2.13.71 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Defensie te Londen [1940-1941]; Ministerie van Oorlog te Londen [1941-1945]; Departement van Oorlog: Bureau Londen [1945-1947], (1933) 1940-1947 (1974) H.E.M. Mettes, J.M.M. Cuypers, R. van Velden, E.A. van Heugten Nationaal Archief, Den Haag 1998 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Florie Barnhoorn, 7 maart 2007 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 23 maart 2009 1. dubbele foutieve dubbele unitid weggehaald. GK 2 december 2010 2Toevoeging aan [bioghist] en [custodhist]: ontbrekende tekst uit ms-2676. Arina Overkleeft. 11 maart 2014 3Alle bijlagen de afgelopen dagen ingevoegd door Hans Punt. Beschrijving van het archief Ministerie van Defensie te Londen; Ministerie van Oorlog te Londen en afwikkeling daarvan Defensie (Londen) 1933-1974 merendeel 1940-1947 D27501 84,00 meter; 3167 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Departement van Oorlog: Bureau Londen 1940-1947; Centraal Laboratorium; Militair Bureau voor Wetenschappelijke Inlichtingen; Ministerie van Defensie te Londen, 1940-1941; Ministerie van Oorlog te Londen, 1941-1945. Op 14 Mei 1940 werd de zetel van de Nederlandse regering formeel in Londen gevestigd. Onder leiding van A.Q.H. Dijxhoorn, minister van Defensie (later Oorlog), werd het ministerie in Londen opgebouwd. Het hield zich bezig met organisatie, personeel, dienstplicht en rekrutering, juridische zaken, materieel, luchtvaart, militaire operaties, inlichtingen en geneeskundige dienst. Er bestond tevens een informele Ve Afdeling, het Marine Hoofdkwartier. Na verloop van tijd werd het takenpakket uitgebreid met historisch onderzoek naar het verloop van de Meidagen van 1940 en met de voorbereiding van de terugkeer naar Nederland. Voor dat laatste werd een speciaal bureau opgericht, het Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer (MVT), dat zich onder meer bezighield met de voorbereiding van de uitoefening van het Militair Gezag in bevrijd gebied. Het Bureau Londen hield zich na de bevrijding bezig met de afwikkeling van de resterende taken in Engeland. Het werd in 1947 opgeheven.De gedeponeerde archieven zijn deels van uitvoeringsorganen, deels van militaire eenheden, missies in het buitenland, wervingsbureaus en inlichtingendiensten. Ook zijn opgenomen bescheiden van F. Looringh van Beeck, bevattende stukken over repatriëring, de Prinses Irene Brigade, het Garde Infanterie Depot, de 7 December Divisie, de Orde Dienst etc. Het archief bevat persoonsdossiers en dossiers over partijen, groeperingen en organisaties. De inventaris heeft een (onvolledige) index op persoonsnamen. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer 1 Een korte hoofdlijn van de organisatiegeschiedenis van het ministerie van defensie te Londen, vanaf 21 augustus 1941 ministerie van oorlog te Londen, voortgezet vanaf 20 juni 1945 tot 25 april 1947 als bureau Londen departement van oorlog en de afwikkeling daarvan 1.1 Voorgeschiedenis

Op 10 mei 1940, de dag van de Duitse invasie, werden er Nederlandse militaire missies naar Parijs, Brussel en Londen gezonden. Op dat moment was er te Londen geen militair attaché geaccrediteerd; deze rol werd waargenomen door de marineattaché, de kapitein ter zee De Booy.

1.2 Ministerie van Defensie te Londen

Op maandag 13 mei 1940 verliet de Koningin en het kabinet Nederland en werd de regeringszetel aldus verplaatst naar Engeland.

L. de Jong. Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.(14 dln; 's-Gravenhage 1995) III, 282-292.

Het kabinet arriveerde in Londen op 14 mei. De ministers verbleven in de Engelse hoofdstad aanvankelijk in Grosvenor House Hotel. Na enkele weken nam het ambtelijk apparaat haar intrek in Stratton House. Generaal-majoor I.W. van Oorschot vond bureauruimte in vertrekken van de C&A in Oxfordstreet.

In juni bestond het ministerie van Defensie te Londen slechts uit de afdelingen comptabiliteit, bemand door de hoofdofficier van administratie 1e klasse H.P. Verschuur en de afdeling landmacht onder leiding van de luitenant-generaal J.F. van der Vijver.

Ministerie van Defensie (voortaan.MvD), Centraal Archievendepot (voortaan: CAD), het archief van het Ministerie van Marine te Londen, zeer geheim archief, 1940, nr. 19.

Verder was de bevelhebber der zeestrijdkrachten, vice-admiraal J. Th. Furstner formeel gezien ondergeschikt aan de minister van Defensie. Toch had A.Q.H. Dijxhoorn vanaf 19 mei 1940 weinig praktische invloed op het reilen en zeilen bij de marine. Het marinehoofdkwartier stond ook wel bekend als afdeling V, de afdeling zeemacht.

Inv. nr. 92, verbaal van 13 juni 1940, nr. 22. De bevelhebber der zeestrijdkrachten had een marinehoofdkwartier ter beschikking dat bestond uit de afdelingen inlichtingen, operatiën, organisatie, verbindingsdienst, materieel en personeel.

Met ingang van 10 juni 1940 trad de heer J.C. Grootenhuis aan als hoofd van de VIe afdeling, materieel landmacht.

Inv. nr. 92, verbaal 12 juni 1940, zonder nr. Zie ook inv. nr. 151, verbaal van 8 januari 1944, nr. 20.

Bij ministerieel besluit (voortaan: MB) van 24 juni 1940, afd I nr 6 werd ir J.P. Berdenis van Berlekom aangewezen als hoofd van de afdeling militaire luchtvaart van het ministerie van Defensie. De afdeling stond ook bekend als afdeling VII.

Vanaf 8 oktober vond wekelijks een bespreking plaats met het Engelse War-Office.

Op 10 oktober 1940 werd de IXe afdeling van het ministerie van Defensie opgericht, de afdeling geneeskundige dienst landmacht. Deze afdeling regelde - voor zover dat nodig was in overleg met de inspecteur der Nederlandse Troepen - de indeling van het personeel van de geneeskundige dienst; men gaf aanwijzingen voor de uitoefening van de geneeskundige dienst bij onderdelen der Koninklijke landmacht (KL), de afdeling hield toezicht op de verbetering van de hygiënische toestand bij onderdelen en maakte studie van alle onderwerpen die van belang konden zijn voor de uitoefening van de taak van de geneeskundige dienst bij een strijdend leger.

1.3 Splitsing en naamswijziging, 1941

Bij Koninklijk Besluit (voortaan: KB) van 21 augustus 1941, nr. B66 werd de naam van het ministerie gewijzigd van ministerie van Defensie in ministerie van Oorlog. Dit kwam voort uit de afsplitsing en instelling van het ministerie van Marine van het ministerie van Defensie welke plaatsvond op 27 juli 1941, waarbij Furstner de portefeuille van minister van Marine kreeg.

Bij MB van 25 augustus 1941, nr. 10 werd de interne organisatie van het ministerie van Oorlog - ingaande per 1 september 1941 - als volgt:

secretarie, Ie afdeling, landmacht, opgebouwd uit: bureau a - algemene zaken, organisatie en personeel; bureau b - dienstplicht en recrutering; bureau c - juridische zaken; bureau d - materieel (voorheen VI); bureau e - luchtvaart (voorheen VII); bureau f - geneeskundige dienst (voorheen IX); bureau g - agenda; IIe afdeling, administratie en comptabiliteit. Deze afdeling bleef voorlopig ongesplitst en verrichte haar werkzaamheden in eerste instantie voor beide ministeries

Inv nr. 346, nr. 1431.

IIIe afdeling, boekwerken.

De minister werd terzijde gestaan door luitenant-generaal J.F. van der Vijver, die ongeveer dezelfde bevoegdheden verkreeg als een secretaris-generaal, en een adjudant die kabinets- en welfare-zaken behandelde.

Op 15 januari 1942 werd de IIIe afdeling, bijzondere aangelegenheden opgericht. Tot waarnemend hoofd van deze afdeling werd benoemd de majoor P.L.G. Doorman. Boekwerken schoof in de nummering een plaatsje op zodat deze afdeling voortaan als IV bekend stond.

De instructie van het hoofd IIIe afdeling werd vastgesteld bij MB van 2 januari 1942, nr. 2.

De IIIe afdeling bestudeerde vraagstukken welke betrekking hadden op de terugkeer naar Nederland. Verder hield men zich bezig met de eisen waaraan de heropbouw van de landmacht diende te voldoen en ook met de studie van het verloop van de meidagen 1940 in Nederland.

Het archief van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, AA 5, 86.

De afdeling bestond vanaf 16 januari uit de volgende bureaus met als de volgende taken:

bureau a) de bestudering van vraagstukken verband houdende met de terugkeer naar Nederland; bureau b) het bestuderen, verzamelen en vastleggen van gegevens, welke met het oog op het belang van de Koninklijke landmacht in de toekomst onontbeerlijk waren; bureau c) voorbereiden van maatregelen tot wederopbouw van de Nederlandse strijdkrachten en eisen, welke aan deze organisatie in de toekomst gesteld zouden moeten worden; bureau d) contact met geallieerde strijdkrachten, bijzondere vraagstukken en bestudering van economische aangelegenheden (Zie ook pagina - I: 14 -); bureau e) studie van de krijgsverrichtingen in Nederland in het tijdperk 10-15 mei 1940 en het verzamelen van gegevens daaromtrent; bureau f) agenda.

Inv. nr. 113. verbaal van 20 januari 1942. nr. 16.

Op 6 juli 1942

Inv, nr. 198. nr. 349.

werd de instructie van de derde afdeling opnieuw vastgesteld met het oog op de instelling van het bureau Militair Voorbereiding Terugkeer (voortaan: MVT - zie hiervoor - I: 35 en verder). Laatstgenoemd bureau stond buiten departementaal verband.

De taken van genoemde afdeling werden voorlopig als volgt vastgesteld:

"het voorbereiden van de uitoefening van het militair gezag, voor zoveel nodig in overleg met de minister van Justitie en hoofd MVT; het bestuderen der moderne oorlogsvoering en in verband daarmede van de grondslagen onzer landsverdediging na terugkeer in Nederland; het bestuderen van de voorbereiding van de wederoprichting van de Koninklijke landmacht in Nederland in haar vollen omvang, rekening houdende met het in punt 3 genoemde van de instructie van hoofd MVT; het bestuderen en te boek stellen der Nederlandsche krijgsgeschiedenis in den huidigen oorlog; het houden van contact met geallieerde militaire instanties, voor zover dit niet uitdrukkelijk is opgedragen aan andere organen; het geven van deskundige voorlichting aan hoofd MVT; het uitvoeren van die opdrachten, welke de minister van Oorlog ter voorbereiding van den terugkeer zal verstrekken."

Bij MB van 20 augustus 1942, nr. 6 trad het hoofd Ie afdeling op als korpscommandant over het detachement Londen.

Op 1 december 1942 werd de IIIe afdeling van het departement van Oorlog weer opgeheven. Dit hield direct verband met de instelling van het bureau Organisatie van den Generalen Staf. (Zie hiervoor pagina - I: 40 - .)

Inv. nr. 201, nr. 573.

Vanaf 15 februari 1943 werd het hoofd Ie afdeling weer ontheven van het bevel over het detachement Londen.

Inv. nr. 129, verbaal van 3 februari 1943, nr. 2. De inspecteur der Nederlandse troepen in Engeland nam het bevel over.

Met ingang van 15 oktober 1943 werd opnieuw een IIIe afdeling opgericht bij het departement van Oorlog, militaire luchtvaart.

Inv. nr. 146, verbaal van 22 oktober 1943, nr. 7.

Gelijktijdig werd het bureau militaire luchtvaart van de Ie afdeling overgeheveld naar deze IIIe afdeling. Het hield zich in het bijzonder bezig met personeelszaken.

Inv. nr. 2336, circulaire - met bijlage - van het ministerie van Oorlog. 26-10-1943, nr. 0 9.

Verder behoorden tot de taken van deze afdeling het maken van studie van de moderne luchtvaartorganisatie, van haar technische uitrusting en haar wijze van optreden, en het - zover als nodig in overleg met bureau Organisatie Generalen Staf en de Britse luchtvaartautoriteiten - treffen van voorbereidingen voor een spoedige wederopbouw der Nederlandse luchtstrijdkrachten.

De afdeling militaire luchtvaart had als hoofd luitenant-kolonel P.J. de Broekert. De afdeling werd onderverdeeld in 5 bureaus, te weten:

personeel; organisatie; reglementen en voorschriften; materieel; documentatie en voorlichting.

Bij MB van 6 januari 1944, afd. I, nr. 20 werd een souschef aangewezen voor de Ie afdeling. Dit ter ontlasting van het hoofd van die afdeling, die bovendien hoofd van het bureau Militair Gezag was. De souschef werd in het bijzonder belast met de leiding van de bureaus Ia, personeel, Ib, recrutering, Ic, juridische zaken en If geneeskundige dienst.

In maart 1944 ziet de organisatie van afdeling I er als volgt uit:

bureau a, personeel, algemene zaken en oorlogsbestemmingen; bureau b/c, recrutering en juridische zaken; bureau d, materieel; bureau f, geneeskundige dienst; bureau g, agenda.

Bij MB van 11 april 1944, afdeling I, nr. 11 werd bij de Ie afdeling een onderafdeling h opgericht, psychologische aangelegenheden. De taak van deze onderafdeling was:

het verzamelen van gegevens betreffende de psychologische oorlogsvoering en het samenstellen van een desbetreffende vakbibliotheek; een studie te maken over de psychologische selectie van ambtenaren in het algemeen en van militairen voor de voor hen vast te stellen bestemmingen in het bijzonder; het onderhouden van contact met andere Nederlandse en geallieerde instanties, wier werkzaamheden geacht kunnen worden verband te houden met psychologische oorlogsvoering; het verstrekken van adviezen op psychologisch gebied, hierbij inbegrepen medisch-psychologische adviezen voor de militair-geneeskundige dienst.

Inv. nr. 156.

Met ingang van 1 juni 1944 werd de afdeling Id opgeheven onder gelijktijdige instelling van het bureau materieel, dat rechtstreeks kwam te ressorteren onder de secretaris-generaal. Tegelijkertijd werd de secretarie onder bevel van het hoofd van de Ie afdeling gesteld.

Inv. nr. 160. verbaal van 1 juni 1944 nr. 9.

Door de instelling van de Inspectie van de militair geneeskundige dienst der landmacht verviel de bestaansgrond van het bureau militair geneeskundige dienst der Ie afdeling (If), zodat dit bureau met ingang van 1 januari 1945 werd opgeheven.

Inv. nr. 174. verbaal van 3 februari 1945. nr 1.

Op 1 februari, 1945 werd de IIIe afdeling - militaire luchtvaart - van het departement van Oorlog opgeheven. Het personeel van de betreffende afdeling werd ter beschikking gesteld van de directeur der luchtstrijdkrachten.

Inv. nr. 174. verbaal van 27 januari 1945. nr. 24.

Met ingang van 16 april 1945 werd de Ie afdeling gereorganiseerd. De afdeling werd voortaan onderverdeeld in de 1e en 2e onderafdeling. Elke onderafdeling werd geleid door een souschef. De 1e onderafdeling bestond uit:

bureau Ia benoemingen, bevorderingen en registratie van officieren; bureau Ic juridische zaken; bureau Ie luchtvaartzaken; bureau Io onderscheidingen en de registratie daarvan.

Onder de 2e onderafdeling ressorteerden de bureaus:

bureau Ib recrutering, overplaatsingen, verloven; bureau Ik algemene zaken; bureau I1 krijgsgevangenen; bureau Im verbindingen, bagagedienst, telegrammen, postkamer; bureau In demobilisatie, rehabilitatie, groot verlof.

Rechtstreeks onder het hoofd, naast de twee onderafdelingen, stond de secretarie en de huishoudelijke dienst, waaronder bovendien de archieven, de typekamer en de bodediensten ressorteerden.

Inv. nr. 178. verbaal van 12 april 1945. nr. 28.

Vanaf 15 mei 1945 werd (opnieuw) een derde afdeling ingesteld, ditmaal onder de naam intendance. Het hoofd van deze afdeling, welke ook de functie van inspecteur van de intendance vervulde, werd belast met de verpleging, uitrusting en bewapening, het kantinewezen, het herstel en het onderhoud van motormateriaal.

Inv. M. 181, verbaal van 29 mei 1945, nr. 12.

Eind mei 1945 vertrok de minister van Oorlog definitief naar Nederland. Het personeel van het departement volgde ongeveer twee weken later. In Londen bleef een afdeling van het departement achter.

Inv. M. 181, verbaal van 29 mei 1945, nr. 3.

1.4 Afwikkeling: Bureau Londen departement van Oorlog 20 juni 1945 - 25 april 1947

Op 20 juni 1945 werd het Bureau Londen van het Nederlandse ministerie van Oorlog (London Section of the Netherlands Ministry of War) ingesteld.

Inv. M. 182, verbaal van 13 juni 1945, nr. 57.

Het bureau kwam daadwerkelijk in werking op 25 juni daaropvolgend. Voor wat de dienst betreft werd het hoofd van genoemd bureau rechtstreeks gesteld onder de minister van Oorlog, krijgstuchtelijk stond hij onder de commandant der Nederlandse Troepen in Engeland. De taak van het bureau behelsde de afwikkeling van lopende zaken in het Verenigd Koninkrijk en ook de demobilisatie van militairen.

Het bureau was verdeeld in de volgende afdelingen en onderafdelingen:

I afdeling a personeel b algemene zaken c juridische zaken d demobilisatie e verbindingen f secretarie en huishoudelijke dienst g agenda II afdeling a archief en correspondentie b bezoldigingen c boekhouding d accounting e kostwinnersvergoedingen f controleurs militaire administratie III afdeling materieel IV afdeling bibliotheek

Verder ressorteerden onder bevel van het hoofd van het bureau onder meer het detachement Londen, het detachement Malvern, het detachement Maidenhead en het bureau Londen van het militair gezag.

Reeds op 22 juni werd de samenstelling van de Ie afdeling herzien, en wel als volgt:

a personeel; b recrutering en overplaatsing; c juridische zaken; g agenda; k algemene zaken; m verbindingen en bagagediensten; n demobilisatie en rehabilitatie.

Inv. nr. 183, verbaal van 22 juni 1945, nr. 26.

De IIIe afdeling, materieel, werd op 1 oktober 1945 opgeheven. Met ingang van 1 november daaropvolgend werden de bureaus transport en administratie van het bureau Londen militair gezag samengevoegd met het bureau Londen ministerie van Oorlog. Op 25 november 1945 werd tijdelijk een afdeling militair gezag opgericht.

MvD, CAD, het archief van het ministerie van Oorlog te Den Haag, serie ingekomen afschriften van het P-archiefbureau Londen, 1946, 120 P.

Deze Ve afdeling van het bureau Londen werd met ingang van 1 april 1946 opgeheven.

Inv. nr. 517, ministeriële beschikking van 30 maart 1946, afdeling Ib nr 9183. (Zie ook inv. nr. 542, nr. 3375.)

Per 1 augustus 1946 werd de afdeling IV, bibliotheek, van het bureau Londen opgeheven.

CAD, archief ministerie van Oorlog te Den Haag, serie ingekomen afschriften van het P-archief bureau Londen, 1946. 511 P.

Het bureau Londen van het ministerie van Oorlog te Londen werd bij ministeriële beschikking van 25 april 1947, militair kabinet G nr. 51, op 1 juli 1947 opgeheven.

Legerorders bevattende de wetten, besluiten, ministerieele beschikkingen, kennisgevingen en mededelingen van belang voor de Koninklijke Nederlandse Landmacht, (voortaan: Legerorders) 1947, nr. 139.

Bij beschikking van 27 mei 1947, afd I, nr. 19137 werden voorzieningen getroffen om de opheffing te regelen. Zo werden de werkzaamheden van de afdeling Im (verbindingen) overgenomen door de afdeling vervoersregeling van het bureau Londen van de dienst kwartiermeester generaal. Alle overige werkzaamheden van de Ie afdeling van het bureau Londen werden - voor zover nodig - voortgezet in Nederland. Hiermee werd het hoofd van de IIe afdeling van het ministerie van Oorlog te Den Haag belast.

2 Korte hoofdlijnen van de geschiedenis van onder de verantwoordelijkheid van de minister van defensie/oorlog te Londen vallende instanties en de afwikkeling daarvan 2.1 De 1e divisie Koninklijke Marechaussee, vanaf 11 juni 1940 te Engeland

Op 10 mei vertrok de divisie uit 's-Hertogenbosch, op 18 mei verliet men - op last - Nederland. 11 juni kwam de 1e divisie aan in Engeland, te Plymouth. 12 juni werd kamp opgeslagen te Daw-Y-Graig in Porthcawl, 20 oktober verhuisden de marechaussees naar Congleton.

Met ingang van 15 januari 1941 werd het divisieverband bij het naar Engeland overgekomen deel van het Wapen der Koninklijke Marechaussee buiten werking gesteld. Dit ten gevolge van een reorganisatie van het Nederlandse legioen te Engeland. De minister onthief de commandant van de divisie van zijn taak. Het te Londen en elders gedetacheerd personeel van het Wapen der Marechaussee werd samengebracht onder de afdeling politie Marechaussee en werd onder bevel van de Inspecteur der Nederlandse Troepen gesteld. De instructie van de commandant van de politie afdeling werd vastgesteld op 24 januari 1941.

Een deel van het personeel werd geplaatst bij de afdeling Pantserwagens.

De strijd in Zeeland mei 1940. 's-Gravenhage, 1954) 158-159; W. van den Hoek, Beknopt overzicht van de geschiedenis der Koninklijke Marechaussee. (Apeldoorn, 1964) 99-101, 114-115.

2.2 Het instituut militair attaché, 1914-1945 2.2.1 Voorgeschiedenis, 1914-1939

In 1916 werden militaire attachés naar Bern, Parijs en Berlijn gezonden. In afwachting van een definitieve regeling bestond hun voorlopige opdracht eruit een "( ... ) studie te maken van den huidige oorlog in een andere vreemde militaire omgeving."

De chef van de Generale Staf verzocht reeds in 1911 om de benoeming van militaire attachés. Deze werd toen nog geweigerd. Tijdens de mobilisatie van 1914-1919 werd echter een sterk gemis aan goede en betrouwbare strategische en andere militaire gegevens gevoeld. In het mobilisatieverslag van het Algemeen Hoofdkwartier werd daarop onder meer aanbevolen over te gaan tot de benoeming van militaire attachés.

Algemeen Rijksarchief (voortaan: ARA), de archieven van de Generale Staf: 1914-1940 en de daarbij gedeponeerde archieven (voortaan: GS), mv. nr 997.

Bij Koninklijk Besluit (voortaan: KB) van 20 oktober 1917, nr. 80 werd het instituut van militair attaché bij de gezantschappen officieel geregeld.

ARA, gewoon verbaalarchief Ministerie van Oorlog/Defensie en de daarbij gedeponeerde bescheiden 1813-1945, (voortaan: Oorlog/Defensie gewoon 1813-1945), inv. nr. 4698. "Index". Repertorium 1920, deel A, folio 338 3-4. Ook: archieven GS, inv. nr 3, stukken ms. 2045, 2107 en 2140 en mv. nr. 4, stukken nrs. 2946 en 3597.

Bovendien werd in dat jaar de instructie voor deze functionarissen vastgesteld.

Bij KB van 8 januari 1921, nr. 44 werd de militair attaché te Parijs ook Brussel als standplaats toegewezen.

ARA, Oorlog/Defensie gewoon 1813-1945, inv. nr. 4976. verbaal van 26 januari 1921, nr. 118.

Tussen 1920 en 1936 had ons land geen militaire attachés gedetacheerd te Berlijn, Parijs en Londen. De Jong verbindt hieraan de opmerking dat de Nederlandse legerleiding bijgevolg de aanvang van de Duitse herbewapening niet door een eigen ter zake kundig waarnemer kon observeren.

Jong, Koninkrijk., I, 602.

Op 4 maart 1936 stelde de minister van Defensie a.i. H. Colijn opnieuw de instructie voor de militaire attachés vast. Volgens deze instructie stonden ze onder bevel van de minister van Defensie en bij de uitoefening van hun werk waren zij ook onderworpen aan de leiding van het hoofd van het gezantschap waar zij geplaatst waren. Hun taak bestond voornamelijk uit "( ... ) het verzamelen van alle gegevens, welke uit militair-, politiek, strategisch, tactisch- of technisch oogpunt voor de Nederlandsche legerleiding van belang ( ... )" konden zijn alsmede "( ... ) ontwikkelingen van het legerstelsel en ( ... ) aan de orde zijnde militaire vraagstukken in het land ( ... )" van hun "( ... ) plaatsing." Daartoe onderhielden zij contacten met militaire en civiele autoriteiten en personen in het land waar zij geplaatst waren.

ARA, Oorlog/Defensie gewoon 1813-1945, mv. nr. 5072, verbaal van 7 september 1945, nr. 125.

Bovengenoemde instructie werd vastgesteld bij de aanvaarding van de functie van militair attaché te Parijs/Brussel van generaal-majoor D. van Voorst Evekink. In 1936 had de militair attaché ook nog een functie te vervullen op het departement te Den Haag. Zijn standplaats bleef dan ook Den Haag.

ARA., geheim verbaalarchief Ministerie van Oorlog/Defensie, inv. nr. 316, verbaal van 21 augustus 1945, I 9.

Op 8 mei 1936 werd te Londen luitenant ter zee der Ie klasse A. de Booy tot marine attaché benoemd, op 1 april 1938 gevolgd door kapitein ter zee J.E. Meijer Ranneft met als standplaats Washington.

In januari 1940 werd Parijs als vaste standplaats aangewezen van de militaire attachés te Brussel en Parijs.

2.2.2 Tweede Wereldoorlog 2.2.2.1 Groot-Brittannië

Voor wat de Koninklijke marine betreft bleef De Booy formeel gezien in functie als marineattaché. Een groot deel van zijn functies - voornamelijk op inlichtingengebied - werd overgenomen door luitenant ter zee der 1e klasse C. Moolenburgh in de functie van adjunct-marineattaché. De Booy hield zich op het Nederlandse marinehoofdkwartier te Londen bezig met liaisonwerkzaamheden.

Ph. M. Bosscher, De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1. Franeker, 1984, 113.

De Koninklijke Nederlandse militaire missie (voortaan: KNMM)

Voor meer informatie over de instelling en de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Militaire Missie: Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 / Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. (Voortaan: PEC) deel 8a en b. Militair beleid 1940-1945 Terugkeer naar Nederland. 's-Gravenhage, 1956. 196-198.

werd opgericht bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en was oorspronkelijk opgezet als een contactorgaan tussen het Algemeen Hoofdkwartier te Den Haag en de Britse legerleiding.

Inv. nr. 199, nr. 382.

Met de overkomst van de Nederlandse regering naar Londen verloor de missie haar aanvankelijke betekenis en werd het een verbindingsorgaan tussen de Nederlandse minister van Oorlog te Londen en Britse militaire en civiele instanties.

De instructie voor de KNMM was vastgesteld bij KB van 11 september 1941, nr. 10.

Inv. nr 199, verbaal van 6 september 1941, nr. 11 en inv. nr. 113, verbaal van 15 januari 1942, nr. 10.

Volgens een anonieme aantekening, gevoegd als bijlage bij een aanbiedingsbrief inzake de Instructie van de KNMM van de Nederlandse minister van Oorlog aan de Inspecteur der Nederlandse Troepen, was het verbindingswerk van de KNMM ten minste gelijk te stellen met dat, verricht door militaire attachés. Het hoofd van de missie werd door de Britten dan ook beschouwd als een militair attaché. Genoemd hoofd trad - in tegenspraak tot zijn instructie - soms ook in contact met andere geallieerde en neutrale landen. Dit aangezien in september 1941 Nederland geen militaire instanties kende om het contact met geallieerde en neutrale militaire vertegenwoordigers te onderhouden. Vandaar dat in voornoemd geschrift werd gepleit voor het aanstellen van "( ... ) een militair Attaché met kleinen staf."

Bij brief van 26 augustus 1942 werd G.J. Sas, toenmalig hoofd van de IIIe afdeling van het departement van Oorlog te Londen, aangewezen als contactpersoon met de militair attaché aan de Amerikaanse ambassade. Bureau D van genoemde IIIe afdeling had onder meer tot taak het onderhouden van "( ... ) contact met geallieerde strijdkrachten." De reserve-2e luitenant G.J. Ankerman was belast met het onderhouden van contact met buitenlandse militaire attachés en liaison-officieren. Nadat via de Politie-Buitendienst van het departement van Justitie een rapport over deze luitenant was binnengekomen van Scotland Yard ontstond er een affaire. De zaak eindigde ermee, dat Sas en Ankerman met ingang van 20 juli 1943 eervol uit hun functies werden ontheven.

Hierop werd met ingang van dezelfde datum generaal-majoor H.J. Phaff benoemd tot militair attaché bij de Nederlandse ambassade bij het Hof van St James, onder gelijktijdige benoeming van majoor L.J.A. Schoonbergen tot adjunct militair attaché bij voornoemd Hof.

Inv. nr. 312, K 24: brief van Van Lidth de Jeude, in afschrift aan de minister van Oorlog dd. 23 april 1943.

Schoonbergen was gelijktijdig militair attaché bij de Nederlandse gezantschappen van België, Noorwegen en Polen.

Inv. nrs. 209 en 213.

Phaff werd aangewezen voor het onderhouden van het contact met de Amerikaanse militair attaché bij het Nederlands hof. Schoonbergen werd tevens belast met het onderhouden van contact met militaire attachés van geallieerde mogendheden, waarbij de Nederlandse regering geen militaire attachés geplaatst had.

Inv. nr. 2335, brief van het ministerie van Oorlog aan hfd bureau OGS, ingekomen 8-10-1943, nr. 281. Met als bijlage de beide instructies, vastgesteld bij MB van 5 oktober 1943, nr. 5.

Op dezelfde dag werd de KNMM opgeheven.

Inv. nrs 141 en 530, verbalen van 4 augustus 1943, nr 9 en 21 juli 1943, nr. 530. Legerorders 1943, nr. 12.

De missie had volgens een nota van generaal Van der Vijver aan de minister

Inv. nr. 199, nr. 382

haar betekenis geheel verloren en gaf uit Nederlands oogpunt alleen bezwaren. Er waren buiten de missie om contacten gegroeid, de missie veroorzaakte tijdverlies en men vreesde dat na het vertrek van Phaff de resterende missieleden te veel aan de leiband van de Engelsen zouden lopen.

In mei 1944 werd een militair attaché van de Nederlandse regering benoemd bij het Franse Comité voor Nationale Bevrijding.

Inv. nr. 181, verbaal van 23 mei 1944, nr. 14.

2.2.2.2 Verenigde Staten

Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was in de Verenigde Staten slechts een marineattaché geaccrediteerd. Vanaf 1 april 1938 was J.E. Meijer Ranneft

Het instituut Maritieme Historie beheert in afschrift het dagboek van Meyer Ranneft als marinettaché te Washington, 1938-1947. Het is opgenomen in de collectie WO II onder nummer Ec-1.

werkzaam als marine attaché bij het Nederlands gezantschap te Washington.

KB van 22 maart 1938, nr. 4.

In zijn instructie

Voor een afschrift van deze instructie: CAD, het archief van de bevelhebber der Zeestrijdkrachten / ministerie van Marine, zeer geheim 65/9 1943.

stond dat hij onder bevel stond van de minister van Defensie. Op 27 juli 1941 werd te Londen (opnieuw) een ministerie van Marine ingesteld en trad de marineattaché (opnieuw) op als vertegenwoordiger van de minister van Marine te Washington.

Gedurende de oorlog groeide het aantal Nederlandse militaire vertegenwoordigers in de Verenigde Staten snel en werd de behoefte gevoeld aan een centrale organisatie en coördinatie. Vandaar dat ambassadeur Loudon voorstelde over te gaan tot de instelling van een militaire missie in de Verenigde Staten.

Inv. nr. 203.

Van deze missie zouden deel uitmaken:

de marineattaché, de militair attaché, het hoofd van het rekruteringsbureau en de hoofden van de technische adviesbureaus. De militaire missie zou onder bevel van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten komen staan. De missie zou onder leiding van een vlag- en opperofficier staan, die zouden worden aangewezen door de regering te Londen. Deze twee officieren zouden ook de regering vertegenwoordigen in het Combined Chiefs of Staff Committee.

In een nota van de minister van Koloniën aan zijn collega van Algemene Oorlogsvoering van het Koninkrijk, welke zich in afschrift bevindt in het archief van het ministerie van Defensie/Oorlog te Londen, wordt een helder beeld geschetst van de verschillende militaire groepen en autoriteiten die gedurende de Tweede Wereldoorlog actief waren in de Verenigde Staten, alsmede van hun taakstelling.

Inv. nr. 205.

Generaal-majoor Dijxhoorn en schout-bij-nacht Stoeve waren gedelegeerd bij de Combined Chiefs of Staff (voortaan: CCOS). Hun taak bestond uit het behartigen van de Nederlandse belangen bij de CCOS nopens de oorlogsvoering in grote lijn alsmede het verkrijgen van inlichtingen.

CAD, het archief van de bevelhebber der Zeestrijdkrachten / ministerie van Marine, zeer geheim, 45/4 1945.

Dijxhoorn hield zich verder bezig met het rekruteren van Nederlandse dienstplichtigen. Hiertoe had hij de beschikking over een bureau rekrutering.

De marine- en militair attaché hielden zich respectievelijk bezig met het bestuderen van de militair-politieke toestand in de Verenigde Staten op maritiem en legergebied.

In een brief van 23 juni 1943 aan de minister van Marine

Inv. nr. 157 (dossier AA/5/A: Jf-22-3).

geeft de marineattaché een overzicht van de werkzaamheden op zijn bureau. Zo behartigde hij de belangen van marinepersoneel in de Verenigde Staten, gaf hij voorlichting op maritiem gebied, verzamelde inlichtingen en onderhield contact met vele instanties.

De Nederlandsche Aankoop Commissie/Netherlands Purchasing Commission behartigde de centrale aankoop van goederen voor het Nederlandse leger en marine alsmede het Indische leger.

De regering besliste uiteindelijk dat het in diverse rapporten en nota's geconstateerde gebrek aan coördinatie

Daarnaast speelde persoonlijke generositeit een rol. De militair attaché Weijerman, volgens de verslagen en rapporten van de Enquêtecommissie "een zeer eigenaardig figuur" en "geen gemakkelijk mens om mee om te gaan" weigerde zijn medewerking aan de regeringsvertegenwoordigers bij de CCOS.

tussen de diverse instanties diende te worden opgelost door het instellen van een militaire commissie

Commisie in plaats van Missie. De naam Militaire Missie zou immers de -onjuiste- indruk kunnen wekken dat hier sprake was van een nieuw orgaan, terwijl het juist de bedoeling was een coördinerend en informerend orgaan te creëren dat de in Amerika aanwezige officieren optimaal wilde laten samenwerken. (CAD, het archief van de bevelhebber der Zeestrijdkrachten / ministerie van Marine, Zeer geheim 114, 1942/1943, 65, 1943.)

Washington. Deze trad niet naar buiten en bestond uit de beide regeringsvertegenwoordigers bij de CCOS, de militair en marineattachés en de overige daarvoor in aanmerking komende regeringsvertegenwoordigers .

Inv. nr. 208. Brief van de secretaris van de ministeriële commissie oorlogsvoering aan de minister van Oorlog inzake een telegram aan de ambassadeur te Washington. Met bijlage. 1943. Over deze materie zie ook: PEC,. deel 8 a en b, pag 325-336.

Dat dit evenwel een niet geheel bevredigende oplossing was blijkt uit de conclusie van de Enquêtecommissie 1940-1945. Deze stelt dat de voornoemde commissie nooit een succes is geworden.

De militaire attachés hielden zich tijdens de Tweede Wereldoorlog eveneens bezig met het rekruteren van dienstplichtigen buiten bezet Nederland.

Inv. nr. 1013 bevat de aanwijzing t.b.v. de met recrutering belaste consulaire ambtenaren en officieren. Voor een inleiding en overzicht van de recrutering in Canada en de V.S. zie: PEC, deel 8 a en b, Bijlage 1-7.

Op 9 september 1940 verstrekte de minister van Defensie aan luitenant-kolonel Sas de taak om dienstplichtigen in Canada en de Verenigde Staten op te roepen en vervolgens een basisopleiding te geven en ze daarna naar Engeland te sturen. Hiertoe werd in Canada te Ottowa de Nederlandse militaire missie gevestigd. Eind 1940 begaf Sas zich naar de Verenigde Staten om een begin te maken met de rekrutering aldaar. In december 1940 werd in New York een registratiebureau gevestigd dat onder leiding stond van M.J. Schreven als consul-generaal in buitengewone dienst.

Voor de richtlijnen inzake de registratie van vrijwilligers en dienstplichtigen in de VS zie inv. nr. 1023.

Op 6 maart 1941 werd te Chicago een tweede bureau geopend. Dit bureau werd opgeheven op 15 oktober 1942. Gezien het groot aantal Nederlanders dat woonachtig was in het westen van de Verenigde Staten werd begin mei 1941 besloten ook registratiebureaus te openen te San Fransisco en Los Angeles. Deze werden respectievelijk opgeheven 1 november 1942

Volgens het verslag van de Enquêtecommissie werd dit bureau opgeheven 1 november 1943 (Deel 8 a en b. bijlage I, pag 13). Echter, een brief van de heer Droste van het Registratiebureau Los Angeles aan de Consul Generaal te San Francisco inzake ( ... ) de opheffing per 1 november as.( ... ) (inv. nr. 130) is gedateerd 25 oktober 1932. Waarschijnlijk is hier bedoeld 1942. Gezien het feit dat ten gevolge van Amerikaanse regeringsmaatregelen op het gebied van recruteringen, de recrutering met ingang van 1 augustus nog slechts op zeer beperkte voet zou voortbestaan, moet de opheffing zeer waarschijnlijk geplaatst worden in het jaar 1942. Extra aanwijzing is de brief van 28 december 1942 aan de Nederlandse ambassade, waarin door het hoofd der Registratie een lijst wordt aangeboden van het personeel der Registratie-organisatie in de VS. In de bijlage wordt alleen gewag gemaakt van personeel te New York (inv. nr. 1035).

en 21 juni 1942. Zowel de registratiebureaus Chicago, San Fransisco als Los Angeles waren ondergeschikt aan New York.

De belangrijkste taak van de afdeling militair bureau van het consulaat-generaal te New York bestond uit het verrichten van werkzaamheden die voortkwamen uit de demobilisatie van de in de Verenigde Staten opgeroepen militairen. Daarnaast hield men zich bezig met de uitvoering van de kostwinnersvergoeding.

Inv. nr. 3015.

Verder waren in de Verenigde Staten actief officieren van handelsbescherming te New York, San Fransisco en New Orleans.

Het CAD beheert de archieven van het Hoofd Handelsbescherming te New York, 1941-1945, de Handelsbeschermings officier (HBO) te Halifax, 1942-1945, te San Fransisco, 1941-1946, Colon in Panama, 1940-1944, New York, 1941-1945 en New Orleans, 1942-1945. Inventaris nr. 111. Voor meer gedetailleerde gegevens inzake de organisatie en instructies van HHB en HBO's verwijzen we naar deze archieven.

De handelsbescherming werd ingesteld door de commandant Zeemacht in mei 1940.

CAD, het archief van het Hoofd Handelsbescherming (voortaan: HHB) te New York, 1941-1945. dossier K 1/5.

Zij waren onder meer belast met:

" ( ... ) het behandelen van Nederlandsche koopvaardij-aangelegenheden, welke verband houden met den oorlogstoestand en dus niet tot de rechtstreekse en gebruikelijke werkzaamheden van de Consulaire Ambtenaren behoren. Zijn taak omvat ( ... ) een nauwgezette controle op de geheimhouding van codes, scheepsbewegingen en -berichten en andere geheime gegevens."

Het archief van de Handelsbeschermingsofficieren zal worden opgenomen in de verzame1inventaris van de archieven van de het ministerie van Marine te Londen en de afwikkeling daarvan, alsmede onder de verantwoordelijkheid van deze minister vallende instanties.

In de instructie van de handelsbescherming officier (voortaan: HBO) lezen we dat deze benoemd werd door de minister van Marine dan wel het hoofd Handelsbescherming (HHB). Deze was tevens lid van de Nederlandsche Missie voor Economische, Finantieele en Scheepsaangelegenheden te Washington. De in verscheidene havens geplaatste HBO's stonden onder zijn bevel.

CAD, archief HHB te New York, dossier K 1 B/16.

Het Wervingskantoor New York Vrouwenkorps Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger werd kort na de oprichting van dit korps (5 maart 1944) geopend. In de loop der tijd werd het wervingskantoor onderdeel van de Legerafdeling van de Netherlands Purchasing Commission te New York.

2.2.2.3 Canada

Voor een uitvoerige beschrijving van de organisatie van de rekrutering in Canada, zie: PEC, deel 8a pag,53-65.

Op 2 september 1940 werd de instructie van het hoofd van de militaire missie Canada vastgesteld.

Inv. nr. 97, verbaal van 2 september 1940, nr.l.

Luitenant-kolonel G.J. Sas werd op 6 september 1940 benoemd tot hoofd van de militaire missie en bovendien tot commandant van de Nederlandse troepen, kapitein, later majoor W.T. Matste tot chef-staf.

Het doel van de missie in Canada was het voorbereiden, het onder de wapenen roepen en naar Engeland sturen van in de Verenigde Staten en in Canada wonende dienstplichtige Nederlanders.

Naar aanleiding van het besluit van 8 augustus 1940, nr. 10 A. Hierbij werden alle Nederlanders, geboren tussen 1 januari 1904 en 1 januari 1921, die woonden in Groot Brittannië, Noord Ierland, de VS en Canada voor zover ze nog niet in werkelijke dienst waren, dienstplichtig.

Dit om de in Engeland aanwezige Nederlandse Troepen te versterken. In Canada werd een vooropleiding van twee maanden gegeven, welke in Engeland werd voltooid.

Het hoofd van de militaire missie te Canada had onder zijn bevelen:

het detachement Nederlandse troepen; intendance diensten; de medische dienst; het bureau van de officier van administratie; het recruteringsbureau Canada.

Tevens stond het registratiebureau militaire aangelegenheden te New York onder zijn bevel.

Op 8 januari 1941 werd de Prinses Juliana kazerne te Stratford in gebruik genomen om de onder de wapenen gekomen dienstplichtigen te legeren.

Op 20 januari 1941 arriveerde generaal-majoor A.Q.H. Dijxhoorn te Washington. Hij was vanwege de minister van Oorlog geïnstrueerd ter zake de reorganisatie van de rekrutering in Canada en de Verenigde Staten.

Op 12 februari 1942 werd luitenant-kolonel G.J. Sas ontheven van zijn functie als hoofd van de militaire missie en commandant van de Nederlandse troepen in Canada. Majoor W.Th. Carp volgde hem op als commandant Nederlandse troepen in Canada en werd tevens tijdelijk belast met de waarneming van de functie van hoofd militaire missie in Canada.

Op 1 augustus 1942 nam Carp tevens de rekrutering in de Verenigde Staten over van de consul-generaal Van Schreven, die tot dan de leiding had gevoerd over het registratiebureau te New York.

In oktober 1942 verhuisden de troepen van Stratford naar Guelph. Hieraan lag een bezuiniging ten grondslag. Minder dienstplichtigen kwamen op dan verwacht, men moest naar een kleiner en goedkoper onderkomen omzien.

De liquidatie van het kamp te Guelph was op 25 oktober 1943 voltooid.

PEC, 8a en b., Bijlage 1.

Eind 1943 werden de Nederlandse militaire missie Canada en de functie van commandant der Nederlandse troepen in Canada opgeheven. Administratieve zaken zoals rekrutering en kostwinnersvergoedingen werden voortaan afgehandeld door het militair bureau van het consulaat-generaal te Montréal.

Militair bureau van het Nederlands consulaat-generaal te Montréal

Na de opheffing van de Nederlandse militaire missie Canada en van de functie van commandant van de Nederlandse Troepen in Canada werden de administratieve handelingen van die twee instanties, zoals correspondentie inzake de rekrutering et cetera voortaan door dit bureau geregeld.

2.2.2.4 Zwitserland

Voor meer informatie over het ontstaan en de betekenis van de verbinding tussen Londen en het bezette gebied via Zwitserland zie PEC, deel 4A, hoofdstuk VII.

Op 19 april 1940 vestigde generaal-majoor A.G. van Tricht zich als militair attaché bij het gezantschap der Nederlanden te Rome. Echter, reeds op 13 juni diende hij zijn standplaats Rome, samen met de andere leden van de Nederlandse legatie alweer te verlaten in opdracht van de Italiaanse regering.

Brief van de militair attaché aan de minister van Defensie. Afschrift. 1940. Inv. nr. 1282.

Hij reisde daarop naar Lausanne en vestigde zich te Bern als militair attaché.

In 1941 arriveerden de eerste vluchtelingen uit Nederland in Zwitserland. Velen van hen waren joden, een ander deel Nederlanders die probeerden via Zwitserland naar Nederlands-Indië of Engeland te vertrekken (via Spanje en Portugal) om zich daar aan te sluiten bij het Nederlandse leger.

Van Tricht fungeerde onder meer als tussenpersoon tussen de Nederlandse Orde Dienst en de regering in ballingschap te Engeland. Ook was hij actief als organisator van het doorsturen - via Spanje en Portugal - van in Zwitserland gearriveerde vluchtelingen naar Engeland of Nederlands-Indië.

Tevens had Van Tricht de leiding van bureau Bern van het bureau inlichtingen (BI).

F.A.C. Kluiters. De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 's-Gravenhage, 1993.72.

In deze hoedanigheid was hij echter niet in dienst van BI, daar hij bleef ressorteren onder het gezantschap te Bern.

Inv. nr. 2690 (11 maart 1946).

Verder was Van Tricht beheerder van het fonds Katz. Dit fonds stelde zich ten doel

"( ... ) het verstrekken van (geldelijke) steun aan in Zwitserland verblijvende niet-Nederlanders, die ( ... ) door geboorte of langdurig verblijf in Nederland als aan Nederland geassimileerd kunnen worden beschouwd en die daarover een morele aanspraak op Nederlandsche hulp kunnen maken gedurende hun verblijf in Zwitserland ( ... )"

Het fonds was genoemd naar een belangrijke donateur, N. Katz. Verder werd het fonds later nog ondersteund door het Comité Oecuménique des Eglises en het American Joint Distribution Committee.

Op 20 november 1942 werd de afdeling Vluchtelingen van het gezantschap der Nederlanden te Bern geopend. Deze afdeling verstrekte materiële en morele steun aan Nederlandse vluchtelingen en hield toezicht op hen. Hiertoe beschikte de afdeling Vluchtelingen over een personenregister. De militair attaché was tot 1 april 1943 verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vluchtelingenzorg. Na deze datum ressorteerde de afdeling Vluchtelingen onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vluchtelingen met de Nederlandse nationaliteit die niet zelf in hun onderhoud konden voorzien kregen van de regering een voorschot, terug te betalen na beëindiging van de oorlog, ter derving van hun onderhoudskosten. Voor militairen gold een aparte regeling.

Vluchtelingen welke geschikt waren voor arbeid moesten in een kamp worden ondergebracht en tewerkgesteld worden. Er werden daartoe in de loop der tijden verschillende opvangmogelijkheden in Zwitserland gecreëerd.

Kamp (Arbeitslager) Cossonay -opgericht 26 mei 1942- was een camp de travail pour émigrés en herbergde omstreeks 150 Nederlandse vluchtelingen. Het was een werkkamp waar moeras werd drooggelegd. Aanvankelijk was het kamp een succes maar gaandeweg ontaardde het tot een wanorde en chaos - vanwege een "( ... ) gebrek aan discipline en gebrek aan saamhorigheidsgevoel ( ... )" waarop het in juni 1943 werd opgeheven door de Zwitserse autoriteiten. De bewoners werden overgeplaatst naar het Arbeitslager für Internierte Les Verrières en Tramalan.

In het kamp Les Verrières, 800 meter van de Franse grens gelegen, waren 120 Nederlanders, 20 Engelsen en 20 Belgen ondergebracht. Het kamp werd naar analogie van de weersomstandigheden ook wel "La Sibérie de la Suisse" genoemd. Het was er 's winters zeer koud en 's zomers erg warm.

Kamp Les Enfers herbergde in juli 1944 120 Italianen, 27 Nederlanders en één Engelsman. Vluchtelingen werden hier bezig gehouden met het graven van geulen voor de aanleg van een drainage-systeem. Hierbij dient te worden aangetekend dat de grond kleiachtig en moerassig was en het kamp op zo'n 1000 meter hoogte lag. Les Enfers werd geliquideerd eind november 1944. Vluchtelingen welke hier verbleven werden overgeplaatst naar Les Verrières.

Het camp civil de travail Jeunesse La Brasserie te Aigle was, zoals de naam het al zegt een tijdelijk jongeren-werkkamp waar vluchteling-studenten verbleven. Deze waren tijdens hun 'vakantie' in principe verplicht arbeidsdienst te verrichten (90 dagen per jaar). Het kamp werd in juli 1944 geopend en eind september 1944 al weer opgeheven.

Ook werden in 1942 hotels gehuurd om vluchtelingen in onder te brengen (de zogenaamde hotelkampen), zoals Hotel des Narcisses te Chamby, hotel Beau-Site te Baugy en in 1943 Grand Hotel te Mont-Pélerin. Deze waren bedoeld om scheiding van echtparen te voorkomen.

Voor meer informatie over de verscheidene andere kampen wordt verwezen naar inventarisnummers 1325-1343.

Zo'n veertig vluchtelingen-studenten die hun universitaire studie in Nederland (al dan niet verplicht) hadden onderbroken mochten deze onder strikte bepalingen voortzetten aan een Zwitserse universiteit.

In Zwitserland verblijvende Nederlandse mannen geboren tussen 1 januari 1904 en 1 januari 1927 werden van regeringszijde dienstplichtig verklaard. Ze werden niet in werkelijke dienst opgeroepen.

Blijkens een diverse rapporten en verklaringen was de verstandhouding tussen Zwitserse autoriteiten en de Nederlandse vluchtelingen enerzijds, en Van Tricht anderzijds niet goed.

Inv. nr. 275, nr. 699.

Echter, de minister van Oorlog zag in deze feiten geen reden om generaal-majoor Van Tricht terug te roepen van zijn post. Vooral zijn belang voor bureau inlichtingen woog zwaar.

Inv. nr. 275, nr. 758.

Begin april 1945 werd Van Tricht overgeplaatst als militair attaché naar Washington en werd hij vervangen door luitenant-kolonel J.W. Stoutjesdijk met als adjunct majoor J.G. van Niftrik.

Het bureau van de militair attaché van het gezantschap der Nederlanden te Bern werd opgeheven op 15 februari 1946.

Op 1 november 1945 werd Niftrik eervol ontslag verleend uit militaire dienst. Dit gebeurde onder gelijktijdige ontheffing van zijn detachering bij bureau inlichtingen en als adjunct-militair attaché, beide te Bern. Hij werd belast met de finale afwikkeling van alle aangelegenheden dienaangaande.

Inv. nr. 2691, minuut van uitgaande brief van 2 oktober 1945 aan J.G. van Niftrik.

2.2.3 Na de Tweede Wereldoorlog

In juni 1945 werd een nieuwe instructie voor de militair attaché te Parijs vastgesteld. In essentie week deze niet af van eerdere instructies.

ARA, Oorlog/Defensie gewoon 1813-1945, inv. nr. 5072, verbaal van 7 september 1945 nr. 125.

De generaal-majoor en chef van de Generale Staf Dijxhoorn had moeite met de instructie, daar de attachés niet onder zijn gezag waren geplaatst. Aangezien de militaire attachés een belangrijke bron van inlichtingen waren dienden deze naar zijn mening onder zijn staf te ressorteren. Hij ontwierp een alternatieve instructie.

ARA, geheim verbaalarchief MvO/D 1914-1945, inv. M. 318, verbaal van 16 oktober 1945 nr. U 29.

2.3 Bureau Inlichtingen 2.3.1 Algemeen 2.3.1.1 Oprichting en taak

Bureau inlichtingen (voortaan: BI) werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 28 november 1942 nr. 1 onder gelijktijdige opheffing van de rechtsvoorganger, de centrale inlichtingendienst. BI ressorteerde onder de minister van Oorlog.

BI had tot taak het

"( ... ) inwinnen, verzamelen en doorgeven ter bevoegde plaatste van alle inlichtingen, welke van belang zijn voor de handhaving van de rust en veiligheid van het Koninkrijk, de oorlogsvoering en de daaruit voortvloeiende deelneming aan de geallieerde oorlogsvoering alsmede voor de voorbereiding tot het heroveren van het Nederlands grondgebied en het herstel en behoud van het wettig gezag daarover."

In artikel 3 van de instellingsbeschikking werden de taken nog eens nader toegelicht:

"a) het inwinnen, verzamelen en doorgeven van alle inlichtingen op politiek en economisch terrein, verband houdende met de huidigen toestand en de voorbereiding van den terugkeer van de Regeering of het door of namens de Regeering uitgeoefend gezag; b) het verleenen van medewerking tot het inwinnen van inlichtingen op militair terrein, verband houdende met huidige en toekomstige acties in de bezette gebieden of acties daarmee samenhangende, zulks op aanwijzing van en in overleg met het hoofd van het Bureau militair Voorbereiding terugkeer; c) het bevorderen van de evacuatie van krijgsgevangenen, dienstplichtigen en militaire vrijwilligers en vluchtelingen, voor zover deze niet geregeld wordt door de Diplomatieken Dienst en door de organisatie van het Roode Kruis; d) het organiseren en leiden van de uitzending van personen voor het uitvoeren van bijzondere opdrachten of voor het overbrengen van berichten aan personen, lichamen e.d. in het bezette gebied."

Met de leiding van BI werd de reservemajoor H.G. Broekman belast.

KB van 28 november 1942, nr. 2.

In samenwerking met de Engelse zusterdienst, de Secret Intelligence Service, werd een opleidingsschool voor agenten opgezet. Agenten werden gerekruteerd uit de Engelandvaarders.

Een belangrijke taak van de agenten was het opzetten van koerierslijnen van Nederland via Zwitserland naar Spanje en rechtstreeks van Nederland via Frankrijk naar Londen. Verder werden radiotelegrafisten opgeleid en uitgezonden naar bezet Nederland. Deze werden gedetacheerd bij verzetsorganisaties. Via deze twee communicatielijnen werd informatie uitgewisseld tussen bezet Nederland en de regering in Londen.

Op 26 juli 1943 werd Broekman op eigen verzoek - het KB spreekt van gezondheidsproblemen - eervol ontheven uit zijn functie. Hij werd opgevolgd door majoor dr. J.M. Somer.

KB van 26 juli 1943, nr. 4.

Op 5 augustus 1943 werd de uitvoering van de taken van het hoofd van BI nader geregeld in een instructie. Volgens deze instructie droeg hij zorg voor het ontvangen en uitzenden van alle geheime

berichten, afkomstig uit en bestemd voor het bezette gebied in Europa.

Inv. nr. 214, P nr. 570.

In een memorandum van 25 december 1944 schetst het latere hoofd van BI Brussel, H. Speyer, de coördinatie, de taakverdeling van de activiteiten - feitelijk, de inzet van de middelen welke BI op dat moment ter beschikking stonden - tussen de verschillende vertegenwoordigingen van BI te Europa.

Londen diende in deze opzet te zorgen voor de opleiding van agenten welke vervolgens door bureau Eindhoven zouden worden uitgezonden. Verkregen inlichtingen werden door Eindhoven verwerkt en doorgespeeld aan Londen. BI Eindhoven vergaarde inlichtingen door telefoonverbindingen, koeriers, via zenders en via de filialen Nijmegen

BI Nijmegen werd opgericht oktober/november 1944, was gevestigd in het gebouw van de St Anna Stichting aan de Groesbeekseweg en stond aanvankelijk onder leiding van lt. G.A. Jansen op de Haar. Bij oprichting kende het bureau op papier 4 afdelingen (militaire, civiele (politieke) en economische inlichtingen en contra-spionage). In de praktijk hield men zich alleen met het vergaren van militaire inlichtingen bezig, en dan nog alleen op vraag van bureau Eindhoven op verzoek van de geallieerden. In december werd de leiding overgenomen door kapitein A. van Sluiters. Deze bleef deze taak vervullen tot 1 april 1945, toen hij op eigen verzoek eervol van zijn functie werd ontheven. Jansen op de Haar werd wederom belast met de waarneming van het commando van BI Nijmegen. In dezelfde maand viel het aantal werkzaamheden van de dienst te Nijmegen sterk terug. Dit ten gevolge van het opschuiven van het front en het terugroepen van BI-personeel uit Duitsland. Toch werd het bureau nog niet direct opgeheven. Zo bleven de personen die het radiostation van het bureau bedienden in dienst, evenals het voormalig hoofd. lt. G. Jansen op de Haar, die weer, zij het als waarnemer terugkwam in deze functie na het vertrek van kapitein A. van Sluiters. (Inv. nrs. 2697 en 2690, minuut van brief 2 april 1945.)

en Maastricht.

Stockholm diende zich bezig te houden met het verkrijgen van gegevens uit Duitsland, in het bijzonder uit het noorden en midden van Duitsland alsmede de Oostzeehavens, Hamburg en Bremen. Deze informatie kon worden verkregen via koerierslijnen.

Zwitserland had als werkterrein het zuiden van Duitsland. De bureaus BI werkten autonoom, maar in samenwerking met buitenlandse, geallieerde zusterdiensten. Er vond een intensieve kennisoverdracht tussen de verschillende vertegenwoordigingen plaats.

Inv. nr. 2696.

2.3.1.2 Opheffing

Bij de oprichting van de buitenlandse inlichtingendienst op 16 februari 1946 werd het KB inzake de oprichting van BI ingetrokken.

Bij ministeriële beschikking van 6 maart 1946 werd een voorstel om een afwikkelingsbureau BI in te stellen goedgekeurd. Het werd gevestigd aan de Laan van Hoogwolde 2 te Wassenaar en ging zich bezighouden met de bewerking van de archieven van BI.

Officieel werd BI - dat op 23 februari 1946 onder bevel werd gesteld van de Generale Staf - op 1 april opgeheven onder gelijktijdige oprichting van afwikkelingsbureau BI.

Inv. nr. 2714, brief van het ministerie van Oorlog van 13 maart 1946, MK 426.

Op 1 mei 1946 daaropvolgend kreeg Somer eervol ontslag als hoofd BI en werd aangesteld als hoofd van het afwikkelingsbureau BI.

Voor de geschiedenis van BI Bern zie Het instituut militair attaché, Zwitserland op pagina - I: 21 -.

2.3.2 BI Eindhoven, vanaf 14 mei 1945 BI Wassenaar, met ingang van 1 april 1946 BI der Nederlandse regering in afwikkeling, vanaf 1949/1950 bureau belast met de behartiging van de belangen van het voormalig BI

BI Eindhoven werd opgericht op 8 oktober 1944.

Inv. nr 2695.

Direct na de oprichting van BI Eindhoven kwam van Britse en Amerikaanse zusterdiensten het verzoek om mee te werken aan het inwinnen van militaire inlichtingen in Duitsland. In de instructie van BI stond als werkgebied echter omschreven het bezette gebied, dat is Nederland. Somer besprak dit probleem met de minister van Oorlog, waarin hij voorstelde dat BI Eindhoven agenten door de linies kon uitzenden of zou kunnen detacheren bij Britse of Amerikaanse legeronderdelen, die binnen korte tijd, zo was de verwachting in oktober 1944, in Duitsland zouden opereren. Somer vroeg de minister om uitsluitsel.

Inv. nr. 2704.

Op 11 november 1944 vervoegde zich kapitein-luitenant ter zee M. Schoo zich bij Somer teneinde te overleggen over de informatievoorziening van BI aan het ministerie van Marine inzake marine- en scheepvaartaangelegenheden in bezet Nederland. Genoemd ministerie beklaagde zich dat het deze gegevens - hoewel toegezegd - niet ontving. Afgesproken werd, dat een vertegenwoordiger van de Koninklijke marine bij BI Eindhoven werd gedetacheerd om deze berichtgeving te gaan verzorgen.

Inv. nr 2701.

De standplaats van BI Eindhoven werd op 14 mei 1945 verplaatst naar Huize Maarheeze aan de Rijksstraatweg nr. 675 te Wassenaar.

Inv. nr. 2681.

Taken: wat betreft de dienst op Duitsland:

het rekruteren van agenten; het verwerven van schuiladressen en steunpunten in Duitsland voor agenten; het verkrijgen van verblijfsdocumenten benodigd in Duitsland.

Inv. nr. 2689, brief van 24 januari 1945.

Afwikkeling

Op 1 april 1946 werd op het adres Laan van Hoogwolde 2 te Wassenaar het BI der Nederlandsche regering in afwikkeling ingesteld.

2.3.3 De vertegenwoordiger van BI Maastricht, 1944-1945

Na de bevrijding van Zuid-Nederland werd in oktober 1944

Inv. nr. 2663. De precieze oprichtingsdatum is niet bekend. In de depotinventaris van het CAD wordt als oprichtingsdatum 1 oktober 1944 genoemd.

in Maastricht de vertegenwoordiging BI ingesteld. Luitenant W. Lak werd belast met de dagelijkse leiding van het bureau.

Het bureau hield zich voornamelijk bezig met het ondervragen van repatriërende Nederlanders in de opvangkampen, om zodoende gegevens te verkrijgen over het nog niet bevrijde gedeelte van Nederland.

BI Maastricht werd met ingang van 1 april 1945 opgeheven.

Inv. nr. 2690. Minuut van uitgaande brief 2 april 1945.

Met de afwikkeling werd 2e luitenant W. Lak belast.

2.3.4 De vertegenwoordiging van de centrale inlichtingendienst te Lissabon, voortgezet als bureau Lissabon van het bureau inlichtingen, voortgezet als bureau Lissabon van de buitenlandse inlichtingendienst, 1941-1949 2.3.4.1 De vertegenwoordiging van de centrale inlichtingendienst te Lissabon, begin 1941 - 28 november 1942

Medio 1940 werd mr H. Maas Geesteranus benoemd tot correspondent te Portugal van enkele periodieken. Begin 1941 werd hij vertegenwoordiger van de centrale inlichtingendienst te Lissabon.

Kluiters. Veiligheidsdiensten, 375. Jong, Koninkrijk; IX, 532, 851.

In september 1942 werd Maas door de gezant aangesteld als honorair attaché. Zo kreeg hij een diplomatieke status, echter zonder het gezantschap in gevaar te brengen ten gevolge van zijn werkzaamheden.

Inv. nr. 2880. brief van 29 september 1942.

2.3.4.2 Bureau Lissabon van het bureau inlichtingen, 28 november 1942 - 1 april 1946

Dit bureau was de directe rechtsopvolger van de in de vorige alinea genoemde instantie. Bureau Lissabon van het BI was gehuisvest in het gebouw van de Nederlandse legatie aldaar.

Reeds op 8 juli 1944 stelde kap mr C.W.L. Fock een memorandum op betreffende naoorlogse vermogensvlucht en de vlucht van oorlogsmisdadigers alsmede landverraders naar neutrale landen. In deze nota beschreef hij dat Portugal vermoedelijk een aantrekkelijk alternatief zou zijn voor betrokkenen. Hij concludeerde, dat het in Portugal aanwezige Nederlands diplomatieke personeel niet het meest aangewezen personeel was om de mogelijke opsporing van oorlogsmisdadigers en landverraders in Portugal op zich te nemen. Hij gaf in overweging personeel van BI - dat wel capabel was deze taak uit te voeren, na afloop van de oorlog met deze taak te belastten. Aangezien genoemde taak onder de competentie van een ander ministerie viel, zou de Nederlandse dienst te Lissabon ook onder desbetreffend ministerie geplaatst moeten worden.

