2.14.76 Inventaris van de archieven van het Centraal Laboratorium (CL), de Opleiding Restauratoren (OR), de Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) en taakvoorgangers; (1922) 1949-1997 (1999) PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2008 Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door PWAA op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2.Eindredactie: Henny van Schie, 7 november 2008. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhave 2003. 04 december 2009. 1Abstract vervangen door Otto van der Meij Beschrijving van het archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Centraal Laboratorium (CL); Opleiding Restauratoren (OR); Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) en taakvoorgangers OCW / CL, OR, RBK 1922-1999 merendeel 1949-1997 O12 11,30 meter; 536 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Centraal Laboratorium (CL), 1963-1997 Opleiding Restauratoren (OR), 1978-1997 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK), 1985-1997 Dienst voor 's Rijks verspreide Kunstvoorwerpen (DRVK), 1949-1975 Dienst verspreide Rijkscollecties (DVR), 1975-1985 Bureau van de Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten (IRM) 1949-1987 Dit archief is gevormd door diverse culturele instellingen, waaronder de Rijksdienst voor de Beeldende Kunst. Het bevat dossiers bestaande uit rapporten, notulen, correspondentie en inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake collectiebeheer en mobiliteit, advisering over cultuurhistorische waardestelling en behoud van voorwerpen en collecties, het verzamelen van kennis over materieel behoud van cultuurgoederen en het geven van onderwijs. Er zijn tevens stukken over het tentoonstellingsbeleid bij musea (inclusief affiches), waaronder agenda's en notulen van het Directeurenconvent en van de Programmeringscommissie. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Deze inventaris betreft het archief van de voorgangers van het Instituut Collectie Nederland (ICN) 1949-1997 van het Directoraat-Generaal Cultuur en Media (DGCM), dat ressorteerde onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Het ICN is tot stand gekomen in 1997 als een fusie van het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap (CL) 1963-1997, de Opleiding Restauratoren (OR) 1978-1997 en de Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) 1985-1997. Taakvoorgangers van de RBK en indirect van het ICN zijn de Dienst voor 's Rijks verspreide Kunstvoorwerpen (DRVK) 1949-1975, de Dienst verspreide Rijkscollecties (DVR) 1975-1985 en het Bureau van de Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten (IRM) 1949-1987. ICN heeft hiernaast nog drie taakvoorgangers: de Nederlandse Kunststichting (NKS) 1955-1985, de Adviescommissie voor de Programmering van Collecties van Tentoonstellingen in Nederland (de Programmeringscommissie) 1972-1982 en het Bureau Beeldende Kunst Buitenland (BBKB) 1974-1985.

De voorgangers van ICN waren opgericht om de kunstwerken van de Staat der Nederlanden te beheren. De activiteiten van deze instellingen zijn te onderscheiden in vijf taken. De eerste taak was collectiebeheer, het beheer van dat deel van de Collectie Nederland dat niet vermeld stond in de inventarissen van rijksmusea. De tweede taak was collectiemobiliteit, waaronder werd verstaan: het inzetten van de collectie ter ondersteuning van onder andere musea via bruiklenen. Bruiklenen konden kortlopend of langdurig zijn. Een derde taak was het adviseren over cultuurhistorische waardestelling en behoud van voorwerpen en collecties. Het verzamelen van kennis over het materiële behoud van cultuurgoederen was een vierde taak. De vijfde taak: het geven van onderwijs. Deze taak werd alleen uitgevoerd door de OR. Zij leidde restauratoren op en gaf bijscholing aan medewerkers van musea en andere collectiebeherende instellingen.

Het ICN heeft een lange voorgeschiedenis. In 1932 had de minister van Cultuur de Rijkscommissie van Advies voor Opdrachten aan Beeldende Kunstenaars opdracht gegeven om kunstwerken en kunstnijverheidsvoorwerpen te verwerven. Het doel van de verkregen objecten was uitsluitend om (rijks)gebouwen te decoreren, zowel het interieur als het exterieur, hoewel in de loop van de jaren ook wel eens een kunstvoorwerp gekocht werd zonder vooropgezette bestemming. Tevens werden gelegenheidsaankopen gedaan bij festiviteiten en herdenkingen. Voor zover de kunstwerken niet werden uitgeleend aan hoogwaardigheidsbekleders, Nederlandse ambassades in het buitenland of musea, werden ze opgeslagen in depots.

Voor het beheer van deze collectie richtte het voormalige ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappers in 1949 een speciale buitendienst op, genaamd DRVK (later werd deze naam veranderd in DVR, de taken bleven hetzelfde). De DRVK inventariseerde alle aan het Rijk toebehorende kunstvoorwerpen, die niet in de inventaris van een (rijks) museale instelling waren ingeschreven. Daarnaast gaf de dienst deze voorwerpen in bruikleen en hield zij hierop toezicht. Ook de voorwerpen die langer dan een jaar in bruikleen waren gegeven en in de inventaris van een rijksmuseale instelling waren opgenomen vielen hieronder. De DRVK werd bij de IRM, die tevens in 1949 ingesteld was, ondergebracht. De IRM bestond uit slechts één persoon: de Rijksinspecteur. Deze was tevens hoofd van de DRVK. De IRM adviseerde over subsidieaanvragen, rijksbijdragen, conservering, behoud en in- en uitvoer van kunstvoorwerpen. Daarnaast voerde de Rijksinspecteur inspecties uit om de staat van kunstwerken of andere voorwerpen van het Rijk te controleren en organiseerde hij tentoonstellingen van reproducties van kunstwerken voor leerlingen van middelbare scholen.

De eerste Rijksinspecteur, D.F. Lunsingh Scheurleer (1949-1973) was tevens secretaris van de Rijkscommissie voor de Musea te Den Haag en de Rijkscommissie van Advies inzake de Musea. Deze commissies gaven voorlichting en advies aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende reorganisaties, restauraties en het oprichten van Nederlandse musea na de oorlog, alsmede het voorbereiden van tentoonstellingen en het inventarisateren van collecties.

In 1963 werd het CL opgericht. Het CL stelde normen op voor (museale) bewaarplaatsen en bij conservering gebruikte materialen, daarnaast verzorgde de organisatie praktische en voorlichtende publicaties over conservering. De oprichting van onderzoekslaboratoria en daarna de komst van een specifieke opleiding zijn een belangrijke stimulans geweest voor de uiteindelijke ontwikkeling van het beroep restaurator en de scholing van restauratoren. De OR is in 1978 opgericht. Deze opleiding bestond in beginsel uit een driejarig curriculum dat is uitgegroeid tot een vierjarige hbo-opleiding in de disciplines textiel, boek en papier, leer, meubelen en metaal. Er werd les gegeven in conservering en restauratie. Conservering betekent terughoudendheid en is gericht op het in stand houden en stabiliseren van objecten. Restauratie omvat verdergaande ingrepen en stuit op de moeilijke keuze tussen het behouden van het huidige uiterlijk of restaureren tot dat wat wordt beschouwd als het oorspronkelijke.

In 1972 werd de Programmeringscommissie ingesteld. Zij deed geen losse aankopen, maar alleen voorstellen voor tentoonstellingsonderwerpen. Kunstenaars konden hiervoor werk inzenden die de NKS in een expositie zou omzetten. De Programmeringscommissie adviseerde de minister van Cultuur over het opstellen van het tentoonstellingsbeleid en de collectievorming. De Programmeringscommissie werd in 1984 opgeheven omdat de beoogde doelstellingen niet gerealiseerd werden wegens omslachtige bureaucratie en praktische problemen.

Het BBKB werd in het leven geroepen in 1974 en dit bureau organiseerde tentoonstellingen in het buitenland en internationale museale uitwisselingen met werk van beeldende kunstenaars of vormgevers die in nederland woonden of werkten of een bijdrage leverden aan het kunstklimaat in ons land. Het doel was om meer bekendheid te geven aan de Nederlandse museale collecties en daardoor de belangstelling voor de kunst te vergroten.

De DVR, het BBKB en de NKS fuseerden in 1985 tot de RBK. De RBK kende verschillende onderdelen. De afdeling Presentatie Binnenland en Buitenland, later de afdeling Presentatie, die tentoonstellingen organiseerde. De afdeling Collectiebeheer, die verantwoordelijk was voor het beheer en behoud van voorwerpen in rijkseigendom, die niet tot de inventaris van de verzelfstandigde rijksmuseale instellingen behoren. De afdeling Inspectie, later genaamd de afdeling Inspectie Cultuurbezit. Deze afdeling ging in 1995 verder als een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De inspectie hield toezicht op het behoud en beheer van de aan de verzelfstandigde rijksmuseale instellingen in bruikleen gegeven rijkscollecties en op de voorwerpen waarop de Wet tot behoud van cultuurbezit betrekking had, alsmede een aantal kleinere taken. De afdeling advies richtte zich op het bepalen van de cultuurhistorische waarde van voorwerpen en collecties.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief is gevormd bij de uitvoering van de werkzaamheden van de diverse taakvoorgangers van het ICN. De neerslag dateert uit 1949 tot 1997. Het archief heeft diverse opslagplaatsen gekend. Het archief van IRM en DRVK/DVR was opgeslagen in de Kazernestraat 3 te Den Haag. De NKS is vanaf haar ontstaan gevestigd geweest in de Oostelijke Handelskade 29 te Amsterdam, alwaar ook de bescheiden bewaard werden. In de Oranje Nassaulaan 16 te Amsterdam bevond zich de neerslag van het CL en van de OR. Het archief van de Programmeringscommissie lag opgeslagen in het depot van het gebouw van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan de Sir W. Churchillaan 362 te Rijswijk. Het BBKB was gevestigd aan de Oostelijke Handelskade 29 te Amsterdam, alwaar het archief opgeslagen werd. Het archief van de RBK is gevormd en opgeslagen geweest in het depot aan Plein 13 te Den Haag. Met de reorganisatie en de opkomst van het ICN is het archief van de taakvoorgangers op onderwerp verspreid over de volgende lokaties. Op de Gabriël Metsustraat 16 te Amsterdam werden de onderzoeksrapporten betreffende conservering opgeslagen, op de Keizersgracht 497 te Amsterdam kwam het archief betreffende bedrijfsvoering en voorlichting te liggen. Het collectiemateriaal zoals de legaten, schenkingen, bruiklenen en de objectdossiers werd opgeslagen op de Visseringlaan 3 te Rijswijk. De conditie van deze genoemde opslagplaatsen was goed, behalve de ruimte op de Keizersgracht 497 te Amsterdam. Deze opslagplaats voldeed niet aan de normen waardoor dertien archiefdozen waterschade hebben opgelopen. Vijf dozen bevatten te bewaren dossiers. Deze zijn bestraald en toegevoegd aan het blok en de inventaris.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2008 door het ICN overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de archiefwet 1995

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief 15.03 2.14 Inhoud

De bescheiden van de taakvoorgangers betrof 257,5 meter en bestonden voornamelijk uit goed leesbare papieren in de Nederlandse taal en regelmatig documenten in een vreemde taal, diskettes, foto's, posters en affiches. De bescheiden zaten in dossiers of ordners en deze in archiefdozen of verhuisdozen. De posters en affiches zijn in dozen of los aangetroffen. De dozen en ordners waren voorzien van een nummer en soms was de archiefvormer vermeld, maar van een duidelijke chronologische of rubrieksgewijze ordening was geen sprake. Het archief was niet compleet. Alleen het archief op de Keizersgracht 497 kwam in aanmerking voor selectie. De onderzoeksrapporten op de Gabriël Metsustraat 16 behoorden in verband met de taakuitvoering bij het dynamisch archief. De dossiers inzake schenkingen, legaten en recuperaties was eigenlijk volgens de selectielijsten te vernietigen, maar is bewaard omdat het collectiegebonden materiaal is. Voor deze bescheiden is Opschorting van Overbrenging aangevraagd, net als voor het tentoonstellingsmateriaal en de bruiklenen die wel in bewerking genomen waren. Deze bescheiden worden beheerd door het ICN.

Delen van het archief van de NKS zijn aangetroffen in het Noord-Hollands Archief te Haarlem. Deze taakvoorganger heeft dan ook een aparte inventaris gekregen waarbij de al reeds bestaande stukken van het Noord-Hollands Archief zijn toegevoegd. Deze bescheiden zijn, met inventaris, overgebracht naar Haarlem.

Dit blok betreft dossiers die voortgekomen zijn uit het handelen van de taakvoorgangers van ICN. De taakvoorgangers hebben zowel overeenkomende als eigen taken, met als gevolg dat de neerslag inhoudelijk overeenkomt of zich onderscheid. Soms zijn er kopieën van de documenten bewaard, omdat de originelen niet aangetroffen zijn.

Het CL heeft veel beleidsstukken, in de vorm van rapporten en verslagen, betreffende organisatie, fusie, reorganisatie en formatie, en uitvoeringsarchief betreffende het onderzoek naar materialen voortgebracht. Ook is er een serie vergaderstukken aangetroffen. Daarnaast bevat het archief voorlichtingsbulletins.

De neerslag van de OR bestaat uit beleidsdossiers en uitvoeringsdossiers. De inhoud van de notulen, nota's, plannen en rapporten gaat over het beleid van de organisatie, zoals de verzelfstandiging van de OR, en de invulling van de personeelsfuncties. De uitvoeringstaken gaan voornamelijk over het opleiden van restauratoren. De dossiers van de DVR bevatten voornamelijk verslagen en nota's die gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals het tentoonstellingsbeleid en het behoud van het cultuurbezit.

Het archief van de IRM bestaat uit organisatierapporten en adviezen betreffende subsidieverlening, tentoonstellingen, het inventariseren van collecties en de uitvoer van kunstvoorwerpen naar het buitenland. Stukken betreffende het Directeurenconvent zijn tevens in de inventaris opgenomen. Het convent had een roulerend secretariaat en het is onduidelijk welke organisatie deze documenten heeft bewaard. Daarnaast was de eerste Rijksinspecteur secretaris van de Rijkscommissie voor de Musea te Den Haag en de Rijkscommissie van Advies voor de Musea. Hiervan zijn voornamelijk de adviezen bewaard gebleven.

De neerslag van de RBK beslaat het grootste deel van het archief en bevat onder andere jaarverslagen, formatierapporten en beleidsplannen. Daarnaast zijn er notulen en agenda's van vergaderingen van de Dienstcommissie, het Management Team en het Directieteam aangetroffen. Veel materiaal over de (inrichting van) huisvestingslokaties van de RBK is bewaard gebleven. Daarnaast zijn de voorlichtingsproducten zoals catalogussen van gehouden tentoonstellingen en affiches geïnventariseerd. Adviezen omtrent cultuurbehoud alsmede stukken betreffende de Collectie Cleveringa zijn aangetroffen. Het RBK heeft diverse werkgroepen en commissies gekend. De Commissie van Bijstand adviseerde gevraagd en ongevraagd de minister en het Hoofd van de RBK over het functioneren van de Dienst. De adviezen hadden betrekking op de begroting en de personele bezetting. De Commissie Presentatie adviseerde rechtstreeks aan het Hoofd van de Dienst. Ze deden voorstellen voor de vervaardiging van tentoonstellingen. De Commissie van Beheer adviseerde (on)gevraagd de minister en het Hoofd van de Dienst over de normen welke in acht genomen dienden te worden bij de aanwijzing van objecten van bijzonder culturele waarde en culturele waarde van het Rijk. Dan was er nog de Aankoopadviesgroep die (on)gevraagd het Hoofd van de Dienst adviseerde over het gevoerde aankoopbeleid van kunstwerken. Veel agenda's en notulen van vergaderingen van deze werkgroep en commissies is bewaard gebleven. Er zijn weinig dossiers van de Programmeringscommissie aangetroffen. Enkele beleidsstukken en adviezen inzake het tentoonstellingsbeleid uit die jaren zijn terug te vinden, alsmede agenda's en notulen van vergaderingen van de Commissie.Van de BBKB zijn enkele dossiers bewaard gebleven zoals adviezen inzake subsidieverlening van de Adviescommissie BBKB. Daarnaast zijn diverse catalogussen van tentoonstellingen te vinden in deze inventaris. Beleid omtrent de organisatie en de doelstellingen is tevens aanwezig.

Een aantal dossiers van de Rijkscommissie voor de Musea te Den Haag en de Rijkscommissie van Advies inzake de Musea zijn opgenomen in de inventaris, omdat het secretariaat van deze commissies gevoerd is door D.F. Lunsingh Scheurleer, Inspecteur voor de Roerende Monumenten (1949-1973). Nadien is het secretariaat niet meer gevoerd door een vertegenwoordiger van een taakvoorganger van het ICN en zijn er geen dossiers van de Rijkscommissie meer opgenomen.

Het archief is vooral van belang voor degene die meer wil weten over de vormgeving en de praktische uitvoer betreffende het cultuur-, kunst- en het tentoonstellingsbeleid.

Selectie en vernietiging

De documenten kennen een eerdere bewerking. In 2005 heeft Doxis het materiaal geselecteerd en er een te bewaren of te vernietigen termijn aan gekoppeld en verwerkt in een Excel-lijst. Deze lijst is nooit bekrachtigd. Niet alle data is betrouwbaar en een schouwing nadien was noodzakelijk. In de loop van 2007 is het archief hergeselecteerd in bescheiden die te bewaren, te vernietigen, op termijn te vernietigen of collectiegebonden zijn. Er is ongeveer twaalf meter bewaard, honderdveertig meter was collectiegebonden en is geretourneerd naar het ICN en negenennegentig meter is vernietigd. De volgende goedgekeurde selectielijsten zijn gebruikt: BSD Rijksbegroting, Rio 15, (Stcrt. 2005/62), BSD kunsten 1945-heden, Rio 71, (Stcrt. 2007/101), BSD Overheidspersoneel Arbeidsverhoudingen, Rio 72, (Stcrt 2001/200), BSD Overheidspersoneel Arbeidsvoorwaarden, Rio 73, (Stcrt 2001/200), BSD Overheidspersoneel Formatiebeleid, Rio 75, (Stcrt. 2001/201), BSD Personeelsinformatievoorziening en -administratie, Rio 77, (Stcrt. 2007/177), BSD Overheidsinformatievoorziening, Rio 92, (Stcrt 2003/202), BSD Cultuurbeheer, Rio 125, (Stcrt. 2006/77), BSD Organisatie Rijksdienst, Rio 143, (Stcrt. 2005/245). Tevens zijn alle documenten van en vóór 1945 bewaard op grond van artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995. De overige stukken werden vernietigd aan de hand van passende handelingen. Hiervan zijn vernietigingslijsten opgesteld en aan het ICN ter goedkeuring voorgelegd. In de tussentijd waren de archieven tijdelijk opgeslagen in het Gemeentearchief van Rotterdam (GAR).

Aanvullingen

Er worden geen aanvullingen verwacht op dit archief.

