Bracht & Co te Antwerpen/Buenos Aires, de Allgemeine Hochbau-Gesellschaft mbH te Düsseldorf, de Hollandsche Maatschappij tot het Maken van Werken in Gewapend Beton NV te 's-Gravenhage en A.G. van Waveren te Haarlem 1914 1 omslag 2488 http://proxy.handle.net/10648/c8c982ff-5412-4e7d-8757-184d56ba75f9 Correspondentie betreffende de verkoop door de Rotterdamsche Bankvereeniging van al haar aandelen in de op rekening van de Versicherungs-Gesellschaft Hamburg opgerichte Verzekering Maatschappij Nederland NV 1914-1915 1 omslag 2495 http://proxy.handle.net/10648/61255960-ddc1-4948-a3a7-c7d05595b900 Akten van goedkeuring afgegeven door de aandeelhouders in de Kinandam-Sumatra Mijnbouw Maatschappij NV te Amsterdam betreffende de door advocaat Otto Kahn te München met de Rotterdamsche Bankvereeniging op 21 februari 1918 gesloten overeenkomst; met lijst van de aandeelhouders 1916 1 omslag 2498 http://proxy.handle.net/10648/e0a67285-250a-40dc-9467-49e6231dbe93 Akte waarbij C.J. van Schreeven te Amsterdam, A.C. van Baalen te Amsterdam en E.G. Rochausen te Watergraafsmeer aan de aandeelhouders in de NV Eerste Nederlandsche Fabriek van Asbest Cementplaten (Martinit) een dividend garanderen van 7½% over de boekjaren 1917-1919 1917 1 stuk 2499 http://proxy.handle.net/10648/26bcd834-9981-411d-963f-d43451de6b26 Akten betreffende de aankoop door een syndicaat van de Rotterdamsche Bankvereeniging, Hope & Co te Amsterdam en E. Bloembergen voor zich en voor A.G. Kröller te 's-Gravenhage en J. Salomonson te Dordrecht van 752 aandelen Internationale Guano- en Superphosphaatwerken NV en 505 preferente aandelen Vereenigde Chemische Fabrieken NV 1917-1918 1 omslag 2503 http://proxy.handle.net/10648/da086d3b-0ee8-41ce-9193-91293dfe5c42 Stukken betreffende de deelneming van de Rotterdamsche Bankvereeniging in het Syndicaat voor het Internationale Luchtschipverkeer, bedoeld ter exploitatie van het door A. Boerner te Scheveningen ontwikkelde luchtschipsysteem 1918-1920 1 omslag 2500 http://proxy.handle.net/10648/cde63bfc-008d-492f-a387-f0da32c8350a Stukken betreffende de commanditaire deelneming door de Rotterdamsche Bankvereeniging in de VOF Tiedeman & van Kerchem te Amsterdam/Soerabaja 1918-1932 1 omslag 2493 http://proxy.handle.net/10648/31331b8a-9259-4880-844c-ad433fd74b3a Overeenkomsten met A.C.C.G. van Hemert, C. Lely, P. Droogleever Fortuyn, E. Bruinwold Riedel en C.M. van Willigen, allen te 's-Gravenhage, betreffende het Syndicaat Nederlandsche Cementfabriek; met bijlagen 1919-1920 1 omslag 2483 http://proxy.handle.net/10648/4912995f-284d-41fd-8d59-1b8cd8f6a0f8 Stukken betreffende de verplaatsing en hervatting van de zaken van J. Liebig & Cie naar en te Reichenberg in Tsjecho-Slowakije, onder de naam Johann Liebig & Comp AG, alsmede de oprichting van de Internationale Textiel Maatschappij (ITEX) NV te 's-Gravenhage 1919-1921 1 omslag 514 http://proxy.handle.net/10648/3b09206b-3234-4324-94d1-33f015d22c77 Stukken betreffende plannen voor het opzetten van de European Powers Company, zijnde een Europese productielijn van Powers boekhoud-/rekenmachines 1920 1 omslag 2505 http://proxy.handle.net/10648/664b37df-5d11-46ba-8b4a-cd68a99b1613 Stukken betreffende de overname door de Rotterdamsche Bankvereeniging, Wm.H. Müller & Co en de Foreign Commerce Corporation of America van Th. Ligthart en M. de Bruyn van 424 aandelen Amsterdam-Batavia Trading Company en de oprichting in 1920 en liquidatie in 1922 van de Hollandsche Maatschappij voor Buitenlandsche Handel NV 1920, 1922 1 omslag 515 http://proxy.handle.net/10648/4722cda4-b0b7-46f3-b43e-8678881edc4e Overeenkomsten betreffende de deelneming als commanditaire vennoot in de firma A.W. Wätjen & Co te Rotterdam; met enige bijhorende correspondentie 1920-1924 1 omslag 2512 http://proxy.handle.net/10648/ddad8058-9102-4f44-85fd-7770d551ed93 Stukken betreffende de deelneming als stille vennoot door de NV Administratiekantoor Unitas op naam van haar directeuren F.H. Fentener van Vlissingen en D.G. van Beuningen, en met onderparticipatie van de Rotterdamsche Bankvereeniging en Wm.H. Müller & Co, in de Offene Handelsgesellschaft Gebrüder Schickler te Berlijn, alsmede de aanstelling door de groep van M.M. Schim van der Loeff te 's-Gravenhage als vertrouwensman 1921-1924 1 omslag 2514 http://proxy.handle.net/10648/aafde7d8-6276-4b52-b5ef-750937068ec2 Stukken betreffende het consortium tot ondersteuning van de Bank-Associatie 1922 1 omslag 2534 http://proxy.handle.net/10648/2bccf96b-d57c-4ff9-8ca7-ab06a50864d4 Notitie betreffende de oprichting van de Anglo-Dutch Meat Company 1923 1 stuk 2524 http://proxy.handle.net/10648/cab383c4-569b-43a9-8eec-f70d6f44f592 Overeenkomst met Mendelssohn & Co te Amsterdam, handelende voor zich en zijn 'vriendengroep', betreffende ondersteuning van de door de Rotterdamsche Bankvereeniging opgerichte Financiering-Maatschappij Fidelitas te Amsterdam; met statuten van Fidelitas 1923 1 omslag 2521 http://proxy.handle.net/10648/e18d8abb-d3b1-4941-9822-78ebb2af61a8 Stukken betreffende de oprichting van het Zijde-Syndicaat door de Rotterdamsche Bankvereeniging, J.P. Bemberg AG te Barmen-Rittershausen, het Bankierskantoor onder beheer van Determeijer Weslingh & Zoon te Amsterdam en H. Hushahn te Rotterdam 1923 1 omslag 2517 http://proxy.handle.net/10648/2658cdc5-e51e-46f0-9413-e6ed3d1fef8b Akten betreffende de toetreding van de Rotterdamsche Bankvereeniging, J.C. Bunge, J.W.E. vom Rath, C.H.A. Weigel, E.G. Bunge en E.A. Bunge als commanditaire vennoten tot de vennootschap onder firma Schöffer & Co te Rotterdam/Amsterdam, alsmede een lening van ƒ 60.000,- door de toegetreden vennoten aan de onderneming 1923 1 omslag 2522 http://proxy.handle.net/10648/225aad87-e01d-4a71-8411-b3c0c4efed21 Akten betreffende de oprichting van het Textiel-Syndicaat door de Rotterdamsche Bankvereeniging, de NV Handelmaatschappij Koenigs Gunther & Co Successeurs te Amsterdam, de NV Argentijnsche Huiden- en Wolhandel Maatschappij te Amsterdam, de NV Bankierskantoor onder beheer van Determeijer Weslingh & Zoon te Amsterdam, W. Ilgen te Zwickau, Kommerzienrat Schoen te Zwickau en de NV Wolgaren Maatschappij Zephyr te Amsterdam, onder meer optredend als trustee voor de Zwickauer Kammgarnspinnerei in Zwickau te Zwickau 1923-1926 1 omslag 2533 http://proxy.handle.net/10648/530a0d2e-eecf-4f41-a9bc-1f976ef0d155 Akte houdende nadere afspraken tussen de Internationale Crediet Compagnie (ICC) NV en de oprichters c.q. deelhebbers van/in de onderneming. In het Nederlands en Engels 1924 1 omslag

De ICC werd opgericht op 18 februari 1924.

22-23 Stukken betreffende de deelneming in de NV Financierings Maatschappij Fidelitas te Amsterdam 1924-1927 2 delen 22 http://proxy.handle.net/10648/d0900c86-29a4-41fb-8311-38caea066528 Notulen van de (buiten)gewone vergaderingen van aandeelhouders 1924-1927 23 http://proxy.handle.net/10648/bf91cc03-373b-48ae-bae3-9fd0035c3e29 Register van balansen en resultatenrekeningen over 1925-1927 517 http://proxy.handle.net/10648/b9824dd7-3dca-4b69-87bb-df0a9905c900 Stukken betreffende de deelneming in Martinswerk Gesellschaft mbH te Bergheim-Erft, dochter van de Aluminium-Industrie AG te Neuhausen (Zwitserland) 1925-1936 1 omslag 24 http://proxy.handle.net/10648/59af888b-1bed-4b1b-a453-20d9648d028a Stukken betreffende een conflict tussen de Nationale Bankvereeniging NV te Utrecht en het Ministerie van Financiën over de NV Scheepswerf v/h J.Th. Wilmink en Co te Groningen, waarvan de Rotterdamsche Bankvereeniging de voornaamste aandeelhoudster was 1926-1929 1 omslag 29 http://proxy.handle.net/10648/f5de40df-11eb-47eb-bd93-02bf06c4d516 Stukken betreffende de deelneming in het gemeenschappelijk bezit van waarden, welke buiten de liquidatie van de Amsterdamsche Investmenttrust NV te Amsterdam zijn gevallen 1937-1949 1 omslag 528 http://proxy.handle.net/10648/fdf54628-430d-4d7d-8bad-f725b8b5413a Stukken betreffende de deelneming in de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV te IJmuiden 1940-1963 1 pak 2088 http://proxy.handle.net/10648/b17e9a00-6bd0-4e75-b636-8a3d0671268a Stukken betreffende de medeoprichting van en deelneming in de NV Administratiekantoor voor aandelen Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden 1941-1964 1 omslag 534 http://proxy.handle.net/10648/3660db66-b1a7-47c3-b922-31ac43c35163 Stukken betreffende de deelneming in de Meteor Umschlagsgesellschaft mbH te Mannheim-Rheinau 1934, 1940, 1947-1960 1 omslag 46 http://proxy.handle.net/10648/83373d21-f807-45e6-ada0-2aa1ffe2c3de Stukken betreffende de medeoprichting van de NV Verenigde Fabrieks Export Corporatie te 's-Gravenhage 1954-1958 1 omslag 1347 http://proxy.handle.net/10648/24aebf05-d33a-4d11-b3c0-f4dcf108ac39 Stukken betreffende een eventuele participatie, met de Nederlandsche Handel-Maatschappij NV te Amsterdam, in het Centraal Beleggingsfonds 1958 1 omslag 2761 http://proxy.handle.net/10648/189f69a7-f8b6-48f9-a310-321004f771a5 Stukken betreffende de deelneming in de Hollandsche Aanneming Maatschappij NV te Amsterdam 1958-1968 1 omslag 2130 http://proxy.handle.net/10648/a1f4ac6b-a787-4e72-b208-ea3b2a5a74fa Correspondentie van K.H. Beyen, onder meer met de prinses E. d'Arenberg, betreffende eventuele verkoop van de aandelen NV Handel- en Administratie-Maatschappij Brabantia Unitas; met bijlagen 1962-1964 1 omslag
A.6.4.4. Commissariaten en bestuursfuncties bij andere ondernemingen 516 http://proxy.handle.net/10648/8e14a4a4-b69d-42f0-bdb0-d702552ba2d4 Stukken betreffende het commissariaat van IJ.J.H. van der Meulen bij de NV Vereenigde Nederlandsche Kleermakerijen te 's-Gravenhage en Leeuwarden 1920-1932 1 pak 21 http://proxy.handle.net/10648/5350c62b-0bb2-440d-ab63-714f8dfbdf3f Stukken betreffende de commissariaten van D. Ornstein en IJ.J.H. van der Meulen bij de West-Indische Cultuurbank NV te Amsterdam 1921-1934 1 omslag 518-521 Stukken betreffende het president-commissariaat van L. Proos Hoogendijk bij de NV Nederlandsche IJzergieterij Vulcanus te Vaassen 1926-1950 4 pakken 518 http://proxy.handle.net/10648/ed127483-5ca3-4b10-b8ef-27d6f37581b8 1926-1947 519 http://proxy.handle.net/10648/add1706b-8bb2-4cdb-90a2-d9de3da1d9f4 1943-1944 520 http://proxy.handle.net/10648/55bfe119-293f-41f3-b1cb-9c6b6ea79a8d 1943, 1945 521 http://proxy.handle.net/10648/7415c286-1f93-4d20-9e57-ff9f613fb9e0 1945-1950 523 http://proxy.handle.net/10648/edca03aa-44b8-4e1a-a366-b9974dc34079 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van IJ.J.H. van der Meulen bij de NV Amsterdamsche Superfosfaatfabriek en Vereenigde Chemische Fabrieken te Utrecht 1928-1933 1 pak 26 http://proxy.handle.net/10648/49cab3d8-3af3-49d2-acf0-4183abb3dec6 Stukken betreffende het lidmaatschap van IJ.J.H. van der Meulen van de Raad van Bestuur van de Nederlandsche Accept-Maatschappij te Amsterdam 1930-1942 1 pak 524 http://proxy.handle.net/10648/7ca3bc8b-6a28-4a54-99e0-243a6dff85f6 Stukken betreffende het president-commissariaat van IJ.J.H. van der Meulen bij de NV Maatschappij tot Exploitatie van Bruinkoolvelden Carisborg te Treebeek 1930-1944 1 pak 28 http://proxy.handle.net/10648/9823a349-f281-4d27-bfc0-139d46c5af64 Stukken betreffende het commissariaat van IJ.J.H. van der Meulen bij de NV Algemeene Verzekering Maatschappij Diligentia van 1890 te Amsterdam 1933-1950 1 omslag 526 http://proxy.handle.net/10648/ea2c9cb3-6e6b-4f2f-9f7b-0f8cbc0df4cf Stukken betreffende het commissariaat van IJ.J.H. van der Meulen bij de NV Java Sumatra Handelmaatschappij te Amsterdam 1936-1945 1 pak 527 http://proxy.handle.net/10648/28379593-c8d5-49ad-834e-6c139ab6a9df Stukken betreffende het commissariaat van IJ.J.H. van der Meulen bij de NV Hessa Rubbermaatschappij te Amsterdam 1920, 1929, 1934, 1937-1946, 1948 1 pak 30 http://proxy.handle.net/10648/e19fe4e3-3237-47bd-9296-ee1c1aab8cee Stukken betreffende het commissariaat van IJ.J.H. van der Meulen bij de Broekman's Commissiebank voor incourante fondsen NV te Amsterdam 1922, 1938-1945 1 omslag 32 http://proxy.handle.net/10648/8e408f05-9f81-498a-9495-a89a08930b99 Stukken betreffende het lidmaatschap van IJ.J.H. van der Meulen van de Raad van Bestuur van de NV Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor te Amsterdam 1939-1945 1 pak 36 http://proxy.handle.net/10648/c67db99f-9491-4ff9-b427-d5d192c40bb8 Stukken betreffende het commissariaat van L. Proos Hoogendijk bij de NV Vaderlandsche Hypotheekbank te 's-Gravenhage 1940-1951 1 pak 529-530 Stukken betreffende het commissariaat van L. Proos Hoogendijk bij Hollandia Kattenburg NV te Amsterdam 1941-1951, 1959 1 pak en 1 omslag 529 http://proxy.handle.net/10648/c2c957b4-128e-427a-b624-9e399bb3fd0e Notulen en agenda's van de vergaderingen van commissarissen en directie 1941-1951 530 http://proxy.handle.net/10648/9cee86d2-73c7-437b-9d4e-84221bf2c686 Ingekomen stukken 1959 omslag 531 http://proxy.handle.net/10648/1c8b9059-b96b-43a3-bf59-f46b2e8fd457 Stukken betreffende het commissariaat van IJ.J.H. van der Meulen bij de NV Houthandel v/h Van Wessem en Co te Zaandam 1933, 1942-1946 1 pak 532 http://proxy.handle.net/10648/e4ee0861-d656-49f8-ab43-604d83cabcd1 Stukken betreffende het commissariaat van L. Proos Hoogendijk bij de Nederlandsche Gasmaatschappij NV te Oosterbeek 1943-1948 1 pak 41 http://proxy.handle.net/10648/49d90135-3d5a-48cf-b591-f9f295da29d3 Stukken betreffende het commissariaat van L. Proos Hoogendijk bij de NV Zuid-Afrikaansch Handelshuis te Amsterdam 1943-1951 1 pak 533 http://proxy.handle.net/10648/5a381be0-30b0-477c-b25c-87b3950df035 Stukken betreffende het commissariaat van IJ.J.H. van der Meulen bij de NV Hartelust's IJzerhandel te Leeuwarden 1945-1949 1 omslag 40 http://proxy.handle.net/10648/0aaea2ed-d75e-46ce-9b19-3d77a300b6de Stukken betreffende het voorzitterschap van L. Proos Hoogendijk van de Commissie van Toezicht van de Assurantie Maatschappij De Zeven Provinciën NV te 's-Gravenhage 1948-1951 1 pak 538 http://proxy.handle.net/10648/1dcdb5cf-6eba-441a-ac20-dc4c02757378 Stukken betreffende het commissariaat van L. Proos Hoogendijk bij de Bates Cepro Zakken Maatschappij NV te Maastricht 1948-1951 1 pak 535-536 Stukken betreffende het commissariaat van L. Proos Hoogendijk bij de NV Biscuit- & Chocoladefabriek Victoria te Dordrecht 1932, 1944, 1948-1951, 1954-1959 2 pakken 535 http://proxy.handle.net/10648/a45f764f-df51-4d18-a7f4-20123fa89676 1932, 1944, 1948-1951 536 http://proxy.handle.net/10648/8a81deb5-96fe-4b85-b740-f77a4408a643 1954-1959 539 http://proxy.handle.net/10648/da2832e2-0a1d-4e9d-8902-e64f94b2c39d Stukken betreffende het commissariaat van L. Proos Hoogendijk bij G.H. Bührmann's Papiergroothandel NV te Amsterdam 1949-1951 1 pak 540-556 Stukken betreffende het commissariaat van H.L. Woltersom bij de NV Nederlandsche Kaiser-Frazer Fabrieken te Rotterdam 1947-1960 17 pakken 540 http://proxy.handle.net/10648/32e6ec15-597d-4f4d-bafa-456a6923dd1e 1947-1949 (betreft subdossiers inzake de statuten en inzake een meningsverschil met de Nederlandsche Handel-Maatschappij over het voeren van de rekening Kaiser-Frazer) 541 http://proxy.handle.net/10648/bc5d0491-a330-4cb0-85e4-8113974a0ca2 1948 mrt-1948 sep 542 http://proxy.handle.net/10648/d0a99e01-c81a-4e37-851c-85c2cb5748de 1948 sep-1949 feb 543 http://proxy.handle.net/10648/4a9294aa-2ac7-4980-ba11-50658ad75a90 1949 feb-1949 nov 544 http://proxy.handle.net/10648/434b587d-546c-4f9b-8fa6-a78b315426f4 1949 sep-1950 jun 545 http://proxy.handle.net/10648/c1e237f0-5084-4dec-b6bf-494dd09b08b4 1950 apr-1951 jun 546 http://proxy.handle.net/10648/a66db57c-684e-4432-85c3-f8d03d417907 1948 mei-1951 apr (betreft dossier inzake een geschil tussen Kaiser-Frazer Export Corporation (Karfex) met de Nederlandsche Kaiser-Frazer Fabrieken (Nekaf) 547 http://proxy.handle.net/10648/6f084ffc-9da9-4215-a608-4382123c32f4 (1950 mei) 1951 apr-1952 feb (de oudere stukken betreffen de verdeling van de prioriteitsaandelen en de beursintroductie van de gewone aandelen) 548 http://proxy.handle.net/10648/58b965fc-3d99-49c2-b5b1-e36eb57522d0 1952 feb-1953 mrt 549 http://proxy.handle.net/10648/b0540e4c-23bc-4450-bd09-9961e266e9d3 1953 mrt-1953 aug 550 http://proxy.handle.net/10648/42320211-0891-4bc5-a77f-f19a63536275 1953 sep-1954 sep 551 http://proxy.handle.net/10648/416ca315-c04c-436f-9fe3-d3762404b1d6 1954 sep-1955 sep (dec) 552 http://proxy.handle.net/10648/a8bdc0e2-de1a-4a04-8944-85dc19edd33d (1953) 1955 aug-1957 jan (betreft een dossier correspondentie met R.W. Hammond en een dossier Rootes Motors Ltd te Londen) 553 http://proxy.handle.net/10648/4dcc2849-0f12-4d6b-86db-100e611addfe 1956 aug-1957 okt (1958) 554 http://proxy.handle.net/10648/66e9c68d-7a06-4095-b705-3601960b76fb (1956) 1957 jan-1958 jul 555 http://proxy.handle.net/10648/815976f9-272b-4ca9-a110-58ab8d596224 1958 jun-dec 556 http://proxy.handle.net/10648/7147600e-5dd9-49e8-8ae0-05f4a9b7bed3 1958 nov-1960 aug 562 http://proxy.handle.net/10648/e3bb47ff-7c17-48d8-9fcd-9c97661191ab Stukken betreffende het commissariaat van L. Proos Hoogendijk bij D. Blazer & Metz NV te Amersfoort 1950-1951, 1958-1959 1 omslag 557 http://proxy.handle.net/10648/18c39023-6f4b-4a7f-a125-7051ef984b40 Stukken betreffende het commissariaat van O. van den Berg bij de NV Verenigde Nederlandse Kleermakerijen Gebr. Ibelings te 's-Gravenhage 1950-1959 1 pak

Van den Berg werd voorgedragen in oktober 1957. De stukken tot en met 1956 betreffen enkel jaarverslagen.

