2.13.36 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: Pensioenregisters van Militairen en Burgerpersoneel, 1813-1927 (1945) G.H. de Kinkelder, H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1979 Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Hade Mugie, 30 juni 2008. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975. Beschrijving van het archief Pensioenregisters Landmacht Pensioenregisters Landmacht 1813-1945merendeel 1813-1927 D27164 7,30 meter; 128 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Koninklijke Landmacht Het archief bevat persoonsgegevens uit de periode 1813-1927 van gepensioneerden van de Koninklijke Landmacht: staten, klappers en grootboeken betreffende gewone en buitengewone militaire pensioenen van de Land- en Zeemacht, pensioenen voor officieren en onderofficieren, weduwen en wezen, reservisten, arbeidsongeschikt geworden militairen en ambtenaren van het ministerie van Oorlog. Daarnaast zijn er registers bewaard met aantekeningen over pensioenaanvragen en -voordrachten. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Reeds vóór 1814 was het gebruikelijk dat aan ambtenaren en militairen een pensioen werd toegekend, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldeden. Bij Besluit van de souverein vorst van 24 april 1814 nummer 117 werd deze materie opnieuw geregeld. Het ministerie van Financiën diende een grootboek bij te houden en daarin alle pensioenen in te schrijven. Het verlenen van pensioen geschiedde bij Koninklijk Besluit. Het grootboek werd in vijf afdelingen gesplitst, nl. voor de militaire pensioenen, de militaire weduwen- en wezenpensioenen, de marine pensioenen, de burgerlijke pensioenen en de kerkelijke pensioenen.

In 1819 werd het grootboek gesplitst in gewone en buitengewone pensioenen. Dit hield verband met de splitsing van de staatsbegroting in gewone en buitengewone dienst.

In verband met het bepaalde in artikel 58 van de Grondwet van 1848 diende het verlenen van pensioenen bij wet te worden geregeld. Deze wet kwam in 1851 tot stand (Wet van 28 augustus 1851, S. 129). Bij de wetten van 9 juni 1902, S. 90, en van 17 februari 1922, S. 66, werden de pensioenregelingen verbeterd. De wetten van 6 juni 1905, S. 177, en van 13 juli 1923, S 356, kenden het recht van pensioen toe aan het reserve-personeel van de krijgsmacht.

Voortdurend pensioen werd toegekend aan officieren na 40 jaar dienst, aan onderofficieren en minderen na 30 jaar dienst en bij ontslag wegens ongeschiktheid. Tijdelijke pensioenen konden verleend worden aan militairen die niet aan deze eisen voldeden.

Opgemerkt zij nog dat de Staat de pensioenen uitbetaalde, zonder dat de pensioengerechtigden ooit hebben bijgedragen in de kosten.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het ministerie van Financiën heeft de pensioenadministratie gevoerd en de grootboeken gehouden. Zodra een aantal met pensioen begiftigden de nodige bescheiden hadden ingeleverd, zond het ministerie een "Staat van gepensioneerden, die de vereiste bescheiden hebben overlegd teneinde ingeschreven te worden in het grootboek der pensioenen" aan het betrokken ministerie en aan de Algemene Rekenkamer.

In de hier beschreven collectie bevinden zich de originele registers (inventarisnummers 3-5, 12-19, 26, 37-45, 48-54, 62 en 127) en de bij het ministerie van Oorlog ingekomen staten van gepensioneerden.

Deze grootboeken en staten zijn vrijwel gelijkluidend. In 1927 is de pensioenadministratie grotendeels op kaartsysteem overgebracht.

De registers van voorlopige inschrijving bevatten de namen van gepensioneerden die nog niet in het grootboek zijn ingeschreven. Deze registers zijn gehouden bij het ministerie van Oorlog, evenals (een aantal van) de administratieve hulpregisters. De inventarisnummers 105-120 zijn vermoedelijk afkomstig van de Militaire Pensioenraad.

