2.13.66 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Controlelijsten en Straflijsten Militair Personeel, 1904-1923 (1939) G.H. de Kinkelder, H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1993 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 20070301. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 25 mei 2007 1Abstract aangevuld. 26 november 2012 2Afbeeldingen ingevoegd door Hans Punt. Beschrijving van het archief Controlelijsten Landmacht Controlelijsten Landmacht 1904-1939 merendeel 1904-1923 D26075 211,00 meter; 1645 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Ministerie van Oorlog, 1904-1939 De controlelijsten en straflijsten van de landmacht van de periode 1904-1923 bevatten staten van dienst van militair personeel dat werkzaam was bij het Wapen der Infanterie, bij het Wapen der Artillerie, bij het Wapen der Cavalerie, het Wapen der Genie, bij het Korps Pontonniers en Torpedisten, bij de Geneeskundige Dienst, bij de Intendance, bij de Motordienst en bij de Luchtvaartafdeling. Om de lijsten van een bepaalde militair te kunnen traceren, moet het laatste regiment waarbij hij in dienst was, bekend zijn. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer Ontstaansgeschiedenis van de controlebladen, controlelijsten, straflijsten en stamboekbladen

Bij de landmacht werd van oudsher een uitgebreide personeelsadministratie bijgehouden. Zeer uitgebreide en gedetailleerde instructies golden voor de administrateurs bij de regimenten en korpsen, teneinde de grootst mogelijke uniformiteit te verkrijgen. De bekendste documenten vormen de stamboeken, waarin de persoonsgegevens van militairen en gegevens betreffende hun militaire loopbaan werden ingeschreven. Naast deze registers bestonden de strafregisters, waarin op compagnies-, eskadrons- of batterijniveau de krijgstuchtelijk en strafrechtelijke opgelegde straffen werden ingeschreven. Deze registers

De registers van vòòr 1907 zijn in de archieven van de compagnieën, eskadrons en batterijen blijven berusten. Bijna al deze archieven, waaronder de strafregisters, zijn verloren gegaan. Enkele exemplaren zijn min of meer bij toeval bewaard gebleven. Zie b.v. de inventarissen van de onderdelen van de Wapens der Infanterie, Artillerie en Cavalerie en van de Geneeskundige Dienst.

hebben bestaan sinds de oprichting van de Koninklijke Landmacht in de jaren 1814-1815.

Teneinde de militaire administratie te vereenvoudigen en daarmee bezuinigingen door te voeren, werd geleidelijk van de vastbladige registers overgegaan op losbladige registers (feuilles) en kaartregisters (kaartsystemen). Die ontwikkeling begon in 1904, toen bij de juist opgerichte Landweer

Zie voor de betekenis van militie, landweer en landstorm de inleiding op de inventaris der stamboeken (nummer toegang 2.13.09).

controlebladen werden ingevoerd, bevattende op losse vellen de stamboekgegevens van de individuele militair. Deze bladen werden door de compagniesadministrateur in een of meer portefeuilles bijeengehouden en maakten daar een gedeelte uit van het zgn. administratieboek. Zodra een militair werd ingelijfd, werd een controleblad toegevoegd. Bij overplaatsing of ontslag van een militair werd zijn controleblad weer verwijderd en opgezonden naar het nieuwe onderdeel resp. opgezonden naar een hogere instantie. Voorheen werden deze gegevens in vastbladige registers bijgehouden

De stamboeken werden bijgehouden door de administratie van het regiment of korps.

. Het losbladige karakter maakte veel schrijfwerk overbodig, omdat nu eenvoudig een controleblad kon worden verzonden, hetgeen bij registers uiteraard niet mogelijk was. Deze methode van werken beviel zo goed, dat die vanaf 1 januari 1906 ook werd toegepast bij de gewone onderdelen van de landmacht. Daar werden de controlebladen echter controlelijsten genoemd. Ook hier werden de controlelijsten opgemaakt en bijgehouden door de compagniesadministrateur als onderdeel van het administratieboek. De controlelijsten werden vergeleken met de stamboeken van het onderdeel, en gewaarmerkt door de korps- of regimentsadministrateur.

Het succes van de losbladige administratie leidde er vervolgens toe dat in 1907 de strafregisters werden vervangen door straflijsten. Ook hier werd een vereenvoudiging en bezuiniging bereikt, want bij overplaatsing behoefde eveneens geen afschriften meer vervaardigd te worden.

Overigens duurde het nog tot 1924 voor de stamboeken werden afgeschaft. Per 1 januari 1923 werd het dubbel van het stamboek, dat op het Ministerie van Oorlog werd bijgehouden, vervangen door de losbladige inlijvingsstaten

Model G, behorend bij het Militiebesluit II van 5 augustus 1912 (S.276)

. Met ingang van 1 juli 1924 werd vervolgens het stamboek bij de regimenten en korpsen afgeschaft. Deze administratie verviel geheel. Vanaf dat tijdstip gold de verzameling controlelijsten als stamboek. Toch was reeds eerder al geëxperimenteerd met een losbladige stamboekregistratie. Toen in augustus 1915 de eerste lichtingen landstormplichtigen in werkelijke dienst werden opgeroepen, schreef men hen niet in in vastbladige stamboeken, maar werd de door de burgemeester opgemaakte stamboekbladen (model C) tot stamboek geformeerd. Deze bladen werden niet ingebonden. Ook de vrijwillige landstorm werd niet in een vastbladig stamboek ingeschreven.

Controlebladen en controlelijsten

De controlebladen van de Landweer zijn ingevoerd per 1 juni 1904 bij §12 van de Landweer-Instructie I, vastgesteld bij beschikking van de Minister van Oorlog van 27 april 1904, VIIe Afd. no. 142 (R.M. 1904, p.455), volgens het bij die beschikking gevoegde model D. De Landweer-Instructie van 27 juni 1913, Afd. Militie en Landweer (L.), No. 393 (R.M. 1913, p.717) wijzigde het model van de controlebladen op ondergeschikte punten in §14.

De controlelijsten werden ingevoerd per 1 januari 1906 bij beschikking van de Minister van Oorlog van 23 oktober 1905, VIIIe Afd. no. 57 (R.M. 1907, p. 1095) tot wijziging van de Voorschriften tot uitvoering van het Reglement van Administratie bij de Landmacht. Bij art. A, sub II werd de controlelijst als model 170aa aan dit voorschrift toegevoegd. Voorts werd daarbij voorgeschreven hoe deze controlelijsten moesten worden ingevuld en behandeld. Bij een van de latere wijzigingen van dat voorschrift werd het model genummerd 118aa. De lijsten hebben in de loop der jaren wel enige wijzigingen ondergaan, maar die zijn hoofdzakelijk van redactionele aard. Voorzover er gegevens zijn vervallen of aan zijn toegevoegd, is dat hieronder summier weergegeven.

Straflijsten

De straflijsten zijn ingevoerd bij beschikking van de Minister van Oorlog van 8 juli 1907, Ie Afd. no. 344 (R.M. 1907, p.607) houdende voorschriften voor het aanhouden van losse straflijsten en het verstrekken van uittreksels uit die lijsten.

Stamboekbladen Landstorm

De stamboekbladen van de dienstplichtigen van de Landstorm zijn ingevoerd bij circulaire van de Minister van Oorlog aan de burgemeesters van 11 augustus 1915, afd. Dienstplicht, no. 133 M

Deze circulaire is afgedrukt in: De Landstorm-uitbreiding. Wettelijke bepalingen en maatregelen ter uitvoering. N. Samsom, Alphen (ZH) 1916, pp. 78-87

. Daarin werd o.m. bepaald dat bij de opkomst van de landstormplichtigen gehandeld zou worden overeenkomstig de in gewone omstandigheden voor dienstplichtigen van de militie geldende bepalingen, zoals vastgesteld in het Militiebesluit II

Koninklijk besluit van 5 augustus 1912 (S.276)

. De in art. 50 van dat besluit bedoelde inlijvingsstaten F en G werden echter vervangen door de modellen B en C. Model C bevat gegevens van één man en moest, nadat de man in werkelijke dienst was gesteld, dienen als stamboekblad. Deze stamboekbladen zijn opgemaakt door de burgemeesters van de gemeenten, waaruit de landstormplichtigen afkomstig zijn.

Geschiedenis van het archiefbeheer

De verzameling controlelijsten met daarbij gevoegd de straflijsten, zoals die in deze inventaris is beschreven, is dus van oorsprong afkomstig van de administraties van compagnieën, eskadrons, batterijen en daarmee vergelijkbare onderdelen van de landmacht.

Hoe deze controlelijsten bij het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel van het Ministerie van Defensie terecht zijn gekomen en welke beheershandelingen daarmee zijn verricht, is niet bekend. Evenmin is duidelijk door wie en met welk doel, dan wel op grond van welk voorschrift de straflijsten bij de controlelijsten zijn gevoegd.

De verzameling is hoofdzakelijk naar regiment en korps ingedeeld. Per regiment of korps zijn meestal drie series te onderscheiden, nl. de grootste serie, zonder toevoeging aan de naam van het korps, de serie met als toevoeging 'Landstorm' en een kleine serie met als toevoeging 'Diversen'.

In 1983

Archief Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling 1983 nr. D9.112

zijn deze bescheiden door het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel van het Ministerie van Defensie aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen.

Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 05.01 2.13 Inhoud

De eerste grote serie bevat de controlelijsten en controlebladen, met de straflijsten van de militairen beneden de rang van officier, welke als milicien en als landweerplichtige hebben gediend bij het betreffende onderdeel. Deze series bevatten controlelijsten, controlebladen en straflijsten uit de periode 1905-1923. Lijsten betreffende militairen die op 1 juli 1924 nog in dienst waren, zijn in deze verzameling niet opgenomen. De tweede serie, gemerkt 'Landstorm', bevat de stamboekbladen, controlelijsten met de straflijsten van de militairen beneden de rang van officier, welke als landstormplichtige hebben gediend bij het betreffende onderdeel. Deze series bevatten stamboekbladen, controlelijsten en straflijsten uit de periode 1915-1920. De derde serie, gemerkt 'Diversen', bevat de controlelijsten en controlebladen met de straflijsten van zowel officieren als militairen beneden de rang van officier, welke als beroepsmilitair, reservist of vrijwilliger hebben gediend bij het betreffende onderdeel. Deze series bevatten controlelijsten, controlebladen en straflijsten uit de periode 1905-1939 en van officieren uit de periode 1924-1939.

De controlebladen van de landweer en de controlelijsten van het (militie)leger en van de landstorm, bevatten grotendeels dezelfde gegevens als de stamboeken.

Controlebladen en controlelijsten

De volgende gegevens zijn erop aan te treffen, waarbij achter liggende streepjes de gegevenssoort is vermeld, met waar nodig een toelichting in kleinere letter eronder.

Bovenaan: datum waarop het stuk is opgemaakt (in de rechterbovenhoek); nummer van de controlelijst (in de linkerbovenhoek); Dit nummer heeft geen betekenis meer, want het was het volgnummer in de portefeuille van de compagnie. Als een militair werd overgeplaatst, kreeg de controlelijst een nieuw nummer, zodat meer dan één al dan niet doorgehaald nummer vermeld kan zijn. Bij de controlebladen van de Landweer wordt dit nummer het controlenummer genoemd. naam of namen van de legeronderdelen, waarbij de militair heeft gediend (midden boven); Bij juiste invulling is in het midden boven het regiment of het korps vermeld, daaronder ter linkerzijde de naam van het bataljon of de afdeling en ter rechterzijde de aanduiding van de compagnie, eskadron of batterij. familienaam en voornamen van de militair; rang van de militair; Bij rangswijziging, meestal bevordering, wordt de nieuwe rang vermeld onder doorhaling van de oude. In de jongere controlelijsten (van na 1923) is soms ook de functie vermeld, b.v. kok, smid-bankwerker. jaar van de lichting der militie; Alleen op de controlebladen van de Landweer.

Aantekeningen uit het stamboek: stamboeknummer (niet bij landstormplichtigen !); Onder dit nummer is de militair in het stamboek van het regiment of korps ingeschreven. Als een militair is overgeplaatst, kunnen hier verscheidene nummers staan, omdat men steeds opnieuw onder een nieuw nummer in een stamboek werd ingeschreven. Staat er op een controlelijst van een landstormplichtige hier een nummer vermeld, dan is dat niet het stamboeknummer (de landstorm kende geen stamboeknummers) maar het nummer van de controlelijst. Dit nummer kan soms ook weer op het stamboekblad van de landstormplichtige worden aangetroffen. namen van vader en moeder; Op controlelijsten van landstormplichtigen staan deze gegevens meestal niet ingevuld, omdat deze gegevens ook op het stamboekblad niet vermeld behoefden te worden. plaats, provincie en datum van geboorte; plaats en provincie waar de militair woonde op het tijdstip van de inlijving; lengte bij indiensttreding; lengte bij het bereiken van het 19e jaar; Dit gegeven is alleen ingevuld als de militair vóór zijn 19e jaar in dienst is gekomen. burgerlijke staat; Bij verandering in de burgerlijke staat wordt dat ook aangetekend. godsdienst; merkbare tekenen: Alleen zichtbare littekens zijn hier vermeld: dus meestal is deze regel leeg. beroep; Alleen vermeld op de controlebladen van de Landweer, op de jongere controlelijsten (van na 1923) en soms op de controlelijsten van de landstormplichtigen. genoten onderwijs; Hoogst genoten onderwijs, alleen vermeld op de jongere controlelijsten (van na 1923). staat van dienst; Dit is het meest uitgebreid ingevulde vak van de controlelijsten. Hierin zijn vermeld alle feiten, van belang voor de rechtspositie van de militair, zoals datum inlijving, data overplaatsing met nieuwe bestemming, data bevorderingen, verkregen onderscheidingen, data groot verlof en ontslag uit de militaire dienst of datum van overlijden. Bij landstormplichtigen is ook vermeld de naam van de gemeente en het model van het register (of van het aanhangsel ervan)

Opgeroepen krachtens de Wet van 31 juli 1915 (S. 345) tot nadere uitbreiding van de landstorm.

, met jaarklasse en volgnummer waaronder hij is ingeschreven. Op de controlebladen van de Landweer is ook het stamboeknummer vermeld van het korps of regiment, waar de militair diende voorafgaande aan de overgang naar de Landweer. Op deze controlebladen staan eveneens vermeld de woonplaats van de landweerplichtige en de plaats van opkomst bij mobilisatie. Voorts kunnen hier zijn vermeld de oefeningen die als landweerplichtige zijn bijgewoond.

De volgende gegevens staan niet in het stamboek vermeld: aantekeningen ter uitvoering van de Invaliditeitswet; Alleen vermeld op de jongere controlelijsten (van na 1923). soldij per dag; Bij beroeps- en reservepersoneel staat hier de jaarwedde vermeld. soldijverhoging, met redenen; Alleen in bijzondere gevallen, die niet het gevolg zijn van een algemene maatregel welke op alle militairen van toepassing is. wapennummers; Vaak niet ingevuld. kledingmaten; Vaak niet ingevuld, na 1913 is veelal slechts het kledingnummer vermeld. naam en adres van degene die bij ziekte of overlijden gewaarschuwd moet worden; Meestal de naaste familiebetrekking. aantekeningen omtrent de ouderdom van de wapens en kleding die door de militair in gebruik zijn: Vaak niet ingevuld. kleding- en uitrustingsstukken, in bezit van de landweerplichtige; Alleen op de controlebladen van de Landweer: opsomming van aantal en soort kleding- en uitrustingsstukken, wapens en ledergoed, reglementen en dienstvoorschriften, die een de landweerplichtige zijn uitgereikt. veranderingen en bewegingen tijdens het verblijf onder de wapenen; Hier zijn ingevuld de exacte data waarop de militair in onderhoud was van de compagnie. Ook de data van gewoon, buitengewoon, onbepaald, klein en groot verlof zijn hier vermeld, alsook de data van inlijving, overplaatsing en bevordering. Deze gegevens waren van belang voor de berekening van soldij en voeding door de compagniesadministratie.

Straflijsten

De straflijsten bevatten de volgende gegevens: model A of B; Model A was bestemd voor officieren, model B voor militairen beneden die rang. naam of namen van de legeronderdelen, waarbij de militair heeft gediend (midden boven); Bij juiste invulling is in het midden boven het regiment of het korps vermeld, daaronder ter linkerzijde de naam van het bataljon of de afdeling en ter rechterzijde de aanduiding van de compagnie, eskadron of batterij. familienaam en voornamen van de militair; datum en rang van indiensttreding; datum van bestraffing; naam en dienstbetrekking van degene die de straf heeft opgelegd; de aard en de duur van de straf; de strafredenen; Ook veroordelingen door een militaire rechter zijn vermeld, evenals straffen aan miliciens opgelegd door Militie-commissarissen. Bij het provoost- en cachotstraffen is melding gemaakt van de door de Regiments- of Korpscommandant verleende machtiging. Van het verbod om buiten de dienst de sabel of bajonet te dragen is, hoewel dit verbod niet als straf werd beschouwd, ook melding gemaakt. paraaf van de chef bij wie de straflijst berustte en door wiens zorg de invulling geschiedde.

Stamboekbladen Landstorm

In deze verzameling berusten alleen de stamboekbladen van degenen die als landstormplichtigen onder de wapenen zijn geweest.

De stamboekbladen betreffende de dienstplichtigen van de landstorm bevatten de volgende gegevens: jaarklasse; Het jaar waarin de landstormplichtige 20 jaar oud is geworden. gemeentenaam; Gemeente waar de landstormplichtige woonachtig is en waarin hij in het register voor de landstorm is ingeschreven. familienamen en voornamen; geboortedatum en -plaats; model, jaarklasse en volgnummer van het register voor de landstorm; Model 1 van het register bevat namen van landstormplichtigen van wie uitsluitend ongewapende dienst kon worden gevorderd. Model 2 bevat namen van landstormplichtigen van wie zowel gewapende als ongewapende dienst gevorderd kon worden. Deze landstormregisters berusten in de gemeentearchieven, zo ze bewaard zijn gebleven. ambt, beroep of bedrijf; regiment, korps of inrichting, waarbij de landstormplichtige vroeger heeft gediend; Uiteraard alleen als betrokkene vroeger in militaire dienst is geweest. keuringsresultaat; Meestal: geschikt. lengte; staat van dienst; Datum van in werkelijke diensttreding, data van overplaatsing, namen van onderdelen waarbij gediend, datum beëindiging dienst. datum en handtekening burgemeester; De datum is die waarop de lijst is opgemaakt door een ambtenaar van de gemeente en van ondertekening door de burgemeester.

Aanwijzingen voor de gebruiker

De controlelijsten c.a. zijn geordend naar wapen of dienstvak en het regiment of korps waarbij de militairen gediend hebben. Meestal is de controlelijst opgeborgen in de serie van het onderdeel, waar de militair als laatste heeft gediend. Om een controlelijst terug te vinden, moet altijd het onderdeel bekend zijn, waarbij de militair als laatste gediend heeft.

Als het onderdeel, waarbij een militair gediend heeft, niet bekend is, zijn er enkele mogelijkheden dat te weten te komen.

Raadpleeg het militieregister van de gemeente, van waaruit de militair is ingelijfd; Deze militieregisters berusten in de gemeentearchieven en in sommige rijksarchieven in de provincie; ze zijn niet overal compleet aanwezig. Raadpleeg de Indelingsbeschikkingen met de daarbij behorende Staat voor de verdeling over de korpsen van hen, die worden ingelijfd voor de aandelen van de onderscheidene provincies in de lichting van 19..; Hierin kan men vinden over welke regimenten en korpsen de miliciens behorende tot de lichting van een bepaald jaar zijn ingedeeld. Deze methode gebruike men alleen als men in het geheel niet weet bij welke onderdeel de gezochte militair heeft gediend. Om te weten te komen tot welke lichting iemand behoort, telle men bij zijn geboortejaar 20 op. Deze methode werkt alleen voor miliciens die op reguliere wijze zijn ingelijfd, dus niet voor vrijwilligers, beroepspersoneel, reservekader en miliciens die uitstel van eerste oefening hebben gekregen en dus later zijn opgekomen. Deze Indelingsbeschikkingen zijn jaarlijks gepubliceerd in het Recueil Militair, vanaf 1915 in de Legerorders, welke o.m. in de bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief zijn te raadplegen (onder de nummers V120 resp. V132). Raadpleeg het boek van H. Ringoir, Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis, nummer 8, 's-Gravenhage 1980; Hierin kan men vinden in welke gemeenten een onderdeel in een bepaald jaar was gelegerd. Weet men van de gezochte militair waar hij gelegerd is geweest, dan kan men in dit boek (ARA-bibliotheek V222.8) vinden bij welke regiment hij zeer waarschijnlijk was ingelijfd. Deze methode werkt niet in de jaren 1914 augustus - 1918, omdat toen het leger gemobiliseerd was en de regimenten volgens een andere organisatie (de Oorlogsorganisatie) waren gelegerd. Evenmin vindt men in dit boek alle wijzigingen van ondergeschikt belang, zoals detacheringen en legering te velde bij oefeningen.

Per onderdeel zijn er veelal drie series (gemerkt Landstorm, Diversen en de grote serie zonder kenmerk), waarvan de inhoud hiervoor is beschreven. Binnen de serie liggen de lijsten alfabetisch-lexicografisch op familienaam van de militair. Dit is ook meteen het grote voordeel van deze controlelijsten op de stamboeken. De klappers op de stamboeken zijn weliswaar alfabetisch, maar niet lexicografisch ingericht. D.w.z. dat de namen in die klappers alleen op de eerste letter zijn gesorteerd en niet op de tweede, derde en volgende letter van de naam.

Wanneer gebruik je nu de controlelijsten en wanneer de stamboeken ?

Men kan de controlelijsten (via deze toegang 2.13.66) vooral gebruiken als de gezochte militair: heeft gediend als milicien of landweerplichtige tussen 1904 en 1923, mits hij vóór 30 juni 1924 uit de dienst ontslagen was; gebruik de grote series, zonder kenmerk; heeft gediend als beroepsmilitair, reservist of vrijwilliger beneden de rang van officier tussen 1905 en 1940; gebruik de series gemerkt 'Diversen'; heeft gediend als officier tussen 1924 en 1940; gebruik de series gemerkt 'Diversen'.

De verzameling controlelijsten in de series 'Diversen' is verre van compleet !

Als de gezochte militair heeft gediend als landstormplichtige in de periode 1915-1920 kan men uitsluitend de controlelijsten (via deze toegang 2.13.66) gebruiken, want er zijn immers geen vastbladige stamboeken. <h1>gebruik de series gemerkt 'Landstorm';

Men kan de stamboeken (via de toegang 2.13.09) vooral gebruiken als: er wel een onderdeel bekend is, waarbij de gezochte militair tussen 1905 en 1923 heeft gediend, maar dit onderdeel niet het laatste is, waarbij hij gediend heeft; het onderdeel en het stamboeknummer bekend zijn, zodat in het stamboek onmiddellijk de inschrijving kan worden gevonden en eventuele verwijzingen naar vroegere en latere inschrijvingen kunnen worden nagetrokken; controlemiddel van de gegevens die op de controlelijsten zijn vermeld; een controlelijst ontbreekt;

Omtrent de volledigheid van de serie kan niets gesteld, laat staan gegarandeerd worden. Alleen van de series 'Diversen' weten we dat die niet compleet zijn. Het nadeel van elk losbladig systeem is dat er ongemerkt stukken uit kunnen verdwijnen. Dat is zeker gebeurd, al zal er van kwaad opzet geen sprake geweest zijn. Administratieve redenen, die thans niet meer bekend zijn, het verkeerd terug plaatsen of gewoon zoek raken zullen de meest voorkomende oorzaken daarvan zijn.

Het beste advies lijkt dan ook te zijn: lukt het in de serie controlelijsten niet om de gegevens over een militair te vinden, probeer dan de stamboeken. Wees erop bedacht dat de stamboekgegevens van de periode 1923 tot medio 1940 nog niet zijn overgedragen. Deze stamboeken - in de vorm van een kaartsysteem - berustten in 1993 nog bij het Ministerie van Defensie te Kerkrade (adres op p. 3). Dit kaartsysteem betreft dus vooral dienstplichtigen, geboren nà 1903.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Controlelijsten Landmacht, 1904-1939, nummer toegang 2.13.66, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Controlelijsten Landmacht, 2.13.66, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Als 't moet : November 1918 en de Bijzonder Vrijwillige Landstorm. 's-Gravenhage : [s.n.], 1959 Bijlagen

Verband / verbinding tussen Bataljons Landweer Infanterie (LWI) en Regimenten Infanterie (RI), 2 bataljons per regiment LWI RI 9 20 Regiment Grenadiers 1 12 16 1 5 19 11 8 20 5 22 8 4 18 10 7 18 10 21 4 9 3 15 Regiment Grenadiers 22 16 17 Regiment Jagers 15 14 6 3 17 2 13 Regiment Jagers 13

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen WAPEN DER INFANTERIE 1-41 Regiment Grenadiers

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 3e en 32e Bataljon Landweer Infanterie

