2.15.5295 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO''s), (1941) 1945-1994 (1997) Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Deze digitale toegang is in 2010 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Henny van Schie, 30 november 2010. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003. Beschrijving van het archief Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO's) SZW / Arbeidsovereenkomsten 1941-1997 merendeel 1945-1994 5295 205.00 meter; 6326 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Loontechnische Dienst Loonbureau Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden College van Rijksbemiddelaars Het archief bevat stukken betreffende de registratie van afgesloten, gewijzigde, of opgezegde collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's), en het algemeen verbindend verklaren van cao's. Het gaat daarbij zowel om cao's voor hele bedrijfstakken als om cao's voor specifieke ondernemingen of organisaties. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

De volledige historische achtergronden en ontwikkelingen van de Buitendiensten ressorterend onder het Directoraat-generaal voor Algemeen Beleidsaangelegenheden zijn uitgebreid beschreven in de volgende publicatie: 47. Het verdiende loon. Een institutioneel onderzoek op het terrein van inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid over de periode 1940-1994 (samenstelling: A. Ettekoven en A.T. Spieksma; ISBN 90-74442-51-x), 's-Gravenhage 1997.

De Loontechnische Dienst

De Loontechnische Dienst werd ingesteld door de minister van Sociale Zaken bij beschikking van 7 juli 1964 (Stcrt. 155), maar wordt al genoemd op 16 april 1962 bij brief van de minister van Sociale Zaken aan de minister van Binnenlandse Zaken. De nieuwe dienst kwam voort uit de Afdeling Arbeidsverhouding en Loontechniek, een onderdeel van de Centrale directie van de Arbeidsinspectie, waaraan in 1964 de Looncontroledienst werd toegevoegd. De dienst had ten aanzien van lonen functies op het gebied van controleren, adviseren, informeren, analyseren en signaleren. Sinds 1 mei 1994 is de Loontechnische Dienst, tezamen met de Arbeidsinspectie, de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen (DIA) en de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden (DCA) samengevoegd tot de Dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW).

Het Loonbureau

Het Loonbureau kwam voort uit het secretariaat van het College van Rijksbemiddelaars. In 1963, geformaliseerd bij beschikking van 23 juli 1964 (Stcrt. 146), werd dit secretariaat door de principiële wijziging van het systeem van loonvorming zelfstandig gemaakt en ten dienste gesteld van de Stichting van de Arbeid en het College. De inspecteurs van het College van Rijksbemiddelaars gingen over naar het Loonbureau en vormden de buitendienst. De taken van het Loonbureau lagen in de sfeer van analyse, voorbereiding en documentatie, zoals het analyseren en registreren van ingediende collectieve arbeidsovereenkomsten. De gegevens werden ter beschikking gesteld aan de toetsende organen (Stichting en College) en aan degene die er kennis behoorden te hebben, zoals de minister, de leden van de Confrontatiecommissie, de Looncontroledienst en de Loontechnische Dienst en tevens aan instellingen zoals het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij beschikking van 8 februari 1982 (Stcrt. 32) werd het Loonbureau omgedoopt tot Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden.

Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden (DCA)

De Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden (DCA) is ingesteld bij Besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 februari 1982 (Stcrt. 32) en vormt de rechtsopvolger van het Loonbureau. De DCA vervult een grote rol bij het van kracht worden van collectieve arbeidsovereenkomsten: een (gewijzigde) collectieve arbeidsovereenkomst kan pas in werking treden nadat de DCA van de c.a.o.-partijen hiervan schriftelijk bericht heeft ontvangen en dit heeft bevestigd. Het bevestigen van de verplicht aan te melden (gewijzigde) collectieve arbeidsovereenkomsten is een taak die voortvloeit uit artikel 4 van de Wet op de Loonvorming. Op grond van een op 15 augustus 1987 in werkinggetreden wijziging van artikel 4, zijn c.a.o.-partijen sinds die tijd ook verplicht de opzegging van een collectieve arbeidsovereenkomst te melden.

Ten aanzien van het algemeen verbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen de partijen bij de DCA hiertoe een verzoek indienen. Eveneens is de DCA belast met een aantal taken voortvloeiend uit de Wet arbeidsvoorwaardenvorming gepremieerde en gesubsidieerde sector, de WAGGS. In 1987 kreeg de DCA een nieuwe organisatorische structuur. Sinds 1 mei 1994 worden de taken van de DCA, samen met die van drie andere uitvoerende diensten, te weten de Arbeidsinspectie, de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen en de Loontechnische Dienst, uitgevoerd door I-SZW.

Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 01.01.01 3.03 Selectie en vernietiging

Voor de selectie werd gebruik gemaakt van het 'Basis Selectie Document (BSD) inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid (2 juni 1998/RAD/B&T/98.18/CZ).

Verantwoording van de bewerking

Als uitvloeisel van het meerjarenconvenant afgesloten op 22 september 1994 tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) zijn door de CAS in 1998 de volgende archiefbestanden op het beleidsterrein inkomens en arbeidsvoorwaarden bewerkt:

Archiefbestand Omvang Taakvoorgangers Algemene Beleidsaangelegenheden (ABA) 23 m ABA blok 1980-1989 70 m ABA/Algemeen Secretariaat .07 en .08 8 m Loontechnische Dienst, gedeelte vanaf 1975 67 m Diverse departementale en interdepartementale werkgroepen betreffende de inkomenspolitiek en Commissie van Toezicht of Advies 12 m ABA/Algemeen Economisch en Inkomensbeleid/Arbeidsmarkt 1980-1989 18 m ABA/Algemeen Economisch en Inkomensbeleid/Arbeidsmarkt 1990 35 m ABA/Algemeen Secretariaat 1990-1994 9 m Loonwet en loonmaatregelen 3 m Dienstcommissie ABA 1980-1996 4 m Werktijdverkorting 1987-1989 6 m I-SZW/CK (vm. LTD-betaalstukken) 8 m I-SZW/CK (vm. LTD-administratie) 13 m Commissie Coördinatie Arbeidsvoorwaarden en Inkomensaangelegenheden 10 m Loontechnische Dienst 17 m Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen 8 m Directie Arbeidsverhoudingen 17 m Commissie Coördinatie Arbeidsvoorwaarden en Inkomensaangelegenheden 2 m Commissie Gelijke Behandeling 8 m Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden uit de periode 1990-1994 6 m

In het bestand van het DG ABA waren vele beleidsterreinen van Sociale Zaken vertegenwoordigd. Vaak waren in de stukken twee of meer beleidsterreinen tegelijk aan de orde. Dit hing samen met het feit dat op de terreinen inkomen en arbeid zaken spelen die in elkaars verlengde liggen, waardoor al snel diverse andere beleidsterreinen erbij worden betrokken. Gezien het bovenstaande werd besloten om van het bestand DG ABA een klassieke inventaris te vervaardigen.

Inventaris van de archieven van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden en daaronder ressorterende diensten en commissies van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1980-1994 (1995); CAS inv.nr. 334

Archiefbescheiden van het DG ABA en taakvoorgangers uit de periode voor 1979 zijn opgenomen in de in 1993 door de CAS vervaardigde inventaris (CAS/ITW-inventaris nr. 141).

In 1997 zijn eveneens twee inventarissen verschenen met hierin neerslag betrekking hebbende op het beleidsterrein inkomens en arbeidsvoorwaarden. Het betreft de "Inventaris van de archieven van het (college van) Rijksbemiddelaars, (1940-1942) / De Gemachtigde voor den Arbeid, (1942-1945) / het College van Rijksbemiddelaars, (1945-1963) / het Loonbureau (1963-1970)" en de "Toegang op de gegevensbestanden op het beleidsterrein Inkomens- en arbeidsvoorwaarden, 1940-1994 C.A.O.'s" (CAS inv.nr. 285).

Opmerking: In januari 2005 is Cas-inv. 285 geïntegreerd in deze toegang.

Als basis voor de bewerking diende het rapport institutioneel onderzoek (RIO): "Het verdiende loon, een institutioneel onderzoek op het terrein van inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid over de periode 1940-1994".

Aan deze toegang werkten mee: O. Bos P.C.A. van den Bogaerdt P.H.M. Teuben

Ordening van het archief

Het archief is allereerst ingedeeld naar beleidsterrein. Met een beleidsterrein wordt bedoeld een afgebakend onderwerp van overheidsbemoeienis, in dit geval dus: "Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid".

Per beleidsterrein is het archief onderverdeeld naar handeling. Per handeling zijn de beschrijvingen van de dossiers vermeld. Een handeling wordt verricht door een actor ter uitvoering van een taak, of op grond van een wettelijke bevoegdheid. Een actor is een overheidsinstelling die bevoegd is zelfstandig op te treden (bijvoorbeeld een minister) binnen het beleidsterrein. Op een beleidsterrein treden meerdere actoren handelend op.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Andere toegang

Het archief was aanvankelijk beschreven in de Institutionele Toegang: 5.047.5061 - Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Inkomens- en Arbeidsvoorwaardenbeleid, 1940-1994.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO's), nummer toegang 2.15.5295, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, SZW / Arbeidsovereenkomsten, 2.15.5295, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Zie ook: 2.15.5061 - Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken: Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Buitendiensten, 1940-1994.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 047 Inkomens- en arbeidsvoorwaardenbeleid 1940-1994 60 Het registreren van door partijen aangemelde, afgesloten, gewijzigde of opgezegde c.a.o.'s.

Actor: College van Rijksbemiddelaars

Grondslag: Uitvoeringsbesluit van de secretaris-generaal van 30 november 1940 (Stcrt. 1940, 235), art. 2.Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945 (Stb. F 1945, 214), art. 14.Besluit van 8 maart 1963 (Stcrt. 1963, 51), art. 6, eerste lid.Wet van 20 juni 1963 (Stb. 1963, 267), art. 14b, eerste lid.

Periode: 1940-1970

 

Actor: Het Loonbureau

Periode: 1970-1981

Actor: Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden

Periode: 1982-1994

Grondslag: Wet op de Loonvorming 1970 (Stb. 69), art. 4, eerste en derde lid.

I Bedrijfstakken op volgorde van de code 183 http://proxy.handle.net/10648/bbc2d0f8-a43d-4509-9aa4-25a0c26aaef3 Baksteenindustrie CAO 1971-1974. 1971-1974

Reg.nr.: 01-02A

190 http://proxy.handle.net/10648/01fb2863-0ac0-45c5-b543-085554a60681 Baksteenindustrie CAO 01-01-1976, bekendmaking van lonen. 1975-1976

Reg.nr.: 01-02A

201 http://proxy.handle.net/10648/95807eb1-6751-45bf-bb00-ee79acae4821 Baksteenindustrie CAO 01-01-1978, bekendmaking. 1977

Reg.nr.: 01-02A

181 http://proxy.handle.net/10648/b5e8229c-bfa8-4580-adc2-c34b1be0ba10 Baksteenindustrie CAO 01-03-1970 - 28-02-1971. 1970

Reg.nr.: 01-02A

185 http://proxy.handle.net/10648/a9039874-5cf4-4c38-b01f-7cbd359ede82 Baksteenindustrie CAO 01-03-1971 - 01-03-1972. 1971

Reg.nr.: 01-02A

184 http://proxy.handle.net/10648/84ad995d-9bed-4079-9c27-f74b21d9ab35 Baksteenindustrie CAO 01-03-1972 - 01-03-1973. 1972

Reg.nr.: 01-02A

189 http://proxy.handle.net/10648/3d15e6b2-87dd-4163-a620-35280dbc0749 Baksteenindustrie CAO 01-03-1973 - 01-03-1974. 1973

Reg.nr.: 01-02A

193 http://proxy.handle.net/10648/12bf42fd-a91c-4bb9-be12-8c5666994a15 Baksteenindustrie CAO 01-03-1975 - 29-02-1976. 1975

Reg.nr.: 01-02A

196 http://proxy.handle.net/10648/976de95b-3e11-4db6-82ea-29cc1a98afd1 Baksteenindustrie CAO 01-03-1976 - 30-06-1976. 1976

Reg.nr.: 01-02A

199 http://proxy.handle.net/10648/099187e5-a48f-404a-8a78-087e062ced22 Baksteenindustrie CAO 01-03-1977 - 28-02-1978. 1977

Reg.nr.: 01-02A

204 http://proxy.handle.net/10648/df054742-2044-4460-8cca-e13e08b61ec2 Baksteenindustrie CAO 01-03-1978 - 28-02-1979. 1978-1980

Reg.nr.: 01-02A

1280 http://proxy.handle.net/10648/234ae47f-8d00-4247-8208-3437aa957677 Baksteenindustrie CAO 01-03-1980 - 29-02-1988. 1981-1988

Reg.nr.: 01-02A

2244 http://proxy.handle.net/10648/fb848153-2b65-4faa-ae22-a9872e5c75a7 Baksteenindustrie CAO 01-03-1988 - 29-02-1992. 1988-1990

Reg.nr.: 01-02A

188 http://proxy.handle.net/10648/bb9c911c-4ca6-49fa-8071-3512a45e3e7b Baksteenindustrie CAO 01-10-1972, indeling en atv. 1972

Reg.nr.: 01-02A

2240 http://proxy.handle.net/10648/b427103f-b6fc-4fa6-a1ed-7ef5b33f1b09 Baksteenindustrie CAO 02-02-1989 - 28-02-1990. 1988-1990

Reg.nr.: 01-02A

3202 http://proxy.handle.net/10648/585cebfe-d6cd-4b2f-8dee-7b85a2091c7e Baksteenindustrie CAO 09-10-1981 - 28-02-1982 en 21-09-1983 - 29-02-1984 AVV. 1981-1983

Reg.nr.: 01-02A

1291 http://proxy.handle.net/10648/a6d33229-f95d-4c94-91b3-40e822c9166a Baksteenindustrie CAO 11-12-1986 - 29-02-1988. 1986

Reg.nr.: 01-02A

1288 http://proxy.handle.net/10648/b7bb0d9a-a8ba-42c2-af8c-67f174eca43f Baksteenindustrie CAO 19-10-1985 - 28-02-1986. 1985

Reg.nr.: 01-02A

180 http://proxy.handle.net/10648/a4db4fd2-53f7-49a2-b459-e519a6b266ff Baksteenindustrie CAO 1970-1971, wijziging. 1970

Reg.nr.: 01-02A

177 http://proxy.handle.net/10648/51a2313c-0170-448c-8f1e-f788581816b2 Baksteenindustrie CAO 1970-1980. 1978-1980

Reg.nr.: 01-02A

186 http://proxy.handle.net/10648/618f33a1-2bf3-4a82-a9a6-767f6e50f80a Baksteenindustrie CAO 1975-1977. 1975-1977

Reg.nr.: 01-02A

671 http://proxy.handle.net/10648/18f26436-5dd9-4cca-8f2d-48cc2b113703 Baksteenindustrie CAO, notitie nieuwe stijl. 1970-1971

Reg.nr.: 01-02A

208 http://proxy.handle.net/10648/c102c560-463c-4dee-9a3b-341dd3690095 Baksteenindustrie CAO-VUT 01-01-1980 - 28-02-1981. 1979-1980

Reg.nr.: 01-02A

1283 http://proxy.handle.net/10648/fd78eb5f-b8fd-4659-bd91-02becaeec672 Baksteenindustrie CAO-VUT 01-01-1983 - 31-12-1988. 1983-1988

Reg.nr.: 01-02A

1290 http://proxy.handle.net/10648/334853e3-7658-4d10-92fd-fc1821a6d32d Baksteenindustrie CAO-VUT 01-01-1986 - 31-12-1986. 1985

Reg.nr.: 01-02A

2237 http://proxy.handle.net/10648/69cc75a4-6eb5-46aa-961a-8b3bf49a30f2 Baksteenindustrie CAO-VUT 01-01-1987 - 31-12-1991, resp. 31-12-1987 (art. 6 CAO en art. 3 regl.). 1986

Reg.nr.: 01-02A

2241 http://proxy.handle.net/10648/3ac40866-4eb1-451d-9261-18ca0dbb974f Baksteenindustrie CAO-VUT 01-01-1988 - 31-12-1992, resp. 31-12-1988 (art. 3). 1987-1988

Reg.nr.: 01-02A

2245 http://proxy.handle.net/10648/200fa26d-e732-4c82-b660-e2b08ae13e82 Baksteenindustrie CAO-VUT 01-01-1989 - 31-12-1993, resp. 31-12-1990 (art. CAO, art 3 regl.). 1988-1989

Reg.nr.: 01-02A

2238 http://proxy.handle.net/10648/d2e91193-bc44-4f1e-aeeb-05663e3ef740 Baksteenindustrie CAO-VUT 01-01-1989 - 31-12-1995. 1988-1991

Reg.nr.: 01-02A

3203 http://proxy.handle.net/10648/653f7b9a-46b8-4a9a-b683-e63d90714e9f Baksteenindustrie CAO-VUT 28-10-1983 - 31-12-1984 en 06-03-1985 - 31-12-1985 AVV. 1983-1985

Reg.nr.: 01-02A

182 http://proxy.handle.net/10648/6ac6c045-b3b7-47bb-bc8f-0afaf9ae1cee Kalkzandsteenindustrie BAW. 1974

Reg.nr.: 01-03A

179 http://proxy.handle.net/10648/398c5fb3-2993-44d1-9a0c-ada30de31946 Kalkzandsteenindustrie CAO 01-01-1977 - 24-02-1979. 1977-1979

Reg.nr.: 01-03A

1294 http://proxy.handle.net/10648/66ad6b19-e242-4a95-a234-7edff561d600 Kalkzandsteenindustrie CAO 01-03-1980 - 26-02-1988. 1981-1988

Reg.nr.: 01-03A

3205 http://proxy.handle.net/10648/fc86022b-94a5-4896-bc47-1eee0c2aaf2e Kalkzandsteenindustrie CAO 04-02-1984 - 23-02-1985 AVV. 1983-1985

Reg.nr.: 01-03A

2249 http://proxy.handle.net/10648/0d59836b-c87c-438f-b550-e25ac3102906 Kalkzandsteenindustrie CAO 07-04-1989 - 24-02-1990. 1989

Reg.nr.: 01-03A

3204 http://proxy.handle.net/10648/cde37aa7-891e-492a-816e-3bf78a92f1ef Kalkzandsteenindustrie CAO 14-02-1983 - 26-02-1983, corr. 1982/1983 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 01-03A

194 http://proxy.handle.net/10648/e4f20a40-3e7a-43bf-8715-d0130460a052 Kalkzandsteenindustrie CAO 1970-1980. 1970-1978

Reg.nr.: 01-03A

2236 http://proxy.handle.net/10648/312d3a2d-77f5-4333-90f8-1982cb22611f Kalkzandsteenindustrie CAO 22-11-1990 - 21-02-1992. 1990

Reg.nr.: 01-03A

1295 http://proxy.handle.net/10648/6078512d-5f77-4fa8-b284-43b69bb355b2 Kalkzandsteenindustrie CAO 24-01-1987 - 26-02-1988. 1986-1987

Reg.nr.: 01-03A

2247 http://proxy.handle.net/10648/851dc6f9-2228-4de5-b6e6-5328ab9148fd Kalkzandsteenindustrie CAO 27-02-1988 - 21-02-1992. 1989-1990

Reg.nr.: 01-03A

3506 http://proxy.handle.net/10648/4e925d57-d4c7-4efa-88a4-8e508b41402d Kalkzandsteenindustrie CAO-VUT 01-01-1980 - 23-02-1985 REG. 1981-1986

Reg.nr.: 01-03A

3206 http://proxy.handle.net/10648/a4099b4a-2efb-47ba-941d-3f9d30ddbd6a Kalkzandsteenindustrie CAO-VUT 05-07-1982 - 31-12-1982 en 11-04-1984 - 23-02-1985 AVV. 1981-1984

Reg.nr.: 01-03A

1297 http://proxy.handle.net/10648/d7f93116-37b2-4ec8-9d5a-baee99674d9a Kalkzandsteenindustrie CAO-VUT 10-02-1987 - 29-02-1988. 1986-1987

Reg.nr.: 01-03A

2242 http://proxy.handle.net/10648/9ac3434f-cfb5-4f27-9a1d-a0ac14b20d5f Kalkzandsteenindustrie CAO-VUT 18-03-1989 - 28-02-1992. 1989

Reg.nr.: 01-03A

2243 http://proxy.handle.net/10648/ff25cf2b-4a74-4c76-a3e0-d878499e0207 Kalkzandsteenindustrie CAO-VUT 21-11-1990 - 28-02-1994. 1990

Reg.nr.: 01-03A

2239 http://proxy.handle.net/10648/1fa7eca2-81db-4906-bcba-6858b5f0ecc9 Kalkzandsteenindustrie CAO-VUT 22-02-1986 - 28-02-1992. 1986-1989

Reg.nr.: 01-03A

3507 http://proxy.handle.net/10648/82d2a5e1-b350-4a48-b600-6929aaa54869 Kleiwaren Centraal en Noord Nederland CAO-VUT 01-01-1980 - 31-12-1984 REG. 1980-1986

Reg.nr.: 01-14A

1300 http://proxy.handle.net/10648/15450a9e-2862-4978-b4e5-17ac82e49bb3 Kleiwaren Midden en Noord Nederland CAO 01-03-1980 - 01-03-1988. 1981-1987

Reg.nr.: 01-14A

2246 http://proxy.handle.net/10648/7c3da426-1f64-44bc-aa06-f2bb35a38751 Kleiwaren Midden en Noord Nederland CAO 01-03-1988 - 29-02-1992. 1988-1990

Reg.nr.: 01-14A

191 http://proxy.handle.net/10648/d64ddd06-0e24-4a1c-856f-164698d23171 Kleiwaren Midden en Noord Nederland CAO 1970-1979. 1970-1979

Reg.nr.: 01-14A

195 http://proxy.handle.net/10648/8fa61b24-5ff8-445a-826b-9a3a5bbd5b04 Kleiwaren Midden en Noord Nederland CAO 1978-1980. 1978-1979

Reg.nr.: 01-14A

200 http://proxy.handle.net/10648/3092f9a5-de4e-4b9b-a111-68d3348286ee Limburgse Klei-industrie BAW 1974. 1974

Reg.nr.: 01-14A

1299 http://proxy.handle.net/10648/7d818293-d845-4ec6-8651-db05fee63dc7 Limburgse Klei-industrie CAO 01-04-1980 - 31-03-1988. 1980-1987

Reg.nr.: 01-14A

2252 http://proxy.handle.net/10648/ecec2d24-8436-45c7-87e8-31a7206fccae Limburgse Klei-industrie CAO 01-04-1988 - 31-03-1992. 1988-1992

Reg.nr.: 01-14A

1303 http://proxy.handle.net/10648/86b3bee0-3a3f-4ca1-8735-7580e50ff150 Limburgse Klei-industrie CAO 01-12-1980 - 31-12-1989. 1980-1988

Reg.nr.: 01-14A

1307 http://proxy.handle.net/10648/3c98d7e7-ff2b-4f69-ba9b-b2c630440070 Limburgse Klei-industrie CAO 03-10-1986 - 31-03-1987. 1986

Reg.nr.: 01-14A

1309 http://proxy.handle.net/10648/d087caf4-29ee-430d-80d1-9d2d691a0b08 Limburgse Klei-industrie CAO 05-08-1987 - 31-03-1988. 1987

Reg.nr.: 01-14A

2253 http://proxy.handle.net/10648/30f65ee3-7623-4b1a-9ad2-3fcf23a81d5a Limburgse Klei-industrie CAO 06-07-1989 - 31-03-1990. 1989

Reg.nr.: 01-14A

1304 http://proxy.handle.net/10648/9e300deb-4cba-4059-a25b-c1e7e1b64d34 Limburgse Klei-industrie CAO 07-08-1985 - 31-03-1986. 1985

Reg.nr.: 01-14A

2256 http://proxy.handle.net/10648/86d4aeb3-c2b0-4872-878f-2db0328df700 Limburgse Klei-industrie CAO 14-09-1991 - 31-12-1992. 1991-1992

Reg.nr.: 01-14A

215 http://proxy.handle.net/10648/792bcb6c-1764-457b-a3ce-17d5b6b39938 Limburgse Klei-industrie CAO 1970-1974. 1970-1974

Reg.nr.: 01-14A

187 http://proxy.handle.net/10648/a0776ea4-d538-4754-8905-13ae7627a992 Limburgse Klei-industrie CAO 1970-1979. 1970-1979

Reg.nr.: 01-14A

206 http://proxy.handle.net/10648/21b3d800-9689-42ab-8a50-7f2bc6cd4a9c Limburgse Klei-industrie CAO 1975-1980. 1975-1979

Reg.nr.: 01-14A

3208 http://proxy.handle.net/10648/069b5627-e1d8-4807-a3f8-c075c8ded222 Limburgse Klei-industrie CAO 27-05-1981 - 31-03-1982, 14-12-1982 - 31-03-1983, 28-09-1983 - 31-03-1984 en 04-12-1984 - 31-12-1984 AVV. 1980-1985

Reg.nr.: 01-14A

1310 http://proxy.handle.net/10648/9571b816-fb5b-4036-b21a-add6e37546cb Limburgse Klei-industrie CAO 27-09-1988 - 31-03-1989. 1988

Reg.nr.: 01-14A

2255 http://proxy.handle.net/10648/2472b26c-8a2c-4697-b741-05f8aa349c8d Limburgse Klei-industrie CAO 30-08-1990 - 31-03-1991. 1990

Reg.nr.: 01-14A

2261 http://proxy.handle.net/10648/c392809b-0ff5-440f-bd93-d9d72a3a1092 Limburgse Klei-industrie CAO-VUT 01-01-1990 - 31-12-1990 resp. 31-12-1994. 1989

Reg.nr.: 01-14A

2248 http://proxy.handle.net/10648/16a7023f-bf89-4d19-9fa7-0568a10571ab Limburgse Klei-industrie CAO-VUT 01-01-1990 - 31-12-1992. 1989-1992

Reg.nr.: 01-14A

2258 http://proxy.handle.net/10648/711d7024-e051-4635-9707-9f1e4447da44 Limburgse Klei-industrie CAO-VUT 02-08-1988 - 31-12-1989 resp. 31-12-1992 (art. 2 en 3 bijl. 2). 1988-1989

Reg.nr.: 01-14A

2265 http://proxy.handle.net/10648/de2849f7-a3b5-4798-9850-ac55b7d3ecae Limburgse Klei-industrie CAO-VUT 08-09-1990 - 31-12-1991. 1990-1991

Reg.nr.: 01-14A

3207 http://proxy.handle.net/10648/fb49c655-a33a-480d-85c2-4dd3c1cbc894 Limburgse Klei-industrie CAO-VUT 09-07-1981 - 31-12-1982, 01-01-1983 - 31-12-1983, 01-01-1984 - 31-12-1984 en 01-01-1985 - 31-12-1985 resp. 31-05-1988 (art. 2 en 3 alsmede bijl. 2 regl.) AVV. 1980-1986

Reg.nr.: 01-14A

2251 http://proxy.handle.net/10648/d60d4208-3fbb-4821-87e6-d64d0875d505 Limburgse Klei-industrie CAO-VUT 14-08-1987 - 31-12-1988. 1987

Reg.nr.: 01-14A

207 http://proxy.handle.net/10648/31a83d29-6605-4d4d-9588-096abd247bd1 Limburgse Klei-industrie CAO-VUT 1979-1980. 1979

Reg.nr.: 01-14A

2250 http://proxy.handle.net/10648/064f4052-b966-4bd2-b90c-c23ccc21163c Limburgse Klei-industrie CAO-VUT 25-09-1986 - 31-12-1987, resp. 31-05-1990 (art. 2 en 3 alsmede bijl. 2 regl.). 1986

Reg.nr.: 01-14A

3209 http://proxy.handle.net/10648/48ad9894-093c-45e9-ac7f-b2872d29e83d Betonwarenindustrie 16-02-1983 - 28-02-1983 en 16-08-1984 - 28-02-1985 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 01-18A

214 http://proxy.handle.net/10648/a20b1e36-d1c9-4a6c-a638-e9a7c3daa7db Betonwarenindustrie BAW 1974. 1974

Reg.nr.: 01-18A

1322 http://proxy.handle.net/10648/70b0be46-edba-4437-b909-9ed9928a7ce7 Betonwarenindustrie CAO 01-03-1982 - 01-03-1988. 1982-1988

Reg.nr.: 01-18A

2254 http://proxy.handle.net/10648/b6897145-8b39-4064-ba6a-0042a162027b Betonwarenindustrie CAO 01-03-1988 - 28-02-1990. 1988-1989

Reg.nr.: 01-18A

2259 http://proxy.handle.net/10648/30e128d6-eebb-448a-a0ec-27408858bd2c Betonwarenindustrie CAO 09-03-1989 - 28-02-1990. 1988-1989

Reg.nr.: 01-18A

1342 http://proxy.handle.net/10648/e6947398-4b4c-4326-b578-ac876f581bb6 Betonwarenindustrie CAO 11-12-1986 - 29-02-1988. 1986-1987

Reg.nr.: 01-18A

1338 http://proxy.handle.net/10648/3d25ff1e-ae5c-49e8-8463-cc2d20e2d049 Betonwarenindustrie CAO 18-01-1986 - 28-02-1986. 1985-1986

Reg.nr.: 01-18A

2257 http://proxy.handle.net/10648/05c5fb1a-fa2c-4ec3-ba73-8afe00e52c5d Betonwarenindustrie CAO 19-10-1990 - 29-02-1992. 1990

Reg.nr.: 01-18A

233 http://proxy.handle.net/10648/cad6dde5-f3dc-4894-a616-e2b7d33c42dd Betonwarenindustrie CAO 1970. 1970

Reg.nr.: 01-18A

248 http://proxy.handle.net/10648/2c143336-8290-455d-bbe7-b6006a834597 Betonwarenindustrie CAO 1970-1975. 1971-1975

Reg.nr.: 01-18A

218 http://proxy.handle.net/10648/53e35557-8d35-4fe4-aa11-007f61e2e8ba Betonwarenindustrie CAO 1970-1978. 1970-1978

Reg.nr.: 01-18A

2264 http://proxy.handle.net/10648/256ef58c-9a9f-4673-af11-161f158edfe8 Betonwarenindustrie CAO 20-12-1988 - 30-06-1992, resp. 30-06-1990 (art. 3 en 5 regl.). 1988-1989

Reg.nr.: 01-18A

1334 http://proxy.handle.net/10648/f2a3c30d-0abf-4f3f-8db6-cde57aefe2b3 Betonwarenindustrie CAO-VUT 01-01-1980 - 30-06-1989. 1982-1986

Reg.nr.: 01-18A

3210 http://proxy.handle.net/10648/d3a2d0cc-96cc-4f3a-acfe-c6c33bb8a23b Betonwarenindustrie CAO-VUT 01-06-1983 - 30-06-1983 en 17-08-1984 - 30-06-1985 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 01-18A

2262 http://proxy.handle.net/10648/35dee3aa-4ebb-47c6-9e9e-1f2a35279cba Betonwarenindustrie CAO-VUT 01-07-1988 - 30-06-1992. 1988

Reg.nr.: 01-18A

1361 http://proxy.handle.net/10648/f6f4e0b7-0179-4451-aec2-72a8c04be943 Betonwarenindustrie CAO-VUT 04-12-1986 - 30-06-1989, resp. 30-06-1988 (art. 6 en 10 CAO, art. 3 en 5 regl.). 1986

Reg.nr.: 01-18A

1349 http://proxy.handle.net/10648/781ac258-fb79-404c-b22b-abee427736c6 Betonwarenindustrie CAO-VUT 14-08-1985 - 30-06-1986. 1985-1986

Reg.nr.: 01-18A

256 http://proxy.handle.net/10648/55a4e912-85a6-4635-83fb-5616d0e2a063 Betonwarenindustrie CAO-VUT 1975-1980. 1975-1980

Reg.nr.: 01-18A

211 http://proxy.handle.net/10648/790a8f50-ea8a-499c-b18a-b7c8640ba32d Betonwarenindustrie CAO-VUT 1980. 1980

Reg.nr.: 01-18A

3505 http://proxy.handle.net/10648/48d27f17-9885-44a2-8654-924900379ac7 Mortel- en Morteltransportbedrijven, CAO 01-09-1981 - 30-06-1985 REG. 1982-1985

Reg.nr.: 01-19

2260 http://proxy.handle.net/10648/6889ae67-c23d-4177-8ba7-cba9e8f98add Mortel- en Morteltransportonderneming CAO 01-03-1989 - 20-02-1991. 1989-1991

Reg.nr.: 01-19

2267 http://proxy.handle.net/10648/cf8413b9-c5c0-4bbd-902a-eca104da8a76 Mortel- en Morteltransportondernemingen CAO 01-01-1992 - 29-02-1992, 05-03-1992 - 28-02-1993. 1989-1992

Reg.nr.: 01-19

1320 http://proxy.handle.net/10648/5481ae5c-ff8d-40e9-a270-57c7ca89d718 Mortel- en Morteltransportondernemingen CAO 01-07-1985 - 28-02-1989. 1985-1989

Reg.nr.: 01-19

3211 http://proxy.handle.net/10648/68daf9cc-8850-4c41-8a04-9fff90c2d06f Mortel- en Morteltransportondernemingen CAO 07-04-1982 - 30-06-1982, 02-06-1983 - 31-12-1983 en 03-07-1984 - 30-06-1985 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 01-19

1328 http://proxy.handle.net/10648/13e948b3-57c8-4f63-a280-2b4756a69543 Mortel- en Morteltransportondernemingen CAO 08-04-1986 - 31-01-1987. 1985-1986

Reg.nr.: 01-19

1332 http://proxy.handle.net/10648/4796141a-b7ad-48f8-bbf8-3a872d7b6513 Mortel- en Morteltransportondernemingen CAO 15-03-1988 - 28-02-1989. 1987-1988

Reg.nr.: 01-19

2263 http://proxy.handle.net/10648/6b56870d-f35f-4d56-92e5-4ec5e36fbb41 Mortel- en Morteltransportondernemingen CAO 16-03-1989 - 28-02-1990. 1988-1989

Reg.nr.: 01-19

2266 http://proxy.handle.net/10648/585b63ba-668c-4773-9c1d-55804dbc4776 Mortel- en Morteltransportondernemingen CAO 17-08-1989 - 28-02-1991 resp. 28-02-1992. 1989-1990

Reg.nr.: 01-19

225 http://proxy.handle.net/10648/bec3d27d-2414-4ffc-9de6-aacfddfabd4e Mortel- en Morteltransportondernemingen CAO 1971-1979 AVV. 1971-1979

Reg.nr.: 01-19

220 http://proxy.handle.net/10648/0be75eea-9f1b-4097-9cb0-dc410c224f24 Mortel- en Morteltransportondernemingen CAO 1971-1980. 1971-1980

Reg.nr.: 01-19

238 http://proxy.handle.net/10648/4d4d5ffe-af0c-44a7-acb8-f2d0db8ae16c Steen-, Houtgraniet- en Kunststeenbedrijf CAO 1971-1978. 1971-1978

Reg.nr.: 01-25F

231 http://proxy.handle.net/10648/0dd9e08f-a5e6-4697-8797-6c1081f71d77 Steen-, Houtgraniet- en Kunststeenbedrijf CAO 1974-1977. 1974-1977

Reg.nr.: 01-25F

234 http://proxy.handle.net/10648/be147dbb-b463-4965-8120-b580bb1b8071 Steen-, Houtgraniet- en Kunststeenbedrijf CAO, voorziening bij ongeval. 1975

Reg.nr.: 01-25F

3508 http://proxy.handle.net/10648/aee518a0-3d67-4db4-a6cc-bd5a40e42c41 Goudse Aardewerk Industrie CAO 01-04-1980 - 31-03-1985 REG. 1981-1985

Reg.nr.: 01-31A

229 http://proxy.handle.net/10648/641ce9c8-c7da-45f5-81b9-418192e9b0e8 Goudse Aardewerk Industrie CAO 1970-1980. 1970-1980

Reg.nr.: 01-31A

1333 http://proxy.handle.net/10648/710dcbd3-364a-4acc-bbc1-71b2cad7e77b Maastrichtse Aardewerk Industrie CAO 01-01-1982 - 31-12-1988. 1982-1987

Reg.nr.: 01-32A

227 http://proxy.handle.net/10648/176f122e-9aae-4c0b-aff1-2f8a8bb50ba1 Maastrichtse Aardewerk Industrie CAO 1970-1971, beambten 1970-1973, produktiepersoneel 1971-1973. 1970-1973

Reg.nr.: 01-32A

221 http://proxy.handle.net/10648/004854ea-48bb-4883-a8a6-ce8400bfba86 Maastrichtse Aardewerk Industrie CAO 1974-1982. 1974-1982

Reg.nr.: 01-32A

236 http://proxy.handle.net/10648/2c33233f-0c38-40fc-8f93-eb9ed91ebcad Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO 1970-1981. 1970-1981

Reg.nr.: 01-38B

255 http://proxy.handle.net/10648/5d588a07-7aa9-4d2b-a83c-dbfcedb28990 Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO 1970-1980. 1970-1981

Reg.nr.: 01-38B

235 http://proxy.handle.net/10648/3b178ddb-a161-45f0-8ffe-0b9007b5c4e2 Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO-VUT 1981. 1980-1981

Reg.nr.: 01-38B

3212 http://proxy.handle.net/10648/809f1807-c4b5-483f-98ea-3c4762abc14b Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO 05-07-1982 - 31-12-1982, 28-05-1982 - 31-03-1983 en 01-10-1983 - 31-03-1984 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 01-38B

2272 http://proxy.handle.net/10648/980f8541-c903-4b14-98ab-aa3478508c3c Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO 01-01-1982 - 31-12-1991. 1982-1986

Reg.nr.: 01-38B

1341 http://proxy.handle.net/10648/cb7fe435-e4c2-40d5-92d2-fc384d1568ee Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO 01-01-1982 - 31-12-1987. 1982-1988

Reg.nr.: 01-38B

2276 http://proxy.handle.net/10648/f0c347bb-b038-4e81-94f5-45cc3459fc70 Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO-VUT 02-12-1983 - 31-12-1987, resp. 31-12-1991. 1983-1987

Reg.nr.: 01-38B

1346 http://proxy.handle.net/10648/d921a9cb-bf41-48d9-aa3a-51a53b3b08ae Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO 28-08-1984 - 31-03-1986. 1984-1985

Reg.nr.: 01-38B

1351 http://proxy.handle.net/10648/79328d04-3854-4209-a2e3-3b904f32e028 Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO 25-11-1986 - 31-12-1987. 1986

Reg.nr.: 01-38B

1355 http://proxy.handle.net/10648/6fbe8e50-dfd6-4e35-867b-a64a6ea1c8ff Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO-VUT 21-01-1988 - 31-12-1992, resp. 31-12-1988. 1987-1988

Reg.nr.: 01-38B

2274 http://proxy.handle.net/10648/2e78ad07-7922-47ac-a33a-6d8a5168b370 Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO-VUT 01-01-1988 - 31-12-1993. 1987-1989

Reg.nr.: 01-38B

1362 http://proxy.handle.net/10648/2457a962-39de-431d-a063-15c16468e377 Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO 02-03-1989 - 31-12-1989. 1988-1989

Reg.nr.: 01-38B

2268 http://proxy.handle.net/10648/7eeff9a2-d1d9-461f-b81b-87367ff8297d Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO 01-01-1988 - 30-06-1992. 1988-1991

Reg.nr.: 01-38B

2277 http://proxy.handle.net/10648/8868c27f-7482-4deb-b33f-23ab32c2ab50 Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO-VUT 19-04-1989 - 31-12-1993. 1989

Reg.nr.: 01-38B

2269 http://proxy.handle.net/10648/5da28365-512c-4500-b37c-c36528716652 Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO 30-08-1990 - 31-03-1991. 1990

Reg.nr.: 01-38B

2270 http://proxy.handle.net/10648/ab48e74e-ff03-4365-8625-c24f11e62e68 Groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en glazeniersbedrijf CAO 22-10-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 01-38B

240 http://proxy.handle.net/10648/d2efdaa7-a864-441a-af7b-7a5b0251b93d Diamantindustrie CAO 1970-1977. 1970-1977

Reg.nr.: 02-01A

3214 http://proxy.handle.net/10648/33240455-26a7-4002-b8aa-567bca320b8e Filmlaboratoriumbedrijf CAO 01-01-1982 - 31-12-1985 REG. 1982-1986

Reg.nr.: 03-04

241 http://proxy.handle.net/10648/f2fb1657-b406-4fc9-ad4f-1d4ee7c51023 Filmlaboratoriumbedrijf CAO 1972-1973. 1972-1973

Reg.nr.: 03-04

243 http://proxy.handle.net/10648/1dee7920-928c-4228-90db-461394f214c7 Filmlaboratoriumbedrijf CAO 1972-1982. 1972-1982

Reg.nr.: 03-04

1367 http://proxy.handle.net/10648/5250b544-e05f-419b-abc0-4274136cf49e Filmlaboratoriumbedrijf CAO-VUT 01-01-1980 - 1986. 1979-1986

Reg.nr.: 03-04

246 http://proxy.handle.net/10648/9b47251f-9052-4cac-9376-354a59171c62 Fotodrukindustrie CAO 1970-1972. 1970-1972

Reg.nr.: 03-06

251 http://proxy.handle.net/10648/b142c988-185d-4c7c-bb38-d2986029c956 Fotodrukindustrie CAO 1970-1972. 1970-1972

Reg.nr.: 03-06

1372 http://proxy.handle.net/10648/802b6aa4-09bc-4cac-abe6-8c93c1586673 Lichtdruk- en Reproduktiefotografiebedrijven CAO 01-02-1982 - 31-01-1989. 1982-1988

Reg.nr.: 03-07D

2273 http://proxy.handle.net/10648/d24859e5-58a9-4aa1-9426-f3619baf100c Lichtdruk- en Reproduktiefotografiebedrijven CAO 01-02-1987 - 31-01-1991 resp. 1994. 1988-1992

Reg.nr.: 03-07D

2284 http://proxy.handle.net/10648/30ccfd5b-bf8a-4ee3-83cc-7880054412b4 Lichtdruk- en Reproduktiefotografiebedrijven CAO 03-02-1989 - 31-01-1992. 1988-1990

Reg.nr.: 03-07D

1369 http://proxy.handle.net/10648/5522d9da-20c9-4149-9a68-2c036ea5957d Lichtdruk- en Reproduktiefotografiebedrijven CAO 10-09-1986 - 31-01-1987 resp. 31-01-1990 (art. 2 hfdst. 2 m.b.t. spaarloonfonds) resp. 31-01-1988 (art. 2 hfdst. 2 regl.). 1986-1988

Reg.nr.: 03-07D

1354 http://proxy.handle.net/10648/14cf9a20-c9c3-445d-8170-91253de9099c Lichtdruk- en Reproduktiefotografiebedrijven CAO 14-11-1984 - 31-01-1988. 1984-1986

Reg.nr.: 03-07D

1378 http://proxy.handle.net/10648/ac80b28d-747f-4d35-8cb1-a46189c592f2 Lichtdruk- en Reproduktiefotografiebedrijven CAO 19-10-1988 - 31-01-1989. 1988

Reg.nr.: 03-07D

1381 http://proxy.handle.net/10648/de14ce61-c665-4952-8e78-bce60b7ad3ca Lichtdruk- en Reproduktiefotografiebedrijven CAO 19-10-1988 - 31-01-1989. 1988

Reg.nr.: 03-07D

239 http://proxy.handle.net/10648/50389da8-6934-48b0-89cb-e85da9f22d99 Lichtdruk- en Reproduktiefotografiebedrijven CAO 1970-1976. 1970-1975

Reg.nr.: 03-07D

2279 http://proxy.handle.net/10648/93f8eae0-7f13-49db-b14b-8be942330c80 Lichtdruk- en Reproduktiefotografiebedrijven CAO 23-11-1990 - 31-01-1991 resp. 31-01-1994, deel I. 1989-1990

Reg.nr.: 03-07D

2280 http://proxy.handle.net/10648/da160f08-a4b1-4391-863f-8bfce729dab8 Lichtdruk- en Reproduktiefotografiebedrijven CAO 23-11-1990 - 31-01-1991 resp. 31-01-1994, deel II. 1989-1990

Reg.nr.: 03-07D

2282 http://proxy.handle.net/10648/fc043506-f64f-43c9-a9a1-34169f025907 Lichtdruk- en Reproduktiefotografiebedrijven CAO 31-11-1990 - 31-01-1991 resp. 31-01-1994, deel III. 1990-1991

Reg.nr.: 03-07D

2288 http://proxy.handle.net/10648/e0108194-35c3-4037-a313-15cedbe69458 Lichtdruk- en Reproduktiefotografiebedrijven CAO, AVV procedures afgebroken. 1991-1992

Reg.nr.: 03-07D

2287 http://proxy.handle.net/10648/1de3b0d5-9f5f-4845-8243-076e7b1b7cd0 Lichtdruk- en Reproduktiefotografiebedrijven CAO, AVV procedure afgebroken. 1992

Reg.nr.: 03-07D

1383 http://proxy.handle.net/10648/31e5f89d-2c6f-4b17-85f7-c77067dcfb61 Fotografisch Bedrijf CAO 01-04-1983 - 31-03-1987. 1983-1989

Reg.nr.: 03-08A

1373 http://proxy.handle.net/10648/3c832486-b58b-4f8b-86d8-6f530c0aafa9 Zeefdrukbedrijf CAO 01-01-1985 - 31-01-1988. 1984-1988

Reg.nr.: 03-09

2278 http://proxy.handle.net/10648/f07d041e-c9bd-46cc-8425-1d5a2a355c74 Zeefdrukbedrijf CAO 13-09-1990 - 02-02-1991 resp. 31-01-1994. 1990-1992

Reg.nr.: 03-09

247 http://proxy.handle.net/10648/f51a1ca1-cbe7-4110-9386-109cf86a88ab Zeefdrukbedrijf CAO 1970-1974. 1970-1974

Reg.nr.: 03-09

249 http://proxy.handle.net/10648/33d615c1-23f9-41cc-984b-090f2b9c8821 Zeefdrukbedrijf CAO 1975-1981. 1975-1981

Reg.nr.: 03-09

3213 http://proxy.handle.net/10648/7830f0fe-95a1-43b0-8cae-2b82aee95fd4 Zeefdrukbedrijf CAO 25-07-1984 - 26-01-1985 resp. 31-01-1988 AVV. 1984

Reg.nr.: 03-09

1371 http://proxy.handle.net/10648/7d037112-9a50-416c-93b8-26fafd8ade49 Zeefdrukbedrijf CAO 26-01-1981 - 03-09-1988. 1981-1986

Reg.nr.: 03-09

2271 http://proxy.handle.net/10648/d42be043-e011-4e6f-842a-d1749c15a329 Zeefdrukbedrijf CAO 28-01-1989 - 28-01-1989, resp. 31-01-1993 (hfst. 2,3 en 4). 1988-1989

Reg.nr.: 03-09

2275 http://proxy.handle.net/10648/2d038733-826b-42be-92f7-f65017500863 Zeefdrukbedrijf CAO 31-01-1983 - 31-01-1993. 1987-1992

Reg.nr.: 03-09

1374 http://proxy.handle.net/10648/9679bdd2-16e5-4aa8-8c17-53b02d165a2a Foto-, ontwikkel- en afwerkcentrales CAO 01-04-1985 - 31-03-1987. 1985-1987

Reg.nr.: 03-10

3215 http://proxy.handle.net/10648/7efc53d8-5561-4729-9aef-bf8488bfda04 Foto-, ontwikkel- en afwerkcentrales CAO 06-09-1986 - 31-03-1987 AVV. 1986-1987

Reg.nr.: 03-10

1375 http://proxy.handle.net/10648/8e4dce2d-4fed-49e9-9ba7-14c570c3f295 Foto-, ontwikkel- en afwerkcentrales CAO 22-04-1987 - 30-09-1987. 1987

Reg.nr.: 03-10

2281 http://proxy.handle.net/10648/b66c3968-75c4-45c1-8c6a-ce05230054ab Fotofinishing bedrijf v/h Foto-, ontwikkel- en afwerkcentrales CAO 01-04-1987 - 31-03-1992. 1987-1991

Reg.nr.: 03-10

2289 http://proxy.handle.net/10648/f6c7ba44-0dbc-4572-90b0-449513fee171 Grafisch Bedrijf CAO 01-02-1987 - 02-02-1991, technisch personeel. 1988-1989

Reg.nr.: 03-15A

1376 http://proxy.handle.net/10648/75eeb68f-1569-4446-850e-03bd893df2a1 Grafisch Bedrijf CAO 01-02-1987 - 28-01-1989, technisch personeel. 1987

Reg.nr.: 03-15A

2291 http://proxy.handle.net/10648/711e6c53-6848-4d4a-b357-362fc69d3947 Grafisch Bedrijf CAO 08-03-1988 - 28-01-1989 resp. 31-01-1992, technisch personeel, deel I. 1987-1988

Reg.nr.: 03-15A

2294 http://proxy.handle.net/10648/539903f3-c75a-475d-b7d0-dedcc1f031c6 Grafisch Bedrijf CAO 08-03-1988 - 28-01-1989 resp. 31-01-1992, technisch personeel, deel II. 1987-1988

Reg.nr.: 03-15A

2295 http://proxy.handle.net/10648/dc3da538-c8db-4f69-b69a-aec9adf26fb7 Grafisch Bedrijf CAO 14-08-1990 - 02-02-1991 resp. 29-01-1994, technisch personeel, deel I. 1990

Reg.nr.: 03-15A

2292 http://proxy.handle.net/10648/3d32423b-f56b-4b3c-8fe4-e1624f828aa5 Grafisch Bedrijf CAO 14-08-1990 - 02-02-1991 resp. 29-01-1994, technisch personeel, deel II. 1990-1991

Reg.nr.: 03-15A

327 http://proxy.handle.net/10648/6ca43179-603a-4bc7-8215-e70010a9e06f Grafisch Bedrijf CAO 1970-1971, technisch personeel. 1970

Reg.nr.: 03-15A

329 http://proxy.handle.net/10648/cf89ca32-aaec-471c-a588-1edb55effe86 Grafisch Bedrijf CAO 1972-1973, technisch personeel. 1971-1972

Reg.nr.: 03-15A

264 http://proxy.handle.net/10648/19f5f3d5-a741-4d9f-9df1-800f2c84669c Grafisch Bedrijf CAO 1973, technisch personeel. 1973

Reg.nr.: 03-15A

270 http://proxy.handle.net/10648/d1da5a2f-98de-484c-aca3-15543e118abd Grafisch Bedrijf CAO 1974, technisch personeel. 1974

Reg.nr.: 03-15A

276 http://proxy.handle.net/10648/7bb1c1e0-1165-4b29-9820-1e2738955be0 Grafisch Bedrijf CAO 1975, technisch personeel. 1975-1976

Reg.nr.: 03-15A

258 http://proxy.handle.net/10648/b6f386fb-a5ad-42a7-a241-e411e5c5d280 Grafisch Bedrijf CAO 1976-1977, technisch personeel. 1976-1977

Reg.nr.: 03-15A

274 http://proxy.handle.net/10648/fc5d9fb6-1219-47a9-8ffc-b225c28133b4 Grafisch Bedrijf CAO 1978, technisch personeel. 1978

Reg.nr.: 03-15A

265 http://proxy.handle.net/10648/d0997855-c919-4598-b0df-488e31b50071 Grafisch Bedrijf CAO 1978-1980, technisch personeel. 1977-1981

Reg.nr.: 03-15A

278 http://proxy.handle.net/10648/946ee022-e589-4c40-844a-6b6035178e40 Grafisch Bedrijf CAO 1979-1980, technisch personeel. 1953-1980

Reg.nr.: 03-15A

279 http://proxy.handle.net/10648/b279eb8f-27d6-4f72-90b2-bd9b2e6424d8 Grafisch Bedrijf CAO 1981, technisch personeel. 1980-1981

Reg.nr.: 03-15A

2296 http://proxy.handle.net/10648/82b93103-1abc-4760-8e5f-9f0d205baa8c Grafisch Bedrijf CAO 22-09-1989 - 31-01-1992, technisch personeel. 1989

Reg.nr.: 03-15A

2283 http://proxy.handle.net/10648/35b0862f-4626-4989-b8e8-5238934b2128 Grafisch Bedrijf CAO 23-07-1986 - 31-01-1987, resp. 27-01-1990 (art. 2 en 3 van hoofdstuk 17), resp. 31-01-1988 (art. 4 hoofdstuk 17), technisch personeel. 1985-1987

Reg.nr.: 03-15A

1382 http://proxy.handle.net/10648/366ea672-a314-44fa-8b91-55c8f27c7970 Grafisch Bedrijf CAO 26-01-1981 - 16-01-1985 resp. 31-01-1988, technisch personeel. 1980-1985

Reg.nr.: 03-15A

1437 http://proxy.handle.net/10648/d52a4813-4b4e-4906-9ab5-42ab4d83ce3c Grafisch Bedrijf CAO 28-01-1985 - 31-01-1987, technisch personeel. 1985-1987

Reg.nr.: 03-15A

1377 http://proxy.handle.net/10648/826a522d-4e25-4a09-b1b1-3f3f457cc74f Grafisch Bedrijf CAO 28-07-1984 - 26-01-1985 resp. 31-01-1988, technisch personeel. 1983-1984

Reg.nr.: 03-15A

3226 http://proxy.handle.net/10648/208b7b96-f95f-43e3-b368-6ed08d2256a1 Grafisch Bedrijf CAO 28-07-1984 - 26-01-1985 resp. 31-01-1988, technisch personeel AVV. 1984-1986