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief 2.13 Inhoud

De pensioenregisters bevatten de volgende gegevens : Naam Geboorte- of doopdag Geboorteplaats Rang Voormalig legeronderdeel (in de registers van voorlopige inschrijving) Besluit waarbij het pensioen is verleend Reden van pensionering (registers van voorlopige inschrijving) Datum van ingang van het pensioen Bedrag van het pensioen Woonplaats (bij pensionering) Datum van overlijden (grootboek)

zij het ook niet altijd alle en in volgorde.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Pensioenregisters Landmacht, 1813-1945, nummer toegang 2.13.36, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Pensioenregisters Landmacht, 2.13.36, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I. Grootboeken der militaire pensioenen A. Officieren, onderofficieren en minderen 1813-1945 1-5 Grootboek der gewone militaire pensioenen, nrs. 1-4623, 1814-1843 1-3 Grootboek der Gewone Militaire Pensioenen Landmacht, 1814-1843 1 http://proxy.handle.net/10648/8b601e7b-d0c6-467d-99c5-a18c1965829b Nrs. 1-1800 2 http://proxy.handle.net/10648/cd7d576a-91df-49cf-835f-adfa14ede1c9 Nrs. 1801-3600 3 http://proxy.handle.net/10648/215cbb4b-674c-4bf5-b249-9c88fa2ed2d3 Nrs. 3601-4623 4-5 Staten uit het Grootboek Gewone Militaire Pensioenen, 1814-1843 4 http://proxy.handle.net/10648/be094b09-090d-4d4e-853f-612747674b14 Nrs. 1-2946 5 http://proxy.handle.net/10648/f5861cef-2ad6-4553-affe-f320f82e1b25 Nrs. 2947-4623 6-7 Klapper op (de staten uit) het grootboek der gewone militaire pensioenen. 1814-1843 6 http://proxy.handle.net/10648/75501f68-c231-44b3-9761-5281c5d7ba78 A-L 7 http://proxy.handle.net/10648/55649a33-8c0f-4399-9c06-3b0a0af67323 M-Z 8-19 Grootboek der buitengewone militaire pensioenen, nrs. 1-13538, 1813-1840 8-15 Grootboek der Buitengewone Militaire Pensioenen Landmacht, 1813-1840 8 http://proxy.handle.net/10648/86bae25e-1a31-4998-ad87-2ece999d088e Nrs. 1-1800 9 http://proxy.handle.net/10648/cff017e9-d1ed-4a89-844a-f9c9dc8731f2 Nrs. 1801-3600 10 http://proxy.handle.net/10648/e828dc98-f37b-443e-b87f-ae99ed9edf74 Nrs. 3601-5400 11 http://proxy.handle.net/10648/9c64633f-bb8f-48cf-82f8-a3be9cc7df66 Nrs. 5401-7200 12 http://proxy.handle.net/10648/a438a0e1-2eab-4351-b240-7f9b572c44fa Nrs. 7201-9000 13 http://proxy.handle.net/10648/555215f1-f4a9-4880-952d-69ad0ae92fa9 Nrs. 9001-10800 14 http://proxy.handle.net/10648/01d164cb-f795-4ae1-8d52-ac128f8f7986 Nrs. 10801-12600 15 http://proxy.handle.net/10648/6ca79a14-e1bd-4043-9ae4-e412cc2df43c Nrs. 12601-13538 16-19 Staten uit het Grootboek Buitengewone Militaire Pensioenen, 1813-1840 16 http://proxy.handle.net/10648/1dd3b212-1dec-410c-b8c5-d34529da53a9 Nrs. 1-4167 17 http://proxy.handle.net/10648/9ae9bec4-6b32-4f56-8617-29aff7e01614 Nrs. 4168-8158 18 http://proxy.handle.net/10648/49727fd6-d82d-401c-9b11-2746598b3358 Nrs. 8159-11726 19 http://proxy.handle.net/10648/dce9749c-841b-455d-9347-3a37c7b5ea5c Nrs. 11727-13538 20-21 Klapper op (de staten uit) het grootboek der buitengewone militaire pensioenen. 1813-1840 20 http://proxy.handle.net/10648/182f255e-cf7e-4faa-a685-4844260f8c30 A-L 21 http://proxy.handle.net/10648/0396a031-55b2-49f3-822f-13cc5d20850e M-Z 22 http://proxy.handle.net/10648/e8782eaa-1834-4a43-a952-3f280b27fcd5 Staten uit het grootboek der gewone militaire weduwen- en wezenpensioenen, nrs. 1-286, 1814-1839 en 1844 23 http://proxy.handle.net/10648/feb01d2e-2608-4478-80e8-3e6775320903 Klapper op de staten uit het grootboek der gewone militaire weduwen- en wezenpensioenen. 1814-1839 en 1844 24 http://proxy.handle.net/10648/4fd833ff-7d16-4578-b927-a373c9169ad6 Staten uit het grootboek der buitengewone militaire weduwen- en wezenpensioenen, nrs. 1-899, 1814-1840 en 1860 25 http://proxy.handle.net/10648/884fd77a-6c0a-48d0-b2a6-65dd0b6b63d3 Klapper op de staten uit het grootboek der buitengewone militaire weduwen- en wezenpensioenen. 1814-1840 en 1860 26-27 Eerste bijboek van de grootboeken der burgerlijke en militaire pensioenen, nrs. 1-742, 1825-1841 en 1856 26 http://proxy.handle.net/10648/cd0a312d-e198-4b34-87a1-770c8994ed34 Eerste Bijboek van de grootboeken der burgerlijke en militaire pensioenen, nrs. 1-742, 1825-1841 en 1856 27 http://proxy.handle.net/10648/c106b426-bf1f-46fe-8d86-7e86341d37af Staten uit het Eerste Bijboek van Buitengewone Pensioenen, nrs. 37...739, 1825-1841