1 http://proxy.handle.net/10648/c4bae831-7eaa-41ef-b679-5c3badb54ed0 A. 2 http://proxy.handle.net/10648/94473f1a-76cb-4be4-abed-4cc73b6c62ab Baa - Beki 3 http://proxy.handle.net/10648/e8ecb5a0-537a-4228-9d08-390c7c46d8cb Bekk - Biss 4 http://proxy.handle.net/10648/149061f2-3619-4a7e-9e57-48dfbb698e19 Bit - Bok 5 http://proxy.handle.net/10648/18e8272b-5733-4e88-a47c-9e0bbd9580db Bol - Bout 6 http://proxy.handle.net/10648/4bf5f9cd-45bf-4e9f-a15c-3de9c4cc443e Bouw - Brui 7 http://proxy.handle.net/10648/16083be0-081f-42bc-864c-9fb3efea736f Brul - Cont 8 http://proxy.handle.net/10648/96cad6af-b4f2-4189-b27b-88fdf42b8852 Cony - Dig 9 http://proxy.handle.net/10648/c7869c2f-8463-417c-afdd-01d0d383e1cf Dik - Dyck 10 http://proxy.handle.net/10648/c5adb98f-50ad-4234-abf0-32ea91cf1b3e Dyk - Eng 11 http://proxy.handle.net/10648/d5cef700-a643-4b9b-8c5b-09fdd48f2784 Eng - Fyn 12 http://proxy.handle.net/10648/a2efc19f-c3ec-47dc-b84a-00cdcb62bd33 Gaa - Gran 13 http://proxy.handle.net/10648/adf3591f-4226-49ce-8fb1-665170b89217 Gras - Hai 14 http://proxy.handle.net/10648/d03839a0-d02f-4057-816a-4ddeabd3651c Hak - Henn 15 http://proxy.handle.net/10648/52b437d5-a82f-411d-8e23-b214c3444ada Hens - Hof 16 http://proxy.handle.net/10648/d5c18a20-e99a-4207-8d47-f1d3684fe9c4 Hog - Hug 17 http://proxy.handle.net/10648/210aefd6-f854-49f0-9aca-18ae077bf973 Hui - Jong, G. 18 http://proxy.handle.net/10648/bde4f4ac-dd39-4b71-b11d-aecc2fbd9632 Jong, H. - Kem 19 http://proxy.handle.net/10648/d8dfc78d-50ba-48c9-9887-46e293ce9b9b Ken - Kod 20 http://proxy.handle.net/10648/8dc90cb8-0a7e-4754-a4f0-8a8860af9bd8 Koe - Kos 21 http://proxy.handle.net/10648/0fe49128-bd2b-4a99-a9f0-7e598dafd4f2 Kou - Lak 22 http://proxy.handle.net/10648/f6c8aeab-7950-4fc1-ac23-e0448b91e8bd Lam - Lit 23 http://proxy.handle.net/10648/847dd618-116d-4395-9077-44d28845c18f Liz - Mar 24 http://proxy.handle.net/10648/2623be3b-7f00-4a39-bcb5-47ba6e72a1bb Mas - Mio 25 http://proxy.handle.net/10648/f506bbc6-5f90-4cf2-9249-8538a957e6d0 Mir - Net 26 http://proxy.handle.net/10648/bbc5b945-ce4d-4af3-9018-96dabf4609e6 Neu - Ooste 27 http://proxy.handle.net/10648/63f1a947-9222-445d-b6db-b97d396bf75a Oosth - Pik 28 http://proxy.handle.net/10648/9a1a5233-0c6c-4f04-b24a-eb93e3e91631 Pil - Rat 29 http://proxy.handle.net/10648/3c86b715-2fa7-431b-adbe-5cc562af2dad Rau - Roos 30 http://proxy.handle.net/10648/af94d286-f65e-4ad1-9f7e-0049bfda98b5 Root - Sax 31 http://proxy.handle.net/10648/8bcc4759-9957-43b2-8ef1-026694bc86c5 Scha - Schr 32 http://proxy.handle.net/10648/582cef8e-3ad1-44c3-979c-cac67c53e455 Schu - Smith 33 http://proxy.handle.net/10648/f6c41a0a-0687-4f05-874e-80ab53d7b064 Smits - Stei 34 http://proxy.handle.net/10648/0ec7df5f-e848-4653-8adb-33b76c63f355 Stek - Terp 35 http://proxy.handle.net/10648/4e5fdc5c-8a23-45cf-8da8-cd3c641eb5a9 Ters - U. 36 http://proxy.handle.net/10648/a65bcf1a-8a0c-439f-be32-4e03ce56782e Vaa - Veri 37 http://proxy.handle.net/10648/166d8feb-daaf-4398-9d14-a6bc1068032b Verk - Von 38 http://proxy.handle.net/10648/6ff44238-9631-4d48-aa54-91ed8575b20a Voo - Wam 39 http://proxy.handle.net/10648/2763b569-4726-4e9d-a646-3c199b91b553 Wan - Wig 40 http://proxy.handle.net/10648/c025bddf-e34d-44a8-84b8-befb4e2d82ee Wil - einde W. 41 http://proxy.handle.net/10648/10f8545f-e900-458d-b4bb-62cae27b4625 Y - Z
42-43 Regiment Grenadiers, Diversen 42 http://proxy.handle.net/10648/838c6a38-4b58-43ce-8079-52c5a0327f01 A - Lee 43 http://proxy.handle.net/10648/2c5c48a1-1a19-4e93-bcc9-8f6b478bb885 Lel - Z 44-74 Regiment Grenadiers, Landstorm 44 http://proxy.handle.net/10648/78f35364-ef8c-47d8-9681-25249f02c6dd A 45 http://proxy.handle.net/10648/70b61a78-aa13-40fa-9b4e-6296da901690 Baa - Bere 46 http://proxy.handle.net/10648/e962a9e7-6947-41f8-8f9f-27e2747291c7 Berg - Boer 47 http://proxy.handle.net/10648/cbf7db61-ef73-4926-84b6-8fdbfb7ca879 Boes - Bral 48 http://proxy.handle.net/10648/c75edc23-5142-454d-80ed-4aa84accb63c Bran - einde B. 49 http://proxy.handle.net/10648/656cedb8-5853-4920-9c2c-2300b965b1d4 C en D - Die 50 http://proxy.handle.net/10648/08e04327-dfad-424c-b4c8-4ad48a0acf12 Dig - einde D. 51 http://proxy.handle.net/10648/73d4decb-f178-41f7-9759-fd59a8bbb071 E en F - Fl 52 http://proxy.handle.net/10648/0dbafea5-de15-4ae4-93dc-44d47391dc48 Fo - Go 53 http://proxy.handle.net/10648/0190d5df-78a5-471d-8cb1-7a1de75a3cb5 Gr - Harm 54 http://proxy.handle.net/10648/4a6af72e-5aa1-4ea4-b4e3-5751a9df570c Harn - Hez 55 http://proxy.handle.net/10648/f8f38e8c-60da-4380-8f56-c0ce1b89679f Hi - Hug 56 http://proxy.handle.net/10648/577419d0-3f76-40f3-a87f-99bf3020aa39 Hui - Ji 57 http://proxy.handle.net/10648/9cfc7579-a558-43c9-b29f-ca09f6aae50f Jo - Ke 58 http://proxy.handle.net/10648/80441fd3-0c26-4d8a-8806-0b707654ac1f Ki - Koop 59 http://proxy.handle.net/10648/80e95c69-fa69-40eb-bd39-5e36c11f6ef4 Koor - Ky 60 http://proxy.handle.net/10648/1fa55641-7760-4b0e-8598-e7e52f76439d La - Lit 61 http://proxy.handle.net/10648/a90b2aa4-19c9-442b-bee3-17b819658746 Lo - Men 62 http://proxy.handle.net/10648/c70f1031-0a83-4bd7-a845-c09da7a1be67 Mep - einde M 63 http://proxy.handle.net/10648/4aac1e56-266a-4673-84a4-3fcd3cb8315b N en O - Oo 64 http://proxy.handle.net/10648/dea3b6e7-f613-4ec3-9b99-167c62de8bdf Op - Pop 65 http://proxy.handle.net/10648/db0e88fe-a4ef-4150-a872-88c46a76a182 Pos - Roe 66 http://proxy.handle.net/10648/207293fb-76a1-44f9-811f-25b1e36c09f7 Rol - Sche 67 http://proxy.handle.net/10648/022f4af9-ece0-4b91-9b92-0c848ec79abe Schi - Smee 68 http://proxy.handle.net/10648/b6bcac1b-26ec-45e0-b7a6-68f06d880424 Smei - Sto 69 http://proxy.handle.net/10648/be6aa792-3724-4a8e-b0f6-26003a6a0d4b Str - einde T 70 http://proxy.handle.net/10648/4cd249b7-ae7d-4407-91d6-085faa4383d2 U en V - Verl 71 http://proxy.handle.net/10648/69139ebf-b835-4300-b672-87f8deb5f1f5 Verm - Vos 72 http://proxy.handle.net/10648/86e8f3d7-0235-4549-a203-e055953ed509 Vree - We 73 http://proxy.handle.net/10648/71534fca-2c61-4e7f-8c6f-0f50ad1237b4 Wi - einde W 74 http://proxy.handle.net/10648/ddaa1415-7166-4fe9-80bd-dce22f5b28d3 Y en Z 75-107 Regiment Jagers

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 36e en 47e Bataljon Landweer Infanterie

75 http://proxy.handle.net/10648/c9c5764b-ebe8-4b48-940c-4a66a8990c8c A - Bap 76 http://proxy.handle.net/10648/fc7bc805-f6d9-4294-a54b-d52f8f826ce4 Bar - Ber 77 http://proxy.handle.net/10648/2c38a509-2904-41ed-94fe-98efb1d78c44 Bes - Bol 78 http://proxy.handle.net/10648/e9666382-a5d2-4a8e-9311-898cca867c91 Bom - Bra 79 http://proxy.handle.net/10648/8f0d91b5-dd3f-4955-951b-6b27772ca4bf Bre - Bu 80 http://proxy.handle.net/10648/50e24e9e-8080-4fe4-bc1f-8a22141f293c By - Die 81 http://proxy.handle.net/10648/cd24d4db-5f7e-403a-a6b4-20cc4eb8c817 Dig - Eg 82 http://proxy.handle.net/10648/3525d170-1923-4c78-8d7d-290713c73858 Eh - Fy 83 http://proxy.handle.net/10648/c9d536d4-f4b6-4f13-b8bc-abe958ae67e8 Ga - Gri 84 http://proxy.handle.net/10648/6711f04a-0e22-4513-8e2f-ea463206b2b0 Gro - Har 85 http://proxy.handle.net/10648/15d1efd3-c5f6-4876-bb78-ff8856511379 Has - Hi 86 http://proxy.handle.net/10648/21549365-4f25-4460-8e42-e830a96e0cfb Ho - Hui 87 http://proxy.handle.net/10648/37a841f4-17c9-4aad-bf5d-b40b7bc3acd2 Hul - Jong 88 http://proxy.handle.net/10648/0afeebc8-aa72-4da9-9209-ad1d73977bec Jonk - Kla 89 http://proxy.handle.net/10648/81b068f0-7dc4-414e-9bc5-8cdaac51e177 Kle - Koo 90 http://proxy.handle.net/10648/6ae620f2-7bb6-4423-be09-56e2a7731a47 Kop - Lag 91 http://proxy.handle.net/10648/aa1c21ff-ce6d-4c6c-a70f-0a000d71ef45 Lah - Lind 92 http://proxy.handle.net/10648/6c14f7a3-09bb-4e6a-817c-0b5294ccb382 Ling - Mee 93 http://proxy.handle.net/10648/f68f5b40-101f-4f78-86b9-966e3782ce10 Mef - Mui 94 http://proxy.handle.net/10648/f14eb8fe-c9a0-4493-82b9-098c1bbc4cc2 Mul - Ny 95 http://proxy.handle.net/10648/97535aa3-41e6-45ac-a245-d2779c37c890 O - Pel 96 http://proxy.handle.net/10648/bf1f5521-44e8-4add-9f10-5bd3ab8b7d46 Pen - Q 97 http://proxy.handle.net/10648/475a7dbb-66b7-457d-8e7c-d3de2c704369 Ra - Roo 98 http://proxy.handle.net/10648/d85b9f60-6e58-43b0-8d1c-5bd576cf9f59 Rop - Schi 99 http://proxy.handle.net/10648/00c5fc2c-97c9-476c-be63-fd8d7036b1fa Schl - Sl 100 http://proxy.handle.net/10648/09fbce7a-e711-4d38-93aa-bd58e122f0bd Sm - Sten 101 http://proxy.handle.net/10648/6fe128ac-9f75-416b-9152-b01410024478 Ster - Tim 102 http://proxy.handle.net/10648/7043f660-ec36-412d-83a4-c46553757ac4 Tin - Vel 103 http://proxy.handle.net/10648/5f3add22-6b5d-447a-af13-40d1899c37a6 Ven - Vin 104 http://proxy.handle.net/10648/b87ceafb-1092-4811-92ff-2d000ff14906 Vis - Vy 105 http://proxy.handle.net/10648/87393a25-10da-4f29-930d-7e08798d83cb Wa - We 106 http://proxy.handle.net/10648/21802cc0-07c4-4b81-8193-e7d5ee43bd9e Wi - Wy 107 http://proxy.handle.net/10648/ada43393-7ccc-4521-9dbe-82774e5c4948 Y - Z
108 http://proxy.handle.net/10648/2acbbd44-00d9-43ac-b8bc-e5a5d9d104b6 Regiment Jagers, Diversen A - Z 109-144 1e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 4e en 8e Bataljon Landweer Infanterie

109 http://proxy.handle.net/10648/5cb033a9-047b-4dfc-99cc-f52282977962 A - Bal 110 http://proxy.handle.net/10648/d4503d3c-2a1e-4510-9f63-aadf7f16489e Bam - Bez 111 http://proxy.handle.net/10648/2cf0fb2c-f3dd-42a7-8cb6-e67bae556afc Bi - Boere 112 http://proxy.handle.net/10648/fb91dc69-592f-4f09-b7b1-afb53d2c8f2d Boerh - Bosk 113 http://proxy.handle.net/10648/c42fa467-b442-4d05-8d8c-8787d2b1928c Bosm - Broo 114 http://proxy.handle.net/10648/653fd565-3b83-4888-9c0e-99f9e57f782f Bror - Dag 115 http://proxy.handle.net/10648/e2f07f05-5593-4884-9768-106f5f3b4f07 Dal - Dos 116 http://proxy.handle.net/10648/e49c0c73-971b-41d5-8fbb-38184cfcc325 Dou - Dijk 117 http://proxy.handle.net/10648/7949d9bc-af56-46c7-b313-3d962f657b46 Eb - Fi 118 http://proxy.handle.net/10648/e10d5fda-d7fb-4e53-9a6f-642e42542065 Fl - Gre 119 http://proxy.handle.net/10648/998ba4c7-49d2-4d77-b17d-9c9739111ef6 Gri - Hak 120 http://proxy.handle.net/10648/f62f6026-ea13-4e81-9b74-18cfb1bc7f1f Hal - Herm 121 http://proxy.handle.net/10648/6e74fbdd-850f-4fda-b6e1-059199bd985a Hirs - Hol 122 http://proxy.handle.net/10648/3a77680d-9b6a-4a4a-b924-8e56a3a84744 Hom - Hum 123 http://proxy.handle.net/10648/bf741bcc-5aeb-443a-9005-c43153c834c0 Hun - Jong. 124 http://proxy.handle.net/10648/c25b70c3-27ed-42ee-b908-6b901e689e9d Jongb - Ke 125 http://proxy.handle.net/10648/24cefea8-fb34-4118-b360-f64ac09b4231 Kh - Kok 126 http://proxy.handle.net/10648/f62c4d48-7f33-4659-803d-ee4fd8ace613 Kol - Krol 127 http://proxy.handle.net/10648/f0b38e57-4a70-4163-8118-8f31003ba4ca Krom - La 128 http://proxy.handle.net/10648/bcc0c541-ea8e-4256-bfb4-58ab24660a17 Le - Ly 129 http://proxy.handle.net/10648/feace572-52f6-4abb-bf04-3d0a93d8988e Ma - Me 130 http://proxy.handle.net/10648/ae7d9607-b8f2-4142-8cda-95b2d21d8c4d Mi - Ne 131 http://proxy.handle.net/10648/bb93e045-8473-4962-bd20-b779f415dbf8 Ni - Oor 132 http://proxy.handle.net/10648/2ddb6c14-fc72-4164-aac0-f315811d5c69 Oos - Pe 133 http://proxy.handle.net/10648/ba1d706f-9c35-447f-8a42-363ad75a1e12 Ph - Pro 134 http://proxy.handle.net/10648/69ac98c9-a2e3-484c-bee9-fca581637787 Pru - Ro 135 http://proxy.handle.net/10648/059bd336-ec17-4c86-933d-803a90e1030e Ru - Scho 136 http://proxy.handle.net/10648/752fadff-bddb-4285-9784-2abf896e6470 Schr - Sme 137 http://proxy.handle.net/10648/c54da8b9-81b3-4ee5-b9fe-6c888c6fe1f7 Smi - Stel 138 http://proxy.handle.net/10648/19258d42-d873-49a6-85b9-cb4a9edc72ec Sten - Th 139 http://proxy.handle.net/10648/96a94fa7-23a6-4ca0-9e8e-baabc33d8dc4 Ti - Veen. 140 http://proxy.handle.net/10648/d07b02bf-3764-442b-9eb4-b65b7eb90c15 Veenb - Vi 141 http://proxy.handle.net/10648/8959998d-7dc8-4f25-ad3f-9460d77cfdcc Vl - Vri 142 http://proxy.handle.net/10648/829a4f99-417a-4fb2-b4d7-d99d38896f19 Vro - West. 143 http://proxy.handle.net/10648/36c067b5-c001-4f6a-886b-dcf410e1b651 Weste - Wol 144 http://proxy.handle.net/10648/f73ef06a-6852-4c5e-8a86-a9870d0d1994 Woo - Z
145-147 1e Regiment Infanterie, Diversen 145 http://proxy.handle.net/10648/34c1bc6f-32a1-4833-b502-38a45d6c7ead A - Hui 146 http://proxy.handle.net/10648/9f5391be-ad3b-4588-97ff-b2e7dfa54d9d Hul - On 147 http://proxy.handle.net/10648/ae0e2d93-c77f-40f9-a492-6bee18a4dbd4 Oo - Z 148-174 1e Regiment Infanterie, Landstorm 148 http://proxy.handle.net/10648/ca033504-5244-4171-bb5c-c95ce84db0f5 A - Bei 149 http://proxy.handle.net/10648/cf91b76a-383a-4b5f-8ee6-ce33f1fdad44 Bek - Boe 150 http://proxy.handle.net/10648/a99329d9-34df-4f94-a15d-8ead08772825 Boi - Bre 151 http://proxy.handle.net/10648/7ad58fd8-2ff9-4cfd-be6d-f6fecc81b95b Bri - C 152 http://proxy.handle.net/10648/ccaef6f1-e22d-4b4a-a82f-e5d4d363d24b Da - Du 153 http://proxy.handle.net/10648/4c99c873-ddb6-4749-a298-743dd6e7e2c7 Dijk - E 154 http://proxy.handle.net/10648/00c1e6bf-5b49-48b6-b933-8213c798ca0a F - Gri 155 http://proxy.handle.net/10648/0423507f-e8e2-44fd-ad09-a323b346dc2a Gro - Has 156 http://proxy.handle.net/10648/d1ed70a3-fd9b-4da7-a63e-00a3f7a5ce4a Hat - Hog 157 http://proxy.handle.net/10648/593b9d7f-fa79-460e-8460-813168435f3c Hoh - Jac 158 http://proxy.handle.net/10648/d7e72831-c870-4686-adc8-83825566b3b1 Jag - Kap 159 http://proxy.handle.net/10648/45feff57-53bb-4306-ab07-105b11b1450f Kar - Koek 160 http://proxy.handle.net/10648/f31558f0-59ed-4dcb-88ac-d2a93f4c425a Koer - Kuil 161 http://proxy.handle.net/10648/d8c73fbb-182c-4268-9d60-ec20380e1803 Kuip - Lim 162 http://proxy.handle.net/10648/79b58880-0207-4d19-b5bf-68c876ade590 Lin - Meu 163 http://proxy.handle.net/10648/709047b0-b532-43f4-923f-2a0d18b6ffa3 Mey - My 164 http://proxy.handle.net/10648/9c62d8be-64fc-4f09-b624-d7e4d4e409db Na - Oor 165 http://proxy.handle.net/10648/a78e5156-0400-44c0-94d8-88768667c04e Oos - Pl 166 http://proxy.handle.net/10648/d64ba1a2-cce0-4e0b-8de0-6cc30cbec9a2 Po - Ri 167 http://proxy.handle.net/10648/66fc56f6-8233-42e4-9139-220fda36b3b3 Ro - Schol 168 http://proxy.handle.net/10648/6184d6e3-2157-4cab-a566-14df83c94314 Schon - Smil 169 http://proxy.handle.net/10648/d7365612-be28-4f3f-a249-cac4649bf153 Smit - Str 170 http://proxy.handle.net/10648/e1b68aac-869f-43bb-9272-918565a05a68 Stu - U 171 http://proxy.handle.net/10648/ff99431b-a85d-4d66-9e8b-e13475aaa83c Va - Vi 172 http://proxy.handle.net/10648/b510d30d-7e17-4d9f-b641-2f26ee8dfdf9 Vla - Weg 173 http://proxy.handle.net/10648/e38708a7-1233-461f-bdb9-a9381ac77933 Weh - Wi 174 http://proxy.handle.net/10648/a7795e81-6e03-40cd-a06d-7f11b1515818 Wo - Z 175-218 2e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 44e en 45e Bataljon Landweer Infanterie

175 http://proxy.handle.net/10648/7ef04c02-c21e-4de2-bc13-58f637e2752d A 176 http://proxy.handle.net/10648/7d91e322-405e-4aa3-a10e-0c9a5a2b1cdc B - Ben 177 http://proxy.handle.net/10648/f78b45b7-a413-4428-8202-252fe1783bbe Ber - Bl 178 http://proxy.handle.net/10648/ec8f4b68-e6e7-4541-b5c5-b1dde8f9d1f0 Bo - Bot 179 http://proxy.handle.net/10648/1e3ca7c2-410b-400d-a51c-0b7ba595b368 Bou - Bro 180 http://proxy.handle.net/10648/88925a7a-9a03-4874-898b-f2b5d428e904 Bru - Cl 181 http://proxy.handle.net/10648/c9d1437a-3e2c-4d62-a974-29fe2aa3ed22 Co - Cu 182 http://proxy.handle.net/10648/12019b36-d8cb-4bd1-b090-e27e6b7efe73 Da - De 183 http://proxy.handle.net/10648/8c4d58fb-628e-413c-a230-b2c85ce1b49d Di - Dr 184 http://proxy.handle.net/10648/57c94367-ad55-4e1f-a8ab-4759d8504ab9 Du - Em 185 http://proxy.handle.net/10648/ec5cb748-2f55-4770-a75d-7b25f2971368 En - Fo 186 http://proxy.handle.net/10648/4d77cd8e-f9e7-45c0-9dc7-4ec5f4b53e03 Fr - Gerv 187 http://proxy.handle.net/10648/cc6743c4-c602-4e6f-abd4-8e7ab544e28b Gerw - Gra 188 http://proxy.handle.net/10648/a35e465d-5f11-45fa-bede-b0dacc443747 Gre - Ham 189 http://proxy.handle.net/10648/34333147-5f1e-4f54-95c6-77b885fa45f3 Han - Henc 190 http://proxy.handle.net/10648/594b79f1-1488-4d82-afe4-f8f0f5666732 Hend - Her 191 http://proxy.handle.net/10648/230e02e4-52d3-454b-905e-13a880c17ce1 Hes - Hoe 192 http://proxy.handle.net/10648/e533645a-6e6e-4a8e-a094-2aa889d94364 Hof - Hui 193 http://proxy.handle.net/10648/6f6b837f-2307-4942-a7b6-11f8ef4c7431 Hul - Janse 194 http://proxy.handle.net/10648/41aabb98-cbb8-4fa9-9aa4-2662e351568b Janss - Jas 195 http://proxy.handle.net/10648/5feff725-8a2e-4e3a-ada8-7f5846659c14 Je - Kep 196 http://proxy.handle.net/10648/ab31a256-8b5e-4e19-84b5-c8c6d2015b6b Ker - Kna 197 http://proxy.handle.net/10648/08eb7ab3-1220-48cb-8f5f-6683852dfb97 Kne - Kun 198 http://proxy.handle.net/10648/639f995b-2a58-4c82-a50e-a54dd3f16165 Kup - Lee 199 http://proxy.handle.net/10648/32db14d1-8ce8-4da5-84e5-3d45311250db Leg - Lit 200 http://proxy.handle.net/10648/8b4c94bf-a2ae-4fd0-9055-9c570a4e1e8b Lo - Mar 201 http://proxy.handle.net/10648/182491fd-e0ea-47ea-8b12-f6fed5a63432 Mas - Mol 202 http://proxy.handle.net/10648/d1ea3170-c422-4581-8ed6-e7ca0a6ebd2f Mom - Nis 203 http://proxy.handle.net/10648/3b5f0f01-fdbf-4c5e-8d3b-a40845f1b025 No - Pa 204 http://proxy.handle.net/10648/4f8a67f1-7eb8-4cb7-bc46-1cf973032e46 Pe - Pey 205 http://proxy.handle.net/10648/61d344c4-8fef-4d21-a81a-48fd924f28f7 Pf - Ra 206 http://proxy.handle.net/10648/59497e42-3f87-44e3-88b3-3aecb95fdb3f Re - Ron 207 http://proxy.handle.net/10648/76992a07-0ea2-43ac-8a68-326787a05232 Roo - Sam 208 http://proxy.handle.net/10648/6b1f6115-1f74-4e80-97bf-2335f4ad0c8d San - Schor 209 http://proxy.handle.net/10648/e5e13447-579b-4b82-ae01-3d80da026eda Schot - Sl 210 http://proxy.handle.net/10648/0b512083-b104-4106-89ed-348e170cbc91 Sm - Sta 211 http://proxy.handle.net/10648/66d86802-0754-45dd-b083-d5b1158ccf0a Ste - Sy 212 http://proxy.handle.net/10648/17294be3-9b9c-4bbc-afed-191d2bb55d08 Ta - Til 213 http://proxy.handle.net/10648/a500885a-fbe0-4bdb-8b41-e1ec6489c276 Tim - Ven 214 http://proxy.handle.net/10648/514607b7-33e3-4c7c-bb40-2009d7d31efc Ver - Verr 215 http://proxy.handle.net/10648/9d0f3457-c5df-4bcf-bf83-61b428a21664 Vers - Von 216 http://proxy.handle.net/10648/2ce32299-7a35-4653-bd4a-2ad6a20bf8f4 Voo - Wel 217 http://proxy.handle.net/10648/45737c3d-27d5-4c12-af46-4061ba68e88c Wen - Wit 218 http://proxy.handle.net/10648/82a71079-a469-40d1-a676-8ba3c7f7c19f Wo - Zy
219-220 2e Regiment Infanterie, Diversen 219 http://proxy.handle.net/10648/bd154d87-18c1-4090-b018-938f59c84459 A - Pyn 220 http://proxy.handle.net/10648/f592105a-ad25-4c00-ae9b-95b1df103104 Ra - Z 221-246 2e Regiment Infanterie, Landstorm 221 http://proxy.handle.net/10648/5f1a41b0-5a11-421b-a00d-e01cf8c5564a A - Ba 222 http://proxy.handle.net/10648/31855072-bdb9-44e3-b4d4-6837039004ee Be - Boe 223 http://proxy.handle.net/10648/8a7e6f93-54a3-4a5f-b3cb-ba416f5b67d9 Bog - Bro 224 http://proxy.handle.net/10648/8617475a-5ebf-4414-bf65-1d20cd724ca5 Bru - Co 225 http://proxy.handle.net/10648/67aac7e8-3180-4c06-91ab-503540b5397a Cr - Do 226 http://proxy.handle.net/10648/00fea656-fdda-4bca-932e-b1cd283f6ad0 Dr - Ey 227 http://proxy.handle.net/10648/66d5c468-1f62-4762-9e49-c2d8e4a54a0d F - Gl 228 http://proxy.handle.net/10648/66b41ad1-3207-497b-bd11-00dc5a86613e Go - Ha 229 http://proxy.handle.net/10648/2ee8421f-bc3c-4910-9a40-b8e361283d83 He - Hoe 230 http://proxy.handle.net/10648/6b633717-e833-478b-a212-01aaa1443c5e Hol - Jani 231 http://proxy.handle.net/10648/fb28aeec-bda0-4099-9cd9-36d363ca56e1 Jans - Ju 232 http://proxy.handle.net/10648/7933b03a-f08f-4bed-8626-90ed8ec7b6e9 K - Kom 233 http://proxy.handle.net/10648/ed49a6d3-7bb6-48a2-9d2c-b74837a24f98 Kon - La 234 http://proxy.handle.net/10648/8daf9bed-138f-450e-8a5c-081ee8f0b666 Le - Ly 235 http://proxy.handle.net/10648/3fe2976c-baef-4561-bcad-01ed48bb6aa4 Ma - Mi 236 http://proxy.handle.net/10648/90fc0bff-0c43-41f4-8aee-c0a11bb37c8e Mo - Ny 237 http://proxy.handle.net/10648/39693435-a66a-4099-afe9-4c9e789f1e3d O - Pe 238 http://proxy.handle.net/10648/d0ff6459-1972-4a71-8724-45c22ee785f5 Ph - Ren 239 http://proxy.handle.net/10648/8b4819fe-009d-4ff1-a8f2-3552392a47e2 Reu - Ry 240 http://proxy.handle.net/10648/c8b89602-2a08-47f8-b962-052a608976dc Sa - Sh 241 http://proxy.handle.net/10648/7ad296fe-c079-46fa-ace5-64582ba3c935 Si - Sp 242 http://proxy.handle.net/10648/e2203373-68b2-438f-9b00-ae3c989cf97f St - Ti 243 http://proxy.handle.net/10648/d42d38f6-cec8-4ab2-ae42-18bd8966ec70 To - Verg 244 http://proxy.handle.net/10648/f60dfc40-0049-44d5-905a-1a1b0e2d3f9d Verh - Vor 245 http://proxy.handle.net/10648/96c0c1a7-c1d3-461b-b7ad-6d6d41791866 Vos - We 246 http://proxy.handle.net/10648/525055b4-8c4f-4acf-90ed-8a2074c3345a Wi - Zy 247-280 3e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 30e en 42e Bataljon Landweer Infanterie