Verantwoording van de bewerking

In 2007 is het archief verplaatst naar het Groot Handelsgebouw, de huisvesting van het Project Wegwerking Archief Achterstanden (hierna PWAA), alwaar het bewerkt is. Het archief kent een eerdere bewerking, maar er is geen sprake geweest van materiaalvernietiging. Het archief van de voorgangers van ICN betreft bescheiden vanaf het ontstaan van de IRM en de DVR tot het ontstaan van het ICN. Het blok bestaat uit dossiers die ongeordend in ordners, archiefdozen en in verhuisdozen geplaatst zijn. De dozen zijn niet chronologisch aangeleverd. De archiefvormers zijn grotendeels door PWAA geclusterd. Helaas zijn niet alle documenten aangetroffen, waardoor hiaten zijn ontstaan in de inventaris: van het CL zijn niet alle inkomende minuten en uitgaande stukken van de Commissie van Bijstand en Advies bewaard, de OR en de RBK missen beleidstukken, biij de RBK ontbraken daarnaast evaluatierapporten en ondernemingsplannen en agenda's en notulen van de vergaderingen van de Werkgroep Organisatie/Formatie. Tevens is de serie Informatiebulletins niet compleet; van de DVR zijn slechts enkele jaarverslagen en enkele agenda's en notulen van de Vertrouwenscommissie bewaard; van de IRM zijn nagenoeg geen beleidsstukken bewaard gebleven; De te vernietigen dossiers bestonden voornamelijk uit administratie en werkoverleg. Uit dit materiaal konden weinig relevante gegevens onttrokken worden.

Ordening van het archief

Om te komen tot een helder, duidelijk overzicht van de te bewaren documenten is de inventaris als volgt geordend: primair op archiefvormer, waarbij de taakvoorgangers van de RBK, de IRM en de DVR, onder de RBK geplaatst zijn, secundair op rubriek (financiën, huisvesting, organisatie, personeel, taakuitvoering en voorlichting), tertiair op onderwerp en quartair chronologisch.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Centraal Laboratorium (CL); Opleiding Restauratoren (OR); Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) en taakvoorgangers, nummer toegang 2.14.76, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, OCW / CL, OR, RBK, 2.14.76, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

De onderzoeksrapporten te Amsterdam behoren in verband met de taakuitvoering bij het dynamisch archief. De dossiers te Rijswijk inzake schenkingen, legaten en recuperaties zijn eigenlijk te vernietigen, maar komen in aanmerking voor artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995 omdat het collectiegebonden materiaal is. Voor deze bescheiden is Opschorting van Overbrenging aangevraagd, net als voor het tentoonstellingsmateriaal en de bruiklenen die wel in bewerking genomen waren. Deze bescheiden worden beheerd door ICN. Delen van het archief van de NKS zijn aangetroffen in het Noord-Hollands Archief te Haarlem. Deze taakvoorganger heeft dan ook een aparte inventaris gekregen waarbij de al reeds bestaande stukken van het Noord-Hollands Archief zijn toegevoegd. Dit archief is overgebracht naar Haarlem.

Verwante archieven

Het archief van de Nederlandse Kunststichting is verwant materiaal. De inventaris van deze stichting wordt bewaard bij het Noord-Hollands Archief. Tijdens de bewerking is een fotoarchief van de IRM en de DVR aangetroffen, hiervan is een aparte inventaris opgesteld (2.24.25).

Publicaties Kuyvenhoven, (F)ransje, De staat koopt kunst. De geschiedenis van de collectie 20ste-eeuwse kunst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voorgangers (1932-1992), Amsterdam/Leiden 2007
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap (CL) 1.1. Algemeen 1-5 Jaarverslagen 1963-1995 4 pakken, 1 omslag

5.125-0002-01 Minister van Cultuur

1 http://proxy.handle.net/10648/d7448db4-2f7a-40f2-9789-5986d88c0757 1963-1989 2 http://proxy.handle.net/10648/48b5d0a9-0b5d-47cf-8aa7-16df482cb531 1991-1992 1 omslag 3 http://proxy.handle.net/10648/85af771d-98a1-421e-bbe7-54247c24a2ea 1993

bevat tevens convenant, jaarrekening en overzichten van onderzoek.

4 http://proxy.handle.net/10648/a9e56f24-a50d-44ed-9297-9f332a3d9b59 1994

bevat tevens convenant, jaarrekening en overzichten van onderzoek.

5 http://proxy.handle.net/10648/5af35a67-39ca-44ec-9a56-203faba1c02d 1995

bevat tevens convenant, jaarrekening en overzichten van onderzoek.

1.2. Organisatie 1.2.1. Beleid 1.2.1.1. Beleidsnota's 6 http://proxy.handle.net/10648/b0a09dd9-cffe-4309-9235-42fb353d9a80 Beleidsnota "Centraal Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap", met bijlagen 1979 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

7 http://proxy.handle.net/10648/5b77a6f6-bdb1-483a-a6f4-3314cb26cc2f Het voorbereiden van de beleidsnota Centraal Instituut voor Conservering van Cultuurbezit" 1981 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

8 http://proxy.handle.net/10648/659f06ea-06d0-4f7c-b15e-a154548cc96c Beleidsnota van het CL betreffende het jaar 1982 (kopie) 1982 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

9 http://proxy.handle.net/10648/498a9759-47ff-4e09-9a8c-9e910667d582 Beleidsnota "Voorstel middellange termijn beleid Centraal Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap te Amsterdam", met bijlagen 1982-1984 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

1.2.1.2. Rapporten 10 http://proxy.handle.net/10648/68a7a4ad-5537-45f4-8d45-5ac8161376f8 Rapport "Advies over het Centraal Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap: consequenties van het nieuwe beleid van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor de structuur, het personeel, de relaties met het departement en de wijze van invoering daarvan", opgesteld door Andersson Elffers en Felix 1983 1 omslag

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

11 http://proxy.handle.net/10648/28bcbc29-81ca-4b8a-90b7-407eae49b557 Rapporten "Voorstel middellange termijn beleid Centraal Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen en kunst te Amsterdam" en "Organisatie en formatievoorstel Centraal Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap te Amsterdam", alsmede een inventarisatie van onderzoeksbehoeften bij Rijksmusea 1985-1987 1 omslag

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

12 http://proxy.handle.net/10648/a110c7e7-83a7-4f94-90f1-90bd626177ef Rapport "Marktonderzoek Centraal Laboratorium", opgesteld door Felix en Co 1993 1 stuk

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

1.2.1.3. Beleidsplannen 13 http://proxy.handle.net/10648/967e8e06-ad6d-4872-8c21-a7570b64e8db Ondernemingsplan van het CL betreffende het jaar 1989 1989 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

14 http://proxy.handle.net/10648/7e315b8c-fe81-4700-b080-ab31873fc013 Beleidsplan over de jaren 1990-1993 en concept ondermeminsplan 1993-1998 1989-1993 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

15 http://proxy.handle.net/10648/095d3cca-0673-4bc8-b59a-b51f3b91d812 Beleidsplan met meerjarenbegroting over de jaren 1997-2000 1996 1 stuk

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

1.2.2. Fusie 16 http://proxy.handle.net/10648/fa8125a3-b6c9-4186-be54-2d6b2e18a51e Stukken betreffende de fusie van het CL en de OR, met bijlagen 1985-1986 1 omslag

5.143-0133-01 Vakminister

17 http://proxy.handle.net/10648/53a4a6a7-958b-4035-b30d-18d9989213d7 Het voorbereiden van beleid betreffende het fuseren van de RBK, OR en CL 1991-1995 1 pak

5.143-0133-01 Vakminister

18 http://proxy.handle.net/10648/fe611cf2-5ce3-4879-adbb-289470b66194 Rapport betreffende het onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een fusie van het CL, de OR en de RBK tot het Nederlands Instituut voor Cultuurbehoud, opgesteld door Felix en Co 1995 1 omslag

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

19 http://proxy.handle.net/10648/52148312-3315-4f36-88e9-b77214caef0e Conceptrapport "Organisatierapport nieuw instituut voor cultuurbehoud", met bijlagen 1995-1997 1 omslag

Het concept is bewaard, omdat het definitieve rapport niet bewaard is gebleven

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

20 http://proxy.handle.net/10648/9ff7a3c3-fe12-4168-8f69-d81f2d560cd3 Conceptplan "Advies en Onderzoek, Beleidsplan 1997-2000" inzake de bevordering van de kwaliteit van het behoud en het beheer van voornamelijk het roerend cultureel erfgoed in Nederland, alsmede stukken betreffende de fusie van CL, OR en RBK en de oprichting van ICN, met bijlagen 1996-1997 1 pak

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

1.2.3. Reorganisatie en formatie 21-24 Inkomende en minuten van uitgaande stukken betreffende het voorbereiden en het uitvoeren van de organisatie ontwikkelingen van het CL 1966-1985 4 pakken en 1 omslag

5.075-0014-01 Vakminister

21 http://proxy.handle.net/10648/803b1ace-dd6a-4b88-a569-debf33c9a0cb 1966-1978 22 http://proxy.handle.net/10648/bbc72580-08e9-4bfd-96c6-1cb5aaa3c134 1978-1985 1 omslag 23 http://proxy.handle.net/10648/6c8c69cf-6b7f-4293-bf8b-589a7b181424 1983 24 http://proxy.handle.net/10648/bc891fee-af8b-4255-8c32-2e8783b0038b 1984
25 http://proxy.handle.net/10648/76d0c696-446c-423f-8749-171fba989439 Ingekomen brief omtrent de voortgang, afschriften van het kort verslag van de Bijzondere Commissie alsmede een rapport van Andersson Elffers Felix inzake de reorganisatie 1983-1984 1 omslag

5.075-0014-01 Vakminister

31 http://proxy.handle.net/10648/7bd3409c-f30e-4790-8726-24bc834c6250 Inkomende en minuten van uitgaande stukken alsmede agenda's en notulen van de vergaderingen met de Bijzondere Commissie betreffende het voorbereiden van de reorganisatie en de formatie van het CL, met bijlagen 1983-1990 1 pak

5.075-0014-01 Vakminister

26 http://proxy.handle.net/10648/aa3d19a7-581d-4ff9-a1ba-c1437469cc08 Stukken betreffende de reorganisatie en het formatiebeleid van het CL, met bijlagen 1984-1986 1 pak

5.075-0014-01 Vakminister

27-30 Het opstellen van organisatie- en formatievoorstellen betreffende het CL, met bijlagen 1984-1990 3 pakken, 1 omslag

5.075-0014-01 Vakminister

27 http://proxy.handle.net/10648/c1437885-8c13-4db0-95b8-054f64daaa1d 1984-1990 1 omslag 28 http://proxy.handle.net/10648/6aecfb3e-f494-448a-ab02-6fc73bb236c7 1986-1989 29 http://proxy.handle.net/10648/79da1ea6-9794-4c40-94ee-7c64a3fce55e 1986-1989 30 http://proxy.handle.net/10648/cf0f5acc-293a-4e45-bf80-4c9e80d508f2 1986-1989
32 http://proxy.handle.net/10648/3fa7d9b1-f42c-4c47-81ce-5d8dc60f08c3 Inkomende en minuten van uitgaande stukken betreffende de reorganisatie van de RBK, het CL en de OR met betrekking tot de personele afslanking 1986-1988 1 pak

5.075-0014-01 Vakminister

33 http://proxy.handle.net/10648/7ca0b786-bd3b-406c-93ad-d40c56696820 Stukken betreffende de reorganisatie en het formatiebeleid van het CL, met bijlagen 1986-1990 1 omslag

5.075-0014-01 Vakminister

34 http://proxy.handle.net/10648/0c78a571-d937-4631-b0e1-0fab255bcdaa Stukken van de coördinatorenoverleg betreffende reorganisatievoorstellen 1986-1990 1 pak

5.075-0014-01 Vakminister

35 http://proxy.handle.net/10648/626c3f3a-6d8d-4033-8fa5-0af4190296bd Rapport over de formatie van het CL over het jaar 1989, opgesteld door Frans de Jonge in opdracht van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, met bijlagen 1986-1990 1 pak

5.075-0014-01 Vakminister

36 http://proxy.handle.net/10648/c8b1b148-a96b-478f-8570-c94b059d6d3a Het doen van voorstellen inzake de reorganisatie, het activiteitenplan, de begroting, het formatierapport en de plaatsingsprocedure over de jaren 1988-1990, met bijlagen 1988-1990 1 omslag

5.075-0014-01 Vakminister

1.2.4. Voorlichting 37 http://proxy.handle.net/10648/1342f029-6517-4462-b6cd-d9318e33795b Verslagen van de directeur van het CL over de jaren 1961, 1962, 1964 en 1977 inzake algemeen overzicht, oriëntatietreizen en congresbezoeken en doel en organisatie 1963-1979 1 stuk

5.125-0002-01 Minister van Cultuur

38 http://proxy.handle.net/10648/ced953f4-2c3c-428b-adf9-c8b11c1869e5 Informatiebulletins "CL Bulletin" en "CL informatie" inzake externe berichtgeving van het CL 1977, 1990 1 omslag

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

39 http://proxy.handle.net/10648/e86e1b1c-7c43-48c3-ac86-433af1b2bd63 Informatiebulletin "CL nieuwsbrief" inzake externe berichtgeving van het CL 1983 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

1.3. Taakuitvoering 40 http://proxy.handle.net/10648/eeac416b-cf98-4b4c-ac51-f3f2bc629655 Jaarverslagen en maandverslagen inzake onderzoekprogramma's 1970-1974 1 omslag

5.125-0002-01 Minister van Cultuur

41 http://proxy.handle.net/10648/f111da37-d7b9-44a9-9fc7-baee1aa56630 Notulen van de stafvergaderingen betreffende de uitvoering van het beleid van het CL 1984-1985 1 pak

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

42 http://proxy.handle.net/10648/91d1c8d2-0069-4994-8254-099c86c9ae19 Het doen van onderzoek naar archiefomslagen, mechanische eigenschappen van gedegradeerd papier en tekenmaterialen, alsmede onderzoeksrapporten 1987-1991 1 omslag

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

44 http://proxy.handle.net/10648/42ff1da8-315e-4f20-83b2-23b3fa4eb9f9 Inkomende en minuten van uitgaande stukken betreffende de activiteiten en bijdragen van het CL in het kader van het Deltaplan, met bijlagen 1990-1993 1 omslag

5.143-0350-01 Vakminister

5.143-0118-01 Vakminister

43 http://proxy.handle.net/10648/15ce5ab2-00ff-48ff-a605-b3d227e6586e Discussienota betreffende het onderzoek naar "Het bedrijfseconomisch model" inzake het bewaren en toegankelijk maken en houden van een grote hoeveelheid informatie op zeer lange termijn 1992 1 omslag

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

45 http://proxy.handle.net/10648/6c9350d4-6fa6-4837-b848-e7810d45d0b8 Samenvattingen van diverse onderzoeken naar kunstvoorwerpen gedaan door het CL 1993-1996 1 omslag

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

1.4. Commissie van Bijstand en Advies van het CL 46-50 Inkomende en minuten van uitgaande stukken over het functioneren van het CL inzake personeel, beleid en de taakuitvoering, mede met agenda's en notulen van de vergaderingen van de commissie van Bijstand 1960 - 1979 3 pakken, 2 omslagen

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

46 http://proxy.handle.net/10648/4a371d22-f562-4f32-882c-24bf96e8169a 1960-1973 47 http://proxy.handle.net/10648/348136ec-05e4-47e3-b4c4-7df40995856f 1964-1969 1 omslag 48 http://proxy.handle.net/10648/6e6cd136-faa6-4c73-a8ed-6cb4d5a2768b 1973-1976 1 omslag 49 http://proxy.handle.net/10648/09a750fc-b0bb-47c7-93c3-98b9b9df974e 1976-1978 50 http://proxy.handle.net/10648/86128765-8324-43e4-8620-04adb8076d6e 1978-1983
1.5. International Committee for Conservation (ICOM) 51-52 Stukken afkomstig van de ICOM commissie - Working Group Textiles, waarvan de coördinatie bij CL lag. 1984-1990 2 omslagen

5.125-0007-01 Minister van Cultuur

51 http://proxy.handle.net/10648/6c6653e6-e7a5-4402-982d-8d1ebb19590b 1984-1987 52 http://proxy.handle.net/10648/8784c2e5-aeca-4431-8839-e05529ad8417 1987-1990
2. Opleiding Restauratoren (OR) 2.1. Organisatie 2.1.1. Financiën 53 http://proxy.handle.net/10648/a022494f-3a14-4c7b-8663-2d304bb18e96 Correspondentie van de OR met de directeur-generaal van Culturele Zaken inzake de financiële verantwoording betreffende de besteding van subsidiegelden 1992 1 omslag

5.143-0355-01 Vakminister

2.1.2. Verzelfstandiging 54-58 Notulen van het stafoverleg inzake de verzelfstandiging van de OR, met bijlagen 1988-1995 3 omslagen, 2 pakken

5.143-0177-01 Vakminister

54 http://proxy.handle.net/10648/b3e93bd1-8c53-405b-b84b-3ca52e85f70c 1988-1991 1 pak 55 http://proxy.handle.net/10648/79f8c1bd-0f74-4bb4-808d-fcacd2e77ba7 1992 56 http://proxy.handle.net/10648/4a55d7c0-8d1a-41b0-b6a7-2dfe5a600163 1993 57 http://proxy.handle.net/10648/336e48b6-4364-40d8-a05b-68054e25e23a 1994 58 http://proxy.handle.net/10648/0bb895b7-febd-4578-866f-e29ec38c1d9a 1995-1996 1 pak
59 http://proxy.handle.net/10648/d04f4777-82d4-493b-a547-653c4e9a84ca Stukken betreffende de verzelfstandiging van rijksmusea en de OR, waaronder de rapporten "Voorstellen ten behoeve van de voortgang van de reorganisatie van het museale veld van de Hoofddirectie Cultuurbeheer i.o.", opgesteld door de werkgroep De Caluwé alsmede het "Onderzoek externe verzelfstandiging rijksmusea d.d. 31 maart 1989", opgesteld door de werkgroep juridische en bestuurlijke aspecten (kopie) 1989 1 pak

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

60 http://proxy.handle.net/10648/ba965f44-46b8-4cfd-bdc7-16af65f1b634 Inkomende stukken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen betreffende de verzelfstandiging van rijksmusea en de OR inzake financiële, bedrijfseconomische, personele en sociale aspecten, met bijlagen 1989 1 omslag

5.143-0163-01 Vakminister

61 http://proxy.handle.net/10648/3a42d6cd-d7dc-45bc-8249-5a537221748c Beleidsplannen en de rapporten "Privatisering van de opleiding restauratoren te Amsterdam: een verkennend onderzoek naar toekomst en randvoorwaarden" en "Behoefteschatting voor restauratie en conserveringswerkzaamheden voor de komende 15 jaar: bijlage bij het verkennend onderzoek naar privatisering van de Opleiding Restauratoren te Amsterdam", opgesteld door Felix en Co 1989-2000 1 pak

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

62 http://proxy.handle.net/10648/99e433c9-913a-4553-aa98-48b51241d3f3 Rapport "Het profiel van een Opleiding Restauratoren in de 90-er jaren: een aanvulling op het AEF-rapport privatisering van de opleiding restauratoren te Amsterdam", opgesteld door Felix en Co, met bijlagen 1991-1995 1 omslag

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

2.1.3. Beleid 63 http://proxy.handle.net/10648/621c5432-ae7f-49a0-b6a8-dafef3cef582 Stukken betreffende de planning en ontwikkeling van de OR, met bijlagen 1965-1969 1 pak

Deze stukken betreffen de voorbereiding van de oprichting van de OR, opgemaakt door onder andere het CL, omdat de overheid behoefte had aan een opleiding voor restauratoren.