Hierin enkel de militaire pensioenen vermeld.

28-30 Staten uit het Tweede Bijboek van de grootboeken der burgerlijke en militaire pensioenen, nrs. 323...11561, 1840-1868 (- 1880)

Hierin enkel de militaire pensioenen vermeld.

28 http://proxy.handle.net/10648/5041cafe-7ffa-4c44-ae50-a0f4a3310e6b Nrs. 323 ... 5239 29 http://proxy.handle.net/10648/502445a3-d5aa-4f70-b281-1acd521076df Nrs.5240 ... 8977 30 http://proxy.handle.net/10648/ba424b5a-83af-448a-a0e3-d602cb9e7b5e Nrs.8979 ... 11561 30A http://proxy.handle.net/10648/01772c38-5184-488e-b6ef-7d391957a67f Tweede Bijboek van de grootboeken der burgerlijke en militaire pensioenen, nrs. 10801-11694, 1867-1882
31-45 Grootboek der militaire pensioenen, ingevolge de wet van 28 augustus 1851 (Stbl. 129), nrs. 1-11060, 1851-1910 31-39 Grootboek der Militaire Pensioenen Landmacht Wet 1851, nrs. 1-10431, 1851-1899 31 http://proxy.handle.net/10648/f8c4a2a6-5b86-42e2-b159-93dc8623516f Nrs. 1-900 32 http://proxy.handle.net/10648/a6cf24d8-9ce6-405d-976e-c1b6660a7e5f Nrs. 901-1800 33 http://proxy.handle.net/10648/5c7776ac-6c63-4ced-a34d-8f399a23e303 Nrs. 1801-2700 34 http://proxy.handle.net/10648/947d1a5e-06a3-4867-8b37-e71392fdd605 Nrs. 2701-3600 35 http://proxy.handle.net/10648/4e4f7c80-f11e-4dc2-b70d-92b96dd92b8a Nrs. 3601-4500 36 http://proxy.handle.net/10648/9e475022-2a5a-4e20-b76a-384eb6ad26c3 Nrs. 4501-5400 37 http://proxy.handle.net/10648/2abfd3d8-e64d-46e3-93b4-e5549dcfb8e4 Nrs. 5401-6300 38 http://proxy.handle.net/10648/dbbf62f3-b8b4-49b9-a4b3-c931adfbc0a0 Nrs. 6301-8361 39 http://proxy.handle.net/10648/0ad00969-bef6-4764-bb4d-3c6321601e94 Nrs. 8362-10431 40-45 Staten uit het Grootboek Pensioenen Wet 1851, nrs. 1-11060, 1851-1910 40 http://proxy.handle.net/10648/d87b723d-23e8-4416-b423-e560cb07ea2a Nrs. 1-1791 41 http://proxy.handle.net/10648/d3c9f4aa-ceaf-43be-8f04-1812979043b6 Nrs. 1792-3495 42 http://proxy.handle.net/10648/5fbe1f68-9984-45ba-bc5e-6a6ad6403574 Nrs. 3496-5419 43 http://proxy.handle.net/10648/41a74695-4f7c-4185-ac5a-ad9d45c60681 Nrs. 5420-7300 44 http://proxy.handle.net/10648/ed5843f9-7b11-44e7-a1d0-2cfed6566a82 Nrs. 7301-9500 45 http://proxy.handle.net/10648/31cd5bd1-869a-4308-9047-42fc4f5057ed Nrs. 9501-11060 46-47 Klapper op (de staten uit) het Eerste Bijboek, het Tweede Bijboek en het Grootboek 1851. 1851-1910