558 http://proxy.handle.net/10648/0e53bf4f-c91e-42f4-9615-c710ee5abbde Stukken betreffende het commissariaat van H.L. Woltersom bij Van Rees, Burcksen & Bosman's Handelmaatschappij NV te Rotterdam 1952-1959 1 pak 559-561 Stukken betreffende het commissariaat van D. Hoogendijk bij de NV Machinefabriek Hensen te Rotterdam 1936, 1953-1961 3 pakken 559 http://proxy.handle.net/10648/c33a4c1c-68ed-444d-8589-3c0233645096 1936, 1953-1955 560 http://proxy.handle.net/10648/fcb2e714-21c2-4298-8e4a-90f82b242753 1956-1958 561 http://proxy.handle.net/10648/eb28b7c2-87c2-4aed-b88e-e072413cfd40 1959-1961 34 http://proxy.handle.net/10648/17d3ab3e-4441-4561-a0c0-296a0e0f70c3 Stukken betreffende het commissariaat van L. Proos Hoogendijk bij de NV Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor te Amsterdam 1954-1961 1 pak 45 http://proxy.handle.net/10648/7f4f1d6b-0d63-4472-a586-e3b2ac65fbe4 Stukken betreffende het commissariaat van H.L. Woltersom bij de Nederlandsche Maatschappij voor Zuid-Amerika NV te Rotterdam 1954-1959 1 pak 49-51 Stukken betreffende het commissariaat van D. Hoogendijk bij de beleggingsmaatschappij Unitas NV te Rotterdam 1954-1960 3 pakken 49 http://proxy.handle.net/10648/cf217fef-587f-4213-875b-44487cda4fca Notulen, met bijlagen 1959-1960 50 http://proxy.handle.net/10648/928f63e1-5631-4df2-869c-f3568c161eaf Correspondentie 1959-1960 51 http://proxy.handle.net/10648/a412d2f3-a1af-4ff6-a770-a160e0570a18 Diversen 1954-1959 564 http://proxy.handle.net/10648/8736067f-e2f2-40fb-b07b-4da92f69ec00 Stukken betreffende het commissariaat van R. Wesstra bij de Confectiefabriek Jackson Sport NV te Amsterdam 1954-1960 1 omslag 567 http://proxy.handle.net/10648/c3789c3f-7805-4713-a61e-ed7446da3095 Stukken betreffende het commissariaat van L. Proos Hoogendijk bij de textielfabriek Spanjaard NV te Borne 1949, 1955-1959 1 omslag 563 http://proxy.handle.net/10648/8a3c212b-f4e9-4c96-998b-4634766e4a72 Stukken betreffende commissariaten van L. Proos Hoogendijk en O. van den Berg bij de NV Gebr. Van Leer, fabriek van huishoudelijke artikelen te Amsterdam 1953, 1955-1960 1 pak 566 http://proxy.handle.net/10648/40a06f0d-b0ae-43a4-98b7-6e6f97b72d8c Stukken betreffende het commissariaat van L. Proos Hoogendijk bij H. Drijfhout & Zoon's Edelmetaalbedrijven NV te Amsterdam 1955-1961 1 omslag 48 http://proxy.handle.net/10648/1570917a-eb5f-41fe-90e2-a7d6dd2e2cc6 Stukken betreffende het commissariaat van O. van den Berg bij de Hypotheekbank voor Nederland NV/Algemene Waarborgmaatschappij NV te Amsterdam 1956-1958 1 pak 565 http://proxy.handle.net/10648/35b995de-d3b8-456a-8187-42ae66e83d7e Stukken betreffende het commissariaat van R. Wesstra bij de NV Boekman en Zoon, fabrikant van herenkleding te Amsterdam 1956-1959 1 omslag 52 http://proxy.handle.net/10648/d91485be-e4ec-49e1-bf30-5e84548d9303 Stukken betreffende het commissariaat van D. Hoogendijk bij de Handelmaatschappij Mundus NV te Rotterdam 1956-1960 1 pak 53 http://proxy.handle.net/10648/3072bf21-82ed-4b09-8247-e30f115c25be Stukken betreffende het commissariaat van H.L. Woltersom bij de NV Westlandsche Hypotheekbank te 's-Gravenhage 1956-1960 1 omslag 568-584 Stukken betreffende de commissariaten van D. Hoogendijk en vanaf september 1960 van C.F. Karsten bij de NV Onafhankelijke Televisie Exploitatie Maatschappij (OTEM) te 's-Gravenhage 1956-1965 17 pakken 569 http://proxy.handle.net/10648/9dccb4c2-c57b-4809-b155-120bad278b21 Correspondentie, notities en documentatie 1959-1960 aug 570 http://proxy.handle.net/10648/337d5af1-1801-45fa-9131-7dee2c99cced Correspondentie, notities en documentatie 1960 sep-1961 571 http://proxy.handle.net/10648/46aca6b0-74ea-45ad-952b-edfc39d091a8 Correspondentie, notities en documentatie 1962 jan-jun 572 http://proxy.handle.net/10648/fefa9ea1-9991-40fc-8b44-1455cb5b1218 Correspondentie, notities en documentatie 1962 jul-dec 573 http://proxy.handle.net/10648/9433badb-9115-4be1-b0ff-2bb6707d0a38 Correspondentie, notities en documentatie 1963 jan-apr 574 http://proxy.handle.net/10648/d97e49aa-acb1-4f03-9f82-532f49ccd172 Correspondentie, notities en documentatie 1963 mei-1964 feb 575 http://proxy.handle.net/10648/2f3e15e8-372b-4b47-9ee3-b4686f34abae Correspondentie, notities en documentatie 1964 mrt-1965 568 http://proxy.handle.net/10648/a3577597-d96f-4a3e-8e9f-b927fddc6686 Circulaires en documentatie 1957 dec-1958 576 http://proxy.handle.net/10648/dc7798a6-498c-45b0-965d-e4cefbb2a30f Circulaires en documentatie 1959-1960 aug 577 http://proxy.handle.net/10648/5d895b55-ce87-4192-ab91-784c7b2863e1 Circulaires en documentatie 1960 sep-1961 578 http://proxy.handle.net/10648/885db9cf-8afb-46d7-8a35-a7976fea656b Circulaires en documentatie 1960 nov-1961 jun 579 http://proxy.handle.net/10648/adf36aa3-5486-47f4-8825-bb69614dfda2 Circulaires en documentatie 1962 jan-jun 580 http://proxy.handle.net/10648/dd8fe799-b60c-4f6b-8310-28f7ea4bbad3 Circulaires en documentatie 1962 jul-1963 aug 581 http://proxy.handle.net/10648/4fc539b5-599e-44a5-b9f9-03086d0de921 Notulen van het werkcomité, vanaf 1963 van de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van oprichters-aandeelhouders 1956-1963 582 http://proxy.handle.net/10648/3d143167-fb67-4d3b-a57f-e3a15cf9b0dd Stukken betreffende de coördinatiecommissie 1964-1965 583 http://proxy.handle.net/10648/e8e56d14-5fe9-460b-90e5-9edd8f302868 Financiële stukken 1959-1964 584 http://proxy.handle.net/10648/6a5809b9-6d9f-42ee-b4a0-f36259a2d154 Nota's van de overheid en kamerstukken 1961-1963 54 http://proxy.handle.net/10648/f2721ec3-7190-4d4e-ba44-6ead85403447 Stukken betreffende het commissariaat van O. van den Berg bij de NV Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht 1957-1959 1 omslag 585 http://proxy.handle.net/10648/212c0f46-0e6e-42d1-bfea-c7ce486a17d6 Stukken betreffende het commissariaat van D. Hoogendijk bij de NV Maatschappij Vrachtvaart te Rotterdam 1957-1960 1 pak 595-596 Stukken betreffende het commissariaat van H.L. Woltersom bij de Nederlandsche Dow Maatschappij NV te Rotterdam 1954, 1957-1960 2 pakken 595 http://proxy.handle.net/10648/990618d7-9de7-4423-b0f8-f762a05cec0f Correspondentie (1954) 1957-1960 596 http://proxy.handle.net/10648/150b4482-f98d-41d7-bf80-6683eaac4dd4 Overige stukken 1957-1960 55 http://proxy.handle.net/10648/b59f4272-09eb-495b-b8ae-c5c2de5fc363 Stukken betreffende het commissariaat van H.L. Woltersom bij de NV Rotterdamsche Scheepshypotheekbank te Rotterdam 1954, 1957-1960 1 pak 586-594 Stukken betreffende het lidmaatschap van D. Hoogendijk van de Studiestichting Hotelbouw Weena en zijn commissariaat bij de Hotelmaatschappij Rotterdam NV te Rotterdam 1957-1963 9 pakken 586 http://proxy.handle.net/10648/6154c8e7-3a42-42fd-b670-f967b350eef2 Diverse correspondentie en documentatie 1957-1959 587 http://proxy.handle.net/10648/e81eee92-0f1d-46f4-8924-af83038bbd0c Diverse correspondentie en documentatie 1960-1962 588 http://proxy.handle.net/10648/c057a7a2-acfd-4b4d-ab19-67eb31e3ea0d Financiële verslagen 1960-1963 589 http://proxy.handle.net/10648/9a58943b-5de8-40a1-94c9-768cd6221dfb Diversen: herbouwverplichtingen, 1958-1959; gemeente Rotterdam, 1958-1959; staatsgarantie, 1958-1959; rapporten heer Schoevers, 1957; statuten en verdere gegevens Stichting Hotelbouw Weena, 1957-1960 1957-1960 590 http://proxy.handle.net/10648/c6726474-b2da-44d3-ac92-5e6359e7a590 Studiestichting Hotelbouw Weena 1957-1958 mei 591 http://proxy.handle.net/10648/1bacb863-f789-40d4-b007-d459fe4f5e15 Studiestichting Hotelbouw Weena 1958 jun-1960 feb 592 http://proxy.handle.net/10648/a084bb4f-8c98-4836-8182-0a333bc2aafb Studiestichting Hotelbouw Weena: notulen van de studiestichting, de bouwcommissie studiestichting, de financiële commissie, de bouwcommissie hotelmaatschappij, de grote commissie van de studiestichting en overige gremia 1957-1960 593 http://proxy.handle.net/10648/a18c42e6-d400-4700-814a-f351e044abcf Contract met de Hilton Hotels International Inc te New York 1958-1960 594 http://proxy.handle.net/10648/bad4dfd7-8cf4-4159-84e2-f78fb03fcd8b Participanten in de Rotterdam Hilton Hotel Maatschappij NV te Rotterdam 1958-1959 57 http://proxy.handle.net/10648/b827274a-b6a9-4c57-8cc8-21e8cf9bad80 Stukken betreffende het commissariaat van O. van den Berg bij de Handelmaatschappij Mundus NV te Rotterdam 1958-1959 1 pak 58 http://proxy.handle.net/10648/4260a6b5-1b93-4610-a09f-bcf6462aad38 Stukken betreffende het commissariaat van H.L. Woltersom bij de Hunter Douglas Holland NV te Rotterdam 1950, 1952, 1958-1960 1 pak 597 http://proxy.handle.net/10648/93cfe6c4-1c16-4959-8cd0-5dc176b729dd Stukken betreffende het commissariaat van D. Hoogendijk bij de Nederlandse Maatschappij tot Ontginning van Steenkolenvelden (NEMOS) te Utrecht 1958-1961 1 pak 599 http://proxy.handle.net/10648/c6968cf6-eae4-4452-a805-377c0f908fd4 Stukken betreffende het lidmaatschap van L. Proos Hoogendijk van de Raad van Toezicht van het Verenigd Pensioenfonds De Burcht van de NV Hollandia Kattenburg te 's-Gravenhage 1958-1961 1 omslag 600 http://proxy.handle.net/10648/70b5a537-5cb7-4fca-804a-fe11605cde2d Stukken betreffende het commissariaat van L. Proos Hoogendijk bij de NV Luxepostpapier- en Enveloppenfabriek v/h Jan Klompé te Amsterdam 1958-1962 1 omslag 598 http://proxy.handle.net/10648/664d5345-617a-4af5-a1b3-95081c2225f5 Stukken betreffende het commissariaat van D. Hoogendijk bij Finemos NV, beleggingsmaatschappij te Utrecht 1960-1962 1 pak 70 http://proxy.handle.net/10648/cd4b2633-96b2-4244-9013-1f565c74eadd Stukken betreffende het commissariaat van P. Plantenga bij de Nationale Trustmaatschappij NV te Amsterdam 1960-1963 1 pak
A.6.5. Juridische Zaken 2090 http://proxy.handle.net/10648/09cd4cc8-61dd-4d40-8573-0dde39b9205e Callgeldcontracten van de bank te Amsterdam 1917-1965 1 omslag 2100 http://proxy.handle.net/10648/e1588ad9-01c5-4bfa-8c83-c57f9c2342dc Correspondentie van de Afdeling Juridische Zaken van de Nationale Bankvereeniging, 1922-1923, 1929, en van de Provinciale Centrale, 1930-1932 1922-1932 2803 http://proxy.handle.net/10648/de0c9019-96dc-458e-9d6c-b5bfab657876 Stukken afkomstig van de Afdeling Juridische Zaken betreffende de Stichting Spaarbank der Rotterdamsche Bank, per 29 december 1961 ontbonden 1931, 1943, 1959, 1961-1962 1 omslag 1292 http://proxy.handle.net/10648/b788b20c-074a-4c6e-93c3-185c69273cf5 Stukken betreffende een verzoek tot schadeloosstelling door A.J. Streefland Bevrachtingen-Transportovername en Sleepdienst te Rotterdam voor het waardeloos worden van de rijksmarken op zijn valutarekening 1921, 1940-1943 1 omslag 1507 http://proxy.handle.net/10648/845af105-8cab-4b29-8638-d62b732e3ed0 Documentatiemap diverse gegevens, aangelegd ten behoeve van de medewerkers van de Afdeling Juridische Zaken. Alfabetisch op onderwerp 1933-1940 1 pak 1310 http://proxy.handle.net/10648/a261dd5a-a15a-431e-b26b-ba80b638eaf4 Stukken betreffende een conservatoir beslag ten verzoeke van de Dedibank te Düsseldorf op tegoeden van het echtpaar Floreck-Oorsprong te Düsseldorf bij het kantoor Nijmegen 1936 1 omslag 1367 http://proxy.handle.net/10648/c812668a-d1f8-49bd-a418-974b18573c51 Stukken betreffende een gerechtelijke procedure tussen de bank en C. Spoon Czn h\o Centraal Garage te Den Briel inzake de uitbetaling van een wissel 1936-1939 1 pak 1291 http://proxy.handle.net/10648/b5e71698-5525-4013-83af-dabbb17bf2ad Stukken betreffende de weigering van de bank tot uitbetaling van het saldotegoed van de door de Poolse staat zonder compensatie onteigende en ontbonden Accumulatoren-Werke System Tudor te Warschau aan de enig aandeelhouder en erfgenaam H. Müller [te Warschau] 1936-1941, 1959-1963, 1967 1 omslag 1293 http://proxy.handle.net/10648/77df684b-933f-418a-a487-1d2f803c21bc Stukken betreffende een eis tot schadevergoeding door de Transatlantica Transport Maatschappij te Rotterdam, wegens het verrichten door de bank van een betaling op verzoek van de firma Kühne en Nagel te Hamburg, die gedurende de oorlog Transatlantica had overgenomen 1940-1951 1 omslag 1294 http://proxy.handle.net/10648/c57b215d-8afe-4f95-97fd-586daafdbc3f Stukken betreffende een eis tot schadevergoeding door de NV Nederrijnsche Scheepvaart Maatschappij te Rotterdam wegens in hun ogen onrechtmatige uitbetaling in maart 1945 door het kantoor Groningen van de bank van een som gelds aan W. Schimmelmann, toenmalig directeur van de onderneming 1923, 1931, 1940-1952 1 pak

W. Schimmelmann verdween vervolgens naar Duitsland en werd nooit meer achterhaald.

251-253 Correspondentie [van de Afdeling Juridische Zaken] van de bank te Amsterdam 1941-1966 3 pakken 251 http://proxy.handle.net/10648/bd65bf6b-1de2-4a1f-93d0-401c66441f3d 1941-1965 252 http://proxy.handle.net/10648/878114f4-7dee-4478-9f5a-d7b2990ce922 1961-1965 253 http://proxy.handle.net/10648/cfaa33ce-0041-4e90-98d2-18b3ac6de8a0 1961, 1963-1966 1368 http://proxy.handle.net/10648/416d34d4-f0e1-495f-9b43-84b35e545a6d Stukken betreffende een geschil met H.C. Wigt te Scheveningen over het verondersteld onjuist uitvoeren van een betaalopdracht door de bank 1944-1955 1 pak 1369 http://proxy.handle.net/10648/2ab2facd-2920-41f2-8879-eb0c121665d9 Stukken betreffende een onjuiste dubbele betaling door het bijkantoor Veendam 1944-1956 1 omslag 1061 http://proxy.handle.net/10648/636fd3b1-4989-45ef-8606-34a8cdf9ba32 Stukken betreffende de gerechtelijke procedure betreffende een rekening-courantkrediet ten laste van een cliënt te Lage Zwaluwe 1945-1952 1 pak 1370 http://proxy.handle.net/10648/e162bd81-32e9-494c-a996-46318ce52ba2 Stukken betreffende een verzilvering van cheques bij het kantoor Bezuidenhout te 's-Gravenhage met behulp van een valse handtekening 1945-1952 1 omslag 1414 http://proxy.handle.net/10648/08fa7b4d-97b2-4735-93e3-1e28a38a3799 Stukken betreffende de bemiddeling van de Rotterdamsche Bank in een geschil tussen de NV Veenendaalsche IJzerindustrie, de NV Staalstruycken te Haarlem en het Nederlandse Beheersinstituut over het terugvorderen van een misgelopen betaalopdracht via het kantoor Veenendaal van de Veenendaalsche IJzerindustrie aan het Duitse bedrijf Firma Ed. Niederdrenk te Velbert 1945-1954 1 omslag 1311 http://proxy.handle.net/10648/a4c6d82a-af6f-44b5-9bd6-1d95bcaf8c6a Stukken betreffende de beslaglegging op tegoeden van een cliënt te Zierikzee bij het kantoor Zierikzee in verband met het in gebreke blijven ten aanzien van de zekerheidsstelling 1947-1954 1 omslag 1073 http://proxy.handle.net/10648/77da5819-556c-4f9a-9fb3-dd7d91052f51 Stukken betreffende de overdracht in eigendom aan de Rotterdamsche Bank door L. Hamburger's Metaalhandel NV te Amsterdam van de goederen en de inventaris wegens niet afgeloste schulden, en de problemen ontstaan na de verkoop van de onderneming aan A. van der Deure 1947-1959 1 omslag

De zaak werd Hamburger in de oorlog ontnomen en praktisch leeggehaald. De eigenaar overleed en de onderneming kwam na de oorlog onder beheer van het Nederlandse Beheersinstituut. De aandelen werden vervolgens gekocht door A. van der Deure met krediet van de Rotterdamsche Bankvereeniging. Onder meer door belastingperikelen van Van der Deure kende de zaak een problematische afwikkeling.

1275-1278 Stukken betreffende een gerechtelijke eis tot schadevergoeding van de Staat der Nederlanden en het Nederlandse Beheersinstituut tegen de Rotterdamsche Bank wegens bij kantoren van de bank berust hebbende maar nooit bij het Beheersinstituut aangemelde zogenaamde paymastersrekeningen (Britse legerrekeningen) 1947-1960 4 pakken

De Staat stelde dat zij door het 'gemis' van deze gelden onnodig obligatieleningen had moeten uitschrijven; de rente daarover wilde men vergoed hebben.

1275 http://proxy.handle.net/10648/6736e4e2-4ed8-47d1-9c2e-6e076f21f4f0 1950-1951, 1956, 1958-1960 1276 http://proxy.handle.net/10648/4bad6ee5-5596-4e85-b93e-d4408d207900 1945-1957 1277 http://proxy.handle.net/10648/2f353e2d-e446-4116-8893-2467039d0ca4 1951-1958 1278 http://proxy.handle.net/10648/bb71831a-545d-4291-bb10-60d2e62be26b 1957-1960
1434 http://proxy.handle.net/10648/8022f2f0-7b9c-49e1-b162-168b3787895d Stukken betreffende een gerechtelijke procedure tegen de Rotterdamsche Bank en Pierson & Co NV te Amsterdam door de Verenigde Transatlantische Hypotheekbank wegens onrechtmatige dollarverkoop, waardoor de eiser de valutawinst misliep 1948-1962 1 pak 2806-2816 Stukken betreffende diverse kwesties behandeld door L.J.H. Koomans van de Afdeling Juridische Zaken 1948-1968 8 pakken en 3 omslagen 2806 http://proxy.handle.net/10648/a9fd817f-b527-4782-8f83-7b1482804fab Financieringmaatschappij voor Investeringen (FIMAVI) NV te Rotterdam, onder meer de oprichting, zegelrecht en de overname door de Nationale Handelsbank 1959-1965 2807 http://proxy.handle.net/10648/c29d5c99-2df8-4886-b1e2-e7977e2af00d Fraudezaken bij de bijbank te 's-Gravenhage en bij het kantoor Etten-Leur 1959-1962 2808 http://proxy.handle.net/10648/bf373acd-b43d-4df0-8d4e-7266cea668da Conserven Blom NV te Doetinchem, kwestie betreffende heffing van successierechten op de uitbetaling van een compagnonspolis 1959-1960 omslag 2809 http://proxy.handle.net/10648/9096a93d-08ba-4b0e-bf55-9d355869675a Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 1963-1964 omslag 2810 http://proxy.handle.net/10648/b48844a0-d44d-4545-b30a-51e57780c486 Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij VOF te Amsterdam, betreffende de financiering van de bouw van een booreiland 1964-1966 2811 http://proxy.handle.net/10648/3d6f2378-6dd9-4b70-acd6-d2d8086a0d74 Industrieële Producten Compagnie NV te Schiedam, betreffende 60 aandelen in deze maatschappij op naam van Prahova SA te Boekarest 1948-1962 2812 http://proxy.handle.net/10648/e62e72c3-d41e-4f23-ba78-5082e1941d66 Kredietmaatschappij voor Friesland NV i.o. 1960-1964 omslag 2813 http://proxy.handle.net/10648/fcaa781d-773f-414a-b651-35f1c2e57a23 Nationale Handelsbank NV, met name statutenwijziging 1950, 1961-1964 2814 http://proxy.handle.net/10648/ed65747a-1d38-4c4a-ae24-73fb24c17e56 Fraudezaak bij het kantoor Hoogeveen 1959-1964 2815 http://proxy.handle.net/10648/7faf1aaa-23fd-4ed4-9930-0d2f53ccfd71 Tidewater (Nederland) NV te Rotterdam, liquidatie, correspondentie 1960-1967 2816 http://proxy.handle.net/10648/dc3d310e-5386-446f-ac85-55c01f82ba3d Tidewater (Nederland) NV te Rotterdam, liquidatie, overige stukken 1961-1968 1462 http://proxy.handle.net/10648/034d7f4b-7331-470f-a6fd-78e13c388078 Stukken betreffende een gerechtelijke procedure inzake de kredietfaciliteiten van de NV Handelmaatschappij E. Bäck-Semarang te Semarang\'s-Gravenhage 1949-1952 1 pak 1191 http://proxy.handle.net/10648/67731bca-52dd-4714-b1c4-ebd7cd5a68e3 Stukken betreffende een gerechtelijke procedure van de NV Oliehandelsvereniging te Rotterdam tegen de Rotterdamsche Bank wegens het niet tot stand laten komen van een dekkende koersrisicoverzekering voor de aankoop van aardolieproducten in de Verenigde Staten 1949-1955 1 pak 320 http://proxy.handle.net/10648/e79fc978-3972-4710-8701-3dd708216beb Stukken betreffende de Wet op de Dividendbeperking van 1950 1950 1 omslag 724 http://proxy.handle.net/10648/277dba08-7b9e-43cf-a92a-739a2cdc5a25 Stukken betreffende door de belastinginspectie opgelegde boetes [aan de bank te Rotterdam of de Provinciale Centrale] wegens het ongezegeld afgeven van garanties 1950-1951 1 omslag 1296 http://proxy.handle.net/10648/dc571ea7-b691-4318-91ac-b87fce73a232 Stukken betreffende het onderzoek door de curator van de NV Tasco te Rotterdam naar de rekening van deze maatschappij 1940, 1950-1951 1 omslag 1072 http://proxy.handle.net/10648/7e1312cc-ff87-4f78-9bd8-9058f2cf32b2 Stukken betreffende de gerechtelijke procedure tot invordering van de schulden van een cliënt te Alkmaar 1950-1952 1 omslag 1373 http://proxy.handle.net/10648/faf4738c-3d63-4b1e-8422-f9b772db80bf Stukken betreffende een gerechtelijke procedure naar aanleiding van een dubbele uitbetaling aan de NV Arnhemsche Brood- en Banketfabriek Ceres te Arnhem 1950-1952 1 omslag 1435 http://proxy.handle.net/10648/9c9a26e7-ef85-41a8-a13a-53ef4a1cddbe Stukken betreffende malversaties door de correspondent te Maasbracht 1950-1953 1 omslag 1312 http://proxy.handle.net/10648/340cac4e-1087-4597-82b6-6b4e7b416f1b Stukken betreffende het conservatoir beslag op de bij de bank berustende vermogenswaarden van de Société d'Exploitation de Matériel Maritime et Fluvial de Sauvetages et Operations Sous-Marines te Basel, gelegd door de NV Maatschappij Waterberg te Rotterdam wegens nog openstaande vorderingen 1950-1954 1 omslag 1346 http://proxy.handle.net/10648/97a62231-e0e0-4b5a-a949-f310988da6b6 Stukken betreffende een gerechtelijke procedure naar aanleiding van een foutieve effectentransactie via het kantoor Eindhoven in opdracht van J. Buitenwerf te Eindhoven 1951-1953 1 omslag 1192 http://proxy.handle.net/10648/07323bdc-8cbe-4e3b-8953-3153b91054b9 Stukken betreffende de bemiddeling van de bank inzake de ontheffing van de betalingsverplichting van de NV Sesam te Enschede aan de firma E. Lang te Ansbach, wegens het niet uitvoeren van een levering 1951-1954 1 omslag 1436 http://proxy.handle.net/10648/5fdea1c3-9734-4161-b76f-1363364b09dd Stukken betreffende een geschil met A. van den Ende & Zoon NV, aardappelexporteur te Rotterdam, inzake problemen met de inning van vorderingen op R. Punnaivanan Pillai te Colombo 1952-1953 1 omslag 1313 http://proxy.handle.net/10648/c9bad4a6-a190-4d6e-86ed-6aaf206ad6e3 Stukken betreffende de beslaglegging door Scianatico Gaudino te Bari op de goederen van de Peulvruchtenhandel v.h. Spitse & Bosman NV te Rotterdam 1952-1954 1 omslag 1081 http://proxy.handle.net/10648/5c8dcefd-ded0-4140-92e7-f7fae53221e6 Stukken betreffende een conflict tussen de Lehmann Trading Corporation en de Rotterdamsche Bank betreffende door Lehmann gestelde garanties voor een door de Rotterdamsche Bank verstrekt krediet aan de Nelehco-handelsonderneming te Rotterdam 1952-1954 1 pak 1384 http://proxy.handle.net/10648/2b2b863c-abde-4ee1-afa0-b12dc98779ea Stukken betreffende de afwikkeling van het faillissement van de firma Tol's Biscuit Works te Cuyk, mede in verband met vorderingen van de bank op dit bedrijf 1952-1954 1 omslag 1194 http://proxy.handle.net/10648/b2872481-e4e2-4c03-a8a0-3e786fa0177c Stukken betreffende de gerechtelijke invordering van de bank op P. van der Hammen & Co te Waalwijk van een openstaande rekening wegens verstrekt krediet 1952-1955 1 pak 1374 http://proxy.handle.net/10648/fa4896af-e5cd-4add-a341-89631601786c Stukken betreffende terugvordering door de bank van een onverschuldigde uitbetaling aan een cliënt te 's-Gravenhage 1952-1956 1 omslag 1297 http://proxy.handle.net/10648/ec7239f6-9500-4d46-a440-e59d06957f02 Stukken betreffende een gerechtelijke procedure wegens afhandeling van betalingen aan Boga Fruit CV te Bergen op Zoom na verbreking van de relatie tussen de bank en dit bedrijf 1952-1958 1 pak 2804 http://proxy.handle.net/10648/1591c257-99dd-4adb-9825-a2608bafb197 Dossier van de Afdeling Juridische Zaken betreffende diverse kwesties 1953-1955 1 omslag 436 http://proxy.handle.net/10648/c9464053-1e4c-4dfe-ad5c-c0eea53fbbd5 Stukken betreffende de rechtszaak tussen de bank en een medewerkster te Rotterdam naar aanleiding van haar ontslag wegens ziekteverzuim 1955-1957 1 omslag 1437 http://proxy.handle.net/10648/21dda099-ade4-4012-9963-74bf48fabed3 Stukken betreffende een gerechtelijke procedure van Z. ten Brummeler en G. Buitelaar te 's-Gravenhage tegen de bank wegens een betaling naar het buitenland zonder levering van documenten 1956-1959 1 pak 1375 http://proxy.handle.net/10648/f4dbdefd-c792-41eb-90f5-4738554a7364 Stukken betreffende de terugvordering door de Rotterdamsche Bank van de uitbetaling op een cheque 1957-1958 1 omslag 1083 http://proxy.handle.net/10648/22d2247c-3f3d-4aea-9e33-5a2b17c9e7b8 Stukken betreffende de beslaglegging door Insulare Compagnia Sicula di Armamento te Palermo op de promessen dienend als bankgarantie voor de Rotterdamse Kolencentrale bij de aankoop van een schip 1957-1959 1 pak 1376 http://proxy.handle.net/10648/5e0047be-0e73-410e-b478-39f9fc796d9f Stukken betreffende de onrechtmatige inning van cheques bij de bijbank te 's-Gravenhage door een medewerker van de Italiaanse ambassade 1958-1961 1 omslag 2801 http://proxy.handle.net/10648/9575787c-e425-4c6a-9fb4-5612c7c6d7b0 Stukken betreffende de Geldschieterswet en de Wet op het Afbetalingsstelsel, in het kader van de verstrekking van persoonlijke leningen 1959-1969 1 pak 1196 http://proxy.handle.net/10648/ccfa6802-b3f4-42ed-abf5-abafbbfdb5fd Stukken betreffende een gerechtelijke procedure van H.J. van Dijk h/o firma Animali te Tilburg wegens foutieve uitbetaling door het kantoor Tilburg van een documentair krediet ten laste van deze firma 1960-1963 1 pak 2802 http://proxy.handle.net/10648/a5329ff7-7584-43ff-a7ff-7d58eed48753 Stukken afkomstig van de Afdeling Juridische Zaken betreffende compte-jointrekeningen 1960-1963, z.j 1 omslag 2110 http://proxy.handle.net/10648/d632de7e-d7dd-404f-81fb-565c4c6fdcbd Stukken betreffende de totstandkoming van de Algemene Voorwaarden 1961-1964 1 pak
A.6.6. Financiële administratie A.6.6.1. Belastingen en verzekeringen 714-721 Stukken betreffende te betalen belastingen 1938-1965 8 pakken 714 http://proxy.handle.net/10648/f66e3fb4-2720-4eb2-81b5-9c71a2ef1dff 1938-1945 715 http://proxy.handle.net/10648/7384cd03-2595-4f1c-8c72-22252ca45812 1945-1946 716 http://proxy.handle.net/10648/bcacd450-3354-472d-95ab-808f092d59eb 1947-1948 717 http://proxy.handle.net/10648/1daecd00-778c-4e93-80a2-0a34cd793770 1949-1951 718 http://proxy.handle.net/10648/8e1f43c7-542e-4ebc-9363-331557c90534 1952-1955 719 http://proxy.handle.net/10648/34ff6bdb-8d56-41be-be5f-a0f15c665915 1956-1959 720 http://proxy.handle.net/10648/68d1b20d-3061-4caf-b53f-ea282304812f 1960-1962 721 http://proxy.handle.net/10648/dde5815e-0e8f-4274-a4eb-01503eab0aa9 1963-1965 712 http://proxy.handle.net/10648/f17fd742-e23e-4217-b6cb-dbe614049ce1 Stukken betreffende de winstbelasting 1939-1941 1 pak 2602 http://proxy.handle.net/10648/bd4e7750-d274-4f8e-bf8e-e13929f1d426 Correspondentie van de Afdeling Belastingzaken met belastinginspecteurs 1939-1946 1 pak 722 http://proxy.handle.net/10648/409f8475-a9a3-4823-ac4f-89273bbc8351 Stukken betreffende te betalen vennootschapsbelasting 1940-1943 1 omslag 723 http://proxy.handle.net/10648/d1bdb109-db74-41f8-af10-c61b5b95f31f Stukken betreffende de afhandeling van een verzoek van de bank te Rotterdam om vermindering van de te betalen grond- en personele belasting wegens oorlogsmolest 1940-1942 1 omslag 2581 http://proxy.handle.net/10648/f7d152ff-c06c-405d-9327-52c28dc5be90 Stukken betreffende de afwikkeling van de 5% Belgische heffing op het kapitaal 1940-1955 1 pak 2600 http://proxy.handle.net/10648/bcd68f37-bfbb-4315-8eba-6a7c870cd656 Stukken betreffende aangifte bij de Inspecteur der Geblokkeerde Markenbelasting van wijzigingen, sedert 1 november 1940 ingetreden in Duitse beleggingen en vorderingen 1941-1943 1 pak