Reg.nr.: 03-15A

2286 http://proxy.handle.net/10648/cbd2aead-a0d8-4d6c-8fa6-628b9e95a4c0 Grafisch Bedrijf CAO 29-01-1989 - 02-02-1991, technisch personeel. 1990-1991

Reg.nr.: 03-15A

253 http://proxy.handle.net/10648/77bfb0b7-7aea-4b55-a4f5-f6782b3bae28 Grafisch Bedrijf CAO-VUT 1979-1981, technisch personeel. 1979-1981

Reg.nr.: 03-15A

281 http://proxy.handle.net/10648/3ebe003a-3384-42d3-9bb7-2a8f48ee25b1 Grafisch Bedrijf CAO, analyse. 1971

Reg.nr.: 03-15B

1385 http://proxy.handle.net/10648/2d80e6cc-0cd5-46b7-b13a-ddd68d293ff4 Grafisch Bedrijf CAO 01-02-1981 - 31-01-1985 resp. 31-01-1988, chefs. 1981-1985

Reg.nr.: 03-15C

1384 http://proxy.handle.net/10648/d9c57860-d56c-4a14-b6aa-d8463310ac2d Grafisch Bedrijf CAO 01-02-1985 - 31-01-1989, chefs. 1985-1987

Reg.nr.: 03-15C

2300 http://proxy.handle.net/10648/e71e6aa0-587f-424b-b56d-e822df240e9c Grafisch Bedrijf CAO 01-02-1987 - 31-01-1993, chefs. 1988-1992

Reg.nr.: 03-15C

2299 http://proxy.handle.net/10648/80f65a14-825e-473e-ac79-cb0e465cb650 Grafisch Bedrijf CAO 03-10-1990 - 31-01-1991, chefs. 1990-1991

Reg.nr.: 03-15C

2293 http://proxy.handle.net/10648/39ed1eb0-88f5-41df-9121-65c85d3ab530 Grafisch Bedrijf CAO 05-03-1988 - 31-01-1989, resp. 31-01-1992, chefs. 1987-1991

Reg.nr.: 03-15C

2297 http://proxy.handle.net/10648/e2ee4ace-caf8-480b-8f11-9035929880e2 Grafisch Bedrijf CAO 10-05-1990 - 31-01-1992, chefs. 1990

Reg.nr.: 03-15C

266 http://proxy.handle.net/10648/7268b24f-0575-4378-b878-e57c198b0466 Grafisch Bedrijf CAO 1970-1976, chefs REG. 1972-1973

Reg.nr.: 03-15C

294 http://proxy.handle.net/10648/4e2d3d9f-0c38-4fc7-8e2e-69f6dd980e82 Grafisch Bedrijf CAO 1970-1980, chefs. 1974-1980

Reg.nr.: 03-15C

303 http://proxy.handle.net/10648/2134871a-ae9b-418b-ba6a-a127005efb2d Grafisch Bedrijf CAO 1981, chefs AVV. 1981

Reg.nr.: 03-15C

3220 http://proxy.handle.net/10648/dee03568-3287-418f-b7e2-5f6afe2b73cd Grafisch Bedrijf CAO 21-07-1984 - 31-01-1988, chefs AVV. 1983-1987

Reg.nr.: 03-15C

2290 http://proxy.handle.net/10648/cae453e7-0fda-421d-b49e-0b1bc63fb16a Grafisch Bedrijf CAO 22-09-1989 - 31-01-1992, chefs. 1989

Reg.nr.: 03-15C

1390 http://proxy.handle.net/10648/778c9fec-4e50-42b6-b66f-8e388dfb9de6 Grafisch Bedrijf CAO 01-02-1981 - 31-01-1985 resp. 31-01-1988, administratief personeel. 1980-1985

Reg.nr.: 03-15F

1389 http://proxy.handle.net/10648/4770b0d5-4d79-44ba-8643-3fa6306e4c16 Grafisch Bedrijf CAO 01-02-1985 - 31-12-1987, administratief personeel. 1985-1987

Reg.nr.: 03-15F

1388 http://proxy.handle.net/10648/91ec85ad-8fc7-49ea-8cba-959c84abaf98 Grafisch Bedrijf CAO 01-02-1987 - 31-01-1989, administratief personeel. 1987

Reg.nr.: 03-15F

2301 http://proxy.handle.net/10648/9a9f7c5a-7cee-4a88-b35c-595f2ef7daf4 Grafisch Bedrijf CAO 01-02-1987 - 31-01-1993, administratief personeel. 1988-1992

Reg.nr.: 03-15F

2307 http://proxy.handle.net/10648/64804176-2dea-42a2-9eb6-ffcd73eab718 Grafisch Bedrijf CAO 08-03-1988 - 31-01-1989 resp. 31-01-1992, administratief personeel. 1987-1988

Reg.nr.: 03-15F

2298 http://proxy.handle.net/10648/296c8a93-f538-495e-ab7c-dbdab4a5c4e8 Grafisch Bedrijf CAO 10-05-1990 - 31-01-1992, administratief personeel, deel I. 1990

Reg.nr.: 03-15F

2305 http://proxy.handle.net/10648/d41651fc-b17b-42db-a55e-3d9568c7ba32 Grafisch Bedrijf CAO 10-05-1990 - 31-12-1992, administratief personeel, deel II. 1990-1991

Reg.nr.: 03-15F

312 http://proxy.handle.net/10648/c22f226f-23ac-469b-827b-c1cb30eeae88 Grafisch Bedrijf CAO 1970-1981, administratief personeel. 1971-1981

Reg.nr.: 03-15F

305 http://proxy.handle.net/10648/5266efcd-e3b9-4a09-a2f9-915ecf2d4c33 Grafisch Bedrijf CAO 1981, administratief personeel. 1981

Reg.nr.: 03-15F

1387 http://proxy.handle.net/10648/8e1a0e93-b13c-42c5-a088-b26fef42a3e1 Grafisch Bedrijf CAO 21-07-1984 - 31-01-1985 resp. 31-01-1988, adminstratief personeel. 1983-1984

Reg.nr.: 03-15F

3217 http://proxy.handle.net/10648/8d882366-1808-4b8e-8ae4-8af529195c0b Grafisch Bedrijf CAO 21-07-1984 - 31-01-1985 resp. 31-01-1988, administratief personeel AVV. 1984-1987

Reg.nr.: 03-15F

2302 http://proxy.handle.net/10648/c6d1be17-a18d-4265-adad-93cd8e95d1c4 Grafisch Bedrijf CAO 22-09-1989 - 31-01-1992, administratief personeel. 1989

Reg.nr.: 03-15F

2308 http://proxy.handle.net/10648/ddab8f98-740a-4db8-a5fb-f40aef5bc432 Klein-Offsetbedrijf CAO 01-02-1987 - 31-01-1994, Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers. 1989-1992

Reg.nr.: 03-16

2304 http://proxy.handle.net/10648/5f73f023-8465-4108-b01b-44cfe71aa89b Klein-Offsetbedrijf CAO 02-05-1990 - 31-01-1994, deel I. 1989-1990

Reg.nr.: 03-16

2306 http://proxy.handle.net/10648/dcf6b234-ffbb-45e8-97f4-e9f5b17bc757 Klein-Offsetbedrijf CAO 02-05-1990 - 31-01-1994, deel II. 1990-1993

Reg.nr.: 03-16

1393 http://proxy.handle.net/10648/2436a47e-b845-4f1e-9b06-6dd3a8b18af3 Klein-Offsetbedrijf CAO 06-01-1981 -26-01-1985 resp. 31-01-1988. 1981-1985

Reg.nr.: 03-16

2361 http://proxy.handle.net/10648/7acb6113-4e4d-44e0-baa3-6fd7147506d9 Klein-Offsetbedrijf CAO 12-08-1988 - 27-01-1990. 1988-1989

Reg.nr.: 03-16

285 http://proxy.handle.net/10648/52b3adc9-d01f-48aa-9b25-47a91c54239e Klein-Offsetbedrijf CAO 1969-1970. 1969-1970

Reg.nr.: 03-16

287 http://proxy.handle.net/10648/36ada1d1-2f5a-45e0-91db-2fbc89a5197f Klein-Offsetbedrijf CAO 1970-1974. 1970-1974

Reg.nr.: 03-16

282 http://proxy.handle.net/10648/152524be-5e64-4775-8efe-f6ea6e48922d Klein-Offsetbedrijf CAO 1972-1974. 1972-1974

Reg.nr.: 03-16

283 http://proxy.handle.net/10648/ac85eca9-ce38-4999-b28b-4fcacd2f9c9c Klein-Offsetbedrijf CAO 1975-1980. 1975-1981

Reg.nr.: 03-16

286 http://proxy.handle.net/10648/43d1ae9a-887f-4d5f-9d6e-e2b96468c4a9 Klein-Offsetbedrijf CAO 1975/1978/1981. 1975-1981

Reg.nr.: 03-16

1394 http://proxy.handle.net/10648/606f3e85-80ed-40d4-a206-29d78d1db751 Klein-Offsetbedrijf CAO 21-07-1984 - 26-01-1985 resp. 31-01-1988. 1983-1984

Reg.nr.: 03-16

1391 http://proxy.handle.net/10648/490f298b-5d35-4832-8885-25fbcfcab779 Klein-Offsetbedrijf CAO 21-07-1984 - 26-01-1985 resp. 31-01-1988. 1984-1987

Reg.nr.: 03-16

2303 http://proxy.handle.net/10648/3ae7a9fb-fcba-41d9-8acb-31431ec890ec Klein-Offsetbedrijf CAO 28-01-1985 - 31-12-1992. 1985-1992

Reg.nr.: 03-16

1392 http://proxy.handle.net/10648/cd288dce-bdd3-48f6-bddd-42c79544ec0d Klein-Offsetbedrijf CAO 28-01-1988 - 31-01-1988. 1987-1988

Reg.nr.: 03-16

288 http://proxy.handle.net/10648/69aefbb1-ae67-4279-a252-93aefde8a7b1 Midden-Offsetbedrijf CAO 1970. 1970

Reg.nr.: 03-16

3242 http://proxy.handle.net/10648/4216d76a-8b14-496b-89be-a8f3896ed85d Baggerbedrijf CAO 06-11-1981 - 31-03-1982 AVV. 1980

Reg.nr.: 04-03B

3222 http://proxy.handle.net/10648/aa9dfcfd-8974-41f5-950e-cb0cd57ae5a1 Baggerbedrijf CAO 01-04-1980 - 31-03-1985 REG. 1980-1984

Reg.nr.: 04-03B

1438 http://proxy.handle.net/10648/391dd64f-3db1-4cae-a293-4c8361c5b7a9 Baggerbedrijf CAO 01-04-1985 - 31-03-1990. 1985-1989

Reg.nr.: 04-03B

2309 http://proxy.handle.net/10648/4c61f3e0-feed-4da0-b311-68bd8517d16e Baggerbedrijf CAO 01-04-1989 - 31-03-1992, loon- en arbeidsvoorwaarden. 1989-1992

Reg.nr.: 04-03B

2285 http://proxy.handle.net/10648/27ab034e-7dfa-4ecc-ba27-e2692b47b297 Baggerbedrijf CAO 08-08-1989 - 31-03-1990. 1989-1990

Reg.nr.: 04-03B

3216 http://proxy.handle.net/10648/3810726a-d877-4cc3-b3b6-92d909f7bd7f Baggerbedrijf CAO 10-09-1982 - 31-03-1983, 09-05-1983 - 31-03-1984, 23-09-1983 - 31-03-1984 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 04-03B

1440 http://proxy.handle.net/10648/94b3ca40-11f1-4b96-9e13-d93894cba48f Baggerbedrijf CAO 10-09-1985 - 31-03-1987. 1985-1986

Reg.nr.: 04-03B

1435 http://proxy.handle.net/10648/8751f6df-6e0a-4b61-b3db-eebd766b4489 Baggerbedrijf CAO 15-09-1987 - 31-03-1989. 1987-1988

Reg.nr.: 04-03B

293 http://proxy.handle.net/10648/6bb73100-3bfb-4e56-8a88-3045333e89f3 Baggerbedrijf CAO 1970. 1970

Reg.nr.: 04-03B

301 http://proxy.handle.net/10648/bb3e1268-655e-43bc-ab13-b1f9e5d04afa Baggerbedrijf CAO 1970-1973. 1970-1973

Reg.nr.: 04-03B

290 http://proxy.handle.net/10648/a2c3172f-7317-47bd-b05b-2216d809e3f2 Baggerbedrijf CAO 1971-1973. 1971-1973

Reg.nr.: 04-03B

289 http://proxy.handle.net/10648/79ab05b1-abb5-4c4f-8bad-ee0717949c17 Baggerbedrijf CAO 1974. 1974-1975

Reg.nr.: 04-03B

308 http://proxy.handle.net/10648/efe4b395-4221-45a1-bb14-70d68b048770 Baggerbedrijf CAO 1974-1978. 1974-1978

Reg.nr.: 04-03B

291 http://proxy.handle.net/10648/62772e0b-e65f-4b55-9f08-48626da911ee Baggerbedrijf CAO 1975. 1975-1976

Reg.nr.: 04-03B

297 http://proxy.handle.net/10648/2baa4d71-c2bb-4518-b019-c241d1dfbbd2 Baggerbedrijf CAO 1976-1977. 1976-1977

Reg.nr.: 04-03B

299 http://proxy.handle.net/10648/7159d9c6-802d-413b-8bcd-cbe489b10299 Baggerbedrijf CAO 1978. 1978-1979

Reg.nr.: 04-03B

302 http://proxy.handle.net/10648/7531b0f3-b0fd-4b4f-ac0e-0b5be8e2b92e Baggerbedrijf CAO 1979-1980. 1979-1980

Reg.nr.: 04-03B

311 http://proxy.handle.net/10648/04fce78a-b85f-41ba-8d8e-9074a4e4c967 Baggerbedrijf CAO 1979-1980. 1979-1981

Reg.nr.: 04-03B

321 http://proxy.handle.net/10648/34a14068-f605-4339-9c30-8f49e47deadf Baggerbedrijf CAO 1980, bekendmaking lonen. 1979-1980

Reg.nr.: 04-03B

2310 http://proxy.handle.net/10648/49b9536e-3cb1-4069-8085-077c2c822d92 Baggerbedrijf CAO, AVV is niet doorgegaan (geen reglement), aanvullingfonds. 1988-1991

Reg.nr.: 04-03B

2314 http://proxy.handle.net/10648/ddf65636-392b-4bc1-b16d-4bc5fa4e684e Baggerbedrijf CAO, AVV is opgeschort. 1990-1992

Reg.nr.: 04-03B

1427 http://proxy.handle.net/10648/3cb83e4b-ce1f-41d7-b177-e0acc4a22323 Baggerbedrijf CAO-VUT 01-04-1980 - 31-03-1990. 1980-1985

Reg.nr.: 04-03B

2313 http://proxy.handle.net/10648/4a99e7cf-93bd-4fc2-8d1d-c1b045329b63 Baggerbedrijf CAO-VUT 01-04-1987 - 31-03-1993. 1987-1989

Reg.nr.: 04-03B

1428 http://proxy.handle.net/10648/8afb5c2d-1ead-4a63-aa21-1163d70d6ff5 Baggerbedrijf CAO-VUT 01-07-1982 - 31-10-1987, uitvoerend-, technisch- en administratief personeel. 1982-1987

Reg.nr.: 04-03B

3244 http://proxy.handle.net/10648/cbc96755-27a4-4c06-97d2-6fed7a4e4ea3 Baggerbedrijf CAO-VUT 09-10-1981 - 31-03-1985, 09-10-1982 - 31-03-1985 AVV. 1980-1982

Reg.nr.: 04-03B

1432 http://proxy.handle.net/10648/5fb5af37-e28c-43e1-b5d9-4d00f7a8e86b Baggerbedrijf CAO-VUT 10-01-1986 - 31-10-1988, uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1985-1987

Reg.nr.: 04-03B

1431 http://proxy.handle.net/10648/08e571c9-0e4b-4b17-a350-cab15ab3db57 Baggerbedrijf CAO-VUT 13-09-1984 - 31-03-1989. 1984

Reg.nr.: 04-03B

2312 http://proxy.handle.net/10648/976a0d4c-e18a-4138-b4dc-3fdc6e1998d7 Baggerbedrijf CAO-VUT 18-07-1985 - 31-03-1990. 1985

Reg.nr.: 04-03B

2311 http://proxy.handle.net/10648/1a24a613-32d5-4f74-adc5-d0d0d7106804 Baggerbedrijf CAO-VUT 19-08-1987 - 31-03-1992. 1987-1989

Reg.nr.: 04-03B

1430 http://proxy.handle.net/10648/58c9025e-2f1d-42f7-bb50-c5610f54f5d9 Baggerbedrijf CAO-VUT 23-08-1983 - 31-03-1988. 1983

Reg.nr.: 04-03B

3219 http://proxy.handle.net/10648/92e9bbe3-d360-45db-815e-c5abc7a0c0a1 Baggerbedrijf CAO-VUT-UTA 02-09-1983 - 30-06-1984 AVV. 1983

Reg.nr.: 04-03B

3223 http://proxy.handle.net/10648/633abc2c-33c7-42ad-90a6-a5f917d4a0c1 Baggerbedrijf CAO-VUT-UTA 29-11-1982 - 30-06-1983, 15-08-1984 - 30-09-1984, 15-01-1985 - 30-09-1985 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 04-03B

1434 http://proxy.handle.net/10648/96b0911d-8137-4df7-b347-b3cec6fde6e2 Natuursteenbedrijf CAO 01-01-1981 - 31-12-1989, voorziening bij ongeval. 1981-1987

Reg.nr.: 04-04F

3218 http://proxy.handle.net/10648/7bc92b7a-05dc-4638-b9a3-ad102e1abd1e Natuursteenbedrijf CAO 01-01-1982 - 31-04-1985 REG. 1982-1989

Reg.nr.: 04-04F

1452 http://proxy.handle.net/10648/e9d70bcd-8291-4aef-851e-cff81e8ac62c Natuursteenbedrijf CAO 01-01-1988 - 31-12-1988 resp. 30-04-1989. 1987-1989

Reg.nr.: 04-04F

2317 http://proxy.handle.net/10648/084fcf52-45c6-466d-861c-e2895d468a37 Natuursteenbedrijf CAO 01-01-1989 - 31-12-1990. 1989-1991

Reg.nr.: 04-04F

2316 http://proxy.handle.net/10648/fc94e0b8-b507-472b-9d76-6d19ffee8a00 Natuursteenbedrijf CAO 01-01-1991 - 31-12-1992. 1991-1993

Reg.nr.: 04-04F

1425 http://proxy.handle.net/10648/659a5767-89c8-4731-be84-f0b1046039b3 Natuursteenbedrijf CAO 01-05-1985 - 31-12-1988. 1986-1989

Reg.nr.: 04-04F

2315 http://proxy.handle.net/10648/a68504b0-e0ed-4ec2-8e99-c02f9e19dc03 Natuursteenbedrijf CAO 01-07-1989 - 31-12-1990 resp. 30-04-1991 en 31-12-1991. 1989-1990

Reg.nr.: 04-04F

1447 http://proxy.handle.net/10648/320f7356-7798-4944-8f34-4a919f75114b Natuursteenbedrijf CAO 03-09-1988 - 28-02-1989, experiment scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 1988

Reg.nr.: 04-04F

2319 http://proxy.handle.net/10648/a12bcc18-65d4-4cf5-a0b0-c68413d8df98 Natuursteenbedrijf CAO 04-11-1990 - 31-12-1991, scholingsfonds. 1990

Reg.nr.: 04-04F

3239 http://proxy.handle.net/10648/3ebcf436-63fa-41c9-a5ed-de27d1486848 Natuursteenbedrijf CAO 08-12-1982 - 31-12-1982, 03-11-1983 - 31-12-1983, 12-04-1985 - 30-04-1985 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 04-04F

2318 http://proxy.handle.net/10648/04868ed3-e807-47fe-9d80-c615e650a482 Natuursteenbedrijf CAO 09-10-1991 - 31-12-1992, experiment, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 1991

Reg.nr.: 04-04F

2320 http://proxy.handle.net/10648/0bb3ab5e-c98f-4e40-9e08-9bba0027b9bd Natuursteenbedrijf CAO 09-10-1991 - 31-12-1992, voorziening bij ongeval. 1991

Reg.nr.: 04-04F

3225 http://proxy.handle.net/10648/7b5ef017-cd94-4d39-accc-a6efcdc6392a Natuursteenbedrijf CAO 10-12-1981 - 31-12-1982, 08-12-1982 - 31-12-1983, 22-12-1984 - 31-12-1985, voorziening bij ongeval AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 04-04F

1444 http://proxy.handle.net/10648/cb0e5f2d-6374-42b6-a4f7-ce2fed346be2 Natuursteenbedrijf CAO 12-05-1989 - 31-12-1989, aanvullingfonds. 1989

Reg.nr.: 04-04F

2323 http://proxy.handle.net/10648/908bb5f1-7520-4820-8034-2dca18b1d173 Natuursteenbedrijf CAO 12-11-1991 - 31-12-1992 resp. 30-04-1993 resp. 31-12-1993. 1991-1993

Reg.nr.: 04-04F

2321 http://proxy.handle.net/10648/455094ff-008d-4265-9664-345fe152ce61 Natuursteenbedrijf CAO 13-10-1989 - 31-12-1991. 1989

Reg.nr.: 04-04F

1433 http://proxy.handle.net/10648/9fa566d7-f645-40a7-ae4d-f26de89901f3 Natuursteenbedrijf CAO 15-12-1987 - 29-02-1988, experiment scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 1987

Reg.nr.: 04-04F

324 http://proxy.handle.net/10648/2fd959de-57af-4ee0-be96-b793a25ccc47 Natuursteenbedrijf CAO 1970-1974. 1969-1974

Reg.nr.: 04-04F

319 http://proxy.handle.net/10648/741a4032-2f24-4b7d-a7ca-c6200c5c3ddc Natuursteenbedrijf CAO 1971-1978. 1971-1978

Reg.nr.: 04-04F

313 http://proxy.handle.net/10648/9d255ac8-0482-47d8-8917-49cfcb38768f Natuursteenbedrijf CAO 1975-1979, bekendmaking 1975 (1976 niet doorgegaan). 1975-1979

Reg.nr.: 04-04F

318 http://proxy.handle.net/10648/a93e2177-2f1a-4cab-81ee-a95bc871f5eb Natuursteenbedrijf CAO 1977-1979, voorziening bij ongeval. 1977-1979

Reg.nr.: 04-04F

317 http://proxy.handle.net/10648/8b3f84c3-4738-434f-96bb-93c6f5570b61 Natuursteenbedrijf CAO 1977-1980, voorziening bij ongeval. 1977-1980

Reg.nr.: 04-04F

315 http://proxy.handle.net/10648/c314e56f-a249-4419-94b2-8f33be2c1aee Natuursteenbedrijf CAO 1979. 1979-1980

Reg.nr.: 04-04F

314 http://proxy.handle.net/10648/45bdc600-498b-4419-aa96-2f97ae308817 Natuursteenbedrijf CAO 1979-1981. 1979-1981

Reg.nr.: 04-04F

316 http://proxy.handle.net/10648/7bafeebf-3c95-4da9-b64d-50019a072f1c Natuursteenbedrijf CAO 1981. 1979-1982

Reg.nr.: 04-04F

1455 http://proxy.handle.net/10648/17480e16-ca20-4977-9f84-441efa69ba79 Natuursteenbedrijf CAO 28-08-1986 - 31-12-1986 resp. 30-04-1987 (art. 34). 1986-1987

Reg.nr.: 04-04F

1429 http://proxy.handle.net/10648/2ab815c6-dde2-4255-af95-aef3a96b43d5 Natuursteenbedrijf CAO 28-08-1986 - 31-12-1989, voorziening bij ongeval. 1986-1988

Reg.nr.: 04-04F

2322 http://proxy.handle.net/10648/e4379998-1598-4174-95c3-e18b61dcd3c5 Natuursteenbedrijf CAO 30-08-1990 - 30-04-1991, AWW 31-12-1991. 1990-1991

Reg.nr.: 04-04F

459 http://proxy.handle.net/10648/341687b8-827a-4ab1-908b-55e560f80282 Natuursteenbedrijf CAO, bekendmaking lonen 1979. 1979-1980

Reg.nr.: 04-04F

3249 http://proxy.handle.net/10648/078cc095-2bfe-4eb5-8929-86a3d4849fdf Stukadoors- en het steen-, houtgraniet- en kunststeenbedrijf CAO 01-07-1981 - 30-04-1982 REG. 1981-1982

Reg.nr.: 04-07E

1475 http://proxy.handle.net/10648/7707b787-c9a4-44e2-9958-697cf343813c Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 01-01-1988 - 31-12-1989, voorziening bij ongeval. 1987

Reg.nr.: 04-07E

2324 http://proxy.handle.net/10648/1a85ab24-e135-4ba8-894e-6636998b9dcf Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 01-01-1988 - 31-12-1992, voorziening bij ongeval. 1987-1991

Reg.nr.: 04-07E

2325 http://proxy.handle.net/10648/1ca50fbd-d785-47e6-962f-68c62a648dfa Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 01-01-1989 - 31-12-1990. 1989-1991

Reg.nr.: 04-07E

2327 http://proxy.handle.net/10648/7106e5a6-9169-4243-adb8-3e4ffdbb16bd Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 01-01-1991 - 31-12-1992 deel I. 1991

Reg.nr.: 04-07E

2328 http://proxy.handle.net/10648/8bdad580-85b5-47e2-bc64-7dc56241a0fe Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 01-01-1991 - 31-12-1992 deel II. 1991-1993

Reg.nr.: 04-07E

2334 http://proxy.handle.net/10648/ad3cee21-0013-46a9-902e-7d013781d644 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 01-03-1987 - 31-12-1992, experiment scholing werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 1987-1991

Reg.nr.: 04-07E

1416 http://proxy.handle.net/10648/1995a746-1236-46f2-89c4-6c37a3430ae7 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 01-05-1982 - 30-04-1985 resp. 1986. 1982-1985

Reg.nr.: 04-07E

1414 http://proxy.handle.net/10648/b6b6791f-683d-4a4d-b780-d7557fd70076 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 01-05-1985 - 30-04-1987. 1985-1987

Reg.nr.: 04-07E

1481 http://proxy.handle.net/10648/217a4972-6ba0-49bd-aa3a-790246375d08 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 01-07-1981 - 31-12-1987, voorziening bij ongeval. 1981-1986

Reg.nr.: 04-07E

2326 http://proxy.handle.net/10648/f48e05d9-8d24-4a87-af6f-376f4e8e41aa Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 06-12-1989 - 31-12-1990 resp. 31-12-1991. 1989-1991

Reg.nr.: 04-07E

3228 http://proxy.handle.net/10648/314bbdc8-4fd4-43b7-8a6b-ceaa4ee4978d Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 08-04-1982 - 30-04-1982 resp. 31-12-1985 AVV. 1981-1982

Reg.nr.: 04-07E

3224 http://proxy.handle.net/10648/50a37deb-5a04-42be-a172-b80fdd564216 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 08-04-1982 - 30-04-1982 en 20-04-1984 - 31-12-1985, voorziening bij ongeval AVV. 1981-1984

Reg.nr.: 04-07E

1479 http://proxy.handle.net/10648/5932ce67-abdc-4df1-b72f-78393177e3cf Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 08-04-1986 - 31-12-1987, voorziening bij ongeval. 1985-1986

Reg.nr.: 04-07E

1421 http://proxy.handle.net/10648/3a290d40-9496-452c-a245-097bfc17fecc Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 08-04-1986 - 30-04-1987 resp. 30-04-1988. 1985-1986

Reg.nr.: 04-07E

1419 http://proxy.handle.net/10648/ed464b5e-6a09-429f-8253-72a0d90373fe Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 15-12-1982 - 30-04-1983 resp. 31-12-1986. 1982-1983

Reg.nr.: 04-07E

1423 http://proxy.handle.net/10648/45266f50-2b28-40d1-bf57-2c01f7c1fb36 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 15-12-1982 - 30-06-1984, voorziening bij ongeval. 1982-1983

Reg.nr.: 04-07E

1424 http://proxy.handle.net/10648/9b0c1a86-d206-405c-89c9-22795569d86a Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 15-12-1987 - 29-02-1988, experiment scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 1987-1988

Reg.nr.: 04-07E

2329 http://proxy.handle.net/10648/c8528b14-1382-48df-88a7-f9a1fb6f4e84 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 16-07-1991 - 31-12-1992, voorziening bij ongeval. 1991

Reg.nr.: 04-07E

2333 http://proxy.handle.net/10648/7a084d4f-7470-4974-a07c-7ec1da1572cc Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 19-10-1990 - 31-12-1991, scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 1990

Reg.nr.: 04-07E

1422 http://proxy.handle.net/10648/e8069fd8-b8eb-4429-9822-a42229664f6c Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 19-12-1987 - 31-12-1988 resp. 31-03-1989 resp. 31-12-1989. 1987-1988

Reg.nr.: 04-07E

1415 http://proxy.handle.net/10648/e1a7cc55-6cf3-4cbe-897d-efe3bf857ef4 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 1986 - 31-12-1988. 1986-1989

Reg.nr.: 04-07E

2332 http://proxy.handle.net/10648/ff3eca8f-8633-45c0-8343-43b7c88c58d5 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 1991, scholing werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 1991

Reg.nr.: 04-07E

1420 http://proxy.handle.net/10648/541e9854-1825-46cd-930d-27f4959b2280 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 20-04-1984 - 30-04-1985 resp. 30-04-1986. 1983-1985

Reg.nr.: 04-07E

2330 http://proxy.handle.net/10648/96df86a1-3057-4e8a-9fd5-067da58e11d5 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf CAO 23-11-1989 - 31-12-1990, voorziening bij ongeval. 1989-1990

Reg.nr.: 04-07E

322 http://proxy.handle.net/10648/41894a70-39db-4eb3-b2b1-5de6319915cc Stukadoorsbedrijf CAO 1971. 1971

Reg.nr.: 04-07E

336 http://proxy.handle.net/10648/86e6401c-d72e-43a6-8aee-c5573e6997d2 Stukadoorsbedrijf CAO 1972-1977. 1972-1977

Reg.nr.: 04-07E

345 http://proxy.handle.net/10648/e1f72896-e977-4e0f-b94c-7987407a7ae9 Stukadoorsbedrijf CAO 1972-1977, (1974 en 1976 zijn niet doorgegaan). 1972-1977

Reg.nr.: 04-07E

333 http://proxy.handle.net/10648/0a157db9-a39d-45f7-8efd-706a4160a17e Stukadoorsbedrijf CAO 1975, bekendmaking. 1975

Reg.nr.: 04-07E

363 http://proxy.handle.net/10648/7d2578f4-1a2f-408a-9d6a-d3ebe18791bf Stukadoorsbedrijf CAO 1975-1979, voorziening bij ongeval. 1975-1979

Reg.nr.: 04-07E

365 http://proxy.handle.net/10648/98dd2fa0-9d34-4358-aec5-45749fc79360 Stukadoorsbedrijf CAO 1975-1979, voorziening bij ongeval. 1975-1979

Reg.nr.: 04-07E

349 http://proxy.handle.net/10648/272fcb24-3d79-4d81-9b89-51d0ae39581f Stukadoorsbedrijf CAO 1978-1979. 1978-1979

Reg.nr.: 04-07E

359 http://proxy.handle.net/10648/928651f8-61da-4f31-bff7-cebfdb2ab95f Stukadoorsbedrijf CAO 1978-1980. 1979-1980

Reg.nr.: 04-07E

331 http://proxy.handle.net/10648/dd758b81-8271-4a68-9624-5bf97ba8611b Stukadoorsbedrijf CAO 1979, bekendmaking. 1979-1980

Reg.nr.: 04-07E

1470 http://proxy.handle.net/10648/66750df6-7584-4226-9240-0f0c9ed1b11c Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 01-01-1981 - 31-12-1988, voorziening bij ongeval. 1981-1988

Reg.nr.: 04-08F

2338 http://proxy.handle.net/10648/89170bb3-8916-4f21-a1eb-a1f7738f6242 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 01-01-1988 - 31-12-1992, voorziening bij ongeval. 1989-1991

Reg.nr.: 04-08F

2342 http://proxy.handle.net/10648/a3482dab-cf83-4337-be29-5bc3eed101c6 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 01-03-1987 - 30-04-1993, experiment scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 1987-1991

Reg.nr.: 04-08F

1474 http://proxy.handle.net/10648/0f98b69a-150f-4b42-8505-79e79996f501 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 01-05-1985 - 17-04-1987. 1985-1989

Reg.nr.: 04-08F

1472 http://proxy.handle.net/10648/72d3759c-47c2-4895-b794-1294fde55e43 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 01-05-1987 - 1989, uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1987-1989

Reg.nr.: 04-08F

2331 http://proxy.handle.net/10648/9bcd14c6-047f-4ecd-9087-52396f5262ef Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 01-05-1989 - 30-04-1993, uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1990-1992

Reg.nr.: 04-08F

3246 http://proxy.handle.net/10648/8ef05e17-1db2-4508-bad8-45c98e60c8d6 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 01-07-1981 - 30-04-1983, 01-05-1983 - 30-04-1985 REG. 1981-1985

Reg.nr.: 04-08F

3240 http://proxy.handle.net/10648/72d5e7de-0497-4a35-9482-69c98f000af9 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 02-04-1982 - 30-04-1982 resp. 30-04-1983 AVV. 1981-1982

Reg.nr.: 04-08F

1399 http://proxy.handle.net/10648/76d8746e-a09b-45c4-a6c2-38b4a5e2b4e9 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 03-05-1989 - 31-08-1989. 1988-1989

Reg.nr.: 04-08F

1400 http://proxy.handle.net/10648/ef406eee-ccf5-423a-b6b3-0abbeb74ad68 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 03-07-1987 - 31-12-1987, voorziening bij ongeval. 1987-1988

Reg.nr.: 04-08F

2341 http://proxy.handle.net/10648/31bc5d1d-41ff-49a9-afd4-7378532a7b86 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 04-10-1990 - 30-04-1991, experiment scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 1990

Reg.nr.: 04-08F

1403 http://proxy.handle.net/10648/21725a87-b421-4081-8feb-6410fa5ea1f3 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 06-10-1988 - 31-12-1988, voorziening bij ongeval. 1988

Reg.nr.: 04-08F

1397 http://proxy.handle.net/10648/4a6df1da-b01d-4568-9358-c07ac11bd2e8 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 07-04-1988 - 30-04-1989 resp. 30-04-1990 (art. 26 en 27C) resp. 30-04-1992 (art. 29C) resp. 30-04-1991 (art. 28 lid 3), arbeidsvoorwaarden uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1987-1989

Reg.nr.: 04-08F

2335 http://proxy.handle.net/10648/47f8580f-b8c7-40b0-aa37-fadacf11c69c Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 08-05-1991 - 31-08-1991. 1991-1992

Reg.nr.: 04-08F

110 http://proxy.handle.net/10648/258a4e7b-03f9-4cad-9166-718790c18061 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 10-12-1982 - 30-04-1983 resp. 30-04-1984. 1982-1983

Reg.nr.: 04-08F

1396 http://proxy.handle.net/10648/b0f1dea2-91d6-4f99-a0a1-a44c93e1a89e Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 11-03-1986 - 30-04-1987 resp. 30-04-1988 resp. 30-04-1989 resp. 30-04-1990, deel I. 1985-1986

Reg.nr.: 04-08F

1398 http://proxy.handle.net/10648/79e99d28-df62-40d8-a551-7afb72b58c80 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 11-03-1986 - 30-04-1987, diverse wijzigingen, deel II. 1986-1987

Reg.nr.: 04-08F

1395 http://proxy.handle.net/10648/cc99390d-8b30-4cbc-9992-940dfb7ec64a Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 14-06-1984 - 30-04-1985 resp. 30-04-1986/1987/1989. 1983-1985

Reg.nr.: 04-08F

3243 http://proxy.handle.net/10648/048167eb-2d9e-48be-875b-38e585e970c4 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 14-06-1984 - 31-12-1984, voorziening bij ongeval AVV. 1984

Reg.nr.: 04-08F

1402 http://proxy.handle.net/10648/bb463196-83a4-4123-b71a-5abdbb1ecf5f Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 15-07-1989 - 31-12-1989, voorziening bij ongeval. 1989

Reg.nr.: 04-08F

1406 http://proxy.handle.net/10648/c9a88b6b-0a7e-49ae-bcfa-dd4f12b05de2 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 15-12-1987 - 29-02-1988, experiment scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 1987-1988

Reg.nr.: 04-08F

1401 http://proxy.handle.net/10648/bc3f0f23-78f5-44e5-a7bd-a27e2fb291d9 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 18-07-1985 - 31-12-1986, voorziening bij ongeval. 1985

Reg.nr.: 04-08F

337 http://proxy.handle.net/10648/a4194c01-2ffa-4723-9dd1-9fd73e3d3649 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 1979, voorziening bij ongeval. 1979

Reg.nr.: 04-08F

108 http://proxy.handle.net/10648/f9b044ee-425a-40f5-b7d8-9754e0463555 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 20-01-1982 - 31-12-1982, voorziening bij ongeval. 1981-1982

Reg.nr.: 04-08F

2336 http://proxy.handle.net/10648/7caff379-a1d4-4cb5-b0a0-222e70dd67d6 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 26-05-1990 - 30-04-1991 resp. 30-04-1994. 1990

Reg.nr.: 04-08F

2339 http://proxy.handle.net/10648/1c47fce3-ef84-479e-871c-dcec3c9ae101 Schilders- en Afwerkingsbedrijf CAO 26-05-1990 - 31-12-1990, voorziening bij ongeval. 1990

Reg.nr.: 04-08F

2337 http://proxy.handle.net/10648/cfcc26af-7182-46bd-a2dc-9bf9e3d839c9 Schilders-, en Afwerkingsbedrijf CAO 03-01-1992 - 30-04-1993 resp. - 31-08-1993. 1991-1993

Reg.nr.: 04-08F

2340 http://proxy.handle.net/10648/78f904e3-7f84-4d9b-8d40-7ccae79f28bb Schilders-, en Afwerkingsbedrijf CAO, voorziening bij ongeval 07-12-1991 - 31-12-1992. 1991

Reg.nr.: 04-08F

360 http://proxy.handle.net/10648/646caa63-2453-4d94-aaed-76df96aa4c41 Schildersbedrijf CAO 1970-1973 vakantiezegels en risicocoupons. 1970-1973

Reg.nr.: 04-08F

339 http://proxy.handle.net/10648/46a5d727-6900-490d-ba79-5a9106b2d353 Schildersbedrijf CAO 1971. 1971

Reg.nr.: 04-08F

328 http://proxy.handle.net/10648/c8335e8f-2d47-4e78-b432-396000f56a1c Schildersbedrijf CAO 1971-1973. 1971-1973

Reg.nr.: 04-08F

340 http://proxy.handle.net/10648/8a91f030-cc47-4a09-9341-70489ce06c2e Schildersbedrijf CAO 1972. 1972

Reg.nr.: 04-08F

344 http://proxy.handle.net/10648/44576f50-ee78-4926-ac77-172361f98714 Schildersbedrijf CAO 1973-1974. 1973-1974

Reg.nr.: 04-08F

330 http://proxy.handle.net/10648/0cd910b5-37d0-4133-a57d-7a987cbc4bdd Schildersbedrijf CAO 1974-1975. 1974-1975

Reg.nr.: 04-08F

366 http://proxy.handle.net/10648/f9cb9813-7ba1-4641-a5cf-f0881285d273 Schildersbedrijf CAO 1974-1980, vakantiezegels en risicocoupons. 1974-1980

Reg.nr.: 04-08F

346 http://proxy.handle.net/10648/548d6645-3f35-44d4-92d3-1289f28a9754 Schildersbedrijf CAO 1975. 1975

Reg.nr.: 04-08F

342 http://proxy.handle.net/10648/0e8e0ac5-d62e-459f-8914-fa3eaf76436c Schildersbedrijf CAO 1975-1979, voorziening bij ongeval. 1975-1979

Reg.nr.: 04-08F

351 http://proxy.handle.net/10648/efae1c7e-db09-494d-868a-d7dfc8b526c0 Schildersbedrijf CAO 1976-1979. 1976-1980

Reg.nr.: 04-08F

335 http://proxy.handle.net/10648/8078035d-99f7-4ca7-8b0f-02569ea6ea07 Schildersbedrijf CAO 1977. 1977

Reg.nr.: 04-08F

352 http://proxy.handle.net/10648/a83cb1ce-cb7e-4336-b6d1-c0f3bedd7099 Schildersbedrijf CAO 1977, bekendmaking lonen. 1976

Reg.nr.: 04-08F

338 http://proxy.handle.net/10648/9f6e7329-a8f1-49e2-9a86-b34bf762253b Schildersbedrijf CAO 1978. 1978-1979

Reg.nr.: 04-08F

341 http://proxy.handle.net/10648/8a9292d6-3fdb-4b3f-9434-c1e09f8a83af Schildersbedrijf CAO 1979. 1978-1979

Reg.nr.: 04-08F

354 http://proxy.handle.net/10648/77c406b4-69b4-4fca-8b94-802aff7957c7 Schildersbedrijf VUT 1982. 1982

Reg.nr.: 04-08F

373 http://proxy.handle.net/10648/22ead6c6-b833-4165-a307-26acf2da8aaa Dakdekkersbedrijf CAO 1971-1976. 1971-1975

Reg.nr.: 04-12B

378 http://proxy.handle.net/10648/5637072e-589c-49ef-915e-e702bc0ebe8b Dakdekkersbedrijf CAO 1973-1975. 1973-1975

Reg.nr.: 04-12B

356 http://proxy.handle.net/10648/be59050a-bca6-4b3d-8db8-b460bb45c568 Dakdekkersbedrijf CAO 1975, bekendmaking lonen. 1975

Reg.nr.: 04-12B

355 http://proxy.handle.net/10648/a4978a67-42d6-4d9b-a2cc-1807c5375cd1 Dakdekkersbedrijf CAO 1975, voorziening bij ongeval. 1975

Reg.nr.: 04-12B

11 http://proxy.handle.net/10648/e2e658a3-213e-439c-9110-1a2214848bcc Glazenwassersbedrijf CAO 1970-1974. 1970-1974

Reg.nr.: 04-15C

13 http://proxy.handle.net/10648/635535c5-30d1-4044-90e7-a0ab3f013761 Glazenwassersbedrijf CAO 1975-1979. 1975-1979

Reg.nr.: 04-15C

81 http://proxy.handle.net/10648/f85e7525-e711-45a4-9745-4b783535e9f9 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 01-01-1987 - 31-12-1989. 1987-1990

Reg.nr.: 04-15D

2343 http://proxy.handle.net/10648/8b896625-6fdd-4335-9b92-afc43f31dac0 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 01-01-1990 - 31-12-1992, deel I. 1990

Reg.nr.: 04-15D

2344 http://proxy.handle.net/10648/03b44cbb-ad82-432e-b14c-b268aa74861d Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 01-01-1990 - 31-12-1992, deel II. 1990-1992

Reg.nr.: 04-15D

1468 http://proxy.handle.net/10648/779aff38-157a-4cba-8241-b6c55fca0a56 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 01-07-1980 - 31-12-1986. 1981-1985

Reg.nr.: 04-15D

114 http://proxy.handle.net/10648/c96fc59b-7be9-4b81-a961-d5353136c0c2 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 03-12-1982 - 30-06-1983. 1982

Reg.nr.: 04-15D

1408 http://proxy.handle.net/10648/04fafd40-361e-4be0-8a23-41bbccedb5c6 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 04-01-1986 - 31-12-1986. 1985-1986

Reg.nr.: 04-15D

1404 http://proxy.handle.net/10648/81da3aa3-55d3-4d60-a913-5bb8fb400766 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 04-07-1989 - 31-12-1989. 1989

Reg.nr.: 04-15D

112 http://proxy.handle.net/10648/b27bd5e0-035b-4290-90a7-898ed2d7936f Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 11-06-1981 - 30-06-1982. 1981-1982

Reg.nr.: 04-15D

109 http://proxy.handle.net/10648/39e21e70-f5fc-4d41-9dac-9aa6c571eb2c Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 11-08-1984 - 31-12-1984. 1983-1985

Reg.nr.: 04-15D

2345 http://proxy.handle.net/10648/fe9439d7-0a5c-4150-85b2-c2d6e34942bc Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 19-07-1990 - 31-12-1990. 1990

Reg.nr.: 04-15D

75 http://proxy.handle.net/10648/a82221b7-ba10-454c-a163-a5a0d3c24723 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 20-12-1989 - 31-12-1989, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1989

Reg.nr.: 04-15D

2347 http://proxy.handle.net/10648/63eed7c5-161a-4298-a9a0-da6386ce4ab5 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 22-08-1992 - 31-12-1992, deel I. 1992

Reg.nr.: 04-15D

2351 http://proxy.handle.net/10648/1e241937-fcef-4cbf-bdc9-1213ffab7d0a Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 22-08-1992 - 31-12-1992, deel II. 1992

Reg.nr.: 04-15D

2346 http://proxy.handle.net/10648/83fd99eb-c1b9-4e0c-8b56-67f7e2ab1855 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 22-12-1990 - 31-12-1990. 1990-1991

Reg.nr.: 04-15D

2348 http://proxy.handle.net/10648/5e4648dd-bbf3-4caa-b307-a6871c2720ac Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 23-08-1991 - 31-12-1991 resp. 31-12-1995 (art. 50 en 51). 1991

Reg.nr.: 04-15D

1409 http://proxy.handle.net/10648/4f9ca020-d547-45c6-a1e4-ee057f26748e Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO 25-03-1988 - 30-06-1988. 1987-1988

Reg.nr.: 04-15D

1405 http://proxy.handle.net/10648/feea5f24-ca05-4382-9953-9dac8b1dae09 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO-VUT 01-01-1983 - 31-12-1986, Sociaal Fonds. 1982-1985

Reg.nr.: 04-15D

2349 http://proxy.handle.net/10648/114359b5-df8e-483f-9a59-4e9c0a6f5a83 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO-VUT 01-01-1987 - 31-12-1991, Sociaal Fonds. 1986-1990

Reg.nr.: 04-15D

2350 http://proxy.handle.net/10648/bbb77d25-928f-4a76-af6b-2feff54914a7 Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO-VUT 01-11-1979 - 31-12-1991, Sociaal Fonds. 1979-1991

Reg.nr.: 04-15D

2354 http://proxy.handle.net/10648/ca9ed195-bc14-4320-9265-2b4e31a36aea Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO-VUT 12-04-1990 - 31-12-1991, Sociaal Fonds. 1990-1991

Reg.nr.: 04-15D

113 http://proxy.handle.net/10648/a08ece62-c5cc-4598-aa46-94971bfefbef Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf CAO-VUT 16-04-1980 - 31-12-1982, Sociaal Fonds. 1979-1982

Reg.nr.: 04-15D

384 http://proxy.handle.net/10648/f0f99393-4be1-4ac3-977a-46674ef95075 Schoonmaakbedrijf CAO 1970-1973. 1970-1973

Reg.nr.: 04-15D

390 http://proxy.handle.net/10648/396f1d35-e28b-4c4e-b5ae-8dd5e96a7dcb Schoonmaakbedrijf CAO 1971-1973. 1970-1973

Reg.nr.: 04-15D

16 http://proxy.handle.net/10648/f55c90cb-98f9-4d21-8b75-29a22b33e83e Schoonmaakbedrijf CAO 1974-1975. 1974-1975

Reg.nr.: 04-15D

24 http://proxy.handle.net/10648/1592dc9d-ab5b-420d-b66a-b47abd3fd923 Schoonmaakbedrijf CAO 1974-1979 BAW 1974. 1974-1979

Reg.nr.: 04-15D

20 http://proxy.handle.net/10648/5d94b85a-0443-4744-aadb-84b4be4aa469 Schoonmaakbedrijf CAO 1977-1979. 1977-1979

Reg.nr.: 04-15D

367 http://proxy.handle.net/10648/37efd0a4-0289-4a53-be2a-0498d693c336 Schoonmaakbedrijf CAO 1979. 1979

Reg.nr.: 04-15D

369 http://proxy.handle.net/10648/4f3f0877-c779-4f8a-89c8-59d0e0e966ba Schoonmaakbedrijf CAO 1979. 1979

Reg.nr.: 04-15D

454 http://proxy.handle.net/10648/ee8bd054-3678-4038-a7c7-44a05496a893 Bouwbedrijf BAW 1974. 1974

Reg.nr.: 04-19

2374 http://proxy.handle.net/10648/381c96fa-82ee-4a6a-a117-a2a5eeb2d637 Bouwbedrijf CAO 01-01-1981 - 31-12-1990, voorziening bij ongeval. 1981-1989

Reg.nr.: 04-19

1451 http://proxy.handle.net/10648/b53042a5-6f29-40a0-892a-0208e451f1a4 Bouwbedrijf CAO 01-01-1986 - 31-12-1987, voorziening bij ongeval. 1985

Reg.nr.: 04-19

1464 http://proxy.handle.net/10648/89d3bf80-94e7-44b2-8291-9cfafd5c8748 Bouwbedrijf CAO 01-01-1987 - 31-12-1988. 1987-1989

Reg.nr.: 04-19

76 http://proxy.handle.net/10648/219f89b6-19cb-44c7-9b6b-58513a7a00f1 Bouwbedrijf CAO 01-01-1988 - 31-12-1989, voorziening bij ongeval. 1987

Reg.nr.: 04-19

1460 http://proxy.handle.net/10648/bbe2fe5a-8a19-4005-b6f9-6dad9eb4eefc Bouwbedrijf CAO 01-01-1989 - 31-12-1989. 1989-1990

Reg.nr.: 04-19

2371 http://proxy.handle.net/10648/b70a4f3e-6cf3-4318-b6fc-59dc034a6976 Bouwbedrijf CAO 01-01-1990 - 31-12-1990, voorziening bij ongeval. 1989

Reg.nr.: 04-19

2352 http://proxy.handle.net/10648/5826538b-56bf-4c8e-b855-980053f888bc Bouwbedrijf CAO 01-01-1990 - 31-12-1992, Deel I. 1990

Reg.nr.: 04-19

2353 http://proxy.handle.net/10648/bc92986f-ca77-4a73-91a2-fe297a05c674 Bouwbedrijf CAO 01-01-1990 - 31-12-1992, Deel II. 1990-1993

Reg.nr.: 04-19

2366 http://proxy.handle.net/10648/a7ffa9ad-6e35-445c-a32f-ca62506d496f Bouwbedrijf CAO 01-03-1987 - 31-12-1992, experiment scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 1987-1992

Reg.nr.: 04-19

1449 http://proxy.handle.net/10648/a42d865d-398c-4951-9d7a-9326ea553c4b Bouwbedrijf CAO 01-05-1985 - 31-12-1991. 1985-1987

Reg.nr.: 04-19

2365 http://proxy.handle.net/10648/564384d4-3ae6-4098-b823-2c8287ac2b0f Bouwbedrijf CAO 03-05-1990 - 31-12-1993, vakantiefonds, financieringsreglement en vorstuitkeringsreglement. 1990

Reg.nr.: 04-19

1410 http://proxy.handle.net/10648/57422387-f27c-4c86-bb72-7220336bfbd4 Bouwbedrijf CAO 04-12-1985 - 31-12-1986 resp. 30-04-1990. 1985-1987

Reg.nr.: 04-19

2355 http://proxy.handle.net/10648/9b30c808-069d-4a51-a9f5-c79705b34b75 Bouwbedrijf CAO 05-09-1989 - 31-12-1989 resp. 31-12-1993, deel I. 1989

Reg.nr.: 04-19

2356 http://proxy.handle.net/10648/0a43a6f0-eabf-421d-bcf1-a5310591e96f Bouwbedrijf CAO 05-09-1989 - 31-12-1989 resp. 31-12-1993, deel II. 1989

Reg.nr.: 04-19

2357 http://proxy.handle.net/10648/db2909ec-a19d-494a-b449-ea1a444fc841 Bouwbedrijf CAO 05-09-1989 - 31-12-1989 resp. 31-12-1993, deel III. 1989-1990

Reg.nr.: 04-19

2359 http://proxy.handle.net/10648/de88c6f8-8ef3-4bcb-a64f-0080ac2f1abe Bouwbedrijf CAO 07-11-1990 - 31-12-1991 resp. 31-12-1994, deel I. 1989-1990

Reg.nr.: 04-19

2360 http://proxy.handle.net/10648/df032c1e-af15-47fe-a417-3c6f4b251caf Bouwbedrijf CAO 07-11-1990 - 31-12-1991 resp. 31-12-1994, deel II. 1990

Reg.nr.: 04-19

2362 http://proxy.handle.net/10648/c6e6fe83-93f3-46b4-b919-a5790d2ce896 Bouwbedrijf CAO 07-11-1990 - 31-12-1991 resp. 31-12-1994, deel III. 1990-1991

Reg.nr.: 04-19

1407 http://proxy.handle.net/10648/6f1a442c-4a7f-4163-b6e3-d27bdd66ee4b Bouwbedrijf CAO 09-02-1984 - 30-04-1985 resp. 30-04-1988, VUT en collectieve belangen Bouwnijverheid. 1983-1985

Reg.nr.: 04-19

2364 http://proxy.handle.net/10648/b844ebf4-4523-42a3-94ae-c9c85c3c23cb Bouwbedrijf CAO 11-07-1985 - 30-04-1990, reglement vakantiefonds, vorstuitkeringsreglement en financieringsreglement, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1985-1990

