2.10.50.01 Inventaris van de stamboeken van onderofficieren en minderen KNIL (inclusief Pupillen) 1832-1899 en enig ander archiefmateriaal van het KNIL 1881-1950 G.H. de Kinkelder, H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 2002 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Florie Barnhoorn, 7 maart 2007 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; ISAD (G) : General International Standard Archival Description, second edition, Ottawa 2000; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 25 januari 2008 Abstract aangepast door Henny van Schie. Beschrijving van het archief Ministerie van Koloniën: Algemeen Stamboek KNIL Koloniën / Algemeen Stamboek KNIL 1832-1950 K27014 12,50 meter; 183 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Nationaal Archief, Den Haag Generale Intendance voor de Administratie van Oorlog Generale Intendance voor de Administratie van Oorlog De stamboeken bevatten persoonsgegevens van militairen die in het Indische Leger en het KNIL hebben gediend en bevatten data over geboorte, huwelijk, kinderen, opleiding, signalement en gegevens over de militaire loopbaan waaronder rang, wapenonderdeel, krijgsverrichtingen, internering en onderscheidingen. De archiefbescheiden uit de zogenaamde "Linnen Banden" zijn geordend in drie delen: stukken van het Koninklijke Nederlands-Indische Leger, gevormd in Batavia; idem, gevormd in Nederland en indices op de scheepstransporten van militairen bestemd voor Oost-Indië. Onder de "Linnenbanden" zijn ook opgenomen een serie stamboeken Pupillen (1848-1899). Naast de stamboeken is er ook ander materiaal van het KNIL uit de jaren 1881-1950. Het betreft stukken van het hoofdkwartier van de Adjudant-Generaal in Nederlands-Indië met gegevens over benoemingen, bevorderingen, ontslag, pensionering en dergelijke. Ook is er een lijst van marinepersoneel dat krijgsgevangen is geweest. Daarnaast zijn er stukken van de Kwartiermeester-Generaal, de Topografische Dienst te Weltevreden, de Permanente Karteringscommissie en het Vrouwenkorps KNIL. De archiefstukken die vanaf ca. 1880 in Nederland verzameld zijn, zijn afkomstig van het Commissariaat van Afmonstering te Den Haag, de Koloniale Reserve te Nijmegen, het KNIL-centrum Nederland te Nijmegen en de Recruteringsofficier Vrouwenkorps/KNIL bij het CIZ in Den Haag. Onder de indices op de scheepstransporten is ook een lijst van stamboeknummers betreffende militairen die ter Kuste van Guinea (St. George d'Elmina) zijn ingescheept: de zogenoemde Afrikaanse werving. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer Overzicht van Stamboeken

Overzicht van de Stamboeken van Onderofficieren en minderen van het K.N.I.L. Van de periode 1815 - 1875 (serie 1 E 1 - 77 E 1) en 1876 - 1898 (serie 1 E - 49 E) en van de Pupillen van de periode 1848 - 1899

In de hierna beschreven series stamboeken van onderofficieren en minderen van het Koninklijke Nederlands-Indische Leger staan de uit Nederland komende militairen per scheepstransport bijeen vermeld. Daarbinnen staan de namen van deze groep helaas niet alfabetisch ingeschreven. De scheepstransporten zelf staan weer in chronologische volgorde naar datum van ontscheping in Nederlands Indië. Tussen de verschillende 'ontschepingen' in inschrijvingen vermeld van in Indië zelf op diverse wijzen aangenomen militairen. De delen 1 tot en met 9 van de eerste serie vertonen in dit opzicht echter een wat minder duidelijk patroon; als groep beslaan zij de periode ca. 1815 - 1834. Deze groep vormt het geheel aan onderofficieren en minderen, die bij de oprichting van het K.N.I.L. in 1832 reeds in militaire dienst in Nederlands-Indië aanwezig waren.

De inschrijvingen per scheepstransport sluiten aan op die in de stamboeken van het Algemeen Depot der Landmacht, later het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk, waar in de laatste kolom de datum van inscheping op een bepaald schip bestemd voor de Oost wordt vermeld. Zie voor deze stamboeken de inventaris 2.13.09. Deze inschepingsdata komen ook voor in de inschrijvingen in de stamboeken van het K.N.I.L. en aan de hand van de alfabetisch (op scheepsnaam) subsidiair chronologisch (op datum van inscheping op het betreffende schip) ingerichte overzichten kan men de nummergroep en het boekdeel vinden waarin de gezochte Indië-ganger zal zijn ingeschreven.

In deze stamboeken zijn ook opgenomen de veelvuldig voorkomende ogenschijnlijk met de chronologie der inschrijvingen strijdige inschepingen van (veel) oudere datum. Veelal betreft dit een hernieuwd dienstverband, waarbij de voorafgaande staat van dienst vanaf de inscheping naar Indië wordt vermeld, en soms kan men deze inschrijvingen ook vinden door nummerverwijzingen bij de eerdere inschrijvingen.

Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend.

Inhoud en structuur van het archief MAISAO-WOTAP 2.10 Selectie en vernietiging

Een aantal delen uit beide eerste series ontbreekt. Uit de lijsten valt op te maken welke periode deze delen bestrijken. Deze delen en de delen vanaf 1898 zijn verloren gegaan tijdens de japanse bezetting van Nederlands-Indië van 1942-1945.

Verantwoording van de bewerking

De kleine serie stamboeken Pupillen Nederlands-Indië is in dit geheel opgenomen omdat de zuiver chronologische inschrijvingen verwijzen naar de inschrijvingen in de beide andere series stamboeken.

Ordening van het archief

De stukken uit dit archief zijn onderverdeeld in drie series: Archiefbescheiden van het Koninklijke Nederlands-Indisch Leger, gevormd in Batavia Archiefbescheiden van het Koninklijke Nederlands-Indisch Leger, gevormd in Nederland Indices op de scheepstransporten van militairen bestemd voor Oost-Indië

De indices bestaan uit drie onderdelen: afzonderlijke index over de periode 1815-1876; afzonderlijke index over de periode 1876-1898; lijst van stamboeknummers betreffende militairen die ter Kuste van Guinea (St. George d'Elmina) zijn ingescheept: de zgn. Afrikaanse werving.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

De originele stamboeken inv.nrs. 1-115 verkeren in een slechte materiële staat, wat tot gevolg heeft dat ze niet aangevraagd kunnen worden. Bij het aanvragen met de terminal krijgt u een mededeling ter zake. De delen zijn verfilmd en op microfiche voor raadpleging beschikbaar. De microfiches zijn beschikbaar in het microfilmdepot bij de studiezaal zelfbediening in kast D7d. Op de fiches staan de stamboeknummers aangegeven.