Volgens het Geblokkeerde Markenbelasting-Besluit 1941.

713 http://proxy.handle.net/10648/4393a9ca-7f4f-479a-8345-64b638677731 Stukken betreffende de uitvoering van het Besluit op de Omzetbelasting 1940 voor het bankbedrijf en de Wet op de Omzetbelasting 1954 1941-1958 1 pak 727 http://proxy.handle.net/10648/52a745d4-5fe1-4c39-8711-d12f4d0b65fc Stukken betreffende waardenzendingen van en naar de provinciale kantoren en de hiermee in oorlogstijd gepaard gaande risico's 1942-1943 1 omslag 2621 http://proxy.handle.net/10648/e3c1510b-7204-456b-8652-7af96b775131 Register van gegevens betreffende te reserveren, betaalde en terug te ontvangen belastinggelden, alsmede inzake reserveringen voor salarissen, tantièmes en pensioenen van directieleden 1948-1964 1 deel 2666 http://proxy.handle.net/10648/9112d15d-6959-46f2-b439-393ce0d784fc Stukken betreffende de fiscale waardering van effecten, syndicaten en deelnemingen 1949-1963 1 omslag 2250 http://proxy.handle.net/10648/4a918e87-3f1f-4412-bec6-dc73ee7575fc Stukken betreffende eventuele opgave aan de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van diegenen aan wie premies waren uitbetaald gevallen op bepaalde, met nummers opgegeven, obligaties van de premielening Concertgebouw en Artis 1952-1953 1 omslag 2671 http://proxy.handle.net/10648/d23d0a1f-1fa5-4895-a865-2de6f8586c49 Stukken betreffende de fiscale gevolgen van de mogelijkheid voor werknemers om vakantie te houden in een door de werkgever gefinancierd vakantieoord 1954 1 omslag 2616 http://proxy.handle.net/10648/3689c596-90a5-44d0-be9e-2cd06e8f397e Correspondentie betreffende een probleem met de belastingen in het geval van gemaakte rentewinst bij inruil van schatkistpapier in certificaten 1956 1 omslag 2646 http://proxy.handle.net/10648/9fc52413-df8a-42de-a2ee-0db089429005 Stukken betreffende de Commissie fiscale vraagstukken Rotterdamsche Bank-Nationale Handelsbank 1961-1962 1 pak 2619 http://proxy.handle.net/10648/e880f545-0fde-45dd-b509-340b16440a79 Stukken betreffende een geschil met de inspecteur der vennootschapsbelasting inzake de stortingen in de pensioenfondsen 1962 1 omslag 2667 http://proxy.handle.net/10648/cd9bd662-787e-4c8c-8f96-8bde23c09d50 Staat van de winstverdeling van de Nationale Handelsbank over 1961 [1962] 1 stuk 2648 http://proxy.handle.net/10648/20a3f136-a947-4d68-b933-50b3985e16c3 Stukken betreffende de fiscale aspecten van eventuele verkoop van Nationale Handelsbank-belangen in Canada en Azië 1962-1963 1 omslag 2665 http://proxy.handle.net/10648/ccd76605-8f6c-414c-b2c8-a845f8bc0704 Correspondentie met het Ministerie van Financiën betreffende de fiscale eenheid met de Nationale Trust Maatschappij NV te Amsterdam; met enige bijlagen 1947, 1950, 1963-1965 1 omslag

De Nationale Trust Maatschappij was een dochter van de door de Rotterdamsche Bank overgenomen Nationale Handelsbank.

2669 http://proxy.handle.net/10648/834c3db9-abb7-431a-8ec9-c249793538b5 Stukken betreffende invoering in West-Duitsland van nieuwe wetgeving inzake couponbelasting voor Duitse effecten met een vast rentepercentage in bezit van buitenlanders 1964 1 omslag 2620 http://proxy.handle.net/10648/75fda6c9-ffc7-422d-9f59-afb95c9c1681 Correspondentie, onder meer met het Ministerie van Financiën, over de eventuele fiscale gevolgen van inwisseling van aandelen in het kader van een fusie 1964 1 omslag 2663 http://proxy.handle.net/10648/a420a43a-a878-4168-9afa-84e87afafb31 Correspondentie van D.J. Koelhof met J. Brautigam van de Amsterdamsche Bank betreffende fiscale aspecten van de fusie tussen de Rotterdamsche Bank en de Amsterdamsche Bank 1964 1 omslag
A.6.6.2. Jaarstukken 728-729 Registers van balansen en resultatenrekeningen over de boekjaren 1911-1960. Getekend vanaf 1923 1912-1961 2 delen

Getekend door de directie en de Commissie belast met het toezicht op het opmaken van de balans en de resultatenrekening met de toelichting.

728 http://proxy.handle.net/10648/31b580d5-4573-4366-9714-acef11766fcb Boekjaren 1911-1935 729 http://proxy.handle.net/10648/d8f55857-0e64-4976-a6b7-de1a9ceef048 Boekjaren 1936-1960
731-735 Balansbescheiden over de boekjaren 1914 en 1916-1920 1915, 1917-1921 1 pak en 4 omslagen 731 http://proxy.handle.net/10648/226973e0-6afc-4694-8a60-0b11d53fdf61 Boekjaar 1914 732 http://proxy.handle.net/10648/86838d3b-d148-42a9-ac67-966354508bf9 Boekjaar 1916 733 http://proxy.handle.net/10648/c0931071-aa43-42b6-aa6a-0d9804f9014b Boekjaar 1917 734 http://proxy.handle.net/10648/80bde6f2-0481-4864-bbf7-6d9e3fa28870 Boekjaar 1918 pak 735 http://proxy.handle.net/10648/bdc7cea5-cc7f-4e09-be50-0dc9b6006247 Boekjaren 1919-1920 jun 730 http://proxy.handle.net/10648/cba0317d-dcd0-4503-bdf4-f47aeb27a8f2 Gecombineerde en gespecificeerde balansen en resultatenrekeningen van de bank te Rotterdam, de bank te Amsterdam, de bijbank te 's-Gravenhage, het rayon Rotterdam en het rayon 's-Gravenhage per 31 december 1916; met bijlagen en inhoudsopgave [1917] 1 deel 835 http://proxy.handle.net/10648/69b7d388-c121-4c65-9e94-cff53cc9739b Balansen, met aantekeningen, van de drukkerij over de boekjaren 1917-1923, de kantine over de boekjaren 1920-1923, de inwendige dienst over de boekjaren 1920-1922 en de coöperatie over de boekjaren 1921-1923 1918-1924 1 deel 816-822 Balansen van de bank te Amsterdam; met bijlagen. Doorslagen (2e doorslag). Incompleet 1924-1927 7 banden 816 http://proxy.handle.net/10648/24eac7e9-0e17-4560-9955-e13e2dd0202d 1924 1e halfjaar 817 http://proxy.handle.net/10648/a6420f12-f7e9-4730-84e9-4138f49bf201 1924 2e halfjaar 818 http://proxy.handle.net/10648/b81f42aa-24ec-43f7-8737-6ff8fbf2647b 1925 2e halfjaar 819 http://proxy.handle.net/10648/74d7aff0-bba6-4bb4-ad32-5a4336cf124b 1926 1e halfjaar 820 http://proxy.handle.net/10648/4992746e-d940-4ca7-875f-9442c7070c8b 1926 2e halfjaar 821 http://proxy.handle.net/10648/cc12026b-058e-461e-a34b-4f4f26849108 1927 1e halfjaar 822 http://proxy.handle.net/10648/beb9b8ce-13e8-4673-a1ea-d94ab8bb8918 1927 2e halfjaar 736-815 (Gespecificeerde) balansen en resultatenrekeningen van de vennootschap en de banken te Rotterdam en Amsterdam over de boekjaren 1932-1964 en de bijbank te 's-Gravenhage over de boekjaren 1932-1949, alsmede van hun plaatselijke bijkantoren. Tot en met 1950 met inhoudopgaven, met uitzondering van de inv.nrs 776-777 en 782 1933-1965 74 banden en 6 pakken 736 http://proxy.handle.net/10648/a4b948c7-098e-47f7-8319-5e6b377bd5d4 Boekjaar 1932, vennootschap 737 http://proxy.handle.net/10648/e4496351-4044-4111-8234-91929a0e2e31 Boekjaar 1932, bank te Amsterdam, gespecificeerde balans en resultatenrekening, met debetbijlagen I 738 http://proxy.handle.net/10648/28f8e919-fa45-4703-8359-685216b95559 Boekjaar 1932, bank te Amsterdam, debetbijlagen II 739 http://proxy.handle.net/10648/39506303-98bb-493a-bdb6-28cecdf8711d Boekjaar 1932, bank te Amsterdam, creditbijlagen 740 http://proxy.handle.net/10648/532f65ad-f1d0-4728-919a-cd8fb929ec73 Boekjaar 1932, bank te Rotterdam, gespecificeerde balans en resultatenrekening, met debetbijlagen I 741 http://proxy.handle.net/10648/d585c884-cd67-4054-ba8a-1c317b309856 Boekjaar 1932, bank te Rotterdam, debetbijlagen II 742 http://proxy.handle.net/10648/38cfb807-85be-47b9-9d5a-21136a5a1112 Boekjaar 1932, bank te Rotterdam, creditbijlagen 743 http://proxy.handle.net/10648/42399dc1-9872-42d5-bfba-202167c141af Boekjaar 1932, bijbank te 's-Gravenhage 744 http://proxy.handle.net/10648/066c5fbd-7461-4b4a-9df4-13bd5789f42e Boekjaar 1932, bijkantoren 745 http://proxy.handle.net/10648/c9ee35e8-a016-4c98-a0f1-ba2f720c794e Boekjaar 1933, vennootschap 746 http://proxy.handle.net/10648/eb6fe7a6-25d3-45d9-9fa1-f9d2accc2dcc Boekjaar 1933, bank te Amsterdam, gespecificeerde balans en resultatenrekening, met debetbijlagen I 747 http://proxy.handle.net/10648/6b1348b0-daa7-43fb-80f3-6ac1f32499f5 Boekjaar 1933, bank te Amsterdam, debetbijlagen II 748 http://proxy.handle.net/10648/0dee55d1-1a6c-4881-8a43-1284c224d3b0 Boekjaar 1933, bank te Amsterdam, creditbijlagen 749 http://proxy.handle.net/10648/9fb175f3-eb60-4755-94fb-6966fba0e668 Boekjaar 1933, bank te Rotterdam, gespecificeerde balans en resultatenrekening, met debetbijlagen I 750 http://proxy.handle.net/10648/831d43bc-2f93-4cfb-8d0a-e04c03b8ae44 Boekjaar 1933, bank te Rotterdam, debetbijlagen II 751 http://proxy.handle.net/10648/64d9dd17-0eaa-49b1-831f-0f1d23b2b947 Boekjaar 1933, bank te Rotterdam, creditbijlagen 752 http://proxy.handle.net/10648/10c9fc88-472f-41bf-baf5-69e7893e75af Boekjaar 1933, bijbank te 's-Gravenhage 753 http://proxy.handle.net/10648/21866692-276a-4088-9603-ce47d27c6ef2 Boekjaar 1933, bijkantoren 754 http://proxy.handle.net/10648/75abe68a-dced-4f76-8b9e-ded34e555d4f Boekjaar 1934, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 755 http://proxy.handle.net/10648/49af6e8b-3d2f-4c9f-8d3b-ed880214da21 Boekjaar 1934, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 756 http://proxy.handle.net/10648/13d5ee9a-8654-480d-81df-6d0cca2dcb1f Boekjaar 1935, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 757 http://proxy.handle.net/10648/fc2cba02-cc28-402f-bf1d-cc862047b8e8 Boekjaar 1935, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 758 http://proxy.handle.net/10648/0d9f8a5f-486c-49cf-be54-4dac34242485 Boekjaar 1936, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 759 http://proxy.handle.net/10648/05870db3-4d25-454d-99c8-449b32572846 Boekjaar 1936, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 760 http://proxy.handle.net/10648/178567d0-79e6-466c-aa74-73a44baa9b4f Boekjaar 1937, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 761 http://proxy.handle.net/10648/f585d60d-d115-454a-90f2-107897840afc Boekjaar 1937, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 762 http://proxy.handle.net/10648/7f31dbe2-b469-420c-988e-5ad87c33d29e Boekjaar 1938, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 763 http://proxy.handle.net/10648/b483603a-3930-4e40-b63e-454b0904d952 Boekjaar 1938, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 764 http://proxy.handle.net/10648/81987126-5ca5-40b2-8a79-4065643c2bef Boekjaar 1939, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 765 http://proxy.handle.net/10648/074a8670-9bf6-4325-9ea7-89082e7f0518 Boekjaar 1939, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 766 http://proxy.handle.net/10648/c94fb021-7153-40b5-bcd0-0c47b88562bb Boekjaar 1940, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 767 http://proxy.handle.net/10648/c036b7f4-dc2c-4d9c-8c21-296718ef5553 Boekjaar 1940, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 768 http://proxy.handle.net/10648/638da29f-01e7-44ba-ab64-5e1ab30c0731 Boekjaar 1941, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 769 http://proxy.handle.net/10648/41b1ed0e-ce50-4386-84df-7733b22aa650 Boekjaar 1941, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 770 http://proxy.handle.net/10648/4a21a191-02db-455f-992f-ef965ff47dff Boekjaar 1942, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 771 http://proxy.handle.net/10648/5354d063-ca6d-43d9-85cf-4359496c536d Boekjaar 1942, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 772 http://proxy.handle.net/10648/a733b972-76c6-4ecb-a4da-e64340ce6cfd Boekjaar 1943, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 773 http://proxy.handle.net/10648/e1d89999-fb4d-4797-8264-b1174a53d839 Boekjaar 1943, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 774 http://proxy.handle.net/10648/461745db-a6ed-4461-8e92-4ec4e9d962d5 Boekjaar 1944, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 775 http://proxy.handle.net/10648/f4397826-7238-4eb1-8a74-68bac534049a Boekjaar 1944, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 776 http://proxy.handle.net/10648/f1e6dc2a-7857-40fa-a07e-4acd7e817633 Boekjaar 1945, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 777 http://proxy.handle.net/10648/d86a843e-83a4-4f7f-a908-77c00cb99fb4 Boekjaar 1945, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 778 http://proxy.handle.net/10648/345fdda4-e83c-4651-96c1-81ff941f9583 Boekjaar 1946, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 779 http://proxy.handle.net/10648/e5d0d46c-c74b-46d9-aef4-274267caffd6 Boekjaar 1946, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 780 http://proxy.handle.net/10648/49511802-b506-47dd-8b03-e43e78c6d96b Boekjaar 1947, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 781 http://proxy.handle.net/10648/60307a1a-e5d9-407b-8a3b-096f8820b930 Boekjaar 1947, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 782 http://proxy.handle.net/10648/1335c513-85cb-4f64-9c41-a2ada6866724 Boekjaar 1948, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 783 http://proxy.handle.net/10648/5a962502-103f-44df-b89e-2bbaef876857 Boekjaar 1948, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 784 http://proxy.handle.net/10648/6060c4a9-1d55-4a4f-873b-eacd56d57e2f Boekjaar 1949, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 785 http://proxy.handle.net/10648/3bfaeaec-2ace-4d82-b157-ceadc3aeb3ee Boekjaar 1949, bank te Amsterdam en bijbank te 's-Gravenhage met lokale bijkantoren 786 http://proxy.handle.net/10648/6208ddf5-a3b7-46c8-ba9c-2a991cfab7c3 Boekjaar 1950, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 787 http://proxy.handle.net/10648/ace81836-b3b4-411e-9dc0-20f1cfeac1de Boekjaar 1950, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren 788 http://proxy.handle.net/10648/eec693ec-126e-4942-9786-d3dca75be2ef Boekjaar 1951, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 789 http://proxy.handle.net/10648/3db9b5d0-0798-4370-8a6c-9cee36defeb7 Boekjaar 1951, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren 790 http://proxy.handle.net/10648/83db6847-963f-45f1-b4d8-573c26d52cd5 Boekjaar 1952, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 791 http://proxy.handle.net/10648/9d462880-7eea-4df0-a21a-30e86ab9b34d Boekjaar 1952, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren 792 http://proxy.handle.net/10648/e40b5afe-efa0-4e64-8049-19d566e979ab Boekjaar 1953, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 793 http://proxy.handle.net/10648/b0c07a6e-c306-4b47-af71-da99853da9bb Boekjaar 1953, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren 794 http://proxy.handle.net/10648/6d3ae804-f0e8-45a1-adbd-c5426c9ba4aa Boekjaar 1954, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 795 http://proxy.handle.net/10648/4c065b05-963b-497e-8b4b-857e68784473 Boekjaar 1954, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren 796 http://proxy.handle.net/10648/70b3366c-395a-4217-b471-fbb0717d67cf Boekjaar 1955, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 797 http://proxy.handle.net/10648/b6f074cb-794d-4770-9a7a-ad8e510a8b6b Boekjaar 1955, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren 798 http://proxy.handle.net/10648/d50e69a4-6c13-4990-9ac2-7ca7619fcaf9 Boekjaar 1956, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 799 http://proxy.handle.net/10648/3b391093-73ba-4669-aa70-701204ebb5f1 Boekjaar 1956, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren 800 http://proxy.handle.net/10648/8ab10fac-a0eb-4c15-bf42-543b1df2fba6 Boekjaar 1957, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 801 http://proxy.handle.net/10648/ef2a07fa-1c52-4cb3-b5bd-f8816d09308f Boekjaar 1957, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren 802 http://proxy.handle.net/10648/65e70b65-3fcd-41ba-92e4-6554ffa395c4 Boekjaar 1958, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 803 http://proxy.handle.net/10648/b265c7cb-5052-49a9-9c29-85445271f6d8 Boekjaar 1958, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren 804 http://proxy.handle.net/10648/cfe8dc4a-b430-489c-afb8-952c9425b4fb Boekjaar 1959, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 805 http://proxy.handle.net/10648/d4e5ac9c-196a-45e9-b6b5-e2c62eb71104 Boekjaar 1959, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren 806 http://proxy.handle.net/10648/0a922c3a-2378-48f2-b8dd-1d306c29b4fc Boekjaar 1960, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 807 http://proxy.handle.net/10648/fc52bad0-6e76-43dc-a7a6-7626124a4a89 Boekjaar 1960, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren 808 http://proxy.handle.net/10648/d960f461-91e5-46eb-b2f2-61bd9c0a7b99 Boekjaar 1961, vennootschap en bank te Rotterdam met lokale bijkantoren 809 http://proxy.handle.net/10648/0b74e383-73f4-49aa-aa85-dc625c5ee6cc Boekjaar 1961, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren 810 http://proxy.handle.net/10648/cb9e6d31-4ec8-475e-8077-0d593b24a8fd Boekjaar 1962, vennootschap en bank te Rotterdam pak 811 http://proxy.handle.net/10648/c2922bad-671e-4304-b7b8-878a0830aa6c Boekjaar 1962, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren pak 812 http://proxy.handle.net/10648/3dbc1ac3-2313-4344-9fb8-be829affbecb Boekjaar 1963, vennootschap en bank te Rotterdam pak 813 http://proxy.handle.net/10648/4a9beb79-2998-4427-8753-169b9c334477 Boekjaar 1963, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren pak 814 http://proxy.handle.net/10648/c39cffa6-c82c-4467-ae17-f26bccdac8f6 Boekjaar 1964, vennootschap en bank te Rotterdam pak 815 http://proxy.handle.net/10648/16d0b836-dec8-4487-b633-295c7d93a9ac Boekjaar 1964, bank te Amsterdam met lokale bijkantoren pak 834 http://proxy.handle.net/10648/ce41b970-0590-4dfe-b5df-c5d9f056fe8d Staten betreffende de winst en het verlies over de boekjaren 1935-1945 1936-1946 1 pak 836 http://proxy.handle.net/10648/18d4b2ed-8e6e-4a3c-b0a9-1486830a29b1 Balansen en resultatenrekeningen van de drukkerij en het centraal magazijn over de boekjaren 1937-1938; met geleidebrief [1938-1939] 1 omslag 823-832 Bijlagen bij de balans betreffende de Haagse (1939-1955), Rotterdamse en provinciale bijkantoren 1939-1955, 1960-1964 9 pakken en 1 omslag 823 http://proxy.handle.net/10648/bf857425-8ac9-4390-8e81-bd87aa175830 1939-1944 824 http://proxy.handle.net/10648/649642e7-bd24-4114-8d51-6a578a69d932 1945-1949 825 http://proxy.handle.net/10648/11afd863-1775-4793-9200-1cae0e0b3ee9 1950-1952 826 http://proxy.handle.net/10648/199ef66b-ea24-44ef-854f-80a0593883b2 1953-1955 827 http://proxy.handle.net/10648/3db69a98-c108-4069-b4de-54ed3f577c14 1960 828 http://proxy.handle.net/10648/58c94bf7-5ca7-4517-9691-73eb1d4bddca 1961 829 http://proxy.handle.net/10648/05cc7ca6-1afc-4cd5-be14-8ed622abf078 1962 830 http://proxy.handle.net/10648/9f8d9879-608a-495b-9381-367d5c1ac539 1962, enkel Rotterdamse stadskantoren omslag 831 http://proxy.handle.net/10648/18bd9519-736f-4183-b311-b979d2dd6a82 1963 832 http://proxy.handle.net/10648/7f06e4fb-3d1d-48c7-8940-2a5b049c5879 1964 861-862 Halfjaarlijkse balansen en resultatenrekeningen van de Provinciale Centrale over de boekjaren 1939-1956; met bijlagen [1940-1957] 2 pakken

De balansen over het boekjaar 1939 ontbreken.