Reg.nr.: 04-19

2368 http://proxy.handle.net/10648/59ae3fe2-65d7-4c13-b4f6-7e51fb8d200d Bouwbedrijf CAO 12-11-1991 - 31-12-1991. 1991-1993

Reg.nr.: 04-19

2358 http://proxy.handle.net/10648/a8b25c53-4538-4282-affb-e25cd0ab82ec Bouwbedrijf CAO 13-10-1989 - 30-04-1990. 1989-1990

Reg.nr.: 04-19

79 http://proxy.handle.net/10648/1e2c6735-1493-4052-bbdc-bc49250cb3ee Bouwbedrijf CAO 15-12-1987 - 29-02-1988, experiment scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 1986-1989

Reg.nr.: 04-19

2363 http://proxy.handle.net/10648/b9b053d9-4695-440b-8bab-3b8e1200ca98 Bouwbedrijf CAO 16-11-1990 - 31-12-1991, experiment scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 1990

Reg.nr.: 04-19

3245 http://proxy.handle.net/10648/0b3a7bbf-09cc-46b2-afe4-c915ea27bd01 Bouwbedrijf CAO 17-03-1982 - 31-12-1982 en 02-11-1982 - 31-12-1983 en 09-02-1984 - 31-12-1985, voorziening bij ongeval AVV. 1981-1984

Reg.nr.: 04-19

1411 http://proxy.handle.net/10648/26f668a1-e3a0-41e4-b50e-86ec3cfc935b Bouwbedrijf CAO 19-12-1987 - 31-12-1988 resp. 31-12-1991 resp. 31-03-1989. 1987-1989

Reg.nr.: 04-19

370 http://proxy.handle.net/10648/c6a540c8-5800-493f-8101-bb7a9cb43aa7 Bouwbedrijf CAO 1965-1969, vakantiefonds. 1963-1969

Reg.nr.: 04-19

14 http://proxy.handle.net/10648/249f7d72-f4ab-40ed-bb54-22959b1e7895 Bouwbedrijf CAO 1968. 1968

Reg.nr.: 04-19

15 http://proxy.handle.net/10648/547915f0-2cbf-430a-926d-e50d1880e9af Bouwbedrijf CAO 1969. 1968-1969

Reg.nr.: 04-19

379 http://proxy.handle.net/10648/a5563e7a-369d-4f7e-8e40-27ab22f55b48 Bouwbedrijf CAO 1969-1970, vakantiereglement. 1969-1970

Reg.nr.: 04-19

452 http://proxy.handle.net/10648/b4e796e3-abb5-4709-8ff4-78bbb36513b1 Bouwbedrijf CAO 1970. 1970

Reg.nr.: 04-19

448 http://proxy.handle.net/10648/6433a063-cb8b-49e4-9df7-2d6809010ab9 Bouwbedrijf CAO 1970, kort geding Amsterdam. 1970

Reg.nr.: 04-19

380 http://proxy.handle.net/10648/6429674e-c707-48ac-9278-423c223273fb Bouwbedrijf CAO 1970, vakantie- en risicowaarden. 1970

Reg.nr.: 04-19

402 http://proxy.handle.net/10648/7180983d-edbb-45b1-b734-35d6ed09b91b Bouwbedrijf CAO 1970, vorstuitkeringsreglement. 1970

Reg.nr.: 04-19

395 http://proxy.handle.net/10648/68ae82aa-cfce-4d9b-87fd-3c62e508d52b Bouwbedrijf CAO 1971. 1970

Reg.nr.: 04-19

399 http://proxy.handle.net/10648/a79e36ac-0d35-49cb-b8c3-8b4f2ab9a720 Bouwbedrijf CAO 1971. 1970-1972

Reg.nr.: 04-19

385 http://proxy.handle.net/10648/7ea8b922-f84b-4fde-a083-a7973f35df21 Bouwbedrijf CAO 1971, vakantie- en risicowaarden. 1971

Reg.nr.: 04-19

405 http://proxy.handle.net/10648/ebea9ff1-c649-4322-8979-a38574aa43f9 Bouwbedrijf CAO 1971, vorstuitkeringsreglement. 1971

Reg.nr.: 04-19

375 http://proxy.handle.net/10648/269884d2-eecd-4b77-b271-545ebed190dc Bouwbedrijf CAO 1971-1972. 1971

Reg.nr.: 04-19

410 http://proxy.handle.net/10648/04e035c3-2b53-403e-88d0-dba094aa8cd1 Bouwbedrijf CAO 1971-1972. 1971-1972

Reg.nr.: 04-19

382 http://proxy.handle.net/10648/da3f979e-05d6-4a08-9d4c-5205bbb0c6ef Bouwbedrijf CAO 1972. 1971-1972

Reg.nr.: 04-19

389 http://proxy.handle.net/10648/ad028b65-be3c-47fb-89bb-ed3d84410beb Bouwbedrijf CAO 1972-1973, vakantie- en risicowaarden. 1971-1972

Reg.nr.: 04-19

426 http://proxy.handle.net/10648/5cad79e2-648f-4c2e-aefe-bc1bf1352be8 Bouwbedrijf CAO 1973. 1972-1973

Reg.nr.: 04-19

28 http://proxy.handle.net/10648/a5c5f281-a2fa-48bc-aa46-4b9e73e557e1 Bouwbedrijf CAO 1973. 1973

Reg.nr.: 04-19

416 http://proxy.handle.net/10648/792c3903-80ef-4229-8c80-13f5bcfd2b96 Bouwbedrijf CAO 1973-1980, vakantie- en risicowaarden. 1973-1980

Reg.nr.: 04-19

31 http://proxy.handle.net/10648/db2badb3-d719-4796-a54d-9332e723deed Bouwbedrijf CAO 1974. 1974

Reg.nr.: 04-19

417 http://proxy.handle.net/10648/cd01ea6a-afa8-48de-91d6-fd4b2adbb064 Bouwbedrijf CAO 1974. 1974

Reg.nr.: 04-19

17 http://proxy.handle.net/10648/e07da194-55e4-4d81-bc08-08a4efc521ad Bouwbedrijf CAO 1975. 1972-1975

Reg.nr.: 04-19

435 http://proxy.handle.net/10648/c8f340e4-353b-4823-8542-dd29f8797911 Bouwbedrijf CAO 1975. 1975

Reg.nr.: 04-19

387 http://proxy.handle.net/10648/242a6cbf-493b-4736-8670-4501671816ad Bouwbedrijf CAO 1975, bekendmaking lonen. 1975

Reg.nr.: 04-19

397 http://proxy.handle.net/10648/5e56b155-0446-4f59-85f3-e979b1bf4cda Bouwbedrijf CAO 1975-1976, voorziening bij ongeval. 1974-1976

Reg.nr.: 04-19

434 http://proxy.handle.net/10648/64d35d42-6184-4ad3-a345-af6047059d87 Bouwbedrijf CAO 1975-1977. 1975-1978

Reg.nr.: 04-19

415 http://proxy.handle.net/10648/87b14390-cede-4fe7-af54-f9d69616f220 Bouwbedrijf CAO 1975-1978. 1975-1978

Reg.nr.: 04-19

429 http://proxy.handle.net/10648/c2eae7ad-6c8d-46f1-bf2e-99ae6d01f8e6 Bouwbedrijf CAO 1975-1979. 1952-1979

Reg.nr.: 04-19

392 http://proxy.handle.net/10648/39c5af16-ea60-4788-92ec-9d1338dca33b Bouwbedrijf CAO 1976. 1976

Reg.nr.: 04-19

401 http://proxy.handle.net/10648/7665f464-95e9-4104-ba79-186aa3a784b3 Bouwbedrijf CAO 1976. 1976

Reg.nr.: 04-19

445 http://proxy.handle.net/10648/5c33180c-783c-424f-b2a2-5693391fa973 Bouwbedrijf CAO 1976-1977. 1976-1977

Reg.nr.: 04-19

18 http://proxy.handle.net/10648/1777c45d-b2c3-4666-a69b-03529ea9d8d6 Bouwbedrijf CAO 1977. 1977

Reg.nr.: 04-19

438 http://proxy.handle.net/10648/04abb4f3-ef06-49fa-a39e-0d553ab92a40 Bouwbedrijf CAO 1977. 1977

Reg.nr.: 04-19

431 http://proxy.handle.net/10648/a0939b1c-e079-4fbc-ae47-eeecac97c77b Bouwbedrijf CAO 1977. 1977-1978

Reg.nr.: 04-19

444 http://proxy.handle.net/10648/09295175-90e4-499b-a517-f6150a29d33f Bouwbedrijf CAO 1977, bezwaarschriften. 1977

Reg.nr.: 04-19

404 http://proxy.handle.net/10648/59192121-d7fd-499c-b90c-6dc0213e24d4 Bouwbedrijf CAO 1977, voorziening bij ongeval. 1977

Reg.nr.: 04-19

427 http://proxy.handle.net/10648/88b84684-9559-4989-9d2a-2786dc00cd46 Bouwbedrijf CAO 1977-1978, Stichting Vakantie- en Risicofonds. 1977

Reg.nr.: 04-19

407 http://proxy.handle.net/10648/6c866463-c1e3-4c50-ad5d-cb96962459b2 Bouwbedrijf CAO 1978. 1977-1979

Reg.nr.: 04-19

400 http://proxy.handle.net/10648/d657d6bd-c68f-451e-b489-5b956c7dea29 Bouwbedrijf CAO 1978, Stichting Vakantie- en Risicofonds. 1978

Reg.nr.: 04-19

403 http://proxy.handle.net/10648/9e3777ed-ed92-471b-a0e4-b2515f1b8325 Bouwbedrijf CAO 1979. 1979

Reg.nr.: 04-19

425 http://proxy.handle.net/10648/dcdc9bb9-2d38-488c-ac93-3dfd7e248df5 Bouwbedrijf CAO 1979. 1979

Reg.nr.: 04-19

441 http://proxy.handle.net/10648/7de01d7c-eb5b-4179-bf08-ee29b046edb2 Bouwbedrijf CAO 1979, voorziening bij ongeval. 1979

Reg.nr.: 04-19

442 http://proxy.handle.net/10648/919473cf-f626-407d-baba-cd8be341d06a Bouwbedrijf CAO 1979, wijzigingen. 1979-1980

Reg.nr.: 04-19

436 http://proxy.handle.net/10648/cf20ddd7-22d2-440c-9dca-f72057f5ec80 Bouwbedrijf CAO 1980. 1979-1980

Reg.nr.: 04-19

2379 http://proxy.handle.net/10648/18f3317d-b88a-433c-9c36-8ef988c88146 Bouwbedrijf CAO 21-01-1989 - 31-12-1991, Fonds Roostervrije Dagen. 1988-1989

Reg.nr.: 04-19

2376 http://proxy.handle.net/10648/53886c58-8dc3-437d-b365-a5f3f4360c42 Bouwbedrijf CAO 23-03-1990 - 31-12-1993, Fonds Roostervrije Dagen. 1990

Reg.nr.: 04-19

2369 http://proxy.handle.net/10648/352b93c7-9b6d-4513-b5e9-60eeb5146a13 Bouwbedrijf CAO 24-11-1990 - 31-12-1992, voorziening bij ongeval. 1990

Reg.nr.: 04-19

3247 http://proxy.handle.net/10648/416a2dff-a7b2-4ccb-a794-cc1d3b227bb9 Bouwbedrijf CAO 24-12-1980 - 31-12-1983 en 20-06-1984 - 21-04-1985, reglement vakantiefonds, vorstuitkeringsreglement en financieringsreglement, O&O-fonds AVV. 1980-1985

Reg.nr.: 04-19

119 http://proxy.handle.net/10648/b1a9e7b0-63c1-42d0-8558-cb4864204ca7 Bouwbedrijf CAO 28-10-1982 - 30-04-1983 resp. 31-12-1983, incl. Soc. fondsen, zegelverstrekking, collectieve belangen Bouwnijv., risicofonds. 1982-1983

Reg.nr.: 04-19

118 http://proxy.handle.net/10648/4e75ebe9-979c-43c2-9b17-329f37baa568 Bouwbedrijf CAO 28-12-1981 - 30-04-1982 resp. 31-12-1983, incl. Soc. fondsen, zegelverstrekking, collectieve belangen Bouwnijv., risicofonds. 1981-1982

Reg.nr.: 04-19

3221 http://proxy.handle.net/10648/9ac86500-ba31-455b-91bb-5e7a866d1aeb Bouwbedrijf CAO 6-7-1981 - 30-4 1983, 1-5-1983 - 30-4-1985. 1981 - 1985

Reg.nr.: 04-19

2367 http://proxy.handle.net/10648/eea6a904-1cdd-4976-89d5-bf9be5720638 Bouwbedrijf CAO 01-03-1989 - 29-02-1992, uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1989-1992

Reg.nr.: 04-19A

1456 http://proxy.handle.net/10648/c470cbba-ff23-4897-9089-21c9579067ee Bouwbedrijf CAO 01-07-1980 - 29-02-1989, uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1981-1989

Reg.nr.: 04-19A

1450 http://proxy.handle.net/10648/e1cb9dbc-5022-4125-9588-ad8b18424c37 Bouwbedrijf CAO 03-02-1987 - 30-06-1987, uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1986-1987

Reg.nr.: 04-19A

2375 http://proxy.handle.net/10648/64ffa888-0730-4049-8c90-9bc573fb2d7a Bouwbedrijf CAO 05-08-1989 - 28-02-1990 resp. 31-05-1990 en 30-06-1990 (art. 18 en art. 19 aanvullingsfonds WW), uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1989

Reg.nr.: 04-19A

1448 http://proxy.handle.net/10648/89b2a340-7904-44ea-b19a-f0f25db93e5a Bouwbedrijf CAO 08-05-1986 - 31-12-1986, uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1986

Reg.nr.: 04-19A

2370 http://proxy.handle.net/10648/0341caaf-9430-4f38-8539-c8f2c416250e Bouwbedrijf CAO 23-05-1989 - 30-06-1990, uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1989-1990

Reg.nr.: 04-19A

2400 http://proxy.handle.net/10648/41f196c0-497f-4577-af97-d960a35cf8f3 Bouwbedrijf CAO 25-4-1991 - 29-2-1992, resp. 31-5-1992 en 30-6-1992 (art. 18 en art. 19), uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1990 - 1991

Reg.nr.: 04-19A

2396 http://proxy.handle.net/10648/2378055c-dded-4f28-91a8-d6688bb84c60 Bouwbedrijf CAO 29-2-1992 - 30-6-1992, uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1991 - 1992

Reg.nr.: 04-19A

73 http://proxy.handle.net/10648/2b177559-7c1a-458e-85f8-5061f4eaa6ec Bouwbedrijf CAO-VUT 01-04-1981 - 28-02-1989, uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1981-1989

Reg.nr.: 04-19A

2378 http://proxy.handle.net/10648/55e963b6-1644-4718-8115-49d9d717c37d Bouwbedrijf CAO-VUT 11-04-1991 - 28-02-1992 resp. 28-02-1995, uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1990-1992

Reg.nr.: 04-19A

2385 http://proxy.handle.net/10648/1e1badb0-c1c0-492f-9bff-ec7c0b0756ba Bouwbedrijf CAO-VUT 12-9-1989 - 28-2-1990, resp. 28-2-1994, uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1989

Reg.nr.: 04-19A

1442 http://proxy.handle.net/10648/9df9a1f7-0d53-4b09-8431-675dd4fdf700 Bouwbedrijf CAO-VUT 13-10-1984 - 30-06-1986 resp. 30-06-1989, uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1984-1986

Reg.nr.: 04-19A

2391 http://proxy.handle.net/10648/fb363153-6bc6-4e69-8652-1adf234f8493 Bouwbedrijf CAO-VUT 22-1-1987 - 30-6-1987, resp. 30-6-1991 (art.18), uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1986 - 1987

Reg.nr.: 04-19A

2377 http://proxy.handle.net/10648/16c61d0e-6c4f-47a9-8a15-b7e8f8155bc9 Bouwbedrijf CAO-VUT 26-7-1988 t/m 28-2-1989, resp. 30-6-1992 (art. 18), uitvoerend, technisch en administratief personeel. 1988 - 1989

Reg.nr.: 04-19A

3251 http://proxy.handle.net/10648/8b24f483-f754-43a4-8767-7a64c9b11436 Bouwbedrijven CAO-UTA 14-01-1982 - 31-03-1982, 30-09-1982 - 31-03-1983, 02-03-1984 - 31-03-1984, 17-08-1984 - 30-04-1985, 13-09-1985 - 31-12-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 04-19A

2395 http://proxy.handle.net/10648/de366673-8ed7-4379-b9b7-4fd1aff1740e Bouwbedrijven CAO-VUT-UTA 1-3-1989 - 29-2-1992. 1989-1992

Reg.nr.: 04-19A

3254 http://proxy.handle.net/10648/affd672d-0ce6-4a2e-824f-f43cfe4844f2 Bouwbedrijven CAO-VUT-UTA 11-05-1983 - 30-06-1984 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 04-19A

2373 http://proxy.handle.net/10648/3df6def9-dd97-47a2-af1c-e2fce5769dad Bouwbedrijf en Aanverwante Sectoren CAO 19-01-1990 - 31-12-1993 resp. 30-06-1990, aanvullingsfonds WW. 1989-1991

Reg.nr.: 04-20

3250 http://proxy.handle.net/10648/5762eff5-d8e4-466d-973d-c2e3edf8ee4c Scheeps, Industrieel- en Technisch Onderhoud in de Provincies Gelderland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 01-03-1980 - 28-02-1983 REG. 1981-1985

Reg.nr.: 04-23

3248 http://proxy.handle.net/10648/e7ae8e4e-39bc-40d3-bd82-c8e06024618b Scheeps, Industrieel- en Technisch Onderhoud in de Provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland 01-03-1980 - 28-02-1983 REG. 1981-1985

Reg.nr.: 04-23

1459 http://proxy.handle.net/10648/e92334dd-b0cc-4d86-bfab-f74376980939 Scheeps- en industriële onderhoudsbedrijven CAO 01-03-1983 - 28-02-1989. 1985-1991

Reg.nr.: 04-23

2372 http://proxy.handle.net/10648/fe55f3f7-b17b-4b4d-b0e4-803db137f90d Scheeps- en industriële onderhoudsbedrijven CAO 01-03-1988 - 31-12-1992. 1992-1993

Reg.nr.: 04-23

455 http://proxy.handle.net/10648/45e3dcd8-f4b3-4a26-8489-16df5f069a08 Scheeps- en industriële onderhoudsbedrijven CAO 1970-1978. 1971-1978

Reg.nr.: 04-23

450 http://proxy.handle.net/10648/77d70bf8-cc17-4f9b-ac4f-d60269d1b4e5 Scheeps- en industriële onderhoudsbedrijven CAO 1970-1979, noord-zuid. 1971-1979

Reg.nr.: 04-23

437 http://proxy.handle.net/10648/e9348546-08b0-4cbc-8ee6-48db23ee949f Scheeps- en industriële onderhoudsbedrijven CAO 1971-1978, noord. 1971-1979

Reg.nr.: 04-23

420 http://proxy.handle.net/10648/f8c3d464-6f2e-4739-b56d-7714c82566e5 Scheeps- en industriële onderhoudsbedrijven CAO 1979, zuid. 1979

Reg.nr.: 04-23

1426 http://proxy.handle.net/10648/75467bb7-d39b-498d-b100-a69365e31392 Scheeps- en industriële onderhoudsbedrijven CAO 27-02-1988 - 29-02-1988. 1985-1989

Reg.nr.: 04-23

2390 http://proxy.handle.net/10648/9d480b57-3a9d-4de3-8207-ad9b6b8cb0f5 Scheeps- en industriële onderhoudsbedrijven CAO, (procedure niet afgerond). 1992

Reg.nr.: 04-23

421 http://proxy.handle.net/10648/ddc527dd-252e-4687-8567-3c2122dc5c5d Grondborings- en buizenleggersbedrijf 1970-1972. 1970-1972

Reg.nr.: 04-24

1469 http://proxy.handle.net/10648/5cf0e784-0351-4228-a31d-cd2220f253f4 Architectenbureaus CAO 01-01-1985 - 31-12-1989. 1984-1989

Reg.nr.: 04-25

3252 http://proxy.handle.net/10648/5b8ed74d-97a8-4d21-95ab-02b1ce70c955 Architectenbureaus CAO 01-04-1980 - 31-03-1985 REG. 1981

Reg.nr.: 04-25

1413 http://proxy.handle.net/10648/cb7698d1-e070-414d-a1fa-4ed449b34acf Architectenbureaus CAO 01-04-1983 - 31-12-1989, werkgeversbijdrage. 1984-1989

Reg.nr.: 04-25

2388 http://proxy.handle.net/10648/7d2cf473-f25e-4149-8cba-c924f00d57ec Architectenbureaus CAO 01-04-1988 - 31-03-1992. 1988-1992

Reg.nr.: 04-25

2381 http://proxy.handle.net/10648/52b0e2c7-c255-4caf-8adf-5c7fb1cfc1e7 Architectenbureaus CAO 02-03-1989 - 31-03-1990. 1988-1990

Reg.nr.: 04-25

1412 http://proxy.handle.net/10648/130f906e-3dd8-46b0-8751-66a9416f1a41 Architectenbureaus CAO 08-02-1986 - 31-03-1987. 1985-1986

Reg.nr.: 04-25

2386 http://proxy.handle.net/10648/49c4439b-52d1-4a8e-8e29-acbce226b8b5 Architectenbureaus CAO 12-09-1992 - 31-03-1993. 1992

Reg.nr.: 04-25

1417 http://proxy.handle.net/10648/c44952d2-40cd-4a77-983d-ad260c1f4399 Architectenbureaus CAO 16-10-1987 - 31-03-1988. 1987

Reg.nr.: 04-25

447 http://proxy.handle.net/10648/a481f15c-db51-4f6c-8921-3eb3ed61965e Architectenbureaus CAO 1973-1974. 1973-1974

Reg.nr.: 04-25

474 http://proxy.handle.net/10648/3d414848-f5b6-4796-9007-47fc31616676 Architectenbureaus CAO 1974-1977. 1974-1977

Reg.nr.: 04-25

449 http://proxy.handle.net/10648/e346d3e2-dd60-46eb-8c42-cdb76eaea89a Architectenbureaus CAO 1975-1977. 1975-1978

Reg.nr.: 04-25

443 http://proxy.handle.net/10648/444fb492-b250-447b-ab42-89dcf9e4173f Architectenbureaus CAO 1976, bekendmaking. 1976

Reg.nr.: 04-25

457 http://proxy.handle.net/10648/2e0c37e7-42d1-4ff0-afd1-c1e9ed09e5f8 Architectenbureaus CAO 1978-1979. 1978-1979

Reg.nr.: 04-25

461 http://proxy.handle.net/10648/c147db7e-962c-4ad2-b341-3cc3046d8ccb Architectenbureaus CAO 1978-1979. 1978-1979

Reg.nr.: 04-25

3253 http://proxy.handle.net/10648/5e3d88fe-32ed-4780-89de-9fe8c5681268 Architectenbureaus CAO 20-11-1981 - 31-03-1982, 18-03-1983 - 31-03-1983, 31-05-1984 - 31-03-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 04-25

2383 http://proxy.handle.net/10648/0e108276-94d7-40c0-b51b-cb26d7097c3a Architectenbureaus CAO 22-10-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 04-25

2380 http://proxy.handle.net/10648/79d5c33c-fd67-4cab-a2a3-5211bd384b4d Architectenbureaus CAO 30-08-1990 - 31-03-1991. 1990

Reg.nr.: 04-25

2389 http://proxy.handle.net/10648/36c82ad2-613b-409c-8a9c-642f9752bd40 Architectenbureaus CAO-VUT 01-01-1980 - 31-12-1991. 1979-1987

Reg.nr.: 04-25

2387 http://proxy.handle.net/10648/f989f2f4-841d-4876-8b11-706f149aa3d0 Architectenbureaus CAO-VUT 01-01-1985 - 31-12-1985, resp. 31-12-1989. 1984-1985

Reg.nr.: 04-25

2382 http://proxy.handle.net/10648/0b6abeec-275e-444d-97c6-880348cb153a Architectenbureaus CAO-VUT 01-01-1987 - 31-12-1991, resp. 31-12-1987 (art. 4). 1986-1987

Reg.nr.: 04-25

2399 http://proxy.handle.net/10648/cc380b73-f0e8-4a82-bb0c-11cd8ac2253c Architectenbureaus CAO-VUT 01-01-1988 - 31-12-1992. 1987-1988

Reg.nr.: 04-25

2392 http://proxy.handle.net/10648/e5830d20-34ed-4a58-9a4c-87b6f05ce731 Architectenbureaus CAO-VUT 01-01-1988 - 31-12-1992. 1987-1992

Reg.nr.: 04-25

2398 http://proxy.handle.net/10648/c77f52f0-d156-4a0f-9962-3372c05c2786 Architectenbureaus CAO-VUT 01-01-1989 - 31-12-1993. 1988-1989

Reg.nr.: 04-25

2393 http://proxy.handle.net/10648/008a6f2d-ae35-477c-98a7-2f9c3f7f60c1 Architectenbureaus CAO-VUT 01-01-1990 - 31-12-1994. 1989-1990

Reg.nr.: 04-25

2384 http://proxy.handle.net/10648/17feddda-afc6-4f1a-838e-794db3e55748 Architectenbureaus CAO-VUT 17-12-1985 - 31-12-1990, resp. 31-12-1986 (art. 4). 1985-1986

Reg.nr.: 04-25

3257 http://proxy.handle.net/10648/5242fd67-3ef3-433b-a9e7-7e4b9aba45e8 Architectenbureaus CAO-VUT 29-05-1980 - 31-12-1984 AVV. 1979-1984

Reg.nr.: 04-25

1418 http://proxy.handle.net/10648/78163b6e-8f91-4f43-b41d-ef180cf32c6e Architentenbureaus CAO 01-04-1985 - 31-03-1988. 1985-1988

Reg.nr.: 04-25

540 http://proxy.handle.net/10648/4b6ff3bc-509c-4f8a-98c8-1d3870748f64 Bouwkundig Technici CAO 1970. 1970

Reg.nr.: 04-25

541 http://proxy.handle.net/10648/2cb71d20-1424-4b83-9fd0-5cc9c2ccf287 Bouwkundig Technici CAO 1971-1972. 1971-1973

Reg.nr.: 04-25

462 http://proxy.handle.net/10648/cef6ed04-067b-4908-8f4f-2fa601ecf667 Woningcorporaties BAW 1974. 1974

Reg.nr.: 04-26

2397 http://proxy.handle.net/10648/2c4a6423-5ff0-41b4-a050-c5025c13712a Woningcorporaties CAO 01-01-1986 - 31-01-1991. 1986-1992

Reg.nr.: 04-26

2401 http://proxy.handle.net/10648/95c29358-bb89-485a-895e-e746f77f0b8e Woningcorporaties CAO 10-01-1992 - 31-01-1992. 1991-1993

Reg.nr.: 04-26

1458 http://proxy.handle.net/10648/4d0a8336-c9df-4953-a694-a5096c25d11a Woningcorporaties CAO 12-06-1987 - 31-01-1988. 1987

Reg.nr.: 04-26

2394 http://proxy.handle.net/10648/13f96556-f9c1-4147-bbd5-f7f9860c8989 Woningcorporaties CAO 16-06-1989 - 31-01-1990. 1989

Reg.nr.: 04-26

3262 http://proxy.handle.net/10648/894067be-11a8-45fe-bfea-d0cf0478882f Woningcorporaties CAO 17-11-1982 - 31-12-1982, 22-04-1983 - 31-12-1983, 07-09-1983 - 31-12-1983, 26-07-1984 - 31-12-1984, 06-07-1985 - 31-12-1985 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 04-26

1462 http://proxy.handle.net/10648/261d2058-1179-4c7c-bd17-ee92dd32350e Woningcorporaties CAO 19-07-1988 - 31-01-1989. 1988

Reg.nr.: 04-26

472 http://proxy.handle.net/10648/4c07592d-0dd5-4a51-90b8-52bce3b70eab Woningcorporaties CAO 1971-1972. 1971-1972

Reg.nr.: 04-26

482 http://proxy.handle.net/10648/427f22c4-1f9c-4024-9d31-f87f773d9736 Woningcorporaties CAO 1971-1975. 1971-1975

Reg.nr.: 04-26

477 http://proxy.handle.net/10648/9977990d-7f9b-47b6-81e6-b3a8d4749b1b Woningcorporaties CAO 1973-1974. 1973-1975

Reg.nr.: 04-26

460 http://proxy.handle.net/10648/3f44e84d-cef3-4573-9899-83d4c8d346b4 Woningcorporaties CAO 1975-1976, bekendmaking. 1976

Reg.nr.: 04-26

8 http://proxy.handle.net/10648/8ce43a53-b9d6-460a-874b-138f2eaaa17f Woningcorporaties CAO 1975-1981. 1976-1981

Reg.nr.: 04-26

21 http://proxy.handle.net/10648/1a0363aa-699e-4c87-add5-87d8aedb8713 Woningcorporaties CAO 1977-1979. 1977-1979

Reg.nr.: 04-26

23 http://proxy.handle.net/10648/129ce3db-d5d1-4a6e-9f13-ae95561a2bbc Woningcorporaties CAO 1979-1980. 1978-1982

Reg.nr.: 04-26

1465 http://proxy.handle.net/10648/86e1fae5-0c34-4d92-870c-3c2fcbbb51d0 Woningcorporaties CAO 1982 - 31-12-1985. 1982-1985

Reg.nr.: 04-26

27 http://proxy.handle.net/10648/42fab63e-3166-4a9d-82f5-a5ff14e40023 Woningcorporaties VUT 1981. 1979-1981

Reg.nr.: 04-26

1473 http://proxy.handle.net/10648/627ed329-08f8-4091-b034-4cdecf5a7321 Bereide verf- en drukinktindustrie CAO 01-04-1980 - 31-03-1988. 1981-1987

Reg.nr.: 05-03A

2411 http://proxy.handle.net/10648/bf8bcef9-c0a7-4c6d-864f-54b620d87c6c Bereide verf- en drukinktindustrie CAO 01-04-1988 - 31-03-1993. 1989-1992

Reg.nr.: 05-03A

3255 http://proxy.handle.net/10648/eadd667b-0fb4-477b-92f0-acf9dc96db5a Bereide verf- en drukinktindustrie CAO 02-09-1981 - 31-03-1982 en 09-12-1982 - 31-03-1983 en 26-07-1984 - 31-12-1984 AVV. 1981-1990

Reg.nr.: 05-03A

476 http://proxy.handle.net/10648/19f89a96-8b8f-48c3-9ff7-bb3da82e02b1 Bereide verf- en drukinktindustrie CAO 1970-1974. 1970-1974

Reg.nr.: 05-03A

478 http://proxy.handle.net/10648/b220d108-77d5-4119-a897-e9abbd11987e Bereide verf- en drukinktindustrie CAO 1972-1974, beambten. 1971-1972

Reg.nr.: 05-03A

464 http://proxy.handle.net/10648/c50c2d6d-067c-4eac-8e6e-39cd75d24484 Bereide verf- en drukinktindustrie CAO 1972-1980. 1971-1980

Reg.nr.: 05-03A

1485 http://proxy.handle.net/10648/5b62847b-9521-4357-9b70-d075485e1550 Bereide verf- en drukinktindustrie CAO 26-06-1986 - 31-12-1986. 1985-1986

Reg.nr.: 05-03A

1477 http://proxy.handle.net/10648/10a1cd9e-6cca-40b7-a06d-2ed77e6fe746 Bereide verf- en drukinktindustrie CAO-VUT 01-01-1980 - 31-12-1989. 1980-1987

Reg.nr.: 05-03A

2409 http://proxy.handle.net/10648/5bbf72d9-9aa1-4608-9c27-2d506380f039 Bereide verf- en drukinktindustrie CAO-VUT 01-01-1989 - 31-12-1992. 1989-1990

Reg.nr.: 05-03A

2407 http://proxy.handle.net/10648/7acb402e-2231-47c9-8ddd-8c82c6fd1337 Bereide verf- en drukinktindustrie CAO-VUT 01-01-1990 - 31-12-1991. 1989-1990

Reg.nr.: 05-03A

1483 http://proxy.handle.net/10648/219b217d-2553-4772-83c2-b64bf8d60247 Bereide verf- en drukinktindustrie CAO-VUT 03-12-1986 - 31-12-1989 resp. 31-12-1988 (art. 5 CAO en art. 3 regl.). 1986-1988

Reg.nr.: 05-03A

2404 http://proxy.handle.net/10648/c2bf5d0e-2c27-44d9-bccf-9e0a093e173a Bereide verf- en drukinktindustrie CAO-VUT 17-01-1991 - 31-12-1992. 1990-1991

Reg.nr.: 05-03A

3258 http://proxy.handle.net/10648/a79f31d0-ef2f-4daf-9884-cd5db9de58b7 Bereide verf- en drukinktindustrie CAO-VUT 30-07-1981 - 30-06-1982 en 20-08-1981 - 31-12-1982 en 09-12-1982 - 31-03-1984 en 29-05-1984 - 31-03-1985 AVV. 1980-1984

Reg.nr.: 05-03A

463 http://proxy.handle.net/10648/7e2cfc34-c281-4dc6-97bb-412e8560a70a Bitumineuze Dakbedekkingsbedrijven CAO 1970-1973. 1970-1974

Reg.nr.: 05-09A

486 http://proxy.handle.net/10648/9e6420c4-a97e-40bc-a63c-7536e661fcf7 Bitumineuze Dakbedekkingsbedrijven CAO 1975-1978, bekendmaking. 1975-1978

Reg.nr.: 05-09A

468 http://proxy.handle.net/10648/c49650eb-650b-466a-a2fd-fea243d851d7 Bitumineuze Dakbedekkingsbedrijven CAO 1975-1979. 1974-1979

Reg.nr.: 05-09A

469 http://proxy.handle.net/10648/85fb1772-3ffc-4b86-bb64-a598715d9b1a Bitumineuze Dakbedekkingsbedrijven CAO 1979, bekendmaking. 1979-1980

Reg.nr.: 05-09A

2410 http://proxy.handle.net/10648/1f063a7c-7b97-40c9-a1b3-60670e91d717 Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven CAO 01-03-1989 - 28-02-1990. 1989-1990

Reg.nr.: 05-09A

2406 http://proxy.handle.net/10648/a1852c32-7e4d-47d8-bbe6-69a46693724f Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven CAO 01-03-1990 - 28-02-1993. 1990-1992

Reg.nr.: 05-09A

1476 http://proxy.handle.net/10648/f0d3554e-8c21-40fc-9059-acdcef581953 Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven CAO 01-10-1981 - 28-02-1989. 1982-1989

Reg.nr.: 05-09A

2403 http://proxy.handle.net/10648/c8a03a04-e2e4-4a3b-8965-e9a356e2178a Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven CAO 03-11-1992 - 28-02-1993. 1992-1993

Reg.nr.: 05-09A

2412 http://proxy.handle.net/10648/3ac28b9a-d095-4404-9ef1-9be23f7696e1 Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven CAO 07-11-1990 - 29-02-1992 resp. 31-12-1992. 1990

Reg.nr.: 05-09A

1497 http://proxy.handle.net/10648/bef382de-925f-486b-90de-2b7288dae6ed Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven CAO 12-11-1987 - 28-02-1989 resp. 31-08-1989. 1987

Reg.nr.: 05-09A

3261 http://proxy.handle.net/10648/c546aaf7-677d-4b8b-a810-e49920754195 Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven CAO 15-03-1983 - 30-06-1983 en 22-03-1984 - 30-06-1985 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 05-09A

484 http://proxy.handle.net/10648/67983b7d-8b7c-4b26-bd3e-32533bb1d1f1 Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven CAO 1975-1978. 1973-1978

Reg.nr.: 05-09A

471 http://proxy.handle.net/10648/5aab12c7-cac2-4805-9c9d-7b5580fd9459 Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven CAO 1979-1981. 1979-1981

Reg.nr.: 05-09A

1487 http://proxy.handle.net/10648/17e2f2ab-d4d5-4474-999b-b3f12e045c6c Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven CAO 25-04-1986 - 28-02-1987. 1986-1988

Reg.nr.: 05-09A

2402 http://proxy.handle.net/10648/d8346f04-ef0a-4eab-a63a-84095f1a9c59 Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven CAO 26-08-1989 - 28-02-1990, resp. 01-09-1990. 1989-1990

Reg.nr.: 05-09A

2408 http://proxy.handle.net/10648/9d01b2dc-f581-4d1a-af0b-349d045e32c3 Bitumineuze dakbedekkingsbedrijven CAO 28-03-1991 - 01-09-1992. 1990-1992

Reg.nr.: 05-09A

2431 http://proxy.handle.net/10648/183847f3-39b1-46af-8c16-20e8ca922273 Apotheken CAO 01-01-1988 - 31-12-1992, bedrijfsfonds. 1988-1990

Reg.nr.: 05-14A

2413 http://proxy.handle.net/10648/aa1ef96e-d4ad-4afe-bd85-26977c408268 Apotheken CAO 06-10-1990 - 31-03-1991, 08-01-1992 - 31-03-1992, 08-10-1992 - 31-03-1993. 1990-1992

Reg.nr.: 05-14A

2405 http://proxy.handle.net/10648/86496f84-e254-4cfd-86e6-1c49d40c3c7f Apotheken CAO 1-1-1990 - 31-3-1993. 1989 - 1993

Reg.nr.: 05-14A

3256 http://proxy.handle.net/10648/54087656-aa2a-464c-930b-67c0d9b6ff7b Apotheken CAO 12-07-1984 - 31-07-1985 AVV. 1984-1985

Reg.nr.: 05-14A

2429 http://proxy.handle.net/10648/bc756202-d081-4499-8b54-cdb0ba62a09a Apotheken CAO 12-09-1989 - 31-12-1990, bedrijfsfonds. 1988-1989

Reg.nr.: 05-14A

1492 http://proxy.handle.net/10648/74997f50-4d11-4b08-a40a-dfa0f2d2bb84 Apotheken CAO 15-12-1987 - 31-12-1987. 1987

Reg.nr.: 05-14A

473 http://proxy.handle.net/10648/18a75b4d-914f-455d-a6c7-e80064280f33 Apotheken CAO 1970-1972. 1970-1972

Reg.nr.: 05-14A

465 http://proxy.handle.net/10648/47945611-3d08-437e-a064-c42bc96fed81 Apotheken CAO 1973-1980. 1973-1980

Reg.nr.: 05-14A

466 http://proxy.handle.net/10648/5c852d7e-181e-450a-8515-c5b249b9110d Apotheken CAO 1974-1978. 1974-1978

Reg.nr.: 05-14A

467 http://proxy.handle.net/10648/aa327c1b-e203-4905-b9c2-2ab7b83ab5e5 Apotheken CAO 1979-1982. 1979-1982

Reg.nr.: 05-14A

1486 http://proxy.handle.net/10648/0fa0794c-4621-4820-804f-3465b9ee1cf4 Apotheken CAO 1982-1987. 1983-1986

Reg.nr.: 05-14A

1491 http://proxy.handle.net/10648/fdb49ace-d1ca-4f6f-8791-200954f3b9c4 Apotheken CAO 1987 - 31-12-1989. 1987-1990

Reg.nr.: 05-14A

2426 http://proxy.handle.net/10648/422ddf14-51e2-4456-a58e-874a6a62e1c8 Apotheken CAO 22-12-1990 - 31-12-1992, bedrijfsfonds. 1990-1991

Reg.nr.: 05-14A

1490 http://proxy.handle.net/10648/77ee29c5-19a3-49cd-8732-a7d112785d9f Apotheken CAO 23-07-1988 - 31-12-1988. 1988-1989

Reg.nr.: 05-14A

1494 http://proxy.handle.net/10648/30c3b335-d1cb-4604-937f-d39b3c911a5c Apotheken CAO 25-12-1985 - 03-04-1987. 1985-1986

Reg.nr.: 05-14A

2415 http://proxy.handle.net/10648/b190f2f8-75b2-4ec9-862d-d622a8654da0 Apotheken CAO-VUT 01-01-1986 - 31-12-1994. 1986-1990

Reg.nr.: 05-14A

2423 http://proxy.handle.net/10648/87900262-dee6-472c-a724-08ce461a034c Apotheken CAO-VUT 01-01-1989 - 31-12-1993 resp. 31-12-1989 (art. 3 en 4 reglement). 1988-1989

Reg.nr.: 05-14A

2418 http://proxy.handle.net/10648/db160145-992b-4321-85cd-43a6a1e0233d Apotheken CAO-VUT 07-01-1987 - 31-12-1991 resp. 31-12-1987 (art. 3 en 4 reglement). 1986-1987

Reg.nr.: 05-14A

2422 http://proxy.handle.net/10648/3def8c69-b81e-421b-a62c-3e9cfc5c173f Apotheken CAO-VUT 08-03-1988 - 31-12-1992 resp. 31-12-1988 (art. 3 en 4 reglement). 1988

Reg.nr.: 05-14A

2414 http://proxy.handle.net/10648/4d559a7b-76e5-4ae6-9751-10f82ee6d98d Apotheken CAO-VUT 13-03-1990 - 31-12-1994. 1990

Reg.nr.: 05-14A

2417 http://proxy.handle.net/10648/297fb38c-907b-4ec3-a6c6-862f4c3396ee Apotheken CAO-VUT 19-07-1986 - 31-12-1990 resp. 31-12-1986 (art. 3 en 4 reglement). 1984-1986

Reg.nr.: 05-14A

1489 http://proxy.handle.net/10648/7bddd5af-d8ef-4557-99b9-a687bcdc2436 Zeep, Wasmiddelen- en Reinigingsmiddelenindustrie CAO 01-07-1987 - 30-06-1989, regeling lonen en andere arbeidsvoorwaarden. 1988

Reg.nr.: 05-21A

2416 http://proxy.handle.net/10648/018ffb40-85cf-4341-a2cd-90c0ee21671e Zeep-, Wasmiddelen en Reinigingsmiddelenindustrie CAO 01-07-1989 - 30-06-1991, regeling lonen en andere arbeidsvoorwaarden. 1989-1990

Reg.nr.: 05-21A

546 http://proxy.handle.net/10648/b745989c-af37-4462-96be-9d196e188f62 Zeep-, Wasmiddelen- en Reinigingsmiddelenindustrie CAO 1970-1972, wijzigingen. 1970-1973

Reg.nr.: 05-21A

480 http://proxy.handle.net/10648/0a8ee2a2-5034-43cb-9007-435518f98ad1 Zeep-, Wasmiddelen- en Reinigingsmiddelenindustrie CAO 1975-1980, wijzigingen. 1975-1980

Reg.nr.: 05-21A

3259 http://proxy.handle.net/10648/e1074d05-ab0f-4251-942a-7f84cc5ea730 Zeep-, Wasmiddelen- en Reinigingsmiddelenindustrie CAO 1-07-1983 - 30-06-1984, 01-07-1984 - 30-06-1985, loonregeling en bindende vaststelling. 1982-1985

Reg.nr.: 05-21A

1488 http://proxy.handle.net/10648/0b44a73a-0d70-4455-8c04-43bfe8a7c228 Zeep-, Wasmiddelen- en Reinigingsmiddelenindustrie CAO 01-07-1985 - 30-06-1987. 1986-1987

Reg.nr.: 05-21A

1504 http://proxy.handle.net/10648/4b2dde2a-91a4-40ef-8063-53922b7e70bf Timmerfabrieken CAO 01-01-1982 - 30-04-1985. 1982-1984

Reg.nr.: 06-01

2432 http://proxy.handle.net/10648/203600b1-f8a7-4623-b821-69f1169cf61b Timmerfabrieken CAO 01-01-1982 - 30-04-1992. 1982-1992

Reg.nr.: 06-01

2436 http://proxy.handle.net/10648/ef7d2787-0f74-4801-bb2a-3e3d3b8b066a Timmerfabrieken CAO 01-01-1989 - 31-12-1989. 1989

Reg.nr.: 06-01

2433 http://proxy.handle.net/10648/3700a438-8146-4b97-91f1-888ca16f4a6c Timmerfabrieken CAO 01-01-1990 - 31-12-1992. 1990-1992

Reg.nr.: 06-01

1496 http://proxy.handle.net/10648/1a88c92e-dc30-443e-a428-1dddec1a0067 Timmerfabrieken CAO 01-05-1985 - 31-12-1988. 1985-1989

Reg.nr.: 06-01

2425 http://proxy.handle.net/10648/84143350-ec08-4604-9aca-7da5ceee7101 Timmerfabrieken CAO 01-05-1989 - 31-12-1989, resp. 30-04-1990. 1988-1990

Reg.nr.: 06-01

1501 http://proxy.handle.net/10648/320d94c2-1b36-4a89-9d3f-17dad9503c36 Timmerfabrieken CAO 05-09-1986 - 31-12-1986, resp. 30-04-1987 (art. 34, 35 en 36 hfd. 8 en art. 49). 1986

Reg.nr.: 06-01

2421 http://proxy.handle.net/10648/a4bcdb45-129f-4dae-8c3e-2903aa4c27ae Timmerfabrieken CAO 06-11-1992 - 31-12-1992 resp. 30-04-1994, Deel I. 1992

Reg.nr.: 06-01

2424 http://proxy.handle.net/10648/6796cf33-f0d1-4ab8-acc9-62901388331c Timmerfabrieken CAO 06-11-1992 - 31-12-1992 resp. 30-04-1994, Deel II. 1992-1993

Reg.nr.: 06-01

3264 http://proxy.handle.net/10648/990d6b3d-2a94-4c40-9821-9a77b92bc1a5 Timmerfabrieken CAO 11-03-1983 - 30-04-1983 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 06-01

2427 http://proxy.handle.net/10648/77381ca8-71f3-4dc9-b817-96062d99a009 Timmerfabrieken CAO 11-07-1990 - 30-04-1992, voorziening bij ongeval. 1990

Reg.nr.: 06-01

2419 http://proxy.handle.net/10648/4c580779-e97d-4259-9ba0-1db165fb5344 Timmerfabrieken CAO 12-07-1990 - 31-12-1991, resp. 31-12-1993. 1990-1991

Reg.nr.: 06-01

3263 http://proxy.handle.net/10648/0eb338d9-eda0-40de-b9b4-986cffb9c25d Timmerfabrieken CAO 15-07-1983 - 30-04-1984, arbeidstijdverkorting AVV. 1983

Reg.nr.: 06-01

491 http://proxy.handle.net/10648/b6a94cd4-a40c-49d3-ba3a-9899272d065e Timmerfabrieken CAO 1970-1976. 1970-1976

Reg.nr.: 06-01

489 http://proxy.handle.net/10648/30451891-e8ba-4a91-a4a4-2146a5ef5713 Timmerfabrieken CAO 1970-1978. 1970-1978

Reg.nr.: 06-01

493 http://proxy.handle.net/10648/52540a5d-dd65-44d7-968d-dc499e334d34 Timmerfabrieken CAO 1970-1979. 1970-1979

Reg.nr.: 06-01

488 http://proxy.handle.net/10648/88dc4a4b-8a82-457f-9750-87837206c81c Timmerfabrieken CAO 1975, bekendmaking, BAW 1974, gemeten tarieven 1970, overige vergunningen 1970, bijzonder belonings-systeem 1970, ervaringstarieven 1970. 1970-1975

Reg.nr.: 06-01

506 http://proxy.handle.net/10648/0bd05436-70e6-4258-b38f-3b4125a4de35 Timmerfabrieken CAO 1977-1979. 1977-1982

Reg.nr.: 06-01

500 http://proxy.handle.net/10648/b3638cfe-e2a0-4da6-baab-794c533c4944 Timmerfabrieken CAO 1977-1981, voorziening bij ongeval. 1977-1979

Reg.nr.: 06-01

485 http://proxy.handle.net/10648/79479e0f-df05-4c3d-8cdb-d06e2becb49e Timmerfabrieken CAO 1978, bekendmaking. 1979

Reg.nr.: 06-01

494 http://proxy.handle.net/10648/e495c263-fe57-4141-9f84-816b0d896ffa Timmerfabrieken CAO 1981. 1980-1981

Reg.nr.: 06-01

1556 http://proxy.handle.net/10648/385df281-5867-48c2-9055-1c93d3553264 Timmerfabrieken CAO 20-06-1986 - 30-04-1988, voorziening bij ongeval. 1986

Reg.nr.: 06-01

483 http://proxy.handle.net/10648/c533c21f-ce41-4bb9-9ed2-0b773c41abbc Timmerfabrieken CAO 21-03-1975, Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1969-1975

Reg.nr.: 06-01

1558 http://proxy.handle.net/10648/01fc16dc-e6c1-4522-b804-40dc006f664c Timmerfabrieken CAO 25-11-1988 - 30-04-1989, Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1988-1989

Reg.nr.: 06-01

1555 http://proxy.handle.net/10648/03c09472-0043-4339-b1e4-83d08da42292 Timmerfabrieken CAO 27-05-1988 - 31-12-1988 resp. 30-04-1989 (hfd 8, 12, 13). 1987-1988

Reg.nr.: 06-01

3266 http://proxy.handle.net/10648/5af7381a-1715-47b0-9d62-b50300b5f552 Timmerfabrieken CAO 29-03-1983 - 30-04-1983 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 06-01

2430 http://proxy.handle.net/10648/3268ad9d-4560-4a90-93b8-bcf4c8fcd4dd Timmerfabrieken CAO 30-01-1988 - 30-04-1990, voorziening bij ongeval. 1987-1989

Reg.nr.: 06-01

497 http://proxy.handle.net/10648/967aebed-43a2-49d3-8ad2-467d2164bc45 Timmerfabrieken CAO 31-12-1981, bekendmaking lonen. 1981

Reg.nr.: 06-01

2428 http://proxy.handle.net/10648/68e74674-4338-43d3-96ee-4d8d45c075cd Timmerfabrieken CAO-VUT 01-01-1985 - 31-12-1994. 1986 - 1990

Reg.nr.: 06-01

1560 http://proxy.handle.net/10648/4585c927-ba56-4947-a93c-aa979ddc9501 Timmerfabrieken CAO-VUT 09-07-1986 - 31-12-1989, resp. 31-12-1987 (art. 3 lid 1). 1986

Reg.nr.: 06-01

2435 http://proxy.handle.net/10648/626cdcad-7ff3-4593-9741-8b1ad700be8c Timmerfabrieken CAO-VUT 11-07-1990 - 31-12-1994. 1990

Reg.nr.: 06-01

3268 http://proxy.handle.net/10648/c697e854-890a-47f8-9a16-464762101705 Timmerfabrieken CAO-VUT 18-07-1985 - 31-12-1986 resp. 30-04-1989 AVV. 1985

Reg.nr.: 06-01

2437 http://proxy.handle.net/10648/292cc930-9542-4ec6-b861-0cab6467b20c Timmerfabrieken CAO-VUT 30-01-1988 - 31-12-1991, resp. 31-12-1989 (art. 3). 1987-1989

Reg.nr.: 06-01

509 http://proxy.handle.net/10648/2d6a5e9c-3e46-4a9f-87a3-9e6d6fdf2e32 Internationale tentoonstellingsbouw CAO 1974-1975. 1974

Reg.nr.: 06-02

1554 http://proxy.handle.net/10648/32534d0d-9ebc-4413-ba34-b9c1857b72df Knopenindustrie CAO 01-06-1980 - 31-05-1988. 1981-1988

Reg.nr.: 06-02A

503 http://proxy.handle.net/10648/0977d68b-82fe-4a2e-a85f-aa7174cd99ff Rolluiken-, markiezen- en zonneschermenbedrijf BAW 1975. 1974-1975

Reg.nr.: 06-03C

1503 http://proxy.handle.net/10648/3b2f5497-4a41-4432-b966-017121d0d657 Rolluiken-, markiezen- en zonneschermenbedrijf CAO 01-04-1982 - 31-12-1988. 1981-1988

Reg.nr.: 06-03C

1493 http://proxy.handle.net/10648/62948fa9-dc8a-4560-a4d9-88603e6c94dc Rolluiken-, markiezen- en zonneschermenbedrijf CAO 16-08-1986 - 31-12-1989. 1986-1989

Reg.nr.: 06-03C

2456 http://proxy.handle.net/10648/3196478a-df16-4d06-84c1-59225dd9b360 Rolluiken-, markiezen- en zonneschermenbedrijf CAO 01-01-1989 - 31-03-1992. 1989 - 1991

Reg.nr.: 06-03C

2455 http://proxy.handle.net/10648/4a8c9f59-708b-41ee-ba22-585af7e24697 Rolluiken-, markiezen- en zonneschermenbedrijf CAO 27-07-1990 - 31-03-1991 en 07-12-1991 - 31-03-1992. 1990-1991

Reg.nr.: 06-03C

507 http://proxy.handle.net/10648/9233d265-b657-49f4-97ec-8c8ccce529f9 Rolluiken-, markiezen- en zonneschermenbedrijf CAO 1970-1974. 1970-1974

Reg.nr.: 06-03C

498 http://proxy.handle.net/10648/91b2eb42-97b1-4776-b53c-3fd9e16498a8 Rolluiken-, markiezen- en zonneschermenbedrijf CAO 1970-1978. 1970-1978

Reg.nr.: 06-03C

510 http://proxy.handle.net/10648/c4c2f9f9-ee4f-489e-ab00-974ff306f65f Rolluiken-, markiezen- en zonneschermenbedrijf CAO 1975-1980. 1975-1980