Inv. nr. 225, P-nr. 1123.

Hierop bepaalde de minister van Oorlog in oktober 1944 dat bureau Lissabon gedeeltelijk ter beschikking zou worden gesteld van het ministerie van Justitie. Onder de naam Safehaven - waaronder werd verstaan het opsporen en achterhalen van door de vijand naar Portugal geloodste vermogens - kwam een deel van het bureau rechtstreeks onder Justitie te vallen, terwijl de kosten gelijkelijk gedeeld werden door beide betreffende ministeries.

Op 25 november 1944 besloot de minister van Oorlog de kantoren van BI te Lissabon en Madrid voorlopig op te heffen. Aan de hoofden van beide diensten werd opdracht gegeven zich zo spoedig mogelijk in Londen te melden.

Inv. nr. 248, P-nr. 2281.

Waarschijnlijk omstreeks augustus 1945 werd het bureau weer opgericht. Ingaande 1 februari 1946 kwam bureau Lissabon weer volledig onder BI te ressorteren. Op 1 april daaropvolgend werd het bureau officieel opgeheven.

Kluiters. Veiligheidsdiensten; 76-77.

Met de leiding van BI Lissabon waren achtereenvolgens belast:

mr H. Maas Geesteranus tot 18 november 1943; res kap mr C.W.L. Fock 19 november 1943 - 31 augustus 1944; tijd res elt C.R. van Brink 1 september 1944 - januari 1945 en waarschijnlijk 1 augustus 1945 - 31 maart 1946
2.3.4.3 Bureau Lissabon van de buitenlandse inlichtingendienst, 1 april 1946 - maart 1949

In feite werd met ingang van 1 april 1946 - de dag waarop BI Lissabon werd opgeheven - dit bureau overgenomen door de buitenlandse inlichtingendienst.

Inv. nr. 2959, ingekomen brief nr. 1602 GL.

Tot hoofd van het bureau werd benoemd C.H. van Brink. Feitelijk werd dus de bestaande situatie gecontinueerd. Na het vertrek van Van Brink - gezien de brievenboeken, moet dit zijn geweest maart 1949, aangezien de correspondentie dan op houdt en de dossiers worden overgedragen aan de gezantschappen te Madrid respectievelijk Lissabon - werd het bureau opgeheven.

2.3.5 De vertegenwoordiger van bureau inlichtingen te Madrid, ook wel bekend als de Nederlandsche Dienst in Madrid, 1943-1945, en de buitenlandse inlichtingendienst, post Madrid, 1947-1950 2.3.5.1 Instelling

Op 29 december 1943 gaf de minister van Oorlog goedkeuring tot het instellen van een vertegenwoordiging van BI te Madrid.

Inv. nr. 315, K 189.

Tot hoofd van dit bureau werd benoemd reservekapitein E. Hertzberger. Aan deze officier werd toegevoegd de korporaal W.G.P. van der Heyden, welke onder andere werd belast met codewerk.

Inv. nr. 225, P-nr. 1163.

2.3.5.2 Werkzaamheden

Bij brief van 2 februari 1944

Inv. nr. 2893, ingekomen te Madrid op 16 februari daaropvolgend, nr. 610.

stelde het hoofd van BI, dr. J.M. Somer, een instructie voor de vertegenwoordiger van BI te Madrid vast. Naast de primaire taak die deze had te vervullen - het verzamelen van inlichtingen over bezet Nederland op velerlei gebieden was genoemde functionaris belast met het afnemen van verhoren van in Spanje verblijvende Nederlandse onderdanen ter vaststelling van de politieke betrouwbaarheid van deze personen. Dit als basis ter mogelijke verstrekking van Britse visa. De vertegenwoordiger speelde ook een rol in het onderhouden van de illegale koeriers- en evacuatieroutes voor vluchtelingen en routes van agenten met regeringsopdrachten die tussen Madrid, Zwitserland, Portugal en Nederland liepen.

Al vrij snel na het vaststellen van bovengenoemde instructie, namelijk op 25 april 1944

Inv. nr. 2893, ingekomen te Madrid op 10 mei daaropvolgend, nr. 736.

werd deze vervangen door een nieuwe. Hierin was de hiërarchische verhouding van het hoofd van de Nederlandsche Dienst te Madrid tot het hoofd BI te Londen vastgelegd: eerstgenoemde was verantwoording verschuldigd aan laatstgenoemde. Inhoudelijk verschilde deze instructie echter niet wezenlijk van de vorige.

2.3.5.3 Afwikkeling en opheffing

Als gevolg van de eerdergenoemde opheffing van BI Lissabon en Madrid, werden met ingang van 30 november 1944 werden de assistenten

Te weten G.F. Groen en W.G.Ph. van der Heyden.

, werkzaam op het bureau, op wachtgeld gesteld.

Inv. nr. 2893.

Op 14 januari 1945 meldde Hertzberger zich bij het waarnemend hoofd BI te Londen.

Inv. nr. 252, P-nr. 28.

2.3.5.4 Buitenlandse inlichtingendienst, post Madrid, 1945(?)/1947-1950

Waarschijnlijk vanaf 1945, maar bijna zeker van 1947 tot en met maart 1950 heeft zich een post van de buitenlandse inlichtingendienst te Madrid bevonden. Tijdens de inventarisatie van het archief van BI Lissabon werd in voornoemd archief een brievenboek aangetroffen met als aanduiding "brievenboek Madrid", dat loopt van 14 januari 1947 tot en met 27 maart 1950. Deze agenda maakt op 19 februari 1950 melding van "( ... ) opheffing post Madrid

Inv. nr. 2913.

Dit verklaart tegelijkertijd de aanwezigheid in dit archief van de zogenaamde "Astro-rapporten", inlichtingenrapporten over Spanje.

Waarschijnlijk is hier sprake van dezelfde Astro waarover De Jong spreekt in deel 9 van Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 851; (Mr. H. Maas Geesteranus had ... in Portugal) vijf 'hoofdagenten' aangesteld (de belangrijkste, 'Astro', was een Luxemburger) die elk weer een eigen agentennet onder zich hadden.

Naspeuringen, onder wiens verantwoordelijkheid of op wiens gezag deze rapporten werden opgemaakt leverden aanvankelijk niets op. Maar de vondst van deze agenda verklaarde de aanwezigheid van deze stukken.

2.3.6 De vertegenwoordiger van bureau inlichtingen te Stockholm, 1941-1946, en de buitenlandse inlichtingendienst, post Stockholm, 1946-1950 2.3.6.1 Voorgeschiedenis

Reeds in 1941 legde de Nederlandse consul-generaal te Stockholm, A.M de Jong, contact met de Britse inlichtingenofficier van het Britse gezantschap in die plaats.

De Jong rapporteerde vanaf het begin 1941 alleen aan de Britse inlichtingendienst MI-6. Hij had namelijk geen vertrouwen in de Nederlandse centrale inlichtingendienst (CID). Er was afgesproken, dat deze dienst gegevens zou doorsluizen naar Nederlandse diensten.

Voorjaar 1942 bracht hij verbindingen met diverse verzetsgroeperingen in Nederland tot stand, waaronder groep Zwaantje, geleid door de Delftzijlse arts A.L. Oosterhuis. Inlichtingenrapporten en andere zaken werden zo naar Zweden gesmokkeld, en illegale bladen, geneesmiddelen en zenders ten behoeve van verzetsgroepen in Nederland werden vanuit Zweden naar Nederland verzonden. Hiervoor werden kapiteins van Nederlandse schepen ingeschakeld die tussen Delfzijl en Zweden voeren. Deze weg werd in mei 1943 door kapitein F.J.M. Aben aan de SD verraden.

Inv. nr. 2919.

2.3.6.2 Instelling

Na de instelling van BI Stockholm werd afgesproken dat De Jong voortaan zowel aan BI als aan MI-6 zou rapporteren. Het debacle met Aben kostte De Jong tenslotte zijn positie.

Nadat zijn opvolger ir. W.L.Chr. Lindenburg niet voldeed werd deze opgevolgd door C. Knulst.

De belangrijkste taak na het wegvallen van de Zweedse weg voor BI Stockholm werd het functioneren als tussenschakel tussen Londen enerzijds en BI Genève en Bern anderzijds.

Jong., Koninkrijk; IX 897-900, 1008-1009.

In augustus 1943 arriveerde de voormalig inspecteur van politie jhr. W.A. Gevers Deynoot te Stockholm. Na overleg met Londen werd deze tewerkgesteld bij de dienst BI ter plaatse waar hij met name werd ingezet bij het verhoor van aangekomen Nederlanders.

Inv. nr. 314, K-nr. 104.

Met de leiding van BI Stockholm waren achtereenvolgens belast:

A.M. de Jong, Nederlandse consul-generaal te Stockholm, tot 4 oktober 1943; ir. W.L.Ch Lindenburg van 4 oktober 1943 - maart 1944; 1e lt. C. Knulst april 1944 - 22 augustus 1945; mr. F.Th Dijckmeester 22 augustus 1945

Inv. nr. 2957, minuut van uitgaande brief dd, 22-8-1945, nr. 520 G.

- 31 maart 1946.
2.3.6.3 Bureau Stockholm van de buitenlandse inlichtingendienst, 1 april 1946-maart 1950

Met ingang van 1 april 1946 werd bureau Stockholm opgeheven en overgenomen door de buitenlandse inlichtingendienst.

Inv. nr. 2959, nr. 1602 GL.

De vertegenwoordiger van de buitenlandse inlichtingendienst te Stockholm, mr F.Th. Dijckmeester, werd op voornoemde datum gedemobiliseerd en ressorteerde sindsdien, in plaats van onder het ministerie van Oorlog, voortaan onder het ministerie van Algemene Oorlogsvoering.

Inv. nr. 2959, ingekomen brief nr. 1566 GL.

2.4 Bureau voorbereiding terugkeer, voortgezet als bureau militaire voorbereiding terugkeer, 1942-1944 2.4.1 Voorgeschiedenis

Op 8 februari 1941 werd een rechtstreeks onder de minister van Defensie ressorterend bureau voor Bijzondere Aangelegenheden (bureau BA) ingesteld.

Inv. nr. 1461, pag 8.

Dit bureau hield zich bezig met het bestuderen en voorbereiden van de militaire maatregelen met betrekking tot de terugkeer van de regering naar Nederland. In een brief aan H.M. de Koningin

Inv. nr. 188, nr. 72 P.

schetste de minister de lijnen welke als basis zouden moeten dienen voor de werkwijze van dit bureau. Aangezien de Koningin persoonlijke bezwaren koesterde tegen kolonel van de generale staf D. van Voorst Evevink, die was toegevoegd aan het hoofd van bureau BA, luitenant-generaal J.F. van der Vijver, werd dit bureau - na het aftreden van minister van Defensie A.Q.H. Dijxhoorn - met ingang van 1 september 1941 opgeheven.

In een brief van de minister van Binnenlandsche Zaken aan de minister van defensie, aanwezig in het archief van de bevelhebber der zeestrijdkrachten, ook als hoofd van de Ve afdeling van het ministerie van Defensie, vanaf 27 juli 1941 tevens ministerie van Marine, vanaf 23 juni 1945 ministerie van Marine en Scheepvaart, allen te Londen, en de afwikkeling daarvan, 1940-1945 (1946-1949), afdeling Algemene zaken, nr AZ 3/3/2G, ingekomen op 9-9-1941, schrijft de minister van BiZa:

"Bij mijn Departement is sinds zeer korten tijd ook ondergebracht het voormalige bureau B.A. van het departement van oorlog. Voor de indeling bij mijn Departement had dit Bureau in hoofdzaak tot taak het verzamelen en publiceren in persrapporten van allerlei gegevens over Bezet-Nederland, zoals gezindheid der burgerij, activiteit der N.S.B., nieuw-benoemde functionarissen en hun politieke gezindheid e.d. Dit werk wordt ook nu nog door deze dienst voortgezet, maar daarnaast geef ik het Bureau opdrachten om mij, aan de hand van verzamelde gegevens, te rapporteeren over afzonderlijke onderwerpen die in verband met den terugkeer naar Nederland een voorziening eischen. Om ook Uwe Excellentie zooveel mogelijk van de werkzaamheden van deze tak van dienst te doen profiteren, heb ik aan den Chef, Majoor Olifiers, opdracht gegeven om Haar alle reeds verschenen persrapporten toe te zenden, alsook om er voor zorg te dragen, dat in de toekomst Zij alle te verschijnen rapporten zal ontvangen. Voorts moge ik Uwer Excellentie in overweging geven om wanneer zij over een onderwerp, voor haar van belang, gegevens wil ontvangen, mij daarmede te willen inlichten, om mij in de gelegenheid te stellen, zoo mogelijk, van dienst te kunnen zijn."

2.4.2 Bureau voorbereiding terugkeer

Als rechtsopvolgers van het bureau BA kunnen de IIIe afdeling, bijzondere aangelegenheden van het ministerie van Oorlog en het bureau voorbereiding terugkeer worden beschouwd. Laatstgenoemd bureau werd op 6 januari 1942, bij gezamenlijke beschikking van de voorzitter van de ministerraad, de minister van Marine en de minister van Oorlog a.i. ingesteld. Met de leiding werd luitenant-kolonel der mariniers M.R. de Bruyne belast. Zijn opdracht was de voorbereiding van de terugkeer naar Nederland en het herstel van het wettig gezag aldaar. Het bureau ressorteerde onder de minister van Marine.

Inv. nr. 193, P-nr 17.

Bij KB van 5 februari 1942, nr. 1 werd De Bruyne tevens benoemd tot tijdelijk hoofd van de Centrale Inlichtingendienst.

Kluiters. Veiligheidsdiensten, 103.

Op 1 juni daaropvolgend werd hij weer ontheven van deze functie.

2.4.3 Bureau militaire voorbereiding terugkeer

Met ingang van 1 juli 1942 werd het bureau voorbereiding terugkeer, onder de naam bureau militaire voorbereiding terugkeer (voortaan: MVT), onder de minister van Oorlog gesteld. Tevens werd een duidelijke taakomschrijving opgesteld.

Tot de taken van dit bureau behoorden:

het in behandeling nemen van alle vraagstukken met betrekking tot de militaire voorbereiding van den terugkeer en in verband hiermede het doen van voorstellen aan de ministers van Oorlog en Marine ter voorbereiding van de deelneming der beschikbare Nederlandsche strijdkrachten aan operaties tegen en in het bezette gebied; het, na verkregen goedkeuring der regering, voorbereiden en organiseren van een "binnenlandsch front" in het bezette moederland; het - in nauw overleg met de betrokken instanties van de departementen van Oorlog en Marine - voorbereiden van de uitbreiding van de Nederlandsche militaire machtsmiddelen onmiddellijk na den terugkeer in Nederland, zodanig dat zij zoo spoedig mogelijk hun oorspronkelijke taak, te weten het uitvoeren van of deelnemen aan operaties voor verovering van nog bezette delen van ons grondgebied het handhaven van orde en rust in het heroverde gebied en het deelnemen aan de bezetting van vijandelijk territoir naar behoren kunnen vervullen; het plegen van overleg en het houden van verband met andere departementen en met de betrokken geallieerde instanties, waar zulks ter uitvoering van de taak ad 1) t/m 3) nodig is en voor zover niet op grond van enige bepaling de tussenkomst van een andere instantie is vereist; het onderhouden van nauw contact met hoofd afd. III van het departement van Oorlog met betrekking tot de uitoefening van het militair gezag in het bevrijde moederland, waarvan de voorbereiding aan genoemd hoofd is opgedragen; het inwinnen en verzamelen van militaire en politieke inlichtingen betreffende het moederland.

Inv. nr. 209, P-nr. 349.

Op 27 november

Inv. nr. 20C P-nr. 573.

werden, in verband met de oprichting met ingang van 1 november 1942 van het bureau Organisatie Generale Staf, de taken van het bureau MVT opnieuw vastgesteld: het voorbereiden, uitwerken c.q. uitvoeren van plannen tot actie van de beschikbare Nederlandsche strijdkrachten, zulks in het kader van het algemene operatie-plan van de geallieerde strijdkrachten; het overleg plegen met de Britse autoriteiten omtrent de sub 1) bedoelde plannen en het daarvoor verzamelen van inlichtingen op militair gebied in Nederland, alsmede het daarvoor werven van strijdbare krachten aldaar; het door mijn (= de minister van Oorlog) tussenkomst aan de Nederlandse regering ter goedkeuring voorleggen van een volledig voorstel voor de sub 1) bedoelde te voeren actie.

Een dag later werd bureau inlichtingen (BI) opgericht. Het hoofd van dit bureau was (onder andere) bevoegd tot het inwinnen, verzamelen en doorgeven van alle inlichtingen op politiek en economisch terrein. Daarnaast behoorde het ook tot zijn bevoegdheid, op aanwijzing van en in overleg met het hoofd van bureau MVT,

"( ... ) medewerking te verlenen tot het inwinnen van inlichtingen op militair terrein, verband houdende met huidige en toekomstige acties in het bezette gebied."

Deze onduidelijke scheiding van bevoegdheden zou in de dagelijkse praktijk tot vele moeilijkheden en rivaliteit leiden.

PEC, 4a en b, 525-526.

Bij brief van 14 mei 1943

Inv. nr. 208, P-nr 311.

werd een centraal orgaan voor de oorlogsleiding ingesteld, dat voornamelijk besliste inzake de bescherming danwel aanval van objecten in Nederland. De commissie werd bijgestaan door een technische commissie, waar het hoofd MVT in werd benoemd.

Verder werd De Bruyne in augustus 1943

Inv. nr. 214, P-nr 556

belast met het onderhouden van het contact met de Britse autoriteiten over oorlogshandelingen tegen bezet Nederland.

Het verzamelen van inlichtingen - genoemd onder 2) - werd verricht door de militaire inlichtingendienst (MID).

Het bureau MVT werd met ingang van 1 september 1944 opgeheven.

Inv. nr. 242, P-nr. 1921.

Deze opheffing hield direct verband met het Engelandspiel.

Hierop wordt in het kader van deze inleiding - die zich specifiek richt op organisatorische aspecten niet verder ingegaan. Zie voor het Engelandspiel onder andere: Jong, Koninkrijk, 9, hoofdstukken 11 en 12. Zie ook PEC, deel 4a en b.

2.5 Marine inlichtings dienst / marine inlichtingendienst, voortgezet als militaire inlichtingendienst, daarna voortgezet als marine inlichtingsdienst, 1942-1944

Op 21 februari 1942 werd de marine inlichtingendienst opgericht. Het ressorteerde onder het bureau (militaire) voorbereiding terugkeer en had tot taak het verzamelen van zoveel mogelijk gegevens over Nederland ter bevordering van de terugkeer naar Nederland. In juni 1942 werd de naam gewijzigd in militaire inlichtingendienst. Hierdoor kon de afkorting MID, waaronder de dienst bekend stond gelijk blijven.

Kluiters Inlichtingendiensten 233.

De taken van de MID waren:

het verzamelen en bewerken van zuiver militaire, of daarmee nauw verband houdende gegevens betreffende Nederland, ten einde ( ... ) in Londen ( ... ) Nederlandse en geallieerde instanties naar behoefte dan wel naar eigen inzicht ( ... ) inlichtingen te kunnen verstrekken; het samenstellen van rapporten over zuiver militaire of daarmee verband houdende onderwerpen Nederland betreffende, ten behoeve van Nederlandse of geallieerde instanties op aanvraag, dan wel naar eigen inzicht; het vervaardigen, aan de hand van luchtfoto's en grondinformatie, van kaarten en plattegronden ( ... ); het treffen van zodanige voorbereidende maatregelen, dat bij een overgang naar het vaste land voorlichting en informatie kan worden verstrekt op militair of nauw daarmee verband houdend gebied aan de bevelhebber van een geallieerde strijdmacht welke deze informatie wenst.

Inv. nr. 1577, stuk S/22.

In feite kwam het er op neer, dat de MID

"( ... ) de inlichtingen, welke bij het bureau MVT binnenkwamen ( ... ) verzamelde en registreerde en zich ( ... ) niet ( ... ) actief (bezighield met het) inwinnen van deze inlichtingen."

Anders gezegd, de MID zond geen agenten uit.

Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945. Deel 4 a en b. 523.

Op 28 augustus 1944 droeg kapitein der mariniers H. Lieftinck de leiding van de MID over aan 1e luitenant C.W. Ritter.

Inv. nr. 2892, stuk VIII/115.

Lieftinck werd per 1 september 1944 ontheven van zijn detachering bij het departement van Oorlog. De MID werd feitelijk gesplitst. De militaire inlichtingendienst werd, gelijktijdig met bureau MVT, opgeheven met ingang van 1 september 1944. Het andere deel werd onder de naam marine inlichtingen dienst voortgezet.

Kluiters Inlichtingendiensten 233.

2.6 Bureau Organisatie van de Generale Staf, 1 december 1942 - 1 juni 1944

Het bureau Organisatie van den Generalen Staf (voortaan: OGS) werd bij ministeriële beschikking van 27 november 1942

Inv. nr. 201, P-nr. 573.

opgericht met ingang van 1 december 1942. Het bureau zou te zijner tijd de kern moeten gaan vormen van de afdeling landmacht van een nog op te richten Algemeen Hoofdkwartier. Tegelijkertijd werd de IIIe afdeling van het ministerie van Oorlog opgeheven. Feitelijk was bureau OGS de rechtsopvolger van de IIIe afdeling van het ministerie van Oorlog.

Het bureau stond buiten departementaal verband en werd belast met vraagstukken op militair gebied welke niet tot het werkgebied van bureau militaire voorbereiding terugkeer behoorden.

bij terugkeer naar Nederland zou het bureau OGS terugkeren in departementaal verband. Het hoofd zou terstond na deze terugkeer de reorganisatie van het ministerie van Oorlog tot taak krijgen; luitenant-kolonel Sas zou hierbij de militaire afdeling van het ministerie reorganiseren; het hoofd OGS diende voorbereidingen te treffen opdat het ministerie terstond na de (gedeeltelijke) bevrijding van Nederland kon starten met de mobilisatie van legereenheden, welke nodig zouden zijn voor het handhaven van de orde en de rust, voor de beveiliging van de grenzen en zonodig voor de deelname aan de bezetting van vijandelijk gebied; hij moest een vredes- en oorlogsorganisatie voor de Koninklijke landmacht (voortaan: KL) ontwerpen; hij diende de meest noodzakelijke tactische en technische voorschriften voor de KL te ontwerpen welke moesten zijn gebaseerd op moderne oorlogsvoering; bij dit alles moest hij uitgaan van een nauwe samenwerking met de geallieerden en dat het beschikbaar materieel hoofdzakelijk van Britse herkomst zou zijn; de Britse legerautoriteiten hadden de volle medewerking toegezegd voor een grondige studie van haar organisatie, bewapening en opleiding.

In verband met de oprichting van bureau Militair Gezag op 28 januari

Inv. nr. 204, P-nr. 56.

daaropvolgend diende de taakomschrijving opnieuw te worden vastgesteld. Deze was gelijk aan de onder nummers 3, 4 en 5 genoemde taken van de taakomschrijving hiervoor. Feitelijk werden de werkzaamheden van het bureau OGS dus beperkt.

Op 3 mei 1944 schreef het hoofd bureau OGS aan de minister dat hij:

"( ... ) voor het ogenblik weinig vertrouwen (had) in het slagen in de (hem) toegedachte taak, t.w. de voorbereiding van een degelijke, voor haar zware taak ten volle berekende expeditionaire macht."

Hij sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat geen enkel voorstel van zijn hand de instemming van de minister had verkregen. Uitbreiding van de personeelsterkte van zijn bureau was geboden. Verder stelde hij de minister voor de naam van het bureau OGS te wijzigen in bureau Expeditionaire Macht. Hij stelde voor het hoofd van dit bureau een ontwerp-instructie op.

Inv. nr. 1456, nr. 177.

Voor een geschiedenis van de rechtsopvolger: zie pagina - I: 46 -, het commando Nederlandse troepen in Engeland.

2.7 Bureau Expeditionaire macht, 1 juni 1944 - 14 juni 1945

De minister stemde bij brief van 25 mei 1944 in met de naamswijziging van het bureau Organisatie van de Generale Staf welke zou ingaan op 1 juni 1944.

In de instructie voor het hoofd bureau Expeditionaire Macht (voortaan: EM) die als bijlage bij deze brief was gevoegd, werd vermeld dat genoemd hoofd belast zou worden met het treffen van voorbereidingen welke de toekomstige vorming van een expeditionaire macht zouden vergemakkelijken. Verder diende hij voorbereidingen te treffen voor de registratie van dienstplichtigen en de instelling - samen met het ministerie van Marine - van een Centraal vrijwilligersbureau. Deze laatste taken werden echter nooit opgevat door het bureau EM en al op 28 augustus 1944 werden deze punten uit de instructie geschrapt.

Op 27 mei verzocht de minister prioriteit te geven aan onderzoek naar het terstond vormen van troepen voor de handhaving van openbare orde en rust in Nederland, het vormen van een expeditionaire macht voor Nederlands-Indië en het vormen van troepen om - aanvankelijk in bescheiden mate - deel te nemen aan bezetting van vijandelijk gebied.

Inv. nr. 1462, pagina 73.

Op 1 juni 1944 werd bureau OGS daadwerkelijk opgeheven onder gelijktijdige oprichting van het bureau EM.

Inv. nr. 2236, brief ingekomen op 30 mei 1944, nr. C 13 geheim.

Bureauhoofd generaal-majoor D. van Voorst Evekink klaagde voortdurend over een gebrek aan personeel. Daardoor kwam, zo stelde hij, de eigenlijke voorbereiding van de vorming van een legerkorps tot stilstand. Hij stelde begin 1945 dan ook aan de minister voor het voornemen hiertoe te staken; er kon zijn inziens niets goeds terecht (van) komen.

Inv. nr. 1456, nr. 177.

Naar aanleiding van de benoeming van Van Voorst Evekink tot commandant der Nederlandse troepen in Engeland, veranderde de naam van het bureau Expeditionaire Macht met ingang van 14 juni 1945 in commandant der Nederlandse troepen in Engeland (Expeditionaire Macht).

Order nr. 17 van 20 juni 1945.

Bij ministerieel aanschrijven van 17 oktober 1945, afdeling II nr. 233 verviel de toevoeging expeditionaire macht bij voornoemde titel.

Order nr. 23.

2.8 De Inspecteur der Nederlandse Troepen, 1940-1944

Bij ministeriële beschikking van 11 augustus 1941, nr. 5

Gewijzigd bij ministeriële beschikkingen van 15 september 1941, nr. 1 en 27 augustus 1943, nr. 10.

werd de instructie van de inspecteur der Nederlandse Troepen vastgesteld. Hierbij werd de inspecteur onder bevel van de minister van Oorlog gesteld. Tot zijn taken behoorde onder meer het bevorderen van de strijdvaardigheid, de geoefendheid en de paraatheid van de onder zijn bevel staande onderdelen van de Koninklijke landmacht. Tot deze onderdelen behoorden de Koninklijke Nederlandsche Brigade, de politie-afdeling van de Koninklijke marechaussee en, met een enkele uitzondering

NIET onder zijn bevel stonden: officieren van het Militaire Huis van de Koningin, personeel gedetacheerd of ingedeeld bij de Koninklijke marine of de Royal Air Force en al het in Londen geplaatste militair personeel der Koninklijke landmacht

het personeel van de Koninklijke landmacht aanwezig in Groot-Brittannië en Noord-Ierland (later gewijzigd in het Verenigd Koninkrijk en het Dominion van Canada).

Inv. nr. 827.

Op 15 februari 1943 kreeg de inspecteur het bevel over het detachement Londen overgedragen van het hoofd Ie afdeling van het ministerie van Oorlog te Londen.

Inv. nr. 129, 3 februari 1943 nr. 2.

In feite bestond de taak van genoemde Inspecteur uit het ontlasten van de minister van Oorlog - hij was verantwoordelijk voor de verzorging en opleiding van de troepen. Daarnaast vormde hij de tussenpersoon tussen de minister en de kampcommandant(en).

PEC, deel 8a en b. 182.

generaal-majoor G.B. Noothoven van Goor, overleden op 12 maart 1942

Inv. nr. 832.

;
generaal-majoor H.J. Phaff met ingang van 1 mei 1942

Inv. nr. 832.

tot 1 juli 1943;
met ingang van 1 juli 1943

Inv. nr. 207, P-nr. 247 A/P.

kolonel der mariniers M.R. de Bruyne, tot 15 augustus 1944;
met ingang van 15 augustus 1944 luitenant-kolonel P.G.L. Doorman.

Inv. nr. 239, P-nr. 1793. Zie voor de oorzaak van deze functiewisseling; inv. nr. 238, P-nr. 1732.

De functie van inspecteur der Nederlandse Troepen werd met ingang van 1 september 1944 opgeheven. Met het personeel van het bureau militaire voorbereiding ging de staf van deze functionaris samen op in de staf Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten.

Inv. nr. 238, 1793 P.

2.9 Nederlandse militaire missie bij de Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF), 1944-1945

Op 2 mei 1944 zond de minister een brief aan de Koningin waarin hij berichtte, dat het geallieerd opperbevel wilde overgaan tot het instellen van een Nederlandsche militaire missie (NMM).

Inv. nr. 316, K-nr. 56.

Bij beschikking van 6 juni 1944 werd generaal-majoor H.I. Phaff - voormalig militair attaché bij het hof van St James - tot hoofd van deze missie benoemd.

Inv. nr. 235. P-nr. 1589.

De organisatie van het 1e echelon sectie bestond uit sectie I, militaire zaken, sectie II, civiele zaken en sectie III administratie.

Inv. nr. 317, K-nr. 95.

Na wat geharrewar over de instructie van het hoofd en de onderhoofden van de missie aanvaardde Phaff zijn functie met ingang van 1 augustus daaropvolgend.

Inv. nr. 318. K-nrs. 102. 118 en 127.

De NMM was bestemd om - op grond van de overeenkomst betreffende het burgerlijk bestuur en de rechtsmacht op Nederlands grondgebied bevrijd door een geallieerde expeditiemacht van 15 mei 1944, aangegaan met de Britse en Amerikaanse regering - de geallieerde opperbevelhebber of diens hoofdkwartier van advies te dienen of Nederlandse belangen aanhangig te maken. De hoofden van het bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer en Militair Gezag traden - gedurende de periode dat de missie zich nog volledig in Groot-Brittannië bevond - op als onderhoofden van de missie. Bij MB van 29 november 1944 werd Phaff eervol ontheven uit zijn functie als hoofd van de missie.

Inv. nr. 248. P-nr. 2298.

Op 13 februari 1945 werd de militaire missie opgeheven.

Inv. nr. 255. P-nr. 157.

2.10 Het commando Nederlandse troepen in Engeland, (1944) 1945-1946 (1947) 2.10.1 Voorgeschiedenis

Zie voor de geschiedenis van de rechtsvoorganger pagina - I: 40 - Korte hoofdlijn van de geschiedenis van het bureau Organisatie van de Generale Staf.

Op 28 september 1944 deelde de minister van Oorlog aan generaal-majoor D. Van Voorst Evekink mee dat hij overwoog laatstgenoemde te benoemen tot inspecteur der Nederlandse troepen in Engeland. Hij verzocht Van Voorst Evekink om commentaar op een concept instructie voor genoemde functie. In deze reactie stelde Van Voorst Evekink dat hij de hem toebedachte functie vooral bevelvoerend vond en hij daarom de term inspecteur minder passend vond. Hij prefereerde aan de functie de naam commandant te verbinden.

Bij ministeriële beschikking van 18 november 1944, nr. 1 werd bepaald dat de functie van commandant der Nederlandse troepen in Engeland op een nader te bepalen datum opnieuw zou worden ingesteld. Tegelijkertijd werd de ministeriële beschikking van 27 augustus 1943, nr. 10, waarbij de instructie van de inspecteur der Nederlandse troepen werd vastgesteld, ingetrokken.

personeel behorend tot zijn staf; het detachement Wolverhampton; personeel Xe legerkorps (expeditionaire macht) in Engeland; het detachement Londen.

Hij zou worden belast met de vorming en opleiding van het voor de deelneming aan de strijd in het Verre Oosten bestemde Xe Legerkorps.

2.10.2 Instelling

Bij ministeriële beschikking van 30 mei 1945 nr. 3 werd met ingang van 29 mei 1945 generaal-majoor D. van Voorst Evekink benoemd tot commandant der Nederlandse troepen in Engeland.

Bij ministeriële beschikking van 22 juni 1945, nr. 35 werd het detachement Londen aan zijn bevel onttrokken.

Inv. nr. 1456. nr. 193. Bij ministeriële beschikking van 20 augustus 1942, nr. 6 trad vanaf dan het hoofd Ie afdeling op als korpscommandant over het detachement Londen.

2.10.3 Militaire politie bij de Nederlandse troepen in Engeland

Kort na afloop van de Tweede Wereldoorlog werden in Engeland Nederlandse militairen opgeleid. Bij deze militairen werd een gebrek aan zelfdiscipline en eerbied voor andermans eigendom geconstateerd, welke zich uitte in diefstal uit kazernegebouwen, gevallen van oplichting, desertie en dergelijke.

De militaire politie (MP) in Groot-Brittannië had allereerst een preventieve taak. Onder de zogenaamde provoostdiensten rekende men onder andere toezicht, onderzoek en dienst bij de krijgsraad. Daarnaast verrichtte de MP bewakingsdiensten in Wolverhampton en Londen.

De afdeling MP bij de Nederlandse troepen in Engeland maakte deel uit van de militaire politie van de Koninklijke landmacht en bestond - met ingang van 12 december 1945 - uit een staf, een aantal provoost compagnieën, een aantal compagnieën voor de verkeersdienst en voor de wachtdienst en een depot militaire politie.

Het geheel stond onder commando van een deputy provost marshall (DPM). Deze was rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de chef van de staf van het hoofdkwartier van de Nederlandse troepen in Engeland. Onder zijn bevel vielen twee assistant provost marshalls (APM).

Bureau APM Londen werd opgeheven met ingang van 1 december 1946, waarna de werkzaamheden werden overgenomen door het bureau DPM. Laatstgenoemd bureau werd op 1 januari 1947 gesloten, evenals bureau APM Wolverhampton Area.

2.10.4 Een korte biografie van D. Van Voorst Evekink, 1890-1950

D. van Voorst Evekink werd te Zutphen geboren op 31 december 1890.

tweede luitenant 29 juli 1911; eerste luitenant 29 juli 1915; ritmeester 21 januari 1927; majoor 1 november 1936; luitenant-kolonel 1 november 1938; kolonel 1 november 1940; generaal-majoor 1 januari 1943; luitenant-generaal 1 mei 1948; eervol ontslag 1 mei 1948.

Hij was achtereenvolgens werkzaam bij de derde afdeling van de Generale Staf, en was militair attaché te Brussel en Parijs van 11 maart 1936 tot 31 maart 1940. Van Voorst Evekink bleef in onbezet Frankrijk om Nederlandse mannelijke onderdanen die zich aldaar bevonden en die in aanmerking kwamen voor militaire dienst, te registreren. Hij arriveerde in januari 1941 te Groot-Brittannië. Hier was hij werkzaam - als tweede man na J.F. van der Vijver - bij het bureau bijzondere aangelegenheden. Op 1 september 1941 werd hij benoemd tot commandant van de Koninklijke Nederlandse brigade prinses Irene. Op 8 december 1941 stelde hij voor het strijdbare gedeelte van deze brigade naar Nederlands-Indië te sturen. Op 10 januari 1942 vertrok Van Voorst Evekink in gezelschap van een grote groep officieren en de staf compagnie van het Ie bataljon naar Nederlands-Indië. De missie arriveerde daar echter nooit, want tijdens de reis vielen de Japanners Java binnen.

Voor een uitgebreid verslag van de bevindingen van Van Voorst Evekink: Inv. nr. 198, P-nr. 348.

Al op 20 mei liet de militair bevelhebber van de troepen in het Verre Oosten weten geen prijs meer te stellen op de diensten van Van Voorst Evekink.

Inv. nr. 197, P-nr. 257.

Na korte tijd op Ceylon te Colombo te hebben verbleven, werd Van Voorst Evekink teruggestuurd naar Engeland. Op 1 december 1942 werd hij aldaar hoofd van het bureau Organisatie Generale Staf. Dit bureau stelde rapporten op die handelden over de organisatie van het Britse leger. Op 1 juni 1944 werd genoemd bureau opgeheven en werd tegelijkertijd het bureau Expeditionaire Macht opgericht. Van Voorst Evevink werd met de leiding belast.

Inv. nr. 12236, brief ingekomen op 30 mei 1944, nr. C 13 geheim.

Hij werd benoemd tot commandant Nederlandse Troepen in Engeland op 29 mei 1945. Deze functie vervulde hij tot 31 december 1946. Op 1 januari 1945 werd hij tevens benoemd tot militair attaché te Londen. Hij bleef dit ambt uitoefenen tot 30 april 1948.

D. van Voorst Evekink overleed op 16 maart 1950.

Jong, Koninkrijk, IX, 23, 287-288, 290-291. Kluiters. Veiligheidsdiensten, 404.

2.10.5 Aanvullingscursus, 1941-1943

Op 19 september 1941 attendeerde de minister van Oorlog het hoofd van de NMM op het feit dat het aantal Nederlandse officieren, aanwezig te Engeland, disharmonieerde met het aantal manschappen. Hierdoor ontstond een overcompleet aan kader. De minister stelde voor, om een deel van de boven de organieke sterkte aanwezige officieren - bij toerbeurt - voor drie maanden te detacheren bij het Britse leger.

Verder lag het in de lijn der verwachting dat bij de bevrijding van Nederland Britse troepen een (grote) rol zouden spelen. Het was zeer gewenst bij deze troepen Nederlandse liaison-officieren te plaatsen. Deze Nederlandse officieren konden de geallieerde commandanten behulpzaam zijn door hun kennis van de Nederlandse taal, het land en het volk. Verbindingsofficieren zouden kunnen optreden als gids, tolk en contactpersoon tussen de Nederlandse bevolking en het bestuur en de Britse commandanten. Tevens konden ze deze Britse commandanten van advies dienen over Nederlandse verhoudingen. Dit was niet alleen een geallieerd, maar ook een Nederlands belang.

Een tijdelijke detachering zou toekomstige verbindingsofficieren inzicht geven in organisatie en werkwijze van het Britse leger. Tegelijkertijd konden zij op deze wijze de Engelse taal oefenen.

Inv. nr. 97, 19 september 1941, nr. 20.

Op 19 november 1941 stelde de minister voor om over te gaan tot het oprichten van een opleidingseenheid waar jonge reserveofficieren in een jaar tijd konden worden opgeleid tot beroepsofficier.

Ook een aantal van acht - later verdubbeld tot zestien

Inv. nr. l01, 10 december 1941. nr. 10.

- militairen beneden de rang van officier die daarvoor in aanmerking kwamen konden worden aangewezen voor een opleiding tot reserveofficier. Dit om te voorkomen dat de aanwas en aanvulling van (beroeps-)officieren door de oorlog zou worden onderbroken. (Vandaar de naam aanvullingscursus.

Inv. nr. 100. 19 november 1941. nr. 12.

De opleiding tot beroepsofficier vond echter geen doorgang.

Inv. nr. 113. 1 januari 1942. nr. 1.

Op 15 juli 1942 ving te Londen de eerste opleiding van verbindingsofficieren aan onder leiding van luitenant-kolonel J.G.M. van de Plassche. Deze duurde tot 3 augustus. De tweede cursus liep van 6 t/m 27 augustus. Als commandant van de cursus werd Van de Plassche belast met:

de leiding van het onderwijs; de bevordering van de rekrutering; het ontwerpen van instructies; het aanhouden van een lijst van hen, die een oorlogsbestemming als verbindingsofficier hadden; het ontwerpen en voorleggen aan de minister van Oorlog van aanwijzingen voor de mobilisatie van verbindingsofficieren.

De cursus duurde aanvankelijk drie weken.

Inv. nr. 198. P-nr. 350; in afschrift in archief bureau MVT.

Op 7 september 1942 deelde de minister het hoofd van de Nederlandse militaire missie mee dat

"( ... ) de in juli en augustus (1942) onder leiding van de luitenant-kolonel J.G.M. van de Plassche gehouden aanvullingscursussen voor verbindingsofficieren zeer geslaagd te noemen zijn."

Inv. nr. 122. 7 september 1942, nr. 2.

Ook burgers namen aan de aanvullingscursussen deel. Na een militaire vooropleiding volgden zij de eigenlijke aanvullingscursus tot tijdelijk reserveofficier. Deze burgers waren bestemd om als specialist in hogere staven op te treden.

Inv. nr. 131, 8 maart 1943.

Na twaalf aanvullingscursussen werd, mede naar aanleiding van het ontbreken van verdere geschikte kandidaten, het geven van aanvullingscursussen gestaakt.

Inv. nr. 150, 20 december 1943, nr. 12. Hier tevens verwijzing naar groot aantal retroacta.

Het bureau voor de opleiding van verbindingsofficieren en voorbereiding van het afwikkelingsbureau departement van Oorlog werd met ingang van 15 mei 1944 opgeheven en kolonel Van der Plassche werd benoemd tot militair attaché bij het Franse comité voor nationale bevrijding.

Inv. nr. 154, 1 mei 1944, nr. 2.

Het bevreemdde de Koningin een voordracht tot benoeming te ontvangen van de kolonel Van de Plassche tot deze functie. Maar, zo antwoordt de minister van Oorlog,

"( ... ) Aangezien ik geen andere geschikte krachten daarvoor beschikbaar heb en overigens de functie voornamelijk van informatieven aard is en geen verantwoordelijkheid van eenige aard met zich brengt, heb ik gemeend Van de Plassche daarvoor te kunnen aanwijzen ( ... ) Mocht Uwe Majesteit overwegend bezwaar hebben tegen de voorgestelde benoeming ( ... ) dan zal het mij uiterst moeilijk vallen daarvoor een geschikten candidaat te vinden. Het komt mij niet verantwoord voor goede krachten, die belangrijke en drukke werkzaamheden hebben te verrichten, daaraan voor dit doel te ontrekken. ( ... )"

Inv. nr. 318, K-nr. 106.

2.10.6 Opheffing en afwikkeling, 1947

Het commando Nederlandse troepen werd opgeheven met ingang van 1 januari 1947.

Ministeriële beschikking van 16 december 1946, Militair Kabinet, bureau 2, nr. 904. Legerorders 1946, nr. 447.

Op gelijke datum werd ingesteld het afwikkelingsbureau Commando Nederlandse Troepen in Engeland (CNTE). Dit bureau werd gesteld onder bevel van de militair attaché bij het hof van St James. Het afwikkelingsbureau CNTE werd opgeheven 1 juli 1947.

Legerorders 1947, nr. 242.

2.11 Bureau Bijzondere Opdrachten, 15 maart 1944 - 1 juni 1946

Literatuur: PEC1 4a en b1 1950 533-564; Jong, Koninkrijk 9, tweede helft, 921-935; Kluiters, Veiligheidsdiensten 1 55-62; John Olmsted, Achter de linies: een geheime operatie in Nederland. ('s-Gravenhage 1990); E. de Roever, Zij sprongen bij maanlicht: de geschiedenis van het Bureau Bijzondere Opdrachten en de agenten Londen 1944-1945. (Baarn, 1985); E. de Roever, Londen roept Amsterdam: de missie van de geheim agenten Tobs Biallosterski en Henk Veeneklaas. (Baarn, 1992); G.P. van der Stroom, Nederlandse agenten, uitgezonden door geallieerde geheime diensten te Londen: een chronologisch overzicht. Niet uitgegeven notitie voor het geschiedwerk nr. 158 van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie.

Op 13 maart 1944 werd de gepensioneerde generaal-majoor J.W. van Oorschot aangewezen als

" hoofd van den dienst voor de verzetsorganisatie in Nederland, zulks in samenwerking met den Britschen dienst Special Operations Executive" (voortaan: SOE.) waarmee hij de leiding kreeg van de instantie welke bekend werd onder de naam Bureau Bijzondere Opdrachten.

Inv. nr. 316, K-nr. 24.

Dit bureau was de feitelijke rechtsopvolger van het bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer. De dagelijkse leiding van het bureau was in handen van K. de Graaf. Tot de taken van dit bureau behoorden:

" a) to promote disaffection and if possible revolt or guerrila warfare in all enemy and enemy-occupied countries; b) to hamper the enemy's war effort by means of sabotage and subversive warfare in those areas: c) to combat enemy interest and fifth column activities by unacknowledgeable means."

Dit gebeurde onder andere door het bewapenen van de Binnenlandse Strijdkrachten door wapendroppingen, het plegen van sabotage en steunverlening aan de ondergrondse, illegale pers.

Hierbij was de SOE

" ( ... ) to be regarded as the co-ordinating authority for all activities relating to resistance movements in occupied territories: consequently, SOE, in conjunction with the Allied Staff concerned, act as an Allied General Staff for those purposes.

Inv. nr. 318, K-nr. 129.

Eind mei 1945 werd te Utrecht een kantoor van het BBO gevestigd, dat belast werd met de afwikkeling van BBO-zaken en onderzoek inzake Duitse penetratie in BBO-cellen en -netten.

De missie te Utrecht stond onder leiding van kapitein K. de Graaf. De missie ressorteerde onder en maakte deel uit van BBO Londen en kende in september 1945 de afdelingen recherche, Bureau Nationale Veiligheid, afwikkeling, financiën en verpleging, transport algemene zaken - receptie - staatsbegrafenissen, verbindingen, BBO-missie Indië en geschiedschrijving. In totaal waren op de missie te Utrecht 25 personen werkzaam.

Op 3 december 1945 werd BBO onder bevel van de chef van de generale staf geplaatst.

Inv. nr. 2983. XII/18

Ingevolge bevel van de minister-president werd het BBO, missie Utrecht met ingang van 1 maart 1946 opgeheven. Luitenant H.M.G. Lauwers werd belast met de afwikkeling van nog lopende zaken. De afwikkeling werd op verzoek van de minister van Oorlog overgedragen aan het ministerie van Algemene Oorlogvoering van het Koninkrijk. Lauwers werkzaamheden bestonden uit behartiging van de belangen van nabestaanden van gesneuvelde agenten en gedemobiliseerd personeel van BBO en het voordragen van enkele van deze gedemobiliseerde personeelsleden voor een koninklijke onderscheiding.

Inv. nr. 2988 500 U, 23 februari 1946 en 4 april 1946.

BBO Londen werd opgeheven op 1 juni 1946.

2.12 Centraal Laboratorium, 1939-1948

Zie onder andere MvD, DARIC/CAD, het archief van het TNO, dossier 516.

Het Centraal Laboratorium werd op 24 augustus 1939 opgericht en stond rechtstreeks onder de Opperbevelhebber van de land- en zeemacht. Het was gevestigd in het Anorganisch- en organisch chemisch laboratorium van de Rijksuniversiteit te Leiden. Met in aanvang 8, later 16 chemici, alle reserve-officieren-scheikundigen en lager reserve- en dienstplichtig personeel, werd er onderzoek gedaan naar diverse zaken. Op 14 mei 1940 weken het hoofd van dit laboratorium, dr J.H. de Boer en zijn plaatsvervanger, drs. J. van Ormondt, uit van Scheveningen naar Engeland. Daarbij namen zij het archief mee.

In Engeland namen zij contact op met het War Office. Een rapport over de werkzaamheden van het Centraal Laboratorium resulteerde in een verzoek aan De Boer om zijn werkzaamheden te continueren in het Imperial College of Science and Technology in South-Kensington. In overleg met de Chemical Board van het Ministry of Supply zocht men naar een betere bescherming tegen koolmonoxyde. De Boer werd na de val van Nederlands-Indië in de Chemical Board Nederlands liaison-officier. Nadat het onderzoek van De Boer begin 1943 naar het verwijderen van koolmonoxide uit de lucht ver was gevorderd ging hij zich allengs meer bezig houden met de voorbereiding van het militair gezag.

De afdeling Londen van het Centraal Laboratorium was tot 20 maart 1947 gevestigd in het kamer 508 van het gebouw Berkeley Street 17, daarna in kamer 44 aan Dover Street 33.

Op 7 februari 1947 werd het bureau te Londen opgeheven waarna de afwikkeling volgde. Het archief werd overgeplaatst naar het Labaratorium te Delft. Het hoofd werd overgeplaatst naar de Generale Staf.

Het Centraal Laboratorium te Delft werd bij beschikking van de minister van Oorlog van 9 juni 1948 met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 1948 overgedragen aan de Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de Rijksverdediging. Deze organisatie werd bij Wet van 30 oktober 1930 (Stb 416) ingesteld.

2.13 Militair Bureau voor Wetenschappelijke Inlichtingen, 1944-1945

In het Verenigd Koninkrijk functioneerde tijdens de Tweede Wereldoorlog, naast vele andere instituten afkomstig uit Nederland, ook het Scheikundig Laboratorium. Voor de oorlog ressorteerde het Centraal Laboratorium, ingesteld op 25 augustus 1939 rechtstreeks onder de Opperbevelhebber der Land- en Zeestrijdkrachten. Haar opdrachten en adviezen bracht zij rechtstreeks uit aan het Algemeen Hoofdkwartier.

Het Militair Bureau voor Wetenschappelijke Inlichtingen werd opgericht bij Ministerieel Besluit nr. 12 op 13 september 1944. Het bureau vormde een geheel samen met het Centraal Laboratorium en maakte deel uit van het ministerie van Oorlog. Tot haar taak behoorde het gegevens te traceren over research, verricht in Nederlandse overheids- en particuliere laboratoria tijdens de Duitse bezetting op last van de Duitsers. Daarbij ging ook de belangstelling uit naar personen die daarbij " (. ..) actiever dan onder den drang der omstandigheden noodig (. ..) " waren geweest. Deze taak werd gezien als een zaak van nationaal belang, omdat op grond van verzamelde gegevens plannen van de vijand bekend konden worden en eventueel verhinderd terwijl materieel gezien van Duitsland een schadevergoeding kon worden geëist vanwege diefstal van researchgegevens.

2.14 Koninklijke Nederlandse Brigade prinses Irene en haar voorgangers, (1940) 1941-1945

Voor meer informatie, zie onder andere: Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 deel 8a en b, 164-181; V.E. Nierstrasz De geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Brigade Prinses Irene ('s-Gravenhage, 1959); L. de Jong, "Londen" in: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (14 delen; Den H, 1995) 9, eerste helft 674-681.

Omstreeks 1 augustus 1940 werd het Nederlandse legioen opgericht.

Bij troepenorder nr. 9, van 10 januari 1941 werd met ingang van 11 januari 1941 de Koninklijke Nederlandse Brigade (KNB) opgericht.

Inv. nr. 102, verbaal van 20 januari 194L nr. 34.

Op 22 januari 1941 werd een voorlopige instructie van de brigadecommandant vastgesteld

Inv. nr. 102, verbaal van 22 januari 1941, nr. 1

, welke 24 januari daaropvolgend in werking trad.

De definitieve instructie van de commandant werd vastgesteld op 30 maart 1941. Hierin werd vastgelegd dat de commandant van de brigade verantwoording schuldig was aan de inspecteur der Nederlandse Troepen. In deze instructie werd ook de samenstelling van de Brigade geregeld.

Inv. nr. 1058.

Bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1941 werd de naam gewijzigd in Koninklijke Nederlandsche Brigade prinses Irene.

De samenstelling, zoals die werd voorgenomen in de instructie zoals vastgesteld op 30 juni 1941 werd nooit bereikt. De sterkte van de brigade werd telkens verzwakt. Dit door het uitzenden van detachementen naar Suriname en het Verre Oosten, door detachering van leden van de brigade bij de Britse commando's, door aanwijzing van militairen van de brigade voor het uitvoeren van gronddiensten bij 322 Squadron, door het onttrekken van een detachement voor de bewaking van de Koningin en door het plaatsen van leden van de brigade op koopvaardijschepen, waar ze fungeerden als kanonnier. Aldus werkte de KNB prinses Irene lange tijd als een reservoir, waaruit naar behoeve geput kon worden. Dit resulteerde erin, dat de organisatie die men aanvankelijk voor ogen had niet gerealiseerd kon worden.

De indeling bij XXI Army Group in juli 1943 en het toevoegen van 100 mariniers aan de brigade in april 1944 bracht uiteindelijk de brigade op sterkte.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de gevechtshandelingen verwijzen we naar het boek van Nierstrasz.

V.E. Nierstrasz, De geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Brigade Prinses Irene 's-Gravenhage, 1959.

Op 24 december 1945 werd de brigade, bij KB van 14 december 1945, nr. 11, opgeheven. (LO 1946, nr. 3.)

Tot de voornaamste taak van de brigade behoorde het daadwerkelijk meehelpen aan de bevrijding van Nederland; gezien de nauwe samenwerking met de geallieerden moesten de manschappen geoefend worden en inzicht hebben in de opvattingen en regels van die geallieerde bondgenoten.

Daarnaast werd het als neventaak gezien - tijdens het verblijf in Groot-Brittannië - het deelnemen aan de verdediging van het Britse grondgebied.

Commandant van de brigade waren achtereenvolgens:

kolonel H.I. Phaff: 11 januari - 1 september 1941

Zie inv. nr. 1275, nr. 101a GP.

kolonel D. van Voorst Evevink: 1 september 1941 - 6 januari 1942

Inv. nr. 834.

luitenant-kolonel A.C. de Ruyter van Steveninck: 6 januari 1942 -
2.15 Een korte biografie van F. Looringh van Beeck

F. Looringh van Beeck werd geboren op 27 mei 1895.

Op 17 april 1941 deelde de minister van Buitenlandse Zaken mee dat F. Looringh van Beeck op rijkskosten naar het Verenigd Koninkrijk kon overkomen. Loringh van Beeck was bij zijn opkomst 46 jaar en bezat de rang van luitenant.

Op 6 maart 1942 betuigde de minister van Oorlog zijn tevredenheid met de wijze waarop hij als commandant van het eerste detachement rekruten uit Zuid-Afrika was opgetreden.

Inv. nr. 115, 6 maart 1942 nr. 18.

Dit eerste transport van zo'n 100 man vormde de kern van wat later de Koninklijke Nederlandse Brigade prinses Irene zou vormen.

In november keurde de minister goed, dat Looringh van Beeck optrad als belangenbehartiger van Nederlandse militairen, afkomstig uit Zuid-Afrika die in het Verenigd Koninkrijk verbleven.

Inv. nr. 147, 13 november 1942, nr. 19.

F. Looringh van Beeck werd bij zijn ontslag de titel van reserve kolonel titulair verleend.

Het archief van deze functionaris werd in 1991 overgenomen uit de korpsverzameling van het Garderegiment Fuseliers prinses Irene.

Geschiedenis van het archiefbeheer 1 Ministerie van Defensie/Oorlog

Bij ministeriële beschikking van 25 augustus 1941, nr. 10 werden voor het ministerie van Defensie de Aanwijzingen nopens de behandeling van stukken vastgesteld.

Na binnenkomst werden de stukken - persoonlijke stukken uitgezonderd - door de secretarie aan een afdeling toegewezen, geïndexeerd en daarna aan de minister voorgelegd. Persoonlijke stukken werden door de adjudant geopend en geïndexeerd. Daarna werden de geïndexeerde stukken, ook wel exhibita genoemd, aan de betrokken afdeling toegezonden. Daar werd het stuk ook geregistreerd.

De ontwerpafdoening werd door de afdelingen aan de secretarie gezonden. De secretaris-generaal stelde - voor zover dit tot zijn bevoegdheid behoorde - vervolgens de afdoening vast. Zo dit niet het geval was, voorzag hij het stuk van de aantekening Minister beslissen. De SG zond de eerstgenoemde stukken weer naar de secretarie, terwijl ontwerpen die de aandacht van de minister behoefden via de adjudant van de minister aan deze werden voorgelegd. Vastgestelde afdoeningen werden door de secretarie van datum en nummer voorzien, getypt en ter tekening voorgelegd. Tenslotte werden de verzonden stukken in het register en het kaartsysteem ingeschreven.

Uit een aantekening betreffende het Persoonlijk-archief voor luitenant Haverkorn blijkt, dat tegenover elk inkomend P-stuk een uitgaand P-stuk hoorde te staan. Was er geen bepaalde afdoening, dan kennisgeving.

Een P-stuk kon slechts één nummer hebben. Werden verschillende P-nummers met één stuk afgedaan, dan behoorde op de plaats van de verschillende nummers een aantekening gelegd te worden met verwijzing naar het P-nummer dat de afdoening bevatte.

In het register werd aantekening gehouden van P-stukken die een inhoudeljke relatie hadden; hiervan diende in het register onderlinge kruisverwijzingen te worden gemaakt. Verder verdiende het aanbeveling een kaartsysteem op onderwerp aan te leggen.

Agenda 1942-1943, los inliggend.

Buiten Londen werd een schaduwarchief van uitgaande en belangrijke ingekomen stukken aangehouden.

Een groot deel van het hier onderhavige archief werd met behulp van 19 Ford-vrachtwagens van 28 juni tot en met 2 juli 1945 overgeplaatst van Londen naar Den Haag. De reis ging via Oostende, Antwerpen en Breda.

Zie inv. nr. 496.

In de loop van de vijftiger of begin zestiger jaren, de exacte datum is niet meer te achterhalen, werd door een medewerker van het archief der Koninklijke Landmacht te Leiden een incomplete plaatsingslijst vervaardigd van het algemeen -, het persoonlijk - en het kabinets archief. Het algemeen gedeelte werd slechts tot 1943 ontsloten. Het P en K archief werd gebundeld in ordners, welke van een nummer werden voorzien. Daarbinnen kregen de verscheidene archiefstukken een nummer dat met potlood in de rechterbovenhoek werd geschreven. Deze nummers correspondeerden met de beschrijvingen in de plaatsingslijst.

2 Bureau Inlichtingen 2.1 Algemeen

Het afwikkelingbureau BI heeft zich vanaf 1946 beziggehouden met het bewerken van de archieven die BI te Londen en de buitenlandse posten van dit bureau heeft gevormd. Het was de bedoeling deze archieven in samenwerking met het Rijksbureau voor oorlogsdocumentatie te bewerken. Hiertoe diende een persoons- en zakenindex op het archief te worden aangelegd. Begonnen werd met het bewerken van wat genoemd werd het militaire archief van BI. Doel van deze bewerking was het militaire deel van het archief over te dragen aan hoofdafdeling IX (Krijgsgeschiedkundig instituut) van de Generale Staf, terwijl de rest na bewerking aan het Rijksbureau voor oorlogsdocumentatie overgedragen zou worden.

Een deel van het geheim militair archief werd overgedragen aan de buitenlandse inlichtingendienst, in dit geval de regeringscommissaris in algemene dienst Fock. Verder werden stukken betreffende Nederlandse Gestapo agenten en een kaartsysteem verdachte personen overgedragen aan de centrale veiligheidsdienst.

De zogenaamde civiele rapporten werden overgedragen aan het Rijksbureau voor oorlogsdocumentatie, tegenwoordig Rijksinstituut geheten, die ze nog steeds in beheer heeft. Het betreft hier in totaal ongeveer 7,5 strekkende meter archiefbescheiden van BI Eindhoven (5 meter) en BI Londen (2,5 meter).

Wat betreft de datering van telegrammen: deze droegen boven de eigenlijke tekst een nummer en de datum, zijnde dag-maand-jaar. Meestal werd een volgnummer en de datum van verzending door de opsteller aan het begin van een telegram vermeld. Dit in de vorm: ( ... ) nummer zes van elf stop. Dit betekende telegram nr. 6 van de elfde van de betreffende maand. Tussen opstelling en verzending kon enkele dagen verlopen, terwijl de telegrammen in Londen door de Engelse zusterdienst van BI werden ontvangen en gedecodeerd. Boven de door de Engelse dienst aan BI doorgestuurde telegrammen werd door BI Londen in cijfers en voluit de ontvangstdatum getikt.

Inv nr. 2841, uitgaande brief van 1 maart 1951.

2.2 BI Londen 2.2.1 Registratie en archivering

De ingekomen en minuten van uitgaande stukken werden apart geregistreerd en voorzien van een eigen registratienummer. Dit registratienummer bestaat uit een letteraanduiding, te weten GB (= Geheim Binnenkomend) en GD (= Geheim Uitgaand), een volgnummer en een jaaraanduiding. Bijvoorbeeld GB/1432/45 en GU/345/45. Jaarlijks werd opnieuw begonnen met de nummering.

De archiefbescheiden werden in dossiers opgelegd. Er werden twee soorten dossiers gevormd, nl. dossiers op correspondent en dossiers op onderwerp/zaak. Binnen deze dossiers werden de stukken - zowel de ingekomen als de minuten van uitgaande stukken - chronologisch opgelegd. In enkele gevallen werden aparte series van ingekomen en minuten van uitgaande stukken gevormd.

Daarnaast werd een apart archief gevormd, het zogenaamde Restricted archief. Dit archiefdeel bevat voornamelijk stukken met de classificatie Zeer geheim, welke betrekking hebben op de bi-agenten en operaties in bezet gebied.

2.2.2 Overdracht

Door de sectie algemene zaken van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten werd het archief BI Londen in gedeelten overgedragen aan het CAD. Op 18 april 1983 27 dozen

MvD, CAD, bureau Beheer, onderdeelsmap 1032: brief van 18 april 1983 van het hoofd CAD aan het hoofd sectie AZ van de BLS.

, op 5 juli 1985 40 dozen

MvD, CAD, bureau beheer, onderdeelsmap 1032: brief van 5 juli 1985 van hoofd CAd aan hoofd sectie AZ van BLS.

, op 30 oktober 1985 30 dozen

MvD, CAD, bureau Beheer, onderdeelsmap 1032: brief van 30 oktober 1985 van hoofd sectie AZ van BLS aan hoofd CAO.

en op 18 november 1985 5 dozen

MvD, CAD, bureau Beheer, onderdeelsmap 1032: brief van 18 november 1985 van hoofd sectie AZ van BLS aan hoofd CAO.

.

Door de sectie algemene zaken van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten werd een plaatsingslijst opgemaakt, alsmede een korte beschrijving van de geschiedenis van het BI Londen en de archiefvorming.

2.3 BI Eindhoven 2.3.1 Registratie en archivering, 1943-1945

In oktober 1944 werd het bureau inlichtingen te Eindhoven opgericht. De vestiging in Londen bleef in afgeslankte vorm bestaan. De medewerkers van beide vestigingen moesten voor de uitoefening van hun taken gebruikmaken van hetzelfde archief. Daarom werd in augustus 1944 een gedeelte van het archief, inclusief het Restricted archief, op microfilm vastgelegd. Het betrof de periode november 1943 - augustus 1944. De films kwamen ter beschikking van de vestiging te Eindhoven: het "papieren" archief bleef in Londen.

Ingekomen stukken werden ingeboekt in een aparte agenda. Deze bescheiden werden vanaf 28 november 1946 - zowel op het stuk zelf, als in de agenda - voorzien van een inboekingsnummer, dat bestond uit de letter E/volgnummer (oplopend vanaf 1) en het jaar, 44 danwel 45.

In Eindhoven werd het archief deels opgebouwd door een serie ingekomen stukken, waarnaast een deel volgens het rubriekenstelsel werd opgelegd. Dit blijkt uit de agenda's. Ingekomen stukken werden al naar gelang het betreffende onderwerp in een bepaalde rubriek opgeborgen. Zo bestond de rubriek ondervraging, werden illegale bladen bij elkaar opgeborgen en bestond de hoofdrubriek uit NBC, Nederland Binnenland Civiel.