861 http://proxy.handle.net/10648/78439ca2-c297-4140-a8b9-898b413805c3 Boekjaren 1939-1949 862 http://proxy.handle.net/10648/31673665-170c-4c76-8e80-489ed0ae7462 Boekjaren 1950-1956
838 http://proxy.handle.net/10648/d7cb511b-4d2f-4f38-884b-0e14485f9b17 Accountantsrapporten opgemaakt door de chef-accountant van de bank, uitgebracht aan het bestuur van de Stichting Spaarbank der Rotterdamsche Bankvereeniging/Rotterdamsche Bank betreffende de balans over de boekjaren 1942-1953 1943-1954 1 pak 1747 http://proxy.handle.net/10648/58e4fe14-828a-494b-8b7f-ca894161bc97 Balansgegevens verstrekt aan De Nederlandsche Bank over de boekjaren 1953-1964 1954-1965 833 http://proxy.handle.net/10648/6a93a5cb-fd06-48be-83a4-d1e81434158e Onkostenstaten en resultatenoverzichten van de Rotterdamse, Haagse en provinciale kantoren; met bijlagen 1955-1957 1 pak 839 http://proxy.handle.net/10648/1dcc8391-4a55-4d17-99f8-530c084bb59f Staten van vergelijkende resultatenoverzichten van de provinciale en Rotterdamse kantoren over de eerste kwartalen van 1960/61, 1961/62 en 1962/63; met bijlagen [1960-1963] 1 omslag 2668 http://proxy.handle.net/10648/7a3214ec-a4e4-402f-92cb-735ebd6fe3ed Accountantsverklaringen afgegeven door Moret, De Jong & Starke voor de balansen en resultatenrekeningen over de boekjaren 1963 en 1964 alsmede het introductiebericht voor de Amro Bank; met concepten en bijlagen 1964-1965 1 omslag
A.6.6.3. Boekhouding 843-852 Grootboek [bank te Amsterdam] 1911, 1913-1928 8 delen 843 http://proxy.handle.net/10648/7407e946-be69-45be-9301-537a77d10313 1911 jul-dec 846 http://proxy.handle.net/10648/2420d501-1ead-46fa-8c26-49d21282407c 1913-1914 847 http://proxy.handle.net/10648/2c1c67fb-1ed1-4a2a-948a-942d99d23798 1915-1916 848 http://proxy.handle.net/10648/db6f54f9-20f8-4aac-9213-bb3c7b93e570 1917-1918 849 http://proxy.handle.net/10648/6638820f-936d-4aab-9caa-6c6249931535 1919-1920 850 http://proxy.handle.net/10648/a9e0c5e5-b807-4175-ac4e-4d6733431ca3 1921-1922 851 http://proxy.handle.net/10648/843dd723-0137-4c77-974a-6946a105cd70 1923-1924 852 http://proxy.handle.net/10648/6905edb5-a70c-4b2a-a1b6-8ce1826cdda4 1925-1928 853-854 Subgrootboek van de bank te Amsterdam 1912-1914 2 delen 853 http://proxy.handle.net/10648/7f8b2bc7-b177-453f-9839-42e336755c30 1912-1913 jun 854 http://proxy.handle.net/10648/31f20faf-6be4-4e9d-93ab-4e1118e98749 1913 jul-1914 apr 844 http://proxy.handle.net/10648/b5719bcb-2e01-4f3a-ba9a-dc2112e47add Grootboek binnenland [bank te Amsterdam], O-Z 1913-1914 1 deel 845 http://proxy.handle.net/10648/a8ce11b0-f317-4376-821a-fe9824096da5 Grootboek huizenbezit [bank te Amsterdam] 1913-1916 1 deel 855 http://proxy.handle.net/10648/007c1a1a-b4d5-4b68-b43a-30e6171826d2 Grootboek gebouw en inrichting van de bank te Amsterdam 1921 1 deel 1350 http://proxy.handle.net/10648/5b5c497a-14bb-4a01-a32a-810248047c94 Staat van de geïncasseerde grootboekrente over de boekjaren 1914-1920 1921 1 stuk 892 http://proxy.handle.net/10648/a549215f-756a-4b41-bf29-fed6df3648bd Debet- en creditnota's giro, opgemaakt per Power 1921 jan 11 1 band

Zie ook rubriek A.6.4.3., inv. nr 514.

877 http://proxy.handle.net/10648/e48583ca-9958-4e82-a1e8-a8ffaffedce0 Debiteurenboek van de Centrale Boekhouding 1922-1925 1 deel 857-859 Journaals 1923-1930 2 delen en 1 katern

De inv.nrs 857-858 gemerkt '5'.

857 http://proxy.handle.net/10648/5b2ae5de-2d53-428c-b2d2-1b2966a1787a 1923-1925 apr 858 http://proxy.handle.net/10648/c9a8deb5-3f2b-4535-a25c-88d09044138c 1925 dec-1930 (Centrale Boekhouding) 859 http://proxy.handle.net/10648/055e201d-c12f-4d83-a039-e33a7546b4f6 1926-1930 (katern)
840-2692 Grootboek van de Centrale Boekhouding 1923-1925, 1930, 1945, 1959-1965 4 delen en 2 pakken 840 http://proxy.handle.net/10648/6a642eca-6f71-4822-9cf1-f62a19bcc67e 1923 nov-1925 feb 841 http://proxy.handle.net/10648/55e5c1a8-7299-4a54-a7f5-59f19c5c4124 1930 842 http://proxy.handle.net/10648/ac079686-6184-44ce-b06f-674f6d229d0e 1945 2691 http://proxy.handle.net/10648/70b1d17e-3831-4807-9e9a-5a55e2c6d704 1959-1961 pak 2692 http://proxy.handle.net/10648/0ea74de5-3f55-4708-9570-57fbbf5456f8 1962-1964 pak 2640 http://proxy.handle.net/10648/65d3b5d7-d492-4db4-9b48-fcbea3992314 1965 893 http://proxy.handle.net/10648/0fc29f6c-84c2-499d-a164-2901e966741d Nota voor S. Roet betreffende de administratie van inschrijvingen in het Grootboek voor de Nationale Werkelijke Schuld bij het kantoor Utrecht; met bijlage 1926, 1930 1 omslag 878-881 Registers van diverse onkosten [bank te Amsterdam] 1926, 1940, 1945, 1948 4 delen 878 http://proxy.handle.net/10648/ac7a1078-cfc5-47a8-bfeb-013bb8db620c 1926 879 http://proxy.handle.net/10648/c9e514e2-8ce4-4819-8bdf-2c7286c1ec9d 1940 880 http://proxy.handle.net/10648/7385ac97-1042-43ab-af5b-d12a8dd0dff3 1945 881 http://proxy.handle.net/10648/6586db04-0e87-4142-9972-00037e07642e 1948 1416-1417 Grootboek vreemde valuta 1920-1927 2 delen

Kantoor onbekend.

1416 http://proxy.handle.net/10648/54190179-38b3-4897-9259-4d72a1078a81 1920-1923 1417 http://proxy.handle.net/10648/1733d448-73ec-4393-bc3a-f619525f062d 1924-1927
856 http://proxy.handle.net/10648/84655b90-d8f5-470a-a241-3a0cf63b4491 Staten van de machinerekening 1931-1937 1 omslag 700 http://proxy.handle.net/10648/d2bf746f-600c-4cbd-ba95-9b986f4ee61a Formulieren voor de financiële administratie, met toelichtingen. In het Duits [1932] 1 omslag 2792 http://proxy.handle.net/10648/9b2a4566-a77d-4251-8c0e-d0b90415cc84 Register van debiteuren en crediteuren, afkomstig van de Afdeling Controle Provinciale Centrale 1938-1949 1 pak Ontbreekt 2629 http://proxy.handle.net/10648/e050fa73-0b85-4cb1-8289-186cce273ffd Circulaire van de Rotterdamsche Bankvereeniging aan haar cliënten met het verzoek om eerder verstrekte rekeninggegevens op te zenden, opdat de bank haar boeken kan reconstrueren na de vernietiging daarvan in mei 1940. In het Frans 1940 1 stuk 860 http://proxy.handle.net/10648/2ef04fd3-f45f-45f0-8c83-d3192f4bc76f Halfjaarlijkse staten van de onderlinge renteverrekening tussen de banken te Amsterdam en Rotterdam, de Provinciale Centrale en tot en met medio 1949 de bijbank te 's-Gravenhage 1940-1955 1 pak 876 http://proxy.handle.net/10648/0f445908-4309-48ed-b705-b56861065531 Maandbalansen van de grootbanken, zijnde de Rotterdamsche Bank, de Amsterdamsche Bank/Incasso-Bank, De Twentsche Bank en de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Incompleet 1940-1956 1 pak 872 http://proxy.handle.net/10648/353e3d36-b26b-41fe-8221-5d6bbe368ff3 Maandelijkse totaalbalansen betreffende de provinciale kantoren, samengesteld uit de afzonderlijke maandbalansen. Incompleet 1940-1957 1 pak 873 http://proxy.handle.net/10648/8ebad59f-fe80-41d1-a121-1e44fc24cee5 Maandstaten van de debiteurenrekening van de Haagse, Rotterdamse en provinciale bijkantoren 1940-1957 jan 1 pak 2649 http://proxy.handle.net/10648/7aa52c2c-b8b8-4045-a41e-e6c626b47b23 Grootboek betreffende de posten belastingen, bouwfonds, inschrijving in het Grootboek, oorlogsschade aan kantoren en uitkeringsrekeningen; met bijlagen 1940-1949, 1961-1964 1 pak 863-864 Maandstaten 1941-1942, 1951-1955, 1964 2 omslagen 863 http://proxy.handle.net/10648/f3665d5b-5ca8-4ed7-b1e8-759a5e8e785c 1941-1942, incompleet 864 http://proxy.handle.net/10648/86458e08-f433-4bc0-b332-aeff463defee 1951-1955, 1964 feb-mei en jul-nov 875 http://proxy.handle.net/10648/6ca1b5a2-0ed1-41af-a664-3962f993c83b Rapport betreffende vergelijkende resultaten over 1942 van de kantoren te Utrecht en Tilburg 1943 1 katern 2644 http://proxy.handle.net/10648/1a280cd2-eb20-4b36-a29d-e0154056bda7 Staten van dubieuze creditsaldi, rekening B, over de periode 1923-1930 van de provinciale en eigen kantoren, opgemaakt in 1944 1944 1 band 891 http://proxy.handle.net/10648/4a6b77f0-6994-4ee9-86c8-7198267a6948 Staten van kassaldi van de bijkantoren; met bijlagen 1944-1946 1 omslag 1070 http://proxy.handle.net/10648/b6afe122-4a81-4587-a892-1074f033ba26 Staten van gegevens over de boekjaren 1949-1957 betreffende reserveringen voor dubieuze debiteuren van de banken te Rotterdam, 's-Gravenhage en Amsterdam en de stadsbijkantoren te Rotterdam en 's-Gravenhage [1950]-1958 1 pak 865-866 Staten van de resultaten van de Amsterdamse stadsbijkantoren, ingekomen bij de bank te Amsterdam 1950-1959 1 pak en 1 omslag 865 http://proxy.handle.net/10648/d58f5852-e26a-433d-868f-1dd2dc405f7e 1950-1957 pak 866 http://proxy.handle.net/10648/f69f493b-bd03-428c-b6b2-9793b74456e4 1958-1959 2693-2699 Onkostenboeken opgemaakt door de Afdeling Hoofdboekhouding [bank te Rotterdam] 1955-1961 7 pakken 2693 http://proxy.handle.net/10648/e967f254-70a6-41ab-8129-931d7df401b5 1955 2694 http://proxy.handle.net/10648/e28bbccc-2d78-4e95-bb8e-5c4a4ee8e277 1956 2695 http://proxy.handle.net/10648/9523f6cf-ac16-4f8b-87be-ca6658d23a2c 1957 2696 http://proxy.handle.net/10648/32ac44e4-b34f-4cdd-abb9-d6e4639e2754 1958 2697 http://proxy.handle.net/10648/623fea98-7a35-49cf-968c-53c9257d5883 1959 2698 http://proxy.handle.net/10648/06f9e7f1-a563-4cbd-8c13-813636a46e8d 1960 2699 http://proxy.handle.net/10648/09bd0685-a495-4ce7-a8c7-3d200b14bcab 1961 2613 http://proxy.handle.net/10648/9d5681f3-257d-4d0c-9aaf-a6371ccf36a7 Correspondentie betreffende de agioreserve 1955-1964 1 omslag 882-890 Registers van gemaakte onkosten door de proviciale, Rotterdamse en Haagse kantoren. Alfabetisch op naam van kantoor 1956-1963 9 delen 882 http://proxy.handle.net/10648/54cabeac-8efe-4fa3-88a2-5a44ccb02841 1956 883 http://proxy.handle.net/10648/3856f33c-e68e-477b-a5e7-b53a3e6cb502 1957 884 http://proxy.handle.net/10648/b02a7a63-901c-41aa-909c-88eb25747434 1958 885 http://proxy.handle.net/10648/55eb61b9-76f7-456c-93e1-32c5de03de54 1959 886 http://proxy.handle.net/10648/49e7e486-5632-45b5-a457-afc8f1596a24 1960 887 http://proxy.handle.net/10648/611da564-b8b2-47ae-8456-d7c13416515d 1961 1e halfjaar 888 http://proxy.handle.net/10648/1a5586eb-735d-4cff-a5fe-c8bcbd41e96b 1961 2e halfjaar 889 http://proxy.handle.net/10648/e2e0f541-5503-4b41-b2ac-707501ba7a05 1962 890 http://proxy.handle.net/10648/f0c37b84-6ae5-4a02-a8d6-0c3461516f53 1963 2626 http://proxy.handle.net/10648/34edb1a8-2c45-417a-9eb3-fa4e177ac3da Stukken betreffende dubieuze debiteuren, boekjaren 1958-1964 1958-1966 1 pak 2144 http://proxy.handle.net/10648/e49b8aad-b253-4e86-a062-cbb1a4d4f25f De boekhouding van een kantoor in de provincie. Handleiding betreffende de werkzaamheden van de Afdeling Boekhouding en de daarbij gebruikte formulieren [1960] 1 katern 867 http://proxy.handle.net/10648/f50e2612-9305-40d9-aaf4-131460d5bf9c Maandbalansen en specificatiestaten betreffende de provisie, interest en onkosten van de [Amsterdamse] stadsbijkantoren 1961 1 pak 2647 http://proxy.handle.net/10648/a4cc7ee1-ed9a-4ae2-9fa0-072eaa985d51 Stukken betreffende de verkoop van Amatex, deelneming van Nationale Handelsbank-dochter IBT, alsmede van IBT-kleindochter Aparak 1961-1962 1 omslag 2645 http://proxy.handle.net/10648/e46f737a-9579-4354-8fae-e7135580fb1c Stukken betreffende de administratieve afwikkeling van de verwisseling van de aandelen Nationale Handelsbank 1961-1963 1 pak 874 http://proxy.handle.net/10648/8c32c002-11f0-4ed8-a366-9059ddbf3d44 Maandbalansen van de Nationale Handelsbank; met bijlagen. Incompleet 1962-1963 1 omslag 868-871 Maandbalansen van enkele bijkantoren; met bijlagen 1963 1 pak en 3 omslagen 868 http://proxy.handle.net/10648/d9b88520-70e2-4dfb-b9b6-b966a70f942c Delfshaven en Mathenesserweg pak 869 http://proxy.handle.net/10648/7a155c46-4614-4bdd-ae7d-878a6c79104f Schiedam 870 http://proxy.handle.net/10648/9cdb5ebd-6fb2-420b-8aef-464ab1f5a51f Soest 871 http://proxy.handle.net/10648/b56de7ce-8ffb-44e1-b748-30bf88e2520b Steenbergen 2672 http://proxy.handle.net/10648/6d578877-6e31-4b12-ae8e-8bc9bc3cce2d Stukken betreffende de over 1962 en 1963 aan de Nationale Handelsbank doorberekende kosten 1963-1964 1 omslag 2670 http://proxy.handle.net/10648/f458627f-f8ac-4412-b518-eaa8ed70bd9b Notitie van D.J. Koelhof betreffende de boeking van de onkosten wegens nieuwbouw en verbouwingen van het vakantieoord Hoogwolde 1964 1 stuk 2630 http://proxy.handle.net/10648/b3bdcf6b-2e2d-407e-8693-db71c2cb33d9 Financiële en andere gegevens, deels vergelijkende gegevens van de Rotterdamsche en de Amsterdamsche Bank, bijeengebracht in verband met de fusie 1964 1 omslag
A.6.7. Kredietbedrijf A.6.7.1. Kredietverlening A.6.7.1.1. Algemeen 2799 http://proxy.handle.net/10648/2dcdfdd4-ddef-4775-9d70-93f394b8a089 Register van aantekeningen [van een van de kredietafdelingen] van diverse aard circa 1940-1951 1 deel 895-905 Bijlagen bij de [directie]vergaderingen van de banken te Rotterdam en Amsterdam betreffende het toestaan van kredieten. Genummerd 1940-1957 1 pak, 1 band en 9 omslagen 895 http://proxy.handle.net/10648/72b9fd06-eff9-4062-b20c-9e238e2e637a 1940 -1946 jan [1-50] pak 896 http://proxy.handle.net/10648/f8f3bbf7-8fc5-4cba-9603-9f0b1937c08c 1946 feb-1947 [51-70] 897 http://proxy.handle.net/10648/edac9d56-16cb-44c6-ace9-41933194b72d 1948 [71-81] 898 http://proxy.handle.net/10648/07bf9923-fcd5-42bb-a2b1-9905214adf09 1949 [82-92] 899 http://proxy.handle.net/10648/e4940754-0abb-40fc-8fe7-be944a45fa0a 1950 [94-102] 900 http://proxy.handle.net/10648/315d4441-2502-494f-a069-0942ef947e8c 1951 [103-111] (band) 901 http://proxy.handle.net/10648/f8e90127-882c-43e6-9fe6-9972a113e510 1952-1953 [112-127] 902 http://proxy.handle.net/10648/468ad80d-8db4-4b00-9eff-ef451e95280a 1954 [128-138] 903 http://proxy.handle.net/10648/88fad506-6d82-4c9e-a905-ad9bf25c18a7 1955 [139-148] 904 http://proxy.handle.net/10648/4bb21872-fb7f-4143-a522-2c511ae5d68e 1956 [149-158] 905 http://proxy.handle.net/10648/69fcbf3a-ec5c-42e0-9353-831c5311b9a2 1957 [159-168] 2455-2474 Vergaderstukken voor de bijeenkomsten van het [krediet]comité 1959-1964 20 pakken

De dossiers zijn vermoedelijk afkomstig van G.P. Kortenhorst, hoofd van de Provinciale Centrale.

2455 http://proxy.handle.net/10648/2e940a05-7fd5-4550-9ce4-6ab63cd49741 1959 2456 http://proxy.handle.net/10648/e2cbf954-b4c2-4505-8022-08974d235d39 1960 jan-jun 2457 http://proxy.handle.net/10648/b8542b82-13fb-4ad8-882a-157c4799a1ef 1960 jul-okt 2458 http://proxy.handle.net/10648/984416c4-cd4f-41e3-a84a-b3fa082249a4 1960 nov-dec 2459 http://proxy.handle.net/10648/ddf5ce46-ee91-4cb2-aac3-7faf4dab2ced 1961 jan-mrt 2460 http://proxy.handle.net/10648/78009327-b715-49e1-8081-b122c8e6b165 1961 apr-jun 2461 http://proxy.handle.net/10648/269606a5-dc4a-42b1-a296-81e8c0ba4f1c 1961 aug-okt 2462 http://proxy.handle.net/10648/a9e41d6d-2bbf-41c4-ac1a-e9b74da3b874 1961 nov-dec 2463 http://proxy.handle.net/10648/e448efb1-a647-4f77-85d0-8be340a4e4e4 1962 jan-feb 2464 http://proxy.handle.net/10648/51ab81c6-840e-4104-9a56-922d9afca936 1962 mrt-mei 2465 http://proxy.handle.net/10648/781780f8-cf2e-47da-90f4-67688f6dde66 1962 jun-aug 2466 http://proxy.handle.net/10648/c67d7aa5-a37c-44ef-9620-df7b1fd86b02 1962 nov-dec 2467 http://proxy.handle.net/10648/3c530f4e-b85f-43e4-b7da-536a2381d9ac 1963 jan-mrt 2468 http://proxy.handle.net/10648/a472433d-5e46-453f-8475-d42896d9f1c6 1963 mrt-apr 2469 http://proxy.handle.net/10648/ffd3d1df-d0a8-4b8d-868c-0566dc6af2a9 1963 jun-sep 2470 http://proxy.handle.net/10648/931e05ee-2907-4609-9791-5124025feed4 1963 okt-dec 2471 http://proxy.handle.net/10648/5beab44d-08e0-4b8e-8c61-fa783c130f82 1964 jan-mrt 2472 http://proxy.handle.net/10648/369cede1-95b8-426c-b7ca-9b00b03c100b 1964 apr-jun 2473 http://proxy.handle.net/10648/c38033ec-6153-40ac-93c0-807f294f6e2c 1964 aug-sep 2474 http://proxy.handle.net/10648/ac8ffe71-2655-4871-9669-442eb5c9626d 1964 okt-dec
2690 http://proxy.handle.net/10648/d51024f3-6378-440d-8684-438bd07fb6e9 Samenvattende verslagen van de vergaderingen van het [krediet]comité 1963-1964 jun 1 omslag

Zie inv.nrs 2467-2472 in deze rubriek.

986 http://proxy.handle.net/10648/1a9b81cf-3a4a-480d-b34b-2ec6cf58348a Maandelijkse lijsten van verleende miljoenenkredieten, opgemaakt voor het Bureau Controle Credietinstellingen van De Nederlandsche Bank. Kladversies, met enige tussengevoegde correspondentie 1948-1955 aug 906-909 Correspondentie van H.L. Woltersom betreffende goedkeuring van kredieten 1952-1959 4 pakken 906 http://proxy.handle.net/10648/5b46a4fb-2f1a-441b-ae12-e5c5b92b7a96 1952-1954 907 http://proxy.handle.net/10648/3d018f97-1955-45d1-a623-564ee7e95595 1955-1956 908 http://proxy.handle.net/10648/816dc4dd-4d89-4998-b165-15747a584e85 1957-1958 jun 909 http://proxy.handle.net/10648/b8fb5c15-5ade-4d3e-b619-a713737680ea 1958 jul-1959 911 http://proxy.handle.net/10648/39c33a45-781c-4e0e-b9d9-1a81f04e1bc2 Stukken betreffende het overleg met de De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Bankiersvereniging over de financiering van afbetalingskrediet door handelsbanken 1955-1956 --- Formulieren voor opgave aan De Nederlandsche Bank van de saldo's van de grote kredieten, met uitzondering van daggeldleningen, (model IV), vanaf november 1961 met opgaven van wijziging c.q. intrekking (model III). Kladversies 1955-1963

Zie inv.nrs 987-988.