247 http://proxy.handle.net/10648/d333b0df-c58d-4d67-b666-d1e9d7a27e97 A - Baa 248 http://proxy.handle.net/10648/a4b7e3c3-9d24-4ec6-b70b-9f88d525e141 Bac - Berg 249 http://proxy.handle.net/10648/8f726477-8eba-481f-9521-bcbb1f25729f Berk - Bog 250 http://proxy.handle.net/10648/274472f9-40b9-4fab-a77c-e0ed28b3b7e5 Boh - Bran 251 http://proxy.handle.net/10648/c4b6f427-c339-4f92-9035-f217d3c7d6ed Bras - Bur 252 http://proxy.handle.net/10648/ca77aeef-7c67-4dda-9636-4afafa739173 Bus - Dei 253 http://proxy.handle.net/10648/5e1b8e25-fc5d-4f25-a70c-634a594f22b8 Dek - Do 254 http://proxy.handle.net/10648/0855a072-9c07-4870-855f-daf4b80569b0 Dra - Er 255 http://proxy.handle.net/10648/e925ff09-5a85-4838-89b0-0f30fa9c3c72 Es - Ges 256 http://proxy.handle.net/10648/c918181a-c4de-402f-8814-1ff8787f7087 Geu - Groe 257 http://proxy.handle.net/10648/3caa79df-7c2e-4501-8d78-89ef566ca951 Grof - Hees 258 http://proxy.handle.net/10648/de9e4fbc-bcee-4238-8307-c8ece62cd5d8 Heet - Hoen 259 http://proxy.handle.net/10648/aec72494-2c64-4597-bb20-7a6b1ad12d5e Hoes - Hij 260 http://proxy.handle.net/10648/66327198-b459-4eed-ba4b-73a92beb1c93 I - J 261 http://proxy.handle.net/10648/590422d9-54ee-40fc-8c84-37b663e9e10e Kaa - Kloo 262 http://proxy.handle.net/10648/d3c5b7c4-5300-44b4-bc2d-f45281a419cd Klop - Kouw 263 http://proxy.handle.net/10648/3e7ead25-2b5a-41e5-9f81-1f4ed4b99146 Kraa - Lam 264 http://proxy.handle.net/10648/397ac632-3d71-44c7-ac8c-f3c5be669920 Lan - Li 265 http://proxy.handle.net/10648/3eee6823-db10-4ecc-8d37-a2684b34d90e Lo - Mar 266 http://proxy.handle.net/10648/fc16e2a2-4e22-43af-aa8b-4f2d4d402c55 Mas - Moe 267 http://proxy.handle.net/10648/2afcefb6-6726-4a77-9616-a3109d461773 Mol - Nis 268 http://proxy.handle.net/10648/9b6cae76-fa85-4e3c-9866-cfba29e6d297 Nob - Or 269 http://proxy.handle.net/10648/673defa6-3c3c-4285-9841-e1f37ad8733c Os - Plo 270 http://proxy.handle.net/10648/879954aa-0c8a-47d1-800b-7a0826c876cc Plu - Re 271 http://proxy.handle.net/10648/f2364e24-9e87-4ac2-94f3-0aa6a04ae4c7 Rh - Roz 272 http://proxy.handle.net/10648/aeb8277c-506c-4a04-814e-ed2a9551e94d Ru - Schop 273 http://proxy.handle.net/10648/16e75810-8561-454a-98cf-b2d0fab7b33d Schor - Smu 274 http://proxy.handle.net/10648/2299bd73-0b2c-455e-aa7d-36004d067db2 Sna - Sto 275 http://proxy.handle.net/10648/05e63d41-8d63-44d9-b8e5-61b1aed773c2 Stra - T 276 http://proxy.handle.net/10648/6b957b36-78b1-4c32-a370-534313adacd5 U - Verhe 277 http://proxy.handle.net/10648/3265cc9a-1ccc-4fb8-9061-aebc2d9983a2 Verho - Vli 278 http://proxy.handle.net/10648/bd41b275-d82c-4230-a3d3-0cf137f18d00 Vlo - Wa 279 http://proxy.handle.net/10648/1c1f32a0-db04-45b9-8d3a-8f2d30f1d230 We - Woh 280 http://proxy.handle.net/10648/a2c586d0-79d7-47cd-99ba-16a4777dd39c Wol - Zy
307-308 3e Regiment Infanterie, Diversen 307 http://proxy.handle.net/10648/c3d53b9b-da36-4c58-b88b-b83094b36623 A - Kool 308 http://proxy.handle.net/10648/1a770927-19e0-4adb-b96b-1862bbc1e0de Koop - Z 282-306 3e Regiment Infanterie, Landstorm 282 http://proxy.handle.net/10648/1639cc98-f187-4921-b908-c59854ea1cf6 A - Bas 283 http://proxy.handle.net/10648/b4854b81-bc73-45bc-b642-5a90286a6a1e Bat - Bly 284 http://proxy.handle.net/10648/6c5a712a-3c3e-42e2-bb4b-03cc52aa26ea Boc - Box 285 http://proxy.handle.net/10648/515c06f9-5061-4465-a2fd-73d592be4f6d Bra - By 286 http://proxy.handle.net/10648/cdf00d1e-c9be-4aba-ac45-3b7863a90e6b Cad - Dien 287 http://proxy.handle.net/10648/35b74294-f3ff-49cd-9c43-7807d06f7a6f Diep - Dy 288 http://proxy.handle.net/10648/095c9529-8311-41a5-89a0-825c537aee5f E - Gef 289 http://proxy.handle.net/10648/adfcb899-714d-458d-a2e2-7634632eeafd Gei - Gy 290 http://proxy.handle.net/10648/458b0f4e-57b6-4397-bd03-f22ff7e4c561 Ha - Hex 291 http://proxy.handle.net/10648/2ced6c08-4a1a-4859-ab10-bdaaf4c16318 Hey - Hy 292 http://proxy.handle.net/10648/74c2170a-ec56-44b6-bcba-968d2e597735 Ib - Ka 293 http://proxy.handle.net/10648/a3d29c03-4eea-43eb-8c6c-c1980efd249e Ke - Kool 294 http://proxy.handle.net/10648/f42be2f3-7ca9-43a9-83ea-4fe0befb1051 Koom - Lam 295 http://proxy.handle.net/10648/43e68c4e-8d5c-40d4-99ca-5b10ce148a4b Lan - Maa 296 http://proxy.handle.net/10648/41068ba8-a3df-420a-a1ba-38d0571e8cf0 Mab - Mig 297 http://proxy.handle.net/10648/0cd94803-7a1a-4e57-bea6-61fe2735be20 Mil - No 298 http://proxy.handle.net/10648/e765ec93-9c07-4ee2-9697-e52d2e2ebe5b Nu - Pis 299 http://proxy.handle.net/10648/1890f484-f828-40c2-beed-d6ce45c53146 Pl - Rh 300 http://proxy.handle.net/10648/646e62f5-5d88-4cd7-8744-1ff58374b221 Ri - Ry 301 http://proxy.handle.net/10648/96af4c99-2ce3-491f-9fdf-e8e1d031173e S - Sme 302 http://proxy.handle.net/10648/40c1bc16-8bc7-4172-975d-1047594cf687 Smi - Sy 303 http://proxy.handle.net/10648/590fc75b-3126-491a-bbc6-ab6b072c1b34 T - Verg 304 http://proxy.handle.net/10648/c0747cc8-19e7-4693-9075-eb6577c39771 Verh - Voo 305 http://proxy.handle.net/10648/ffe0a486-6ad6-4ace-be2e-886d70acdf99 Vor - Wies 306 http://proxy.handle.net/10648/235cd892-24c1-447a-9e4f-0eb7cc402ab0 Wil - Z 281 http://proxy.handle.net/10648/810937a5-94c7-4ea2-8419-b34d59af89be 27e, voorheen 3e Regiment Infanterie, A - Z

Betreft miliciens, die in 1924 met groot verlof zijn gegaan

309-339 4e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 19e en 28e Bataljon Landweer Infanterie

309 http://proxy.handle.net/10648/45f8809f-846e-408e-9f54-19e6d9f066f1 A - Ba 310 http://proxy.handle.net/10648/d87acbac-a5c1-4d41-828f-e65ce77e35cd Be - Bi 311 http://proxy.handle.net/10648/8137cb59-5776-42b5-888d-e4a3653dba46 Bl - Bos 312 http://proxy.handle.net/10648/e4ec6da6-888e-42f9-ad56-e5b5ddcca7d5 Bot - Bruij 313 http://proxy.handle.net/10648/6c7d8a49-602f-48ce-b768-9f5617d14bc6 Bu - Da 314 http://proxy.handle.net/10648/495a4780-dd2f-4717-87a5-4caee9696b0f De - Duu 315 http://proxy.handle.net/10648/0a9246d4-5ea0-4c21-8462-a5204b23b6ea Duy - E 316 http://proxy.handle.net/10648/a6440cea-45a5-4a69-9b5c-00276f8472c1 Fa - Goo 317 http://proxy.handle.net/10648/37c37e52-4545-4fab-a7f1-3c81932939a5 Gor - Haa 318 http://proxy.handle.net/10648/21038763-88bd-4f8d-8e8d-03f62c76b0f1 Hab - Her 319 http://proxy.handle.net/10648/f5d07772-a9d1-4d18-a776-c143aef31099 Hes - Hoo 320 http://proxy.handle.net/10648/30212e1d-ce9e-4d0f-836a-3237106a4006 Hop - Jong. 321 http://proxy.handle.net/10648/369e2760-aac0-4dcc-b0c2-98f694a35ac5 Jongb - Kla 322 http://proxy.handle.net/10648/058ca542-88e2-4fff-aad2-3aff2be9dc86 Kle - Kors 323 http://proxy.handle.net/10648/37d27c10-46d2-476a-970a-aa1b8cb5930a Kort - Lam 324 http://proxy.handle.net/10648/17520c96-9bf5-43da-819f-f92e579275c2 Lan - Lins 325 http://proxy.handle.net/10648/0b5480e7-9a47-4a07-8b53-94c486e453eb Lint - Meere 326 http://proxy.handle.net/10648/fc05cd68-1019-47bb-bfd5-844a81a04e8d Meeri - My 327 http://proxy.handle.net/10648/6a082d08-6bbe-4639-9303-395ca856093f Na - On 328 http://proxy.handle.net/10648/ccd080bf-3124-4b8c-a246-8c2d859a3fde Oo - Ph 329 http://proxy.handle.net/10648/48d9ec95-e451-408c-8daa-a771de872a7c Pi - Ra 330 http://proxy.handle.net/10648/c525f3ca-0a02-42eb-8c8a-9ca2700056ce Re - Ros 331 http://proxy.handle.net/10648/378f1130-2dc1-42be-bec0-fadcf62d84c4 Rot - Schoo 332 http://proxy.handle.net/10648/b985c6ee-3509-4f41-ac42-db5a69a2673f Schop - Sn 333 http://proxy.handle.net/10648/afb373f5-b095-4518-9b54-d509bdd47def So - Str 334 http://proxy.handle.net/10648/93d9210a-84e4-45d1-a107-63b08537e115 Stu - Van 335 http://proxy.handle.net/10648/7dc36f37-b5de-4582-ab52-de9e7d56086c Var - Vern 336 http://proxy.handle.net/10648/fc5d8190-4105-419e-bcce-a5e8f72bb819 Verp - Vree 337 http://proxy.handle.net/10648/dc53a9e7-fbe5-4b4e-9180-39b96f28b736 Vrek - We 338 http://proxy.handle.net/10648/898267f8-a726-4219-a75f-356041999300 Wi - Ze 339 http://proxy.handle.net/10648/e4eb3544-bed9-4883-b013-470cf5bb50c5 Zi - Zy
340-365 4e Regiment Infanterie, Landstorm 340 http://proxy.handle.net/10648/3984b68f-8395-4bcc-9274-d3952735863a A - Bere 341 http://proxy.handle.net/10648/69de4b2e-1112-4721-bafb-547420831646 Berg - Boot 342 http://proxy.handle.net/10648/9e487ce3-e580-43b7-bf44-c38a1513d983 Bor - Bru 343 http://proxy.handle.net/10648/db9bebce-f1c7-4578-b305-c2082ca87c20 Bu - Dop 344 http://proxy.handle.net/10648/028e06f7-493e-4573-8489-0a83dc30e9d8 Dor - Em 345 http://proxy.handle.net/10648/5cba4805-0fc2-4f78-82e4-89e0f95eda5e En - Gla 346 http://proxy.handle.net/10648/55c8ee7c-6365-4af8-9d59-41131506ff00 Go - Haa 347 http://proxy.handle.net/10648/2bd3ef34-9f47-4063-b426-839d9fd8d86c Hab - Hoe 348 http://proxy.handle.net/10648/3c32b0a7-0dba-4595-99ae-73c5bdf5b9c9 Hof - Jan 349 http://proxy.handle.net/10648/e3065e3c-cd69-4116-a348-20f330a7127a Jas - Kla 350 http://proxy.handle.net/10648/ba122eae-ca8e-43a8-9f5d-83ab561664f3 Kle - Kra 351 http://proxy.handle.net/10648/5a11e716-88e9-49bc-bec3-6994d94f1fc0 Kre - Lek 352 http://proxy.handle.net/10648/7874b771-6bdb-43f3-918e-f7595fe73d28 Lel - Mee 353 http://proxy.handle.net/10648/35306557-f7e2-4e54-a9a5-956090a6aa33 Mei - Ne 354 http://proxy.handle.net/10648/5c18cb8d-5257-4df9-a8a9-76ab70753c89 Nie - Out 355 http://proxy.handle.net/10648/51247694-0df2-441c-98e4-be563a5ee428 Ouw - Poo 356 http://proxy.handle.net/10648/4caeb1e7-9268-4af3-9299-327bbae8cbf3 Pop - Rol 357 http://proxy.handle.net/10648/064a8b50-5fcc-4f90-8129-e25091200ad5 Rom - Scha 358 http://proxy.handle.net/10648/57b77a98-d258-40e2-8d39-94a74a173aff Sche - Sli 359 http://proxy.handle.net/10648/c5fdf1e0-c645-492b-8b65-fd5a46494a38 Slob - Sti 360 http://proxy.handle.net/10648/7cc479e3-4e46-44a5-a7d8-76a3ef810830 Stoe - U 361 http://proxy.handle.net/10648/916553e9-344c-4a65-9f15-48dd0fcae7e7 Va - Verm 362 http://proxy.handle.net/10648/fb101efa-d2d7-4745-a671-d963a8047cf5 Verr - Vre 363 http://proxy.handle.net/10648/bee2d1d1-f7d7-41ac-8712-2d9389556669 Vri - Wies 364 http://proxy.handle.net/10648/fde5268c-0bd6-427d-8e07-03d2363064b6 Wig - Zal 365 http://proxy.handle.net/10648/d6e8fbf3-1820-4663-8683-46e0cab4489c Zan - Zy 366-398 5e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 9e en 16e Bataljon Landweer Infanterie

366 http://proxy.handle.net/10648/a94d7f1c-a5eb-49e5-bdc2-3b069e6a9bba A - Bar 367 http://proxy.handle.net/10648/1e17c125-0057-4182-801b-87d05209a2e9 Bas - Bi 368 http://proxy.handle.net/10648/5356db79-e47f-46d6-a498-daa82df7ca81 Bl - Bot 369 http://proxy.handle.net/10648/662eafbf-212e-4caf-b7d9-3d2710e0ad55 Bou - Brun 370 http://proxy.handle.net/10648/16f2916b-8abd-4a04-b9b3-8a67bec9effc Brus - Dan 371 http://proxy.handle.net/10648/abf91809-c7cb-41a5-b22d-aa2c9d530e55 Dar - Dro 372 http://proxy.handle.net/10648/eaa5e0c2-2f7e-42ab-a87d-8802848bac2a Dru - El 373 http://proxy.handle.net/10648/3fd0fa78-caa8-4d5f-8a9f-07bf455c7c1b Em - F 374 http://proxy.handle.net/10648/0bedca95-907b-4628-98ca-f13a5e1bfc29 Ga - Graf 375 http://proxy.handle.net/10648/0c63cc42-fde7-4f51-b903-2450226d9777 Gram - Ham 376 http://proxy.handle.net/10648/82bec582-ba80-4e07-baba-ecaa79798cd4 Han - Heu 377 http://proxy.handle.net/10648/d943db92-8534-4990-9ad2-32bd1047e48a Hey - Hor 378 http://proxy.handle.net/10648/2b234b32-119e-4bf3-be36-332fb731af96 Hou - Janse 379 http://proxy.handle.net/10648/6be881f2-0dfe-4b90-b6cc-441507ea987e Jansm - Kas 380 http://proxy.handle.net/10648/76f8da3c-5ce9-42ab-82a8-88e61140b3a7 Kat - Kloo 381 http://proxy.handle.net/10648/be907080-9e4f-4d7a-a79f-1e4ed930f7c9 Klop - Kram 382 http://proxy.handle.net/10648/7ea0fa60-128c-4b67-bea2-0fff8176be65 Kran - La 383 http://proxy.handle.net/10648/409893e3-893d-4d36-8fd2-3d9f6ba10055 Le - Ly 384 http://proxy.handle.net/10648/18678228-facd-4478-9fcf-c4cedef50b04 Ma - Me 385 http://proxy.handle.net/10648/997dd52e-70e5-458d-b28a-7efd42d360ba Mi - Noor 386 http://proxy.handle.net/10648/5f92ca3f-f667-44ab-ae48-65c32a085f0c Noot - Peer 387 http://proxy.handle.net/10648/24850f0e-770e-43ae-94bc-2349a01dfd14 Peet - Py 388 http://proxy.handle.net/10648/2ff5c860-ef03-4aa3-a6e7-b39d813daa99 O - Rom 389 http://proxy.handle.net/10648/07aef475-6250-4e14-b370-8f8c4eb2fc34 Ron - Schep 390 http://proxy.handle.net/10648/b3705df8-7c95-45e9-aa63-d8c90d90806a Scher - Sei 391 http://proxy.handle.net/10648/cead3d15-8416-4e4e-afc7-176d3fd46f47 Sel - Spieg 392 http://proxy.handle.net/10648/fd4d3ad6-f3a6-4d4e-97fc-e13e89844468 Spier - Sy 393 http://proxy.handle.net/10648/cf78acf8-115c-41fd-abde-ed244ec7190d T - U 394 http://proxy.handle.net/10648/2cadd3a9-7eb7-4f0d-84de-6d26187d9681 Va - Verl 395 http://proxy.handle.net/10648/6d311384-83a6-4d8b-8192-b03c6afad610 Verm - Vriel 396 http://proxy.handle.net/10648/2035216f-8456-41db-a5d8-7884966d70e8 Vrien - Wen 397 http://proxy.handle.net/10648/7070cf31-8cbd-4789-a81b-f46e436eb17e Wer - Wolk 398 http://proxy.handle.net/10648/e4e4a1ef-8f11-424c-8790-f9dba7d9c256 Wols - Z
399-400 5e Regiment Infanterie, Diversen 399 http://proxy.handle.net/10648/72f06617-c15b-4112-90f7-7ae79eb7acb0 A - Lee 400 http://proxy.handle.net/10648/d1e70fb0-3358-4111-97fd-1e9286726fc1 Lei - Z 401-425 5e Regiment Infanterie, Landstorm 401 http://proxy.handle.net/10648/cb7cb666-7432-4940-84cf-5c81787a56ca A - Bak 402 http://proxy.handle.net/10648/24bd6cf3-d84e-40fd-bad1-2a44165ac4e6 Bal - Bli 403 http://proxy.handle.net/10648/40b02e22-8f4a-4e09-8c0f-178d7f2b734b Blo - Bot 404 http://proxy.handle.net/10648/9f0b6abd-0609-43c1-84b3-269b6336b934 Bou - By 405 http://proxy.handle.net/10648/c2cdf2a2-31b2-4ac3-889e-65e05cf8e169 Ca - Dok 406 http://proxy.handle.net/10648/ec8def46-e6f9-4537-9804-6bae29849382 Dol - Er 407 http://proxy.handle.net/10648/c899f4e8-4fc5-42bd-a7b7-1e2d7fb1b2a4 Es - Graas 408 http://proxy.handle.net/10648/38b5f3aa-1c52-40c5-a14d-be589eb0d5e0 Graf - Ha 409 http://proxy.handle.net/10648/e87ec630-e6b4-4168-a003-30c34d7037d1 He - Hoop 410 http://proxy.handle.net/10648/6e01c695-ae3a-4c3a-9847-ce9ae5f16d7f Hoor - J 411 http://proxy.handle.net/10648/b817795d-4c74-4c41-8a01-bdf0509cd360 Ka - Kn 412 http://proxy.handle.net/10648/b7b2b268-7479-4043-bf75-2265e835256b Ko - Kroo 413 http://proxy.handle.net/10648/8745232a-e235-4250-b994-b90a0fb30328 Krop - Leu 414 http://proxy.handle.net/10648/a5c6669e-6a61-439f-bd97-1590fa34e79d Lev - Men 415 http://proxy.handle.net/10648/6426c130-6854-44a7-89b9-a34a8636371d Mer - Niet 416 http://proxy.handle.net/10648/b6151eb5-0307-4eab-a9a9-8e169feb2cde Nieu - Pep 417 http://proxy.handle.net/10648/73781901-be6c-4f05-8c04-88be2605a77c Per - Rem 418 http://proxy.handle.net/10648/d5827f33-f002-4c92-b10c-bf072dfaa8d8 Ren - Ry 419 http://proxy.handle.net/10648/e90db287-72a9-454a-aada-39ebc963592a Sa - Schy 420 http://proxy.handle.net/10648/8c33f18f-3159-48c6-8178-2aa24a3ea61f Scri - Sta 421 http://proxy.handle.net/10648/5bd4c383-90ca-4dda-8e2d-b7f40fca006b Ste - Tro 422 http://proxy.handle.net/10648/9b9119c6-55b3-418e-b01e-9cc40f1accd4 Tu - Vet 423 http://proxy.handle.net/10648/843c0d9d-715b-4238-a803-0c0e378dc4d5 Veu - Wa 424 http://proxy.handle.net/10648/6dd56a45-fb49-42cb-8268-5f2e3e021db6 We - Wu 425 http://proxy.handle.net/10648/9d038d67-f742-4748-b9e9-0da83d9e3d1d Wy - Z 426-463 6e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 40e en 41e Bataljon Landweer Infanterie

426 http://proxy.handle.net/10648/48a7bf5f-dbac-4a60-80a6-5832f4976322 A - Ax 427 http://proxy.handle.net/10648/ab535235-be5f-40f0-b61b-2e70a1839b7a B - Bek 428 http://proxy.handle.net/10648/b95ebdb6-c242-4b4e-8deb-a95769f6ac03 Bel - Boe 429 http://proxy.handle.net/10648/bb1a91ff-9868-4f26-a599-e8eabe0bd5d1 Bog - Bra 430 http://proxy.handle.net/10648/a82e7be8-6335-437c-a889-efbb377d1818 Bre - Bru 431 http://proxy.handle.net/10648/8fe65e41-7375-433a-9add-2897e207b6d9 Bu - Cy 432 http://proxy.handle.net/10648/07af8ef3-7460-4868-86f9-ca3e9fccf779 D - Dom 433 http://proxy.handle.net/10648/94bcbd81-2515-44d8-924c-630fb965effc Don - Dy 434 http://proxy.handle.net/10648/9f7419c4-af54-4cad-b0ea-61dac1e2a531 E - Fl 435 http://proxy.handle.net/10648/3bf8e51c-efd2-4f24-bb6b-264a4ada6c80 Fo - Gh 436 http://proxy.handle.net/10648/0cf7add3-9a4b-4a3e-bf17-7d2f1b5124ce Gi - Gra 437 http://proxy.handle.net/10648/9add4f3b-c356-4a8b-9243-8fa34c47c08f Gre - Han 438 http://proxy.handle.net/10648/a1aaef9c-04a9-4aee-a84d-08e42d926805 Hap - Hen 439 http://proxy.handle.net/10648/c533a968-28a2-4b1f-985b-6f5ffdf40fa5 Her - Hof 440 http://proxy.handle.net/10648/5aa9b25c-c78f-4a12-8e5b-d7cfcc96ba16 Hog - Hut 441 http://proxy.handle.net/10648/3253d68e-12d9-4928-a2bb-5ffbe97feac9 Huy - Jan 442 http://proxy.handle.net/10648/fe31bf96-a052-43be-9135-730167ac2f8a Jas - Kav 443 http://proxy.handle.net/10648/d20e1473-1bfa-4c66-bfe8-982a12f8c846 Ke - Kn 444 http://proxy.handle.net/10648/2e808c02-5c80-40d4-93b9-cde9fba010e1 Ko - Kox 445 http://proxy.handle.net/10648/255e14b9-08d7-4de2-bcd0-4a0da8adcbf4 Kr - La 446 http://proxy.handle.net/10648/cb4961a7-b935-4576-877d-54e6bcc9816d Le - Lon 447 http://proxy.handle.net/10648/2661cc9e-9583-40d6-befb-87612e67d350 Loo - Man 448 http://proxy.handle.net/10648/2e942974-dc8c-495a-a0d1-fbb28b354c71 Mar - Meij 449 http://proxy.handle.net/10648/17590688-d067-40c5-98d4-e4e95a7141d5 Mi - Ne 450 http://proxy.handle.net/10648/437ea239-f5fc-4ebc-8d76-c201cf6f0449 Ni - Oo 451 http://proxy.handle.net/10648/ac875634-6b2c-4c30-8f84-400ed7f4873e Op - Pl 452 http://proxy.handle.net/10648/7ead133c-2ebe-4545-af06-d46b1bf30ff0 Po - Ren 453 http://proxy.handle.net/10648/deaaa762-66a0-407f-a927-62ef51f3b665 Res - Roo 454 http://proxy.handle.net/10648/ef71a423-d1e4-4c2e-a541-488be8587d99 Rop - Sche 455 http://proxy.handle.net/10648/e48be10d-4258-4934-a9ad-e6112af93703 Schi - Sl 456 http://proxy.handle.net/10648/86c587c5-949f-401d-b7a3-2aa6d666525d Sm - Sp 457 http://proxy.handle.net/10648/f8d75a39-f4c0-4b18-b073-7a7ae6af54dd St - Ta 458 http://proxy.handle.net/10648/89089f6a-1d64-4eea-a0d3-2bd38ce302b1 Te - Ty 459 http://proxy.handle.net/10648/06ea37e3-3c8e-4c8f-8acb-3a0a845f53cb U - Verha 460 http://proxy.handle.net/10648/8da32c31-7d43-4b44-a8e8-fbcbe58f342e Verhe - Vey 461 http://proxy.handle.net/10648/6554be0c-5027-49a4-a507-338cc2af93c3 Vi - Vij 462 http://proxy.handle.net/10648/1c5b4ede-016d-4895-930d-0563c26e48c4 Wa - Wis 463 http://proxy.handle.net/10648/a84f4a28-4eef-401a-8c7c-c1a927eea53f Wit - Z
492-493 6e Regiment Infanterie, Diversen 492 http://proxy.handle.net/10648/bdda6deb-ce00-4bf8-a6da-13b00cfbcbda A - Ko 493 http://proxy.handle.net/10648/ce302318-a708-401f-83b2-5116e688730e Kr - Z 464-491 6e Regiment Infanterie, Landstorm 464 http://proxy.handle.net/10648/9e86a4e1-fbc7-4a33-b70a-23142b1908fd A - Bam 465 http://proxy.handle.net/10648/97724551-a5ba-4049-ab17-d5eb2ee6974a Ban - Berk 466 http://proxy.handle.net/10648/a27ee046-5aee-4ea5-98c6-ecff6dbbc3cc Berl - Bor 467 http://proxy.handle.net/10648/9e40871e-3982-4112-ad3d-3d087edde7d5 Bos - Bro 468 http://proxy.handle.net/10648/bd6aacb0-e235-4f72-bb31-3053430c5644 Bru - Cuy 469 http://proxy.handle.net/10648/51fea173-3a9a-4e8c-ba84-852bbc59e5f5 Da - Don 470 http://proxy.handle.net/10648/53ab2854-c9b5-4ba6-a4c7-0dad49b38a1d Doo - Er 471 http://proxy.handle.net/10648/3afcbe3d-ca79-43c4-87a7-86f424b5be5d Es - Gh 472 http://proxy.handle.net/10648/00126543-7bc4-42db-91f6-4d662acc4fde Gi - Gy 473 http://proxy.handle.net/10648/a5932329-5871-4df5-bc3d-10fc6c92a0d4 Ha - Hem 474 http://proxy.handle.net/10648/f8600162-9a6b-46ae-a024-b9b3ee018c66 Hen - Hon 475 http://proxy.handle.net/10648/46a539f2-4d0c-4085-88d7-7a3332da5211 Hoo - Janso 476 http://proxy.handle.net/10648/3a0d88fc-830f-4c53-9dec-0d005adb64e6 Janss - Ki 477 http://proxy.handle.net/10648/d0c23e67-4d9b-4ae5-a5e2-2d7bf5c04bae Kl - Ko 478 http://proxy.handle.net/10648/3a13cec7-bf7e-4161-88cd-3c6b10e9c5e3 Kr - Lee 479 http://proxy.handle.net/10648/1f2e10ba-eaff-4b2e-9c1a-1e2309a3f0f5 Lef - Mac 480 http://proxy.handle.net/10648/ca5309ee-ad41-4da1-a368-0cbad67e3b51 Mad - Mol 481 http://proxy.handle.net/10648/1efadc8f-e7a1-4be0-98df-9112c3523a2e Mom - Ny 482 http://proxy.handle.net/10648/586c963e-f6fd-43fe-9a98-c4e1b2a6a30f Ob - Pi 483 http://proxy.handle.net/10648/7916e5f8-0c17-4d78-9a30-df1e61e1376e Pl - Roe 484 http://proxy.handle.net/10648/4a552f95-d2ec-48da-a218-d81f442ff6b5 Rog - Sche 485 http://proxy.handle.net/10648/4160b649-ecfe-4175-a698-1684729e4520 Schi - Sl 486 http://proxy.handle.net/10648/a6377902-b730-4a6e-b9ac-34697198a722 Sma - Sto 487 http://proxy.handle.net/10648/1852ebfd-e540-498f-9208-17538d96c141 Str - Ty 488 http://proxy.handle.net/10648/9bd1a938-cb12-4402-a626-627e126d5fd1 Ub - Verm 489 http://proxy.handle.net/10648/28996bde-1217-42dd-8554-b8c8d5f7b1d0 Vero - Vy 490 http://proxy.handle.net/10648/3ecb0a5d-f672-4eec-a9b8-182c511241a5 Wa - Wil 491 http://proxy.handle.net/10648/2b9a8024-f76f-461d-95c7-bd9d42eb6e4b Win - Z 494-529 7e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 22e en 23e Bataljon Landweer Infanterie

