2.13.137 Inventaris van de archieven van de Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten, en Afwikkelingsbureau, 1941-1956 E.A. van Heugten, H.E.M. Mettes, R. van Velden Nationaal Archief, Den Haag 2006 Deze digitale toegang is in 2008 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 1 juli 2008. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003. 25 januari 2013 8inv.nr. 4838 toegevoegd, doorDiederick Kortlang 20 september 2012 7inv.nr. 2686 op aanwezig gezet, doorDiederick Kortlang 13 augustusi 2012 6Inventarisnummers 4836-4837 toegevoegd, doorCaroline Leistra 25 januari 2012 5Verwijzing digitale index toegevoegd, doorCaroline Leistra 20 januari 2012 4Formulering openbaarheidsbeperking aangepast, doorDiederick Kortlang 10 januari 2010 3Link naar index toegevoegd door Pauline van den Heuvel. 26 november 2011 2Redactionele wijziging door Diederick Kortlang. 17 mei 2010 1Bijlagen ingevoegd door Arina Overkleeft. Beschrijving van het archief Ordedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en Binnenlandse Strijdkrachten (ODS/BS) Ordedienst/Bevelhebber Ned. Strijdkrachten (ODS/BS) 1926-1986 merendeel 1940-1956 D42 196,40 meter; 4835 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Engels. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Binnenlandse Strijdkrachten (NBS)(BS) Ordedienst (OD) De zeer omvangrijke archieven van de Ordedienst (OD) en de Binnenlandse Strijdkrachten bevatten een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van beide organisaties tijdens en na de Tweede Wereld Oorlog. Stukken m.b.t. de OD zijn bijvoorbeeld, signalementenbladen, stukken betreffende een schietincident op de Dam, evenals tekeningen en foto's van objecten en militair materieel, alsook rapporten en correspondentie, radio- en telefoonverkeer, onderzoeken, evenals administratie en stukken aangaande de organisatie van de OD en haar verschillende onderdelen. Vervolgens zijn documenten aanwezig aangaande de totstandkoming van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en de vorming van de Stoottroepen. Er zijn stukken over de bevelvoering, organisatie, inlichtingendienst en tenslotte opheffing van de BS.Ook zijn er stukken nagelaten door C. Tonnet, die betrekking hebben op zijn spionage- en inlichtingenwerk voor de OD. Tenslotte bevat het archief grote series persoonsdossiers van personen die in dienst zijn geweest van de OD, de BS en het Militair Gezag, of waarvoor deze organisaties belangstelling hebben getoond. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer De Ordedienst

Direct na de capitulatie op 15 mei 1940 begon reserve luitenant-kolonel der Artillerie J.H. Westerveld met de opbouw van een organisatie, die bij een gezagsvacuum, na een plotseling vertrek van de Duitsers, de leiding van Nederland op zich zou nemen en ervoor zou zorgen dat geen wanordelijkheden zouden ontstaan. De organisatie moest op militaire leest geschoeid zijn, door officieren geleid worden en tevens de basis vormen voor de nieuw op te richten Nederlandse krijgsmacht.

J.W.M. Schulten, De geschiedenis van de Ordedienst. Mythe en werkelijkheid van een verzetsorganisatie ('s-Gravenhage, 1998) 104, 139.

Op 3 april 1941 werd Westerveld gearresteerd en ging de leiding over op luitenant-kolonel P.M.R. Versteegh, onder wiens leiding de organisatie steeds verder werd uitgebouwd, onder meer door het opgaan van het Legioen van Oud-Frontstrijders in de organisatie.

Schulten, Ordedienst, 106.

In juli 1941 stelde Versteegh de zogenaamde Richtlijnen

Een afschrift van deze richtlijnen is als bijlage I opgenomen in: G.J. van Ojen, De Binnenlandse Strijdkrachten (2 dln, 's-Gravenhage, 1972) II, 839. Het origineel bevindt zich in archief BS, Stamboek B.S., bundel P.M.R. Versteegh. Chef-staf majoor N. Tibo werkte deze 'Richtlijnen' verder uit tot de zogenaamde 'Aanwijzingen', waarin ook de organisatie van de OD wordt beschreven.

op, waarin officieel de naam Ordedienst aan de nieuwe organisatie werd gegeven: "door de fusie van de twee grootste organisaties is thans één groep gevormd, die den naam zal dragen: Orde Dienst (voortaan: OD)".

Daarnaast werd het doel en de organisatie van de OD omschreven. Het doel was: "het zoo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur na bedoeld tijdstip (het vertrek van de Duitse bezetter) verzekeren van orde en rust in het land." Als de juridische basis voor het optreden van de OD werd de sedert 1939 van kracht zijnde Staat van Beleg en de daaruit voortvloeiende regeling van het Militair Gezag (MG).

Hoofdstuk C beschrijft de organisatie. Het land werd verdeeld in landelijke gewesten. De drie steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam vormden elk een afzonderlijk gewest. Ieder landelijk gewest werd verdeeld in districten, die op hun beurt weer werden verdeeld in plaatselijke commando's.

Er was een centraal algemeen hoofdkwartier (het AHK-OD), dat gevestigd werd in Den Haag. Vanuit het AHK-OD werden richtlijnen en instructies naar de gewesten gezonden, die door de gewestelijke commandanten verder uitgewerkt moesten worden, zodat ze aan de plaatselijke omstandigheden konden worden aangepast.

Schulten, Ordedienst, 119-122.

Op 12 september 1941 werd Versteegh gearresteerd en ging de leiding over op jhr. J. Schimmelpenninck, die op 11 november 1941 eveneens werd gearresteerd. Vanaf deze datum stond de OD onder leiding van G.A. Dogger en A.W.M. Abbenbroek. In januari 1942 nam majoor N. Tibo de leiding op zich.

Door de vele arrestaties was het AHK-OD in april 1942 vrijwel uitgeschakeld. Tibo bleef tot 15 mei 1942, de dag dat hij in krijgsgevangenschap werd afgevoerd, chef-staf van de OD. Jhr. P.J. Six nam vanaf die datum de functie van chef-staf over.

Schulten, Ordedienst, 106-107.

Onder diens leiding werd begonnen met het herstel van de OD. Het AHK-OD werd nu definitief gevestigd in de Koepelkerk aan het Leidsebosje te Amsterdam en er werden contacten aangeknoopt en verbeterd met andere verzetsorganisaties.

Schulten, Ordedienst, 137.

In een op 10 oktober 1942 uitgebracht memorandum werd de taak van de OD na de bevrijding beschreven: "ordehandhaving achter het front (...) door zich daarvoor thans beschikbaar gestelde personen en door het militair gezag op te roepen personeel (...) alles georganiseerd in de O.D."

Schulten, Ordedienst, 293.

De organisatie van het AHK-OD werd gebaseerd op die van het Algemeen Hoofdkwartier van de landmacht uit 1940.

Schulten, Ordedienst, 144.

Op 26 maart 1943 bestond het AHK-OD uit:

Sectie I Generale Staf. Bureau I-1 operatiën, maatregelen betreffende handhaven en herstellen der orde. Bureau I-2 organisatie, vorming, personele zaken. Bureau I-3 inlichtingen. Bureau I-4 juridische zaken, Militair Gezag, pers. Bureau I-5 verbindingsdienst. Bureau I-6 politie, brandweer. Bureau I-7 registrator. Bureau I-8 vervoer en verkeer. Bureau I-9 geestelijke verzorging. Sectie II intendance, watervoorziening. Sectie III geneeskundige dienst. Sectie IV artilleriematerieel. Sectie V genie. Sectie VI motordienst, voertuigen. Sectie VII administratie, verpleging. Sectie VIII interneringsofficier. Sectie IX bewakingen. Sectie X algemene zaken, o.a. repatriëring arbeide. Sectie XI civiele zaken. Sectie XII grensbewaking, troependetachement, gewestelijke reserve.

Op 31 december 1943 waren er 19 gewesten, te weten: Gewest 1 Friesland. Gewest 2 Groningen. Gewest 3 Drenthe Gewest 4 Overijssel. Gewest 5 Achterhoek. Gewest 6 Veluwe. Gewest 7 Betuwe. Gewest 8 Utrecht. Gewest 9 Het Gooi. Gewest 10 Amsterdam. Gewest 11 Noord-Holland/Noorderkwartier. Gewest 12 Haarlem. Gewest 13 Zuid-Holland. Gewest 14 Rotterdam. Gewest 15 Zeeland Gewest 16 West-Noord-Brabant. Gewest 17 Oost-Noord-Brabant. Gewest 18 Eindhoven. Gewest 19 Limburg.

In februari 1944 werden nieuwe instructies voor de plaatselijke commandanten uitgevaardigd. De algemene opdracht was: de handhaving van orde en rust; het inwinnen van inlichtingen omtrent de stemming en eventuele oproerige voornemens; het doen verrichten van bewakingen; het arresteren van hen, die zich op enigerlei wijze hebben schuldig gemaakt aan landsverraderlijke handelingen of die daarvan worden verdacht; het onderhouden van verbindingen naar beneden, met politie, brandweer, burgerautoriteiten; het indelen van de OD-troepen en het regelen van de opkomst van vrijwilligers en opgeroepenen; de handhaving van de krijgstucht; de vordering van gebouwen, werktuigen, transportmateriaal e.d.; de verzorging van de legering, verpleging en uitrusting van de troepen van het plaatselijk commando; het beheer van het materieel.

Schulten, Ordedienst, 148.

Op initiatief van de regering in Londen werd in februari 1944 het samenwerkingsverband Kern tussen de verschillende verzetsorganisaties gevormd. Op 7 mei 1944 werden de zogenaamde Negentien punten van Gerbrandy uitgegeven. Hierin werd o.m. aangegeven dat de "verhouding van Regeering tot O.D. gemakkelijk te omschrijven (is). Van haar diensten voor ordebewaring zal gaarne gebruik worden gemaakt, mits zij zich onmiddellijk stelt onder bevel dezerzijds voorgenomen militaire organisatie."

Schulten, Ordedienst, 151.

Nadat de Nederlandse regering had laten blijken dat er toch geen autonome rol voor de OD was weggelegd, deelde Six op 14 september 1944 aan de gewestelijke commandanten het volgende mee: "De Regeering heeft uitdrukkelijk bepaald, dat zij in afwachting van de aankomst van de autoriteiten, belast met de uitoefening van het Militair Gezag (...) geen Nederlandsche militaire gezagsuitoefening wenscht (...). In het vacuum zal de ordehandhaving geschieden door de vertrouwensmannen der regeering

Op 2 augustus 1944 werd het College van Vertrouwensmannen door de Nederlandse regering ingesteld. Dit College moest ervoor zorgen dat de verschillende verzetsorganisaties vlak voor en tijdens de bevrijding onder de controle van de regering kwamen. Dit college kwam op 23 augustus 1944 voor het eerst in Utrecht bij elkaar. Na de komst van het Militair Gezag werd het College van Vertrouwensmannen van hun taken ontheven.

en onder verantwoordelijkheid van deze door de Commissarissen der Koningin en de burgemeesters. Gedurende dien tijd bestaat op het gebied der ordehandhaving de taak der O.D. uitsluitend in het leveren van militairen bijstand op verzoek van vorenbedoelde civiele autoriteiten."

Schulten, Ordedienst, 153.

In maart 1945 werd door Koot de Binnenlandse Strijdkrachten (voortaan: BS) gesplitst in een Strijdend Gedeelte, waartoe de Raad van Verzet en Landelijke Knokploegen behoorden en met J.J.F. Borghouts als commandant, en de Bewakingstroepen, waarbij de OD met Six als commandant werd ondergebracht. Vervolgens schreef Six op 24 maart 1945 aan zijn gewestelijke commandanten dat besloten was de OD volledig op te laten gaan in de BS. Hiermee werd de OD officieel opgeheven. De secties I-4, III en V van het AHK-OD gingen nu in hun geheel over naar de staf van de Commandant BS, terwijl de overige secties kwamen te ressorteren onder de commandant Bewakingstroepen, dat nog steeds werd beschouwd als het AHK-OD.

Schulten, Ordedienst, 159, 225.

Afwikkeling van Ordedienst-aangelegenheden

Na de Duitse capitulatie werd het AHK-OD gehuisvest in de kantoren van de Amstelbrouwerij aan de Mauritskade te Amsterdam. Het AHK-OD ging nu officieel het Bureau Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst in afwikkeling heten.

Dit bureau, geleid door Six, ging zich belasten met de afwikkeling van de lopende zaken van de OD, zoals de belangenbehartiging van OD'ers en hun nabestaanden, financiële vergoedingen, correspondentie over toe te kennen onderscheidingen en de geschiedschrijving van de OD. Tevens werden gegevens verzameld over personen, die rechtsreeks of zijdelings actief aan de OD hebben meegewerkt.

Daarnaast zorgde het voor de voorbereiding en de administratieve verwerking van de naoorlogse OD-vergaderingen, die door Six geleid werden.

Op 1 december 1946 werd het bureau AHK-OD in afwikkeling als bureau 4a (illegale wapenfeiten), in april 1947 gewijzigd in bureau D2, opgenomen in de organisatie van het Krijgsgeschiedkundig Instituut van het Hoofdkwartier Generale Staf. Ook het archief van de OD werd overgedragen aan voornoemd instituut. Wel bleef het bureau voorlopig gevestigd in Amsterdam. Six handelde de lopende OD-zaken in zijn huis te Amsterdam af.

Op 1 januari 1948 werd Six hoofd van bureau D van sectie G8 van de Generale Staf, alwaar hij belast werd met de geschiedschrijving van de OD. Dit bureau was in feite de voortzetting van het AHK-OD in afwikkeling.

Op 1 januari 1951 werd bureau D opgeheven. Een aantal medewerkers werd belast met de afwikkeling van nog lopende zaken en het opbergen en het beheer van de archieven.

Documentatie OD, dossier 223b: nota van de directeur Krijgsgeschiedkundige afdeling aan het hoofd bureau D van 12 december 1950.

Eind maart 1952 werd het bureau gesloten, waarmee de definitieve opheffing van het AHK-OD in afwikkeling een feit was.

Documentatie OD, dossier 223b: rapport over de werkzaamheden van Bureau D van de Krijgsgeschiedkundige afdeling van de Generale Staf over de periode van 1 januari - 31 maart 1952; Schulten, Ordedienst, 312.

Dit strookt echter niet met de werkelijkheid. In de Documentatie OD zijn namelijk stukken aangetroffen tot en met 1956, die het briefhoofd "Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst in afw." dragen.

De Binnenlandse Strijdkrachten Algemeen

Bij Koninklijk Besluit van 5 september 1944, Staatsblad nr. E62 werd bepaald dat "alle vrijwilligers, aangewezen door de, door Onzen Minister van Oorlog erkende, verzetsorganisaties worden beschouwd als militairen in den zin der wet en te behooren tot de Koninklijke Landmacht." De uit deze vrijwilligers gevormde eenheden werden aangeduid als "Binnenlandsche Strijdkrachten" (BS) en werden onder de bevelen gesteld van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten.

Over de instelling van de functie BNS, een historische schets, alsmede de organisatie van de staf BNS wordt verwezen naar paragraaf 1.3.

In een brief van de minister van Oorlog aan de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten van 9 november 1944 schreef de minister: "Ik meen te weten, dat de verzetsorganisaties, die door U geraadpleegd worden, voor het organiseeren van stoot- en van bewakingstroepen, zijn R.v.V., K.P. en O.D., die door mij als verzetsorganisaties als bedoeld in lid 1 van bovenaangehaald Koninklijk Besluit [van 5 september 1944, nr. 5] erkend worden."

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, II, 751.

Op 10 oktober 1944 gaf de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten de Algemeene instructie voor de Binnenlandsche Strijdkrachten

Deze instructie is opgenomen als bijlage XVI in Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, 882 + archief Bs, nr. 610-2.

uit. Hierin werden onder meer nadere richtlijnen inzake de organisatie en taak van de BS gegeven.

De Binnenlandse Strijdkrachten werden gerekruteerd uit de leden van de Organisatie van de landelijke knokploegen (KP), de OD en Raad van Verzet.

De werkzaamheden van de BS lagen in beginsel binnen de landsgrenzen, maar toetreding tot de BS mocht geen beletsel vormen tot het aanmelden als oorlogsvrijwilliger voor de strijd in het Verre Oosten.

De BS werden verdeeld in Stoottroepen en Bewakingstroepen. De Stoottroepen werden gevormd uit leden van de BS, die bereid waren gewapenderhand aan de strijd te blijven deelnemen. Zij bleven onder bevel van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten.

De Bewakingstroepen werden gevormd uit leden van de BS, die niet toetraden tot de Stoottroepen. De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten kon eenheden onder zijn bevelen houden en bestemmen voor tactische opdrachten op verzoek van de geallieerden, of deze troepen overdragen aan het Militair Gezag. Deze laatste troepen bleven deel uitmaken van de BS en waren in de eerste plaats bestemd voor de grens- en bewakingscompagnieën. Daarnaast konden ze worden gebruikt voor bijvoorbeeld het bewaken van belangrijke objecten en optreden als hulppolitie.

De BS kregen de bevoegdheid tot het verrichten van arrestaties en het vorderen van auto's, huizen etc. ten behoeve van de uitvoering van hun taak.

Op 8 november 1944 verscheen een bekendmaking van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, waarin een uiteenzetting werd gegeven over de opbouw van de landmacht. De strijdkrachten zouden in het begin worden samengesteld uit oorlogsvrijwilligers, die opgeleid zouden worden in Engeland.

Voor de voortzetting van de strijd zou de landmacht als volgt dienen te worden opgezet: een aantal bataljons voor de bevrijding van het Nederlandse grondgebied, zodra dit voor een groot deel door de geallieerde troepen zou zijn verlaten; een aantal bataljons voor hetzelfde doel in de overzeese gebiedsdelen; een expeditionaire macht voor het deelnemen aan de strijd in het Verre Oosten; een aantal compagnieën voor grensbewaking en politionele opdrachten ten dienste van het Militair Gezag.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 239.

De Binnenlandse Strijdkrachten in het bevrijde zuiden

In het bevrijde zuiden werden Stoottroepen en Bewakingstroepen gevormd. Hiernavolgend zullen deze troepen nader worden belicht.

De Stoottroepen in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland werden op 21 september 1944 opgericht

Pas bij ministeriële beschikking van 4 september 1947, Militair Kabinet, G, nr. 53 (Legerorders 1947, nr. 293) werd de oprichting van het Regiment Stoottroepen officieel bevestigd. J.J.F. Borghouts werd benoemd tot commandant over de Stoottroepen der Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten bezuiden de grote rivieren.

en stonden onder bevel van J.J.F. Borghouts. Het hoofdkwartier werd in Eindhoven gevestigd.

Limburg telde elf compagnieën, elk ter sterkte van circa honderdvijftig man, waarvan twee in opleiding waren. De stoottroepen deden dienst bij het Amerikaanse 9e Leger en waren belast met het verrichten van bewakingsdiensten langs de aanvoerwegen naar het frontgebied en patrouilles en het betrekken van wachtposten langs de frontlijn.

De stootroepen in Noord-Brabant telden zes compagnieën, waarvan vijf in opleiding waren. 1 compagnie deed dienst bij het Engelse 2e Leger en verrichtte patrouillediensten.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 235.

Op 5 december 1944 werden de Stoottroepen gevormd door: Commando Zuid (tot medio oktober 1944 C-ST-BS bezuiden de grote rivieren geheten), waarvan de staf was gevestigd te Eindhoven met als commandant J.R.P. Crasborn, die op 2 december 1944 Borghouts was opgevolgd. Het commando bestond verder uit een chef staf en veertien secties. Commando Noord-Brabant, staf gevestigd te 's-Hertogenbosch. Commandant was J.G. de Groot. De Staf was in vijftien secties verdeeld. Verder ressorteerden twaalf compagnieën onder dit commando. Stoottroepen-Zuid-Limburg, staf gevestigd te Valkenburg. Provinciaal commandant was B.J.C. van Kooten. Het Ie en IIe bataljon met vier compagnieën en het IIIe bataljon met drie compagnieën deden dienst bij het Amerikaanse 9e Leger.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 269.

Rond de jaarwisseling waren de Stoottroepen verenigd onder het Commando Zuid, dat bestond uit: Stoottroepen te Eindhoven, onder commando van J.R.P. Crasborn; Commando Limburg, staf te Valkenburg, met aan het hoofd B.J.G. van Kooten. Ie, IIe en IIIe Bataljon, elk bestaande uit vijf compagnieën. Totale sterkte ca. 1900 man. Commando Brabant, staf te 's-Hertogenbosch onder leiding van J.G. de Groot; twaalf compagnieën (13e en 14e in oprichting) met een totale sterkte van 2000 man.

In totaal telden de Stoottroepen 3900 man.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 271-272.

Op 10 oktober 1944 bepaalde de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten dat ter wille van uniformiteit aan onderdelen van de BS, niet behorende tot de stoottroepen, de naam Bewakingstroepen moest worden gegeven. Voorheen hadden de Bewakingstroepen de benaming 'Militaire formaties der Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten'.

De organisatie van de bewakingstroepen werd gebaseerd op de indeling in gewesten en districten, zoals ingevoerd door de OD.

Eind december 1944 zag de indeling er als volgt uit

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 173-174.

: Gewest 1 Friesland. Gewest 2 Groningen. Gewest 3 Drenthe. Gewest 4 Overijssel. Gewest 5 Achterhoek. Gewest 6 Veluwe. Gewest 7 Betuwe, Arnhem, Nijmegen e.o. (gedeeltelijk bevrijd). Gewest 8 Utrecht. Gewest 9 Het Gooi. Gewest 10 Amsterdam (en directe omgeving). Gewest 11 Noord-Holland/Noorderkwartier (Alkmaar e.o.). Gewest 12 Noord-Holland-West (Haarlem e.o.). Gewest 13 's-Gravenhage en omgeving. Gewest 14 Zuid-Holland-Zuid (Rotterdam e.o.). Gewest 15 Zeeland (gedeeltelijk bevrijd). Gewest 16 West-Noord-Brabant (Breda e.o.) (bevrijd). Gewest 17 's-Hertogenbosch e.o. (bevrijd). Gewest 18 Eindhoven e.o. (bevrijd). Gewest 19 Limburg (gedeeltelijk bevrijd).

De gewestelijk commandanten stonden rechtstreeks onder de bevelen van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten. Hun taak werd beperkt tot het verrichten van diensten binnen het eigen gewest.

Een compagnie Bewakinstroepen was honderdvijftig man sterk en bestond uit vier pelotons van elk drie secties. Op 27 december 1944 bedroeg de totale sterkte 13 à 14.000 man. Medio januari 1945 telden de Bewakingstroepen in het bevrijde zuiden ongeveer 16.000 man.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 235, 262.

De Binnenlandse Strijdkrachten in bezet gebied

De samenwerking tussen de verschillende verzetsorganisaties kreeg steeds meer vorm. De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten gaf opdracht tot vorming van driehoeken, delta's genaamd, waarin de OD, Raad van Verzet en Landelijke Knokploegen zowel op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau gezamenlijk de leiding hadden. Dit leidde op 20 september 1944 op landelijk niveau tot de vorming van het Delta-Centrum. Reserve kolonel H. Koot werd voorzitter en vestigde zijn hoofdkwartier in Amsterdam.

Op 20 oktober 1944 werd Koot door prins Bernhard benoemd tot commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in nog bezet gebied.

Daarmee kwam het Delta-Centrum onder voorzitterschap van de commandant BS (voortaan: CBS) te staan. De OD, Raad van Verzet en Landelijke Knokploegen kregen ieder hun eigen taken toegewezen, terwijl de CBS het geheel moest coördineren. In geval van onoverbrugbare tegenstellingen had de CBS het laatste woord.

Schulten, Ordedienst, 157, 225.

Evenals in het bevrijde zuiden het geval was, zou ook in het nog bezette gebied Stoottroepen en Bewakingstroepen moeten worden gevormd. Op 18 oktober 1944 gaf de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten opdracht tot opheffing van de OD, Raad van Verzet en Landelijke Knokploegen. Hier kwam echter niets van terecht en als compromis werden het Strijdend gedeelte en het voorlopig nog niet strijdend gedeelte gevormd. Hiermee werden de drie verzetsorganisaties onder één noemer gebracht, maar konden hun verzetsactiviteiten op hun eigen manier voortzetten,

Schulten, Ordedienst, 158.

Op 10 november 1944 gaf de CBS een nadere regeling uit, waarin hij mededeelde dat alle Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, die zouden optreden voor de dag van de bevrijding, moesten worden samengevat onder de benaming Strijdend gedeelte der Nederlandse BS. Het nog bezette gebied werd verdeeld in 13 gewesten (genummerd 1 t/m 6 en 8 t/m 14), analoog aan de OD-gewesten. Tevens werd bepaald dat de voorbereiding, het plegen van sabotages en het guerillawerk van kleine eenheden in beginsel moesten worden toevertrouwd aan personen behorende tot Raad van Verzet en Landelijke Knokploegen.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 205.

De organisatiestructuur van de BS was dezelfde als die van de OD. De Secties I-4, III en V van het AHK-OD gingen ook voor de Commandant BS werken.

Schulten, Ordedienst, 158.

De Staf CBS werd gevormd door de volgende bureaus:

Asbak bureau voor de commandant en de direct aan hem toegevoegde officieren.

Lucifer bureau voor de ingekomen post en registratie.

Pijp bureau voor de verzending van stukken en het onderhouden van de verbindingen.

Documentatie OD, dossier A7: verslag van lt.-kol. M. de Boer van 31 december 1948 over de geschiedenis van de BS, p.12.

Eind 1944 werd de staf Commandant BS gevormd door: Bureau CBS Bureau I-1 Operatiën. Bureau I-2 Organisatie. Bureau I-3 Militaire Inlichtingendienst. Bureau I-8 voortzetting bureau Lucifer (afgekort Luci), tevens belast met de berichtgeving. Sectie III Geneeskundige Dienst. Aanvankelijk samenvallend met Sectie III AHK-OD. Sectie IV Bewapening. Sectie V Genie. In feite sectie V AHK-OD en als zodanig daarbij blijvend ingedeeld en werkzaam. Sectie VII Financiële aangelegenheden en verbinding met NSF (Nationaal Steunfonds). Sectie telefoondienst identiek aan die van AHK-OD. Juridische sectie van AHK-OD, stond mede ten dienste van Commandant BS. Bureau Veritas verzorgen van de verbindingen. Documentatie OD, dossier A7: verslag van lt.kol. M. de Boer van 31 december 1948 over de geschiedenis van de BS, p.12 + Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 197.

Tegen het einde van de bezetting in 1945 werd de staf Commandant BS gevormd door: CBS. Chef Staf. Sous-Chef Staf. Registrator. Sectie I-2 (inlichtingendienst). Sectie III-a (geneeskundige dienst). Sectie V (materieel). Sectie VII (financiën). Juridische sectie.

Sectie persaangelegenheden.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 198.

Vanwege de bevelen van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten van 24 en 28 december 1944 werd het nog bezette gebied in zes zones verdeeld, te weten: Zone I de gewesten 1 (Friesland), 2 (Groningen) en 3 (Drenthe). Zone II de gewesten 4 (Overijssel) en 5 (Achterhoek). Zone III de gewesten 6 (Veluwe) en 9 (Het Gooi), alsmede het gedeelte van gewest 8 (Utrecht), gelegen ten noorden van de Rijn en de Lek. Zone IV het gewest 8 voor zover het gelegen was ten zuiden van de Rijn en de Lek. Zone V de gewesten 10 (Amsterdam), 12 (Noord-Holland-Zuid), 13 ('s-Gravenhage e.o.) en 14 (Zuid-Holland-Zuid). Zone VI het gewest 11 (Noord-Holland-Zuid).

Deze indeling gold zolang de betreffende gebieden bezet werden gehouden, daarna zou de normale gewestelijke indeling weer in werking treden. Deze indeling diende om de wederzijdse berichtgeving te kanaliseren en te voorkomen dat bevelen e.d. met onnodige vertraging de betrokkenen zouden bereiken. De te benoemen zonecommandanten (uiteindelijk is alleen een commandant zone II benoemd) zouden rechtstreeks van De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten bevelen ontvangen.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, 358.

De Binnenlandse Strijdkrachten na de bevrijding op 5 mei 1945 tot de opheffing

Na de bevrijding was voor de BS een nieuwe taak weggelegd, namelijk het bijstaan van de geallieerde autoriteiten en het wettig gezag bij hun werkzaamheden m.b.t. het lenigen van de nood, zoals herstel van orde en rust.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, 923,

Het zwaartepunt van het optreden en de taken van de BS kwam te liggen op bewakingsdiensten, die voor een deel van politionele aard waren. Daarnaast moest conform de Algemeene instructie voor de Binnenlandsche Strijdkrachten uit maart 1945, een begin gemaakt worden met de opleiding van de troepen en de reorganisatie van de BS in compagnieën en bataljons, die uiteindelijk moesten overgaan naar de Koninklijke Landmacht.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, 576.

In het bevrijde gedeelte boven de grote rivieren werden de BS alleen nog ten bate van het Militair Gezag ingeschakeld voor het vervullen ven bewakingstaken ten dienste van de Geallieerden. Hierdoor werd het noodzakelijk de bevelsverhoudingen binnen de BS te wijzigen. Op 17 mei 1945 beval de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten dat de gewestelijke commandanten Strijdend Gedeelte en Bewakingstroepen wat betreft de militaire bevelvoering rechtstreeks onder de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten kwamen te staan. De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten oefende het commando uit door middel van verbindingsofficieren. Hiermee kwam de bevelsverhouding CBS - CSG - gewestelijk commandanten-SG en CBS - CBT - gewestelijke commandanten (voortaan: Gcn)-BT te vervallen. In andere gevallen waren de Gcn-SG en BT ondergeschikt aan de CBT, die met betrekking tot de behandeling van zaken, die tot de bevoegdheden van het MG behoorden onder commando stond van de Generale Staf Militair Gezag. De Commandant BS, Commandant Strijdend Gedeelte en Commandant Bewakingstroepen werd opgedragen de aangelegenheden betrekking hebbende op directe bevelvoering af te wikkelen.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 572-573.

Door deze gewijzigde bevelsverhoudingen had de staf Commandant BS geen bestaansrecht meer en op 8 juni 1945 legde Koot

Koot werd benoemd tot voorzitter van de commissie ter onderzoek van de gedragingen van beroeps- en reserveofficieren van de Koninklijke Landmacht in de bezettingstijd, welke op 7 juni 1945 door de minister van Oorlog werd ingesteld. De commissie werd aangeduid als Commissie Beoordeling Officieren Bezet Gebied (CBOBG).

officieel de functie van Commandant BS neer. Zijn bureau bleef nog enige tijd bestaan voor het afwikkelen van lopende zaken.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 574-575.

Inmiddels was Six (Commandant Bewakingstroepen), die op 23 mei 1945 benoemd werd tot Souschef Staf Militair Gezag, met zijn staf (het officieel opgeheven AHK-OD) naar het kantoor van de Amstelbrouwerij te Amsterdam

Over de afwikkeling van OD-aangelegenheden zie paragraaf 1.1.2 De afwikkeling van OD-aangelegenheden.

verhuisd. Op 11 mei 1945 vond hier de eerste bespreking plaats tussen het Militair Gezag en de Binnenlandse Strijdkrachten over de organisatie van het Militair Gezag.

Schulten, Ordedienst, 159-160.

In het bevrijde zuiden was een begin gemaakt met de opname van de BS in de te vormen onderdelen van de Koninklijke Landmacht. Op 25 december 1944 deelde de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten aan de gewestelijke en districtscommandanten der Bewakingstroepen mede dat was besloten 1 maart 1945 vast te stellen als datum waarop de Bewakingstroepen omgevormd moesten zijn tot: lichte infanteriebataljons (LIB's), behorende tot de Koninklijke Landmacht; gezagscompagnieën ten dienste staande van het Militair Gezag en eveneens behorende tot de Koninklijke Landmacht;

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 255.

Op bevel van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten van 2 januari 1945 werden de Stoottroepen Limburg gereorganiseerd tot drie Lichte Infanteriebataljons, welke onder de benaming I-Regiment Limburg, II-Regiment Limburg en III-Regiment Limburg overgingen naar de Koninklijke Landmacht. Uit de sterkte van deze bataljons werd een missie gevormd, de zogenaamde Missie Limburg onder leiding van Van Kooten. De Missie stond als centraal lichaam boven de bataljons en onderhield de contacten met de hogere commandanten. De bataljons stonden operationeel onder de bevelen van het Amerikaanse 9e Leger en administratief onder de Afdeling KL van de Staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 654-655; archief Staf BNS, ds. 3, bundel 28.

In verband met de opname van de drie bataljons Stoottroepen Brabant als Lichte Infanteriebataljons in de Koninklijke Landmacht besloot de minister van Oorlog, op voorstel van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten op 18 mei 1945 tot oprichting van het Regiment Stoottroepen.

Archief Staf BNS, ds. 3, bundel 28, nr. 1369.

Dit regiment bestond uit zes bataljons, te weten de drie bataljons Stoottroepen Brabant en het I-III Regiment Limburg.

Daarnaast zouden uit de oorlogsvrijwilligers van de bataljons een aantal bataljons gevormd worden, die onder de benaming Regiment Stoottroepen aan de bevrijding van Nederlands-Indië zouden gaan deelnemen.

In verband met het voorgaande werd het Commando Zuid op 11 juni 1945 officieel opgeheven.

J.A.M.M. Janssen, P.M.H. Groen en C.M. Schulten, Stoottroepen 1944-1984 ('s-Gravenhage, 1984) 17.

De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten gaf op 7 juli 1945 het bevel tot vorming van het IV, V en VI Regiment Stoottroepen. Tevens werd de benaming I-III Regiment Limburg Stoottroepen gewijzigd in I-III Regiment Stoottroepen en werden ze opgenomen in de Koninklijke Landmacht.

Archief Staf BNS, ds. 3, bundel 28, nr. 425.

De bewakingstaken en het handhaven van de orde en rust werden overgenomen door het op 19 juli 1945 opgerichte Korps Gezagstroepen, dat onder bevel stond van de Territoriaal Bevelhebber in Nederland, tot de opheffing van de staat van beleg op 5 maart 1946 uitgeoefend door de chef Staf Militair Gezag. Het personeel van de te vormen compagnieën werd gerekruteerd uit de BS.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 616-617.

Bij ministeriële beschikking van 7 augustus 1945 werd de BS op 8 augustus 1945 opgeheven. Het personeel van de gewestelijke staven werd overgeheveld naar de gewestelijke afwikkelingsbureaus.

Meer over de afwikkeling van de BS: zie paragraaf 1.3 De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en zijn staf, alsmede de afwikkeling van de BS.

De werkzaamheden van deze gewestelijke afwikkelingsbureaus bestonden uit: uitvoeren noodzakelijke bewakingstaken totdat deze door de gezagstroepen zouden zijn overgenomen; het beschikbaar stellen van officieren, onderofficieren en manschappen voor het Korps Gezagstroepen; het verlenen van medewerking aan de overgang van oorlogsvrijwilligers uit de BS naar de verschillende onderdelen van de Koninklijke Landmacht; het treffen van regelingen voor het overdragen van de betaling en het onderhoud van zieke en gewonde BS'ers, alsmede de zorg voor de nagelaten betrekkingen van gesneuvelden aan de Sectie IX van de Afdeling BS.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 624.

Het Regiment Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten

Het afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen BS

De oprichtingsdatum van het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen NBS is niet bekend, maar valt wellicht samen met de overgang van de I-III Regiment Limburg Stoottroepen als I-III Regiment Stoottroepen naar de Koninklijke landmacht op 15 juli 1945.

, ressorterende onder de staf van het Regiment Stoottroepen Koninklijke Landmacht, werd belast met de afwikkeling van aangelegenheden betreffende de Stoottroepen Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, in het bijzonder van het Regiment Limburg, Regiment Brabant en Staf Zuid.

De taak van het afwikkelingsbureau bestond uit: behandeling van personeelszaken, waaronder demobilisatievergoedingen; afdoening van rekeningen van leveranciers; afdoening van aanspraken voortvloeiende uit plaatsgevonden vorderingen van auto's, motoren en fietsen; opsporen van roerende goederen, welke door particulieren in bruikleen zijn afgestaan.

In verband met een reorganisatie en inkrimping van de staf van het Regiment Stoottroepen Koninklijke Landmacht werd het afwikkelingsbureau m.i.v. 12 februari 1946 afgestoten en verplaatst van Steenwijk naar 's-Hertogenbosch. Reserve 1e luitenant G.L.W. van Sliepen kreeg de leiding over het bureau. Het was onduidelijk waaronder het bureau na de reorganisatie ressorteerde. De controleur van de militaire administratie in algemene dienst stelde een onderzoek in. Op basis van het onderzoeksrapport gelaste de minister van Oorlog op 20 maart 1946 tot herstel van de oude situatie.

CAD, MvO, gewoon verbaal archief 1946-1953, 20 maart 1946, nr.65.

Echter, op bevel van de staf Divisie A

Na opheffing van de functie BNS kwam de staf van het Regiment Stootttroepen m.i.v. 19 november 1945 te ressorteren onder commandant Divisie A,

werd de staf van het Regiment Stoottroepen op 15 maart 1946 opgeheven, waardoor herstel van de oude situatie niet meer mogelijk was. Het afwikkelingsbureau werd tijdelijk geplaatst onder het commando van commandant Divisie A, kolonel A.C. de Ruyter van Steveninck, dewelke na opheffing van de Divisie A op 15 maart 1946 geplaatst werd bij de Generale Staf, alwaar hij belast werd met de voorbereiding van de bezetting in Duitsland.

CAD, MvO, gewoon verbaal archief 1946-1953, 21 juni 1946, nr.924, MvO, geheim verbaal archief, 1946-19.., nr. 38R.

Bij schrijven van de minister van Oorlog van 21 juni 1946 werd het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen geplaatst onder de commandant Depot Nederlands-Indië

Dit Depot is op 15 maart 1946 gevormd en omvatte alle eenheden die voor uitzending naar Nederlands-Indië waren bestemd. Het depot stond onder bevel van de chef Generale Staf. Bron: CAD, MvO, geheim verbaal archief, 1946-19.., nr. 38R.

te Apeldoorn. Het bureau werd nu ook belast met de afwikkeling van onderdelen behoord hebbende tot het Regiment Stoottroepen KL.

CAD, MvO, gewoon verbaal archief 1946-1953, 21 juni 1946, nr.924.

Met ingang van 1 maart 1947 werd het Afwikkelingsbureau geplaatst onder de Inspecteur van de militaire administratie en werd het gevestigd te Maastricht.

CAD, MvO, gewoon verbaal archief 1946-1953, 9 april 1947, nr.106, 24 juni 1947, nr.103.

Ingaande 30 december 1947 werd het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen opgeheven. De nog in behandeling zijnde stukken werden door de Afdeling D2 van het ministerie van Oorlog afgehandeld.

Archief Regiment Stoottroepen, ds. AA5, stuk 1/521.

De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en zijn staf, alsmede de afwikkeling van de Binnenlandse Strijdkrachten

Voorafgaand aan de benoeming van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten werd bij Koninklijk Besluit van 18 juni 1944, Staatsblad nr. E44 de instructie voor de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten vastgesteld. Hierin werd aangegeven dat "de Bevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten (...) het bevel (voert) over de Koninklijke Nederlandsche Brigade "Prinses Irene", alsmede over de onderdeelen, staven, inrichtingen en diensten der Koninklijke Landmacht, welke (...) onder zijn bevelen wordt gesteld (...)."

Voor de gevechtsgereedheid, de geoefendheid en de dislocatie van voornoemde strijdkrachten was de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten verantwoording schuldig aan H.M. de Koningin.

Bij Koninklijk Besluit van 22 augustus 1944, nr. 6 werd luitenant-kolonel P.L.G. Doorman benoemd tot chef van de Staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten. Hij werd tevens belast met de tijdelijke waarneming van de functie van Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten.

Archief Staf BNS, doos 1, bundel 10, nr.224.

Op 31 augustus 1944 ging de minister van Oorlog akkoord met het voorstel van Doorman om de Inspectie der Nederlandse Troepen en het Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer op 1 september 1944 op te heffen en over te gaan tot vorming van de staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten

Archief Staf BNS, doos 1, bundel 10, nr.224: MB van 31 augustus 1944, Afd.IC, nr. 1921 P.

, bestaande uit: chef-staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, met een aan hem toegevoegd officier. bureau Operatiën. bureau Inlichtingendienst. bureau Organisatie en Personeel. troependetachement.

De staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten kreeg de voorlopige taak om gedurende de eerste fase van de overtocht naar het vasteland op te treden als de militaire sectie van de Nederlandse Missie bij het geallieerde opperbevel SHAEF (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force).

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 148; J.F.R. van Vogelpoel, De Koninklijke landmacht na de Tweede Wereldoorlog (3 dln; 's-Gravenhage, 1959) I, 13.

Op 3 september 1944 werd prins Bernhard benoemd tot Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten.

KB van 3 september 1944, nr. 7 (?).

Hij werd daarmee tevens hoofd van de Nederlandse Missie bij SHAEF.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 146.

Op 23 oktober 1944 werd de staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten gereorganiseerd. Op deze datum werd de afdeling Koninklijke Landmacht, waarvan Doorman tevens als hoofd optrad, opgericht. Deze afdeling werd belast met de opbouw, uitbreiding en organisatie van de Koninklijke landmacht.

Een dag later, op 24 oktober 1944, werd de afdeling BS opgericht. Deze afdeling kwam onder leiding te staan van majoor Van Houten.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 155-156.

De taak van de afdeling BS bestond uit: het voorkomen van excessen, het opvangen, leiden, controleren, administreren en registreren van binnenlandse strijdkrachten, en het modelleren en organiseren van deze strijdkrachten ten behoeve van het opnieuw op te richten Nederlandse leger. Deze afdeling zou een tijdelijk karakter hebben en op een gegeven moment zichzelf liquideren.

Vogelpoel, Koninklijke landmacht, I, 17.

Op 20 november 1944 werd de afdeling BS overgeplaatst van Eindhoven naar Breda. De organisatie van de afdeling BS zag er als volgt uit:

drie officieren beschouwd als vertegenwoordigers van de Knokploegen (J.J.F. Borghouts), OD (mr. G.J.F. Caljé) en RVV (E.H.M. Hoogeweegen) en

twee officieren en één onderofficier van de Engelse Special Forces (SF), onder meer belast met de organisatie van de radioverbindingen.

Samenstelling afdeling BS op 1 december 1944

Archief Staf BNS, doos 1, bundel 10, nr. 224; Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 184-185, 187.

: Hoofd en twee adjuncts. Sectie I Operatiën bezet gebied. Sectie II BS in bevrijd gebied. Bureau 1 Inspectie Stoottroepen. Bureau 2 Inspectie Bewakingstroepen. Bureau 3 Contact met de Koninklijke Marine. Bureau 4 Contact met het Militair Gezag. Bureau 5 Contact met de rooms-katholieke geestelijkheid in bevrijd gebied en die in geallieerd verband. Bureau 6 Juridische Zake. Bureau 7 Politieaangelegenheden (Security). Sectie III Overgang van BS uit de toestand van bezet naar die van bevrijd gebied. Sectie IV Documentatie. Sectie V Verbindingen. Bureau 1 Radiografische en andere verbindingen met bezet gebied en regering Londen. Bureau 2 Verbindingen langs de weg in bevrijd gebied. Sectie VI Algemene Zaken. Bureau 1 Secretariaat. Bureau 2 Betalingen en verpleging. Bureau 3 Motortransport. Bureau 4 Inwendige dienst

In januari 1945 was de staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten als volgt samengesteld

Archief Staf BNS, doos 9, bundel I: organisatieschema januari 1945.

:

Afdeling KL: Sectie 1 Operatiën. A Hoofd Organisatie. B Personeel C Commandovoering. D Operatiën. E Verplaatsingen. Archief. Sectie 2 Veiligheid. A Hoofd. B Militaire veiligheid. C Politieke veiligheid. D Kaartenkamer. E Fotoafdeling. Sectie 3 Administratie en registratie personeel. A Hoofd. B Administratie. C Registratie. D Bevorderingen. E Algemene stukken. F Vrouwelijk personeel. Archief. Sectie 4 Intendance. A Hoofd. B Kleding en uitrusting, wapens en munitie. C Voeding, cadim benzine, olie, brandstoffen en transport. D Rekeningen. Archief. Sectie 5 Geniedienst. A Hoofd. B Genie en pioniers. C Inlichtingen en verkenningen. D Gebouwen. Archief. Sectie 6 Militaire justitie. A Juridische afdeling B Militaire Politie. Sectie 7 Verbindingsdienst. A Hoofd. B Draadverbindingen. C Radiodienst. D Centrale registratie. E Postkamer Archief. Sectie 8 Motormateriaal. A Off. Motormateriaal. B Registratie. Archief. Afdeling BS: Sectie I Operatiën bezet gebied. Sectie IIa Organisatie en instructie Stoottroepen. Sectie IIb Organisatie en instructie Bewakingstroepen. Sectie III Verbindingsofficieren. Sectie IV Documentatie. Sectie V Juridische Zaken. Sectie VI Geestelijke Verzorging. Sectie VII Verbindingen. Sectie VIII Algemene Zaken. Hierbij ook het Bureau Security.

Vanaf de tweede helft april 1945 werd de staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten verplaatst van Breda naar het Paleis Het Loo te Apeldoorn, alwaar vanaf 7 mei de gehele staf gevestigd werd, te weten: De Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten met zijn chef staf kolonel P.L.G. Doorma. Afdeling KL belast met de overheveling van de BS naar de KL. Afdeling BS, hoofd luitenant-kolonel mr. Ch.H.J.F. van Houten. Sectie IIb liquidatie BS en werkzaamheden t.b.v. organisatie KL. Sectie IIc Geneeskundige Dienst. Sectie III Verbindingsdienst. Sectie IV Documentatie, registratie en inwendige dienst. Sectie V Jurisdische Zaken. Sectie VI Transport. Sectie VII Voorlichting. Sectie VIII-4 Administrateur en verplegingsofficier. Sectie VIII-5 Verbindingen. Sectie IX Sociale Dienst. Sectie X Geestelijke verzorging Troependetachement.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 335, 585.

Op 8 augustus 1945 begon ook de afdeling BS met haar liquidatiewerkzaamheden. Vanaf deze datum werd de afdeling BS in liquidatie (Afdeling BS i.a.) genoemd. Het hoofd van de afdeling, Van Houten, werd belast met de leiding van de afwikkeling. Vanaf 13 september 1945 kwam Van Houten rechtstreeks onder de minister van Oorlog te ressorteren.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 625.

Bij Koninklijk Besluit van 13 september 1945, nr. 25 werd de functie van Inspecteur-Generaal der Koninklijke Landmacht ingesteld. Bij Koninklijk Besluit van 13 september 1945, nr. 26 werd prins Bernhard eervol ontheven uit zijn functie van Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en benoemd tot inspecteur-generaal der Koninklijke Landmacht.

LO 1945, nr. 28.

De functie van Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten werd niet opgeheven, maar waargenomen door de commandant Divisie A, kolonel A.C. de Ruyter van Steveninck, voorheen commandant van de Koninklijke Nederlandse Brigade prinses Irene.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 622.

Met ingang van 19 november 1945 werd de functie van Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten door de Chef Generale Staf opgeheven en de waarnemend Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten trad vanaf voornoemde datum wederom op als commandant Divisie A. De afdeling Koninklijke Landmacht ging in z'n geheel over naar de Divisie A en ging als stafkwartier Divisie A functioneren.

Archief Staf BNS, doos 1, bundel 10, nr. 236 en 237.

Op 31 oktober 1945 hield de afdeling BS in afwikkeling op te bestaan en ging over in het op 1 november 1945 opgerichte Centraal Afwikkelingsbureau der Binnenlandse Strijdkrachten (CAB-BS). Het CAB-BS kwam rechtstreeks onder de minister van Oorlog te ressorteren.

De in Tilburg en Eindhoven gevestigde afwikkelingsbureaus der voormalige Bewakingstroepen voor het zuiden bleven bestaan en kwamen te ressorteren onder het CAB-BS.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 625.

Aangezien op 1 november 1945 nog niet alle BS'ers waren opgenomen in de Koninklijke Landmacht of een burgerfunctie hadden aanvaard, konden nog niet alle Gewestelijke Afwikkelingsbureaus worden opgeheven. Deze bureaus werden daarom omgezet in bijkantoren van het CAB-BS.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 630.

Luitenant-kolonel mr. C.H.J.F. van Houten stond aan het hoofd van het CAB-BS. Tot 1e en 2e wnd. hoofd werden resp. majoor mr. W.F.H. van Nievelt en majoor B.J. Buma benoemd.

Het CAB-BS bestond uit de volgende bureaus: Bureau Ia liquidatie. Bureau IIa beoordeling kader. Bureau IIb militaire zaken. Bureau IIc juridische zaken. Bureau III secretariaat, archief, documentatie. Bureau IV registratie personeel, wapening, personeel CAB. Bureau V financiële afwikkeling BS. Bureau VI motormaterieel. Bureau VII beheer goederen behorende tot CAB, overdracht goederen, regeling huren e.d. Bureau VIII korpsadministratie CAB. Bureau IX sociale zorg. Bureau IXa geneeskundige nazorg. Bureau X voordrachten onderscheidingen.

Archief BS, nr. 577.

Bij ministeriële beschikking van 25 maart 1946 werd het CAB-BS belast met de afwikkeling van aangelegenheden van de voormalige BS.

LO 1946, nr. 87.

De CAB-BS bleef gevestigd in de Willem III kazerne te Apeldoorn

Het CAB-BS werd op 1 februari 1946 verplaatst naar Utrecht.

en stond onder leiding van reserve majoor mr. W.F.M. van Nievelt, die op 1 oktober 1946 werd opgevolgd door reserve majoor A.A. Douw.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 631.

In voornoemde beschikking werd tevens de voorlopige samenstelling van het CAB-BS vastgesteld. In maart 1946 bestond het CAB-BS uit: Hoofd Bureau Ib archief en documentatie. Bureau IIa juridische zaken. Bureau III inspectie afwikkeling. Bureau IV registratie wapens. Bureau Va comptabele zaken gewesten. Bureau Vb schaderegelingen. Bureau Vc comptabele zaken van Afd. BS van Staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten. Bureau VI liquidatie motorpark BS. Bureau VII beheer goederen afgestaan door het Beheersinstituut. Bureau X voorbereiding voordrachten onderscheidingen. Troependetachement.

De werkzaamheden van het CAB-BS bestonden uit: doelmatige archivering en documentatie; afhandeling van zuiverheidskwesties en politionele onderzoeken; verzameling, invordering, registratie en overdracht van wapens, kleding, uitrusting, inventaris- en intendancemateriaal; teruggave, overdracht en verdeling van auto's en motormaterieel; regeling van schade, toegebracht aan derden als gevolg van vordering gebouwen, auto's enz.; comptabele zaken; sociale en andere personele aangelegenheden.

Het CAB-BS behandelde vorderingszaken van na 5 mei 1945.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 631.

In overleg met het hoofd van Afdeling IX (Krijgsgeschiedkundig Instituut) van de Generale Staf, werd bij schrijven van 6 maart 1946 door het hoofd van deze afdeling aan de minister van Oorlog voorgesteld bureau 1b van het CAB-BS over te plaatsen naar het Krijgsgeschiedkundig Instituut, mede gezien de omvangrijke werkzaamheden met betrekking tot de geschiedschrijving van de BS. De minister ging op 2 mei 1946 in beginsel met dit voorstel akkoord.

CAD, Archief Sectie Krijgsgeschiedenis, doos 5, dossier Organisatie 1946 brieven 352 t/m 1048, nr. 868: Verslag betreffende de werkzaamheden ten aanzien van de ordening der archieven, de documentatie en de geschiedschrijving, 21 oktober 1946.

Bij ministeriële beschikking van 3 oktober 1946

CAD, Archief Sectie Krijgsgeschiedenis, doos 5, dossier Organisatie 1946 brieven 352 t/m 1048, nr. 820. Tevens werd in deze beschikking bepaald dat het bureau Illegale wapenfeiten (voorm. OD) naar het Krijgsgeschiedkundig Instituut zou worden overgeplaatst.

werd bepaald dat het bureau definitief zou worden overgeplaatst. Als datum werd 1 december 1946 bepaald.

CAD, archief Sectie Krijgsgeschiedenis, ds. 5, dossier Organisatie 1946 brieven 352 t/m 1048, nr. 867 en 942.

Gevormd werden bureau 4a (binnenlandse strijdkrachten) en bureau 4b (illegale wapenfeiten, o.m. Ordedienst). Dit laatste bureau bleef gevestigd te Amsterdam.

Idem, dossier 1947 maandverslagen: Maandverslag december 1946.

. In april 1947 werd de naam bureau 4a en 4b gewijzigd in bureau D1 en D2.

Idem, maandverslag april 1947.

Ingaande 1 januari 1947 werden de meeste Gewestelijke Afwikkelingsbureaus opgeheven, dan wel aanzienlijk ingekrompen.

Ojen, Binnenlandse Strijdkrachten, I, 631.

Op 1 oktober 1947 werd overgegaan tot liquidatie van het CAB-BS. Een aantal medewerkers werden belast met de afwikkelingswerkzaamheden. Zij werden naar 's-Gravenhage overgeplaatst. Bij ministeriële beschikking van 17 maar 1948 werd het CAB-BS met ingang van 1 april 1948 definitief gesloten.

LO 1948, nr. 122.

Alleen het bureau Auto-afwikkeling bleef voorlopig bestaan. Het bureau werd gevestigd te Rotterdam met aan het hoofd J. Kempenaar.

LO 1948, nr. 311: ministeriële beschikking, Hoofdkwartier van de Generale Staf, Sectie G2 Organisatie, nr. 1001 van 17 september 1948.

Sectie V (Dienst der Genie) van de Ordedienst, later Sectie V van de Binnenlandse Strijdkrachten

Sectie V ontstond omstreeks april 1942 uit een verzoek vanuit de OD aan J.W. Kok, toenmalig hoofdingenieur bij Rijkswaterstaat, om de OD militair-technisch van advies te voorzien.

De sectie V van de OD, later BS, verrichtte verkennings- en inlichtingenwerk in bezet Nederland naar openbare werken, met name waterstaatswerken, inundaties, bruggen, havens, scheepvaartwegen, electriciteitsvoorziening, water- en gasvoorziening en het brandweerwezen. Daarnaast werden door de sectie V inlichtingenrapporten over de V 1, de V 2 en torpedolanceerboten opgesteld. In totaal werden meer dan 100 rapporten en meer dan 1000 telegrammen vanuit bezet Nederland naar Londen gestuurd. De ruwe data die aan de basis van de rapportages lagen werden verzameld in de gewesten en door het hoofd van de sectie tot een rapport gesmeed.

Tekeningen werden van een symbool en een nummer voorzien. Na de geboorte van prinses Magriet werd aanvankelijk een magriet als herkenningsteken gebruikt. Later werd deze aanduiding vervangen door een molen, daarna een vlag en tenslotte door een kroon. Er werden 1060 tekeningen naar Engeland verzonden, terwijl er 2400 negatieven en 4000 lichtdrukken door sectie V werden geproduceerd.

Christiaan Tonnet, 1902-1946

Christiaan Tonnet werd op 23 februari 1902 geboren te 's-Gravenhage. Hij werd aan de Koninklijke Militaire Academie opgeleid tot officier en in 1922 benoemd tot 2e luitenant. In 1945 werd hij tijdelijk benoemd tot luitenant-kolonel. Hij overleed op 14 november 1946 ten gevolge van een vliegtuigongeval op Schiphol.

Bij Koninklijk Besluit van 1 augustus 1950, nr. 16 werd hij postuum ingeschreven in het register van ridders der 4e klasse der Militaire Willemsorde. Dit vanwege zijn inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het verzet tegen de vijand. In mei 1942 werd Tonnet met andere beroepsofficieren per trein richting krijgsgevangenkamp vervoerd. Tonnet ontsnapte echter door uit de rijdende trein te springen. Hij dook onder in Nederland en verzamelde tot september 1943 in opdracht van de Engelse geheime dienst militaire gegevens. Hij trad van september 1943 tot zijn arrestatie in januari 1944 op als leider van de militaire spionagegroep Barbara. Tonnet werd ter dood veroordeeld, maar hij ontsnapte wederom uit een rijdende trein en hervatte, na zijn terugreis naar Nederland, zijn werk voor het verzet en later voor de Binnenlandse Strijdkrachten.

Geschiedenis van het archiefbeheer Collectie Ordedienst

De Collectie OD is ontstaan in de periode 1945-1956. Jhr. P.J. Six, hoofd van het AHK-OD in afwikkeling, later bureau 4a van de Sectie G8 van de Generale Staf, heeft de stukken uit het archief van het AHK-OD herordend en dossiers op onderwerp gevormd. Hiervoor kwamen alleen die stukken in aanmerking, welke van belang waren voor de geschiedschrijving van de OD. De dossiers werden onder meer aangevuld met informatie verstrekt door oud-OD'ers, en krantenartikelen, brochures etc.

Sectie V (Genie) van het Algemeen Hoofdkwartier-Ordedienst, later Commandant Binnenlandse Strijdkrachten

Alle tekeningen, waarvan microfilms naar Londen waren gezonden werden in 1946 overgedragen aan een aantal geniediensten. Het bureau militaire geologische dienst en inundatie-aangelegenheden ontving de tekeningen van door de Duitsers veroorzaakte inundaties, overstromingen, vernielde of beschadigde sluizen en dijkgedeelten. Het bureau voorbereiding voorziening kunstwerken kreeg de tekeningen van vernielde en voor vernieling voorbereide bruggen, met daarbij een beschrijving van een nieuw Duits systeem van brug- en dijkvernieling; het tijdelijk bureau registratie verdedigingswerken ontving tekeningen van Duitse verdedigingswerken. De vliegveldtekeningen werden overgedragen aan het bureau BABOV, en tenslotte werden de tekeningen van mijnenvelden overgedragen aan de mijnopruimingsdienst.

J. Kok, "Herwonnen vrijheid, herrijzenis Geniedienst". Genie - Maandblad van de vereniging van officieren der Genie. - VIII (Augustus 1955, 5e jaargang) 14.

Archief Binnenlandse Strijdkrachten

Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Dit bestanddeel bestaat uit archiefbescheiden, foto's, krantenknipsels en fotokopieën van documenten, welke als documentatie bij elkaar zijn gebracht. Er is dus sprake van een verzameling/collectie.

Regiment Stoottroepen

In de periode juni 1957-september 1958 is het archief bewerkt door een medewerker van het Archief KL. Dit resulteerde in een inventaris/plaatsingslijst, getiteld Inventarissen van het archief van het Regiment Stoottroepen. Onderkend werden de volgende "archiefvormers": Koninklijke Stoottroepen, Commando Zuid Stoottroepen NBS, Commando Noord-Brabant Stoottroepen NBS, Commando Limburg Stoottroepen NBS, Bewakingstroepen, Militaire Politie Stoottroepen, Regiment Limburg Stoottroepen, Missie Zuid, Regiment Brabant Stoottroepen, Regiment Stoottroepen KNL en Afwikkelingsbureau Stoottroepen.

Het archief van gewest 5, Gelderse Achterhoek van de Ordedienst, 1944

Dit archief werd in augustus 1947 door J.B.F. van Hasselt overgedragen aan het afwikkelingsbureau van de OD. Deze dienst nam het archief op in de documentatiecollectie in bundel XII en gebruikte de stukken bij het beschrijven van de geschiedenis van de OD.

In 1950 werd geconstateerd, dat een aantal stukken niet meer aanwezig was in het archief. Een omslag inzake waarschuwingen in verband met de spoorwegstaking, een vervalst Ausweis voor vrijstelling van Wetswallbau, lidmaatschapskaarten van Isala en de Nederlandse Lawn Tennisbond, die, samen met valse persoonsbewijzen de houder meer geloofwaardigheid diende te vergeven, een aantal legitimatiebewijzen van de NSB en een armband met de opdruk Strassenerlaubnis werden in 1950, blijkens een aantekening uit 1950 op de brief waarin het archief werd aangeboden ter overdracht, niet meer aangetroffen.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 2.13 Inhoud

Het archief Staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten bestaat uit de volgende bestanddelen: Staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten/Commandant Divisie A, 1944-1946; Regiment Stoottroepen, 1946; Geneeskundige Dienst, 1945-1946.

Over de oorspronkelijke ordening van het archief van de chef staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten is weinig bekend. De archiefbescheiden zijn voorzien van een inboekingsstempel met de tekst: "B.N.S. datum binnenkomst en registratienummer".

Selectie en vernietiging

Selectie op te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden heeft slechts plaatsgevonden op bestanden betreffende de afwikkeling, en zelfs daar is slechts een zeer klein aantal archiefbescheiden vernietigd. Uit de oorlogsperiode zijn geen bescheiden vernietigd. Vernietiging vond plaats op grond van de selectielijst militair materieel, handeling 47 alsmede de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden van het ministerie van Defensie, met name het hoofdstuk algemeen.