910 http://proxy.handle.net/10648/82d6e24e-d2b7-4986-83ec-5fb737ae6538 Staten van kredieten met een limiet van ƒ 3.000.000,- of hoger verstrekt door de bank te Amsterdam, de bank te Rotterdam en de Provinciale Centrale, opgemaakt voor de directie 1964 1 omslag
A.6.7.1.2. Bank te Rotterdam 929-2531 Kredietdossiers 1898, 1911, 1916-1973 178 pakken en omslagen 2315 http://proxy.handle.net/10648/8f779e70-28e3-42f0-807c-f7d6033f0a1a Aannemingsbedrijf G. van der Welle te Rotterdam 1946-1964 2372 http://proxy.handle.net/10648/a654b4d0-eb6d-4050-bb63-6246a0bf6917 Albrecht, Müller Pearse & Co te Bremen 1920, 1925, 1933-1941, 1954-1965 2289 http://proxy.handle.net/10648/f8033c00-042c-41ba-97db-810dd3f897f9 Alpina Scheepvaart Maatschappij NV te Rotterdam 1928-1964 2352 http://proxy.handle.net/10648/6d9c4c4a-f258-413a-a8fa-6c93baf8b4d1 Anderson, Clayton & Co te Houston 1939-1964 2418 http://proxy.handle.net/10648/3396070f-f2d2-4689-8055-336b2e5314e5 Andresens Bank AS te Oslo 1933-1937, 1956, 1962-1963 2380 http://proxy.handle.net/10648/44e9120d-b43b-4a5a-b94c-d7b558a88f7c Assurantiekantoor Vink te Rotterdam 1955-1968 2305 http://proxy.handle.net/10648/5e60d96b-30cb-4870-8e17-69762648d90a Assurantie Maatschappij De Zeven Provinciën NV te 's-Gravenhage 1947-1965 2318 http://proxy.handle.net/10648/477c8d44-9534-465b-8d48-e0d65d343a62 P.L. van den Ban, handelaar in bouwmaterialen, vanaf 1966 Van den Ban Industrie- en Handelmaatschappij NV te Rotterdam 1956-1970 2416 http://proxy.handle.net/10648/87b2401c-4446-4ac8-8755-3a71a4409e8e Banca Commerciale Italiana te Genua 1957-1963 2420 http://proxy.handle.net/10648/84c5c7c3-3a69-458d-bb13-5577678a527d Banca Popolare di Novara te Novara/Genua 1951-1962 2425 http://proxy.handle.net/10648/63a33562-4df1-4e74-be12-a05b402128a5 Banco Italiano del Uruguay te Buenos Aires 1957-1961 2411 http://proxy.handle.net/10648/b2239a0b-e375-4328-8b9a-7c901037ea87 Banque de Bruxelles SA te Antwerpen 1931-1964 2428 http://proxy.handle.net/10648/743902bf-f76b-4fab-867d-1da5ac9508e9 Banque Belge d'Afrique te Leopoldville 1960 2429 http://proxy.handle.net/10648/749a7080-79d9-4187-a85f-1c8fa2acca6f Banque Commerciale de Paris te Parijs 1953-1960 2432 http://proxy.handle.net/10648/26ddf632-0dad-4097-9813-a03ad277a12b Banque d'Anvers/Bank van Antwerpen SA te Antwerpen 1933-1962 2423 http://proxy.handle.net/10648/61b09294-0235-4f16-95b0-f154f0e11fe9 Banque de Caire de Caïro 1960-1963 2422 http://proxy.handle.net/10648/068dbeb3-414d-48f9-9867-ff0a331747f0 Banque de la Société Générale de Belgique SA te Gent 1952-1964 2426 http://proxy.handle.net/10648/74c11b09-4491-4b30-8c87-e5f62e164533 Banque G. & C. Kreglinger te Antwerpen 1961 2351 http://proxy.handle.net/10648/24179cb6-47ac-48f3-8867-652de40cdd6d Bazeler Rijnvaart Maatschappij NV te Rotterdam 1946, 1953-1966 2333 http://proxy.handle.net/10648/23940738-22e6-4f6b-93a6-15972bf99b72 Beckmann & Jörgensen NV te Rotterdam 1952-1966 2322 http://proxy.handle.net/10648/543dc711-f44b-41e1-9664-f46151414431 Van Bennekum's Havenbedrijf NV te Rotterdam 1960-1965 929 http://proxy.handle.net/10648/108a3bd2-2f45-482a-ace0-ca457086e755 Van den Bergh's Stoomschoenfabriek NV te 's-Hertogenbosch 1916-1917 2397 http://proxy.handle.net/10648/4111bf37-fddd-4701-8a35-1c163b9ef18e Firma Bernard Fontein te Rotterdam 1946-1960 2303 http://proxy.handle.net/10648/5ba12ee1-a565-4313-9165-ccb4dbc8b87f Bewakingsdienst A. de Jonge NV te Rotterdam 1961-1969 2436 http://proxy.handle.net/10648/0f0dff05-6766-4bd1-b15d-99b377948c16 Boter-, Spek-, en Vleeschwarenhandel J.A. van Walsum NV, per 1957 J.A. van Walsum NV te Rotterdam, alsmede de NV Nederlandsche Slachtproductenhandel J.A. van Walsum te Rotterdam: correspondentie 1933-1952 2437 http://proxy.handle.net/10648/38cc94ac-f337-4cf4-a69b-45691ce24cd3 Boter-, Spek-, en Vleeschwarenhandel J.A. van Walsum NV, per 1957 J.A. van Walsum NV te Rotterdam, alsmede de NV Nederlandsche Slachtproductenhandel J.A. van Walsum te Rotterdam: correspondentie 1953-1966 2439 http://proxy.handle.net/10648/71f03111-0ca0-4436-86b3-fc37f2160401 Boter-, Spek-, en Vleeschwarenhandel J.A. van Walsum NV, per 1957 J.A. van Walsum NV te Rotterdam, alsmede de NV Nederlandsche Slachtproductenhandel J.A. van Walsum te Rotterdam: balansen en accountantsrapporten 1942-1970 2438 http://proxy.handle.net/10648/66e8320f-4a4d-4bb5-ae15-2cec74078518 Boter-, Spek-, en Vleeschwarenhandel J.A. van Walsum NV, per 1957 J.A. van Walsum NV te Rotterdam, alsmede de NV Nederlandsche Slachtproductenhandel J.A. van Walsum te Rotterdam: kopiegaranties 1937-1964 2283 http://proxy.handle.net/10648/5bf59483-d154-4573-8b27-95be3867ccb9 Bouwmaterialenhandel Van Doorne & Co NV te Rotterdam 1934-1967 2431 http://proxy.handle.net/10648/0ba5a940-62cd-4397-8d75-6130c252fcb1 Bremer Landesbank te Bremen 1954-1962 2297 http://proxy.handle.net/10648/4398f78b-61ec-47e6-8942-e5d1a0235c69 C. van der Burg & Zonen, Stoomkuiperij en Kistenfabriek te Vlaardingen 1938-1964 2304 http://proxy.handle.net/10648/e9348f25-e32b-4dbf-a128-48895d42bf22 Bureau Willemsen NV te Rotterdam 1961-1966 2332 http://proxy.handle.net/10648/3fb7d942-f5fc-45b0-ac46-e03f9fe499c4 Caisse Industrielle d'Assurance Mutuelle te Parijs 1938-1962 2412 http://proxy.handle.net/10648/576ff939-628a-47cb-b319-d062ba9d2e0a Chase Manhattan Bank te New York 1922-1960 2440 http://proxy.handle.net/10648/b5988a6a-c4ba-4aa8-963e-420ffdbd38d8 Commerzbank AG (v/h Bankverein Westdeutschlands AG) te Düsseldorf 1949-1964 2430 http://proxy.handle.net/10648/f48c2c48-da3d-47d5-af7c-3c10a21142a2 Commerzbank AG (v/h Commerz- und Disconto-Bank AG) te Hamburg 1949-1964 2381 http://proxy.handle.net/10648/81b8907f-a9c8-48c9-b593-8ee04113ecfe Compagnie Néerlandaise de l'Azote SA, vanaf 1964 Nederlandse Stikstof Maatschappij NV te Brussel 1956-1966 2309 http://proxy.handle.net/10648/21e5ef6d-2aa1-4244-ac3a-f868dfe73801 Constructiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat NV te Rotterdam 1960-1965 2324 http://proxy.handle.net/10648/90fc2c63-7693-45ed-99ef-2ee06a27e64b Continental-Columbian Carbon Nederland NV te Spijkenisse 1958-1965 2389 http://proxy.handle.net/10648/0ddedbb0-9a9b-4def-9531-9f5ddf7cb5bc Firma Controlebedrijf Warijco te Rotterdam 1963-1966 2361 http://proxy.handle.net/10648/efa1c515-3d16-4303-a836-d9db4041ec61 Corns. van Nes NV (v/h Vlasserij Corns. van Nes NV) te Rijsoord 1932-1964 2424 http://proxy.handle.net/10648/043d14cd-efb0-44b5-947d-2f965b70d42b Crédit du Nord te Lille 1960-1961 2365 http://proxy.handle.net/10648/bce2a385-0058-4878-ba0a-5329e8ae749c Dammers & van der Heide & Co (Agenturen) NV te Rotterdam 1962-1964 2342 http://proxy.handle.net/10648/5f3a218e-2ab4-43c1-8bb2-140343243af2 D'Blaauwe Molen NV te Rotterdam 1935-1966 2516 http://proxy.handle.net/10648/babb87d0-d68c-4ed0-adf9-2cb2dff44e35 Devon Erts Maatschappij te Rotterdam, lening van maximaal ƒ 6.000.000,- door een consortium onder leiding van de Rotterdamsche Bankvereeniging onder borgstelling van Fried. Krupp AG te Essen 1923-1924 931 http://proxy.handle.net/10648/4d10c2a1-8ccd-48b0-86c9-b75aa3e88053 C.J.H.J. van Dun te Rotterdam 1917 2341 http://proxy.handle.net/10648/4b23cb1a-066d-4163-91b6-d4e3ca267793 C.H. Eckhart's Meubelfabriek CV te Rotterdam 1941-1967 935 http://proxy.handle.net/10648/4f118859-82f3-4c91-9358-9f20e19db672 Edmund Nuttall, Sons & Co te Londen 1946-1954 2295 http://proxy.handle.net/10648/52dbb338-cd50-4d26-ad2e-6f2271738948 Eerste Rotterdamsch Tuindorp NV te Rotterdam 1919-1945 2363 http://proxy.handle.net/10648/d0c351ef-5e39-4029-895b-5f64d149a772 Electro Technisch Installatiebedrijf & Handelsbureau v/h P. Batenburg te Rotterdam 1919, 1939-1964 2355 http://proxy.handle.net/10648/fe784656-f629-4b22-a26f-5b7b2a99b824 A. de Jong Technisch Handelsbureau NV te Rotterdam 1945-1967 2357 http://proxy.handle.net/10648/bf64f93e-703a-41f2-bc64-0dad32e02a65 Fabriek van Behangselpapier Gebr. Sanders NV te Rotterdam: correspondentie, stukken 1948-1966 2358 http://proxy.handle.net/10648/a8fb516b-fabd-48a8-abc3-0382a8f536e2 Fabriek van Behangselpapier Gebr. Sanders NV te Rotterdam: jaarstukken 1948-1955 2434 http://proxy.handle.net/10648/1213f6d7-b83d-40df-9bdf-3e71366e4d3c Fabriek van Behangselpapier Gebr. Sanders NV te Rotterdam: accountantsrapporten 1956-1959 2435 http://proxy.handle.net/10648/ebf74f4c-071f-448c-94c3-480ec1bcba15 Fabriek van Behangselpapier Gebr. Sanders NV te Rotterdam: accountantsrapporten 1960-1964 2359 http://proxy.handle.net/10648/9cdd9fe5-9651-444f-a518-59ebabb5a18f Fabriek van Behangselpapier Gebr. Sanders NV te Rotterdam: jaarstukken 1965-1969 2362 http://proxy.handle.net/10648/95884dc6-1df9-41f8-8ece-62a717a7ae0b Feldmühle AG (v/h Feldmühle Papier- und Zellstoffwerke AG) te Düsseldorf 1960-1966 2286 http://proxy.handle.net/10648/a68cc4b5-15b3-4171-a02b-c225c3efdf4c Felix Muskens' Handelsonderneming NV te Rotterdam, (tot circa 1948 Felix Muskens' Papiergroothandel NV) 1942-1965 2413 http://proxy.handle.net/10648/b68ede10-bfe3-4fe7-a240-b46f267afaad Fellesbanken A/S te Oslo 1931-1959 2405 http://proxy.handle.net/10648/ededa4ee-b382-43a7-bdd2-c4fd35f1b6db Financieringsinstituut Mundus-Eurocredit NV te Rotterdam 1962-1966 2334 http://proxy.handle.net/10648/0952acf8-cd5e-4b37-96cf-b396bc46771d Firma Gebroeders Loos te Rotterdam 1948-1957, 1973 2386 http://proxy.handle.net/10648/dc56e77b-a224-43e0-8f1b-6c597877b8fb General Motors Acceptance Corporation (Nederland) NV te Rotterdam 1932-1969 2396 http://proxy.handle.net/10648/7c63011b-9036-4d14-b10f-ffd9863ecd98 General Motors Continental SA, Netherlands Branche te Rotterdam 1934-1965 2375 http://proxy.handle.net/10648/4d6aebbb-ebf0-4189-a09a-53203f3ed724 Handelmaatschappij Blessing-Etra NV te Rotterdam 1951, 1959-1966 2337 http://proxy.handle.net/10648/a97584d0-c016-4229-9e22-cad132d5d245 Handelsveem NV te Rotterdam 1932, 1946-1965 2338 http://proxy.handle.net/10648/de186cee-2ba3-460b-8ab8-381dc802f401 Van Hattum & Blankevoort NV te Beverwijk 1950-1965 2373 http://proxy.handle.net/10648/f43c75c6-60f4-4cce-8de1-1335654e497c Van Hattum & Blankevoort NV te Beverwijk; baggerproject Escravos Bar (Nigeria) 1963-1967 2374 http://proxy.handle.net/10648/366ce7c1-a545-42e1-bc49-8bc1c1c48013 Van Hattum & Blankevoort NV te Beverwijk; project wegaanleg van Gusau naar Sokoto (Nigeria) 1962-1967 2376 http://proxy.handle.net/10648/a864e5c7-9d93-4583-b2cd-31d73cec6139 Handelsvereniging Overzee (HAVERO) NV te Rotterdam 1930-1967 2392 http://proxy.handle.net/10648/23e4f3ca-28c8-4c6d-8540-4f0058ad6291 Firma G.J. Heetman, diamantair en juwelier te Rotterdam 1958-1964 2421 http://proxy.handle.net/10648/fc0fcfc1-81ee-43b5-bd10-b1ee673f33ab Helsingfors Aktiebank te Helsinki 1931-1963 2349 http://proxy.handle.net/10648/e16a3065-9b64-48fb-a03f-0b5b9841972d Henri van den Bergh's Kolenmaatschappij NV te Rotterdam 1934-1965 2314 http://proxy.handle.net/10648/7d13350b-c54e-4703-8b19-36fc948930ba Firma B. Kurpershoek & Zonen, groothandel, im- en export van fijnere smeeroliën en vetten van de petroleumindustrie te Rotterdam, vanaf 1964 Usoco NV te Rotterdam 1917, 1937-1965 2291 http://proxy.handle.net/10648/13c968e2-9056-4f46-bf1f-95fdbe6e0fcd Firma Mak's Aannemingsbedrijf te Rotterdam 1941-1965 2367 http://proxy.handle.net/10648/8d0b7678-01e9-45c6-bf5e-812fade9af72 Garage en Transportbedrijf J. Vermeer/Automobiel- en Transportbedrijf Vermeer NV te Rotterdam 1959-1969 2345 http://proxy.handle.net/10648/fbe7d997-7dc9-4c88-be8f-90cf645ca1a0 Gebrs. Jansen NV, fruit- en groentenhandel te Rotterdam 1945-1966 2307 http://proxy.handle.net/10648/2ea11f5f-8875-4418-9cf8-8cffe0550b5a Gebrs. C.A. & P. de Zeeuw NV, Groothandel- en Kleinhandel in zuivelproducten te Rotterdam 1957-1964 2331 http://proxy.handle.net/10648/f2bf1ff7-fbcd-4e83-94df-38af294f576c Handelmaatschappij Mundus NV te Rotterdam 1956-1966 2299 http://proxy.handle.net/10648/5fcd474a-c7f5-487b-bdaa-4b5eeb5df92f Holland-Amerika Lijn NV te Rotterdam 1932-1968 2321 http://proxy.handle.net/10648/c6c86f10-6f2b-4d16-bdda-ed34edf8161b Holland-Bolinder Technisch Bureau NV te Rotterdam 1944-1964 2285 http://proxy.handle.net/10648/60a32a2d-97fd-4895-bb33-48f7d67e170e G. Hoogendam NV, agentuur in zuivelproducten en handel in melkpoeder te Barendrecht 1949-1966 2344 http://proxy.handle.net/10648/5e07e912-2d6b-4519-a558-6e7b606b957c Im- & Export Maatschappij Polak & Co NV te Rotterdam 1947, 1950-1965 2288 http://proxy.handle.net/10648/d6ec0620-edd9-4952-a7d5-02e6eb5107ce Internationale Contrôle Maatschappij (Société Générale de Surveillance General Superintendence Company) te Rotterdam 1920, 1928, 1931-1964 2293 http://proxy.handle.net/10648/86a1925b-d6ce-4d13-bd01-9cf1cf91d2e4 Van Kekem & Heusdens NV te Rotterdam 1939-1968 2417 http://proxy.handle.net/10648/3a5d4c08-1123-4a37-8606-eff88d209419 Kjoebenhavns Handelsbank te Kopenhagen 1933-1943, 1958-1962 2287 http://proxy.handle.net/10648/f9971bdd-5511-4279-892c-f337d6c1c067 H. Klapwijk's Haven- en Transportbedrijf te Rotterdam 1947-1964 2393 http://proxy.handle.net/10648/498413cb-6a1d-4016-bc05-f04418e236e0 Koninklijke Maatschappij De Schelde NV te Vlissingen: correspondentie 1939-1966 2394 http://proxy.handle.net/10648/1c7eea17-503d-47d5-90d7-361ed80f33a0 Koninklijke Maatschappij De Schelde NV te Vlissingen: overige stukken 1930-1966 2296 http://proxy.handle.net/10648/efef6441-cb41-4f29-9b2e-36be492baf16 Koolhoven Vliegtuigen NV te Rotterdam 1938-1941 2407 http://proxy.handle.net/10648/660dcdb8-1eda-45a6-87c7-fa5939c6e4e5 Kruwal NV, per 1956 Stuwadoors Maatschappij Kruwal NV te Rotterdam 1956-1960 2371 http://proxy.handle.net/10648/66f8270d-32b0-4fa3-adb7-572605e4c33f Firma Leonard Jacobson & Zonen te Rotterdam 1945-1965 2398 http://proxy.handle.net/10648/28847790-5a3d-4bbd-9f13-176bb30e5316 Les Consignataires Réunies SA, succursale Rotterdam 1956-1957 2302 http://proxy.handle.net/10648/431ac850-fd85-4aa2-a456-92bb29cc4b43 Levie de Swaan, jutezakkenhandel te Rotterdam 1952-1966 2369 http://proxy.handle.net/10648/46091c14-d0a3-424b-907e-99e79ebba81e Limburgs Bevrachtingskantoor te Rotterdam 1952-1964 2383 http://proxy.handle.net/10648/55fee869-3c5d-4ff0-8165-d2410e17c5e3 Lucas van Gent, scheepsbevrachter te Zwijndrecht 1957-1965 2294 http://proxy.handle.net/10648/3afc2ee5-29f6-41a0-91d9-545d947e7ec9 Maastunnel NV te Rotterdam 1930, 1935-1940 2325 http://proxy.handle.net/10648/149f6b96-ddaa-4972-b440-92b08c9548bc Maatschappij Nutricia NV, per 12 december 1949 Nutricia NV te Zoetermeer 1921, 1924, 1927, 1930-1964 2354 http://proxy.handle.net/10648/bac72860-c83d-4212-9944-7344e1665619 Maatschappij Vrachtvaart NV te Rotterdam 1939-1965 2408 http://proxy.handle.net/10648/74260f7f-ed1c-409b-b52d-093ae25a786c Machinefabriek Hensen NV te Rotterdam: correspondentie en documenten 1931, 1939-1966 2409 http://proxy.handle.net/10648/0bb5f100-1f66-43ae-9cf0-6ff70beadc51 Machinefabriek Hensen NV te Rotterdam: overige stukken 1939-1969 2347 http://proxy.handle.net/10648/6023b46c-5151-4d42-a033-73059ab7a40d Mennens & Co's Handel Maatschappij NV te Rotterdam 1941-1965 2284 http://proxy.handle.net/10648/841fbbf9-196e-44a4-8a65-b1dddba7de08 Metaalhandel & Sloopwerken H.P. Heuvelman NV te Krimpen aan den IJssel 1959-1968 2404 http://proxy.handle.net/10648/3ad501bd-62f3-4341-8a96-95b0f681d2c4 Metaalhandel en Sloopwerken Heuvelman Ooltgensplaat NV te Ooltgensplaat 1960-1964 2382 http://proxy.handle.net/10648/fb1417d3-53e0-4065-a879-a6829afc4aa2 Motorsleepbootonderneming Adriana NV te Rotterdam 1949-1966 2364 http://proxy.handle.net/10648/d0a99902-7164-4532-b15e-5f0d02b2afdf Nationale Levensverzekering Bank NV te Rotterdam 2301 http://proxy.handle.net/10648/21171084-64c0-486f-b133-592daf3315c2 Nederlandsche Particuliere Rijnvaart Centrale te Rotterdam 1951-1961 2335 http://proxy.handle.net/10648/78c99583-e15f-4109-84a9-b2c419c2b592 Nederlandsche Rijnvaartvereeniging NV te Rotterdam 1928-1961 2378 http://proxy.handle.net/10648/b7700472-8978-4dd0-a518-c888fc2d254f Netherlands Sun Oil Company NV te Rotterdam 1945-1964 2402 http://proxy.handle.net/10648/15b52738-af10-4ab5-9a18-36ed2e5b76f2 Newcastle Kolen Maatschappij NV te Rotterdam 1946-1965 2403 http://proxy.handle.net/10648/955c1420-ea8e-4660-b446-6da194b01812 Nidera Handelscompagnie te Rotterdam 1957-1963 2292 http://proxy.handle.net/10648/6cda36cf-77f0-49b6-b222-2e4bb59580ad Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart Maatschappij NV te Rotterdam 1931-1968 2531 http://proxy.handle.net/10648/71085f5d-1893-418c-9e4f-30fee3aab75b Oberschlesische Kokswerke & Chemische Fabriken AG te Berlijn, akten betreffende een lening door de Rotterdamsche Bankvereeniging van 5.000.000,- goudmark 1924 2406 http://proxy.handle.net/10648/af41d2db-7e7b-4861-a87e-adff07626dff ORG Vervuurts Banking Corporation Ltd te Paramaribo 1956-1957 2317 http://proxy.handle.net/10648/a9209382-995f-4616-8139-2f6c431836a8 Panopa Verkehrs GmbH, agentuur Rotterdam 1964 932 http://proxy.handle.net/10648/9d64f474-9a6b-4fd2-9601-bf0c7fdaa2d5 Peninsular Naval Stores Company te Jacksonville, met overschrijving van delen van het krediet op de rekening van de NV Credietvereniging voor den Handel in Petroleumprodukten te Rotterdam 1929-1930 2366 http://proxy.handle.net/10648/b63fdf2b-db09-4790-b3ed-ea9295e9d8b9 Philips' Gloeilampenfabrieken NV te Eindhoven 1937-1956 2328 http://proxy.handle.net/10648/1bd0cffc-7285-4d8d-beeb-24ee0af7ec31 Phs. van Ommeren NV te Rotterdam 1922, 1933-1967 2300 http://proxy.handle.net/10648/0cd61998-63fe-4238-8fda-75a1b3c300fe Producten Im- en Export CV te Rotterdam 1947-1965 2319 http://proxy.handle.net/10648/bb2f3ac1-52bc-4136-937e-3aaefd3a7143 Quaker Oats Graanproducten NV te Rotterdam 1935-1970 2298 http://proxy.handle.net/10648/81c97fa0-2c25-4ffd-adec-fa07b714ce27 Reederij voorheen J.H. Koenigsfeld te Rotterdam 1928-1963 2320 http://proxy.handle.net/10648/3cd0f21c-356d-48bc-9f46-4d6ce5ca5d30 Firma Robbert P.A. Diepenbrock, import en groothandel in verduurzaamd fruit te Rotterdam 1960-1967 2316 http://proxy.handle.net/10648/a52f34ad-502c-45cf-86e4-1bcaf80aad21 Firma Roersch & Co, tobacco marketing company te Rotterdam 1963-1965 2311 http://proxy.handle.net/10648/392c70fb-3b85-4030-83c5-bff0ab29ad17 Röntgen Technische Dienst NV te Rotterdam 1937, 1945, 1955-1965 2343 http://proxy.handle.net/10648/7cd3524b-7732-4fff-8b95-d35e40777dd8 Rotterdamsch Rijnvaart Bedrijf NV te Rotterdam 1947-1965 2377 http://proxy.handle.net/10648/ff801a42-1509-48a7-978c-ff8c6953acb4 Rotterdamsche Scheepshypotheekbank NV te Rotterdam 1932-1964 2385 http://proxy.handle.net/10648/c4f16603-c5e8-48b9-afd7-f37bd26bddbd Rotterdams Tankautotransport NV te Rotterdam 1961-1966 933 http://proxy.handle.net/10648/db89486f-54ad-4005-b8ff-a943363dc91a Saarländische Mälzerei-Gesellschaft mbH te Homburg/Saar 1930 2379 http://proxy.handle.net/10648/9854fc98-3b19-49c8-8c8f-d3f458aadf91 Scheepswerf v/h Firma Gebr. Geleijns te Rotterdam 1956-1964 2310 http://proxy.handle.net/10648/827a6222-2dc9-4a75-bd32-710d3e046266 Scheepswerven Piet Hein NV te Bolnes 1940-1964 2388 http://proxy.handle.net/10648/453e92a0-8eba-4b2c-9d00-e8a4c7e27fb3 Scheepvaart en Steenkolen Maatschappij NV te Rotterdam 1898, 1921, 1926-1966 2346 http://proxy.handle.net/10648/d6c4053a-cb94-4934-ab59-494d76d94d06 Scheepvaart Maatschappij Broekman Motorships NV te Rotterdam 1960-1966 2306 http://proxy.handle.net/10648/f030bb94-9005-44ca-a45b-4be4bd2d2450 Schiffahrt- und Kohlen-Gesellschaft mbH te Mannheim 1962-1965 2419 http://proxy.handle.net/10648/af4792c7-a1f4-403f-b4bd-29b025ed4878 Schleswig-Holsteinische Westbank te Hamburg-Altona 1953-1963 2427 http://proxy.handle.net/10648/f6a8b50f-a913-4996-a6f6-f3d2666869a3 Schweizerische Hypothekenbank te Zürich 1960-1961 2340 http://proxy.handle.net/10648/00c7056f-351a-4ce2-abd8-ad6fda4c41f0 Selecta Verzekering en Herverzekering Maatschappij NV te Rotterdam 1963-1966 2360 http://proxy.handle.net/10648/eb1976ab-731a-4503-b203-34433f3dc8e2 Simca (Nederland) NV te Rotterdam 1959-1965 2395 http://proxy.handle.net/10648/a09bbe64-6bd3-4617-a0cc-94e17526a46c P. Solleveld's Handelmaatschappij NV te Rotterdam 1926-1965 2350 http://proxy.handle.net/10648/db748f04-3de0-48ed-ab66-9a5720bc2d85 Spedico NV, expeditie & transportbedrijf te Rotterdam 1930-1964 2387 http://proxy.handle.net/10648/6868e517-4730-49cb-b6af-acdc7966fa3e Firma H. Stephan, groothandel in haarden, kachels, fornuizen en centrifuges te te Rotterdam 1950-1966 2399 http://proxy.handle.net/10648/2ce9c516-0eeb-4c13-adca-638014c24b4e Swift & Company Inc te Chicago 1925-1940 2313 http://proxy.handle.net/10648/58ce7d7b-1aa2-47a5-8ca8-69e3f9053572 Thomsen's Havenbedrijf NV te Rotterdam 1932-1966 2312 http://proxy.handle.net/10648/afc65e4a-2595-4cf8-822e-fc15e6bb017a Thomsen's Verenigde Bedrijven NV te Rotterdam 1963-1966 2368 http://proxy.handle.net/10648/74753b52-c129-4d1f-a9d4-2e732ac3e9a8 A.R. Touwslager, reder te Rotterdam 1957-1966 2329 http://proxy.handle.net/10648/997c9a68-dae1-4237-aa7b-16e2ffd2842b Transatlantica Transport Maatschappij NV te Rotterdam 1940-1959 2330 http://proxy.handle.net/10648/6242821b-3999-464c-9d11-c6d3d7c5c8e4 Transport- en Handelmaatschappij D. Lijnzaad NV te Rotterdam 1947-1964 2356 http://proxy.handle.net/10648/a8b05fe2-5222-4cea-b512-ebc8b0b13d99 Transportmaatschappij Binneveld & Schellen NV te Rotterdam 1911, 1920, 1928, 1930-1967 2390 http://proxy.handle.net/10648/8f6909c2-a4bb-4088-9b50-030d399cbd8c Unilever NV te Rotterdam: correspondentie 1950-1966 2391 http://proxy.handle.net/10648/1db083c9-3b6b-4a97-b3a6-9700845d0f88 Unilever NV te Rotterdam: overige stukken 1935-1970 2415 http://proxy.handle.net/10648/778f34cb-0b76-45e7-8926-a4748d938560 Union de Banques Suisses te Genève 1951-1965 2370 http://proxy.handle.net/10648/ad6a49f1-6661-4c00-9e8a-2f6d753d965d Vacuum Olie Maatschappij NV, vanaf 1955 Mobil Oil Nederland NV te Rotterdam 1911, 1931-1966 2353 http://proxy.handle.net/10648/baf89478-6d0a-4010-872e-df5f4a6000c7 Van Velzen's Katoen Maatschappij CV te Rotterdam 1950-1965 2290 http://proxy.handle.net/10648/a02a3de3-e774-4cb9-9a40-43f29cde2046 Vereenigde Glasfabrieken (United Glassworks) NV te Schiedam 1935-1966 2308 http://proxy.handle.net/10648/60bfe0cf-79a6-481c-87b5-d1e42f252704 Vereenigde Tankreederij NV te Rotterdam 1951-1965 2401 http://proxy.handle.net/10648/728df4ba-7508-43ae-b389-da100e77056d Verf-, Vernis- en Oliefabrieken Veveo te Schiedam 1930-1963 2441 http://proxy.handle.net/10648/1c2c0226-2f93-4318-9e7d-2cf3a2c04e5b Verolme Concern te Rotterdam: gespreksverslagen, notities en algemene correspondentie 1960-1965 jun 2442 http://proxy.handle.net/10648/3e704058-3ef9-42c6-87a2-13413259f119 Verolme Concern te Rotterdam: diverse correspondentie 1959-1961 2443 http://proxy.handle.net/10648/a7555ee7-ee8e-4f8a-b345-6b2d87f29d7c Verolme Concern te Rotterdam: diverse correspondentie 1962-1965 2444 http://proxy.handle.net/10648/c4794202-f152-4d35-8194-31e53c3273a9 Verolme Concern te Rotterdam: kopiegaranties en correspondentie inzake garanties 1959-1965 2445 http://proxy.handle.net/10648/91eaed8c-c3ed-4cd9-9a2d-bca07c6bd003 Verolme Concern te Rotterdam: jaarstukken over de boekjaren 1957-1959 2446 http://proxy.handle.net/10648/a12950c7-9417-49da-a825-6328065ea671 Verolme Concern te Rotterdam: jaarstukken over het boekjaar 1960 2447 http://proxy.handle.net/10648/86adf69c-667f-4202-9978-ff5443d9c132 Verolme Concern te Rotterdam: jaarstukken over het boekjaar 1961 2448 http://proxy.handle.net/10648/60e0554f-fedf-499f-b0aa-5f4a779a3f84 Verolme Concern te Rotterdam: jaarstukken over het boekjaar 1962 2449 http://proxy.handle.net/10648/c7b968ae-4343-40c4-8e89-8ad45cb94f20 Verolme Concern te Rotterdam: jaarstukken over het boekjaar 1963 2450 http://proxy.handle.net/10648/7538c3cc-0b7e-4c50-b4b8-9d730c05234a Verolme Concern te Rotterdam: jaarstukken over het boekjaar 1964 2451 http://proxy.handle.net/10648/f54ad421-fbbf-4cb5-9f09-140ecf7417ac Verolme Concern te Rotterdam: jaarstukken over het boekjaar 1965 2452 http://proxy.handle.net/10648/ce6b6c12-7420-4372-b55c-1276ef4ada48 Verolme Concern te Rotterdam: Mexico-project 1963 2453 http://proxy.handle.net/10648/79ed708e-d054-4caf-b2b6-71cd9f010317 Verolme Concern te Rotterdam: diversen 1960-1966 2400 http://proxy.handle.net/10648/a884a823-6b19-44fd-a8e9-86fb9d41c3bd Vervat Concern, zijnde de Firma M.N.O. Vervat, de Automobielmaatschappij Linschoten NV, de Rotterdamsche Bouwmaterialenhandel NV en Beyer & Co Bouwmaterialen NV, alle te Rotterdam 1960-1966 2384 http://proxy.handle.net/10648/8076a140-5c3f-4d5d-ae46-24ed33bc1a44 Vestjydsk Roer- & Sanitetslager AS te Esbjerg 1963 2336 http://proxy.handle.net/10648/1fb705ce-8d44-4458-8427-d9655e2dbbdd Vinke & Co te Rotterdam 1939-1973 2339 http://proxy.handle.net/10648/043f7779-d03f-4513-b515-911d7da804f6 Vischhandel Jan D. Schmidt te Rotterdam 1947-1965 2433 http://proxy.handle.net/10648/89a5a092-07c9-4915-b2f9-efbd47fe56ce Mevrouw A.J. Weise te 's-Gravenhage 1955-1960 2414 http://proxy.handle.net/10648/6f267aae-99c7-4291-a96c-93f8843355e1 Westfalenbank AG te Bochum 1940, 1955-1963 2348 http://proxy.handle.net/10648/2662dc33-8a00-4f0b-ba39-dbdc127e36f3 Firma Weise & Co, handel in rubber en andere overzeese producten te Rotterdam 1940-1967 2410 http://proxy.handle.net/10648/2762f8f0-c71a-448d-a7a6-3447f8060e5a Westminster Bank Ltd te Londen 1937-1964 2323 http://proxy.handle.net/10648/bc1f5e20-cc33-436f-b978-ae484b2dda90 Wilro Koeling CV, vanaf 1961 Wilro Koeling NV te Rotterdam 1951-1965 2327 http://proxy.handle.net/10648/d79323e6-a5b2-48a6-95b0-e67d9cb8c24a Van Waning's Zandzuigerij NV te Rotterdam 1950-1966 2326 http://proxy.handle.net/10648/8ef9ade3-5a03-489c-82bb-885ce2b0db76 Wijnhandel M. Reuchlin & Zoon te Rotterdam 1926-1965 2817-2837 Dossiers betreffende gestelde zekerheden in verband met verleende kredieten, vervallen in de jaren circa 1940-circa 1964. Alfabetisch geordend op naam van de cliënt. Genummerd 119-139 20e eeuw 21 pakken