De rubriek was weer opgebouwd uit een aantal subrubrieken. Waarschijnlijk was deze rubriek als volgt ingedeeld:

civiele gegevens binnenland

politie regeling identiteitsbewijzen, persoonsbewijzen etc rechterlijke macht administratieve organisatie krijgsgevangenen sociale organisatie arbeidsinzet volksgezondheid economische organisatie: landbouw en veeteelt grondstoffen/industrie voedselvoorziening financiën politieke maatregelen door bezetting en Duits bestuur NSB: organisatie NSB leidende personen der NSB NSB-werkwijze NSB-diversen invloedssfeer propaganda illegale organisatie: programma personen andere organisaties 1. Orde Dienst 2. Luctor et Emergo 3. Camoës 4. RVV 5. CS VI 6. CVA 7. Voxpop 8. Karel 9. Pietab 10. Binnenlandsche Strijdkrachten 1. Rolls Royce - B.R. - R.E.D. 2. Wim 3. Geheime Dienst Nederland 4. Albrecht 5. Sobenlader 6. 7. V.C. 8. Kees activiteit contacten en middelen steunfonds landelijke duik organisatie illegale publicaties, behalve periodieken geestelijke stromingen binnenlands bestuur militair gezag pers a. onderwijs religieus leven bijzonderheden arbeiders-, boeren- en vissersbevolking distributie gijzelaars deportaties diversen evacuatie vervolging der joden executies artsenstrijd inlichtingen diverse personen bezet gebied arbeidsinzet verkeer scheepvaart sabotage jeugd wederopbouw oorlogsschade gevangenenkampen gevangenenkampen Bataafsche Petroleum Maatschappij vragenlijsten voor Nederland repatriëring Nederlandse Rode Kruis stakingen Indië ... radio luchtbescherming

In Wassenaar werd begonnen met een nieuwe nummering. Ingekomen stukken kregen een W, gevolgd door een oplopende nummering met daarachter het jaartal (W/l/45, W/2/45 et cetera). Het is verwarrend dat de uitgaande stukken hetzelfde kenmerk kregen. Waarschijnlijk daarom werd vanaf 1946 een nieuw systeem ingevoerd. Er werd voortaan een doorlopende nummering gevoerd, waarbij de uitgaande stukken werden voorzien van de toevoeging U.

2.3.2 Overplaatsing, overdracht en inventarisatie vanaf 1950

In 1946-1947 werden de telegrammen door het afwikkelingsbureau BI geordend naar onderwerp, waarschijnlijk naar instellingen waarmee getelegrafeerd werd.

Inv. nr. 2841, brief van 7 juni 1955.

In 1985 werd het betreffende archief overgedragen van de sectie Algemene Zaken van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten aan het CAD. Van het schaduwarchief in de vorm van de rolfilms werd door W.G. Visser in 1989 een plaatsingslijst vervaardigd. Deze is, in aangepaste vorm, opgenomen als een nadere toegang als bijlage.

2.4 BI Maastricht

Op 13 december 1983 werd door de sectie Algemene Zaken van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten 1 doos overgedragen aan het CAD.

MvD, CAD, bureau Beheer, onderdeelsmap 1032, PV van overdracht van 13 december 1983.

Het archief is opgebouwd uit een aantal archiefdelen, te weten ingekomen post, uitgaande post, politieke rapporten en personeel. De archiefbescheiden zijn niet voorzien van een registratiekenmerk. Wel is op een aantal stukken de markering "Uitgegane brieven" of "Archief" aangebracht.

De archiefbescheiden zijn geordend in de archiefdelen ingekomen en uitgaande post op respectievelijk afzender of adressant en daarbinnen chronologisch opgelegd. In de overige blokken zijn de stukken enkel chronologisch geordend.

2.5 BI Lissabon 2.5.1 Registratie en archivering ten tijde van Maas Geesteranus

Van betreffend archief zijn geen inschrijfmiddelen bewaard gebleven. Überhaupt is niet bekend of deze wel bestaan hebben. Waarschijnlijk is dit archief volgens het agendastelsel gevormd.

2.5.2 Registratie en archivering na Maas Geesteranus

Het archief kent een duidelijke breuk. Vanaf 22 november 1943 wordt het archief gevormd volgens het rubriekenstelsel.

2.5.3 Overplaatsing, overdracht en inventarisatie vanaf 1949

Het archief van de buitenlandse inlichtingendienst, post Madrid werd grotendeels vernietigd. Een aantal archiefbescheiden werd overgedragen aan respectievelijk het gezantschap te Lissabon danwel Madrid. Welke handeling de archiefbescheiden ondergingen werd aangetekend in de agenda van de post.

In maart 1983 werden deze archieven overgedragen van de sectie Algemene Zaken van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten aan het CAD.

2.6 BI te Madrid, ook wel bekend als de Nederlandsche Dienst in Madrid, 1943-1945

Zendingen ontvingen als nummer een gecombineerde lettercijfercode, AA/10/11. De eerste zending ontving de code AA, gevolgd door AB, AC et cetera. 10/11 stond voor 10 november.

Rapporten van verhoor van militairen werden voorzien van de code Vr gevolgd door een nummer dat refereerde naar de volgorde van aankomst. AC/1/11 Vr 11 stond aldus voor een betrouwbaarheidsrapport van de 11e vrijwilliger dat is opgemaakt op 1 november.

Tenslotte konden zendingen die uit meer pagina's bestonden voorzien worden van volgnummers. BG/19/l2 St 7 betreft de 7e bijlage van een zending van 19 december.

Inv. nr. 2892, nr. 520.

De nummering van de serie van uitgaande stukken kent een sprong. De nummers 499-1199 werden niet toegekend.

Buitenlandse inlichtingendienst, post Madrid, 1947-1950

Als registratuurstelsel kende de buitenlandse inlichtingendienst, post Madrid een rubriekenstelsel. De feitelijke indeling wordt weergegeven op de eerste pagina van betreffende agenda.

Inv. nr. 2913.

2.7 BI Stockholm 2.7.1 Registratie en archivering, 1942-1945

Post vanuit Londen voor Stockholm werd in zendingen per enveloppe verzonden. Eén enveloppe bevatte meerdere stukken. De zending werd voorzien van een eenvoudige code, te weten de beginletter van de maand en de datum van verzending. Zending S 15 staat dus voor de zending vanuit Londen die daar 15 september werd verzonden.

Inv nr. 2933.

Het archief werd oorspronkelijk waarschijnlijk opgebouwd volgens het seriestelsel. Agenda's werden bij de inventarisatie in 1996 niet aangetroffen.

2.7.2 Overplaatsing, overdracht en inventarisatie vanaf 1946

In 1985 werd dit archief overgedragen van de sectie Algemene Zaken van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten aan het CAD.

3 Militair Bureau voor Wetenschappelijke Inlichtingen

De archiefbescheiden van het Militair Bureau voor Wetenschappelijke Inlichtingen werden aangetroffen in het archief van de Artillerie Inrichtingen tijdens de bewerking van laatstgenoemd archief en werden hiervan afgescheiden.

4 Collectie Nederlandse troepen in Engeland 4.1 Militaire politie

Bij brief van 3 december 1945 regelde de deputy provost marshall, W. Kist, de dienstcorrespondentie en archiefvorming van de militaire politie in Engeland.

Alle archiefvormers

Bureau van de DPM; bureau van de APM Londen; bureau van de APM Wolverhampton; commandant provoost compagnie UK; commandant wacht compagnie UK; commandant detachement provost compagnie UK te Wolverhampton; commandant detachement wacht compagnie UK te Londen; commandant depot MP Perry Hall en commandanten diverse provost compagnieën.

dienden drie registers aan te houden:

voor inkomende en uitgaande "lopende" correspondentie; voor inkomende en uitgaande geheime correspondentie; voor inkomende en uitgaande "politiezaken".

Stukken genoemd onder b) werden genummerd No. M.P ... G Geheim of persoonlijk. Stukken onder c) werden genummerd No M.P ... Pol.

Stukken betreffende officieren werden steeds als geheim behandeld.

4.2 Commando Nederlandse troepen in Engeland 4.2.1 Archiefvormers bij het commando.

In november 1945 werden er bij het commando zestien zelfstandige archiefvormers onderscheiden:

A-, G- en Q-branch betaalmeester medische dienst militaire politie transportdienst commandant hoofdkwartier welfare onze band bibliotheek geestelijken archief postkamer 20e divisie commandant troependepot
4.2.2 Overplaatsing, overdracht, vernietiging en inventarisatie vanaf 1947

In een brief aan de minister van Oorlog, gedateerd 17 mei 1947, berichtte het hoofd afwikkelingsbureau commandant Nederlandse troepen in Engeland dat op zijn bureau de volgende archieven aanwezig waren:

geheim persoonlijk archief commandant Nederlandse troepen in Engeland (voortaan: CNTE); geheim archief chef staf CNTE; archief afdeling personeels- en kwartiermeesterzaken CNTE; archief personeelszaken; archief kwartiermeesterszaken; archief generale staf CNTE; archief commandant hoofdkwartier; archief commandant troependetachement NTE Londen; archief geheim persoonlijk commandant depot NTE Wolverhampton; archief depot NTE Wolverhampton; archief afwikkelingsbureau CNTE.

Tevens deelde hij mee dat archieven - wellicht doelde hij hier op afdelingen van het betreffende archief - van verschillende afdelingen van de commandant hoofdkwartier aan diverse instanties waren overgedragen.

Zo werd het archief van de afdeling welfare overgedragen aan de welfare officier van bureau Londen van het ministerie van Oorlog, het archief betaalmeester NTE aan het hoofd afwikkelingsbureau betaalmeester NTE te Scheveningen, het archief van de medische dienst NTE aan de inspectie geneeskundige dienst KL sectie Verenigd Koninkrijk te Londen, het archief van het veldpostkantoor NTE aan het veldpostkantoor bureau Londen van het ministerie van Oorlog (mvO), het archief van de militaire politie werd eveneens overgedragen het bureau Londen mvO, het archief van de afdeling records aan het Centraal Registratie Bureau in Den Haag en tenslotte werd het archief commanderend generaal NTE overgedragen aan kolonel Holts te Londen.

Het archief kwartiermeesterzaken en het archief (afdeling ?) kwartiermeesterzaken van het afwikkelingsbureau NTE werden overgedragen aan de militair attaché te Londen.

De overige archieven werden in juni 1947 overgedragen aan het hoofd Centraal Registratiebureau te Den Haag.

In 1981 werd een onbekende hoeveelheid archiefbescheiden uit de collectie commandant Nederlandse troepen in Engeland vernietigd op grond van het bepaalde in de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het ministerie van defensie, hoofdstuk 50 en het vernietigingsbesluit VS-1112 . Van deze vernietiging werd een verklaring opgemaakt.

5 Militaire voorbereiding terugkeer

Van het grootste deel van het archief is de geschiedenis niet bekend.

Het grootste deel van het archief werd tussen 1958 en 1960 bewerkt en geïnventariseerd door het archief der Koninklijke landmacht te Leiden. Inzake de criteria welke bij de toenmalige schoning gebruikt werden is geen verantwoording afgelegd.

Deze bewerking resulteerde uiteindelijk in een inventaris, getiteld Archief van het Bureau Voorbereiding Terugkeer over de jaren 1942/1945. Deze titel verhult het feit, dat deze inventaris feitelijk twee archieven van twee archiefvormers beschrijft, namelijk het archief van het bureau militaire voorbereiding terugkeer en dat van de militaire inlichtingendienst. Verder werden enkele retroacta van het bureau voor Bijzondere Aangelegenheden aangetroffen.

Het archief(-deel) van de militaire inlichtingendienst vormt wat betreft omvang veruit het grootste deel.

Bovengenoemde inventaris is opgebouwd uit een korte historische inleiding gevolgd door een verantwoording van de bewerking. Gemeld wordt, dat de oorspronkelijke ordening van het archief bij het bureau MVT archief volgens het agendastelsel plaatsvond. Er werden bij de bewerking eind jaren zestig geen agenda's aangetroffen en er werden veel lacunes geconstateerd.

Het archief van de militaire inlichtingendienst werd "( ... ) zoveel doenlijk systematisch geordend." Echter, "( ... ) deze ordening moest veel te wensen over laten" aangezien in een stuk meerdere onderwerpen behandeld werden. Een aangetroffen kaartindex werd - zo meld de verantwoording - als onbruikbaar gekwalificeerd (en dus vernietigd?), omdat het door elkaar lag.

De inventaris werd gesplitst in twee delen: bureau militaire voorbereiding terugkeer en militaire inlichtingendienst. De "inventaris" van beide delen werd gevolgd door een nadere toegang. Het feit dat de nummering in deze inventaris niet doorlopend is, maar dat bij het tweede archiefdeel (militaire inlichtingendienst) de nummering opnieuw start met nummer 1 wekt verwarring.

In de nadere toegang werd een deel van de inventarisnummers (soms op stukniveau, soms op bundelniveau) beschreven. Hiertoe werd het inventarisnummer onderverdeeld in volgnummers. Aldus ontstonden inventarisnummers 1/1 (inventarisnummer/volgnummer), 1/2 enzovoorts. Nog verwarrender werd de zaak, als een inventarisnummer in de nadere toegang niet werd aangeduid met een enkel getal maar - op bundelniveau - als 39/1. Dit inventarisnummer werd nog eens uitgesplitst en kreeg aldus nog een volgnummer, dat op het fysieke stuk met potlood werd aangebracht (39/1-1).

De stukken werden in de rechterbovenkant met potlood voorzien van een inventarisnummer, soms gevolgd door een bundelnummer en het stuknummer. Verder werden per omslag de meeste stukken door een lias bij elkaar geregen.

In 1993 werd circa 2 meter archiefbescheiden behorende tot deze archiefvormers overgeplaatst van het instituut voor Maritieme Historie van de Koninklijke marine naar het CAD. Bij de overdracht werd een plaatsingslijst meegeleverd.

MvD, CAD, bureau beheer, onderdeelsmap 1032.

6 Inspecteur der Nederlandse troepen

Onderhavig archief werd in 1957 bewerkt en geïnventariseerd door het archief der Koninklijke landmacht te Leiden. Inzake de criteria welke bij de toenmalige schoning gehanteerd werd geen verantwoording afgelegd. Deze bewerking resulteerde uiteindelijk in een inventaris.

7 Bureau Bijzondere Opdrachten

Op 18 april 1946 schreef de chef van de generale staf, luitenantgeneraal mr H.J. Kruls, aan generaal-majoor J.W. van Oorschot een brief waarin eerstgenoemde verzocht hem in te lichten over de verblijfplaats van het archief van het BBO. Men had gegevens nodig uit dit archief voor een verslag over de werkzaamheden van het bureau inlichtingen.

Van Oorschot antwoordde 2 mei daaropvolgend dat het archief zich verspreid over diverse locaties bevond. Het archiefdeel van de afdeling recherche werd omstreeks 1 maart 1946 overgedragen aan het Bureau Nationale Veiligheid. Stukken betreffende operaties waren onder beheer van de Engelsen, terwijl bescheiden inzake gegevens van agenten deels in handen waren van BBO (inmiddels in afwikkeling) te Londen en gedeeltelijk te Den Haag. Tenslotte waren de stukken betreffende gesneuvelde agenten al onder beheer van het ministerie van Oorlog.

Het archiefgedeelte dat in 1946 aan het Bureau Nationale Veiligheid werd overgedragen, werd na opheffing van deze dienst overgenomen door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. De mogelijke eenheid van dit archief deel werd doorbroken, aangezien individuele archiefbescheiden werden opgenomen in diverse persoons- en onderwerpendossiers.

Soldaat v/d Werf heeft in november 1948 de kast met BBO-bescheiden - toen aanwezig op het ministerie van Oorlog," ( ... ) op orde gebracht."

In 1975 werd het archief deel van het onderhavige archief, dat toen onder beheer van het ministerie van Defensie bij de afdeling Centrale Post- en Archiefzaken was, overgeplaatst naar het Centraal Archievendepot.

MvD, CAD, archief ministerie van Defensie, dossier nr. 392473 i/f.

In het midden van de jaren '70 onderging het archief een bewerking door een medewerker van het CAD. Verscheidene stukken werden in de rechter bovenhoek, met potlood, chronologisch genummerd. Dit nummer correspondeerde met een kaartsysteem voorzien van stukbeschrijvingen, waardoor voor een gedeelte van het archief een index werd gecreëerd.

8 Persoonlijk archief van F. Looringh van Beeck, met hierin opgenomen bescheiden uit het archief van de Koninklijke Nederlandse Brigade prinses Irene en het Garde Infanterie Depot

Dit archief werd in 1991 overgenomen door het CAD uit de korpsverzameling van het Garderegiment Fuseliers prinses Irene.

9 Militair attaché Brussel

Dit archief werd reeds eerder, in de loop van 1956, geïnventariseerd.

Zestiende jaarverslag van het archief van de Koninklijke Landmacht, 5.

In 1975 onderging het archief een (onbekende) "bewerking".

Jaarverslag 1975 van het Centraal Archievendepot, 10. Uit het verslag wordt niet duidelijk of het betreffend archief alleen is omgepakt of dat er ook in is vernietigd

10 Nederlandse militaire missie bij de Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF)

Het archief werd oorspronkelijk gevormd volgens het agendastelsel. Ingekomen stukken werden handmatig voorzien van een O (= ontvangen) en een volgnummer, uitgaande stukken van een U (uitgaand) met volgnummer.

In 1957 werd dit archief bewerkt door een medewerker van het archief der Koninklijke landmacht te Leiden.

11 Koninklijke militaire missie / bureau militair attaché bij Hr Ms. Ambassade bij het hof van St James

Onderhavig archief werd in het verleden al een keer bewerkt en beschreven, waarschijnlijk rond 1957, door een medewerker van het archief der Koninklijke Landmacht te Leiden.

12 Militair attaché te Washington; registratiebureau dienstplichtigen New York; het militair bureau van het consulaat-generaal der Nederlanden te New York

In het Elfde jaarverslag van het archief van de Koninklijke Landmacht, 1 december 1950 - 1 december 1951 staat dat in de loop van het verslagjaar de archieven van het militair bureau te New York en de archieven van het hoofd Nederlandse militaire missie te Washington werden ontvangen.

Dit archief werd in de periode van 15 juli tot en met 22 oktober 1957, toen het betrokken archief nog onder beheer berustte van het archief van de Koninklijke landmacht te Leiden bewerkt.

13 Marineattaché Washington

Het archief werd oorspronkelijk gevormd volgens het dossierstelsel.

Zie het registratuurplan.

In dit geval was hier sprake van dossiers waar "( ... ) de op verschillende zaken betrekking hebbende stukken ( ... ) in één map (waren) opgeborgen, waarbij de stukken chronologisch waren geordend.

Lexicon van Nederlandse archieftermen. 's-Gravenhage, 1983. 24.

Het verslag van de Historische Sectie van de Marinestaf van 1 april 1950 - 1 januari 1951 maakt melding van het feit dat betreffend archief "thans in bewerking" is. De daarop volgende verslagperiode wordt gemeld dat de inventarisatie en registratie gereed is.

CAD, archief ministerie van Marine, nr. S 8227.

14 Generaal-majoor A.Q.H. Dijxhoorn in zijn functie als gedelegeerde bij de combined chiefs of staff; wervingskantoor New York van het vrouwenkorps Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger

Genoemde archieven werden reeds eerder bewerkt in 1956 door een medewerker van het archief der Koninklijke Landmacht te Leiden. Deze archieven zijn in het verleden vervlochten geraakt met het archief van de Nederlandse troepen in Canada. Volgens het structuurbeginsel werden de afgedwaalde archiefstukken afgescheiden en apart beschreven.

15 Militair attaché te Bern

Na afwikkeling en opheffing van het bureau BI te Bern werd het archief van deze dienst overgeplaatst naar het centraal archief van BI te Wassenaar.

Inv. nr. 2961, minuut van uitgaande brief van 2 oktober 1945 aan J.G. van Niftrik.

Een deel van dit archief werd tussen 1 december 1951 en 1 december 1952 ontvangen door de rechtsvoorganger van het CAD, het archief van de Koninklijke Landmacht.

Twaalfde jaarverslag van het archief van de Koninklijke landmacht, 1 december 1951 - 1 december 1952.

De rest van het betreffende archief werd in 1983 overgeplaatst van de sectie algemene zaken van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten naar het CAD. Hier werd het opgenomen in de depotinventaris als het archief van BI Bern. Feitelijke bestudering van dit archief toonde echter aan dat het hier een afgedwaald archiefdeel van het archief van de militair attaché te Bern betrof. Tijdens de bewerking is dit wederom ingevoegd.

16 Nederlandse troepen in Canada

Het archief werd oorspronkelijk geordend volgens het agendastelsel. Het betreffende archief werd in 1956 bewerkt en geïnventariseerd door adjudant onderofficier K. den Uyl van het archief Koninklijke landmacht.

In juli 1994 werden negentien zwart-wit foto's, met afbeeldingen van de Koninklijke Nederlandse Troepen in Canada alsmede de huisvesting van de troepen te Guelph, Ontario in de Prinses Juliana Kazerne afgescheiden van het archief en overgedragen aan de Sectie militair Geschiedenis Koninklijke landmacht. De foto's, welke geen relatie tot het onderhavig archief hadden, werden ondergebracht in de rubriek Nederlandse militairen buiten bezet gebied 1940-1945 onder de nummers G 1-G 19.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief MAISAO-WOTAP 2.13 Selectie en vernietiging 1 Algemeen

Selectie en de uiteindelijke vernietiging van alle archieven vond plaats aan de hand van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het ministerie van Defensie (hoofdstuk Algemeen), 1987.

Tussen de verschillende instanties en het ministerie van Defensie/Oorlog te Londen was uiteraard veelvuldig schriftelijk contact. Dit heeft tot gevolg dat frequent zowel het minuutexemplaar als de expeditie van een exemplaar in deze verzamel inventaris kunnen worden aangetroffen. Circulaires kunnen zelfs in alle archieven worden teruggevonden. Het was ondoenlijk om bij de selectie steeds daadwerkelijk na te gaan of een archiefstuk al dan niet reeds op een hoger bewaarniveau aanwezig is. Doublures komen dus zeker voor. Bij de selectie van het archief van de Inspecteur der Nederlandse Troepen, 1940-1944 (1957) is bij wijze van proef wel steeds nagegaan of een minuut van een uitgaande brief of een ingekomen brief van het ministerie ook voorkwam in laatsgenoemd archief. Dit leverde het volgende resultaat op.

Overzicht van vernietigde stukken welke zowel aanwezig waren in het archief van de Inspecteur der Nederlandse Troepen, 1940-1944 (1957) als in het gewoon verbaal archief ministerie van Defensie/Oorlog te Londen:

25 april 1941, nr. 2 17 mei 1941, nr. 1 10 juli 1941, nr. 4 11 juli 1941, nr. 12 18 augustus 1941 , nr. 1 29 augustus 1941 , nr. 26 8 september 1941 , nr. 26 17 september 1941, nr. 8 4 november 1941, nr. 12 22 december 1941, nr. 8 31 december 1941, nr. 12 15 januari 1942, nr. 10 22 januari 1942, nr. 6 23 januari 1942, nr. 10 24 januari 1942, nr. 10 26 januari 1942, nr. 8 26 januari 1942, nr. 10 30 januari 1942, nr. 4 30 januari 1942, nr. 16 3 februari 1942, nr. 18 4 februari 1942, nr. 3 16 februari 1942, nr. 1 16 februari 1942, nr. 18 19 februari 1942, nr. 4 2 maart 1942, nr. 7 16 maart 1942, nr. 9 30 maart 1942, nr. 21 16 april 1942, nr. 4 21 april 1942, nr. 9 21 mei 1942, nr. 16 27 mei 1942, nr. 14 2 juni 1942, nr. 15 10 juni 1942, nr. 11 15 juni 1942, nr. 20 22 juni 1942, nr. 17 3 juli 1942, nr. 15 16 juli 1942, nr. 17 27 juli 1942, nr. 13 28 juli 1942, nr. 11 19 augustus 1942, nr. 2 20 augustus 1942, nr. 6 27 augustus 1942, nr. 3 5 september 1942, nr. 8 24 september 1942, nr. 18 12 oktober 1942, nr. 20 23 oktober 1942, nr. 5 3 november 1942, nr. 8 23 november 1942, nr. 15 15 december 1942, nr. 15 16 december 1942, nr. 3 29 december 1942, nr. 16 11 januari 1943, nr. 8 20 januari 1943, nr. 26 1 februari 1943, nr. 4 1 februari 1943, nr. 6 3 februari 1943, nr. 2 19 februari 1943, nr. 4 13 maart 1943, nr. 5 18 maart 1943, nr. 1 11 mei 1943, nr. 25 17 juli 1943, nr. 5 8 juni 1943, nr. 22 23 juni 1943, nr. 17 23 juli 1943, nr. 9 27 augustus 1943, nr. 10 6 september 1943, nr. 11 14 september 1943, nr. 3 18 september 1943, nr. 11 18 september 1944, nr. 23 20 september 1943, nr. 29 28 september 1943, nr. 7 5 oktober 1943, nr. 5 13 oktober 1943, nr. 1 15 oktober 1943, nr. 9 1 december 1943, nr. 6 13 december 1943, nr. 17 17 maart 1944, nr. 1 11 april 1944, nr. 11 19 april 1944, nr. 28 9 juni 1944, nr. 2 16 juni 1944, nr. 18 29 juni 1944, nr. 15 5 juli 1944, nr. 7 22 januari 1941, nr. 28 P 10 februari 1943, nr. 72 P 4 maart 1943, nr. 131 P 10 mei 1943, nr. 266 P 28 juli 1943, nr. 521 P 24 juli 1943, nr. 527 P 6 september 1943, nr. 642 P 16 november 1943, nr. 889 30 december 1943, nr. 953 P 14 januari 1944, nr. 1097 P 17 maart 1944, nr. 1324 P 28 april 1944, nr. 1480 P 30 juni 1944, nr. 1621 P 4 augustus 1944, nr. 1742 P
2 Ministerie van Defensie/Oorlog

In 1995 werd begonnen met het selecteren, vernietigen en indexeren van het algemeen gedeelte. Er werd 20,5 meter algemeen verbaalarchief vernietigd. Met onderbrekingen kwam de index op het algemeen verbaalarchief gereed in 1997. Van het archief van het bureau Londen werd 13 meter archiefbescheiden vernietigd. Het betrof hier vooral financiële bescheiden.

3 Bureau Inlichtingen 3.1 BI Londen

In totaal werd bij de selectie van dit archief 3,5 meter archiefstukken vernietigd. Het betrof hier vooral minuten van uitgaande aanbiedingsbrieven waarbij het aangeboden stuk niet werd aangetroffen, bedankbriefjes voor ontvangen inlichtingenrapporten, benoemingen, bevorderingen, salarisbetalingen en -verhogingen, onkostenvergoedingen aan agenten, tewerkstellingen, onderscheidingen, verklaringen van geheimhouding, in zijn algemeenheid personeelsbescheiden en kopieën van (buitenlandse) krantenknipsels.

3.2 BI Eindhoven

Tijdens de selectie en herinventarisatie in 1997 werd in totaliteit 36 centimeter archiefbescheiden vernietigd. Het betrof hier voornamelijk dubbelen.

3.3 BI Maastricht

Voor aanvang van de werkzaamheden in juli 1997, had het archief een omvang van 0,12 meter. Na selectie op te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden resteert 0,06 meter.

3.4 BI Stockholm

Er werd 12 centimeter archiefbescheiden vernietigd. Het betrof hier bijna uitsluitend dubbele exemplaren in de vorm van doorslagen.

4 Militaire Voorbereiding Terugkeer

Slechts dubbelen en stukken die zich controleerbaar op een ander bewaarniveau bevonden - bijvoorbeeld in het archief van het ministerie van Defensie/Oorlog te Londen - zijn vernietigd.

5 Collectie Commando Nederlandse troepen in Engeland

Bij de selectie ter vernietiging werd in 1996 6,72 meter en tijdens de inventarisatie in 1997 2,5 meter archiefbescheiden vernietigd. Dit gebeurde op basis van de lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het ministerie van Defensie, 1987 en VS 2-1112 (4e druk), KL.

6 Bureau Bijzondere Opdrachten

Van dit archief werd in totaal 1 meter archiefbescheiden vernietigd.

7 Militair attaché Brussel

Uit dit archief is niets vernietigd. De omvang van het archief is 24 centimeter.

8 Marineattaché Londen

Uit het archief werden alleen dubbele stukken verwijderd.

9 Koninklijke Militaire Missie / Bureau militair attaché bij hr. Ms. Ambassade bij het hof van St. James

Na selectie bleef 12 centimeter algemeen en 24 centimeter geheim archief over.

Er werd 40 centimeter archiefbescheiden vernietigd. Het betrof hier voornamelijk stukken welke op een hoger bewaarniveau, namelijk het ministerie van Oorlog te Londen, ook aanwezig zijn.

10 Militair attaché te Washington; registratiebureau dienstplichtigen New York; het militair bureau van het consulaat-generaal der Nederlanden te New York

Het archief van de militair attaché Washington had bij aanvang van de inventarisatie in 1994 een omvang van bijna 11,5 strekkende meter. Een groot deel hiervan betreft persoons- en medische dossiers van rekruten afkomstig uit de Verenigde Staten en Canada. Deze zijn tijdens de inventarisatie buiten beschouwing gelaten. Deze bescheiden zullen op termijn vernietigd worden. De overgebleven stukken hadden een omvang van 1,3 meter. Na selectie resteerde nog 18 centimeter archief. Het grootste deel van de vernietigde stukken betrof documentatiemateriaal.

11 Marineattaché Washington

Bij aanvang van de selectie en inventarisatiewerkzaamheden van onderhavig archief in 1994 werd circa 4,5 meter archief aangetroffen. Hiervan werd circa 1,6 meter vernietigd. Deze vernietiging werd uitgevoerd met als leidraad het voorschrift voor het vernietigen en inleveren van archiefbescheiden van de Koninklijke Marine, circulaire Z. 2484 en de hoofdstukken Algemeen en 6100 van de lijst van de te vernietigen archiefbescheiden van het ministerie van Defensie.

12 Generaal-Majoor A.Q.H. Dijxhoorn in zijn functie als gedelegeerde bij de Combined Chiefs of Staff; Wervingskantoor New York van het vrouwenkorps Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger

Het archief van Generaal Majoor A.Q.H. Dijxhoorn in zijn functie als gedelegeerde bij de Combined Chiefs of Staff, 1942-1943, 1945 had een omvang van 8 centimeter. In 1994 werd tijdens de selectiewerkzaamheden vier centimeter vernietigd.

De omvang archief van het Wervingskantoor New York van het Vrouwenkorps Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1944-1945 bedraagt, na selectie 1 centimeter. Tijdens deze selectie werd 1 centimeter vernietigd.

13 Militair bureau van het consulaat-generaal te Montreal

Het archiefgedeelte tot en met 1945 had bij aanvang van de werkzaamheden in 1994 een omvang van 6 centimeter. Na selectie en inventarisatie resteert 1 centimeter archief.

14 Militair attaché te Bern

Een groot deel van dit archief bestaat uit persoonsdossiers en andere niet operationele gegevens van vluchtelingen. Nog tijdens de inventarisatie van dit archief bereikte het CAD verzoeken om gegevens uit deze dossiers. Deze dossiers komen niet in aanmerking voor overdracht en zijn op termijn vernietigbaar. Het betreft hier de uitvoering van standaardzaken zoals verzoeken om kledinggeld, alsmede vrijwilligers- en geneeskundige verklaringen van vrijwilligers, Ein- en Austrittsmeldungen et cetera welke vernietigbaar zijn in het jaar 2000. Wel is van alle procedures één formulier in de inventaris opgenomen.

15 Nederlandse troepen in Canada

Bij de selectie en inventarisatie in 1994/1995 werd 4,25 meter archief vernietigd, voornamelijk persoonsdossiers.

16 Eerste Divisie Koninklijke Marechaussee

In 1982 werd het archief van de 1e divisie Koninklijke marechaussee 1940-1965 geselecteerd volgens het bepaalde in de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het Ministerie van defensie, hoofdstuk 40 en het VS 2-1112 (3e druk), hoofdstuk 2, punt 7. Of ook stukken uit de periode 1940-1942 werden vernietigd is niet bekend.

Verantwoording van de bewerking 1 Algemeen

De aanwezigheid in deze verzamelinventaris van de archieven van de marineattaché Londen, 1937, 1940-1945 en de marineattaché Washington, (1933, 1936) 1938-1944, 1947 doen wellicht misplaatst aan, maar kunnen verklaard worden uit het feit dat deze functionarissen tot de afsplitsing en instelling van het ministerie van Marine van het ministerie van Defensie op 27 juli 1941 onder de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie vielen.

Algemeen uitgangspunt bij de inventarisatie was om de oude orde, zoals deze voor bewerking van de onderscheidene archieven door medewerkers van het archief KL bestond, zo veel mogelijk te herstellen. Indien herstel hiervan niet mogelijk was - bijvoorbeeld omdat een oude orde niet meer te herkennen was - werd de structuur zoals deze door het archief KL in de vijftiger of zestiger jaren werd aangebracht als uitgangspunt genomen bij de inventarisatie. De plaatsingslijsten vervaardigd door medewerkers van het archief KL werden hierbij opnieuw geredigeerd en treft men in meerdere gevallen aan als nadere toegang.

De archieven van instanties, vallend onder verantwoordelijkheid van de minister van Defensie/Oorlog te Londen zijn geordend naar chronologie.

2 Ministerie van Defensie/Oorlog

Bij het herinventariseren van de betreffende archieven moesten een aantal zaken worden herzien. Afgedwaalde archiefstukken moesten naar het oorspronkelijke archiefdeel worden teruggebracht (het kabinetsarchief bevatte stukken die zijn teruggebracht naar de serie P-verbalen, et cetera) en archiefdelen dienden als gedeponeerd archief onderkend en herkenbaar gemaakt worden.

Hiertoe werden afgedwaalde archiefbescheiden teruggebracht naar de oorspronkelijke plaats waar zij thuishoorden. Zo werden op allerlei plaatsen afgedwaalde P- en algemene verbalen, K- en BI stukken aangetroffen welke op de juiste plek in de betreffende serie werden ingevoegd. Verder dienden archiefvormers goed te worden onderscheiden, en in het archiefschema moesten de verschillende afdelingen worden onderkend.

In mei 1995 werd gestart met de vervaardiging van een index op het P-archief. Deze serie verbalen werd als proefproject gekozen omdat het een relatief beperkte omvang had, geen bewerking behoefde in de vorm van selectie en als apart archiefdeel kon worden beschouwd.

Doel van het project was om ervaring op te doen met het vervaardigen van automatische naamindexen dmv WP 5.1, het indexeren met een team van een afgesloten archiefdeel en om een indruk op te doen hoeveel tijd een en ander in beslag zou nemen. In het laatste kwartaal van 1995 kwam de betreffende index gereed.

Hierna werden de kleinere archief delen geïnventariseerd. Nadat het serieel verband van de verscheidene archief delen was beschreven, waarin vele afgedwaalde terug waren ingevoegd, bleef een gedeelte over wat enkel nog te ordenen viel naar onderwerp. Deze stukken zijn ondergebracht in de afdeling niet serieel.

De oorspronkelijke omvang van de serie doorslagen van "Verbalen persoonlijk", uitgaande stukken van het P-archief van ministerie van Oorlog te Londen, 1941-1945 bedroeg 24 centimeter. Doorslagen die in verbaalserie "Verbalen persoonlijk" reeds voorkwamen zijn vernietigd. Alleen doorslagen die in genoemde verbaalserie niet voorkwamen zijn bewaard.

3 Bureau Inlichtingen 3.1 BI Londen

De indeling in restricted archief en het "overige" archief is gehandhaafd. Dit laatste archiefblok is verdeeld in Stukken van algemene aard en in Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

Onder de eerste categorie vallen de dossiers op correspondent, alsmede telegrammen en afschriften daarvan, van algemene aard. Onder de tweede categorie ressorteren de dossiers op onderwerp en de (afschriften van) telegrammen, welke geordend zijn op onderwerp.

De aangetroffen rolfilms zijn beschouwd als schaduwarchief en als een apart blok in de inventaris opgenomen.

De serie(s) verhoren van vluchtelingen/(adspirant-)vrijwilligers in de buitenposten te Lissabon, Madrid en Stockholm zijn niet compleet. De stukken betreffende de verhoren van personen met achternamen beginnend met A t/mn F ontbreken.

3.2 BI Eindhoven

Wat betreft de herkomst van de gedeponeerde archiefbescheiden inzake een door de Duitse SS ingesteld onderzoek naar de groep Fiat Libertas; dit dossier werd door medewerkers van BI eind 1944 gevonden te Vught. Gezien de aard van de stukken wordt aangenomen dat deze zich oorspronkelijk bevonden in het archief van der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD für die besetzen niederländischen Gebiete.

3.3 BI Maastricht

De aangetroffen blokken - Ingekomen post, Uitgaande post, Politieke rapporten en Personeel - zijn gehandhaafd, alsmede de daarin aangetroffen orde.

3.4 BI Lissabon

De oorspronkelijke staat van de archieven is goed bewaard gebleven. Bij de bewerking in februari 1997 stond de hoofdindeling van het archief in twee afdelingen centraal. Tot het vertrek van Maas Geesteranus werd gewerkt volgens het agendastelsel, daarna volgens het rubriekenstelsel. Analoog daaraan is de inventaris in twee afdelingen gesplitst.

3.5 BI Madrid

Bij dit archief werden enkele gedeponeerde stukken aangetroffen. Deze stukken werden oorspronkelijk ontvangen door de gezant te Madrid. Het betreft hier retroacta inzake vluchtelingen.

De oorspronkelijke staat van het archief is goed bewaard gebleven. De bewerking in februari 1997 bestond dan ook alleen uit het volgens de regels beschrijven van de stukken.

4 Militaire Voorbereiding Terugkeer

Bij de herbewerking in 1996 is als uitgangspunt genomen de ordening naar onderwerp, zoals deze in 1960 werd aangebracht. Voorts werd er voor gekozen de bundeling per omslag (of per lias) te handhaven. Dit omdat het doorbreken hiervan de vervaardiging van een concordantie goeddeels onmogelijk zou maken.

Bij inspectie van de bundels bleek dat vermenging van archiefvormers heeft plaatsgevonden. In één omslag kwamen (en komen) zowel archiefstukken voor van bureau MVT als van de militaire inlichtingendienst.

Van enige oude orde was geen sprake meer.

Verder moest het in 1993 overgedragen archief deel afkomstig van het instituut voor Maritieme Historie van de Koninklijke marine ingebed worden in deze inventaris.

Op grond van bovenstaande werd besloten bij de herbewerking uit te gaan van het volgende:

de bestaande nummering te vervangen door inventarisnummers; toevoegen van een inleiding; opnieuw vervaardigen van een inventaris en een nadere toegang welke tevens fungeert als concordantie; het chronologisch ordenen van de beschrijvingen.

Begonnen werd met het opnieuw vervaardigen van de nadere toegang. Per omslag of pak werd - aan de hand van de oude nummering - een korte beschrijving gemaakt. Daarna werden de omslagen voorzien van opvolgende inventarisnummers. Vervolgens werd - aan de hand van de nadere toegang - een inventaris samengesteld. Sommige beschrijvingen werden samengesteld uit diverse inventarisnummers.

Tenslotte werden de beschrijvingen chronologisch geordend.

Bij de beschrijvingen is tevens aangegeven - indien dit van toepassing is - de pagina('s) waar men de nadere toegang op het/de betreffend(e) inventarisnummer(s) kan vinden.

5 Collectie Commando Nederlandse troepen in Engeland

Deze collectie, welke archiefbescheiden bevat, afkomstig uit een groot aantal archieven, werd aangetroffen in wat bij het CAD bekend stond als het archief van de commandant Nederlandse troepen in Engeland. Nadere bestudering van deze verzameling bracht aan het licht dat hier sprake was van een fonds van archieven.

Aangezien voor het overgrote deel van de tot de collectie behorende archieven de oorspronkelijke structuur niet meer viel te achterhalen, laat staan te reconstrueren, is er voor gekozen het geheel als een collectie te beschouwen en de tot de collectie behorende archiefbescheiden te ordenen naar onderwerp, hierbij het structuurbeginsel negerend.

Een uitzondering vormde het persoonlijk archief van D. van Voorst Evekink: dit archief kon wel in zijn oorspronkelijke orde worden hersteld.

6 Bureau Bijzondere Opdrachten

Het archief werd in 1996 in ongeordende staat aangetroffen. Archiefdelen, series en dossiers waren dooreen geraakt. Het archief is zeer incompleet.

Tijdens de bewerking werd er voor gekozen de oude staat van het archief zo veel mogelijk te herstellen. Begonnen werd het archief weer te splitsen in de twee archiefgedeelten waaruit het archief oorspronkelijk was opgebouwd - namelijk Londen en de missie te Utrecht. Vervolgens werden, onder meer aan de hand van inboekingskenmerken, de twee archiefgedeelten zo goed als mogelijk opnieuw geordend volgens de oorspronkelijke orde, zowel series als dossiers. Vervolgens werden de aldus ontstane series en dossier verder ontsloten door nadere toegangen.

Betreffende de inv.nrs 3004-3009 het volgende. De persoonsdossiers zijn waarschijnlijk gevormd door de missie te Utrecht voor de belangenbehartiging van nabestaanden van gesneuvelde agenten en gedemobiliseerd personeel.

Daarvoor werden uit diverse archiefdelen bescheiden gelicht en in de betreffende dossiers opgenomen. Daarnaast werden de dossiers aangevuld met bescheiden, die door de missie te Utrecht zelf zijn opgemaakt en ontvangen. Ook tijdens de afwikkeling van genoemde missie en zelfs daarna - toen de dossiers reeds onder beheer van het ministerie van Oorlog waren - zijn aan deze dossiers nog stukken toegevoegd. Om het verband binnen een dossier niet te verstoren, is besloten om de persoonsdossiers intact te laten.

7 Militair attaché Brussel

Bij nadere inspectie van wat tot dan toe bekend stond als de archieven van de militair attachés Parijs en Brussel bleek dat laatstgenoemd archief bestond uit brieven, afkomstig van de militair attaché Parijs welke bij de militair attaché Brussel ingekomen waren. De twee archiefdelen werden weer bij elkaar gevoegd. De stukken werden onderwerpsgewijs geordend.

8 Marineattaché Londen

Dit archief bevat hoofdzakelijk stukken ontvangen en opgemaakt door de adjunct militair attaché, C. Moolenburgh. De stukken hebben voornamelijk betrekking op luchtbombardementen op en inundaties van bezet gebied in Nederland. Meer informatie over deze onderwerpen kan men vinden in het archief van het ministerie van Oorlog

Verbaal van 13-11-1946, nr. 342 (beheerd door het CAD) bevat een overzicht van de bombardementen uitgevoerd door de geallieerde luchtstrijdkrachten op doelen in Nederland over de jaren 1940-1945.

alsmede in het archief van de Militair Inlichtingen Documentatie.

9 Koninklijke Militaire Missie / Bureau militair attaché bij hr. Ms. Ambassade bij het hof van St. James

De looptijd van het archief betrof de jaren 1940-1949. Na afronding van de definitieve nummering en nadat de omslagen en dozen reeds van inventarisnummers waren, maar nog voor de overdracht van het gehele archief deel aan het ARA werd in het depot van het CAD nog een doos met archiefbescheiden van het onderhavige archief over 1946-1948 aangetroffen. Deze doos is waarschijnlijk tijdens de verhuizing van het CAD afgedwaald van het hoofdbestand. Besloten werd een aan het eind van de inventaris een afdeling Aanvullingen te creëren waarin ook mogelijke toekomstige aanvullingen geplaatst kunnen worden. Van het archiefdeel 1946-1948 werd 10 centimeter vernietigd.

10 Militair attaché te Washington; registratiebureau dienstplichtigen New York; het militair bureau van het consulaat-generaal der Nederlanden te New York

Tijdens de inventarisatie in 1994 bleek, dat het archief van de militair attaché Washington veel stukken bevatte die afkomstig waren uit het archief van het registratiebureau te New York en ook van het militair bureau van het consulaat-generaal der Nederlanden te New York. Hoe en wanneer deze stukken vermengd zijn met het archief van de militair attaché Washington viel niet meer te achterhalen. Wellicht dat, na opheffing van het registratiebureau, het archief is gedeponeerd en dat tijdens de inventarisatie van 1957 de stukken zijn vermengd en door de toenmalige inventarisator tot één archief zijn bestempeld. De stukken, oorspronkelijk behorend tot het archief van het registratiebureau en het militair bureau van het consulaat-generaal te New York zijn op grond van het structuurbeginsel tijdens de inventarisatie in 1994 weer afgescheiden van het archief van de militair attaché Washington en als separate archieven geïnventariseerd.

11 Marineattaché Washington

Het archief werd oorspronkelijk gevormd volgens het dossierstelsel.

Zie het registratuurplan.

In dit geval was hier sprake van dossiers waar "( ... ) de op verschillende zaken betrekking hebbende stukken ( ... ) in één map (waren) opgeborgen, waarbij de stukken chronologisch waren geordend."

Lexicon van Nederlandse archieftermen. 's-Gravenhage, 1983. 24.

In het verleden werd bij de historische sectie (later bureau Maritieme Historie) van de Marinestaf een toegang op dit archief vervaardigd. Deze inventarisatie vond plaats door het aanbrengen van codes op een deel van de archiefbescheiden. Een hoofdletter (bijvoorbeeld de J) gaf het archief aan, een kleine letter ontsloot het archiefstuk. Waarschijnlijk werd de oorspronkelijke structuur van het archief doorbroken, de stukken werden op onderwerp geordend. Een groot deel van de stukken werden echter niet beschreven en gecodeerd omdat zij blijkbaar geen (krijgs-) historische gegevens bevatten.

Bij de inventarisatie in 1994-1995 werd er voor gekozen bovengenoemde ordening te doorbreken. De stukken werden vervolgens opnieuw onderwerpsgewijs geordend, waarbij het oorspronkelijke registratuurplan bij het ontwerpen van het archiefschema als basis werd genomen.

In 1995 ontving het CAD 4 centimeter, van onderhavig archief afgedwaalde archiefbescheiden welke waren opgenomen in de collectie Tweede Wereldoorlog bij de sectie Maritieme Historie.

De archiefbescheiden beschreven onder de afdeling Aanvulling, inventarisnummers 3053-3063, werden aangetroffen in het archief van de Netherlands Purchasing Commission te New York. Dit archief bevatte vele afgedwaalde archiefbescheiden. Een tweede aanvulling, beschreven onder inv. nrs. 3067-3070, werd aangetroffen in het archiefdeel inlichtingen van het archief van de bevelhebber der zeestrijdkrachten in het oosten, dat begin 1995 door medewerkers van het CAD bij het instituut Maritieme Historie werd aangetroffen.

12 Generaal-Majoor A.Q.H. Dijxhoorn in zijn functie als gedelegeerde bij de Combined Chiefs of Staff; Wervingskantoor New York van het vrouwenkorps Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger

Genoemde archieven werden reeds eerder bewerkt in 1956 door een medewerker van het archief der Koninklijke Landmacht te Leiden. Deze archieven zijn in het verleden vervlochten geraakt met het archief van de Nederlandse troepen in Canada. Volgens het structuurbeginsel werden de afgedwaalde archiefstukken afgescheiden en apart beschreven.

De stukken van het archief van Generaal Majoor A.Q.H. Dijxhoorn in zijn functie als gedelegeerde bij de Combined Chiefs of Staff, 1942-1943, 1945 werden waarschijnlijk in 1956 ontvangen door het Archief van de Koninklijke Landmacht.

Zestiende jaarverslag, 1 januari 1956 - 1 januari 1957, 5.

13 Militair bureau van het consulaat-generaal te Montreal

Tijdens de selectie en inventarisatie van dit archief werd een tweetal kopergravures en twee stempels aangetroffen. Deze werden afgescheiden van het archief en in juli 1994 overgedragen aan het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum Generaal Hoefer.

Het archief bevat ook stukken van voor de oprichting van het Bureau. Deze stukken behoren waarschijnlijk tot het archief van het consulaat-generaal te Montreal. Aangezien het militaire zaken betreft werd de behandeling van deze stukken mogelijk overgenomen door het militair bureau.

14 Militair attaché te Bern

Het overgedragen deel heeft een omvang van 73 centimeter. Het CAD houdt nog onder zijn beheer circa 3,5 meter.

In het archief werden ook bescheiden van het fonds Katz aangetroffen. Dit fonds voerde een eigen, zij het eenvoudige boekhouding (overzichten van uitgaven en inkomsten). Uitgaande correspondentie die de militair attaché voerde als beheerder van het fonds werd ondertekend met "militair attaché" en kreeg ook gewoon een (doorlopend) nummer in de reeks uitgaande brieven. Wel kregen (sommige) stukken het stempel "fonds Katz". Echter, niets wijst er op dat het fonds een apart archief vormde. Deze stukken zijn dan ook als afdeling ondergebracht bij het archief van de militair attaché.

Tijdens de inventarisatiewerkzaamheden van deel B werd opgemerkt dat in de map correspondentie met J.H. van Borsum Buisman naast expeditie-exemplaren zich ook minuten bevonden - getuige de parafering van de stukken. Een verklaring hiervoor is wellicht gelegen in het feit, dat het persoonlijk archief van Borsum Buisman - dat betrekking had op zijn illegale werkzaamheden in Genève - na de opheffing van de afdeling Genève door de militair attaché is opgevraagd.

Deze theorie wordt ondersteund door een memorandum van 14 september 1944:

( ... ) meen ik U te moeten aanraden ten spoedigste alle bij JB liggende stukken en originelen op te vragen die op Uw werk betrekking hebben. Deze dienen bij U bewaard te worden totdat ze hetzij vernietigd mogen worden, danwel aan BI respectievelijk [het ministerie van] Oorlog afgedragen kunnen worden.

Hiermee is meteen de tweedeling van het archief verklaard. Alle stukken welke betrekking hadden op werkzaamheden van Van Tricht voor BI werden zeer waarschijnlijk na afloop van deze werkzaamheden overgeplaatst naar BI Wassenaar danwel het ministerie van Oorlog. Vervolgens is het archiefdeel gaan zwerven om tenslotte bij de sectie algemene zaken van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten te belanden.

Ordening van het archief

Toegang tot de stukken kan in eerste instantie worden verkregen via de beschrijvingen in de inventaris. De 72 bijlagen kunnen daarbij uiteraard van hulp zijn. In sommige gevallen werkt een bijlage tevens als concordantie, te weten bijlagen 13-16, 22-28, 30, 33-53 kennen deze dubbele functie.

In de bijlagen zijn inventarisnummers vetgedrukt voor het oud inventarisnummer en de nadere omschrijving geplaatst, indien een bijlage uit meer dan een inventarisnummer bestaat;

alleen in de koptekst geplaatst, indien de bijlage slechts uit een inventarisnummer bestaat.

De verbalen binnen inv. nrs. 92-185 zijn, behalve per doos, daarbinnen per dag van een aparte omslag per dag voorzien. Ook binnen inv. nrs. 3004-3009 is per inventarisnummer elke persoonsdossier voorzien van een aparte omslag.

Zie verder ook de aanwijzingen voor het gebruik in bundel II-V.

Voor een verklarende lijst van afkortingen wordt verwezen naar band V, bijlage 70.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A) Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie te Londen; Ministerie van Oorlog te Londen en afwikkeling daarvan, 1941-1947, nummer toegang 2.13.71, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Defensie (Londen), 2.13.71, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Bureau Inlichtingen Londen/Eindhoven

In augustus 1944 werd een gedeelte van het archief, inclusief het Restricted archief, op microfilm vastgelegd. Het betrof de periode november 1943 - augustus 1944. De films kwamen ter beschikking van de vestiging te Eindhoven: het "papieren" archief bleef in Londen.

Verwante archieven

Voor verder onderzoek kan ook geraadpleegd worden het archief van de chef van de Marinestaf te 's-Gravenhage, 1886-1942.

Onder beheer van het Algemeen Rijksarchief.

Daarnaast kan ook het archief van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, tevens hoofd van de Ve afdeling van het ministerie van Defensie, vanaf 27 juli 1941 tevens ministerie van Marine, vanaf 23 juni 1945 ministerie van Marine en Scheepvaart, allen te Londen, de afwikkeling daarvan en de daarbij gedeponeerde archieven, 1940-1945 (1946-1949) worden benaderd.

Op het moment dat dit geschreven wordt, november 1997, is genoemd archief in bewerking bij en onder beheer van het Centraal Archievendepot van het ministerie van Defensie. Dit ter overdracht aan het ARA. Deze overdracht zal naar verwachting eind 1998 worden overgedragen aan het ARA.

Hierin opgenomen is het archief van de Ve afdeling (Zeemacht) van het ministerie van Defensie.

Bijlagen Ordeningsplan Registratuurplan van het archief van de marineattaché te Washington A MINISTER A A Algemeen A B Materiaal A C Medisch A D Propaganda A E Bepalingen A F Navy Department B GEZANT (1940) / AMBASSADE EN GEHEIME TELEGRAMMEN (1942) C PERSOONLIJKE BRIEVEN D DIVERSE E AANKOOP E A Instrumenten E B Schepen E C Olie E D Electrisch a. Electrische apparaten ap. Posterijen b. Radio vliegtuigen c. Radio d. Communicatie e. Eisch E E Vliegtuigen E F Voertuigen E G Wapens en springstoffen Geweren Mitrailleurs Antilucht Springstoffen Geweerkogels Mijnen E H Diversen E I Commissies (1942: Netherlands Purchasing Commission) E K Uitvindingen E Z Economische Zaken (1942) F AMERIKA F A Navy Department a. Navy Yards b. Opleiding c. Vlootbeweging d. Begroting e. Sleeptank f. Chromen g. General orders h. Schepen i. Hydrografie k. Meteorologie l. Personeel m. Aanvragen bezoek F B Staatsinstellingen F C Attachés F D Vliegwezen F E Handelsstromen F F Couranten (Pers) F G Tijdschriften F H Publieke opinie F I Algemeen nieuws F K Japan F L Guam F M Hawaï F N Porto Rico F O Philippijnen F P West Indië F Q Olie F R Verenigingen F S Diversen F T Vrijwilligers F U militair dienst
Lijst van afkortingen adjunct adjudant onderofficier buiten dienst Bevelhebber der Zeestrijdkrachten bureau Inlichtingen Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten Bureau Bijzondere Opdrachten Binnenlandse Strijdkrachten dienstplichtig dokter/doktor dominee Bureau Expeditionaire Macht generaal Harer Majesteits inzake ingenieur in verband met jonkheer Koninklijk Nederlands-Indisch Leger Koninklijk Besluit Koninklijke Landmacht Koninklijke Nederlandse Brigade kolonel korporaal kapitein luitenant luitenant-kolonel majoor ministeriële beschikking militair gezag Militaire Inlichtingendienst Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer naar aanleiding van Nederlandse Nederlands-Oost-Indië bureau Organisatie Generale Staf Royal Air Force reserve ritmeester schout bij nacht sergeant soldaat Special Operations Executive stoomschip ten behoeve van ten opzichte van ter zee te zijner tijd United Nations Relief and Rehabilitation Administration United States vaandrig War Establishment wachtmeester waarnemer
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. Het ministerie van Defensie te Londen, vanaf 21 augustus 1941 ministerie van Oorlog te Londen, voortgezet vanaf 20 juni 1945 tot 25 april 1947 als bureau Londen departement van Oorlog en de afwikkeling en de daarbij gedeponeerde archieven, 1940-1949 1.1 HET ARCHIEF VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE TE LONDEN, VANAF 21 AUGUSTUS 1941 MINISTERIE VAN OORLOG TE LONDEN, TOT 20 JUNI 1945 1.1.1 Verbaalarchief met eigentijdse ingangen 1.1.1.1 Agenda's 1.1.1.1.1 Algemeen 1-13 Agenda's van uitgaande stukken. 1940-1944 13 delen 1 http://proxy.handle.net/10648/10a01a51-64b1-4a03-bde2-ce6a80125da7 1940 september 5 - 1941 januari 23 2 http://proxy.handle.net/10648/9ed48899-64e8-4135-b875-eecee7ca08bc januari 24 - juni 9 3 http://proxy.handle.net/10648/38771398-2b63-477b-b585-fd96396c51bc juni 10 - oktober 15 4 http://proxy.handle.net/10648/82df3f9d-576b-46a6-acbf-346f62ad185c oktober 16 - 1942 februari 16 5 http://proxy.handle.net/10648/146c6025-a820-4b7d-bdb8-c15129e721ca februari 17 - juni 25 6 http://proxy.handle.net/10648/f3061b0d-61c6-4cc8-b7c9-4aea45b19cae juni 26 - november 6 7 http://proxy.handle.net/10648/e7971188-350f-4dc7-a4fc-5d292cf76a2b november 7- 1943 maart 5 8 http://proxy.handle.net/10648/804dae96-a07b-4c8e-ab8b-52f7535f3274 maart 6 - juli 2 9 http://proxy.handle.net/10648/ec38ec82-2143-47f6-8618-8d4685eb3f42 juli 3 - oktober 27 10 http://proxy.handle.net/10648/01da2570-a1a8-4711-bd72-7a02aee557dd oktober 28 - 1944 februari 23 11 http://proxy.handle.net/10648/417ade0f-b7a5-4233-a5cc-f045b58a9bbb februari 24 - juni 21 12 http://proxy.handle.net/10648/dde9fea0-ba47-4d62-893f-f7e8407582a4 juni 22 - oktober 19 13 http://proxy.handle.net/10648/68a1550c-ee7c-4fa9-9e99-9cec111d6258 oktober 20 - december 18 14-27 Agenda's van ingekomen stukken. 1940-1944 14 delen 14 http://proxy.handle.net/10648/d662f9da-a5e7-4be8-89bf-ed868ddc6d0a 1940 september 5 - 1941 januari 17 15 http://proxy.handle.net/10648/7e0aac0c-ea3a-4881-9408-e4e7db1d4d44 januari 18 - mei 30 16 http://proxy.handle.net/10648/d2781555-364f-41d8-b436-e50ee613962b mei 31 - september 10 17 http://proxy.handle.net/10648/76ebd691-e2e0-4b16-af7c-5eeac345adda september 11 - december 24 18 http://proxy.handle.net/10648/4969d753-badd-4c98-8830-44cbf02e5c1a december 29 - 1942 april 13 19 http://proxy.handle.net/10648/0fa3e82a-255e-4a57-9dc2-340650c80d54 april 14 - augustus 1 20 http://proxy.handle.net/10648/7a6b7975-effe-4e58-b904-9ff1166d2579 augustus 4 - november 20 21 http://proxy.handle.net/10648/3fe2d796-ed74-4b3a-8aaf-7703532b71d0 november 21 - 1943 maart 11 22 http://proxy.handle.net/10648/cb269e23-3482-45e3-bac9-361c82a428b2 maart 12 - juli 5 23 http://proxy.handle.net/10648/660c55da-182d-4e1b-a696-d7de00889c91 juli 6 - oktober 19 24 http://proxy.handle.net/10648/916b6544-2844-4943-8f19-1e31c6112431 oktober 20 - maart 2 25 http://proxy.handle.net/10648/57c889e7-b562-4cc0-8d4b-b9e3860c8496 maart 3 - juni 17 26 http://proxy.handle.net/10648/eb518f1f-b8c2-4fe6-b682-ae257cbbd267 juni 19 - september 22 27 http://proxy.handle.net/10648/059fc0bb-e46a-4ea3-87cd-d4659ea33ecd september 23 - december 18 1.1.1.1.2 Ie afdeling 28-47 Agenda's van ingekomen stukken van de Ie afdeling. 1941-1945 20 delen 28 http://proxy.handle.net/10648/615cf154-e366-42dc-98f8-63cdd84085f6 1941 september 16 - december 5 29 http://proxy.handle.net/10648/1c6d6c84-7993-4fcb-83e2-56e182a3b2f5 december 5 - december 27 30 http://proxy.handle.net/10648/237ef215-2589-4b87-a79e-d6cf8e3ebd4f 1942 februari 27 - mei 12 31 http://proxy.handle.net/10648/78794694-9db1-4570-9bf9-7c8cae4a6fdd mei 12 - juli 28 32 http://proxy.handle.net/10648/f726447e-d77e-4a4e-a199-e3ca6564151f juli 28 - november 14 33 http://proxy.handle.net/10648/ca3a6785-a038-4da1-91a6-28743a5e9dd9 november 16 - 1943 februari 18 34 http://proxy.handle.net/10648/c154fdb4-dafb-4bf4-8038-6e69605b879c februari 18 - mei 25 35 http://proxy.handle.net/10648/f99bbb11-4936-467b-822f-f48dcefa9f3d mei 25 - augustus 30 36 http://proxy.handle.net/10648/d650096a-9c94-4674-8d82-dbaeec45e587 augustus 8 - november 30 37 http://proxy.handle.net/10648/efd13ff3-3a59-4369-9522-22fc2ee4b52c november 30 - 1944 maart 13 38 http://proxy.handle.net/10648/492606ad-b0d7-4a12-8d41-350f6c37091f maart 13 - juni 15 39 http://proxy.handle.net/10648/aa418e5b-173a-46de-accc-e208c2e7690e juni 15, - september 16 40 http://proxy.handle.net/10648/b189a6ed-ddf7-496c-8bb0-45599ce40f15 september 16 - december 1 41 http://proxy.handle.net/10648/ee2a2e3a-83e8-49c0-af08-132adf62c6f3 december 2 - 1945 februari 23 42 http://proxy.handle.net/10648/f89379d9-4bbe-4cfc-b69c-06a48306c5c9 februari 24 - mei 18 43 http://proxy.handle.net/10648/4187fd10-8650-41cf-bb29-b1ebab3a213a januari 2 - april 6 44 http://proxy.handle.net/10648/21c1ba74-9b29-42bf-96ee-a30adc63893b april 6 - juni 4 45 http://proxy.handle.net/10648/7ba5a610-05c1-43ff-9733-a95af76da8b3 juni 26 - juli 7 46 http://proxy.handle.net/10648/44b2508f-5aa4-45c8-8c66-20b4e734e73f juli 9 - juli 20 47 http://proxy.handle.net/10648/fc77df3a-26a5-443a-8a98-b630e6aaccdc juli 9 - juli 18 1.1.1.1.3 Persoonlijk 48-53 Agenda's 1940-1945 6 delen 48 http://proxy.handle.net/10648/22ed3f07-021d-4380-8af7-597c000c3887 1940 - 1941 april 2, nr. 86 49 http://proxy.handle.net/10648/32e5d7dd-2752-48d8-a9cb-6aba2400f1ac 1941 50 http://proxy.handle.net/10648/9aa9eba8-dce0-4891-9d42-83b513f52b90 1942 - 1943 maart 16, nr. 198 51 http://proxy.handle.net/10648/ec5ee559-b0e1-45a0-823e-4bbc48f210b9 1942 - 1943 juli 7, nr. 529

Met los inliggend aantekeningen betreffende de behandeling van P-nummers en inzake een trefwoorden-naamindex.