Uit de Collectie OD, oud inventarisnummer A23, zijn de overdrukken uit de Staatsbladen vernietigd. Deze zijn nog via allerlei bibliotheken te raadplegen.

Vernietigd zijn verder: Ontvangstbevestigingen, bijvoorbeeld van formulieren voor aanvragen van onderscheidingen; Financiële bescheiden, zoals aangetroffen in bijvoorbeeld het inventarisnummer A 38; Ingekomen circulaires van het ministerie van Oorlog, ingekomen garnizoensorders, 1945-1962, oud inventarisnummer A 45; Naoorlogse afschriften en dubbelen; Stukken betreffende zakelijke telegrammen verzonden door Six op verzoek van zakelijke contacten van hem, 1945; Registers houdende aantekeningen van het beheer van de magazijnsvoorraden, naoorlogs.

Het archief heeft bij de overdracht naar het Nationaal Archief een omvang van 62,0 m1.

Op een aantal portefeuilles van het archief vande Collectie Binnenlandse Strijdkrachten, is geschreven dat het archief in maart 1981 is uitgedund.

Verantwoording van de bewerking Algemeen

In 1989 is het correspondentie gedeelte van de archieven van de OD en BS overgebracht naar het voormalig Centraal Archievendepot in Rijswijk. Bij het voormalig BRIOP in Kerkrade is achtergebleven een grote hoeveelheid personeelsdossiers van medewerkers bij de OD en BS. Deze p-dossiers waren bij de eerste bewerkingsslag nog uitgezonderd en daarom in eerste instantie niet opgenomen in deze inventaris. De reden hiervoor was dat er in de loop van de jaren een vermenging met persoonsgegevens van de OD, BS, MG en de eerste jaren na de 2e Wereldoorlog van de Koninklijke Landmacht heeft plaatsgevonden. Verder maakte ook dat de grote hoeveelheid aanvragen voor (invaliditeits) pensioenen het vooralsnog niet mogelijk maakte om een zuivere lijst te maken. De noodzaak om dit voor de geschiedenis belangrijke archief toch ook over te dragen aan het NA maakte dat er besloten was om in 2008 een tweede bewerkingslag te maken. Van belang was dat de voortgaande leeftijd van betrokkenen en een verdergaande automatisering het aantal verzoeken om informatie significant heeft doen afnemen. Er zou echter een zeer tijdrovende actie ondernomen moeten worden om de vermengde archiefbescheiden, voor zover dit zelfs mogelijk was, te selecteren en te scheiden naar de oorsprong. Omdat soms niet duidelijk is welke archiefvormer bepaalde documenten opgemaakt heeft is besloten om het archief tot begin jaren ‘50 in tact te laten. Voor de onderzoeker is het ook makkelijker en relevanter dat over deze periode al de te bewaren persoonsgegevens samenblijven en opgenomen zijn in deze inventaris. De afgescheiden niet relevante archiefbescheiden zijn retour gegaan naar Kerkrade. Gezien de samenhang met deze inventaris is in overleg met het NA besloten om het bestand op te nemen in onderhavige inventaris. Gezien de bijzondere periode zijn bij deze laatste bewerking geen stukken vernietigd en alleen dubbelen verwijderd.

Dit archiefdeel heeft een omvang van 349 strekkende meter [noot DjK; bij ontvangst Nationaal Archief van deze aanvulling in januari 2011 was dit 133 meter!]

Sectie V

Hoe het archief van de sectie V oorspronkelijk gestructureerd was is niet bekend, en dit kon ook niet meer achterhaald worden.

Het archief was bij aanvang van de herinventarisatie geordend naar onderwerp. Verder waren de situatie- en perspectieftekeningen in een aantal series geplaatst. Besloten werd, de aangetroffen orde als uitgangspunt bij de beschrijving te nemen.

De series situatie- en perspectieftekeningen zijn aangevuld met tekeningen welke werden aangetroffen buiten de series.

Verder werden van dit archief afgedwaalde stukken welke werden aangetroffen in de collectie OD uit deze collectie verwijderd en wederom ingevoegd in onderhavig archief.

Dit archief heeft een omvang van 2,9 meter.

Stukken afkomstig uit de collectie generaal-majoor H. Koot, 1942-1955, 1958

In de collectie generaal-majoor H. Koot, 1942-1955, 1958 zijn archiefbescheiden aangetroffen die van deze collectie zijn afgescheiden en zijn opgenomen in het archief Binnenlandse Strijdkrachten en het centraal afwikkelingsbureau BS. Het betreft hier stukken ontvangen en opgemaakt door Koot in zijn functie als Commandant Binnenlandse Strijdkrachten.

Het archief gevormd door H. Koot als commandant Binnenlandse Strijdkrachten (1944-1945 ) is afgescheiden van de collectie en is gevoegd in het archief van de staf BNS.

De archiefbescheiden, gevormd door majoor E.H.M. Hoogenweegen, hoofd bureau X van het Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten (1945-1946) zijn ook afgescheiden van de collectie en zijn gevoegd in het archief van het CAB-BS.

Collectie Ordedienst

De vermenging van verschillende archieven en documentatie was zodanig dat het niet meer mogelijk was de verschillende archieven af te scheiden. Met als uitgangspunt de bestaande plaatsingslijst, die is opgemaakt in oktober 1986 is door een medewerker van het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP) van het ministerie van Defensie te Kerkrade, getiteld Inhoudsopgave documentatie O.D., zijn de (summiere) inhoudsomschrijvingen omgevormd tot formele beschrijvingen, met vermelding van de looptijd. De aangetroffen omslagen zijn daarbij zo veel mogelijk gehandhaafd.

De Collectie OD is geordend naar de organisatie van het AHK-OD. De bestaande omslagen zijn zoveel mogelijk intact gelaten.

Er is een concordantie gemaakt van de oude omslagnummers (de A-nummers) naar de nieuwe inventarisnummers.

Afwikkeling van de Binnenlandse Strijdkrachten

De oorspronkelijke orde van deze archieven is in de loop der jaren aanzienlijk verstoord. Bij aanvang van de bewerking eind 2004 werd geconstateerd dat series waren verstoord en bij het beschrijven was slechts met grote moeite te achterhalen wie de oorspronkelijke archiefvormer was. Getracht is zoveel als mogelijk de oude orde te herstellen en archiefvormers te onderkennen. Toch kan niet volledig gegarandeerd worden dat dit in alle gevallen correct gebeurd is. Het kan dus voorkomen dat stukken ongewild onder een verkeerde afdeling en/of beschrijving zijn geplaatst.

Voor archiefstukken waar ondanks naspeuringen niet meer van kon worden achterhaald in welk gewest en door welke functionaris of bureau ze oorspronkelijk zijn ontvangen of opgemaakt is in elke afdeling een categorie diverse archiefvormers opgenomen waaronder deze stukken konden werden geplaatst.

Ordening van het archief Collectie Ordedienst

De omslagen/dossiers van het archief van de OD zijn voorzien van een doorlopende nummering, vooraf gegaan door de letteraanduiding "A". Een aantal omslagen is verder verdeeld in deelomslagen, welke worden aangeduid met letters, bijvoorbeeld A6a, A6b etc. Ten tijde van het AHK-OD in afw. werd op de uitgaande stukken in de meeste gevallen het omslagnummer vermeld, bijv. "Sectie X, no. 342 - A168".

Verder is op een groot aantal stukken van ná 5 mei 1945 het inboekingsstempel met de aanduiding CBT (Commandant Bewakingstroepen) aangetroffen. In maart 1945 werd de OD opgenomen in de Bewakingstroepen, met Six als commandant. Het AHK-OD in afw. heeft steeds gebruik gemaakt van dit inboekingsstempel.

Over de eigentijdse registratie en de oorspronkelijke ordening is verder weinig bekend. Op een aantal omslagen is bijv. "Sectie XI" vermeld. Deze aanduiding is een verwijzing naar de verschillende secties van het AHK-OD, later Commandant Bewakingstroepen (CBT), die zich met de desbetreffende onderwerpen/zaken bezighielden. Na opheffing van de BS i.c. het AHK-OD, is het AHK-OD in afwikkeling op dezelfde voet voortgegaan met registratie en archiefvorming.

In oktober 1986 is door een medewerker van het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP) van het ministerie van Defensie te Kerkrade een plaatsingslijst, getiteld Inhoudsopgave documentatie O.D., van de collectie samengesteld. Hierin is per doos, met vermelding van de nummers van de omslagen, kort de inhoud van de omslagen weergegeven. Tevens werden de stukken met betrekking tot personele aangelegenheden uit de collectie gelicht en gevoegd in de bij het BRIOP berustende persoonsdossiers. In de plaatsingslijst is dit aangegeven met "Niet aanwezig (opgenomen in persoonsdossiers)". Van de overgebrachte stukken werd in de meeste gevallen per dossier een overzicht gemaakt van de desbetreffende persoonsnamen. Deze overzichten werden opgelegd in de doos waarin het desbetreffende dossier was opgeborgen.

Bij aanvang van de inventarisatie in 2005 was de collectie ontsloten middels beschrijvingen op onderwerp per omslag/dossier. In deze omslagen waren zowel archiefbescheiden als documentatiemateriaal opgenomen. Daarnaast zijn ook series ingekomen en minuten van uitgaande stukken gevormd. Het betreft hier archiefbescheiden van diverse archiefvormers.

Sectie V

Hoe het archief van de sectie V oorspronkelijk gestructureerd was is niet bekend, en dit kon ook niet meer achterhaald worden.

Tijdens een latere bewerking werd het archief geordend naar onderwerp. Verder werden de situatie- en perspectieftekeningen in een aantal series geplaatst.

Onderkend zijn de volgende series: T-nummers. Bevat voornamelijk rapporten en tekeningen. De stukken zijn voorzien van Arabische cijfers, vooraf gegaan door de hoofdletteraanduiding "T"; A-nummers. Bevat alleen tekeningen, welke genummerd zijn in Arabische cijfers vooraf gegaan door de hoofdletter "A"; serie tekeningen, genummerd van 101-340; serie tekeningen, genummerd van 323-401; B-nummers. Bevat tekeningen genummerd in Arabische cijfers, welke vooraf worden gegaan door de hoofdletter "B"; Diverse tekeningen, die niet in de plaatsingslijst zijn opgenomen.

Van dit archief is in 1949 een plaatsingslijst gemaakt.

Archief van de Binnenlandse Strijdkrachten

De ingekomen stukken van de Afd. Koninklijke Landmacht zijn voorzien van een inboekingsstempel, met de tekst: "B.N.S. Afd. Kon. Landmacht, datum binnenkomst en registratienummer".

De ingekomen en uitgaande stukken werden per jaar doorlopend genummerd. Uitgaande stukken, die betrekking hadden op een ingekomen stuk, kregen hetzelfde registratienummer als het desbetreffende ingekomen stuk. Andersom werd hetzelfde toegepast.

In de agenda's is aangegeven of een stuk vernietigd (V), niet aanwezig (N) of bewaard (B) is. Het is niet bekend of deze aanduidingen destijds door de administratie zijn aangebracht of van een latere datum dateren.

Er werden aparte agenda's aangehouden voor stukken met de rubriceringen algemeen (aangeduid met de benaming ongerubriceerd, geheim (G), geheim persoonlijk (GP), geheim Engelse stukken (S) en verzonden telegrammen. Het is niet bekend of ook in het archief een dergelijke scheiding werd toegepast. De stukken met de rubricering "geheim" werden aangeduid met de letter "G" achter het registratienummer.

Bij de Afdeling BS kwamen de stukken binnen bij het hoofd Sectie VI (Algemene Zaken), die de stukken van een nummer en datum voorzag. De stukken werden geregistreerd op een kaartsysteem en voorzien van het registratienummer alsmede het nummer van de sectie. De uitgaande stukken werden ook voorzien van een nummer en op het kaartsysteem geregistreerd.

De archiefbescheiden werden opgeborgen in omslagen, welke doorlopend genummerd werden met Arabische cijfers. In deze omslagen werden de stukken opgelegd betreffende een bepaald onderwerp. Een omschrijving van het onderwerp werd op de omslag vermeld. De stukken werden genummerd, welke met groen potlood op de stukken werden geschreven. Per omslag werden de stukken op dit nummer opgelegd.

Het archief is in de jaren 1960, bewerkt door een medewerker van het Archief KL. Van deze bewerking is een plaatsingslijst gemaakt, getiteld Voorlopige inventaris van het archief van de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten, op 19 nov. 1945 wordt B.N.S. opgeheven en treedt vanaf dien datum op als Cmmdt. Divisie A. De stukken zijn op onderwerp bij elkaar gevoegd.

Het archief van de Geneeskundige Dienst is in 1985 door medewerkers van het Centraal Archievendepot van het ministerie van Defensie bewerkt. Tijdens de bewerking is het archief herordend en zijn de stukken op onderwerp geordend. De omslagen zijn genummerd en voorzien van een korte inhoudsomschrijving en datering. Van het bewerkte archief is een inhoudsopgave samengesteld.

Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Tijdens de bewerking in 1947 werden de stukken voorzien van een nummer en in een losbladig register ingeschreven onder verzameltrefwoorden. De stukken kregen een "registratienummer" en een korte omschrijving van de inhoud. Het eerste cijfer van het (registratie)nummer geeft aan tot welk archief het desbetreffende stuk behoort.

Het nummer werd op de stukken met rood potlood geschreven. Achter een aantal nummers werd tussen haakjes een letter vermeld, bijv. 583 (P). De betekenis van hiervan is niet bekend. De stukken werden vervolgens op nummer in omslagen in het "archief" opgeborgen. Op de omslagen en dozen werd bijv. G.S. G. VIII (of G8) D.I. DOCBS I 1 t/m 100 L.S. vermeld.

Dit betekent: G.S. G. VIII Generale Staf, Sectie VIII (Krijgsgeschiedkundig Instituut). D.I. ? DOCBS Documentatie Binnenlandse Strijdkrachten. I volgnummer omslag? 1 t/m 100 registratienummers stukken. L.S. Losse stukken.

Dit is de aanduiding voor de onderkende archiefbestanddelen. Naast LS zijn dat G. 4, 6, 18 etc. (Gewest 4, 6, 18 etc), H ("copieen Hoofd"), VO (verbindingsofficieren) en CAB (Centraal Afwikkelingsbureau).

In 1947 werd een trefwoordenregister samengesteld. Hierin werd onder verzameltrefwoorden een inhoudsomschrijving opgenomen met vermelding van een "registratienummer".

In 1981 heeft een gedeelte van de verzameling archieven een bewerking ondergaan, met name de archieven van de gewesten.

Regiment Stoottroepen

De inventaris van het archief Regiment Stoottroepen bestaat uit een overzicht van de archiefvormers met vermelding in welke dozen de "agenda's" en "diversen" (= de archiefbescheiden) zijn opgenomen. Daarnaast zijn er Lijsten van behouden stukken, dossiers en bundels van het Regiment Stoottroepen opgenomen. Hierin zijn de stukken per doos omschreven.

In 1975 is een overzicht gemaakt van stukken, welke niet in het archief zijn aangetroffen. Deze lijst is voor in de oude inventaris opgenomen.

Gewest 5, Gelderse Achterhoek van de Ordedienst, 1944

Het archief van gewest 5, Gelderse Achterhoek van de Ordedienst, 1944, was geordend volgens het seriestelsel, en kende de volgende opbouw:

A Van AHK. B Aan AHK BM Berichten aan Teledo. C Van districtscommandant en plaatselijk commandant. D Aan districtscommandant en plaatselijk commandant. E Van secties van staf. F Aan secties van staf. G Diversen. H Orders van blijvende aard. J Orders voor toekomstig gebruik. K Genie.
Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenDeels openbaar, deels beperkt openbaar (B). Raadpleging van personeelsdossiers [inv.nrs. 1918-4823] is tot 2027 mogelijk na overleggen van een bewijs van overlijden van de betreffende persoon. [besluit Openbaarheidscie. 19-1-2012], daarmee is het dossier tevens openbaar geworden [besluit minister OCW, 14-11-2013] Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig (m.u.v. beperkt openbare stukken). Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Andere toegang

Op de collectie documentatie e.d. betreffende de Binnenlandse Strijdkrachten (inventarisnummers 469-846) is een digitale index beschikbaar.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Ordedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en Binnenlandse Strijdkrachten (ODS/BS), nummer toegang 2.13.137, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Ordedienst/Bevelhebber Ned. Strijdkrachten (ODS/BS), 2.13.137, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Sectie V: Wees er op bedacht dat alle series, die zijn beschreven in de afdeling stukken van algemene aard - en dan met name de situatie- en perspectieftekeningen, welke u aantreft onder de inventarisnummers 168-178- bescheiden die een veelheid aan onderwerpen bevatten. In deze series zult u in veel gevallen stukken aantreffen betreffende onderwerpen, die ook zijn beschreven in de afdeling stukken van bijzondere aard. Het verdient dan ook sterk aanbeveling om elk onderzoek te beginnen met het raadplegen van de stukken beschreven in de afdeling stukken van algemene aard.

Bijlagen Lijst van gebruikte afkortingen Algemeen Hoofdkwartier Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst Algemeen Rijksarchief Bureau Aanleg Beheer en Onderhoud Vliegvelden Bureau Bijzondere Opdrachten Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten Bureau Nationale Veiligheid Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel van het Ministerie van Defensie Binnenlandse Strijdkrachten Commandant Centraal Afwikkelings Bureau Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten Centraal Archievendepot Ministerie van Defensie Commandant Binnenlandse Strijdkrachten Commandant Bewakingstroepen Contact Commissie Civil Defense Centrale Inlichtingen Dienst Commissie Militaire Onderscheidingen Commandant Strijdend Gedeelte Commando-Stoottroepen-Binnenlandse Strijdkrachten Dutch National Battalion Grote Advies-Commissie der Illegaliteit Gewestelijk Commandant Gewestelijke Commandanten Bewakingstroepen Gewestelijke Commandanten Strijdend gedeelte Geheime Dienst Nederland Gelderland Hoofdkwartier van de Generale Staf Inlichtingen Dienst Koninklijke Landmacht Koninklijk Nederlands-Indisch Leger Koninklijk Nederlands Leger Knokploegen (Organisatie van de Landelijke-) Knokploegen Nederland Lichte Infanteriebataljons Landelijke Organisatie van Knokploegen Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers Ministeriële Beschikking Militair Gezag Militaire Politie Ministerie van Oorlog Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Noord Holland West Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag Nationaal Socialistische Beweging Nationaal Steunfonds Ordedienst Oranje Nassau Regiment Oorlogsvrijwilligers Partisanen Actie Nederland Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie Ridder Militaire Willems Orde Raad van Verzet Special Forces Strijdend Gedeelte Supreme Headqurters Allied Expeditionary Force Stoottroepen Zuid Holland Noord Zuid Holland Zuid Concordantie collectie Ordedienst naar huidige inventarisnummers

Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van de collectie Ordedienst opgesteld door het Bureau Registratie Informatie Ontslagen Personeel in 1987 (zie inv. nr. 445) naar de huidige inventarisnummers.

oud nummer nieuw nummer A 1 394 A 2 299 A 3 366 A 4 56 A 4 a 57 A 4 b 58 A 4 c 59 A 4 d 60 A 4 e 61 A 4 f 62 A 4 g 63 A 4 h 64 A 4 i 65 A 4 j 66 A 4 k 67 A 4 l 68 A 4 ua-ue 95-107 A 5 b 73-79 A 5 b 89 A 5 c 95-107 A 5 e-l 239 A 5 m-o 251-254 A 5 mo-um 249 A 5 p 376 A 5 p1 318 A 5 p1 397 A 5 p1-s 272 A 5 ua-ue 22-125 A 5 uf 163 A 5 uf 73-79 A 5 ug 164 A 5 uh 165 A 5 uj 167 A 5 uk 209-223 A 5 uk 226 A 5 ul 239 A 5 un-uo 251-254 A 5 up1 269 A 5 up1 270 A 5 up2-ur 273 A 5 us 397 A 6 d 209-223 A 6 uf-uk 239 A 6 a 69 A 6 b 73-79 A 6 c 95-107 A 6 h-m 239 A 6 h-m 251-254 A 6 h-m 318 A 6 h-m 269 A 6 uf 157 A 6 uf 180 A 6 uf 181 A 6 uf 186 A 6 uf 209-223 A 6 uf 229 A 6 uf 230 A 7 305 A 8 84 A 9 70 A 10 a-f 387 A 12 87 A 13 249 A 14 73-79 A 14 167 A 15 308 A 17 293 A 18 a 301 A 19 183 A 19 197 A 19 202 A 21 307 A 22 91 A 24 113 A 25 a 91 A 25 b 91 A 26 88 A 27 54 A 28 a 45-46 A 28 b 45-46 A 28 c 45-46 A 29 69 A 29 95-107 A 29 251-254 A 29 404 A 36 249 A 36 293 A 37 275 A 37 376 A 37 a 276-277 A 37 b 278-279 A 37 c 280 A 37 d 281-282 A 39 291 A 43 393 A 44 267 A 46 145 A 47 293 A 48 293 A 49 249 A 50 95-107 A 51 112 A 52 93 A 52 126-134 A 53 257 A 78 116-119 A 80 90 A 81 310 A 84 193 A 84 194 A 85 249 A 86 403 A 87 294 A 88 120 A 89 295 A 90 319 A 91 320 A 92 321 A 93 322 A 94 323 A 95 a-b 324 A 96 325 A 97 326 A 98 327 A 99 336 A 99 a 337 A 99 b 109 A 99 b 333 A 99 c 186 A 99 c 209-223 A 99 f 338 A 99 h 328, 330, 331 A 99 i 334 A 99 I e 329 A 99 II 328, 330, 331 A 99 k 332 A 100 351 A 100 a I 341 A 100 a-c 346 A 100 II 341 A 100 II a II 343 A 100 II b II 343 A 100 III 344, 347, 348, 349, 350 A 100/29 345 A 101 354 A 101 b3 356 A 102 362 A 102 c 363 A 103 364 A 104, a 374 A 105 377 A 106 375 A 107 370 A 108 373 A 109 49-53 A 109 126-134 A 109 d 144 A 109 e 234 A 109 g 147 A 109, a-b, e 143 A 110 158 A 110 368 A 110 386 A 110 d 432 A 110 h 398? A 111 180 A 111 186 A 111 198 A 111 203 A 111 205 A 111 209-223 A 111 224 A 111 226 A 111 229 A 112 400, 402 A 112 408 A 112 382- A 112 a 409 A 112 b 335 A 112 b 303 A 112 b 306 A 113 369 A 114 297 A 115 80 A 116 249 A 118 72 A 119 255 A 120 160 A 121 b 73-79 A 122 114 A 124, b 126-134 A 125 126-134 A 128 92 A 131 405 A 132 406 A 133 a 383 A 136 303 A 137 111 A 138 a 142 A 139 135 A 139 b 95-107 A 139 b 137-139 A 139 b 142 A 139 c 141 A 140 140 A 141 126-134 A 141 136 A 142 249 A 143 146 A 144 70 A 145 a 265-266 A 146 371 A 147 381 A 148 81 A 149 69 A 149 a 446 A 150 73-79 A 151 95-107 A 152 116-119 A 152 a 447 A 153 122-125 A 157 318 A 162 312 A 163 313 A 164 407 A 165 95-107 A 168 314 A 172 1897-1917 A 175 441 A 176 b 411 A 176 III 413 A 176 IV 414 A 176 IX 418 A 176 V 415 A 176 VI 416 A 176 VIII 417 A 176 X 419 A 176 XI 420 A 176 XII 421 A 176 XIII 422 A 176 XIX 428 A 176 XV 424 A 176 XVI 425 A 176 XVII 426 A 176 XVIII 427 A 176 XX 429 A 176 XXI 430 A 176 XXIII 431 A 177 443 A 178 433 A 180 251-254 A 180 435 A 180 438, 439 A 181 440 A 182 433 A 183 412 A 184 412 A 184 434 A 184 437 A 184 433 A 185 442 A 186 414 A 190 73-79 A 201 44 A 202 82 A 203 25 A 203 a 24 A 203 b 26 A 203 b 27 A 203 b 28 A 203 b 29 A 203 b 30 A 203 c 110 A 203 d 182 A 203 d 31 A 203 t 181 A 204 263 A 205 22 A 210 311 A 211 116-119 A 212 258 A 213 385 A 215 158 A 218 288 A 220 240-248 A 221 285 A 222 284 A 223 c 435 A 224 250 A 225 317 A 226 249 A 227 287 A 228 294 A 228 a-e 303 A 228 f 384 A 230 a 155 A 230 b 149 A 231 151 A 232 152 A 233 153 A 234 154 A 234 b 41 A 235 238 A 236 a-b 148 A 236 c 33 A 237 a-b 150 A 237 c 39 A 238 b 37 A 239 a 34 A 239 b 38 A 240 35 A 241 292 A 242 293 A 243 293 A 244 380 A 245 286 A 246 309 A 247 289 A 248 296 A 249 I 298 A 249 Ia en II 368 A 250 372 A 250 395 A 251 126-134 A 251 159 A 252 237 A 252 a 303 A 252 a-c, e-g 378 A 252 b 156 A 252 b 384 A 252 d 121 A 253 264 A 254 367 A 255 259 A 256 283 A 257 293 A 258 315 A 259 108 A 260 287 A 261 83 A 262 300 A 262 287 A 266 94 A 283 401
Concordantie archieven Stoottroepen en Afwikkelingsbureau Stoottroepen naar huidige inventarisnummers

Het betreft een concordantie van de inventarisnummers van de inventaris van het archief van de Stoottroepen, vanaf 18 mei 1945 het Regiment Stoottroepen en het archief van het Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1945-1948 naar de huidige inventarisnummers.

oud nummer nieuw inventarisnummer A 1-1 1096 A 1-2 1097 A 1-3 1098 A 1-4 1099 A 1-5 1100 A 2-6 1143 A 2-7 1144 A 2-8 1145 A 2-9 1146 A 3-10 1147 A 3-11 1148 A 3-12 1149 A 3-13 1150 A 3-14 1151 1-5 map 16-30 1124-1138 1 map 31 1139-1142 AA 1 - AA 2 1107-1110 AA 2 1111-1113 AA 3 1114-1119 AA 4 1120-1122 AA 5 1152-1155 GG 1 1101-1106
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 Collectie Ordedienst, (1935) 1941-1956 (1958) (1977, 1986) 1.1 Algemeen Hoofdkwartier 1.1.1 Agenda's 1 http://proxy.handle.net/10648/7155c28f-5178-4a5c-9076-71842685755d Agenda van uitgaande telegrammen aan gewest 18, 1945 1 katern 2-5 Agenda's van uitgaande stukken, 1945-1953 4 delen 2 http://proxy.handle.net/10648/b3396884-d0c8-4d5f-9934-30b0a35eb1ae 1945, nrs. 239 - 518, net. 3 http://proxy.handle.net/10648/3a592c0a-e4ca-4892-9f4e-123d00bd944e 1945-1947, nrs. 239 - 1340, klad. 4 http://proxy.handle.net/10648/fc1e6a20-df26-4371-8da3-b76ee9658696 1947-1950, nrs. 1439 - 2626. 5 http://proxy.handle.net/10648/2bc8d20f-a567-4327-9d82-282d924c2f97 1950-1953, nrs. 2627 - 5205. 6-14 Registers houdende dagelijkse aantekening van de werkzaamheden, besprekingen, vergaderingen et cetera van jhr. P.J. Six, 1945-1949, 1952-1953 9 delen 6 http://proxy.handle.net/10648/dc775b41-fccb-42b2-9ca9-8078ffe963ba 1945 september 20 - december 28 7 http://proxy.handle.net/10648/2f637fbf-0165-4b5d-b8d4-cd33d9548811 1945 december 28 - 1946 augustus 16 8 http://proxy.handle.net/10648/438f6324-07c2-473f-8d91-0ee35c0274e4 1946 augustus 19 - november 3 9 http://proxy.handle.net/10648/6fd35efb-22a6-400a-9793-b6a8074ac982 1946 november 6 - 1947 februari 19 10 http://proxy.handle.net/10648/13acaffa-ffcc-4f3a-91b7-18e9bd9f9abd 1947 februari 20 - juni 26 11 http://proxy.handle.net/10648/33a7998a-b305-43d9-8c68-90ef4c334199 1947 juni 26 - december 5 12 http://proxy.handle.net/10648/7e013e33-2bd0-4f67-b308-7b5af9a2bbd9 1948 mei 22 - december 25 13 http://proxy.handle.net/10648/ceb865e4-25cf-434a-8a43-d59fb1c255e9 1948 december 27 - 1949 juli 30 14 http://proxy.handle.net/10648/f7d1d82a-e560-42d6-ab13-9c8770ca109e 1952 november 20 - 1953 september 22 15-21 Agenda's van te verrichten activiteiten door jhr. P.J. Six, 1947-1952 7 delen 15 http://proxy.handle.net/10648/9fd1e070-21a8-4b74-8435-634e438f0928 1947 december 1 - 1948 mei 19 16 http://proxy.handle.net/10648/fc5181b3-0072-4d6f-b377-e655ebda6ed3 1949 augustus 1 - december 17 17 http://proxy.handle.net/10648/9b811a39-03d9-4920-b579-61a1c2d0a212 1949 december 19 - 1950 mei 9 18 http://proxy.handle.net/10648/6223153a-3ee1-4008-ad82-e98a835b14ac 1950 mei 10 - december 18 19 http://proxy.handle.net/10648/1bdf02ae-5c4d-4799-adb2-6a63a78683a9 1950 december 19 - 1951 juli 13 20 http://proxy.handle.net/10648/9b1bdb0e-3f2a-45e0-b2ff-2d8f5271e27b 1951 juli 14 - 1952 februari 14 21 http://proxy.handle.net/10648/ee71f080-1afb-44d6-b3b8-f7b2a7067d5e 1952 februari 15 - 1952 november 18 1.1.2 Correspondentie 22 http://proxy.handle.net/10648/6a2dc57e-58e2-4f9d-82f5-118f261aab4b Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, met name inzake het Militair Gezag, 1942-1947, 1952 1 pak 23 http://proxy.handle.net/10648/650c47a5-78c7-42b5-b5d5-1d99962962a7 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, gerangschikt naar gewesten, 1943-1944 1 pak 24 http://proxy.handle.net/10648/9a0ed707-0412-49f5-84b2-55b48a500191 Ingekomen stukken uit Londen, 1943-1944 1 omslag 25 http://proxy.handle.net/10648/63c1cf80-f079-4ecf-8b1c-4b05b4e57ac0 Stukken betreffende de inhoud, het resultaat en het transport van zendingen aan Londen, 1943-1945 1 omslag 26-31 Rapporten en telegrammen aan Londen, 1943-1944 3 omslagen en 3 pakken 26 http://proxy.handle.net/10648/2171cb37-30e3-4875-b70f-8bd420ca5169 Nrs. KB 101 - 371, 1943-1944 januari 27 http://proxy.handle.net/10648/deaf0cf2-1f9a-43b0-83d5-f6fc453373d4 Nrs. KB 372 - 430, 1944 januari - maart 28 http://proxy.handle.net/10648/037c9e65-3785-4086-a5f6-9251b7db43bf Nrs. KB 432 - 499, 701 - 715, 1944 april - augustus 1 omslag 29 http://proxy.handle.net/10648/c925af69-8366-4ab9-a6dc-475ecb0e830f DC-nummers en KB-nummers, 1943-1944 30 http://proxy.handle.net/10648/ad69997e-fdcb-41cf-9355-495c69040f31 DC 501 - 716, 1944 1 omslag 31 http://proxy.handle.net/10648/9c538916-4682-4118-9ff3-3fd1dff0798e Nrs. HG 11 - 15, 1944 1 omslag 32-43 Telegrammen, 1943-1946 7 omslagen en 5 pakken 32 http://proxy.handle.net/10648/a93fdcd5-5116-4bc2-a1c9-8982ba313751 Ingekomen en uitgaande, 1943 maart - november, 1945, met hierbij opgelegd een staat houdende gegevens inzake de verzonden en ingekomen telegrammen.

In juni 2000 droeg de heer C.Ch. Westerveld een verzameling documenten m.b.t. de OD aan het Centraal Archievendepot van het ministerie van Defensie over. De heer C.Ch. Westerveld is/was secretaris van de Reünistenkring voormalig OD (v.m. AHK-OD). De in de collectie aangetroffen originele archiefbescheiden opgemaakt ofontvangen door het AHK-OD zijn teruggebracht in dit archief. In de collectie Westerveld zijn kopieën van deze bescheiden opgelegd.

33 http://proxy.handle.net/10648/d7ca5b78-bdda-49ac-8e41-ccad606a7201 Ingekomen, 1943 oktober - 1944 mei 34 http://proxy.handle.net/10648/92b3e38f-7e15-4c53-baae-b2dea09933a7 Ingekomen, 1944 oktober 5 - 1945 mei 14 1 pak 35 http://proxy.handle.net/10648/dfc9b937-e860-42aa-bae7-95e221038c6a Ingekomen, 1944 oktober 31 - 1945 februari 7 1 pak 36 http://proxy.handle.net/10648/8ac13c61-8b35-40da-a4fd-7d3191d86e1a Ingekomen, 1944 september 24 - 1945 mei 28 1 pak 37 http://proxy.handle.net/10648/5e50a222-8ffe-4965-bf67-481dbb5bc088 Ingekomen, 1944 oktober - 1945 mei 14 1 pak 38 http://proxy.handle.net/10648/a4a93de0-b5b4-42f8-a39e-201f51e1a1f5 Uitgaande, 1944 oktober 10 - 1945 mei 15 39 http://proxy.handle.net/10648/4a148035-244f-4fab-bdea-195757a6edd0 Uitgaande, 1944 oktober 24 - 1945 mei 22 40 http://proxy.handle.net/10648/fd81fe67-94b4-49be-bf4a-fc36f2a62eb8 Uitgaande aan de gewesten, 1944 november - 1945 maart 41 http://proxy.handle.net/10648/2b18d300-9284-4724-b26b-fed24e107ab7 Ingekomen en uitgaande, inzake militarisatie OD,1944 1 pak 42 http://proxy.handle.net/10648/d13a1c0c-2c1d-4ab2-b6cc-0afb7bf81594 Ingekomen en uitgaande, 1945 april - mei 43 http://proxy.handle.net/10648/08e38985-5672-439b-8a32-db979a7552cc Ingekomen en uitgaande, 1945 mei - 1946
44 http://proxy.handle.net/10648/f2f9989c-4346-40ee-ac9c-4438f8274854 Uitgaande stukken van het Algemeen Hoofdkwartier, nrs. 1 - 850, 1944-1945 1 pak 45-46 Minuten van uitgaande stukken, met M-registratienummers, 1944-1945 2 pakken 45 http://proxy.handle.net/10648/f2600c99-3931-4e66-8ea9-21c5cb9a1286 1944 46 http://proxy.handle.net/10648/71013281-0c35-4ba0-ba59-a6c113b8da30 1945 47-48 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1944-1945 1 omslag en 1 pak

In juni 2000 droeg de heer C.Ch. Westerveld een verzameling documenten m.b.t. de OD aan het Centraal Archievendepot van het ministerie van Defensie over. De heer C.Ch. Westerveld is/was secretaris van de Reünistenkring voormalig OD (v.m. AHK-OD). De in de collectie aangetroffen originele archiefbescheiden opgemaakt of ontvangen door het AHK-OD zijn teruggebracht in dit archief. In de collectie Westerveld zijn kopieën van deze bescheiden opgelegd.

47 http://proxy.handle.net/10648/1fe457b1-0e83-45ca-86fd-3e6ebabad516 1944 1 pak 48 http://proxy.handle.net/10648/77fb8270-bbac-4c8b-9b0a-a2064db66085 1945
49-53 Rapporten van ingekomen en uitgaande telefonische berichten van telefooncentrale Brand, 1944-1945 5 pakken

In de serie zitten in elke bundel kopieën en originelen door elkaar; vandaar dat er overlap zit qua datering in de diverse pakken.

49 http://proxy.handle.net/10648/6025f767-c9a4-4b1e-bd97-e742a6cc0080 1944 september 23 - november 8 50 http://proxy.handle.net/10648/fd4ce760-9e56-4a18-b4e2-a15e4bf2eb9a 1944 november 8 - 1945 februari 16 51 http://proxy.handle.net/10648/bf82669b-3954-4474-801b-10ad835560f0 1945 februari 16 - maart 28 52 http://proxy.handle.net/10648/0f196999-a967-41ee-95fd-ed78ef4c7508 1945 maart 28 - juli 21 53 http://proxy.handle.net/10648/82c2ab2c-7f42-4e6e-b97b-ff8aed25abb4 1944 september 12 - 1945 februari 17
54 http://proxy.handle.net/10648/4d3251ef-4d9b-4d25-956f-c48af8c46c2c Stukken betreffende uitgegeven bevelen, 1944-1945 1 pak 55 http://proxy.handle.net/10648/01b020e5-487c-458f-a61b-6a53332f9fd7 Uitgaande telegrammen aan gewest 18, nrs. 101 - 403, 1944-1945 1 pak 56-68 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij het Algemeen Hoofdkwartier in afwikkeling, ook wel bekend als het 'Bleyenburg archief', 1945-1953 13 omslagen 56 http://proxy.handle.net/10648/0b2ff382-edad-4990-b63a-bd9ff1b79ed2 Nrs. 1 - 218. 57 http://proxy.handle.net/10648/a2c07050-a2f4-443f-acba-7e432ad6eec2 Nrs. 219 - 640. 58 http://proxy.handle.net/10648/95432dba-adb8-47ae-aef9-c04f61986449 Nrs. 641 - 1099. 59 http://proxy.handle.net/10648/81393924-11cf-44bf-aa66-9c829860e6cb Nrs. 1100 - 1299. 60 http://proxy.handle.net/10648/e72095a0-7a3b-4fd7-a25f-18e999eec011 Nrs. 1300 - 1529. 61 http://proxy.handle.net/10648/f284b2ae-df3c-41aa-9b7d-35d03194bf32 Nrs. 1530 - 1749. 62 http://proxy.handle.net/10648/e8d02b6a-4b55-423b-a9f6-56d72e4a41ff Nrs. 1750 - 1999. 63 http://proxy.handle.net/10648/6a1bafe6-8b69-41c4-a692-2509dfaeba4a Nrs. 2000 - 2199. 64 http://proxy.handle.net/10648/96e71c1e-d7f9-4658-acc9-9f1b158646b1 Nrs. 2200 - 2399. 65 http://proxy.handle.net/10648/e3dfa746-cd46-42fc-acfa-0d24b11ada14 Nrs. 2400 - 2699. 66 http://proxy.handle.net/10648/24d24e50-3b0a-4359-a40c-7fc1928f9781 Nrs. 2700 - 2899. 67 http://proxy.handle.net/10648/20386691-03d5-418d-85f5-439f995fab77 Nrs. 2900 - 3299. 68 http://proxy.handle.net/10648/fd1d8af6-8d9c-4b96-9fe8-61448c8476ef Nrs. 3300 - 5200.
1.2 Sectie I, Generale Staf 1.2.1 Bureau I-1, Operaties 69 http://proxy.handle.net/10648/fa42d02a-34ad-4b7a-89d9-e8d84ac35a52 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1942-1947, 1949 1 pak 70 http://proxy.handle.net/10648/9fcc539c-3020-4360-897f-6621591b422e Stukken betreffende de rol van Christiaan Lindemans, alias King Kong, bij het verloop van de strijd om Arnhem, 1944, 1948-1950, 1956, 1958 1 omslag 71 http://proxy.handle.net/10648/d58da7fe-2d3b-4db2-9d8a-4894a9574f5a List of protected monuments - Netherlands; lijst met beschermde monumenten in Nederland, z.d 1 stuk

In de Engelse taal - twee exemplaren.

1.2.2 Bureau I-2, Personeel en Organisatie 72 http://proxy.handle.net/10648/cf0a454c-1927-4444-819a-aea1f2a6dc29 Stukken betreffende de richtlijnen voor gewestelijke-, districts- en plaatselijke commandanten, 1941-1944, 1947 1 omslag 73-79 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1942-1955 3 omslagen en 4 pakken 73 http://proxy.handle.net/10648/1dccfd6a-df6d-4bf4-92ca-4907d47b8baa 1942-1943 1 omslag 74 http://proxy.handle.net/10648/89bf56d6-4e4e-4cd0-ba0c-5c9c87462f62 1944 februari - oktober 75 http://proxy.handle.net/10648/f99d1ba9-cb22-41fd-a466-809258c4a3a3 1944 november - december 76 http://proxy.handle.net/10648/ee45d4d1-731c-487f-bf82-0fd56b9a3bd1 1945 januari - maart 77 http://proxy.handle.net/10648/23fe1784-7673-4606-9466-2fbfba0f612d 1945 april - november 78 http://proxy.handle.net/10648/83c67397-9f2a-4191-add5-af6ecdfab6e7 1946-1951 1 omslag 79 http://proxy.handle.net/10648/8b1d66b2-d624-48d7-8c6c-f304898f4aee 1952-1955 1 omslag 80 http://proxy.handle.net/10648/56c71933-f1c5-4f37-84e6-06f5c0cc4970 Stukken betreffende de samenwerking met de Raad van Verzet, 1943-1946, 1949 1 omslag 81 http://proxy.handle.net/10648/80d78169-7dab-42b5-93c1-a8af45e4b0f4 Stukken betreffende de interne organisatie van de OD, arrestaties en executies van leden van verzetsgroepen, 1944-1945, 1949 1 omslag 82 http://proxy.handle.net/10648/ff9db380-1012-4b92-9ece-a96cdcee1794 Stukken betreffende de samenwerking tussen verschillende verzetsgroepen, de voorbereiding op de zuivering en de handhaving van de openbare orde tijdens de machtswisseling kort na de bevrijding alsmede de werkzaamheden van de verzekeringskamer na beëindiging van de oorlogstoestand, 1944-1945 1 omslag 83 http://proxy.handle.net/10648/64b5fa06-d499-4a25-8be0-14ce1e87a301 Locatiestaten en telefoonlijsten van Nederlandse en geallieerde krijgsmachtonderdelen, 1945-1946 1 omslag 84 http://proxy.handle.net/10648/44b49609-2c74-4e07-a540-6e7909d9ee05 Stukken betreffende de arrestatie en de executies van reserve-kapitein G.C. Wunderink, gewestelijk commandant van de OD in gewest 7, en G.P. Corda, koerier, alsmede correspondentie met weduwe Wunderink inzake deze en andere kwesties, 1945-1947 1 omslag 85 http://proxy.handle.net/10648/789e7616-4292-4c23-b165-1d5cfc1df36d Stukken betreffende het verhoor door de Parlementaire Enquête Commissie, van dr. M. Brouwer, betrokken bij het radiocontact met de Britse Geheime Dienst te Bristol, 1946, 1948 1 omslag 86 http://proxy.handle.net/10648/1fbe7d7d-e371-44ce-9b95-d9f09bafe8ae Stukken betreffende het uitreiken van een BS-herinneringskruis en het instellen en machtigen tot het dragen van het mobilisatie-oorlogskruis, 1946-1952 1 omslag 87 http://proxy.handle.net/10648/0d214da2-1aaf-44e3-b38c-e71747228f3e Stukken betreffende de illegale activiteiten van wachtmeester J.L. van Rij, gedood tijdens een vuurgevecht met Duitse soldaten te Zoetermeer op 29 april 1945, 1947 1 omslag 88 http://proxy.handle.net/10648/ce82bd7e-2c15-4d25-9920-68261602ea22 Stukken betreffende een mogelijke postume onderscheiding voor de gefusilleerde reserve eerste luitenant J.B. Hoogerheiden, lid van de zogenaamde Biesboschgroep, 1947 1 omslag 89 http://proxy.handle.net/10648/d1b2c714-bf46-4d24-a3a6-071dbed537c1 Stukken betreffende een verzoekschrift aan de regering om het verzetskruis in twee klassen te splitsen en ter instelling van een verzetskruis ten behoeve van het paramilitaire en niet-militaire verzetswerk, 1948 1 omslag 90 http://proxy.handle.net/10648/f41f8fe2-9d4c-4106-9c3a-6a90b49c203e Correspondentie met N.D. van Goethem inzake een door hem opgestelde verhandeling over de vorming, organisatie en gebruik van de stoottroepen, 1954 2 stukken 91 http://proxy.handle.net/10648/51f05f88-c788-441e-860a-156fe8345b81 Lijsten houdende namen van personen wier dossier is afgescheiden van het onderhavige archief, c. 1980 2 stukken

In oktober 1986 is door een medewerker van het BRIOP te Kerkrade een plaatsingslijst, getiteld Inhoudsopgave documentatie O.D., van de collectie samengesteld (zie inv. nr. 445). Hierin is per doos, met vermelding van de nummers van de omslagen, kort de inhoud van de omslagen weergegeven.

Tevens werden de stukken met betrekking tot personele aangelegenheden uit de collectie gelicht en gevoegd in de bij het BRIOP berustende persoonsdossiers. In de plaatsingslijst is dit aangegeven met "Niet aanwezig (opgenomen in persoonsdossiers)". Van de overgebrachte stukken werden in de meeste gevallen per dossier een overzicht gemaakt van de desbetreffende persoonsnamen. Deze overzichten werden opgelegd in de doos waarin het desbetreffende dossier was opgeborgen.

1.2.3 Bureau I-3, inlichtingen 92 http://proxy.handle.net/10648/64f5ff17-f248-44be-bc99-53f99dd397fe Fahndungsnachweis der Zentralfahndungsstelle für die besetzten niederländischen Gebiete, 4e jaargang, nr. 25, 1 december 1943, fotokopie, [1943] 1 katern 93 http://proxy.handle.net/10648/b8dfa3ff-f2e6-4cb1-8ca2-e7a895a2ab47 Stukken betreffende de toestand van de gevangenen in de concentratiekampen te Vught en Amersfoort, de inrichting en bewaking daarvan, alsmede de inrichting en bewaking van het concentratiekamp te 's-Hertogenbosch, 1943, z.d 1 omslag 94 http://proxy.handle.net/10648/3d7a24e2-1f7d-4323-89a7-77b6e80eb59f Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van Jan J. de Jong alias Jan Blauw, 1943-1944 1 omslag 95-107 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1943-1947, 1951 4 pakken, 8 omslagen en 1 stuk 95 http://proxy.handle.net/10648/387ebbfa-91ad-4469-a9c1-12e32a8e291d Sectie 2, Militaire situatie (geheime wapens; V I en V II, één- en tweemanstorpedo's), geallieerde en Duitse bewegingen, 1944-1945 96 http://proxy.handle.net/10648/5f3f9873-151d-49f2-a46e-bc4feca82828 Sectie 3, Verkeer, 1944-1945 97 http://proxy.handle.net/10648/b1667de0-6ed3-43bd-a9de-aa9e887bf8d3 Sectie 4, Inundatie, 1944 1 stuk 98 http://proxy.handle.net/10648/e9f7459e-6971-4acb-a9c3-a1ba8868468a Sectie 5, Sabotage, 1944-1945 99 http://proxy.handle.net/10648/36eb597e-1c72-41b1-9559-066d40dcd076 Sectie 6, Verzetsorganisaties (Delta, OD, KP, RvV), 1943-1945 1 pak 100 http://proxy.handle.net/10648/9bf1459f-133d-4271-8e3d-3094eb59b438 Sectie 7, Politie, openbare orde, 1943-1945 101 http://proxy.handle.net/10648/96a469e0-3e21-4daa-942f-487b94087656 Sectie 8, Voedselvoorziening, 1944-1945 102 http://proxy.handle.net/10648/bfe3fe27-6e4a-41df-a8f9-8a7286d084e0 Sectie 9, Optreden Duitsers en NSB-ers, 1944-1945 103-107 Algemeen, 1944-1947, 1951 3 pakken en 2 omslagen 103 http://proxy.handle.net/10648/389708f3-72cd-4768-b117-47493815b9a8 1944 104 http://proxy.handle.net/10648/0ae23adf-ac83-4f33-9338-66e0b322a6b0 1945 januari - maart 105 http://proxy.handle.net/10648/3f1cee0e-5f22-4ccc-bfaa-bc45f95c56e2 1945 april - mei 106 http://proxy.handle.net/10648/25d1217b-2897-4a5a-9240-456ece56b45b 1945 juni - juli 1 omslag 107 http://proxy.handle.net/10648/350fa919-403f-4e06-b044-3219a770e37a 1946-1947, 1951. 1 omslag 108 http://proxy.handle.net/10648/b4a9ea82-96c8-4fa7-bb82-0fed051c7ef8 Inlichtingenrapporten, vermoedelijk ontvangen en opgemaakt door G. Sonderman, 1944 1 omslag 109 http://proxy.handle.net/10648/46c24dfc-1e9b-4ae1-a851-460aec3c3631 Inlichtingenrapporten inzake de vijandelijke bezetting en verdediging van Amsterdam, 1944-1945 1 omslag 110 http://proxy.handle.net/10648/b2402326-416e-4d35-b435-73716d7e1b89 Inlichtingenrapporten, zogenaamde "Keesrapporten", inzake de dislocatie en troepenverplaatsingen in Nederland aan de commandant BS, tot 13 april 1945 opgemaakt door mr. Van Schaik, alias Jansen, daarna door ir. F.K.T. Beukema thoe Water, alias Kees, alias de Kanunnik, alias Janssen II, 1944-1945, 1951 1 pak

Met voorin opgelegd een onderwerpindex, alsmede een memo van jhr. P.J. Six inzake deze rapporten, 1951.

111 http://proxy.handle.net/10648/21eafaa7-b358-47e8-bcc3-091d440577e4 Correspondentie met of inzake mw H.B. Kohlbrugge, alias Crisje, alias Maud, 1945-1948, 1951 1 omslag 112 http://proxy.handle.net/10648/ea7facfe-670d-486c-9db9-692f8a04a820 Stukken betreffende correspondentie met H. Deinum inzake het belang van diverse inlichtingengroepen in bezet Nederland, 1946-1948 1 omslag 113 http://proxy.handle.net/10648/36912cbc-d555-4777-92f1-159c01157236 Stukken betreffende de rol van J.J.L. van Hooff in het beletten dat de Duitsers de verkeersbrug over de Waal te Nijmegen tot springen konden brengen, 1948-1950, 1952 1 omslag 114 http://proxy.handle.net/10648/f4344186-bd7f-438c-b7d3-69ec83ce91e6 Afdrukken van vervalste Duitse stempels, met hierbij opgelegd alfabetische onderwerpindex van de betreffende stempels, z.j 1 katern
1.2.4 Bureau I-4, Juridische Zaken 115 http://proxy.handle.net/10648/f21529eb-aa81-40ff-9983-c073ef945e6f Stukken betreffende de voorbereiding van het Militair Gezag, in te stellen na afloop van de oorlog, 1943 1 omslag

In juni 2000 droeg de heer C.Ch. Westerveld een verzameling documenten m.b.t. de OD aan het Centraal Archievendepot van het ministerie van Defensie over. De heer C.Ch. Westerveld is/was secretaris van de Reünistenkring voormalig OD (v.m. AHK-OD). De in de collectie aangetroffen originele archiefbescheiden opgemaakt of ontvangen door het AHK-OD zijn teruggebracht in dit archief. In de collectie Westerveld zijn kopieën van deze bescheiden opgelegd.

116-119 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1943-1947, 1949, 1953, z.j 4 pakken 116 http://proxy.handle.net/10648/682e7376-6b13-4810-9ae2-07b243832acc 1943-1944 117 http://proxy.handle.net/10648/d7436262-10d3-4034-9b31-540563fc673b 1945-1947 118 http://proxy.handle.net/10648/9b072819-c999-42c9-bd56-75ae03d7a32d Inzake de Zwitserse weg, 1943-1946, 1949, 1953 119 http://proxy.handle.net/10648/3e99dd5c-750d-450e-9627-4d170560f102 [z.j.] nr. 1 - 6, 1 - 20, 20A - 31. 120 http://proxy.handle.net/10648/2aa281bc-b1c3-430c-84e1-6f3485ae0147 Stukken betreffende de conceptwet en het conceptbesluit houdende voorzieningen inzake oorlogspleegkinderen, 1944-1945 1 omslag 121 http://proxy.handle.net/10648/b4f21772-58b6-4531-808d-5ea952a731ca Stukken betreffende een conceptartikel, bestemd voor het blad Pen Gun, inzake de verhoudingen tussen de Nederlandse autoriteiten en de Duitse bezettingsmacht in de laatste maanden voor de bevrijding van Nederland, 1946 1 omslag
1.2.5 Bureau I-5, Verbindingen 122-125 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1942, 1944-1946 1 pak en 3 omslagen 122 http://proxy.handle.net/10648/278e708a-e9b6-4bca-ad77-2f6cac61151a Sectie b, telefoon, telegraaf, telex, 1942, 1944-1945 123 http://proxy.handle.net/10648/d5adf92f-aa87-45fd-a5c7-001b49a82925 Sectie a, koeriersdienst, 1944-1945 124 http://proxy.handle.net/10648/a3424d6f-551f-4cd7-bf8f-bbf2ac2504c5 Sectie c, radio, 1944-1945 125 http://proxy.handle.net/10648/ac8be1e2-8904-404f-9ee3-511268c14ce9 Algemeen, Sectie d, 1944-1946 1 pak 126-147 Stukken betreffende de organisatie en taakuitvoering van bureau verbindingen, alsmede de geschiedschrijving daarover, 1941-1953 17 omslagen, 6 pakken, 2 delen, 1 stuk en 1 band 126-134 Stukken betreffende de organisatie en taakuitvoering van de verbindingsdienst OD, 1941-1945 5 omslagen, 2 delen, 1 band en 1 pak 126 http://proxy.handle.net/10648/88af2ea5-043f-4fd0-b7fd-e72289f82092 Naamlijst, alfabetisch geordend van abonnees van de lokale rijkstelefoonnetten Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Doetinchem en Tiel, 1941 1 band 127 http://proxy.handle.net/10648/1c6ce55b-b38f-48d2-8fa1-444f43be4d4a Afdrukken van kaarten opgemaakt door de PTT, dienst kabels en versterkers, betreffende de ligging van ondergrondse PTT-bekabeling, [1942] 1 pak 128 http://proxy.handle.net/10648/4ef7f050-fbf4-4922-bd2b-1b130d986742 Stukken betreffende het telefoonnet in Amsterdam, [1942]

Opgeborgen in lederen portefeuille van het G[emeentelijk] E[nergiebedrijf?]

129 http://proxy.handle.net/10648/a2a9070c-eee2-4bdb-b223-b4e620178865 Afwerpen van materiaal ten behoeve van de radiodienst alsmede de procedure die daartoe gevolgd dient te worden, 1943 130 http://proxy.handle.net/10648/4db9b706-a7a5-4d60-8a36-82636d366951 Fotokopieën van kaarten van telefoonnetten van diverse energiebedrijven in Nederland, 1943 131 http://proxy.handle.net/10648/6e097313-3122-404f-bebd-d9c436cad546 Organisatie en taakuitvoering, 1943-1944 132 http://proxy.handle.net/10648/4dd9b7da-083f-4578-849b-7fdf2e1ae4eb Logboek LS I, houdende aantekeningen van verzonden en ontvangen berichten, zenderstoringen et cetera, 1944-1945 1 deel 133 http://proxy.handle.net/10648/2f19370d-6f50-4806-b0f5-eabbfc1b2281 Register houdende onderwerp, tijdstip en andere gegevens betreffende ingekomen en uitgaande telefoongesprekken, 1945 134 http://proxy.handle.net/10648/d7dc3393-88ac-4de8-b4e8-1e5dbaaa11ad Handleiding voor de administratie der kabelbezettingen, gedeeltelijk handgeschreven, gedeeltelijk stencil, [1945] 1 deel

De stencils zijn ingeplakt.

135-147 Stukken betreffende de afwikkeling, geschiedschrijving en herdenking, 1944-1952 1 stuk, 3 pakken en 9 omslagen 135 http://proxy.handle.net/10648/fdaf4cfa-659a-460b-87f6-094b95b50846 Rapport Radiodienst binnenlands verkeer opgesteld door ir J.R.L. Dalmijn, 1945-1952 1 pak 136 http://proxy.handle.net/10648/be4025ca-a820-4b92-9331-2d84222593a3 Onderzoek naar overvallen op radiozenders in februari 1945, 1945-1946, 1948, 1952 137 http://proxy.handle.net/10648/269a46b4-6ac0-48ac-a56a-770018c6707a Geschiedschrijving gewest 1 t/m 5, 1945-1946, 1948, 1951 138 http://proxy.handle.net/10648/1da362eb-1830-4b35-a0ff-d919a128ecb7 Geschiedschrijving gewest 6 t/m 12, 1945-1948, 1951-1952 139 http://proxy.handle.net/10648/568c3b9c-6e90-4c30-a453-9dfcc3c5bff6 Geschiedschrijving gewest 13 t/m 19, 1945-1948, 1951-1952 140 http://proxy.handle.net/10648/7a7e1c65-9434-41c4-991f-569f1529ca88 Staten van gesneuvelde medewerkers, 1946, 1948, 1952 141 http://proxy.handle.net/10648/f6ad255f-0913-4c1b-b152-467e8c920c41 Rapport Radiodienst binnenlands verkeer opgesteld door J.H. van der Lichte, 1947-1948, 1951 142 http://proxy.handle.net/10648/3e2fb050-9754-47e4-bccd-ed744627c87c Radiodienst buitenland, 1945-1949, 1952 1 pak 143 http://proxy.handle.net/10648/fc32f6e6-bff3-4211-9ed3-31c127ef582c Telefoondienst, 1944-1945, 1947-1948 1 pak 144 http://proxy.handle.net/10648/366ecfcd-1a56-429f-a5d1-bf8836ad018e Koeriersdienst, 1944-1945, 1949 145 http://proxy.handle.net/10648/98c017e1-baa5-4c7f-b3f1-c913244f0424 Stukken betreffende de werkzaamheden verricht door M. Oortman bij de Codedienst binnenlands verkeer, 1947, 1951 146 http://proxy.handle.net/10648/1d0fd6fd-1763-485e-9341-0b6734323eec Gedenkplaat van de Vereniging voor Experimenteel Radio--onderzoek voor telegrafisten en radiotechnici die het leven gelaten hebben in de Tweede Wereldoorlog, 1948-1949, 1953 147 http://proxy.handle.net/10648/f09c31ec-ac8a-4eac-86fc-b441f79b81bc Korte beschouwing inzake de verbindingsdienst van de OD, opgesteld door dr. E. van Konijnenburg, 1949 1 stuk
148 http://proxy.handle.net/10648/c8a4ad60-e46a-4df9-971c-7404867f71a7 Ingekomen telegrammen en berichten bij Radiodienst buitenland, 1943-1944 1 omslag 149 http://proxy.handle.net/10648/d901fc86-1364-454a-9326-b416a05fb3ca Ingekomen en uitgaande radioberichten van Harrow (Gerard), Van Borssum Buisman, [1943]-1944 1 omslag 150 http://proxy.handle.net/10648/c692c3b4-b01c-4eb9-bcd7-d77adb5913b2 Uitgaande telegrammen en berichten van bureau Buitenlands Verkeer, 1943-1945 1 omslag 151 http://proxy.handle.net/10648/885ec2c2-66a4-4718-b10c-f3ea5fb16a8a Ingekomen radioberichten van Breeman, alias Sonderman, hoofdzakelijk inzake vernielingen door de Duitsers, 1944 1 omslag 152 http://proxy.handle.net/10648/a097e291-028d-4cda-b034-31d12a0f5584 Ingekomen radioberichten van Tony, alias Visser van groep Albrecht, hoofdzakelijk overzichten van ontvangen en verzonden nummers en codeberichten, 1944 1 omslag 153 http://proxy.handle.net/10648/f5663196-4fe7-48d5-b77b-e29e52716de6 Aantekeningen van dr. Lissman betreffende ingekomen radioberichten van Oom Henk, alias Allied High Command, 1944-1945 1 omslag 154 http://proxy.handle.net/10648/5fbb314b-8ca0-40fb-8663-5e7205ec0a52 Agenda houdende aantekening van ingekomen telegrammen en berichten, 1944-1945 1 katern 155 http://proxy.handle.net/10648/3ea141c7-09b5-4b58-bce4-5d1f3999d52b Ingekomen en uitgaande radioberichten tussen 'Snuitkever', alias F.Th. Dijckmeester en Bureau Inlichtingen, via Piet Maartens en anderen, 1944-1945 1 omslag 156 http://proxy.handle.net/10648/3b119b19-b1ad-4a5e-b717-9e7a74cf77ba Uitgaande telegrammen inzake onderhandelingen met betrekking tot de capitulatie van de Duitse bezetter in Nederland, 1945 1 omslag 157 http://proxy.handle.net/10648/bcc2c742-3a5d-499e-950c-049381d8b5e8 Uitgaande telegrammen van bureau binnenlands verkeer, 1945 1 omslag 158 http://proxy.handle.net/10648/fcef5bd5-f397-4c15-8b36-b090ae9c9cd5 Stukken betreffende contacten tussen de OD en het bureau Inlichtingen, 1945-1946 1949-1950 1 omslag 159 http://proxy.handle.net/10648/406e48f6-5266-485f-9d5e-c9f7e1fe38e4 Stukken betreffende het ontslag van J. Thijssen als organisatieofficier bij de staf van de Radiodienst Nederland en commandant staf Raad van Verzet, 1947-1952 1 omslag 160 http://proxy.handle.net/10648/7db93cda-6af7-4333-b909-a5e9be35f31d Stukken betreffende de voordracht van A.S.M. van Schendel, chef marconist van de Radiodienst Nederland, voor een onderscheiding, met retroacta 1951 1 omslag
1.2.6 Bureau I-6, Koninklijke Marechaussee, Politie, Brandweer 161 http://proxy.handle.net/10648/9ef8a3e8-af9a-4d54-b3cc-6a2c80d934e0 Stukken betreffende W.H. Schreuder, commissaris van de politie bij de recherche hoofdafdeling te Amsterdam, 1943-1944 1 omslag 162 http://proxy.handle.net/10648/84f44db0-5b15-42c6-8d83-4321801ff927 Stukken betreffende het voorbereiden van de zuivering en de organisatie van en werving voor en taakuitvoering door de politie, brandweer en Koninklijke Marechaussee direct na het vertrek van de Duitse bezetter, 1943-1945 1 omslag 1.2.7 Bureau 1-7, Registrator 163 http://proxy.handle.net/10648/23b08419-f2a7-4040-8e9a-f4b9c72e0273 Stukken betreffende het registeren en archiveren van bescheiden, 1945-1947 1 omslag 1.2.8 Bureau I-8, Vervoer 164 http://proxy.handle.net/10648/1273d2d3-885c-470f-95ff-d5105e7d32e1 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag
1.3 Sectie II, Intendance 165 http://proxy.handle.net/10648/e1a3ca8a-c5de-4365-8378-52e6771ff951 Stukken betreffende het verstrekken van voedsel, uniformen, uitrusting, brandstof en de financiële afwikkeling daarvan, 1945 1 omslag 1.4 Sectie IIIa, Geneeskundige Dienst 166 http://proxy.handle.net/10648/bcbb8da2-4399-40ff-9572-2d9d8e81acee Stukken betreffende de organisatie en de taakuitvoering van de Geneeskundige Dienst van de OD, 1944-1945 1 omslag 1.5 Sectie IV, Materieel en Bewapening 167 http://proxy.handle.net/10648/2e2433e2-e572-4994-9d2c-9885137f1c2d Stukken betreffende het afwerpen en distribueren van, handleidingen voor wapens en opgaven van wapenvoorraden, 1944-1945, 1947 1 omslag 1.6 Sectie V (Dienst der Genie) van de Ordedienst, later Sectie V van de Binnenlandse Strijdkrachten 1.6.1 Stukken van algemene aard 168-178 Situatie- en perspectieftekeningen, 1943-1945 10 pakken en 1 omslag 168 http://proxy.handle.net/10648/d671cecc-89a2-4517-a6e2-ba84139eea41 Met kenmerk 'Margriet', 323 - 401, 1943 1 omslag 169-172 Met kenmerk 'Molen', A1 - A292, 1943-1944 169 http://proxy.handle.net/10648/50263a0f-2963-4737-a156-7e08e0d62390 A 1 - A 100, 1943-1944 170 http://proxy.handle.net/10648/765f1cae-fbd6-436d-ae4d-3d17fd314653 A 101 - A 199, 1944 171 http://proxy.handle.net/10648/8190aad9-a825-4090-9d35-375d0b6843fc A 202 - A 260, 1944 172 http://proxy.handle.net/10648/f6df43d9-a0a5-4de8-ac90-64277c91c6be A 261 - A 292, B, C, 1943-1944 173-176 Met kenmerk 'Vlag', 101 - 340, 1944-1945 173 http://proxy.handle.net/10648/c1e8f41a-2472-4a7c-889b-a955100bd01a 101 - 160, 1944 174 http://proxy.handle.net/10648/7e95fba1-afe1-43c5-aa1e-d9abfe65b1b2 161 - 224, 1944 175 http://proxy.handle.net/10648/d5b11ab5-3a5c-462f-884b-762a3916d6af 225 - 269 1944 176 http://proxy.handle.net/10648/4abaccec-ba35-4267-b783-91847eaff3c3 270 - 340 1944-1945 177-178 Met kenmerk 'Kroon', 323 - 401, 1945 177 http://proxy.handle.net/10648/39f55b42-e409-40da-83f1-3a49ab9398be 323 - 359. 178 http://proxy.handle.net/10648/9f823b5c-997b-4850-acb5-4b037a8dfdaa 363 - 401. 179 http://proxy.handle.net/10648/5a003dd1-1f86-46b2-b2ce-048731d5e749 Telefoonnotities van de Centraal Post, 1944-1945 1 omslag

Met inliggend een aanbiedingsbrief van de betreffende stukken van kapitein W.H. Staphorst uit 1952 aan een onbekende persoon.