De serie loopt door in het archief van de Amro Bank, inv.nrs 6885-6899.

2817 http://proxy.handle.net/10648/c701012f-0ea4-46fc-a0e5-cd35cc790684 Vervallen jaren '40 (119) 2818 http://proxy.handle.net/10648/34f38ffc-f3d3-420b-b667-c7540ca88c5d Vervallen jaren '40 (120) 2819 http://proxy.handle.net/10648/a3a1808b-721d-4bc5-8277-e911f48ad810 Vervallen jaren '40 (121) 2820 http://proxy.handle.net/10648/a8674112-2e6e-4ca8-8121-55e30196a9c6 Vervallen jaren '40 (122) 2821 http://proxy.handle.net/10648/0daec722-9a69-4847-8a7d-a19d96a9f23d Vervallen jaren '40 (123) 2822 http://proxy.handle.net/10648/5c93f79e-fb9e-435b-a4a3-4857fa5fd8fa Vervallen jaren '40 (124) 2823 http://proxy.handle.net/10648/24ba84b5-841f-48aa-87b9-52151b40c566 Vervallen jaren '40 (125) 2824 http://proxy.handle.net/10648/7f630ad0-5791-49b0-904c-f844873e5b1e Vervallen jaren '50 (126) 2825 http://proxy.handle.net/10648/bce4791e-38e6-4fc4-a1df-7e0d3fe56151 Vervallen jaren '50 (127) 2826 http://proxy.handle.net/10648/b4625198-ecda-45df-86a5-7920b0d58900 Vervallen jaren '50 (128) 2827 http://proxy.handle.net/10648/e6668529-9a94-4d68-8c5a-0bf2415e25a3 Vervallen jaren '50 (129) 2828 http://proxy.handle.net/10648/d3e577ec-b062-4503-bc0a-d93adbaaa465 Vervallen jaren '50 (130) 2829 http://proxy.handle.net/10648/e21558f6-0b82-4851-a328-99dca6f65734 Vervallen jaren '50 (131) 2830 http://proxy.handle.net/10648/4a372446-db73-46e0-a7eb-a83c48840790 Vervallen jaren '50 (132) 2831 http://proxy.handle.net/10648/9893cbc0-dc8a-4827-aac2-36a1e3961f62 Vervallen jaren '50 (133) 2832 http://proxy.handle.net/10648/97e9ea17-eb68-40dd-af41-d68e80972574 Vervallen jaren '50 (134) 2833 http://proxy.handle.net/10648/9903cb1c-f40f-4f28-9efa-43bdc03cb9a6 Vervallen jaren '60 (135) 2834 http://proxy.handle.net/10648/30efd7fe-07d5-42f6-afef-a4e459cf98d6 Vervallen jaren '60 (136) 2835 http://proxy.handle.net/10648/16ccea02-0df9-4612-a107-4a66b78e2425 Vervallen jaren '60 (137) 2836 http://proxy.handle.net/10648/2d3080c5-4bc8-4127-be78-eeca171c15a8 Vervallen jaren '60 (138) 2837 http://proxy.handle.net/10648/b336c171-b2ac-4e6f-bafe-422b142fd55b Vervallen jaren '60 (139)
1075 http://proxy.handle.net/10648/6b4c866b-5e98-48eb-a73b-92241cff7826 Voorbeeldakten van borgstelling 1911, 1920-1921 1 omslag 915 http://proxy.handle.net/10648/661f6cf8-3eb2-4943-bda6-31111d54052f Akten van inbewaringgeving van waardepapieren, merendeels dienend als onderpand; met bijlagen 1911-1959 1 pak 1078 http://proxy.handle.net/10648/f020a8c8-087e-4049-838e-ac165f1c0d4d Stukken betreffende het sluiten van een garantierekening door de Rotterdamsche Verzekering-Societeiten te Rotterdam als waarborg tot het terugbetalen door derden van premies (lijfrentes) op werkliedenpolissen 1912-1921 1 omslag 1188 http://proxy.handle.net/10648/c73c491a-250a-4876-a725-5c491feaf809 Stukken betreffende de bemiddeling voor G. Mendl te Rotterdam inzake geleden schade als gevolg van requirering door de Engelse regering van partijen mais, met als gevolg verkoop daarvan onder de waarde 1913-1915 1 pak 1079 http://proxy.handle.net/10648/ff0578fc-99a8-4661-9f9a-4343dc7e19a3 Akte van garantieverklaring afgegeven door Wm.H. Müller & Co's Algemeene Mijnbouw Maatschappij te 's-Gravenhage betreffende het storten van Fr. 327.000,- op aandelen in de Société de l'Ouenza SA te Parijs; met bijlagen 1914 1 omslag 1186 http://proxy.handle.net/10648/bc944220-b771-470e-933d-8c379f3c41c3 Akte van schuldbekentenis van de NV Maatschappij tot Exploitatie van het pand Willemskade 23 te Rotterdam wegens een lening van de bank van ƒ 30.000,-. Afschrift 1914 1 stuk 1446 http://proxy.handle.net/10648/2e78ded2-daac-4fde-8e85-1b1fbc75eada Stukken betreffende de verlening van documentair krediet aan de NV Feuer's Handelmaatschappij te Rotterdam in verband met de levering van graan 1914-1919 1 omslag 2494 http://proxy.handle.net/10648/75e70e6b-a231-4ff4-a885-f2563605cd52 Verklaring van Wm.H. Müller & Co betreffende de bereidheid de posten real estate, land in Catamarca en La Rioja alsmede Camp La Ronja terug te nemen van de Compania Mercantil Argentina 1915 1 stuk 1080 http://proxy.handle.net/10648/2984e955-6695-4d3b-9e3f-7c2205db7e60 Stukken betreffende de overdracht door de Vereeniging van Groenten- & Vruchtendrogers te 's-Gravenhage aan NV Bieta te Rotterdam van het recht op uitbetalingen uit hoofde van een door de Rotterdamsche Bankvereeniging verstrekte garantie 1917-1918 1 omslag 2501 http://proxy.handle.net/10648/89992c0f-424d-44d2-8c31-cd815dacc14d Stukken betreffende de garantstelling door de Rotterdamsche Bankvereeniging voor J. Zoerhout Jzn, directeur van de Nederlandsche IJzerhandel, Maatschappij tot voortzetting der zaken van D.J. Enthoven en B. Hartelust te 's-Gravenhage/Leeuwarden, tegenover het Kriegsambt in Berlijn 1918 1 omslag 1179 http://proxy.handle.net/10648/d434f0e8-d5be-43e6-b720-d3985990580f Stukken betreffende de inbewaringgeving van vijftig aandelen Holland Gulf Stoomvaartmaatschappij NV door de NV Handelmaatschappij Jos. de Poorter te Rotterdam als onderpand voor een lening aan S. van Sonsbeek-de Poorter 1918-1923 1 omslag 1076 http://proxy.handle.net/10648/3a38eaf7-a6b0-4ff7-b1aa-3a7095132160 Stukken betreffende afwikkeling van bankgaranties aan diverse bedrijven 1918-1938 1 omslag 2507 http://proxy.handle.net/10648/9c24ae03-2f09-400f-ae8d-2d75babebaa4 Stukken betreffende de financiering van de aankoop door de Tsjecho-Slowaakse overheid van een syndicaat van acht Nederlandse bedrijven (het Tabakssyndicaat) van een hoeveelheid tabak van nader gespecificeerde soort en kwaliteit tot een bedrag van circa ƒ 15.000.000,- 1919-1921 1 omslag 2487 http://proxy.handle.net/10648/8575d8c3-33da-4e8e-8ac8-eb3f8981bdbc Stukken betreffende een syndicaat onder leiding van de Rotterdamsche Bankvereeniging en verder bestaande uit Wm.H. Müller & Co te 's-Gravenhage, Compania Mercantil Argentinia te 's-Gravenhage en de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika NV te Amsterdam voor financiering van een graanleverantie door Müller & Co aan de Zentral-Einkaufsgesellschaft te Berlijn 1919-1924 1 omslag 2508 http://proxy.handle.net/10648/012cb5bf-d44c-4353-81bd-a099c2d9df78 Stukken betreffende de financiering door een syndicaat bestaande uit de Rotterdamsche Bankvereeniging, Labouchere & Co te Amsterdam en Buisman, Gratama & Co te Zwolle van de voortzetting en uitbreiding van de zaken van de ontbonden vennootschap Jan Hamer & Co te Amsterdam in de nieuwe NV Nederlandsche IJzergieterij Vulcanus 1920-1922 1 omslag 2506 http://proxy.handle.net/10648/52b7bae8-b6a1-4ede-b458-545bedceac2e Stukken betreffende de financiering door consortia onder leiding van de Rotterdamsche Bankvereeniging van door de firma Wm.H. Müller & Co te kopen en te verschepen partijen mais ten behoeve van de Bezugsvereinigung der Deutschen Landwirte GmbH 1920-1922 1 omslag 1181 http://proxy.handle.net/10648/3075cee1-793f-4f8d-817e-0a540ea0249c Stukken betreffende het verlenen van een hypotheek aan C. Melchers & Co te Bremen 1922-1924 1 omslag 1182 http://proxy.handle.net/10648/7f55f038-f022-4b90-93c0-1f8c817cb6f2 Stukken betreffende de cessie door O. Haakh te Rotterdam aan de Rotterdamsche Bankvereeniging van een hypotheek ten laste van de familie Zeiler-Schlott te Hamburg 1922-1934 1 omslag 2520 http://proxy.handle.net/10648/28eb188b-be43-432c-90bf-5218f053fd77 Akte van borgstelling door de Rotterdamsche Bankvereeniging voor de Bank voor Indië NV betreffende alle door de Javasche Bank verleende en te verlenen voorschotten in rekening-courant 1923 1 stuk 2527 http://proxy.handle.net/10648/e2fdad6b-af16-42ed-8a8f-33c37fb82296 Akten betreffende de verlening van een krediet van maximaal ƒ 10.000.000,- aan Phoenix, Aktiengesellschaft für Bergbau und Huttenbetrieb te Düsseldorf, door een consortium gevormd door de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amsterdam, Administratiekantoor Unitas te Utrecht, de Rotterdamsche Bankvereeniging, de Amsterdamsche Bank te Amsterdam en de Twentsche Bank te Amsterdam, alsmede een overeenkomst tussen de NHM, Rotterdamsche Bankvereeniging, W. Carp en O. Wolff inzake hun preferent aandelenbezit in de NV Phoenix Trust Maatschappij te 's-Gravenhage 1923-1924 1 omslag 2528 http://proxy.handle.net/10648/f6767207-4e18-4bbd-a18f-fa59e3c1931a Akte van cessie door de firma Sternberg & Co te Amsterdam aan de Rotterdamsche Bankvereeniging van zekere rechten, in verband met de borgstelling door laatstgenoemde voor een voorschot van de Equitable Trust Company aan Sternberg, door Sternberg te gebruiken voor een krediet van £ 60.000.000,- aan de Gewerkschaft Emscher Lippe te Datteln 1924 1 stuk 2519 http://proxy.handle.net/10648/f0b62344-e5d9-4b71-9130-eb135f04c73e Akte betreffende een lening door de Rotterdamsche Bankvereeniging aan een syndicaat bestaande uit W.F Proost te Hilversum, J.J. v.d. Gein te 's-Gravenhage en J.K. v.d. Heide, H.A.P.M. Tervooren, J.N.A. Sauer, P.H. Proost en C.M. Dhont te Amsterdam 1926 1 stuk 2538 http://proxy.handle.net/10648/f3e2f375-06d5-4ae7-b668-3a8d307de45f Overeenkomst tussen de Rotterdamsche Bankvereeniging en de firma H.G.Th. Crone te Amsterdam houdende een nadere regeling betreffende het door Crone overgenomen consignatiecontract van de Amsterdam-Batavia Handelsvereniging (ABH) in liquidatie met de Cultuur-Maatschappij Sandaran Agoeng te Bandung, alsmede inzake zekere vorderingen van de ABH op Sandaran Agoeng 1926 1 stuk 2539 http://proxy.handle.net/10648/7e129243-338e-41da-831f-4f7f9b2cdff6 Overeenkomsten tussen de Rottterdamsche Bankvereeniging, de NV Internationale Automaten-Maatschappij te 's-Gravenhage c.q. NV Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Automaten te 's-Gravenhage en de NV Stoom- Schocolade- & Cacaofabriek Kwatta te Breda betreffende de exploitatie van klein-automaten op stations en in treinen alsmede de levering van chocolade daarvoor 1927 1 omslag 1189 http://proxy.handle.net/10648/5e160539-04d3-48a7-850d-7b54666c6765 Stukken betreffende de bemiddeling bij een kredietverlening door de Glücksklee Milchgesellschaft mbH te Hamburg aan de American Milk Products Corporation te Parijs/New York 1928-1930 1 omslag 1183 http://proxy.handle.net/10648/8ec2263e-4155-4a19-b166-aeb360fd4126 Stukken betreffende de bemiddeling bij een lening in registermarken van de St. Magnus Bank- en Trustmaatschappij te Rotterdam aan de firma Staudterhof GmbH te Hellenthal/Eifel 1933-1936 1 omslag 1185 http://proxy.handle.net/10648/8fbe775b-76cb-4fb7-aa00-992b52835aa1 Stukken betreffende de bemiddeling bij het verlenen van een lening in registermarken in opdracht van S. van den Bergh jr te Rotterdam aan J. Prior te Kaisersesch 1933-1939 1 omslag 1184 http://proxy.handle.net/10648/4611206a-3c60-46ff-8da4-08ca2c15bf20 Stukken betreffende de bemiddeling bij het sluiten van een hypotheek in Duitse registermarken in opdracht van Hermann Höpken te Antwerpen ten behoeve van de weduwe Ludwig Rohe te Aken 1933-1941 1 omslag 918 http://proxy.handle.net/10648/7f7187bc-ecbb-49e2-854b-ae55d44888e5 Certificaten van door de bank te Rotterdam verleende kredieten aan diverse binnen- en buitenlandse banken; met bijlagen. Doorslagen. Alfabetisch op naam van de bank 1933-1945 1 pak 919 http://proxy.handle.net/10648/d8f2aab0-c3b5-449b-b840-fd787b642ee1 Certificaten van door de bank te Rotterdam verleende kredieten aan buitenlandse particulieren; met bijlagen. Doorslagen 1933-1945 1 omslag 934 http://proxy.handle.net/10648/77235c5d-509f-4951-84a9-68fc61f769a2 Akte van cessie aan de bank door P. Post, koopman te Rotterdam, van een vordering op de gemeente Rotterdam; met bijlagen 1935 1 omslag 920-921 Staten van kredietnemers, met vermelding van zekerheden. Alfabetisch op naam van cliënt 1935-1945 2 pakken 920 http://proxy.handle.net/10648/5616f4dd-4ba2-4be6-b07e-fd602e2b06cd A-L 921 http://proxy.handle.net/10648/33c75f8e-0763-446d-8848-16ebc8c34ff7 M-Ven 1173-1176 Correspondentie met de bijkantoren betreffende niet doorgegane leningen aan overheidsinstanties en bedrijven. Per inv.nr alfabetisch op naam van cliënt 1939-1949 4 pakken 1173 http://proxy.handle.net/10648/cd3c670d-5754-405e-a3e2-dc6e34772519 1939-1942 jun 2 1174 http://proxy.handle.net/10648/3c899cf5-b211-40ee-bee7-d6f5d635d168 1942 jun 3-1946 apr 1175 http://proxy.handle.net/10648/7f7b0884-e10e-4fd2-8ab4-17e45b5a71f3 1946 mrt-1948 jan 1176 http://proxy.handle.net/10648/bc78d94b-57c7-4d2c-815c-293948b02131 1948 feb-1949 1177 http://proxy.handle.net/10648/034daa4a-d1ba-40d7-ad2b-618a4c036df7 Stukken betreffende het aanvragen van de principiële discontabelverklaring van promessen van provincies, gemeenten, waterschappen en polders 1941, z.j 1 omslag 1193 http://proxy.handle.net/10648/62220fd6-320b-4cfe-b8b3-9233d2f55037 Stukken betreffende de problematische incasso van een aan Eleftherios D. Petzetakis te Athene verstrekt documentair krediet wegens door Indola NV te Voorburg geleverde goederen 1952-1953 1 omslag 1082 http://proxy.handle.net/10648/c5419e46-2daa-4d3b-bb8d-32eb1e576dcc Stukken betreffende de verlening van garantie voor een lening van Thomsen's Havenbedrijf NV te Rotterdam aan Table Bay Stevedores Ltd te Kaapstad, alsmede het overdragen van aandelen van Thomsen's in Stevedores aan de Holdingmaatschappij van dit bedrijf 1954-1957 1 pak 2454 http://proxy.handle.net/10648/59fc99c8-88f1-4085-a1d7-9c5b69183f96 Register van debiteuren van de bank te Rotterdam per 31 dember 1963 en 31 december 1964 1963-1964 1 pak
A.6.7.1.3. Bank te Amsterdam 1439 http://proxy.handle.net/10648/c9cf6882-e2c4-440b-87a9-7ebcb594959a Folders en advertenties betreffende de uitgifte van reiskredietbrieven door de bank te Amsterdam [1928-1929] 955-958 Kredietdossiers 1931-1964 2 pakken en 2 omslagen 955 http://proxy.handle.net/10648/67023de1-6dbf-4d79-97ef-af9cba7c60ce Firma Nathan Sternfeld, Handelsgesellschaft te Danzig (Gdansk), met stukken betreffende de versnelde afwikkeling wegens de politieke situatie 1931-1936 pak 956 http://proxy.handle.net/10648/e745926c-0b92-45b1-acbb-2c2b86c85322 H.J. van der Rijn NV, handel in metalen te Amsterdam 1953-1964 pak 957 http://proxy.handle.net/10648/29fb1cbd-d3b7-4e38-abf7-f7a9be35415e J.H. Ringers, importeur en exporteur van voedingsmiddelen te Amsterdam 1962-1964 958 http://proxy.handle.net/10648/75cf7b91-c614-474a-a1ad-5709146cc0b5 G.V. van Someren-Downer te Amsterdam 1963 954 http://proxy.handle.net/10648/6d50fe6e-745a-4beb-9e86-abff0a8c0f36 Correspondentie betreffende de verlening van krediet door de Comptoir Belgo-Hollandais SA/Belgisch-Hollandsch Effectenkantoor te Brussel 1943-1947 1 omslag 725 http://proxy.handle.net/10648/c74d5305-3e94-4393-a3d3-a41bb42168d5 Correspondentie van de Afdeling Boekhouding [van de bank te Amsterdam] met de belastinginspectie betreffende door de belastinginspecteur bij De Nederlandsche Bank afgegeven verklaringen van fiscaal geen bezwaar tegen door de Rotterdamsche Bank te verlenen krediet, zulks in verband met de voorrang van 's-Rijks schatkist 1946-1957 1 pak 936-951 Ingekomen verzoeken van de bijkantoren om goedkeuring van kredieten, met bijgaande adviezen van de Afdeling Kredieten van de Provinciale Centrale. Alfabetisch op naam van cliënt 1950, 1953 16 pakken 936 http://proxy.handle.net/10648/f3917bcb-3ccf-4126-b4ea-0001adb8e98a 1950, A-B 937 http://proxy.handle.net/10648/e565261c-5849-48d4-9631-5b49c5924e7d 1950, C-E 938 http://proxy.handle.net/10648/c87e44e6-92ef-479b-892b-ba925120fc7d 1950, F-H 939 http://proxy.handle.net/10648/0e6ffda4-2886-4d5b-aca2-52ab8ea100ee 1950, J-K 940 http://proxy.handle.net/10648/44dc3adf-2daa-4d7f-a9a7-81d5cbddaa02 1950, L-M 941 http://proxy.handle.net/10648/6fd0191c-b9c0-4e97-a9ee-9e723843001a 1950, N-R 942 http://proxy.handle.net/10648/004394cc-28de-4420-b37e-06ed40f9efe3 1950, S-T 943 http://proxy.handle.net/10648/c6af095e-8208-4d73-9342-0b4eba20d97f 1950, U-Z 944 http://proxy.handle.net/10648/1e85e736-b5d4-4e7e-8587-4136810a7b3d 1953, A-B 945 http://proxy.handle.net/10648/69206aa0-92f5-4009-8186-406e0586c98d 1953, C-F 946 http://proxy.handle.net/10648/e5469b38-e751-49d6-ab7a-f2a04ff40d98 1953, G-H 947 http://proxy.handle.net/10648/a8826e29-1d50-4bf2-86cb-ed17d273785f 1953, I-K 948 http://proxy.handle.net/10648/50d6486b-1f01-498c-9b44-7e2c7e78fb02 1953, L-M 949 http://proxy.handle.net/10648/696679e4-9873-4be3-b3fa-e5d45ef504eb 1953, N-R 950 http://proxy.handle.net/10648/08f6ffed-fa5f-48ef-a916-dacecc4fb086 1953, S-T 951 http://proxy.handle.net/10648/400ae1af-2f0c-4a5a-b943-25c29008dbca 1953, U-Z 2655 http://proxy.handle.net/10648/98351842-e6c4-4d95-b024-c1dbc8148309 Stukken betreffende de kredietfaciliteiten van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid te Amsterdam en de daaronder vallende fondsen het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid, het Risicofonds voor de Bouwbedrijven in Nederland (vorstverlet) en het Vacantiefonds Bouwbedrijf 1951-1956 1 omslag 2635 http://proxy.handle.net/10648/109f2a5b-9660-4aff-ab5d-2638d25fa170 Akten van cessie van schuldvorderingen op met name overheidsinstanties aan met name verzekeringmaatschappijen en pensioenfondsen wegens door de Rotterdamsche Bank verstrekte leningen, met enkele akten van retrocessie 1953-1960, 1964 1 pak 2656 http://proxy.handle.net/10648/fee4abb8-c4ea-4cfb-8e1a-981ffdd358f1 Diverse akten opgemaakt in verband met verstrekking van kredieten en leningen: akten van inpandgeving van effecten, 1953-1964; schuldverklaringen, 1960-1963; akten van cessie, 1958-1961; akten van borgstelling, 1959, 1961; akten van overdracht van vorderingen, 1953-1963; akten van verlening van krediet in rekening-courant, 1962; akten waarbij kredietnemers verklaren om zonder toestemming bezwaarde goederen niet te vervreemden of verder te bezwaren, 1962-1963 1953-1964 1 omslag 1195 http://proxy.handle.net/10648/bf8d131c-278c-455f-939f-97cb227bff20 Stukken betreffende het onderzoek naar de Entreprise Metropolitaine et Coloniale te Parijs, geïnteresseerd in het bouwen van de Brokopondo-stuwdam te Suriname, vermoedelijk wegens eventuele financiële betrokkenheid van de bank hierbij 1955 1 omslag