Reg.nr.: 06-03C

505 http://proxy.handle.net/10648/574d5214-a192-4f7d-a7ae-b3c7caaba8d9 Rolluiken-, markiezen- en zonneschermenbedrijf CAO 1979-1980. 1979-1980

Reg.nr.: 06-03C

502 http://proxy.handle.net/10648/29e80ada-52ea-4c45-b41c-ee943f53cda3 Rolluiken-, markiezen- en zonneschermenbedrijf VUT 1978-1980, bekendmaking. 1976-1980

Reg.nr.: 06-03C

3260 http://proxy.handle.net/10648/a2d2aca3-ad2b-4341-87d4-84a9ba2198dc Rolluiken-, markiezen- en zonweringsbedrijven CAO 25-08-1981 - 31-03-1982, 01-11-1982 - 31-03-1983, 12-10-1983 - 31-12-1984, 02-08-1985 - 31-12-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 06-03C

2441 http://proxy.handle.net/10648/000bd862-cdf4-491c-9574-81381b63dbf3 Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie CAO 14-09-1991 - 31-03-1992. 1991-1992

Reg.nr.: 06-05C

554 http://proxy.handle.net/10648/e8fbb61a-b7c7-4143-8b5e-d8b50c09cea4 Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie CAO 1970-1972. 1970-1972

Reg.nr.: 06-05C

555 http://proxy.handle.net/10648/382c12ff-eb05-461a-bac1-1adac2cad153 Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie CAO 1970-1973. 1970-1973

Reg.nr.: 06-05C

2434 http://proxy.handle.net/10648/6212dd56-827f-44b8-8ed5-f96974db453d Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie CAO-VUT 31-12-1992 - 31-12-1993. 1992-1993

Reg.nr.: 06-05C

3269 http://proxy.handle.net/10648/a8fccb0c-3cc2-4989-a29f-532fe20387bb Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk CAO-VUT 21-07-1981 - 31-12-1983 resp. 30-06-1986 AVV. 1980-1983

Reg.nr.: 06-05C

1495 http://proxy.handle.net/10648/9077d7e9-64e2-438c-a853-6ab057976b4d Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk CAO-VUT 01-01-1981 - 31-12-1986. 1980-1986

Reg.nr.: 06-05C

1502 http://proxy.handle.net/10648/d3648c27-bad3-42d5-bea1-0b9fb400f67a Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk CAO 01-01-1982 - 31-03-1989. 1982-1988

Reg.nr.: 06-05C

2450 http://proxy.handle.net/10648/2839b441-89e4-4d9f-ac9b-1acac9744811 Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk CAO-VUT 01-01-1987 - 31-12-1987 resp. 30-09-1990 (art. 3 en 4 bijl. 1 en 2). 1986

Reg.nr.: 06-05C

1509 http://proxy.handle.net/10648/4b328643-8125-458a-9df7-2bbe9477dfbe Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk CAO 21-05-1986 - 31-03-1987 (art. 12 - 31-12-1987). 1986-1987

Reg.nr.: 06-05C

1508 http://proxy.handle.net/10648/d397312f-5998-4019-ab57-09ccbe0a79a9 Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk CAO 26-02-1988 - 31-12-1988. 1987-1988

Reg.nr.: 06-05C

2449 http://proxy.handle.net/10648/3d5bb33c-3dda-43b2-96fa-60e420079591 Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk CAO-VUT 01-01-1988 - 31-12-1988 resp. 30-09-1991. 1987-1988

Reg.nr.: 06-05C

2454 http://proxy.handle.net/10648/416a1d89-647a-418e-9ac4-098ac4d77b4c Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk CAO-VUT 01-01-1988 - 31-12-1993. 1987-1992

Reg.nr.: 06-05C

1552 http://proxy.handle.net/10648/ee374acc-1408-48d5-90f7-066fb8e4e884 Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk CAO 28-07-1988 - 31-03-1989, resp. 31-12-1989 (art. 26). 1988

Reg.nr.: 06-05C

2443 http://proxy.handle.net/10648/9ad39af0-9e93-4fff-9034-98cb4738ebd6 Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk CAO-VUT 07-09-1988 - 31-12-1989 resp. 31-12-1992 (art. 3 en 4). 1988-1989

Reg.nr.: 06-05C

2440 http://proxy.handle.net/10648/aa27e8a5-a0a7-49fa-af4e-ce9caf6f5340 Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk CAO-VUT 30-12-1989 - 31-12-1991. 1989-1990

Reg.nr.: 06-05C

2451 http://proxy.handle.net/10648/f781785c-0f95-4c4f-9b7e-a7343db8ab93 Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk CAO 17-01-1990 - 31-3-1991. 1989-1990

Reg.nr.: 06-05C

2453 http://proxy.handle.net/10648/99bf0915-fd87-4098-9e95-4038f056855d Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk 01-04-1989 - 31-03-1992. 1989-1992

Reg.nr.: 06-05C

2438 http://proxy.handle.net/10648/b70c432e-78dd-4817-9c9a-6cf9b99bad2c Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk CAO-VUT 29-07-1991 - 31-12-1992 resp. 30-09-1994 (art. 3 en 4). 1991-1992

Reg.nr.: 06-05C

3265 http://proxy.handle.net/10648/d8359668-f299-470f-8cad-53458b924de7 Houtwaren-, borstel- en kwastenindustrie en sectie groot kuipwerk CAO 09-09-1982 - 31-12-1982 en 11-02-1984 - 31-12-1984 en 08-02-1985 - 31-03-1985 AVV. 1982 - 1985

Reg.nr.: 06-05C

514 http://proxy.handle.net/10648/f8c5cd60-ecd4-42ae-b53b-5ce81a40d9fd Houtwarenindustrie BAW 1974-1975, bekendmaking. 1974-1976

Reg.nr.: 06-05C

520 http://proxy.handle.net/10648/d485ad4a-1950-42d4-80ba-d1eb120a0447 Houtwarenindustrie CAO 1970-1975. 1971-1975

Reg.nr.: 06-05C

522 http://proxy.handle.net/10648/23b8ed9d-cfa9-4415-bca0-7aecf9705435 Houtwarenindustrie CAO 1977-1981. 1977-1981

Reg.nr.: 06-05C

512 http://proxy.handle.net/10648/03a09863-5211-4c6f-9b29-ec33c055e6aa Houtwarenindustrie CAO 1977-1981. 1977-1982

Reg.nr.: 06-05C

1500 http://proxy.handle.net/10648/b32ae841-1e52-42f2-9ecd-81d9d839cbb3 Houtwarenindustrie CAO-VUT 26-01-1984 - 31-12-1986 resp. 31-12-1988. 1983-1986

Reg.nr.: 06-05C

508 http://proxy.handle.net/10648/29f70807-7ba2-49db-9695-1ac6ee2c31cb Houtwarenindustrie VUT-CAO 1979-1980. 1979

Reg.nr.: 06-05C

3278 http://proxy.handle.net/10648/e48ef004-0665-41c2-8b8a-499d947b9e1e Houthandel CAO 01-01-1982 - 30-04-1985 REG. 1983-1985

Reg.nr.: 06-05D

518 http://proxy.handle.net/10648/dde954d8-a0c1-4154-9b36-43cc192f3e81 Houthandel BAW 1974-1975, bekendmaking. 1974-1976

Reg.nr.: 06-05D

2465 http://proxy.handle.net/10648/f39fd971-7dd4-4451-9578-68fff02a07db Houthandel CAO 01-01-1984 - 31-12-1988, Stichting Fonds Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel. 1983-1987

Reg.nr.: 06-05D

2471 http://proxy.handle.net/10648/04de9990-59c9-4945-9c2a-d0b7905ec472 Houthandel CAO 01-01-1989 - 31-12-1992, Stichting Fonds Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel. 1988-1992

Reg.nr.: 06-05D

2448 http://proxy.handle.net/10648/34726eb8-62e1-4d0f-a030-b4041cc57373 Houthandel CAO 01-05-1985 - 30-04-1990, groothandel, machinale bewerking, verduurzaming. 1985-1990

Reg.nr.: 06-05D

2442 http://proxy.handle.net/10648/1842608a-888a-4229-9b70-45cd49d01a71 Houthandel CAO 01-05-1985 - 30-06-1991, jeugdwerkplan. 1986-1992

Reg.nr.: 06-05D

2447 http://proxy.handle.net/10648/5c68ee25-82c7-4d08-ab05-a85896417646 Houthandel CAO 01-05-1990 - 30-04-1992, groothandel, machinale bewerking, verduurzaming. 1990-1992

Reg.nr.: 06-05D

3275 http://proxy.handle.net/10648/e61140d1-4e68-4eea-94c0-a7c4c6ebbbc5 Houthandel CAO 02-06-1983 - 31-12-1983, Stichting Fonds Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel AVV. 1983

Reg.nr.: 06-05D

1515 http://proxy.handle.net/10648/7dd73449-61d7-4e43-80a9-1996ec773168 Houthandel CAO 03-12-1985 - 30-04-1987, 01-01-1986 - 31-12-1987 (art. 31 en 38). 1985-1986

Reg.nr.: 06-05D

2452 http://proxy.handle.net/10648/de3caca9-ea55-446d-8903-191adaa794ca Houthandel CAO 07-04-1992 - 30-04-1992, groothandel, machinale bewerking, verduurzaming. 1992

Reg.nr.: 06-05D

2439 http://proxy.handle.net/10648/7b014a5e-cae2-4272-9d75-c11f4256198b Houthandel CAO 07-12-1989 - 30-06-1991, jeugdwerkplan. 1989

Reg.nr.: 06-05D

3267 http://proxy.handle.net/10648/3aa07251-0884-48d9-88f3-27204411297e Houthandel CAO 09-09-1982 - 31-12-1982 en 09-11-1983 - 30-04-1984 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 06-05D

1551 http://proxy.handle.net/10648/cd610a2b-2fe0-4cc8-b30b-24ecb43c3d99 Houthandel CAO 13-11-1987 - 30-06-1989, jeugdwerkplan. 1987

Reg.nr.: 06-05D

1511 http://proxy.handle.net/10648/fc552e75-3919-40df-a7e2-57951a3b1e77 Houthandel CAO 17-03-1988 - 30-04-1989. 1987-1989

Reg.nr.: 06-05D

3270 http://proxy.handle.net/10648/2cef74e4-6cdc-4cba-9206-eb45cf4ddb59 Houthandel CAO 17-08-1984 - 30-04-1985 resp. 31-12-1985 AVV. 1984

Reg.nr.: 06-05D

2457 http://proxy.handle.net/10648/42c47a4f-646f-48d5-a588-89ac7d40fd68 Houthandel CAO 17-10-1989 - 30-04-1990, groothandel, machinale bewerking, verduurzaming. 1989

Reg.nr.: 06-05D

521 http://proxy.handle.net/10648/81ec51e7-3f30-4299-90bd-c94134c3221f Houthandel CAO 1973-1976. 1973-1975

Reg.nr.: 06-05D

516 http://proxy.handle.net/10648/2ff84a4c-b47e-4ed0-88ab-408abf07bb8a Houthandel CAO 1973-1981. 1973-1981

Reg.nr.: 06-05D

517 http://proxy.handle.net/10648/50956926-f057-4de8-bdc3-a1e5c4b65633 Houthandel CAO 1977-1978. 1977-1978

Reg.nr.: 06-05D

519 http://proxy.handle.net/10648/7543d0c4-7294-4434-84ab-13cff7773de8 Houthandel CAO 1979-1981. 1979-1981

Reg.nr.: 06-05D

2472 http://proxy.handle.net/10648/43b99170-ec3b-4c80-a19e-9c26d6080414 Houthandel CAO 1983 - 31-12-1988, Stichting Fonds Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel. 1983-1987

Reg.nr.: 06-05D

2458 http://proxy.handle.net/10648/5142029f-c49a-4090-9074-426cff4c380e Houthandel CAO 21-01-1990 - 30-04-1991, groothandel, machinale bewerking, verduurzaming. 1990

Reg.nr.: 06-05D

1506 http://proxy.handle.net/10648/3549a177-a63e-4728-a63d-784b7ff4e30d Houthandel CAO 21-04-1983 - 31-12-1983, vermindering arbeidsduur. 1983

Reg.nr.: 06-05D

2446 http://proxy.handle.net/10648/d63aef6b-860f-4207-8363-9ec6474a8843 Houthandel CAO 23-12-1992 - 30-04-1993. 1992

Reg.nr.: 06-05D

3277 http://proxy.handle.net/10648/d8dd0623-f3aa-4c81-811b-213d375aaf1f Houthandel CAO 24-07-1986 - 30-04-1987, jeugdwerkplan AVV. 1986

Reg.nr.: 06-05D

2460 http://proxy.handle.net/10648/63b45302-077c-47ba-a234-8250489f5d50 Houthandel CAO 26-01-1991 - 31-12-1992, Stichting Fonds Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel. 1990-1992

Reg.nr.: 06-05D

2459 http://proxy.handle.net/10648/6dce3eca-bd05-4016-8859-7ce094084dc1 Houthandel CAO 27-02-1991 - 30-04-1991, groothandel, machinale bewerking, verduurzaming. 1990-1991

Reg.nr.: 06-05D

2464 http://proxy.handle.net/10648/651eea13-49ab-485b-850e-05da79fd9bcb Houthandel CAO 28-04-1989 - 31-12-1990, Stichting Fonds Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel. 1988-1990

Reg.nr.: 06-05D

1519 http://proxy.handle.net/10648/76c06750-2259-4d5e-aa09-a814156f1a0a Houthandel CAO-VUT 01-01-1981 - 31-12-1988. 1980-1989

Reg.nr.: 06-05D

1510 http://proxy.handle.net/10648/25a92661-caa2-4919-912c-48468403ab4a Houthandel CAO-VUT 01-01-1984 - 31-12-1988. 1983-1988

Reg.nr.: 06-05D

2445 http://proxy.handle.net/10648/b921cc31-cfe3-4f88-9db3-ed0f57974ac5 Houthandel CAO-VUT 01-01-1989 - 31-12-1991, groothandel, machinale bewerking, verduurzaming. 1989-1991

Reg.nr.: 06-05D

3273 http://proxy.handle.net/10648/6a22f8e2-4e01-49ed-a736-015ca4d7f373 Houthandel CAO-VUT 20-01-1982 - 31-12-1983 AVV. 1980-1983

Reg.nr.: 06-05D

2444 http://proxy.handle.net/10648/2e202f2e-64b4-4afd-a79c-9dd77be2a0fd Houthandel CAO-VUT 22-03-1989 - 31-12-1991, resp. 31-12-1993. 1989-1991

Reg.nr.: 06-05D

515 http://proxy.handle.net/10648/51fc3146-0ac2-4d09-a7a0-dafb4e3a3a19 Houthandel VUT 1979. 1979

Reg.nr.: 06-05D

1512 http://proxy.handle.net/10648/bcafd3f7-d83f-49b6-9ca2-932ed0997d2e Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO 01-01-1982 - 30-04-1987. 1982-1985

Reg.nr.: 06-06A

2466 http://proxy.handle.net/10648/35cd0994-8600-4ea6-bcf7-3a3bd9622d01 Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO 01-01-1991 - 30-04-1992. 1990-1991

Reg.nr.: 06-06A

2461 http://proxy.handle.net/10648/d303973d-2723-4df1-971d-2737bb16147f Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO 01-05-1987 - 30-04-1992. 1987-1991

Reg.nr.: 06-06A

1549 http://proxy.handle.net/10648/6bf04304-7a32-4f42-8fb6-6ce41607760d Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO 05-12-1985 - 30-04-1987. 1985-1987

Reg.nr.: 06-06A

513 http://proxy.handle.net/10648/ca152b4e-8527-4f82-8ecc-949041c952d2 Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO 1973-1977. 1973-1977

Reg.nr.: 06-06A

529 http://proxy.handle.net/10648/4a6ee959-07b6-41a5-99b4-2583d436e21e Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO 1977-1981. 1977-1981

Reg.nr.: 06-06A

525 http://proxy.handle.net/10648/a7bd5fea-af95-4455-9386-81614488e31f Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO 1977-1981. 1979-1981

Reg.nr.: 06-06A

1513 http://proxy.handle.net/10648/2d00492d-1935-4c7c-bfab-197f978b92c0 Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO 29-03-1988 - 30-04-1989. 1988-1989

Reg.nr.: 06-06A

2463 http://proxy.handle.net/10648/f1b607b6-96d0-413a-934f-b73850c54236 Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO 30-12-1989 - 30-04-1990. 1989-1990

Reg.nr.: 06-06A

1517 http://proxy.handle.net/10648/f4bb0ca0-bb3c-470f-b9b4-6a730ae5d85e Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO-VUT 01-01-1981 - 31-12-1988. 1981-1989

Reg.nr.: 06-06A

2470 http://proxy.handle.net/10648/bdec23e4-2f8f-4b57-af30-ae74cfa814ea Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO-VUT 01-01-1989 - 31-12-1995. 1989-1992

Reg.nr.: 06-06A

1516 http://proxy.handle.net/10648/7f1ba79b-6cd7-4c90-975c-72032adb1e3c Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO-VUT 15-03-1984 - 31-12-1988. 1983-1990

Reg.nr.: 06-06A

2475 http://proxy.handle.net/10648/2464941d-ea9d-42d4-8474-f49a9139eda7 Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO-VUT 30-01-1991 - 31-12-1995. 1990-1992

Reg.nr.: 06-06A

2473 http://proxy.handle.net/10648/d4d0cf0e-1c54-4e8c-b265-1ccd5765b053 Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO-VUT 31-05-1989 - 31-12-1993. 1989-1990

Reg.nr.: 06-06A

526 http://proxy.handle.net/10648/4e6f5f93-1b99-4ffd-a2cd-bc50ac097d5e Emballage-, pallet- en klompenindustrie VUT 1979. 1979

Reg.nr.: 06-06A

3272 http://proxy.handle.net/10648/504ec126-786e-44e0-bbbb-cba69be4a970 Emballage-, pallet- en klompenindustrie CAO 25-09-1981 - 31-12-1983, 22-04-1983 - 31-12-1983, 18-10-1983 - 31-12-1984 resp. 31-12-1984, 10-10-1984 - 31-03-1985 resp. 31-12-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 06-06A

528 http://proxy.handle.net/10648/1f93b127-791a-4ba8-9bc1-a8bdaf1c2a12 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven BAW 1974, bekendmaking 1975. 1974-1976

Reg.nr.: 06-09

3274 http://proxy.handle.net/10648/263016cf-969c-49b4-aeea-e1e2a0e469fd Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 01-01-1982 - 31-03-1985 REG. 1982-1985

Reg.nr.: 06-09

1527 http://proxy.handle.net/10648/89d03c06-fdbc-4464-b3ea-684a3523fd6f Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 01-01-1987 - 31-12-1988, werkgeversbijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds. 1986

Reg.nr.: 06-09

1559 http://proxy.handle.net/10648/9dd1ef97-b1b2-43db-8af8-50a7a832a995 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 01-01-1988 - 31-12-1989, werkgeversbijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds. 1987-1990

Reg.nr.: 06-09

1526 http://proxy.handle.net/10648/29ea1255-92bf-469e-aca9-f3a24ff74d8d Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 01-04-1984 - 31-12-1989, werkgeversbijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds. 1984-1989

Reg.nr.: 06-09

2478 http://proxy.handle.net/10648/822ef128-66c6-4e06-83e6-7a00b1ee66e0 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 01-04-1985 - 31-03-1990. 1985-1990

Reg.nr.: 06-09

2468 http://proxy.handle.net/10648/8d979d96-c29c-4e42-a93d-3568577191ee Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 01-04-1990 - 31-03-1993. 1991-1993

Reg.nr.: 06-09

1521 http://proxy.handle.net/10648/0998b164-e4e0-4844-9559-afd557f0b366 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 04-08-1988 - 31-03-1989. 1988

Reg.nr.: 06-09

1518 http://proxy.handle.net/10648/f4186805-e1c8-45fa-ac2b-994201c817a2 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 12-05-1989 - 31-12-1989. 1989

Reg.nr.: 06-09

523 http://proxy.handle.net/10648/5d4cc46f-63de-4edc-983c-eecf0c2acdae Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 1970-1975. 1970-1975

Reg.nr.: 06-09

532 http://proxy.handle.net/10648/5a8ecbb9-2ef7-4e38-b941-ddadd430193e Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 1970-1975. 1973-1975

Reg.nr.: 06-09

524 http://proxy.handle.net/10648/ab03fb0a-af6c-4a0b-b5a3-bffcbf261083 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 1976-1981. 1976-1981

Reg.nr.: 06-09

534 http://proxy.handle.net/10648/3cd7f267-7d50-4f34-be7f-04e994a786ae Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 1977-1981. 1976-1981

Reg.nr.: 06-09

536 http://proxy.handle.net/10648/fc393bc7-061f-45c8-9d70-0eaaff3ec49d Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 1979-1980. 1979-1980

Reg.nr.: 06-09

2467 http://proxy.handle.net/10648/4716a25e-311c-4314-a357-18ddf812279a Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 20-03-1990 - 31-03-1990 en 01-06-1991 - 31-05-1992. 1989-1992

Reg.nr.: 06-09

1524 http://proxy.handle.net/10648/c87f4628-e6d6-4d77-9d72-bb027913b472 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 23-01-1986 - 31-03-1987 (art. 14 31-12-1987). 1985-1986

Reg.nr.: 06-09

1528 http://proxy.handle.net/10648/f2dd0490-a83d-44f1-9bc8-14da5b0e27f7 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 25-12-1985 - 31-12-1986, werkgeversbijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds. 1985-1986

Reg.nr.: 06-09

2469 http://proxy.handle.net/10648/8ef9828a-83de-434b-ab58-8ec7b4bb8689 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 26-04-1991 - 31-12-1992, werkgeversbijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds. 1991

Reg.nr.: 06-09

3280 http://proxy.handle.net/10648/361c5737-70fc-463d-9845-f3a1aa944300 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 28-07-1984 - 31-12-1985 AVV Werkgeversbijdrage Stichting Sociaal Fonds. 1984-1985

Reg.nr.: 06-09

3283 http://proxy.handle.net/10648/ebaf7b27-202a-4401-9309-9df337d3e27f Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO 29-05-1981 - 31-12-1983, 05-10-1982 - 31-12-1982, 29-04-1983 - 31-12-1983, 28-10-1983 - 31-03 1984 resp. 31-12-1984, 24-10-1984 - 31-03-1985 resp. 31-12-1985 AVV. 1981-1984

Reg.nr.: 06-09

1525 http://proxy.handle.net/10648/b5b0bf6b-f84c-40fb-b28e-c2eef2cb9fc1 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO-VUT 01-01-1981 - 31-12-1989. 1981-1989

Reg.nr.: 06-09

2474 http://proxy.handle.net/10648/10abadc5-3cc8-4944-9489-63b2f377d992 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO-VUT 01-01-1987 - 31-12-1989 resp. 31-12-1991 (art. 1, 2 en 4). 1986-1989

Reg.nr.: 06-09

2462 http://proxy.handle.net/10648/ad8d2abc-c9c7-4ac6-94a1-b658da54c940 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO-VUT 01-01-1990 - 31-12-1992. 1990-1992

Reg.nr.: 06-09

2477 http://proxy.handle.net/10648/7430f812-f65e-4101-8b82-e23f098099ff Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO-VUT 09-03-1990 - 31-12-1992 resp. 31-12-1994. 1990-1992

Reg.nr.: 06-09

1557 http://proxy.handle.net/10648/155351dc-fdcf-418e-b789-c07ad7e4e3ff Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven CAO-VUT 18-01-1984 - 31-12-1986 resp. 31-12-1988. 1983-1986

Reg.nr.: 06-09

535 http://proxy.handle.net/10648/33a9d82e-e873-41a3-a128-7149957b73b5 Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven VUT 1980. 1979-1980

Reg.nr.: 06-09

530 http://proxy.handle.net/10648/504076c7-ee4a-40f0-b54d-d5d38f5d277c Sectie groot kuipwerk CAO 1970-1972. 1970-1972

Reg.nr.: 06-10A

531 http://proxy.handle.net/10648/0fd018be-8f2d-4880-871c-fdf9ea2665e6 Sectie groot kuipwerk CAO 1970-1973. 1970-1973

Reg.nr.: 06-10A

2476 http://proxy.handle.net/10648/badd9c3b-2ac9-4001-9582-580755c5dd5c Kuipers, Haringpakkers, Schuur-, Erf- en Technisch personeel CAO 01-03-1982 - 28-02-1993. 1982-1992

Reg.nr.: 06-10B

527 http://proxy.handle.net/10648/6e249efa-91f0-4e30-b45e-21105a6f27a9 Kuipers, Haringpakkers, Schuur-, Erf- en Technisch personeel CAO 1970-1981. 1970-1981

Reg.nr.: 06-10B

608 http://proxy.handle.net/10648/e0d90408-25b1-473d-b385-7770d702c561 Klompenindustrie BAW 1974. 1970-1974

Reg.nr.: 06-15A

610 http://proxy.handle.net/10648/c05312de-4265-4e4e-9457-250084e367ac Klompenindustrie CAO 1971-1978. 1971-1979

Reg.nr.: 06-15A

611 http://proxy.handle.net/10648/9a8b429f-7483-4dd2-8b23-9c276e05bdfe Klompenindustrie CAO 1972-1979. 1972-1979

Reg.nr.: 06-15A

609 http://proxy.handle.net/10648/5961eb23-5231-45c8-af4e-01713b2dcc4e Klompenindustrie CAO 1975, bekendmaking. 1975

Reg.nr.: 06-15A

2479 http://proxy.handle.net/10648/81b6cd34-0ee4-49f0-94c8-f8360321d099 Knopenindustrie CAO 01-06-1988 - 31-05-1992. 1989-1991

Reg.nr.: 06-20A

560 http://proxy.handle.net/10648/e3da56ce-7b3f-44e6-acf0-85386e47fcdd Knopenindustrie CAO 1970-1980. 1970-1980

Reg.nr.: 06-20A

553 http://proxy.handle.net/10648/9648bb6c-255e-44ff-9fea-8c435a161cbe Kurkplatenindustrie CAO 1971-1974. 1971-1974

Reg.nr.: 06-23

1553 http://proxy.handle.net/10648/a04ecb1c-558b-4e51-9c18-446836f26e8a Koelkastenbouwers CAO 01-01-1982 - 30-04-1989. 1982-1986

Reg.nr.: 06-32

3271 http://proxy.handle.net/10648/f6f14e29-a02c-41f0-b140-b19d15f548f9 Koelkastenbouwers CAO 1-1-1982 - voorziening bij ongeval REG. 1982 - 1986

Reg.nr.: 06-32

3276 http://proxy.handle.net/10648/b6f252a0-68ad-4ad7-bd2d-2709a970951e Koelkastenbouwers CAO 18-03-1983 - 30-03-1983 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 06-32

1550 http://proxy.handle.net/10648/2f78450f-7f76-4a5c-9eef-d223d5537422 Koelkastenbouwers CAO 19-11-1983 - 30-04-1984, resp. 30-04-1985, resp. 30-04-1988. 1983-1985

Reg.nr.: 06-32

543 http://proxy.handle.net/10648/623a0097-ce2a-4f06-a4a2-ba456c4c0352 Koelkastenbouwers CAO 1971-1977. 1971-1977

Reg.nr.: 06-32

552 http://proxy.handle.net/10648/8b7b0bea-4561-4702-a8f7-bea7f4add220 Koelkastenbouwers CAO 1973-1977. 1973-1977

Reg.nr.: 06-32

542 http://proxy.handle.net/10648/7507cf93-9158-4fb7-8e3c-620086423112 Koelkastenbouwers CAO 1977-1981, voorziening bij ongeval. 1977-1981

Reg.nr.: 06-32

539 http://proxy.handle.net/10648/3cdf0c00-d311-4217-9268-db2da732b60c Koelkastenbouwers CAO 1978-1979, bekendmaking. 1978-1980

Reg.nr.: 06-32

533 http://proxy.handle.net/10648/4333ecff-ec39-48c2-a6f7-2705cc5c0bbd Koelkastenbouwers CAO 1978-1981. 1978-1981

Reg.nr.: 06-32

545 http://proxy.handle.net/10648/be363277-2e44-4b2b-88a1-ccd9b5b1d887 Koelkastenbouwers CAO 1978-1981. 1978-1982

Reg.nr.: 06-32

3279 http://proxy.handle.net/10648/8bca04f4-f223-4973-a370-ed0d41c04ce6 Koelkastenbouwers CAO 23-02-1983 - 30-04-1983, 15-11-1983 - 30-04-1984, voorziening bij ongeval AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 06-32

2485 http://proxy.handle.net/10648/e75cf280-e3b4-4533-b05e-6e2410f5f2cf Jachtbouw (HISWA) CAO 01-09-1992 - 31-03-1993 AVV. 1992

Reg.nr.: 06-33

2482 http://proxy.handle.net/10648/d63c8629-e77a-427c-a181-2a762b3f074a Jachtbouw CAO 20-12-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 06-33

3281 http://proxy.handle.net/10648/92a92704-261d-4fd5-96a0-1b80fd45df44 Watersportbedrijf en de Jacht- en Bedrijfsscheepsbouw (HISWA) CAO 01-01-1980 - 31-03-1985. 1980-1984

Reg.nr.: 06-33

538 http://proxy.handle.net/10648/df918e69-d324-47e1-a279-d0907203c425 Watersportbedrijf en de Jacht- en Bedrijfsscheepsbouw CAO 1970-1979. 1970-1979

Reg.nr.: 06-33

537 http://proxy.handle.net/10648/6743366a-d275-42c0-8ced-59d4743c061a Watersportbedrijf en de Jacht- en Bedrijfsscheepsbouw VUT 1980, BAW 1974. 1974-1980

Reg.nr.: 06-33

2484 http://proxy.handle.net/10648/5f1b7b98-0278-4f44-b90a-fd406d3125d2 Watersportbedrijf en de Jacht- en Bedrijfsscheepsbouw (HISWA) CAO-VUT 01-04-1980 - 31-12-1983. 1980-1981

Reg.nr.: 06-33

2480 http://proxy.handle.net/10648/ba0eaba6-139a-4c77-b5d1-e6f884d86958 Watersportbedrijf en de Jacht- en Bedrijfsscheepsbouw (HISWA) CAO 01-04-1989 - 31-03-1993. 1989-1992

Reg.nr.: 06-33

2483 http://proxy.handle.net/10648/2b337071-b766-4eab-863b-0de51f00fd5c Parketvloerondernemingen CAO 1992. 1992-1993

Reg.nr.: 06-34

564 http://proxy.handle.net/10648/2fb16e58-08ae-4dcb-a0d8-c00324a69894 Maatkledingbedrijf CAO 1972-1975. 1972-1975

Reg.nr.: 07-01A

571 http://proxy.handle.net/10648/116352ed-c643-463c-a99f-ea7204367ecc Maatkledingbedrijf CAO 1972-1975. 1972-1975

Reg.nr.: 07-01A

2481 http://proxy.handle.net/10648/83dd28e7-60ef-4d68-9b9f-ea819f77ef5e Confectie-industrie CAO 01-01-1988 - 31-03-1992. 1988-1991

Reg.nr.: 07-02A

1566 http://proxy.handle.net/10648/fd0c98df-9c84-422a-a65b-2eff623a2eca Confectie-industrie CAO 01-04-1980 - 31-12-1987. 1981-1988

Reg.nr.: 07-02A

3291 http://proxy.handle.net/10648/86792098-4bbd-4003-b4a0-6e02eadbc6b7 Confectie-industrie CAO 01-04-1982 - 31-12-1984, Sociaal Fonds REG. 1982-1985

Reg.nr.: 07-02A

3324 http://proxy.handle.net/10648/f06b1db0-c01e-4871-86c4-a790ea2e5f77 Confectie-industrie CAO 02-09-1981 - 31-03-1982 AVV. 1981

Reg.nr.: 07-02A

3287 http://proxy.handle.net/10648/3ae854ba-24bd-41f1-9c75-eff18ffffa47 Confectie-industrie CAO 10-12-1982 - 31-03-1983 en 13-08-1983 - 31-12-1984 en 03-10-1985 - 31-12-1985 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 07-02A

2489 http://proxy.handle.net/10648/a3132db5-aac8-46b5-a8ca-511255b54e92 Confectie-industrie CAO 14-07-1990 - 31-03-1991. 1990

Reg.nr.: 07-02A

1561 http://proxy.handle.net/10648/bfcd011b-57a7-4576-b0dc-b867cb557466 Confectie-industrie CAO 19-12-1986 - 31-12-1987. 1986

Reg.nr.: 07-02A

547 http://proxy.handle.net/10648/91e0b714-ed9a-419c-b930-b98bb6112c4f Confectie-industrie CAO 1970-1971. 1969-1971

Reg.nr.: 07-02A

551 http://proxy.handle.net/10648/db7e886f-8b45-42bf-bca1-115d30e2b960 Confectie-industrie CAO 1972-1973. 1972-1973

Reg.nr.: 07-02A

561 http://proxy.handle.net/10648/f2f1f8bd-b3a7-42b9-a31f-4b86113f0229 Confectie-industrie CAO 1972-1974. 1972-1974

Reg.nr.: 07-02A

559 http://proxy.handle.net/10648/9ad47b1e-4b78-4c43-870c-1e8e1b67fe38 Confectie-industrie CAO 1972-1974. 1973-1975

Reg.nr.: 07-02A

567 http://proxy.handle.net/10648/03260043-b4f9-4a37-a12a-79838edabe74 Confectie-industrie CAO 1974-1980. 1972-1980

Reg.nr.: 07-02A

549 http://proxy.handle.net/10648/643545ac-a1de-4cd8-abd8-997f28308b9f Confectie-industrie CAO 1975. 1975-1976

Reg.nr.: 07-02A

550 http://proxy.handle.net/10648/2d7c5724-82a0-490a-b695-3c6a13ce281b Confectie-industrie CAO 1975-1978. 1974-1978

Reg.nr.: 07-02A

548 http://proxy.handle.net/10648/cb7c5f79-b93f-46a3-bdbf-6faa68910ccd Confectie-industrie CAO 1977-1978. 1977-1978

Reg.nr.: 07-02A

3289 http://proxy.handle.net/10648/e7cd53fb-dad3-480a-a2cc-76aec6e4f11d Confectie-industrie CAO 25-07-1984 - 31-12-1984, Sociaal Fonds AVV. 1984

Reg.nr.: 07-02A

2488 http://proxy.handle.net/10648/cf7b518b-2168-44fd-b1ea-a8e069d53998 Confectie-industrie CAO 28-03-1991 - 31-12-1991. 1991

Reg.nr.: 07-02A

1562 http://proxy.handle.net/10648/60ddde33-a3bd-492e-afd7-6c1019e3a562 Confectie-industrie CAO 28-07-1988 - 31-12-1989. 1988-1989

Reg.nr.: 07-02A

3330 http://proxy.handle.net/10648/67ab4786-3843-46ab-8ab9-04035df75507 Confectie-industrie CAO 30-08-1982 - 31-03-1983 en 25-09-1985 - 31-12-1985, Sociaal fonds AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 07-02A

2487 http://proxy.handle.net/10648/610c7234-12f1-475a-9219-d777255b1c0d Confectie-industrie CAO 31-07-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 07-02A

1563 http://proxy.handle.net/10648/89160805-c8aa-4002-a496-6ff06a2ef03c Confectie-industrie CAO-VUT 01-01-1980 - 30-06-1988. 1979-1986

Reg.nr.: 07-02A

1564 http://proxy.handle.net/10648/e068366b-5446-4b2b-95e2-7794d008e38f Confectie-industrie CAO-VUT 01-04-1985 - 31-03-1986. 1984-1985

Reg.nr.: 07-02A

2486 http://proxy.handle.net/10648/b6a8564e-4323-45c7-b570-b1a7792ec89f Confectie-industrie CAO-VUT 01-07-1988 - 30-09-1992. 1988-1992

Reg.nr.: 07-02A

2493 http://proxy.handle.net/10648/ff70c36e-71fc-42a9-9bf3-1ca0508553d5 Confectie-industrie CAO-VUT 06-07-1988 - 30-06-1990 en 29-06-1990 - 30-09-1991 resp. 30-06-1995. 1988-1990

Reg.nr.: 07-02A

3293 http://proxy.handle.net/10648/349924cc-25e1-443b-ab6c-0f75549b0570 Confectie-industrie CAO-VUT 17-01-1980 - 31-12-1980 AVV. 1979-1980

Reg.nr.: 07-02A

1565 http://proxy.handle.net/10648/4025dcac-0d86-493b-960e-692aac551e0e Confectie-industrie CAO-VUT 18-03-1986 - 31-12-1986. 1985-1986

Reg.nr.: 07-02A

1568 http://proxy.handle.net/10648/41089956-0110-4e5d-9f6e-4dceb4f9147a Confectie-industrie CAO-VUT 23-12-1986 - 30-06-1988. 1986

Reg.nr.: 07-02A

3284 http://proxy.handle.net/10648/bf94fa26-d468-4916-8620-352cc5494212 Confectie-industrie CAO-VUT 30-07-1981 - 01-07-1982 en 10-12-1982 - 31-12-1983 en 20-04-1984 - 31-03-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 07-02A

3282 http://proxy.handle.net/10648/a749b046-3eda-4b0f-ba54-464b75864756 Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en scheepsbenodigdhedenhandel 25-09-1981 - 31-03-1982 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 07-18

579 http://proxy.handle.net/10648/71f22ef5-6e0c-4914-885a-b30cf3856a09 Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en scheepsbenodigdhedenhandel CAO 1970-1974. 1970-1974

Reg.nr.: 07-18

568 http://proxy.handle.net/10648/4c1c2eb9-0b83-4601-9abc-23c38e2d8fbf Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en scheepsbenodigdhedenhandel, CAO BAW 1974, bekendmaking 1975 en VUT 1980. 1974-1980

Reg.nr.: 07-18

570 http://proxy.handle.net/10648/89a4a337-7b68-4798-9ea6-71bba575290f Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en scheepsbenodigdhedenhandel CAO 1976-1980. 1975-1980

Reg.nr.: 07-18

573 http://proxy.handle.net/10648/83a2e252-2d9f-42b8-8a42-da52ec6fb39c Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en scheepsbenodigdhedenhandel CAO 1975-1981. 1975-1980

Reg.nr.: 07-18

3300 http://proxy.handle.net/10648/590712a0-7487-43c6-b12e-8b835484783d Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en scheepsbenodigdhedenhandel CAO 01-11-1982 - 31-03-1983 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 07-18

3302 http://proxy.handle.net/10648/14fb2252-04bc-4790-8572-013ffab55765 Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en scheepsbenodigdhedenhandel CAO 01-04-1980 - 31-12-1985 REG. 1983-1985

Reg.nr.: 07-18

230 http://proxy.handle.net/10648/c295089b-43c0-47e6-9ab5-0c31a9a6da4d Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en scheepsbenodigdhedenhandel CAO 02-08-1988 - 31-12-1988. 1988

Reg.nr.: 07-18

228 http://proxy.handle.net/10648/3c807657-6967-4d26-81b9-04332b81c80e Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en scheepsbenodigdhedenhandel CAO 15-07-1989 - 31-12-1989. 1989

Reg.nr.: 07-18

2490 http://proxy.handle.net/10648/1ce66414-a0a6-4229-a00f-9c9a6b1d6675 Zeilmakerijen, dekkledenvervaardiging, dekkledenverhuur, scheepstuigerijen en scheepsbenodigdhedenhandel CAO 27-07-1990 - 31-03-1991 en 07-12-1991 - 31-03-1992 en 04-08-1992 - 31-03-1993. 1990-1992

Reg.nr.: 07-18

3290 http://proxy.handle.net/10648/515e8e78-fa44-4db8-8638-7cfe9f792655 Kappersbedrijf CAO 01-01-1983 - 31-12-1986, Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling AVV. 1982-1986

Reg.nr.: 07-23A

2504 http://proxy.handle.net/10648/5f534603-29bf-4079-a6d2-fe269024f5d2 Kappersbedrijf CAO 01-01-1983 - 31-12-1991, Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling. 1982-1990

Reg.nr.: 07-23A

3285 http://proxy.handle.net/10648/d4c9c5fd-53cd-456c-847d-07458349474b Kappersbedrijf CAO 01-07-1980 - 30-06-1983 en 01-07-1983 - 30-06-1985. 1981-1984

Reg.nr.: 07-23A

768 http://proxy.handle.net/10648/4f4abcff-837d-47c8-bd76-a235fde82f4f Kappersbedrijf CAO 01-07-1985 - 30-06-1988. 1985-1988

Reg.nr.: 07-23A

2496 http://proxy.handle.net/10648/c3decac6-35d3-49db-8155-32e64e2265c0 Kappersbedrijf CAO 01-07-1988 - 30-06-1991. 1988-1991

Reg.nr.: 07-23A

1572 http://proxy.handle.net/10648/d3b11243-145d-4314-a52b-c4f2cbcbd304 Kappersbedrijf CAO 07-01-1987 - 31-12-1988, Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling. 1984-1987

Reg.nr.: 07-23A

3286 http://proxy.handle.net/10648/66e9d35d-8310-43b4-a151-b23f137b3051 Kappersbedrijf CAO 11-01-1982 - 30-06-1982 AVV. 1981 - 1982

Reg.nr.: 07-23A

2492 http://proxy.handle.net/10648/af78fa8a-c27f-44b7-b1e3-e208c875fad5 Kappersbedrijf CAO 15-11-1991 - 30-06-1992 AVV. 1991

Reg.nr.: 07-23A

1657 http://proxy.handle.net/10648/a1c0d99d-a830-4b41-9d0b-4f914dfee0bd Kappersbedrijf CAO 19-11-1985 - 30-06-1987. 1985-1988

Reg.nr.: 07-23A

582 http://proxy.handle.net/10648/2d23d743-8a63-472d-9834-296a0bb7196b Kappersbedrijf CAO 1972-1974. 1972-1974

Reg.nr.: 07-23A

585 http://proxy.handle.net/10648/cdfdb444-4525-4a45-84b9-ed605ba95a59 Kappersbedrijf CAO 1975-1979. 1975-1978

Reg.nr.: 07-23A

575 http://proxy.handle.net/10648/5639c37e-5acd-4344-9f8c-14551040aa2f Kappersbedrijf CAO 1977-1978. 1977-1978

Reg.nr.: 07-23A

578 http://proxy.handle.net/10648/4484a00b-c447-4fe7-bc0c-24443d6139a0 Kappersbedrijf CAO 1979-1980. 1979-1980

Reg.nr.: 07-23A

584 http://proxy.handle.net/10648/525ecad6-8071-4a87-af0e-1ef527462421 Kappersbedrijf CAO 1979-1980. 1979-1980

Reg.nr.: 07-23A

2497 http://proxy.handle.net/10648/2fb951f5-cf6c-4ac3-a272-70e0202200a5 Kappersbedrijf CAO 20-01-1989 - 30-06-1990 AVV. 1988-1989

Reg.nr.: 07-23A

1658 http://proxy.handle.net/10648/ea0f5bf0-dfed-487b-9400-b43b79b59c0e Kappersbedrijf CAO 20-11-1987 - 30-06-1988. 1987

Reg.nr.: 07-23A

3288 http://proxy.handle.net/10648/0cc09498-ee43-4c7d-94f5-d102c507542b Kappersbedrijf CAO 23-06-1983 - 30-06-1983, 20-03-1984 - 30-06-1984, 15-01-1985 - 30-06-1985 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 07-23A

2494 http://proxy.handle.net/10648/6e7d5420-10cc-43fe-8e68-9b103ef88440 Kappersbedrijf CAO 24-11-1990 - 30-06-1991 AVV. 1990

Reg.nr.: 07-23A

2501 http://proxy.handle.net/10648/f78eb665-cd1d-4ba7-8980-b84dbe2e657e Kappersbedrijf CAO 29-02-1988 - 31-12-1991, Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling. 1987-1991

Reg.nr.: 07-23A

2491 http://proxy.handle.net/10648/f9ceada9-91ca-47fe-82e2-241b1c766d29 Kappersbedrijf CAO 30-01-1993 - 30-06-1993 AVV. 1992-1993

Reg.nr.: 07-23A

1660 http://proxy.handle.net/10648/ffca8831-3833-495b-b81c-ced2b555d135 Kappersbedrijf CAO-VUT 01-01-1980 - 31-12-1989. 1980-1988

Reg.nr.: 07-23A

1570 http://proxy.handle.net/10648/930b722e-9724-4859-9ed4-930667a42c6e Kappersbedrijf CAO-VUT 01-01-1985 - 31-12-1989. 1984-1989

Reg.nr.: 07-23A

3292 http://proxy.handle.net/10648/c9969bee-d185-4d92-a08d-d6d3bcbbdb56 Kappersbedrijf CAO-VUT 17-06-1981 - 31-12-1984 AVV. 1981-1983

Reg.nr.: 07-23A

1671 http://proxy.handle.net/10648/d77f3087-5d8a-4a4f-a0a1-a8e89028ce2a Zweminrichtingen CAO 01-01-1982 - 31-12-1987. 1982-1986

Reg.nr.: 07-26

2500 http://proxy.handle.net/10648/e10398c2-8ffe-4f7b-9dce-01cfe1265362 Zweminrichtingen CAO 01-01-1989 - 31-12-1991. 1988-1990

Reg.nr.: 07-26

2499 http://proxy.handle.net/10648/9b918727-1836-44c4-8ae6-f5e776b44fca Zweminrichtingen CAO 01-10-1987 - 31-12-1991. 1987-1991

Reg.nr.: 07-26

1664 http://proxy.handle.net/10648/15568c73-964d-4a13-9d48-b91a25929c07 Zweminrichtingen CAO 10-02-1987 - 31-12-1987 resp. 31-12-1989 (art. 27 stat. en regl.). 1986-1987

Reg.nr.: 07-26

1659 http://proxy.handle.net/10648/d3bc858d-107b-4292-b403-b23bc870f541 Zweminrichtingen CAO 13-10-1987 - 31-09-1989, verlenging 31-12-1989, resp. 31-12-1991 (art. 27). 1987-1989

Reg.nr.: 07-26

1661 http://proxy.handle.net/10648/81edd076-033f-413c-b6e8-4f4870095b29 Zweminrichtingen CAO 18-12-1985 - 31-12-1986 resp. 31-12-1989. 1985

Reg.nr.: 07-26

660 http://proxy.handle.net/10648/c0277463-d6d5-483c-a75d-9cd8122adc4d Zweminrichtingen CAO 1977-1978. 1977

Reg.nr.: 07-26

664 http://proxy.handle.net/10648/c4d48c33-42fe-4e27-bedc-2f891a6a1d48 Zweminrichtingen CAO 1977-1978. 1977-1978

Reg.nr.: 07-26

3294 http://proxy.handle.net/10648/6637fb47-8b12-493b-8eee-949f55475649 Zweminrichtingen CAO 29-03-1985 - 31-03-1985 AVV. 1985

Reg.nr.: 07-26

1668 http://proxy.handle.net/10648/deaa8a63-14c1-4286-a0f9-2ba30c2d532f Zweminrichtingen CAO-VUT 08-12-1984 - 31-12-1985 resp. 31-12-1987. 1984

Reg.nr.: 07-26

656 http://proxy.handle.net/10648/6aecded6-f64f-488c-a8cf-4c1a7571019e Zweminrichtingen openlucht CAO 1972-1975. 1972-1975

Reg.nr.: 07-26

590 http://proxy.handle.net/10648/afe3e4a0-8be2-4748-8cfc-26f1d9249ddd Zweminrichtingen openlucht particulier CAO 1971-1975. 1970-1975

Reg.nr.: 07-26

604 http://proxy.handle.net/10648/9efb9a26-3edc-426b-aac9-7396f51ebc59 Zweminrichtingen overdekt CAO 1970-1975. 1970-1975

Reg.nr.: 07-26

602 http://proxy.handle.net/10648/a9d9320b-2c8f-48dd-b48d-2886358f9fe4 Zweminrichtingen overdekt CAO 1970-1975. 1971-1975

Reg.nr.: 07-26

652 http://proxy.handle.net/10648/83bb5b84-c81b-492e-aa42-0b8a4a8a59c1 Badhuizen regeling particulier CAO 1970-1971. 1970-1971

Reg.nr.: 07-26B

3299 http://proxy.handle.net/10648/b668cb44-4c65-4822-9e6d-6b24ea1c20f0 Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 15-01-1982 - 30-06-1982, 27-01-1984 - 31-12-1984, Sociaal Fonds AVV. 1981-1984

Reg.nr.: 07-27

3305 http://proxy.handle.net/10648/f4fe821a-4b32-4f5d-8aee-389fbc026cc0 Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 11-12-1981 - 31-03-1982, 02-03-1983 - 31-03-1983, 04-02-1984 - 31-12-1984 AVV. 1981-1984

Reg.nr.: 07-27

1662 http://proxy.handle.net/10648/b1d144dc-f261-4276-a440-696e3a5d837e Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 01-07-1980 - 31-12-1986. 1981-1986

Reg.nr.: 07-27

1666 http://proxy.handle.net/10648/be5a4ccf-6ebb-4adb-a89f-9aa875e90c58 Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 01-07-1981 - 31-12-1988, Sociaal Fonds. 1981-1988

Reg.nr.: 07-27

1667 http://proxy.handle.net/10648/fb568c9f-aab5-4c4d-9ae7-4ad84348486f Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 23-05-1986 - 31-12-1986, Sociaal Fonds. 1985-1986

Reg.nr.: 07-27

1670 http://proxy.handle.net/10648/b1c9519e-d5d9-429f-8573-7dc640c8a8fd Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 27-03-1986 - 31-12-1986. 1985-1986

Reg.nr.: 07-27

1663 http://proxy.handle.net/10648/aeefca85-ca36-44c3-81d9-f7bc9322e537 Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 03-03-1987 - 31-12-1987, Sociaal Fonds. 1986-1987

Reg.nr.: 07-27

1669 http://proxy.handle.net/10648/bb8b668a-5c5f-4682-a32a-9fe1d984c6a0 Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 17-03-1988 - 30-06-1988. 1987-1988

Reg.nr.: 07-27

2498 http://proxy.handle.net/10648/ffbfeffa-6a00-4383-b861-33dc54959702 Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 01-01-1987 - 30-06-1990. 1987-1989

Reg.nr.: 07-27

1665 http://proxy.handle.net/10648/8248f2d7-d90c-4fc1-8c9a-c7afc773b2b8 Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 22-03-1988 - 31-12-1988, Sociaal Fonds. 1988

Reg.nr.: 07-27

2514 http://proxy.handle.net/10648/6b074c1f-870b-455f-a77c-5575108dc06f Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 26-05-1989 - 31-12-1990, Sociaal Fonds. 1988-1990

Reg.nr.: 07-27

2515 http://proxy.handle.net/10648/18b362d2-34ef-418d-8b0a-ec97efc99d2d Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 01-01-1989 - 31-12-1992, Sociaal Fonds. 1988-1990

Reg.nr.: 07-27

2495 http://proxy.handle.net/10648/9c100017-391d-409b-971b-889c17dd5c2a Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 03-05-1989 - 30-06-1990. 1989

Reg.nr.: 07-27

2512 http://proxy.handle.net/10648/7d3e4cc7-c038-4159-9cba-9f81b6a426a2 Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 20-10-1990 - 31-12-1992, Sociaal Fonds. 1990

Reg.nr.: 07-27

2507 http://proxy.handle.net/10648/57c4b223-0bc0-49af-8ce1-d566a83b7298 Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO 30-10-1990 - 30-06-1992. 1990-1992

Reg.nr.: 07-27

3296 http://proxy.handle.net/10648/e4f850b9-8c8e-4328-9cf0-83eaab5c8107 Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO-VUT 03-02-1982 - 31-12-1983, 11-02-1984 - 31-12-1984 resp. 31-12-1987 AVV. 1981-1983

Reg.nr.: 07-27

1673 http://proxy.handle.net/10648/75a7b9f1-6636-4066-bcc9-fb4a813a97fc Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO-VUT 01-01-1981 - 31-12-1989. 1981-1986

Reg.nr.: 07-27

1672 http://proxy.handle.net/10648/0035d93a-f06d-4bc5-bdd1-0f60c90d9737 Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO-VUT 23-05-1986 - 31-12-1989. 1985-1986

Reg.nr.: 07-27

2503 http://proxy.handle.net/10648/90b22da4-aa17-464f-996f-2401d3482061 Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO-VUT 03-03-1987 - 31-12-1991 en 19-10-1990 - 30-06-1992. 1986-1992

Reg.nr.: 07-27

2513 http://proxy.handle.net/10648/94b1cdcf-59aa-4e57-90d1-b7ced5797222 Natwasserijen, chemische wasserijen en ververijen CAO-VUT 01-01-1987 - 30-06-1992. 1986-1992

Reg.nr.: 07-27

593 http://proxy.handle.net/10648/ac3c8014-fff5-414b-be2b-42f8c6b9dc03 Wasserijen CAO 1970-1980. 1970-1979

Reg.nr.: 07-27

595 http://proxy.handle.net/10648/c1576346-5e99-4790-be06-bb614325cbaf Wasserijen CAO 1971-1975. 1971-1975

Reg.nr.: 07-27

591 http://proxy.handle.net/10648/20d62689-9371-4567-ae97-860f3bdf35db Wasserijen CAO 1972-1976. 1972-1976

Reg.nr.: 07-27

596 http://proxy.handle.net/10648/5eeb7c70-d267-4e63-b66d-c837272ea7ac Wasserijen CAO 1977-1979. 1977-1979

Reg.nr.: 07-27

586 http://proxy.handle.net/10648/3b642504-76b8-4694-8a6e-a1096f84a48a Wasserijen CAO 1978, bekendmaking. 1978