494 http://proxy.handle.net/10648/fc888feb-0cb2-4dd7-a748-dffd614527f6 A - Bak 495 http://proxy.handle.net/10648/84dcf48d-d02f-470d-9ce0-824ce17e3e6f Bal - Ber 496 http://proxy.handle.net/10648/ca0a61c6-255f-492a-9935-ae48442e2c77 Bes - Boe 497 http://proxy.handle.net/10648/c153fb4b-1724-4d93-8894-df27b0c3938d Bog - Bra 498 http://proxy.handle.net/10648/dd107cd0-263e-4e7a-ad9e-5d824fcb8ec0 Bre - Bur 499 http://proxy.handle.net/10648/5277d1d9-5f0a-4509-b844-c43867628537 Bus - Cy 500 http://proxy.handle.net/10648/bc814b29-f7fe-46de-80fe-7344206bf084 Da - Do 501 http://proxy.handle.net/10648/835c3b81-fe8f-40ee-904e-9adca29d16a4 Dra - En 502 http://proxy.handle.net/10648/d7a3df82-fe4e-446c-a7a9-ecda8fae8396 Ep - Ga 503 http://proxy.handle.net/10648/3bfbce3b-fd2c-4c39-a173-9ba936213555 Ge - Gri 504 http://proxy.handle.net/10648/d3f869e4-eb04-45f7-96e8-eb4754c86e18 Gro - Hard 505 http://proxy.handle.net/10648/2992cf5e-82ce-471c-b2ef-973284695d09 Hare - Herf 506 http://proxy.handle.net/10648/cc20910a-5dc6-47bd-89fd-041349b0d877 Herk - Hoo 507 http://proxy.handle.net/10648/f0d8e763-1a37-413d-8e32-0a7b9f21d105 Hop - Janse 508 http://proxy.handle.net/10648/d6c18298-631c-4b6f-8752-723982fb9b8f Jansm - Kel 509 http://proxy.handle.net/10648/d15aed60-2f72-464c-8523-cb7080716bef Kem - Koen 510 http://proxy.handle.net/10648/34bf0611-9849-4a09-8212-579409d97588 Koer - Kra 511 http://proxy.handle.net/10648/7d59b09a-13ab-4609-89e8-09f6a7354cbb Kre - La 512 http://proxy.handle.net/10648/8be2dd92-2cf8-4ba1-8f8e-2748a9fb06fd Le - Lop 513 http://proxy.handle.net/10648/b4107c78-01f2-4646-a439-e9e6ee6a7b71 Lor - Mee 514 http://proxy.handle.net/10648/3d0fd8ae-d0f8-4b20-b1ac-21d6df1b69ae Mei - Mon 515 http://proxy.handle.net/10648/5e6b971d-d46a-46c1-8394-2b4d9c5b2b8b Moo - Nooi 516 http://proxy.handle.net/10648/65c3b544-0785-4c92-97fe-6fd444f41591 Noop - O 517 http://proxy.handle.net/10648/7ff15860-ed75-489c-b9a5-a1d991e7f0c4 Pa - Poe 518 http://proxy.handle.net/10648/88a34448-c3e2-4f17-95a9-e927778fb52e Pog - Rei 519 http://proxy.handle.net/10648/23379218-1db7-477b-a4c4-06aae0295b84 Rek - Ro 520 http://proxy.handle.net/10648/7bd9f4ba-56f0-4a97-ab98-aa890a662638 Ru - Sche 521 http://proxy.handle.net/10648/a842924d-9cc4-49c3-b2fe-86f1d9467e07 Schi - Se 522 http://proxy.handle.net/10648/8fe4a393-a98f-43c9-a1a3-7b40944ef8b1 Si - So 523 http://proxy.handle.net/10648/fe172d96-37d6-42ef-bf81-37f8c0b1182c Sp - Str 524 http://proxy.handle.net/10648/501585ee-6e17-4659-8286-7700e82aff37 Stu - Too 525 http://proxy.handle.net/10648/8cc2a3b2-c875-478d-982e-709d9d9b713d Top - Vem 526 http://proxy.handle.net/10648/41f0d83f-c499-4d0a-9b43-b19b9202537f Ven - Vl 527 http://proxy.handle.net/10648/afcd9c6b-5c4b-4ea1-bdb7-aad69ebd0473 Vo - Wa 528 http://proxy.handle.net/10648/c597bd8d-4be2-482e-8c0c-125f31a6b811 We - Wol 529 http://proxy.handle.net/10648/5a6bf7d6-3465-4434-a7c3-16d43b152185 Won - Z
530 http://proxy.handle.net/10648/bc031309-d368-4450-b90a-2b73c7002e01 7e Regiment Infanterie, Diversen A - Z 531-555 7e Regiment Infanterie Landstorm 531 http://proxy.handle.net/10648/69f9cc6c-3631-4062-8681-c4019f0bede4 A - Ba 532 http://proxy.handle.net/10648/77878dd7-5e42-458d-88f8-3cc80bb2f6c1 Be - Boen 533 http://proxy.handle.net/10648/a3e7c052-764b-46d9-8360-d20fd0210e68 Boer - Bri 534 http://proxy.handle.net/10648/bb4e82b1-a19e-4ecb-a9ae-a0107aad71eb Bro - Cu 535 http://proxy.handle.net/10648/2a1262cf-7a61-4cec-bd27-dc6965e1d43a Da - Du 536 http://proxy.handle.net/10648/be068208-ecda-4c66-8d06-d74bb1c97139 Dy - Fy 537 http://proxy.handle.net/10648/9a818d00-e324-42ff-a3a3-33073fb14785 Ga - Gron 538 http://proxy.handle.net/10648/f1e9be7d-a2be-43c5-a987-8185f2932875 Groo - Hek 539 http://proxy.handle.net/10648/bf975855-59bc-4d1f-892c-bde266bf3b46 Hes - Hool 540 http://proxy.handle.net/10648/f1e3d814-bbc2-4d4a-8251-4a02455d9234 Hoon - Jon 541 http://proxy.handle.net/10648/9144d843-5847-499a-b352-8de5c5da93e2 Joo - Kl 542 http://proxy.handle.net/10648/774bfbdc-2a4b-4745-b687-25ef433170de Kn - Kr 543 http://proxy.handle.net/10648/3ad18348-15dd-4162-a7ee-f1aa9a1fafbe Ku - Le 544 http://proxy.handle.net/10648/62c9d4b7-b298-40d4-9f20-2d34fc55826a Li - Mew 545 http://proxy.handle.net/10648/5e0bfa36-0e18-496d-95c3-a790d718dadc Mey - Ne 546 http://proxy.handle.net/10648/779bcab2-e6be-49a6-8b25-3b620b010334 Ni - Par 547 http://proxy.handle.net/10648/87daca3f-9653-440a-9c0c-80e983918e2b Pas - Ren 548 http://proxy.handle.net/10648/18a25fab-da3b-4f0e-9271-7e380706eafd Rep - Schaap 549 http://proxy.handle.net/10648/74689886-a856-47f2-9636-f060bbcfd843 Schaar - Sig 550 http://proxy.handle.net/10648/730a9f06-9cf0-4677-9e9e-d91564055646 Sik - Sta 551 http://proxy.handle.net/10648/09134504-0d92-4413-9199-64efa627ee55 Ste - Top 552 http://proxy.handle.net/10648/806cec94-8aa8-472d-a44e-868dab7c8eb0 Tor - Ve 553 http://proxy.handle.net/10648/e9791720-dcdb-4818-a511-da328f2c99b9 Vi - War 554 http://proxy.handle.net/10648/3ef13e74-baa8-45e4-868d-a0c8e0875f5d Was - Y 555 http://proxy.handle.net/10648/e42270d4-1166-43d6-9a36-7035c506c73a Z 556-592 8e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 14e en 18e Bataljon Landweer Infanterie

556 http://proxy.handle.net/10648/a140c87b-118a-4da6-aa63-40d35fae067b A 557 http://proxy.handle.net/10648/36a57553-6979-40e4-aa26-db4f86743bf1 Ba - Ben 558 http://proxy.handle.net/10648/ccbf03a2-3daf-4802-8899-f6e1d89fc193 Ber - Bi 559 http://proxy.handle.net/10648/3309e6ca-775a-4d71-ae97-74659ddbabfa Bl - Bor 560 http://proxy.handle.net/10648/6ee1c724-3d07-49a1-b33e-f545a53a92e5 Bos - Bri 561 http://proxy.handle.net/10648/4cb692b4-3b46-4bb0-811b-6f7579ade8ca Bro - By 562 http://proxy.handle.net/10648/bab26654-3fda-4ffc-94e4-55eb8f0ed3c3 Ca - De 563 http://proxy.handle.net/10648/639bd86c-6360-402c-b49c-7dc3c010b852 Di - Dy 564 http://proxy.handle.net/10648/c00d2ee0-c8db-491b-b038-13b7cb9fd540 Eb - Ev 565 http://proxy.handle.net/10648/a9d0ec2b-b5ee-4948-a8c2-6a28c068c26d Ew - Gen 566 http://proxy.handle.net/10648/124f57fb-f9cd-442c-a5d1-b955b89dc4ed Ger - Gri 567 http://proxy.handle.net/10648/7c74c952-8298-400a-bae1-d9a9d0d6fced Gro - Har 568 http://proxy.handle.net/10648/0b3040d9-e1c4-45a7-a4e1-e8430ca15cb2 Has - Her 569 http://proxy.handle.net/10648/a10384c8-a021-4081-b1db-2d9440a507e1 Hes - Hon 570 http://proxy.handle.net/10648/e2a0e8d8-c2fe-4138-a98d-fc99d726bb2b Hoo - I 571 http://proxy.handle.net/10648/25ba1a3c-3b78-4e44-87f6-621220e45e28 Ja - Jas 572 http://proxy.handle.net/10648/3b9679d1-5621-4ffc-a2ee-e5f14fd916a5 Jel - Ket 573 http://proxy.handle.net/10648/f832b9cc-d263-4c02-9711-14fe0cae6664 Keu - Kon 574 http://proxy.handle.net/10648/194bb27a-ff88-43ce-b0a5-f1ece6e56bbf Koo - Ky 575 http://proxy.handle.net/10648/ffcfc2de-b580-48b3-a9c0-e3e5afbb12ac La - Let 576 http://proxy.handle.net/10648/366d9333-8168-46db-8f52-21044fc36b36 Leu - Ly 577 http://proxy.handle.net/10648/d9d8ded7-ba02-4598-8332-776414d05b41 Ma - Met 578 http://proxy.handle.net/10648/7926e3c1-c198-4e9e-a999-74963796404a Meu - Na 579 http://proxy.handle.net/10648/7a4f9e1b-e4f0-4d6c-8444-a70d98709a69 Ne - Os 580 http://proxy.handle.net/10648/97061f4b-fe8f-4234-947c-d8838790c266 Ot - Pl 581 http://proxy.handle.net/10648/908c80c1-f8b6-462d-89d2-0cbab6aa9e0d Po - Ren 582 http://proxy.handle.net/10648/15735bc3-6fb2-454b-ae04-3695a9168d28 Res - Ro 583 http://proxy.handle.net/10648/763cd9b4-b8c4-47ec-a062-7b069a7a4b13 Ru - Schn 584 http://proxy.handle.net/10648/3d5679b4-d632-4127-bcba-fcfb5c0358b6 Scho - Sl 585 http://proxy.handle.net/10648/7ee46e9b-2e8a-45b9-b594-f7212797a699 Sm - Stok 586 http://proxy.handle.net/10648/647ae4f2-aa3b-449c-ae48-03a24610a9e6 Stol - Tj 587 http://proxy.handle.net/10648/f62819b4-a652-4ff4-9b4c-76550b79d4d6 To - Verf 588 http://proxy.handle.net/10648/d3a61475-962d-4875-96b0-62fd04b0178b Verg - Vl 589 http://proxy.handle.net/10648/085ab433-8b5a-4c59-90e4-ecce94a8f3b0 Vo - Wa 590 http://proxy.handle.net/10648/8dc78849-bc8f-4da6-b5f4-7baa04f6c508 We - Wik 591 http://proxy.handle.net/10648/316ec6c1-918c-40f5-a371-50792b39770f Wil - Wy 592 http://proxy.handle.net/10648/869122e1-fc1c-4ec3-8034-e7ab54cc75f8 X - Z
617 http://proxy.handle.net/10648/324d35cb-724c-4184-bdc4-1805daed323a 8e Regiment Infanterie, Diversen A - Z 593-616 8e Regiment Infanterie, Landstorm 593 http://proxy.handle.net/10648/3cf742fd-e3f1-418c-a5c7-07c9e24bc052 A - Ba 594 http://proxy.handle.net/10648/809e7873-6803-4e54-a5c4-efb1807e9d5d Be - Bl 595 http://proxy.handle.net/10648/1bfb3e45-cf91-4e35-be00-1cd63a88cb9c Bo - Bri 596 http://proxy.handle.net/10648/30b485c8-3120-493a-8e9a-a3b70fe60c7d Bro - Dek 597 http://proxy.handle.net/10648/2c1a5983-1e3b-4d6b-a999-3ea223195a13 Del - Ei 598 http://proxy.handle.net/10648/954a47ee-7577-416a-8d8a-d6fb41ed21fe Ek - Gen 599 http://proxy.handle.net/10648/83a66543-f721-4665-8317-f25cd8c44601 Gep - Ham 600 http://proxy.handle.net/10648/1eed48fd-6c2d-44f4-97a1-588495aba8f9 Han - Hi 601 http://proxy.handle.net/10648/b3e37566-588e-434f-9a06-d409680eda16 Ho - Jac 602 http://proxy.handle.net/10648/f8ae677e-e1ae-4841-aa56-e9f6829f9888 Jag - Kat 603 http://proxy.handle.net/10648/02fd3fcb-34a1-4932-801c-04136b6809c7 Kav - Koe 604 http://proxy.handle.net/10648/5cd74381-cdd4-4547-8274-1c33a2f5c4a0 Kom - La 605 http://proxy.handle.net/10648/3acbc6f3-daf3-43f1-ac6d-55eb4cd8ff3b Le - Ly 606 http://proxy.handle.net/10648/3ea226bc-6196-46f4-874f-e36f93102327 Ma - Mo 607 http://proxy.handle.net/10648/7e00bfc9-75fc-4acb-8138-ef93b297f505 Mu - Oo 608 http://proxy.handle.net/10648/ad0811b1-a3ca-4a1f-9926-67b3add4c2d6 Op - Po 609 http://proxy.handle.net/10648/d57f9033-0e80-455e-9c52-baabba18225c Pr - Roon 610 http://proxy.handle.net/10648/5ade8680-afd3-4119-b5b8-a96b284d029e Roor - Schr 611 http://proxy.handle.net/10648/499f7b99-0a9f-4c85-8572-182fb9bd69d7 Schu - Sp 612 http://proxy.handle.net/10648/f2d4f960-c31c-4cb0-9ceb-54d5002ff29f Sta - Tj 613 http://proxy.handle.net/10648/0cac966f-c8bd-473f-814b-7d553300ea0f To - Verm 614 http://proxy.handle.net/10648/701a0b80-b313-4675-9322-820b54832ca9 Verp - Wed 615 http://proxy.handle.net/10648/9aa992e1-bf74-4230-8b97-800c1cb97944 Wee - Win 616 http://proxy.handle.net/10648/56d12764-14fd-4edc-bcc0-3735c632c1ac Wis - Z 618-656 9e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 1e en 29e Bataljon Landweer Infanterie

618 http://proxy.handle.net/10648/56746b84-0c10-4ece-bd19-0e97063c6647 A - Bak 619 http://proxy.handle.net/10648/af4b3c9d-f06f-4af0-9c7c-5008c4bffe58 Bal - Bez 620 http://proxy.handle.net/10648/12cea829-9302-47d4-b659-6515508826f6 Bi - Boer. 621 http://proxy.handle.net/10648/e8d04486-688e-4524-8a4c-6f9a23414247 Boera - Bos. 622 http://proxy.handle.net/10648/20016b27-0a21-4c1a-aa73-cff01a6c732a Bosch - Bri 623 http://proxy.handle.net/10648/3b8d3096-b7e0-40ad-9ce4-cda8ad1c87ad Bro - Buu 624 http://proxy.handle.net/10648/b8bb12ac-0580-4d6c-aafb-37dfa669cbf3 Buw - Die 625 http://proxy.handle.net/10648/0c5db92c-f9c5-489d-bf40-97bf21c76697 Dig - Dykm 626 http://proxy.handle.net/10648/4071820b-dbde-473a-800d-ab4da278d195 Dyks - Ev 627 http://proxy.handle.net/10648/57fd1788-b25e-4bbf-b9c6-850871c074e0 Ew - Gee 628 http://proxy.handle.net/10648/56aafdf3-ecd4-49eb-9fdc-2411c7bc36fe Geh - Groo 629 http://proxy.handle.net/10648/289b42d6-acc7-49ae-b238-14c7bc219267 Gros - Heida 630 http://proxy.handle.net/10648/a4ddd3eb-da79-4ca8-bc0a-b002ff0de940 Heide - Hoek. 631 http://proxy.handle.net/10648/9ecf29ab-f917-4160-8454-1417de726602 Hoeke - Hoog. 632 http://proxy.handle.net/10648/06b534bb-a5a2-4c58-b290-41686f7492a7 Hooge - Jag 633 http://proxy.handle.net/10648/5ee1d945-6157-4652-b09c-27d237fa33eb Jan - Jong, P. 634 http://proxy.handle.net/10648/9022e055-2752-4a6b-b2e3-7d6d23c042d6 Jong, R. - Keul 635 http://proxy.handle.net/10648/d32ca2f4-7d7b-410a-97c2-131824978175 Keun - Kon 636 http://proxy.handle.net/10648/e529823f-97cb-4f9f-9660-c8d296debffa Kooi - Kri 637 http://proxy.handle.net/10648/e1da63e8-73ea-41d3-b2a4-de1923ca77f5 Kro - La 638 http://proxy.handle.net/10648/3fcc09bb-3651-43f0-bb47-2a42ab6a89ad Le - Ly 639 http://proxy.handle.net/10648/17a33a3d-e892-45fb-92fc-1c2eb0cccddb Ma - Mey. 640 http://proxy.handle.net/10648/7b214ff5-783e-4735-a6e7-57bace2ee86c Meye - Na 641 http://proxy.handle.net/10648/f871d0be-b884-41b2-b89c-a53abc34ad6f Ne - Oo 642 http://proxy.handle.net/10648/6f34467d-fa63-4082-bc7b-df2916733f72 Op - Pl 643 http://proxy.handle.net/10648/c40965c0-2dbb-4187-be8f-1fd909bb51e7 Po - Rap 644 http://proxy.handle.net/10648/ecd58c9f-93ce-4913-bbd9-d2f846a16bb3 Ras - Roo 645 http://proxy.handle.net/10648/9e7c5a33-f6d9-4ebf-a346-794e9a2fdff1 Ros - Schoon 646 http://proxy.handle.net/10648/6a027a93-f965-45f9-bff6-07668d8e2144 Schoor - Smie 647 http://proxy.handle.net/10648/66cabb39-fd09-4ce6-960f-2754d4edc032 Smil - Steg 648 http://proxy.handle.net/10648/32cbc3a6-de8f-4187-ac5f-0a2c14124e70 Stei - Term 649 http://proxy.handle.net/10648/afee0f15-8dd3-4286-bacc-b4635e3fcae6 Terp - Val 650 http://proxy.handle.net/10648/1f3fad02-f13d-4723-9b5a-1864dbf3a653 Van - Verf 651 http://proxy.handle.net/10648/a8c6fef6-ca07-41ed-b392-98d07b2ee14e Verg - Vle 652 http://proxy.handle.net/10648/ba2cacd4-5e85-4dd1-98b5-76a3079264d9 Vli - Vries. 653 http://proxy.handle.net/10648/19452e44-d7fe-4e4e-8866-0a7c3df3962d Vriese - Werkh 654 http://proxy.handle.net/10648/47774fc5-c8fb-4b3b-ba6c-f1d6b87e6a16 Werkm - Wol 655 http://proxy.handle.net/10648/11f7cfb7-8a80-466d-a382-7aee4c9b8b00 Woo - Zoom 656 http://proxy.handle.net/10648/980e6e08-5f0e-4858-b778-a02081b9c40e Zoon - Zy
657-658 9e Regiment Infanterie, Diversen 657 http://proxy.handle.net/10648/fa13e8f5-8a93-468f-a1d3-0c7cf991751a A - M 658 http://proxy.handle.net/10648/0f303a21-3249-4db1-9b03-1b756fadaffa N - Z 659-685 9e Regiment Infanterie, Landstorm 659 http://proxy.handle.net/10648/3125495d-eccd-4a07-a764-012f41689639 A - Bak 660 http://proxy.handle.net/10648/786cb39d-6daa-4548-8344-849d59e2e261 Bal - Bi 661 http://proxy.handle.net/10648/0ab74497-8017-415e-8b5a-9e954bc00f86 Bl - Bos. 662 http://proxy.handle.net/10648/d6e41cd5-82bc-49b0-816c-c5de33641809 Bosch - Brug 663 http://proxy.handle.net/10648/e8506c2e-03dc-4dd4-9557-c7fa4f18dde8 Brui - C 664 http://proxy.handle.net/10648/2d41abe5-7b99-4b93-8bd4-a74ccd54091b Da - Drie 665 http://proxy.handle.net/10648/2b55ea3f-257e-4bcd-881d-57119d8bc286 Drin - Es 666 http://proxy.handle.net/10648/64929418-c13a-49b8-bc3e-dc7e82d79809 Eu - Gorp 667 http://proxy.handle.net/10648/99f540c4-078c-45e0-8dad-1effef5bfbfb Gors - Har 668 http://proxy.handle.net/10648/6a696a54-a6e9-435c-a7bb-128936240c89 Has - Hoek 669 http://proxy.handle.net/10648/ec75a08d-2be1-42ca-8e0d-cbdeddfdc54e Hoen - Hy 670 http://proxy.handle.net/10648/9ac1e778-7dd5-4a57-a660-fb1750f84695 I - Ju 671 http://proxy.handle.net/10648/fe4c0b69-29ca-48a2-8b6c-aa293555eb99 Ka - Koel 672 http://proxy.handle.net/10648/93477d19-93c2-4983-b0f7-f58771d55ba1 Koen - Ky 673 http://proxy.handle.net/10648/35cdb31f-4adf-422c-ab45-0b368061e314 La - Louw 674 http://proxy.handle.net/10648/0395569a-2f6d-4fcb-92a7-ca811aac2111 Lu - Me 675 http://proxy.handle.net/10648/284d63d2-c859-4f03-90e5-8d1bc6475fbc Mi - Ny 676 http://proxy.handle.net/10648/7585715f-86f8-43e3-877f-2fd98e2d87ff O - Pl 677 http://proxy.handle.net/10648/5b175674-4f9f-4dd0-89ef-76fff74e7cfc Po - Re 678 http://proxy.handle.net/10648/50756953-bf4e-4cef-a58c-487a7aecf8f9 Rh - Schi 679 http://proxy.handle.net/10648/97643852-977a-403f-b04a-0641c4ed7d26 Schl - Smink 680 http://proxy.handle.net/10648/b9c11e84-4dcf-4920-9656-4fd22d6eba58 Smit - Su 681 http://proxy.handle.net/10648/3d0db819-ddb4-49e7-829e-ec74488d66ff Sw - U 682 http://proxy.handle.net/10648/55945661-ecc1-41ba-8245-662f8ca3d835 Va - Vi 683 http://proxy.handle.net/10648/4193068c-4869-483f-9f2e-5e7af59cc830 Vl - Wal 684 http://proxy.handle.net/10648/df51bdb1-7978-4834-a073-15ed75797ac6 Wan - Win 685 http://proxy.handle.net/10648/51a09a42-874e-4a02-9b19-b8fcffe51a6b Wip - Z 686-719 10e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 21e en 25e Bataljon Landweer Infanterie

686 http://proxy.handle.net/10648/173a4494-a4d1-4cab-a3e2-8ac120d28024 A - Bak 687 http://proxy.handle.net/10648/e05494b4-b66d-40fa-8a73-1415f8c3f7e1 Bal - Bet 688 http://proxy.handle.net/10648/053b0afe-8398-472e-b804-db699f212e7e Beu - Boi 689 http://proxy.handle.net/10648/e7018c5d-d8ee-480b-9c58-55e1b28be591 Bok - Bra 690 http://proxy.handle.net/10648/26d784c8-0f69-450f-a195-041995bd2265 Bre - Ca 691 http://proxy.handle.net/10648/b61250de-2d09-47f6-9caf-811cd9c100d2 Ce - Deu 692 http://proxy.handle.net/10648/e6ba1b3d-3a02-4b51-b7e6-e2af4ae95b77 Dev - Du 693 http://proxy.handle.net/10648/1d8a0b1d-b97e-4b3c-9fa0-96751e12701d Dy - Ey 694 http://proxy.handle.net/10648/9699288f-1842-42d2-b19f-5d2e861cfcc3 Fa - Gla 695 http://proxy.handle.net/10648/88b34c9a-abf3-4dda-b9c4-6b0a8f5b8d3f Gle - Gy 696 http://proxy.handle.net/10648/c2525ad9-027c-4896-8c62-8fae9b1934fc Ha - Hel 697 http://proxy.handle.net/10648/1cefdf8a-1917-41c7-b114-5d446b8572f1 Hem - Hol 698 http://proxy.handle.net/10648/3ba45985-f927-4cdc-bbbe-3beba5ce1e11 Hom - Hu 699 http://proxy.handle.net/10648/ccf06ee2-d44f-4010-a421-aecff2199b2e Hy - Jo 700 http://proxy.handle.net/10648/ddb9bfed-0098-4664-a1cb-aa1b06470e49 Ju - Kla 701 http://proxy.handle.net/10648/048cad4d-0fca-4dc2-9252-7101ad64088e Kle - Kon 702 http://proxy.handle.net/10648/3f6e0552-f2fa-4664-8d5b-f420684ff747 Koo - Kro 703 http://proxy.handle.net/10648/600415d3-2785-4018-879a-e063f3567346 Kru - Leeg 704 http://proxy.handle.net/10648/13be58f2-ad1e-47f4-9024-0c33ebc8c045 Leek - Luit 705 http://proxy.handle.net/10648/1825dc30-1b34-42eb-83f0-1f444650d233 Luk - Mew 706 http://proxy.handle.net/10648/617b3ec8-03d2-4db7-8638-087cde52fde7 Mey - Mun 707 http://proxy.handle.net/10648/75d064a8-cbbb-44e6-a110-781a99930a66 Mus - Oo 708 http://proxy.handle.net/10648/e5cc8d52-eeda-4621-8193-3a2a12ed0cdd Ot - Pi 709 http://proxy.handle.net/10648/56a57cd5-a5d2-43ce-9f8c-d256066301b7 Pl - Ren 710 http://proxy.handle.net/10648/b0d0ab06-e4b9-49d1-9e26-2d88530c00f2 Rep - Rus 711 http://proxy.handle.net/10648/c36dddf1-5890-41c1-b731-fd39d7d2d127 Rut - Schoe 712 http://proxy.handle.net/10648/52f64cc2-77de-4b94-9fd9-3ee42070a0db Schol - Sl 713 http://proxy.handle.net/10648/bb1198ee-aa33-499c-8d97-09038e1dd071 Sma - Stef 714 http://proxy.handle.net/10648/0d9e533a-56fb-4bbc-9363-641cde48c561 Steg - Tie 715 http://proxy.handle.net/10648/2702db07-cd4a-4580-8224-ac1a4ddf1eb7 Tig - Veld 716 http://proxy.handle.net/10648/e4389581-bdb6-4347-97d2-13ced35bf71e Vell - Vi 717 http://proxy.handle.net/10648/3d9deb3d-bc82-4993-87bb-c685ea3252c8 Vl - Wak 718 http://proxy.handle.net/10648/2463f60f-1fa7-4c34-9049-8e0746d7deba Wal - Wie 719 http://proxy.handle.net/10648/7e92fb9f-eab0-43b9-8db3-8fcb42c63168 Wif - Z
720-721 10e Regiment Infanterie, Diversen 720 http://proxy.handle.net/10648/f2bbd484-054e-461f-ba3f-712c08f16e44 A - L 721 http://proxy.handle.net/10648/c4a2df43-e5e7-4b94-82f0-d370c37d9cb3 M - Z 722-749 10e Regiment Infanterie Landstorm 722 http://proxy.handle.net/10648/7b55951d-de9e-4add-a3c2-b67317535c99 A - Bal 723 http://proxy.handle.net/10648/36bfac8a-4f1a-4738-97fd-9ca680739980 Bam - Bli 724 http://proxy.handle.net/10648/bb90b958-8544-4a9f-ac9c-7598da1a9ee3 Bloe - Bor 725 http://proxy.handle.net/10648/0b247902-8a59-4099-ae6d-092742fcb86b Bos - Bruil 726 http://proxy.handle.net/10648/2163adc0-4a55-4528-a57f-c76b5c836d55 Bruin - Ce 727 http://proxy.handle.net/10648/97efcb0a-8eef-4ffa-a4b3-24906ad6d69b Da - Dr 728 http://proxy.handle.net/10648/e52c59d5-dba6-4249-8146-314bdc4b42b3 Du - E 729 http://proxy.handle.net/10648/e8967c79-1037-4a41-a5f2-40fff65e26fe F - Go 730 http://proxy.handle.net/10648/4ab34d96-ccab-4dd1-bfae-0a5b0a264c4c Gra - Hap 731 http://proxy.handle.net/10648/bf1d4a94-f952-453b-92e8-3e191780afd6 Har - Hod 732 http://proxy.handle.net/10648/35331641-3610-4ce9-8859-be5b45fba8ab Hoe - I 733 http://proxy.handle.net/10648/6162fa96-a7e0-4f64-ac00-5cd7ee58e66c J - Kan 734 http://proxy.handle.net/10648/2b845b1e-d153-441e-806c-30ea30d42af5 Kap - Kna 735 http://proxy.handle.net/10648/8836a115-1b8b-48ba-a791-bb176ef166e2 Kne - Ko 736 http://proxy.handle.net/10648/a19bc0c6-aabd-49e1-8c43-8bab322b0d15 Kr - Leer 737 http://proxy.handle.net/10648/75c56339-d8ef-480d-86a9-99477d97c128 Leeu - Man 738 http://proxy.handle.net/10648/4be2f2f6-a4ef-49c2-8ebf-46ef8a6d85bb Mar - My 739 http://proxy.handle.net/10648/ada514cc-8732-4030-9c4a-e4ae0e044da8 N - O 740 http://proxy.handle.net/10648/bffd9c4e-32b6-455f-9571-4c446ca5723b P - Q 741 http://proxy.handle.net/10648/783acfab-1e6c-43fe-8a1d-49ae7709d124 Ra - Rue 742 http://proxy.handle.net/10648/ddf42ad8-a1a5-411d-b16d-8cec11b3b72c Ruig - Schr 743 http://proxy.handle.net/10648/82ff0f77-9136-4654-934c-4a6a5f765c69 Schu - Stad 744 http://proxy.handle.net/10648/2a598ca3-2c4d-44f3-a41d-ebc5eb78bcc3 Stal - Til 745 http://proxy.handle.net/10648/5c0d8a74-7b87-49a7-908e-a037e82affd4 Tim - Ven 746 http://proxy.handle.net/10648/87f86fca-8824-4da9-999e-8d815bd69d75 Ver - Voo 747 http://proxy.handle.net/10648/78d1efc0-2db6-484c-839b-ba377bfafd23 Vor - Wer 748 http://proxy.handle.net/10648/e2ea9d0f-fcc0-4d34-8905-f8434a24b797 Wes - Wor 749 http://proxy.handle.net/10648/a414ec39-b36a-4562-98ac-bf3cb0a2fb0a Wou - Z 750-785 11e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 12e en 13e Bataljon Landweer Infanterie