Afkomstig van P. Plantenga.

2634 http://proxy.handle.net/10648/ade42273-62da-4152-9dd9-98f8276da7ee Stukken betreffende de voorfinanciering van een door levensverzekeringmaatschappijen en pensioenfondsen te verstrekken woningbouwlening 1957-1958 1 pak 912 http://proxy.handle.net/10648/4a8830cd-44d4-496a-9e34-e4cb019fdb33 Rapporten van S. Roet betreffende financiering van onroerende goederen en kredietverlening op middellange termijn; met bijlagen 1957-1958 1 omslag 2543 http://proxy.handle.net/10648/12a0a901-0d9a-426f-b4d3-3a88346eaccb Ingekomen brieven bij de bank te Amsterdam van het Agentschap van het Ministerie van Financiën betreffende bijschrijvingen door de Rotterdamsche Bank op een rekeningnummer op naam van B.J.V. van Hees in het schuldregister 3% investeringscertificaten 1960-1961 1 omslag 952-953 Akten van persoonlijke lening; met bijlagen. Alfabetisch op naam van cliënt 1963-1967 2 pakken 952 http://proxy.handle.net/10648/4ed33624-4761-4889-88c0-dd40244c5140 A-M 953 http://proxy.handle.net/10648/a1569161-c2a7-4b5b-8eb2-2e57e8993473 N-Z
A.6.7.1.4. Provinciale Centrale 1042-2479 Kredietdossiers 1916-1964 18 pakken en 13 omslagen 1052 http://proxy.handle.net/10648/188952fb-7db5-4a73-92a8-b79775141839 Asser Houthandel NV te Assen 1924-1950 omslag 2099 http://proxy.handle.net/10648/7275d3a6-58c8-4c71-b148-88419e465996 Firma J.H. van Berghem jr, aannemersbedrijf te Noordwijk aan Zee 1946-1948 omslag 1055 http://proxy.handle.net/10648/3a602bb0-849a-4acb-b82d-475deb12a10f C.W.T. Baron van Boetzelaer te De Bilt 1930-1954 1054 http://proxy.handle.net/10648/2219ab37-3103-43d8-9b94-53c43a868d63 Borneo Sumatra Handel Maatschappij (Borsumij) NV te 's-Gravenhage 1929-1955 1062 http://proxy.handle.net/10648/8ff03e4f-e8a1-4e9a-98fe-db99f99e50e7 J.J. Bosker Ozn., aannemer te Hippolytushoef 1946-1950 omslag 2479 http://proxy.handle.net/10648/f2246f4d-046b-4974-8ce4-8c12eb13da3c Cornelis Vrolijk's Visserij Maatschappij NV te IJmuiden 1951-1961 omslag 1066 http://proxy.handle.net/10648/7563a86c-39ad-461f-a9a9-48efc094e295 De Wit's Textiel Nijverheid NV te Helmond 1951-1962 1048 http://proxy.handle.net/10648/ef1a1089-529f-4664-b452-ffd41310a002 L.L. Dullaert & Co's NV, ijzerhandel te Zutphen 1922-1946 1051 http://proxy.handle.net/10648/3a85c929-176f-4ed5-929f-54c43067f9c5 W. van Es, kaashandelaar te Bodegraven 1924-1946 omslag 1068 http://proxy.handle.net/10648/97af5e6e-63bd-4d61-9548-422ec432b322 Firma A. den Hartog en Zonen, expeditiebedrijf te Waardenburg 1952-1961 1050 http://proxy.handle.net/10648/bdf91d03-bbc7-44a2-b90e-d272d72fcb2e J.E. Heenk, notaris te Purmerend 1924-1934 omslag 1067 http://proxy.handle.net/10648/a6a64a4b-8a17-44b6-8b6e-5d3fd7b0ba03 H.J. Heinz Company (Holland) NV te Elst 1951-1963 1065 http://proxy.handle.net/10648/3fb1463d-bb3c-42e1-8690-abe6b1038191 M.C. de Jonge, metaalwaren- en machinefabriek te Hilversum 1951-1957 2477 http://proxy.handle.net/10648/61c1f8aa-9389-40ed-b856-0d1d9668f171 Linnenfabrieken Van den Briel en Verster NV te Eindhoven: correspondentie en krantenknipsels 1951-1964 omslag 2478 http://proxy.handle.net/10648/8a2af884-0ed9-4c7f-a656-4d15524f8fcd Linnenfabrieken Van den Briel en Verster NV te Eindhoven: balansen en overige stukken 1942-1963 omslag 1047 http://proxy.handle.net/10648/3be05622-60a9-438f-bbfb-cedfdf304e54 Firma F. Maijers & Zn, grossier in koloniale waren, tabaksfabrikaten en borstelwerk te Middelburg 1921-1956 1063 http://proxy.handle.net/10648/155a7dd9-3318-4683-9278-6fcc34aea055 Noord-Nederlandsche Zakkenhandel NV te Groningen 1940-1950 omslag 1059 http://proxy.handle.net/10648/4c9efa5f-cfd2-4975-8f50-4ecbf2c30b62 A. van den Pol NV, machinefabriek, smederij en handel in landbouwwerktuigen te Nijkerk 1939-1950 1053 http://proxy.handle.net/10648/19410815-4858-4cb3-8fa8-dc9fbee02062 Rijwielindustrie F. & J. van Werven NV te Meppel 1927-1950 1046 http://proxy.handle.net/10648/b7c5de13-4c66-43a8-99f1-6e0bbce09186 R.W.H. Limonadefabriek (Riedel, Hoogenstraaten, Willaars) NV te Leiden 1920-1950 1060 http://proxy.handle.net/10648/74b28468-dadc-49a6-bb9a-0851d0afe4a5 H.J.M. Sanders h/o firma Cunen, handel in manufacturen en confectiefabriek te Oss, Hemawinkels te Oss en Waalwijk 1940-1963 1043 http://proxy.handle.net/10648/29b28dfc-89dc-47f9-90ca-fb90b72d7fb8 W.G. Scholtens te Dedemsvaart 1918-1933 1069 http://proxy.handle.net/10648/e0e6a882-686d-41bb-a58b-731e6b323ff2 Schroers Rubberfabriek NV te Wisch 1958-1962 omslag 1042 http://proxy.handle.net/10648/3d24e5d5-c949-4959-993d-2b3c0786f4f3 Stoompannenfabriek van Echt NV te Echt [geweigerd] 1916-1930 omslag 1049 http://proxy.handle.net/10648/6711b6c4-5476-402d-acd2-9a695dc95a94 Tabakshandel Firma W. van Leuken & Zonen te Eindhoven 1923-1962 1045 http://proxy.handle.net/10648/e0e94614-cd1f-4eba-ab59-bf59bfadb7f5 Firma Jb. Trouw, meelfabriek en erwtensplitterij te Geervliet 1919-1950 2476 http://proxy.handle.net/10648/def7ee56-7e5b-410f-836a-9e4b0f3d3195 Van Doorne's Automobielfabrieken (DAF) NV te Eindhoven 1949-1961 omslag 2475 http://proxy.handle.net/10648/748a7065-da82-4776-897a-310586e14429 Firma Joh.P. Veerman, kaashandel te Bodegraven 1925-1963 omslag 1057 http://proxy.handle.net/10648/ea935cdc-99af-426f-89f5-8411c71cfbe7 Volker's Maatschappij tot het uitvoeren van openbare werken te Sliedrecht 1934-1945 1058 http://proxy.handle.net/10648/6243650b-d644-4dbb-baef-114f09fe7db1 M. Wolf, h/o Firma Max Wolf, zakkenhandel te Veghel 1936-1954 1064 http://proxy.handle.net/10648/1c3447ae-a0ba-4386-93e0-54c8a409a368 'Zuivelhuis'/kaashandel J. van der Bas te Arnhem 1948-1958 2632 http://proxy.handle.net/10648/e748a7e5-2749-4c7a-89ea-0d7ac877885b Stukken betreffende via het kantoor Doetinchem ingediende en geweigerde kredietverzoeken 1918-1957 1 pak 1044 http://proxy.handle.net/10648/f688b9e0-021d-4ab3-952d-4aa38b4c12d0 Stukken betreffende niet doorgegane kredieten in de regio Groenlo 1919-1934 1 omslag 1012-1028 Registratiekaarten van verleende kredieten, met vermelding van zekerheden en onderpanden; met bijlagen. Alfabetisch op naam van kantoor 1922-circa 1940 17 pakken 1012 http://proxy.handle.net/10648/70ff7d69-4b45-4968-97cb-660c787f1c3b Alkmaar-Appingedam 1013 http://proxy.handle.net/10648/6e61a4f8-e507-4b99-8b15-31d3d4b08dfa Arnhem-Assen 1014 http://proxy.handle.net/10648/f2dc28f5-ba86-475f-b86c-80a044d0c2f6 Baarn-Breda 1015 http://proxy.handle.net/10648/3962f6ee-1729-48a8-95b2-7e73d7d66306 Brielle-Coevorden 1016 http://proxy.handle.net/10648/ec4a0b11-2d79-4bd2-90cb-0c0873c27dc9 Coolsingel (Rotterdam)-Ede 1017 http://proxy.handle.net/10648/0afad287-56c8-4ab5-923c-3f90cf380ce5 Eindhoven-Gorkum 1018 http://proxy.handle.net/10648/1da605c3-1009-4fe0-aef7-ee84104909df Gouda-Haarlem 1019 http://proxy.handle.net/10648/84bfd3c3-2f0d-4cce-a98b-7b631126533f Harlingen-Hengelo 1020 http://proxy.handle.net/10648/99924cd0-ddd0-42b5-ab68-c62b3e2da07a 's-Hertogenbosch-Leens 1021 http://proxy.handle.net/10648/c22ddf7a-bc7b-49d2-af30-e621b77a9a16 Leeuwarden-Leiden 1022 http://proxy.handle.net/10648/f4ebf8c6-b3b2-41a6-9b2f-212c4ca42c93 Lochem-Middelharnis 1023 http://proxy.handle.net/10648/a1fcdfe2-6fc8-428b-894c-f4694d072665 Nijkerk-Schagen 1024 http://proxy.handle.net/10648/740c0020-442b-4615-b57f-3df4c973b30c Schiedam-Tiel 1025 http://proxy.handle.net/10648/fd96b6fa-60e4-46c1-a652-6ad9c66c0533 Tilburg 1026 http://proxy.handle.net/10648/2f7f9f6e-5f74-426c-83f4-614b29581b31 Uithoorn-Valkenburg 1027 http://proxy.handle.net/10648/e18201ea-f80c-4662-8d87-e46cc0795f0b Veendam-Winschoten 1028 http://proxy.handle.net/10648/e613c7f0-6136-4ef0-8fb2-740545d4db8c Winschoten-Zwolle 1029-1033 Registratiekaarten van verleende kredieten, met vermelding van zekerheden en onderpanden; met bijlagen. Alfabetisch op naam van kantoor. Niet compleet 1939-1951 5 pakken 1029 http://proxy.handle.net/10648/68d8bb94-233b-4af9-bb0b-5d9bc879a40c Alkmaar-Bussum 1030 http://proxy.handle.net/10648/d7a6b47f-4def-44ed-86dc-7113a1c3149e Coevorden-Enschede 1031 http://proxy.handle.net/10648/6e884b70-d013-442f-a9fd-6654798cb21d Hilversum-Middelharnis 1032 http://proxy.handle.net/10648/a4bbe555-b3fb-4862-a0d6-b8c560e4cfe2 Roermond-Steenbergen 1033 http://proxy.handle.net/10648/3d1f688d-4cf3-4549-be9f-71eb678a4661 Wildervank-Zwolle 1056 http://proxy.handle.net/10648/0d398419-aacf-4535-8524-b6a1789bc7bd Stukken betreffende geweigerde kredieten in de regio Nijmegen 1931-1956 1 pak 983 http://proxy.handle.net/10648/a164fd6b-ec1b-44d6-ba02-1b7cfcce13c0 Taxatie-register, informatiestaten over personen die taxaties verrichten voor de bijkantoren in verband met kredietverlening aan derden 1932-1962 1 pak 1011 http://proxy.handle.net/10648/c1370eef-0168-4fd2-b8f8-75105564fbeb Certificaten van door de kantoren 's-Gravenhage en Scheveningen verleende kredieten; met bijlagen. Doorslagen. Alfabetisch op naam van cliënt 1933-1943 1 pak 982 http://proxy.handle.net/10648/1c16c4d9-4344-42e4-b14e-6a96e5640366 Stukken betreffende de organisatie en werkzaamheden van de kredietafdeling van de Provinciale Centrale 1933-1946 1 omslag 970-978 Correspondentie, conceptcontracten en verzamelde documentatie betreffende diverse vakcentrales, met name wat betreft de financiering van de export naar Duitsland 1939-1944 9 omslagen 970 http://proxy.handle.net/10648/e44ffc42-45be-4e96-ab2e-9e32d444bb88 Vereeniging ter behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel (VENA) te 's-Gravenhage 1940-1941 971 http://proxy.handle.net/10648/ed0debbf-8177-479b-b1cd-de741948d1ed Stichting Nederlandsche Veehouderijcentrale te 's-Gravenhage 1941 972 http://proxy.handle.net/10648/9616e79a-8ca4-4ea8-806a-72883e80fb80 Nederlandsche Centrale voor Eieren en Pluimvee te De Bilt 1940-1942 973 http://proxy.handle.net/10648/ec3fdf18-20ef-4015-854d-08c3c9ce1156 Nederlandsche Zuivelcentrale te 's-Gravenhage 1940-1941 974 http://proxy.handle.net/10648/d839ba37-7b14-4b72-b644-faec5cc90e68 Nederlandsche Visscherijcentrale te 's-Gravenhage 1940 975 http://proxy.handle.net/10648/181df2e1-411d-43c8-a1ea-20aae8eea612 Nederlandsche Sierteeltcentrale te 's-Gravenhage 1939-1940 976 http://proxy.handle.net/10648/0a8a1c6b-0986-4058-976d-ee3d97e100d8 Wolbureau 1940 977 http://proxy.handle.net/10648/baeed184-54b2-4bf7-8cd5-5c0538b2c405 Nederlandsche Groenten- en Fruitcentrale te 's-Gravenhage 1940 978 http://proxy.handle.net/10648/fd6784f7-ef63-4abf-ac5c-a941ab09af3e Documentatie betreffende de indeling en functionarissen van de bedrijfs- en vakgroepen 1940-1944 979-980 Correspondentie met de districtsdirectie te Groningen en de directies van diverse kantoren betreffende de strokartonindustrie en de aardappelmeelindustrie 1939-1955 2 omslagen 979 http://proxy.handle.net/10648/6c0af5b3-2909-4549-9848-817c6b5c329b Strokarton 1939-1950, 1955 980 http://proxy.handle.net/10648/4572863e-8b5c-4e32-a3f3-81a4f8fc3334 Aardappelmeel 1940-1955 1445 http://proxy.handle.net/10648/2bd2cac6-ea9d-4fa6-9071-b4f55c28fad7 Ingekomen stukken bij en verzamelde documentatie door de Provinciale Centrale betreffende 'documenten en goederen' (documentair krediet) 1940-1941 1 omslag 959 http://proxy.handle.net/10648/11f0a04a-ca82-491e-a562-b69ce66e4f3d Stukken betreffende de toepassing van de deviezen- en clearingvoorschriften bij de verstrekking van krediet 1940-1942 1 pak 963 http://proxy.handle.net/10648/a2efdbe7-f65d-420d-82d9-6de17d543192 Knipsels betreffende verordeningen en circulaires betreffende de wederopbouw, oorlogsschade en het vervreemden van landbouwgronden. Ingeplakt 1940-1945 1 band 966 http://proxy.handle.net/10648/f005485a-006b-4bf3-9484-bd25cc69f995 Stukken betreffende de bemiddeling van de bank bij de verlening van stichtingskredieten aan door oorlogsmolest getroffen bedrijven in de provincie 1940-1946 1 pak 964 http://proxy.handle.net/10648/61985782-7517-48f5-8344-216614a6dc81 Stukken betreffende onroerende goederen, inzonderheid ten aanzien van vervreemding en hypothecaire leningen 1940-1949 1 omslag 965 http://proxy.handle.net/10648/423754d6-2fc3-4a00-8998-82e46bd49f4c Stukken betreffende kredietverstrekking in het kader van herstel en vergoeding van oorlogsschade 1940-1951 1 pak 967 http://proxy.handle.net/10648/d2c96c79-61f4-4d05-bdaf-fa7dc1eb319d Circulaires van de hoofddirectie aan de directies van de kantoren, prijscouranten, alsmede stukken betreffende effecten, bijeengebracht als documentatie ten behoeve van kredietverlening met effecten als onderpand 1940-1951 1 pak 985 http://proxy.handle.net/10648/3ca1140d-1a0e-45fb-95d8-38d2560c40e0 Maandstaten van de Afdeling Kredieten van de Provinciale Centrale. Geparafeerd vanaf november 1940. Incompleet 1940 mei-1957 mrt 1 pak 1178 http://proxy.handle.net/10648/34ebcfb9-c7cd-4bf7-a544-e647616a72fd Correspondentie van de diverse afdelingen van de Provinciale Centrale met de hoofdbanken en bijkantoren over de verlening van kasgeldleningen op schuldbekentenis aan gemeenten; met bijlagen 1942-1944, 1949 1 omslag 984 http://proxy.handle.net/10648/eb0116c5-d796-4c03-91b3-c15eae9f53c1 Door bijkantoren ingezonden staten van fondsen van particulieren dienend als onderpand voor de verlening van krediet per ultimo december 1943 en enkele per ultimo december 1944. Alfabetisch op naam van het kantoor 1944-1945 1 omslag 916 http://proxy.handle.net/10648/00e61511-183a-4d30-b4cc-5efd3da10b09 Correspondentie van het Secretariaat Algemene Zaken met de Provinciale Centrale en de bijkantoren over het uitgeven van nood- en evacuatiekredietbrieven vanwege de noodtoestand in Nederland 1944-1945 1 pak 981 http://proxy.handle.net/10648/e0ca1608-dfde-4e1f-8488-61fc9270eccb Correspondentie betreffende de financiering van de export van groenten en fruit 1946, 1949, z.j 1 omslag 1190 http://proxy.handle.net/10648/69a82d16-7fe4-4e48-acd8-e8cfb4f2ed4a Stukken betreffende de bemiddeling van de Provinciale Centrale voor Nederlandse ondernemingen bij het aanvragen van kredieten via de Export- & Import Bank (Eximbank) te Washington 1947 1 omslag 1462 http://proxy.handle.net/10648/08d63f5e-37c4-4a14-a658-db98f1025875 Stukken betreffende een gerechtelijke procedure inzake de kredietfaciliteiten van de NV Handelmaatschappij E. Bäck-Semarang te Semarang\'s-Gravenhage 1949-1952 1037 http://proxy.handle.net/10648/6b6c33a1-5624-4a35-88c8-f8fadd831f45 Registratiekaarten van revisie van hypotheekbedragen en borgen opgemaakt door taxateurs in verband met verleende kredieten; met enige bijhorende correspondentie. Alfabetisch op naam van kantoor 1950-1953 1 pak 968 http://proxy.handle.net/10648/f526ab6a-628d-4e12-a36b-bd30722b3779 Circulaires aan de afdelingschefs en de directies van de kantoren 1950-1954 1 pak 522 http://proxy.handle.net/10648/f8b01922-d670-41b7-a708-5d1f4b679b12 Rapport van C. Blauw betreffende de financiële en organisatorische situatie bij de NV Nederlandsche IJzergieterij Vulcanus te Vaassen 1951 1 stuk 1009-1010 Staten van revisie van hypotheken, opgesteld door de bijkantoren voor de Provinciale Centrale. Alfabetisch op naam van kantoor 1953-1964 2 pakken 1009 http://proxy.handle.net/10648/76afbf51-5acd-43ca-a4be-3551651fa815 A-K 1010 http://proxy.handle.net/10648/6934658e-1ec1-4123-a561-23950e0ab7ee L-Z 1008 http://proxy.handle.net/10648/51439f94-e84b-43c2-b314-00cc605a7725 Dagrapporten betreffende door de bijkantoren verstrekte kredieten en mutaties daarin 1955-1956 1 pak 989-996 Maandstaten van door de bijkantoren verleende voorschotten aan kredietnemers. Alfabetisch op naam van kantoor 1957-1958 8 pakken 989 http://proxy.handle.net/10648/f45c5d8b-d69a-48c8-85b6-9d59c18e6520 1957 per sep 30 990 http://proxy.handle.net/10648/4a9ef94a-ddd6-4ea7-b90f-24195e4aaac0 1957 per okt 31 991 http://proxy.handle.net/10648/f70d0e22-4573-4db7-baeb-a0fd238e7e23 1957 per nov 30 992 http://proxy.handle.net/10648/51a0a7c2-1b60-4551-bdf2-3b48d8627ff5 1957 per dec 31 993 http://proxy.handle.net/10648/9bed0f7d-36b7-4542-ac8b-160a8ac75955 1958 per jan 31 994 http://proxy.handle.net/10648/e5cff83c-1f3e-4db7-8970-0f6a0bfca39d 1958 per feb 28 995 http://proxy.handle.net/10648/c315e447-c734-4b2a-a09d-e2660f50b7ba 1958 per mrt 31 996 http://proxy.handle.net/10648/44531d43-50b4-4bce-9966-de9363b90bed 1958 per apr 30 1005-1007 Dagrapporten van de Rotterdamse, Haagse en provinciale kantoren van verleende kredieten en mutaties daarin 1958-1959, 1961-1962 3 delen 1005 http://proxy.handle.net/10648/f9367dc9-367b-466d-8c44-4d61b25ca8b1 1958 okt 8-1959 mrt 4 1006 http://proxy.handle.net/10648/87e0bf46-d267-425a-a918-19268c5f94f8 1959 mrt 6-1959 jun 27 1007 http://proxy.handle.net/10648/fd06b94d-2198-40c9-ad32-dacc97f053c4 1961 okt 23-1962 feb 6 1034-1036 Staten van kredietnemers van de Nationale Handelsbank NV te Amsterdam, met vermelding van zekerheden; met bijlagen 1960-1961 2 pakken en 1 omslag 1034 http://proxy.handle.net/10648/a58ebc84-91af-4cb5-814a-64e68c3982e6 Kantoor Amsterdam 1035 http://proxy.handle.net/10648/80467c03-7e71-40d4-ab0c-033550504519 Kantoor Rotterdam omslag 1036 http://proxy.handle.net/10648/b1214cb6-f42e-4187-8da1-1c11adc94be1 Kantoor 's-Gravenhage 997-1003 Maandstaten van door de bijkantoren verstrekte persoonlijke leningen over 1963 jun-dec; met bijlagen 1963 7 pakken 997 http://proxy.handle.net/10648/27b21e52-c7c5-4bd7-b904-d8a298212a83 Juni 998 http://proxy.handle.net/10648/87187c69-57fe-4337-a99e-72775a507522 Juli 999 http://proxy.handle.net/10648/b3c6f96c-3d0f-40cd-a63b-d711ba7fa2ac Augustus 1000 http://proxy.handle.net/10648/6a67f3e1-6989-4b75-9a03-681cb3e8b9ac September 1001 http://proxy.handle.net/10648/303dda44-3bc3-4dcd-aeb4-88f140eddd6b Oktober 1002 http://proxy.handle.net/10648/b1df6d06-2ac5-438d-bcd5-e7e98d92a419 November 1003 http://proxy.handle.net/10648/1e960a1a-3ba6-41cb-b462-dc80adc791a9 December 1004 http://proxy.handle.net/10648/88fcd8e4-3d0a-42c9-ba0c-9372272d9531 Weekstaten van vervallen kredieten, opgemaakt door de districtsdirecties voor de Afdeling Kredieten van de Provinciale Centrale 1963-1964 1 pak 961 http://proxy.handle.net/10648/da7799dc-22c7-4d23-af01-85b67d162610 Bij de districtsdirectie Den Haag via de kantoren Hoogvliet en Spijkenisse ingekomen ingevulde aanvraagformulieren voor persoonlijke leningen 1963-1964 1 pak 1038 http://proxy.handle.net/10648/82b018ec-9d3d-4589-b81f-89730018b8a4 Specificatie per ultimo juni, september en december 1964 van verleende binnenlandse grote kredieten met een limite van ƒ 500.000,- of hoger, ingedeeld naar aard van het bedrijf 1964 1 omslag 2633 http://proxy.handle.net/10648/c14ad580-79cd-439b-8fe3-7c7fe0d0764c Staten van overdisposities en ongeregelde debetsaldi bij de provinciale kantoren 1964-1965 jan 1 pak 962 http://proxy.handle.net/10648/a9e8c8fa-1d85-44b0-93f6-8fe9dfbbea7e Beroepenboek, register van beroepen van kredietnemers, ingedeeld naar beroepsgroepen, met opgave van de groepsindeling z.j 1 pak 1197 http://proxy.handle.net/10648/6ba16d7c-64cd-4dca-a963-6d2f11e5357e Folder van de Financiering Maatschappij voor Investeringen (Fimavi) NV te Rotterdam betreffende leasing z.j 1 stuk A.6.7.1.5. Overige stukken 2652 http://proxy.handle.net/10648/0ece2c3b-e956-4748-854d-21ab11c2dc2e Carnets d'indication behorend bij een reiskredietbrief [1918] 1 omslag 1187 http://proxy.handle.net/10648/c608fde7-7aa2-4a71-a063-96f74b136077 Stukken betreffende het berekenen van superprovisie door de Rotterdamsche Bankvereeniging bij het afgeven van pandbrieven voor hypotheekbanken 1938 1 omslag 914 http://proxy.handle.net/10648/ccf0b479-0f12-4ad4-8348-487b66a4dc67 Stukken betreffende de verhuur aan en vordering door de bezetter van schepen belast met een krediet bij de Rotterdamsche Bank [1940-1945] 1 omslag 2557 http://proxy.handle.net/10648/0068761c-d341-4908-bf97-0202c9213b5a Algemene bepaling van de Rotterdamsche Bankvereeniging voor verlening van krediet onder hypotheekstelling z.j 1 stuk 2636 http://proxy.handle.net/10648/3ce2d692-bcb9-418c-a888-cbf6dcb4240c Akten van geldlening tussen derden, waarbij zekerheden in onderpand worden gegeven bij de Rotterdamsche Bank; met bijhorende correspondentie 1956-1964 1 omslag 913 http://proxy.handle.net/10648/18647384-74c8-444b-b0d2-a709f23e9cb7 Stukken betreffende het verstrekken van persoonlijke leningen 1958, 1963, z.j 1 omslag 2131 http://proxy.handle.net/10648/4ecd5007-e552-49f1-84a6-9802003b3cce Tijdschriftartikelen en krantenknipsels betreffende leasing 1959-1964 1 pak