Reg.nr.: 07-27

594 http://proxy.handle.net/10648/98486427-abcf-427c-8369-19f2d2547c38 Wasserijen VUT 1979. 1979

Reg.nr.: 07-27

2511 http://proxy.handle.net/10648/36e198ac-e514-4052-988f-42dc21535f13 Lederwarenindustrie CAO 01-04-1980 - 30-06-1991. 1981-1991

Reg.nr.: 09-02A

137 http://proxy.handle.net/10648/624bf756-d006-4494-a50d-2ccd3b39038d Lederwarenindustrie CAO 01-04-1980 - 31-03-1982. 1981-1982

Reg.nr.: 09-02A

133 http://proxy.handle.net/10648/6b227481-9258-4062-b9ee-7ea4ed4be1c4 Lederwarenindustrie CAO 01-04-1983 - 31-03-1985. 1983-1985

Reg.nr.: 09-02A

2510 http://proxy.handle.net/10648/085ef716-cb21-4aa2-b838-1ae2605fe061 Lederwarenindustrie CAO 01-09-1990 - 30-06-1991. 1990

Reg.nr.: 09-02A

2508 http://proxy.handle.net/10648/81994e51-6593-4cdb-be7c-bfe2af8cabe4 Lederwarenindustrie CAO 01-09-1992 - 30-06-1993. 1992

Reg.nr.: 09-02A

1676 http://proxy.handle.net/10648/adc34ea8-3c62-4bf2-9aaa-517c75b0ef1f Lederwarenindustrie CAO 07-08-1986 - 31-03-1988. 1986

Reg.nr.: 09-02A

1674 http://proxy.handle.net/10648/aedd800e-d9e9-47c6-8814-4b0d835a32ea Lederwarenindustrie CAO 12-09-1985 - 31-03-1986. 1985

Reg.nr.: 09-02A

2502 http://proxy.handle.net/10648/e580d654-da39-47ff-bff5-6c76d53a19d4 Lederwarenindustrie CAO 17-09-1988 - 31-03-1990. 1988

Reg.nr.: 09-02A

649 http://proxy.handle.net/10648/72225b91-e8f3-444b-9242-5ccb8f399bcd Lederwarenindustrie CAO 1970-1974. 1970-1974

Reg.nr.: 09-02A

607 http://proxy.handle.net/10648/b3261899-23fd-45c2-a0b5-cf62bb9d865a Lederwarenindustrie CAO 1975-1978. 1975-1978

Reg.nr.: 09-02A

606 http://proxy.handle.net/10648/13c35197-cdf7-49b7-81ce-a0fa793c6556 Lederwarenindustrie CAO 1975-1980. 1975-1978

Reg.nr.: 09-02A

614 http://proxy.handle.net/10648/4b345613-ad45-4632-92ce-008bdb3b9480 Lederwarenindustrie CAO 1979. 1978-1979

Reg.nr.: 09-02A

615 http://proxy.handle.net/10648/131178bf-8c20-4c7e-ac99-9f9b923fad48 Lederwarenindustrie CAO 1979. 1978-1980

Reg.nr.: 09-02A

2509 http://proxy.handle.net/10648/6dc4a15d-de40-455a-a989-bd923bc714ea Lederwarenindustrie CAO 22-10-1991 - 30-06-1992. 1991-1992

Reg.nr.: 09-02A

117 http://proxy.handle.net/10648/b0a2404a-9565-4740-b437-5752cee41c58 Lederwarenindustrie CAO 25-02-1983 - 31-03-1983. 1982

Reg.nr.: 09-02A

2506 http://proxy.handle.net/10648/4aa7f515-786e-4077-a8a2-feb63fe68352 Lederwarenindustrie VUT 1981-1992. 1981-1992

Reg.nr.: 09-02A

2519 http://proxy.handle.net/10648/4296ecba-4a09-4432-b65e-c1af89b75ed9 Schoenherstellersbedrijf CAO-VUT 01-01-1990 - 31-12-1994. 1989-1992

Reg.nr.: 09-04-D

2533 http://proxy.handle.net/10648/4c501064-3da3-4578-80e8-9716c71a7e73 Schoenherstellersbedrijf CAO 01-01-1984 - 31-12-1995, regeling oudere werknemers. 1984-1992

Reg.nr.: 09-04D

2532 http://proxy.handle.net/10648/471de13d-93d8-4d2f-b91c-63604df7eda2 Schoenherstellersbedrijf CAO 01-01-1990 - 31-12-1994, regeling oudere werknemers. 1989-1990

Reg.nr.: 09-04D

127 http://proxy.handle.net/10648/967bedcb-830b-47b9-9031-076885b4ba6e Schoenherstellersbedrijf CAO 01-07-1980 - 30-06-1982. 1981

Reg.nr.: 09-04D

134 http://proxy.handle.net/10648/238a518d-c0f8-48df-83c1-7e16bfc13c30 Schoenherstellersbedrijf CAO 01-07-1982 - 30-06-1983. 1982-1983

Reg.nr.: 09-04D

2505 http://proxy.handle.net/10648/65cf64f6-5b72-448c-8dd2-1dc2f21a05fa Schoenherstellersbedrijf CAO 01-07-1988 - 31-03-1993. 1989-1992

Reg.nr.: 09-04D

2531 http://proxy.handle.net/10648/8670417f-51f5-4695-909c-de6b2c91685f Schoenherstellersbedrijf CAO 03-04-1986 - 31-12-1990, regeling oudere werknemers. 1986

Reg.nr.: 09-04D

2530 http://proxy.handle.net/10648/9deb01e4-4a11-4211-9bd0-c395aa769f64 Schoenherstellersbedrijf CAO 05-04-1989 - 30-06-1993, regeling oudere werknemers. 1989

Reg.nr.: 09-04D

1687 http://proxy.handle.net/10648/5165d702-cc9e-466b-8f53-917fe3c84bf8 Schoenherstellersbedrijf CAO 07-11-1985 - 31-12-1989, regeling oudere werknemers. 1985

Reg.nr.: 09-04D

2527 http://proxy.handle.net/10648/b781f148-c898-4cd6-8044-39fbde407c9e Schoenherstellersbedrijf CAO 09-08-1985 - 30-06-1986 resp. 30-06-1990. 1985-1986

Reg.nr.: 09-04D

2525 http://proxy.handle.net/10648/e730e7c9-2b31-4040-8884-9e477ec39bad Schoenherstellersbedrijf CAO 11-07-1990 - 30-04-1991 resp. 31-12-1994. 1990

Reg.nr.: 09-04D

2526 http://proxy.handle.net/10648/e3519ecd-c50d-41bc-83dd-14b20464c045 Schoenherstellersbedrijf CAO 14-09-1991 - 31-03-1992 resp. 31-12-1995 (art. 20). 1991

Reg.nr.: 09-04D

2529 http://proxy.handle.net/10648/a5565289-88f9-4b33-a1df-3698198c77f2 Schoenherstellersbedrijf CAO 15-08-1987 - 30-06-1992, regeling oudere werknemers. 1987

Reg.nr.: 09-04D

2528 http://proxy.handle.net/10648/e2953115-ebbf-4e88-abf8-ea45c2becdf0 Schoenherstellersbedrijf CAO 15-11-1991 - 31-12-1995, regeling oudere werknemers. 1991-1992

Reg.nr.: 09-04D

1688 http://proxy.handle.net/10648/bbdfa92e-c38b-4f55-879b-8a585612d844 Schoenherstellersbedrijf CAO 17-11-1983 - 31-12-1984. 1983-1984

Reg.nr.: 09-04D

2518 http://proxy.handle.net/10648/be3dc457-a81b-436c-9f3b-5847d8f57e9e Schoenherstellersbedrijf CAO 21-04-1989 - 31-12-1989. 1989

Reg.nr.: 09-04D

2517 http://proxy.handle.net/10648/84c19c16-bc7f-434b-a569-1e77a24aa5d5 Schoenherstellersbedrijf CAO 23-08-1987 - 30-06-1988 resp. 30-06-1992 (art. 16, A1 - 8 en art. 20) AVV. 1987-1988

Reg.nr.: 09-04D

2516 http://proxy.handle.net/10648/79f79bc2-1929-4373-872a-4399949d0cc7 Schoenherstellersbedrijf CAO 26-08-1992 - 31-03-1993 resp. 31-03-1996. 1992

Reg.nr.: 09-04D

122 http://proxy.handle.net/10648/5dd5d067-1c8a-47bc-8ab1-3aaaaa394e6f Schoenherstellersbedrijf CAO, 01-01-1984 - 31-12-1988, regeling oudere werknemers. 1982-1985

Reg.nr.: 09-04D

2524 http://proxy.handle.net/10648/6a7e75ad-df79-4d8f-bc52-2c1c8ae55061 Schoenherstellersbedrijf CAO-VUT 01-01-1984 - 30-06-1992. 1984-1987

Reg.nr.: 09-04D

1718 http://proxy.handle.net/10648/4cca39ac-4c6d-40b3-94a8-06d55451b58a Schoenherstellersbedrijf CAO-VUT 01-07-1981 - 30-06-1988, regeling oudere werknemers. 1981-1988

Reg.nr.: 09-04D

2523 http://proxy.handle.net/10648/37cc80d7-065d-4eda-8011-731121a31184 Schoenherstellersbedrijf CAO-VUT 01-07-1988 - 31-12-1995. 1989-1992

Reg.nr.: 09-04D

3295 http://proxy.handle.net/10648/30032d72-62c0-48dc-a5fc-8724e4907691 Schoenherstellersbedrijf CAO-VUT 03-04-1984 - 31-12-1988 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 09-04D

2520 http://proxy.handle.net/10648/00785d67-e5be-4750-8677-e1697726777e Schoenherstellersbedrijf CAO-VUT 05-04-1989 - 30-06-1993. 1989

Reg.nr.: 09-04D

1689 http://proxy.handle.net/10648/9f5abe2f-d11e-4ce0-9cac-d71f35e93ba3 Schoenherstellersbedrijf CAO-VUT 06-11-1985 - 31-12-1989. 1985

Reg.nr.: 09-04D

2522 http://proxy.handle.net/10648/a9e4633c-f885-4acb-aa21-c62d574e7fdb Schoenherstellersbedrijf CAO-VUT 12-04-1986 - 31-12-1990. 1986-1987

Reg.nr.: 09-04D

2521 http://proxy.handle.net/10648/c247d3bc-70a2-4351-b176-40ffd97bcb16 Schoenherstellersbedrijf CAO-VUT 17-07-1987 - 30-06-1992. 1987

Reg.nr.: 09-04D

617 http://proxy.handle.net/10648/3d3519dd-97e1-4b84-9807-2ff9aa97947b Schoenmakerij CAO 1970-1973. 1970-1973

Reg.nr.: 09-04D

613 http://proxy.handle.net/10648/66726980-f036-40ea-a9b8-2d9843c2bebd Schoenmakerij CAO 1970-1981. 1969-1981

Reg.nr.: 09-04D

612 http://proxy.handle.net/10648/ebbb8059-1dea-4743-9f1e-1aff5cda9d79 Schoenmakerij CAO 1970-1981. 1970-1981

Reg.nr.: 09-04D

616 http://proxy.handle.net/10648/e9a7280a-5c21-4dc6-b548-975a339339f9 Schoenmakerij CAO 1975-1979. 1975-1979

Reg.nr.: 09-04D

622 http://proxy.handle.net/10648/31392d6a-050a-4d89-a70c-8a6c59ddfcc9 Schoenmakerij CAO 1975-1979. 1975-1979

Reg.nr.: 09-04D

2547 http://proxy.handle.net/10648/e0ab75bf-8d67-48c2-a9b2-1d219bb94585 Schoenindustrie CAO 01-01-1986 - 31-03-1992, beambten. 1986-1991

Reg.nr.: 09-04K

2539 http://proxy.handle.net/10648/c3ffd29c-3605-4fee-b4fd-9e17e6a18729 Schoenindustrie CAO 01-01-1986 - 31-03-1992, handarbeiders. 1986-1991

Reg.nr.: 09-04K

2536 http://proxy.handle.net/10648/85b5cc65-7051-425e-bd63-7a6980a1f0bb Schoenindustrie CAO 18-07-1991 - 31-03-1992, handarbeiders. 1991

Reg.nr.: 09-04K

2542 http://proxy.handle.net/10648/ea507ae5-b94a-4990-bd75-1fb2ca59fe80 Schoenindustrie CAO 19-07-1991 - 31-03-1992, beambten. 1991

Reg.nr.: 09-04K

626 http://proxy.handle.net/10648/3e64ebe7-0876-43aa-b67c-d6bb581c55f7 Schoenindustrie CAO 1970-1973, beambten. 1970-1973

Reg.nr.: 09-04K

627 http://proxy.handle.net/10648/7c13f437-8c68-4180-920e-7154f5104b78 Schoenindustrie CAO 1975-1979, beambten. 1975-1979

Reg.nr.: 09-04K

624 http://proxy.handle.net/10648/035d0fef-8457-455a-b101-6c2392d53888 Schoenindustrie CAO 1975-1982, beambten. 1975-1981

Reg.nr.: 09-04K

636 http://proxy.handle.net/10648/41b228d0-da97-4f3d-952a-934879880294 Schoenindustrie CAO 1980-1982, handarbeiders. 1981

Reg.nr.: 09-04K

2540 http://proxy.handle.net/10648/5852ff8e-c845-41bf-bdea-0ce3dfb1984b Schoenindustrie CAO 23-05-1992 - 31-03-1993, beambten. 1992

Reg.nr.: 09-04K

2535 http://proxy.handle.net/10648/a08d4d7c-8676-4ce5-ae36-db93ffb0e38f Schoenindustrie CAO 23-05-1992 - 31-03-1993, handarbeiders. 1992

Reg.nr.: 09-04K

1681 http://proxy.handle.net/10648/238921df-86c2-42c7-9f2f-276aa47fc91b Schoenindustrie CAO 23-11-1988 - 31-12-1989, beambten. 1988

Reg.nr.: 09-04K

1685 http://proxy.handle.net/10648/76684144-7f37-44df-b8e5-ce364e94c607 Schoenindustrie CAO 23-11-1988 - 31-12-1989, handarbeiders. 1988

Reg.nr.: 09-04K

1686 http://proxy.handle.net/10648/45af682e-9c80-461e-8c1f-b11a292699b9 Schoenindustrie CAO 28-08-1986 - 31-12-1987. 1986

Reg.nr.: 09-04K

1678 http://proxy.handle.net/10648/82e6fa32-8a55-43d7-b718-81753d2ff295 Schoenindustrie CAO 28-08-1986 - 31-12-1987, beambten. 1986

Reg.nr.: 09-04K

2544 http://proxy.handle.net/10648/20a59c97-69d9-4085-8b73-74620bde75c8 Schoenindustrie CAO 31-07-1990 - 31-03-1991, beambten. 1990

Reg.nr.: 09-04K

2538 http://proxy.handle.net/10648/3eaba8f9-5557-40ad-b97b-e58fc19cb1c5 Schoenindustrie CAO 31-07-1990 - 31-03-1991, handarbeiders. 1990

Reg.nr.: 09-04K

3298 http://proxy.handle.net/10648/c25f42bc-fb27-44fa-b476-c2794787cc6a Schoenindustrie CAO 31-08-1983 - 31-12-1984 en 01-06-1985 - 31-12-1985 AVV. 1983-1985

Reg.nr.: 09-04K

3303 http://proxy.handle.net/10648/752ebec8-8efe-424f-bff2-7689fa3cca9f Schoenindustrie CAO 31-08-1983 - 31-12-1984 en 01-06-1985 - 31-12-1985, beambten AVV. 1983-1985

Reg.nr.: 09-04K

3308 http://proxy.handle.net/10648/54217ff5-c407-41ed-85f5-d8ff7d3a2674 Schoenindustrie CAO 31-12-1979 - 31-12-1985 REG. 1981-1985

Reg.nr.: 09-04K

1682 http://proxy.handle.net/10648/9aea1e0c-a09f-422e-9834-92ad378e4e76 Schoenindustrie CAO 31-12-1979 - 31-12-1985, beambten. 1981-1985

Reg.nr.: 09-04K

2534 http://proxy.handle.net/10648/55b4ab32-f4ec-47fe-a11a-441dc94147ec Schoenindustrie VUT 1979-1992. 1980-1992

Reg.nr.: 09-04K

1679 http://proxy.handle.net/10648/0142f717-b4ee-4e90-83b0-6f4f40c4764e Maat- en orthopedische schoenmakerijen CAO 01-04-1980 - 31-01-1989. 1980-1988

Reg.nr.: 09-05A

2537 http://proxy.handle.net/10648/a856b476-5f9f-4935-a9f4-8b6a414bad97 Maat- en orthopedische schoenmakerijen CAO 01-04-1989 - 31-03-1993. 1989-1992

Reg.nr.: 09-05A

2549 http://proxy.handle.net/10648/af8cee37-5f5d-48ed-bcce-32035312f7ce Maat- en orthopedische schoenmakerijen CAO 17-01-1991 - 31-03-1991. 1990-1991

Reg.nr.: 09-05A

3297 http://proxy.handle.net/10648/413b9aef-d085-43ff-b953-13cefe0c2be6 Maat- en orthopedische schoenmakerijen CAO 18-06-1981 - 31-03-1982, 09-12-1982 - 31-03-1983, 11-01-1984 - 31-03-1984, 27-07-1985 - 31-12-1985 AVV. 1980-1985

Reg.nr.: 09-05A

632 http://proxy.handle.net/10648/e573a0da-6e99-4735-a040-2110c9db0a20 Maat- en orthopedische schoenmakerijen CAO 1970-1980. 1970-1980

Reg.nr.: 09-05A

635 http://proxy.handle.net/10648/33999678-2f3c-40bc-b62e-07420c80bc21 Maat- en orthopedische schoenmakerijen CAO 1970-1980. 1970-1980

Reg.nr.: 09-05A

2548 http://proxy.handle.net/10648/607e3e41-bcf7-4fef-b223-424969a2c721 Maat- en orthopedische schoenmakerijen CAO 20-11-1991 - 31-03-1992. 1990-1991

Reg.nr.: 09-05A

1683 http://proxy.handle.net/10648/9140046b-fef5-4f96-919e-ae3df4da6b14 Maat- en orthopedische schoenmakerijen CAO 23-09-1988 - 31-03-1989. 1988

Reg.nr.: 09-05A

1680 http://proxy.handle.net/10648/57ce9b40-7263-445c-a706-061729bd2a10 Maat- en orthopedische schoenmakerijen CAO 29-11-1986 - 31-12-1987. 1986

Reg.nr.: 09-05A

2550 http://proxy.handle.net/10648/c8553927-7ea1-47dd-b4d0-aefe731d60da Maat- en orthopedische schoenmakerijen CAO 30-12-1989 - 31-03-1990. 1989-1990

Reg.nr.: 09-05A

2546 http://proxy.handle.net/10648/4811d05c-c94a-4609-9ea9-a3bdc0a41acc Maat- en orthopedische schoenmakerijen CAO-VUT 01-07-1987 - 30-06-1990. 1987-1989

Reg.nr.: 09-05A

2545 http://proxy.handle.net/10648/3e3493e2-2f7a-4010-b748-0e81efc9867c Maat- en orthopedische schoenmakerijen CAO-VUT 01-07-1987 - 30-06-1990. 1987-1990

Reg.nr.: 09-05A

1675 http://proxy.handle.net/10648/4933b396-c972-4362-a94b-cc8b604f10ea Lederindustrie CAO 01-01-1982 - 31-12-1989. 1982-1988

Reg.nr.: 09-06A

629 http://proxy.handle.net/10648/c391009f-0142-4aac-89d1-9898e422dfa7 Lederindustrie CAO 1970-1973. 1970-1974

Reg.nr.: 09-06A

640 http://proxy.handle.net/10648/98d3fa22-0330-479d-82f8-da994bfb43d5 Lederindustrie CAO 1975-1980. 1975-1981

Reg.nr.: 09-06A

638 http://proxy.handle.net/10648/0fcd5dfd-193b-41c9-913e-adbd04ae92f0 Lederindustrie CAO 1975-1981. 1975-1981

Reg.nr.: 09-06A

2541 http://proxy.handle.net/10648/77b142f4-f5df-4155-bb76-8e9a8bd23814 Lederindustrie CAO 22-10-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 09-06A

1677 http://proxy.handle.net/10648/82cfaf46-feed-4502-8827-e9d3ed1c57e1 Lederindustrie CAO 24-09-1988 - 31-12-1989. 1988

Reg.nr.: 09-06A

1684 http://proxy.handle.net/10648/de10f05a-1651-49ee-bee7-efe26cb77a2e Lederindustrie CAO 29-08-1986 - 31-12-1987. 1986

Reg.nr.: 09-06A

3301 http://proxy.handle.net/10648/9916b7b9-b30d-4c66-8afa-1d98602478bb Lederindustrie CAO 30-12-1983 - 31-12-1984, 23-8-1985 - 31-12-1985. 1983-1985

Reg.nr.: 09-06A

641 http://proxy.handle.net/10648/c28a18fa-b05d-4596-a4b0-9f93c00399bb Lederindustrie VUT 1979. 1979

Reg.nr.: 09-06A

1690 http://proxy.handle.net/10648/c97d3653-e08f-46ce-930f-01a36a163b33 Lederindustrie VUT 1980-1988. 1980-1988

Reg.nr.: 09-06A

2543 http://proxy.handle.net/10648/1fb1fc09-bfa1-4481-8f30-0c10f9a9b786 Lederinindustrie CAO 31-07-1990 - 31-03-1991. 1990

Reg.nr.: 09-06A

1691 http://proxy.handle.net/10648/f9429c84-6bfd-4bbe-854a-836c32187529 Rubber- en thermoplastische industrie CAO 01-04-1980 - 31-03-1986. 1981-1986

Reg.nr.: 09-07A

2557 http://proxy.handle.net/10648/e4d14c64-c9c7-4de4-b3e2-2e0d981e78de Rubber- en thermoplastische industrie CAO 01-04-1986 - 31-03-1992. 1986-1991

Reg.nr.: 09-07A

637 http://proxy.handle.net/10648/3afe408e-9cb2-46c5-9026-0069c69ae603 Rubber- en thermoplastische industrie CAO 1970-1972. 1970-1972

Reg.nr.: 09-07A

643 http://proxy.handle.net/10648/e0bef990-c64a-46fd-857c-03bd16f4abef Rubber- en thermoplastische industrie CAO 1973-1975. 1973-1975

Reg.nr.: 09-07A

648 http://proxy.handle.net/10648/24f8b9db-c16c-4786-aa82-e7cd45a13d5e Rubber- en thermoplastische industrie CAO 1978. 1978

Reg.nr.: 09-07A

647 http://proxy.handle.net/10648/6531f2f4-b9d3-43ce-bfa7-a5f988e886c3 Rubber- en thermoplastische industrie CAO 1978-1979. 1978-1979

Reg.nr.: 09-07A

3304 http://proxy.handle.net/10648/dbd48683-c31d-4dd5-8b41-445ea742e7f5 Rubber- en thermoplastische industrie CAO-VUT 01-04-1982 - 26-06-1984 REG. 1984

Reg.nr.: 09-07A

1701 http://proxy.handle.net/10648/79cdbaa5-3df6-439d-a62e-ad6935262b0b Tandtechnici CAO 01-01-1989 - 31-12-1989, Sociaal Fonds. 1988

Reg.nr.: 09-09A

2553 http://proxy.handle.net/10648/5931cf47-8025-46b9-972c-fcf58ad22715 Tandtechnici CAO 01-01-1991 - 28-02-1991, laboratoriumhouders. 1990-1991

Reg.nr.: 09-09A

1696 http://proxy.handle.net/10648/8dff5c8f-19b2-44a2-8a21-9262195613b8 Tandtechnici CAO 01-03-1980 - 28-02-1986. 1981-1986

Reg.nr.: 09-09A

1692 http://proxy.handle.net/10648/a70bcbb5-c68f-4087-a84c-bd6f10f5bb4e Tandtechnici CAO 01-03-1982 - 31-12-1989, Sociaal Fonds. 1981-1986

Reg.nr.: 09-09A

1703 http://proxy.handle.net/10648/798b26c5-a9c6-4c09-b771-c46bc34b8ddd Tandtechnici CAO 01-03-1986 - 28-02-1989. 1987

Reg.nr.: 09-09A

2555 http://proxy.handle.net/10648/b0f9dfe5-3741-451a-9c3a-062adbb7f5f7 Tandtechnici CAO 01-03-1989 - 28-02-1992, laboratoriumhouders. 1989-1991

Reg.nr.: 09-09A

1702 http://proxy.handle.net/10648/ecf05b39-8643-483d-9477-95c0fb55880e Tandtechnici CAO 17-12-1987 - 28-02-1989. 1987-1990

Reg.nr.: 09-09A

651 http://proxy.handle.net/10648/6e8d059f-40cc-48f1-b97c-4a31c1f6c21c Tandtechnici CAO 1970-1977. 1970-1977

Reg.nr.: 09-09A

642 http://proxy.handle.net/10648/f7c94783-79e3-42ee-ba99-cdb328861391 Tandtechnici CAO 1972-1977. 1972-1978

Reg.nr.: 09-09A

657 http://proxy.handle.net/10648/747b0992-2b78-4b0e-9776-018995740064 Tandtechnici CAO 1978-1980. 1978-1980

Reg.nr.: 09-09A

2551 http://proxy.handle.net/10648/43928ed4-5365-40d6-9756-968726e0b27f Tandtechnici CAO 21-07-1990 - 28-02-1994, Sociaal Fonds, laboratoriumhouders. 1989-1994

Reg.nr.: 09-09A

1699 http://proxy.handle.net/10648/3b6fced7-98ea-4994-8570-8c78bedc1552 Tandtechnici CAO 25-09-1986 - 28-02-1987. 1986-1987

Reg.nr.: 09-09A

1693 http://proxy.handle.net/10648/68360ddf-bd94-4525-b76f-1b212cc5f34b Tandtechnici CAO 25-12-1986 - 31-12-1988, Sociaal Fonds. 1986-1987

Reg.nr.: 09-09A

1698 http://proxy.handle.net/10648/7e1e7080-fe05-403d-b10f-6ee916007bed Tandtechnici CAO 30-12-1985 - 28-02-1986. 1985-1986

Reg.nr.: 09-09A

1695 http://proxy.handle.net/10648/554fdbd2-eff5-47ad-9f29-1e1cdcd68b24 Tandtechnici CAO 31-01-1986 - 30-06-1986, Sociaal Fonds. 1985-1986

Reg.nr.: 09-09A

3307 http://proxy.handle.net/10648/51c65a96-b6c2-4f21-9d6b-8b81da909589 Tandtechnici CAO 31-08-1985 - 31-12-1985, Sociaal Fonds AVV. 1985

Reg.nr.: 09-09A

2552 http://proxy.handle.net/10648/34fa27b3-ad05-4f6e-94f2-52655fdbfe1b Tandtechnici CAO, laboratoriumhouders AVV-procedure niet doorgegaan. 1991

Reg.nr.: 09-09A

2554 http://proxy.handle.net/10648/a57454cb-8022-460c-9980-9cef86a34e19 Tandtechnici CAO-VUT 01-01-1991 - 31-12-1994. 1990-1991

Reg.nr.: 09-09A

1697 http://proxy.handle.net/10648/b8c76307-5525-4bce-81dc-894252129450 Tandtechnici CAO-VUT 01-10-1979 - 28-02-1989. 1979-1987

Reg.nr.: 09-09A

1694 http://proxy.handle.net/10648/ac4a23b7-5570-40b1-a7f1-e1ff395477ad Tandtechnici CAO-VUT 01-10-1984 - 31-12-1988. 1984-1986

Reg.nr.: 09-09A

2558 http://proxy.handle.net/10648/872ed829-0839-438d-a2d9-482efcc7296f Tandtechnici CAO-VUT 01-10-1984 - 31-12-1994. 1988-1993

Reg.nr.: 09-09A

2556 http://proxy.handle.net/10648/9a213fb1-aab3-4fca-acc3-12c782007702 Tandtechnici CAO-VUT 18-03-1989 - 28-02-1994. 1989

Reg.nr.: 09-09A

1700 http://proxy.handle.net/10648/74c423e2-fbea-4df1-bbb3-0fd8fb4627f7 Tandtechnici CAO-VUT 24-09-1987 - 28-02-1989. 1987-1989

Reg.nr.: 09-09A

3309 http://proxy.handle.net/10648/cbd7b416-5900-427a-aa8d-011feb6018ab Tandtechnici en ander personeel in de tandtechniek CAO 12-02-1979 - 28-02-1982, 05-03-1982 - 28-02-1983 en 22-11-1983 - 28-02-1985, Sociaal Fonds AVV. 1978-1984

Reg.nr.: 09-09A

3310 http://proxy.handle.net/10648/a7c8b9f1-2a08-4f9d-8857-68b3db60344b Tandtechnici en ander personeel in de tandtechniek CAO 29-12-1981 - 28-02-1982 en 14-10-1983 - 28-02-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 09-09A

3306 http://proxy.handle.net/10648/b8d07160-0872-4038-a2f6-fefd0d9a22cf Tandtechnici en ander personeel in de tandtechniek CAO-VUT 12-03-1908 - 30-09-1984 AVV. 1979-1984

Reg.nr.: 09-09A

658 http://proxy.handle.net/10648/f91dde8f-f230-4547-810c-0395f0fddf66 Turfstrooiselindustrie CAO 1970-1972. 1970-1971

Reg.nr.: 10-07A

2566 http://proxy.handle.net/10648/4c4752ce-80ee-419e-a14b-a3b37818b121 Natte Grindbaggerbedrijf CAO 01-04-1980 - 31-03-1990. 1981-1989

Reg.nr.: 10-09C

2564 http://proxy.handle.net/10648/cda39bb7-5ee1-4069-b746-00dafc016ef4 Natte Grindbaggerbedrijf CAO 01-04-1990 - 31-03-1992. 1990

Reg.nr.: 10-09C

667 http://proxy.handle.net/10648/eb1102e9-0971-4646-bb8c-0d73865adbd7 Natte Grindbaggerbedrijf CAO 1975-1978. 1971-1979

Reg.nr.: 10-09C

2562 http://proxy.handle.net/10648/92228881-baa9-467b-a41c-fef12bf0b3de Natte Grindbaggerbedrijf CAO-VUT 01-07-1985 - 31-03-1989. 1988-1989

Reg.nr.: 10-09F

2561 http://proxy.handle.net/10648/cbaa7a22-946b-4e80-b741-e810b9f06b3c Metaal- en elektrotechnische industrie CAO 14-06-1990 - 31-03-1991. 1990

Reg.nr.: 11-01F

2570 http://proxy.handle.net/10648/331e252e-1207-4f88-bf06-a8de74e20d40 Metaal- en elektrotechnische industrie CAO 14-06-1990 - 31-03-1991, hoger personeel. 1990

Reg.nr.: 11-01F

2559 http://proxy.handle.net/10648/11f1ab45-a9c2-4619-8261-606ae0321bd3 Metaal- en elektrotechnische industrie CAO 18-07-1991 - 31-12-1992. 1991-1993

Reg.nr.: 11-01F

2569 http://proxy.handle.net/10648/654a9226-e299-42e1-9896-e752a4fcf7c9 Metaal- en elektrotechnische industrie CAO 18-07-1991 - 31-12-1992, hoger personeel. 1991-1993

Reg.nr.: 11-01F

2563 http://proxy.handle.net/10648/74a89544-3606-41d8-89a3-230315a19e70 Metaal- en elektrotechnische industrie CAO-VUT 03-08-1990 - 30-11-1991 resp. 30-08-1995. 1990

Reg.nr.: 11-01F

3315 http://proxy.handle.net/10648/13c46fed-9e4e-42b9-a8d8-637c5dcfd30e Metaalindustrie CAO 01-01-1982 - 31-12-1985, hoger personeel REG. 1982-1986

Reg.nr.: 11-01F

2572 http://proxy.handle.net/10648/a364a2ce-d6ac-4743-9266-d49112c867a0 Metaalindustrie CAO 01-01-1982, integraal systeem functiewaardering en/of systeem voor arbeidsomstandigheden. 1982-1993

Reg.nr.: 11-01F

3317 http://proxy.handle.net/10648/8f1dc80f-c9c4-49a3-998d-ec4e03e66988 Metaalindustrie CAO 01-01-1984 - 31-08-1985, nadere éénmalige VUT REG. 1984

Reg.nr.: 11-01F

1704 http://proxy.handle.net/10648/268f7a70-119d-42ed-a6bf-e5335a5a8e1e Metaalindustrie CAO 01-01-1985 - 31-12-1985. 1985-1986

Reg.nr.: 11-01F

1785 http://proxy.handle.net/10648/4e6db72f-812f-47b6-b069-01193b48e561 Metaalindustrie CAO 01-01-1985 - 31-12-1985, regeling van de arbeidsduur en de werktijden hoger personeel. 1984

Reg.nr.: 11-01F

1706 http://proxy.handle.net/10648/72470ef2-b8d0-4ec4-9db1-6721e44a9ef2 Metaalindustrie CAO 01-01-1985 - 31-12-1985, regeling van de arbeidsduur en de werktijden. 1984-1985

Reg.nr.: 11-01F

2571 http://proxy.handle.net/10648/48a63072-e285-43e5-87a0-6a885cf36be7 Metaalindustrie CAO 01-01-1986 - 28-02-1993, hoger personeel. 1986-1993

Reg.nr.: 11-01F

2574 http://proxy.handle.net/10648/1f3b1ba1-db9b-4a39-87ed-d257fafcb1df Metaalindustrie CAO 01-01-1986 - 31-12-1987, herverdeling van arbeid. 1986

Reg.nr.: 11-01F

1705 http://proxy.handle.net/10648/bc834302-81fe-4ad1-be04-07cca1b24717 Metaalindustrie CAO 01-01-1986 - 31-12-1989. 1986-1989

Reg.nr.: 11-01F

3321 http://proxy.handle.net/10648/e5b9a547-3268-47cc-a38a-461e2efaf9f3 Metaalindustrie CAO 01-04-1980 - 31-12-1984 REG. 1980-1983

Reg.nr.: 11-01F

1781 http://proxy.handle.net/10648/8bd31117-b12c-4fd4-a625-214efb98a573 Metaalindustrie CAO 01-07-1985 - 31-12-1986, tweede eenmalige VUT (Tweevum). 1985-1986

Reg.nr.: 11-01F

1787 http://proxy.handle.net/10648/ba3bcbb1-b1aa-488d-b307-40ce74cf0600 Metaalindustrie CAO 01-07-1985 - 31-12-1986, tweede eenmalige VUT (Tweevum). 1985-1986

Reg.nr.: 11-01F

3316 http://proxy.handle.net/10648/c3f66e4a-4c85-413e-9a8c-4891c41324ad Metaalindustrie CAO 01-09-1983 - 31-08-1983, éénmalige VUT REG. 1983-1984

Reg.nr.: 11-01F

3329 http://proxy.handle.net/10648/4206e410-fa02-464c-9c3b-361493df8b8a Metaalindustrie CAO 01-09-1985 - 31-08-1986, financiering van opleidingen van jongeren AVV. 1985

Reg.nr.: 11-01F

2577 http://proxy.handle.net/10648/869ac52b-d979-482e-9c75-55dbb41acb77 Metaalindustrie CAO 01-09-1988 - 31-08-1990, financiering van opleidingen van jongeren alsmede de uitvoering van het jeugdwerkplan. 1988-1990

Reg.nr.: 11-01F

2560 http://proxy.handle.net/10648/5f0684c4-f08f-4cff-92c6-b0eb75faaf61 Metaalindustrie CAO 01-09-1988 - 31-08-1993, financiering van opleidingen van jongeren. 1988-1991

Reg.nr.: 11-01F

2576 http://proxy.handle.net/10648/4dd67a07-a060-4d13-a18c-302ed2d852c8 Metaalindustrie CAO 03-08-1990 - 31-08-1991, financiering van opleidingen van jongeren alsmede de uitvoering van het jeugdwerkplan. 1990

Reg.nr.: 11-01F

1783 http://proxy.handle.net/10648/cd50f2ef-36d1-491f-bff5-09e178ac43aa Metaalindustrie CAO 03-12-1986 - 31-08-1988, financiering van opleidingen van jongeren alsmede de uitvoering van het jeugdwerkplan. 1986-1987

Reg.nr.: 11-01F

1788 http://proxy.handle.net/10648/eb10bc30-9f79-4280-a7e9-4e89f2bdcc07 Metaalindustrie CAO 04-10-1988 - 31-12-1989. 1988

Reg.nr.: 11-01F

1711 http://proxy.handle.net/10648/408d5493-fff0-45a9-abf3-6695c4c36dbc Metaalindustrie CAO 05-10-1989 - 31-12-1989, hoger personeel. 1988

Reg.nr.: 11-01F

3325 http://proxy.handle.net/10648/86a9ec91-6096-45a1-a0c7-1ae0ef335f95 Metaalindustrie CAO 11-02-1983 - 31-03-1983, hoger personeel AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 11-01F

3319 http://proxy.handle.net/10648/52c465aa-d123-43e0-9a9b-1eadee372a47 Metaalindustrie CAO 11-2-1983 - 31-3-1983 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 11-01F

668 http://proxy.handle.net/10648/0f50f180-70e1-448e-a818-559b49b11679 Metaalindustrie CAO 1970. 1970

Reg.nr.: 11-01F

694 http://proxy.handle.net/10648/6caa5579-61b8-4f6f-a15b-4847813b899a Metaalindustrie CAO 1970. 1970

Reg.nr.: 11-01F

666 http://proxy.handle.net/10648/d9cde2c9-024a-4e7d-b3ff-93a0d47a4c71 Metaalindustrie CAO 1970-1971. 1970-1971

Reg.nr.: 11-01F

721 http://proxy.handle.net/10648/607c3048-4a9e-4e1f-b4b6-0b0b704a05a3 Metaalindustrie CAO 1970-1971 en 1973, beambten. 1969-1973

Reg.nr.: 11-01F

687 http://proxy.handle.net/10648/39063650-fbb0-4688-8a6c-64023f881271 Metaalindustrie CAO 1972. 1972

Reg.nr.: 11-01F

675 http://proxy.handle.net/10648/723c8ef0-a159-4210-9322-3261c22f0f76 Metaalindustrie CAO 1972, bezwaarschriften beambten. 1972

Reg.nr.: 11-01F

677 http://proxy.handle.net/10648/70a0b356-354b-4fbe-90d9-b6ba86ec926a Metaalindustrie CAO 1973. 1973

Reg.nr.: 11-01F

679 http://proxy.handle.net/10648/27c4e1ab-51bc-4084-872b-44d118cf067c Metaalindustrie CAO 1973, bezwaarschriften. 1973-1974

Reg.nr.: 11-01F

682 http://proxy.handle.net/10648/19a3fff6-363a-4f53-b2ef-ea7b8377347b Metaalindustrie CAO 1974-1978. 1973-1978

Reg.nr.: 11-01F

669 http://proxy.handle.net/10648/3c998c8c-5b0f-4347-8b69-733eb01b393d Metaalindustrie CAO 1974-1978. 1974-1977

Reg.nr.: 11-01F

676 http://proxy.handle.net/10648/638b9143-903b-49a9-b52e-9284b88fa23e Metaalindustrie CAO 1975-1980. 1974-1980

Reg.nr.: 11-01F

684 http://proxy.handle.net/10648/6271feff-8603-4bb6-bfad-d99614044f92 Metaalindustrie CAO 1978-1979. 1978-1979

Reg.nr.: 11-01F

685 http://proxy.handle.net/10648/01844d1d-2679-4b52-8cc8-b09d1f44c60f Metaalindustrie CAO 1978-1981. 1978-1981

Reg.nr.: 11-01F

695 http://proxy.handle.net/10648/6ca5ad4f-eaeb-4bc5-ba5f-46099e77d42a Metaalindustrie CAO 1978-1981. 1978-1981

Reg.nr.: 11-01F

673 http://proxy.handle.net/10648/b06e31dc-8b1c-40f0-b058-a295ea93a2ef Metaalindustrie CAO 1979-1980, vertrouwelijke informatie 1981. 1980-1981

Reg.nr.: 11-01F

670 http://proxy.handle.net/10648/b27b464b-d313-4238-b257-7e95cf449f43 Metaalindustrie CAO 1979-1981. 1979-1981

Reg.nr.: 11-01F

1710 http://proxy.handle.net/10648/6de75759-d41a-4050-b9f9-f5d14c83272e Metaalindustrie CAO 1983 - 31-08-1988, financiering van opleidingen van jongeren. 1983-1986

Reg.nr.: 11-01F

3312 http://proxy.handle.net/10648/9dd8aef8-e771-4ef2-928c-f48560e3b47b Metaalindustrie CAO 22-05-1985 - 31-08-1985, nadere éénmalige VUT AVV. 1984-1985

Reg.nr.: 11-01F

3322 http://proxy.handle.net/10648/115b7992-c5b7-494f-bba2-99cd85dbf7bb Metaalindustrie CAO 24-09-1983 - 31-08-1985, éénmalige VUT AVV. 1983-1985

Reg.nr.: 11-01F

3318 http://proxy.handle.net/10648/02433316-8bd7-4f21-ae46-bd78238f080d Metaalindustrie CAO 27-08-1985 - 31-12-1985 AVV. 1985

Reg.nr.: 11-01F

3313 http://proxy.handle.net/10648/8eed94fb-62e7-4dcd-8fa5-f1be1a9026d2 Metaalindustrie CAO 27-08-1985 - 31-12-1985, hoger personeel AVV. 1985

Reg.nr.: 11-01F

3314 http://proxy.handle.net/10648/8e1bfcdf-c053-4f37-a026-a1c35facb685 Metaalindustrie CAO 29-06-1985 - 31-12-1985, hoger personeel arbeidsduur en werktijden AVV. 1984-1985

Reg.nr.: 11-01F

3320 http://proxy.handle.net/10648/51c4bba8-cfc4-4fd4-b3e2-3e94e8665bbf Metaalindustrie CAO 29-06-1985 - 31-12-1985, inzake de regeling van de arbeidsduur en de werktijden AVV. 1984-1985

Reg.nr.: 11-01F

1714 http://proxy.handle.net/10648/885b7779-c47d-4080-8ba8-dcc7d3fef674 Metaalindustrie CAO 29-11-1986 - 31-12-1987. 1986

Reg.nr.: 11-01F

1782 http://proxy.handle.net/10648/7796fc2a-9da8-4ec3-ae52-7e06b8ed45f7 Metaalindustrie CAO 29-11-1986 - 31-12-1987 resp. 31-08-1988 (art. 3), herverdeling van arbeid. 1986

Reg.nr.: 11-01F

1712 http://proxy.handle.net/10648/10ba6e25-ac15-4c28-8afb-ebc659b1a1cb Metaalindustrie CAO 29-11-1986 - 31-12-1987, voor hoger personeel. 1986

Reg.nr.: 11-01F

3311 http://proxy.handle.net/10648/16924d5c-0ddc-4a9d-9f01-ee8fd3f39482 Metaalindustrie CAO 31-12-1983 - 31-08-1985, financiering van opleidingen van jongeren AVV. 1983-1984

Reg.nr.: 11-01F

1713 http://proxy.handle.net/10648/b1aac250-5828-42f4-ae5c-6e56ad37dfb0 Metaalindustrie CAO-VUT 01-01-1982 - 31-12-1986. 1981-1985

Reg.nr.: 11-01F

2568 http://proxy.handle.net/10648/418be871-ad80-4a30-8280-aeacde8585f3 Metaalindustrie CAO-VUT 01-09-1986 - 30-11-1991. 1986-1991

Reg.nr.: 11-01F

2567 http://proxy.handle.net/10648/98045b18-d39d-46dc-804c-d780dfb24560 Metaalindustrie CAO-VUT 01-09-1986 - 31-08-1988 resp. 31-08-1991 (art. 3 en 4 + stat. en regl.). 1986-1988

Reg.nr.: 11-01F

2565 http://proxy.handle.net/10648/61af8454-051b-4965-96ca-04dbc6edc394 Metaalindustrie CAO-VUT 01-09-1988 - 31-08-1990 resp. 31-08-1993. 1988-1990

Reg.nr.: 11-01F

1708 http://proxy.handle.net/10648/cb207d1e-bba1-4914-9020-1b2274762fb0 Metaalindustrie CAO-VUT 04-07-1985 - 31-12-1986 resp. 31-12-1989. 1985

Reg.nr.: 11-01F

3333 http://proxy.handle.net/10648/2d1143c6-2f07-40f8-b9b0-922c1f1bc640 Metaalindustrie CAO-VUT 05-03-1982 - 31-12-1984 resp. 31-12-1986 AVV. 1981-1983

Reg.nr.: 11-01F

1707 http://proxy.handle.net/10648/be7865d8-8062-4a88-b8b8-85cfa85b6e41 Metaalindustrie CAO-VUT 08-10-1983 - 31-08-1985 resp. 31-12-1986. 1983-1984

Reg.nr.: 11-01F

1709 http://proxy.handle.net/10648/e5393f1e-bdb0-4d68-8f2a-2d8b91a54c47 Metaalindustrie CAO-VUT 22-05-1985 - 31-12-1985 resp. 31-12-1988. 1984-1985

Reg.nr.: 11-01F

662 http://proxy.handle.net/10648/5ec9bbb4-766d-4598-ad16-acb7508ad4bb Metaalindustrie SAO 1981. 1981

Reg.nr.: 11-01F

674 http://proxy.handle.net/10648/70924587-c0e0-4ad0-a104-921918fe1d96 Metaalindustrie VUT 1978-1980. 1977-1980

Reg.nr.: 11-01F

683 http://proxy.handle.net/10648/7b526c15-96ea-4535-9118-8c66d36f0e6e Metaalindustrie VUT 1978-1980. 1978-1980

Reg.nr.: 11-01F

1768 http://proxy.handle.net/10648/ae7a42db-5b86-4adc-a08f-e653d70b54a5 Carrosseriebedrijf CAO 01-01-1984 - 31-12-1987, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1984-1987

Reg.nr.: 11-02C

1716 http://proxy.handle.net/10648/535739e8-56d5-4418-a3ae-c82b232fb254 Carrosseriebedrijf CAO 01-01-1986 - 31-12-1988. 1986-1988

Reg.nr.: 11-02C

2584 http://proxy.handle.net/10648/2a7dd6f4-20ae-4e6e-a9b4-b11a27176933 Carrosseriebedrijf CAO 01-01-1988 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1988-1990

Reg.nr.: 11-02C

2573 http://proxy.handle.net/10648/899580de-a59d-4c16-829d-ec39a5818b47 Carrosseriebedrijf CAO 01-01-1990 - 31-03-1992. 1990-1992

Reg.nr.: 11-02C

2581 http://proxy.handle.net/10648/1def9514-1ee5-4fad-8365-19880a13cf8c Carrosseriebedrijf CAO 08-07-1988 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1988-1990

Reg.nr.: 11-02C

2589 http://proxy.handle.net/10648/5da470c3-39a1-4a57-80b8-4c820fa73898 Carrosseriebedrijf CAO 12-07-1990 - 31-03-1991. 1990

Reg.nr.: 11-02C

1770 http://proxy.handle.net/10648/738d2da4-999b-4cd8-8a77-e1586ec49f12 Carrosseriebedrijf CAO 20-05-1989 - 31-12-1989. 1989

Reg.nr.: 11-02C

2586 http://proxy.handle.net/10648/7f895e7e-d2bc-42f0-859d-57ebe88bd789 Carrosseriebedrijf CAO 27-07-1991 - 31-12-1992. 1991

Reg.nr.: 11-02C

1772 http://proxy.handle.net/10648/2fbd0431-0a46-4f2c-aba5-c2a4ab6c39ad Carrosseriebedrijf CAO 28-11-1986 - 31-12-1987, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1984-1986

Reg.nr.: 11-02C

1758 http://proxy.handle.net/10648/e80b080e-4b34-41cd-9b98-a5487b55163a Centrale verwarmingsbedrijf CAO 01-01-1986 - 31-12-1988. 1986-1988

Reg.nr.: 11-02C

1773 http://proxy.handle.net/10648/0ef5efb4-cb58-4e5e-8f0c-da0d3f0900a8 Centrale verwarmingsbedrijf CAO 05-08-1988 - 31-12-1988. 1988

Reg.nr.: 11-02C

1771 http://proxy.handle.net/10648/4196c293-9117-410a-9bc6-7e00c42159ed Centrale verwarmingsbedrijf CAO 11-10-1986 - 31-12-1987. 1986-1987

Reg.nr.: 11-02C

2587 http://proxy.handle.net/10648/5144da24-b008-494d-ab7e-93e391c15192 Elektrotechnisch bedrijf CAO 01-01-1979 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1979-1990

Reg.nr.: 11-02C

1769 http://proxy.handle.net/10648/b5fd553d-a00b-4af0-aed2-e42d49b76b1a Elektrotechnisch bedrijf CAO 01-01-1986 - 31-12-1988. 1986-1988

Reg.nr.: 11-02C

2585 http://proxy.handle.net/10648/4532bc23-86d5-4822-9406-82216c4185f9 Elektrotechnisch bedrijf CAO 01-01-1986 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds en scholingsverlof. 1985-1990

Reg.nr.: 11-02C

1760 http://proxy.handle.net/10648/ec23fe17-c638-40c1-b3aa-535e33e3ea53 Elektrotechnisch bedrijf CAO 01-01-1989 - 31-12-1989. 1989-1990

Reg.nr.: 11-02C

2583 http://proxy.handle.net/10648/bc039b53-7cd7-4a36-9f1e-3db3700f4b5f Elektrotechnisch bedrijf CAO 01-01-1990 - 31-03-1992. 1990-1991

Reg.nr.: 11-02C

1761 http://proxy.handle.net/10648/20ab13d0-0e88-4aff-befc-bbe9cdd96e39 Elektrotechnisch bedrijf CAO 05-08-1988 - 31-12-1988. 1988

Reg.nr.: 11-02C

1759 http://proxy.handle.net/10648/600004c9-f092-47ee-82ce-547ae21aa55f Elektrotechnisch bedrijf CAO 09-10-1986 - 31-12-1987. 1986

Reg.nr.: 11-02C

2582 http://proxy.handle.net/10648/20720f11-bfef-40f1-96c4-c291552d26c1 Elektrotechnisch bedrijf CAO 12-07-1990 - 31-03-1991. 1990

Reg.nr.: 11-02C

659 http://proxy.handle.net/10648/29893eb3-d4eb-42a2-a853-bdbfdb9f3642 Elektrotechnisch bedrijf CAO 1970-1979. 1971-1979

Reg.nr.: 11-02C

653 http://proxy.handle.net/10648/5b8c3a06-da3a-4f33-a7d2-8b53e458f72f Elektrotechnisch bedrijf CAO 1972-1979. 1970-1979

Reg.nr.: 11-02C

1765 http://proxy.handle.net/10648/92bc220a-bb35-4d83-a1ce-2ce9df068a7c Elektrotechnisch bedrijf CAO 20-05-1989 - 31-12-1989. 1989

Reg.nr.: 11-02C

704 http://proxy.handle.net/10648/0b62371f-a20c-4a2d-9f4c-fc556d86b3de Elektrotechnische bedrijven CAO 1971, werkingssfeer. 1971

Reg.nr.: 11-02C

2588 http://proxy.handle.net/10648/0d6af0d3-173a-4a03-97e3-7c351e3c98d4 Elektrotechnisch bedrijf CAO 30-07-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 11-02C

2602 http://proxy.handle.net/10648/96c0f4ab-e267-4445-996b-d28c1b789a17 Galvano-technisch bedrijf CAO 01-01-1988 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1988-1990

Reg.nr.: 11-02C

2599 http://proxy.handle.net/10648/878d8c49-0699-44c2-abc6-0308dca52821 Galvano-technisch bedrijf CAO 14-09-1988 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1988-1990

Reg.nr.: 11-02C

728 http://proxy.handle.net/10648/27f6e1ae-5bd6-4530-98f7-3e72d4b99d4c Goud- en Zilvernijverheid CAO 1970. 1970

Reg.nr.: 11-02C

1763 http://proxy.handle.net/10648/dca3ec5c-98cd-47ba-9cfd-122b11d9f725 Goud- en zilvernijverheid CAO 01-01-1986 - 31-12-1988. 1986-1988

Reg.nr.: 11-02C

2590 http://proxy.handle.net/10648/b398de88-f544-4be3-9901-7433d7b4af7f Goud- en zilvernijverheid CAO 01-01-1986 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1986-1990

Reg.nr.: 11-02C

1745 http://proxy.handle.net/10648/21370efd-93fb-463c-a792-7002efd35c5e Goud- en zilvernijverheid CAO 01-01-1989 - 31-12-1989. 1989-1990

Reg.nr.: 11-02C

2593 http://proxy.handle.net/10648/f9572744-b789-4f19-9820-2c4ed8946b4e Goud- en zilvernijverheid CAO 01-01-1990 - 31-03-1992. 1990-1992

Reg.nr.: 11-02C

1743 http://proxy.handle.net/10648/868666cd-a802-4e70-aedc-67414fe49aa2 Goud- en zilvernijverheid CAO 05-08-1988 - 31-12-1988. 1988

Reg.nr.: 11-02C

2595 http://proxy.handle.net/10648/e917464e-ddca-4d48-a1af-66fbb23707b5 Goud- en zilvernijverheid CAO 08-07-1988 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1988-1990