180-182 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1943-1945 3 pakken 180 http://proxy.handle.net/10648/e28919c1-cd8b-4dac-aab6-5e4399644bd0 Zonder kenmerk. 181 http://proxy.handle.net/10648/70724b3f-c2d4-4061-8e7d-d7b55f0c73a5 Kenmerk T.R. 1 - 1006. 182 http://proxy.handle.net/10648/a4d77e22-b4ad-452c-8467-6b09334288c8 Kenmerk AC 711 - 1032. 183 http://proxy.handle.net/10648/028c5fa4-65ac-4750-b452-8ff5e604fe8d Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van J. de Jong, 1944-1945 1 omslag
1.6.2 Stukken van bijzondere aard

Lees ook de aanwijzing voor het gebruik!

184-185 Situatie- en perspectieftekeningen en calques betreffende Amsterdam, 1941, 1943-1945 2 pakken 184 http://proxy.handle.net/10648/5a25d0b5-d033-4f69-83b9-93352452cdf1 1941-1943 185 http://proxy.handle.net/10648/6fbfcdb8-13ea-421b-9a43-f9da83e0a402 1944-1945 186 http://proxy.handle.net/10648/22d3093d-fd28-4b66-9f30-e4ed9374dbbd Kaart van Amsterdam, uitgegeven door de dienst der publieke werken, schaal 1 op 2500, met hierop ingetekend diverse details, uitgave 1943, [1944] 1 stuk 187 http://proxy.handle.net/10648/bc466d61-9b28-46c8-8ba9-0019e44adeb8 Calques van bunkers gebouwd in opdracht van de Duitse bezetters, 1942-1943, 1945 1 omslag 188 http://proxy.handle.net/10648/a4731c2f-e6b6-497f-895f-c7b73f3d457e Stukken betreffende de situatie op het eiland Texel, 1943 2 stukken 189 http://proxy.handle.net/10648/203afe56-99f8-4922-a54f-75054918a20a Stukken betreffende de uitvoer van de werken aan spoorwegen in opdracht van de Organisation Todt, Einsatzgruppe West, Einsatz Holland, 1943-1944 1 omslag

Het betreft hier stukken die zijn ontvangen en opgemaakt zijn door de Organisation Todt, Einsatzgruppe West, Einsatz Holland. Hoe deze stukken zijn afgedwaald is niet bekend.

190 http://proxy.handle.net/10648/6792abba-8252-4018-8506-06534b8af466 Situatie- en perspectieftekeningen en calques betreffende Vlaardingen, [1943-1944] 1 omslag 191-195 Stukken betreffende de groep taakuitvoering van de inlichtingengroep Pietab/OXO, 1943-1945, 1949 4 pakken en 1 omslag 191 http://proxy.handle.net/10648/ef611bc7-1680-48f2-833e-e5f8b5cab128 Rapporten 1 - 99, 1943-1944 192 http://proxy.handle.net/10648/820a7a06-1868-4a94-b8d6-dd12c78a759e Rapporten 100 - 170, zonder nummer, 1944 193 http://proxy.handle.net/10648/60848d45-769e-4a11-8f8f-53aa1236294d Verzendlijsten, financiële afrekening, rapportage jhr P.J Six aan J.J.G. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter Commissie Militaire Onderscheidingen inzake illegale werkzaamheden P.C.A.M. de Kort, die deel uitmaakte van Pietab/OXO, 1943-1945, 1949 1 omslag 194 http://proxy.handle.net/10648/2e39c415-44a4-44cf-ad17-30d1077c9525 Fotonegatieven van rapporten, [1943-1944]

De negatieven zijn deels in zeer slechte staat.

195 http://proxy.handle.net/10648/a8c123ce-88b3-4bd7-bdd9-40b471666551 Fotokopieën van rapporten, [1944]
196 http://proxy.handle.net/10648/59e280fd-b9c6-412a-bca7-dbb77e805e4b Stukken betreffende de situatie in de provincie Friesland, 1944 1 omslag 197 http://proxy.handle.net/10648/15ac186c-2193-4b5d-803c-3f4eb1706066 Nota inzake het mogelijk verraad van kapitein Aben en de integriteit van de Nederlandse consul te Stockholm voor wat betreft hun inzet in de overbrenging van berichten tussen Nederland en Engeland via Zweden, 1944 1 stuk 198 http://proxy.handle.net/10648/0cfd1bc5-efd9-42a9-a940-a50d99e93508 Stukken betreffende de organisatie van de grensbewaking en instructies aan het personeel van deze organisatie, 1944 1 omslag 199 http://proxy.handle.net/10648/a577b6ca-5f1f-4d11-9da6-52f5f6ee655c Calques van bouwtekeningen van kantoren van de PTT in Den Haag, [1944] 1 omslag 200 http://proxy.handle.net/10648/d26d621c-d5cc-41bc-a600-3781c1081494 Tekeningen van de Bren-mitrailleur, [1944] 2 stukken 201 http://proxy.handle.net/10648/64c55d92-f203-46d9-b56e-94523608a0ed Stukken betreffende de Noodwatervoorziening in Den Haag, [1944]

Opgeborgen in blik met opschrift Noodwatervoorziening - Eigendom D.W.I.

202 http://proxy.handle.net/10648/1194aaad-ddc9-4e9b-8216-76affbfae517 Register houdende kenmerken van vliegtuigen ter herkenning van vijandelijke of bevriende toestellen, [1944] 1 band 203 http://proxy.handle.net/10648/31fb7b81-ad0c-4dd4-9d50-8ed6c3902a76 Situatie- en perspectieftekeningen en calques betreffende de situatie rond de rivier de IJssel, 1943-1945 1 omslag 204-208 Stukken inzake het vervoer, de constructie, opslag, afvuurtijden van V1 en V 2 raketten, 1944-1945 4 omslagen, 14 foto's en 3 glasnegatieven 204 http://proxy.handle.net/10648/be47de2a-8957-47b1-b260-1f99209e7fa2 Foto's, [c. 1944] 14 foto's en 3 glasnegatieven 205 http://proxy.handle.net/10648/28d569cc-c26f-42ad-b154-868c707832d8 Ingekomen en minuten van uitgaande telegrammen, 1944-1945 206 http://proxy.handle.net/10648/65d4cbdf-d26a-4d95-aa1f-2875e66f1c96 Voorlopig rapport vliegende bommen en raketten, met bijlagen, en aanvullingen op dit rapport, 1944-1945 207 http://proxy.handle.net/10648/1b48237f-273b-47d6-8d3f-9b30a3dc5da9 Constructie, werking, 1945 208 http://proxy.handle.net/10648/d3189a4b-d30f-43eb-b841-30210d95ede4 Situatie- en perspectieftekeningen (met hierop aangegeven coördinaten) van afvuurplaatsen van V-wapens, werkplaatsen waar onderdelen worden vervaardigd, transport van deze wapens, 1945 209-223 Stukken betreffende een overzicht van de toestand in Nederland, met hierbij situatie- en perspectieftekeningen, 1944-1945 9 pakken en 6 omslagen 209 http://proxy.handle.net/10648/c5fb13ee-26a3-41b0-9055-f36cb7bd03ae Inzake bruggen en spoorbruggen, 1944-1945

Zie ook inv. nr.215, spoorwegen.

210 http://proxy.handle.net/10648/54816ccd-ba03-464b-8e7c-54799a8684d3 Inzake luchtlandings- en afwerpterreinen, 1944-1945 1 omslag 211 http://proxy.handle.net/10648/0cc0f3bd-b04d-4fae-88b1-27c6f9f1c963 Inzake de toestand van de Nederlandse industrie, 1944-1945 1 omslag 212 http://proxy.handle.net/10648/e7e0cca2-eab4-4d8e-8384-7b47fcd863d9 Inzake havens, scheepvaart, waterverkeer, 1944-1945 213 http://proxy.handle.net/10648/e61f9188-9f9f-4ee5-8d75-9af7cdbce6ba Inzake militaire objecten: versterkingen, opslagplaatsen van munitie, springstof en benzine, 1944-1945 214 http://proxy.handle.net/10648/d309fc18-d4f8-4dd3-8200-dac7ff33855c Inzake de electriciteitsvoorziening, 1944-1945 215 http://proxy.handle.net/10648/70d0ab19-ca7d-43e0-b215-09759f3d9181 Inzake spoorwegen, 1944-1945

Zie ook inv. nr. 209, bruggen en spoorbruggen

216 http://proxy.handle.net/10648/f5f09818-2fa2-4aeb-88d2-07fe44eea5f2 Inzake de voorbereidingen vernielingen van objecten, 1944-1945 217 http://proxy.handle.net/10648/63bdbcdc-ff99-4ad1-add9-cfc89d32de16 Inzake inundatie, 1944-1945 218 http://proxy.handle.net/10648/10dff08f-fbe7-48c9-9edb-26b0744b4be8 Inzake telecommunicatie, 1945 1 omslag 219 http://proxy.handle.net/10648/d5fb31cb-9eec-41e4-8191-0ba5c3a27c80 Inzake de watervoorziening, 1944-1945 220 http://proxy.handle.net/10648/7107abf8-131a-4ba3-a323-053ac786e4b9 Inzake de brandweer, 1944-1945 221 http://proxy.handle.net/10648/31a9039e-d6c6-4bb0-af56-177953859829 Inzake mijnen, 1944-1945 1 omslag 222 http://proxy.handle.net/10648/62553a01-48f4-4cd1-a2b6-d95ba3124a9a Inzake bokken en sleepboten, 1945 1 omslag 223 http://proxy.handle.net/10648/134172b2-b637-4714-b7b7-a975a52ecae4 Inzake overige situatietekeningen, 1944 1 omslag
224 http://proxy.handle.net/10648/c0fa5cb0-fe03-4cc2-92a1-e5d69e5ab539 Situatie- en perspectieftekeningen en calques betreffende Rotterdam, 1944-1945 1 omslag 225 http://proxy.handle.net/10648/bac09ec4-92e8-4e21-9c91-817dc6e5d82d Situatie- en perspectieftekeningen en calques betreffende de situatie rond Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort, 1944-1945 1 pak 226 http://proxy.handle.net/10648/9c63c7f5-b51f-4b3b-beb1-c09033f1e821 Stukken betreffende de organisatie, taak en taakuitvoering van de sectie alsmede de geschiedschrijving daarover, 1944-1946, 1951, 1955 (1987) 1 pak

Het stuk uit 1987 is een aanbiedingsbrief van het hoofd CAD aan het hoofd BRIOP.

227 http://proxy.handle.net/10648/67c38154-a297-4c00-b031-9ed28cc6d6d7 Situatie- en perspectieftekeningen en calques betreffende Utrecht, 1945 1 omslag 228 http://proxy.handle.net/10648/e30aa88f-0ffc-4f7f-99f5-eca2e1c5bf9b Situatie- en perspectieftekeningen en calques betreffende Leiden en omgeving, 1945 1 omslag 229 http://proxy.handle.net/10648/f0bece6e-5027-48d8-b181-8b98ee8972bf Stukken betreffende de aanvoer, opslag en inzet van één- en twéémanstorpedo's, 1945 1 omslag 230 http://proxy.handle.net/10648/ad0e5639-57b3-49bc-93cd-c83491ce70a2 Stukken betreffende een conceptregeling inzake de voorlopige vordering van goederen door het Militair Gezag, 1945 1 omslag 231 http://proxy.handle.net/10648/40b72904-247a-4086-95d2-7cb46f3c807a Staten houdende gegevens van gebouwen en kazernes, gerangschikt naar provincie, inzake de bergingscapaciteit, onderhoudsstaat en beheerder, [1945] 1 omslag 232 http://proxy.handle.net/10648/9d7a394f-f5ef-42da-9f75-51f0bfcf4825 Register houdende bijzonderheden van gebouwen en terreinen te Amsterdam, met hierbij de bron van de betreffende informatie en een verwijzing naar de bijbehorende kaarten, [1945] 1 deel

De bijbehorende kaarten zijn niet aangetroffen tijdens de bewerking in 2004.

233 http://proxy.handle.net/10648/e8169671-fc9f-4235-bebf-cbf61fbcafce Stukken betreffende de geschiedenis, overplaatsing en inventarisatie van het archief, 1946-1954 1 pak 234 http://proxy.handle.net/10648/d3be4e20-703e-4f8e-a8da-dca08aa540fc Brief van P.A. Bonsink inzake de aanbieding van enige archiefbescheiden, met als bijlagen enkele stukken betreffende het Gemeentelijk Energiebedrijf te Amsterdam, 1953 1 stuk
1.6.3 Documentatie 235 http://proxy.handle.net/10648/a30d0967-caff-4a88-9ff1-69aa95c061c6 Topografische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, diverse jaargangen. 1 stuk Schaal 1:50.000

De Topografische kaart is opgebouwd uit tientallen kaartbladen. De verscheidene kaartbladen werden in verschillende jaren uitgeven.

236 http://proxy.handle.net/10648/955477ed-0913-4001-895e-1474791f57d8 Hydografische kaarten, uitgegeven door het ministerie van Marine, 1926, 1928, 1932-1935 1 pak schaal 1.30.000 en schaal 1:50.000 237 http://proxy.handle.net/10648/19ee6092-7a3e-4daa-ab8f-f5901dec19a3 De noodtoestand in het, tot de Duitse capitulatie bezette Nederlandse gebied van 7 april tot 9 mei 1945, conceptartikel van de hand van J. Kok, voormalig hoofd Sectie V van de OD, bestemd voor de Militaire Spectator, [1946] 1 stuk 238 http://proxy.handle.net/10648/db1f6254-5427-46d9-8920-034bd40e2794 Ingekomen telegrammen inzake verdedigingsmaatregelen, vernielingen, kustverdediging, havens, sluizen et cetera, 1944 1 omslag
1.7 Sectie VI, Motordienst (voertuigen) 239 http://proxy.handle.net/10648/ceecfd03-78ff-4fe5-8ccb-95616ac4248d Stukken betreffende het opstellen van richtlijnen inzake het uitvoeren van het vorderen, registreren, verstrekken van aankoop-, rij- en benzinevergunningen voor motorvoertuigen alsmede het onderhoud daarvan, 1945-1948 1 omslag 1.8 Sectie VII, Administratie en verpleging staf Algemeen Hoofdkwartier, controle administratie 240-241 Staten houdende kasontvangsten en -uitgaven van diverse functionarissen van de OD, 1942-1945 2 katernen 240 http://proxy.handle.net/10648/42b2b161-6734-47da-b3b7-c8bf9d5aaa7a 1942-1945 241 http://proxy.handle.net/10648/998f7f9e-2700-4f71-bbdd-9c806ee34b7a 1944-1945 242 http://proxy.handle.net/10648/968e2d77-cb70-4b2e-94ae-bf519670a32b Staten houdende de kasverantwoording van het AHK-OD, 1942-1945 1 katern 243 http://proxy.handle.net/10648/6c0e4371-b92d-436f-9a52-47e6180afbfb Kasboek AHK, 1942-1946 1 katern 244 http://proxy.handle.net/10648/92b5f725-ef10-4088-b263-4805049dd52e Staten houdende kasontvangsten en -uitgaven, alsmede daarbij behorende aantekeningen, 1942-1943, 1945-1946, 1948 1 omslag 245-246 Kasboek van de commandant Bewakingstroepen, 1943-1944 2 katernen 245 http://proxy.handle.net/10648/817e1a73-a87d-49c4-81f1-2e6d17c0e184 1943 juni - december 246 http://proxy.handle.net/10648/12bb37a6-bf67-4453-8d3f-044a32039dc9 1944 januari - augustus 247 http://proxy.handle.net/10648/1476c7c2-27ef-428b-9f5e-afafb4583175 Kladstaten houdende kasontvangsten en -uitgaven, 1944-1945 1 omslag 248 http://proxy.handle.net/10648/be18267e-4e66-4e82-b742-3976010e1869 Kasboek, klad, 1945-1946 1 katern 249 http://proxy.handle.net/10648/0f1e012d-6fb0-4d43-9921-366d6e6eef67 Stukken betreffende de begroting van de OD en het bemiddelen bij claims tot schadevergoedingen uit te keren door de stichting 1940-1945 en Stichting Nationaal Steunfonds, 1945-1951, 1955 1 pak 250 http://proxy.handle.net/10648/bd5eb814-8b03-41f1-9335-1cb73b3f26fd Stukken betreffende de financiële afwikkeling en verantwoording van de gewesten 16, 17 en 18, 1946-1948 1 omslag 1.9 Sectie VIII, Arrestatie en voorbereiding internering 1.9.1 Stukken van algemene aard 251-254 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1942-1951 2 omslagen en 2 pakken 251 http://proxy.handle.net/10648/b74e2f91-cb6b-48d2-8db7-22f4cab090ec 1942-1944 252 http://proxy.handle.net/10648/5b98be5f-98f5-46f8-a779-7a8b18d987d6 1945 januari - april 1 pak 253 http://proxy.handle.net/10648/119e51b8-2e46-4201-9dd9-f1896b97603b 1945 mei - november 1 pak 254 http://proxy.handle.net/10648/4b3332c1-ffac-4744-b485-e2364b3418b0 1946-1951 1.9.2 Stukken van bijzondere aard 255 http://proxy.handle.net/10648/830dfef4-a341-47f7-8c32-64c3c6952ad8 Signalementenbladen, 1943-1945 1 pak 256 http://proxy.handle.net/10648/3a782714-e33b-4eb6-936a-17ee861c0a88 Stukken betreffende de organisatie en taakuitvoering van de Landwacht Nederland, 1944-1945 1 omslag

Bevat stukken die zijn opgemaakt en ontvangen bij de Landwacht Nederland en zijn afgedwaald. Hoe deze in de collectie zijn terechtgekomen is onbekend.

257 http://proxy.handle.net/10648/68065598-a8e8-4609-b5ed-cfd3cbaca4d9 Stukken betreffende een schietincident op de Dam te Amsterdam tussen leden van de Duitse Kriegsmarine en de NBS op 7 mei 1945, 1945 1 omslag 258 http://proxy.handle.net/10648/357e2c4d-3779-48e0-bbdf-dfa0b8c6bd39 Stukken betreffende de gedragingen van de voormalig weermachtscommandant van Amsterdam, oberstleutnant dr. H.A.O. Schröder en zijn mogelijke uitlevering aan Nederland, 1945-1947 1 omslag 259 http://proxy.handle.net/10648/2f5e7bae-6c32-4733-975c-bef9c90d8e53 Stukken betreffende de beschuldiging door K. Vorrink dat de OD in nauw verband stond met het Nationaal Front, 1945-1947 1 omslag 260 http://proxy.handle.net/10648/23330715-16ce-4003-b5c2-b6ddcc992d44 Onderzoek naar de achtergronden van het gelijktijdig oprollen van diverse stations van de Radiodienst door de Duitsers en met name de verdachte rol die een persoon in deze zaak heeft gespeeld, 1945-1946, 1948, 1952 1 omslag 261-262 Stukken betreffende onderzoekingen naar gedragingen en handelingen van diverse personen tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1946-1950 2 pakken 261 http://proxy.handle.net/10648/8e754ecc-ebf3-45b5-985e-7c97c0ab5877 Achternamen B - L. 262 http://proxy.handle.net/10648/6f20f954-af7e-4ff1-a49c-6c04f331ccd7 Achternamen O - Z. 263 http://proxy.handle.net/10648/954bf422-64bc-42e9-b61a-4135465c5552 Brief van W.A.H.C. Boellaard aan jhr. P.J. Six inzake de rol van W. Pasdeloup bij mogelijke hulpverlening aan de Gestapo, met bijlagen, 1947 1 stuk 264 http://proxy.handle.net/10648/f88ce8bd-b0e3-468d-b7ca-1401b64fbd81 Stukken betreffende de arrestatie, de ontsnapping uit de gevangenis te Scheveningen en het mogelijk verraad van W. Pasdeloup, 1947-1950 1 omslag 265-266 Stukken betreffende het proces tegen de agenten van de Sicherdienst L.A. Poos en M. Slagter, 1948 2 pakken 265 http://proxy.handle.net/10648/9c7009e4-8e33-430a-91b5-d852cb54940f deel 1. 266 http://proxy.handle.net/10648/b1c84266-bcc7-4269-929f-1eeb2956deea deel 2. 267 http://proxy.handle.net/10648/7a45b266-87b7-4115-8820-e6bb1f2f7af1 Register houdende persoonsgegevens van KNIL-officieren, geordend op woonplaats, met hierbij aantekening of de officieren pro-Duits of NSB-er zijn geweest, z.d 1 stuk
1.10 Sextie IX, Bewaking 268 http://proxy.handle.net/10648/b576fd3c-8a97-483d-9993-b700511f6c40 Staat houdende een overzicht van de bewaking in Amsterdam, [1945] 1 stuk 1.11 Sectie X, Algemene Zaken 1.11.1 Stukken van algemene aard 269-273 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1944-1955 2 omslagen en 3 pakken 269 http://proxy.handle.net/10648/f3c55b1f-2f35-4c02-b9c2-48eaf606e9c1 1944-1945 270 http://proxy.handle.net/10648/d35c6fe3-9b31-4cf0-87ac-11279b64185e 1946 271 http://proxy.handle.net/10648/7e4c7c34-2afc-4eaf-a91f-d36a531874ec 1947 1 omslag 272 http://proxy.handle.net/10648/6946989b-ad5e-4ef6-b097-bee9124836eb 1948 1 omslag 273 http://proxy.handle.net/10648/a5757581-b204-48a5-b561-00b81d95b60f 1949-1955 274-282 Stukken betreffende vergaderingen en bijeenkomsten van de OD, 1945-1950, 1955 1 omslag en 8 pakken

Zie ook inv. nr. 437.

274 http://proxy.handle.net/10648/02126bbd-a9d4-4523-95c0-df5ede70a05b 1945 275 http://proxy.handle.net/10648/243ea221-db36-4614-b612-16c78f0c8fca 1946 276 http://proxy.handle.net/10648/306266c3-d0cd-40fc-b475-78276897e2d9 1947, eerste semester. 277 http://proxy.handle.net/10648/35442285-73d8-4a1f-b003-74a14247d2ad 1947, tweede semester. 278 http://proxy.handle.net/10648/b031ed9a-8f75-41a7-835f-0233a3c2f2ba 1948, eerste semester. 279 http://proxy.handle.net/10648/27416e0f-2f96-4295-92df-030e098e63b2 1948, tweede semester. 280 http://proxy.handle.net/10648/9847da75-3041-4131-a598-ee99ba395f92 1949 281 http://proxy.handle.net/10648/2ed3e867-28a3-452f-8378-d6491993098d 1950 282 http://proxy.handle.net/10648/4b8f98f7-323c-424d-904a-7722f8e73799 1955 1 omslag
1.11.2 Stukken van bijzondere aard 283 http://proxy.handle.net/10648/bbcd308c-3dab-4437-9727-13b134753661 Stukken betreffende de verrichtingen van BI-agent A.W.M. Ausems, 1943, 1948, 1952 1 omslag 284 http://proxy.handle.net/10648/199fc546-ef0d-48c8-865a-88b373f143ff Stukken betreffende de bewering van mr. G.J. van Heuven Goedhart dat generaal Kruls en functionarissen uit de staf van het Militair Gezag met hulp van het Bureau Inlichtingen heeft geprobeerd de overkomst van het civiel gezag te voorkomen om aldus een dictatuur te kunnen vestigen, 1944-1951 1 omslag 285 http://proxy.handle.net/10648/51b253da-09b1-40da-bd23-abd628d3852a Stukken betreffende de organisatie en taakuitvoering van de Geheime Dienst Nederland (GDN), 1944, 1947, 1949 1 omslag 286 http://proxy.handle.net/10648/816134fd-e3fb-4fa3-9eae-cc83925cb1c0 Stukken betreffende een mogelijke bevordering van lt-kol W.A. Boswijk b.d., 1945-1946 1 omslag 287 http://proxy.handle.net/10648/e166233b-7dab-4475-ad14-8ef2ec063eb7 Stukken betreffende het verzetswerk van D.D.B. van Veen, alias Dick Douwes, en bemiddelingswerkzaamheden ten gunste van hem door jhr. P.J. Six, 1945-1946, 1948, 1950 1 omslag 288 http://proxy.handle.net/10648/9dea4cd6-ea50-4e40-8db4-6d95bc4e52c8 Stukken betreffende afscheidsbijeenkomsten, herdenkingen, alsmede de onthulling van een plaquette in de koepelkerk te Amsterdam op 7 mei 1947 ter nagedachtenis dat het AHK-OD aldaar gevestigd was, alsmede de aanbieding van een triptiek aan jhr. Six bij zijn benoeming tot ridder der Militaire Willemsorde, 1945-1947 1 pak 289 http://proxy.handle.net/10648/650dcb81-880e-48d3-8c6a-90f89f09ac3d Correspondentie met L. Neher, directeur-generaal van de PTT, 1945-1947 1 omslag 290 http://proxy.handle.net/10648/6f1687ff-9061-4cc8-b9d7-5d982997beca Stukken betreffende het spionageproces Zomer te Maastricht, in april 1942, alsmede de opsporing van mogelijke overlevenden van deze groep, 1945-1948 1 omslag

Het proces is genoemd naar de leider van de groep, sergeant-adelborst Zomer.

Conc. A 135.

291 http://proxy.handle.net/10648/a87636c1-c429-4984-a246-390a994d8e11 Stukken betreffende de aankoop en het onderhoud, gebruik en registratie van auto's, 1945-1949 1 omslag 292 http://proxy.handle.net/10648/c8508e3d-bf3a-40b9-91ec-db69e6e26670 Stukken betreffende de samenstelling, commentaar en correcties op het gedenkboek inzake het verzet van de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers/landelijke knokploegen (LO-LPK), Het grote gebod, 1945-1951 1 omslag 293 http://proxy.handle.net/10648/45e77bea-3e2d-4cdd-aa3f-bf1c9cfeb17a Stukken betreffende verzoeken aan jhr. Six tot bemiddeling bij uitstel, vrijstelling of andersoortig verlof van de militaire dienstplicht en bij sollicitaties en andersoortige zaken, 1945-1953 1 pak 294 http://proxy.handle.net/10648/7ab47f09-11aa-42fb-a6de-72f8aee70826 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan de Oorlogsgravenstichting, 1945-1954 1 omslag 295 http://proxy.handle.net/10648/2cbbd883-20ca-4c06-93d9-14fc652667d6 Correspondentie met de Rijksinspectie Bevolkingsregister inzake het retourneren van een aantal persoonsbewijzen en controlezegels, 1946 1 pak

Met als bijlagen blanco distributiekaarten, blanco persoonsbewijzen van de gemeente Gilze en Rijen, en bij deze documenten behorende controlezegels.

296 http://proxy.handle.net/10648/96af2131-1e70-49ea-9110-3bee39c5fe65 Stukken betreffende een petitie aan H.M. de Koningin, inzake de bezorgdheid omtrent wanordelijkheden en ondoelmatigheid van het defensiebeleid, 1946 1 omslag 297 http://proxy.handle.net/10648/3bd57aa4-1089-480c-a9b2-b77263c7101c Stukken betreffende een verzoek van J. Gillis om te achterhalen wat er met zijn ontwerp voor een vliegtuigbom is gebeurd, 1946 1 omslag 298 http://proxy.handle.net/10648/0269ec34-30ee-44c2-bacf-c11dd4902816 Stukken betreffende de rechtspositie van OD-verzetsman C. Navis, 1946-1947, 1950-1951 1 omslag 299 http://proxy.handle.net/10648/43e0a2cc-130e-4387-a93d-f87f73f56559 Stukken betreffende de verhouding tussen het Algemeen Hoofdkwartier, ook in afwikkeling, en de res-maj ir. A.J.L. Juten, 1946, 1948 1 omslag 300 http://proxy.handle.net/10648/721c0a7c-8baa-4e52-a318-2acf93c5e5d1 Correspondentie met C.A. van Woelderen, voormalig gewestelijk commandant van Zeeland, en C.C. van Woelderen-Sprenger, 1946-1948, 1951 1 omslag 301-306 Stukken betreffende de geschiedschrijving inzake de OD en de uitgave in gedrukte vorm daarvan, 1946-1953 1 pak en 5 omslagen 301 http://proxy.handle.net/10648/161c1d9e-f0e2-4639-8678-b0785dbce324 Stukken betreffende de herdruk van het gedenkboek Het Oranjehotel, 1946 302 http://proxy.handle.net/10648/a8b609c3-66d6-4d04-b804-6edac30255d4 Stukken betreffende de publicatie Het Duitsche aanbod tot een beëindiging der feitelijke vijandigheden in het nog bezette Nederlandsche gebied van april 1945, 1946 303 http://proxy.handle.net/10648/228b07ce-e379-45c2-a518-075f0d20a912 Inzake de samenstelling, druk en uitgave van het boekwerk In memoriam - 307 verzetslieden van den OD alsmede reacties op de uitgave van dit boek, 1946-1953 1 pak

Bevat in bijlage originele aantekeningen, in 1942 opgemaakt door Ch. Ubbens tijdens het eerste OD proces.

304 http://proxy.handle.net/10648/2419068e-c8a6-4a01-9440-31e295750745 Stukken betreffende het bestellen van boekwerken, 1947-1949 305 http://proxy.handle.net/10648/dd2312eb-be13-42b3-a3a7-03b00ff2f07a Stukken betreffende het verslag, opgesteld door M. de Boer inzake zijn verrichtingen in het verzetwerk bij het Delta Centrum, later als chef van de staf van de commandant van de BS, 1947, 1949 306 http://proxy.handle.net/10648/ac9d3b04-a835-4556-859c-1c617d532cae Inzake de samenstelling van brochures betreffende de OD en het begeleiden van studenten bij het schrijven van scripties, 1950, 1952, 1954
307 http://proxy.handle.net/10648/751330dc-2516-4f81-87e4-48ea9b470fa6 Stukken betreffende herdenkingsplechtigheden, 1946-1955 1 pak 308 http://proxy.handle.net/10648/bb2a7c07-d727-4e99-bc4f-095a33738899 Stukken betreffende een mogelijke posthume onderscheiding voor S.J. van der Velde, 1947-1948 1 omslag 309 http://proxy.handle.net/10648/7223ce1c-7dd2-4a59-973c-195c7d110ae6 Stukken betreffende het verlies van de Nederlandse nationaliteit van A. Musquetier en zijn rekest om herkrijging, 1947-1949, 1954 1 omslag 310 http://proxy.handle.net/10648/3f223ccc-92dd-4ffa-8e86-532175ef649b Stukken betreffende het toekennen van het Bronzen Kruis aan de heer H. Meenhorst wegens moedig optreden tegenover de vijand, 1947-1950 1 omslag 311 http://proxy.handle.net/10648/66709c9f-c03e-4ff1-a7c6-50fdb88fb270 Correspondentie met mr. J. Chr. Bührmann van het voormalig Legioen Oud Frontstrijders, 1948, 1950 1 pak 312 http://proxy.handle.net/10648/f5cab96d-e329-436e-9e50-b61d7502d221 Stukken betreffende de samenstelling van een verhandeling betreffende het optreden van Nederlandse parachutisten in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1949 1 omslag 313 http://proxy.handle.net/10648/bd3115fb-2c15-438f-8f1d-e131cd3415a1 Correspondentie met G.L. van der Hoeven inzake een lezing over het verzet in Nederland, 1950 1 omslag 314 http://proxy.handle.net/10648/6db06c28-6db9-482f-82af-43f141e4dfe3 Correspondentie met het hoofd van de Afdeling Dienstplicht van het Ministerie van Oorlog, S3 bureau 1, inzake het verifiëren van diverse gegevens, 1952 1 omslag 315 http://proxy.handle.net/10648/ed197e10-aa7f-4f03-a2c6-a3fdb1de9a8f Brief van het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende het retourneren van een dossier betreffende E. van Hasselt uit Antwerpen, met bijlagen, 1952 1 stuk 316 http://proxy.handle.net/10648/b6b62560-852e-4cd1-ba4f-6e24a83e7602 Stukken betreffende een reüniediner van oud-medewerkers van het Militair Gezag met generaal Kruls, 1953 1 omslag 317 http://proxy.handle.net/10648/64203796-b987-4c70-bed0-9768a85b31f4 Register houdende het ordeningsplan van het archief van de OD, c. 1954 1 stuk
1.12 Sectie XI, Civiele Zaken 318 http://proxy.handle.net/10648/5160d400-2058-4197-b12d-72252fb03c09 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1944-1945 1 pak 1.13 Sectie XII, Documentatie 319-366 Stukken betreffende het verzamelen van documentatie ten behoeve van de geschiedschrijving van de taakuitvoering van de OD, 1941-1956 25 omslagen, 12 pakken, 8 stukken, 2 delen en 2 katernen 319 http://proxy.handle.net/10648/b224e53b-ccd4-4352-a8eb-36ec61f85486 Gewest I, Friesland, 1945, 1947, 1948, 1950, 1952, 1956 320 http://proxy.handle.net/10648/f959aaab-78b5-4eda-aa96-b3f862efa529 Gewest II, Groningen, 1945, 1947, met retroacta 321 http://proxy.handle.net/10648/05f2b182-1651-4953-804c-af4e95412313 Gewest III, Drenthe, 1945-1950 322 http://proxy.handle.net/10648/22b2b393-e639-43f7-8c5f-7c02e1084cdb Gewest IV, Overijssel, 1944-1949 1 pak 323 http://proxy.handle.net/10648/1b7fb4cd-a54b-43bb-ab65-301cb07ffa90 Gewest V, Achterhoek, 1945-1948 324 http://proxy.handle.net/10648/72fc4488-722a-4343-8cab-b4ed66ba62d4 Gewest VI, Veluwe, 1945-1947 325 http://proxy.handle.net/10648/10e4e994-beb6-4fa7-b833-9686a97c54e6 Gewest VII, Gelderland, 1945-1949 326 http://proxy.handle.net/10648/4f96e363-f001-4ae0-b35b-94f7c16ce8fc Gewest VIII, Utrecht, 1945-1948, 1950-1952 1 pak 327 http://proxy.handle.net/10648/70a7bdcf-5497-4660-9129-4120c2411fa1 Gewest IX, het Gooi, 1945-1948, 1950 328-338 Gewest X, Amsterdam, 1941-1947, 1953 4 omslagen, 4 pakken en 4 stukken 328 http://proxy.handle.net/10648/0aed5d4b-9c6b-4644-8146-aac562871a5b Ingekomen bevelen, verordeningen, instructies, orders 1941-1945 1 pak 329 http://proxy.handle.net/10648/12eff54a-4a08-4f8d-a46b-e72e6c761670 Inzake ondermijningen, voorkomen van vernielingen en voorbereiding internering en arrestatie, 1942-1945 1 pak 330 http://proxy.handle.net/10648/ab73abfd-bdc0-4134-b6d4-ec1be3cc88c2 Potloodtekeningen betreffende de telefoonwacht op Keizersgracht 67, in het bijzonder inzake de nachtdienst en het melden van koeriers voor het verspreiden van berichten, 1944 2 stukken 331 http://proxy.handle.net/10648/822162d6-e999-4197-8493-d0845f23bb8c Spotprent, Yankee - Engelsman - Bolsjewiek - dansen naar de pijpen van de jodenkliek, 1944 1 stuk 332 http://proxy.handle.net/10648/e632a118-5eb3-416a-bb8c-498836f524ef District zuid, 1944-1945 1 pak 333 http://proxy.handle.net/10648/ffb77050-d752-4464-9b26-ac45e9c5536b Inlichtingenrapporten, 1944-1945 1 pak 334 http://proxy.handle.net/10648/ecc7932e-177a-4c18-823a-064c27524680 Organisatie en taakuitvoering knokploegen, 1944-1945 335 http://proxy.handle.net/10648/3548dfa2-3eb4-4d61-8afd-7e83a4f34c69 Organisatie en taakuitvoering (hoofd) Sectie IIIa van de BS, 1944-1945 336 http://proxy.handle.net/10648/ae40f831-6176-49bf-9aea-d2bdec44ae3e Bewakingstroepen, 1945 337 http://proxy.handle.net/10648/881bada7-12e7-4e4f-b79d-cc705c65691a Ingekomen stukken van gewestelijke-, districtscommandanten en andere voormalige OD functionarissen, ook inzake gesneuvelden en gefusilleerden, 1945-1947 338 http://proxy.handle.net/10648/1a480d3b-4e7f-4473-b1e1-f987948b6f3d Aantekening van jhr P.J. Six inzake een hem onbekend dossier, met de opdracht betreffend dossier op te leggen bij geschiedschrijving Amsterdam, met onderschrift dat het dossier bij de commissie militaire onderscheidingen is en afkomstig is van generaal Boswijk en door de commissie is ingediend bij de voordracht voor een onderscheiding van majoor Boswijk, met als bijlage 1 dossier, 1953 1 stuk 339-353 Gewest XI, Noord Holland/Noorderkwartier, 1943-1950 3 pakken, 7 omslagen, 2 delen, 2 stukken en 1 katern 339 http://proxy.handle.net/10648/9b2e66db-c8c7-49bc-a994-6b61a9b6a033 Agenda van ingekomen stukken, nrs. 1-550, 1944-1945 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken bij bureau XXI, 1946-1947 Register houdende aantekening van het dossiernummer, motornummer en framenummer van gemotoriseerde vervoermiddelen, c. 1946 1 deel 340 http://proxy.handle.net/10648/b7d6c5e6-6656-4faf-929a-2b03e422f17f Agenda van uitgegane stukken, nrs. 1-747, 1944-1945 Register houdende aantekening van aangevraagd reisvergunningen, 1945 1 deel 341 http://proxy.handle.net/10648/d8962b5d-9271-4d42-b5dd-aad539bd5d39 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij de districtscommandant II, Centrum, later Alkmaar, 1943-1945 1 pak 342 http://proxy.handle.net/10648/028f4692-d28c-40a0-af71-8f80b3cb4dd1 Operatie- en topografische kaarten, c. 1944 343 http://proxy.handle.net/10648/d806a1de-d54d-4ffc-8c9d-c0b75a47e089 Ingekomen en uitgegane bevelen, verordeningen, instructies, orders, 1944-1945 1 pak 344 http://proxy.handle.net/10648/33a11c23-cc11-4dae-a11b-c89e716aabee Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij de districtscommandant II, Centrum, later Alkmaar, Sectie I 3, Inlichtingen, 1944-1945 345 http://proxy.handle.net/10648/572c04b3-acc3-4846-8177-73c33b7b65e5 Stukken betreffende de zuivering van burgemeesters in de provincie Noord Holland, 1944-1945 346 http://proxy.handle.net/10648/e96a9959-c58f-4a8e-b8c7-cb225c0d72bc Stukken betreffende de taak en taakuitvoering van het district VI, Zaanstreek, 1944-1945 347 http://proxy.handle.net/10648/0f28644c-3501-4dd5-b3ac-d26bbd0e3208 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij de districtscommandant II, Centrum, later Alkmaar, Sectie I 1, Operatiën, 1945 348 http://proxy.handle.net/10648/17188186-7382-4b57-9609-2e7db0b140b0 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij de districtscommandant II, Centrum, later Alkmaar, Sectie I 2, Organisatie en Personeel, 1945 349 http://proxy.handle.net/10648/393bbae5-2906-41c3-9b41-c396f79195ed Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij de districtscommandant II, Centrum, later Alkmaar, Sectie I 5, Verbindingen, 1945 350 http://proxy.handle.net/10648/74fad26f-41b8-4711-8efb-a1e1a02a4a78 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij de districtscommandant II, Centrum, later Alkmaar, Sectie I 7, Registrator, 1945 2 stukken 351 http://proxy.handle.net/10648/d9b6c544-7cba-4920-981c-f61cc336ed55 Ingekomen stukken van gewestelijke-, districtscommandanten, ook inzake gesneuvelden en gefusilleerden, 1945-1950 1 pak 352 http://proxy.handle.net/10648/3f3c013f-2250-4e25-af19-0dc6d035821e Ingekomen stukken bij de district IV, 1945 353 http://proxy.handle.net/10648/2668bea4-2288-4878-a2c4-8d72c5fcc583 Voornaamste der rapporten uitgebracht door hoofd Sectie V, gewest 11, januari 1944-maart 1945, rapport opgesteld door dr G.N. Honig, alias Joris Polderman, 1947 1 katern 354-361 Gewest XII, Haarlem, 1944-1948 1 pak, 1 stuk en 6 omslagen 354 http://proxy.handle.net/10648/8b0d4736-0937-4ceb-bd57-f94aff3cdac7 Ingekomen stukken van gewestelijke-, districtscommandanten, ook inzake gesneuvelden en gefusilleerden, 1945-1948 355 http://proxy.handle.net/10648/f6f54cf2-ba4b-4405-8d0b-058032c28d94 Situatie- en perspectieftekeningen van de verdedigingslinie Alphen - Aalsmeer opgemaakt door sectie V Genie, 1944 356 http://proxy.handle.net/10648/0aea164f-b43e-40fc-8234-d448a8f0e383 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij sectie V Genie, 1944-1945 1 pak 357 http://proxy.handle.net/10648/bb5b0d6e-f92d-4b8f-b73d-beda180c8106 Situatie- en perspectieftekeningen inzake Zandvoort opgemaakt door sectie V Genie, 1944-1945 358 http://proxy.handle.net/10648/f240fdd6-1955-496a-8171-64d85136880f Dagboek van de Sectie V Genie, 1945 1 stuk 359 http://proxy.handle.net/10648/6a756280-1bae-413f-b308-71f05753ebdf Situatie- en perspectieftekeningen van de stellingen bij IJmuiden opgemaakt door sectie V Genie, 1945 360 http://proxy.handle.net/10648/72399903-4c04-47d3-ae12-eea4301ef781 Situatie- en perspectieftekeningen inzake Beverwijk, opgemaakt door sectie V Genie, 1945 361 http://proxy.handle.net/10648/b1a14196-60a6-42a6-a31a-317d0522ce60 Situatie- en perspectieftekeningen inzake Haarlem, opgemaakt door sectie V Genie, c. 1944 362-363 Gewest XIII, Zuid Holland, 1944-1948, 1953 1 pak en 1 stuk 362 http://proxy.handle.net/10648/76df8b7d-8ccd-4b2a-a376-c1dadb264af2 Ingekomen stukken van gewestelijke-, districtscommandanten en andere voormalige OD-functionarissen, ook inzake gesneuvelden en gefusilleerden, 1945-1948 1 pak 363 http://proxy.handle.net/10648/73fc7b90-bb35-4577-9259-aacc0110d5f7 Aantekening van onbekende, inzake aangetroffen stukken welke behoren bij de collectie geschiedschrijving gewest 13, met bijlagen, 1953

De stukken betreffen richtlijnen, regelingen en vorderingen, 1944-1946

364-365 Gewest XIV, Rotterdam, 1945-1947 1 omslag en 1 pak 364 http://proxy.handle.net/10648/3d3600e6-4ca2-4963-8aa4-98f1c29867cf Situatie- en perspectieftekeningen inzake Westerlee-Oranjesluis, Vlaardingen, Hoek van Holland, Maassluis, Ter Heide, Poeldijk, Bloemendaal, Loosduinen, 's-Gravenzande, Monster, Naaldwijk, Honselersdijk, Kwintsheul, Schipluiden, De Lier, Maasland, Maasdijk, Westerlee, Schiedam, 1945 1 pak 365 http://proxy.handle.net/10648/3de7e12e-857b-423c-9f5e-dd475258675a Ingekomen stukken van gewestelijke-, districtscommandanten en andere voormalige OD-functionarissen, 1945-1947 366 http://proxy.handle.net/10648/c2500983-212a-4f80-aeea-baba263beba9 Gewest XVI, stukken betreffende de overval op het OD-zendstation gewest 16 in de Vloeiweide onder Rijsbergen en de nasleep hiervan, 1944, 1946-1949 1 katern
367 http://proxy.handle.net/10648/350cc9ca-2210-4f80-8afe-287e282bc4b3 Stukken betreffende de betrouwbaarheid en politieke activiteiten van F. van 't Sant, particulier secretaris van H.M. de Koningin, 1935, 1942-1943, 1948 1 omslag 368 http://proxy.handle.net/10648/fa93557e-4ce5-47d3-a216-46ecb505a7d9 Ingekomen stukken van voormalige OD-officieren, 1941, 1943, 1945-1951 1 pak

Inv. nr. 368 bevat de volgende stukken: De Genesis van de OD, aantekeningen van luitenant-generaal b.d. jhr. W. Roell, 1943, 1946-1947, 1949-1951. Rapport over de eerste tijd van het verzet en het ontstaan van de OD,1940 maart - 1942, opgemaakt door C.M. Gelderman, 1946. Brief van P. Th. Eckenhausen, aan Van de Kinderen betreffende het ontstaan van de OD, prof. Schoenmaker, eerste OD-proces, 24 januari 1947. Aantekening van ir. A. Groothoff betreffende het aandeel van generaal H.D.S. Hasselman in het eerste stadium van het verzet, 25 september 1945. Bericht opgemaakt door luitenant-kolonel mr. W. v.d. Hoek, commandant der 2 Divisie Koninklijke Marechaussee te 's-Gravenhage, over het tijdvak van 1 oktober 1940 - 15 april 1942, gezonden aan de heer C.A. v. Welder, afschrift, 1947. Kort verslag van een onderhoud op 14 maart 1947 met de gepensioneerd kolonel der Artillerie R.P.J. van de Berg van Saparoea met de heer C.A. van Woelderen. Brief van majoor B.W. van Mourik Broekman aan kolonel jhr. P.J. Six betreffende oprichting en ontstaan OD, 4 februari 1946. Brief van majoor B.W.F. Bierens de Haan, 25 juni 1946. Brief van majoor B.W.F. Bierens de Haan aan C.A. van Woelderen, 20 mei 1947. Brief van majoor B.W.F. Bierens de Haan aan C.A. van Woelderen, 20 oktober 1946. Fotokopie van een rapport van mevr. R. Lotgering-Hildebrand betreffende de Stijkelgroep, 1941. Dokumentatieformulier van cadet-vaandrig C.Vermeulen, met 3 bijlagen, 1945-1946. De personen in de boot op het Tjeukemeer, van J.F.Ph. Hers, rapport inzake L.A.R.J. Hamel, 15 oktober 1945, 1945-1946, 1951. Afschrift van een rapport van W.A. van Wijlen te Rotterdam, ongedateerd en ongetekend. Rapport van luitenant C. Navis inzake verbindingen met de gewesten en aanverwante onderwerpen 6 juni 1946, met vragen van kolonel Six en de antwoorden daarop van luitenant Navis, 14 juni 1946, 1947. Rapport van luitenant C. Navis, met bijlagen, 1946-1947, 1949. Brief van ir. J.A. van Heerde betreffende het Legioen Oud Frontstrijders (LOF) en OD, 5 oktober 1946. Gegevens ter staving van de doelstelling van de OD, van ir. J.A. van Heerde, 18 september 1946. Geschiedenis van het LOF en de fusie met de OD, van ir. J.A. van Heerde, ongedateerd. Geschiedkundig overzicht van LOF en OD door ir. J.A. van Heerde en reservemajoor J.H. Claus, maart 1947, 1946-1947. Rapport van kapitein J.Chr. Buhrmann, getiteld door het oog van de naald, betreffende Johnny den Droog, ongedateerd en ongetekend. Rapport van onderluitenant J.B. Vermeulen, 9 juli 1946 betreffende het bureau Inlichtingendienst onder leiding van kapitein dr. Somer, 1946, 1950. Dutch resistance movements as known to the Germans, afschrift van een Engels inlichtingenrapport, 1947. Verslag van P. Tazelaar betreffende luitenant-ter-zee G.A. Dogger. Amsterdam 16 mei 1947, 1947. Verklaring van P. Tazelaar betreffende zijn opdracht in Nederland in 1941, Amsterdam, 16 mei 1947, 1947. Mededelingen van P. Tazelaar inzake zijn tweede verblijf in Nederland, winter 1944, 1945 Amsterdam 16 mei 1947, 1947. Mededeling van kapitein P. Tazelaar, R.M.W.O. aan jhr. P.J. Six, 18 juli 1947, 1947. Verslag groep Eysden van 1940 tot oktober 1942, afschrift van ongedateerd en ongetekend rapport, Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1949. Verslag over de eerste periode van de groep van Hamel, door mr. P.B.M. ten Bosch, alsmede een rapport betreffende het Inlichtingendienst proces. (A en B), 1947-1948. Verklaringen betreffende de deelname van J.J.P. Geldof in de spionagegroep Zeeland, 1948.

369 http://proxy.handle.net/10648/1b0df0fe-09df-4dfe-8ad0-882806626a4b Dossier inzake F. Jalink, voormalig propagandist van de Nationale Landstorm Commissie, 1943, 1946-1948, 1950 1 omslag 370 http://proxy.handle.net/10648/eb032d4d-dc1d-410d-a049-40b73570736d Ingekomen stukken van gewestelijke-, districtscommandanten en andere voormalige OD-functionarissen van gewest XVIII, Eindhoven, ook inzake gesneuvelden en gefusilleerden, 1943-1947 1 omslag 371 http://proxy.handle.net/10648/2c977862-dd55-4948-886b-2446d9562a15 Stukken betreffende de verwerving, het beheer en de distributie van levens- en genotmiddelen, 1944-1945 1 omslag 372 http://proxy.handle.net/10648/bac20701-4d44-472a-8b6b-9ebc54c45c05 Stukken betreffende de spoorwegstaking van 1944, de geschiedschrijving daaromtrent, de herdenking daarvan alsmede het mogelijk verlenen van een onderscheiding aan betrokkenen bij de organisatie van deze staking, 1944-1946, 1949-1952 1 omslag 373 http://proxy.handle.net/10648/aa5ff5f4-6382-4ef4-b9da-e40f5e8097c5 Ingekomen stukken van gewestelijke-, districtscommandanten en andere voormalige OD-functionarissen van gewest XIX, Limburg, 1944-1947 1 omslag 374 http://proxy.handle.net/10648/6b00403f-763e-46c2-a6db-c2f55ad0e40d Ingekomen stukken van gewestelijke-, districtscommandanten en andere voormalige OD-functionarissen van gewest XV, Zeeland, ook inzake gesneuvelden en gefusilleerden, 1944-1950 1 pak 375 http://proxy.handle.net/10648/c54f342a-5808-4d67-b9d7-52ad7b61441b Ingekomen stukken van gewestelijke-, districtscommandanten en andere voormalige OD-functionarissen van gewest XVII, oost-Noord-Brabant, ook inzake gesneuvelden en gefusilleerden, 1945, 1947-1948 1 omslag 376 http://proxy.handle.net/10648/ef1a4938-df77-4931-92f5-c06498066f14 Stukken betreffende de organisatie en taakuitvoering van de Grote Adviescommissie, 1945-1946, 1949 1 omslag 377 http://proxy.handle.net/10648/5b391375-5b38-4805-9b9f-d70954fb6062 Ingekomen stukken van gewestelijke-, districtscommandanten en andere voormalige OD-functionarissen van gewest XVI, west-Noord-Brabant, ook inzake gesneuvelden en gefusilleerden, 1945-1947 1 pak 378 http://proxy.handle.net/10648/d4995322-c8ef-4550-9929-4d0f6ac8e9d9 Stukken betreffende een memorandum, opgesteld door de Vertrouwensmannen in overleg met de commandant BS, inzake het Duitse aanbod tot een beëindiging van de feitelijke vijandigheden in het nog bezette Nederlandse gebied van april 1945, 1945-1947, 1950-1951, 1954 1 pak 379 http://proxy.handle.net/10648/413157d9-ec97-4f2c-8a1a-e5be1cdc6195 Stukken betreffende dictaten en conceptrapportages inzake de geschiedschrijving van de OD, 1945-1948, 1950, 1954-1956 1 pak 380 http://proxy.handle.net/10648/1fba9f61-4e99-469f-aa84-c4593c048c7a Stukken betreffende een lezing gehouden door oud minister-president prof. mr. P.S. Gerbrandy welke de verdeeldheid binnen het voormalig Nederlands verzet zou aanwakkeren, 1946 1 omslag 381 http://proxy.handle.net/10648/bac66214-83b6-44e2-b99c-48d159dac751 Stukken betreffende een mogelijk pensioen voor W.J. Hoekveld, 1946 1 omslag 382 http://proxy.handle.net/10648/b96edc00-cf9b-477e-b19e-77a820b86418 Stukken betreffende de organisatie van de geneeskundige dienst in de gewesten van de BS, 1946-1947 1 omslag 383 http://proxy.handle.net/10648/8c84b2dc-2003-44e7-864f-e9d553f99d30 Stukken betreffende de organisatie, het proces tegen leden van de Oranjewacht en de geschiedschrijving inzake deze verzetsgroep, 1946-1947 1 omslag 384 http://proxy.handle.net/10648/09a0952e-8c84-4f82-a5ad-91ac0512b585 Stukken betreffende processen tegen de OD, 1946-1948 1 omslag 385 http://proxy.handle.net/10648/faf2d1b8-8661-4b04-9f67-a19e3afddc51 Stukken betreffende affaires rond reservemajoor J.B.P.M. de Swart, waaronder zijn rol in het voormalig verzet en zijn optreden als wapenkoning bij de kroning van HKH prinses Juliana, 1946-1948, 1953-1953 1 omslag 386 http://proxy.handle.net/10648/5c048081-6cf8-4375-819f-27b3cd3c3bc2 Verslagen en rapporten van diverse functionarissen inzake handelingen verricht door verzetslieden en -groepen, 1946-1949 1 pak

Inv. nr. 386 bevat de volgende stukken: Verklaring van de heer en mevrouw Niftrik inzake de weg naar Zwitserland. Onderhoud met schout-bij-nacht Jolles, commandant KM in Nederland en commandant van de stelling Den Helder in 1940. Verslag over ir G.P. Schuller, lid Oranjewacht. Verslagen van J. Bommezijn-de Rochemont over de gevangenname van haar man mr. A.B. Bommezijn. Verslagen over de verrichtingen van W.J.M.J. d'Aquin. Verslag ritmeester W.F.K. Bisschoff van Heemskerck. Verslag werkzaamheden luitenant-generaal jhr. W. Roëll. Verslag werkzaamheden ritmeester W. Ch.J.M. van Lanschot in I.D.-verband. Verslag werkzaamheden ritmeester jhr. J.J.G. Beelaerts van Blokland. Verslagen van H.M.G. Lauwers en sergeant T. Taconis. Verslag F.N.F. van der Schrieck. Verslag reservekapitein S.A. Bleijswijk Ris. Verslag werkzaamheden J.J. Ellerman. Verslag werkzaamheden groep Erkens. Verslag Evert van de Evertgroep. Verslag mr. J. Gelderman. Verslag H. Hansma. Rapporten G.A. de Jong.