Verwijst zonder nadere aanduiding naar nummers 1e Bijboek- en vanaf desbetreffende tussenkopjes naar series 2e Bijboek en Grootboek 1851.

46 http://proxy.handle.net/10648/3ed4842a-c51d-465d-9ca8-ba85171f17be A-L 47 http://proxy.handle.net/10648/f210cd44-2c12-4364-a562-fed4bf085517 M-Z
48-59 Grootboek der militaire pensioenen, ingevolge de wetten van 9 juni 1902 (Stbl. 90) en van 17 februari 1922 (Stbl. 66), nrs. 1-15242, 1903-1945 48-54 Grootboek der Militaire Pensioenen Landmacht Wet 1902 (1922), nrs. 1-15242, 1903-1945 48 http://proxy.handle.net/10648/dece4b93-5bd4-4512-bea2-39f1eb474202 Nrs. 1-1880 49 http://proxy.handle.net/10648/807e9172-1164-4b89-a995-2a49566a9023 Nrs. 1881-3775 50 http://proxy.handle.net/10648/7f0632a6-9f5e-4771-877c-0267d993dc6e Nrs. 3776-5688 51 http://proxy.handle.net/10648/f5151557-4345-4790-8218-f9d2352ff7e6 Nrs. 5689-8062 52 http://proxy.handle.net/10648/4437ed9d-4df1-43ee-a7c7-b4e78ea2964c Nrs. 8063-10442 53 http://proxy.handle.net/10648/ef855c42-1533-4c02-b3ab-74517107c22d Nrs. 10443-12584, (Wet 1922)

In inv.nr. 53 ook : Militaire Pensioenen Zeemacht, Wet 1851, nrs. 5536-6491, 1896-1908.

54 http://proxy.handle.net/10648/ffee0adb-5608-4c56-bfda-279209839bcf Nrs. 12585-15242
55-59 Staten uit het Grootboek der Militaire Pensioenen Landmacht Wet 1902 en 1922, nrs. 1-10390, 1903-1934 55 http://proxy.handle.net/10648/0ea109f3-1455-416a-9fe1-b852c6c24a6d Nrs. 1-2510 56 http://proxy.handle.net/10648/158fa88c-a37d-40b0-9a31-1e63e714b241 Nrs. 2511-4988 57 http://proxy.handle.net/10648/c37f5bb6-7866-48c8-b9e0-ed1ecb57b81b Nrs. 4989-8326 58 http://proxy.handle.net/10648/f1a2e076-1239-4982-a1ff-9a2d547dde6d Nrs. 8327-9624 59 http://proxy.handle.net/10648/87ded55b-efe1-48e1-af85-28467cefe0aa Nrs. 9625-10390
60-61 Klapper op (de staten uit) het Grootboek 1902 / 1922 60 http://proxy.handle.net/10648/b1ed68db-656a-4d84-a488-2b12bd3ab859 A-L 61 http://proxy.handle.net/10648/243afc84-a2b4-4e2b-bae7-abac47bf2396 M-Z B. Landmacht Reserve 1908-1944 62-64 Grootboek der pensioenen van de Landmacht Reserve, ingevolge de wetten van 6 juni 1905 (Stbl. 177) en van 13 juli 1923 (Stbl. 356), nrs. 1-2291, 1908-1944 62 http://proxy.handle.net/10648/dc2c57d4-a9ac-49f9-bbad-cb6d5f40bb28 Grootboek der Militaire Pensioenen Landmacht Reserve Wet 1905 en 1923, nrs. 1-2291, 1908-1944 63-64 Staten uit het Grootboek der Militaire Pensioenen Landmacht Reserve (Officieren en) Personeel, Wet 1905 (en 1923), nrs. 1-1354, 1908-1933 63 http://proxy.handle.net/10648/ae3b792b-f69b-4746-8ff1-5eb0d85dc1f2 Nrs. 1-1112 64 http://proxy.handle.net/10648/b4afbdcb-586a-46d5-9dab-2bbac7c3023b Nrs. 1113-1354 65 http://proxy.handle.net/10648/2c142ad1-cdbe-4f2b-8af5-f7606ff3327b Klapper op (de staten uit) het Grootboek en op het Voorlopig register der Pensioenen van de Landmacht Reserve (Officieren/Personeel).