52 http://proxy.handle.net/10648/e3662915-bcd3-48dc-b2b2-773899ec5aad 1943 - juli 7 - 1945 april, nr. 530, nr. 502 53 http://proxy.handle.net/10648/b3303e94-28f9-462e-8dfb-2f1fe4cb416b 1945, nrs. 503-1016
1.1.1.2 Indices 1.1.1.2.1 Algemeen 54-85 Klapper op eigennamen en onderwerp. 1940-1947 1 kaartsysteem 54-68 Eigennamen 54 http://proxy.handle.net/10648/145df025-8edc-42d0-9028-81cfb1c964e9 Aa-Blom 55 http://proxy.handle.net/10648/6b354ff5-5372-475b-babc-e4cac331124b Blommaert-Bijstra 56 http://proxy.handle.net/10648/2c1c55e3-3b8d-4b01-bfec-740126e9ef8e Cardon- Dznowiez 57 http://proxy.handle.net/10648/259b49fb-31d6-42f8-9af5-282f73700159 Eastes-Gray 58 http://proxy.handle.net/10648/21fdd907-149c-4cab-878a-e7a3113efc63 Greef-Homan 59 http://proxy.handle.net/10648/a8417947-4399-44ad-8bd2-6c649e1f846c Hombergh-Klamer 60 http://proxy.handle.net/10648/218a4c40-69e3-4ef7-91d2-b4d30a092dd9 Klapwijk-Leest 61 http://proxy.handle.net/10648/2674c75c-91e8-4b40-ab4f-a25f43ac38f2 Leeuw-Mollon 62 http://proxy.handle.net/10648/88f2b958-90b7-4c5c-8260-485b281614bf Mols-Plokker 63 http://proxy.handle.net/10648/442a3a91-5449-477c-a48a-2f0a10956553 Plomp-Schaafsma 64 http://proxy.handle.net/10648/83c425f8-54d8-4295-a872-16b7eb9d4805 Schaap-Staves 65 http://proxy.handle.net/10648/2e553a8b-56f4-42fa-88e3-384011857bfc Steeg-Veltheer 66 http://proxy.handle.net/10648/16746ab9-0785-499a-b94c-67cf51063dad Velthoen-Wal 67 http://proxy.handle.net/10648/1c019179-1ecd-4fc8-9648-4741fe2624c3 Weg-Zijstra 68 http://proxy.handle.net/10648/f6d2d826-fa73-4da8-a35f-c8d04c614225 Firma's 69-72 Onderwerpen 69 http://proxy.handle.net/10648/9a740d9d-5ec2-43d3-94d2-b079e50a2e04 Aanrijdingen - gelukwensen 70 http://proxy.handle.net/10648/99aae6a5-bf98-4595-944a-2edf392774ec Geneeskundige verzorging/behandeling - opleiding verbindingsofficier 71 http://proxy.handle.net/10648/7294e0b0-6b11-4ecb-9acd-7aafafb53374 Oppassers - regeringsvertegenwoordigers 72 http://proxy.handle.net/10648/99fa65df-1b2c-435c-babc-46ca62901512 Registratie, algemeen - zwarte lijst 73-75 Autoriteiten 73 http://proxy.handle.net/10648/1cf68549-ba43-4019-86fb-1c07cbb01c8e Auditeur Militair - ministerie Algemene Zaken 74 http://proxy.handle.net/10648/cd0f9ffe-294a-4d99-a42e-9ef070f8857b Ministerie Binnenlandse Zaken - ministerie van Marine 75 http://proxy.handle.net/10648/36fc9b2d-33e2-41a1-b191-bc9a2e6cafbd Ministerie van Marine - Rode Kruis 76-85 Persoonskaarten - afwikkeling 76 http://proxy.handle.net/10648/85ff2e6a-f727-428f-91e0-0f6d03c6037f Aa - Bosvelt 77 http://proxy.handle.net/10648/d9a37b8a-8a77-44e8-8c98-582091854482 Bot - Dungen 78 http://proxy.handle.net/10648/d74c62e7-b9e8-47c8-bff6-67dbb0508eed Dunn - Haas 79 http://proxy.handle.net/10648/6585cbbd-e1be-4848-8c3e-03b76f0617b1 Habets - Jolink 80 http://proxy.handle.net/10648/212f992d-5b58-4273-8b03-339dfdc6703d Jones - Leever 81 http://proxy.handle.net/10648/1f7ed498-8089-4c1b-a8db-306d41bee0e8 Leezer - Nooij 82 http://proxy.handle.net/10648/6babd729-72b2-4476-9037-5f715888cf73 Noppen - Roy 83 http://proxy.handle.net/10648/f19198aa-bd1c-463a-82d8-a0d210b43991 Royen - Stolle 84 http://proxy.handle.net/10648/17225b24-7232-47b4-b5f9-7b25d47466ee Storm - Vorster 85 http://proxy.handle.net/10648/00f91003-3fae-4de3-93ea-664654d6dea6 Vorsthoff - Zwanenburg 1.1.1.2.2 Persoonlijk 86 http://proxy.handle.net/10648/cee6e28c-5828-4233-9bd9-06d0c77f4eee Klapper op onderscheiden Engelandvaarders over 1940-1945. 1940-1945 1 deel 87 http://proxy.handle.net/10648/80b0a4b3-cb9a-4a1c-8709-bdade0757c47 Naam- en trefwoordenindex. 1940-1945 1 deel 88 http://proxy.handle.net/10648/cae34b53-d294-48ff-8784-19e3747b6e28 Naam- en trefwoordenindex. 1942 1 deel 89 http://proxy.handle.net/10648/a2939c24-51b0-4f05-bb45-5d5e9f961825 Trefwoordenindex. 1944-1945 1 kaartsysteem 90 http://proxy.handle.net/10648/128b7ab7-fed5-462e-a8c1-bcb846d54d60 Naamindex. 1941-1945 1 kaartsysteem 91 http://proxy.handle.net/10648/2ad5ab6f-bd7b-4e8d-ab43-7412c6538cd7 Naamindex. 1944-1945 1 kaartsysteem 1.1.1.3 Verbalen 1.1.1.3.1 Algemeen 92-184 "Verbalen algemeen", minuten van algemene besluiten en uitgaande stukken met daarbij opgelegde ingekomen stukken, alsmede voor kennisgeving aangenomen ingekomen stukken. 1940-1945 91 dozen 92 http://proxy.handle.net/10648/c8bf94a9-2005-45bc-b609-7ab2c9bbb992 1940 mei 20 - juni 22 1940 mei 20 nr. 9 Telegrammen inzake aanmelding en registratie van dienstplichtigen en vrijwilligers te Washington. 1940 mei 22 nr. 1 Afwikkeling contracten Isotta-Fraschini.

Zie ook 1941 mei 29 nr 14.

1940 mei 22 nr. 4 Tekst telegram houdende "vrijwilligers registreren stop opleiding geschiedt" tzt in Engeland stop overigens wachten" op nadere instructies. 1940 mei 22 nr. 13 Opening krediet ivm betalingen voor de in Engeland aanwezige Nederlandse land- en zeestrijdkrachten. 1940 mei 23 nr. --- Opening documentaire kredieten bij de Nationale Bank te Bern mbt de levering van kanonnen. 1940 mei 23 nr. 1 Plaatsing van lt Küp, res kpt A.D. Schilt, res 2e lt M.L. van Bergen, dpl chauffeurs L. Vermerris en A. Clarisse, sgt J.A. Schelling en sgt-maj torpedomaker J. Swint in een detachement dat in vorming is onder bevel van res maj Sicherer te Londen. 1940 mei 23 nr. 6 Dankbetuiging aan sgt K.P. Kirkwood voor de hulp verleend door de militaire autoriteiten bij de uitwijking van het Canadese gezantschap te 's-Gravenhage. 1940 mei 23 nr. 7 Uitlatingen van kpt wnr dr C.E.A. Harloff, 1e lt vlieger J.J. Moll en kpt wnr J.P. Berdenis van Berlekom tijdens het verslag van hun belevenissen. 1940 mei 23 nr. 8 Goedkeuring machtiging voor de aanschaf van hoogst noodzakelijke kleding en uitrustingsstukken voor officieren en onderofficieren zeemacht. 1940 mei 23 nr. 9 Beschikbaarstellen sgt W.G.C.H. van der Ven voor het verrichten van ordediensten in het gezantschapsgebouw te Parijs. 1940 mei 23 nr. 10 Benoeming van vice-admiraal J. Th. Furstner tot bevelhebber der Nederlandse zee- en marineluchtstrijdkrachten, welke zich in geallieerd gebied bevinden. 1940 mei 24 nr. 3 Organisatie van het Nederlands ministerie van Koloniën te Londen. 1940 mei 24 nr. 10 Regeling verblijfskosten marinepersoneel. 1940 mei 25 nr. 5 Telegrammen van C. Heyning met verzoek om een andere werkindeling ivm ziekte van zijn vrouw in Zwitserland. 1940 mei 25 nr. 8 Aanbieding van telegrammen betreffende contracten en documentaire kredieten. 1940 mei 27 nr. 2 Afstaan cq beschikbaarstellen G 105 A motoren. 1940 mei 27 nr. 8 Stukken betreffende de overtocht van Nederlandse militairen naar Engeland. 1940 mei 28 nr. 2 Verslag van S. Hartog betreffende ervaringen tijdens zijn vlucht van Brussel naar Londen. 1940 mei 28 nr. 6 Personeelsaangelegenheden, voorzieningen en behoeften van de marinevloot. 1940 mei 28 nr. 8 Verslag omtrent de toestand in het kantonnement Haverfordwest.

Zie ook 1940 juni 1 nr 12.

1940 mei 28 nr. 10 Afbetaling gedemilitariseerd personeel hulpschepen. 1940 mei 28 nr. 11 Verslag res 2e lt mr M. de Groot betreffende troepentransport. 1940 mei 28 nr. 12 Voorbereiding evacuatie van het district Londen. 1940 mei 28 nr. 15 Instructie voor ltz 1e kl W. van Haaften mbt aankopen van materieel voor de Kon marine. 1940 mei 28 nr. 16 Vaststelling strafbevoegdheid korpscommandant aan het hoofd van het 2e bureau van de IVe afdeling van het ministerie van Defensie. 1940 mei 28 nr. 20 Voorlopige regeling inzake de berechting van Nederlandse militairen, die zich thans - tijdelijk - in Frankrijk bevinden. 1940 mei 28 nr. 21 Onvoorwaardelijk ter beschikking stellen van 16 vliegtuigen aan het Franse luchtleger. 1940 mei 28 nr. 22 Bepaling van het Franse legerbestuur dat Nederlandse detachementen en militairen zullen worden verzameld te Caen (Calvados). 1940 mei 29 nr. 5 Bekendmaking meldingsplicht alle mannelijke Nederlanders, geboren in 1904 t/m 1920 welke zich bevinden in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. 1940 mei 30 nr. 1 Vaststelling regeling verblijfskosten voor militairen die in Engeland aanwezig zijn. 1940 mei 31 nr. 5 Aanbieding van diensten dr E. Frieders aan het Nederlandse leger. 1940 juni 1 nr. 3 Aanbieding indelingsstaat van officieren en vaandrigs/kornets, behorende tot de Nederlandse troepen in Haverfordwest. 1940 juni 1 nr. 8 Schrijven van kpt H. Nieuwenhuys en maj jhr Den Beer Poortugael, inzake de transportgelegenheid naar Engeland. 1940 juni 1 nr. 12 Verslag van een bespreking inzake de toestand in het kantonnement Haverfordwest.

Zie ook 1940 Mei 28 nr 8.

1940 juni 1 nr. 21 Verzoek aan de Koningin tot het instellen van een "Oorlogskruis" , te verlenen aan hen die zich door moedig of beleidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden. 1940 juni 1 nr. 24 Opnemen van werkzaamheden financiële administratie door de minister van Binnenlandse Zaken. 1940 juni 1 nr. 30 Vertrek van J.J. van der Mey naar de VS. 1940 juni 3 nr. 3 Bericht dat de maj G.J. Sas is aangekomen in Londen en in de administratie van het Departement moet worden opgenomen. 1940 juni 3 nr. 4 Nota voor de lt-gen van der Vijver met verzoek om een organisatie en een bewakingsplan te ontwerpen voor een bataljon Infanterie en de onderdelen daarvan. 1940 juni 3 nr. 5 Verzoek om opgave van het personeel van de militaire luchtvaart dat in dienst wil treden bij de Engelse luchtstrijdkrachten. 1940 juni 3 nr. 14 Telegram van Hubrecht betreffende de uitvoering van het eerste contract inzake de betaling van goederen. 1940 juni 3 nr. 22 Aanbieding decreet dd 27 mei inzake de bevoegdheid van militaire rechtbanken tov de Nederlandse militairen, die in Frankrijk verblijf houden. 1940 juni 4 nr. 5 Besprekingsverslag omtrent de toestand in het kantonnement Haverfordwest.

Zie ook 1940 juni 1 nr 12.

1940 juni 4 nr. 8 Verlenen van bevoegdheid aan de inspecteur der Nederlandse troepen, inzake het toekennen van bevorderingen. 1940 juni 4 nr. 29 Bezoldiging Hr Ms Van Kinsbergen, gestationeerd te Curaçao, ook als het schip wordt gebruikt voor opdrachten buiten de Caraibische zee. 1940 juni 5 nr. 11 Registratie van Nederlanders bij consulaire ambtenaren. 1940 juni 5 nr. 13 Dienstneming van Nederlanders in het Franse leger.

Zie ook 1940 juni 6 nr 5.

1940 juni 5 nr. 15 Dragen van uniformen en burgerkleding buiten diensttijd.

Zie ook 1940 juni 7 nr 10.

1940 juni 5 nr. 16 Samenstelling van de Nederlandse Vliegschool. 1940 juni 5 nr. 19 Overzicht van nieuwe verdedigingswapens. 1940 juni 5 nr. 21 Bewaking van prinses Juliana door Nederlandse officieren. 1940 juni 5 nr. 22 Verslag van de militair attaché te Rome over de toestand in Italië. 1940 juni 6 nr. 1 Zwitserse nota inzake de handhaving van de krijgstucht onder de krijgsgevangenen. 1940 juni 6 nr. 3 Nota inzake de krijgsverrichtingen in het tijdvak 10 - 25 mei 1940 en de daaruit te trekken lessen. 1940 juni 6 nr. 5 Nederlanders welke in het Franse leger dienst willen nemen, moeten een daartoe verzoek indienen.

Zie ook 1940 juni 5 nr 13.

1940 juni 6 nr. 15 Aanwijzing kol ir H.J.W. Verniers van de Loef als vertegenwoordiger voor alle militaire aanschaffingen en daarmee verband houdende aangelegenheden in het Executive Committee for Supplies van de Interallied Coordination Committee. 1940 juni 6 nr. 20 Dienstneming bij het Nederlands Indisch leger. 1940 juni 7 nr. 7 Verstrekken van inlichtingen betreffende res 2e lt W.J.P. Willems. 1940 juni 7 nr. 10 Afwijzing mbt het dragen van burgerkleding. 1940 juni 7 nr. 13 Ontvangstbewijzen betreffende 7 Irving parachutes, 1 CX, 11 S IX en 6 S IV vliegtuigen, auto's en motoren. 1940 juni 7 nr. 14 Financiële regeling Loodswezen. 1940 juni 8 nr. 2 Geen bezwaar tegen het dragen van burgerkleding door officieren en onderofficieren werkzaam in het Stratton House. 1940 juni 8 nr. 12 Vragen mbt de uitzending naar Londen van dhr Van 't Sant. 1940 juni 8 nr. 17 Oproep voor alle mannelijke Nederlanders, geboren in de periodd l904 t/m 1920, om zich persoonlijk of schriftelijk te melden bij competente Nederlandse consul. 1940 juni 9 nr. 1 KB houdende de instelling van het Bronzen Kruis.

Zie ook 1940 juni 19 nr 10, 1940 nov 30 nr 8, 1940 apr 15 nr 12 en 1941 apr 23 nr 11.

1940 juni 10 nr. 3 Benoeming van ds J. van Dorp tot leger- en vlootpredikant in bijzondere dienst. 1940 juni 10 nr. 6 Verzoeken van E. Koopman en B. van Hasselt om in vreemde krijgsdienst te mogen treden. 1940 juni 11 nr. 5 Mededeling dat alle in Europa verblijvende dienstplichtigen en vrijwilligers zich in de eerste plaats behoren op te geven voor dienstneming bij het Nederlands legioen in Engeland. 1940 juni 11 nr. 8 Verzoek om maandelijkse betaling gage bemanning stoomloodsboot nr 13. 1940 juni 12 nr. --- Aanstelling J.C. Grootenhuis als hoofd van de afdeling materieel landmacht. 1940 juni 12 nr. 1 Verzoek om inlichtingen dpl sgt der infanterie G. Dreese. 1940 juni 12 nr. 4 Opgave postadres minister van Defensie: "Stratton House, Stratton Street, Londen". 1940 juni 12 nr. 6 Levering 18 GR 1820 F 52 vliegtuigmotoren. 1940 juni 12 nr. 8 Eventuele opleidingen voor Nederlands Luchtmachtpersoneel. 1940 juni 12 nr. 9 Memorandum mbt de toestand in het kantonnement Haverfordwest. 1940 juni 12 nr. 15 Dienstneming bij de Nederlandse strijdkrachten. 1940 juni 13 nr. 2 Vergunningen voor de KLM voor vluchten op Griekenland. 1940 juni 13 nr. 10 Verzoek aan de American Equities Corp om richtprijzen automatische geweren. 1940 juni 13 nr. 11 Experiment met nieuw soort handgranaat door A. de Jager. 1940 juni 13 nr. 16 Opleiding en vorming Nederlandse troepen te Haverfordwest. 1940 juni 13 nr. 19 Aanbieding American Equities Corp inzake Smith & Wesson automatisch geweer 9 mm. 1940 juni 13 nr. 23 Gages van schepelingen in New York. 1940 juni 14 nr. 2 Aanvaarding voorstel Franse regering inzake "requisition des personnes". 1940 juni 14 nr. 3 Opneming krediet te Halifax tbv aldaar te verwachten Nederlandse oorlogsschepen. 1940 juni 14 nr. 4 Verlenen van eervol ontslag aan: ltz 1e kl titulair van de KM res G.E. Rotgans, ltz 2e kl J. Neerman en G. Bührmann. 1940 juni 14 nr. 5 Verzoek tot het treffen van een nadere regeling voor het verder blokkeren van Nederlandse tankschepen. 1940 juni 15 nr. 9 Levering van kranen voor onderzeeboten. 1940 juni 15 nr. 13 Aanwijzing van Nederlandse zeevarend en tbv de Britse marine. 1940 juni 15 nr. 5 Internering van off C. Verstraten. 1940 juni 15 nr. 6 Verzoek om benoeming van J. van de Poel tot leger- en vlootaalmoezenier. 1940 juni 17 nr. 23 Treffen van maatregelen inzake bewegingsvrijheid. 1940 juni 18 nr. 1 Regeling verblijfskosten, tafelgelden, tegemoetkomingen aan de tafel, enz. 1940 juni 18 nr. 3 Tegemoetkoming aanschaffing kleding. 1940 juni 18 nr. 4-5 Verzoeken van M.O. Eerdmans en M. Bom om in vreemde krijgsdienst te mogen treden. 1940. juni 18 nr. 11 Tijdelijke aanstelling A.L. Hersdorfer bij het Departement van Defensie. 1940 juni 18 nr. 15 Aanbieding telegrammen van de gezant te Tanger, betreffende de militaire bezetting door Spaanse troepen van de internationale zone van Tanger. 1940 juni 19 nr. 1 Telegram HM gezant te Parijs betreffende maatregelen mbt vluchtelingen te Bordeaux. 1940 juni 19 nr. 3 Rapport van de consul te Reykjavik betreffende de bezetting van IJsland door Britse strijdkrachten. 1940 juni 19 nr. 4 Verlenen van toestemming aan B. van Hasselt en E. Koopman om in vreemde krijgsdienst te treden. 1940 juni 19 nr. 7 Registreren van vrijwilligers en dienstplichtigen voor het Nederlands legioen. 1940 juni 19 nr. 10 Instelling van het Bronzen Kruis.

Zie ook 1940 nov 30 nr 8, 1941 apr 15 nr 12 en 1941 apr 23 nr 11.

1940 juni 19 nr. 11 Afwijzing van het verzoek van res 2e lt Kup om in vreemde krijgsdienst te mogen treden. 1940 juni 19 nr. 13 Verzoek om vrijstelling militaire dienst, van 9 personen werkzaam bij C & A Modes Ltd. 1940 juni 19 nr. 14 Registratie van dienstplichtigen te Birmingham. 1940 juni 19 nr. 16 Dienstneming Nederlanders in Zuid-Afrika. 1940 juni 19 nr. 17 Voorlopige bepalingen betreffende kleding van de Koninklijk Nederlandse-landmacht en Luchtstrijdkrachten. 1940 juni 20 nr. 3 Verzoek om aan F. ten Bos een visum te verlenen. 1940 juni 20 nr. 6 Desertie marechaussee A.A. de Cocq. 1940 juni 20 nr. 6A Rapport Commissie van Onderzoek over de gedragingen van dpl H. Samshuijzen. 1940 juni 20 nr. 9 Telegram van jhr Van Vredenburgch uit Bordeaux betreffende een onderzoek naar Nederlandse vluchtelingen. 1940 juni 20 nr. 13 Suggestie tot instelling van kustbewaking Curaçao en Aruba. 1940 juni 20 nr. 20 Rapport betreffende vragen gesteld door de Gallup Poll in Amerika aan mannen onder de 45 jaar. 1940 juni 20 nr. 21 Berichtgeving over de in de Washington Post geschreven artikelen van W. Lippmann. 1940 juni 20 nr. 22 Aanbieding grafiek uit de New York Times gebaseerd op de bevindingen van de Gallup en Princeton Polls over het tijdvak van september 1939 tot 1 juni 1940. 1940 juni 20 nr. 23 Mededeling inzake de vertraging van het te verlenen krediet te Halifax. 1940 juni 21 nr. 5 Verzoek M. Blok, om in vreemde krijgsdienst te mogen treden. 1940 juni 21 nr. 5A Tewerkstelling Nederlandse ambulance Finland. 1940 juni 21 nr. 6 Geen bezwaar tegen de terugkeer naar Nederland van de bemanning van het gezonken schip Bernisse. 1940 juni 21 nr. 10 Verzoek H.F. Jung, om in vreemde krijgsdienst te mogen treden. 1940 juni 21 nr. 16 Stukken betreffende een vrijgeleide voor het Amerikaanse ss Mckeesport. 1940 juni 22 nr. 2 Aanschaf materieel voor de Zeemacht. 1940 juni 22 nr. 3 Dienstneming van in Australië verblijvende Nederlanders. 1940 juni 22 nr. 6 Aanstelling ltz C. Moolenburgh als adjunct marine-attaché. 1940 juni 22 nr. 8 Onderzoek naar de politieke onbetrouwbaarheid van kpl Schage, dpl H. Samshuijzen, Freulich en Steegh. 1940 juni 22 nr. 10 Kostwinnersvergoedingen voor dienstplichtigen, wonende in Duitsland. 1940 juni 22 nr. 13 Bericht van de gouverneur te Curaçao dat onderzeeboot 015 naar Engeland zal vertrekken. 1940 juni 22 nr. 15 Rapport over de eventuele verplaatsing van de troepen in Engeland.
93 http://proxy.handle.net/10648/0841ed23-1be6-49f0-9199-1da69c170d81 1940 juni 24 - juli 12 1940 juni 24 nr. 6 Aanwijzing van res kpt wnr ir J.P. Berdenis van Berlekom tot hoofd van de afdeling Militaire Luchtvaart (VIIe afd). 1940 juni 24 nr. 11 Tewerkstelling dpl sgt A.C. Domhof. 1940 juni 24 nr. 12 Telegram uit Batavia, houdende een opgave urgentste voorzieningen leger. 1940 juni 24 nr. 16 Toekennen gratificatie aan het personeel van de Kon marine dat heeft deelgenomen aan de overtocht van de geallieerde troepen van Engeland naar Frankrijk. 1940 juni 25 nr. 13 Verlenen van toestemming aan T.V.M. Belim, S. Kloots en S. Farro om in vreemde krijgsdienst te mogen treden.

Hierin opgenomen nr's 14 en 15.

1940 juni 25 nr. 16 Regeling verblijfskosten voor in het buitenland verblijvend personeel. 1940 juni 26 nr. 2 Regeling censuur landmacht. 1940 juni 26 nr. 11 Tewerkstelling van een adj-oo administrateur bij de IIe afd departement van Defensie. 1940 juni 26 nr. 15 Nota van de Amerikaanse ambassadeur betreffende informatie over een Amerikaanse torpedojager. 1940 juni 26 nr. 17 Verslag mbt eventuele voorbereidingen tot een actie van Japan, tegen NI. 1940 juni 27 nr. 1 Verzoek opkomst in werkelijke dienst mr G.J.W. Koolemans Beijnen res 1e lt. 1940 juni 27 nr. 2 Verzoek A. Jacobs om in vreemde krijgsdienst te mogen treden. 1940 juni 27 nr. 6-7 Verlenen van toestemming aan H.F. Jung en M. Blok om in vreemde krijgsdienst te treden. 1940 juni 27 nr. 8 Verzoek om uitzending naar Amerika van de off MSD 2e kl F. ter Horst. 1940 juni 27 nr. 12 Memorandum betreffende de oprichting van een Nederlands legioen in Canada. 1940 juni 28 nr. 10 Detachering Nederlandse officieren bij Engelse legeronderdelen. 1940 juni 28 nr. 12 Verzoek S.J.B. de Smitt om in vreemde krijgsdienst te mogen treden. 1940 juni 28 nr. 14 Instructies voor de ltz 1e kl W. van Haaften ivm uitzending naar noord Amerika. 1940 juni 28 nr. 16 Bijzondere machtiging tot het verrichten van werkzaamheden bij Nederlandse koopvaardijschepen. 1940 juni 28 nr. 18 Scheiding van Marechaussee en Politietroepen in het Kamp Dain'y Craig te Porthcawl. 1940 juni 29 nr. 2 Verzoek kol b.d. M. Thomson, om in vreemde krijgsdienst te mogen treden. 1940 juni 29 nr. 11 Mededeling dat voor de dienstneming bij het leger in NI de consul-generaal te Sydney zich rechtstreeks in verbinding kan stellen met de gouverneur-generaal. 1940 juni 29 nr. 14 Telegram betreffende de levering van wapens voor Nederland en NI. 1940 juni 29 nr. 17 Vrijheidsstraf voor schepelingen. 1940 juli 1 nr. 1 Automaterieel voor de Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 juli 1 nr. 7 Telegram aan de consul-generaal te Sydney, betreffende dienstneming van Nederlanders. 1940 juli 1 nr. 10 Optreden tegen Italiaanse schepen. 1940 juli 1 nr. 14 Verzoek van sgt Gronert voor toekenning van het Bronzen Kruis. 1940 juli 2 nr. 1 Loonsverhoging miliciens op het vliegkamp Pembroke. 1940 juli 2 nr. 2 Vaccinatie Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 juli 2 nr. 3 Overdracht van loodsboten en bemanning aan het Trinity House en aan het Engelse Gouvernement. 1940 juli 2 nr. 4 Uitbetaling "Entree de campagne". 1940 juli 2 nr. 5 Het wekelijks opsturen van het weekrapport vanuit Porthcawl. 1940 juli 2 nr. 12 Contact met familie in Nederland.

Zie ook 1940 juli 12 nr 5.

1940 juli 2 nr. 24 Telegram aan de consul-generaal te Hongkong betreffende dienstneming van Nederlanders. 1940 juli 3 nr. 3 Verlenen van toestemming aan S.J.B. de Smitt, om in vreemde krijgsdienst te treden. 1940 juli 3 nr. 4 Uitlekken van geheime aangelegenheden in Porthcawl. 1940 juli 3 nr. 5 Instellen Commissie van Onderzoek. 1940 juli 3 nr. 6 Verlenen van toestemming aan kol M. Thomson, om in vreemde krijgsdienstte treden. 1940 juli 3 nr. 9 Uitzending van personeel voor de bediening van kustbatterijen te Curaçao en Aruba. 1940 juli 4 nr. 6 Aanschaffingen van materiaal tbv de KM vanuit VS. 1940 juli 4 nr. 8 Intrekking beschikking betreffende de blokkade van 7 Nederlandse tankers. 1940 juli 4 nr. 14 Voltooiing Hr Ms Heemskerck en Hr Ms Isaac Sweers. 1940 juli 5 nr. 3 Rapport over het kampcommando Dan Y Graig. 1940 juli 5 nr. 4 Eventuele tewerkstelling van Nederlands ambulancepersoneel te Finland in Engeland.

Zie ook 1940 juli 11 nr 5.

1940 juli 5 nr. 9 Toekennen schadeloosstelling aan de eigenaren van de thans in gebruik genomen rijwielen, toebehorende aan het personeel KM. 1940 juli 5 nr. 10 Verzoekschrift A. Corts om herstel in rang. 1940 juli 5 nr. 12 Keuringseisen personeel luchtstrijdkrachten. 1940 juli 5 nr. 16 Aanvaarding voorstel versterking vloot. 1940 juli 5 nr. 18 Opgave benodigde wapens voor troepen in Porthcawl. 1940 juli 5 nr. 19 Gecharterde koopvaardijvloot door Zwitserland. 1940 juli 5 nr. 20 Tewerkstelling personeel in het Indisch leger. 1940 Juli 5 nr. 21 Gebruik van gifgassen in de oorlog met Italië. 1940 juli 5 nr. 26 Bewapening Nederlandse koopvaardijschepen te Vancouver. 1940 juli 6 nr. 1 Wijziging instructie It ter zee van Haatten. 1940 juli 6 nr. 4 Aanvulling uitrusting marinepersoneel. 1940 juli 6 nr. 5 Organisatie Nederlandse trawlers. 1940 juli 6 nr. 7 Opgave bemanning Hr Ms 013. 1940 juli 6 nr. 9 Aanvullingen mbt de toekenning van het Bronzen Kruis. 1940 juli 6 nr. 11 Sluiten van verbintenissen door burgerpersoneel aanwezig te Porthcawl. 1940 juli 8 nr. 3 Vorming van een depot-bataljon te Porthcawl.

Zie ook 1940 juli 10 nr 10 en 1940 juli 16 nr 18.

1940 juli 8 nr. 5 Schenking van mr A.A. Dreher ten bate van de Nederlandse vloot. 1940 juli 8 nr. 12 Aanvraag censuurzegels voor kamp te Dan Y Graig en Hednesford. 1940 juli 9 nr. 1 Weekrapport kamp Porthcawl. 1940 juli 9 nr. 2 Kenmerken Nederlandse militaire vliegtuigen.

Zie ook 1940 juli 16 nr 13.

1940 juli 9 nr. 3 Rapport overplaatsing naar Curaçao van L. de Haan. 1940 juli 9 nr. 5 Bewapening Nederlandse troepen te Porthcawl.

Zie ook 1940 juli 10 nr 1.

1940 juli 9 nr. 6 Oproeping van de in Engeland aanwezige dienstplichtigen en vrijwilligers. 1940 juli 9 nr. 7 Barakkenbouw te Porthcawl. 1940 juli 9 nr. 8 Beveiliging van Suriname door gecombineerde Britse en Nederlandse zeemachten. 1940 juli 10 nr. 1 Bewapening Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 juli 10 nr. 5-9 Dienstneming Nederlands legioen. 1940 juli 10 nr. 10 Vorming van een depot-bataljon te Porthcawl. 1940 juli 10 nr. 16 Verhoor van res 1e lt mr A.D. vas Nunes, cornet K.G.P. Michielsen en L.C.M. van Eendenburg inzake overtocht op 5 juli 1940 vanuit Noordwijk aan Zee naar Engeland. 1940 juli 11 nr. 3 Voordrachten tot het toekennen van onderscheidingsteken Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 juli 11 nr. 5 Mededeling inzake de evt tewerkstelling van Nederlands ambulancepersoneel te Finland in Engeland. 1940 juli 11 nr. 10 Uitbetaling kostwinnersvergoedingen van in Dan Y Graig gelegerde Nederlandse militairen. 1940 juli 11 nr. 11 Berichtgeving dat de lt-kol Sas tijdelijk belast wordt met het commando over de Nederlandse troepen te Porthcawl, en dat de lt-kol J.G.M. van der Plassche wordt toegevoegd aan het Hoofd van de IVe afdeling. 1940 juli 11 nr. 21 Bevelsverhouding nav de overplaatsing van het detachement luchtstrijdkrachtennaar het RAF station te Hednesford. 1940 juli 11 nr. 22 Verzoek om opgave van het aantal vrijwilligers en dienstplichtigen dat zich registreerde in de VS en Canada voor diestneming in het legioen. 1940 juli 11 nr. 23 Voorstel om nav de wijziging in de instructie van de lt ter zee van Haaften, de heer Ornstein te Washington opdracht te verstrekken, hulp te verlenen aan de marineattaché. 1940 juli 11 nr. 24 Uitgave weekblad Nederlandse militairen.

Zie ook 1940 juli 12 nr 13.

1940 juli 11 nr. 25 Materieel tbv de Nederlandse marine luchtvaart. 1940 juli 11 nr. 26 Voordracht van burgers tot indeling in het Nederlands leger. 1940 juli 12 nr. 2 Bouw van een kamp voor winterlegering te Porthcawl. 1940 juli 12 nr. 5 Contact met familie in Nederland. 1940 juli 12 nr. 11 Dienstneming van Nederlanders in het Straits Volunteers Corps. 1940 juli 12 nr. 12 Vergunningen voor het dragen van nieuwe uniformen. 1940 juli 12 nr. 13 Censuur op uitgave weekblad Nederlandse militairen. 1940 juli 12 nr. 16 Automatische wapens voor vliegveldbewaking en verdediging te Porthcawl. 1940 juli 12 nr. 18 Verzoek om nominatieve opgave manschappen Nederlands legioen te Canada. 1940 juli 12 nr. 23 Verslag van de gezant te Londen betreffende bombardementen die op Nederland hebben plaats gehad.
94 http://proxy.handle.net/10648/c98ad01a-296b-4d05-b9d4-2b874a233af8 1940 juli 13 - juli 25 1940 juli 13 nr. 1 Instemming met voorstel tot inzet van 3 walvisvaarders tbv de kustbewaking van Curaçao en Aruba. 1940 juli 15 nr. 1 Keuring en inlijving van vrijwilligers en dienstplichtigen voor het Nederlands legioen. 1940 juli 15 nr. 2, 8 Voordracht toekenning van een Kon onderscheiding, dan wel van een beloning. 1940 juli 15 nr. 9 Mededeling om Hr Ms 014, na de te Willemstad ondergane onderhoudsbeurt, naar Engeland te dirigeren. 1940 juli 15 nr. 10 De inzetbaarheid van Hr Ms Van der Zaan. 1940 juli 15 nr. 11 Toekennen van persoonlijke toelagen aan: lt-kol van de GS J.G.M. van der Plassche, G.J. van Sas en kpt der inf C.N. Olifiers. 1940 juli 15 nr. 13 Kenmerken Nederlandse militaire vliegtuigen. 1940 juli 15 nr. 17 Mededeling inzake kostwinnersvergoeding voor in het buitenland verblijvende gezinnen. 1940 juli 15 nr. 18 Betuiging van waardering W.P.C. Molenaar.

Zie ook 1940 juli 15 nr 20.

1940 juli 15 nr. 19 Verzoek om instemming Canadese regering, met de oprichting van een bataljon als onderdeel van het Nederlands legioen in Canada. 1940 juli 15 nr. 20 Betuiging van waardering aan res 1e lt K. Punter, P.N. van Doest en adj P.J. Zwetsloot. 1940 juli 15 nr. 21 Rapport van de td zaakgelastigde te Belgrado inzake nieuwe wapens. 1940 juli 16 nr. 5 Verzoekschrift officieren behorende tot de Nederlandse troepen in Engeland, thans gelegerd in het kamp bij Porthcawl, met het verzoek om zsm een eenheid te vormen. 1940 juli 16 nr. 18 Vorming van het depotbataljon te Porthcawl. 1940 juli 17 nr. 3 Begroting 1 juli - 31 december 1940. 1940 juli 17 nr. 6 Dienstneming van Nederlanders in het Unieleger van Zuid-Afrika. 1940 juli 17 nr. 8 Kampverslag Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 juli 17 nr. 12 Verzoek om geen meldingen te doen in het kampweekblad omtrent getalsterkten in het kamp en de nabijheid van vliegkampen. 1940 juli 17 nr. 17 Telegrammen houdende mededeling, dat ivm plannen tot oprichting bataljon Canada, er voor dienstneming bij vreemde strijdkrachten geen vergunning wordt afgegeven. 1940 juli 17 nr. 18 Regeling verblijfskosten. 1940 juli 18 nr. 5 Te nemen maatregelen bij de aanhouding of internering van Nederlanders. 1940 juli 18 nr. 14 Censuur op correspondentie, postpakketten en telegrammen. 1940 juli 20 nr. 1 Toekennen extra kostwinnersvergoeding aan militairen die hun gezin in Engeland hebben. 1940 juli 20 nr. 3 Verzoek om inlichtingen over wmr N. Burgers. 1940 juli 20 nr. 4 Te nemen maatregelen inzake het aanschaffen van modern materieel voor de KL. 1940 juli 20 nr. 5 Onderzoek naar de evt legeringsmogelijkheden van de Kon Marechaussee. 1940 juli 20 nr. 10 Tijdelijke bevordering tot kpt tz titulair C. Hellingman. 1940 juli 22 nr. 1 Evt overbrenging van de ontslagen militairen dpl Steegh, Freulich, H. Samshuijzen en kpl Schage naar een interneringskamp. 1940 juli 22 nr. 2 Verslag Kielstra met verzoek om toezending oorlogsschip. 1940 juli 22 nr. 3 Meldingsplicht officieren, die zich naar Londen begeven, bij het Hoofd van de Nederlandse Missie. 1940 juli 22 nr. 4 Gegevens uit Washington betreffende de aanmelding van mannelijke Nederlanders. 1940 juli 22 nr. 5 Gebruikmaking van diensten lt-kol J.F. Beckman. 1940 juli 22 nr. 14 Verzoek schikking inkomsten dpl J. A. Luyten, tbv in Nederland achtergebleven gezin. 1940 juli 22 nr. 16 Verzoek om ontwerpregeling betreffende periodieke verloven. 1940 juli 22 nr. 17 Verantwoording van gelden uit Nederland meegebracht of elders opgenomen. 1940 juli 22 nr. 18 Verlenen vergunning tot het dragen van de nieuwe uniformen.

Zie ook 1940 juli 22 nr 22.

1940 juli 22 nr. 21 Dienstneming van de in de VS en Canada verblijvende Nederlandse vrijwilligers in het KNIL.

Zie ook 1940 juli 24 nr 34.

1940 juli 22 nr. 22 Verlenen vergunning tot het dragen van de nieuwe uniformen.

Zie ook 1940 juli 22 nr 18.

1940 juli 22 nr. 25 Kampverslag Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 juli 22 nr. 26 Telegram betreffende vertrek van een officierskader met 46 mariniers naar Suriname. 1940 juli 22 nr. 27 Verlenen van toestemming aan Venezolaans oorlogsschip Jose Felix Rivas voor het wegslepen SS Maracaibo der Compania de Navigation de Carenero. 1940 juli 23 nr. 1 Lonen en huren gemilitariseerde of te militariseren trawlers. 1940 juli 23 nr. 9 Urgentieplan uitbreiding van de torpedomotorboten. 1940 juli 23 nr. 11 Wijzigingen gegevens naamlijst. 1940 juli 23 nr. 12 Verzoeken inzake vrijstelling van dienst. 1940 juli 23 nr. 13 Het niet verstrekken van gegevens mbt boek over oorlog in Nederland. 1940 juli 23 nr. 20 Vaststelling jaarwedde vaandrigs. 1940 juli 23 nr. 21 Verzoek beschikbaarstelling oorlogsschip voor Suriname. 1940 juli 24 nr. 1 Aanschaffing tweede battle-dress. 1940 juli 24 nr. 9 Voordracht tot bevordering vice-consul der Nederlanden te Falmouth mr W.L. Jarvis. 1940 juli 24 nr. 10 Bewapening Nederlands legioen in Engeland. 1940 juli 24 nr. 21 Mededeling inzake de oproep van personeel bij de koopvaardij. 1940 juli 24 nr. 22 Automatische wapens voor vliegveld bewapening en verdediging. 1940 juli 24 nr. 28 Bemannen van Franse oorlogsschepen met Nederlanders. 1940 juli 24 nr. 31 Verblijf van ongewenste elementen in Engeland. 1940 juli 24 nr. 34 De dienstneming van in VS en Canada verblijvende Nederlandse vrijwilligers in het KNIL.

Zie ook 1940 juli 22 nr 21.

1940 juli 24 nr. 38 Treffen van maatregelen mbt art. 31 van de Curaçaosche Staatsregeling. 1940 juli 24 nr. 46 Tijdelijke benoeming van ds J. Mietes tot leger- en vlootpredikant. 1940 juli 24 nr. 49 Voorschotten kostwinnersvergoedingen. 1940 juli 25 nr. 3 Golflengten radio-omroep en Nederlands weekblad. 1940 juli 25 nr. 23 Het nemen van maatregelen tegen onwillige Nederlandse zeelieden te Liverpool. 1940 juli 25 nr. 25 Goedkeuring prijslijst van kledingstukken, kooigoederen enz tbv korporaals en manschappen van de KM te Engeland. 1940 juli 25 nr. 26 Aanwijzing Hr Ms MeerIant voor het houden van een scheepstoko.
95 http://proxy.handle.net/10648/860048bd-dc99-4aeb-b9d8-8bcb6a6a9e99 1940 juli 26 - augustus 12 1940 juli 26 nr. 3 Oprichting krijgsraad te velde. 1940 juli 26 nr. 8 Toezending brieven mbt de bewapening van het Nederlands legioen in Engeland en Canada. 1940 juli 26 nr. 9 Onverwoestbare stafkaarten. 1940 juli 26 nr. 10 Melden van afzonderlijke militairen en van troepenbewegingen. 1940 juli 26 nr. 18 Aanbieding contract betreffende de bouw van 8 torpedomotorboten. 1940 juli 26 nr. 50 Dagelijkse toelagen voor het personeel van de Kon landmacht te Engeland. 1940 juli 27 nr. 10 Weekverslag Nederlandse troepen in het Dan Y Graigcamp. 1940 juli 27 nr. 11 Aanbieding aanvullende lijst van Nederlanders die zich hebben aangemeld voor dienstneming te Washington. 1940 juli 27 nr. 12 Verlies van het marinevliegtuig "R II" en bemanning; off vlieger 1e kl E. Martare, off vlieger 3e kl J.C. den Hollander, sgt-maj vlieger A. de Knegt en kpl-telegrafist J.G. Ras. 1940 juli 27 nr. 15 Aanbieding lijst met namen en andere gegevens van mannelijke Nederlandse onderdanen, gevestigd in Marokko, die evt voor de dienstplicht in aanmerking komen. 1940 juli 29 nr. 10 Verzoek van P.C. Harthoom om in vreemde krijgsdienst te mogen treden. 1940 juli 29 nr. 39 Vlootovereenkomst met Engeland. 1940 juli 30 nr. 5 Maandelijks uitbetalen contant voor dpl sergeanten. 1940 juli 30 nr. 7 Bezoek lt-gen Sir George Cory aan het kamp te Porthcawl. 1940 juli 30 nr. 8 Aanwijzing van een gemachtigde, die met de uitoefening van het uitvoeren van overplaatsingen of het ontslaan van de verplichting tot varen wordt belast. 1940 juli 30 nr. 9 Aanbieding lijsten houdende de namen van Nederlanders die zich hebben aangemeld bij de consulaire posten te Kaapstad, Bloemfontein, Windhoek en Lourenço Marques. 1940 juli 30 nr. 24 Mededelingbetreffende het verstrekken van gegevens over in Nederland gelegen doelen voor luchtaanvallen. 1940 juli 30 nr. 25 Evt beschikbaarstellen van Buitenhuis, tbv de luchtdienst op Lissabon. 1940 juli 30 nr. 26 Mededeling dat vanaf 29 juli 1940 de Centrale Inlichtingendienst ressorteert onder de Minister van Justitie. 1940 juli 30 nr. 27 Verblijf van dhr Molenaar in het kamp te Porthcawl. 1940 juli 30 nr. 29 Verblijf van lt-kol Jones in het kamp te Porthcawl. 1940 juli 30 nr. 30 Bericht dat de Argentijnse regering een decreet heeft uitgevaardigd betreffende de toelating in Argentijnse havens van door oorlogvoerende buitgemaakte schepen. 1940 juli 30 nr. 32 Bewapening Nederlandse troepen, belast met de grondverdediging van de vliegkampen. 1940 juli 31 nr. 3 Aanvaarding Indisch aanbod betreffende de aanschaf van verkenner-bommenwerpers. 1940 juli 31 nr. 10 Handelwijze bij ontslag militairen. 1940 juli 31 nr. 13 Opdracht om persoonlijke diensten van zeelieden (ook vrouwelijke) te vorderen. 1940 juli 31 nr. 15 Verzoek aan de gouverneur van Curaçao om medewerking te verlenen om Hr Ms 014, vanwege dringende herstelwerkzaamheden, herwaarts te doen vertrekken. 1940 juli 31 nr. 20 Bericht van de consul-generaal te Hongkong betreffende de registratie van Nederlanders. 1940 juli 31 nr. 24 Overzeese aanvoer van levensmiddelen voor Zwitserland. 1940 juli 31 nr. 25 Uittreksel uit het bericht van de consul-generaal te Sydney, betreffende de achterstand in de productie en levering van vliegtuigen. 1940 juli 31 nr. 30 Naar Engeland overgebrachte Duitse krijgsgevangenen (parachutisten). 1940 juli 31 nr. 36 Voornemen tot tewerkstelling in Engeland van lt-kol Van Voorst Evekink, kpt De Ruyter van Steveninck en Van Royen, welke thans in Frankrijk verblijven. 1940 juli 31 nr. 38 Voordrachten tot toekenning van een onderscheidingsteken aan Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 aug 1 nr. 8 Aanbieding lijsten van de td zaakgelastigde te Bogota, betreffende de registratie van Nederlanders in Columbië. 1940 aug 1 nr. 10 Weekverslag Nederlandse troepen Dan Y Graig Camp Porthcawl. 1940 aug 1 nr. 26 Opeisen diensten Nederlanders voor niet-militaire taken. 1940 aug 1 nr. 27 Vorming van een depot-bataljon te Porthcawl. 1940 aug 1 nr. 28 Inzetten leden van het korps Kon Marechausseet bv kustbewaking, vliegveldverdediging enz. 1940 aug 3 nr. 3 Opgave van buiten NI vertoevend reservepersoneel. 1940 aug 3 nr. 9 Herziening dagelijkse verblijfstoelage officieren Engeland. 1940 aug 5 nr. 1 Oproep dienstplichtige Nederlanders die verblijven in Engeland, Noord-Ierland, de VS en Canada. 1940 aug 5 nr. 6 Verzoek om een td vestiging van een consulaire post te Fleedwood. 1940 aug 5 nr. 18 Registratie van Nederlandse dienstplichtigen in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland. 1940 aug 5 nr. 20 Inlichtingen betreffende dpl sgt der Art N. Burgers. 1940 aug 5 nr. 30 Wijzigingen kledingvoorschrift Militaire Politie. 1940 aug 5 nr. 32 Derde opgave van wijzigingen in de bepalingen betreffende de kleding van de KL. 1940 aug 5 nr. 35 Telegram van de Hr Ms gezant te Ottawa betreffende ceremonieel bij de uitreiking van de Militaire Willemsorde. 1940 aug 5 nr. 36 Brief van dr Smitskamp inzake mededelingen omtrent zijn eigen persoon en de overige leden van het Nederlands Rode Kruis in Finland. 1940 aug 5 nr. 40 Opleiding dienstplichtigen tbv de KM. 1940 aug 6 nr. 3 Verzoek om medewerking bij radio-uitzendingen. 1940 aug 6 nr. 6 Register van de td zaakgelastigde te Santiago, betreffende de aanmelding van Nederlanders te Talcahuano. 1940 aug 6 nr. 7 Toekennen Bronzen Kruis aan: res 1e lt A.D. Vas Nunes, res 2e lt K.G.P. Michielsen en L.C.N. van Eendenburg. 1940 aug 6 nr. 8 KB houdende mogelijkheid tot toekenning van het Bronzen Kruis; en de Eervolle Vermelding aan niet-militairen.

Zie ook 1940 aug 26 nr 46.

1940 aug 6 nr. 11 Opgave van adressen van Nederlandse vluchtelingen, welke gehuisvest waren in de publieke hallen te Wigan. 1940 aug 6 nr. 13 Verlenen van toestemming aan P.C. Harthoorn om in vreemde krijgsdienst te treden. 1940 aug 6 nr. 16 Voorlopige aanwijzing mbt evt gasgevaar. 1940 aug 6 nr. 17 Houding van NI bij het uitbreken van een conflict tussen Engeland en Japan. 1940 aug 6 nr. 18 Regeling kostwinnersvergoeding voor in Engeland en Noord-Ierland verblijvende dienstplichtige Nederlanders. 1940 aug 6 nr. 22 Samenstellen van een nieuw ontwerpkledingvoorschrift. 1940 aug 6 nr. 30 Lijst met namen van Nederlanders, die zich bij Hr Ms gezantschap te Pretoria en het consulaat te Durban voor registratie hebben aangemeld. 1940 aug 6 nr. 31 Bericht dat HM de Koningin niet het voornemen heeft ter gelegenheid van haar verjaardag Kon onderscheidingen te verlenen. 1940 aug 7 nr. 1 Bericht van de Amerikaanse marinestaf omtrent de toestand in Oost-Azië. 1940 aug 7 nr. 3 Verzoek van de Britse Admiraliteit om een opgave te ontvangen van de kustbatterijen in NI. 1940 aug 8 nr. 68 Dienstneming van Nederlanders in het Hongkong Volunteer Defence Corps. 1940 aug 8 nr. 69 Benoeming nieuwe gouverneur-generaal te Madagascar. 1940 aug 8 nr. 73 Lijst van Nederlanders welke geregistreerd zijn voor dienstneming bij het consulaat-generaal te Shanghai. 1940 aug 8 nr. 80 Lijst van Nederlandse vrijwilligers ingeschreven aan het Nederlands gezantschap te Santiago de Chili. 1940 aug 9 nr. 23 Weekverslag Nederlandse troepen Dan Y Graig Camp te Porthcawl. 1940 aug 9 nr. 24 Afstaan autobussen voor de zeemacht. 1940 aug 9 nr. 25 Reactie op artikelen in Vrij Nederland. 1940 aug 9 nr. 26 Verkorten oefentijd ivm opleiding dienstplichtigen. 1940 aug 9 nr. 27 Administratieve aanwijzing van de adj-oo J.F. Rijpkema in Engeland. 1940 aug 9 nr. 29 Telegram aan de Canadese regering, met verzoek om instemming tot oprichting van een bataljon in Canada als onderdeel van het Nederlands legioen. 1940 aug 9 nr. 32 Aanvulling op de lijst van in Portugal geregistreerde dienstplichtigen. 1940 aug 9 nr. 33 Aanmelding van Nederlandse dienstplichtigen in Zwitserland. 1940 aug 9 nr. 34 Aanvulling op de lijst van geregistreerde Nederlanders ingezonden door de consul-generaal te Hongkong. 1940 aug 9 nr. 52 Ontslag uit de zeedienst van lt ter zee 2e kl G. Bührmann en res lt ter zee 1e kl tit G.E. Rotgans als gevolg van bemoeiingen met nationaal-socialistische stromingen in Nederland. 1940 aug 9 nr. 54 Opleiding van het vliegpersoneel bij het KNIL. 1940 aug 9 nr. 55 Plaatsing marineofficier benodigd voor de regeling en voorlichting van het Nederlands scheepvaartverkeer te Kaapstad en Panama. 1940 aug 10 nr. 7 Afwijzing toelagen Kon Marechaussee. 1940 aug 10 nr. 8 Vragen Engelse regering mbt het gebruik van patronen. 1940 aug 12 nr. 14 Politiek bericht betreffende de aankomst te Bern van leden der buitenlandse gezantschappen te 's-Gravenhage. 1940 aug 12 nr. 17 Evt vordering van persoonlijke diensten van Nederlandse schepelingen tbv de scheepvaart. 1940 aug 12 nr. 20 Mededeling dat alles in het werk wordt gesteld om Nederlanders, welke uit politieke overwegingen in hechtenis zijn genomen, in een daartoe geëigende inrichting te interneren. 1940 aug 12 nr. 27 Bezoek van Nederlandse, Engelse en Amerikaanse journalisten aan de Nederlandse troepen te Porthcawl.

Zie ook 1940 sep 4 nr 23.

96 http://proxy.handle.net/10648/84668e00-5d2d-47b2-b220-133d97e620c8 1940 augustus 13 - 30 1940 aug 13 nr. 3 Voornemen om de res 1e lt mr Jongbloed als secretaris toe te voegen aan een binnenkort te benoemen "Commissie kostwinnersvergoeding". 1940 aug 13 nr. 12 Instelling censuurregeling betreffende briefwisseling met Nederland. 1940 aug 13 nr. 17 KB houdende de toekenning van het Bronzen Kruis aan: dpl sld L. Michels. 1940 aug 13 nr. 19 Instellen enquête onder het personeel van de landmacht over dienstneming bij de luchtvaartafdeling van het KNIL.

Zie ook 1940 aug 15 nr 55 en 1940 sep 21 nr 3.

1940 aug 13 nr. 21 Verzoek om opgave aantal technici (geweermakers), voor het uitvoeren van herstellingen en onderhoud van wapens en uitrusting, uitgegeven aan de Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 aug 13 nr. 3 7 Verkrijgen van wapens en uitrustingsstukken voor de Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 aug 13 nr. 45 Opgave van personeel betreffende opleiding bij het KNIL. 1940 aug 13 nr. 49 Verzoek om inlichtingen over H.F. Gans. 1940 aug 13 nr. 59 Aanbieding memorandum voor de Raad van Ministers betreffende de Nederlandse marine in Engeland. 1940 aug 13 nr. 62 Verslag mbt de dienstweigering op het SS prins Willem van Oranje. 1940 aug 13 nr. 63 Te vormen compagnieën bij aankomst van vrijwilligers en dienstplichtigen in het kamp Dan Y Graig. 1940 aug 13 nr. 65 Bericht van Hr Ms gezant te Ottawa, dat de schepelingen 1e stuurman J. Lohman, 3e stuurman P. Bakkenes, marconist A. van den Barselaar en hofmr A. Cabooter van het SS Winterswijk op 13 juli 1940 gedeserteerd zijn. 1940 aug 13 nr. 66 Brief van Hr Ms gezant te Londen betreffende de opleiding van Nederlandse leerlingvliegers. 1940 aug 13 nr. 67 Telegram betreffende inlichtingen aangaande de activiteiten van de Nederlandse marine en Luchtvaart. 1940 aug 13 nr. 68 Te volgen gedragslijn bij het verwijderen van ongewenste Nederlandse elementen. 1940 aug 13 nr. 92 Mededelingen inzake de vlootinstructie en het prijsreglement. 1940 aug 14 nr. 3 Nederlandse militaire luchtvaart bij Coastal Commando. 1940 aug 14 nr. 12 Beschikbaarstellen mitrailleur tbv de kustbewaking nabij kamp Dan Y Graig. 1940 aug 14 nr. 25 Instelling inlichtingendienst. 1940 aug 14 nr. 31 Dienstneming Nederlanders in geallieerde hulpkorpsen. 1940 aug 14 nr. 32 Verzoek om gegevens betreffende het urgentieprogram voor vlootuitbreiding. 1940 aug 14 nr. 33 Ontwerp-KB inzake de vaststelling van een lijst van absolute contrabande. 1940 aug 14 nr. 77 KB houdende de bepaling dat voor de duur van het verblijf van troepen van de KL in Engeland en Noord-Ierland, een krijgsraad te velde wordt opgericht. 1940 aug 14 nr. 78 Verzoek van W. Schaap, om in aanmerking te komen voor invrijheidstelling. 1940 aug 15 nr. 55 Instellen enquête onder het personeel van de landmacht over dienstneming bij de luchtvaartafdeling van het KNIL. 1940 aug 15 nr. 56 Detachering dpl sgt C.H. van Brink bij de Centrale Inlichtingendienst. 1940 aug 15 nr. 63 Bericht dat verzoeken om in het huwelijk te treden ingediend moeten worden bij de commandanten. 1940 aug 15 nr. 65 Vrijgeleide voor het Amerikaanse troepenschip "American Legion". 1940 aug 15 nr. 66 Vervoersregeling dienstplichtigen. 1940 aug 15 nr. 69 Regeling onderzeeboottoelage. 1940 aug 16 nr. 53 Voorgeschreven bepalingen van de voorlopige regeling betreffende kleding van de Kon Nederlandse landmacht. 1940 aug 16 nr. 54 Bevordering C.E.L. Helfrich, Commandant Zeemacht NI tot vice-admiraal. 1940 aug 16 nr. 59 Mededeling inzake een artikel in Vrij Nederland. 1940 aug 17 nr. 22 Verstrekking van 22 Lewisguns tbv de Nederlandse troepen, belast met de grondverdediging van de vliegkampen. 1940 aug 17 nr. 39 Herziening dagelijkse toelagen. 1940 aug 17 nr. 40 Detachering van officieren bij het Engelse leger. 1940 aug 17 nr. 74 Memorandum van de chef van de regeringspersdienst, betreffende verzoeken om uitstel van opkomst onder de wapenen van J.M. Brandel, A. Milhado, H.B. Fortuin, A. Smit, J. Sikkema en C.J. van Sluys. 1940 aug 19 nr. 1 Opmerkingen aangaande de "ontwerpregeling voor de samenwerking eenheden van de Kon Nederlandse marine met de Britse". 1940 aug 20 nr. 1 Voorlichting van militairen. 1940 aug 20 nr. --- Aanbieding diensten res maj P.G.H. van der Harst. 1940 aug 21 nr. 11 Regeling inzake het vervoer van rekruten naar Porthcawl op 20 aug 1940. 1940 aug 21 nr. 14 Brief van de tijdelijk zaakgelastigde te Bogota, betreffende de registratie van Nederlanders in Colombië. 1940 aug 21 nr. 15 Aanvulling op de lijst met namen van dienstplichtigen, die zich aangemeld hebben bij de Consulaten ressorterende onder Hr Ms gezantschap te Buenos Aires. 1940 aug 21 nr. 20 Weekverslag betreffende de Nederlandse troepen Dan Y Graig Camp te Porthcawl. 1940 aug 21 nr. 21 Afsluiten arbeidsovereenkomst hulppersoneel, dat in dienst is of wordt genomen. 1940 aug 21 nr. 22 Telegram van office Stratton House betreffende een andere bestemming van aankomst. 1940 aug 21 nr. 23 Het zoeken naar een geschikte locatie tbv de legering van 3 bataljons. 1940 aug 21 nr. 25 Brief van de Hr Ms gezant te Ottawa, met gegevens over het Canadese leger. 1940 aug 21 nr. 30 Lijst houdende de namen van Nederlanders in Iran, die in aanmerking komen voor de militaire dienstplicht. 1940 aug 21 nr. 36 Bezoek van lt-gen Sir George Cory en de maj Rex Benson aan Porthcawl. 1940 aug 21 nr. 39 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 aug 21 nr. 41 Vaststelling verblijfskosten te Canada. 1940 aug 21 nr. 43 Mededeling dat er geen Nederlandse officieren in onbezet Frankrijk verblijven. 1940 aug 21 nr. 49 Verzoek om opgave gegevens kustbatterijen in NI. 1940 aug 21 nr. 55 Toevoeging Ltz aan de Consul te Kaapstad. 1940 aug 21 nr. 82 Vervaardiging van X-Ray Tubes in Engeland. 1940 aug 22 nr. 7 Instructie inzake behandeling van verzoeken van de Amerikaanse regering. 1940 aug 22 nr. 8 Kantoororganisatie. 1940 aug 22 nr. 11 Oprichting Afdeling geneeskundige dienst landmacht, met als hoofd off 3e kl dr C.F. Koch. 1940 aug 22 nr. 25 Bevordering prins Bernhard. 1940 aug 22 nr. 27 Beschikbaarstellen van oorlogsschepen tbv de kustbewaking van Suriname. 1940 aug 22 nr. 28 Toekennen Bronzen Kruis aan: stuurman ter koopvaardij A. de Ridder, 1e machinist ter koopvaardij E.V. de Wiele, 2e machinist ter koopvaardij E.H. Kieboom, matroos ter koopvaardij T.J. Landzaat en matroos-kok ter koopvaardij P.C. Koppers. 1940 aug 22 nr. 30 Geneeskundige behandeling Nederlandse militairen. 1940 aug 22 nr. 31 Veiligheid douane-scheepvaart. 1940 aug 22 nr. 34 Aanbieding Nederlandse voorschriften aan de militaire attachés van het Britse rijk. 1940 aug 23 nr. 21 Telegram van de Nederlandse consul-generaal te Sydney, betreffende de Australische dienst Kon Pakketvaart Maatschappij. 1940 aug 23 nr. 22 Weekrapport betreffende de Nederlandse troepen Dan Y Graig Camp te Porthcawl. 1940 aug 23 nr. 26 Aanbieding aanvullende lijst van Nederlanders die zich hebben aangemeld bij het Consulaat te Valparaiso. 1940 aug 23 nr. 55 Ontvangen oorkonde van Vrij Nederland. 1940 aug 26 nr. 30 Beschikbaarstellen van ingenomen Nederlandse uniformen te Engeland. 1940 aug 26 nr. 40 Oprichting van het prins Bernhard Fonds. 1940 aug 26 nr. 42 Telegram uit Lissabon betreffende de vliegvelden Valkenburg, Iepenburg en Schiphol. 1940 aug 26 nr. 43 Verzenden van telegrammen. 1940 aug 26 nr. 46 KB houdende de instelling dat het Bronzen Kruis en de Eervolle Vermelding ook aan niet-militairen kan worden toegekend.

Zie ook 1940 aug 6 nr 8.

1940 aug 27 nr. 12 Verbandakten burgerpersoneel. 1940 aug 28 nr. 3 Verzoekschrift off-vlieger 1e kl F. Bakker betreffende het voeren van een embleem op de vliegtuigen onder zijn bevel.

Zie ook 1940 sep 2 nr 36.

1940 aug 28 nr. 4 Rapport van maj Colbern betreffende de situatie in Nederland van oktober 1939 tot 24 juni 1940. 1940 aug 28 nr. 19 Conceptcontract met Hart Accumulator co ltd inzake aanschaf accumulatoren materiaal benodigd voor Hr Ms onderzeeboten type 014. 1940 aug 28 nr. 20 Aanbieding register met namen van Nederlanders verblijvende in Joegoslavië. 1940 aug 29 nr. 11 Uitzending militaire missie naar Canada. 1940 aug 29 nr. 18 Het volgen van cursussen door officieren en onderofficieren in Engeland. 1940 aug 30 nr. 8 Decreet van de Argentijnse regering, houdende bepalingen inzake de immigratie van kinderen uit oorlogvoerende landen. 1940 aug 30 nr. 10 Verzoek aan militairen om zich op regeringsbureaus te Londen te vervoegen. 1940 aug 30 nr. 11 Ontwerp van een militaire overeenkomst tussen de Britse en Nederlandse regering.
97 http://proxy.handle.net/10648/e8218533-4762-436c-b391-1440ebb59591 1940 september 2 - 21 1940 sep 2 nr. 1 Instructie hoofd missie Canada. 1940 sep 2 nr. 16 Verslag betreffende de opkomst van de op 20 aug 1940 opgekomen vrijwilligers en dienstplichtigen bij het Nederlandse troepen depot-bataljon te Porthcawl. 1940 sep 2 nr. 21 Verzoek dpl F.P.A. Heynert om in vreemde krijgsdienst te mogen treden. 1940 sep 2 nr. 22 Mededeling dat de "Britsh Warms" alleen gedragen mag worden door opper- en hoofdofficieren.

Zie ook 1940 sep 10 nr 12.