387 http://proxy.handle.net/10648/6549fea7-cc0a-4021-b879-fbd94249a6d6 Stukken betreffende het Englandspiel en het proces tegen A. van der Waals, 1946-1950 1 omslag 388-392 Verzamelde documentatie inzake het Englandspiel en het proces tegen A. van der Waals, 1946-1950, z.d 4 omslagen en 1 pak 388 http://proxy.handle.net/10648/cf13a316-5c95-4a63-890f-ec928de9993b Krantenknipsels, 1946-1947 389 http://proxy.handle.net/10648/7f8f747a-0cd9-490c-8ceb-7b72b4ce3fd0 Krantenknipsels, 1948 1 pak 390 http://proxy.handle.net/10648/ba169223-f13c-433c-9daa-99262ee1281c Krantenknipsels, 1949-1950 391 http://proxy.handle.net/10648/21f354b8-dc64-4b1b-b66b-1ce0a9b5c605 Krantenknipsels, z.d 392 http://proxy.handle.net/10648/8bcd940e-bb16-4087-a7ca-efd9b8cdb853 Van chaos en doofpot, serie publicaties in Wereldkroniek, 1949 393 http://proxy.handle.net/10648/784757bf-25c3-4ca3-b632-a943ad2e7bc4 Nederland in oorlogstijd. Uitgave van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 1e jaargang, nr. 12 - 5e jaargang, nr 2, 1946-1950 1 pak 394 http://proxy.handle.net/10648/3083bc57-7b1f-4d05-9df0-ff877f1d611b Lijsten houdende de naam- en adresgegevens van gevallenen alsmede van de gewestelijke commandanten en andere OD-functionarissen, 1946-1950 1 omslag 395 http://proxy.handle.net/10648/337ee2ca-d639-4621-9195-00e77cc83459 Stukken betreffende de organisatie, het proces tegen leden van de Stijkelgroep, de geschiedschrijving inzake en herdenkingsplechtigheden voor de gevallenen van deze verzetsgroep, 1946-1951 1 omslag 396 http://proxy.handle.net/10648/b7767206-488a-44f1-952d-b9d33688c8e6 Stukken betreffende illegale activiteiten in oorlogstijd uitgevoerd door dr. E. Kits van Waveren, alias Dinkel, voor de OD en de BS, met name voor de geneeskundige dienst van deze organisaties, 1946-1947, 1951-1952, met retroacta, 1944 1 omslag 397 http://proxy.handle.net/10648/c5dcb183-4ad2-46cc-910c-cb617a1db8e0 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1946-1952 1 pak 398 http://proxy.handle.net/10648/06af23b4-d54d-452c-86a1-24681f30814c Stukken betreffende het rapport Contact Holland, opgemaakt door S.E. Hazelhoff Roelfzema in maart 1942, 1947 1 omslag 399 http://proxy.handle.net/10648/feb95ded-5870-49fe-b6e0-9c3e7b4e1c14 Stukken betreffende het gedrag van J.B.A. Schaepman tijdens de oorlog, 1947 1 omslag 400 http://proxy.handle.net/10648/4dd9584c-411a-496d-bc86-bc956b302dc1 Correspondentie met drs. H. Baudet inzake de geschiedschrijving OD, 1947-1948 1 omslag 401 http://proxy.handle.net/10648/ef024716-28fd-4026-9ecf-b3d2a7171b08 Stukken betreffende de werkzaamheden in het verzet van ir. R.P. Wirix, alsmede zijn arrestatie en overlijden, 1947-1948 1 omslag 402 http://proxy.handle.net/10648/ecefaea0-051a-4cb8-a941-ba7cc2eb8a76 Stukken betreffende de samenstelling door de Commissie van Redactie van de inleiding, hoofdstuk 1 en 2 van de brochure over de OD, 1947-1949 1 pak 403 http://proxy.handle.net/10648/1ef3a0cb-e631-46bc-9abe-969a82e99653 Stukken betreffende verzoeken om informatie en ingekomen stukken van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1947-1952 1 pak

Met hierin o.a. Amsterdamse straten te noemen naar gevallen verzetsstrijders. Conferentiestukken World War II in the West, georganiseerd door RIOD, 5-9 september 1950.

404 http://proxy.handle.net/10648/be1b4940-7751-42b3-84e0-425d4a4e78f5 Correspondentie met luitenant-kolonel Th. A. Boeree, districtscommandant OD, later CBT-BS te Ede, inzake de slag om Arnhem en werkzaamheden van de OD, 1947-1952 1 pak 405 http://proxy.handle.net/10648/2d37813c-592a-4224-ac33-c081e5ec8ed4 Stukken betreffende het tweede OD-proces, afschriften en fotokopieën van strafprocesstukken, Duitstalig, 1949 1 pak 406 http://proxy.handle.net/10648/3a5e791a-da91-4006-a4b4-382264b4058d Stukken betreffende het inlichtingendienstproces, afschriften en fotokopieën van strafprocesstukken, gedeeltelijk Duitstalig, met hierbij opgelegd een inhoudsopgave van de namen die in de betreffende processtukken voorkomen, 1949-1952, 1977 1 pak 407 http://proxy.handle.net/10648/12cde395-e99d-419d-ba2a-5f963e3ae545 Correspondentie inzake de uitgave Onderdrukking en Verzet, de geschiedenis van Nederland in oorlogstijd, 1950-1953 1 omslag 408 http://proxy.handle.net/10648/f00bde04-fd43-4ca1-948a-076bc23f206a Correspondentie met drs. G.T. de Jong met betrekking tot de geschiedschrijving van de OD, 1951-1954 1 omslag 409 http://proxy.handle.net/10648/187ed0cf-80bd-4fdb-a50c-b71b0fbbae7b Briefwisseling met G.J. van Ojen jr. van de Krijgsgeschiedkundige afdeling van het Hoofdkwartier Generale Staf inzake de vordering van zijn werkzaamheden aan het manuscript over de BS, 1954-1955 1 omslag 410 http://proxy.handle.net/10648/18220f95-632b-4d2d-9d1f-d30fc84a3594 Briefwisseling met de commandant der Koninklijke Marechaussee inzake een rapport met betrekking tot de werkzaamheden van wijlen luitenant-kolonel Koninklijke Marechaussee P.R.M. Versteegh in de ontwikkeling en het ontstaan van de BS, 1955 1 omslag
1.14 Onderscheidingen 411-434 Stukken betreffende voordrachten voor onderscheidingen, 1945-1953, 1977 4 pakken, 19 omslagen en 1 stuk 411 http://proxy.handle.net/10648/a05a8b4a-0b93-40f2-944d-1eae9b3914bf Register houdende naam, datum en nummer van het besluit van verleende onderscheidingen aan OD-medewerkers, c. 1952 412 http://proxy.handle.net/10648/7cc9db5c-b7f5-4c75-85cf-e0061411737f Algemeen, 1950-1952 413 http://proxy.handle.net/10648/3c807b10-2b21-415c-a3a8-dca5a44b1593 Gewest 3, Drenthe, 1951-1953 414 http://proxy.handle.net/10648/7efb8c07-c81c-412f-9621-335ef452364a Gewest 4, Overijsel, 1949-1953 1 pak 415 http://proxy.handle.net/10648/caaff172-6cb2-4466-855e-65e3f9aa75c8 Gewest 5, Achterhoek, 1945-1946, 1950-1952 416 http://proxy.handle.net/10648/c0c58324-1cdb-468b-a482-e49b5eab8dad Gewest 6, Veluwe, 1946, 1950-1954 1 pak 417 http://proxy.handle.net/10648/6c74c8dc-eed9-4e0f-b70a-3b57d966417b Gewest 8, Utrecht, 1952-1953 418 http://proxy.handle.net/10648/87aa6aaf-866a-4075-aa31-128ec6bea8b7 Gewest 9, het Gooi, 1946, 1949-1953 419 http://proxy.handle.net/10648/f40046b5-4b6c-477d-849b-9f370ae37bcc Gewest 10, Amsterdam, 1947, 1949-1953 420 http://proxy.handle.net/10648/896621fa-26bc-4d7b-b48d-5763c37b37ed Gewest 11, Noord Holland/Noorderkwartier, 1945, 1949-1953 421 http://proxy.handle.net/10648/d99a85b4-a259-449c-b9b1-9fffaf810961 Gewest 12, Haarlem, 1945, 1947, 1950-1952 422 http://proxy.handle.net/10648/5f588217-0947-47e8-aecc-3bbf0f9f72e7 Gewest 13, Zuid Holland, 1945, 1947, 1949, 1951-1953 423 http://proxy.handle.net/10648/25f0582b-1fac-4adf-9dd6-a6a67a8d91e6 Gewest 14, Rotterdam, 1977 1 stuk

Aantekening houdende verwijzing naar de persoonsdossiers waarin de stukken zijn opgeborgen in het archief van het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel te Kerkrade.

424 http://proxy.handle.net/10648/9e5c8796-47b7-4fc7-ba5d-04a62d1e2cd8 Gewest 15, Zeeland, 1947, 1948-1953 425 http://proxy.handle.net/10648/79223e01-846b-4925-9ef0-9a28576cb5f5 Gewest 16, west-Noord-Brabant, 1948, 1951-1953 426 http://proxy.handle.net/10648/01d217cb-5f38-46e6-8d47-e6d031b2e1bd Gewest 17, Oost-Noord-Brabant, 1950-1953 427 http://proxy.handle.net/10648/a746158b-4cb0-4d61-b989-0fbd9a493ae1 Gewest 18, Eindhoven, 1945-1946, 1949, 1951-1952 428 http://proxy.handle.net/10648/41c4bf3d-c3c7-4826-a2c9-408ac33cbb12 Gewest 19, Limburg, 1946-1952 429 http://proxy.handle.net/10648/93035e82-1e4b-498a-9766-a4bddaf2de6e Sectie V Algemeen Hoofdkwartier OD, 1945-1947, 1949-1952 430 http://proxy.handle.net/10648/d0e45779-5b7d-499e-95d9-aef15d1897b3 Verbindingsdienst, 1945-1946, 1948-1949, 1951-1952 431 http://proxy.handle.net/10648/f743a31e-4526-471f-a867-68350025aed5 Radiodienst, 1951-1952 432 http://proxy.handle.net/10648/bbc709b8-a6e8-4f07-be7c-b34434b2ad90 G.A. Dogger, 1942-1949 1 pak 433 http://proxy.handle.net/10648/a4b85171-18b3-4a2e-8201-df65aae8d8f0 Niet tot OD of BS behorend, 1946-1949 1 pak 434 http://proxy.handle.net/10648/21813aab-a158-4777-ab6d-a8efa05027d8 Afgewezen verzamelvoordrachten, 1949-1953
435 http://proxy.handle.net/10648/243d5eee-b467-4637-a2e0-a4f69bbda40d Stukken betreffende richtlijnen voor en overleg inzake het voordragen voor en toekennen van onderscheidingen, 1945-1946, 1949, 1951 1 omslag 436 http://proxy.handle.net/10648/d0391380-b466-4d8f-a79a-f12b833bcbd3 Staten houdende een opgave van voordrachten tot het toekennen van een (posthume) onderscheiding aan medewerkers van de BS, 1945-1946, 1950, 1952-1953 1 omslag

Deze bescheiden werden aangetroffen in en afgescheiden van het persoonlijk archief van generaal-majoor H. Koot over de jaren 1942-1958.

437 http://proxy.handle.net/10648/f7a34965-b91a-441a-b1ed-399542cd1914 Stukken betreffende vergaderingen en bijeenkomsten van de OD inzake voordrachten voor onderscheidingen, 1945, 1948-1950 1 omslag

Zie ook inv. nrs. 274-282.

438 http://proxy.handle.net/10648/0169dbe5-fbf4-42a5-918d-ae5a5494fe02 Correspondentie met H. Koot, met name in zijn functie als kanselier der Nederlandse Orden, 1946, 1948-1952, 1954 1 omslag 439 http://proxy.handle.net/10648/7f22baca-205b-4e9d-b7f0-4109bf9f52b2 Correspondentie met de gewesten inzake voordrachten voor onderscheidingen, 1946, 1949-1951 1 omslag 440 http://proxy.handle.net/10648/9d087f16-0abe-460f-8243-fb6310ac4b60 Stukken betreffende een adres aan de minister-president om een verzetsereteken ten behoeve van het verzet in te stellen, 1948 1 omslag 441 http://proxy.handle.net/10648/aa814c8b-0cd7-4c97-8da0-325d63d2d9ca Stukken betreffende voordrachten voor onderscheidingen voor verzetslieden die terecht hebben gestaan in de OD-processen, 1948-1954 1 pak 442 http://proxy.handle.net/10648/1fd7fcf8-7262-4c6e-9e94-a9fe82c9f930 Correspondentie met de Commissie Militaire Onderscheidingen en leden van deze commissie, 1949-1953 1 omslag 443 http://proxy.handle.net/10648/f9b06712-d8c3-4882-b266-b2a1649beee3 Stukken betreffende het uitreiken van, en overzichten van uitgereikte onderscheidingen, 1950, 1952 1 omslag
1.15 Vervallen toegangen 444 http://proxy.handle.net/10648/d9c64ebc-9d81-4dae-8991-25c2a916e8cc Vervallen inventarissen, 1949 1 omslag

Bevat: Archief kolonel Six - Militair Gezag privé-archief kolonel Six archief Vereniging Officieren Cavalerie archief Steun Wettig Gezag collectie ruitersport kolonel Six archief Sectie V bibliotheek en documentatie OD

445 http://proxy.handle.net/10648/354e22a6-8dd5-45f0-973c-16f5db36af86 Plaatsingslijst van de collectie OD, opgesteld door een medewerker van Sectie II van het BRIOP van het Ministerie van Defensie, 1986 1 deel 446 http://proxy.handle.net/10648/d1b489a4-56b4-4723-b272-64a1140fe19d Vervallen inventaris op het archief van bureau I-1, operaties en bureau I-2, organisatie, [1950] 1 kaartsysteem 447 http://proxy.handle.net/10648/e40dece4-c5a8-42af-a114-989535013b21 Vervallen inventaris op het archief van bureau I-4, juridische zaken en censuur, [1950] 1 kaartsysteem 448-449 Vervallen inventaris op het 'Bleyenburgarchief', [1950] 1 kaartsysteem 448 http://proxy.handle.net/10648/17d7839c-5c08-4eda-b9b9-1b8114120fdb 1945 mei 8 - juni 18 449 http://proxy.handle.net/10648/126571b8-7e94-4f8c-ac75-ec36f074c29e 1945 juni 19 - 1946 februari
2 Collectie Binnenlandse Strijdkrachten, c. 1939-1953

Dit bestanddeel bestaat uit archiefbescheiden, foto's, krantenknipsels en fotokopieën van documenten, welke als documentatie bij elkaar zijn gebracht. Er is dus sprake van een collectie. Tijdens de bewerking in 1947 werden de stukken voorzien van een nummer en in een losbladig register ingeschreven onder verzameltrefwoorden. De stukken kregen een "registratienummer" en een korte omschrijving van de inhoud. Het eerste cijfer van het (registratie)nummer geeft aan tot welk archief het desbetreffende stuk behoort. Mochten voor een archiefonderdeel meer nummers nodig zijn, dan werden reservenummers gevormd door achter het nummer "/2" te plaatsen, bijv. 453/2. Het nummer werd op de stukken met rood potlood geschreven. Achter een aantal nummers werd tussen haakjes een letter vermeld, bijv. 583 (P). De betekenis van deze letteraanduiding is vooralsnog niet bekend, Mogelijk dat de letter P voor "personeel" staat.

De stukken werden vervolgens op nummer in omslagen in het "archief" opgeborgen. Op de omslagen en dozen werd bijv. G.S. G. VIII (of G8) D.I. DOCBS I 1 t/m 100 L.S. vermeld. Dit betekent: G.S. G. VIII Generale Staf, Sectie VIII (Krijgsgeschiedkundig Instituut). D.I. ? DOCBS Documentatie Binnenlandse Strijdkrachten. I volgnummer omslag? 1 t/m 100 registratienummers stukken. L.S. Losse stukken. Dit is de aanduiding voor de onderkende archiefbestanddelen. Naast LS zijn dat G. 4, 6, 18 etc. (staat voor gewest 4, 6, 18 etc.), H (kopie hoofd), VO (verbindingsofficieren) en CAB (centraal afwikkelingsbureau).

Wegens de slechte materiele staat van het oorspronkelijke register is besloten de inhoud hiervan over te typen en in de inventaris op te nemen in bijlage 4.

450-467 Index op de collectie Binnenlandse Strijdkrachten, 1947 18 omslagen

De toegang op deze collectie bestaat uit een reeks alfabetisch gerangschikte trefwoorden. Onder ieder trefwoord is van elk stuk, dat onder het trefwoord valt, het "registratienummer" en een korte omschrijving van de inhoud van het stuk opgenomen. Sommige stukken zijn vanwege de veelzijdige aard van de inhoud onder meerdere trefwoorden opgenomen! Een digitale versie van deze handgeschreven nadere toegang is beschikbaar. Het is de nadere toegang op de inv.nrs 469-846.

450 http://proxy.handle.net/10648/4557ce94-93a7-4fc8-9353-4e51168029ef Aanmelding - Betuwe.

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Aanmelding;

Achterhoek (gewest V);

Administratie;

Afwikkeling BS Amsterdam (gewest X);

Arnhem;

Arrestaties;

Benoemingen;

Berichten en bevelen geallieerden;

Betuwe.

451 http://proxy.handle.net/10648/80de92c0-39de-4e3b-9ca9-4733d6c0606e Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten - Burgerlijk Bestuur.

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten (BNS);

Bevelvoering en bevelsverhoudingen;

Bevoegdheden;

Bevrijding;

Bewakingseenheden;

Bewakingstaken;

Bewakingstroepen;

Bewapening;

Bezetting;

Bezoldiging;

Blauwe jagers;

Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO);

Bureau Inlichtingen;

Bureau Nationale Veiligheid (BNV);

Burgerlijk Bestuur.

452 http://proxy.handle.net/10648/f4606dd0-bcb6-4d85-a526-eae3597462dd Capitilatie - Documentatie.

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Capitulatie;

Centrale Inlichtingen Dienst (CID);

Codes en schuilnamen;

Commandanten Binnenlandse Strijdkrachten (CBS);

Commandanten;

Contactcommissie der illegaliteit;

Contact met den vijand;

Critiek BS (naoorlogse toestand);

Deltavorming;

Dienstplicht;

Discipline;

Distinctieven;

Diversen;

Documentatie.

453 http://proxy.handle.net/10648/8393e0fd-35a7-4530-a399-358d0fd4f874 Drenthe - Friesland.

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Drenthe (gewest III);

Droppings;

Dutch National Battalion (DNB);

Economische aangelegenheden;

Engelandvaarders;

Englandspiel;

Evacuatie;

Executies;

Falsificatie;

Financiële aangelegenheden;

Film en fotodienst NBS;

Friesland (gewest I).

454 http://proxy.handle.net/10648/900dba0d-faf2-4560-8390-59fd8c5fc40d Geallieerde Oorlogsvoering - Grote Adviescommissie.

N.B: In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Geallieerde oorlogsvoering;

Geestelijke verzorging;

Geheime Dienst Nederland (GDN);

Geneeskundige Dienst;

Genie;

Geschiedschrijving;

Getallen;

Gezagsbataljons;

Gezagscompagnieën;

Gezagstroepen;

Gooi (het) (gewest IX);

Grenstroepen;

Groep Albrecht;

's-Gravenhage (gewest XIII);

Groningen (gewest II);

Grote Adviescommissie (GAC).

455 http://proxy.handle.net/10648/9f895389-2b96-482b-848b-07dad3342575 Haarlem - Juridische Aangelegenheden.

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Haarlem;

Historische terminologie;

Houding burgerbevolking;

Hulp aan piloten enz.;

Illegale pers;

Illustraties;

Inlichtingendiensten BS;

Inlichtingen over de vijand;

Inside information;

Instructies;

Intendance;

Internationale contact illegaliteit;

Inzet voor Nedelands-Indië;

Juridische aangelegenheden.

456 http://proxy.handle.net/10648/361e235b-b350-4c46-9f51-b9691cbaa5e5 Kazernering - Krijgsraad.

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Kazernering;

Kern, de;

Klachten over de BS;

Klachten over geallieerde strijdkrachten;

Klachten van BS;

Klachten van illegale werkers;

Kleding en uitrusting;

Kleine verzetsgroepen en organisaties;

Knokploegen (KP);

Koeriersdiensten;

Krijgsraad.

457 http://proxy.handle.net/10648/1f575e20-dd59-410a-9315-a93b4c10bc05 Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers - Liquideringsacties door illegaliteit.

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers;

Legering;

Legioen van Oud Frontstrijders;

Legitimatiebewijzen;

Leiders van het verzet; Light Infanterie Battalion (LIB);

Lijnen van ontwikkeling;

Limburg (gewest XIX);

Linecrossing;

Liquidaties door Duitsers;

Liquideringsacties door illegaliteit.

458 http://proxy.handle.net/10648/d4a6cddd-8aa8-41e7-84a7-2a67fe2b7be1 Marechaussee - Nijmegen (District VII).

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Marechaussee;

Medische dienst en keuring;

Miki Groep-;

Militair Gezag (MG);

Militaire Politie (MP);

Militarisering;

Mobilisatie BS;

Motieven voor het verzet;

Nationaal Comite van Verzet;

Nationaal Steunfonds (N.S.F.);

Noord-Brabant (gewesten in ..);

Noord-Holland, Noord (gewest XI);

Noord-Holland, Zuid (gewest XII);

Nijmegen (gewest VII).

459 http://proxy.handle.net/10648/b4f5759d-ff26-47c1-9cac-b6a73f2e49ea Omstreken van 's-Gravenhage, Gewest XIII B (Delft) - Oprollen.

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Omstreek 's-Gravenhage (gewest XIII);

Onderscheidingen en insignes;

Onderscheidingstekenen;

Ongevallen;

Ontbinding BS;

Ontslag;

Ontspanning;

Oorlogsbuit;

Oorlogsvrijwilligers OVW-ers;

Opdrachten, speciale-;

Operaties;

Opleiding (drill);

Oprichting BS;

Oproeping in werkelijke dienst;

Oprollen.

460 http://proxy.handle.net/10648/f967f325-9845-4333-b202-679d9dc0b50a Opsporing - Organisatie der Binnenlandse Strijdkrachten.

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Opsporing; Oranjegarde;

Oranje Nassau Regiment (ONR);

Ordedienst (OD);

Organisatie der BS.

461 http://proxy.handle.net/10648/ff69491c-e0a9-4d58-8d97-cf5ddfe77235 Organisatie en bezetting Staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten - Overijssel en Noord - Oost Polder, Gewest IV Zwolle).

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Organisatie en bezetting Staf BNS;

Organisatie van de KL;

Overgang BS burgermaatschappij;

Overgang BS naar andere onderdelen;

Overloon;

Overvallen en kraken;

Overijssel en N.O.Polder (gewest IV).

462 http://proxy.handle.net/10648/c2781871-59ff-4f72-b401-48732952609f Packard - Rolls Royce.

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Packard Groep;

Parades, plechtigheden en ceremonieel;

Partisanen Actie Nederland (PAN)

Personalia;

Pioniers;

Politieke aangelegenheden (algemeen);

Politieke betrouwbaarheid;

Politie zaken BS;

Polizei;

Positie van de BS-ers;

Post- en ordonnansdienst, censuur;

Prestaties BS;

Proclamaties en openbare bekendmakingen;

Raad van Verzet (R.v.V.);

Radioverbindingen;

Rechtspleging;

Rechtspositie;

Rekrutering;

Regering te London;

Registratie personeel;

Represailles;

Richtlijnen voor de BS;

Rolls Royce Groep.

463 http://proxy.handle.net/10648/6af689e6-c367-40b5-b7b2-41ff29c6907a Sabotage - Steun van Binnenlandse Strijdkrachten aan burgerbevolking.

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Sabotage;

Samenwerking met andere illegale groepen;

Sociale aangelegenheden;

Special forces;

Spionage;

Staf BNS;

Steun aan voormalige BS-ers;

Steun van BS aan burgerbevolking.

464 http://proxy.handle.net/10648/d38b6e49-e93f-4576-b74c-fdcef57afa1d Steun aan geallieerden - Strijdend Gedeelte (S.G.)

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Steun aan geallieerden;

Steun van geallieerden;

Stoottroepen;

Strafbevoegdheid;

Strafrecht;

Strijdend gedeelte.

465 http://proxy.handle.net/10648/bcf33ed4-a3d4-44f4-8e22-4ae3f0e3df60 Taak (algemeen) van de Binnenlandse Strijdkrachten - Troependislocatie (Nederlandse).

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Taken BS (algemeen);

Telefoonverbindingen;

Tentoonstellingen;

Terechtstellingen;

Transport; Troependislocatie (Duitse);

Troependislocatie (Geallieerde);

Troependislocatie (Nederlandse).

466 http://proxy.handle.net/10648/c0311242-5a10-427a-bbef-42f8c0ca6504 Utrecht (Gewest VIII) - Vrouwelijke leden van de BinnenlandseStrijdkrachten.

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Utrecht (gewest VIII).

Vaderlands comité;

Veluwe (gewest VI);

Verbindingsofficieren;

Vertrouwensmannen, College van-;

Verzet in andere landen;

Verzoeken;

Voeding BS;

Voedselvoorziening burgerbevolking;

Voorlichting en pers;

Vorderingen;

Vreemdelingen in de BS;

Vrouwelijke leden van de BS.

467 http://proxy.handle.net/10648/67e8a6aa-3775-4ee1-ba72-91a39d404c6a Waardering Binnenlandse Strijdkrachten - Zuivering Binnenlandse Strijdkrachten.

In dit deel zijn de volgende trefwoorden opgenomen:

Waardering BS;

Wapenfeiten;

Waterstaatkundige toestand (inundatie);

Zeeland;

Zuid-Holland Zuid (gewest XIV);

Zuivering BS.

468 http://proxy.handle.net/10648/f61f5503-8f20-4d2f-9707-eb9b16e43107 Agenda van uitgaande stukken, nrs. 1-176, 1945 april 20 - augustus 4 1 deel

Van deze agenda is niet meer precies te achterhalen door welke archiefvormer ze oorspronkelijk is opgemaakt.

469-846 Stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten, c. 1939-1953 248 pakken, 130 omslagen

Voor alle deelbeschrijvingen geldt als datering c. 1939-1953.

Op deze stukken is een digitale index beschikbaar.

469-616 Gewest 1 - 19. 469 http://proxy.handle.net/10648/5bfd1812-d3eb-4f5b-8188-c44b22621e0d Registratiennummers 1 - 100. 470 http://proxy.handle.net/10648/bba099f1-5a3b-4abf-93e4-393f152d7a98 Reg.nrs. 101 - 200. 471 http://proxy.handle.net/10648/5ea07699-2f70-42bd-820b-d639f31e70a6 Reg.nrs. 201 - 260. 472 http://proxy.handle.net/10648/c6c104c1-1f8b-4224-b83e-a9b25fc4cabd Reg.nrs. 261 - 350. 473 http://proxy.handle.net/10648/efa2b615-ccee-485a-bfe3-ccd73db97a86 Reg.nrs. 351 - 419. 474 http://proxy.handle.net/10648/24b0e2c3-2252-40cf-bfe7-6506a25b5310 Reg.nrs. 421 - 450. 475 http://proxy.handle.net/10648/8cee7cd3-e736-4ef3-bcb4-772f4d182973 Reg.nrs. 451 - 500. 476 http://proxy.handle.net/10648/f64286f4-14e1-4dcf-8fe6-52644efa5bbe Reg.nrs. 501 - 550. 1 omslag 477 http://proxy.handle.net/10648/3ad53304-989b-4743-bbf1-665269505f7d Reg.nrs. 551 - 600. 478 http://proxy.handle.net/10648/94096569-d5e8-4cff-abc8-6d6b58ae959a Reg.nrs. 601 - 650. 479 http://proxy.handle.net/10648/2f434d0e-0740-4330-9ae3-4c1c79668bf6 Reg.nrs. 651 - 725. 480 http://proxy.handle.net/10648/6ddf131e-2b7b-4b49-bd22-ecd0e1dda322 Reg.nrs. 726 - 800. 1 omslag 481 http://proxy.handle.net/10648/8130e0cb-cc32-4692-b66e-599895f0fe7b Reg.nrs. 801 - 850. 482 http://proxy.handle.net/10648/98d720ed-954b-4e63-a345-2b80e25704d3 Reg.nrs. 851 - 950. 1 omslag 483 http://proxy.handle.net/10648/030dba39-0795-4e3a-80db-7194243edd35 Reg.nrs. 951 -1050. 484 http://proxy.handle.net/10648/18e9b44b-168c-4a39-b032-ecd36ae06a5d Reg.nrs. 1051 - 1100. 485 http://proxy.handle.net/10648/7607c506-3a3c-4bba-a2c4-65360358700a Reg.nrs. 1101 - 1200. 486 http://proxy.handle.net/10648/0a9d0632-6370-4db8-b0df-3853ea5f34e0 Reg.nrs. 1200 - 1250. 487 http://proxy.handle.net/10648/cb575731-5c77-49a3-b58c-fdb886b19b8b Reg.nrs. 1251 - 1325. 488 http://proxy.handle.net/10648/c029e7b0-ed77-44e8-92f0-80061fa0963b Reg.nrs. 1327 - 1350. 489 http://proxy.handle.net/10648/4c5e84c4-83b2-4fdb-a3a1-185eeefed8b1 Reg.nrs. 1351 - 1400. 1 omslag 490 http://proxy.handle.net/10648/1a0a9bbe-5722-47d1-8ea8-90611a27aada Reg.nrs. 1401 - 1450. 491 http://proxy.handle.net/10648/bd218709-6d82-4b3b-9cf4-0fb506994444 Reg.nrs. 1451 - 1499. 1 omslag 492 http://proxy.handle.net/10648/d071ea04-4e56-4a99-9899-57b57191736c Reg.nrs. 1501 - 1550. 493 http://proxy.handle.net/10648/121b8592-cc01-4569-9131-398520a67364 Reg.nrs. 1551 - 1565. 1 omslag 494 http://proxy.handle.net/10648/2a4b1430-3120-4737-bda6-62ad418e60b8 Reg.nrs. 1566 - 1585. 495 http://proxy.handle.net/10648/052242a7-b743-4f73-b794-3652e2f891f5 Reg.nrs. 1586 - 1640. 496 http://proxy.handle.net/10648/18f18e71-0cc1-443f-a3d5-a8889a11ad6b Reg.nrs. 1641 - 1700. 497 http://proxy.handle.net/10648/999f7d60-bba0-49b6-8a9c-838b099691e8 Reg.nrs. 1701 - 1750. 498 http://proxy.handle.net/10648/40ca1496-9998-431f-8e82-560e0ace5dfa Reg.nrs. 1751 - 1800. 499 http://proxy.handle.net/10648/41b3b5f8-4eeb-4d2c-9152-50150909106f Reg.nrs. 1801 - 1880. 500 http://proxy.handle.net/10648/b4f8a311-ec0e-402e-862e-c772f17d4344 Reg.nrs. 1881 - 1925. 501 http://proxy.handle.net/10648/5337e047-f059-4e39-9728-4178d00ccb31 Reg.nr. 1926 I. 502 http://proxy.handle.net/10648/3067bfb0-6fbc-425a-8845-7267d772ec2c Reg.nr. 1926 II. 1 omslag 503 http://proxy.handle.net/10648/76ace68d-a81b-4a73-a7f5-dd13873f58af Reg.nrs. 1927 - 1970. 504 http://proxy.handle.net/10648/702e3f6e-4c9f-4474-ad5b-02bfdc82c158 Reg.nrs. 1971 - 1999. 505 http://proxy.handle.net/10648/52f12e09-6bf2-4c0a-9398-912d311b12b8 Reg.nrs. 1/2 - 70/2. 506 http://proxy.handle.net/10648/74361642-c6d6-48d1-a113-d638077ba878 Reg.nrs. 71/2 - 89/2. 507 http://proxy.handle.net/10648/b8d90788-6b5f-4648-8133-bdd59c96c8d0 Reg.nrs. 90/2 - 99/2. 1 omslag 508 http://proxy.handle.net/10648/937eda6c-8479-4160-b820-5295ed79581b Reg.nr. 100/2. 509 http://proxy.handle.net/10648/c85b24ce-38e6-4c8c-9602-2baa65135762 Reg.nrs. 101/2 - 123/2. 1 omslag 510 http://proxy.handle.net/10648/da43390c-7f88-467e-8079-be5f0cecf469 Reg.nr. 124/2. 511 http://proxy.handle.net/10648/58e18e88-86fd-418e-ac8e-1ed5e138cf16 Reg.nrs. 125/2 - 175/2. 512 http://proxy.handle.net/10648/a5e04a26-6ae9-4617-a4d4-8f6bc622cc6c Reg.nrs. 176/2 - 178/2. 513 http://proxy.handle.net/10648/3750a6a4-cb37-48d6-ad04-73db3c41505d Reg.nrs. 179/2 - 186/2. 1 omslag 514 http://proxy.handle.net/10648/832148c7-035a-4754-b490-207e8e649b19 Reg.nrs. 187/2. 1 omslag 515 http://proxy.handle.net/10648/5bcf9757-3014-40ec-8bbe-a5d97c1d291a Reg.nr. 188/2. 516 http://proxy.handle.net/10648/c6c90b00-f03e-43aa-8504-0ef91c6aa459 Reg.nr. 189/2. 517 http://proxy.handle.net/10648/8dac5532-46ca-4ed0-8879-47e2a1c5c419 Reg.nrs 191/2 - 203/2. 1 omslag 518 http://proxy.handle.net/10648/4dde7bb4-14a3-47b8-9ece-6067d716befe Reg.nrs 204/2 - 212/2. 519 http://proxy.handle.net/10648/9956c918-3e03-4202-a74c-1157e9cefbfe Reg.nrs 213/2 - 246/2. 1 omslag 520 http://proxy.handle.net/10648/0e2d65ad-9aea-4ea5-9fb5-72727225d424 Reg.nrs. 248/2 - 285/2. 521 http://proxy.handle.net/10648/6e3f124d-06fd-4f86-b352-19eda4764a28 Reg.nrs. 286/2 - 340/2. 522 http://proxy.handle.net/10648/db880f80-e324-4ceb-af4a-b4c5d64c7f78 Reg.nrs. 341/2 - 368/2. 1 omslag 523 http://proxy.handle.net/10648/7652ea90-de9c-41d7-aaeb-7f2d189fa677 Reg.nrs. 369/2 - 400/2. 1 omslag 524 http://proxy.handle.net/10648/6a181e51-a705-4305-b14a-d44b1d76d20c Reg.nrs. 401/2 - 444/2. 525 http://proxy.handle.net/10648/978877c6-3458-4cb3-948a-d40e323c9e09 Reg.nrs. 446/2 - 475/2. 1 omslag 526 http://proxy.handle.net/10648/e1de2de8-0ca7-44c8-819b-0d6596836ae2 Reg.nrs. 476/2 - 490/2. 1 omslag 527 http://proxy.handle.net/10648/a711a759-bff3-4d54-8bfd-c7a2465e765b Reg.nrs. 491/2 - 493/2. 1 omslag 528 http://proxy.handle.net/10648/20c087e2-2232-450b-a565-03c2945bc0ee Reg.nrs. 494/2 - 533/2. 1 omslag 529 http://proxy.handle.net/10648/144d810b-a469-4246-ba2b-9eb31acc6f7d Reg.nrs. 534/2 - 537/2. 530 http://proxy.handle.net/10648/c259bf5c-10e5-4493-82ad-840e41271fb8 Reg.nrs. 538/2 - 563/2. 1 omslag 531 http://proxy.handle.net/10648/1f8ea460-d1c0-4122-ab91-92b2881518d5 Reg.nrs. 564/2 - 566/2. 1 omslag 532 http://proxy.handle.net/10648/5a49e0b4-5979-433c-9d56-a2bea84de2e4 Reg.nr. 567/2 I. 1 omslag 533 http://proxy.handle.net/10648/df57f3e6-589f-4173-a747-a0ce363ee332 Reg.nr. 567/2 II. 1 omslag 534 http://proxy.handle.net/10648/39f7cc2f-d707-4b8d-9f1f-b1cdced137cf Reg.nr. 567/2 III. 1 omslag 535 http://proxy.handle.net/10648/9fd12481-e693-4cc8-9c9a-72ea299ab1f9 Reg.nr. 567/2 IV. 536 http://proxy.handle.net/10648/268bebe6-333d-490a-80b7-bac83e780598 Reg.nrs. 567/2 - 569/2. 537 http://proxy.handle.net/10648/a54d1a28-1966-4df7-934e-b2e6b8cdc4f8 Reg.nrs. 570/2 - 572/2 I. 1 omslag 538 http://proxy.handle.net/10648/24b9f281-ff38-42fb-807b-35e82582648f Reg.nrs. 570/2 - 572/2 II. 1 omslag 539 http://proxy.handle.net/10648/2ae3310c-32e6-4f6d-ab6f-43c1f9655889 Reg.nrs. 570/2 - 572/2 III. 1 omslag 540 http://proxy.handle.net/10648/984b0055-b1d7-4802-a7ce-9711d2891e8e Reg.nrs. 570/2 - 572/2 IV. 541 http://proxy.handle.net/10648/a4e567fa-1181-4a33-9849-7f652876fc3f Reg.nrs. 570/2 - 572/2 V. 542 http://proxy.handle.net/10648/3c04a0e1-4785-4d36-8b9b-6a320dfb5347 Reg.nr. 573/2. 543 http://proxy.handle.net/10648/831d52a9-5d6a-44d7-8f7c-95a0717b8dba Reg.nrs. 574/2 - 614/2. 1 omslag 544 http://proxy.handle.net/10648/baa3611e-c28f-4325-b8dc-aee5545255bf Reg.nrs. 615/2 - 625/2. 545 http://proxy.handle.net/10648/180b0af5-6251-4c90-add9-6bd249b010de Reg.nrs. 626/2 - 647/2. 1 omslag 546 http://proxy.handle.net/10648/5a268034-70d2-49a4-bb74-b3015481ee82 Reg.nrs. 649/2 - 665/2. 547 http://proxy.handle.net/10648/762f20f1-fc7f-4f2b-b81f-ecb114ce5606 Reg.nr. 666/2. 548 http://proxy.handle.net/10648/0c175d6a-1b35-4f98-b17b-6f7c53ad9820 Reg.nrs. 667/2 - 695/2. 1 omslag 549 http://proxy.handle.net/10648/697bad32-5d4d-4b0a-9055-914877e7f500 Reg.nrs. 697/2 - 700/2. 1 omslag 550 http://proxy.handle.net/10648/95945917-fc71-4451-b368-6f39a7361c5a Reg.nr. 672/2 I. 551 http://proxy.handle.net/10648/90b2bc69-82ee-4954-ab37-875779691073 Reg.nr. 672/2 II. 552 http://proxy.handle.net/10648/5f548230-6a71-4b97-b4e9-a00d557d5e0c Reg.nr. 681/2 I. 553 http://proxy.handle.net/10648/79b47349-ddc0-4750-a527-a598be7a1428 Reg.nr. 681/2 II. 1 omslag 554 http://proxy.handle.net/10648/8842284e-8ec2-45c5-80a2-5e684d53112f Reg.nrs. 701/2 - 704/2. 1 omslag 555 http://proxy.handle.net/10648/e743b2fb-342b-4136-acf9-1dea824babdc Reg.nrs. 705/2 - 723/2. 556 http://proxy.handle.net/10648/6e0831e0-ad73-4006-ac1f-8376e084483a Reg.nr. 724/2 I. 1 omslag 557 http://proxy.handle.net/10648/11301638-05c9-4844-98a8-f49875c14d27 Reg.nr. 724/2 II. 1 omslag 558 http://proxy.handle.net/10648/321a966c-9af8-4787-bf28-1c0364665021 Reg.nr. 725/2. 559 http://proxy.handle.net/10648/3e9d4a9b-5517-41b2-8082-fc6e64f6bcb2 Reg.nr. 726/2. 560 http://proxy.handle.net/10648/e89cf12a-4753-44eb-b29a-634476f91800 Reg.nr. 727/2. 561 http://proxy.handle.net/10648/137e6e5d-8738-45e1-ab77-861542f00a0e Reg.nr. 728/2 I. 562 http://proxy.handle.net/10648/4267d9cc-23e9-4ae7-9233-e696493c4796 Reg.nr. 728/2 II. 1 omslag 563 http://proxy.handle.net/10648/00f85880-ac6f-4486-9c12-dcbc949fdce1 Reg.nr. 729/2. 564 http://proxy.handle.net/10648/23718408-99b5-4a26-9be3-0717beb846cd Reg.nr. 730/2. 1 omslag 565 http://proxy.handle.net/10648/9d836502-8b99-497b-a001-bfef062139b8 Reg.nr. 731/2. 1 omslag 566 http://proxy.handle.net/10648/f65800f5-6b09-4b7e-891c-034ebd3cd722 Reg.nr. 732/2. 567 http://proxy.handle.net/10648/0e049fb2-3516-4fbb-8f14-182a4bba8904 Reg.nrs. 733/2 - 742/2. 568 http://proxy.handle.net/10648/5ec3ef7e-3db7-497b-9237-db3f6c2dadbe Reg.nrs. 743/2 - 771/2. 1 omslag 569 http://proxy.handle.net/10648/9c95a383-e4c4-4775-8c56-9d0b047e608c Reg.nr. 772/2. 570 http://proxy.handle.net/10648/326b8ad5-0750-4c7f-b563-556b87bed15c Reg.nrs. 773/2 - 844/2. 571 http://proxy.handle.net/10648/1add6783-3e05-419f-a44d-7c2291bd96b8 Reg.nr. 842/2. 1 omslag 572 http://proxy.handle.net/10648/c7e06f8d-80f1-4661-93e6-89a60d2b5e0d Reg.nrs. 845/2 - 874/2. 573 http://proxy.handle.net/10648/307fbb2c-536b-41a3-bd9e-b0544a469c2f Reg.nrs. 875/2 - 916/2. 574 http://proxy.handle.net/10648/dfd13be6-e5b9-487d-986a-4571fbfb8cc1 Reg.nrs. 918/2 - 928/2. 575 http://proxy.handle.net/10648/8781f038-13e2-4a9c-aca4-adea7988f606 Reg.nrs. 929/2 - 939/2. 576 http://proxy.handle.net/10648/6b27493d-6640-4e93-bdc2-02dc99f9e263 Reg.nrs. 940/2 - 983/2. 577 http://proxy.handle.net/10648/75cbc441-9d31-4fd1-a0fc-e95d6dee6cb4 Reg.nrs. 984/2 - 996/2. 1 omslag 578 http://proxy.handle.net/10648/a406d9ea-14ec-4a91-878b-96707b00c74c Reg.nrs. 997/2 - 1047/2. 579 http://proxy.handle.net/10648/9c3e6870-b912-4ebb-9013-821a92c4e5b0 Reg.nr. 1048/2. 580 http://proxy.handle.net/10648/5759edd6-5def-4b41-9749-508d43341d5d Reg.nrs. 1049/2 - 1067/2. 581 http://proxy.handle.net/10648/63ac858e-5f38-48d3-b8bb-e77661e038f4 Reg.nr. 1068/2. 1 omslag 582 http://proxy.handle.net/10648/a55ba74b-98ee-494e-a5f3-664d1e73ee8e Reg.nrs. 1069/2 - 1077/2. 583 http://proxy.handle.net/10648/a629f948-332b-4c9b-abc3-cba91c365889 Reg.nrs. 1078/2 - 1087/2. 1 omslag 584 http://proxy.handle.net/10648/064c6b01-b88d-4488-9624-3d9d1fdc87c8 Reg.nr. 1088/2 I. 585 http://proxy.handle.net/10648/38a9662f-2368-4834-909e-3cdd324978c9 Reg.nr. 1088/2 II. 1 omslag 586 http://proxy.handle.net/10648/802ca4ad-072c-403a-aea5-b08bc6404000 Reg.nrs. 1089/2 - 1099/2. 1 omslag 587 http://proxy.handle.net/10648/c08f1a93-3803-49a3-9d66-80a5e1a29622 Reg.nr. 1100/2 I. 588 http://proxy.handle.net/10648/22d3f97e-c207-4f9a-86a3-ed844fb3be5a Reg.nr. 1100/2 II. 589 http://proxy.handle.net/10648/2b67a91a-6550-4aea-895f-faa7564ca99b Reg.nr. 1100/2 III. 590 http://proxy.handle.net/10648/27b07bd8-7bbf-4c33-a5b8-d231226bddb0 Reg.nr. 1100/2 IV. 591 http://proxy.handle.net/10648/90c6f5ca-5caa-4737-88db-8d28ec785773 Reg.nr. 1100/2 V. 1 omslag 592 http://proxy.handle.net/10648/32fc980e-088c-47a5-8187-e8637a359e7d Reg.nr. 1100/2 VI. 593 http://proxy.handle.net/10648/e04a07a2-0fb2-4967-bf2f-ae4f53dbaede Reg.nr. 1100/2 VII. 594 http://proxy.handle.net/10648/51077bc7-3e1e-42c3-a6a6-c31b20d1f278 Reg.nr. 1100/2 VIII. 1 omslag 595 http://proxy.handle.net/10648/6859573f-0a07-4e73-9fa3-b2090e43ab81 Reg.nrs. 1101/2 - 1104/2. 1 omslag 596 http://proxy.handle.net/10648/263f114e-119b-4a49-9559-bc0d03194bc9 Reg.nrs. 1105/2 - 1110/2. 597 http://proxy.handle.net/10648/f81929f3-daf5-47c1-85e9-3818a63bb5a7 Reg.nrs. 1111/2 - 1120/2. 598 http://proxy.handle.net/10648/6944cc8e-d8e5-476f-9dea-6c17b070bc17 Reg.nr. 1121 I. 599 http://proxy.handle.net/10648/071638a6-5f36-433b-b717-9e68d138845e Reg.nr. 1121 II. 1 omslag 600 http://proxy.handle.net/10648/ab09ca05-1fbb-4066-8f37-c458685be64b Reg.nrs. 1122/2 - 1126/2. 601 http://proxy.handle.net/10648/0bb5dfd7-d6cb-45f4-9b56-1450abcce9a2 Reg.nrs. 1127/2 - 1129/2. 1 omslag 602 http://proxy.handle.net/10648/fecfdff3-f0e5-451c-a004-49bc07285a34 Reg.nr. 1130/2. 603 http://proxy.handle.net/10648/454bd28b-18c6-4d0f-bda5-df2c53d22c96 Reg.nrs. 1131/2 - 1136/2. 604 http://proxy.handle.net/10648/eaf6f7ec-ef06-4dd2-8eb2-05f2df993e66 Reg.nrs. 1137/2 - 1146/2. 605 http://proxy.handle.net/10648/970a6f9d-bc0c-4770-a126-901ce912b26d Reg.nrs. 1147/2 - 1162/2. 606 http://proxy.handle.net/10648/1f2538d0-7cdf-403a-93a3-7c55a3f23b7c Reg.nrs. 1163/2 - 1200/2. 607 http://proxy.handle.net/10648/50b726cb-f3f3-4a14-b0b1-8658d3989692 Reg.nrs. 1201/2 - 1217/2. 608 http://proxy.handle.net/10648/2dfc5253-9f68-4a4b-a5a1-a2af552384a6 Reg.nrs. 1218/2 - 1250/2. 609 http://proxy.handle.net/10648/936169d5-9583-45a6-bcaf-7ed53bb6bce4 Reg.nrs. 1251/2 - 1257/2. 610 http://proxy.handle.net/10648/576c7884-6df8-478b-9080-a354cf5a416c Reg.nrs. 1258/2 - 1269/2. 611 http://proxy.handle.net/10648/89794ef2-2394-4206-8ac7-c4e15055890c Reg.nrs. 1270/2 - 1311/2. 612 http://proxy.handle.net/10648/943d1347-01f4-46a7-8e42-414722deeb03 Reg.nrs. 1312/2 - 1330/2. 613 http://proxy.handle.net/10648/4872af9a-5983-4693-9e39-c0c02accba24 Reg.nrs. 1331/2 - 1375/2. 614 http://proxy.handle.net/10648/36e9a853-dbc9-449d-b0a6-5e55c7b4652f Reg.nrs. 1377/2 - 1387/2. 615 http://proxy.handle.net/10648/d84b051f-d08d-4326-a897-31f8b2f6436b Reg.nrs. 1388/2 - 1405/2. 616 http://proxy.handle.net/10648/25b74df0-88a0-4c83-8a48-15b70496c445 Reg.nr. 1396/2. 617-619 Hoofdzakelijk gewest 2, Groningen. 617 http://proxy.handle.net/10648/2086b92a-b086-4798-9813-81bf6e3f038b Registratienummers 2000 I. 618 http://proxy.handle.net/10648/1a592bd1-befa-4d7f-a13d-687ad9f10284 Reg.nr. 2000 II. 619 http://proxy.handle.net/10648/21715438-e3c8-424b-9e2e-7d3daec7ba19 Reg.nr. 2000 III. 620-625 Hoofdzakelijk gewest 9, Het Gooi. 620 http://proxy.handle.net/10648/4ebd02d3-c47c-447f-b897-8ed7e5072f80 Registratienummers 9000 - 9002. 621 http://proxy.handle.net/10648/d37584a5-afb1-4330-b986-ba4fb4e66e92 Reg.nrs. 9003 - 9135. 622 http://proxy.handle.net/10648/a9a2f080-a83a-41c7-a46f-0f3bc6be8aa4 Reg.nrs. 9136 - 9300. 623 http://proxy.handle.net/10648/407bc755-0c27-4ae9-95f5-41e74c70139a Reg.nrs. 9301 - 9441. 1 omslag 624 http://proxy.handle.net/10648/34648724-c074-4341-88cb-7450c1b434ca Reg.nrs. 9442 - 9570. 625 http://proxy.handle.net/10648/0a7dec3c-28f3-41d3-8db4-fa2e1a575072 Reg.nrs. 9571 - 9653. 626-661 Hoofdzakelijk gewest 11, Noord-Holland Noord, Alkmaar. 626 http://proxy.handle.net/10648/8b06e153-d820-46b7-adf3-6906c45d5ad1 Registratienummer 124 I. 627 http://proxy.handle.net/10648/b59a5d7e-e0a7-412a-90f6-9cfe2d1241f1 Reg.nr. 124 II. 628 http://proxy.handle.net/10648/7312920d-ad52-46fe-8b37-bdeba5ccb2f7 Reg.nr. 125 1 omslag 629 http://proxy.handle.net/10648/40e64f8c-6307-4fb8-9774-ed650888ad10 Reg.nrs. 126, 11000 I, 11000 II. 630 http://proxy.handle.net/10648/6f40f79b-ae69-4be5-9d01-3539a27944f8 Reg.nrs. 126A, 11000AI, 11000 AII. 1 omslag 631 http://proxy.handle.net/10648/74cb6c75-fb31-4cca-85e4-9c59ca3bdda6 Reg.nrs. 127, 11001-11004. 632 http://proxy.handle.net/10648/b7eb9083-fed3-4c54-9551-ee023283fee7 Reg.nrs. 128, 11005-11012. 633 http://proxy.handle.net/10648/7ac39297-c683-4702-ad04-5be5fe1c58a9 Reg.nrs. 129, 11013. 634 http://proxy.handle.net/10648/66edafb6-a1d5-4cb7-8418-dff4a87a679a Reg.nr. 11014. 635 http://proxy.handle.net/10648/ca21e550-a6ff-4009-810e-e3e40a392bf6 Reg.nrs. 11015 - 11016. 1 omslag 636 http://proxy.handle.net/10648/9fad345a-26b6-40fb-98ad-5ec689e57dd0 Reg.nrs. 11017 - 11020. 637 http://proxy.handle.net/10648/4ab4aabe-700d-4896-b9fb-4debc50e0acb Reg.nrs. 11021 - 1 024. 638 http://proxy.handle.net/10648/0f7d9394-0b51-49e9-b6c6-ddfd1fa50c5b Reg.nrs. 11025 - 11026. 1 omslag 639 http://proxy.handle.net/10648/77029137-67f3-4a20-a1bb-7f2802b6bd6c Reg.nrs. 11027 - 11029. 1 omslag 640 http://proxy.handle.net/10648/e08df8b0-f934-441c-854e-352f2b61e0b2 Reg.nr. 11030. 641 http://proxy.handle.net/10648/9a9479cc-d9c7-437b-9cb0-0652093b4387 Reg.nr. 11031 - 11035. 642 http://proxy.handle.net/10648/2d51088f-49ad-40be-bbbe-d25c2447cc8f Reg.nrs. 11036 I -11036 II. 643 http://proxy.handle.net/10648/1731f8f2-fcd1-4c92-bba3-e9dd5fd5b60b Reg.nrs. 11037 - 11046. 644 http://proxy.handle.net/10648/a1e9f836-3225-47bf-80e3-d588d653add2 Reg.nrs. 11047 I, II - 11049. 645 http://proxy.handle.net/10648/b9702d5b-0725-4915-b39d-2b3aa324fc3a Reg.nrs. 11050 -11052. 1 omslag 646 http://proxy.handle.net/10648/1ddfb90c-8ff1-4977-8661-8b8f805761c7 Reg.nrs. 11053 -11057. 1 omslag 647 http://proxy.handle.net/10648/a2fd0391-9a37-4b81-afc3-410b28016419 Reg.nrs. 11058 I - III -11060. 648 http://proxy.handle.net/10648/022b677c-5138-4932-a109-b7c48afc0277 Reg.nrs. 11061 -11064. 649 http://proxy.handle.net/10648/2d4334a8-625b-46f3-b539-be89dde3e6de Reg.nrs. 11065 I - III -11067. 650 http://proxy.handle.net/10648/fb85fa0f-a1b2-441f-8a15-4806cd041c1a Reg.nrs. 11068 -11072. 651 http://proxy.handle.net/10648/20597332-44c9-4fd3-9ec1-b3317a88b8de Reg.nrs. 11073 I. 1 omslag 652 http://proxy.handle.net/10648/4d409c23-9eca-49ce-a020-9177df2f0776 Reg.nr. 11073 II. 653 http://proxy.handle.net/10648/dae16e4b-0afd-4d2e-861a-87a7c7d3aaaf Reg.nrs. 11074 - 11079. 654 http://proxy.handle.net/10648/83eaeac8-c5e9-49e3-9450-6866f08a21f2 Reg.nrs. 11080 - 11081. 655 http://proxy.handle.net/10648/86e61b57-aeab-411e-a04b-3818c8384d0b Reg.nrs. 11082 - 11084. 1 omslag 656 http://proxy.handle.net/10648/6f2405c1-240c-41bd-b3e7-ecd94febaf1c Reg.nrs. 11085 - 11090. 657 http://proxy.handle.net/10648/389837f0-579d-45a4-b615-4c2f24e6add1 Reg.nrs. 11091 - 11096. 658 http://proxy.handle.net/10648/251d9a56-b946-463e-acb2-883efb993eef Reg.nrs. 11097 - 11110. 659 http://proxy.handle.net/10648/673b0a79-94c8-4078-b34c-c54a3721c197 Reg.nrs. 11111 - 11116. 1 omslag 660 http://proxy.handle.net/10648/01a5bcad-2a40-4d15-ac77-9dba6c01a438 Reg.nrs. 11117 - 11121. 661 http://proxy.handle.net/10648/689ec11e-50fc-451f-aaed-9edd17b83899 Reg.nrs. 11122 - 11124. 662-664 Hoofdzakelijk gewest 12, Noord-Holland West, Haarlem. 662 http://proxy.handle.net/10648/a2cf8301-1bbb-48fb-9026-dfe1ecb12b8a Reg.nr. 12000 I. 1 omslag 663 http://proxy.handle.net/10648/775ea9f1-c91b-4707-8991-98da7143cd13 Reg.nr. 12000 II. 1 omslag 664 http://proxy.handle.net/10648/73148bf8-6e5f-4dc2-a220-7deffe42c7b0 Reg.nr. 12000 III. 1 omslag 665-720 Hoofdzakelijk gewest 13, 's-Gravenhage en omstreken, Delft. 665 http://proxy.handle.net/10648/b63661ee-e52b-4ad5-8b7e-0846ab2a5503 Registratienummers 13000 - 13014. 1 omslag 666 http://proxy.handle.net/10648/5d158a0e-d487-41be-bc0f-1f341f47479e Reg.nr. 13015 I. 667 http://proxy.handle.net/10648/95bd8c05-e0d0-4748-8aec-c03fc7744a92 Reg.nr. 13015 II. 1 omslag 668 http://proxy.handle.net/10648/1f1aeaf3-e19f-434c-afaf-b36510524902 Reg.nr. 13015 III. 669 http://proxy.handle.net/10648/8cad313c-5bf0-4e94-9830-c49a81211074 Reg.nr. 13015 IV. 1 omslag 670 http://proxy.handle.net/10648/377da069-ac8f-4b63-8775-451513c6c773 Reg.nr. 13015 V. 1 omslag 671 http://proxy.handle.net/10648/86354689-de7b-4831-91ee-b59bbefce989 Reg.nr. 13015 VI. 672 http://proxy.handle.net/10648/7a8c43fd-8c8c-4951-ae5d-86fde48e9e82 Reg.nr. 13016. 1 omslag 673 http://proxy.handle.net/10648/f8ad8fe7-0e35-4df8-9802-cc1c1c8b69a5 Reg.nr. 13017. 1 omslag 674 http://proxy.handle.net/10648/da3ac2f7-ee9f-49fc-8aa1-ea26c758439d Reg.nr. 13018. 1 omslag 675 http://proxy.handle.net/10648/41a78984-409b-4443-a9cf-07adc1e82810 Reg.nr. 13019. 1 omslag 676 http://proxy.handle.net/10648/a76c6bbb-59c3-4c87-ae48-c5382d7f3651 Reg.nr. 13020. 1 omslag 677 http://proxy.handle.net/10648/adf0d18c-6a6e-4290-940c-97eb0b50c01d Reg.nr. 13021. 1 omslag 678 http://proxy.handle.net/10648/1a1b4696-94a0-4a93-8114-7d10bec654ca Reg.nr. 13022. 1 omslag 679 http://proxy.handle.net/10648/add70138-c19e-429d-84ec-bdd6bdcc3d2a Reg.nr. 13023. 1 omslag 680 http://proxy.handle.net/10648/a6d04208-fe38-45bb-9698-55264c14a6d7 Reg.nr. 13024. 1 omslag 681 http://proxy.handle.net/10648/0780e84b-dc74-4e76-88a4-f4eef1310f30 Reg.nr. 13025. 1 omslag 682 http://proxy.handle.net/10648/11dfe9fc-f1d0-4ac7-b3cb-4aad23238e82 Reg.nr. 13026. 1 omslag 683 http://proxy.handle.net/10648/b5695356-75f2-47d9-861c-7f6ee2726793 Reg.nr. 13027. 1 omslag 684 http://proxy.handle.net/10648/b5c87fb2-8469-4a8e-aab9-f4a2269ff59b Reg.nr. 13028. 1 omslag 685 http://proxy.handle.net/10648/6c03a16f-e2fb-46dd-9b49-0b001be7880d Reg.nr. 13029. 1 omslag 686 http://proxy.handle.net/10648/6e145278-e922-4e70-b0e8-8bc7c395df04 Reg.nr. 13030. 1 omslag 687 http://proxy.handle.net/10648/188d1864-42e4-4adb-b3a7-6f9340a7fbfc Reg.nr. 13031. 1 omslag 688 http://proxy.handle.net/10648/5837e824-41d8-4474-ae3c-604d67c75061 Reg.nr. 13032. 1 omslag 689 http://proxy.handle.net/10648/1d2511a3-d03f-4ea8-a7ab-4106fdd87ecb Reg.nr. 13033. 1 omslag 690 http://proxy.handle.net/10648/faab09d5-7ec4-4a7f-a11e-96ea42584a58 Reg.nr. 13034. 1 omslag 691 http://proxy.handle.net/10648/8c32e795-7c1d-4a6b-a9ed-0913f913e0ea Reg.nr. 13035. 1 omslag 692 http://proxy.handle.net/10648/b1217230-bcaa-4e42-88a3-3186056eea17 Reg.nrs. 13036 - 13038. 693 http://proxy.handle.net/10648/ada3770b-7fcf-4bea-a1ee-aaca541bc3ff Reg.nrs. 13039 - 13045. 694 http://proxy.handle.net/10648/67899521-8cc4-4ca3-8c08-273ea88889e4 Reg.nrs. 13046 - 13049. 695 http://proxy.handle.net/10648/c518c5c2-9cc9-4422-80e1-bc5a02b52fb3 Reg.nrs. 13050 - 13060. 696 http://proxy.handle.net/10648/7d067ddc-4824-4fea-af1e-0ccd70d85db4 Reg.nrs. 13061 - 13062. 1 omslag 697 http://proxy.handle.net/10648/ef649b8b-e950-409c-8322-7ce25cd43c45 Reg.nr. 13063 I. 698 http://proxy.handle.net/10648/0f3480a1-4a9c-4184-af54-ea015727868b Reg.nr. 13063 II. 699 http://proxy.handle.net/10648/df96f067-fb7a-4b3d-bede-1319863352fd Reg.nr. 13063 III. 700 http://proxy.handle.net/10648/a60dc7a4-6258-4c91-8ce4-a85bfef734dd Reg.nr. 13064 - 13065. 1 omslag 701 http://proxy.handle.net/10648/25b9d870-4b13-437c-907c-0dd9e4fa5053 Reg.nr. 13066. 1 omslag 702 http://proxy.handle.net/10648/7ab349a8-b1bd-4b71-8a5a-01389600e556 Reg.nr. 13067. 1 omslag 703 http://proxy.handle.net/10648/e38909ba-6897-44d6-bc10-c89aa4372ed9 Reg.nr. 13068. 1 omslag 704 http://proxy.handle.net/10648/2ae051e8-2863-4261-939f-6a3ba669ac83 Reg.nr. 13069. 1 omslag 705 http://proxy.handle.net/10648/1c5b4762-fe11-400c-8fbd-a401ba7b5bda Reg.nr. 13070. 706 http://proxy.handle.net/10648/63002af8-ba93-44f1-9174-ca04aaa15c3c Reg.nr. 13071. 1 omslag 707 http://proxy.handle.net/10648/27fc3c8e-6a50-4252-a2fd-ce1ba8386e3f Reg.nrs. 13072 - 13074. 1 omslag 708 http://proxy.handle.net/10648/138ef062-d506-4a29-9884-e2940ef239ee Reg.nr. 13075. 709 http://proxy.handle.net/10648/9abd7a65-153f-4cb9-9d46-742f6f9d5d35 Reg.nr. 13076. 710 http://proxy.handle.net/10648/1d2ef1be-13d2-4a3a-a52e-872d6da95477 Reg.nrs. 13077 - 13080. 1 omslag 711 http://proxy.handle.net/10648/f6323c58-7e24-42f0-bddc-ee6c77416e85 Reg.nr. 13082 I. 1 omslag 712 http://proxy.handle.net/10648/1f11e74c-e997-4e42-b0cb-bf6c0a190fe1 Reg.nr. 13082 II. 1 omslag 713 http://proxy.handle.net/10648/9b452728-fd5b-4cf5-a19b-289af53a9b71 Reg.nr. 13083. 714 http://proxy.handle.net/10648/9007eeaa-7ad4-4338-bfd0-2ff8c641937f Reg.nr. 13084. 715 http://proxy.handle.net/10648/7a932811-67da-436b-abe4-7755e4fad0bc Reg.nr. 13085 I. 1 omslag 716 http://proxy.handle.net/10648/a8bc706f-b996-47e4-a124-c2f1b2df6b98 Reg.nr. 13085 II. 1 omslag 717 http://proxy.handle.net/10648/f85fbf62-1fce-40f9-92e7-43a41a5ea2e1 Reg.nr. 13085 III. 1 omslag 718 http://proxy.handle.net/10648/bfcd8dae-c842-4e3d-8458-7dc71246ab46 Reg.nr. 13085 IV. 1 omslag 719 http://proxy.handle.net/10648/dfb675ff-8881-4a52-a766-216144f7ab3e Reg.nr. 13085 V. 720 http://proxy.handle.net/10648/a2567c30-2d95-441e-814f-9e90fa5a34f9 Reg.nrs.13086 - 13088. 721-844 Hoofdzakelijk kopieën van jhr. Six, uit het persoonlijk archief. 721 http://proxy.handle.net/10648/40fc6dfb-7a1d-4839-acf9-7d421c7e34b2 Registratienummers 20.000 - 20.007. 722 http://proxy.handle.net/10648/f1211c35-153e-4fa2-becc-604433788ef5 Reg.nrs. 20.008 - 20.014. 723 http://proxy.handle.net/10648/a4ee8e2b-3a3b-4e62-b006-e2eef81e613a Reg.nr. 20.015 I. 724 http://proxy.handle.net/10648/b6831489-e874-49e8-a07f-561f8b5060bc Reg.nr. 20.015 II. 1 omslag 725 http://proxy.handle.net/10648/a9d26285-4da0-4561-9bfc-74e625ec8b2a Reg.nr. 20.016 I. 726 http://proxy.handle.net/10648/bdd43cdc-1df2-4861-9ecd-f08bbee15bb7 Reg.nr. 20.016 II. 727 http://proxy.handle.net/10648/d70dec1c-0792-42be-8828-7e9ebf6caaad Reg.nr. 20.017 I. 728 http://proxy.handle.net/10648/376d6ee5-009d-4d3d-b2e2-21e4425c4769 Reg.nr. 20.017 II. 729 http://proxy.handle.net/10648/85e5c303-4bb0-41a8-a855-264bd7f3413e Reg.nr. 20.018 I. 730 http://proxy.handle.net/10648/91fc477a-bd9f-41f3-996e-f68f824ee3d3 Reg.nr. 20.018 II. 731 http://proxy.handle.net/10648/6becbcb0-5eae-4917-95ae-4365671936c2 Reg.nr. 20.019 I. 732 http://proxy.handle.net/10648/edf41cbd-6c6e-41a2-b9e0-e276dafc5aa8 Reg.nr. 20.019 II. 733 http://proxy.handle.net/10648/7d5212c2-ae54-4996-93fb-757ede84a674 Reg.nr. 20.020 I. 1 omslag 734 http://proxy.handle.net/10648/9ac2e47b-81f3-4e45-a509-252cc2fb272e Reg.nr. 20.020 II. 735 http://proxy.handle.net/10648/1dda8e7b-3ee1-4480-a97b-ea8dee1ce5e5 Reg.nr. 20.021 I. 736 http://proxy.handle.net/10648/bd3bab64-ee55-4168-80e8-f6b951ce40f2 Reg.nr. 20.021 II. 737 http://proxy.handle.net/10648/59ade4ee-8c7f-44d5-bd42-e6411182d6be Reg.nr. 20.022 I. 738 http://proxy.handle.net/10648/820ef070-281d-45f8-bd9a-3dc2f7cd2e29 Reg.nr. 20.022 II. 739 http://proxy.handle.net/10648/31a1718a-e921-4c6b-883e-34fd8f158cc9 Reg.nr. 20.023 I. 740 http://proxy.handle.net/10648/5c25bf3f-a5ff-418b-a207-66e6a0bf95c3 Reg.nr. 20.023 II. 741 http://proxy.handle.net/10648/29494a8a-7876-4c37-a86a-5a9abe3fe095 Reg.nr. 20.024 I. 742 http://proxy.handle.net/10648/89559261-a1d4-4e41-b072-97338e27b83f Reg.nr. 20.024 II. 743 http://proxy.handle.net/10648/89853e65-76b3-4200-ab4d-d8556b6d81d2 Reg.nr. 20.025 I. 744 http://proxy.handle.net/10648/156c3131-8d2b-4850-886a-a0088a536b0b Reg.nr. 20.025 II. 1 omslag 745 http://proxy.handle.net/10648/5f561970-5557-4581-88ba-72164cc14482 Reg.nr. 20.026 I. 746 http://proxy.handle.net/10648/824c45f1-f527-44a1-8e74-b9643ca566de Reg.nr. 20.026 II. 747 http://proxy.handle.net/10648/4443d715-8cf9-48e3-921a-2cd9bcf6c4d6 Reg.nrs. 20.027 - 20.032. 748 http://proxy.handle.net/10648/a29609ee-60a1-44ab-8c4e-a7981788fc64 Reg.nr. 20.033. 1 omslag 749 http://proxy.handle.net/10648/f4c5ba36-2d38-4143-979e-5733e08b927d Reg.nrs. 20.034 - 20.047. 750 http://proxy.handle.net/10648/34032b28-095d-4f07-a293-5947bbe758a7 Reg.nrs. 20.048 - 20.057. 751 http://proxy.handle.net/10648/94ab3637-29c6-489d-b906-e12d2d79f80e Reg.nr. 20.058. 752 http://proxy.handle.net/10648/89000c68-e9b4-494d-8466-c6547d0326e1 Reg.nrs. 20.059 - 20.062. 753 http://proxy.handle.net/10648/2335f8a2-9f95-41e2-a467-cd950407e149 Reg.nr. 20.063. 754 http://proxy.handle.net/10648/6f27d9f0-425f-410e-adbe-75fa1ce62ffb Reg.nrs. 20.064 - 20.065. 755 http://proxy.handle.net/10648/4f81fd00-63ad-4055-9534-75e2ae7af5b6 Reg.nrs. 20.066 - 20.077. 756 http://proxy.handle.net/10648/4b1b295d-ce90-403a-827c-d5c576e53cf1 Reg.nrs. 20.078 - 20.092. 1 omslag 757 http://proxy.handle.net/10648/b40dfe2a-a9a0-4ad9-a247-5f601f9323ce Reg.nr. 20.093. 1 omslag 758 http://proxy.handle.net/10648/535f190d-c62c-46e1-99f6-6245debd4bda Reg.nr. 20.094. 759 http://proxy.handle.net/10648/7fd31859-0d26-46de-9e12-94901e746a1a Reg.nr. 20.095 I. 760 http://proxy.handle.net/10648/0bd94ef7-6c52-4951-9cf0-fd7c9f8f6bf1 Reg.nr. 20.095 II. 761 http://proxy.handle.net/10648/0eecddfc-9187-4693-a40c-1d016bfa5465 Reg.nrs. 20.096 - 20.101 1 omslag 762 http://proxy.handle.net/10648/0f271d8a-b9cf-4c84-8f54-9dbf179c77c5 Reg.nr. 20.102 763 http://proxy.handle.net/10648/50f47b6f-b9a2-4c18-ae65-d883e46546b8 Reg.nrs. 20.103 - 20.117. 764 http://proxy.handle.net/10648/2ff6eb6a-8980-4f9f-ad6c-6d4ad2ee3d2f Reg.nrs. 20.118 - 20.126. 1 omslag 765 http://proxy.handle.net/10648/eb220696-9534-4c18-b38e-eca8ce4ad58b Reg.nrs. 20.127 - 20.130. 766 http://proxy.handle.net/10648/82ad494a-b5bc-4fce-a4a9-fe729eb10e62 Reg.nrs. 20.131 - 20.140. 767 http://proxy.handle.net/10648/5bffe389-3954-458b-b56f-c949eb759cbd Reg.nr. 20.141 I. 768 http://proxy.handle.net/10648/497e344e-8416-4bca-a8d5-b7881a1d7c4b Reg.nr. 20.141 II. 769 http://proxy.handle.net/10648/365d4ffc-74ef-4512-bfba-27f43ae7c8c9 Reg.nr. 20.142 I. 770 http://proxy.handle.net/10648/1f8a779f-41bb-4678-b796-7d02e052fc16 Reg.nr. 20.142 II. 771 http://proxy.handle.net/10648/d911b8f0-39ac-4828-bee3-35b84252d436 Reg.nr. 20.143. 1 omslag 772 http://proxy.handle.net/10648/73854e30-7d74-4508-a44e-ef6b6a34391c Reg.nr. 20.144 I. 773 http://proxy.handle.net/10648/aaf7f021-0062-4ffb-9edb-d66565fabf22 Reg.nr. 20.144 II 774 http://proxy.handle.net/10648/05b4d9de-1cf2-4a6e-a3fa-acca1f769468 Reg.nr. 20.145 775 http://proxy.handle.net/10648/be425840-76d0-470d-a004-8e8f1ef891ba Reg.nr. 20.146 1 omslag 776 http://proxy.handle.net/10648/4ee1b4aa-5c85-4d6e-a449-0ca37d020446 Reg.nr. 20.147 1 omslag 777 http://proxy.handle.net/10648/fc016790-7818-4161-92e9-2c89febdd190 Reg.nr. 20.148 778 http://proxy.handle.net/10648/820cd72f-2b0d-4024-8e9a-9f3705013832 Reg.nr. 20.150 779 http://proxy.handle.net/10648/b73e9b93-375f-45cf-96c1-7a9a6ab931b0 Reg.nrs. 20.151 - 20.160 1 omslag 780 http://proxy.handle.net/10648/c060db6a-36d9-4afa-bf01-aa557ad3351c Reg.nr. 20.161 I 781 http://proxy.handle.net/10648/018563ad-1a8a-43d1-8b93-fc42348397d2 Reg.nr. 20.161 II 1 omslag 782 http://proxy.handle.net/10648/aa25226d-ce5a-4e5e-b596-9e6725d6a1b8 Reg.nr. 20.162. 783 http://proxy.handle.net/10648/32325aef-cf0c-40b5-974f-aa2f1dbf7e96 Reg.nr. 20.163 I 784 http://proxy.handle.net/10648/61d95c64-70ea-473e-9303-f5b92de15ed0 Reg.nr. 20.163 II. 785 http://proxy.handle.net/10648/b4e18b1c-541d-4dcd-b86b-1d1de843c858 Reg.nr. 20.164 I. 786 http://proxy.handle.net/10648/856f2b36-04ba-4a53-9a0b-334e200d025d Reg.nr. 20.164 II. 787 http://proxy.handle.net/10648/0750cef4-e1e0-4d89-b52b-ff43e86695b7 Reg.nr. 20.165. 788 http://proxy.handle.net/10648/52bde8ea-3e45-40d0-9824-fbff50854e80 Reg.nr. 20.166 I. 789 http://proxy.handle.net/10648/e9f9c0d7-f8ee-4325-9a96-ac23e8a0a82d Reg.nr. 20.166 II. 790 http://proxy.handle.net/10648/763f1ca1-dd6a-4d6a-85a6-935126f27813 Reg.nr. 20.167 I. 791 http://proxy.handle.net/10648/af688436-f4c3-4ca5-ad9d-311be66cf7b9 Reg.nr. 20.167 II. 792 http://proxy.handle.net/10648/44665095-53cd-401d-87df-61095af03495 Reg.nr. 20.168. 793 http://proxy.handle.net/10648/9ebe8439-d997-46a5-9685-db7fddafc1f5 Reg.nr. 20.169 I. 794 http://proxy.handle.net/10648/00bfb265-1aee-4c1f-a6dc-affb34534d6e Reg.nr. 20.169 II. 795 http://proxy.handle.net/10648/745b30a0-9784-4e98-ac83-2dfd61168d47 Reg.nr. 22.000. 796 http://proxy.handle.net/10648/ac5853c7-c181-49b6-a7ad-cfd965c5ecd7 Reg.nr. 22.001 I. 797 http://proxy.handle.net/10648/510b82e5-cb56-46f7-872d-75a323fa25f0 Reg.nr. 22.001 II. 798 http://proxy.handle.net/10648/d5dfb366-665e-4809-b51a-42f3df4d9888 Reg.nr. 22.002. 799 http://proxy.handle.net/10648/9d2ce59a-d2fc-4ca8-8d2e-c3af4b78c278 Reg.nr. 22.003. 1 omslag 800 http://proxy.handle.net/10648/fd8c6f5a-1309-4917-97a5-74ff08a3180c Reg.nrs. 22.004 - 22.007. 801 http://proxy.handle.net/10648/19183a61-1f7a-4ad7-ae58-9f2a8963bc9e Reg.nr. 22.008 I. 802 http://proxy.handle.net/10648/ca7b2cd7-8222-42a3-bbbd-772608d7209b Reg.nr. 22.008 II. 1 omslag 803 http://proxy.handle.net/10648/3bd082d1-a72d-48c4-9c38-f875ef57ee9a Reg.nr. 22.009. 804 http://proxy.handle.net/10648/4f65d2e8-e0e3-4f65-b76b-5d8732e8f0de Reg.nr. 22.010. 805 http://proxy.handle.net/10648/d0a57c7e-ab3d-439f-88d0-eab6aa4e1900 Reg.nr. 22.011 I. 806 http://proxy.handle.net/10648/4450b2bd-6a7c-4da2-af76-52c3502f0b54 Reg.nr. 22.011 II. 807 http://proxy.handle.net/10648/692d74ad-5ada-4e00-9cce-1f62ede4fee0 Reg.nr. 22.012 I. 808 http://proxy.handle.net/10648/b07c837e-80a7-4985-a33a-aaf86fbd3163 Reg.nr. 22.012 I. 809 http://proxy.handle.net/10648/9f85aff0-647f-470b-ae41-1428ee79a456 Reg.nrs. 22.012 III - 22.013. 1 omslag 810 http://proxy.handle.net/10648/6534074c-6031-413a-b827-f4906d41402f Reg.nr. 22.014 I 1 omslag 811 http://proxy.handle.net/10648/90d437cc-c241-4534-ae11-c0cf60d712d5 Reg.nr. 22.014 II. 812 http://proxy.handle.net/10648/8a5cc981-c3e7-4e6a-a2d4-054cd895f058 Reg.nr. 22.014 III. 1 omslag 813 http://proxy.handle.net/10648/468b34b6-36f1-40f1-97a8-8f67bd8d0ace Reg.nr. 22.015 I. 1 omslag 814 http://proxy.handle.net/10648/48a36743-1f58-4b99-adc8-018253deb917 Reg.nr. 22.015 II. 815 http://proxy.handle.net/10648/37d544a1-c59b-4dc6-b5b8-f79a53ea2bd9 Reg.nr. 22.015 III. 1 omslag 816 http://proxy.handle.net/10648/09451639-6cb9-4e0c-a028-ead1cd44ba39 Reg.nr. 22.016. 1 omslag 817 http://proxy.handle.net/10648/49392b3d-23eb-4dc2-a1b0-d36f93517d85 Reg.nr. 22.017 I. 818 http://proxy.handle.net/10648/fede5001-0038-4cf5-9fd9-92d64859d7d3 Reg.nr. 22.017 II. 819 http://proxy.handle.net/10648/699bf19f-1488-4903-9c8b-c5b97b326608 Reg.nr. 22.018. 820 http://proxy.handle.net/10648/8fa96cec-1317-48be-8eb6-1cb846faa764 Reg.nrs. 22.019 - 22.020. 821 http://proxy.handle.net/10648/70f771dc-8e2d-4a71-8809-1f18c4d4d8b1 Reg.nr. 22.021. 1 omslag 822 http://proxy.handle.net/10648/b55a8ed1-e2cc-4629-8cfc-c40e99d162c9 Reg.nr. 22.022 I. 823 http://proxy.handle.net/10648/0a662915-74a9-4952-8f89-7c116ced75d2 Reg.nr. 22.022 II. 824 http://proxy.handle.net/10648/6830b250-6fd9-4fd2-b057-eba871f5ba48 Reg.nr. 22.023. 825 http://proxy.handle.net/10648/a155b79c-24bd-42b5-8319-7a017afab208 Reg.nr. 22.024. 826 http://proxy.handle.net/10648/684d1358-4d26-452d-8d11-fd0a0fa165cd Reg.nr. 22.025. 1 omslag 827 http://proxy.handle.net/10648/5325c1e7-5926-48e5-ad2c-2844afac5d76 Reg.nr. 22.026. 828 http://proxy.handle.net/10648/5e69ac89-3368-4e24-833a-ab4b41290139 Reg.nr. 22.027. 829 http://proxy.handle.net/10648/ba95a8cf-122f-46a1-81ca-f6f03ddb1626 Reg.nr. 22.028. 830 http://proxy.handle.net/10648/810cf6a4-a78d-4acc-9b9c-14001293da72 Reg.nr. 22.029 I. 831 http://proxy.handle.net/10648/c5f4a596-6bef-4d0d-9edb-72c1b64e046e Reg.nr. 22.029 II. 832 http://proxy.handle.net/10648/721e896a-1059-461a-80a5-1f835a97c300 Reg.nr. 22.030. 1 omslag 833 http://proxy.handle.net/10648/5f0b83bc-f464-4286-8f33-89320a3c3964 Reg.nrs. 22.031 - 22.033. 834 http://proxy.handle.net/10648/8e673ffc-a48a-455c-9f24-4d199184e24e Reg.nrs. 22.034 - 22.035. 835 http://proxy.handle.net/10648/afb7bce5-059a-40cb-81d9-554c987f4ab8 Reg.nr. 22.036 I. 1 omslag 836 http://proxy.handle.net/10648/c26f1d56-2f9a-41c4-9966-c5e0ef4ada5c Reg.nr. 22.036 II. 837 http://proxy.handle.net/10648/8652bc90-2032-41cf-836d-c0837cf1d287 Reg.nr. 22.038. 1 omslag 838 http://proxy.handle.net/10648/e7109485-0c58-4c24-a1fd-69034a47b395 Reg.nr. 22.040. 839 http://proxy.handle.net/10648/081e695b-8983-4886-bf2e-7a64e00fa9f1 Reg.nrs. 22.041 - 22.043. 1 omslag 840 http://proxy.handle.net/10648/bf3e4831-4c39-4801-8984-dc40c54cd08c Reg.nr. 22.044. 841 http://proxy.handle.net/10648/15ccc0d3-f771-41b8-83df-2cccf786e4b0 Reg.nrs. 22.045 - 22.046. 842 http://proxy.handle.net/10648/e499dc66-9b71-469a-aac9-b76ad972c47b Reg.nrs. 22.047 - 22.053. 843 http://proxy.handle.net/10648/c824c65c-b71f-41be-9f99-8183e5188375 Reg.nr. 22.054. 844 http://proxy.handle.net/10648/c061b60e-b9e3-4dba-8edd-c9d80c510aa8 Reg.nr. 22.055. 845-846 Hoofdzakelijk Centraal Afwikkelingsbureau. 845 http://proxy.handle.net/10648/8960e6f4-29c3-4139-b550-93577217f7e1 Registratienummers 40.000 - 40.004. 846 http://proxy.handle.net/10648/e1c40a8e-e0b0-4847-a5d1-4496e708e3d6 Reg.nr. 40.005.
3 Archief van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1944-1945 (1946-1947, 1949, 1960) 3.1 Stukken van algemene aard 3.1.1 Agenda's