750 http://proxy.handle.net/10648/9a5b5916-6337-4ea1-874d-003b9f719c54 A - Bake 751 http://proxy.handle.net/10648/1916d424-6e9f-4645-8029-0341ee7253bb Bakk - Berf 752 http://proxy.handle.net/10648/711d5e0d-fa11-427a-b748-65c74d1efae7 Berg - Boer 753 http://proxy.handle.net/10648/a4164030-8897-4c30-bfbe-6d21a7259a38 Boes - Bou 754 http://proxy.handle.net/10648/3bb34716-05d1-473a-948d-f286b881ffdf Bov - Brug 755 http://proxy.handle.net/10648/629ec537-fe42-4a60-94f1-ad3f89f0930f Brui - C 756 http://proxy.handle.net/10648/d456040d-af5c-462d-aec2-b3664603bc7c Da - Dor 757 http://proxy.handle.net/10648/6f6dde2f-0399-4dab-88c4-166f585c0d16 Dos - El 758 http://proxy.handle.net/10648/d5b15192-5cd5-4ac8-b7ef-f322f062bbe6 Em - F 759 http://proxy.handle.net/10648/2d097196-e906-4c02-a55f-b8f70c1cd7ea Ga - Gor 760 http://proxy.handle.net/10648/f2596a52-c75e-4034-901d-be78ea933d98 Gos - Hag 761 http://proxy.handle.net/10648/1dc09719-b954-4e1b-a2d2-b4ab6bfc957d Hal - Hek 762 http://proxy.handle.net/10648/a44d3c3c-6252-4165-baee-5b19c1daa4e9 Hen - Hoc 763 http://proxy.handle.net/10648/02f967e6-77af-4c0e-aee1-996dacc5589a Hoe - Huim 764 http://proxy.handle.net/10648/d51c21a1-ff17-4e98-9554-6d506ee4f344 Huis - Jansm 765 http://proxy.handle.net/10648/61d8bcca-42cd-4cad-b6e0-2f93cf1790ba Janss - Kee 766 http://proxy.handle.net/10648/6942ac1e-82ab-4ef1-9e03-d67c32a2e558 Kei - Klui 767 http://proxy.handle.net/10648/7f83a9b2-8592-416e-a076-9a4431675412 Klum - Kri 768 http://proxy.handle.net/10648/cd87fb78-cca5-4ceb-b070-4cbd38ac3a5c Kro - La 769 http://proxy.handle.net/10648/9c5e6579-0fd9-4bce-af1e-3de961dcfa93 Leb - Loc 770 http://proxy.handle.net/10648/c1f2e92a-f2dc-4689-a545-2394eaf54c74 Lod - Mee 771 http://proxy.handle.net/10648/ae9739e9-bba4-4515-8633-c2714a0051c9 Meg - Mor 772 http://proxy.handle.net/10648/b3c43b9c-b7e8-4f5f-8507-6ee8966b73d9 Mos - Nyh 773 http://proxy.handle.net/10648/8aa906c4-7de8-4083-a9a3-54094bad0d65 Nyk - Ot 774 http://proxy.handle.net/10648/3cc1634c-7fbe-4e1f-aacd-93e0d26ab417 Ou - Pla 775 http://proxy.handle.net/10648/5fc290e1-6a9d-46eb-ac7b-ebed76050d26 Ple - Rib 776 http://proxy.handle.net/10648/2038aac5-0ac1-48cf-9c3a-614e7ec9b577 Ric - Ru 777 http://proxy.handle.net/10648/a39b868f-e8a2-462a-80d1-4ee37f01fa36 Ry - Schu 778 http://proxy.handle.net/10648/ff911fe2-b705-452a-8c42-54245eb90e42 Schw - Sp 779 http://proxy.handle.net/10648/1b7bffa9-c493-4a18-9058-30a6feff29b2 Sta - Tet 780 http://proxy.handle.net/10648/8aee9f7d-3b96-4d31-ba80-de4cb3f09785 Teu - Va 781 http://proxy.handle.net/10648/8d0a2817-ede3-44a0-ac5c-4905fe044418 Ve - Ver 782 http://proxy.handle.net/10648/f00a3656-d3a6-46fd-a17d-343ab1823015 Ves - Wal 783 http://proxy.handle.net/10648/41dbf638-dce9-4208-82aa-25b532abd467 Wam - Wiek 784 http://proxy.handle.net/10648/47ce4f26-2bcb-4b40-9fdb-c8d5ec6613a2 Wiel - Wye 785 http://proxy.handle.net/10648/114c96dc-2357-4912-abfa-21ac118748a8 Wyg - Z
786 http://proxy.handle.net/10648/f0de26ec-3880-40cb-becd-896c4aac2b52 11e Regiment Infanterie, Diversen A - Z 787-812 11e Regiment Infanterie, Landstorm 787 http://proxy.handle.net/10648/3230e54e-88b2-490e-a9ad-7be564650a34 A - Beel 788 http://proxy.handle.net/10648/1cc33f83-1c0e-4189-bff9-6b593ce8fdcd Beem - Boer. 789 http://proxy.handle.net/10648/27ffc900-dd1f-4e04-8c9f-287c24840231 Boerb - Bour 790 http://proxy.handle.net/10648/e32bf5d0-6355-400c-a6db-9c4c3e3675c9 Bov - Can 791 http://proxy.handle.net/10648/9f6c8010-b129-4ff1-bcc2-114272783809 Car - Do 792 http://proxy.handle.net/10648/1efae31e-13ab-4906-8e2f-aaf6bf5c67d9 Dr - En 793 http://proxy.handle.net/10648/ddbba3f2-52aa-41f5-ba5d-e64fb8cd1971 Ep - Goo 794 http://proxy.handle.net/10648/9c7e99fc-19b2-4893-8f56-613c824122c1 Gor - Hap 795 http://proxy.handle.net/10648/1150002c-7960-4dad-b13b-24ef5a4a13e4 Har - Hoeke 796 http://proxy.handle.net/10648/cb11fc8b-d6eb-4d5d-a896-c1f4a0167da5 Hoeks - Hy 797 http://proxy.handle.net/10648/75a301ee-cdba-46d4-96db-bac5f97c1d07 I - Joo 798 http://proxy.handle.net/10648/50e56ff1-f699-4e21-8958-857c03dd6a5c Jor - Koek 799 http://proxy.handle.net/10648/7ec9e014-acff-4ea8-b620-4744d9540680 Koen - Laa 800 http://proxy.handle.net/10648/662cd1ab-8d0a-4abb-afa1-9ee895c3bc46 Lab - Ly 801 http://proxy.handle.net/10648/77784bf7-c730-4b3f-b64b-c3c6e3e5c5f4 Ma - Mi 802 http://proxy.handle.net/10648/853dce1d-3a1a-4fd9-8444-518fa914f558 Mo - Oe 803 http://proxy.handle.net/10648/7670018c-4c65-4862-9826-3d475337de7a Of - Poe 804 http://proxy.handle.net/10648/78b459ff-8dd9-4694-85ba-7b9a378fc21c Pol - Rie 805 http://proxy.handle.net/10648/7151d187-9137-406f-bb17-909ce4d834dd Rik - Schm 806 http://proxy.handle.net/10648/0ace7531-bb30-45d9-b09d-017ef53c84fc Scho - Sn 807 http://proxy.handle.net/10648/3b4e6b3a-be85-438f-976e-31f14388ad96 So - Ta 808 http://proxy.handle.net/10648/be92c0ab-18a1-44f6-9fc3-130384317e8c Te - Veen. 809 http://proxy.handle.net/10648/d7a35a5b-ed7a-4de8-895c-817726aed50f Veenb - Vers 810 http://proxy.handle.net/10648/25d08f57-4d93-4c7a-aa16-14bf674ed88d Verv - Vri 811 http://proxy.handle.net/10648/961e98a2-0c83-49f1-a184-3a387880a367 Vro - Wig 812 http://proxy.handle.net/10648/4ea2419c-28b5-4723-bba5-be1c77a71574 Wil - Z 813-844 12e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 5e en 6e Bataljon Landweer Infanterie

813 http://proxy.handle.net/10648/2a8e6368-7a6e-4be7-b12f-a991753190c3 A - Bak 814 http://proxy.handle.net/10648/ef8e72dc-1a92-43d3-81ff-7ca8531c9aab Bal - Bi 815 http://proxy.handle.net/10648/faa38499-dc9f-4401-b47c-c4d9a5b9d9cd Bl - Bol 816 http://proxy.handle.net/10648/690259db-54e8-417f-9097-9e308a3007c3 Bon - Boum 817 http://proxy.handle.net/10648/ce70e503-c597-4776-b5d8-c1c45d8f5f3f Bouw - Bui 818 http://proxy.handle.net/10648/f082b0a3-86e6-46bd-acd6-868a76cc7f79 Bul - Dei 819 http://proxy.handle.net/10648/e3bb7409-977e-4b2d-ad42-aa7ef1535180 Dek - Dw 820 http://proxy.handle.net/10648/4150758b-a8d7-49e8-90f5-44587607c7b6 Dy - El 821 http://proxy.handle.net/10648/e9ecee64-3736-46fd-af39-d11a8c56fa34 Em - Ge 822 http://proxy.handle.net/10648/ffb0f22c-b593-49d8-895e-f9dd4ad95519 Gi - Haa 823 http://proxy.handle.net/10648/e04a8c6b-2c25-471d-ac39-a11278335410 Hab - Hes 824 http://proxy.handle.net/10648/046eeb0e-9310-4b08-86bb-a40234b1f75d Heu - Hou 825 http://proxy.handle.net/10648/0ce95ebc-078b-4ddd-bec8-da85150188a1 Hov - Jak 826 http://proxy.handle.net/10648/92f9da3e-44b3-4fab-9c7e-dc1eaea733fa Jan - Ken 827 http://proxy.handle.net/10648/a1c16eb5-26bd-49ad-8b7b-8effc70a7b35 Ker - Kon 828 http://proxy.handle.net/10648/8156c998-39d1-45aa-8f63-02ba433c16e9 Koo - Ky 829 http://proxy.handle.net/10648/6b27d0d9-e070-42d5-8ef2-464c242df1c4 La - Lug 830 http://proxy.handle.net/10648/e827b044-ba00-4f8b-b088-65ef66f3670f Lui - Me 831 http://proxy.handle.net/10648/8f2dd58d-d972-4fa4-820b-5e3eb7da0bef Mi - Niem 832 http://proxy.handle.net/10648/06ddbf89-2d58-4848-950b-8a5f953f50f8 Nien - Oo 833 http://proxy.handle.net/10648/1c9feafd-a9ee-4fbc-a90c-5e5475776b44 Op - Por 834 http://proxy.handle.net/10648/c22ba83a-03ef-4a32-923f-6edb2f406dcd Pos - Riep 835 http://proxy.handle.net/10648/69429e42-a790-4af8-beef-1c1ba1884830 Ries - Sche 836 http://proxy.handle.net/10648/369be5df-f847-4c8a-acdd-84fb492f915c Schi - Sim 837 http://proxy.handle.net/10648/d5b062eb-fe38-4cf3-ba69-6ed3f226b7d0 Sin - Spie 838 http://proxy.handle.net/10648/80c2cc51-85b3-40de-8227-700ba1ac4941 Spo - Sy 839 http://proxy.handle.net/10648/32d525cc-c5d6-4ce9-a925-60be241071e2 T - U 840 http://proxy.handle.net/10648/5e3855cd-5653-48ce-b872-49aa9ee672e3 Va - Vin 841 http://proxy.handle.net/10648/579c9714-7c91-49db-a4e5-5232dd261c24 Vis - Vri 842 http://proxy.handle.net/10648/c1031e20-c355-40c6-bb7e-00c630e42910 Vro - Wiep 843 http://proxy.handle.net/10648/12eabc59-75b5-4514-960b-e8a761ff0702 Wier - Wor 844 http://proxy.handle.net/10648/b70b1a18-9b39-46e2-828c-2fa57181408a Wou - Z
845-846 12e Regiment Infanterie, Diversen 845 http://proxy.handle.net/10648/76191398-c8c3-4202-ad18-bc61b52f4d55 A - K 846 http://proxy.handle.net/10648/de7a5606-b5eb-4742-b611-dfe8a116e9ed L - Z 847-884 13e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 46e en 48e Bataljon Landweer Infanterie

847 http://proxy.handle.net/10648/ce39848e-c273-4c81-a846-0becbbc30343 A - Bar 848 http://proxy.handle.net/10648/05a9b240-19ba-4df8-b627-d0752381389e Bas - Bet 849 http://proxy.handle.net/10648/f8be77fd-d018-4cc0-af06-81fa9325f6e7 Beu - Bor 850 http://proxy.handle.net/10648/f56c57cd-f846-4faf-b6d7-f43c27cd34c0 Bos - Brul 851 http://proxy.handle.net/10648/802711bc-8078-4db4-9876-e10029910f4e Brum - Coc 852 http://proxy.handle.net/10648/7945ce51-ece5-4a02-b778-52c44bb9528b Coe - Cru 853 http://proxy.handle.net/10648/ac2aca93-9b3c-44fc-b047-1c896b3145a0 Cry - Der 854 http://proxy.handle.net/10648/72949f01-daf7-43e1-8a76-161c5ca1a6b1 Des - Dry 855 http://proxy.handle.net/10648/ec1c0e4a-bddd-4803-bb27-a55c521fee49 Du - Ev 856 http://proxy.handle.net/10648/131ea297-8f82-42c8-99ac-3e874f2b7a35 Ew - Fu 857 http://proxy.handle.net/10648/3d37c56e-a147-4276-8f7c-30b2116da5b5 Ga - Goer 858 http://proxy.handle.net/10648/1370b150-c70c-4f78-bf91-5e443af34172 Goes - Haan 859 http://proxy.handle.net/10648/43d5cbb0-6843-40e5-a093-e4611a5b9a17 Haar - Hek 860 http://proxy.handle.net/10648/c68ad389-c59f-4a74-88de-d2a5670b4245 Hem - Heus 861 http://proxy.handle.net/10648/5726e0f6-68b8-489f-a6e7-09c803ed7c98 Heut - Hop 862 http://proxy.handle.net/10648/c92d4d6b-1715-4c8a-96e1-70d90f7f4b0e Hor - Jac 863 http://proxy.handle.net/10648/0aa108fe-44a0-42e7-ab86-bcd8ecc44eba Jad - Jol 864 http://proxy.handle.net/10648/d96b1bb8-2be4-4c02-94c4-7fc44b7efe58 Jon - Ke 865 http://proxy.handle.net/10648/4098dd7b-30ec-4d5f-9322-d1df6a082be3 Ki - Ko 866 http://proxy.handle.net/10648/53b8f33f-2afe-496f-b158-88c2dc522895 Kr - La 867 http://proxy.handle.net/10648/d5cf694a-2d4f-4ac9-9d61-65a13ba9d275 Le - Loc 868 http://proxy.handle.net/10648/16ea237f-4455-4b77-a583-fa46f86301db Lod - Mat 869 http://proxy.handle.net/10648/cbd029d5-ab8f-4878-81d3-88637094feee Mau - Min 870 http://proxy.handle.net/10648/0921b5a5-7aca-48fb-8e53-a3309bb9aa5c Mo - Na 871 http://proxy.handle.net/10648/2a1e1e43-8408-4a3f-912a-9fd895163b97 Ne - Oo 872 http://proxy.handle.net/10648/1468c8d2-f52d-488b-ab85-88fd4d0000cd Op - Pel 873 http://proxy.handle.net/10648/8d55f3c3-5a79-4428-9c22-521cfb8161aa Pen - Pre 874 http://proxy.handle.net/10648/c6934823-3815-4562-8895-e53d3142c59b Pri - Reum 875 http://proxy.handle.net/10648/633c50b0-8b66-487d-aa9a-1af74cdcc84b Reup - Rut 876 http://proxy.handle.net/10648/27452c56-ec0a-4b45-9f27-28fa325c9eb8 Ruy - Schl 877 http://proxy.handle.net/10648/35204072-5c4f-4491-99f1-65dbbab45a32 Schm - Sen 878 http://proxy.handle.net/10648/5e276d17-b1cf-4614-b636-2a73ee0e12a9 Ser - Smu 879 http://proxy.handle.net/10648/911a8192-0d3e-43e1-99c2-d2797d2031f2 Sna - Sto 880 http://proxy.handle.net/10648/cc9fc1a6-2305-4d7a-9791-0a00dcd88843 Str - Tim 881 http://proxy.handle.net/10648/7a1b7990-6518-4b14-a60d-0ae49d32e355 Tin - Verh 882 http://proxy.handle.net/10648/dc8c7f2c-419c-4d98-8a22-f04a6cd2a850 Verj - Vy 883 http://proxy.handle.net/10648/52f788ac-a1d9-431a-9813-c02c0f5974a9 Wa - Will 884 http://proxy.handle.net/10648/66331569-e700-4d8d-aa95-9a07b00b36f6 Wilm - Z
885-886 13e Regiment Infanterie, Diversen 885 http://proxy.handle.net/10648/7354e820-e5b3-4ada-a9bf-e967dddeaf56 A - K 886 http://proxy.handle.net/10648/fb176138-bbc4-4832-b18f-97fc0d7eac9e L - Z 887-896 14e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 38e en 39e Bataljon Landweer Infanterie

887 http://proxy.handle.net/10648/e00d1c89-1d21-486f-be33-27eb92012f15 A - Bo 888 http://proxy.handle.net/10648/b30661f3-5a85-49b4-b179-2f438a93b983 Br - Do 889 http://proxy.handle.net/10648/254938b0-e5db-448f-90a7-483fe5c25a28 Dr - Gu 890 http://proxy.handle.net/10648/3335d0f6-d1c2-4642-832a-2df5ac9768e4 Ha - Job 891 http://proxy.handle.net/10648/b77fc589-9989-468d-8e5f-d6f7b8d5d645 Joh - Lim 892 http://proxy.handle.net/10648/19fd0dea-425e-4900-97d4-8d0abdaec356 Lin - Ny 893 http://proxy.handle.net/10648/c9ff4785-8ff3-45b4-b890-07bd67afb028 Ob - Ro 894 http://proxy.handle.net/10648/d15c7560-2970-4819-8269-f238e9c7e0c0 Ru - Th 895 http://proxy.handle.net/10648/a89bd37d-f404-49af-af58-6c20b4ff7ea1 Ti - Vy 896 http://proxy.handle.net/10648/6d6e3f8d-1e03-4ed1-af02-ea9b4f3414b5 W - Z
897 http://proxy.handle.net/10648/062c6b19-d4b2-48e7-b0d8-cce78756dec3 14e Regiment Infanterie, Diversen A - Z 898-934 15e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 31e en 37e Bataljon Landweer Infanterie

898 http://proxy.handle.net/10648/daaad28e-dd6d-4b02-b180-7be2e28878a1 A - Bak 899 http://proxy.handle.net/10648/5c8112f1-d0a8-4b77-8b2b-b3a6d85ca75d Bal - Ber 900 http://proxy.handle.net/10648/19ae0d25-0c13-46d8-b1e3-b44bb49620e8 Bes - Bog 901 http://proxy.handle.net/10648/7d5fb32c-1a06-48a1-abb9-e86ec7cc5771 Boh - Bred 902 http://proxy.handle.net/10648/48dd5b72-e23b-43dd-8db7-ac2023fdad16 Bree - Bure 903 http://proxy.handle.net/10648/b61d8580-d120-4111-9c38-2bc8671c6015 Burg - Daz 904 http://proxy.handle.net/10648/564330e1-ef24-4c5a-8875-f915fa3d07d9 Deb - Duk 905 http://proxy.handle.net/10648/3d4d31a1-eb9a-4987-bc4f-93c9966a0577 Dul - Es 906 http://proxy.handle.net/10648/c3f42ce6-7b05-4d30-b168-34532ef2b6ad Et - Gem 907 http://proxy.handle.net/10648/97e3c9cc-1723-474f-8107-879e11b98aae Gend - Groen. 908 http://proxy.handle.net/10648/94dcde0a-e00d-40a2-b05f-538fcc7af16c Groene - Han 909 http://proxy.handle.net/10648/75411b16-6c34-4d22-a39b-01a2c00590d7 Har - Hes 910 http://proxy.handle.net/10648/89075efb-3ee4-4cff-bea6-2b20ea251eef Het - Hoof 911 http://proxy.handle.net/10648/3abe9af4-e810-44dc-bf51-3b0af833c9e8 Hoog - Jan 912 http://proxy.handle.net/10648/8610ff18-b566-4994-9ab6-3ec8d266fdc7 Jas - Ken 913 http://proxy.handle.net/10648/05ae7a3c-ab38-46b1-ab85-47e88b5f5514 Ker - Kog 914 http://proxy.handle.net/10648/90751935-0c6e-4407-8c6e-3dff08c31d63 Koh - Kre 915 http://proxy.handle.net/10648/12c264ae-30a1-4721-887d-1fa25d7d3fa9 Kri - Leek 916 http://proxy.handle.net/10648/0cf6ee37-cc2e-4edf-9a2c-83422780ab51 Leem - Look 917 http://proxy.handle.net/10648/a12e0538-d7f5-4387-b91c-bd9a0464808d Loom - Meen 918 http://proxy.handle.net/10648/4d016e3e-bd79-4e06-b37c-f82467bb41ad Meer - Mooy 919 http://proxy.handle.net/10648/758f0084-6e2e-4810-9c6b-61d44dccc0a7 Mor - Nop 920 http://proxy.handle.net/10648/69e177e4-cd21-4e1b-957f-68f258fa9f2c Nor - Oy 921 http://proxy.handle.net/10648/9acc1ff2-8b64-4cd7-92b3-4b096d74d13f Pa - Pon 922 http://proxy.handle.net/10648/c458aa61-9ba5-4912-9ebc-f74f4fc0805d Poo - Rei 923 http://proxy.handle.net/10648/d95c29c5-3c06-473d-921d-835bb3e150f7 Rek - Roo 924 http://proxy.handle.net/10648/6e78a472-2c84-4caa-bcfd-b751c38ad145 Ros - Schen 925 http://proxy.handle.net/10648/8556c4c2-20fe-4d93-94d7-f2f925909651 Schep - Slot 926 http://proxy.handle.net/10648/9b915ab7-2ebe-45d6-ab49-d8cd9436e961 Slu - Stam 927 http://proxy.handle.net/10648/9903f71c-93df-4870-9e39-79f8f015ec4b Stap - Ten 928 http://proxy.handle.net/10648/87a04a89-7efe-4bbd-9c06-33014745ea0b Ter - Val 929 http://proxy.handle.net/10648/efe3ca26-becc-4b19-862b-66a065254e1c Van - Verl 930 http://proxy.handle.net/10648/f65abe50-3d1c-481a-bb0a-68565660f094 Verm - Vle 931 http://proxy.handle.net/10648/77df35e9-c77b-4fb7-97be-9de4b5554161 Vli - Vy 932 http://proxy.handle.net/10648/734a180c-b47a-49c8-b69e-d34ded5960b5 Wa - Wie 933 http://proxy.handle.net/10648/deb04cb3-4c14-4f74-ab72-81850e82004f Wig - Y 934 http://proxy.handle.net/10648/85657cb3-11bc-4861-82bc-684e68165570 Z
935 http://proxy.handle.net/10648/6943b1a9-62a9-46ee-aa32-2141d0c62ca6 15e Regiment Infanterie, Diversen A - Z 936-963 16e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 7e en 34e Bataljon Landweer Infanterie

936 http://proxy.handle.net/10648/eefb95de-d750-4f01-b273-bfe523832e86 A - Ba 937 http://proxy.handle.net/10648/2adfbeed-5e10-46c9-871b-0ffd2adc3fc7 Be - Bl 938 http://proxy.handle.net/10648/308e3e1f-a044-4778-965a-691c0808459d Bo - Boz 939 http://proxy.handle.net/10648/4ee6000b-2376-4288-bb28-6f161d91c643 Br - Bui 940 http://proxy.handle.net/10648/ceae4060-34fd-4fdb-8a81-a990c813d087 Buk - Dam 941 http://proxy.handle.net/10648/b9838602-df52-4973-b4a9-a7455b99f38d Dan - Dr 942 http://proxy.handle.net/10648/01cfeb45-5018-4633-970d-adfd96754334 Du - En 943 http://proxy.handle.net/10648/4cebffc6-180c-42aa-9aae-8cf505316972 Ep - Ga 944 http://proxy.handle.net/10648/5452d204-f545-460e-8c04-b5165af77455 Ge - Gron 945 http://proxy.handle.net/10648/8358a7f5-bf65-49f1-b78d-11cde6882e38 Groo - Ha 946 http://proxy.handle.net/10648/f63e5061-8316-4691-9ac2-c65454238718 He - Hof 947 http://proxy.handle.net/10648/11a1f665-d3eb-42c6-aec6-a4ebf6357188 Hog - Ja 948 http://proxy.handle.net/10648/697700bb-3080-4f96-bc1f-971e79d2396c Je - Kla 949 http://proxy.handle.net/10648/59cf8b65-a7fa-488c-b6b5-aa4892f3d5c8 Kle - Ko 950 http://proxy.handle.net/10648/e257772d-4f5c-4f9f-95f5-9cdc04497df1 Kr - La 951 http://proxy.handle.net/10648/0db61dad-dac6-41c1-8929-710379f41b44 Le - Maa 952 http://proxy.handle.net/10648/0ea02299-f905-4512-8aee-eae48ec13d0c Mac - Mi 953 http://proxy.handle.net/10648/befd8cfb-5bd8-4c3f-8d05-fdddaac7f9f7 Mo - Noo 954 http://proxy.handle.net/10648/47ee541a-0704-4ce5-8ee7-34574863685a Nop - Ph 955 http://proxy.handle.net/10648/a719c189-2682-4469-add0-7e86eef758be Pi - Rei 956 http://proxy.handle.net/10648/a9c695e7-60d4-4daf-b5b8-b46808aff531 Rem - Ru 957 http://proxy.handle.net/10648/3a1f461d-7b25-4645-9ecc-262fc328aede Ry - Schui 958 http://proxy.handle.net/10648/e9419e24-5097-4f58-b18f-53af37502fcb Schul - Spo 959 http://proxy.handle.net/10648/016c1702-0018-4f93-ae1c-c553f04402ff Spr - Tj 960 http://proxy.handle.net/10648/87195991-2059-423a-88fa-33c5f600753c To - Verm 961 http://proxy.handle.net/10648/3e4ecd36-e4da-4fa4-895f-b41eb928fcb1 Verp - Vy 962 http://proxy.handle.net/10648/6774176e-d9dd-4153-b8df-14177d20b6bc Wa - Wil 963 http://proxy.handle.net/10648/9bf1af1c-ef34-4dc6-bb50-1489f2a85f03 Win - Z
964 http://proxy.handle.net/10648/a29247b4-608b-4cf8-b5f9-62d6e427f2a2 16e Regiment Infanterie, Diversen A - Z 965-999 17e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 35e en 43e Bataljon Landweer Infanterie