1940 sep 2 nr. 26 Persoonlijke toelagen in Canada. 1940 sep 2 nr. 30 Concept-instructie voor de gouverneur-generaal in geval van een non-belligerente houding van NI in de strijd tussen het Britse Rijk en Japan. 1940 sep 2 nr. 35 Mededeling aan de gouverneur-generaal van NI dat scheepvaart op Madagascar verboden is. 1940 sep 2 nr. 36 Mededeling dat HM de Koningin toestemming heeft verleend, tot het voeren van een embleem op de Nederlandse vliegtuigen. 1940 sep 3 nr. 3-4 Herstellings- en vakantieoord Dogmersfield Park. 1940 sep 3 nr. 12 Aanbieding lijst van de in Hongarije verblijvende Nederlanders. 1940 sep 3 nr. 17 Wijzigingen en aanvullingen in de regeling censuur. 1940 sep 3 nr. 24 Verrichte werkzaamheden van de Nederlandse vice-consul te Halifax. 1940 sep 3 nr. 25 Mededeling dat het in Indië bijeengebrachte geld voor het verlenen van reële oorlogshulp, zal worden gebruikt voor de aanschaf van 10 Lockheed-Hudson verkenner bommenwerpers (landvliegtuigen) voor de marine.

Zie ook 1940 sep 19 nr 20.

1940 sep 3 nr. 27 Zetelverplaatsing van de NV Nederlandse Verenigde Scheepsbouwbureaus van 's- Gravenhage naar Willemstad, Curaçao. 1940 sep 4 nr. 6 Verlenen van toestemming aan: J.Ph. Gerzon om in vreemde krijgsdienst te treden. 1940 sep 4 nr. 9 Mededeling dat men zich, bij het postuum toekennen van decoraties, moet beperken tot de Militaire Willemsorde. 1940 sep 4 nr. 10 Detachering van officieren bij het Engelse leger. 1940 sep 4 nr. 14 Verzoek om opgave van personeel, genegen om als vrijwilliger naar het KNIL over te gaan. 1940 sep 4 nr. 17 Verlenen van toelagen aan gedetacheerde militairen die op het Stratton House werkzaam zijn. 1940 sep 4 nr. 19 Mededeling dat de vereiste doorreisvisa door Spanje voor de leden van de militaire missie in Frankrijk nog niet ontvangen zijn. 1940 sep 4 nr. 20 Reactie op een door dhr Craandijk verspreid communiqué over het optreden van het Nederlandse leger in de periode van 10 - 15 mei 1940. 1940 sep 4 nr. 22 KB houdende vaststelling wachtgeldregeling. 1940 sep 4 nr. 23 Mededeling dat alle artikelen of foto's betreffende het bezoek van de pers aan Porthcawl op de normale wijze aan de censuur zullen worden onderworpen. 1940 sep 4 nr. 26 Voortzetting werkzaamheden lt-kol Jones, mbt de Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 sep 4 nr. 30 Evt overplaatsing van 6 dienstweigeraars. 1940 sep 4 nr. 32 Hergebruik 15 cm kanonnen Hr Ms Heemskerck. 1940 sep 4 nr. 33 Klachten opvarenden Nederlandse koopvaardijschepen. 1940 sep 4 nr. 35 Verzoekschrift W. van Lunteren. 1940 sep 4 nr. 36 Toekennen toelage aan L.A. van Zetten. 1940 sep 4 nr. 39 Verzoek om uitzending van 4 loodsen tbv de Nederlandse koopvaardijschepen in NI. 1940 sep 4 nr. 40 Aanbieding diensten A. Slikkeveer. 1940 sep 4 nr. 42 Aanbieding voorlopige lijst van Nederlanders die zich voor dienstneming hebben doen registreren bij de consulaire ambtenaren te Brazilië. 1940 sep 4 nr. 43 Verzoek om inlichtingen J.H. Hillenius. 1940 sep 4 nr. 46 Bewapening koopvaardijschepen. 1940 sep 4 nr. 49 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 sep 4 nr. 51 Nieuwe organisatie Nederlandse troepen ingaande 17 augustus 1940. 1940 sep 4 nr. 52 Vertrek van 8 onderofficieren van de Kon Marechaussee naar Londen. 1940 sep 4 nr. 53 Aanbieding aanvullende lijst van in Hongarije verblijvende Nederlanders. 1940 sep 4 nr. 54 Aanbieding register van in Roemenië verblijvende Nederlanders. 1940 sep 4 nr. 56 Verzoek om aanstelling lt H. Bredt als tabak-expert. 1940 sep 5 nr. 8 Tewerkstelling van mannelijke onderdanen van geallieerde landen.

Zie ook 1940 sep 6 nr 22.

1940 sep 5 nr. 11 Voorbereidingen voor het defilé op 17 september 1940 te Engeland. 1940 sep 5 nr. 16 Toekennen van onderscheidingen aan: res le Lt vlieger H. Linschoten, res kpt vlieger J.J. Moll en res kpt wnr C.G.R. van Marcelis Hartsinck. 1940 sep 5 nr. 18 Mededeling dat het personeel van het detachement Nederlandse luchtvaarttroepen te Hednesford, gedetacheerd is bij de Marineluchtvaartdienst. 1940 sep 5 nr. 20 Toelating dienstweigerende schepelingen op Curaçao. 1940 sep 6 nr. 4 Politieke onbetrouwbaarheid van: dpl kpl M. van Hensbergen, dpl Koorn en dpl A. ten Kate. 1940 sep 6 nr. 11 Aanvulling huishoudelijke dienst in Stratton House met 3 marechaussees. 1940 sep 6 nr. 13 Verzoek van de "Topical Press Agency Ltd" om foto's te mogen maken van Nederlandse dienstplichtigen. 1940 sep 6 nr. 19 Uitbetaling voorlopige kostwinnersvergoeding. 1940 sep 6 nr. 21 Werkzaamheden veiligheidsafdeling te velde (Field security Section). 1940 sep 6 nr. 22 Wijzigingen betreffende de tewerkstelling van mannelijke onderdanen van geallieerde landen. 1940 sep 6 nr. 23 Aanstelling en benoeming ltz 1e kl KMR R. Rijkens tot vice-consul te Panama.

Zie ook 1940 nov 12 nr 28

1940 sep 7 nr. 13 Verzoek aan het War Office om spoedig de nog ontbrekende wapens beschikbaar te stellen aan de Nederlandse troepen. 1940 sep 9 nr. 7 Diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en de Vichy-regering. 1940 sep 9 nr. 16 Voorlopige verordening over prijsvoorschriften. 1940 sep 10 nr. 7 Te nemen maatregelen betreffende het konvooistelsel. 1940 sep 10 nr. 12 Mededeling dat de "Britsh Warms" door alle officieren gedragen mogen worden.

Zie ook 1940 sep 2 nr 22.

1940 sep 10 nr. 15 Nederlanders in het Vreemdelingenlegioen, welke in aanmerking komen voor inlijving bij het Nederlandse leger. 1940 sep 10 nr. 19 Opgave vakantieoorden. 1940 sep 10 nr. 25 Benoeming van res 1e Lt jhr mr D. Bas Backer tot auditeur-militair te velde en res 1 e Lt mr A.H.P. Ballot tot waarnemend-auditeur te velde. 1940 sep 12 nr. 6 Vernietiging van oude en versleten Nederlandse uniformen.

Zie ook 1940 sep 19 nr 2.

1940 sep 12 nr. 19 Gebruik van de distributiekaart nr.R.B.8. 1940 sep 13 nr. 19 Aanbieding lijst houdende een opgave van geregistreerde Nederlanders in Peru. 1940 sep 13 nr. 20 Aanbieding lijst houdende een opgave van geregistreerde Nederlanders in Chili. 1940 sep 17 nr. 1 Maken van radio-uitzendingen te Porthcawl tbv de daar aanwezige militairen. 1940 sep 17 nr. 4 Britse voorstellen inzake de burgerlijke verplichting en militaire dienstplicht van mannelijke Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. 1940 sep 17 nr. 10 Bericht van de marineattaché bij het gezantschap der Nederlanden in Washington, betreffende een aantal vragen, gepubliceerd door de Gallup Poll. 1940 sep 17 nr. 13 Weekverslag Nederlandse troepen Dan Y Graig Camp te PorthcawI. 1940 sep 17 nr. 18 Verzet van de Franse regering tegen de door Japan aan Indo-China gestelde eisen. 1940 sep 17 nr. 22 Mededelingen van de minister van Sociale Zaken betreffende het concept-antwoord op de nota inzake het treffen van diverse regelingen. 1940 sep 17 nr. 23 KB houdende de toekenning van het Bronzen Kruis aan: res kpt wnr dr C.E.A. Harloff, C.G.R. van Marcelis Hartsinck, res kpt vlieger J.J. Moll en res le lt vlieger H. Linschoten. 1940 sep 17 nr. 34 Aanbieding lijst van de td zaakgelastigde der Nederlanden te Peking, betreffende de inschrijving van Nederlanders voor de militaire dienstplicht. 1940 sep 18 nr. 19 Opgave van in Engeland ingedeelde Nederlanders tbv het comité kerstgeschenken. 1940 sep 18 nr. 21 Opgave personeel ivm de oprichting van het bureau personeel bij de IV afdeling. 1940 sep 18 nr. 22 Stukken betreffende gewetensbezwaren. 1940 sep 18 nr. 24 Ontwerpbesluit houdende verlof voor Nederlanders om tot nader order in Britse krijgs- dienst te treden. 1940 sep 18 nr. -- Instelling commissie ter beoordeling daden van heldhaftigheid door koopvaardijpersoneel.

Zie ook 1940 okt 7 nr 22.

1940 sep 19 nr. 1 Verzoek R.L. Raemaekers om in vreemde krijgsdienst te mogen treden. 1940 sep 19 nr. 2 Regeling vernietiging van oude en versleten Nederlandse uniformen. 1940 sep 19 nr. 5 Verzoek om opgave van de organisatie van de Nederlandse legeronderdelen in het Verenigd Koninkrijk. 1940 sep 19 nr. 6 Inspectieverslag Ruperra Castle te Lower-Machen. 1940 sep 19 nr. 10 Instelling van een onderscheidingsteken voor vrijwilligers. 1940 sep 19 nr. 19 Algemene order voor de Nederlandse troepen in Engeland. 1940 sep 19 nr. 20 Beschikbaarstellen van 5 miljoen uit het Koningin Wilhelminafonds tbv militaire doeleinden in NI. 1940 sep 19 nr. 21 Schadeloosstelling ivm loonderving. 1940 sep 19 nr. -- Lijst houdende een opgave van opkomst van personeel bij de KM. 1940 sep 21 nr. 3 Verzoek om opgave van personeel dat voor opneming in het KNIL in aanmerking kan komen. 1940 sep 21 nr. 8 Verzoek van de Hr Ms gezant te Bern om gegevens over de Nederlandse troepen. 1940 sep 21 nr. 20 Weekverslag Nederlandse troepen Dan Y Graig Camp te Porthcawl. 1940 sep 21 nr. 21 Registers van Hr Ms gezant te Athene en de onder hem ressorterende consulaire ambtenaren, betreffende de registratie van Nederlandse dienstplichtigen. 1940 sep 21 nr. 22 Overzicht resultaten van de registratie van in Frankrijk verblijvende Nederlanders.
98 http://proxy.handle.net/10648/144fcfd5-f355-4136-8c28-0a6957f3080e 1940 september 24 - oktober 16 1940 sep 24 nr. 6 Verlenen van toestemming aan dr E.A.B. Grevelink om in vreemde krijgsdienst te treden. 1940 sep 24 nr. 8 Opgave van in Spanje verblijvende Nederlanders. 1940 sep 24 nr. 22 Sterkte-opgave van de Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 sep 25 nr. 12 Lijsten van kandidaat-gastheren ivm de verlofregeling van Nederlandse militairen.

Zie ook 1940 okt 1 nr 7

1940 sep 25 nr. 24 Opgave van Nederlanders in het Vreemdelingenlegioen. 1940 sep 26 nr. 8 Verlenen van toestemming aan R.L. Raemaekers, om in vreemde krijgsdienst te treden. 1940 sep 27 nr. 5 Benoeming officieren als president, secretaris en leden van de Krijgsraad te velde. 1940 sep 30 nr. 1 Verslag van belevenissen gedurende de oorlogsdagen van de sgtn H. Kahn,J. van Arkel en A.C. Domhof. 1940 okt 1 nr. 3 Opleiding beroepsofficieren voor de KL in NI. 1940 okt 1 nr. 7 Voorstel om een oproep in "Vrij Nederland" te plaatsen tot het verzamelen van adressen van Londense gastheren en vrouwen, om Nederlandse militairen te huisvesten tijdens hun verlof. 1940 okt 4 nr. 10 Mededeling dat op 26 sept 1940 het vliegtuig "R 9" te Holyhead is verongelukt en waarbij off vlieger 3e kl J.A.L. Schevenhoven, sgt-vlieger H.J.A. Akkers en seinersmaat L.J. Scholman om het leven zijn gekomen. 1940 okt 4 nr. 11 Organisatie Nederlandse onderdelen. 1940 okt 7 nr. 2 Nota van het Foreign Office, betreffende de beslaglegging op de schepen van de NV Cosmos in Zuid-Slavie. 1940 okt 7 nr. 7 Beschikbaarstellen personeel voor pantserwagens. 1940 okt 7 nr. 22 Instelling commissie ter beoordeling daden van heldhaftigheid door koopvaardijpersoneel. 1940 okt 7 nr. 23 Financiële consequenties ivm de defensie van Curaçao. 1940 okt 8 nr. 6 Aanvullende uitrusting marinepersoneel. 1940 okt 8 nr. 12 Weekverslag Nederlandse troepen Dan Y Graig Camp te Porthcawl. 1940 okt 8 nr. 15 Verslag van het bezoek aan een A.A. batterij van 3,7 inch, opgesteld in Hydepark te Londen. 1940 okt 9 nr. 10 Geestelijke verzorging van RK-militairen. 1940 okt 10 nr. 3 Militaire overeenkomst met Engeland. 1940 okt 10 nr. 19 Instructie voor de chef van de geneeskundige dienst landmacht. 1940 okt 12 nr. 4 Aanvullende lijst van geregistreerde Nederlanders in Belgrado. 1940 okt 12 nr. 5-7 Aanbieding lijsten houdende een opgave van in Mexico, Guatemala en Oruro verblijvende Nederlanders. 1940 okt 14 nr. 20 Vervolging van niet-opgekomen dienstplichtigen.

Zie ook 1940 nov 6 nr 22.

1940 okt 16 nr. 8 Mededeling dat alle militairen bij het dragen van het tenue in het openbaar, hun gasmasker en helm bij zich moeten hebben. 1940 okt 16 nr. 12 Voorstellen tot toekennen van decoraties aan bemanningsleden van de getorpedeerde ss Volendam en Nieuwland. 1940 okt 16 nr. 24 Onderzoek politieke onbetrouwbaarheid.
99 http://proxy.handle.net/10648/0dcad9f9-80dc-4317-b7ac-91b8678cf215 1940 oktober 19 - november 7 1940 okt 19 nr. 2 Gegevens van 6 Nederlandse ex-legionaires. 1940 okt 19 nr. 3 Detachering van onderofficieren bij het Britse leger. 1940 okt 19 nr. 3A Inzetten van Hr Ms Van Kinsbergen, ingeval er oorlog mocht uitbreken tussen het Britse Rijk en de regering van Vichy. 1940 okt 19 nr. 4A Aanbieding aanvullende lijst bevattende de namen van dienstplichtigen, die zich aangemeld hebben aan de consulaten ressorterende onder Hr Ms gezantschap te Buenos Aires. 1940 okt 19 nr. 5A Aanbieding aanvullende lijst van in Joegoslavië verblijvende Nederlanders. 1940 okt 19 nr. 6 Aanbieding aanvullende lijst van in Tientsin verblijvende Nederlanders. 1940 okt 21 nr. 19 Wijziging huwelijksverbod militaire politie. 1940 okt 21 nr. 34 Beschikbaarstellen gebouw te Toronto voor legering Nederlandse troepen. 1940 okt 21 nr. 39 Begroting betreffende het gebouw te Toronto. 1940 okt 21 nr. 44 KB houdende de vaststelling van de begroting. 1940 okt 22 nr. 3 Militaire overeenkomst betreffende het Nederlandse militaire strafrecht. 1940 okt 22 nr. 8 Voordracht van door kpt prof dr J.H. de Boer over gasgevaar. 1940 okt 22 nr. 9 Benoeming leden onderzoekcommissie. 1940 okt 22 nr. 10 KB houdende de toekenning van onderscheidingen aan de commandant en enige opvarenden van Hr Ms mijnenlegger Willem van der Zwaan. 1940 okt 22 nr. 11 Weekverslag Nederlandse troepen Dan Y Graig Camp te Porthcawl. 1940 okt 22 nr. 39 Bezoek van ltz le kl dr C.E.A. Harloff aan Pretoria, Johannesburg en Durban. 1940 okt 24 nr. 5 Desertie van Nederlandse zeelieden te Lissabon. 1940 okt 25 nr. 1 Aanbieding lijst van dienstplichtigen diezich vrijwillig hebben aangemeld bij het depot-bataljon. 1940 okt 25 nr. 9 Telegrammen uit Ottawa houdende voorstel organisatie en werkwijze van het legioen in Canada. 1940 okt 25 nr. 28 Overzicht werkzaamheden Nederlandse militaire missie in Canada. 1940 okt 25 nr. 29 Bescherming koopvaardijschepen. 1940 okt 25 nr. 33 Opgave van niet opgekomen dienstplichtigen bij het depot-bataljon. 1940 okt 25 nr. 36 Verplaatsing legeronderdelen en wijziging adres. 1940 okt 25 nr. 38 Verklaring inzake het vergaan van het ss Deucalion. 1940 okt 25 nr. 39 Verzoek om onderzoek naar het feit dat 32.000 man van de opbouwdienst in Nederland zouden worden gedemobiliseerd en ingedeeld bij de luchtverdediging. 1940 okt 25 nr. 40 Verslag van onderzoek naar kampen voor legering onderdelen. 1940 okt 25 nr. 43 Verslag betreffende de vertegenwoordiging van de marinebelangen in het Executive Committee for Armaments uit de Anglo-French Coordination Committee. 1940 okt 25 nr. 47 Weekverslag Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 okt 26 nr. 8 Aanwerven van vrijwilligers in de VS voor de landmacht in NI. 1940 okt 28 nr. 6 Instemming met het 2e urgentieplan voor de versterking van de vloot in NI.

Zie ook 1940 okt 30 nr 48.

1940 okt 28 nr. 8 Gelukwensen mbt de verjaardag van HM de Koningin. 1940 okt 28 nr. 15 Verzoek van J. Jonker, betreffende dienstneming bij de Britse luchtmacht. 1940 okt 28 nr. 17 Onderzoek gewetensbezwaren dpl M. Struik. 1940 okt 29 nr. 2 Kosten Canadese legioen. 1940 okt 29 nr. 21 Ontwerpbegroting landmacht 2e halfjaar 1940 en 1e halfjaar 1941. 1940 okt 29 nr. 22 Verblijfkosten leger- en vlootpredikanten en aalmoezeniers. 1940 okt 30 nr. 6 Verslag werkzaamheden van de leger- en vlootpredikant ds J. Mietes. 1940 okt 30 nr. 10 Weekrapport Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 okt 30 nr. 13 Gedrag militairen in het openbaar. 1940 okt 30 nr. 15 Mededeling dat er in de Amerikaanse pers veel artikelen voorkomen betreffende het Verre Oosten. 1940 okt 30 nr. 20 Afschrift van een depêche van de wnd consul-generaal te Montréal betreffende Hr Ms 015. 1940 okt 30 nr. 24 Weekverslag Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 okt 30 nr. 25 Troepenorder betreffende de indeling van bij het Engelse leger teruggekeerde gedetacheerde officieren. 1940 okt 30 nr. 26 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 okt 30 nr. 28 Oefenverslag depot-bataljon. 1940 okt 30 nr. 40 Verzoek om van personen verbonden aan onze strijdkrachten brieven in bewaring te nemen om deze eventueel na de oorlog aan hun nabestaanden te zenden. 1940 okt 30 nr. 48 Instemming met het 2e urgentieplan voor de versterking van de vlöot in NI. 1940 okt 31 nr. 13 Oefen verslag depot-bataljon. 1940 okt 31 nr. 15 Brochure van dr Colijn, getiteld "Op de grens van werelden ". 1940 okt 31 nr. 18 Ontwerpbegrotingsbesluiten voor verschillende Departementen voor het 2e halfjaar 1940. 1940 okt 31 nr. 20 Opgave van Nederlandse onderdanen welke zijn vrijgesteld van militaire dienstplicht. 1940 okt 31 nr. 23 Overeenkomst met de Britse regering betreffende KLM-dienst Batavia-Bahrein-Lydda. 1940 nov 1 nr. 18 Vlootorder betreffende logeergelegenheid voor officieren. 1940 nov 1 nr. 24 Vertrek van troepen uit Porthcawl naar Congleton. 1940 nov 2 nr. 17 Aanbieding aanvullende lijst van Nederlanders die zich hebben aangemeld voor dienst- neming te Valparaiso. 1940 nov 2 nr. 19 Legering van het depot-bataljon te Ruperra Castle. 1940 nov 2 nr. 26 Door de BBC uit te zenden programma, gewijd aan de Nederlandse troepen in Engeland. 1940 nov 2 nr. 27 Opgave personeel betreffende het Nederlandse legioen te Canada. 1940 nov 2 nr. 28 Reisroute opkomende dienstplichtigen. 1940 nov 2 nr. 32 Troepenorder betreffende de legering van diverse onderdelen in Engeland. 1940 nov 2 nr. 33 Afwijzing verzoek betreffende verstrekking van geweren en mitrailleurs vooroefenings- doeleinden. 1940 nov 2 nr. 35 Opgave van voornamen van G. Hetebrij, J.A. Vellekoop en J. Blaazer. 1940 nov 2 nr. 36 Samenvatting mededelingen gedaan door 5 overlevenden van het Nederlandse motorschip "Omlandia". 1940 nov 2 nr. 40 Opgave van de door Zwitserland gecharterde schepen. 1940 nov 4 nr. 1 Belasting vrije sigaretten voor Nederlandse zeestrijdkrachten in Engeland. 1940 nov 4 nr. 5 Verzoek om inlichtingen over de militaire missie in Frankrijk. 1940 nov 4 nr. 6 Het verlenen van zakenverloven. 1940 nov 4 nr. 33 Persbericht uit Stockholm betreffende dienstweigering van Nederlandse zeelieden. 1940 nov 4 nr. 35 Verzoek voor de instelling van een vlootinstructie voor commandanten van Hr Ms oorlogsbodems. 1940 nov 4 nr. 39 Weekverslag betreffende de Nederlandse troepen in Porthcawl. 1940 nov 5 nr. 6 Beschikbaarstellen personeel voor pantserwagens. 1940 nov 5 nr. 21 Goedkeuring benoeming van lt ter zee le kl R. Rijkens, als vice-consul aan het consulaat-generaal der Nederlanden te Panama. 1940 nov 5 nr. 22 Aanbieding van het artikel The capitulation of Belgium. 1940 nov 6 nr. 8 Organisatie van het Nederlandse legioen in Canada. 1940 nov 6 nr. 9 Verstrekken van levensmiddelen aan krijgsgevangenen in Duitsland. 1940 nov 6 nr. 17 Verantwoording Nederlandse Missie in Canada. 1940 nov 6 nr. 18 Godsdienstige zorg voor de koopvaardij. 1940 nov 6 nr. 22 Vervolging van niet-opgekomen dienstplichtigen. 1940 nov 7 nr. 6 Wijziging kledingvoorschrift. 1940 nov 7 nr. 14 Inzetten koopvaardijvloot tbv het Britse leger.
100 http://proxy.handle.net/10648/0c59846b-4a82-4cc0-883b-89d772ada2a6 1940 november 8 - 23 1940 nov 8 nr. 1 Viering kerstfeest in Engeland. 1940 nov 8 nr. 2 Vertrek van Nederlandse vrijwilligers uit Finland, om bij het Canadese legioen te worden ingelijfd. 1940 nov 8 nr. 7 Opmerkingen van kol Jones over het tenue van de Nederlandse onderofficieren. 1940 nov 8 nr. 13 Ontwerpbegroting voor het le halfjaar betreffende het materieel van de landmacht. 1940 nov 8 nr. 15 Vorming van Nederlandse "Fighter"-escadrilles. 1940 nov 8 nr. 16 Ontwerpbegroting voor het I e halfjaar betreffende het departement van Defensie. 1940 nov 11 nr. 11 Indiening verzoek van W. Tielman tot dienstneming bij de Nederlandse troepen in Engeland. 1940 nov 11 nr. 22 Handleiding Bren-gun. 1940 nov 11 nr. 25 Verblijfsvergoedingen militairen te Canada. 1940 nov 11 nr. 26 Vervanging Nederlandse Consul te Dundee. 1940 nov 11 nr. 31 Regeling dagelijkse toelage en vrij vervoer tijdens periodiek verlof in Engeland. 1940 nov 12 nr. 3 Instelling onderscheidingsteken voor vrijwilligers, die zich hebben aangemeld na het uitbreken van de oorlog. 1940 nov 12 nr. 6 Tewerkstelling dienstweigeraars, op grond van gewetensbezwaren. 1940 nov 12 nr. 21 Aanbieding lijsten van Nederlanders die zich bij de Consulaten te Beira, Bloemfontein, Johannesburg, Kaapstad, Mombasa en Pretoria voor registratie hebben aangemeld. 1940 nov 12 nr. 22 Legering troepen te Congleton. 1940 nov 12 nr. 25-26 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Porthcawl. 1940 nov 12 nr. 28 Toekennen persoonlijke titel aan ltz le kl R. Rijkens. 1940 nov 12 nr. 34 Conscriptie VS. 1940 nov 12 nr. 37 Plaatsing van ltz 1 e kl Boosman als nautisch adviseur aan het Consulaat te Kaapstad. 1940 nov 12 nr. 39 Mededelingen over de leider "Darnal" van De Gaulle's aanhangers in Cayenne. 1940 nov 12 nr. 40 Opgave van aanwezige schepen en vliegtuigen te Martinique. 1940 nov 12 nr. 42 Inlichting over de bestemming van het Franse oorlogsschip de Quercy. 1940 nov 12 nr. 49 Voorlopige aanwijzing met het oog op eventueel gasgevaar. 1940 nov 13 nr. 1 Benoeming prins Bernhard tot hoofdverbindingsofficier bij de Nederlandse strijd- krachten.

Zie ook 1940 nov 21 nr 1.

1940 nov 13 nr. 3 Regeling mbt de bevoegdheid om krijgstuchtelijke straffen op te leggen aan verschillende categorieën militairen. 1940 nov 13 nr. 4 Aanbieding van een artikel in World Digest, over de verschillende buitenlandse legioenen in Engeland. 1940 nov 13 nr. 9 Desertie van schepelingen. 1940 nov 13 nr. 14 Weekverslag Nederlandse troepen te Congleton. 1940 nov 13 nr. 15 Troepenorder betreffende de gezagsverhoudingen te Congleton. 1940 nov 14 nr. 2 Rekrutering in de VS van vrijwilligers voor het KNIL. 1940 nov 14 nr. 4 Verslag van het vergaan van het ss Alwaki. 1940 nov 15 nr. 1 Vaststelling kledingvoorschrift voor de Kon Nederlandse landmacht. 1940 nov 15 nr. 15 KB houdende de toekenning van Nederlandse onderscheidingen aan buitenlanders. 1940 nov 16 nr. 2 Verslag werkzaamheden Nederlandse militaire missie in Canada. 1940 nov 16 nr. 11 Bezoek prins Bernhard aan troepen te Congleton en Conway. 1940 nov 18 nr. 23 Mededeling over de onderhandelingen tussen de Japanse missie en de gouverneur- generaal van Indo-China. 1940 nov 18 nr. 26 Contract motor torpedo boten 2e serie. 1940 nov 18 nr. 29 Gevorderde douaneschepen in Zuid-Slavië. 1940 nov 18 nr. 30 Ter beschikking stellen ms Colombia tbv de KM. 1940 nov 18 nr. 31 Toelichting op kostenraming ms Colombia, versus Costa-Rica en Stuyvesant. 1940 nov 18 nr. 32 Bezoek van Hr Ms Sumatra aan Kaapstad. 1940 nov 19 nr. 33 Weekverslag Nederlandse troepen te Knutsford. 1940 nov 19 nr. 37 Aanbieding lijst met opgave van Nederlanders die zich bij de Nederlandse Consulaten te Portugal hebben aangemeld. 1940 nov 19 nr. 38 Aanbieding lijst van de td zaakgelastigde te Belgrado met opgave van personen die voor militaire dienst in aanmerking komen 1940 nov 19 nr. 39 Aanvullende lijst van het gezantschap te Peiping, met opgave van Nederlanders te Shanghai. 1940 nov 19 nr. 40 Opgave van Nederlanders die zich in Belgrado hebben aangemeld voor dienstneming in het Nederlandse leger. 1940 nov 19 nr. 42 Sterkte-opgave van de Nederlandse troepen te Knutsford. 1940 nov 19 nr. 43 Vergoeding reiskosten van naar Engeland vertrekkende dienstplichtigen. 1940 nov 20 nr. 16 Gewijzigde organisatie van Nederlandse onderdelen in Engeland. 1940 nov 20 nr. 19 Reactie op uitgegeven pamfletten in Nederland. 1940 nov 20 nr. 24 Verkoop van grondzender aan NI. 1940 nov 20 nr. 46 Mededeling inzake tewerkstelling dienstweigeraars.

Zie ook 1940 nov 21 nr's 5 en 7 en 1940 nov 25 nr's 26 en 27 .

1940 nov 21 nr. 1 Benoeming prins Bemhard tot hoofdverbindingsofficier bij de Nederlandse strijd- krachten. 1940 nov 21 nr. 3 Reactie op ingezonden voordrachten. 1940 nov 21 nr. 4 Ontwerpbegroting landmacht. 1940 nov 21 nr. 5,7 Mededeling inzake tewerkstelling dienstweigeraars. 1940 nov 21 nr. 11 Positie Nederlands loodspersoneel. 1940 nov 21 nr. 24 Mededeling dat het ss Colombia in dienst wordt genomen als moeder-schip voor onder- zeeboten. 1940 nov 22 nr. 21 Evt oprichting van een Brigadestaf en 2 bataljons te Knutsford. 1940 nov 22 nr. 25 Kaderopleiding bij het legioen te Knutsford. 1940 nov 23 nr. 1 Verzoek om toezending van verordeningen uitgevaardigd door de Duitse bezettingsautoriteiten. 1940 nov 23 nr. 3 Vervanging bij afwezigheid van de inspecteur der Nederlandse troepen.
101 http://proxy.handle.net/10648/abbb058c-2d11-471a-8272-91fc4fd2abfe 1940 november 25 - december 27 1940 nov 25 nr. 1 Militaire overeenkomst mbt het ontwerpen van Appendix I. 1940 nov 25 nr. 11 Opgave van niet opgekomen dienstplichtigen. 1940 nov 25 nr. 12 Aankoop spitfire "Rotterdam" tbv de Nederlandse of Britse strijdkrachten. 1940 nov 25 nr. 24 Aanbieding aanvullende lijst van in Tientsin verblijvende Nederlanders. 1940 nov 25 nr. 26 Mededeling minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart inzake tewerkstelling dienstweigeraars. 1940 nov 25 nr. 27 Mededeling Netherland Shipping & Trading Committee Ltd inzake tewerkstelling dienstweigeraars. 1940 nov 26 nr. 2 Mededeling dat er van Nederlandse zijde geen vonnissen zullen worden geveld, welke het verlies van nationaliteit door veroordeelde Nederlandse militairen tengevolge hebben. 1940 nov 26 nr. 3 Strafbevoegdheid over het Detachement Londen. 1940 nov 26 nr. 14 Commissie kostwinnersvergoeding Canada.

Zie ook 1941 aug 19 nr 22.

1940 nov 26 nr. 15 Gewooncijfer telegram nr 55 betreffende toelagen Canada. 1940 nov 26 nr. 22 Bericht, dat Duitse agenten in de VS Nederlandse zeelieden trachten tot desertie te brengen. 1940 nov 26 nr. 24 Opgave correspondentieadres Netherlands Purchasing Commission. 1940 nov 26 nr. 25 Mededeling dat er geen vacatures zijn voor dienstplichtigen, bij het Netherlands Emergency Committee. 1940 nov 27 nr. 1 Opgave van wijzigingen van het kledingvoorschrift. 1940 nov 27 nr. 15 Reserveren bezoldiging landmacht. 1940 nov 27 nr. 17 Behandeling van gedeserteerde of onwillige Nederlandse schepelingen in Canada. 1940 nov 27 nr. 18 Bericht dat Nederlandse schepen voorlopig Lissabon niet meer zullen aandoen ivm de aanwezigheid van Duitse agenten. 1940 nov 27 nr. 20 Executievonnissen zeekrijgsraad. 1940 nov 27 nr. 24 Berichtgeving over het mogelijk verlies van de onderzeeboot 022. 1940 nov 27 nr. 25 Berichten van de Amerikaanse pers betreffende het Verre Oosten. 1940 nov 27 nr. 26 Gebruik benaming Dutch of Netherlands. 1940 nov 28 nr. 4 Ontwerpbesluit houdende de toekenning van een Kon onderscheiding aan ltz le kl KMR A. Karsdorp. 1940 nov 28 nr. 5 Mededeling dat het ms Colombia tbv de diensten voor de KM marine is gecharterd. 1940 nov 29 nr. 12 Vliegongeval van een X-vier met bemanning, offn vlieger Den Ouden en Vonk, maj telegrafist Van der Es, LO vliegtuigmakersmaat IV Van Slee en sgt vlieger Dubois te Soerabaja. 1940 nov 29 nr. 14 Vaststelling regeling van de bezoldiging voor de officieren-vlieger der le klasse. 1940 nov 29 nr. 15 Voorstel om verouderde watervliegtuigen van de KM beschikbaar te stellen aan de Minister of Aircraft Production. 1940 nov 29 nr. 18 Onverwoestbare stafkaarten. 1940 nov 29 nr. 21 Bezoek van de Japanse kpt ter zee Miyo. 1940 nov 29 nr. 22 Bekostiging Sint Nicolaasfeest. 1940 nov 30 nr. 8 Wijziging van KB nr 2 11 juni 1940, betreffende de instelling van het Bronzen Kruis.

Zie ook 1941 apr 15 nr 12 en 1941 apr 23 nr 11.

1940 nov 30 nr. 10 Vervolging niet-opgekomen dienstplichtigen. 1940 nov 30 nr. 11 Tuchtmaatregelen tegen schepelingen. 1940 nov 30 nr. 12 Wijze van militarisering van de thans bij de Nederlandse zeestrijdkrachten dienende treiler-vissers. 1940 nov 30 nr. 14 Evt dienstneming van Nederlanders, aanwezig in Zweden, in het KNIL. 1940 dec 2 nr. 1 Rekrutering Nederlandse vrijwilligers in het buitenland. 1940 dec 2 nr. 2 Aanbieding bericht, verschenen in het tijdschrift South Africa, hetgeen vermoedelijk slaat op het bezoek van Hr Ms Sumatra. 1940 dec 2 nr. 5 Nederlanders aan boord van Oostzeeschepen in Zweden. 1940 dec 2 nr. 12 Detachering van een aantal officieren en onderofficieren bij het KNIL. 1940 dec 2 nr. 13 Verhoging van militaire pensioenen van land- en zeemacht.

Zie ook 1941 jan 16 nr 33.

1940 dec 2 nr. 17 Afschriften van stukken, ter inzage gegeven door de voormalige Amerikaanse marine en marineattachés te Den Haag. 1940 dec 2 nr. 18 Draadloos telegraferen met en door Nederlandse zeeschepen. 1940 dec 2 nr. 20 Beschikbaarstelling KLM-vliegtuigen voor dringende Britse regeringstransporten. 1940 dec 2 nr. 21 Opening van een beperkte Hogere Krijgsschool in NI als td voorziening in GS- en Intendance-opleiding. 1940 dec 2 nr. 23 Aanbieding lijst van akten van desertie, alsmede een lijst van namen van gedeserteerde schepelingen. 1940 dec 3 nr. 2 Afwijzing verzoek J. Jonker om in vreemde krijgsdienst te mogen treden. 1940 dec 4 nr. 5 Werkwijze ministerie van Koloniën afd G. betreffende contracten voor aanschaffingen. 1940 dec 4 nr. 8 Van Engelse zijde gemaakte opmerkingen over de verschilpunten tussen de Nederlandse en het Britse ontwerplandmachtovereenkomst. 1940 dec 4 nr. 15 Plaatsing van leden van het cabaret bij de stafcompagnie. 1940 dec 4 nr. 20-22,25 Sterkte-opgaven en weekverslagen van het Nederlandse legioen. 1940 dec 5 nr. 9 Opgave maximum aantal Nederlandse troepen. 1940 dec 5 nr. 23 Rapport betreffende de legering van het depot-bataljon te Congleton. 1940 dec 6 nr. 16 Aanbieding lijst van personeel met opgave van naam en adres van naas~ familiebetrekkingen. 1940 dec 6 nr. 18 Vertraging in postzendingen. 1940 dec 6 nr. 26 Bewakingsvaartuigen voor Suriname. 1940 dec 6 nr. 28 Dienstneming Nederlanders in Zuid-Afrika. 1940 dec 6 nr. 29 Lijst houdende de gegevens van het gemilitariseerde personeel, afkomstig van de vistrailers. 1940 dec 6 nr. 35 Demobilisatie; verlies van nationaliteit; jurisdictie. 1940 dec 9 nr. 6 Opgave van trawlers met de daarbij behorende radio-telefonieinstallaties, richtingzoekers en echoloden, in gebruik bij de KM. 1940 dec 9 nr. 9 Verrekening van verstrekte voorschotten aan bemanningsleden van Nederlandse trawlers. 1940 dec 9 nr. 10 Personeelstekort bij de KM in Engeland. 1940 dec 9 nr. 16 Aanvulling van marinepersoneel uit Canada. 1940 dec 9 nr. 17 Octrooiaanvraag van de Boer, werkzaam bij de Fokkerfabriek te Amsterdam. 1940 dec 9 nr. 18 Aanvullingen onderscheidingsteken wapen der Kon Marechaussee. 1940 dec 9 nr. 20 Evt invoering van de uitgaans-veldmuts. 1940 dec 9 nr. 24 Aanschaf auto met tandheelkundige uitrusting. 1940 dec 9 nr. -- Uitzending detachement II naar Canada. 1940 dec 10 nr. 3 Correspondentie met het bezette gebied. 1940 dec 10 nr. 6 Opleiding voor sgt-maj-administrateur. 1940 dec 10 nr. 9 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1940 dec 10 nr. 13 Verstrekking van spellen enz. 1940 dec 10 nr. 14 Toekennen van Britse decoraties aan ltz le kl J.M. van Olm en schipper G. Weeda. 1940 dec 10 nr. 15 Fotografische reproducties van documenten. 1940 dec 10 nr. 20 Verzoek om opgave van verstrekte wapens en uitrusting. 1940 dec 10 nr. 23 Vordering land tbv het kamp Wrottesley Park. 1940 dec 10 nr. 29 Nederlanders van dienstplichtige leeftijd in Turkije, welke worden overgebracht naar NI. 1940 dec 10 nr. 31 Treffen van maatregelen om het brandgevaar in de kwartieren te beperken. 1940 dec 11 nr. 3 Regeling van dagelijkse toelagen en vrij vervoer bij periodiek verlof in Engeland en Noord-Ierland. 1940 12 11 nr. 23,25 Weekversalgen Nderlandse troepen 1940 dec 11 nr. 26 Troepenorder betreffende het dragen van Service-dress van Whipcord. 1940 dec 12 nr. 10 Gewetensbezwaren W. Boissevain. 1940 dec 12 nr. 17 Plattegronden betreffende de voor het overvliegen van Grieks grondgebied toegestane Couloirs, en voor de scheepvaart gevaarlijke zones. 1940 dec 13 nr. 1 Verzoek om instructies voor het verstrekken van inlichtingen. 1940 dec 13 nr. 3 Oproep tot het betalen van een vrijwillige inkomstenbelasting. 1940 dec 13 nr. 4 Instelling tandheelkundige kliniek voor de Nederlandse troepen in Engeland. 1940 dec 13 nr. 14 Verslag werkzaamheden Nederlandse militaire missie in Canada. 1940 dec 13 nr. 29 Britse bepalingen omtrent vrijstelling van dienstplicht. 1940 dec 14 nr. 4 Instelling bijzonder onderscheidingsteken voor de koopvaardij. 1940 dec 16 nr. 1 Rapporteren van gegevens over de bewegingen van bondgenootschappelijke oorlogs- en/of koopvaardijschepen, door Hr Ms gezanten of Nederlandse consulaire agenten. 1940 dec 16 nr. 4 Td verhoging van pensioenbedragen. 1940 dec 16 nr. 9 Ontwerpbegroting betreffende het materieel van de landmacht voor het le halfjaar 1941. 1940 dec 16 nr. 18 Mededeling dat het te Londen aanwezige personeel van de landmacht gesteld wordt onder militaire commandanten. 1940 dec 17 nr. 6 KB houdende de toekenning van het Bronzen Kruis aan: sgt H. Kahn, A.C. Domhof, E.H. van der Togt en J. van Arkel en dpl E.E.J.F.L. Eymael. 1940 dec 17 nr. 7 Liquidatie Bristol bestellingen. 1940 dec 17 nr. 12 Brief van Matthiesen uit Duitsland, waaruit de Engelse luchtmacht mogelijk enkele gegevens kan putten. 1940 dec 17 nr. 15 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1940 dec 17 nr. 16 KB houdende de toekenning van verlof aan P .J. van Boxtel om zich te begeven in Britse krijgsdienst. 1940 dec 17 nr. 17 Mededelingen omtrent de vordering van de Columbia. 1940 dec 17 nr. 20 KB houdende de toekenning van het Bronzen Kruis aan ltz 1 e kl KMR A. Karsdorp. 1940 dec 17 nr. 25 Regeling voor evt diensmeming van vrijwilligers in het KNIL. 1940 dec 18 nr. 1 Gegevens pensioenraad betreffende de verschillen tussen het personeel van de land- en zeemacht. 1940 dec 18 nr. 2 Censuur advertentie-kolommen Vrij Nederland. 1940 dec 18 nr. 7 Beschikbaar stellen personeel tbv de bevelhebber der zeestrijdkrachten. 1940 dec 18 nr. 15 Mededelingen omtrent de inzetbaarheid van Hr Ms Heemskerck en Isaac Sweers. 1940 dec 18 nr. 22,24 Voorlopig programma kerstviering. 1940 dec 18 nr. 25 Beschikbaarstellen van 5 C VIII W Fokker seaplanes tbv het ministry of aircraft. 1940 dec 19 nr. 2 Omzetbelasting oplegger tandheelkundige eenheid. 1940 dec 19 nr. 10 Beschikbaar stellen van torpedoboten GI3 en GIS aan de Britse marine. 1940 dec 19 nr. 14 Levering van vitaminen aan de landmacht. 1940 dec 19 nr. 15 Uitzending van leerling-vliegers naar Indië. 1940 dec 19 nr. 21 Suppletoire begroting voor het departement van Koloniën, betreffende het tweede halfjaar 1940. 1940 dec 19 nr. 22 Verslag werkzaamheden Nederlandse militaire missie in Canada. 1940 dec 19 nr. 23 Weekverslag Nederlandse troepen te Knutsford. 1940 dec 20 nr. 7 Uitreiking foto's HKH prinses Irene. 1940 dec 20 nr. 15 Rapport Nederlandse regeringscommissariaat voor vluchtelingen in Frankrijk. 1940 dec 23 nr. 5 Organisatie Nederlands legioen.

Zie ook 1940 dec 27 nr 1.

1940 dec 23 nr. 37 Belgisch-Britse ontwerpovereenkomst betreffende het gebruik van het Belgische leger. 1940 dec 24 nr. 11 Verslag van de Sint Nicolaasviering van de te St Athan gestationeerde compagnie. 1940 dec 24 nr. 13 Verzoek E.P. Heybroek om in vreemde krijgsdienst te treden. 1940 dec 24 nr. 14 Kerstgeschenken uit Medan. 1940 dec 24 nr. 20 Organiseren van intergeallieerde voetbalwedstrijden. 1940 dec 27 nr. 1 Organisatie en uitrusting Nederlands legioen.

Zie ook 1941 jan 10 nr 4.

1940 dec 27 nr. 4 Inrichting van het in aanbouw zijnde kamp bij Wolverhampton.

Zie ook 1940 dec 30 nr 9.

102 http://proxy.handle.net/10648/f2625ad2-31f2-481f-806e-b91afbe87747 1940 december 28 - 1941 januari 29 1940 dec 28 nr. 2 Mededeling dat het niet in de bedoeling ligt het personeel van het loodswezen boven 45 jaar in aanmerking te doen komen voor betrekkingen aan de wal. 1940 dec 28 nr. 13 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1940 dec 30 nr. 1 Verzoek om opgave aanwezig personeel van de KL tbv het bureau personeel.

Zie ook 1940 dec 31 nr 7 en 1941 jan 22 nr 5

1940 dec 30 nr. 2 Rekrutering in de VS. 1940 dec 30 nr. 5 Toekennen onderscheidingstekens aan wmr le kl W. de Jager en wmr tit J.C. Beerman. 1940 dec 30 nr. 8 Vaststellen van toelagen en soldij personeel in Canada. 1940 dec 30 nr. 9 In camouflagekleuren schilderen van barakken en gebouwen van het in aanbouw zijnde kamp te Wolverhampton .

Zie ook 1941 feb 4 nr 21.

1940 dec 30 nr. 38 Rapport betreffende de legering van het depot-bataljon te Congleton. 1940 dec 31 nr. 6 Aankoop bouwterrein voor de bouw van een barakkenkamp voor het Nederlandse legioen. 1940 dec 31 nr. 7 Mededeling dat bij de VIe afdeling geen personeel in dienst is. 1941 jan 2 nr. 1 Goedkeuring dat voor de latere berekening van tegoed gemaakte, in de boedels te storten, traktementen, soldijen toelagen enz. tzt als datum van het verloren gaan van Hr Ms 022 wordt aangenomen I dec 1940. 1941 jan 2 nr. 15 Vervanging mariniers West-Indië. 1941 jan 2 nr. 23 Troepenorder Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 jan 3 nr. 13 Vaststelling van de pensioengrondslag en inhouding van achterstallige bedragen. 1941 jan 3 nr. 14 Rekrutering van in Engeland en Noord-Ierland verblijvende Nederlanders. 1941 jan 3 nr. 15 Verstrekken van uitgaansmuts. 1941 jan 3 nr. 25 Weekverslag Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 jan 3 nr. 28 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 jan 3 nr. 29 Verslag werkzaamheden Nederlandse militaire missie in Canada. 1941 jan 4 nr. 2, 5-6, 13 Lijsten van positieveranderingen, enz. betreffende de militairen, bedoeld in het R.V.A. ad art 90, paragr.6, derde lid pt.C. 1941 jan 4 nr. 14 Weekverslag Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 jan 6 nr. 2 Dienstplicht personeel loodswezen.

Zie ook 1941 jan 16 nr 6.

1941 jan 6 nr. 5 Controle op de uitgaven van het Nederlands legioen in Canada. 1941 jan 6 nr. 24 Nominatieve opgave van het personeel van het detachement Londen._ 1941 jan 7 nr. 8 Vormgeving van het Bronzen Kruis. 1941 jan 7 nr. 17 Onderschepping van 2 Duitse schepen door Hr Ms Van Kinsbergen. 1941 jan 8 nr. 1 Aanvulling van marinepersoneel uit Canada. 1941 jan 8 nr. 19 Verslag werkzaamheden Nederlandse militaire missie in Canada. 1941 jan 9 nr. 23 Toekennen bijzondere toelagen personeel te Londen. 1941 jan 10 nr. 4 Organisatie en uitrusting Nederlands legioen. 1941 jan 10 nr. 14 Vrijwillige dienstneming in Zuid-Afrika. 1941 jan 10 nr. 17 Oprichting Kon Nederlandse Brigade miv 11 jan 1941.

Zie ook 1941 jan 20 nr 34 en 1941 feb 22 nr 1

1941 jan 11 nr. 4 Personeelsvoorziening marine Indië. 1941 jan 11 nr. 12 Mutatiestaten Nederlandse troepen depot-bataljon. 1941 jan 11 nr. 26 Regelingen voor het aanmelden van vrijwilligers. 1941 jan 11 nr. 29 Weekverslag Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 jan 14 nr. 4 Rekrutering VS. 1941 jan 14 nr. 5 Regeling censuur landmacht. 1941 jan 15 nr. 4 Weekverslag Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 jan 15 nr. 6 Lijst met namen van Nederlanders, die zich bij het consulaat te Beira ter registratie hebben aangemeld. 1941 jan 15 nr. 12 Verstrekken van inlichtingen door ds S.U. Zuidema inzake de geestelijke verzorging. 1941 jan 15 nr. 13 Bepalingen mbt het militiepersoneel der KM. 1941 jan 15 nr. 14 Verslag bespreking van de commissie onderscheidingen koopvaardij. 1941 jan 15 nr. 17 Verstrekking van wapens en uitrusting aan de Nederlandse troepen. 1941 jan 16 nr. 6 Dienstplicht personeel loodswezen. 1941 jan 16 nr. 20 Detachering militairen van de Kon Nederlandse landmacht en marine bij de RAF Voluntary Reserve van de Britse luchtstrijdkrachten. 1941 jan 16 nr. 28 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 jan 16 nr. 33 Verhoging van militaire pensioenen zeemacht. 1941 jan 16 nr. 35 Aanbieding lijst met mutaties, welke hebben plaats gehad in het register van Nederlanders in Joegoslavië. 1941 jan 17 nr. 11 Centralisering aankoop wapens.

Zie ook 1941 feb 19 nr 14.

1941 jan 17 nr. 14 Claim van NV Kon Mij De Schelde mbt de bouw van 2 onderzeeboten en een torpedobootjager. 1941 jan 20 nr. 1 Oproeping in werkelijke dienst van Nederlanders in diverse landen. 1941 jan 20 nr. 6 Voordracht tot toekenning van onderscheidingstekenen aan wmr 1e kl G. de Bruijn en A.M. Jopse. 1941 jan 20 nr. 9 Geldelijke verantwoording Nederlandse militaire missie Canada. 1941 jan 20 nr. 34 Oprichting Kon Nederlandse Brigade op 11 jan 1941.

Zie ook 1941 feb 22 nr 1.

1941 jan 21 nr. 3 Jurisdictie van de Nederlands-Britse ontwerpovereenkomst met de daarbij behorende Appendix IV. 1941 jan 21 nr. 5 Organisatie Nederlandse troepen (pantserwagens). 1941 jan 21 nr. 6 Correspondentie met bezet gebied. 1941 jan 22 nr. 1 Instructie commandant Kon Nederlandse Brigade. 1941 jan 22 nr. 5 Opgave aanwezig personeel bij de 1 e divisie Kon Marechaussee tbv het bureau personeel. 1941 jan 22 nr. 6 Opgave van personeel, dat naar Canada is gedirigeerd ter encadrering van het legioen daar. 1941 jan 23 nr. 7 Versterking marineluchtvaartdienst. 1941 jan 23 nr. 12 KB betreffende de bevoegdheid om krijgstuchtelijke straf op te leggen aan militairen, die aan boord van een onderzeeboot-moederschip zijn ingescheept. 1941 jan 23 nr. 15 Opleiding legioen in Canada. 1941 jan 28 nr. 21 Uitzending personeel tbv het KNIL. 1941 jan 29 nr. 14 Mededelingen mbt de begroting 2e halfjaar 1940. 1941 jan 29 nr. 30 Weekverslag Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 jan 29 nr. 31 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford.
103 http://proxy.handle.net/10648/e562eaa4-e530-4c0b-bb9d-a4977bce7995 1941 februari 3 - maart 13 1941 feb 3 nr. 11 Inschakeling KLM tbv geallieerde samenwerking. 1941 feb 4 nr. 1 Tuchtzaken bij de visserij. 1941 feb 4 nr. 21 Samenstellen instructie mbt het camouflagevraagstuk, van het bij Wolverhampton in aanbouw zijnde kamp. 1941 feb 6 nr. 21 Beschikbaarstellen Tommyguns voor de politieafdeling van de Kon Marechaussee. 1941 feb 7 nr. 40 Torpedering van het ss Haulerwijk. 1941 feb 8 nr. 12 Lijst van overleden marinepersoneel in Engeland en in NI. 1941 feb 11 nr. 25 Tuchtmaatregelen koopvaardij. 1941 feb 12 nr. 5 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 feb 13 nr. 14 KB betreffende de verhoging van pensioenen zeemacht. 1941 feb 14 nr. 1 Jaarwedden personeel in Canada, inhoudingen voor eigen- en weduwenpensioen en berekening tabel. 1941 feb 14 nr. 17 Indeling personeel Kon Marechaussee. 1941 feb 14 nr. 27 Weekverslag Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 feb 14 nr. 40 Overeenkomsten kampbouw Nederlands legioen te Wrottesley park. 1941 feb 15 nr. 1 V1ootp1an 1940-1941 1941 feb 18 nr. 11 Regeling geneeskundige behandeling van echtgenoten en kinderen van militairen. 1941 feb 18 nr. 13 Wijziging regeling censuur landmacht. 1941 feb 18 nr. 14 Correspondentie bezet gebied. 1941 feb 18 nr. 15 Verzoek om personeel beschikbaar te stel1en tbv de KLM. 1941 feb 19 nr. 14 Centralisering aankoop wapens. 1941 feb 20 nr. 3 Bewapening van treilers te Fleetwood. 1941 feb 21 nr. 16 Richtlijnen oproeping in werkelijke dienst. 1941 feb 22 nr. 1 Verzoek aan HM de Koningin om toestemming te verlenen, om aan de Kon Nederlandse Brigade de naam "Brigade prinses Irene" te geven. 1941 feb 22 nr. 5 Wijziging soldijen militiepersoneel. 1941 feb 22 nr. 16 Wijziging traktement gehuwden. 1941 feb 22 nr. 17 Wijziging soldij-schalen personeel KM. 1941 feb 24 nr. 10 Indeling ongewenste elementen bij pioniercorps. 1941 feb 24 nr. 17 Vaststel1ing vlootinstructie voor de uitoefening van het prijsrecht door de schepen van de KM. 1941 feb 26 nr. 2 Bezoek aan Nederlandse militairen in interneringskamp te Lingfield, en vaststel1ing dagelijkse toelage. 1941 feb 26 nr. 45 Toetreding van Nederlanders tot het "Local Defence Corps" in de Straits Settlements. 1941 feb 26 nr. 46 Opgave van voor de scheepvaart gevaarlijke oorlogszones. 1941 feb 26 nr. 47 Rapport omtrent Singapore en de reis van Singapore naar Londen. 1941 feb 28 nr. 2 Gevangenisruimte te Hul1 voor veroordeelden door de krijgsraad te velde. 1941 feb 28 nr. 6 Opgave van de tekorten aan bewapening en uitrusting. 1941 feb 28 nr. 9 Aanstel1ing dienstplichtige bij de code-dienst van het Departement van Buitenlandse Zaken. 1941 mrt 1 nr. 10 Optreden van Nederlandse onderzeeboten tegen vijandelijke handelsschepen. 1941 mrt 1 nr. 17 Verzoek welke regelingen er zijn getroffen, ivm de keuring van Nederlanders in Zuid- Afrika, bestemd voor het legioen in Engeland. 1941 mrt 1 nr. 18 Mutatiestaat houdende een opgave van positieveranderingen, overplaatsingen en detacheringen van dienstplichtigen, officieren en onderofficieren van het Nederlandse troepen depot-bataljon. 1941 mrt 1 nr. 41 Verslag werkzaamheden Nederlandse militaire missie te Canada. 1941 mrt 3 nr. 1 Instructie voor de militaire missie in Zuid-Afrika. 1941 mrt 3 nr. 10 Organisatie politieafdeling Nederlandse troepen te Knutsford.

Zie ook 1941 mrt 13 nr 8.

1941 mrt 3 nr. 28-30 Sterkte-opgaven Nederlandse troepen te Knutsford. 36 1941 mrt 5 nr. 15 Persberichten over de inauguratie van de president van de VS. 1941 mrt 5 nr. 20 Aantekeningen bezet Nederland. 1941 mrt 11 nr. 27 Ontwerpbesluit betreffende wijzigingen in de pensioenwet. 1941 mrt 11 nr. 28 Ontwerpbesluit betreffende de instelling van een spaardienst (regeling).

Zie ook 1941 mei 1 nr 14

1941 mrt 12 nr. 6 Opgave van personen welke vermeld staan als "lance-corporals" bij de politieafdeling marechaussee. 1941 mrt 12 nr. 11 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 mrt 13 nr. 8 Instemming met voorgestelde organisatie politieafdeling Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 mrt 13 nr. 16 Onderhoud van graven gedurende de oorlog.

Zie ook 1941 apr 29 nr 8.

104 http://proxy.handle.net/10648/6caf5c99-2d22-4b35-ba09-704e2a9bb21d 1941 maart 17 - april 26 1941 mrt 17 nr. 19 Weekverslag Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 mrt 17 nr. 20 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 mrt 17 nr. 23 Gift uit het prins Bernhard fonds voor aanschaf van een Lockheed-Hudson. 1941 mrt 18 nr. 21 Opgave van politieke gegevens door de gezant te Ottawa. 1941 mrt 19 nr. 3 Rapport over medische voorzorgsmaatregelen tegen gasgevaar. 1941 mrt 21 nr. 2 Lijst houdende de opgave van marechaussees te werk gesteld te Londen. 1941 mrt 21 nr. 10 Waarneming functie militair attaché te Lissabon, door maj P.G.H. van der Harst. 1941 mrt 21 nr. 11 Regeling uitkeringen bij invaliditeit en pensioenen. 1941 mrt 21 nr. 12 Verzoek om voorzieningen te ontwerpen voor de pensioenwet landmacht 1922. 1941 mrt 21 nr. 16 Instructie voor de chef van de geneeskundige dienst landmacht, betreffende de indeling van personeel. 1941 mrt 22 nr. 15 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 mrt 24 nr. 2 Kostenberekening Nederlands legioen. 1941 mrt 25 nr. 14 Overkomst le groep rekruten uit Canada. 1941 mrt 25 nr. 29 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen in Canada. 1941 mrt 25 nr. 38 Weekverslag Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 mrt 25 nr. 40 Verslag werkzaamheden Nederlandse troepen in Canada. 1941 mrt 25 nr. 41 Aanbieding plannen mbt de oorlogvoering van de geallieerden. 1941 mrt 27 nr. 30 Rapport propagandareis van west and middle west van Canada, door res kpt voor speciale diensten A. Kerkhoven. 1941 mrt 27 nr. 37 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 mrt 28 nr. 33 Mutatiestaten en personeelslijsten van de Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 mrt 28 nr. 42 Aanbieding van een artikel betreffende de situatie in het Verre Oosten. 1941 apr 4 nr. 8 Indeling en uitrusting officieren bij verschillende onderdelen. 1941 apr 5 nr. 2 Onderscheidingen koopvaardij personeel: kpt's C.V. Posthumus, J.H. Nadort, H. Regoort, P. Schol, W. Huyzer en stuurmannen H. Ruben, J.J. Jonk, W. Bos en (3e) A. Koppier, machinisten M. Reenalda, J. Huisman en (1e) J. Jongejan, roerganger C.J. de Jong, kok G.J. Koens, kanonnier P. Kraus, radio-telegrafist A.F. Ahlberg, sgt J.A. Schelling en 1 e It T.J.Kup. 1941 apr 5 nr. 4 Theorie over de betekenis van de Kon Nederlandse Brigade. 1941 apr 7 nr. 4 Final establishments of Dutch contingents. 1941 apr 7 nr. 6 Verstrekking van wapens, munitie en uitrustingsstukken aan het detachement Londen. 1941 apr 7 nr. 7 Wijzigingen aangebracht in de rechtspleging landmacht. 1941 apr 7 nr. 11 Beheer kamp Wo1verhampton door lt-kol der genie J.F. Beckman. 1941 apr 7 nr. 13 Administratie bij de Nederlandse troepen in Canada. 1941 apr 7 nr. 14 Verslag over het interneringskamp te York (Racecourt) en bezoek aan de geïnterneerden Vellekoop, Hetebrij, H. Samshuijzen, Steegh en Sanders. 1941 apr 7 nr. 16 Toestemming dragen lintje, behorende bij het Kruis 15 jaar dienst als officier. 1941 apr 7 nr. 20 Verslag van het bezoek aan het kamp van het Nederlands legioen. 1941 apr 8 nr. 6 Regeling aankomst Nederlanders in Engeland. 1941 apr 8 nr. 13 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen in Canada. 1941 apr 8 nr. 15 Toepassing pensioenwet op arbeidscontractanten. 1941 apr 8 nr. 27 Drukken van wetten, voorschriften enz. 1941 apr 9 nr. 1 Registratie wijzigingen in de burgerlijke staat. 1941 apr 9 nr. 12 Oproeping lichting 1921. 1941 apr 9 nr. 24 Bewapening van trailers te Fleedwood. 1941 apr 9 nr. 26 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen in Canada. 1941 apr 9 nr. 36 Weekverslag Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 apr 9 nr. 38 Rapport propagandareis van kpt A. Kerkhoven. 1941 apr 10 nr. 1 Treffen van een regeling inzake Unemployment and National Health and Pension Insurance. 1941 apr 10 nr. 11 Bepalingen betreffende de verlofsregeling. 1941 apr 15 nr. 12 Wijziging KB betreffende instelling Bronzen Kruis.