5.143-0118-01 Vakminister

5.143-0350-01 Vakminister

64 http://proxy.handle.net/10648/2d4424f3-9e6a-4656-95e9-2cff4c7226bb Inkomende en uitgaande stukken betreffende het opleidingsbeleid van de OR, met bijlagen 1976-1988 1 pak

5.143-0350-01 Vakminister

5.143-0118-01 Vakminister

65 http://proxy.handle.net/10648/d92761e1-89a5-428b-9a18-19db1a02dee8 Beleidsnota "Contourennota 1992-1997" van de Opleiding Restauratoren (kopie) 1991 1 omslag

5.143-0118-01 Vakminister

5.143-0350-01 Vakminister

66 http://proxy.handle.net/10648/90b2977b-ee48-41a3-9227-be749a9acfa0 Het afsluiten van convenanten met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen betreffende het productaanbod en de convenantsprijzen van de OR over de jaren 1992-1996, met bijlagen 1992-1996 1 pak

5.071-0003-01 De Minister van Cultuur

67 http://proxy.handle.net/10648/4c21b8a6-c787-46ec-b008-78af168c6d6b Ondernemingsplan over de jaren 1993-1998, opgesteld in opdracht van het ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1993 1 omslag

5.143-0350-01 Vakminister

5.143-0118-01 Vakminister

2.1.4. Voorlichting 69 http://proxy.handle.net/10648/3199fda0-828f-4d68-a3bd-5a1fc5e84287 Folders en brochures over de opleidingen van de OR 1990-1996 1 omslag

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

68 http://proxy.handle.net/10648/1601144e-4e75-4b26-959d-70e834287a5b Nieuwsbrief "Conservering en Restauratie I" en de brochure "Opleiding Restauratoren" 1991 1 omslag

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

2.2. Personeel 70 http://proxy.handle.net/10648/97daeb71-4b32-46a1-a40e-ebed2a2a6b27 Inkomende en uitgaande stukken inzake de voortzetting van de OR betreffende de formatie, met bijlagen 1981-1985 1 omslag

5.075-0014-01 Vakminister

71 http://proxy.handle.net/10648/3a172cb8-f6fe-480f-bf90-26e6d95d53f6 Rapport "Advies over de formatie van de Opleiding Restauratoren over het jaar 1992", opgesteld door Meurs organisatiebureau in opdracht van de OR, met bijlagen 1988-1992 1 pak

5.075-0014-01 Vakminister

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

72 http://proxy.handle.net/10648/db7f890c-5de8-4112-96e4-007d9a37d59f Inkomende, uitgaande en interne stukken betreffende de structuur en de formatie van het nieuw te vormen ICN en de positionering van de OR, met bijlagen 1995 1 omslag

5.075-0014-01 Vakminister

2.3. Taakuitvoering 73 http://proxy.handle.net/10648/bf16a29b-495f-46cd-a5d6-06d731244d86 Het vaststellen van het examenreglement door de Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1982-1983 1 omslag

5.069-0084-01 Minister van Onderwijs

74 http://proxy.handle.net/10648/916d083e-6914-4777-b82e-d22f39039bd4 Het opzetten van een cursus voor het opleiden van depotmedewerkers alsmede een cursus voor het opleiden van werkbegeleiders van depotmedewerkers ten behoeve van het Deltaplan voor het cultuurbehoud in het kader van het wegwerken van achterstanden in conservering en restauratie binnen musea, monumenten en archieven 1990-1991 1 pak

5.125-0045-01 Minister van Cultuur

75 http://proxy.handle.net/10648/155c5c8b-9bf5-45d6-a33e-d5a53a84a336 Het tot stand komen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de OR en de Stichting Restauratie Atelier Limburg betreffende het opleiden van restauratoren, met bijlagen 1991-1996 1 omslag

5.143-0338-01 Vakminister

76 http://proxy.handle.net/10648/23926c94-8cc7-40f0-8d0f-d2e77d107121 Enquête afgenomen bij diverse instellingen met als doel het inventariseren van het aantal restauratoren in Nederland en het verloop daarvan in de tijd en het onderzoeken naar de behoefte aan cursussen en bijscholingsmogelijkheden van in het veld werkzame restauratoren, uitgevoerd door Felix en Co, in opdracht van de OR 1992-1993 1 omslag

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

3. Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) 3.1. Algemeen 77-146 Agenda's en notulen van de vergaderingen van het Management Team van de RBK 1986-1996 44 omslagen, 18 pakken

5.125-0039-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

5.125-0030-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

5.125-0037-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

77 http://proxy.handle.net/10648/a07ad130-09be-4304-b86c-687290fd0c39 1986 1 pak 78 http://proxy.handle.net/10648/b1d83105-2a25-48a6-8bcc-30fcd30a09df 1986 januari 27 - 1989 december 11 1 pak 79 http://proxy.handle.net/10648/42e5ced7-82ea-4cfd-a387-c2d6c01e1128 1987 januari 12 - 1987 november 30 1 pak 80 http://proxy.handle.net/10648/7deca043-125e-4862-a73b-9a22e43a8432 1987 januari 26 - 1989 oktober 2 1 pak 81 http://proxy.handle.net/10648/0c3587ab-93fd-4c44-844c-2f70a468bec4 1988 augustus 1 - 1988 november 21 1 pak 82 http://proxy.handle.net/10648/601c85c2-0a9a-4e91-b5b9-365f951bb4e4 1989 december 11 - 1990 oktober 8 1 pak 83 http://proxy.handle.net/10648/75b0d05b-8854-4a91-b861-82e05f3564a7 1990 februari 26 - 1990 oktober 8 1 pak 84 http://proxy.handle.net/10648/13ed7e46-034c-4cc1-bf53-521db4435acd 1990 oktober 22 - 1990 december 17 1 pak 85 http://proxy.handle.net/10648/8eead5b8-acff-441e-b5ce-455c71fa34b1 1991 januari 14 - 1991 maart 24 1 pak 86 http://proxy.handle.net/10648/46c6e039-4941-460e-a801-53ad4a44c903 1991 juni 17 - 1991 augustus 1 1 pak 87 http://proxy.handle.net/10648/94e5661c-0514-482c-8bb5-14c4aa71e82b 1991 september 9 - 1991 december 16 1 pak 88 http://proxy.handle.net/10648/4bbad66b-eec7-49cf-92a0-cb7559192d2a 1991 november 4 - 1992 januari 27 1 pak 89 http://proxy.handle.net/10648/c3440ca0-24df-4993-b5b6-c323e6d94546 1992 januari 13 - 1992 mei 11 90 http://proxy.handle.net/10648/f131ca44-189b-49fb-b851-2e643b8ae181 MT 94-01 1994 januari 17 91 http://proxy.handle.net/10648/e690d1a8-7b46-49ec-ae0c-952133c43bfd MT 94-02 1994 februari 22 92 http://proxy.handle.net/10648/342e1043-f5f7-48b1-b0c2-7743595a0b57 MT 94-03 1994 maart 7 93 http://proxy.handle.net/10648/0def71a5-0f72-4f7b-8edd-354fa9b99777 MT 94-04 1994 maart 21 94 http://proxy.handle.net/10648/6c7006a1-ba90-4c2a-b916-1ad1a6fc0a09 MT 94-05 1994 april 25 95 http://proxy.handle.net/10648/28a7cdd2-0759-426c-9f0d-39c2bd34258f MT 94-06 1994 mei 2 96 http://proxy.handle.net/10648/2e63e075-213d-4101-b96d-b271c6b994c9 MT 94-07 1994 mei 16 97 http://proxy.handle.net/10648/ebf57a49-d86a-430d-b0c9-15412ba62671 MT 94-08 1994 mei 30 98 http://proxy.handle.net/10648/21756626-ef83-4755-874b-d4e8b24d4910 MT 94-09 1994 juni 13 99 http://proxy.handle.net/10648/69821fd8-b627-4f78-9290-833d3c38c89a MT 94-10 1994 juli 11 100 http://proxy.handle.net/10648/3af8bca5-399d-4eef-b16b-59ddc914707c MT 94-11 1994 juli 25 101 http://proxy.handle.net/10648/43b1e3b0-edd4-4962-964e-badd81565102 MT Special 1994 juli 25 102 http://proxy.handle.net/10648/0a85e58f-4bce-4572-a60d-1f500f937b4f MT 94-12 1994 augustus 8 103 http://proxy.handle.net/10648/9395f494-917b-4f08-98bf-d295d666bf9e MT 94-13 1994 augustus 22 104 http://proxy.handle.net/10648/a9beae21-1253-48d2-81dc-4788cb27c330 MT 94-14 1994 september 5 105 http://proxy.handle.net/10648/becb8d5e-8f32-4a23-a70e-b53c64c4ed2d MT 94-15 1994 september 28 106 http://proxy.handle.net/10648/19ed1718-789a-4054-9450-78f882ac851f MT 94-16 1994 oktober 17 107 http://proxy.handle.net/10648/23f18068-af24-419b-bfa8-4e5db50d0431 MT 94-17 1994 oktober 31 108 http://proxy.handle.net/10648/4582e9af-c75a-417d-8520-a4e43ab37dae MT 94-18 1994 november 14 109 http://proxy.handle.net/10648/26de2501-9e43-475c-a8a8-0d26ddafd00d MT 94-19 1994 december 12 110 http://proxy.handle.net/10648/62715925-ee11-4d8a-b41a-4106f06eb4c9 MT Extra 1994 december 12 111 http://proxy.handle.net/10648/23886271-1b74-4c72-8fd5-79c1aebb8242 MT 95-01 1994 januari 17 - 1995 november 27 112 http://proxy.handle.net/10648/435b3ce5-afec-4d99-aff4-1f389d16d870 MT 95-02 1995 januari 23 113 http://proxy.handle.net/10648/6e9ae6bf-79d5-4bdc-9ca9-c972e42077a0 MT 95-03 1995 februari 6 114 http://proxy.handle.net/10648/16515926-3895-4929-8437-39af7b29f06e MT 95-04 1995 februari 20 115 http://proxy.handle.net/10648/7008078f-bf45-452f-87d0-b3205d327c72 MT 95-05 1995 maart 6 116 http://proxy.handle.net/10648/6b1f267e-38cd-4163-b681-e490c62e142d MT 95-06 1995 maart 14 117 http://proxy.handle.net/10648/60bbe3f3-d595-46ac-b0e9-6c01e89ff714 MT 95-07 1995 april 3 118 http://proxy.handle.net/10648/76b1c671-a7c1-4879-b362-c14ea126be2e MT 95-08 1995 mei 1 119 http://proxy.handle.net/10648/988bf2a6-d1ea-4966-9b74-d77b9df8b2b6 MT 95-09 1995 mei 16 1 pak 120 http://proxy.handle.net/10648/2e039e5d-79d8-4cf2-9f18-0033cd3cb7a4 MT 95-10 1995 mei 29 121 http://proxy.handle.net/10648/294f94dd-b4a2-4438-9228-13c64e2201a6 MT 95-11 1995 juni 12 122 http://proxy.handle.net/10648/17dc0131-e6e2-4784-939d-0873e5735cd2 MT 95-12 1995 juni 26 123 http://proxy.handle.net/10648/8cbe17fe-c6c1-4f7f-b6e6-750f8cd09271 MT 95-13 1995 juli 10 124 http://proxy.handle.net/10648/46ab5a75-832e-45ae-a27f-14b9185cce54 MT 95-14 1995 juli 24 125 http://proxy.handle.net/10648/c4495259-b0a0-4ef6-a75b-cc8cebee99b2 MT 95-15 1995 augustus 7 126 http://proxy.handle.net/10648/544af99c-0862-487d-8c94-ae7abfd75c67 MT 95-16 1995 augustus 21 127 http://proxy.handle.net/10648/dbe78aac-8150-4c70-b3a5-21c6a4e9f0a8 MT 95-17 1995 september 4 128 http://proxy.handle.net/10648/19179cb0-4a9a-4bdb-abd0-a9e8d434550a MT 95-18 1995 september 18 129 http://proxy.handle.net/10648/b80c52e7-d0a0-4d16-b01d-4dc9354b2f59 MT 95-19 1995 oktober 9 130 http://proxy.handle.net/10648/e4619a5a-a8e2-4bf4-890a-48eb22a37ac3 MT 95-20 1995 oktober 16 131 http://proxy.handle.net/10648/dcd5a5a8-4f80-4b39-8dfa-71207fa3227e MT 95-21 1995 oktober 30 132 http://proxy.handle.net/10648/3f8c1cae-cf6f-456e-a608-d15d68d52ab7 MT 95-22 1995 november 27 1 pak 133 http://proxy.handle.net/10648/2c337a6e-022e-4a25-a70c-b523fca604b1 MT 95-23 1995 november 27 134 http://proxy.handle.net/10648/c1fbe270-c370-41d0-8951-2cc4f83289bf MT 96-01 1996 januari 8 1 pak 135 http://proxy.handle.net/10648/89028366-1661-4eef-8d1c-b2e017473988 MT 96-02 1996 januari 22 136 http://proxy.handle.net/10648/72bfa8d2-7dd2-4340-9eaf-db9e09216ece MT 96-03 1996 februari 5 137 http://proxy.handle.net/10648/7ca40c15-f76a-4172-b08f-88f56f1559da MT 96-04 1996 februari 19 138 http://proxy.handle.net/10648/b1293b8e-cb36-46d9-9d06-744063c67061 MT 96-05 1996 maart 4 1 pak 139 http://proxy.handle.net/10648/7f76567d-ff29-49b3-bf6c-e02d1f6b466b MT 96-06 1996 maart 18 140 http://proxy.handle.net/10648/9db94d08-9c84-4d9a-8b66-a98de05b430c MT 96-07 1996 april 1 141 http://proxy.handle.net/10648/20f8e439-8b3c-4d6f-b5f2-a36fdc1f4b32 MT 96-08 1996 april 22 1 pak 142 http://proxy.handle.net/10648/61ce6398-025d-4c01-ba76-2a640a4d7804 MT 96-09 1996 mei 13 143 http://proxy.handle.net/10648/35de0d74-eef6-470e-93e0-7b320fd8625c MT 96-10 1996 juni 3 144 http://proxy.handle.net/10648/3f599cf8-cc71-42b7-9403-b2580faacbb6 MT 96-11 1996 juni 17 145 http://proxy.handle.net/10648/997a50f8-0949-4f06-afa1-4a1d0b03a5aa MT 96-13 1996 1 pak 146 http://proxy.handle.net/10648/71eded0b-0d20-4a24-bc20-992721ee7b81 MT 96-19 1996
147 http://proxy.handle.net/10648/81a7b37d-d0a4-4c21-a699-20f52a0a963e Jaarverslagen van de RBK over de jaren 1986-1994 1986-1995 1 pak

5.125-0080-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

148 http://proxy.handle.net/10648/864d1b0b-bf30-4f4b-aeb2-9416e00735ca Jaarverslag van de Dienstcommissie van de Rijksdienst Beeldende Kunst over het jaar 1986 1987 1 stuk

5.125-0080-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

149 http://proxy.handle.net/10648/8b28eb26-c656-44cc-b7f5-ff66a0d989b4 Jaarverslagen van het periodiek overleg tussen de Dienstleiding en de Dienstcommissie van de RBK over de jaren 1986-1987 1987-1988 1 omslag

5.125-0080-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

3.2. Organisatie 3.2.02. Archief RBK 150 http://proxy.handle.net/10648/7cc76d44-4e3b-4af7-873f-b9d7ffcb9499 Stukken betreffende het laten inventariseren van het zolderarchief van de RBK 1993-1996 1 omslag

5.125-0039-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

151 http://proxy.handle.net/10648/c0163903-d0bd-4a26-9e65-4dd65ffdf0da Inventarislijst inzake het archief van de RBK 1995 1 omslag

5.125-0039-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

3.2.03. Beleid 152 http://proxy.handle.net/10648/176224be-68a2-454d-8f01-8efcd5b078b4 Het opstellen van het beleidsplan over de jaren 1989-1994 1989 1 omslag

5.125-0061-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

153 http://proxy.handle.net/10648/da587ae0-b853-4c60-a26b-993ad3e62dc4 Beleidsnota RBK 1989-1994 1989 1 omslag

5.125-0061-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

3.2.04. Deltaplan 154 http://proxy.handle.net/10648/9abca387-6ea3-4cf0-8548-be55d4336d7a Eindrapportage RBK-aandeel betreffende het Deltaplan fase 1 ten behoeve van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1990 1 omslag

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

5.071-0001-01 De Minister van Cultuur

155 http://proxy.handle.net/10648/04e847da-1466-4457-b219-fe440415582c Het voorbereiden en opstellen van de eindrapportage van het RBK-aandeel in het Deltaplan, met bijlagen 1990-1991 1 pak

5.071-0001-01 De Minister van Cultuur

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

156 http://proxy.handle.net/10648/f14ca825-553d-4990-8c80-ed7053c58ef8 Rapport "Deltaplan, fase 2" betreffende registratie, inventarisatie, passieve conservering, actieve conservatie en restauratie, opgesteld door het RBK 1991 1 omslag

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

5.071-0001-01 De Minister van Cultuur

157 http://proxy.handle.net/10648/89f83bcf-ea37-42d5-ad38-1e12a0d06650 Het evalueren en rapporteren inzake het Delta-plan, met bijlagen 1991-1992 1 pak

5.071-0001-01 De Minister van Cultuur

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

158 http://proxy.handle.net/10648/9fe6cbf8-dd31-408c-b502-fc9f885ffb2c Rapport "Evaluatie-rapport Deltaplan niet-Rijksmusea 1991-1992 deel 1: tekst", opgesteld door de RBK 1992 1 omslag

5.071-0001-01 De Minister van Cultuur

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

3.2.05. Evaluatierapporten 159 http://proxy.handle.net/10648/c44107af-bd33-4a4e-9da6-f65fd3495dd9 Concept evaluatierapport opgesteld door de RBK over het jaar 1986, met bijlagen 1987 1 omslag

5.125-0077-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

160 http://proxy.handle.net/10648/37d93bd1-9aee-4018-a5dd-1d996b8227a9 Concept evaluatierapport "Evaluatie Rijksdienst Beeldende Kunst; verslag van het evaluatieproces" en "Evaluatie Rijksdienst Beeldende kunst; bijlagen", door Adviesbureau Twijnstra Gudde N.V. 1987 1 stukken

5.125-0077-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

161 http://proxy.handle.net/10648/532c6b61-434d-4b85-9328-7aaff4d21384 Evaluatierapport opgesteld door het RBK over de jaren 1985-1989 1990 1 omslag

5.125-0077-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

162 http://proxy.handle.net/10648/549f05cb-7650-4d9e-8b20-3454c1236d4a Evaluatierapport opgesteld door de werkgroep Evaluatie RBK over de jaren 1993-1994, met bijlagen 1995 1 pak

5.125-0077-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

3.2.06. Financien 163 http://proxy.handle.net/10648/a0e184f7-dee0-4fea-b489-0a537ba1aa71 Jaarverslag en het rapport inzake het onderzoek naar de financiële verantwoording over het dienstjaar 1989 van de RBK, met bijlagen 1989-1990 1 omslag

5.125-0080-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

164 http://proxy.handle.net/10648/98ba1cc2-d7c7-4b9e-9c41-c65b812cd5c8 Werkplan "Bestedingen ten laste van het kunstenbudget van het RBK", met bijlagen 1991-1992 1 omslag

5.125-0060-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

165 http://proxy.handle.net/10648/947e2f86-4788-4489-b659-7e2617fe1d33 Convenanten over de jaren 1992-1996, overeengekomen tussen de RBK en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het uitvoeren van de werkzaamheden van de RBK en de dekkingsbijdrage die beschikbaar wordt gesteld door de directeur Cultureel Erfgoed 1992-1997 1 pak

5.071-0003-01 De Minister van Cultuur

3.2.07. Fusie en oprichting nieuw instituut 169 http://proxy.handle.net/10648/b17e54ff-60df-4212-9b4f-2341702b5704 Rapport "Advies over het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap" opgesteld door Anderson Elffers en Felix, met bijlagen 1983 oktober 1 omslag