Afkomstig van K.H. Beyen.

917 http://proxy.handle.net/10648/962ac652-5063-4de4-8c97-ad837ed04806 Blanco formulieren voor het aanvragen van krediet z.j 1 omslag 2637 http://proxy.handle.net/10648/b09018c5-e189-4229-b0d4-1a0086935a50 Model-hypotheekakte z.j 1 stuk
A.6.7.2. Kredietbegeleiding en afwikkeling van faillissementen en liquidaties 2511 http://proxy.handle.net/10648/c5c9741f-7633-4afb-8627-11b0db5cb280 Stukken betreffende de aanstelling van M.L. Stadermann als directeur van de NV Handelmaatschappij Transmarina te Amsterdam, alsmede de liquidatie in opdracht van de Rotterdamsche Bankvereeniging van de zaken en filialen van Transmarina in China door de firma Melchers & Co te Shanghai 1921, 1926 1 omslag

De sluiting betrof filialen te Hongkong, Shanghai, Tientsin, Kanton, Hankow en Swatow.

1074 http://proxy.handle.net/10648/26855dd4-254f-47fc-a319-b693fd59de67 Stukken betreffende de bemoeienis van de Rotterdamsche Bank en de firma R. Mees en Zoonen, in opdracht van De Nederlandsche Bank, met de liquidatie van de NV Marx & Co's Bank te Rotterdam 1922, 1949, 1970 1 omslag 2529 http://proxy.handle.net/10648/de3ccb7f-bea1-447b-a590-dfb3d97daeeb Akten betreffende de liquidatie van de Bank voor Indië NV te 's-Gravenhage, inzonderheid de overname van een deel van het bedrijf door de Nederlandsch-Indische Handelsbank NV 1925, 1931 1 omslag

De Rotterdamsche Bankvereeniging was aangewezen als liquidatrice van de Bank voor Indië.

2584 http://proxy.handle.net/10648/49ef5514-e3d8-4a35-a7c6-cfbfc803102f Stukken betreffende het faillissement van Carl Scwarz Scheepvaart- & Expeditie Maatschappij NV te Rotterdam, voorheen Th. Dasbach Scheepvaart- en Expeditie-Maatschappij NV te Rotterdam 1931-1956 1 omslag 1071 http://proxy.handle.net/10648/2630f6a2-8807-436f-9806-904ab8102083 Stukken betreffende de regeling van de grote banken enerzijds met de NV Borneo Sumatra Handel Maatschappij (Borsumij) te 's-Gravenhage anderzijds inzake de aflossing van haar vooroorlogse schulden 1947-1954 1 pak 2606 http://proxy.handle.net/10648/5466ab60-5cb8-4152-8ee6-41999e6ed220 Stukken betreffende de ontbinding van Bruynzeel's Scheepvaart- en Bergingsbedrijf NV te Rotterdam 1947, 1956-1962 1 omslag
A.6.8. Effectenbedrijf A.6.8.1. Emissies en beursintroducties 1109-2638 Emissie- en introductiedossiers 1910-1962 7 pakken, 18 omslagen en 1 stuk 2638 http://proxy.handle.net/10648/ffbd39b1-d889-43fa-996e-de4f3756954c Assurantie Maatschappij De Zeven Provinciën te 's-Gravenhage, emissie van 4% converteerbare obligaties 1955-1956 1119 http://proxy.handle.net/10648/6892b2ab-3c8d-4338-86fa-e961850716c4 Bank voor Nederlandsche Gemeenten NV te 's-Gravenhage, emissie van ƒ 100.000.000,- 4½% obligaties 1960 1131 http://proxy.handle.net/10648/18961b02-c2d0-4b15-ace9-5d98333d2955 Beek NV, A.L. van, introductie ter beurze van Amsterdam van gewone aandelen 1957, 1960 1130 http://proxy.handle.net/10648/8ff77c7c-2fb1-4cce-92e5-5de9684666c4 Bison I en II, introductie ter beurze van Amsterdam van depotfractiebewijzen 1953-1960 pak 1122 http://proxy.handle.net/10648/3517417a-af31-45ac-b3e9-388ac90172fa De Wit's Textiel Nijverheid NV te Helmond, emissie van ƒ 2.400.000,- 4½% in gewone aandelen converteerbare obligaties 1962 2502 http://proxy.handle.net/10648/3bf8f954-0c58-47cc-8213-087777c5abff Donau-Hypotheekbank NV te 's-Gravenhage, akten betreffende het 'oude' en 'nieuwe' syndicaat tot plaatsing van 5% pandbrieven 1912, 1918 1129 http://proxy.handle.net/10648/f7170b1a-5544-4888-b79b-9b4a22aa03ac Gebroeders Naeff NV te Lochem, introductie ter beurze van Amsterdam 1949-1958 pak 1112 http://proxy.handle.net/10648/a38e8638-4969-465d-87fb-277408b118ce Gemeente Rotterdam, emissie van een 6% dollarlening 1924-1936 2541 http://proxy.handle.net/10648/f5518c9d-0dbd-460d-83d8-1451ff544b8b Kunerolwerke Emanuel Khuner & Sohn AG te Wenen, overeenkomst betreffende een emissie van ƒ 1.500.000,- 6½% obligaties 1927 2510 http://proxy.handle.net/10648/4b254f07-2e57-432d-b221-7c6c018e8b3b Mährischen Agrar- und Industriebank te Brünn (Brno), plaatsing door een syndicaat onder leiding van de Rotterdamsche Bankvereeniging van aandelen voor een waarde van 60.000.000,- Tsjecho-Slowaakse kronen 1920 1132 http://proxy.handle.net/10648/a78433f9-a471-4abd-8c85-ede3584b5ff8 Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij NV te Rotterdam, emissie van ƒ 2.000.000,- 4½% obligaties, converteerbaar in beperkt royeerbare certificaten van aandelen 1960 1116 http://proxy.handle.net/10648/1ba50a25-dab7-4d71-ab88-c277720b86fb C. Misset Uitgeversmaatschappij NV te Doetinchem, emissie van gewone aandelen 1959 pak 2518 http://proxy.handle.net/10648/b5282559-b092-4e65-a3ed-dc6ccd488b97 Nederlands-Indië, plaatsing van ƒ 65.000.000,- 5% obligaties en ƒ 75.000.000,- 6% obligaties, zijnde de Nederlands-Indische lening 1923 A en D 1923-1924 1117 http://proxy.handle.net/10648/ed4f58d4-8c79-4cb4-8ef7-8015fe622ffe Provincie Zuid-Holland, 2½% premielening 1959 1121 http://proxy.handle.net/10648/6dbd975c-6016-4842-b53f-505ac8cc6215 R.S. Stokvis en Zonen NV te Rotterdam, emissie van ƒ 8.194.000,- aandelen en ƒ 10.926.000,- 4 3/4% in aandelen converteerbare obligaties 1961 2513 http://proxy.handle.net/10648/ff567e07-c5df-47a4-9f36-d806733166b7 Staat der Nederlanden, plaatsing van ƒ 300.000.000,- 6% obligaties Staatslening 1922 A en B 1922 2515 http://proxy.handle.net/10648/00f57dcc-572f-4f63-b6b1-b4df33b6af6c Staat de Nederlanden, plaatsing van ƒ 185.000.000,- 6% obligaties Staatslening 1923 A en B 1923 1118 http://proxy.handle.net/10648/54f916e9-73c4-44f5-aba4-647138641e36 Staat der Nederlanden, emissie van 4¼% obligaties 1959 pak 1111 http://proxy.handle.net/10648/eb21dd7f-b4a3-41e7-8dcb-ee10e1191b86 Staat San Paulo, emissie van ƒ 18.000.000,- 8% guldenobligaties 1921, 1927 1120 http://proxy.handle.net/10648/820e1cc2-6b4f-4647-aff3-3451ea1db908 Thomassen & Drijver, Blikemballagefabrieken NV te Deventer, emissie van ƒ 7.600.000 4½% in gewone aandelen converteerbare obligaties 1961 1133 http://proxy.handle.net/10648/02d588e6-ef67-42a2-8e5b-31ad5f05124d Thomassen & Drijver, Blikemballagefabrieken NV te Deventer, introductie ter beurze van Londen 1962 1128 http://proxy.handle.net/10648/3683aa58-7c39-47ce-bae4-eab049825f55 Tilburgsche Hypotheekbank NV te Tilburg, introducties van pandbrieven ter beurze van Amsterdam 1934-1938, 1952-1955 pak 2509 http://proxy.handle.net/10648/221dd5ed-32ac-4573-9004-ffb747b6d4d6 Utrechtsche Waterleiding-Maatschappij, afsprakenbevestiging betreffende een emissie van ƒ 600.000,- 7% obligaties 1920 stuk 1115 http://proxy.handle.net/10648/7ada3d7d-4bee-4084-aa1d-4e43df5f6dc5 Vereniging Wilhelmina-Ziekenhuis te Assen, eventuele lening 1954, 1957-1958 1114 http://proxy.handle.net/10648/ca00ae21-898d-4bf4-acf6-6659f364da15 Zuid-Afrikaansch Handelshuis NV te Amsterdam, emissie van gewone aandelen 1955-1956 pak 1109 http://proxy.handle.net/10648/73bb50fd-60c3-44f3-a850-44ce6cb8b237 Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij NV te 's-Gravenhage, diverse emissies van obligatieleningen 1910, 1918, 1933-1943 pak 1090-1094 Registers van aantekeningen [van de bank te Rotterdam] van deelneming in syndicaten 1909-1926 5 delen 1090 http://proxy.handle.net/10648/1d009eb1-70d9-45fe-ac5b-e9e68a2df606 1909 nov-1911 apr (III) 1092 http://proxy.handle.net/10648/6064a1e6-90a2-4fad-9887-0a63f24412a2 1911 jul-1913 dec (IV) 1091 http://proxy.handle.net/10648/0ca60da4-b428-4dfd-b462-c17cfc9a9882 1911 mrt-1916 (IV, vervolg) 1093 http://proxy.handle.net/10648/cdeaaee8-7288-4038-95f7-ed148482656b 1913 dec-1919 mei (I, vervolg boek IV) 1094 http://proxy.handle.net/10648/59ffe5de-e74e-4a0b-ac25-7f9621fd0df3 1919 jun-1926 (II) 1095-1104 Registers van aantekeningen [van de bank te Amsterdam] van deelneming in syndicaten, afgelopen 1911-1929, met klapper op fondsnaam over 1911-1913 1911-1929 10 delen 1095 http://proxy.handle.net/10648/391f8065-d2c8-46fa-831c-cf9928bf7b8d 1911-1913 1096 http://proxy.handle.net/10648/60e4ac80-5c9c-4dee-a84c-b8d719d0ded6 1914-1922 1097 http://proxy.handle.net/10648/bf06732b-7518-4a45-b962-484f096ba569 1923-1924 jun 1098 http://proxy.handle.net/10648/01d5e3c2-eb18-4dbd-bb3f-892d24998b22 1924 jul-1925 ju 1099 http://proxy.handle.net/10648/20f892d3-6aa3-414f-81e4-ab4baee96bcc 1925 jul-dec 1100 http://proxy.handle.net/10648/8a959693-6014-4e5e-abbe-f4ca0dce289f 1926 1101 http://proxy.handle.net/10648/3681696b-b8af-4936-a3b1-c140392a13d5 1927 1102 http://proxy.handle.net/10648/68d53413-a185-41c1-855a-d4f73665c42c 1928 1103 http://proxy.handle.net/10648/b86007bd-f4ff-4b74-80d1-dd43a85e3c96 1929 1104 http://proxy.handle.net/10648/fffa8515-c291-44c3-9c45-2631fae74a6d Duits graankrediet Compania Mercantil Argentina over 1919-1925 1105 http://proxy.handle.net/10648/5e80ee1f-4b95-49c8-a2bd-b363deb5ca65 Register van aantekeningen van deelneming in syndicaten door de bank te Amsterdam, met klapper op bedrijfsnaam 1914-1919 1 band 1110 http://proxy.handle.net/10648/0d16a5ff-4540-4b25-b104-0ec4d4497aa2 Stukken betreffende het syndicaat voor de overneming van Chinese schatkistobligaties 1920, 1923, 1925 1 omslag 1088 http://proxy.handle.net/10648/5006a00d-4a8b-42ce-b0e8-bd0a6be615d8 Stukken betreffende een regeling tot normalisatie van het drukken van waardepapieren 1928-1931 1 omslag 1113 http://proxy.handle.net/10648/6ac2e6ad-b1dd-4c17-b15d-7bda48605aac Kwitanties wegens afdracht door de Rotterdamsche Bank van provisie aan de andere deelnemers in het Pools-Hollands Handels Syndicaat (Pools Hollandsche Handels Sociëteit) tot levering van kleren aan Polen 1930, 1935 1 omslag 1345 http://proxy.handle.net/10648/103e83cc-00e1-4425-a1ba-62f46a43138b Stukken betreffende de inschrijving door kantoren van de Rotterdamsche Bankvereeniging op emissies waarbij de bank niet was betrokken 1934-1937 1 pak 1107 http://proxy.handle.net/10648/2f3cec63-5adf-498b-926e-ad728447730e Stukken betreffende de centrale verzending van prospectussen van Nederlandse staatsleningen 1937-1940 1 omslag 1123-1127 Correspondentie met de Vereeniging voor den Effectenhandel betreffende opname in of uitschrijving uit de Prijscourant. Alfabetisch op naam van de cliënt 1937-1938, 1956-1958 5 pakken 1123 http://proxy.handle.net/10648/aecf9c0b-6f35-4ca0-8bf2-f90345cc1414 1937 jul-dec (1938 apr 3) 1124 http://proxy.handle.net/10648/4792e14e-de6b-4d32-a9bb-7d98e291d235 1938 jan-mei 1125 http://proxy.handle.net/10648/1bd509fb-1fd3-4734-8ebd-cd6d86123744 1956 nov-1957 mei 1126 http://proxy.handle.net/10648/9df324b9-b657-497a-9f22-a719a4b8d738 1957 jun-1958 feb 1127 http://proxy.handle.net/10648/f4baeead-3f2c-4c5c-afce-e49ae9f44e5d 1958 mrt-okt 1106 http://proxy.handle.net/10648/9c7d4c39-554c-454e-950a-b1a9153b2645 Prospectussen, met circulaires aan de directies van de kantoren betreffende de 3½% staatslening, alsmede enige correspondentie en documentatie 1943-1944 1 omslag 1085 http://proxy.handle.net/10648/7b88db73-c76c-426e-8091-984370c6f4b2 Stukken betreffende acquisitie-activiteiten van het emissiebedrijf, inzonderheid wat betreft relaties in de provincie 1943-1944 1 omslag 1087 http://proxy.handle.net/10648/6dfe21be-2d10-480a-b026-a2736cb08efe De taak van de effectenbeurs in de toekomst. Rapport, afschrift 1946 1 stuk 1086 http://proxy.handle.net/10648/7a3c475d-b4f2-483d-8e4a-2b15e6e050f4 Stukken betreffende de procedure ten aanzien van de inschrijving op 2½% spaarcertificaten en 3% grootboekschuld van de Nederlandse staat 1946 1 omslag 1318 http://proxy.handle.net/10648/e26c7e75-dadc-42f1-8d0f-923d442f0b78 Pandbrievenreglement. Publicatie van de Vereeniging voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhandel). Gedrukt 1951 1 katern 1319 http://proxy.handle.net/10648/24dbfd1d-1468-4d1c-91c4-fdbf9ee2f0ac Overeenkomst inzake pandbrieven. Publicatie van de Vakgroep Hypotheekbanken van de Vereeniging voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhandel). Gedrukt 1951 1 katern 1089 http://proxy.handle.net/10648/28ffb461-dc76-46dc-8579-470d21626120 Correspondentie van de Afdeling Syndicaten en Beleggingen betreffende het verkrijgen van vergunningen tot vermindering van de reglementaire provisie voor aandelentransacties 1953-1956 1 pak 2654 http://proxy.handle.net/10648/b7953868-b1cc-4b28-89d4-1d8d1b98f76e Correspondentie met en betreffende Imperial Chemical Industries (Holland) NV te Rotterdam inzake eventuele kapitaalsuitbreiding van deze vennootschap 1957-1958 1 omslag A.6.8.2. Fusiebemiddeling 2540 http://proxy.handle.net/10648/8ed482e9-5156-4795-aede-3c5c6f3743e9 Akte waarbij Fuhrmann & Co te Amsterdam verklaart dat de NV Internationale Wolhandel Maatschappij (IWM), waarvan een aantal 'heeren' van Fuhrmann directeur was, behalve de dividendbelasting geen verplichtingen heeft, dit in verband met de verkoop door de Rotterdamsche Bankvereeniging, in overleg met Fuhrmann, van de aandelen IWM aan de NV Wolbank te Amsterdam 1928 1 stuk 2135 http://proxy.handle.net/10648/f5b9cb17-e273-40ca-9493-3092e5e9d749 Stukken afkomstig van C.F. Karsten betreffende de Schroevenfabriek P.F.G. van Thiel NV te Beek en Donk en een eventuele joint venture van dit bedrijf met The National Screw & Manufacturing Co te Cleveland 1958-1960 1 pak 2136 http://proxy.handle.net/10648/65cfde1b-b20e-46f5-9478-2974de9d3c66 Stukken betreffende een eventuele fusie tussen de NV Leeuwarder IJs- en Melk Producten Fabrieken [Lijempf] te Leeuwarden en Beatrice Foods Co 1959-1960 1 omslag 1084 http://proxy.handle.net/10648/3c42a77e-2a56-4c07-954c-b0235e0add68 Stukken betreffende de omwisseling van aandelen, niet-royeerbare certificaten van aandelen en winstbewijzen NV Thomsen's Havenbedrijf te Rotterdam in aandelen A en niet-royeerbare certificaten van aandelen A en B NV Thomsen's Verenigde Bedrijven te Rotterdam 1963 1 omslag A.6.8.3. Trusteeschappen 1134-1171 Dossiers betreffende door de Rotterdamsche Bank uitgevoerde trusteeschappen 1895-1963 14 pakken en 20 omslagen 1134 http://proxy.handle.net/10648/6f63df4b-f85d-4f0c-aae1-474466b87d14 Christelijke Jongelingsvereniging Theofilus te Meppel, hypothecaire obligatielening (in oorsprong door de Nationale Bankvereeniging) 1889-1940 1135 http://proxy.handle.net/10648/a3de6973-64bb-410b-ab21-c62c28cc4711 Vereeniging van Nederlandsche Patroons Boaz te Amsterdam, afdeling Meppel en omstreken, hypothecaire lening (in oorsprong door de Nationale Bankvereeniging) 1895-1932 1137 http://proxy.handle.net/10648/de1e1d03-69a3-4711-8d6e-776ba8749962 Coöperatieve Landbouwvereniging de Eendracht te Nijeveen, hypothecaire obligatielening (in oorsprong door de Nationale Bankvereeniging) 1902-1932 1138 http://proxy.handle.net/10648/d6194779-f78c-4710-ba9a-4ee528b98bbf Coöperatieve Stoomboterfabriek Oosteinde te Ruinerwold, hypothecaire obligatielening (in oorsprong door de Nationale Bankvereeniging) 1903-1932 1139 http://proxy.handle.net/10648/1091d861-cf21-41b4-810c-8678b90ddfbb Tramweg Maatschappij Zutphen-Emmerik NV te Doetinchem, 4½% obligatielening 1903 (in oorsprong door L.H. de Bas & Co te Zutphen) 1903-1955 1140 http://proxy.handle.net/10648/c6646c6f-4902-47a5-9836-351ace18e7d5 De Nederlandsch-Indische Industrie NV te 's-Gravenhage, hypothecaire obligatielening 1908-1917 pak 1141 http://proxy.handle.net/10648/4f897d18-c261-4600-821e-ca1aa06069ad Van den Bergh's Stoomschoenfabriek NV te 's-Hertogenbosch, 5% obligatielening 1910-1935 pak 1142 http://proxy.handle.net/10648/5bd68036-79ec-4343-8dea-a07cc42f505e Coöperatieve Stoomzuivel- en Handelsvereeniging te Dwingelo, hypothecaire obligatielening (in oorsprong door de Nationale Bankvereeniging)