Reg.nr.: 11-02C

1744 http://proxy.handle.net/10648/01b7bac9-671a-4580-ab4c-e7293d764eab Goud- en zilvernijverheid CAO 09-10-1986 - 31-12-1987. 1986

Reg.nr.: 11-02C

2592 http://proxy.handle.net/10648/db7f503d-1de6-4a7c-a8bb-af5762b01ef6 Goud- en zilvernijverheid CAO 12-07-1990 - 31-03-1991. 1990

Reg.nr.: 11-02C

1740 http://proxy.handle.net/10648/6ed9827b-23b1-4617-aa52-fb030f5ce636 Goud- en zilvernijverheid CAO 20-05-1989 - 31-12-1989. 1989

Reg.nr.: 11-02C

2591 http://proxy.handle.net/10648/2e966f08-acf6-428d-828a-c66b3f532ea4 Goud- en zilvernijverheid CAO 30-07-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 11-02C

1733 http://proxy.handle.net/10648/01c8bb93-7013-4f15-9244-9fb0ecf67fd3 Isolatiebedrijf CAO 01-01-1986 - 31-12-1988. 1986-1988

Reg.nr.: 11-02C

2596 http://proxy.handle.net/10648/2e1df54a-b637-424a-b345-5c053ede35ce Isolatiebedrijf CAO 01-01-1986 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1986-1990

Reg.nr.: 11-02C

1739 http://proxy.handle.net/10648/1adf6370-875a-4b29-b15c-e7cfcf42fc03 Isolatiebedrijf CAO 01-01-1989 - 31-12-1989. 1989-1990

Reg.nr.: 11-02C

2594 http://proxy.handle.net/10648/26ab38a3-81f3-4f9c-a743-0634d40e65ca Isolatiebedrijf CAO 01-01-1990 - 31-03-1992. 1990-1991

Reg.nr.: 11-02C

2606 http://proxy.handle.net/10648/9c8a0b27-0f68-447f-8de8-fc37ea16f16a Isolatiebedrijf CAO 08-07-1988 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1988-1990

Reg.nr.: 11-02C

2600 http://proxy.handle.net/10648/101f765f-d913-4ad7-a2d5-179fc3cc1821 Isolatiebedrijf CAO 12-07-1990 - 31-03-1991. 1990

Reg.nr.: 11-02C

1735 http://proxy.handle.net/10648/ed7e8aef-3f26-47d2-b0e9-ce3ad3842f20 Isolatiebedrijf CAO 15-10-1986 - 31-12-1987. 1986

Reg.nr.: 11-02C

1753 http://proxy.handle.net/10648/5b78ba23-a07c-4a7e-b850-5e85602e80ea Isolatiebedrijf CAO 20-05-1989 - 31-12-1989. 1989

Reg.nr.: 11-02C

1734 http://proxy.handle.net/10648/2bcffd6f-db0a-47d5-9584-62f03c7e0091 Isolatiebedrijf CAO 26-01-1985 - 30-06-1986. 1984-1985

Reg.nr.: 11-02C

3356 http://proxy.handle.net/10648/b8440cc5-3e2f-4e4c-8dbc-c9aa778da8fe Isolatiebedrijf CAO 28-11-1986 - 31-12-1987, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds AVV. 1986-1987

Reg.nr.: 11-02C

2598 http://proxy.handle.net/10648/ae5e5a16-5216-4c8f-b2e0-2250cc884611 Isolatiebedrijf CAO 30-07-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 11-02C

1736 http://proxy.handle.net/10648/0cb41f6d-6b9a-4f9a-b7b7-ccb23f084b04 Isolatiebedrijf CAO, AVV is niet doorgegaan. 1988

Reg.nr.: 11-02C

2597 http://proxy.handle.net/10648/9a9b54a0-e3a2-4c98-8497-92967c646382 Koeltechniek CAO 08-07-1988 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1988-1990

Reg.nr.: 11-02C

3377 http://proxy.handle.net/10648/15876493-8567-4db6-8869-64c48eedb47a Koeltechniek CAO 30-12-1986 - 31-12-1986, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds AVV. 1986-1987

Reg.nr.: 11-02C

2612 http://proxy.handle.net/10648/29e67efa-de56-4a5b-b362-10d461c08cff Loodgieters-, fitters- en centrale verwarmingsbedrijf CAO 01-01-1981 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1981-1990

Reg.nr.: 11-02C

1728 http://proxy.handle.net/10648/6ad6b537-f9ab-4229-a268-e8eb4ded136f Loodgieters-, fitters- en centrale verwarmingsbedrijf CAO 01-01-1986 - 31-12-1987, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1985-1987

Reg.nr.: 11-02C

1731 http://proxy.handle.net/10648/ecbcd004-510c-463a-a66c-791fa6e57ea9 Loodgieters-, fitters- en centrale verwarmingsbedrijf CAO 11-10-1986 - 31-12-1987. 1986

Reg.nr.: 11-02C

1730 http://proxy.handle.net/10648/3a4ec843-6b7f-44cf-8fd5-8398aba5f5ae Loodgieters-, fitters- en centrale verwarmingsbedrijf CAO 01-01-1986 - 31-12-1988. 1986-1988

Reg.nr.: 11-02C

2608 http://proxy.handle.net/10648/63d32776-735d-4a35-b270-354a32371c80 Loodgieters-, fitters- en centrale verwarmingsbedrijf CAO 01-01-1988 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1987-1990

Reg.nr.: 11-02C

1732 http://proxy.handle.net/10648/164bd834-d20c-4f8f-9a0c-bcd753f75bc9 Loodgieters-, fitters- en centrale verwarmingsbedrijf CAO 05-08-1988 - 31-12-1988. 1988

Reg.nr.: 11-02C

1727 http://proxy.handle.net/10648/46c4d526-8232-408b-960f-1f1f0c32603d Loodgieters-, fitters- en centrale verwarmingsbedrijf CAO 20-05-1989 - 31-12-1989. 1989

Reg.nr.: 11-02C

1738 http://proxy.handle.net/10648/1146c204-f4e7-448b-b35f-5c98581816a2 Loodgieters-, fitters- en centrale verwarmingsbedrijf CAO 01-01-1989 - 31-12-1989. 1989-1990

Reg.nr.: 11-02C

2601 http://proxy.handle.net/10648/3dcb6c78-92c5-432f-aeae-7aef6919f4d6 Loodgieters-, fitters- en centrale verwarmingsbedrijf CAO 12-07-1990 - 31-03-1991. 1990

Reg.nr.: 11-02C

2604 http://proxy.handle.net/10648/2b4830b6-1fcc-4c4c-99d5-5a95d5370d42 Loodgieters-, fitters- en centrale verwarmingsbedrijf CAO 01-01-1990 - 31-03-1992. 1990-1992

Reg.nr.: 11-02C

2616 http://proxy.handle.net/10648/7ad8fcab-24e3-4767-a782-c76a133e6fb8 Loodgieters-, fitters- en centrale verwarmingsbedrijf CAO 30-07-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 11-02C

1729 http://proxy.handle.net/10648/135d940a-8135-4378-ba42-8848f23dc50a Metaalbewerkingsbedrijf CAO 01-01-1986 - 31-12-1988. 1986-1988

Reg.nr.: 11-02C

1756 http://proxy.handle.net/10648/d0dd0922-fc71-4e77-b490-8fd857c53584 Metaalbewerkingsbedrijf CAO 01-01-1986 - 31-12-1989, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1986-1989

Reg.nr.: 11-02C

1764 http://proxy.handle.net/10648/daa1fd5f-80f7-45dc-aae6-031906bee223 Metaalbewerkingsbedrijf CAO 01-01-1989 - 31-12-1989. 1989

Reg.nr.: 11-02C

2607 http://proxy.handle.net/10648/44e3f039-1cb2-42c5-b429-ab1a190a6269 Metaalbewerkingsbedrijf CAO 05-07-1990 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1990

Reg.nr.: 11-02C

1767 http://proxy.handle.net/10648/613771b2-6a44-4454-813f-6aef69dd0b1b Metaalbewerkingsbedrijf CAO 05-08-1988 - 31-12-1988. 1988

Reg.nr.: 11-02C

1755 http://proxy.handle.net/10648/6f5ab4cb-0e59-412c-a5f0-6248aea40708 Metaalbewerkingsbedrijf CAO 08-07-1988 - 31-12-1988, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1988

Reg.nr.: 11-02C

1766 http://proxy.handle.net/10648/716a29cb-9a4b-4a25-9e26-1fc31dc55193 Metaalbewerkingsbedrijf CAO 15-10-1986 - 31-12-1987. 1986

Reg.nr.: 11-02C

1754 http://proxy.handle.net/10648/c832b8b2-a8a4-44d5-9156-1b1c3d9a2481 Metaalbewerkingsbedrijf CAO 16-06-1989 - 31-12-1989, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1989

Reg.nr.: 11-02C

141 http://proxy.handle.net/10648/68d45be3-584a-4529-8529-528c3c98d5c9 Metaalbewerkingsbedrijf CAO 1990-1991. 1990-1991

Reg.nr.: 11-02C

145 http://proxy.handle.net/10648/600c0401-0653-4bd7-b56a-155aff006f4a Metaalbewerkingsbedrijf CAO 1991. 1991

Reg.nr.: 11-02C

138 http://proxy.handle.net/10648/6ed4fb92-aeba-4de0-b3b7-f64910c7df8b Metaalbewerkingsbedrijf CAO 1991-1992. 1991-1992

Reg.nr.: 11-02C

1757 http://proxy.handle.net/10648/d41fd5be-2a38-4b59-ab92-e6c7326c82c7 Metaalbewerkingsbedrijf CAO 20-05-1989 - 31-12-1989. 1989

Reg.nr.: 11-02C

2609 http://proxy.handle.net/10648/60060c9a-923e-4140-9aab-2eba2f9448f1 Metaalbewerkingsbedrijf CAO 30-07-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 11-02C

3355 http://proxy.handle.net/10648/708458de-e7ca-4d6a-a435-e23678c2ff88 Metaalnijverheid CAO 01-04-1983 - 31-12-1984, Stichting Fonds Stimulering van Werkgelegenheid en Opleiding van jeugdigen REG,. 1983-1985

Reg.nr.: 11-02C

1715 http://proxy.handle.net/10648/13621abb-7bba-46a1-8c5b-46d7ed7e0359 Metaalnijverheid CAO 01-01-1981 - 31-12-1989, werkgeversbijdrage Sociaal Fonds. 1981-1988

Reg.nr.: 11-02C

3335 http://proxy.handle.net/10648/ee2fb629-8e88-4738-a42c-dc6a376979dd Metaalnijverheid CAO 01-01-1983 - 31-12-1985, centrale verwarmingsbedrijf REG. 1982-1983

Reg.nr.: 11-02C

3343 http://proxy.handle.net/10648/314f908f-9e28-4f69-b8b8-0660beecd6e2 Metaalnijverheid CAO 01-01-1985 - 31-12-1985, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds en scholingsverlof voor de elektrotechnische bedrijfstak AVV. 1984

Reg.nr.: 11-02C

1762 http://proxy.handle.net/10648/7c37f510-d2db-4bcd-89b9-affe462916a9 Metaalnijverheid CAO 01-01-1986 - 31-12-1986, werkgeversbijdrage Sociaal Fonds. 1985-1986

Reg.nr.: 11-02C

2603 http://proxy.handle.net/10648/01e1e5a9-08f2-4c51-a5ef-4da29b8e3c66 Metaalnijverheid CAO 01-01-1986 - 31-12-1990, Stichting Koeltechnisch Onderwijs (SKO). 1986-1990

Reg.nr.: 11-02C

1717 http://proxy.handle.net/10648/e8ebd2e4-6f63-4f5f-a922-0190063b980b Metaalnijverheid CAO 01-01-1987 - 31-12-1988, werkgeversbijdrage Sociaal Fonds. 1986-1987

Reg.nr.: 11-02C

1786 http://proxy.handle.net/10648/0fbee5b9-b985-48bb-a23f-2de8dcaeba8e Metaalnijverheid CAO 01-01-1989 - 31-12-1989, werkgeversbijdrage Sociaal Fonds. 1988-1991

Reg.nr.: 11-02C

1726 http://proxy.handle.net/10648/1ecd5919-52e1-43a1-aa73-6aa49fa1f37e Metaalnijverheid CAO 01-01-1989 - 31-12-1989, carrosseriebedrijf. 1989-1990

Reg.nr.: 11-02C

3358 http://proxy.handle.net/10648/7ce39817-069e-40f9-be80-b3d6349374c6 Metaalnijverheid CAO 01-04-1980 - 31-12-1985, motorvoertuigenbedrijf en het tweewielerbedrijf REG. 1981-1985

Reg.nr.: 11-02C

121 http://proxy.handle.net/10648/a18b992f-a511-4cdc-8968-8abd7951fd35 Metaalnijverheid CAO 03-05-1984 - 31-12-1984, Stichting Fonds Stimulering Werkgelegenheid en Opleiding van jeugdigen. 1984

Reg.nr.: 11-02C

1725 http://proxy.handle.net/10648/8f53b845-80fc-422e-9a12-0756e5711efd Metaalnijverheid CAO 05-08-1988 - 31-12-1988, carrosseriebedrijf. 1988

Reg.nr.: 11-02C

1724 http://proxy.handle.net/10648/da3625ad-f1df-4ba0-8a84-e0eb74a3d56a Metaalnijverheid CAO 09-10-1986 - 31-12-1987, carrosseriebedrijf. 1986

Reg.nr.: 11-02C

3336 http://proxy.handle.net/10648/a2cb97ad-9a27-44b5-895c-d27164a99a6d Metaalnijverheid CAO 16-03-1983 - 31-03-1983, elektrotechnisch bedrijf AVV. 1983

Reg.nr.: 11-02C

123 http://proxy.handle.net/10648/04fc1f0b-cd5f-4cc7-8cff-ef06841f264f Metaalnijverheid CAO 16-12-1982 - 31-03-1983. 1982-1983

Reg.nr.: 11-02C

3354 http://proxy.handle.net/10648/3089c784-e057-4e73-b1eb-d741083b494b Metaalnijverheid CAO 19-10-1985 - 31-12-1985, motorvoertuigen- en het tweewielerbedrijf AVV. 1985

Reg.nr.: 11-02C

719 http://proxy.handle.net/10648/36559eaf-390a-4482-b576-b28a7b7f2641 Metaalnijverheid CAO 1970-1971. 1970-1971

Reg.nr.: 11-02C

693 http://proxy.handle.net/10648/d95c8437-aeee-4d98-aacc-13c3007f00d2 Metaalnijverheid CAO 1971. 1971

Reg.nr.: 11-02C

700 http://proxy.handle.net/10648/8ed5e3f8-fff4-4d18-8c04-e1855cf7edab Metaalnijverheid CAO 1971-1972. 1971-1972

Reg.nr.: 11-02C

725 http://proxy.handle.net/10648/13eb3902-52c2-418a-8271-2ade4fdb5cc4 Metaalnijverheid CAO 1971-1981, Sociaal Fonds. 1970-1975

Reg.nr.: 11-02C

680 http://proxy.handle.net/10648/70379e88-9fc7-49ec-beb1-8a9281d70895 Metaalnijverheid CAO 1972-1974. 1972-1974

Reg.nr.: 11-02C

691 http://proxy.handle.net/10648/1ced10eb-1871-4294-9d53-40a78e53d0ec Metaalnijverheid CAO 1972-1974. 1972-1974

Reg.nr.: 11-02C

706 http://proxy.handle.net/10648/01d425be-94d8-4ef6-a139-e2bd621d4982 Metaalnijverheid CAO 1975-1978. 1975-1978

Reg.nr.: 11-02C

698 http://proxy.handle.net/10648/9b48c370-bbc2-4445-bca1-3db70e3bf4a2 Metaalnijverheid CAO 1976-1977. 1976-1978

Reg.nr.: 11-02C

720 http://proxy.handle.net/10648/41df3290-a07f-43ba-9792-5d28bfda3c11 Metaalnijverheid CAO 1978-1980. 1978-1980

Reg.nr.: 11-02C

690 http://proxy.handle.net/10648/ef85e1cd-ce76-4d80-97eb-e840beb6eb12 Metaalnijverheid CAO 1979-1980. 1979-1981

Reg.nr.: 11-02C

3345 http://proxy.handle.net/10648/3cb56a52-7d89-4ed9-970d-feea2de79a38 Metaalnijverheid CAO 20-12-1983 - 31-12-1984 en 05-10-1985 - 31-12-1985, loodgieters- en fittersbedrijf AVV. 1983-1985

Reg.nr.: 11-02C

3338 http://proxy.handle.net/10648/58df7b76-fd8b-4e33-b954-ac9175bb9067 Metaalnijverheid CAO 20-12-1983 - 31-12-1984 en 19-10-1985 - 31-12-1985, goud- en zilvernijverheid AVV. 1983-1985

Reg.nr.: 11-02C

3334 http://proxy.handle.net/10648/9228fed0-f85f-4452-92a7-79201abecdb4 Metaalnijverheid CAO 20-12-1983 - 31-12-1984 en 25-10-1985 - 31-12-1985, centrale verwarmingsbedrijf AVV. 1983-1985

Reg.nr.: 11-02C

3347 http://proxy.handle.net/10648/fc2c5ab3-c18c-43df-8fc0-595b94128621 Metaalnijverheid CAO 20-12-1983 - 31-12-1984 en 25-10-1985 - 31-12-1985, isolatiebedrijf AVV. 1983-1985

Reg.nr.: 11-02C

3323 http://proxy.handle.net/10648/f5290e91-6d2c-4cba-88b8-841ca1985c9a Metaalnijverheid CAO 20-12-1983 - 31-12-1984, carrosseriebedrijf AVV. 1983

Reg.nr.: 11-02C

3337 http://proxy.handle.net/10648/66f3693d-bd80-40b7-8a76-e11502d613e9 Metaalnijverheid CAO 20-12-1983 - 31-12-1984, elektrotechnisch bedrijf AVV. 1983-1985

Reg.nr.: 11-02C

3362 http://proxy.handle.net/10648/01344ba5-b509-4697-9d3b-f36dec50243f Metaalnijverheid CAO 20-12-1983 - 31-12-1984, tweewielerbedrijf AVV. 1983-1985

Reg.nr.: 11-02C

3365 http://proxy.handle.net/10648/eec2b8d6-a18c-4cf2-bb2a-796c78114524 Metaalnijverheid CAO 20-12-1983 - 31-12-1984, metaalbewerkingsbedrijf AVV. 1983-1985

Reg.nr.: 11-02C

3339 http://proxy.handle.net/10648/f500dbfe-9f95-4c9a-941f-22a87346c007 Metaalnijverheid CAO 21-12-1982 - 31-12-1985, isolatiebedrijf REG. 1982-1985

Reg.nr.: 11-02C

3340 http://proxy.handle.net/10648/5a45eaee-d13e-4584-a134-a5e3ab3f83ff Metaalnijverheid CAO 21-12-1982 - 31-12-1985, elektrotechnisch bedrijf REG. 1982-1985

Reg.nr.: 11-02C

3349 http://proxy.handle.net/10648/93cb3227-fabf-47ca-856d-a4510d8e7830 Metaalnijverheid CAO 21-12-1982 - 31-12-1985, metaalbewerkingsbedrijf REG. 1982-1985

Reg.nr.: 11-02C

3351 http://proxy.handle.net/10648/de72070f-1598-4bfb-b064-0c6152e20371 Metaalnijverheid CAO 21-12-1982 - 31-12-1985, carrosseriebedrijf REG. 1982-1986

Reg.nr.: 11-02C

3346 http://proxy.handle.net/10648/81cbb40b-fc11-496a-a83d-73a13f735115 Metaalnijverheid CAO 21-12-1982 - 31-12-1985, goud- en zilvernijverheid REG. 1982-1985

Reg.nr.: 11-02C

3344 http://proxy.handle.net/10648/61c03926-38d8-42f2-b0ed-9f9261cad4e4 Metaalnijverheid CAO 21-12-1982 - 31-12-1985, loodgieters- en fittersbedrijf REG. 1982-1985

Reg.nr.: 11-02C

3353 http://proxy.handle.net/10648/65c29288-5b9a-430a-9478-5e2de4e488d2 Metaalnijverheid CAO 22-10-1981 - 31-03-1982, motorvoertuigenbedrijf en het tweewielerbedrijf AVV. 1981-1982

Reg.nr.: 11-02C

3331 http://proxy.handle.net/10648/9bfa2876-b406-4662-8f45-c0eede931c4f Metaalnijverheid CAO 25-02-1984 - 31-12-1984, carrosseriebedrijf AVV. 1984

Reg.nr.: 11-02C

3342 http://proxy.handle.net/10648/aa88d4f3-906d-4945-a010-e2d5072cfa88 Metaalnijverheid CAO 25-04-1980 - 31-12-1984, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het elektrotechnisch bedrijf AVV. 1979-1980

Reg.nr.: 11-02C

3348 http://proxy.handle.net/10648/a51b6e0b-d1f6-4a54-8cb7-ec8752ff1c7e Metaalnijverheid CAO 25-09-1981 - 31-12-1985 en 13-08-1983 - 31-12-1985, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds loodgieters, fitters- en centrale verwarmingsbedrijf AVV. 1981-1984

Reg.nr.: 11-02C

3350 http://proxy.handle.net/10648/66a46b5f-da7d-441e-8240-d15fb023f2da Metaalnijverheid CAO 25-11-1981 - 31-12-1985, werkgeversbijdrage Sociaal Fonds AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 11-02C

3360 http://proxy.handle.net/10648/7a70fab6-89df-4b30-98ef-94f5bdbd2d12 Metaalnijverheid CAO 25-11-1981 - 31-12-1985, bijdrage Sociaal Fonds motorvoertuigen AVV. 1981-1986

Reg.nr.: 11-02C

120 http://proxy.handle.net/10648/44d4af2d-46ad-4fe7-a28b-e1f9c6868ba0 Metaalnijverheid CAO 26-06-1981 - 31-03-1982. 1981-1982

Reg.nr.: 11-02C

3341 http://proxy.handle.net/10648/4781baff-35a4-4400-9fdc-5f85b59510a8 Metaalnijverheid CAO 29-11-1986 - 31-12-1987, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de goud- en zilvernijverheid AVV. 1986

Reg.nr.: 11-02C

3372 http://proxy.handle.net/10648/ba7db2a8-deed-4d11-a341-ede1fae7dc21 Metaalnijverheid CAO 29-11-1986 - 31-12-1987, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf AVV. 1986

Reg.nr.: 11-02C

3368 http://proxy.handle.net/10648/d7df3215-37fc-41fd-841f-1e96dba40af8 Metaalnijverheid CAO 29-11-1986 - 31-12-1987, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds AVV. 1986

Reg.nr.: 11-02C

3352 http://proxy.handle.net/10648/49b1a933-c3ec-4829-84d3-170290d28101 Metaalnijverheid CAO 30-10-1985 - 31-12-1985, metaalbewerkingsbedrijf AVV. 1985

Reg.nr.: 11-02C

1784 http://proxy.handle.net/10648/1e7a644d-fdc4-4746-af45-faf6ac9b2b47 Metaalnijverheid CAO 30-10-1985 - 31-12-1986, Stichting Fonds Stimulering Werkgelegenheid en Opleiding van jeugdigen. 1985

Reg.nr.: 11-02C

3332 http://proxy.handle.net/10648/1b595139-392e-4783-8eda-60fcdf114eea Metaalnijverheid CAO 30-12-1985 - 31-12-1985, carrosseriebedrijf AVV. 1985

Reg.nr.: 11-02C

3357 http://proxy.handle.net/10648/0fedb1cb-8036-4cdb-9382-eb0c5bb6b5c8 Metaalnijverheid CAO's 01-04-1980 - 31-03-1983 REG. 1980-1983

Reg.nr.: 11-02C

1719 http://proxy.handle.net/10648/e7a166f6-6751-4047-b15b-1847d0189f41 Metaalnijverheid CAO-VUT 01-01-1981 - 31-12-1989. 1981-1988

Reg.nr.: 11-02C

1720 http://proxy.handle.net/10648/14fa6577-dd65-4aef-85a3-c99cf1042067 Metaalnijverheid CAO-VUT 01-01-1986 - 31-12-1986. 1985-1986

Reg.nr.: 11-02C

1722 http://proxy.handle.net/10648/7d3e5417-2610-48f0-b6d4-28b8e1b30f4f Metaalnijverheid CAO-VUT 01-01-1988 - 31-12-1988 resp. 30-06-1988. 1987-1988

Reg.nr.: 11-02C

2580 http://proxy.handle.net/10648/56b63db3-7a90-4ad5-94fd-22edce62aff3 Metaalnijverheid CAO-VUT 01-01-1989 - 1992. 1989-1991

Reg.nr.: 11-02C

2578 http://proxy.handle.net/10648/1739cff7-d9a2-4897-a8b0-205e6c745ebc Metaalnijverheid CAO-VUT 01-06-1990 - 31-12-1991. 1990-1991

Reg.nr.: 11-02C

2575 http://proxy.handle.net/10648/62f2ac13-43a2-4800-be5b-795247d76407 Metaalnijverheid CAO-VUT 01-11-1991 - 31-12-1992. 1991-1992

Reg.nr.: 11-02C

1721 http://proxy.handle.net/10648/0c86e92b-5e78-47e8-9aa3-c28c89cd2706 Metaalnijverheid CAO-VUT 07-08-1986 - 30-06-1988. 1986-1987

Reg.nr.: 11-02C

3326 http://proxy.handle.net/10648/9fe8bcd7-ada2-4e4b-923a-f106ae627504 Metaalnijverheid CAO-VUT 09-10-1981 - 31-03-1982 resp. 31-12-1985, 03-05-1982 - 31-03-1983 resp. 31-12-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 11-02C

1723 http://proxy.handle.net/10648/3e074742-3cc6-47a0-8370-d00cacf91866 Metaalnijverheid CAO-VUT 18-05-1988 - 31-12-1989. 1988

Reg.nr.: 11-02C

2579 http://proxy.handle.net/10648/1fc6162f-b054-4e0c-98d3-b7922b67421d Metaalnijverheid CAO-VUT 23-05-1989 - 31-12-1990. 1989

Reg.nr.: 11-02C

702 http://proxy.handle.net/10648/2ddfcdc6-09c2-45bf-8edf-ea0ada78c1c2 Metaalnijverheid VUT 1978-1980. 1978-1980

Reg.nr.: 11-02C

1747 http://proxy.handle.net/10648/3c772b25-30d1-4144-8654-070a0db64a7b Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 01-01-1981 - 31-12-1988, bijdrage Fonds. 1981-1988

Reg.nr.: 11-02C

1746 http://proxy.handle.net/10648/d99c8266-25c3-4d09-83bc-e134d6b0f614 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 01-01-1986 - 31-12-1988. 1986-1988

Reg.nr.: 11-02C

2610 http://proxy.handle.net/10648/3c2d3f5e-9f9c-4582-a3f9-2c910798437a Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 01-01-1986 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1986-1990

Reg.nr.: 11-02C

1751 http://proxy.handle.net/10648/0e2534c5-a556-4ed7-9dd6-91119d658744 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 01-01-1989 - 31-12-1989. 1989-1990

Reg.nr.: 11-02C

2605 http://proxy.handle.net/10648/d43fc9fb-6352-4cf1-8031-fce9431da700 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 01-01-1990 - 31-03-1991. 1990-1991

Reg.nr.: 11-02C

2618 http://proxy.handle.net/10648/f501c9aa-7aab-4336-89d2-0ca258d1f4ee Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 01-04-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 11-02C

2617 http://proxy.handle.net/10648/68eead2b-81ee-4dcd-9339-7abf37d3e039 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 05-07-1990 - 31-12-1990, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1990

Reg.nr.: 11-02C

1741 http://proxy.handle.net/10648/92e6077b-cd3a-4868-877c-149687d592d8 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 05-08-1988 - 31-12-1988. 1988

Reg.nr.: 11-02C

1749 http://proxy.handle.net/10648/8d8319e2-2ec2-4e4a-b6b8-f8a5c0fbb1fb Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 08-07-1988 - 31-12-1988, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1988

Reg.nr.: 11-02C

2613 http://proxy.handle.net/10648/13d4988c-ce8a-4d47-9fab-93ee04c9e686 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 12-07-1990 - 31-03-1991. 1990

Reg.nr.: 11-02C

1752 http://proxy.handle.net/10648/ee16ce31-867b-42b6-b76b-46a6a3c94083 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 15-10-1986 - 31-12-1987. 1986-1988

Reg.nr.: 11-02C

1750 http://proxy.handle.net/10648/8e57715a-a268-44b5-9932-020f0d012c86 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 16-06-1989 - 31-12-1989, Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. 1989

Reg.nr.: 11-02C

1742 http://proxy.handle.net/10648/8233439d-0e58-4294-8809-30d8882631d1 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 20-05-1989 - 31-12-1989. 1989

Reg.nr.: 11-02C

1748 http://proxy.handle.net/10648/0c3d78de-8a31-460e-91c6-f18929d74220 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 23-07-1987 - 31-12-1988, bijdrage Fonds. 1987

Reg.nr.: 11-02C

2620 http://proxy.handle.net/10648/ec775f64-f8c1-4408-8c1a-64ae6db3f0c8 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf CAO 30-07-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 11-02C

703 http://proxy.handle.net/10648/421b044c-ecf4-483a-b738-5e08dbfcdd6b Motorvoertuigenbedrijf CAO 1970-1972. 1970-1972

Reg.nr.: 11-02C

710 http://proxy.handle.net/10648/5ce9f9d0-7dd0-46ef-a981-cd465b58499c Motorvoertuigenbedrijf CAO 1970-1972. 1970-1972

Reg.nr.: 11-02C

722 http://proxy.handle.net/10648/07dfe4ef-841c-420b-b3ee-d0f434d070a8 Motorvoertuigenbedrijf CAO 1973-1977. 1973-1978

Reg.nr.: 11-02C

715 http://proxy.handle.net/10648/30382d19-180a-4dca-859e-3f747ef781df Motorvoertuigenbedrijf CAO 1973-1978. 1973-1978

Reg.nr.: 11-02C

1737 http://proxy.handle.net/10648/1e65f726-7a08-4a05-b70e-843d2753abfb Stichting Koeltechnisch Onderwijs CAO 16-10-1987 - 31-12-1987. 1986-1987

Reg.nr.: 11-02C

718 http://proxy.handle.net/10648/ef993c06-0ad4-44a9-85db-7bbe53f3813f Kantoormachinebedrijf BAW 1974-1980. 1974-1980

Reg.nr.: 11-12A

1775 http://proxy.handle.net/10648/440a494c-7078-487b-96f0-625be765776a Kantoormachinebedrijf CAO 01-02-1981 - 31-03-1986. 1982-1986

Reg.nr.: 11-12A

2614 http://proxy.handle.net/10648/7dd2337c-3599-4061-974b-fc28192b42ae Kantoormachinebedrijf CAO 01-04-1986 - 31-03-1992. 1986-1992

Reg.nr.: 11-12A

149 http://proxy.handle.net/10648/0595d72a-634b-40f8-a823-a1ad339a571c Kantoormachinebedrijf CAO 04-10-1991 - 31-12-1992. 1991

Reg.nr.: 11-12A

3359 http://proxy.handle.net/10648/40103bf8-632a-4cde-a46d-603d7dc9b6cd Kantoormachinebedrijf CAO 07-01-1984 - 31-03-1984 en 12-09-1984 - 31-03-1985 AVV. 1983-1985

Reg.nr.: 11-12A

1779 http://proxy.handle.net/10648/1ebf5457-3048-4f1b-86cc-3ead1031487f Kantoormachinebedrijf CAO 10-03-1988 - 31-03-1988. 1987-1988

Reg.nr.: 11-12A

1776 http://proxy.handle.net/10648/1ed9678e-2a7a-407a-a928-a4fd608bd378 Kantoormachinebedrijf CAO 11-01-1986 - 31-03-1986. 1985-1986

Reg.nr.: 11-12A

708 http://proxy.handle.net/10648/13da09e5-99d3-4ba6-b624-caa59f920887 Kantoormachinebedrijf CAO 1970-1973. 1970-1973

Reg.nr.: 11-12A

713 http://proxy.handle.net/10648/23e68dc8-2b26-4e48-a50a-3c4438ec688a Kantoormachinebedrijf CAO 1974-1981. 1974-1981

Reg.nr.: 11-12A

1780 http://proxy.handle.net/10648/e4e74146-ad98-4baf-bf05-843bb7489b86 Kantoormachinebedrijf CAO 22-03-1989 - 31-03-1989. 1988-1989

Reg.nr.: 11-12A

1777 http://proxy.handle.net/10648/99b33e84-ac27-4e01-9125-ad7a768498d8 Kantoormachinebedrijf CAO 27-01-1987 - 31-03-1987. 1986-1987

Reg.nr.: 11-12A

150 http://proxy.handle.net/10648/8388afb4-6f09-4e67-9a11-b393294750dc Kantoormachinebedrijf CAO 30-10-1990 - 30-06-1991. 1990

Reg.nr.: 11-12A

2611 http://proxy.handle.net/10648/575e0e7b-96dd-4fdc-aa43-211c8b2f7ade Kantoormachinebedrijf CAO 31-03-1990. 1990

Reg.nr.: 11-12A

147 http://proxy.handle.net/10648/23b62089-58fc-4693-aaa2-cc3449e2d442 Kantoormachinebedrijf CAO-VUT 01-01-1987 - 31-12-1993. 1987-1990

Reg.nr.: 11-12A

1774 http://proxy.handle.net/10648/cf5f5ef1-b1a1-46ea-9880-19aeef7d0344 Kantoormachinebedrijf CAO-VUT 01-04-1982 - 31-03-1989. 1982-1985

Reg.nr.: 11-12A

1778 http://proxy.handle.net/10648/b7506ca7-4fcf-4e2d-808f-bc84b5929068 Kantoormachinebedrijf CAO-VUT 01-04-1984 - 31-03-1989. 1984-1985

Reg.nr.: 11-12A

2631 http://proxy.handle.net/10648/1f134a16-5ca7-4b8d-82ff-9c3ed994db70 Kantoormachinebedrijf CAO-VUT 04-03-1989 - 31-12-1993. 1989-1991

Reg.nr.: 11-12A

143 http://proxy.handle.net/10648/e4a6e871-3d1e-4070-98a4-3175c56202f0 Kantoormachinebedrijf CAO-VUT 19-03-1987 - 31-03-1991. 1987-1988

Reg.nr.: 11-12A

2626 http://proxy.handle.net/10648/34e27644-bee8-485a-a7bd-12dee4a7c86c Kantoormachinebedrijf CAO-VUT 22-04-1992 - 31-12-1992. 1991-1993

Reg.nr.: 11-12A

3361 http://proxy.handle.net/10648/5993c46f-5ab7-4eea-adc3-7bee2ae258fd Kantoormachinebedrijf CAO-VUT 29-11-1983 - 31-03-1984 AVV. 1982-1984

Reg.nr.: 11-12A

714 http://proxy.handle.net/10648/0000356e-0c50-45fd-81f1-e847576cb21d Piano- en harmoniummakers bedrijf BAW 1974-1981. 1974-1981

Reg.nr.: 11-16A

712 http://proxy.handle.net/10648/1a5242a1-03a8-4471-81f0-5bfd9ed68374 Piano- en harmoniummakers bedrijf CAO 1971-1981. 1970-1981

Reg.nr.: 11-16A

78 http://proxy.handle.net/10648/d4998ae5-8150-40df-8d12-0ed826abb88a Pianobranche CAO 01-01-1982 - 31-12-1987. 1981-1987

Reg.nr.: 11-16A

2622 http://proxy.handle.net/10648/0ebd15c8-cc6b-4b99-8c03-81dd21569604 Pianobranche CAO 01-01-1988 - 31-03-1992. 1988-1992

Reg.nr.: 11-16A

3366 http://proxy.handle.net/10648/52eb20f7-2bef-4496-9689-99517fda7159 Pianobranche CAO 08-12-1982 - 31-12-1982 en 11-08-1984 - 31-12-1984 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 11-16A

84 http://proxy.handle.net/10648/f1f856fe-54ab-4694-a541-81155badafd2 Pianobranche CAO 14-06-1988 - 31-12-1989. 1988-1991

Reg.nr.: 11-16A

80 http://proxy.handle.net/10648/146f3d22-a4cb-44c6-8abd-9c1a20993e6d Pianobranche CAO 17-07-1986 - 31-12-1986. 1986

Reg.nr.: 11-16A

82 http://proxy.handle.net/10648/b675737a-b39d-4b7e-83d2-2f45fca9c7f2 Pianobranche CAO 22-09-1987 - 31-12-1987. 1987

Reg.nr.: 11-16A

2615 http://proxy.handle.net/10648/34aa5c4a-05f0-44b0-8772-7652088c61cf Pianobranche CAO 25-07-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 11-16A

2627 http://proxy.handle.net/10648/9f756369-8a20-4342-8490-81224c0526b3 Orgelbouwbedrijf CAO 01-01-1982 - 31-12-1992. 1982-1992

Reg.nr.: 11-16B

74 http://proxy.handle.net/10648/53c0549a-9aa7-4fc8-8acd-2426eb051187 Orgelbouwbedrijf CAO 03-12-1986 - 31-12-1987. 1985-1986

Reg.nr.: 11-16B

3363 http://proxy.handle.net/10648/78824471-1a75-4f73-80b9-3d8c91bf5303 Orgelbouwbedrijf CAO 10-08-1984 - 31-12-1984 en 10-12-1985 - 31-12-1985 AVV. 1984-1985

Reg.nr.: 11-16B

717 http://proxy.handle.net/10648/1a7312f3-c5b0-485e-aec7-6c99d5474df7 Orgelbouwbedrijf CAO 1970. 1970

Reg.nr.: 11-16B

716 http://proxy.handle.net/10648/bef3d36e-3a43-43dc-a426-3a17d62300d5 Orgelbouwbedrijf CAO 1970-1973. 1970-1973

Reg.nr.: 11-16B

733 http://proxy.handle.net/10648/030c04cd-a01b-4e3a-a2c7-32294fb3d3d1 Orgelbouwbedrijf CAO 1974-1979. 1974-1979

Reg.nr.: 11-16B

737 http://proxy.handle.net/10648/0fdaa081-d5b5-4195-883a-1f640df109fe Orgelbouwbedrijf CAO 1975-1979, BAW 1974. 1974-1979

Reg.nr.: 11-16B

2619 http://proxy.handle.net/10648/0f2a2f7c-2aad-41c5-aa84-6f1190cdffe7 Orgelbouwbedrijf CAO 23-07-1992 - 31-12-1992. 1992

Reg.nr.: 11-16B

2623 http://proxy.handle.net/10648/8286248b-27c6-4b5e-8be9-24531b2fa11a Orgelbouwbedrijf CAO 24-09-1988 - 31-12-1989. 1988

Reg.nr.: 11-16B

2621 http://proxy.handle.net/10648/63deb609-d4b5-4234-ad7e-9e08d6e6c628 Orgelbouwbedrijf CAO 30-08-1990 - 31-12-1991. 1990

Reg.nr.: 11-16B

3364 http://proxy.handle.net/10648/ca32dc6d-01c9-4c16-9478-dc9940f87530 Papierindustrie CAO 01-04-1980 - 31-03-1986 REG. 1981-1986

Reg.nr.: 14-02A

2638 http://proxy.handle.net/10648/0d567a63-7f06-4c44-b85c-27a5b2ad99bb Papierindustrie CAO 01-04-1986 - 31-03-1992. 1987-1991

Reg.nr.: 14-02A

736 http://proxy.handle.net/10648/9e6fa952-3622-4571-9411-b5ef57ce73e8 Papierindustrie CAO 1970-1972. 1970-1972

Reg.nr.: 14-02A

727 http://proxy.handle.net/10648/94aa3c4e-9f78-40ee-b0a8-c14dae564311 Papierindustrie CAO 1970-1973. 1970-1973

Reg.nr.: 14-02A

724 http://proxy.handle.net/10648/e43cb6f1-fb35-4fd0-8964-7eb1b66bb391 Papierindustrie CAO 1974-1980. 1973-1980

Reg.nr.: 14-02A

1795 http://proxy.handle.net/10648/97025505-54c2-43f0-bec8-a3e72de3292e Papierveredelingsindustrie CAO 01-03-1980 - 31-12-1985. 1982-1986

Reg.nr.: 14-03A

740 http://proxy.handle.net/10648/4f43dd4b-a649-43f5-b412-020546b68194 Papierveredelingsindustrie CAO 1972-1979. 1973-1978

Reg.nr.: 14-03A

2635 http://proxy.handle.net/10648/2073b08c-585e-404b-9330-17d6238819e2 Kartonindustrie CAO 01-01-1987 - 31-03-1992. 1987-1991

Reg.nr.: 14-05A

1793 http://proxy.handle.net/10648/6f33f755-19c5-4324-9153-d2919760382a Kartonindustrie CAO 01-04-1982 - 31-12-1986. 1982-1987

Reg.nr.: 14-05A

741 http://proxy.handle.net/10648/8fff462d-468d-4e2c-9bb4-7ef68d39e500 Kartonindustrie CAO 1970-1977. 1970-1977

Reg.nr.: 14-05A

3367 http://proxy.handle.net/10648/842c957e-098b-413c-a3b5-3dbd940275eb Papierenzakkenbedrijf CAO 08-12-1982 - 31-12-1982 resp. 31-3-1983, 11-02-1984 - 31-12-1984 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 14-06C

744 http://proxy.handle.net/10648/3533f61f-824d-4610-875f-053d1f5f74fe Papierenzakkenbedrijf CAO 1971-1975. 1970-1975

Reg.nr.: 14-06C

753 http://proxy.handle.net/10648/fda1f7da-ff89-4150-bd68-b819699c4da1 Papierenzakkenbedrijf CAO 1971-1975. 1971-1976

Reg.nr.: 14-06C

739 http://proxy.handle.net/10648/c8d028de-8d2b-4933-a4b8-9a7999890808 Papierenzakkenbedrijf CAO 1977-1981. 1977-1981

Reg.nr.: 14-06C

752 http://proxy.handle.net/10648/6bac7483-2205-4fa9-8263-62fef48b5fc5 Papierenzakkenbedrijf CAO 1977-1981. 1977-1981

Reg.nr.: 14-06C

1790 http://proxy.handle.net/10648/41fb9538-ee29-4c86-9f6f-a7e0007ccace Papierenzakkenbedrijf CAO-VUT 01-01-1981 - 01-07-1986. 1981-1985

Reg.nr.: 14-06C

1789 http://proxy.handle.net/10648/a6402bc8-c1f0-41b7-b503-1ef7e83d1331 Papierenzakkenbedrijf CAO-VUT 01-01-1986 - 30-06-1986. 1985-1986

Reg.nr.: 14-06C

3371 http://proxy.handle.net/10648/2ba06ba7-d56f-4d66-8d4b-6471e61eedac Papierenzakkenbedrijf CAO-VUT 24-09-1981 - 01-01-1983, 21-12-1984 - 30-06-1985 AVV. 1981-1984

Reg.nr.: 14-06C

729 http://proxy.handle.net/10648/a7ffbbbe-8683-49a2-83c7-f5b5ad264898 Papierenzakkenbedrijf VUT 1980. 1980

Reg.nr.: 14-06C

3369 http://proxy.handle.net/10648/7aad69a9-5080-434a-b37a-182a38d15e92 Papierzakkenbedrijf CAO 01-01-1982 t/m 31-12-1985 REG. 1982-1986

Reg.nr.: 14-06C

747 http://proxy.handle.net/10648/e596f519-8244-4fc5-926f-31c0ac080810 Behangselpapierindustrie CAO 1971-1981. 1970-1981

Reg.nr.: 14-07A

1799 http://proxy.handle.net/10648/ff6c8ed1-ad7e-448e-aad0-3dfa33af60bc Behangselpapierindustrie CAO 1972-1973, 01-04-1978 - 01-04-1979, 01-04-1981 - 31-03-1986. 1972-1989

Reg.nr.: 14-07A

3370 http://proxy.handle.net/10648/06a91383-da12-4367-b660-bb6568e64f61 Behangindustrie en -groothandel CAO-VUT 01-01-1980 - 31-12-1982 REG. 1980-1984

Reg.nr.: 14-07B

3373 http://proxy.handle.net/10648/c712693c-cf97-4cf5-b09f-08274882e979 Kartonnagebedrijf CAO 01-01-1982 - 31-12-1985 REG. 1982-1986

Reg.nr.: 14-08A

126 http://proxy.handle.net/10648/11897baa-e166-442d-881e-e47bf836cf2d Kartonnagebedrijf CAO 19-04-1984 - 31-12-1984. 1982-1985

Reg.nr.: 14-08A

735 http://proxy.handle.net/10648/74f9b9c5-0409-478b-944b-bbc4d4abf282 Kartonnagebedrijf CAO 1970-1976. 1970-1976

Reg.nr.: 14-08A

732 http://proxy.handle.net/10648/af8f8773-3984-435b-8ce4-00c29019144f Kartonnagebedrijf CAO 1971-1976. 1971-1976

Reg.nr.: 14-08A

750 http://proxy.handle.net/10648/58367477-1936-4478-a3c1-a2cbc5f18092 Kartonnagebedrijf CAO 1975-1978. 1975-1978

Reg.nr.: 14-08A

745 http://proxy.handle.net/10648/11fddae6-147b-4a60-b900-f9408974ad8c Kartonnagebedrijf CAO 1978-1981. 1977-1981

Reg.nr.: 14-08A

748 http://proxy.handle.net/10648/7ee47029-f47c-4881-b617-8c24d29bea50 Kartonnagebedrijf CAO 1979-1981. 1975-1981

Reg.nr.: 14-08A

1797 http://proxy.handle.net/10648/e64c512f-47a0-472f-b678-be2311fbee75 Kartonnagebedrijf CAO-VUT 01-01-1981 - 01-07-1986. 1981-1985

Reg.nr.: 14-08A

1796 http://proxy.handle.net/10648/f828b08a-08f2-452a-986b-91b8559f82c9 Kartonnagebedrijf CAO-VUT 01-01-1986 - 30-06-1986. 1985-1986

Reg.nr.: 14-08A

130 http://proxy.handle.net/10648/71bdc97d-66f4-4c1e-b0c2-e3e4c3ff4b79 Kartonnagebedrijf CAO-VUT 02-09-1981 - 01-01-1983. 1981

Reg.nr.: 14-08A

132 http://proxy.handle.net/10648/5babb474-a10b-4d55-8e40-c12c24df5a12 Kartonnagebedrijf CAO-VUT 19-02-1985 - 30-06-1985. 1984-1985

Reg.nr.: 14-08A

742 http://proxy.handle.net/10648/713a09fc-0d76-4e28-9b2e-fd7bea7e7e6a Kartonnagebedrijf CAO-VUT 1980. 1979-1980

Reg.nr.: 14-08A

2420 http://proxy.handle.net/10648/3e22cec7-148b-4f42-828c-48b4826fe76c Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf 1-1-1986 t/m 31-12-1991. 1986-1991

Reg.nr.: 14-10

1792 http://proxy.handle.net/10648/5211adc8-b45a-41bd-9e5f-3b6a4988e81e Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf CAO 10-06-1987 - 31-12-1987. 1986-1987

Reg.nr.: 14-10

2632 http://proxy.handle.net/10648/2e064675-f035-4b79-91af-16da6bc440a8 Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf CAO 20-03-1991 - 31-12-1991. 1990-1991

Reg.nr.: 14-10

1794 http://proxy.handle.net/10648/10faf7b1-1c34-421e-9b8a-588b6dee6ace Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf CAO 20-04-1989 - 31-12-1989. 1988-1989

Reg.nr.: 14-10

1791 http://proxy.handle.net/10648/7de1ce8b-1a0a-4888-ab74-94176583e426 Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf CAO-VUT 30-12-1986 - 30-06-1988. 1986-1987

Reg.nr.: 14-10

2628 http://proxy.handle.net/10648/fc52cc73-b7f7-40e1-93d3-7267d20cc960 Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf CAO-VUT 01-07-1986 - 30-06-1992. 1986-1990

Reg.nr.: 14-10

2625 http://proxy.handle.net/10648/c87c665c-a94d-44c8-92e1-05a5b99a92d5 Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf CAO-VUT 07-04-1989 - 30-06-1990. 1988-1990

Reg.nr.: 14-10

2624 http://proxy.handle.net/10648/7a87bb0b-9482-439e-9f91-106131ee1c62 Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf CAO-VUT 06-03-1991 - 30-06-1992. 1990-1991

Reg.nr.: 14-10

2634 http://proxy.handle.net/10648/97f2b35c-c482-4fe7-94c5-e6a4ebb7ba6c Textielindustrie CAO 01-01-1986 - 31-12-1991. 1986-1991

Reg.nr.: 15-01D

2650 http://proxy.handle.net/10648/c6bb810d-1f2d-45ff-a879-d63177b8d46b Textielindustrie CAO 01-01-1989 - 31-12-1991, hoger personeel. 1989-1991

Reg.nr.: 15-01D

3375 http://proxy.handle.net/10648/463864ea-9263-4f7a-98b5-6a9b25ea0adc Textielindustrie CAO 01-04-1980 - 31-12-1985 REG. 1980-1985

Reg.nr.: 15-01D

1813 http://proxy.handle.net/10648/7c1f70d1-ddd9-4fa7-a4c2-a217146e6bfa Textielindustrie CAO 01-04-1980 - 31-12-1988, hoger personeel. 1981-1988

Reg.nr.: 15-01D

2643 http://proxy.handle.net/10648/4b9f6fe7-6c2b-4acb-8b41-2e30f395656e Textielindustrie CAO 01-08-1991 - 31-12-1991. 1991

Reg.nr.: 15-01D

1798 http://proxy.handle.net/10648/ef5da9b3-6c29-409f-9921-0105737e9273 Textielindustrie CAO 03-10-1986 - 31-12-1986. 1986

Reg.nr.: 15-01D

1801 http://proxy.handle.net/10648/3b9f3c26-ef69-4438-9036-989c698eb246 Textielindustrie CAO 08-10-1988 - 31-12-1988. 1988-1989

Reg.nr.: 15-01D

1808 http://proxy.handle.net/10648/2bcf8f29-f43d-4f3d-914b-b0ff846bddcc Textielindustrie CAO 08-10-1988 - 31-12-1988, hoger personeel. 1988

Reg.nr.: 15-01D

3378 http://proxy.handle.net/10648/173959e9-cbf0-4ea0-9794-f833c9e3c5ae Textielindustrie CAO 12-06-1981 - 31-03-1982 en 14-12-1982 - 31-03-1983 en 10-11-1983 - 31-12-1984 en 29-10-1985 - 31-12-1985, hoger personeel AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 15-01D

2629 http://proxy.handle.net/10648/71d94371-5c42-41f2-ad00-26fc3e207a7e Textielindustrie CAO 17-08-1989 - 31-12-1990. 1989

Reg.nr.: 15-01D

2646 http://proxy.handle.net/10648/7809554d-a7ca-456f-b80d-30ffce55e2b6 Textielindustrie CAO 17-08-1989 - 31-12-1990, hoger personeel. 1989

Reg.nr.: 15-01D

759 http://proxy.handle.net/10648/57af2cc0-7dd9-4790-bdd7-5b5d5541e56c Textielindustrie CAO 1970-1980, hoger personeel vlasbewerkende bedrijven. 1970-1980

Reg.nr.: 15-01D

746 http://proxy.handle.net/10648/57bd0dc7-f716-4abf-8f65-d66c17e978e0 Textielindustrie CAO 1971. 1970-1971

Reg.nr.: 15-01D

766 http://proxy.handle.net/10648/fd4e2f49-7869-478e-b2fd-5725bcd3933b Textielindustrie CAO 1971-1972. 1971-1972

Reg.nr.: 15-01D

769 http://proxy.handle.net/10648/c897896b-0fa4-49b2-acb2-d26cf0428755 Textielindustrie CAO 1972-1973. 1972-1973

Reg.nr.: 15-01D

751 http://proxy.handle.net/10648/874029b0-0e42-40d8-be2a-676b7912d11b Textielindustrie CAO 1973-1974. 1973-1974

Reg.nr.: 15-01D

749 http://proxy.handle.net/10648/c1792059-d1b1-4b72-a393-0d59a21e243c Textielindustrie CAO 1973-1974, beambten. 1973-1974

Reg.nr.: 15-01D

738 http://proxy.handle.net/10648/10bbfbcf-a15c-4fe7-bc7a-2cabd61cbe11 Textielindustrie CAO 1975-1976. 1975-1976

Reg.nr.: 15-01D

770 http://proxy.handle.net/10648/090f7fe3-0e78-4b42-be64-dd77334dc6a6 Textielindustrie CAO 1977-1979. 1977-1979

Reg.nr.: 15-01D

763 http://proxy.handle.net/10648/0ce1c787-b7e6-4884-9cf2-36f3dd09424b Textielindustrie CAO 1977-1980. 1977-1979

Reg.nr.: 15-01D

762 http://proxy.handle.net/10648/3d87602d-b30d-486f-91d7-1567ab36cd5f Textielindustrie CAO 1978-1979, hoger personeel. 1978-1979

Reg.nr.: 15-01D

767 http://proxy.handle.net/10648/28a4fc44-1df6-43b2-81b5-248a4b5163af Textielindustrie CAO 1978-1979, hoger personeel. 1978-1979

Reg.nr.: 15-01D

1800 http://proxy.handle.net/10648/38824e6f-2ec0-4b23-b2cd-18dddd2d1258 Textielindustrie CAO 26-03-1987 - 31-12-1987. 1987