Gezien de vele bewerkingen en omzwervingen die dit archief in het verleden heeft ondergaan is de relatie tussen de agenda's en de bijbehorende archiefbescheiden verloren gegaan. Hoe de relatie tussen de hierna beschreven agenda's en de bijbehorende stukken was is niet meer te achterhalen. Getracht is zo nauwkeurig mogelijk te achterhalen door welke archiefvormer de betreffende agenda's zijn opgemaakt.

3.1.1.1 Algemeen 847-848 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1944-1945 2 delen 847 http://proxy.handle.net/10648/8b884da6-31e3-43e5-931d-fa4d4b5843ff 1944 september 19 -1945 maart 30, nr. 1 - nr. 2625. 848 http://proxy.handle.net/10648/0afb86ef-d846-4efa-9e7d-cc86d2426d27 1945 maart 30 - mei 1, nr. 2626 - nr. 3620.

Met hierin los inliggend een aantal archiefbescheiden inzake de vaccinatie van leden van de Binnenlandse Strijdkrachten alsmede adresgegevens van onderdelen van de Binnenlandse Strijdkrachten.

849-850 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken van het hoofdkwartier Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1945 2 katernen 849 http://proxy.handle.net/10648/14a71ba8-75da-46c4-94f3-3e8731ca8714 1945 mei 7 - augustus 2, nr. 1 - nr. 600. 850 http://proxy.handle.net/10648/c05be80f-6859-4533-840a-b06fc06146bf 1945 mei 10 - augustus 1, nr. 1 - nr. 514.
3.1.1.2 Staf van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten (BNS), vanaf 19 november 1945 Commandant Divisie A, alsmede van enige daaronder ressorterende onderdelen 3.1.1.2.1 Ongerubriceerd 851-855 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 5 delen

In de agenda's zijn met potlood vermeldingen aangebracht bij de inschrijvingen inzake de waardering en vernietiging van stukken. V = vernietiging, N = niet aanwezig, B = bewaren.

Met ingang van mei 1945, agendanummer 3400 zijn er twee series agenda gevormd. Een serie met oneven honderdtallen (zie inv. nrs. 856 - 862) en een serie met even honderdtallen (zie inv. nrs. 863 - 873)

851 http://proxy.handle.net/10648/5ee140b9-52ed-4dba-91fb-3fd6ab635e6d Januari 2 - januari 26, nr. 1 - nr. 506. 852 http://proxy.handle.net/10648/f41d5ef8-13ca-4ff2-8b57-b760c24d870d Januari 29 - februari 22, nr. 507 - nr. 1119. 853 http://proxy.handle.net/10648/ac540ba8-2a5d-46b8-b48e-17ecec9660b1 Februari 22 - maart 19, nr. 1120 - nr. 1825. 854 http://proxy.handle.net/10648/766e2d89-ef4a-447e-af3d-c3eca73f341f Maart 19 - april 11, nr. 1826 - nr. 2445. 855 http://proxy.handle.net/10648/e11c053d-f9d1-43a1-8f87-0a9156ac3554 April 11 - mei 22, nr. 2446 - nr. 3399, mei - juni 11, nr. 3500 , nr. 4580.
856-862 Agenda`s van ingekomen en uitgaande stukken, oneven honderdtallen, 1945 7 delen

In de agenda's zijn met potlood vermeldingen aangebracht bij de inschrijvingen inzake de waardering en vernietiging van stukken. V = vernietiging, N = niet aanwezig, B = bewaren.

Met ingang van mei 1945, agendanummer 3400 zijn er twee series agenda gevormd. Een serie met oneven honderdtallen (zie inv. nrs. 856 - 862) en een serie met even honderdtallen.(zie inv. nrs. 863 -873)

856 http://proxy.handle.net/10648/183eef56-4851-4f46-810c-03a725b0c90f Juni 16 - augustus 8, nr. 4581 - nr. 7507. 857 http://proxy.handle.net/10648/74833bab-938c-4f04-8609-0d3799b592e3 Augustus 8 - oktober 2, nr. 7508 - nr. 10126. 858 http://proxy.handle.net/10648/6980ca15-ea03-4a31-9d42-0dcd0c032c20 Oktober 1 - oktober 9, nr. 10127 - nr. 11199, en nr. 11300. 859 http://proxy.handle.net/10648/428f4024-2e9e-442b-8bf5-f0426288e533 Oktober 15 - oktober 24, nr. 11301 - nr. 13330. 860 http://proxy.handle.net/10648/84d77fe0-273c-4331-be45-e74ec54695f4 Oktober 31 - november 13, nr. 13331 - nr. 14762. 861 http://proxy.handle.net/10648/396d513b-4473-487e-8a86-0f06a9055eb0 November 13 - december 3, nr. 14763 - nr. 16745. 862 http://proxy.handle.net/10648/5cc51a13-4693-48b0-9733-484929ef685b December 3 - december 23, nr. 16746 - nr. 18159.
863-873 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, even honderdtallen, 1945 11 delen

In de agenda's zijn met potlood vermeldingen aangebracht bij de inschrijvingen inzake de waardering en vernietiging van stukken. V = vernietiging, N = niet aanwezig, B = bewaren.

Met ingang van mei 1945, agendanummer 3400 zijn er twee series agenda gevormd. Een serie met oneven honderdtallen (zie inv. nrs. 856 - 862) en een serie met even honderdtallen. (zie inv. nrs. 863 - 873)

863 http://proxy.handle.net/10648/412277ad-b6ae-4ad5-a211-03eaabbf706a Mei 16, nr. 3400 - juli 1, nr. 4499 aansluitend nr. 6000 - juli 9, nr. 6278.

Alleen ingekomen stukken. Uit de agenda´s blijkt dat de ingeschreven stukken hoofdzakelijk zijn behandeld door de afdelingen G1 - G5.

864 http://proxy.handle.net/10648/2a821b2d-150a-4e85-b7dc-19dff1154aa9 Juli 13, nr. 6279 - augustus 4, nr. 8803. 865 http://proxy.handle.net/10648/755936de-6c69-4ed4-9e60-bedd1710ae2d Augustus 4, nr. 8804 - augustus 16, nr. 10212. 866 http://proxy.handle.net/10648/7b3f565f-2c55-4cb2-93fc-1a19f5955868 Augustus 20, nr. 10213 - september 4, nr. 11835. 867 http://proxy.handle.net/10648/7413014c-337e-439e-a949-ec1ee31178c1 September 4, nr. 11836 - september 28, nr. 13872. 868 http://proxy.handle.net/10648/2f9cb65b-25b5-49cb-a015-7f53e114aca1 September 28, nr. 13873 - oktober 15, nr. 16412. 869 http://proxy.handle.net/10648/3b87e619-858f-49cb-98eb-8d5a09e484b4 Oktober 15, nr. 16.413 - oktober 29, nr. 18.052. 870 http://proxy.handle.net/10648/2a8a7d64-2924-4aa1-b577-96f9d7e37d87 Oktober 29, nr. 18053 - november 13, nr. 19884. 871 http://proxy.handle.net/10648/910097ae-c4df-4af4-81eb-ec102bebe8d5 November 9, nr. 20000 - december 14, nr. 22320. 872 http://proxy.handle.net/10648/2cfbba3b-2429-4209-8ca0-6cf4e4e8d705 November, 24, nr 21000 - december 31, nr. 23029. 873 http://proxy.handle.net/10648/65a26cff-a97b-4690-8121-38eb9916c70a December 14, nr. 22321 - december 29, nr. 22900.
874-875 Agenda's van ingekomen stukken van het Departement van Oorlog, 1944-1946 1 katern, 1 deel 874 http://proxy.handle.net/10648/11f4a1fc-0029-4b0b-ace4-6e634057d949 1944 augustus - 1945 september 18, staf Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. 875 http://proxy.handle.net/10648/2654b85c-9196-4ab2-8a61-29f0c05cde8e 1945 september 19 - 1946 maart 20, staf A-Divisie. 1 deel 876-879 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 2 delen, 2 katernen

In de agenda's zijn met potlood vermeldingen aangebracht bij de inschrijvingen inzake de waardering en vernietiging van stukken. V = vernietiging, N = niet aanwezig, B = bewaren.

876 http://proxy.handle.net/10648/2e775c06-a459-454a-b773-345ed7726955 1945 januari - 1946 februari 1 deel 877 http://proxy.handle.net/10648/41572205-6751-44ac-9d49-b6a1405b8c1a 1946 januari - 1946 maart, nr. 1/A - nr. 370/A. 1 deel 878 http://proxy.handle.net/10648/0290b4c1-ad63-4099-93d0-c9756a5c29cc 1946 maart 4 - 1946 maart 18, nr. 371/A - nr. 513/A. 879 http://proxy.handle.net/10648/c6cd2c0e-cb0f-466e-adec-fe618aaa59bb 1946 februari 14 - 1946 maart 28, nr. 501 - nr. 658 (zonder A-nummer).
880-886 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1946 7 delen

In de agenda's met inv. nrs. 880-907 zijn met potlood vermeldingen aangebracht bij de inschrijvingen inzake de waardering en vernietiging van stukken. V = vernietigd, N = niet aanwezig, B = bewaren.

880 http://proxy.handle.net/10648/4fea9b02-1d79-41f5-a4de-86164885ff18 1946 januari 3 - 1946 maart 19, n.r 1 - nr. /216. 881 http://proxy.handle.net/10648/11d4c214-99a6-417e-8797-f3051bfbf79d 1946 januari 2 - 1946 februari 15, nr. 1 - nr. 810. 882 http://proxy.handle.net/10648/062833f9-b5a9-4c4e-ad3a-edd0d5201a42 1946 februari 15 - 1946 maart 4, nr. 811 - nr. 999, 1946 maart 4 - 1946 maart 18, nr. 5000 - nr. 5335. 883 http://proxy.handle.net/10648/66770725-31e4-401e-90cb-37bf688d4054 1946 januari 2 - 1946 februari 16, nr. 1000 - nr. 1725. 884 http://proxy.handle.net/10648/62b52c01-927f-4710-807f-e8965771e774 1946 februari 12 - 1946 februari 27, nr. 1726 - nr. 1999, 1946 februari 27 - 1946 maart 15, nr. 4000 - nr. 4391. 885 http://proxy.handle.net/10648/34d1bafb-e748-4c07-b72b-ca606ad3335f 1946 januari 3 - 1946 februari 8, nr. 2000 - nr. 2843. 886 http://proxy.handle.net/10648/1f60f169-a0e1-4a0c-a3ee-d16e943ef41e 1946 februari 8 - 1946 maart 28, nr. 2844 - nr. 3502.
887-888 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 1 deel, 1 katern 887 http://proxy.handle.net/10648/51beaea5-0ba5-4a75-a17e-3496b95513a3 1945 oktober - december, inzake bevelen. 888 http://proxy.handle.net/10648/9df8c727-3708-45b0-8bfa-11d28f551113 1946 april 3 - 1946 juli 30, nr. 1 - nr. 160. 1 deel

Bevat ook een Staat houdende gegevens inzake ontvangen stukken van het Ministerie van Oorlog of van de Generale Staf, 1946 april, nr. 1 - 1946 juli, nr. 159

3.1.1.2.1.1 Administrateur en staf D 889 http://proxy.handle.net/10648/c3ff4ef0-d8dd-4eab-84c8-29608bc22af7 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, nr. 1 - nr. 131 - Staf D, , nr. 1 - nr. 20 - administrateur. 1946 juni 18 - 1946 augustus 9, 1946 juni 16 - 1946 augustus 9 1 deel 3.1.1.2.1.2 Sectie G 1 890-894 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 5 delen 890 http://proxy.handle.net/10648/5fd84371-99a6-4153-aa58-7a2d80047457 1945 januari - 1945 februari, nr. 1 - nr. 683. 891 http://proxy.handle.net/10648/733a65a8-5424-4650-a81a-5d871d2ff1a9 1945 februari - 1945 april, nr. 684 - nr. 1367. 892 http://proxy.handle.net/10648/49282eed-d9e9-4756-962e-af946021a103 1945 april - 1945 oktober, nr. 1370 - nr. 2065.

Agenda Sectie G1 afgesloten, vervolg Sectie G 3, 1945 oktober nr. 4000/A - 1945 november nr. 4355/A. Zie inv. nr. 892.

893 http://proxy.handle.net/10648/3d1252f0-2a89-4038-84ff-8f4fa053b529 1945 juli 2 - 1945 september 24, nr. 4000 - nr. 4953. 894 http://proxy.handle.net/10648/df8e69de-ff6d-481b-8d39-f8884b6e576e 1945 september 24 - 1945 oktober 29, nr. 4954 - nr. 5200.

Archief G1 afgesloten; begin archief Sectie G3, oktober 29, nr. 1 - 1946 januari 12, nr. 260.

3.1.1.2.1.3 Sectie G 3 895-906 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 12 delen 892 http://proxy.handle.net/10648/e435c045-3bf0-4e4a-a5e7-72b6029633ff 1945 oktober - 1945 november, nr. 4000/A - nr. 4355/A. 895 http://proxy.handle.net/10648/c9a5d67f-53b7-4ee2-8777-4176768c17ff 1945 november - 1945 december, nr. 4356/A - nr. 4875/A. 896 http://proxy.handle.net/10648/5c51e7e7-3675-49ac-9d74-aea6b4afe886 1945 december - 1945 december, nr. 4876/A - nr. 4915/A, en 1946 januari - 1946 maart, nr. 2 - nr. 572 (evennrs), 892 http://proxy.handle.net/10648/34eab806-6157-434a-9174-23fefd882465 1945 oktober 29 - 1946 februari 12, nr. 1 - nr. 260. 897 http://proxy.handle.net/10648/c5373bb4-838e-4331-a404-10994f68e884 1945 januari - 1945 maart, nr. 1 - nr. 550. 898 http://proxy.handle.net/10648/2c66488c-fb72-4d62-855f-db511573b018 1945 maart - 1945 mei, nr. 551 - nr. 1283. 899 http://proxy.handle.net/10648/b62fa5a8-e5d8-4406-b525-f3c19e385c4a 1945 mei - 1945 juli, nr. 1284 - nr. 1994. 900 http://proxy.handle.net/10648/365f9848-bbde-47ab-9b76-1df358dc7d5e 1945 juli - 1945 december, nr. 1995 - nr. 3030. 901 http://proxy.handle.net/10648/8bf08a2b-780e-49b0-ad3a-099d8e592af9 1945 maart - 1945 april, nr. 1 A - nr. 524 A. 902 http://proxy.handle.net/10648/0d0a0999-5454-4a79-889b-ea03b48aff6e 1945 mei - 1945 juni, nr. 525 A - nr. 947 A. 903 http://proxy.handle.net/10648/532ac9f7-f844-406d-889a-4e5041307d68 1945 juni - 1945 augustus, nr. 948 A - nr. 1982 A. 904 http://proxy.handle.net/10648/5468f437-8e61-41db-9048-6d3a581ce3db 1945 augustus - 1945 oktober, nr. 1983 A - nr. 2975 A. 905 http://proxy.handle.net/10648/2129c533-c4ec-4879-b043-e11e78ea6841 1945 oktober - 1945 oktober, nr. 2976 A - nr. 3200 A.

Aanvang Sectie 3 van divisie A, 1945 oktober, nr. 1/A - 1945 december, nr. 754/A.

906 http://proxy.handle.net/10648/fba9daca-9148-494d-9764-72963c80a66e 1945 mei - 1945 november, nr. 1 A - nr 1512 A.
907 http://proxy.handle.net/10648/c5d5fa68-f820-48f2-9193-bfab49aa9552 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 1 deel

1945 december nr. 755 A - 1945 december, nr. 891

1946 januari, nr 1 - 1946 februari,nr. 499

1945 oktober,nr. 1 A - 1945 december nr. 754 A., zie inv. nr. 905.

3.1.1.2.1.4 Sectie (G) 4 908-912 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 5 delen 908 http://proxy.handle.net/10648/c6152375-b994-4b57-b2a8-9f146d8b3a00 1945, nrs. 1 - 591. 909 http://proxy.handle.net/10648/b0f35303-779e-4a2b-896e-83a0441974c7 1945, nrs. 592 - 1054. 910 http://proxy.handle.net/10648/94d87454-9419-4e62-b1c5-d16cd922b852 1945, nrs. 1 - 286 (P- of PS-nummer). 911 http://proxy.handle.net/10648/d7bb3123-ced8-4c42-bcac-563607e13b24 1945-1946, verzonden telegrammen. 912 http://proxy.handle.net/10648/8e79989c-fe73-4599-bb33-bd4806aa436d 1946, nr. 35 - 197. 3.1.1.2.1.5 Afdeling Koninklijke Landmacht 913-919 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1944-1945 7 delen 913 http://proxy.handle.net/10648/54c4e107-7a29-42b4-9fd7-b8cc7c422ea1 1944 september - 1944 december, nr. 1 - nr. 697. 914 http://proxy.handle.net/10648/e85539f4-a8b7-4232-8434-bce6d47a8d04 1944 oktober - 1944 december, nr. 1/A - nr. 294/A, 1945 januari - 1945 januari, nr. 1 - nr. 374. 915 http://proxy.handle.net/10648/15e8bcde-3dce-450e-b362-0fe11ecbd377 1945 januari - 1945 februari, nr. 375 - nr. 815. 916 http://proxy.handle.net/10648/4cec0fdc-94c5-462b-a13f-2c3f78cb20b0 1945 februari - 1945 februari, nr. 816 - nr. 1210. 917 http://proxy.handle.net/10648/f3829957-cb3c-4b00-a065-bf24ac6e0fa0 1945 februari - 1945 maart, nr. 1211 - nr. 1990. 918 http://proxy.handle.net/10648/86e8a913-38c7-4613-8da2-d9a7a737adec 1945 maart - 1945 april, nr. 1991 - nr. 2817. 919 http://proxy.handle.net/10648/d7a61a75-db7c-4f0d-8c8a-ed800e18274a 1945 april - 1945 april, nr. 2818 - nr. 3483. 3.1.1.2.1.6 Personeel 920-921 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 2 delen 920 http://proxy.handle.net/10648/9456da01-b38e-4796-8dc5-2a097c945e57 1945 oktober - 1946 januari, nr. 1/P - nr. 338/P. 921 http://proxy.handle.net/10648/57441135-f216-4337-862c-e33ded864e62 1946 januari - 1946 maart, nr. 1/P - nr. 146/P. 3.1.1.2.1.7 Oproeping, verplaatsing, overplaatsing, bevordering en legering 922-928 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 7 delen 922-923 Oproeping en verplaatsing. 922 http://proxy.handle.net/10648/c81b2899-f25f-4275-8a0f-6cdd18e23649 1945, oproeping. 923 http://proxy.handle.net/10648/f3826a54-6069-4f73-a39a-8c814f54e79c 1945, verplaatsing. 924-926 Bevordering en overplaatsing. 924 http://proxy.handle.net/10648/5afbb1d5-fc93-41c7-a36b-29631b04f1c8 1945 september - december, nr. 1 - nr. 619. 925 http://proxy.handle.net/10648/75e0731d-ae2b-480d-a74d-833b2ae9ae14 1945 december - 1946, nr. 620 - nr. 1165. 926 http://proxy.handle.net/10648/ca8e60a9-f698-4004-a013-bd36bdbf4661 1946, nr. 1166 - nr. 1486. 927-928 legering. 927 http://proxy.handle.net/10648/875298f7-be31-43b3-a2a4-8fb8d861268a 1945 oktober -19 6 januari 1 928 http://proxy.handle.net/10648/b11ebd36-ad30-4f51-996d-a02bf47e7bee 1946 januari 2 - maart 3.1.1.2.1.8 Troependetachement

In de agenda's met inv. nrs. 931 - 933 zijn met potlood vermeldingen aangebracht bij de inschrijvingen inzake de waardering en vernietiging van stukken.

V= vernietiging, N = niet aanwezig, B = bewaren

929-935 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1943-1946 7 delen

Vanaf 25 maart 1945 zijn de stukken voorzien van een kenmerk B of C. Stukken voorzien van het kenmerk B zijn ontvangen of opgemaakt door de betaalmeester staf Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten, stukken voorzien van het kenmerk C door de commandant troependetachement. De tweede luitenant Hemelrijk, vervulde beide functies. De maatregel werd met terugwerkende kracht ingevoerd op 1 januari. Alle stukken die in 1945 reeds waren ontvangen en opgemaakt werden alsnog van een kenmerk voorzien.

929 http://proxy.handle.net/10648/c4bb2921-3a1e-4fd2-837f-e73f0cf415c4 1943 december, nr. 1 - 1944 december, nr. 339, 1945 februari, nr. 1 - 1945 april, nr. 210. 930 http://proxy.handle.net/10648/c8f79c77-5554-42c0-b368-a2c42727c737 1944 september, nr. 1 - 1944 december, nr. 95, 1945 januari, nr. 1 - 1945 maart, nr. 108. 931 http://proxy.handle.net/10648/af5a1995-8c7c-4f34-a5e5-bf7d04a87c98 1945 februari, nr. 1 - 1945 juli nr. 606. 932 http://proxy.handle.net/10648/b4f85506-d90d-4c90-870a-1d65240d4008 1945 juli, nr. 606 - 1945 september, nr. 1050. 933 http://proxy.handle.net/10648/673c29b3-4e9c-4cde-b41a-7abbf4e29120 1945 september, nr. 1051 - 1945 december 1945, nr. 1415, 1946 januari, nr. 1 - 1946 juni, nr. 191 934 http://proxy.handle.net/10648/cdae3671-bfe0-47be-9abe-76f7c9424122 1945 mei, nr. 501 - 1945 december, nr. 556 inkomend, 1945 september, nr. 1 - 1946 juni, nr. 354 uitgaand. 935 http://proxy.handle.net/10648/0c06eaa8-bae6-43a6-be64-227f2f503562 1945 maart, nr. 1 T/A - 1946 maart, nr. 230 T/A.
3.1.1.2.1.9 Engelse correspondentie met hoofdzakelijk geallieerde instanties 936 http://proxy.handle.net/10648/f0991143-a333-403c-9b93-4b6ced8d2ec4 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1944-1946 1 katern 937-942 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 6 delen 937 http://proxy.handle.net/10648/33b61eee-c10a-4c37-8c3e-aa00a2f43ee5 1945 januari, nr. 1 - maart, nr. 522. 938 http://proxy.handle.net/10648/52cc2000-9109-49a2-91a8-820805d88d95 1945 maart, nr. 523 - juni, nr. 1100. 939 http://proxy.handle.net/10648/c0cfb8dc-7721-4290-8d0a-f6c2da593c65 1945 juni, nr. 1101 - augustus, nr. 1748. 940 http://proxy.handle.net/10648/af824e84-81b0-423b-a433-2c0b78fc2e24 1945 augustus, nr. 1749 - november, nr. 2605. 941 http://proxy.handle.net/10648/1c91362b-4573-4a93-9306-b34d7f6dbd5b 1945 november, nr. 2606 - december, nr. 2962, 1946 januari, nr. 2963 - maart, nr. 3048 942 http://proxy.handle.net/10648/146e5ea8-73f9-488c-b4c4-70c6902438ca 1945 oktober - 1946 februari
3.1.1.2.2 Geheim 943-948 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1944-1946 6 delen 943 http://proxy.handle.net/10648/dbe5e433-e2e6-43d4-92b0-e316849fd0e4 1944 september, nr. 1 G - 1944 december, nr. 135 G, 1945 januari, nr. 1 G - 1945 juli, nr. 508 G. 944 http://proxy.handle.net/10648/32e808ec-96e9-47d4-b7f6-db3d45ac2507 1945 juli, nr 509 G - 1945 december, nr. 721 G, 1946 januari, nr. 1 G - 1946 maart, nr. 68 G. 945 http://proxy.handle.net/10648/7ec3d7d9-155d-45c1-b322-e5ef6c4551c4 1945 januari, nr. G/1 - 1945 april, nr. G/445. 946 http://proxy.handle.net/10648/c213b659-7eda-4f81-a522-b31e88213914 1945 januari, nr. G/1 - 1945 december, nr. G/353. 947 http://proxy.handle.net/10648/48448295-46f4-420a-9e8c-16028bddd94d 1945 januari, nr. 1 - 1945 december, nr. 282 staf BNS, 1946 januari, nr. 1 - 1946 maart, nr. 39 staf divisie A. 948 http://proxy.handle.net/10648/bfc2c476-a038-4ce6-93d4-4dc930393768 1945 mei, nr. 1 GA - 1945 oktober, nr. 62 GA, 1945 oktober, nr. 1 PG - 1945 december, nr. 18 PG staf BNS/Divisie A, 1946 januari, nr. 1 G - 1946 maart, nr. 18 G staf divisie A. 949 http://proxy.handle.net/10648/50c5bdd9-7a7e-44e7-8080-5cc5e27c9489 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 1 deel

Engelse correspondentie.

3.1.1.2.3 Geheim-persoonlijk 950-952 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 3 delen 950 http://proxy.handle.net/10648/7dc18154-630d-45c4-a24f-06584138df6a 1945 februari, nr. GP 1 - 1945 juni, nr. GP 100, staf BNS. 951 http://proxy.handle.net/10648/e2bb5873-7750-4eb3-a0da-5b4cd29ffb52 1945 juni, nr. GP 101 - 1945 december, nr. GP 330, staf BNS/Divisie A. 952 http://proxy.handle.net/10648/531feadd-1d37-4ef4-8dd9-9123720fed69 1946 januari, nr. GP 1 - 1946 mei, nr. GP 130 staf Divisie A. 953 http://proxy.handle.net/10648/658a3ca6-edc7-4257-b082-7b455942a457 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 1 omslag

Losbladig, ontbrekende nummers van agenda 18 december 1945 nrs 828 - 1000 en 1946 nrs. 1 - 136.

3.1.2 Indices 3.1.2.1 Staf 954-955 Naam- en onderwerpindex op de agenda´s van de staf Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten, algemeen en geheime stukken, 1945 2 delen

Zie inv. nrs. 851 - 873 en inv. nr. 948.

954 http://proxy.handle.net/10648/a518529d-f42d-446a-b741-b3d8973fa0ac deel 1. 955 http://proxy.handle.net/10648/8b2f3da3-0e93-4b08-b149-ee32eb70bf9c aanvulling op deel 1.
956 http://proxy.handle.net/10648/ff1e9cef-b77a-49e1-86dc-7bbca771ea40 Naam- en onderwerpindex op de agenda´s van de staf Divisie A, ongerubriceerde stukken, 1946 1 deel

Zie inv. nrs. 881 - 886.

957 http://proxy.handle.net/10648/336a4771-6cc7-43a5-ae7c-58b3b084fc88 Naamindex op de agenda´s van de staf Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten en staf Divisie A, 1946 1 deel

Zie inv. nrs. 887 - 888.

958 http://proxy.handle.net/10648/95da587d-48ff-4921-9a62-995cdbefa7bc Naam- en onderwerpindex op agenda van de staf D, 1946 1 deel

Zie inv. nr. 889.

959-962 Naam- en onderwerpindex op agenda`s van de staf Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten, Sectie G 3, ongerubriceerde stukken, 1945 4 delen 959 http://proxy.handle.net/10648/f96c4016-a497-4ed8-abc8-cc961cf7aeae 1945

Zie inv. nrs. 892, 897 - 900.

960 http://proxy.handle.net/10648/7594cb9b-87b0-4f9d-b7c8-571f99df6ca0 1945 juni-oktober

Zie inv. nrs. 893 - 894, 903 - 905.

961 http://proxy.handle.net/10648/39763af9-3b94-48ef-9ed6-7e5da200f07b 1945

Zie inv. nrs. 894 - 900.

962 http://proxy.handle.net/10648/ac7bda03-0b47-4b57-ac41-d3b72eba8e1d 1945 mei-december

Zie inv. nrs. 900 en 905.

963 http://proxy.handle.net/10648/0d0105fa-4022-43a7-bf58-791ed2b8db4f Naamindex op de agenda`s van de staf Divisie A, 1945-1946 1 deel

Zie inv. nrs. 920 - 921.

964 http://proxy.handle.net/10648/a2d91881-2c8f-4948-b183-e271040e1f51 Locatie- en legeringsindex op de agenda`s van de staf Divisie A, 1946 1 deel

Zie inv. nrs. 927 - 928

965-966 Naam- en onderwerpindex op de agenda`s van hetTroependetachement, 1945-1946 2 delen

Zie inv. nrs. 929 - 935

965 http://proxy.handle.net/10648/84e3bf67-a514-49bc-a8c1-4f85df90dd68 1945 966 http://proxy.handle.net/10648/a79482b2-1cc5-463f-a8f0-bd679948a9d9 1946
967 http://proxy.handle.net/10648/56525fd9-87b6-4088-9f45-37862ad72249 Naam- en onderwerpindex op de agenda`s van de staf Bevelhebber Nederlandse strijdkrachten, gerubriceerde stukken, 1945-1946 1 deel

Zie inv. nrs. 943 - 944.

968 http://proxy.handle.net/10648/c51e7c1b-c633-43fe-956e-084836f51aaf Naam- en onderwerpindex op de agenda van de staf Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten, gerubriceerd archief, 1945-1946 1 deel

Zie inv. nr. 947.

969-970 Naam- en onderwerpindex op de agenda`s van de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten, geheim persoonlijk, 1945 2 delen 969 http://proxy.handle.net/10648/4d3a5f31-a86e-4324-8753-79a806fed4f8 Februari - juni

Zie inv. nr. 950.

970 http://proxy.handle.net/10648/3eb40fdd-a8c7-44da-b197-450bac3a65e8 Juni - december

Zie inv. nr. 951.

971-972 Naamindex van officieren met een verwijzing naar indeling en legernummer, z.j 2 delen 971 http://proxy.handle.net/10648/7251a74c-c4ca-47e6-a38f-8b1fae689d69 Net-exemplaar. 972 http://proxy.handle.net/10648/0ca2d74c-ed65-40be-9d49-d8e4559440fb Concept. 973 http://proxy.handle.net/10648/b475a49d-e623-4abc-be3f-6e04ed5f1de0 Naamindex van officieren en onderofficieren met een verwijzing naar indeling, z.j 1 deel 974 http://proxy.handle.net/10648/7a2e799a-0e83-4038-8b74-b5237c417cf3 Naamindex van officieren met verwijzing naar een bevordering dan wel benoeming, z.j 1 deel
3.1.2.2 Engelse correspondentie met hoofdzakelijk geallieerde instanties 975-976 Naam-, onderwerp- en inschrijfnummerindex op agenda`s van de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten, Engelse correspondentie, 1944-1946 2 delen

Zie inv. nrs. 936 -942.

975 http://proxy.handle.net/10648/ba30f486-9296-48be-9017-ef9982409aa0 1944-1946, naam- en onderwerpindex. 976 http://proxy.handle.net/10648/51ea69be-c9eb-46bb-b1f8-7fa29f2ce2fb 1945-1946, inschrijfindex.
3.1.2.3 Afdeling Koninklijke Landmacht 977-978 Naam- en onderwerpindex op de agenda`s van de staf Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten, afdeling Koninklijke Nederlandse Leger, ongerubriiceerde stukken, 1944-1945 2 delen

Zie inv. nrs. 914 - 919.

977 http://proxy.handle.net/10648/0df760f5-b96d-4840-8475-70e7de6499a2 deel 1. 978 http://proxy.handle.net/10648/cde5e306-f8f9-4740-8508-76829db656d9 deel 2.
979 http://proxy.handle.net/10648/dcb54ab7-ac56-41be-b060-61e330f852d1 Naam- en onderwerpindex op agenda van de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten, Sectie Beheer, 1944-1945 1 deel

Zie inv. nr. 915.

3.1.3. Correspondentie 980 http://proxy.handle.net/10648/a579df3d-5993-4df9-b15c-fa882690442f Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1944-1946 1 omslag 981 http://proxy.handle.net/10648/021954ff-7bc5-4953-9e97-28c537ff3ec2 Afschriften van uitgaande stukken van de commandant bewakingstroepen van de Binnenlandse Strijdkrachten, maart 1945 - mei 1945, nrs. 1 - 109, 1945 1 omslag
3.2 Stukken van bijzondere aard 3.2.1 Organisatie en taakuitvoering 982 http://proxy.handle.net/10648/4edf4491-6bb8-43ad-a272-c7b3896e61e4 Kort verslag van de werkzaamheden van de staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten over de periode 13 - 20 oktober 1944, 1944 1 stuk

In tweevoud aanwezig.

983 http://proxy.handle.net/10648/945d8e56-8438-491a-8bf7-a56c12b37d4d Stukken betreffende de bestemming van voedselvoorraden en voedseltransporten vanuit het buitenland naar Nederland, 1944 1 omslag 984 http://proxy.handle.net/10648/1c8fc75b-a77c-47e6-abaf-1858514b623a Lijsten opgesteld door Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force houdende beschermde monumenten, kunstwerken, archieven, et cetera van cultureel belang en uitgesloten van militair gebruik, [1944] 1 omslag 985 http://proxy.handle.net/10648/c5a3ceb6-88d1-40ca-a20a-c2963b37ea66 Rapport betreffende de werkzaamheden van de Ordedienst, Sectie Wychen en omstreken over de periode 17 september tot eind oktober 1944, [1944] 1 stuk 986 http://proxy.handle.net/10648/cb5cc23d-5d6a-4a8a-8ac6-2eb0871142da Stukken betreffende de organisatie van Ontspanning en Ontwikkeling, 1944-1945 1 omslag 987 http://proxy.handle.net/10648/e0501104-29cb-47ef-9b1c-45e437cd3dee Stukken betreffende de werving van Nederlandse tolken voor het Korps Tolken, 1944-1945 1 omslag 988 http://proxy.handle.net/10648/ebee1ce9-c603-4f47-ad83-09ec2992b340 Koninklijke Besluiten inzake de benoeming van ZKH prins Bernhard tot bevelhebber der Nederlandsche Strijdkrachten, de instelling van de functie van Inspecteur-Generaal der Koninklijke Landmacht en de benoeming van ZKH prins Bernhard in deze functie, afschriften, 1944-1945 1 omsla 989 http://proxy.handle.net/10648/fd182a96-ac19-46df-8f8d-5320ef640cf0 Stukken betreffende het opsporen en verzamelen van vijandelijk oorlogsmateriaal, 1944-1945 1 omslag 990 http://proxy.handle.net/10648/bfbc807f-5770-4e55-b8fd-c99962cc01a5 Stukken betreffende de oprichting, organisatie en taakuitvoering van het Militair Gezag, 1944-1945 1 omslag 991 http://proxy.handle.net/10648/21dd9c6e-24e8-42dc-8005-d8e1a06fe614 Stukken betreffende de organisatie, taak en taakuitvoering van de Militair Geneeskundige Dienst, 1944-1945 1 omslag 992 http://proxy.handle.net/10648/181fa212-d437-48c3-8e20-567513805d4d Stukken betreffende de oprichting en organisatie van kaderscholen, 1944-1945 1 omslag 993 http://proxy.handle.net/10648/70819f84-c1b6-4149-b05e-c2a160a39d9d Stukken betreffende de rechtspositie van, en met name de berechting van personeel van de Binnenlandse Strijdkrachten, 1944-1945 1 omslag 994 http://proxy.handle.net/10648/5f586706-5faa-4c6b-93d4-231a3f23a1bf Stukken betreffende de organisatie en taakuitvoering van de Intendance, 1944-1945 1 omslag 995 http://proxy.handle.net/10648/f2e82e45-301b-4017-ae37-1b2d61708c47 Stukken betreffende de inzet van gedetineerden bij het oogsten, 1944-1945 1 omslag 996 http://proxy.handle.net/10648/5163c87a-2ef5-42b2-8abc-53b0d4ff7475 Stukken betreffende de organisatie en taakuitvoering van de Prinses Irenebrigade, 1944-1945 1 omslag 997-999 Sterktestaten, 1944-1945 3 omslagen 997 http://proxy.handle.net/10648/44c99a73-8855-4331-8e1a-b0a5aa8e1fa7 Militair Gezag, Dienst der Grensbewaking, 1944 998 http://proxy.handle.net/10648/7bc07ded-c34f-403b-84a3-b417ef74e42e Nederlandse Troepen in Engeland, 1944 999 http://proxy.handle.net/10648/8ad9f827-86a0-439d-9a18-49c59e677c82 Diverse eenheden ressorterend onder de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, 1944-1945 1000-1003 Ingekomen en minuten van uitgaande bevelen en berichten bij de commandant Binnenlandse Strijdkrachten, generaal-majoor H. Koot, 1944-1945 2 pakken en 2 omslagen

Dit archiefdeel werd aangetroffen in en afgescheiden van het persoonlijk archief van generaal-majoor H. Koot, 1942 - 1958. Na diens overlijden werd de verzameling in 1959 door mevrouw M.C. Koot-Fritz aan de Krijgsgeschiedkundige Afdeling van de Generale Staf geschonken. Na bewerking werd de verzameling onder de benaming "Collectie H.Koot (1942 - 1958)" bewaard in het Archief der Koninklijke Landmacht. De voornoemde bewerking resulteerde in een inventaris, getiteld Lijsten van behouden bundels, dossiers en stukken van de "COLLECTIE KOOT" (nagelaten bescheiden van de Kanselier der Nederlandse Orden, wijlen de Generaal-majoor H. Koot) 1942 - 1958, welke in juni 1959 het licht zag en een plaatsingslijst archief Binnenlandse Strijdkrachten.

1000 http://proxy.handle.net/10648/3c7990a6-d35c-46c6-a1c0-58ce8203289b Nrs. 1 - 333. 1 pak 1001 http://proxy.handle.net/10648/d51e1476-13af-42db-a0a1-17ab86fc1b7d Nrs. 334 - 637. 1 pak 1002 http://proxy.handle.net/10648/fe5cf5d6-19ba-4b0a-8f43-d8dfa109f241 Nrs. 638 - 846. 1003 http://proxy.handle.net/10648/7c4ee77a-0cbf-4537-8e80-20855284048e Nrs. 847 - 1004.
1004 http://proxy.handle.net/10648/12f68d56-e096-4870-996d-2b824b4e5027 Stukken betreffende de organisatie, taak en taakuitvoering van de Bewakingstroepen en de mogelijke overgang van deze troepen naar de KL, 1944-1945, 1949 1 omslag 1005 http://proxy.handle.net/10648/0b4f6705-4790-4d3e-972d-686a7ba5322c Stukken betreffende de werving en training van manschappen voor, en de oprichting en wederopbouw van Nederlandse legeronderdelen, 1944-1946 1 pak 1006 http://proxy.handle.net/10648/7bfcd501-0bc3-4738-9f50-9a193e2e66f7 Stukken betreffende de aanschaf en uitgifte van militair materieel, 1944-1946 1 omslag 1007 http://proxy.handle.net/10648/a28328cd-a504-4ff3-9eee-9783df6fe335 Stukken betreffende vergaderingen met medewerkers van SHAEF Mission (Netherlands) hoofdzakelijk inzake de oprichting en uitrusting van Nederlandse bevrijdingstroepen, 1944-1946 1 pak

Voornamelijk in de Engelse taal.