5.143-0133-01 Vakminister

166-168 Stukken betreffende de verzelfstandiging en de daarmee gepaard gaande bestuurlijke en organisatorische vormgeving van de RBK, de OR en het CL 1994-1997 3 omslagen

5.143-0133-01 Vakminister

166 http://proxy.handle.net/10648/a69f0aed-a9cf-4c57-bb92-2789bf4aecaf 1994 167 http://proxy.handle.net/10648/7d3cf95c-7ccc-4d88-b9bd-78086421e4cf 1995 168 http://proxy.handle.net/10648/e9413022-8fab-4aec-be9a-728fedc6a234 1996-1997
170 http://proxy.handle.net/10648/98f6c7d6-705f-473e-94da-d0ad6711b211 Rapport "De haalbaarheid van een Nederlands Instituut voor Cultuurbehoud (NICB). Rapport van een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een fusie van het Centraal Laboratorium, de Opleiding Restauratoren en de Rijksdienst Beeldende Kunst", opgesteld door Felix en Co, in opdracht van het hoofd Cultuurbeheer van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1995 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

5.143-0133-01 Vakminister

171 http://proxy.handle.net/10648/9f3af117-38be-4655-9d6d-2725e09c6db4 Stukken betreffende de fusie tussen de RBK, het CL en OR, waaronder reacties van de RBK op de werknotitie "De contouren van een Nederlandse Instituut voor Behoud van het Cultureel Erfgoed (NICBE)", opgesteld door Felix en Co 1995-1996 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

5.143-0133-01 Vakminister

172 http://proxy.handle.net/10648/829c17c4-e763-46ce-b951-8b87c9966f1a Het bespreken van de hoofdlijnen van beleid op het gebied van het "Grenzeloos Cultuurbeheer" en het oprichten van een Nederlands Instituut voor Cultuurbehoud en haar takenpakket met het Hoofd van de Directie Beleidszaken Cultuurbeheer, met bijlagen 1995-1996 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

173 http://proxy.handle.net/10648/946750fa-0e56-440c-9eca-9194db4e1f70 Rapport "Concept functiebeschrijvingen Nederlands Instituut voor Cultuurbehoud (werktitel)", opgesteld door Onderwaater organisatie-adviseurs (kopie) 1996 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

5.143-0133-01 Vakminister

174 http://proxy.handle.net/10648/5e35b02f-c217-4a71-b3c7-6855ed54dfbc Stukken betreffende de fusie tussen de RBK, het CL en de OR, waaronder "Concept organisatierapport nieuw instituut voor cultuurbehoud", opgesteld door de fusiemanager J.G.H. Quint (kopie) alsmede enkele notulen van het directeurenoverleg 1996 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

5.143-0133-01 Vakminister

175 http://proxy.handle.net/10648/9d0aacf5-e5e0-4638-87f7-7111bfbcc9fc Stukken betreffende de fusie tussen de RBK, het CL en de OR, waaronder stukken betreffende de huisvesting en het nieuwe logo 1996 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

5.143-0133-01 Vakminister

176 http://proxy.handle.net/10648/f2c38793-0b47-44d3-8651-2c2c5f91501f Stukken betreffende de fusie tussen de RBK, het CL en de OR, waaronder enkele notulen van het directeurenoverleg 1996-1997 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

5.143-0133-01 Vakminister

177 http://proxy.handle.net/10648/7f86da87-c922-4f9d-84ec-543da134b73c Stukken betreffende het overhevelen van inspectietaken op het gebied van cultuurbeheer van de RBK naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1996-1997 1 omslag

5.143-0133-01 Vakminister

5.143-0338-01 Vakminister

3.2.08. Ondernemingsplan 178 http://proxy.handle.net/10648/dbb2e1a2-627c-4784-bf5a-de9dff9a62de Ondernemingsplan "In het kader van onderzoek externe verzelfstandiging musea en ondersteunende instellingen", opgesteld door de RBK 1989 1 omslag

5.125-0061-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

5.143-0350-01 Vakminister

179-180 Ondernemingsplan 1991-1992 2 omslagen

5.143-0350-01 Vakminister

5.125-0061-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

179 http://proxy.handle.net/10648/f4cde07b-b88d-42fc-9210-627ea5fe440d 1991 180 http://proxy.handle.net/10648/fc96327d-91ba-4f13-984f-668d12a93ded 1992
3.2.09. Ondernemingsvisies 181-182 Ondernemingsvisie Rijksdienst Beeldende Kunst 1991 augustus - 1992 april 1 stuk, 1 omslag

5.125-0061-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

181 http://proxy.handle.net/10648/a957f9a2-8a86-41b5-9580-3b74360c0a9a 1991 augustus 1 stuk 182 http://proxy.handle.net/10648/2087f0f5-74aa-42ac-b008-6df14f1d8fea 1991-1992 1 pak

met bijlagen

3.2.10. Oprichting en inrichting 192 http://proxy.handle.net/10648/c8689a8c-dfce-4963-a422-5751cdc982e6 Stukken betreffende het voorbereiden, adviseren, mede-vaststellen en coördineren van het beleid inzake de oprichting en organisatie van de RBK, met bijlagen 1943-1962 1 pak

5.143-0118-01 Vakminister

183 http://proxy.handle.net/10648/49537f51-a3c6-4997-a3b0-0bb6fef5134b Het adviseren aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur door de Adviescommissie Beeldende Kunsten Buitenland inzake de RBK in oprichting 1980-1982 1 pak

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

191 http://proxy.handle.net/10648/5207ff00-79fa-44e7-8e57-49b70d96811a Inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake de instelling van werkgroepen ter voorbereiding van de oprichting van de Dienst Beeldende Kunst 1982 1 omslag

5.143-0128-01 Vakminister

193 http://proxy.handle.net/10648/680a7460-f0ad-43ee-bd18-0f9f8d797fcb Rapport nr. 353 opgesteld in opdracht van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur door de Centrale Directie Organisatie en Informatie betreffende de organisatie en taakomschrijving van de RBK in oprichting, met bijlagen 1983-1984 1 pak

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

5.143-0350-01 Vakminister

194 http://proxy.handle.net/10648/edaa634a-e520-4e12-aa35-4cfcbb80e32c Rapport "De eerste twee fasen marktverkenning en productontwikkeling" opgesteld door de Stichting Onderzoek en Advies ten behoeve van Kulturele Instellingen te Amsterdam, met bijlagen 1985 1 pak

5.143-0353-01 Vakminister

195 http://proxy.handle.net/10648/263957ba-9165-43de-ae7d-4eb8afdcfc40 Het laten uitvoeren van een definitiestudie betreffende de taakuitvoering van de RBK door Consulting Associates Informatics B.V. te Gouda 1985-1986 1 omslag

5.143-0353-01 Vakminister

196 http://proxy.handle.net/10648/6a0514fa-3933-4732-8933-8e7ed674e217 Het opstellen van een convenant betreffende de taakuitvoering 1986-1992 1 pak

5.125-0060-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

5.071-0003-01 De Minister van Cultuur

3.2.10.1. Werkgroep Organisatie/Formatie 184 http://proxy.handle.net/10648/d34de616-fbc6-406c-ab2c-75b46a090fa7 Inkomende en minuten van uitgaande stukken van de Werkgroep Organisatie/Formatie betreffende de inrichting van een Dienst Presentatie en Beheer van Beeldende Kunst, met bijlagen 1982-1983 1 pak

5.075-0014-01 Vakminister

5.143-0128-01 Vakminister

185 http://proxy.handle.net/10648/24a2d62e-7dfe-44fa-9a28-951112de92aa Het beëindigen van de Werkgroep Organisatie/Formatie van de RBK in oprichting en het aankondigen van een nieuw te formeren werkgroep van de nieuwe Rijksdienst voor de verdere invulling van functies en organisatieplannen 1982-1983 1 omslag

5.143-0128-01 Vakminister

5.075-0014-01 Vakminister

186 http://proxy.handle.net/10648/4e698f6a-b73a-4e10-864b-c4d892254e62 Inkomende en minuten van uitgaande stukken van de Werkgroep Organisatie en Informatie II betreffende het formatiebeleid van de RBK in oprichting, met bijlagen 1983 1 omslag

5.075-0014-01 Vakminister

5.143-0128-01 Vakminister

187-190 Agenda's en notulen van de vergaderingen 1984-1994 2 pakken, 2 omslagen

Wegens ontbreken van rapporten opgesteld door de RBK, zijn deze in de inventaris opgenomen

187 http://proxy.handle.net/10648/d74f524e-fe64-4f12-8ac1-d1a35e5b631b 1984 1 pak 188 http://proxy.handle.net/10648/0fe782b7-bbed-4b3b-8ecf-d6e493989703 Concept 1988-1989 189 http://proxy.handle.net/10648/a9bd594f-31ae-457b-9971-7a91661f2b84 1989-1994 1 pak 190 http://proxy.handle.net/10648/3480cd36-a8bd-4cef-a333-e9227e9d1dcf Concept 1992
3.2.11. Rapporten 197 http://proxy.handle.net/10648/afe89589-0012-49fc-8938-34835c11c8fa Rapport opgesteld door Reyn, De Blaey Rotterdam registeraccountants inzake onderzoek naar de uitvoering van het presentatiebeleid bij de RBK, met bijlagen 1991 1 omslag

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

3.2.12. Voorlichting 3.2.13.1. Affiches1979-1990 198 http://proxy.handle.net/10648/1e345be0-e456-4209-8d07-54102f59b9c0 Affiche van de reizende tentoonstelling "Paul Citroen, fotograaf, foto's uit de jaren 1929-1935, samengesteld door het DVK z.j. 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

199 http://proxy.handle.net/10648/ab137dfb-9972-4834-989d-45c961bf571a Affiche van de tentoonstelling "Belicht verleden. Fotografie van 183 tot 1920", georganiseerd door de DVK in samenwerking met Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden z.j. 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

200 http://proxy.handle.net/10648/c1211ed2-c31a-4263-bf3c-fa67ca5a3276 Affiche van de reizende tentoonstelling "Het Hemelse Prentenboek" z.j. 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

201 http://proxy.handle.net/10648/cd7c78e7-4b90-4ac6-87c2-34e37b3f8b4f Affiche van de reizende tentoonstelling "Krabbels en kapitale tekeningen. 19e eeuwse aquarellen en tekeningen uit het bezit van de Dienst Verspreide Rijkscollecties", georganiseerd door de DVR z.j. 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

202 http://proxy.handle.net/10648/dc1232f0-c5e6-43b1-85e8-76cbeddc2bd1 Affiche van de tentoonstelling "The Revival of Dutch Ceramics 1876-1940. An exhibition from the State-Owned Art Collections Department in the Netherlands" z.j. 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

203 http://proxy.handle.net/10648/b9d35955-53b6-4a3f-9a82-9e0ad8a44d89 Affiche van de reizende tentoonstelling "Van Nelle's Cirkel. Jac. Jonkert - Graficus tussen kunst en reclame, 1883-1942", georganiseerd door de DVR in samenwerking met het Haags Gemeentemuseum, gehouden van 6 februari tot en met 21 maart 1981 z.j. 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

204 http://proxy.handle.net/10648/5a98475c-aefd-4017-aeca-7a3fbe4b9a46 Affiche van de tentoonstelling "Een stuckie stilleggend goet. Nederlandse stillevens uit de 17e-eeuw in het bezit van de Rijksdienst Beeldede Kunst", gehouden in het Stedelijk Museum de Lakenhal van 15 november 1985 tot en met 5 januari 1986 z.j. 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

205 http://proxy.handle.net/10648/0595d1a6-c0f0-48c5-8b97-6b493cd48519 Affiche van de reizende tentoonstelling "Hij drukte schilderij. Hercules Segers. Grafische werk - een documentaire", samengesteld door de DVR z.j. 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

206 http://proxy.handle.net/10648/331db92c-bb77-4b21-9973-1d499360e0d4 Affiche van een documentaire over Johannes Vermeer z.j. 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

207 http://proxy.handle.net/10648/e7b1181a-6eed-4234-8e7d-7c4ec813cdd8 Affiche van de reizende tentoonstelling "Willem Witsen, fotograaf", georganiseerd door de DVR z.j. 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

208 http://proxy.handle.net/10648/9aeca5e3-b5ee-40ee-bf65-e30c9a5d0534 Positieven van de affiches en folder van de tentoonstelling van Willem Witsen en Marius Bauer, samengesteld door het DVR z.j. 4 stukken

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

209 http://proxy.handle.net/10648/57a68a98-7b4b-4e45-b31a-30a1ab23ce8d Affiche van de tentoonstelling "Potjeslatijn, keramiek uit de kollektie Rust" z.j. 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

210 http://proxy.handle.net/10648/57b5ae3e-8e53-4375-b502-b7ff82661e8f Affiche van de tentoonstelling "Nederlands-Poolse betrekkingen in 16e- en 17e eeuw", gehouden 1978 te Polen z.j. 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

211 http://proxy.handle.net/10648/30be1546-d8af-404d-b4d1-3ea278483047 Affiche van de tentoonstelling "Dubbel gebakken. Aardewerknijverheid in Nederland 1876-1940" z.j. 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

212 http://proxy.handle.net/10648/76ce0708-c254-428f-ba5f-e853e926d5cb Affiche van de reizende tentoonstelling "The Shoe Show. Britse schoenen sinds 1790", georganiseerd door de DVR in samenwerking met de Crafts Counsil in Londen 1979 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

213 http://proxy.handle.net/10648/51440c97-8af9-4af5-a33c-e544e2168d66 Affiche van de tentoonstelling "In het zadel, het Nederlandse ruiterportret van 1550 tot 1900", Drents Museum Assen, gehouden van 22 maart tot en met 4 mei 1980 1980 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

214 http://proxy.handle.net/10648/838bd8ac-7138-44a2-954e-fcb4be8fe0cd Affiche van de tentoonstelling "Toneelportretten, foto's van Paul Citroen," in samenwerking met het Theaterlmuseum te Amsterdam, gehouden van 20 november 1980 tot en met 20 januari 1981 1980-1981 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

215 http://proxy.handle.net/10648/c6549556-3d96-4f23-86ab-fcc246000954 Affiche van de tentoonstelling "Nieuwenkamp thuis en op reis. Keuze uit het grafisch werk van W.J.O. Nieuwenkamp (1874-1950), Dordrechts Museum, gehouden van 13 december 1980 tot en met 1 februari 1981 1980-1981 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

216 http://proxy.handle.net/10648/307735ec-81f3-4d41-8151-dd61bc65a547 Affiche van de tentoonstelling "Johan Barthold Jongkind (1819-1891). Schilderijen/aquarellen/ tekeningen en grafiek", Dordrechts Museum, gehouden van 12 september tot en met 10 oktober 1982 1982 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

217 http://proxy.handle.net/10648/f8c55fa4-3441-42d4-bac4-282ec8cf187e Affiche betreffende een tentoonstelling in Japan over het werk van Jongkind 1982 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

218 http://proxy.handle.net/10648/0ade5ddd-765d-488e-9e21-31a4d6b3b039 Affiche van een tentoonstelling in het Mie Prefectural Art Museum, Japan 1983 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

219 http://proxy.handle.net/10648/484755f9-c776-4d69-b8e9-f1e2d3369ef7 Affiche van de biennale in Tokyo in 1990 1990 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

3.2.13.2. DA+AT 220 http://proxy.handle.net/10648/9305d028-5884-4a0a-a0e3-d15e4370e4aa Het doen van onderzoek naar de ervaringen van de huidige lezers met het tijdschrift DA + AT met als doel het tijdschrift scherper te profileren en de bereikbaarheid voor de lezer te vergroten 1988 1 pak

5.092-0023-01 Vakminister

221 http://proxy.handle.net/10648/daf9ac7d-d6fc-4ed0-9ee6-0c14b3f0e2c6 Tijdschrift "Dutch Art + Architecture Today" 1988 december 24 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

3.2.13.3. Informatiebulletins 222 http://proxy.handle.net/10648/14099ce2-c135-4c92-921d-b1bb49d5424d Het oprichten van de Stichting "BK-informatie" 1987 april 9 1 omslag

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

223-224 "BK Informatie; Bulletin voor beeldende kunstenaars" 1990 september 21 en november 2 1 omslag, 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

223 http://proxy.handle.net/10648/94408966-7ef0-457c-be01-1c1d67c18f65 1990 september 21 1 stuk 224 http://proxy.handle.net/10648/1e79bba7-0ccb-44da-90e0-8a90b060d006 1990 november 2 1 omslag
225 http://proxy.handle.net/10648/cbdcbb4d-8484-4c46-a3e4-1b2a188ecba4 "Buitengaats, informatiebulletin over Nederlandse culturele activiteiten in het buitenland" 1992 januari, april, juli, november 4 stukken

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

3.2.13.4. Tentoonstellingsbrochures 226 http://proxy.handle.net/10648/381a398f-9859-4be6-9e41-851995a561a5 Diverse brochures ter reservering van tentoonstellingen die door de RBK zijn georganiseerd z.j. 1 omslag

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

227 http://proxy.handle.net/10648/64a2b741-77b6-49e9-863b-06f7dac108e9 Catalogus van de tentoonstelling "Women in the magic mirror. De vrouw in de fotografie 1842-1981. 150 foto's uit de collectie Hartkamp", gehouden van 7 juni tot en met 11 augustus 1985 in het Gemeentelijk Van Reekummuseum te Apeldoorn, met bijlage 1985 1 stuk

Catalogus is geperforeerd

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

228 http://proxy.handle.net/10648/794f7fa5-d2aa-4218-9e34-a2abe59ea48b De Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse versie van de tentoonstellingscatalogus 'The Meaning of Drawing, Tekeningen van tien Nederlandse kunstenaars', opgesteld door de afdeling Presentatie Buitenland van het RBK 1986 1 omslag

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

229 http://proxy.handle.net/10648/c386e330-425f-4a00-9582-7f3cef199179 Brochure betreffende de reizende tentoonstelling "Uitgevers van kunst in oplage, de nieuwe generatie" 1986 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

230 http://proxy.handle.net/10648/4d0f81c2-a940-4f3e-a9e3-700ca4e08693 Catalogussen betreffende de tentoonstellingen Dutch Jewellery 1967-1987, Dutch Art and Architecture Today 21 juni 1987 en 22 december 1987, Contemporary Dutch Ceramics 1988, Artists' Prints; Aspects of contemporary Dutch art 1988 en Biënale São Paulo 1997 1987-1997 1 pak

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

231 http://proxy.handle.net/10648/dc1a1034-a139-4dcd-968f-979e05c44259 Brochure betreffende de tentoonstelling "Céramique néerlandaise contemporaine" opgesteld door de RBK 1988 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

232 http://proxy.handle.net/10648/148c63e8-0e8e-45e6-8f1b-e3ca2b868df9 Brochure "Artists' prints, aspects of contemporary Dutch art" 1988 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

233 http://proxy.handle.net/10648/85c07de3-e266-4e5c-8a46-e6c4bd742d72 Brochure betreffende de tentoonstelling "Randstad Holland, the open Metropolis" opgesteld door de RBK 1988 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

234 http://proxy.handle.net/10648/f602874c-7748-45d9-956a-8fdada90f0be Catalogus van de tentoonstelling "Henk Visch", gehouden van 26 juni tot en met 25 september 1988 1988 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