Andere toegang

2.13.09: Stamboeken van onderofficieren en manschappen van de Koninkljike Landmacht 1814 - 1924 (1931)

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Algemeen Stamboek KNIL, 1832-1949, nummer toegang 2.10.50.01, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Koloniën / Algemeen Stamboek KNIL, 2.10.50.01, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Het merendeel van de originele stamboeken zijn verfilmd en op microfiche voor raadpleging beschikbaar. De microfiches zijn beschikbaar in het microfilmdepot bij de studiezaal zelfbediening in kast D7d. Op de fiches staan de stamboeknummers aangegeven.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen ARCHIEFBESCHEIDEN VAN HET KONINKLIJKE NEDERLANDS-INDISCHE LEGER, GEVORMD IN BATAVIA Stamboeken "linnen banden"

Stamboeken van onderofficieren en manschappen van het K.N.I.L. van de periode (1815-) 1832 - 1876 en 1876 - 1898, inclusief serie stamboeken pupillen (1848 - 1899). Deze stamboeken zijn bijgehouden door de staf van het K.N.I.L. te Batavia.

LET OP: Met het jaar 1876 (inventarisnummer 70) begint de nummering van de inschrijvingen opnieuw met nr. 1. Bij een nummerverwijzing moet u dus steeds nagaan of het een inschrijving van vóór of vanaf 1876 betreft.

1 1 E 1 http://proxy.handle.net/10648/93031c56-c00b-4dc5-87e5-0d00a5d3f66b 1 - 996, inschrijving: in 1832 in dienst

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

2 2 E 1 http://proxy.handle.net/10648/ea1b4e9f-3478-44a5-955b-24f971f94512 997 - 2.000, inschrijving: in 1832 in dienst

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

3 3 E 1 http://proxy.handle.net/10648/2b092519-7a69-4b25-82fe-51c877f4a70e 2.001 - 3.000, inschrijving: in 1832 in dienst

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

4 4 E 1 http://proxy.handle.net/10648/c5f63726-6bcd-4e3f-97d6-7f9c3692e86e 3.001 - 4.000, inschrijving: in 1832 in dienst

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

5 5 E 1 http://proxy.handle.net/10648/1d6a0e2c-6477-434a-ac5d-c29ad728d5f0 4.001 - 5.000, inschrijving: in 1832 in dienst

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

6 6 E 1 http://proxy.handle.net/10648/9983aa11-d275-41e8-9041-1520172c8065 5.001 - 6.000, inschrijving: in 1832 in dienst

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

7 7 E 1 http://proxy.handle.net/10648/50042015-cf66-4293-8ff4-cb1c0d0b9a0c 6.001 - 7.000, inschrijving: in 1832 in dienst

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 8 E 1 http://proxy.handle.net/10648/fb0e43a8-7268-4da8-9d9a-651ffa5dcdea 7.001 - 8.000

ontbreekt

8 9 E 1 http://proxy.handle.net/10648/6c5890aa-7f38-46ef-b9d3-cbe6beec03ae 8.001 - 9.000, inschrijving tot 1-04-1834

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

9 10 E 1 http://proxy.handle.net/10648/b36683f9-56f3-464a-b319-0a1e3aa4dcdd 9.001 - 10.000, inschrijving van 1-04-1834 tot en met 23-04-1835

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

10 11 E 1 http://proxy.handle.net/10648/99bfb83e-2e9d-4b8d-aa91-2e7c62d156a4 10.001 - 11.000, inschrijving van 1-06-1835 tot en met 20-10-1835

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

11 12 E 1 http://proxy.handle.net/10648/25e907ea-fa27-4091-a071-b1e7c92a9c5a 11.001 - 12.000, inschrijving van 20-10-1835 tot en met 22-07-1836

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

12 13 E 1 http://proxy.handle.net/10648/be85eee8-2118-4925-b25c-a5b0f6d15ed0 12.001 - 13.000, inschrijving van 22-07-1836 tot en met 20-12-1836

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

13 14 E 1 http://proxy.handle.net/10648/df0cd9c4-dbeb-42fc-b99f-6c90945c56c9 13.001 - 14.000, inschrijving van 28-01-1837 tot en met 1-05-1837

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

14 15 E 1 http://proxy.handle.net/10648/8d7a3c5a-344c-4a1b-8228-9c7dfcfa7657 14.001 - 15.000, inschrijving van 10-04-1837 tot en met 15-11-1837

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 16 E 1 http://proxy.handle.net/10648/8030df99-e8ea-4aab-8f5a-e5271e297b88 15.001 - 16.000

ontbreekt

15 17 E 1 http://proxy.handle.net/10648/42cba355-3679-4790-8ca0-42195147484d 16.001 - 17.000, inschrijving van 29-09-1838 tot en met 3-04-1839

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 18 E 1 http://proxy.handle.net/10648/493c1c76-035f-4cf6-a5d3-de984a75e3ee 17.001 - 18.000

ontbreekt

16 19 E 1 http://proxy.handle.net/10648/fb1288ad-2597-4adb-9d43-9256c2a3974c 18.001 - 19.000, inschrijving van 21-12-1839 tot en met 13-08-1841

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

17 20 E 1 http://proxy.handle.net/10648/8132efbf-1754-4636-acdc-db1c0863fde5 19.001 - 20.000, inschrijving van 13-08-1841 tot en met 6-06-1842

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

18 21 E 1 http://proxy.handle.net/10648/7935fb1a-ae18-4d36-b0bc-4f17da6827af 20.001 - 21.000, inschrijving van 6-06-1842 tot en met 12-11-1842