Zie ook 1941 apr 23 nr 11

1941 apr 15 nr. 21 Wijze van afdoening van een KB. 1941 apr 16 nr. 3 Berichtgeving via het internationale Rode Kruis. 1941 apr 16 nr. 6 Demobiliseren van militair personeel. 1941 apr 17 nr. 3 Regeling kostwinnersvergoeding detachement voor Curaçao. 1941 apr 17 nr. 10 Aanvulling van marinepersoneel uit Canada. 1941 apr 18 nr. 8 Onderscheidingsteken vrijwilliger E.A. Eijl. 1941 apr 18 nr. 12 Goedkeuring verlofregeling. 1941 apr 18 nr. 23 Bevordering rechtszekerheid van Nederlandse schepelingen. 1941 apr 18 nr. 40 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen in Canada. 1941 apr 19 nr. 5 Pensioenen geestelijke verzorgers. 1941 apr 21 nr. 4 Intrekking kamptoelage Curaçao en Aruba. 1941 apr 21 nr. 5 Instructie gasofficier. 1941 apr 21 nr. 7 Toekennen Bronzen Kruis aan 3e stuurman H. de Jager, en het Kruis van Verdienste aan: le stuurman G.J. Drost, hoofdmachinist J.J. Demand, 2e stuurman J.A. Broekhuizen, 2e machinist J. Bonne, bootsman D. Schreuder, matroos C. Zwart, W. de Groot, P. Hoogeveen, P. van der Ster en N.D. Verkerke. 1941 apr 21 nr. 8 Militarisatie en benoeming personeel ss Colombia tot, ltz 1e kl KMR voor speciale diensten A. Lokman, ltz 2e kl KMR voor speciale diensten A.A.H. Theysmeyer, off van de marinestoomvaartdienst 1e kl KMR voor speciale diensten J. van Zanten, off van gezondheid 1 e kl KMR voor speciale diensten dr R.F. Schultink en off van administratie 1e kl KMR voor speciale diensten P.C. Bos. 1941 apr 21 nr. 9 Toepassen van krijgstuchtelijke straffen aan onderdelen van de landmacht in Engeland. 1941 apr 22 nr. 29 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 apr 22 nr. 34 Verslag werkzaamheden leger en vloot predikant ds J. Mietes. 1941 apr 23 nr. 9 Verzoek om inlichtingen over de standplaatsen, de organisatie en de bewapening van de in Engeland beschikbare landmachttroepen. 1941 apr 23 nr. 11 Bericht over de instelling van het Bronzen Kruis, Bronzen Kruis met eervolle vermelding en het Kruis van Verdienste met eervolle vermelding. 1941 apr 24 nr. 1 Opgave gevangenisruimtein Coatdyke Military Prison en Detention Barracks, Clasgow. 1941 apr 24 nr. 4 Establishment Headquarters defence Platoon. 1941 apr 25 nr. 2 Kledingvoorschrift voor de Kon Nederlandse landmacht in Engeland. 1941 apr 25 nr. 23 Rekrutering van Nederlanders in Canada. 1941 apr 25 nr. 25 Instelling onderscheiding voor koopvaardij personeel voor uitstekende daden ivm vijandelijke acties. 1941 apr 25 nr. 33 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 apr 26 nr. 3 Indeling van ongewenste elementen bij een pionier-eenheid.
105 http://proxy.handle.net/10648/88bd05be-2cbe-476c-894a-34f48787d967 1941 april 28 - juni 10 1941 apr 28 nr. 14 Mededeling dat de torpedoboten GI3 en GI5 en de mijnenlegger Van Meerlant in bruikleen zijn afgestaan aan de Kon Britse marine. 1941 apr 28 nr. 23 Wijzigingen regeling censuur landmacht. 1941 apr 29 nr. 6 Wijziging toeslag vliegtuigmitrailleurschutter. 1941 apr 29 nr. 7 Legering nieuwe kamp te Wolverhampton. 1941 apr 29 nr. 8 Onderhoud van graven gedurende de oorlog. 1941 apr 30 nr. 7 Werving van kandidaten in Canada, die in aanmerking willen komen voor een opleiding in NI. 1941 mei 1 nr. 12 Ontwikkeling en ontspanning in het Nederlandse legioen. 1941 mei 1 nr. 14 Instelling Rijksspaardienst.

Zie ook 1941 mei 27 nr 15

1941 mei 2 nr. 2 Instructie verplegend vrouwelijk personeel Nederlands militair hospitaal te Wolverhampton. 1941 mei 2 nr. 11 Dienstneming van Nederlanders bij de "Home Guard".

Zie ook 1941 mei 21 nr 8.

1941 mei 5 nr. 12 Ontwerpbesluit tot instelling van een Commissie militaire onderscheidingen.

Zie ook 1941 juni 3 nr 18 1941 juli 7 nr 12.

1941 mei 5 nr. 16 Aanvulling instructie voor de commandant van de Kon Nederlandse Brigade. 1941 mei 5 nr. 23 Toezicht op het administratief personeel. 1941 mei 6 nr. 4 Toekennen Kruis van Verdienste aan: hoofdmachinist R.N. de Boer, 2e stuurman G. Passenier, 2e machinist M.K. Bogaard, 3e machinist J. van Dijk, 4e stuurman W. Koppelaar, 4e machinist P.F. Nielsen, 5e machinist J.A. Elias en J. Jansen, kanonnier J. Gerritsen en J. Napjes, stoker Cheong Chuen en kok Doelgani. 1941 mei 6 nr. 7 Stand van zaken mbt bewapening Nederlandse troepen. 1941 mei 7 nr. 6 Aangespannen procedure tegen de gedeserteerde J.J. Amand. 1941 mei 8 nr. 28, 39 Weekverslag Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 mei 10 nr. 7 Treffen van maatregelen inzake de bezoldiging van alle in Engeland verblijvende gehuwde en jaarwedde-genietende militairen. 1941 mei 10 nr. 9 Rekrutering Kon Nederlandse marine. 1941 mei 10 nr. 10,12 Mutatiestaten houdende opgave van positieveranderingen, overplaatsingen en detacheringen van dienstplichtigen, officieren en onderofficieren van de Kon Marechaussee. 1941 mei 10 nr. 13 Weekverslag Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 mei 10 nr. 14 Mutatiestaat houdende een opgave van positieveranderingen. overplaatsingen en detacheringen van dienstplichtigen, officieren en onderofficieren van het Ie en IIe bataljon en het eskadron pantserwagens. 1941 mei 10 nr. 15-16 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 mei 13 nr. 2 Pensioenregeling bij verwonding of verminking, tijdens de uitoefening van de militaire dienst. 1941 mei 14 nr. 2 Vaststellen contrabande lijsten. 1941 mei 14 nr. 14 Voorstel om het Bronzen Kruis toe te kennen aan een aantal opvarende van het ms "Mijdrecht".

Zie ook 1941 mei 15 nr 1.

1941 mei 15 nr. 1 Toekennen Bronzen Kruis met eervolle vermelding aan: kpt der koopvaardij J. Swart, hoofdmachinist B. van der Wilt, le stuurman A. de Bruyn, 5e machinist D.M. Keulemans, radio-telegrafist G.H. van den Berg, olieman-kanonnier A.J. Wiersma en matroos-kanonnier J.G. Icke. 1941 mei 15 nr. 14 Onderbrenging staf inspecteur en brigadestaf te Danes Court. 1941 mei 15 nr. 20 Verhoging gratificatie onderofficieren vliegers. 1941 mei 15 nr. 24 Mededelingen mbt het verstrekken van inlichtingen. 1941 mei 15 nr. 30 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 mei 15 nr. 36 Organisatie en beheer huishoudelijke dienst. 1941 mei 15 nr. 39 Overplaatsing bureau inspecteur Nederlandse troepen naar Tettenhall Wolverhampton. 1941 mei 16 nr. 1 Handhaving tucht op de Nederlandse koopvaardijvloot. 1941 mei 17 nr. 1 Eerste opgave van wijzigingen in het kledingvoorschrift. 1941 mei 17 nr. 2 Centrale regeling gasbescherming voor alle in Stratton House verblijvende regeringsdiensten. 1941 mei 17 nr. 3 Verzekering van vrijwilligers en dienstplichtigen. 1941 mei 17 nr. 23 Weekverslag Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 mei 20 nr. 11 Opgave van geschut en pantserwagens in Nederland. 1941 mei 21 nr. 8 Dienstneming van Nederlanders bij de "Home Guard". 1941 mei 21 nr. 9 Naleven verduisteringsbepalingen. 1941 mei 21 nr. 15 Verzoek om invoering militaire onderscheidingen voor het KNIL. 1941 mei 21 nr. 18 Aanbieding economisch gedeelte van een nota over de bombardementen van elektrische centrales in Nederland. 1941 mei 21 nr. 26 Onderscheidingsteken voor zusters militair hospitaal. 1941 mei 23 nr. 18 Opening tehuis voor Nederlandse strijders, Imperial hotel, Russell Square. 1941 mei 27 nr. 15 Circulaire omtrent de instelling van een Rijksspaardienst. 1941 mei 28 nr. 9 Bewapening Nederlandse koopvaardijvloot. 1941 mei 28 nr. 15 Bombardement van Grieks hospitaalschip Socratis. 1941 mei 28 nr. 21 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen te Canada. 1941 mei 28 nr. 23 Weekverslag Nederlandse troepen te Tettenhal1. 1941 mei 28 nr. 25 Ontwerp KB houdende een opgave van landen welke door de vijand als bezet gebied moeten worden beschouwd. 1941 mei 29 nr. 3 Ontwerp houdende vaststelling van regels voor de opleiding van res officieren voor de Kon marine in Engeland, geldende voor de tijdsduur van de oorlog. 1941 mei 29 nr. 12 Organisatie Inspectie Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 mei 29 nr. 14 Mededeling omtrent afgesloten wapencontracten in Italië (Isotta Fraschini). 1941 mei 30 nr. 1 Wapenleveringen van bofors uit Zweden. 1941 mei 30 nr. 4 Registratie wijzigingen in de burgerlijke stand. 1941 mei 30 nr. 7 Overschrijding begroting, kampbouw Wolverhampton. 1941 mei 30 nr. 13 KB houdende de instelling van het Kapittel van de Militaire Willemsorde. 1941 mei 31 nr. 19 Weekverslag Nederlandse troepen te Tettenhal1. 1941 mei 31 nr. 20 Opgave van in Joegoslavië verblijvende Nederlanders. 1941 mei 31 nr. 42 Foreign Forces Order 1941, van kracht geworden op 15 april 1941.

Zie ook 1941 aug 20 nr 10.

1941 mei 31 nr. 43 Beschrijving van het uniform en onderscheidingen van de Local Defence Force. 1941 jun 3 nr. 18 KB houdende de instelling commissie militaire onderscheidingen.

Zie ook 1941 juli 7 nr 12.

1941 juni 4 nr. 11 Verhoging begroting 1941 II met f200. 1941 juni 4 nr. 24 Opgave begroting tweede halfjaar 1941. 1941 juni 5 nr. 4 Rekrutering Canada (Foreign Forces Order). 1941 juni 5 nr. 15 Treffen van maatregelen voor de verstrekking van oorlogzakboekjes en herkenningsplaatjes. 1941 juni 6 nr. 1 Opgave van tekorten aan wapens, munitie en uitrusting. 1941 juni 6 nr. 3,8 Mededeling dat de begroting van het tweede halfjaar gelijk is aan de begroting van het 1 e halfjaar. 1941 juni 6 nr. 13 Verzoek om instelling van een afzonderlijk onderscheidingsteken voor de luchtmacht. 1941 juni 7 nr. 1 KB houdende de bepaling dat aan gehuwde burgerlijke en militaire ambtenaren, in vaste of tijdelijke dienst slechts de helft van de hun toekomende wedde, enz. krijgen uitbetaald. 1941 juni 7 nr. 17 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Knutsford. 1941 juni 7 nr. 19 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen in Canada. 1941 juni 9 nr. 11 Inhouding op het salaris van gehuwde militairen. 1941 juni 9 nr. 16 Aanvulling marinepersoneel uit Canada. 1941 juni 9 nr. 18 Mededeling betreffende de bevoegdheid van vreemde regeringen, om in Canada onderdanen onder de wapenen te roepen. 1941 juni 9 nr. 20 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 juni 9 nr. 24 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen in Canada. 1941 juni 10 nr. 5 Kostenberekening Nederlands legioen. 1941 juni 10 nr. 6 Rekrutering van gedurende de Spaanse burgeroorlog krijgsgevangen Nederlanders. 1941 juni 10 nr. 8 Vastgestelde richtlijnen voor het brengen van bezoeken aan geallieerde contingenten. 1941 juni 10 nr. 16 In onderhoudstelling van in mei 1941 uit Nederland aangekomen luchtvaartpersoneeI. 1941 juni 10 nr. 25 Weekverslag Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 juni 10 nr. 27 Inschakeling van de KLM tbv de geallieerde samenwerking.
106 http://proxy.handle.net/10648/9374a7c6-6ab4-43f6-ac74-b97d426c9ed8 1941 juni 12 - juli 16 1941 juni 12 nr. 12 Vaststellen vergoedingen voor de marinedienst. 1941 juni 12 nr. 20 Regeling geneeskundige behandeling van echtgenotes en kinderen van militairen. 1941 juni 13 nr. 23 Defensieovereenkomst Canada - Verenigde Staten. 1941 juni 13 nr. 29 Rapport van de Consul der Nederlanden te Durban, over het verblijf aldaar van twee transporten marinetroepen. 1941 juni 13 nr. 34 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen in Canada. 1941 juni 13 nr. 36 Weekverslag Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 juni 13 nr. 44 Maandverantwoording militaire missie te Canada. 1941 juni 13 nr. 45 Ondergang mijnenlegger Van Meerlant. 1941 juni 14 nr. 7 Rekrutering Midden-Oosten. 1941 juni 17 nr. 17 Verslag comité ter bevordering van het welzijn van Nederlandse strjders . 1941 juni 17 nr. 23 Registratie van Nederlanders in Engeland. 1941 juni 17 nr. 53 Weekverslag Nederlandse troepen te Tettenhal1. 1941 juni 20 nr. 17 Voorstel tot beloning voor bijzondere daden bemanning s.s. Iris. 1941 juni 20 nr. 20 Bouw militaire gevangenis in het kamp Wolverhampton.

Zie ook 1941 juli 16 nr 3.

1941 juni 21 nr. 12 Rapport van de Nederlandse militair attaché te Bern over de economische toestand in Zwitserland. 1941 juni 21 nr. 17 Rapport van de Nederlandse militair attaché te Bern over de verdediging van Zwitserland. 1941 juni 24 nr. 18 Mutatiestaat houdende een opgave van positieveranderingen, overplaatsingen en detacheringen van dienstplichtigen, officieren en onderofficieren van Kon Marechaussee, het Ie en IIe bataljon en het eskadron pantserwagens. 1941 juni 25 nr. 9 Nederlands - Britse ontwerpovereenkomst inzake organisatie en gebruik van de Nederlandse strijdkrachten.

Zie ook 1941 aug 22 nr 9.

1941 juni 25 nr. 23 Diplomatieke status Nederlandse regering. 1941 juni 26 nr. 8 Rekrutering Amerika. 1941 juni 27 nr. 3 Rondzending oorlogsvergoedingsbeschikking. 1941 juni 27 nr. 8 Ministeriële beschikking houdende de bepaling, dat voor de duur van de oorlog een aantal militairen behorende tot de Kon Nederlandse landmacht en marine, worden gedetacheerd bij de Royal Air Force Voluntary Reserve van de Britse strijdkrachten. 1941 juni 28 nr. 1 Vaststellen staat van soldijen van zeemiliciens. 1941 juni 28 nr. 15 Verslag ivm de aanneming van vrijwilligers in Zuid-Afrika, bestemd voor de Nederlandse en NI strijdkrachten. 1941 juni 30 nr. 11 Begrotingsvoorstel tweede halfjaar 1941. 1941 juli 2 nr. 9 Begrotingsvoorstel tweede halfjaar 1941. 1941 juli 4 nr. 5 KB houdende de afschaffing van jeugdsalarissen. 1941 juli 4 nr. 24 Wijziging kledingvoorschrift (uitgaansmutsen). 1941 juli 7 nr. 12 KB houdende de instelling commissie militaire onderscheidingen. 1941 juli 7 nr. 22 Demobilisatie of ontslag uit de militaire dienst. 1941 juli 9 nr. 31 Aanwijzing voor de interne boekhouding bij het departement van Koloniën tav post 9.3 (Militaire marine in NI), hoofdstuk I, afd IX van de begroting van NI voor het dienstjaar 1941. 1941 juli 9 nr. 34 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 juli 9 nr. 35 Opgave van de indeling van het administratief personeel bij de Nederlandse troepen te Tettenhall 1941 juli 10 nr. 2 Ontwerp KB houdende de instelling van een Vliegerkruis.

Zie ook 1941 juli 21 nr 10 en 1941 aug 23 nr 9.

1941 juli 10 nr. 4 Bevoegdheid van de krijgsraad te velde tegenover de Engelse rechter. 1941 juli 10 nr. 9 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen te Canada. 1941 juli 10 nr. 19 In dienststelling van het m.s. Oranje als militair hospitaal. 1941 juli 10 nr. 20 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 juli 10 nr. 23 Verslag over de defensie van Curaçao. 1941 juli 10 nr. 26 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 juli 10 nr. 45 Weekverslag betreffende de Kon Nederlandse brigade te Tettenhall. 1941 juli 11 nr. 4 Nominatieve opgave personeelslijsten van het in Canada aanwezige personeel. 1941 juli 11 nr. 12 Krijgstuchtelijke afdoening in tijd van oorlog. 1941 juli 11 nr. 27 Neutraliteit van Argentinië. (nieuwe bepalingen omtrent onderzeeboten van oorlogvoerende mogendheden in Argentijnse wateren). 1941 juli 11 nr. 29 Uitvoering prijsreglement. 1941 juli 11 nr. 30 Nederlandse schepelingen in Zweden, vrijwilligers voor de Nederlandse strijdkrachten. 1941 juli 12 nr. 12 Lijsten houdende een opgave van veranderingen en bewegingen van het personeel. 1941 juli 12 nr. 21 Weekverslag Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 juli 15 nr. 14 Bouw gevangenis in Wrottesley Park 1941 juli 15 nr. 28 KB houdende de soldij regeling voor sergeanten van speciale diensten . 1941 juli 15 nr. 30A Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen te Canada: 1941 juli 16 nr. 3 Afbouw militaire gevangenis te Wolverhampton, en de aanstelling van dhr Molenaar, lt-kol der genie J.F. Beckman en res maj J.C. Grootenhuis. 1941 juli 16 nr. 10 Procedure F.C. van der Ree (rekrutering Canada). 1941 juli 16 nr. 14 Verhoging pensioenen zeemacht.
107 http://proxy.handle.net/10648/cb563f23-63d5-48e6-b23a-1fc8162a272f 1941 juli 18 - augustus 25 1941 juli 18 nr. 11 Heffing van Britse inkomstenbelasting in het Verenigd Koninkrijk. 1941 juli 18 nr. 26 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen te Canada. 1941 juli 21 nr. 4 Voorstel tot toekenning Bronzen Kruis aan de machinist van het m.s. Rian J. Drent. 1941 juli 21 nr. 9 Behandeling voordrachten commissie onderscheidingen koopvaardij personeel. 1941 juli 21 nr. 10 Ontwerpbesluit betreffende de instelling van een Vliegerkruis.

Zie ook 1941 aug 23 nr.9.

1941 juli 22 nr. 3 Aanvulling marinepersoneel uit Canada. 1941 juli 23 nr. 18 Mutatiestaat houdende een opgave van positieveranderingen. overplaatsingen en detacheringen van dienstplichtigen, officieren en onderofficieren van Kon Nederlandse brigade, Kon Marechaussee, het Ie en IIe bataljon en het eskadron pantserwagens. 1941 juli 23 nr. 23 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 juli 24 nr. 8 Aangespannen procedure tegen de gedeserteerde J.J. Amand. 1941 juli 25 nr. 3 Indeling van uit Nederland of van elders overgekomen Nederlanders. 1941 juli 26 nr. 4 Indeling van uit Nederland of van elders overgekomen Nederlanders. 1941 juli 26 nr. 6 Instructie voor de inspecteur Nederlandse troepen in Groot-Brittanië en Noord-Ierland.

Zie ook 1941 aug 11 nr 5

1941 juli 29 nr. 1 Het proces J.J. Amand. 1941 juli 29 nr. 22 Verslag over de toestanden in onbezet Frankrijk en Portugal. 1941 juli 31 nr. 28 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen in Canada. 1941 juli 31 nr. 31 Weekverslag Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 aug 4 nr. 8 Verzoek om standpunt omtrent het in dienst blijven van ds J. van Dorp. 1941 aug 4 nr. 13 Het proces van J.J. Amand. 1941 aug 4 nr. 22 Aanwijzing van lt-gen van den Vijver om de minister van oorlog bij te staan bij het beheer van de departement. 1941 aug 5 nr. 9 Mededelingen van militaire aard. 1941 aug 5 nr. 11 Aangespannen procedure tegen de gedeserteerde J.J. Amand. 1941 aug 8 nr. 28 Ontwerpbesluit betreffende het gebruik van de benamingen minister van Oorlog, Defensie en Marine. 1941 aug 8 nr. 29 Mededelingen mbt tot het Nederlandse legioen in Canada. 1941 aug 11 nr. 5 Instructie voor de inspecteur Nederlandse troepen in Groot-Brittanië en Noord-Ierland. 1941 aug 11 nr. 14 Voorstel om toekenning onderscheiding aan: res le lt vlieger T.H. Leegstra, res kpt wnr ir P.J.C. Vos, 2e lt vlieger G. Steen, le lt jhr J.J.G. Beelaerts van Blokland, kpl vliegtuigmaker Boomsma en burger mecanicien Lindeman. 1941 aug 12 nr. 7 Onderstand aan ontslagen militairen. 1941 aug 13 nr. 2 Plaatsing personeel bij de vliegeropleiding van de Royal Air Force.

Zie ook 1941 okt 6 nr 11

1941 aug 14 nr. 7 Ontwerpinstructie rantsoenering kleding. 1941 aug 14 nr. 32 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 aug 14 nr. 51 Verslag werkzaamheden van het inkoopbureau artillerie inrichtingen. 1941 aug 14 nr. 67 Politiek - Dienstplicht. 1941 aug 14 nr. 71 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 aug 15 nr. 2 Onderscheidingsteken (maple-leaf) personeel Canada. 1941 aug 18 nr. 1 Wijzigingen kledingvoorschrift Engelse leger. 1941 aug 18 nr. 7 Opgave van personen die op de zwarte lijst voorkomen. 1941 aug 19 nr. 20 Rangverhoudingen in de Britse en Nederlandse leger. 1941 aug 19 nr. 22 Instelling commissie kostwinnersvergoeding Canada. 1941 aug 19 nr. 27 Verslag werkzaamheden Nederlandse militaire missie in Canada. 1941 aug 20 nr. 1 Rekrutering VS (en Canada). 1941 aug 20 nr. 5 Proceskosten J.J. Amand. 1941 aug 20 nr. 10 Foreign Forces Order 1941, van kracht geworden op 15 april 1941. 1941 aug 20 nr. 29 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 aug 22 nr. 9 Nederlands - Britse ontwerpovereenkomst inzake de organisatie en het gebruik van de Nederlandse strijdkrachten. 1941 aug 22 nr. 20 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen in Canada. 1941 aug 22 nr. 25 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 aug 23 nr. 9 Ontwerpbesluit houdende de instelling van een Vliegerkruis. 1941 aug 23 nr. 13 Rekrutering VS - Canada. 1941 aug 25 nr. 10 Organisatie departement van Oorlog. 1941 aug 25 nr. 13 Opmerkingen op het ontwerpreglement voor het Nederlands militair hospitaal in Engeland. 1941 aug 25 nr. 24 Weekverslag Nederlandse troepen te Tettenhall.
108 http://proxy.handle.net/10648/69a78827-6eb8-4d29-8946-1b6164aeadb5 1941 augustus 27 - september 18 1941 aug 27 nr. 9 Ontwerpbesluit houdende de benoeming van prins Bernhard tot hfd van de Kon Nederlandse militaire missie te Londen.

Zie ook 1941 sep 16 nr 22. S.C.

1941 aug 27 nr. 10 Voornemen om het herstellingsoord Dogmersfield Park miv I nov 1941 op te heffen. 1941 aug 27 nr. 15 Weekverslag Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 aug 27 nr. 17 Opgave Nederlandse vrijwilligers uit Zweden. 1941 aug 28 nr. 15 Procedure F.C. van der Ree (rekrutering Canada).

Zie ook 1941 okt 7 nr 6.

1941 aug 29 nr. 14 Verlenen van verlof aan J.C.H. Smit, om deel te nemen aan de opleiding bij het Britse Air Training Corps. 1941 aug 29 nr. 15 Strafbevoegdheid prins Bernhard. 1941 aug 29 nr. 16 Regeling tandheelkundige hulpverlening. 1941 aug 29 nr. 18 Rekrutering Zuid-Afrika / verlening Britse visa. 1941 aug 29 nr. 24 Aankoop terrein voor het militaire kamp bij Wolverhampton.

Zie ook 1941 feb 3 nr 13.

1941 aug 29 nr. 26 Onderscheidingstekenen voor de uit Canada overgekomen militairen. 1941 aug 29 nr. 26A Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 aug 29 nr. 27 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen in Canada. 1941 aug 29 nr. 28 Voorstel tot oprichting van de Allied Services Fencing Club. 1941 sep 1 nr. 4 Zelfstandige en ondergeschikte administratie Bataljon - administrateurs. 1941 sep 1 nr. 9 Besprekingen tussen Engeland en de VS op de Atlantische Oceaan. 1941 sep 2 nr. 1 Maatregelen om te voorkomen dat er privé-werkzaamheden in Rijksgebouwen plaatsvinden. 1941 sep 2 nr. 4 Indeling van uit Nederland of van elders overgekomen Nederlanders. 1941 sep 2 nr. 6 Oproepen van Nederlanders geboren tussen 1 jan 1921 en 1 jan 1922 betreffende de militaire dienstplicht. 1941 sep 2 nr. 16 Nieuw proces J.J. Amand. 1941 sep 2 nr. 18 Rekrutering in VS en Canada (first jagers). 1941 sep 2 nr. 27 Verlenen van onderstand aan ontslagen militairen. 1941 sep 3 nr. 8 Rekrutering in Spanje. 1941 sep 3 nr. 18 Naam en vaandel Kon Nederlandse Brigade. 1941 sep 3 nr. 22 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 sep 4 nr. 5 Beschikbaarstellen van 10.000 Canadese dollars uit de begroting voor de opleiding van een squadron Nederlandse vliegers. 1941 sep 5 nr. 17 Rangsverhoudingen in het Britse en Nederlandse leger. 1941 sep 5 nr. 23 Mutatiestaat houdende een opgave van positieveranderingen, overplaatsingen en detacheringen van dienstplichtigen, officieren en onderofficieren van Kon Nederlandse brigade, Kon Marechaussee, het Ie en IIe bataljon en het eskadron pantserwagens. 1941 sep 5 nr. 30 Weekverslag Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 sep 6 nr. 4 Keuring (herkeuring) voor de vervulling van de militaire dienst. 1941 sep 6 nr. 11 KB houdende vaststelling instructie voor de Kon Nederlandse militaire missie te Londen. 1941 sep 6 nr. 13 Onderstanden echtgenoten officieren. 1941 sep 8 nr. 2 Registratie burgerlijke staat. 1941 sep 8 nr. 4 Strafstelsel militaire gevangenis. 1941 sep 8 nr. 26 Bewaking HM de Koningin. 1941 sep 9 nr. 14 Rekrutering schepelingen. 1941 sep 9 nr. 18 Nota inzake de huidige stand van zaken betreffende de uitvoering van het KB van 24 mei 1940, staatsblad nr.A1 buiten het Verenigde Koninkrijk. 1941 sep 10 nr. 9 Plaatsing Y.M.C.A. tent te Tettenhall. 1941 sep 11 nr. 2 Onderscheidingsteken le lt J. Vel. 1941 sep 11 nr. 8 Registratie burgerlijke stand, personeel gedetacheerd bij R.A.F. V.R. 1941 sep 11 nr. 10 Opgave van een voor uitzending naar Suriname bestemd detachement. 1941 sep 11 nr. 16 Berechting strafzaken van Nederlandse militairen, woonachtig in Canada. 1941 sep 12 nr. 1 Afstaan van niet bruikbare mitrailleurs, aan de Kon marine. 1941 sep 12 nr. 4 Weigering tekenen verbandakte door Canadese vrijwilligers. 1941 sep 12 nr. 18 Wijziging KB betreffende de instelling van een krijgsraad te velde in Engeland. 1941 sep 12 nr. 19 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 sep 12 nr. 23 KB houdende de instelling van het Vliegerkruis. 1941 sep 12 nr. 24 Rekrutering in Canada en de VS. 1941 sep 12 nr. 25 Stemming onder de militairen uit Canada. '941 sep 13 nr. 9 Organisatie en taak Kon Nederlandse brigade. 1941 sep 13 nr. 13 Rekrutering Zuid-Afrika. 1941 sep 13 nr. 15 Inhouding belastinggelden tav militairen en burger ambtenaren. 1941 sep 13 nr. 19 Indeling van uit Nederland of elders overgekomen dienstplichtigen. 1941 sep 13 nr. 20 Stand van zaken betreffende de uitvoering van het KB van 24 mei 1940, staatsblad nr.A1 buiten het Verenigde Koninkrijk. 1941 sep 13 nr. 26 Mutaties personeel Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1941 sep 13 nr. 32 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen in Canada. 1941 sep 13 nr. 35 Canadese medewerking bij Nederlandse rekrutering. 1941 sep 15 nr. 1 Desertie dpl J.D. Waterman. 1941 sep 15 nr. 2 Toepassing Allied Forces Act (Statutory Rules and Orders) 1940. 1941 sep 15 nr. 10 Eventueel beschikbaarstellen van personeel voor de op te richten vliegdienst in Suriname. 1941 sep 15 nr. 11 Strafbevoegdheid detachement Londen. 1941 sep 15 nr. 13 Aanbieding adreslijst van de leden van het Nederlands Gouvernement te Londen en de militaire afdelingen. 1941 sep 15 nr. 20 Gegevens over de Duitse inval in Nederland.

Zie ook 1941 okt 9 nr 19.

1941 sep 16 nr. 22 KB houdende de benoeming van prins Bernhard tot hfd van de Kon Nederlandse militaire missie te Londen. 1941 sep 16 nr. 23 Mutatiestaat houdende een opgave van positieveranderingen. overplaatsingen en detacheringen van dienstplichtigen, officieren en onderofficieren van Kon Nederlandse brigade, Kon Marechaussee, het Ie en IIe bataljon en het eskadron pantserwagens. 1941 sep 17 nr. 4 Jaarwedde-omrekening Nederlandse legioen in Canada. 1941 sep 17 nr. 6 Rekrutering in Zuid-Afrika. 1941 sep 17 nr. 8 Huwelijken beroepsmilitairen. 1941 sep 17 nr. 11 Slechte elementen in de troep. 1941 sep 17 nr. 17 Gebruik Koolhoven transporttoestel.

Zie ook 1941 sep 30 nr 28 en 1941 okt 13 nr 39.

1941 sep 17 nr. 23 Nieuw proces J.J. Amand. 1941 sep 18 nr. 1 Nederlanders in het Canadese leger. 1941 sep 18 nr. 5 Opmerkingen betreffende het herstellingsoord Dogmersfield Park 1941 sep 18 nr. 11 Demobilisatie en ontslag Nederlandse militairen. 1941 sep 18 nr. 13 Sterkte-opgave Kon Nederlandse brigade prinses Irene.
109 http://proxy.handle.net/10648/344594ee-5059-4fe5-b0ef-9d6dd000597b 1941 september 19 - oktober 14 1941 sep 19 nr. 1 Opheffing detachering en plaatsing bij de marine luchtvaart dienst. 1941 sep 19 nr. 3 Rekrutering Ierland, Venezuela en omliggende landen, Uruquay. Paraguay, Japan, Hongkong, Shanghai, Thailand, Singapore en Brits-Indië. 1941 sep 19 nr. 16 Uniformwijziging Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1941 sep 19 nr. 20 Detacheringen bij het Britse leger. 1941 sep 20 nr. 2 Foto's betreffende het bezoek van de gezant van de VS mr Biddie en de ministers aan de Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1941 sep 20 nr. 6 Rekrutering Bolivia en Argentinië. 1941 sep 20 nr. 7 Melkrantsoenering voor het leger in Engeland . 1941 sep 20 nr. 8 Ontwerpbesluit bijzondere Nederlandse gerechten. 1941 sep 20 nr. 11 Ondersteuning van personen bestemd voor de Nederlandse strijdkrachten. 1941 sep 22 nr. 2 Nederlanders in dienst van het Zuid-Afrikaanse leger. 1941 sep 22 nr. 13 Invoerrechten op giften uit Canada. 1941 sep 22 nr. 16 Rekrutering Palestina (Tel Aviv). 1941 sep 23 nr. 4 Tarieven Nederlands militair hospitaal. 1941 sep 23 nr. 12 Opgave van Nederlandse karabijnen die niet in gebruik zijn bij de Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1941 sep 24 nr. 8 Tarieven Nederlands militair hospitaal. 1941 sep 24 nr. 10 Rangsverhoudingen tussen de Engelse marine en het leger met de Kon Nederlandse marine enerzijds en tussen de Kon Nederlandse marine en de Kon Nederlandse landmacht anderzijds. 1941 sep 24 nr. 18 Inschrijving van dienstplichtige Nederlanders in Thailand, Cambodja, Cochin China en Annam. 1941 sep 25 nr. 4 Voorwaarden vliegeropleiding personeel uit Zuid-Afrika. 1941 sep 25 nr. 5 Waarnemersopleiding bij de Royal Air Force. 1941 sep 25 nr. 6 Bijslag op de bezoldiging van jaar-wedde genietenden, wiens gezinnen in Amerika wonen en niet in aanmerking komen voor de toekenning van kostwinnersvergoeding. 1941 sep 25 nr. 7 Gedetailleerde schalen mbt bezoldiging, inhouding enz.

Zie ook 1941 okt 1 nr 19.

1941 sep 26 nr. 1 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1941 sep 26 nr. 16 Rekrutering (zeelieden). 1941 sep 26 nr. 21 Mededeling omtrent de verhoordatum van J.J. Amand. 1941 sep 26 nr. 22 Rekrutering Argentinië. 1941 sep 26 nr. 24 Verlenen van faciliteiten door het Institute of Historical Research of the University of Londen. 1941 sep 27 nr. 1 Tweede rapport rekrutering Zuid-Afrika (verlening Brits visa). 1941 sep 27 nr. 13 Verslag werkzaamheden commandant Nederlandse troepen in Canada. 1941 sep 29 nr. 3 Opgave van dienstweigeraars ressorterende onder de registratiebureaus te New York, San Francisco, Chicago en Los Angeles. 1941 sep 29 nr. 21 Plaatsing van vrouwelijke personen bij het vrouwen hulpkorps.

Zie ook 1941 okt 25 nr 1

1941 sep 29 nr. 23 Keuring (herkeuring) voor de vervulling van de militaire dienstplicht. 1941 sep 29 nr. 25 Ontwerpbesluit betreffende het verlenen van onderstand aan ontslagen militairen. 1941 sep 30 nr. 9 Instructie officier-commissaris. 1941 sep 30 nr. 10 Opgave van Nederlanders, vrijgelaten door Britse immigratie-autoriteiten. 1941 sep 30 nr. 28 Gebruik Koolhoven transporttoestel.

Zie ook 1941 okt 13 nr 39.

1941 okt 1 nr. 1 Rekrutering Colombia en Egypte. 1941 okt 1 nr. 19 Intrekking gedetailleerde schalen mbt bezoldiging, inhouding enz. 1941 okt 2 nr. 2 Ontwerpbegroting voor het departement van Oorlog voor het 2e halfjaar 1941. 1941 okt 2 nr. 21 Rekrutering Canada en de VS. 1941 okt 2 nr. 22 Mededeling dat het departement van Oorlog op 4 okt 1941 verhuisd naar: Arlington House, Arlington Street, Londen S.W. 1. 1941 okt 2 nr. 32 Rekrutering ingevolge KB d.d. 28 feb 1941, nr.B 26. 1941 okt 6 nr. 2 Plein- en straatnamen in het kamp van de Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1941 okt 6 nr. 3 Rekrutering Mexico en Guatemala. 1941 okt 6 nr. 9 Voorstel toekennen Kon onderscheiding aan: res 1e lt vlieger T.H. Leegstra, res kpt waarnemer ir P.J.C. Vos en 2e lt vlieger G. Steen. 1941 okt 6 nr. 11 Plaatsing personeel bij de vliegeropleiding van de Royal Air Force. 1941 okt 6 nr. 19 Rekrutering Zuid-Afrika (verlening Brits visa). 1941 okt 6 nr. 21 Rekrutering Egypte. 1941 okt 7 nr. 1 Organisatie van de Kon Nederlandse brigade Prinses lrene. 1941 okt 7 nr. 4 Rekrutering VS (vervulling dienstplicht). 1941 okt 7 nr. 6 Procedure F.C. van der Ree (rekrutering Canada). 1941 okt 7 nr. 8 Aankomst detachement te Suriname. 1941 okt 7 nr. 23 Opgave van zeelieden bij de Kon landmacht. 1941 okt 7 nr. 28 Opgave van personeel wat ter beschikking kan worden gesteld van een op te richten vliegdienst te Suriname. 1941 okt 7 nr. 32 Bezoldigingen en maandelijkse soldijen detachement te Suriname. 1941 okt 9 nr. 1-2 Rekrutering Zuid-Afrika (transport). 1941 okt 9 nr. 3 Rekrutering Argentinië. 1941 okt 9 nr. 15 Oproeping personeel Nederlandse scheepvaart en handelscommissie. 1941 okt 9 nr. 19 Gegevens over de Duitse inval in Nederland. 1941 okt 9 nr. 25 Rekrutering Egypte en Palestina. 1941 okt 10 nr. 6 Rekrutering Argentinië (gebroeders Rhodius). 1941 okt 10 nr. 7 Bewapening van koopvaardijschepen. 1941 okt 11 nr. 2 Militaire strafrechtspleging. 1941 okt 11 nr. 3 Rekrutering in Midden en Zuid-Amerika. 1941 okt 11 nr. 4 Verzoek om sterkte-opgave Nederlandse troepen, voor verrekening hoofdelijke omslag. 1941 okt 11 nr. 13 Toekennen Frans onderscheidingsteken aan J.C. Roosendaal.

Zie ook 1941 okt 24 nr

1941 okt 13 nr. 16 Opgave van C-gekeurde militairen. 1941 okt 13 nr. 18 Aanvulling marinepersoneel uit Canada. 1941 okt 13 nr. 22 Herziening van de wet op de Staat van Oorlog en van- Beleg. 1941 okt 13 nr. 39 Gebruik Koolhoven transporttoestel. 1941 okt 14 nr. 7 Rekrutering Zuid-Afrika (personeel Holland-Afrika lijn). 1941 okt 14 nr. 11 Onderscheidingsteken detachement brigade prinses Irene.
110 http://proxy.handle.net/10648/52968962-0a89-4590-9dbe-ea9399b767f4 1941 oktober 16 - november 7 1941 okt 16 nr. 16 Toepassen staatsnoodrecht J.J. Amand. 1941 okt 17 nr. 10 Rekrutering Palestina (vrijstelling voor Palestijnse joden). 1941 okt 17 nr. 19 Bewapening Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1941 okt 18 nr. 5 Rekrutering Columbia. 1941 okt 20 nr. 6 Militaire rechtspleging (aanpassing aan Brits strafstelsel).

Zie ook 1941 okt 21 nr 29.

1941 okt 20 nr. 9 Afwikkeling aanrijdingen. 1941 okt 20 nr. 25 Rekrutering Argentinië (C.S. Smith). 1941 okt 20 nr. 29 Rekrutering Canada (overkomst 4e ploeg). 1941 okt 20 nr. 31 Rekrutering Canada (dienstweigeraars en deserteurs). 1941 okt 20 nr. 32 Organiseren hockeywedstrijd Holland-België. 1941 okt 20 nr. 33 Toestand in Nederland en Duitsland. 1941 okt 21 nr. 1 Opleiding politiepersoneel. 1941 okt 21 nr. 24 Rekrutering Zuid-Afrika. 1941 okt 21 nr. 28 Rekrutering Canada (verslag werkzaamheden). 1941 okt 21 nr. 29 Militaire rechtspleging (aanpassing aan Brits strafstelsel).

Zie ook 1941 nov 7 or 24.

1941 okt 22 nr. 7 Opgave militair personeel bij het departement van Binnenlandse Zaken. 1941 okt 23 nr. 4 Rekrutering Zuid-Afrika, Egypte en Palestina (overgang van Zuid-Afrikaans en Brits leger). 1941 okt 23 nr. 7 Voorschotten dienstplichtigen. 1941 okt 23 nr. 14 Mededeling betreffende de visie van prof H. Lauterpacht inzake de strafzaak tegen J.J. Amand. 1941 okt 23 nr. 21 Rekrutering Shanghai (vrijwilligers naar Canada). 1941 okt 24 nr. 1 Toekennen Frans onderscheidingsteken aan J.C. Roosendaal. 1941 okt 24 nr. 14 Rekrutering VS (ter beschikking stelling personeel voor NI). 1941 okt 24 nr. 15 Deelname optocht te Londen.

Zie ook 1941 nov 1 or 19.

1941 okt 24 nr. 21 Rekrutering Portugal (afkeuringen). 1941 okt 24 nr. 28 Inlichtingen van gezanten. 1941 okt 25 nr. 1 Plaatsing van vrouwelijke personen bij het vrouwen hulpkorps. 1941 okt 25 nr. 13 Verslag werkzaamheden prins Bernhard fonds. 1941 okt 27 nr. 5 Rekrutering Canada (4e ploeg bestemd voor de Kon marine). 1941 okt 28 nr. 4 Berechting strafzaken van Nederlandse militairen, woonachtig in Canada. 1941 okt 28 nr. 10 Militaire dienstplicht (sanctionering door de Britse regering). 1941 okt 28 nr. 15 Reglement voor het Nederlands militair hospitaal in Engeland. 1941 okt 29 nr. 4 Overzicht van de salarissen en toelagen van gehuwde en in de mess gehuisveste officieren. 1941 okt 29 nr. 8 Rekrutering Canada (verslag werkzaamheden). 1941 okt 29 nr. 9 Compositie Oranje Nassau getrouwe. 1941 okt 29 nr. 13-14 Ontspanning bij de Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1941 okt 29 nr. 15 Rekrutering Egypte. 1941 okt 30 nr. 15 Inlijving van gedetineerden J. Moger en G. Guit, bij de Kon Nederlandse brigade. 1941 okt 30 nr. 17 Rapport betreffende de in Suriname op te richten militaire luchtvaart. 1941 okt 30 nr. 22 Aanstelling van een verbindingsofficier tussen de Nederlandse brigade en de regerings voorlichtingsdienst. 1941 okt 31 nr. 6, 8 Mutatiestaat houdende een opgave van positieveranderingen, overp1aatsingen en detacheringen van dienstplichtigen, officieren en onderofficieren van Kon Nederlandse brigade, Kon Marechaussee, het Ie en IIe bataljon en het eskadron pantserwagens. 1941 okt 31 nr. 15 Min beschikking betreffende vrijstelling in bepaalde gevallen van de betaling van rechten voor afgifte of verlenging van paspoorten.

Zie ook 1941 dec 18 nr 8.

1941 okt 31 nr. 17 Inlichtingen luchtaanvallen op Berlijn. 1941 nov 1 nr. 19 Deelname optocht te Londen (Lord Mayor Day). 1941 nov 3 nr. 1 Rekrutering Zuid-Afrika. 1941 nov 3 nr. 2 Rekrutering Zuid-Afrika (radiorede prof Bokhorst). 1941 nov 3 nr. 7 Rekrutering VS (Olink). 1941 nov 3 nr. 12 Opgave van telefoonnummers Stratton House. 1941 nov 3 nr. 17 Inscheping 2e detachement te Wolverhampton. 1941 nov 3 nr. 22 Gegevens van in Zweden verblijvende Nederlandse vrijwilligers. 1941 nov 3 nr. 25 Rekrutering Zuid-Afrika (betalen verzekeringspremies A.Ph van 't Hoogerhuijs en W. ter Wolde). 1941 nov 3 nr. 26 Rekrutering Canada (dienstweigeraars). 1941 nov 3 nr. 29 Rekrutering Zuid-Afrika (oproepingsformulier). 1941 nov 4 nr. 12 Wijziging kledingvoorschrift Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1941 nov 4 nr. 13 Kon onderscheiding kol G.W. Jones. 1941 nov 4 nr. 19 Rapport betreffende de controle van de commissie Sas. 1941 nov 4 nr. 21 Gewijzigd-ontwerp betreffende onderstanden ontslagen militairen. -1941 nov 5 nr. 3 Huishoudelijke uitgaven herstellingsoord Dogmersfield Park. 1941 nov 5 nr. 9 Rekrutering Australië. 1941 nov 5 nr. 11 Uitzending van ingenieurs naar NI. 1941 nov 5 nr. 12 Rekrutering Zuid-Afrika (toezending rapporten). 1941 nov 5 nr. 18 Toekennen bronzen medaille aan wmr B. de Vries. 1941 nov 5 nr. 21 Opgave van kerkhoven waar Nederlandse militairen begraven zijn. 1941 nov 5 nr. 26 Kerstpakketten uit Zuid-Afrika. 1941 nov 5 nr. 27 Bericht inzake het overlijden van generaal Doorman. 1941 nov 5 nr. 29 Rekrutering Brazilië. 1941 nov 7 nr. 8 Overkomst van Nederlandse vrijwilligers uit Zweden. 1941 nov 7 nr. 15 Vrijstelling militaire dienstplicht van G.D. Uhlenbroek. 1941 nov 7 nr. 19 Gegevens van vernielingen en opbouw. 1941 nov 7 nr. 20 Verzoeken om overplaatsing van res kpt wnr C.G.R. van Marselis Hartsinck en dr C.E.A. Harloff. 1941 nov 7 nr. 24 Militaire rechtspleging (aanpassing aan Brits strafstelsel). 1941 nov 7 nr. 28 Wetenswaardigheden van geallieerde strijdkrachten. 1941 nov 7 nr. 33 Bewapening van Nederlandse koopvaardijschepen met kanonniers.
111 http://proxy.handle.net/10648/f62d4ff5-0001-4e3b-8cde-a594853454d4 1941 november 8 - 29 1941 nov 8 nr. 10 Rekrutering Zuid-Afrika (radiorede prof Bokhorst). 1941 nov 8 nr. 12 Nederlandse goud bijdrage aan de war effort. 1941 nov 8 nr. 15 Rekrutering Zuid-Afrika (zorg voor uit de oorlog terugkerende militairen). 1941 nov 8 nr. 16 Lijst met publicaties welke niet uit Engeland mogen. 1941 nov 8 nr. 17 Aanwerving van ambtenaren voor de NI dienst. 1941 nov 8 nr. 19 Rekrutering Spanje (krijgsgevangen Nederlanders tijdens de burgeroorlog). 1941 nov 10 nr. 5 Ministeriële beschikking betreffende de toelagen voor aanschaffing van kleding en uitrusting voor personeel, gedetacheerd bij de RAF. 1941 nov 10 nr. 19 Ontwerpreglement van de Nederlandse vrouwelijke militaire verpleegdienst. 1941 nov 10 nr. 20-21 Exhibita van de maand sep en okt 1941 welke als kennisgeving zijn afgedaan: onbepaald klein verlof, diensturen departementen, weekverslagen, paspoorten, huwelijken, cursussen, ration-kaarten, sterktestaten, verhoren etc. 1941 nov 11 nr. 2 Vrijdom van rechten voor giften uit Canada. 1941 nov 11 nr. 3 Inlichtingen over bauxietwerken in Suriname. 1941 nov 11 nr. 10 Oproeping personeel Holland-Afrika lijn en Nederlandse scheepvaart en handelscommissie. 1941 nov 11 nr. 11 Mededeling dat pilot-officer H. W. Pronk, tgv een vliegongeluk op 2 nov 1941 is overleden. 1941 nov 11 nr. 15 Benoeming commissie mbt de oorlogsvergoeding beschikking. 1941 nov 11 nr. 18 Rekrutering Canada (J.G. van Breda Kolff). 1941 nov 11 nr. 21 Ministeriële beschikking van 11 nov 1941 nr.21 betreffende huwelijksakten. 1941 nov 11 nr. 22 Ministeriële beschikking van 11 nov 1941 nr.22 betreffende herstel in rang. 1941 nov 12 nr. 10 Rekrutering VS (oproeping jaarklasse 1921). 1941 nov 12 nr. 16 Radiorede prof Bokhorst. 1941 nov 13 nr. 12 Toekennen zilveren medaille aan: wmr 1e kl A. Pellis. 1941 nov 13 nr. 13 Ontwerp-KB betreffende militaire onderstanden. 1941 nov 13 nr. 15 Verslag van het proces tegen J.J. Amand. 1941 nov 14 nr. 1 Rekrutering Zuid-Afrika. 1941 nov 14 nr. 8 Plaatsing van vrouwelijke personen bij het vrouwen hulpkorps. 1941 nov 15 nr. 1 Ministeriële beschikking 15 nov 1941 nr 1, betreffende onbepaald klein verlof en zaken-verlof. 1941 nov 15 nr. 2 Ministeriële beschikking van 15 nov 1941 nr.2 betreffende militair huwelijksbesluit. 1941 nov 15 nr. 3 Treffen van maatregelen mbt de voortzetting van het weekblad De Kampklok. 1941 nov 15 nr. 4 Verslag van de bespreking op het War Office, betreffende het uitwisselen van inlichtingen. 1941 nov 15 nr. 8 Rekrutering VS. 1941 nov 17 nr. 6 Wijziging keuringsreglement. 1941 nov 17 nr. 7 Vergoeden van voedingskosten brigade-commandant. 1941 nov 17 nr. 10 Wijziging kledingvoorschrift mbt het dragen van de baret. 1941 nov 17 nr. 16 Rekrutering Zuid-Afrika (gep sgt-maj-opz der genie). 1941 nov 17 nr. 20 Begroting 1 e halfjaar 1942. 1941 nov 18 nr. 5 Rekrutering Zuid-Afrika (toezending rapporten) 1941 nov 18 nr. 7 Verstrekking van antitankgeweren. 1941 nov 18 nr. 19 Rekrutering Argentinië (vrijstelling op grond van groot Nederlands economisch beland). 1941 nov 18 nr. 24 Inlichtingen Nederlandse vrijwilligers in Zweden. 1941 nov 18 nr. 26 Eventuele toepassing Staatsnoodrecht mbt het proces van J.J. Amand. 1941 nov 19 nr. 6 Rekrutering Ierse vrijstaat. 1941 nov 19 nr. 11 Regeling werkzaamheden leger- en vlootpredikanten. 1941 nov 19 nr. 12 Aanwijzing militairen voor de opleiding tot res off. 1941 nov 19 nr. 19 Rekrutering Hongkong. 1941 nov 20 nr. 7 Detachering personeel bestemd voor de troepen op Curaçao. 1941 nov 20 nr. 8 Tewerkstelling invaliden in diamantbedrijven. 1941 nov 21 nr. 14 Rekrutering Palestina (vrijstelling voor Palestijnse joden). 1941 nov 21 nr. 21-22 Onderscheidingsteken voor officieren met 15-jarige diensttijd: kpt.jhr. D.J.A.A. van Lawick van Pabst, kpt E.F. Breitenstein en res le lt P.C. van Schepenberg. 1941 nov 21 nr. 23 Aanstelling administratiefpersoneel militair hospitaal. 1941 nov 22 nr. 10 Bestemming gevangenis in het kamp te Wolverhampton. 1941 nov 22 nr. 14 Rekrutering Ierse vrijstaat. 1941 nov 24 nr. 6 Vervolg-rapport betreffende de organisatie van een militaire luchtvaart in Suriname. 1941 nov 24 nr. 7 Toekennen kostwinnersvergoeding. 1941 nov 24 nr. 14 Terugbetaling van purchase tax. 1941 nov 24 nr. 15 Rekrutering Shanghai. 1941 nov 24 nr. 29 Noorse visie op de eventuele toepassing van het Staatsnoodrecht mbt het proces van J.J. Amand. 1941 nov 24 nr. 33 Rekrutering Zuid-Afrika (toezegging aan C. van Geem). 1941 nov 24 nr. 34 Rekrutering Zuid-Afrika (overkomst kpt L. Kurperhoek). 1941 nov 24 nr. 45 Toelage RAF personeel. 1941 nov 25 nr. 2 Rekrutering Argentinië. 1941 nov 25 nr. 6 Positie van het personeel gedetacheerd bij de marine. 1941 nov 25 nr. 10 Toezending foto's betreffende de bouw van het Wrottesley park. 1941 nov 25 nr. 19 Visie van Engelse rechtsgeleerden, betreffende de zaak J.J. Amand. 1941 nov 26 nr. 9 Rekrutering Egypte (employees Philips). 1941 nov 26 nr. 14 Rangsverhoudingen vaandrigs in het Nederlandse leger. 1941 nov 26 nr. 17 Rekrutering VS (oproeping jaarklasse 1921). 1941 nov 26 nr. 19 Rekrutering Egypte (res 1 e lt C. Mostert). 1941 nov 26 nr. 22 Treffen van maatregelen, nav een particulier bericht betreffende de aankomst van een 2e detachement te Suriname. 1941 nov 26 nr. 24 Rekrutering Canada (J.G. van Breda Kolff). 1941 nov 27 nr. 22 Inhoudingen wegens schade tgv van aanrijdingen. 1941 nov 28 nr. 4 Rekrutering Zuid-Afrika. 1941 nov 28 nr. 7 Gegevens betreffende vernieling en opbouw. 1941 nov 28 nr. 10 Rekrutering Canada (toezeggingen aan militairen). 1941 nov 28 nr. 14 KB betreffende een suppletoire begroting van hoofdstuk VIII over het tijdvak 1 jan t/m 30 juni 1941. 1941 nov 28 nr. 17 Rekrutering Australië (dpl sgt C.H. van Brink). 1941 nov 29 nr. 1 Ontwerpbegroting 1 e halfjaar 1942, betreffende het materieel voor de landmacht. 1941 nov 29 nr. 10 Uitreiking Bronzen Kruis aan: le lt jhr J.J.G. Beelaerts van Blokland, res 2e lt J. Linzel, sgt J. Emmer, dpl sld ir A.M. Westerhout en dpl kpl W. de Waard. 1941 nov 29 nr. 13 KB houdende de instelling van een krijgsraad te velde. 1941 nov 29 nr. 18 Opgave van benodigd materiaal voor het Nederlands Bronzen Kruis. 1941 nov 29 nr. 19 Rekrutering Hongkong (aanvullende opgave). 1941 nov 29 nr. 20 Rekrutering Egypte. 1941 nov 29 nr. 21 Rekrutering Argentinië (vrijstelling op grond van groot Nederlandse economisch belang). 1941 nov 29 nr. 23 Verslag betreffende de gang van zaken bij het prins Bernhard fonds.
112 http://proxy.handle.net/10648/ec7b3b36-94af-47be-8797-392edd558d3f 1941 december 1 - 31 1941 dec 1 nr. 2 Rekrutering Canada (betrouwbaarheids-onderzoek). 1941 dec 1 nr. 11 Toezending foto's betreffende de bouw van het Wrottesley park. 1941 dec 2 nr. 1 Rekrutering Zwitserland. 1941 dec 23 nr. Verzoek om uitstel zitting J.J. Amand. 1941 dec 2 nr. 5 Rekrutering Singapore (J.J. de Boer). 1941 dec 2 nr. 12 Rekrutering VS (oproeping jaarklasse 1921). 1941 dec 2 nr. 14 Rekrutering Canada (verslag 6 okt t/m 2 nov 1941). 1941 dec 3 nr. 2 Rekrutering Turkije. 1941 dec 3 nr. 3 KB houdende de toekenning van het Vliegerkruis aan: res kpt wnr ir P.J.C. Vos, 2e lt vlieger G. Steen en res le lt vlieger T.H. Leegstra. 1941 dec 3 nr. 11 Rekrutering buitenland (aanwijzingen voor met de rekrutering belaste ambtenaren). 1941 dec 3 nr. 18 Weigering tekenen verbandakte door Canadese vrijwilligers. 1941 dec 5 nr. 1 Economische mededelingen. 1941 dec 5 nr. 2 Rekrutering Spanje (I.H.R. Sanders e.a.). 1941 dec 5 nr. 3 Rekrutering Palestina (vrijstelling voor joodse Nederlanders in Palestina). 1941 dec 5 nr. 6 Rekrutering Portugal. 1941 dec 8 nr. 1 Rekrutering VS. 1941 dec 8 nr. 2 Akten van aanstelling personeel Kon Marechaussee. 1941 dec 8 nr. 6 Rekrutering VS (regeling first papers). 1941 dec 8 nr. 7 a) Verzoeken om vrijstelling militaire dienstplicht. b) Rekrutering (oproeping employees Philips). 1941 dec 8 nr. 9 Rekrutering Canada (mutaties deserteurslijst). 1941 dec 8 nr. 11 Verzoek van dpl sld W. Dill, tot het dragen van het Finse vrijheidskruis 2e kl. 1941 dec 8 nr. 16 Toewijzing van uit bezet gebied ontsnapte Nederlanders. 1941 dec 8 nr. 17 Rekrutering Shanghai. 1941 dec 8 nr. 22 Rekrutering VS. 1941 dec 8 nr. 27 Opstellen van rapporten door bij de RAF gedetacheerd personeel. 1941 dec 9 nr. 1 Verhoor van K. Twisk, betreffende de zaak J.J. Amand. 1941 dec 9 nr. 8 Verzoek om gedetailleerde gegevens omtrent vorm, stof en kleur van de baret. 1941 dec 9 nr. 17 Nederlands - Britse ontwerpovereenkomst inzake de organisatie en het gebruik van Nederlandse strijdkrachten. 1941 dec 9 nr. 22 Rekrutering Venezuela. 1941 dec 9 nr. 24 Personeel uit Canada (afgekeurden J.H. Bloemen e.a.). 1941 dec 10 nr. 6 Ontwerp-KB betreffende de vaststelling van het model van het Vliegerkruis. 1941 dec 10 nr. 7 Rekrutering Zuid-Afrika (gep sgt-maj genie). 1941 dec 10 nr. 9 Vernieuwde vorm van het weekblad de Kampklok miv I jan 1942. 1941 dec 10 nr. 14 Rekrutering Hongkong en Singapore. 1941 dec 10 nr. 20 Rekrutering Egypte. 1941 dec 10 nr. 23 Rekrutering Shanghai. 1941 dec 12 nr. 16 Rekrutering Peru (T. Pet) 1941 dec 12 nr. 18 Rekrutering Midden Oosten. 1941 dec 13 nr. 4 Rekrutering Hongkong en Singapore. 1941 dec 13 nr. 5 Rekrutering Zwitserland. 1941 dec 13 nr. 7 Tewerksteling van mr J.G. Kist, bij het dep van Biza. 1941 dec 13 nr. 8 Mededeling omtrent de uitdeling van het "overzicht over land en bevolking van Suriname". 1941 dec 15 nr. 18 Rekrutering Singapore (J.J. de Boer). 1941 dec 15 nr. 20 Kappen van bomen bij het kamp van de Kon Nederlandse militaire missie. 1941 dec 15 nr. 22 Rekrutering Canada (begeleiding van doortrekkende militairen). 1941 dec 15 nr. 24 Mededelingen omtrent het verhoor van K. Twisk, betreffende de zaak J.J. Amand. 1941 dec 15 nr. 25 Uitzending van Nederlandse troepen naar de overzeese gebiedstelen. 1941 dec 16 nr. 3 Berechting van Nederlandse militairen woonachtig in Canada. 1941 dec 16 nr. 8 Rekrutering Zweden (L.S. Jonquiere). 1941 dec 16 nr. 9 Rekrutering Shanghai (T.J.I. Atkins). 1941 dec 16 nr. 11 Rekrutering VS (oproeping jaarklasse 1921). 1941 dec 16 nr. 14 Verdeling en doorzending van thee. 1941 dec 17 nr. 17 Rekrutering Australië. 1941 dec 17 nr. 20 Rekrutering Canada VS. 1941 dec 17 nr. 21 Rekrutering Zuid-Afrika. 1941 dec 18 nr. 8 Min beschikking betreffende vrijstelling in bepaalde gevallen van de betaling van rechten voor afgifte of verlenging van paspoorten. 1941 dec 18 nr. 10 Rekrutering onbezet Frankrijk. 1941 dec 18 nr. 12 Rekrutering Brits-Indië. 1941 dec 18 nr. 15 Rekrutering Zuid-Afrika. 1941 dec 18 nr. 16 a) Verzoek om vrijstelling personeel Kon Nederlandse Scheepvaart Mij. b) Rekrutering Zuid-Afrika (personeel NV Nederlandse bank Zuid-Afrika). 1941 dec 18 nr. 17 Rekrutering Zuid-Afrika. 1941 dec 18 nr. 18 Rekrutering Zuid-Afrika (personeel NV Nederlandse bank Zuid-Afrika). 1941 dec 18 nr. 19 Rekrutering Spanje (I.H.R. Sanders e.a.). 1941 dec 18 nr. 20 Rekrutering Zuid-Afrika (gep sgr-maj genie). 1941 dec 19 nr. 1 Gift van 500.000 cigaretten aan de Nederlandse regering bestemd voor het Nederlandse leger. 1941 dec 19 nr. 2 Nederlandse vrijwilIigers in Suriname. 1941 dec 19 nr. 10 Verlenen van eretekenen door de gouverneur-generaal van NI. 1941 dec 19 nr. 15 Toekennen Bronzen Kruis aan S.P. Rienksma. 1941 dec 22 nr. 2 Toekennen mobilisatie kruis aan W.L. van de Kasteele. 1941 dec 22 nr. 3 Toekennen zilveren medaille aan: wmr 1e kl P. de Bakker. 1941 dec 22 nr. 4 Toekennen zilveren medaille aan: wmr 1e kl A. Koenen. 1941 dec 22 nr. 7 Rekrutering Venezuela (J.H. Loudon). 1941 dec 22 nr. 8 Uniform-wijziging prinses Irene brigade.

Zie ook 1942 feb 18 nr 9.

1941 dec 22 nr. 19 Rekrutering Zuid-Afrika (zorg voor uit de oorlog terugkerende militairen). 1941 dec 22 nr. 20 Opgave vrijwilligers Zweden. 1941 dec 23 nr. 7 Rekrutering Zuid-Afrika (prof Bokhorst). 1941 dec 23 nr. 9 Rekrutering Egypte (employees Philips). 1941 dec 24 nr. 5 Nederlands - Britse ontwerpovereenkomst inzake de organisatie en het gebruik van Nederlandse strijdkrachten. 1941 dec 24 nr. 11 Lezing res 2e lt Oerlemans. 1941 dec 24 nr. 14 Oplegging sterren voor battle-dress. 1941 dec 24 nr. 22 Militair distinctief" Leeuw met Nederland". 1941 dec 24 nr. 30 Uitzending troepen naar NI. 1941 dec 29 nr. 9 Verzenden van Kerstwensen. 1941 dec 29 nr. 12 Rekrutering Canada (mutaties deserteurslijst). 1941 dec 29 nr. 13 Rekrutering Canada (dienstweigeraars). 1941 dec 29 nr. 14 Verslag betreffende het bezoek aan het Dogmersfield Park van overgekomen Nederlanders. 1941 dec 30 nr. 1 Rekrutering Peru. 1941 dec 30 nr. 3 Tenue marechaussees (vervanging hoofddeksel). 1941 dec 30 nr. 12 Overgang van H. F. Rotmans ui t het Franse Vreemdelingenlegioen naar de Nederlandse troepen. 1941 dec 30 nr. 17 Herstel in actieve dienst kol A.Q.H. Dijxhoorn. 1941 dec 30 nr. 18 Bericht over de bezetting van Bulgarije en Griekenland door vreemde troepen. 1941 dec 31 nr. 5 Dienstneming bij het Nederlandse leger door H. Busch. 1941 dec 31 nr. 11 KB houdende de instelling van een krijgsraad te velde. 1941 dec 31 nr. 12 Oproeping jaarklasse 1900 t/m 1903 en 1922 t/m 1924. 1941 dec 31 nr. 13 Voorziening van Virginia sigaretten. 1941 dec 31 nr. 15 Uitzending Kon Nederlandse brigade prinses Irene naar N1. 1941 dec 31 nr. 17 Rekrutering Verre Oosten. 1941 dec 31 nr. 25 Overplaatsing res kpt mnr A.H.P. Ballot en de benoeming van res 1e lt ir P.A.A.M. de Gruyter.
113 http://proxy.handle.net/10648/e44b5640-ebba-4e72-b629-68a2f3df6d37 1942 januari 1 - 26 1942 jan 1 nr. 6 Mededeling betreffende het annuleren van de opleiding tot beroepsofficier. 1942 jan 1 nr. 16 Rekrutering VS en Canada. 1942 jan 1 nr. 18 KB betreffende vaststelling militaire onderstand. 1942 jan 3 nr. 18 Verzoek om inlichtingen over het ongeval van dpl Th.H. Smits. 1942 jan 3 nr. 19 Verzoek van kpl J.W. Niemann, mbt het uitoefenen van nevenwerkzaamheden. 1942 jan 3 nr. 25 Rekrutering VS (first papers). 1942 jan 5 nr. 1 Vakantietoelage in Canada. 1942 jan 5 nr. 7 Uitzending personeel Kon Marechaussee naar Indië. 1942 jan 5 nr. 8 Administratief en financieel beheer VS en Canada. 1942 jan 5 nr. 21 Verblijfstoelage vlag- en opperofficieren in de VS. 1942 jan 6 nr. 1 KB houdende de toekenning van het Bronzen Kruis aan: matroos III z/m H. Westerduin, kpl vliegtuigmaker E.W. Boomsma, kpl vliegtuigmaker z/m (M) W.J. Lindeman en 1e lt jhr J.J.G. Beelaerts van Blokland. 1942 jan 6 nr. 2 Afwijzing verzoek tot overplaatsing van zeelieden bij de KL. 1942 jan 6 nr. 3 Terbeschikkingstelling personeel NI. 1942 jan 6 nr. 31 Exhibita van de maand (okt) en nov 1941 welke als kennisgeving zijn afgedaan: onbepaald klein verlof, diensturendepartementen, weekverslagen, paspoorten, huwelijken, cursussen, ration-kaarten, sterkte staten, verhoren etc. 1942 jan 7 nr. 4 Uitzending personeel naar Curaçao. 1942 jan 7 nr. 15 Verdeling en doorzending van thee. 1942 jan 7 nr. 17 Opgave kosten voor het vervaardigen van het Nederlands Vliegerkruis. 1942 jan 7 nr. 23 Eventuele wijzigingen in het kledingvoorschrift personeel Kon Marechaussee. 1942 jan 7 nr. 32 Rekrutering VS en Canada. 1942 jan 8 nr. 3 Verzending poststukken bestemd voor militairen van het detachement Suriname. 1942 jan 8 nr. 7 Aanvullende visie van de Buitengewone Raad voor de Scheepvaart betreffende de zaak J.J. Amand. 1942 jan 8 nr. 10 Berichten naar Nederland via de Brandaris. 1942 jan 8 nr. 12 Verandering bestemming herstellings- en recreatieoord Dogmersfield Park in evacuatieoord. 1942 jan 8 nr. 13 Aanwijzingen buitenlandse rekrutering. 1942 jan 8 nr. 16 Inhoudingen wegens schade tgv aanrijdingen. 1942 jan 8 nr. 18 Nederlands-Britse militaire ontwerpovereenkomst betreffende het onder Brits bevelstellen van Nederlandse troepen. 1942 jan 9 nr. 5 Rekrutering en opleiding van vliegend personeel. 1942 jan 9 nr. 13 Vrijstelling van de beperkende bepalingen voor vreemdelingen tbv geallieerde militairen en hun gezinnen. 1942 jan 9 nr. 18 Rekrutering Verre Oosten. 1942 jan 10 nr. 7 Schadeclaim Poldervaart/Meads. 1942 jan 10 nr. 9 Mededeling regeling kostwinnersvergoeding Canada. 1942 jan 10 nr. 1S Mededeling mbt KB van 8 sep 1877, betreffende de instelling van het Bronzen Kruis.