235 http://proxy.handle.net/10648/7772bf94-8018-40ff-8ab9-39698ad00d8e Catalogus van de tentoonstelling "La Giovane Scultura Olandese, la XLIII Biennale di Venezia" gehouden van 26 juni tot 25 september 1988 1988 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

236 http://proxy.handle.net/10648/e3ea779e-0406-47f9-931d-638fd3448398 Uitnodiging en bezoekerskaart behorende bij de tentoonstelling "Aanwinsten 1984-1989" 1990 2 stukken

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

237 http://proxy.handle.net/10648/f2b0dedb-3a08-4d4f-b00e-7cc775c9efe5 Catalogus van de tentoonstelling "The 6th International Contemporary Art Fair Los Angeles Convention Center, New Art from the Netherlands" gehouden van 20 tot en met 24 november 1991 1991 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

3.2.13.5. Overig 238 http://proxy.handle.net/10648/dda59170-f635-4e28-b95c-7d5104b204f2 Het uitvoeren van voorlichtingsaktiviteiten inzake tentoonstellingen z.j. 1 omslag

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

239 http://proxy.handle.net/10648/0325f7b4-6b07-435d-bb9e-15320a71ba8b Rapport van de didactische afdeling van het RBK aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen inzake het congres betreffende de esthetische vorming van de jeugd buiten schoolverband 1957-1959 1 omslag

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

3.2.13. Voortgangsrapportage 240 http://proxy.handle.net/10648/b228baf2-161c-4cb6-8557-cfd8b786b12c Voortgangsrapportage over het eerste halfjaar van de convenantsperiode 1996 en de jaarverantwoording betreffende de materiële uitgaven over 1995, met bijlagen 1996-1997 1 omslag

5.125-0002-01 Minister van Cultuur

3.2.14. Overig 241 http://proxy.handle.net/10648/2812b8fa-51eb-4aa8-85d0-5b4efcd30818 Rapport "Jaarprogramma onderafdeling conservering en restauratie 1992" 1992 1 stuk

5.125-0060-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

242 http://proxy.handle.net/10648/127c3159-39ec-4b54-b02d-951a6e9f35e5 Eindjaarsrapportage convenant 1995, eindejaarsrapportage 1996, activiteitenplan 1996 1996-1997 1 omslag

5.125-0060-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

5.125-0080-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

3.3. Personeel 243 http://proxy.handle.net/10648/e24056d1-ba07-4757-9c27-347d7aff81b0 Het opstellen van functieomschrijvingen 1985 1 omslag

5.075-0057-01 Vakminister

244 http://proxy.handle.net/10648/da9d681b-1e35-4211-803c-48e4f7dc385e Het adviseren van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur betreffende de plannen van de Directeur-Generaal voor Culturele Zaken (DGCZ) inzake het verminderen van het personeelsbudget in het kader van de Grote Efficiency Operatie (GEO) 1991 1 pak

5.143-0118-01 Vakminister

245 http://proxy.handle.net/10648/0814d3dc-21cc-45dd-962a-29a7c13a5d8d Het doen van onderzoek naar een opleiding voor behoudsmedewerkers, uitgevoerd door de RBK Adviesgroep 1993 1 pak

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

246 http://proxy.handle.net/10648/f4ebd30f-9e68-49f9-8008-9bfe7a564c62 Arbobeleidsplan voor de RBK 1996 1 omslag

5.076-0024-01 Vakminister

3.4. Huisvesting 3.4.1. Programma's van eisen 247 http://proxy.handle.net/10648/39258786-ebe7-48cc-ac18-c324a9e2bcdb Het laten opstellen van het "Programma van eisen ruimtelijke behoefte Rijksdienst Beeldende Kunst, door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, afdeling Gebouwen en 1e inrichting, met bijlagen 1983 juli 22 1 omslag

5.045-0065-01 Vakminister

248 http://proxy.handle.net/10648/2e9747d6-a5cd-41b0-be07-c54e4cb54a57 Het vaststellen van het programma van eisen betreffende de ruimtelijke behoefte in vierkante meters, alsmede toelichting en opmerkingen van de DVR, de NKS, het BBKB en Rijksmusea, met bijlagen 1983-1984 1 pak

5.045-0065-01 Vakminister

249 http://proxy.handle.net/10648/4ea1bc6f-fea9-46ab-950b-6da01a55d038 Het opstellen van een programma van eisen inzake technische en bouwkundige voorzieningen voor de tijdelijke huisvesting van de RBK aan het Plein 23 te 's-Gravenhage, met bijlagen 1986 1 omslag

5.045-0065-01 Vakminister

250 http://proxy.handle.net/10648/a3722f74-761c-40cf-8b42-fd717dd5be95 Het opstellen van een technisch programma van eisen ten behoeve van kantoren, ateliers, werkplaatsen, tentoonstellingsruimten en goederenstromen in samenwerking met het CL te Amsterdam en Districon Logistics Management Consultants te Maarssen, met bijlagen mei 1992 1 omslag

5.045-0065-01 Vakminister

3.4.2. Plein 23 te Den Haag 251 http://proxy.handle.net/10648/ad85dafc-88b4-4b79-8c94-58cc42af542f Het laten verrichten van onderzoek inzake de huisvesting van de RBK aan het Plein 23 en de Bleijenburg 7 te 's-Gravenhage, met bijlagen 1984 1 pak

5.045-0001-01 Minister van VROM

5.045-0001-01 Vakminister

252 http://proxy.handle.net/10648/ea0345ad-c0b5-44e7-9dce-e74cb8eab647 Het vaststellen van het architectonisch- en constructieontwerp ten behoeve van het kubusplan voor de tijdelijke huisvesting van de RBK aan het Plein 23 en de Lange Houtstraat 1 te 's-Gravenhage, met bijlagen 1986-1987 1 omslag

5.045-0001-01 Minister van VROM

5.045-0001-01 Vakminister

253 http://proxy.handle.net/10648/e6492f72-6387-4e2f-8f36-be2a1d7e8417 Het opstellen van de Notitie "Reorganistie depots RBK, Den Haag" 1986 oktober-november 1 omslag

5.045-0001-01 Minister van VROM

5.045-0001-01 Vakminister

254 http://proxy.handle.net/10648/4e710ff5-998d-46b4-95c9-36c7a43e7363 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de stuurgroep Huisvesting inzake de huisvesting van de RBK aan Plein 23 te Den Haag en in het Rijks Bedrijven Centrum (RBC) aan de Diepenhorstlaan te Rijswijk betreffende logistiek, beschikbare ruimte, klimaat en budget, met bijlagen 1991 april 26 - 1992 mei 25 1 pak

5.045-0001-01 Minister van VROM

5.045-0001-01 Vakminister

3.4.3. Rijswijk 255 http://proxy.handle.net/10648/b13818d6-8f50-4547-ad93-9bd5baf4f066 Inrichtingsplan voor de depots in het Rijksbedrijvencentrum te Rijswijk ten behoeve van voorwerpen van bijzonder culturele waarde, opgesteld door Arba Minch in opdracht van de RBK 1993 1 omslag

5.045-0001-01 Minister van VROM

5.045-0001-01 Vakminister

256 http://proxy.handle.net/10648/28f29a22-48be-4248-b1b3-092fdf9ae3b7 Het laten opstellen van het rapport "Beoordeling van de te verwachten arbeidsomstandigheden in de nieuwe huisvesting aan de Volmerlaan te Rijswijk" door het Arbo-adviesbureau van de RBB 1994 1 stuk

5.045-0001-01 Minister van VROM

5.045-0001-01 Vakminister

3.4.4. Hoofddirectie Cultuurbeheer 257 http://proxy.handle.net/10648/bebdced9-c53c-4c0a-9a63-7faafcad1713 Huisvestingsonderzoek betreffende het CL en de OR, opgesteld door het hoofd van de Centrale Directie Apparaatszorg in opdracht van de Hoofddirectie Cultuurbeheer 1990 1 stuk

5.045-0001-01 Minister van VROM

5.045-0001-01 Vakminister

258 http://proxy.handle.net/10648/43989b80-779d-4503-8ea1-1771dce15213 Het opstellen van de "Rapportage werkgroep beheer en onderhoud gebouwen rijksmuseale instellingen", in opdracht van de Hoofddirectie Cultuurbeheer, met als doel het doen van aanbevelingen voor een eventuele verbetering van de beheersstructuur van de gebouwen van museale instellingen die ressorteren onder de Hoofddirectie Cultuurbeheer 1991 1 stuk

5.045-0001-01 Minister van VROM

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

5.045-0001-01 Vakminister

3.5. Taakuitvoering 3.5.1. Adviseren 260 http://proxy.handle.net/10648/fca01d4c-7431-45e5-941b-fe894e7f0059 Het adviseren van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur inzake het museabeleid, met bijlagen 1980-1982 1 pak

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

259 http://proxy.handle.net/10648/49371e11-79f5-4998-a9e2-c0d372739d31 Het adviseren van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur inzake de Beeldende Kunstenaars Regeling, met bijlagen 1980-1984 1 pak

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

261 http://proxy.handle.net/10648/63649e66-321c-418d-ac28-ff542adcdefa Het adviseren van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur inzake de reorganisatie van het Directoraat Generaal Culturele zaken, met bijlagen 1987-1988 1 pak

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

262 http://proxy.handle.net/10648/e13170b5-1d35-49ee-8748-1e697bdde75b Het adviseren van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur inzake het cultuurbehoud en de RBK 1988 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

263 http://proxy.handle.net/10648/559a5c93-1140-4af5-94ca-6a779f59ef3a Het adviseren van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over het toekennen van een spoedsubsidie ten behoeve van de aankoop van het schilderij 'De slag bij Sluis', met bijlagen 1990-1991 1 pak

5.125-0037-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

264 http://proxy.handle.net/10648/21edf48a-f8ab-4995-8279-7661bf6d8d5d Het adviseren van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur inzake het beheer van BKR-objecten om deze collectie over te dragen (schenken) aan een bepaalde groep bruikleennemers, met bijlagen 1990-1994 1 omslag

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

265 http://proxy.handle.net/10648/877525d7-dad5-40b2-ad75-9bda305ec21d Het adviseren van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over het toekennen van een spoedsubsidie ten behoeve van de aankoop van kaarten van Vingboons, de goudschat Remmerden, diverse losse munten en penningen, een fossiel, een schilderij van Breenbergh en een beeld van W. Couzijn, met bijlagen 1991 1 omslag

Een handeling voor spoedaankopen ontbreekt, thans werd gekozen voor een handeling m.b.t. de adviescommissie RBK

5.125-0037-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

266 http://proxy.handle.net/10648/bc5a9a2d-f13c-46f0-ba0a-c3838d6a98d4 Het adviseren van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur inzake de taakstelling van het RBK, alsmede statuswijzigingen in de beheerde collectie, met bijlagen 1992-1994 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

267 http://proxy.handle.net/10648/cb664bf6-077b-4215-8313-44ccd5775556 Het adviseren van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inzake de voortzetting van het Deltaplan voor het cultuurbehoud 1995 1 pak

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

3.5.2. Aankopen 268-273 Overeenkomsten betreffende de aankoop van kunstwerken door de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de RBK, met bijlagen 1990-1992 6 Pakken

Artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995

5.125-0037-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

268 http://proxy.handle.net/10648/b8af40f7-34ff-4377-ba60-2755ee7f2086 1984 269 http://proxy.handle.net/10648/aa3ece5e-d69d-40e7-9247-2dfe819d884b 1990-1991 270 http://proxy.handle.net/10648/2926cba8-e28d-4f90-b593-107201a11d9c 1991 271 http://proxy.handle.net/10648/1140605a-b340-4c53-b06b-4d8e9d2ee756 1991 272 http://proxy.handle.net/10648/dc3df2ab-7049-4ddc-9817-25361e186d2c 1992 273 http://proxy.handle.net/10648/21e9d5dd-838f-4968-9ed0-e1fff6dc37aa 1992
3.5.3. Beleid 274 http://proxy.handle.net/10648/ce61c80d-3017-4a88-8ba5-91afce91d7d0 Rapport "Deelverslag over automatiseren; onderzoek naar de sociaal-organisatorische aspecten van het collectie-registratie systeem bij de Rijksdienst Beeldende Kunst" opgesteld door de vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie Rijksuniversiteit Leiden z.j. 1 stuk

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

275 http://proxy.handle.net/10648/4d634702-9634-42da-b552-f0e7430db21c Nota "Nota collectiebeheer kunstwerken op papier" 1987 april 1 omslag

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

276 http://proxy.handle.net/10648/10d43914-a998-4058-9a24-8d1b56b90aad Het geven van een toelichting inzake het bruikleenbeleid met betrekking tot rijksinstellingen 1988 1 omslag

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

277 http://proxy.handle.net/10648/1179d0d9-68ac-448a-9b3f-4c4815e4323e Het opstellen van rapportages betreffende de realisatie over 1993 en 1994 en de prognoses voor de realisaties voor de jaren 1997 en 1998, met bijlagen 1994-1997 1 omslag

5.125-0060-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

5.125-0080-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

278 http://proxy.handle.net/10648/6aacd9be-4b98-451a-bbf3-d50790ee4e37 Het opstellen van activiteitenplannen van de RBK over het jaar 1995 en 1996, met bijlagen 1995-1996 1 omslag

5.125-0060-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

279 http://proxy.handle.net/10648/2c6fc3ab-a20e-4457-b9c4-9475093c95ef Uitgaande brieven van de Adviesgroep RBK betreffende het Museum Selectie Project inzake het plan van aanpak 1997 1 omslag

5.125-0224-01 Instituut Collectie Nederland (ICN)

3.5.4. Collecties, kunstwerken en kunstenaars 280 http://proxy.handle.net/10648/7403cdd4-945b-4e3d-98be-c92e1150eb9a Ingekomen brief van Ben d'Armagnac over zijn verblijf in New York 1978 1 stuk

Artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995

5.143-0283-01 Vakminister

281 http://proxy.handle.net/10648/411f6028-75f3-4655-8bf4-4389e70f60a7 Het houden van toezicht op het beheer van de collectie van Van Doesburg en de schenking van Van Moorsel, met bijlagen 1981-1991 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

282 http://proxy.handle.net/10648/1cab6a9e-afcc-4381-accd-79765ebb94c7 Het inventariseren van kunstwerken van diverse kunstenaars op diverse lokaties 1982 1 omslag

5.125-0039-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

283 http://proxy.handle.net/10648/880331d7-404e-468b-8479-1533b1327929 Het doen van voorstellen om kunstwerken op te nemen in de collectie van de RBK, met bijlagen 1989-1990 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

284 http://proxy.handle.net/10648/16eac823-18b5-4739-b38a-22473b8b32c6 Conditierapporten van kunstwerken van J. Toorop, met bijlagen 1989-1990 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

285 http://proxy.handle.net/10648/658afdb1-7a68-44a0-9924-e75b6b9580d6 Uitgaande stukken betreffende het standpunt van de RBK inzake de betrokkenheid bij het toekomstige beheer van de collectie van het Nederlands Openlucht Museum 1990 1 omslag

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

286 http://proxy.handle.net/10648/e67244c6-b8db-4cd5-a9b3-0111a588be57 Het plaatsen van de Bibliotheca Philosophica Hermetica op de lijst van de Wet tot Behoud van Cultuurbezit 1993-1996 1 omslag

5.125-0037-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

287 http://proxy.handle.net/10648/b6ec3a6a-4e93-48bb-87b4-84dc1f488639 Collectieplan ter behering van de eigen collectie, opgesteld door de RBK over de jaren 1996-2000 1995 1 omslag

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

288 http://proxy.handle.net/10648/05568a7f-264f-4e77-9e86-691b7df60ea8 Inkomende en minuten van uitgaande stukken betreffende het opstellen van collectieplannen voor universitaire collecties, met bijlagen 1995-1997 1 omslag

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

3.5.4.2. Stukken inzake de restauratie en inrichting van het Rietveld Pavilioen te Venetië1989 januari 16 - 1993 juni 14 289 http://proxy.handle.net/10648/6f5e40f2-2d8e-453a-9ec8-1e2ef7c1e21a Inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake de restauratie van het Rietveld Paviljoen te Venetië, met bijlagen 1989 januari 16 - 1993 juni 14 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

290 http://proxy.handle.net/10648/adda2e33-4ac8-4344-bcde-7d4b71446d59 Inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake de restauratie en het expositieklaar maken van het Rietveld Paviljoen te Venetië, met bijlagen waaronder begrotingen en het projectvoorstel 1991-1992 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

291 http://proxy.handle.net/10648/ecf6ea7d-a83b-4690-8046-06022feb7f39 Inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake het dagelijks bestuur en sponsoring van de restauratie van het Rietveld Paviljoen, met bijlagen waaronder foto's 1991-1992 1 omslag

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

292 http://proxy.handle.net/10648/064b12df-b2b7-4e5d-80fd-e1690b96a268 Interne correspondentie inzake de restauratie van het Rietveld Paviljoen te Venetië, met bijlagen 1991 mei 15 - 1992 juni 18 1 omslag

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

293 http://proxy.handle.net/10648/1929eeb4-9de6-4bc0-a666-81894c5ebac5 Inkomende en minuten van uitgaande stukken betreffende B.V. Architecten- en Advies bureau Zwaagstra te Katwijk aan Zee inzake het Rietveld Paviljoen, met bijlagen waaronder foto's en plattegronden van het paviljoen 1991 juli 11 - 1991 juli 22 1 omslag

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

294 http://proxy.handle.net/10648/d53aa239-b132-4e97-a740-4c82721a4c7c Rapport "Funderingsonderzoek en -herstel Rietveld - Paviljoen te Venetië, Italië" door Adviesbureau voor Bouwtechniek B.V. (ABT) te Velp 1992 mei 1 omslag

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

295 http://proxy.handle.net/10648/e3280056-31a2-4df3-bd57-e5fd34aad536 Inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake de prijsvorming van de restauratie van het Rietveld Paviljoen, met bijlagen waaronder bouwtekeningen 1992 mei 15 - 1992 oktober 5 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

296 http://proxy.handle.net/10648/4107fb8d-e004-437f-82c6-90cb9d817c4a Inkomende en minuten van uitgaande stukken betreffende contracten inzake de restauratie van het Rietveld Paviljoen, met bijlagen 1993 maart 23 - 1993 april 5 1 omslag

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

3.5.4.1. Collectie Piet Cleveringa1985-1989 297 http://proxy.handle.net/10648/2efed178-55c5-4c1e-a7bf-d22e00c24855 Documentatie betreffende de collectie Cleveringa deel D-Koningsbruggen z.j. 4 pak

Artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

298 http://proxy.handle.net/10648/a41127da-55d3-464c-a3dd-45d1082bffe6 Het inventariseren van de kunstwerken beginnend met de letter A tot C geschonken door Cleveringa 1985 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

299 http://proxy.handle.net/10648/aa366307-1a9c-4d0c-ad39-b6939ff2f489 Het inventariseren van de kunstwerken geschonken door Piet Cleveringa 1985 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

300 http://proxy.handle.net/10648/45c665f1-9485-49e8-a1bb-8c2b304ecf84 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake de schenkingen van kunst door Cleveringa aan de Staat der Nederlanden en de opzet van een catalogus over deze werken 1985-1988 1 omslag

Deze omslag bevat een aantal kleurenfoto's van kunstwerken

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

301 http://proxy.handle.net/10648/f1107fa9-7a1b-4ef3-97b7-6d876fdfe458 Stukken inzake de samenstelling van de catalogus van de collectie Cleveringa, met bijlagen 1985-1988 1 omslag

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

302 http://proxy.handle.net/10648/b85efb5a-3668-4ead-983a-bfbf29ff46c2 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake de schenkingen van kunst door Cleveringa aan de Staat der Nederlanden, met bijlagen 1986-1991 1 omslag

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

303 http://proxy.handle.net/10648/df94778a-c3d4-4c7e-85e6-a54efd0a9653 Inkomende en minuten van uitgaande stukken ten behoeve van de catalogus van de collectie Cleveringa, met bijlagen 1987-1988 1 omslag

Artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

304 http://proxy.handle.net/10648/754e7e6c-f527-4d65-b74a-c49a47f26469 Documentatie inzake de collectie Cleveringa betreffende het deel Schierbeek-Van Woerden 1988 1 omslag

Artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

305 http://proxy.handle.net/10648/1d3ba142-27a5-4ca7-8019-4414f795faba Inkomende en minuten van uitgaande stukken aan de Staat der Nederlanden inzake het legaat van Cleveringa, met bijlagen 1989 1 omslag

Artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995

5.143-0357-01 Vakminister

3.5.5. Registraties 306 http://proxy.handle.net/10648/b469a3ef-f151-4ad5-a920-5ce961998523 Het opstellen van een eindrapportage inzake het sluitend maken van de standplaats-registratie betreffende de transportprocedure, met bijlagen 1991 1 omslag

5.092-0003-01 Vakminister

5.092-0108-01 Vakminister

307 http://proxy.handle.net/10648/3f5afdad-132a-4d51-b514-134aa8c4c9ad Het voorbereiden van het opstellen van een Restauratoren Register door de Adviesgroep 1993-1997 1 pak 308 http://proxy.handle.net/10648/e52bb84f-f476-4d0f-baf6-633191bf98fc Het deelnemen aan diverse projecten zoals het MUseum Inventarisatie Project (MUSIP) houdende het kwantitatief inventariseren en het kwalitatief waarderen van cultuurhistorische (deel)collecties van de provincie Utrecht en het "Bruiklenen" project houdende het opstellen van beleid betreffende bruikleenverkeer en collectiemobiliteit 1995-1997 1 omslag

5.125-0039-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

3.6. Commissies, werkgroepen en overlegorganen van de RBK 3.6.1. Aankoopadviesgroep RBK 309 http://proxy.handle.net/10648/93274f77-ba4d-4c6f-81c1-399f3a0f4183 Het adviseren van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur inzake de uitvoering van de AMvB 'Tijdelijke aankoopsubsidieregeling moderne beeldende kunst ten behoeve van musea' 1984-1986 1 pak

5.125-0153-01 Adviescommissie van de Rijksdienst Beeldende Kunst.