Reg.nr.: 15-01D

1809 http://proxy.handle.net/10648/0dec32a8-de14-4353-9300-09e8a98bfa45 Textielindustrie CAO 26-03-1987 - 31-12-1987, hoger personeel. 1987

Reg.nr.: 15-01D

3374 http://proxy.handle.net/10648/7e3a8b5b-420e-4f31-bd99-3fde6ddc79f1 Textielindustrie CAO 26-06-1981 - 31-03-1982, 14-12-1982 - 31-03-1983, 12-11-1983 - 31-12-1984, 30-10-1985 - 31-12-1985. 1981-1985

Reg.nr.: 15-01D

1811 http://proxy.handle.net/10648/6fd41a2b-78b1-4753-b129-f14c671ac5e7 Textielindustrie CAO 30-09-1986 - 31-12-1986, hoger personeel. 1986

Reg.nr.: 15-01D

1814 http://proxy.handle.net/10648/1af4c5b6-64cd-4e20-84f3-045cc935911c Textielindustrie CAO-VUT 01-01-1981 - 01-09-1988. 1981-1987

Reg.nr.: 15-01D

3327 http://proxy.handle.net/10648/7f8ec447-1543-4bb2-98a2-962a8a5a572c Textielindustrie CAO-VUT 01-01-1984 - 31-12-1984, 23-03-31 - 31-12-1983 en 22-05-1981 - 31-12-1982 AVVV. 1981-1983

Reg.nr.: 15-01D

2633 http://proxy.handle.net/10648/e4c1849e-b000-4628-a403-7381c936d08a Textielindustrie CAO-VUT 01-01-1990 - 31-12-1991, resp. 31-12-1994 (art. 2 en 3 regl.). 1989

Reg.nr.: 15-01D

1810 http://proxy.handle.net/10648/6d93645e-1c9c-4878-9111-be5f1e2a9f98 Textielindustrie CAO-VUT 01-09-1987 - 31-08-1988 resp. 31-08-1992. 1987-1988

Reg.nr.: 15-01D

2639 http://proxy.handle.net/10648/4dd94d36-2222-41b2-997b-a0b3ccb39f02 Textielindustrie CAO-VUT 01-09-1988 - 31-12-1992. 1988-1991

Reg.nr.: 15-01D

2630 http://proxy.handle.net/10648/820717d9-30d5-46e4-a27a-520f58e1ab4b Textielindustrie CAO-VUT 02-09-1991 - 31-12-1992, resp. 31-12-1995. 1991

Reg.nr.: 15-01D

1803 http://proxy.handle.net/10648/8a848c87-f5a2-4542-bce4-825b6b7aa7d7 Textielindustrie CAO-VUT 05-02-1985 - 30-06-1985 resp. 30-06-1988. 1984-1985

Reg.nr.: 15-01D

1804 http://proxy.handle.net/10648/febd318c-3c71-4d6e-a787-f24195fabf02 Textielindustrie CAO-VUT 05-10-1985 - 31-08-1986 resp. 30-06-1990. 1985

Reg.nr.: 15-01D

2636 http://proxy.handle.net/10648/f36a490c-926a-4e54-a82f-687ef5a8d49b Textielindustrie CAO-VUT 06-07-1988 - 31-12-1989, resp. 31-08-1993 (art. 2 en 3). 1988-1989

Reg.nr.: 15-01D

756 http://proxy.handle.net/10648/8f720d3e-6553-444e-a777-a79931e3dc9e Textielindustrie CAO-VUT 1979-1980. 1979

Reg.nr.: 15-01D

1812 http://proxy.handle.net/10648/1a576ade-8a78-4947-ac9a-431694c71caa Textielindustrie CAO-VUT 25-09-1986 - 31-08-1987, resp. 31-08-1991 (art. 2 en 3 alsmede het regl.). 1986

Reg.nr.: 15-01D

1806 http://proxy.handle.net/10648/520c0a7c-96c6-449f-ac6a-c066a1969931 Vlasbedrijf CAO 01-03-1981 - 28-02-1989. 1981-1989

Reg.nr.: 15-04A

2641 http://proxy.handle.net/10648/1017114e-6f13-462c-81fb-eb1dd598851b Vlasbedrijf CAO 01-03-1989 - 28-02-1991. 1989-1991

Reg.nr.: 15-04A

2640 http://proxy.handle.net/10648/7aae7c67-5d40-48d4-a96b-7a6d6b491758 Vlasbedrijf CAO 11-10-1989 - 28-02-1990. 1989-1990

Reg.nr.: 15-04A

3380 http://proxy.handle.net/10648/a46cca59-ac3e-4c57-8185-b48c9a2ee807 Vlasbedrijf CAO 14-12-1981 - 28-02-1982 en 21-02-1983 - 28-02-1983 en 12-05-1984 - 28-02-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 15-04A

1802 http://proxy.handle.net/10648/51e17706-2792-41f6-8dca-3b3d8a770f7a Vlasbedrijf CAO 16-07-1987 - 28-02-1989. 1987-1988

Reg.nr.: 15-04A

2637 http://proxy.handle.net/10648/9a5996ba-f6f1-4568-b75d-e64e7ba5a179 Vlasbedrijf CAO 19-10-1990 - 28-02-1991. 1990

Reg.nr.: 15-04A

757 http://proxy.handle.net/10648/66a24a44-2a20-4950-a1bd-3b4fda973121 Vlasbedrijf CAO 1980. 1980

Reg.nr.: 15-04A

1805 http://proxy.handle.net/10648/1ee24fcf-282b-4645-8dfa-978b1c4350c5 Vlasbedrijf CAO 31-10-1985 - 28-02-1987. 1985-1986

Reg.nr.: 15-04A

2656 http://proxy.handle.net/10648/e5d19992-bace-47a6-9ee3-b04e82818ee6 Vlasbedrijf CAO-VUT 01-01-1982 - 31-12-1993. 1982-1989

Reg.nr.: 15-04A

2651 http://proxy.handle.net/10648/b5ac6274-2c27-485a-ad0b-0fa0f3d37d9a Vlasbedrijf CAO-VUT 01-01-1986 - 31-12-1990. 1985

Reg.nr.: 15-04A

2648 http://proxy.handle.net/10648/d5667f03-6b52-48e2-b682-4899adb03b10 Vlasbedrijf CAO-VUT 01-01-1987 - 31-12-1991. 1986-1987

Reg.nr.: 15-04A

2645 http://proxy.handle.net/10648/58e6ae7e-9461-4a64-a7c4-277de73e0c5a Vlasbedrijf CAO-VUT 03-02-1988 - 31-12-1992 resp. 31-12-1989 (art. 4). 1987-1988

Reg.nr.: 15-04A

2644 http://proxy.handle.net/10648/28ab69d8-abbc-4796-9488-dcb084a9d8c0 Vlasbedrijf CAO-VUT 15-04-1989 - 31-12-1993 resp. 31-12-1990 (art. 4). 1989

Reg.nr.: 15-04A

1807 http://proxy.handle.net/10648/d4fe1b02-e480-4bf3-9c87-b8207f150af8 Vlasbedrijf CAO-VUT 22-03-1984 - 31-12-1988. 1984-1988

Reg.nr.: 15-04A

3328 http://proxy.handle.net/10648/2251c379-847b-4e1c-b98d-2b7bc78ccfa8 Vlasbedrijf CAO-VUT 23-04-1982 - 31-12-1986 en 22-04-1983 - 31-12-1986 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 15-04A

1818 http://proxy.handle.net/10648/b7554607-1f82-4bf7-a5cb-a3c1fc53211c Waterleidingbedrijven CAO 1981 - 31-03-1985. 1981-1983

Reg.nr.: 16-01

1820 http://proxy.handle.net/10648/e4f94f7d-45c8-4392-8473-e8a7324ac5cf Waterleidingbedrijven aangesloten bij de Werkgeversvereniging Waterleidingbedrijven RAAM-CAO 01-04-1986 - 31-03-1988. 1986-1988

Reg.nr.: 16-01

2647 http://proxy.handle.net/10648/562a7e28-85a7-4159-81fd-ee83556ade4c Waterleidingbedrijven aangesloten bij de Werkgeversvereniging Waterleidingbedrijven RAAM-CAO 01-04-1988 - 31-03-1992. 1988-1990

Reg.nr.: 16-01

3381 http://proxy.handle.net/10648/e5aad5ab-b443-4444-8c3d-41e718d6031d Gasbedrijven CAO 01-01-1983 - 31-12-1985, Werkgeversvereniging Gasbedrijven REG. 1983-1984

Reg.nr.: 16-02

1822 http://proxy.handle.net/10648/848c4063-54ea-475b-a007-eb077d0a8bd0 Gasbedrijven in NV-vorm RAAM-CAO 01-01-1986 - 31-12-1989. 1986-1988

Reg.nr.: 16-02

755 http://proxy.handle.net/10648/4414f85b-5589-40ea-b481-fdc424e1dd6a Elektriciteitsbedrijven CAO 1976-1979. 1976-1979

Reg.nr.: 16-03

1816 http://proxy.handle.net/10648/009c856d-f706-47b3-b475-720ce5a6f49a Elektriciteitsbedrijven CAO 1980-1991. 1981-1990

Reg.nr.: 16-03

2642 http://proxy.handle.net/10648/dbf41113-2825-4c2f-9957-3a4c7eb20eaa Energiebedrijven aangesloten bij de werkgeversvereniging Energiebedrijven (WEB) CAO 01-05-1989 - 31-12-1991. 1990-1991

Reg.nr.: 16-03

3376 http://proxy.handle.net/10648/fee23d6f-8a6f-448c-ae3e-047c45adc8e0 Zuivelindustrie CAO 01-04 1981 - 31-03 1986 REG. 1982-1986

Reg.nr.: 17-01A

2658 http://proxy.handle.net/10648/b826e2c1-1373-4fd2-87ad-0fa4ed9ad831 Zuivelindustrie CAO 01-04-1981 - 31-03-1992, hoger personeel. 1982-1992

Reg.nr.: 17-01A

2662 http://proxy.handle.net/10648/9b0a68e6-747f-49b1-b7b6-175acbe1fc1c Zuivelindustrie CAO 01-04-1986 - 31-03-1992. 1986-1992

Reg.nr.: 17-01A

1038 http://proxy.handle.net/10648/2eb070b9-e26b-49c4-afe0-9fd21719fed0 Zuivelindustrie CAO 1970-1977. 1970-1977

Reg.nr.: 17-01A

761 http://proxy.handle.net/10648/6a5bd104-0278-4903-828c-b95eb300ab19 Zuivelindustrie CAO 1978-1980. 1978-1980

Reg.nr.: 17-01A

758 http://proxy.handle.net/10648/e25c4fa7-fbe9-405c-9278-c0339cecb62d Zuivelindustrie CAO 1978-1980, persberichten. 1978-1982

Reg.nr.: 17-01A

1825 http://proxy.handle.net/10648/f43a539e-02de-4411-92e9-e1be9e048add Zuivelindustrie CAO-VUT 01-09-1981 - 31-08-1988. 1983-1986

Reg.nr.: 17-01A

2653 http://proxy.handle.net/10648/49e9f07b-0ab9-4eea-a766-e100c9bbd5b5 Zuivelindustrie CAO-VUT 01-09-1988 - 31-08-1992. 1988-1991

Reg.nr.: 17-01A

764 http://proxy.handle.net/10648/5f13ee2f-a354-4165-a0c1-584ae85298d0 Zuivelindustrie CAO-VUT 1978-1979. 1978-1979

Reg.nr.: 17-01A

2649 http://proxy.handle.net/10648/64305a1e-3b27-4a5d-845e-2f7d277db02d Zuivelindustrie CAO-VUT, AVV ingetrokken. 1990-1996

Reg.nr.: 17-01A

1827 http://proxy.handle.net/10648/3a923b07-27d8-4c0a-985b-b9700283ce81 Banketbakkersbedrijf CAO 01-04-1981 - 31-03-1988, Sociaal Fonds. 1981-1988

Reg.nr.: 17-10A

2659 http://proxy.handle.net/10648/e42f2ce9-38b5-4922-8bf4-758306cf66f6 Banketbakkersbedrijf CAO 01-04-1988 - 31-03-1992. 1988-1992

Reg.nr.: 17-10A

1821 http://proxy.handle.net/10648/13764a21-1838-45be-b7b7-75add77690c0 Banketbakkersbedrijf CAO 04-05-1988 - 31-05-1988 resp. 31-03-1992 (artikel 12, artikel 18, statuten Sociaal Fonds). 1988

Reg.nr.: 17-10A

1817 http://proxy.handle.net/10648/6864946a-416d-44a4-ae3d-31a85335b5ab Banketbakkersbedrijf CAO 04-09-1985 - 31-03-1986 resp. 31-05-1986 resp. 31-03-1990. 1985

Reg.nr.: 17-10A

2652 http://proxy.handle.net/10648/f5e7f8cb-4524-4be6-8697-2754dcc363d6 Banketbakkersbedrijf CAO 07-02-1991 - 31-03-1992 resp. 31-03-1995. 1990-1991

Reg.nr.: 17-10A

3386 http://proxy.handle.net/10648/2fe7e715-15b1-4e30-8733-89a275f1ea9e Banketbakkersbedrijf CAO 12-03-1982 - 31-03-1982 en 28-03-1984 - 31-03-1984 AVV. 1981-1984

Reg.nr.: 17-10A

3388 http://proxy.handle.net/10648/e0c92c31-00b3-44ce-958c-fd2f628b2810 Banketbakkersbedrijf CAO 12-09-1979 - 30-06-1983 en 30-07-1981 - 30-06-1985, Sociaal Fonds AVV. 1979-1981

Reg.nr.: 17-10A

1815 http://proxy.handle.net/10648/63267a46-c68f-4422-b976-cdf1d0b11ef6 Banketbakkersbedrijf CAO 17-11-1984 - 31-03-1985 resp. 31-03-1989. 1984

Reg.nr.: 17-10A

1819 http://proxy.handle.net/10648/baf20b96-4d57-48f5-aaed-bcdb39204d6c Banketbakkersbedrijf CAO 19-02-1987 - 31-03-1987 resp. 31-05-1987 (art. 12) resp. 31-03-1991 (art. 16 en statuten). 1986-1987

Reg.nr.: 17-10A

771 http://proxy.handle.net/10648/f95134ee-d785-4eca-8038-7ee3df48bc8a Banketbakkersbedrijf CAO 1970-1975. 1970-1975

Reg.nr.: 17-10A

936 http://proxy.handle.net/10648/ba624935-42aa-4029-b4e5-7a432b5b74f4 Banketbakkersbedrijf CAO 1970-1975. 1970-1975

Reg.nr.: 17-10A

875 http://proxy.handle.net/10648/a5a0efb1-6abd-48de-ba1d-58007c45e38c Banketbakkersbedrijf CAO 1976-1981. 1975-1980

Reg.nr.: 17-10A

880 http://proxy.handle.net/10648/7aaceacf-1f1a-4d2b-9d03-35b5294edd14 Banketbakkersbedrijf CAO 1976-1981. 1977-1981

Reg.nr.: 17-10A

2655 http://proxy.handle.net/10648/5ccff8ec-24ad-4ee8-b1c8-abdc777b7fa6 Banketbakkersbedrijf CAO 30-12-1988 - 31-03-1990 resp. 31-05-1990 resp. 31-03-1993 (art. 15 en 21 Soc. Fonds). 1988-1990

Reg.nr.: 17-10A

2661 http://proxy.handle.net/10648/a6f3f2b8-0d3f-4f38-843d-555c1a693479 Banketbakkersbedrijf CAO-VUT 04-04-1987 - 31-03-1990. 1987-1988

Reg.nr.: 17-10A

2657 http://proxy.handle.net/10648/86bf44f1-a762-4717-939f-2a125631d172 Banketbakkersbedrijf CAO-VUT 07-03-1991 - 31-03-1992. 1990-1991

Reg.nr.: 17-10A

2660 http://proxy.handle.net/10648/13c463ca-8589-450c-9a25-79643dde1e53 Banketbakkersbedrijf CAO-VUT 20-12-1988 - 31-03-1990, resp. 31-03-1993 (art. 3). 1987-1989

Reg.nr.: 17-10A

3393 http://proxy.handle.net/10648/c9443b65-70c6-465a-a873-a4668e243dd5 Brood- en Banketbakkersbedrijf CAO-VUT 01-03-1984 - 02-04-1984, resp. 31-12-1987 AVV. 1982-1984

Reg.nr.: 17-11

1831 http://proxy.handle.net/10648/b651cc63-1e98-42ce-8d85-e22a4b43e9c0 Brood- en banketbakkersbedrijf CAO-VUT 01-01-1981 - 04-04-1987. 1980-1985

Reg.nr.: 17-11

2654 http://proxy.handle.net/10648/9520f2ef-1ec8-4ea0-b7e0-f8d2c907745d Brood- en banketbakkersbedrijf CAO-VUT 04-09-1985 - 04-04-1987, resp. 30-03-1990. 1985-1990

Reg.nr.: 17-11

1829 http://proxy.handle.net/10648/2ed53730-8028-427a-a18e-5a72dde926c6 Brood- en banketbakkersbedrijf CAO-VUT 07-09-1984 - 31-03-1985, resp. 31-12-1988. 1984

Reg.nr.: 17-11

775 http://proxy.handle.net/10648/f2e1f67c-0a26-4e47-8c81-847546f20985 Brood- en banketbakkersbedrijf CAO-VUT 1978-1981. 1978-1980

Reg.nr.: 17-11

777 http://proxy.handle.net/10648/250d63a1-e223-4296-a56d-41f451437707 Brood- en banketbakkersbedrijf VUT 1978-1981. 1978-1980

Reg.nr.: 17-11

2665 http://proxy.handle.net/10648/f1103e90-4c0c-4c91-830a-cb0e1b4a93a0 Bakkersbedrijf CAO 01-12-1989 - 04-04-1991 resp. 31-03-1994. 1989-1990

Reg.nr.: 17-12A

2685 http://proxy.handle.net/10648/421a1fd6-a30d-409e-9e3f-59c385df061a Bakkersbedrijf CAO 01-12-1989 - 04-04-1991 resp. 31-03-1994, winkelpersoneel en filiaalhouders. 1989

Reg.nr.: 17-12A

2664 http://proxy.handle.net/10648/2e42fc8f-58fe-4ecf-bdd2-09874963d3ee Bakkersbedrijf CAO 02-03-1988 - 02-04-1989 resp. 31-03-1992 (art. 24, 25), winkelpersoneel en filiaalhouders. 1987-1988

Reg.nr.: 17-12A

2675 http://proxy.handle.net/10648/9ec6fe0f-b915-4f01-b5e8-972a6bb23bb1 Bakkersbedrijf CAO 03-04-1989 - 29-03-1993. 1989-1993

Reg.nr.: 17-12A

2670 http://proxy.handle.net/10648/51b7c0ee-4cf5-415f-9c3e-47ff6e27277e Bakkersbedrijf CAO 03-04-1989 - 29-03-1993, winkelpersoneel en filiaalhouders. 1989-1992

Reg.nr.: 17-12A

2667 http://proxy.handle.net/10648/13eac56e-4f41-4e67-b306-3998df9f2912 Bakkersbedrijf CAO 04-03-1986 - 04-04-1987 resp. 30-03-1990, winkel- en filiaalhouders en winkelpersoneel. 1985-1987

Reg.nr.: 17-12A

3389 http://proxy.handle.net/10648/c9a7f826-b027-4bc3-b9bb-5be40872d580 Bakkersbedrijf CAO 05-03-1982 - 03-04-1982, resp. 31-03-1986 en 31-10-1984 - 31-03-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 17-12A

3396 http://proxy.handle.net/10648/cf4d9142-c288-463b-b5fe-606f8c0f1e07 Bakkersbedrijf CAO 05-03-1982 - 03-04-1982, resp. 31-03-1986 en 31-10-1984 - 31-03-1985, winkel- en filiaalhouders en winkel-personeel AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 17-12A

1823 http://proxy.handle.net/10648/8cb156f3-1a63-49ef-bb22-cd823810d586 Bakkersbedrijf CAO 05-10-1982 - 02-04-1983 resp. 04-04-1987. 1982-1983

Reg.nr.: 17-12A

3397 http://proxy.handle.net/10648/c769ba96-d6d5-4e24-9529-4a574702a611 Bakkersbedrijf CAO 12-06-1981 - 31-03-1985, Sociaal Fonds winkel- of filiaalhouder en winkelpersoneel AVV. 1980-1981

Reg.nr.: 17-12A

3398 http://proxy.handle.net/10648/955e094f-12e9-4e40-b52d-21aecf48e8cf Bakkersbedrijf CAO 15-06-1981 - 31-03-1985, Sociaal Fonds AVV. 1980-1981

Reg.nr.: 17-12A

2676 http://proxy.handle.net/10648/e5c7944a-3522-4bb8-bf1d-347fe90c254e Bakkersbedrijf CAO 15-11-1991 - 29-03-1993. 1991-1992

Reg.nr.: 17-12A

2673 http://proxy.handle.net/10648/ca9b096c-6d9b-486c-b220-8aeeb0b49b1e Bakkersbedrijf CAO 15-11-1991 - 29-03-1993 resp. 31-03-1996. 1991-1993

Reg.nr.: 17-12A

2682 http://proxy.handle.net/10648/2f6d41fd-99f3-46c5-9fba-6f94358532f9 Bakkersbedrijf CAO 15-11-1991 - 29-03-1993, winkelpersoneel en filiaalhouders. 1991-1992

Reg.nr.: 17-12A

1838 http://proxy.handle.net/10648/7ab39777-3561-4e57-ac4b-0b0a78cb8810 Bakkersbedrijf CAO 18-10-1982 - 02-04-1983 resp. 04-04-1987, winkel- of filiaalhouders en winkelpersoneel. 1982-1983

Reg.nr.: 17-12A

772 http://proxy.handle.net/10648/069ac202-ac79-422f-a8ce-c78d5c3cef0d Bakkersbedrijf CAO 1970-1974. 1971-1976

Reg.nr.: 17-12A

780 http://proxy.handle.net/10648/8a6d91e7-d42f-45aa-b728-a63cb16be931 Bakkersbedrijf CAO 1970-1979. 1970-1979

Reg.nr.: 17-12A

786 http://proxy.handle.net/10648/fab48887-14b9-4856-9ab6-84e9e3e6f295 Bakkersbedrijf CAO 1971-1972, winkelpersoneel. 1970-1972

Reg.nr.: 17-12A

773 http://proxy.handle.net/10648/9e9c4234-786b-4d64-a536-20171946a7a3 Bakkersbedrijf CAO 1973-1980, winkelpersoneel. 1973-1979

Reg.nr.: 17-12A

781 http://proxy.handle.net/10648/ad3b1c1c-d367-4d9a-a03d-bda81b121552 Bakkersbedrijf CAO 1973-1981, winkelpersoneel. 1973-1981

Reg.nr.: 17-12A

783 http://proxy.handle.net/10648/1901efcc-b38e-492c-a902-12cf46b27466 Bakkersbedrijf CAO 1975-1979, winkelpersoneel, bekendmaking. 1975-1979

Reg.nr.: 17-12A

776 http://proxy.handle.net/10648/11faab1d-7560-4d27-94dd-a028e769f538 Bakkersbedrijf CAO 1975-1981. 1975-1981

Reg.nr.: 17-12A

774 http://proxy.handle.net/10648/ab3c1eaf-df51-41dd-8846-e2457975a5eb Bakkersbedrijf CAO 1978-1980. 1978-1980

Reg.nr.: 17-12A

1826 http://proxy.handle.net/10648/e9f162d1-5c68-44bd-b0f0-1605f8524314 Bakkersbedrijf CAO 21-01-1986 - 04-04-1987. 1985-1987

Reg.nr.: 17-12A

1824 http://proxy.handle.net/10648/49ba16f7-06ff-4b19-b2db-c8ca0022c87e Bakkersbedrijf CAO 21-03-1984 - 31-03-1984 resp. 03-04-1988. 1983-1984

Reg.nr.: 17-12A

1836 http://proxy.handle.net/10648/6f5bd657-37eb-46a0-990b-4eccff13ff28 Bakkersbedrijf CAO 21-03-1984 - 31-03-1984 resp. 03-04-1988, winkel- of filiaalhouders en winkelpersoneel. 1983-1984

Reg.nr.: 17-12A

2669 http://proxy.handle.net/10648/533f0a5f-0aa2-4ec8-9d8a-b60d72c43c69 Bakkersbedrijf CAO 22-04-1988 - 02-04-1989 resp. 31-03-1992. 1987-1988

Reg.nr.: 17-12A

2679 http://proxy.handle.net/10648/287db748-1af1-464e-9c04-0f65f8a69194 Bakkersbedrijf CAO 28-12-1991 - 29-03-1993, separaat AVV-besluit en concept omschrijvingen. 1991

Reg.nr.: 17-12A

1833 http://proxy.handle.net/10648/1f51c8f4-76e8-45df-87c4-cc964272d3fd Bakkersbedrijf CAO 30-03-1981 - 02-04-1989. 1981-1989

Reg.nr.: 17-12A

1840 http://proxy.handle.net/10648/eec7e196-e124-4548-b338-e74c9ff59b24 Bakkersbedrijf CAO 30-03-1981 - 02-04-1989, winkel- of filiaalhouders en winkelpersoneel. 1981-1989

Reg.nr.: 17-12A

2663 http://proxy.handle.net/10648/42d9138a-900e-4d24-873d-5ebf3b03d76a Bakkersbedrijf CAO-VUT 01-12-1989 - 04-04-1991 resp. 31-03-1994. 1989-1990

Reg.nr.: 17-12A

2672 http://proxy.handle.net/10648/b89423ea-8d17-4068-966b-fef789354846 Bakkersbedrijf CAO-VUT 06-04-1987 - 29-03-1993. 1987-1992

Reg.nr.: 17-12A

2668 http://proxy.handle.net/10648/434938b2-74d7-4f85-a2c3-ff659259bec8 Bakkersbedrijf CAO-VUT 26-05-1988 - 02-04-1989 resp. 30-03-1992. 1987-1988

Reg.nr.: 17-12A

779 http://proxy.handle.net/10648/067ebb45-3d18-4d56-94f2-ea6742658eb4 Bakkerijgrondstoffenindustrie CAO 1970-1978. 1969-1978

Reg.nr.: 17-13A

778 http://proxy.handle.net/10648/84d3d27b-77a5-4b54-862e-e55e5bddfd78 Aardappelmeel- en derivatenindustrie CAO 1970-1974. 1970-1974

Reg.nr.: 17-14A

804 http://proxy.handle.net/10648/6e73e4d7-7714-40d9-b70f-e8efbc3b98f5 Aardappelsorteerbedrijven Drenthe CAO 1970-1972. 1970-1972

Reg.nr.: 17-14B

798 http://proxy.handle.net/10648/3697ddd3-c372-48ca-944a-2fc187835d8f Aardappelsorteerbedrijven Friesland 1971-1972. 1972

Reg.nr.: 17-14B

796 http://proxy.handle.net/10648/c199a29d-88cf-43a7-a50e-fbeebea7a13e Aardappelsorteerbedrijven Friesland CAO 1970-1972. 1970-1972

Reg.nr.: 17-14B

802 http://proxy.handle.net/10648/2d57c951-8d2c-4b3a-927a-7f91c221a79a Aardappelsorteerbedrijven Groningen CAO 1970-1975. 1970-1975

Reg.nr.: 17-14B

807 http://proxy.handle.net/10648/689d8ff9-d7a6-41bd-8e99-7df7d2950ce9 Aardappelsorteerbedrijven IJsselmeerpolders 1973. 1972

Reg.nr.: 17-14B

806 http://proxy.handle.net/10648/6942e809-980c-4743-9b45-31a7d654e028 Aardappelsorteerbedrijven IJsselmeerpolders CAO 1970-1973. 1970-1972

Reg.nr.: 17-14B

793 http://proxy.handle.net/10648/bc968a3a-1ae9-46c7-a249-00d73601f643 Aardappelsorteerbedrijven Noord-Holland 1971-1972. 1972-1973

Reg.nr.: 17-14B

791 http://proxy.handle.net/10648/decb230e-eefc-4549-9779-bf56b5a74960 Aardappelsorteerbedrijven Noord-Holland CAO 1970-1972. 1970-1972

Reg.nr.: 17-14B

787 http://proxy.handle.net/10648/3f132a14-b300-4cea-8321-ce0e41b449ea Sorteerbedrijf Drenthe CAO 1973. 1973

Reg.nr.: 17-14B

790 http://proxy.handle.net/10648/4ae9fa86-ef7a-4559-ab07-40e86aeea05b Sorteerbedrijf Friesland CAO 1972-1974. 1973-1975

Reg.nr.: 17-14B

799 http://proxy.handle.net/10648/8caa0ca9-aec2-4b47-b656-27c6cf1ecf4f Sorteerbedrijf Groningen CAO 1972-1974. 1972-1974

Reg.nr.: 17-14B

2677 http://proxy.handle.net/10648/fa0b56c1-e1c5-4465-ad32-377df12fd5d4 Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO 1987. 1987

Reg.nr.: 17-14B

795 http://proxy.handle.net/10648/ba2e1336-7601-48c4-9b07-92879b453b4f Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO 1975-1981. 1975-1981

Reg.nr.: 17-14B

803 http://proxy.handle.net/10648/039ec5ba-cc0b-414c-b675-a269f940cd57 Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO 1975-1981. 1975-1981

Reg.nr.: 17-14B

1835 http://proxy.handle.net/10648/9b5c2293-05d4-4b3d-bf64-d7db44874352 Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO 01-05-1981 - 30-04-1989. 1981-1989

Reg.nr.: 17-14B

1830 http://proxy.handle.net/10648/733f1a64-4959-4d14-91f4-617c99ef91da Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO-VUT 01-01-1982 - 01-01-1987. 1982-1987

Reg.nr.: 17-14B

1828 http://proxy.handle.net/10648/0a4c2201-e066-4dc8-82a5-43ec6e14d7d3 Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO-VUT 28-03-1984 - 31-12-1988. 1984

Reg.nr.: 17-14B

1832 http://proxy.handle.net/10648/6d235d6f-f383-4d89-a9fc-e2d1ae9168dc Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO 12-11-1985 - 30-04-1987. 1985-1986

Reg.nr.: 17-14B

2680 http://proxy.handle.net/10648/1b865f55-14e5-4b25-b502-072e9c9f95f1 Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO-VUT 01-01-1986 - 31-12-1990. 1985-1986

Reg.nr.: 17-14B

2674 http://proxy.handle.net/10648/533b396b-a38b-482e-8312-b9bcf6567171 Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO-VUT 02-02-1988 - 31-12-1992, resp. 31-12-1989 (art. 4). 1987-1988

Reg.nr.: 17-14B

1834 http://proxy.handle.net/10648/aa36633c-3f26-4a9f-931b-62b469f212ca Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO 17-02-1988 - 30-04-1989. 1987-1988

Reg.nr.: 17-14B

2686 http://proxy.handle.net/10648/6cf39b03-ecce-4900-8fa1-f0f021311088 Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO-VUT 01-01-1988 - 31-12-1994. 1987-1990

Reg.nr.: 17-14B

2671 http://proxy.handle.net/10648/0a694a26-54a5-4b36-a7a7-cef899559a46 Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO-VUT 15-04-1989 - 31-12-1993, resp. 31-12-1990 (art. 4). 1989-1990

Reg.nr.: 17-14B

2692 http://proxy.handle.net/10648/40a2a7f3-add9-4092-9c61-a97329301f57 Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO 30-01-1990 - 30-04-1991. 1989-1990

Reg.nr.: 17-14B

2678 http://proxy.handle.net/10648/f97383bf-a2c2-46e3-a28c-891efa443ccf Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO 01-05-1989 - 30-04-1993. 1989-1992

Reg.nr.: 17-14B

2688 http://proxy.handle.net/10648/cce49e1a-26f3-4a48-a0b7-5d7a5faf8c9e Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO 22-04-1992 - 30-04-1993. 1992

Reg.nr.: 17-14B

2666 http://proxy.handle.net/10648/82e83208-29dc-49a6-8508-5d52afc85ea7 Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO-VUT 09-03-1990 - 31-12-1994. 1990

Reg.nr.: 17-14B

3383 http://proxy.handle.net/10648/0e5bcf77-2bad-49fb-808d-04a058da6f9a Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO 12-01-1982 - 30-04-1982, 12-11-1982 - 30-04-1983 en 09-05-1984 - 30-04-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 17-14B

3384 http://proxy.handle.net/10648/71b1ca81-4a6d-4d0b-968a-16d87275c30d Sorteerbedrijf voor akkerbouwproducten in Noord-Nederland CAO-VUT 04-05-1982 - 31-12-1986 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 17-14B

3390 http://proxy.handle.net/10648/ffc938c9-c155-4ac9-b8d0-b293db830bad Groenten- en fruitverwerkende industie CAO 15-12-1982 - 31-12-1982 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 17-16A

1837 http://proxy.handle.net/10648/5461b2bd-15a2-47d4-8194-6f9925c1a9ba Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO 01-01-1982 - 31-03-1988. 1982-1987

Reg.nr.: 17-16A

2700 http://proxy.handle.net/10648/424713ee-d629-4784-90c7-cf1e744cf1b8 Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO 01-04-1988 - 31-03-1992. 1988-1990

Reg.nr.: 17-16A

3387 http://proxy.handle.net/10648/f7500f15-856a-46cb-ba75-1686c6d24f94 Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO 01-10-1983 - 31-12-1984 AVV. 1983-1984

Reg.nr.: 17-16A

1884 http://proxy.handle.net/10648/6332c083-4ab1-43fc-b911-f397ca13b030 Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO 11-02-1986 - 31-03-1986. 1985-1986

Reg.nr.: 17-16A

801 http://proxy.handle.net/10648/6bd19532-a51e-4c44-b500-192d7eea3bd1 Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO 1970-1981. 1970-1981

Reg.nr.: 17-16A

810 http://proxy.handle.net/10648/e3459a5e-d67d-4346-8da8-bdfd10053247 Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO 1971-1975, administratief personeel. 1971-1975

Reg.nr.: 17-16A

812 http://proxy.handle.net/10648/7725cf34-6efa-476c-9e55-73b8f6fcd780 Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO 1975, administratief personeel. 1975

Reg.nr.: 17-16A

789 http://proxy.handle.net/10648/a48a1e66-03dc-4ab0-a0a6-50fa6e8987ab Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO 1975-1977. 1975-1977

Reg.nr.: 17-16A

820 http://proxy.handle.net/10648/bfc9d9cf-a377-45cc-bbce-5ed8d199a8ff Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO 1978-1981. 1978-1981

Reg.nr.: 17-16A

1881 http://proxy.handle.net/10648/b3f9d799-c214-4315-bb98-853e53342608 Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO 23-04-1987 - 31-03-1988. 1987

Reg.nr.: 17-16A

2694 http://proxy.handle.net/10648/48940180-ed41-47c3-9f86-4510e586039a Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO 24-11-1990 - 31-03-1992. 1990

Reg.nr.: 17-16A

2698 http://proxy.handle.net/10648/85e9eefa-c1d0-4e89-9607-cd8c193ee832 Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO 31-01-1989 - 31-03-1990. 1988-1989

Reg.nr.: 17-16A

1839 http://proxy.handle.net/10648/9332d53b-2518-4008-8ac4-1afa7f86d4ae Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO-VUT 01-01-1982 - 30-09-1988. 1981-1987

Reg.nr.: 17-16A

2689 http://proxy.handle.net/10648/4226406c-3d19-41c1-8f14-4990eaaf5ef9 Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO-VUT 01-10-1988 - 30-09-1992. 1988-1992

Reg.nr.: 17-16A

1841 http://proxy.handle.net/10648/833c1413-fa72-4da1-b0e7-e3d75c8069b5 Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO-VUT 05-02-1986 - 31-03-1986. 1985-1986

Reg.nr.: 17-16A

3392 http://proxy.handle.net/10648/2050995a-119a-4bcd-bbe2-c340a0ed03a2 Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO-VUT 17-01-1984 - 31-12-1984 AVV. 1982-1984

Reg.nr.: 17-16A

818 http://proxy.handle.net/10648/e3f8df23-bf3e-4d13-b1db-2f2970450e4e Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO-VUT 1978-1981. 1978-1981

Reg.nr.: 17-16A

1842 http://proxy.handle.net/10648/1d50af5b-1f74-41e0-aa34-9d9859bb9255 Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO-VUT 23-04-1987 - 30-09-1988. 1986-1987

Reg.nr.: 17-16A

2683 http://proxy.handle.net/10648/87172135-4de8-4f9d-bc59-f6a90e58f9de Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO-VUT 30-11-1990 - 30-09-1992. 1990-1991

Reg.nr.: 17-16A

2687 http://proxy.handle.net/10648/2b908aed-da3c-4b30-ad69-56f70f283800 Groenten- en fruitverwerkende industrie CAO-VUT 31-12-1988 - 30-09-1990. 1988-1990

Reg.nr.: 17-16A

3379 http://proxy.handle.net/10648/e0288929-d68f-46ba-9bcf-86f795c66fa7 Suikerverwerkende industrie CAO 01-01-1980 - 28-02-1986 REG. 1981-1986

Reg.nr.: 17-17B

2691 http://proxy.handle.net/10648/91433abd-d608-41a3-b0df-a7975a298759 Suikerverwerkende industrie CAO 01-03-1986 - 31-12-1992. 1986-1992

Reg.nr.: 17-17B

3391 http://proxy.handle.net/10648/ae4c1359-0745-4c6c-8528-9eb48a5c7fc4 Suikerverwerkende industrie CAO 09-10 1981 - 28-02-1982, 10-12-1982 - 28-02-1983, 15-02-1984 - 28-02-1985 AVV. 1981-1984

Reg.nr.: 17-17B

1848 http://proxy.handle.net/10648/28190bf1-e571-4885-8f34-856040478e90 Suikerverwerkende industrie CAO 10-08-1985 - 28-02-1986. 1985

Reg.nr.: 17-17B

2684 http://proxy.handle.net/10648/ee2f237e-db23-4621-ac73-b63d90a38b04 Suikerverwerkende industrie CAO 14-12-1988 - 28-02-1990. 1988-1990

Reg.nr.: 17-17B

2681 http://proxy.handle.net/10648/e92327cc-2e76-4571-8a17-5309a9dd7241 Suikerverwerkende industrie CAO 15-02-1991 - 29-02-1992. 1990-1991

Reg.nr.: 17-17B

1846 http://proxy.handle.net/10648/d77fda1a-7b95-4e37-8ebb-ec3592941863 Suikerverwerkende industrie CAO 15-11-1986 - 29-02-1988. 1986-1987

Reg.nr.: 17-17B

821 http://proxy.handle.net/10648/df6f7967-78e1-44ff-aacd-a569e1be9615 Suikerverwerkende industrie CAO 1970-1971. 1970-1971

Reg.nr.: 17-17B

813 http://proxy.handle.net/10648/15cb7b11-c720-413f-b8a0-f9d87ae05424 Suikerverwerkende industrie CAO 1970-1972, Stichting Sociaal Fonds. 1970-1972

Reg.nr.: 17-17B

831 http://proxy.handle.net/10648/46626212-af41-4ebb-b02c-817195b2a162 Suikerverwerkende industrie CAO 1970-1973, administratief personeel. 1970-1973

Reg.nr.: 17-17B

816 http://proxy.handle.net/10648/02bcf2d2-acfa-448d-83e6-fa5a9a674284 Suikerverwerkende industrie CAO 1972-1973. 1971-1973

Reg.nr.: 17-17B

823 http://proxy.handle.net/10648/c8aa05cb-2719-4899-a4cd-3f8087d8bf6b Suikerverwerkende industrie CAO 1973-1978, administratief personeel. 1973-1978

Reg.nr.: 17-17B

847 http://proxy.handle.net/10648/daec4300-bc17-42e3-a426-767461a84483 Suikerverwerkende industrie CAO 1974-1975, productie- en technisch personeel. 1974-1975

Reg.nr.: 17-17B

829 http://proxy.handle.net/10648/398353c8-7210-4860-9b9e-ac51f2c7f4b2 Suikerverwerkende industrie CAO 1974-1977, administratief personeel. 1974-1977

Reg.nr.: 17-17B

836 http://proxy.handle.net/10648/48eb5ab9-4700-4a39-bb3a-98b3fc9acadc Suikerverwerkende industrie CAO 1975-1977, productie- en technisch personeel. 1975-1977

Reg.nr.: 17-17B

842 http://proxy.handle.net/10648/932792b6-3dc4-400e-9704-5b5d9c233a09 Suikerverwerkende industrie CAO 1975-1977, productie- en technisch personeel. 1975-1977

Reg.nr.: 17-17B

840 http://proxy.handle.net/10648/5f73de21-1d33-4ebc-a42e-65561c210168 Suikerverwerkende industrie CAO 1978, administratief personeel. 1978

Reg.nr.: 17-17B

838 http://proxy.handle.net/10648/573de083-6b25-4519-8d92-cb3aa9418cb8 Suikerverwerkende industrie CAO 1978, productie- en technisch personeel. 1978

Reg.nr.: 17-17B

833 http://proxy.handle.net/10648/76fca527-12c5-43c0-b5a1-e7a91cda532f Suikerverwerkende industrie CAO 1978-1981. 1978-1981

Reg.nr.: 17-17B

845 http://proxy.handle.net/10648/0d670e9c-de13-4c47-8eaa-52d4a97efe19 Suikerverwerkende industrie CAO 1979. 1979

Reg.nr.: 17-17B

2699 http://proxy.handle.net/10648/43b430b5-a3c2-4865-9d0d-d2388125297a Suikerverwerkende industrie CAO-VUT 01-01-1986 - 31-08-1992. 1985-1990

Reg.nr.: 17-17B

2695 http://proxy.handle.net/10648/8748e62d-dcb3-415f-8d0f-0bd35767247e Suikerverwerkende industrie CAO-VUT 12-10-1990 - 31-08-1992. 1990

Reg.nr.: 17-17B

1843 http://proxy.handle.net/10648/8c6eb630-9691-4185-aa25-526c132a5430 Suikerverwerkende industrie CAO-VUT 13-03-1987 - 31-12-1987. 1987

Reg.nr.: 17-17B

3395 http://proxy.handle.net/10648/9933a6ea-a429-4e8b-883c-23f11cd52f49 Suikerverwerkende industrie CAO-VUT 16-04-1986 - 31-12-1986 AVV. 1985-1986

Reg.nr.: 17-17B

2697 http://proxy.handle.net/10648/776cc908-5d4e-44f8-bcef-21cf37e8bcd3 Suikerverwerkende industrie CAO-VUT 30-12-1988 - 28-02-1990. 1988-1989

Reg.nr.: 17-17B

2693 http://proxy.handle.net/10648/159adba5-e800-47fe-9c2b-691252332162 Beetwortelsuikerindustrie CAO 01-04-1982, hoger personeel. 1983-1986

Reg.nr.: 17-18A

1845 http://proxy.handle.net/10648/ea78b13c-9536-453b-b98a-2487f5507ede Beetwortelsuikerindustrie CAO 01-04-1985 - 31-03-1988. 1985-1986

Reg.nr.: 17-18A

832 http://proxy.handle.net/10648/a0fa9e4d-e0d4-49d7-adaa-9985d8502527 Beetwortelsuikerindustrie CAO 1970-1973. 1970-1972

Reg.nr.: 17-18A

849 http://proxy.handle.net/10648/3d7ca5a3-4409-4de0-b666-4fec039430b7 Beetwortelsuikerindustrie CAO 1974-1980. 1974-1980

Reg.nr.: 17-18A

1844 http://proxy.handle.net/10648/9514c966-11e7-437f-bb31-9a19984dbc41 Beetwortelsuikerindustrie CAO-VUT 01-04-1985 - 31-03-1988. 1986

Reg.nr.: 17-18A

3382 http://proxy.handle.net/10648/bf5aeba2-994b-4ab4-adfa-77bd3d557a94 Beetwortelsuikerindustrie en enige aanverwante bedrijven CAO 01-04-1980 - 31-03-1985 REG. 1982-1984

Reg.nr.: 17-18A

2690 http://proxy.handle.net/10648/bd252395-6909-4584-944c-021e2b0c8823 Handelmouterijen CAO 01-01-1986 - 31-12-1986. 1987

Reg.nr.: 17-19A

852 http://proxy.handle.net/10648/9034030f-fc13-4342-b086-cc43c5754c79 Handelmouterijen CAO 1971-1972. 1971-1972

Reg.nr.: 17-19A

853 http://proxy.handle.net/10648/96c9a713-419e-400b-9caf-94fbf8a40eed Mosterdindustrie CAO 1970. 1970

Reg.nr.: 17-20A

2705 http://proxy.handle.net/10648/379a7701-5c07-41ce-aa45-15f4941fbc36 Melk- en zuiveldetailhandelsbedrijf CAO 24-10-1992 - 31-03-1993. 1992

Reg.nr.: 17-21A

2715 http://proxy.handle.net/10648/d0185785-7bbe-48dc-9df2-0f4f07fa184b Melk- en zuiveldetailhandelsbedrijf CAO 01-04-1983 - 31-03-1993. 1983-1992

Reg.nr.: 17-21A

3399 http://proxy.handle.net/10648/473fff51-bab7-4116-9109-bd8a3b6a0001 Melk- en zuiveldetailhandelsbedrijf CAO 01-07-1985 - 31-12-1987, Sociaal Fonds AVV. 1985-1987

Reg.nr.: 17-21A

2709 http://proxy.handle.net/10648/b0b6e377-f44c-4394-bafa-5e49c3fd315a Melk- en zuiveldetailhandelsbedrijf CAO 01-07-1985 - 31-12-1992, Sociaal Fonds. 1985-1992

Reg.nr.: 17-21A

1849 http://proxy.handle.net/10648/826bf8e9-c690-4fb7-a394-ccfb54781dbc Melk- en zuiveldetailhandelsbedrijf CAO 03-05-1988 - 31-03-1989. 1987-1989

Reg.nr.: 17-21A

1847 http://proxy.handle.net/10648/5affb896-99cb-4278-925c-696e97fe5128 Melk- en zuiveldetailhandelsbedrijf CAO 07-02-1987 - 31-03-1987. 1986-1987

Reg.nr.: 17-21A

2707 http://proxy.handle.net/10648/c08ee389-ec4d-4d12-8183-47836fed402b Melk- en zuiveldetailhandelsbedrijf CAO 08-01-1988 - 31-12-1992, Sociaal Fonds. 1987-1992

Reg.nr.: 17-21A

2708 http://proxy.handle.net/10648/a623ba27-307c-4e11-921a-a9556ef152b0 Melk- en zuiveldetailhandelsbedrijf CAO 09-02-1990 - 31-03-1991. 1989-1990

Reg.nr.: 17-21A

3400 http://proxy.handle.net/10648/d52cdc68-7362-4adf-bd44-085d9e3ec856 Melk- en zuiveldetailhandelsbedrijf CAO 11-10 1985 - 31-03-1986 AVV. 1985

Reg.nr.: 17-21A

855 http://proxy.handle.net/10648/5cd2ab0f-eb20-4c2e-ad47-7975fae35628 Melk- en zuiveldetailhandelsbedrijf CAO 1970-1980. 1970-1980

Reg.nr.: 17-21A

857 http://proxy.handle.net/10648/1c795e71-e0dd-41f9-a75e-19b2e52477f1 Melk- en zuiveldetailhandelsbedrijf CAO 1970-1980. 1970-1980

Reg.nr.: 17-21A

2703 http://proxy.handle.net/10648/0dc99bde-0150-4315-81bb-703aa645c2b8 Melk- en zuiveldetailhandelsbedrijf CAO-VUT 01-07-1985 - 31-12-1992. 1985-1989

Reg.nr.: 17-21A

2713 http://proxy.handle.net/10648/9dda8025-3b96-498b-9e43-9fb5a5aaac0c Melk- en zuiveldetailhandelsbedrijf CAO-VUT 09-01-1988 - 31-12-1992, resp. 30-06-1990. 1987-1990

Reg.nr.: 17-21A

2716 http://proxy.handle.net/10648/815be2cc-3e19-4bbb-af44-a2467d3c108d Melk- en zuiveldetailhandelsbedrijf CAO-VUT 16-07-1985 - 30-06-1990, resp. 31-12-1987. 1985-1987

Reg.nr.: 17-21A

1850 http://proxy.handle.net/10648/8c9c47d8-08a6-4f49-93b1-3df654c2f2ea Brouwerijen CAO 01-04-1980 - 31-03-1988. 1981-1987

Reg.nr.: 17-22B

2696 http://proxy.handle.net/10648/1a70875c-6f89-45db-aefe-e4c2f525a1af Brouwerijen CAO 01-04-1988. 1983-1992

Reg.nr.: 17-22B

854 http://proxy.handle.net/10648/d0202391-e601-42be-9f17-cade19925680 Brouwerijen CAO 1970-1980. 1970-1980

Reg.nr.: 17-22B

848 http://proxy.handle.net/10648/47e75bb7-6ea9-4ed1-b841-be2dba5b6dac Suiker- en chocoladeverwerkende industrie CAO 1970-1977. 1970-1977

Reg.nr.: 17-23

871 http://proxy.handle.net/10648/4d5c28c9-4036-4e71-9230-2de02f7e6c41 Suiker- en chocoladeverwerkende industrie CAO 1970-1977. 1970-1977

Reg.nr.: 17-23

851 http://proxy.handle.net/10648/28c4b22e-0a38-44b8-a326-2c693bb0265e Suiker- en chocoladeverwerkende industrie CAO 1978-1979. 1978-1979

Reg.nr.: 17-23

860 http://proxy.handle.net/10648/f8a46310-6224-46ba-bb05-6fa6fe6e9cef Suiker- en chocoladeverwerkende industrie CAO 1978-1981. 1978-1981

Reg.nr.: 17-23

809 http://proxy.handle.net/10648/84c17601-f167-48ff-b608-43e0ffb1dd01 Suiker- en chocoladeverwerkende industrie CAO 1979-1981. 1979-1981

Reg.nr.: 17-23

3385 http://proxy.handle.net/10648/816836ed-4066-4beb-bb01-350e51a0e504 Suikerverwerkende industrie en de suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO-VUT 01-01-1982 - 31-12-1985 REG. 1981-1985

Reg.nr.: 17-23

3394 http://proxy.handle.net/10648/bad06e2f-5ece-4363-916b-2b56fafb6bd4 Suikerverwerkende industrie en de suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO-VUT 17-03-1982 - 31-12-1982, 15-06-1983 - 31-12-1983, 26-01-1984 - 31-12-1984 en 03-08-1985 - 31-12-1985 AVV. 1981-1989

Reg.nr.: 17-23

2717 http://proxy.handle.net/10648/11813bd3-10ae-450b-a84c-d40e1675d97d Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO 01-01-1986 - 03-08-1992, vrijwillig vervroegd uittreden. 1985-1990

Reg.nr.: 17-23

1852 http://proxy.handle.net/10648/56f3f4d4-53e5-478d-aba0-5e8f834845de Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO 01-03-1981 - 29-02-1988. 1981-1986

Reg.nr.: 17-23

2714 http://proxy.handle.net/10648/67d34315-0858-45a5-bc9d-f14402ca57d0 Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO 01-03-1988 - 28-02-1992. 1988-1990

Reg.nr.: 17-23

3405 http://proxy.handle.net/10648/5672c33e-d7d7-4eda-9e7c-ba6e5e698be4 Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO 18-02-1982 - 28-02-1982 en 18-02-1983 - 28-02-1983 en 28-12-1983 - 28-02-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 17-23

2710 http://proxy.handle.net/10648/5111573a-b4d0-49cf-a8b4-f179f7ad7299 Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO 18-05-1989 - 28-02-1990. 1988-1989

Reg.nr.: 17-23

1854 http://proxy.handle.net/10648/9efe1804-bdc1-4aaa-9033-e44a2217ced6 Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO 19-10-1985 - 28-02-1986. 1985

Reg.nr.: 17-23

2701 http://proxy.handle.net/10648/3bf10f1d-9106-4362-ae5c-bf3ab364df17 Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO 21-11-1992 - 28-02-1994. 1992

Reg.nr.: 17-23

1851 http://proxy.handle.net/10648/98c795d6-d6e5-4750-9dea-086f49df716d Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO 23-12-1986 - 29-02-1988. 1986

Reg.nr.: 17-23

2704 http://proxy.handle.net/10648/aa86c382-d024-41cf-a577-a9eaf1730591 Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO 25-12-1990 - 29-02-1992. 1990-1991

Reg.nr.: 17-23

1853 http://proxy.handle.net/10648/c2230c5d-a071-408e-a08c-ed34b9ead6ff Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO-VUT 04-03-1986 - 31-12-1986. 1986

Reg.nr.: 17-23

2712 http://proxy.handle.net/10648/b65a20da-6d70-439f-9057-9d0bb5bb0229 Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO-VUT 18-12-1986 - 29-02-1988 resp. 31-12-1990 (art. 3 lid 1). 1986-1988

Reg.nr.: 17-23

2711 http://proxy.handle.net/10648/85057e7c-867f-4c55-982f-ce83f2353e77 Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO-VUT 23-11-1988 - 28-02-1990 resp. 29-02-1992 (art. 3 lid 1). 1988-1989

Reg.nr.: 17-23

2706 http://proxy.handle.net/10648/35934756-4ea6-47d2-883b-4dfa4bfbf965 Suikerwerk- en chocoladeverwerkende industrie CAO-VUT 01-01-1991 - 29-02-1992 resp. 31-08-1994. 1990-1991

Reg.nr.: 17-23

909 http://proxy.handle.net/10648/91bcc8dc-8984-493b-9118-8496b19a16a1 Ouwelindustrie CAO 1970-1971. 1970-1971

Reg.nr.: 17-24

2702 http://proxy.handle.net/10648/5dd2bd2b-5b70-4e41-ab43-bb51e33b0d79 Visfileerbedrijven CAO 01-05-1987 - 30-04-1988. 1987

Reg.nr.: 17-25

1879 http://proxy.handle.net/10648/48fc6c7e-86b3-416c-bed7-06592fcbc624 Margarine- en spijsvetindustrie CAO 01-04-1980 - 31-03-1986. 1981-1985

Reg.nr.: 17-27

2727 http://proxy.handle.net/10648/2d509d98-bb06-47c8-b715-c8dd8571a11f Margarine- en spijsvetindustrie CAO 01-04-1986 - 31-03-1992. 1986-1992

Reg.nr.: 17-27

2725 http://proxy.handle.net/10648/e42246ea-3d0a-44ee-a4fb-5f9851ac894d Margarine- en spijsvetindustrie CAO 18-02-1992 - 31-03-1992. 1991-1992

Reg.nr.: 17-27

905 http://proxy.handle.net/10648/02a80d4a-d6c3-42cf-8258-f60daffb94a0 Margarine- en spijsvetindustrie CAO 1970-1979. 1970-1979

Reg.nr.: 17-27

890 http://proxy.handle.net/10648/45b00d98-14b2-49e8-a883-581663aad206 Margarine- en spijsvetindustrie CAO 1971-1979. 1971-1979

Reg.nr.: 17-27

2722 http://proxy.handle.net/10648/052ae40a-e01d-431f-ab1a-c8f613ee0921 Margarine- en spijsvetindustrie CAO-VUT 01-11-1979 - 31-03-1992. 1981-1992

Reg.nr.: 17-27

2720 http://proxy.handle.net/10648/c9dc7cff-69c6-4a78-9988-f78db03193fe Vleesgroothandel CAO 01-04-1981 - 31-03-1990. 1982-1989

Reg.nr.: 17-28

3401 http://proxy.handle.net/10648/5b9de2c0-0a60-42ad-b79d-d2f48bc9292e Vleesgroothandel CAO 10-12-1982 - 31-03-1983 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 17-28

879 http://proxy.handle.net/10648/f27a6b0d-fdb7-43f1-b55c-1e09120d3d67 Vleesgroothandel CAO 1970-1980. 1970-1980

Reg.nr.: 17-28

908 http://proxy.handle.net/10648/d08066b9-1e34-4ed2-b693-b11c2dd4884e Vleesgroothandel CAO 1972-1979. 1972-1979

Reg.nr.: 17-28

3408 http://proxy.handle.net/10648/e4d2582b-69d6-4790-ba95-b3e55da3d4db Vleesgroothandel en de groothandel in slachtafvallen en darmen CAO-VUT 01-08-1985 - 31-12-1987, resp. 31-12-1989 AVV. 1984-1987

Reg.nr.: 17-28

2740 http://proxy.handle.net/10648/1c62d42f-b6b0-4afc-90aa-a9cf42a24ee6 Vleesgroothandel en exportslachterijen 10-11-1988 - 31-03-1990. 1988-1991

Reg.nr.: 17-28

2728 http://proxy.handle.net/10648/b938a6b8-13ec-4954-a67c-44033bc24cfe Vleesgroothandel en exportslachterijen CAO 01-01-1985 - 30-06-1990, Vormings- en Ontwikkelingsfonds. 1985-1989

Reg.nr.: 17-28

2723 http://proxy.handle.net/10648/604b96f4-b4c5-4964-932e-c2088d91bddf Vleesgroothandel en exportslachterijen CAO 01-01-1990 - 30-06-1990, Vormings- en Ontwikkelingsfonds. 1989-1991

Reg.nr.: 17-28

2741 http://proxy.handle.net/10648/c52b56d9-065b-4f28-9510-4b60283fbf5c Vleesgroothandel en exportslachterijen CAO 01-04-1990 - 31-03-1992. 1990-1992

Reg.nr.: 17-28

1858 http://proxy.handle.net/10648/a74e669c-5c17-4387-a1c4-efe78f55c593 Vleesgroothandel en exportslachterijen CAO 05-12-1986 - 31-12-1989, Vormings- en Ontwikkelingsfonds. 1986-1989

Reg.nr.: 17-28

2730 http://proxy.handle.net/10648/3e9cfcca-c141-4f9d-ba22-2e07f6bc7d47 Vleesgroothandel en exportslachterijen CAO 06-11-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 17-28

3402 http://proxy.handle.net/10648/e676cfec-5de6-4e83-a82d-097306d92a70 Vleesgroothandel en exportslachterijen CAO 14-02-1985 - 31-03-1985 AVV. 1984-1985

Reg.nr.: 17-28

3406 http://proxy.handle.net/10648/bafd7d0c-48f2-40a4-8719-21879661fcf8 Vleesgroothandel en exportslachterijen CAO 14-11-1985 - 31-12-1987, Vormings- en Ontwikkelingsfonds AVV. 1985-1986

Reg.nr.: 17-28

1856 http://proxy.handle.net/10648/65f09ec1-87e4-481a-8eda-3ed701b54f5e Vleesgroothandel en exportslachterijen CAO 15-10-1986 - 31-03-1988. 1986-1987

Reg.nr.: 17-28

2739 http://proxy.handle.net/10648/3e1f21b0-35fa-4f38-b13d-efe5852a946f Vleesgroothandel en exportslachterijen CAO 18-12-1990 - 31-03-1992. 1990-1991

Reg.nr.: 17-28

1855 http://proxy.handle.net/10648/828dd335-4bee-468a-b890-05e19ae76e81 Vleesgroothandel en exportslachterijen CAO 27-08-1985 - 31-03-1986. 1985

Reg.nr.: 17-28

2726 http://proxy.handle.net/10648/f79ff8dc-7a64-46ff-b6ed-fff0d9adadcd Vleesgroothandel en groothandel in slachtafvallen en darmen CAO-VUT 01-01-1982 - 31-03-1990. 1984-1990

Reg.nr.: 17-28

2733 http://proxy.handle.net/10648/756e237d-d354-4c54-be13-08f88ac13de3 Vleesgroothandel en groothandel in slachtafvallen en darmen CAO-VUT 10-11-1988 - 31-03-1990, resp. 31-03-1993 (art. 3). 1988-1990

Reg.nr.: 17-28

2721 http://proxy.handle.net/10648/49f78ba5-f07a-497d-b423-5ea04163077b Vleesgroothandel en groothandel in slachtafvallen en darmen CAO-VUT 01-04-1988 - 31-03-1992. 1989-1991

Reg.nr.: 17-28

2731 http://proxy.handle.net/10648/8675e1be-5a4d-457a-ada1-6438f4a7d569 Vleesgroothandel en groothandel in slachtafvallen en darmen CAO-VUT 28-07-1990 - 31-03-1992, resp. 31-03-1995. 1990-1991

Reg.nr.: 17-28

2718 http://proxy.handle.net/10648/921c6373-cefa-4c2d-b470-4bcf9c2c62c5 Vleesgroothandel en groothandel in slachtafvalstoffen en darmen CAO-VUT 10-03-1988 - 31-03-1989 resp. 31-03-1992 (bijl. I & II). 1987-1988

Reg.nr.: 17-28

896 http://proxy.handle.net/10648/8346cac4-0a5f-497b-b789-018ca5dd269d Groothandel in slachtafvallen en darmen CAO 1970-1978. 1970-1978

Reg.nr.: 17-29

901 http://proxy.handle.net/10648/6830bd5f-52a2-46e6-93d3-77edcfd1d0a1 Groothandel in slachtafvallen en darmen CAO 1970-1978. 1970-1978

Reg.nr.: 17-29

883 http://proxy.handle.net/10648/0c92c11f-d685-4a64-89b1-46239b2eccf8 Verzendgrossiers in vlees- en exportslachterijen CAO 1970-1979. 1970-1979

Reg.nr.: 17-30A

889 http://proxy.handle.net/10648/fd120dc0-7e9b-4473-bb5f-0edee321c57c Verzendgrossiers in vlees- en exportslachterijen CAO 1970-1979. 1970-1979

Reg.nr.: 17-30A

2729 http://proxy.handle.net/10648/75936e17-2027-4e8f-ae70-413d07bf2748 Vleeswarenindustrie CAO 01-04-1988 - 31-03-1993. 1988-1991

Reg.nr.: 17-33A

1859 http://proxy.handle.net/10648/19eb0aca-6a53-47e0-be4c-948b3634bf40 Vleeswarenindustrie CAO 04-05-1980 - 31-03-1988. 1981-1987

Reg.nr.: 17-33A

2724 http://proxy.handle.net/10648/2366ffc5-4860-4f59-9208-2d40a9c52ef5 Vleeswarenindustrie CAO 05-12-1989 - 31-03-1991. 1989

Reg.nr.: 17-33A

1885 http://proxy.handle.net/10648/5526b628-4f5e-4bfc-906a-3f3c2879ad6c Vleeswarenindustrie CAO 07-10-1988 - 31-03-1989. 1988

Reg.nr.: 17-33A

1862 http://proxy.handle.net/10648/4629857a-41c6-40af-a6fd-e4a4f2d037a9 Vleeswarenindustrie CAO 11-10-1986 - 31-03-1988. 1986-1987

Reg.nr.: 17-33A

1886 http://proxy.handle.net/10648/a88ce866-bd24-453b-a44a-c9c8d6a8a927 Vleeswarenindustrie CAO 13-08-1985 - 31-03-1986. 1985

Reg.nr.: 17-33A

881 http://proxy.handle.net/10648/7b0983ea-f058-4617-b3c6-b9a28f906be7 Vleeswarenindustrie CAO 1970-1974, administratief personeel. 1970-1974

Reg.nr.: 17-33A

867 http://proxy.handle.net/10648/026d2396-4007-4d32-bbdf-6bb4fed775fe Vleeswarenindustrie CAO 1970-1978. 1970-1978

Reg.nr.: 17-33A

868 http://proxy.handle.net/10648/061c86d0-21d5-4be0-a234-1a74efb24279 Vleeswarenindustrie CAO 1971-1977. 1971-1977

Reg.nr.: 17-33A

885 http://proxy.handle.net/10648/35e5ba15-35bb-465f-865b-dfc3d234c54b Vleeswarenindustrie CAO 1976-1980. 1976-1980

Reg.nr.: 17-33A

892 http://proxy.handle.net/10648/70847cdf-fb61-46f1-8db2-66c81a543752 Vleeswarenindustrie CAO 1979-1980. 1979-1980

Reg.nr.: 17-33A

2738 http://proxy.handle.net/10648/937acf1c-1caa-4f55-aeca-20b6e831145c Vleeswarenindustrie CAO 1990-1992, beperking inleenkrachten. 1990-1992

Reg.nr.: 17-33A

3404 http://proxy.handle.net/10648/72a4eda6-ec03-419a-ab23-49f7de71db77 Vleeswarenindustrie CAO 26-02-1982 - 04-04-1982, 05-10-1982 - 03-04-1983, 20-03-1984 - 01-04-1984, 21-12-1984 - 31-03-1985 AVV. 1981-1984

Reg.nr.: 17-33A

2719 http://proxy.handle.net/10648/c1dda7fc-7390-4c39-a7dd-8259c17dfafb Vleeswarenindustrie CAO 31-12-1992 - 31-03-1993. 1991-1992

Reg.nr.: 17-33A

2981 http://proxy.handle.net/10648/47c17aa7-c20c-4eb4-b7f4-480146fd5b42 Vleeswarenindustrie CAO 31-12-1992 - 31-03-1993, bezwaarschriftenprocedure AVV. 1991-1993

Reg.nr.: 17-33A

1863 http://proxy.handle.net/10648/1b9aa42b-1d3b-49ee-ab59-0383a8e126dd Vleeswarenindustrie CAO-VUT 01-01-1982 - 30-09-1989. 1981-1989

Reg.nr.: 17-33A

2978 http://proxy.handle.net/10648/a46a90f4-4e6d-4a37-a6e7-3e46108dc233 Vleeswarenindustrie CAO-VUT 01-01-1988 - 30-09-1993 REG. 1988-1993

Reg.nr.: 17-33A

2973 http://proxy.handle.net/10648/f6d33980-b82f-4bf7-a124-b537e686b758 Vleeswarenindustrie CAO-VUT 06-02-1988 - 30-09-1988 resp. 30-09-1991. 1987-1988

Reg.nr.: 17-33A

2736 http://proxy.handle.net/10648/f16eb55c-3143-4299-963e-efa2df643d20 Vleeswarenindustrie CAO-VUT 07-10-1988 - 30-09-1989. 1988

Reg.nr.: 17-33A

1860 http://proxy.handle.net/10648/d21123e1-d4b1-4763-811e-95e9eaca37b5 Vleeswarenindustrie CAO-VUT 12-02-1985 - 31-12-1985, resp. 31-12-1988. 1984-1985

Reg.nr.: 17-33A

3403 http://proxy.handle.net/10648/762e98e6-8970-41cf-9da4-2c0dad2d0f40 Vleeswarenindustrie CAO-VUT 12-03-1982 - 31-12-1982 - 23-02-1983 - 31-12-1983 AVV. 1981-1983

Reg.nr.: 17-33A

1861 http://proxy.handle.net/10648/2b0bcd05-2e4e-4a01-afba-d21e40ea8e74 Vleeswarenindustrie CAO-VUT 19-02-1986 - 31-12-1986, resp. 31-12-1989. 1985-1986

Reg.nr.: 17-33A

894 http://proxy.handle.net/10648/f3934d4c-9091-4e36-b469-fd1b77dbf5bc Vleeswarenindustrie CAO-VUT 1979-1981. 1978-1981

Reg.nr.: 17-33A

1857 http://proxy.handle.net/10648/d4584c13-2f6c-4c2e-97dd-5bb048d84e07 Vleeswarenindustrie CAO-VUT 22-03-1984 - 31-12-1984, resp. 31-12-1987. 1984

Reg.nr.: 17-33A

2975 http://proxy.handle.net/10648/59a995b0-a9cb-43be-873e-6bedbd2e446e Vleeswarenindustrie CAO-VUT 24-01-1987 - 31-12-1987 resp. 31-12-1990 (art. 3 en stat. regl.). 1986-1987

Reg.nr.: 17-33A

2734 http://proxy.handle.net/10648/05eaa233-6949-456a-9800-b84c3f349e83 Vleeswarenindustrie CAO-VUT 30-12-1989 - 30-09-1991 resp. 30-09-1994. 1989-1990

Reg.nr.: 17-33A

887 http://proxy.handle.net/10648/14ce251e-61d8-4d85-8451-ec404faff6a1 Vleeswarenindustrie VUT 1980-1981. 1979-1981

Reg.nr.: 17-33A

1864 http://proxy.handle.net/10648/b4dbda57-13ab-4dfd-b77d-0282e612b779 Drankindustrie CAO 01-04-1980 - 30-06-1986. 1981-1986

Reg.nr.: 17-38A

2849 http://proxy.handle.net/10648/6019724c-c4eb-4fdb-8758-888ceb2e176e Drankindustrie CAO 01-07-1986 - 31-03-1992. 1987-1991

Reg.nr.: 17-38A

2846 http://proxy.handle.net/10648/67c6a6dc-a075-4ac1-b7a0-4beec423f484 Drankindustrie CAO 12-05-1989 - 31-03-1990. 1988-1989

Reg.nr.: 17-38A

1868 http://proxy.handle.net/10648/e235664b-58de-4575-9f77-bc7433621045 Drankindustrie CAO 18-03-1987 - 31-03-1988. 1987

Reg.nr.: 17-38A

904 http://proxy.handle.net/10648/90f5cd49-bf92-44c4-8876-e2afae1ecb26 Drankindustrie CAO 1970-1972. 1970-1972

Reg.nr.: 17-38A

926 http://proxy.handle.net/10648/961be2d9-3aeb-401c-9cbf-fa9ca0ac865d Drankindustrie CAO 1970-1976, administratief personeel. 1970-1976

Reg.nr.: 17-38A

916 http://proxy.handle.net/10648/e2ae3496-eb87-4c1b-95a6-bba43f837491 Drankindustrie CAO 1972-1980. 1972-1979

Reg.nr.: 17-38A

931 http://proxy.handle.net/10648/bcfabb4b-6584-4c51-9421-5dd9905ff062 Drankindustrie CAO 1973-1977, administratief personeel. 1973-1977

Reg.nr.: 17-38A

891 http://proxy.handle.net/10648/b6b863a8-5e84-47e9-9918-35afc2055432 Drankindustrie CAO 1973-1978. 1973-1978

Reg.nr.: 17-38A

899 http://proxy.handle.net/10648/c38c1b24-95b9-42b0-a2bf-f6452b8597bb Drankindustrie CAO 1979. 1979

Reg.nr.: 17-38A

1865 http://proxy.handle.net/10648/4b8cb3a8-99a6-4b4b-9d9e-488024776927 Drankindustrie CAO 22-03-1986 - 30-06-1986. 1986

Reg.nr.: 17-38A

3407 http://proxy.handle.net/10648/44225191-cca2-4cf6-9c92-560687e34b61 Drankindustrie CAO 24-06-1981 - 31-03-1982, 10-12-1982 - 31-03-1983, 30-09-1983 - 31-03-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 17-38A

2842 http://proxy.handle.net/10648/4557b345-dd7d-4c37-9486-84bb9d8b7dab Drankindustrie CAO 28-03-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 17-38A

2839 http://proxy.handle.net/10648/bdbac1bf-5b1d-471f-9f33-632a7c5fade6 Drankindustrie CAO-VUT 01-01-1986 - 30-06-1993. 1986-1991

Reg.nr.: 17-38A

2835 http://proxy.handle.net/10648/ee010bf4-3877-4b6a-9b88-1cd8aeaf501c Drankindustrie CAO-VUT 01-03-1989 - 30-06-1991. 1988-1989

Reg.nr.: 17-38A

3410 http://proxy.handle.net/10648/028b3f32-7938-4e24-b60b-8199a1fcf0af Drankindustrie CAO-VUT 01-04-1980 - 31-12-1985 REG. 1981-1985

Reg.nr.: 17-38A

3409 http://proxy.handle.net/10648/1924a778-9614-4464-a069-213565021728 Drankindustrie CAO-VUT 18-03-1983 - 31-12-1983, 01-01-1984 - 31-12-1985. 1982-1985

Reg.nr.: 17-38A

933 http://proxy.handle.net/10648/68677368-e4e0-404a-b7fb-62eddb92a910 Drankindustrie CAO-VUT 1979-1981. 1979-1981

Reg.nr.: 17-38A

1883 http://proxy.handle.net/10648/bfdb687b-efc3-4094-a508-9956091b8088 Drankindustrie CAO-VUT 20-03-1986 - 30-06-1987 resp. 30-06-1989 (art. 3 en 4 en de statuten en het regl.). 1986-1987

Reg.nr.: 17-38A

2732 http://proxy.handle.net/10648/235144fa-b981-42ff-9d9c-472329008a0e Drankindustrie CAO-VUT 20-04-1991 - 30-06-1993. 1991

Reg.nr.: 17-38A

3414 http://proxy.handle.net/10648/3fa74991-34bd-4c95-bf1d-82aea777ddd8 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO-VUT 27-11-1981 - 30-06 1982. 1981

Reg.nr.: 17-40

3415 http://proxy.handle.net/10648/94805e2a-786a-40eb-bbb9-6d176ebe0152 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO 01-03-1980 - 28-02-1986 REG. 1980-1985

Reg.nr.: 17-40

2858 http://proxy.handle.net/10648/941b6294-79d9-47b4-aacc-19ae08b0b3a7 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO 01-03-1986 - 29-02-1992. 1986-1991

Reg.nr.: 17-40

88 http://proxy.handle.net/10648/45256883-733b-4644-954f-d4c90dc65d37 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO 05-08-1987 - 29-02-1988. 1987

Reg.nr.: 17-40

85 http://proxy.handle.net/10648/a2fedeb4-e655-47eb-a12c-b9d306a3ee06 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO 07-12-1985 - 28-02-1986. 1985

Reg.nr.: 17-40

3413 http://proxy.handle.net/10648/29daae5c-ebb4-42e8-92ad-ba8f224493b2 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO 08-12-1982 - 28-02-1983, 22-10-1983 - 28-02-1985 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 17-40

2851 http://proxy.handle.net/10648/9863659a-a2fa-4f13-b157-8cd280c0ad06 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO 09-09-1989 - 28-02-1990. 1989

Reg.nr.: 17-40

3411 http://proxy.handle.net/10648/3bfd98e4-37dc-4bd3-b5a4-017e91a40659 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO 11-12-1981 - 28-02-1982 AVV. 1981-1982

Reg.nr.: 17-40

86 http://proxy.handle.net/10648/8a1a9642-475b-4fb7-aa19-bbedad895aba Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO 19-11-1986 - 28-02-1987. 1986

Reg.nr.: 17-40

929 http://proxy.handle.net/10648/7c18d55f-5408-4d75-adcd-74ea3f639aac Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO 1970-1976. 1970-1976

Reg.nr.: 17-40

919 http://proxy.handle.net/10648/9a8ce40b-34aa-402f-b4f5-346e0a3636e9 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO 1973-1976. 1973-1976

Reg.nr.: 17-40

930 http://proxy.handle.net/10648/9be4fd01-fa99-4ea1-8afd-b9f0fd1a558a Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO 1977-1980. 1977-1980

Reg.nr.: 17-40

2737 http://proxy.handle.net/10648/7665345d-a620-4353-ad0c-e0d746e421b4 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO 22-10-1991 - 29-02-1992. 1991

Reg.nr.: 17-40

2735 http://proxy.handle.net/10648/d4b648f7-a025-4d6d-af2a-8b2d255f3bb2 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO 31-10-1992 - 28-02-1993. 1992

Reg.nr.: 17-40

1880 http://proxy.handle.net/10648/f5d068e8-bb43-45af-8376-8b21f5f14d60 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO-VUT 01-01-1987 - 31-12-1987 resp. 31-12-1991 (art. 4). 1986-1987

Reg.nr.: 17-40

2742 http://proxy.handle.net/10648/214ca442-7f8a-4d29-82cb-62f1604f9f89 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO-VUT 01-01-1988 - 31-12-1988 resp. 31-12-1992. 1987-1988

Reg.nr.: 17-40

2743 http://proxy.handle.net/10648/2a3cf041-5520-44d1-947e-a72c8c4cfaa5 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO-VUT 01-07-1981 - 31-12-1991. 1981-1989

Reg.nr.: 17-40

2744 http://proxy.handle.net/10648/77e86487-bcfc-497f-a8c4-13b2ab213aed Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO-VUT 06-09-1989 - 31-12-1990 resp. 31-12-1993. 1988-1990

Reg.nr.: 17-40

1866 http://proxy.handle.net/10648/b4ae8d75-5912-49d1-9f16-f76294b0a263 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO-VUT 08-09-1983 - 31-12-1984, resp 31-12-1987. 1983

Reg.nr.: 17-40

3420 http://proxy.handle.net/10648/9b085620-b78a-4f61-95cc-a22bca00a261 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO-VUT 10-12-1982 - 30-06-1983 AVV. 1982

Reg.nr.: 17-40

1867 http://proxy.handle.net/10648/cb6ad1c9-fc6b-4f84-b22e-8fb452d9b042 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO-VUT 13-03-1985 - 30-06-1985, resp. 30-06-1988. 1984-1985

Reg.nr.: 17-40

2745 http://proxy.handle.net/10648/f3fc6bda-c141-4676-b74a-f09081a451ac Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO-VUT 17-01-1991 - 31-12-1991. 1990-1991

Reg.nr.: 17-40

918 http://proxy.handle.net/10648/1bf14417-916e-4fb4-be24-0320fb77e6a4 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO-VUT 1977-1981. 1977-1981

Reg.nr.: 17-40

1882 http://proxy.handle.net/10648/01a63b0e-63db-47fb-b9a6-3cd0d685277d Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO-VUT 21-11-1985 - 31-12-1986 resp. 30-09-1990. 1985

Reg.nr.: 17-40

1869 http://proxy.handle.net/10648/b429291a-1a68-49be-b535-c378c1d360e4 Graanbe- en verwerkende bedrijven CAO-VUT 27-07-1985 - 30-09-1985, resp. 30-09-1988. 1985

Reg.nr.: 17-40

932 http://proxy.handle.net/10648/faa90462-d03f-4d51-8722-9b6a1073ab76 Graanbe- en verwerkende bedrijven VUT 1980. 1979-1980

Reg.nr.: 17-40

924 http://proxy.handle.net/10648/90719d1e-dc67-4c60-982b-e52bb3ea4920 IJsfabrieken en koelhuizen te IJmuiden CAO 1972-1973. 1972-1973

Reg.nr.: 17-41

3421 http://proxy.handle.net/10648/23ece33a-fe52-4616-8e32-18734b5a4eee Sigarenindustrie CAO 01-04-1981 - 31-03-1985 REG. 1982-1985

Reg.nr.: 17-43A

2746 http://proxy.handle.net/10648/6a7dc2dd-019f-4f69-b508-5c88e0a50a28 Sigarenindustrie CAO 01-04-1985 - 01-04-1990. 1985-1990

Reg.nr.: 17-43A

3419 http://proxy.handle.net/10648/e3a6d29f-ccca-4340-bcc5-09f4b43a4dc0 Sigarenindustrie CAO 08-12-1982, 09-12-1983 - 31-03-1985 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 17-43A

2747 http://proxy.handle.net/10648/01f160f7-15be-40e8-9d33-27d4153aef54 Sigarenindustrie CAO 14-09-1991 - 31-03-1992. 1991

Reg.nr.: 17-43A

1872 http://proxy.handle.net/10648/8cc96a8a-a967-4348-9f03-8ba78606ca14 Sigarenindustrie CAO 15-10-1987 - 31-03-1989. 1987

Reg.nr.: 17-43A

921 http://proxy.handle.net/10648/81fbd6be-364a-42e7-9703-839f1fe245e5 Sigarenindustrie CAO 1970-1972, beambten. 1970-1972

Reg.nr.: 17-43A

938 http://proxy.handle.net/10648/51141b87-81f9-417a-9851-712d74a579de Sigarenindustrie CAO 1970-1973. 1970-1973

Reg.nr.: 17-43A

917 http://proxy.handle.net/10648/339f02b6-2dd3-40d7-be10-2f54af151ea4 Sigarenindustrie CAO 1974-1977. 1974-1977

Reg.nr.: 17-43A

1870 http://proxy.handle.net/10648/2ecedf42-2910-4a67-b843-e7f6824d6ff4 Sigarenindustrie CAO 25-12-1985 - 31-03-1987. 1985-1986

Reg.nr.: 17-43A

2749 http://proxy.handle.net/10648/3be9f44e-f6d9-4b93-b72f-cc0b9f573be1 Sigarenindustrie CAO 27-10-1989 - 31-03-1990. 1989

Reg.nr.: 17-43A

2748 http://proxy.handle.net/10648/a666afc3-8424-41fb-a4e1-2019569f1df2 Sigarenindustrie CAO 30-10-1990 - 31-03-1991. 1990

Reg.nr.: 17-43A

2750 http://proxy.handle.net/10648/ba9de2ff-d8ab-44e7-b2d6-fa11238cf1c9 Sigarenindustrie CAO-VUT 01-04-1990 - 31-03-1992. 1990-1992

Reg.nr.: 17-43A

937 http://proxy.handle.net/10648/ef0a7408-60ce-44f8-87a4-ffb0ff2a3af2 Sigarenindustrie CAO-VUT 1978-1981. 1978-1981

Reg.nr.: 17-43A

934 http://proxy.handle.net/10648/7e2e546e-dfaa-42d0-92bc-dfa32a035788 Azijnindustrie CAO 1970-1975. 1970-1975

Reg.nr.: 17-49

1876 http://proxy.handle.net/10648/569bbb25-70c9-46f4-b9c9-7a1d0f95cc36 Coöperatieve zuivelverkoopverenigingen CAO 01-03-1982 - 29-02-1988. 1982-1988

Reg.nr.: 17-50

2757 http://proxy.handle.net/10648/2f2bd9cd-db54-428b-9ebf-0d7d80692396 Coöperatieve zuivelverkoopverenigingen CAO 01-03-1988 - 01-03-1990. 1989-1990

Reg.nr.: 17-50

927 http://proxy.handle.net/10648/e9e1dd09-bd2c-418b-8732-7c924ca74f76 Coöperatieve zuivelverkoopverenigingen CAO 1970-1981. 1970-1981

Reg.nr.: 17-50

1878 http://proxy.handle.net/10648/3e77f8bc-2aed-49c1-96f6-170707c35e41 Coöperatieve zuivelverkoopverenigingen CAO II 01-03-1980 - 29-02-1988, hoger personeel. 1981-1988

Reg.nr.: 17-50

2756 http://proxy.handle.net/10648/c97505e9-7aeb-4079-8f45-c2e9f0b9b63e Coöperatieve zuivelverkoopverenigingen CAO II 01-03-1988. 1990

Reg.nr.: 17-50

2760 http://proxy.handle.net/10648/eb03699b-e110-4d87-87ce-c2ffe4d75dca Kaaspakhuisbedrijf CAO 01-01-1988 - 31-12-1992, Fonds Collectieve Belangen. 1988-1992

Reg.nr.: 17-50

2752 http://proxy.handle.net/10648/99677b51-cfce-437e-9330-a1f90dd6be15 Kaaspakhuisbedrijf CAO 01-02-1991 - 31-03-1992. 1990-1991

Reg.nr.: 17-50

1871 http://proxy.handle.net/10648/8bc64523-059f-4975-89f4-472c093f6d58 Kaaspakhuisbedrijf CAO 01-04-1981 - 31-03-1986. 1981-1985

Reg.nr.: 17-50

2755 http://proxy.handle.net/10648/42a56ef2-76d9-4530-9712-e4dbca13e531 Kaaspakhuisbedrijf CAO 01-04-1986 - 31-03-1992. 1987-1992

Reg.nr.: 17-50

2753 http://proxy.handle.net/10648/f3ccbc6d-846f-44a9-9aa9-a8b22d63a7b5 Kaaspakhuisbedrijf CAO 02-06-1989 - 31-03-1990. 1989

Reg.nr.: 17-50

1873 http://proxy.handle.net/10648/b5cd8e24-dcee-4141-91a8-a9a0be90b464 Kaaspakhuisbedrijf CAO 05-10-1985 - 31-03-1986. 1985

Reg.nr.: 17-50

2758 http://proxy.handle.net/10648/ed05f0d7-2d50-454b-9593-c202edf17736 Kaaspakhuisbedrijf CAO 07-03-1991 - 31-12-1992, Fonds Collectieve Belangen. 1991-1992

Reg.nr.: 17-50

1874 http://proxy.handle.net/10648/a8090a52-5d1f-4757-9311-b291ae48b37e Kaaspakhuisbedrijf CAO 10-06-1987 - 31-03-1988. 1987

Reg.nr.: 17-50

2759 http://proxy.handle.net/10648/a15ee117-bbdc-41f6-8b81-721943bd2558 Kaaspakhuisbedrijf CAO 18-03-1989 - 31-12-1990, Fonds Collectieve Belangen. 1988-1990

Reg.nr.: 17-50

935 http://proxy.handle.net/10648/92eede51-af69-4110-b072-b345883ab2ea Kaaspakhuisbedrijf CAO 1970-1973. 1970-1974

Reg.nr.: 17-50

939 http://proxy.handle.net/10648/f144cd35-b12e-4b06-b51c-1af12d125211 Kaaspakhuisbedrijf CAO 1970-1981. 1970-1981

Reg.nr.: 17-50

941 http://proxy.handle.net/10648/95b68184-718d-40b4-acd2-40f5b922dc4f Kaaspakhuisbedrijf CAO 1970-1981. 1970-1981

Reg.nr.: 17-50

1877 http://proxy.handle.net/10648/d121f6a3-5651-4061-863f-30dc92c542e7 Kaaspakhuisbedrijf CAO 29-12-1988 - 31-12-1988, Fonds Collectieve Belangen. 1988-1989

Reg.nr.: 17-50

1875 http://proxy.handle.net/10648/281b8d8b-aa76-4ccb-910a-0776d93b4b30 Kaaspakhuisbedrijf CAO-VUT 01-01-1982 - 31-12-1988. 1981-1987

Reg.nr.: 17-50

2764 http://proxy.handle.net/10648/82ec065d-e8c8-48e9-b794-097d61d21f4b Kaaspakhuisbedrijf CAO-VUT 01-01-1989 - 31-12-1990 resp. 31-12-1993 (art. 4). 1988-1991

Reg.nr.: 17-50

2751 http://proxy.handle.net/10648/fc83472d-cf05-4dfa-acc7-8bcb21e21cf1 Kaaspakhuisbedrijf CAO-VUT 01-01-1989 - 31-12-1992. 1988-1992

Reg.nr.: 17-50

2765 http://proxy.handle.net/10648/f3e25f8c-4e11-4734-8c97-dfb01bae98e6 Kaaspakhuisbedrijf CAO-VUT 07-03-1991 - 31-12-1992 resp. 31-12-1995 (art. 4). 1991-1992

Reg.nr.: 17-50

2762 http://proxy.handle.net/10648/71288484-8fb0-4693-880d-62601da788e2 Kaaspakhuisbedrijf CAO-VUT 17-06-1987 - 31-12-1988 resp. 31-12-1991. 1987

Reg.nr.: 17-50

3416 http://proxy.handle.net/10648/2f949094-b53c-48ba-af0d-43f588ed1eaa Kaaspakhuisbedrijf particuliere CAO 17-02-1981 - 31-03-1982, 10-09-1982 - 31-03-1983 en 10-07-1984 - 31-03-1985 AVV. 1981-1984

Reg.nr.: 17-50

3418 http://proxy.handle.net/10648/a9045bbe-4dcb-4672-ae93-262651bad609 Kaaspakhuisbedrijf particuliere CAO-VUT 12-03-1982 - 31-12-1986 resp. 31-12-1986 (art.4) AVV. 1981-1986

Reg.nr.: 17-50

46 http://proxy.handle.net/10648/fec5dd50-b1b1-4feb-8014-eb47b804575a Tuinbouwzaadbedrijven CAO 1970-1981. 1970-1981

Reg.nr.: 18-01

50 http://proxy.handle.net/10648/91676103-f61d-4deb-a582-cad372f62599 Tuinbouwzaadbedrijven VUT 1979-1980. 1979-1980

Reg.nr.: 18-01

1887 http://proxy.handle.net/10648/f614f7b5-86ee-4cac-809b-d2ae9b801d89 Tuinzaadbedrijven CAO 01-01-1982 - 28-02-1989. 1982-1989

Reg.nr.: 18-01

2766 http://proxy.handle.net/10648/b83c8bf1-df3b-4664-96de-3aca4ecb6e20 Tuinzaadbedrijven CAO 01-03-1989 - 29-02-1992. 1989-1992

Reg.nr.: 18-01

2761 http://proxy.handle.net/10648/720f646c-c417-4e26-a3ee-bd73dfb4920c Tuinzaadbedrijven CAO 07-04-1990 - 28-02-1991 resp. 28-02-1992. 1989-1992

Reg.nr.: 18-01

2763 http://proxy.handle.net/10648/a3d0f28c-b9f6-46f2-96cb-f87e4280a1ff Tuinzaadbedrijven CAO 17-02-1988 - 28-02-1989. 1987-1988

Reg.nr.: 18-01

1889 http://proxy.handle.net/10648/91f2840f-c675-4b3e-acca-218d4994e2e0 Tuinzaadbedrijven CAO 17-10-1986 - 28-02-1987. 1986

Reg.nr.: 18-01

1888 http://proxy.handle.net/10648/0f177341-a6fb-4f4b-8f46-48df1373f2cc Tuinzaadbedrijven CAO 19-12-1985 - 28-02-1986. 1985-1986

Reg.nr.: 18-01

1043 http://proxy.handle.net/10648/225960d9-65ec-4c9d-aa5c-f0bd1e283b5f Tuinzaadbedrijven CAO 1975-1981. 1975-1981

Reg.nr.: 18-01

2770 http://proxy.handle.net/10648/ac64814e-e162-4f86-b921-616d947a70ee Tuinzaadbedrijven CAO 29-04-1988 - 28-02-1989, Fonds scholing en vorming. 1988

Reg.nr.: 18-01

3424 http://proxy.handle.net/10648/858be073-60bc-41bc-8d76-e685feed2fc1 Tuinzaadbedrijven CAO 29-11-1982 - 31-12-1982 en 10-02-1984 - 28-02-1985 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 18-01

2754 http://proxy.handle.net/10648/4dfaacf6-7747-4912-81d7-fb2d679a573e Tuinzaadbedrijven CAO-VUT 01-01-1981 - 31-12-1994. 1981-1990

Reg.nr.: 18-01

2771 http://proxy.handle.net/10648/c7277426-c4e9-44b3-803c-e0e2214ad49f Tuinzaadbedrijven CAO-VUT 10-05-1990 - 31-12-1994. 1990

Reg.nr.: 18-01

2772 http://proxy.handle.net/10648/385f873c-7d5a-4c40-9942-1731306ea5ec Tuinzaadbedrijven CAO-VUT 11-03-1988 - 31-12-1992. 1987-1988

Reg.nr.: 18-01

2773 http://proxy.handle.net/10648/7e1d5131-4815-48e2-bf7d-2a57d0dc0851 Tuinzaadbedrijven CAO-VUT 12-04-1986 - 31-12-1990. 1986

Reg.nr.: 18-01

3434 http://proxy.handle.net/10648/8c4a2f01-eb32-4a9d-8dea-f093bd2c0dd1 Tuinzaadbedrijven CAO-VUT 25-09-1981 - 31-12-1985 AVV. 1981-1984

Reg.nr.: 18-01

37 http://proxy.handle.net/10648/49c2b39e-8d33-4d9b-9c8f-513751826832 Zaadteelt CAO 1970-1974. 1970-1974

Reg.nr.: 18-01A

43 http://proxy.handle.net/10648/835c65b0-9c6d-4e08-96be-5e4d484f2128 Zaadteelt CAO 1970-1978. 1970-1978

Reg.nr.: 18-01A

3429 http://proxy.handle.net/10648/b108b01a-1191-4fae-a5c0-83d0387c7d35 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen CAO 26-06-1981 - 28-02-1982 en 14-12-1982 - 28-02-1983 en 25-01-1984 - 28-02-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 18-02

1892 http://proxy.handle.net/10648/59375576-0589-4034-977f-4a7eac01579a Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen CAO 01-03-1980 - 28-02-1989. 1981-1989

Reg.nr.: 18-02

1893 http://proxy.handle.net/10648/e8736004-c280-491b-bb45-0cb125686cef Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen CAO 03-10-1985 - 28-02-1987. 1985

Reg.nr.: 18-02

1890 http://proxy.handle.net/10648/2c129557-4a82-4d3d-b35a-e43440db57f7 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen CAO 15-09-1987 - 28-02-1989. 1987-1989

Reg.nr.: 18-02

2781 http://proxy.handle.net/10648/734f29c2-7c95-4c5d-938a-5bededa5ac6c Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen CAO 20-10-1989 - 28-02-1991. 1989

Reg.nr.: 18-02

2778 http://proxy.handle.net/10648/a64025a0-4509-4c77-9ed4-9518979ef959 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen CAO 31-12-1991 - 28-02-1993. 1991-1992

Reg.nr.: 18-02

2769 http://proxy.handle.net/10648/2385572e-5bdd-4f88-9e23-7bb7fa04d49e Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen CAO 01-01-1989 - 28-02-1993. 1989-1993

Reg.nr.: 18-02

1894 http://proxy.handle.net/10648/2389b68d-a32c-4588-b219-e54bc9349f53 Akker- en weidebouw en de veehouderij 01-03-1980 - 28-02-1987. 1981-1985

Reg.nr.: 18-03

3430 http://proxy.handle.net/10648/aab0a5d1-ced1-4e6c-b216-4494664a59a8 Akker- en weidebouw en de veehouderij CAO 06-10-1982 - 28-02-1983, 03-01-1984 - 28-02-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 18-03

1891 http://proxy.handle.net/10648/9649844f-1450-444a-93bd-be62bd339774 Akker- en weidebouw en de veehouderij CAO 09-07-1987 - 28-02-1989. 1987-1989

Reg.nr.: 18-03

1926 http://proxy.handle.net/10648/9bb9ecbc-9042-413b-a630-2d8dffe4a616 Akker- en weidebouw en de veehouderij CAO 12-11-1985 - 28-02-1987. 1985

Reg.nr.: 18-03

1925 http://proxy.handle.net/10648/1de0864f-55bb-4dc8-a24b-a89be08ae4bf Akker- en weidebouw en de veehouderij CAO 21-07-1987 - 28-02-1989. 1987-1989

Reg.nr.: 18-03

1922 http://proxy.handle.net/10648/bb1c7aa5-1781-4a45-89f0-cf51f90359b3 Pluimveehouderij CAO 01-03-1980 - 28-02-1989. 1980-1989

Reg.nr.: 18-04

2767 http://proxy.handle.net/10648/6ba58469-0d12-4de4-910d-4b50f44734e4 Pluimveehouderij CAO 01-08-1987 - 28-02-1989. 1987-1989

Reg.nr.: 18-04

3431 http://proxy.handle.net/10648/e255fbbd-6e11-431f-bcfe-52d5d562a8d7 Pluimveehouderij CAO 14-10-1982 - 28-02-1983, 25-01-1984 - 28-02-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 18-04

1895 http://proxy.handle.net/10648/5b0aed76-74d1-4eba-8f31-882828710002 Pluimveehouderij CAO 14-11-1985 - 28-02-1987. 1985

Reg.nr.: 18-04

3422 http://proxy.handle.net/10648/fcbfaad6-23e3-4936-8860-690c8dea8ed4 Griend-, riet- en biezencultuur CAO 01-01-1982 - 28-02-1983 REG. 1982-1983

Reg.nr.: 18-05

1930 http://proxy.handle.net/10648/9773c6ed-3146-425a-bfe7-74e8e460355d Griend-, riet- en biezencultuur CAO-VUT 01-01-1982 - 31-12-1986. 1981-1983

Reg.nr.: 18-05

1896 http://proxy.handle.net/10648/5bd64fa7-b12b-4848-939f-fe51b43804e3 Tuinbouwveilingen CAO 01-02-1981 - 31-1-1989. 1981-1988

Reg.nr.: 18-06

2777 http://proxy.handle.net/10648/ad86490c-e326-4eb0-8f1a-1bf3c40acad6 Tuinbouwveilingen CAO 01-02-1989 - 31-01-1993. 1989-1992

Reg.nr.: 18-06

1897 http://proxy.handle.net/10648/344386e1-b90e-4342-881d-6bfa674ffd26 Veen- en turfstrooiselbedrijf CAO 01-03-1981 - 28-02-1989. 1981-1989

Reg.nr.: 18-07

2775 http://proxy.handle.net/10648/4239204d-5154-4a1b-bc2f-5dc65e5f5d9f Veen- en turfstrooiselbedrijf CAO 01-03-1989 - 28-02-1993. 1989-1991

Reg.nr.: 18-07

3436 http://proxy.handle.net/10648/0a65a503-108a-4d13-926f-e5ac260744f4 Veen- en turfstrooiselbedrijf CAO 10-02-1982 - 28-02-1982, 12-11-1982 - 28-02-1983 en 10-02-1984 - 28-02-1985. 1981-1985

Reg.nr.: 18-07

2780 http://proxy.handle.net/10648/7d620f92-11e2-40bf-88ca-1605e2fb133b Veen- en turfstrooiselbedrijf CAO 12-03-1992 - 28-02-1993. 1991-1994

Reg.nr.: 18-07

1899 http://proxy.handle.net/10648/e4477f2a-bd5a-4f68-9044-a68ef2f84eda Veen- en turfstrooiselbedrijf CAO 14-11-1985 - 28-02-1987. 1985

Reg.nr.: 18-07

2782 http://proxy.handle.net/10648/1256d8f4-ebbb-4857-9242-b08b848a38de Veen- en turfstrooiselbedrijf CAO 16-12-1989 - 28-02-1991. 1989

Reg.nr.: 18-07

1902 http://proxy.handle.net/10648/fbb9c2bb-8f73-490e-85a7-6bfed82bf5ff Veen- en turfstrooiselbedrijf CAO 17-12-1987 - 28-02-1989. 1987-1988

Reg.nr.: 18-07

2776 http://proxy.handle.net/10648/99502183-e45f-4a49-a8b4-fdefbad0f766 K.I. in Noord-Brabant CAO-VUT 01-01-1982 - 31-12-1988. 1982-1984

Reg.nr.: 18-08

2779 http://proxy.handle.net/10648/fa56292b-79b8-4cb2-9016-53809948608f K.I. in Noord-Brabant CAO-VUT 01-01-1982 - 31-12-1988. 1983-1984

Reg.nr.: 18-08

1929 http://proxy.handle.net/10648/b0ed7ce2-03ca-4e20-9909-d1c3408a5451 Boomkwekerij CAO 01-03-1980 - 28-02-1989. 1981-1989

Reg.nr.: 18-09

2774 http://proxy.handle.net/10648/66612887-c4d2-4b58-b5d8-f1dd38f4ff65 Boomkwekerij CAO 01-03-1989 - 28-02-1993. 1989-1991

Reg.nr.: 18-09

1927 http://proxy.handle.net/10648/9d42a182-c2ae-4c21-92cd-6ec764dc7eab Boomkwekerij CAO 07-11-1985 - 28-02-1987. 1985

Reg.nr.: 18-09

3442 http://proxy.handle.net/10648/9a96d056-7ee3-44e3-a9ad-72600deb6fb2 Boomkwekerij CAO 25-09-1981 - 28-02-1982, 06-12-1982 - 28-02-1983 en 25-01-1984 - 28-02-1985 AVV. 1981-1985

Reg.nr.: 18-09

2768 http://proxy.handle.net/10648/a5234652-857d-485c-a17c-4a5b25ec49e4 Boomkwekerij CAO 29-09-1989 - 28-02-1991. 1989-1991

Reg.nr.: 18-09

1933 http://proxy.handle.net/10648/eb9dde38-cd49-4577-81b3-d032e662a9ae Boomkwekerij CAO 29-10-1987 - 28-02-1989. 1987-1989

Reg.nr.: 18-09

1931 http://proxy.handle.net/10648/c819db40-0490-4749-98d0-61d2c860f348 Cultuurtechnische werken CAO 02-03-1980 - 25-02-1989. 1980-1986

Reg.nr.: 18-10

2789 http://proxy.handle.net/10648/3aa9c7b4-610a-4579-9863-3df53b78be62 Cultuurtechnische werken CAO 26-02-1989 - 27-02-1993. 1989-1991

Reg.nr.: 18-10

2787 http://proxy.handle.net/10648/358e4de5-8449-4b01-be1a-184a9124dd4d Cultuurtechnische werken CAO-VUT 01-01-1982 - 31-12-1994. 1981-1990

Reg.nr.: 18-10

1928 http://proxy.handle.net/10648/f6ae622c-8a67-4e6b-81c9-eb01299e31f7 Bedrijfsverzorgingsdiensten voor land- en tuinbouw CAO 01-03-1980 - 30-06-1989. 1981-1988

Reg.nr.: 18-11

1939 http://proxy.handle.net/10648/f7a7dcd6-ea0a-43b2-981e-3231208bb75e Bedrijfsverzorgingsdiensten voor land- en tuinbouw CAO 11-11-1987 - 30-06-1989. 1987-1988

Reg.nr.: 18-11

3435 http://proxy.handle.net/10648/1dd35a34-8739-4706-a9a7-6fbfe37eb4dc Bedrijfsverzorgingsdiensten voor land- en tuinbouw 13-11-1981 - 28-02-1982 en 10-12-1982 - 28-02-1983 AVV. 1981-1983

Reg.nr.: 18-11

1937 http://proxy.handle.net/10648/186b47c7-7282-4890-9ee3-070a42eb84a0 Bedrijfsverzorgingsdiensten voor land- en tuinbouw CAO 21-01-1986 - 30-06-1987. 1983-1986

Reg.nr.: 18-11

2783 http://proxy.handle.net/10648/7d4fcc8e-3609-4e42-968f-779f30046c5c Bedrijfsverzorgingsdiensten voor land- en tuinbouw CAO 05-04-1990 - 30-06-1991. 1989-1990

Reg.nr.: 18-11

2785 http://proxy.handle.net/10648/f5adfacd-63e4-4d40-a7ad-31adc65ba053 Bedrijfsverzorgingsdiensten voor land- en tuinbouw CAO 01-07-1989 - 30-06-1992. 1989-1992

Reg.nr.: 18-11

2794 http://proxy.handle.net/10648/9f607e9a-08cb-43c9-951b-6e0419fd4052 Bedrijfsverzorgingsdiensten voor land- en tuinbouw CAO 11-02-1992 - 30-06-1992. 1991-1993

Reg.nr.: 18-11

1934 http://proxy.handle.net/10648/aa8c3923-eb0d-4940-9750-95ba92b62f4e Hoveniersbedrijf NHG CAO 01-01-1982 - 28-02-1989. 1982-1989

Reg.nr.: 18-12

2793 http://proxy.handle.net/10648/2676779d-ea2f-4a78-9bfd-5469a19d2e4f Hoveniersbedrijf NHG CAO 01-03-1989 - 29-02-1992. 1989-1993

Reg.nr.: 18-12

1936 http://proxy.handle.net/10648/b88bec92-2af9-47d5-999f-1edb7104f9f8 Hoveniersbedrijf NHG CAO-VUT 01-01-1982 - 31-12-1989. 1982-1987

Reg.nr.: 18-12

2792 http://proxy.handle.net/10648/b4d48285-ff94-4e3f-8d98-b04c4a41106e Hoveniersbedrijf NHG CAO-VUT 01-01-1989 - 31-12-1993. 1989

Reg.nr.: 18-12

2784 http://proxy.handle.net/10648/1791c3d7-fa21-4a30-8da2-22d9fbad02e1 Hoveniersbedrijf KTL 13-02-1990 - 31-12-1993 resp. 31-12-1991. 1989-1990

Reg.nr.: 18-12B

1904 http://proxy.handle.net/10648/07dc1860-0baf-4bc5-bc27-18cdd2c137f0 Hoveniersbedrijf KTL CAO 01-01-1982 - 28-02-1989. 1982-1989

Reg.nr.: 18-12B

2791 http://proxy.handle.net/10648/dae4290f-60f5-4aef-bb56-730ba351d8a5 Hoveniersbedrijf KTL CAO 01-03-1989 - 28-02-1993. 1989-1993

Reg.nr.: 18-12B

1903 http://proxy.handle.net/10648/15d009a9-4e1e-47ea-bdbb-490cc1ad9471 Hoveniersbedrijf KTL CAO 03-02-1988 - 28-02-1989. 1987-1988

Reg.nr.: 18-12B

2797 http://proxy.handle.net/10648/bb713ac2-6ddf-4a4e-97c6-0d8a8da45a78 Hoveniersbedrijf KTL CAO 04-12-1991 - 28-02-1993. 1991

Reg.nr.: 18-12B

2799 http://proxy.handle.net/10648/6e2113c1-2544-4a69-abb8-c030122d50eb Hoveniersbedrijf KTL CAO 12-01-1990 - 28-02-1991. 1989-1990

Reg.nr.: 18-12B

1898 http://proxy.handle.net/10648/be417303-b3ad-4307-9eb0-d9a218e070f6 Hoveniersbedrijf KTL CAO 20-12-1985 - 28-02-1987. 1985-1987

Reg.nr.: 18-12B

3438 http://proxy.handle.net/10648/8dd06bd4-6f17-4515-a3f9-9205b937dcdb Hoveniersbedrijf KTL CAO 23-02-1983 - 30-06-1983 en 10-02-1984 - 28-02-1985 AVV. 1982-1985

Reg.nr.: 18-12B

2790 http://proxy.handle.net/10648/23d58a40-1eab-48a5-85ab-8a82e52c2d59 Hoveniersbedrijf KTL CAO-VUT 01-01-1982 - 31-12-1993. 1982-1990

Reg.nr.: 18-12B

1900 http://proxy.handle.net/10648/d7187374-1acd-4a5e-87d8-aa9d530203e1 Hoveniersbedrijf KTL CAO-VUT 01-03-1986 - 31-12-1990. 1985-1986

Reg.nr.: 18-12B

2786 http://proxy.handle.net/10648/b72a1276-239a-4aeb-b60a-0a3e81210855 Hoveniersbedrijf KTL CAO-VUT 03-02-1988 - 31-12-1992 resp. 31-12-1992. 1987-1988

Reg.nr.: 18-12B

1901 http://proxy.handle.net/10648/bb058723-53fd-4b24-a40d-61e7e303c113 Hoveniersbedrijf KTL CAO-VUT 07-02-1984 - 31-12-1988. 1983-1984

Reg.nr.: 18-12B

3439 http://proxy.handle.net/10648/5c9e71cb-7e37-440e-b02e-384db12ce2ea Hoveniersbedrijf KTL CAO-VUT 24-12-1982 - 31-12-1985 AVV. 1982-1983

Reg.nr.: 18-12B

2803 http://proxy.handle.net/10648/56d2a0ae-acb8-4f91-ba07-796fc8a62a89 Bedrijfsrechtspraak in de land- en tuinbouw CAO 01-03-1977 - 28-02-1991. 1977-1991

Reg.nr.: 18-13