965 http://proxy.handle.net/10648/41a81583-ac81-4495-8477-0a31e7495670 A - Bah 966 http://proxy.handle.net/10648/4e9510c2-cca5-4fcf-b91e-e12511ae7699 Bak - Bergh 967 http://proxy.handle.net/10648/24244d1f-d8e4-43f8-8d0d-440ed070f9bf Bergm - Bog 968 http://proxy.handle.net/10648/e257039b-0370-47a6-a380-ecc7d60ce3d9 Boh - Brei 969 http://proxy.handle.net/10648/6fdd5db5-5004-4208-aca3-639c741d9b2d Brek - By 970 http://proxy.handle.net/10648/873e3b7d-5949-4bc4-98e6-8e502706412b Ca - Da 971 http://proxy.handle.net/10648/2516cddd-c19a-417c-bc4b-7a1b88b464e6 De - Driel 972 http://proxy.handle.net/10648/e2f13fa9-7bac-415b-a731-d3402d3f3135 Dries - Er 973 http://proxy.handle.net/10648/a36a56b5-6494-4bbd-994d-0fa75c113f6f Es - Geld 974 http://proxy.handle.net/10648/6d5e8ae3-02c5-4555-b53b-98e147f79923 Gele - Groen. 975 http://proxy.handle.net/10648/109273cd-c6d8-4409-bb25-05df4de93f4f Groene - Ha 976 http://proxy.handle.net/10648/d1308e48-8cc8-4d80-abbd-7f5233929f6e He - Heyd 977 http://proxy.handle.net/10648/1078865d-7e46-48c7-ab06-d36116e52408 Heyg - Houe 978 http://proxy.handle.net/10648/f8fd058e-245d-4cff-9581-ae1c7a136893 Hout - Jonc 979 http://proxy.handle.net/10648/610c4c01-8de2-4770-9a57-8488a3230cb4 Jong - Ket 980 http://proxy.handle.net/10648/258ce8f7-bed4-49eb-9507-ba79a96b0657 Keu - Kon 981 http://proxy.handle.net/10648/519caf22-0a99-474b-b11d-81b035ed145f Koo - Ky 982 http://proxy.handle.net/10648/f2504c45-2bb4-4454-941f-b615bccdec55 La - Len 983 http://proxy.handle.net/10648/843c1ab7-0839-4122-a3b7-6a5b7fcc5ae8 Lep - Ly 984 http://proxy.handle.net/10648/6bbefbf3-3bb5-454e-bb01-5d634037a777 Ma - Meu 985 http://proxy.handle.net/10648/403d7d97-1dac-454b-99b3-e84cbf2a1352 Mey - Nies 986 http://proxy.handle.net/10648/7d70826d-944a-470d-8a7e-c0dea01c0859 Nieu - Ot 987 http://proxy.handle.net/10648/0dd7c188-1fca-41a5-9734-34354278038e Ou - Pol 988 http://proxy.handle.net/10648/d9fdbbf6-4567-4ccd-8650-a5d1e03a8943 Pom - Rie 989 http://proxy.handle.net/10648/e31ac9fa-7df6-47a2-9c07-f951172008ad Rig - Ry 990 http://proxy.handle.net/10648/00d61921-845a-4b6c-9bc2-83ca757ae0c7 Sa - Scho 991 http://proxy.handle.net/10648/b88f3885-c57a-4193-ab15-1a0f11c320f5 Schr - Sm 992 http://proxy.handle.net/10648/2485878d-c2f8-4a9e-9705-161ba98caefe Sn - Sto 993 http://proxy.handle.net/10648/1f74ef15-5144-473c-8604-6e0ba35f084f Str - Tre 994 http://proxy.handle.net/10648/c407d2b9-8c77-4ab8-b66c-f8daa5050dcd Tri - Ven 995 http://proxy.handle.net/10648/5a8e2795-006e-40de-8d65-f74ebc80ccca Vera - Versl 996 http://proxy.handle.net/10648/f40b5220-e036-4b86-9eb2-952bd056e4c3 Versn - Vor 997 http://proxy.handle.net/10648/ff75c0bb-86a4-496c-8915-d56f884c0868 Vos - Wes 998 http://proxy.handle.net/10648/a75074f7-4270-4d7d-ac28-19b626dca39f Wet - Wy 999 http://proxy.handle.net/10648/59b284d6-1059-4282-bc88-736e0c42755c Y - Z
1000-1001 17e Regiment Infanterie, Diversen 1000 http://proxy.handle.net/10648/ef7f7132-0eba-42ee-b2bf-d808e951c7af A - K 1001 http://proxy.handle.net/10648/062ce191-a7e2-4c36-a178-b6fde66eb96a L - Z 1002-1036 18e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 20e en 24e Bataljon Landweer Infanterie

1002 http://proxy.handle.net/10648/4b939d67-a73d-4104-bfd0-e14eed127d73 A - Bar 1003 http://proxy.handle.net/10648/a193d69e-b414-4dda-97a7-4519c1cbd2b5 Bas - Bi 1004 http://proxy.handle.net/10648/c4867dc2-360e-473e-bd59-583356b11dd5 Bla - Bor 1005 http://proxy.handle.net/10648/e676b466-7752-4357-a3d5-32c11bf562bc Bos - Bro 1006 http://proxy.handle.net/10648/836446b3-02ee-4851-8c43-7bcbceaa941e Bru - Con 1007 http://proxy.handle.net/10648/6d9d88dc-3671-4363-babb-572d31b960fd Coo - Dom 1008 http://proxy.handle.net/10648/b335169f-4f9d-4901-8ba9-cd322ab68665 Don - Ee 1009 http://proxy.handle.net/10648/a06290dc-43ae-46d7-9859-e766186b06fb Ef - For 1010 http://proxy.handle.net/10648/ad5f817f-488e-48e9-9d06-11ed676740df Fra - God 1011 http://proxy.handle.net/10648/228105be-6050-4f28-8b91-5c00cfbde687 Goe - Gy 1012 http://proxy.handle.net/10648/050a19fd-2610-43e1-8938-c01e9cca3861 Ha - Hei 1013 http://proxy.handle.net/10648/1d5d5614-a951-4263-a6d7-f018f953cf32 Hek - Hon 1014 http://proxy.handle.net/10648/649a424a-161c-44d6-8870-d32107601c7f Hoof - Jan 1015 http://proxy.handle.net/10648/c8deb252-8bd3-4c1d-bf73-273913507e9e Jar - Kel 1016 http://proxy.handle.net/10648/4e975ae7-7b4e-4e31-bff1-b6ab45e36b8c Kem - Koel 1017 http://proxy.handle.net/10648/f150ec6d-4a39-4c42-ba7a-72dae9965bce Koen - Kou 1018 http://proxy.handle.net/10648/00777160-8ae0-430a-afa2-ea961358a94b Kra - Lag 1019 http://proxy.handle.net/10648/021b24fb-9287-407b-95c2-dcd6af5bf7ec Lak - Lez 1020 http://proxy.handle.net/10648/b63074ca-d0f0-4a5f-bffd-7c5925d038b0 Li - Man 1021 http://proxy.handle.net/10648/01e4cbb2-091a-4c71-b915-12e9ef6bfdff Mar - Mi 1022 http://proxy.handle.net/10648/8477aa4c-b2f5-4b59-89d1-18df013c0a9c Mo - Ni 1023 http://proxy.handle.net/10648/dab5961c-4ac5-450a-b61c-72d7419b4942 No - Pai 1024 http://proxy.handle.net/10648/0aad565d-e6da-4fff-baa8-74cd8d1b7b9a Pak - Pop 1025 http://proxy.handle.net/10648/32e2fd5d-dd24-4669-ad8e-11b0160096ca Por - Rey 1026 http://proxy.handle.net/10648/8a55ba11-9fa7-450f-b135-9645178c844c Rh - Ruys 1027 http://proxy.handle.net/10648/0a45a759-ab2d-4028-9e20-17cbc28454e6 Ruyt - Schot 1028 http://proxy.handle.net/10648/a856a18a-e813-44a3-a336-3917a173f7ea Schou - Sm 1029 http://proxy.handle.net/10648/eefff62c-4efb-4651-bc32-dd01fc36b109 Sn - Sto 1030 http://proxy.handle.net/10648/06b0c40d-2d37-4c28-b4a9-8b40f3a716a0 Str - Uy 1031 http://proxy.handle.net/10648/d51f4308-789a-445c-8cef-ff3e2c6792ff Va - Ve 1032 http://proxy.handle.net/10648/238642e5-28b6-42fc-918b-dafd91771b09 Vi - Vre 1033 http://proxy.handle.net/10648/e459786a-f0c7-4054-aaa5-79ca3f5eb4f7 Vri - Wed 1034 http://proxy.handle.net/10648/abb8c411-0c3a-48ca-a4a3-2bdde7e2cc79 Wee - Wig 1035 http://proxy.handle.net/10648/89dfee90-f7d5-411a-abf7-68f948c4cfbb Wik - Wur 1036 http://proxy.handle.net/10648/28d5fc35-453d-4562-bdd2-8e807a0d131a Wus - Zy
1037 http://proxy.handle.net/10648/ccab7968-9993-4ca8-bbfd-98db1ca43ae4 18e Regiment Infanterie, Diversen A - Z 1038-1071 19e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 10e en 11e Bataljon Landweer Infanterie

1038 http://proxy.handle.net/10648/492a3f80-f241-4c63-88a3-b4a91befcc50 A - Baa 1039 http://proxy.handle.net/10648/db25cad1-0bc3-4b67-bdc7-eb755d2df731 Bac - Bere 1040 http://proxy.handle.net/10648/4a9a8d72-b420-4017-b2ce-66595ca8291a Berg - Boerh 1041 http://proxy.handle.net/10648/c60f56a3-dd50-414c-9c29-d7de92bad405 Boerm - Bos 1042 http://proxy.handle.net/10648/5a269809-252d-4088-8070-612f4e33129e Bot - Bron 1043 http://proxy.handle.net/10648/44c1367a-03c6-494e-a655-deae2aae2818 Brook - Col 1044 http://proxy.handle.net/10648/9a934f68-93fe-4544-af0b-f1c2d6c78a51 Com - Door 1045 http://proxy.handle.net/10648/4701857e-23ba-4515-a50c-c442d72d058a Doos - Ell 1046 http://proxy.handle.net/10648/3de22ecc-8dc6-4977-9277-92f79337680a Els - F 1047 http://proxy.handle.net/10648/375a25c6-3c21-4050-8977-c4e6ce41a34f Ga - Gron 1048 http://proxy.handle.net/10648/348a6f9b-8b9a-4be3-98ed-6d3a1a33ed36 Groo - Hars 1049 http://proxy.handle.net/10648/cddf2763-9243-402d-9980-a8d6bb1d2b0b Hart - Hock 1050 http://proxy.handle.net/10648/12928fd0-4d9b-4bd3-879c-421037730faf Hod - Huin 1051 http://proxy.handle.net/10648/b9e643e8-2a6e-421a-bd02-9cb925aee53b Huis - Jans 1052 http://proxy.handle.net/10648/3617d4aa-9d11-48f1-a484-4e66d1ada5aa Jas - Ket 1053 http://proxy.handle.net/10648/1c3bc2bd-5756-4869-beeb-63b58ac4765d Keu - Koen 1054 http://proxy.handle.net/10648/2cb407a0-8a4b-4848-955e-66d7ffe94b18 Koer - Kr 1055 http://proxy.handle.net/10648/501868b8-ae52-433d-a7f9-764f8f1f74df Kue - Lep 1056 http://proxy.handle.net/10648/e1231d48-3589-4a4e-938e-0aa2155c4fc8 Les - Man 1057 http://proxy.handle.net/10648/1e834180-16cc-435c-bd75-edb28a73dafe Mar - Mo 1058 http://proxy.handle.net/10648/2619eebd-85c1-454b-8155-f640d13ff3d0 Mu - Nyh 1059 http://proxy.handle.net/10648/b3d4353b-2d48-4f6f-9cfc-9b2c7a97d539 Nyk - O 1060 http://proxy.handle.net/10648/2bf6b286-32bb-4565-a09a-24ae7ae8393b Pa - Po 1061 http://proxy.handle.net/10648/c1825c06-7aea-4ea0-9391-be362ea09226 Pra - Roel 1062 http://proxy.handle.net/10648/f6d65c48-3cf1-44f4-acef-1e147fc9e85c Roer - Schin 1063 http://proxy.handle.net/10648/437d54fb-f402-48c0-ad29-fe690275c086 Schip - Sel 1064 http://proxy.handle.net/10648/9c9e18ee-8a69-446f-b0c7-6843b491dc96 Sep - Spoe 1065 http://proxy.handle.net/10648/7b685550-c4ea-4dac-8ec7-acadce198638 Spoo - Tep 1066 http://proxy.handle.net/10648/23f43d87-e9b3-4a4e-8dd5-53d8d1d21025 Ter - Veen. 1067 http://proxy.handle.net/10648/2440118d-0abd-4ec0-83a0-ebcbd246e99e Veend - Voet 1068 http://proxy.handle.net/10648/c170bd29-0b19-4176-a2d3-2a2be9350164 Vog - Wa 1069 http://proxy.handle.net/10648/7c2aef4f-2d38-4806-ab7e-1741b0cfbb06 Web - Wie 1070 http://proxy.handle.net/10648/ec3bbafd-228b-4ec2-93ab-cf6b75a3a6c5 Wig - Za 1071 http://proxy.handle.net/10648/654d798e-cefe-4e8d-a5d7-8cf35d7bb395 Ze - Zy
1072-1101 20e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 2e en 15e Bataljon Landweer Infanterie

1072 http://proxy.handle.net/10648/446c6f24-ef45-4778-a266-8e50d91f0f62 A - Baz 1073 http://proxy.handle.net/10648/c91b6cb5-c813-42d2-a192-d08efb30f740 Be - Berg 1074 http://proxy.handle.net/10648/53d0ba16-475e-4e15-919d-00ae3b676586 Berk - Bon 1075 http://proxy.handle.net/10648/2c7a5591-9c9f-4c06-b995-2e0dda1599a3 Boo - Bra 1076 http://proxy.handle.net/10648/ea5c992d-501b-4e5a-a8ae-2aaea22b00b3 Bre - Bui 1077 http://proxy.handle.net/10648/e97b9666-f356-4150-88d7-16ffaabeab7e Bul - Dol 1078 http://proxy.handle.net/10648/284d582f-d120-4098-a5cd-a18b5197c21f Dom - Dykh 1079 http://proxy.handle.net/10648/7ac045a1-42aa-4b50-8173-0399eadd0b9d Dykk - Esse 1080 http://proxy.handle.net/10648/37c9d79b-0bb9-4eb0-8d5e-86f36ebd399c Essi - Gl 1081 http://proxy.handle.net/10648/1ca45217-5ca5-4252-9b45-47480cba8130 Go - Haa 1082 http://proxy.handle.net/10648/f26a35ed-8218-4e2a-bec5-fae7e8d535bf Hab - Hiem 1083 http://proxy.handle.net/10648/bf843d45-58d1-4f4c-9419-4a4e6751c3a6 Hier - Hou 1084 http://proxy.handle.net/10648/7ed3e383-2f36-438d-b5c1-4be82eeb404b Hov - Jol 1085 http://proxy.handle.net/10648/2d33997b-f0ec-45a4-b08a-5b1ed969b93b Jon - Ka 1086 http://proxy.handle.net/10648/d25ddf4c-53d3-46a5-aa07-55920f7c1eea Ke - Kon 1087 http://proxy.handle.net/10648/8c0006d7-2222-4add-8982-5460a65a45d6 Koo - Laa 1088 http://proxy.handle.net/10648/d71b7ff1-bce4-42d3-83ea-7d297f431c0a Lab - Ly 1089 http://proxy.handle.net/10648/f21d7fd6-b7c4-49f1-a4a5-c501e52bb235 Ma - Moe 1090 http://proxy.handle.net/10648/852c4063-891a-4572-b433-3b12bb3bc32b Mol - Ny 1091 http://proxy.handle.net/10648/7d1d71e6-1553-4c28-ad99-fce5d2a1f311 O - Pl 1092 http://proxy.handle.net/10648/a3c226dd-cff0-4a1e-a28c-0c69b0747b12 Po - Ren 1093 http://proxy.handle.net/10648/e263f419-4f4b-4807-b374-772c67876011 Rep - Scha 1094 http://proxy.handle.net/10648/9d788a84-35b4-49e7-af46-1bcebc6f7b64 Sche - Sj 1095 http://proxy.handle.net/10648/16d091a4-895f-4af4-8e51-0d19cb08442e Sl - Sto 1096 http://proxy.handle.net/10648/5fa84b2b-34c2-4719-b7b9-3d6e077b5b1d Str - Ty 1097 http://proxy.handle.net/10648/aef11b35-ad0a-42f1-8a3d-f25f57075c13 U - Vem 1098 http://proxy.handle.net/10648/20409fe7-f11a-4dc6-bd01-46bc08b6f265 Ven - Vre 1099 http://proxy.handle.net/10648/e0faee66-9a81-4b0a-a526-9b6bfb4b3f0e Vri - Wel 1100 http://proxy.handle.net/10648/177adc93-a147-4673-ac91-3929f4c3f349 Wem - Wold 1101 http://proxy.handle.net/10648/bcdc4e5b-26e4-473c-82d8-322daaaad685 Wolf - Z
1102 http://proxy.handle.net/10648/827e1916-c3a5-41f5-967e-5797285f77a4 20e Regiment Infanterie, Diversen A - Z 1103-1135 21e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 26e en 27e Bataljon Landweer Infanterie

1103 http://proxy.handle.net/10648/43170ec2-c8a5-462d-948d-80df4aa0e804 A - Bake 1104 http://proxy.handle.net/10648/7389662f-81ce-4dbe-9c47-99243a669de7 Bakk - Beer 1105 http://proxy.handle.net/10648/6f661d49-a865-4ae6-90eb-dd2204f3539f Bees - Bl 1106 http://proxy.handle.net/10648/7ea05fd1-5270-49b3-a1e5-7e1e1799dc96 Bob - Boo 1107 http://proxy.handle.net/10648/6e719bce-3815-4d99-9e89-7fb1479dbab5 Bor - Bro 1108 http://proxy.handle.net/10648/c2115459-ba3e-4054-b713-4fef4cb764f3 Bru - C 1109 http://proxy.handle.net/10648/9d4855b3-7a29-4566-b88b-d064fc92e16a Da - Do 1110 http://proxy.handle.net/10648/eb74b63d-7853-4044-be8c-f7fbce0a72f9 Dr - Ep 1111 http://proxy.handle.net/10648/6b06b658-71be-4b88-95e6-2f824df0b411 Er - Gn 1112 http://proxy.handle.net/10648/eef767ee-81ed-4c8f-b7fd-acf562cb7f52 God - Grot 1113 http://proxy.handle.net/10648/8be7927e-7f64-47fe-8cd1-95aaddbbdf60 Grou - Helf 1114 http://proxy.handle.net/10648/be751feb-8d4e-4ccd-a5e3-4784aa6dc20c Hell - Hoog 1115 http://proxy.handle.net/10648/92332de3-a9c8-4822-8885-40e47e3b901c Hooi - Jong. 1116 http://proxy.handle.net/10648/75366ffa-c6fa-410e-8e4f-cd4a8f8aafeb Jonge - Kel 1117 http://proxy.handle.net/10648/5065b6db-5018-46e0-8147-931e4aad984c Kem - Koem 1118 http://proxy.handle.net/10648/516004c4-b917-4cb3-9663-a06b03b89f8c Koen - Korf 1119 http://proxy.handle.net/10648/a30a7385-969a-45f3-9700-cd6cebad8604 Kors - Kw 1120 http://proxy.handle.net/10648/d3340537-b56a-4cdc-9636-d436f1fc7cbb La - Lof 1121 http://proxy.handle.net/10648/c7e57ed1-3e49-4901-937c-c3bf488576d8 Log - Mev 1122 http://proxy.handle.net/10648/945fbe4f-af4c-42ee-b0e9-7563de575860 Mey - Mu 1123 http://proxy.handle.net/10648/c184887e-f6b7-4576-af6d-3e93855eb611 My - Or 1124 http://proxy.handle.net/10648/1503080b-e0ea-43c9-b958-3f8a7d62fd67 Os - Pop 1125 http://proxy.handle.net/10648/9153f143-0625-47a7-ad17-2a85325f8b8a Por - Rh 1126 http://proxy.handle.net/10648/68987bd5-1661-490a-8b62-65831a23c22c Ri - Ry 1127 http://proxy.handle.net/10648/d0de5614-f303-445e-8dd7-b0ddda90eeae Sa - Schur 1128 http://proxy.handle.net/10648/bddfeaff-38bd-4124-86c6-55d5b3bcc6d5 Schut - Sna 1129 http://proxy.handle.net/10648/7b6c6fce-07f1-47e8-85ee-b94395737402 Sne - Stou 1130 http://proxy.handle.net/10648/8904bfd7-6570-47cd-b405-1d1834674450 Stov - Tum 1131 http://proxy.handle.net/10648/724162cb-d027-4eae-9a2b-528901105a39 Tur - Ves 1132 http://proxy.handle.net/10648/1d6c1a04-bd4f-4431-bb42-ff1435c43fdf Vet - Vrien 1133 http://proxy.handle.net/10648/1d476192-013a-46fa-b01e-dd43b43624d6 Vries - Wel 1134 http://proxy.handle.net/10648/d855853f-58d2-4cdf-b0de-4291c6c6ea5c Wem - Wor 1135 http://proxy.handle.net/10648/b6c5fd43-b9c0-44a9-a8af-335ea67abc96 Wou - Z
1136 http://proxy.handle.net/10648/d5fbe081-c827-494d-a5b8-6bd4c5b9308c 21e Regiment Infanterie, Diversen A - Z 1137-1169 22e Regiment Infanterie

Militairen van dit regiment zijn na hun actieve diensttijd ingedeeld bij het 17e en 33e Bataljon Landweer Infanterie

1137 http://proxy.handle.net/10648/5fec9719-b651-424a-acb1-8e54b7131c3a A - Baa 1138 http://proxy.handle.net/10648/9b40ff3f-5d08-4d56-b666-61746eab112a Bac - Berm 1139 http://proxy.handle.net/10648/dbe7da90-60d2-4562-94fc-1b345092b5f4 Bern - Bon 1140 http://proxy.handle.net/10648/9b164d74-7bf9-4480-b1ab-b7cdff02f266 Boo - Bri 1141 http://proxy.handle.net/10648/4ef82e93-2d86-4436-830b-605eb2adabb7 Bro - Cam 1142 http://proxy.handle.net/10648/98a4965b-8eb5-49cd-9958-604768a55cc2 Cap - Dom 1143 http://proxy.handle.net/10648/c0c877af-cb73-41de-a2ac-134aee72b7f1 Don - Eg 1144 http://proxy.handle.net/10648/2ab29e82-48e7-4b26-9c88-07e636c318e6 Ei - Gar 1145 http://proxy.handle.net/10648/95e2c649-8ef5-4c73-a5af-60f5ce8736e1 Gas - Gron 1146 http://proxy.handle.net/10648/3f7185ae-0e53-453e-aae4-9a1195a7e18c Groo - Ha 1147 http://proxy.handle.net/10648/58fa83f1-48a5-4ca0-b22e-467294006ea2 Hec - Hez 1148 http://proxy.handle.net/10648/542042c5-275e-4623-ba8c-d1dc8e503df2 Hi - Ho 1149 http://proxy.handle.net/10648/1c7ec856-0b98-4a6e-ae4a-731d0d03edf7 Hu - Je 1150 http://proxy.handle.net/10648/f580c601-80ea-4fe8-ab73-006ee4a0e974 Jo - Ken 1151 http://proxy.handle.net/10648/c0c45999-b58c-4e58-93c3-8fccf7e38e52 Kep - Koh 1152 http://proxy.handle.net/10648/8625fa4b-e87f-4a5b-82c1-95f2fa680ec9 Kok - Kro 1153 http://proxy.handle.net/10648/62fa6492-e891-4c9c-860a-01c782fa5fe6 Kru - La 1154 http://proxy.handle.net/10648/8ff34778-ec3e-48e7-8327-11da3eb084d7 Le - Lof 1155 http://proxy.handle.net/10648/95885cc5-81c0-4bab-9310-87fe350bc167 Log - Mel 1156 http://proxy.handle.net/10648/cea3f397-4708-437c-bd42-b758184d82d1 Men - My 1157 http://proxy.handle.net/10648/3c049a8d-608b-43bb-9542-eba034d15b5d Na - Oost 1158 http://proxy.handle.net/10648/28c0259c-f3bd-4ca5-98db-204bfe1da2b8 Ooy - Pl 1159 http://proxy.handle.net/10648/f6bfc4fa-b1ba-4fc8-b6bf-43ee3cacf099 Po - Ri 1160 http://proxy.handle.net/10648/ee9baeda-7727-4f1c-9e14-f5155b776d70 Ro - Sa 1161 http://proxy.handle.net/10648/1d207e4d-1729-4051-aaaa-c50992c744ea Scha - Se 1162 http://proxy.handle.net/10648/a11e2188-7dab-4f17-8366-223d5b871b40 Si - Sp 1163 http://proxy.handle.net/10648/8e6684b7-0c00-4d70-b211-0e7e98733237 St - Sy 1164 http://proxy.handle.net/10648/932c80e4-6bc1-4e8a-8786-0cc085eac341 Ta - Va 1165 http://proxy.handle.net/10648/f00b4679-a5e2-4985-b80b-e38ba860ce54 Ve - Vern 1166 http://proxy.handle.net/10648/a9c45175-3dd1-43af-8920-c6916e27b3eb Vero - Vre 1167 http://proxy.handle.net/10648/d24e33db-760e-4f4a-a256-b55df5129ccf Vri - Wes 1168 http://proxy.handle.net/10648/3327e96e-2fae-4f4d-9879-1b4a30fbdaf9 Wet - Wu 1169 http://proxy.handle.net/10648/2d38905c-84c9-4179-8522-f84f97eaf704 Wy - Z
1170 http://proxy.handle.net/10648/223833f5-d4d6-42ac-95c1-ceb7b9f146d5 22e Regiment Infanterie, Diversen A - Z 1484 http://proxy.handle.net/10648/bfa17e0a-3fa9-413d-86fd-111b5be22ef9 Instructie Bataljon A - Z 1256-1267 Regiment Wielrijders 1256 http://proxy.handle.net/10648/4596691f-739a-4090-bdad-9d0a904a2e8d A - Boe 1257 http://proxy.handle.net/10648/3fb35c14-f0ad-4972-8a38-5a1af359dd97 Bog - Da 1258 http://proxy.handle.net/10648/af65073b-37a3-4d8a-b1f0-8a9a9cb27ab9 Dec - Ge 1259 http://proxy.handle.net/10648/400befc9-6124-475d-892f-eaff7ca02806 Gi - Hoe 1260 http://proxy.handle.net/10648/c39c2cae-2700-4e87-96bd-df03510b1f51 Hof - Ke 1261 http://proxy.handle.net/10648/e7b8df24-350b-468f-90c0-d655a59198f0 Ki - Lel 1262 http://proxy.handle.net/10648/ad3edae9-e022-4ba2-b2cf-781c189eda7f Lem - Ne 1263 http://proxy.handle.net/10648/bb95f45e-6484-4e68-b31f-459fb051c78d Ni - Rem 1264 http://proxy.handle.net/10648/7fe4512d-d128-4950-87d1-4c1c9aca5e57 Ren - Sl 1265 http://proxy.handle.net/10648/1dc63f7b-52fb-4a6a-8e65-e4fd4a9f5b2c Sm - U 1266 http://proxy.handle.net/10648/600ef1be-1162-4890-8913-b52b2fe6872c V - Waa 1267 http://proxy.handle.net/10648/0ede4461-262a-4ef2-9c3e-e1e20e57ba5e Wag - Z 1268 http://proxy.handle.net/10648/97ee8113-1b6a-440a-93a4-46d823ecdba8 Regiment Wielrijders, Diversen A - Z 1269-1277 Regiment Wielrijders, Landstorm 1269 http://proxy.handle.net/10648/dd90a641-2dc7-40b0-8794-187d016e8a67 A - Bo 1270 http://proxy.handle.net/10648/35a61009-2fcd-438b-a19c-5f200d64e9da Br - E 1271 http://proxy.handle.net/10648/11261cd1-0c22-4072-8184-f17265a58ca5 F - He 1272 http://proxy.handle.net/10648/9d767f16-dac5-4fda-b114-3c7798843cf0 Hi - Kn 1273 http://proxy.handle.net/10648/6c06974a-b4dc-4011-a1e7-54c9fa183a63 Ko - Mer 1274 http://proxy.handle.net/10648/364c7be7-0382-4c41-ad83-06068a4a53f7 Met - P 1275 http://proxy.handle.net/10648/6ae575fe-1581-4577-907c-4e12d39f5581 R - Sn 1276 http://proxy.handle.net/10648/69c4b218-8af9-4b7a-a89b-7ff5d0901e3b So - Ve 1277 http://proxy.handle.net/10648/c184ed5f-001a-4ea1-8046-bea1a2e57046 Vi - Z
WAPEN DER ARTILLERIE 1364-1386 1e Regiment Veld-Artillerie 1364 http://proxy.handle.net/10648/92b861f9-d78f-403c-a238-784ee9e18015 A - Bak 1365 http://proxy.handle.net/10648/ac08eb7b-0e52-4b8a-8573-6f4d976eb19c Bal - Bet 1366 http://proxy.handle.net/10648/a54238bd-da23-4ec6-9697-7ed3a4ff28e2 Beu - Bon 1367 http://proxy.handle.net/10648/a7a569d1-1d55-4560-a814-359f21202270 Boo - Brok 1368 http://proxy.handle.net/10648/e9e554e4-3412-4207-ad28-f06fcef0c86b Brom - Cop 1369 http://proxy.handle.net/10648/fc619134-6fad-4035-a06f-63258e4057c3 Cor - Dul 1370 http://proxy.handle.net/10648/4d12589f-9f95-4d26-854f-e05003f333e1 Dum - E 1371 http://proxy.handle.net/10648/453fafa9-cb12-424c-b629-62d2d6d63c9c F - Gron 1372 http://proxy.handle.net/10648/cf6e7739-8d4f-4972-928f-1b04647e0a4b Groo - Hen 1373 http://proxy.handle.net/10648/c5efe0e2-8c0e-4637-b015-b5fab7680f9b Her - Hy 1374 http://proxy.handle.net/10648/ced57e67-8d44-4125-a2bb-55283fc7cffe I - Kla 1375 http://proxy.handle.net/10648/4fb8b03c-e012-4b67-85b1-cf3532083ba4 Kle - Ky 1376 http://proxy.handle.net/10648/8799de17-1863-4a31-a797-a9de1394f136 La - Ma 1377 http://proxy.handle.net/10648/7c95c8fd-5dd8-4503-a62f-577cba22be04 Me - My 1378 http://proxy.handle.net/10648/b0bda2f8-7024-460f-a468-ae0c65c25ef5 N - O 1379 http://proxy.handle.net/10648/5f2bad68-82f6-406b-adbf-a324771a4c66 P - Rh 1380 http://proxy.handle.net/10648/c886a5b5-3374-42b7-819a-6fc75c48fc8d Ri - Sa 1381 http://proxy.handle.net/10648/cf650984-7bf1-4eec-992f-be3b9756cf62 Sch - Smi 1382 http://proxy.handle.net/10648/c7c376a9-8949-4f10-a204-0ded318451a1 Smo - Ter 1383 http://proxy.handle.net/10648/9021062f-7a1b-4ceb-a32b-67bd4ae9f2c5 Tes - Veg 1384 http://proxy.handle.net/10648/55606621-7f70-4b4f-a9c4-6131a5047eea Vel - Voo 1385 http://proxy.handle.net/10648/e04e8bfb-140d-4246-821a-a9ca7ff5ecc0 Vor - Wez 1386 http://proxy.handle.net/10648/e6ac2867-5b22-476d-b38c-3fac6517ee9b Wi - Z 1387 http://proxy.handle.net/10648/a332ea5d-795f-4bcd-90cb-b8975f3e4bd2 1e Regiment Veld-Artillerie, Diversen A - Z 1388-1389 1e Regiment Veld-Artillerie, Landstorm 1388 http://proxy.handle.net/10648/f6df66bd-ee31-4b9a-af7f-d8b08dd80833 A - L 1389 http://proxy.handle.net/10648/d71e2023-8c09-44e9-939e-9e47c55f5d2f M - Z 1390-1399 2e Regiment Veld-Artillerie 1390 http://proxy.handle.net/10648/269c6c4e-0735-4a3a-86e6-0a9d0d31be51 A - Boe 1391 http://proxy.handle.net/10648/34b30eb4-75f4-49b1-b1ac-6c07c408b389 Bog - By 1392 http://proxy.handle.net/10648/61170e35-bbbd-433e-b158-083b32f8f7dd C - Dw 1393 http://proxy.handle.net/10648/4bba32d2-0b4a-4513-8f21-6370e4ab9f67 Dy - Gra 1394 http://proxy.handle.net/10648/bf23ba25-367e-4bff-8d06-8c03e6e5e737 Gre - H 1395 http://proxy.handle.net/10648/e9dc1fa7-a7d5-4f60-9768-13b1e36d5195 I - K 1396 http://proxy.handle.net/10648/1e776cc7-a1e0-4a43-a085-0405d1461203 L - Oor 1397 http://proxy.handle.net/10648/ee52165a-3bcc-48f6-beb0-8e260231e668 Oos - Schi 1398 http://proxy.handle.net/10648/b4fd98b5-3717-424a-816c-5f6848c0ec80 Schm - Ven 1399 http://proxy.handle.net/10648/8ffaaab4-9f91-4bf5-8bf9-d0ab8d01b3a8 Ver - Z 1400 http://proxy.handle.net/10648/c82ff010-c79e-4260-9885-e4ed008eca7d 2e Regiment Veld-Artillerie, Diversen A - Z 1402-1411 3e Regiment Veld-Artillerie 1402 http://proxy.handle.net/10648/53129a33-a996-4742-97fd-21527c065161 A - Bo 1403 http://proxy.handle.net/10648/e11e615b-1bc9-4c78-85f5-0441e79d44a6 Br - D 1404 http://proxy.handle.net/10648/06bbf249-7136-433d-9c12-c872d9b6f247 E - G 1405 http://proxy.handle.net/10648/98e21a19-fb5c-4047-8492-9d5e2f273b7d Ha - Hon 1406 http://proxy.handle.net/10648/fd08bdff-4a1e-4c74-b5c2-b0ab1f7ef22b Hoo - Kl 1407 http://proxy.handle.net/10648/ce2f0955-c7ac-4c63-bfd9-0003a5293011 Kn - L 1408 http://proxy.handle.net/10648/b9bc24ac-89d0-496a-b573-a14db64277b0 M - O 1409 http://proxy.handle.net/10648/8e45714a-21e7-481e-bc67-20b905e34e28 P - Sc 1410 http://proxy.handle.net/10648/4097bba7-df03-4a37-b1a3-a2c764d68757 Se - Ver 1411 http://proxy.handle.net/10648/b6f01467-8f0b-4c7f-9879-9f478fe3f6d3 Ves - Z 1401 http://proxy.handle.net/10648/72dbdc58-1971-44cd-b395-6819ff3b342d 3e Regiment Veld-Artillerie, Diversen A - Z 1412 http://proxy.handle.net/10648/d360668d-aa43-40e2-993f-344a71ad3f2e 3e Regiment Veld-Artillerie, Landstorm A - Z 1413-1418, 1420-1431 4e Regiment Veld-Artillerie 1413 http://proxy.handle.net/10648/6d4907d5-2b34-4c5d-9894-740dc0ba0a30 A - Be 1414 http://proxy.handle.net/10648/b6820117-77c9-4839-a784-b6fa98296848 Bi - Bro 1415 http://proxy.handle.net/10648/01e5edf0-cb07-49e0-9a65-e7aca863c009 Bru - Dr 1416 http://proxy.handle.net/10648/eda8a48b-3a22-4a3a-8607-272d40c1da68 Du - Gel 1417 http://proxy.handle.net/10648/0cdaf5f9-b6c9-4288-a50b-0e303cef3b8e Gem - Han 1418 http://proxy.handle.net/10648/98b2e387-4517-4b33-8dff-c5ccf2d292ea Har - Hon 1420 http://proxy.handle.net/10648/0685e3b9-3041-4181-a933-02cdbfa71c63 Hoo - Jong 1421 http://proxy.handle.net/10648/44f84c70-e4e9-49e7-8173-31406b1d7b0b Jonk - Kn 1422 http://proxy.handle.net/10648/403ea1ed-14f0-4cd1-bd0b-117da45aa6b4 Ko - Ky 1423 http://proxy.handle.net/10648/95ce2c5c-0368-48c4-a305-2185083991fc L - Man 1424 http://proxy.handle.net/10648/73eeff91-2c2a-4da9-a502-27190824c98d Mar - My 1425 http://proxy.handle.net/10648/5d672d2f-af92-4f39-ab72-faf39c27a878 N - O 1426 http://proxy.handle.net/10648/eb3c6ad7-4243-4b54-9051-73e82628ed67 P - Rie 1427 http://proxy.handle.net/10648/9f454510-3004-42cb-baae-7d1c4da0edb4 Rig - Scho 1428 http://proxy.handle.net/10648/4464ebff-4b05-4213-8b9b-6d4fe93bd386 Schr - Sto 1429 http://proxy.handle.net/10648/a9395595-93a8-4429-9f52-deecab942ada Str - Verg 1430 http://proxy.handle.net/10648/939c9e5b-f09c-410e-a063-44494b513313 Verh - Wes 1431 http://proxy.handle.net/10648/b993980f-6263-462e-86e6-5d776d897834 Wet - Z 1419 http://proxy.handle.net/10648/317b3a9d-11ea-4daf-8e18-11d83eec68e8 4e Regiment Veld-Artillerie, Diversen, A - Z 1432-1433 4e Regiment Veld-Artillerie, Landstorm 1432 http://proxy.handle.net/10648/3eccaa5d-fe9c-4c27-94fc-f62c59562b09 A - Ko 1433 http://proxy.handle.net/10648/4daf5b20-6f92-4881-a71a-b14663277ef5 Kr - Z 1434-1442 5e Regiment Veld-Artillerie 1434 http://proxy.handle.net/10648/145b87ee-3db5-40d5-a920-8f10b136c44f A - B 1435 http://proxy.handle.net/10648/0bde468e-2113-4afd-9be9-79177f712dcf C - Ha 1436 http://proxy.handle.net/10648/0c4e0e39-7b27-4bd5-9717-ffb74e1017b9 He - Kla 1437 http://proxy.handle.net/10648/2aad23db-91da-41e3-bf67-e83eaea561e6 Kle - Li 1438 http://proxy.handle.net/10648/1c4574d1-b929-456c-9dd3-5bbbac3f5a1f Lo - Mos 1439 http://proxy.handle.net/10648/98f2e0fa-6f2d-4f05-94f3-e3a899a6db48 Mou - Pl 1440 http://proxy.handle.net/10648/e6915c97-e39f-4fe3-806c-09650eabc83b Po - Si 1441 http://proxy.handle.net/10648/6e3a4da9-f988-46a3-80d1-aa30b6c5abaa Sj - Vi 1442 http://proxy.handle.net/10648/d8e4c777-be02-4771-b7d2-e6bd290aceff Vl - Z 1443 http://proxy.handle.net/10648/7c8fec81-7c4f-4594-a5b0-869a7b5d2c66 5e Regiment Veld-Artillerie, Diversen A - Z 1444-1455 6e Regiment Veld-Artillerie 1444 http://proxy.handle.net/10648/76d9c2b1-a1c8-4fa6-bb87-05ba29f868a3 A - Bos 1445 http://proxy.handle.net/10648/85d18225-e8a0-4a1a-bb9d-db9a3183ce69 Bot - Dy 1446 http://proxy.handle.net/10648/762f2ab8-162f-49c5-ab15-b14e635cf625 E - Hay 1447 http://proxy.handle.net/10648/f04f5409-8cb8-48a0-97ae-bd28d54f9f6d Heck - Kam 1448 http://proxy.handle.net/10648/b47185d1-6349-47c6-ab40-cb4a2c8989f1 Kan - einde K 1449 http://proxy.handle.net/10648/2044924b-e753-4dc7-bc4f-09f514a7f269 L - Mol 1450 http://proxy.handle.net/10648/ec07a4fc-0374-42d3-b1b8-91f41ba29622 Mon - Pau 1451 http://proxy.handle.net/10648/76b47b6d-2bc5-44ce-a097-2559f4545efb Pee - Rit 1452 http://proxy.handle.net/10648/a60883d0-dc5a-4412-a7e1-8f5abb4fd542 Rob - Schor 1453 http://proxy.handle.net/10648/fe14161e-0ed1-47bf-bc8a-457ef6433b02 Schot - Sto 1454 http://proxy.handle.net/10648/32375e02-fbcf-4a8b-b3b4-0501c7fad6fe Str - Viss 1455 http://proxy.handle.net/10648/df411a8a-66db-49b2-ba06-d0dfbe907e4d Viv - Z 1456 http://proxy.handle.net/10648/b5d5afec-d592-4ead-a152-c09d1e266b8d 6e Regiment Veld-Artillerie, Diversen A - Z 1457-1468 7e Regiment Veld-Artillerie 1457 http://proxy.handle.net/10648/bbef3f5a-2f9b-48f3-8a01-c5c3d9ea0db4 A - Bro 1458 http://proxy.handle.net/10648/2361a0dc-04c3-41aa-ba23-718d70855529 Bru - F 1459 http://proxy.handle.net/10648/646905ee-5168-4a8d-8d4c-e3ab95ee34e7 G - Hon 1460 http://proxy.handle.net/10648/42b4592b-b34d-40ea-818c-ab6cefb6354f Hoo - Kop 1461 http://proxy.handle.net/10648/7f37247b-ec87-406d-ae43-62d3db6f30a3 Kor - Ma 1462 http://proxy.handle.net/10648/1e57d485-27f8-48a2-8039-535992c13a09 Me - O 1463 http://proxy.handle.net/10648/51041b32-1349-4f6d-8481-50c846716413 P - R 1464 http://proxy.handle.net/10648/4c8ead2d-36ce-457b-89d9-088e2d72b1a0 Sa - So 1465 http://proxy.handle.net/10648/f4ed2925-64b2-4a14-9733-5825da7349ee Sp - Tr 1466 http://proxy.handle.net/10648/ec41956c-cf5a-4db6-a625-52ddf2bb4132 Tu - Ve 1467 http://proxy.handle.net/10648/9fc54334-5871-475e-bb2a-c3456aa75639 Vi - Wig 1468 http://proxy.handle.net/10648/dcfa9856-27c7-4dba-aad1-9e62783c63f8 Wil - Z 1469 http://proxy.handle.net/10648/b3f12bbf-000d-4d0b-8216-f6220c19cec9 7e Regiment Veld-Artillerie, Diversen A - Z 1470-1481 8e Regiment Veld-Artillerie 1470 http://proxy.handle.net/10648/ccac5f78-9d6a-42a3-b051-69b5cb2a5da6 A - Bre 1471 http://proxy.handle.net/10648/b222da04-a6a3-4cd1-8f3e-7d479113d991 Bri - E 1472 http://proxy.handle.net/10648/da31afc6-1dc1-41b7-a63a-6a68f23e5ecc F - Hon 1473 http://proxy.handle.net/10648/9c05fd5c-fd6c-4c5b-913b-11f94fef1403 Hoo - Ko 1474 http://proxy.handle.net/10648/d93dba91-8797-4820-928d-d645a1cd5c5e Kr - Me 1475 http://proxy.handle.net/10648/b01b04db-0c29-4987-b5dc-08dccee6264e Mi - Pol 1476 http://proxy.handle.net/10648/d7c9cb31-fd32-42db-92ed-89cded44a082 Pon - Scho 1477 http://proxy.handle.net/10648/1eede296-a557-43af-9cf5-79d92016314c Schr - Tj 1478 http://proxy.handle.net/10648/844a0d5f-c604-47d5-911a-93fc1070c3b7 To - Vl 1479 http://proxy.handle.net/10648/8cc4e570-7393-4fa1-8b74-bda960a2db1b Vo - Wess 1480 http://proxy.handle.net/10648/6a4407ea-0408-4a0a-86e0-4566df89c425 West - Y 1481 http://proxy.handle.net/10648/b5a28675-422e-4a9d-b78b-121657405af8 Za - Zy 1482 http://proxy.handle.net/10648/b794e61a-b30d-43af-9365-e08bec506a01 8e Regiment Veld-Artillerie, Diversen A - Z 1483 http://proxy.handle.net/10648/b4695df3-7ccd-48eb-ba7b-006638ad0c53 IIIe Artillerie Brigade A - Z 1488-1492 Korps Rijdende Artillerie 1488 http://proxy.handle.net/10648/319f6b67-08f0-46a6-b43b-29e736fa7ebc A - D 1489 http://proxy.handle.net/10648/f9158555-d6a9-477f-8ac4-2bc40c8eeb0d E - I 1490 http://proxy.handle.net/10648/ab9032f6-df74-4be1-8415-310a5a0ed984 J - N 1491 http://proxy.handle.net/10648/fbb1cd7c-76f0-4b08-a581-0017b747ae8c O - T 1492 http://proxy.handle.net/10648/90179d75-6b99-4fa2-b5aa-1e917bec00a3 U - Z 1493 http://proxy.handle.net/10648/a750ab77-36ff-4daf-b804-7490dbcd54cf Korps Rijdende Artillerie, Diversen A - Z 1494-1608 Vesting-Artillerie 1494 http://proxy.handle.net/10648/8ee3b0f2-1a29-4703-8604-649fafaffb66 Aa - Ak 1495 http://proxy.handle.net/10648/c01932ed-13c2-446b-ab09-c79181c93336 Al - An 1496 http://proxy.handle.net/10648/07033a1e-77c0-4408-b7b7-5d55178d0182 Ap - Baa 1497 http://proxy.handle.net/10648/d222264a-4d70-4694-9be2-58f0eefa1683 Bab - Ban 1498 http://proxy.handle.net/10648/f803fc36-0d2b-438e-892a-a4317f98672d Bar - Beek 1499 http://proxy.handle.net/10648/cc02164c-af10-4744-abd0-cf798c7e7972 Beel - Berf 1500 http://proxy.handle.net/10648/c11e95bd-9085-4d48-9a8a-27329ece9242 Berg 1501 http://proxy.handle.net/10648/852a7cdc-432c-4cce-8f5c-6d6e144d55ae Beri - Bez 1502 http://proxy.handle.net/10648/11b386df-84c6-4e34-9d44-c177b1348c86 Bia - Blog 1503 http://proxy.handle.net/10648/d3ba4fee-b9b0-4cfb-9f85-75b9a451a4bc Blok - Boen 1504 http://proxy.handle.net/10648/615f0c39-7422-4e09-b337-ac5d9e6a73a5 Boer - Boi 1505 http://proxy.handle.net/10648/8c4f06db-039e-4b93-9b5c-6c8b9778506c Bok - Boon 1506 http://proxy.handle.net/10648/c7e4f851-ff36-4614-8eaa-0524f8327575 Boor - Bosk 1507 http://proxy.handle.net/10648/bea72198-972d-4126-b1f6-22cd32eea3bb Bosm - Brag 1508 http://proxy.handle.net/10648/6adec3c3-1529-434b-aa2b-b521bf8d2037 Brak - Bril 1509 http://proxy.handle.net/10648/5ba2ef96-a25b-49bd-b3e5-ddf6a5545b6c Brin - Brou 1510 http://proxy.handle.net/10648/f819b027-8cb9-40ee-8b78-de1657006881 Bruc - Buis 1511 http://proxy.handle.net/10648/5a507b7e-9174-4815-b091-fd3458b8eb4c Buit - Buz 1512 http://proxy.handle.net/10648/fed8b401-2bb6-4170-862a-8d273f6b4313 By - Col 1513 http://proxy.handle.net/10648/6bb32b39-51fe-4a03-9109-be45bd9feede Com - Dal 1514 http://proxy.handle.net/10648/2182b377-29b3-4ebf-bbca-cd804d0edd24 Dam - Dek 1515 http://proxy.handle.net/10648/fe05782f-be2c-4cdb-a259-1268eee3bbe4 Del - Dir 1516 http://proxy.handle.net/10648/982b68d3-25cc-4461-9366-eecaeea6fb53 Dis - Dop 1517 http://proxy.handle.net/10648/a470f51a-766b-4ec9-8542-2e7d2ef4db7b Dor - Duin 1518 http://proxy.handle.net/10648/e7844817-6654-42ff-887d-5498df8a5d30 Duis - Dyk. 1519 http://proxy.handle.net/10648/b77b48fa-7226-4846-9d27-d294cd81c91a Dyke - Eh 1520 http://proxy.handle.net/10648/6d24e8a1-1197-4b1b-bf2a-f753bd6e2be3 Ei - Enn 1521 http://proxy.handle.net/10648/b893e9ad-d661-49bb-9a3b-41e35c5b6a6a Ens - Ey 1522 http://proxy.handle.net/10648/61a6b5c1-9413-4e2a-85a0-f21147fdff80 Fa - Frak 1523 http://proxy.handle.net/10648/815adbd4-f204-4428-9ab7-128c0b7b9071 Fran - Geen 1524 http://proxy.handle.net/10648/817f4398-8646-4e72-9527-8f2f455467b2 Geer - Ger 1525 http://proxy.handle.net/10648/97753568-4af3-441c-86f9-156faee9b434 Ges - Gol 1526 http://proxy.handle.net/10648/55292c59-f946-499f-91ed-27dae1f65d9e Gom - Gra 1527 http://proxy.handle.net/10648/a6952e07-dea1-4c55-bdc7-92b39a636fdf Gree - Gron 1528 http://proxy.handle.net/10648/972a8e7d-cf26-4816-b06d-244e761dccba Groo - Gy 1529 http://proxy.handle.net/10648/f8561118-b999-4816-8c7f-7e8f29dbe287 Haa - Hal 1530 http://proxy.handle.net/10648/7f10ec41-c9cd-41ed-a309-b14a11541fc3 Ham - Hart 1531 http://proxy.handle.net/10648/d8863d3b-43a4-451f-91ea-0f117dc385d8 Has - Heik 1532 http://proxy.handle.net/10648/4fa1dbb0-2e19-4db6-9af2-9b18fcdbaedc Heil - Hen 1533 http://proxy.handle.net/10648/e103b802-fde5-4572-af0b-fac2a09c7af4 Hep - Heyd 1534 http://proxy.handle.net/10648/a9b1dc24-ea4b-4d27-9774-5753d9582753 Heye - Hoen 1535 http://proxy.handle.net/10648/17e492a6-6792-4feb-b3e7-049f00281263 Hoep - Hol 1536 http://proxy.handle.net/10648/916b4270-52ee-4af4-ba01-b0ddb87a026f Hom - Hoov 1537 http://proxy.handle.net/10648/cc90c1f3-03da-4bbe-97c2-46d454a302be Hooy - Huid 1538 http://proxy.handle.net/10648/b53c6c90-64be-45b1-b4d9-aefe3aa81389 Huig - Hy 1539 http://proxy.handle.net/10648/c90798bb-dc82-4c87-abf8-91297f6de962 Ib - Jann 1540 http://proxy.handle.net/10648/56f5f02a-3b7f-45bd-9520-28aeda465dcf Jans - Jeu 1541 http://proxy.handle.net/10648/6ce787a3-c22f-4504-bb2c-bad763451bf6 Jil - Jong 1542 http://proxy.handle.net/10648/d98d8673-674c-4322-917e-037a0c2e6882 Jonk - Kal 1543 http://proxy.handle.net/10648/1a85dbc1-a59a-4bcb-a45f-54b537f20d2f Kam - Kei 1544 http://proxy.handle.net/10648/a3a4fabb-0ecc-4580-9833-e861e9b55f29 Kek - Key 1545 http://proxy.handle.net/10648/394cb62f-844a-40e3-8bfa-31fcaff807db Ki - Klev 1546 http://proxy.handle.net/10648/9585eba5-4834-4c95-a006-07a89e01ed82 Kley - Kod 1547 http://proxy.handle.net/10648/8daace87-56b7-4000-b56a-b752e9de90ac Koe - Kom 1548 http://proxy.handle.net/10648/af0e0601-42c3-4f88-8da4-022fd84e45f2 Kon - Kooy 1549 http://proxy.handle.net/10648/0511ac1b-868e-4a8a-8c8f-c751d6b94f3b Kop - Kraa 1550 http://proxy.handle.net/10648/e220a7ed-55d6-48bf-b60a-44b8f9ddfcaf Krab - Krou 1551 http://proxy.handle.net/10648/f54e14a8-2dd9-47a4-9f35-abd2650961e3 Krug - Kuyn 1552 http://proxy.handle.net/10648/b21b4c61-c5de-4eee-900e-5bbd65fd58bd Kuyp - Lam 1553 http://proxy.handle.net/10648/c3414ad1-c782-4af1-be8b-2259bb4cdae8 Lan - Lees 1554 http://proxy.handle.net/10648/2bb4e9db-21df-4bc2-8ee8-56de59da9688 Leeu - Lez 1555 http://proxy.handle.net/10648/b107be77-dc65-4fcf-9c50-e255486f390a Li - Lof 1556 http://proxy.handle.net/10648/dbe63c55-9ec3-4937-b161-5cc9d57e1197 Log - Lut 1557 http://proxy.handle.net/10648/826aec62-54a7-4f24-b66b-b42038b05b84 Luy - Man 1558 http://proxy.handle.net/10648/314bdd77-4962-48ec-9c86-d6990a946753 Mar - Meer 1559 http://proxy.handle.net/10648/3be790c5-96ad-480b-a004-4e3bd719164e Mees - Meur 1560 http://proxy.handle.net/10648/056a0765-d434-4fa4-b97b-10c4dcb8d363 Mey - Mi 1561 http://proxy.handle.net/10648/6ee7081b-aed6-42f5-a90d-0cec6a84a9c5 Mob - Mor 1562 http://proxy.handle.net/10648/95b5c22f-aeeb-4f5c-a14b-5381c19970c8 Mos - My 1563 http://proxy.handle.net/10648/1d1470f6-9c02-48b4-8736-e35fbf0fb827 Na - Niet 1564 http://proxy.handle.net/10648/cff7e6fb-e8f1-4cb9-a297-a975cb0f5fed Nieu - No 1565 http://proxy.handle.net/10648/e50c533b-808f-4854-9d3f-dd5e1a5e7866 Nu - On 1566 http://proxy.handle.net/10648/f5d0af24-443d-4bea-9068-d039c07cae73 Oo - Or 1567 http://proxy.handle.net/10648/90492871-b1da-4bdf-b687-76544b183c97 Os - Oy 1568 http://proxy.handle.net/10648/24e62698-9d77-4925-870b-6e511ecdbc15 Pa - Pes 1569 http://proxy.handle.net/10648/037c1f30-879a-46f1-a52c-125266f1a635 Pet - Ploe 1570 http://proxy.handle.net/10648/ff3ada08-d982-4eba-af51-065acbc4dbc7 Plom - Pos 1571 http://proxy.handle.net/10648/8b9c5c92-5f40-4d53-93eb-8f05b397cb62 Pot - Q 1572 http://proxy.handle.net/10648/971fb698-a471-4553-a8f9-ea2fc82d890d Ra - Reim 1573 http://proxy.handle.net/10648/ee331f2f-a9bb-478c-be2c-1045ccc88cc4 Rein - Ries 1574 http://proxy.handle.net/10648/9ca04415-5cd4-42c9-84ac-ba2659af0f78 Riet - Rol 1575 http://proxy.handle.net/10648/207805e1-e2fa-4821-af21-f54e88fe93a4 Rom - Rose 1576 http://proxy.handle.net/10648/63952dfa-1d53-469e-a0ed-90ce31fa9790 Rosi - Ruy 1577 http://proxy.handle.net/10648/b961014d-3175-4527-bfbc-792053279533 Ry - Sa 1578 http://proxy.handle.net/10648/46b95175-3eb1-4f69-a6b9-a35e790200d6 Scha - Scher 1579 http://proxy.handle.net/10648/51c5c5a0-6ddf-43f4-a740-b916e522d923 Schet - Schon 1580 http://proxy.handle.net/10648/b13a6aa7-63f9-413c-a0c9-4e94f95de0ea Schoo - Schul 1581 http://proxy.handle.net/10648/aced2984-9b01-46d7-900a-0d48c86674e7 Schum - Sil 1582 http://proxy.handle.net/10648/196da760-28d1-4a61-91cf-720494c8003e Sim - Sme 1583 http://proxy.handle.net/10648/310a86cc-bc72-42c3-833b-0fad38368c94 Smi - Snoe 1584 http://proxy.handle.net/10648/7cfde4ff-4284-4775-a6ca-5d82483a53f8 Snoo - Spo 1585 http://proxy.handle.net/10648/13d21014-96b7-4fc8-a60d-d8c1b6f5cfcd Spr - Stee 1586 http://proxy.handle.net/10648/09c3812c-0732-40a2-8f1b-68dd5667d211 Stef - Sto 1587 http://proxy.handle.net/10648/27f03463-ec76-4389-b5a6-309862c1b6e9 Str - Sw 1588 http://proxy.handle.net/10648/c2651273-8ace-4ead-9067-358a468d4364 Sy - The 1589 http://proxy.handle.net/10648/49ecc413-8d6e-49ab-abde-bdd30b3a21f2 Thi - Ton 1590 http://proxy.handle.net/10648/3c28d343-0bd4-4bcb-ba87-4e4fa7a4d1f0 Too - Uil 1591 http://proxy.handle.net/10648/bfd2d715-96fd-498c-b87e-fc46deeda518 Uit - Veen 1592 http://proxy.handle.net/10648/40c8ea67-f340-45cd-a8a7-e8c02108c95a Veer - Ven 1593 http://proxy.handle.net/10648/d3efed82-82c3-448f-8cd0-c52a145db37c Ver - Verh 1594 http://proxy.handle.net/10648/248629f1-4bb5-42fa-a980-02c447bb028f Verk - Versp 1595 http://proxy.handle.net/10648/4b724e94-826f-4bd1-bbca-dda1bbe8d9a0 Verst - Visc 1596 http://proxy.handle.net/10648/93293f6a-e61f-4f2c-aacd-18970cabae8d Viss - Vle 1597 http://proxy.handle.net/10648/6a3ae121-7a7d-4077-a373-5d0a62e11465 Vli - Voog 1598 http://proxy.handle.net/10648/55e9cfd9-bfde-4a35-bb8e-a51b72c5c8db Voor - Vre 1599 http://proxy.handle.net/10648/a766b06b-36a0-4e9d-bd7a-7bf9e8a686d5 Vri - Vy 1600 http://proxy.handle.net/10648/f457b003-2ff2-4a55-bac5-116cb69041a6 Wa - War 1601 http://proxy.handle.net/10648/db6fbd6a-6077-41ba-84f2-e6c5c3a59422 Was - Wem 1602 http://proxy.handle.net/10648/5e4ac7f6-bc7b-463e-8588-1581c22631c9 Wen - Wew 1603 http://proxy.handle.net/10648/77e6156a-ac85-411c-a744-b8a12613c909 Wey - Wilk 1604 http://proxy.handle.net/10648/b015af9c-38c3-466c-a7a1-2f83e4bbd218 Will - Witb 1605 http://proxy.handle.net/10648/abdff09e-a6a5-4ad0-bd70-4258fe51f61f With - Wu 1606 http://proxy.handle.net/10648/9d20b4d7-5251-4b52-9bc8-ddacadf45d64 Wy - Zal 1607 http://proxy.handle.net/10648/4d0dfdbe-c530-45c3-916c-fc009d5594df Zan - Zon 1608 http://proxy.handle.net/10648/f3fe103e-43b5-4d3c-a3bc-0cfc31b3616b Zoo - Zy 1609-1612 Vesting-Artillerie, Diversen 1609 http://proxy.handle.net/10648/a4750b43-63a9-439a-8b76-9e360e0f26dc A - Dy 1610 http://proxy.handle.net/10648/330b8f07-320c-401c-bada-c4c4c7a0a5c2 E - Kn 1611 http://proxy.handle.net/10648/5b08cde7-a780-4141-b06f-a2f4027c6afa Ko - Q 1612 http://proxy.handle.net/10648/e4658800-ebed-4eaf-abff-6aee916eca47 Ra - Zy 1613-1621, 1623-1640 Vesting-Artillerie, Landstorm 1613 http://proxy.handle.net/10648/888de877-cd02-46a8-96c4-4e23f181926f A - Ba 1614 http://proxy.handle.net/10648/395f411d-dac3-4d6e-aef5-385597188bfb Be - Blom 1615 http://proxy.handle.net/10648/49bf7d64-b55b-46a8-88e6-9a42ca3e4fcc Blon - Bouc 1616 http://proxy.handle.net/10648/ea9fbe77-c6b6-4690-853b-25c51b1e365e Boud - Buiz 1617 http://proxy.handle.net/10648/e270b954-1faa-435d-8826-552bdb3d9884 Bulk - Don 1618 http://proxy.handle.net/10648/9fbc88d2-404d-4cf4-8e76-931a9d258cca Dood - Fran 1619 http://proxy.handle.net/10648/75fff40c-dec8-4bea-8448-52e4f3bd6ddc Frau - Groe 1620 http://proxy.handle.net/10648/209f52db-14cc-46e1-8fb6-4028a2f2e28b Grol - Hek 1621 http://proxy.handle.net/10648/d53c1789-23cc-42dd-8360-58af756f58c8 Hel - Hoo 1623 http://proxy.handle.net/10648/9f27090c-cee5-43e0-ac9d-f6a448fb390e Hop - J 1624 http://proxy.handle.net/10648/0bbd5df8-7957-44d0-84bf-143383866c17 Ka - Kl 1625 http://proxy.handle.net/10648/0dd74f1a-7620-4bbc-a2cd-93dd9d4c538d Kn - Ko 1626 http://proxy.handle.net/10648/61cce707-5cae-4e32-8549-3f52c1a72274 Kra - Led 1627 http://proxy.handle.net/10648/f87e0640-bfdd-462c-8de6-d7bba225629d Lee - Ly 1628 http://proxy.handle.net/10648/f1ed5c09-2bf6-4fdf-8651-19eb02bf788c Ma - Moe 1629 http://proxy.handle.net/10648/7839183b-ae6a-4ca1-94cc-f1dc32102e92 Moh - N 1630 http://proxy.handle.net/10648/929ffc93-cd71-4aa2-97b1-c1df5cb28a51 Ob - Pl 1631 http://proxy.handle.net/10648/37dba9e5-ba16-49f4-87b5-a14c8a063208 Po - Rep 1632 http://proxy.handle.net/10648/fe8fba1a-53bb-4a30-9552-285da2f78f89 Res - Ry 1633 http://proxy.handle.net/10648/9f04dbf5-7ae0-4844-8895-fe70244b00db Sa - Sjo 1634 http://proxy.handle.net/10648/b2c75203-7d95-46fd-b2af-28b17890c348 Sla - Stee 1635 http://proxy.handle.net/10648/ff91267e-9010-4f43-85af-af5c0edbae1d Steg - Tro 1636 http://proxy.handle.net/10648/f2af19e6-c853-495a-ac26-8b2c5017a1c0 Tru - Verk 1637 http://proxy.handle.net/10648/e41a3093-8d2f-4dbb-9f6d-df8bc1b06abe Verl - Von 1638 http://proxy.handle.net/10648/cdad9494-2f16-43d4-88a4-5beddaca996f Voo - Wee 1639 http://proxy.handle.net/10648/b4ded02d-bc87-40dd-b2ff-7fc239e36bbf Weg - Woe 1640 http://proxy.handle.net/10648/3bfd50f4-97a3-4fbe-a7bf-7857426b5b9c Wog - Z WAPEN DER CAVALERIE 1330-1339 1e en 4e Regiment Huzaren 1330 http://proxy.handle.net/10648/db2d941c-829b-42f9-a1ad-8ad1f2201318 A - Bou 1331 http://proxy.handle.net/10648/7dfaa5cf-f132-42f3-a0a6-fb50ff84f957 Bov - Dy 1332 http://proxy.handle.net/10648/88ed9495-5779-42ae-9b43-af6801ae05ba Eb - Ham 1333 http://proxy.handle.net/10648/324bbecb-9bc3-412f-9f58-12b4d81dcb7c Han - Jol 1334 http://proxy.handle.net/10648/e4e1670d-a366-429a-8067-42b6453b3dcb Jon - Lef 1335 http://proxy.handle.net/10648/0dcba1f8-457e-4ccf-8782-ca8010f51068 Leg - N 1336 http://proxy.handle.net/10648/ba4bf9c5-340d-40a4-bc7e-b6226e95f285 O - Ro 1337 http://proxy.handle.net/10648/91d323ea-1a69-4455-8328-25f9a0526247 Ru - Sto 1338 http://proxy.handle.net/10648/7d38a00c-ba59-4092-9292-bc3439de6fba Str - Vor 1339 http://proxy.handle.net/10648/ffb0e0ce-3d97-4578-978f-da194242605d Vos - Z 1343-1344 1e en 4e Regiment Huzaren, Diversen 1343 http://proxy.handle.net/10648/57003efa-8abb-40fd-8ca2-1798adbd3e8f A - L 1344 http://proxy.handle.net/10648/b2f50044-3902-4aa2-afb9-2a2f1849c592 M - Z 1340 http://proxy.handle.net/10648/3b1b6eae-3dde-4b49-a579-bcc49cca533c 1e Regiment Huzaren, Pantserwagens A - Z 1341 http://proxy.handle.net/10648/c997cf5d-8e98-4bf7-b0cf-8d194cf16814 1e Regiment Huzaren, Landstorm A - Z 1342 http://proxy.handle.net/10648/c6cfe14c-6146-457a-8791-86d69d992f38 4e Regiment Huzaren, Landstorm A - Z 1345-1351 2e Regiment Huzaren 1345 http://proxy.handle.net/10648/a4f05b5d-b9b9-4a4a-adf7-d77ccf6784a0 A - Bro 1346 http://proxy.handle.net/10648/a2ed143d-e10e-4d59-8696-a98ae665f6c3 Bru - F 1347 http://proxy.handle.net/10648/85697c77-1dba-49c4-81d7-01cd8c33fd2a G - J 1348 http://proxy.handle.net/10648/fd744666-3228-4ab0-9460-b88b13b4a669 K - Mee 1349 http://proxy.handle.net/10648/467734ff-b79c-45b7-b072-7e5ef71ddf76 Meg - R 1350 http://proxy.handle.net/10648/ea1ac3ad-e24e-408e-aafe-7c0ea819be8f S - U 1351 http://proxy.handle.net/10648/2db790ca-ef01-4f74-98c0-ce2a9493790d V - Z 1352-1354 2e Regiment Huzaren, Diversen 1352 http://proxy.handle.net/10648/f596aa70-3acf-4e93-9c42-0b68e1d02f48 A - Hes 1353 http://proxy.handle.net/10648/d0954191-3362-4779-9fbe-403a6c80767a Heu - P 1354 http://proxy.handle.net/10648/39462965-0329-4189-9e52-996a68105e7b Q - Z 1355 http://proxy.handle.net/10648/ccae0780-37f6-4cb5-a9ae-bdfc68716a9a 2e Regiment Huzaren, Landstorm A - Z 1356-1362 3e Regiment Huzaren 1356 http://proxy.handle.net/10648/6964e750-6fae-4050-9079-20f79accc03e A - B 1357 http://proxy.handle.net/10648/1397519a-5691-4efd-b97d-b4006c086f06 C - G 1358 http://proxy.handle.net/10648/da1c4490-ed26-4d5e-946a-9de9388b5ede H - Ki 1359 http://proxy.handle.net/10648/7d875e3c-ca1b-483d-9911-4e2d81aefcd0 Kl - Mer 1360 http://proxy.handle.net/10648/fa9cdbcb-f837-4f64-bf74-fefe9ca08d6f Mes - Ron 1361 http://proxy.handle.net/10648/fc7fef6a-2ffe-408e-a273-cb3a6ef72306 Roo - U 1362 http://proxy.handle.net/10648/5ea8f011-cb71-4a91-8a03-bc8e33a3b5be V - Z 1363 http://proxy.handle.net/10648/2e224392-f7aa-483b-86d9-38920a49bef8 3e Regiment Huzaren, Landstorm A - Z WAPEN DER GENIE 1190-1234 Genietroepen 1190 http://proxy.handle.net/10648/e9db3981-1c04-4bda-88fe-064fa8607b5b A 1191 http://proxy.handle.net/10648/0b38eda4-85d2-4fba-a01a-59c5d08b6c85 Ba - Beek 1192 http://proxy.handle.net/10648/51dfa90c-2513-47e1-8c29-70418d41383a Beel - Bez 1193 http://proxy.handle.net/10648/788c9b66-ae9b-48b3-a724-1ca6a67c2db6 Bie - Boi 1194 http://proxy.handle.net/10648/0ad5ba90-e8ed-4a1f-9d78-0b6e0a3478a8 Bok - Boz 1195 http://proxy.handle.net/10648/837ead16-e2a7-454d-b867-59b2ce28d43e Bra - Brum 1196 http://proxy.handle.net/10648/433f4f17-4ab0-45d7-a22f-d5148db47de4 Brun - Col 1197 http://proxy.handle.net/10648/c32e1041-0c12-4cc8-92fb-07acaadc267d Com - Did 1198 http://proxy.handle.net/10648/4eac808f-fcf4-4c2d-91da-5104c2c5e4d3 Die - Duin 1199 http://proxy.handle.net/10648/cf977805-ae56-4f15-8b30-2c3bd32fa6ab Duis - El 1200 http://proxy.handle.net/10648/ad3f4d37-b44a-4c63-8f77-a923fcb35634 Em - Pol 1201 http://proxy.handle.net/10648/9c106faa-53e5-4e57-9e44-89e5e4de0a92 Pon - Ge 1202 http://proxy.handle.net/10648/aafcf905-bc4c-4f4a-b23d-c5d055c6f124 Gh - Gri 1203 http://proxy.handle.net/10648/2c18271c-2a40-4b73-8bdb-2a746e9ab9de Gro - Hal 1204 http://proxy.handle.net/10648/eeae529f-6e4d-460f-8262-c91d3912fd0d Ham - Hem 1205 http://proxy.handle.net/10648/39a03a19-e845-4d36-8d9a-cc736799f367 Hen - Hoen 1206 http://proxy.handle.net/10648/18a110aa-3135-4603-8851-0c5c7b2134b4 Hoep - Hoy 1207 http://proxy.handle.net/10648/bb922c04-5ae4-4cec-b28d-92ef031776ec Hup - Jansi 1208 http://proxy.handle.net/10648/8bfcb901-3736-42d6-90a8-39c0f7c7f849 Jansm - Kal 1209 http://proxy.handle.net/10648/4220d66c-130f-47c5-9950-23c9a667d5ab Kam - Kla 1210 http://proxy.handle.net/10648/a3aad824-0f7e-4ee3-8d25-665a1b4015b1 Kle - Kol 1211 http://proxy.handle.net/10648/09435dbe-59d2-40fd-940f-177c0e428d29 Kom - Kro 1212 http://proxy.handle.net/10648/44f36ae1-af37-412f-a3fb-13e9fea75bed Kru - La 1213 http://proxy.handle.net/10648/9a3d8c39-eb71-4976-91a8-ccfe33f6bb5d Le - Loe 1214 http://proxy.handle.net/10648/60867e56-36c8-4d4f-94ff-917ceaf1a589 Log - Mar 1215 http://proxy.handle.net/10648/7140e076-dfef-4c0e-88f2-1df9ce88c895 Mas - Mid 1216 http://proxy.handle.net/10648/10383e99-1b2d-4b40-980d-3ebb4f0c704c Mie - My 1217 http://proxy.handle.net/10648/c670ada7-da01-4055-96aa-950880c71e41 Na - Ny 1218 http://proxy.handle.net/10648/1ccc07bc-e6c0-4e5c-9a30-e9128ad41cac O - Oy 1219 http://proxy.handle.net/10648/697dddc1-2480-4ecc-8424-e3bdb8f2c4e4 Pa - Pol 1220 http://proxy.handle.net/10648/1f00f291-9038-46e6-9c77-92dfbb3bc100 Pom - Reg 1221 http://proxy.handle.net/10648/a739618c-2754-4338-9e07-50dfb755f1f1 Rei - Rood 1222 http://proxy.handle.net/10648/76726b0d-e7a8-421e-a7c0-bbfcbfe31974 Rook - Sa 1223 http://proxy.handle.net/10648/01b687a7-10d8-412d-888b-7b1897272448 Scha - Scho 1224 http://proxy.handle.net/10648/fcc89f4b-3ac3-4d11-a33f-8af292eda74a Schra - Sme 1225 http://proxy.handle.net/10648/74d60e0e-672c-403a-9413-af30de92893b Smi - Stan 1226 http://proxy.handle.net/10648/c736ecae-d345-441f-8500-9f50920edd19 Stap - Sy 1227 http://proxy.handle.net/10648/e8157cc1-92a5-4337-96b2-53759c14f93e Ta - Tul 1228 http://proxy.handle.net/10648/da890c2d-394e-4931-89c8-efed2a1a722f Tun - Vere 1229 http://proxy.handle.net/10648/18b2f3ad-94d0-48cd-b84c-0d6ef9951804 Verg - Vi 1230 http://proxy.handle.net/10648/43758467-26c6-4a22-85b0-edbfaa6241a0 Vla - Vy 1231 http://proxy.handle.net/10648/ae8818e3-78e3-41e1-a172-8129939cb06f Wa - Wer 1232 http://proxy.handle.net/10648/4ae8ec1a-d8b6-483a-a8e0-67fe1cd0e30e Wes - Wir 1233 http://proxy.handle.net/10648/ea86e0e2-6f14-4128-b433-594894144c99 Wis - Zee 1234 http://proxy.handle.net/10648/98bd2082-54fe-46e0-97f8-7f9ad1c2bcd8 Zeg - Zy 1235-1236 Genietroepen, Diversen 1235 http://proxy.handle.net/10648/92dbbc58-c13f-4137-a9ce-3e01badc6d19 A - K 1236 http://proxy.handle.net/10648/82f021fe-6230-4226-9da8-59e3b78f8fdf L - Z 1237-1254 Genietroepen, Landstorm 1237 http://proxy.handle.net/10648/488db271-12ef-4db0-9a66-038e64910c9b A - Beuk 1238 http://proxy.handle.net/10648/3482c784-9357-43b2-b111-b530bf63154f Beum - Bri 1239 http://proxy.handle.net/10648/2d5c5f6e-2bef-4e37-a7b8-986521e05c31 Bro - Dek 1240 http://proxy.handle.net/10648/7a629f67-e22a-48c9-9746-086d0f653e0f Del - Er 1241 http://proxy.handle.net/10648/23ee1cdc-c8e7-4f80-89ba-bf0c4e5d6edb Es - Gra 1242 http://proxy.handle.net/10648/4bef8cb2-7ef6-4bab-bb74-bbd25ccab8b6 Gre - Hen 1243 http://proxy.handle.net/10648/d2e5e744-a719-487e-b864-a99d6699d142 Her - Hy 1244 http://proxy.handle.net/10648/6d6b54f2-7a30-45d9-b1f5-9e49611082bc I - Ke 1245 http://proxy.handle.net/10648/ad2f477d-dd82-4b37-b89b-c6bd010f443a Ki - Ky 1246 http://proxy.handle.net/10648/9f3a6fc8-c621-4d74-868c-b1939f860c48 La - Man 1247 http://proxy.handle.net/10648/2b7a65c5-3aab-4528-9bb3-a3435dd3f1d4 Mar - Non 1248 http://proxy.handle.net/10648/f4e2ac5c-309f-4db6-9b89-440164795032 Noo - Poo 1249 http://proxy.handle.net/10648/152d2004-c323-4604-8290-c18e30deeb5d Pop - Ry 1250 http://proxy.handle.net/10648/9abfadb9-3a0a-465f-bfa3-67eef569e430 Sa - Sm 1251 http://proxy.handle.net/10648/b0ea8b16-3ef8-4a0c-aa99-acf51fd33273 Sn - Til 1252 http://proxy.handle.net/10648/95409321-c1a5-4d44-87b0-7e864902a6a1 Tim - Ver 1253 http://proxy.handle.net/10648/9abc83ff-82c4-4eb7-b360-f4052dd0a3fa Ves - Wer 1254 http://proxy.handle.net/10648/b4bdce52-c2fe-4cc4-844f-887597ed02de Wes - Z 1255 http://proxy.handle.net/10648/172f5797-c1cc-45d6-8ae9-58671960c770 Genietroepen, indeling verlichtingspark, A - C KORPS PONTONNIERS EN TORPEDISTEN 1171-1183 Korps Pontonniers en Torpedisten 1171 http://proxy.handle.net/10648/e9d652d9-5810-49b4-8945-0a79ecfc08eb A - Boe 1172 http://proxy.handle.net/10648/aa6d1122-7719-48fc-b4b1-4f0db40aca34 Bog - Da 1173 http://proxy.handle.net/10648/e6771b1b-87f4-4d68-bc15-ad8e92b3b2ce De - Gel 1174 http://proxy.handle.net/10648/4c8a17d0-3928-4556-9f11-61305f7d420c Gen - Hob 1175 http://proxy.handle.net/10648/5bc31494-aa98-4b19-8482-b79444802d8a Hoe - Ka 1176 http://proxy.handle.net/10648/dd36b299-c18c-4fa3-bdae-bc1e1ccf830d Ke - Kw 1177 http://proxy.handle.net/10648/085e2b43-2e55-4806-8d54-d2528583513d La - Mon 1178 http://proxy.handle.net/10648/39250acd-2675-4445-a484-76da905cd9dc Moo - Pog 1179 http://proxy.handle.net/10648/b717b9f2-4599-4e51-b51e-515990ef94c5 Pol - Sa 1180 http://proxy.handle.net/10648/71056f1d-ea09-4103-8412-1184940caa1b Sch - Ste 1181 http://proxy.handle.net/10648/4b4280c5-5e57-4d3e-9382-3191688dd01d Sti - Verm 1182 http://proxy.handle.net/10648/421c58e0-65d3-4d97-aa8a-89b3d2abdeab Vern - We 1183 http://proxy.handle.net/10648/16a0eab6-4ede-412a-af5c-f3b068fb6510 Wi - Z 1184 http://proxy.handle.net/10648/efd30692-c400-4271-8b69-6d9d9d44edf8 Korps Pontonniers en Torpedisten, Diversen A - Z 1185-1189 Korps Pontonniers en Torpedisten, Landstorm 1185 http://proxy.handle.net/10648/4c04d131-9a44-440a-8784-d3d789f9fdc8 A - Er 1186 http://proxy.handle.net/10648/f15fdef1-aca3-4a8e-bcb7-c1fb17c6a3c1 Es - Ke 1187 http://proxy.handle.net/10648/54989e4a-04eb-40ca-8991-94668f08b0ac Ki - N 1188 http://proxy.handle.net/10648/27dc52fd-b63e-45c9-8619-c2098dd6ec7a O - Sta 1189 http://proxy.handle.net/10648/64804022-73a5-4711-9295-82254758a368 Ste - Z GENEESKUNDIGE DIENST 1293-1322 Hospitaalsoldaten 1293 http://proxy.handle.net/10648/507a904c-98b0-40f1-851f-0ae96d1a672c A - Bap 1294 http://proxy.handle.net/10648/43cacdff-bc76-4cd8-92b0-5ce9552db3c5 Bar - Bla 1295 http://proxy.handle.net/10648/6bfab751-19a1-4c86-bc62-0c661beb36be Ble - Bosc 1296 http://proxy.handle.net/10648/a1facc1d-70b2-42e3-ac24-438f6a314090 Bosh - Bru 1297 http://proxy.handle.net/10648/b4ab022a-bb36-4a82-ad75-f5ce824ca1c5 Bu - Da 1298 http://proxy.handle.net/10648/6e78ebdd-917b-4f34-8ec7-bd0d45cd54a1 De - Du 1299 http://proxy.handle.net/10648/579f4084-2d2b-4f72-86a0-9e3a8ed90d5c Dw - E 1300 http://proxy.handle.net/10648/13d1166c-67ee-47f9-99ce-217636c0b46f F - Goo 1301 http://proxy.handle.net/10648/e0b78e02-5e85-441c-8c09-aa706e2a413a Gor - Hal 1302 http://proxy.handle.net/10648/24216e62-048a-48f1-94f1-0a05a949fbeb Ham - Heu 1303 http://proxy.handle.net/10648/e20fdea0-9d4c-44de-96e0-041538e6d460 Hey - Hor 1304 http://proxy.handle.net/10648/3354cbdf-8a98-4dc5-8c3e-743554bb8f44 Hos - Jis 1305 http://proxy.handle.net/10648/19d5839a-110d-43fc-bc0f-8d9f63582e69 Jo - Ke 1306 http://proxy.handle.net/10648/4c5d88eb-2ca3-49de-b757-8736dec41f8e Kh - Koo 1307 http://proxy.handle.net/10648/77c24387-3265-4531-b912-e31da24569b2 Kop - Lam 1308 http://proxy.handle.net/10648/24da7e9d-f6f9-4d84-925e-73299677a634 Lan - Lon 1309 http://proxy.handle.net/10648/a25a0954-fb7d-4d45-939e-99407e764165 Loo - Meu 1310 http://proxy.handle.net/10648/78cd0d65-bdfe-4d5d-964e-266c53db3fc6 Mey - Ne 1311 http://proxy.handle.net/10648/b4284198-c195-4f5c-80f2-3a5ba49a6b82 Ni - O 1312 http://proxy.handle.net/10648/3e5dcd86-f0ec-4920-830c-3424fd8f3540 Pa - Pri 1313 http://proxy.handle.net/10648/ee740e01-b201-4a3a-b674-6e711a1790e0 Pro - Ron 1314 http://proxy.handle.net/10648/75efa09d-9304-41e4-b1dd-f71b232071b1 Roo - Sche 1315 http://proxy.handle.net/10648/6521490f-54c2-4a4d-8179-081d45180a3a Schi - Sj 1316 http://proxy.handle.net/10648/0690ed5f-58d4-468e-a62f-75137c85fc15 Sl - Ste 1317 http://proxy.handle.net/10648/ed8f985f-0ac8-48ce-ad1d-cf42925c3de2 Sth - Ti 1318 http://proxy.handle.net/10648/279d9d0c-57e8-4b3e-b0d6-f0324c25bd3e Tj - Ven 1319 http://proxy.handle.net/10648/1fce503a-7518-41af-967b-158271441f86 Ver - Vl 1320 http://proxy.handle.net/10648/55a0d1d8-30ec-4219-b927-eff8b2cd9d6c Vo - Wa 1321 http://proxy.handle.net/10648/d31f7062-faea-481d-a888-9f2298c0ca7a We - Wi 1322 http://proxy.handle.net/10648/4e0d09f8-0077-4451-9ae6-a3ed596b1094 Wo - Z 1323-1329 Hospitaalsoldaten, Landstorm 1323 http://proxy.handle.net/10648/b9d24a23-e770-4891-bde9-c0d8090d8072 A - B 1324 http://proxy.handle.net/10648/992b8a5c-341a-4592-a8c1-af7d9f5a045b C - Gri 1325 http://proxy.handle.net/10648/4d94cf42-d532-42be-9f78-312eee313e13 Gro - Ke 1326 http://proxy.handle.net/10648/960b9708-417b-40ec-8e8c-b98b4793142b Ki - Mi 1327 http://proxy.handle.net/10648/cfa5df57-685c-41bd-8c69-823530b13cea Mo - R 1328 http://proxy.handle.net/10648/d0abc618-81ad-4303-bef0-1187838c58c2 S - Vel 1329 http://proxy.handle.net/10648/21d36e5b-a11a-480c-a96e-888f1c1781fb Ven - Z INTENDANCE 1288-1291 Intendance-troepen 1288 http://proxy.handle.net/10648/225aa6ec-ed44-47bb-a2f5-9ec064916659 A - Ge 1289 http://proxy.handle.net/10648/2433f6ee-77a5-4dd7-a1ea-5b59c8a7816b Gi - La 1290 http://proxy.handle.net/10648/d08b41a2-0228-4118-9a55-b16d0e396921 Le - Si 1291 http://proxy.handle.net/10648/565157fc-4609-4ce2-a52e-3123b0257dc0 Sl - Z 1292 http://proxy.handle.net/10648/93efd6cc-2f15-4bd6-8d0d-458fd4a4977f Intendance-troepen, Landstorm A - Z MOTORDIENST 1278-1287 Motordienst 1278 http://proxy.handle.net/10648/8fb3aeae-391f-4dcb-8ea5-aad341fa7190 A - Boe 1279 http://proxy.handle.net/10648/f2e9f00f-ef97-4d17-ad41-801eb47e8be1 Bog - C 1280 http://proxy.handle.net/10648/812cca99-1080-4e95-814d-d2cdc7d706ef D - Go 1281 http://proxy.handle.net/10648/723cdcd8-3348-439e-97f1-aeaca04a5b3c Gr - I 1282 http://proxy.handle.net/10648/6984e153-7cd8-4fce-b701-e5c16e1b1501 J - Ko 1283 http://proxy.handle.net/10648/88f93cb2-0d4c-4df6-834a-1b197420268a Kr - Me 1284 http://proxy.handle.net/10648/ef3f8276-c692-4529-a5d7-d8761ccfd153 Mi - Po 1285 http://proxy.handle.net/10648/d539b486-a35a-4ec1-85d6-8b566c0faf34 Pr - Sta 1286 http://proxy.handle.net/10648/4b7f78d3-6d08-43b7-aca2-edca293c6cf6 Ste - Von 1287 http://proxy.handle.net/10648/3b906b0a-1169-443f-8bec-29776a731959 Voo - Z LUCHTVAARTAFDELING 1485-1486 Luchtvaartafdeling 1485 http://proxy.handle.net/10648/414c8eb5-1f45-4cd3-b97e-23d248a35a70 A - Lan 1486 http://proxy.handle.net/10648/acc3c6a8-12bc-4695-b68e-ed0f622e3686 Las - Z Supplement op de controlelijsten, ontvangen van het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP) 1641 http://proxy.handle.net/10648/c74c735b-870f-4dde-9fb8-eff8934c79c3 Controlelijsten en straflijsten betreffende de militairen met de familienaam Mooij