310-331 Agenda's en notulen en vergaderstukken van de vergaderingen van de Aankoopadviesgroep van de RBK, met bijlagen 1985 augustus 21-1991 december 18 22 omslagen

5.125-0153-01 Adviescommissie van de Rijksdienst Beeldende Kunst.

310 http://proxy.handle.net/10648/cc65d950-1006-4334-a26c-77063d7985b0 1985 augustus 21 311 http://proxy.handle.net/10648/7c8b383f-ed9f-4060-b8f3-c40935a480a4 1985 oktober 1 312 http://proxy.handle.net/10648/ce3e68b6-fa1e-4ddc-85fc-00b70e47073d 1985 november 7 313 http://proxy.handle.net/10648/1076d67e-f65e-4f47-b9d9-ca6f7e4289fe 1986 januari 16 314 http://proxy.handle.net/10648/0937f1ed-bae1-40e2-8c94-c08f0476bf15 1986 april 15 - 1986 april 17 315 http://proxy.handle.net/10648/513d5b70-869b-4bc7-907c-e3a582a77c46 1986 augustus 19 316 http://proxy.handle.net/10648/a1f95fa2-c3cb-4972-972a-e08f9fe0e222 1986 september 18 317 http://proxy.handle.net/10648/9c32b453-a8e3-46e9-a10c-d05e8874d5d3 1986 december 11 318 http://proxy.handle.net/10648/761100f4-b68d-475f-8bc5-a06eba840d38 1987 maart 5 319 http://proxy.handle.net/10648/a235a49e-8849-4cab-99d8-8ca11f746913 1987 juni 4 320 http://proxy.handle.net/10648/02553f06-ab1f-44eb-9124-503bb479ce6d 1987 juli 28 321 http://proxy.handle.net/10648/65601786-36f9-40d6-8391-f7099d05d294 1988 januari 11 322 http://proxy.handle.net/10648/f4933a4e-1383-49a4-ac87-836952747de6 1988 april 21 323 http://proxy.handle.net/10648/6833a510-e8a3-4964-9869-f09246b2dfa9 1988 mei 16 324 http://proxy.handle.net/10648/ee20e059-0a6c-4089-ae13-1cb7493ec0d9 1988 september 8 325 http://proxy.handle.net/10648/1333fb4a-e5a6-4014-a79c-882bc691a793 1989 februari 16 326 http://proxy.handle.net/10648/19f1b3d5-b4b1-4c76-9553-0ebbdc0a3dac 1989 april 13 327 http://proxy.handle.net/10648/e4a721d4-4c31-42d8-b734-e3e3c6f5ee46 1990 juni 15 328 http://proxy.handle.net/10648/3013ed09-7385-4301-8e98-b281659b700c 1990 november 26 329 http://proxy.handle.net/10648/c8a207fa-d8f4-4a49-b6bc-2725e9d84de8 1990 november 30 330 http://proxy.handle.net/10648/7d0f2be3-4bba-4039-9ebe-0a0a5b7a088b 1991 april 5 331 http://proxy.handle.net/10648/6f1c3371-31d5-477a-8788-bf67a69ca6b2 1991 december 18
332 http://proxy.handle.net/10648/f86c115e-bb60-4671-84ab-4e6cf6b2aa16 Het adviseren inzake kunstaankopen door de RBK met aankoopcontracten, regeling inzake auteursrecht, vaststelling van het aankoopbudget en taakomschrijving van de secretaris van de aankoopcommissie 1986 1 omslag

5.125-0153-01 Adviescommissie van de Rijksdienst Beeldende Kunst.

3.6.2. Adviesgroep Wet tot het Behoud van het Cultuurbezit (WBC) 333-337 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Adviesgroep Wet tot het Behoud van het Cultuurbezit inzake het aanwijzen van roerende zaken als beschermd cultuurgoed, met bijlagen 1985 juni 27 - 1995 december 27 5 omslagen

5.125-0037-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

333 http://proxy.handle.net/10648/13a036b0-ffde-421b-894e-b0e7297943df 1985 juni 27 - 1993 december 23 334 http://proxy.handle.net/10648/bdf7b290-7f8a-4587-abcb-9dd3076f3b39 1994 januari 18 - 1994 juni 30 335 http://proxy.handle.net/10648/4ae9bdbc-8a1a-4bbc-838b-780df59e3048 1994 juli 1 - 1995 februari 21 336 http://proxy.handle.net/10648/c73d63ec-afc5-4a34-abb9-e614ae557e6a 1995 januari 18 - 1995 juni 29 337 http://proxy.handle.net/10648/2b435ff5-2d30-4d0e-be00-3de6ee7b9f44 1995 juli 12 - 1995 december 27
3.6.3. Afdeling Presentatie en haar Commissie 338 http://proxy.handle.net/10648/62d7a8ee-fb5b-4f9c-abd1-de7b38820cba Brief aan de directeur-generaal Culturele Zaken betreffende de heroverweging van het beleid van de afdeling Presentatie Buitenland met de discussienota "Het beleid t.a.v. de beeldende kunst" 1986 1 omslag

5.143-0350-01 Vakminister

339 http://proxy.handle.net/10648/3fb40314-e37c-458f-ac91-09a85587ac92 Het opstellen van het beleidsplan betreffende de afdeling Presentatie Binnenland van de RBK over de jaren 1986-1987, met bijlagen 1986 1 omslag

5.143-0350-01 Vakminister

340 http://proxy.handle.net/10648/957d6658-8d4a-4896-8630-2d96e4e162bb Nota "Meer ruimte: vijfjarenprogramma internationaal presentatiebeleid" opgesteld door de RBK, met bijlagen 1987 1 omslag

5.125-0061-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

341 http://proxy.handle.net/10648/37dd0aa6-7ae8-4f5d-b788-88255afa1b19 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de (sub)commissie Presentatie Buitenland 1984 oktober 23 - 1989 augustus 15 1 omslag

5.143-0350-01 Vakminister

342 http://proxy.handle.net/10648/8e557107-c293-4c4d-8a21-fb31537c3d6d Agenda's en notulen van de vergaderingen van de (sub)commissie Presentatie Binnenland 1986 februari 14 - 1987 november 19 1 omslag

5.143-0350-01 Vakminister

343 http://proxy.handle.net/10648/890857e1-3e88-491b-8b9f-0bd44742dea2 Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bilateraal overleg Directie - afdeling Presentatie Binnenland 1986 oktober 4 - 1988 november 17 1 omslag

5.143-0350-01 Vakminister

344 http://proxy.handle.net/10648/4d5b6f69-f9a4-4e93-8dae-327228d42d29 Agenda's en notulen van de vergaderingen van het bilateraal overleg Directie - afdeling Presentatie Buitenland 1987 juli 2 - 1990 oktober 22 1 omslag

5.143-0350-01 Vakminister

345 http://proxy.handle.net/10648/8c99d8d8-1838-4f01-9748-4a50a8ceabf0 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Commissie Presentatie 1990 mei 2 - 1992 februari 5 1 pak

5.143-0350-01 Vakminister

346 http://proxy.handle.net/10648/920c2264-2620-43bc-b19c-fc7baf562195 Het opstellen van het beleidsplan betreffende de afdeling Presentatie over de jaren 1993-1996, met bijlagen 1993 1 pak

5.143-0350-01 Vakminister

3.6.4. Commissie van Beheer 348-349 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Commissie van Beheer van de Rijksdienst Beeldende Kunst, met bijlagen 1986 januari 30 - 1992 september 1 2 pakken

5.125-0053-01 Minister van Cultuur

348 http://proxy.handle.net/10648/c0cb96dc-74a5-4d2b-ad9e-a4e93c0cc79f 1986 januari 30 - 1991 november 14 349 http://proxy.handle.net/10648/f23b4db8-91e5-4451-9cb4-a9cb87fdb282 1991 januari 16 - 1992 september 1
347 http://proxy.handle.net/10648/f55bff65-533b-43d3-a997-bf9e2ac8474d Het geven van advies aan het minister van Cultuur inzake de uitvoering van het KB nr. 21 d.d. 10 december 1984 met betrekking tot de gelijkstelling van een aantal instellingen waaronder het Museum voor Scheepsarcheologie 1988 1 omslag

5.125-0053-01 Minister van Cultuur

3.6.5. Commissie van Bijstand 350-363 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Commissie van Bijstand 1984 juli 11 - 1996 juni 24 8 pakken, 6 omslagen

5.125-0065-01 Commissie van bijstand Rijksdienst beeldende kunst

350 http://proxy.handle.net/10648/ea1e37c5-f28f-45b5-90c4-b1720fb1e49d 1984 juli 11 - 1985 november 4 351 http://proxy.handle.net/10648/7acdb9b7-e04d-4328-a631-7d0a59490720 1986 februari 6 - 1986 september 18 1 omslag 352 http://proxy.handle.net/10648/26c70c4b-d7f0-497a-b129-ee298c7ae0fd 1986 oktober 22 - 1987 april 16 1 omslag 353 http://proxy.handle.net/10648/42049c65-eab8-4b0c-a4a7-871ed611fca7 1986 december 11 1 omslag 354 http://proxy.handle.net/10648/f8e1567f-0a2d-4b15-afa5-d69bd814771f 1987 maart 16

Bijlagen o.a. Jaarverslag 1985 en Financieel overzicht 1985

355 http://proxy.handle.net/10648/48a7ad8a-bcc4-4274-aeba-c255e5e2511b 1987 april 27 - 1987 oktober 12 1 omslag 356 http://proxy.handle.net/10648/5e4f9657-bbb0-4545-99e8-167dd4d0c2f2 1987 oktober 12 - 1988 april 25 357 http://proxy.handle.net/10648/118d2adc-5a78-4ceb-a8d9-ca8b4ae8d96f 1988 januari 18 - 1988 december 21 358 http://proxy.handle.net/10648/a668b39c-1937-4443-ab22-c081fc219f9b 1991 februari 25 - 1991 september 2 1 omslag 359 http://proxy.handle.net/10648/e0c1b433-9af2-4a7c-aafa-6ab2a7d55940 1991 december 9 360 http://proxy.handle.net/10648/1475e502-1ae3-4b6f-a62e-d66cdfc48c15 1993 maart 25 - 1994 december 19 361 http://proxy.handle.net/10648/b5603902-bff5-4abc-89a6-bc45c9bf8eef 1995 februari 13 - 1995 december 11 362 http://proxy.handle.net/10648/3dc3ead6-e66b-40e5-9639-a5b07db5dbf9 1996 juni 24 1 omslag 363 http://proxy.handle.net/10648/8d80a176-71fb-4e7d-ac01-aeac6389e4a9 1995 december 11 - 1996 juni 24
3.6.6. Dienstcommissie 364-385 Agenda's en notulen van de vergaderingen tussen het Hoofd van de Dienst en de Dienstcommissie van de RBK 1987 februari 16 - 1990 november 26 20 omslagen, 1 pak

5.072-0167-01 Vakminister

364 http://proxy.handle.net/10648/2d361dbe-b1db-43dc-9869-b82a42c5da23 O.D.C. nr. 87/01 1987 februari 16 365 http://proxy.handle.net/10648/21af2d4e-7d60-4619-ab52-92d8e3a3be71 O.D.C. nr. 87/02 1987 april 16 366 http://proxy.handle.net/10648/d1913b9c-50f5-45b9-a1dd-dd82f28ed3a1 O.D.C. nr. 87/03 1987 juni 11 367 http://proxy.handle.net/10648/52b8549c-ec21-43eb-8c43-9498854fc153 O.D.C. nr. 87/04 1987 augustus 13 368 http://proxy.handle.net/10648/0814c9fc-db92-45fd-8a04-3b64c7d0db77 O.D.C. nr. 87/05 1987 oktober 16 369 http://proxy.handle.net/10648/03354c30-0b78-4aa0-bab9-37dfb8b45c71 O.D.C. nr. 87/06 1987 december 10 370 http://proxy.handle.net/10648/0b23e739-8500-4084-80cb-d33e40d3008f O.D.C. nr. 88/01 1988 januari 21 371 http://proxy.handle.net/10648/edced51c-850b-45f3-b1f0-b662bb7eede2 O.D.C. nr. 88/02 1988 april 20 372 http://proxy.handle.net/10648/2e9f6773-f708-4c03-b222-531303563d99 O.D.C. nr. 88/03 1988 juni 30 373 http://proxy.handle.net/10648/52d3eeaf-5b70-48ef-a177-dd058de85e9e O.D.C. nr. 88/04 1988 september 15 374 http://proxy.handle.net/10648/612358ec-0e8b-4cca-8d16-54357c67d903 O.D.C. nr. 88/06 1988 december 19 375 http://proxy.handle.net/10648/1b654571-cd38-4fc4-9b4c-a35dd0370b5c O.D.C. nr. 88/05 1988 oktober 20 376 http://proxy.handle.net/10648/721507a1-fa40-491a-b06b-566ac2044b69 O.D.C. nr. 88/05 1988 oktober 20 377 http://proxy.handle.net/10648/cfb02521-6c1f-43a0-b129-0275c2b4d6bb O.D.C. nr. 89/01 1989 januari 19 378 http://proxy.handle.net/10648/ef4c3a64-570d-48fd-bda0-b1f3267024bb O.D.C. nr. 89/02 1989 februari 16 379 http://proxy.handle.net/10648/8d574458-e9c5-4835-9c10-0204bb8b0170 O.D.C. nr. 89/03 1989 maart 16 380 http://proxy.handle.net/10648/fa2d6bc3-2d9b-4a47-b985-1db7ea07d6e8 O.D.C. nr. 89/05 1989 juni 15 381 http://proxy.handle.net/10648/43c1c8e6-8535-47b6-8afa-6578218ed12e O.D.C. nr. 89/06 1989 juli 20 382 http://proxy.handle.net/10648/70fd0f7f-ca15-4dd1-9f88-e16920c9891e O.D.C. nr. 89/07 1989 september 21 383 http://proxy.handle.net/10648/3ad4673d-d001-44fa-9478-91f5227ca4a2 O.D.C. nr. 89/08 1989 oktober 24 384 http://proxy.handle.net/10648/ad5268b5-5dde-49d7-a8fb-8e745cdda4c3 O.D.C. nr. 89/09 1989 november 16 385 http://proxy.handle.net/10648/1768fcad-fcd3-457c-8308-f2259031fbc2 1989 december 21 - 1990 november 26 1 pak
3.6.7. Overlegorganen waarvan het secretariaat bij het RBK berust 386 http://proxy.handle.net/10648/ff0f60e6-2212-4a16-a769-949a698ff5e9 Het voeren van het secretariaat van het Forum Internationale Tentoonstellingsprojecten, met bijlagen 1988-1992 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

387 http://proxy.handle.net/10648/6f1a4be7-2597-40f2-96b7-7a15c9a2d90f Agenda's, notulen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het Forum Internationale Tentoonstellingsprojecten inzake het coördineren van tentoonstellingen in het buitenland, met bijlagen 1989-1990 1 omslag

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

388 http://proxy.handle.net/10648/dc2c7add-4f20-462a-9e85-ca27d4af263f Inkomende en minuten van uitgaande stukken van het overlegorgaan Coördinatie en Informatie Middelgrote Musea (C.I.M.M.) inzake beleid en uitvoering betreffende de oprichting en de onderlinge coördinatie en informatie tussen musea op het terrein van de hedendaagse kunst en andere gebieden van de cultuurhistorie, met bijlagen 1990-1992 1 pak

5.071-0010-01 De Minister van Cultuur

389 http://proxy.handle.net/10648/eb99040b-be56-432f-8da1-a5a4ad3b4da6 Agenda's en notulen van de vergaderingen van het Zakelijk Management Overleg van DBC-instellingen, met bijlagen 1991 augustus 22 - 1992 december 10 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

390 http://proxy.handle.net/10648/01374267-fc78-4770-a209-922b124f220d Agenda's en notulen van de vergaderingen van het klein platformoverleg en het platformoverleg Beeldende Kunsten met de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, met bijlagen 1992 februari 16 - 1994 januari 21 1 omslag

5.071-0010-01 De Minister van Cultuur Minister van Buitenlandse zaken

3.6.8. Werkverband Beeldende Kunsten en Kunstmusea 391 http://proxy.handle.net/10648/1a3b69d2-2809-4630-b309-4de16001b170 Het adviseren van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur door het Werkverband Beeldende Kunsten en Kunstmusea inzake het te voeren beleid ten aanzien van de kunstmusea, met bijlagen 1988-1990 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

3.7. Taakvoorgangers 3.7.1. Dienst Verspreide Rijkscollecties (DVR) 3.7.1.1. Algemeen 392 http://proxy.handle.net/10648/66022a78-4b1d-4f15-8bc9-a7934e248e73 Jaarverslagen van de DVR over de periode 1977-1983, met bijlagen 1977-1983 1 omslag

5.125-0002-01 Minister van Cultuur

3.7.1.2. Organisatie 393 http://proxy.handle.net/10648/4cb5ab89-1da0-4b8a-8591-c9bb9d48f020 Organisatieonderzoek van de Centrale directie Organisatie en Efficiency van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk betreffende de DVR, met bijlagen 1979-1981 1 omslag