Kolom "Provisioneel Register" verwijst naar inventarisnummer 71 (Voortdurende Pensioenen Reserve-Officieren, nrs. 1-335) en naar inventarisnummer 95 (Voortdurende Pensioenen Reserve-personeel, Wet 1905, nrs. 1-667); kolom "Grootboek" naar de inventarisnummers 62 en 63-64 hierboven en in combinatie met de aanduiding "W. '02" naar de inventarisnummers 48-54 en 55-59.

C. Burgerpersoneel 1848-1890 66 http://proxy.handle.net/10648/91cfcc24-75a8-4dac-a0d2-af9cb8d07bda Staten uit het Grootboek der pensioenen van de burgerlijke ambtenaren van het Departement van Oorlog, ingevolge de wet van 9 mei 1846 (Stbl. 34), met klapper, nrs. 126...8991, 1848-1890 67 http://proxy.handle.net/10648/72b65ffe-0be8-4886-8952-80e2b91fe936 Staten uit het Grootboek der pensioenen van de werklieden en mindere geëmployeerden van het Departement van Oorlog, ingevolge de wet van 24 juni 1854 (Stbl. 92), nrs. 1...1675, 1854-1890 II. Registers van voorlopige inschrijving A. Officieren, onderofficieren en minderen 1814-1927 1. Registers van voorlopige inschrijving der voortdurende pensioenen, 1814-1927 68-71 Voortdurende Pensioenen Officieren, nrs. 1-7358, 1814-1923 68 http://proxy.handle.net/10648/e96f73da-82bc-4cd9-b9ec-22b108b22151 Nrs. 1-2727 69 http://proxy.handle.net/10648/cf034584-5cf7-412d-8664-b507955e0a42 Nrs. 2728-4483 70 http://proxy.handle.net/10648/0b63d24b-21a2-4088-9fbc-1b461c83aa0d Nrs. 4484-6421 71 http://proxy.handle.net/10648/d4a09ace-daf0-47f7-b34a-ef9e442114e3 Nrs. 6422-7358

Hierin ook: Voortdurende Pensioenen Reserve Officieren, nrs. 1-335, 1909-1927 (voor klapper zie inv.nr. 65).

72 http://proxy.handle.net/10648/cde80196-f69d-48b8-be90-141e17bc2f52 Klapper op het register van Voortdurende Pensioenen van Officieren, 1814-1922 73 http://proxy.handle.net/10648/b31b2d2a-917f-4030-8a21-eb0be8ee9870 Levenslange Pensioenen Officieren, Wet 1922, nrs. 1-569, 1922-1927 74 http://proxy.handle.net/10648/702bf32d-370a-40f4-87aa-563e34788508 Klapper op het register van Levenslange Pensioenen van Officieren, Wet 1922 75-81 Voortdurende Pensioenen Onderofficieren en minderen, nrs. 1-19043, 1814-1912 75 http://proxy.handle.net/10648/ae9a0c29-2478-4dd9-badc-48828dad10b5 Nrs. 1-2383 76 http://proxy.handle.net/10648/916b3a5d-a96d-4400-a5d8-80c59ef7812a Nrs. 2384-5689 77 http://proxy.handle.net/10648/df2320df-2a66-4446-931b-e1ad93ae62b9 Nrs. 5690-9340 78 http://proxy.handle.net/10648/8b2fbab1-5d10-402c-bab0-0cfc77a039a2 Nrs. 9341-12939 79 http://proxy.handle.net/10648/012f212a-98c8-43e9-be37-6ae792ec33d2 Nrs.12940-15658 80 http://proxy.handle.net/10648/31c22dde-9a5b-487b-8efd-c731d7f6d586 Nrs.15659-18447 81 http://proxy.handle.net/10648/a6f6850c-7f69-450f-b93a-138476a8d880 Nrs. 18448-19043 82-84 Klapper op het register van Voortdurende Pensioenen van Onderofficieren en minderen. (inv.nrs. 75-81) 82 http://proxy.handle.net/10648/cd6b802c-f324-49a7-bfd9-3ace0e8f7345 1814-1841 83 http://proxy.handle.net/10648/2047f702-d249-408b-9ceb-56267dbecae7 1842-1891 84 http://proxy.handle.net/10648/351c4f5a-29ac-42c0-b736-448fab4e1028 1892-1912 85-86 Voortdurende Pensioenen Onderofficieren en minderen, Wet 1902, nrs. 1-4684, 1903-1920 85 http://proxy.handle.net/10648/9aad440e-eccd-470f-8e6e-64d5bad62888 Nrs. 1-2390 86 http://proxy.handle.net/10648/b56a6dff-0b21-4f09-9144-f70a72cd1a17 Nrs. 2391-4684 87 http://proxy.handle.net/10648/d7fa6d92-17f8-47af-9a63-7cc967f7016d Klapper op het register van Voortdurende Pensioenen van Onderofficieren en minderen, Wet 1902. 1903-1920 88-89 Levenslange Pensioenen Onderofficieren en minderen, Wet 1922, nrs. 1-2529, 1922-1927 88 http://proxy.handle.net/10648/081ddb54-6241-48bb-90d5-ca4d75985ad0 Nrs. 1-1987 89 http://proxy.handle.net/10648/2001e4dc-34c8-4e4b-92d6-2333d8f74f57 Nrs. 1988-2529 90 http://proxy.handle.net/10648/b34aceb8-ca48-4899-af27-f5f3cd2717cd Klapper op het register van Levenslange Pensioenen van Onderofficieren en minderen, Wet 1922. ca. 1922-1927
2. Registers van voorlopige inschrijving der tijdelijke pensioenen, 1851-1927 91 http://proxy.handle.net/10648/ac436691-be60-46f2-af76-eec8a61dc20b Tijdelijke Pensioenen Officieren Wetten 1851 en 1902, nrs. 1-248, 1854-1927

1) Deels rode, deels zwarte nummering.

2) Hierin ook : Voorlopig tijdelijke pensioenen Reserve Officieren Wet 1905, nrs. 1-20, 1916-1920

92-95 Tijdelijke Pensioenen Onderofficieren en minderen, Wet 1851, nrs. 1-6568, 1851-1908 92 http://proxy.handle.net/10648/ab714a5a-d71c-4ae3-97be-a591d5d53a8c Nrs. 1-1746 93 http://proxy.handle.net/10648/94c69e67-7ada-426c-87c9-601155904294 Nrs. 1747-3636 94 http://proxy.handle.net/10648/250b7afa-3b99-4873-9869-a54b1cefbdb6 Nrs. 3637-5607 95 http://proxy.handle.net/10648/66a65f94-ff5a-446e-98eb-ae89d810bd10 Nrs. 5608-6568

Hierin ook :

- Reserve personeel Wet 1905

-Voortdurende Pensioenen, nrs. 1-667, 1908-1927 (klapper zie inv.nr. 65)

-Tijdelijke Pensioenen, nrs. 1-10, 1916-1927

- Ontslag onder Erkenning van Recht op Pensioen Reserve Personeel, 1905, nrs. 1-191, 1908-1923

96 http://proxy.handle.net/10648/1b17d571-842d-4e13-b08e-3f46935029c6 Klapper op het register van Tijdelijke Pensioenen van Onderofficieren en minderen, Wet 1851 97-98 Voorlopig tijdelijke (rode nrs.!) en Tijdelijke Pensioenen Onderofficieren en minderen, Wet 1902 (en 1922?), nrs. 1-3231, 1903-1927 97 http://proxy.handle.net/10648/3951e1e3-63e6-4b68-bba9-b669fbcdb599 Nrs. 1-2263 98 http://proxy.handle.net/10648/ee28cfda-34bc-4736-b204-c126e31d2c85 Nrs. 2264-3231 99 http://proxy.handle.net/10648/a3a6bb00-5427-4006-8002-a3f472ff369f Klapper op het register van Voorlopig tijdelijke en Tijdelijke Pensioenen van Onderofficieren en minderen, Wet 1902 (en 1922). ca. 1902-1927
B. Landmacht Reserve 1908-1927 71 http://proxy.handle.net/10648/c8d4a86f-6690-49f2-b8b6-4f514ad70603 Voortdurende Pensioenen Reserve Officieren, Wet 1905, nrs. 1-335, 1909-1927 65 http://proxy.handle.net/10648/e0468d3f-1de0-4729-8ece-a8a2e1edf273 Klapper op het register van Voortdurende Pensioenen van Reserve Officieren, Wet 1905 (kolom : provisioneel register) 95 http://proxy.handle.net/10648/7aeb6fee-4569-4ddc-9bd0-6bc10a5fee79 Voortdurende Pensioenen Reserve Personeel, Wet 1905, nrs. 1-667, 1908-1927 65 http://proxy.handle.net/10648/9be75390-778e-4aa1-88d7-bb132b7419e1 Klapper op het register van Voortdurende Pensioenen van Reserve Personeel, Wet 1905 (kolom : provisioneel register) 91 http://proxy.handle.net/10648/8a1c5dc4-2d1c-4fcb-8f33-b16fba3e518f Voorlopig tijdelijke Pensioenen Reserve Officieren, Wet 1905, nrs. 1-20, 1916-1920 95 http://proxy.handle.net/10648/032bfbfc-9d3b-475f-ad03-b68e07815afb Tijdelijke Pensioenen Reserve Personeel, Wet 1905, nrs. 1-10, 1916-1927 95 http://proxy.handle.net/10648/0846ae75-7328-48b2-b98c-b8bd79102d36 Ontslag onder erkenning van Recht op Pensioen Reserve Personeel, Wet 1905, nrs. 1-191, 1908-1923
III. Hulpregisters 100-104 Aantekeningen inzake pensionering van officieren, 1914-1927 100 http://proxy.handle.net/10648/f51ebe69-a24c-4ced-a74e-ba70b498e715 1914-1918,

met klapper

101 http://proxy.handle.net/10648/fac1361f-f98d-4c07-a3db-19015f0f90be 1918-1919,

alfabetisch ingericht

102 http://proxy.handle.net/10648/e38f400e-1b0f-40da-a259-698173ea19c2 1919-1922,

met klapper

103 http://proxy.handle.net/10648/0dfdc716-caa0-45a2-b9bc-197d44655824 1922-1924,

met klapper

104 http://proxy.handle.net/10648/a5bdd061-dae4-4aad-b5a3-34989abd1b9b 1924-1927,

met klapper

105-118 Aantekeningen inzake pensioenaanvragen en -voordrachten, 1897-1927 105 I http://proxy.handle.net/10648/1657020b-1963-4f0e-b986-31ff340cbfce 1897-1903

onderverdeeld in diverse rubrieken, met naamklapper op het geheel.

106 II http://proxy.handle.net/10648/5caa2d3f-21b9-4165-949c-b1e2f9b09fa5 1 januari 1904-1910

ingericht als bij 105.

107 III http://proxy.handle.net/10648/e6ae16f9-84dd-46bc-b1bc-00fb8fbaacb0 (1 mei) 1910-1913

ingericht als bij 105.

108 IV http://proxy.handle.net/10648/c7cbf58e-8fa2-44df-aa7a-1a55e43c93a4 1 augustus 1913-1915

alfabetisch ingericht.

109 V http://proxy.handle.net/10648/4aa363a6-c5a5-4d02-a064-448fcfd78f1f (1) april 1915-c. mei 1916

met klapper.

110 VI http://proxy.handle.net/10648/7ff02106-bb66-4070-9eed-f2214633c911 (11) mei 1916-medio juli 1917

met klapper.

111 VII http://proxy.handle.net/10648/16fa4866-b068-4bcf-a6c4-68d63302ee8f juli 1917-september 1918

met klapper.

112 VIII http://proxy.handle.net/10648/6e6168a1-8789-4b81-8d16-7ae3c601ab0f september 1918-september 1919

met klapper.

113 IX http://proxy.handle.net/10648/6b0375e9-9378-4c0d-8ce8-02e4856a28f2 augustus 1919-januari 1921

met klapper.

114 X http://proxy.handle.net/10648/7af2a278-682e-4ddc-b00f-2d904f4bcbcc januari 1921-oktober 1922

met klapper.

115 XI http://proxy.handle.net/10648/e0dfa236-f22b-4f1e-a0c7-50212ca87ea7 oktober 1922-februari 1924

met klapper.

116 XII http://proxy.handle.net/10648/751b4f74-b22a-4dc1-8f17-6970e0d8bfde februari 1924-april 1925

met klapper.

117 XIII http://proxy.handle.net/10648/52657cc1-f2e5-4524-b378-3c001d1f4359 april 1925-juni 1927

met klapper.

118 XIV http://proxy.handle.net/10648/49e353ed-42fc-4011-a7d1-4aa87c411f14 juni-december 1927

met klapper.

119-120 Administratie inzake Pensioen-reclames, 1897-1927 119 "1" http://proxy.handle.net/10648/f9b4b290-e7b3-40f0-bb5d-78d5ef780135 1897-1926

alfabetisch ingericht.

120 "2" http://proxy.handle.net/10648/cc9050dd-41d3-49d7-995b-65f754994229 1926-1927

met klapper.

121 http://proxy.handle.net/10648/05959b41-6c24-441c-9078-46dbe069e1bd Administratie inzake kortingen en inhoudingen op militaire pensioenen t.b.v. derden, ca. 1908-1927

met klapper.

122-123 Administratie inzake verlening van gratificatiën aan (nabestaanden van) (gepensioneerde) militairen, 1912-1921 122 http://proxy.handle.net/10648/294e568c-ea91-4f17-95d8-d5d518f591e8 Administratie inzake verlening van gratificatiën aan (nabestaanden van) gepensioneerde militairen, alfabetisch ingericht. 1912-1921 123 http://proxy.handle.net/10648/17b91772-14c9-4d6c-a8c2-1b0d6a35f640 Administratie inzake gratificatiën verleend op grond van het Koninklijk Besluit van 9 augustus 1919, nummer 76, aan weduwen van (gepensioneerde) militairen, alfabetisch ingericht, letter A-M. 1919-1921 124 http://proxy.handle.net/10648/04631abc-95f3-4c5b-a996-d43695f18fa7 Register van wegens lichaamsgebreken ontslagen militairen, alfabetisch ingericht. 1 januari 1907-1 januari 1916 125-126 Naamklappers op onbekende registers. 125 http://proxy.handle.net/10648/ed972f04-ac4b-44fb-80aa-497a0e87e682 "2e klapper op de registers van ingekomen stukken betreffende Gratificatiën, Medailles, Stamboeken van Officieren en Huwelijken van Officieren," 1916-1927

Verwijst naar nummers tussen 2000 en 4400; letter A ontbreekt, letter B nummers vanaf ca. 3200.

126 http://proxy.handle.net/10648/f877e92d-e357-46f9-be19-ed1c86e18ba6 Naamklapper - in lopend handschrift, verwijzend naar nummers "Grootboek" tussen 12000 en 24000 (betreft burgerambtenaren van het departement van Oorlog); - in blokschrift, verwijzend naar exhibita uit de jaren [1921-1925] (beroepsaanduidingen zijn moeilijk met het militaire in verband te brengen).
Aanhangsel: Pensioenregister(s) Zeemacht --- http://proxy.handle.net/10648/fc91915f-3009-4912-97aa-3a941ff5ddd1 Gewone Militaire Pensioenen Zeemacht, nrs. 1 - 1091, 1814-1849

Het oude inventarisnummer 127 is overgebracht naar 2.12.38 als inventarisnummer 40.

--- http://proxy.handle.net/10648/279bb829-a785-4497-9745-685dc8b1a20c Klapper op fiches op voornoemd register

Het oude inventarisnummer 128 is overgebracht naar 2.12.38 als inventarisnummer 41.

53 http://proxy.handle.net/10648/0cb88759-dd32-4816-bfee-b88c28745e1b Militaire Pensioenen Zeemacht, Wet 1851, nrs. 5536 - 6491 1896-1908
Supplement 1998 127 http://proxy.handle.net/10648/39d2aec4-a791-42cd-917d-a2249859f083 Register van toegekende renten en weduwenpensioenen aan onderofficieren (801-1215), 1869-1927 Ontbreekt