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

19 22 E 1 http://proxy.handle.net/10648/677cc23a-bf77-4c4a-88c1-8c5d4eeb2a6a 21.001 - 22.000, inschrijving van 12-11-1842 tot en met 17-10-1843

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

20 23 E 1 http://proxy.handle.net/10648/6f72c273-fff7-40d9-9c3a-18015ec54afd 22.001 - 23.000, inschrijving van 17-10-1843 tot en met 12-04-1845

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

21 24 E 1 http://proxy.handle.net/10648/0f19548c-67e5-466a-9559-8a329726916c 23.001 - 24.000, inschrijving van 12-04-1845 tot en met 20-04-1846

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

22 25 E 1 http://proxy.handle.net/10648/52925fd6-2995-4d29-8485-5df61ca93018 24.001 - 25.000, inschrijving van 20-04-1846 tot en met 13-11-1846

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

23 26 E 1 http://proxy.handle.net/10648/19ac5dab-e3a5-43ea-995e-a858502791e9 25.001 - 26.000, inschrijving van 17-03-1847 tot en met 21-08-1847

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

24 27 E 1 http://proxy.handle.net/10648/1e767ff9-8a86-4b6d-a910-d8951dbe9ed1 26.001 - 27.000, inschrijving van 21-08-1847 tot en met 29-07-1848

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

25 28 E 1 http://proxy.handle.net/10648/9f259fe3-ea42-409e-867c-0d4a934cdce4 27.001 - 28.000, inschrijving van 29-07-1848 tot en met 28-10-1848

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

26 29 E 1 http://proxy.handle.net/10648/8b68bc14-0aea-4f77-8690-0b442309a89b 28.001 - 29.000, inschrijving van 28-10-1848 tot en met 5-05-1849

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

27 30 E 1 http://proxy.handle.net/10648/46e3ecfa-3dd7-40bb-b4c3-8764f8539d69 29.001 - 30.000, inschrijving van 5-05-1849 tot en met 7-05-1850

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

28 31 E 1 http://proxy.handle.net/10648/eb72561f-584d-49b6-a072-baedf22be7ba 30.001 - 31.000, inschrijving van 7-05-1850 tot en met 15-07-1851

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 32 E 1 http://proxy.handle.net/10648/645cea0f-5948-4aa8-9092-bcd954936c09 31.001 - 32.000

ontbreekt

29 33 E 1 http://proxy.handle.net/10648/e65fe1e5-2a16-4fc1-b771-ee189892b639 32.001 - 33.000, inschrijving van 30-04-1852 tot en met 27-05-1853

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

30 34 E 1 http://proxy.handle.net/10648/fa4eb60d-afa6-4528-b39c-a53ca1b1443b 33.001 - 34.000, inschrijving van 27-05-1853 tot en met 20-12-1853

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

31 35 E 1 http://proxy.handle.net/10648/e94beba4-56b1-46d1-8e7f-90db8a1ed76d 34.001 - 35.000, inschrijving van 20-12-1853 tot en met 13-11-1854

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

32 36 E 1 http://proxy.handle.net/10648/344e7f48-0c01-461f-9f78-81329c1186a0 35.001 - 36.000, inschrijving van 13-12-1854 tot en met 8-11-1855

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

33 37 E 1 http://proxy.handle.net/10648/bf5e5c33-4606-463b-97bc-2b99b8072740 36.001 - 37.000, inschrijving van 8-11-1855 tot en met 7-11-1856

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

34 38 E 1 http://proxy.handle.net/10648/486a7cf9-c1c0-402f-bf40-68e46bb3e906 37.001 - 38.000, inschrijving van 7-11-1856 tot en met 29-01-1857

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

35 39 E 1 http://proxy.handle.net/10648/9c1f27b2-1cce-4762-a745-62421c25ba46 38.001 - 39.000, inschrijving van 29-01-1857 tot en met 4-05-1857

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

36 40 E 1 http://proxy.handle.net/10648/4a6ada6a-996a-4947-bc58-f37ac061bb41 39.001 - 40.000, inschrijving van 4-05-1857 tot en met 29-09-1857

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

37 41 E 1 http://proxy.handle.net/10648/dbe16f5d-523c-4b59-abff-ee88ffd23fa3 40.001 - 41.000, inschrijving van 29-09-1857 tot en met 21-11-1857

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

38 42 E 1 http://proxy.handle.net/10648/3a1f5cac-f2f6-4b0d-b834-be7d21d8625f 41.001 - 42.000, inschrijving van 10-12-1857 tot en met 31-03-1858

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

39 43 E 1 http://proxy.handle.net/10648/0fadf027-5644-4820-8d60-808438857f38 42.001 - 43.000, inschrijving van 31-03-1858 tot en met 6-09-1858

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

40 44 E 1 http://proxy.handle.net/10648/ab1fcaab-4aec-47f5-a911-bb3a83b51526 43.001 - 44.000, inschrijving van 6-09-1858 tot en met 28-02-1859

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

41 45 E 1 http://proxy.handle.net/10648/01d48f47-6a28-4e88-a637-c866d2a87e00 44.001 - 45.000, inschrijving van 28-02-1859 tot en met 2-10-1859

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

42 46 E 1 http://proxy.handle.net/10648/ddd9406f-dee2-4baa-bedb-743fe27daef9 45.001 - 46.000, inschrijving van 2-10-1859 tot en met 2-11-1859

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

43 47 E 1 http://proxy.handle.net/10648/a2056658-486f-44ef-b8b9-8bcf6e2fcf0c 46.001 - 47.000, inschrijving van 2-11-1859 tot en met 1-03-1860

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

44 48 E 1 http://proxy.handle.net/10648/0150fba8-4119-41f1-ac9b-2e78a8fe1594 47.001 - 48.000, inschrijving van 1-03-1860 tot en met 28-07-1860

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

45 49 E 1 http://proxy.handle.net/10648/07d9cd33-6ba8-40c3-a29b-6e4e7ed6a039 48.001 - 49.000, inschrijving van 18-11-1860 tot en met 11-05-1861