Zie ook 1942 feb 3 nr 15.

1942 jan 10 nr. 16 Rekrutering Canada (verslag werkzaamheden 3-11-1941 t/m 30-11-1941; overkomst 5e ploeg). 1942 jan 10 nr. 17 Toekennen Bronzen Kruis aan: mil vlieger L.C.N. van Eendenburg. 1942 jan 10 nr. 21 Aankomst 3e detachement uit Canada te Wolverhampton. 1942 jan 10 nr. 22 Vrijstelling betaling invoerrechten geallieerde strijdkrachten. 1942 jan 10 nr. 23 Salarisregeling kantoorpersoneel Nederlandse scheepvaart & handelscommissie. 1942 jan 12 nr. 4 Huwelijken hier te lande gesloten door Nederlandse militairen. 1942 jan 12 nr. 7 Opgave personeel bestemd voor uitzending naar Canada. 1942 jan 13 nr. 1 Verzoek om vrijstelling personeel van de Kon Nederlandse stoomboot maatschappij. 1942 jan 13 nr. 3 Berechting deserteurs Canada. 1942 jan 13 nr. 12 Dankbetuiging van de Britse regering tnv sgt O. Colet. 1942 jan 13 nr. 13 Voortgaande verzwakking en desorganisatie van de Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1942 jan 14 nr. 12 Aanwijzing buitenlandse rekrutering. 1942 jan 14 nr. 14 Wapens bestemd voor NI. 1942 jan 14 nr. 21 Militair attaché Ottawa en rekrutering. 1942 jan 14 nr. 23 Behandeling van krijgsgevangen gemaakte Tsjechische leden van de RAF. 1942 jan 15 nr. 10 Instructie voor de Kon Nederlandse militaire missie te Londen. 1942 jan 15 nr. 13 KB 15 jan 1942 nr 13 betreffende de sterkte van de land- en zeemacht. 1942 jan 16 nr. 10 Aftreden lt-kol Sas. 1942 jan 16 nr. 16 Vervaardigen grammofoonplaten. 1942 jan 16 nr. 19 Aanbieding Franse persrapporten. 1942 jan 16 nr. 21 Aanbieding van in de New York Times verschenen artikelen betrefende de organisatie van de Amerikaanse verdediging. 1942 jan 16 nr. 23 Verstrekken van inlichtingen betreffende de nieuwe benoeming van de secretaris van het Nederlandse en NI informatie bureau. 1942 jan 19 nr. 11 Medische keuring in Canada en de VS (gewijzigde eisen). 1942 jan 19 nr. 13 Invaliditeitspensioen voor vrijwilligers van vreemde nationaliteit. 1942 jan 19 nr. 14 Demobilisatie van militairen, afgekeurd voor de militaire dienst. 1942 jan 19 nr. 16 Opgave van luchtverbindingen in het Midden-Oosten. 1942 jan 20 nr. 4 Uitzending detachement van de Kon Nederlandse brigade prinses Irene naar NI. 1942 jan 20 nr. 6 Rekrutering Venezuela. 1942 jan 20 nr. 12 Rekrutering Zuid-Afrika. 1942 jan 20 nr. 15 Aanbieding verklaring van mr Snijders betreffende de zaak J.J. Amand. 1942 jan 20 nr. 16 Organisatie IIIe afd departement van Oorlog. 1942 jan 20 nr. 17 Mededeling omtrent wapenlevering. 1942 jan 22 nr. 2 Benoeming ltz 1e kl A.J. Bussemaker tot ridder van de Militaire Willemsorde. 1942 jan 22 nr. 6 Mededeling omtrent de oprichting van een vrouwwelijk hulpkorps. 1942 jan 22 nr. 28 Inhouding 50% jaarwedde enz. 1942 jan 23 nr. 7 Rekrutering Egypte (opgave opgekomenen). 1942 jan 23 nr. 8 Kleding en uitrusting (Canada). 1942 jan 23 nr. 9 Hervatting van vroegere burgerbetrekking na ontslag uit de militaire dienst. 1942 jan 23 nr. 10 Rekrutering Spanje (krijgsgevangen Nederlanders tijdens burgeroorlog). 1942 jan 23 nr. 13 Rekrutering Zuid-Afrika. 1942 jan 23 nr. 17 Krijgsraad-vonnissen (P.N. Drost en R. Huizenga). 1942 jan 23 nr. 22 Aanbieding verklaringen welke door uit Zweden vertrokken Nederlandse vrijwilligers werden ondertekend. 1942 jan 23 nr. 26 Aanbieding Franse tekst art 116 van de Zuidslavische grondwet mbt de zaak van J.J. Amand. 1942 jan 23 nr. 27 Rekrutering Canada (mutatie deserteurslijst). 1942 jan 23 nr. 29 Rekrutering Zwitserland (Van de Laar en Flaton). 1942 jan 24 nr. 2 Mededeling dat Britse ingezetenen in NI, zich kunnen aansluiten bij de Nederlandse home guard. 1942 jan 24 nr. 10 Publicatie rede van prins Bernhard in de Bromtol. 1942 jan 24 nr. 14 Verzoek om vrijstelling militaire dienstplicht M. Kamphuys. 1942 jan 24 nr. 17 Rode-Kruisberichten. 1942 jan 24 nr. 18 Exhibita van de maand nov en dec 1941 welke als kennisgeving zijn afgedaan: onbepaald klein verlof, diensturen departementen, weekverslagen, paspoorten, huwelijken, cursussen, ration-kaarten, sterkte staten, verhoren etc. 1942 jan 26 nr. 2 Rekrutering Liberia (W.G. Bodewes). 1942 jan 26 nr. 8 Voorstel tot het oprichten van een geneeskundige eenheid voor de Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1942 jan 26 nr. 10 Oproeping jaarklasse 1900. 1942 jan 26 nr. 12 Benoeming ltz 1e kl C.A.J. van Well Groeneveld tot Ridder van de Militaire Willemsorde. 1942 jan 26 nr. 16 Rekrutering Canada (verbintenissen vrijwilligers). 1942 jan 26 nr. 17 Rekrutering Zwitserland (S. de Kadt en J. Klausner). 1942 jan 26 nr. 22 Rekrutering Portugal (afkeuring A.H.J. ten Bruggen Cate). 1942 jan 26 nr. 23 Rekrutering Canada. 1942 jan 26 nr. 24 Rekrutering Zuid-Afrika (gewijzigde eisen keuring res off). 1942 jan 26 nr. 25 Rekrutering nabije Oosten. 1942 jan 24 nr. 26 Geven van relief aan Griekenland.
114 http://proxy.handle.net/10648/08774db1-dd83-4128-9402-81e2dc8765c1 1942 januari 27 - februari 18 1942 jan 27 nr. 3 Rekrutering Canada (desiderata betreffende rekruteringspolitiek). 1942 jan 27 nr. 7 Rekrutering Spanje. 1942 jan 27 nr. 12 Rekrutering Liberia (res 2e lt Sluijter). 1942 jan 27 nr. 15 Tsjecho-Slowaaks militair attaché. 1942 jan 28 nr. 5 Toelage als alleen reizend militair voor de leden van de militaire kapel. 1942 jan 28 nr. 10 Daggelden gedetacheerde officieren KNIL. 1942 jan 28 nr. 12 Rekrutering Brits-Indië (T.H. Volmer en W. Pannevis). 1942 jan 28 nr. 16 Rekrutering Zuid-Afrika (res 1e lt R. Schelling). 1942 jan 28 nr. 20 Opgave tekst Nederlands Vliegerkruis. 1942 jan 29 nr. 3 Buitenmodel kleding Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1942 jan 29 nr. 9 Mededeling mbt het doorzenden van wapens naar NI. 1942 jan 29 nr. 10 Betaling Londense verblijfstoelage. 1942 jan 29 nr. 13 Krijgsverrichtingen in Nederland 10 t/m 14 mei 1940 1942 jan 30 nr. 4 Verstrekken voorschot tbv het militair hospitaal te Wolverhampton. 1942 jan 30 nr. 7 Rekrutering Canada (afgekeurden). 1942 jan 30 nr. 14 Rekrutering Zuid-Afrika (omvang). 1942 jan 30 nr. 16 Oprichting Nederlandse vrouwelijke militaire verpleegdienst.

Zie ook 1942 feb 18 nr 14.

1942 jan 30 nr. 17 Verwijdering van ongewenste elementen. 1942 jan 31 nr. 1 Rekrutering Canada (inlichtingen wet res personeel). 1942 jan 31 nr. 2 Rekrutering Canada. 1942 jan 31 nr. 4 Indeling res off van gezondheid. 1942 jan 31 nr. 5 Bestemming personeel Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1942 jan 31 nr. 6 Regeling toelage parachutisten. 1942 jan 31 nr. 7 Ontwerpbegroting 1e halfjaar 1942. 1942 jan 31 nr. 10 Inhouding van soldij als bijkomende straf en inhouding wegens het veroorzaken van schade enz. 1942 jan 31 nr. 11 Ondersteuning van personen bestemd voor de Nederlandse strijdkrachten. 1942 jan 31 nr. 12 Bereken diensttijd van enkele uitgezonden onderofficieren. 1942 jan 31 nr. 14 Rekrutering Gibraltar (J.C. Roosendaal en G. Vollema). 1942 jan 31 nr. 15 Rekrutering Tanger (J.G. Kesner). 1942 feb 2 nr. 8 Verstrekken afschrift overlijdingsakte. 1942 feb 1 nr. 16 Wapen leveringen. 1942 feb 3 nr. 1 Toekennen vliegbrevet aan: res sgt L.A. Hoogteiling. 1942 feb 3 nr. 2 Verzending bericht, betreffende procedure Van der Ree. 1942 feb 3 nr. 8 Rekrutering Brits-Indië (T.H. Folmer en W. Pannevis). 1942 feb 3 nr. 10 Gemis aan ontspanningsmogelijkheden detachement Suriname. 1942 feb 3 nr. 12 Dankbetuiging aan mr F.J.H. Snijders, voor gegeven hulp bij het voeren van het proces J.J. Amand. 1942 feb 3 nr. 13 Aankoop terrein voor het militaire kamp bij Wolverhampton. 1942 feb 3 nr. 14 Rekrutering Canada VS (reorganisatie moeilijkheden West-indië). 1942 feb 3 nr. 15 Mededeling mbt KB van 8 sep 1877, betreffende de instelling van het Bronzen Kruis. 1942 feb 3 nr. 18 Rekrutering Zuid-Afrika. 1942 feb 3 nr. 34 Rekrutering Zuid-Afrika (burgerlijke herindienstnemings regulaties toegepast op Nederlanders). 1942 feb 3 nr. 35 Rekrutering Canada (desiderata betreffende rekruteringspolitiek). 1942 feb 4 nr. 1 Oproeping jaarklasse 1900 enz. 1942 feb 4 nr. 2 Rekrutering Spanje (krijgsgevangen Nederlanders tijdens burgeroorlog). 1942 feb 4 nr. 3 Berichtgeving uit Nederland inzake correspondentie.

Zie ook 1942 feb 18 nr 15

1942 feb 5 nr. 18 Tewerkstelling ontslagen militairen. 1942 feb 5 nr. 19 Mededeling over de berichtgevingen van overleden militairen. 1942 feb 5 nr. 21 Rekrutering Australië. 1942 feb 5 nr. 25 Militaire rechtspleging (gevangenisstraf door officieren te ondergaan). 1942 feb 6 nr. 5 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhal1. 1942 feb 6 nr. 17 Traktement gen Dijxhoorn en kpt Fock. 1942 feb 6 nr. 18 Demobilisatie en ontslag van Nederlandse militairen. 1942 feb 7 nr. 2 Rekrutering Verre Oosten. 1942 feb 9 nr. 2 Onderzoek naar de juistheid van een bericht gepubliceerd in het weekblad Nederland voor de Nederlanders in Latijns Amerika. 1942 feb 9 nr. 3 Verzoek om toekenning militaire rang voor C. Sesink. 1942 feb 9 nr. 7 Wij gering tekenen verbandakten door Canadese vrijwilligers. 1942 feb 10 nr. 12 Rekrutering Egypte. 1942 feb 10 nr. 13 Overplaatsing van J.J. Jansen en E.W. Lamberty. 1942 feb 10 nr. 15 Levering van wapens en bajonetten te Londen. 1942 feb 10 nr. 18 Buitenlandse rekrutering (aanwijzingen tbv de met de rekrutering belaste ambtenaren). 1942 feb 10 nr. 24 Rekrutering Canada ( deserteurs). 1942 feb 10 nr. 25 Indeling res kpt mr R.P.J. Derksema. 1942 feb 10 nr. 29 Rekrutering Canada (huidige sterkte van de in Canada opgekomenen). 1942 feb 11 nr. 5 Rekrutering (Zuid-Afrika; toelagen). 1942 feb 12 nr. 9 Voorsteluitreiking onderscheidingstekens aan leden van de Auxiliary Territorial Service (ATS). 1942 feb 12 nr. 11 Mededeling betreffende het vonnis tegen J.J. Amand. 1942 feb 12 nr. 12 Verzoek om vrijstelling van K. van der Meer. 1942 feb 12 nr. 13 Rekrutering Canada en VS (reorganisatie). 1942 feb 12 nr. 19 Opgave kosten voor het vervaardigen van het Nederlandse Vliegerkruis. 1942 feb 13 nr. 10 Oproeping jaarklasse 1900 enz. 1942 feb 13 nr. 13 Rekrutering Ierland. 1942 feb 13 nr. 16 Verzoek om toekenning Britse onderscheiding aan: vlieger-off R. Drost en vliegtuigmaker H.J.P. Heukensfeldt-Jansen. 1942 feb 13 nr. 17 Treden in vreemde krijgsdienst (Local Defence Corps Singapore; plaatselijk hulpstrijdkorpsen Malakka). 1942 feb 13 nr. 18 Dragen van buitenmodel kleding na diensttijd. 1942 feb 14 nr. 8 Echtscheiding in Engeland door Nederlandse militairen. 1942 feb 14 nr. 13 Uitvoering plan vliegdienst Suriname. 1942 feb 14 nr. 17 Verzoek om toezending Brits standpunt inzake de wederopbouw van de Kon Nederlandse landmacht na terugkeer in Nederland. 1942 feb 14 nr. 18 Krijgsgevangenen in Japanse landen. 1942 feb 16 nr. 1 Wijziging reglement verpleegdienst. 1942 feb 16 nr. 18 Kleding voorschrift Nederlandse vrouwelijke militaire verpleegdienst. 1942 feb 16 nr. 19 Benoeming kol G.W. Jones, tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau. 1942 feb 17 nr. 8 Mededeling betreffende het vonnis tegen J.J. Amand. 1942 feb 18 nr. 1 Rekrutering Zuid-Afrika (overkomst 1e ploeg kandidaat vliegers). 1942 feb 18 nr. 3 Geven van aanwijzingen of het plaatsen van opmerkingen bij krijgsraad-vonnissen. 1942 feb 18 nr. 8 Wijzigingen KB 6 nov 1941 nr.5, betreffende toekennen van het Bronzen Kruis. 1942 feb 18 nr. 9 Wijziging uniform prinses Irene brigade. 1942 feb 18 nr. 10 Rekrutering Canada (maandverslag 15-12-1941 - 18-1-1942). 1942 feb 18 nr. 14 Oprichting per 1 feb 1942 van het Nederlands vrouwelijke militaire verpleegdienst. 1942 feb 18 nr. 15 Berichtgeving uit Nederland inzake correspondentie. 1942 feb 18 nr. 16 Regeringsaankopen voor krijgsgevangenen en geïnterneerden. 1942 feb 18 nr. 17 Beschikbaarstellen van oppassers.

Zie ook 1942 apr 7 nr 2.

1942 feb 18 nr. 20 Rekrutering Palestina. 1942 feb 18 nr. 25 Toekennen buitenlandse onderscheidingen aan: lt-gen G.B. Noothoven van Goor en de maj van de GS P.J. de Broekert.
115 http://proxy.handle.net/10648/657b2745-9d63-4104-909b-d94cb975e5fb 1942 februari 19 - maart 16 1942 feb 19 nr. 1 Reglement betreffende de geneeskundige verzorging van in Canada en de VS van Noord-Amerika verblijfhoudende gezinsleden van Nederlandsemilitairen, geldend voor de duur van de oorlog. 1942 feb 19 nr. 3 Rekrutering Canada (verslag 1-12-1941 t/m 14-12-1941; rekrutering VS; first jagers). 1942 feb 19 nr. 12 Rekrutering Zuid-Afrika. 1942 feb 19 nr. 16 Steun aan het National War Fund Zuid-Afrika. 1942 feb 20 nr. 5 Verzoek om vrijstelling W. Vonk. 1942 feb 20 nr. 6 Training van piloten en waarnemers in Canada. 1942 feb 20 nr. 15 Rekrutering Brazilië (lt J.H. de Groot). 1942 feb 20 nr. 16 Rekrutering Australië. 1942 feb 20 nr. 19 Volgen van cursussen. 1942 feb 20 nr. 20 KB houdende het ontslag van vice-admiraal J. Th Furstner en kpttz C.J. baron van Asbeck en de benoeming van lt-gen J.F. van der Vijver bij de commissie voor militaire onderscheidingen. 1942 feb 21 nr. 1 Uitzending Nederlandse troepen naar NI. 1942 feb 21 nr. 2 Geneeskundige behandeling van Nederlandse militairen met verlof. 1942 feb 21 nr. 14 Volgen opleiding tot res off. 1942 feb 21 nr. 16 Bevel financieel beheer 2e detachement overzee. 1942 feb 21 nr. 17 Overkomst detachement uit Zuid-Afrika. 1942 feb 21 nr. 19 Toelagen titulaire rangen. 1942 feb 23 nr. 7 Rekrutering Zuid-Afrika (res 1 e lt R. Schelling). 1942 feb 23 nr. 13 Rekrutering Zuid-Afrika (H. Sikkel). 1942 feb 23 nr. 20 Reglement van de Nederlandse vrouwelijke militaire verpleegdienst. 1942 feb 23 nr. 21 Verzoek om levering B bussen voor gasmaskers. 1942 feb 23 nr. 24 Contact met Nederland. 1942 feb 23 nr. 25 Rekrutering Amerika (terugroepen lt-kol G.J. Sas). 1942 feb 23 nr. 29 Rekrutering (moeilijkheden WI). 1942 feb 23 nr. 30 Rekrutering Verre Oosten (lichtingen 1900 enz.). 1942 feb 24 nr. 2 Mededeling mbt het verhoor van J.J. Amand. 1942 feb 24 nr. 8 a) Militaire dienstplicht (H.C.A. van Stolk) b-d) Studie-verlof. 1942 feb 24 nr. 13 Rekrutering (omvang Amerika). 1942 feb 25 nr. 1 Rekrutering VS van Noord-Amerika. 1942 feb 25 nr. 6 Verslag van de buitengewone algemene rekenkamer. 1942 feb 26 nr. 4 Benoemingen tot ridder 4e kl in de Militaire Willemsorde van: 1e lt vlieger v/h KNIL F.J.W. den Ouden, kpt vlieger J.P. van Helsdingen en kpt vlieger A.A.M. van Rest. 1942 feb 26 nr. 14 Rekrutering Venezuela (vrijstelling B.P.M.). 1942 feb 26 nr. 18 Dienstneming Amerikaanse staatsburgers (rekrutering Amerika). 1942 feb 26 nr. 22 Ontwerpbesluit houdende de instelling van de burgerlijkestand. 1942 feb 26 nr. 28 Militaire dienstplicht (sanctionering door de Britse regering). 1942 feb 26 nr. 38 Reorganisatie rekrutering (Canada en de VS). 1942 feb 27 nr. 1 Afwikkeling nalatenschappen overleden militairen.

Zie ook 1942 mrt 19 nr 16.

1942 feb 28 nr. 5 Rekrutering Zuid-Afrika (overkomst Enthoven) 1942 feb 28 nr. 6 Rekrutering Palestina. 1942 feb 28 nr. 8 Rekrutering Zwitserland (H.E. Kirsch, H.A. de G. Flaton en lt van der L'Han). 1942 feb 28 nr. 10 Personeelslijsten (mutaties; rekrutering Canada). 1942 mrt 2 nr. 5 Legitimatie-papieren voor officieren (D.R.1Oa forms). 1942 mrt 2 nr. 7 Rekrutering Palestina. 1942 mrt 2 nr. 9 Plaatsing van geallieerde officieren en vliegers lijdend aan geestelijk~ ziektes. 1942 mrt 4 nr. 9 Toekennen onderscheidingsteken aan: lt-gen G.B. Noothoven van Goor en de maj van de GS P.J. de Broekert. 1942 mrt 4 nr. 11 Mededeling omtrent het vonnis van J.J. Amand. 1942 mrt 4 nr. 17 Begroting kosten film van het Nederlandse legioen. 1942 mrt 4 nr. 26 Toekenning buitenlandse onderscheiding aan dpl sgt O. Colet. 1942 mrt 4 nr. 26 Rekrutering Ierland (M.D. Smit e.a.) 1942 mrt 5 nr. 6 Liaison strijdkrachten van in Engeland verblijvende vreemde mogendheden. 1942 mrt 5 nr. 20 Ontheffing functie chef van de geneeskundige dienst landmacht en benoeming van J. W. Boerma tot brigade arts. 1942 mrt 5 nr. 30 Exhibita van de maand nov 1941 t/m jan 1942 welke als kennisgeving zijn afgedaan: onbepaald klein verlof, diensturen departementen, weekverslagen, paspoorten, huwelijken, cursussen, ration-kaarten, sterkte staten, verhoren etc. 1942 mrt 5 nr. 31 Rekrutering Spanje (C.J. Leendertz). 1942 mrt 5 nr. 32 Rekrutering (omvang Amerika). 1942 mrt 5 nr. 33 Rekrutering Zweden (K.W. Benner). 1942 mrt 6 nr. 16 Rekrutering Zuid-Afrika. 1942 mrt 6 nr. 17 Verstrekking intendance goederen tegen betaling. 1942 mrt 6 nr. 18 Rekrutering Zuid-Afrika (overkomst 1e detachement). 1942 mrt 6 nr. 23 Mededelingen betreffende de positie van J.J. Amand. 1942 mrt 7 nr. 8 Verzorging van uit Nederland of van elders overgekomen dienstplichtigen. 1942 mrt 9 nr. 1 Rekrutering Zwitserland (Flaton, van der Laan, Ruys en Wegner). 1942 mrt 9 nr. 12 Benoeming J. van Dulst tot ridder 4e kl in de Militaire Wil1emsorde. 1942 mrt 9 nr. 16 Lijst houdende een opgave van dienstweigeraars in de VS. 1942 mrt 9 nr. 18 Rekrutering Canada (opgave van opgekomen dienstplichtigen). 1942 mrt 10 nr. 8 Werkzaamheden geestelijke verzorging. 1942 mrt 10 nr. 11 Militaire rechtspleging (aanpassing aan Brits strafstelsel). 1942 mrt 11 nr. 1 Afrekening War Office. 1942 mrt 11 nr. 7 Rekrutering onbezet Frankrijk. 1942 mrt 11 nr. 16 Sterkte bewakingsdetachement NI. 1942 mrt 11 nr. 23 Opgave kandidaten, die in aanmerking komen voor een vliegeropleiding. 1942 mrt 12 nr. 1 Aanschaf van vitamines. 1942 mrt 12 nr. 3 Berechting van deserteurs in Canada (ontwerpbesluit betreffende de instelling van de krijgsraad te velde). 1942 mrt 12 nr. 4 Registratie militaire dienstplicht. 1942 mrt 12 nr. 21 In Engeland gesloten huwelijken door Nederlandse militairen. 1942 mrt 12 nr. 24 Afwezigheid lt-gen Noothoven van Goor en aanwijzing van lt-gen J.F. van der Vijver als commanderend generaal.

Zie ook 1942 mrt 13 nr 19 en 1942 mrt 19 nr 14.

1942 mrt 12 nr. 32 Rekrutering Zwitserland (ir H.E. Hirsch,J. W. Coebergh van den Braak, G.L. Jambroes, L. Tas, officieren bestemd voor het KNIL). 1942 mrt 13 nr. 3 Britse Assistance Board (Forms B 203). 1942 mrt 13 nr. 7 Opgave bergruimte Wrottesley Park. 1942 mrt 13 nr. 10 Mededeling dat de Sponeck documenten al bewerkt zijn. 1942 mrt 13 nr. 13 Rekrutering Zuid-Afrika (overkomst 1e detachement). 1942 mrt 13 nr. 16 MB betreffende regeling censuur landmacht. 1942 mrt 13 nr. 19 Overlijden lt gen Noothoven van Goor.

Zie ook 1942 mrt 19 nr 14.

1942 mrt 16 nr. 9 Aanbieding staatsblad nr C 10 waarbij de benoeming van de krijgsraad te velde opnieuw samenvattend is geregeld. 1942 mrt 16 nr. 10 Rekrutering (Palestina).
116 http://proxy.handle.net/10648/a047f3b2-f4ec-48b3-a0df-04d400b82d23 1942 maart 17 - april 14 1942 mrt 17 nr. 4 Rekrutering Venezuela (J.J.W. Kroon). 1942 mrt 17 nr. 13 Rekrutering Canada en VS (reorganisatie). 1942 mrt 18 nr. 4 Overeenkomsten door minderjarigen aangegaan. 1942 mrt 18 nr. 7 Verzoek om vrijstelling militaire dienst van W. Vonk. 1942 mrt 18 nr. 14 Mededelingen mbt de rechtszaak van J.J. Amand. 1942 mrt 18 nr. 15 Rekrutering Australië. 1942 mrt 19 nr. 13 Inlichtingen bezet gebied. 1942 mrt 19 nr. 14 Begrafenis lt-gen G.B. Noothoven van Goor. 1942 mrt 19 nr. 16 Afwikkeling nalatenschappen overleden militairen. 1942 mrt 19 nr. 26 Kostwinnersvergoedingen. 1942 mrt 20 nr. 2 Verlenen van toestemming aan dpl sgt O. Colet, tot het dragen van een buitenlandse onderscheiding. 1942 mrt 20 nr. 7 Rekrutering Portugal. 1942 mrt 23 nr. 8 Toekennen Poolse decoraties. 1942 mrt 23 nr. 10 Procedure van der Ree (rekrutering Canada). 1942 mrt 23 nr. 11 Gemeenschappelijke ontwerpbeschikking betreffende opleiding vliegers. 1942 mrt 23 nr. 26 Rekrutering Zwitserland (overkomst lt Jambroes). 1942 mrt 23 nr. 27 Rekrutering onbezet Frankrijk (Spanje en Portugal). 1942 mrt 23 nr. 30 Rekrutering Argentinië. 1942 mrt 24 nr. 2 Uitrusting en munitie 2e detachement. 1942 mrt 24 nr. 5 Berichten naar Nederland via radio Oranje. 1942 mrt 24 nr. 7 Inlevering burger identiteitspapieren. 1942 mrt 24 nr. 19 Verzoek om inlichtingen in te winnen, omtrent de positie van de Poolse en Tsjechische militaire hospitalen in het Verenigd Koninkrijk. 1942 mrt 25 nr. 2 Verstrekken kledingcoupons.

Zie ook 1942 apr 2 nr 2.

1942 mrt 25 nr. 6 Kostwinnersvergoeding en onderstandsregeling. 1942 mrt 25 nr. 11 Vemissing res 2e lt vlieger E.W. Ferwerda. 1942 mrt 25 nr. 14 Vrijdom van invoerrechten. 1942 mrt 25 nr. 20 Verlof res officieren van gezondheid. 1942 mrt 25 nr. 30 Aanvraag Intelligence Notes, GS. 1942 mrt 25 nr. 34 Rekrutering Australië. 1942 mrt 25 nr. 36 Verzamelen van afval in het Wrottesley Park. 1942 mrt 25 nr. 37 Toezending afschrift vonnis J.J. Amand. 1942 mrt 25 nr. 38 Rekrutering Zweden (A. Starink). 1942 mrt 25 nr. 39 Rekrutering Canada. 1942 mrt 26 nr. 8 Rekrutering Canada (overkomst detachement). 1942 mrt 27 nr. 6 Berechting van deserteurs in Canada. 1942 mrt 28 nr. 1 Straf-voltrekking Britse militaire gevangenis (militaire rechtspleging). 1942 mrt 30 nr. 3 Rekrutering Zwitserland (overkomst personeel aanvankelijk bestemd voor NI. 1942 mrt 30 nr. 4 Rekrutering Zwitserland (S. de Kadt). 1942 mrt 30 nr. 5 Toestemming tot het dragen van burgerkleding. 1942 mrt 30 nr. 12 Verzoek aan het War Office betreffende het verstrekken van circulaires vertaald in het Nederlands. 1942 mrt 30 nr. 17 Toekennen Bronzen Kruis aan: kpl vliegtuigmaker z/m (M) W.J. Lindeman en kpl vliegtuigmaker E.W. Boomsma. 1942 mrt 30 nr. 20 Administratie Nederlands militair hospitaal Wolverhampton. 1942 mrt 30 nr. 21 Wijziging legerorder 1942 nr.6. 1942 mrt 30 nr. 24 Economische berichtgeving betreffende de US. 1942 mrt 31 nr. 3 Politiecursus (drukken van boekwerken). 1942 mrt 31 nr. 10 Rekrutering onbezet Frankrijk. 1942 mrt 31 nr. 16 Regeling bezetting bureaus van het Dep van Oorlog. 1942 mrt 31 nr. 17 Militaire rechtspleging (aanpassing aan Brits strafstelsel). 1942 mrt 31 nr. 18 Krijgsverrichtingen in Nederland 10 t/m 14 mei 1940. 1942 mrt 31 nr. 19 Militaire dienstplicht (centrale registratie). 1942 mrt 31 nr. 21 Afwikkeling van aanrijdingen. 1942 apr 1 nr. 23 Rekrutering Zuid-Afrika. 1942 apr 2 nr. 2 Instructies voor het verstrekken kledingcoupons. 1942 apr 2 nr. 6 Afkeuring C. Visser. 1942 apr 2 nr. 7 Rekrutering Mexico (aanbieding gewezen Duitser). 1942 apr 2 nr. 15 a,c) Afwikkeling nalatenschappen overleden militairen b) Estate of deceased Dutch. 1942 apr 2 nr. 17 Tijdelijke bevordering en benoeming van officieren. 1942 apr 2 nr. 18 Rekrutering VS en Canada. 1942 apr 7 nr. 1 Rekrutering Zuid-Afrika (toepasselijk verklaring Arny Act). 1942 apr 7 nr. 2 Beschikbaarstellen van oppassers. 1942 apr 7 nr. 12 Rekrutering Argentinië (Frieling). 1942 apr 7 nr. 17 Opgave van overleden Nederlanders: J.E.Trip, W. Korteling, W. van Hage en A.C. van der Meer. 1942 apr 7 nr. 24 Mededeling betreffende bezuinigingen, 1942 apr 7 nr. 30 Overkomst officiersgezinnen naar Engeland. 1942 apr 8 nr. 1 Militaire rechtspleging (aanpassing aan Brits strafstelsel). 1942 apr 8 nr. 4 Verblijfstoelagen personeel werkzaam bij de militaire missie te Pretoria. 1942 apr 8 nr. 7 Loodgieterswerkzaamheden in het kamp Wrottesley Park. 1942 apr 8 nr. 10 Rekrutering Spanje (krijgsgevangen Nederlanders tijdens de burgeroorlog). 1942 apr 8 nr. 11 Salariëring hoofd registratie bureau New York. 1942 apr 9 nr. 1 Inhouding op salarissen. 1942 apr 9 nr. 8 Afschrift vonnis van het Court of Appeal, en van de "case for the respondents" betreffende de aanhangig gemaakte procedure van J.J. Amand voor de "House of Lords". 1942 apr 9 nr. 10 Geaccrediteerde oorlogscorrespondenten. 1942 apr 9 nr. 11 Toekenning vaandel, getooid met Militaire Willemsorde aan het wapen, van de militaire luchtvaart van het KNIL 1942 apr 9 nr. 12 Raming kosten film Nederlands legioen. 1942 apr 9 nr. 15 Rekrutering Zuid-Afrika (werving vrijwilligers voor de marine). 1942 apr 10 nr. 5 Verzoek om opgave onderscheidingstekens in gebruik bij de Nederlandse strijdkrachten in Engeland. 1942 apr 10 nr. 10 Verzoek om inlichtingen mbt de behandeling van krijgsgevangenen. 1942 apr 10 nr. 11 Verzoek voor het organiseren van een voetbalwedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. 1942 apr 10 nr. 16 Legering personeel KM in het kamp van de Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1942 apr 11 nr. 2 Rekrutering Brits-Indië (verzoek vrijstelling leden personeel Java-Bengalen lijn). 1942 apr 11 nr. 3 Onderstand aan uit Engeland teruggekeerde militairen. 1942 apr 11 nr. 8 Berechting deserteurs Canada. 1942 apr 11 nr. 17 Gemeenschappelijke beschikking betreffende de opleiding vliegers. 1942 apr 14 nr. 2 Rekrutering onbezet Frankrijk. 1942 apr 14 nr. 3 Afwikkeling nalatenschappen overleden militairen. 1942 apr 14 nr. 4 Opleiding politiepersoneel (1e verslag). 1942 apr 14 nr. 15 a) Uitstel van opkomst b) A.E. van Rosse. 1942 apr 14 nr. 19 Ontwerpbesluit betreffende de instelling van registers van de burgerlijke stand. 1942 apr 14 nr. 29 Opgave oorlogsberichten betreffende de Zwitserse pers.
117 http://proxy.handle.net/10648/29c6ec48-7dbf-4097-938e-89f58ee79aba 1942 april 15 - mei 7 1942 apr 15 nr. 1 Exhibita van de maand sep 1941 t/m mrt 1942 welke als kennisgeving zijn afgedaan: onbepaald klein verlof, diensturen departementen, weekverslagen, paspoorten, huwelijken, cursussen, ration-kaarten, sterkte staten, verhoren etc. 1942 apr 15 nr. 57 Rekrutering Zuid-Afrika. 1942 apr 15 nr. 58 Demobilisatie en ontslag van Nederlandse militairen. 1942 apr 15 nr. 59 Verbod op mededelingen en ontsnappingen uit vijandelijk of door de vijand bezet gebied. 1942 apr 16 nr. 8 Verplichte dienst voor luchtvaart personeel. 1942 apr 16 nr. 18 Geneeskundige behandeling van Nederlandse militairen met verlof. 1942 apr 16 nr. 24 Militaire dienstplicht (personeel Kon Nederlandse scheepvaart- en handelscommissie). 1942 apr 16 nr. 31 Rekrutering Mexico. 1942 apr 16 nr. 35 Rekrutering Zuid-Afrika. 1942 apr 17 nr. 24 Rekrutering Zuid-Afrika (terugkomst missie; statistiek). 1942 apr 17 nr. 26 Organisatiebesluit bijzondere Nederlandse gerechten. 1942 apr 18 nr. 1 Afwijzing oprichting vrouwelijke hulpkorps te Tettenhall. 1942 apr 18 nr. 3 Leeftijdgrens vrijwilligers. 1942 apr 18 nr. 4 Militaire dienstplicht (personeel Kon Nederlandse scheepvaart- en handelscommissie). 1942 apr 18 nr. 9 Dienstplicht van door het huwelijk Nederlandse onderdanen geworden vrouwen, bij de Britse vrouwelijke hulpstrijdkorpsen. 1942 apr 18 nr. 13 Overeenkomsten door minderjarigen aangegaan. 1942 apr 18 nr. 14 Rekrutering Brits-Indië. 1942 apr 18 nr. 19 Rekrutering Zuid-Afrika (lt R. Schelling). 1942 apr 18 nr. 24 Rekrutering Brazilië. 1942 apr 18 nr. 25 Rekrutering Canada (deserteurslijst per 1 apr 1942). 1942 apr 21 nr. 9 Rekrutering Palestina. 1942 apr 21 nr. 10 Vermissing res 2e lt vlieger A. van Rood. 1942 apr 21 nr. 18 Rekrutering Zuid-Afrika (dienstweigering). 1942 apr 21 nr. 20 Rekrutering Zuid-Afrika (overkomst 2e detachement). 1942 apr 22 nr. 2 Rekrutering (aanvraag toelage). 1942 apr 22 nr. 3 Rekrutering Canada (sanctionering door Canadese regering). 1942 apr 22 nr. 4 Toekenning Bronzen Kruis aan niet bij de Kon marine dienende Nederlanders. 1942 apr 22 nr. 6 Rekrutering Canada (mobilisatie van werklieden) . 1942 apr 22 nr. 8 Mededeling betreffende de proceskosten van J.J. Amand. 1942 apr 23 nr. 8 Rekrutering Shanghai. 1942 apr 23 nr. 14 Censuurregeling volgens legerorder nr.6 1942. 1942 apr 24 nr. 12 Rekrutering Australië (treden in vreemde krijgsdienst). 1942 apr 24 nr. 19 Rekrutering Uruquay. 1942 apr 24 nr. 29 Rekrutering Brits-Indië (personeel Philips; K.J. Meijer). 1942 apr 27 nr. 4 Rekrutering Argentinië (indeling). 1942 apr 27 nr. 9 Rekrutering Brazilië (dr T.H.P. Bergsrna). 1942 apr 27 nr. 10 Rekrutering Zuid-Afrika (gewetensbezwaren G. van Harmelen). 1942 apr 27 nr. 12 Rekrutering VS (sanctionering door Amrikaanse regering). 1942 apr 27 nr. 16 Rekrutering Australië. 1942 apr 27 nr. 19 Rekrutering Brazilië (J.M.K. Heijnen). 1942 apr 28 nr. 1 Personeel voor de Kon marine voor motor-torpedoboten en duikbootjagers. 1942 apr 28 nr. 2 Militaire dienstplicht (uitstel van opkomst). 1942 apr 28 nr. 7 Tewerkstelling A. de Stoppelaar. 1942 apr 28 nr. 9 Rapporten van in Zwitserland aangekomen Nederlanders. 1942 apr 29 nr. 14 Behandeling Rode-Kruisberichten. 1942 apr 29 nr. 18 Rekrutering onbezet Frankrijk. 1942 apr 29 nr. 20 Conferentie Ottawa betreffende de opleiding van vliegend personeel overzee. 1942 apr 29 nr. 26 Toekenning Militaire Willemsorde marineluchtvaartdienst. 1942 apr 29 nr. 31 Berechting desersteurs Canada. 1942 apr 30 nr. 8 Rekrutering Zuid-Amerika. 1942 mei 2 nr. 6 Rekrutering Zuid-Afrika (aankomst 2e detachement). 1942 mei 2 nr. 10 Mededeling mbt de zitting van een vertegenwoordiger van de spaardienst. 1942 mei 4 nr. 2 Afwikkeling aanrijdingen (L.O. 1942 nr.8). 1942 mei 4 nr. 5 Rekrutering Zuid-Afrika (verlening Brits visa). 1942 mei 4 nr. 18 Evacuatie Chettenham. 1942 mei 4 nr. 20 Overeenkomsten aangegaan door minderjarigen. 1942 mei 4 nr. 23 Exhibita van de maand feb t/m apr 1942 welke als kennisgeving zijn afgedaan: onbepaald klein verlof, diensturen departementen, weekverslagen, paspoorten, huwelijken, cursussen, ration-kaarten, sterkte staten, verhoren etc. 1942 mei 5 nr. 3 Mededeling betreffende krijgsgevangenschap res 2e lt vlieger E.W. Ferwerda. 1942 mei 5 nr. 5 Diplomatieke status maj L.J.A. Schoonenberg. 1942 mei 5 nr. 6 Beroep van een opvarende van de Nederlandse koopvaardij tegen beslissingen van de medische dienst van de scheepvaart- en handelscommissie. 1942 mei 5 nr. 12 Militaire rechtspleging (berechting van daders van vergrijpen voor 22 aug 1940). 1942 mei 5 nr. 26 Rekrutering Palestina (afkeuring J. Crefe1d). 1942 mei 5 nr. 28 Rekrutering Canada (sanctionering door Canadese regering). 1942 mei 6 nr. 3 Verlenen van onbepaald klein verlof aan: J.J.M. Schulte en J.L.A. Serbrock. 1942 mei 6 nr. 6 Militaire dienstplicht personeel Kon Nederlandse stoomboot maatschappij. 1942 mei 6 nr. 9 Militaire rechtspleging (aanpassing aan Brits strafstelsel). 1942 mei 6 nr. 16 Toekennen van Poolse decoraties. 1942 mei 6 nr. 17 Mededeling dat de oprichting van een militaire vliegdienst in Suriname niet doorgaat. 1942 mei 7 nr. 17 Rekrutering Brits-Indië (res 1e lt W. Pannevis, A.J. van Asdonk en J.G. Meyer). 1942 mei 7 nr. 19 Mededeling betreffende de borgtocht van J.J. Amand. 1942 mei 7 nr. 20 Treden in vreemde krijgsdienst van: G. Neef en M.C. Noë. 1942 mei 7 nr. 29 Mededeling betreffende de zaak van J.J. Amand. 1942 mei 7 nr. 31 Vermindering keuringseisen. 1942 mei 7 nr. 38 Berechting deserteurs Canada. 1942 mei 7 nr. 40 Dienstweigeraars VS. 1942 mei 7 nr. 45 Rapport betreffende de loonpolitiek van de bezetter en van de wijzigingen in de sociale verzekering en in de sociale structuur van Nederland na de invasie.
118 http://proxy.handle.net/10648/c7fc7cf0-ad27-49e2-bdac-4229a2afad71 1942 mei 8 - juni 4 1942 mei 8 nr. 1 Toekennen Bronzen Kruis (0. Colet). 1942 mei 8 nr. 3 Benoeming C. Bowdler-Henry tot honorair consulterend geneesheer in de mondchirurgie. 1942 mei 8 nr. 16 Mededeling betreffende de zaak J.J. Amand. 1942 mei 8 nr. 19 Voetbalwedstrijd Teddington Wanderers FC tegen de Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1942 mei 9 nr. 1 Rekrutering Australië. 1942 mei 9 nr. 13 Rekrutering Venezuela en overige onder de legatie ressorterende gebiedsdelen. 1942 mei 9 nr. 15 Conferentie Ottawa. 1942 mei 9 nr. 17 Desertie marechaussee A.A. de Cocq. 1942 mei 9 nr. 20 Rekrutering Zwitserland. 1942 mei 11 nr. 4 Concerten military band of the royal Dutch army. 1942 mei 11 nr. 17 Legering bewakingsdetachement H.M. de Koningin. 1942 mei 11 nr. 18 Rekrutering Zuid-Afrika (personeel Philips fabrieken). 1942 mei 11 nr. 19 Rekrutering Zuid-Afrika (herstel in rang; W.A. Naudin ten Cate en C.J. Rijff). 1942 mei 11 nr. 23 Instelling Central Purchasing Office. 1942 mei 11 nr. 25 Militaire rechtspleging (berechting van daders van vergrijpen voor 22 aug 1940). 1942 mei 12 nr. 12 Rekrutering Brazilië (J.L. Flierman). 1942 mei 12 nr. 14 Positie res sgt vlieger A. Muller. 1942 mei 12 nr. 17 Opgave officieren staven van de Kon landmacht. 1942 mei 12 nr. 25 Telegram mbt de aankomst van Nederlandse vliegers. 1942 mei 12 nr. 30 Overvliegen van het Neder-Congogebied. 1942 mei 13 nr. 10 Verhoging kostwinnersvergoeding Amerika in geval van nood. 1942 mei 13 nr. 11 Mededeling betreffende de afwijzing aankoop ziekenhuis. 1942 mei 13 nr. 15 Militaire dienstplicht (sanctionering door Britse regering). 1942 mei 13 nr. 21 Verrekening kosten gevangenen. 1942 mei 13 nr. 23 Uitvoering muziekkorps. 1942 mei 15 nr. 12 Rekrutering Zuid-Amerika (Colombia; O. Cahn). 1942 mei 15 nr. 29 Mededeling mbt de olieproductie in Duitsland. 1942 mei 16 nr. 2 Gewetensbezwaren P. Boissevain. 1942 mei 16 nr. 5 Rekrutering Zuid-Afrika (betekenis vroegere afkeuring). 1942 mei 16 nr. 6 Retourzending nieuw type explosie-motor. 1942 mei 16 nr. 8 Verbintenissen aangegaan door minderjarigen. 1942 mei 16 nr. 11 Nederlandse - Britse ontwerp overeenkomst inzake organisatie en gebruik van de Nederlandse strijdkrachten. 1942 mei 16 nr. 12 Rekrutering Nieuw Zeeland. 1942 mei 16 nr. 14 Rekrutering Palestina (Th.E. Salomon). 1942 mei 18 nr. 5 Rekrutering Turkije (S.W. Tromp en jhr P.J.C. de Wijckerslooth de Weerdesteijn). 1942 mei 18 nr. 7 Toekennen Bronzen Kruis aan: res off van gezondheid 2e kl A.M. Hagemeyer, dpl kpl D.M. Hagemeyer, dpl sld N.Th.M. Köhler, G.J. van Asch en A. Levie, schipper F. Smits, marechaussee W. van Krimpen en mw G.C. Levie Mendels. 1942 mei 18 nr. 9 Berechting deserteurs Canada. 1942 mei 18 nr. 17 Rekrutering Zuid-Afrika (terugkomst dr Koch). 1942 mei 19 nr. 7 Ligging bauxietmijnen Suriname. 1942 mei 19 nr. 14 Rekrutering Zuid-Afrika. 1942 mei 19 nr. 15 Rekrutering Zuid-Afrika (J.C.M. van der Linden). 1942 mei 19 nr. 16 Rekrutering Australië (treden in vreemde krijgsdienst). 1942 mei 19 nr. 20 Mededeling mbt het vaandel van de Dutch lndian Airforce. 1942 mei 19 nr. 22 Nederlandse - Britse ontwerpovereenkomst inzake organisatie en gebruik van de Nederlandse strijdkrachten. 1942 mei 20 nr. 6 Militaire missie in China. 1942 mei 20 nr. 9 Bericht mbt de verblijfplaats van 2e lt A. van Rood.

Zie ook 1942 mei 29 nr 6.

1942 mei 20 nr. 20 Rekrutering Zuid-Afrika. 1942 mei 20 nr. 25 Huwelijken afgesloten door minderjarigen. 1942 mei 20 nr. 27 Aankomst 2e detachement Zuid-Afrika. 1942 mei 20 nr. 28 Rekrutering Mexico. 1942 mei 21 nr. 2 Opgave van schadeclaims betreffende Clensanda. 1942 mei 21 nr. 16 Censuur op telegrammen naar Ierland. 1942 mei 22 nr. 14 Rekrutering Zuid-Afrika (gewetensbezwaren F. van Dijk). 1942 mei 22 nr. 16 Vergoeding reis- en verblijfkosten. 1942 mei 22 nr. 19 Aanbod van diensten (rekrutering Brits-Indië). 1942 mei 22 nr. 28 Rekrutering Brits-Indië. 1942 mei 22 nr. 33 Studie vliegveld verdediging betreffende de Kon Nederlandse brigade prinses Irene. 1942 mei 23 nr. 4 Behandeling krijgsgevangenen. 1942 mei 23 nr. 5 Vliegeropleiding VS. 1942 mei 23 nr. 14 Herziening onbepaald klein verlof. 1942 mei 26 nr. 10 Rekrutering Zuid-Afrika (detachering res officieren bij het KNIL). 1942 mei 26 nr. 12 Mededeling betreffende de tewerkstelling gegadigden bij de Nederlandse vrouwelijke verpleegdienst. 1942 mei 26 nr. 15 Verlenen diplomatieke status aan maj Schoonenberg. 1942 mei 26 nr. 20 Bevordering prins Bernhard tot: schout bij nacht à la suite van de Kon marine, gen-maj à la suite van de Kon landmacht en gen-maj titulair à la suite van het KNIL. 1942 mei 26 nr. 22 Verstrekken van voedsel aan krijgsgevangenen in Duitsland.