1008 http://proxy.handle.net/10648/1d27dd24-442f-4ea9-878a-4c399e15611b Stukken betreffende het aanhouden, in bewaring stellen, arresteren en interneren van personen die een gevaar vormen voor de in- en uitwendige veiligheid in bevrijd gebied, het registreren van gedetineerden in bewarings- en bevrijdingskampen en het ontslaan van politiek onbetrouwbare militairen, 1944-1946 1 omslag 1009 http://proxy.handle.net/10648/890fa905-fe16-4c90-bf5c-d28709a6cfb7 Stukken betreffende de organisatie en taakuitvoering van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, later Divisie A, 1944-1946 1 pak 1010 http://proxy.handle.net/10648/0fa47cb9-6637-4b59-9c1e-2abc7edcceb7 Stukken betreffende de voorbereiding van de uitzending van troepen naar het Verre Oosten, in het bijzonder Nederlands-Indië, de zogenaamde expeditionaire macht en gezagsbataljons, 1944-1946 1 pak 1011 http://proxy.handle.net/10648/0013bdff-13c5-4e89-9cb7-0d7ceb2109a9 Stukken betreffende de oprichting, organisatie, taak en taakuitvoering van het Centraal Vrijwilligersbureau, 1944-1946 1 omslag 1012 http://proxy.handle.net/10648/dd74a814-e391-42ee-8316-813d97a754aa Stukken betreffende de opleiding, instructie personeel en de organisatie en taakuitvoering van de Mijnopruimingsdienst, 1944-1947 1 pak 1013 http://proxy.handle.net/10648/81b6c04a-c649-4ed9-8adb-0aec9edb11fb Stukken betreffende de oprichting, organisatie en taakuitvoering van en geschiedschrijving over de Stoottroepen, 1945 1 pak 1014 http://proxy.handle.net/10648/6316fbc1-6ef6-420f-964a-4b691e4b0ce5 Stukken betreffende de oprichting, organisatie, taak en taakuitvoering van artillerie-onderdelen, 1945 1 omslag 1015 http://proxy.handle.net/10648/bd1e7106-8d41-4498-a277-93366c50e107 Stukken betreffende de oprichting, organisatie en taakuitvoering van onderdelen van het Infanteriedepot (Garde Infanteriedepot), 1945 1 omslag 1016 http://proxy.handle.net/10648/9c9adb16-3b2d-4b70-9f3f-159f727787ff Stukken betreffende de psycological warfare directive, opgesteld door SHAEF (Netherlands), en de distributie daarvan, 1945 1 omslag 1017 http://proxy.handle.net/10648/7c42dbd8-7eb6-4ba8-b1fb-3e348a07c9b7 Personal message from the army commander, afscheidsbericht van de commandant First Canadian Army, 1945 1 stuk 1018 http://proxy.handle.net/10648/8c284865-8a9f-4cd7-8183-a22d75551087 Stukken betreffende internationaal reisverkeer, reisdocumenten en regelgeving inzake reizen van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk, 1945 1 omslag 1019 http://proxy.handle.net/10648/3f052464-7c1c-47aa-a149-9eedfab1dc69 Stukken betreffende het aanstellen van vrouwen in militaire diensten en de organisatie daarvan, 1945 1 omslag 1020 http://proxy.handle.net/10648/4c2a940e-9d59-461c-a6fe-507d4513480b Stukken betreffende de registratie van en voorschriften voor motorvoertuigen, 1945 2 stukken 1021 http://proxy.handle.net/10648/9c59186d-92ae-45c4-88f9-2adae12008db Stukken betreffende de invoering van nieuwe rangdistinctieven, 1945 2 stukken 1022 http://proxy.handle.net/10648/3576e4d7-d6c1-46cb-840b-83a62e63448e Stukken betreffende de oprichting, organisatie en taakuitvoering van Regimenten Infanterie, 1945 1 pak 1023 http://proxy.handle.net/10648/2492bfff-8ad7-48dc-9cdc-5639399d85ab Brief betreffende de oprichting van een mobilisatiecentrum te Roermond en aanvullingsdepots te Vilheide, de Rips en Wanroy, afschrift, 1945 1 stuk 1024 http://proxy.handle.net/10648/530ec045-6855-4e44-bf4e-c597d211d032 Stukken betreffende de (her)oprichting, organisatie, taak en taakuitvoering van de Koninklijke Marechaussee en het Korps Politietroepen, 1945 1 omslag 1025 http://proxy.handle.net/10648/5595294f-c1b2-4c13-9a78-e1b06d1c472a Brief van de Directeur Luchtstrijdkrachten aan de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten betreffende de aanbieding van een afschrift van een beschikking inzake de instelling van het Detachement Luchtstrijdkrachten in bevrijd gebied, met bijlage, 1945 1 stuk 1026 http://proxy.handle.net/10648/0119cbbd-bda5-451e-ad6b-6eb5f2d8caa0 Stukken betreffende de organisatie van een ijsbrekerdienst, 1945 1 omslag 1027 http://proxy.handle.net/10648/9f539a5c-d5cc-4153-8a38-5767f8ca4b2d Stukken betreffende de heroprichting, organisatie, taak en taakuitvoering van cavalerie-eenheden, 1945 1 omslag 1028 http://proxy.handle.net/10648/1dc65070-a99b-40c7-b4a0-0006d4a3c131 Stukken betreffende de mogelijke herbestemming van Nederlandse commando- en parachutistentroepen, 1945 1 omslag 1029 http://proxy.handle.net/10648/f496a2e8-6089-43e7-88de-ff40b77264bd Brief van de chef-staf aan de minister van Oorlog inzake het aanstellen van leger- en vlootpredikanten, minuut, 1945 1 stuk 1030 http://proxy.handle.net/10648/9dcbf900-2854-49f8-98f9-7cbe8facb624 Stukken betreffende de oprichting, organisatie, taak en taakuitvoering van het Korps Aan- en Afvoertroepen, 1945 1 omslag 1031 http://proxy.handle.net/10648/07c645de-108e-4e1e-841d-d1405d0925d8 Stukken betreffende de oprichting, organisatie, taak en taakuitvoering van de eerste Nederlandse Militaire Rijdende Was- en Badinrichting, 1945 1 omslag 1032 http://proxy.handle.net/10648/c2ce16d2-ab68-4f64-bb5c-21d69766daca Stukken betreffende de oprichting, organisatie, taak en taakuitvoering van onderdelen van de Verbindingstroepen, 1945 1 omslag 1033 http://proxy.handle.net/10648/3670b2f6-fd8b-403f-9f15-08fe0cdf8a24 Locatiestaten, 1945 1 omslag 1034 http://proxy.handle.net/10648/a2503710-7564-4481-b38f-63d22ad5e5d7 Stukken betreffende de ondervraging van Duitse militairen inzake de Duitse inval in Nederland in mei 1940, 1945 1 omslag 1035 http://proxy.handle.net/10648/d15bd8ee-8f9b-4993-b444-6be8d4f60ce4 Stukken betreffende de instelling, taak en taakuitvoering van het Centraal Bureau voor Militaire Opleiding, 1945 1 omslag 1036 http://proxy.handle.net/10648/5c82d33e-6058-4b46-b41a-2b2885120d9b Register houdende orders van ingekomen en uitgaande berichten, 1945 1 deel

De archiefstukken zijn ingeplakt.

1037 http://proxy.handle.net/10648/28749df4-46b7-4a8f-a66b-ad400b1e0503 Stukken betreffende de organisatie van de hogere legerleiding, 1945-1946 1 omslag 1038 http://proxy.handle.net/10648/11c4c6f3-fb04-4fe8-8f1a-9b7d90fe7135 Stukken betreffende de organisatie en taakuitvoering van pionier- en genie-onderdelen en de oprichting, organisatie en taak van het Korps Genietroepen en Pioniers, 1945-1946 1 pak 1039 http://proxy.handle.net/10648/65476aa5-dc09-4e37-941a-5ba1144e7657 Stukken betreffende de oprichting, organisatie, taak en taakuitvoering van de Gezagstroepen, de Territoriaal Bevelhebber in Nederland en de bevelhebbers in de Militaire Afdelingen, 1945-1946 1 omslag 1040 http://proxy.handle.net/10648/8223accb-57c0-407d-9b9f-b50d33d2c124 Stukken betreffende de bevelsverhoudingen binnen de KL, 1946 1 omslag 1041 http://proxy.handle.net/10648/19a709dd-d15c-4edd-97de-65cfd6159a86 Briefwisseling met kolonel M.S.T. Oswald, 101 Control Section, inzake een verzoek van luitenant-generaal Reichelt om een verklaring omtrent diens gedrag als chef-staf van het Duitse leger in bezet Nederland, 1946 2 stukken
3.2.2 Personeel 1042 http://proxy.handle.net/10648/5b789614-8e9f-4b39-bfda-a08d573d0c20 Stukken betreffende de inzet van padvinders voor hulp in bevrijd Nederland, 1944 2 stukken 1043 http://proxy.handle.net/10648/55c50074-34bc-4ce1-9110-77dde129f1ac Stukken betreffende het toekennen van registratienummers, 1944-1945 2 stukken 1044 http://proxy.handle.net/10648/25104c96-862f-4ef2-9a94-2ada77e5eb31 Stukken betreffende de detachering van Nederlandse vrijwilligers van erkende verzetsorganisaties bij buitenlandse legereenheden, 1944-1945 1 omslag 1045 http://proxy.handle.net/10648/11eb6357-521c-4d53-aa7f-69c85713fe0f Stukken betreffende het toekennen van rangen aan en het bevorderen van militair personeel, 1944-1945 1 omslag 1046 http://proxy.handle.net/10648/e13f9775-835d-46ba-860e-662610d892b5 Stukken betreffende het repatriëren van Nederlandse krijgsgevangenen, 1944-1945 1 omslag 1047 http://proxy.handle.net/10648/53522551-c3f6-41fa-a379-f943e17fad81 Stukken betreffende de regeling inzake verlof en bewegingsvrijheid van militair personeel, 1944-1945 1 omslag 1048 http://proxy.handle.net/10648/64dbb07e-788c-4c07-bacb-86efc43ffd4b Stukken betreffende de regelgeving inzake demobilisatie, groot verlof van militairen, de terugkeer in de burgermaatschappij van in krijgsgevangenschap opgeroepen militairen, oorlogsvrijwilligers, et cetera, 1944-1945 1 omslag 1049 http://proxy.handle.net/10648/888b8251-93df-4f90-9b01-b0b5eb455a08 Stukken betreffende de bezoldiging van militair personeel van de KL, 1944-1945 1 omslag 1050 http://proxy.handle.net/10648/17e7767f-93c6-45af-8daf-5d479c356dcc Stukken betreffende de overgang van oorlogsvrijwilligers en bij de KL gedetacheerde mariniers van de KL naar de KM, 1944-1945 1 omslag 1051 http://proxy.handle.net/10648/766fe631-12d6-4bda-9403-4d5c09c8af64 Stukken betreffende de overdracht en overname van vooroorlogse archiefbescheiden inzake de Nederlandse verdediging tegen de Duitse inval welke waren opgeborgen te Ede, 1944-1945 1 omslag 1052 http://proxy.handle.net/10648/56a35919-f5b2-46e3-8ce4-915c012ecec1 Stukken betreffende gesneuvelde, vermiste, overleden en gewonde militairen, 1944-1946 1 pak

Zie ook inventarisnummer 4837

1053 http://proxy.handle.net/10648/63189286-b099-40f6-9505-55bd64ad88b8 Stukken betreffende de desertie van militairen van de I Pioniers Groep of het vermoeden daartoe, 1945 1 omslag 1054 http://proxy.handle.net/10648/7625c451-af0e-4d57-bad9-92b3674fff82 Stukken betreffende het postverkeer en censuurbepalingen, 1945 1 omslag 1055 http://proxy.handle.net/10648/1f44dcca-3c7c-41d3-b955-3e8b3cba34df Stukken betreffende het herstel van spoorbruggen, 1945 1 omslag 1056 http://proxy.handle.net/10648/f64e2139-4b9a-46e3-bf19-abbb62dbc68c Omslagnota van hoofd Bureau Inlichtingen aan Sectie Intelligence Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten te Brussel inzake het mogelijk neutraal verklaren van Nederland ten westen van de IJssel, met bijlage, 1945 1 stuk 1057 http://proxy.handle.net/10648/c6a0ee91-af47-40f6-b62f-73e41f87df77 Stukken betreffende de bewaking van Duitse krijgsgevangenen, 1945 1 omslag 1058 http://proxy.handle.net/10648/ea62b402-fa9e-4b6b-9c37-b793a4d0e2ef Beschikking van de minister van Oorlog inzake de instructie oorlogsschilders, afschrift, 1945 1 stuk 1059 http://proxy.handle.net/10648/13af62a7-8aa5-4f05-8ed1-00653d66ea15 Circulaire van de chef staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten inzake de aanbieding van een brief van de commandant 21 Army Group betreffende het verbod van vriendschappelijke omgang van militairen met Duitsers, met bijlage, 1945 1 stuk 1060 http://proxy.handle.net/10648/6ea0efe3-a0ad-4c10-8569-93855f9a286e Stukken betreffende de capitulatie van Duitsland en Japan, 1945 1 omslag 1061 http://proxy.handle.net/10648/dfcf23c8-7289-43b4-be40-f0c6483226e5 Briefwisseling met de minister van Oorlog inzake een rede van prins Bernhard over officieren die onvoldoende begrip hebben getoond voor de belangen van hun ondergeschikten, 1945 1 omslag 1062 http://proxy.handle.net/10648/b51bf898-6c2f-4ef7-b72e-3df68169d044 Stukken betreffende de mogelijke terugkeer van voormalige beroepsmilitairen, die tijdens de Duitse bezetting hebben gewerkt bij de Marechaussee, naar hun oorspronkelijke wapen, 1945 1 omslag 1063 http://proxy.handle.net/10648/4f69d68f-a0eb-4975-9f81-e083337a7f7c Stukken betreffende de oprichting, organisatie, taak en taakuitvoering van het Centraal Indelingsbureau Koninklijke Landmacht, 1945 1 omslag 1064 http://proxy.handle.net/10648/23d3efdf-4623-4e97-9c19-c346ed0b2391 Brief van de minister van Oorlog aan de Militair Commissaris voor Drenthe inzake het lot van eerste luitenant W.B. Schrage, afschrift, 1945 1 stuk 1065 http://proxy.handle.net/10648/a0c809cb-a63d-44e8-8ee7-4b18a4fc7812 Stukken betreffende de politieke betrouwbaarheid van militair personeel, 1945 1 omslag 1066 http://proxy.handle.net/10648/4aa17941-2f35-4ade-8fb8-8236e8ee1abc Stukken betreffende de zuivering van militairen, 1945 1 omslag 1067 http://proxy.handle.net/10648/e2769f7a-fbd9-4868-8a50-31abe21c48a7 Nota van het hoofd Sectie G2 inzake het verwijderen van tatoeages door artsen bij leden van de Duitse SS en het mogelijk verbod daarop, minuut, 1945 1 stuk 1068 http://proxy.handle.net/10648/e699a3c0-b249-47ec-8fd1-6d8dd87299cf Stukken betreffende de opgraving van het een stoffelijk overschot van een te Zenderen gefusilleerde Engelse luchtmachtofficier, 1945 1 omslag 1069 http://proxy.handle.net/10648/7ae1bbb6-6af0-417d-82e7-94e2d1500118 Stukken betreffende het wederom verkrijgen van het Nederlanderschap na in vreemde krijgsdienst te zijn getreden, 1945 1 omslag 1070 http://proxy.handle.net/10648/d8056e1f-a2e6-456f-8540-2e2d5c34c90f Cursus voor contactofficieren van de illegaliteit, gegeven te Eindhoven 10-14 maart 1945, 1945 1 stuk 1071 http://proxy.handle.net/10648/96a68007-175b-4609-8bae-a2db788a27b2 Staat houdende persoonsgegevens en taakvervulling van Nederlandse officieren, [1945] 1 stuk 1072 http://proxy.handle.net/10648/fe475685-bf21-4169-9ed3-24a1e85b15cc Verslag van een gesprek tussen ZKH prins Bernhard, generaal-majoor D.A. van Hilten, hoofd van de Sectie Krijgsgeschiedenis van de Generale Staf en enkele andere personen over het verzet en de BS, ten behoeve van een boek waarin de oorlog op Nederlands grondgebied in 1940 en de militaire aangelegenheden van de bezetting zullen worden behandeld, 1948 1 stuk
3.2.3 Administratie 1073 http://proxy.handle.net/10648/ddf946a3-9ce9-4751-8bde-e295f7ed63b5 Stukken betreffende regelingen op het gebied van soldij, bezoldiging, toelagen, vergoedingen en de administratie daarvan, 1944-1945 1 pak 1074 http://proxy.handle.net/10648/d9f42dc7-992a-48f7-8ecc-fa7c594f8640 Kasboek van de afdelingen Motortransport, het Centraal Bureau Militaire Opleidingen en G 2 en de Stafcompagnie Troependetachement, 1945-1946 1 band 3.2.4 Afdeling V 1075 http://proxy.handle.net/10648/401929fe-aaca-4220-8b65-dc9770465192 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945-1946 1 omslag 1076-1077 Stukken betreffende Krijgsraadaangelegenheden, 1945-1946 2 pakken 1076 http://proxy.handle.net/10648/3f4c5abd-48f7-458d-8d54-b439bbfc2f09 A - K. 1077 http://proxy.handle.net/10648/3e5f5f37-9799-4c7f-af0a-bbc5175d35f4 M - Z.
3.3 Vervallen toegangen 1078 http://proxy.handle.net/10648/706ce9d8-cc93-481c-8d6d-8c6048aa5401 Inventaris van het archief Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten, opgemaakt door beheerder van het archief Breedstraat te 's-Gravenhage, [1960] 1 katern

Met de handgeschreven aantekening: Deze inventaris is verwerkt in de beschrijving van het totale Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten archief na grondige herziening, met aantekeningen van vernietiging van stukken en het ontbreken van archiefbescheiden.

1079 http://proxy.handle.net/10648/0fdde9a0-59c1-4cfd-906e-2a8f7355563b Lijst van brievenboeken en klappers, inventaris van de brievenboeken en klappers van het archief van de staf Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, later staf Divisie A, [1960] 1 katern
4 Archief van Gewest 5 van de Ordedienst, 1944 4.1 Inschrijfmiddelen 1080-1082 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1944 3 katernen

De met blauw potlood doorgehaalde nummers zijn in 1944 vernietigd. Met rood potlood gemerkte nummers zijn in 1947 overgedragen aan het AHK-OD.

1080 http://proxy.handle.net/10648/480ed98c-253a-42bf-ae66-bcaa1d446197 Nrs. 1 - 247. 1081 http://proxy.handle.net/10648/b923b5cf-148f-4c1d-98d6-132056a5ca29 Nrs. 248 - 475. 1082 http://proxy.handle.net/10648/e44a3c7b-b952-4b58-bb75-d390b6f9a69e Nrs. 476 - 690, met achterin ingekomen en uitgaande radioberichten.
1083 http://proxy.handle.net/10648/bf34ce35-bbfc-4493-9c6d-12e9a40e0287 Register houdende een sterkstestaat, de verdeling van wapens, de indeling van de troepen, de voorradige topografische kaarten en verantwoording van uitgaven, 1944 1 katern 1084 http://proxy.handle.net/10648/a6637395-e851-4a78-a3e6-6d0ea58d4548 Register van de aanwezige topografische kaarten en de wapenvoorraad, 1944 1 katern 1085 http://proxy.handle.net/10648/b4b56f77-13a9-439e-b17f-31be2303e597 Zakenindex, 1944 1 katern
4.2 Correspondentie 1086 http://proxy.handle.net/10648/82f7a377-1254-4ded-80ff-64f056626c34 Ingekomen stukken van het Algemeen Hoofdkwartier, 1944 1 omslag 1087 http://proxy.handle.net/10648/2c0e1b8a-d37f-4aff-b651-636cc4df79aa Minuten van uitgaande stukken aan het Algemeen Hoofdkwartier, 1944 1 omslag 1088 http://proxy.handle.net/10648/57504fe0-2468-46b3-93c4-ee00dbe92629 Minuten van uitgaande stukken inzake meldingen omtrent de troepenbewegingen van de vijand, 1944 1 omslag 1089 http://proxy.handle.net/10648/f955fb09-6417-4f7a-94b4-61735959b6ea Ingekomen stukken van de ondercommandanten, 1944 1 omslag 1090 http://proxy.handle.net/10648/715a97b4-cfd4-4411-be8b-8d075ff6a0a5 Minuten van uitgaande stukken aan de ondercommandanten, 1944 1 omslag 1091 http://proxy.handle.net/10648/a696b1b1-fd5d-4447-bedd-f5df5993070f Ingekomen stukken van secties van de staf, 1944 2 stukken 1092 http://proxy.handle.net/10648/9183c180-e8d3-438c-b300-978791bf7dd2 Ingekomen stukken betreffende richtlijnen en orders, 1944 1 omslag 1093 http://proxy.handle.net/10648/5b217176-933b-4550-b2cf-2d9f7dd08105 Stukken betreffende de ordehandhaving en het functioneren van de bijzondere staat van beleg na de bevrijding van Nederland en de proclamatie van de gezamenlijke illegale beweging op het moment van bevrijding, 1944 1 omslag 1094 http://proxy.handle.net/10648/d7dde763-a4a9-4e2d-aedc-c21b4270626d Stukken betreffende topografische kaarten, 1944 1 omslag 1095 http://proxy.handle.net/10648/e970a381-a0f4-4164-a458-44ea15611cc0 Reçu's van ingekomen zendingen brieven, 1944 1 omslag
5 Archief van de Stoottroepen, vanaf 18 mei 1945 het Regiment Stoottroepen en van het afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1944-1948 5.1 De Stoottroepen, vanaf 18 mei 1945 het Regiment Stoottroepen, 1944-1946 1096-1100 Agenda's van ingekomen stukken, 1945-1946 5 delen 1096 http://proxy.handle.net/10648/74571f06-f238-41db-8db4-16826b7b17a3 1945, nrs. 1001 - 9896. 1097 http://proxy.handle.net/10648/8f1c9035-32bc-48ad-9aae-3d22be09e44c 1945, nrs. 9897 - 9999. 1946, nrs. 1000 - 4445 1098 http://proxy.handle.net/10648/23ac77a1-cf1d-446a-9787-c9ef240d6e4e 1946, nrs. 4446 - 5390. 1099 http://proxy.handle.net/10648/8b1908af-b958-4843-b1f0-ececcb169e4e 1945-1946, nrs. 1000 - 4599. 1100 http://proxy.handle.net/10648/eef1dc07-0027-4dc7-b960-ca5e397d9933 1946, nrs. 4600 - 6694. 1101-1122 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1944-1946 9 pakken en 13 omslagen 1101 http://proxy.handle.net/10648/95a46ddf-fdd1-4e1e-86a6-905bbc95b93e 1944, nrs. 110G - 392G. 110G Bevel tot het inzetten van Stoottroepen, in het vak van 29 Amerikaanse divisie. 132G Te nemen veiligheidsmaatregelen tegen Duitse agenten, welke gekleed gaan in Amerikaanse en Engelse uniformen. 141G Verzoek om beperking op het verstrekken van verloven en verrlofpassen. 143G Onderzoek naar de hoeveelheid militaire, of andere gewapende instellingen in Limburg. 146G Mededeling inzake de verplaatsing van het III Bataljon. 150G Mededeling dat de brug hoofdweg Gulpen-Vaals onder bewaking wordt gesteld van het trainingscenter. 201G Rapport van tekortkomingen in discipline en training. 205G Order betreffende de toevoeging van een Sectie van het I Bataljon, aan Eng Dep nr 4 en Eng Dep Mary. 214G Onderzoek naar Duitse spionage, omgeving Bemelen. 392G Gids voor bezetting van Duitsland door kleine eenheden. 1102 http://proxy.handle.net/10648/be8bc7aa-51ec-4a4f-82d3-c11b36c3cab0 1944, ongenummerd. Bewakingsopdrachten I Compagnie Stoottroepen. Rapporten betreffende het bezoek van commandant Boersma en aalmoezenier Baljon, aan 2-5 Compagnie Stoottroepen. Bekendmaking betreffende de situatie en taken van de Bewakingstroepen en de vorming van Gezagscompagnies. 1103 http://proxy.handle.net/10648/e61da458-3fc5-4bd7-ba57-b4e5abd889c5 1945, nrs. 32AG - 1540G. 32AG-1540AG Verplaatsingsbevelen, januari - juli 1945. 1104 http://proxy.handle.net/10648/69b78d16-7f16-4041-a3ac-b6b82331e1bf 1945, nrs. 329G - 1062G. 329G Overzicht van de opdrachten 9th Army. 333G Instructie voor de op te richten trainingsschool voor de Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. 351G Instructie met betrekking tot het opnemen van leden van de Nederlandse Strijdkrachten in een hospitaal. 378G Aflossing onderdelen door de Bewakingstroepen, 22 januari 1945. 396G Rapport met betrekking tot het dragen van Amerikaanse legeruniformen. 437G Order inzake het verbod op verbroedering met het Duitse volk. 727G Instructie spionage- en contraspionage Nederland / Duitsland. 756G Rapport inzake de grenscontrole op Nederlandse vrachtwagens. 757G Verlofkwestie Nederlandse en Amerikaanse militairen. 797G Gelukwens van de luitenant-generaal W.H. Simpson, inzake de succesvolle voltooiing van de krijgsoperaties. 815G Opdrachten van de kapitein Nelson, betreffende de bewaking van een kazemat en het inzetten van tolken. 832G Verzorging en het begraven van geallieerde doden, volgens Amerikaanse regels. 875G Gebruikersinstructie A.T. Rocket Launcher (Bazooka). 920G Overplaatsing van eerste luitenant Leenders als Liaison Officer en de aanwijzing van kapitein Groeneveld als zijn vervanger. 929G Naamlijst legeronderdelen. 1045G Handhaving van de politiek, om zich niet te verbroederen met het Duitse volk. 1046G Dagorder, bekend gemaakt door Generaal Bradley aan soldaten van van het 1-3, 9 en 15 Amerikaanse leger. 1053G Dislocatie staten III Bataljon. 1062G Wijzigingen in de opstelling van III Bataljon. 1070G Dislocatie staat III Bataljon. 1105 http://proxy.handle.net/10648/aa989a9a-a494-4109-8178-27a4aa7eb7f1 1945, ongenummerd. Door de vijand gepleegde overval op de Canadese stelling, 3 - 4 februari 1945. Overval met mortiervuur door Duitse patrouille op het dorp Wamel, 7 - 8 februari 1945. 1106 http://proxy.handle.net/10648/96f061f2-bcb6-4b85-b81b-d84ef021f446 1945-1946, ongenummerd. Adreslijsten en locatiestaten van diverse onderdelen, oktober 1945 - november 1946. 1107 http://proxy.handle.net/10648/c0c1a089-9151-438c-b71f-85d627b65e3d 1944-1945, nrs. 8 - 1192. 8 Voorlopige benoeming vakcommandanten. 16 Vormen van een afdeling Militaire Politie. 17A Lijst van personen die zijn overgegaan naar de Stoottroepen. 20 Onderhoud van ZKH prins Bernhard met Tonny op 3 november 1944. 23 Inzet van troepen in de sector van 9th Army. 25 Parachutisten gedaald in de omgeving van Valkenburg, 17 december 1944. 40 Betalingsregeling voor Binnenlandse Strijdkrachten. 50 "Spionage" opgave gesignaleerd persoon. 67 Verplaatsing 2 Compagnie Stoottroepen uit Duitsland naar Nederland. 79 Verplaatsing 1 Compagnie Stoottroepen. 83 Verwonding door een granaatscherf, (1 november 1944). 84 Handleiding en oprichting van de Vliegende Brigade. 86 Taak en instructie voor de Veiligheidspolitie. 87 Handleiding en oprichting van de Vliegende Brigade. 126 Het formeren van Infanterie Bataljons, zogenaamde Light Infantry Battalions. 147 Indeling bij 9th U.S. Army. 234 Hermetisch afsluiten van de stad Weert, in opdracht van de British Field Security Police, 11 november 1944. 287 Taak en instructie voor de Veiligheidspolitie. 296 Erkenning van de Nederlandse verzetsbeweging. 298 Bekendmaking van ZKH prins Bernhard (aan alle manschappen van het Regiment Stoottroepen) over de taak van de Stoottroepen. 309 Het vormen van één Regiment Stoottroepen, bestaande uit zes bataljons. C393 Ontwerp van het regimentsblad Eerste Regiment Stoottroepen Limburg 435A Bekendmaking aan alle manschappen van het III Bataljon Stoottroepen, inzake de houding en prestaties van de Stoottroepen. M513 Kennisgeving inzake de organisatie van het Light Infantry Battalion. 521 Commandowisseling van de Commandant Zuid. 647 Reorganisatie en sterkte van het Light Infantry III Battalion. 702 Benoeming van de reservekapitein H.J. Tieleman, tot inspecteur van de administratie van de BS in de provincie Limburg. 731 Verwonding van een militair, door het per ongeluk afgaan van een schot uit een stengun. 764 Het neerschieten van een Duits vliegtuig, ten zuiden van Vilt, 16 december 1944. 784 Geneeskundige verklaring betreffende een luitenant-adjudant. 871 Rapport van het overlijden van de Compagniescommandant 2-II,24 november 1944. 911A Onderzoek naar de brand in de garage van J. Schreurs te Schilberggemeente Noorbeek, 27 december 1944. (AA 2) M1100 Rapport bezittingen van een gesneuvelde soldaat. M1134 Proces-verbaal met betrekking tot het sneuvelen van een vrijwilliger en rapporten van ongevallen, 1 november 1944. 1192 Samenstelling van de Staf 8 Compagnie Stoottroepen. 1108 http://proxy.handle.net/10648/ebf34e4b-3b3e-4efa-8e39-b534494c7851 1944, ongenummerd. Operatiegebied van de Stoottroepen. Rede van ZKH prins Bernhard over de samenwerking tussen de Nederlandse Strijdkrachten. Bekendmaking van het Militair Gezag te Veghel, van 26 september 1944, vordering nr. 1. Richtlijnen ondergrondse strijders in bevrijd gebied en hun verhouding tot het Militair Gezag. Algemene instructie voor de BS (Stoottroepen en Bewakingstroepen). Samenstellen van rayons verdeeld in Zuid, Noord, Oost en West. Samenstelling van de Stoottroepen Commando Noord-Brabant: Reorganisatie in de samenstelling van de staf Commando Zuid. Instructie voor gevolmachtigde bij de burgerlijke autoriteiten. Schrijven gericht aan ZKH prins Bernhard, opperbevelhebber Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten inzake het fungeren van het Militair Gezag. Arbeidsovereenkomst met J.F.E. Verheggen. Het dragen van troepenonderscheidingsteken. Omzetting van de bestaande organisatie in Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en Bewakingstroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Instructie nr. 2 voor de Binnenlandse Strijdkrachten. Bekendmaking van de Bevelhebber aan de Binnenlandse Strijdkrachten, met betrekking tot dienstneming als oorlogsvrijwilliger. Dagorder van ZKH prins Bernhard, inzake de onderlinge naijver en ongerechtvaardigde verdachtmaking tussen leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het verlaten op eigen risico van het hospitaal te Luik. Citaat uit het advertentieblad voor Limburg, van 18 november 1944, betreffende de ontevredenheid onder de bevolking. Vastleggen situatie van het commando Brabant, naar aanleiding van de bespreking met majoor Wolff en kapitein Gregory. Proces-verbaal van ongeval van vrijwilliger, 27 november 1944. Instructie inzake contraspionage. Definitieve vaststelling van de datum waarop de Bewakingstroepen van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten moeten zijn geformeerd tot Infanteriebataljon (Light Infanterie Bataljon) en Gezagscompagnie ten dienste staand van het Militair Gezag. Gedicht van aalmoezenier Goossens, opgedragen aan de Stoottroepmannen van het I Bataljon Brabant. Het dragen van wapens bij grensoverschrijding, door leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. Indeling 1 Compagnie, namen van zieken en gewonden met langdurig herstel of manschappen die geen dienst meer aan het front kunnen verrichten. Rapport betreffende de uitslaande brand bij het Stafkwartier 1 en 2 Sectie van de 8 Compagnie Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten te Velde, 16 januari 1945. Lijst van goederen van burgers, welke bij de brand te Wamel verloren zijn gegaan. Benoeming leden van de Krijgsraad te Velde. Rapport over de toestand te Best. Opbouw van de Compagnie Stoottroepen Brabant. Rapport in opdracht van de Commandant Zuid, op 31 oktober 1944,over vak Limburg. Diverse rapporten Medische Dienst Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Rapport gedragingen en werkwijze, hoofdinspecteur van de distributie in het zuiden van het land. Mededeling, dat tot nader order het aantal compagnieën Stoottroepen op maximaal twaalf is bepaald. Overgang 7-10 Cmpagnie Stoottroepen, naar de 1 Canadian Army. Overzicht werkschema van de medische dienst Commando Brabant. Gids voor bezetting van Duitsland, door kleine eenheden. Commandovoering Binnenlandse Strijdkrachten. Verzoek om een levenslang pensioen toe te kennen aan de oudersvan de gesneuvelde Rene Thijssen. Samenstelling secties Staf Commando Noord-Brabant. Kerstgroet uitgesproken door Tonny, namens de Binnenlandse Strijdkrachten. Nieuwjaarswensen van de Prins der Nederlanden en de commandant en waarnemend commandant Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. 1109 http://proxy.handle.net/10648/eaba5c7e-e0db-4b15-9940-4edff70df7cd 1944, vergaderverslagen ongenummerd. Verslag bespreking met majoor de Vries, op 5 maart 1944. Verslag bespreking op 6 en 7 oktober 1944. Bespreking op 23 oktober 1944, tussen Peter van Amstel en Witte Piet. Verslag van bespreking bij de Districtscommandant in Oisterwijk op 4 november 1944. Bespreking met Henk, Commandant Stoottroepen in Nijmegen op 6 november 1944. Verslag bespreking met Giel Bal in Nijmegen op 6 november 1944. Verslag van de stafbespreking op 8 november 1944. Verslag van de stafbespreking op 15 november 1944. Verslag van de stafbespreking op 27 november 1944. Verslag gesprek Pieter, met de heer Top op 25 november 1944. Verslag van de persbespreking op 27 november 1944. Verslag van de stafvergadering op 2 december 1944. Verslag van de stafvergadering op 11 december 1944. Verslag van de bespreking op 16 december 1944. Verslag van de bespreking op 21 december 1944. 1110 http://proxy.handle.net/10648/e95274fd-56aa-4383-8028-d3c33250ddb3 1945, nrs. 2 - 1099. 1 pak 2 Verbintenis bij de Gezagstroepen. C.4 Getuigschrift betreffende A.W. Peeters. 26.B Rapport verwonding. 44-45 Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Limburg, gereorganiseerd en overgegaan tot de Binnenlandse Strijdkrachten onder de naam "Regiment Limburg Stoottroepen". 52 Rapport over de reis Oss - Kleef, betreffende de stationering van de Margriet-Compagnie. 54 Verandering van namen diverse compagnies (Commando Noord-Brabant). 74 Nijpend gebrek aan kleding en schoeisel. 84 oorlopige regeling van de bezoldiging van het personeel van de Koninklijke Landmacht. 0088 Rapport van een ongeval, 26 december 1944. 93.A Vaststelling embleem "Regiment Limburg". 120.A Organisatie bataljons, vorming van het III Bataljon. M2182 Reorganisatie Militaire Politie en het voorstel tot het doen oprichten van een Korps politietroepen. 134 Inlichtingen omtrent de verzetsmethoden tegen vijandelijke bezetting. 135 Oprichting gemeenschap van oud illegale werkers in Nederland. 145 Opgave, ligging en sterkte van onderdelen. 146 Opheffing administratie 4 Compagnie I Bataljon Regiment Stoottroepen. 151 Gegevens betreffende emblemen van de Regiments Staf en het I-III Bataljon. 159.B Rapport van een ongeval, 9 mei 1945. 160.B Rapport van een ongeval, 28 april 1945. 163 Reorganisatie van de I Compagnie. 165 Mededeling inzake van een ongeval van een sergeant 166, 2078 Order inzake het verbod op verbroedering met het Duitse volk. 176.B Rapport van een ongeval, 27 mei 1945. 182.B,189.B Rapport inzake het overlijden, door een schotwond in de maagstreek, 5 juni 1945. 0190 Rapport van een ongeval van een vaandrig, in de nacht van 4 op 5 januari 1945. 196 Liquidatie, V Bataljon Stoottroepen. 211.A Algemene richtlijnen en regels voor het uitoefenen van censuur. 212 Beschikking van de tijdelijke bevordering van luitenant-kolonel H.J. Kronig. 214.B Proces-verbaal van verdrinking van een soldaat, 25 juni 1945. 244, 1240,1682 Rapport van een ongeval met dodelijke afloop, 8 januari 1945. 249 Proces-verbaal van een ongeval van een oorlogsvrijwilliger, 7 januari 1945. 258.A Toevoeging sectie stoottroepen aan, 50th M.R.R. Aachenerstrasse, Munchen-Gladbach. 269 Rapport van een ongeval van een sergeant, 9 januari 1945. 289 Rapport van een ongeval met dodelijke afloop van de regimentsarts van het Regiment Limburg Stoottroepen, tijdens de jaarwisseling van 1944 op 1945. 291.A Voorstellen en richtlijnen voor de gasbescherming, in de compagnie en het regiment. 305 Het dragen van distinctieven door gewonde soldaten. 318 Rapport van een bominslag, 12 januari 1945 met 3 gewonden. 323 Ziekenrapport van een vrijwilliger. 324 Ziekenrapport van een vrijwilliger. 336 Reorganisatie en omvorming van het Commando Zuid en de Regimenten Brabant en Limburg, tot één Regiment Stoottroepen. 352 Rapport van een ongeval van een vrijwilliger, 11 januari 1945. 358 Rapport van desertie. 365 Houding en gedragingen van officieren. 367 Afkeuring wegens psychische stoornissen van een vrijwilliger. C.371 Codenaam "Orange" voor het Regiment Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten staf Limburg. 391 Commandowijziging Commando Noord-Brabant. 398 Richtlijnen voor grens veiligheidscontrole. 424.A Organisatie van een Licht Infanteriebataljon. 427 Mededeling dat met ingang van 22 juni 1945, om 12 uur, de bij het regiment aanwezige Militaire Politie op non-activiteit gesteld wordt. 449, 467, 956 Inhechtenisneming en gerechtelijk onderzoek van vijandelijke revolutionaire elementen, die de veiligheid en het leven van geallieerd militair personeel in gevaar brengen (Weerwolf organisatie). 468 Richtlijnen voor het Politiebataljon van het Regiment Limburg. 525-526, 564-566 Legering troepen te Weert Boxtel en Oisterwijk. 556 Inzet van 13 Compagnie Stoottroepen. 659 Proces-verbaal van verwonding, 3 juni 1945. 679 Proces-verbaal van verwonding, 1 juni 1945. 762 Reorganisatie van het VI Bataljon Stoottroepen. 814 Reorganisatie van de Staf en het Stafdetachement. C.819 Staten houdende een opgave van ligging en sterkte van de onderdelen. 845 Opgave van gewonden bij 9 Compagnie. 869 Verplaatsing van het Detachement Boxtel, naar het II Bataljon te Steenwijk. 890 Order betreffende de bewaking van Duitse krijgsgevangenen, bij hetmijnopruimingswerk. 921, M1775 Uitreiking van "the American Bronze Star" door generaal Simpson, aan de moeder van de gesneuvelde sergeant T.A. Dautzenberg. C.972 Proces-verbaal van ongeval, 3 maart 1945. 1080 Mededeling inzake het dragen van het embleem Stoottroepen. 1099 Inbeslagname meubilair Villa Alpha. 1111 http://proxy.handle.net/10648/3c9fa4e6-77b0-4dc6-bb35-325dcd0a0605 1945, nrs. 1108 - 4842P. 1 pak 1108 Rapport van ongeval van een sergeant en een hospitaal-soldaat,4 maart 1946. 1135, 340, 345 Rapport en proces-verbaal van ongeval van een vrijwilliger, in de nacht van 7 op 8 januari 1945. 1175 Opname in een rusthuis te Oisterwijk van een vrijwilliger. 1219 Rapport betreffende de ontwikkeling van de afdeling Militaire Politie. 1240 Rapport van een ongeval van een soldaat, 26 maart 1945. 1290 Tewerkstelling van majoor J.J.G. Beelaerts van Blokland, bij de Missie van het Regiment Limburg. 1353 Proces-verbaal van ongeval zaak Hartman, waarbij een sergeant werd verwond, 13 januari 1945. M1389 Oneervol ontslag, dienstweigering vrijwilliger. 1460 Rapport van een ongeval, waarbij een Canadese/Engelse militair werd gedood, 12 juni 1945. 1572 Proces-verbaal van een ongeval, 18 april 1945. 1614 Rapport van verwondingen van twee soldaten, 22 maart 1945. 1617 Rapport van verwondingen van drie soldaten, 2 maart 1945, 2 mei 1945 en 22 maart 1945. C1617 Dodelijk ongeluk en verwondingen van drie soldaten, 8 mei 1945. 1774 Proces-verbaal van ongeval van een korporaal en een soldaat, 30 mei 1945. 1842 Samenstelling en werkwijze van de missie Zuid van de Stoottroepen van de Koninklijke Nederlandse Landmacht. C1911 Benoeming van M.Ch. Kockelink tot Ridder 4 klasse in de Militaire Willemsorde. 1927 Samenvoeging van de voormalige Regimenten Limburg en Brabant tot één regiment. 1991 Proces-verbaal van verdrinking een soldaat, 25 juni 1945. 1994 Rapport ongeval met de truck nr.443, waarbij een luitenant, een sergeant en een soldaat werden gewond, 11 januari 1945. 1997 Rapport van een auto-ongeval van een sergeant-majoor en een sergeant, 3 juli 1947. M2079a Oneervol ontslag wegens diefstal. M2110 De schrijver van een artikel in het blad Strijdend Nederland krijgt een beloning van HM de Koningin. 2112 Adressenlijst aanmeldingsbureaus voor oorlogsvrijwilligers per 19 juni 1945. 2113 Vorming I Bataljon, samengesteld uit 1, 7 en 8 Compagnie Stoottroepen. 2125 Vorming II Bataljon, samengesteld uit 2-4 Compagnie Stoottroepen. 2126 Vorming III Bataljon, samengesteld uit 9-10 Compagnie Stoottroepen. 2148 Verzoek om gegevens met betrekking tot ongeval, 20 april 1945. 157 Vorming IV Bataljon, samengesteld uit 11-12 Compagnie. 2158 Oprichting van het V Bataljon Stoottroepen. 2231, 3725 Herbegrafenis van W.C. van der Ven te Tilburg. U2251 Proces-verbaal van dienstongeval van soldaat B. de Bruin, 22 oktober 1945. 2276 Lijst van personen die gesneuveld, gewond of vermist zijn. 2304 Rapporten betreffende dienstweigering en opzettelijke ongehoorzaamheid. 02405 Schrijven betreffende de hulptroepen. 02414, 02441 Order van brigadier BL de Robeck MC Commanding Royal Artillery 53 Welsh Division. M2600 Rapport van gedragingen van en sergeant welke tot gevolg hebben, krijgstuchtelijke straf en oneervol ontslag uit de Stoottroepen. M2791 Rapport inzake de verduistering van goederen. M2884 Proces-verbaal van ongeval met dodelijke afloop van een sergeant, 10 april 1945. M3028 Rapporten omtrent de bestraffing van vrijwilligers. M3029 Rapporten betreffende oneervol ontslag van vrijwilligers. 3030, 3300-3301, 3347, 03433, 3525, 3595, 3686, 03724, 03747 Plaatsingsorders (gegevens van personeel) nr. I - X, 1945. M3030, 4280P Rapport van onderzoek, betreffende een vrijwilliger. 3270 Reorganisatie; 11 juni 1945, zal definitief worden overgegaan tot het vormen van één Regiment Stoottroepen. 3370, B6860 Rapport inzake de gedragingen van een militair. 3497 Verlagen van rangen van officieren, teneinde in dezen hetzelfde niveau te kunnen bereiken, als alle andere onderdelen van de Nederlandse Strijdkrachten. 3540 Herbegrafenis van C. Sambeek te Nijmegen. 3572 Lijsten van te bewaken objecten en de totale aanwezige sterkte. 3643 Betrouwbaarheidsonderzoek van een adjudant-onderofficier. 3734, 11017 Rapport van mishandeling van gedetineerden te Harskamp. 3880 Uitzendingen van Radio-Oranje en nieuws, Herrijzend Nederland. 3884 Het toestaan om de grote leeuw met opschrift "Nederland" te dragen op de baret. 3888 Ontstaan, karakter en taak van de Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. 4408 Rapport van een ongeval, 2 januari 1945. 4842P Rapport van een ongeval, 29 mei 1945. 1112 http://proxy.handle.net/10648/76713ecf-d285-4115-98ea-da990647d6bf 1945, ongenummerd. 1 pak Lijsten houdende een opgave van Nederlandse militairen in verschillende hospitalen. Indeling van secties van de Staf Brabant. Tijdschrift Noord-Limburg Nederland Helpt, de zwaar geteisterde gebieden (1 juli 1945). Rapport betreffende het onderzoek van werkzaamheden in het bewarings- en verblijfskamp te "Harskamp". Overzicht van de situatie bij het commando Noord-Brabant, januari en februari 1945. Organieke indeling van 7 Compagnie. Proces-verbaal van vermissing na gevechtshandelingen met de vijand op 23 januari 1945. Proces-verbaal van verwondingen. Rapport van een gevechtsactie tussen Duitse en Nederlandse soldaten op 25 en 26 januari 1945 te Velde. Samenstelling en werkwijze van de missie Zuid van de Stoottroepen Koninklijke Nederlandse Landmacht. Rapport van verwondingen van vrijwilligers door het ondeskundig gebruik van een mortiergranaat, 22 maart 1945. Werkschema van de medische afdeling Stoottroepen Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Rapport van gedragingen van drie patiënten tijdens hun verblijf in het hospitaal. Rapport en proces-verbaal van verwondingen, 8 maart 1945. Invoering van field ranks, voor staf Zuid. Rapport ongeval met een truck (10 gewonden) 13 maart 1945 te Anrath. Gegevens van zieken en gewonden, die worden overgebracht naar het Depot Brabant. Ziekenrapport. Dagorder betreffende de Commandowijziging Brabant. Instructies betreffende veiligheidswachten en patrouilles. Rapport betreffende het overlijden van een vrijwillige soldaat, 15 mei 1945. Proces-verbaal van een ongeval van een soldaat, 12 mei 1945. Werking van road-blocks en behandeling met niet gemachtigd personeel. Gegevens betreffende gesneuvelde militairen, 27 oktober 1944 en 8 november 1944. Mededeling inzake ongeval van een sergeant. Besprekingen en verslagen van vergaderingen, januari - december 1945. 1113 http://proxy.handle.net/10648/bffc232c-a587-4008-80e9-acad2b607464 1945, ongenummerd. Rapporten en verklaringen betreffende de bijzondere patrouille van 24 mei 1945. Militair getuigschrift ten name van E.F. Hekking. Rapport van ongeval van een ordonnans, 5 juni 1945. Proces-verbaal van een ongeval, 6 juni 1945. Benoeming van reservemajoor B. van Kooten tot commandant bij het Regiment Stoottroepen. Proces-verbaal van een ongeval van een vrijwillig soldaat, 21 juni 1945. Rapport van een ongeval van een korporaal, 16 juni 1945. Rapport van een ongeval van een vrijwilliger, 3 juli 1945. Richtlijnen ten aanzien van een overgang van de Binnenlandse Strijdkrachten naar het Regiment Stoottroepen. 1114 http://proxy.handle.net/10648/b6c69a8d-4b55-43b2-9859-4abc952fd47e 1945, regimentsorders 1 - 45 ongenummerd. 1 pak Regimentsorders serie 1 - 45. 1115-1118 1945-1946, (persoonsstukken). 1115 http://proxy.handle.net/10648/5d9f14a2-f3dd-4b6e-b3c3-5e32f50af403 A - F. 1 pak

Stukken betreffende indeling, bevordering, ontslag en opname en ontslag uit hospitaal, van personeel van de Stoottroepen op naam A - F.

1116 http://proxy.handle.net/10648/7b0fe6b1-9024-4b04-8a2a-e3b4d2b89233 G - K. 1 pak

Stukken betreffende indeling, bevordering, ontslag en opname en ontslag uit hospitaal, van personeel van de Stoottroepen op naam G - K

1117 http://proxy.handle.net/10648/e94df086-7066-4e6e-bbcb-b86d3dbb9046 L - R. 1 pak

Stukken betreffende indeling, bevordering, ontslag en opname en ontslag uit hospitaal, van personeel van de Stoottroepen op naam L - R.

1118 http://proxy.handle.net/10648/f7d9748c-bd01-44f9-a5fb-1a01e40c509f S - Z. 1 pak

Stukken betreffende indeling, bevordering, ontslag en opname en ontslag uit hospitaal, van personeel van de Stoottroepen op naam S - Z.

1119 http://proxy.handle.net/10648/c4ea14c4-8820-499f-889c-188860327b78 1945-1946, nrs. MP 3 - 389 (Militaire Politie). MP3 Proces-verbaal van ongeval met dodelijke afloop betreffende een vrijwilliger, 12 juli 1945. MP12 Proces-verbaal van ongeval met dodelijke afloop van een soldaat waarbij tevens drie gewonden zij gevallen, 8 mei 1945. MP16 Rapport van ongeval met dodelijke afloop, 8 januari 1945. MP21 Rapport van ongeval met dodelijke afloop van een Amerikaanse hospitaalsoldaat, 9 januari 1945. MP21 Proces-verbaal van aanhouding en voorgeleiding. MP31 Proces-verbaal van ontploffing in de woning van rechercheur Kooymans te Weert, 4 november 1945. (Zie ook inv. 56 nr. 286). MP40 Proces-verbaal van ongeval met dodelijke afloop, 17 december 1945. MP72 Rapport van beschieting op een SS-er, 3 juli 1945. MP116 Rapport van onderzoek, naar het afvuren van een revolver, 3 juli 1945. MP127 Rapport van ongeval, 3 maart 1945. MP175 Rapport van ongeval, 30 juli 1945. MP201 Rapport van ongeval, 2 maart 1945. MP237 Rapport van ongeval met dodelijk afloop, 13 april 1945. MP247 Rapport van beschieting met dodelijke afloop, 30 juni 1945. MP248 Rapport van ongeval, 6 augustus 1945. MP251 Rapport van ongeval, 28 juli 1945. MP277 Rapport van ongeval, 17 september 1945. MP313 Rapport van aanranding van een Nederlandse officier, door Amerikaanse soldaten, 11 mei 1945. MP333 Rapport van ongeval van een sergeant, 23 november 1945. MP338 Rapport van schietongeval, 12 augustus 1945. MP356 Rapport van schietongeval, 27 april 1945. MP358 Proces-verbaal van ongeval, 2 november 1945. MP361 Rapport van schietongeval, 26 april 1945. MP389 Rapport van verdrinking, (4 maart 1946). 1120 http://proxy.handle.net/10648/c4fb4bfa-405c-4ec5-a8d0-049a77338b68 1945-1946, ongenummerd. 1 pak Nominatieve opgave van personeel betreffende 1-5 Compagnie, Staf en Stafcompagnie I Bataljon. Lijsten houdende een opgave van personeel en opgelegde straffen II Bataljon. Sterkte opgave van personeel van de Staf en Stafcompagnie, met lijst van opgelegde straffen III Bataljon. Lijst houdende een opgave van personeel IV Bataljon. Nominatieve lijst van I Compagnie, met mutatiestaat over de maand juli 1945, V Bataljon. Opgave van onderofficieren en korporaals van het trainingsdepot oranje "C"rood oranje "D"rood. Indeling van de Bataljonsstaf volgens het schema van de Lichte Infanteriebrigade voor het personeel van de Stafcompagnie, het Carrier-, Pioniers-, Verplegings- en Verbindingspeleton. Benoeming van garnizoenscommandanten. Opgave van te Banka gesneuvelde militairen van het III Bataljon Stoottroepen, 14 februari 1946. Getuigenverklaring van een ongeval met dodelijke afloop, 15 februari 1946. Proces-verbaal van ongeval van een soldaat, 6 mei 1945. 1121 http://proxy.handle.net/10648/26af44a8-1314-4b26-af52-03c1dca2f9f5 1946, ongenummerd. Regimentsorders serie 46 - 55. 1122 http://proxy.handle.net/10648/5fea372e-ea48-4c43-b52d-7a56de6d34c1 1946, nrs. 3A - 6570. 3A Proces-verbaal van ongeval, 10 april 1946. pIV Proces-verbaal van ongeval met dodelijke afloop, 26 maart 1945. 95 Opheffing noodziekenhuis "Wijckerveld" (15 februari 1946). 302 Proces-verbaal van ongeval met dodelijke afloop, 15 februari 1946. 321 Organisatie van de Regimentsstaf Stoottroepen (personeelsbezetting) 503, 1887, 2029, 2158, 2189, 2521, M3218, 03420, 4028 Indeling en ontslag personeel Stoottroepen. 632 Proces-verbaal van ongeval van een korporaal, 20-21 december 1945. 1945 Viering "verjaardag" tweejarig bestaan van het Regiment Stoottroepen. 2160 Getuigenverklaring van ongeval, 24 januari 1946. 3797, 3870, 4480-4481, 4705-4706, 4745, 4923-4924, 5313 Plaatsingsorders serie 11-21. 3909, 6466 Locatiestaat van onderdelen welke onder rechtstreekse bevelen staan van de Territoriaal Bevelhebber in Nederland. 4101 Proces-verbaal van ongeval van een soldaat, 17 november 1945. 4376 Wijziging bevelsverhoudingen. 4588, 5683, 6142 Ontsnapping van Duitse krijgsgevangenen op 1-2 februari 1946. 4644 Mededeling inzake ongeval, Goede Vrijdag 1945. 5834 Dagorder van de Chef Generale Staf, dat voor de eerste keer na de bevrijding een lichting dienstplichtigen, bij de Koninklijke Landmacht in werkelijke dienst zal komen. 6107 Proces-verbaal van ongeval betreffende een soldaat, een korporaal en eensergeant, 15 februari 1946. 6267-6268 Reisverslag van IV Bataljon Regiment Stoottroepen. 6570 Proces-verbaal van ongeval, 10 april 1946.
4838 http://proxy.handle.net/10648/825414ec-57e9-46ed-9abd-d1eefcc450f1 Stukken afkomstig van B. van Kooten, commandant Stoottroepen in de provincie Limburg 1944 1 omslag

Betreft o.a. onderzoekdossiers inzake spionage Limburg m.b.t. de personen E.R. von Geldern, F. baron van Heekeren van Walien, E. van Oppen, H.J.H. Gelissen en lijsten van als gevaarlijk aan te merken personen te Boven-Leeuwen.

Deze stukken zijn bij bewerking van een ander archief aangetroffen (DjK 2013)

1123 http://proxy.handle.net/10648/356cde79-cf3d-478b-9bbe-b4d20eab5cdf Stukken betreffende het interneren van (politieke) gevangenen en de verderetaakuitvoering van het Detachement Militaire Politie, 1945 1 pak 1124-1138 Dagrapporten I-VI Bataljon Regiment Stoottroepen, 1945-1946 11 pakken en 4 omslagen 1124 http://proxy.handle.net/10648/d70fd2b6-9608-4f44-8248-9b43552b897c I Bataljon Regiment Stoottroepen, Detachement Boxtel, 1945 oktober 14 - 1945 november 4 1 omslag 1125 http://proxy.handle.net/10648/e9110c9b-074e-4bec-b2cd-62bbb59c46c0 I Bataljon Regiment Stoottroepen, 1-5 Compagnie en Stafcompagnie, 1945 augustus 11 - 1945 augustus 31 1126 http://proxy.handle.net/10648/30b20cd1-beb4-41f4-8165-05cfd9636ac4 II Bataljon Regiment Stoottroepen, 1-4 Compagnie en Stafcompagnie, 1945 augustus 6 - 1945 augustus 31 1127 http://proxy.handle.net/10648/4941f68c-1837-436e-88f8-a03961e554b0 II Bataljon Regiment Stoottroepen, 1, 3-4 Compagnie en Stafcompagnie, 1945 september 1 - 1945 september 16 1128 http://proxy.handle.net/10648/ee751e64-f338-48f1-acc7-9f2cba1d8bc8 II Bataljon Regiment Stoottroepen, Stafcompagnie, 1945 september 17 - 1945 september 30 1 omslag 1129 http://proxy.handle.net/10648/f610f9df-6e74-4d62-8726-3e96d66c6173 II Bataljon Regiment Stoottroepen, 1, 4-5 Compagnie en Stafcompagnie, 1945 oktober 1 - 1945 oktober 30 1130 http://proxy.handle.net/10648/b0fdbf8a-c3b2-414d-8396-8a9df9490ced II Bataljon Regiment Stoottroepen, 1-5 Compagnie en Stafcompagnie, 1945 oktober 31 - 1945 november 30 1131 http://proxy.handle.net/10648/f9687b79-09ed-4d5c-9d08-8f47a2aac282 II Bataljon Regiment Stoottroepen, 1-2, 4-5 Compagnie en Stafcompagnie, 1945 december 1 - 1945 december 31 1132 http://proxy.handle.net/10648/c6e84ec7-9de8-4276-a7d1-2275ad7728dc III Bataljon Regiment Stoottroepen, 1-4 Compagnie en Stafcompagnie, 1945 mei 30 - 1945 juni 7, 1945 september 1 - 1945 september 17. 1 omslag 1133 http://proxy.handle.net/10648/1a7eab7b-64aa-498e-878b-6071a19881aa III Bataljon Regiment Stoottroepen, 1, 3-5 Compagnie en Stafcompagnie, 1945 augustus 7 - 1945 augustus 31 1134 http://proxy.handle.net/10648/f940b2c6-9148-4a41-9801-a5ec205cfa48 IV Bataljon Regiment Stoottroepen, 1-4 Compagnie en Stafcompagnie, 1945 oktober 6 - 1945 november 29 1135 http://proxy.handle.net/10648/5593cb71-82fd-4876-8d13-8603dfae7645 V Bataljon Regiment Stoottroepen, 1-4 Compagnie en Stafcompagnie, 1945 juni 4 - 1945 juli 31, 1945 november 26 - 1945 december 31. 1136 http://proxy.handle.net/10648/e402298e-1c1e-4a97-9c62-69e2eeda6145 VI Bataljon Regiment Stoottroepen, 1-6 Compagnie en Stafcompagnie, 1945 mei 9 - 1945 augustus 1 1137 http://proxy.handle.net/10648/4afb996a-27c7-4f15-a318-5f0ec5ba9979 II Bataljon Regiment Stoottroepen, 1-5 Compagnie en Stafcompagnie, 1946 januari 1 - 1946 maart 20 1138 http://proxy.handle.net/10648/e8cb7c7e-c827-4c09-9720-79a6f876b9a7 V Bataljon Regiment Stoottroepen, 1-2 Compagnie, 1946 januari 1 - 1946 januari 31 1 omslag 1139-1142 Staten van mutaties en bewegingen van personeel, 1945-1946 4 omslagen 1139 http://proxy.handle.net/10648/2d86fd50-2728-4402-8367-3320c1a99ccd 1945 juli 21 - 1946 mei 17, I Compagnie. 1140 http://proxy.handle.net/10648/9ec036b4-9ab1-49e5-a116-51afcf07481a 1945 september 1 - 1946 mei 17, II Compagnie. 1141 http://proxy.handle.net/10648/52e6d062-d08b-4b45-a5d4-cf1ba87c6191 1945 maart 16 - 1945 oktober 11, III Compagnie. 1142 http://proxy.handle.net/10648/43ffa1a9-1bc3-4e0b-99cb-ff7dffd51b6e 1945 april 13 - 1946 mei 17, IV Compagnie.
5.2 Afwikkelingsbureau Regiment Stoottroepen, 1945-1948 5.2.1 Stukken van algemene aard 1143-1150 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1948 8 delen 1143 http://proxy.handle.net/10648/44a5e62d-406a-45d2-9226-50c7aa9a32d6 1945-1946, nrs. 1 - 861. 1144 http://proxy.handle.net/10648/d33fd908-3268-4d8b-a3c5-4e41f2e9ae33 1946, nrs. 862 - 1792. 1145 http://proxy.handle.net/10648/e7b73ca6-73ff-4cf7-8f96-fe5210df6dac 1946, nrs. 1793 - 2615. 1146 http://proxy.handle.net/10648/995ab775-e2f2-428e-a947-260c8cf44c86 1946, nrs. 2616 - 2873, 1947, nrs. 1 - 420 1147 http://proxy.handle.net/10648/977dd904-a4ac-4f99-ae48-65a53024fffe 1947, nrs. 1 - 1024. 1148 http://proxy.handle.net/10648/2a5ff75b-1ef2-48ad-9988-e1fec45a18cf 1947, nrs. 1025 - 1440. 1149 http://proxy.handle.net/10648/fb5e7e74-9e78-44e2-93b1-287d4dd43bff 1947, nrs. 1441 - 1919. 1150 http://proxy.handle.net/10648/2cc4e712-0067-41ca-ad17-f8696092e81a 1948, nrs. 1920 - 1945. 1151 http://proxy.handle.net/10648/c6fe2432-5da0-43c8-998a-a3873fa50f18 Alfabetische index op naam en onderwerp, 1947-1948 1 deel 1152 http://proxy.handle.net/10648/cebd8d4d-5235-4ed8-bb9e-94ffde46b1a3 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1947-1948 1 omslag 281 Verklaring van verwonding van een sergeant. 285 Lijst met namen van personen, die allen in december 1944 van Binnenlandse Strijdkrachtenverband, zijn overgegaan naar het Regiment Stoottroepen Brabant. 286 Vernieling aan het pand Roermondseweg 26 te Weert. (zie ook inv. 24 nr. MP 31.) 338 Benoeming en aanstelling tot officier. 608 Onderzoeksdossiers van G.H. Hamelers en H.H.J. Hoenjet. 791 Nalatenschap van wijlen J. Schrijber. 1060 Verzoek om betalingvan de begrafeniskosten van de vrijwilliger Ch. J. Schrömbges. 1099 Proces-verbaal van ongeval met dodelijke afloop, 15 juli 1945. 1270 Proces-verbaal van ongeval met dodelijke afloop, 22 november 1945. 1365, 1589 Schadevergoeding voor Austin-Seven van de N.V. Simin Heijmans lederwarenfabriek te Tilburg. 1435 Mededeling inzake verwonding, 3 februari 1945. 1523 Mededeling inzake verwonding en ziekenhuisopname. 1631 Opheffing Afwikkelingsbureau Stoottroepen per 31 december 1947. 1759 Mededeling inzake verwonding en ziekenhuisopname van een korporaal, 25 augustus 1945. 5.2.2 Stukken van bijzondere aard 1153 http://proxy.handle.net/10648/8dbb166d-100f-4529-9a2c-f5d592cf2f23 Uittreksels van vonnissen bij de Krijgsraad teVelde, 1947-1948 1 omslag 1154-1155 Verklaringen over de diensttijd van militairen, 1947-1948 1 omslag en 1 pak 1154 http://proxy.handle.net/10648/519f1979-a147-477c-a3a3-5d3a43377f20 Nrs. 36 - 169, Aa, van der - Lin. 1 pak 1155 http://proxy.handle.net/10648/4f7fd8a5-c488-4e82-9cc5-edf33b4cc79e Nrs. 47 - 1729, Mae - Zijl, van.