Deze lijsten zijn verzameld door een medewerker van het Ministerie van Defensie, die alle lijsten betreffende zijn familienaam heeft verzameld en niet meer heeft teruggelegd.

Supplement 1998 1642 http://proxy.handle.net/10648/26dbe193-1bc0-4d2b-a39e-35dd4ce316e8 Alfabetisch register van de controlelijsten van het 19e regiment infanterie, mobilisatiebureau, van dienstplichtigen lichtingsjaren 1910-1932 1643 http://proxy.handle.net/10648/577a3305-ec44-487f-8530-c18b37062bf7 Alfabetisch register van de controlelijsten van de IIIe bataljons van het 19e en 43e regiment infanterie, van dienstplichtigen lichtingsjaren 1913-1932 1644 http://proxy.handle.net/10648/ef552a19-4b51-40ee-869f-b55379bc3628 Alfabetisch register op de registratie van personeel behorende tot het 3e regiment veld artillerie, reserve, dienstplichtig en vrijwilligers, 1915-1932 1645-1647 Alfabetische registers op de registratie van personeel behorende tot het korps luchtdoelartillerie lichtingsjaren 1937-1939 1645 http://proxy.handle.net/10648/0ee5e50e-1011-4bb4-bdea-6eda52f4399b 1e schoolcompagnie 1646 http://proxy.handle.net/10648/a3138010-701a-4717-80a7-5a0ff21060bf 2e schoolcompagnie 1647 http://proxy.handle.net/10648/429b1b31-e3a6-4dd2-a3c4-4d46f16483bd 3e schoolcompagnie