Zie ook 1942 juni 2 nr 3

1942 mei 26 nr. 25 Rekrutering Argentinië. 1942 mei 27 nr. 5 Uitreiking onderscheidingsteken aan kol G. W. Jones. 1942 mei 27 nr. 11 Geneeskundige verzorging bewakings detachement H.M. de Koningin. 1942 mei 27 nr. 12 Rekrutering Australië (treden in vreemde krijgsdienst) 1942 mei 27 nr. 13 Rekrutering Canada. 1942 mei 27 nr. 14 Rekrutering Zuid-Afrika. 1942 mei 28 nr. 2 Rekrutering Belgisch Congo. 1942 mei 28 nr. 5 Rekrutering Zwitserland. 1942 mei 28 nr. 22 Rekrutering Argentinië (landbouwers Tres Arroyos). 1942 mei 29 nr. 3 Inenting tegen cholera en pest. 1942 mei 29 nr. 6 Bericht mbt de verblijfplaats van 2e lt A. van Rood. 1942 mei 29 nr. 13 Rekrutering Canada (E. Grass). 1942 mei 29 nr. 17 Wijziging militaire strafwetgeving. 1942 mei 30 nr. 1 Militaire dienstplicht personeel Kon Nederlandse stoomboot maatschappij. 1942 mei 30 nr. 2 Rekrutering Verre Oosten. 1942 mei 30 nr. 17 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1942 juni 1 nr. 4 Aanstelling maj A.D.C. Danilo Zobenica als liaison officer. 1942 juni 1 nr. 10 0ntwerpreglement vrouwelijke verpleegdienst. 1942 juni 1 nr. 12 Opgave van vermiste personen: B.H. Gunnink, H. Schippers, C. Wass en J. Muller. 1942 juni 2 nr. 3 Verstrekken van voedsel aan krijgsgevangenen in Duitsland. 1942 juni 2 nr. 4 Terugbetaling reisvergoedingen. 1942 juni 2 nr. 7 Rekrutering VS. 1942 juni 2 nr. 19 Organiseren van sportwedstrijden tussen de Britse en geallieerde strijdkrachten. 1942 juni 2 nr. 27 Rekrutering Zuid-Afrika. 1942 juni 3 nr. 1 Rekrutering Argentië (berichtgeving; ter inzage verstrekking van Kon Besluiten). 1942 juni 3 nr. 12 Camouflage kamp Wrottesley-park. 1942 juni 3 nr. 17 Rekrutering Zweden (ontsnapten met Noorse schepen). 1942 juni 3 nr. 18 Rekrutering Canada (sanctionering door Canadese regering). 1942 juni 4 nr. 13 Strafbevoegdheid personeel Kon landmacht in de VS en Canada. 1942 juni 4 nr. 18 Instructie voor de cdt van het detachement Londen.
119 http://proxy.handle.net/10648/4c6faa8a-f5e0-4a75-8ea9-9ac9aa502190 1942 juni 5 - 30 1942 juni 5 nr. 7 Maandverslag mbt wapens, munitie en uitrusting. 1942 juni 5 nr. 8 Instructie cdt Maidenhead. 1942 juni 6 nr. 7 Rekrutering Zwitserland. 1942 juni 6 nr. 10 Opgave proceskosten J.J. Amand. 1942 juni 6 nr. 12 Rekrutering Turkije. 1942 juni 8 nr. 3 Aankoop van 19 auto's. 1942 juni 8 nr. 5 Militaire dienstplicht personeel Kon Nederlandse stoomboot maatschappij. 1942 juni 8 nr. 11 Rekrutering Mexico en Guatemala. 1942 juni 8 nr. 13 Verslag van de Internationale Arbeidsorganisatie nopens de conferentie van het Emergency Committee te Londen. 1942 juni 8 nr. 17 Rekrutering Chili. 1942 juni 8 nr. -- KB houdende getroffen voorzieningen voor de organisatie van het bestuur van Ned-Indische zaken. 1942 juni 9 nr. 6 Controle op telegrammen. 1942 juni 9 nr. 14 Rekrutering Zuid-Amerika (Colombia O. Cahn). 1942 juni 9 nr. 18 Rekrutering Portugal. 1942 juni 9 nr. 20 Rekrutering Verre Oosten. 1942 juni 10 nr. 4 a) Military service (conscientious objections) b) Gewetensbezwaren P. Boissevain. 1942 juni 10 nr. 11 Rekrutering Zuid-Afrika (overkomst 3e detachement). 1942 juni 10 nr. 17 Bevorderingen van niet tot het beroepspersoneel behorende militairen van het detachement Londen. 1942 juni 10 nr. 19 Weigering diplomatieke en consulaire bijstand aan dienstweigeraars. 1942 juni 10 nr. 21 Rekrutering VS (sanctionering door Amerikaanse regering). 1942 juni 10 nr. 28 Besluit van de min van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, houdende de vordering van schepen. 1942 juni 11 nr. 6 Rekrutering Zuid-Afrika (W.A. Naudin ten Cate). 1942 juni 11 nr. 17 Verbintenissen aangegaan door minderjarigen. 1942 juni 11 nr. 24 Tijdelijk verblijf van nieuw personeel bij het detachement Londen. 1942 juni 11 nr. 28 Demobilisatie van militairen na afloop van de oorlog. 1942 juni 12 nr. 1 Tijdelijke bevorderingen van beroeps-, reserve- en dienstplichtig personeel beneden de rang van 2e lt. 1942 juni 12 nr. 8 Militaire dienstplicht Netherlands Shipping & Trading Committee. 1942 juni 12 nr. 14 Rekrutering Palestina (E. van der Horst). 1942 juni 13 nr. 18 Treden in vreemde krijgsdienst (A.H. Tielemans). 1942 juni 13 nr. 21 Rekrutering Brits-Indië (Van Gelder). 1942 juni 13 nr. 22 Sterkte-opgave Nederlandse troepen te Tettenhall. 1942 juni 15 nr. 5 Rekrutering (moeilijkheden West-Indië). 1942 juni 15 nr. 8 KB houdende toekennen Bronzen Kruis aan: 1e lt F.E. Meynderts, dpl sgt J.P. Servaas en F.R. Nauta, dpl sld J. Zwalf, L.L. De La Bretoniere, D. Davids en T.M. Daalhuijzen, stuurman J. Bakker, A. Pay en mw E. Nauta-Moret. 1942 juni 15 nr. 20 Vaststelling regelement van de Nederlandse vrouwelijke militaire verpleegdienst. 1942 juni 15 nr. 24 Gegevens voor de benoemingen in de Militaire Willemsorde. 1942 juni 16 nr. 1 Vrijstelleing werkelijke dienst dpl H.A. Gomperts. 1942 juni 16 nr. 4 KB houdende toekenning van het Kruis van Verdienste aan: wegens het in tijd van oorlog met groot beleid voorbereiden van hun ontsnapping uit het door de vijand bezette gebied van Nederland en het moedig en beleidvol uitvoeren van hun ontsnapping en hun reis naar Engeland, waaraan, door het optreden van de vijand, grote gevaren waren verbonden. 1942 juni 16 nr. 5 Rekrutering Portugal (A. Kurrels). 1942 juni 16 nr. 7 Rekrutering Brazilië. 1942 juni 16 nr. 9 Gegevens Nederlandse binnenscheepvaart. 1942 juni 17 nr. 4 Opgave correspondentie-adres: London Post Box nummer (P.O. Box 237 London E.C.1). 1942 juni 17 nr. 19 Rekrutering Zuid-Afrika (D. Wolters). 1942 juni 18 nr. 1 Benoeming commissie onderstand. 1942 juni 18 nr. 2 Toekennen gouden medaille aan: opper-wmr J. van Hanegem. 1942 juni 18 nr. 4 Toekennen Poolse militaire onderscheidingen. 1942 juni 18 nr. 11 Rekrutering Canada (dienstneming Nederlanders bij het Canadese leger). 1942 juni 18 nr. 15 Rekrutering Zuid-Afrika (overkomst detachementen). 1942 juni 18 nr. 20 Toekennen Engelse onderscheidingen aan: lt-kol A.C. de Ruijter van Steveninck, res kpt A. van den Hoek en res 1e lt M. Hertzdahl. 1942 juni 18 nr. 21 Verzamelen van afval en algemene bezuiniging. 1942 juni 18 nr. 22 Mededeling mbt de borgtocht van J.J. Amand. 1942 juni 18 nr. 24 Aanbieding exemplaar maandblad de Kwaker. 1942 juni 18 nr. 26 Rekrutering Ierland. 1942 juni 18 nr. 29 Persrapport mbt het proces van J.J. Amand. 1942 juni 19 nr. 2 Rekrutering onbezet Frankrijk (Spanje en Portugal). 1942 juni 19 nr. 4 Militaire rechtspleging (aanpassing Brits strafstelsel). 1942 juni 19 nr. 14 Rekrutering Egypte (dpl Lohman). 1942 juni 19 nr. 15 Rekrutering Zuid-Afrika (W.A. Naudin ten Cate). 1942 juni 19 nr. 17 Weigering diplomatieke en consulaire bijstand aan dienstweigeraars. 1942 juni 19 nr. -- Reorganisatie politieafdeling. 1942 juni 20 nr. 1 Bevorderingen: res 1e lt inf C. W. Meijboom en ir M.J. Broekman en res 1e lt art C.F. ter Weele. 1942 juni 20 nr. 9 Reorganisatie rekrutering VS (consul-generaal van Schreven). 1942 juni 20 nr. 14 Exhibita van de maand juni 1942, welke als kennisgeving zijn afgedaan: onbepaald klein verlof, diensturen departementen, weekverslagen, paspoorten, huwelijken, cursussen, ration-kaarten, sterkte staten, verhoren etc. 1942 juni 20 nr. 15 Reorganisatie rekrutering VS en Canada. 1942 juni 20 nr. 16 Rekrutering VS (aanstelling sgt W. Kop als tandarts). 1942 juni 22 nr. 1 Rekrutering Portugal. 1942 juni 22 nr. 2 Rekrutering Argentinië. 1942 juni 22 nr. 8 Gewetensbezwaren P. Boissevain. 1942 juni 22 nr. 13 Lend-lease overeenkomst. 1942 juni 22 nr. 17 Rekrutering Zuid-Afrika (overkomst detachementen). 1942 juni 23 nr. 2 (Staatsnoodrecht) dpl kpl L.W.Chr. Röder. 1942 juni 23 nr. 13 Lijst houdende een opgave van de Nederlandse vooroorlogse kazernementen en oefenkampen. 1942 juni 23 nr. 14 Rekrutering Brazilië (W. Visser e.a.). 1942 juni 23 nr. 15 Rekrutering Egypte (demobilisatie). 1942 juni 23 nr. 19 Rekrutering Argentinië (personeel Kon Shell groep). 1942 juni 24 nr. 1 Geschil Amerika 1917. 1942 juni 24 nr. 4 Herziening kostwinnersvergoeding. 1942 juni 24 nr. 5 Rekrutering Mexico en Guatemala. 1942 juni 24 nr. 6 Rekrutering Zuid-Amerika. 1942 juni 24 nr. 13 Opgave dagelijkse toelagen. 1942 juni 24 nr. 14 Toekennen extra toelagen 1942 juni 24 nr. 15 Intrekking KB van 18 september 1941 nr.9; betreffende toelageregeling. 1942 juni 24 nr. 16 Beschikbaar stellen geld voor Nederlandse geïnterneerden in Duitsland (krijgsgevangenenkamp Langwasser). 1942 juni 25 nr. 3 Rekrutering Zuid-Afrika (H. Sikkel). 1942 juni 25 nr. 42 Rekrutering Brits-Indië (K.J. Meijer). 1942 juni 26 nr. 14 Detachering Nederlandse doktoren in Engeland. 1942 juni 26 nr. 18 Rekrutering Argentinië (overkomst lt G.B. van Dijk c.a.). 1942 juni 26 nr. 20 Rekrutering Canada (aanbieding deserteurslijst per 1 juni 1942). 1942 juni 26 nr. 21 Rekrutering Argentinië (overkomst J.K.V. Maassen, A. de Best en C. Rab). 1942 juni 27 nr. 7 A-keuring H.C. Kruidenier. 1942 juni 27 nr. 8 Voorschriften uitstel etc. 1942 juni 29 nr. 2 Verzoek van kpt H.J. van der Velde, om een lezing te mogen houden over Holland voor Tsjechische troepen. 1942 juni 29 nr. 3 Rekrutering buitenland (beslissingen omtrent oproepingen in werkelijke dienst). 1942 juni 29 nr. 4 Rekrutering Midden en Zuid-Amerika. 1942 juni 29 nr. 5 Instelling commissie militaire dienstplicht. 1942 juni 29 nr. 7 Verlenen van toestemming tot het dragen van een vaardigheidsmedaille. 1942 juni 29 nr. 8 Krijgsverrichtingen res 1e lt vlieger B. van der Stok. 1942 juni 29 nr. -- Verspreiding van onware berichten. 1942 juni 30 nr. 6 The Public Schools Club 1919.
120 http://proxy.handle.net/10648/4337e7a4-53c9-4601-93ad-4012d56c255d 1942 juli 1 - 25 1942 juli 1 nr. 2 Kanonniers koopvaardij. 1942 juli 1 nr. 4 Bestemming van dienstplichtigen. 1942 juli 1 nr. 6 Toekenning onderscheiding aan: maj Richardson. 1942 juli 1 nr. 9 Overeenkomst (notawisseling) Amerika. 1942 juli 1 nr. 13 Rekrutering Brazilië (W. Visser e.a.). 1942 juli 1 nr. 16 Onderhoud graven te Wolverhampton. 1942 juli 1 nr. 20 Exhibita van de maand apr t/m mei 1942, welke als kennisgeving zijn afgedaan: onbepaald klein verlof, diensturendepartementen, weekverslagen, paspoorten,huwelijken, cursussen, ration-kaarten, sterkte staten, verhoren etc. 1942 juli 2 nr. 8 Gewetensbezwaarden F. van Dijk en P. Boissevain. 1942 juli 2 nr. 13 Rekrutering Turkije (K.C. de Koning). 1942 juli 2 nr. 23 Mutaties Nederlandse troepen in Canada. 1942 juli 2 nr. -- Politieke berichten. 1942 juli 3 nr. 2 Procedure F.C. van der Ree (rekrutering Canada). 1942 juli 3 nr. 5 Regeling betaling officieren in de VS van Noord-Amerika. 1942 juli 3 nr. 6 Rekrutering VS (treden in vreemde krijgsdienst). 1942 juli 3 nr. 15 Correspondentie met bezet gebied. 1942 juli 4 nr. 14 Rekrutering Portugal (A. Kurrels). 1942 juli 4 nr. 15 Rekrutering Zuid-Afrika (J.C.M. van der Linden). 1942 juli 4 nr. 16 Opgave res officieren in Zuid-Afrika. 1942 juli 4 nr. 17 Rekrutering Zuid-Afrika (vermoedelijke strekte detachementen). 1942 juli 4 nr. 18 Rekrutering Zuid-Afrika (uitreiking paybooks). 1942 juli 4 nr. 21 Rekrutering personeel KNIL. 1942 juli 4 nr. 22 Rekrutering Peru (G.N. Peper). 1942 juli 6 nr. 6 Berechting deserteurs Canada. 1942 juli 6 nr. 10 Rekrutering onbezet Frankrijk (R.A. Bacher). 1942 juli 6 nr. 12 Verbod mededelingen ontsnappingen uit vijandelijk of door de vijand bezet gebied. 1942 juli 6 nr. 13 A-keuring R.J.H. Bastiaens. 1942 juli 6 nr. 25 Reorganisatie rekrutering VS (consul-generaal van Schreven). 1942 juli 6 nr. 26 Tweede halfjaarlijkse verslag over de werkzaamheden van de buitengewone raad voor de scheepvaart te Londen. 1942 juli 7 nr. 3 Rekrutering Zuid-Amerika. 1942 juli 7 nr. 5 Rekrutering Zuid-Afrika (statistiek). 1942 juli 7 nr. 7 Rekrutering Zuid-Afrika (demobilisatie C.P. Welter). 1942 juli 7 nr. 11 Rekrutering Zwitserland (opgave van niet voor militaire dienst in aanmerking komend personeel). 1942 juli 7 nr. 17 Berichten van militaire aard. 1942 juli 7 nr. 20 Uitreiking Bronzen Kruis aan dpl kpl Goddery. 1942 juli 7 nr. -- Nota betreffende de regeling inzake aankoop hier te lande van goederen, bestemd voor krijgsgevangenen en geïnterneerden. 1942 juli 8 nr. 2 Rekrutering VS (dr J.J. Polak). 1942 juli 8 nr. 6 Toekennen onderscheiding aan de Belgische kol B.E.M. Diepenrijkx. 1942 juli 8 nr. 16 Opening bankrekening legioen Noord-Amerika. 1942 juli 8 nr. -- Verlenen van een onderscheiding aan uit Nederland overgekomen Nederlanders. 1942 juli 9 nr. 1 Rekrutering Tanger (D. Lascar). 1942 juli 9 nr. 2 Rekrutering Portugal (A. de Haan). 1942 juli 9 nr. 5 Verzending telegram mbt de vermissing van dpl B.H. Gunnink. 1942 juli 9 nr. 11 Rekrutering Zuid-Afrika (onderzoek politieke betrouwbaarheid; sgt C.W. te Brugge). 1942 juli 9 nr. 27 Rekrutering Zuid-Afrika. 1942 juli 10 nr. 4 Verlof buitenlands verblijf res 2e lt art jhr R.W.F. Von Pestel. 1942 juli 10 nr. 8 Rekrutering Mexico (L. Berentsen). 1942 juli 10 nr. 15 Rekrutering Argentinië (dpl P.W.A. Lanzing). 1942 juli 10 nr. 16 Rekrutering Verre Oosten. 1942 juli 10 nr. 19 Regeling inzake vrijdom van invoerrechten op geschenken voor de Nederlandse strijdkrachten. 1942 juli 10 nr. 26 Vervulling dienstplicht a) personeel BBC en b) personeel Nederlandse scheepvaart- en handelscommissie. 1942 juli 10 nr. 38 Rekrutering Mexico (briefwisseling dienstweigeraar H. Bisschop). 1942 juli 10 nr. -- Wijzigingen in de Aliens Movement Order. 1942 juli 10 nr. -- Instructie betrekking hebbende op de legitimatiebewijzen van militair personeel met verlof reizende tussen Ierland (de Ierse vrijstaat en Noord-Ierland) en de overige Britse eilanden. 1942 juli 11 nr. 4 Rekrutering Zuid-Afrika (R. Enthoven). 1942 juli 13 nr. 2 Rekrutering Canada (Ch. Piper). 1942 juli 13 nr. 13 Rekrutering Zuid-Afrika (H. Sikkel). 1942 juli 13 nr. 18 Rekrutering Spanje (H.J. van Hoogstraten). 1942 juli 14 nr. 1 Tijdelijke tewerkstelling Nederlandse doktoren in Engelse hospitalen. 1942 juli 14 nr. 3 Verzoek om inlichtingen, betreffende de vermissing van J. Muller. 1942 juli 14 nr. 12 Opgave overlevenden Jagersfontein: J.W.H. Leslie Miller en A.F. Scheuer. 1942 juli 14 nr. 13 Rekrutering Peru (gewetensbezwaren P.A. Montauban). 1942 juli 14 nr. 18 Rekrutering onbezet Frankrijk. 1942 juli 15 nr. 2 Toekennen Bronzen medaille aan: J.H. Brens. 1942 juli 15 nr. 3 Telegram betreffende de voordracht van lt Noordendorp. 1942 juli 15 nr. 5 Mededeling mbt de personeelsbezetting Nederlandse vrouwelijke militaire verpleegdienst. 1942 juli 15 nr. 7 Toekennen dagelijkse toelage, boven de toegekende jaarwedden, soldijen enz. 1942 juli 15 nr. 10 Begrenzing van het weduwen- en wezen pensioen. 1942 juli 15 nr. 12 Verzending telegram bevattende de regeling inzake het verlenen van studieverloven. 1942 juli 15 nr. 14 Rekrutering Turkije (W.E.A. Driessen en D. Sorias). 1942 juli 15 nr. 17 Rekrutering Bolivia (res kpt ir W.M. Kersten). 1942 juli 15 nr. 20 Rekrutering Canada (aanvulling deserteurslijst per 1 juli 1942). 1942 juli 16 nr. 4 Rekrutering Brits-Indië (oproepen dpl kpl Staatenloze). 1942 juli 16 nr. 10 Rechtskundige bijstand aan militairen. 1942 juli 16 nr. 15 Rekrutering Zuid-Afrika (gewetensbezwaren). 1942 juli 16 nr. 17 Publikatie in de Bromtol betreffende propaganda en vlagvertoon. 1942 juli 16 nr. 22 Verslag politiecursus. 1942 juli 16 nr. 23 Wijziging kledingvoorschrift. 1942 juli 17 nr. 1 Rekrutering Spanje (krijgsgevangen Nederlanders tijdens de burgeroorlog). 1942 juli 17 nr. 2 Rekrutering Guatemala (C. Bijpost). 1942 juli 20 nr. 1 Demobilisatie van Nederlandse militairen. 1942 juli 20 nr. 2 Nederlandse - Britse ontwerpovereenkomst inzake organisatie en gebruik van de Nederlandse strijdkrachten. 1942 juli 20 nr. 13 Rekrutering Argentinië. 1942 juli 20 nr. 14 Rekrutering Canada en VS (juli-rapport). 1942 juli 20 nr. -- Telegram betreffende de behandeling van gevangen genomen officieren. 1942 juli 22 nr. 18 Rekrutering Argentinië (dpl P.W.A. Lanzing). 1942 juli 22 nr. 19 Rekrutering buitenland (beslissingen omtrent oproeping in werkelijke dienst). 1942 juli 22 nr. 21 Rekrutering Bolivia (res kpt ir W.M. Kersten). 1942 juli 22 nr. -- Commissie Leith Ross betreffende handelsakkoorden. 1942 juli 23 nr. 17 Rekrutering VS (sanctionering door de Amerikaanse regering). 1942 juli 23 nr. 19 Goedkeuring opening bankrekening legioen Noord-Amerika. 1942 juli 24 nr. 2 Rekrutering Egypte. 1942 juli 25 nr. 6 Mededeling mbt het proces van J.J. Amand. 1942 juli 25 nr. 7 Rekrutering Nieuw Zeeland (dienstweigeraar). 1942 juli 25 nr. 9 Gewetensbezwaren dpl F. van Dijk. 1942 juli 25 nr. 13 Ontwerp verpleegstersuniform.
121 http://proxy.handle.net/10648/47ffcd8b-4f6c-415b-98ce-ac5062b99cee 1942 juli 27 - augustus 18 1942 juli 27 nr. 3 H.J.J. Brekelmans (censuur). 1942 juli 27 nr. 4 Opgave van vermiste personen. 1942 juli 27 nr. 11 Rekrutering Belgisch Congo (res 1e lt J. Thomas). 1942 juli 28 nr. 9 Rekrutering Palestina. 1942 juli 28 nr. 11 Medische verzorging te velde. 1942 juli 28 nr. 12 Rekrutering Peru (gewetensbezwaren P.A. Montauban). 1942 juli 28 nr. 16 Rekrutering Brits-Indië. 1942 juli 28 nr. 20 Rekrutering Zuid-Afrika (verslag overkomst 3e detachement). 1942 juli 29 nr. 7 Overlijdenscertificaat dpl sld E.F. Rehn. 1942 juli 29 nr. 15 Correspondentie met bezet gebied. 1942 juli 29 nr. 19 Demobilisatie van militairen. 1942 juli 29 nr. 20 Organisatie rekrutering VS en Canada. 1942 juli 29 nr. 24 Rekrutering Zuid-Afrika (cocktail party). 1942 juli 29 nr. 25 Rekrutering Midden en Zuid Amerika. 1942 juli 29 nr. 28 Rekrutering Canada (sanctionering door de Canadese regering). 1942 juli 29 nr. 29 Rekrutering Mexico en Guatemala. 1942 juli 30 nr. 2 Rekrutering (moeilijkheden West-Indië). 1942 juli 30 nr. 9 Benoeming kpt Sven Brun tot marineattaché, militairattaché en luchtvaart attaché aan het Noorse gezantschap. 1942 juli 30 nr. 10 Rekrutering Portugal. 1942 juli 30 nr. 15 Organiseren van Zwemwedstrijden. 1942 juli 30 nr. 17 Verzending pakketten aan Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland. 1942 juli 30 nr. -- Voordracht Poolse militaire onderscheidingen: schout bij nacht K.W.F.M. Doorman, vice-admiraal C.E.L. Helfrich en gen-maj L.H. van Oyen. 1942 juli 30 nr. -- Opgave van veranderingen en bewegingen Nederlandse troepen in Canada. 1942 juli 31 nr. 2 Overkomst 4e detachement Zuid-Afrika. 1942 juli 31 nr. 8 Kandidaat-vliegers in VS. 1942 juli 31 nr. 9 Registratie Zuid-Afrikaanse militairen. 1942 juli 31 nr. 15 Toekennen kindertoelage. 1942 juli 31 nr. 16 Toekennen extra toelage aan officieren en onderofficieren die niet in aanmerking komen voor een kostwinnersvergoeding, en die geplaatst zijn bij onderdelen van de weermacht buiten Zuid-afrika. 1942 aug 1 nr. 3 Rekrutering Zuid-Afrika (H. Sikkel). 1942 aug 1 nr. 5 Rekrutering Argentinië (J.H. Plet, H. Lameyer en J. Greve). 1942 aug 1 nr. 10 Rekrutering Turkije (ir J.W. Tromp en jhr P.J.C. de Wijckerslooth van Weerdesteijn). 1942 aug 4 nr. 13 Rouwbeklag aan de naaste familieleden van gesneuvelde leden van het Nederlandse leger. 1942 aug 4 nr. -- Aanvullend rapport commandant Nederlandse troepen te PorthcawI. 1942 aug 5 nr. 1 Ondergeschiktheid huishoudelijke dienst. 1942 aug 5 nr. 9 Rekrutering VS (treden in vreemde krijgsdienst). 1942 aug 5 nr. 12 Mededeling aan HM gezant te Pretoria, dat er onder de huidige omstandigheden geen kostwinnersvergoeding voor verwanten, die in bezet gebied verblijven, kan worden gereserveerd. 1942 aug 5 nr. 13 Rekrutering Zuid-Afrika (lt R. Schelling). 1942 aug 5 nr. 16 Rekrutering Portugal (Chr. van de Berg - J.W. Coebergh van de Braak). 1942 aug 5 nr. 18 Reorganisatie rekrutering VS (cons-gen van Schreven). 1942 aug 6 nr. 2 Rekrutering Zuid-Afrika (16-jarige vrijwilligers). 1942 aug 6 nr. 4 Rekrutering Zuid-Afrika (oud sgt Krul) 1942 aug 6 nr. 12 Toelagen enz van uit bezetgebied afkomstige Ned. 1942 aug 6 nr. 17 Rekrutering VS (sanctionering door de Amerikaanse regering). 1942 aug 7 nr. 13 Rekrutering Zuid-Afrika (reductie op spoorwegen). 1942 aug 7 nr. 14 Rangorde onderscheidingstekens. 1942 aug 8 nr. 4 Vermissing J. Muller. 1942 aug 8 nr. 8 Rekrutering Turkije (M.R. Ferchen). 1942 aug 8 nr. 12 Rekrutering Spanje (krijgsgevangen Nederlandse tijdens de burgeroorlog). 1942 aug 8 nr. 17 Oorlogspensioenen Zuid-Afrika. 1942 aug 8 nr. 18 Toekennen onderscheiding aan de Belgische kol B.E.M. Diepenrijkx. 1942 aug 8 nr. 20 Rekrutering VS (aftreden commissie van advies). 1942 aug 10 nr. 1 Afwikkeling nalatenschappen overleden militairen. 1942 aug 10 nr. 5 Rekrutering Zuid-Afrika (verzoek om verlof J.P. de Swart). 1942 aug 10 nr. 8 Instructie betreffende het dragen van burgerkleding door militairen met verlof. 1942 aug 10 nr. 10 Rekrutering VS (verstrekken van inlichtingen omtrent rekruten). 1942 aug 10 nr. 12 Demobilisatie van militairen na afloop van de oorlog. 1942 aug 10 nr. 22 Rekrutering Palestina. 1942 aug 11 nr. 8 Rekrutering VS (sanctionering door de Amerikaanse regering). 1942 aug 11 nr. 14 Toezending reglementen infanterie. 1942 aug 11 nr. 20 Rekrutering Spanje. 1942 aug 12 nr. 3 Telegrammen betreffende de toelageregeling voor militairen in de VS. 1942 aug 12 nr. 10 Mededeling dat er geen beschikbaar militair personeel aanwezig is. 1942 aug 12 nr. 13 Bevorderingen tot: res kpt ir A.C.A. Neijtzell de Wilde, ir E. van Dijk en mr J. van Petten en tot res 2e lt J.C.A. Peters. 1942 aug 12 nr. 27 Rekrutering Zuid-Afrika (16 jarige vrijwilligers). 1942 aug 13 nr. 5 Viering verjaardag HM de Koningin. 1942 aug 13 nr. 6 Vorderingen van Belgo Metal S.A. 1942 aug 13 nr. 13 Rekrutering Guatemala en Mexico. 1942 aug 13 nr. 24 Rekrutering Portugal (jhr B.J. Elias). 1942 aug 14 nr. 9 Vrijstelling van opgelegde krijgstuchtelijke straffen ter gelegenheid van de verjaardag van HM de Koningin. 1942 aug 14 nr. 17 Aanwijzing gen-maj Dijxhoorn als beroepsinstantie ingevolge art 61 wet krijgstucht. 1942 aug 14 nr. 18 Rekrutering VS en Canada. 1942 aug 14 nr. 20 Onderscheiding gen-maj H.J. Phaff. 1942 aug 14 nr. 24 Verzoek om benoeming gen-maj Dijxhoorn, tot militair attaché. 1942 aug 14 nr. 26 Opgave van personen werkzaam bij de motordienst. 1942 aug 15 nr. 1 Rekrutering VS (sanctionering door de Amerikaanse regering). 1942 aug 15 nr. 8 Rekrutering Zuid-Afrika (terugkomst lt Reuhl). 1942 aug 15 nr. 9 Rekrutering Zuid-Afrika (correspondentie met 4e detachement meegegeven). 1942 aug 17 nr. 3 Mededeling betreffende krijgsgevangenen. 1942 aug 17 nr. 6 Rekrutering Palestina (M. Viskoop). 1942 aug 17 nr. 16 Overzicht van vuurwapens in gebruik bij het Nederlandse leger mei 1940. 1942 aug 17 nr. 23 Vrijwilligers voor de vliegdienst in de VS. 1942 aug 17 nr. -- Overzicht van de voedseltoestand in Nederland medio 1942. 1942 aug 18 nr. 6 Rekrutering Brazilië (A. Blokland). 1942 aug 18 nr. 11 Rekrutering Brits-Indië (Mozes). 1942 aug 18 nr. -- Nederlandse geïnterneerden in Duitsland.
122 http://proxy.handle.net/10648/bdf6f0de-1423-4282-b409-6a8a388fcf8a 1942 augustus 19 - september 12 1942 aug 19 nr. 5 Registratie van schepelingen afkomstig uit Zuid-Afrika. 1942 aug 19 nr. 18 Aanbieding schrijven betreffende de zaak J.J. Amand versus de home secretary. 1942 aug 19 nr. 21 Rekrutering Mexico (dienstweigeraar J.L.E.I. Lührs). 1942 aug 20 nr. 2 Overlijden res 1e lt J.W. Vermaas. 1942 aug 20 nr. 5 Benoemingen en bevorderingen: dr Daubenton, jhr A.W.G. van Riemsdijk, H.E. Hirsch en dpl sgt C. Droogleever Fortuijn. 1942 aug 20 nr. 6 Instructie voor de cdt van het detachement Londen. 1942 aug 20 nr. 12 Rekrutering Zuid-Afrika (R. Enthoven). 1942 aug 20 nr. 15 Legerorder 1942 betreffende militair onderstandbesluit 1942. 1942 aug 20 nr. 21 Exhibita van de maand apr t/m aug 1942, welke als kennisgeving zijn afgedaan: onbepaald klein verlof, diensturen departementen, weekverslagen, paspoorten, huwelijken, cursussen, ration-kaarten, sterkte staten, verhoren etc. 1942 aug 21 nr. 5 Verzoek om voor pater Beekman een andere werkkring te zoeken. 1942 aug 21 nr. 8 Rekrutering Argentinië (aanbod van diensten ir J.A. van der Poll). 1942 aug 21 nr. 11 Rekrutering Canada (sanctionering door de Canadese regering). 1942 aug 21 nr. 12 Rekrutering VS (sanctionering door de Amerikaanse regering). 1942 aug 21 nr. 18 Rekrutering Zwitserland (terugzending van Curaçao; L.D. Akkermans). 1942 aug 21 nr. 20 Mededeling dat vanaf 1 aug 1942, de exploitatie van Four Acres zal geschieden onder toezicht en verantwoordelijkheid van de res kpt voor speciale diensten R.J.F. Ubaghs. 1942 aug 22 nr. 9 Rekrutering Zuid-Afrika (ir A.E. Speyer). 1942 aug 22 nr. 13 Rekrutering Guatemala (C. Bijpost). 1942 aug 22 nr. 14 Rekrutering Zweden (aankomst H.J. Bos e.a.). 1942 aug 24 nr. 4 Wijziging militaire strafwetgeving. 1942 aug 25 nr. 2 Wandeluniform Nederlandse vrouwelijke militaire verpleegdienst. 1942 aug 26 nr. 5 Instructie mbt het dragen van gasmaskers. 1942 aug 26 nr. 17 Rekrutering VS (Weening en J. Smith). 1942 aug 27 nr. 3 Rekrutering Zuid-Afrika (aankomst 5e contingent). 1942 aug 27 nr. 19 Rekrutering VS (sanctionering door de Amerikaanse regering: overeenkomst VS-Canada). 1942 aug 27 nr. 22 Demobilisatie van Nederlandse militairen (Portugese Koloniën). 1942 aug 28 nr. 1 Mededeling mbt de verjaardag viering van HM de Koningin. 1942 aug 28 nr. 3 Militaire rechtspleging (aanpassing aan Brits strafstelsel). 1942 aug 28 nr. 5 Rekrutering Zuid-Afrika (correspondentie met 4e detachement meegegeven). 1942 aug 28 nr. 11 Rekrutering Argentinië (dpl P.W.A. Lanzing). 1942 aug 28 nr. 23 Rekrutering Belgisch Congo (res lt J. Thomas). 1942 aug 28 nr. 25 Nederlandse vrouwelijke militaire verpleegdienst, rapport werktijden verpleegsters. 1942 aug 28 nr. 27 Rekrutering Argentinië (J. le Poole). 1942 aug 28 nr. 30 Rekrutering Zuid-Afrika (studieverloven; beslissingen oproeping in werkelijke dienst). 1942 aug 29 nr. 1 Rekrutering Zuid-Afrika (personeel Holland-Afrika lijn; de Vlaming. 1942 sep 1 nr. 10 Rechtskundige bijstand aan militairen. 1942 sep 1 nr. 17 Mededeling mbt verzending van Rode-Kruispakketten en -uniformen aan Nederlandse krijgsgevangenen in het Oflag IVC. 1942 sep 1 nr. 18 Rekrutering Zwitserland (Kamphuis, Faber, Kalkhoven, Frank en Nathan. 1942 sep 2 nr. 5 Rekrutering Argentinië (personeel Philips fabrieken). 1942 sep 2 nr. 8 Rekrutering Zwitserland (terugzending van Curaçao; G.J.N. Kloppenburg). 1942 sep 3 nr. 2 Verstrekken van inlichtingen betreffende de rangen van de Militaire Willemsorde. 1942 sep 3 nr. 7 Rekrutering Venezuela (J. Morpurgo). 1942 sep 3 nr. 10 Opgave van dienstweigeraars. 1942 sep 3 nr. 13 a/b Bedeling militair tucht- en strafrecht aan Nederlandse militairen bij commando's. 1942 sep 4 nr. 1 Demobilisatie van militairen. 1942 sep 4 nr. 4 Rekrutering niet Nederlanders. 1942 sep 4 nr. 12 Rekrutering Zuid-Afrika (indeling bij de Kon marine). 1942 sep 4 nr. 13 Rekrutering Ierse Vrijstaat. 1942 sep 4 nr. 19 Aanbieding petitie mbt de zaak J.J. Amand. 1942 sep 5 nr. 5 Rekrutering Zuid-Afrika (gewetensbezwaren J.P. van de Waal) 1942 sep 5 nr. 8 Rekrutering Zuid-Afrika (positie opgeroepen Nederlanders in dienst provinciaal bestuur van Transvaal). 1942 sep 5 nr. 9 Correspondentie van Zuid-Afrika (verzending telegram). 1942 sep 7 nr. 1 a) Rekrutering Brits-indië (J. Roding). b) J. Roding. 1942 sep 7 nr. 4 Rekrutering VS (Weening). 1942 sep 7 nr. 5 Rekrutering Brazilië (gebrs van Weijrother). 1942 sep 7 nr. 8 Rekrutering VS (H. baron van Tuijll van Serooskerken). 1942 sep 7 nr. 12 Rekrutering Bolivia (H. Hartgens). 1942 sep 7 nr. 20 Rekrutering Guatemala (dienstweigeraars: C.A. Simons, C.A.S. Willems en W.R. Wever). 1942 sep 7 nr. 21 Rekrutering VS en Canada (overzicht rekrutering 15 t/m 30 juni). 1942 sep 7 nr. 28 Rekrutering Chili (J.D. Sturm, L. Smink, J. Schoenmakers en R.E. Kraft. 1942 sep 7 nr. 33 Rekrutering VS (commissie van advies). 1942 sep 7 nr. 34 Rekrutering Zuid-Afrika (terugkomst dr Koch). 1942 sep 8 nr. 9 Reorganisatie rekrutering VS en Canada. 1942 sep 8 nr. 11 Rekrutering Argentinië (personeel Philips). 1942 sep 8 nr. 12 Rekrutering onbezet Frankrijk. 1942 sep 8 nr. 14 Rekrutering Zuid-Afrika en Palestina (keuringseisen). 1942 sep 8 nr. 18 Rekrutering geëvacueerden Verre Oosten. 1942 sep 8 nr. 31 Rekrutering Belgisch Congo (res lt J. Thomas). 1942 sep 8 nr. 32 Reorganisatie rekrutering VS en Canada (ruiling van kazernes). 1942 sep 9 nr. 18 Rekrutering Egypte (res lt Mostert). 1942 sep 9 nr. 22 Voorstel instelling reglement voor verpleegsters Nederlands militair hospitaal. 1942 sep 9 nr. -- Censuurbepalingen. 1942 sep 10 nr. 1 Rekrutering Zwitserland. 1942 sep 10 nr. 7 Rekrutering Tanger (Nederlandse beschermelingen D. Ederij en A. Bengio). 1942 sep 10 nr. 11 Rekrutering Guatemala (C. Bijpost). 1942 sep 10 nr. 17 Rekrutering Zuid-Afrika (gewetensbezwaren dpl H. Kop). 1942 sep 10 nr. 19 Rekrutering Ierland (G.A. de Jong). 1942 sep 10 nr. 20 Rekrutering Argentinië (R. Neter). 1942 sep 10 nr. 23 Rekrutering Brits-Indië. 1942 sep 10 nr. 25 Rekrutering Spanje (krijgsgevangen Nederlanders tijdens de burgeroorlog). 1942 sep 10 nr. 29 Rekrutering VS (verdrag VS-Canada). 1942 sep 10 nr. 30 Rekrutering Zuid-Afrika (verslag overkomst 5e contingent).

Zie ook 1942 aug 27 nr 3.

1942 sep 10 nr. 32 Krijgsgevangen Nederlandse officieren in Duitsland. 1942 sep 11 nr. 2 Beschikbaarstellen van kleding voor krijgsgevangenen. 1942 sep 11 nr. 7 Terug zenden van stukken mbt de strafzaak van J.J. Amand. 1942 sep 11 nr. 11 Rekrutering onbezet Frankrijk. 1942 sep 11 nr. 13 Rekrutering Portugal (jhr D.F. van Reijgersberg Versluijs). 1942 sep 12 nr. 5 Extra toelage voor langdurige dienst van ongegradueerden. 1942 sep 12 nr. 6 Vervolging J.J. Amand en J.C. van den Berg. 1942 sep 12 nr. 7 Uniformen Nederlandse vrouwelijke militaire verpleegdienst. 1942 sep 12 nr. 10 Benoeming superintendent sister H.I. Hall bij het Nederlands militair hospitaal. 1942 sep 12 nr. 17 Rekrutering VS (J. Smith).
123 http://proxy.handle.net/10648/a833992f-cf7d-4f13-8a39-2f2b4bae980d 1942 september 14 - 30 1942 sep 14 nr. 2 Rekrutering VS (Verstrekken van inlichtingen omtrent rekruten). 1942 sep 14 nr. 5 Rekrutering Venezuela. 1942 sep 14 nr. 13 Rekrutering Portugal. 1942 sep 15 nr. 3 Rekrutering Australië en Ceylon (bevorderingen). 1942 sep 15 nr. 10 Rekrutering Brazilië (verzoek van R.J. Domenie om in vreemde krijgsdienst te mogen treden). 1942 sep 15 nr. 14 Rekrutering onbezet Frankrijk. 1942 sep 16 nr. 1 Toekennen Bronzen Kruis aan: dpl sld M. Griffioen, res le lt A.A. Hamburg en dpl sld J.B. de Langen. 1942 sep 16 nr. 2 Toekennen Vliegerkruis aan: res 1e lt vlieger B. van der Stok. 1942 sep 16 nr. 3 Statistisch verloop rekrutering en medische statistiek. 1942 sep 16 nr. 16 Rekrutering VS (dpl Weening). 1942 sep 16 nr. 18 Voordracht Kon onderscheiding: D.W.F. van Doeselaar, J. Hoekiema, M. Grootveld, L E. Wijker, G.P. Langeveld, C.J. de Wind, A.A. Balk, A. Bakker, J. van der Zwan, L. van Velzen, B. Olsen, J. van der Steen, A. van der Meer, D. van Duijn, J. Haasnoot, C. van Velzen, C. van der Oever, C. Gruijt, P. den Haas, D.J. Kooij, J.Th. van Sloten, M.G. Zuidijk, W. de Jong, N. van Heuven en H. Klapwijk. 1942 sep 16 nr. 19 H.J.J. Brekelmans (censuur). 1942 sep 16 nr. 21 Canadese Foreign Forces Order, 1941. 1942 sep 16 nr. 23 Rekrutering Argentinië (personeel Philips). 1942 sep 16 nr. 26 Rekrutering geëvacueerden Verre Oosten. 1942 sep 16 nr. 27 Rekrutering Brits-Indië. 1942 sep 17 nr. 10 Vrijstelling van beperkende bepalingen voor vreemdelingen t.a.v. weduwen en wezen van geallieerde militairen. 1942 sep 17 nr. 14 Rekrutering Venezuela (oproeping personeel Britse petroleummaatschappij) 1942 sep 17 nr. 19 Rekrutering Zwitserland (M.A. van Roggen, F.W. Telders en R. van der Laan). 1942 sep 18 nr. 2 Rekrutering Spanje (krijgsgevangen Nederlanders tijdens de burgeroorlog). 1942 sep 18 nr. 15 Dienstweigeraar J.R. van der Beek. 1942 sep 18 nr. 19 Rekrutering Canada (deserteurslijst per 1 sep 1942). 1942 sep 19 nr. 10 Verschaffen van schrijfpapier aan krijgsgevangenen. 1942 sep 19 nr. 17 Rekrutering Zuid-Afrika (personeel nieuw Afrikaans handelsvennootschap). 1942 sep 21 nr. 3 Mededeling mbt de petitie van J.J. Amand. 1942 sep 21 nr. 12 Rekrutering Zuid-Afrika (res maj de Boer). 1942 sep 23 nr. 5 Opgave van personen die niet in aanmerking komen voor het Kruis van Verdienste. 1942 sep 24 nr. 1 Rekrutering onbezet Frankrijk (H. Preso). 1942 sep24 nr. 3 Rekrutering Zuid-Afrika (keuringseisen). 1942 sep 24 nr. 5 Rekrutering Portugal. 1942 sep 24 nr. 6 Rekrutering Zuid-Afrika (W.F.J. van 't Hoogerhuijs). 1942 sep 24 nr. 9 Rekrutering Canada (gekeurden). 1942 sep 24 nr. 10 Rekrutering Zuid-Afrika (gewetensbezwaren J. Tesseron). 1942 sep 25 nr. 1 Rekrutering Zuid-Afrika (gewetensbezwaren dpl H. Kop en J.P. van de Waal). 1942 sep 25 nr. 3 Verzoek om toekenning Kruis van Verdienste. 1942 sep 25 nr. 6 Politietroepen Canada. 1942 sep 25 nr. 7 Afwikkeling nalatenschappen overleden militairen. 1942 sep 25 nr. 10 Rekrutering Zweden (Th.J.M. Groter en M. Walg) 1942 sep 25 nr. 11 Rekrutering geëvacueerde Verre Oosten. 1942 sep 25 nr. 16 Rekrutering Canada (rehabilitatie dienstweigeraars). 1942 sep 26 nr. 1 Ontslagaanvrage verpleegsters. 1942 sep 26 nr. 3 Rekrutering Bolivia (H. Hartgens). 1942 sep 26 nr. 9 Overplaatsing wmr Kon Marechaussee W. Fien. 1942 sep 26 nr. 13 Treden in vreemde krijgsdienst (L.A. Tixier). 1942 sep 26 nr. 14 Rekrutering Palestina (M.F.L. Benima). 1942 sep 26 nr. 15 Rekrutering VS (H.S. Konijn). 1942 sep 26 nr. 19 Rekrutering onbezet Frankrijk. 1942 sep 26 nr. 20 Rekrutering Zuid-Amerika. 1942 sep 28 nr. 12 Toekennen Kruis van Verdienste aan: 1e lt G.P.C. de Neve, R. van der Laan, C.R.R. Manders, H.J. Doornbos en E.F. Treffers, res 1e lt J.A. Ruijs, J. Sluis, J.M.A. Collee, B. van der Stok, G.L. Jambroes, mr A. Roessingh en E.F.K. Michielsen, 2e lt L. Labruyere, res 2e lt P.L. baron D' Aulnis de Bourouill, dpl sgt A. Wegner, H.E. Hirsch, c. Droogleever Fortuijn, C. Sipkes en J. van der Land, res kpt D.B. Mans, dpl kpl J.W. Coebergh van den Braak, dpl sld A.H. Flaton, L. Tas, J.A. Schiff, J.A. van Wijngaarden, R. van Goens en A. Berkley, A.P. Meijer, B. W.F. Bierens de Haan, G. 't Lam en L. van der Schans. 1942 sep 28 nr. 16 Rekrutering Spanje (W. Noordhof, B. Stemefeld en A.J.W. Wijting. 1942 sep 28 nr. 19 Rekrutering Egypte. 1942 sep 28 nr. 20 Rouwbeklag. 1942 sep 29 nr. 5 Rekrutering Argentinië (F. Braaksma, C.J. Struijk en M.A. Rachwitz). 1942 sep 29 nr. 15 Vergaderverslag commissie militaire dienstplicht. 1942 sep 29 nr. 22 Rekrutering Guatemala (C. Bijpost). 1942 sep 29 nr. 26 Regeling voetbalwedstrijd tegen de Royal Navy. 1942 sep 30 nr. 4 Rekrutering Argentinië (Statistiek). 1942 sep 30 nr. 9 Overkomst 6e detachement Zuid-Afrika. 1942 sep 30 nr. 19 Rekrutering Egypte (res lt Mostert). 1942 sep 30 nr. 21 Wijziging tekst in Vrij Nederland betreffende J.J. Amand, dienstweigering moet worden desertie in tijd van oorlog. 1942 sep 30 nr. 22 Rechtskundige bijstand aan militairen. 1942 sep 30 nr. 25 Vermissing B.H. Gunnink. 1942 sep 30 nr. 33 Statutory rules and orders 1942 nr 1817, Emergency powers (defence) raw materials (paper). 1942 sep 30 nr. 38 Examen politieopleiding.
124 http://proxy.handle.net/10648/8f6e338b-6522-4274-bb0f-f0c80be832cc 1942 oktober 1 - 31 1942 okt 1 nr. 4 Bij afwezigheid van gen-maj Phaff, treedt de lt gen J.F. van der Vijver op als commanderend generaal. 1942 okt 1 nr. 10 Toekennen Bronzen Kruis aan: 1e lt F.E. Meinderts, dpl sgt J.P. Servaas en F.B. Nauta, dpl sld J. Zwalf, L.L. de la Bretoniere, D. Davids en T.M. Daalhuijzen, stuurman J. Bakker, A. Pay en mw E. Nauta-Moret. 1942 okt 2 nr. 1 Eis en conclusie krijgsraad te velde in Wolverhampton betreffende strafzaken contra J.J. Amand en J.C. van den Berg. 1942 okt 2 nr. 2 Rekrutering Argentinië (Riemersma). 1942 okt 2 nr. 10 Toekennen Nederlandse Militaire Willemsorde aan: sgt 1e kl inf van het KNIL J. Tahya. 1942 okt 2 nr. 11 Terug zenden overzicht Nederlandse troepen. 1942 okt 2 nr. 12 Condoleance mw van Houten. 1942 okt 2 nr. 13 Rekrutering VS. 1942 okt 2 nr. 15 Rekrutering VS (H. Logcher). 1942 okt 2 nr. 17 Tijdelijke bevorderingen van opper wmrs, Kon Marechaussee tot adj-oo. 1942 okt 2 nr. 22 Rekrutering Portugal (R. Witteboon). 1942 okt 2 nr. 30 Rekrutering VS (W. Miesegaas). 1942 okt 5 nr. 4 Instelling dienst voor het verzenden van Expeditionary Forces Messages (EFM) telegrammen. 1942 okt 5 nr. 7 Benoeming Superintendent sister H.I. Hall bij het Nederlands militair hospitaal. 1942 okt 5 nr. 8 Overzicht tekorten bewapening prinses Irene brigade. 1942 okt 6 nr. 2 Aanvullingscursus tbv de opleiding van verbindingsofficieren. 1942 okt 6 nr. 15 Rekrutering Argentinië (T. van Dijk en L.W. Harms). 1942 okt 6 nr. 19 Beschikbaarstelling officieren naar Suriname (lt E. Arnoti). 1942 okt 7 nr. 5 Vervulling dienstplicht H. Sikkel. 1942 okt 8 nr. 4 Rekrutering Mexico (L. Berentsen). 1942 okt 8 nr. 5 Rekrutering Zuid-Afrika (overkomst 6e detachement). 1942 okt 8 nr. 8 Zomer-kledingtoelage ad $ 150. 1942 okt 8 nr. 10 Nog niet in Engeland opgeroepen Nederlanders. 1942 okt 8 nr. 21 Verzenden onderscheidingstekens krijgsgevangen officieren. 1942 okt 8 nr. 22 Herziening toelage Canada. 1942 okt 8 nr. 23 Legerorders 1942, vrijstelling van de beperkende bepalingen voor vreemdelingen tbv geallieerde militairen en hun gezinnen. 1942 okt 8 nr. 25 Mededeling betreffende afwijzing onderscheidingsteken kol P.J. Diepenrijkx. 1942 okt 8 nr. 30 Rekrutering onbezet Frankrijk en oudgedienden Spaanse burgeroorlog. 1942 okt 9 nr. 3 Rekrutering Zuid-Afrika (C. van Doorn). 1942 okt 9 nr. 5 a) Rekrutering Brits-Indië (J. Roding (van Reekum) b) J. Roding (Reekum). 1942 okt 9 nr. 6 Rekrutering Zuid-Afrika. 1942 okt 9 nr. 12 Rekrutering Zuid-Afrika (J.C.M. van der Linden en P.J. Laboyrie). 1942 okt 9 nr. 20 Militaire rechtspleging (aanpassing aan Brits strafstelsel). 1942 okt 9 nr. 26 Rekrutering Portugal (res 1e lt K.H. Silbiger). 1942 okt 9 nr. 36 Rekrutering Zuid-Afrika (A. Lit). 1942 okt 9 nr. 41 Gewetensbezwaarden W. Boissevain, L. Rodenhuis, J.L. Slavenburg en M. Struik. 1942 okt 9 nr. 44 Rekrutering Bolivia (H. Hartgens). 1942 okt 10 nr. 7 Rekrutering Zuid-Afrika (gewetensbezwaarden). 1942 okt 10 nr. -- Aanhef van ontwerp-KB's, betreffende de buitengewone Raad van Advies. 1942 okt 12 nr. 13 Rekrutering VS (H.S. Konijn). 1942 okt 12 nr. 17 Rekrutering Zuid-Afrika (geest onder de troep). 1942 okt 12 nr. 19 Verslag in Vrij Nederland, van het door de krijgsraad te velde behandelde proces J.J. Amand. 1942 okt 12 nr. 20 Instelling functie van chef van de Geneeskundige dienst, en benoeming van dr C.F. Koch. 1942 okt 12 nr. 24 Rekrutering onbezet Frankrijk (kpt. G. Blokhuis en dr Meerlo). 1942 okt 12 nr. 28 Rekrutering VS en Canada (resultaten juli t/m 1e helft september). 1942 okt 13 nr. 9 Verrekening materiaal ex-s.s, Volendam. 1942 okt 13 nr. 15 Rekrutering Brits-Indië (vrijwilliger Dieckhaus). 1942 okt 13 nr. 17 Toekennen Kruis van Verdienste aan: mw E. van Dien-Hendrix mw G.J. VollemaMijenhuis, mej B.M.W.A. Terwindt, mej I.L. Veldhuijzen van Zanten, maj-wnr F.J. Molenaar, hulpaalmoezenier A.F.M Honchen, res off 1e kl S. Prins, res 1e lt vlieger G.A.C. Overgaauw, res 1e lt vlieger J.L. Plesman, 1e lt art J.A. Riseeuw, res 1e lt inf L.M.F.J. Smeets, 1e lt art G. Gouman, 1e lt art H.A. Sandbergen, 1e lt art J.A.A. Wijnekes, res off 2e kl J.A. Cohen, 1e lt art G. Vollema, res 1e lt inf J. Chr. Kist, res 1e lt inf F. Kouwenhoven, 1e lt cav R.J.E.M. van Zinnicq-Bergmann, res 2e lt inf C. Wolters, opperwmr cav J. Wieringa, dpl sgt H.A. W. van der Vegte, res sgt vlieger G. van Os, dpl sgt L. Scheffer, dpl kpl G.A. van Dam-Merrett, dpl sld M. Leezer, dpl sld L.D. Wolters, dpl sld J.B.J. Wansinnk, dpl sld L.D. Knappert, dpl sld J. Flemer, dpl sld A. de Haan, dpl sld A.M. Hecht, dpl sld D. van Dien, dpl sld A. Cohen, dpl sld J. Erwtemann, dpl sld W.M. van Helden, dpl sld H. Lebbink, dpl sld R.A Blatt, dpl sld P.E.W. Wesselius, dpl sld L.F. de Smitt, dpl sld K. van der Bor, dpl sld N.C. van den Bosch, S. de Kadt, B. Springer, W.J. Hartland en L. Peterse. 1942 okt 13 nr. -- Mededeling dat alle onderdanen van alle 34 landen die zich in oorlog bevinden met Japan miv 1 okt 1942 een rode band moeten dragen om hun arm. 1942 okt 14 nr. 1 Uitbreiding tuchtrechtelijke bevoegdheden van commanderende officieren. 1942 okt 14 nr. 4 Statistiek verloop rekrutering. 1942 okt 14 nr. 5 Rekrutering Ierse Vrijstaat (G.A. de Jong). 1942 okt 14 nr. 10 Rekrutering VS (sanctionering door Amerikaanse regering). 1942 okt 14 nr. 14 Toekennen Bronzen Kruis aan: dpl sld M. Griffioen, res 1e lt A.A. Homburg en dpl sld J.B. de Langen. 1942 okt 14 nr. 20 Amerikaanse antitank kanonnen. 1942 okt 15 nr. 1 Rekrutering Portugal (S.J. Noach). 1942 okt 15 nr. 4 Rekrutering Zuid-Afrika (oproeping personeel Holland-Afrika lijn, Bikkers en de Vlaming). 1942 okt 15 nr. 9 Rekrutering Argentinië. 1942 okt 15 nr. 10 Rekrutering Portugal (W. Supp1y). 1942 okt 15 nr. 11 Rekrutering Zwitserland (onmogelijkheid inachtneming keuringseisen). 1942 okt 16 nr. 1 Pensioenregeling KLM vliegers. 1942 okt 16 nr. 10 Ontslagaanvrage verpleegsters. 1942 okt 16 nr. 11 Rekrutering Zwitserland (F.J. Kraan). 1942 okt 16 nr. 13 Positie kanonniers Kon landmacht. 1942 okt 16 nr. 14 Reglement geneeskundige verzorging gezinsleden militairen. 1942 okt 16 nr. 17 Versterking detachement politietroepen voor de bewaking van leden van het Koninklijk Huis in Canada. 1942 okt 16 nr. 18 Rekrutering Spanje (W. Noordhoff en A.J.W. Wijting). 1942 okt 16 nr. 19 Rekrutering Palestina (M. Viskoop). 1942 okt 16 nr. 20 Financiële controle in de VS en Canada. 1942 okt 16 nr. 22 Rekrutering Brits-Indië (J. Roding). 1942 okt 16 nr. 24 Rekrutering Spanje (s.s. Magellanes). 1942 okt 16 nr. 25 Rekrutering Guatemala. 1942 okt 17 nr. 3 Rekrutering (anonieme brieven). 1942 okt 17 nr. 9 Toekennen Kon onderscheidingen overgekomen Nederlanders. 1942 okt 19 nr. 1 Uitbetaling aan delegaties van militairen. 1942 okt 19 nr. 3 Ontwerpgetuigschrift, geslaagd voor het examen wmr bij de Kon Marechaussee. 1942 okt 19 nr. 8 Mededeling betreffende verzending van Rode-Kruisberichten. 1942 okt 19 nr. 13 Mogelijke indeling verbindingsofficieren als chauffeur en motorordonnans. 1942 okt 20 nr. 4 Toekennen extra toelage detachement Londen. 1942 okt 20 nr. 5 Beschikbaarstellen personeel voor de gronddienst van de Royal Air Force. 1942 okt 20 nr. 7 Rekrutering Portugal (F. Steijger). 1942 okt 20 nr. 16 Rekrutering Zuid-Afrika (rappel telegram). 1942 okt 20 nr. 19 Rekrutering VS (sanctionering door de Amerikaanse regering). 1942 okt 21 nr. 5 Verzoek om een uitzondering te maken bij het verlenen van Exit-permits aan gezinsleden van Nederlandse militairen. 1942 okt 21 nr. 9 Mededeling mbt het vonnis van J.J. Amand. 1942 okt 21 nr. 12 Rekrutering Cuba (Sips e.a.). 1942 okt 21 nr. 13 Rekrutering Argentinië (personeel Philips). 1942 okt 21 nr. 15 Rekrutering Mexico (L. Berentsen en H. Stol). 1942 okt 21 nr. 16 Toekennen Militaire Willemsorde 3e kl schout-bij-nacht K. W.F.M. Doorman en 4e kl aan: ltz 1e kl J.M.L.I. Chömpff en ltz Amerikaanse marine H. Binford. 1942 okt 22 nr. 1 Rekrutering Brits-Indië (statistiek). 1942 okt 22 nr. 3 Rekrutering Zuid-Afrika (gewetensbezwaarden). 1942 okt 22 nr. 5 Rekrutering Canada (treden in vreemde krijgsdienst). 1942 okt 22 nr. 9 Bepalingen mbt het verstrekken van een kostwinnersvergoeding. 1942 okt 22 nr. 13 Ontwerp voor voordracht begroting betreffende pag. 6 letter F. 1942 okt 22 nr. 16 Uitreiking onderscheidingen aan: stuurman J. Bakker, A. Pay, G.'t Lam en W.J. Hartland. 1942 okt 22 nr. 17 Rekrutering VS (prof E. Elion). 1942 okt 22 nr. 22 Rekrutering Brazilië (J.L. Flierman). 1942 okt 22 nr. 24 Rekrutering Bolivia (moeilijkheden consul B. Gesinus-Visser). 1942 okt 22 nr. 25 Rekrutering Zuid-Afrika (publikaties in pacifistische organisaties). 1942 okt 22 nr. 26 Rekrutering VS (H. Logcher). 1942 okt 22 nr. 27 Rekrutering Brazilië (G.J. Breekveldt en L. van Rhijn). 1942 okt 23 nr. 5 Voorstel tot inrichting van een tuchtklasse. 1942 okt 23 nr. 6 Rekrutering Argentinië VS (Riemersma). 1942 okt 23 nr. 11 Rekrutering Zuid-Afrika (personeel Nederlandse bank voor Zuid-Afrika). 1942 okt 23 nr. 13 Rekrutering VS (U.H. Huber). 1942 okt 23 nr. 15 Militaire rechtspleging (vervolging van deserteurs en ongeoorloofde afwezigen). 1942 okt 24 nr. 3 Rekrutering Guatemala (C. Bijpost). 1942 okt 24 nr. 5 Benoeming maj staf W. T. Carp tot militair attaché te Washington. 1942 okt 24 nr. 7 Rekrutering Belgisch Congo (J. de Waard, T.C. Kösters, L. Teeuw en J.C.H. Leunis. 1942 okt 24 nr. 13 Uitreiking Kon onderscheiding aan: td 2e lt C. Wolters. 1942 okt 24 nr. 16 Uitreiking Kon onderscheiding aan: dpl sld N.C. van den Bosch en dpl sld A. Berkley. 1942 okt 24 nr. 17 Uitreiking Kon onderscheiding aan: maj F. Molenaar, res off van gez 1e kl S. Prins, res off van gez 2e kl J.A. Cohen, res 1e lt L.M.F.J. Smeets, res 1e lt J.A. Ruys, opperwmr J. Wieringa, dpl sgt H.A.W. van der Vegte, dpl sgt L. Scheffer, dpl sld A. de Haan, dpl sld A. Cohen, dpl sld H. Lebbink, dpl sld R.A Blatt, dpl sld L.F. de Smitt, dpl sld T.M. Daalhuijzen en dpl sld J.B. de Langen. 1942 okt 24 nr. -- Telegram betreffende krijgsgevangenen en geïnterneerden in Hongkong, 1942 okt 26 nr. 4 Regeling verzenden foto's overzee. 1942 okt 26 nr. 9 a) Gewetensbezwaren b) Gewetensbezwaarde R. Salm. 1942 okt 26 nr. 10 Rekrutering Egypte (res lt Mostert). 1942 okt 26 nr. 15 Rekrutering Zuid-Afrika (J.B. Erkens). 1942 okt 26 nr. 16 Rekrutering onbezet Frankrijk en Zwitserland (s.s. Cabo de Buena Esperanza). 1942 okt 26 nr. 17 Rekrutering (moeilijkheden West-Indië). 1942 okt 26 nr. 19 Rekrutering Zuid-Afrika (positie opgeroepen Nederlanders indienstprovinciaal bestuur van Transvaal). 1942 okt 27 nr. 5 Mededelingen mbt de strafzaak van J.J. Amand. 1942 okt 27 nr. 8 Aanbieding van diensten mw M. de Wolf. 1942 okt 28 nr. 4 Rekrutering Venezuela (J. Morpurgo). 1942 okt 28 nr. 5 Steunbetuiging mbt de strafzaak van J.J. Amand. 1942 okt 28 nr. 6 Onderzoek betreffende het in vreemde krijgsdienst treden van res 1e lt jhr M.E. Gevers. 1942 okt 28 nr. 12 Rekrutering Zuid-Afrika (F.R. Schrale). 1942 okt 28 nr. 13 Rekrutering Zuid-Afrika (K.J. van der Spek). 1942 okt 28 nr. 17 Verzoek om opgave opslagruimte mbt de uitbreiding van de uitrusting. 1942 okt 28 nr. 22 Loterij tbv de communistische courant. 1942 okt 28 nr. 25 Rekrutering Zuid-Afrika (J. Groot Wassink). 1942 okt 28 nr. 26 Rekrutering Argentinië. 1942 okt 29 nr. 1 Rekrutering VS (Weening). 1942 okt 29 nr. 6 Rekrutering VS (M.H. Blom). 1942 okt 29 nr. 9 Rekrutering Zuid-Afrika (ir A.E. Speyer). 1942 okt 29 nr. 11 Rekrutering Argentinië (statistiek). 1942 okt 29 nr. 12 Rekrutering Zuid-Afrika (overkomst 6e detachement). 1942 okt 29 nr. 15 Rekrutering Zuid-Afrika (oproeping personeel Zuid-Afrikaans handelshuis). 1942 okt 29 nr. -- Aanbieding schrijven mbt de zitting van de Pacific War Council. 1942 okt 30 nr. 18 Beschikbaarstelling personeel tbv de bewaking van het Mexborough House. 1942 okt 30 nr. 24 Rekrutering Zuid-Afrika (terugkomst lt Reuhl). 1942 okt 30 nr. 26 Rekrutering Mexico (L. Berentsen). 1942 okt 30 nr. 29 Rekrutering Argentinië (E.H. Brommer van Oosterzee) 1942 okt 30 nr. 31 Rekrutering VS en Canada (resultaten 2e helft september). 1942 okt 31 nr. 2 Verzoek om gegevens omtrent het faillissement van J.J. Amand. 1942 okt 31 nr. 3 Onbepaald klein verlof H. Merhottein.
125 http://proxy.handle.net/10648/a55013dd-e5d3-41c8-a7f1-42898adcf737 1942 november 2 - 25 1942 nov 2 nr. 1 Rekrutering Argentinië (T. van Dijk en L.W. Harms). 1942 nov 2 nr. 4 Rekrutering Zuid-Afrika (D. WoIters). 1942 nov 2 nr. 5 Rekrutering Zuid-Afrika (positie opgeroepenen in dienstprovinciaal bestuur Transvaal). 1942 nov 2 nr. 6 Rekrutering Zwitserland enz. (overkomst via Curaçao). 1942 nov 2 nr. 10 Rekrutering Egypte (J.H. van den Wall Bake, J. van Dierendonck, K.J. Staverman en A. Kobus en echtgenote). 1942 nov 2 nr. 12 Demobilisatie van militairen (Zuid-Afrika en Groot Brittannië). 1942 nov 2 nr. 13 Demobilisatie van militairen na afloop van de oorlog (Groot Brittannië en Canada). 1942 nov 2 nr. 20 Militaire dienstplicht (sanctionering door de Britse regering). 1942 nov 2 nr. 22 Examen politiecursus (mondeling examen marechaussee A. van Oostrum). 1942 nov 2 nr. 27 Rekrutering Zuid-Afrika (J. Griffioen). 1942 nov 2 nr. 29 Uitreiking onderscheiding aan: G.P .C. de Neve, A. Roessingh, C.R.R. Manders, J.B.J. Wansink en L.D. Wo1ters. 1942 nov 2 nr. 34 Mededeling mbt het verzenden van telegrammen. 1942 nov 2 nr. -- Mededeling dat er over de zaak J.J Amand, niets meer wordt gepubliceerd in Vrij Nederland. 1942 nov 2 nr. -- Behandeling van krijgsgevangenen. 1942 nov 2 nr. -- De wijziging in de samenstelling van de Belgische regering. 1942 nov 3 nr. 6 Onderzoek gewetensbezwaren (J.H. Kilian, J.W. Jansen en W.J.H. Janssen). 1942 nov 3 nr. 7 Positie kanonniers koopvaardij. 1942 nov 3 nr. 8 Indeling bloedtransfusiedienst miv 1 november 1942 bij het Nederlands militair hospitaal. 1942 nov 3 nr. 13 Aanvulling Rode-Kruisberichten. 1942 nov 3 nr. -- Overzicht van de rubbersituatie. 1942 nov 4 nr. 11 Voetbalwedstrijd Ned-België op 12 december 1942. 1942 nov 4 nr. 12 Badge NI. 1942 nov 4 nr. 15 Army paybooks 64. 1942 nov 4 nr. 20 Rekrutering Zuid-Afrika (personeel Holland-Afrika-lijn, Bikkers). 1942 nov 4 nr. 22 Rekrutering Zwitserland (F. Glaser). 1942 nov 6 nr. 7 Rekrutering VS (oproeping technici). 1942 nov 6 nr. 18 Rekrutering Zuid-Afrika (dpl Duurland). 1942 nov 6 nr. 19 Rekrutering Portugal. 1942 nov 6 nr. 20 Rekrutering Egypte. 1942 nov 6 nr. 21 Verstrekken van vitaminen. 1942 nov 6 nr. 24 Herziening verlofstoelage. 1942 nov 6 nr. 26 Rekrutering Zuid-Afrika (oproeping personeel Zuid-Afrikaans handelshuis). 1942 nov 6 nr. 29 Telegram mbt uit Nederlandse gekomen vliegers. 1942 nov 6 nr. 32 Aanwijzing vrijwilligers voor opleiding off-wnr of co-telegrafist en luchtschutter voor RNMF.' 1942 nov 7 nr. 1 Rekrutering VS (C-gekeurden). 1942 nov 7 nr. 4 Militaire dienstplicht (sanctionering door Britse regering). 1942 nov 7 nr. 10 Rekrutering Egypte (C. Nijs). 1942 nov 7 nr. 11 Rekrutering Zuid-Afrika (ondersteuning dpl Fletterman). 1942 nov 7 nr. 12 Rekrutering Brits-Indië (res lt J.G. Meyer). 1942 nov 7 nr. 14 Exhibita van de maand juni en aug t/m sep 1942, welke als kennisgeving zijn afgedaan: onbepaald klein verlof, diensturen departementen, weekverslagen, paspoorten, huwelijken, cursussen, ration-kaarten, sterkte staten, verhoren etc. 1942 nov 9 nr. 2 Militaire dienstplicht (personeel Netherland shipping & trading committee Ltd). 1942 nov 9 nr. 11 Rekrutering Portugal (L. Bimie en A.J. Heijberg). 1942 nov 9 nr. 21 Toekennen Militaire Willemsorde aan: lt-kol inf N.L.W. van Straten. 1942 nov 9 nr. 22 a) Rekrutering Venezuela (statistiek) b) Rekrutering Venezuela (personeel BPM). 1942 nov 10 nr. 8 Loterij tbv Dailey Worker (W. Bossevain en CP. Welter) 1942 nov 10 nr. 13 Rekrutering VS (hulpaalmoezenier Mommersteeg. 1942 nov 10 nr. 14 Rekrutering Guatemala (C Bijpost). 1942 nov 10 nr. 15 Kostwinnersvergoeding Amerika. 1942 nov 11 nr. 5 Rekrutering VS (F. Cardoze). 1942 nov 11 nr. 6 Rekrutering Zuid-Afrika (ir A.E. Speyer). 1942 nov 11 nr. 8 Rekrutering VS (dienstplicht C.A.P. van Stolk en H. IJssel de Schepper. 1942 nov 11 nr. 9 Rekrutering onbezet Frankrijk en Zwitserland (s.s. Cabo de Buena Esparanza). 1942 nov 11 nr. 1a Beschikbaarstellen velduitrusting en bewapening officieren. 1942 nov 11 nr. 17 Rekrutering VS (overgang van Amerikaanse naar Nederlandse leger). 1942 nov 12 nr. 16 Rekrutering Zuid-Afrika (Hollandse aanneming-maatschappij). 1942 nov 13 nr. 9 Rekrutering Mexico en Guatemala (statistiek). 1942 nov 13 nr. 15 Regeling onderscheiding Engelandvaarders. 1942 nov 13 nr. 17 Rekrutering Zuid-Afrika (personeel Holland-Afrika lijn). 1942 nov 13 nr. 19 Aanbieding lijst van Nederlandse militairen afkomstig uit Zuid~Afrika. 1942 nov 13 nr. 21 Voorleggen publikaties. 1942 nov 13 nr. 24 In verband met de terugkeer van gen-maj H.J. Phaff, wordt de lt-gen J.F. van der Vijver eervol ontheven uit zijn functie van commanderend generaal. 1942 nov 13 nr. 26 Vermissing matroos C.B. Heerspink. 1942 nov 13 nr. 29 Rekrutering Zuid-Afrika (gewetensbezwaarde A.J. Beele). 1942 nov 13 nr. 31 Rekrutering VS (res 1e lt L.E. van Zuiden). 1942 nov 13 nr. 40 Rekrutering Brazilië (statistiek). 1942 nov 13 nr. 43 Rekrutering Zwitserland (overkomst van Curaçao). 1942 nov 13 nr. -- Aanbieding lijst van het bij de brigade aanwezige personeel beneden de rang van officier. 1942 nov 14 nr. 1 Uitbreiding bepalingen non-activiteit. 1942 nov 14 nr. 6 Overeenkomst inz repatriatie en verpleging van krijgsgevangenen. 1942 nov 16 nr. 5 Rekrutering Egypte (C. Nijs). 1942 nov 16 nr. 11 Afwikkeling nalatenschappen overleden militairen. 1942 nov 16 nr. 12 Aanvullingen mbt de toekenning van het Kruis van Verdienste. 1942 nov 16 nr. 19 Rekrutering Zwitserland en onbezet Frankrijk (s.s. Cabo de Buena Esperanza en s.s. de Wilde). 1942 nov 17 nr. 5 Rekrutering Zuid-Afrika (personeel Zuid-Afrikaans handelshuis). 1942 nov 17 nr. 6 Rekrutering Zwitserland (A.G. Hamers). 1942 nov 17 nr. 15 Rekrutering onbezet Frankrijk (kpt van Meerloo). 1942 nov 17 nr. 17 Rekrutering Zweden. 1942 nov 17 nr. -- Opgave personeelsgegevens Kon Ned brigade prinses Irene. 1942 nov 18 nr. 3 Rekrutering Chili (H. Schoenmakers). 1942 nov 18 nr. 19 Tbs mr A.H. Drilsma. 1942 nov 19 nr. 2 Rekrutering Zuid-Afrika (oproeping personeel Holland-Afrika lijn). 1942 nov 19 nr. 3 Rekrutering Zweden (V.W. Janchevsky). 1942 nov 19 nr. 9 Rekrutering Guatemala en Mexico. 1942 nov 19 nr. 10 Verslag examen politieopleiding. 1942 nov 19 nr. 14 Rekrutering onbezet Frankrijk (H. Elte). 1942 nov 19 nr. 19 Rekrutering Zwitserland (J. W. Pellikaan). 1942 nov 19 nr. 23 Rekrutering Zuid-Afrika (van Walsum en Helleman). 1942 nov 19 nr. 27 Rekrutering Zweden (transport-moelijkheden). 1942 nov 19 nr. 28 Rekrutering Zwitserland (F.J. Kraan). 1942 nov 19 nr. 29 Rekrutering Brits-Indië (statistiek). 1942 nov 20 nr. 30 Aankoop grond Wolverhampton. 1942 nov 20 nr. 31 Richtlijnen bij het verlenen van decoraties aan leden van het Britse leger. 1942 nov 21 nr. 5 Rekrutering Zuid-Afrika (aanbod van diensten Nederlandse priester Nyasaland). 1942 nov 21 nr. 7 Treden in vreemde krijgsdienst (A.W.P.A. Horsting). 1942 nov 21 nr. 9 Toekennen onderscheiding aan res 1e lt vlieger B. van der Stok). 1942 nov 23 nr. 5 Rekrutering Egypte. 1942 nov 23 nr. 15 Onderbrengen tuchtklasse in afzonderlijke barakken. 1942 nov 24 nr. 8 Gewetensbezwaarden: J.H. Kilian, J.W. Jansen, dr R. Salm en A.J. Bee1e. 1942 nov 24 nr. 22 Telegram van de prisoners of war afdeling van het war office betreffende krijgsgevangenen. 1942 nov 24 nr. 27 Onderzoek geschiktheid personeel bestemd voor de grondploeg van de RAF. 1942 nov 24 nr. 29 Rekrutering onbezet Frankrijk en Zwitserland (s.s. Cabo de Buena Esparanza). 1942 nov 24 nr. 30 Rekrutering Canada (naturalisatie). 1942 nov 25 nr. 3 Rekrutering Egypte (J.H. van den Wall Bake en K.J. Staverman). 1942 nov 25 nr. 14 Wijzigingen tuchtklasse. 1942 nov 25 nr. 15 Rekrutering Zuid-Afrika (personeel nieuw Afrikaans handelsvennootschap). 1942 nov 25 nr. 18 Rekrutering Verre Oosten (KB C 6 en C 13). 1942 nov 25 nr. 22 Organiseren van voetbalwedstrijdea.
126 http://proxy.handle.net/10648/29f07730