Met hiaten.

5.3 Documentatie 1156-1157 Plakboeken met krantenknipsels inzake de Stoottroepen, 1944-1945 2 banden 1156 http://proxy.handle.net/10648/cdd68602-0310-4594-b5e8-f00cafc0ba4e deel 1. 1157 http://proxy.handle.net/10648/33184bf0-8a71-4722-83a2-7d2a89f6c2d0 deel 2. 5.4 Vervallen toegang 1158 http://proxy.handle.net/10648/e4984ccf-fec0-49dc-bee4-302c71aae719 Inventarissen van het archief van het Regiment Stoottroepen, opgemaakt door het Archief der Koninklijke Landmacht, met aanvulling uit 1975, aangebracht door een medewerker van het Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie, 1958, 1975 1 stuk
6 Archief van het Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten, (1944) 1945-1948 (1949-1951, 1965) 6.1 Staf 6.1.1 Inschrijfmiddelen 1159-1161 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 3 delen 1159 http://proxy.handle.net/10648/1569feae-84ef-422a-9512-8b91410822c2 1945 1160 http://proxy.handle.net/10648/7e3c0894-9489-43b5-84d1-e624579e719a 1945 april 24, nr. 01 - juni 1, nr. 01098. 1161 http://proxy.handle.net/10648/bfc8508c-60e8-4d8e-8a2b-025fcc128a66 1945 juni 15 - september

Nrs. 1100 - nr. 3001, per 1 juli start een nieuwe, oneven nummerreeks vanaf 4001 en worden in dit deel alleen nog ingekomen stukken geboekt.

1162-1168 Agenda´s van uitgaande stukken, 1945 7 delen

Voor de uitgaande stukken werden alleen even nummers toegekend.

1162 http://proxy.handle.net/10648/0927a917-d99a-4e6b-a05b-f9dd83a621bc Nrs. 5000 - 6338, juli 11 - 23 1163 http://proxy.handle.net/10648/156292b8-9c6f-4d68-9814-e508411be18d Nrs. 6340 - 7250, juli 23 - augustus 7 1164 http://proxy.handle.net/10648/287e4d18-2915-4351-875c-fda7545602bb Nrs. 7252 - 8394, augustus 8 - 20 1165 http://proxy.handle.net/10648/88828dba-d556-43a3-8d50-566107021871 Nrs. 8396 - 9874, augustus 21 - september 11 1166 http://proxy.handle.net/10648/d2b823f3-daa7-4471-be6e-8835b6212e9b Nrs. 9876 - 11340, september 11 - 26 1167 http://proxy.handle.net/10648/4c8f09a9-a585-425e-9277-a9658ce1e757 Nrs. 11342 - 13178, september 26 - oktober 17 1168 http://proxy.handle.net/10648/07e30bc5-13e1-4133-8299-5284b1892abc Nrs. 13180 - 14282, oktober 17 - 31
1169-1178 Agenda's van uitgaande stukken, 1945-1947 10 delen

Voor de uitgaande stukken werden alleen even nummers toegekend.

1169 http://proxy.handle.net/10648/e81b3be1-d6d3-4fea-81a1-e7f2ce0453bf Nrs. 1 - 1398, 1945 november 1 - november 21 1170 http://proxy.handle.net/10648/c8998255-06e3-4856-88bc-2524fbaf8a0a Nrs. 1400 - 2670, november 21 - december 6 1171 http://proxy.handle.net/10648/d3d6609b-767f-4874-8853-a8ef7e73da58 Nrs. 2672 - 3124, 4000 - 4818, december 6 - 1946 januari 8 1172 http://proxy.handle.net/10648/6b91e0c0-7637-46ff-8813-f93de220451e Nrs. 4820 - 5948, januari 9 - februari 18 1173 http://proxy.handle.net/10648/2d69924b-ef94-48f0-a8c2-291f5b69896d Nrs. 5950 - 6928, februari 18 - maart 14 1174 http://proxy.handle.net/10648/86c0a9df-6b9d-4a29-9732-82c201a13732 Nrs. 6930 - 7828, maart 16 - april 25 1175 http://proxy.handle.net/10648/2b675791-2a08-48ef-9c34-ae86fb543c55 Nrs. 7830 - 8776, april 27 - juli 17 1176 http://proxy.handle.net/10648/710c53e9-716b-428e-bcef-343ae0f4fb92 Nrs. 8778 - 9816, juli 18 - oktober 17 1177 http://proxy.handle.net/10648/fa7a1376-ee0d-4926-be69-f4231d2cd7df Nrs. 9818 - 11000, oktober 18 - 1947 augustus 13 1178 http://proxy.handle.net/10648/a24447bd-49ee-4d49-a37b-d772b81669df Nrs. 11002 - 31959, maart 19 - oktober 22

Met los inliggend katern.

1179-1184 Agenda's van ingekomen stukken, 1945 6 delen

Voor de ingekomen stukken werden alleen oneven nummers toegekend.

1179 http://proxy.handle.net/10648/c77e032a-a56b-4c8f-bd33-8ef238968989 Nrs. 5000 - 6789, juli 6 - 17 1180 http://proxy.handle.net/10648/f5884c3d-a518-49bb-9ed6-ff23db27d914 Nrs. 6791 - 8395, juli 18 - 30 1181 http://proxy.handle.net/10648/4847db59-56e2-4745-8d8c-59530f38aedc Nrs. 8397 - 9717, juli 31 - augustus 14 1182 http://proxy.handle.net/10648/71297483-dd3f-4366-ba54-585b1fc0f51b Nrs. 9719 - 10849, augustus 14 - september 4 1183 http://proxy.handle.net/10648/7edbf29a-a0ab-4077-842f-58ea6c570ed0 Nrs. 10851 - 13113, september 5 - oktober 5 1184 http://proxy.handle.net/10648/f32d46e4-3b6e-4164-a899-01a411f63f8f Nrs. 13115 - 14007, oktober 5 - 30
1185-1208 Agenda's van ingekomen stukken, 1945-1947. 24 delen

Voor de ingekomen stukken werden alleen oneven nummers toegekend.

1185 http://proxy.handle.net/10648/ec6e81cd-d99e-4686-b4c2-b20848b22d86 Nrs. 1 - 1389, 1945 november 1 - december 5 1186 http://proxy.handle.net/10648/761dfa25-717f-4c88-8744-f8ce8d5f0baa Nrs. 1391 - 1639, 4000 - 4887, december 5 - 27 1187 http://proxy.handle.net/10648/e13e2061-ac65-4150-a29e-a71d47cab74c Nrs. 4889 - 6075, 1945 december 28 - 1946 januari 17 1188 http://proxy.handle.net/10648/020575ff-ccf8-41ec-950c-f55db40fe5e4 Nrs. 6077 - 7165, januari 18 - februari 4 1189 http://proxy.handle.net/10648/a03782cf-c9a5-46e9-8098-d9785c02b81c Nrs. 7167 - 8329, februari 4 - februari 18 1190 http://proxy.handle.net/10648/f0313d11-9b22-4b3c-afa5-27962375a884 Nrs. 8331 - 9535, februari 18 - maart 2 1191 http://proxy.handle.net/10648/3f000dde-8cfe-4200-af67-9c402ab10b23 Nrs. 9537 - 10709, maart 2 - 25 1192 http://proxy.handle.net/10648/8c967555-d622-4b08-84ef-2e3c03ef7a35 Nrs. 10709 - 11889, maart 25 - april 9 1193 http://proxy.handle.net/10648/44781d61-c982-4e4e-a6ec-271f46fe1918 Nrs. 11891 - 14045, april 13 - mei 12 1194 http://proxy.handle.net/10648/f9e46884-0121-4c76-8a12-2969f9351674 Nrs. 14047 - 15221, mei 16 - juni 4 1195 http://proxy.handle.net/10648/bcf87fd7-928a-4214-9e5b-b2b739ffe476 Nrs. 15223 - 16337, juni 4 - juli 3 1196 http://proxy.handle.net/10648/8e6ac5ff-4101-456c-95be-98f00ed7d3bd Nrs 16339 - 17319, juli 3 - 23 1197 http://proxy.handle.net/10648/ce285442-06fa-43bf-a697-1e0706051586 Nrs. 17321 - 18369, juli 23 - augustus 9 1198 http://proxy.handle.net/10648/1f15f093-a4c5-4e94-9fc0-bb0d8ad7af01 Nrs. 18731 - 19379, augustus 9 - september 3 1199 http://proxy.handle.net/10648/a9d20513-5418-4563-80c7-085e2f9abc6f Nrs. 19381 - 20405, september 3 - 27 1200 http://proxy.handle.net/10648/9b8436d1-4832-4700-b62c-83679548dda4 Nrs. 20407 - 21437, september 27 - oktober 22 1201 http://proxy.handle.net/10648/764a86b6-cc3b-4102-9b31-0e5eac42baec Nrs. 21439 - 22541, oktober 22 - november 25 1202 http://proxy.handle.net/10648/580a0e1a-715f-4e7b-9f9b-6a5d454bc776 Nrs. 22543 - 23793, november 25 - 1947 januari 15 1203 http://proxy.handle.net/10648/543df8b0-c9e9-425a-9771-c3cb17f3e0dc Nrs. 23795 - 25419, januari 15 - februari 25 1204 http://proxy.handle.net/10648/10f17858-5a45-4999-a34a-320029cc7683 Nrs. 25421 - 26937, februari 25 - april 9 1205 http://proxy.handle.net/10648/a9d9b262-709e-423c-92f4-2cac6a8b9667 Nrs. 26939 - 28617, april 9 - mei 28 1206 http://proxy.handle.net/10648/9d157905-4a67-4d24-810f-0ebc19ba6793 Nrs. 28619 - 30351, mei 23 - juli 17 1207 http://proxy.handle.net/10648/d63717aa-74e8-4351-8906-91ace08fb887 Nrs. 30353 - 32123, juli 18 - oktober 1 1208 http://proxy.handle.net/10648/11525843-61c8-4838-af5a-997f009466db Nrs. 32125 - 32273, oktober 1 - oktober 21
1209-1217 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken van bureau IV, 1945-1947 8 delen 1209 http://proxy.handle.net/10648/8b2b2d10-a943-4323-94a9-cdb0421ed55f Nrs. 9753 - 13780. 1210 http://proxy.handle.net/10648/a4199aa2-c7ad-41f7-ba5f-e1a1533f1d42 Nrs. 13781 - 14300, 1 - 2829. 1211 http://proxy.handle.net/10648/e2f4e7f1-69af-4fe2-9866-e93667032bc4 Nrs. 2830 - 7056. 1212 http://proxy.handle.net/10648/e329d5e9-4953-49b1-8924-cab36da281a4 Nrs. 7057 - 10490. 1213 http://proxy.handle.net/10648/c020be64-bd4e-4dc9-88dc-cb8f5d73ab2e Nrs. 10491 - 14620. 1214 http://proxy.handle.net/10648/d08e97a1-4468-49da-8859-a26a8afe77ce Nrs. 14621 - 17986. 1215 http://proxy.handle.net/10648/6e184c96-a89c-4596-921c-a7c3ce85750a Nrs. 17987 - 21351. 1216 http://proxy.handle.net/10648/970d7dfa-77a0-4c4d-8fca-ad93fe9fc825 Nrs 21352 - 24708. 1217 http://proxy.handle.net/10648/314d44ad-7ab0-444d-8f37-0c5780e873ee Nrs. 24709 - 32269. 1218 http://proxy.handle.net/10648/dac8fc83-8df7-4582-8270-08b0a5fb2382 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken van bureau XI, 1945-1946 1 deel 1219 http://proxy.handle.net/10648/175fcb7d-8104-4148-a887-a46960667088 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken van bureau Auto Afwikkeling Zuid, uitgaande nummers 5001 - 6602, ingekomen 3001 - 4193, 1947 1 deel 1220-1221 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1947 2 delen 1220 http://proxy.handle.net/10648/3a838827-6a0c-4685-a58b-f57799f2036d Nrs. 1566 - 1955. 1221 http://proxy.handle.net/10648/049fc261-4039-45d1-9cd5-7c91b47d619c Nrs. 1956 - 3359.
6.1.2 Correspondentie 1222-1228 Stukken betreffende het schadeloosstellen van gemeenten door het Afwikkelingsbureau voor geleverde diensten, het wederom in het bezit krijgen van gevorderde of door diefstal verdwenen goederen, 1944-1946 7 omslagen

Gerangschikt op plaats- of gemeentenaam.

1222 http://proxy.handle.net/10648/795fc8eb-d244-4574-93e3-b7ce6d1f5261 A - B. 1223 http://proxy.handle.net/10648/a51d45b0-58fe-41bc-adc5-b85846c3e3f8 C - G. 1224 http://proxy.handle.net/10648/b80dfa13-47c3-4cbc-a66e-3a60776e0eab H - J. 1225 http://proxy.handle.net/10648/c9f49b13-dd2f-471e-935d-23c2d0933d16 K - P. 1226 http://proxy.handle.net/10648/4b77ddbf-b5ff-4f89-9090-4b45991105f2 R. 1227 http://proxy.handle.net/10648/c1aa9894-2e89-40f7-841d-c6257f7efc78 S - U. 1228 http://proxy.handle.net/10648/c09de629-b2ef-43ad-b0f1-c2305efd43b0 V - Z.
1229-1299 Stukken betreffende vorderen van en voorzien in inkwartiering, onderhoud en transport en het schadeloosstellen van rechthebbenden, 1944-1948 71 pakken

Dossiers zijn alfabetisch gerangschikt op (plaats)naam.

1229 http://proxy.handle.net/10648/62dc132a-094e-4848-b02c-2967fe0cf494 Aalsmeer - Amsterdam, Dysselhofplantsoen. 1230 http://proxy.handle.net/10648/358b4107-60a9-4da6-8623-b4b108213e68 Amsterdam, Eeghenstraat - Amsterdam, Kostverlorenkade. 1231 http://proxy.handle.net/10648/2a039df9-a220-4255-9853-536105d57d52 Amsterdam , Lairessestraat - Amsterdam, Spinhuissteeg. 1232 http://proxy.handle.net/10648/24ef0846-889f-4184-b607-abcffa962c8c Amsterdam, Troelstralaan - Am terdam, Zevenprovincienstraat. 1233 http://proxy.handle.net/10648/73a74d65-99a9-4ae6-9f2a-db966a949bc7 Beatrix, hotel-café-restaurant - Berg. 1234 http://proxy.handle.net/10648/16e091ed-9d31-4744-8efd-daff6d06fa0a Berge - Bla.0 1235 http://proxy.handle.net/10648/c4be3fcf-0838-4578-98b1-6819d4cc76ac Blo - Boek. 1236 http://proxy.handle.net/10648/d14f53c8-6ae7-4aa3-9570-6ea489fbbd73 Boer - Bor. 1237 http://proxy.handle.net/10648/06e0b695-31e0-4c7d-8291-79b16a941c0e Bos - Bred. 1238 http://proxy.handle.net/10648/837734ab-8d8a-4a94-bdb5-0935f11f7641 Bree - Bruin. 1239 http://proxy.handle.net/10648/ab804720-a536-43f0-a29c-1c9944aff08f Bruis - By. 1240 http://proxy.handle.net/10648/133a70c0-402f-4aea-906a-623054ac848a Ca - Ce. 1241 http://proxy.handle.net/10648/96b98f9f-d855-4179-a775-928675e87006 Ch - C y. 1242 http://proxy.handle.net/10648/2fa9f2c3-7bb0-4bb7-a7ac-d15a5fc35808 Da - De. 1243 http://proxy.handle.net/10648/deafc92d-3053-44c6-b97f-b1276a3cbddd Deh - Did. 1244 http://proxy.handle.net/10648/eb91ad86-a2dd-48cd-8069-d85fc01c82e1 Die - Dre. 1245 http://proxy.handle.net/10648/e239dd51-6823-46d0-99a0-14252f65bdac Drif - Dy. 1246 http://proxy.handle.net/10648/18d5b593-0569-4232-9799-68ce54b6738d Eb - En. 1247 http://proxy.handle.net/10648/22d7c4ea-5815-4f8d-bac4-c387f892603a Ente - Fisc. 1248 http://proxy.handle.net/10648/d1afa3cd-5c77-4cd5-b7a9-747d394c5b5a Fise - Fy. 1249 http://proxy.handle.net/10648/ea9c084a-4dcc-4837-9891-50598862f69c Ga - Ge. 1250 http://proxy.handle.net/10648/518c09e0-065c-4ffc-baaa-691de1003ff5 Go - Gron. 1251 http://proxy.handle.net/10648/e938d686-6b22-413a-b9bd-4fffc6b645f2 Groo - Haa. 1252 http://proxy.handle.net/10648/9f5beed1-a589-43e8-9282-71f604767fa3 Ham - Hat. 1253 http://proxy.handle.net/10648/4fd72922-1227-40fe-89ab-5099b8e8c02e Hav - Hei. 1254 http://proxy.handle.net/10648/461291cc-d685-409e-ace0-eb5e24179c7f Hek - Hid. 1255 http://proxy.handle.net/10648/11e36ca3-4476-4b5b-8bb3-46801a44b4d8 Hil - Hon. 1256 http://proxy.handle.net/10648/5dd780c5-dde3-4549-b60e-c5e59b500bc3 Hoo - Hoy. 1257 http://proxy.handle.net/10648/1535baf8-8f14-4d31-9e6f-cf6df8c6ce44 Hu - Jag. 1258 http://proxy.handle.net/10648/23bc3f70-a810-4d1a-a317-8fdc5bcfaf18 Jan - Jongen. 1259 http://proxy.handle.net/10648/0d9a0465-b717-49cf-a46c-025d647c4393 Jongene - Ju. 1260 http://proxy.handle.net/10648/e8e9229a-6f5b-469b-90b4-1bdbe4995e39 Ka - Keul. 1261 http://proxy.handle.net/10648/16b782d0-9345-4d82-b2a4-94dd7d5b337e Keun - Kni. 1262 http://proxy.handle.net/10648/4c8e47d5-60f9-4a86-af7a-98e43b0437ef Ko - Kon. 1263 http://proxy.handle.net/10648/d9ffda5f-a10c-4b2b-be9e-447f93e8ceac Koo - Kral. 1264 http://proxy.handle.net/10648/d18d9307-c172-4906-98ce-21168eea709d Kram - Kru. 1265 http://proxy.handle.net/10648/555d238a-d1ff-44c5-bb30-df5fba2b69e8 Laa - Lau. 1266 http://proxy.handle.net/10648/51658516-1e2d-4752-a8b7-5cb075b045a9 Le - Linden. 1267 http://proxy.handle.net/10648/0e38199b-5e71-4ba9-8c39-4218c961e651 Lindenh - Ly. 1268 http://proxy.handle.net/10648/7344fc42-35f0-4192-b3e1-67fdea916d17 Ma - Maz. 1269 http://proxy.handle.net/10648/8e617ee2-4be5-4734-8da7-12d5c923ce30 Me - Meu. 1270 http://proxy.handle.net/10648/ba75c086-b9d4-472d-9c12-a144221ed279 Mi - Mon. 1271 http://proxy.handle.net/10648/126a8717-1d04-481c-bfd2-fa0047d24bdb Mor - My. 1272 http://proxy.handle.net/10648/86654ae2-7a34-4790-8599-005c22e67e6c Na - Ne. 1273 http://proxy.handle.net/10648/6af13f89-203b-409c-b07f-102723a19c1c No - Oor. 1274 http://proxy.handle.net/10648/074b5433-d22f-4df6-bafa-b585f6f067aa Oos - Oz. 1275 http://proxy.handle.net/10648/c0277ffd-d51f-4c0c-9003-e5ffe1766c06 Pa - Pf. 1276 http://proxy.handle.net/10648/6e870312-a77b-4d7d-bd9b-d989fd89de7d Ph - Pril. 1277 http://proxy.handle.net/10648/088592b5-7142-427a-a0ad-9a87e17b8691 Prin - Reer. 1278 http://proxy.handle.net/10648/faa05392-6332-4bee-832c-1d23b0974617 Rees - Rie. 1279 http://proxy.handle.net/10648/f83f3317-26a1-40b5-8d3c-ad9f196ee0ed Rig - Rool. 1280 http://proxy.handle.net/10648/080e50a4-8a9c-41c4-908e-3fb1e15df828 Room - Ry. 1281 http://proxy.handle.net/10648/5fb9b46d-3326-4608-a2db-702c090cb7a3 Sa - Schep. 1282 http://proxy.handle.net/10648/9179fd84-0990-472a-9a00-62e9de1662ad Scher - Schuts. 1283 http://proxy.handle.net/10648/5da4ebe2-19a3-48e5-b38f-52cecf9fd23e Schutt - Sli. 1284 http://proxy.handle.net/10648/644ac12f-fadf-4865-919d-bed03615ebc3 Slo - Sno. 1285 http://proxy.handle.net/10648/5e1d5afe-1f66-46b0-b0db-b4ae6b6bc657 Sny - Stat. 1286 http://proxy.handle.net/10648/1495118e-a26f-4579-a38b-644ff6ed737a Stav - Stoo. 1287 http://proxy.handle.net/10648/018a5ff1-a3ec-4188-9827-5834ef4b2fe0 Stop - Sz. 1288 http://proxy.handle.net/10648/4532e1f5-23a5-493b-bc32-a79ecfb085aa Ta - Ti. 1289 http://proxy.handle.net/10648/95acd33a-87cb-43ac-bb73-b5a207c477e5 To - Ty. 1290 http://proxy.handle.net/10648/4795192c-bbea-48d6-aaa3-3fbb35cae905 Ub - Ve.l 1291 http://proxy.handle.net/10648/7294b7fb-2861-4e7e-a473-cfba362373cd Verb - Verm. 1292 http://proxy.handle.net/10648/9fdb9bcc-435c-497f-b69d-ff2f81a2bc65 Vers - Vogels. 1293 http://proxy.handle.net/10648/4159d5a5-e78d-49b4-8af8-d72fc1b319ec Vogelz - Vrien. 1294 http://proxy.handle.net/10648/28793ded-c226-4bf4-917d-ea372ed63ab7 Vries - Wal. 1295 http://proxy.handle.net/10648/bda39870-675e-4f02-9cab-99c8da8a85de Walb - Wek. 1296 http://proxy.handle.net/10648/6e319f17-4851-400b-83a4-df94975339ad Wel - Wim. 1297 http://proxy.handle.net/10648/19a651af-fcf8-4ad7-b645-a35c147c4b03 Wil - Wold. 1298 http://proxy.handle.net/10648/ec06a57b-6422-4f48-9eb2-1014c0be5169 Wolf - Ys. 1299 http://proxy.handle.net/10648/d1c082bc-5551-4ea3-81e8-dc598d993617 Ve - Zy.
1300-1322 Stukken betreffende de vordering van goederen, gebouwen en geld alsmede opgaven van gearresteerde en of vrijgelaten geïnterneerden, politieke gevangenen, (vermeende) NSB-ers en andere verdachte personen, 1945 23 pakken

Gerangschikt naar plaatsnaam.

1300 http://proxy.handle.net/10648/d8c6e01b-2d73-4216-86f1-6f69472452f8 Aa - Baa. 1301 http://proxy.handle.net/10648/a0ff9329-7d59-43c5-8f01-f4f4ed192b89 Bad - Bei. 1302 http://proxy.handle.net/10648/150563b1-0c7b-4702-9034-9371ff9618aa Bel - Bor. 1303 http://proxy.handle.net/10648/8cd0ab1b-52d5-4a14-9da4-1162ea666c9a Bre - Dei. 1304 http://proxy.handle.net/10648/976944d5-7a9b-438b-a16a-b714c6ba3d58 Del - Fij. 1305 http://proxy.handle.net/10648/207f236e-1758-4904-ad87-d4aaf1d4f331 G. 1306 http://proxy.handle.net/10648/4729c630-0b35-46e2-96dc-a29dd63fa3f6 Ha - Hel. 1307 http://proxy.handle.net/10648/365ac2ad-5bc7-4b5e-ad99-958b021b9c79 Hen - Hoe. 1308 http://proxy.handle.net/10648/941b1951-85cd-4a03-885e-88754b09e850 Hoo - La. 1309 http://proxy.handle.net/10648/5ab1d16f-42c3-4732-8937-84f73b1fdd6f Le - Li. 1310 http://proxy.handle.net/10648/589d3701-79fc-42ae-8fe4-4501c2c23033 Lo - Maa. 1311 http://proxy.handle.net/10648/0dbb11f9-b79a-4204-81e0-85c5b101d9e2 Mau - Ne. 1312 http://proxy.handle.net/10648/398d877f-a82e-42eb-9f53-35318e0256d7 Ni - Ol. 1313 http://proxy.handle.net/10648/3a27a9ac-1a2a-4a6e-b96a-36b0b34bec05 Om - Ov. 1314 http://proxy.handle.net/10648/1e0832f5-9fc4-466b-9ce2-ce00df07fd7d Pe - Ro. 1315 http://proxy.handle.net/10648/5f017282-7e29-4ea6-8338-01a112e03b09 Ru - Schi. 1316 http://proxy.handle.net/10648/47105170-e414-43f2-b102-9d14f102cfce Scho - Sle. 1317 http://proxy.handle.net/10648/33cccb09-48b7-4158-9650-2adbd1ff8da0 Slo - Sta. 1318 http://proxy.handle.net/10648/d41edaf2-2773-4ce6-a2ad-d8fccf87536d Ste - Ud. 1319 http://proxy.handle.net/10648/d90eb8ba-442b-41bd-8e59-ae7d627885a3 Uf - Val. 1320 http://proxy.handle.net/10648/a361039e-a49b-4223-817b-5734ce95af7a Var - Vle. 1321 http://proxy.handle.net/10648/fcd8cf2a-9bb4-4614-9b37-364dadb888f7 Vo - Wil. 1322 http://proxy.handle.net/10648/9ffa9aa6-0c2d-4c47-bd36-d3c03f4f7027 Win - Zwe.
1323-1325 Stukken betreffende arrestaties, vorderingen, aanrijdingen, taxaties et cetera geordend op familienaam of naam van de onderneming, 1945 3 omslagen 1323 http://proxy.handle.net/10648/c4bd9c60-0bed-4c82-b198-561e01b6bce1 A - J. 1324 http://proxy.handle.net/10648/17e1141b-67db-4922-98f2-07f6b5274b01 L. 1325 http://proxy.handle.net/10648/70ffe2b5-10b8-4a3e-94bf-4c12731e6313 P - T. 1326 http://proxy.handle.net/10648/1db2f4ad-fb59-4846-b2e4-ef1bba459f7a Stukken betreffende de aanmelding en keuring van personeel, 1945 1 omslag 1327 http://proxy.handle.net/10648/1641a0d7-6a5d-4e66-8de2-c3afca1cb79d Dossiers inzake diverse onderwerpen, 1945-1946 1 pak Apeldoorn Politieke betrouwbaarheid bewoners en goederen pand Weverstraat 5 Arnhem Herbegraven twee lichamen op begraafplaats Breukelen Den Dolder Rapport zuivering Willem Arntz stichting Den Haag Rapport aanhouding persoon met verschillende vervalste papieren van de BS. Rapport schietincident afzetting Hollands Spoor Klachten en opheffing voorpost Arrestatieploeg school in de Breedstraat Diefstal van wapens en munitie Werkwijze B.R. Portheine als arts in de bijzondere strafgevangenis Haarlem Huiszoeking bij een vermeende Gestapo-agent. Made Houding gemeentepersoneel tijdens de bezettingstijd Medemblik Kosten van het opnieuw droogleggen van de Wieringermeer Rijswijk Beschrijving en tekening van een schuilplaats voor voertuigen.(In de Duitse taal gesteld) Optreden van de BS bij een huiszoeking Rotterdam Rapport havenstaking Waalhaven Dossier zwarte handel (voedselvoorziening) Dossier veeverstrekking in West-Nederland Optreden bewakers hulpgevangenis Hillevliet Commentaar op een artikel over de Maastunnel in oorlogstijd Sellingen Opgaven van verbrand of doodgeschoten vee met naam boeren Staphorst Houding commandant van een compagnie te Staphorst tegenover zijn mensen Utrecht Naamlijst marechaussee en zuivering te Geldermalsen Beoordeling personeel behorende tot de Raad van Arbeid w.o. leden (vermeende) NSB-ers Zeist Beoordeling personeel van de distributiedienst en van het gasbedrijf Beoordeling personeel Ortskommando Dordrecht Diefstal chocolade, veroordeling vijf personen, 1946
1328-1330 Stukken betreffende de uitvoering van de regeling vordering bureauruimte, 1945-1947 2 pakken en 1 omslag 1328 http://proxy.handle.net/10648/9acbe176-1bb3-4a7f-b5f4-f0b84d649eed Schoolgebouwen, 1945. 1 omslag 1329 http://proxy.handle.net/10648/d209c337-57fc-4a4f-8610-1cdcf00c4abd Andere gebouwen, plaatsen A - N 1330 http://proxy.handle.net/10648/6c35fb94-7227-4e7d-b107-cfd0544ea5b0 Andere gebouwen, plaatsen O - Z. 1331-1336 Kopieën van minuten van uitgaande stukken ten behoeve van het hoofd van het Centraal Afwikkelingsbureau BS, 1945-1947 5 omslagen en 1 pak 1331 http://proxy.handle.net/10648/615e5a73-c2f7-4923-bbcf-adf1f0d56167 1945 oktober 24 - november 23 1332 http://proxy.handle.net/10648/9499af37-2a7f-458b-9a85-beb5b0d3bed9 1945 november 24 - december 22 1 pak 1333 http://proxy.handle.net/10648/d48ad5ed-452f-467f-be3e-de0848b5a4f6 1946 maart 19 - juni 22 1334 http://proxy.handle.net/10648/3d4fd637-ea8c-429d-9025-f41940496308 1946 juni 24 - december 30 1335 http://proxy.handle.net/10648/797df673-763a-4c87-8d9e-4a47dfaee3fb 1947 januari 3 - juli 30 1336 http://proxy.handle.net/10648/7f6553be-962b-40eb-a4cb-f5a1c4e6a279 1947 augustus 1 - oktober 20 1337 http://proxy.handle.net/10648/e08eac27-0f23-4bd3-b22b-c68fc2a31a9b Dossier inzake de organisatie, legering en de werkwijze van de onder het Centraal Afwikkelingsbureau Binnenlandse Strijdkrachten behorende bureaus, 1946 1 omslag

Met losbladige agenda.

1338 http://proxy.handle.net/10648/dcfef58d-3744-406a-be20-00765e677f79 Dossier Zwolle, schadedocumentatie BS van het Centraal Bureau Vergoedingen Militaire Vorderingen, 1946 1 omslag 1339 http://proxy.handle.net/10648/812faa4c-32e0-4140-a3cc-604829f3408b Dossier Leeuwarden, schadedocumentatie BS van het Centraal Bureau Vergoedingen Militaire Vorderingen, 1946 1 omslag 1340 http://proxy.handle.net/10648/2c896cc9-7f4a-4cfd-bd58-24c753ded505 Dossier Assen, schadedocumentatie BS van het Centraal Bureau Vergoedingen Militaire Vorderingen, 1946 1 omslag 1341 http://proxy.handle.net/10648/3d6e0f1c-4cc6-46ec-8fdd-63cda841e5f5 Dossier Apeldoorn, schadedocumentatie BS van het Centraal Bureau Vergoedingen Militaire Vorderingen, 1946 1 omslag 1342 http://proxy.handle.net/10648/90edd2e9-91dc-4c7f-8285-fc88d5e6c961 Dossier Utrecht, schadedocumentatie BS van het Centraal Bureau Vergoedingen Militaire Vorderingen, 1946 1 omslag 1343 http://proxy.handle.net/10648/6d874ed7-1213-4444-93cb-cc9876d8e11a Dossier 't Gooi, schadedocumentatie BS van het Centraal Bureau Vergoedingen Militaire Vorderingen, 1946 1 omslag 1344 http://proxy.handle.net/10648/2d674fa3-a24c-4515-9617-8f84e5a47918 Rapporten inzake de inhoud van archiefbestanddelen, 1949 2 stukken

In juni 2000 droeg de heer C.Ch. Westerveld een verzameling documenten waaronder de onder dit inventarisnummer beschreven archiefbescheiden m.b.t. de OD aan het Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie over. De heer C.Ch. Westerveld was secretaris van de Reünistenkring voormalig OD (v.m. AHK-OD). De in de collectie aangetroffen originele archiefbescheiden opgemaakt of ontvangen door het AHK-OD in afwikkeling zijn teruggebracht in dit archief. In de collectie Westerveld zijn kopieën van deze bescheiden opgelegd.

1345 http://proxy.handle.net/10648/2c85f9b0-34df-470e-9347-65b4dee16ef5 Stukken betreffende de voordracht voor en toekenning van een Koninklijke Onderscheiding, 1950-1951 2 stukken

De onder dit inventarisnummer beschreven archiefbescheiden zijn in juni 2000 door de heer C.Ch. Westerveld overgedragen aan het Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie. Zie verder de opmerkingen in het N.B. onder inventarisnummer 1344.

1346 http://proxy.handle.net/10648/c38ba1ed-d6e7-423a-a717-e2995da32933 Brief van C. Ch. Westerveld aan jhr. P.J. Six inzake een reünie van de OD/BS met als bijlage een overzicht van de reünisten met bijbehorende gegevens betreffende deze personen, 1965 1 stuk

De onder dit inventarisnummer beschreven archiefbescheiden zijn in juni 2000 door de heer C.Ch. Westerveld overgedragen aan het Centraal Archievendepot van het ministerie van Defensie. Zie verder de opmerkingen in het N.B. onder inventarisnummer 1344

6.2 Bijkantoor Den Haag 1347 http://proxy.handle.net/10648/292577bc-d7c8-4da0-beb3-66bf0fed6813 Register van gevorderde rijwielen en goederen, [1946] 1 deel 1348 http://proxy.handle.net/10648/08d39dfe-a4c6-43ae-a699-0d389aebc9f7 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1946-1947 1 omslag

Dossier Den Haag, met losbladige agenda.

6.3 Bijkantoor Delft 1349 http://proxy.handle.net/10648/63b6a374-5a50-4afd-a615-8291998faba3 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945-1947 1 pak

Dossier Delft, met losbladige agenda.

6.4 Bureau VI 1350-1353 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1947 4 delen 1350 http://proxy.handle.net/10648/480fbd16-5b47-473d-88cd-2d4f2c7684cb Nrs. 5001 - 8325, 1945 juli 4 - 1946 december 4 1351 http://proxy.handle.net/10648/2a388bb2-1f9a-4203-82c7-49360094dbbb Nrs. 8326 - 11826, 1946 december 4 - 1947 mei 16 1352 http://proxy.handle.net/10648/fd13c12b-7e1b-4ebf-bf1b-d5471713f0c7 Nrs. 11827 - 14926, 1947 mei 16 - december 12 1353 http://proxy.handle.net/10648/e9c2c7e3-9047-46a8-bddc-838313a28daf Nrs. 14927 - 18169, 1947 augustus 8 - 1948 januari 8 1354 http://proxy.handle.net/10648/4dbc40eb-60da-4645-8595-26fb84fe39ac Ingekomen stukken bij het hoofd van bureau VI, Liquidatie Motorpark, kapitein B. Sluijter, 1945-1946 1 pak 1355 http://proxy.handle.net/10648/b85c3fd1-cd91-45b4-8509-ed39b1f4e4c8 Stukken betreffende de organisatie, taak en taakuitvoering van het CAB-BS, 1945-1947 1 pak 1356 http://proxy.handle.net/10648/405ef3c3-126a-4800-98e9-b9235f4929bd Stukken betreffende de beëindiging van het militair dienstverband van vrijwilligers van de BS, 1945-1946 1 omslag 6.5 Bureau XII 1357 http://proxy.handle.net/10648/eb09138e-b21e-41e9-8750-53dd6c43e685 Circulaire inzake de toezending van een documentatieformulier ten behoeve van de geschiedschrijving van de OD, 1947 1 stuk

De onder dit inventarisnummer beschreven archiefbescheiden zijn in juni 2000 droeg de heer C.Ch. Westerveld overgedragen aan het Centraal Archievendepot van het Mministerie van Defensie. Zie verder de opmerkingen in het N.B. onder inventarisnummer 1344!

6.6 Bureau XV en XVI 1358 http://proxy.handle.net/10648/259c4ec4-72f8-47da-9d93-5df2b3c45d30 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 6.7 Bureau XVIII 1359 http://proxy.handle.net/10648/d014afac-2720-48ed-ac8f-62ecd19ad210 Ingekomen stukken, 1946 1 omslag 6.8 Bureau XX 1360 http://proxy.handle.net/10648/8c7eb3d8-9615-4492-a719-4a0c506ca207 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1946 1 pak 6.9 Bureau XXIV 1361 http://proxy.handle.net/10648/ced274e7-2d18-4441-befd-12b9d52f451e Agenda van uitgaande stukken, 1946-1947 1 deel
7 Archieven van de afwikkeling in de diverse gewesten

De primaire ordening van deze archieven is naar organisatie. De stukken zijn geordend per gewest; binnen de gewesten is de hiërachie gevolgd: gewestelijk commandant, districtscommandanten en plaatstelijk commandant, voor zover deze zijn aangetroffen.

7.1 Gewest 1 - Friesland, 1945-1946 1362 http://proxy.handle.net/10648/674486eb-ba8a-4aff-91e4-acb8b6c1c73e Stukken betreffende in beslag genomen en gevorderde goederen, gelden en waardepapieren, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945-1946 1 omslag 1363 http://proxy.handle.net/10648/5cf1db80-d307-412b-a3e6-09c65e3f1cbd Verslagen van besprekingen tussen ir. Th. Brouwer, sergeant H. van Balen en luitenant Bultshuis te Leeuwarden over de financiële zaken van weduwen van gesneuvelde BS-ers, 1946 1 omslag 7.2 Gewest 2 - Groningen, 1945-1946 7.2.1 Gewestelijk commandant 1364-1365 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 2 delen 1364 http://proxy.handle.net/10648/97c09924-cfc2-4654-b263-a1c21be9a7d0 Nrs. 1 - 1943. 1365 http://proxy.handle.net/10648/ccacd50b-88c9-4149-a442-2d42a7b8abdd Nrs. 1944 - 3561. 1366 http://proxy.handle.net/10648/a25cc3d1-5639-47c4-bb95-340f30cad55d Agenda van ingekomen en uitgaande stukken van de gewestelijke staf, 1945 1 deel 1367 http://proxy.handle.net/10648/5b639c45-bc73-449a-82bd-8fd0cd63317a Register houdende gegevens inzake uitgegeven en/of ingekomen orders, 1945 1 katern 1368 http://proxy.handle.net/10648/56d8e1f9-e06d-4a34-8a20-3ea91319f8b5 Stukken betreffende het inrichten van plaatselijke bewarings- en verblijfskampen voor politieke gevangenen, (vermeende) gewezen NSB-ers en collaborateurs, met overzichten en de financiële afwikkeling daarvan, 1945 1 pak 1369 http://proxy.handle.net/10648/a10de453-b039-4d38-8856-4cb67bad1627 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, opgaven van ontslagen- en gevangen gedetineerden, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloosstellen van rechthebbenden, 1945-1946 1 pak 7.2.2 Districtscommandanten 7.2.2.1 Districtscommandant stad Groningen 1370 http://proxy.handle.net/10648/4794ef93-5af5-4a73-af87-ebe8fee2d03a Register inzake in beslag genomen gelden van (vermeende) NSB-ers en Lüneburgers, 1945 1 katern 1371 http://proxy.handle.net/10648/0871b82b-79b0-42b2-ab07-f1711a8235d9 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste, (on-)roerende goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, geïnterneerden, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloosstellen van rechthebbenden, 1945-1946 1 pak 7.2.2.2 Districtscommandant II - Haren 1372 http://proxy.handle.net/10648/9594cd52-48a2-4f78-9601-578201ea6cb1 Register betreffende het in bruikleen geven van rijwielen, 1945 1 katern 1373 http://proxy.handle.net/10648/e02cfd49-8958-4321-9e7c-2e391dedf3e1 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, het rapporteren daarover en het schadeloosstellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag 7.2.2.3 Districtscommandant III - Zuidhorn 1374 http://proxy.handle.net/10648/712ed2b8-ab58-4fff-bba1-f89430010fae Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, het rapporteren daarover en het schadeloosstellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag 7.2.2.4 Districtscommandant IV - Warffum 1375 http://proxy.handle.net/10648/25ea75c6-2a42-4376-ad77-b1b30f7c197d Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren alsmede opgaven van gearresteerde (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, en het rapporteren daarover, 1945-1946 1 pak 7.2.2.5 Districtscommandant V - Loppersum 1376 http://proxy.handle.net/10648/891a4940-aa47-4433-8c1e-1416688d7f4b Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, waardepapieren alsmede opgaven van gearresteerde (vermeende) NSB-ers en collaborateurs en het vorderen van legeringsruimten ten behoeve van het interneren van deze gearresteerden, 1945 1 omslag 7.2.2.6 Districtscommandant VI - Winschoten 1377 http://proxy.handle.net/10648/3072a6b5-f08f-48cd-a341-39c6c4a4c3d7 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, het vorderen van legeringsruimten ten behoeve van het interneren van deze gevangenen, het rapporteren daarover en het schadeloosstellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag 7.2.2.7 Districtscommandant VII - Veendam 1378 http://proxy.handle.net/10648/8a3dc912-8b72-4099-be04-7dbf24a5a530 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs alsmede opgaven van gearresteerde (vermeende) NSB-ers en collaborateurs en het vorderen van legeringsruimten ten behoeve van deze gevangenen, het rapporteren daarover en het schadeloosstellen van rechthebbenden, 1945-1946 1 pak 7.3 Gewest 3 - Drenthe, 1945-1946 7.3.1 Gewestelijk commandant 1379 http://proxy.handle.net/10648/db7d17f0-9a66-44e7-93cd-7ad60380f9c6 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, werving en tewerkstelling, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 pak 1380 http://proxy.handle.net/10648/e7d83f2e-845d-4ee7-ab87-b69bd62de111 Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 pak 1381-1391 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945-1946 9 omslagen en 2 pakken 1381 http://proxy.handle.net/10648/3cb92ba7-5302-48ac-a74d-aef0721b5ab0 Staf Gewestelijk Commandant Assen. 1 pak 1382 http://proxy.handle.net/10648/0135f628-2d10-499e-80ff-d73be263fe6b Gezagstroepen te Westerbork. 1383 http://proxy.handle.net/10648/c8e58611-ca7f-4480-a3fd-ac065a5081d6 Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. 1 pak 1384 http://proxy.handle.net/10648/544a0861-f1e3-4525-bbed-7a35b1745346 Militair Gezag. 1385 http://proxy.handle.net/10648/4aaa29c7-f4c9-402d-8da7-7368a3eb83df Koninklijke Landmacht. 1386 http://proxy.handle.net/10648/eb7aab13-5e6b-4f33-bbf0-5332d575bcbe District Hoogeveen. 1387 http://proxy.handle.net/10648/ccd99f61-1aa9-42cc-b15e-c3518aeb2951 District Meppel. 1388 http://proxy.handle.net/10648/446391b0-84a7-4d37-b9e1-e62520e65899 District Roden. 1389 http://proxy.handle.net/10648/49340d28-f9fb-4e15-918a-56cfbaf476cc District Zuidlaren. 1390 http://proxy.handle.net/10648/b3279565-4f33-47b5-bb54-7484bfd5b182 District Coevorden. 1391 http://proxy.handle.net/10648/2052e8b7-22bf-48c4-9e1f-8106168c9741 Regionaal Betaalmeester voor Groningen, Friesland en Drenthe. 7.3.2 Districtscommandanten 7.3.2.1 Districtscommandant II - Beilen/Westerbork 1392 http://proxy.handle.net/10648/7baf9cea-e836-46f5-8640-d2eb3cd84f5b Stukken betreffende in beslag genomen waardepapieren en de bewaking van het Bewarings- en Verblijfskamp Westerbork, 1945 1 omslag 7.3.2.2 Districtscommandant III - Borger 1393 http://proxy.handle.net/10648/bddb0d6b-84fe-4e2a-a0ae-1bb48067bab5 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 1 deel

Losbladig.

1394 http://proxy.handle.net/10648/5007be11-607a-4d9b-ac30-b5cb998ec0af Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 1395 http://proxy.handle.net/10648/9859adee-8909-4f6b-87e1-d4468a000e8d Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag 1396 http://proxy.handle.net/10648/ffe59cc5-c45e-4b10-a6e1-b2f57d1076fc Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 omslag
7.3.2.3 Districtscommandant IV - Coevorden 1397 http://proxy.handle.net/10648/3b68b717-3548-48e8-b244-479a1f688b07 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 1398 http://proxy.handle.net/10648/6c23e9f0-6c9f-49c5-81d3-5ce23c290387 Ingekomen stukken bij de plaatselijke commandanten van Oosterhesselen, Noord en Oost Schoonebeek, Dalen en Coevorden, 1945 1 pak 1399 http://proxy.handle.net/10648/ae9296d2-1138-4d61-9494-36e937e9067f Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gearresteerden, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag 1400 http://proxy.handle.net/10648/f932f48a-3c97-4328-8f06-dfef09d7d5ac Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 omslag 7.3.2.4 Districtscommandant V - Diever 1401 http://proxy.handle.net/10648/4636cf8f-f8fd-482e-8272-147d036311cd Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs en opgave gevangenen, 1945 1 omslag 7.3.2.5 Districtscommandant VI - Emmen 7.3.2.5.1 Plaatselijk commandant Valthermond 1402 http://proxy.handle.net/10648/be03891f-8feb-4ccd-ba55-7aae7a83f35f Index van ingekomen opdrachten en mededelingen, 1945 1 katern 1403 http://proxy.handle.net/10648/0d0f0221-4500-4070-a01b-7de6a3ceeb4b Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 1404 http://proxy.handle.net/10648/7d3a497b-6d27-46b5-b019-888b99b61868 Correspondentie met onder hem ressorterende secties, 1945 1 omslag 1405 http://proxy.handle.net/10648/be306b58-aa20-4b9b-b3c8-ee1212d3f02f Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, werving en tewerkstelling, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag 1406 http://proxy.handle.net/10648/9a7682f6-8aa1-4d4f-9d1d-47d31f17d7eb Verklaringen van plaatselijke commandanten inzake uit Duitsland gerepatrieerde dwangarbeiders alsmede ondergedoken dwangarbeiders ten behoeve van het verkrijgen van distributiebescheiden, [1945] 1 omslag 7.3.2.5.2 Plaatselijk commandant Nieuw Weerdinge 1407 http://proxy.handle.net/10648/2b6b43b3-2b11-4fec-9be8-0a5e519a5b00 Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 pak 7.3.2.6 Districtscommandant VII - Hoogeveen 1408 http://proxy.handle.net/10648/26980ebe-53d2-4a5c-9ea8-e2d2e3ea4289 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 1409 http://proxy.handle.net/10648/ef7a7d43-bd27-4cfb-b3fa-341b8df8ae13 Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 pak 1410 http://proxy.handle.net/10648/a9eaf93d-2b07-4fdb-aa3c-b81a1f2fa671 Stukken betreffende gevorderde en vermiste goederen, interneren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs en het behoeve van het militaire apparaat rapporteren daarover, 1945 1 omslag 1411 http://proxy.handle.net/10648/15790375-5afd-4f8a-ab47-f7e153f1d322 Stukken betreffende de beschrijving van het voormalig Duitse kamp te Arlo, 1945 1 omslag 7.3.2.7 Districtscommandant VIII - Meppel 1412 http://proxy.handle.net/10648/2782c3e0-6bfc-41b8-b135-4d4b62906d79 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 1413 http://proxy.handle.net/10648/801a45c3-98bf-4340-9df4-bb72a2e865de Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gearresteerden, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 pak 1414 http://proxy.handle.net/10648/12f19b3e-07f0-47c5-8d5d-bc8ae03c936c Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, publicaties en bekendmakingen, orders en voorschriften, 1945 1 pak 7.3.2.7.1 Plaatselijk commandant Meppel 1415 http://proxy.handle.net/10648/4ecdaf51-2455-4348-bc88-59e4e4664619 Register houdende de ingekomen orders, 1945 1 deel 1416-1418 Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 3 omslagen 1416 http://proxy.handle.net/10648/096627d1-1beb-4df2-b974-631f2734db2b Plaatselijk commandant. 1417 http://proxy.handle.net/10648/cadd9e94-f0f0-47db-8f9d-0d928057d54a Commandant 1 Compagnie. 1418 http://proxy.handle.net/10648/32e6ccfd-ac23-4562-bdb0-ba0d62297df5 Commandant 2 Compagnie. 7.3.2.7.2 Plaatselijk commandant De Wijk 1419 http://proxy.handle.net/10648/84d92551-d7c4-47e5-bf7a-34cced6c9ba5 Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 pak 7.3.2.7.3 Plaatselijk commandant Nijeveld 1420 http://proxy.handle.net/10648/53dc7a2e-97c3-4fdc-bd08-eb9bd5dadbf5 Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 pak 7.3.2.7.4 Plaatselijk commandant Havelte 1421-1423 Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 2 omslagen en 1 pak 1421 http://proxy.handle.net/10648/6c2a7f7c-9132-4ea2-a486-0a7fb21a2003 Plaatselijke commandant. 1 pak 1422 http://proxy.handle.net/10648/e4b34ffd-9e44-4d88-abaf-e597c964c99d Commandant 1 Compagnie. 1423 http://proxy.handle.net/10648/2b4e9e74-72ca-428e-8d29-5233975b48e9 Commandant 2 Compagnie. 7.3.2.8 Districtscommandant IX - Roden 1424 http://proxy.handle.net/10648/575dce57-4f4b-4548-bbff-9b2c50baa36e Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.3.2.9 Districtscommandant X - Zuidlaren 1425 http://proxy.handle.net/10648/47251232-6a25-45c8-9f3d-a9fed7a77b60 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag
7.4 Gewest 4 - Overijssel en de Noord-Oost Polder, 1945-1947 7.4.1 Agenda´s, diverse archiefvormers

Van deze agenda´s is niet meer precies te achterhalen door welke archiefvormer ze oorspronkelijk zijn opgemaakt.

1426 http://proxy.handle.net/10648/3c6c7af1-4e8c-4098-8c08-7a63ce4f6014 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1944-1945 1 omslag

Incompleet en losbladig.

1427 http://proxy.handle.net/10648/9f37006e-91c3-4193-b406-5e1d51b9302d Alfabetische index op ingekomen en uitgaande stukken, 1945 1 deel

Zie ook inv. nr. 1431.

1428 http://proxy.handle.net/10648/c16e3760-6395-4131-a0a4-df9fa3619f9a Agenda van ingekomen stukken, 1945 1 deel

Incompleet.

1429 http://proxy.handle.net/10648/e64082ba-0370-4101-a493-8f8224c332cc Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 1 deel

Incompleet.

1430 http://proxy.handle.net/10648/fbca2b89-ca3d-4dfe-a28a-62785b2140b7 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 1 omslag

Losbladig, verzameling.

1431 http://proxy.handle.net/10648/c9bb129b-8480-46f5-b32a-6c5129d499c9 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 1 deel

Zie ook inv. nr. 1427.

1432-1433 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 2 delen 1432 http://proxy.handle.net/10648/7c9ab568-70a8-4ffa-9562-8849b4fd0cbf Ingekomen stukken. 1433 http://proxy.handle.net/10648/e487715a-791d-4cb2-a0c3-c51195215dfb Uitgaande stukken. 1434 http://proxy.handle.net/10648/2f3de63c-a3f8-4e3a-88b8-ec7129763775 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 1 deel

Archiefvormer mogelijk 4 Militaire Afdeling in het District 1, 8 Compagnie Gezagstroepen.

7.4.2 Gewestelijk commandant Zwolle, strijdend gedeelte 1435 http://proxy.handle.net/10648/4dba01f7-feec-4194-a639-ccdca1255f93 Agenda van uitgaande stukken, 1945 1 omslag

Losbladig

1436 http://proxy.handle.net/10648/99a7bccf-a9ca-464f-9da1-0c7d04c36b9e Minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 1437-1438 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de gewestelijke commandant G.D.E.J. Hotz en de onder hem behorende plaatselijke- en districtscommandanten van het Strijdend Gedeelte van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1945 2 pakken 1437 http://proxy.handle.net/10648/acdec8ee-8f8c-487f-b0d2-e1fde84bdbb7 1945 maart - mei 1438 http://proxy.handle.net/10648/46039c00-c9c7-4645-9269-aefe0e238c98 1945 juni - november 1439 http://proxy.handle.net/10648/ee681bdd-9d59-4ab1-8a49-ffb719cf82e3 Correspondentie tussen de staf van het gewest Zwolle en de plaatselijk commandant Enschede, 1945 1 omslag 1440 http://proxy.handle.net/10648/560ef853-00b8-4c00-afef-70b0710280bf Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 pak 1441 http://proxy.handle.net/10648/cb870eba-4a03-479e-af70-76608105e41f Stukken betreffende persoonlijke gegevens van gearresteerden, politiek geïnterneerden, (vermeende) NSB-ers, Gestapo-agenten en collaborateurs, 1945 1 pak 1442 http://proxy.handle.net/10648/15f4dcee-8a3e-4ce5-9721-73ac94323591 Verslagen van besprekingen van de commandanten, 1945 februari - juni 1 omslag 1443 http://proxy.handle.net/10648/e0588348-2eee-4dbd-92e1-a939baaaa042 Correspondentie met het Bewakingsbataljon Noord-Oostpolder te Emmeloord, 1945 1 omslag 1444 http://proxy.handle.net/10648/49a22374-6f4e-4f87-a5d3-11ba921b81b1 Correspondentie met het Bewakingsbataljon Twente te Enschede, 1945 1 omslag 1445 http://proxy.handle.net/10648/13b1bcd2-1093-44fa-af2a-a4ec2fdd229a Correspondentie met de districtscommandant Salland te Raalte en de bataljonscommandant van 1 Bataljon 11 Regiment Infanterie te Harderwijk, 1945 1 omslag 1446 http://proxy.handle.net/10648/cf788a79-0f10-4b6d-832f-be32c3a52a34 Stukken betreffende betalingen met betrekking tot geleverde diensten en goederen ten behoeve van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten aan rechthebbenden, 1945 1 omslag 1447-1448 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het Afwikkelingsbureau van het Gewestelijke Stafbureau nummer 14, 1945-1946 2 omslagen 1447 http://proxy.handle.net/10648/a0332295-b120-4599-b431-b883b82d1dac 1945 1448 http://proxy.handle.net/10648/c4f3d895-fd1e-4f5f-bed6-682c0dfb6a29 1946 1449 http://proxy.handle.net/10648/a52cb171-cbeb-4912-9e75-efc383e9dccf Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945-1947 1 omslag 1450 http://proxy.handle.net/10648/93a2ec64-ea34-4284-81b7-413c321b4caa Overzicht van de organisatie van het Militair Gezag en de Nederlandse Strijdkrachten, [1945] 1 stuk
7.4.3 Gewestelijk commandant Zwolle, niet strijdend gedeelte 1451 http://proxy.handle.net/10648/d5abb196-16ed-46b0-a09a-6d23553a50e5 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.4.4 Overijssel Intendance 1452 http://proxy.handle.net/10648/ccf37720-06d3-4601-b754-cbed4c672160 Register houdende ontvangen en uitgegeven goederen, 1945-1946 1 deel 7.4.5 Bewakingstroepen 7.4.5.1 2 Compagnie Bewakingstroepen Enschede 1453 http://proxy.handle.net/10648/09a10b08-355f-4e95-91fa-57a60855231c Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.4.5.2 4 Compagnie Bewakingstroepen Glanerbrug 1454 http://proxy.handle.net/10648/e39696de-b5d1-47ae-9e40-8d1edd8572e1 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.4.5.3 Bewakingstroepen Noord-Oost Polder 1455-1458 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van 1, 2 en 3 Compagnie Bewakingstroepen te Emmeloord, 1945-1946 2 pakken en 2 omslagen 1455 http://proxy.handle.net/10648/4da0f91b-efb5-438f-9809-bce907915d2e 1 Compagnie. 1 pak 1456-1457 2 Compagnie. 1456 http://proxy.handle.net/10648/3b6ae715-3c6c-45a3-b885-2f0a8257d1b2 Ingekomen stukken. 1 pak 1457 http://proxy.handle.net/10648/e2c2bcaf-642c-4265-b90a-8fae49bb3bd0 Uitgaande stukken. 1458 http://proxy.handle.net/10648/fdf250dd-bce3-49ec-8e76-2e1f405f2603 3 Compagnie. 7.4.6 Districtscommandanten 7.4.6.1 Districtscommandant Overijssel en Noord-Oost Polder, strijdend gedeelte 1459 http://proxy.handle.net/10648/e0a96a85-d2c2-472d-ac98-6b05b71772a1 Minuten van uitgaande stukken, 1945 mei - juni 1 omslag 1460 http://proxy.handle.net/10648/f96d4430-d6f4-4bcc-9469-8334a6752d8b Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de onder het district Zwolle ressorterende plaatselijke commandanten, 1945 1 omslag 1461 http://proxy.handle.net/10648/880bdeab-3b9a-4eb7-a0f1-9a0d7ace834f Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij 3 Compagnie afdeling Zwolle, 1945 1 pak 1462 http://proxy.handle.net/10648/41575172-0f51-4f1e-a719-9e996fb011a0 Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 omslag 7.4.6.1.1 Lichte Infanteriebataljon 1463 http://proxy.handle.net/10648/c9db3fcc-ccfd-4a82-94a7-4561d07f1cea Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van 1 Bataljon 10 Regiment Infanterie te Steenwijk, 1945 1 pak 1464 http://proxy.handle.net/10648/5afdd976-4e6a-4cb0-b705-506ed93d0c93 Ingekomen stukken bij de afdeling betaalmeester van 1 Bataljon 10 Regiment Infanterie, 1945 oktober - november 1 omslag 1465 http://proxy.handle.net/10648/cb929670-cdc1-4a22-97aa-890507883330 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, bataljonscommandant lichte infanterie, 1945 mei - juli 1 omslag 7.4.6.1.2 Plaatselijk Troepencommando Zwolle, strijdend gedeelte 1466 http://proxy.handle.net/10648/ced187bf-df16-40fc-ad3b-5a784dd0203f Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 7.4.6.1.3 Pelotonscommando Koedijk/Willemsen, strijdend gedeelte 1467 http://proxy.handle.net/10648/8f563369-3778-429d-b0ba-cceed0292cd8 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.4.6.1.4 Plaatselijk Commandanten 7.4.6.1.4.1 Plaatselijk commandant te Zwolle, niet strijdend gedeelte 1468-1469 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 2 pakken 1468 http://proxy.handle.net/10648/8fa0f07a-64d7-4ce0-8264-f4fd3bce443a Nrs. 1 - 369. 1469 http://proxy.handle.net/10648/ccf9ef96-784e-4390-b7a9-e4be82d6e9e7 Nrs. 374 - 579. 1470 http://proxy.handle.net/10648/5d340460-b09f-482a-bf7e-376d409e9bdc Stukken betreffende verzoeken aan P.A. Jongsma, plaatselijk commandant van Zwolle inzake het verlenen van vervoers- en verplaatsingsvergunningen aan derden, 1945 1 pak 7.4.6.1.4.2 Plaatselijk commandant Zwartsluis 1471 http://proxy.handle.net/10648/0e1dd812-13a1-487f-b8bb-2699e1362b9f Ingekomen stukken, 1945 april - juli 1 omslag 7.4.6.2 Districtscommandant Vollenhove 1472 http://proxy.handle.net/10648/ccc3ae1a-9a24-4d67-89fd-d64fee55fee9 Orderboek van de compagniescommandant, 1946 1 deel 7.4.6.3 Districtscommandant Salland - Markelo 1473 http://proxy.handle.net/10648/1317d3d2-ef1e-4082-879a-86dc6e5dadde Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 1474 http://proxy.handle.net/10648/5337d6b4-2ff0-4089-98b6-b4e7375e6b48 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag 7.4.6.3.1 Plaatselijk commandanten 7.4.6.3.1.1 Plaatselijk commandant Markelo 1475 http://proxy.handle.net/10648/a483e7b0-ac61-4f3f-87e5-f4f2ddab01b9 Correspondentie met de districtscommandant van Markelo, 1945 1 pak 7.4.6.3.1.2 Plaatselijk commandant Heino 1476-1477 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 2 omslagen 1476 http://proxy.handle.net/10648/c83a4c8b-40fc-4727-b5cf-da1143de5ddc Ingekomen stukken. 1477 http://proxy.handle.net/10648/5609e305-3bc8-4b77-810c-7ecb643cd06b Uitgaande stukken. 7.4.6.3.1.3 Plaatselijk commandant Kuinre 1478 http://proxy.handle.net/10648/1454697f-6cff-446c-a01c-1c52f3dafb59 Ingekomen stukken, 1945 1 omslag 7.4.6.4 Districtscommandant Twente - Hengelo, niet strijdend gedeelte 1479 http://proxy.handle.net/10648/4da1a857-a2d1-47fb-93ea-2f47e9683e9f Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 1480 http://proxy.handle.net/10648/7fb7dff0-4043-4b17-8f12-2586762b0a4b Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag 7.4.6.4.1 Plaatselijk commandanten 7.4.6.4.1.1 Plaatselijk commandant Hengelo 1481 http://proxy.handle.net/10648/e7632b0b-acc6-4c87-8103-30f4f89b833d Orderboek voor het wachtpersoneel van de Ordedienst van de plaatselijk commandant te Hengelo, 1945 1 katern 1482 http://proxy.handle.net/10648/4b5b2292-edf3-464a-9d80-521a5fb5f73a Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 1 katern 1483 http://proxy.handle.net/10648/9b52a642-4c57-4648-8dda-d365f6c069aa Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.4.6.4.1.2 Plaatselijk commandant Rijssen, strijdend gedeelte 1484 http://proxy.handle.net/10648/a206ce27-336d-4e81-b611-d9c0071d43a7 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag
7.5 Gewest 5 - de Achterhoek, 1945 7.5.1 Agenda's, diverse archiefvormers

Van deze agenda´s is niet meer precies te achterhalen door welke archiefvormer ze oorspronkelijk zijn opgemaakt.