Bewaard omdat er weinig beleidsstukken bewaard zijn gebleven bij de DVR

5.143-0033-01 Vakminister

3.7.1.2.1. Financiën 394 http://proxy.handle.net/10648/a36572e1-5507-496f-9cbe-258bfd76948d Rapport nr. AD/C 83. 839 inzake de controle op het financieel beheer bij de DVR over de periode 1 oktober 1981 tot en met 31 december 1982, opgesteld door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, alsmede een concept reactie 1983 december 27 1 omslag

5.143-0355-01 Vakminister

5.143-0120-01 Vakminister

3.7.1.2.2. Voorlichting 395 http://proxy.handle.net/10648/35f5436d-4089-44f6-89fb-a14689350f61 Catalogus en affiche van de tentoonstelling "Piranesi en Rome: etsen uit de 18e eeuw" 1983 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

396 http://proxy.handle.net/10648/6b7f7465-1772-4e4a-b433-7c0d5f3ede3f Brochure "Jan Davidsz. de Heem (1606-1683/84); Allegorisch portret Prins Willem III", opgesteld door B.M.J. Brenninkmeyer-de Rooij, uitgave DVR 1983 1 omslag

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

397 http://proxy.handle.net/10648/170bee27-a255-42e8-a5b4-0c83abd68fe3 Catalogus van de tentoonstelling "De ontdekte schyndeugd of de wereld van Cornelis Troost" 1985 1 stuk

Restanten van een oud elastiek op de kaft

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

3.7.1.3. Taakuitvoering 398 http://proxy.handle.net/10648/34502456-a872-4cd2-91b3-b3914da61953 Beleidsnota van drs. R.R. de Haas betreffende zijn mening inzake het optimale gebruik van de onder zijn verantwoording beheerde collecties, ten behoeve van het huidige en toekomstige publiek z.d. 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

399 http://proxy.handle.net/10648/ea93db7e-e878-47ad-83b0-1e0ccd5c9017 Nota inzake diverse reizende tentoonstellingen, georganiseerd door de DVR z.j. 1 omslag

Deze nota is het eindproduct van voorlichtingsmateriaal

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

400 http://proxy.handle.net/10648/39282791-b56f-49c6-92cd-7d4ad4edd8ad Stukken betreffende de educatie en plaatsingsmogelijkheden van kunsthistorici, met bijlagen 1969-1971 1 pak

5.125-0019-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

401 http://proxy.handle.net/10648/e579f1c5-90cf-42a8-8ebc-0aa7d43117cb Het adviseren van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake het tentoonstellingsbeleid en de oprichting van een Centrale Tentoonstellingsdienst, met bijlagen 1970-1980 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

402 http://proxy.handle.net/10648/911cea88-d8df-4287-b639-0012a229e3a1 Stukken inzake het overleg met de NKS betreffende het tentoonstellingsbeleid van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, met bijlagen 1975-1979 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

403 http://proxy.handle.net/10648/3012ea3e-18f4-4dc3-8a45-86ab458039f4 Het gezamelijk opstellen van de inrichting van een Centrale Tentoonstellingsdienst door de MMA, de NKS, de BBKB en de DVR, met bijlagen 1975-1983 1 pak

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

404 http://proxy.handle.net/10648/ab1aa7b8-17c5-449f-925c-983e9ebcfd16 Stukken betreffende het beheer en conservering van de Witsencollectie, met bijlagen 1978-1983 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

405 http://proxy.handle.net/10648/df12e352-107b-43ef-95d8-0b6e659916e6 Het opstellen van een instructie voor culturele attaché's en ambtenaren die belast zijn met de behartiging van culturele zaken betreffende tentoonstellingen, alsmede het adviseren door de Rijkscommissie voor de Musea van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake de Tweede Beleidsnota Internationale Betrekkingen waarvan het secretariaat berust bij R.R. de Haas, met bijlagen 1979-1985 1 pak

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

406 http://proxy.handle.net/10648/73ad0880-5076-4189-bd82-5103f6b3caaf Inkomende en minuten van uitgaande stukken van R.R. de Haas inzake de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Indonesië betreffende beheer, restauratie en conservering van Indonesische cultuurgoederen, met bijlagen 1981-1984 1 pak

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

3.7.1.4. Vertrouwenscommissie van de DVR 407 http://proxy.handle.net/10648/d69d75bc-5ae9-431e-bb62-e6aec1e0c436 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Vertrouwenscommissie 1983 - 1984 1 pak

5.143-0128-01 Vakminister

3.7.2. Bureau van de Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten (IRM)

D.F. Lunsingh Scheurleer is van 1949 tot 1973 Rijksinspecteur, R.R. de Haas neemt dit over op 1 juli 1973 tot 1987

3.7.2.1. Organisatie 408 http://proxy.handle.net/10648/7c0db89a-3591-4deb-b581-bdb63c766a4d Het instellen van de Commissie voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen en het omschrijven van diens werkzaamheden, alsmede het aanstellen van de leden, met bijlagen 1946-1955 1 pak

5.125-0018-01 Minister van Cultuur

409 http://proxy.handle.net/10648/2e7163b4-4c15-4ae0-9afc-76fed3abbd48 Rapport betreffende de organisatiestructuur en de personeelsformatie van het IRM, opgesteld door de centrale afdeling Organisatie en Efficiency van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1973 1 omslag

5.075-0014-01 Vakminister

3.7.2.1.1. Voorlichting 410 http://proxy.handle.net/10648/49dfdafd-e99c-4902-94c8-45fc1f3c8f30 Stukken betreffende pedagogische en educatieve diensten en activiteiten inzake het bevorderen van de verhouding tussen kind, school en musea, met als bijlagen drie maandbladen 1940-1959 1 pak

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

411 http://proxy.handle.net/10648/f9e93bd8-add0-4e63-b01a-a5e986a8b02a Rapport betreffende de dienstreis van de heren D.F. Lunsingh Scheurleer, T. Koot en R. van Luttevelt naar de Verenigde Staten in 1946 om de staat van Nederlandse musea na de oorlog te vergelijken met Amerikaanse musea, met bijlagen 1946-1951 1 omslag

5.125-0010-01 Minister van Cultuur

412 http://proxy.handle.net/10648/664fca48-2f50-4998-961c-9fb32e4bc09a Het adviseren aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen inzake het verlenen van toestemming betreffende studiereizen betreffende onder andere de museuminrichting van de Scandinavische landen 1949-1963 1 omslag

5.143-0118-01 Vakminister

3.7.2.2. Personeel 413 http://proxy.handle.net/10648/e6a911cc-562e-47f5-a007-14ec34ed8278 Stukken betreffende de personeelsformatie bij de directoraten van Rijksmusea, met als bijlage de benoeming van J.Q. van Regteren Altena tot directeur van het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam (1948), met bijlagen 1941-1949 1 omslag

5.075-0026-01 Vakminister

414 http://proxy.handle.net/10648/8d4a9b06-9208-4b9e-8eff-aae3fa75be18 Inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake open sollicitaties 1942-1949 1 pak

5.168-0004-01

3.7.2.3. Taakuitvoering 3.7.2.3.01. Aankopen 415 http://proxy.handle.net/10648/623c5849-290f-410f-9611-7a8e8f098dd1 Het adviseren aan gemeenten en musea inzake het kopen van kerkklokken van particulieren en het toekennen van de klokken aan de oorspronkelijke gemeenten, met bijlage 1946-1962 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

416 http://proxy.handle.net/10648/e104fa7a-d127-40bd-99f4-233e08e49a88 Inkomende en minuten van uitgaande stukken betreffende het aankopen van kunstwerken uit de verzameling van de familie Groenendijk door musea, gecoördineerd door de IRM, met bijlagen 1956-1957 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

3.7.2.3.02. Commissies 417 http://proxy.handle.net/10648/757afbcd-a426-49c3-b150-dcd5708f1b3a Inkomende en minuten van uitgaande stukken van de Contact-Commissie voor de Musea en de Oudheidkamers in de provincie Groningen betreffende het reorganiseren van de musea en oudheidkamers te Groningen, waarin D.F. Lunsingh Scheurleer zitting nam 1943-1947 1 omslag

Verwante bescheiden zijn te raadplegen in de "Groninger Archieven", het archief van Groningen

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

418 http://proxy.handle.net/10648/1073bd9f-922d-4d4d-b5f3-901004428150 Inkomende en minuten van uitgaande stukken van de Commissie ter bevordering van het Museumbezoek inzake onderzoek naar maatregelen om museumbezoek aan te moedigen, met D.F. Lunsigh Scheurleer als secretaris 1949-1951 1 pak

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

3.7.2.3.03. Conservering en Restauratie 419 http://proxy.handle.net/10648/93c53312-bcab-47ed-bc12-9481b3a96855 Stukken betreffende het conserveren van brieven van en over Nederlandse kunstenaars, met bijlagen 1931-1947 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

420 http://proxy.handle.net/10648/cfaa95f8-7280-45b2-b76d-6f12fc5e5787 Inkomende en minuten van uitgaande stukken betreffende het onderzoek naar de bekwaamheid en de opleiding van restaurateurs van schilderijen door de Rijkscommissie, alsmede stukken betreffende restauratiewerkzaamheden 1944-1974 1 pak

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

3.7.2.3.04. In- en uitvoer van kunstvoorwerpen 421 http://proxy.handle.net/10648/fccaeb93-804c-4d8a-9ae9-ce615b57c7b6 Stukken betreffende het ontwerp-verdrag inzake de terugzending van kunstschatten of het repatriëren van verloren, gestolen, vervreemde of uitgevoerde voorwerpen 1933-1934 1 omslag

5.125-0025-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

422 http://proxy.handle.net/10648/8acda929-2f7d-4a2e-a892-963858caba3f Het adviseren van de Centrale Dienst voor de In- en Uitvoer van het Departement van Handel door de Adviseur voor de Musea inzake het uitvoeren van kunstwerken naar het buitenland, met bijlagen 1945-1972 1 pak

Artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

423 http://proxy.handle.net/10648/4d5ce58d-56d9-47a9-b4b9-e89929eee475 Het adviseren van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Stichting voor de Kunsthandel inzake de in- en uitvoer van kunstvoorwerpen, met bijlage 1947-1960 1 pak

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

424 http://proxy.handle.net/10648/053a27c2-cfa1-4529-aa91-30962d48fd87 Het adviseren aan de minister van Financiën betreffende het geven van vrijstelling van invoerrechten inzake het altaar van de St. Gereon-Kerk ten behoeve van de Pastoor van Eckelrade 1949-1950 1 omslag

5.125-0026-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

425 http://proxy.handle.net/10648/f03a8472-5869-45c2-9fa4-39cc73c8c666 Correspondentie met het Institut Neérlandais te Parijs betreffende de uitvoer van Nederlandse tegels voor een tegeltentoonstelling in Frankrijk, met bijlagen 1962-1964 1 pak

Artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

426-433 Verklaringen van geen bezwaar tegen de uitvoer van kunstschatten met een waarde van duizend gulden of meer per object ten behoeve van diverse aanvragers, ondertekend door de Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten namens de minister van Cultuur 1963 - 1982 juni 28 8 Pakken

Artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

426 http://proxy.handle.net/10648/c7fb2db8-4683-4ece-9b51-0e7f4561bbc2 1963 427 http://proxy.handle.net/10648/0e14cf64-a39b-4c4c-a67d-529ab5102562 1963 428 http://proxy.handle.net/10648/2d462dfa-003a-4200-af7d-a98141db9883 1964 429 http://proxy.handle.net/10648/26842bdc-91ee-4a9f-b58e-92fc635e0deb 1966 430 http://proxy.handle.net/10648/06bc41a3-2a03-4967-94ff-31180fe04099 1967-1968 431 http://proxy.handle.net/10648/a4509ac5-e839-410e-9870-6c15e0169ea7 1969 februari 14-1972 april 25 432 http://proxy.handle.net/10648/f3705f74-6902-4f1d-9fc1-b5d85ddabdc6 1972 april 27-1974 april 25 433 http://proxy.handle.net/10648/bdbc56a2-66a5-4d05-a031-501e166c03a9 1974 april 25-1982 juni 28
434 http://proxy.handle.net/10648/ab94b1a7-c2a1-4d99-8951-2f411d4bd2a4 Correspondentie met het Instituto Storico Ollandese te Italië betreffende de uitvoer van Nederlandse tegels voor een tegeltentoonstelling in Italië, met bijlage 1965-1966 1 pak

Artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

435 http://proxy.handle.net/10648/814320d8-104d-435f-b499-7e0475178e7b Het adviseren van de Commissie Uitvoeringsregeling Kunstwerken over de coördinatie van de uitvoer van kunstvoorwerpen in Beneluxverband 1972 1 omslag

Artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

3.7.2.3.05. Inventarisatie van onderwerpen en collecties 436 http://proxy.handle.net/10648/2d22501c-962f-4f26-b51b-23735e3cfc33 Het inventariseren van kunstvoorwerpen van particulieren naar aanleiding van de evacuatie van o.a.de omgeving Arnhem met als doel de kunstvoorwerpen te behouden en te evacueren naar een schadevrije omgeving 1944-1949 1 pak

5.125-0019-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

437 http://proxy.handle.net/10648/8f6d690f-d698-4a31-841b-be49c78afaa1 Het inventariseren van Indonesische sieraden in bezit van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden en het Rijksmuseum te Amsterdam 1949 1 omslag

5.125-0019-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

438 http://proxy.handle.net/10648/c8a2bdb1-5302-48bf-9e7c-8515f1e45ea4 Het inventariseren van de collectie van vlaggen en vaandels op verschillende bewaarplaatsen in Nederland met als doel het doen van onderzoek naar de conservering van vlaggen en vaandels 1954 1 omslag

5.125-0019-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

439 http://proxy.handle.net/10648/ba01a57d-067e-4200-8125-8b9d5aad2bfc Het adviseren van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake het inventariseren van alle kerkelijke monumenten die van kunsthistorisch of historisch belang zijn 1964-1970 1 omslag

5.125-0019-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

440 http://proxy.handle.net/10648/ca141fba-fdea-41eb-84cb-656978475e32 De inventaris van Kasteel Amerongen 1969 1 omslag

5.125-0019-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

3.7.2.3.06. Legaten en schenkingen 441 http://proxy.handle.net/10648/228f0a24-7c14-4044-8e39-c2b95eb11f16 Stukken betreffende het legaat van W.R.K. Baron van Verschuer 1922-1954 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

442 http://proxy.handle.net/10648/62ef8ca2-b437-4580-97df-cd1bb6d73bde Stukken betreffende het besteden van het legaat van J.W. Edwin vom Rath 1940-1950 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

443 http://proxy.handle.net/10648/25050632-7dab-4c15-9ea7-34a892b5bad1 Akte van Oprichting van de Stichting "Suze Robertson-Stichting" opgesteld op 10 juli 1962, alsmede de Akte van Schenking betreffende de schilderijen, pastels, aquarellen en tekeningen van wijlen Suze Robertson, opgesteld op 7 februari 1963 door notaris Mr P. L. H. Peutz te 's-Gravenhage 1962-1963 1 omslag

5.125-0098-01 Minister van Cultuur

3.7.2.3.07. Musea en collecties 444 http://proxy.handle.net/10648/147370a9-0cf8-4579-90b7-81b88d66c080 Het ontwikkelen van beleid voor de Nederlandse provincies ten behoeve van de streek- en provinciale musea, met bijlagen 1925-1973 1 pak

Bevat uitgewerkte toespraken van D.F. Lunsingh Scheurleer

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

445 http://proxy.handle.net/10648/4956d989-8694-40c6-8865-166f9375f3e0 Het toegankelijk stellen van kunstverzamelingen door de Rijkscommissie van Advies inzake de Musea en de Inspecteur voor Roerende Monumenten, met bijlage 1931-1958 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

446 http://proxy.handle.net/10648/c00a806f-1a2e-43df-91b0-2acbe3901e40 Het adviseren van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de Rijkscommissie van Advies inzake de Musea over de reglementen en instructies voor de Rijksmusea 1933-1953 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

447 http://proxy.handle.net/10648/a6f54b92-4e13-422c-a547-e7d356cd393f Inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake het oprichten van een Centrale Fotographische Dienst voor de Haagsche Rijksinstellingen alsmede een Verkoopsorganisatie voor de Musea, met bijlagen 1940-1946 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

448 http://proxy.handle.net/10648/a5a46ace-14cf-4d39-b494-0db2576499ce Het adviseren van musea zoals De Gevangenpoort en het Markiezenhof te Bergen op Zoom, de Oudheidkamers te Beverwijk en Bolsward en het Bisschoppelijk en Stedelijk Museum te Breda inzake de inrichting, de aanwijzing van nieuwe locaties en het aanschaffen van kunstvoorwerpen, met bijlagen 1942-1966 1 pak

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

449 http://proxy.handle.net/10648/56022d21-c243-4ffd-915a-712cb5da9ef4 Inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake de nieuwbouw en uitbreiding van verschillende musea in Arnhem en Asselt, met bijlagen 1942-1966 1 pak

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

450 http://proxy.handle.net/10648/a3fe497c-4033-4518-81f4-ee57251eb28f Stukken betreffende het erkennen van musea door het Rijk alsmede het tentoonstellen van de Collectie Butter te Deventer, met bijlagen 1943-1954 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

451 http://proxy.handle.net/10648/55db88fd-c7bd-4c40-acaf-754606326977 Stukken betreffende het beheer en de inventarisatie van de collectie van het Museum de Hidde Nijland Stichting te Hindeloopen, met bijlagen 1943-1965 1 pak

5.125-0019-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

452 http://proxy.handle.net/10648/0028283a-56cd-4ec1-b793-c8e69c87591d Het adviseren van de minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen inzake de kwaliteit en het tentoonstellen van collecties van particulieren 1943-1972 1 pak

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

453 http://proxy.handle.net/10648/a6770eb1-a5c5-47fe-ad56-4d48bd613018 Inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake de vrijstelling van inkwartiering voor museale panden en collecties 1947-1956 1 pak

Artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

454 http://proxy.handle.net/10648/b98d8c45-81be-4743-93dc-f289b7929c8c Het instellen van de Adviescommissie Air-conditioning en Verwarming in Musea en notulen van de eerste en tweede vergadering van de commissie inzake het verbeteren van de conservering van kunstwerken in musea 1956 1 omslag

5.143-0128-01 Vakminister

455 http://proxy.handle.net/10648/6816196c-59e7-405d-824c-606bdc623635 Het adviseren van J.M. de Beaufort te Driebergen inzake de waarde en de herberging van de collectie schilderijen en andere voorwerpen van Huize De Heemstede te Doorn na het overlijden van mevrouw De Beaufort-Van Riemsdijk 1976 1 omslag

Artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

3.7.2.3.08. Subsidies 456 http://proxy.handle.net/10648/fecf5b41-930c-442b-a3c1-0c517f45a60f Inkomende en minuten van uitgaande stukken betreffende het verlenen van subsidies en het adviseren van personen en instanties inzake collectiebehoud en de inrichting van museale panden, met bijlagen 1942-1963 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

457 http://proxy.handle.net/10648/1dec95f9-c541-49e7-91b7-2a18f6b4d54b Het adviseren van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap inzake het verlenen van Rijkssubsidies bestemd voor de gemeente Edam ten behoeve van extra voorzieningen voor het Edam's Museum, met bijlagen 1942-1965 1 pak

