2.13.112 Inventaris van het archief van de Commandant der Zeemacht in de Nederlandse Antillen, sinds 1986 in het Caraïbisch Gebied en de onder dit bevel ressorterende onderdelen van de Koninklijke Marine, 1946-1989 Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2008 Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Niels vDriel, 31 augustus 2009/>. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003. Beschrijving van het archief Ministerie van Defensie: Commandant der Zeemacht de Nederlandse Antillen [vanaf 1986 in het Caraïbisch Gebied] CdZ Antillen 1946-1989 D18 19,10 meter; 2465 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag ?Ministerie van Defensie en voorganger / Commandant Zeemacht in het Caraïbisch gebied en zijn voorgangers Commandant Marinebasis Parera in de Nederlandse Antillen, 1951 - 1989 Commandant Marinierskazerne Savaneta en voorganger op Aruba Commandant Marinierskazerne Suffisant op Curaçao Commandant Mariniers in de Nederlandse Antillen Vliegtuigsquadron 1 Nederlandse Antillen, 1951 - 1974 Detachement Marine Luchtvaartdienst Curaçao, 320 squadron,1974 -, 1982 Hoofd Marine Magazijnbeheer/dienst in de Nederlandse Antillen Korps Mariniers Suriname, 1950 - 1953 De archieven van de Commandant Zeemacht Caraïbisch gebied en de acht daaronder ressorteerden dienstonderdelen hebben allen een gelijke structuur, overeenkomstig het hoofdarchief van de Commandant.Het algemene (eerste) deel van de archieven bevat de agenda's en indexen op de ingekomen en uitgegane stukken, evenals de (geheime) correspondentie en verslagen van staf- en commandantenvergaderingen.Het gespecificeerde (tweede) deel van de archieven is ingedeeld op onderwerp. Hierbij komen in het hoofdarchief van de Commandant o.a. zaken aan de orde als internationale samenwerking, het defensiebeleid, bemanningslijsten, personele aangelegenheden en de uitgevaardigde bevelen. Vervolgens zijn onder de rubriek territoriale verdediging de archiefstukken van de operationele eenheden en gestationeerde schepen opgenomen, met daarbij de rapporten van verrichtingen. De verdediging van de Antillen en Suriname, de militaire oefeningen daartoe, de Antilliaanse Militie, de inlichtingendiensten en de beveiligingsrapporten zijn eveneens onderwerpen van archiefvorming geweest. Als laatste hebben onderwerpen als militaire bijstand (drugsbestrijding) en de hulpverlening (ter zee), alsmede de hydrografie hun neerslag gevonden in het archief.De archieven van de acht ondergeschikte dienstonderdelen omvatten slechts die onderwerpen die gerelateerd zijn aan hun specifieke taak en functie. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer Algemeen

Na de Tweede Wereldoorlog bleef de verdediging van de Nederlandse Antillen hoog op de agenda staan van politiek Den Haag. Dit was terug te voeren op de strategische ligging van (een deel van) de eilandengroep ten opzichte van het Panama-kanaal, de politieke spanningen in de regio en de aanwezige infrastructuur als havens, vliegvelden en olieraffinaderijen. Voorts werd met het oog op uitbreiding van de economische betrekkingen met Zuid-Amerikaanse landen Nederlands vlagvertoon van groot belang geacht. Vanaf 1948 was er daarom permanent een stationsschip in de West te vinden. In 1950 besloot de Nederlandse regering dat de Koninklijke Marine de territoriale verdediging van de Nederlandse Antillen op zich zou nemen. Een kernbataljon mariniers werd daartoe geplaatst op de eilanden Curaçao en Aruba. Daarentegen werd in 1953 de, sedert 1950, in Suriname gestationeerde Kerninfanteriecompagnie mariniers afgelost door militairen van de Koninklijke Landmacht, aan wie voortaan de defensie van dit overzeese gebiedsdeel was toegewezen.

Sinds 1954 genoten de Nederlandse Antillen en Aruba een volledig zelfbestuur binnen het 'Koninkrijksverband'. Het defensiebeleid en de buitenlandse betrekkingen van de Nederlandse Antillen bleven evenwel een taak van de regering in Den Haag. Deze politieke constellatie bracht in 1962 en 1969 met zich mee dat bij respectievelijk een internationale crisis (Cuba) en bij binnenlandse onlusten, versterkingen van de Marine vanuit Nederland moesten worden aangevoerd. Mede vanwege de Cuba-crisis werd in december 1962 een tweede stationsschip in de Nederlandse Antillen gelegerd. Vanaf 1967 werd weer volstaan met één stationsschip.

De verdere inzet van de zeestrijdkrachten kwam in de periode 1950 - 1980 veelal neer op oefeningen, reddingsactiviteiten en vlagvertoon. In latere jaren hield de Koninklijke Marine zich ook in toenemende mate bezig met drugsbestrijding en het tegengaan van illegale immigratie, visserij en milieuvervuiling

Op de Nederlandse Antillen werden in deze jaren de logistieke, verbindings- en stafdiensten van de Koninklijke Marine gestaag uitgebreid of verbeterd. De verdediging werd hierbij versterkt met eenheden van het Korps Mariniers en de Marineluchtvaartdienst. Zij vonden op Curaçao een thuis op de marinebasis Parera, de marinierskazerne Suffisant en de vliegbasis Hato (ook wel genoemd Albert Plesman-luchthaven), en op Aruba op de marinierskazerne Saveneta. De Commandant der Zeemacht in de Nederlandse Antillen voerde hierbij het bevel over alle walinrichtingen en de operationele eenheden.

Met ingang van 1 januari 1986 is de naam van het Commandement der Zeemacht in de Nederlandse Antillen veranderd in Commandement der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied, dit in verband met het verkrijgen van de 'status aparte' van Aruba binnen het Koninkrijksverband.

Op 22 oktober 1954 werd de Zeekrijgsraad Nederlandse Antillen geïnstalleerd en elf jaar later, op 29 juli 1965, kreeg de Zeekrijgsraad een "nieuwe stijl", onder voorzitterschap van de president van het Hof van Justitie te Curaçao.

Marineluchtvaartdienst

Op 22 januari 1952 werd Squadron no. 1 van de Marineluchtvaartdienst door de Hr.Ms. Karel Doorman op Curaçao afgezet. Het squadron werd overgedragen aan de gouverneur en twaalf Fairey Firefly's werden gestationeerd op Hato. Het overige deel van het squadron werd gestationeerd op Parera. Op Hato werd begonnen met de bouw van een complex bestaande uit kantoren, een magazijn en een werkplaats voor het squadron. Ook werd een munitiemagazijn en een artilleriemagazijn ingericht en de magazijnen van kleding en levensmiddelen werden gereorganiseerd. In 1953 is het complex gereedgekomen. In 1958 kreeg de vernieuwing van het vliegkamp Hato haar beslag, waarbij nieuwe magazijnen en een elektronische werkplaats in gebruik werden genomen. Vliegtuigsquadron no. 1 was gestationeerd op Hato met als taak de opleiding tot onderzeebootbestrijding en het uitvoeren van opsporings- en reddingsvluchten in de "flight information region" van de Nederlandse Antillen. Op 2 januari 1961 deed Interpol een beroep op de Koninklijke Marine om te helpen zoeken naar een smokkel-in-verdovende-middelen-vaartuigje dat van Jamaica vertrokken was. Door vliegtuigen van Squadron no. 1 werd het scheepje opgespoord en geschaduwd. Dit was de eerste keer in het Caribisch gebied dat Nederlandse strijdkrachten ingezet werden bij de bestrijding van de handel in verdovende middelen). Tevens was het squadron belast met een opleidingstaak: de eindfase van de opleiding tot het marinevliegbrevet.

Van 10-14 april 1960 werd door vier Grumman Avengers, vervangers van de Firefly's, een vlucht naar Suriname gemaakt, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe stationsgebouw op Zanderij. Dit was de eerste maal dat marine-vliegtuigen zich op Surinaams grondgebied bevonden. Eind 1960 werden de Avengers vervangen door Grumman CS2F-1 Trackers. Hierdoor werd het noodzakelijk over te gaan tot een ingrijpende wijziging van de werkplaatsen en de technische organisatie. In 1971 werden de CS2F-1 Trackers vervangen door Grumman S-2N Trackers.

In 1963 werden aan de Marineluchtvaartdienst twee Augusta Bell hefschroefvliegtuigen toegevoegd, speciaal voor de opsporings- en reddingstaak. In 1972 werden de helicopters afgevoerd.

Begin juli 1973 werd de sterkte van Squadron no. 1 gereduceerd tot 6 toestellen als begin van de voorgenomen uit dienst stelling van het squadron per 1-8-1974. Squadron no. 1 werd per die datum afgelost door een detachement van de Marineluchtvaartdienst, onderdeel uitmakend van het op de Marine Vliegkamp Valkenburg gestationeerde Squadron 320. Dit squadron was uitgerust met Lockheed SP-2H Neptunes. Deze Neptunes werden in 1980 vervangen door P3 Orions.

In 1981 werd Squadron 336 van de Koninklijke Luchtmacht heropgericht. Dit squadron nam de maritieme patrouilletaak boven en rond de Nederlandse Antillen van de Koninklijke Marine over. Op 13 november 1981 landde het eerste vliegtuig, een Fokker F27 Maritime, op Hato. Het tweede toestel arriveerde op 20 maart 1982. De laatste Neptune van het Squadron 320 van de Marine Luchtvaartdienst, dat tot dan toe de maritieme patrouilletaak had verricht, werd uit dienst genomen toen het Squadron 336 op 1 april 1982 officieel de taak overnam. Het Squadron 336 had een eigen Klu-commandant, onder bevel van de Commandant Tactische Luchtstrijdkrachten, maar stond onder operationeel bevel van de Commandant Zeemacht Nederlandse Antillen. De bemanning van het Squadron 336 bestond uit Klu- en (grotendeels) uit KM-militairen. In 1987 is er sprake van een gecombineerd KM/Klu-Squadron 336. Dit squadron leverde in 1988 logistieke ondersteuning aan de door gedetacheerde eenheden van de Amerikaanse kustwacht en douane uitgevoerde kustwacht. Drugsbestrijding was geen officiële taak van het squadron.

Korps Mariniers

Op 8 september 1956 werden de tot dusver gecombineerde functies van Commandant van de Mariniers in de Nederlandse Antillen en Commandant van de Marinierskazerne Suffisant gescheiden en werd de staf van de Commandant der Mariniers in de Nederlandse Antillen ingesteld. In juni 1956 werd een reorganisatie doorgevoerd en werd een Commando Mariniers ingesteld.

In 1962 werden veel activiteiten ontplooid doordat Curaçao als tussenstation en steunpunt werd gebruikt bij uitzending overzee en door de lucht van versterkingen naar Nieuw-Guinea. Op 29 maart 1962 werd een aanvang gemaakt met het per vliegtuig naar Nieuw-Guinea uitzenden van een Compagnie Mariniers, geformeerd uit de op Curaçao en Aruba gestationeerde marinierseenheden. Op 11 april 1962 werd deze operatie beëindigd.

De taak van het Korps Mariniers (in de Nederlandse Antillen) is het in stand houden en in opdracht van de Nederlandse regering inzetten van amfibisch getrainde gevechtseenheden ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk; het in stand houden van amfibisch getrainde gevechtseenheden voor de handhaving van de integriteit van het grondgebied van de Nederlandse Antillen en het opleiden van personeel voor het Korps Mariniers en het opleiden van de Antilliaanse Militie.

In 1969 werd de kern van de tweede amfibische gevechtsgroep bestaande uit een ondersteuningscompagnie en een infanteriecompagnie gevormd door Nederlandse Mariniers, terwijl plaatselijke operaties mogelijk waren met de uitbreiding van één infanteriecompagnie door gebruik te maken van het potentieel van de Antilliaanse Militie.

In vredestijd werd het Korps daarom samengesteld uit twee infanteriecompagnieën, een verkennings- en inlichtingenpeloton en een detachement marinepatrouilles voor de handhaving van de integriteit van het grondgebied van de Nederlandse Antillen. Uit deze eenheden moest ten allen tijde een zogenaamde Qua Patet Orbis-compagnie (Qua Patet Orbis: Zo wijd de wereld strekt) kunnen worden gevormd om binnen enkele dagen wereldwijd te kunnen worden ingezet.

De onderdelen van het Korps Mariniers in de West waren geplaatst in de marinierskazernes Suffisant (Curaçao) en Savaneta (Aruba), alsmede op de marinebasis Parera (Curaçao).

Marinebasis Parera

Sinds 1952 zijn er verschillende magazijnen, werkplaatsen en kantoren gebouwd. In 1955 kwam het nieuwe stafgebouw op Parera gereed.

Op 31 december 1957 werd de Marinebasis als zelfstandig commando opgeheven en het bevel werd overgedragen aan de commandant van de Marinierskazerne te Suffisant. In de loop van de maand januari 1958 werd de samenvoeging van de commando's van de Marinierskazerne te Suffisant en de Marinebasis Parera voltooid door het repatriëren van het overtollig geworden personeel.

In 1976 werd de marinebasis verbouwd en in 1978 gingen de mariniers van de Marinekazerne Suffisant over naar de Marinebasis Parera.

De Marinebasis Parera verleende logistieke, personeels- en materieelsondersteuning aan de stationsschepen en aan andere de in de West gevestigde krijgsmachtonderdelen, waaronder de 21e infanteriecompagnie en het verkenningspeloton van de 25e ondersteuningscompagnie van het Korps Mariniers.

In 1981 werd op de Marinebasis Parera een zogenoemde "vlootcompagnie" ingesteld. Dat was een organieke eenheid, samengesteld naar analogie van een infanteriecompagnie en bestaande uit vlootpersoneel dat geplaatst was op de marinebasis. Deze vlootcompagnie werd op initiatief van de Commandant der Zeemacht in de Nederlandse Antillen ingesteld en had als taak de marinebasis te verdedigen wanneer de marinierseenheden elders werden ingezet.

In 1982 werd bij wijze van proef een nieuwe basisorganisatie ingevoerd op grond van de Bekendmaking Zeemacht 945b. De proef werd in 1983 gecontinueerd en geëvalueerd. In 1984 werd duidelijk dat de nieuwe organisatie niet beviel en werd overwogen terug te gaan naar het oude systeem van diensthoofden.

Marinekazerne Suffisant

In 1958 werd het commando van deze kazerne samengevoegd met het commando van de Marinebasis Parera.

Op 5 september 1965 werd het bevel over de Marinierskazerne Suffisant door Majoor Mariniers De Jonge Oudraat overgedragen aan Kolonel Mariniers Luijk, die daarnaast belast bleef met het commando over de mariniers in de Nederlandse Antillen, Hiermede kreeg tevens de reorganisatie van het commando Mariniers Nederlandse Antillen zijn beslag, waarbij de staf van de Mariniers Nederlandse Antillen geïntegreerd werd in de Marinierskazerne Suffisant.

Per 1 juli 1978 was een volledige samenvoeging van de Marinebasis Parera en de Marinierskazerne Suffisant een feit. In de Marinierskazerne bleef een detachement Suffisant dat bestond uit in opleiding zijnde Antilliaanse mariniers zeemilicien met hun Antilliaanse kaderleden, enige officieren en onderofficieren-instructeur en wat personeel van de Logistieke Dienst. De kazerne was dus in gebruik als opleidingscentrum. In 1988 werd hier tevens het Vrijwilligers Korps Curaçao en de Afdeling Koninklijke Marechaussee Caraïbisch Gebied gehuisvest.

Antilliaanse Militie

In de Nederlandse Antillen werd de dienstplicht ingevoerd en op 2 september 1963 kwam het eerste contigent van 100 man Antilliaanse Militie onder de wapenen. Het contingent nam zijn intrek in de Marinierskazerne Suffisant. Voor het vrijmaken van de noodzakelijke accommodatie moest Marinebasis Parera op 19 juni 1963 wederom in dienst worden genomen, ten einde onder meer het personeel van Squadron no. 1, dat voorheen in de marinierskazerne was gelegerd, onderdak te kunnen bieden. Door de integratie van de staf van het Commando Mariniers in de Nederlandse Antillen in de bemanning van de Marinierskazerne Suffisant, de plaatsing van een aantal Antilliaanse dienstplichtigen in bemanningslijstfuncties van de beide kazernes en een geringe vermindering van het aantal kaderleden, dat bij de opleiding van de Antilliaanse dienstplichtigen was geplaatst, kon in 1964 de nieuwe reductie in de korpssterkte worden opgevangen.

Met ingang van 1987 was er een geheel eigen rechtspositie voor de militairen van de Antilliaanse en de Arubaanse Militie. Zaken als aanneming, bevordering, ontslag en bezoldiging werden behandeld door de ministers van Algemene Zaken van de Nederlandse Antillen, respectievelijk Aruba, met steun van de Koninklijke Marine.

Welzijnszorg (Zie inv.nrs. 258 en 1327)

In 1963 werd door particulier initiatief twee militaire tehuizen in Willemstad geopend. Het Protestants Militair Tehuis Van Kinsbergen werd op 27 september geopend en op 22 december het Katholiek Militair Tehuis Sint Christoffel. Op Aruba bestond al een Katholiek Militair Tehuis dat in 1959 geheel opnieuw gerestaureerd was.

In 1964 werd een sociaal werker in vaste dienst aangenomen. Verder werd de Marinezweminrichting Michielsbaai uitgebreid en kwamen er openluchtbioscopen tot stand op Suffisant en Parera. In 1964 is eveneens gestart met het opzetten van het Vormingscenrtum Ascension, dat in 1965 geopend werd.

In 1987 droeg de Koninklijke Marine de huizen die zij bezat in de wijk "Steenrijk" over aan de Stichting "Tijdelijke Huisvesting Defensiepersoneel". Vanaf dat moment was het mogelijk voor het Defensiepersoneel woningen voor een korte periode te huren wanneer men gezins- of familieleden naar Curaçao liet overkomen.

De inleiding is tot stand gekomen in samenwerking van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie met de Centrale Archief Selectiedienst.

Geraadpleegde literatuur: Lemmers, A.A. en A.J. van der Peet, Instituut voor Maritieme Historie, 'Notitie de Nederlandse Antillen en Aruba' (2005); OostIndie, G. en I. Klinkers, Knellende Koninkrijksbanden. Het Nederlandse dekolonisatiebeleid in de Caraïben, 1940 - 2000 (Amsterdam, 2001); Raven, G.J.A. (ed.), De kroon op het anker. 175 jaar Koninklijke Marine (Amsterdam, 1988); Geldhof, N.,70 jaar Marineluchtvaartdienst (Leeuwarden, 1987); Jaarboeken van de Koninklijke Marine.

Geschiedenis van het archiefbeheer

De in deze inventaris beschreven archiefbescheiden zijn afkomstig van 9 archiefvormers: Commandant Zeemacht in het Caraïbisch gebied en zijn voorgangers Commandant Marinebasis Parera in de Nederlandse Antillen, 1951 - 1989 Commandant Marinierskazerne Savaneta en voorganger op Aruba Commandant Marinierskazerne Suffisant op Curaçao Commandant Mariniers in de Nederlandse Antillen Vliegtuigsquadron 1 Nederlandse Antillen, 1951 - 1974 Detachement Marine Luchtvaartdienst Curaçao, 320 squadron,1974 - 1982 Hoofd Marine Magazijnbeheer/dienst in de Nederlandse Antillen Korps Mariniers Suriname, 1950 - 1953

Elk organisatieonderdeel heeft zijn eigen archief gevormd. Het hoofdarchief is gevormd door de commandant Zeemacht.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 05.02 2.13 Inhoud

Bij de bestudering van deze toegang en de achterliggende archiefstukken kan de onderstaande lijst van afkortingen van pas komen.

A - ABC Atomisch Biologisch Chemisch AGGP Amfibische gevechtsgroep Korps Mariniers AMPNA Afdeling Marine Patrouille Nederlandse Antillen ANTMIL Antilliaanse militie ARO Aspirant Reserve-officier ARUMIL Arubaanse militie B - BDZ Bevelhebber der Zeekrachten BENA Bekendmaking Nederlandse Antillen BERKO Regeling uitzenden officiële berichten aan Ned. Koopvaardijschepen BL Bemanningslijst BOUTER Gebouwen en Terreinen C - C Confidentieel CAFAC Commander All Forces Aruba-Curaçao CENTMAGNA Centraal Magazijn in de Nederlandse Antillen CINCLANTFLT Commander in Chief U.S. Atlantic Fleet CKMARNS Commandant Korps Mariniers CMARNA Commandant mariniers Nederlandse Antillen- CMARNSNA Commandant mariniers Nederlandse Antillen CMBP Commandant marinebasis Parera CMLD Commandant Marine Luchtvaartdienst CMNA Commandant der Marine in de Nederlandse Antillen CMRA Commandant Marine in de Nederlandse Antillen CMS Chef Marinestaf CMSKSUF Commandant marinierskazerne Suffisant CMSKSAV Commandant marinierskazerne Savaneta COM Contact Oud Mariniers COMUSFORCARIB Commander United States Forces, Caribbean COMNAVFORCARIB Commander US Naval Forces, Caribbean CONA Concept-regeling Onderzoekingsdienst Nederlandse Antillen CONFI Confidentieel COTRIS Commandant Troepenmacht in Suriname CPZ Commissie Personeelszorg CSKM Chef Staf Korps Mariniers CZMCARIB Commandant der Zeemacht van het Caraïbisch gebied CZMNA Commandant der Zeemacht in de Nederlandse Antillen CZMNED Commandant der Zeemacht in Nederland D - DEMS Donjon Environmental Marine Services DG Dienstgeheim DMEB Directeur Marine Elektronisch Bedrijf DMKM Directie Materieel Koninklijke Marine DOW 1. Dienst Openbare Werken 2. Departement van Openbare Werken DPKM Directie Personeel Koninklijke Marine E - EIS EOV Identificatie Systeem EOV Elektronische oorlogvoering F - FON Ferry down FONLANTILLES Flag Officer Netherlands Antilles FUP Ferry up H - HBOUTER Hoofd Gebouwen en Terreinen HBOUTER/DMKM Hoofd Afdeling Gebouwen en Terreinen van de Directie Materieel Koninklijke Marine HBULOG HKKM Hoofd Bureau Logistiek bij het Hoofdkwartier Korps Mariniers HCENTMAGNA Hoofd Centrale Magazijnen Nederlandse Antillen HEXPLOITATIE/BOUTER Hoofd Exploitatie Gebouwen en Terreinen HKKM Hoofdkwartier Korps Mariniers HMMBNA Hoofd Marinemagazijnbeheer Nederlandse Antillen HMMD Hoofd Marinemagazijndienst HMS His/Her Majesty's Ship HOASCHEP Hoofd Afdeling Schepelingen Hr.Ms. Hare Majesteits HVORAD Hoofd Bureau Bevoorrading I - ICKM Interne Controle Koninklijke Marine IFF Identificationm Friend or Foe INCO Infanterie Compagnie INFCIE Infanterie Compagnie INST Instandhouding Schepen IZNA Intendant der Zeemacht in de Nederlandse Antillen K - KB Koninklijk Besluit KL Koninklijke Landmacht KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij KLu Koninklijke Luchtmacht KM Koninklijke Marine KNIL Koninklijk Nederlands Indisch Leger L - LNA Landmacht Nederlandse Antillen LRD Landsradiodienst M - MABOO NA Maatregelen onderzeebootongeval in de Nederlandse Antillen MAS Marinestaf MAVO Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs MBP Marinebasis Parera MID Marine Inlichtingendienst MLD Marine Luchtvaartdienst MP 1. Marinepatrouille 2. Militaire Politie MPA Maritime Patrol Aircraft (patrouillevliegtuig) Ms Motorschip MSKSAV Marinierskazerne Savaneta- MSKSUF Marinierskazerne Suffisant N - NA Nederlandse Antillen NATO North Atlantic Treaty Organisation O - OB-rol Onderzeeboot Bestrijdingsrol OBACARIB Orders van Blijvende Aard voor het Caraïbisch gebied OBANA Orders van Blijvende Aard voor de Nederlandse Antillen OBL Oorlogsbemanningslijst OPMIS Operationeel Management Informatiesysteem OPORD Operatie Orders OSRD Opsporings- en reddingsdienst OSenO Ontwikkeling, Sport en Ontspanning OSTCIE Ondersteuningscompagnie P - P.B. Publicatieblad POTOM Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers PSU Persoonlijke standaard uitrusting PV Personeelsvertrouwelijk PZV Personeels zeer vertrouwelijk Q - QPO Qua Patet Orbis R - RCDNA Radio Controledienst in de Nederlandse Antillen RCNAS Royal Canadian Naval Air Station RIMA Régiment d'Infanterie de Marine RVEB Regeling Vergoeding Extra Beslaglegging S - SCC Sociale Coördinatie Commissie SCHEVEI Sectie Scheepbeveiliging en Installatie SCME Souschef Materieel Exploitatie SIF Selection Identification Feature SITREP Situation Report SOP Standard Operation Procedure Ss Stoomschip T - TAG Task Group U - UDT Underwater Demolition Team US United States USCINCLANT Commander in Chief, United States Atlantic Command USMC United States Marine Corps USS United States Ship V - VenI Verkennings- en Inlichtingen peloton VBL Vredesbemanningslijst VBZ Vereniging Belangenbehartiging Zeemacht VINA Vredesinstructies zeemacht in de Nederlandse Antillen VKC Vrijwilligers Korps Curaçao VMV Voortgezette militaire vorming VOM Vlagofficier materieel VPA Voorraad Punt Administratie VS Verenigde Staten van Amerika VSQ Vliegtuig Squadron VVDM Vereniging van dienstplichtige militairen VVKM Verzameling van Verordeningen voor de Koninklijke Marine W - WERTUBO Werktuigbouw WMT Wet Militair Tuchtrecht Z - ZG Zeer Geheim
Selectie en vernietiging

Bij de aanvang van de bewerking bleek dat er reeds eerder uit vernietigd is. (zie rubriek 01.05.02 Administratie). De omvang van dit bestand bedroeg bij aanvang van de bewerking 145 meter. Hiervan zijn 84 meter ter vernietiging afgescheiden. Daarnaast zijn 41 meter personeelsdossiers en personeelsaangelegenheden afgescheiden, die naar het Ministerie van Defensie zijn geretourneerd. Verder zijn twee dozen "vreemd" archief afgescheiden. Tevens is een doos met in 2010 te vernietigen materiaal afgescheiden.

Dit betekent dat er 20 meter te bewaren archief is overgebleven.

Verantwoording van de bewerking

Voor de bewerking is gekozen voor een archiefschema dat gebaseerd is op de negen archiefvormers. Elke archiefvormer heeft een eigen rubriek. De grootste rubriek is die van de commandant Zeemacht in het Caraïbisch gebied en heeft als uitgangspunt gediend. De andere rubrieken zijn er analoog aan gevormd.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B) Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Defensie: Commandant der Zeemacht de Nederlandse Antillen [vanaf 1986 in het Caraïbisch Gebied], nummer toegang 2.13.112, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, CdZ Antillen, 2.13.112, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 STAF COMMANDANT DER ZEEMACHT IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN, SINDS 1986 COMMANDANT ZEEMACHT IN HET CARAÏBISCH GEBIED 1.1 Stukken van algemene aard 1.1.1 Toegangen 1-22 Agenda's op ingekomen en uitgegane stukken. 1948 - 1954 13 delen, 6 banden en 3 pakken 1 http://proxy.handle.net/10648/3d9e09af-abe1-4960-9e35-882e74eeaf5f 1948 2 http://proxy.handle.net/10648/1adf1bf1-c252-426b-a065-3792b6d594dc 1949

Gebruiksschade.

3 http://proxy.handle.net/10648/230e2111-1c73-4c2a-b4b8-80bc4e8bfdc6 1950 4 http://proxy.handle.net/10648/17619378-4716-43c9-8ddd-50c5bbb27548 1951 5-20 Agenda's onderverdeeld in rubrieken. 1951 - 1954 5 http://proxy.handle.net/10648/36e01b89-baf0-41b1-a67f-0d2e5bfdb38f Rubrieken 1 - 4, 6, 1951

Gebruiksschade.

6 http://proxy.handle.net/10648/b113560f-edf1-4104-9891-e03e5422ad37 Rubriek 5, 1951

Gebruiksschade.

7 http://proxy.handle.net/10648/4c731b2c-1533-4113-8eca-ac459fb2d76b Rubriek 7, 1951 pak

Gebruiksschade.

8 http://proxy.handle.net/10648/852a5968-de90-4fba-be1b-173901c5958d Rubrieken 8 - 10, 1951 9 http://proxy.handle.net/10648/7d01f6d1-f23b-4662-86cb-bc40e7aaf574 Rubrieken 1 - 4, 1952 band 10 http://proxy.handle.net/10648/88b6a7cd-dde9-4101-9d20-805c438cc53d Rubrieken 5 - 6, 1952 pak 11 http://proxy.handle.net/10648/80c72558-83f2-4ea3-8921-00909a62a4b2 Rubriek 7, 1952 band 12 http://proxy.handle.net/10648/243e64ce-7398-4b5d-9b8e-fb70e9e313cc Rubrieken 8 en 10, 1952 13 http://proxy.handle.net/10648/a4305efc-88d9-4b9b-b20e-006414a0a088 Rubriek 1, 1953 - 1954 pak 14 http://proxy.handle.net/10648/a888a159-9498-4ca0-bcc5-5f327b7afd1f Rubriek 2, 1953 - 1954 15 http://proxy.handle.net/10648/409e5f93-1a5c-45fc-9bf2-ff5ee8645d6c Rubriek 3, 1953 - 1954 16 http://proxy.handle.net/10648/a10ce4fb-540a-4122-a14a-a5ac5c015506 Rubriek 4, 1953 - 1954 17 http://proxy.handle.net/10648/1a53ead0-a8f9-4864-8cd3-201853567b3f Rubriek 5, 1953 - 1954 band 18 http://proxy.handle.net/10648/da6d2029-4314-4617-be69-94677198f987 Rubriek 6, 1953 - 1954 band 19 http://proxy.handle.net/10648/bfa0764a-e939-4585-8237-2b0dc0076c91 Rubriek 7, 1953 - 1954 band 20 http://proxy.handle.net/10648/a4683e5d-4084-489c-b3f5-c8468ac09f6a Rubrieken 8 - 10, 1953 - 1954 band
21 http://proxy.handle.net/10648/a021e234-d6a8-4070-a4fe-3c601f938cdb 1952 22 http://proxy.handle.net/10648/0c4d9a49-b5c9-45f7-8aac-3ea89973368f 1953 - 1954 mei 01 23-24 Indexen op ingekomen stukken. 1950 - 1954 2 delen 23 http://proxy.handle.net/10648/79de4589-729e-4875-b782-545b728c182a 1950 24 http://proxy.handle.net/10648/01748c7e-99a4-41c5-ab2c-ab93b81bada6 1951-1954 25 http://proxy.handle.net/10648/bead667e-16f0-45e1-bb3b-a73f70e3dcf9 Agenda op ingekomen en uitgegane persoonlijke stukken. 1973 - 1975 deel 1.1.2 Correspondentie 26-28 Ingekomen en minuten van uitgegane geheime stukken. 1948 - 1950 3 pakken

Van dienstgeheim (DG) tot zeer geheim (ZG).

26 http://proxy.handle.net/10648/bea5af0b-4306-4789-9976-60a7f71077f0 1948

Bevat 1 tekening.

27 http://proxy.handle.net/10648/94ffa0d6-9307-4820-83ea-5d783cd44911 1949

Bevat 1 tekening.

28 http://proxy.handle.net/10648/51ab8c77-1aa9-43ce-9912-eafaa00cb108 1950

Bevat 1 tekening.

29 http://proxy.handle.net/10648/880e0d15-ae64-4bad-ba0e-c1a442ddfa9f Ingekomen en minuten van uitgegane stukken bij de CMRA betreffende voorschriften voor de invoer, begeleiding, opslag en verkoop van munitie, explosieven en vuurwerk. 1951 - 1953 pak 30 http://proxy.handle.net/10648/55f1dc1e-39b9-44d9-a419-d1b188f562f2 Overzicht van gevoerde correspondentie met betrekking tot de voormalige Brionkazerne op Bonaire. 1967 stuk 31 http://proxy.handle.net/10648/1558b27d-1483-4606-a266-acd33109be5a Ingekomen en minuten van uitgegane persoonlijke stukken. 1973 - 1975 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

1.1.3 Overige stukken van algemene aard 32 http://proxy.handle.net/10648/2c163009-a139-4d0d-bdbb-583c2776c897 Jaarverslag over 1951 van de KM in de NA. 1953 omslag 33 http://proxy.handle.net/10648/8cd249a5-b0b6-4bc0-8620-c70ba679b1d3 Verslagen van stafvergaderingen. 1963 - 1976 pak 34-37 Verslagen van commandantenvergaderingen. 1965 - 1989 2 pakken en 2 omslagen 34 http://proxy.handle.net/10648/085a55a2-a337-4d0f-bcdd-0c293917af8c 1965-1966 omslag 35 http://proxy.handle.net/10648/db85ec6c-d72b-4e6e-af8a-b82d7272fba1 1971-1979 36 http://proxy.handle.net/10648/c105a739-c52a-44a8-8616-1660294f2025 1980-1983 37 http://proxy.handle.net/10648/60a8a5df-de13-4466-84eb-82fb23a392d1 1985-1989 omslag 38 http://proxy.handle.net/10648/ad4a6551-fc0a-4d67-a013-11df7c51d72b Verslagen van besprekingen gehouden tussen de CZMNA en de CMARNSNA. 1976 omslag 39 http://proxy.handle.net/10648/a22329b6-a5db-435f-b6cc-a24f1d909976 Verslagen van vergaderingen gehouden van de CZMNA, het Commandement der Zeemacht van Nederland en zijn staf betreffende personele aangelegenheden en Antillenjagers. 1976 - 1978 omslag 40 http://proxy.handle.net/10648/fee70a5e-e278-4177-8084-4da5ed8b5180 Verslag van de vergadering gehouden van de CZMNA met de commandant van het Korps Mariniers (CKMARNS) op 13 december. 1977 stuk 41 http://proxy.handle.net/10648/dbd6b8f0-c269-4624-8198-d57626e94f82 Verslagen van vergaderingen gehouden met de MAS. 1977 omslag 42 http://proxy.handle.net/10648/08d537a3-04d8-4d2c-bd33-5c5fa4edad01 Verslagen van bijeenkomsten van de Commandantengroep A. 1985 - 1986 omslag 43 http://proxy.handle.net/10648/738e9128-dde0-41bf-89b7-2cfada509b3a Verslag van de bespreking van de CZMNA met de minister van Buitenlandse Zaken op 28 oktober 1988 over diverse aangelegenheden in het Caraïbisch gebied. 1988 stuk 44 http://proxy.handle.net/10648/06313426-0715-4f96-8740-57c2afc857d4 Verslagen van besprekingen van de CZMNA met medewerkers van het Ministerie van Defensie van 6 - 15 juni 1988. 1988 omslag 45 http://proxy.handle.net/10648/53144c48-f01e-4e12-a795-ace217732e89 Aandachtspuntenlijsten van de CZMNA betreffende personeelsaangelegenheden, operaties, materieel en andere aangelegenheden. 1989 omslag 46 http://proxy.handle.net/10648/dac989f7-8994-4ab7-ac61-ba2953e67ee0 Stukken betreffende bijeenkomsten van en deelname aan het Algemeen Oriënterend Gesprek tussen belangenverenigingen en de regionaal bevelhebber. 1989 omslag 1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1.2.1 Internationale samenwerking 47 http://proxy.handle.net/10648/d65674b3-562d-4e6d-ae22-fb17e19ad4af Stukken betreffende de regionale samenwerking met de Verenigde Staten (Caribbean Command) inzake de defensie van de Nederlandse Antillen (NA). 1948 - 1951 pak

Met inhoudsopgave.

48 http://proxy.handle.net/10648/e87952dd-b31d-4a14-a2eb-8bc90f1ee90d Brief aan de marine-attaché te Washington betreffende bespreekpunten bij de komende ontmoeting van de commandant Zeemacht in de Nederlandse Antillen (CZMNA) met Commander in Chief United States Atlantic Fleet, afschrift en concepten. 1975 omslag 49 http://proxy.handle.net/10648/6e547726-f095-42d5-ad18-ee96c50e7d60 Stukken betreffende een concept-protocol inzake de uitwisseling van informatie met de Amerikaanse Defensie in het Caraïbisch gebied. 1980 - 1981 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

50 http://proxy.handle.net/10648/c114c3ed-9722-495f-bb8a-a10077b32521 Stukken betreffende besprekingen van de staf van CZMNA met de staf van de marine van Venezuela met betrekking tot samenwerking. 1981 omslag 51 http://proxy.handle.net/10648/c8b8fe9e-1e00-407f-98cb-a550aec1d935 Verslag van de vergadering met de staf van de Puerto Rico Air National Guard en de Flag Officer Netherlands Antilles. 1981 stuk 52 http://proxy.handle.net/10648/cf535ab7-b7c5-42e7-8d80-2b16d61799f5 Stukken betreffende Nederlands-Franse activiteiten in bilateraal verband. 1981 - 1989 pak 53 http://proxy.handle.net/10648/92bb6200-a11d-4b4f-aa9c-5d070a76dc49 Verslagen van besprekingen tussen het commandement in de NA en het Commandement Superieure des Forces Armées aux Antilles-Guyane te Martinique. 1984 - 1985 omslag 54 http://proxy.handle.net/10648/9c4f4151-961e-4248-bf71-8a2b16ec13c4 Stukken betreffende de behandeling en goedkeuring van concept-overeenkomsten inzake de US-NL samenwerking in het kader van Commander in Chief, United States Atlantic Command/FONLANTILLES Memorandum of Understanding. 1985 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

55 http://proxy.handle.net/10648/ea403eab-71d6-463e-9469-8a1c939bff34 Stukken betreffende de overeenkomst met het Commandement Superieure des Forces Armées aux Antilles-Guyane inzake de uitwisseling van Maritime Patrol Aircraft (MPA). 1985 omslag 56 http://proxy.handle.net/10648/f6e99330-c184-4553-a021-02d5b4e516e3 Stukken betreffende de totstandkoming van een overeenkomst met de Franse autoriteiten inzake de uitwisseling van informatie in het Caraïbisch gebied. 1985 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

57 http://proxy.handle.net/10648/40693341-f98e-4602-aaa5-8594e4c852dd Verslag van de bespreking gehouden met USCINCLANT, COMUSFORCARIB en COMNAVFORCARIB op 18 en 19 september. 1986 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

58-59 Standard Operating procedure inzake het stellen van regels voor gezamenlijke oefeningen. 1986 - 1987 2 stukken 58 http://proxy.handle.net/10648/917d56d4-b199-4ae5-a6d4-8d0923a637af Franse en Nederlandse eenheden, 1986 59 http://proxy.handle.net/10648/ebfa11e4-b28b-483e-a91b-8899490ba0cb Amerikaanse en Nederlandse eenheden, 1987 60 http://proxy.handle.net/10648/9980a7a1-fbb5-4914-89a2-a77a2ce401fa Verslag van de US/NL bilaterale training op Antigua, verzonden door de Flagofficer Netherlands Forces Caribbean aan de Commander United States Forces Caribbean. 1988 omslag 61 http://proxy.handle.net/10648/a9bbb74c-8ea3-4675-94ab-43de04e407d6 Verslagen van stafbesprekingen met vertegenwoordigers van het Amerikaanse leger betreffende samenwerking in het Caraïbisch gebied. 1988 - 1989 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1.2.2 Verhouding tot het burgerlijk bestuur van de Nederlandse Antillen 62 http://proxy.handle.net/10648/2dc1f851-b62e-4333-a1d6-faad4a1d4e1f Verslagen van besprekingen met het eilandbestuur betreffende de splitsing van de organisatie van het Departement van Openbare Werken over de eilanden. 1951 - 1952 omslag 63 http://proxy.handle.net/10648/2d81b4a7-7837-4298-85c4-4e5b16e4621d Stukken betreffende de ontwerp-landsverordening betreffende de luchtvaart (Luchtvaartlandsverordening) met het verzoek van de minister van Verkeer en Vervoer van de NA tot het maken van opmerkingen. 1958 omslag 64 http://proxy.handle.net/10648/713f140d-e39b-4c8a-8a1d-ae70b8931a86 Stukken betreffende de instelling en werkzaamheden van de Commissie Samenwerking Politie-Koninklijke Marine, waarin een vertegenwoordiger van de CZMNA als lid zitting heeft, ingesteld bij Ministeriële Beschikking van 15 februari 1960 (AS nr. 358). 1960 - 1961 omslag 65 http://proxy.handle.net/10648/f2cae366-e54c-448b-9e1f-c36aa84ac873 Stukken betreffende de bevindingen van de Werkgroep Personele Ondersteuning van de gouverneurs van de NA en Aruba. 1985 omslag 66 http://proxy.handle.net/10648/ce256487-fac4-41b1-8921-a48d210c1753 Stukken betreffende het samenstellen van een alarmrol ten behoeve van de beveiliging van de gouverneur van de NA. 1985 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2064

67 http://proxy.handle.net/10648/3aee1763-96d5-4e89-9bd7-d50defeaa02a Notitie voor de minister-president van de NA ten behoeve van haar bezoek aan het Detachement Suffisant op 13 oktober 1988, betreffende de positie van de Antmil, met bijlagen. 1988 omslag 68 http://proxy.handle.net/10648/2482c454-c6f9-4157-a997-411d58f395e9 Correspondentie met de waarnemend gouverneur van de NA betreffende de door het gouvernement bij te stellen landingsprocedure van vliegtuigen van vreemde mogendheden. 1989 omslag 69 http://proxy.handle.net/10648/82f9eded-430b-42f3-98e2-61b92358202c Stukken betreffende het geven van commentaar op van de regering van Aruba ontvangen calamiteitenplannen. 1989 omslag
1.2.3 Rijkswetgeving 70 http://proxy.handle.net/10648/ff156926-7000-46a2-a653-6a46af7dce42 Ontwerp van Wet houdende een interimregeling voor de NA en publicatie van de Wet van 28 september 1950 (Stb. K 419). 1950 omslag 71 http://proxy.handle.net/10648/63be1e2d-072a-4252-a34e-8be9c7c4d900 Besluit tot afkondiging van het Koninklijk Besluit van 3 maart 1951, houdende de Eilandenregeling NA (Stb. 1951, no. 64). 1951 stuk 1.2.4 Nederlands defensiebeleid 72 http://proxy.handle.net/10648/3195fe65-2e10-43bc-9089-efc46d2d6852 Stukken betreffende de evaluatie van de rol van de defensie in de NA. 1985 - 1986 omslag 73 http://proxy.handle.net/10648/d235f55b-57ba-4873-8094-4e62d25464c9 Lijst met aandachtspunten van de CZMNA aan de commandant van het Korps Mariniers te Rotterdam over zaken van belang in het Caraïbisch gebied. 1988 stuk 1.2.5 Marinebeleid in het Caraïbisch gebied 74-75 Stukken betreffende beleidsnota's KM in de NA. 1971 - 1976 2 omslagen 74 http://proxy.handle.net/10648/97f1855b-247e-4244-9071-f5c156727ec9 Ontwerp-nota, 1971

Gebruiksschade.

75 http://proxy.handle.net/10648/9061e7da-f456-46f6-b41e-c1f054a9e6d6 Beleidsnota van 27 oktober 1975, 1975 - 1976
76 http://proxy.handle.net/10648/724ddd2a-0e20-4abe-93d4-4e6eaf729e3b Stukken betreffende het tactisch en operationeel concept CZMNA en de inzet van marinierseenheden. 1981 - 1982 omslag 77 http://proxy.handle.net/10648/cb35fcbc-665a-490e-9e9e-61ea8d58d8c0 Nota Inzet Zeestrijdkrachten 1985, met aantekeningen van de CZMNA. 1984 - 1985 omslag 78 http://proxy.handle.net/10648/5c5971f3-6552-4fa1-966d-614de2d86e59 Stukken betreffende een voorstel tot het wijzigen van het operationeel beleid inzake de inzet van stationsschepen in het Caraïbisch gebied. 1987 omslag 79 http://proxy.handle.net/10648/24ec2d3d-6bd7-4ad7-8ab7-fb4f2b635e80 Stukken betreffende het in de NA gevoerde beleid inzake het opnemen van verlof voorafgaand aan repatriëring. 1987 omslag 80 http://proxy.handle.net/10648/68205063-e575-4e2c-82e8-9a4cab2d624d Maandoverzichten van briefings van het hoofd van de Afdeling Operaties van CZMCARIB over de periode februari 1988 - januari 1989. 1988 - 1989 pak
1.2.6 Organisatie 81 http://proxy.handle.net/10648/425b6133-cd88-46c4-bea4-3168989e9c4a Besluiten van de minister van Marine betreffende een reorganisatie van de procedure bij vliegtuigongevallen. 1952 omslag 82 http://proxy.handle.net/10648/6507d760-31c8-4ea0-b603-414c199b7a62 Stukken betreffende de opheffing van de Afdeling Mariniers Suriname per 1 september 1953. 1953 omslag 83 http://proxy.handle.net/10648/362977dc-a00c-433c-bcfa-685b7ec606fc Stukken betreffende de organisatie van de Vervoersdienst. 1955 - 1966 omslag 84 http://proxy.handle.net/10648/e2444d4f-0679-4673-9b76-195e05dcdb01 Stukken betreffende de reorganisatie van de Staf van de Commandant. 1969 omslag 85 http://proxy.handle.net/10648/1af873b4-3f4e-48cf-bde2-755c0f78d2d5 Memorandum betreffende de organisatie van de KM in de NA. 1971 stuk 86 http://proxy.handle.net/10648/010b8d70-56e1-4095-8ee6-daa6ff858cdd Stukken betreffende de instelling van de Commissie van Voorlichting voor Aanwijzingen van Adspiranten Koninkrijksofficieren. 1971 omslag 87 http://proxy.handle.net/10648/eff9a101-398e-4a75-9b4c-875a0776611c Stukken betreffende de samenvoeging van de Marinierskazerne Suffisant en de Marinebasis Parera. 1974 - 1977 pak 88 http://proxy.handle.net/10648/177c67f1-2660-402a-aa19-43fc5b170aff Stukken betreffende een voorstel tot wijziging van de Organisatie Tabel van het 336e Squadron. 1982 omslag 89 http://proxy.handle.net/10648/864a651f-eb1d-4c44-8b20-0ccdbb924863 Stukken betreffende het voorstellen tot het wijzigen van de samenstelling van de Afdeling Marine Patrouille Nederlandse Antillen (AMPNA) om aan de taakstelling te kunnen voldoen. 1982 omslag 90 http://proxy.handle.net/10648/a676ae3d-91bb-4f2b-8d75-50dbe8f6e062 Stukken betreffende de reorganisatie van de MBP. 1983 omslag 91 http://proxy.handle.net/10648/2e9be824-9712-4d04-bb30-25ef46576acb Rapport van het organisatieonderzoek uitgevoerd door het bureau Boegborn/Grijpink betreffende de CZMNA, met bijlagen. 1985 omslag 92 http://proxy.handle.net/10648/81a1e1b3-30c2-4411-9916-8a48bf1ee433 Stukken betreffende het leveren van een bijdrage aan een onderzoek naar gesignaleerde knelpunten binnen de eigen organisatie. 1988 omslag 93 http://proxy.handle.net/10648/260ad8fb-cf53-493e-a662-b75d96966d3e Stukken betreffende de positie van het onderdeelsoverlegorgaan van het 336e Squadron binnen het Commandement der Zeemacht in het Caraïbisch gebied. 1988 - 1989 omslag 94 http://proxy.handle.net/10648/b0d74241-14b3-4706-8401-6ec22cdde402 Stukken betreffende een voorstel tot het toekennen van bevoegdheden van de commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED) en CKMARNS aan de CZMCARIB. 1988 - 1989 omslag 95 http://proxy.handle.net/10648/99221a66-ce3a-4392-8568-08fcdf42b828 Stukken betreffende de instelling van het Adviescollege Calamiteitenbestrijding Aruba door de regering van Aruba en deelname van de commandant van de Marinierskazerne Savaneta. 1989 omslag 96 http://proxy.handle.net/10648/794f5e4b-8337-4139-b3ef-95e34f71c502 Stukken betreffende de reorganisatie van de Wapentechnische Dienst. 1989 omslag 1.2.7 Administratie 97-98 Stukken betreffende inspecties van Administratieve Diensten. 1952 - 1953 2 omslagen 97 http://proxy.handle.net/10648/2fb264df-913c-425e-8869-3d3aadbb7cd2 MSKSUF, 1952 98 http://proxy.handle.net/10648/689aac3e-ec98-4d71-983b-2e0a2445a983 MBP, 1953 99 http://proxy.handle.net/10648/1bf9aece-286f-4d0f-8a12-7df33ad11b96 Stukken betreffende de invoering van het registratuurplan en de indeling van indice 007.03 (wetgeving, rechtspraak en bestuur van Curaçao cq NA) bij de schepen en de inrichtingen in de NA. 1953 - 1955 omslag 100 http://proxy.handle.net/10648/065cf3c8-3431-416b-b9ef-2b52575a1d31 Stukken betreffende het verzoek van het hoofd van het Bureau Maritieme Historie van de MAS om de verzending van het Marine-archief van Suriname. 1954 omslag 101 http://proxy.handle.net/10648/2ea136be-f307-4576-a632-9613049d6ec5 Archiefexemplaar van een bundel instructies voor de Staf der Zeemacht in de NA. 1966 omslag 102 http://proxy.handle.net/10648/855e6b4c-6fa7-4393-872e-f1b2846c6e94 Verklaring van overdracht van geclassificeerd archief van de KL, met bijlagen. 1967 omslag 103 http://proxy.handle.net/10648/4d5fb6c7-6da8-4706-9e6e-e607afb4182d Stukken betreffende de overdracht van geclassificeerd archief van ex-Squadron no. 1 door het Detachement MLD te Curaçao aan de Afdeling Secretarie bij het Ministerie van Defensie, met geleidebrief. 1979 omslag 104 http://proxy.handle.net/10648/bf1d84b8-f2b4-468a-a31e-2e2439bea4e6 Proces-verbaal van vernietiging betreffende personeelsvertrouwelijke stukken uit 1977, toegezonden door de commandant van de Marinierskazerne Savaneta. 1980 stuk 105 http://proxy.handle.net/10648/f93a2645-ae43-4ec4-90ec-6f74080b690c Richtlijnen voor de NA betreffende de verzending van diplomatieke post. 1980 omslag 106 http://proxy.handle.net/10648/44556913-d711-4d36-b5d6-8c18daf4f136 Processen-verbaal van vernietiging van personeelsvertrouwelijke en ongeclassificeerde archieven van het Detachement Suffisant, alsmede een processen-verbaal van de uitgevoerde controle op de personeelsvertrouwelijke, personeels zeer vertrouwelijke, confidentiële en de geheime c.q. zeer geheime archieven. 1981 omslag 107 http://proxy.handle.net/10648/e05c804a-c3a7-4eac-ab5a-1949e7b987c4 Stukken betreffende het overdragen en vernietigen van archiefbescheiden van inrichtingen in het Caraïbisch gebied. 1982 - 1983 omslag 108 http://proxy.handle.net/10648/06e739a4-244a-4974-9812-7ab4508ba3ef Stukken betreffende de overdracht van het geheim, confidentieel en personeels zeer vertrouwelijk archief van de MSKSAV aan het Commandement der Zeemacht in Nederland. 1985 - 1986 omslag 109 http://proxy.handle.net/10648/8808fc05-3db8-4b3e-a689-74a06fc12b07 Proces-verbaal van vernietiging van archiefbescheiden met de classificatie North Atlantic Treaty Organisation-secret (NATO-secret). 1987 stuk 110 http://proxy.handle.net/10648/82063405-2498-4063-8bbe-d6e92089c920 Infrastructuurplan 2000 voor de KM-inrichtingen in het Caraïbisch Gebied. 1988 stuk 111 http://proxy.handle.net/10648/b93b0cac-b765-423f-84db-cb36034f5611 Stukken betreffende het bijstellen van het Organisatie-, Informatie- en Automatiseringsplan 1989 - 1998. 1988 - 1989 omslag 112 http://proxy.handle.net/10648/c0aab7f3-dba5-44a2-8d08-580abd999596 Automatiseringsplannen voor 1989 en volgende jaren voor de MBP, MSKSAV en de Koninklijke Marechaussee te Aruba. 1989 omslag 1.2.8 Bemanningslijsten 113 http://proxy.handle.net/10648/e765cea3-fc75-44ed-a1bf-7118b5d947c2 Beschikking van de minister van Marine tot vaststelling van de BL van het kernbataljon Mariniers NA. 1951 stuk 114-126 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van BL's betreffende de MBP. 1951 - 1988 2 pakken, 4 omslagen en 7 stukken 114 http://proxy.handle.net/10648/b77b3cdc-26cf-44a8-a62a-fe16d08b8412 BL's 1951, 1951 omslag 115 http://proxy.handle.net/10648/48730334-d025-4f7a-96f7-af308143330e OBL 4811, 1970 omslag 116 http://proxy.handle.net/10648/8d6a11a0-f5a0-42ac-8c91-430587cbb2b0 VBL 8148, 1980 117 http://proxy.handle.net/10648/24750181-3273-42c0-8362-a21875937c51 BL 8148, 1980 - 1981 pak 118 http://proxy.handle.net/10648/0f27e3c1-abcb-4aa4-97de-3fd9fe54d961 BL 8148, 1982 - 1983 pak 119-124 Bewakingsdetachement Nederlandse Antillen. 1983 119 http://proxy.handle.net/10648/54c5a080-f532-4ae9-857d-091cca9569ed BL 4440, A, 1983 omslag 120 http://proxy.handle.net/10648/1595ca1c-8551-4c8e-b280-732dc4cfdcc3 BL 4441, B, 1983 121 http://proxy.handle.net/10648/d579bfe3-1ce1-4252-9035-9ef7fb1c14fc BL 4442, C, 1983 122 http://proxy.handle.net/10648/88717dde-59f4-4d42-833a-a3e3423354a2 BL 4443, D, 1983 123 http://proxy.handle.net/10648/b7e27c15-4357-4da4-806a-d7b90134a112 BL 4446, G, 1983 124 http://proxy.handle.net/10648/6869ca4d-0a30-4ff3-b460-94daa743b3bb BL 4447, H, 1983 125 http://proxy.handle.net/10648/0114c7f4-0545-4390-8d29-e6894f0b9db9 BL 4311 betreffende de 2e Logistieke Ondersteuningsgroep, 1983 126 http://proxy.handle.net/10648/cf87f20c-5fad-4d77-851c-3bc7097aa9fc BL 8148, 1986 - 1988 omslag 127 http://proxy.handle.net/10648/3fb1a911-9100-43e9-ad15-7cb96b0f6b81 Stukken betreffende de BL van de Marine Magazijndienst NA. 1953 omslag 128 http://proxy.handle.net/10648/b43d0e7b-0d0b-432a-bd3b-068d2f46a784 Stukken betreffende de BL van Hr.Ms. Willem van der Zaan. 1953 omslag 129 http://proxy.handle.net/10648/f421fd11-18e7-436b-9e86-f4a1f8976447 Besluit van het Ministerie van Defensie betreffende de vaststelling van de VBL van het Commandement Mariniers in de NA. 1962 stuk 130-134 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van BL's betreffende de MSKSAV. 1962 - 1983 1 pak, 2 omslagen en 2 stukken 130 http://proxy.handle.net/10648/bc419d69-6d3c-4b4c-bbd4-449d93acd846 VBL 4813, 1962 stuk 131 http://proxy.handle.net/10648/119d6a1a-1c8b-4d3c-ada2-e738885c2aad BL 4211, 1979 - 1981 132 http://proxy.handle.net/10648/b3ee7f1c-2506-4f28-aa25-10447fe6c08f BL 4211, 1982 - 1983 pak 133 http://proxy.handle.net/10648/0a450ca6-7782-44ff-b0a5-95996a60665a BL 4444 betreffende het Bewakingsdetachement NA E, 1983 134 http://proxy.handle.net/10648/3a51c91e-3e8c-4560-9138-03d139f12d4a BL 4445 betreffende het Bewakingsdetachement NA F, 1983 stuk 135 http://proxy.handle.net/10648/70313a95-ebe9-4366-9893-147b44a44fc9 Vastgestelde bezettingsstaten van het Commando Mariniers NA, toegezonden door de commandant van het Korps Mariniers. 1963 - 1965 omslag 136 http://proxy.handle.net/10648/25cf5e44-8e10-40d5-aa29-8983aa2d89ab Bezettingsstaten van de MSKSUF en de MSKSAV, toegezonden door het Korps Mariniers. 1966 omslag 137 http://proxy.handle.net/10648/8c2f7d17-ef16-4564-8019-85df6a98d235 Vaststelling door de minister van Defensie van de OBL 4843 van de Marinemagazijnsdienst in de NA. 1970 stuk 138-139 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van BL's betreffende de CZMNA. 1971 - 1983 2 omslagen 138 http://proxy.handle.net/10648/6cb3d4c6-879f-4e48-8307-d11a2d7abc74 Concept-VBL 4801 over aanpassing van de staforganisatie, 1971 139 http://proxy.handle.net/10648/fcc78d11-a458-4c04-b83f-6a1f643f4a8b BL 0310, 1980 - 1983 140 http://proxy.handle.net/10648/73ccd748-3008-46a8-bcf1-c71efe567250 Vaststelling door de minister van Defensie van de BL van het Detachement van de Marine Luchtvaartdienst op Curaçao. 1974 stuk 141 http://proxy.handle.net/10648/20a06b5c-50e8-4299-915d-dcab4472b75a Stukken betreffende het opstellen van BL's na de samenvoeging van de MSKSUF en de MBP. 1976 - 1977 omslag 142 http://proxy.handle.net/10648/42c36615-aa1f-4619-b6f0-28a5f25d7b16 Stukken betreffende de consequenties voor BL's inzake de zeeverkeersorganisatie Aruba en Curaçao ten tijde van oorlogsgevaar of oorlog. 1978 omslag 143 http://proxy.handle.net/10648/4ec45ce9-fce3-4e23-a8d2-2c285501cfbf Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van BL 1904 betreffende het Detachement Plesman. 1980 - 1982 omslag 144-145 Stukken betreffende vaststelling en wijziging van BL 4310 en BL 4340 betreffende de Amfibische Gevechtsgroep Korps Mariniers (AGGP). 1980 - 1983 1 pak en 1 omslag 144 http://proxy.handle.net/10648/aaba69b6-cfbc-4eb7-9efb-ae0ac024f979 BL 4310, 1980 - 1982 145 http://proxy.handle.net/10648/a547458b-1bba-420d-9423-310878759d03 BL 4340, 1982 - 1983 omslag 146-147 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van BL's betreffende de MSKSUF. 1980 - 1988 1 omslag en 1 stuk 146 http://proxy.handle.net/10648/8f1097ec-066d-416d-859a-be3a52def009 BL 4407, 1980 - 1983 147 http://proxy.handle.net/10648/74ecb428-3644-41d7-b94f-22f968c21de2 BL 8149, 1988 stuk 148 http://proxy.handle.net/10648/e5525705-02c1-4e7a-8b9b-b24e39db016d Vaststelling van BL 1315 betreffende het F 27 Maritiem Squadron Koninklijke Luchtmacht (KLu) in de NA, met bijlage. 1981 omslag 149 http://proxy.handle.net/10648/ffa21578-322f-487d-9d13-10740aafe8aa Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden inzake BL's en functiehonorering van onder het CZMNA vallende onderdelen. 1981 - 1983 omslag 150 http://proxy.handle.net/10648/0494a72f-b8c6-4e7c-a88c-6456371ac4ce Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van BL's betreffende het 336e Squadron KLu in de NA. 1982 omslag 151 http://proxy.handle.net/10648/0f01ed11-9b96-43db-b61c-6202fba64b3d Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van BL 0311 betreffende de Permanente Krijgsraad voor de Zeemacht in de NA. 1982 - 1983 omslag 152 http://proxy.handle.net/10648/da18456d-ed25-483d-8689-bbdd53845c6d Verzoek van de CZMNA aan de CMS tot wijziging van de BL van de Marid ter plaatsing van een inlichtingenofficier op Aruba, met bijlagen. 1983 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

153 http://proxy.handle.net/10648/c7b1adfa-237f-4c87-8829-ce4d15d60cb6 Stukken betreffende het wijzigen van de BL's van inrichtingen in het Caraïbisch gebied. 1986 - 1987 omslag 154 http://proxy.handle.net/10648/311d9554-25c9-4833-95ed-5c344b60c59b Stukken betreffende de uitbreiding van de BL 4101-HKKM met de functie medewerker Inlichtingen en Veiligheid, kwaliteit SGTBDID. 1988 omslag 155 http://proxy.handle.net/10648/4f2e1ddc-aa8b-41ec-aaea-5a28ee735f3b Voorstel tot aanpassing van de BL 0207 TIVC in verband met de voorgenomen opheffing van de Radio Controledienst Nederlandse Antillen. 1988 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1.2.9 Personeelsaangelegenheden 1.2.9.1 Algemeen 156 http://proxy.handle.net/10648/d3c8c74c-20be-445d-bcd1-5de309bc484c Stukken betreffende de totstandkoming van instructies voor de CMRA en de commandant der Mariniers in de Nederlandse Antillen. 1950 - 1953 omslag 157 http://proxy.handle.net/10648/ab539006-b3ca-4aee-bc97-34b1f5bd6024 Stukken betreffende de voorwaarden voor detachering van landmachtpersoneel bij de KM in de NA. 1951 - 1952 omslag 158 http://proxy.handle.net/10648/8a16b57c-1b4e-43d8-9dfa-edba9d3de252 Stukken betreffende de inschrijving van militairen der Zeemacht in de bevolkingsregisters van Nederland en Curaçao, alsmede inzake de uitoefening van het stemrecht. 1951 - 1953 omslag 159 http://proxy.handle.net/10648/5557dc49-a4a4-49e0-b46a-716a91b51920 Richtlijnen van de CZMNA hoe te handelen bij twijfel aan identiteit. 1963 omslag 160 http://proxy.handle.net/10648/1ad7f74d-6392-4563-b5ef-315d0d244905 Stukken betreffende de rapportage door de commandanten van de benodigde overnametijd, de continuïteitsbehoefte aan personeel dat 3 jaar blijft en de key-functies. 1985 omslag 161 http://proxy.handle.net/10648/162eeee5-cb52-4936-9015-aec67eba4f59 Stukken betreffende de gevolgen van een mogelijke totstandkoming van de Landsverordening Ontwikkelingsbrigade voor het contingent landdienstplichtigen. 1985 - 1986 omslag 162 http://proxy.handle.net/10648/f7c4c00d-ec88-490c-86a6-0d0f6b06b4c4 Stukken betreffende het wijzigen van de Regeling Vergoeding Extra Beslaglegging (RVEB). 1986 omslag 163 http://proxy.handle.net/10648/2b2d703d-2e41-475a-b050-f020b068cb5c Stukken betreffende het voorstel tot het aanpassen van het beleid met betrekking tot uit te zenden personeel naar de NA en Aruba. 1987 - 1988 omslag 164 http://proxy.handle.net/10648/cacc25f6-4446-44f5-aed1-bb37450a8d21 Actiepuntenlijsten van het Comité NAAZA. 1987 - 1989 pak

Afkorting niet te achterhalen.

165 http://proxy.handle.net/10648/f595a3fb-4874-4c43-913c-0fce650dea4b Verslag van de vergadering van personeelsofficieren gehouden op 8 juni. 1988 stuk 166 http://proxy.handle.net/10648/70ad6384-d1d1-413f-af65-e8f3f6a9e055 Nota aan de BDZ inzake het geven van een voorstel tot het aanpassen van het beleid ten aanzien van vrijwillig nadienen. 1989 stuk 167 http://proxy.handle.net/10648/f9719477-e617-4acb-ab4d-107429362cb4 Rapport van bevindingen in verband met de vervanging van de chef Bureau Bevoorrading op de MBP. 1989 stuk 168 http://proxy.handle.net/10648/1b6b8ed1-8bdf-4c67-825d-9079f3656650 Stukken betreffende het controlevoorschrift Lokaal Aangenomen Burgerpersoneel NA. 1989 omslag
1.2.9.2 Bevoegdheden 169 http://proxy.handle.net/10648/20639477-1d2c-45bd-84d2-9f1c0f578388 Stukken betreffende de vaststelling van rayons voor de commandanten der Marine, alsmede instructies voor de commandant der Marine in de NA. 1948 - 1952 omslag 170 http://proxy.handle.net/10648/b98ae139-4d77-4ae3-8245-3361696143b8 Stukken betreffende de commando-overdracht van de Landmacht NA aan de KM. 1950 - 1955 omslag 171-172 Besluiten van de CZMNA betreffende commando-overdrachten van de MSKSUF. 1956 - 1964 2 stukken 171 http://proxy.handle.net/10648/aee446c5-25a2-4a15-9c03-4adfe4f97c26 Overdracht aan B. Dunki-Jacobs, 1956 172 http://proxy.handle.net/10648/a4daafe7-9864-4fe2-8eaa-07cc039a8185 Van R.H. de Jonge op A.M. Luijk, 1964 173 http://proxy.handle.net/10648/0a392ac8-eaca-47bc-9602-a6f868321816 Stukken betreffende overdrachten van commando over de Nederlandse Antillen. 1957 - 1966 pak

Bevat 2 kaarten en 17 foto's.

174-175 Besluiten van de CZMNA betreffende commando-overdrachten van Squadron no. 1. 1963 - 1966 2 stukken 174 http://proxy.handle.net/10648/6d179e93-f498-44e1-9f7f-11af133e4e5a Van K.A. la Bree op C.H. Greve, 1963 175 http://proxy.handle.net/10648/d546e0e7-1c0c-4f6e-b568-6ed1706cd273 Van G.H. Greve op L. Olthoff, 1966 176 http://proxy.handle.net/10648/93474f89-495d-4ba7-aa40-df8286546fa9 Besluit van de CZMNA betreffende het ontheffen van R. Hartog van en het belasten van W.A.J.P. Valkenier met het bevel over de MBP. 1964 stuk 177 http://proxy.handle.net/10648/f806b4c2-6531-470f-b2c0-7c9ecbe0d385 Besluit van de CZMNA betreffende het ontheffen van W.M. Goossens van en het belasten van H.S. Vreedenberg met het bevel over Hr.Ms. Dubois. 1964 stuk 178-179 Besluiten van de CZMNA betreffende commando-overdrachten van de MSKSAV. 1964 - 1966 2 stukken 178 http://proxy.handle.net/10648/9717a9e8-b2d4-4788-a643-2cf3f388e26c Van G.C.J. Ballieux op E. Graaff, 1964 179 http://proxy.handle.net/10648/334ab1a6-9610-448f-b0fc-2938c56c3af8 Van E. Graaff op A.J. Romijn, 1966 180-181 Besluiten van de CZMNA betreffende overdrachten van het commando over landingsvaartuig Hr.Ms. L 9609. 1965 - 1966 2 stukken 180 http://proxy.handle.net/10648/86a70c71-b15c-4dbb-8f87-2547e4757d84 Van G.W. Teffers op J.D.W. van Renesse, 1965 181 http://proxy.handle.net/10648/9c61a0f3-2fa2-487e-aeb2-61083ac9bd41 Van J.D.W. van Renesse op D.J. van den Hood, 1966 182-184 Stukken betreffende de overdrachten van de functie CMARNSNA, alsmede van het commando over de MSKSUF. 1965 - 1969 1 omslag en 2 stukken 182 http://proxy.handle.net/10648/1c0abef6-bc9b-4237-9a0a-426b3e7995f6 Van A.M. Luijk op A.F. van Velsen, 1965 183 http://proxy.handle.net/10648/808dc18b-563c-4a21-a7d7-bf7d1335f2b9 Van A.F. van Velsen op V.J.L. Blom, 1966 omslag 184 http://proxy.handle.net/10648/15cbb43a-4f5c-40fa-a2c6-2c0cb22e9685 Van V.J.L. Blom op G.P. Giesberts, 1969 185 http://proxy.handle.net/10648/998d6a96-b321-43fa-9798-64fab6411249 Besluit van de commandant betreffende het ontheffen van K.T. Venema van en het belasten van J. van Loon met het bevel over Hr.Ms. Van Amstel. 1966 stuk 186 http://proxy.handle.net/10648/f4ee6980-e8d6-483f-9996-2b3391b8b92d Besluit van het de CZMNA betreffende het ontheffen van A.C. van der Wilden van en het belasten van J.C. Kreffer met het bevel over Hr.Ms. Luymes. 1966 stuk 187 http://proxy.handle.net/10648/daac3f26-c1c2-4e00-aa98-d249ebff3d1f Stukken betreffende de wijziging van de bevelsgebieden van de regionale bevelhebbers CZMNED en CZMNA. 1972 omslag 188 http://proxy.handle.net/10648/f9cc58aa-f2c7-4e94-9963-0bb7866936c3 Brief aan de commandant van de Koninklijke Marechaussee Brigade Caraïbisch gebied inzake de gezagsverhoudingen tussen het Commandement Zeemacht in het Caraïbisch gebied en de Koninklijke Marechaussee Brigade Caraïbisch gebied. 1988 stuk 189 http://proxy.handle.net/10648/ec33197d-50ea-400f-847b-2d377528c7b3 Stukken betreffende de benoeming van een adjudant van de gouverneur van de NA. 1988 - 1989 omslag 190 http://proxy.handle.net/10648/4292c73e-3177-4979-a150-49aa1be3cce5 Correspondentie tussen de CKMARNS en de CZMCARIB betreffende de plaatsingsbevoegdheid van personeel van het Korps Mariniers. 1989 omslag
1.2.9.3 Rechtspositie burger en militair personeel 191 http://proxy.handle.net/10648/42de8df0-9812-46ad-8006-735b1dbc149b Stukken betreffende de rechtspositie van het burgerpersoneel in de Nederlandse Antillen/het Caraïbisch gebied. 1966 - 1986 omslag 192 http://proxy.handle.net/10648/0a5ef763-3ce9-4c0a-a844-9e98f7645e20 Stukken betreffende de uitzending van vrouwelijke militairen naar de Nederlandse Antillen voor het bezetten van walfuncties bij wijze van proef. 1978 - 1980 omslag 193 http://proxy.handle.net/10648/e15e8142-8c24-49a4-91bd-710fdb570ce2 Stukken betreffende gehouden hoorzittingen inzake de rechtspositie voor het ANTMIL kader. 1980 omslag 194 http://proxy.handle.net/10648/80678078-6a20-432b-b855-17023df62307 Stukken betreffende de instelling en deelname aan de Werkgroep Rechtspositie Lokaal Aangenomen Burgerpersoneel NA en Aruba. 1987 - 1988 pak 195 http://proxy.handle.net/10648/38850d67-aef4-42e1-b886-c8982223d692 Stukken betreffende de toepasbaarheid van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) in het Caraïbisch gebied. 1988 - 1989 omslag 196 http://proxy.handle.net/10648/19da917e-139a-49e3-bd32-60893ad40c4c Stukken betreffende de uitwerking van de rechtspositie voor dienstplichtigen van de NA en Aruba. 1988 - 1989 omslag 197 http://proxy.handle.net/10648/fff23a48-acb9-45c8-a368-35f4f0a0a3ee Brief van de Afdeling Rechtstoestand van de Directie Personeel KM inzake het geven van een toelichting op de rechtspositie van zieke Nederlands-Antiliaanse en Arubaanse dienstplichtigen. 1989 stuk 198 http://proxy.handle.net/10648/66541290-38f0-46dc-aab9-fa4312bb9a52 Verslag van de bespreking tussen G.J.F. van Hegelsom (Directie Juridische Zaken) en D. Braum (Afdeling Militaire Politieke Zaken van de Ambassade van de Verenigde Staten) in Den Haag inzake de status van personeel van de Verenigde Staten en het Commandement der Zeemacht in het Caraïbisch gebied tijdens gezamenlijke oefeningen. 1989 stuk 1.2.9.4 Personeelssterkte burger en militair personeel 199 http://proxy.handle.net/10648/7e5de8ad-2e8d-43ad-b843-9f3238885062 Brief van de BDZ aan CZMNA betreffende het geven van een visie inzake problematiek met het personeelsbestand, de oefenfrequentie en het opkomstcentrum Antilliaanse Militie (ANTMIL). 1971 stuk 200 http://proxy.handle.net/10648/58f882b9-b0fc-4441-b0f7-0bdad3c3d921 Stukken betreffende het wijzigen van de personeelssterkte van Squadron no. 1 in verband met het opheffen van het Squadron per 1 augustus 1974. 1973 - 1974 omslag 201 http://proxy.handle.net/10648/a5a485a4-b9f4-4640-9bb6-50e0e272c909 Stukken betreffende de inkrimping van het Korps Mariniers op de NA. 1974 omslag 202 http://proxy.handle.net/10648/d94c95d3-cb2a-4341-b05e-1b82c55d2511 Correspondentie met de directeur Personeel KM betreffende voorstellen voor een nieuw vacaturebeleid voor officieren in verband met een tekort aan officieren. 1983 omslag 203 http://proxy.handle.net/10648/3fac281f-a657-4af5-b977-b108d0061d56 Stukken betreffende het opheffen van de functie commandant Mariniers in de Nederlandse Antillen. 1984 - 1985 omslag 204 http://proxy.handle.net/10648/4424d44a-1191-4b9c-a01d-31bb6fbe9953 Correspondentie met de Projectgroep Reductie Burgerpersoneel betreffende het reduceren van het burgerpersoneelsbestand tewerkgesteld in het Caraïbisch gebied. 1988 omslag 205 http://proxy.handle.net/10648/95fcc178-9567-45ce-a1b0-5d1c92ef69dc Stukken betreffende het verminderen van het aantal functies van de Marine Inventarisdienst/KM in de NA. 1988 omslag 206 http://proxy.handle.net/10648/0cdf7945-e07a-4fb3-b97d-3bac1e052555 Stukken betreffende de uitbreiding van de personeelsformatie CZMCARIB met de functie bouwkundige. 1988 - 1989 omslag 1.2.9.5 Dienstreizen en werkbezoeken 207 http://proxy.handle.net/10648/e017aa3b-56aa-46ce-a8aa-4365810b3704 Verslagen van de dienstreizen van kapitein-luitenant ter Zee G. van Houweninge naar de NA en Suriname. 1949 - 1951 omslag 208 http://proxy.handle.net/10648/c3ade4fa-5a44-4b5b-aa8c-166110ab8c22 Opmerkingen van de CMARNSNA over het rapport van de BDZ betreffende zijn bezoek aan de NA van 20 - 26 maart. 1974 omslag 209 http://proxy.handle.net/10648/a38ac41a-e0d9-4279-9c06-2f45611e601f Verslag van de besprekingen met de COTRIS tijdens diens bezoek aan Curaçao in de periode 9 - 16 maart 1975, met bijlagen. 1975 omslag

Bevat 1 kaart.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

210 http://proxy.handle.net/10648/8f113d6f-939d-4ba2-bd2b-dc026efc8bee Verslagen van besprekingen op 22, 26 en 29 mei van de CZMNA tijdens zijn werkbezoek aan Nederland. 1975 omslag 211 http://proxy.handle.net/10648/b4ecad26-c64e-4627-af61-1a3cf12c158c Stukken betreffende het bezoek van de plaatsvervangend vlagofficier Materieel aan de NA. 1976 omslag 212 http://proxy.handle.net/10648/e4452f87-3663-47ed-ab3a-362accd22911 Stukken betreffende dienstreizen van de CZMNA naar Nederland. 1978 - 1988 omslag 213 http://proxy.handle.net/10648/32501b50-b11f-4a40-9173-f7d53b98c424 Stukken betreffende het inventariseren van de accommodatiemogelijkheden tijdens een dienstreis van en naar Curaçao en Aruba. 1983 omslag 214 http://proxy.handle.net/10648/fc7c0014-3268-4f0b-9939-7a10e6c959b3 Teksten van voordrachten gehouden tijdens het bezoek van de CMARNS aan de NA in november. 1983 omslag 215 http://proxy.handle.net/10648/554fe08a-3089-4319-bee8-d279d140b00d Toespraak van de CZMNA tijdens het bezoek van de BDZ van 12 - 19 oktober. 1984 stuk 216 http://proxy.handle.net/10648/81cd1184-7647-4788-b300-3a51ae111b50 Tekst van een voordracht van de CMSKSUF tijdens het werkbezoek van de chef Staf Korps Mariniers aan de NA, alsmede het verslag van het bezoek en commentaar van de CMSKSAV op het verslag. 1985 omslag 217 http://proxy.handle.net/10648/4131ef66-c350-42fd-a4fb-b7efaf7ab5d9 Stukken betreffende het bezoek van de CZMCARIB aan het Hoofdkwartier Korps Mariniers (HKKM) op 27 november 1987. 1987 - 1988 omslag 218 http://proxy.handle.net/10648/155e4bda-60a5-4f01-b92e-69dfe5681b20 Verslag van het bezoek van de VBZ aan Aruba en Curacao van 13 - 22 oktober. 1988 stuk 219 http://proxy.handle.net/10648/03170fd9-19b8-4f2c-918d-8948611b887e Verslagen van het bezoek van de minister van Defensie gedurende 9 - 17 januari aan de NA en Aruba. 1988 omslag 220 http://proxy.handle.net/10648/c408bde8-5fa5-4180-b0a1-f1ea6d82115f Verslag van het werkbezoek van de staatssecretaris van Defensie van 11 - 14 april aan de NA en Aruba. 1989 stuk
1.2.9.6 Ver- en overplaatsingen 221 http://proxy.handle.net/10648/9c528be0-22ad-4680-9c47-7c9788184c44 Stukken betreffende het verslag van de detachering van J.A.J. Peters bij US Underwater Demolition Team (UDT) te St. Thomas. 1965 omslag 222 http://proxy.handle.net/10648/fd105088-92c2-4eef-98c6-9fb3b215f287 Stukken betreffende het verzoek van de fiscaal bij de Permanente Krijgsraad in de NA om plaatsing van een marinerechercheur. 1974 omslag 223 http://proxy.handle.net/10648/5afc6b40-1762-496d-b15b-19c889fd47fb Stukken betreffende de detachering van de SP-2H 205 van het Detachement MLD Curaçao van 5 - 7 april 1975 naar Roosevelt Roads. 1975 omslag 224 http://proxy.handle.net/10648/71daf9be-d1e6-4da4-b1e8-e2e45aa3266c Stukken betreffende de herplaatsing van personeel en de overdracht van taken na opheffing van de AMPNA. 1988 omslag 225 http://proxy.handle.net/10648/8067ce91-9af2-43eb-bda6-a839fb322f85 Instructies ten behoeve van het kaderlid belast met het houden van toezicht op repatrianten tijdens verplaatsing vanaf Curaçao en Aruba naar Amsterdam. 1989 stuk 226 http://proxy.handle.net/10648/f14442f5-65e7-469d-8efc-cda0a2a6a036 Voorstel tot het invoeren van een regeling inzake het opstellen van een concept-getuigschrift voor repatriërende mariniers, met bijlage. 1989 omslag 1.2.9.7 Bevorderingen 227 http://proxy.handle.net/10648/e449a603-646f-4175-9f4c-9a6d8fd7f9af Richtlijnen betreffende bevorderingen, waarbij door de CMNA mag worden afgeweken van de eis van geneeskundige geschiktheid bij tot zijn bevoegdheid behorende bevorderingen in stand, toegezonden door het Ministerie van Marine. 1948 stuk 228 http://proxy.handle.net/10648/29e0848e-81ef-4efc-b372-3d01bcfcc282 Richtlijnen betreffende bevordering van personeel in oorlogstijd voor de aanvulling van het kader. 1958 - 1962 omslag

Gebruiksschade.

1.2.9.8 Bezoldiging 229 http://proxy.handle.net/10648/be397b65-3711-489c-9c82-fabe29695ae6 Brief van de commandant van Hr.Ms. Van Speijk met zijn visie op de salarisregeling in de NA. 1954 stuk 230 http://proxy.handle.net/10648/3b10a7bb-2462-41c2-a5cc-0f9972f69e62 Stukken betreffende een voorstel van de CZMCARIB tot het bijstellen van de berekening tegemoetkoming onderwijskosten. 1988 omslag 231 http://proxy.handle.net/10648/6d98cc21-204f-4607-85b1-a46eab7dc44b Concept-regeling van de CZMCARIB inzake vrijstelling van de inhouding op de bezoldiging wegens verleende huisvesting, toegezonden aan de minister van Algemene Zaken van de Nederlands Antillen. 1989 stuk 232 http://proxy.handle.net/10648/b146d210-eef1-44c6-a0fb-74c407cccb90 Stukken betreffende de invoering van de regeling inzake een financiële tegemoetkoming voor sportbeoefening voor Nederlands Antilliaanse en Arubaanse dienstplichtigen. 1989 omslag 1.2.9.9 Handhaving tucht en orde 233 http://proxy.handle.net/10648/aec057f9-6656-4692-8bfd-f5b673ec3d97 Nota van de CZMNA betreffende de rechten van personen in voorarrest en krijgsraadarrestanten. 1960 stuk 234-235 Beschikkingen van de commandant betreffende het ontheffen en benoemen van officieren bij de Permanente Krijgsraad in de NA. 1969 - 1989 2 omslagen 234 http://proxy.handle.net/10648/9454d922-dc31-4d65-ba9c-bec3b54315f9 1969 235 http://proxy.handle.net/10648/ac84689b-33df-4ff0-b729-ba31f7c3326b 1989 236 http://proxy.handle.net/10648/b9b4f501-5008-43fa-984b-da48ee603c36 Stukken betreffende het drankgebruik in de NA. 1972 - 1975 omslag 237 http://proxy.handle.net/10648/c1754f9c-3b38-4b50-8d8f-2fb9787f28d5 Stukken betreffende het te volgen beleid inzake de aanpak van drugsproblematiek. 1972 - 1989 omslag 238 http://proxy.handle.net/10648/d4967edd-5f76-470e-bf9c-27cc50655b64 Stukken betreffende de rol van het leger bij de drugsbestrijding in het Caraïbisch gebied, ter sprake komend tijdens bezoeken van de gouverneur van de Nederlandse Antillen aan Nederland. 1986 - 1988 omslag 239 http://proxy.handle.net/10648/5752ebaf-9523-4de7-ae8b-086a5965a44a Stukken betreffende de inventarisatie en het te voeren beleid inzake overmatig drankgebruik door militairen welke geplaatst zijn in het Caraïbisch gebied. 1988 omslag 240 http://proxy.handle.net/10648/2ffc4e58-6a58-4d4b-8b5a-58f9fbe45963 Correspondentie van de CZMCARIB met de BDZ betreffende het artikel 29 van de ontwerp-Wet Militair Tuchtrecht (WMT). 1989 omslag 241 http://proxy.handle.net/10648/e004e86f-ac36-457d-8d94-8bb0bc76a1f9 Stukken betreffende de opdracht van de BDZ tot het implementeren van de door het Coördinatieteam Geweld in de krijgsmacht voorgestelde maatregelen ter voorkoming van geweld. 1989 omslag 1.2.9.10 Dienstplicht 242-243 Stukken betreffende dienstplichtaangelegenheden van de NA. 1963 - 1964 2 omslagen 242 http://proxy.handle.net/10648/b2a3e1ee-fb49-4811-a69f-e19a545cc70f 1963 243 http://proxy.handle.net/10648/ba558fb1-5892-422e-b358-57358dc2df4e 1964 1.2.9.11 Opleidingen voor burger en militair personeel 244 http://proxy.handle.net/10648/6ac884d3-286a-456e-a406-90e4458ff5dd Stukken betreffende de toelating van personen tot de opleiding adelborst. 1956 - 1967 omslag 245 http://proxy.handle.net/10648/94b5ec50-b58f-4626-a6a9-76687cfb5ec3 Cursusverslag van Training for Amphibious Staff Officers Course toegezonden door de commandant van de MSKSUF. 1960 stuk 246 http://proxy.handle.net/10648/3da8d05b-3ed7-4d3a-8060-bacddf024270 Leerplannen voor kwaliteitsnummer (KWNO) 0000, 0002, 0003 en 0004, toegezonden door de CMARNSNA. 1960 pak 247 http://proxy.handle.net/10648/21151129-f182-4cb3-a098-4247fc44e52f Verslag van de cursus Jungle Operations te Fort Sherman in de Panama Canal Zone. 1966 omslag 248 http://proxy.handle.net/10648/5832be6a-6074-4b1a-a7f4-4f0e0d8828c0 Leerplan voor de opleiding tot korporaal bij de Zeemacht van de NA. 1971 stuk 249 http://proxy.handle.net/10648/29f9c74b-9fa6-4a7d-97de-112dfe489fc3 Brief van de directeur Personeel KM betreffende het stellen van een beleidslijn inzake het oproepen van Antilliaanse militairen tot het volgen van de opleiding tot officier der Mariniers, met bijlagen. 1981 omslag 250 http://proxy.handle.net/10648/7677c0ed-1753-4f24-8f45-e1cbb995afbd Stukken betreffende de behoeftestelling van en een leerplan voor personeel voor rubberbootbestuurder (kwaliteitsnummer 0090). 1983 omslag 251 http://proxy.handle.net/10648/5202204d-94da-409f-8ca9-64b6cecd2c2c Stukken betreffende de externe evaluatie Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers (POTOM) 86-87. 1988 omslag 252 http://proxy.handle.net/10648/ef4a8d33-d51a-4d78-b9ae-669e13b1627a Stukken betreffende het opstellen van een leerplan carrière-opleiding voor onderofficieren van de mariniers gelegerd op de NA en Aruba. 1988 - 1989 omslag 253 http://proxy.handle.net/10648/25c3c8a3-9fb7-4f02-b0de-b59a2d78b0ae Brief aan de CMSKSAV met het verzoek tot levering van een concept-leerplan voor de opleidingen ten behoeve van de Arubaanse Militie (ARUMIL). 1989 stuk 254 http://proxy.handle.net/10648/2178d406-75e3-463c-9d28-6b594458cfeb Eindrapport van de Werkgroep Informatica Onderwijs inzake het verkrijgen van een doeltreffend onderwijsbeleid in het Caraïbisch gebied. 1989 stuk 255 http://proxy.handle.net/10648/7af6fcc0-3994-44e4-9c26-db1237b724cf Operatiebevel 122/88 betreffende het houden van een commando-opleiding te Martinique door het Commando-Opleidingsdetachement van het MSKSAV, met bijlagen. 1989 omslag 1.2.9.12 Personeelszorg 256 http://proxy.handle.net/10648/4395010d-c6d1-4e28-88d2-63ccc5d69088 Stukken betreffende de totstandkoming van een instructie voor de stafofficier Arts in de NA. 1950 omslag 257 http://proxy.handle.net/10648/8f19f98b-50b1-4c12-adf3-b084bae2e1bf Overzicht van verrichtingen van de Geneeskundige Dienst der KM in het gebiedsdeel NA. 1952 stuk 258 http://proxy.handle.net/10648/710f4bd3-8632-44ff-b46a-b18181b1daaf Jaarverslag van de Koninklijke Marine Jachtclub. 1956 stuk 259 http://proxy.handle.net/10648/56fa53b3-be09-409e-940e-f77a13cf7c84 Brief van het hoofd der Geneeskundige Dienst Zeemacht NA betreffende een te starten campagne tegen de gele koorts. 1963 stuk 260 http://proxy.handle.net/10648/910c60d3-e11b-4833-842c-117028da193e Stukken betreffende militaire tehuizen in de NA. 1963 - 1964 omslag 261 http://proxy.handle.net/10648/bb8160d4-86bd-4871-8d90-7e552fce4e37 Verslagen van werkzaamheden en opmerkingen van de ambtenaar voor Sociale Zaken der KM in de NA over het 2e kwartaal 1964 - 2e kwartaal 1972. 1964 - 1972 pak 262 http://proxy.handle.net/10648/ccf8be4c-a64c-4dcb-9326-b3beef8c8c1e Richtlijnen van de inspecteur Geneeskundige Dienst Zeemacht voor de keuring van beroepsschepelingen in de NA. 1966 omslag 263 http://proxy.handle.net/10648/f1816204-83ec-435f-8f5c-e5d53fdcc66d Stukken betreffende richtlijnen voor geneeskundige verzorging in Suriname. 1966 omslag 264 http://proxy.handle.net/10648/5990500f-afe6-4d3a-904a-1841e74f8e70 Jaarverslag 1968 van de Stichting Militair Tehuis Prins Willem-Alexander op Aruba. 1969 stuk 265 http://proxy.handle.net/10648/f96f7c2c-3de7-4789-a5e4-08359a52b088 Rapport betreffende de geestelijke verzorging en vormingscursussen bij de KM in de NA over juli 1969 - september 1970. 1970 stuk 266-269 Stukken betreffende dienstreizen van de hoofdvlootaalmoezenier naar de NA. 1972 - 1980 2 omslagen en 2 stukken 266 http://proxy.handle.net/10648/03d9269b-a5d2-4123-9731-4d74af23df15 1972 mrt. 08 - 29 267 http://proxy.handle.net/10648/79168b9f-8008-46bc-b137-280aca91d824 1976 mrt. 27 - apr. 14 268 http://proxy.handle.net/10648/18f45923-3bce-4b7f-8f79-ebf59e0743e9 1978 aug. 29 - sep. 21 stuk 269 http://proxy.handle.net/10648/e6e94dec-e638-43e1-918b-3519922ddc1f 1980 feb. 29 - mrt. 21 stuk 270 http://proxy.handle.net/10648/74296841-6d0e-4930-aebc-65c3a72d7712 Verslagen van de werkzaamheden van de maatschappelijk werkster bij de MSKSAV. 1975 omslag 271-274 Stukken betreffende werkbezoeken van het hoofd van de Dienst voor Ontwikkeling, Sport & Ontspanning (OS&O) aan de NA. 1978 - 1985 1 omslag en 3 stukken 271 http://proxy.handle.net/10648/92495be1-94ab-410f-ba34-f157c1126505 1978 apr. 03 - 18 272 http://proxy.handle.net/10648/b8a42d1d-5e55-4bab-ba83-edd59524bd27 1980 feb. 18 - mrt. 04 273 http://proxy.handle.net/10648/c4f48845-8312-425d-9a52-540ace954eb5 1982 apr. 06 - 20 omslag 274 http://proxy.handle.net/10648/659aad6b-b328-4745-97af-52426e54c7aa 1984 nov. 03 - 12 275 http://proxy.handle.net/10648/cd7fdcab-d4f7-4758-be2f-56ddcd4dc14b Brief van de CZMNA aan de BDZ betreffende de sociale problematiek onder het militair en burgerpersoneel. 1983 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

276 http://proxy.handle.net/10648/4691c502-4f78-40b4-ac32-5d9431b7ee52 Stukken betreffende de invoering van een regeling van de te volgen procedure bij medische behandeling van burgerpersoneel buiten de NA. 1987 - 1988 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

277 http://proxy.handle.net/10648/02d674af-1b00-4bbb-afdc-a68abef42ac2 Stukken betreffende het huisvesten van het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) op de MSKSUF. 1987 - 1988 omslag 278 http://proxy.handle.net/10648/fc0d8fb9-2006-477f-97b7-f46df3709e3d Jaarrede van de voorzitter van de Hoofdafdeling der Vereniging Belangenbehartiging Zeemacht (VBZ). 1988 stuk 279 http://proxy.handle.net/10648/d93efe01-781a-4fbe-bf0b-b8466f65f29b Stukken betreffende het houden van de grote jaarlijkse bijeenkomst van de Sociale Coördinatie Commissie (SCC). 1988 - 1989 omslag 280 http://proxy.handle.net/10648/93f1ab64-da36-4bd8-9745-86e63bd8730d Regeling betreffende de huisvesting van militairen en burgerpersoneel, opgesteld door de commandant der Zeemacht in het Caraïbisch gebied, met op en aanmerkingen van de Hoofdafdeling der Zeemacht in het Caraïbisch gebied. 1989 omslag 281 http://proxy.handle.net/10648/61966c9d-5a78-4108-b67e-b12707e85185 Stukken betreffende de doelstelling en de taakstelling van de SCC, alsmede het verslag van de vergadering van 27 en 28 oktober. 1989 omslag 282 http://proxy.handle.net/10648/ca980ee5-43a0-4cac-a36d-be6ce0ba3f1c Stukken betreffende de eventuele sluiting van de militaire begraafplaats te Mundo Nobo op Curaçao. 1989 omslag 283 http://proxy.handle.net/10648/889f2de7-8153-4e8b-ba5b-cd9c8a72ce17 Stukken betreffende de oprichting en samenstelling van de vereniging Contact Oud Mariniers (COM) op Curaçao en de NA. 1989 omslag 284 http://proxy.handle.net/10648/a152a07a-b8ac-437a-9af8-22bf8967f0c3 Stukken betreffende het aanwijzen van eilandgebonden feestdagen als zijnde feestdagen in de zin van het Algemeen Militair Ambtenarenreglement. 1989 omslag 285 http://proxy.handle.net/10648/8f6da3ff-fecf-4669-9d93-0e5eafa7489f Verslag van de vergadering van het Thuisfrontcomité gehouden op 25 augustus, met verzendlijst. 1989 omslag
1.2.9.13 Beoordelingen en onderscheidingen voor burger en militair personeel 286 http://proxy.handle.net/10648/02917b6f-d7ff-4c9c-992c-96eea28f20b0 Stukken betreffende het invoeren van een regeling inzake het beoordelen van burgerpersoneel geplaatst bij de Radio Controledienst in de NA. 1981 omslag 287 http://proxy.handle.net/10648/eb535595-62c3-463b-9e49-91f6e1e7af1e Stukken betreffende de regeling van uitgifte van getuigschriften aan zeemiliciens-mariniers die met groot verlof gaan. 1989 omslag 1.2.9.14 Kleding en tenue 288 http://proxy.handle.net/10648/b0033b7c-dde5-4ee9-8da8-2824e30e3c6a Stukken betreffende het wijzigen van de voorschriften inzake het tenue bij passagieren. 1952 - 1964 omslag 289 http://proxy.handle.net/10648/a1bbfe4f-1e86-497c-9734-f91c9065e516 Stukken betreffende het wijzigen van de Tenue-voorschriften Militairen der Zeemacht in de NA. 1955 - 1956 omslag 290 http://proxy.handle.net/10648/fe0a56a0-059b-4494-b91f-11ba14416064 Stukken betreffende door het Ministerie van Defensie voorgestelde tropentenuewijzigingen. 1965 - 1966 omslag

Bevat 3 foto's.

291 http://proxy.handle.net/10648/5e39b0cb-1bde-4fd0-be0c-3c840a9c0205 Stukken betreffende een voorstel tot invoering van een voorschrift met betrekking tot het dragen van burgerkleding buiten de diensturen. 1988 omslag
1.2.10 Operatieve orders en orders van blijvende aard 292-308 Orders van blijvende aard voor de Nederlandse Antillen (OBANA). 1951 - 1968 1 pak, 15 omslagen en 1 stuk

Bevatten hiaten.

292 http://proxy.handle.net/10648/246b4b52-a582-4a74-a356-39f7b6188044 Nrs. 4 - 43, 1951 293 http://proxy.handle.net/10648/3c0d3e8b-b4f2-4216-991f-39b1415062c2 Nrs. 1b - 80, 1952 294 http://proxy.handle.net/10648/8d5d559e-085e-431c-b5a2-f0404f7c34e2 Nrs. 18b - 103, 1953 pak 295 http://proxy.handle.net/10648/fb158411-1f4f-459a-9fa1-c9a236e8a08c Nrs. 41a - 117, 1954 296 http://proxy.handle.net/10648/3facd9cb-b5c1-485e-8866-650ce8aa8e05 Nrs. 69b - 127a, 1955 297 http://proxy.handle.net/10648/69194c44-c0f5-468a-87a5-172d6fb61d08 Nrs. 69c - 142, 1956 298 http://proxy.handle.net/10648/3fcf4056-3f5c-4f3f-9f11-d0eccc852269 Nrs. 33 - 155, 1957 299 http://proxy.handle.net/10648/7239f9c4-78c3-4231-8f69-0b880c8c30a3 Nrs. 67 - 171, 1958 300 http://proxy.handle.net/10648/f0021764-1436-4387-bbd2-30277f625aa3 Nrs. 1 - 116, 1959

Bevat 2 tekeningen.

301 http://proxy.handle.net/10648/5bd1eb1e-98f4-404d-81b6-e92235aad5a7 Nrs. 67 - 145, 1960 302 http://proxy.handle.net/10648/91a1b6e8-1bd8-42fc-8b3c-19e1e8fe94a1 Nrs. 18 - 162, 1961 303 http://proxy.handle.net/10648/0276c27b-40e8-4036-9c4f-bbc9ae5b3118 Nrs. 1 - 123, 1962 304 http://proxy.handle.net/10648/23c04f99-115e-49b0-b528-01269eac751e Nrs. 1a - 178, 1963 305 http://proxy.handle.net/10648/28f6b38e-860f-4ae3-a7c0-269d308c8ca8 Nrs. 28a - 190, 1964 306 http://proxy.handle.net/10648/008670f0-c298-4e60-82a7-ec16d473075e Nrs. 18b - 201, 1965 307 http://proxy.handle.net/10648/486ddbfd-342c-4ad5-b3c7-c748a035d42f Nrs. 5 - 1504, 1966 308 http://proxy.handle.net/10648/a6160323-677b-4d92-895e-95bf474673af Nr. 191B, 1968 stuk
309-311 Staforders. 1952 - 1954 3 omslagen

Bevatten hiaten.

309 http://proxy.handle.net/10648/b3c038fa-657f-4f77-942e-aa368e97b681 Nrs. 5a - 11, 1952 310 http://proxy.handle.net/10648/8cb4cab0-9f3b-422e-a265-2c5c8ce80ae2 Nrs. 5c - 19, 1953 311 http://proxy.handle.net/10648/1df8f3bd-5168-46d0-aa42-2f3853095abf Nrs. 2 - 22, 1954
312 http://proxy.handle.net/10648/737e138c-210b-4c05-aa2f-b455a63a45a5 Memorandum van de kapitein-luitenant ter Zee G.J. Platerink betreffende de Buskruitverordening. 1953 stuk 313 http://proxy.handle.net/10648/47dbfd54-3094-433c-b12d-9cffa5c338f5 Stukken betreffende vervallen en nog van kracht zijnde BENA's (Bekendmaking Nederlandse Antillen). 1956 omslag 314 http://proxy.handle.net/10648/c823b49b-a2f8-40ad-a371-4115a520dc0f Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van OBANA's. 1957 - 1966 omslag

Niet nader te splitsen.

315 http://proxy.handle.net/10648/4b002ede-761c-4861-a424-8a06a04e89e9 Aanvullingsbladen van de vredesinstructies in de NA. 1964 - 1967 pak 316-319 Operatieve orders (OPORD). 1964 - 1987 4 omslagen 316 http://proxy.handle.net/10648/ba837813-a19f-4d59-afa8-8edb7a5ae752 Nr. 1/64 (Nantopord), 1964 - 1965 317 http://proxy.handle.net/10648/bb99b89c-1baa-48c6-9206-2bba94706f72 Nrs. 1 - 5, 1972 318 http://proxy.handle.net/10648/b9db6906-075f-44ad-9a07-021555077b0d Nrs. 9 en 10, aanvullingsbladen van de Bundel Operatieve Orders, 1973 319 http://proxy.handle.net/10648/c304862a-9584-4626-a4f2-77d52791db44 Nr. 3, 1987 320-321 Orders van blijvende aard voor het Caraïbisch Gebied (OBACARIB). 1988 - 1989 2 omslagen 320 http://proxy.handle.net/10648/5639f2fb-c58c-411f-abe7-0b160de3f0c5 Nr. 325, 1988 321 http://proxy.handle.net/10648/f6b5257f-1b73-4644-8068-6b091079fc40 Nrs. 105 - 524, 1989

Bevat hiaten.

1.2.11 Voorlichting 322 http://proxy.handle.net/10648/efc18b5f-45ec-4c4b-8fa5-f4906c62a494 Stukken betreffende de verstrekking en verzameling van inlichtingen, bijeengebracht in de 'Verzamelmap' van de Marinevoorlichtingsdienst. 1951 - 1952 omslag 323 http://proxy.handle.net/10648/97e90e90-6d38-44a0-a2f0-1b16358fe750 Circulaire van de commandant Troepenmacht in Suriname (COTRIS) ter voorlichting van uit te zenden landmachtpersoneel naar Suriname. 1958 omslag 324 http://proxy.handle.net/10648/a5ba4c73-b2aa-4c9e-ac16-f7ede416a9b8 Stukken betreffende de samenstelling van een historisch overzicht van Nederlandse marineschepen welke te Curaçao gestationeerd waren of dit eiland bezocht hebben in de periode 1875 - 1940. 1959 - 1960 omslag 325 http://proxy.handle.net/10648/1a892c94-b5f3-4519-9dac-e31298222c0a Nota van de Directie Voorlichting betreffende het professionaliseren van het voorlichtings- en public relationsaspect voor de KM in het Caraïbisch gebied, met bijlagen. 1989 omslag 1.2.12 Bibliotheek/documentatie 326 http://proxy.handle.net/10648/45a7e101-7c38-4c99-aa78-c1acf37967b7 Operations Plan no. 2 van de Commander All Forces Aruba-Curaçao (CAFAC/A4-3), met bijlagen. 1943 - 1944 omslag 327 http://proxy.handle.net/10648/97b464bc-4e8e-4986-9786-211923bc9c4a De Nederlandse Antillen. Een uitgave van de Regeringsvoorlichtingsdienst der NA. 1962 deel 328 http://proxy.handle.net/10648/e7ddec1a-a2f3-486e-b190-731d01fd88c0 Proces-verbaal van de CZMNA betreffende de overgave/overname van bij het Commandement der Zeemacht in de NA opgeslagen hydrografische, meteorologische en topografische publicaties. 1972 stuk 329 http://proxy.handle.net/10648/b5f09e13-254a-43f2-b46f-08d2c6fd7bbb Info-bulletins High Quality 89/1 en 90/1. 1989 omslag 1.2.13 Territoriale verdediging 1.2.13.1 Militaire infrastructuur 1.2.13.1.1 Bevoorradings- en magazijndienst 330 http://proxy.handle.net/10648/eb51a4ac-7c69-44f7-9ca1-44b8a6e6038a Stukken betreffende het vervoer en de opslag van munitie in de NA. 1950 - 1954 omslag 331 http://proxy.handle.net/10648/1eca6b12-4834-4c3d-8117-d7bd431fe961 Leidingsschema's, op plattegronden ingetekend, van de MSKSUF en de MSKSAV, met bijlagen. 1952 - 1954 omslag

Bevat 5 tekeningen.

332 http://proxy.handle.net/10648/28c2ba76-0609-4b4e-9fba-1c4dab6497fd Verslag van de dienstreis van het hoofd Bevoorrading naar de NA. 1963 omslag 333 http://proxy.handle.net/10648/0c55329a-0c56-4586-b190-6631bbf46f5c Stukken betreffende de bevoorradingsreizen van Hr.Ms. Poolster naar de NA in juni 1965 en juni 1966. 1965 - 1966 omslag 334 http://proxy.handle.net/10648/cc824fe1-29eb-49fa-8935-00f7839df691 Jaarrapporten van de munitie-inspecteur van de NA. 1965 - 1968 omslag 335 http://proxy.handle.net/10648/bcf2afca-251f-4733-84b3-0e894a2521d0 Stukken betreffende het stellen van tactische eisen aan voertuigen voor marinierseenheden in de NA. 1975 omslag 336 http://proxy.handle.net/10648/b2a855bd-1912-4f7d-9c08-dbf6cce59336 Stukken betreffende de controle van de voorraadadministratie en voorraden van het centraal magazijn. 1976 omslag

Bevat tevens een VBL per 1 augustus 1974 van de Marinemagazijndienst in de NA.

337 http://proxy.handle.net/10648/5e90c8f1-1728-418c-a5a6-a13ac372b638 Stukken betreffende de reorganisatie van de materieelslogistieke structuur NA. 1985 omslag 338 http://proxy.handle.net/10648/36f6bc19-60ab-4755-9bb2-2885daadf364 Stukken betreffende de aanpassing van de logistieke structuur in de NA na het opheffen van het Centraal Magazijn NA. 1985 - 1986 omslag 339 http://proxy.handle.net/10648/49a3538e-574e-4bde-bfbd-c42a0e73d962 Stukken betreffende de invoering van annex D to USCINCLANT and FONLANTILLES CONPLAN 301-84 (U) inzake het beleid en voorschriften voor de logistieke ondersteuning door de Bevoorradings- en Magazijndienst aan de Nederlandse strijdkrachten in de NA en Aruba. 1986 - 1988 omslag 340 http://proxy.handle.net/10648/cccc31c9-dcf7-4f39-8892-369748b91ac6 Stukken betreffende het opstellen van een concept-bekendmaking inzake het stellen van invoerbepalingen voor het Caraïbisch gebied. 1986 - 1988 omslag 341 http://proxy.handle.net/10648/e7a2b5ba-bcdd-432a-bdc4-275425e03156 Brief van de directeur Economisch Beheer aan de directiecontroller betreffende de beperking van het aantal UKC's voor het Caraïbisch gebied. 1988 stuk 342 http://proxy.handle.net/10648/77f2010f-bf37-49c1-857a-a205523da41c Verslag van de dienstreis van HEXPLOITATIE/BOUTER naar de NA en Aruba. 1988 stuk 343 http://proxy.handle.net/10648/dc376011-6af8-4a66-b7a8-e1f805fc31fb Brief van de commandant Marinebasis Parera aan het hoofd Logistieke Ondersteuningsgroep inzake het eventueel invoeren van een Voorraad Punt Organisatie (VPA)-constructie. 1989 stuk 344-349 Stukken betreffende jaarrapporten van de Interne Controle Koninklijke Marine (ICKM) over 1988 inzake het Caraïbisch gebied. 1989 5 omslagen en 1 stuk 344 http://proxy.handle.net/10648/41110438-7245-455f-b1b0-03c10496cbde Benzine, olie en smeermiddelen (brandstof, olie en smeermiddelen/petrol, oil and lubricating). 345 http://proxy.handle.net/10648/a2a0f23c-cb9f-4ff7-befb-d64f65f80d49 Energie. 346 http://proxy.handle.net/10648/97c8191d-0559-4242-af99-90753c741563 Materieel. stuk 347 http://proxy.handle.net/10648/ef5013a0-124b-41a2-8618-c7bc71e5b0d4 Munitiebeheer. 348 http://proxy.handle.net/10648/afb52435-5839-430d-b778-f690d70a80b5 Transport. 349 http://proxy.handle.net/10648/8d95f7c9-e54e-48dd-8f2f-f59d81a65b89 Werkplaatsen.
1.2.13.1.2 Korps Mariniers 1.2.13.1.2.1 Algemeen 350 http://proxy.handle.net/10648/5905566e-5445-47a0-ac2b-29f324693de3 Verslagen van detachementen mariniers van de overtocht van Nederland naar NA. 1951 - 1952 omslag 351 http://proxy.handle.net/10648/638495b7-b9fd-4a27-a57e-b896e02c3f1a Stukken betreffende de stationering van een detachement mariniers op Sint Maarten. 1964 omslag 352-353 Stukken betreffende controlebezoeken van de commandant van het Korps Mariniers (CKMARNS) aan marinierseenheden in de NA. 1972 - 1976 2 omslagen 352 http://proxy.handle.net/10648/f39ade85-0cd0-4f0d-b95b-0bdd06842217 1972 353 http://proxy.handle.net/10648/5cac0835-7b49-4e84-b5a3-dccc1715ff82 1976 354 http://proxy.handle.net/10648/381b9436-fe62-4431-8adc-a3d707eb5e8c Stukken betreffende commentariëring door de CZMNA van de Beleidsnota Korps Mariniers. 1973 omslag 355 http://proxy.handle.net/10648/e3d2869a-01e4-4a78-9667-f5e34dff3718 Stukken betreffende commentariëring van de nota ' Mogelijkheden tot personeelsvermindering in de NA' van de CKMARNS. 1973 omslag 356 http://proxy.handle.net/10648/93c73c85-04ec-4b93-a530-686990738b48 Stukken betreffende het verslag van de rimboe-opleiding, gevolgd door het Suriname-Detachement van 12 mei - 7 juni. 1975 omslag 357 http://proxy.handle.net/10648/679b0740-0770-4ff2-80f2-47777ef0678e Stukken betreffende het voorstel van CMARNSNA inzake de hergroepering van het Korps Mariniers in de NA. 1975 omslag 358 http://proxy.handle.net/10648/435edc20-9600-454e-a834-b1746421da02 Oefenprogramma 1977 en 1978 voor het Commando Mariniers NA. 1977 stuk 359 http://proxy.handle.net/10648/bafa6547-09b6-490e-a040-ca0d0ccb76bf Stukken betreffende het werkbezoek van de chef Staf Korps Mariniers en het hoofd Afdeling Schepelingen aan de NA. 1985 omslag 360 http://proxy.handle.net/10648/cff9e446-f7fa-4c6d-9253-200943a7df94 Stukken betreffende het werkbezoek van HBULOG HKKM aan de NA inzake een onderzoek naar de voorzieningen voor opvang, transport, legering en logistieke ondersteuning voor het 1e Amfibische Gevechtsgroep Korps Mariniers. 1986 omslag 361 http://proxy.handle.net/10648/00eefcc3-050b-4e5b-8969-37be8cf7a223 Verslag van de vergadering van de CZM met de commandanten in de NA over marinierszaken gehouden op 26 augustus, met bijlage. 1986 omslag 362 http://proxy.handle.net/10648/bcfc437b-8286-4320-a867-109b859eda33 Verslagen van vergaderingen gehouden tussen de CZMCARIB en de CKMARNS op 27 oktober en 15 november 1988. 1989 omslag 1.2.13.1.2.2 Afdeling Marinepatrouilles in de Nederlandse Antillen 363-364 Rapport van verrichtingen van de Afdeling Marinepatrouilles in de NA (AMPNA). 1969 - 1978 1 omslag en 1 stuk 363 http://proxy.handle.net/10648/e468e94b-d9c2-4af0-9b94-53748ad64359 1e halfjaar, 1969 stuk 364 http://proxy.handle.net/10648/ac421d16-d913-42e4-a693-88895ae8f137 2e halfjaar 1974 - 2e halfjaar 1977, 1975 - 1978 365 http://proxy.handle.net/10648/b3f8242f-651a-40a5-aa64-112d9d30e353 Verslag van het controlebezoek door de CMNA aan de AMPNA op 22 juli 1983. 1983 stuk 366 http://proxy.handle.net/10648/6f7951af-41df-4ab0-b28a-bb3207bfb9cc Stukken betreffende het functioneren van de AMPNA. 1983 - 1984 omslag 367 http://proxy.handle.net/10648/806f8f45-9e2f-45c9-a857-c79721014e7c Stukken betreffende de reorganisatie van de AMPNA. 1985 omslag 368 http://proxy.handle.net/10648/90295c1b-3633-41a9-afc1-d169ad08c891 Stukken betreffende de voorlopige bijzondere geweldsinstructie AMPNA. 1985 omslag 1.2.13.1.3 Marine Luchtvaartdienst 1.2.13.1.3.1 Algemeen 369-371 Stukken betreffende vliegtuigongelukken met dodelijke afloop. 1952 - 1967 2 omslagen en 1 pak 369 http://proxy.handle.net/10648/86828eec-cd02-46ce-a9f0-197c168f3588 Firefly P 6 en P 30 op Curaçao, 1952 - 1953 370 http://proxy.handle.net/10648/ed0626de-5c2f-4aec-9a82-3230b4d8e7d1 Tracker S2F op 26 augustus op Aruba, 1966

Bevat 22 foto's.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

371 http://proxy.handle.net/10648/a0244700-ec61-4b6c-a65d-ffc4d7fdd60f (C)S2A reg.nr. 195 op 26 augustus 1966 op Aruba, 1966 - 1967 pak

Bevat 24 foto's.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

372 http://proxy.handle.net/10648/cbb9e65f-71d3-414d-89f3-df6df5ba7a07 Stukken betreffende het ongeval met de Firefly MK IV VP-51 en de gevolgen hiervan inzake brandbestrijding op de vliegvelden in de NA. 1954 - 1955 pak

Bevat 2 tekeningen en 5 foto's.

373 http://proxy.handle.net/10648/e3349e1f-5689-4dc6-9c20-e7ed44498df0 Stukken betreffende de beveiliging en verdediging van de dr. Albert Plesman Luchthaven op Curaçao. 1969 - 1977 omslag

Bevat 1 kaart.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2052

374 http://proxy.handle.net/10648/105b34e2-096f-46c5-97d0-a5fac46eaaa5 Verslag van het bezoek van de vlagofficier Marine Luchtvaartdienst aan de NA van 8 - 11 oktober. 1973 stuk 375 http://proxy.handle.net/10648/7a523a8d-857d-4024-9d24-274c7db381d4 Brief van de CZMNA aan de gouverneur over het operationele belang van de aanwezigheid van SP-2H's en de MLD in de NA. 1975 omslag 376 http://proxy.handle.net/10648/8fdb364a-db22-4b6b-b74e-734377875339 Programma van het werkbezoek van de commandant Marine Luchtvaartdienst (CMLD) van 13 - 19 juli aan het Detachement MLD Curaçao. 1977 omslag 377 http://proxy.handle.net/10648/65eb5d2b-10ad-4a9d-847d-c580651efaba Instructie van de CMS en de chef van de Luchtmachtstaf betreffende het functioneren van F-27 maritieme vliegtuigen in de NA. 1981 stuk 378 http://proxy.handle.net/10648/0fe8456f-0f49-40b9-b2a3-91331aafee05 Stukken betreffende de problematiek inzake het beveiligen van het vliegveld Hato na het opheffen van het Detachement MLD Curaçao. 1982 - 1983 omslag 379-381 Concept-operatiebevelen voor vliegvelden in de NA. 1985 2 omslagen en 1 stuk 379 http://proxy.handle.net/10648/c485f17a-5c1a-44da-97e4-f50e2622f61c Flamengo Airport op Bonaire. 380 http://proxy.handle.net/10648/4666cc0d-8581-44e5-a1d0-ba7850b263b1 Prinses Juliana luchthaven op St. Maarten. stuk 381 http://proxy.handle.net/10648/6302bddf-6ace-4c97-acb6-80a2b6accd72 Reina Beatrix luchthaven op Aruba.
1.2.13.1.3.2 Squadron no. 1 382 http://proxy.handle.net/10648/3c3438fb-f35e-4dce-b371-f20c6f097aff Stukken betreffende de vertraging in de stationering op vliegveld Hato van een squadron onderzeebootbestrijdings- en verkenningsvliegtuigen Fireflies (Squadron no. 1) als onderdeel van de MLD. 1951 - 1952 omslag 383 http://proxy.handle.net/10648/4b1fd0c7-bdde-4f93-9c7d-f730ca00d936 Verstrekking van inlichtingen door de commandant van Squadron no. 1 betreffende de vliegvelden Dakota op Aruba en Kralendijk op Bonaire. 1951 - 1953 omslag 384-389 Rapporten van verrichtingen van Squadron no. 1. 1952 - 1973 1 pak, 4 omslagen en 1 stuk 384 http://proxy.handle.net/10648/b27f7b00-55fa-4284-895a-89eecce87ac5 1952 juli, 1952 stuk 385 http://proxy.handle.net/10648/5dd13096-1ff9-4a55-a751-65fa85028d08 1952 dec. - 1954 jan, 1953 - 1954 386 http://proxy.handle.net/10648/67720ecc-a34e-44d5-aea1-cc9b28bb3b3a 1958 dec. - 1959 nov, 1959 387 http://proxy.handle.net/10648/09d6d44b-508e-48e5-bdcf-e978ba070ca4 1962 dec. - 1964 nov, 1963 - 1964 pak 388 http://proxy.handle.net/10648/a2e9d034-3a98-4034-a4d3-f51d60840d91 1964 dec. - 1966 okt, 1965 - 1966 389 http://proxy.handle.net/10648/0bb5bef2-fecb-4b2a-b9e7-7a3b213c6d69 3e kwartaal 1969 - 4e kwartaal 1972, 1969 - 1973

Waterschade.

390 http://proxy.handle.net/10648/5717e231-a1c6-4e0c-b2fd-98f3807d82b6 Regelingen betreffende het verrichten van fotografische werkzaamheden door het Squadron no. 1. 1958 - 1966 omslag 391-395 Reisverslagen van detacheringen van vliegtuigen van Squadron no. 1. 1961 - 1971 3 omslagen en 2 stukken 391 http://proxy.handle.net/10648/67eee796-e918-4283-bb08-0c46e63cc064 Suriname 1961 sep. 29 - okt. 06, 1961 392 http://proxy.handle.net/10648/0a18cfcd-51ad-496d-9532-7f837b40916e Puerto Rico 1962 mrt. 27 - 29, 1962 stuk 393 http://proxy.handle.net/10648/0028c1f3-4f17-4c6b-9080-7b3dd789e342 Columbia 1970 jan. 19 - 21, 1970 stuk 394 http://proxy.handle.net/10648/014bf93e-7656-4035-88e9-9d3ddd77dda3 Puerto Rico 1971 feb. 17 - 27, 1971 395 http://proxy.handle.net/10648/db112528-c4c3-4a25-9e82-ff2d84fd353e Barbados en Trinidad 1971 mrt. 19 - 27, 1971 396 http://proxy.handle.net/10648/a8a487f8-1724-405c-acad-c75dd0091d0a Verslagen van Squadron no. 1 betreffende vluchten naar Suriname. 1963 - 1966 omslag 397 http://proxy.handle.net/10648/3e44db14-bac1-47f9-a391-80cb57bb181b Reisinstructie voor de commandant van het (C)S2A-vliegtuig (reg.nr. 189) met een rapport van de commandant van Squadron no. 1 over de uitvoerbaarheid hiervan. 1964 omslag 398 http://proxy.handle.net/10648/d086e7af-ca2c-4e32-8a95-8c70f89b00cb Stukken betreffende door de commandant van Squadron no. 1 aangeboden memorandum betreffende de gebruiksmogelijkheden van het (C)S2A-vliegtuig. 1965 omslag 399 http://proxy.handle.net/10648/3bb0523f-17b5-4b4f-baf4-6e9087694b61 Verslag van bevindingen door kapitein-luitenant ter Zee vlieger G.H. Greve bij de overgave van het bevel van Squadron no. 1. 1966 stuk 400 http://proxy.handle.net/10648/45717eaf-f3a6-4224-9f25-88ddc32b8bcd Stukken betreffende het stellen van richtlijnen inzake het gebruik van het landingsdetachement van Squadron no. 1. 1966 - 1967 omslag

Bevat 1 tekening.

401 http://proxy.handle.net/10648/c4cd53a4-7579-4b07-a80a-1fc9b2b0b2c6 Rapport van de commandant van Squadron no. 1 van de escorte oefening fase 1 oefening Clockwise Two Door. 1967 stuk 402 http://proxy.handle.net/10648/d15c83b5-39e5-4733-8180-6f848b095b26 Stukken betreffende de inspectie van Squadron no. 1 gehouden op 13 en 14 juni 1967. 1967 omslag 403 http://proxy.handle.net/10648/f21d2ea9-e81b-458d-a944-ae61f7f8aafe Beschouwing betreffende de (I)UH-1 helicopters, ontvangen van de commandant van Squadron no. 1. 1969 omslag 404 http://proxy.handle.net/10648/38b031a5-788a-435c-affd-c7b44be00046 Stafstudie betreffende de taak en de middelen van Squadron no. 1 in de NA. 1969 stuk 405 http://proxy.handle.net/10648/b710d102-8f13-4c3c-bd1d-ecf233cbe643 Kwartaalrapportages verbindingen van Squadron no. 1 over het 4e kwartaal 1970 - 2e kwartaal 1971. 1971 omslag 406 http://proxy.handle.net/10648/5bfc3ca2-045c-41aa-a1d6-370b5ad8701b Verslag van de deelname van Squadron no. 1 aan de oefening Springboard 73. 1973 stuk 407 http://proxy.handle.net/10648/e5f49b80-a785-4dbe-a54d-d46e96f767e0 Stukken betreffende de introductie van het vliegtuigtype Orion en de uitfasering van het vliegtype Neptune in de NA. 1979 - 1981 omslag
1.2.13.1.3.3 Squadron 320 408-411 Reisverslagen van detacheringen van SP-2H vliegtuigen van het VSQ 320 naar de NA. 1973 - 1975 2 omslagen en 2 stukken 408 http://proxy.handle.net/10648/5ee5578f-1155-4956-95d5-f2b98c2b943a 1973 okt. 05 - 25 409 http://proxy.handle.net/10648/586077e2-75fc-4488-a5cd-b70413c69a05 1974 juli 22 - okt. 24 stuk 410 http://proxy.handle.net/10648/f081a6d0-34a7-431c-92e0-e33924168676 1974 aug. 19 - nov. 28 411 http://proxy.handle.net/10648/a7856b62-a085-4e51-b7d3-1536e52f6bae 1974 okt. 14 - 1975 jan. 24 stuk 412 http://proxy.handle.net/10648/9603bb5c-080b-47bd-8173-7ae8b63d4a4d Reisverslagen van het Detachement VSQ 320 te Puerto Rico bij Squadron no. 1 over de perioden 1 - 3 april en 23 - 28 april. 1974 omslag 1.2.13.1.3.4 Squadron 336 413 http://proxy.handle.net/10648/e0030d12-045b-453c-83c7-2a5dc022b148 Beschikking van de minister van Defensie betreffende het per 1 augustus uit dienst stellen van Squadron no. 1, het uit de operatieve sterkte nemen van de vliegtuigen S2N en de overname van de vredes- en oorlogstaken door het Detachement Neptunes. 1974 stuk 414 http://proxy.handle.net/10648/6b5e4ffb-298a-47eb-a7cf-c462996720e2 Verslag van het bezoek van de souschef Operaties van de Luchtmachtstaf aan het 336e Squadron. 1982 stuk 415-416 Rapporten van verrichtingen van het 336e Squadron (Sitrep). 1982 - 1989 2 pakken 415 http://proxy.handle.net/10648/dc5c7aa6-e3bd-4829-966d-58e137a9fb0e 1982 juli - 1986 dec. 416 http://proxy.handle.net/10648/99203d20-c3de-4265-9f5f-74f5c773978c 1987 jan. - 1989 nov. 417 http://proxy.handle.net/10648/dd084d36-0c58-43b8-af3f-b5d456785e15 Stukken betreffende werkbezoeken van de commandant Commando Tactische Luchtstrijdkrachten en het hoofd Sectie Personeel van Staf Commando Tactische Luchtstrijdkrachten aan het 336e Squadron. 1984 - 1986 omslag 418 http://proxy.handle.net/10648/9a88e88f-67d4-42e8-b5bc-6bd1e836951d Stukken betreffende de interceptie van de M-2 van het 336e Squadron tijdens een surveillance vlucht van Key West naar Curaçao door een MIG-21 vliegtuig van Cuba. 1985 omslag 419 http://proxy.handle.net/10648/5deceb2c-47c3-4064-a928-594dddf18bfa Stukken betreffende het verlenen van een overvlieg- en landingsvergunning op Frans grondgebied. 1985 omslag 420 http://proxy.handle.net/10648/6d263b1a-d1cf-4601-bf9a-e610e521d6a8 Brief van de Afdeling Luchtvaart van de MAS aan de CZMNA inzake de uitsplitsing van vredes- en oorlogstaken van F-27M vliegtuigen in de NA. 1986 stuk 421 http://proxy.handle.net/10648/81909df2-39a5-4916-ace8-029c92a5059d Stukken betreffende het opereren met F-27M vliegtuigen door 336e Squadron in de NA. 1986 omslag 422 http://proxy.handle.net/10648/43421879-6fbd-4511-9da7-0c6aedda03c4 Stukken betreffende het aanpassen van de overeenkomst tot het gezamenlijk beschikken over het 336e Squadron door de CZMNA en de commandant Commando Tactische Luchtstrijdkrachten. 1987 - 1988 omslag 423 http://proxy.handle.net/10648/398930f1-9fc7-41eb-953d-5123cc7e92d9 Verslag van de vergadering van het Onderdeelsoverlegorgaan van het 336e Squadron gehouden op 20 juni. 1988 stuk 424 http://proxy.handle.net/10648/b584fedb-1a8f-4643-a56a-20fc58697d89 Stukken betreffende een incident tussen een Venezolaanse F-16 en een Nederlandse F-27M op 18 april 1988 dicht bij de kust van Venezuela. 1988 - 1989 omslag 425 http://proxy.handle.net/10648/4b52b6b6-dd2c-46df-9465-5cd17048ed21 Verslag van de vergadering van 14 maart van het 336e Squadron. 1989 stuk 426 http://proxy.handle.net/10648/708380d5-9473-4439-8abb-1e8e558c224e Verzoek van CZMCARIB aan de BDZ betreffende het herzien van de verantwoordelijkheden van de commandant van het 336e Squadron tijdens operaties van de US Guard Coast vanaf het vliegveld Hato, waarbij de CZMCARIB direct aanspreekpunt is. 1989 omslag
1.2.13.1.4 Marinebasis Parera 427 http://proxy.handle.net/10648/879b65bb-860f-4291-a7c7-17e832bf0e0a Stukken betreffende de overname van het Bureau Afwikkeling Landmacht NA van het beheer van materieel van de Koninklijk Landmacht. 1951 - 1952 pak 428-430 Rapporten van verrichtingen van de MBP. 1953 - 1973 1 pak en 1 omslag 428 http://proxy.handle.net/10648/e06852b1-22d0-4498-8ca9-de6090bacf75 1952 dec. - 1953 nov, 1953 429 http://proxy.handle.net/10648/baa4251a-0b2e-4529-80c9-2927199232d4 1963 juni - 1966 okt, 1963 - 1966 430 http://proxy.handle.net/10648/e5eebc34-8031-4531-9615-b98d70070c99 1969 4e kwartaal - 1973 1e kwartaal, 1970 - 1973 omslag

Waterschade.

431 http://proxy.handle.net/10648/573b626a-17d8-43e6-b1ff-d5b0fd683f64 Stukken betreffende de instelling van de MBP per 19 juni 1963. 1963 omslag 432 http://proxy.handle.net/10648/a6d443ec-5a86-4425-bbbc-3b14cc9f71af Rapport van overdracht van het bevel van Hr.Ms. De Bitter door de commandant van de Marinebasis Parera. 1967 omslag 433 http://proxy.handle.net/10648/95f41b4b-441a-4983-85fe-341b0d0bd03a Rapporten ingevolge de Verzameling van Verordeningen voor de Koninklijke Marine (VVKM) 195, punt 4118, van de commandant van de MBP. 1967 - 1968 omslag 434-438 Stukken betreffende inspecties gehouden op de MBP. 1967 - 1989 4 omslagen en 1 stuk 434 http://proxy.handle.net/10648/100eb3d8-c214-4b7f-8ac2-a25f60ece319 1967 mrt. 07 - 08 435 http://proxy.handle.net/10648/a4660405-a08f-49da-b036-8148bcdb8358 1968 dec. 03 - 04 436 http://proxy.handle.net/10648/70a3dc9c-10b0-48cc-8689-7a06997f9f83 1987 juni 11 stuk 437 http://proxy.handle.net/10648/5dc535fc-c11c-43e4-a26b-3be7a29561fd 1988 mei 18 438 http://proxy.handle.net/10648/45c08c82-a5ea-4a02-b228-75f729963430 1989 apr. 20 - 21 439 http://proxy.handle.net/10648/c5a6c352-e917-4ed1-8e2c-0c735eeff628 Schetskaart van de containerkade en de gronden van Parera van Curaçao Ports Authority NV aan MBP. 1969 stuk

Bevat 1 tekening.

440 http://proxy.handle.net/10648/e553c078-0a9b-406a-b489-85def4b4cfb9 Stukken betreffende het samenstellen van een vlootcompagnie op MBP. 1981 - 1982 omslag 441 http://proxy.handle.net/10648/fd15f748-adb4-4010-8ea0-c761a7a723d2 Stukken betreffende het inventariseren van taken en doelstellingen, alsmede de vaststelling van de personeelsbehoefte van de Materieelsdienst bij de MBP. 1982 - 1983 omslag 442 http://proxy.handle.net/10648/8d95e80b-97ad-4efe-9f08-3a8575d1faa8 Verslag van de controle van de MBP door het hoofd van de Controle Afdeling KM, met bijlagen. 1983 omslag 443 http://proxy.handle.net/10648/e43b7c4c-2aa0-46cd-9c39-d512cd73e5fd Verslagen van het Interne Controle Orgaan betreffende de MBP. 1983 - 1989 omslag 444 http://proxy.handle.net/10648/c88b8e22-5ffa-4307-b39e-73c1a9c9a432 Concept-operatiebevel Maagkwaal, toegezonden door de CZMNA aan de commandant van de MBP. 1985 stuk 445 http://proxy.handle.net/10648/9df8c9a0-825e-4f2e-9431-b927bf33936e Stukken betreffende het geven van commentaar op het programma van project-eisen ten behoeve van ontwerp en uitvoering van legeringsaccommodatie voor korporaals en manschappen op de MBP. 1988 omslag 446 http://proxy.handle.net/10648/cb4a17e7-1764-47ad-9d5a-b750f40983a1 Verslagen van vergaderingen van het onderdeelsoverlegorgaan van de MBP. 1988 - 1989 omslag
1.2.13.1.5 Marinierskazerne Savaneta 447 http://proxy.handle.net/10648/8197ef28-0a0d-4021-9e0a-3ce91769e5de Stukken betreffende de planning van de ligging van radiostation in de MSKSAV. 1952 - 1954 omslag

Bevat 3 tekeningen.

448-451 Rapporten van verrichtingen van de MSKSAV. 1952 - 1973 1 pak en 3 omslagen 448 http://proxy.handle.net/10648/dd6b88d3-b4a2-4eb3-afa8-483a0ddb8d88 1952 dec. - 1953 okt. 449 http://proxy.handle.net/10648/c1e61422-e4cb-4049-8e8e-a16f1fa66d11 1962 dec. - 1964 juli pak 450 http://proxy.handle.net/10648/98a37428-3ce3-4a74-809a-d29f89420aa2 1964 sep. - 1966 nov. 451 http://proxy.handle.net/10648/7e932262-6f68-4ff5-b0fe-24fc9144888e 3e kwartaal 1969 - 4e kwartaal 1972 452 http://proxy.handle.net/10648/56c718b3-5861-410d-92e9-ede4c2a19409 Stukken betreffende orders voor de walpatrouille voor de MSKSAV. 1963 omslag 453 http://proxy.handle.net/10648/d86d0f1c-90d4-4c86-8699-a7eba9dcfd56 Stukken betreffende de inspectie van de MSKSAV gehouden van 9 - 11 april 1968 door de CMARNSNA. 1967 - 1968 omslag 454 http://proxy.handle.net/10648/c1cf9737-9d80-4320-b75e-51f00e06b68d Stukken betreffende de herinvoering van de jaarlijkse inspectie van de MSKSAV. 1972 - 1973 omslag 455 http://proxy.handle.net/10648/cdf58a90-7ffe-4999-9084-8b7d1a62421f Verslag van de oefening Readex 1-79, toegezonden door de commandant van de MSKSAV. 1979 stuk 456 http://proxy.handle.net/10648/9247f043-3d88-4c85-b29d-43876302c434 Verslag van het bezoek van de commandant van de MSKSAV aan Martinique van 30 mei - 6 juni 1985. 1985 stuk 457 http://proxy.handle.net/10648/d7fcc9a1-f0f2-4bbf-ade9-fa10e1c4d686 Jaarverslag van de MSKSAV over het jaar 1985. 1986 stuk 458 http://proxy.handle.net/10648/6e8bdbc1-fc73-461b-9f55-4b47954434f4 Rapport opgesteld door de commandant van MSKSAV inzake de ervaringen opgedaan tijdens het eerste half jaar van zijn bevelsperiode. 1988 stuk 459 http://proxy.handle.net/10648/c3b57bd3-645e-4611-9bf8-23c5c10c7a46 Verslag van de vergadering van het onderdeelsoverlegorgaan van de MSKSAV gehouden op 23 september. 1988 stuk 460 http://proxy.handle.net/10648/ccfed936-ddf1-4b45-adcf-b45b74392527 Opgave van de samenstelling van het Lokaal Onderdeelsoverlegorgaan van de MSKSAV. 1989 stuk 461 http://proxy.handle.net/10648/157d9d4e-90fb-4517-b5f7-202d1142b149 Stukken betreffende de controle door het Interne Controle Orgaan van de MSKSAV over 1988. 1989 omslag 462 http://proxy.handle.net/10648/53399cda-f67d-4f31-aa6f-f91d51193bbf Stukken betreffende het wijzigen van het orderboek commandant MSKSAV. 1989 omslag 463 http://proxy.handle.net/10648/bc99f811-06b7-4bcb-83ab-387774a632bd Stukken betreffende inspectie van de MSKSAV gehouden op 17 en 18 mei. 1989 omslag
1.2.13.1.6 Marinekazerne Suffisant 464-467 Rapporten van verrichtingen van de MSKSUF. 1952 - 1972 2 pakken en 2 omslagen 464 http://proxy.handle.net/10648/e74a1632-1fdd-4ece-b056-0f112af0f965 1952 dec. - 1953 okt. 465 http://proxy.handle.net/10648/320247bc-314d-4d1a-8f0d-bd5da46bcd17 1962 dec. - 1964 juli, 1963 - 1964 pak 466 http://proxy.handle.net/10648/579a4b89-9dd5-4ed4-9c71-795c2b6ff3b5 1964 aug. - 1966 okt, 1964 - 1966 pak 467 http://proxy.handle.net/10648/da4ba709-1222-4295-91fa-975ec8d412d2 4e kwartaal 1969 - 3e kwartaal 1972, 1970 - 1972

Waterschade.

468 http://proxy.handle.net/10648/1ac56560-2107-444c-a0d1-f723da0835e4 Orders voor de officier van de wacht bij de MSKSUF. 1954 stuk 469 http://proxy.handle.net/10648/9ffd31db-489b-48ea-b637-06e42f027f82 Stukken betreffende de consequenties voor de MSKSUF van het Verkavelingsplan Suffisant-Muizenberg. 1966 omslag

Bevat 1 tekening.

470-472 Stukken betreffende inspecties gehouden op de MSKSUF. 1967 - 1988 3 omslagen 470 http://proxy.handle.net/10648/6645c058-4b1a-4347-a7ad-bf40ba8646ad 1967 okt. 04 - 05

Bevat 1 tekening.

471 http://proxy.handle.net/10648/6dfefc09-7d17-4cf0-85cb-7252ca31d99b 1988 mrt. 22 472 http://proxy.handle.net/10648/ec4d33e9-93e3-4a99-8590-8eecc5a262d1 1988 okt. 20
473 http://proxy.handle.net/10648/c4fcf346-1014-44c0-958e-7336583377eb Stukken betreffende een overzicht van de opleidingsbehoefte bij de MSKSUF. 1982 - 1983 omslag 474 http://proxy.handle.net/10648/e8c38d06-4f47-4f52-8881-4fe04dbb6dce Infrastructuurplan van het Detachement Suffisant, met bijlagen. 1987 omslag 475 http://proxy.handle.net/10648/b103204d-afca-464d-b4ea-223b8dee8e65 Richtlijnen betreffende de gebruikmaking van diverse faciliteiten van de MSKSUF. 1989 stuk
1.2.13.1.7 Schepen 1.2.13.1.7.1 Algemeen 476 http://proxy.handle.net/10648/6f3b91f9-bedb-4cde-a6c3-3bba63845ecf Stukken betreffende de start van de maandelijkse opgave van de scheepvaart van en naar de havens van Oranjestad en Sint Nicolaas op Aruba. 1952 omslag 477 http://proxy.handle.net/10648/c811d43e-a66f-4e14-94a7-617ab21256d1 Stukken betreffende het wijzigen van een clausule van een sleepcontract aangegaan met NV Combinatie Pletterij Nederhorst op Curaçao. 1952 - 1953 omslag 478-485 Stukken betreffende inspecties van schepen. 1952 - 1989 8 omslagen 478 http://proxy.handle.net/10648/8264030b-43fd-4706-8469-3f8c47bc8ff7 Hr.Ms. Van Amstel op 22 en 23 mrt. 1967. 479 http://proxy.handle.net/10648/bf3fe978-b668-4f79-b124-02b27c72a518 Hr.Ms. De Bitter op 22 en 23 mrt. 1967. 480 http://proxy.handle.net/10648/243750ac-084e-4772-8f96-898f7c63bacc Hr.Ms. Ceram, 1952 481 http://proxy.handle.net/10648/3e7d4638-b838-49b9-879e-6657f3049b47 Hr.Ms. Friesland op 14 en 15 nov. 1967. 482 http://proxy.handle.net/10648/c0eab85e-7114-4483-8fd7-70b300f97ee2 Hr.Ms. Luymes op 8 en 9 sep. 1967. 483 http://proxy.handle.net/10648/ea812c58-c250-4d9c-a0a6-411bc778b725 Hr.Ms. Rotterdam op 1, 6 en 14 juni 1968. 484 http://proxy.handle.net/10648/1a289ac0-8efc-4632-831d-12dca7bc0c6f Hr.Ms. Woerden, 1988 - 1989 485 http://proxy.handle.net/10648/3811f4cf-59c2-44da-b232-c01dba871315 Hr.Ms. L 9609 op 16 aug. 1967. 486 http://proxy.handle.net/10648/377bbd5f-b69b-440b-9df0-8050fc1b0dca Stukken betreffende de gevechtsgereedheid van Hr.Ms. Van Speijk. 1954 omslag 487 http://proxy.handle.net/10648/9019c9f0-5d60-4f58-a7bf-1a3a2d160056 Stukken betreffende de totstandkoming van het voorontwerp voorschrift de Inwendige Dienst aan boord van schepen en inrichtingen (VVKM nr. 130). 1956 omslag 488 http://proxy.handle.net/10648/8265a194-f6ea-4883-862f-4c9aa7449d3b Stukken betreffende het gebruik van Britse voorschriften voor minimum vaart bij het werpen van dieptebommen in de NA. 1960 omslag 489 http://proxy.handle.net/10648/a29621e4-c9ac-4f8f-a387-19694ae49a43 Stukken betreffende de jaarrapporten artillerie inzake Hr.Ms. Van Amstel. 1961 - 1962 omslag 490 http://proxy.handle.net/10648/da08ee18-2926-45f9-a65c-9973b755aee8 Stukken betreffende het voldoen aan de wettelijke verplichtigen in de NA voor kleine vaartuigen, onder meer inzake het in bezit zijn van vaarbewijzen en registratie van vaartuigen. 1961 - 1962 omslag 491-495 Kwartaalrapportages verbindingen. 1971 - 1975 4 omslagen en 1 stuk 491 http://proxy.handle.net/10648/c888e311-b4a5-4581-936d-5f4cb1b6e4c7 Hr.Ms. Drenthe over het 2e en 3e kwartaal 1972, 1972 492 http://proxy.handle.net/10648/284533f3-2309-418f-8341-1ab5518d5152 Hr.Ms. Groningen over het 2e kwartaal 1971, 3e kwartaal 1972 en het 3e kwartaal 1974, 1971 - 1974 493 http://proxy.handle.net/10648/d49a15f8-4eff-4a4a-a826-744ee7303a50 Hr.Ms. Limburg over het 4e kwartaal 1974 - 1e kwartaal 1975, 1974 - 1975 494 http://proxy.handle.net/10648/bd30047c-25f6-4939-ad56-8afea7bae0e0 Hr.Ms. Luymes over het 1e en 2e kwartaal 1971 en het 3e kwartaal 1972, 1971 - 1972 495 http://proxy.handle.net/10648/df3c7b8a-e063-4a23-818c-8ff36b7e8860 Hr.Ms. Overijssel over het 4e kwartaal 1971, 1971 stuk 496 http://proxy.handle.net/10648/b3986b90-55b2-484b-9d8b-748dbeefd4e0 Beveiligingsplan van Hr.Ms. Groningen voor de NA. 1972 stuk 497 http://proxy.handle.net/10648/73270db6-95d4-4f57-adee-c5468d37cc5c Identification Friend or Foe (IFF)/Selective Identification Feature (SIF) codes 1 en 3 welke worden gebruikt bij de samenwerking tussen vliegtuig en schip, toegezonden door de commandant van Hr.Ms. Utrecht. 1973 stuk 498 http://proxy.handle.net/10648/3712aa97-3aea-47d7-90d9-a20188cc3b32 Stukken betreffende een incident tussen Hr.Ms. Groningen en het Venezolaanse oorlogsschip Nueva Esparta. 1974 omslag

Bevat 1 tekening.

499 http://proxy.handle.net/10648/e2ddc734-22fa-4f46-97e2-57fef9c5d95e Operatieorders voor november en december, verzonden door de stafofficier Operaties bij de CZMNA aan de commandant van de Hr.Ms. Drenthe. 1980 omslag 500 http://proxy.handle.net/10648/8acdfb4c-962b-49c2-949a-fa8d0cc24aa3 Stukken betreffende de behoeftestelling van het kleine vaartuigenbestand in de NA. 1980 omslag 501 http://proxy.handle.net/10648/67a1d11f-6755-4727-9eb6-8233ec376a65 Brief van de CZMNA betreffende een voorstel voor de verbindingsregeling in de NA tijdens de voorjaarsreis in 1982 van het eskader. 1981 stuk 502 http://proxy.handle.net/10648/9112dd15-5a18-41eb-8753-b7bfc278b50e Stukken betreffende de overdracht van Hr.Ms. Rotterdam aan Peru. 1981 omslag 503 http://proxy.handle.net/10648/02976fd1-cda2-4be8-bab3-7920d23bcd40 Rapport verbindingen 2/82 door de commandant van Hr.Ms. Tjerk Hiddes, met bijlage. 1982 omslag 504 http://proxy.handle.net/10648/eb746b8f-dcd8-464e-ae92-7ce5ab1a5db5 Jaarrapportages betreffende operationele gereedheid van KM-eenheden in de NA over de jaren 1981 - 1983. 1982 - 1984 omslag 505 http://proxy.handle.net/10648/40797440-2d97-4a39-aa70-6e846a3ccfb7 Stafdoelstelling Transportschip NA inzake het stellen van eisen waaraan een schip ter vervanging van de KM sleepboot Wamandai moet voldoen. 1985 omslag

Bevat 1 tekening.

506 http://proxy.handle.net/10648/a91e9ecb-a193-4e64-9843-35996b6cc349 Verslagen van Hr.Ms. Van Galen tijdens het verblijf in de NA over de periode november 1985 - mei 1986. 1986 omslag 507 http://proxy.handle.net/10648/39440d91-f40c-4f9f-b8cf-b96bb7f8de38 Rapportages betreffende het gebruik van Hr.Ms. Woerden als ondersteuningsvaartuig, toegezonden door de commandant van voornoemd schip. 1986 - 1987 omslag 508 http://proxy.handle.net/10648/2551bdbe-e32b-4eb0-b1ed-b661edba1ff6 Jaarverslag over 1986 van Hr.Ms. Van Galen, toegezonden door de commandant kapitein-luitenant ter Zee H.A.W. Rötgers. 1987 stuk 509-510 Stukken betreffende het opstellen van de jaarverslagen van de schepen en inrichtingen in het Caraïbisch gebied. 1987 - 1989 2 omslagen 509 http://proxy.handle.net/10648/844efccc-3a93-4472-8697-ad24d21fd5f1 1986, 1987 - 1988 510 http://proxy.handle.net/10648/963d42c4-4bc6-4604-b0c1-055a95952fca 1987 en 1988, 1988 - 1989 511 http://proxy.handle.net/10648/f0cd9f0c-fdf6-470b-a321-031b351eba97 Evaluatierapport betreffende Hr.Ms. Woerden met de daarop volgende taakstelling. 1988 omslag 512 http://proxy.handle.net/10648/571b1d81-bb3d-4480-bb17-866314ccb94e Brief van de CKMARNS aan de commandant van de Joost Dourleinkazerne te Texel betreffende een voorstel tot het wijzigen van Verzameling van Verordeningen voor de Koninklijke Marine nr. 417 inzake de landingsprocedure met rubberboten, welke ook in het Caraïbisch gebied moet worden toegepast. 1989 stuk
1.2.13.1.7.2 Rapporten van verrichtingen 513-526 Rapporten van verrichtingen van schepen. 1953 - 1972 1 pak, 11 omslagen en 2 stukken 513 http://proxy.handle.net/10648/4ef2545f-60f8-4e86-9b8d-d9a36beca3ed Hr.Ms. Amsterdam over het 1e en 2e kwartaal, 1969 514 http://proxy.handle.net/10648/a720eca4-0083-4a75-abc8-2e3718a9835a Hr.Ms. Ceram over de maand juni, 1953 stuk 515 http://proxy.handle.net/10648/de0125bc-1dfd-46fd-9673-ce9fd297e303 Hr.Ms. Dubois over de periode april 1963 - december 1965, 1963 - 1965 pak 516 http://proxy.handle.net/10648/b0981254-5cdb-4c52-837e-1aad4ec43e90 Hr.Ms. Van Ewijck over november 1962 - april 1964, 1962 - 1964 517-518 Hr.Ms. Friesland. 1967 - 1971 517 http://proxy.handle.net/10648/ce84a616-7bc4-480c-a329-3dcba55fbe5b Maandrapporten over oktober - december 1967, 1967 - 1968 518 http://proxy.handle.net/10648/690f7d69-8825-409c-a215-6c19cb2604df 3e en 4e kwartaal 1970, 1970 - 1971 stuk 519 http://proxy.handle.net/10648/af149b17-33ca-44e7-aef6-ff0b9812fada Hr.Ms. Groningen over het 2e en 3e kwartaal van 1971, 1971

Waterschade.

520-521 Hr.Ms. Luymes. 1970 - 1972 520 http://proxy.handle.net/10648/eb797974-d1f8-4d3f-9b42-835fabc73f2a 1e - 3e kwartaal, 1970 521 http://proxy.handle.net/10648/fc78d3b2-ade8-4453-96da-826f6cb0bbbd 4e kwartaal 1970 - 4e kwartaal 1971, 1971 - 1972 522 http://proxy.handle.net/10648/5d5e25f2-45d6-4b6f-bee3-6553f9aa8fe4 Hr.Ms. Overijssel over het 1e, 2e en 3e kwartaal, 1970 523-524 Hr.Ms. Rotterdam. 1963 - 1969 523 http://proxy.handle.net/10648/ac371c9f-0ca2-4eea-804b-310e10ba3205 1962 dec. - 1963 apr, 1963 524 http://proxy.handle.net/10648/d8a8e6cc-25e2-4ae7-a169-62ee75c8ac65 3e en 4e kwartaal, 1969 525 http://proxy.handle.net/10648/195d532e-9fb8-4f1a-ba79-86e542c2d7ac Hr.Ms. Snellius over de periode november 1965 - september 1966, 1965 - 1966 526 http://proxy.handle.net/10648/28507391-a5b4-41f8-853e-afda5c330aa5 Hr.Ms. L 9609 over december 1962 - november 1964, 1963 - 1964
1.2.13.1.7.3 Oefeningen in eigen verband 527 http://proxy.handle.net/10648/d625ae45-3858-4d36-bee3-995cb55e4245 Stukken betreffende de inspectie van Hr.Ms. Willem van der Zaan en Hr.Ms. Ceram en hun oefen- en lesprogramma's (operaties Tweespan en Zaagvis). 1949 - 1953 pak

Bevat 1 tekening.

528 http://proxy.handle.net/10648/6030c3be-ab4e-4207-84db-082f848455b1 Stukken betreffende oefeningen Ferry up (FUP) en Ferry down (FON). 1951 omslag 529 http://proxy.handle.net/10648/7c0a3168-8b61-4631-ba13-da4097ad2c0a Stukken betreffende de deelname door Hr.Ms. Van Galen, Hr.Ms. Willem van der Zaan en Hr.Ms. Ceram aan oefeningen van 20 - 31 mei en 3 juni. 1952 omslag 530 http://proxy.handle.net/10648/245e849b-8802-4dca-b744-8ebf1f861052 Verslag van de op 26 juli 1960 gehouden oefening van Squadron no. 1 met ss Ameland. 1960 stuk 531-536 Verslagen van Hr.Ms. Rotterdam. 1963 - 1976 2 omslagen en 4 stukken 531 http://proxy.handle.net/10648/02437e25-2ecf-4f5d-b33f-c3c9590e0faa Reis van Den Helder naar Curaçao, 1963 532 http://proxy.handle.net/10648/e0a74171-70af-4852-8a0d-d4fead2dc99c Geclassificeerde gedeelte van het reisverslag over de periode 11 december 1967 - 4 juli 1968, 1968 533-536 Stationering in de NA. 1975 - 1976 533 http://proxy.handle.net/10648/b7f86b29-b50d-4997-834e-d7c59831649c Verslag van de uitreis naar de NA van 31 okt. - 12 nov. 1975, 1975 omslag 534 http://proxy.handle.net/10648/20d0365a-db9e-4806-8518-3340599843a9 Verslag van het bezoek van 22 - 26 nov. 1975 aan Paramaribo en van 28 nov. - 1 dec. 1975 aan Bonaire en Aruba, 1975 535 http://proxy.handle.net/10648/d456fc63-c0fb-46e1-acb7-c636805cbe53 Verslag van ervaringen tijdens het verblijf in de NA van 12 nov. 1975 - 27 mei 1976, 1975 - 1976 omslag 536 http://proxy.handle.net/10648/af810e24-3607-471a-89d8-d5a1d13ca932 Reisverslag van 21 jan. - 13 mrt. 1976 in het Caraïbisch gebied, 1976 537 http://proxy.handle.net/10648/d54d884a-f091-449d-a43c-a74b235c380b Rapport van RDB modificatie beproevingen gehouden aan boord van Hr.Ms. Utrecht van 23 mei - 6 juni 1973. 1973 stuk 538 http://proxy.handle.net/10648/5286d85b-657c-4f68-9965-44ef524e97ef Verslag van de deelname van Hr.Ms. Limburg aan de oefening Bovenwinden van 21 - 30 november. 1974 stuk 539 http://proxy.handle.net/10648/cd496894-e6c0-4939-af85-b49837ce7711 Stukken betreffende schietoefeningen gehouden door Hr.Ms. Utrecht van 2 juli - 20 augustus. 1975 omslag 540-542 Stukken betreffende oefeningen gehouden door Hr.Ms. Friesland. 1976 2 omslagen en 1 stuk 540 http://proxy.handle.net/10648/ff5ed950-9226-494b-af9a-2317fd6655b5 Pia Muha. 541 http://proxy.handle.net/10648/c87de895-e123-4d07-a8ee-0a86002a3e5e Pre Action Calibration. stuk 542 http://proxy.handle.net/10648/2ebff519-c503-45da-a3a5-01ed1f080a9c Schietoefeningen. 543 http://proxy.handle.net/10648/6e3463ed-bb69-4659-95ce-f91d919b4b93 Verslag van de zeedoelanalyse van Hr.Ms. Groningen, met bijlagen. 1979 omslag

Bevat 1 tekening.

544 http://proxy.handle.net/10648/7b59a74b-0279-4b1e-99d0-6db429ecad06 Vaar- en oefenprogramma's betreffende onder het CZMNA vallende schepen en onderdelen voor het 1e en 2e halfjaar. 1983 omslag 545 http://proxy.handle.net/10648/8db7580d-4906-4ebf-aa42-20a9796924d1 Verslag van de proefneming betreffende het gebruik van MDI-apparatuur in combinatie met een TDU-37/B airtarget, met bijlagen. 1983 omslag
1.2.13.1.7.4 Oefeningen in internationaal verband 546-547 Stukken betreffende de deelname door Hr.Ms. Willem van der Zaan en Hr.Ms. Ceram aan NATO-oefeningen. 1952 - 1953 2 omslagen 546 http://proxy.handle.net/10648/c4e7fd56-9bca-452a-85b0-f975dea029d9 Bunting 1 op 23 okt. 1952 en in juli - aug. 1953, 1952 - 1953 547 http://proxy.handle.net/10648/a04a9688-f4dd-43aa-9174-c6c83612618b Buffet van 14 - 20 feb. 1953, 1953 548 http://proxy.handle.net/10648/366a0826-cb02-4249-9e3d-ce346a72ff8b Stukken betreffende de gezamenlijke oefening van Squadron no. 1 met USS Chopper op 22, 23 en 26 augustus. 1966 omslag 549 http://proxy.handle.net/10648/b182cd24-1c01-4d2e-ac87-746d566b974d Stukken betreffende de oefening Caribex '68, waaraan Hr.Ms. Rotterdam en Squadron no. 1 hebben deelgenomen. 1967 - 1968 omslag

Bevat 1 tekening.

550 http://proxy.handle.net/10648/4bd3f9f7-90b1-4f85-8950-7b663339b75e Stukken betreffende het houden van gezamenlijke oefeningen met eenheden van de Amerikaanse marine en mariniers van de Nederlandse Antillen. 1967 - 1968 omslag

Bevat 4 tekeningen.

551 http://proxy.handle.net/10648/bf2dbc3a-1c8d-4e12-b227-639d62532c5a Stukken betreffende het informeel bezoek van Hr.Ms. Overijssel van 6 - 8 september 1968 aan La Guaira (Venezuela), alsmede de daar met de Venezolaanse marine gehouden oefeningen. 1968 - 1969 omslag 552-553 Stukken betreffende oefeningen Dorio Salute, waaraan werd deelgenomen door eenheden van de KM in de NA en de US Amphibious Task Group 44.9. 1968 - 1971 2 pakken 552 http://proxy.handle.net/10648/258d3605-92c3-4691-8b1e-6ff95f8fcdf2 1968-1969 553 http://proxy.handle.net/10648/f358bb05-4693-45d6-b5b5-7691d691680b 3 - 14 november 1970

Bevat 1 kaart.

554-556 Stukken betreffende de deelname van Hr.Ms. Overijssel aan oefeningen. 1968 - 1972 2 omslagen en 1 stuk 554 http://proxy.handle.net/10648/e990cee9-0f28-4019-b943-c7aaf52bad1f Met Colombiaanse eenheden op 16 september, 1968 555 http://proxy.handle.net/10648/22c744e4-b6b1-4d0b-815a-6e4ffee49ad4 Met Amerikaanse eenheden van 26 - 29 september, 1971 stuk 556 http://proxy.handle.net/10648/6d6d5dc4-600f-45a1-9996-a123dcadaa39 Lantreadex 3-72 van 16 - 26 februari, 1972 557 http://proxy.handle.net/10648/a8ccbc14-b6ed-41d2-8505-484c38b35e56 Stukken betreffende de amfibische oefening te Viesques. 1970 omslag

Bevat 1 tekening.

558 http://proxy.handle.net/10648/2fbf0ba6-545c-42ba-bb1f-4d7a78e3b4d0 Stukken betreffende de oefening van Hr.Ms. Rotterdam met Colombiaanse eenheden op 21 januari. 1970 omslag 559-562 Stukken betreffende de deelname aan de NATO-oefeningen WINTEX/CIMEX. 1970 - 1989 4 omslagen 559 http://proxy.handle.net/10648/f5cba5c8-b8d1-43cc-90a1-aaea365da50d 71 (Goodheart), 1970 - 1971 560 http://proxy.handle.net/10648/72892c3a-8cfc-4bf4-8ac9-b9a6829dd83c 83, 1983 561 http://proxy.handle.net/10648/ebc3722c-4e78-48bc-b3e7-7a9808c84a26 85, 1985 - 1986 562 http://proxy.handle.net/10648/41412b85-2165-42bf-adaf-9df1aa09e810 89, 1989 563 http://proxy.handle.net/10648/8f09ab35-78c6-4e34-af22-99c60bdb0dda Stukken betreffende de deelname van Squadron no. 1 en Hr.Ms. Groningen aan oefeningen te Key West (USA) van 9 - 16 september 1971. 1971 omslag 564 http://proxy.handle.net/10648/84ffcc9f-da39-4f59-986d-8ca37e900b35 Stukken betreffende de oefening van twee S-2 vliegtuigen van Squadron no. 1, samen met Hr.Ms. Groningen en een Colombiaanse marine-eenheid, bij Cartagena (Colombia). 1971 omslag 565-568 Stukken betreffende de deelname van Hr.Ms. Groningen aan oefeningen. 1973 - 1975 1 omslag en 3 stukken 565 http://proxy.handle.net/10648/4dfce16f-c14d-42bd-99a0-4284f26f1244 Met het Franse fregat FNS Champenois op 6 maart, 1973 566 http://proxy.handle.net/10648/f1ce33d9-2664-4cc9-9882-771f086d63f9 Met HMS Sirius van 21 - 23 maart en 26 - 29 maart, 1973 567 http://proxy.handle.net/10648/fdca45b2-eda5-4516-8f1b-b8952b4ffbc4 Springboard 73, 1973 568 http://proxy.handle.net/10648/e04eb1b6-3141-48ab-9635-598c5737423f Doria Salute VI, 1974 - 1975 omslag 569-571 Stukken betreffende de deelname van Hr.Ms. Utrecht aan oefeningen. 1973 - 1975 3 omslagen 569 http://proxy.handle.net/10648/735dbd1a-3f78-4bdf-8e86-a83009b030cc Doria Salute V, gehouden op 26 juli - 7 augustus, 1973 570 http://proxy.handle.net/10648/4ca8cef9-dcdc-4460-9484-b2527865ea4c CARIBREX 1-76, 1975 571 http://proxy.handle.net/10648/a6190ea1-f36c-45b3-b179-11a5134c2a43 QUATRO BANDERAS, 1975 572 http://proxy.handle.net/10648/cf199cfe-bf78-4d69-a2cd-8e6c8dd1c09e Stukken betreffende de deelname van Hr.Ms. Limburg aan de oefeningen Tacex 74 en Springboard 75. 1975 omslag 573 http://proxy.handle.net/10648/501bb6a5-13c2-43ee-a032-aace47b59092 Stukken betreffende het verslag van Hr.Ms. Utrecht en HMS Minerva inzake de oefening PASSEX. 1975 omslag 574 http://proxy.handle.net/10648/56f3c1f1-a4eb-42ee-a703-e6a8cc061eab Verslag van de oefening van Hr.Ms. Limburg met een detachement mariniers en Hr.Ms. Zwaardvis van 13 - 15 maart, alsmede het verslag inzake de oefening Rum Punch 26 maart - 11 april. 1975 stuk 575 http://proxy.handle.net/10648/a2a4db13-b935-41a7-87ef-925be3dde377 Stukken betreffende de deelname van het 336e Squadron aan de Nederlands-Canadese oefening COMBATEX 1/89. 1989 omslag 576 http://proxy.handle.net/10648/ea8ea3d3-0dae-4c81-a40d-fa52314804c9 Verslag van de uitvoering nabij Bonaire van een passex door Hr.Ms. Jan van Brakel met het Franse stationsschip FS CDT Bouan. 1989 stuk
1.2.13.1.7.5 Ongevallen 577 http://proxy.handle.net/10648/35dd6084-6cfc-4175-bec3-c00fc769148e Stukken betreffende maatregelen ingeval van een onderzeebootongeval in de Nederlandse Antillen (MABOO NA). 1951 - 1957 omslag 578 http://proxy.handle.net/10648/8a5127b4-a924-4923-a513-e22bff8506dc Stukken betreffende de stranding van het ms Prins der Nederlanden. 1966 omslag 579 http://proxy.handle.net/10648/4bfea2be-f23d-4d8e-b94d-20271e4b49a7 Stukken betreffende de aanvaring van Hr.Ms. Amsterdam op 9 juni 1977 in de Caracasbaai met steiger 3. 1977 omslag 580-582 Stukken betreffende het onderzoek naar de scheepsbrand aan boord van Hr.Ms. Drenthe. 1980 - 1981 3 pakken 580 http://proxy.handle.net/10648/563b5781-9ce1-464e-ada4-13148a9f2005 Onderzoek, 1980 - 1981

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

581 http://proxy.handle.net/10648/2cad7174-d20b-4e2f-9081-5afbe16b4f18 Foto's behorende bij het onderzoek (nrs. 1 - 40), 1980

Bevat 40 foto's.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

582 http://proxy.handle.net/10648/8dda1761-bb6f-419b-bc0e-f7639517e353 Foto's behorende bij het onderzoek (nrs. 41 - 86), 1980

Bevat 46 foto's.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

1.2.13.1.7.6 Technische storingen en reparaties 583 http://proxy.handle.net/10648/2d074a0b-85b8-4b06-a3b6-7951dfd1a27b Stukken betreffende de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in maart 1960 aan Hr.Ms. Groningen door de NV Curaçaose Dok-Maatschappij. 1960 omslag

Bevat 21 foto's en 5 tekeningen.

584 http://proxy.handle.net/10648/7cf44ba0-decb-4d82-be58-3a000e8195d6 Stukken betreffende de ingebruikname, alsmede reparaties aan landingsvaartuig Hr.Ms. L 9609. 1962 - 1964 pak 585 http://proxy.handle.net/10648/29b17af1-26ad-4df7-80d3-6cfb46ff89f4 Stukken betreffende het onderzoek naar de ontstane schade aan hoofdstoomketel D van Hr.Ms. Groningen op 2 november 1971. 1971 omslag

Bevat 10 foto's.

1.2.13.1.7.7 Reisverslagen 586 http://proxy.handle.net/10648/0574cfb5-0e82-447c-9e8e-a131bace55a6 Stukken betreffende het bezoek van Hr.Ms. Karel Doorman aan Curaçao van 23 januari - 12 februari 1952 en in maart 1952 aan Zuid-Europa en Noord-Afrika. 1951 - 1952 pak 587 http://proxy.handle.net/10648/086160eb-01cb-4c4f-9ed0-faa356653d94 Stukken betreffende het bezoek van Hr.Ms. Van Galen van 20 - 22 mei en 28 mei - 4 juni 1952 aan Curaçao. 1951 - 1952 pak 588 http://proxy.handle.net/10648/7edcbdf8-ff7e-4842-9c63-095f46c8be09 Stukken betreffende het bezoek van Hr.Ms. Groningen, Hr.Ms. Walrus en Hr.Ms. Van Amstel van eind januari - medio maart aan de NA. 1960 omslag 589 http://proxy.handle.net/10648/fc535caf-562c-4746-b924-6911dda22285 Stukken betreffende het bezoek van Hr.Ms. Amsterdam en Hr.Ms. Piet Hein van 20 - 26 mei aan Curaçao. 1961 omslag 590-613 Reisverslagen van individuele schepen. 1961 - 1988 18 omslagen en 6 stukken 590 http://proxy.handle.net/10648/c4348fcc-e7b2-4fab-bd15-526b237df8d5 Hr.Ms. Utrecht, alsmede een verslag van ervaringen, 1973

Bevat 1 tekening.

591 http://proxy.handle.net/10648/867eb4dd-4a0d-47a8-8919-19cb640ce452 Antillenfregat Hr.Ms. Tjerk Hiddes over de periode 31 maart - 27 november 1982, 1982 stuk 592 http://proxy.handle.net/10648/7e21ab88-32ee-4b39-852c-795b5e40c0b8 Antillenfregat Hr.Ms. Van Galen over de periode november 1982 - februari 1983, 1983 stuk 593 http://proxy.handle.net/10648/831d6365-47fb-4561-9207-05b773785556 Hr.Ms. Abraham Crijnssen over de periode 13 november 1984 - 7 juni 1985, 1985 594 http://proxy.handle.net/10648/1f1a3a30-01f6-475e-bb16-ed42146b97c5 Hr.Ms. Van Speijk over de periode 14 november 1983 - 25 juni 1984, 1985 595 http://proxy.handle.net/10648/7b25adfe-74cd-444d-b5c6-421bd38e7b38 Hr.Ms. Piet Heyn over de periode 8 december 1987 - 19 maart 1988, 1988 omslag 596 http://proxy.handle.net/10648/2cffd8e7-3d64-4d14-bfac-08e09b3cceed Hr.Ms. Van Amstel, 1961 - 1966 597 http://proxy.handle.net/10648/c90b9292-dff8-4fd0-81b5-54db17ead231 Hr.Ms. Amsterdam, 1970 598 http://proxy.handle.net/10648/b1561d26-7e58-4993-ad31-96986a4cb126 Hr.Ms. De Bitter, 1966 599 http://proxy.handle.net/10648/1d6ed330-ca92-4515-98bf-c0e3c5e12a21 Hr.Ms. Dubois, 1963 - 1965 600 http://proxy.handle.net/10648/d309fdab-196f-41e2-843e-ab18695421c0 Hr.Ms. Van Ewijck, 1963 - 1964 601-603 Hr.Ms. Friesland. 1967 - 1977 601 http://proxy.handle.net/10648/7db6b18f-4553-4cf8-8be6-0af85e949889 geclassificeerd verslag, 1967 apr. 11 - dec. 07 602 http://proxy.handle.net/10648/6d1847fa-b2fd-4795-8b18-a1009d08989f 1970 en 1971

Waterschade.

603 http://proxy.handle.net/10648/7a5f7798-6494-4701-84f4-513a3332ead3 1976 okt. 28 - 1977 juni 10 stuk
604 http://proxy.handle.net/10648/4b6688b4-a95b-46c7-b61c-14a485aec89b Hr.Ms. Groningen, 1972 stuk 605-608 Hr.Ms. Limburg. 1969 - 1975 605 http://proxy.handle.net/10648/257a8e74-190c-4292-b458-e985a7ef3542 1969 sep. 03 - dec. 18 606 http://proxy.handle.net/10648/b142512e-f3ea-4671-96c9-0665aa0e1e1f 1974 nov. 16 - 1975 mei 08 ingevolge de Vredesinstructies Zeemacht in de Nederlandse Antillen (VINA) punt 3230, 1974 - 1975 607 http://proxy.handle.net/10648/8c108035-6fd9-42cc-baa2-07cc4bd8b541 1975 jan. 22 - feb. 27 608 http://proxy.handle.net/10648/286a2914-629a-49b6-b82c-1c6a4d103347 1975 mei 08 - 30, de thuisreis stuk 609 http://proxy.handle.net/10648/6112330f-9f37-44fd-a3ee-1f0d758337fd Hr.Ms. Luymes, 1965 610-612 Hr.Ms. Overijssel. 1968 - 1972 610 http://proxy.handle.net/10648/f421d1ef-e6a5-490a-b170-1b07cef527b9 1968 juni 05 - 1969 feb. 06 , geclassificeerd verslag, 1968 - 1969 611 http://proxy.handle.net/10648/2a7922cf-d899-45b7-8a87-e1458f564782 1970 feb. 23 - okt. 23, 1970 612 http://proxy.handle.net/10648/70376aad-ac44-42e5-8bc9-ba8935d9d3c1 1972 jan. 26 - mrt. 02, 1972 stuk 613 http://proxy.handle.net/10648/9fd0ccd0-1174-4547-ae18-e24ceffe2bd9 Hr.Ms. Wamandai, 1964
614 http://proxy.handle.net/10648/878bfbd0-32b8-45e4-b9ac-ef90b4f827eb Stukken betreffende het bezoek van Smaldeel 5 in februari en maart 1962 aan de NA. 1962 omslag 615 http://proxy.handle.net/10648/c2220cbf-7a1b-44c5-8727-dcf6ad7e4b34 Stukken betreffende het bezoek aan Curaçao van het Smaldeel 5 in de periode mei - juni. 1964 pak 616 http://proxy.handle.net/10648/60606b01-9e29-4f87-beff-68a0d617c851 Stukken betreffende de winterreis van het eskader, bestaande uit Hr.Ms. De Ruyter, Hr.Ms. Zuiderkruis, Hr.Ms. Isaac Sweers, Hr.Ms. Tjerk Hiddes, Hr.Ms. Overijssel, Hr.Ms. Dolfijn en Hr.Ms. Drenthe, naar het Caraïbisch gebied. 1977 - 1978 omslag 617-618 Stukken betreffende de stationering van Hr.Ms. Bloys van Treslong in de NA. 1985 - 1987 2 omslagen 617 http://proxy.handle.net/10648/b68616b4-8566-4fa0-a855-8ab82fdf3b0a 1985 mei 06 - dec. 04 618 http://proxy.handle.net/10648/4fe7ce67-6476-4f98-b20b-78d84df8ea04 1987 aug. 19 - dec. 08 619 http://proxy.handle.net/10648/e1c0c6a2-e6c5-44ec-9d79-a9b0c1ba1abf Stukken betreffende de overtocht van Hr.Ms. Woerden van Den Helder naar Curaçao. 1986 omslag 620 http://proxy.handle.net/10648/b60ee0b6-202a-4128-89c6-9d2f4ae88c8e Verslagen van de "westterm" van Hr.Ms. Van Nes over de periode 6 mei - 28 november 1986. 1986 omslag 621 http://proxy.handle.net/10648/2d15fcce-8931-4228-a20c-f4f92c15bde2 Termverslagen van Hr.Ms. Banckert tijdens de uitzending naar de NA van 15 november 1986 - 13 april 1987. 1987 omslag 622 http://proxy.handle.net/10648/b3b21f1a-fa7e-4ec2-b77a-03ed7438c967 Verslag van de uitzending van Hr.Ms. Philips van Almonde naar de NA van 14 april - 19 augustus, met bijlagen. 1987 omslag
1.2.13.1.8 Gebouwen en terreinen 623 http://proxy.handle.net/10648/941dab77-207c-4be4-bc58-56ef9e99ff39 Stukken betreffende de overname en herinrichting van het terrein van de Koninklijke Fabrieken NV Wessanen op Curaçao. 1949 - 1952 omslag

Bevat 4 tekeningen.

624 http://proxy.handle.net/10648/ea352201-91da-4a24-990b-934cf80bb8fd Stukken betreffende het verkrijgen in erfpacht van een perceel gelegen te Klein Kwartier op Curaçao voor de bouw van munitiemagazijnen. 1949 - 1953 pak

Bevat 3 tekeningen.

625 http://proxy.handle.net/10648/0c090f81-1433-400e-b938-ec4cb7f9e712 Stukken betreffende het afzien van de optie op het terrein Brievengat op Curaçao, toebehorend aan de NV Curaçaosche Petroleum en Industrie Maatschappij. 1950 - 1953 omslag

Bevat 6 kaarten.

626 http://proxy.handle.net/10648/edb3f988-da1d-48e9-ad2c-d979f12328e1 Verslagen van vergaderingen gehouden met de Dienst Openbare Werken Aruba. 1951 - 1953 omslag 627 http://proxy.handle.net/10648/e5e8c540-a11c-4034-afbb-05ed34300d13 Stukken betreffende de machtiging tot het bouwen van een barak met toebehoren op Hato, Curaçao. 1952 omslag

Bevat 3 kaarten.

628 http://proxy.handle.net/10648/36b70de9-7704-4f8f-8dd7-b187321289a8 Stukken betreffende de bouw van 2 gebouwen op vliegveld Hato ten behoeve van de MLD. 1952 - 1953 omslag

Bevat 2 tekeningen.

629 http://proxy.handle.net/10648/3e90a84f-5eea-488d-abd8-dd5330a17f6a Stukken betreffende het maken van afspraken met de KLM in het algemeen en inzake het gebruik van het vliegveld Hato op Curaçao in het bijzonder. 1952 - 1953 omslag 630 http://proxy.handle.net/10648/4b7f8dc5-6b67-4ac3-a210-03fe11cc9834 Stukken betreffende de behandeling van erfpachtaangelegenheden van terreinen en gebouwen op Curaçao. 1952 - 1956 omslag 631 http://proxy.handle.net/10648/17f6fac6-7cb5-4308-bd7a-ae4e088ebfff Plattegrond van het bij Squadron no. 1 in gebruik zijnde complex Hato. 1954 stuk

Bevat 1 tekening.

632 http://proxy.handle.net/10648/499d9df6-340a-4f55-b9f4-9f5e31837eec Stukken betreffende bezwaren tegen de overdracht van landgoederen, met name van stranden, aan het eilandgebied Aruba. 1954 omslag 633 http://proxy.handle.net/10648/d09a31a8-ec28-4cb9-9d2f-0ef74a36deae Stukken betreffende de inrichting van de seinpost Fort Nassau op Curaçao. 1954 omslag

Bevat 1 kaart en 2 tekeningen.

634 http://proxy.handle.net/10648/badd1b92-eba0-470a-abce-684b42a96031 Stukken betreffende de aanleg van een helicopterplatform op de Dr. Albert Plesman Luchthaven op Curaçao. 1963 omslag

Bevat 1 kaart.

635 http://proxy.handle.net/10648/c5133f43-17c9-47bc-88bd-bdec66699d62 Stukken betreffende de voorbereiding van het bezoek van de Vlagofficier Materieel (VOM) in juni 1964, alsmede diens beoordeling van het concept-vijfjarenplan voor de gebouwen en terreinen in gebruik bij de KM in de NA. 1963 - 1964 omslag 636 http://proxy.handle.net/10648/223011ea-04b7-4c60-a744-25ddf079ced3 Stukken betreffende de opgave aan het Bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao van gebieden en terreinen waarvoor vrijstelling wordt verzocht van de verplichting om in het bezit te zijn van een bouwvergunning. 1964 omslag 637 http://proxy.handle.net/10648/b0f5050a-bf5d-4158-b837-aca1c13c48ae Stukken betreffende de bouw van een nieuw pand voor de Radio Controledienst in de Nederlandse Antillen (RCDNA) op Curaçao. 1964 - 1967 omslag

Bevat 5 tekeningen.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

638 http://proxy.handle.net/10648/fec634de-6586-4c55-ba2b-bf67ec67b389 Reisverslagen van het hoofd Gebouwen en Terreinen (HBOUTER) aan de NA en Suriname. 1965 - 1981 omslag 639 http://proxy.handle.net/10648/75d277e7-735d-4538-ab72-787b10498570 Brief van de CMBP aan de CZMNA inzake het gevoerde beleid bij de aanschaf van een smeerbrug, met bijlagen. 1966 omslag 640 http://proxy.handle.net/10648/029276e8-ba14-4c45-929b-148ffe1d809a Verslag van een werkbezoek van HBOUTER van de DMKM met onderwerpsgewijze aantekeningen betreffende onroerende goederen. 1978 stuk 641 http://proxy.handle.net/10648/f516e33a-0719-46b1-856b-993f7e666c7f Stukken betreffende de bouw van een windmolen op de MBP. 1984 omslag 642 http://proxy.handle.net/10648/7688a03e-4507-4a3f-aa26-7ee5e4d1e9b4 Stukken betreffende de totstandkoming van de overeenkomst inzake het gebruik om niet van het terrein te Californië op Aruba als schietterrein voor de KM. 1986 - 1987 omslag 643 http://proxy.handle.net/10648/ca19e5f4-c044-485f-a3e9-4c08182c5f7b Bestandsregister van onroerend goed van de KM in de NA en Aruba. 1987 stuk 644 http://proxy.handle.net/10648/dc9c2d4c-6eb5-4e87-a506-333ee441a9b9 Stukken betreffende een concept-overeenkomst inzake erfdienstbaarheid, houdende het recht van overpad tussen de KM Curaçao NA en de Curaçao International Airport NV. 1988 omslag 645 http://proxy.handle.net/10648/8371366a-fab8-4bfe-97b9-75bde685cdad Stukken betreffende het sluiten van een overeenkomst tussen de Curaçao International Airport NV (eigen grond) en de Staat der Nederlanden (Hato-complex) inzake een ruil van grond ten behoeve van een parkeerplaats voor de Marine in het Caraïbisch gebied. 1988 omslag 646 http://proxy.handle.net/10648/59257103-9904-4b11-9fbc-36d7cd229d4b Stukken betreffende de verlenging van de Beschikking van 1981 van de commandant der Zeemacht in de NA inzake het onderhoud van het personenbusje van de Stichting Ascencion op Curaçao. 1988 - 1989 omslag 647 http://proxy.handle.net/10648/2c44ca3d-d95c-4136-bd17-e04cc1491112 Stukken betreffende de rechtsvordering tegen de Staat der Nederlanden inzake een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting W.O.M. i.l., voorheen de Stichting Pensioenfonds Shell Curaçao aangaande de bouw en verhuur door die stichting van 35 woningen. 1989 omslag 648 http://proxy.handle.net/10648/053ad8fe-cbc9-4ff5-bda5-70ba32f53ad9 Stukken betreffende het sluiten van een overeenkomst met het Nederlandse Rode Kruis te St. Maarten inzake het gebruik van het Rode Kruis gebouw tijdens oefendetacheringen op St. Maarten. 1989 omslag 649 http://proxy.handle.net/10648/10815d2b-d9ed-45e2-a09a-523d62eaa3bf Verslag van de dienstreis aan de NA en Aruba door de Souschef Materieels Exploitatie (SCME) en begeleiders van de Afdeling Gebouwen en Terreinen, de Afdelingen WERTUBO, BW en Instandhouding Schepen. 1989 stuk 650 http://proxy.handle.net/10648/c1888a7a-a7ff-484e-9466-39606f28cc6b Verslag van de dienstreis van medewerkers van de Afdelingen Gebouwen en Terreinen (BOUTER), Sectie Scheepsbeveiliging en Installatie (SCHEVEI) en Instandhouding Schepen (INST) bij de Directie Materieel Koninklijke Marien (DMKM) naar de NA en Aruba. 1989 stuk
1.2.13.2 Ceremonieel 1.2.13.2.1 Officiele ontvangsten en bezoeken 651-659 Stukken betreffende koninklijk bezoek aan de NA. 1955 - 1956 4 pakken en 5 omslagen 651 http://proxy.handle.net/10648/c2e59eef-adef-4115-ad99-2cde85103348 Programma's van het koninklijk bezoek aan de NA, 1955 pak 652 http://proxy.handle.net/10648/91ba1057-f0f0-4111-b562-f42862f0ae17 Voorbereiding en afwikkeling van het koninklijk bezoek aan de NA, 1955 - 1956 pak

Bevat 15 tekeningen.

653 http://proxy.handle.net/10648/4072bb86-f733-42de-8f7c-462663eff751 Bezoek van prinses Beatrix aan de NA van 2 - 17 februari, 1958 654 http://proxy.handle.net/10648/978a9c8f-2ca5-4a5d-9754-3f30baa7ca50 Bezoek van prins Bernhard als inspecteur-generaal KM aan de NA van 22 - 24 januari, 1960 655-656 Bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan de NA van 27 september - 8 oktober. 1965 655 http://proxy.handle.net/10648/4595eb5b-109f-4b1b-a18e-fdf8e51d70e5 Programma's van het Koninklijk bezoek aan de NA, 1965 pak 656 http://proxy.handle.net/10648/03a23bd1-1488-43b1-8ae1-cb7117a64df3 Voorbereiding en afwikkeling van het Koninklijk bezoek aan de NA, 1965 pak

Bevat 10 tekeningen.

657 http://proxy.handle.net/10648/b0a3c882-e4f7-4f1e-ac24-9047dd20c593 Bezoek van prinses Beatrix van 19 februari - 1 maart 1965 en prins Claus en prinses Beatrix van 16 - 29 juli 1966, 1965 - 1966 658 http://proxy.handle.net/10648/98165e6d-058d-48e9-996e-a40afa20fa03 Begeleiden van koningin Juliana, prins Claus en prins Willem-Alexander tijdens hun bezoek aan de NA in februari, 1987 659 http://proxy.handle.net/10648/30e3bc02-b0ff-4913-a472-71b261e66303 Bezoek van prins Willem Alexander aan Curaçao, 1988
660 http://proxy.handle.net/10648/3975f34b-850b-4fd1-b21f-ccff15a4448e Verslag van een bezoek met een Tracker van Squadron no. 1 aan St. Maarten in verband met het verblijf van prinses Irene en prinses Margriet op de Bovenwindse Eilanden van 17 - 23 juli. 1962 omslag 661 http://proxy.handle.net/10648/e998e84e-288d-498e-9c0b-8ec95db9c3b7 Verslag opgemaakt door de commandant van Hr.Ms. Ewijck van de reis van prinses Irene en prinses Margriet naar de Bovenwindse Eilanden. 1963 stuk 662 http://proxy.handle.net/10648/139d67cb-6bcf-4d31-8bc4-58b6b8d32da0 Rapporten betreffende Nederlandse consulaire en diplomatieke bezoeken in het Caraïbisch gebied. 1975 omslag 663 http://proxy.handle.net/10648/16b9ef33-b0cf-41ed-809d-2fc2c9bc02cd Stukken betreffende het bezoek van de staatssecretaris van Defensie begin februari 1975. 1975 omslag 664 http://proxy.handle.net/10648/29270c9b-4fb1-42ee-8445-c50d95d4ceeb Programma van het oriëntatiebezoek van H.J. Cornelje en M.A. Hofstra aan de NA van 5 - 20 april. 1988 stuk
1.2.13.2.2 Ontvangst van buitenlandse militaire eenheden 665 http://proxy.handle.net/10648/944bb56d-51ea-4f3b-89c7-f317ca9ed036 Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften inzake het bezoek van buitenlandse oorlogsschepen en militaire vliegtuigen aan de NA. 1949 - 1955 omslag 666 http://proxy.handle.net/10648/25c6fafc-157c-492f-abeb-5d2a6fd75241 Stukken betreffende bezoeken van HMS Sheffield, vlaggenschip van de bevelhebber America and West Indies Station aan Curaçao. 1952 - 1954 omslag 667 http://proxy.handle.net/10648/aa3aaaf4-1747-4bf1-9a80-ebea0774435b Stukken betreffende het bezoek van HMS Burghead Bay aan Oranjestad (Aruba) van 20 - 23 februari 1954. 1953 - 1954 omslag 668 http://proxy.handle.net/10648/9fa860f4-d9ed-4d39-82dc-776fe20ef7fc Stukken betreffende het bezoek van de USS Archerfish S.S. 311 van 26 - 30 januari aan Curaçao. 1961 omslag 669 http://proxy.handle.net/10648/5b287524-f6d9-4d9f-9be4-77b39b139777 Stukken betreffende bezoeken van de Franse kustmijnenveger Altair aan Curaçao. 1961 - 1962 omslag 670 http://proxy.handle.net/10648/97c9b6f1-1d18-43ee-aad9-3b31b4530de2 Stukken betreffende het bezoek van het Chileens fregat Esmaralda aan Willemstad van 3 - 6 september. 1964 omslag 671 http://proxy.handle.net/10648/03ef70be-b959-4120-92c4-161b7cbcf1c2 Inlichtingen voor het bezoek van HMS Defender aan Curaçao. 1966 omslag

Bevat 2 foto's.

672 http://proxy.handle.net/10648/78da9d24-4d3a-4323-a56b-d8d7bd44d511 Stukken betreffende het bezoek van het Duitse fregat Ruhr aan Willemstad. 1966 omslag

Bevat 2 foto's.

673 http://proxy.handle.net/10648/91885c2d-0f82-491d-87ee-04af82deb759 Stukken betreffende de becommentariëring door de CZMNA en CMARNSNA van rapporten van de Engelse marine-officier C.J.E. McDowall over respectievelijk een verblijf van 3 mei - 5 oktober 1970 bij de Marine in Nederland en van 6 oktober 1970 - 20 maart 1971 bij de MSKSUF op Curaçao. 1971 omslag 674 http://proxy.handle.net/10648/7778f799-0bc0-454e-bad7-32bd4eba0049 Stukken betreffende het bezoek van het Venezolaans schip Luis Brion aan Curaçao van 30 juli - 2 augustus. 1975 omslag

Bevat 1 foto.

675 http://proxy.handle.net/10648/e57a2583-cf41-49ea-bec6-b45719daa0b7 Stukken betreffende het bezoek van HMS Oracle aan Curaçao van 15 - 22 februari. 1975 omslag

Bevat 2 foto's.

676 http://proxy.handle.net/10648/58717843-cd3f-4eb7-a468-0fb1612fc223 Stukken betreffende de regeling inzake bezoeken van nucleair voortgestuwde schepen. 1985 omslag 677 http://proxy.handle.net/10648/aba3bfcb-5c34-49c7-9142-d041bab27d9b Verslag van een vergadering met betrekking tot het bezoek van de HMS Intrepid aan het Caraïbisch gebied. 1988 omslag
1.2.13.2.3 Bezoeken aan locaties in het Caraïbisch gebied 678 http://proxy.handle.net/10648/f3249a6b-8f35-41c9-ba78-e2cfd6f85841 Stukken betreffende het verslag van de stafofficier Zeeverkeer bij de commandant van de Marine in de NA inzake zijn bezoek aan het Hoofdkwartier van de Commander Caribbean Seafrontier te San Juan en de oefening North Atlantic Treaty Organisation - BEACH. 1953 omslag 679-680 Verslagen van bezoeken van de Hr.Ms. Groningen aan Cartagena (Colombia). 1971 - 1974 2 stukken 679 http://proxy.handle.net/10648/35216c19-39cb-45a3-aa90-40f5fa6aba34 1971, alsmede van oefeningen met de Colombiaanse marine, 1971 680 http://proxy.handle.net/10648/a35886ef-850b-48af-95f2-678c56a9d7c9 1974 okt. 01 - 08 681-682 Verslagen van bezoeken van de Hr.Ms. Overijssel. 1972 2 omslagen 681 http://proxy.handle.net/10648/6d68404b-7672-466e-ad24-20a724f459f1 1972 feb. 02 - 07 aan Callao (Peru)

Bevat ook een tijdschriftartikel van G. de Reparaz over de motieven van het 17e-eeuwse Holland om Peru te veroveren.

682 http://proxy.handle.net/10648/b5530c99-9dc1-482e-bcee-f4cd5df4122b 1972 nov. 30 - dec. 11 naar Santa Domingo, 1972
683 http://proxy.handle.net/10648/0e4d40b1-8cb2-47ac-8cff-3eb155f9a5b9 Verslagen van de vliegtuigdetachering van Squadron 320 op Puerto Rico over 18 - 21 maart, 1 - 3 en 23 - 28 april. 1974 omslag 684-688 Verslagen van dienstreizen en werkbezoeken afgelegd door de CZMNA/CZMCARIB. 1974 - 1987 3 omslagen en 2 stukken 684 http://proxy.handle.net/10648/c21576c8-9e2e-449c-a79e-400c2f2b6f01 Trinidad aan de ambassadeur, 1974 685 http://proxy.handle.net/10648/65d3016c-c8e8-44b1-99b0-9c333f7360cf Venezuela,, 1985 juli 04-06 stuk 686 http://proxy.handle.net/10648/86001f5d-5376-48ef-b3c2-89431201ca95 Martinique,, 1986 nov. 24-26 687 http://proxy.handle.net/10648/a0c43bf4-1dcc-4f55-8bc3-62d52cfcdd07 Venezuela,, 1987 sep. 03 - 06 stuk 688 http://proxy.handle.net/10648/864e095e-8603-4df0-88ca-85c26e6fb374 Key West,, 1987 nov. 07 - 09 689 http://proxy.handle.net/10648/04fb8ab6-2461-4404-8dee-a1ff3a20d662 Stukken betreffende het bezoek van de CZMNA aan de Senior Naval Officer West-Indies op 9 en 10 oktober te Bermuda. 1975 omslag 690 http://proxy.handle.net/10648/4f5e5b9c-7a42-4b8d-a886-3462448fb2c1 Verslag aan de BDZ over in december 1974 - januari 1975 afgelegde bezoeken aan Suriname, Puerto Rico en Martinique, met begeleidende brief waarin een voorstel inzake een oefening met het Franse stationsschip Francis Garnier. 1975 omslag 691 http://proxy.handle.net/10648/7224f6d4-2dc2-4844-b2b3-2087312ceb46 Brief van de plaatsvervangend CMS over het karakter van vlootbezoeken in het Caraïbisch en Latijns-Amerikaans gebied. 1976 stuk 692 http://proxy.handle.net/10648/a552026d-1da7-482a-aced-783fd42f02a8 Stukken betreffende het bezoek van de CZMNA van 22 - 26 februari 1976 aan Key West, Washington en CINCLANTFLT in het hoofdkwartier te Norfolk (USA). 1976 omslag 693 http://proxy.handle.net/10648/f7ed90c3-c54a-4c53-b435-6f841f41c0e6 Verslag van het bezoek van een verbindingsdienst-delegatie van de CZMNA aan het United States-naval Station Roosevelt Roads te Puerto Rico, met bijlagen. 1980 omslag 694 http://proxy.handle.net/10648/bc5c9582-40f3-4388-a43f-40576acbb355 Verslag van het bezoek van de Staf bij de CZMCARIB aan de US commando's te Puerto Rico in mei, met bijlagen. 1985 omslag
1.2.13.2.4 Overige ceremoniële aangelegenheden 695 http://proxy.handle.net/10648/2b9163fe-2d1b-429e-8536-3b3d7d0a3612 Stukken betreffende de onthulling van het standbeeld van Willem de Zwijger te Willemstad. 1959 omslag 696 http://proxy.handle.net/10648/5d4bc3df-1e07-460d-b781-0134c0513515 Stukken betreffende het houden van een parade ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin op 1 mei te Willemstad. 1961 omslag

Bevat 2 tekeningen.

697 http://proxy.handle.net/10648/f7de95be-de9d-467c-9c9f-d40e7aa7e5e4 Stukken betreffende de herdenking van het saluut dat op 16 november 1776 door Fort Oranje (St. Eustatius) aan de Amerikaanse vlag werd gegeven. 1961 - 1962 omslag

Bevat 1 foto.

698 http://proxy.handle.net/10648/fd63dfe3-b85c-451c-bd7b-1cd0b345457d Stukken betreffende het wijzigen van de regeling inzake eerbewijzen en ceremonieel in de NA en op Aruba (VVKM nr. 19). 1962 - 1988 omslag 699 http://proxy.handle.net/10648/e12d0a4b-2e95-4bd7-9cda-fc54e685088e Stukken betreffende advisering door de CZMCARIB inzake de aanpassing van het voorschrift omgangsvormen marine-officieren (VVKM nr. 229). 1988 - 1989 omslag 700 http://proxy.handle.net/10648/8336c096-9c84-4eef-bc57-6d3184fb36a8 Brief van de CMARNS betreffende het afgeven van saluutschoten, met bijlagen. 1989 omslag
1.2.13.3 Wapensystemen 701 http://proxy.handle.net/10648/e03543bd-18c4-4aa6-8dd7-a3d79085f3f9 Jaarrapporten van diverse onderdelen betreffende de Artillerie. 1965 - 1966 omslag 702 http://proxy.handle.net/10648/099346e6-174e-4d99-8840-3f774b8b5ddf Stukken betreffende het Project Objective Plans LWS30 sonar- en MK36 torpedo evaluaties. 1975 omslag 703 http://proxy.handle.net/10648/c9ef57f5-991a-4a77-86bf-bf281aa0e253 Stukken betreffende het verzoek van de CZMNA aan de BDZ tot beschikbaarstelling van Stingers of een vergelijkbaar wapensysteem teneinde in de NA een adequaat luchtverdedigingsmiddel te hebben in geval van een wereldconflict. 1982 omslag 704 http://proxy.handle.net/10648/19e43b94-9acb-4612-8c63-6da0667e9aeb Jaarverslag betreffende het verbruik van Surface to Surface Missiles-munitie op de Marinierskazerne Savanta. 1984 stuk 1.2.13.4 Voorbereiding op oorlogstijd 1.2.13.4.1 Algemeen 705 http://proxy.handle.net/10648/e0ce827f-03d9-4909-a5a2-54bcd37e93ce Bekendmaking door de procureur-generaal van de NA van bijzondere maatregelen genomen in verband met de dreigende onrust in Venezuela. 1951 stuk 706 http://proxy.handle.net/10648/edf3ee5b-39db-4622-8305-bba7aefe61d1 Stukken betreffende ontwerp-Landsverordeningen en memories van toelichting houdende bepalingen ter handhaving van de inwendige veiligheid en de openbare orde (Staat van oorlog en Staat van beleg). 1956 - 1965 omslag 707 http://proxy.handle.net/10648/3a820b07-b932-4d05-8106-7d4fdd97499a Stukken betreffende vernielingsvoorschriften voor roerende en onroerende goederen in de NA. 1957 - 1968 omslag 708 http://proxy.handle.net/10648/3ed61150-07bb-4b55-bc2d-4b548d6368d5 Stukken betreffende het verscherpen van patrouilles vanwege Venezolaans-Colombiaans optreden tegen al dan niet vermeende smokkel van koopmansgoederen en wapens, waarbij de scheepvaart van en naar Aruba/Curaçao speciale aandacht krijgt. 1967 omslag 709 http://proxy.handle.net/10648/7c1e44d5-95ac-4971-9c89-6cf796cf257d Operatiebevel CZMNA 5/69 tot het uitvoeren van foto-verkenningsvluchten bij ochtend- en avondschemering boven de zuidkust van Curaçao in verband met de politieke situatie sinds de ontwikkelingen van 30 mei 1969. 1969 stuk 710 http://proxy.handle.net/10648/142b1174-b012-40ae-9c02-73db78753382 OPORDS 1/74 en 2/74 betreffende bestrijdingsmaatregelen tegen mogelijke sabotagedaden tegen raffinaderijen. 1974 omslag

Bevat 1 tekening.

711 http://proxy.handle.net/10648/1391086b-3147-40d5-91e1-6edd649f1799 Brief van de CMS bij het Ministerie van Defensie betreffende de inzet van de 2e AGGP bij mobilisatie en in tijden van spanning. 1979 stuk 712 http://proxy.handle.net/10648/33896a79-93ca-4abd-8a9f-22a90b76caee Concept-alarmrol voor de MBP. 1979 stuk 713 http://proxy.handle.net/10648/6a436dc3-f22e-4362-8746-e173b55a88cb Stukken betreffende de noodzaak tot het uitrusten van schepen in de NA met EOV Indentificatie Systemen (EIS-systemen). 1981 omslag 714 http://proxy.handle.net/10648/27e640fe-f744-456a-8076-f9a51eace046 Stukken betreffende het ontwerpen van operatieplannen voor de verdediging en evacuatieplannen voor diverse sleutelobjecten in het Caraïbisch gebied. 1986 - 1987 omslag

Bevat 6 tekeningen.

715 http://proxy.handle.net/10648/687f85bf-895d-4320-b0b4-4f4180016c5c Stukken betreffende de opzet van een evacuatieplan voor de NA en Aruba. 1987 omslag 716 http://proxy.handle.net/10648/5894ea19-b324-4c45-9e42-cf0a40286985 Stukken betreffende de beantwoording van het verzoek van de CMS om opgave van wijziging van de transportbehoeften bij mobilisaties in het Caraïbisch gebied. 1987 - 1988 omslag 717 http://proxy.handle.net/10648/7a19c06d-9394-4ea0-9e45-cf6a5bca25b7 Stukken betreffende het aanpassen van de procedures inzake het verlenen van militaire bijstand in de NA en op Aruba. 1988 - 1989 omslag
1.2.13.4.2 Regelgeving 718 http://proxy.handle.net/10648/29674ef4-a61a-497a-81c2-a3f0e6454693 Concept-regeling voor de Onderzoekingsdienst Nederlandse Antillen (CONA). 1952 stuk 719 http://proxy.handle.net/10648/1ff676b3-dca9-4d99-98a7-31f67d806b3a Stukken betreffende de wijziging van en controle op de uitvoering van de regelgeving voor de officiële berichtgeving aan koopvaardijschepen (BERKO) in tijd van oorlog of oorlogsgevaar. 1952 - 1955 omslag 720 http://proxy.handle.net/10648/1f8c06ad-c545-4a55-8c1d-ce00aef46b6d Suggesties van de CZMNA aan de BDZ betreffende wijziging van de Voorlopige Instructie Operationele Richtlijnen bij Crisisbeheersing. 1974 - 1975 omslag 721 http://proxy.handle.net/10648/708ac8ea-63ef-4201-a9a9-e143d0309489 Verzoek van de CZMNA aan de CMS naar aanleiding van het intern rapport KM oefening WINTEX/CIMEX 81 tot het opstellen van richtlijnen voor de geldvoorziening in de NA in geval van oorlogstijd. 1982 stuk 1.2.13.4.3 Oefeningen 1.2.13.4.3.1 Operatiebevelen, orders en richtlijnen 722 http://proxy.handle.net/10648/4d35d158-114d-49f8-873c-8aac378409a5 Algemene Regeling Amphibische Training in de NA. 1959 stuk 723-724 Richtlijnen betreffende schietbanen, schietterreinen en schietgebieden. 1964 - 1974 2 omslagen 723 http://proxy.handle.net/10648/f0f1e70b-bf98-4cce-b888-5269827e92ae Regeling schietbanen Curaçao, 1964

Bevat 3 tekeningen.

724 http://proxy.handle.net/10648/eedc3aa4-ed9f-41c6-8a81-f695b0c09409 Correspondentie met de gouverneur van de NA betreffende het gebruik van het schietterrein California op Aruba, 1973 - 1974

Bevat 3 tekeningen.

725 http://proxy.handle.net/10648/b2d4ce20-778c-482a-b067-ff3cb07b0f1c Stukken betreffende de totstandkoming van een ontwerp-Landsverordening waardoor oefening door interne dienstplichtigen buiten de NA wordt mogelijk gemaakt. 1982 - 1983 omslag 726 http://proxy.handle.net/10648/b9131b35-c4ae-44be-a873-3ee37770d61f Stukken betreffende het invoeren van een regeling waarbij het Korps Politie NA op de hoogte wordt gebracht van te houden oefeningen. 1988 omslag 727 http://proxy.handle.net/10648/da96b1d1-378b-468e-8453-5851b0b4c37c Operatiebevel 47/89 betreffende het houden van een strandverkenning op Aruba van 9 - 12 mei. 1989 stuk 728 http://proxy.handle.net/10648/3377c45c-87f7-448a-868a-8963a2fbef65 Operatieorder Harpoonex 03/89. 1989 stuk
1.2.13.4.3.2 Detacheringsoefeningen 729 http://proxy.handle.net/10648/bd6eb8b5-2f40-47c6-90e9-972a6af20d02 Stukken betreffende de detachering van de SP-2H V-201 en V-211 te Cartagena voor een oefening met de Colombiaanse Marine. 1976 omslag 1.2.13.4.3.3 Verslagen 730 http://proxy.handle.net/10648/9e34bec7-abb1-4a70-a41b-266fc0ea2899 Verslag van de oefening van Squadron no. 1 te St. Maarten van 27 - 30 augustus. 1973 stuk 731 http://proxy.handle.net/10648/30b30148-c0a0-4030-b3aa-7c96f7a4aba9 Reisverslagen van SP-2H vliegtuigen deelnemend aan oefening Quatro Banderas van 12 - 19 september te Cartagena. 1975 omslag 732 http://proxy.handle.net/10648/656b24c7-9eba-4225-b08c-75e1bb764874 Verslag van de oefening van de 22 INFCIE op St. Maarten van 22 - 26 augustus. 1983 stuk 733 http://proxy.handle.net/10648/b8c177ca-eabc-4558-83d5-89272c263fab Verslag van de oefening Grote Klap. 1985 stuk 734-743 Verslagen van oefendetacheringen. 1985 - 1989 6 omslagen en 4 stukken 734 http://proxy.handle.net/10648/d33aaa87-f3e6-4d40-8d70-db2b69269241 VMV ANTMIL peloton en het 2e peloton 22 INFCIE op St. Maarten van 23 - 29 oktober, 1985 stuk 735 http://proxy.handle.net/10648/50de1b87-a5e4-4bc5-b7fa-b7dabdaa5f61 3e peloton 22 INFCIE op Martinique inzake het volgen van de Franse commando-opleiding van 10 - 24 maart 1986, 1986 736 http://proxy.handle.net/10648/7ac65c6b-5af8-4bab-a8b0-8a5b60e31d38 Frans peloton van 33 Régiment d'Infanterie de Marine Martinique op Aruba van 10 - 24 maart 1986, 1986 stuk 737-740 1e Peleton 22e INFCIE. 1986 - 1989 737 http://proxy.handle.net/10648/08cf0169-1d39-4ac0-921e-f5cf385fa945 jan. 17 - 22 op St. Maarten, 1986 stuk 738 http://proxy.handle.net/10648/d6fd7b9c-1b5b-45db-b390-e055971e0175 nov. 07 - 22 op Martinique, 1986 739 http://proxy.handle.net/10648/eee3b816-5f0e-475b-86a7-ce9cfe193ac6 sep. 11 - 17 op St. Maarten, 1986 740 http://proxy.handle.net/10648/611cf729-fa62-4214-81eb-f02a6ba66e26 dec. 05 - 09 op Bonaire, 1989 stuk 741 http://proxy.handle.net/10648/7a23990a-0956-462f-9076-4bb297aa58f0 Bewakingspeloton van het Detachement Suffisant uitgevoerd op St. Maarten, 1988 742 http://proxy.handle.net/10648/4a8a7d86-8194-4764-ab99-db2d032c6442 Peloton ANTMIL VMV / 87-3 op Bonaire, met bijlage, 1988 743 http://proxy.handle.net/10648/0a3e3c7d-c86a-4a1f-813f-5a7807a0e8ac Bewakingspeloton 88/3 aangevuld met personeel van de vaste staf van de divisie opleidingen van het Detachement Suffisant op St. Maarten, 1989 744 http://proxy.handle.net/10648/a1b74cb1-493c-4c83-b3f5-17103dcf5813 Verslagen van de NATO-oefening Safe Pass 86. 1986 omslag 745 http://proxy.handle.net/10648/84096508-9429-4a7a-ab79-620f699f74d0 Verslag van de bilaterale oefening van een samengesteld detachement van de 21e INFCIE, 25e ondersteuningscompagnie (OSTCIE) en de 20th SFG te Puerto Rico van 04 - 15 augustus. 1987 stuk

Het betreft een Amerikaanse eenheid, de afkorting is niet te achterhalen.

746 http://proxy.handle.net/10648/300bb69e-4202-4135-b946-fd3fdce514a5 Verslag van de mariniersoefening met Hr.Ms. Tijgerhaai van 10 - 11 april. 1987 stuk 747 http://proxy.handle.net/10648/e76a887e-526e-4bdf-8356-d647b83da6f2 Verslag van de oefening Solid Shield van het verkenningspeloton van de MBP te Puerto Rico van 29 april - 8 mei. 1987 stuk 748 http://proxy.handle.net/10648/1849dc9c-7a12-419a-8ee8-fc295d1130c2 Verslagen van commando-trainingen te Martinique door het 1e peloton 22e INFCIE en het 3e peloton 21e INFCIE. 1988 omslag 749 http://proxy.handle.net/10648/8a39f98b-1b3a-48fd-9bb3-613872ba6601 Verslagen van oefeningen te St. Maarten van de 21e en de 22e INFCIE. 1988 omslag 750-751 Verslagen van oefeningen van het 2e peloton 22e INFCIE. 1988 - 1989 1 omslag en 1 stuk 750 http://proxy.handle.net/10648/20ac023c-1a93-4de7-934c-ea0676cd531c Oefeningen te Bonaire, 1988 751 http://proxy.handle.net/10648/bc84334d-37b6-485b-8e27-ed83e5f64389 Commandotraining van 7 - 21 januari op Martinique, 1989 stuk 752 http://proxy.handle.net/10648/cbcfc22e-73d1-4a78-8405-b09928b76155 Verslag van de commandotraining van het 2e peloton van de 21e INFCIE/25e OSTCIE van 4 - 18 maart op Martinique. 1989 stuk 753 http://proxy.handle.net/10648/5c67fed6-a0ab-47a0-8f06-a258c4e4aa43 Verslag van een gezamenlijk met Amerikaanse eenheden gehouden training door een detachement van de 21e INFCIE/25e OSTCIE van 30 april - 13 mei 1989 te Camp Blanding in Florida. 1989 stuk 754 http://proxy.handle.net/10648/efa3d728-4303-40db-af7b-4fbb8326aca3 Verslag van een oefening van een detachement van de 22e INFCIE op Bonaire op 3 - 7 april. 1989 stuk
1.2.13.4.3.4 Oefeningen 755 http://proxy.handle.net/10648/6694ba76-97fa-4f5d-b78c-a1a5adc0ad0e Stukken betreffende de oefening Landex 1 van 27 - 30 mei. 1952 pak

Bevat 1 kaart.

756 http://proxy.handle.net/10648/bd1ba0f8-3e55-4a30-b456-a20b086a4c1b Stukken betreffende het houden van tactische kaartoefeningen in het kader van Tactex 3 en 4. 1952 - 1954 omslag 757-761 Stukken betreffende het houden van gecombineerde oefeningen met deelneming door Squadron no. 1. 1953 - 1954 5 omslagen 757 http://proxy.handle.net/10648/498cf089-c4bf-4404-817c-05672b9c2eef 1953 dec. 03 Sluipdoor, 1953 - 1954 758 http://proxy.handle.net/10648/30956788-23de-4146-96b5-1fc632e6eeed 1953 dec. 08 Speurhond, 1953 - 1954

Bevat 1 kaart.

759 http://proxy.handle.net/10648/c50d69a9-1f38-42da-84b5-e24557975c4d 1953 aug. 07 Velddienstoefening met inspectie door prins Bernhard. 760 http://proxy.handle.net/10648/26d6f1ff-17f1-4ead-86ac-5891b0554924 1953 juni 22 - 25 Waterrat. 761 http://proxy.handle.net/10648/cf9c623d-6254-4982-974d-9c78934c9d67 1954 jan. 13 Proefkonijn.
762-763 Stukken betreffende door de compagnie QPO 2 gehouden oefeningen. 1961 - 1964 2 omslagen 762 http://proxy.handle.net/10648/7ece0ded-6ac8-4baf-a6f5-ad2d36c483da Steenuil, 1961 - 1962 763 http://proxy.handle.net/10648/60d516a1-d897-40f2-ae7b-0ed7d2fbff25 Gebalde Vuist, 1963 - 1964 764-767 Stukken betreffende oefeningen Springboard. 1962 - 1974 1 pak en 3 omslagen 764 http://proxy.handle.net/10648/0dab49d2-8b44-45d4-b1b9-374623829569 1962-1967 pak

Bevat 5 tekeningen.

765 http://proxy.handle.net/10648/eeecc098-1261-40fd-91a0-807e5f4fb5a3 1969-1972 766 http://proxy.handle.net/10648/4725fb7f-af46-42a9-838a-4e410966cee6 Reisverslagen van een detachement van Squadron no. 1 bij Puerto Rico in verband met de deelname aan de oefening Springboard 1972, 1973 en 1974, 1972 - 1974 767 http://proxy.handle.net/10648/c39dafe5-8b2a-42ee-aade-1e205fae3bb3 Springboard 74, 1974
768 http://proxy.handle.net/10648/d8ec005b-9303-4c25-9db8-4ea80ea6e875 Stukken betreffende de oefening Westenwind 2/64. 1964 omslag 769 http://proxy.handle.net/10648/0faa074b-559e-4982-9989-f2e1e30c969e Stukken betreffende een door 2 marineofficieren gevolgde jungletraining in Panama. 1964 omslag 770-771 Stukken betreffende de oefening Bon Dia. 1965 - 1966 2 omslagen 770 http://proxy.handle.net/10648/b202bb67-3885-41cc-8e13-f8683ebb5052 1/65, 1965 771 http://proxy.handle.net/10648/ada1220e-f974-4650-997a-6c21cd3713c9 1/66, 1966 772 http://proxy.handle.net/10648/7351b416-32d2-45e6-9d5e-384a3f40a112 Stukken betreffende de oefening Wie van de Drie. 1966 omslag 773 http://proxy.handle.net/10648/10584427-b304-49a5-a640-d6d58acde059 Stukken betreffende de oefening Zwanenzang. 1967 pak

Bevat 3 tekeningen.

774 http://proxy.handle.net/10648/19c5771f-e60c-41df-9646-8920bd192c9a Stukken betreffende de oefening Tweesprong gehouden van 6 - 10 november 1967. 1967 - 1968 omslag 775-791 Stukken betreffende oefeningen Gebalde Vuist. 1967 - 1986 17 omslagen 775 http://proxy.handle.net/10648/407d1027-7603-4b48-9db1-e7b5db7fd84f 1/67, 1967

Bevat 1 tekening.

776 http://proxy.handle.net/10648/055c411a-13e3-4bce-a8f3-be04e1b88d20 2/67, 1967

Bevat 4 tekeningen.

777 http://proxy.handle.net/10648/1884fd65-cae4-4788-9fd3-4a15fb2f043f 3/67, 1967 778 http://proxy.handle.net/10648/15e6e47f-555f-470e-86bc-736f9a95d05c 1/68, 1968

Bevat 6 tekeningen.

779 http://proxy.handle.net/10648/7aa86394-4aa7-4d7d-9c3e-9f6430396520 2/68, 1968

Bevat 4 tekeningen en 3 foto's.

780 http://proxy.handle.net/10648/830a121d-dc2e-4eea-9a0d-a606c4825537 3/68, 1968 781 http://proxy.handle.net/10648/4038e271-201c-4ffa-993e-5125ecea4113 4/68, 1968 782 http://proxy.handle.net/10648/95d2ba8c-ddcf-4a58-9b55-1fc3c1456bc7 2/69, 1969 783 http://proxy.handle.net/10648/db4b2a05-aa20-4919-a906-b1eccb7e9c0f 2/71, 1971 784 http://proxy.handle.net/10648/e87f876d-fa5e-4623-82e5-dc270c87914c 2/72, 1972 785 http://proxy.handle.net/10648/301f7729-8f2b-492f-a51b-654d3b16f1ce 2/73, 1973 786 http://proxy.handle.net/10648/b1cae94a-67c6-4b03-81da-0a5bca16c171 1977 787 http://proxy.handle.net/10648/a936af58-aa0f-453b-aff5-a2a066582e3d 1978 nov. 788 http://proxy.handle.net/10648/4b6d1242-2627-479d-8afa-66a26774f3bc 1979 nov. 789 http://proxy.handle.net/10648/51e8f3ce-a8cc-4acd-8bbb-82dd7ac605e8 1983 sep. 790 http://proxy.handle.net/10648/07b6b1f6-cda1-4831-b733-29fa2daff44f 1985 791 http://proxy.handle.net/10648/704942a6-4f3a-4538-b810-ec7ebe7caf95 1/86, 1986
792-793 Stukken betreffende oefeningen Blue Shark. 1968 - 1973 2 stukken 792 http://proxy.handle.net/10648/b5e8b4f3-f8ba-40b5-91a6-615b3c23d5e2 1968 aug. 05 793 http://proxy.handle.net/10648/366c5f0f-b0f6-41ca-8160-eaa664c71086 1973 okt. 04 - 05 794 http://proxy.handle.net/10648/0cf80c9a-9fc6-490c-beb9-4b218e9cef71 Stukken betreffende de Berko-oefening nr. 1/70 gehouden op 29 mei. 1970 omslag 795-796 Stukken betreffende oefeningen Doria Salute III en IV. 1971 - 1972 2 omslagen 795 http://proxy.handle.net/10648/aacb4fbf-1051-4c65-b37d-d671e96cc470 III 1971 okt. 07 -14, 1971 - 1972

Bevat 2 tekeningen.

796 http://proxy.handle.net/10648/7ca338bd-7bcb-4152-82f0-805425efc694 IV 1972 okt. 01 - 12, 1972
797-798 Stukken betreffende oefeningen Caribtrain. 1973 - 1974 1 omslag en 1 stuk 797 http://proxy.handle.net/10648/134b09e9-ed99-4e38-9d59-610c1a1d037d 1974, 1973 - 1974 omslag

Bevat 1 tekening.

798 http://proxy.handle.net/10648/950f123c-927c-4a6a-8d72-7d677caab060 Operatieorder 4/73, 1974
799-801 Stukken betreffende oefeningen Van Gogh. 1973 - 1976 3 omslagen 799 http://proxy.handle.net/10648/257b9433-01bb-47ff-9429-4c7e1d52abb0 1974 jan. 25 - feb. 08, 1973 - 1974 800 http://proxy.handle.net/10648/0ce3802b-3093-4bdf-989c-f2131042cc85 1975 apr. 15 - 22, 1975

Bevat 2 tekeningen.

801 http://proxy.handle.net/10648/2af96b56-9aa7-4a4c-a818-7ac773c25c13 1976 jan. 27 - 29, 1975 - 1976
802 http://proxy.handle.net/10648/2f8ca98c-76ce-416f-9335-07366b4f5527 Stukken betreffende de deelname aan de oefening Golden Rock. 1974 omslag 803 http://proxy.handle.net/10648/14f8db25-812e-4ca2-a730-1eecf1aaa40d Stukken betreffende de oefening Rembrandt. 1974 omslag

Bevat 3 tekeningen.

804 http://proxy.handle.net/10648/7bfff96f-650f-413a-a6c9-0eafe3ea7281 Stukken betreffende de oefening Rubens. 1974 omslag 805-806 Stukken betreffende oefeningen Rum Punch. 1975 - 1976 1 pak en 1 omslag 805 http://proxy.handle.net/10648/3c0461c2-5550-48e1-89a4-27596895ac76 1975 apr. 03 - 06 deelname door een versterkt Infanteriepeloton Mariniers, 1975 806 http://proxy.handle.net/10648/737214b6-3d9c-4d1c-9758-022837a07b54 1976 feb. 04 - 15 omslag 807 http://proxy.handle.net/10648/3f559679-cec1-47f9-9d3a-9afc343774ea Stukken betreffende oefeningen Black Mirror over 1975 - 1977. 1975 - 1977 omslag 808 http://proxy.handle.net/10648/13193326-04fc-4a56-9972-f1a89eab0eb2 Stukken betreffende de oefening Blanco Petru van 25 - 27 oktober op Aruba. 1976 omslag 809 http://proxy.handle.net/10648/60fd159b-4165-4830-8120-b0adc16fb12e Stukken betreffende de deelname aan de oefeningen Springboard en CARIBREX 2-76 in 1976 en CARIBREX 1-77 in 1977. 1976 - 1977 omslag 810-815 Stukken betreffende oefeningen Deux Tricolores. 1976 - 1989 6 omslagen 810 http://proxy.handle.net/10648/04083eec-012a-4595-9e44-ab439fcbabce 1976-1977 811 http://proxy.handle.net/10648/3d9984a5-5af3-4d8d-b354-2bb902bd1635 80/1, 1980

Bevat 2 tekeningen.

812 http://proxy.handle.net/10648/c457b1a5-555c-41dd-bf2b-fb96052bd45e 85/2, 1985 813 http://proxy.handle.net/10648/64687ff5-5284-4c6a-b3f2-dfc01574e64e 87/2, 1987 - 1988 814 http://proxy.handle.net/10648/fa578aa1-57bd-4143-add3-fbee8dc31b04 88/2, 1988 815 http://proxy.handle.net/10648/60daa268-657d-4d3d-ad92-3ca49fbbb2e5 89/1, 89/2 en 89/14, 1989
816 http://proxy.handle.net/10648/bcd128cc-a568-45fb-9269-17cf44d25d6a Stukken betreffende de operatie Trade Dagger. 1980 omslag 817-818 Stukken betreffende oefeningen Ocean Venture. 1981 - 1988 2 omslagen 817 http://proxy.handle.net/10648/204fa0a1-6e70-46ed-9a98-dd7a8d9c6bc8 1981 818 http://proxy.handle.net/10648/52bf5662-4342-48ff-8cea-3e61708eb586 1988 819 http://proxy.handle.net/10648/2afab78b-126c-4247-b072-1346673f3c2e Stukken betreffende de oefening Snow Flurry. 1984 - 1985 omslag 820 http://proxy.handle.net/10648/15d20057-9c1c-4d6b-b2ad-fb3b857eb4bc Stukken betreffende oefeningen Grote Sprong 85/1 en 85/2. 1985 omslag 821-827 Stukken betreffende oefeningen High Quality. 1986 - 1989 6 omslagen en 1 stuk 821 http://proxy.handle.net/10648/c1ae7ebf-4065-4921-a834-006c65d2b5c2 1/86, 1986 - 1987 822 http://proxy.handle.net/10648/c23bae92-d778-43c6-9c5a-1f408988730c 1/87, 1987 823 http://proxy.handle.net/10648/aca798d1-10a7-4f14-a085-4b36947e1b92 1/88, 1988 824 http://proxy.handle.net/10648/48a41ae9-b2ce-4bed-aa6c-3fba3bb73048 2/88, 1988 825 http://proxy.handle.net/10648/700510b3-4f96-4d74-b38a-5e5005adf0cb Samenstellen van de Standard Operation Procedure (SOP) ten behoeve van de oefencyclus High Quality, 1989 826 http://proxy.handle.net/10648/95cc2584-ae1c-4824-b06f-3c8ecb459af4 1/89, 1988 - 1989 stuk 827 http://proxy.handle.net/10648/efd5a3b8-467e-4811-a910-0fe2b00c7812 2/89, 1989
1.2.13.4.3.5 Overige stukken betreffende oefeningen 828 http://proxy.handle.net/10648/a92f4ecd-6161-4fdc-a116-12564719ffd5 Stukken betreffende een ongeval met dodelijke afloop tijdens een mortierschietoefening op Aruba. 1961 omslag 829 http://proxy.handle.net/10648/39ae686a-af14-42a4-85b2-40eb18709832 Stukken betreffende de aanbevelingen van de commandant van Hr.Ms. Crijnssen naar aanleiding van oefeningen van het beveiligingsdetachement/onderzoekingsploeg in samenwerking met het Korps Mariniers, met bijlagen. 1985 omslag 830 http://proxy.handle.net/10648/6d54c0a9-135a-4066-83c7-cff6563c0350 Wijzigingen op oefenprogramma's ten behoeve van de operationele eenheden onder bevel van de CZMCARIB (1987/1, 1987/2 en 1988/2). 1987 - 1988 omslag 831 http://proxy.handle.net/10648/5673a3ee-be2e-4516-aadc-1ad15efa21c3 Stukken betreffende het inzetten van personeel van de Koninklijke Marechaussee tijdens grootschalige oefeningen. 1988 - 1989 omslag 832 http://proxy.handle.net/10648/29262ed4-3f54-41e2-a484-ef18c780eb65 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar de aansprakelijkheid van de KM voor brandschade aan het pand Rooi Dwars 4 te Boca Prins op Aruba ontstaan tijdens een oefening. 1989 omslag

Bevat 16 foto's.

1.2.13.5 Verdediging Nederlandse Antillen en Suriname 833 http://proxy.handle.net/10648/96c770b5-e910-4a5b-910a-5c9a7e6486e8 Stukken betreffende de stationering van een duikploeg in de NA. 1949 - 1951 omslag 834 http://proxy.handle.net/10648/c36a0a20-5930-4149-a3ef-21ff626adc37 Memoranda van de CMRA en CMARNA over de verdediging van de NA in vredes- en oorlogstijd. 1951 omslag 835 http://proxy.handle.net/10648/d93df199-5721-4b5a-9aa4-3dac199b5b4b Stukken betreffende de vorderingsmogelijkheden op grond van het Besluit van 30 augustus 1939 inzake de vordering van goederen ten behoeve van de volkshuishouding en/of landsverdediging (P.B. 1939 no. 72), alsmede de plannen tot opstelling van een Rijkswet Militaire Vorderingen voor de NA en Suriname. 1952 - 1957 omslag

Bevat 2 kaarten.

836 http://proxy.handle.net/10648/4300fdf9-6c80-4132-9422-2590f8972202 Stukken betreffende het opstellen van een plan betreffende de verdediging van de NA. 1953 omslag 837 http://proxy.handle.net/10648/a27cad53-93b1-4d44-bca4-77008ecca521 Leidraad voor de opbouw van een burgerlijke organisatie tot bescherming van de bevolking in de NA tegen oorlogsgeweld. 1954 stuk 838 http://proxy.handle.net/10648/7a28dc4b-e69a-48b7-a642-d2b0fd6407c6 Memoranda inzake de defensiegrondslagen voor de NA en Suriname vanaf 1952, met bijlagen. 1959 - 1971 pak

Bevat 3 kaarten.

839 http://proxy.handle.net/10648/6e95a0c6-5bad-41c0-bb5c-51625307fe1e Stukken betreffende de medewerking aan de totstandkoming en voorbereiding van de uitvoering van operatieorder nummer 2 van de BDZ (BDZ-OPORD 2) ter versterking van de strijdkrachten in Suriname. 1963 - 1965 omslag 840 http://proxy.handle.net/10648/53aa33be-11a6-4952-8e87-5cda8a1369ee Stukken betreffende het geven van commentaar op de ontwerp-Landsverordening houdende regelen betreffende weerkorpsen in de NA. 1964 omslag 841 http://proxy.handle.net/10648/7de6314b-e8a3-4107-bf1f-736eb68e0357 Stukken betreffende het opzetten van het Decca-project, uitgevoerd door personeel van The Decca Navigator Company Ltd. waarbij hydrografische metingen worden verricht in Suriname. 1965 - 1966 omslag

Bevat 3 tekeningen.

842 http://proxy.handle.net/10648/29a9deb4-773f-42fa-a1d0-aa833615a533 Stukken betreffende door de gouverneur van de NA genomen maatregelen ter versterking van de Politie op Aruba en Curaçao en waarbij de KM betrokken was. 1969 omslag 843 http://proxy.handle.net/10648/6eea773d-e8c6-43e4-9fe3-e554cbe8a5ae Stukken betreffende de vervanging van de Instructie Patrouille Corantijn door de Instructie Patrouille Surinaamse Wateren. 1972 - 1973 omslag 844 http://proxy.handle.net/10648/692a4e80-fe0a-4584-9951-c4d1a03641fb Stukken betreffende de plannen tot de oprichting van een Defensiekorps NA of een paramilitaire organisatie. 1973 omslag 845 http://proxy.handle.net/10648/6e3a0f1c-8490-4610-aaca-fedb270cca8c Stukken betreffende de opstelling en aanpassing van operatieplan Zwarte Tulp in verband met het uitroepen van de onafhankelijkheid van Suriname. 1975 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

846 http://proxy.handle.net/10648/c6a895ea-88d6-47aa-86f3-d4d2e2856758 Stukken betreffende de plannen tot de oprichting van een Antilliaanse bijstandsorganisatie. 1975 - 1977 omslag 847 http://proxy.handle.net/10648/2e1bf28a-c177-4eae-aad4-8d85908fc4c6 Stukken betreffende de verdediging van de NA. 1975 - 1985 omslag 848-849 Kwartaalverslagen van operationele gereedheid van de MSKSUF, de MSKSAV, de MBP en de MLD. 1978 - 1986 2 pakken 848 http://proxy.handle.net/10648/fa5e1a09-1b49-400b-b455-0c3702a6a840 1978-1980 849 http://proxy.handle.net/10648/b29d4d24-98db-4bbe-b9e0-be5d86f05902 1981 - derde kwartaal 1986 850 http://proxy.handle.net/10648/a57ba6d8-2b1c-494b-b65a-1b4ea4175c3f Memo van het Bureau Commandement bij de KM aan de CZMNA betreffende de vorm van defensie van de NA na de onafhankelijkheid. 1979 stuk 851 http://proxy.handle.net/10648/8376b8f7-ee69-4c58-9c1f-7f014ce17349 Brief van luitenant-kolonel der mariniers M.H. Heineman inzake het gebruik van de haven Barcadera te Aruba, met bijlage. 1982 omslag

Bevat 1 kaart.

852 http://proxy.handle.net/10648/3866e8c6-4178-4902-8bed-ca8466804dcb Brief aan de souschef Operaties MAS met opmerkingen over de 'Analyse van de toestand naar aanleiding van het actualiseren van de defensiegrondslagen N.A.' en de 'Notitie over de verdediging van de N.A.' van 3 april 1983, met bijlagen. 1983 omslag 853 http://proxy.handle.net/10648/f8465f33-7bd3-46c8-ae3f-8d8aa108ee73 Stukken houdende overzichten van plannen en operationele activiteiten in vredestijd en in geval van verdediging van de NA. 1983 - 1984 omslag 854 http://proxy.handle.net/10648/4fa44b8c-db9a-4706-84e6-46858a40cca0 Stukken betreffende de opstelling van een operatieplan inzake de bescherming en verdediging van de NA. 1985 omslag 855 http://proxy.handle.net/10648/f8370243-717e-43d5-b3f1-3270754a30e3 Concept-KB inzake de inzet van de Krijgsmacht in de NA en Aruba. 1986 omslag 856 http://proxy.handle.net/10648/b47b80a7-dadf-401f-936c-9e8d8567e642 Stukken betreffende het geven van commentaar op CZMCARIB - OPORD 1 inzake het verdedigen van het Koninkrijksgebied in de NA en Aruba tegen externe dreiging. 1986 - 1987 omslag
1.2.13.6 Antilliaanse Militie 857 http://proxy.handle.net/10648/cc40cec3-08a9-4ce7-ad86-1b5760963b39 Stukken betreffende de problematiek inzake de behoeftestelling, indienstneming en inzet van Antilliaanse dienstplichtigen en beroepsschepelingen. 1961 - 1969 pak 858 http://proxy.handle.net/10648/fd4689d1-ee0a-4ace-b2ba-d6b35624bb0c Stukken betreffende de totstandkoming van een voorstel tot het verlenen van groot verlof aan leden van de Antmil. 1967 - 1971 omslag 859 http://proxy.handle.net/10648/2aad7d5b-8198-4493-a869-ed404a478745 Stukken betreffende de voorbereiding van de mobilisatie en oorlogstaak van de Antmil. 1969 - 1972 omslag 860 http://proxy.handle.net/10648/f4b393fd-1bd2-491c-ac6f-53e3da9f9d59 Stukken betreffende het wijzigen van het opkomstsysteem van Antilliaanse dienstplichtigen. 1969 - 1972 omslag 861 http://proxy.handle.net/10648/87a7c177-7132-46c9-8154-1c3eba518ac6 Stukken betreffende opleidingen, de taak en de positie van de ANTMIL. 1970 omslag 862 http://proxy.handle.net/10648/ebd11b4e-24ad-4de1-bfae-e73c6405b29a Stukken betreffende het verzorgen van opleidingen voor de ANTMIL. 1970 - 1974 omslag 863 http://proxy.handle.net/10648/c81b0a97-fcce-4c35-a665-743cb9462987 Stukken betreffende het houden van veiligheidsonderzoeken onder het personeel van de Antilliaanse dienstplichtigen. 1971 - 1972 omslag 864 http://proxy.handle.net/10648/b589069f-68a1-4978-9505-ce6042a195b2 Stukken betreffende een voorstel tot het invoeren van de mogelijkheid tot het verlengen van het dienstverband van dienstplichtige Antilliaanse militairen. 1974 omslag 865 http://proxy.handle.net/10648/86fda396-477e-4041-ab0b-a0afa5097338 Stukken betreffende de oefeningen van 12 - 15 januari door eenheden van de ANTMIL van de MSKSUF en de MSKSAV. 1976 omslag 866 http://proxy.handle.net/10648/d839e515-a630-481f-91c7-90a806f9a1e1 Overzicht van het Antilliaans dienstplichtig kader dienende op de NA. 1977 stuk 867 http://proxy.handle.net/10648/5e88a09c-ff06-41c6-8c48-801d24c2c66b Stukken betreffende de rechtspositie van de Antilliaanse militairen na de splitsing tussen de ANTMIL en de KM. 1977 - 1980 omslag 868 http://proxy.handle.net/10648/c4c4c35a-9a10-4c9c-87ba-12120bfa1e55 Stukken betreffende een voorstel tot het invoeren van een regeling inzake het bevorderen van dienstplichtige Antilliaanse kaderleden. 1979 - 1989 omslag 869 http://proxy.handle.net/10648/0b230c1c-0ce5-408f-9847-96aa85fc1ec1 Stukken betreffende het vaststellen van een leerplan voor het houden van een herhalingscursus voor Antilliaanse kaderleden. 1980 omslag 870 http://proxy.handle.net/10648/68ab79da-5397-4145-851b-bc3a444971ae Stukken betreffende de mobilisatie van Antilliaanse dienstplichtingen in tijden van spanning. 1981 - 1985 omslag 871 http://proxy.handle.net/10648/60831ee9-a24b-49d8-bd71-37dcd821f0f9 Stukken betreffende het instellen van het Project Onderwijs Antmilkader. 1983 omslag 872 http://proxy.handle.net/10648/0a1ca58c-80c5-450c-9f5a-867b82e8fc07 Stukken betreffende het organiseren van besprekingen betreffende de rechtspositie van het Antilliaanse kader. 1983 omslag 873 http://proxy.handle.net/10648/555bef3e-58f0-4403-a454-55e0c6c7bd4e Stukken betreffende de reorganisatie van de ANTMIL. 1983 - 1986 omslag 874 http://proxy.handle.net/10648/dac0fab8-7c3d-4428-88ad-09b80d60e7ed Ontwerp van het eindrapport van de Werkgroep Rechtspositie Antilliaanse Dienstplichtigen. 1984 stuk 875 http://proxy.handle.net/10648/b4357f62-19ed-432c-84d7-11f730b09a61 Brief van de CZMNA aan de chef van de Marine Staf betreffende de reorganisatie van de ANTMIL met bijlagen. 1985 omslag 876 http://proxy.handle.net/10648/f6c63be2-57c1-4756-bac6-e81cb2310586 Eindverslag van het onderwijsproject voor Antiliaanse militairen, aangeboden door de stafofficier Personeel bij de CZMNA aan het hoofd Afdeling Schepelingen. 1985 stuk 877 http://proxy.handle.net/10648/43d0b46a-41b6-471a-a724-382291b8e4a8 Stukken betreffende de behoeftestelling en vergroting van de opkomst van Arubaanse en Antilliaanse dienstplichtigen. 1987 - 1989 omslag 878 http://proxy.handle.net/10648/17152e45-983c-492a-b635-1fae2df0a53f Stukken betreffende de behandeling van het voorstel van de commandant van het Detachement Suffisant tot wijziging van het beleid inzake korporaals kortverband vrijwilligers in de ANTMIL (KV ANTMIL). 1988 omslag 879 http://proxy.handle.net/10648/6ddcfd4b-59f5-45f3-aedf-d93e3f736071 Stukken betreffende de oefendetachering van het peloton van de Antmil voortgezette militaire vorming lichting 1988/2 (Antmil VMV 88/2) op St. Maarten van 24 - 28 oktober. 1988 omslag 880 http://proxy.handle.net/10648/325fbbd8-9bfd-43b8-b026-52486249524d Stukken betreffende de problematiek ten aanzien van dienstplichtigen uit de NA en Aruba die op moeten komen in werkelijke dienst. 1988 omslag 881 http://proxy.handle.net/10648/27d1d222-11bc-4bf7-a050-e3e0950ce345 Stukken betreffende wijziging van de BL van bewakingsdetachementen ANTMIL en ARUMIL door de uitbreiding van de operationele bewakingspelotons met een opvolgend pelotonscommandant in de rang van sergeant-majoor. 1988 omslag 882 http://proxy.handle.net/10648/ee96c4a7-85f3-408f-9566-fe3eaff65997 Verslag van een oefendetachering van het peloton ANTMIL VMV 89/1 te Sint Maarten van 23 - 27 oktober. 1989 stuk 1.2.13.7 Vervoer en verkeer 883 http://proxy.handle.net/10648/2ee7e636-d75e-47b6-8f04-bd1c6c2fa71d Stukken betreffende de afwijzing door de minister van Defensie van het verzoek om een Troopship-vliegtuig van de Luchtmacht voor het inter-eilandvervoer te gebruiken. 1968 - 1972 omslag

Troopship-vliegtuig is de militaire versie van de Fokker F27 Friendship.

1.2.13.8 Verbindingen en communicatie 884 http://proxy.handle.net/10648/5f8ac2e0-e020-4638-b893-e736ce588711 Rapport inzake de Verbindingsdienst in Suriname, toegezonden door de commandant der Mariniers van Suriname. 1951 omslag 885 http://proxy.handle.net/10648/92290b3f-3593-409c-a593-cbb3d048ce75 Stukken betreffende het rapport het Radio Vraagstuk in de NA uitgebracht door de studie-Commissie Radio-Omroep. 1953 omslag 886 http://proxy.handle.net/10648/38e51fa3-7b4c-4c7f-b783-06da8510166a Stukken betreffende oefeningen in radioherkenningsseinen en waarmerking der berichten. 1953 omslag 887 http://proxy.handle.net/10648/cbaf114c-f0a0-4882-9b1d-a9cd3506c546 Staat van het gebruik, administratief beheer en onderhoud van de uitrustingsregistergoederen voor het onderhouden van de verbindingen in de NA, met bijlagen. 1960 omslag 888 http://proxy.handle.net/10648/38a2ca50-6d1a-4739-ba18-6a3d5a26a2a6 Stukken betreffende de plaatsing van 4 antennes type HA-03, een korfantenne type HFA 01/00 en 2 radiozenders type SO 58/10 K op het zendstation Suffisant. 1961 - 1962 omslag

Bevat 3 kaarten en 1 tekening.

889 http://proxy.handle.net/10648/fb84ab41-5c47-40aa-b64f-00fa29026580 Instructie voor de chef interceptie-Verkenningsgroep in de NA. 1963 stuk 890 http://proxy.handle.net/10648/6ad1d42c-0c48-4cff-adb2-5b38e904e3e3 Stukken betreffende het rechtstreeks door de chef Radio Controle Dienst (RDC) informeren van de CZMNA van voor hem van belang zijnde aangelegenheden. 1966 - 1969 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

891 http://proxy.handle.net/10648/e83c4684-87ae-4653-b390-ecacc5861274 Stukken betreffende de behandeling van aangelegenheden inzake mariniersverbindingsapparatuur in de NA. 1969 - 1975 omslag 892 http://proxy.handle.net/10648/d213721d-394a-4935-933f-d845424115c1 Stukken betreffende de overeenkomst met wijzigingen voor het uitzenden van officiële berichten van de Nederlandse regering aan Nederlandse Koopvaardijschepen via het kuststation van de Lands Radio- en Telegraafdienst te Willemstad - Curaçao, alsmede verslagen van oefeningen met deze regeling (BERKO-regeling). 1969 - 1978 omslag 893 http://proxy.handle.net/10648/c1f29065-e6f0-48fc-afcd-210b36c67120 Verslag van de bespreking stafofficier Operatiën CZMNA en verbindingsofficier COTRIS op 19 mei te Paramaribo. 1972 stuk 894 http://proxy.handle.net/10648/2a6aee7c-0423-445c-a386-25e8bd03aba0 Verslag van de vergadering tussen de stafofficier Operaties CZMNA en de operatie- en verbindingsofficieren van de commandant Troepenmacht in Suriname. 1972 stuk 895 http://proxy.handle.net/10648/abf407dd-64f0-4e79-b516-625089b492ab Brief van de gouverneur van de NA betreffende de verlening van verbindingsfaciliteiten door de KM bij het uitvallen van openbare verbindingen in Suriname. 1973 stuk 896 http://proxy.handle.net/10648/00c38a44-52ae-42d0-b448-74840487b6e5 Onderlinge overnameregeling van de radiostations PJC en PJK betreffende het berichtenverkeer ten behoeve van de burgerlijke en militaire overheid. 1976 stuk

PJC en PJK zijn radiocodes om stations mee aan te duiden.

897 http://proxy.handle.net/10648/cec8104b-8855-4921-b7b7-21d5304e6a01 Overzicht van apparatuur aanwezig bij de Verbindingsdienst in de Nederlandse Antillen, toegezonden door de stafofficier Verbindingen CZMNA. 1976 omslag 898 http://proxy.handle.net/10648/2b4a018d-46a4-473c-85f9-15a6378c2352 Verslag van de bespreking tussen de Landsradiodienst en de staf CZMNA naar aanleiding van klachten over storingen door het KM zenderpark van het Radiostation Suffisant. 1978 stuk 899 http://proxy.handle.net/10648/c682ab7e-f7e6-4735-87e7-dd5b4c972da2 Verslag van de bespreking tussen de Telefoondienst Curaçao en de Verbindingsdienst CZMNA van 15 augustus. 1978 omslag 900 http://proxy.handle.net/10648/99da9dd8-b509-42ed-8cc9-36ae8cacf25c Overzicht van stafeisen en uitvoering stafeisen van schepen, vliegtuigen en inrichtingen betreffende communicatie- en elektronische oorlogvoeringsapparatuur, met wijzigingsblad. 1978 - 1979 omslag 901 http://proxy.handle.net/10648/09464754-68ca-4ce4-977b-f7d14faa649d Stukken betreffende het wijzigen van een regeling inzake de te volgen procedure bij het uitvallen van het Regionaal Commandonet NA. 1978 - 1979 omslag 902-903 Stukken betreffende de aanbieding van kwartaalrapportages inzake verbindingen van de onder het CZMNA vallende onderdelen en schepen. 1978 - 1987 2 pakken 902 http://proxy.handle.net/10648/345ad60e-addc-47b4-8229-645af1fa9e98 1978-1983 903 http://proxy.handle.net/10648/e67e87c5-c243-4826-9e42-522377fe6528 1984-1987 904 http://proxy.handle.net/10648/f9295608-6ef2-4659-b611-734218055aca Stukken betreffende de concept-Regeling Taakovername PJC/PJK. 1979 omslag

PJC en PJK zijn radiocodes om stations mee aan te duiden.

905 http://proxy.handle.net/10648/a05781ef-7893-46d4-aaa9-c78aca011833 Conceptregeling wederzijdse taakovername tussen het Hoofdradiostation Nederlandse Antillen en Curaçao Radio (Landsradio en Telegraafdienst) door de stafofficier Verbindingen teneinde de verbindingen zoveel mogelijk te garanderen. 1980 stuk 906 http://proxy.handle.net/10648/aa69898e-e1ea-499b-855c-e1d4b66b01a0 Stukken betreffende de behoeftestelling van extra verbindingsapparatuur ten behoeve van mariniersoefeningen in bataljonsverband. 1981 - 1982 omslag 907 http://proxy.handle.net/10648/49544585-2c8f-49cb-852b-5d9dd4eb6a65 Stukken betreffende het maken van een vaste verbinding tussen de Centrale Politie-Verbindingspost Rio Canario en het Marine-Verbindingscentrum Curaçao op MBP. 1981 - 1982 omslag 908 http://proxy.handle.net/10648/23a5266b-cb77-4ebb-9a1f-d604e15f4123 Besprekingsverslag over de RCDNA gehouden op 1 juni. 1982 stuk 909 http://proxy.handle.net/10648/2e0eb855-3617-42c1-993d-127613cc2d93 Stukken betreffende de tekortkomingen van de aanwezige ontvangers bij de RCDNA in verband met de registratie van onder meer de bewegingen van de Venezolaanse krijgsmacht. 1982 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

910 http://proxy.handle.net/10648/d49cdce4-89be-4cd7-a9ae-8ad84c0cb2ef Stukken betreffende de analyse van de totale behoefte en de implementatie van VHF-apparatuur in het Caraïbisch gebied. 1982 - 1983 omslag 911 http://proxy.handle.net/10648/4caf41c5-bce0-4eb2-8805-98fd3384b221 Brief van de CMS ter ondersteuning van het verzoek van de CZMNA tot aanschaf van een VHF-scanner voor de RCDNA. 1983 stuk 912 http://proxy.handle.net/10648/8850b886-fe9e-4413-9936-4f6e34523ac5 Stukken betreffende commentaar op het verslag verbindingen van de oefening Landfase. 1984 - 1985 omslag 913 http://proxy.handle.net/10648/de860d55-5c60-4807-a396-4e21fe5f3208 Stukken betreffende de totstandkoming van het verslag van het werkbezoek van het hoofd van het Bureau Logistiek bij het Hoofdkwartier Korps Mariniers (HBULOG HKKM). 1985 omslag 914 http://proxy.handle.net/10648/0914bbc0-29a9-4bd9-99ad-ceebd37994f0 Stukken betreffende de besprekingsverslagen inzake communicatie-apparatuur op de NA en Aruba. 1986 omslag 915 http://proxy.handle.net/10648/18e471d3-87ce-40be-97bd-018874052c40 Brief van de stafofficier Verbindingen aan de Afdeling Verbindingen bij de MAS betreffende de taakovername tussen de KM en de Landsradiodienst (LRD). 1987 stuk 916 http://proxy.handle.net/10648/e5333cd9-b28c-4bcd-8ec5-433bb6e0e270 Stukken betreffende de ontvangst van de kwartaalrapportage inzake onder bevel staande marinierseenheden volgens het operationeel management informatiesysteem (OPMIS). 1988 omslag 917 http://proxy.handle.net/10648/1c6a000b-d745-42cc-9f18-59f26133119f Stukken betreffende de opheffing van de Radio Controledienst in de Nederlandse Antillen. 1988 - 1989 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

918 http://proxy.handle.net/10648/953c1efc-77d5-45be-880e-9d7e0e5ee29d Stukken betreffende de aanbieding van kwartaalrapportages verbindingen over het 4e kwartaal 1988 - 3e kwartaal 1989. 1989 omslag
1.2.13.9 Informatie en Inlichtingendiensten 919 http://proxy.handle.net/10648/86e0691d-bce1-40ae-8b2a-65987e4a719b Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de BDZ over de schutterij in de NA. 1952 omslag 920 http://proxy.handle.net/10648/c99df4aa-5ad4-4354-9dce-f1e053081725 Stukken betreffende het verwerven van inlichtingen na een incident tussen een vliegtuig van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij en oorlogsschepen van de Amerikaanse Marine. 1953 omslag 921 http://proxy.handle.net/10648/cd4d32dc-7227-45d5-a73c-7d087a0728ff Stukken betreffende havengegevens in het Caraïbisch gebied. 1965 - 1966 omslag 922 http://proxy.handle.net/10648/f22c9245-46b8-476b-9061-ecb0027585c4 Format van de tactische Weer- en Terreinstudie van Aruba en Curaçao, toegezonden door de CMARNSNA. 1970 stuk 923 http://proxy.handle.net/10648/6285e6cf-5e55-4a53-a7ea-993dedc88e07 Stukken betreffende patrouillevluchten in het Caraïbisch gebied in het kader van de Netherlands Antilles Bilateral Surveillance Procedures. 1970 omslag 924 http://proxy.handle.net/10648/a95a6585-603a-4bbf-8942-5713533ce4dc Inlichtingen inzake de gezagsverhoudingen, taken en bevoegdheden en de rechtspositie betreffende de Nationale Reserve en studentenweerbaarheidskorpsen in verband met de vaststelling van de toekomstige status van het VKC. 1973 omslag 925 http://proxy.handle.net/10648/221e4d65-edd2-4255-b9bc-556085ecf071 Inlichtingen betreffende Cubaanse strijdkrachten ter ondersteuning van surveillance opdrachten toegezonden door het hoofd Marine Inlichtingendienst. 1979 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2054

926 http://proxy.handle.net/10648/362fa257-9ba8-4382-9099-3c27a8b4d708 Stukken betreffende het verstrekken van informatie omtrent de ervaringen van in het Caraïbisch gebied gestationeerde mariniers met de zogenaamde Coltmax MK 16 (vuurwapen). 1988 omslag 927 http://proxy.handle.net/10648/b30c129a-9bbc-4706-b16c-280e03c9e969 Brief van het plaatsvervangend hoofd van de Marine Inlichtingendienst (MID) te Den Haag met het verzoek om de stafofficier Inlichtingen geregelder werkzaam te doen zijn op St. Maarten ter uitbreiding van het informantenbestand. 1989 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1.2.13.10 Beveiliging en bewaking 928 http://proxy.handle.net/10648/84aef7c2-d259-4ee8-b9fd-1454e1168fa1 Stukken betreffende het plaatsen, in kaart brengen, gebruiken en verwijderen van netversperringen. 1944 - 1955 pak

Bevat 19 kaarten en 7 tekeningen.

929 http://proxy.handle.net/10648/344a145a-453a-4eb6-ad21-1fd9b87131df Instructie van de beveiligingsonderofficier van legeringsplaats Waterfort. 1951 stuk 930 http://proxy.handle.net/10648/6f2bad48-1bd5-49a6-9865-2b2b59717e3f Stukken betreffende de vaststelling van beveiligingsvoorschriften voor persvertegenwoordigers aan boord van schepen. 1953 - 1954 omslag 931-941 Beveiligingsrapporten. 1958 - 1972 9 omslagen en 2 stukken 931 http://proxy.handle.net/10648/878783a9-4fce-4eb3-bc5f-275d3aecb41b MSKSUF 2e kwartaal 1958, 1958 stuk 932 http://proxy.handle.net/10648/bca7f0d2-7932-4469-b498-c147d9f68cb2 MSKSUF 1e kwartaal 1969 - 3e kwartaal 1971, 1969 - 1971 933 http://proxy.handle.net/10648/2ee4b8e8-741a-440c-a44c-17d31d70b45d MSKSAV 1e kwartaal 1969 - 3e kwartaal 1971, 1969 - 1971 934 http://proxy.handle.net/10648/3186e9a3-cace-4667-bb71-1eb68a196ed7 MBP 1e kwartaal 1969 - 3e kwartaal 1971, 1969 - 1971 935 http://proxy.handle.net/10648/e5218272-b66e-41f6-aa98-b04a40e6f9c2 Squadron no. 1 1e kwartaal 1969 - 3e kwartaal 1971, 1969 - 1971 936 http://proxy.handle.net/10648/963ba28b-26ca-40be-81b9-85b9ccc406e1 Hr.Ms. Amsterdam 1e en 2e kwartaal 1969, 1969 937 http://proxy.handle.net/10648/ef8af631-e93d-42f4-b031-5435dfd9b4f9 Hr.Ms. Friesland 3e kwartaal 1970 - 1e kwartaal 1971, 1971 938 http://proxy.handle.net/10648/56fc6013-c330-47a0-8173-303ceedd5f1a Hr.Ms. Groningen 2e - 4e kwartaal, 1971 - 1972 939 http://proxy.handle.net/10648/e4cf0e9b-f38f-464e-b6cb-2d4296d2a600 Hr.Ms. Luymes 1e kwartaal 1970 - 3e kwartaal 1971, 1970 - 1971 940 http://proxy.handle.net/10648/4151371b-db17-49de-8af3-2a4ea3c649f0 Hr.Ms. Overijssel 1e en 2e kwartaal, 1970 941 http://proxy.handle.net/10648/2464891d-94fc-4527-a66e-c162e38a4aad Hr.Ms. Rotterdam 4e kwartaal 1969, 1970 stuk 942 http://proxy.handle.net/10648/702ec7ed-4930-45b0-8b25-92c9af79c906 Stukken betreffende de uitzending van Hr.Ms. Luymes naar Suriname. 1964 - 1965 omslag 943 http://proxy.handle.net/10648/dafb4792-6b84-4b6b-929f-3d43b0d58d10 Stukken betreffende het controleren van de scheepvaart op de Corantijn-rivier in Suriname door schepen van de KM. 1964 - 1968 omslag 944 http://proxy.handle.net/10648/a8a1ca3c-9a3a-45a3-b6d2-4c6db7de9125 Rapport "Nederlands-Antilliaanse betrekkingen", waarbij de nadruk gelegd wordt op de verhoudingen van Nederland met Venezuela, met bijlagen. 1970 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

945 http://proxy.handle.net/10648/c54e7566-3374-4e0d-80be-5852ec7c43d2 Operatieorder nr. 1/73 van de commandant van Hr.Ms. Drenthe, alsmede wijzigingen betreffende bestrijdingsmaatregelen tegen mogelijke sabotagedaden tegen raffinaderijen. 1973 - 1974 omslag

Bevat 1 tekening.

946 http://proxy.handle.net/10648/fa3c0c66-fb44-4edb-813d-c2d9441983c7 Stukken betreffende het verscherpen van de beveiliging van olieraffinaderijen en vliegvelden in de NA tegen dreigende terroristische acties. 1974 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2049

947 http://proxy.handle.net/10648/dc08988e-fd20-41d8-9265-06bdfddddadf Stukken betreffende het inschakelen van Antilliaanse dienstplichtigen bij de bewaking van Fort Amsterdam op Curaçao. 1975 omslag 948 http://proxy.handle.net/10648/b1835e0d-4d1a-438b-a7bf-f4edbc2e3d4d Stukken betreffende de aanpassing van de bewaking en beveiliging van de gouverneur van de NA in verband met het opheffen van de AMPNA. 1976 - 1988 omslag 949 http://proxy.handle.net/10648/f914acb3-6466-403e-8e41-18e6ab8bb9aa Stukken betreffende de plannen tot beveiliging en bescherming van boorinstallaties op de Saba Bank. 1977 omslag 950 http://proxy.handle.net/10648/580dffb5-61c4-40b0-8e7b-6b0348d21bb6 Brief van de commandant van het Detachement Curaçao betreffende de taakstelling en middelen van bewakingspelotons. 1985 stuk 951 http://proxy.handle.net/10648/3bfab4a8-87bb-4b08-8aab-e3f3876d28b2 Stukken betreffende de infrastructuurplanning benodigd voor beveiliging en bewaking van objecten. 1985 omslag 952 http://proxy.handle.net/10648/7340446a-788e-4899-bbbf-3f2a49541b0d Stukken betreffende de behoeftestelling aan beveiligingsmiddelen inzake het optimaliseren van de beveiliging van hangars van het Hato-complex. 1986 omslag 953-955 Stukken betreffende het onderzoek naar het beheer van en ruimtebehoefte voor munitievoorraden. 1986 - 1989 3 omslagen 953 http://proxy.handle.net/10648/fdcf5f5e-b822-4018-8f01-20ea817e12b8 Marinebasis Parera, 1986 954 http://proxy.handle.net/10648/7a2766d3-d618-4d9b-8e0c-1eb73f6bd5a0 MSKSAV, 1986 - 1989 955 http://proxy.handle.net/10648/9a48a690-7558-451e-8f0e-97195aac858b MSKSUF, 1989 956 http://proxy.handle.net/10648/da5081d5-c859-45d6-9258-2f5907101dae Stukken betreffende het onderzoek naar de vermissing van een staafje springstof en een elektrisch slagpijpje bij de MSKSAV. 1987 omslag 957 http://proxy.handle.net/10648/1ab56786-6a68-4a7b-97eb-30930d656b8c Overeenkomst tussen de KM en Securitas Antias NV inzake het verrichten van statische bewaking en surveillance. 1988 stuk 958 http://proxy.handle.net/10648/16d0df68-c9b6-4be9-9e42-2419d75a1eb3 Stukken betreffende de overname van de beveiligingstaak van de gouverneur van de KM door het Korps Politie NA per 1 november 1988. 1988 omslag 959 http://proxy.handle.net/10648/a7a3085c-3bfd-4cfb-97f6-7a86f3436db8 Stukken betreffende het inhuren van bewakingsdiensten in het kader van het terugdringen van de extra beslaglegging op het marinepersoneel. 1988 omslag 960 http://proxy.handle.net/10648/5c56b8a7-2ef2-44dd-8ef1-052720af5bc4 Stukken betreffende het verstrekken van richtlijnen voor de wacht van het landhuis Barbara. 1988 omslag
1.2.14 Militaire bijstand en hulpverlening 1.2.14.1 Militaire bijstand 961 http://proxy.handle.net/10648/12eb526f-a6ef-4ed0-a2c1-f94fd6972832 Stukken betreffende het opstellen van landsverordeningen, landsbesluiten en instructies ten behoeve van de militaire bijstand in de NA. 1947 - 1971 pak 962 http://proxy.handle.net/10648/7cee0c4d-fef1-419e-a0ca-5d1f630e44fb Stukken betreffende de verlening van militaire bijstand door de MBP tijdens de stakingen van 30 mei - 6 juni. 1969 pak

Bevat 3 tekeningen.

963 http://proxy.handle.net/10648/69ae25d5-2d6c-47d6-af3b-53176d36880d Stukken betreffende het verlenen van militaire bijstand aan de Antilliaanse regering ingeval van een bomalarm op de dr. Albert Plesman Luchthaven op Curaçao. 1972 omslag 964 http://proxy.handle.net/10648/118cfd37-3e97-43a4-8dda-750b4485dc16 Stukken betreffende de bijstandsverlening op de internationale vliegvelden in de NA van 4 november - 14 december 1974. 1974 - 1975 omslag 965 http://proxy.handle.net/10648/85c4cf46-ec93-41bd-8740-bf7236e78213 Stukken betreffende de geleverde militaire bijstand aan Aruba door de Koninklijke Nederlandse Marine. 1988 omslag 966 http://proxy.handle.net/10648/6f171bd0-7dc1-4e35-bac2-f68ee5a2e5c4 Stukken betreffende het verlenen van militaire bijstand aan de Antilliaanse regering inzake het bewaken van Franse van strafbare feiten verdachte personen. 1988 - 1989 omslag 967 http://proxy.handle.net/10648/9f5a8047-d420-4027-98b2-68a50d95c027 Stukken betreffende het verlenen van militaire bijstand voor, tijdens en na de orkaan Hugo te St. Maarten. 1989 omslag
1.2.14.2 Hulpverlening ter zee 968 http://proxy.handle.net/10648/4ed63685-ce7a-4a10-bdec-bc8699d28d3e Stukken betreffende het verlenen van assistentie bij het lichten van het escortevaartuig USS Erie. 1951 - 1954 pak

Bevat 4 foto's.

969 http://proxy.handle.net/10648/f4ca3b03-9051-4420-b94d-93fbaec4f281 Stukken betreffende de oprichting van een zeekadettenkorps door Curaçao met behulp van de marine in de NA. 1952 omslag 970 http://proxy.handle.net/10648/2656d2cb-f68c-4d1a-8be0-ab01f3c98a9b Stukken betreffende de hulpverlening van Hr.Ms. Van Speijk aan het zeilvaartuig Anna Carmen. 1954 omslag 971 http://proxy.handle.net/10648/7bb7be30-5868-4453-8c57-cccf2654bdfd Stukken betreffende de wijziging van de Regeling Opsporings- en Reddingsdienst in de NA. 1960 omslag 972 http://proxy.handle.net/10648/35dd7284-b1ea-436f-aa0c-bbbba5f85dee Stukken betreffende het houden van een dinghy-drilloefening ten behoeve van opsporings- en reddingsactiviteiten. 1960 omslag 973 http://proxy.handle.net/10648/15affde2-5ce9-4cb4-932e-ed7646a6102c Stukken betreffende de organisatie van de Opsporings- en Reddingsdienst. 1961 - 1966 omslag 974 http://proxy.handle.net/10648/61ce3945-6590-43f4-883f-b61cc95969e1 Rapport van Hr.Ms. Drenthe betreffende hulpverlening aan het ms Nikolaas Kontaras op 8 juli. 1972 stuk 975 http://proxy.handle.net/10648/1cb6ecdd-d11b-4647-ab52-6fbf79e3404b Stukken betreffende de steunverlening bij de ingebruikname van patrouillevaartuigen door de politie in de NA en Aruba. 1988 omslag
1.2.14.3 Overige bijstand en hulpverlening 976 http://proxy.handle.net/10648/56023028-9f2c-409f-af5a-148ca1d53861 Stukken betreffende de politionele actie van 10 - 27 augustus 1951 van de 52e Infanterie Compagnie tijdens de staking bij de Lago Oil and Transport Company Ltd. op Aruba. 1951 omslag

Bevat 1 kaart.

977 http://proxy.handle.net/10648/a2a574f1-59b8-44cd-b355-65d7521979fe Correspondentie van de CZMNA met de minister van Justitie van de NA betreffende het voorstel tot uitbreiding van de opsporingsbevoegdheid van leden van de MP. 1965 omslag 978 http://proxy.handle.net/10648/8c73053a-7032-4d9d-b4a8-51db967effd3 Onderzoeksrapport inzake het Antillianiseringsproces bij de Krijgsmacht in de NA, aangeboden door de CMARNSNA. 1972 omslag 979 http://proxy.handle.net/10648/c5479824-d1e9-475a-bdee-891f9b149c62 Stukken betreffende de standpuntsbepaling bij steunverlening aan de politie in de NA. 1977 omslag 980 http://proxy.handle.net/10648/76858ec6-ed37-4e93-8404-25227df2e451 Stukken betreffende het rapport Beschouwingen inzake de ANTMIL, aangeboden aan de BDZ. 1980 - 1984 omslag

Waterschade.

981 http://proxy.handle.net/10648/d8942a7f-5bf2-4c07-96ff-0e2d869cd5f3 Stukken betreffende de steunverlening en terbeschikkingstelling van wapens en munitie aan het weerkorps VKC tot verkrijging van nieuwe wapens en munitie voor het Commandement Zeemacht in het Caraïbisch gebied. 1988 - 1989 omslag 982 http://proxy.handle.net/10648/f135df82-995c-4688-9cdd-fb5e968d5a90 Stukken betreffende de Korpsorder nr. 30 van het Korps Politie Aruba regelende de competentie tussen het Korps Politie Aruba en de Koninklijke Marechaussee op Aruba. 1989 omslag
1.2.15 Hydrografie 983-984 Stukken betreffende opvraag, gebruik en controle van hydrografische gegevens in de NA. 1961 - 1966 2 omslagen 983 http://proxy.handle.net/10648/cb4372da-1093-4c2e-b5e1-42358ce7f3a8 1961-1962

Bevat 3 tekeningen.

984 http://proxy.handle.net/10648/50e02af2-f30e-410f-ad33-f99ea48f4821 1964-1966

Bevat 1 tekening en 2 foto's.

985 http://proxy.handle.net/10648/770fe4b3-464c-4932-bf7d-f7ff1be08a5c Stukken betreffende hydrografische gegevens van Surinaamse wateren. 1964 - 1965 pak

Bevat 4 tekeningen.

986 http://proxy.handle.net/10648/bce06fbd-d966-470a-bd9d-6af08c59ca1c Stukken betreffende een polygoonberekening gehouden te Suriname in januari. 1966 omslag 987 http://proxy.handle.net/10648/673918e8-de30-40cc-8458-a503504d0e7a Verslag van de chef der Hydrografie betreffende de Nederlands-Venezolaanse hydrografische opneming. 1972 omslag

Bevat 1 kaart.

988 http://proxy.handle.net/10648/cbe0b467-f0ac-4c61-a843-0d2e5f54795a Stukken betreffende lacunes in de gegevens tussen zeekaarten en strandrapporten inzake Curaçao. 1974 omslag

Bevat 1 tekening.

2 COMMANDANT MARINEBASIS PARERA 2.1 Stukken van algemene aard 989 http://proxy.handle.net/10648/563c51d5-0ac7-42d9-b72f-280aa41a072b Rapporten van verrichtingen van de magazijnbeheerder der Artillerie-magazijnen in de NA over februari 1954 - november 1956. 1954 - 1956 omslag 990 http://proxy.handle.net/10648/afefaf92-16e7-433a-b077-b77445fbebef Verslagen van commandantenvergaderingen. 1954 - 1984 pak 991 http://proxy.handle.net/10648/a1eef406-6e72-465d-94f9-c259523fa091 Rapporten van verrichtingen van de MBP over juni 1963 - september 1972. 1963 - 1972 pak 992 http://proxy.handle.net/10648/68c4acd8-f014-4ba7-8347-f8250a7f299e Verslagen van stafvergaderingen. 1968 omslag 993 http://proxy.handle.net/10648/8ef9c553-eb98-4993-ad84-d1d1453610df Verslag van de nabespreking van het bezoek van de CZMNA aan Nederland. 1978 stuk 2.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 2.2.1 Organisatie 994 http://proxy.handle.net/10648/bd10f26a-81b8-424d-aa1c-1c810b2e2126 Brief van de CZMNA houdende richtlijnen voor het uitvoeren van de reorganisatie in verband met de opheffing van de marinebasis. 1957 stuk 995 http://proxy.handle.net/10648/92095d85-5369-44f1-9c7f-4923d5a940c0 Stukken betreffende de opheffing van het duikbedrijf in de NA. 1968 - 1971 omslag 996 http://proxy.handle.net/10648/3ea02a2a-2e0f-424b-9d1d-20abcce37941 Verslagen betreffende het personeel, het materieel en de omstandigheden van de marinebasis. 1971 - 1972 omslag 997 http://proxy.handle.net/10648/5eb3b98c-027f-407f-8f5b-9f2d4e7da801 Rapport van de CMBP P.H. Kuipers betreffende de vorderingen van de marinebasis tijdens zijn commandoperiode. 1972 stuk 998 http://proxy.handle.net/10648/3400085e-43a4-4b24-858e-bcb2b607ca46 Stukken betreffende de samenvoeging van de MSKSUF en de MBP. 1974 - 1977 omslag 999 http://proxy.handle.net/10648/f8a61c7f-f5cd-4ea8-b5ac-561bc661db97 Processen-verbaal van vernietiging van documenten tot 1974 waarvan reeds dubbelen in archieven van hogere orde aanwezig zijn, alsmede van alle tot het ongeclassificeerde A-archief behorende documenten van de jaargang 1977. 1975 - 1980 omslag 1000 http://proxy.handle.net/10648/b86b4f7c-dcae-4a96-a11f-998526cc8a97 Overzicht van de postorganisatie in de NA. 1981 stuk 1001 http://proxy.handle.net/10648/48e970a6-3c5c-478e-bcc2-ab4d356188b9 Stukken betreffende de overdracht en vernietiging van archiefbescheiden over de jaren 1977 - 1979, 1981 en 1984. 1981 - 1984 omslag 1002 http://proxy.handle.net/10648/b01844ad-7fe1-413a-8ee8-6cc0e6ff87f6 Stukken betreffende de voorbereiding van een nieuwe reorganisatie van de MBP. 1983 - 1984 omslag 1003 http://proxy.handle.net/10648/749a856d-876e-4701-a93d-dc78ce10a90c Reçu van de overdracht van confidentieel archief van 1982. 1985 stuk 2.2.2 Bemanningslijsten 1004-1005 Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van BL's. 1963 - 1984 2 pakken 1004 http://proxy.handle.net/10648/b195ded3-1fa6-42d4-b102-5f1c68b89fcb 1963-1978 1005 http://proxy.handle.net/10648/262e7e84-303c-4408-9c3f-e03301352fe5 1979-1984 2.2.3 Personeelsaangelegenheden 2.2.3.1 Algemeen 1006 http://proxy.handle.net/10648/0fb7fa20-d3be-45d0-a292-0b2840ba29a0 Stukken betreffende de regeling van de voedselvoorziening op Curaçao, ontvangen van de intendant der Zeemacht in de NA. 1963 omslag 1007 http://proxy.handle.net/10648/654eac6d-e7f4-4f1c-b84b-49ce0028f5de Stukken betreffende de richtlijnen bij onzekerheid over de identiteit van personen. 1963 omslag 1008 http://proxy.handle.net/10648/5ed62421-2218-48f9-a060-5814ddc3ee22 Brief van de commandant aan de CZMNA betreffende de voorschriften voor het beoordelen van burgerpersoneel in de NA. 1964 stuk 1009 http://proxy.handle.net/10648/bde67da9-556b-4f61-9c45-9ee305b60d28 Reglement voor bewoners van de Kustbatterij Steenrijk op Curaçao. 1967 stuk 1010 http://proxy.handle.net/10648/f11f00d7-a2dd-43f8-bc0a-662fcd649822 Besluit van de minister van Defensie betreffende het wijzigen van de Bezoldigingsbeschikking Burgerlijk Personeel CZMNA 1966. 1971 stuk 1011 http://proxy.handle.net/10648/d1ea4a27-e169-444e-b62b-a4335fe14b39 Verslag van de OS&O vergadering gehouden op 2 februari. 1971 stuk 1012 http://proxy.handle.net/10648/7be7b386-f67e-4e98-9abf-5ebaa93850d4 Stukken betreffende de aanpassing van de verplichting tot het brengen van de militaire groet. 1973 omslag 1013 http://proxy.handle.net/10648/f7eb52e8-b8e4-489b-859f-20eb5594107c Beschikking van de CZMNA betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van Voorlichting voor Aanwijzing van Aspiranten Koninkrijksofficieren, met bijlagen. 1976 omslag 1014 http://proxy.handle.net/10648/19423d5f-7dd0-48f1-b66d-682816de08e9 Verslag van de vergadering van 23 april voor personeelsofficieren. 1980 stuk 1015 http://proxy.handle.net/10648/dabf09a9-e28f-4a79-b4b0-0efbabc72421 Stukken betreffende de becommentariëring van de concept-Bekendmaking Zeemacht nr. 1008c inzake de Regeling Vergoeding voor Extra Beslaglegging. 1983 omslag 2.2.3.2 Bevoegdheden 1016-1017 Stukken betreffende de overdracht van het bevel over de MBP. 1967 - 1971 2 stukken 1016 http://proxy.handle.net/10648/d1b28b3c-6a09-4b61-bbee-d5544bcb2c66 Van W.A.J.P. Valkenier op A. Krijger, 1967 1017 http://proxy.handle.net/10648/65d52a11-bda0-4030-a391-36223cf41d7f Op F. Goote, 1971 1018 http://proxy.handle.net/10648/2cfaf235-e745-4c6a-a051-354756ca3653 Operatiebevel 26/71 betreffende de overdracht van het bevel over het Commando Mariniers in de NA en over de MSKSUF van G.P. Giesberts aan E. Graaff. 1971 stuk 2.2.3.3 Personeelssterkte 1019 http://proxy.handle.net/10648/27e1e55a-1046-46b8-9d46-50e0b80c78d1 Stukken betreffende het tekort aan telegrafisten en radio-radarmonteurs bij de Verbindingsdienst in de NA. 1955 omslag 1020 http://proxy.handle.net/10648/6a6111ad-d2eb-4190-af44-68d0ec756504 Nota van de waarnemend commandant aan de CZMNA betreffende de vervanging van marinepersoneel door burgerpersoneel. 1966 stuk 1021 http://proxy.handle.net/10648/5d9664d6-66b1-4cfd-b974-b7b9cfc73f33 Stukken betreffende de opkomst van Antilliaanse dienstplichtigen voor de lichtingen 1973/1, 1973/2 en 1973/3. 1973 omslag 1022 http://proxy.handle.net/10648/b059ef98-1898-478a-9528-0b0774fd8ef9 Stukken betreffende het formatiebestand van de Mariniers in de NA. 1979 omslag 1023 http://proxy.handle.net/10648/1f80039b-252a-4071-b95c-fdee235cc828 Stukken betreffende aanpassingen van de personeelsformatie van de Materieelsdienst in de NA. 1983 omslag 1024 http://proxy.handle.net/10648/bb5a2a84-4311-48d1-b5b3-61ea065097f8 Bezettingsstaten van het Commandement der Zeemacht in de NA en zijn administratieve en operatieve onderdelen. 1984 omslag 2.2.3.4 Dienstreizen 1025 http://proxy.handle.net/10648/979283ff-a236-4253-8ef8-bf10b271d296 Stukken betreffende de inspectie door luitenant ter Zee J.W. Schotel van munitiebunkers in de NA, in opdracht van de Munitie Magazijn Dienst in Nederland. 1954 omslag 1026 http://proxy.handle.net/10648/ea4cf1a9-c527-4775-81c7-78fa13fb53ab Stukken betreffende het controlebezoek van CKMARNS van 13 februari - 7 maart aan de NA. 1963 omslag

Bevat 1 tekening.

1027-1031 Stukken betreffende bezoeken van de BDZ aan de NA. 1963 - 1971 2 omslagen en 3 stukken 1027 http://proxy.handle.net/10648/d9060590-da79-48a2-afbb-3e6f56722a86 1963 okt. 13 - 20 omslag 1028 http://proxy.handle.net/10648/631eeb94-1f8f-425b-ac6d-b3da257c4f12 1965 mrt. 24 - apr. 04 1029 http://proxy.handle.net/10648/a30eab5b-a196-43d4-8f58-8e1b670064e1 1966 okt. 03 - 09 1030 http://proxy.handle.net/10648/40e5fe5c-aaa8-4104-9107-acac1b5c2717 1970 omslag

Bevat 1 tekening.

1031 http://proxy.handle.net/10648/ff0d0c33-02f0-433e-b812-e2876623ccd6 1971 okt. 22 - 29
1032 http://proxy.handle.net/10648/7de43f7c-9e09-4337-b08e-0c96e6f3f1dc Stukken betreffende het bezoek van de CZMNA aan de BDZ van 4 - 11 juli. 1971 omslag 1033 http://proxy.handle.net/10648/ac47ce50-e451-48ad-a7d2-0ceff2a0effe Verslag betreffende een dienstreis van H.A. Rijks van de Dienst Marine Elektronisch Bedrijf te Oegstgeest voor een onderzoek naar gesignaleerde klachten omtrent de lage materieelsgereedheid van elektronische apparatuur in de NA. 1977 - 1978 stuk 1034 http://proxy.handle.net/10648/0a9f3a74-ab7b-40ae-8c5e-5ed92523b3aa Verslag van het werkbezoek aan de NA van 24 maart - 8 april door het hoofd Bureau Transportmaterieel van de Afdeling Vervoer van de DMKM. 1979 stuk 1035 http://proxy.handle.net/10648/dd070b1e-f5bc-4e72-90ae-4b213ac3c8e3 Verslag van een werkbezoek aan de NA door het hoofd van de Dienst voor OS&O te Den Helder, met geleidebrief. 1982 omslag 1036 http://proxy.handle.net/10648/94af89cd-1b5d-498f-be9c-6b9cdaabd6e0 Operatieorder van de CZMNA betreffende de uitzending naar Saoedi-Arabië van een F 27-Maritime. 1984 stuk
2.2.3.5 Handhaving tucht en orde 1037 http://proxy.handle.net/10648/2af96f7f-86f8-4ee0-91af-78400e35d0a9 Stukken betreffende de wijziging van het militair straf- en tuchtrecht in de NA. 1965 omslag 1038 http://proxy.handle.net/10648/8fac6ad9-8e0a-46b5-ae36-ed7b227b192e Beschikkingen van de CZMNA betreffende het ontheffen en benoemen van officieren bij de Permanente Krijgsraad in de NA. 1966 - 1972 omslag 1039 http://proxy.handle.net/10648/2e3d0f70-14ad-4090-95a0-0978e50d2dfb Brief van de CZMNA betreffende het geven van een aanwijzing inzake de behandeling van overtredingen van art. 116 van het Wetboek van Militair Strafrecht (feitelijke bedreiging van een meerdere). 1979 stuk 2.2.3.6 Gezondheidszorg 1040 http://proxy.handle.net/10648/3b443525-649b-4539-8398-d1762374587e Jaarverslag 1969 van de Tandheelkundige Dienst bij de MBP. 1970 stuk 1041 http://proxy.handle.net/10648/b4db5d42-160a-4dd8-94e4-8dd274ac1519 Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie voor de Personeelszorg bij de MBP en het VSQ 1. 1970 - 1973 omslag 1042 http://proxy.handle.net/10648/44096ec7-f85a-4b98-abe6-51184263dae0 Op weg naar de Nederlandse Antillen. Gids voor het personeel van de Koninklijke Marine in de Nederlandse Antillen. 1971 deel 1043 http://proxy.handle.net/10648/58b907d8-3547-4d75-ad13-f9d434d347c1 Stukken betreffende de ontvangst van de Intendant der Zeemacht in de Nederlandse Antillen (IZNA) van de Bekendmaking van Administratieve Aard 32/71 inzake de tegemoetkoming in de woninghuur in de NA. 1971 omslag 1044 http://proxy.handle.net/10648/45c8ff57-0976-4332-b7a8-19a7f60c7e23 Algemeen verslag over de jaren 1971 en 1972 van de Stichting Protestants Militaire Tehuizen te Curaçao. 1972 stuk 1045 http://proxy.handle.net/10648/5c79ed66-0666-4e13-b6c9-d9a53f6ed7bd Stukken betreffende de opheffing van het Protestants Militair Tehuis te Willemstad op Curaçao. 1973 omslag 1046 http://proxy.handle.net/10648/98811442-9e48-4e24-a053-966c6fa66329 Stukken betreffende het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst met de Stichting Johannes Don Bosco inzake het Marine-watersportcentrum Brakkeput op Curaçao. 1973 omslag 2.2.3.7 Kleding en tenue 1047 http://proxy.handle.net/10648/cb0744a6-9978-46ba-acec-256c14fd023a Rapport betreffende de proefneming met een voorgesteld nieuw tropentenue, met bijlage. 1965 omslag 1048 http://proxy.handle.net/10648/470823a8-bc9d-4b67-9d8e-a9e9795c6839 Brief van de CZMNA betreffende het dragen van burgerkleding tijdens de maaltijden. 1969 stuk
2.2.4 Operatieve orders en orders van blijvende aard 1049-1050 Orders van Blijvende Aard voor de Nederlandse Antillen (OBANA's). 1963 - 1970 1 omslag en 1 stuk 1049 http://proxy.handle.net/10648/8f2691ba-d9ee-4688-b63d-df9497ba867c Nr. 169, 1963 1050 http://proxy.handle.net/10648/44c6d143-6d46-4416-8aca-247844faa070 Nrs. 4B - 200, 1970 omslag

Bevat hiaten.

2.2.5 Voorlichting 1051 http://proxy.handle.net/10648/e77bff20-33bc-48d1-a42d-abdf1382a0c8 Vertaald krantenartikel betreffende het tot zinken brengen van een Venezolaanse lichter door de Nederlandse marine. 1966 stuk 1052 http://proxy.handle.net/10648/3b92a07f-afbc-4cfc-a6ca-6a778d3ae980 Verslag van de op de marinebasis gehouden diavoorstelling die in Nederland gebruikt zal worden tijdens de voorlichtingsdagen ten behoeve van uit te zenden personeel, met aanbevelingen voor verbeteringen. 1980 omslag 2.2.6 Territoriale verdediging 2.2.6.1 Militaire infrastructuur 2.2.6.1.1 Onroerende goederen 1053 http://proxy.handle.net/10648/f6a93823-8f83-4c1e-8a68-664ddebcb603 Stukken betreffende het onderzoek naar de brand in de botenhal van de MBP. 1945 - 1946 pak

Bevat 6 tekeningen en 12 foto's.

1054 http://proxy.handle.net/10648/fd4fb5eb-ab3d-48f9-a112-bfe3dc468d55 Stukken betreffende een algemeen plan tot herziening van de accommodaties op de MBP. 1956 - 1957 omslag

Bevat 1 tekening.

1055 http://proxy.handle.net/10648/bd681e81-fc6b-498b-81f7-167f1ec351b8 Stukken betreffende het plan voor de inrichting van de commandobunker CZMNA op de MBP. 1964 - 1964 omslag 1056 http://proxy.handle.net/10648/cc00218c-a0c0-413c-a149-6c419fd878cd Stukken betreffende de installatie van een recompressietank ten behoeve van het duikbedrijf op de marinebasis, alsmede de overdracht van een tank aan het Sint Elisabeth Ziekenhuis te Willemstad. 1965 - 1971 omslag

Bevat 2 tekeningen.

1057 http://proxy.handle.net/10648/901f1196-0a75-4b48-b1ed-f72d6afe5c7b Stukken betreffende de richtlijn Omzetting Uitrustingsregisters, ontvangen van de IZNA. 1971 omslag 1058 http://proxy.handle.net/10648/27e29c73-ff21-432e-823f-d47694445a3e Brief van de RCDNA inzake de eisen waaraan een gebouw van de Radio Controledienst op Curaçao moet voldoen. 1978 stuk 1059 http://proxy.handle.net/10648/23cb874b-19ba-49a9-b412-969d304afab6 Verslag van een werkbezoek van de DMKM betreffende onroerend-goedzaken, met onderwerpsgewijze aantekeningen. 1978 stuk 1060 http://proxy.handle.net/10648/debdd7f7-8ab7-4ad7-8104-30faf8ad0b1d Stukken betreffende de behoeftestelling aan wapens van klein kaliber bij de MBP. 1981 - 1983 omslag
2.2.6.1.2 Schepen 1061 http://proxy.handle.net/10648/1ae71f1f-79a2-47af-a027-16578110a93a Reisinstructie voor Hr.Ms. Dokkum voor de terugreis naar Nederland. 1955 stuk 1062 http://proxy.handle.net/10648/8cba42ea-dfdb-4ef8-92ee-0ed25f54a7b2 Reisinstructie voor Hr.Ms. Willem van der Zwaan voor de reis naar Suriname ter gelegenheid van het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard. 1955 stuk 1063 http://proxy.handle.net/10648/9c733b27-dadc-4327-8aa3-2f38467ae74a Stukken betreffende de reisinstructie van Hr.Ms. Willem van der Zaan voor de reis van Willemstad naar Den Helder. 1956 omslag 1064 http://proxy.handle.net/10648/3edeaff2-741f-4f42-97c8-b717895637c5 Stukken betreffende de bijdrage aan en ontvangst van het Rapport Kleine Vaartuigen Nederlandse Antillen 1963. 1963 omslag 1065 http://proxy.handle.net/10648/a7d3ba3b-174a-40aa-ace4-ddeb95967a8f Stukken betreffende het vaargereed maken van landingsvaartuig Hr.Ms. L 9609. 1963 omslag 1066 http://proxy.handle.net/10648/8f8b4495-9a85-4670-8eaa-d43b6a070c53 Programma van het bezoek aan de NA van het Smaldeel 5 van 28 maart - 15 juni. 1964 stuk 1067 http://proxy.handle.net/10648/c8b078ad-571d-40f4-a70e-b0dceb1a6209 Stukken betreffende de stationering van Hr.Ms. Wamandai in de NA. 1964 omslag 1068 http://proxy.handle.net/10648/1fcbf532-08ae-48b9-a712-7da62d237a7b Rapporten Artillerie van de MBP en Hr.Ms. Wamandai over 1964 - 1966. 1965 - 1967 omslag 1069 http://proxy.handle.net/10648/8b0944b6-91d4-4e7b-b1f0-51c6818b035f Stukken betreffende de schipbreuk van Ms. Prins der Nederlanden op 31 augustus nabij het eiland Lajos das Flores. 1966 omslag 1070 http://proxy.handle.net/10648/24df2144-0c6d-465d-97ff-487cc0aa20e0 Verslag van de CMSKSUF van een troepentransport met Hr.Ms. Wamandai van Curaçao naar Aruba en vice versa. 1972 omslag 1071 http://proxy.handle.net/10648/5604de1d-0294-4365-9287-c93aa6ba5461 Stukken betreffende de verhoging van de operatieve gereedheid van de schepen der KM. 1973 omslag 1072 http://proxy.handle.net/10648/1a4c578f-1077-4dfc-ac4d-2d0dc5dcd1ac Stukken betreffende de totstandkoming van het proces-verbaal inzake de schade aan de hoofddieselmotor van de Hr.Ms. Wamandai vanwege het wegvallen van de smeeroliedruk. 1980 - 1981 omslag

Bevat 3 foto's.

1073 http://proxy.handle.net/10648/8dab8d65-7ae5-4595-b695-405d716e4fc3 Stukken betreffende het reisverslag over de periode 31 maart - 27 november van de commandant van Hr.Ms. Tjerk Hiddes. 1982 omslag 1074 http://proxy.handle.net/10648/771c70cb-51a5-4ef6-a27d-7a9dc8732740 Stukken betreffende de reisverslagen over de periode 20 april - 6 december van de commandant van Hr.Ms. Van Nes. 1983 omslag
2.2.6.2 Ceremonieel 1075 http://proxy.handle.net/10648/c2727199-c318-49c2-b60c-56cffaa94ad3 Order voor de mars en het defilé in verband met het 150-jarig bestaan van het Koninkrijk. 1963 stuk 1076 http://proxy.handle.net/10648/24179364-fed9-429b-9ff1-101c1bb270fa Operatiebevel CMARNSNA nr. 14/65 tot regeling van het ceremonieel voor de herdenking te Willemstad van de 154e onafhankelijkheidsdag van Venezuela, met bijlagen. 1965 omslag

Bevat 2 tekeningen.

1077 http://proxy.handle.net/10648/4a7e60b1-7f64-4c6a-bf47-e20c5c6bfe61 Operatiebevelen betreffende het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard van 27 september - 8 oktober. 1965 omslag 1078 http://proxy.handle.net/10648/7441ea2a-2e5e-4435-9473-8a7085564b70 Operatieorder CMARNSNA 4/65 betreffende het bezoek van prinses Beatrix van 19 februari - 1 maart, met bijlagen. 1965 omslag

Bevat 2 tekeningen.

1079 http://proxy.handle.net/10648/8e2a5400-4a89-4952-9a9e-64ecc87ef753 Stukken betreffende de voorgestelde bijdrage door militairen in de NA aan de schenking van een reddingsboot aan het reddingswezen op de Nederlandse kust ter nagedachtenis van de marinemannen die tijdens de slag in de Javazee zijn omgekomen. 1965 omslag 1080 http://proxy.handle.net/10648/5f453fb3-631f-4634-bfb0-e83814b7fb62 Stukken betreffende het 300-jarig bestaan van het Korps Mariniers. 1965 omslag 1081 http://proxy.handle.net/10648/e1629f7e-1dd5-45fd-8d59-05ced097aa1c Stukken betreffende de totstandkoming van een scheepsembleem voor de MBP. 1965 - 1970 omslag 1082 http://proxy.handle.net/10648/72895066-bb16-4630-a5d9-284ecb1bf603 Operatiebevelen CMARNSNA nrs. 9/65 en 21/72 betreffende de opening van het zittingsjaar van de Staten der Nederlandse Antillen door de gouverneur. 1965 - 1972 omslag

Bevat 1 tekening.

1083 http://proxy.handle.net/10648/056b8787-5a82-4d35-9dba-4d91506c83f3 Stukken betreffende het bezoek van prinses Beatrix en prins Claus aan de NA. 1966 omslag 1084 http://proxy.handle.net/10648/5399300d-21d8-41dc-b1bf-eb117caa9de0 Stukken betreffende het bezoek van de Venezolaanse president aan de NA. 1971 omslag 1085 http://proxy.handle.net/10648/9b303e5c-5d8c-4307-98b3-c1dad7ae40f8 Operatiebevel 25/72 betreffende de beëdiging van officieren der Koninklijke Marine Reserve behorende tot het Korps Mariniers in de NA. 1972 stuk 1086 http://proxy.handle.net/10648/6f0e29d6-e55a-4891-a64a-5469637114d2 Operatiebevel 15/73 betreffende de aankomst van het Franse schip Le Bourguignon in de NA. 1973 stuk
2.2.6.3 Oefeningen 1087 http://proxy.handle.net/10648/b99580a2-070a-47b9-9592-66e2e22a2289 Rapporten van de operationele gereedheid van de MBP, met bijlagen. 1954 - 1984 omslag 1088-1099 Stukken betreffende diverse oefeningen. 1954 - 1984 11 omslagen en 1 pak 1088 http://proxy.handle.net/10648/1605f4ba-f6cf-4d57-9276-96713ecf6fa7 Operatie Testmatch, 1954 1089 http://proxy.handle.net/10648/9ab7aecc-851c-4a19-8be9-3c655b012a82 Oefening Passaat-Wind, 1963 1090 http://proxy.handle.net/10648/a9628e9f-31e9-48f7-93f4-a6fe2d84a58b Oefeningen Gebalde Vuist, 1964 - 1984 pak 1091 http://proxy.handle.net/10648/78f2966d-29ff-4710-b491-0b04f5aca268 Oefening Bon Dia 1/65, 1965 1092 http://proxy.handle.net/10648/20811479-fa4f-4b88-92f8-b5dc7e195b9a Oefening Westenwind 2/64, 1965 1093 http://proxy.handle.net/10648/a26586c9-5a8f-4812-880d-f6e340beb78e Oefeningen Springboard, 1965 - 1972 1094 http://proxy.handle.net/10648/d4d16473-e4d0-4b6c-9ea7-d570dd7f9948 Oefening Tweesprong, 1967 1095 http://proxy.handle.net/10648/fc20cd2c-7e71-4d06-ba88-9a408b923fce Oefening Passex 2/69, 1969 1096 http://proxy.handle.net/10648/36cfc6f3-ed41-4b5c-969a-f725cf9c978a Oefeningen Doria Salute, 1970 - 1971 1097 http://proxy.handle.net/10648/8543b47f-228f-42df-be1d-0170cc84a775 Oefening Fonlantilles 2/79, 1979 1098 http://proxy.handle.net/10648/ac142724-9842-4e30-9ed9-b98868854d03 Oefening Sunny Beach, 1980

Bevat 1 tekening.

1099 http://proxy.handle.net/10648/7745c86e-c907-4696-aef3-85c5d2a53ec1 Oefeningen Deux Tricolores, 1980 - 1984
1100 http://proxy.handle.net/10648/fe66fa16-0e0b-450b-a5f6-b2c7d701fca1 Operatiebevel CMARNSNA betreffende de oefening Grote Trek. 1963 stuk 1101 http://proxy.handle.net/10648/fb65a25c-86af-4da9-a1e5-2098f03dd0aa Operatiebevel CMARNSNA 943 betreffende een landingsoefening. 1964 stuk 1102 http://proxy.handle.net/10648/4820fccc-3f67-419a-9476-d9d9ad11a7f5 Oefenorder 1/65 betreffende het opsporen en redden van drenkelingen. 1965 stuk 1103 http://proxy.handle.net/10648/0c672ea8-c30d-4293-89f8-ac88d4673113 Operatiebevel CMARNSNA 11/65 tot het laten oefenen van een detachement mariniers op Bonaire met ondersteuning van landingsvaartuig Hr.Ms. L 9609 en Hr.Ms. Wamandai. 1965 stuk 1104 http://proxy.handle.net/10648/3e4ac98d-197e-4a38-a5d6-0795335362d5 Operatiebevel BDZ 3/66 betreffende de oefening Wie van de Drie. 1966 stuk 1105 http://proxy.handle.net/10648/9c31c8ef-0008-4e38-8bb4-38009765cbb1 Oefenplannen 3/70 - 13/70 van de MSKSUF. 1970 omslag

Bevat hiaten.

1106 http://proxy.handle.net/10648/445dddef-ac5f-41eb-a03f-ba1d4b81a81d Operatiebevelen 1/72 en 2/72 tot het houden door eenheden van de ANTMIL van een bivakoefening en onder andere het beoefenen van het rubberbootvaren. 1972 omslag 1107 http://proxy.handle.net/10648/03ed36f5-39b1-4fb7-a641-b06754cd59f8 Operatiebevel 3/73 betreffende het houden van oefeningen met Hr.Ms. Wamandai. 1973 stuk 1108 http://proxy.handle.net/10648/b129ca68-bbaa-44b3-a0fa-3377e84c82f4 Operatiebevelen 28/73 en 29/73 betreffende het beschikbaarstellen van een detachement mariniers voor Hr.Ms. Utrecht. 1973 omslag 1109 http://proxy.handle.net/10648/dbd37570-6182-4ab1-b4fa-08a2cb751f69 Operatieorder betreffende de tropenbeproeving van de mariniersaccommodatie op Hr.Ms. Poolster. 1984 stuk
2.2.6.4 Verbindingen en communicatie 1110 http://proxy.handle.net/10648/a6ab6c71-5392-4e66-ae95-1148f946ac91 Stukken betreffende het inzetten van extra verbindingspersoneel in de NA bij hogere gereedheidsgraden. 1954 omslag 1111 http://proxy.handle.net/10648/5b4e72b9-2b93-404e-8891-e8fd11195205 Regeling voor de bezetting van de Radiodienst in geval van bezettingstoestand. 1955 stuk 1112 http://proxy.handle.net/10648/537bd837-b468-4cd9-a92d-01813db9e950 Stukken betreffende een plan voor de interne verbindingen in het kader van de operationele gereedheid van de marinebasis. 1957 omslag 1113 http://proxy.handle.net/10648/ee834398-f4ac-48f5-a0a1-4fc3237a694e Stukken betreffende de dislocatie van radioapparatuur in de NA. 1963 omslag 1114 http://proxy.handle.net/10648/1a7cbdd1-db7a-462b-9d4e-80bb1a8cb141 Rapport van het hoofd Elektrotechnische Dienst te Willemstad (Curaçao) over de werkzaamheden op elektrotechnisch gebied en de personeelsproblematiek, met bijlagen. 1972 omslag 1115 http://proxy.handle.net/10648/23342152-0fcf-4fb8-aaa8-3c4975c6d684 Brief van de souschef Plannen bij de MAS inzake de eisen waaraan een regeling voor privé-telefoongesprekken moet voldoen. 1978 stuk 1116 http://proxy.handle.net/10648/15756af4-bec9-44b9-9d75-48e58e2f9677 Brief van de CZMNA aan de minister van Defensie betreffende de reorganisatie van het voice-frequency-UHF-duplex-linknet. 1979 stuk 1117 http://proxy.handle.net/10648/d3930ea3-cb53-4b78-830d-58bd73d5f324 Verslag van een bespreking betreffende de logistiek-structurele aanpak met betrekking tot mariniersapparatuur. 1981 stuk 1118 http://proxy.handle.net/10648/731a18a8-40d0-4c2f-af39-9c3835545226 Stukken betreffende de herziene regeling voor het uitzenden van officiële berichten van de Nederlandse regering aan Nederlandse koopvaardijschepen (BERKO), ontvangen van de stafofficier Verbindingen bij de CZMNA. 1984 omslag 2.2.6.5 Inlichtingen en veiligheid 1119 http://proxy.handle.net/10648/58e602a8-d5a3-4f08-bb70-61c35c46b4d4 Stukken betreffende de invoering van een regeling voor gereedheidsmunitie op de MBP om aan de eisen van de bestaande alarmregeling te kunnen voldoen. 1954 omslag 1120 http://proxy.handle.net/10648/cd01f017-09d4-46f2-a166-a922820317fb Inlichtingen- en beveiligingsrapporten en stemmingsoverzichten en -rapporten van de MBP. 1954 - 1969 omslag 1121 http://proxy.handle.net/10648/554ab2e2-979f-472c-9769-61f73bcfa436 Brief van de CZMNA betreffende de verscherping van de beveiliging van vertrouwelijke marineaangelegenheden. 1956 stuk 1122 http://proxy.handle.net/10648/d88efe2a-5b30-4376-9d6e-fbe1b7c66268 Instelling van de commissie belast met het onderzoek naar de kwetsbaarheid in tijd van oorlog van het hoofdkwartier van de CZMNA, welke gevestigd is in het stafgebouw van de MBP. 1956 stuk 1123 http://proxy.handle.net/10648/8c00fa9d-f2f2-4855-9aa1-a4fff437251a Operatiebevel 8/64 voor Hr.Ms. Luymes tot het observeren en rapporteren van de scheepvaart op de Corantijn-rivier in Suriname. 1964 stuk 1124 http://proxy.handle.net/10648/47454130-c05f-4d6d-9c46-52c7c962c314 Operatieplan 2/64 inzake de beveiliging van Aruba en Curaçao. 1964 stuk 1125 http://proxy.handle.net/10648/f6585908-9f0f-4894-a002-eb73e671f324 Stukken betreffende de totstandkoming van het beveiligingsplan voor de MBP. 1964 omslag 1126 http://proxy.handle.net/10648/37343dbf-8521-4288-9556-463e0d2c68eb Operatiebevel 8/65 voor Hr.Ms. Snellius tot het verrichten van hydrografische werkzaamheden, alsmede het observeren van de scheepvaart op de Corantijn-rivier in Suriname. 1965 omslag 1127 http://proxy.handle.net/10648/9539a9b2-feba-42bf-9b19-8b859368b74d Stukken betreffende de omrastering van het terrein van het Radiostation St. Joris op Curaçao. 1966 - 1967 omslag

Bevat 3 tekeningen.

1128 http://proxy.handle.net/10648/e1feee4f-78ab-41d2-8502-5db07e78c898 Stukken betreffende de beveiliging van raffinaderijen in de NA. 1973 omslag 1129 http://proxy.handle.net/10648/a59253d0-f28b-4cf1-87f0-e35152bf194f Stukken betreffende een voorstel tot het wijzigen van de Wachtregeling voor de Buitenposten Suffisant en St. Joris op Curaçao. 1978 omslag 1130 http://proxy.handle.net/10648/bf28f79c-5449-46cc-adf6-e41f8e7f4fb3 Rapport betreffende de noodzakelijk geachte voorzieningen voor de beveiliging van het personeel en het materieel van de MBP en daaronder vallende buitenposten. 1982 stuk
2.2.6.6 Bewaking en verdediging 1131 http://proxy.handle.net/10648/715fce1b-4d2a-4507-bb06-73f3681e61e0 Beschikking van de CMRA betreffende de instelling van de Batterijencommissie belast met het onderzoek naar de artilleristische verdediging, met bijlage. 1954 omslag 1132 http://proxy.handle.net/10648/e22e1bdf-cf3f-4bd1-a561-e78d10e81f77 Stukken betreffende de instelling en rapportage van de Commissie Netversperring Sint Annabaai bij Curaçao. 1956 omslag 1133 http://proxy.handle.net/10648/8f33dd44-85d7-4a17-a34d-0f18a325cf6c Stukken betreffende de instelling van een commissie belast met het onderzoek naar de artilleristische verdediging van de havens en baaien op Curaçao en Aruba. 1956 omslag 1134 http://proxy.handle.net/10648/6f72e6d7-27dc-4d81-8f26-a4be1ae9a8c9 Stukken betreffende de aanbieding aan de CZMNA van hoofdstuk 4 van deel 4 van het Voorontwerp van mobilisatiemaatregelen van de Zeemacht NA. 1965 omslag 1135 http://proxy.handle.net/10648/1df4e4d3-943b-4909-a65e-d7875a891a84 Verslag van de bespreking van officieren gespecialiseerd in artillerie, gehouden op 23 december 1964. 1965 stuk 1136 http://proxy.handle.net/10648/151e2e9b-d046-4504-b913-a143edf912df Nota van de commandant van de MBP aan de CZMNA betreffende de verdediging tegen onderwatersabotage. 1966 stuk 1137 http://proxy.handle.net/10648/eacb6e6a-124d-404a-b4f9-4975a2b80ff1 Stukken betreffende de kwartaalrapportages inzake de operationele gereedheid over het 4e kwartaal 1982 en het 1e - 3e kwartaal 1983. 1983 omslag 1138 http://proxy.handle.net/10648/47dc4942-38fd-49f3-91c9-b309f4fc7500 Stukken betreffende de vervanging van het operatieplan voor het vliegveld op St. Maarten. 1984 omslag
2.2.7 Militaire bijstand en hulpverlening 1139 http://proxy.handle.net/10648/ef765a1f-d4b5-4ad9-b50f-e97feb5df184 Verslag van de verlening van militaire bijstand van 30 mei - 9 juni door de MBP, met opmerkingen en aanbevelingen. 1969 omslag 1140 http://proxy.handle.net/10648/989f6965-cca5-44fe-87a4-632ab94dfb81 Hoofdstuk V uit het rapport van de '30 mei' Commissie inzake het onderzoek naar de achtergronden en oorzaken van de onlusten op 30 mei 1969 op Curaçao. 1970 stuk 1141 http://proxy.handle.net/10648/1361b006-0dc4-4e74-a789-6a86dc96d284 Brief van de CZMNA betreffende assistentieverlening aan de US Coastguard in verband met een antidrugsoperatie. 1984 stuk
3 COMMANDANT MARINIERSKAZERNE SAVANETA 3.1 Stukken van algemene aard 1142 http://proxy.handle.net/10648/1561252e-3ee0-48d9-96ed-afe325bbbecc Hoofdenlijsten voor niet geheime en geheime agenda's, toegezonden door de CMARNSNA. 1951 omslag 1143-1152 Rapporten van verrichtingen van de MSKSAV. 1951 - 1972 2 pakken, 7 omslagen en 1 stuk

Bevat hiaten.

1143 http://proxy.handle.net/10648/9916d6e0-f867-4fdb-a461-43095225db06 1951 feb. - dec, 1951 - 1952 1144 http://proxy.handle.net/10648/5028508c-35c4-4cee-be9d-bf5f91c91428 1952 jan. - dec. 1145 http://proxy.handle.net/10648/dbfe3276-fbe5-4664-872a-e22910d69226 1953 feb. - dec, 1953 - 1954 pak 1146 http://proxy.handle.net/10648/bef15389-ea98-4346-b1e7-ec731dad5a80 1954 jan. - nov. pak 1147 http://proxy.handle.net/10648/e900422d-9e87-4cbe-b1b9-e824e7e13f0b 1956 nov. - 1957 nov. 1148 http://proxy.handle.net/10648/a0357832-73fc-4fa1-8b7a-c47185b4dd81 1962 dec. - 1963 nov. 1149 http://proxy.handle.net/10648/3d57478c-1ae0-40d1-b61a-121419da0c5c 1964 dec. - 1965 nov. 1150 http://proxy.handle.net/10648/8633218b-f49d-4ae3-a11f-28dbd438b937 1965 dec. - 1966 nov. 1151 http://proxy.handle.net/10648/ba4104a4-30cf-4096-8480-81f5f3c13e34 1967 jan. - dec, 1967 - 1968 1152 http://proxy.handle.net/10648/da4a0cdd-9521-4c9d-a42b-a18bcc22c0ae 3e kwartaal van 1972, 1972 stuk
1153 http://proxy.handle.net/10648/f029f6ab-b5f8-409a-a1ff-00c89bba2062 Verslag van een bespreking van de CMARNSNA met de commandant van de 52e INCO Mariniers op 27 mei 1953 in de MSKSAV over diverse onderwerpen. 1953 stuk 1154-1169 Verslagen van commandantenvergaderingen. 1957 - 1989 16 omslagen 1154 http://proxy.handle.net/10648/93cf083a-8a1d-4718-b2b5-9e6a9b9caaa5 1957 1155 http://proxy.handle.net/10648/8f51813b-747d-40d2-97e8-560e451a2ad6 1958 1156 http://proxy.handle.net/10648/e5eeb289-d2cc-447d-a660-3b8bd1c8f144 1963-1965 1157 http://proxy.handle.net/10648/40f89b6b-b2ef-4ba8-bead-26aba970c649 1966-1968 1158 http://proxy.handle.net/10648/720a4a99-b319-4e23-b613-ef6ce54f6342 1971 1159 http://proxy.handle.net/10648/43670365-2842-4dc3-a83a-9a86f35362ca 1973 1160 http://proxy.handle.net/10648/3b69856c-279a-47c3-a398-e5ce546e4508 1974-1975 1161 http://proxy.handle.net/10648/4f6dec78-3931-48d6-a974-0820a251aa52 1976 1162 http://proxy.handle.net/10648/a1524135-4e87-40d0-ac82-b525e6871ca5 1977-1978 1163 http://proxy.handle.net/10648/d7f72608-040f-4cb9-aad9-c988f795ec0b Nrs. 5/78 - 6/79, 1979 1164 http://proxy.handle.net/10648/09b75af8-823e-4c45-95d3-4a8f2fda9d35 Nrs. 7/80 - 9/81, 1981 1165 http://proxy.handle.net/10648/b18d5eba-8d34-48b3-8955-498f53298aea Nrs. 10/81 - 8/82, 1981 - 1982 1166 http://proxy.handle.net/10648/9ee62616-f105-475b-b025-07d31a9d1840 Nrs. 9/82 - 7/83, 1983 1167 http://proxy.handle.net/10648/94673baf-19bf-426e-9f44-44d4a3d2ec69 Nrs. 8/83 - 3/84, 1983 - 1984 1168 http://proxy.handle.net/10648/89d004e7-c1e6-4825-b869-5e8bb093abbd 1986-1987 1169 http://proxy.handle.net/10648/88e96abf-f8fe-42ca-89eb-c438e36b08bc 1989 1170 http://proxy.handle.net/10648/ac01ec73-4354-4364-b15c-f60d6237447f Brievenboek met ingekomen en uitgegane proces-verbalen van de MSKSAV. 1959 - 1967 deel

Gebruiksschade.

1171 http://proxy.handle.net/10648/ccb73952-9e16-4a07-a6a3-533e0d7010cf Verslag van de vergadering van de CMSKSAV met de CMARNSNA op 25 en 26 oktober. 1962 stuk 1172 http://proxy.handle.net/10648/a47cfdf4-55e5-4183-880a-1d7bcdaf2163 Jaarverslagen van de MSKSAV over de jaren 1984 en 1985. 1985 - 1986 omslag 1173 http://proxy.handle.net/10648/3f0b4dca-6a18-46cf-9b1f-44349ffd53cf Verslagen van de vergaderingen van het Onderdeelsoverlegorgaan van MSKSAV. 1986 - 1988 omslag 1174 http://proxy.handle.net/10648/137a09cd-543f-4417-9eac-6aeb2af95474 Actiepunten- en besluitenlijsten vastgesteld tijdens de nabespreking van grote jaarlijkse bijeenkomst Grote SCC. 1987 - 1988 omslag 1175 http://proxy.handle.net/10648/d62a846d-5668-40e0-bdee-6d2314070b6d Jaarverslagen over 1986, 1987 en 1988 van de MSKSAV ten behoeve van het jaarboek van de KM. 1987 - 1989 omslag
3.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 3.2.1 Beleid 1176 http://proxy.handle.net/10648/2ff84899-6b13-4f2e-a59a-ebae0f3828d4 Brief van de CZMNA betreffende het geven van richtlijnen inzake de scheidingslijn tussen administratief en operatief gezag. 1958 stuk 1177 http://proxy.handle.net/10648/3ca7020f-3728-496d-ad39-6edbf7dddced Beleidsnota KM in de NA. 1975 stuk 1178 http://proxy.handle.net/10648/42b70800-3f56-44b0-a8aa-2662eed5db20 Stukken betreffende de naamsverandering van de Zeemacht NA in Zeemacht in het Caraïbisch gebied, alsmede de verlening van de status brigade aan het aanwezige Detachement Koninklijke Marechaussee als gevolg van de nieuwe status van Aruba. 1986 omslag 1179 http://proxy.handle.net/10648/05c320c7-9c4f-4fe9-aa09-449f8d4443eb Voorstel tot verruiming van het beleid ten aanzien van het gebruik van uitrustingsartikelen in het Caraïbisch gebied. 1987 stuk 3.2.2 Organisatie 1180 http://proxy.handle.net/10648/ad3b7126-1ce7-4072-98f7-a27a3c306c7f Stukken betreffende de commando-overdracht van de KL aan de KM. 1950 - 1952 omslag

Schade.

1181 http://proxy.handle.net/10648/be1a50aa-3d6a-4247-8857-611568b18c95 Brief aan de gezaghebber van Aruba betreffende de overname van het commando op 7 april 1951 door de kapitein van de Mariniers J. Dourlein van de kapitein der Infanterie Koninklijke Landmacht H.R. van Ham, afschrift. 1951 stuk 1182 http://proxy.handle.net/10648/c549919c-e341-42bc-bb65-a69d529f14a5 Stukken betreffende de herinrichting van de MSKSAV na de overdracht van de KL aan de KM. 1951 - 1953 pak

Bevat 3 tekeningen.

1183 http://proxy.handle.net/10648/387bd0d1-30fb-440c-9e58-5395e0d8907b Stukken betreffende de richtlijnen inzake het uitvoeren van de reorganisatie in verband met het opheffen van MBP. 1958 omslag 1184 http://proxy.handle.net/10648/a53e9358-2dd9-4c2c-8cfe-f6dbf1c489cc Besluit van de CZMNA betreffende de indienststelling van de MBP en de belasting van R. Hartog met het bevel. 1963 stuk 1185 http://proxy.handle.net/10648/501acccf-680e-4a1d-8f05-9db5cd436fdc Stukken betreffende de herindeling van de verbindingsorganisatie in de NA. 1968 omslag 1186 http://proxy.handle.net/10648/30b5ab71-2296-41a8-b4bb-1cc50d4e5ccd Stukken betreffende de reorganisatie van de staf CZMNA-Afdeling Personeel. 1968 omslag 1187 http://proxy.handle.net/10648/eae7ef2b-7fac-4d98-a44d-c74678229248 Stukken betreffende de voorbereiding van de inrichting van een mobilisatieopkomstcentrum voor het zo goed en efficiënt mogelijk opvangen van te mobiliseren personeel. 1971 omslag 1188 http://proxy.handle.net/10648/ceff1b18-0941-41d0-9e28-8458e80c91a8 Verslag van een vergelijking tussen de compagnie oude stijl en de compagnie nieuwe stijl. 1973 stuk 1189 http://proxy.handle.net/10648/87d9a30a-ff57-4da3-a050-90172319888a Stukken betreffende de reorganisatie van de KM en de gevolgen daarvan voor de personeelssterkte voor de KM in de NA. 1974 omslag 1190 http://proxy.handle.net/10648/f284758d-a39d-4b70-94b0-9ec70b0068b3 Stukken betreffende de samenvoeging van de MSKSUF en de MBP. 1974 - 1977 omslag 1191 http://proxy.handle.net/10648/59db8c0d-b335-49c5-9f4c-b2be5523bf10 Stukken betreffende de hergroepering van operationele eenheden van 2 AGGP in de NA. 1975 - 1976 omslag 1192 http://proxy.handle.net/10648/f9663f20-dc5c-41ed-ad9c-e07cb3170cb4 Beschikking van de CZMNA betreffende de benoeming van de leden van de Commissie van Voorlichting voor Aanwijzing van Aspiranten Koninkrijksofficieren, met bijlage. 1976 omslag 1193 http://proxy.handle.net/10648/9242f963-defa-4ed2-9790-d304db3a0554 Rapport Beschouwingen inzake het Functioneren van de ANTMIL door de CZMNA. 1981 stuk 1194 http://proxy.handle.net/10648/f367eb50-e659-4aa0-abaf-83e975e339c9 Brief van de souschef Logistiek met plan van aanpak betreffende de reorganisatie van de materieelslogistieke structuur in de NA in verband met de opheffing van het CENTMAGNA. 1985 stuk 1195 http://proxy.handle.net/10648/7e115f84-a343-471d-b8b8-ca18221a94ee Stukken betreffende gegevens over de geschiedenis van Aruba en de militaire aanwezigheid van Nederlandse troepen op het eiland. 1985 omslag 1196 http://proxy.handle.net/10648/9a359cad-2f85-4427-a97d-38e845835f52 Besluit van de CKMARNS betreffende de instelling van en benoemingen van leden bij de Begeleidingscommissie Reorganisatie. 1986 stuk 1197 http://proxy.handle.net/10648/041cbba1-eef3-4ed4-8483-53374462e45a Stukken betreffende een reorganisatievoorstel van de Afdeling Personeel en Organisatie. 1986 omslag 1198 http://proxy.handle.net/10648/83182d03-318f-43ca-9457-4f1b46724605 Rapport van een organisatie-onderzoek bij de CZMCARIB. 1988 stuk 1199 http://proxy.handle.net/10648/02dfaa09-d40b-4956-b734-7e744d66a22b Jaarrapportages van controles op munitiebeheer, kleding, bezoldiging, transport, Medische en Tandheelkundige Dienst, energie, werkplaatsen, materieel, OS&O, scheepstoko's, rekenplichtigen en ondergeschikte administratie gehouden door de Afdeling Interne Controle van de KM in de NA. 1989 omslag
3.2.3 Administratie 1200 http://proxy.handle.net/10648/42d0e35e-d0fd-4a9e-addd-5f339402d39f Verslagen van vergaderingen van officieren van Administratie. 1951 - 1954 omslag 1201 http://proxy.handle.net/10648/0171c65c-ba2d-4828-94e6-deaccb54c6d3 Stukken betreffende de opgave van de niet-geclassificeerde boekwerken in gebruik en beheer bij de 52 INCO op Aruba. 1952 omslag 1202 http://proxy.handle.net/10648/a351a404-9d4a-43cd-bcc6-4f12ad26ee16 Stukken betreffende de overdracht aan de CZMNA van het geclassificeerd archief uit 1961 en 1963. 1967 - 1969 omslag 1203 http://proxy.handle.net/10648/7ac584a5-1d14-4e78-8c48-c21077ef26fb Stukken betreffende de overdracht en vernietiging van archiefbescheiden over de jaren 1970 - 1983. 1978 - 1986 omslag 1204 http://proxy.handle.net/10648/8fbb62ee-388c-4476-bd6b-31efcdee6895 Concept-vernietigingslijst archiefbescheiden, toegezonden door het hoofd van de Afdeling Post- en Archiefzaken met verzoek om reactie. 1986 omslag 1205 http://proxy.handle.net/10648/549e93a3-eccd-4508-b9f5-ad129eff004f Overzicht van de behoefte aan kleinschalige automatisering voor de MSKSAV. 1986 stuk 1206 http://proxy.handle.net/10648/f0fd3b1f-106f-457c-beda-4d13b5632c63 Stukken betreffende de herinvoering van het pelotonsblad. 1986 omslag 1207 http://proxy.handle.net/10648/1c8d3509-b18a-4b76-9bf6-ef3453829ca5 Evaluatieverslag van het computergebruik van MSKSAV in 1988. 1988 omslag 3.2.4 Bemanningslijsten 1208-1214 BL's van diverse organisatieonderdelen. 1952 - 1989 3 omslagen en 4 stukken 1208 http://proxy.handle.net/10648/d747d3c7-252f-4be8-92f1-a63d346205ce Kernbataljon Mariniers NA, 1952 - 1953 omslag 1209 http://proxy.handle.net/10648/09854474-2541-484a-8a14-d028685e374a MSKSAV, 1953 1210 http://proxy.handle.net/10648/bbbb2a32-efe2-4077-8925-a2a40a1aa72d Amphibische gevechtsgroep, 1971 1211 http://proxy.handle.net/10648/35adc5fd-8bad-404b-bd9b-be8b8791dde9 Mobilisatiebestemmingen voor de MSKSAV, 1971 1212 http://proxy.handle.net/10648/637b441f-03e6-4134-a4d5-20d4df57d533 Nederlandse kader van een bewakingsdetachement in de NA, 1971 1213 http://proxy.handle.net/10648/eb6d7fc5-320a-4fb7-af1e-92c579b7fe53 Bewakingsdetachementen E en F bij de MSKSAV, 1971 - 1972 omslag 1214 http://proxy.handle.net/10648/27676d42-0f92-4c5a-9cf5-9a528288b2ee Commandement der Zeemacht in het Caraïbisch gebied, 1989 omslag 1215 http://proxy.handle.net/10648/7d9e9189-f277-4a96-bb04-9533b85e6618 Brief van de commandant van het Korps Mariniers betreffende het optreden van de officier van Administratie als bevoorradingsofficier. 1969 stuk 1216 http://proxy.handle.net/10648/36fc1297-724c-4ec6-bf1d-e99c96cd6fd4 Stukken betreffende het wijzigen van de BL van de MSKSAV. 1976 - 1979 omslag 1217 http://proxy.handle.net/10648/bdaea18e-369c-418e-a0da-4737ea5ae41a Beschikking van de minister van Defensie betreffende het wijzigen van de BL van de tweede Logistieke Ondersteuningsgroep, met bijlagen. 1979 omslag 1218 http://proxy.handle.net/10648/930c362d-eb15-43fc-9a0c-fcf2931e6965 Stukken betreffende de aanpassing van het personeelsbestand in de NA. 1979 omslag 1219 http://proxy.handle.net/10648/ebcf43dd-1482-46ef-a9a5-7f753dac8e11 Stukken betreffende het wijzigen van de BL 4211 van de MSKSAV en BL 8148 van de MBP. 1981 omslag 1220 http://proxy.handle.net/10648/ab00aa31-bd58-475e-8111-115612a69726 Stukken betreffende het wijzigen van BL 4211 van de MSKSAV. 1985 omslag 3.2.5 Personeelsaangelegenheden 3.2.5.1 Algemeen 1221 http://proxy.handle.net/10648/abc7b09f-0212-4ad1-ad71-50f6139d9a07 Concept-regeling Overlijden van Personeel van de KM in de NA. 1951 omslag 1222 http://proxy.handle.net/10648/e3552b53-d4f2-4bef-a083-dabd312bfec2 Stukken betreffende de beëdiging van officieren. 1951 omslag 1223 http://proxy.handle.net/10648/93eb6774-81bc-458e-92b1-97212b0c6bce Stukken betreffende de Regeling Verzoeken om Ontslag in de NA. 1951 omslag 1224 http://proxy.handle.net/10648/acad7177-1226-4ad3-b7c7-a8bfa616d016 Stukken betreffende het aanbieden aan de CMRA van een opgave van graven van marinepersoneel op diverse kerkhoven te Aruba. 1951 - 1952 omslag 1225 http://proxy.handle.net/10648/8a85a6ab-49e2-44ae-a5fe-99a5326c824e Stukken betreffende de begrafenis, alsmede de bestemming en bezorging van nagelaten goederen van een marinier in de NA. 1953 - 1954 omslag 1226 http://proxy.handle.net/10648/9f6a43f6-1393-4fa1-89fd-b6a29f802446 Richtlijnen bij twijfel aan identiteit. 1963 stuk 1227 http://proxy.handle.net/10648/cd273b7f-c514-4d45-8d45-c6ca20eec0ac Verslag van de vergadering van Personeelszaken van de MSKSAV van 30 januari. 1965 stuk 1228 http://proxy.handle.net/10648/e2757f01-fbe7-4ffe-9028-ae40e7e29d54 Stukken betreffende een voorstel tot het wijzigen van het opdrachtenboek voor de marinier der eerste klasse in de NA. 1968 omslag 1229 http://proxy.handle.net/10648/485eb136-4f0b-4526-8a5c-062c16afd189 Verslagen van vergaderingen van de Commissie Personeelszorg bij de MSKSAV (CPZ-MSKSAVANETA). 1985 omslag 1230 http://proxy.handle.net/10648/dee293a5-74fb-4bf9-8b2f-eaeb0c87d708 Verslagen van het Overlegorgaan Burgerpersoneel in de NA. 1985 - 1988 omslag 1231 http://proxy.handle.net/10648/a7c064c1-0ac2-4798-aee9-8c560b3cc392 Stukken betreffende de personele ondersteuning van de gouverneur van Aruba. 1986 omslag 1232 http://proxy.handle.net/10648/c6724d3e-fe87-463b-a57b-83d229279a4a Stukken betreffende een voorstel van de Afdeling Personeel en Organisatie tot verschuiving van divisiewerkzaamheden. 1986 omslag 1233 http://proxy.handle.net/10648/0e84ce9f-2a98-4438-bf5e-0138df71556a Stukken betreffende wijzigingen van de verlofregeling (OBACARIB 17B). 1986 omslag 1234 http://proxy.handle.net/10648/af427a62-2acc-4a54-9e93-203596b21f21 Besluitenlijst van de kwartaalsvergadering personeelsofficieren in het Caraïbisch gebied van 27 november. 1987 stuk 1235 http://proxy.handle.net/10648/35e44b62-4a40-4f8b-bd96-e5a8185caefe Brief van het hoofd van de Afdeling Personeel bij de commandant der Zeemacht in Nederland betreffende de overgang van de 2-stromenlandstructuur naar de 1-stromenlandstructuur. 1987 omslag 1236 http://proxy.handle.net/10648/dd3a3927-7f24-4a8f-b25c-30c36592761d Verslag van de bespreking met vertegenwoordigers van het burgerpersoneel in de NA op 3 oktober. 1988 stuk 1237 http://proxy.handle.net/10648/273fc351-86e2-4566-b34f-f23b1b9bef90 Verslag van het werkbezoek van het hoofd van de Afdeling Personele Zaken aan het Commandement der Zeemacht in het Caraïbisch gebied. 1988 omslag 3.2.5.2 Rechtspositie 1238 http://proxy.handle.net/10648/6226b856-5eef-48a3-bec7-93bab2ab5642 Stukken betreffende de overgang van militairen van de KL naar beroepsdienst in de Zeemacht. 1964 - 1967 omslag 1239 http://proxy.handle.net/10648/b0ab800d-161e-44bf-bd82-3f1263877507 Stukken betreffende de rechtspositie van burgerpersoneel in de NA. 1968 omslag 1240 http://proxy.handle.net/10648/4e0c4a53-6a53-41dc-917b-16f3162b15a8 Stukken betreffende het verrichten van nevenwerkzaamheden door militairen van de KM in de NA. 1968 omslag 1241 http://proxy.handle.net/10648/b61b63e4-5e16-4761-8ca5-b14c0ef496e9 Stukken betreffende de rechtspositie van Antilliaanse dienstplichtigen. 1969 omslag 1242 http://proxy.handle.net/10648/40002971-321b-49a6-bcdf-75f50c9ea16b Nota Inzet Zeestrijdkrachten van de BDZ. 1984 - 1985 omslag 1243 http://proxy.handle.net/10648/bd28a0f3-17d0-4065-838b-52c972dd0bca Brief van de commandant van het Detachement Curaçao betreffende de positie van de ANTMIL. 1985 stuk 1244 http://proxy.handle.net/10648/48fdeadf-c4c0-47ee-9dfe-fab9ff2456d6 Ontwerp-wijziging Dienstplichtverordening en het ontwerp-Bezoldigingsbesluit Dienstplichtigen, toegezonden door de gouverneur van de NA. 1988 omslag 1245 http://proxy.handle.net/10648/1bbe0282-2383-4bbc-9cd4-bd7755b8eb7e Stukken betreffende de advisering door CZMCARIB aan de minister van Algemene Zaken van Aruba inzake een ruimere opkomst van Arubaanse dienstplichtigen. 1988 omslag 1246 http://proxy.handle.net/10648/d76f79ec-b20f-4673-a873-431c6e763870 Stukken betreffende de Werkgroep Rechtspositie Lokaal Aangenomen Burgerpersoneel NA en Aruba. 1988 omslag 1247 http://proxy.handle.net/10648/1c3a8c38-37a9-451c-b7b1-3639e3f2b9d6 Correspondentie van CZMCARIB met de BDZ betreffende de verzekering van burgers bij gebruikmaking van KM-transportmiddelen. 1989 omslag 1248 http://proxy.handle.net/10648/046b8f60-9d38-4161-8e96-2a2e9dcf5824 Stukken betreffende de rechtspositie van zieke Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse dienstplichtigen. 1989 omslag 1249 http://proxy.handle.net/10648/570e03dd-0b0f-48e2-b214-5f7349b4b98f Stukken betreffende een onderzoek door de Koninklijke Marechaussee Brigade Caraïbisch gebied Afdeling Aruba op verzoek van de CMSKSAV naar de mogelijkheid tot het aansprakelijk stellen van de onverzekerde tegenpartij bij aanrijdingen. 1989 omslag 3.2.5.3 Bevoegdheden 1250 http://proxy.handle.net/10648/a3441adf-abdb-4aff-a315-6ef75e68cb46 Proces-verbaal van overgave door de kapitein der mariniers J. Dourlein van het bevel over de 52e INCO aan de majoor der Mariniers G.J.B. Veenhuys. 1954 stuk 1251-1253 Besluiten van de CZMNA betreffende commando-overdrachten van de MSKSAV. 1966 - 1968 3 stukken 1251 http://proxy.handle.net/10648/bc8c6328-f22b-4924-ac8f-fe21612da853 Van E. Graaff op A.J. Romijn, 1966 1252 http://proxy.handle.net/10648/0a9ff65d-1c89-4ae9-a6ee-a55ee5fce1a5 Van A.J. Romijn op A.J.M. Middelhoff, 1967 1253 http://proxy.handle.net/10648/556f886e-0e3a-47ed-ad73-93756bfc2056 Van A.J.M. Middelhoff op A.C. Dijxhoorn, 1968 1254 http://proxy.handle.net/10648/afd85f6a-307a-4c9d-a95a-f36cad74dd50 Brief van de CZMCARIB aan de minister van Defensie inzake de tijdelijke waarneming van de adjudant van de Gouverneur van Aruba door een officier van de MSKSAV. 1986 stuk 3.2.5.4 Personeelssterkte 1255 http://proxy.handle.net/10648/c449a220-71b5-4fc3-8a91-24a183b40ca7 Stukken betreffende de inkrimping van de sterkte van het burgerpersoneel in de NA. 1951 omslag 1256 http://proxy.handle.net/10648/118b13d9-3c17-4457-a823-6b9644e8e89d Bezettingsstaten van de 52e INCO op Aruba. 1951 - 1954 omslag 1257 http://proxy.handle.net/10648/97b8983a-f9fe-440f-9403-61c5fff7a1b6 Overzicht inzake de maximum legeringsruimte in MSKSAV in vredesomstandigheden. 1952 stuk 1258 http://proxy.handle.net/10648/fa9d7b10-77a9-4c9d-b470-78e35bffd41e Bezettingsstaten, alsmede model bezettingsstaten van de MSKSAV. 1963 - 1969 pak 1259 http://proxy.handle.net/10648/235eb54d-b42b-4758-8c72-951320db99bf Opgave van namen van de parate compagnie QPO op de MSKSAV. 1965 stuk 1260 http://proxy.handle.net/10648/ae9814b1-ce3f-4659-9915-a04a6c7fd5fd Nota van het hoofd van Sectie-4 inzake de personeelsbezetting van het Bureau Centraal Beheer van de MSKSAV. 1966 stuk 1261 http://proxy.handle.net/10648/2da5772b-e872-4117-b306-5de7f2bbe3d4 Sterkte-opgaven van het Korps Mariniers. 1969 - 1971 omslag 1262 http://proxy.handle.net/10648/eaa1f46f-ee08-4d2b-ac9b-65d278b2be30 Oorlogsbezettingsstaten van bewakingsdetachementen A-H in de NA. 1971 omslag 1263 http://proxy.handle.net/10648/937929db-6d45-475f-8b1e-e9d59ec5e41e Brief van de CKMARNS aan de CMARNSNA betreffende het plaatsingsbeleid van officieren der Mariniers. 1977 stuk 3.2.5.5 Dienstreizen 1264 http://proxy.handle.net/10648/22393f0d-69b0-45cd-b24f-d70df73a3957 Stukken betreffende de reis van de Kerncompagnie Mariniers NA met de ss Boskoop van Amsterdam naar Aruba. 1951 omslag 1265 http://proxy.handle.net/10648/057db958-aeb2-4773-828e-2d4030e7fc72 Verslag van de dienstreis van de kapitein KL gedetacheerd bij het Korps Mariniers naar de 52e INCO op Aruba op 29 en 30 november. 1954 stuk 1266 http://proxy.handle.net/10648/a3815618-a689-4304-99e4-5d72c2da1d5c Stukken betreffende de reis naar de NA van een detachement mariniers van 26 juli per ms Prins der Nederlanden. 1968 omslag 1267 http://proxy.handle.net/10648/bdafca77-02b7-4244-9353-65b79c8b0404 Stukken betreffende het bezoek van CKMARNS aan de MSKSAV. 1968 omslag 1268 http://proxy.handle.net/10648/a9346f2e-d833-48e2-8c8a-f36b08bc4304 Regeling van het werkbezoek van de BDZ aan de NA. 1969 stuk 1269 http://proxy.handle.net/10648/2583dabf-66a9-48ba-8f84-aa9c2c1f972f Stukken betreffende de detachering van mariniers met Hr.Ms. Rotterdam naar St. Maarten. 1969 omslag 1270 http://proxy.handle.net/10648/b0a4c9f7-11eb-4735-9589-68400f386764 Stukken betreffende de reis naar de NA van luitenant ter Zee van Speciale Diensten 2 P.J. Klap en HTBA W. Molenaar inzake cryptovoorzieningen. 1969 omslag

Bevat 5 tekeningen.

1271 http://proxy.handle.net/10648/4b1f4251-0636-48b9-a2ed-2e6cfc127938 Reisverslag van het bezoek van de BDZ en de CKMARNS aan de NA in de periode van 20 - 26 maart. 1974 stuk 1272-1274 Stukken betreffende controlebezoeken van de CKMARNS aan de marinierseenheden in de NA. 1974 - 1983 2 omslagen en 1 stuk 1272 http://proxy.handle.net/10648/e84615b0-bdf3-4363-985a-ec213d523e70 1974 mrt. 27 - apr. 03 1273 http://proxy.handle.net/10648/cbe374f7-6262-4c4c-8cd7-fff6ad88bc72 1976 mrt. 27 - apr. 06 stuk 1274 http://proxy.handle.net/10648/6f874434-aa5a-43e5-a769-ad9137d76767 1983 1275 http://proxy.handle.net/10648/b681e74f-3c0e-4f6e-8d8c-cddc39ee77e0 Verslag van het bezoek van de DMEB aan de NA van 21 - 25 november. 1978 stuk 1276 http://proxy.handle.net/10648/40908db0-40df-43d1-8056-5a806806c9dc Stukken betreffende het werkbezoek van de CSKM en HOASCHEP aan de NA van 19 januari - 1 februari. 1985 omslag 1277 http://proxy.handle.net/10648/7a2475a7-fdb6-4617-b8b2-2d09b247aace Verslag van het bezoek van het HBULOG HKKM aan Curaçao van 25 augustus - 1 september 1985. 1986 omslag

Bevat 6 situatieschetsen.

1278 http://proxy.handle.net/10648/90576258-da0c-4813-8021-42f62301c79d Verslag van de dienstreis van 22 - 29 januari van leden van de DMKM naar de NA en Aruba. 1989 stuk
3.2.5.6 Vervanging, plaatsing en overplaatsing 1279 http://proxy.handle.net/10648/7f11561b-20e5-4c6f-91fd-75fceb56ee85 Brief van de CMARNSNA inzake de vervanging van onderofficieren van de KL door personeel van het Korps Mariniers. 1958 stuk 1280 http://proxy.handle.net/10648/65cd3a81-f533-4964-96f5-ae871dfee1b4 Brief aan de CZMNA met het verzoek om plaatsing van een luitenant ter Zee en een overzicht van de vervulling van officiersfuncties bij de MSKSAV. 1960 stuk 1281 http://proxy.handle.net/10648/3f26cc44-2cb0-4e86-abbd-5e18d853385b Brief van de CMARNSNA betreffende het verstrekken van richtlijnen met betrekking tot het indelen van personeel. 1963 stuk 1282 http://proxy.handle.net/10648/9e68beba-f017-41a0-b930-a7c258a66239 Correspondentie met de CMARNSNA betreffende het wijzigen van de regeling inzake het plaatsen van personeel. 1966 omslag 1283 http://proxy.handle.net/10648/4f744569-98a7-45cb-add3-3881691890cc Stukken betreffende de vervoer en verlofafspraken bij uitzending naar en repatriëring vanuit de NA en Suriname. 1967 - 1968 omslag 1284 http://proxy.handle.net/10648/3b1d5eb0-eb86-4100-b895-0cca83e6b021 Stukken betreffende het inzetten van vrouwelijke militairen in de NA. 1978 - 1979 omslag 3.2.5.7 Bevorderingen 1285 http://proxy.handle.net/10648/c08c8d03-6621-4bb4-84ca-524d0ca3fefc Richtlijnen van de CMARNSNA inzake de bevordering van ex-aspirant reserve-officieren (ARO). 1962 stuk 1286 http://proxy.handle.net/10648/2a7ecf16-3f06-4741-8367-28dcb7de6abf Brief van de CKMARNS aan de CMARNSNA betreffende problemen rond de versnelde bevordering van mariniers tot marinier 1e klasse. 1969 stuk 1287 http://proxy.handle.net/10648/6aeb0bf1-964e-4101-8ce1-8ce18f157a6e Stukken betreffende de instelling en het gebruik van de marinemedaille. 1985 omslag 3.2.5.8 Bezoldiging, toelagen 1288 http://proxy.handle.net/10648/744e2f73-bce4-4762-89b8-feddf8d71f3b Stukken betreffende de verzekering van inboedels van thuisvarend personeel. 1954 omslag 1289 http://proxy.handle.net/10648/fcfec699-23d8-4060-9011-3625d06a1b0d Verzoekenboek van officieren van de MSKSAV over de periode 9 mei 1967 - 17 apr. 1970, houdende aanvragen tot verlof en financiële tegemoetkomingen en vergoedingen. 1967 - 1970 deel 1290 http://proxy.handle.net/10648/d298153b-c81d-4954-bdb5-fac45fd17170 Stukken betreffende het rapport inzake de voorlichting over de nieuwe Regeling Bezoldiging Buitenland in de NA. 1984 - 1985 omslag 1291 http://proxy.handle.net/10648/c22587b4-4c56-4951-bd43-d46d4503d176 Stukken betreffende het wijzigen van het besluit inzake de uitbetaling van de vakantietoelage in de NA. 1985 omslag 1292 http://proxy.handle.net/10648/5af1ec15-dce5-4aba-8cf7-653544cad92f Voorstel tot het invoeren van een regeling inzake de nabetaling ten behoeve van het personeel van de Antmil. 1986 stuk 3.2.5.9 Handhaving tucht en orde 1293 http://proxy.handle.net/10648/dcf3bf12-c490-47da-9d82-25b28a2a6f84 Brief van de CZMNA betreffende het verschil van opvatting bij commanderende officieren inzake welke misdragingen wel en welke niet krijgstuchtelijk moeten worden afgedaan. 1957 stuk 1294 http://proxy.handle.net/10648/dab6a1e7-e969-4fa1-8969-7be1c0e7bb1c Wijzigingen in het militaire straf- en tuchtrecht. 1965 stuk 1295 http://proxy.handle.net/10648/0d4abb69-3e86-4030-9d7f-39ecbb0db62a Beschikkingen van de CZMNA betreffende het ontheffen en benoemen van functionarissen bij de Permanente Krijgsraad in de NA. 1967 - 1969 omslag 1296 http://proxy.handle.net/10648/4885d6bf-2f03-4de2-89cd-44f2ec54ab91 Brief van de CMARNSNA betreffende zijn beleid ten aanzien van alcoholmisbruik. 1975 stuk 1297 http://proxy.handle.net/10648/3acf485e-9223-4c01-8a28-8b29bcc86d05 Brief van de CZMCARIB aan de DPKM inzake het drugsgebruik door militairen gelegerd in het Caraïbisch gebied. 1988 stuk 1298 http://proxy.handle.net/10648/29acbd46-cc50-4678-a55e-9798a4d7e757 Brief van de waarnemend CZMCARIB inzake de toevoeging van raadslieden in krijgsraadzaken. 1988 stuk 1299 http://proxy.handle.net/10648/8c086016-84be-4519-bc2a-80158ef7e34e Stukken betreffende het invoeren van het vernieuwde alcoholmatigingsbeleid in het Caraïbisch Gebied. 1989 omslag 3.2.5.10 Opleidingen 1300 http://proxy.handle.net/10648/6e31a599-6075-48ed-bc0a-1a654f8cffd8 Opleidingorders nrs. 16 - 24. 1953 - 1954 omslag 1301 http://proxy.handle.net/10648/65661a96-a795-469a-a82b-a2ce45b207a7 Stukken betreffende de verlening van assistentie aan de Landsontvanger van Aruba door het instrueren van douanepersoneel inzake de omgang met wapens. 1953 - 1954 omslag 1302 http://proxy.handle.net/10648/c12b5224-6d73-4981-bc73-115aac30aa07 Week- en lesprogramma's betreffende de periode 26 januari 1953 - 17 januari 1954. 1953 - 1954 pak 1303 http://proxy.handle.net/10648/fc31551a-5807-454b-830a-1c183b038c3b Verslag opgemaakt door majoor der Mariniers A.C. Lamers betreffende de door hem gevolgde cursussen in de VS. 1958 stuk 1304 http://proxy.handle.net/10648/3858e3ec-9a60-4683-8b7a-04630ea069b5 Brief van de commandant van de Marinebasis Parera met advies betreffende de voorlopige richtlijnen voor het leerplan oerlikon schutters. 1966 stuk 1305 http://proxy.handle.net/10648/f6155cd9-d6df-4b1a-ac2c-7593495f1519 Stukken betreffende de instelling van de functie algemeen consulent leerlingenstelsel op de MSKSAV. 1969 omslag 1306 http://proxy.handle.net/10648/ded66f85-08d8-495d-a95f-2c437343e600 Stukken betreffende het geven van vormings- en voorlichtingscursussen in het vormingscentrum op Aruba. 1969 omslag 1307 http://proxy.handle.net/10648/1ebd0cc4-38d7-439b-ab09-a91b5de6c890 Stukken betreffende de basisopleiding van dienstplichtig mariniers in de NA. 1973 omslag 1308 http://proxy.handle.net/10648/9c846656-22f8-4329-bbc6-5c9be5eb1e0e Stukken betreffende het verslag van de rimboe-opleiding van het Suriname detachement van 21 april - 12 juni. 1975 omslag 1309 http://proxy.handle.net/10648/a5a4789e-f056-411e-947c-4f9ca0bb5fba Stukken betreffende de aanpassing van de opwerk- en oefentijd voor marinierseenheden in de NA. 1985 omslag 1310 http://proxy.handle.net/10648/ac4b3e06-0601-4487-ad4e-d6973ff618a8 Stukken betreffende de totstandkoming van het leerplan en de syllabus voor de opleiding tot korporaal der Mariniers van de NA en Aruba. 1987 omslag 1311 http://proxy.handle.net/10648/e7f30a67-e978-47e7-b29c-e31298482c78 Leerplan voor de opleiding sergeant-majoor Mariniers Nederlandse Antillen/Aruba. 1989 stuk 1312 http://proxy.handle.net/10648/a17a5c31-fc92-409c-80f9-ffa3a58302fa Operatiebevel 122/88 voor de 22e INFCIE betreffende het volgen van een commando-opleiding op Martinique. 1989 stuk 3.2.5.11 Gezondheidszorg 1313 http://proxy.handle.net/10648/2f44f96d-414d-45f9-a8d1-78627cb5a284 Stukken betreffende het ongeval bij mortierschietoefeningen van 11 juli 1961 op het oefenterrein California aan de noordwestpunt van Aruba. 1961 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1314 http://proxy.handle.net/10648/e93adaa6-add2-47a4-b16a-add5179a3d68 Stukken betreffende het wijzigen van de regeling inzake tandheelkundige verzorging van gezinsleden van militairen geplaatst op Aruba. 1964 - 1965 omslag 1315 http://proxy.handle.net/10648/741e3537-4c65-4786-b0d2-1a0d767b4b05 Stukken betreffende het Rapport Geneeskundige Keuring voor de Dienstplicht in de NA. 1965 omslag 1316 http://proxy.handle.net/10648/0074c6ac-b5f0-4951-a0a1-95c5ffc2f79a Stukken betreffende voedingsvoorschriften voor de NA. 1965 omslag 1317 http://proxy.handle.net/10648/62915388-d48c-4c4b-8847-51d6294e8859 Stukken betreffende de geestelijke verzorging van mariniers en de taakverdeling van vlootpredikanten in de NA. 1967 omslag 1318 http://proxy.handle.net/10648/204845db-e010-4032-9503-59ad504af302 Jaarverslagen van de Tandheelkundige Dienst van MSKSAV over de jaren 1968, 1984 en 1985. 1969 - 1986 omslag 1319 http://proxy.handle.net/10648/4ff65538-3218-4239-917c-3b3a0b49e0c6 Richtlijnen bij geconstateerd of vermoed gebruik van verdovende middelen, toegezonden door de CZMNA. 1971 stuk 1320 http://proxy.handle.net/10648/c0894dc0-6bdb-4d6d-a4e3-4f0095073890 Stukken betreffende het ongeval met de marinier M.G. Pols op 3 november 1983 bij het afschieten van een mortiergranaat op het schietterrein Californië op Aruba. 1983 - 1984 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2045

1321 http://proxy.handle.net/10648/b0487b74-35d4-4f5f-aeda-9f36a69c40c3 Stukken betreffende de invoering van een regeling inzake de ziekteverzuim-registratie voor de Geneeskundige Dienst Zeemacht in de NA. 1985 omslag 1322 http://proxy.handle.net/10648/13ec9ea6-7984-411a-acdc-8ab5abd71705 Brief aan de CZMCARIB inzake een voorstel tot uitbreiding van het personeelsbestand van de ziekenboeg bij de MSKSAV. 1986 stuk 1323 http://proxy.handle.net/10648/2f74019e-4f01-4a72-86b5-831431bfb7e2 Brief betreffende de regeling inzake volledige cq gedeeltelijke medische ongeschiktheid voor de dienst bij de KM in de NA. 1987 stuk
3.2.5.12 Huisvesting 1324 http://proxy.handle.net/10648/2ddedd5a-a542-4d44-8dd4-ebababbc87cf Stukken betreffende bouwwerkzaamheden op het terrein van de MSKSAV. 1966 - 1982 pak

Bevat 6 tekeningen.

1325 http://proxy.handle.net/10648/b4ac46ac-fe0e-4fd4-813e-e9127059140f Jaarverslag van het R.K. Militair Tehuis Aruba over het jaar 1967. 1968 stuk 1326 http://proxy.handle.net/10648/41d96d3b-4b74-4bbf-a149-b85f07377a92 Stukken betreffende de opening van het Militair Tehuis Prins Willem Alexander op Aruba. 1968 omslag 1327 http://proxy.handle.net/10648/ac3768b5-35cb-4eb1-945d-c50a17695ed6 Stukken betreffende een voorstel inzake het oplossen van de huisvestingsproblematiek in de NA. 1986 omslag 1328 http://proxy.handle.net/10648/4654ef63-1720-499c-a2d5-891d6acd309e Taakuitsplitsing van het Bureau Huisvesting van de MSKSAV. 1986 stuk 1329 http://proxy.handle.net/10648/79ed0c88-b010-4cbe-b5c6-b06c7262d164 Voorstel tot het wijzigen van de Regeling Voorschot Waarborgsom Huurwoning in de NA. 1986 stuk 1330 http://proxy.handle.net/10648/00727b39-6b99-4e61-9698-4274fd31b65b Stafstudie naar de toekomst van het militaire tehuis op Aruba. 1989 katern
3.2.5.13 Kleding en tenue 1331 http://proxy.handle.net/10648/5cc92537-ab90-4d79-ae0a-f606be5c1b28 Stukken betreffende het wijzigen van de regeling voor uitgifte van de persoonlijke uitrusting van mariniers. 1952 omslag 1332 http://proxy.handle.net/10648/de605389-f3ee-4046-aec7-7c2453708673 Stukken betreffende de proefneming met het gewijzigde tropentenue. 1965 omslag 1333 http://proxy.handle.net/10648/cd04cc7d-61a9-4851-8016-f486df445665 Stukken betreffende de uitbreiding en wijziging van de persoonlijke standaard uitrusting (PSU). 1967 - 1987 omslag 1334 http://proxy.handle.net/10648/b6fd5f0e-3bb1-47df-a477-7f56196ec979 Stukken betreffen het dragen van het kaki tenue met korte mouwen en het blauwe daagse tenue. 1968 omslag 1335 http://proxy.handle.net/10648/e6430565-e4f6-4e23-91ae-3389b63b3222 Stukken betreffende de totstandkoming van een voorstel tot het aanpassen van voorschriften inzake kledingverstrekking. 1985 omslag 1336 http://proxy.handle.net/10648/ad1fc4f0-ba10-4f6e-8e93-c12436be107a Nota aan de minister inzake de toepassing van de Regeling Uitrusting Militairen Zeemacht 1985. 1987 stuk 1337 http://proxy.handle.net/10648/45f84da9-b41e-4c95-a3b9-760d57c6bcd2 Brief van de CZMCARIB betreffende het dragen van burgerkleding. 1988 stuk
3.2.6 Operatieve orders en orders van blijvende aard 1338-1342 Orders van Blijvende Aard voor de Nederlandse Antillen (OBANA). 1951 - 1967 1 pak, 3 omslagen en 1 stuk

Bevat hiaten.

1338 http://proxy.handle.net/10648/ffbd614c-3c3b-4528-b4a1-dbbaa1bca70c Nr. 36, 1951 1339 http://proxy.handle.net/10648/3ee9688e-6b97-4396-a073-f211eeae8d0d Nrs. 12a - 104, 1953 pak 1340 http://proxy.handle.net/10648/a5c81673-6190-4237-bbd4-7131228c5838 Nr. 106, 1954 stuk 1341 http://proxy.handle.net/10648/9a2ceb03-c4b7-4737-aa78-a4fbb3395f26 Nrs. 183 en 185A, 1965

Bevat 1 tekening.

1342 http://proxy.handle.net/10648/2cd28c29-c558-4428-8f7a-c1f6a8d63a0a Nrs. 1004 - 4401, 1967
1343 http://proxy.handle.net/10648/61d741c9-2131-46bc-82f8-7d0393317630 Bekendmakingen CKMARNS nrs. 2 - 55. 1953 omslag

Bevat hiaten.

1344 http://proxy.handle.net/10648/28aef5bf-1190-4ddb-8158-049f255e2b4f Bekendmakingen NA nrs. 58a - 101. 1953 omslag

Bevat hiaten.

1345 http://proxy.handle.net/10648/a59829b8-5f60-4112-a4d4-f754dfb08a3d Operatiebevelen CMARNSNA 3/63 - 1/68. 1963 - 1968 omslag 1346 http://proxy.handle.net/10648/f90b05df-de34-4ec0-8f8f-26f1567d0d8a Operatiebevelen CMSKSAV 1/65 - 6/65 en 17/65. 1965 omslag 1347 http://proxy.handle.net/10648/32ad36cb-d56d-48c6-a989-c9a3c08794ea Stukken betreffende het wijzigen van operatiebevel QPO 2 inzake het op peil houden van de geoefendheid. 1965 - 1966 omslag 1348 http://proxy.handle.net/10648/b6a48a6e-51a7-44dd-960f-2d62fcd658df Stukken betreffende het wijzigen van het orderboek commandant MSKSAV. 1968 omslag 1349 http://proxy.handle.net/10648/5b6785bc-7a74-4a16-8e24-e8e9d66473be Operatieorder 2 ACG 1/81, met bijlagen. 1981 omslag

Bevat 2 tekeningen.

1350 http://proxy.handle.net/10648/218d2f99-fc66-4346-b68b-9ed8a8fc912b Vaststelling door de CZMCARIB van diverse operatieorders. 1988 stuk 1351 http://proxy.handle.net/10648/b1eb078c-63a6-44a1-b731-2833c59588df Stukken betreffende het geven van commentaar op de ontwerp-OBACARIB Depandance CZMCARIB te Aruba. 1989 omslag 1352 http://proxy.handle.net/10648/53444118-b076-48a5-ae0f-b8b607a280c9 Stukken betreffende het operatiebevel Speeltuin. 1989 omslag 1353 http://proxy.handle.net/10648/b897dd73-e227-4c1a-93ec-c4deb68230e5 Stukken betreffende het wijzigen van OBACARIB 150 inzake materieelsbevoorrading in de NA en Aruba. 1989 omslag
3.2.7 Voorlichting 1354 http://proxy.handle.net/10648/724ef0b6-1a79-4714-a615-8c94a18e327d Informatie-bulletin 1/67, aangeboden door de CZMNA. 1967 stuk 1355 http://proxy.handle.net/10648/64d6b992-e576-4aec-a8ee-ca0e03491385 Stukken betreffende het aanvullen en wijzigen van het voorlichtingsboek NA en Aruba. 1986 - 1988 omslag 3.2.8 Inspecties 1356-1364 Stukken betreffende inspecties van MSKSAV gehouden door de CMARNSNA. 1957 - 1968 9 omslagen 1356 http://proxy.handle.net/10648/4b45f357-2a4e-4f8a-b313-220ce551a823 1957 jan. 22 en 23 1357 http://proxy.handle.net/10648/6cf2f660-55fa-4e42-8dd1-ba15f46d9f43 1958 apr. 01 en 02 1358 http://proxy.handle.net/10648/91232e54-478a-49f5-bd34-15c6823bb222 1961 juni 13 en 14 1359 http://proxy.handle.net/10648/c9b893f4-7eaf-4bed-9d15-00fc7ccb4848 1962 jan. 10 en 11 1360 http://proxy.handle.net/10648/7c851bac-b71b-4696-af55-ab44efc08d89 1963 juli 02 en 03 1361 http://proxy.handle.net/10648/74846633-785f-4fb5-891e-03c108e1e553 1964 juni 25 en 26 1362 http://proxy.handle.net/10648/06b3d3e6-a25c-41b4-a2b6-c7c386acde19 1965 okt. 25 en 26 1363 http://proxy.handle.net/10648/d9c7a5ab-8dfb-413b-bb57-5517009cd633 1966 sep. 12 - 14 1364 http://proxy.handle.net/10648/322bfefc-5236-4f4c-98a7-50217ae09b75 1968 apr. 09 - 11 1365-1366 Stukken betreffende inspecties van de Administratieve Dienst van MSKSAV gehouden door de IZNA. 1963 - 1966 2 omslagen 1365 http://proxy.handle.net/10648/01ad0425-f0e2-4db2-83cc-64c9af231d78 1963 mei 21 1366 http://proxy.handle.net/10648/07237007-355d-4a98-ad8c-043c298228d2 1966 juni 30 1367-1368 Stukken betreffende inspecties van MSKSAV gehouden door de CZMCARIB. 1988 - 1989 2 omslagen 1367 http://proxy.handle.net/10648/eb1e8de5-08c9-4369-8888-de36f7a5db51 1988 mrt. 22 1368 http://proxy.handle.net/10648/807da9f3-0a10-4062-af31-4e2a1ad27d4e 1989 mei 17 en 18, 1989 3.2.9 Materieel 1369 http://proxy.handle.net/10648/62caa620-64c6-46dc-955d-babce615755c Stukken betreffende de vaststelling van de sterktestaat van motorvoertuigen in de NA. 1951 - 1953 omslag 1370 http://proxy.handle.net/10648/ee1353b2-3e30-494e-8d21-52ff815660c1 Inventarisstaten van de 52e INCO. 1952 omslag 1371 http://proxy.handle.net/10648/89763d08-aa22-4fa7-bd5d-e42700808bf9 Jaarrapport artillerie van de 52e INCO in de NA over het jaar 1951, toegezonden aan de CMARNA. 1952 stuk 1372 http://proxy.handle.net/10648/eb515afd-f9c1-4be6-b9a6-3fa4a9da58fd Instructievoorschrift conservering motorrijtuigen. 1953 stuk 1373 http://proxy.handle.net/10648/0e696ef7-a2ff-46a3-a882-18500c1bcb49 Stukken betreffende de voorziening in en het beheer van filmprojectoren. 1953 - 1954 omslag 1374 http://proxy.handle.net/10648/06fcd59d-5f2a-4d2b-8435-e6d07eac817f Nota van de materiaals- en personeelsvoorzieningen naar aanleiding van het bezoek van de BDZ aan de NA. [1957] stuk 1375 http://proxy.handle.net/10648/b4d27adb-eb13-496d-ab3c-bee6cff54f3b Stukken betreffende de uitbreiding van de bewapening in de NA (uitrustingsregister en leggerinventaris). 1962 - 1963 omslag 1376 http://proxy.handle.net/10648/f89eb098-b2eb-48ad-a523-59cd67faa779 Memorandum betreffende de besprekingen over het verstrekken en beheren van materieel in de NA gehouden tijdens het bezoek van J. de Levie. 1963 stuk 1377 http://proxy.handle.net/10648/fba7b4d2-a89a-4519-b6d3-c9f38a45a413 Raming van het gebruik van petroleumproducten bij de MSKSAV voor het jaar 1964. 1963 stuk 1378 http://proxy.handle.net/10648/76801ad0-be38-4aa5-bd40-0dc23766ed2c Stukken betreffende de regeling van het vervoer en de opslag van ontplofbare stoffen op Aruba. 1963 omslag 1379 http://proxy.handle.net/10648/cb749cdd-22b4-4294-ac32-1cc90e20c47b Jaarrapporten artillerie van MSKSAV over de jaren 1962, 1964, 1965 en 1966. 1963 - 1967 omslag 1380 http://proxy.handle.net/10648/481a1645-0ce2-45d6-9d89-22e5dc23968f Vervangingsplan van materieel, met bijlagen, door de CZMNA gezonden aan mindef. 1965 omslag 1381 http://proxy.handle.net/10648/68e0acf9-05bd-480d-b451-0ea6d066278f Verslagen van de materieelsbesprekingen betreffende de MSKSAV. 1966 omslag 1382 http://proxy.handle.net/10648/71acb49b-beaa-410d-b1f1-a539199949be Stukken betreffende materieelsbesprekingen gehouden bij de MSKSAV. 1967 omslag 1383 http://proxy.handle.net/10648/6238c1ca-960c-4e32-9739-8fbdfd06c972 Beschouwing betreffende de consequenties van het afvoeren van de sterkte der KM van landingsvaartuig Hr.Ms. L 9609. 1969 stuk 1384 http://proxy.handle.net/10648/86a50837-354e-43a1-a412-11d6ceb16c6e Stukken betreffende de dislokatie van voertuigen. 1977 - 1978 omslag 1385 http://proxy.handle.net/10648/f905da8d-cbcb-40e0-85ee-692f3cab8e6b Verslag van de bespreking betreffende de logistiek structurele aanpak NA met betrekking tot mariniers-apparatuur gehouden op 3 oktober te Den Haag. 1980 stuk 1386 http://proxy.handle.net/10648/2c75d132-1c2e-4505-aa75-aeddf74d27d2 Opgaven van het jaarverbruik munitie bij de MSKSAV over de jaren 1983 en 1984 tot 1 september. 1984 omslag 1387 http://proxy.handle.net/10648/8aab12db-a2b5-4822-b5f7-99bb854106ca Regeling voor het uitgeven en innemen van gasmaskers type c3 (mod) bij het Korps Mariniers. 1985 stuk 1388 http://proxy.handle.net/10648/ea8ea148-d54b-4a59-875d-8bd49755f0a0 Brief van de commandant aan de CZMCARIB betreffende de bewapening en uitrusting van pelotons van de Antmil. 1986 stuk 1389 http://proxy.handle.net/10648/297ccd7c-afab-4e4d-b5a7-37b531b9a639 Rapport van het hoofd van de Afdeling Bevoorrading betreffende de materieel logistieke structuur in de NA en op Aruba. 1986 stuk 1390 http://proxy.handle.net/10648/b6c4fad0-1d00-4061-99c2-81234b21c465 Stukken betreffende de opslag van munitie en de nieuwbouw van munitiebunkers op Curaçao en Aruba. 1986 omslag

Bevat 1 tekening.

1391 http://proxy.handle.net/10648/b1d00a26-acc7-4e9e-9f76-a08936f24458 Inspectieverslag van het hoofd van de Afdeling Materieel bij de CZMCARIB over operationele voertuigen, amfibisch materieel en verbindingsapparatuur bij de MSKSAV. 1987 omslag 1392 http://proxy.handle.net/10648/6e52f026-a79d-444a-8fc9-72ee4ce62389 Nota van het hoofd van de Logistieke Dienst aan de CSMKSAV met opmerkingen betreffende de organisatie van de materieelsbevoorrading in de NA en op Aruba. 1987 omslag
3.2.10 Territoriale verdediging 3.2.10.1 Planning 1393 http://proxy.handle.net/10648/7b0b3ec5-df9d-44a1-896f-586860c38d16 Stukken betreffende het wijzigen van het oorlogsnoodplan NA. 1958 omslag 1394 http://proxy.handle.net/10648/ab5d8105-fa8e-4267-b47c-75dbcc47a729 Stukken betreffende 5-jaren bouwplannen van MSKSAV. 1963 - 1974 omslag

Bevat 2 situatieschetsen.

1395 http://proxy.handle.net/10648/4aab35dc-f2d6-4e7a-ad37-15321767b841 Stukken betreffende onderhoudsplannen voor MSKSAV over de jaren 1968 - 1969. 1968 omslag 1396 http://proxy.handle.net/10648/8a503403-d26b-4f14-afc8-6958b072b3a5 Stukken betreffende vijf-jaren onderhouds- en bouwplannen over de jaren 1968 - 1972. 1968 omslag 1397-1400 Rapporten van operationele gereedheid. 1979 - 1989 3 omslagen en 1 stuk 1397 http://proxy.handle.net/10648/1ad37d73-0030-4711-9787-62eeb2c4fa81 1e - 3e kwartaal, 1979 1398 http://proxy.handle.net/10648/db87722e-78de-4411-ac3e-4bc303b5285e 4e kwartaal 1980 - 3e kwartaal 1981, 1981 1399 http://proxy.handle.net/10648/cfa915f0-2735-4525-8812-e811807b907f 4e kwartaal 1981 - 3e kwartaal 1982, 1982 1400 http://proxy.handle.net/10648/29d218c5-5a5a-446d-acc9-c6a1e1c92dc2 3e kwartaal, 1989 stuk 1401 http://proxy.handle.net/10648/9c6fd58d-c27b-4750-9047-0e625c0e7cb5 Stukken betreffende de infrastructuurplanning voor de MSKSAV op middellange en lange termijn. 1985 omslag 1402 http://proxy.handle.net/10648/0a805869-a62c-45a1-9c10-41017769c19c Stukken betreffende het voorlopige Infraplan 1987 - 1997 van de MSKSAV. 1986 stuk 1403 http://proxy.handle.net/10648/2f7e70d5-0555-4a00-a74a-bb47ab9344b5 Infrastructuurdeelplan MSKSAV. 1987 stuk 1404 http://proxy.handle.net/10648/bfcfa85e-84a9-4ca6-836d-a62f9cc29392 Stukken betreffende het Automatiseringsplan 1987 en volgende jaren in het ressort van de CZMCARIB. 1987 omslag 1405 http://proxy.handle.net/10648/26dacf25-9de7-4b10-8aed-92150f50e21b Voorstel 10-jarenvervangingsplan met betrekking tot voertuigen van de KM, toegezonden door het Bureau Vervoersdienst bij de MBP. 1988 stuk 1406 http://proxy.handle.net/10648/463b3a18-6329-4af8-ada1-f0266f97f207 Infrastructuurplan 2000 voor de KM-inrichtingen in het Caraïbisch gebied, toegezonden door het hoofd Afdeling Materieel bij de CZMCARIB. 1988 - 1989 omslag
3.2.10.2 Militaire infrastructuur 1407 http://proxy.handle.net/10648/64c5cfc5-7fdb-4765-8ae4-94546113c1d3 Stukken betreffende de overname door de KM van het gebouw waarin de kantine van de Compagnie Mariniers Aruba gevestigd is van de oliemaatschappij de Lago en het Gouvernement van de NA. 1951 omslag 1408 http://proxy.handle.net/10648/d0cb9a66-7945-473f-bd51-7173f0d7c261 Stukken betreffende de opgave van schietterreinen, schiet- en handgranaatbanen op Aruba. 1954 omslag 1409 http://proxy.handle.net/10648/43787781-21d8-4a61-bcdd-5d284501a25d Stukken betreffende de beschikbaarstelling door de Lago-directie van een gebouw voor de Naval Control of Shipping Organisation in tijd van oorlog. 1957 omslag 1410 http://proxy.handle.net/10648/1b6a0188-d72e-4a65-8191-c7c47ff5a171 Stukken betreffende de mogelijke verplaatsing van de MSKSAV in verband met de aanleg van een weg. 1963 - 1964 omslag 1411 http://proxy.handle.net/10648/89dfd838-08b9-4fb1-8e2d-12ea7f4defdf Stukken betreffende de verbouwing van de bottelarij van de MSKSAV. 1965 omslag

Bevat 2 tekeningen.

1412 http://proxy.handle.net/10648/fe62b175-39ab-42ac-890d-87e6563d9c89 Stukken betreffende de verbouwing van de gymnastiekzaal van MSKSAV. 1965 - 1967 omslag

Bevat 7 tekeningen.

1413 http://proxy.handle.net/10648/5f947542-9b26-4519-a226-a67d71ccb78d Stukken betreffende de afmetingen van de gronden, welke in gebruik zijn bij de KM te Aruba. 1966 omslag 1414 http://proxy.handle.net/10648/64ba0bef-e710-47da-8463-16d4f63ef560 Stukken betreffende het schietterrein Nieuw Californië op Aruba. 1966 stuk

Bevat 1 tekening.

1415 http://proxy.handle.net/10648/6aa30ae1-ac8e-4113-9e11-d74e15dcee15 Verslag van de dienstreis van het HBOUTER/DMKM naar de NA van 1 - 18 oktober. 1983 stuk 1416 http://proxy.handle.net/10648/f1760ca7-0cca-4b30-89ad-a5941bec49bd Aantekeningen van de dienstreis van HBOUTER naar de NA van 16 november - 1 december. 1984 stuk 1417 http://proxy.handle.net/10648/a00a4c7e-4bec-4ec9-a57e-72833d149f38 Stukken betreffende de tropenbeproeving mariniersaccomodatie (operatieorder 84/4). 1984 omslag 1418 http://proxy.handle.net/10648/91bf99e3-03de-4cf3-a7c8-6b874cf6d04f Bestandsregisters KM-onroerend goed, met situatietekening van de kazerne. 1984 - 1986 omslag

Bevat 1 tekening.

1419 http://proxy.handle.net/10648/7bf3bee4-23b2-4335-bf98-12f13adfec2a Stukken betreffende het gebruik van het terrein te Californië als permanent schietterrein door de KM. 1987 omslag 1420 http://proxy.handle.net/10648/1d53a5af-ee30-4b74-a850-58150af22924 Verslagen van dienstreizen van HEXPLOITATIE/BOUTER naar de NA en Aruba. 1987 - 1988 omslag 1421 http://proxy.handle.net/10648/599e2faf-ea1c-4baa-b9d5-5d0ef1ccac0a Opname van de door de commandant van de MSKSAV voorgestelde wijzigingen in het Infraplan 2000, toegezonden door HBOUTER. 1989 omslag 1422 http://proxy.handle.net/10648/42b4b84b-e52f-488f-8c4b-e8c19ccb2c88 Stukken betreffende aanwijzingen met betrekking tot zakelijke transacties met derden, toegezonden door HBOUTER. 1989 omslag
3.2.10.3 Ceremonieel 1423 http://proxy.handle.net/10648/55e3668b-9751-46ce-9dd2-fd6a98f104fb Stukken betreffende het houden van een parade ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Juliana op 30 april in het Rifstadion te Curaçao. 1953 omslag 1424 http://proxy.handle.net/10648/bddad5c5-8d29-4e5f-93d9-85842d8301a3 Stukken betreffende de deelname aan de 4 juli-parade in de Lago Colony. 1954 omslag 1425 http://proxy.handle.net/10648/1bdd04b0-a53c-4caf-bc75-edc096e95bea Stukken betreffende de herdenking in de NA van het 100-jarig bestaan van de adelborstenopleiding te Willemsoord. 1954 omslag 1426 http://proxy.handle.net/10648/de1d510d-b961-43fa-abfa-64d97d1cdb15 Stukken betreffende het bezoek van Hr.Ms. De Zeven Provinciën van 4 - 6 mei aan Aruba. 1954 omslag 1427 http://proxy.handle.net/10648/e66fc312-3148-4677-afdb-ce48b7277b3f Programma voor het bezoek van het Smaldeel 5 van 13 februari - 26 maart, toegezonden door de CZMNA. 1962 stuk 1428 http://proxy.handle.net/10648/2335b2d0-f79c-4b2d-b586-001cd0677a95 Verslag en het programma van het bezoek van USS Canisteo aan Aruba, toegezonden aan de CZMNA. 1963 stuk 1429 http://proxy.handle.net/10648/d2ee9f07-da5b-4206-b57c-b4ee029522b3 Verslag van het bezoek van de Portugese marinetanker Sambras en USS Chikaskia, toegezonden aan de CZMNA. 1963 stuk 1430 http://proxy.handle.net/10648/64219545-761d-4e37-898c-404286732ec6 Stukken betreffende het bezoek van USS Plymouth Rock en USS York County van 29 oktober - 3 november aan Oranjestad. 1965 omslag 1431 http://proxy.handle.net/10648/29faa8de-bc6b-4bca-b497-b8fddd2db29e Stukken betreffende de viering op Aruba van het 300-jarig bestaan van het Korps Mariniers. 1965 - 1966 pak 1432 http://proxy.handle.net/10648/e182ed10-5133-4168-8587-0526345ba395 Regeling van het werkbezoek van de staatssecretaris van Defensie (Marine) aan de NA. 1966 stuk 1433 http://proxy.handle.net/10648/a1e69658-bf21-434f-a81e-d9443d90d476 Stukken betreffende het bezoek van Hr.Ms. Friesland aan Aruba van 16 - 19 juni. 1967 omslag 1434 http://proxy.handle.net/10648/5fd3a735-ba69-4bdb-ba5a-27f0bdbe2ac9 Stukken betreffende het bezoek van de gouverneur van de NA aan Aruba. 1968 omslag 1435 http://proxy.handle.net/10648/aab59b95-3030-46a2-b8e3-0353ee6b6974 Richtlijnen voor het Comité tot ontvangst van vreemde oorlogsschepen in de NA. 1969 stuk 1436 http://proxy.handle.net/10648/0e3308b0-75e2-4df7-bf8d-03ac71547395 Stukken betreffende de voorbereiding van het bezoek van prins Willem-Alexander van 14 - 19 februari 1987 aan Aruba en de MSKSAV. 1986 omslag 1437 http://proxy.handle.net/10648/5315a3cf-9417-439f-8b6c-03ebd497ed5a Jaarrede van de voorzitter van de Hoofdafdeling der VBZ. 1988 stuk 3.2.10.4 Oefeningen 3.2.10.4.1 Orders en richtlijnen 1438 http://proxy.handle.net/10648/3aa6e3a9-16d0-44e4-84a8-fb41a1e97a95 Stukken betreffende het wijzigen van de Regeling Maatregelen bij Onderzeebootongeval Nederlandse Antillen (MABOO). 1953 omslag 1439 http://proxy.handle.net/10648/0c35c410-750a-45e3-84e9-c0e7ff5d5078 Voorschrift schietoefeningen mortieren. 1953 stuk 1440 http://proxy.handle.net/10648/627dde55-80f4-4872-916e-353a107246bb Regeling voor een tactische oefening. 1957 stuk 1441 http://proxy.handle.net/10648/b3fb29b5-2162-4397-be0f-3918dcc466d0 Stukken betreffende richtlijnen inzake het opvoeren van de geoefendheid van Bofors- en Oerlikon bemanningen. 1968 omslag 1442 http://proxy.handle.net/10648/d551e6ca-e030-44c2-9232-ab1efe051729 Operatiebevel BDZ 1/69 betreffende het houden van een meerdaagse compagnie-oefening op St. Eustatius. 1969 stuk 1443 http://proxy.handle.net/10648/75d4cfa6-58c0-43df-865c-9602bf58c862 Operatieorder betreffende de oefening PASSEX 2/69. 1969 stuk 3.2.10.4.2 Detacheringsoefeningen 1444 http://proxy.handle.net/10648/f281116e-40f3-47c0-bb69-72bbca5e3dcb Stukken betreffende de detachering van een detachement mariniers op de Bovenwindse Eilanden van 7 - 21 september 1964. 1965 omslag 1445 http://proxy.handle.net/10648/e06ce397-abf1-4722-a0aa-bc877dd11d6e Stukken betreffende de detachering van het Detachement Savaneta naar Suriname van 2 - 26 oktober. 1965 omslag 1446 http://proxy.handle.net/10648/f12f6bca-83c7-4808-a154-afd4ee35c4b6 Verslag van de detachementscommandant Bovenwindse Eilanden betreffende de detachering naar de Bovenwindse Eilanden van 25 januari - 14 februari. 1965 stuk 1447 http://proxy.handle.net/10648/a8c095a2-599c-4c32-acaf-e6bf49f2bf25 Verslag van de CMSKSAV betreffende de detachering naar Suriname van 1 - 21 maart. 1967 omslag 1448 http://proxy.handle.net/10648/41aaea1c-5762-42d3-9796-b58ec7256747 Stukken betreffende het verslag van de detachering van het Detachement Savaneta naar de Bovenwindse Eilanden over de periode 28 februari - 17 maart. 1968 omslag 1449 http://proxy.handle.net/10648/841c99ab-5938-43c7-809a-d9ec699ccd5c Stukken betreffende de begeleiding van de oefendetachering op Aruba van een Frans peloton van 33 Régiment d'infanterie de Marine (RIMA) Martinique. 1986 omslag 1450 http://proxy.handle.net/10648/679bd69b-b9c3-4375-b041-bf338aefdba9 Stukken betreffende de oefendetacheringen van het 1e en 3e peloton 22e INFCIE op Martinique voor het volgen van een Franse commando-opleiding. 1986 omslag 1451 http://proxy.handle.net/10648/ae9d0483-9258-4c8c-8e08-8c4838f3124c Verslag van de oefendetachering van het 3e peloton 22e INFCIE van 24 september - 8 oktober op Guadeloupe. 1988 stuk 3.2.10.4.3 Verslagen 1452-1454 Verslagen van oefeningen. 1958 - 1984 1 omslag en 2 stukken 1452 http://proxy.handle.net/10648/0f31204d-1537-4d08-8c0b-ffb9a4bcfbce Franco I en II, 1958 omslag 1453 http://proxy.handle.net/10648/3f3fa4d4-325b-439c-bb99-9c8238c1e3d7 WINTEX 71, 1971 1454 http://proxy.handle.net/10648/f0eda15e-2e7e-4f1b-9b94-73ca0cc596a2 Island Hop, 1984 1455 http://proxy.handle.net/10648/20c9c277-8213-4adc-a94c-2af6d9452fc1 Verslag van de kapitein der mariniers J.G.A. Charmes betreffende de detachering bij de Culebra Bombardment Range gedurende de Springboard Exercise van 24 januari - 3 februari. 1967 stuk 1456 http://proxy.handle.net/10648/02be754a-1d2c-40b9-a236-3fa72478cd05 Stukken betreffende het verslag van de jungletraining gehouden te Cayenne in Frans Guyana. 1986 omslag 1457 http://proxy.handle.net/10648/2e579170-b48b-4d6c-9ff4-55d2a9393d70 Verslag van de bilaterale oefening van het verkenningspeloton 250e compagnie met eenheden van de VS te Puerto Rico van 31 oktober - 14 november, met bijlagen. 1987 omslag 1458 http://proxy.handle.net/10648/3b9d7784-97c7-4da4-8154-1b98f0224501 Verslag van de commandotraining van het 1e peloton 22e INFCIE van 1 - 13 februari op Martinique. 1988 stuk 1459 http://proxy.handle.net/10648/e936af4e-fe2f-4be3-9ca1-5f37c32da663 Verslag van de deelname door 22e INFCIE van 11 - 27 april aan de oefening Ocean Venture 88 op Puerto Rico. 1988 stuk 1460 http://proxy.handle.net/10648/33920330-b64a-4649-8dfe-9abe684f840a Verslag van de bilaterale training in Camp Blanding. 1989 stuk 1461 http://proxy.handle.net/10648/f1725391-9fa2-4cf2-8f09-a0527b9b2945 Verslag van de commandotraining te Martinique van 4 - 18 maart. 1989 stuk 1462 http://proxy.handle.net/10648/86de73e4-948d-4c59-b040-a7f8fa33dcb1 Verslag van de oefening te Martinique van 7 - 21 januari. 1989 stuk 3.2.10.4.4 Oefeningen 1463 http://proxy.handle.net/10648/8039803e-f3e9-4416-a5ff-294bc8bd2703 Stukken betreffende gevechtsschietoefeningen gehouden op 25 en 26 november te California te Aruba. 1952 omslag 1464 http://proxy.handle.net/10648/a4e450d2-361f-433f-89bd-d7aec7d17294 Stukken betreffende de oefening Bombex 8. 1954 omslag 1465-1466 Stukken betreffende oefeningen Blauwkous. 1957 - 1959 2 omslagen 1465 http://proxy.handle.net/10648/78b7a3e2-98e3-4095-8645-a32689b8c54e 1957 1466 http://proxy.handle.net/10648/ac87f2f8-3985-497a-a10f-c40268b57860 1959

Bevat 3 tekeningen.

1467 http://proxy.handle.net/10648/62140174-3fef-4562-bd79-d20c10d6a9f7 Stukken betreffende schietoefeningen gehouden met de 20 mm luchtdoelmitrailleur oerlikon. 1958 omslag 1468-1470 Stukken betreffende oefeningen Steenuil. 1958 - 1962 3 omslagen 1468 http://proxy.handle.net/10648/5dd580a4-6a76-423f-9e5e-46c07fa305a3 I en II, 1958 1469 http://proxy.handle.net/10648/a4d39f85-0a5f-4f3a-ac54-d7e6b75ed207 IV en V, 1958 - 1959 1470 http://proxy.handle.net/10648/2a917068-d301-4a14-8a10-9e4e196d579a 2/62, 1962 1471 http://proxy.handle.net/10648/77cdf5a2-8240-4fed-8435-2bcb5f4c38a8 Stukken betreffende de oefening NEDFALL-FALLEX. 1962 omslag 1472 http://proxy.handle.net/10648/5722db05-e83f-4792-8936-85a0922ee1e0 Stukken betreffende de oefening Hurry M I X gehouden van 18 - 20 december 1962. 1962 - 1963 omslag 1473 http://proxy.handle.net/10648/3e4a045e-192b-433b-84ae-61de227000f5 Stukken betreffende de oefening Kreeften Vangen van 24 - 27 juni. 1963 omslag 1474 http://proxy.handle.net/10648/fc5bbf2e-6655-430d-93b4-d82af4568566 Stukken betreffende de vooroefening West-Wind van 7 - 8 oktober en de oefening Passaat-Wind van 17 - 18 oktober. 1963 omslag 1475-1499 Stukken betreffende oefeningen Gebalde Vuist. 1963 - 1986 24 omslagen en 1 stuk 1475 http://proxy.handle.net/10648/b0b2bd19-6cf7-4477-97cc-f260e8666a4d 4/63, 1963 1476 http://proxy.handle.net/10648/2382596a-18f2-418f-8edb-76ca6f1b4920 1/65 - 6/65, 1965 1477 http://proxy.handle.net/10648/66a6c840-6d46-4f03-9c6e-854243782895 6/66, 1966 stuk 1478 http://proxy.handle.net/10648/af5fba85-2636-4af7-9eda-d127e6ea5120 1/67, 1967

Bevat 1 tekening.

1479 http://proxy.handle.net/10648/8cff3e82-bee6-4c3f-85f9-1eaeb7bd8097 2/67, 1967 1480 http://proxy.handle.net/10648/fb1d367e-0a97-4a17-9d07-1f32dc89a662 3/67, 1967

Bevat 2 tekeningen.

1481 http://proxy.handle.net/10648/10f9b628-a696-48f2-b21c-16f1cf033784 1/68, 1968

Bevat 6 tekeningen.

1482 http://proxy.handle.net/10648/2ac0cce0-8408-4845-a00f-845d3c3caa05 2/68, 1968 1483 http://proxy.handle.net/10648/ebb53e5d-83c1-4eae-aca5-54a7959db0f5 3/68, 1968

Bevat 4 tekeningen.

1484 http://proxy.handle.net/10648/0f80da6e-3d22-4b0f-9187-694b11f70330 4/68, 1968

Bevat 1 tekening.

1485 http://proxy.handle.net/10648/e4370dd3-0ba2-44f8-88cc-1d4424214d5b 1/69, 1969

Bevat 1 tekening.

1486 http://proxy.handle.net/10648/2996be33-2c92-4fc8-94b4-a51d0f2d7f10 2/69, 1969 1487 http://proxy.handle.net/10648/d03a70cf-e044-4caf-b97e-0c64a80f17e0 3/69, 1969

Bevat 1 tekening.

1488 http://proxy.handle.net/10648/7940329a-2bfd-40f0-8283-6c790f9493af 3/72, 1972 1489 http://proxy.handle.net/10648/6d4e135e-0857-4e7d-aadf-74e770516db2 1/73, 1973 1490 http://proxy.handle.net/10648/ecffed5b-d012-45b9-acea-b2940d12eba5 2/73, 1973 1491 http://proxy.handle.net/10648/4b632721-e06a-4e27-9749-1c0ef6a756df 1977 1492 http://proxy.handle.net/10648/a35c26db-4336-454d-b720-52e5634530d3 1/79, 1979 1493 http://proxy.handle.net/10648/658e83be-f6d9-499a-bedd-f5ee368a4cc8 2/79, 1979 1494 http://proxy.handle.net/10648/3c849326-8410-459a-8a17-9339dd3265c6 3/78, 1979 1495 http://proxy.handle.net/10648/4251ec36-a785-4bbf-819d-3638f601cd78 1/80, 1980 1496 http://proxy.handle.net/10648/9fb3afd5-7cdf-4b98-84cf-66eb6ba05021 2/83, 1983 1497 http://proxy.handle.net/10648/3c457d78-4869-4640-9a6b-d904c6a7898f 1/84, 1984 1498 http://proxy.handle.net/10648/1841195f-37bd-4e69-8a4b-182f26a60f76 2/84, 1984

Bevat 2 tekeningen.

1499 http://proxy.handle.net/10648/5b70a719-39ed-4e7e-bab8-16f0a844a0b4 1/86, 1986
1500 http://proxy.handle.net/10648/3e23f9d8-0839-438e-a44c-96cb784a2412 Stukken betreffende de detachering van personeel van MSKSUF naar Suriname en de Bovenwindse Eilanden voor het houden van oefeningen. 1964 omslag 1501 http://proxy.handle.net/10648/83ad5c20-8f00-436a-98b9-34d8301a1433 Stukken betreffende de oefening Westenwind 2/64. 1964 omslag 1502-1503 Stukken betreffende oefeningen Bon Dia. 1965 - 1966 2 omslagen 1502 http://proxy.handle.net/10648/2e45a30d-4f82-4f6f-ab26-c474f36cc52e 1/65, 1965

Bevat 1 tekening.

1503 http://proxy.handle.net/10648/4be9f590-a623-4ff5-abf5-23d2eec5ee98 1/66, 1966
1504 http://proxy.handle.net/10648/b73d6eba-08c5-45d4-a884-e4429231d8e6 Stukken betreffende de oefening Wie van de Drie. 1966 omslag 1505 http://proxy.handle.net/10648/abbf3eca-43b9-41e0-b49d-8763f0f5631e Stukken betreffende de oefening Clockwise. 1967 omslag 1506 http://proxy.handle.net/10648/d510e68f-7008-41f1-9c22-a23ef0903f4d Stukken betreffende de oefening High Test Ten. 1967 omslag 1507-1508 Stukken betreffende de oefening Zwanenzang. 1967 2 omslagen 1507 http://proxy.handle.net/10648/0cd1dbd8-2f68-45ef-8696-084a1b1259bd 1/67, 1967

Bevat 2 tekeningen.

1508 http://proxy.handle.net/10648/3c3d157b-4983-43d2-a220-09a03ad6f0c7 2/67, 1967
1509 http://proxy.handle.net/10648/7173d33b-32fa-462c-8c91-1e89b62fdee1 Stukken betreffende de oefening Tweesprong. 1967 - 1968 omslag 1510-1514 Stukken betreffende oefeningen Doria Salute. 1968 - 1974 5 omslagen 1510 http://proxy.handle.net/10648/762213dc-1002-44e8-b7f0-972f727d5ab9 1968-1969

Bevat 1 tekening.

1511 http://proxy.handle.net/10648/8630e20b-c78f-4e8a-aa5c-75c2178cad81 III, 1971 1512 http://proxy.handle.net/10648/dbf7718f-b211-467c-97b6-b990f3e3da26 IV, 1972 1513 http://proxy.handle.net/10648/9d212bdd-9935-43da-af72-44dd63a454a9 V, 1973 1514 http://proxy.handle.net/10648/56152830-c1f2-4b73-952c-8251f8eceb84 VI, 1974
1515 http://proxy.handle.net/10648/fab13950-e867-44c5-ae69-d37ece4c38d8 Stukken betreffende de deelname van Hr.Ms. Utrecht aan een amfibische oefening met mariniers in de NA op 4 en 5 oktober 1973 en een reisverslag van het schip over 24 september - 16 oktober 1973. 1973 omslag

Bevat 1 tekening.

1516-1517 Stukken betreffende oefeningen Van Gogh. 1974 - 1975 1 omslag en 1 stuk 1516 http://proxy.handle.net/10648/39d03d2a-37eb-40bb-a292-7eb06fee7990 1974 1517 http://proxy.handle.net/10648/c4729908-150d-45df-ae97-5a59facf4489 Instructie 76, 1975 stuk

Bevat 1 tekening.

1518 http://proxy.handle.net/10648/37139fa1-9c35-448b-92e2-e008850c5106 Stukken betreffende de concentratieoefening QPO-2. 1975 omslag 1519 http://proxy.handle.net/10648/69d6843e-9097-4ad1-992c-c33eff294fd6 Stukken betreffende de oefening Rum Punch 1976. 1975 - 1976 omslag 1520-1522 Stukken betreffende oefeningen Black Mirror. 1975 - 1977 2 omslagen en 1 stuk 1520 http://proxy.handle.net/10648/cafebe67-c90c-4def-ab8c-fc06b9b53321 2/75, 1975 1521 http://proxy.handle.net/10648/5dc8fbfb-3430-4bdc-910d-8855b2bc5be1 3/76, 1976 1522 http://proxy.handle.net/10648/b3ab4c92-6eb6-45f8-8089-f3607f6f08d6 Opmerkingen van de CMARNSNA 2/77, 1977 stuk 1523 http://proxy.handle.net/10648/74e2eada-8dde-47f8-a118-a99b4014b2b0 Stukken betreffende de oefening Blanco Petru van 25 - 27 oktober op Aruba. 1976 omslag 1524-1525 Stukken betreffende oefeningen Readex. 1978 - 1979 2 omslagen 1524 http://proxy.handle.net/10648/b8da0687-b41b-4af6-8c3c-353ad702c582 Brief aan de CMARNSNA betreffende een nabeschouwing van de oefening 1-78, met bijlage, 1978 1525 http://proxy.handle.net/10648/c4bb9d2b-af6f-4ea7-9331-9b4f547eb299 1-79, 1979 1526-1532 Stukken betreffende oefeningen Deux Tricolores. 1978 - 1989 6 omslagen en 1 stuk 1526 http://proxy.handle.net/10648/c7cde6f8-dade-4889-8b79-767d9b629ea0 78/1, 1978 1527 http://proxy.handle.net/10648/a8394d85-ef92-48e4-9f9e-69b02f680796 85, 1985 1528 http://proxy.handle.net/10648/2bb56e3a-aa9f-43ba-aa1b-96b671a206f5 86, 1986 1529 http://proxy.handle.net/10648/61908f0d-8ec8-4713-9bfc-727d89e27aef 87/1, 1987 1530 http://proxy.handle.net/10648/8b77923b-cc07-4355-9275-eff78797aef2 87/2, 1987 1531 http://proxy.handle.net/10648/566e8107-500d-40c7-b89a-72df84772daa 89/1, 1989 stuk 1532 http://proxy.handle.net/10648/3760998f-ee13-4181-8fbe-540dd48dac86 89/2, 1989 1533-1539 Stukken betreffende oefeningen gehouden op St. Maarten. 1983 - 1989 2 omslagen en 5 stukken 1533 http://proxy.handle.net/10648/8e00917a-d208-49ca-86e3-351c9e4b52d9 Verslag van 22 - 26 augustus, 1983 1534 http://proxy.handle.net/10648/684baef4-4687-4bb4-9128-67bd8f3c2b67 Verslag 84/8, 1984 1535 http://proxy.handle.net/10648/7d6aa681-57b1-4029-972c-e4b1fdc2dc74 Verslag van 23 - 29 oktober, 1985 1536 http://proxy.handle.net/10648/d9b463d6-e8de-4662-bde8-5829cd7741fe Detachementen van de MSKSAV, 1986 omslag 1537 http://proxy.handle.net/10648/7060cf8c-2d34-4620-a8bb-ab28dfca47ab Verslag van het 1e peloton 22e INFCIE van 29 augustus - 2 september, 1988 1538 http://proxy.handle.net/10648/e36caf27-0ec7-4a8a-81c7-bcd4436f5dcf Verslag van het 3e peloton 22e INFCIE van 18 - 22 juli, 1988 1539 http://proxy.handle.net/10648/79486690-ed44-4083-a193-3756c1fe9ca3 Verslag van 31 juli - 4 augustus, met bijlagen, 1989 omslag 1540 http://proxy.handle.net/10648/c63d7565-9c6d-4d07-bb6b-5c6256af4071 Stukken betreffende de oefening Grote Sprong 85/1 op 21 - 22 februari. 1985 omslag 1541-1547 Verslagen van oefeningen gehouden op Bonaire. 1986 - 1989 1 omslag en 6 stukken 1541 http://proxy.handle.net/10648/589ffe95-0614-4638-a490-87f9c86bb79b Detachering van VVO Arumil en enige kaderleden uit de 22e INFCIE, 1986 1542 http://proxy.handle.net/10648/26e9a8c1-7952-4e02-8383-6c6f3fe3cde0 Oefendetachering van het 1e bewakingspeloton van het Detachement Suffisant van 12 - 19 oktober, 1986 omslag 1543 http://proxy.handle.net/10648/53713d35-3af4-45d3-ae25-5abfec01ebe3 Oefendetachering van het 3e peloton, 22e INFCIE van 5 - 9 oktober, 1987 1544 http://proxy.handle.net/10648/6a497a60-556c-4580-9d75-23d4e2158d34 Oefendetachering van het 2e peloton 22e INFCIE van 25 - 29 maart, 1988 1545 http://proxy.handle.net/10648/2b915147-5f5c-4155-88a6-f3627872cdbd Oefendetachering van het 2e peloton 22e INFCIE van 3 - 7 oktober, 1988 1546 http://proxy.handle.net/10648/aabb7359-0076-4f5f-ba82-9e1107c39c51 Oefendetachering van het 1e peloton 22e INFCIE van 5 - 9 december 1988, 1989 1547 http://proxy.handle.net/10648/4c8731ed-ab57-46ac-b45b-7928fdd1ec83 Oefendetachering van het 22e INFCIE van 3 - 7 april, 1989 1548 http://proxy.handle.net/10648/26b8543b-bc37-46bd-9af0-349ef54c9c9d Stukken betreffende de oefening te St. Eustatius, St. Maarten en Saba. 1987 omslag 1549-1552 Stukken betreffende oefeningen High Quality. 1987 - 1989 4 omslagen 1549 http://proxy.handle.net/10648/4a2c48fc-bc77-4cb6-8796-fe507dd6f2ec 87/1, 1987 1550 http://proxy.handle.net/10648/873c32d8-2b34-4a34-92a3-56c9b29f4340 88/2, met wijzigingen, 1988 1551 http://proxy.handle.net/10648/a425f0c3-b8ce-4f0c-9251-74333c1caaf3 89/1, 1989 1552 http://proxy.handle.net/10648/2d71427e-1882-410d-abad-f3a6b996f665 89/2, 1989 1553 http://proxy.handle.net/10648/476061aa-f370-4ea2-8a07-a3ba9712081d Voorlopig oefenprogramma 1990/1, toegezonden door de CZMCARIB. 1989 stuk
3.2.10.4.5 Overige stukken betreffende oefeningen 1554 http://proxy.handle.net/10648/3b03c33d-6853-4ecd-abb6-e679ac495291 Stukken betreffende operaties Leeuwerik I, II, III en plan Rotterdam inzake de bewaking, beveiliging en verdediging van de terreinen van de Lago Oil and Transport Company Ltd. 1959 - 1960 pak

Bevat 3 kaarten en 4 tekeningen.

1555 http://proxy.handle.net/10648/7f1e9a4b-cb4e-4fb5-9a62-edaeb6ab520f Stukken betreffende de bouw van een Mock-up ten behoeve van amfibische oefeningen. 1965 omslag

Bevat 1 tekening.

1556 http://proxy.handle.net/10648/1e033976-bd91-4839-8bee-18b59a92a83c Stukken betreffende amfibische opleidingen en oefeningen. 1968 omslag 1557 http://proxy.handle.net/10648/7e8e243a-dd29-4fa0-a90c-e6e9643a2888 Stukken betreffende de jaarplanning ten behoeve van mariniersoefeningen. 1981 omslag 1558 http://proxy.handle.net/10648/44a0167e-4dcd-4440-ac91-eed1a32d51a3 Oefenprogramma's 1988/2 en 1989/1 met wijzigingen en de voorlopige oefenprogramma's 89/1 en 89/2. 1988 omslag
3.2.10.5 Verkeer en vervoer 1559 http://proxy.handle.net/10648/ffb9d467-20bc-42ac-b999-5d12a39e9a14 Richtlijnen voor het gebruik van helikopters bij troepenvervoer, toegezonden door de CMARNSNA. 1967 omslag 1560 http://proxy.handle.net/10648/0f32d01d-7340-4f56-8d04-e321e05a599f Brief van de CZMNA betreffende het verstrekken van een richtlijn inzake de rapportering van logistieke aangelegenheden. 1968 stuk 1561 http://proxy.handle.net/10648/b7c49288-4a7d-481c-9b2e-bf53930e87b3 Verslag van het werkbezoek van het hoofd Bureau Transportmaterieel van de Afdeling Vervoer van 24 maart - 8 april aan de NA, met bijlagen. 1979 omslag 1562 http://proxy.handle.net/10648/dfc73336-1083-4b2a-941b-a7feea349468 Ontwerp-regeling (OBANA) inzake de toelating van particuliere auto's op marineterreinen. 1985 stuk 3.2.10.6 Verbindingen en communicatie 1563 http://proxy.handle.net/10648/c15b55f2-3dac-4c6e-ba22-7af483ca7a70 Brief aan de CZMNA over de noodzaak van een telefoonverbinding tussen de MSKSAV en het weekendhuis op de Eagle Beach op Aruba. 1959 stuk 1564 http://proxy.handle.net/10648/29437f34-4713-4d05-926d-ae93ac5ec77f Stukken betreffende rapporten van de Afdeling Verbindingen bij de MSKSAV. 1962 - 1977 omslag 1565 http://proxy.handle.net/10648/3baefe26-33ff-47bd-ae1f-31b5bbb2f2ad Verslag van een werkbezoek van 2 sergeant-majoors van de Verbindingsdienst, in opdracht van CMARNSNA, aan de Verbindingsdienst van de MSKSAV. 1973 stuk 1566 http://proxy.handle.net/10648/15c6b7a1-94f2-43ef-ae70-37300351f74a Verslagen van vergaderingen van de Directie Materieel KM bij het Ministerie van Defensie betreffende verbindingen en communicatiesystemen in de NA. 1980 - 1981 omslag 1567 http://proxy.handle.net/10648/d0b118ef-50fb-4954-9abb-fa9708d68902 Verslag van een bespreking van verbindingsofficieren in de NA betreffende mariniersverbindingsapparatuur. 1981 stuk 1568 http://proxy.handle.net/10648/18d5649c-0a3c-437a-96ed-ac6d2063538d Verslag van een bezoek van de Commissie WCS aan de NA in verband met het onderhoud en vernieuwing van marineverbindingsapparatuur. 1981 stuk 1569 http://proxy.handle.net/10648/fc09fdaf-f5bf-47b5-a588-7f127f55075b Verslag van de beproeving van de VHF-installatie. 1984 stuk 1570 http://proxy.handle.net/10648/4f3913f9-b555-4754-ad33-e9447dbbd55c Bundeling van de inleidingen en samenvattingen van de tweede studiedag mariniers verbindingen. 1989 stuk 3.2.10.7 Inlichtingen en veiligheid 1571 http://proxy.handle.net/10648/f4e6b24d-d3ae-403f-a8ae-6e5734a3ba36 Politieke Maand Overzichten NA en Enige Gegevens over Enkele Gebieden op het Westelijk Halfrond over november 1955 - maart 1956. 1956 omslag 1572 http://proxy.handle.net/10648/ef636dff-ff47-4a68-911e-c4455a246fd1 Uittreksels van inlichtingenrapporten. 1957 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1573-1580 Inlichtingen- en beveiligingsrapporten met stemmingsoverzichten. 1957 - 1989 8 omslagen 1573 http://proxy.handle.net/10648/5faa1926-a4bf-4e2c-928b-ca872c8c9fb2 4e kwartaal 1956 - 3e kwartaal 1957, 1957 1574 http://proxy.handle.net/10648/a8f21d80-4e0a-445f-bf48-07fe99b83c7d 4e kwartaal 1961 - 3e kwartaal 1962, 1962 1575 http://proxy.handle.net/10648/67011bc8-dedd-450d-9355-f33d0502b165 4e kwartaal 1962 - 2e kwartaal 1963, 1963 1576 http://proxy.handle.net/10648/2eb035bb-43a0-4fe0-8509-a914de3a25f1 4e kwartaal 1964 - 3e kwartaal 1965, 1965 1577 http://proxy.handle.net/10648/4d181ac2-eab1-44a8-895f-d08a3b1305ab 4e kwartaal 1970, alsmede het 2e kwartaal 1971 - 1e kwartaal 1972, 1971 1578 http://proxy.handle.net/10648/0e4ea065-0152-4ce6-980d-9f8c4ae2bd43 4e kwartaal 1973 - 3e kwartaal 1975, alsmede 4e kwartaal 1976 - 3e kwartaal 1978, 1974 - 1978 1579 http://proxy.handle.net/10648/2c94788a-f666-4b3a-8f99-f7132254ab44 4e kwartaal 1983 - 3e kwartaal 1987, 1984 - 1986

Bevat hiaten.

1580 http://proxy.handle.net/10648/96d8be5d-8248-49ae-a28a-08e7dcec4e2b 4e kwartaal 1988 - 3e kwartaal 1989, 1989
1581 http://proxy.handle.net/10648/d4ad4d7c-2e8c-4c4e-a8f8-7abd7b69e9f6 Inlichtingenbulletins. 1962 omslag 1582 http://proxy.handle.net/10648/41348c09-e794-4989-afad-929ac95211cf Beschrijving van de west- en zuidwestkust van Curaçao. 1963 stuk 1583 http://proxy.handle.net/10648/c1d61e8b-861a-4691-904a-00d0a105079a Informatiebulletins betreffende Venezolaanse en Cubaanse strijdkrachten. 1963 omslag 1584 http://proxy.handle.net/10648/efdf53ba-0c2d-4bfa-b698-b0887880bc30 Stukken betreffende beveiliging van de Prinses Beatrix Luchthaven op Aruba. 1966 omslag 1585 http://proxy.handle.net/10648/2268ca99-81b1-42a2-989c-e495bf5f0fef Statistieken van meteorologische waarnemingen in de NA. 1967 deel 1586 http://proxy.handle.net/10648/91146bea-9bf5-49dd-9b22-8dd9d18b27a5 Overzichten van in de pers gemelde activiteiten van de anti-Castro-organisatie Cuban-Power, verzameld door de stafofficier IZNA. 1968 - 1969 omslag 1587 http://proxy.handle.net/10648/17969f0c-0180-45a1-ba5e-bd21c82a8c22 Lezing handelend over politiek terrorisme, ontvangen van de stafofficier Inlichtingen bij de CZMNA. 1974 stuk 1588 http://proxy.handle.net/10648/2de680d9-9eba-421d-8d93-0c460ea64253 Stukken betreffende het aanwijzen van een inlichtingenofficier bij de MSKSAV. 1979 - 1980 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1589 http://proxy.handle.net/10648/3e60f100-3aae-471c-892b-4c97393d45c2 Beveiligingsoverzicht van de MSKSAV. 1982 stuk 1590 http://proxy.handle.net/10648/026fc65f-9103-4548-8620-8428a94eb359 Stukken betreffende het opstellen van een voorstel tot optimalisering van de beveiliging van de MSKSAV. 1982 omslag 1591 http://proxy.handle.net/10648/a646acf9-1342-4de1-8283-692c48817099 Voorstel aan de CZMNA betreffende de optimalisering van de beveiliging van de MSKSAV. 1982 stuk 1592 http://proxy.handle.net/10648/58547ec8-41ec-4cca-adfe-7592786b3f3b Stukken betreffende de materiële en personele aspecten inzake de beveiliging van de MSKSAV. 1985 omslag 1593 http://proxy.handle.net/10648/f8453462-b4af-4ca2-b2bb-f48aeb81de08 Inlichtingenoverzichten, ontvangen van de stafofficier Inlichtingen bij de CZMCARIB. 1989 omslag
3.2.10.8 Bewaking en verdediging 1594 http://proxy.handle.net/10648/ad680268-9677-473d-be8f-49a00323c92e Verslag van diverse besprekingen gehouden op 11 september tussen de stafofficier Zeeverkeer, de havenmeesters van Oranjestad en St. Nicolaas en de vertegenwoordiger van de Public Relations Lago. 1952 stuk 1595 http://proxy.handle.net/10648/ab9cf19b-ee29-461b-89ad-580afdf38354 Stukken betreffende de becommentariëring door CZMNA van een memorandum van het hoofd Luchtvaartdienst inzake de intensivering van de (burger)bezetting op de vliegvelden van de Benedenwindse eilanden. 1956 omslag 1596 http://proxy.handle.net/10648/d2ed2a1f-a6d1-494a-a906-0b5ee6267993 Stukken betreffende de rol van de MSKSAV ingeval van alarmtoestand op Aruba. 1956 omslag 1597 http://proxy.handle.net/10648/3bf57f03-667c-4091-8549-848965e80675 Verslag van een bespreking ten kantore van de procureur-generaal te Willemstad betreffende de kustbewaking en de bewaking van openbare nutsbedrijven. 1956 stuk 1598 http://proxy.handle.net/10648/06a54636-e0e6-4cd1-8c58-93eac97d3a5c Stukken betreffende de havennetversperring te Aruba. 1956 - 1957 omslag 1599 http://proxy.handle.net/10648/08c40404-77ba-499d-826e-427dd275237e Brief van de CMARNSNA betreffende de herziening van de militaire plannen voor de bewaking, beveiliging en verdediging van de Lago-gebouwen en terreinen te Aruba ten tijde van oorlog of oorlogsgevaar. 1957 stuk 1600 http://proxy.handle.net/10648/b1321df1-7c78-445a-9484-84154b1fb6bd Brief van de CZMNA betreffende het zich ophouden van vreemde militairen op Aruba. 1957 stuk 1601 http://proxy.handle.net/10648/6dceb567-5b6a-4674-947e-4f74a02d6326 Overzicht van dislocatie van troepen op Aruba. 1957 stuk 1602 http://proxy.handle.net/10648/03ab5b4d-9f54-464f-a060-98471c4731cc Vernielingsplan van de MSKSAV. 1962 stuk 1603 http://proxy.handle.net/10648/e636bddf-d17b-4b53-bca4-5894d8b3c894 Richtlijnen betreffende te nemen maatregelen door de marinierskazerne Savaneta bij een orkaanwaarschuwing. 1964 stuk 1604 http://proxy.handle.net/10648/bec9d392-d0c2-4447-8c0e-e4f7da9a4718 Stukken betreffende het opstellen van kustverkenningsrapporten. 1964 - 1965 omslag

Bevat 2 tekeningen.

1605 http://proxy.handle.net/10648/205cbbfb-2000-4c46-a151-2dadc833c51d Stukken betreffende het operatieplan 11 inzake de beveiliging van het Water- en Energiebedrijf Aruba. 1966 omslag

Bevat 2 tekeningen.

1606 http://proxy.handle.net/10648/73563c9a-ef9c-4bfe-84aa-a0dfcddd5af8 Brief van de hoofdintendant der Zeemacht aan de CZMNA betreffende het wijzigen van VVKM nr. 14 inzake de bewaking van geldtransporten. 1967 stuk 1607 http://proxy.handle.net/10648/c03ef747-66d4-4e51-9e53-3d2358e15d29 Stukken betreffende de indeling van de wachtdivisies van de MSKSAV. 1967 omslag 1608 http://proxy.handle.net/10648/508c86f8-1cfa-4a12-ba7e-40360efe1c86 Stukken betreffende de landsverordening in geval van orkaangevaar. 1967 omslag 1609 http://proxy.handle.net/10648/9a887b97-6564-4a1a-9fba-7a04025f425a Stukken betreffende de verscherping van controle op vreemde oorlogsvaartuigen en vliegtuigen. 1967 omslag 1610 http://proxy.handle.net/10648/7765787e-63be-4b11-befc-a88787fd9fc2 Rapport betreffende de landing van drie Venezolaanse vliegtuigen op Aruba en de aanwezigheid van de UR-tanker Talsy in de haven van Oranjestad. 1968 omslag 1611 http://proxy.handle.net/10648/91f2eb52-e76b-4c10-879d-3863aeb55e31 Stukken betreffende de totstandkoming en het testen van operatieplannen tot verdediging en beveiliging van de Koningin Beatrix Luchthaven op Aruba. 1982 - 1985 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2060

1612 http://proxy.handle.net/10648/4cf055ef-6120-4b2e-9ee5-081e3652f736 Stukken betreffende het concept-operatieplan voor het vliegveld St. Maarten. 1985 omslag 1613 http://proxy.handle.net/10648/8bc2a3a0-9ce1-4a86-bb8c-fe79ccdc7ba2 Stukken betreffende het operatieplan voor het vliegveld Aruba. 1985 omslag 1614 http://proxy.handle.net/10648/869a708f-d655-4217-b428-b047fbaa5f6e Stukken betreffende het wijzigen van de Wachtregeling Dekwacht Marinierskazerne Savaneta. 1985 omslag 1615 http://proxy.handle.net/10648/3e9bf4ca-0c5e-479a-9757-07d7e3a08627 Richtlijn voor het optreden van Hr.Ms. schepen en vliegtuigen die zich bevinden in of boven wateren nabij de Venezolaanse kust. 1987 stuk 1616 http://proxy.handle.net/10648/fc43e64a-7913-4ca4-b503-3246055aabe4 Stukken betreffende de mobilisatievoorbereiding voor de ANTMIL en de ARUMIL. 1987 omslag 1617-1621 Operatieplannen van de CZMCARIB. 1988 1 omslag en 4 stukken 1617 http://proxy.handle.net/10648/5876cdbf-e17e-49a0-8f20-1ae42058be36 Beveiliging van het Flamingo Airport op Bonaire (operatieplan 31).

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2063

1618 http://proxy.handle.net/10648/a5f2eb5b-ea1c-4b14-8bac-7c34e747490a Beveiliging van het Flamingo Airport op Bonaire (operatieplan 32).

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2063

1619 http://proxy.handle.net/10648/283aa116-7cc6-4b9a-9f49-47fdc982cc2c Operatie Brakke Kever, met wijzigingen (operatieplan 22). omslag 1620 http://proxy.handle.net/10648/2dbcc7ad-5764-441d-90d6-ad3a736fe0b6 Verdediging Luchthaven Reina Beatrix (operatieplan 21).

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2063

1621 http://proxy.handle.net/10648/d8a03f51-b353-4fc7-92bd-9f2f02f0124e Verdediging van het Water en Energiebedrijf Aruba (operatieplan 23).

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2063

1622 http://proxy.handle.net/10648/a17d1454-f01e-4963-b676-d116ed8197dc Brief van de CZMCARIB betreffende het verzoek aan de brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee Brigade Caraïbisch gebied om bemanningen van terugkerende patrouillevluchten op St. Maarten te controleren op meegebrachte luxe artikelen. 1989 stuk 1623 http://proxy.handle.net/10648/9309421a-9ec4-4074-902b-8a697c418286 Operatieplan betreffende het gevechtsgereed maken en de beveiliging/verdediging van de marinekazerne. 1989 stuk
3.2.10.9 Militaire bijstand en hulpverlening 1624 http://proxy.handle.net/10648/419e594d-4e84-483b-8150-41ae64e7b9ea Stukken betreffende het niet automatisch uitrukken door mariniers bij vliegtuigongevallen (operatie Airmash). 1965 - 1969 omslag 1625 http://proxy.handle.net/10648/da2f9d82-8ac6-462e-b020-2c56f728fec8 Rapport betreffende het verlenen van assistentie aan de politie van Aruba bij vliegtuigongevallen. 1968 stuk 1626 http://proxy.handle.net/10648/5a01c697-7629-4c11-80d3-ada4bf66bc49 Stukken betreffende de verlening van militaire bijstand aan de politie van 30 mei - 9 juni op Curaçao. 1969 omslag 1627 http://proxy.handle.net/10648/906a96f1-be16-4e79-9847-8e9a018146ca Verslag van de geleverde militaire bijstand aan Aruba door Hr.Ms. Van Kinsbergen, MSKSAV en het verkenningspeloton van het 25e