1485 http://proxy.handle.net/10648/5708e3e6-e25e-4171-96f9-40d9db10e227 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 mei 3 - juni 30 1 katern 1486-1489 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 4 delen 1486 http://proxy.handle.net/10648/69710372-a0f4-4b12-aa00-60a3449702c2 Nrs. 1 - 398. 1487 http://proxy.handle.net/10648/29cab1cb-0192-4917-8949-a0c1ed6969c8 Nrs. 399 - 706. 1488 http://proxy.handle.net/10648/0d7082b3-d86f-4550-bf89-302116fb5dab Nrs. 707 - 1094. 1489 http://proxy.handle.net/10648/76f402f6-057a-49f5-9918-578ca156dc24 Nrs 1095 - 1244. 1490 http://proxy.handle.net/10648/83fdf003-cd7e-4af2-9a15-07cfa79e2a7b Agenda van ingekomen stukken, [1945] april 5 - april 15 1 omslag

Losbladig.

1491 http://proxy.handle.net/10648/1516b4be-f16e-4f78-b9c3-6150385243d4 Agenda van ingekomen stukken, 1945 mei - juli 1 katern 1492 http://proxy.handle.net/10648/26bdd572-541c-4267-bb60-4090e3f42730 Agenda van uitgaande stukken, 1945 augustus - december 1 katern
7.5.2 Administrateur strijdend gedeelte Aalten 1493 http://proxy.handle.net/10648/e9a3fc0b-6c1e-4953-a5dd-fa15500f4e50 Agenda van uitgaande stukken, 1945 1 deel 7.5.3 Gewestelijk commandant 1494-1496 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, gerangschikt naar onderwerp, 1945 3 pakken 1494 http://proxy.handle.net/10648/9b9f6b8d-349f-480b-81f1-755be6c06de8 A - I. 1495 http://proxy.handle.net/10648/64262a0a-eefd-406c-b17c-daae4aa0c689 K - O. 1496 http://proxy.handle.net/10648/e68d7aa0-e735-4ea9-9a86-bb27c01e0751 P - W. 1497 http://proxy.handle.net/10648/d5567044-affa-4846-9ea8-8290be1620f6 Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, publicaties en bekendmakingen, orders en voorschriften, 1945 1 omslag 1498 http://proxy.handle.net/10648/f21c0441-e205-4e9d-ac05-1788a85af2cc Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen en munitie, lijsten van gearresteerde (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, zuivering, kosten en onderhoud en tewerkstelling van gedetineerden, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 pak 7.5.4 Districtscommandanten 7.5.4.1 Districtscommandant I - Zutphen 1499 http://proxy.handle.net/10648/f8cb1012-8be2-4284-b08f-1d03f877cf37 Stukken betreffende de uitreiking aan leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten van verzamelde wapens en munitie en de registratie daarvan, 1945 1 omslag 1500 http://proxy.handle.net/10648/6beec021-2785-4e60-a71e-8551644e6a01 Stukken betreffende de afwikkeling van het gewestelijk commando, 1945 1 omslag 7.5.4.1.1 Plaatselijke commandanten 7.5.4.1.1.1 Plaatselijk commandant Zutphen, afdeling Stoottroepen 1501 http://proxy.handle.net/10648/2ae320d4-4086-4afb-9173-24e21e8211e5 Ingekomen stukken, nrs. 4 - 788, 1945 1 pak 7.5.4.1.1.2 Plaatselijk commandant Vorden 1502 http://proxy.handle.net/10648/aeadb736-8014-4aa7-b6ff-46b61c0d7725 Ingekomen stukken, nrs. C1A - C11A, 1945 1 omslag 7.5.4.1.1.3 Plaatselijk commandant Lochem 1503-1504 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 2 pakken 1503 http://proxy.handle.net/10648/5167cf3a-5ad2-4ebe-9442-cec7fb64324c Ingekomen stukken, nrs. 1 - 264. 1504 http://proxy.handle.net/10648/903fa5cf-2125-4f72-a8c7-13fea05274c8 Minuten van uitgaande stukken, nrs. 7 - 217: bureau H Algemene Administratie en afdeling E: Registratie en beheer inboedels (vermeende) NSB-ers. 1505 http://proxy.handle.net/10648/b941017c-45c0-47ad-aec8-bb1838001ff5 Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 omslag 1506 http://proxy.handle.net/10648/52efa532-2062-4de8-8477-4c575eba7370 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, zuivering en tewerkstelling van arrestanten, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, repatriëring, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 pak 1507 http://proxy.handle.net/10648/454beaa8-8698-443c-b181-2096278c16d3 Stukken betreffende de uitbetaling van loon aan leden van de Binnenlandse Nederlandse Strijdkrachten te Lochem en Laren, 1945 1 omslag 7.5.4.1.1.4 Plaatselijk commandant Gorssel 1508-1509 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag en 1 pak 1508 http://proxy.handle.net/10648/43bf24a9-b2e5-4a42-a1a1-d88e88aa1cff Ingekomen stukken. 1 pak 1509 http://proxy.handle.net/10648/143da422-ca86-4ad5-bd1e-e3ba98051220 Uitgaande stukken. 7.5.4.1.1.5 Plaatselijk commandant Laren (Gld.) 1510 http://proxy.handle.net/10648/e3be72a1-e6b0-41d9-b597-e127cbeb02ce Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 7.5.4.1.1.6 Plaatselijk commandant Eibergen 1511 http://proxy.handle.net/10648/44b98687-3d14-40f1-8824-ff1cb11cedc8 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.5.4.2 Districtscommandant II - Doetinchem 1512 http://proxy.handle.net/10648/0f46afd9-ffe4-4f29-b2bf-15dbde2459e0 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken bij het detachement, 1945 1 katern 1513 http://proxy.handle.net/10648/f768ac28-187a-48cd-bac5-0212db0c7a97 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 1 deel

Waarschijnlijk agenda van districtsommandant Zutphen.

1514 http://proxy.handle.net/10648/1f289479-2d38-4ef9-970b-74444927718e Agenda van ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 katern 1515 http://proxy.handle.net/10648/8bf3d3e9-aef5-4af2-90fb-5265bc62350a Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 1516 http://proxy.handle.net/10648/58c442c1-622d-4a09-a6fb-c9193cfbb072 Minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 7.5.4.2.1 Plaatselijke commandanten 7.5.4.2.1.1 Plaatselijk commandant Barchem 1517 http://proxy.handle.net/10648/9211ea06-c602-4f00-96a2-80f9af4abaef Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 1 katern 7.5.4.2.1.2 Plaatselijk commandant Dinxperlo 1518 http://proxy.handle.net/10648/fd8cd70f-c380-4620-8b2a-4f9a9c52a643 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 7.5.4.2.1.3 Commandant depot Eefde 1519 http://proxy.handle.net/10648/acf73de6-39eb-465d-a4f7-0945ab7798f1 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.5.4.2.1.4 Plaatselijk commandant Gaanderen 1520 http://proxy.handle.net/10648/72bd4428-6ae0-4a85-b4f0-18e721a039a8 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gearresteerde (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, zuivering en tewerkstelling van arrestanten, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag 1521 http://proxy.handle.net/10648/84cf6939-c209-4c0a-b7c7-e91bb3866924 Sterktestaten, 1945 1 omslag 1522 http://proxy.handle.net/10648/e7af1baa-50a8-4958-bfec-43b63aa3450b Ingekomen verordeningen, instructies, regelingen, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 omslag 7.5.4.2.1.5 Plaatselijk commandant Gendringen 1523 http://proxy.handle.net/10648/390681b3-8b76-4524-af2f-bd10e97abf79 Ingekomen stukken, 1945 1 omslag 7.5.4.2.1.6 Plaatselijk commandant Steenderen 1524 http://proxy.handle.net/10648/b739b9a0-3fee-4f08-a68c-04ef8739e9a7 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gearresteerde (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, zuivering en tewerkstelling van arrestanten, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, repatriëring, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag 1525 http://proxy.handle.net/10648/a4e9584c-9c33-4047-bcb9-e43ca9669e4b Ingekomen verordeningen, instructies, regelingen, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 pak 7.5.4.2.1.7 Plaatselijk commandant Hummelo en Keppel 1526 http://proxy.handle.net/10648/7f51c4a9-527e-4e3b-982b-8087caa17519 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gearresteerde (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, zuivering en tewerkstelling van arrestanten, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, repatriëring, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag 1527 http://proxy.handle.net/10648/b720729a-4632-4843-aaed-c23b954f2dca Ingekomen verordeningen, instructies, regelingen, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 omslag 1528 http://proxy.handle.net/10648/36b5d568-193b-4960-b85f-c851a0eefc49 Sterktestaten, 1945 1 omslag 7.5.4.2.1.8 Plaatselijk commandant Warnsveld 1529 http://proxy.handle.net/10648/e93b9d6a-00a9-4ab5-a2a4-de2859b42c4f Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 7.5.4.2.1.9 Plaatselijk commandant Zelhem 1530 http://proxy.handle.net/10648/659c8b90-36a9-457e-86c2-8594762c1e57 Stukken betreffende de uitvoering van de bekendmaking bijzondere staat van beleg, in het bijzonder verklaringen uitgegeven door de Ordedienst inzake het arresteren van mogelijk verdachte individuen en (vermeende) NSB-ers, 1945 1 omslag
7.5.4.3 Commandant van de bewakingstroepen Doetinchem 1531-1532 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 2 katernen 1531 http://proxy.handle.net/10648/e5dbba70-cdf0-4d95-8e4a-08b7719d4ad4 Nrs. 1 - 211. 1532 http://proxy.handle.net/10648/f13cf000-0811-4ee1-ba3a-295cf9064c40 Nrs. 212 - 381. 1533 http://proxy.handle.net/10648/8ae6e3e5-ce1c-4b2f-890f-76ea3b2d02fc Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak

Zie inv. nrs. 1531 en 1532.

7.5.4.4 Districtscommandant III - Winterswijk 1534 http://proxy.handle.net/10648/b348043e-3841-4905-939a-8d792f95c799 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 1 katern 1535 http://proxy.handle.net/10648/256b18bf-4c65-4060-a80b-74245d30e70c Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 1536 http://proxy.handle.net/10648/3cca8e78-a484-4630-9706-d6331f1c1f1f Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van onder het district Winterswijk ressorterende plaatselijke commandanten en stoottroepen, 1945 1 pak

Gerangschikt naar de plaatselijke commandant.

1537 http://proxy.handle.net/10648/16d53c09-18ad-4795-85eb-c61de3f98e75 Correspondentie tussen de commandant van het district Winterswijk en de onder hem ressorterende plaatselijke commandanten van Aalten en Lichtenvoorde inzake financiële zaken, 1945 1 omslag
7.5.4.5 Plaatselijke commandanten 7.5.4.5.1 Plaatselijk commandant Neede 1538 http://proxy.handle.net/10648/8a008e51-4225-4f04-b6c8-f4f7a94ea86a Stukken betreffende in beslag genomen of gevorderde goederen en ter belening aangeboden aan derden, diverse politierapporten inzake onheuse handelingen van derden en verzoeken tot aanhouding van (vermeende) NSB-ers, 1945 1 omslag 1539 http://proxy.handle.net/10648/91986334-60c2-4c5b-a748-c4c2133e0df4 Ingekomen stukken van de districtscommandant III, rondschrijven nrs.1 - 85, 1945 1 pak 7.5.4.5.2 Plaatselijk commandant Groenlo 1540 http://proxy.handle.net/10648/188d1b0e-24ba-441e-a27b-ae7697cc3d87 Stukken betreffende verordeningen, instructies, regelingen, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen en sterktestaten, 1945 1 omslag 7.5.4.6 Commandant Bewakingstroepencompagnie 1541 http://proxy.handle.net/10648/a06b6279-6fef-46df-937e-70fe883c444c Sterktestaten van de onder het District III van Gewest 5 behorende bewakingstroepen, 1945 1 omslag 1542 http://proxy.handle.net/10648/8818db97-8987-4292-9413-c344378179ef Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 omslag 1543 http://proxy.handle.net/10648/42aa5633-c12a-4a3c-8592-15d7dfaa202b Stukken betreffende het beschikbaar stellen en toewijzen van rijwielen, kleding, gelden, motorvoertuigen en brandstof ten behoeve van militairen, 1945 1 omslag
7.6 Gewest 6 - Veluwe, 1944-1946 7.6.1 Diverse archiefvormers

Van deze agenda´s is niet meer precies te achterhalen door welke archiefvormer ze oorspronkelijk zijn opgemaakt.

1544 http://proxy.handle.net/10648/a7b4ab4a-921e-4a39-bf96-46d7cdd484a9 Agenda van ingekomen stukken, 1944 oktober - november 1 katern 1545 http://proxy.handle.net/10648/215df02d-c18f-4b8d-8adf-873a4c6ea0eb Agenda van ingekomen en uitgaande stukken nrs. 168 - 1178, 1945 1 deel

Met toelichting van de postbehandeling.

1546 http://proxy.handle.net/10648/d57d5eba-ea35-4a04-bd02-d335dab7b34b Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, nr. 1 - 509, met alfabetische index, 1945 1 deel 1547 http://proxy.handle.net/10648/83020ed6-3009-4b39-a34e-84c2fd32bbfb Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, nrs. 1 - 542, 1945 1 deel

Bevat ook een staat van (ontslagen) militairen, hoofdzakelijk inwoners van Kampen.

1548 http://proxy.handle.net/10648/31b9674e-3aac-4d87-a3b7-8b3d41e1ef8d Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, nrs. 425 - 2079, 1946 april - september 1 deel 1549 http://proxy.handle.net/10648/a96cc19d-3410-4925-8c0a-09b9670eed6c Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, nrs. 1 - 134, 1945 april - oktober 1 katern 1550 http://proxy.handle.net/10648/ca701927-428b-471b-9ce6-c10933588f69 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, nrs. 1 - 1143. 1945 april 17 - 1946 mei 18 1 deel

Met hierin opgenomen een staat houdende orders en agenda inzake de paleiswacht.

1551 http://proxy.handle.net/10648/c9f5e912-40b0-446b-8cda-55345e5952a6 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1947 1 deel
7.6.2 Districten 7.6.2.1 District Nijmegen - Bewakingstroepen vak B 1552 http://proxy.handle.net/10648/9fb2e325-d9db-40bf-ad22-5d70c3a8ac5c Rapporten over vermeende collaborateurs en vrouwen die omgang hadden met de Duitsers, 1944 september - 1944 november 1 omslag 1553 http://proxy.handle.net/10648/7cc5eb2a-a426-42dc-9d31-c7be64853d16 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1944-1946 1 omslag 1554-1555 Patrouillerapporten inzake objectbewaking alsmede de aanhouding van smokkelaars door de bewakingstroepen, met hierbij staten houdende in beslag genomen goederen, 1945 2 pakken 1554 http://proxy.handle.net/10648/745a3b54-094d-4e34-b74a-fdfbd01d7440 A - H, met staten. 1555 http://proxy.handle.net/10648/68c37fc1-7993-40cb-b9fd-64c199affdee I - Z. 7.6.2.2 District Apeldoorn 1556 http://proxy.handle.net/10648/b25d294c-ecfa-4c2c-9c5e-0f9ebed914f0 Uitgaande stukken van de districtcommandant van Apeldoorn inzake (vermeende) NSB-ers die op de nominatie staan om te worden gearresteerd, 1945 1 omslag 7.6.2.3 District Arnhem 1557 http://proxy.handle.net/10648/5badd3af-728e-47e4-ad66-832e959d0451 Uitgaande stukken aan het interneringskamp de Heuvel, 1945 1 omslag 1558 http://proxy.handle.net/10648/05691eeb-fea0-43fc-a573-f3ea465a3b86 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag 7.6.2.4 District Velp, Interneringskamp De Heuvel 1559 http://proxy.handle.net/10648/b011cbed-e812-49b4-a76d-906ba94c3a25 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 1 katern 1560 http://proxy.handle.net/10648/69cf8466-c834-4d6f-b5a6-ec2142cfcb4c Agenda van ingenomen en uitbetaalde gelden van geïnterneerden van kamp De Heuvel, 1945 1 omslag

losbladig.

1561 http://proxy.handle.net/10648/23272d66-9298-4373-b5cc-ffa14f247597 Register houdende een staat van (vermeende) NSB-ers en Duitsgezinde personen, 1945 1 deel 1562 http://proxy.handle.net/10648/cb02de9d-2f46-4c50-8217-10fb9a42bb1b Register houdende de persoonlijke gegevens en een beslissing over hun status van de geïnterneerden in het kamp De Heuvel, 1945 1 katern 1563 http://proxy.handle.net/10648/2a00bb25-0365-432c-86d3-7c6c8a03cc4d Stukken betreffende het kamp De Heuvel, met hoofdzakelijk gegevens en mutaties van geïnterneerden, 1945 1 pak 1564 http://proxy.handle.net/10648/4d48db97-22ca-4f29-8431-ddf2065f260f Stukken betreffende kinderen waarvan de ouders zijn geïnterneerd in de kampen De Heuvel en Avegoor, 1945 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1565 http://proxy.handle.net/10648/35ab6a63-413b-4c4b-be6f-8090d2cb38c8 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag
7.6.2.5 District Harderwijk 1566 http://proxy.handle.net/10648/292f647f-8ab9-4f20-94cf-772d8b7d8201 Register houdende staten en overzichten van de gevorderde goederen, 1945 1 deel 1567 http://proxy.handle.net/10648/87a39255-a1a5-40ca-be92-432023751e1a Correspondentie tussen de districtscommandanten van Harderwijk en Nunspeet inzake het opzetten van een administratie voor wat betreft het berekenen van de loonbelasting van militairen, 1945 1 omslag 7.6.2.6 District Elst 1568 http://proxy.handle.net/10648/c38c3b90-6aea-4dde-bb8d-98a186ac48a5 Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 omslag
7.6.3 Bewakingsdienst Apeldoorn 1569 http://proxy.handle.net/10648/2e58b661-16b9-4beb-a20d-63c55f43bec5 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945-1946 1 pak
7.7 Gewest 8 - Utrecht, 1944-1946 7.7.1 Gewestelijk commandant 1570 http://proxy.handle.net/10648/5a7ec364-83b5-4e50-afb1-944fdcd7fa2b Stukken betreffende (geïnterneerde) (vermeende) leden van nationaal-socialistische organisaties of de Sicherheidsdienst en andere verdachte personen, zwarthandelaars alsmede de arrestatie en tewerkstelling van deze personen, 1944-1945 1 pak 1571 http://proxy.handle.net/10648/c1374ac6-67e6-44b1-8e1d-d285a71e232e Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 pak 1572 http://proxy.handle.net/10648/d8b0de0e-dcf1-4807-a94c-b4a7280dae54 Stukken betreffende leden van de BS die tewerk kunnen worden gesteld bij de (semi)overheid, 1945 1 omslag 1573 http://proxy.handle.net/10648/372e80a8-68e8-4f76-ab15-2ec71c3cdd72 Stukken betreffende de geneeskundige verzorging bij de plaatselijke commando's van het gewest, 1945 1 omslag 1574 http://proxy.handle.net/10648/1a012562-2233-44a1-83c3-c79496989130 Stukken betreffende de afwikkeling van het gewest, 1945 1 omslag 1575 http://proxy.handle.net/10648/50b3677c-39ab-430e-9a32-f61f83b4f05a Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen en vee, gelden en waardepapieren van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, transport en leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945-1946 1 pak 7.7.2 Bewakingstroepen 1576 http://proxy.handle.net/10648/3ad1e381-0894-42f5-9773-1278d16e6815 Richtlijnen en instructies inzake het arresteren en interneren van politieke gevangenen en misdadigers, 1945 1 omslag 7.7.3 Intendance 1577 http://proxy.handle.net/10648/62b8a5b9-fbb0-4b09-b931-c5518a78c253 Uitgaande stukken aan de districtscommandanten behorende tot het gewest Utrecht, 1945 1 pak 7.7.4 Militaire Politie Utrecht 1578 http://proxy.handle.net/10648/88296119-8db7-4ace-9e7a-de1d40447b6b Ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake de geschiedenis van de Militaire Politie in Utrecht, 1945 1 omslag 7.7.5 Districtscommandant IV - Baarn 1579 http://proxy.handle.net/10648/23eed0cc-21df-48cf-830d-12aadf66a4ac Uitgaande stukken nrs. 1 - 339, 1945 1 omslag 1580 http://proxy.handle.net/10648/c2c5481a-7107-4dbe-8508-a58982b16556 Ingekomen verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 pak 7.7.6 Plaatselijk commandant - Baarn 1581 http://proxy.handle.net/10648/7fb573ae-b73d-4dab-a645-752b396b647d Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.7.7 Depotcompagnie, kazerne Peking te Baarn 1582 http://proxy.handle.net/10648/c66de64c-2146-4b75-9bdb-30209a4cb996 Agenda van uitgaande stukken, 1945 1 katern 1583 http://proxy.handle.net/10648/fef3b4cf-5750-465b-8bb2-48ccc28d0333 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.8 Gewest 9 - 't Gooi, district Hilversum, 1945 1584 http://proxy.handle.net/10648/91a249c2-bd36-4721-9568-391a14fbdb9c Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen en vee, bezittingen van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag 7.9 Gewest 10 - Amsterdam, 1945-1946 1585 http://proxy.handle.net/10648/517a2d54-4af5-4a6c-9bdc-79079806d018 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken nrs. N270 - N466, 1945 april 16 - mei 3 1 deel 1586 http://proxy.handle.net/10648/a14d8708-f5ca-41f8-8f12-b8c739558071 Nummerindex, [1945] 1 omslag

Losbladig.

1587 http://proxy.handle.net/10648/21d4b449-531f-4172-b653-fcfe7b3f7414 Naamsindex, [1945] 1 deel

Hierbij aangegeven of het rapport wel of niet is doorgezonden.

1588 http://proxy.handle.net/10648/09057864-9cc2-45e4-958d-f092f6bafa07 Naamsindex, (waarschijnlijk personen die aangifte hebben gedaan van vermissing of gevorderde goederen), [1945] 1 deel 1589-1591 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1947 3 delen 1589 http://proxy.handle.net/10648/5ae9ef2a-6643-4895-b620-47ddedfa837d Nrs. 772 - 3039. 1590 http://proxy.handle.net/10648/4e6219d9-9411-4711-a56d-0d88aa1147dc Nrs. 3040 - 3795. 1591 http://proxy.handle.net/10648/6cb6ac0a-5dfb-4b5e-80e4-289c8d83d9e6 Nrs. 3796 - 4605. 1592 http://proxy.handle.net/10648/b4c12329-d413-4c14-811e-3f3d461c9f69 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, nrs. 351 - 7041, 1945 1 deel 1593 http://proxy.handle.net/10648/2deabba2-6320-4611-8987-9767687538e0 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1946 1 deel 7.9.1 Gewestelijk commandant 1594 http://proxy.handle.net/10648/9e4dece4-8921-42d5-a88d-2cecf62951f8 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1946-1947 1 pak 7.9.1.1 Bewakingstroepen 1595 http://proxy.handle.net/10648/4143d702-530a-40eb-98a1-875201dcb0a1 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 1 katern 1596 http://proxy.handle.net/10648/b1cc689f-9118-4939-959b-f6ce406fcf9e Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 1597 http://proxy.handle.net/10648/10eb114c-931f-4783-9c35-23bde6ca6c52 Stukken betreffende de organisatie van het gewest 10, 1945 1 pak 1598 http://proxy.handle.net/10648/c403b7ef-1e68-42be-afce-0f595e4ab13d Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen en vee, bezittingen van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 pak 1599 http://proxy.handle.net/10648/074e322a-137e-418e-9f5e-c87c0ae32165 Stukken betreffende gearresteerde (vermeende) NSB-leden en collaborateurs. 1945 1 pak 1600 http://proxy.handle.net/10648/6909b58d-a1e8-4465-a38e-606719dfbb8d Correspondentie tussen de bewapeningsofficier van gewest Amsterdam en de bewapeningsofficieren van de onderhavige districten en onderdelen inzake wapen- en munitiestaten, 1945 1 omslag 7.9.1.2 Sectie VI - Motorvoertuigen 1601-1602 Stukken betreffende het verdelen en toewijzen van brandstof en voertuigen, verrichten van reparaties aan de voertuigen, vergoedingen van het motormaterieel in het gewest Amsterdam, 1945 2 pakken 1601 http://proxy.handle.net/10648/ce62bc28-52df-4dc6-98c7-c13ac67a1687 1945 maart - mei 2. 1602 http://proxy.handle.net/10648/758ddc30-db1e-42c0-ae63-ae2904de5cee 1945 mei 3 - november. 1603 http://proxy.handle.net/10648/2f8395c9-3cf1-4287-a93b-2db5e773d65a Correspondentie van het hoofd van sectie VI met de officieren van vervoer van de onder het gewest Amsterdam behorende districten, 1945 1 omslag 1604 http://proxy.handle.net/10648/a7b7a820-4255-4b4a-9950-4ced461dfb78 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945-1946 1 pak

Ingedeeld op autoriteit en onderwerp.

7.9.1.3 Hoofdintendance 1605 http://proxy.handle.net/10648/4b940d8d-d463-40db-92ba-33f588e7365d Stukken betreffende de verzorging van voeding, kleding, munitie en huisvesting van het militair personeel, 1945-1946 1 omslag
7.9.2 Troepencommandanten 7.9.2.1 Gewestelijk Troepencommandant 7.9.2.1.1 Staf Gewestelijk Troepencommandant 1606 http://proxy.handle.net/10648/4dcc6918-d670-4b0c-8e0e-fc334c973fa1 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 1607-1609 Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 3 pakken 1607 http://proxy.handle.net/10648/6166e5e9-88d9-41f2-b675-94bbe3b46733 1945 januari - mei 1608 http://proxy.handle.net/10648/fee9350b-33a9-46b3-a972-f9480c7deebf 1945 juni. 1609 http://proxy.handle.net/10648/39b36566-0cdf-440e-81d7-8398ee6ef68b 1945 juli - november 1610 http://proxy.handle.net/10648/20dfafb7-add0-469a-816a-e02e970d7112 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen en vee, bezittingen van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, arrestaties, het aanvragen van (politieke) betrouwbaarheidsonderzoeken, leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 pak 7.9.2.1.2 Gewestelijk Afwikkelingsbureau 1611 http://proxy.handle.net/10648/65f15f8c-3132-4714-a480-5ac968b4f404 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 augustus - 1946 april 1 pak 7.9.2.2 Troepencommandant Centrum 1612-1613 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 2 pakken 1612 http://proxy.handle.net/10648/734842b8-7deb-4e89-a6cb-90729617c96a Nrs. 351 - 746. 1613 http://proxy.handle.net/10648/444fab7d-a035-4b76-a189-6a37fcc13474 Nrs. 857 - 1320. 1614 http://proxy.handle.net/10648/215c147d-72c9-41b4-889f-51c8b97c96f7 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de districtscommandant Centrum, 1945 1 pak 1615 http://proxy.handle.net/10648/fc291f1f-6e2f-48fc-96cf-3c4159c6a2df Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de 3 Compagnie, 1945 1 omslag 1616 http://proxy.handle.net/10648/d2c179bc-81a9-48bc-a104-f361c57f5960 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de 6 Compagnie, 1945 1 omslag 1617 http://proxy.handle.net/10648/c7e8450a-e445-4118-a8ad-ec8066adc9ab Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de 3 Compagnie Commandogroep Vendel Vrij Nederland, 1945 1 pak 7.9.2.3 Troepencommandant Oost 7.9.2.3.1 Commandant Troepencommando 1618 http://proxy.handle.net/10648/b5879a8b-596a-4887-a8ec-a3335f9cddcd Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen, bezittingen van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloosstellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag 7.9.2.3.2 Commandant District Oost 1619 http://proxy.handle.net/10648/3a3094e1-c692-4488-824c-b6ba6332a01d Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, nrs. 1G - 450G, 1945 1 deel 1620-1622 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 2 pakken en 1 omslag 1620 http://proxy.handle.net/10648/368d02f5-5296-45bf-b465-dfa392ae57f1 Nrs. 1 G - 450 G. 1 omslag

Zie inv. nr. 1619.

1621 http://proxy.handle.net/10648/b65d4ac6-d54f-4453-8226-de9ecb9c8a21 Nrs. 451 G - 741 G. 1622 http://proxy.handle.net/10648/49f8f464-6690-4203-84ee-696a980fc4a5 Nrs. 752 G - 1111 G.
7.9.2.3.3 Linie Oost - Staf 1623 http://proxy.handle.net/10648/c812a09e-0a01-42e5-9921-7fbfbcdff111 Register houdende de ingekomen en uitgaande bevelen, orders, richtlijnen en mededelingen, 1945 1 deel

De stukken zijn later ingeplakt.

7.9.2.3.4 Vaartuigendienst 1624 http://proxy.handle.net/10648/839d6d85-8e69-4fc6-95d1-bf943a30acec Register houdende aantekeningen inzake vertrekkende schepen, 1945 1 katern 1625 http://proxy.handle.net/10648/3f2c6a8c-6ea9-4017-ba23-4a56a08125fd Register houdende gegevens van schepen, afgemeerd aan de Ertskade, 1945 1 katern 1626 http://proxy.handle.net/10648/895b3750-6e8a-45b0-92a2-ad4e1687a7fd Agenda van ingekomen en uitgaande stukken nrs. 1 - 1891, 1945 mei - december 1 deel

Zie inv. nrs. 1628 en 1629.

1627 http://proxy.handle.net/10648/2a306bfd-0058-4b05-a397-e0ac5fcb0902 Stukken betreffende schepen die zijn weggesleept, tot zinken gebracht, beschadigd of liggen afgemeerd in verschillende havens, 1945 1 pak 1628-1629 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 2 pakken 1628 http://proxy.handle.net/10648/b622edb7-ca33-4fec-b881-70b2ce738314 Nrs. 1 - 793. 1629 http://proxy.handle.net/10648/06dc4ce9-df82-436c-bd56-10675842c136 Nrs. 809 - 1828.

Zie inv. nr. 1626.

7.9.2.3.5 Detachement Schellingwoude 1630 http://proxy.handle.net/10648/9836c695-3542-4f32-9c09-af9f55383208 Ingekomen stukken bij de 1 Compagnie, nrs 1 - 200, 1945 1 omslag
7.9.2.4 Troepencommandant Zuid 7.9.2.4.1 Troepencommandant district Zuid 1631-1632 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 2 katernen 1631 http://proxy.handle.net/10648/2be528fe-c685-40f1-902e-1cbd25988889 Ingekomen. 1632 http://proxy.handle.net/10648/ca5464f0-53a9-4754-b2da-83760223205f Uitgaande. 1633 http://proxy.handle.net/10648/61e497d2-4f8e-4267-b845-1a3a073d1881 Minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 7.9.2.4.2 3 Compagnie Strijdend Gedeelte Zuid 1634-1635 Agenda´s van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 2 katernen 1634 http://proxy.handle.net/10648/52227862-367d-42a4-a7ae-1f575aacacab Nrs. 1 - 200. 1635 http://proxy.handle.net/10648/db4f8c21-b849-4dcc-940a-2f28cf5a8e3c Nrs. 201 - 619. 1636 http://proxy.handle.net/10648/a6d8ecbf-abfc-4e3a-9908-067e85b1e9b9 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945-1946 1 pak 7.9.2.4.3 Commandant Algemene Reserve 1637 http://proxy.handle.net/10648/a8654ae2-303c-43c9-ad43-0f58766fee5c Register van arrestanten, 1945 1 katern 1638 http://proxy.handle.net/10648/2176263b-4959-4598-8df4-d908f655b69a Agenda van uitgaande stukken, 1945 1 katern 1639 http://proxy.handle.net/10648/ab1a7c9b-f21d-4cb2-b751-7bf09783d96e Stukken betreffende gearresteerde (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, 1945 1 pak 1640 http://proxy.handle.net/10648/298c7f10-d7a2-4675-a7ad-31565222d780 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.9.2.4.4 Intendant Algemene Reserve 1641 http://proxy.handle.net/10648/2e8f3c99-1e1e-4782-9b10-22b2f108d152 Register houdende de ingekomen en uitgaande bevelen, orders en richtlijnen, 1945 1 deel 7.9.2.5 Troepencommandant West 1642 http://proxy.handle.net/10648/773b5322-c497-4fd7-80d4-7262f6c916fa Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.9.2.5.1 Districtscommandant West 1643 http://proxy.handle.net/10648/961d22e5-37d9-40d6-9871-4906a7255a07 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 1644 http://proxy.handle.net/10648/b76b8295-f3e8-46c0-a5c7-9e43d7f10895 Correspondentie met de onderdelen c.q. compagnieën, 1945 1 omslag 7.9.2.5.2 Commandant Linie West 1645 http://proxy.handle.net/10648/b8c538db-f1d8-4544-8295-795732499a1c Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag

Ingedeeld naar autoriteit en onderwerp.

7.9.2.5.3 Commandant Linie West - 7 Compagnie 1646 http://proxy.handle.net/10648/b91e01e6-caa4-47d4-a794-776a6f1956b2 Register houdende ingekomen en uitgaande bevelen, orders en richtlijnen, 1945 1 deel

De stukken zijn later ingeplakt.

7.9.3 Commandant Randgemeenten Amstelveen 1647 http://proxy.handle.net/10648/46418ac8-c206-4448-b6c1-17c9494b1dce Ingekomen opgaven van gebruikte voeding van de plaatselijke commandanten Amstelveen, Sloten, Uithoorn, Ouderkerk, Duivendrecht en Diemen, 1945 1 omslag 1648 http://proxy.handle.net/10648/9c83d433-5902-4c86-a30d-278be000d06c Correspondentie met de plaatselijke commandanten Amstelveen, Sloten, Uithoorn, Ouderkerk, Duivendrecht en Diemen, 1945 1 pak
7.10 Gewest 11 - Noord-Holland-Noord, 1945. 7.10.1 Diverse archiefvormers

Van deze agenda´s en archiefbescheiden is niet meer precies te achterhalen door welke archiefvormer ze oorspronkelijk zijn opgemaakt.

1649 http://proxy.handle.net/10648/9dbd31cd-78b2-4cd9-ab88-f3e9b4a6c171 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken van district III, 1945 1 deel 1650-1651 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 2 delen 1650 http://proxy.handle.net/10648/87215562-eab3-47c6-a433-25c9bb205642 1945, Ingekomen stukken. 1651 http://proxy.handle.net/10648/32cdd014-6949-426a-b93b-82c76272e585 1945 - 1946, Uitgaande stukken. 1652 http://proxy.handle.net/10648/a0ba3538-dd6a-4e97-8e1a-c2cd3b9e412b Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, tevens register van sterkte en bewapening van de diverse districten, 1945-1946 1 deel 1653 http://proxy.handle.net/10648/bbcc7110-527a-4044-8ebd-6379dba57420 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1946 1 deel 1654-1655 Registers houdende gegevens inzake de wapen- en munitievoorraad van district VI van het strijdend gedeelte, 1945 2 delen 1654 http://proxy.handle.net/10648/89e3bb9a-514d-4ee0-b45c-0294e0a48324 Deel III, nrs. 1 - 451. 1655 http://proxy.handle.net/10648/d4ec9d5b-097c-45ca-853a-17ccc972f379 Deel IV, nrs. 46 - 88. 1656 http://proxy.handle.net/10648/44a73d34-c8cf-40ba-b5f6-6db84eb99692 Register houdende gegevens inzake het dagelijks verbruik van warme en koude levensmiddelen, van melk, groente en fruit, brandstof, suiker, zout en surrogaten en de ontvangst van deze goederen, opgemaakt door de ondercommandant te Hoorn, 1945 1 deel 1657 http://proxy.handle.net/10648/1d865e6f-7096-49f4-a14a-80819a9bd81c Stukken betreffende de salariëring van personeel van bewarings- en verblijfkampen alsmede richtlijnen voor de inrichting van deze kampen, 1945 1 omslag 1658 http://proxy.handle.net/10648/de1b41c8-73b9-4184-a341-7cf194616e5c Stukken betreffende de financiële afwikkeling van de vordering van roerende en onroerende goederen, 1945 1 omslag 1659 http://proxy.handle.net/10648/b61756a7-3299-4070-92a7-6741debccae2 Register houdende gegevens inzake gevorderde roerende en onroerende goederen, 1946 1 deel
7.10.2 Hoofdkwartier Gewest 11 - Staf 1660 http://proxy.handle.net/10648/b2456821-2234-4cba-ada9-98a8cd57ddb4 Stukken betreffende in beslag genomen, overgenomen, overgegeven en verdeling van wapens en munitie onder districten en compagnieën, 1945 1 pak 1661 http://proxy.handle.net/10648/befcd093-8423-4fe9-b43c-4f0103267ef7 Ingekomen berichten inzake de bevrijding, 1945 1 omslag 1662 http://proxy.handle.net/10648/74ac09c0-293d-4fe4-bb8a-2eaf009fa219 Rekeningen en betaalbaarstelling van geleverde diensten ten aanzien van derden, 1945 1 omslag 7.10.3 Sectie IV wapenadministratie 1663 http://proxy.handle.net/10648/1a71d947-40c2-40ec-9af8-80215f83ebed Register inzake de aanwezige geweren en munitie van de onderdelen, 1945 1 deel
7.11 Gewest 12 - Haarlem en omstreken, 1944-1945 7.11.1 Diverse archiefvormers

Van deze agenda en archiefbescheiden is niet meer precies te achterhalen door welke archiefvormer ze oorspronkelijk zijn opgemaakt.

1664 http://proxy.handle.net/10648/0292f2f0-6da4-47f6-ae76-33346fbf9044 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, nrs. 152a - 1284a, 1945 1 katern 1665 http://proxy.handle.net/10648/76fa0c41-5a91-45ef-9a39-13d75e4f4cf2 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1944-1945 1 pak 1666 http://proxy.handle.net/10648/f3bc1ea3-f89f-48d1-b03f-8738b9b14167 Stukken betreffende de distributie van levensmiddelen, 1945 1 omslag
7.11.2 Gewestelijk commandant 1667-1669 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 2 delen en 1 omslag 1667 http://proxy.handle.net/10648/8b9ae777-d13a-4c35-85ea-938fe70ace9c Nrs. 1 - 3449. 1668 http://proxy.handle.net/10648/1ea52363-eb3d-41e6-94ab-67a9bdf4b38b Nrs. 3450 - 1535. 1 omslag

Losbladig.

1669 http://proxy.handle.net/10648/066f984f-c665-4698-a26b-ca5239fd8514 2 Compagnie-V Bataljon.
1670 http://proxy.handle.net/10648/989a1dd8-7dec-4035-9f2d-ff8336f31282 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, nrs. 1 - 27, 1945 1 omslag 1671-1672 Minuten van uitgaande circulaires, 1945 2 omslagen 1671 http://proxy.handle.net/10648/c565af12-fe35-42fc-b085-68347c1677e7 Aan districts- en plaatselijke commandanten. 1672 http://proxy.handle.net/10648/b44ac80e-fbfe-41a1-8827-d4a74912bfcf Aan de bataljonscommandanten. 1673 http://proxy.handle.net/10648/6488e18d-8d3a-4560-b09f-1218c55b6201 Ingekomen stukken, nrs. 1410 - 3689, 1945 1 pak 1674-1680 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van sectie I-1-X, 1945 7 omslagen 1674 http://proxy.handle.net/10648/916e1f33-222b-4c2c-83a7-f8c3a4969f82 Sectie I-1 Operaties. 1675 http://proxy.handle.net/10648/ec4f2ff3-6a99-48a8-98b7-5a358da30575 Sectie I-2 Personeel en Organisatie. 1676 http://proxy.handle.net/10648/af762b9c-09f1-494f-9f81-d93af66570c9 Sectie I-3 Inlichtingen. 1677 http://proxy.handle.net/10648/ea1b7ddc-8d12-4b9e-b9bd-c21c67c87341 Sectie IIIa Geneeskundige Dienst. 1678 http://proxy.handle.net/10648/f3ac5cb4-4c83-47b4-9175-e0eb83faf12e Sectie IIIb Voornamelijk opgaven inzake personeel dat niet in het bezit is van een geldig rijbewijs. 1679 http://proxy.handle.net/10648/4822449c-56eb-4402-966f-e7be5a07f42d Sectie VIII Arrestanten en rechtspleging. 1680 http://proxy.handle.net/10648/54c07976-a159-41ac-80bf-f456c79ab6a6 Sectie X Algemene Zaken. 1681-1686 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het II-VII Bataljon, 1945 4 omslagen en 2 pakken 1681 http://proxy.handle.net/10648/1f4c61b2-68ea-414c-8be3-5dd833a05b80 II Bataljon. 1682 http://proxy.handle.net/10648/f9753650-d184-4b1e-acb6-711f9dbc4099 III Bataljon. 1683 http://proxy.handle.net/10648/351c1307-e2d1-4cb3-a95f-e3f6c1ddd28f IV Bataljon. 1684 http://proxy.handle.net/10648/489199d7-beac-49c1-903a-c5cb85e49298 V Bataljon. 1 pak 1685 http://proxy.handle.net/10648/04773448-c9be-49f0-93b9-6098791f4f80 VI Bataljon. 1 pak 1686 http://proxy.handle.net/10648/78918a30-3ec3-45df-aeaf-cfd88e2fb6d3 VII Bataljon. 1687 http://proxy.handle.net/10648/4f848053-e8b7-4ecd-bb9c-6a80aa9a54dd Stukken betreffende vorderingen, arrestaties en internering, 1945 1 omslag 1688 http://proxy.handle.net/10648/a10ab3e3-3ee8-4b68-b527-5fe2fcbbf710 Ingekomen stukken van wijk 6 bij de plaatselijk commandant Haarlemmermeer, 1945 2 stukken 1689 http://proxy.handle.net/10648/e21ecf2e-6c72-4864-9c4c-a71558a25fee Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de commandant vak Zuid, 1945 1 omslag 1690-1691 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de commandant vak Noord I-II, 1945 2 omslagen 1690 http://proxy.handle.net/10648/5522d6c1-ef6e-4b22-8ea1-fdf0bc9f387e Noord I. 1691 http://proxy.handle.net/10648/7ed92e47-23b1-4cdb-8eed-3670ba8e3099 Noord II. 1692 http://proxy.handle.net/10648/863afaf2-a8fa-434b-8885-1386061c952d Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan het Militair Gezag, 1945 1 omslag 1693 http://proxy.handle.net/10648/28ba010a-533b-425c-b692-827d486dc166 Uitgaande stukken aan de verbindingsofficier van de bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten, 1945 1 omslag
7.11.3 Districtscommandanten 7.11.3.1 Districtscommandant Aalsmeer 1694 http://proxy.handle.net/10648/d1378f89-0447-4c36-9583-32e802e6dc2b Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.11.3.2 Districtscommandant Haarlemmermeer en omstreken, 1695 http://proxy.handle.net/10648/c9d89d1d-b6d2-48b2-a72d-65d1ad5f0c1b Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 7.11.3.4 Districtscommandant Heemstede en omstreken, 1696 http://proxy.handle.net/10648/915da14f-fe39-4135-aafc-a0adea8817b1 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.11.4 Plaatselijke commandanten 7.11.4.1 Plaatselijk commandant Halfweg 1697 http://proxy.handle.net/10648/93fc5b3d-3425-4678-9b44-4b1b39603074 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.11.4.2 Plaatselijk commandant Heemstede 1698 http://proxy.handle.net/10648/a6595a0b-a70f-4b8a-80c7-7078c3442449 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag 7.11.4.3 Plaatselijk commandant Haarlem 1699 http://proxy.handle.net/10648/d4deaa1e-41f5-4078-9c4f-fcfb3dda22ea Register houdende de uitgaande bevelen, 1945 mei - september 1 deel

De stukken zijn later ingeplakt.

1700 http://proxy.handle.net/10648/e3d9b107-5fad-41b7-b367-29ff0386b427 Staat houdende ingekomen en verzonden stukken, 1945 1 katern 1701 http://proxy.handle.net/10648/85a08c4f-b404-4276-8a30-fb3d13403b92 Staat houdende ingekomen en uitgaande telefoongesprekken, 1945 1 katern 1702 http://proxy.handle.net/10648/370dc040-8992-4426-a3dd-2cf3e2766521 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 1703 http://proxy.handle.net/10648/d78b6340-68da-4fd8-92a6-4bd29625e882 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij de Sectie I-1 Operaties, 1945 1 pak 1704 http://proxy.handle.net/10648/c0d1c465-f76e-45c8-95bb-01e80f5cc1b3 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij de staf, 1945 1 omslag

Met uitzondering van Sectie I-1, zie hiervoor inv. nr. 1703.

1705 http://proxy.handle.net/10648/ad8ea9a2-e46d-4a29-85b1-3a71d2a67617 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de commandant Algemene Reserve, 1945 1 pak 1706 http://proxy.handle.net/10648/22f5f399-0d51-4d58-8a1d-7b45d1704f51 Stukken betreffende de organisatie en taakuitvoering van de Ordonnansendienst, 1945 1 omslag 1707 http://proxy.handle.net/10648/140471fb-907f-4acc-abf7-d783d2a88aee Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van Sectie II Intendance, 1945 1 omslag 1708 http://proxy.handle.net/10648/fa8389e6-022d-4dad-be5e-b62d7d6be959 Orderboek, waarin ingeschreven en ingeplakt alle orders, 1945 1 katern 1709 http://proxy.handle.net/10648/2f869f9e-d908-4884-888d-8922a1da1a44 Stukken betreffende de taakuitvoering van de tolkendienst, 1945 1 omslag 1710 http://proxy.handle.net/10648/281063da-d265-45f5-a9ec-5aa9c5ba2a34 Register houdende dagelijkse rapporten, orders en bevelen, 1945 1 deel

De orders en bevelen zijn in het deel ingeplakt.

7.11.4.4 Plaatselijk commandant Lisse, 1711 http://proxy.handle.net/10648/a2e7a014-41e6-42ce-b1da-92dd98c55178 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 7.11.4.5 Plaatselijk commandant Aalsmeer 1712 http://proxy.handle.net/10648/bf65a3c2-0d73-4640-a94e-38ae86f1bba6 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 omslag
7.11.5 Wijkcommandant strijdend gedeelte Badhoevedorp 1713 http://proxy.handle.net/10648/67aeb748-a59e-4c19-8e39-70410522c71b Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 1 pak 1714 http://proxy.handle.net/10648/81a78a70-fee9-4a41-9200-09d9da9d8efe Minuten van interne correspondentie, hoofdzakelijk verklaringen dat personen wel of niet bekend stonden als NSB-er, 1945 1 omslag 7.11.7 1 en 2 Depot Bataljon Depot X te Noordwijkerhout en Bloemendaal 1715 http://proxy.handle.net/10648/14b5a820-531a-4d74-823b-3b8680b54d99 Piketroosters, wachtlijsten en sterktestaten, 1945 1 omslag 7.11.8 Algemene reserve 1716 http://proxy.handle.net/10648/eefed870-2f45-4e6c-8b9e-86cd8c5d44bd Register houdende ingekomen en uitgaande bevelen, orders en richtlijnen, 1945 1 deel

De stukken zijn later ingeplakt.

7.11.9 V Bataljon Heemstede 1717 http://proxy.handle.net/10648/a536890b-39e9-4420-991c-52cfc997a53a Stukken betreffende de tuchthandhaving en militaire rechtspleging, 1945 juni - juli 1 omslag
7.12 Gewest 13 - Zuid-Holland-Noord 1945 7.12.1 Districtscommandanten 7.12.1.1 District 13a - Districtscommandant Den Haag 1718 http://proxy.handle.net/10648/85b0bee1-2852-4c7d-b32d-84f1a4882975 Staten houdende gegevens van gearresteerde (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, 1945 1 pak

Onderverdeeld naar straat of wijk van arrestatie.

1719 http://proxy.handle.net/10648/1e64b1ed-5be2-44b3-adc8-c611b0316811 Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste goederen en gebouwen, gezonken schepen, bezittingen van (vermeende) NSB-ers en collaborateurs, leveranties ten behoeve van het militaire apparaat, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945 1 omslag
7.12.1.2 District 13b - Districtscommandant Delft 1720 http://proxy.handle.net/10648/8b013746-3c35-48fd-a999-7ff018ff1385 Stukken betreffende in beslag genomen en gevorderde goederen en gebouwen, het schorsen van civiele autoriteiten in hun functie, gegevens en inlichtingen over verdachte personen en het rapporteren daarover, 1945 1 omslag
7.13 Gewest 14 - Zuid-Holland-Zuid, 1945-1949 7.13.1 Diverse archiefvormers

Van deze agenda`s en archiefbescheiden is niet meer precies te achterhalen door welke archiefvormer ze oorspronkelijk is opgemaakt.

1721-1726 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1947 4 delen en 2 katernen 1721 http://proxy.handle.net/10648/dec7b60c-bec9-4437-975b-9baeccd1deac 1945 mei 2 - juli 29 1722 http://proxy.handle.net/10648/7e805891-dd48-4d2c-805b-20cb9c731b56 1945 mei 3 - juli 30 1723 http://proxy.handle.net/10648/7e3323f0-fec1-42d7-91b1-856f008e4af8 1945 juni 7 - juni 30 1724 http://proxy.handle.net/10648/c4caf1cd-b679-4bca-8200-5f7dc7b178f9 1945 juli 31 - oktober 22 1 katern 1725 http://proxy.handle.net/10648/3e6eefc9-96c2-490b-a555-21eb3f678aa9 1945 april - 1946 januari 1 katern 1726 http://proxy.handle.net/10648/082361e4-3892-4be8-a942-078a8c24e7f7 1945 juni 5 - 1947 februari 28 1727 http://proxy.handle.net/10648/edf6b638-a3b2-41f2-ad49-262795eecaec Register houdende aantekening van datum en nummer van afgekondigde bevelen, 1945 1 deel 1728 http://proxy.handle.net/10648/b78bbc18-3123-4ab8-b2b2-20959037f50c Onderwerpsindex, 1945 1 deel 1729 http://proxy.handle.net/10648/035cda2d-de72-4868-9f2c-c8ad55e8235e Index van ingekomen stukken, gerangschikt op datum, met een verwijzing naar het toegekende agendanummer, 1945 april 25 - augustus 22 1 deel 1730 http://proxy.handle.net/10648/5967cd67-6d6f-438a-944a-5e3a480b1d11 Stukken betreffende de organisatie, taak en taakuitvoering, 1944-1945 1 omslag 1731 http://proxy.handle.net/10648/d10164f3-2624-4be2-bcc3-bc85dabb18fc Stukken betreffende het verstrekken, inleveren, en dragen van herkenningsarmbanden, 1945 1 omslag
7.13.2 Gewestelijk commandant 1732-1735 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken, 1945 4 delen 1732 http://proxy.handle.net/10648/aa97e84c-0b38-488d-a841-d78ab7482811 april 30 - augustus 2, nrs. 010101 - 060204. 1733 http://proxy.handle.net/10648/c7fec115-c5f2-4d7a-8e67-0d97ee34c795 mei 23 - september 22, nrs. 060301 - O&O.

Met voorin een inhoudsopgave op codenummer.

1734 http://proxy.handle.net/10648/d78ccee0-8c91-4a32-aa76-71d4c71af403 mei 15 - juni 19, nrs. 1 - 838. 1735 http://proxy.handle.net/10648/9799e645-a576-4f6a-b20b-f48c2eaa6f59 juni 29 - augustus 29, nrs. 939 - 1611.
1736 http://proxy.handle.net/10648/cda82852-05a3-4425-b1ce-ba3309829e8f Agenda van ingekomen stukken, nrs. 1580 - 5238, 1945-1946 1 katern 1737-1738 Agenda's van ingekomen stukken bij het Strijdend Gedeelte, 1945 2 katernen 1737 http://proxy.handle.net/10648/1e862225-bfb0-484b-a639-1c47afbfe2d8 Juli - augustus, nrs. 1 - 383. 1738 http://proxy.handle.net/10648/bc459759-c216-4606-b31d-c1a456eda7c0 Augustus - oktober, nrs. 384 - 1519. 1739 http://proxy.handle.net/10648/b48b10fb-2da1-4303-acd9-f89210443cda Ingekomen stukken bij het Strijdend Gedeelte van diverse officieren arbeidsmarkt en opleiding, 1945 1 omslag 1740 http://proxy.handle.net/10648/d589d403-87ad-444b-adc8-32a69eda02b5 Ingekomen stukken bij diverse secties van de Staf Strijdend Gedeelte, 1945 1 pak

Stukken zijn deels gerangschikt naar secties.

1741 http://proxy.handle.net/10648/6ad71792-0994-4cfb-8918-1996770ff9dd Ingekomen en minuten van uitgaande stukken Bewakingstroepen, 1945 1 pak 1742 http://proxy.handle.net/10648/16130d9f-dd64-4499-9e72-c92b3d22fa70 Ingekomen stukken van het I-XII Bataljon Strijdend Gedeelte, 1945 1 pak 1743 http://proxy.handle.net/10648/886b4339-cac5-4ab1-86c7-992839fc5630 Stukken betreffende het mededelen van wachtwoorden, 1945 1 omslag 1744 http://proxy.handle.net/10648/8e9ac6cc-2d23-4dd5-b0f3-8214a77adec7 Verzamelstaten van de wekelijkse rapporten, 1945 1 omslag 1745 http://proxy.handle.net/10648/41b2295e-1920-4429-8e1a-a976853a6cc9 Vergaderverslagen, 1945 1 omslag 1746 http://proxy.handle.net/10648/de36df44-3cbd-4bd7-9f4a-8717ef2f5053 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij de verbindingsofficier, kapitein Nieuweboer, 1945 1 omslag 1747 http://proxy.handle.net/10648/90e92335-5a4c-463e-963f-a0d4dc3db702 Ingekomen stukken bij Frits van Vuuren, werkzaam bij de Chef Staf, 1945 1 omslag 1748 http://proxy.handle.net/10648/606eec10-49fc-48f1-ba6c-6c4d0ed55b72 Stukken betreffende het rapporteren van hetgeen de Binnenlandse Strijdkrachten hebben verricht tijdens de bezetting en bij de bevrijding van Nederland, 1945 1 omslag 1749 http://proxy.handle.net/10648/0ed9e89a-4565-4e7b-a76b-6b286d67eb2f Stukken betreffende de organisatie, taak en taakuitvoering van het district Land van Altena, 1945 1 omslag 1750 http://proxy.handle.net/10648/abb005ff-bf3f-4f6e-af55-56a175a37fef Stukken betreffende de organisatie, taak en taakuitvoering van het district Dordrecht, 1945 1 omslag 1751 http://proxy.handle.net/10648/ca22792e-414c-46f5-a777-828eaceebe6b Stukken betreffende de opgave van cursisten voor de Kaderschool, 1945 1 omslag 1752-1754 Ingekomen weekrapportages van de Bataljons B - D van de Bewakingstroepen, 1945 3 omslagen 1752 http://proxy.handle.net/10648/ba0d85fb-242e-4426-87b3-08d7b680792f Bataljon B. 1753 http://proxy.handle.net/10648/8ebf72bc-085b-4ccd-978b-0e7b266c4900 Bataljon C. 1754 http://proxy.handle.net/10648/e73d7f8f-94c0-484b-8c1b-6058c64d3bf0 Bataljon D. 1755 http://proxy.handle.net/10648/837df08f-6723-4df0-ad65-d68376e4667b Register houdende dossiernummers met naam en adres, 1945 1 omslag

Losbladig.

1756-1757 Stukken betreffende persoonsgegevens van gearresteerde (vermeende) NSB-ers, collaborateurs, en/of delinquenten, 1945 1 omslag en 1 pak 1756 http://proxy.handle.net/10648/ffc10c80-a86e-4887-a882-85d1587419e1 Rotterdam en omstreken. 1 pak 1757 http://proxy.handle.net/10648/8acd6d07-adcd-4f29-b6b9-df16dcd419fe Rotterdam, gerangschikt naar straatnaam of wijk. 1758 http://proxy.handle.net/10648/5ea5a5a4-e417-42fc-83a7-2c9aed0b4cb4 Stukken betreffende bewakings- en patrouillediensten en arrestaties van verdachte individuen en hun legering, 1945 1 pak 1759 http://proxy.handle.net/10648/6e0e7de2-f76f-4f83-99e2-a6a9bb563bf9 Stukken betreffende verordeningen, instructies, richtlijnen, orders, voorschriften, publicaties en bekendmakingen, 1945 1 pak 1760 http://proxy.handle.net/10648/eed51f80-7be8-4aac-8a19-431d74617d33 Uitgaande brieven van de verplegingsofficier van de staf Bewakingstroepen, 1945 1 pak 1761 http://proxy.handle.net/10648/2b9b4c42-371a-48c9-b900-104944fcec5e Brief van de commandant 1 Compagnie van 1 Lichte Infanteriebataljon aan commandant van het V Bataljon inzake de fusillade van twee sectiecommandanten op de schietbaan van Kralingen en op de Coolsingel, 1945 1 stuk 1762 http://proxy.handle.net/10648/6c20490b-8ba6-461f-9909-07745e1eb63d Weekrapporten van het Lichte Infanteriebataljon en de daaronder ressorterende compagnieën, 1945 1 omslag 1763-1764 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij de commandant strijdend gedeelte, later hoofd Centraal Afwikkelingsbureau 24, 1945-1946 1 pak en 1 omslag 1763 http://proxy.handle.net/10648/7e1b76aa-c668-4fa9-a9b6-760de4cec04d 1945 1 pak 1764 http://proxy.handle.net/10648/b94e2685-f3df-4de0-a3e6-e28443d48788 1946 1765 http://proxy.handle.net/10648/4be40716-c964-4b60-b8fa-cccc6df2332d Stukken betreffende in beslag genomen, gevorderde en vermiste gelden, sieraden, goederen en gebouwen, het rapporteren daarover en het schadeloos stellen van rechthebbenden, 1945-1946 1 pak 1766 http://proxy.handle.net/10648/1df6eb21-b66c-471f-90d7-b0b0ba202b47 Stukken betreffende de organisatie van het gewest en de daaronder ressorterende districten, 1945-1946 1 pak
7.13.3 Bureau XXIV 1767 http://proxy.handle.net/10648/d4d105fe-7b59-4779-8ac0-25a5ca90ad48 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1945-1947 1 omslag

Losbladig.

1768 http://proxy.handle.net/10648/44a7e5e1-6ca1-4204-85d3-e19f5392653f Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van Bureau III Inspectie, 1945-1946 1 pak 1769-1770 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945-1946 1 pak, 1 omslag 1769 http://proxy.handle.net/10648/d08641dd-c2cb-418d-b8fe-c89663bdbdbf Nrs. 1501 - 6819. 1770 http://proxy.handle.net/10648/76a5a24a-3308-4c9a-9117-78db3ac7c012 Nrs. 2179 - 2875. 1 omslag 1771 http://proxy.handle.net/10648/01a80eb2-83af-44fb-b228-642c760e740e Staat inzake de personele organisatie van het bureau, 1946 1 omslag 1772 http://proxy.handle.net/10648/d1eed2f1-53df-4c98-8841-d7d28e29fb09 Uitbetalingsstaten, 1946 1 pak 1773 http://proxy.handle.net/10648/35d1f250-40f0-47f1-ba4b-b790c83ce5f9 Stukken betreffende de afwikkeling van de vorderingen voor vergoeding motorrijtuigen, 1946-1949 1 omslag
7.13.4 Depot XIII en XIV 1774 http://proxy.handle.net/10648/3d53439f-cdab-45ed-b4cf-9b8f0fbc4c76 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945-1947 1 omslag

Met losbladige agenda.

1775 http://proxy.handle.net/10648/70525fac-cb32-41f2-8cda-ee5ce79f1c5e Verslag inzake de werkzaamheden van Depot XIII, met bijlagen, 1946 1 stuk
7.13.5 Districtscommandant Rotterdam Strijdend Gedeelte 1776 http://proxy.handle.net/10648/54ed50ca-2875-45fb-9322-01713ced5eab Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de districtscommandant Strijdend Gedeelte, 1944-1945 1 omslag 7.13.4.1 Commandanten bataljons strijdend gedeelte 7.13.4.1.1 III Bataljon <