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

46 50 E 1 http://proxy.handle.net/10648/46b6ded5-1313-434d-83fe-bf67df9620f7 49.001 - 50.000, inschrijving van 11-05-1861 tot en met 1-12-1861

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

47 51 E 1 http://proxy.handle.net/10648/434ee4e4-7cb6-48fa-86b1-876d008c7b5b 50.001 - 51.000, inschrijving van 14-12-1861 tot en met 21-06-1862

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

48 52 E 1 http://proxy.handle.net/10648/4794d824-db1a-4d18-b060-0e544bd2d50c 51.001 - 52.000, inschrijving van 21-06-1862 tot en met 19-09-1863

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

49 53 E 1 http://proxy.handle.net/10648/4c17389b-d513-473b-93fb-9f2608223fa7 52.001 - 53.000, inschrijving van 19-09-1863 tot en met 4-06-1864

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 54 E 1 http://proxy.handle.net/10648/0ce47a9b-0df7-44ee-bf5c-2c02be7516bc 53.001 - 54.000

ontbreekt

50 55 E 1 http://proxy.handle.net/10648/3bd116d3-bcf4-4e6f-ba19-6d018e4047cf 54.001 - 55.000, inschrijving van 2-03-1865 tot en met 29-07-1865

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

51 56 E 1 http://proxy.handle.net/10648/946fd872-5c59-4e86-92cb-0d5ee80c809d 55.001 - 56.000, inschrijving van 29-07-1865 tot en met 27-04-1866

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 57 E 1 http://proxy.handle.net/10648/b3a514d4-ec24-4134-9d67-3c6c57461adc 56.001 - 57.000

ontbreekt

52 58 E 1 http://proxy.handle.net/10648/2e4e10fb-78a6-411e-b37f-2e0750e56edc 57.001 - 58.000, inschrijving van 6-12-1866 tot en met 30-04-1867

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

53 59 E 1 http://proxy.handle.net/10648/f5f6a527-4cde-4024-bde5-e5772e560e5c 58.001 - 58.956, inschrijving van 30-04-1867 tot en met 24-11-1867

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

gedeelte ontbreekt

Niet raadpleegbaar

54 60 E 1 http://proxy.handle.net/10648/d42b8160-d42b-4991-b7e4-9860d69c3d9f 59.001 - 60.000, inschrijving van 18-12-1867 tot en met 20-05-1868

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

55 61 E 1 http://proxy.handle.net/10648/d509f67a-5649-4709-ae4d-1ed5a25e751e 60.001 - 61.000, inschrijving van 20-05-1868 tot en met 14-11-1868

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

56 62 E 1 http://proxy.handle.net/10648/df5bee52-535c-4097-b9d2-a5cc1c809b45 61.001 - 62.000, inschrijving van 14-11-1868 tot en met 15-05-1869

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

57 63 E 1 http://proxy.handle.net/10648/449582a3-9eef-4091-87dc-ada81c3b5b05 62.001 - 63.000, inschrijving van 15-05-1869 tot en met 25-09-1869

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

58 64 E 1 http://proxy.handle.net/10648/1428b926-e0ef-42a3-921c-972c8ac28346 63.005 - 64.000, inschrijving van 20-11-1869 tot en met 30-04-1870

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

gedeelte ontbreekt

59 65 E 1 http://proxy.handle.net/10648/23938509-1244-423e-aa81-2dc7d66b1cfe 64.001 - 65.000, inschrijving van 30-04-1870 tot en met 1-04-1871

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

60 66 E 1 http://proxy.handle.net/10648/ed15994f-61db-4701-9f61-4e226ba63974 65.001 - 66.000, inschrijving van 15-05-1871 tot en met 22-03-1872

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 67 E 1 http://proxy.handle.net/10648/bd22fa71-c149-471a-a5aa-0448d2c35d82 66.001 - 67.000

ontbreekt

61 68 E 1 http://proxy.handle.net/10648/22f49920-42a7-4c62-89ab-108c5f527e4b 67.001 - 68.000, inschrijving van 8-02-1873 tot en met 4-06-1873

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

62 69 E 1 http://proxy.handle.net/10648/0a4cb09c-108d-4d8e-bd43-dd5852a84c6a 68.001 - 69.000, inschrijving van 4-06-1873 tot en met 30-08-1873

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 70 E 1 http://proxy.handle.net/10648/ec1c5096-512e-430d-bb2e-ae0a280f4c76 69.001 - 70.000

ontbreekt

63 71 E 1 http://proxy.handle.net/10648/bbc1b689-52b8-4782-871a-8961265eee2f 70.001 - 71.000, inschrijving van 22-09-1873 tot en met 17-12-1873

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

64 72 E 1 http://proxy.handle.net/10648/1ed197f0-abc3-4ef0-bab8-4f33576481c8 71.001 - 72.000, inschrijving van 17-12-1873 tot en met 4-08-1874

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

65 73 E 1 http://proxy.handle.net/10648/8f2d96c1-76ee-4119-86d2-a3bb45a77eea 72.001 - 73.000, inschrijving van 4-08-1874 tot en met 28-11-1874

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

66 74 E 1 http://proxy.handle.net/10648/6ddbf90f-c278-4bbf-8ba0-c6a4502d99b0 73.001 - 74.000, inschrijving van 28-11-1874 tot en met 15-05-1875

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

67 75 E 1 http://proxy.handle.net/10648/3cd802ca-26e3-417a-a22b-0b61608d0949 74.001 - 75.000, inschrijving van 15-05-1875 tot en met 7-08-1875

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

68 76 E 1 http://proxy.handle.net/10648/34f79728-78b1-4a1a-a1e2-1b50275697b1 75.001 - 76.000, inschrijving van 7-08-1875 tot en met 4-09-1875

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

69 77 E 1 http://proxy.handle.net/10648/80dd59e7-e9fe-46e6-9c19-04d7981551df 76.001 - 77.000, inschrijving van 18-09-1875 tot en met 30-10-1875

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 78 E 1 http://proxy.handle.net/10648/1d910a33-9822-4f39-af36-f416178e115d 77.001 - 78.000

ontbreekt

70 1 E http://proxy.handle.net/10648/dc30e46e-217e-449e-9284-689d98c5388b 1 - 1.000, inschrijving van 19-02-1876 tot en met 29-04-1876

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

71 2 E http://proxy.handle.net/10648/4033c228-da93-4077-b5a1-9b11ca1e32eb 1.001 - 2.000, inschrijving van 29-04-1876 tot en met 22-07-1876

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 3 E http://proxy.handle.net/10648/b0329dd4-96da-4836-9e53-f78e57342744 2.001 - 3.000

ontbreekt

72 4 E http://proxy.handle.net/10648/f3830978-b255-4d3a-8fe5-4ec097bd9737 3.001 - 4.000, inschrijving van 14-10-1876 tot en met 13-01-1877

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 5 E http://proxy.handle.net/10648/6a872e44-b2b6-4dac-b90b-f0310bcfff19 4.001 - 5.000

ontbreekt

73 6 E http://proxy.handle.net/10648/e2c7ce85-2d56-4003-81d4-15690f565d04 5.001 - 6.000, inschrijving: 19-05-1877 tot en met 11-08-1877

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

74 7 E http://proxy.handle.net/10648/1325b025-cddb-4196-a3e5-594f9b3accd4 6.001 - 7.000, inschrijving van 11-08-1877 tot en met 5-01-1878

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

75 8 E http://proxy.handle.net/10648/fd3d972d-a931-4a75-a639-91a0ba056417 7.001 - 8.000, inschrijving van 5-01-1878 tot en met 8-05-1878

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

76 9 E http://proxy.handle.net/10648/b6498003-06ee-4e52-be9c-79b65febbd25 8.001 - 9.000, inschrijving van 8-05-1878 tot en met 7-12-1878

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

77 10 E http://proxy.handle.net/10648/1c1f0c7e-8e7b-48c7-b0b8-bdddc8873834 9.001 - 10.000, inschrijving van 7-12-1878 tot en met 7-06-1879

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

78 11 E http://proxy.handle.net/10648/5c98b9a5-dd7c-40ed-99cd-ab985945d7a8 10.001 - 11.000, inschrijving van 7-06-1879 tot en met 20-12-1879

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

79 12 E http://proxy.handle.net/10648/79b98c1b-9499-4d0c-b79d-0487ed639ce6 11.001 - 12.000, inschrijving van 20-12-1879 tot en met 11-09-1880

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 13 E http://proxy.handle.net/10648/a1242f4b-420b-4779-b907-d2f89a5b102a 12.001 - 13.000

ontbreekt

--- 14 E http://proxy.handle.net/10648/fe5f8451-7590-4c8c-b971-0ba655ec74e4 13.001 - 14.000

ontbreekt

--- 15 E http://proxy.handle.net/10648/6b15e635-8d5e-4ff3-90eb-31e889ade455 14.001 - 15.000

ontbreekt

80 16 E http://proxy.handle.net/10648/ae365ef2-d6c3-4f37-8880-b3ac4348c8a5 15.001 - 16.000, inschrijving van 22-04-1882 tot en met 16-12-1882

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

81 17 E http://proxy.handle.net/10648/62e00c3d-56bc-4175-bf50-6a2ca0512af7 16.001 - 17.000, inschrijving van 16-12-1882 tot en met 14-07-1883

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

82 18 E http://proxy.handle.net/10648/5552a5de-4d78-4233-8511-e19144d1cb6a 17.001 - 18.000, inschrijving van 14-07-1883 tot en met 29-12-1883

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

83 19 E http://proxy.handle.net/10648/ffe3ca1d-8519-46dd-877c-a85eca2f1155 18.001 - 19.000, inschrijving van 24-12-1883 tot en met 14-06-1884

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

84 20 E http://proxy.handle.net/10648/a71376c7-fde8-4ef8-aef8-27856d6e2ae6 19.001 - 20.000, inschrijving van 14-06-1884 tot en met 21-01-1885

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

85 21 E http://proxy.handle.net/10648/112525dc-67fd-453c-8c25-02dd1a1e1291 20.001 - 21.000, inschrijving van 21-01-1885 tot en met 20-06-1885

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

86 22 E http://proxy.handle.net/10648/fcb94eea-2efa-4450-905a-f4d7b498619d 21.001 - 22.000, inschrijving van 20-06-1885 tot en met 30-01-1886

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

87 23 E http://proxy.handle.net/10648/455d5683-bd91-4738-a992-bc15271c996c 22.001 - 23.000, inschrijving van 30-01-1886 tot en met 11-09-1886

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

88 24 E http://proxy.handle.net/10648/efeca1ed-65e5-463c-b81e-79c458a22872 23.001 - 24.000, inschrijving van 11-09-1886 tot en met 25-12-1886

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

89 25 E http://proxy.handle.net/10648/894b2ff7-2c46-4e93-8c5b-3116476b80b6 24.001 - 25.000, inschrijving van 3-01-1887 tot en met 2-07-1887

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

90 26 E http://proxy.handle.net/10648/cc31c0d6-33af-48c7-96be-2b8914786b34 25.001 - 26.000, inschrijving van 2-07-1887 tot en met 10-12-1887

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

91 27 E http://proxy.handle.net/10648/f1fc2620-af26-4182-97a6-c25e320d8424 26.001 - 27.000, inschrijving van 10-12-1887 tot en met 5-05-1888

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 28 E http://proxy.handle.net/10648/d5aeddfd-2c1f-45a6-ae83-16bf2572e52d 27.001 - 28.000

ontbreekt

92 29 E http://proxy.handle.net/10648/293b04a6-2949-462f-898a-3644e69606b2 28.001 - 29.000, inschrijving van 17-11-1888 tot en met 29-06-1889

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 30 E http://proxy.handle.net/10648/508ee513-1db8-4c79-a093-d615092e064b 29.001 - 30.000

ontbreekt

--- 31 E http://proxy.handle.net/10648/0cf98c6d-4679-4151-bd20-061401c55163 30.001 - 31.000

ontbreekt

93 32 E http://proxy.handle.net/10648/49bbcc59-7798-4e10-baf5-dfefb84e2109 31.001 - 32.000, inschrijving van 11-10-1890 tot en met 30-05-1891

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

94 33 E http://proxy.handle.net/10648/1fdfbe4a-dbd3-4d62-b475-c2a138e12f6d 32.001 - 33.000, inschrijving van 30-05-1891 tot en met 28-11-1891

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

95 34 E http://proxy.handle.net/10648/8600099c-695b-4c07-bf84-ba5cf3b4178f 33.001 - 34.000, inschrijving van 28-11-1891 tot en met 14-05-1892

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

96 35 E http://proxy.handle.net/10648/6437f053-13cb-4e0f-9432-1e47fc70d740 34.001 - 35.000, inschrijving van 14-05-1892 tot en met 19-11-1892

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

97 36 E http://proxy.handle.net/10648/d0be4736-8435-4c0c-b0c0-1f11000db8ef 35.001 - 36.000, inschrijving van 19-11-1892 tot en met 20-05-1893

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

98 37 E http://proxy.handle.net/10648/7a3347e0-64ee-4bd0-aaff-30478a57df70 36.001 - 37.000, inschrijving van 20-05-1893 tot en met 2-12-1893

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

99 38 E http://proxy.handle.net/10648/9bb091f6-ec75-45f6-a324-38bf5160978f 37.001 - 38.000, inschrijving van 2-12-1893 tot en met 7-04-1894

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

100 39 E http://proxy.handle.net/10648/948247ef-0424-44dc-8fd3-10ae2f41b63d 38.001 - 39.000, inschrijving van 7-04-1894 tot en met 8-09-1894

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

101 40 E http://proxy.handle.net/10648/60918ec5-f86a-41fd-9064-0e8b1278372c 39.001 - 40.000, inschrijving van 8-09-1894 tot en met 20-10-1894

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

102 41 E http://proxy.handle.net/10648/11c65d0a-6f62-46cc-8e0d-42dce4603adc 40.001 - 41.000, inschrijving van 20-10-1894 tot en met 1-12-1894

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

103 42 E http://proxy.handle.net/10648/fc2cb157-9727-4b5d-b304-dfa9eb72d1f7 41.001 - 42.000, inschrijving van 1-12-1894 tot en met 27-04-1895

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

104 43 E http://proxy.handle.net/10648/8fb164ce-022f-4c93-b727-6bb8ff73966c 42.001 - 43.000, inschrijving van 27-04-1895 tot en met 28-09-1895

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

--- 44 E http://proxy.handle.net/10648/56a1b47d-7ab4-488f-b645-8441194c2dd7 43.001 - 44.000

ontbreekt

105 45 E http://proxy.handle.net/10648/2e67b9b1-7a6e-4c61-95c1-fff2ff359a2f 44.001 - 45.000, inschrijving van 25-04-1896 tot en met 20-06-1896

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

106 46 E http://proxy.handle.net/10648/ca375d72-b155-4f4f-9055-85c7f835c4ec 45.001 - 46.000, inschrijving van 20-06-1896 tot en met 14-11-1896

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

107 48 E http://proxy.handle.net/10648/1ab4a957-7212-492f-aa65-edab1d2462b0 47.001 - 48.000, inschrijving van 5-06-1897 tot en met 30-10-1897

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

108 49 E http://proxy.handle.net/10648/f89ab999-936d-4c19-bf51-27729de1a281 48.001 - 49.000, inschrijving van 30-10-1897 tot en met 26-03-1898

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

109-111 Pupillen 109 Pup. 1 http://proxy.handle.net/10648/9ec4546a-dcce-4ccf-b563-cd24d8335af4 1 - 1.000, inschrijving van 21-07-1848 tot en met 31-05-1869

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

110 Pup. 2 http://proxy.handle.net/10648/b8052fe0-1783-4d3e-9c69-590c18c3542a 1.000 - 2.000, inschrijving van 31-05-1869 tot en met 15-06-1888

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

111 Pup. 3 http://proxy.handle.net/10648/18f22399-4c39-4b81-9cd9-7fd2b20ef59b 2.000 - 2.514, inschrijving van 30-06-1888 tot en met 1-08-1899

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

112-115 Klapper op namen van officieren, voorkomend in een serie KNIL-stamboeken, op fiches. ca. 1970-1975 4 pakken

Dit kaartsysteem is thans niet bruikbaar. Men raadplege toegang 2.10.50, met name de inv.nrs. 318-331 en 444-448.

112 http://proxy.handle.net/10648/eff8ae30-526f-418a-9a50-e4648740c507 A-F 113 http://proxy.handle.net/10648/86277ebc-b8cd-4988-84ba-8dc341c2a2fa G-M 114 http://proxy.handle.net/10648/75ad2dec-c350-4243-9657-47de1bfa3f5a N-U 115 http://proxy.handle.net/10648/2703623d-fc75-4b40-b3f2-5e82528d6887 V-Z
Hoofdkwartier Adjudant-Generaal in Nederlands-Indië Dossiers 116-121 Verzameling voorschriften en instructies, gestencild, met inhoudsopgave. 1945-1950 6 pakken 116 http://proxy.handle.net/10648/0d8d8fc4-b18c-4174-a821-46196821b167 A-B 117 http://proxy.handle.net/10648/68e6f40f-5522-4cb1-8863-c86ab18e8a79 C-D 118 http://proxy.handle.net/10648/7076d8bf-44b6-4317-8984-35fdc4ab17a9 E-K 119 http://proxy.handle.net/10648/aa425461-e4fd-4921-9508-8d9bc40bad65 L-P 120 http://proxy.handle.net/10648/70384aa8-2971-4390-97cf-54dc412067ad R-U 121 http://proxy.handle.net/10648/c5e71ac6-228f-4054-ab58-b2b9ae89208a V-Z 122 http://proxy.handle.net/10648/541f0285-2e5b-4e6c-b170-80fb66aca803 Agenda van ingekomen stukken. 1946 april-mei 1 deel 123 http://proxy.handle.net/10648/6ddbbca6-1c6a-4b9a-9976-0ab146427997 Dossier betreffende C.J. Vink, majoor der infanterie van het KNIL. 1930-1949 1 omslag 124 http://proxy.handle.net/10648/0da4401e-ebbf-4955-bff3-bc732f6cb2d7 Circulaires betreffende betalingsregeling voor personeel op Java en Madoera (I.R. 1946), gestencild en afschriften. 1946-1948 1 omslag 125 http://proxy.handle.net/10648/44d99f14-3a23-456f-8d5f-cfb0a8c20331 Werving-algemeen: aangaan van verbintenissen bij het KNIL. 1947-1948 1 omslag 126 http://proxy.handle.net/10648/f1197d7c-1b36-4e6c-8574-781a6027c228 Voorschriften betreffende het aangaan van kortdienstverband bij het KNIL, gestencild. 1947-1949 1 omslag Naamlijsten en beschikkingen 127 http://proxy.handle.net/10648/97dc4c92-86fd-477c-8abe-a55624ae6f2e Bevorderingsregister voor het schrijverspersoneel. 1921-1949 1 deel 128-140 Uittreksels uit het register van besluiten van de luitenant-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië en de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië, beschikkingen van het Ministerie van Koloniën te Londen en beschikkingen van het KNIL betreffende benoeming, bevordering en ontslag van officieren bij het KNIL. 1940, 1942-1949 13 banden 128 http://proxy.handle.net/10648/4117c071-3283-42df-870f-7a2d610d1d70 1940, 1942-1944, band 1 129 http://proxy.handle.net/10648/59626df0-2842-49bb-aaae-7b6b7c61bdca 1945, band 2 130 http://proxy.handle.net/10648/04f1ab57-b1ea-47b8-9c5e-ba8ebc9ebad4 1946 jan. - mei, band 3 131 http://proxy.handle.net/10648/e0661c03-dfdd-4e52-b95e-6e7f31c51d58 1946 juni - aug., band 4 132 http://proxy.handle.net/10648/bb15c08d-b332-4168-8e8b-3889caf4c9d5 1946 sep. - dec., band 5 133 http://proxy.handle.net/10648/8060193b-78bd-4dd8-bcfb-17f6c827ce93 1947 jan. - apr., band 6 134 http://proxy.handle.net/10648/a6ec11eb-23e7-4ebd-a2d4-1db716e60c6e 1947 mei - aug., band 7 135 http://proxy.handle.net/10648/a16a8226-8c51-4af0-9838-2f8c7b6a35ad 1947 sep. - dec., band 8 136 http://proxy.handle.net/10648/e100dfe5-1b63-49af-9b76-e33b91638f1c 1948 jan. - apr., band 9 137 http://proxy.handle.net/10648/7a5af338-0ac6-4409-9b61-9945aafbb3f4 1948 mei - sep., band 10 138 http://proxy.handle.net/10648/f01380d0-67d4-491c-8ff0-001a48af49bc 1948 okt. - dec., band 11 139 http://proxy.handle.net/10648/0ea3ba1a-ac49-425e-b839-89789c066f81 1949 jan. - juni, band 12 140 http://proxy.handle.net/10648/2d0d1cfb-3b82-4b81-964c-d853d9f6768b 1949 juli - okt., band 13 141 http://proxy.handle.net/10648/39b2d9aa-6b6e-435d-ba0f-264550816f58 Bevorderings- en anciënniteitsregisters van administratief KNIL-personeel en van personeel werkzaam bij de Militaire Luchtvaart en de Leger Verbindingsdienst. 1945-1950 1 pak 142 http://proxy.handle.net/10648/f7ddc0a7-cf2d-4b08-ac61-5e90e9cde6a5 Register van militaire schrijvers, geplaatst bij het Departement van Oorlog te Batavia, afdelingsgewijs ingedeeld. 1941-1942 1 deel 143 http://proxy.handle.net/10648/e506c01b-96b9-4c33-82a4-92533722608d Register van het personeel van het wapen der artillerie. 1945-1946 1 deel 144 http://proxy.handle.net/10648/843a3d7f-e95c-4f34-ba2a-baf5a10ac396 Dossierregister inzake onderofficieren en minderen, tegen wie een strafzaak aanhangig is. ca.1948 1 deel 145 http://proxy.handle.net/10648/7bfab7e4-6c5a-463b-a2d5-6543c07511d4 Register van het personeel van het Korps Militair Bureaupersoneel. 1948-1950 1 pak 146 http://proxy.handle.net/10648/ff1bdb0a-e70a-43db-8203-cfc4aa225f01 Lijst van marinepersoneel, dat krijgsgevangen is geweest. c.1946 1 omslag 147 http://proxy.handle.net/10648/ac25265c-19b0-4860-9248-a557b4edc6fd Naam- en bevorderingsregister van onderofficieren van het KNIL. 1946-1950 1 deel 148 http://proxy.handle.net/10648/fff8ae08-983e-4ae9-8729-154dece94def Ingekomen en uitgaande stukken betreffende personen voor wie geen dossier is aangelegd. 1944-1950 1 pak 149 http://proxy.handle.net/10648/f79f058f-d68b-4cd6-b4f3-4305a49aa37c Naamlijsten van officieren en dienstplichtig personeel van het KNIL. 1946-1949 1 omslag 150 http://proxy.handle.net/10648/95afbaa2-0157-4ca8-a329-2d1a5836b50c Beschikkingen betreffende benoeming en ontslag van personeel van de Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS). 1947-1949 1 omslag 151 http://proxy.handle.net/10648/e2dbd424-82c0-4d86-a386-6f7742be2d10 Ontnemen van een tijdelijk verleende rang aan officieren, afschriften. 1947-1949 1 omslag 152-153 Registers van deelnemers aan KNIL-opleidingen en cursussen. 1947-1950 14 delen 152 http://proxy.handle.net/10648/96f87dcb-bda2-4947-9371-17ef808459cc 1947-1950 153 http://proxy.handle.net/10648/ff0b91db-1b4f-4803-beea-bca50cbf3e73 1949-1950 154 http://proxy.handle.net/10648/102f3bb0-619a-478a-aa24-f331d1858224 Anciënniteitsregisters van onderofficieren van het KNIL, in lijstvorm. 1949 1 omslag 155 http://proxy.handle.net/10648/ca24afc7-14ae-4f0c-b486-91fcb34b763c Lijsten van overleden militairen, volgens opgave van het Centraal Informatiebureau van het Rode Kruis te Batavia. 1949 1 omslag 156 http://proxy.handle.net/10648/855c414f-ef53-4d81-9615-5ec4d3e30bb5 Staten van afgekeurde, ontslagen en gepensioneerde militairen van het KNIL. 1949-1950 1 omslag 145 http://proxy.handle.net/10648/cac3e413-94f1-44ac-9f3d-0672a7a0c1f5 Ranglijst van het Korps Militair Bureau Personeel KNIL. 1950 1 omslag Kwartiermeester-Generaal 157 http://proxy.handle.net/10648/5e9be83a-c272-4eb1-a87a-1580f4d7f128 Inlevering van particuliere wapens door KNIL-militairen. 1946-1950 1 omslag Topografische Dienst te Weltevreden 158-159 Ingekomen en uitgaande stukken van de Topografische Dienst. 1935-1950 2 pakken 158 http://proxy.handle.net/10648/59c9de4c-dfe4-4623-bf73-f6ff334f21a6 1935-1947 159 http://proxy.handle.net/10648/c0aadf10-6351-44dc-a6dd-c2f4ecd8e349 1947-1950 Permanente Karteringscommissie 160 http://proxy.handle.net/10648/36cfc954-85d2-43c2-a231-b9bd0cc81ba2 Ingekomen en uitgaande stukken van de Permanente Karteringscommissie. 1936-1941 1 omslag Vrouwenkorps KNIL 161 http://proxy.handle.net/10648/cd96d7cf-2276-4d78-9700-a29d5fad948d Correspondentie van het Korpscommando VK te Batavia. 1944-1950 1 pak 162 http://proxy.handle.net/10648/9cf5d0c4-dfe2-490b-b02d-a0430e52f5c5 Beschikkingen betreffende overplaatsing, bevordering en ontslag van personeel van het Vrouwenkorps, afschriften. 1944-1950 1 pak 163 http://proxy.handle.net/10648/9539c77e-e0ff-4a77-be67-9a7c2ae30630 Nominatieve staten, naamlijsten van personeel van het Vrouwenkorps. 1945-1950 1 omslag 164 http://proxy.handle.net/10648/526dc5f8-083b-428d-9b36-202d30938f0c Korpsorders van het Korpscommando betreffende benoeming, bevordering, overplaatsing en ontslag van personeel van het Vrouwenkorps. 1948-1950 1 omslag
ARCHIEFBESCHEIDEN VAN HET KONINKLIJKE NEDERLANDS-INDISCHE LEGER, GEVORMD IN NEDERLAND Commissariaat van Afmonstering te Den Haag 165 http://proxy.handle.net/10648/57144a9c-7fef-4fc3-8210-1191c9f297fe Register van het Commissariaat van Afmonstering te 's-Gravenhage met aantekeningen betreffende de afmonstering van militairen en de Koloniale Reserve. c.1881-1910 1 deel 166-167 Registers van afmonstering van militairen uit West-Indië, met indices, 1908-1910 2 delen 166 http://proxy.handle.net/10648/c1338e61-22f6-4de1-946a-217cef772b72 1908-1934 167 http://proxy.handle.net/10648/03b475b0-f12a-4522-8a5c-5f62b1ee484c 1935-1940 168-177 Registers van afmonstering van militairen uit Oost-Indië, met indices. 1921-1940 10 delen 168 http://proxy.handle.net/10648/6d7dff9a-76f3-42a1-916b-4367ce3a5a23 1921 169 http://proxy.handle.net/10648/e9993494-4679-45fb-9bd1-e80183964963 1922 170 http://proxy.handle.net/10648/d18b9fd4-01c4-4ab0-9863-9950192897eb 1923 171 http://proxy.handle.net/10648/cd7746a0-6742-4b6d-9ed6-003b56f90a33 1925 172 http://proxy.handle.net/10648/58862bd3-04e0-48fe-9d91-21463aac864c 1926 173 http://proxy.handle.net/10648/67e72b3d-d5c0-48c1-8c78-3e3ff847a7f7 1927-1928 174 http://proxy.handle.net/10648/4d92479a-1a40-45d0-b460-2689b6a61c55 1931-1932 175 http://proxy.handle.net/10648/c051af65-8b5c-4d4c-a65d-019b193713d3 1935-1936 176 http://proxy.handle.net/10648/2d2b1708-6705-4dd7-9b5a-b1de02e8a23d 1937-1938 177 http://proxy.handle.net/10648/47076656-8ae9-4271-96a1-f622152d650c 1939-1940 178 http://proxy.handle.net/10648/600e6a01-8736-43ef-b837-236c0fbd938e Agenda van ingekomen stukken van het Commissariaat van Afmonstering te 's-Gravenhage. 1930-1940 1 deel 179 http://proxy.handle.net/10648/fc34688e-8d09-4637-9bbe-7ed57fa7df42 Brievenboek van het Commissariaat van Afmonstering, deel XIII. 1931-1940 1 deel Koloniale Reserve te Nijmegen 180 http://proxy.handle.net/10648/a692f357-1b89-40b1-a028-fd0bf350fb1b Voorschrift tarieven bij de Koloniale Reserve, met aangebrachte wijzigingen. 1925-1939 1 deel KNIL-centrum Nederland te Nijmegen 181 http://proxy.handle.net/10648/fff3f804-ab58-4a48-8c1d-3bfd23b47b71 Administratieve voorschriften van de Adjudant-Generaal voor alle militaire gezaghebbers, gestencild. 1947-1950 1 pak Recruteringsofficier Vrouwenkorps/KNIL bij het CIZ in Den Haag 182 http://proxy.handle.net/10648/4b54bbcb-830a-4d7c-aac6-346fc868d218 Correspondentie van de recruteringsofficier Vrouwenkorps/KNIL bij het CIZ in Den Haag. 1946-1949 1 pak 183 http://proxy.handle.net/10648/389e987e-7648-48c2-8783-b376701fad4a Beschikkingen betreffende overplaatsing, bevordering en ontslag van personeel van het Vrouwenkorps/KNIL, afschriften. 1946-1949 1 pak