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

458 http://proxy.handle.net/10648/95103848-3d9d-4a58-80c6-faec95f74e38 Het adviseren van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende de subsidieverstrekking aan diverse instellingen en het aanvaarden van de collectie van de heer Laan, Huize Singraven te Denekamp voor het nageslacht, met bijlagen 1943-1965 1 pak

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

459-461 Verslag van de Rijksinspecteur D.F. Lunsigh Scheurleer inzake de uitvoering van het beleid betreffende gegeven adviezen aan musea, verleende subsidies en gehouden tentoonstellingen 1961 en 1963-1964 3 stuks

5.125-0002-01 Minister van Cultuur

459 http://proxy.handle.net/10648/87f93ce1-bdc1-4344-87d8-96adc51fe2a0 1961 460 http://proxy.handle.net/10648/c6a55ab1-4cc3-405b-b5de-233372164202 1963 461 http://proxy.handle.net/10648/24df6c64-e339-4452-a771-2e43835f51b9 1964
3.7.2.3.09. Tentoonstellingen 462 http://proxy.handle.net/10648/cef0d298-b948-4488-b486-5d2c256141d8 Het adviseren van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over en het verstrekken van kleding, materialen en voorwerpen voor een tentoonstelling ter gegelegenheid van het 100-jarig bestaan van het stadje Holland te Michigan (Verenigde Staten), met bijlage 1947 1 pak

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

463 http://proxy.handle.net/10648/b34dca4c-b9a3-4ea9-adbb-63d250a4fb5e Het organiseren van een herdenkingstentoonstelling over de vrede van Münster in 1648 1947-1948 1 omslag

Artikel 5, lid e van het Archiefbesluit 1995

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

464 http://proxy.handle.net/10648/09b26b44-5cf5-4d6c-a811-db0ff5d92e8a Het adviseren van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende het exposeren van klompen van de heer B. Klomp in een museum dat gewijd is aan de watersnood 1953 1954-1955 1 omslag

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

3.7.2.3.10. Textiel 465 http://proxy.handle.net/10648/c2539bd7-e1d7-485e-8a97-c5fc6568737d Inkomende en minuten van uitgaande stukken betreffende het conserveren van kunstvoorwerpen van textiel 1943-1956 1 omslag

Preparaten van textiel aanwezig

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

466 http://proxy.handle.net/10648/4617bf10-2bbd-4971-9b08-af5682a384aa Notulen van de vergaderingen van het Comité Verzameling Nederlandse Volksklederdrachten betreffende de inzameling van Nederlandse volksklederdrachten ten behoeve van Koningin Juliana 1948-1949 1 omslag

5.143-0128-01 Vakminister

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

467 http://proxy.handle.net/10648/7fcd348b-33f0-46fc-81bf-8ef178a7d08c Het adviseren van musea en gemeenten inzake reiniging en conservering van textiel dat beschadigd is door de watersnoodramp, met bijlagen 1953 1 omslag

Artikel 5, lid E van het Archiefbesluit 1995

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

3.7.2.3.11. Wandtapijten / Gobelins 468 http://proxy.handle.net/10648/826489bd-19db-41f9-8baf-b69d3716c643 Inkomende en minuten van uitgaande stukken van de Gobelin-commissie inzake de restauratie van gobelins, met bijlagen 1944-1948 1 pak

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

469 http://proxy.handle.net/10648/4f0c91be-394e-48f7-826a-d90c80383c11 Het adviseren van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende de restauratie van gobelins door de Gobelin-commissie, met bijlagen 1946-1948 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

470 http://proxy.handle.net/10648/84bca5b7-f56c-422f-be4a-bf9f767b0990 Het instellen van de adviescommissie voor het behouden van wandtapijten, wand-, gewelf- en glasschilderingen alsmede stukken betreffende inspectie en restauratie van wandtapijten van de gemeente Enkhuizen, met bijlagen 1946-1963 1 pak

5.143-0128-01 Vakminister

471 http://proxy.handle.net/10648/6603efe9-6192-4218-bbfc-4e2f5e91a212 Correspondentie met verschillende instanties in het buitenland inzake diorama's, met bijlagen 1940-1947 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

3.7.2.4. Directeurenconvent 472-479 Agenda's en notulen van de vergaderingen van het Directeuren Convent inzake het herstructureren van de Nederlandse Rijksmusea en het nemen van een gezamelijk standpunt betreffende inhoudelijk en zakelijk van algemeen belang zijnde aangelegenheden ten behoeve van deze musea, met bijlagen 1969-1989 april 19 5 omslagen, 3 pakken

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

472 http://proxy.handle.net/10648/ef6a739f-c827-4461-afe1-77799d48ef8d 1969-1972 473 http://proxy.handle.net/10648/fa7ade50-68f5-412d-ac3c-f3c329f5f418 1973-1976 474 http://proxy.handle.net/10648/173fcd70-0f56-444f-ad04-92eb707ea240 1977-1978 475 http://proxy.handle.net/10648/27efa9c6-7c98-4c45-b6f7-2ef703d717d9 1979-1981 1 pak 476 http://proxy.handle.net/10648/1ad49596-1684-4e94-8690-daa86a8951fc 1982 -1983 juni 477 http://proxy.handle.net/10648/a47eef37-d6f0-46cb-bb8b-d9d7a93a1b40 1983 juli-1984 1 pak 478 http://proxy.handle.net/10648/7c64db4d-5713-4625-afdd-76d2ac452991 1985-1986 1 pak 479 http://proxy.handle.net/10648/b258c73c-81f3-4760-9ec9-0c5d88681308 1989
480 http://proxy.handle.net/10648/0f3b34c0-7abd-428b-a47f-9c22e564fea9 Het adviseren van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake de organisatiestructuur van de Rijksmusea, gekeken naar diverse modellen, met bijlagen 1977-1982 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

481 http://proxy.handle.net/10648/0997f7d2-2ec0-4299-8860-98a190de4c3b Minuten van uitgaande stukken van de Werkgroep bezuinigingen Rijksmusea betreffende de mogelijke bezuinigingen in het beleid ten aanzien van de Rijksmusea van de Directie Musea, Monumenten en Archieven van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, met bijlagen 1981 juli 31-1981 september 01 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

482 http://proxy.handle.net/10648/8c8bb09c-ab81-42ab-90b8-d3c0907b0d79 Inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake de bruikleenprocedure van voorwerpen tussen het uitlenende rijksmuseum en niet-Rijksinstellingen met betrekking tot de beheerstaak en de verzekering 1981-1983 1 omslag

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

483 http://proxy.handle.net/10648/aab74873-2609-43a5-895b-1b0df36351df Voorbesprekingen ten behoeve van vergaderingen van het Directeurenconvent inzake het herstructureren van de Nederlandse Rijksmusea en het nemen van een gezamelijk standpunt betreffende inhoudelijke en zakelijk van algemeen belang zijnde aangelegenheden ten behoeve van deze musea, met bijlagen 1982-1983 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

484 http://proxy.handle.net/10648/a47eeb58-9673-430a-a6e8-979cd561215e Het adviseren van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur inzake de gevolgen van de twee procent personeelsreductie bij de musea, met bijlagen 1983 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

485 http://proxy.handle.net/10648/0414ab72-2d11-49a8-887c-e0e68cd68cd9 Het adviseren van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur inzake de bezuinigingen betreffende de musea, de werkgroep Bezuinigingen Rijksmusea gehoord, met bijlagen 1981-1983 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

486 http://proxy.handle.net/10648/b7af1db2-5ab6-4e35-8cd1-d7ce01f02b42 Het reageren op de voorgenomen personeelsreductie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de jaren 1987-1990, met bijlagen 1986 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

3.7.2.5. Rijkscommissie voor de Musea te Den Haag/Rijkscommissie van Advies inzake de Musea

Het secretariaat van de commissies is gevoerd door D.F. Lunsingh Scheurleer, die op dat moment werkzaam was als Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten. Nadien is het secretariaat niet meer gevoerd door een van de taakvoorgangers van het ICN.

487 http://proxy.handle.net/10648/deed8092-7ac9-4f22-80e4-b367a0e3d978 Het adviseren van de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over, alsmede het instellen van een museumcursus voor academisch geschoolden 1929-1951 1 pak

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

488 http://proxy.handle.net/10648/809ed6d7-87d3-4745-8744-0a592058f6d9 Inkomende stukken van de Rijkscommissie voor de Musea en de Voorlopige Monumentenraad van de Rijkscommissie voor de Musea betreffende het openstellen van Nederlandse musea op de woensdagavonden, met bijlagen 1930-1953 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

489 http://proxy.handle.net/10648/176f9c45-4e5c-4dc9-bc5d-48ae9339edf4 Het opstellen van de Regeling ten aanzien van het uitlenen van voorwerpen uit de Rijksmusea van geschiedenis en kunst ten behoeve van tentoonstellingen 1931-1951 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

490 http://proxy.handle.net/10648/54a8300f-b093-4b3f-baa9-09c57492e6eb Uitgaande brief betreffende het toezenden van het adres "De aanslag op ons Nationale Staats-Herbarium een landsbelang in gevaar door den heer J.W.C. Goethart inzake het Rijksherbarium te Leiden 1932 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

491 http://proxy.handle.net/10648/92793f50-1a56-498f-90f3-b67412114442 Inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake de Rijkscommissie voor de Musea betreffende de instelling van de commissie, alsmede zijn taken houdende het geven van voorlichting en advies aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreffende reorganisaties, restauraties en het oprichten van Nederlandse musea na de oorlog alsmede het voorbereiden van tentoonstellingen en het inventariseren van collecties, met bijlagen 1940-1962 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

492 http://proxy.handle.net/10648/8fd48b6f-9845-40b2-818b-1380a7eca692 Het adviseren van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming betreffende het instellen van een Adviseur voor de Musea, met bijlagen 1942-1975 1 omslag

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

493-494 Het adviseren van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap inzake subsidieverlening aan musea 1942-1966 2 omslagen

5.125-0020-01 Dienst voor 's Rijks verspreide kunstvoorwerpen

493 http://proxy.handle.net/10648/dc684693-beb9-47fd-91e8-681fb59fd5b4 1942-1958 494 http://proxy.handle.net/10648/10421693-9a96-47f9-9deb-0a170930a37e 1943-1966
495 http://proxy.handle.net/10648/d632eefb-56ba-43f6-aaff-a00db7b9d1e0 Inkomende en minuten van uitgaande stukken van de Rijkscommissie van Advies inzake de Musea betreffende het adviseren over de collectiebeleidsplannen van het Stedelijk Van Abbemuseum, met bijlagen 1943-1965 1 pak

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

496 http://proxy.handle.net/10648/427501ad-db3b-42a8-9018-838f8b2f2538 Notulen van de vergaderingen van de Voorlopige Monumentenraad van de Rijkscommissie voor de Musea betreffende subsidieaanvragen, bruiklenen en overdracht van kunstwerken, waarin D.F. Lunsingh Scheurleer zitting nam als secretaris 1945-1954 1 pak

5.125-0001-01 Minister van Cultuur

4. Adviescommissie voor de Programmering van Collecties van Tentoonstellingen in Nederland (Programmeringscommissie) 4.1. Algemeen 497 http://proxy.handle.net/10648/044ab808-d581-4818-a890-021c2c341aea Kwartaalverslag en jaarverslagen van de Programmeringscommissie over de jaren 1972-1975 en 1978, met bijlage 1972-1978 1 omslag

De Adviescommissie is in het laatste kwartaal van 1972 opgericht, vandaar dat er slechts een kwartaalverslag over dit jaar bewaard is gebleven

5.125-0002-01 Minister van Cultuur

498-506 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Programmeringscommissie 1972-1983 9 pakken

5.125-0002-01 Minister van Cultuur

498 http://proxy.handle.net/10648/a9833b2e-25b6-4431-917a-6cbc711c3504 1972-1974 499 http://proxy.handle.net/10648/e6c2accf-082b-4bd7-8b0a-b8f992839ec5 1975-1976 500 http://proxy.handle.net/10648/451610cc-9cca-45fc-b3d2-19e911e6c809 1977 501 http://proxy.handle.net/10648/5ffde56c-3eac-4516-bc5c-8df1d383c17f 1978 502 http://proxy.handle.net/10648/6122d243-dd34-48a9-a7ed-941b0a67a64c 1979 503 http://proxy.handle.net/10648/8f535e3c-fafa-4061-8469-2ffa9c4df36d 1980 504 http://proxy.handle.net/10648/3e60577e-0a02-4f7c-9b1b-95fff413557c 1981 505 http://proxy.handle.net/10648/aeb59d9c-f891-46dc-aca4-7e762b873ea9 1982 506 http://proxy.handle.net/10648/6f4bb0c5-0929-446d-aaf4-3541dc7dbd57 1983
4.2. Organisatie 507 http://proxy.handle.net/10648/12edba02-2de8-47d5-ba05-c6372de60101 Stukken betreffende de organisatie, werkwijze en het te voeren beleid van de Programmeringscommissie, met bijlagen 1970-1983 1 pak

5.071-0002-01 De Minister van Cultuur

4.3. Taakuitvoering 508 http://proxy.handle.net/10648/914b89c6-7a4b-4545-8a3d-b8781dd2b712 Het adviseren van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake het educatieve tentoonstellingsbeleid, met bijlagen 1975-1978 1 pak

5.071-0006-01 De Minister van Cultuur

509 http://proxy.handle.net/10648/2b98b5b3-094c-4dd3-a75b-2d54980e1ac3 Het adviseren van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake het tentoonstellingsbeleid betreffende collectievorming op het gebied van de beeldende kunst, met bijlagen 1980 1 pak

5.071-0006-01 De Minister van Cultuur

510 http://proxy.handle.net/10648/48513ad6-acd0-4b71-92c8-3e91978908b5 Het adviseren van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake het tentoonstellingsbeleid en collectievorming betreffende de voorstelling "Performances/Installatie", met bijlagen 1981-1982 1 pak

5.071-0006-01 De Minister van Cultuur

511 http://proxy.handle.net/10648/d4bb472a-cfa7-4262-84c6-d21c96feb231 Het adviseren van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake de uitgangspunten, het programma en de procedures betreffende collectievorming en de uitbreiding van de personele bezetting van het secretariaat, met bijlagen 1981-1983 1 omslag

5.071-0006-01 De Minister van Cultuur

512 http://proxy.handle.net/10648/66c1325c-8c0b-4478-923b-f638c80359f4 Het adviseren van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake het tentoonstellingsbeleid betreffende collectievorming op het gebied van schilderijen, met aankoopbewijzen van kunstwerken, met bijlagen 1983 1 pak

5.071-0006-01 De Minister van Cultuur

5. Bureau Beeldende Kunst Buitenland (BBKB) 5.1. Algemeen 513-515 Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Commissie voor de Coördinatie van Buitenlandse Tentoonstellingen, met bijlagen 1959-1984 3 pakken

5.125-0084-01 Commissie van bijstand Rijksdienst beeldende kunst

513 http://proxy.handle.net/10648/48e44fb8-4b03-42a3-85b5-6c31c7eeeb39 1959-1967 514 http://proxy.handle.net/10648/44c61f48-6e4d-412a-8eaa-d7278bf89fc0 1968-1979 515 http://proxy.handle.net/10648/4684c540-eecd-4c7b-bdcc-1ac043d81e76 1980-1984
5.2. Organisatie 516 http://proxy.handle.net/10648/39e49d60-b104-48ce-b122-61e4d6125571 Stukken betreffende de oprichting en de samenstelling van de Adviescommissie Beeldende Kunsten Buitenland, met bijlagen 1975-1984 1 pak

5.143-0128-01 Vakminister

517 http://proxy.handle.net/10648/2770e6e7-640c-462d-9568-0f4ea0aea814 Adviezen van de Adviescommissie van het BBKB aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur inzake subsidieverlening aan kunstenaars ten behoeve van het houden van tentoonstellingen in het buitenland, met bijlagen 1976-1984 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

518 http://proxy.handle.net/10648/b1d8ec7f-314e-421a-8183-ce70691a948a Agenda's en notulen van de vergaderingen van de Adviescommissie Beeldende Kunsten Buitenland inzake de advisering betreffende subsidieaanvragen voor tentoonstellingen in het buitenland, met bijlagen 1976-1984 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)

519-524 Stukken betreffende de fusie van de DVR, de NKS en het BBKB tot de RBK 1980-1984 5 omslagen, 1 pak

5.143-0133-01 Vakminister

519 http://proxy.handle.net/10648/716d6cdf-42ab-438d-974e-a5d1c9068779 map 1 1980-1982 520 http://proxy.handle.net/10648/b45e79f9-2704-45d0-8783-65be665705d8 map 2 1980-1983 521 http://proxy.handle.net/10648/a39600ab-31c6-4876-8696-934efe1bf7cf map 3 1981-1984 1 pak 522 http://proxy.handle.net/10648/e69eee05-5b5d-4c6a-b1dc-cc2e106019a6 map 4 1981-1984 523 http://proxy.handle.net/10648/b7e2c11f-e64c-4119-b14e-0a6f8869867f map 5 1982-1983 524 http://proxy.handle.net/10648/2db1f13c-9b43-451f-acbc-fda9329f9454 map 6 1983-1984
525 http://proxy.handle.net/10648/2617c968-db3e-41f5-b2b9-470c84fcf4b4 Inkomende stukken bij de vertrouwenscommissie van de BBKB inzake de oprichting van het RBK, met bijlagen 1983-1984 1 omslag

5.143-0128-01 Vakminister

5.2.1. Voorlichting 533 http://proxy.handle.net/10648/bcbd8aba-40f8-4146-9a4c-8f41a317b8f8 Tentoonstellingscatalogus "Reflection and reality Reflexion und Realität" 1976 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

526-532 Catalogus "Dutch Art + Architecture Today" (DA+AT) 1978 november 4 - 1982 januari 11 7 stuks

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

526 http://proxy.handle.net/10648/4c9d7e0c-f2e3-41e7-b80a-41c987dbb976 1978 november 4 527 http://proxy.handle.net/10648/85fbfc8f-b408-4853-808f-7bf88b615231 1979 juni 5 528 http://proxy.handle.net/10648/3281dfaa-cc7a-4be8-8091-1644771d39d9 1979 december 6 529 http://proxy.handle.net/10648/01369dda-176e-4ae1-b668-8676c9f73b4f 1980 juni 7 530 http://proxy.handle.net/10648/964c20d7-c426-4946-a591-03321572b097 1981 mei 8 531 http://proxy.handle.net/10648/fcae3501-c0db-4661-aa5f-c24fb29b6293 1981 december 10 532 http://proxy.handle.net/10648/e33feec1-173d-4eab-b4c6-e0d3e9ce0be8 1982 januari 11
534 http://proxy.handle.net/10648/cfa56327-86af-4721-9893-13ec5aea2e0e Tentoonstellingscatalogus "Holanda Arte Contemporânea, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 24 janeiro de 1984" 1984 1 stuk

5.125-0009-01 Minister van Cultuur

5.3. Taakuitvoering 535 http://proxy.handle.net/10648/bdc4c831-5df4-4c22-85da-7fc6b63f85e9 Stukken betreffende de organisatie, zorg en doelstellingen van het BBKB, met bijlagen 1970-1983 1 pak

5.143-0028-01 Adviescommissie voor Overheidsorganisatie en Automatisering

536 http://proxy.handle.net/10648/e4ffa712-ceec-4ef2-b053-52685fb91eda Evaluatieformulieren van de door de BBKB gehouden tentoonstellingen in het buitenland, met bijlagen 1980-1983 1 pak

5.125-0046-01 Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK)