2.10.26 Inventaris van het archief van de Gouverneur van Suriname: Kabinet, (1934) 1951-1975 (1982) J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1982 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Otto van der Meij, 20070206. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975. 22 augustus 2008. 1Bijlage 2 - Analyse van de rubrieken van het registratuurplan van het archief van het Kabinet van de Gouverneur - opgenomen als 'fileplan' in descgrp type="bijlagen", door Florie Barnhoorn. 15 september 2008 2Bijlage literatuur ingevoegd door Pauline van den Heuvel. 6 december 2010 3Bijlagen ingehangen door Anita Bouwman. 6 juli 2011 4Opmerking op titelblad geplaatst, accessrestrict met jaar 2011 verwijderd, en inv.nrs. vanaf 715 weer zichtbaar gemaakt door Diederick Kortlang. 30 augustus 2011 5Ivm melding Frans van Dijk opmerking op titelblad aangepast (voor onbepaalde tijd niet raadpleegbaar) door Pauline van den Heuvel 01 september 2011 6Kleine aanpassing gedaan in verband met melding Frans van Dijk en een paar spelfouten eruitgehaald door Caroline Leistra 6 juli 2011 7inv.nrs. tot 715 weer zichtbaar gemaakt op verzoek van Frans van Dijk door Diederick Kortlang. 5 december 2012 8 Afbeelding ingevoegd door Hans Punt. 12 december 2013 9 Indices ingevoegd door Hans Punt. Beschrijving van het archief Gouverneur Suriname, Kabinet Gouverneur van Suriname, 1952-1975 1952-1975 K23094 48,50 meter; 3078 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Enkele stukken zijn in het Engels, Frans of Spaans gesteld. Nationaal Archief, Den Haag Gouverneur van Suriname: Kabinet (1934) Gouvernementssecretarie van Suriname Het archief wordt thans (2011) voorbereid voor overdracht naar het Nationaal Archief van Suriname. Het is niet meer voor raadpleging beschikbaar. Op basis van het in 1954 tot stand gekomen statuut waarin de verhouding tot Nederland werd geregeld, voerde het Kabinet van de Gouverneur de volgende taken uit: Toezicht op de organisatie van het algemeen bestuur; de politie; de rechtsspraak; de defensie; de Landbouw; openbare werken; verkeer; onderwijs; sociale zaken en buitenlandse betrekkingen. In het archief van het kabinet van de Gouverneur van Suriname uit de periode 1951-1975 zijn stukken te vinden die betrekking hebben op deze terreinen. Zo is er veel materiaal over koninkrijksaangelegenheden, buitenlandse betrekkingen (internationale organisaties, Latijnsamerikaanse organisaties) en binnenlandse bestuursaangelegenheden (regeringsinstellingen, landsfinanciën, ontwikkelingsprojecten, voorlichtingsmateriaal). Een deel van de Kabinetsbescheiden geldt als vertrouwelijk.Ook zijn er documenten die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, zoals stukken over Surinaamse veteranen, het Oorlogsherinneringskruis, acties van de Bond van Surinaamse Oorlogsveteranen voor betere pensioenen, uitkeringen aan oorlogsinvaliden, weduwen van omgekomen koopvaardijpersoneel en oorlogsslachtoffers uit Nederlands-Indië. Daarnaast zijn er door voormalige gouverneurs archieven gedeponeerd die een meer persoonlijk karakter dragen. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer 1. Suriname als deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Op 20 januari 1950 kwam in afwachting van de definitieve vaststelling van de staatsrechtelijke verhoudingen tussen het Rijksdeel Suriname en Nederland een Interimregeling tot stand. De regeling was een uitvloeisel van de verhouding tussen de rijksdelen, die sedert de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië in 1945 - in 1949 vond uiteindelijk de soevereiniteitsoverdracht plaats - aanzienlijk was gewijzigd. De voornaamste bepalingen behelsden de invoering van een autonome Surinaamse regering, die in beginsel slechts verantwoording aflegde voor de Staten van Suriname, een rechtstreeks uit het volk gekozen afvaardiging. Hierdoor was de autonomie van Suriname een feit; het besluit van een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer om op een eerste ontwerp amendementen op het gebied van onderwijs en huwelijksrecht in te brengen leidde tot een unaniem verzet van de Staten van Suriname en uiteindelijk tot intrekking van dit wetsontwerp onder aandrang van de Nederlandse Eerste Kamer. Een nieuwe regeling kwam niet dan met uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten tot stand. Ondertussen werden de reeds in 1948 aangevangen onderhandelingen over een definitieve vaststelling van de onderlinge staatkundige verhoudingen voortgezet. Hierbij kwam vooral de vraag aan de orde, of de Surinaamse autonomie binnen koninkrijksverband ook een recht tot secessie (afscheiding) impliceerde.

De oplossing werd gevonden in de vaststelling van de mogelijkheid tot wijziging of opzegging van het Statuut. Op 16 juni 1954 werd het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden door de Nederlandse Tweede Kamer aangenomen, op 27 oktober 1954 door de Staten van Suriname. Op 15 december 1954 werd het Koninklijk Besluit getekend en op 29 december daaraanvolgende vond in alle rijksdelen de plechtige afkondiging plaats. Om het Statuut symbolisch te bestendigen bracht het staatshoofd koningin Juliana in 1955 een statiebezoek aan Suriname.

De politieke zelfstandigheid van Suriname diende te worden bevestigd in een zelfstandige economische ontwikkeling. Hiertoe ontbraken vooralsnog de mogelijkheden. Hoofdmiddelen van bestaan waren de bauxietproduktie en de bosbouw, maar deze waren voornamelijk in particuliere (buitenlandse) handen.

De bauxiet werd gewonnen door de Surinaamse Bauxite Maatschappij, een dochteronderneming van de Aluminium Company of America, later Suralco, en de Billiton Maatschappij Suriname.

Hun werkzaamheden kwamen vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog de landskas ten goede maar leverden slechts ten dele een bijdrage tot de ontwikkeling van het land. De bosexploitatie geschiedde in samenwerking met de dienst Lands Bosbeheer door de Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij, een in 1947 opgerichte dochteronderneming van een meubelfabriek in het Nederlandse Zaandam.

Deze maatschappij specialiseerde zich behalve op houtexport ook op de fabricage van triplex, spaanplaat en prefabricated woningen. De Surinaamse regering was genoodzaakt om voor deze grote ondernemingen de noodzakelijke infrastructurele voorzieningen te treffen: hiervan was de aanleg van een aantal stuwdammen, zoals de Brokopondodam bij Afobaka (voor de Suralco) de belangrijkste.

De Nederlandse regering nam echter vanaf 1946 de verplichting op zich om Suriname bij te staan in de ontwikkeling van een eigen economische produktie van consumptiegoederen en van een uitbreiding van een infrastructuur, die in eerste instantie de bevolking ten goede kwam. Reeds werd bij rijkswet van 1 augustus 1947 (Stbl. 285) het Surinaams Welvaartsfonds ingesteld met het doel, projecten ter hand te nemen of te financieren, die de ontwikkeling van Suriname zouden bevorderen.

Het fonds financierde ontwikkelingsprojecten overeenkomstig een nader op te stellen werkplan, resultaat van continu overleg tussen Nederlandse regeringsinstellingen, het Surinaamse gouvernement en de Staten. Allengs bleek deze planning te beperkt; geregeld overleg tussen Nederland en Suriname diende geïnstitutionaliseerd te worden met respect van de interne zelfstandigheid van Suriname. Hiertoe diende de oprichting van het Surinaams Planbureau op 30 juli 1951 (G.A.B. 63), dat als eerste opdracht kreeg de voorbereiding van een nationaal tienjarenplan.

Coördinatie van de planning bleek bovendien noodzakelijk door de ontwikkelingsplannen van de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. De Surinaamse ontwikkeling werd ingepast in het Marshall-plan en de Verenigde Staten verklaarden zich bereid om, onafhankelijk van Nederlandse bijdragen, technische hulp te verlenen in het kader van ontwikkelingsprojecten van de Verenigde Naties. Hiertoe werd in 1953 een contract gesloten. Op 10 juni 1952 werd het Tienjarenplan bij de gouverneur van Suriname ingediend; op 22 december 1954, een week na de ondertekening van het Statuut door de Koningin, werd het beginselakkoord over het plan tussen de regering van Suriname en de Nederlandse regering ondertekend. Omdat het door gekozen Staten was goedgekeurd geldt het als het eerste nationale ontwikkelingsplan; op 23 januari 1956 trad het in werking.

Bij de beëindiging van het Tienjarenplan, dat vooral bijdroeg tot infrastructurele voorzieningen in het Surinaamse binnenland door de uitbreiding van luchthavens en dat behalve de economische ontwikkeling op agrarisch terrein ook de sociale ontwikkeling van de bevolking beoogde, werd een planning op langere termijn noodzakelijk. Op 2 november 1965 stelde de Surinaamse ministerraad het Nationale Ontwikkelingsplan Suriname vast, dat zou worden uitgewerkt in elkaar opvolgende vijfjarenplannen. De Nederlandse regering zegde aan de uitvoering van deze plannen op gelijke wijze haar steun toe. De planontwerpende en controlerende instanties van het Tienjarenplan bleven in functie. Blijvende resultaten van deze ontwikkelingssamenwerking tussen Nederland en Suriname zijn de uitgestrekte gemechaniseerde rijstpolders in het district Nickerie: de Prins Bernhardpolder en het Wageningenproject. Zij dragen in aanzienlijke mate bij aan de voedselvoorziening in Suriname. Gunstige factoren zijn ook de export van citrusvruchten en van produkten van de sedert 1960 opgekomen garnalenvisserij, die vanaf 1974 door de regering wordt geëxploiteerd.

In het in 1971 ingegane Tweede Vijfjarenplan kwam de ontwikkeling van een groot gebied in West-Suriname aan de orde. De aanleg van dammen in de Saramacca, de Kabalebo-dam gaf niet alleen mogelijkheden voor elektriciteitsvoorziening en irrigatie van de vruchtbare gebieden in het district Nickerie, zij leverde ook infra-structurele mogelijkheden voor de bouw van een industriegebied rond het plaatsje Apoera, waar in de omgeving gewonnen metaal zou worden verwerkt.

Van betekenis voor de economische ontwikkeling was ook de bijzondere band met de Europese Economische Gemeenschap, waarvan het rijksdeel Nederland vanaf de oprichting in 1957 lid was.

Op 1 september 1962 werd Suriname als geassocieerd lid toegelaten; in februari 1962 kwam het verdrag van Yaoundé tot stand, waarbij 17 Afrikaanse landen toegang kregen tot de Europese markt, en waarbij Suriname zich in 1964 aansloot. Door deze associatie had Suriname in ruil voor vrije invoer van Europese produkten de mogelijkheid om rijst en citrusvruchten naar de Europese markt te exporteren; vanuit een Europees Ontwikkelingsfonds kon steun worden verleend aan de Surinaamse regering voor een aantal specifieke projecten.

Allengs begon Suriname zich echter ook op het Latijnsamerikaanse continent te oriënteren. Reeds in 1948 nam L. Lichtveld als Surinaamse afgevaardigde deel aan de negende Pan-Amerikaanse conferentie in Bogotá; Lichtveld vertegenwoordigde Suriname daarna ook als afgevaardigde van een autonoom gebiedsdeel in de tiende conferentie in Caracas (1954).

In 1948 trad ook het in 1946 door Nederland, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten gesloten verdrag inzake de oprichting van een Caribische Commissie in werking. Deze commissie omvatte alle gebiedsdelen in de Caribische zee en had tot doel de samenwerking in het Caribische gebied te bevorderen door gemeenschappelijk onderzoek op economisch, sociaal, wetenschappelijk en technologisch terrein. Surinaamse afvaardigingen namen in de commissie actief deel. In de in 1948 opgerichte Organisatie van Amerikaanse Staten had Suriname geen zitting; wel werd het in 1960 opgenomen in het hulpverleningsprogramma van de Verenigde Staten, de Alliance for Progress. Hierdoor werd Suriname erkend als een Latijnsamerikaans ontwikkelingsland, weliswaar met een eigen etnische structuur, maar met gelijkaardige problemen en belangen als de omringende landen.

De interne politieke ontwikkeling van Suriname werd in hoge mate bepaald door de complexe bevolkingsstructuur. De belangrijkste politieke partijen werden in 1946 reeds opgericht: de Nationale Partij Suriname, die zich ontwikkelde tot een voornamelijk Creoolse partij en de V.H.P., die onder verschillende benamingen, maar met de zelfde initialen, voornamelijk de Hindostanen verenigde. Als kleinere partij handhaafde zich de Kaum Tani Persatuan Indonesia, die de belangen van de Javanen vertegenwoordigde. Binnen deze verbanden deden zich scheuringen voor, die aanvankelijk aansluiting vonden bij een in hoofdzaak Creoolse Partij van Sociale Vooruitgang. De aanvankelijke tegenstellingen tussen de "protestantse" N.P.S.-aanhang en de "Roomse" P.S.V. maakten coalitie-regeringen van de N.P.S. en de V.H.P. of van hun tegenstanders (het "eenheidsfront", 1955-1958) mogelijk. Suriname leek in de jaren 1950 een paradijs van interraciale samenwerking. Na het aan de macht komen van een voornamelijk Creoolse regering onder leiding van J. Pengel in 1967 nam de polarisatie tussen de landsaarden toe.

Daarnaast bleef de sociale situatie precair: het in de jaren 1930 ontstane arbeidsoverschot, paradoxaal gevolg van het tekort aan arbeidskrachten in de voorafgaande jaren die voor het ondernemersklimaat nadelig waren, groeide in de jaren 1960 door de toeneming van de transmigratie van bosbewoners naar de grote stad Paramaribo. Na 1950 werd de oude plantagecultuur vervangen door gemechaniseerde landbouw, die echter weinig arbeidsintensief was; ook de mechanisatie van de bauxietwinning droeg weinig bij tot de leniging van de werkloosheid.

De polarisatie tussen Creolen en Hindostanen werd mede verscherpt door de uitbreiding van het aantal ambtenarenbetrekkingen en de vermeende invloed van de heersende politieke partij daarin. Het gevolg was, dat sociale conflicten nagenoeg altijd in het voordeel van de oppositie werkten: de val van de NPS-regering Pengel was het gevolg van een onderwijsstaking in 1969, de val daarop van de VHP-regering Sedney van een algemene ambtenarenstaking in 1973. Doordat steeds meer inwoners hun toevlucht namen tot emigratie naar Nederland, nam de onderbevolking toe.

In 1970 zag de regering Sedney zich ter uitvoering van het verkiezingsprogram van de V.H.P. genoodzaakt om onderhandelingen met de andere koninkrijkrijksdelen aan te knopen om ter vergroting van de Surinaamse zelfstandigheid tot wijziging van het Statuut te komen. Ook van Nederlandse zijde werd hierop aangedrongen: de sociaal-democratische Partij van de Arbeid noemde zelfs in zijn verkiezingsprogram "Keerpunt 1972" een termijn voor de onafhankelijkheid van Suriname. Een Koninkrijkscommissie ving besprekingen aan, die tot perspectieven leidden, meer in het algemene zelfstandigheidsstreven nam de V.H.P. slechts een gematigd standpunt in; zij wenste eerst vermindering van de rassenpolarisatie. Na een kabinetswisseling werd echter het roer omgegooid.

De in hoofdzaak Creoolse regering Arron legde op 15 februari 1974 in zijn regeringsverklaring de Koninkrijkscommissie een termijn op, waarbij hij de onafhankelijkheid vóór eind 1975 gerealiseerd wenste te zien. Na zeer intensieve onderhandelingen tussen de regeringspartijen en oppositie over de manier, waarop na de onafhankelijkheid een raciale hegemonie kon worden voorkomen, en na het aangaan van een akkoord met de Nederlandse regerlng over een door deze te financieren Meerjaren Ontwikkelingsplan, werd op 25 november 1975 de onafhankelijkheid van Suriname plechtig uitgeroepen.

Het Statuut was beëindigd.

2. De Gouverneur

De positie van de gouverneur vond zijn grondslag in het in 1954 aangenomen Statuut voor het Koninkrijk (Stb. 1954 nr. 596, Gouv. bl. No. 172). Zijn taak en bevoegdheden werden vastgesteld in de Staatsregeling van Suriname van 29 maart 1955 (Stbl. 133, G.B. No. 53) en het Reglement voor de Gouverneur van diezelfde datum (Stbl. 134, G.B. No. 54). Daarvóór werd zijn positie ten opzichte van de koloniale periode belangrijk gewijzigd bij de Interimregeling voor Suriname van 1949 (Stbl. J 575, G.B; 1950 No. 10).

Het beeld van "onderkoning van Suriname" heeft zich vanaf 1946 gewijzigd in dat van een constitutionele vertegenwoordiger van de monarchie. De gouverneur was sedert 1950 zowel orgaan van het Koninkrijk als landsorgaan. Voor zijn daden als vertegenwoordiger van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden was hij verantwoordelijk aan de Koninkrijksregering als principaal. Hij volgde haar aanwijzingen op bij onderwerpen, die het Koninkrijk in het algemeen aanbelangen. Het Reglement van 1955 stelde zijn bevoegdheden en plichten limitatief vast en schreef de gouverneur bindend voor wanneer hij mocht ingrijpen in het Surinaamse regeringsbestel. In bepaalde gevallen was hij daartoe zelfs verplicht. Reeds tijdens de Interimregeling van 1950 werd trouwens voor het binnenlands beleid de positie van de gouverneur als hoofd van een parlementaire democratie vastgesteld: "de Gouverneur is het hoofd van de landsregering. De landsministers zijn verantwoordelijk voor de Staten".

De gouverneur had dus een tweeslachtige positie. Hij was hoofd van de Surinaamse Regering (na 1954 vertegenwoordiger van de Koningin in Haar hoedanigheid van hoofd van de landsregering) én vertegenwoordiger van de Regering van het Koninkrijk. "Deze tweeslachtigheid brengt wel eens verwarring, omdat de Gouverneur als Surinaams Orgaan onschendbaar is, maar als Koninkrijksorgaan toch wel verantwoordelijk is aan het Koninkrijk der Nederlanden".

Aldus C.D. Ooft in het schoolboek "Kort begrip van de staatsinrichting van Suriname". 4e druk, Paramaribo 1973, pag. 22-23.

Tevens had hij tesamen met de verantwoordelijke landsministers volgens het Statuur "de zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden". Concrete bevoegdheden, die de gouverneur mogelijkheden gaven om in te grijpen in de wetgeving door het samenspel van Surinaamse Staten en landsministers staan met name beschreven in het Reglement van de Gouverneur van 1955. De gouverneur "waakt over het algemeen belang van het Koninkrijk" (art. 18). Hij zorgt voor de afkondiging en uitvoering van Rijkswetten, algemene maatregelen van Rijksbestuur en de voor Suriname geldende overeenkomsten van het Rijk met andere mogendheden en volkenrechtelijke organisaties (art. 19). Wel had hij de bevoegdheid "om gewichtige redenen" de afkondiging van deze wetten etc. op te schorten, waarna hij dan een voordracht doet aan de Koning; bij afwijzing van deze voordracht is de gouverneur alsnog aan afkondiging gehouden (art. 20). Bij de totstandkoming van Koninkrijkswetten was beraadslaging van de Staten van Suriname noodzakelijk en de Gevolmachtigde Minister van Suriname beschikte bovendien over bevoegdheden om zonodig de aanneming van bepaalde rijksregelingen te voorkomen; als het er echter op stond, voorzag het Statuut echter wel in mogelijkheden voor Nederland om een rijkswet of algemene maatregel van Rijksbestuur tot stand te doen komen.

Het toezicht van de gouverneur op naleving van de afgekondigde rijkswetten, A.M.v.R.B.'s en internationale overeenkomsten, leidde niet alleen tot eventuele voordrachten aan de Koning (art. 23), maar ook tot de bevoegdheid om de vaststelling van door de landsregering voorgedragen (en door de Staten aangenomen) landsverordeningen of landsbesluiten te weigeren. "Hij geeft hiervan terstond kennis aan de Koning als hoofd van de Regering van het Koninkrijk", die dan een uiteindelijke beslissing tot schorsing neemt. Bij hem berust dan de beslissing of een landsverordening of landsbesluit in strijd is met "het Statuut, een internationale regeling, een Rijkswet of een algemene maatregel van Rijksbestuur, dan wel met belangen, welker verzorging of waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is".

De Kroon kon op voordracht van de Raad van Ministers van het Koninkrijk en op advies van de Raad van State ook zelf landsverordeningen vernietigen. Een dergelijk conflict tussen landsverordening en Rijkswet heeft zich echter in de praktijk niet voorgedaan; conflictsituaties op formeel terrein werden reeds van tevoren vermeden door onderling beraad tussen gouverneur en landsregering.

De verhouding tussen de gouverneur en de landsministers werd reeds in de periode tussen Interimregeling en Statuut in concreto vastgesteld door op eigen initiatief van de gouverneur vastgestelde landsverordeningen. In het Gouvernementsbesluit van 3 augustus 1951, No. 90 worden alle grondwettelijk neergelegde bevoegdheden van de gouverneur, met name die op het gebied van de benoeming van ambten, aan de landsministers gedelegeerd. Op 27 januari 1970 werd dit landsbesluit herzien, omdat het geen constitutionele basis had. Er werd een verordening uitgevaardigd inzake de instelling en taakomschrijving van departementen van algemeen bestuur. Zo is, aanvankelijk door delegatie, een praktijk tot stand gekomen, waardoor de gouverneur (vertegenwoordiger van de onschendbare koning als hoofd van de landsregering) in toenemende mate bevoegdheden tot handelen aan de (politiek en strafrechtelijk verantwoordelijke) landsministers heeft overgelaten.

In concreto beperkte de rechtstreekse bemoeienis van de gouverneur met de landspolitiek zich tot de uitoefening van zijn bevoegdheid om leden van de Regeringsraad, sedert 1954 Ministerraad, de Raad van Advies en de Rekenkamer te benoemen.

Na gehouden Statenverkiezingen of ter oplossing van een kabinetscrisis benoemde hij een kabinetsformateur. Ook had hij de macht om de Staten te ontbinden: in 1951 en 1958 is hij hiertoe overgegaan op verzoek van de landsministerraad. Over het algemeen is zijn gedragslijn dezelfde geweest als die van een constitutionele monarch in een parlementaire democratie. De hoofdwerkzaamheden van de gouverneur bepaalden zich vooral tot zaken, die in het Statuut expliciet als Koninkrijksaangelegenheden omschreven zijn, namelijk:

1) de buitenlandse betrekkingen van het Koninkrijk.

Hiermee bemoeide hij zich actief in samenwerking met de Gevolmachtigde Minister van Suriname, die echter in de loop der jaren het initiatief tot zich nam.

De gouverneur beperkte zich in toenemende mate tot het spelen van doorgeefluik inzake door het Koninkrijk te sluiten, dan wel gesloten verdragen, waarover door landsregering resp. de Staten moest worden beraadslaagd.

2) de defensie, zowel met betrekking tot het Surinaamse grondgebied als tot de kosten van de verdediging van de onafhankelijkheid van het Koninkrijk

De gouverneur was opperbevelhebber over een hem ter beschikking gestelde krijgsmacht: De Landmacht in Suriname, sedert 1961 de Troepenmacht in Suriname.

Volgens art. 28 van het Reglement voor de Gouverneur beschikt hij hierover "zodanig als hem in het belang van het Koninkrijk in het geheel en van Suriname in het bijzonder oirbaar dunkt. Hij kan bevelhebbers en officieren van de krijgsmacht schorsen en delen van de krijgsmacht ter beschikking stellen aan de Landsregering ter handhaving van de openbare orde".

De dagelijkse leiding over de troepen berustte bij de commandant, die door de Koning op voordracht van de Koninkrijksminister van Defensie werd benoemd. Defensie-aangelegenheden binnen het Koninkrijk werden echter niet zelden door de Gevolmachtigde Minister in overleg met het Nederlandse departement van Defensie afgehandeld.

3) regelingen van internationaal recht, nationaliteit e.d., inclusief naturalisaties van personen woonachtig in Suriname.

De gouverneur bemiddelde bij aanvragen om naturalisatie van in Suriname woonachtigen tot Nederlander. Naturalisatie geschiedde pas krachtens Rijkswet.

Tevens verleende de gouverneur de voor overschrijding van de grenzen van koninkrijksdelen vereiste visa, beschikte hij over verzoeken om toelating van vreemdelingen en de uitreiking of intrekking van paspoorten.

4) Grondwetswijzigingen, houdende bepalingen betreffende het Koninkrijk, zulks in overleg met landsregering en Staten.

In theorie lag de hoogste beslissingsmacht in deze bij de Staten-Generaal van het Koninkrijk; de Landsregering en de Staten bezaten evenwel zekere bevoegdheden om invloed te kunnen uitoefenen op deze wijzigingen van de Nederlandse Grondwet, en sedert de Interimwet van 1950 werden zij nimmer "gepasseerd".

5) behartiging van buitenlandse betrekkingen van Koninkrijksdelen, waarbij belangen van Suriname zijn betrokken.

De gouverneur stimuleerde in overleg met de landsminister van Algemene Zaken de uitzending van Surinamers als leden van het diplomatiek personeel, dat binnen het Nederlandse Corps Diplomatique met name de Surinaamse belangen behartigde. De vertegenwoordiging van het Koninkrijk in internationale lichamen kreeg Surinaamse afgevaardigden. Hun rapportage richtte zich echter in eerste instantie tot de Gevolmachtigde Minister van Suriname, die zelf rechtstreekse contacten met de Koninkrijksminister van Buitenlandse Zaken onderhield.

De rol van de gouverneur beperkte zich in toenemende mate tot informeel overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken en formele diplomatieke vertegenwoordiging. Voorts werden reizen van landsfunctionarissen naar het buitenland door het Koninkrijk bekostigd; voor officiële missies was derhalve toestemming van de gouverneur vereist.

6) Nederlandse aangelegenheden, of aangelegenheden van Koninkrijksdelen, die naar zijn mening Koninkrijksaangelegenheden zijn.

Onder deze aangelegenheden vallen protocollaire aangelegenheden als vlag, volkslied, organisatie van statiebezoeken, officiële reizen e.d., het decoratiebeleid van de Koning, maar ook het koninkrijksoverleg inzake de Nederlandse bijdrage tot de Surinaamse economische ontwikkeling.

Met name in deze variëteit van bemoeienissen is de gouverneur zeer actief geweest. Eigenhandig stelde hij de gewenste decoratievoorstellen op, hierbij eerst sedert 1968 bijgestaan door een speciale commissie, maar in hun voorstellen bracht hij drastische wijzigingen aan. Nauw was hij betrokken bij de totstandkoming van plannen van economische bijstand en bij de uitvoering van enkele facetten, ofschoon het zwaartepunt hiervan kwam te liggen bij het overleg tussen de landsregering en de Nederlandse departementen.

De gouverneur was zelf beheerder van het in 1947 opgerichte Surinaams Welvaartsfonds, dat in 1956 werd geliquideerd. Hierna behield hij de beschikking over gelden, voortkomend uit het batig saldo van dit fonds, die hij bestemde voor voornamelijk "niet-commerciële" projecten. In 1954 kwam het Tienjarenplan tot stand. De gouverneur was rechtstreeks betrokken bij het overleg en de voorbereiding. Maar toen in 1956 dit plan in werking trad, berustte de uitvoering bij instellingen, die onder de competentie van de Landsministerraad vielen (de Stichting Planbureau Suriname) en werd vanuit Nederland de controle op de besteding van Nederlandse gelden uitgeoefend door een speciaal daartoe aangewezen missie van deskundigen. De gouverneur werd van de vorderingen op de hoogte gehouden, evenals van het overleg inzake het nationaal ontwikkelingsplan en de uitvoering van de daarop volgende vijfjarenplannen, maar had hierin geen zeggenschap. De Nederlandse missie van deskundigen voor het Tienjarenplan voor Suriname bestendigde zich als overlegorgaan en controle-orgaan in een Vertegenwoordiging voor de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname. De gouverneur werd slechts als adviseur betrokken bij verzoeken om goedkeuring van z.g. "niet-commerciële" projecten van sociaal-economische en/of opvoedkundige aard (de zogenaamde S.E.O.A.-projecten).

Daarnaast bemiddelde de gouverneur bij de uitzending van Nederlandse deskundigen naar Suriname, die door Nederlandse departementen worden betaald overeenkomstig een door de Verenigde Naties opgestelde regeling inzake technische bijstand. Hij adviseerde de Nederlandse regering bij verzoeken van de landsregering om technische bijstand, rapporteerde over het verloop van de werkzaamheden door uitgezondenen en adviseerde desgewenst over handhaving of terugroeping. Verder voerde hij de beschikkingen van de Nederlandse regeringsinstanties uit inzake benoeming, bezoldiging en ontslag van de uitgezondenen. In hoeverre hij zijn invloed kon uitoefenen op de economische ontwikkeling van Suriname was dus in toenemende mate afhankelijk van informele contacten en adviezen, dan wel aan de nevenactiviteiten, die bepaalde functionarissen van zijn Kabinet uit hoofde van hun functie verrichtten.

In de praktische gang van zaken is er, anders dan in de Nederlandse Antillen, geen fundamenteel conflict geweest tussen de onschendbare gouverneur en de verantwoordelijke landsministers. Naar buiten toe hield de gouverneur een traditie van constitutionele afzijdigheid hoog. Toen in 1962 voor het eerst een uit Suriname geboortige tot gouverneur werd benoemd, ging deze afzijdigheid welhaast in lijdelijkheid over; verschillende zaken, die door zijn voorganger nog van eigen adviezen worden begeleid, werden thans in hun geheel aan de landsministers overgelaten.

Het gouverneurschap ten tijde van het Statuut was de laatste fase van een ontwikkeling: hield zij aanvankelijk nog ten dele de vertegenwoordiging van het Nederlandse gezag in Suriname in, zij evalueerde zich meer en meer naar een vertegenwoordiging van Suriname zelf binnen het Rijksverband, totdat de gouverneur zich niet anders manifesteerde dan als plaatsvervangend staatshoofd van Suriname. Deze primaire verbondenheid met Suriname kwam wel zeer manifest tot uiting, toen na de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname de aan het bewind zijnde gouverneur, dr J.H.E. Ferrier automatisch tot President van de Republiek werd benoemd.

3. Het Kabinet van de Gouverneur

Van de oprichting van een los van de Landsregering staand bureau van de gouverneur was al sprake in de Memorie van Toelichting op de Rijksbegroting voor 1950. Reeds hier werd aan de hand van de Staatsregeling van 1948 betoogd, dat "aan de landsorganen en de landsdienaren niet de behandeling kan worden opgedragen van ... zaken (als) zorg voor het algemeen belang van het Koninkrijk, opperbevel over de (de Gouverneur) ter beschikking gestelde krijgsmacht, e.d. Daarvoor dient de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk een afzonderlijk apparaat, een kabinet te bezitten".

Zie over het ontstaan van het Kabinet van de Gouverneur in het archief van de Gouverneur van Suriname, Kabinet Geheim, 1885-1951, inventarisnummer 173.

Deze scheiding van werkzaamheden werd nog noodzakelijker door de Interimregeling van 1950 en door de voorbereiding van de landsverordeningen inzake de overdracht van enkele constitutionele bevoegdheden van de gouverneur aan de landsregering.

Op 14 juli 1951 werd het Kabinet geïnstalleerd.

Mededeling van de gouverneur in een artikel in De Tijd, archief van het Kabinet van de Gouverneur, 1952-1975, inventarisnummer 175. Over de formatie van het Kabinet in het begin: zie noot 2).

De leiding bestond uit een directeur en een referendaris, die zijn plaatsvervanger was; voorts was er een commies voor de codedienst, een stenotypiste-codiste en een telefoniste, allen personeelsleden van de voormalige gouvernementssecretaris. Reeds in hetzelfde jaar bleek, dat de personeelsformatie ontoereikend was voor de verwerking van alle administratieve werkzaamheden: met name documentatie en archlef kwamen ernstig in het gedrang.

De hierna en in de volgende bladzijden beschreven gegevens over de formatie en taken van het personeel zijn ontleend aan de individuele personeelsdossiers van de functionarissen, archief van het Kabinet van de Gouverneur van Suriname, 1952-1975, inventarisnummers 184-186 en de organisatie-overzichten van het bureau van het Kabinet, inventarisnummer 181.

Op 4 augustus 1952 werd een adjunct-commies naar Suriname uitgezonden voor comptabiliteitswerkzaamheden. Deze comptabele kreeg door de uitbreiding van zijn takenpakket weldra een stafpositie binnen het gestaag uitbreidende Kabinet. In 1969 werd in opdracht van de toenmalige vice-minister-president een inventarisatie van het takenpakket van het inmiddels qua personeelssterkte uitgebreide Kabinet opgemaakt.

Deze taken omvatte de directe werkzaamheden van het Kabinet, zonder de diverse nevenfuncties, die aan deze werkzaamheden verbonden waren. Aan de hand hiervan zal worden gepoogd om een taakomschrijving van enige functionarissen te geven.

a. De Directeur van het Kabinet

De Directeur van het Kabinet had formeel tot taak de gouverneur te adviseren als orgaan van het Koninkrijk en opperbevelhebber van de strijdkrachten. Daarnaast adviseerde hij in de praktijk de gouverneur ook in diens hoedanigheid van hoofd van de Landsregering. Dit hield volgens zijn eigen omschrijving in: "a. Het leveren van commentaar op aan de gouverneur ter tekening voorgelegde ontwerp-landsverordeningen of ontwerplandsbesluiten; b. Het plegen van overleg met de Landsregering omtrent de opening en sluiting van de gewone of buitengewone zittingen der Staten van Suriname; c. Het voeren van besprekingen en het onderhouden van contacten met diverse autoriteiten, het concipiëren van correspondentie, toespraken enz. ..." Hierbij is inbegrepen de voorbereiding van persconferenties van de gouverneur bij officiële gelegenheden. Tot 1962 was hij ook plaatsvervanger van de gouverneur bij diens tijdelijke afwezigheid. Tegelijkertijd kreeg de directeur rechtstreeks instructie van de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen om desgevraagd rapport uit te brengen over de situatie in Suriname. Deze rapportage diende in 1951 maandelijks, na het inwerkingtreden van het Statuut periodiek te geschieden; tevens diende de directeur "tussentijdse rapporten" uit te brengen, 'wanneer er zich zaken voordeden, waarvan hij meende dat de Nederlandse regering daar onverwijld van op de hoogte moest worden gesteld. De "politiek-economische rapportage", een samenvatting van inlichtingenrapporten, werd in 1962 gestaakt, omdat deze manier van advies uitbrengen aan de Nederlandse regering haar politiek met betrekking tot de Overzeese Rijksdelen wel eens zou kunnen beïnvloeden, hetgeen in strijd zou kunnen zijn met de constitutionele beleidslijn van de gouverneur.

Inventarisnummer 2863.

De directeur was rechtstreeks betrokken bij de verlening van adviezen inzake technische hulp van Nederlanders aan Suriname, totdat de Nederlandse vertegenwoordiging inzake de ontwikkelingshulp zijn taak overnam; zelf bleef hij echter betrokken bij het verlenen van advies over technische hulp door de Verenigde Staten. Vanaf 1955 vertegenwoordigde hij ook tal van Nederlandse organisaties van culturele samenwerking in Suriname: het Prins-Bernhardfonds Suriname (vanaf 1955), de Stichting Culturele Samenwerking tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen (vanaf 1956) en de daaronder vallende culturele organisaties (Stichting Volkslectuur Suriname, Stichting Taalonderzoek).

In verband hiermee verstrekte hij sedert de aanvang van de vijfjarenplannen adviezen over de z.g. "niet-commerciële projecten" (van sociaal-economische en opvoedkundige aard). Tenslotte had de directeur de algemene leiding over de door zijn ondergeschikten te voeren administratie van werkzaamheden, die rechtstreeks onder de competentie van de gouverneur lagen.

b. De referendaris - adjunct-directeur

De adjunct-directeur trad in eerste instantie als rechterhand van de directeur op en verving hem bij zijn afwezigheid of wanneer deze op zijn beurt de gouverneur verving.

Aanvankelijk had hij geen andere specifieke taak dan juridisch adviseur; voor zijn functie was een academische opleiding in de rechten vereist. Hij verzamelde gegevens voor de rapportage voor het Kabinet aan de Nederlandse regering en had derhalve rechtstreeks contact met de inlichtingendienst van politie en leger. Vanaf 1954 was hij tevens Rijksvoorlichtingsambtenaar, een functie, waarvoor hij een aparte administratie voerde.

Bij de in 1969 opgestelde taakomschrijving blijkt, dat de directeur enkele vaste taken aan hem delegeerde: de leiding over het secretariaat en de comptabele, de correspondentie over aanvragen van door Nederland te verstrekken financiële hulp aan ontwikkelingsprojecten en technische bijstand, de behandeling van visa en transitvisa, de organisatie van persconferenties en de berichtgeving door de gouverneur, en veiligheidsaangelegenheden. Ook stond hij de gouverneur bij met de motivering van decoratievoordrachten. Uit een analyse van het secretariaat zal blijken, dat de uitvoering van het merendeel van deze taken bij administratieve krachten berustte.

c. De ambtenaar voor financiële en personele zaken

De comptabele was niet alleen verantwoordelijk voor het financiële beheer van de gouverneur en het Kabinet, hij behandelde ook alle aangelegenheden van de rechtspositie van het rijkspersoneel in Suriname en de materiële aangelegenheden van de gouverneur en zijn staf. Zijn financiële taak beperkte zich echter niet tot het Kabinet als zodanig, maar omvatte alle financiële beheerstaken van de gouverneur: de voormalige Welvaartsfondsgelden, de gelden van de Nederlandse vertegenwoordigingen inzake ontwikkelingshulp, de financiële aangelegenheden van uitgezondenen in het kader van technische bijstand, en van de vertegenwoordigingen, waaraan de directeur van het Kabinet deel had. Ook stelde hij de ontwerp-begroting op en bewaakte hij de gegeven kredieten. Verder was hij aangewezen om de belangen te behartigen van personen, die zich tot de gouverneur konden wenden om, krachtens een rijkswet, bijstand te ontvangen. Zijn personeelsbeleid omvatte alle Nederlandse rijksambtenaren inclusief uitgezondenen in het kader van de Technische Hulp of Sticusa-projecten.

Hij inde de vorderingen die door de Staat der Nederlanden op particulieren werden opgesteld, ook ten behoeve van derden; indien hiertoe paspoorten werden ingehouden beschikte hij over eventuele restitutie. Hiernaast beheerde hij de administratie van de gewezen burgerlijke en militaire landsdienaren uit Indonesië, die in Suriname verbleven (Stichting Administratie Indische Pensioenen) en behandelde hij pensioenzaken van gewezen militairen van de Troepenmacht in Suriname. Ook was hij comptabele voor de civiele rijksuitgaven in Suriname voor de Directie Financiële en Materiële Zaken van het landsministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt. Voor de uitvoering van zijn taak had hij in 1969 reeds vier secretaressen nodig.

d. Het secretariaat

Bij de instelling van het secretariaat, dat van meet af aan uit louter vrouwelijke krachten bestond, werd de leiding gegeven aan een "commies voor de codedienst", die tevens de titel had van secretaresse van de gouverneur. Deze functie behelsde reeds in de jaren 1952-1954 de leiding over het gehele bureau weldra werd zij dan ook omschreven als "chef de bureau". Onder deze chef stonden weldra een eerste secretaresse (adjunct-commies) en een tweede secretaresse (klerk, later adjunct-commies) met elk een aantal specifieke, mondeling opgedragen taken, waarover de chef het directe toezicht had. Omstreeks 1960 had deze chef verantwoordelijkheid over het geheim archief, de codering en decodering van de post en de behandeling van geclasseerde stukken; de eerste secretaresse was verantwoordelijk voor het beheer van het archief, de tweede voor het coderen en decoderen van telegrammen.

Zij hadden respectievelijk vier en zes "kantoorbedienden" onder zich. Buiten dit personeelsbestand stonden nog de krachten, die onder verantwoording van de comptabele vielen en daar een deeltaak hadden (bijvoorbeeld het beheer van de administratie van Indische pensioenen) en de secretaresse van de Rijksvoorlichtingsambtenaar.

De in 1969 opgestelde taakanalyse van de verschillende functionarissen geeft een nog verdergaande verdeling aan als gevolg van het toenemende aantal routinewerkzaamheden bij het uitschrijven van paspoorten en visa en de verwerking van naturalisatie-aanvragen.

In 1969 had de chef de bureau vier administratieve krachten onder zich, die naast het hun opgedragen steno- type-, codeer- en collationeerwerk de volgende takenpaketten kenden:

Het archief en de behandeling van aanvragen om naturalisatie en visa. De administratie van stichtingen, de werkzaamheden voor de vertegenwoordiging van de Sticusa in Suriname, de registratie van schulden van Surinamers aan het Koninkrijk en Nederlandse gemeenten, en het bijhouden van de documentatie ("stencilarchief, wijzigingen in wetboeken, inbinden van jaarverslagen en tijdschriften"). Het secretariaat voor de pensioenregistraties (voor de Stichting Administratie Indische Pensioenen, voor de TRIS e.d.) en van de Rijksvoorlichtingsambtenaar. De assistentie van de comptabele: de verantwoording over de uitvoering van het interne financiële beheer van het Kabinet van de Gouverneur en over de controle van de administratie van niet-commerciële projecten uit de Vijfjarenplannen.

In 1975 was het personeelsbestand ondanks de door de Nederlandse regering in 1971 ingevoerde tijdelijke personeelsstop met twee personen uitgebreid. De werkzaamheden waren toen als volgt verdeeld:

de chef de bureau was verantwoordelijk voor de algemene leiding en het toezicht, de behandeling en distributie van de ingekomen post, het geheime archief, de behandeling van de diplomatieke mail, het beheer van de codedienst, de registratie van koninklijke onderscheidingen, van diplomatieke en dienst-paspoorten, de tijdschriftenbibliotheek, het beheer van de overheidspublicaties en het semistatische archief; een administratieve kracht was verantwoordelijk voor de agendering en registratie van het "open archief" van het Kabinet en van het archief van het Prins Bernhardfonds Suriname. Tevens assisteerde zij de codedienst en de koerier en verving zij de chef de bureau; een administratieve kracht was verantwoordelijk voor de registratie van de naturalisatie-aanvragen en nationaliteitsonderzoeken, alsmede voor de registratie van het archief van de vertegenwoordiger van de Sticusa. Zij verving voor het werk aan de balie en als telefoniste; een assistent-comptabele was verantwoordelijk voor de financiële administratie van het Kabinet, van de technische bijstand en van de z.g. niet-commerciële projecten uit de vijfjarenplannen; zij was de secretaresse van de comptabele en verving voor het werk aan de balie en als telefoniste; een administratieve kracht was verantwoordelijk voor de correspondentie inzake projecten van de Nederlandse ontwikkelingshulp en de technische bijstand, en de Stichting Experimentele Landbouwbedrijven. Tevens was zij verantwoordelijk voor het beheer van de Indische pensioenen, van de bestelbonnen, voor de abonnementen op kranten en tijdschriften, voor het kaartsysteem van de bibliotheek. Zij assisteerde de koerier met verpakking, en verving voor het werk aan de balie als telefoniste; twee telefonistes en receptionistes waren tevens verantwoordelijk voor het archief van de Rijksvoorlichtingsambtenaar, de expeditie van de poststukken en kleine interne verteringskassen.

De functionarissen bestonden in hoofdzaak uit door de Nederlandse regering uitgezonden personen, die soms voor een beperkte periode een arbeidscontract aangeboden kregen. Het gehele personeelsbestand werd na de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname naar Nederland teruggeroepen, overgeplaatst of gepensioneerd.

Overzicht van de belangrijkste functionarissen, werkzaam bij het Kabinet van de Gouverneur

Gouverneurs van Suriname: 1949-1955 J. Klaasesz 1955-1962 J. van Tilburg 1962-1964 A. Currie

Benoemd in 1963.

1965-1968 H.L. de Vries 1968-1975 J.H.E. Ferrier Directeuren van het Kabinet van de Gouverneur: 1951-1961 C. Nagtegaal 1961-1966 W.A. Renardel de Lavalette 1966-1975 J. van Petten Adjunct-directeuren van het Kabinet van de Gouverneur: 1952-1959 J.A.J. van Gorkom 1959-1961 W.A. Renardel de Lavalette 1961-1966 J. van Petten 1966-1975 E. Bender Ambtenaar voor financiële en personele zaken: 1953-1975 L. Duchenne Secretaresse van de Gouverneur (Chefs de bureau van het Kabinet): 1952-1955 V.M.A. Steenstra Toussaint

(Oorspronkelijk: commies voor de codedienst.)

1954-1958 J.M.M. Moonen 1958-1961 C.J. Gorter 1961-1969 L.A. van der Sluys 1969-1975 J. van Dijk

Geschiedenis van het archiefbeheer

Met uitzondering van een klein buiten de registratie gehouden bestand, dat de directeur van het Kabinet van de Gouverneur om veiligheidsredenen onder zich hield, werd de gehele correspondentie centraal geregistreerd en in één archief geborgen. Er werden twee agenda's bijgehouden door verschillende agendarissen: de geheime agenda van de chef de bureau en de open agenda. Hierin werd de ingekomen post ingeschreven met vermelding van de daarop genomen beslissing en verwijzing van de rubriek, waarin het stuk diende te worden geborgen. De stukken zelf werden na afdoening rubrieksgewijs geborgen volgens een door de directeur van het Kabinet vastgestelde praktijkorde.

Een volledig registratuurplan bevindt zich in inventarisnummer 218.

Binnen deze rubrieken werden soms over een bepaalde zaak dossiers gevormd, waarin uiteindelijk gewone en geheime stukken gezamenlijk werden gedeponeerd. Deze dossiers kregen behalve een summiere omschrijving van de onderhavige zaak geen nader kenmerk. Het rubriekenstelsel was voor de administratie toegankelijk door aanduidingen op de dozen, zodat de stukken "bij oogopslag" konden worden gevonden.

Voor de nevenactiviteiten van de functionarissen van het Kabinet van de Gouverneur werden aparte agenda's bijgehouden. De neerslag van deze activiteiten werd uiteindelijk door de administratie als rubrieken van het hoofdarchief gezien. Zo begon de praktijk te ontstaan, dat ook over bepaalde rubrieken aparte agenda's werden bijgehouden: de correspondentie van de gouverneur of de kabinetsfunctionarissen met de Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname kreeg ln 1969 een afzonderlijke agenda, vermoedelijk opgesteld door de daarvoor verantwoordelijke functionaris. Een ontwikkeling van het rubriekenstelsel naar een bureaustelsel dreigde te ontstaan. In 1972 werd een deel van het bestand, dat de gouverneur naar zijn oordeel niet meer nodig had, naar Nederland overgebracht, om daar door de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief te worden geïnventariseerd.

Zie inventarisnummer 217.

Het bleek voor het merendeel archief van de gouverneur van Suriname uit de periode 1885-1951 met daaraan toegevoegd een afzonderlijk bijgehouden archiefgedeelte betreffende het beheer van het Surinaams Welvaartsfonds over de jaren 1947-1960. Een zeer gering gedeelte bestond uit een aantal dossiers uit de rubriek Economische Zaken en uit de rubriek Openbare Werken en Verkeer: Luchtvaart.

In 1975 werd met het oog op de onafhankelijkheidsverklaring in opdracht van de gouverneur de overbrenging van het gehele archief naar Nederland voorbereid.

Zie voor de voorbereiding inventarisnummer 220, De nadere afwikkeling vindt zijn weerslag in de correspondentie van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 1975 D 8.19, 1976 D 120, 161, 249, 281, 530, 663; 1977 D 8.41; 1979 D 9.138.

Er werd door de adjunct-directeur van het Kabinet een rubriekenlijst opgesteld, waarin de voornaamste dossiers werden beschreven. Daarna werd aan de hand van de rubriekenlijst bepaald, welke bestanddelen terwille van de administratie van verschillende instanties buiten de overdracht werden gehouden. Deze zijn in vijf categorieën onder te verdelen:

Stukken, die bestemd waren voor de administratie van de president van de Republiek Suriname en betrekking hadden op recente ontwikkelingen inzake aangelegenheden van de Landsregering en de vaststelling van de constitutie van de Republiek. Stukken, die bestemd waren voor de Nederlandse ambassade in Paramaribo en betrekking hadden op recente aangelegenheden inzake de betrekkigen tussen Nederland en Suriname en hun gezamenlijke buitenlandse relaties. Archivalia van het secretariaat van de Stichting Experimentele Landbouwbedrijven en de Stichting tot Ontwikkeling van de Machinale Landbouw in Suriname werden op 1 januari 1975 grotendeels aan deze stichtingen overgedragen. Archivalia van de vertegenwoordiger van de Sticusa in Paramaribo, die als bestanddeel van het archief van de Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen naar het hoofdkantoor van de Sticusa in Amsterdam werden gezonden. De vertrouwelijke bescheiden van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur, die buiten de gewone registratie waren gehouden, en die in verzegelde pakketten naar de directeur van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken aan Nederland werden verzonden. Vlak voor de verzending werd een aantal dossiers door de directeur van het Kabinet vernietigd, nadat hiervan een lijst was opgesteld. De naar Nederland verzonden stukken werden in 1979 door de directeur van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen.

Correspondentie van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 1979 D 9.175.

Op 4 maart 1976 was de overbrenging van het archiefbestand naar het Algemeen Rijksarchief voltooid.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief MAISAO-WOTAP 2.10 Selectie en vernietiging Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken Algemeen Duplicaten. Begeleidingsbrieven van doorgezonden stukken van niet-principiële aard. Eenvoudige rappèlbrieven en verzoeken om nadere informatie. Correspondentie van niet-principiële aard over het verloop van brief- of telegramwisseling dan wel andere vormen van communicatie. Correspondentie over verzoeken om inlichtingen. -Correspondentie over verzoeken om toezending van souvenirs, folders, postzegels e.d. met uitzondering van de folders zelf. Verzoeken van particulieren aan de gouverneur om individuele ondersteuning, waarop niet nader is ingegaan, of die zijn doorverwezen. PersoneelN.B. Dit betreft zowel het personeel van het Kabinet van de Gouverneur als personeel, verbonden aan een lands-instelling of een ontwikkelingsproject. Niet-gehonoreerde of doorverwezen verzoeken om plaatsing of sollicitaties. Stukken betreffende de uitvoering van besluiten betreffende bezoldiging van individuen, verrekeningen, salarisstatén, correspondentie over uitbetaling, vergoeding in natura, navorderingen, e.d. Niet-principiële correspondentie over de uitvoering van sociale verzekeringswetten, pensioenwetten, tropentoelagen, "belastingwetten, e.d. Niet-principiële correspondentie over reisdeclaraties, verloven, kosten, verbonden aan de overtocht, van Nederland naar Suriname, voorschotten, e.d. Niet-principiële correspondentie over aankomst in Suriname, vertrek van Suriname of binnenlands vervoer en overnachting. Eenvoudige mededelingen van tijdelijke vervanging van functionarissen of van afwezigheid; mededelingen betreffende kortstondige sluiting van kantoren of buereaus. Lijsten van persoonlijke woonadressen. MaterieelN.B. Dit betreft zowel materieel ten behoeve van het bureau van het Kabinet zelf als wel ten behoeve van landsinstellingen of ontwikkelingsprojecten. Stukken betreffende de aanschaf (bestelling, levering, verscheping, betaling) van eenvoudige onderdelen of kantoormateriaal. Ingekomen reclamemateriaal en particuliere aanbevelingen, waarop niet nader is ingegaan. Stukken betreffende eenvoudige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Stukken betreffende abonnementen op tijdschriften en periodieke bulletins. Comptabiliteit Stukken betreffende incidentele, niet-principiële verrekeningen van uitgaven. Bemiddelingswerkzaamheden Stukken betreffende de inhouding van paspoorten van schuldenaars aan het rijk of aan in Suriname woonachtige particulieren en de verrekening van die schuld. Stukken betreffende bemiddelingen bij schuldvorderingen van particulieren, die in der minne zijn afgehandeld. Stukken betreffende verzoeken om adressen, om opsporingen van woon- of verblijfplaats of om uittreksels van de Burgerlijke Stand. Stukken betreffende bemiddelingen bij rogatoire commissiën, met uitzondering van afschriften van stukken betreffende de materie van de rechtsgedingen. Stukken betreffende transporten van gevangenen. Decoratie-aangelegenheden Stukken betreffende de vervaardiging van vastgestelde eretekens. Stukken betreffende de uitvoering van besluiten tot toekenning van bepaalde eretekens. Stukken betreffende de terugzending van eretekens door nabestaanden van overlevenden. Verkeer Stukken betreffende eenvoudige berichten over overvliegende vliegtuigen en aankomende schepen. Protocollaire aangelegenheden Correspondentie over de vaststelling van data van aankomst van bezoekers, van officiële reizen en over de daarvoor te treffen reserveringen. Besluiten, houdende toestemming van functionarissen om te reizen, met correspondentie over de uitvoering van deze besluiten. Niet-principiële stukken betreffende de uitvoering van programma-onderdelen van officiële bezoeken. Correspondentie over de verspreiding van foto's en andere herinneringen aan officiële aangelegenheden.N.B. Het betreft hier voornamelijk correspondentie over foto's en stukken, vervaardigd in opdracht van en ten behoeve van de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst.

Totale omvang van het bestand 12 m. of 20% van het archief.

Verantwoording van de bewerking

In een grondig onderzoek werd de houdbaarheid van het door de directeur van het Kabinet van de Gouverneur gevormde rubriekenstelsel onderzocht. Het bleek echter, dat verschillende onderwerpen konden worden ondergebracht in uiteenlopende rubrieken, en dat stukken betreffende eenzelfde zaak inderdaad verspreid waren geborgen. Een politiek-militair overleg inzake het kernbomvrijmaken van Latijns-Amerika vond zijn weerslag in de rubrieken "Buitenlandse Betrekkingen: Latijns-Amerika", "Conferentie en Verdragen" en "Militaire Zaken".

Rubrieken als "Opbouw" en "0penbare werken", "Binnenlandse Zaken" en "Sociale Zaken" liepen als het ware in elkaar over: hetzelfde gold voor stukken betreffende ontwikkelingsprojecten, die men nu eens in rubrieken betreffende deze projecten (V.N.O.S.), dan weer in de rubrieken betreffende de bepaalde landsministeries aantrof.

Het gevolg is, dat de verschillende rubrieken nader moesten worden gesystematiseerd en enkele elementen in een logische orde moesten worden ondergebracht. Dit betekende, dat onderscheid moest worden gemaakt tussen de organisatie van het Kabinet van de Gouverneur en organisatorische aangelegenheden van de landsinstellingen; dat een overzichtelijk geheel moest worden gemaakt van alle buitenlandse betrekkingen van Suriname; dat individuele gevallen, waarbij de gouverneur bemiddelde, los moesten staan van algemene beleidsaangelegenheden, waarin de gouverneur of de landsregering betrokken waren. Aan de hand hiervan werd een globale herindeling van de rubrieken vastgesteld, die de basis vormde van een inventarisatiewerkplan. Van het archief werden de volgende bestanddelen afgezonderd:

Archivalia van vóór 1952. Deze stukken bleken alle te behoren tot het archief van de Gouverneur van Suriname, Kabinet Geheim, 1885-1951. Archivalia over nevenactiviteiten van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur en van andere functionarissen: het archief van de vertegenwoordiger van de Stichting Administratie van Indische Pensioenen in Suriname, het archief van de voorzitter van de Adviescommissie inzake Technische Bijstand; het archief van het Prins Bernhard Fonds Suriname en het archief van de Rijksvoorlichtingsambtenaar. Archivalia van de beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, die een aanvulling zijn op het in 1974 reeds geïnventariseerde archief, dat afzonderlijk werd geregistreerd.

Het restant werd nader beschreven: de opschriften van de dossiers werden op kaart gezet en de dossiers op hun inhoud gecontroleerd, de losse stukken werden eveneens beschreven, waar nodig in de dossiers gevoegd, soms gebundeld. Nadat uiteindelijk de definitieve orde van de stukken was vastgesteld, werd door een index de inhoud van het gehele archief nader toegankelijk gemaakt: de inhoud van diverse bundels kon hierin worden verwerkt, evenals de inhoud van dossiers, waarvan de beschrijving om redenen van geheimhouding de namen van personen of de beschrijving van specifieke handelingen moest ontberen.

Bij de vaststelling van de beschrijvingen van bepaalde onderwerpen deden zich verschillende problemen voor met de benaming. Hiervoor zijn vaste gedragslijnen gevolgd:

Zoveel mogelijk zijn Nederlandse benamingen gebruikt. Dit geldt ook voor internationale instellingen of begrippen. Dus: Technische Bijstand in plaats van Technical Assistance, Caribische Commissie in plaats van Caribbean Commission. Dit geldt ook voor begrippen, die populair zijn geworden door internationaal bekende afkortingen: U.N.E.S.C.O. = Organisatie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Onvertaald bleven slechts typisch "onnederlandse" uitdrukkingen als "guesthouse" of benamingen van Suriname organisaties (Sanatan Dharm, Arya Dewaker). Waar mogelijk zijn afkortingen opgelost, ook wanneer de afkorting bekender is dan het originele begrip. In dat geval is de afkorting aan de beschrijving toegevoegd: Overzeese Gas- en Electriciteismaatschappij (O.G.E.M.); Vormingscentrum "Na Arbeid Komt Sport" (N.A.K.S.). Afkortingen, die voor verschillende benamingen van eenzelfde orgaan staan, zoals V.H.P., zijn gehandhaafd. Bij beschrijving van plaatsnamen is de spelling gevolgd, die in de tijd, waarin de stukken ontstonden, gebruikelijk was: zo vindt men herhaaldelijk Copieweg voor Kopiweg. Hetzelfde geldt voor de verwijzing naar districten: dorpen of gebieden, die zich thans in de districten Para of Brokopondo bevinden, vielen in 1951 onder het district Suriname en worden soms als zodanig vermeld: Zanderij, Afobaka.

In alle voorkomende gevallen zijn er in de index verwijzingen opgenomen. Aan de inventaris is een lijst van de voornaamste in de correspondentie voorkomende afkortingen toegevoegd, hetgeen vooral het lezen van telegrammen kan vergemakkelijken. De inventaris werd in 1981 voltooid door drs J.A.A. Bervoets, chartermeester I bij de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief. Bij de samenstelling van de inleiding droeg de heer L. Duchenne bij door het verstrekken van uitvoerige inlichtingen. Mr W.W. Timmers, referendaris bij het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken gaf advies over enkele staatsrechtelijke aangelegenheden.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenDeels openbaar, deels niet openbaar [betreft inv.nr. 1858]. Naderhand vastgestelde beperking. Zie notitie Noor Schreuder] Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Gouverneur van Suriname, Kabinet, nummer toegang 2.10.26, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Gouverneur Suriname, 1952-1975, 2.10.26, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal Lijst van archiefstukken, afkomstig van de vertegenwoordiger van de STICUSA in Suriname. 1956-1975

Deze stukken zijn overgedragen aan de STICUSA-Nederland, J.J. Viottastraat 41, Amsterdam, die ze op zijn beurt zal overdragen aan het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.

STICUSA algemeen, 7 dozen financiën, 3 dozen subsidies, 2 dozen restauraties, 1 doos adviesraadprojecten, 1 doos beurzen, 3 dozen uitgezonden krachten, 3 dozen diverse organisaties, 1 doos verslagen, 1 doos uitgezonden kunstenaars, 2 dozen tentoonstellingen, 1 doos diverse ordners met correspondentie, 6 ordners, 31 dozen en ordners. CCS (Cultureel Centrum Suriname) financiën, 2 dozen verslagen, 2 dozen bestuur, 1 doos statuten, organisatie, etc., 1 doos diversen, 7 dozen, 13 dozen en ordners TAALBUREAU, 4 dozen BUREAU VOLKSLEKTUUR, 2 dozen Lijst van archiefstukken, afkomstig van het bestuur van de Stichting Experimentele Landbouwbedrijven (S.E.L.) 1954-1968

Deze archiefstukken zijn overgedragen aan de directie van de S.E.L.

Projecten van het Surinaams Welvaartsfonds en de S.E.L., 1 doos Maandverslagen van de plantage Slootwijk, de Prins Bernhard-polder en het Lelydorpplan over de jaren 1954-1956. Idem over de jaren 1957-1959. Stukken betreffende de S.E.L., 4 dozen Correspondentie, o.a. verslag van het Surinaams Welvaartsfonds over 1953, en stukken over de affaire Raedt van Oldenbarnevelt en Van Poelje. 1954. Stukken betreffende kolonisten voor de plantage Slootwijk. 1957. Idem, 1958. Correspondentie. 1960. Accountantsrapporten over de S.E.L. en stukken betreffende vergaderingen. Juli 1959-maart 1960. Stukken betreffende vergaderingen. 1959. Stukken betreffende het bestuur van de S.E.L. 1961. Accountantsrapporten en jaarverslagen over de jaren 1958 en 1959. Jaarverslag over 1960. 1963. Correspondentie van de S.E.L. 1964-1968. Begroting 1964, 1965, 1968. Stukken betreffende de bauxietwinning Lelydorpplan (Suralco). Jaarrekeningen. 1962 en 1963. Jaarverslagen. 1961-1963. Maandverslagen van de vruchtentuin Boma, het bacovenbedrijf in Nickerie en de Prins Bernhardpolder. 1965-1968. Stukken betreffende de Stichting tot ontwikkeling van Machinale Landbouw, 3 dozen Stukken over de jaren 1950 tot en met 1966. Stukken uit de jaren 1966 en 1967. Stukken betreffende een bezoek van rijstdeskundigen uit Latijns-Amerika in maart-april 1967. Stukken betreffende een bezoek van rijstdeskundigen uit Costa Rica in maart 1966. Stukken betreffende de reorganisatie van de stichting. Verslagen tot en met 1968. Dossier onderhoudsplicht J. Leussenaar, tot en met 1966.
Verwante archieven

Delen van het archief waren afkomstig van de vertegenwoordiger van de STICUSA in Suriname en zijn overgedragen aan de Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA)-Nederland. Nationaal Archief, toegangsnr. 2.19.114.

Bijlagen Overzicht van geraadpleegde bronnen J.F.A. Bruijning, J. Voorhoeve, W. Gordijn. Encyclopedie van Suriname. Amsterdam, 1977. Edward Dew, The difficult flowering of Surinam. Ethnicity and politics in a plural society. The Hague, 1978. Kabinet van de Vice-Minister-President in Nederland (Voorlichtingsbrochure), De rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden, de basisregelingen, Den Haag, 1960. F.E.M. Mitrasing, Tien Jaar Suriname, van afhankelijkheid tot gelijkgerechtigheid. Bijdrage tot de kennis van de staatkundige ontwikkelingen van Suriname van 1945-1955. Dissertatie Leiden, 1959. C.D. Ooft, Ontwikkeling van het constitutionele recht van Suriname, Dissertatie Leiden, 1972. C.D. Ooft, Kort begrip van de staatsinrichting van Suriname. Paramaribo, 1974. Ordeningsplan Analyse van de rubrieken van het registratuurplan van het archief van het Kabinet van de Gouverneur

De gecursiveerde beschrijvingen zijn als afzonderlijke archiefbestanden behandeld en zijn geinventariseerd in het deel "Inventarissen van archieven, afkomstig uit het Gouvernementsgebouw in Paramaribo, gedeponeerde archieven".

De stukken, aangeduid met het kenmerk V.V.V. zijn niet in de inventaris opgenomen, omdat zij voor vernietiging in aanmerking komen.

Algemene Zaken Bevat: stukken betreffende decoraties. stukken betreffende diverse aangelegenheden, voornamelijk behandeld in overleg met de landsministerpresident. Bedrijven en personen Bevat: correspondentie, voornamelijk naar aanleiding van rekesten, geplaatst in een rubriek van het archief Kabinet Geheim van de Gouverneur, 1944-1951. Buitenlandse betrekkingen Bevat: rapportage over diverse landen door ambassadeurs. rapportage over internationale organisaties (onder andere O.A.S.). series telexberichten van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. stukken betreffende (meestal bilaterale) verdragen de rubriek Buitenlandse Zaken van het archief Kabinet Geheim van de Gouverneur, 1944-1951. Europese Economische Gemeenschap e.d. Bevat: stukken met betrekking tot de O.E.E.C., E.E.G., Raad van Europa e.d. stukken betreffende ontwikkelingsprojecten, gefinancierd door de E.E.G. Binnenlandse Zaken Bevat: stukken betreffende aangelegenheden van ambtenaren, voornamelijk van het Koninkrijk. series resoluties van de gouverneur. correspondentie over informatie naar gegevens uit de burgerlijke stand (V.V.V.). stukken betreffende etnische en religieuze groeperingen. briefwisseling over de toekenning van tropentoelagen aan Rijksambtenaren (V.V.V.). diversen onder de rubriek "Algemeen". Conferenties en verdragen Bevat: stukken betreffende (voornamelijk multilaterale) conferenties en verdragen op het gebied van "Economische Zaken, Algemeen, Justitie en Politie, Financiën, Sociale Zaken, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Onderwijs, Openbare Werken en Verkeer, Volksgezondheid".

Ook in de rubrieken betreffende de landsdepartementen bevinden zich deze gegevens.

stukken betreffende verdragen in het kader van de Internationale Maritieme Consultatieve Organisatie en de Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart. stukken betreffende bilaterale verdragen.
Comptabiliteit Bevat: stukken betreffende de uitvoering van verrekening van gelden (V.V.V.). stukken betreffende vorderingen aan derden Via de Nederlandse regering (V.V.V.). stukken betreffende regelingen ten aanzien van militaire pensioenen van het K.N.I.L. het archief van de Stichting Administratie Indische Pensioenen. Corps Consulaire Bevat: stukken betreffende consulaire aangelegenheden van buitenlandse mogendheden in Suriname. Economische Zaken Bevat: stukken betreffende bilaterale handelsverdragen. verslagen van de Nederlandse Raad voor Economische Aangelegenheden. stukken betreffende handel, industrie, bosbouw, mijnbouw en toerisme. stukken betreffende internationale "economisch-militaire aangelegenheden". documentatie inzake het Europese Herstelprogramma in het kader van de Marshallhulp. Financiën Bevat: verslagen van besprekingen van het coördinatiecollege Suriname-Nederland. stukken betreffende landsbegrotingen. stukken betreffende begrotingen van het Kabinet van de Gouverneur. stukken betreffende het bankwezen in Suriname. stukken betreffende belastingen. stukken betreffende de Rekenkamer van Suriname. stukken betreffende de wetgeving inzake Indische pensioenen. diversen. Gouverneur Bevat: gedeponeerde archivalia van gouverneurs (buiten de agenda). correspondentie, bijgehouden door de adjudant van de gouverneur en zijn telefoniste/typiste (buiten de agenda). stukken betreffende de vaststelling van protocollaire regelingen. stukken betreffende bezoeken van leden van het Koninklijk Huis en van officiële delegaties aan Suriname. stukken betreffende reizen van de gouverneur. teksten van redevoeringen. Kabinetspersoneel Bevat: stukken betreffende de rechtspositie van rijkspersoneel. personeelsdossiers van gouverneurs en functionarissen van het Kabinet. gedeponeerde archivalia van functionarissen van het Kabinet (buiten de agenda). Landbouw, Veeteelt en Visserij Bevat: stukken betreffende internationale conferenties op het gebied van Landbouw, Veeteelt en Visserij. stukken betreffende het binnenlands beleid inzake Landbouw, Veeteelt en Visserij. Militaire Zaken Bevat: de rubriek "Militaire Zaken" van het archief Kabinet Geheim van de Gouverneur, 1944-1951. stukken betreffende internationale militaire verdragen. stukken betreffende defensie-aangelegenheden, de landmacht en de Troepenmacht in Suriname. Onderwijs en Volksontwikkeling Bevat: stukken betreffende onderwijs, kunsten en wetenschappen. stukken betreffende voorlichtingsactiviteiten van de gouverneur en van de landsregering. het archief van de Corronissie voor Intellectuele Planning. Openbare Werken en Verkeer Bevat: stukken betreffende bilateriale luchtvaartverdragen. stukken betreffende de Surinaamse Waterleiding. stukken betreffende luchtvaart- en scheepvaartaangelegenheden. stukken betreffende verkeerswetgeving en verkeersaangelegenheden. Opbouw Bevat: stukken betreffende kaarterings- en exploratiewerkzaamheden. stukken betreffende algemene ontwikkelingsplanning. stukken betreffende bosbouw. stukken betreffende woningbouw. Raad van Advies Bevat: stukken betreffende vergaderingen en benoemingen van leden van de Raad van Advies. Raad van Ministers Bevat: stukken betreffende benoeming en ontslag van landsministers. stukken betreffende de reglementering van de landsministerraad. notulen van gezamenlijke vergaderingen van de gouverneur met de Commissie van Bijstand en de landsregeringsraad, 1948-1951. Rijksvoorlichtingsdienst Bevat: het archief van de Rijksvoorlichtingsambtenaar Sociale Zaken Bevat: verzoeken van individuen om bijstand (V.V.V.). stukken betreffende inzamelingen voor charitatieve doelstellingen. stukken betreffende volkshuisvesting. stukken betreffende arbeidszaken (ook ambtelijke regelingen van de landsdepartementen). het archief van de secretaris van het Prins Bernhard Fonds Suriname. dossiers inzake de plaatsing van Toegoenezen op de plantage Slootwijk. Staatkundige hervormingen Bevat: stukken betreffende wetgeving inzake het Nederlanderschap en ingezetenschap. stukken betreffende de naturalisatie van Indonesiërs. stukken betreffende de totstandkoming van de Landsreglementen 1948 en 1955, de Interimregeling 1950, het Statuut en wijzigingen en uitwerkingen daarvan (de stukken over de jaren 1945-1951 maken deel uit van het archief Kabinet Geheim van de Gouverneur). stukken betreffende grondwetsherzieningen, de onafhankelijkheid van Indonesië (de stukken over de jaren 1945-1951 maken deel uit van het archief Kabinet Geheim van de Gouverneur). stukken betreffende aanknopen van internationale relaties. stukken betreffende kiesreglementen. Staten van Suriname Bevat: stukken betreffende Statenverkiezingen. stukken betreffende de vergaderingen, de benoemingen van leden en het reglement van orde. Statistische Berichten Bevat: begeleidingsbrieven (V.V.V.). Technische bijstand Bevat: het archief van de voorzitter van de Commissie van de Technical Assistance stukken betreffende uitzendingen van Nederlandse deskundigen in het kader van de technische bijstand. Tienjarenplan Bevat: stukken betreffende de totstandkoming van het Tienjarenplan. stukken betreffende de uitvoering van het Tienjarenplan: series correspondentie van de Nederlandse Missie. stukken betreffende het Brokopondoplan. financiële overzichten. Verenigde Naties Bevat: stukken betreffende de relaties met de Verenigde Naties en zijn onderafdelingen: de ECOSOC, de ECLA, de FAO, de U.N.C.T.A.D., de U.N.E.S.C.O., de W.R.O. en de W.M.O. (Niet: de I.M.C.O. de I.C.A.O. de G.A.T.T. en de I.L.O.). stukken betreffende de rapportage van Nederland inzake Suriname. Vertegenwoordiger van de Nederlandse ontwikkelingshulp in Suriname Bevat: stukken betreffende de vaststelling en de uitvoering van de Vijfjarenplannen 1966 en 1971. personeelsdossiers van de Nederlandse Missie voor het Tienjarenplan en de Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp. Vijfjarenplan Bevat: financiële overzichten van de Vijfjarenplan en de nog lopende projecten van de Tienjarenplannen, 1966-1975. Volksgezondheid Bevat: stukken betreffende aangelegenheden inzake de volksgezondheid. Welvaartsfonds Bevat: stukken uit het archief van de beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, 1947-1956. stukken betreffende bestedingen van gelden uit het batig saldo van het Surinaams Welvaartsfonds. Koerierspost Bevat: correspondentie over koerierszendingen (V.V.V.). Caribische Commissie Bevat: stukken betreffende de relatie van Suriname met de Caribische Commissie.
Index op zaaknamen Aanbestedingen, openbare 2360 Aansprakelijkheid van automobilisten 921 Aansprakelijkheid van scheepsegenaren, verdragen 772 775 Aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen 921 Aanvaringen op zee, strafrecht 921 Aanvaringen op zee, voorkoming van 648 Aardbevingen 949 1806 Aardewerkindustrie 1616 Aardnotencultuur 1443 Aardrijkskundig onderzoek 1637 2556 Aardrijkskundige namen, standaardisering 503 Abadoekondre, (district Marowijne), internaat 1515 Abaisa's, conflict met Saramaccaners 1873 Abbot Ch. Associates inc. 1713 Abenaston, (district Brokopondo) 1534 Accountantsbureaus, bestuur 2341 Accijnswetgeving 2087 Actiegroep, Politieke Vereniging 311 A.D.E.L.A., bank 1028 Adjudant van de gouverneur 1767 Administratief personeel, opleidingen 2524 Administratieve macht, misbruik 461 Adoptie van kinderen, wetgeving 1949 Adoptie van plaatsen door Nederlandse gemeenten 1687 Adresboeken, economische 2138 Adventsgenootschappen 2678 Adviescentrum voor bedrijfsorganisatie 2145 Adviesdienst voor Natuurlijke Hulpbronnen 683 Adviesraad voor Culturele Samenwerking 2566-2568 Adviseur van Economische Zaken 2123 Advocaten, adreslijst 1912 Advocaten, beroepsethiek 1914 Aerocarto 1427 Aerologie 666 Afbetalingsstelsel, wetgeving 28 Afobaka, spoorweg (district Brokopondo) 1432 Afobaka, (district Brokopondo) stuwdam 1643 Afobaka, (district Brokopondo) weg naar Paramaribo 336 Afobaka, (district Brokopondo) wegverbinding 1430 Afrika, bezoek van Surinaams granmans aan 1053 Afrika, rapporten 1052 Afstandsmarsen 2604 Agape, jeugdcentrum 2538 Agency for International Development 822 1316 1715 1718 Agrarisch onderzoek, beleidsplan 2171 Agrarisch recht 2166 2928 3024-3027 3031 Agrarische conferenties, internationale 747 Ahlbrinck Stichting, Pater 1567 Ahmadiyya Muslim Mission 2681 Air France 2435 2445 Akademisch Ziekenhuis 1543 Akten, afschaffing wettigingsplicht 723 Aktie Bijstand Suriname Nu, stichting 1391 Aktiecomité Standbeeld Mahatma Gandhi 338 Aktiegroep 1213 Aktie-groep Nickerie 1213 Al Haq, tijdschrift 2681 Al-Rafiq, tijdschrift 2681 Alberts Lzn. en Co, Houthandel 2260 Albina, adoptie door Gelderland 1687 Albina, streekziekenhuis 1539 Albina, veer naar St. Laurent 1155 Albina, wegverbinding 1430 Alfabetisch register op landsverordening 214 Alfabetiseringscampagnes 1529 Algemeen Bureau voor de Statistiek 2056 2125 2126 2131 Algemeen Handelsblad 327 Algemeen Nederlands Persbureau, agent in Suriname 2755 2761 Algemeen Sportcomité Suriname 2604 Algemeen Verbond van Vakverenigingen in Suriname, zie: Moederbond Algemene Aannemersbond 2375 Algemene Bond van Overheidspersoneel in Suriname "Op Eigen Kracht" 2337 Algemene Bosnegerpartij Suriname 2583 2662 Algemene Import- en Export-maatschappij 1900 Algemene Installatie Company n.v. 2134 Algemene maatregel van bestuur, afkondigingsprocedure 222 Algemene Middelbare School 1624 2495 Algemene Moslim Organisatie Suriname 2681 Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel: ontwikkelingsverdragen voor Suriname 585 Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel, tariefwijzigingen 580 Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel, toelating landen 579 Algemene Vereniging Radio Omroep Suriname (A.V.R.O.S.), 1818 2400 2401 2403 Algemene Vereniging van Krediet Coöperatie 1570 Algemene Vereniging van Nederlandse Reserve-officieren 1743 Algemene Zaken, departement van 1261 Alimentaties 1926 2783 Alkmaar (district Commewijne), wegverbinding 1430 Alkmaar (Nederland), Surinamedag 1954 2749 Alliance for Progress 822 850 1316 1715 1716 1718 Allodiaal eigendomsrecht 2166 3026 Aluminium-bereiding 2285 Aluminium-export 521 881 897 Aluminiumexport naar Europa 881 897 Aluminiumindustrie 1379 Aluminum Company of America (Alcoa) 1362 Ambassadeursconferenties 1175-1177 2877 Ambtelijk apparaat, organisatie-adviezen 1591 Ambtenaren, diplomatieke: bezoldiging 1172 Ambtenaren van het Koninkrijk, zie ook: Ambtenaren, uitgezonden Ambtenaren van het Koninkrijk: costuum 149 Ambtenaren van het Koninkrijk: dienstreisvergoeding 144 149 Ambtenaren van het Koninkrijk: dienstverbanden 146 Ambtenaren van het Koninkrijk: pensioenen 148 150 Ambtenaren van het Koninkrijk: premiespaarregeling 145 Ambtenaren van het Koninkrijk: salariëring 143 Ambtenaren in Suriname, zie ook: Landsambtenaren Ambtenaren, Surinaamse: A.O.W.-uitkering 169 Ambtenaren, Surinaamse in buitenlandse dienst 1173 Ambtenaren, Surinaamse in diplomatieke dienst 1172 Ambtenaren, Surinaamse: rechtspositie 1591 Ambtenaren, uitgezonden zie ook: Deskundigen Ambtenaren, uitgezonden: deviezenpositie 166 Ambtenaren, uitgezonden: geneeskundige verzorging 151 Ambtenaren, uitgezonden: kinderopvang 162 Ambtenaren, uitgezonden: kosten van levensonderhoud 157 Ambtenaren, uitgezonden: persioenen 153 160 190 Ambtenaren, uitgezonden: rechtspositie 152 161 1389 3048 Ambtenaren, uitgezonden: terugvordering reiskosten 193 Ambtenaren, uitgezonden: toeslagen 160 163 165 Ambtenaren, uitgezonden: verhuisvergoeding 159 Ambtenarenorganisaties 1253 Ambtenarenrecht 1591 Ambulancedienst 2721 American Brahman Breeders 2208 American Jewish Archives 2570 American Sweepstake Corporation 2100 Amerikanisten-congressen 854 Amersfoort (Nederland), spaarkas "De Onderlinge Voorzorg" 2337 Amsterdam, Kamer van Koophandel 2147 Amsterdam, overstroming Tuindorp Oostzaan 2626 Amsterdam, steun aan bedrijven in het buitenland 2141 Amsterdam, Universiteit 2520 Amsterdamse Droogdok Maatschappij 2643 Anaethisiologie 759 Analfabetisme-bestrijding 602 Anclote Seafoods Corporations 1441 Andes Copper Mining Corporations 2232 Andes-pact 863 André Mayer Fellowship 565 Angola, Portugees 484 Anguilla, ontwikkelingsplan 815 Anguilla, rapporten 952 Anode-pasta 2285 Antarctica, verdrag, exploitatie van 697 Antecedenten-onderzoeken 1868 1892 Anti-apartheidsdemonstratie 482 Antigua, rapporten 953 Apartheidspolitiek 479-482 Arabische Landen, terreuracties 2920 Arbeid, De (tijdschrift) 2858 Arbeid, departementale organisatie 1270 1277 Arbeiderspartij 1213 Arbeidsbemiddeling 28 2612 Arbeidsgeschillenregeling 28 Arbeidsverdragen 496 650-657 Arbeidsverplichtingen, regelingen 28 Arbeidsvoorwaarden voor vrachtwagenchauffeurs 496 Arbeidswetgeving 28 1600 2612 Arbeidszaken 2612-2622 Arbitrage, internationale 671 730 923 Arbo-virus 2706 Archeologie 1625 Archiefbeheer 451 2528 Archiefbeheer, opleiding 2528 Archiefbewaarplaats, Centrale 1417 Archiefcode 221 Archiefonderzoekers 2775 Archiefwezen, reorganisatie 1631 Archiefzorg, adviezen 1631 Architectuur van Suriname 1625 Argentinië, ambtsaanvaarding H.J. Campora, 950 Argentinië, ambtsaanvaarding Frondizi 950 Argentinië, bananenexport naar 2293 Argentinië, consul in Suriname 1182 Argentinië, economische verdragen met 1101 Argentinië, houtuitvoer naar 2313 Argentinië, Instituto Nacional Samartiniano 1031 Argentinië, landingen in Suriname 2414 Argentinië, luchtvaartonderhandelingen met 2442 Argentinië, onafhankelijkheidsdag 950 Argentinië, rapporten 954-959 Argentinië, uitlening van insecten aan Suriname 2552 Argentinië, Universiteitsmuseum van La Plata 2552 Argentinië, visumplicht 1150 Argentinië, vluchten over Suriname 2414 Argentinië, Zoölogencongres 762 Armour Research Foundation 2279 Arowakken, protest tegen discriminatie 2655 Artikelen over Suriname 2753 Artsen 2735-2741 Artsen, adreslijsten 2740 Artsen uit het buitenland 2736 Aruba Jewelry Store 2818 Aruba, Sheratonhotel, opening 314 Aruba, staking LAGO-raffinaderij 1822 Aruba, vereniging "Suriname" 343 Arya Dewaker, vereniging 1527 2675 2682 Arya Dewaker, vereniging, weeshuis 1527 Assemblée de Dieu-beweging 2683 Associated Electrical Industries International Ltd. 2387 Associazionde Apuane Volontari della Libertà 2819 Asylrecht van spijtoptanten 1054 Atlantic Community Development Group for Latin America 1028 Atlantische Economische Samenwerking 310 Atlantische Oceaan, visserij 755 Atlantische Oceaan, veerschepen 668 Atoomenergie, internationale organisaties 499 679 Atoomproeven, bestrijding 2805 Atoomschade, aansprakelijkheid 872 Atoomwapens, zie kernwapens Atta-mieren 2168 Australië, consul in Suriname 1182 Australië, handelsmissie naar Suriname 2112 Australië, luchtvaartverdrag met 1139 Australië, postwisselverdrag met 1151 Australië, toerisme 2135 Australië, verdrag inzake paketpost met 1151 Australië, vlootbezoeken 1835 Auteursrecht,verdragen 716 Auto's, invoer van 497 745 Autoverkeer, aansprakelijkheid 921 Avanavero (districht Nickerie), wegverbinding 1430 Avia Vliegwereld, tijdschrift 2450 2940 Awaradam, school voor L.E.A.O. 1473 Awarapitten, bedrijfsvoering 2196 Aziatische huwelijkswetgeving 2673 Babyvoeding, invoer 2299 Bacovenbedrijven 269 1443 1445 2921 Bacoventeelt 1445 1609 2180 2181 Bactereologie 1649 Bacteriologische oorlogsvoering, verdrag 733 743 Badminton-bond 2605 Bagagevervoer op zee 646 Baha 'i beweging 2683 Bahama, onafhankelijkheidsviering 950 Bahama, rapporten 960 Bahaman-American Finance Company Ltd. 2135 Bakhuisgebergte, bauxietwinning 2237 2926 Bakhuisgebergte, spoorweg 1432 Ballay and Co., J. 2776 Bananen, C.A.O. werkgroep 563 Bananenexport naar Europa 896 Bananenplan, besprekingen in Nederland. 1246 Banca para el Comercio Exterior de Cuba 1027 Band met Nederland, herdenking 338 Bangladesh, luchtvaartverdrag met 1139 Bank van de Nederlandse Antillen 2325 Bankwezen 2319-2341 Barbados, hotelwezen 3019 Barbados, luchtvaartconferentie 2422 Barbados, luchtvaartverdragen met 1139 Barbados, onafhankelijkheidsviering 950 Barbados, rapporten 961 Barbados, Surinaamse consul in 1170 Barbados, visumplicht 1150 Barthelemy, St: ontwikkelingsplan 815 Basel, gastronomische tentoonstelling 2115 Basisonderwijs 2484-2493 Batavia (district Saramacca), opvangcentrum 1501 Bauxiet, export 881 897 2308 Bauxiet, export naar Europa 881 897 Bauxiet, Internationale associatie 757 Bauxietmijn, Sociale toestand 2916 Bauxietproduktie, beveiliging 1855 1893 Bauxietwinning 1617 2235-2237 Bazenopleiding 1627 Bederfelijke waar, vervoersovereenkomsten 496 Bedrijfstellingen 1592 Bedrijsvergunningen 2139 Beekhuizen, busdienst 1437 Beekhuizen, werkplaats 1437 1616 Beenbreuken, genezing 2717 Begroting 1951 3031 Begroting 1952-1975 1319 1320 2065-2069 2072-2074 Begroting 1961 2061 2066 Begroting 1970 1593 Begroting 1971 1593 2944 Begroting, overheveling naar Vijfjarenplan 1403 Begrotingstechniek 1608 2071 Beheer en Administratie Maatschappij "Suriname" n.v. 2134 Bejaardenbonden 2634 Bejaardenzorg 1552-1559 2634 2636 2637 Belangenbehartiging van Suriname 1174 1179 Belasting op vreemde voertuigen 745 Belastingdienst, personeel 2083 Belastingen, Centraal kantoor 1412 Belastingen, dubbele 1126 1127 2092 Belastingen, kwijtschelding 235 Belastingverdragen 1126 1127 Belastingzaken 1591 1594 1608 2080-2097 België, belastingverdrag 1126 België, consul in Suriname 1183 België, cultureel verdrag met 1161 België, economische verdragen met 1102 België, filmploeg naar Suriname 2757 België, handelsvestigingen in Suriname 2135 België, ontwikkelingshulp aan Suriname 1720 België, standpunt inzake Europese integratie 933 België, standpunt inzake koloniën 475 België, Surinaamse missie naar 1247 Belgisch Congo, economische situatie 1049 Belgisch Congo, stuwdam 1363 Belgrado, wereldvergadering van rechters 732 Benelux, economische unie 935 Benelux, erkenning rechterlijke uitspraken 936 Benelux, uitleveringsverdrag 934 Benelux, verdragen merkenrecht 938 1094 Benelux-berichten. (tijdschrift) 939 Benelux-gerechtshof 940 Beneluxraad 937 Benelux-unie 933-941 Berlijn, handelstentoonstelling 2115 Bermuda-eilanden, rapporten 962 Bern, conventie auteursrecht 716 Bernharddorp (district Paramaribo), Indianenbelangen 2657 Beroepentellingen 1592 Beroepsmilitairen, dienstverband 1746 Beroepsmilitairen, ontslagen 1780 Beroepsziekten, congressen 759 Berylproduktie 2238 Besmettelijke ziekten, wering 616 2690 Bestedingsbeperking 1957 2058 Bestuur van Suriname, wijzigingen ten gevolge van het Tienjarenplan 1304 1310 Betalingsbalansen van Suriname 537 Bethesda, comité 2986 Bethesda, (district Suriname), ontwikkeling 1437 Betrouwbaarheidstoetsen van berichten 2859 Beurs- en Nieuwsberichten, (dagblad) 276 Bevaarbaarheid van rivieren 2459 Beveiliging van mensenlevens op zee, verdrag 637 Bevolkingslandbouw 1444 Bevolkingsvraagstukken, wereldconferenties 495 523 782 Bevrijdingsbewegingen, oorlogsrecht 743 Bezoeken aan het buitenland 1167 Bhagvat Yajnavieringen 2682 Bibliotheekwezen 1626 2535 2540 Bigi Kroetoe, Jamborette 1603 Bigi Poika (district Saramacca) Indianenbelangen 294 Bilharzia, bestrijding 1561 1643 1649 Billiton Maatschappij n.v. 269 2236 Billiton Maatschappij Suriname n.v. 269 2134 2966 2989 Billiton Mijnwerkers Bond 2916 Bilt, de (Nederland), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 2525 Binnenlandse Zaken, departement van 1259 1262 1286 Binnenschepen, registratie 774 Binnenvaart 1639 2459 2460 Binnenvaartrecht 1644 Binnenvisserij, conferenties 553 Biochemie 1649 B.I.P.I.C., firma 2248 Birma, Luchtvaartverdrag met 1139 Birma-spoorweg, slachtoffers 2631 Bish and Partners International Consulting Engineers 2135 Black Power-beweging 2919 Black Watch, regiment 2787 Blakwatra (district Suriname), bosbouw 1442 Blindenlectuurvoorziening 1630 Blindenonderwijs 1542 1630 2488 Blindenzorg 1650 2730 Bloeminvoer 2293 Bocar en Co., firma Francisco 2222 Bodemkaartering 1427 1637 Bodemonderzoek 1443 1444 1637 Boeienleggers, aanschaf 1661 2463 Boekarest, Wereldconferentie bevolkingsvraagstuk 782 Boer's Veem n.v., De 2135 Bogowakapittenbedrijf 2924 Bolivia, Luchtvaartverdrag met 1139 Bolivia, rapporten 963 Bolivia, visumplicht 1150 Bomb, The (tijdschrift) 1752 Bombay (district Saramacca), openbare school 2492 Bombrieven, beveiliging tegen 2920 Bond van Gepensioneerde Landsdienaren 1253 Bond van Leraren 2480 Bond van Oorlogsveteranen en Ex-Korea Vrijwilligers 294 Bond van personeel in dienst van het departement van Landbouw, Veeteelt en Visserij 1253 Bond van Schoonmaaksters in Overheidsdienst 294 Boniface, lepraverzorging 2711 Bosboom en Hegenu, efficiency-bureau 157 Bosbouw 1440 1442 1612 2111 2161 2249-2267 3032 Bosbouwconferenties 550 2250 Bosbouwcursussen 2250 Boslandscholen 2490 Bosnegers, algemeen 2652 2653 2659-2663 Bosnegers, bestuurszorg 2652 Bosnegers, foto's 2954 Bosnegers, geneeskunst 2717 Bosnegers, granmanbenoemingen 1876 Bosnegers, houtsnijwerk 2312 Bosnegers, medische verzorging 1832 2696 2717 Bosnegers, onderwijs 2653 Bosnegers, onderzoek 2557 Bosnegers, reizen naar Afrika 1053 Bosnegers, transmigratie 2661 Bosnegers, werving voor het leger 1758 Bosontwikkelingsprojecten 1442 Bos-yaws, bestrijding 2706 Botanisch onderzoek 2545 Boterverhandeling 551 Botswana, visumplicht 1150 Bouwmaterialen, aankoop 2359 Bouwmaterialen, vervaardiging 1318 Bouwverordeningen 2364-2366 2372 Bouwwerkzaamheden, voorbereiding 1428 Boven-Coesewijne (district Saramacca), bosontsluiting 1373 Boven-Corantijn (district Nickerie), seismisch onderzoek 2388 Boven-Corantijn (district Nickerie), waterkrachtwerken 2388 Boven-Marowijne (district Marowijne), Indianen 2658 Boven-Marowijne (district Marowijne), toerisme 2658 Boven-Volta, visumplicht 1150 Boxel (district Suriname), woningen voor sociaal zwakken 1571 Bracharia, decumbens 2219 Branden 1279 Brandweer 780 1596 1664 1754 Brandweer, internationale conferentie 1964 780 Braziliaans-Surinaamse Werkgroep 1083 Brazilië, annexatieplannen ten aanzien van Suriname 1024 Brazilië, consul in Suriname 1183 2880 Brazilië, cultureel verdrag met 1161 Brazilië, economische verdragen met 1102 Brazilië, geheime diplomatie 2880 Brazilië, Indianen 853 Brazilië, informatie over spoorwegen 2381 Brazilië, landarbeiderscongres 2211 Brazilië, landingen in Suriname 2414 Brazilië, luchtlijn met 2441 Brazilië, luchtruimoverschrijding in 2355 Brazilië, luchtvaartverdragen met 1139 Brazilië, mijnwetgeving 2231 Brazilië, petroleummaatschappijen 2243 Brazilië, rapporten 964-967 Brazilië, smokkelhandel naar 1879 1880 1882 Brazilië, Surinaamse consul in 1170 Brazilië, transmigratieproject 2202 Brazilië, uitleveringsverdrag met 1093 Brazilië, verdrag over kosteloze rechtsbijstand met Nederland 1095 Brazilië, visumplicht 1150 Brazilië, vlootbezoeken 1835 Brazilië, vluchten over Suriname 2414 Brazilië, wegenaanleg 2384 Breda, Koninklijke Militaire Akademie, opleiding van Surinamers 1761 British Caribbean Federal Capital Commission 1019 British Caribbean Veterinary Association 821 British Guyana Bulletin 1625 British Guyana Volunteer Force 1840 Brits Caribische Federatie 1019 Brits Gemenebest, rapporten 1045 Brits Gemenebest, visumplicht 1150 Brits Guyana, bezoek aan 315 Brits-Guyana, bezoek commandant van de troepenmacht in Suriname 1841 Brits-Guyana, bezoek gouverneur van 305 Brits-Guyana, brand 949 Brits-Guyana, geologische kaart 2350 Brits-Guyana, grens met Suriname 1085 1653 Brits-Guyana, houtlevering aan Nederland 2265 Brits-Guyana, in beslagname van buitenboordmotoren 1884 Brits-Guyana, Landbouwadviezen van 2208 Brits-Guyana, Luchtvaartoverleg met Suriname 2422 Brits-Guyana, meteorologische berichtgeving 661 Brits-Guyana, militair bezoek aan Suriname 1842 Brits-Guyana, Nederlandse monumenten 1625 Brits-Guyana, politieke toestand 2861 Brits Guyana, rapporten 968 Brits-Guyana, rijstdeskundigen uit 2161 Brits-Guyana, rijstuitvoer naar 2305 Brits-Guyana, Surinaamse missie 1246 Brits-Guyana, Surinamers in 949 2967 Brits-Guyana, technische hulp van Verenigde Staten 1577 Brits-Guyana, trainingskamp 1840 Brits-Honduras, orkaan "Hattie" 949 Brits West-Indië, constitutionele conferentie 2874 Brokobaka (district Brokopondo) proeftuin 1443 Brokopondo, biologisch onderzoek 1367 1643 2560 Brokopondo, bivak van militairen 1808 Brokopondo Bureau 1714 Brokopondo, dierenbescherming 1643 2597 Brokopondo, wegverbinding 1430 Brokopondo, ziekten 2696 Brokopondoplan 336 1246 1357-1367 1691 2544 3032 Brokopondoplan, tewerkstelling Koreavrijwilligers 1797 Bronsplein Sport Bond 2604 Brownsweg (district Brokopondo), natuurreservaat 2594 Brownsweg (district Brokopondo), recreatiecentrum 2594 Brownsweg, (district Brokopondo), school 1484 Brownsweg, (district Brokopondo), transmigratiekamp 2661 Brownsweg, (district Brokopondo) wegverbinding 1430 Bruggenaanleg 1431 Brussel, Nederlands Evangelisch Hervormde Kerk 906 Brussel, wereldtentoonstelling 1958 2564 Bruynzeel Houtmaatschappij n.v. 336 2134 2263 2375 2929 Bruynzeel, spaanplatenfabriek 336 Buitendistricten, expedities naar 1284 Buitenlands recht, inlichtingen 920 Buitenlands berichtgeving 211 213 Buitenlandse Betrekkingen, Bureau 1276 Buitenlandse betrekkingen, organisatie 248 Buitenlandse decoraties 422-426 Buitenlandse Dienst, Surinaams 1180 Buitenlandse staatshoofden, protocol 284 Buitenlandse vertegenwoordigingen 1181-1199 2879 2880 Buitenlandse vonnissen, ten uitvoerlegging van 711 915 1100 Buitenlandse Zaken, departement: voorstel 1275 Buitenlandse Zaken, documentatie 215 Buitenlandse Zaken, politieke overzichten 2940 Buitensociëteit "Het Park" 336 1887 2343 2976 Bulgarije, cultureel verdrag met 1161 Bulgarije, economisch verdrag met 1102 Bulgarije, financieel regelingsverdrag 1129 Bulgarije, scheepvaartovereenkomst met 1156 Bulgarije, verdrag inzake gezondheid van vee 1136 Bulgarije, verdrag inzake handelsscheepvaart met 1156 Bumblebee Seafoods 2135 Bureau Landelijke Opbouw 1442 Bureau voor Industriële Eigendom 1657 Burgerluchtvaart, misdrijf tegen 636 Burgerluchtvaart, verdrag 633 Burgerluchtvaart, vergaderingen 766 767 Burgerlijk procesrecht, verdragen 711 915 1098 1100 Burgerlijk recht 705-725 1094 1097 1098 1100 1917-1947 Burgerlijk Wetboek, Nederlands 1917-1920 Burgerlijk Wetboek, Surinaams 28 1921 Burgerlijkrechtelijke vonnissen, uitvoering 2785 Burgerlijke rechten van de mens 453 Burgerlijke rechtsvordering, verdragen 706 Burgerlijke Stand, verdragen 715 Burnside (district Coronie) wegverbinding 1430 Buurtvereniging Mijn Hoop 2990 Bijbelvertaling in Sranan 2548 Bynia, rederij 1931 Bijstand 2623-2638 2794-2801 Bijstandsplicht van Nederland 222 Cacao, F.A.O.-studiegroep 557 Cacao, interamerikaans comité 844 Cacaoproduktie, internationaal verdrag 593 Cacaoteelt 2184-2186 Cadrospark, plantage (district Coronie) 2782 Cambodja, Mekongproject 1061 Canada, belastingverdrag 1126 Canada, consul in Suriname 1184 Canada, economische situatie 1037 Canada, handelstentoonstellingen 2115 Canada, informatie over goudproduktie 1685 Canada, informatie over Surinaamse belastingen 2091 Canada, Latijns-Amerikabeleid 1037 Canada, levering boeienleggers 2463 Canada, Luchtvaartverdragen met 1140 Canada, uitleveringsverdrag met 1093 Canadian Geographical Journal 2745 Carabela Corporation Ltd. 2135 Caracas, conferentie Sociale Zekerheid 845 Caraïben, spraakkunst 2557 Cardiologie, interamerikaanse congressen 759 Carib Promotion and Development Corporation 2232 Caribbean, The (tijdschrift) 793 820 Caribbean Comittee for Bilharzia Research 759 Caribbean Exposition Corporation 2115 Caribbean Gulf and Fisheries Organization 809 Caribbean Tourist Organization 336 808 Caribisch gebied, Amerikaanse koloniën 1019 Caribisch gebied, de bananen-uitvoer 2315 Caribisch gebied, bevolkingsstatisticus 819 Caribisch gebied, demografie 817 819 Caribisch gebied, dierenziekten 821 Caribisch gebied, economie 807 810-812 816 820 825 1021 Caribisch gebied, Engelse koloniën 1019 1021 Caribisch gebied, Franse koloniën 1019 Caribisch gebied, handel 810-812 825 1021 1622 2291 Caribisch gebied, handelstarieven 811 Caribisch gebied, houtconferenties 807 Caribisch gebied, hulp van de Verenigde Staten 822 Caribisch gebied, industrialisatie 807 816 820 Caribisch gebied, landbouwcoöperaties 813 Caribisch gebied, Luchtvervoer 829 Caribisch gebied, patrouillevluchten van de Verenigde Staten 2897 Caribisch gebied, Persbureau A.N.P. 2761 Caribisch gebied, plantenbescherming 807 Caribisch gebied, psychiaters 834 Caribisch gebied, reddingswezen 835 Caribisch gebied, ruimtelijke ordening 814 Caribisch gebied, scheepvaartverbindingen 826 Caribisch gebied, sociale zaken 807 Caribisch gebied, stadsontwikkeling 814 Caribisch gebied, suikertechnologie 807 Caribisch gebied, telegraaftarieven 828 Caribisch gebied, toeristenkaart 808 Caribisch gebied, uitvoerprodukten 812 Caribisch gebied, veeteelt 807 Caribisch gebied, visserij 809 823 Caribisch gebied, visserij-overeenkomst 823 Caribisch gebied, voorlichtingsconferentie 832 Caribisch gebied, wapenhandel 272 Caribisch gebied, weeronderzoek 831 Caribisch gebied, wervelstormen 831 Caribisch gebied, woningseminars 807 Caribisch samenwerkingsplan, voorstel 1962 805 Caribisch Trainingscentrum 3017 Caribisch Visserij-opleidingscentrum 807 Caribisch visserijproject 1441 Caribisch Voedselseminar 807 Caribische Commissie 478 783-836 1712 Caribische Commissie, begroting 788 Caribische Commissie, bezoeken aan Suriname 790 Caribische Commissie, bijstandprojecten 1712 Caribische Commissie, contributie Koninkrijk 788 Caribische Commissie, credietseminar 807 Caribische Commissie, functionarissen uit het Koninkrijk 792 Caribische Commissie, handvest 800-802 Caribische Commissie, heroprichting 803 Caribische Commissie, publicaties 786 2743 Caribische Commissie, standpunt inzake onderwijs 478 Caribische Commissie, vakverenigingsdeskundige 807 Caribische Commissie, vertegenwoordiging van het Koninkrijk 787-791 Caribische conferentie "home economics" 565 Caribische expositie 2116 Caribische Federatie van Bauxietmijnen Metaalarbeiders 861 Caribische Federatie voor Geestelijke Gezondheid 834 Caribische Landbouw, congres 571 Caribische Ontwikkelingsbank 824 Caribische Raad 804 Caribische topconferentie 806 Carolina, schip 1881 Carrières Guyanaises 2248 Cassatieregelingen 269 1909 Cassavecultuur 1443 2193 Cayenne, grondstation voor kunstmanen 1436 Celluloseverwerking van hout 1615 2256-2258 Centraal Advies- en Planbureau voor Ingenieurswerken 1309 Centraal Bureau Mechanische Administratie, personeelsinstructie 1603 Centraal Bureau voor Luchtkaartering 2352-2356 Centraal Importbedrijf Suriname 2293 Centraal Inkoopbureau 1604 2300 Centraal Instituut voor Industriële Ontwikkeling 1613 Centraal Laboratorium 2596 Centraal, Mannenkoor 2818 Centraal Missie Commissariaat 1377 Centraal Ziekenhuis 1540 1648 2718 Centrale Bank van Suriname 2057 2327-2333 2932 Centrale circulatiebank 2321 Centraplan, Ingenieursbureau 1309 Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek Suriname 2215 Ceram, schip 1834 Ceylon, community development 2135 Ceylon, luchtvaartverdragen met 1140 Ceylon, visumplicht 1150 Chase Manhattan Bank 2336 Chicago, Pan-amerikaanse Spelen, 1960 2606 Chicago Daily News 2745 Chili, aardbeving 1960 514 Chili, ambtsaanvaarding van president Alessandri 950 Chili, economische verdragen met 1103 Chili, hoofdkwartier E.C.L.A. 529 Chili, luchtvaartverdragen met 1140 Chili, rapporten 969 Chili, tentoonstelling over Koninkrijk 2758 Chili, visumplicht 1150 China, communisme 1055-1057 China, luchtvaartverdragen met 1139 China, nationalistisch, zie: Taiwan 1196 China, scheepvaartovereenkomst met 1156 China, verdrag merkenbecht 1094 China, verdrag met Indonesië 1058 China, Volksrepubliek, zie: China Chinese calligrafie, tentoonstelling 1462 Chinese fabrikanten 2142 Chinese kinderen, schoolopleiding in Hongkong 1062 Chinese vluchtelingen 1902 Chirurgencongressen 749 Chirurgisch materiaal, invoer 745 C.H.M. Suriname n.v. 2293 Cholerabestrijding 2690 Christelijk Paedagogisch Instituut 1475 Christelijke Onderwijzers opleidingen 1475 Christen-Democraten, bezoek aan Suriname 2787 Christiaankondre, Caraïben 2557 Christian Anti-Communist Crusade 1899 Cincinnati (Ohio), Hebreeuws Bondscollege 2570 Citrusafzet 1676 Citruscultuur 2178 2182 Citruscultuur, schimmelbestrijding 1610 Citrusfruit, F.A.O.-werkgroep 563 Citrus-Industrie Naarden n.v. 2268 Citruspakcentrales 1452 Citrussapfabrieken 2268-2270 Citrusuitvoer 2314 2316 Civiele verdediging 737 1733 Civiele verdediging, internationaal symposium 737 Civieltechnische werken, voorbereiding 1428 Cocoscultuur 1443 1610 Cocosnoten, F.A.O.-groep 556 Coebiti, proeftuin 1443 Coesewijne, bosbouw 1442 Coesewijne, bruggenbouw 1431 Coesewijne, irrigatie 1430 Cognossement, verdrag 639 Collectieve paspoorten voor jeugdigen 945 Colmar Surinam Oil Development 2242 Colombia, ambtsaanvaarding Camargo 950 Colombia, bezoek regeringsfunctionarissen aan Suriname 315 Colombia, consul in Suriname 1184 Colombia, cultureel verdrag met 1161 Colombia, economische verdragen met 1103 Colombia, garnalenvisserij 2222 Colombia, houtinvoer 2252 2260 Colombia, informatie over papierindustrie 2135 Colombia, landbouwbezoek van 2208 Colombia, luchtvaartrechten in Suriname 2440 Colombia, luchtvaartverdragen met 1140 Colombia, Nederlandse Kamer van Koophandel 2135 Colombia, rapporten 970-972 Colombia, visumplicht 1150 Colonial life Insurance Company Ltd. 2135 Combinatieplan Surinamerivier 1357-1361 Comité Anti-onafhankelijkheid '75 315 Comité Christelijke Kerken Suriname 2686 Comité Hulp aan getroffenen in Demerara 949 Comité Mobilisatie Oudstrijders 314 Comité Suriname 5 Mei 1955 342 Comité ter oprichting van een Nationaal Plesmanmonument 340 Comité tot het levendig houden van de Protestantse gedachte in Suriname 2858 Comité tot Verdediging van de Democratie in Suriname 1214 Comité Verenigde Chefs van Staven 1735 Comité Viering Divalifeest 2682 Comité voor Democratie en Rechtszekerheid 1202 Comité voor Recht en Vrijheid 1213 Comités van Ouden van Dagen 2634 Commandant van de Landmacht, aflossing 1770 Commandant van de Landmacht, dienstbesprekingen 1774 Commandant van de Landmacht, instructies 1727 Commandant van de Troepen, aflossing 2899 Commandant van de Troepen, bezoeken 1841 Commandant van de Troepen, chauffeur 1778 Commandant van de Troepen, instructies 2970 Commandant van de Troepen, operatiebevel 2895 Commandant van de Zeemacht, aflossing 1770 Commewijne, district, bedrijventelling 2131 Commewijne, district, belangen 2814 Commewijne, district, economisch streekplan 2129 Commewijne, Landbouwontwikkelingsplan 1444 Commewijne-bulletin (tijdschrift) 1288 Commewijneriveier, bruggenbouw 1431 Commissaris Weytingweg 1430 Commissie tot verbetering van onderwijs in Suriname 222 Commissie van Onderzoek van Ontplofbare Stoffen 1852 Commissie voor Personeelsopleiding 3037-3042 3067 Commission Internationale de Police Criminelle 727 Communicatiediensten, organisatie 1582 Communisme 1035 1041 1851 2860 2861 Community development work 2536 Comptabele voor de Civiele Rijksuitgaven 1466 Comptabiliteit 2075 2811 Computeradviezen 1603 Concordia, plan 1599 Concordia, plantage 2782 Confectie-export naar Europa 898 Confectie-industrie 1616 2112 2282 Confectie-industrie, voorstel Nederlandse economische missie 2112 Conflicten van wetten 708 Congo, burgeroorlog 442 1050 1051 Congo, hulp door Suriname 1050 Congo, luchtvaartverdragen met 1141 Congo, moord op Lumumba 345 Congo, V.N.-vredesmacht 1960 492 Congo-Brazzaville, luchtvaartverdragen met 1141 Congorivier: stuwdam 1363 Constant Spring, conferentie over volwassenen-educatie 2533 Consulaatsakten 723 Consulair besluit van het Koninkrijk 1166 Consulaire betrekkingen, conventie 676 Consulaire verdragen, toepassing in het Koninkrijksverband 1073 Consulaten in Suriname 1181-1198 Containervervoer, verdragen 647 Continentaal plat van Suriname 1086 1087 Contraseign 222 Cook-eilanden, rapporten 973 Coöperatieve Landbouwvereniging "Toegoe-Slootwijk" 2670-2672 Coöperatieve Visserijvereniging Coppename U.A. 2226 Cooperative Citrus Growers Association 2269 Coördinatiecollege Nederland-Suriname 266 2053 2054 Coppename, bauxietwinning 2237 Coppename, brug 1431 Coppename, internaat en opvangcentrum 1501 Coppename, Visserijvereniging 2226 Corantijn, bevaring door Britse boten 1090 Core Laboratories inc. 2232 Corneliskondre, Indianendorp 2656 Corneliskondre, viering 100e verjaardag 2660 Coronie, adoptie door Amsterdam 1687 Coronie, cocoscultuur 1443 1610 Coronie, polder 1673 Coronie, rekestranten 1213 Coronie, wegverbinding 1430 Coroniezwamp, natuurreservaat 2599 Corps Bereden Politie 1596 Corps Gewapende Politie Suriname zie ook: politie 2903-2910 2979 Correio Aereo Nacional (Brazilië) 2441 Correspondentieformules 3031 Costa Rica, ambtsaanvaarding Jimenez 950 Costa Rica, bloemententoonstelling 2115 Costa Rica, cacaoteelt 2186 Costa Rica, economische verdragen met 1103 Costa Rica, houtindustrie 2275 Costa Rica, mijnwetgeving 2231 Costa Rica, rapporten 974 Costa Rica, rijstdeskundigen uit 2161 Costa Rica, visumplicht 1150 Cottica, Bosnegercentrum 1376 Cottica, irrigatie 1430 Criminaliteit, zie misdaad Cuba, ambtsaanvaarding Batista 950 Cuba, bezoeken van Surinamers 1040 Cuba, economische verdragen met 1102 Cuba, handel met 2290 2878 Cuba, handelsmissie 2878 Cuba, houtaankoop uit Suriname 2260 Cuba, Instituto de Etnologia y Folklore 2550 Cuba, Koninkrijksambassade 1178 Cuba, luchtvaartverbinding 2446 Cuba, nationalisaties 1027 Cuba, raketcrisis 1962 1026 Cuba, rapporten 975-977 Cuba, rijstuitvoer naar 2305 Cuba, Surinaamse consul 1170 Cuba, uitwisseling wetenschappelijke publicaties 2550 Cuba, vissersvloot 2227 2878 Cuba, vlootbezoeken 1835 Cuba, vlootbezoeken 1835 Cultureel Centrum Suriname 267 336 2563 Cultureel verdrag met Nederland 313 Culturele Rechten van de Mens 467 Culturele verdragen 1161 Cultuur 726 1161 1625 1628 1630 1635 2561-2590 Cultuurgoed, bescherming in oorlogstijd 736 Cultuuronderneming Nickerie n.v. 1444 Cultuurtechniek, adviezen 1609 Curaçao, dienst Ontwikkeling en Ontspanning bij de Marine 1817 Curaçao, eilandsraad 277 Curaçaosche Handelmaatschappij 1910 2134 Cyprus, visumplicht 1150 Dammen, wereldkampioenschappen 2605 David Graaff Foods Ltd. 2232 Deblokkadeverdragen, bilaterale 1101-1123 Debraco Ltd. (visserij-onderneming) 2930 Decoratiebeleid 2839 Defensie 223 238 1280 1723-1844 2892-2900 Defensie, departement, in oprichting 1280 Defensie, burgerpersoneel 1729 Defensiewet 238 Dekolonisatie, Derde Wereld, algemeen 474-486 Dekolonisatie, Suriname 437-446 Delfstoffen, landsverordeningen inzake 2230 Delfstoffen, opsporing 2233 2234 Delfstoffen, onderzoek 1637 2923 Delfstoffenverordening, informatie over 2232 Delft (Nederland), taptoe 2587 Delft, Fabrieken n.v. Van 2776 Delinquentenzorg 1595 Demag, firma 2923 Democratische Eenheidspartij 2858 Demografie 1594 Demografische instituten 512 Denemarken, belastingverdrag 1126 Denemarken, consuls in Suriname 1184 Denemarken, economische verdragen met 102 Denemarken, handelsbesprekingen met 1125 Denemarken, octrooiverdrag met 1197 Depot van Nederlandse gelden 2052 Deserteurs 1781 Deskundigen, uitgezonden, rechtspositie 1587 1588 Deutsch-Niederländische Handelskammer 2260 Devaluatie, munt van Suriname 2104 2110 3031 Development Assistance Committee 1697 Deviezenfonds, overzichten 2102 Deviezenregeling 1947, wijziging 2105 Diabetes Vereniging Nederland 1650 Diabetici, zelfmedicatie 1650 Diaconessenziekenhuizen 1538 1546 1648 1678 2726 2732 Diamantverwerking 2283 Diamantwinning 2232 Dienst ter Bestrijding van Volksziekten 196 Dienstpaspoorten 1995 Dienstplicht 1162 1751 1753 1777 Dienstplicht, uitstel 1777 Dienstplicht van bipatriden 1162 Dienstplichtraad 1751 Dienstweigeraars 1781 Diepvriesvervoer, internationale regeling 496 Dieren, invoer van 2293 Dierenbescherming 921 2593 2805 Dierenbescherming tijdens vervoer 921 Dierkunde, congres 762 Diplomaten, Surinaamse 1180 Diplomatiek verkeer, verdragen 692 Diplomatieke besprekingen, adviezen 1653 1654 Diplomatieke onschendbaarheid 692 731 765 1034 Diplomatieke paspoorten 266 1996 Diplomatieke post 204-206 Discriminatie 457 463 763 Districten, bezoeken gouverneur 308 2982 3021 Districten, bezoeken landsministers 1249 Districten, bouwprojecten 1460 Districten, drinkwatervoorziening 1457 Districten, elektrificatie 1461 Districten, energievoorziening 2934 Districten Onafhankelijke Partij 1213 Districten, onderwijzerswoningen 1506 Districten, onderzoekingen 1658 Districten, verslagen 1284 1838 Districten, ziekenhuizen 1562 Districtsbestuur, landsverordening 1287 Districtsbestuur en Decentralisatie, departement 1606 2888 Districtscommissarissen, bestuursconferenties 1286 Districtscommissarissen, bevoegdheden 1259 Districtscommissarissen, personeelsaangelegenheden 1285 1288 Divalifeesten 2682 Djai Gobiend Birdhisaram, bejaardenhuis 1555 Djeddah, Islametische conferentie 704 Dokkum, schip 1834 Domeinbeheer 1612 Domeinen, adviezen 1637 Domeingronden, uitgifte 2928 Dominékreek, brug 2380 Dominékreek, demping 1430 1435 Dominica, rapporten 978 Dominicaanse Republiek, ambtsaanvaarding Trujillo 950 Dominicaanse Republiek, consuls in Suriname 1184 Dominicaanse Republiek, handelsbijeenkomst 2115 Dominicaanse Republiek, interventie door Verenigde Staten, 1966 1029 2427 Dominicaanse Republiek, luchtvaarverdragen met 1141 Dominicaanse Republiek, nationale hulpbronnen 950 Dominicaanse Republiek, rapporten 979 Dominicaanse Republiek, Surinaaamse consul 1170 Dominicaanse Reupbliek, technische bijstand aan 577 Don Bosco, Internaat 1507 2663 Doodstraf, Enquête Verenigde Naties 1961 462 Doofstommenonderwijs, adviezen 1630 Door to Life, radio-omroep 2402 Doorvoerhandel, verdragen 682 Dorp aan de Rivier, film 2584 Douanecontrole op auto's 497 Douanestaking 1973 1244 Douanetarieven 745 Douaneverdragen 497 745 Draagmier 2807 Drainage, internationale commissie 564 Drambrandersgracht, uitwatering 1437 Drankbestrijding 2689 Dreigbrieven 139 Drietabbetje, (district Marowijne), Bosnegers 2659 Drietabbetje, (district Marowijne), Indianen 2659 Drietabbetje, (district Marowijne), inundering door stuwedam 2653 Drietabbetje, (district Marowijne), leefgemeenschappen 1419 Drietabbetje, (district Marowijne), scholen 2490 Drinkwatervoorziening 1457 2370 2371 Dubois, schip 1834 Duitse Bondsrepubliek, zie: West-Duitsland Duitse Democratische Republiek, zie: Oost-Duitsland Duitse merken (1940-1945) 1939 Dwarsliggers, uitvoer 2310 Dijker, Bianchi en Co, accountantskantoor 2431 Dijker en Doornbos, accountantskantoor 2431 East Anglian Regiment 1842 Echtscheidingen 2783 E.C.L.A. 504-525 Economie van Suriname 1302 1315 2130 Economische berichten 2127 Economische Commissie voor Latijns-Amerika, bezoeken aan Suriname 528 Economische Commissie voor Latijns-Amerika, handelscommissie 513 Economische Commissie voor Latijns-Amerika: hoofdkwartier 529 Economische Commissie voor Latijns-Amerika Koninkrijksvertegenwoordiging 526 Economische Commissie voor Latijns-Amerika, toelatinglanden 526 Economische missies naar Suriname 2112 Economische overzichten 1354 2113 2118 2127 2323 2331 Economische verdragen zie ook E.C.L.A. E.C.O.S.O.C. Europese...... G.A.T.T. Internationale Monetaire Fonds Internationale Ontwikkelingsassociatie U.N.C.T.A.D. U.N.I.D.O. Voedsel- en Landbouworganisatie 677-687 807-814 816 818 820-825 1101-1125 1130-1137 Economische verdrage, bilaterale 1101-1123 1135 1137 Economsiche Zaken, departement 1265 1274 1278 2123 Economist, The 698 ECOSOC 495-529 ECOSOC, Economische Commissie voor Europa 501 ECOSOC, Werkgroep van het Wegvervoer 496 Ecuador, bacoventeelt 2181 Ecuador, cacaoteelt 2186 Ecuador, consuls in Suriname 1185 Ecuador, economische verdragen met 1105 Ecuador, luchtvaartverdragen met 1141 Ecuador, rapporten 980 Ecuador, visumplicht 1150 Eddy en Ingridfonds 1544 Eedenfonds Van 2545 Eendracht, plantage (district Marowijne) 2782 Eenheid, de, Vereniging 1572 Eenheidsfront (politieke partij) 2858 2885 Eerste Surinaamse Huishoud en Industrieschool 2522 Eerste Surinaamse Indianen Bond 294 Eerste Surinaamsche Verzekeringsmaatschappij "De Nationale" 2320 Egypte, economische verdragen met 1105 Egyptische Hebreën 2807 Einde der tijden 1809 2813 El Salvador, economische verdragen met 1105 El Salvador, Luchtvaartverdragen 1144 El Salvador, oorlog met Honduras 1030 El Salvador, rapporten 981 El Salvador, visumplicht 1150 Elektriciteitsvoorziening 2385-2388 Elektrolysebedrijven 2135 Elf Petroleum Suriname n.v. 2245 Elisabethshof, sociaal centrum 1500 Emancipatieherdenking 225 338 Emigratie 313 1998 2639-2651 Emmaketen, expeditie 1827 Energie, internationaal agentschap 756 Energiebedrijven van Suriname n.v. 2385 Energiewinning 1691 3032 Engeland, belastingverdrag met 1126 Engeland, bevaring Corantijnrivier 1090 Engeland, buitenlandse decoraties aan Engelsen 426 Engeland, consulair verdrag met 1076 Engeland, consulair verdrag met Ierland 1073 Engeland, consul in Suriname 1186 Engeland, economische verdragen met 1107 Engeland, Luchtvaartpolitiek 1044 Engeland, Luchtvaartverdragen met 1142 Engeland, militaire kapel in Suriname 2787 Engeland, nota over koloniale handel 1954 582 Engeland, octrooiverdrag met 1197 Engeland, rapporten 1045 Engeland, rechtsverkeer met 1098 Engeland, spoorwegramp Londen 1957 949 Engeland, toelating vliegtuigen in Surinaams luchtruim 2416 Engeland, toetreding tot de E.E.G. 914 Engeland, troonswisseling 1953 1043 Engeland, uitleveringsverdrag met 1093 Engeland, verdrag met Nederland ("agreed minute") 1072 Engeland, visumplicht 1150 Engeland, vlootbezoeken 1835 Engeland, zoölogische expeditie naar Suriname 2556 Engelandvaarders, toelagen aan gewezen 1796 Engels, L.O. examens 2512 Engelse taal, vereenvoudiging 2806 Enquêterecht 222 Entomologische congressen 762 Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan, film 2544 Erecomité Nationaal Monument dr A. Plesman 2977 Eredoctoraat koningin 232 Erepenning voor menslevend hulpbetoon 425 Erfrechtsuitvoering, verdragen 713 Escala en Navarro, passagebureau 2791 E.S.R.O. 946 Essequibo, voedselvergiftiging 2168 Esther-stichting 2727 Etnografisch onderzoek 2556 2557 Etnologische Kring Suriname 2538 Europa, geneesmiddelnuitwisseling 927 Europa, ontwikkelingsgebieden in 694 Europa, personenverkeer 949 Europa, televisieprogramma's 926 Europa, uitleveringsverdrag 920 Europees Comité voor Juridische Samenwerking 930 Europees Herstelprogramma 865-868 Europess Hof van Justitie 915 Europees Octrooibureau 916 Europees Parlement 931 Europees Sociaal Handvest 922 Europees universitair instituut 948 Europese Betalingsunie 871 Europese Bibliotheek 894 Europese Commissie inzake de Rechten van de Mens 918 Europese Commissie Surinaamse missie naar 1247 Europese Defensiegemeenschap 942 Europese Economische Gemeenschap 877-915 1247 1698-1711 2970 Europese Economische Gemeenschap, aluminium invoer 881 Europese Economische Gemeenschap, associatie van Suriname 879 880 2970 Europese Economische Gemeenschap, bezoeken aan Suriname 884 Europese Economische Gemeenschap, citrusinvoer 2316 Europese Economische Gemeenschap, eenmaking 893 Europese Economische Gemeenschap, geassocieerde landen 879-880 883 885-892 895-905 907-913 933 Europese Economische Gemeenschap, hulp aan Martinique 2382 Europese Economische Gemeenschap, invoerheffingen 881 895-902 1247 2316 Europese Economische Gemeenschap, Liturgisch centrum 906 Europese Economische Gemeenschap, Ontwikkelingsfonds 1698-1707 1711 Europese Economische Gemeenschap, produkten uit ontwikkelingslanden 895-902 Europese Economische Gemeenschap, rijstimport 1247 Europese Economische Gemeenschap, studiebeurzen 1708 Europese Economische Gemeenschap, technische bijstand 1710 Europese Economische Gemeenschap totstandkoming 877 878 882 933 Europese Economische Gemeenschap, uitbreiding 883 914 Europese Economische Gemeenschap, vertegenwoordiging van Suriname 885-892 Europese Economische Gemeenschap voedselhulp aan Suriname 1709 Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 882 Europese monetaire overeenkomsten 871 2108 Europese Organisatie voor Ruimte onderzoek 946 Europese rechtspraak, onderlinge erkenning 915 Europese Zuidelijke Sterrenwacht 764 Eustatius, Sint ontwikkelingsplan 815 Evangelische Broedergemeente, zetelverplaatsing 1931 Evangelische Broedergemeente Suriname, bedrijven 2984 Evangelische Broedergemeente Suriname, bejaardenzorg 1554-1556 Evangelische Broedergemeente Suriname, gemeenschapshuizen 1500 1503 Evangelische Broedergemeente Suriname, gezondheidszorg 1547 1550 1563 2713 2741 Evangelische Broedergemeente Suriname, godsdienstig werk 2679 Evangelische Broedergemeente Suriname, jeugdopvang 1490 1491 1514 2668 Evangelische Broedergemeente in Surinaams onderwijsinspectie 2479 Evangelische Broedergemeente Suriname, scholen 1469 1482 1510-1512 2490 Evangelische Broedergemeente Suriname, studentenflat 1491 Evangelische Broedergemeente Suriname tropentoeslagen 2741 Evangelische Broedergemeente Suriname, vliegtuigen 1547 Evangelische Broedergemeente Suriname, vormingscentra 1468 Evangelische Broedergemeente Suriname, zendingswerk 425 1468 Evangelische Broedergemeente Suriname, ziekenhuizen 1534 Expeditietochten 1284 Exploratiewerkzaamheden 2349-2358 Export 2302-2318 Export, adviezen 1613 Factorencommissie 222 Faja Lobbi, film 269 Falkland, religieuze gemeenschap Cordier 1899 Familierecht 456 F.A.O. Forestry Development 1442 2134 Faunabeheer 1612 Federation Chemicals (Trinidad) 2170 Feestdagen, vaststelling 337 Festiviteiten 337 2945-2952 2957 2964 2980 2998 3012 3045 3056 Fidji, zie Fiji Fiji, consulair verdrag 1076 Fiji, uitleveringsverdrag met 1093 Filaria-ziekte 2696 Filmimport 1815 Filmkunst 3066 Filmreportages in Suriname 2757 Filmverzending 2866 Financieel beheer van Suriname 2070 Financiële bemiddeling in het buitenland 2791 Financiële ondersteuning 2797 Financiële overzichten 1354 1397 2062 Financiële planning landsregering 2052-2064 Financiële situatie 2055 2060 2062 2130 Financiële Verdragen zie ook: Europese Betalingsunie Internationaal Monetair Fonds Internationale Ontwikkelingsassociatie Wereldbank 1126-1129 Financiën, departement 1264 Finland, belastingverdrag 1126 Finland, consul in Suriname 1185 Finland, economische verdragen met 1105 Finland, mijnbouwondernemingen 2232 Finland, visumplicht 1150 Fiscale maatregelen ter bevordering van investeringen 2095 Floraterrein, bebouwing 2376 Fluoridering van drinkwater 626 Fondation Européenne de la Culture 928 Fonds Watersnood Amsterdam 2626 Food and Agriculture Organization, zie Voedsel- en Landbouworganisatie Foreign Student Service 2509 Foresters, the Ancient Order of 1499 3033 Formulieren, contraseign ministers 222 Foto's over Suriname 2564 2751 Fototentoonstelling, Latijnsamerikaanse 2564 Franciscanessen van Oudenbosch, Zusters 1473 1516 2955 Frankrijk, automobiel-garantiefonds 1157 Frankrijk, belastingverdrag 1126 Frankrijk, consul in Suriname 1185 Frankrijks, economische missie naar Suriname 2112 Frankrijk, economische verdragen met 1106 Frankrijk, landingen in Suriname 2414 Frankrijk, landingsrechten in Suriname 2435 Frankrijk, Luchtvaartverdragen met 1141 Frankrijk, pokkenepidemie 2790 Frankrijk, verdrag inzake veerboot 1155 Frankrijk, vereenvoudiging personenverkeer met 1153 Frankrijk, vlootbezoek 1835 Frankrijk, vluchten over Suriname 2414 Frans-Guyana, aangespoelde reddingsboot 2468 Frans-Guyana, bezoek aan 315 Frans-Guyana, bezoek regeringsvertegenwoordigers aan Suriname 305 3000 Frans-Guyana, economische verdragen inzake 1106 Frans-Guyana, eigendom Surinaams vliegtuig 2420 Frans-Guyana, emigratie vanuit Suriname 2641 Frans-Guyana, geologische kaart 2350 Frans-Guyana, grens met Suriname 1653 2878 Frans-Guyana, informatie over medische zorg 2716 Frans-Guyana, klacht over douanedienst 2428 Frans-Guyana, landingsrechten 2408 2412 Frans-Guyana, Luchtvaartoverleg met Suriname 2422 Frans-Guyana, meteorologische berichtgeving 661 Frans-Guyana, ontmoeting met koningin Juliana 294 Frans-Guyana, overtredingen Surinaamse militairen in 1843 Frans-Guyana, rapporten 982 Frans-Guyana, rozenolie-produktie 2190 Frans-Guyana, rijstuitvoer naar 2305 Frans-Guyana, toelatingspersonen uit 2016 Franse taal, onderricht 2506 Freeland League 2194 Freeworld Union Movement 779 Fridor Fabrieken n.v. 2135 Fridor, naaimachines 2135 Friends of Indonesia Fellowship 1901 Friendship 90 U.S.A., tijdschrift 2081 Fruitteelt 2178-2182 Fruitverwerking 2268-2271 Fulbright-overeenkomst 1161 Fijnhout n.v. 2260 G. 65, adviesgroep 1310 Gabon, luchtvaartverdragen met 1141 Ganzee (district Brokopondo), conflict met Lombé zie ook Nieuw Ganzee 1873 Garantieregelingen bij investeringen 2124 Garanties voor visserij 2224 Garnalenindustrie 1441 2228 Garnalenvisserij 1038 2222 2229 Garnizoenspad 1430 Gastarbeiders, uitzending 2643 G.A.T.T. 579-586 GAWALO-opleidingen 1627 GAWASA-monteur, opleidingen 1627 Gebedsgenezing 1899 Gebrekkigenzorg, internationaal congres 759 Geestelijke gezondheid, congressen 759 Gehandicapten, onderwijs 2489 Geheime adviezen 2803 Gelder en Zonen n.v., Van, Papierfabrieken 2256-2258 2262 2965 Gele koorts, bestrijding 615 1561 Gemeenschappelijke Bosexploitatie Maatschappij Suriname n.v. 1442 Gemeenschapscentrum Paramaribo West 1488 Gemeenterecht 1590 Geneeskundige School 1626 2511 2513 Geneesmiddelenbulletin 2740 Genève, Internationale tarweconferenties 488 Genève, mijnbouwcongres 656 Genève, olijfconferentie. 1956 749 Genève, oorlogsconventies 743 Genève, Unctad-conferentie 587 Genocide-bestrijding 465 Geodetisch onderzoek 1637 2351 2417 Geofyschisch Jaar 1956 663 Geofysisch onderzoek 1658 2357 2970 Geofysische Dienst 2349 Geografisch Onderzoek, zie Aardrijkskundig onderzoek Geologisch onderzoek 1637. 1658 1827 2234 2350 2358 2417 2923 Geologische conferenties 762 Geologische en Mijnbouwkundige Dienst opleidingscursussen 1414 Geologische kaart 2350 George Streepy Stadion 1680 Georgetown, conferentie van niet-gebonden landen 700 Gerardus Majella, bejaardenhuis 1552 Gerechtshof, personeel 2043 Geschiedschrijving 2810 2966 Geschillen inzake investeringen tussen staten en onderdanen, verdragen 724 Getuigenis bij voorvallen op zee 1920 Gevangeniswezen, adviezen 1595 Gevolmachtigd Minister van Suriname 1289 1290 Gezinshereniging 2790 Gezondheidspassen 2690 Gezondheidsweek 2692 Gezondheidszorg 1530-1563 1648-1650 2690-2741 2935-2939 Ghana, bezoek regeringsfunctionarissen aan Suriname 315 Ghana, onafhankelijkheid 950 Gibraltar, visumplicht 1150 Gids van Suriname 294 Godsdienstige aangelegenheden 460 1899 2402 2676-2687 Godsdienstvrijheid 460 Goede, L.E., accountantskantoor 2431 Goederenschaarste, V.N. -symposium 685 Goederenvervoer, waardebepaling bij douane 745 Goliathgebied, ontsluiting 1430 Gorredijkster Stoombootrederij 1910 Goslar, scheepswrak 2461 Gospel Ministries, radio-uitzendingen 2402 Goudexport 521 Goudonderzoek 1454 Goudwinning 1454 2232 2239 2241 Gouvernementscomptabiliteit 188 189 Gouvernementshuis, afbeelding 200 2760 Gouvernementshuis: bouwtekeningen 173 199 Gouvernementshuis, herinrichting 173 Gouvernementshuis, hofmeesters 1775 Gouvernementshuis, kunstvoorwerpen 198 Gouvernementshuis, meubilering 172 173 Gouvernementshuis, onderhoudskosten 269 Gouvernementshuis, oprijlaan 201 2031 Gouvernementshuis, overdracht aan Republiek Suriname 202 Gouvernementshuis: personeel zie ook: Gouvernementspersoneel 182 268 Gouvernementshuis, restauratiewerkzaamheden 172 Gouvernementshuis, telefoonaansluiting 172 Gouvernementshuis, verbouwingen 199 Gouvernementshuis, wijnleveranties 2963 Gouvernementspersoneel, rechtspositie 152 Gouvernementspersoneel, toelagen 155-158 Gouvernementspersoneel, vliegrisicoverzekering 154 Gouvernementspersoneel, ziekteverzekering 167 Gouverneur, aanschaf van een bromfiets 172 Gouverneur, artikelen in de pers 336 Gouverneur, autogebruik 173 Gouverneur, bezoek aan de Nederlandse Antillen 317 Gouverneur, bezoldiging 174 Gouverneur, binnenlandse reizen 308 2982 3021 Gouverneur, briefwisseling met de landsregering 236 Gouverneur Currie Stichting 2569 Gouverneur, delegatie van bevoegdheden 235 Gouverneur, informatie over Vijfjarenplannen 1388 Gouverneur, kostenverantwoording 173 Gouverneur, militaire bijstand 1727 1767 Gouverneur, militaire eerbewijzen 283 Gouverneur, nieuwjaarsredevoeringen 346 Gouverneur, nieuwscommuniqués 2745-2748 Gouverneur, onderscheidingsvlaggen 290 Gouverneur, opening der Staten 1221-1224 Gouverneur, opvolging 2838 2840 Gouverneur, personele status 170-177 2838 2840 2843 Gouverneur, radiotoespraken 336 Gouverneur, radiotoestel 187 Gouverneur, redevoeringen 336 346 1221-1224 1313 Gouverneur, reglement 176 238 Gouverneur, reizen naar Nederland 266-270 Gouverneur, uniform 290 Gouverneur Van Heemstra-stichting 2700 Gouverneurs, grafmonumenten 2572 Gouverneurshuis, zie Gouvernementshuis Graanhandel, internationale afspraken 586 Grafische opleiding 1624 1627 Grafische school 1624 Granen, F.A.O.-groep 554 Grasshopper Aluminum Company 2237 Gratie-verzoeken 2025-2050 Grenada, landbouwtentoonstelling 2115 Grenada, rapporten 983 Grenskwestie 314 1084 1085 1089 1090 1092 1653 2875 Griekenland, associatie met E.E.G. 883 Griekenland, economische verdragen met 1108 Griekenland, toelating zeemansboekje 1152 Griekenland, visumplicht 1150 Groene Kruis-verenigingen 2724 Groenland, autonomie 476 Groentecultuur, proeftuin 1443 Groentenexport naar Europa 900 Grondeigendomsrechten 1935 Grondbedrijf, oprichting 2367 Grondkamer 1609 Grondrecht 3024-3027 Gronduitgiften, verzoeken om 2200 Grondwet Nederland 1953 245 Grondwet Nederland 1956 246-249 Grondwet Suriname 1975 263 Groningen (district Saramacca), jongensinternaat 1520 Groningen (Nederland), waterstaatsdienst 2265 Grontmij. n.v. 1441 2229 Groot-Brittannië, zie: Engeland Groot Henarpolder (district Nickerie) 1444 Groupe des Grands Travaux à Marseille 1365 Guadeloupe, bezoek gouverneur van 306 Guadeloupe, rapporten 984 Guadeloupe, stormramp 949 Guadeloupe, rijstuitvoer naar 2305 Guatemala, conferentie over regionale integratie 520 Guatemala, immigratiewet 1150 Guatemala, rapporten 985 Guinée, bauxietwinning 2231 Guyana: zie ook Brits-Guyana Guyana, bezoek regeringsfunctionarissen aan Suriname 315 Guyana, consul in Suriname 1187 Guyana Exploration Company 2232 Guyana, informatie over aluminium industrie 2285 Guyana, luchtvaartverdragen met 1142 Guyana-Mars 2583 Guyana, Moslimzending 2681 Guyana, onafhankelijkheidsviering 950 Guyana, pokken 2690 Guyana, toelating personen uit 2016 Guyana, Surinaamse consul 1170 Guyanees-Surinaamse commissie inzake territoriale aangelegenheden 1092 Guyanese gezondheidsconferentie 759 Gwamba, operatie 2597 Gynaecologie 1649 Haag, Den (Nederland), Madurodam 2571 Haenen, steenfabriek 1614 Hague, de Greve en Dark, adviesbureau 2232 Haïti, rapporten 984 Haïti, Surinaamse missie naar 1246 Haïti, visumplicht 1150 Halfflora (district Suriname), buurtcentrum 1502 Halfflora, (district Suriname) opbouw 1705 Handel 2286-2318 Handelingsbekwaamheid gehuwde vrouw 1920 Handelmaatschappij Ch. van Dijk 2785 Handelsmonsters, invoerverdragen 745 Handelstentoonstellingen 2114-2117 Handelsverdragen, bilaterale 1101-1123 Handelsvereniging Amsterdam, zie Verenigde H.V.A.-bedrijven Harry Diamond Corporation 2282 Hansen-patiënten 1548 Harsons Trading Corporation 2293 Havenbedrijf Suriname n.v. 1704 Havenbewaking 2461-2465 Havens, Interamerikaanse conferenties 847 Havenverificateur, beroepsomschrijving 2966 Haya Engineering Company 1714 Hazardspelen 1887 2036 Heathcoter Tourist Promotion Committee 2135 Heilgymnastiek, examen 2527 Helena Christina (district Suriname) openbare school 3000 Helicopters, aanschaf 1372 Helminthen-onderzoek 2706 Henar, (district Nickerie) brugverbinding 1431 Henar, (district Nickerie) wegverbinding 1430 Henkei International GmbH. 2135 L'Hermitage, Hindostaanse tempel 2682 L'Hermitage, onteigening 2778 Herstelbank. 266 2376 Hertenrits (district Nickerie), archeologische vondsten 2574 Herverzekering van investeringen 2338 Hindoe Partij Suriname 314 Hindoefilosofie 2802 Hindostaanse huwelijken 1925 Hindostaanse Immigratie, herdenking 338 Hindostaanse Jongeren (politieke groep) 1213 Hindostanen, belangenbehartiging 2673-2675 2811 Hindostanen, emigratie naar Frans-Guyana 2641 Hindostanen, repatriëring naar Indië 2640 Hindostani Nawjoewak Sabha 338 Hindostani Oranje Propaganda Groep 2811 Hiran-project 2351 Hoboken, Van, bananenonderneming 2196 Hof van Justitie 266 269 338 2040 2042 2902 3054 Hof van Justitie, archieven 1631 Hof van Justitie, eeuwfeest 338 Hofleverancier, predicaat 2818 Hogere Burgerscholen 2499 Hoja Blanca, virus 2174 Hollandsche Bank-Unie 336 Hollandsche Belegging en Beheer Maatschappij 1931 Hollandsche Beton Maatschappij 2134 Honduras, ambtsaanvaarding Morales 950 Honduras, bacoventeelt 2181 Honduras, economische verdragen met 1108 Honduras, oorlog met El Salvador 1030 Honduras, rapporten 987 Hongaars, correspondentie in het 2809 Hongarije, economische verdragen met 1109 Hongarije, financieel regelingsverdrag 1129 Hongerbestrijding, F.A.O. 560 Hongkong, handelstentoonstelling 2115 Hongkong, immigratiebeleid 1062 Hongkong, inlijving door Chinese Volksrepubliek 1057 Hongkong, uitzending Chinese kinderen naar 1062 Hongkong, visumaanvragen voor 2010 Hongkong, vluchtelingen uit 1959 Hoogspanningsnet, adviezen 1638 Houtafzet 1612 2260 Houtindustrie 1691 2929 3032 Houtindustrie, contracten Bruynzeel 2929 Houtsnijwerk, stimulering 2259 2313 Houttransport 2465 Houtuitvoer 401 2310-2313 Houtverordening 1947 2261 Houtverwerking 555 2272-2275 Houtverwerking, internationale conferenties 555 Houtvoorlichting 1442 Huisdieren, invoer 2295 Huishoudkunde 565 Huishoudschool 2522 Huisvesting 2778 Huldeblijk koningin Juliana voor 25-jarig huwelijk 327 332 Huldigingscomité voor ir C. Lely 339 Hulpprogramma's, internationale 753 Huurbescherming landbouwgronden 2197 Huwelijksrecht 456 1925-1928 H.V.A. Internationaal b.v. 2146 2189 2193 Hydrografisch onderzoek 269 Hydrologie 1637 Hydrologische meteorologie 666 I.A.-Ecosoc (Interamerikaanse Economische en Sociale Commissie van de Verenigde Naties) 511-520 I.C.A.O. 632-636 I.C.E.R.O. 835 I.C.I. Paints 2785 I.C.P.H.E.R. 762 Ierland, consulair verdrag met Engeland 1073 Ierland, economische verdragen met 1110 Ierland, vereenvoudiging personenverkeer met 1153 Ierland, visumplicht 1150 I.L.O. 650-657 I.M.C.O. 637-649 Import 2292-2301 Importbeperkingen 1952 2292 Inbeslagneming, wettelijke 2035 India, bezoeken regeringsfunctionarissen aan Suriname 315 India, consul in Suriname 1188 India, hongersnood 949 India, onafhankelijkheidsviering 950 India, overstromingen Bihar 949 India, rapporten 1060 India, repatriëring Hindostanen 2640 India, Surinaamse missie 1247 India, uitleveringsverdrag met 1093 India, uitvoerbevordering 2135 India, universiteitsgraden, erkenning 1160 India, visumplicht 1150 Indiaanse kinderen, tehuis 2654 Indiaanse Raad 2665 2873 Indianen 2652 2654-2659 2663-2665 2706 Indianen, archeologische nalatenschap 2574 Indianen, bestuursaangelegenheden 1875 2652 Indianen, etnologisch onderzoek 2557 Indianen, medische zending 2707 Indianen, ziekten 2706 Indisch leger, oud-onderofficieren 1748 Indische pensioenen 266 267 1784 1785 1790 3035 Indonesië, agitatie in Suriname 1856 Indonesië, belastingverdrag met 1126 Indonesië, bezoeken regeringsfunctionarissen aan Suriname 315 1890 Indonesië, cultureel verdrag met 1161 Indonesië, Chinezen in 1058 Indonesië, consul in Suriname 1189 2879 Indonesië, diplomatieke relaties met Nederland 1068 Indonesië, economische verdragen met 1110 Indonesië, financieel regelingsverdrag met 1129 Indonesië, herverkiezing Soeharto 950 Indonesië, kandidatuur Wereldgezondheidsraad 624 Indonesië, kapitaalsoverdrachten aan 2779 Indonesië, naasting bedrijven 1132 Indonesië, nationaliteitswetgeving 1952 Indonesië, Nederlanders in 1054 Indonesië, onafhankelijkheidsdag 950 Indonesië, rapporten 1059 Indonesië, repatriëring van Javanen 2642 2667 2779 Indonesië, republiek 279 Indonesië, schadeloosstelling genationaliseerde bedrijven 1132 Indonesië, Surinaamse consul 1170 Indonesië, Surinaamse missie 1247 Indonesië, verdrag met China 1058 Indonesiërs in Nederland 1872 Indonesiërs, kiesrecht 1951 Indonesiërs, nationaliteit 1951 1952 1978-1987 Indonesiërs, naturalisatie 1978-1985 Indonesiërs, teruggave oorlogsherinneringskruis 1791 Indonesiërs, zie ook Javanen Indonesische Kerngroep 1213 Indonesische Landbouwers Organisatie, fraudezaak 1238 Industria & Comercio de Minerios S.A. 238 Industrialisatie 1613 2111 2113 2281 2284 Industrialisatie in ontwikkelingslanden 500 Industrie 2268-2285 Industrieschool 2522 Industriële Adviesraad voor Suriname en de Nederlandse Antillen 2280 Industriële Eigendom, verdragen 718-722 916 Industriële vormgeving 1615 Infrastructurele voorzieningen 1428 1430 1431 1433 1434 1436 1437 2349-2367 2380-2388 I.N.G.A.-project 1363 Ingezetenschap van Suriname, wetgeving 1954 Ingikondre, wegverbinding 1430 Inkomstenbelasting 2082 Inkomstenverdeling 1950 2056 Insectenverdelging 196 690 2168 2618 Insinger en Co, firma (Nederland) 2309 Institut Français pour l'Amérique Tropicale 2350 Institut International des Brévets 944 Institute of Social Studies 1626 2504 Instituut voor Commercieel Marktonderzoek en Opiniepeilingen 2134 Instituut voor Nederlandsch-Amerikaansche Industriële Samenwerking 2112 2970 Instituut voor opleiding van Leraren 1630 Instituut voor de Volksgezondheid 2706 Instituut voor Internationaal recht 2520 Intellectuele Hindostaanse Jonge Mannen en Vrouwen Organisatoren 311 Intelsat 776 Interamerican Geodetical Survey 2351 Interamerikaans technisch cacaocomité 844 Interamerikaans Vrouwencomité 456 Interamerikaanse Commissie van mensenrechten 852 Interamerikaanse Culturele Raad 851 Interamerikaanse Economische en Sociale Commissie 511 520 Interamerikaanse Ontwikkelingsbank 849 Interbank, zie: Wereldbank Interdepartementale Raad voor Handelspolitiek 1278 Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie, zie I.M.C.O. Interguyanees landbouwcongres 2211 Interguyanese geologische conferenties 2231 Interimregeling 1948 222 Internationaal Atoomagentschap 679 Internationaal Energie-agentschap 756 Internationaal Gerechtshof 674 Internationaal Instituut voor Atoomenergie 679 Internationaal Instituut voor Management (N.A.V.O.) 742 Internationaal Monetair Fonds, ontwikkelingshulp aan Suriname 1693 Internationaal Monetair Fonds, verhouding met het Koninkrijk 539 Internationaal Monetair Fonds, verhouding met Suriname 530 538 Internationaal Octrooi Instituut 944 Internationaal privaatrecht 705-714 Internationaal recht, codificatie 675 International Atomic Energy Agency 561 International Commission for the Prevention of Alcoholism 2689 International Council on Health, Physical Education and Recreation 762 International Development Association 540 International Educational Building Conference 602 International Fertility Associatibn 759 International Financial and Economie Consultants Ltd. 1722 International Firearms Corporation Ltd. International Law Commission 675 676 International Road Federation 695 International Science Foundation 760 International Society for the Protection of Animals 2597 International Technical Assistance and Development Corporation 2112 International Technical Associaton for Tropical Timber 2252 International Yearbook and Statesmen's Who is Who 2762 Internationale Arbeidsorganisatie 650-657 Internationale Atoomorganisatie 679 Internationale Bauxiet-Assoeiatie 757 Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging "Rotterdam" 1931 Internationale Douaneraad 745 Internationale Financieringsmaatschappij 535 Internationale handelstentoonstellingen 2115 Internationale Herstelbank 2326 Internationale hulpprogramma's 753 Internationale koffie-studiegroep 748 Internationale Ontwikkelingsassociatie 540 Internationale Ontwikkelingsbank 3032 Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart, zie I.C.A.O. Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart, opleidingen 2433 Internationale organisaties, diplomatieke onschendbaarheid 731 Internationale organisaties, vertegenwoordigingen 493 Internationale Rubber Studiegroep 752 Internationale Suikerraad 746 2191 Internationale Technische Hulp (tijdschrift) 1061 Internationale Unie van Telecommunicatie technische hulp 689 1582 Internationalte Vereniging tot uitgave der Douanetarieven 745 Internationale Vereniging voor Verreberichtgeving 689 1582 Internationale Vluchtelingenorganisatie 1953 Internering 1940-1945 2629 2943 Interpol 727 Interregional Caribbean Emergency Relief Organization 835 Invar-meetbanden 2354 Investeringen, geschillen tussen staten en onderdanen, verdragen 724 Investeringen van de Verenigde Staten in Suriname 1130 Investeringsbeleid 1130 2095 2124 2128 2129 2137 2196 2338 Invoerfaciliteiten, verdragen 745 Invoerhandel, zie: import Invoerrechten, heffing van 745 2084 2089 2090 2297 2298 Invoertarieven 745 2297 2298 Invoervergunningen 2293 Inzameling geschenk Juliana 1959 326 Ionosfeer-onderzoekingen 2551 Iran, Luchtvaartverdragen met 1142 Iran, visumplicht 1150 Irrigatie, internationale commissie 564 Irrigatie, waterreservoir 2169 Islamitische conferenties van ministers van buitenlandse Zaken 704 Islamitische Gemeente Suriname 2681 Israël, bezoek regeringsfunctionarissen aan Suriname 315 Israël, consul in Suriname 1190 Israël, eonomische missie naar Suriname 2112 Israël, economische verdragen met 1110 Israël, Surinaamse missie naar 1376 Israël, uitleveringsverdrag met 1093 Israël, visumplicht 1150 Israëlisch-Arabische oorlog 1967 1063 Israëlitische Gemeente 2676 Italië, belastingverdrag met 1126 Italië, consul in Suriname 1189 Italië, dienstplichtverdrag met 1162 Italië, economische missie naar Suriname 2112 Italië, economische verdragen met 1111 Italië, handsbesprekingen 1955, 1125 Italië, octrooiverdrag met 1107 Italië, schadeloosstelling aan Nederland voor aangehouden schepen 1099 Italië, toelating zeemansboekje 1152 Italië, vlootbezoeken 1835 IVEC, maatschappij 1931 Ivoorkust, economische verdragen met 1111 Ivoorkust, Luchtvaartverdragen met 1142 Ivoorkust, visumplicht 1150 Jaar van de Vrouw 1975 468 Jaarbeurs van Suriname 2114 2489 Jachtbeheer 1612 Jachtvergunning 1771 Jachtverordeningen 2223 2599 Jajasan Keristen Indonesia 1571 Jamaica, bacoventeelt 818 2181 Jamaica, bereden politie 1247 Jamaica, consul in Suriname 1190 Jamaica, Cooperative Organization of Citrus Growers 1910 Jamaica, gevangeniswezen 833 Jamaica, goederen uit 2298 Jamaica, grondwet 2874 Jamaica, houtinvoer 2260 2311 Jamaica, koffiecultuur 818 Jamaica, luchtvaartverdragen met 1142 Jamaica, onafhankelijkheidsviering 950 Jamaica, rapporten 988-989 Jamaica, staatsschuld 1023 Jamaica, Surinaamse missie naar 1247 Jamaica, tabaksteelt 2208 Jamaica, uitvoer van spaanplaten naar 2311 Jamaica, veeteelt 2211 Jamaica, verdrag inzake radio-amateurs 1158 Jamaica, visumplicht 1150 Jamaica, volwasseneneducatie 2533 2539 Jamaica, West-Indische Universiteit 855 Jamboree 2603 Jamin, firma 2970 Japan, belastingverdrag met 1127 Japan, bezoek regeringsfunctionarissen aan Suriname 315 Japan, consul in Suriname 1190 Japan, economische verdragen met 1111 1124 Japan, handelsverdrag 1912 1124 Japan, luchtvaartverdragen met 1142 Japan, ontwikkelingshulp van 1719 Japan, rechtspraak 487 Japan, schadeloosstelling oorlogshandelingen 2627 2784 Japan, scheepvaartverdrag 1912 1124 Japan, Surinaamse missie 1247 Japan, uitkeringen aan voormalige krijgsgevangenen 2627 Japan, visserij in Surinaamse territoriale wateren 1088 Japan, visumplicht 1150 Japan, vlootbezoek 1835 Japan, vluchten over Suriname 2414 Japan, V.N. strijdkrachten in 487 Japan, vredesverdragen met Nederland 1074 Jarikaba, (district Saramacca) bacoven proefveld 1443 Java (district Commewijne) wegverbinding 1430 Javaanse godsdienstige lectuur 2681 Javaanse Immigratie, herdenking 338 Javanen 2666-2668 3029 3030 Javanen, activiteiten voor Indonesië 1856 Javanen, emigratie naar Frans-Guyana 2641 Javanen, inbeslagneming percelen 1945 Javanen, terugkeer uit Indonesië 2667 Jaw Jaw, (district Brokopondo), onderwijzerswoningen 1477 Jehova's getuigen 1899 Jemen, erkenning republiek 1078 Jenny, plantage (district Coronie) 2204 Jeugdcongres, nationaal 2608 Jeugdcriminaliteit 1883 Jeugdfestivals, internationale 1857 Jeugdopvang 1649 2534 2538 Jeugd Sport Vereniging Surinam 2604 Jeugdtimmercursus, tentoonstelling 2564 Jodensavanne, restauratie 2578 Joegoslavië, economische verdragen met 1112 Joegoslavië, samenwerking met Suriname 1721 Joegoslavië, schadeloosstelling bij nationalisaties 1133 Joegoslavië, visumplicht 1150 Johan Maurits van Nassau, schip 1834 Joods Wereldcongres 703 Joodse archieven 2570 Joodse kolonisatie in Suriname 2194 Jos Govaarsgroep 2603 Journal of Commerce, (tijdschrift) 826 Journalisten, bezoek aan Suriname 2144 Juliana-rijst, koningin 2160 Julianatop 2591 Junior Chamber International 862 Juridische bijstand 2785 Juridische faculteit, opleidingen 1626 Juridische kwesties 2776-2785 Juridische verdragen 669-676 705-732 1093-1100 Justitie en Politie, departement 1263 1272 2048 Justitia Pietas Fides, weekblad 2561 Kaarteringswerkzaamheden zie ook Luchtkaartering 499 1425-1427 Kabalebo-project 2388 Kabel, zendingshospitaal 2790 Kabinet van de Gouverneur, autovergoeding 178 Kabinet van de Gouverneur, belastingfaciliteiten 2836 Kabinet van de Gouverneur: detachementen door Troepenmacht in Suriname 183 Kabinet van de Gouverneur, decoratie 2839 Kabinet van de Gouverneur, directie 178-180 Kabinet van de Gouverneur, formatie 181 Kabinet van de Gouverneur, kantooraangelegenheden 195-221 2836 2837 Kabinet van de Gouverneur, openstelling 195 Kabinet van de Gouverneur, personeelsaangelegenheden 143-194 2839-2842 Kabinet van de Gouverneur, postzaken 203-211 Kabinet van de Gouverneur, repatriëringsfaciliteiten 314 Kabinet van de Gouverneur, salaris personeel 266-269 Kabinet van de Gouverneur, schrijfmachines 173 Kabinet van de Gouverneur, sollicitaties 170 Kabinet van de Gouverneur, vervanging directie 179 2842 Kabinetscrisis 1958 268 2885 Kabinetscrisis 1973 1244 Kabinetsformatie 1953 1239 Kabinetsformatie 1955 1240 3058 Kabinetsformatie 1958 1241 Kabinetsformatie 1967 1242 Kabinetsformatie 1969-1972 1243 Kabinetsformatie 1974 1245 Kadaster, invoering 1416 Kameroen, economische verdragen met 1112 Kankerbestrijding 2544 2704 Kanselarijrechten 1169 Kansspelen 1887 2036 Karei Doorman, vliegdekschip 1834 Kartografie, internationale samenwerking 499 Katanga, republiek 1051 Katoenhandel, internationale afspraken 584 Katoenindustrie 1616 Kaum Tani Persatuan Indonesia 1238 Kenia, rechtsverkeer met 1098 Kenia, uitleveringsverdrag met 1093 Kennecott Copper Corporation 2232 Kennedy Highway 1430 Kennedyschool 1532 1629 1679 Kennedy-stichting 1532 1679 Keramische industrie 1368 1614 Kernenergie, toepassing 679 1728 Kernwapens 739-741 1046 1728 Kernwapens, verdragen 739-741 Kerstkaarten 2760 Kersttoespraken koningin Juliana 317 Ketel and Son, R.A. 2776 Kettingbrieven, religieuze 2683 Khan en Bros n.v. 2402 Kiesreglementen, herzieningen 1200-1204 3031 Kinderbescherming 1595 2028 2037 Kinderbij slagregeling 2616 Kindergeneeskunde 759 762 1649 Kinderpsychiatrie, congressen 759 Kinderrecht, burgerlijk 1920 Kinderrecht, herziening 1971 28 Kinderstrafrecht 2028 Kindertoelagen 147 2616 Kinderverlamming, bestrijding 759 2544 2690 Kinderziekten, zie kindergeneeskunde Kingston, congres Caribische Landbouw 571 Kingston, seminar Rechten van de Mens 464 Kleuterleidster, opleidingen 2484 Klimatologie 666 K.L.M. zie Koninklijke Luchtvaart Maatschappij K.N.I.L. pensioenen 1784 1785 1790 Koeltechniek, internationaal verdrag 641 Koerierszendingen 204-206 Koffieproduktie, internationaal verdrag 594 748 Koffieverdragen 566 594 748 Koloniale, export naar moederland 582 Koloniale gezondheidszorg 613 Komitee voor Werkzoekenden 1213 Koningin Juliana-crèche 336 Koningin Julianastichting 2688 Koningin Wilhelmina Fonds 269 2704 2936 Koninklijk huis, bezoeken 2871 Koninklijk Instituut voor de Tropen 2208 2281 2558 2983 3053 Koninklijk, predicaatverlening 2818 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, openinglijn 311 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 311 2436 2448 Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding van Tuberculose 2970 Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij 2458 Koninklijke Paketvaartmaatschappij, personeel 2929 Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorde 2976 Koninkrijk, belastingheffing 2044 Koninkrijk, buitenlandse betrekkingen 237 248 281 Koninkrijk, economisch beleid 502 Koninkrijk, overleg Buitenlandse Zaken 281 Koninkrijk, rapportage aan O.E.E.S. 870 Koninkrijksbesluiten, informatie-uitwisseling 241 Koninkrijkscommissie 1970 256-257 260 Koninkrijksdag, viering 341 Koninkrijksdefensie 223 238 Koninkrijksdelegaties, diplomatieke onderhandelingen 1079 Koninkrijksdocumenten 203 Koninkrijksgeschenk aan F.A.O. 573 Koninkrijksspelen 2609 Koninkrijksvertegenwoordiging in de Verenigde Naties 449 Koninkrijksvlag 289 Kooprecht, Internationaal 725 Koopvaardij, communicatie in oorlogstijd 1731 Koopvaardij-weduwen 2623 Koperverdragen 1135 Korea, consul in Suriname 1190 Korea, luchtvaartverdragen met 1142 Korea, visumplicht 1150 Korea-oorlog 1056 1821 Korea-vrijwilligers, gedemobiliseerde 1787 1797 Koshin n.v. 2785 Kraamzorg 2706 Krappa-hout 2266 Kredietbanken, financiering 1570 Kring van Surinaamse Indonesiërs in Nederland 1872 Kroonkurkproduktie 2135 Krotsanering 1455 Krupp, firma 2923 Krijgsmacht, administratie 1607 Krijgsmacht van het Koninkrijk, definiëring. 1956 247 Krijgsmacht, Surinaamse 2900 Krijgsraad, personeel 2047 Krijgstucht 729 1727 1732 Krijgstucht, verdragen 729 Kunstmanen: zie kunstsatelieten Kunstnijverheid, adviezen 1628 Kunstsatellieten 776 1436 2547 Kusterosie 1639 Kustmetingen, hydrografische 1639 1659 Kuststreek, grondonderzoek 1454 2247 Kuststreek, projectielenvondsten 1829 Kustweg Oost-West 1701 Kweekprodukten, beschermingsverdrag 751 Kweekschool 2532 Kwiekwie-besluit 2225 Kwo Min Tang 2915 Laadborden voor internationaal vervoer 745 Laboratoriummateriaal, invoer 745 Lager onderwijs 2484-2493 Lager onderwijs, subsidie 2491 Labor Omnia Vincit, studentenvereniging 2917 Laissez-paeserformulieren 2014 2015 Lam Foeng (tijdschrift) 2915 Laminton, (Martinique) wegaansluiting 2382 Landbouw 558 561 566 750 932 1246 1438 1439 1443 1444 1448 1450 1592 1609 1610 1620 1637 2148-2215 2219 2514 3032 Landbouw, kredieten aan particulieren 2200 Landbouw, hoger onderwijs 2514 Landbouw, huurbescherming gronden 2197 Landbouw Luchtvaart Maatschappij Surinam Skyfarmer 2201 Landbouw, meteorologie 666 Landbouw, planning 1609 Landbouw, regionale ontwikkelingen 750 Landbouw, techniek 561 1610 Landbouw, verhandelingsplan 1448 Landbouw, voorlichting 566 1609 Landbouw, Visserij en Veeteelt, departement 187 1266 1273 1438 1439 2167 2884 Landbouw, Visserij en Veeteelt, begroting 2884 Landbouwbank van Suriname 1451 Landbouwbedrijfsontwikkeling 1443 1609 2213 Landbouwbedrijven, subsidiëring 1444 Landbouwcongressen 2211 Landbouwcoöperaties 2199 2205 Landbouwcursussen 1609 Landbouwdeskundigen, bezoeken aan Suriname 2208 Landbouwdeskundigen, studiereizen 2210 Landbouwers, sociale bescherming 932 Landbouwgewassen, verbetering 1443 Landbouwhulp, besprekingen in Nederland 1246 Landbouwleenbank 1620 Landbouwluchtvaart 1610 Landbouwmechanisatie, advies 2150 Landbouwonderwijs 1609 2206 2209 2213 Landbouw-overzichten 1438 1439 Landbouwplanning 2212 Landbouwproduktie 2111 Landbouwproefbedrijven 1443 Landbouwproefstation 1610 2182 2207 2219 Landbouwproefstation, besprekingen in Nederland 1246 Landbouwprijzen, F.A.O.-seminars 558 Landbouwsanering 1444 Landbouwstatistiek 1592 Landbouwtellingen 1450 2167 Landbouwvirologie 1610 Landbouwvoorlichting 1609 Landclassificatie, adviezen 1637 Landingsrechten 2408-2420 Landingsvergunningen 2409 2411 2412 2415 2418 Landmacht, beleidsbesprekingen in Nederland in 1953 266 Landmacht, burgerpersoneel 1755 Landmacht, financieel beheer 1738-1740 Landmacht, invoering 2893 Landmacht, ordehandhaving 1727 Landmacht, organisatie 1723 1725 1727 1730 Landmacht, uitbreiding faciliteiten 1963 1734 Landmacht, vaandel 266 285 Landmacht, zwarte kassen 1738 Landmeetkunde 1637 Landmetersopleidingen, erkenning 2383 Landsambten, terugtrekking sollicitanten 1252 Landsambtenaren, pensioenen 1258 2992 Landsambtenaren, rechtstoestand 1251 1280 2886 Landsambtenaren, salariëring 1251 Landsambtenaren, titulatuur 1255 Landsambtenaren, verantwoordelijkheid 1236 Landsbegroting 1960 538 Landsboekerij 294 Lands Bosbeheer, dienst's 1301 1373 1442 1612 2249 2253 2255 Lands Busdienst 1435 1599 2474 2475 Landsboerderij 1443 1444 2217 Landsdepartementen 1251-1280 1410-1420 1590-1608 Landsdepartementen, interne overzichten 1254 Landsdepartementen, zie ook: de benaming der departementen Lands Hospitaal's 424 1541 Lands Militair Hospitaal's 2720 2721 Landsministerraad, onderhandelingen met Nederland over ontwikkelingshulp 2890 2881 Landsministerraad, reglement van Orde 1228 1229 Landsministerraad, zie ook: Regeringsraad Landsministers 1228-1250 Landsminister, benoeming 1238 Landsminister, bevoegdheden 2928 Landsministers, pensioenen 28 Landsministers, reisfaciliteiten 28 1257 Landsminister, reizen naar districten 1249 Landsminister, reizen naar het buitenland 1230 1246 1247 Landsminister, sociale rechtspositie 1231 Landsministers, representatiefaciliteiten 1257 Landsopvoedingsgesticht, 1525 2027 Landspsychiatrische inrichting 1545 Landsregeling 1955 238 Landsregering, financiële administratie 1593 Landsregering, onderscheidingsvlaggen 290 Landsregering, persberichten 2752 Landsregering, vertegenwoordiging in de Verenigde Naties 447 Lands Telegraaf- en Telefoondienst 1638 2394 2397 2400 Lands Telegraaf- en Telefoondienst, geofysische metingen 2357 Landsverordeningen, alfabetisch register 214 Landsverordeningen, procedure totstandkoming 242 Lands Weldadigheidsgesticht's 1558 Langahoekoe, bestuur 2653 Langatabbetje, (district Marowijne) Bosnegers 2659 Langatabbetje, (district Marowijne) Indianen 2659 Langatabbetje, (district Marowijne), Leefgemeenschappen 1419 Langatabbetje, (district Marowijne) scholen 2490 Langatabbetje, (district Marowijne), wegverbinding 1430 Laos, Mekongproject 1061 Lareco, n.v. 2135 2202 Latin Carebean Boys 2959 Latour, (district Suriname), ontwatering 1437 Latijns-Amerika, ambassadeursconferenties 527 Latijns-Amerika, arbeidsvoorwaarden in de staalindustrie 864 Latijns-Amerika, begrotingstechniek 515 Latijns-Amerika, bodembevruchting 567 Latijns-Amerika, bijeenkomst ministers van Landbouw 858 Latijns-Amerika, demografisch instituut 512 Latijns-Amerika, denuclearisatie 739 740 1019 Latijns-Amerika, economische ontwikkeling 522 524 Latijns-Amerika en Canada 1037 Latijns-Amerika, financiële zekerheid 525 Latijns-Amerika, grondexploitatie 566 Latijns-Amerika, huisvestingsbeleid 859 Latijns-Amerika, industrialisatie 515 Latijns-Amerika, industriële statistieken 515 Latijns-Amerika, kernwapens 739 740 1019 Latijns-Amerika, kinderopvoeding 516 Latijns-Amerika, landbouwkrediet 857 Latijns-Amerika, leefmilieu, symposium 515 Latijns-Amerika, leerplicht 605 Latijns-Amerika, ministersconferenties over onderwijs en economische planning 518 Latijns-Amerika, nationale begrotingen 519 Latijns-Amerika, nieuwsmedia 605 Latijns-Amerika, onderlinge betrekkingen 1017 1018 Latijns-Amerika, onderwijsplicht 605 Latijns-Amerika, penitentiair congres 856 Latijns-Amerika, plattelandsjeugd, conferentie 858 Latijns-Amerika, rapportage 1017 1018 1032 Latijns-Amerika, statistiek 517 Latijns-Amerika, uitwisseling van publicaties 605 Latijns-Amerika, UNESCO-conferentie 605 Latijns-Amerika, veevoerproduktie 566 Latijns-Amerika, visumregelingen 1150 Latijns-amerikaanse boekententoonstelling 2564 Latijns-amerikaans bosbouwinstituut 570 Latijns-amerikaanse visserijraad 568 Leart, Handelmaatschappij 2293 Leerplicht, herdenking invoering 336 Leerzaken, openbare 2535 Leeuwaarde, Van; firma, 2776 Leger des Heils, 1518 2603 2683 2997 Leger des Heils, kinderhuis 1518 Legerorders 1730 Legeruitbreiding 1758 Lehmann Trading Company 2098 Leiden (Nederland), Surinaamse Studentenvereniging 2507 Leishmaniosis, bestrijding 2706 Leliëndaal, (district Commewijne), Javanen 2668 Leliëndaal (district Commewijne), kinderhuis 2668 Lelydorp, (district Suriname) belangen 2812 Lelydorp, (district Suriname) dierenpark 2592 2959 Lelydorp Sport Bond 2604 Lelydorp (district Suriname), woningen voor Hansen-patiënten) 1548 Lelydorpplan (district Suriname) 2159 3025 Lelydorpplan (district Suriname) emigranten 2799 Leningen van het Land 2059 2106 Leonsberg (district Suriname), wegverbinding 1430 Lepra, congressen 659 1649 Lepra inrichtingen, 1548 2711 2719 2728 Leraren, uitzending naar Suriname 1633 Lerarenopleidingen, adviezen 1629 Lerarenstaking, 1959 2498 Lerarenstaking 1970 2480 Lesotho, visumplicht 1150 Levensmiddelenindustrie 1615 Levensonderhoud, kosten 155 156 Libanon, economische verdragen met 1113 Liberia, belastingverdrag met 1127 Liberia, Luchtvaartverdragen met 1142 Licht des Vredes, goddelijke partij 2683 Liefdadigheidsloterijfonds 2638 Limburg, schip 1834 Lindeteves Zuid-Amerika n.v. 2134 Lions Club 2134 Lions Paramaribo Central 2705 Lissabon, conferentie inzake octrooien 718 Little, A.D. inc. 2228 2271 Livorno-Middenweg (district Suriname), elektrificatie 2386 Lombé, (district Brokopondo) Bosnegerbelangen 3065 Lombé (district Brokopondo) conflict met Ganzee 1873 Londen, mijntentoonstelling 2115 Longborstvliesontsteking, conferentie over 551 Loonsverhogingen 1956 2057 Loterijbelasting 2086 Luchtfoto's van Suriname, controle op 1854 Luchtfototentoonstelling 2564 Luchthavens, personeel 2423 Luchtkaartering 1426 1672 2351-2356 2416 Luchtpiraterij 2429 Luchtruim, toelating tot het 2409-2420 Luchtvaart 632-636 666 728 769 829 1138-1149 1159 1420-1424 1567 1645 2408-2456 2940 2944 Luchtvaart, binnenlandse 1420 1567 2449 2450 Luchtvaart buitenlandse 2437 2453 Luchtvaart, Caribische verdragen 829 Luchtvaart, internationale verdragen 632-636 769 Luchtvaart, misdrijven 636 728 Luchtvaart, ontwikkelings projecten 1421-1424 Luchtvaart, publicaties over 2940 Luchtvaart, rechten op vaartuigen 769 Luchtvaart, register van vaartuigen 769 Luchtvaart, schade op aarde 635 Luchtvaart, vrachtvervoer 2453 Luchtvaartdienst 1424 2944 Luchtvaartdienst, personeelsopleiding 1424 Luchtvaartexamens, adviezen 1645 Luchtvaartfaciliteiten, verdragen 1138-1149 Luchtvaartlijnen 2434-2455 Luchtvaartmeteorologie 666 Luchtvaartverdragen, bilaterale 1138-1149 1159 Luchtvaartverzekeringswet 2456 Luchtverkeer, leiding 1640 Luchtverkeersleiders, opleiding 2432 Luchtvervoer, internationaal, eenmaking 634 Lusaka, conferentie van niet-gebonden Landen 700 Luthers Hervormde Gemeente, bejaardenhuis 1553 Luxemburg, belastingverdrag met 1127 Luxemburg, diplomatieke belangenbehartiging door het Koninkrijk 1080 Luxemburg, Europese school 2500 Luymes, schip 1844 Lyceum, invoering 2495 Ma Retraite, cultuurmaatschappij 2267 Ma Retraite, (district Suriname) MULO-school 1471 Maandagcent, steunfonds 2702 2703 Maatschappij tot financiering van het Nationaal Herstel 2326 Maatschappij tot Onderlinge Hulp 2962 2990 Maatschappij tot Ontwikkeling van Lands Waterkrachtbedrijven in Suriname n.v. 1375 Maatschappij voor Handel, Nijverheid en Onderneming "IVEC" 1931 Maatschappij Zeevaart n.v. 1931 M.A.B.E.S.-plan 815 Mac Gregor and Muller Ltd. 2293 Machtsmisbruik, administratief 1461 Macro-economische beschouwingen 1302 Madioen, vereniging 1748 Madurodam, Surinaamse sector 2571 Mahaicony-Abary Rice Developmant Scheme 2161 Maillysten 207 Mailverzorging, regeling 255 Malaria, bestrijding 621 1213 Malawi, uitleveringsverdrag met 1093 Maleisië, economische verdragen met 1113 Maleisië, luchtvaart verdragen met 1142 Maleisië, visumplicht 1150 Malta, consulaire wetgeving 1076 Malta, grondwet 2874 Management, internationaal instituut voor 742 Mangaanwinning 2238 2241 Manoeuvres 1833-1844 Mapane (district Commewijne) bruggenbouw 1431 Maranatha, mannenkoor 309 Maranhao, transmigratieproject 2202 Marechausses-optreden 1823 Marel Corporation Ltd. 2260 Mariënburg (district Commewijne) bejaardenhuis "Le Rossignol" 1556 Mariënburg, (district Commewijne), scholen 1481 Mariënburg, (district Commewijne) suikerfabriek 1453 2276 2927 Mariënburg, (district Commewijne) woningbouw 1460 Marine, journalisten bij 266 Marine, vervanging door landmacht 2893 Mariniersoefeningen 1837 Mariniers sollicitaties 1764 Maritieme meteorologie 666 Marktwezen, zie ook Paramaribo, centrale markt 1691 3032 Marokko, belastingverdrag met 1127 Marokko, economische verdragen met 1113 Marokko, onafhankelijkheid 943 Marokko, visumplicht 1150 Marokko, vuurtoren 771 Marowijne, aluminiumfabriek 1379 Marowijne, luchtonderzoek 2970 Marowijne, politiek 1563 Marowijne (district), ontwatering 1437 Marseille, Groupe des Grands Travaux 1366 Marshallhulp 865-868 Marsmuziek 2960 Martin's Air Charter 2445 Marinair 2445 Martinique, archeologie 762 Martinique, bacoventeelt 2181 Martinique, wegenaanleg 2382 Masiakreek, (district Brokopondo) school 1483 Mastboom Vliegbedrijf n.v. 1610 Matappica-gebied, visserij 1369 Matta, (district Saramacca), adres van de bewoners aan de koningin 294 Matta (district Saramacca), gemeenschapscentrum 1492 Mauritius, visumplicht 1150 Medisch materiaal, invoer 745 Medische Wetenschappelijk Instituut 1626 2519 2555 Medisch Tuchtcollege 2735 Medische commissie 2691 Medische conferenties 759 Medische inrichtingen, opnemingen 2816 Medische keuringen 2691 Medische opleidingen zie ook: Geneeskundige School 625 2937 Medische Opleidingsschool 2737 Medische researchprojecten 614 Medische verzorging, militaire bijstand bij 1832 Medische wetenschap, adviezen 1626 1649 Meel, invoer 2301 Meerjaren Ontwikkelingsplan 1975 262 1303 Meervoudige nationaliteit, beperking 919 Meerzorg (district Suriname) perceelverhuur 2782 Meerzorg (district Suriname) wegverbinding 1430 Meisjesbescherming 1514 Mekkavaart, gezondheidsvoorschriften 2690 Mekong-project 1061 Melk, standaardizering 562 Melkafzet 1449 Melkcentrale n.v. zie ook Paramaribo, Melkcentrale 1611 Melkpoeder, invoer 2299 Melkprodukten, standaardizering 562 Melkveeproefbedrijf 2217 Mensenrechten 451-468 Merkenrecht, verdragen 717 720 916 938 1094 1939 Metaalwinning 2235-2241 Meteorologen, opleiding 2525 Meteorologische adviezen 1641 Meteorologische berichtgeving 661 Meteorologische congressen 662 Meteorologische dienst 1411 1641 2554 Meteorologische experimenten 667 Meteorologische verdragen 660 Metriek stelsel 2476 Metrologie, internationale organisatie 761 Mexico, consul in Suriname 1190 Mexico, cultureel verdrag met 1161 Mexico, hoger onderwijs 2516 Mexico, inflatiedaling 2103 Mexico, luchtvaartverdragen met 1143 Mexico, Olympische Spelen 2610 Mexico, onafhankelijkheidsdag 950 Mexico, Panamerikaanse Spelen 2606 Mexico, rapporten 991-995 Mexico, rijstuitvoer naar 2305 Mexico, Summer Institute of Linguistics 2559 Mexico, taalregistratie 2559 Mexico-city, geologisch congres 762 Mexico-city, seminar Rechten van de Mens 464 Mgr. Wulfinghstichting 1509 Microbiologie 1649 Micronesië, toezicht Verenigde Naties 485 Midatlantische Grand Cabotage Route 2944 Middelbaar onderwijs 2495-2499 2501 Middelbare scholen, werving voor de opleiding van beroepsofficier 1744 Midden-Amerika, landbouwleven 605 Middenstandspolder 1444 Mierenhout, proefexploitatie 2264 Milieubeheer 696 2709 Militair-geneeskundige commissie 1773 Militair materieel 1802-1820 Militair strafprocesrecht, verdragen 729 Militair strafrecht 729 1595 2033 2034 Militair tuchtrecht 1595 2033 2034 Militair ambtenaren, dienstverband 1746 Militair ambtenaren, rekenplicht 1740 Militaire begraafplaats 1793 Militaire brandweer 1754 Militaire bijstand 1822-1832 Militaire gebouwen 1802-1807 1809-1813 Militaire gevechtshandelingen 1821-1825 Militaire hospitalen zie ook 's Lands Militair Hospitaal 1800 1802 1810 Militaire jungletrainingen 1834 Militaire kampen, muskieten 2697 Militaire kernmacht, oprichting 1046 Militaire oefeningen 1834 1836 1837 1839 Militaire patrouilles 1838 Militaire pensioenen 1729 1783-1785 1787-1790 1801 Militaire Spectator (tijdschrift) 1749 Militaire onderscheidingen 1768 Militaire tandartsen 1772 Militaire Tehuizen Overzee, stichting 1812 Militaire terreinen 1803 1808 1811 Militaire vliegers, opleiding 1757 Militaire verdragen 733-743 Militaire vliegtuigen, toelating in het Luchtruim 2410 2414 2415 Militaire voertuigen, gebruik 267 Militaire Willemsorde, toelage 1792 Militairen 1741-1801 2892-2900 Militairen, alimentatieplicht 1766 Militairen, bezoldiging 1729 Militairen, deelneming aan politieexamens 1759 Militairen, filmvertoningen 1815 1817 Militairen, gedemobiliseerde, bedrijven 1786 Militairen, gepensioneerde, medische verzorging 1744 1799 Militairen, gesneuvelde-in vredestijd 1839 Militairen, gewonde 1798 Militairen, gezondheidszorg 1748 Militairen, huisvesting 1805 Militairen, huwelijk 266 Militairen, kostwinnersvergoeding 1766 Militairen, mentaliteit 1830 Militairen, ontslagen 1763 1780 Militairen, portvrijdom 1737 Militairen, repatriëring naar Nederland 1795 Militairen, sollicitaties 1763 1765 1780 Militairen, uitrusting 2892 Militairen, uitzending naar Korea 1821 Militairen, vakantiecentrum 1803 Militairen, vormingswerk 1812 Militairen, vrijwilligerscontingent 1756 Mill Converters Corporation 2954 Minderjarige, opsporing 2790 Minderjarigenbescherming, verdragen 712 Mineralen, onderzoek 1454 Minimumlonen, landsverordening 28 Ministriële verantwoordelijkheid 1235 Misdaadbestrijding 1883 2913 Misdrijven in het buitenland 1885 Miss World Peace International, verkiezing 702 Moederbond 1651 2620 Moengo (district Marowijne) houtconcessies 2260 Moengo (district Marowijne) MULO-school 1471 Moengo (district Marowijne) ongeregeldheden onder mijnwerkers 1954 1211 Moengo (district Marowijne) scheepvaartkanaal naar Paranam 1434 Moengo (district Marowijne) staking 268 Moengo (district Marowijne) wegverbinding 1430 Mohammedaans huwelijk 1925 Mohammedaans vormingscentrum 1502 Moleculaire biologie 929 Monaco, visumplicht 1150 Mond- en klauwzeer 626 2216 Monteursopleidingen 1627 Montreal, Entomologisch Congres 762 Montreal, Wereldtentoonstelling 2564 Monument voor gevallenen in de Tweede Wereldoorlog 2585 Monumentenbescherming, conventies 612 736 Monumentenbescherming in oorlogstijd 736 Monumentenzorg, adviezen 1625 Mooi Djarie, bouwonderneming 2431 Moordaanslag op J. Pengel 1247 Morele Herbewapening 2582 Moret, accountantsbureaus 2431 Morgenstond, cultuuronderneming 2198 Morgenstond, plantage (district Suriname) 2198 Motkreek (district Commewijne), visgronden 2222 Motorboot Maatschappij Bynia 1931 Motorrijtuigenbelasting 2088 M.U.L.O.-onderwijs 2494 Muntkoopkracht 158 Muntuitgifte 322 2106 2107 Muntzaken 2102-2110 Muscate, consulair verdrag met 1076 Musea, adviezen 1628 Muskietenbestrijding 2697 Muziekonderwijs 1633 Muziekherdenking 2580 Muziekuitvoeringen 2581 2587 Mijn Hoop, buurtvereniging 2990 Mijnbouw 656 1617 1691 2230-2248 3032 Mijnbouwconferenties 656 Mijnbouwtechniek 1617 Mijnconcessies 2232 Mijnworm 2698 Mytylschool 1649 2729 Mytylschool, instrumentarium 1649 Na Arbeid Komt Sport (N.A.K.S.) volkshogeschool 1632 1682 Naamloze Maatschappijen, toelating 1942 1943 Naamsveranderingen 1923 1924 Naarden (Nederland), chemische fabriek 2268 Naastingsrecht 1940 Nabestaanden van overleden geëmigreerden 2788 Nachtarbeid van vrouwen 451 Nachtkoningin, operettegroep 2587 Nakomelingen Immigranten en Indianen Partij 2605 N.A.K.S. zie Na Arbeid Komt Sport Nalatenschappen 2781 2788 Namibië, zie: Zuid-West Afrika Nanette, kinderhuis 1524 Nannizwamp (district Nickerie) 2169 Nason (district Marowijne), internaat 1508 Nationaal centrum voor basisopvoeding UNESCO-voorstel 603 Nationaal Front (Suriname) 1213 Nationaal inkomen 1962 2063 Nationaal Ontwikkelingsplan 1973 1303 1438 1439 1688 Nationaal ontwikkelingsstrategiecentrum 1391 Nationaal-socialisme, slachtoffers 2631 2632 Nationaal Steunfonds 2994 Nationaal theater 1628 National Association of Surinamers in Demerara 949 2967 Nationale de (Suriname) 2320 Nationale Aannemings Maatschappij 2134 Nationale Borg-Maatschappij n.v. 2087 Nationale Commissie van Advies voor de Mechanisatie van de Landbouw 2150 Nationale Maatschappij voor Bedrijfsbelegging 1931 Nationale onderwijscentra 602 Nationale Ontwikkelingsbank 1402 2335 Nationale Partij Suriname 1213 1762 2858 Nationale Stichting Blindenzorg Suriname zie Stichting Blindenzorg Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie 1498 Nationale Stichting Tuberculose Bestrijding Suriname 2705 2936 Nationalisme 2912 2918 Nationalistisch Kader Suriname 1213 Nationalistische Beweging Suriname 1213 Nationaliteit 1948-1990 Nationaliteit, dubbele (zie bipatriden) 1955 Nationaliteit, gehuwde vrouw 1950 Nationaliteit, geschillen 1957 Nationaliteit, verlies door vreemde staatsdienst 1956 Nationaliteitsvraagstuk 3031 Natomas Suriname n.v. 2293 Naturalisatie, voorschriften 1958 Naturalisaties 1961-1986 1990 Natuurbescherming 777 2591-2599 Natuurbescherming, adviezen 1652 Natuurlijke Hulpbronnen, V.N.-bemoeienis 681 683 684 Natuurrampen 949 Natuurreservaten 1619 Natuurtechnisch Instituut 1480 1633 Natuurtechnisch Onderzoek 1609 Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen 2560 Nedeco, ingenieursbureau 1639 Nederland, aangehouden schepen door Italië 1099 Nederland, accountantsopleidingen 1655 Nederland, Algemeen Rijksarchief 217 220 Nederland, Algemene Ouderdomswet 148 169 Nederland, Algemene Rekenkamer 141 Nederland, Algemene Vereniging Radio Omroep (A.V.R.O) 3051 Nederland, ambassade in Suriname 1198 Nederland, ambtenarenwerving 1252 Nederland, belastingregelingen met 315 Nederland, belastingwijziging 2093 Nederland, bejaardenwerk 2636 Nederland, besprekingen inzake verloop Tienjarenplan 1315 Nederland, bestuurlijke organisatie 280 Nederland, bestuursleden in Wereldbank 533 Nederland, bestedingsbeperking 1957 2058 Nederland, betalingen aan Suriname in oorlogstijd 2052 Nederland, bezoeken van oorlogsschepen aan Suriname 1834 Nederland, bezoeken van parlementariërs aan Suriname 316 Nederland, bezoeken van regeringsvertegenwoordigers aan Suriname 306-307 1834 Nederland, binnenlandse Zaken 146 Nederland, Bureau Internationale Technische hulp 1583 Nederland, Burgerlijk Wetboek 1917-1920 Nederland, bijstand bij ambtenarenregelingen 2886 Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek 1660 Nederland, Centrale Kamer van Handelsbevordering 1622 Nederland, Centrale Vereniging van Openbare Leeszalen en Bibliotheken 2535 Nederland, Commissie voor de Ontwikkeling van West-Suriname 1247 Nederland, continentaal plat 701 1087 2872 Nederland, dagvaarding door Indianen 2665 Nederland, defensielasten 2063 Nederland, economie in oorlogstijd 1724 Nederland, economische belangen in het buitenland 1724 Nederland, economische missie naar Suriname 2112 2970 Nederland, economische verdragen met Suriname 1137 Nederland, economische verhouding met Suriname 541 582 1137 Nederland, economische voorlichting 2119 2120 2122 2127 Nederland, Economische Voorlichtingsdienst 2122 2127 Nederland, eigendommen naar Suriname 1975 265 Nederland, emigratie naar 2639 2643-2651 Nederland, filatelie 2098 Nederland, genie-hulp aan Suriname 1664 Nederland, geschenk aan Suriname wegens tijdens de oorlog bewezen diensten 335 Nederland, grafische opleiding 2530 Nederland, haardracht militairen 1752 Nederland, handelsbetrekkingen met Cuba 2290 Nederland, hartoperaties 2722 Nederland, herdenking bevrijding 1955 342 Nederland, herdenkingen 336 338 342 Nederland, hoger onderwijs 2504 2505 2508 2511 2514 2517 2520 Nederland, houtbestelling uit Brits-Guyana 2265 Nederland, houtvesters naar Suriname 2255 Nederland, Joods wereldcongres afgelast 703 Nederland, kabinetscrisis 271 Nederland, kabinetsformaties 271 Nederland, kentekenen oorlogsvaartuigen 1816 Nederland, koopvaardij in oorlogstijd 1731 Nederland, Landingsrechten 2448 Nederland, Leningscontract met 2059 Nederland, luchtvaartverdrag met Suriname 1159 Nederland, luchtverbindingen 2434 2436 2437 2439 2445 2448 Nederland, Maandoverzichten van het ministerie van Overzeese Rijksdelen 213 Nederland, Mammoetwet 2497 Nederland, marinehulp van 1659 1661 Nederland, maximum snelheden op wegen 2032 Nederland, meteorologische opleidingen 2525 Nederland, middelbaar onderwijs 2497 Nederland, ministerie van Buitenlandse Zaken 1275 Nederland, ministerie van Overzeese Rijksdelen 267 275 1114 Nederland, ministerie van Verkeer en Waterstaat 2466 2470 2473 Nederland, ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid 2369 Nederland, ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 280 282 Nederland, ministerie van Zaken Overzee 267 275 1174 2970 Nederland, Ministerraad 250 2865 2868 Nederland, Monumentenwet 2573 Nederland, muntconvertibiliteit 2108 Nederland, munt, revaluatie 2109 Nederland, Nationale Commissie voor Ontwikkelingshulp 1689 Nederland, Nationale Coöperatie Raad 2199 Nederland, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Gebieden 1689 Nederland, Octrooiraad 1657 Nederland, officieren bij Amerikaanse verkenningsvluchten 1833 Nederland, onafhankelijkheidsverklaring van 1813 338 Nederland, onderwijs 602 2483 Nederland, ontwikkelingshulp aan Suriname 315 874 1304-1356 1368-1572 1575 1583-1683 1686-1690 2890 2891 Nederland, oorlogsboten naar Suriname 1819 Nederland, paspoortregeling met Suriname 1960 Nederland, politie en justitie 2039 Nederland, post- en archiefzaken 221 Nederland, Post, Telegraaf en Telefoon 1647 2390-2393 2396 2397 Nederland, Prins Bernhardfonds 1686 Nederland, publicaties over Surinaamse financiën 2055 Nederland, radiocauserieën over Suriname 3051 3053 3061 3062 3064 Nederland, ruimtelijke ordening 280 282 Nederland, Rijksinkoopbureau 1604 Nederland, Rijksinstituut voor Visserijonderzoek 1618 Nederland, Rijksvoorlichtingsdienst 3061 Nederland, rijstuitvoer naar 2302 Nederland, schilderijen naar Suriname 2575 Nederland, sigarenindustrie 2183 Nederland, Smaldeel 5 1834 Nederland, Staatsdrukkerij 194 Nederland, standbeeld ir A. Plesman 2977 Nederland, Staten-Generaal 250 Nederland, Staten-Generaal, jubileum 338 Nederland, Surinaamse missies naar 1247 Nederland, Surinaamse studenten 311 1247 1257 1903 2508 3042 3937 Nederland, Surinaamse verenigingen 255 1869 1903 2639 2912 Nederland, Surinamehuis 1299 Nederland, taalgebruik 3034 Nederland, technische bijstand 269 Nederland, tentoonstelling in Chili 2758 Nederland, toelating Surinaamse geneeskundigen 2513 Nederland, uitzendingen voor technische 1584* 1586-1589 Nederland, veiligheidsinstituut 1760 Nederland, verblijfsvergunningen 2017-2022 Nederland, verpleegstersopleidingen 1649 Nederland, voedselhulp aan Suriname 2299 Nederland, volkshuisvesting 2369 2374 Nederland, Watersnood 1953 2626 Nederland, Wereldomroep 2398 Nederland, Ziekenfondsraad 2939 Nederlanders, uitgewezen 1884 Nederlanders, verblijf in de Surinaamse Republiek 1960 Nederlanders, werkzaam in het buitenland, economische adviezen aan 2133 Nederlanderschap, wet op het 1948-1950 Nederlands Beheersinstituut 1937 Nederlands Handelcommissariaat voor het Caribisch Gebied 2291 Nederlands-Hervormde zendingen 2677 Nederlands-Instituut voor Werkzaamheden in het Buitenland 2133 3005 Nederlands Kamerorkest 2587 Nederlands Verbond van Vakverenigingen 2941 Nederlands Verkeersbureau 2472 Nederlandsch-Indië, grondrecht 3024 Nederlandsch-Indië, Japanse kampen 2627 2631 Nederlandsch-Indië, oorlogsslachtoffers 2624 2625 Nederlandsch Verkoopkantoor voor Chemische Producten n.v. 2135 Nederlandsche Bedrijfsbank n.v. 1931 Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren 2593 Nederlandse Antillen, aanhouding schip 2468 Nederlandse Antillen, aansluiting bij de E.E.G. 879-880 Nederlandse Antillen, Ambassadeursconferentie 1246 Nederlandse Antillen, annexatieplannen van Venezuela 1022 Nederlandse Antillen, bankwezen 2325 Nederlandse Antillen, begrotingen 1952-1974 2072-2074 Nederlandse Antillen, belangenbehartiging door het Koninkrijk 1174 Nederlandse Antillen, belastingfaciliteiten aan bedrijven 2085 Nederlandse Antillen, beslaglegging schepen 1888 Nederlandse Antillen, bezoek gouverneur aan Suriname 306 Nederlandse Antillen, bezoek gouverneur van Suriname 317 Nederlandse Antillen, bezoek Joodse voorzitter in de Verenigde Staten aan 2684 Nederlandse Antillen, bezoek leden Koninklijk Huis 2870 Nederlandse Antillen, bezoek regeringsfunctionarissen aan West-Duitsland 272 Nederlandse Antillen, botanisch onderzoek 2545 Nederlandse Antillen, cassatieregeling 1909 Nederlandse Antillen, deelname aan Alliance for Progress 1316 Nederlandse Antillen, defensie 1735 3031 Nederlandse Antillen, delfstoffen 2233 Nederlandse Antillen, dreiging van Santa Maria 1871 Nederlandse Antillen, economische missie in Suriname 2112 Nederlandse Antillen, economische ontwikkeling 2121 Nederlandse Antillen, emigratieregeling 2650 Nederlandse Antillen, foto's 2751 Nederlandse Antillen, gezondheidszorg 2694 Nederlandse Antillen, gouvernement 272 Nederlandse Antillen, hotelwezen 2347 Nederlandse Antillen, Industriële Adviesraad 2280 Nederlandse Antillen, investeringen in 2124 2338 Nederlandse Antillen, kadetten aan de Koninklijke Militaire Akademie te Breda 1761 Nederlandse Antillen, kunstwerken hij vertegenwoordigingen 2589 Nederlandse Antillen, luchtvaartmaatschappij 2444 Nederlandse Antillen, Marine Luchtvaartdienst 1834 Nederlandse Antillen, mariniersoefeningen 1834 1837 Nederlandse Antillen, meisjes naar Surinaams opvoedingsgesticht 2027 Nederlandse Antillen, mensenrechten in 1969 306 Nederlandse Antillen, militaire bijstand door Suriname 1822 Nederlandse Antillen, muntkoopkracht 158 Nederlandse Antillen, nationale parken 2598 Nederlandse Antillen, natuurhistorie 2544 Nederlandse Antillen, onafhankelijkheidsvraagstuk 272 Nederlandse Antillen, onderwijsbestel 2481 Nederlandse Antillen, ongeregeldheden 1969 272 Nederlandse Antillen, opperbevel der strijdkrachten 1742 Nederlandse Antillen, ontslagen in oliebedrijven 1246 Nederlandse Antillen, ontwikkelingshulp door België 1720 Nederlandse Antillen, ontwikkelingshulp door de Verenigde Naties 1695 Nederlandse Antillen, overbruggingshulp 272 Nederlandse Antillen, planbureau 1298 Nederlandse Antillen, politieke situatie 272 2862 Nederlandse Antillen, radiocauserieën 3064 Nederlandse Antillen, radio-omroep 2407 3066 Nederlandse Antillen, rapportage in Verenigde Naties 437 440-443 Nederlandse Antillen, rechtspositie ambtenaren 3048 Nederlandse Antillen, rijbewijzen 2030 Nederlandse Antillen, sector in Madurodam 2571 Nederlandse Antillen, Statenbezoek aan Suriname 316 Nederlandse Antillen, Statenontbinding 1956 274 Nederlandse Antillen, Surinaamse missie naar 1246 Nederlandse Antillen, televisie 2399 Nederlandse Antillen, tentoonstelling in Venezuela 272 Nederlandse Antillen, toelating van vreemdelingen 272 Nederlandse Antillen, uitvoertarieven naar Venezuela 1128 Nederlandse Antillen, uitzetting journalist 1958 Nederlandse Antillen, vakbeweging 2941 Nederlandse Antillen, verdragen 237 Nederlandse Antillen, volkslied protocol 1603 Nederlandse Antillen, voorlichting aan Verenigde Naties 448 Nederlandse Antillen, voorlichtingspost 2742 Nederlandse Antillen, ziekenfonds voor zeelieden 2613 Nederlandse Blindenbond 1650 Nederlandse Christelijke Radio Vereniging 3062 Nederlandse handelscommissie voor het Caribisch Gebied 825 1021 Nederlandse Israëlitische Gemeente 1063 Nederlandse Missie voor het Tienjarenplan 1311 1312 1314 1318 1328 1347-1356 1374 1377 1380 1661 Nederlandse Padvindstersgilde in Suriname 2603 Nederlandse Participatie Maatschappij 307 Nederlandse Portugees-Israëlitische Gemeente 1063 2685 Nederlandse Vereniging Zuid-Afrika 2800 Netherlands Trade Commission for the Caribbean 825 Neuro-chirurgie 1649 Neutrale Landen, conferenties 700 New Delhi, UNCTAD-conferentie 589 590 New York, K.L.M.-gebouw 2345 New York, Nederlands Industrieel Instituut 2922 New York, postzegeltentoonstelling 2564 New York radiocorrespondenten 2401 New York Times 325 2745 2940 New York UNCTAD-conferentie 588 New York, World's Fair 2115 Nicaragua, ambtsaanvaarding Somoza 950 Nicaragua, luchtvaartverdragen met 1144 Nicaragua, rapporten 996 Nicaragua, visumkosten 1150 Nice, conferentie industriële eigendom 719 Nickeriaanse Werknemers Unie 2618 Nickerie, district, cultuuronderneming 1444 Nickerie, district, foto-album 3001 Nickerie, district, inpolderingen 312 2164 Nickerie, district, Landbouwvoorlichting 2214 Nickerie, district, politiek Comité 1213 Nickerie, district, rijstbouw 1443 2172 2177 Nickerie, district, waterschapsreglementen 2162 Nickerie Onafhankelijke Partij 1213 Nickerierivier, linkeroever, landbouw 1444 Nickerierivier, stuwdam 1702 Nickerie Vooruit, vereniging 294 2172 Nieuw-Amsterdam (district Commewijne) Wegverbinding 1430 Nieuw-Ganzee (district Brokopondo) ongeregeldheden 1825 Nieuw-Guinea conflict 1956 1132 Nieuw-Guinea, luchtverbinding 269 Nieuw-Guinea-oorlog, uitzending vrijwilligers 1779 Nieuw-Guinea, overeenkomst met Indonesië 1962 279 Nieuw-Guinea, splijtbare materialen 2240 Nieuw-Guinea, Toegoenezen 1989 Nieuw-Guinea, toezicht Verenigde Naties 477 485 Nieuw-Guinea, vluchtelingen uit 1902 Nieuw-Guinea, werving van personeel uit; 1256 Nieuw-Guinearaad, 1961 278 Nieuw-Nickerie, adoptie door Rotterdam 1687 Nieuw-Nickerie, gemeenschapshuis 1687 Nieuw-Nickerie, houthandel 2275 Nieuw-Nickerie, slachthuis 1449 Nieuw-Nickerie, vakschool 1687 Nieuw-Nickerie, zwembad 1687 Nieuw-Nickerie Zuid, uitbreidingsplan 1460 Nieuw-Zeeland, handelsvertegenwoordiging in Suriname 2112 Nieuwjaarskaarten 2837 Nieuws, Het (dagblad) 2026 Niger, visumplicht 1150 Nikkelverdragen 1135 Noli-luchtreinigers 2135 Noodlandingen 2413 Noodtestamenten, wettelijke regeling 1929 Noordatlantische Verdragsorganisatie 314 735 738 742 Noord-Borneo, visumplicht 1150 Noord-Nickerieplan 2158 Noordzee, delfstoffenwinning 2872 Noordzee, Nederlandse rechten 701 2872 Noorwegen, consul in Suriname 1190 Noorwegen, economische verdragen met 1113 Noorwegen, overlijden staatshoofd 951 Noorwegen, pensioenen aan nabestaanden van slachtoffers van getorpedeerd schip 2628 Noorwegen, toetreding tot de E.E.G. 914 Nordvanger, schip 2628 North Atlantic Planning Board for Shipping 735 North Shore Gold Fields and Mines Ltd. 2232 Notariaat 2911 Notarisambt, reglement 1914 1922 N.P.S. 1213 1216 1874 Nucleaire schepen, aansprakelijkheid 775 Nijd en Spijt, plantage (district Commewijne) 2782 Nijverheidsonderwijs 1624 Nijverheidsonderwijs, Lerarenopleiding 1505 Nijverheidsschool Koningin Juliana 324 Oceaanbodem, beheer 684 699 Oceaanbodemcommissie 684 Oceaanbodem, exploitatie 684 Oceanografie 601 1091 Oceanografische Commissie 609 Octo, Industrie- en Handelmaatschappij 1910 2185 Octrooienverdragen 718-722 916 944 Octrooisamenwerkingsverdrag 721 Octrooiwetgeving 719 1933 1934 Oeganda, uitleveringsverdrag met 1093 Officiële ontvangsten 288 Officiële recepties 288 Officieren, bevordering 1782 Officieren, tenue 1741 Officieren, werving 1744 Officierssociëteit 1743 Officiersverenigingen 1743 O.G.E.M. zie Overzeese Gas- en Electriciteits Maatschappij Okinawa, Oceaantentoonstelling 2564 Olieboycot door Arabische landen1973 1065 2132 Oliepalmcultuur 2188 2189 Oliewinning 1637 2242-2245 Olijfolie, conferentie 1956 749 Olijfolieporduktie, internationaal verdrag 595 Olijfolieverwerking 1446 Olijfoliewinning 2188 2189 Olympisch Voetbaltournooi 1960 2607 Oman, consulair verdrag met 1076 Omroepfaciliteiten aan buitenlanders 2402 Onafhankelijkheid, oppositie tegen 2873 Onafhankelijkheidsoverleg 315 Onderhoud in buitenland, verhaal 672 Onderhoudsplicht van minderjarigen 709 710 2777 Onderlinge Voorzorg, de, Spaarkas (Nederland) 2337 Ondernemers in Indonesië, onteigening 1132 Onderwijs 457 478 602 611 682 762 763 924 1260 1267 1469-1485 1505-1527 1529 1591 1624 1626 1627 1629 1630 1633 1634 1477-2532 2992 Onderwijs, departement 1260 1267 Onderwijs, congressen 602 762 Onderwijs, discriminatie 457 763 Onderwijs gehandicapten 2489 Onderwijs in koloniën, V.N.-resolutie 478 Onderwijs, organisatie 2476-2479 2482 2497 Onderwijs, structuur in 1962 602 Onderwijsdiploma's, gelijkstelling 924 Onderwijssystemen in Suriname 611 Onderwijzers, opleiding 1529 1629 Onderwijzers, pensioenen 2485 2992 Onderwijzers, salariëring 1591 Ongevallenregeling 28 Ons Erf, vormingscentrum 1487 2537 Ons Suriname, Vereniging 255 345 2639 Onteigeningen 2778 Ontslag, protesten tegen 2801 Ontwateringswerkzaamheden 1437 Ontwikkeling in kleine landen 754 Ontwikkelingsbank Curaçao n.v. 272 Ontwikkelingsbureau's 1391 Ontwikkelingsdeskundigen uit Suriname 489 577 Ontwikkelingshulp, internationale 524 Ontwikkelingslanden, industrialisatie 500 Ontwikkelingsplannen 1950-1975 1293-1722 2061 2143 2166 2889-2891 Ontwikkelingsraad, organisatie 1690 Onze Taal (maandblad) 3034 Oogheelkunde, adviezen 1649 Oorlogsherinneringskruis 1745 1790 Oorlogsinvaliden 1798 Oorlogsmisdaden, verjaringstermijn 920 Oorlogsrecht, humanitair 733 743 Oorlogsschepen 1816 1819 Oorlogsschepen, bezoeken aan Suriname 1834 1835 Oorlogstijd, scheepvaart in 735 Oorlogsveteranenbond 1791 Oorlogsvrijwilligers, pensioenen 1783 Oost en West, tijdschrift 2940 Oost-Afrika, associatie met de E.E.G. 907-913 Oost-Duitsland, arrestaties 1047 Oost-Duitsland, economische verdragen met 1104 Oost-Duitsland, herleving verdragen met Nederland 1082 Oost-Duitsland, luchtvaartverdragen met 1141 Oost-Duitsland, scheepvaartovereenkomst met 1156 Oost-Europa, rapporten 1048 Oostenrijk, consul in Suriname 1190 Oostenrijk, consulair verdrag met 1076 Oostenrijk, economische verdragen met 1114 Oostenrijk, herleving verdragen met Nederland 1077 Oostenrijk, samenwerking met de E.E.G. 914 Oostenrijk, schadeloosstelling aan Nederland 1129 Oostenrijk, verdrag vermogensrechtelijke vraagstukken 1129 Oost-Suriname, bodemexploitatie 1434 Oost-Suriname, ontwikkelingsplan 2241 Oost-Westverbinding 1378 1430 1701 Op de plaats rust, tijdschrift 1749 Op Eigen Kracht, vakbond 2337 Opbouw, departement 1268 1410 1598 2887 Opbouw, maandblad 2754 Opbouwcentra 2538 2541 Opbouwdiamant, instelling 2362 Opbouwplannen 2071 Opbouwprojecten, militaire bijstand 1830 Opbouwwerk, opleiding 1528 Openbare Werken en Verkeer, departement 1269 1279 1437 1598 Openbare Werken en Verkeer, hoofdkantoor 1437 Operette-uitvoeringen 2587 Opvoeding, (=education) zie: Onderwijs Oranje Nassau, jacht 173 269 2970 Oranje-tentoonstelling 254 Orde van Advocaten 1912 2051 Ordehandhaving 1854-1888 1912 1920 Organisatie van Amerikaanse Staten 837-853 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 873-876 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Development Assistance Committee 874 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, financieel steunfonds 876 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Ontwikkelingsassociatie 875 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, vertegenwoordiging van het Koninkrijk 873 Organisatie voor Europese Economische Samenwerking 865-872 Organisatie voor Europese Economische Samenwerking, Commissie voor Overzeese Gebieden 869 Ornamibo Landbouwers Vereniging (district Suriname) 2814 Oro Lobo, schip 2222 Orthopedische chirurgie 1649 Oryza, zaaipadistation 1443 Otto Tank en Richard Voullaireschool 1482 Oude Kunst 2575 2576 2579 Ouderdomsvoorziening 2616 Overstromingsrampen 949 Overbruggingslening 314 Overdracht van onroerend goed 1920 Overheidsorganisatie, adviezen 1591 Overtredingen, transacties bij 1886 Overzeese Gas- en Electriciteits Maatschappij (Nederland) 2385 2934 2988 Pacht, uitgiften 2204 Pad van Wanica, (district Suriname), bejaardenhuis 1555 Pad van Wanica, (district Suriname) belangen 2811 Pad van Wanica, (district Suriname), Hindostaanse eredienst 2682 Pad van Wanica, (disctrict Suriname) ontwatering 1437 Padi-besluit 2172 Padvinderij 2603 Paikistan, economische verdragen met 1114 Pakistan, Geschiedenisconferentie 762 Pakistan, luchtvaartverdragen met 1144 Pakistan, moslimzending 2682 Pakistan, toelating zeemansboekje 1152 Pakistan, visumplicht 1150 Paleontologie 1637 Palermo, seminar over Europese probleemgebieden 694 Palm Beach High School Choir 2081 Pan American Airways 2438 2439 Pan American Health Organization, bezoeken aan Suriname 631 Pan American Sanitary Bureau, directie 630 Pan American Sanitary Bureau, opleidingen 625 Pan American Sanitary Organization, contributie van het Koninkrijk 629 Pan American World Airways 2438 Panama, conferentie over statistiek 686 Panama, luchtvaartverdragen met 1144 Panama, rapporten 997 Panama Tribune (dagblad) 266 Panamerikaans Kunstfestival 2587 Panamerikaans Wegencongres 848 Panamerikaanse Gezondheidsconferentie 307 Pan-Amerikaanse Spelen 2606 Pan-Amerikaanse Unie 841 Panamerikaanse Universiteit 2516 Panday Bank & Co. D.S.N. 2340 Papier Inzamelings Actie (P.I.A.) 212 Papierfabricage 1615 2135 2256-2258 2272 2273 Paraat, tijdschrift 3066 Paraguay, ambstaanvaarding Stroesner 950 Paraguay, economische verdragen met 1114 Paraguay, luchtvaartverdragen met 1144 Paraguay, rapporten 998 Paraquay, visumplicht 1150 Paramaribo, ambassadeursconferentie 2877 2970 Paramaribo, Anton Dragtenweg 1430 Paramaribo, bedrijfsorganisatieadviezen 2145 Paramaribo, bejaardenonderzoek 2637 Paramaribo, bejaardenverblijven 1552-1555 1557-1559 Paramaribo, bevolkingsregister 1930 Paramaribo, blindencentrum 1542 Paramaribo, Bosnegersopvang 1376 1509 2662 Paramaribo, botanische tuin 2595 Paramaribo, buitensociëteit 336 1887 2343 Paramaribo, Burgerlijke Stand 1930 Paramaribo, busdienst 2474 2475 Paramaribo, buste Bolivar 336 Paramaribo, Centraal Archief 1417 Paramaribo, Centraal Belastingkantoor 1412 Paramaribo, centrale markt 1707 2288 2289 Paramaribo, centrum voor havenarbeiders en zeelieden 1493 Paramaribo, consultatiebureau voor longlijders 2715 Paramaribo, crèches 1565 2687 Paramaribo, diaconie 2732 Paramaribo, dierentuin 1569 2595 Paramaribo, Domeinkantoor 2578 Paramaribo, doofstommeninstituut 2955 Paramaribo, dovenonderwijs 1532 1679 Paramaribo, garnizoensarts 1748 Paramaribo, gemeenschapscentra 1493-1495 1497-1500 1502 1503 Paramaribo, geologische conferentie 1966 762 Paramaribo, gokautomaten 1887 Paramaribo, golfclub 3011 Paramaribo, haven 1704 2462 2464 2465 Paramaribo, havenloodsen 1704 Paramaribo, Hogere Burgerscholen 1470 2499 Paramaribo, hoteltarieven 2346 Paramaribo, huishoudelijke uitgaven 2064 Paramaribo, instituut voor semi-universitair technisch onderwijs 1703 Paramaribo, internaat voor boslandkinderen 1509 Paramaribo, islamitisch internaat 2879 Paramaribo, jeugdcentra 1376 1490 1491 1681 Paramaribo, jeugdtandverzorging 1551 Paramaribo, Kamer van Koophandel 2140 Paramaribo, kinderhuizen 1518 1519 1522 1523 Paramaribo, kweekschool 1475 1512 Paramaribo, lagere scholen 1376 1476 1482 1485 1509 1510 1516 1523 2486 2493 Paramaribo, Lions Club 1485 Paramaribo, Loodsdienst 2462 Paramaribo, luchthavenaanleg 2421 Paramaribo, lyceum 2495 Paramaribo, markthallen 2288 Paramaribo, Melkcentrale 1449 1611 2286 Paramaribo, medisch instituut 1474 Paramaribo, middelbare scholen 1707 Paramaribo, militair hospitaal 1800 1802 1810 Paramaribo, munitiecomplex 1811 Paramaribo, natuurtechnisch instituut 1480 Paramaribo, offiecierssociëteit 1743 Paramaribo, ongeregeldheden 1823 Paramaribo, ontwatering 1437 Paramaribo, opleidingscentrum voor vissers 1719 Paramaribo, Palmentuin 2348 Paramaribo, pedagogische academie 1475 1512 Paramaribo, plantententoonstelling 1564 Paramaribo, postspaarbank 2334 Paramaribo, psychiatrische inrichtingen 1545 Paramaribo, reünie Leidse studenten 3052 Paramaribo, revalidatiecentra 1530 1535 Paramaribo, Rotary-club 2990 Paramaribo, schelpwinning 2246 Paramaribo, schietterrein 1811 Paramaribo, scholen voor gehandicapten 1521 1535 1536 1629 2729 Paramaribo, schoolcontact 3050 Paramaribo, slachthuizen 2287 Paramaribo, sportvelden 1497 1566 Paramaribo, sportweek 2611 Paramaribo, standbeeld Alonzo de Ojeda 2586 Paramaribo, standbeeld José de San Marin 2588 Paramaribo, standbeeld koningin Wilhelmina 2579 Paramaribo, standbeeld J.A. Pengel 338 Paramaribo, straathonden 2814 Paramaribo, straatverbetering 1430 Paramaribo, structuurplan 1599 Paramaribo, studentenflat 1491 Paramaribo, technische school 1472 Paramaribo, tehuis voor afgestudeerde meisjes 1514 Paramaribo, theaterleven 336 2945-2952 2957 2964 2980 2998 3012 3045 3046 Paramaribo, uitbreidingsplannen 1459 1599 1705 2361 Paramaribo, veevoederbedrijf 2218 Paramaribo, voetbalveld 1680 Paramaribo, volkswoningbouw 1455 2376 Paramaribo, voorlichting over 3033 Paramaribo, vormingscentra 1486-1488 Paramaribo, vrouwencentrum 1494 1495 Paramaribo, wandelpark "Nieuw Oranjehuis" 2572 Paramaribo, weeshuizen 1525-1527 Paramaribo, wegverbindingen 336 1430 Paramaribo, zeemansclub 2622 Paramaribo, ziekenhuizen zie ook: Lands Hospitaal, Lands Militair Hospitaal 1533 1537 1538 1540 1541 1543 1546 2710 2715 2718 2720 2727 Paramaribo, Zuidamerikaanse Culturele Manifestatie 2564 Paramaribo-Zuid, buurtwerk 2538 Paranam, scheepvaartkanaal 1434 Parasitologie 1643 1649 Parasolmieren 2168 Parket van Justitie, personeel 2041 Paris-Succès, modeblad 2776 Particulier kunstbezit, tentoonstelling 2562 Partij (van de) Nationalistische Republiek (P.N.R.) 255 1213 Partij Suriname 1213 2858 Partij van de Arbeid, voorlichting over Suriname 3066 Parijs, Centre d'Etudes Politiques Etrangères 933 Paspoorten 945 1891 1991-1997 Passagiersvervoer op zee 646 Patamacca (district Marowijne), wegverbinding 1430 Patibo (district Commewijne) internaat 1517 Paul C. Flu-instituut 1474 Pedagogisch Didactisch Centrum 1630 Peli-wrijfwas 2254 Pennica (district Commewijne), internaat 1517 Pensioenen, Surinaamse heffingen op Koninkrijks-, 208' Pensioenen, uitbetalingen 2794 2795 Perica, (district Marowijne) bosbouw 1442 Pers, telegramtarieven 2389 Pers, vervolging 1867 Persatuan Pembangun Tani Indonesia 2858 Persberichten over landsregering 2752 Personeel-statuut 1954 Personeelsverordening 164 Personenverkeer, vereenvoudiging 1153 Peru, aardbeving 949 Peru, luchtvaartverdragen met 1144 Peru, rapporten 999 Peru, Surinaamse concerten 2583 Peru, Surinaamse missie 1247 Peru, vlootbezoek 1835 Pesca Columbiana Ltda. 1910 Petrografisch Ertskundig Mineralogisch Instituut 1637 Petrolas, petroleummaatschappij 2243 Petroleumverordening 1932 2244 Petroleumwinning 2242-2245 2252-3000 Pharmacie, adviezen 1649 Phedra, (district Brokopondo) steenslagbedrijf 1616 Philipp Brothers n.v. 1931 Philippijnen, economische verdragen met 1114 Philippijnen, luchtvaartverdragen met 1144 Philippijnen, visumplicht 1150 Picolet, Jeugdhuis 1681 Pilotenvereniging 2443 Pinus-project 2263 Plaatsvervanger Gouverneur, aanwijzing 171 Plaatsvervanger gouverneur, bezoldiging 170 Plaatsvervanger gouverneur, militaire rang 170 Plaatsvervanger gouverneur, rechtspositie 170 Plaatsvervanger gouverneur, representatiekosten 175 Planbureau 28 1293-1303 1342 1360 1405-1407 1547 2889 2970 2991 Planbureau, bacovenproject 2921 Planbureau, Brokopondoplan 1360 Planbureau, coordinatie met Nederlandse Antillen 1298 Planbureau, directie 1294 Planbureau, financieel beheer 1295 Planbureau, organisatie-adviezen aan 1597 Planbureau, overzichten Tienjarenplan 1342 Planbureau, streekplannen 2889 Planbureau, technische adviseurs naar 1293 2970 Planbureau, verantwoordingsstaten Vijfjarenplan I 1405-1407 Planbureau's, controle van planning 2071 Plan-Export, Instituut 2133 Plantages, successierechten 1946 Plantenbescherming, internationale conventie 552 Plantenziekten, bestrijding 1609 1610 2168 Platina-onderzoek 1454 Plesmanmonument (Den Haag) 340 P.N.R. zie Partij Nationalistische Republiek Poeloe Laoet, bezittingen 3036 Pokigron (district Brokopondo) wegverbinding 1430 Pokken, bestrijding 617 2690 Polak's General Agency 2293 Polanen, groep 1824 Polen, economische verdragen met 1115 Polen, financieel regelingsverdrag 1129 Polen, Luchtvaartverdragen met 1144 Polen, scheepvaartovereenkomst met 1156 Polen, verdrag inzake handelsscheepvaart met 1156 Polen, vlootbezoek aan Suriname 1835 2898 Poliomelitis, zie: Kinderverlamming Politie 28 268 1263 1413 1420 1596 1664 1718 1759 1845-1853 2903-2910 3066 Politie, autokosten 1849 Politie, bereden 1596 Politie, bewapening 1846 Politie-commando, aflossing 1850 Politie, departementale organisatie 1263 Politie, examen 1759 Politie, fraude 1851 Politiehandvest 28 Politie, interne tuchthandhaving 1848 1849 Politie, munitie-arsenaal 2910 Politie, muziekkorps 1596 Politie, organisatie 2903-2909 Politie, personeel 1845 Politie, staking 1970 1853 Politie, subsidiëring 1413 Politie, taakstelling 2903 Politie, telecommunicatie 1596 Politie, uitrusting 17l8 Politie, voorlichting over 3066 Politie-agenten, huisvesting 1420 Politie-agenten, salariëring 1413 Politiebureau, bouw 1413 Politieke overzichten van Suriname 2844-2859 2863 2864 3031 Politieke partijen 1213 2844-2859 2863 2864 Politieke rechten van de Mens 467 Politieke situatie 1952 309 Pont Buiten Jozefweg (district Suriname) scholenbouw Poolse vissers, aanmonstering 2930 Populierconferenties 566 Pornografiebestrijding 452 Port of Spain, Demografische conferentie 817 Port of Spain, Verenigde Naties Informatiedienst 448 Portugal, consul in Suriname 1190 Portugal, economische verdragen met 1116 Portugal, kaping van een schip 1871 Portugal, koloniale politiek, in Afrika 484 Portugal, samenwerking met E.E.G. 914 Portugal, toelating zeemansboekje 1152 Portugal, visumplicht 1150 Portugees-Israëlitische Gemeente, zie Nederlands Portugees.... Postdienst, meubilair 1418 Postspaarbank, Surinaamse 1621 Postverdragen 688 Postverkeer, technische bijstand 1647 Postzegels, verzending 2819 Postzegeltentoonstellingen, internationale 2564 Postzegeluitgaven 322 2098 2099 2988 Potribo, (district Commewijne), internaat 1507 2663 3023 Powakka, (district Suriname), Indianen bestuur 2657 Powakka (district Suriname) vakantiecentrum 1489 Prantik Arya Pratinidhi Sabha, gemeente 2682 Pravda, publikaties over Suriname 255 Pre-columbiaanse culturen, congres 762 Prefabricated woningen 2375 President van Suriname, behuizing 202 Price Waterhouse en Co, accountantsbureau 2097 Prins Bernhard Fonds Suriname 294 301 Prins Bernhardpolder (district Nickerie) 1670 2165 Prins Bernhardpolder (district Nickerie) padiproduktie 1670 Prinses Margrietfonds 2624 Prinses Margrietstichting 1557 Prinses Margrietvereniging 2623 Procureur-generaal, benoemingen 2041 Procureur-generaal, functie-omschrijving 2048 Profeten 2683 Progressieve Nationale Partij (P.N.P.) 312 1213 Progressieve Surinaamse Partij (P.S.P.) 2858 Progressieve Surinaamse Volkspartij (P.S.V.) 1213 2430 Projectielen, opruiming oude 1829 Protestants Lepra Comité Bethesda 2986 Protestanse Indianenstichting 2654 Proza over Suriname 2753 Prijsbeding-reglement 1939 1944 Prijsindexen van Levensonderhoud 158 Psychiatrische inrichtingen, opnemingen 2816 Psyche, Vereniging de 2633 Psychiatrie, congressen 759 Psychologisch onderzoekbureau 2633 Psychopathenzorg 1649 P.T.T.-Bijstandsbureau ten behoeve van L.T.T. 1638 Puerto Rico, houtaankoop uit Suriname 2260 Puerto Rico, Metropolitan Vocational School 827 Puerto Rico, rapportage door Verenigde Staten 474 Puerto Rico, rapporten 1000 Puerto Rico, reis naar 3017 Puerto Rico, stages voor personeel 3039 Puerto Rico, vrijhaven 2135 Puerto Rico, wervelstorm 949 Pulpindustrie 1442 2272 2273 Purmerend (district Suriname), dijkonderhoud 2380 2785 Purmerend (district Suriname), steenfabriek 2278 Quarantaineregelingen 551 616 Raad van Advies, benoeming leden 1281 Raad van Advies, bezoldiging 1281 Raad van Advies, eeuwfeest 338 Raad van Advies, stellingname over Nederlandse ontwikkelingshulp 1390 Raad van Advies, Tienjarenplan 1344 Raad van Europa 916-932 Raad voor Economische Aangelegenheden 1232 1233 Raad voor het Rechtsherstel, opheffing 1915 Radio Nederland Wereldomroep 2398 Radio-actieve besmettingen 2695 Radio-amateurs, verdragen inzake 1158 Radio-causerieën over Suriname (in Suriname) 3063 Radiologen, uitzending 1649 Radiologie, Caribisch congres 749 Radio-omroep, verdrag voor het gebruik van de ............... voor de vrede 768 Radio-omroepen 2398 2400-2403 2407 3066 Radio-therapeutisch instituut 2712-2938 Radio-telefonische apparatuur 2396 Radiotopische technieken 561 Radioverdragen 689 Rajpur, internaat 2493 Rajpur, Landbouwkolonie 2674 Raketinstallaties 1809 Raketlanceringen 2551 Raleighvallen (Coppename), vakantiecentrum voor militairen 1803 Ramsar (Iran), conferentie over watervogelbescherming 781 Rassendiscreminatie 457 463 466 1889 2914 Rassenonlusten 2914 Rechten van het kind 499 Rechterlijke macht, adviezen inzake 1602 Rechterlijke macht, benoemingen 2044 2045 Rechterlijke macht, personeel 2901 Rechterlijke macht, samenstelling 2046 2051 2901 2902 Rechterlijke macht, uitgezondenen uit Nederland 1602 1662 Rechterlijke macht, Wereldvergadering 732 Rechterlijke organisatie 732 1602 1662 2039-2051 2901 2902 Rechtsbedeling, klachten 2809 2811 Rechtsbijstand aan minvermogenden 1908 Rechtsbijstand, verdragen 1095 Rechtspersonen, erkenning in Europa 920 Rechtsschool 1626 2510 2917 Rechtsverkeer in Oorlogstijd, Besluit 1935 Reclassering 2037 Reçuzwendel 2811 red mud 1721 Regenmetingen 2554 Regeringsraad 231 243 1228 Regeringsraad, reglement van orde 1228 Regerings voorlichtingsdienst 1291 Regionale planning 28 Registeraccountants, titelbescherming 2339 Reglement voor de Gouverneur 1955 176 238 Reisdocumenten 1150 1152 1153 1991-2010 2013-2015 Reisverkeer, verdragen 678 Rekenkamer van Suriname 1343 2076-2078 Rekenkamers, internationale congressen 778 Rekenonderwijs 1529 Remigratie zie repatriëring Rentebelasting 2097 Repatriëring 313 2011 2645 2786 2789 2791 2793 Repatriëring uit Indonesië 268 Republikeinse activiteiten 255 2917 Republikeinse Partij van en in Suriname 255 1213 Research Group for European Migration 2194 Research-proefstations 2546 Restauratie van monumenten 1626 Revalidatiecentra 2734 Reynolds Metal Company 2926 Reynolds Surinam Mines Ltd. 2237 Rhodesië, onafhankelijkheidsverklaring door Ian Smith 479-481 Rivierenverbetering, adviezen 1639 Riviermonding, uitdieping 2970 Robert Trinité (Martinique), wegaansluiting 2382 Rochambeau, vluchtinformatie- 2426 Rode Kruis, conferenties 734 Rode Kruis Suriname 1549 2701 Rode Kruis, verdragen 734 Roemenië, economische verdragen met 1116 Roemenië, financieel regleingsverdrag met 1129 Roemenië, Luchtvaartverdragen met 1144 Roemenië, medische samenwerking met 1164 Roemenië, scheepvaartovereenkomst met 1156 Röntgenapparaten, aanschaf 2702 Rogatoire commissie 1910 1911 Rome, wereldconferentie voor bevolkingsvraagstukken 495 Rondetafelconferentie West 1952-1954 223 t/m 230 2867 2869 3028 Rondetafelconferentie 1961 2869 Roomskatholieke Kerk 2680 Roomskatholieke Missie 1377 2680 Roomskatholieke Missie, bejaardenwoningen 1552 Roomskatholieke Missie, onderwijzerswoningen 1479 1480 Roomskatholieke Missie, scholen 1473 1483 1484 1507-1509 1511 1517 1520 Roomskatholieke Missie, vormingscentra 1487 Rorac, plantage (district Suriname) 2782 Rotterdam (Nederland) 2966 Rotterdam (Nederland) bestuursaangelegenheden 2975 Rotterdam (Nederland) Femina-beurs 2115 Rotterdam (Nederland) Floriade 2117 Rotterdam (Nederland) Internatio n.v. 1931 Rotterdam (Nederland) Kamer van Koophandel 2134 Rotterdam (Nederland) politieleiding 2904 Rotterdam (Nederland) steun aan bedrijven in het buitenland 2141 Rotterdam (Nederland) vermakelijkheidsbelasting 2774 Rotterdam (Nederland) Zuiderziekenhuis 2722 Royal Dutch Shell 2244 Royal Sanitary Institute 759 Royal Society of Health 759 Ruanda-Urundi, economische situatie 1049 Rubber Cultuur Maatschappij Amsterdam 2260 3013 Rubber, internationale studiegroep 752 Ruimtelijke ordening 28 1599 2363-2366 Ruimtevaart 773 946 1038 Ruimtevaarders, reddingsovereenkomst 773 Rutas Aereas Sam Ltda 2440 Rijbelasting 2088 Rijbesluit 1949 2029 Rijbewijzen, geldigverklaring 499 2030 Rijksambtenaren zie: Ambtenaren Koninkrijk Rijksvoorlichtingsambtenaren 268 2744 Rijnesberg, grond (district Suriname) 2782 Rijsdijkproject (district Para) 2205 Rijstbouw 550 1623 2160 2172-2177 Rijstbouw, internationale commissie 550 1623 Rijstbouw, wettelijke regeling 2172 Rijstconservering 2780 Rijstexport 902 2302-2307 Rijsthandel 2176 Rijstinvoer 2294 Rijsttekort 1956 2294 Rijsttekorten 1961 2175 Rijstuitvoerbesluit 2305 Rijstverwerking 550 2173 Rijstverwerking, internationale commissies 550 Saba, ontwikkelingsplan 815 Salk-vaccin 2690 Salsgitter Industriebau Gesellschaft m.b.H. 2143 2292 Saluutschoten 1729 Samenwerkende Organisatie van Landsdienaren 1253 San Francisco, Internationaal Science Foundation 760 San José, conferentie over tourisme 846 San Marino, vereenvoudiging personenverkeer met 1153 Sanatan Dharm, gemeente 1519 2673 2733 2682 S.A.N.O. 2407 Santa Maria, kaping 1871 Santiago de Chile, ECLA-bijeenkomst 1971 510 Santiago de Chile, kunstnijverheidstentoonstelling 2564 Santiago de Chile, UNCTAD-conferentie 599 Santigron (district Suriname), onderwijzerswoningen 1480 Santo Boma, project (district Suriname) 1376 1444 Santo-Bomapolder, citrusteelt 1444 Sao Paulo, Biennales 2564 Sao Paulo, Panamerikaanse Spelen 1962 2606 Sao Paulo, Penitentiair Congres 856 Saoedi-Arabië, diplomatieke betrekkingen 1076 1078 Saoedi-Arabië, olieboycot 1065 Saramacca, district, Landbouwcoöperatie 1572 Saramacca, district, waterinstallatie voor scholen 1831 Saramaccakanaal (district Suriname) doorsteek 1374 Saramaccakanaal (district Suriname) schutgelden 2460 Saramaccapolder (district Suriname), nachtoefening van militairen 1836 Saramaccaproject 269 Saramaccarivier, bruggenbouw 1431 1707 Saramaccarivier, stuwdam 1580 1643 1714 Saramaccarivier, verbeteringswerkzaamheden 1674 Sardines, congressen over 553 Sarekat Raja Indonesia 312 1213 Sarekat Rakjat Indonesia 312 1213 Sarvodaya Shramadana-beweging 2135 Satellietsysteem, maritiem 649 Save the Children Fund 2819 Savon, (district Suriname), industrieproject 1374 Sawmillkreekpolder (district Nickerie) Hindostaanse tempel 2682 Scandinavia-Suriname Handelmaatschappij 1938 Schaardenburg en Co, N. van 2776 Schadeloosstelling aan geïnterneerden 2629 2943 Scheepstransport, internationale verdragen 637-649 765 772 775 Scheepvaart 642-644 735 1124 1154 1156 1429 1434 1644 2456-2471 Scheepvaart, aansprakelijkheid voor verontreiniging 642-644 Scheepvaart in Oorlogstijd 735 Scheepvaart, meetbrieven, verdragen over 1154 Scheepvaart op Japan, verdrag 1124 Scheepvaartkanaal, aanleg 1434 Scheepvaartmaatschappij Suriname 1429 2457 2469 Scheepvaartondernemingen, vestiging 2466 Scheepvaartrecht 1644 Scheepvaartverdragen, bilaterale 1156 Scheepvaartverkeer, vereenvoudiging 640 Scheepvaartwetgeving 2467 Scheidsgerechten, buitenlandse 671 Schelpwinning 2248 Schilderijen, Nederlandse 2575 Schiphol, afstoting radiografisch en elektrisch materiaal 1645 Schistosoma-ziekte 2696 Scholenbouw 1624 1706 School of Inter-American Studies 830 Schoolbehoeften, tentoonstelling 2564 Schoolbibliotheken, voorzieningen 314 Schoolboeken over Suriname 2753 Schoolgeldbetaling 2798 Schooltelevisie 1633 Schorsingsrecht van Gouvernementsbesluiten 240 Schutterplichtigen, pensioenen 1788 Seismografie 1685 Self-help housing project, aided 1712 Sénégal, economische verdragen met 1116 Sénégal, luchtvaartverdragen met 1144 Serton inc. A. 1372 Shanti Dal 311 Shell Trinidad Ltd. 2135 Voor Shell: zie ook Royal Dutch Shell Sierra Leone, luchtvaartverdragen met 1144 Sigarenindustrie 1615 Simons' Metaalhandel 2965 Sint ....., zie St. ..... S.I.V.I.S.-stichting 2620 Sjang Fat, (vereniging) 1894 Slachterijprodukten, invoer 2293 Slagersopleiding 1615 Slagenbeten 2708 Slavernij, bestrijding 452 255 Slootwijk (district Commewijne) plan 2159 Slootwijk (district Commewijne), plantage 2670-2672 Smith Enterprises International, inc. 2135 Smokkelhandel, bestrijding 1877-1882 Sociale ontwikkelingshulp, bezoeken 1684 Sociale structuur van het platteland 605 Sociale verzekering 1600 Sociale wetgeving 1600 Sociale Zaken, departemnt 1270 1600 Sociale Zaken en Arbeid, departement 1270 Sociale Zaken en Volkshuisvesting departement 1270 Sociale zekerheid, Interamerikaanse conferentie over 845 Sociedad Bolivariana 1016 Société Internationale de Limnologie 762 Sociagrafisch onderzoek 1684 S.O.D.-examens 2528 Soroptimists Club Paramaribo 1523 South American Handbook 2762 Sovjetunie: zie U.S.S.R. Spaanplaten, uitvoer 2311 Spaans, leerstoel 2521 Spaans sprekende landen, penitentiair congres 856 Spaans-Amerikaans, zie Latijns-Amerikaans Spanje, consul in Suriname 1191 Spanje, economische verdragen met 1118 Spanje, handelsbesprekingen 1955 1125 Spanje, luchtvaartverdragen met 1145 Spanje, overlijden staatshoofd 951 Spanje, toelating zeemanshoekje 1152 Spanje, verdrag inzake radio-amateurs 1158 Spanje, verdrag inzake sociale zekerheid met Spartel, kaap, (Marokko) vuurtoren 771 Spellingscommissie Surinaams 2549 Spellingspolitiek 2803 Spellingswijziging Nederlands 2543 Spiegel, Der (weekblad) 325 Splijtbare materialen, delving 2240 Spoorbreedte 2381 Spoorwegaanleg 1432 Sport 1683 2600-2602 2604-2607 2609-2611 Sportgeneeskunde, congressen 759 Sporthallen 1683 Springmeester, opleiding tot 1617 1760 Springstoffen, hantering van 1617 1760 Sprinkhaan, operatie 1658 2970 Spijtoptanten, naturalisatie 1987 Sri Lanka, zie: Ceylon St. Laurent, (Frans-Guyana) Veerboot naar Albina 1155 St. Lucia, rapporten 990 St. Maarten, orkaan "Donna" 949 St. Maarten, ontwikkelingsplan 815 St. Vincentius Ziekenhuis 1533, 1537, 1546, 2710, 2935 Staat van beleg 269 1726 Staat van oorlog 269 1726 Staatkundige rechten van de mens 453 Staatloosheid, beperking 472 Staatlozen 471 Staatsiebezoeken van leden van het Koninklijk Huis 291-304 Staatsprijs, fonds 2101 Staatsregeling van Suriname 28 Staatsschepen, onschendbaarheid 765 Stadler Hurter, firma 2135 Stadsplanning 2363-2366 Staking 1971 2621 Stakingswetgeving 2619 Standard Chemical Ltd. 2135 Standard Ore and Alloys Corporation 2232 Star, theater 336 Staten van Suriname 231 232 239 1200-1227 2881 2883 Staten van Suriname, eeuwfeest. 1966 338 1226 Staten van Suriname, honorarium, oudleden 1215 Staten van Suriname, ledenbenoemingen 1212 Staten van Suriname, ministeriële verantwoordelijkheid 1235 Staten van Suriname, ontbindingsvoorstellen 1220 2883 Staten van Suriname, openingsreden 1221-1224 1227 Staten van Suriname, reglement van orde 1219 1227 Staten van Suriname, reizen naar het buitenland 1218 Staten van Suriname, staatsregeling 1217 Staten van Suriname, vergaderstukken 1225 Staten van Suriname, voorzitters 1212 1227 Statenverkiezingen 1953-1974 1205-1211 Statistiek, adviezen inzake 1592 Statistiek, conferenties 686 Statistiek van de produktie 744 Statistiek van Suriname 686 744 Statistische berichten 2125 2126 Status van staatlozen, verdrag 471 Status van vluchteling, verdrag 470 Statuut voor het Koninkrijk, aanpassing Grondwet 246 Statuut voor het Koninkrijk, aanpassing Wet op het Nederlanderschap 1948 Statuut voor het Koninkrijk, afkondiging 336 Statuut voor het Koninkrijk, beraadslaging in de Verenigde Naties 438 446 Statuut voor het Koninkrijk, opheffing 263 Statuut voor het Koninkrijk, totstandkoming 224-234 2867 2868 Statuut voor het Koninkrijk, voorlichting 793 Statuut voor het Koninkrijk, wijzigingen 243 244 256-257 269 2869 Stedebouwkundige planning 28 Steengroeven 2248 Steenindustrie 1614 2134 2278 Steen-Industrie Suriname n.v. 2134 Steenslag, aankoop 2359 Steenslag, uitvoer 2316 Steenslagindustrie 1616 Sterktestaten 1725 Sterrenkunde 764 Steun Comité Indiase Voedselnood 949 Stibula, zie Stichting Buurtwerk Latour Stichting 1940-1945 342 Stichting Beheer Revalidatiecentrum 2734 Stichting Bejaardenzorg 1556 Stichting Bevordering Maatschappelijk Werk 2635 Stichting Blindenzorg 1542 1629 1650 2730 Stichting Bouwfonds Koninklijke Gift 2725 Stichting Bouwfonds Politie 1420 Stichting Buitengewoon Onderwijs 1476 Stichting Buurtwerk Latour 1488 2538 Stichting Centrum Rubberonderzoek 2260 Stichting der Islamitische Gemeente Suriname 2681 Stichting Diaconessenarbeid in Suriname 1648 2726 Stichting Diaconessenhuis in Suriname 1678 Stichting Dierenpark Lelydorp 2592 2959 Stichting Esther zie ook: Esterstichting 1548 Stichting Experimentele Landbouwbedrijven 2163 2180 Stichting Industrie-ontwikkeling in Suriname 1627 2277 Stichting Instituut voor de Volksgezondheid in Suriname 2706 Stichting Jakin 1571 Stichting Jeugdhuis Picolet 1681 Stichting Jeugdvoetbal Suriname 1680 Stichting Machinale Landbouw 2134 2148-2160 2302 Stichting Machinale Landbouw, bezoeken aan projecten 2161 Stichting Machinale Landbouw, personeel 2148 Stichting Machinale Landbouw, raad van beheer 2149 Stichting Medische Zending voor Suriname 1550 2707 Stichting Nationale Parken Nederlandse Antillen 2598 Stichting Natuurtechnisch Instituut 1624 Stichting Planbureau Suriname 500 Stichting Planbureau Suriname zie ook: Planbureau Stichting Productieve Werkgelegenheid voor Vrouwen 1495 Stichting Samenwerking Vakbeweging Suriname 1504 Stichting Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname 2620 Stichting Schoolcontacten te Paramaribo 3050 Stichting Surinaams Museum 2562 Stichting Surinaams-Nederlands Instituut voor de Volksgezondheid 2706 Stichting Surinaams Studiefonds 2506 Stichting tot bevordering van de afzet van Surinaamse Produkten 2309 Stichting tot bevordering van het Toerisme in Suriname 2342 Stichting tot Bevordering van Investeringen in Suriname 307 2112 2128 2129 2144 2271 Stichting tot ontwikkeling van Machinale Landbouw zie nader onder Stichting Machinale Landbouw 2153-2161 Stichting tot Ontwikkeling van de Sport in Suriname 1683 2604 Stichting van Werkzoekenden in de Landbouw 2205 Stichting Visserijbevordering 2221 Stichting Volkshuisvesting Suriname 1455 2368 2373 2932 Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen, zie: Sticusa Stichting voor de Oprichting van een algemeen Zwembad in Suriname 2601 Stichting voor Internationale Samenwerking der Nederlandse Universiteiten en Hogescholen 2504 Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek in de Tropen zie WOTRO Stichting Wetenschappelijk Onderzoek in Suriname en de Nederlandse Antillen zie WOSUNA Stichting Woningbouw Bedrijfspersoneel 1458 Stichtingen, wetgeving 1941 Sticusa 268 2566-2568 2942 3029 3030 Sticusa, Adviesraad 2566-2568 Stockholm, milieuconferentie 1971 696 Stoelmanseiland (district Marowijne) Bosnegers 2659 Stoelmanseiland (district Marowijne) Indianen 2659 Stoelmanseiland (district Marowijne) scholen 314 2490 Stoelmanseiland, (district Marowijne) vliegveld 1567 Stomp's Electronic Corporation n.v. 2387 Stondansie (district Nickerie), stuwdam 1702 Straatbenamingen 345 Stradford, schip 1888 Strafklachten 2038 Strafrecht 726-729 1093 1096 1100 2023-2038 Strafrechtelijke vonnissen, geldigheid 920 Strafvervolging, overdracht 920 Stratenmakerij 1614 Streekontwikkeling, adviezen over 1599 Stromen van Kracht, religieuze gemeente 1899 Struer and Co. L.J. 2757 Studenten in Nederland 311 1247 1634 2017 2508 2937 Studiebeurzen 601 2506 2508 3040-3042 Studiefondsen 2506 Studiekring voor Overheidsdocumentatie 2528 Subsidiary High Court for Suriname 1499 Success Tourist Service 2792 Successierechten 1946 Suezkanaal, vereniging van gebruikers 770 Suikerexport naar Europa 903 Suikerproduktie 596 746 2191 Suikerproductie, verdragen 596 746 Suikerrietcultuur 2192 Suikerverhandeling, verdragen 746 Suikerzieken, zie diabetici Sumatra (Indonesië) moslimboodschap 2681 Sumatra (Indonesië), repatriëring naar, 2642 Sunevo, stichting 269 Suralco (Suriname Aluminum Company) 2235 Surcoa n.v. 2135 Suribor Resources n.v. 2135 Surinaams Aktiecomité 1040 Surinaams Instituut voor Schriftelijke Onderwijs 1624 Surinaams Islamitisch Maandblad 2681 Surinaams Juristenblad 1916 Surinaams Lyceum 2495 2498 Surinaams Onderwijs Vooraan, stichting 2482 Surinaams Museum 1628 2574 2576 Surinaams Rampenfonds 2626 Surinaams Studentencorps 1869 Surinaams Verbond, Vereniging Het 2507 Surinaams Welvaartsfonds 1665-1683 2164 2221 2743 2935 3025 Surinaams Welvaartsfonds, archief 217 1669 Surinaams Welvaartsfonds, batig saldo 1655-1683 Surinaams Welvaartsfonds, onderhoudesplicht nabestaanden van medewerkers 2777 Surinaams Welvaartsfonds, pensioenen personeel 268 Surinaams Welvaartsfonds liquidatie 1667 Surinaams-Amerikaanse Industrie Maatschappij n.v. 1910 2135 Surinaams-Antilliaanse Radio Omroepstichting 2407 Surinaamsche Bank n.v. 336 1931 2323 2324 2925 Surinaamsche Bauxite Maatschappij 2235 Surinaamsche Roode Kruis 2701 Surinaamse Bananen Maatschappij 2180 Surinaamse Citrus Centrale 1676 1910 Surinaamse Cultuur-maatschappij 2134 2260 Surinaamse Democratische Partij 1213 Surinaamse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij n.v. 2134 Surinaamse Eenheidspartij 1213 2488 Surinaamse Handelscentrale n.v. 1910 Surinaamse Haven- en Transportarbeidersbond 1493 Surinaamse Islamitische Uitgeverij 2681 Surinaamse Islamitische Vereniging 1523 Surinaamse Juristen-Vereniging 1916 Surinaamse Kamermuziek Vereniging 2583 Surinaamse Koffie Centrale 2187 Surinaamse Landbouwmaatschappij 2050 Surinaamse Luchtvaartmaatschappij 1422 2448 2449 2451 2452 2454 2455 2944 Surinaamse Luchtvracht Onderneming 2944 Surinaamse Machinehandel n.v. 336 Surinaamse Moslim Associatie 1516 Surinaamse Nieuwsbrief (tijdschrift) 2759 Surinaamse Tandheelkundige Vereniging 2739 Surinaamse Padvinders 1603 Surinaamse Politiebond 336 2906 Surinaamse Technische School 2526 Surinaamse Tandheelkundige Vereniging 2699 Surinaamse Trust Maatschappij 2925 Surinaamse Vereniging van Maatschappelijk Welzijn 2635 Surinaamse Vleeswaren Industrie n.v. 1615 Surinaamse Voetbalbond 2600 2818 Surinaamse Volkscredietbank 2322 Surinaamse Volkspartij 1213 Surinaamse Waterleiding Maatschappij 2371 Surinaamse Zeeliedenbond 2617 Surinaamse Zeemansbond 294 Surinam Im- and Export Company 2776 Surinam Industrial Development Corporation n.v. 2260 Surinam Inter American Airline 2453 Surinam International Travel Service 2454 Surinam Skyfarmers, maatschappij 2201 2944 Surinam Timber Corporation 2260 Surinam Trade Corporation n.v. 2293 Surinam Travel and Tourist Bureau 2344 2791 Surinam Wooden and Chemical Ltd. 2274 Suriname, beheersmaatschappij 2135 Suriname, benaming land 1236 Suriname Consulting Association n.v. 2135 Suriname, dagblad 325 Suriname in Cijfers, publicatiereeks 2056 Suriname. Landbouwvereniging 1376 Suriname, tentoonstelling 1953 2562 Suriname, vereniging (Nederlandse Antillen) 343 Surinamerivier, baggerwerk 1437 Surinamerivier, expeditie 1910 344 Surinamerivier, stuwdam 1357-1362 1364-1366 Suriname Rolschaatsen Vereniging 2604 Suriname, zeetransportmaatschappij 1942 Surocto, firma 2924 Swaay, Gebrs. van - Suriname 2135 Swaziland, visumplicht 1150 Symphonie der Menscheitskultur, manifestatie 2564 Synoptische meteorologie 666 Taak, De (tijdschrift) 2858 Taalregistratie 2559 Taalverandering 2805 Tabaksteelt 2183 Tabaksziekten 2168 Tad's Trading Corporation 2293 Taiwan, belediging staatshoofd 1894 Taiwan, bezoek regeringsfunctionarissen aan Suriname 315 Taiwan, consulaatsgebouw 1196 Taiwan, Surinaamse missie naar 1247 Taleninstituut 1626 Tamarin (district Marowijne), internaat 1513 Tandextracties, microbiologische aspecten 1772 Tandheelkunde 620 759 1772 2699 Tandheelkundige opleidingen 620 Tanger-statuut 943 Tanzania, uitleveringsverdrag met 1093 Taptoe Delft 2587 Tapijtknopersopleiding 1615 1656 Tapijttentoonstelling 2115 Tariefverordening 2089 2090 Tarweconferenties, internationale 488 Tarweproduktie, internationaal verdrag 597 Tawajaripolder (district Suriname) 1707 Tawajaripolder (district Suriname), citruspakcentrale 1452 Tehad, visumplicht 1150 Technical Assistance 1573-1664 Technical Assistance Health Program 1578 Technisch onderwijs 1624 1633 1703 2526 2529 2531 Technische Bijstand 104-119 1293 Technische Bijstand, pensioenen 268 Technische gegevens, uitwisselingsverdrag 738 Technische hulp, financiering 1583 1585 1586 Technische samenwerking, internationaal overleg 1581 Technische School 1472 2526 Technologische ontwikkelingshulp 754 Tegelvervaardiging 1614 Tekeningen van nijverheid, classificatie 720 Telbuizen, ontlading 1544 Telecommunicatie 778 1638 2389-2407 Telefoontarieven 2395 Telefoonverordening 28 2394 Telegraaf, De (dagblad) 1041 2141 Telegraafverordening 28 2394 Telegrafie 689 2389 2394 Telegrafieverdragen 689 Telegramzendingen 99-102 208 210 Televisie 2399 2405 Telexverkeer 210 Tentoonstellingen 294 2562 2937 2964 Tentoonstellingsmateriaal, invoer 745 Termietenbestrijding 2254 Territoriale wateren 1098 1091 Territoriale vraagstukken zie ook grenskwestie 1084-1092 Testamentenregistratie, verdragen 713 Tewari, cementfabriek 2970 Textile Works Surinam 2135 Thailand, belastingverdrag met 1127 Thailand, economische verdragen met 1118 Thailand, luchtvaartverdragen met 1146 Thailand, Mekongproject 1061 Thailand, visumplicht 1150 Thermische behandelingen 2716 Thesaurie, ambtenaren 268 Tibiti-gebied (district Saramacca) wegverbinding 1430 Tide ete, dichtbundel 2583 Tienjarenplan 269 309 1304-1379 1693 1699 1715 Tienjarenplan, aanpassing aan Europees Ontwikkelingsfonds 1699 Tienjarenplan, aanvullend op bouwplan 1317 Tienjarenplan, accountantsrapporten 1345 Tienjarenplan, anticipatieprojecten 1370 1371 Tienjarenplan, financiële overzichten 1319-1341 1344 Tienjarenplan, financieel toezicht 1321-1327 1343 Tienjarenplan, financiering 1307 1317 Tienjarenplan, herziening 269 Tienjarenplan, jaarverslagen 1355 1356 Tienjarenplan, liquidatie 1346 Tienjarenplan, maandverslagen 1329-1341 Tienjarenplan, Nederlandse Missie, zie: Nederlandse Missie voor het Tienjarenplan Tienjarenplan, rentevoet 1376 Tienjarenplan, saldo 1346 Tienjarenplan, werkprojecten 1321-1327 1347-1353 Timmer, ingenieursbureau 2278 Tinconferentie 1954 498 Tinovereenkomsten, internationale 498 598 Tinproduktie, internationaal verdrag 598 Tjong Tjien Fa, firma 2760 Toegoenezen 1989 2184 2670-2672 Toelatingsbeleid van vreemdelingen 1889 1891-1900 1902 1904-1906 2012 2106 Toerisme 678 745 846 2342-2348 Toerisme, adviezen 1619 Toerisme, Interamerikaans Congres 846 Toerisme, verdragen 678 745 Tokio, conferentie over irrigatatie en drainage 564 Tokio, conferentie wegverkeer 1964 695 Tokio, Wereldtentoonstelling 1962 2564 Toneelbouw 1628 Tobago, levering cocosbomen 1685 Tobago, onafhankelijkheid 1025 Torbago, zie ook: Trinidad Toronto Fair 2115 Torres, Ruano y Lusquinos, firma 2293 Toverij, berechting 2023 Tractatenblad van het Koninkrijk 1071 Tourtonne (district Suriname) woningbouw 1460 Trans-Amazoneweg 2384 Transcontinental, (Argentinië) 2442 Transitvisa 2004-2010 Transport stoffelijke overschotten 921 Trinidad, archeologisch congres 762 Trinidad, bacoventeelt 2181 Trinidad, badmintontournooi 2605 Trinidad, berichtgeving over Nederlandse militairen 1752 Trinidad, bezoek aan Suriname 305 315 Trinidad, bosbouw 2249 Trinidad, cacaoteelt 2186 Trinidad, Caribische exposities 2116 Trinidad, citrusindustrie 2269 Trinidad, consul in Suriname 1191 Trinidad, drinkwatervoorziening 2370 Trinidad, economische verdragen met 1118 Trinidad, gestrande Surinamers 2791 Trinidad, informatie over citrusverwerking 2135 Trinidad, informatie over Surinaamse belastingen 2097 Trinidad, invoerverbod van citrussappen 2317 Trinidad, levering van kunstmeststof door 2170 Trinidad, luchtvaartoverleg met Suriname 2422 Trinidad, luchtvaartverdragen met 1146 Trinidad, luchtverkeersleidersopleiding 2432 Trinidad, Nederlandse legatie 521 Trinidad, onafhankelijkheid 950 1025 Trinidad, ontvangst Surinaamse televisie-uitzendingen 2405 Trinidad, orkaan Flora 949 Trinidad, padvinderij 1603 Trinidad, radiocontact met Suriname 2406 Trinidad Rangers 2603 Trinidad, rapporten 1001-1004 Trinidad, rechtsgeldigheid testamenten 2781 Trinidad, rijstuitvoer naar 2305 Trinidad, sanitaire verordeningen 2317 Trinidad, Shellvestiging 2135 Trinidad, Surinaamse consul 1171 Trinidad, Surinaamse culturele missie naar 2583 Trinidad, Surinaamse missie naar 1246 2583 Trinidad, voetbaltournooi 2605 Trinidad, vlootbezoek van Suriname 1844 Trinidad, voedselinvoer 2318 Trinidad, voorlichtingsdienst 2742 Trinidad Workers' Congress Tripartite Burgerluchtvaartprotocol 2944 Triplex fabricage 2274 Troepenmacht in Suriname, aanschaf boten 1819 Troepenmacht in Suriname, detachementsbenaming 1750 Troepenmacht in Suriname, inlichtingendienst 2852-2857 2880 2919 Troepenmacht in Suriname, naamsaanneming 1747 Troepenmacht in Suriname, organisatie 1723 1725 1727 1730 Troepenmacht in Suriname, personeel 2900 2919 Troepenmacht in Suriname, persoverzichten 1736 Troepenmacht in Suriname, verbreking AVROS-samenwerking 1818 Troepenmacht in Suriname, voorlichting 1749 Troepenmacht in Suriname, werving Surinamers 269 Tropeninstituten, onderzoek naar 602 Tropentoeslagen 165 Tropische geneeskunde 759 Trustraad der Verenigde Naties 477 485 Tsjaad, zie Tchad Tsjechoslowakije, economische verdragen met 1119 Tuberculosebestrijding 269 759 2693 2705 2706 2715 2936 Tuberculozenzorg 1677 2723 2725 2728 2970 Tuinbouwtentoonstellingen 2117 2203 Turkije, economische verdragen met 1120 Tunesië, visumplicht 1150 Turkije, handelsschulden van inwoners 1131 Turkije, luchtvaartverdragen met 1146 Tweede-gewasonderzoek 1610 Tweede Wereldoorlog, herdenkingen 336 Tweede Wereldoorlog, schadeloosstelling 1129 Tijd, De (dagblad) 2026 Tijdschriftabonnementen 197 209 Tijgerkreek-West, (district Saramacca) landbouwareaal 1444 Tyltylschool 1521 U.I.T. (internationale Vereniging van Verreberichtgeving) 689 Uitleveringsbesluit Suriname 1096 1100 Uitleveringsverdragen 920 934 1093 1100 Uitvindingen, wederzijdse geheimhouding 1097 Uitwatering van schepen, verdrag 638 Uitwisseling van publicaties 604 605 610 U.N.C.T.A.D.-conferentie 1964 587 U.N.C.T.A.D.-conferentie 1965 588 U.N.C.T.A.D.-conferentie 1968 589 590 U.N.C.T.A.D.-conferentie 1972 599 Uneda Trading Corporation 2777 UNESCO 518 610 U.N.E.S.C.O., functionarissen uit Suriname 608 U.N.E.S.C.O., lidmaatschap van Suriname 606 U.N.E.S.C.O., ontwikkelingshulp aan Suriname 603 607 611 UNESCO-statuut 610 U.N.E.S.C.O., studiebeurzen 1694 U.N.I.C.E.F. 690 U.N.I.D.O.-conferentie 1975 600 Union Latino America 860 United Broadcasting Corporation Inc. 2402 United Nations Children Education Fund 690 United Nations of Earth, female institution 2683 United Steelworkers of America 864 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, jubileum 1958 459 Universiteit van Suriname 1626 2515 2518 2520 2521 Universiteiten, toelating Europese. 924 U.N.O. zie Verenigde Naties U.P.U. (Union Postale Universelle) 688 Urbanisatie 499 Uruguay, economische verdragen met 1120 Uruguay, stellingname over E.C.L.A. 527 Uruguay, rapporten 1005 U.S. Hardwood Plywood Industry 2312 U.S.S.R. 255 U.S.S.R., economische verdragen met 1117 U.S.S.R., financieel regelingsverdrag 1150 U.S.S.R., informatie over N.A.V.O. 1046 U.S.S.R., luchtvaartverdragen met de 1145 U.S.S.R., rapporten 1048 U.S.S.R. scheepvaartovereenkomst met 1156 U.S.S.R., verdrag inzake gezondheid van vee 1136 U.S.S.R., verdrag inzake de handelsscheepvaart met 1156 U.S.S.R., vluchtelingen uit 1953 Utrecht (Nederland), Hogere Technische School 2383 Vaarplicht in oorlogstijd 2471 Vaccinatie-regelingen 616 Vaderland, Het (dagblad) 1757 V.AE.V.O. 2496 Vakantieregeling 28 Vakbeweging, adviezen 1651 Vakbeweging, scholingsinstituut 1496 Vakbondsactiviteiten 852 1496 1651 2617-2622 2941 Vakbondsvrijheid, seminar 1972 852 Vakcentrales, bezoek 2941 Vakonderwijs, 1479 1624 2522-2532 Vakopleidingscentra 1479 Vakschool voor volwassenen 1624 Valkenburg en Dunnewald n.v., makelaars (Nederland) 2302 Vallengebied, natuurhistorische tentoonstelling 2562 Valsemunterijbestrijding, verdrag 726 Van Amstel, schip 1834 Van Camp Seafood Company Inc. 2135 Van Ewijck, schip 1834 Van Galen, schip 1834 Van Kinsbergen, schip 1834 Van Speijk, schip 1834 Van Zijll, schip 1834 Varekamp, drukkerij en kantoorboekhandel 2181 2837 Varkensfokkerij, conferenties 551 Vatan Hitkari Partij (V.H.P.), 312 1213 1242 Vedische ceremoniën 2682 Veefokkerij, conferenties 566 Veeteelt 551 1266 1273 1447 2216-2219 Veeteelt, departementale organisatie 1266 1273 Veeteelt, F.A.O.-bijeenkomsten 551 Veeziekten 2216 Veiligheidsdienst, adviezen 1596 Veldbodemonderzoek 1610 1612 Venezuela, ambtsaanvaarding R. Betancourt 950 Venezuela, annexatieplannen ten aanzien van de Nederlandse Antillen 272 1022 Venezuela, bezettingsplannen van Curaçao 1942 272 Venezuela, bezoek delegatie aan bauxietmijnen in Suriname, 2112 Venezuela, consul in Suriname 1191 Venezuela, Coroporacion de Guyana 2208 Venezuela, culturele manifestaties in Suriname 2590 Venezuela, culturele samenwerking met 1161 1163 2581 2590 Venezuela, economische verdragen met 1121 1134 Venezuela, erkenning meetbrieven van schepen 1154 Venezuela, geschenk aan Suriname 1016 Venezuela, houtonderzoek 2252 Venezuela, informatie over medische zorg 2716 Venezuela, invoerheffing voor de Nederlandse Antillen 1128 Venezuela, luchtvaartverdragen met 1146 Venezuela, naturalisatie van Surinamers als Nederlanders 1988 Venezuela, natuurramp 1967 959 Venezuela, octrooiverlening 2780 Venezuela, petroleumbeleid 1020 Venezuela, rapporten 1006-1015 1020 Venezuela, rijstuitvoer naar 2305 2306 Venezuela, smokkelhandel naar 1881 Venezuela, Surinaams vlagvertoon 1168 Venezuela, Surinaamse consul 1171 Venezuela, Surinaamse missie naar 1246 1247 Venezuela, symphonie-orkest 2581 Venezuela, technische samenwerking met Suriname 1163 Venezuela, verdrag inzake radio-amateurs 1158 Venezuela, vlootbezoek 1835 Vennootschapsbelasting 2091 Vennootschapsrecht 1947 Verantwoording van landsgeldmiddelen 2079 Verband der Schweizerischen Studentenschaften 1869 Verbeurdverklaring, wettelijke 2035 Verbindingstroepen, materieel 1814 Verdovende middelen, handel in 673 1878 Verdragen, internationale 251 Verdragen, procedures bij sluiting 237 251 1075 Vereeniging van Geneesheren in Suriname 2739 Verenigde Arabische Republiek, schadeloosstelling bij nationalisaties 1133 Verenigde H.V.A.-maatschappijen n.v. 2146 2189 2193 Verenigde Naties, 431-696 1691-1697 2418 Verenigde Naties, Algemene Vergadering 431-494 Verenigde Naties, Bijstandsfonds Suriname en de Nederlandse Antillen 1695 Verenigde Naties, commissie voor de Rechten van de Mens 458 Verenigde Naties, cursussen 687 Verenigde Naties, dekolonisatie commissie 483 Verenigde Naties, economische en sociale commissie 439 Verenigde Naties, handvest 436 Verenigde Naties, Holiday-voorstel 494 Verenigde Naties, Informatiedienst 448 Verenigde Naties, inzamelingen voor vluchtelingen 469 Verenigde Naties, jaarboek van de Rechten van de Mens 454 Verenigde Naties, jubileum 1955 490 Verenigde Naties, landingsrechten van militaire vliegtuigen in Suriname 2418 Verenigde Naties, leger in Korea 1821 Verenigde Naties, ontwikkelingsdeskundigen 489 Verenigde Naties, ontwikkelingshulp aan de Nederlandse Antillen 1695 Verenigde Naties, ontwikkelingshulp aan Suriname 1692 1695 Verenigde Naties, Pulp- en Papier-Adviesgroep 2273 Verenigde Naties, rapportage over Suriname 437 440-443 Verenigde Naties, registratie grenskwestie Suriname 1092 Verenigde Naties, seminar over administratieve macht 461 Verenigde Naties, subsidie voor bosontwikkeling van Suriname 1440 Verenigde Naties, technische hulp aan Suriname 1575 1576 1579 Verenigde Naties, toelating van Suriname 450 Verenigde Naties, vertegenwoordiging van het Koninkrijk 449 Verenigde Naties, vertegenwoordiging van Suriname 447 Verenigde Naties, voorlichting over Suriname aan de 448 Verenigde Naties, wereldvoedselprogramma 1696 Verenigde Ontwikkelings Maatschappij n.v. 2293 Verenigde Straten, Administratie voor Internationale Samenwerking 857 Verenigde Staten, bacovenverkoop aan de 1247 Verenigde Staten, banken in Suriname 2336 Verenigde Staten, belastingverdrag met de 1127 Verenigde Staten, belastingvrijdom aan de Centrale Bank van Suriname 2327 Verenigde Staten, berichtgeving over Suriname 1194 Verenigde Staten, besprekingen met Suriname 1654 Verenigde Staten, bezoek koningin Juliana 1952 318 Verenigde Staten, bezoek staatshoofd 315 Verenigde Staten, bommenwerpers in Suriname 2894 Verenigde Staten, bosbouwopleiding 2251 Verenigde Staten, carillon, geschonken door Nederland 1033 Verenigde Staten, consul in Suriname 294 1192-1194 1197 2876 Verenigde Staten, consulairverdrag met de 1076 Verenigde Staten, cultureel verdrag met de 1161 Verenigde Staten, economische missie naar Suriname 2112 Verenigde Staten, economische verdragen met de 1121 2922 Verenigde Staten, Foreign Operation and Administration Mission 827 Verenigde Staten, geologisch onderzoek in Suriname 2358 Verenigde Staten, handelstentoonstellingen 2115 Verenigde Staten, houtuitvoer naar de 2312 Verenigde Staten, hulpprogramma's 822 Verenigde Staten, interventie in de Dominicaanse Republiek 1966 1029 2427 Verenigde Staten, interventie in Suriname 1041 Verenigde Staten, investeringen in Suriname 1130 2137 Verenigde Staten, investeringsovereenkomst met Suriname 1130 Verenigde Staten, invoerrechten op hout 2312 Verenigde Staten, invoerrechten van het Koninkrijk 583 Verenigde Staten, Joodse gemeente 2684 Verenigde Staten, Koude Oorlog 1026 1035 Verenigde Staten, kunstmanen boven Suriname 2417 2547 Verenigde Staten, landbouwopleidingen 2195 Verenigde Staten, landingen in Suriname 2414 Verenigde Staten, landingsvergunningen in Suriname 2409 2415 Verenigde Staten, luchtruimoverschrijding in de 2355 Verenigde Staten, luchtvaartverbinding met de 2438 2439 2455 Verenigde Staten, luchtvaartverdragen met de 1147-1148 Verenigde Staten, maatregelen tegen Cubareizen 1040 Verenigde Staten, militair vliegveld in Suriname 2425 Verenigde Staten, (militaire) vliegtuigen boven Suriname 1833 2897 Verenigde Staten, Military Air Transport Service 2415 Verenigde Staten, National Bureau of Standards 2354 Verenigde Staten, onderzoek in Surinaams territoriale wateren 1091 Verenigde Staten, ontwikkelingshulp aan Suriname 713 715 1716 1718 zie ook Alliance for Progress Verenigde Staten, overvliegende vliegtuigen 2409 2419 Verenigde Staten, perspublicaties over Suriname 2745 Verenigde Staten, radiozendstations in Suriname 2402 Verenigde Staten, raketinstallaties in Suriname 1809 Verenigde Staten, ramiecultuur 2208 Verenigde Staten, rapportage over Puerto Rico in de Verenigde Naties 474 Verenigde Staten, rapporten 1039 Verenigde Staten, rechtspraak 1031 Verenigde Staten, reisbelastingen 2081 Verenigde Staten, reisbureaus 2344 Verenigde Staten, ruimtevaartsuccessen 1038 Verenigde Staten, rijstleveranties aan Suriname 2176 Verenigde Staten, samenwerking op het gebied van de woningbouw 1716 Verenigde Staten, smokkelhandel in Suriname 1877 Verenigde Staten, scheepswerf in Suriname 2135 Verenigde Staten, standpunt over Wereldeconomie 1037 Verenigde Staten, Surinaamse consul 1171 Verenigde Staten, Surinaamse landingsrechten 2455 Verenigde Staten, Surinaamse missie 1246 1247 Verenigde Staten, sweepstake 2100 Verenigde Staten, tandheelkundig bureau 2699 Verenigde Staten, technische hulp aan Brits-Guyana 1577 Verenigde Staten, technische hulp aan Suriname 1573 1574 1577 1585 Verenigde Staten, toeristische voorlichting over Suriname 2344 2345 Verenigde Staten, triplexfabriek in Suriname 2274 Verenigde Staten, uitleveringsverdrag met de 1093 Verenigde Staten, uitvoer van Spaanplaten naar de 2311 Verenigde Staten, uitwisselingsverdrag met de 1161 Verenigde Staten, universitaire diploma's 2517 Verenigde Staten, verdrag inzake radioamateurs 1158 Verenigde Staten, vertegenwoordiging van de Surinaamse regering 1179 Verenigde Staten, visserij in Suriname 1441 2220 Verenigde Staten, vluchten over Suriname 1833 2414 Verenigde Staten, vlootbezoeken 1835 Verenigde Staten, vriendschapsverdrag met het Koninkrijk 1066 1067 Verenigde Staten, wapenleveringen 1846 Verenigde Staten, wetenschappelijk onderzoek in Suriname 2419 Verenigde Staten, ijkstandaarden 2354 Vereniging Algemene Speeltuin 2959 Vereniging het Nederlandse Blindenwezen 2730 Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven 336 2136 2172 Vereniging tot Bevordering van de Tuinbouw in Suriname 2203 Vereniging tot Bevordering van het Esthetisch Element in het Voortgezet Onderwijs 2496 Vereniging van Architecten in Suriname 2379 Vereniging van gebruikers van het Suezkanaal 770 Vereniging van Hogere Ambtenaren in Suriname 1253 Vereniging van Hogere Technici in Suriname 2529 Vereniging van Middelbare Ambtenaren in Suriname 314 1253 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2886 2975 Vereniging van Oud-Indischgasten 2669 Vereniging van Surinaamse Studenten 1903 Vereniging van Wetenschappelijke Werkers 2544 3014 Vergaderrecht, beperkingen 1914 Verjaardagen der Koningin 320 321 Verkeer, departemententale organisatie 1269 1279 Verkeer, verdragen 496 693 695 765-767 769-775 949 1138-1157 1159 zie ook I.M.C.O., I.C.A.O. Verkeersovertredingen, Europees verdrag 949 Verkeersreglementering, verdragen 496 Verkeerstekens, verdragen 496 Verkeersvoorzieningen 1421-1427 1429-1436 1639 1640 1642 1644-1646 2380-2384 2408-2475 Verkeerswetgeving 496 949 2029-2032 2472 Verkiezingen, 1953-1974 1205-1211 1605 Verkiezingen 1955 2882 Verloskundigen, opleiding 2518 Verordeningen, index 214 Verpakkingsindustrie 1616 Verpakkingsmiddelen, invoer 745 Verplaatsingsproblemen 2786-2793 zie ook: paspoorten visum .... Verpleeginrichtingen, organisatie 1648 Verpleegstersopleiding in Nederland 1649 Verpleging, congressen 759 Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname, zie: Vijfjarenplannen Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname, kantoor 1380 1385 Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname, personeel 1380 1389 Vertegenwoordigingen, diplomatieke 493 1166-1199 2589 2865 3055 Vertegenwoordigingen, kunstwerken in ambtsgebouwen 2589 Vertrouwelijke archivalia 218 Vervoer via douane 745 Vervoerscontracten, internationale regelingen 496 Vervoerwezen 3032 Vervuurts Bank n.v. 2319 Verzekeringen in oorlogstijd 1937 Verzekeringsmaatschappijen 2320 V.H.A.-bulletin 1253 V.H.P. 312 1213 1214 1242 2873 V.H.P.-Sanyukt Hindostani Politikal Parti 1214 Victoria, Landbouwmaatschappij, scholen 1481 Victoria (district Brokopondo), oliepalmproject 2189 Vietnam, economische verdragen met 1122 Vietnam-oorlog 1064 Virologisch onderzoek 1649 Visindustrie conferenties 553 Vissers, opleiding 1719 Vissersboten, congressen over 553 Visserij 553 1369 1438 1441 1618 2220-2229 Visserij, departementale organisatie 1266 1273 Visserij, radiocontact 2404 Visserij, wereldconferenties 553 Visserij, verdragen 755 Vistrawler, bouw 1441 Vistuig, conferenties over 553 Visuminstructies 2002-2003 Visumplicht, afschaffingsverdragen 1150 Visumuitreiking 1998-2010 Vitalo, veevoederfabriek 336 2293 Vlaamse boeren in Suriname 2502 Vlag van Suriname 266 286 287 289 1031 Vlaggen, verzending 2819 Vlagvertoon, rijksreglement 269 Vleeshouwer en Co, Transportbedrijf 1910 Vleesverwerking 1615 Vlidosal 2254 Vliegtuigkapingen 636 2429 Vliegtuigongelukken 2413 Vliegveld, leningen voor 266 Vliegvelden 266 2421-2433 Vliegverbod, commercieel 2201 Vlootbezoeken 1834 1835 2898 Vluchtelingen, visatoekenning 925 Vluchtelingenvraagstukken 469-473 925 Voedsel- en Landbouworganisatie 542-578 zie ook F.A.O.- ..... Voedsel en Landbouworganisatie, bestuurssamenstelling 543 Voedsel- en Landbouworganisatie, bezoeken aan Suriname 572 Voedsel- en Landbouworganisatie, bijstand aan Suriname 1696 Voedsel en Landbouworganisatie, Comittee of Commodity Problems 542 Voedsel en Landbouworganisatie, geassocieerd Lidmaatschap 574 Voedsel- en Landbouworganisatie, geschenk van het Koninkrijk 573 Voedsel en Landbouworganisatie, Lidmaatschap Suriname 574 578 Voedel- en Landbouworganisatie, Lidmaatschapsaanvragen 575 Voedsel- en Landbouworganisatie, postzetelverzameling 2988 Voedsel- en Landbouworganisatie, publicaties 576 Voedsel- en Landbouworganisatie, samenwerking met U.N.I.C.E.F. 547 Voedsel- en Landbouworganisatie, symposium in Suriname 1623 Voedsel- en Landbouworganisatie, werkgroepensamenstelling 543 Voedselaanvoer 2130 Voedselleer 2806 Voedselprijzen, F.A.O.-conferenties 558 Voedselvoorziening, F.A.O.-bijeenkomsten 549 Voertuigen, invoer 745 Voetbal 2600 Volharding, loge de 1559 1568 Volkenrecht 256 730-732 1948-2022 Volkenrechtelijke Organisaties, besluiten 251 Volksgezondheid, departement 1271 1648 2692 Volks Comité Opbouw Suriname 314 Volkshuisvesting 2368 2372-2379 Volkshuisvesting, departementale organisatie 1270-1277 Volkskrant, De (dagblad) (Nederland) 1758 Volkslied van Suriname 286 Volksonderwijs en Voorlichting, departement 1601 2750 Volksontwikkeling en Voorlichting, dienst 2756 Volkstelling 1950 1675 Volkstelling 1960 1660 Volkstelling 1970 1415 Volkstelling, internationaal 491 Volkswoningbouw 2931-2933 Volkswoningbouw, internationale week 2377 Volkswoningtoewijzing 2933 Voltzberg (district Saramacca) gedenkplaat 2596 Volwasseneducatie 2533 2536 Voogdij-aangelegenheden 2777 Voogdijraad, adviezen 1595 Voorlichting over Suriname 294 336 444 830 1291 1300 1313 1378 1648 2218 2345 2743-2760 2940 2966 3033 3051 3061-3064 Voorschotten (Nederland), tapijtknoperij "t Paapje" 1656 Voorschotten 2799 Voortgezet onderwijs 2494-2503 Vooruit (tijdschrift) 2858 Vooruitstrevende Moeslim Partij 1065 Voorwaardelijk veroordeelden, toezicht 920 Voorwerpen van onderwijs, invoer 745 Vorderingen 2776 2783 2786 2792 2798 Vormingswerk 1486-1504 1528 1601 1632 1635 1636 2533-2541 Vox Guyanae (tijdschrift) 2544 Vrede van Breda, herdenking 338 Vreemde staatsdienst 1956 Vreemdelingenbeleid 1889-1906 Vroedvrouwen, opleiding 2518 Vrolijke Jeugd, zang- en toneelvereniging 2583 Vrouw, nationaliteit 1950 Vrouwenarbeid 451 Vrouwencomité-Anti-Onafhankelijkheid-nu 1213 Vrouwenhandel, bestrijding 452 Vrouwenrechten 451 452 456 468 Vruchtbomen, plannen tot het planten van 2179 2182 Vruchtenwijn 2196 Vrij van vooroordeel en discriminatiejaar 1961 463 Vrije Hogere Burgerschool 2499 Vrije School, Stichting de 1470 2499 Vrije Stem, De (dagblad) 1216 Vrije Volk, Het (dagblad) (Nederland) 2913 Vrijheid, film 2582 Vrijheid, De (tijdschrift) 3066 Vrijheid van voorlichting 499 Vrijstelling van arbeid 2801 Vuurwapenverordening 1914 Vijfjarenplan I, beheersregels 1381 Vijfjarenplan I, financiering 1400 Vijfjarenplan I, uitbreiding 1387 Vijfjarenplan II, financiering 1401 Vijfjarenplan II, overneming van landsbegroting 1404 Vijfjarenplan, sociaal en cultureel 1635 Vijfjarenplannen 314 315 1247 1380-1572 1635 Waaldijkschool, A.L. 2522 Waalsteen, stichting 1614 Wageningen (Nederland), landbouwcursussen 2209 Wageningen (Nederland), Lanbdouwhogeschool 2209 2514 Wageningen (district Nickerie), archeologische vondsten 2574 Wageningen (district Nickerie), middenstandsbedrijven 1444 Wageningen, (district Nickerie) padi 1050 Wageningen (distric Nickerie) Silobedrijf 1444 Wageningen (Nickerie), uitbreiding landbouwgebieden 2158 Wageningen (district Nickerie), wegverbinding 1430 Wageningen-plan 309 310 Wallas G. Rouse Company 1309 Walrus, onderzeeboot 1834 Wapen van Suriname 286 287 Wapenaanschaf 1820 Ware Tijd, De (dagblad) 1823 1874 2915 2916 2933 Washabo, (district Nickerie) werkverschaffing 2796 Washington, verdrag Antarctica 697 Washington, verdrag nachtarbeid van vrouwen 451 Washington, verdrag octrooisamenwerking 721 Watch Tower Bible and Tract Society 1899 Waterbouwkunde, opleidingen 2505 Watergebieden, conferentie 781 Waterinstallaties, militaire bijstand bij reparaties van 1831 Waterkracht, V.N.-onderzoek in Suriname 680 Waterkrachtbedrijven 1375 Waterloo (district Nickerie) Ingurum Company 2785 Waterschappen, benoeming voorzitters van 1292 Waterschapsreglementen 2162 Watervogels, bescherming 781 Waterwegen, dempingen 1435 Waterwegen, metingen 1435 Waterwegen, uitbaggering 1435 Weerberichten 661 Weerkundige experimenten in de tropen 667 Weerschepen 668 Wegenaanleg 1430 1598 1663 Wegenbelasting, V.N.-voorstel 693 Wegenrally's 2602 Wegverbinding 1430 Wegverkeer, conferentie 695 Wegvervoer 496 693 695 848 1420 1598 1663 2472-2475 2602 Wegvervoer, Interamerikaanse congressen 848 Welzijnszorg zie: bijstand Welzijnszorg, dienst 1600 1817 Wenen, conferentie over industriële eigendom 722 Wenen, verdragen inzake diplomatie 692 Wereld Meteorologische Organisatie 658-668 Wereld Meteorologische Organisatie, personeel 664 Wereld Meteorologische Organisatie, prijsuitreiking 665 Wereld Toerisme Organisatie 678 Wereldbank, bezoeken functionarissen aan Suriname 532 Wereldbank, Economisch Ontwikkelingsinstituut 536 Wereldbank, Nederlandse bestuursleden 533 Wereldbank, ontwikkelingshulp aan Suriname 1691 Wereldbank, technische bijstand aan Suriname 1580 Wereldbank, verhouding met Suriname 530 532 538 Wereldconfederatie van Onderwijs-organisaties 762 Wereldeconomie 677 685 758 1037 Wereld-gebedenboek 2687 Wereldgezondheidsorganisatie 613-624 1578 Wereldgezondheidsorganisatie, malariafonds 621 Wereldgezondheidsorganisatie, technischehulp 1578 Wereldkaart, vervaardiging 691 Wereldpolitiek 698 Wereldpostvereniging (U.P.U.) 688 Wereld-schoolkind steunfonds "De Maandagcent" 2702 2703 Wereldvereniging voor Natuurbescherming 777 Wereldvluchtelingenjaar 1959 473 Wereldvrede, propagandatocht 2809 Wereldvrede door recht, conferentie 732 Wereldzaadjaar 1959 559 Werkgelegenheidsbevordering 2112 2615 Werkgroep Personeelsopleiding 3067 Werkgroep Vestiging Scheepvaartondernemingen 2466 Werklozenbelangen 2634 2804 Werklozencomité's 2634 Werknemerswoningen 1458 Werkverschaffing 2313 2615 2796 West, De (dagblad) 2051 West-Afrika, pulpverwerking 2272 West-Duitsland, belastingverdrag 1126 West-Duitsland, citrusuitvoer naar 2314 West-Duitsland, consuls in Suriname 1184 West-Duitsland, economische verdragen met 1104 West-Duitsland, filmexpeditie in Suriname 2556 West-Duitsland, geologisch onderzoek in Suriname 2358 West-Duitsland, herleving verdragen met Nederland 1077 West-Duitsland, luchtvaart verdragen met 1141 West-Duitsland, mijnstutten uit Suriname 2264 West-Duitsland, octrooiverdrag met 1097 West-Duitsland, ontwikkelingshulp aan Suriname 1717 West-Duitsland, personenvervoer naar 1153 West-Duitsland, rapporten 1042 West-Duitsland, rechtsverkeer met 1098 West-Duitsland, schadeloosstelling slachtoffers Nationaal Socialisme 2632 West-Duitsland, Surinaamse consul 1170 West-Duitsland, Surinaamse missie naar 1247 West-Duitsland, uitleveringsverdrag met 1093 West-Duitsland, verdragen met Nederland 1069 1070 West-Duitsland, visumplicht 1150 West-Europese Unie 945 947 West-Indies Mission 1899 West-Nederlands Symphonie Orkest 2719 West-Suriname, ontwikkelingsproject 1433 Wet op de kanselarijrechten 1169 Wetboek van Koophandel, Surinaams 28 Wetboek van Strafrecht, Surinaams 28 Wetboek van Strafvordering, Surinaams 2024 Wetboeken, invoering in Suriname 1907 3020 Wetenschappelijk materiaal, invoer van 745 Wetenschappelijk Onderzoek Suriname-Nederlandse Antillen (Wosuna) 2542 Wetenschappelijke congressen 762 Wetenschapsbeleid 760-762 764 2542-2560 Wetgeving, bureau 1272 Wetgevingstechniek 1913 Wettiging van personen, verdragen 707 Weyerhauser-plan 1442 Whitewater Mijnen Maatschappij 2239 Wie Eegie Sanie 345 3060 Wikor (tijdschrift) 3066 Wilhelminagebergte 2591 Wolfenbuttel (district Suriname) krankzinnigeninrichting 2714 Woningbouw 1455 1456 1458-1460 1716 2368-2379 2931-2933 Woningbouwprojecten, samenwerking met de Verenigde Staten 1716 Woninghypotheken 2778 Wono Asseh, maatschappij 1931 3059 Woonplaats, conflicten wet met nationale Wet 708 Workers for Christ 2683 World Power Conference 744 World Society of Shippers of the Flying Dutchman 2443 World University Service 2509 WOSUNA, stichting 1367 2542 2974 WOTRO, stichting 2553 3003 Wulfsen en Wulfsen n.v. 2989 Yaounde, conventie associatie E.E.G. 903-905 IJkverdragen 761 Yolanda, bergingsbedrijf 2461 Young Men's Christian Association 1564 2683 Young Men's Christian Association, guesthouses 1564 IJsland, samenwerking met E.E.G. 914 IJzerwinning 1721 2238 2241 Zaadcampagne, F.A.O. 559 Zaandam (Nederland), cacaoindustrie 2185 Zagerijbedrijven 1301 Zaïre, zie Belgisch Congo, Congo Zambia, belastingverdrag met 1127 Zambia, Surinaamse missie naar 1247 Zanderij, militair vliegveld 2425 Zanderij, schapegras 2219 Zanderij, vliegveld, (algemeen) 2421 2425 Zanderij, vliegveld, aanbestedingen 2430 Zanderij, vliegveld, Amerikaanse landingen 2894 Zanderij, vliegveld, bewaking door militairen 1828 Zanderij, vliegveld, brandweer 1642 Zanderij, vliegveld, communicatiestation voor de Verenigde Staten 2427 Zanderij, vliegveld, elektrisch materiaal 1646 Zanderij, vliegveld, landing militaire vliegtuigen uit de Verenigde Staten 2409 Zanderij, vliegveld, landmijnontploffing 1826 Zanderij, vliegveld, luchtbeveiliging 1423 Zanderij, vliegveld, luchtvaartinformatiedienst 2422 Zanderij, vliegveld, opening 336 Zanderij, vliegveld, personeel 1640 2423 2424 Zanderij, vliegveld, radiografisch materiaal 1646 Zanderij, vliegveld, uitbreiding 1423 Zanderij, vliegveld, vluchtinformatiearealen 2426 Zandriffen, onderzoek structuur 2247 Zedelijkheid 452 Zeeboringen voor olie 2245 Zeelandia, fort 269 2577 Zeelandia, fort, officierswoningen 269 Zeeleeuw, onderzeeboot 1834 Zeelieden, opvang 1493 Zeelieden, Ziekenfonds 2613 Zeeliedenbond 2617 Zeeliedenfondsen 2617 Zeemansboekje, erkenning 1152 Zeemansclub Paramaribo 2622 Zeerecht, conferenties 669 670 Zeeschepen, vlagvoering 289 Zeesleepvaart, wetgeving 2471 Zeetransport Maatschappij "Suriname" 1942 Zeevaart n.v. 1931 Zeevaartschool 2523 Zeeverontreiniging 642-644 Zeeverzekeringswet 2456 Zegelrechten, vorderingen op consuls 1197 Zeilraces 2602 Zelfbedieningswinkels 2135 Zelfbeschikking Natuurlijke Rijkdommen Commissie 681 Zelfbouwprojecten 1712 Zending, Medische 1531 Zendingsstichting der Evangelische Broederuniteit 1931 Zendvergunningen 2402 2403 Zetelverplaatsing van bedrijven 1931 1432 Ziekenfonds 336 1649 2639 Ziekenfonds voor Zeelieden 2613 Ziekenhuisorganisatie, adviezen 1648 Ziekenhuizen 1562 1648 2710 2715 2716 2718 2720 2727 2733 zie ook afzonderlijke ziekenhuizen op plaatsnaam Ziekentransport naar Nederland 1544 Ziekenverzorging 1544 1562 1648 2710-2734 zie ook afzonderlijke ziekenhuizen op plaatsnaam Ziektebestrijding 619 2690-2709 Ziektekostenregelingen 1648 2614 Ziekten, benaming van 619 Ziekteverzekering 1560 1648 2613 2939 Zoetwatervissen, kweekstation 1441 Zorg en Hoop, dierentuin 1569 Zorg en Hoop, militaire begraafplaats 1793 Zorg en Hoop, munitiedepot 1806 Zorg en Hoop, vliegveld, douanedienst 2428 Zorg en Hoop, vliegveld, onderhoudswerkzaamheden 2431 Zuid-Afrika, apartheid 269 479-482 Zuid-Afrika, belastingverdrag met 1127 Zuid-Afrika, visumplicht 1150 Zuid-Afrikaanse studenten in Nederland 1903 2800 Zuid-Amerika: zie Latijns-Amerika Zuid-Korea, belastingverdrag met 1127 Zuid-Korea, economische verdragen met 1122 Zuid-Korea, visumplicht 1150 Zuid-Oost Azië, rapporten 1064 Zuid-Slavië, zie Joegoslavië Zuid-Vietnam, Mekongproject 1061 Zuid-Vietnam, verdrag merkenrecht 1094 Zuid-Wayamboweg, project 1444 Zuid-Wayamboweg, uitwatering 1437 Zuid-West Afrika, kwestie 479-481 Zuivelexport 2293 Zuivelvervoer 551 Zusters van Roosendaal 1513 Zweden, consul in Suriname 1193 Zweden, economische verdragen met 1122 Zweden, samenwerking met de E.E.G. 914 Zwembaden 2601 Zwitserland, belastingverdrag met 1127 Zwitserland, economische verdragen met 1123 Zwitserland, Luchtvaartverdragen met 1149 Zwitserland, samenwerking met de E.E.G. 914 Zwitserland, toelating zeemansboekje 1152 Index op persoonsnamen Aalst, W.L. van 3006 Aron 1884 Abbenhuis, F.R. 2687 Abendanon, O.W. 2049 Abrahams, Th.A. 1684 Abrahamse, J. 1592 Achaibersingh, R. 2796 Achong, S. 2025 Acton, R. 1884 Adams 2038 Adamson, R.E.J. 294 Adhin, J.H. 1238 2682 2965 3006 Adler, J.H. 2135 Adney, N.A. 2775 Ahmad, S.R. 2681 Ahmad Ali, B. 2681 Ainoel, A. 2025 Aken, A. 2660 Akker, J.W. van den 1591 Alberga, A.C.J.M. 1238 Alessandri, J. 950 Alewijnse, C.P.J. 1641 Alladien, A. 2788 Almekinders, A. 1594 Alspeer, M.D. 2196 Ameyde, Van 1759 Amir Siregar 2879 Ampt, A.J. van 2222 Amzand 2605 Anbeek, H.J. 1648 Andrew, J.S.C. 2802 Andriessen, M. 335 Antoni, P.B. de 1638 Appelman, F.J. 1652 Appelman, H. 2217 Ardin, J.E. 2778 2796 Aroma, J. 2778 2797 Aronson, J.D. 2969 Aronson, J.I. 2792 Arron, H. 259 Artecone, G.L. 2208 Arts, H.F.R. 2777 Asmus, T.M. 2790 Asten, W.G. van 1924 Aubrey-Bryl, J.P. 187 Audouin, E. 2135 Audretsch, F.C. 1637 Awailame, M. 294 Awashti, L.D. 2956 Awershti, P. 2802 Axel Dongen, S.T. van 2186 Baank, M.M. 254 Baay, J.H. 1468 Baaijens, G. 1611 Babel, E.R. 2786 Baburam, P. 2402 Bak, J.J.G. 1598 Bakker, A. 2956 Bakker, G.A. 2787 Bakker, J. 1610 Bakker, K.W. 2905 Bakker-Linscheer, L. 1312 Baksh, M.S. 2681 Baksoellah-Bandhoe 2783 Baldew, R.S. 2791 Ballijn, A.E. 2786 Baraban, M.Ch. 2232 Baraldi, D. 2387 Barend, F.H.J. 2944 Barning, C.J. 1633 Batiste, F. 950 Bayer, A.M. 2683 Beatrix, prinses 297 300 302 328 329 333 Becking, J.H. 1612 Beest, H.H. ter 1621 Beets, N. 3044 Beetstra, P.C. 1591 Beke, H.P. 2989 Bekker, P. 1614 Bekker, Th.A.M. 1633 Bellamy, F.Ch. 2757 Bellat, S.M. 2555 Ben Goerion, D. 951 Bendanon, J. 2797 Bender, E. 184 2051 Bender, F. 1626 Bennema, P. 1598 Benoit, P.F. 2970 Benschop, C.H.J. 2204 Bent, G.H. 1630 Berends, W.N. 1631 Berg, F. van den 2778 Berg, J.C.T. van den 1611 Berg, J.W. van den 1638 Berg, L.F.J. van den 3026 3059 Berge, J.J.M. ten 1594 Berge, W.H. van den 2083 Bergen, H.M.C. 2248 Bernhard, prins 292-296 298 301 318 328 334 2597 Bervoets, J.A.A. 217 Besson, M. 2161 Betancourt, R. 950 Beusekom, J.C. van 3006 Bhagwandin, N.T. 2797 Bhagwandin, R. 2674 Bharat Oedayraysingh Varma 2275 Bholasing, J. 1776 Bierlings, L. 1620 Biesheuvel, B. 2839 Bilderbeek, B. van 1599 1616 2475 Billhardt, F.A. 2965 Billto, E. 1910 Billto, J.Th. 1910 Binda, I.M. 2788 Binda, J.D. 2790 Bindraban, L. 184 Bink, J. 2777 Binnendijk, W.H. 1769 2892 Bisesar, S. 2682 Bismawitre, C.R. 310 Bisschop, J.W. 2191 Blachly, F.J.O. 2787 Blackman, J.R. 1638 Bleiker, M.A. 2706 Blerkom, F. van 2044 2783 Bles, S.G. de 2777 Bleyenburg, H. van 2785 Bloem, A.H. 1638 Bloem, W.L. 1624 Bloemsma, Ph. 2783 Blogg, F.E. 2186 Blok, I. 1610 Blok, S.J.E. 1598 Blom, A. 2972 Blom, E.A. 3014 Blommestein, W.J. van 1684 Blonk, J.M.W. 2636 Blijenburgh, H. van 2781 Boardrez, J.P. Boekwijt-Taen, M. 2797 Boer, R. 1774 Boer, J.K. de 1596 Boer, K.H. de 2866 3006 Boerboom, J.A.H. 3066 Boerleider, P.J. 1657 Boersma, J. 1637 Bok, M.A. de 1591 Boldewijn, H. 2796 Bolivar, S. 336 1016 Bomans, G. 2026 Bonapart, J.E. 2777 Bonnema, J. 1624 Bontekoe, F. 3057 Boon, H.N. 3014 Borst, R.C. de 2208 Bos, A.R. 1638 Bos, J. 1654 Bos-Melcherts, H.G. van den 2791 Bos Verschuur, B.W.H. 1874 2943 Bosch, H.G.F. 2782 Bosch, A.S. van den 1638 Bosch, Ph.J. van den 1645 Bosch, Th.W. van den 1870 Bosch Reitz-Boekwijt, M. 2797 Boshuizen, E. 1638 Bosma, W. 1637 2241 Boswinkel, J. 1630 Boswijk, G. 2777 Bouma 266 Bouman, J.W. 1610 Bouman, L.C. 2139 Bourdrez, J.P. 2112 2970 Bourne, E. 2778 Bouw, A. 1633 Bouwmeester, A.J. 1593 Boynoo, J.G.E. 2783 Braak, Y. van 1640 Brahmatewari, R. 2674 Brakke, A.W. 2293 Brakke-Thijm, G. 2783 Brambila, M. 2208 Brand Flu, O.E. 2783 Brandveen, M.G. 2778 Brants, L.K. 1312 Breebaart, A.C. 1649 Breeveld, E.A. 2204 Breman, J.G. 1635 1901 Bremer, J.H.M. den 1638 Brielle, P.G.A. 2786 Brink, R. 1312 3006 Brink, C.J. van den 1650 Brinkman, R. 1637 Broek, J.M. van den 1612 Broek-de Willigen, B.R. van de 184 Broer, D.J. 1591 Brook, R.H. 1637 Brouwer, E. 2777 Brown, R.E. 2618 Bruck, E. 2787 Brummel, L. 1626 Brunings, G.K. 2777 Brunings, W. 2777 Bruyning, C.F.A. 1643 1649 Bruynis, A.J.G. 1312 Bruynzeel, W. 2112 Brzescowsky, W.J. 1610 Buddingh, H. 2783 Buiskool, J.A.E. 1238 2040 Buitendorp, J.J. 2781 Buringh, P. 1637 Buter, W.H. 1312 Butner, C. 2787 Butteling, F.A. 2799 Buyne, E.C. 1638 Bij de Vaate, J. 1627 Bijl, R. 1598 Bijleveld, J.H. 2630 Bijleveld-Melcherts, J. 2630 Bijsteren, P. van, 2783 Bijwaard, A.J., 193 Cabell, W.M. 2911 Cairo, H.J. 1797 Caljé, C.J.F. 1593 Camargo 950 Campbell, A. 1684 Campbell, E.C. 3014 Cámpora, H.J. 950 Cannon, D.J. 3556 Cantz'laar, P.R. 2775 Carlos Javier Bernardo, prins 334 Casati, M. 2683 Ceccon, M.A. 2783 Chaia, A. 2781 Chan Chee Hung 2293 Chandi, R. 2786 Chandi Shaw 2783 Chandricapersad, J.B. 294 Chang Sing Pang, J.I.S.J. 2937 Chevalier, P. 1884 2788 Chevara Calderon, J. 3000 Chilin, J.M.L. 2578 Chin Ten Fung, R.C. 1942 Chirill, J.M. 294 2657 Chowan, L. 2293 Christina, prinses 328 333 Clark, G. 2787 Claus, prins 302 303 328 333 Claus, A.C. van der 2657 Cleonise, C.P.P. 2797 Cleonise, P. 311 Claassen, Zr. M. 1629 Clerq, C. de 2502 Cleveringa, R.P. 2956 Codfried C.M. 2803 Codrington, A.L. 2025 Codrington, T.N. 1312 Cohen, Z. 2556 Consen, H.E.J.M. 184 Constantijn Christof Frederik Aschvin, prins 334 Cool, M. 2781 Cordero, A. 2161 Cordier, W. 1899 Corsten, L.C. 1609 Costa, B. da 2374 Costa, J.R. da 2797 Costas, F.C. 2521 Coupain, B.W. 2783 Coutinho, E.H. 2025 Creveld, S. van 1626 Cullen, J.A. 2787 Curiël, J.Ch. 1238 Currie, A. 2652 2838 2936 2978-2993 3046 Currie, F.A. 2564 Dabekausen, R.M. 2038 Dalebout, A.L. 1598 Dalebout-van der Drift, H.W.C. 184 Dalen, E.J. 2776 Dam, B. van 1611 Dam, F. van 1616 Daniëls, H. 254 312 2804 Dankfort-Nevel, M.E. 2959 Darshoen, K. 2293 David, V.C.A. 184 Day, N. 184 Deel, J.L. 2791 Deibert, J.F.C. 1594 Dekker, P.G. 1839 Dekking, P. 2544 3014 Demeuse, A. 2805 Demon, E.H. 190 2785 Denderen, L.C.A. van 1649 Denninger-Barkmeyer, 2806 Denys, M.J. 1604 Derks, F.J. 192 Derksen, J.B.D. 158 Deursen, K. van 1633 Devilee, J.J. 1594 Deij, L.J.L. 2787 Diaz Sarapura, J.F. 1031 Dillon, C.C. 1798 Dinant, C.J. 1638 Directie, A.M.J. 2778 Dirks, A. 3007 Dirven, J.G.P. 2217 Disney, W. 2757 Dixon, H.G. 1797 Doeven, J. 1638 Donker, Ant., zie N.A. Donkersloot Donker, L.A. 273 Donkersloot, N.A. 2544 3014 3057 Doorje-Craigwell, J. 2783 Doorn, E.S. 2783 Doorn, van 2578 Dorder, A. 1884 Dorwart, I.L. 1798 Douglas, A. 184 Douglas, J. 2970 Draaibas, kapitein 294 Drenth, P.J. 1595 Drenth, P.J.D. 1630 Drenthe, L.B.A.M. 2777 Droogleever Fortuyn, D.J. 1626 Drogasingh, B. 294 Duchenne, A.A. 2538 Duchenne, L. 184 189 269 3007 Duermeijer, A.J. 1633 2531 Duk, W. 1591 Dundas, R.E.W. 1910 Dussen, J.A.H.J. van der 2787 Dutilh, J. 2965 Duuren, K. van 1544 Dijck, J.M.C. van 1769 Dijk, Ch. van 2785 Dijk, H.P.G. van 190 Dijk, J. van 184 Dijk, K. van 2787 Ebecilio, R. 184 Ebiecilijodie, F.H. 294 Echemendia, R. 2783 Echteld, J. 2777 Eck, D. van 1626 Edoo, G.I. 2025 Eekelen, M. van 2797 Eer, E.H. van 2196 Eer, W.H.F. van 2260 Eick, A.Ch. van 2786 Eikelboom, J. 1598 Eilerts de Haan, J.G.W.J. 344 Einaar, J.F.E. 3007 Eisenhower, D.D. 951 El Wanni, A.M.J. 2790 Elata, H. 2583 Elders, I.A.I. 3013 Elders, J.M. 2969 Elias, B.J. 2775 Elisabeth II van Engeland, koningin 1043 Elliot, D.Ch. 184 Elliot, W.F. 2738 Elmont, J.G. 2785 Elmont, R. 2791 Elschot, H.J.R. 2778 Elsenhout, J. 2806 Elte, H.J. 1633 Elton, W.A. 2135 Esquivel, R. 2208 Elzerman, J.Ph. 2481 Emanuels, J. 1641 Emanuels, S.D. 822 1272 3007 Emden, J.H. van 1609 Endt, E. 1633 Enquist, jr. E.H. 1900 Ensing, H.H. 1593 Entjeh, A.I. 2783 Enzerink, P. 2769 Eras, A.L. 2799 Erpecum, C.P. van 1677 Erpecum, K.J. van 2782 Esajas, G. 2973 Esajas, W.A. 2778 Essed-Horn, J.O. 2816 Essenstam, F.H.G. 1312 Eijcken, N.W. 294 Eykemans, E.Th.M. 3044 Eijsden, M.A. van 1594 Fathma 2777 Faught, M.C. 2135 Faverey, J.G. 2783 Fehres, M.K. 1596 Feldhof, G. 2806 Felhoen Kraal, J. 2544 Ferma, A.F.M. 2806 Fernandes, A.A. 1884 Fernandes, A.E. 2799 Fernandes, D.S. 2173 2780 Ferreti, J. 2806 Ferrier. J.H.E. 184 270 815 1248 2533 2873 2970 3007 Ferwerda, J.P. 2208 Findlay, D.G.A. 310 Fisher, A.S. 2797 Fisscher, N.J. 2497 2512 Flaman, J.P. 1638 Floris Frederik Martijn, prins 334 Florschutz, P.A. 1626 Fong Koon Fuk 2788 Fong Poen, I.E. 2182 Fonteijn, G. 1645 Forni, R. 2965 Forti, E.S. 1884 Franco, F. 951 Frentz, F. 1638 Frese, H.H. 1632 Freudenborg, W.H. 2782 Freyhurg, Ch.G.G. von 2784 Friedericy, H.F. 3007 Frondizi 950 Fumedorum, A. 2806 Gaay Fortman, W.F. de 1626 2873 Galvao 1871 Gandhi, M. 338 Gard, A.H. 1797 Gardellen, E. 2956 Gasselt, Van 3010 Gazon 2653 Gemerts, J.I. 184 Genderen, Th. van 2284 Gent, J. van 3044 George VI van Engeland, koning 1043 George, B. 1884 Gerber, A.E. 2781 Gerdeman, W.L. 2781 Gerharz, N. 1769 Gerritse, G. 1594 Gerritsen, E.E. 1645 Gesser, H.H.W. 2781 Getrouw, F.E. 2799 Geursen, Th.J. 1624 Geurtz, H.C.J. 1633 Geutskens, E. 1633 Geijskes, D.C. 2168 2574 Gezius, J.A. 2783 Ghijsen, G.M. 2775 Gietema, B. 1609 Gill, D. 2777 Gilles, F. 2465 Gils, P. van 1924 Girdhari, L. 2402 Girganand 2806 Girujanu 2858 Girwar, S. 2038 Glans, C.L. 2293 Glas, A. 1609 2212 Goedhard, C. 1693 Goedhuis, D. 1044 Goerdin, J. 2796 Görlitz, W. 3013 Goldstein, I. 2684 Gom, W.H. van 294 Gomes, L.G. 2781 Gomes, M.A. 2781 Gomperts, F.J. 2796 Gomi 2777 Gonggrijp, J.W. 2266 2544 Gonzalez Echemendia, A.M. 2783 Gool, H.J. van 1609 Goodman, H. 2944 Gorkom, J.A.J. van 184 686 792 2970 3007 3044 3055-3067 Gorter, C.J. 184 Gorter, T. 269 Gottschalk, B. 2451 Gottschalk, A.J. 1637 Goudstikker, A.S.J. 1924 Gout, W.H. 1638 Graaf, W. de 1607 Graven, J.M.W. de 2786 Grey, R.F.A. 2987 Grimberg, H.J. 2259 Groen, J. 1638 Groenefelt, H.E. 190 Groenendaal, M.H. 1624 1627 Groenman, R.W. 2057 Groenveld, J. 187 Groot, J. 3007 3014 Groot, B.C. de 2790 Groot, I. de 3013 Groot, M. de 2796 Groot, W. de 1638 Grünberg, H.C. 1047 Gualtherie van Weezel, J.H.A.K. 1596 Guda, H.A.M. 2083 Guest, P. 2981 Guimaraes, J. 2806 Gullit, Ch.J.A. 2479 Guman, familie, 1900 Gummels, H.A. 423 Gunter, L. 2806 Gussenhoven, L.B. 2777 Gutiérrez, G. 2161 Gijzel, W.P. 1633 Haage, W. den 2797 Haakman, H. 2581 Haakon I. van Noorwegen, koning 951 Haar H.E. ter 1610 Haas, J.H. de 2706 Haas, R.A. de 1649 Hackert, R. 1633 Hadji Amir Siregar 2880 Haenen, J.F.D. 2293 Haer, F.W. van der 312 Halffmann, A. 3005 Halfhide, W.S.L. 1277 2377 Hamel, M.M. 2791 Hanen, H.J. 2797 Hanlon, R. 2806 Hanneman, H.J. 2783 Hanraets, P.R.M.J. 1649 Hardjo, E.S. 2025 Haring, G.L. den 2777 Harkisoen, M.S. 2293 Harpal, M. 2797 Harpert, L. 2785 Harpert, L.H.P. 2246 Harris, J. 1910 Hart de Ruyter, Th. 1616 1649 Harting-Denz, A.J. 190 Hartl, H. 2968 Hartlein, C.E. 2799 Harvard Duclos, B. 815 Harrypersad, J. 2782 Haspels, A.A. 1649 Haverschmidt, F. 1926 Haverschmidt-de Graaff, A.H. 1926 Hazel, F. van de 1614 Hazzard, R. 1884 Heerde, G. van 1598 Heeren, W.J. 1594 Heeren, P. van 3013 Heerswynghels, W. van 2232 Heesterman, J.E. 2269 2371 Heide, A. 2790 Heidweiler, H.A.F. 449 485 Heinen, H. 1633 Heinze, O. 190 Heiting, J. 1671 Helders, G.Ph. 1824 Heideweg, J.F.C 1602 Hellendoorn, P.H. 1633 Heller, R.A. 2954 Hellinga, F. 1610 1637 Hellinga, L. 2706 Helsdingen, W.H. van 240 Helstone, N.J. 2580 Hemert, P.A.P.J. van 1614 Henar-Schröder, M.C.H. 185 Hendriks, G. 1600 1634 2483 Hendrikse, M.J. 1593 Hennep, H. 2783 Herfst, A.R.S. 1797 Hermans, G.A.E. 1637 Hermans, H. 3044 4064 Hertog, L. de 1633 Herweyer, A. 187 Heslinga, K. 1629 Hesse, A. 1910 Hest, F.A.S. van 2096 Hetebrij, A. 1638 2396 Hetten, L.F. van 2783 Hetten, A.M.C. van 2790 Heupers, J.H. 1648 Heyde, H. 2562 2708 2796 Heyn, A.H.J. 2208 Hielkema, H. 1638 Hillen, F.C. 1626 Hillenius, J.M. 1600 1624 Ho A Sjoe 2737 Hoekendijk, B. 1899 Hoessain, Z. 2025 Hoetmer, K. 187 Hofman, W. 2309 Hofmans, G. 325 Hofstede Crull, C.A.H.W. 294 Holband, J.A.E. 2807 Holtrop, M.W. 2112 Homan, J.A. 185 269 Homans, K.A. 2161 2208 Hond, R. den 1633 Hongerbron, E.M. 2796 Hoof, H.A. van 1610 Hoogenkamp, D.A.J. 1594 Hoogenveen, G. 1638 Hoogesteyn, O. 2787 Hooghiemstra 2979 Hooghoudt, P.G. 3057 Hoogzaad, J.J. 2788 Hoonhout, S.L. 1638 Hopkins, J.B. 1900 Horst, D.J. ter 1598 Horst, H. van der 1600 2367 Horsten, J. 2241 Houch, C.C. 2787 Hout, R. van der 1591 Houte, I.C. van 2478 Hovenkamp, J. 187 2787 Hoving, H. 1633 Howldar, L.J. 2777 Huck, J.L. 2161 Huizenga, L.H. 1597 Huizinga, H.J. 1771 Hulsbos, L. 2173 Hulster, I.A. de 1612 2249 Hulten, C.T. van 2293 Hurault, J. 2658 Hussain Ali, H.T. 2293 Huwae, C. 2783 Huyzen, A.J.R. 2788 Hijmans, E. 1304 Hijmans, R. 1638 Ibarra Padilla, S. 2583 Iding Sumita 1945 Imanuel, C.E. 2025 In 't Veld, A. 1627 Indiaan Pacha, W.Chr. 2808 Ingwersen 2797 Irene, prinses 299 328 333 2870 Ishak, H. 2778 Islam Bin Mohammed, E. 2139 Islam Ramdjan 1216 Ismaël, J. 3029 3030 Izaak, A. 2778 Jackson, F.H. 2796 Jackya 2783 Jacott, C.F. 294 Jacques, J. 2604 Jadnanansing, R. 2583 Jagbandhan 2806 Jagdieschandre Jadnanansing 1238 Jagesari, S. 2783 Jagroep, B. 2809 Jaime Bernardo, prins 334 Jamin, E.J.H. 2987 Janki, R.H. 1924 Jansen, H.R. 2791 Jansen, J. 1593 Jansen, P. 1598 Jansen, Th. 2790 Janssen, B.J.J. 1615 Janssen, J.J. 1637 Janssen, P. 3001 Janszen, A. 1615 Jap Ngie, A.H. 2293 Jepsen, W. 2781 Jerron, T.C. 3016 Jesserun, W. 266 Jessurun, R.W. 2518 2525 Jessurun, W. 1798 2527 Jie A Fa, 2791 Jimenez 950 Johan Friso, prins 334 Johanes, A. 2797 Johannes XXIII, paus 2985 Johansson, S.O. 2000 John, S.S. 2788 Jonckheer 272 Jong, A. de 1795 Jong, R.J. de 1607 Jong A Pin-Bunsee, L.S. 2786 Jonge, M. de 1594 Jongeleen, J.K. 1598 Jongsma, M.W. 1600 1649 Jonker, G.D. 1626 Jonkers, A. 3008 Joomun 2785 Joon, E.P.H. 1312 Jordaan, L.E.H. 427 Joyce, J.A. 2387 Jubitana, J. 294 Juda, J. 2794 Juliana, koningin 266 291-296 301 318-327 332 2489 2655 2663 2725 2817 2866 2871 2970 Julio Indiaan 2488 Kadell, F.G. 2781 Kadirbaks, H. 2909 Kafradi, M. 2681 Kahma, J. 2232 Kahn, J.C. 2232 Kahn, M.C. 2556 Kalshoven, G. 1601 1626 Kamaansing, L. 2796 Kamperveen, A.R. 2402 Kampf, R.J. 187 Kappel, R. 2408 Karamat Ali, G.N.Z. 2790 Karamat Ali, M.A. 269 1238 2038 Kariem, S.B. 2025 Kars, A.J. 2797 Karsovidjojo, W. 2025 Kaulesar Sukul, J.P. 3008 Kelly, A. 1884 Kemmel-van der Linde, H.M. 185 Kempenaar, F.J. 1641 Kerk, J. van de 1598 1609 Kernkamp, W.J.A. 273 345 Kesonarain, J. 2025 Keyl, M. 2783 Khan, M.B. 2781 Khan-Samson, O.G. 2781 Khanai, Ch. 2402 Kippings, B. 1884 Klaasesz, J. 266 2424 2843 2953-2960 3008 Klaassen, G. 1633 Klaauw, G.C. van der 1603 Klein, F.H. 1910 Kleiss, J.B. 268 1769 3044 Kletter, G.B. 2831 Kletter, Y.I. 185 Klinkhamer, C.ss.R.,K. 2557 Kloeck, C.A.G. 1638 2396 Kloes, L.J.J. van der 1609 Klokke, A.H. 164 Kloos, A.H. 1651 Klooster, J. 2479 Klootwijk, Th.R. 1612 Kluivert-Brown, F.H. 2783 Knapper, N. 2782 Kneepkens, H.P.A. 1630 Knel, L. 185 Knoop, H.C.M. 1629 Knoppel, G.H. 2135 Knoppel, I.H. 185 Knuyt, A.C. 2783 Koejoe, E.A. 2791 Koekebakker, J. 1595 Koen, G.A. 2787 Koenders, I. 3004 Koenders, J.G. 2919 Koks, P.P. 1609 2214 Komproe, A. 2604 Komproe, R.H. 2888 Kooistra, A. 1633 Koons, Ch.A. 2135 Kooijman, K. 1594 Koppen, L.C. 1616 2475 Korringa, P. 1618 Kort, Th.J. van der 1645 Korthals, H.A. 278 2981 Korvinck, A.W. 2781 Koster, Ph.Fr. 2783 Kouwenhoven, F. 2783 Krak, A.S. 2797 Kramer, F. 1645 Krimedath, N.H.P.B. 2809 Krishna, S. 1884 Krishnamurti, J. 2538 Kroeze, E. 1596 Kros, C. 1596 Kross, M. 1040 Kruisva, C.C. 2657 Kruse, K.W. 2208 Kruijer, G.J. 1684 Kruijf, H.A.M. de 1610 2706 Kubes, V. 2216 Kuiper, A.D. 1591 Kuipers, S.F. 1633 2787 Kuperus, A.T. 1651 Kuyp, E. van der 3057 Kuypers, A. 1591 Kuijpers, H.J. 1615 Kuypers, C.ss.R., St. 2981 2985 Laan, P.H. van der 1633 Laar, E. van 217 220 Laarman, J.J. 1649 2706 Laba, Chr. 425 Lachmipersad, B. 2796 Lachmon, J. 1242 2809 Lambriex, H.F.A. 2785 Lancee, W, 2777 Landvreugd, W. 2778 Lawton, J. 2745 Laingsingh-Sewpersad, B. 2809 Laingsingh-Sewpersad, F. 2781 Laingsingh-Sewpersad, T. 2785 Laisingh, B. 2402 Lakerveld, W.L. van 1613 2232 Lama, E. 2797 Lambert, H.S. 2783 Lamers, mr 1645 Lammeree, J.M. 1769 2899 Lamsberg, C.E. 2799 Land, W.J. van 't 2783 Land-Flemming, M.C.H. van 't 2783 Landman, D.C. 1630 Landveld, H. 2782 Lane, D.L. 2816 Lane, V.G. 2112 Lange, Th.M. de 1769 Langenberg, A.J.A. 2783 Langenberg Coland, J.J. 2783 Langeraar, W. 699 Langguth Oliveira, F.A. 2206 2981 Langkamp, G. 2790 Lansberge, J.W.G. van 2987 Lanschot, W.Ch.J.M. van 2336 Lansen, J. 1651 Laoh, J.Ph. 1609 Lapar, M. 1884 László, K. 2809 Latumeten, H.A. 2781 Latumeten, M. 2781 Lee Sack Fong 2987 Lee Yun 2293 Leeflang, C. 1600 Leentvaar, P. 1643 Leeuw, A. de 2083 Leeuw, A.J.H. de 3008 Leeuw, G. de 1595 Leeuw, M. de 1600 Leeuwaarde 2025 Lefevre Cruton, A. 2968 Lely, C. 339 Lelijveld, J.L.M. 1626 Lemmer, J.W. 2293 2777 Lennep, E. van 3008 Lent, C.J. van 1753 Lenselink, A.J. 1609 Lenz, A.J. 1884 Lequeret, J.P. 2232 Letterboom, P.J. 294 Leunis, J. 1645 Leur, L.C. de 1598 Levering, M.J.M. 2777 Leypold, E.C.R. 2195 Licht, A.A.M. 2025 Lichtveld, L.A.M. 2544 2876 3008 3066 Lichtveld, Y. 2790 Lie Ken Jie 2776 Liefeld, A. 3008 Lieftinck, P. 1693 2965 Lier, R.A.J. van 3026 Lieuw A Tsjoeng, I. 1894 Lieveld, H.I. 185 Lieveld, L.E. 1900 Lignac, T.E.W. 1595 Limon, P.A. 2782 Lindenberg, E.A. 2785 Lindenberg, G. 2782 Lindenberg, M. 2657 Lingers, A. 2797 Linglin, B. 2557 Linnartz, M.A. 1884 Lioe A Joe, L.W. 2777 Lipse, W.N. 2777 Lissauer, M. 2218 Litchfield, L. 2311 Lo Ning Hing, O. 1884 Lobato, E.H.E. 2786 Lobato, J. 187 Lobo, H.E. 2809 Lobo, I. 2648 Long A Mou, P.H. 1797 Lont, A.E. 194 Loos, J.D. 1645 Lotives, H.D. 2199 Louwes, H.J. 2208 Lowe, J.W.C. 1910 2260 Loze, Th.M. 3008 Luining, Th. 1649 Lumumba, P. 345 Luning, H.A. 1609 Luns, J.M.A.H. 947 Luijendijk, W. 1649 Luytjes, A. 2208 Lijkwan, W.A. 2782 Lynch, H.A. 2783 Lynch, R.L. 1884 Ma Ajong, R.J.J. 1942 Maagdenberg, F.Ch. 2778 Maahs, R. 2564 Maas, R.G. 2799 Maat, G.J.R. 1626 Mabie, L.L. 1900 Mac Andrew, J.S.C. 2797 Mac Donald, B. 2777 Mac Donald, J.S. 2208 Mac Rooy, P.G.G. Mackay, E. 3008 Mackintosh-Baank, K.Y. 185 Mac-Koy, E.G. 2783 Madrigal, V. 2161 Magahos 2778 Magelhaes Barata, J. 294 Mahawatkan, M.A. 2683 2809 Mahmud, M. 1910 Majoewskij, W. 1611 Mak, J.A. 2293 Malik, M.A. 1884 Mamdi, M. 1910 Manen, H. van 1947 Mangal 2809 Mansholt, B. 1684 Manstra, E. 2777 Marcet, M.J. 294 Margriet, prinses 299 304 328 333 334 2870 Maria Caroline Christina, prinses 334 Maris, A. 1609 Markiet, N.L. 2785 Marks, R. 1884 Marlan, A. 2638 Marle, E. van 1598 Marman, F.E. 185 Marshart, J.E. 185 Marsman, J. 1638 2390-2393 2400 Martens, N.E. 2777 Martinus, F. 1630 Marijke, prinses zie Christina, prinses Massink, M.R. 2352 Mastrigt, C. van 2787 Mathies, J. 1609 Mathivet, J. 3014 Matroos, N.J. 3001 Mattos, J. de 2785 Mayland Rijnoudt, A.M.C. 2790 Maynard, L. 2663 3023 Mazure, R. 1594 Meer, F. van der 1633 Meerberg, A.O. 2293 Mees, F.H. 187 Meilink-Roelofsz, M.A.P. 1631 Meinsma, L. 2704 Meiracker, G. van der 2038 Melitz, P.J. 1637 Ment, E.G. 2783 Merkus, H. 1614 Mertens, P.J.J. 1651 Merwe, A.A. van der 1594 Mes, C. 2790 Messchaert, W.F.E. 1591 Meuleman, C. 2583 Meulen, D. van der 1651 Meulen, J. van der 1598 Meijden, L. van der 1649 Meye, L.H. 2959 Meyer, A. 2776 Meyer, E.H.G. 2790 Meyer, H. 2799 3011 Meijer, J. 3008 3016 Meijer, M. 2706 Meijer Wijnalduus, M. 2790 Meynen, J. 2981 Mezger, J. 1591 Miedema, A. 1594 Mierlo, C.G.M. van 1630 Milius, J. 2112 2775 Minderhoud, A.P. 2208 Minderhout, G. 2956 Miranda, M.F. 185 266 Miranda, A.Th. de 2186 Miranda, J.A. de 1946 Miranda, M. de 2902 Mishreelal Jaiswal 2809 Mitchell, H. 2981 Mitrasing, F. 3001 Mitrasing, I.S. 185 Modderman, P.J.R. 1625 Moerel, M.H.E. 3008 Mörzer Bruyns, A. 1798 Mörzer Bruyns, M.F. 1619 Moestafa, M. 2796 Mohammed Adam Ajoeb, T. 2788 Mohampersad, R. 2584 Molan, J. 2787 Molegraaf, J.P. 1598 Molina, C. 2787 Moll, C.C.A. 2796 Moll, J.W. 1609 2213 Monkou, W.H.C. 2489 Montfort, M.A.J. van 1609 1637 Moonen, J.M.M. 185 267 Moot, M.C. 2777 Morales, A.W. 2791 Morales, R.V. 950 Morel, C.W.H. 2135 Morice, J. 2208 Morpurqo, A.J. 2965 Mosch, A.D. du 2799 Moser, L. 3034 Most, J.M. van der 1648 Mostert, P. 1602 Motie, H. 190 Mourik, A.M.W. 2777 Mourik, C. van 1616 Mulder, G.C.A. 2787 3013 Mulder, H.R.G. 3057 Mulder, J. 1638 Mulder, R.J. 1593 1638 Mulder, W.J. 1609 Munck, V. de 2781 Muntslag, E.S. 1884 Muntslag, familie 2782 Muradin, G. 2025 Muruwa, P.C. 2660 Musaffer Ali 2782 Mijland, L.W. 2809 Mijnals, L.J. 2778 Naarden, O. 2778 Nachtegaal, P.J.C. 3013 Nadir Bocus 2797 Nagelkerke, M.J. 1591 Nagtegaal, C. 185 3005-3042 3044 3057 Nassy, C.M. 185 Nassy, R. 2583 Nederbiel, R.J.A. 2222 Neef, K.J. de 1626 Neerings, Th. 2775 Neff, D.B. 1899 Nelemans, F.A. 1645 Nelemans, L.P.G. 1651 Nelom, Ch.Th. 2781 Nelom, G.K. 2781 Nelstein, A.F. 2583 Nes, A.M. van 1612 Neut, T. van der 187 Neuteboom, J. 1638 Ngadjo 2796 Nichols, C.E.N. 2960 Niemel, H.R. 1797 Nienhuis, G. 1633 Nieraeth, M.E. 1598 Nieser, N. 1633 Niet, M. de 175 2039 2781 Nieuwenhuis, H. 1630 Nirk, M.D. 2809 Nous, D.E. 1884 Noltus, B. 1650 Nooteboom, J.A. 1609 Normann Helman, A. von 2782 Noten, U.A. de 2783 Noten-Halfhide, G. de 2783 Nouzille, 2260 Nunes, I.B. 2777 Nurmohammed, M.H. 2293 2788 Nurmohammed, N.K. 1065 Nurmohammed, R. 1942 Nijdam, S. 3008 Nijen-Westerman Holstijn, B. 2579 Nijhove, M.H. 2809 Nijs-Eekhout, A.M.E. de 185 O'Brien, L. 1598 Oemrawsingh, S. 2782 Oerlemans, H.J. 2965 Oers, J.A.H.I. van 1633 Ojeda, A. de 2586 Olteana-Zanné, V. 2781 Olthof, W. 1651 Oltmans, W. 1904 Ombre, W.E. 191 Ommeren, H.C. van 424 1213 2288 2720 2938 Ong A Fat, U.W. 2797 Ong A Lok-Tjien Fooh, R.Th. 2293 Oomens, C.A. 1592 Oordt, H. van 1769 Oostburg, S.M.Chr. 185 Oosterwolde, L.E. 294 Oosthuizen-Angel, J.H. 2781 Oranje, L. 1649 Ormskirk 2711 Osenga-Wiltschut, S.C. 2038 Oudschans Dentz, F. 214 2810 O'Varma, B. 2275 Oven, A. van 1626 Overbeek, H.E. 1596 2906 2908 Overbeek, W. van 1848 Overdiep, S.G. 2777 Overdulve, J.J. 1638 Overzee, H. 2196 Oven, J.G.M. 185 187 Ozinga, M.D. 1625 Paap, C.A. 1762 Pagter-Kulsdom, A.F.M. de 185 3057 Paints, I.C.I. 2791 Panday, L. 2781 Panday, T. 294 Panday-Wijnants, W.W. 2777 Panhuys, E. 2816 Parinah 2777 Parisius-Zerp, C. 294 Parlour, R.R. 2112 Passchier, F. 1626 Pasch, Chr.A.W. van der 2775 Paulus VI, paus 2985 Paymans, J.F.H. 1638 Peelen, A.J. 2797 Pel, H. 1825 Penaat, F.H. 1910 Penders, J.M.A. 1609 2210 Pengel, H.R. 2785 Pengel, J.A. 338 1242 1247 1250 1758 2914 2972 Pengel-Zending, E.J.A. 2796 2797 Pent, D. 2232 Peper, A. 1635 Petersen, M.A. 1595 Petri, W.G. 1924 Petten, J. van 185 1910 3009 3054 Petten-van Veen, H. van 3009 Petzold, Tj.R. Peyl, J.C. van der 686 Peyl, Th.J. van der 185 1600 2057 3010 Peijenburg, G.H.J.M. 3034 Phagoe, H.A. 2797 Phagu Taranath 2204 Philips F.J. 2981 Philips P.A.M. van 2135 Pichot du Plessis, L.W. 2782 Pieter Christiaan, prins 334 Pieterz 2790 Pinas, E.A. 1213 2811 Pinas, R.M. 2796 Pipi, zie Muruwa, P.C. Piron, P. 1649 Pitti, V. 2139 Plak, E.F. 2790 Plein, C.R. 2797 Plein-Walker, S.E. 2786 Plesman, A. 340 2977 Plessius, E.J. 1613 Plet, N.F. 2785 Pluimakers, H. 1609 Poeran, R. 2293 Poetoe. 2049 Polak, C.H.F. 1626 Polak, J.M. 1626 Polanen, J.D.V. 1772 Poll, M.M. van 1312 Ponit, J.D. 294 2811 Pons, L.J. 1610 Poons, A.M.A. 1597 Poppeliers, L.F. 189 2070 3009 Pos, H. 1626 Pos, R.H. 1178 Post, E.H. 1598 Postma, T.J.S. 1648 Pous, J.W. de 1598 1638 Praag, S. van 2544 Prade, H.O. 1213 Prade-van den Berg, A.E. 2783 Preisser, F.H.O. 1598 Prick, J.I.C.G. 1602 2477 Prins, F.W. 1630 2477 Prins, H.K. 1649 Prins, J. 3020 Prins, Th.H. 3009 Pronk, B. 2973 Pronk, J.P. 782 Quadros, J. 150 1024 Quintus Bosz, A.J.A. 577 1769 Raa, Chr.H.G. ten 1626 Raadt, B. de 1617 Raap, D. 1638 Radakishun, H.S. 3043 Radakishun, K.S. 2973 Räkers, J.M.F. 1626 Rakim, G.S. 1238 Ram, A. 2556 Ramautarsing, B.S. 1797 Ramdatt, R.R.R. 2011 Ramdjan, M. 2783 Ramdraran, E.S. 2025 Ramessar, N. 2796 Rampersad Rapipiare 2139 Rampersaud Ramsaywack 1892 Ramphal 2785 Ramoediet, B.S. 2818 Ramsingh, J.O. 1722 Ramtahalsing, R.W. 2790 Ranitz, J.C. de 2970 Rasoelbaks, I. 2025 Ray, S.L.N. 2674 Rebel, G.B. 3057 Rellum, J.V.A. 2783 Rellum-Gorter, H.E.J. 2783 Relyveld, P. 1649 Renardel de Lavalette, W.A. 185 2839 2970 2987 3043-3053 Renardus, H.W. 2185 Renfurm, E.F.J. 2778 Renirie, A.B. 2786 Rens, J. 2887 Rep, W.H. 2698 Resida, J.J.R. 2815 Reteig, R. 2186 Reynvaan, J. 2795 Riboet, A. 1238 Richel, P.A.M. 1631 Ridder, P.G. 1598 1638 Riedewald, R.F. 2816 Riemens, D. 1645 Riemer Jzn., G. 2161 Rier, H.Y. 185 Riet, D.A. van der 1797 Riet Paap, Th.P. van 1638 Rietberg, L.J. 2572 Rigot, P. 1924 Ringma, S.H. 1615 2256-2258 Ritfeld, Th.E. 2204 Ritter, Ph. 2816 Ritter, R.W. van 3054 Robles de Medina 185 Robles-Alken, A.C. 2660 Rodenhuis, H. 3013 Rodjan, A.S. 2796 Roelink, J. 1630 Roels, G. 530 Roem 2924 Roessingh, M.P.H. 1631 Roest, G.W.J. 2169 Roeters van Lennep, W.O. 1626 Roetert, A.A. 2958 Romeijn, H. 2969 Romeyn, J.G. 2461 Ronnen, J.R. von 1626 Roock, J.P. de 3009 Roolvink, B. 1684 Roon, D.E. de 1611 Roos, F. de 1630 Rooij, R.M.H.C. de 1629 Rosalina Mathilde (Moengo-tapoe) 294 Roseval, A. 1884 Rotte, J. 1650 Rotte, F.G. de 1591 Ruinard, J. 2514 Ruiz, O.N. 2311 Rule, V.A. 2081 Rümke, H.C. 3014 Ruppert, M. 1812 Rustvijk, E. 2777 Rustvijk, P.W.E. 2799 Ruyter, A. 2797 Rijaard, E.H. 2777 Ryhiner, D.F. 185 Ryhiner, H.D. 2044 Rijhiner, J.Ch.J. 2778 Rijk van Ommeren, H.R. 2777 Rijnders, D. 2787 Rijnders, G.F. 2112 Rijnenberg, S.A.C. 2451 Sabajo, C.J. 2657 2796 Sabajo, Ph. 294 Saddal, R. 2783 Sahadew, M. 2797 Sahtoe, J. 2782 Samipersad, H. 2139 Samseer, F. 186 Samsin, F. 2139 Samson, W. 1670 San Martin, J. de 2588 Sandel, O.R. 2811 Sandvliet, H. 2204 Santen, C.W. van 1653 Sardjoe Mishre, H. 1924 Satram, Ch. 185 Schaafsma, G. 1594 Schadee, J.Ph. 2775 Schadee-van der Heiden, W. 2775 Schalken, Th.M.C.J. 1590 Schampers, J.M. 1602 Schans, P. van der 1624 1626 1630 Schechter, A.A. 2745 Schelfhout, J.T. 1630 Schellenbach, J.M. 1602 Schellevis, A. 1625 Scheltema, A.M.P.A. 1592 1609 Schenk, G. 2783 Schenlij, E.W.H. 2971 Scheper, P.L. 2083 Scherpenhuyzen, A.J.A.H. 1634 2483 Scherpenzeel, C.W. van 1641 Scheurleer, F.A.F. 1613 Schierbeek, P. 2787 Schilperoort, W. 3009 Schipper, W.E. 2811 Schlichting, A.J. 2944 Schmelzer, W.K.N. 931 Schmidgall, F.L. 1601 Schmidt, F.H. 1641 Schmidt, L.J. 2783 Schneider, D.L. 494 Schneiders-Howard, G. 309 Schönberger, H. 1637 Scholten, G.J. 1626 Schoordijk, H.C.F. 1626 Schouten, J. 1628 Schouten-Elsenhout, J. 2583 Schregardus, M.W.F. 1641 Schreurs, P.M. 1637 2483 Schrover, J.H.M. 1594 Schüssler, G.J. 1769 Schumacher, I.C.J. 2783 Schut, W. 1645 Schutz, J. 2232 Schuurman, J.J. 1369 1618 Schuylenborgh, J. van 1637 Schwarz, A.L.P.M. 2783 Schwarz, F. 1899 Schweig, E.S. 2222 Schweitz, J.B. 2583 Schijfsma, E. 1637 Seca, W.S. 2025 Sedney, J. 538 1041 1210 1243 1244 2616 2940 Seegers, H.M.G. 1795 Semil, R.L. 2811 Setten van den Meer, W.C. van 2777 Severin, H.R. 186 Sewberath Misser, R.A. 2796 Sewmarain Mangar, 2783 Sewpal, B. 2785 Sewpersad, zoon van Rampadruth 2782 Sewsahai, S. 2038 2778 Sewsankar, J. 2783 Seyffardt, A.L.W. 2260 2981 3013 Seyl, Van 1899 Sheppard, P.H. 3011 Shepperd, H. 2816 Sherlock, P.M. 2208 Shevtzoff-Stienstra Toussaint, V.M.A. 186 Shriemisier, H. 1238 Shuster, J.M. 2222 Sichem, Y. van 2790 Siewmangel, S. 2817 Silva, H. da 1638 Simons, A.Y. 186 Simons, J. 2965 Simons, W.Ch. 2783 Sing, H. 1924 Singh, J. 2682 2811 Sirdadjoe, B. 2783 Sitalsing, L.I. 186 269 Slager, S. 1637 Slagmolen-Mees, G.L. 2783 Slamet Hardjovidagdo, R. 2811 Sloos, I.J. 1624 Slot, G.J. 1624 Sluis, J. 1899 Sluys, L.A. van der 186 Small, C.V.J. 2181 Smart, A.C. 2786 Smeets, R. 1628 Smidt, J.Th. de 1631 Smit, C.A. 1648 Smit, E.W. 1910 Smit, M.H. 2783 Smit, P.G. 2374 Smit, W.G.H.C.J. 1238 Smits, R.M. 1593 Sno, H. 2778 Snijders, E. 1596 Snijders, W.J.J. 2272 Soeharto 950 Soekdew, H. 2811 Soekhram, S.P. 2783 Soeki, A.Y. 2777 Soemito, I. 267 2884 Soemodihardjo, R.S. 1238 Soeperman, S.A. 1238 Soetiran Kromoredjo 1656 Soetosenojo, F.S. 2025 Sohansingh, J. 1942 Somaroo, R.A. 2615 Sommen, J.L.M. van der 1638 Somoza, L. 950 Somer-Dewanchand, A. 2293 Sousa Filho, A. 1884 Soutendijk, L.R.W. 3009 3057 Spaans, A.L. 1612 Spalhurg, R.A.A. 1849 2907 Speekenbrink, A.B. 2832 Spek, W.F. van der 2260 Speyer, H. 2783 Spierenburg, D. 3066 Spiering, R. 2556 Spijer, E.G. 2783 Spijker, W. van 1594 Staal, H.M.C.A. 2904 Staf, C. 1729 Stahlie, T.D. 1649 Stassen, C.W. 1638 Steen, H.J. van der 1594 Stegeman, H.J. 187 Steinkühler, A.M.C.J. 2183 Stevens, J. 1609 Stive, J.F. 157 Stoc, A.E.G. 2812 Stock, R.J. 2990 Stoffers, A.L. 1626 Stofkoper, J.A. 1593 Stol, H.W. 2799 Stoll, A. 1630 Stoppelaar, J. de 3055 3057 Straaten, C. van der 1591 1597 Strachan, H. 2476 Striegler, H. 1910 Stroessner 950 Struiken-Wijdenbosch, I.M. 186 Strusser, H. 2699 Struycken, A.A.M. 274 2832 Strijdhaftig, R. 2778 Stuivenberg, Van 2799 Stutterheim, R.H. 1626 Supit, J.J. 186 Susky, F. 2420 Sulianti Saroso, J. 624 Susanto Tirtoprodjo 1890 Suurhof, J.G. 2941 Swalf, I. 2293 Swami Persad, A.L. 2783 Swami Persad-Ruivenkamp 2783 Swart, J. 1626 1630 Swartman, G. 2971 Sweeb, C.A.M. 186 Swellengrebel, N.C. 2940 Swier, G. 2813 Symor, Ph. 2785 Taeni, J.S. 2965 2996 Tak, M. 2401 2944 Tanneur, J. le 2556 Tas, J.M. van der 3013 Tate, M.R. 2683 Tavasci, E. 2965 Taweroe, B. 294 2657 Tawiroe, B. 294 2657 Taylor, E.M. 2799 Taylor, J.R. 2025 2783 Taylor, P. 2783 Telgt, F. 2790 Temminck Groll, C.L. 1625 Terluin, G. 1428 1597 Teunis, B.W. 2791 Teunis, D.H.W. 1605 Tewari, R.B. 2038 2673 Thakoer, S. 2796 Thiadens, A.A. 1637 2234 Theiss, J. 2813 Thiel, F.J.F.M. van 2787 Thiel, P.H. van 1643 1649 2696 Tholl, F.A. van 1798 Thomas, C. 2306 Thomas, J.J. 1769 Thijm, H.E.J. 2798 Thijm, L.E. 2813 Thijs, L.M.E. 2777 Thijs, M.D. 3034 Tiggelman, G.P. 1624 2111 Tilburg, J. van 267-269 2424 2832-2835 2843 2961-2972 3009 3022 Timmer, J.H. 1614 Tixier, P. 1884 Tjauw A Hing, J. 1391 Tjin A Djie, H.R.J. 2260 Tjin A Soi, H. 2293 Tjon A Hie, C.A. 186 Tjon A Sang 2915 Tjon A Tjoe 2783 Tjong A Hung, A.R. 2217 Tjong A Hung, R. 2025 Tjong Kon Fong, 2781 Tong Sang, O.L.A. 1797 Tongeren, R.B. van 1609 Toorn, B. van 1614 Torfs, J. 611 Tosini, R. 2816 Toutenhoofd 1593 Treurniet, E.M. 2402 Trexler, E. 1900 Tromp, J. 2965 Tromp, V. 1594 Trovatten, S. 2683 Trujillo Molina, B. 950 Tsjombe, M. 1051 Tuijnman, D.S. 2208 Tijdeman, A. 1638 Tyson, A.E. 1685 Ubels, E. 1610 2177 Udenhout, A. 2025 Udink, B.J. 590 Uitermark, G. 1633 Ullrich, W. 2556 Ulm, J.R. 1312 Valk, F.E.J. van der 3057 Valk, H.M.H.A. van der 2787 Valle García, J. 2787 Vanenburg, O.H. 2783 Vann, L. 2247 Varekamp, J.F. 1645 Vargas, A. 2161 Vargas Marcin, R. 2583 Veder, A.J. 2208 2921 Veen, J. van 1613 Veen, J. van de 1596 Veening, E. 1611 Veer, W.N. 1633 Veer, F.P. de 188 Veer, P. van het 3057 Velde, J.B. van de 1769 Velema, E. 1626 1630 Velez, G.A. 2787 Velzeboer, Ph.Th. 1617 Verbout, A.J. 1626 Verburg, H. 1839 Verdam, P.J. 1626 Verhaak, G.Th.M. 1637 Verhagen, F.M.F. 2783 Verhoeven, F.R.J. 1631 Verhoog, J.M. 2889 Verlinde, J.D. 1626 1649 Versteeg, A.H. 1625 Versteegh, P.J.D. 2251 Vervuurt, H.E. 269 2025 Vervuurt, R. 2583 Vervuurt-Ma Ajong, S.L. 186 Verwey, L.H.A. 2781 Veurink, D. 1595 Vieira, H. 294 Vink, J. 1599 2364-2366 Vink, J.C.H.H. de 2787 Visser, A.W. 1609 Visser, W.J. 2232 Vlaanderen, W. 2991 Vleeshouwer, O. 1910 Vliet, J.A. 2797 Vlijter, A.G.A. 2782 Voet, H. van der 2293 Vogel, D. 1594 Vogelenzang, E.H. 1649 Volkerts, F.C.A. 2783 Volkerts, J.J.J. 1238 Vollenhoven, P. van 304 328 333 Vonsee, R.G.H. 1238 Voorhoeve, A.G. 1612 1637 Voorhoeve, J. 2548 3060 Vos, L. de 2196 Voss, A.L. 3009 Vrede, R.F. te 2777 Vries, E. de 1626 2586 Vries, E.M.J. de 1593 1612 Vries, H.L. de 1861 2785 2839 2840 2994-3004 3009 3013 Vriesde, E.F. 1213 Vroon, A.C 3009 Vrij, F.J. 2789 Vrijlandt, F.H. 1602 Vuuren, W. van 1637 Vyent, U.J.L. 2402 Waal, R.D. 2797 Waal Malefijt, A.M. de 2556 Waalwijk, L.Th. 2787 Waard, J.P. de 2783 Wagenaar Hummelinck, P. 2544 Wal, J.T. van der 1595 Wallien, J.H. 1910 Wather, C.E.L.O.N. 2683 2813 Wang Wing Sum 2562 Warners, C.J. 1641 Wassenaar, Th.F. 2025 Wassink, J.Tj. 1442 Wassink, T.J. 1612 Watering, C.C van 1615 Waters, R.T. 2135 Watson, A. 2208 Weener, H. 1889 Weinfelt, J.H. 2774 Weiss, U.H. 2683 Wekker, D.C.E.G. 1851 Wellington, hertogin van 2813 Welter, C.C. 1637 Welter, Ch.F.H. 1593 Welzenis, G. van 1592 Werners, S.E. 3001 Wesep, I. van 1769 Wesseling, J.C.G. 1637 Westen, K.P. van 2799 Westenberg, G.G. 2648 Westerkappel, A.M.V. 2797 Westerling, F.J. 1649 Westermann, J.H. 2544 Westerweel, A.S.J. 1924 Westra, E. 186 Westra, S. 3034 Wethmar, F.I. 1594 Wever, F.J.A. 1596 Weijden, W.J.M. van der 1368 Wielzen, A.H. 294 Wilde, G. de 3013 Wildschut, F. 1600 Wilhelmina, prinses 268 330-331 Willem Alexander, prins 334 Willems, A.P. 2025 Willemsberg, J.F. 1924 Willemsberg, L.C. 1924 Williams, D. 2200 Wils, J. 2787 Wiltschut, S.C. 2813 Windzak, E.G.G. 2813 Winia, W.G.F. 1684 Winkels, W.E.H. 214 Winsemius, P.D. 1593 Winter, J. 1597 Winter, W.R. 2796 Wit, A. de 268 276 Wit, J. de 1649 2939 Wit, Th. de 2161 Woei A Sioe 2783 Woei Kon San 2782 Woerdt, J. van der 1615 Wolff, C.E. 187 2814 Wolff, R.J. 187 Wolff, A.J. de 3014 Wolff, M. de 3009 Wolthuis, J.O. 1638 Won Fong Sang, R.J.H. 186 Wooding, G. 2777 Wortsman, R. 2232 Woude, W. van der 1602 Wouter, J.J. 2139 2797 Wright, F.S. 2981 Wijers, D.J.B. 2706 Wijnands, M. 2777 Wijhe, J.A. van 1638 Wijn, H.J. de 2234 Wijngaarde, E.G. 1238 1397 2937 Wijngaarden, A. van 1612 Wijnhard, A.E. 2790 Wijnkolt, M.R. 2973 Wijnruit, H. 2783 Wijntuin, B.J.T. 1797 Wijs, H.J. de 1611 1637 Wijsen, J.F.H. 1619 Wijsman, E.E.L. 2781 Wijsmuller-Meyer, T. 1562 2936 Yong, gebroeders 2814 Yskes, D. 3034 Zaal, J.C. 2050 Zalmijn, W.A. 2025 Zandberg, Tj. 1629 Zebeda 2025 Zee, K.J.J. van 1602 Zee, Van der 2799 Zevenbergen-Romeyn, H. 2783 Zimmerman, L.J. 1598 Zuidveen, J.R.E. 2683 Zijden, A. van der 2777 Zijden-Nunes, I. van der 294 Zijlstra, J. 3001 Lijst van de voornaamste afkortingen in brieven en telegrammen Afkorting Verklaring Agency for International Development Algemene Verenigde Radio Omroep Suriname Binnenlandse Veiligheidsdienst (Nederland) Centrale Inlichtingendienst Centraal Inkoopbureau Suriname Commandant van de Landmacht in Suriname Commandant van de Troepenmacht in Suriname Development Assistance Committee Directeur van het Kabinet van de Gouverneur Europese Betalings Unie Economie Commission for Latin America Economische en Sociale-Raad van de Verenigde Naties Europese Economische Gemeenschap Evangelische Broedergemeente in Suriname European Monetary Agreement Europees Ontwikkelingsfonds Rijksvoorlichtingsdienst Nederland (R.V.D.) Economische Zaken Food and Agricultural Organization (Verenigde Naties) Foreign Operation and Administration Mission (van de Verenigde Staten) General Agreement for Tariffs and Trade Gevolmachtigd Minister Inter-Amerikaanse sectie van de ECOSOC (z.a.) International Cooperative Administration (van de Verenigde Staten) International Labour Organization Internationale Maritieme Consultatieve Organisatie Internationaal Monetair Fonds International Bank for Reconstruction and Development Kabinet voor Suriname en Nederlands-Antilliaanse Zaken (Nederland) Kabinet van de Vice-minister-president (van Nederland) Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (Nederland) Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij Lands Telegraaf en Telefoon Landbouw, Veeteelt en Visserij Minister-president Ministerie van Zaken Overzee (Nederland) Mutual Security Administration (van de Verenigde Staten) Organisatie van Amerikaanse Staten Organisatie van Europese Economische Samenwerking Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling Onderwijs en Volksvoorlichting Openbare Werken en Verkeer Pan American Airways Pan American Health Organisation Pan American Sanitary Organization Prins Bernhard Fonds Stichting Administratie Indische Pensioenen Surinaamse Luchtvaart Maatschappij Stichting tot ontwikkeling van de Machinale Landbouw in Suriname Stichting Planbureau Suriname Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen Surinaamse Regering(sraad) Surinaams Welvaartsfonds Tweede Algemene Volkstelling Technical Cooperation Administration (van de Verenigde Staten) Tien jarenplan Troepenmacht in Suriname United Nations Conference for Trade and Development United Nations Educational and Scientific and Cultural Organization United Nations International Children Education Fund United Nations International Development Organization United Nations Organization United States of America United States Agency for International Development United States Operation Mission to Surinam Vijfjarenplan Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen Vertegenwoordiger van de Nederlandse Ontwikkelingshulp in Suriname. World Health Organization Wereld Meteorologische Organisatie Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek in Suriname en de Nederlandse Antillen Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen (Stichting) Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 Stukken van algemene aard 1.1 Resoluties 1-14 Resoluties van de gouverneur, gerubriceerd "Kabinet". (1951)1952-1974 14 banden 1 http://proxy.handle.net/10648/7aa5d5a7-57fb-4796-8fbb-eb7bad7374e6 December 1951-november 1953 2 http://proxy.handle.net/10648/a7c07412-baa0-4274-8ec2-3f28d79adfb4 1954 3 http://proxy.handle.net/10648/eed61ad3-0285-48e4-a8e9-00d9d7bdf70e 1955-1956 4 http://proxy.handle.net/10648/a11c58df-3706-40ee-ae81-7374690697c1 1957-1958 5 http://proxy.handle.net/10648/01c83105-e42e-4d97-bf4b-dc4c1f75e680 1959-1960 6 http://proxy.handle.net/10648/f4c67f07-5738-48f2-a8fa-84cd5a678f88 1961-1962 7 http://proxy.handle.net/10648/e80002dd-a9ba-4363-aa69-8af1b7750d4a 1963-1964 8 http://proxy.handle.net/10648/f9316e4a-6323-41b0-9ecf-11da9780e29d 1965-1966 9 http://proxy.handle.net/10648/d88021c6-1392-4c47-b7c8-b805fdba8bc0 1967-1968 10 http://proxy.handle.net/10648/f8c547e3-24aa-465a-bcef-e369a3de6774 1969-1970 11 http://proxy.handle.net/10648/812d747f-c0dc-45f6-891a-04f8acb215a6 1971 12 http://proxy.handle.net/10648/9bb21895-f474-413b-94fc-9edeee748c40 1972 13 http://proxy.handle.net/10648/f7aec3b9-2002-48fa-85c3-eeb1a5b28153 1973 14 http://proxy.handle.net/10648/916accb9-a882-4702-8150-0904f79960e2 1974 15-17 Resoluties van de gouverneur, houdende vaststelling van enige landsverordeningen. 1956-1965 3 pakken 15 http://proxy.handle.net/10648/6020c2b3-e8f7-4651-97e1-2c0a369266a9 1956-1959 16 http://proxy.handle.net/10648/1c610115-8c58-4054-92b1-70b559e8f948 1960-1961 17 http://proxy.handle.net/10648/db4e391e-6622-4693-af02-b863087e009a 1962-1965 18-27 Resoluties van de gouverneur inzake aangelegenheden, die onder de zorg van het landsdepartement van Binnenlandse Zaken vallen. 1964-1975 10 pakken 18 http://proxy.handle.net/10648/b5ab846b-6a43-4b7c-9653-0718476ac3e6 1964-1965 19 http://proxy.handle.net/10648/2416c909-198a-4109-8119-9769a4bd567b 1966 20 http://proxy.handle.net/10648/0fd97e56-6d19-4105-b6e3-6085f4e0d480 1967 21 http://proxy.handle.net/10648/90369cb7-3eb6-471e-9b8e-db99fd26e297 1968 22 http://proxy.handle.net/10648/c1a8a3ca-0108-4212-a6dc-837f7b6201f6 1969 23 http://proxy.handle.net/10648/d9b99871-e5fd-4f7e-aeb7-da106ba12355 1970 24 http://proxy.handle.net/10648/101d07a4-e573-4927-a9f0-6f55f1e825b7 1971 25 http://proxy.handle.net/10648/a8c0c33b-2e8f-4593-b800-433dec4ec1a8 1972 26 http://proxy.handle.net/10648/19293abd-b2d6-4ef4-9950-1fa4dd1253cc 1973 27 http://proxy.handle.net/10648/a6ee92c6-235d-4543-ab3a-4a7edb8ceae4 1974-1975 28 http://proxy.handle.net/10648/46140d5d-4dd6-4fd2-88ca-197795753930 Ontwerpen van landsverordeningen. Gestencild. 1971 1 pak

De stukken zijn in de index op zaaknamen verwerkt.

29 http://proxy.handle.net/10648/91dbd23a-6f1f-4eeb-b35e-09e67e9b75d6 Ingekomen adviezen van de Raad van Advies op conceptlandsverordeningen. 1971-1974 1 omslag
1.2 Agenda's 30-66 "Open agenda's", indicateur op de gewone correspondentie van de gouverneur. 1952-1975 37 delen 30 http://proxy.handle.net/10648/9b5c7f18-5dfa-4747-8e4f-949f416797d7 1952 31 http://proxy.handle.net/10648/d70901d6-06ba-46b8-89d3-9a625a92ac74 1953 32 http://proxy.handle.net/10648/50318ea8-a1ba-4d6a-8400-900220c3ddb8 1954 33 http://proxy.handle.net/10648/7045e830-c277-4de4-91b1-af953a38c177 1955 34 http://proxy.handle.net/10648/ddbe03e9-1494-4b64-bc55-56779701837e Januari-juni 1956 35 http://proxy.handle.net/10648/7ef0079f-dc7b-4f30-ab40-603d84acd7aa Juli 1956-januari 1957 36 http://proxy.handle.net/10648/bf210684-b6a7-45cc-9d47-750c6589deca Februari 1957-17 augustus 1957 37 http://proxy.handle.net/10648/cc1b282d-6a61-4f28-9fdc-b9e94bd4c927 19 augustus 1957-februari 1958 38 http://proxy.handle.net/10648/9d1f8151-d2e9-49a6-930e-c102380c2a7b Maart 1958-februari 1959 39 http://proxy.handle.net/10648/52a4c483-feaf-4828-ae2e-ab1538ec4899 Maart-december 1959 40 http://proxy.handle.net/10648/cb401aaa-5ef3-4c6f-bf67-5b546232ec38 Januari 1960-februari 1961 41 http://proxy.handle.net/10648/02b06482-7ecb-4f3a-b870-81e21a6a2836 Maart 1961-mei 1962 42 http://proxy.handle.net/10648/2284a1ea-4c16-493e-9f64-c8764b5a6268 Juni 1962-maart 1963 43 http://proxy.handle.net/10648/2e8ec57b-cf55-4ed7-9e6d-43408e2c31d1 April-december 1963 44 http://proxy.handle.net/10648/e04ac688-5afa-44bb-96b4-ed50e4c88760 Januari-december 1964 45 http://proxy.handle.net/10648/11df653b-d127-40a5-8f88-f86f402a015f 1 januari-9 november 1965(1-01400) 46 http://proxy.handle.net/10648/dd40276a-2246-47ad-bbfb-62e25cea2144 9 november-31 decmeber 1965(01401-01686) 47 http://proxy.handle.net/10648/a7080e90-d934-4823-85ba-ab501a6370eb 1 januari-18 juli 1966(1-01500) 48 http://proxy.handle.net/10648/09b72954-faec-4747-8484-ff34d724abe4 18 juli 1966-9 januari 1967(01501-054) 49 http://proxy.handle.net/10648/8e23bfe3-5ffc-4231-8d50-70a268ca5ed1 9 januari-juli 1967(055-01584) 50 http://proxy.handle.net/10648/63e26fe5-112f-4c64-b460-68727476d1ff Juli 1967-januari 1968(01585-080) 51 http://proxy.handle.net/10648/bfb8d795-12e1-452a-9cfd-1349bda385f8 Januari-juli 1968(081-01599) 52 http://proxy.handle.net/10648/250e242d-0f79-4719-906e-f183e1c33e5a Juli 1968-januari 1969(01595-0130) 53 http://proxy.handle.net/10648/b92bb9d8-b261-4845-b822-a0ed78cc0fd3 Januari-juli 1969(0131-01629) 54 http://proxy.handle.net/10648/a7d481b9-548c-4f87-8c7b-59ec0d56c76d 30 juli 1969-8 januari 1970(01630-035) 55 http://proxy.handle.net/10648/2b57af5a-18f9-4bb4-a559-f2930db100c9 8 januari-3 juni 1970(036-01524) 56 http://proxy.handle.net/10648/587cf380-03a2-4e99-8ddc-08eb3cf9a49c 3 juni-17 oktober 1970(01525-03064) 57 http://proxy.handle.net/10648/3856322b-3168-4509-85d7-b441ebcc789b 17 oktober 1970-15 april 1971(03065-0879) 58 http://proxy.handle.net/10648/e23572c1-9743-42de-ab43-e218f4b29eec 15 april 1971-november 1971(0880-02368) 59 http://proxy.handle.net/10648/cedc0448-657a-49b0-b55e-6da13e38bac7 December 1971-juli 1972(02369-01325) 60 http://proxy.handle.net/10648/86dfdcf4-ff58-408e-99fa-60714b66a6a3 Augustus 1972-februari 1973(01400-0325) 61 http://proxy.handle.net/10648/16595fc5-471d-4dc7-aa64-48c34e8383d4 Februari-augustus 1973(0326-1840) 62 http://proxy.handle.net/10648/85cd4471-ab17-4f5c-8194-c1806c77233e Augustus 1973-februari 1974(01841-0475) 63 http://proxy.handle.net/10648/c147e9ee-a2ab-4aa5-9353-4eaf8f685f31 Februari-juli 1974(0476-01470) 64 http://proxy.handle.net/10648/7f4bc961-3408-4c1d-afc8-9ca061dbd0d3 Juli-november 1974(01971-07412) 65 http://proxy.handle.net/10648/d700412a-27a3-4d3b-85fc-45e6087a3553 December 1974-mei 1975 66 http://proxy.handle.net/10648/cb5d3133-90d0-4883-9bdd-c183df8960dd Juni-november 1975 67-97 "Geheime agenda's, indicateurs op de geheime en kabinetscorrespondentie van de gouverneur. 1952-1975 29 delen en 1 band 67 http://proxy.handle.net/10648/59b0e8b0-6398-48b5-a09d-477418e7b894 1952-maart 1955 68 http://proxy.handle.net/10648/58800a50-3aa8-4b4a-8890-da2a9b22f8c4 April 1955-januari 1956 69 http://proxy.handle.net/10648/58ddee8f-9e2d-4b39-a479-d8a8ab9077b1 Februari-september 1956 70 http://proxy.handle.net/10648/c891af19-3594-4036-866e-68f3772dae88 Oktober 1956-juni 1957 71 http://proxy.handle.net/10648/24ba4b13-5792-48bc-bb39-534be86e826e Juli 1957-mei 1958 72 http://proxy.handle.net/10648/c545633c-74df-4989-8287-a29c1f945a89 Juni 1958-december 1959 73 http://proxy.handle.net/10648/b58ec3e8-d77a-417e-a04d-0f2fee7cfdb3 Januari 1960-mei 1961 74 http://proxy.handle.net/10648/d3087055-d650-4a4f-8205-06dc0e3b790b Juni-december 1961 75 http://proxy.handle.net/10648/b0b62892-243f-426b-b69f-00dedcc90c8b 1962:1-1164. 76 http://proxy.handle.net/10648/48d3f57e-6ddd-4ab0-808b-d4612fd59f00 1962: 1165-1963: 331 77 http://proxy.handle.net/10648/6b471c41-c7ff-420d-b50f-000281f5ddee 1963:332-1646. 78 http://proxy.handle.net/10648/5ca0430a-a7e8-476d-a029-82df12932a90 November 1963-augustus 1964(1647-1216). 79 http://proxy.handle.net/10648/1f46f083-8718-4085-8fdb-edf2572411ae September 1964-juni 1965(1217-826).

De nummers 827-900 komen niet voor.

80 http://proxy.handle.net/10648/e2bf9bc4-9c5a-406d-ba1a-268e35ea7d10 Juni 1965-februari 1966(901-294). 81 http://proxy.handle.net/10648/6383bb97-0cf3-42be-b4fd-fd8d79e52c3a Februari-november 1966(295-1774). 82 http://proxy.handle.net/10648/83241dae-a4b5-4e41-a7d7-ea3eadda7ab3 November 1966-augustus 1967(1775-1261). 83 http://proxy.handle.net/10648/87817d4f-918b-45d1-99b1-46c02f1673c8 Augustus 1967-mei 1968(1262-815). 84 http://proxy.handle.net/10648/3c59ccf1-5b32-423a-86ed-47fdae6f81a7 Mei 1968-januari 1969(816-20). 85 http://proxy.handle.net/10648/c9cdeae5-dee0-40ab-8fde-fd7fdc73320f Januari-augustus 1969(21-1519). 86 http://proxy.handle.net/10648/e08d2523-bf28-4763-949a-b05542184303 Augustus 1969-juni 1970(1520-817).

De nummers 818-874 komen niet voor.

87 http://proxy.handle.net/10648/1a3c5be5-8492-4b7c-915b-fd5ec60fb46e Juni 1970-januari 1971(875-113). 88 http://proxy.handle.net/10648/1f3e8319-87b8-47db-b25d-906402f99a29 Februari-september 1971(156-1664). 89 http://proxy.handle.net/10648/ade40b09-6032-46d5-adc0-80abba04eade September 1971-maart 1972(1665-690). 90 http://proxy.handle.net/10648/06a08476-9a07-4560-ae35-331ab8e3cccf April-november 1972(691-2185). 91 http://proxy.handle.net/10648/21af76fd-51ef-4258-a437-53906d52a7d1 November 1972-mei 1973(2186-1105). 92 http://proxy.handle.net/10648/860a3c14-94c7-4331-b15b-c12b7d88adca Mei-december 1973(1106-2630). 93 http://proxy.handle.net/10648/2daecb7f-4f3b-449e-a5bd-8b25e889d1fc December 1973-mei 1974(2631-1370). 94 http://proxy.handle.net/10648/c48846f5-8aef-4779-9a8d-53be579c75a6 Juni-november 1974(1375-2835). 95 http://proxy.handle.net/10648/b9ec909f-314d-4515-b97b-8a11c0ac6179 November 1974-mei 1975 96 http://proxy.handle.net/10648/09319254-0761-4220-9b5a-32b07d30fb35 Mei-oktober 1975 97 http://proxy.handle.net/10648/2e00ed7f-d14b-40a0-81a5-1d8adb915ab8 Oktober-november 1975
98 http://proxy.handle.net/10648/40b5f0a1-a9cf-487a-b38c-a334a947a27e "Kabinet-agenda", agenda op resoluties van de gouverneur onder de rubriek "Kabinet". 1952-1970 1 deel 99-102 Agenda's op door de gouverneur gewisselde telegrammen. 1953-1967 4 delen

De agenda's zijn door ongedierte aangevreten.

99 http://proxy.handle.net/10648/60c58a0d-ca82-44b3-9f50-88ef3e54f30b 1953-1955 100 http://proxy.handle.net/10648/35cae196-074c-4182-96f5-c3e43ed83ab4 1956-1961 101 http://proxy.handle.net/10648/cb9b48cb-1c12-4f3d-9fb8-d5fcee2cf933 1961-1965 102 http://proxy.handle.net/10648/6d70dd21-94c5-4a73-8126-7e16653173a9 1966-januari 1967
103 http://proxy.handle.net/10648/a7bb20cf-0b1f-48b6-8c57-9742f260e0a0 Agenda op correspondentie inzake Koninkrijksaangelegenheden. 1957 -augustus 1958 1 deel 104-119 Agenda's op correspondentie inzake technische bijstandprojecten. 1961-1975 16 delen

Deze serie is een vervolg op de series agenda's bijgehouden door de voorzitter van de Adviescommissie inzake Technische Bijstand. (inventarisnummers 6-8).

104 http://proxy.handle.net/10648/4d41d661-5106-4632-b5bd-156087045b3d Januari 1961-maart 1963 105 http://proxy.handle.net/10648/ff79af48-820e-4335-ac10-3e629f037981 April 1963-april 1965 106 http://proxy.handle.net/10648/e66b9536-6ee2-4509-9d9a-514cc80f1c30 Mei 1966-december 1967 107 http://proxy.handle.net/10648/033f2673-e3db-4050-9a7d-a5d6f671afdd Januari 1968-april 1969 108 http://proxy.handle.net/10648/b1140f7f-0ea3-4c64-bc9d-409288c321d8 Mei-december 1969 109 http://proxy.handle.net/10648/1fd721f5-2ab6-41d8-8e5f-f164e4d61482 December 1969-augustus 1970 110 http://proxy.handle.net/10648/a5ccdb8f-673a-4fba-89af-4b5f2c1b2d2e Augustus 1970-maart 1971 111 http://proxy.handle.net/10648/b73aa7e5-18c0-41c6-a30f-dd246d6b0756 Maart-oktober 1971 112 http://proxy.handle.net/10648/dcce4456-d745-4371-8806-37af978efa94 November 1971-juni 1972 113 http://proxy.handle.net/10648/422954c7-8794-41b8-bdc5-7ca1b18d50a0 Juli 1972-februari 1973 114 http://proxy.handle.net/10648/ebd1087a-8be6-4e63-af8b-85710678dad4 Maart-september 1973 115 http://proxy.handle.net/10648/a19303a6-c7ff-4c8a-885c-00ea5b31bd51 Oktober 1973-maart 1974 116 http://proxy.handle.net/10648/8330e132-c644-4d44-92a8-225a31fb1718 Maart-oktober 1974 117 http://proxy.handle.net/10648/8a66378c-beb6-46d3-89d9-6525123db082 November 1974-mei 1975 118 http://proxy.handle.net/10648/e96ed4d4-d564-4c7d-8565-a0379272bdd9 Mei-november 1975 119 http://proxy.handle.net/10648/fb453a1c-e447-4cf7-96ce-088530e23f00 November 1975
120-134 Agenda's op de correspondentie met de Vertegenwoordiger van Nederland voor de Ontwikkelingshulp in Suriname. 1969-1975 15 delen 120 http://proxy.handle.net/10648/fbe2d679-e75e-4e36-bdb7-5eb48ef8f88e Augustus 1969-januari 1970 121 http://proxy.handle.net/10648/f6dd0e9c-8b20-43fc-95d2-c0396c42f8fb Februari-juni 1970 122 http://proxy.handle.net/10648/0ff2431b-7efd-4e8c-972f-1d68c1697f77 Augustus 1970-januari 1971 123 http://proxy.handle.net/10648/7f376f72-a18e-4a0e-99f0-0834b26c217c Februari-augustus 1971 124 http://proxy.handle.net/10648/2a595e46-3a3b-4995-a4f3-a6532265bb3a September 1971-maart 1972 125 http://proxy.handle.net/10648/29c9c748-1dab-472c-81fa-5e7e0fe555a9 April-oktober 1972 126 http://proxy.handle.net/10648/585e805d-a91f-4df8-a3fd-9042573303da Oktober 1972-april 1973 127 http://proxy.handle.net/10648/321089ea-d155-4ae2-bc17-e1eafddb06e8 Mei-september 1973 128 http://proxy.handle.net/10648/9fe2a377-9f19-4a4f-b75b-9cac03e99443 September 1973-februari 1974 129 http://proxy.handle.net/10648/c03dbf8b-58dd-4bff-9b24-97bf8f6e1436 Februari-mei 1974 130 http://proxy.handle.net/10648/c7c50f8e-fbd2-4254-8b87-849703b8aabb 1 juni-15 oktober 1974 131 http://proxy.handle.net/10648/1ffabd0d-4260-4198-9c55-f4eaa8c9ae33 15 oktober 1974-21 februari 1975 132 http://proxy.handle.net/10648/5daa9c24-48d1-428b-ac0c-f78b9ccc0e2f 22 februari-30 juni 1975 133 http://proxy.handle.net/10648/da5821a5-21b1-4563-be16-607ba5eb5b8b Juni-september 1975 134 http://proxy.handle.net/10648/848839a9-2344-4c86-8f11-fe44e1ac52a4 September-november 1975 135 http://proxy.handle.net/10648/b329e1da-7b6f-4c3f-ba41-dc3bb763f091 Agenda op niet afgehandelde zaken. Januari-november 1975 1 deel
1.3 Briefwisseling 136-138 Afschriften van vertaalde brieven, uitgegaan van het Kabinet van de Gouverneur. 3 omslagen 136 http://proxy.handle.net/10648/d0ec3371-f461-49f1-b08d-28aac8510e89 In het Engels, 1952-1961 137 http://proxy.handle.net/10648/7718ba13-7f43-43b5-9483-6ac2c556253c In het Spaans, 1954-1956 138 http://proxy.handle.net/10648/79a5aee6-7dc2-43da-a097-d6e38ac41857 In het Frans, 1961-1967 139 http://proxy.handle.net/10648/55b41c18-c9ff-4bcf-837a-859fae204ea0 Ingekomen anonieme dreigbrieven, met briefwisseling naar aanleiding daarvan. 1961-1963 1 omslag
2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 2.1 Organisatorische en administratieve aangelegenheden 2.1.1 Begroting 140 http://proxy.handle.net/10648/5c74c0f5-c9a2-4bc9-8c9b-94d7249373f1 Briefwisseling van de gouverneur met de Nederlandse regering over de begroting van het Kabinet van de Gouverneur. 1952-1958 1 omslag 141 http://proxy.handle.net/10648/6b25a9ff-7e34-4916-93ab-b11dc1a1bf6e Verantwoordingen van uitgaven door de gouverneur, met briefwisseling naar aanleiding van bedenkingen van de comptabiliteit en goedkeuring door de Algemene Rekenkamer in Nederland. 1952-1972 1 omslag 142 http://proxy.handle.net/10648/45f4e629-f220-4e2f-b586-10acad48c191 Doorslagen van ramingen voor de begrotingen voor de dienstjaren 1953-1975 en van begeleidbrieven naar Nederlandse bewindslieden. 1952-1974 1 omslag 2.1.2 Personeelsaangelegenheden 2.1.2.1 Algemene regelingen en voorschriften 2.1.2.1.1 Geldend voor het gehele Koninkrijk 143 http://proxy.handle.net/10648/143a86f7-7c2b-4947-88bf-66abb0488e8f Briefwisseling over de vaststelling van salarissen en bijzondere uitkeringen van rijksambtenaren. 1951-1960 1 omslag 144 http://proxy.handle.net/10648/710c6df9-f55a-4e02-a367-bc2c4e915fbe Stukken betreffende de vaststelling van de dagvergoeding voor rijksambtenaren voor dienstreizen in het buitenland. 1954-1959 1 omslag 145 http://proxy.handle.net/10648/6eb2df08-9fa5-4a52-bac9-c3150a8498bd Stukken betreffende de vaststelling van richtlijnen en van wijzigingen in de premiespaarregelingen rijksambtenaren. 1960-1968 1 omslag 146 http://proxy.handle.net/10648/d3d2478c-2cf6-4d81-897f-36b01d3b927d Ingekomen circulaires van het Nederlandse departement van Binnenlandse Zaken over de dienstverbanden van het rijksoverheidspersoneel. 1961-1975 1 pak 147 http://proxy.handle.net/10648/780b488e-9798-471e-99a1-8881147755b2 Ingekomen richtlijnen en beschikkingen van Nederlandse departementen met betrekking tot de toekenning van kindertoelagen. 1965-1968 1 omslag 148 http://proxy.handle.net/10648/0a7971fc-23aa-4b6a-bac3-98e19eb7d0db Briefwisseling, gevoerd naar aanleiding van verzoeken om toepassing van bepaalde pensioenrechten en de publicatie van beschikkingen inzake de Algemene Ouderdomswet. 1966-1969 1 omslag 149 http://proxy.handle.net/10648/14c87ae9-455a-4cab-b41b-0676dd46595e Ingekomen beschikkingen van Nederlandse departementen over reiskostenvergoeding, uitrusting en kostuum van rijksambtenaren. 1967-1973 1 omslag 150 http://proxy.handle.net/10648/92670c49-b6a5-4d30-bccf-b962534a02b4 Stukken betreffende de reglementering van pensioenen. 1969-1975 1 omslag 2.1.2.1.2 Geldend voor naar Suriname uitgezonden ambtenaren 151 http://proxy.handle.net/10648/a4b06f99-b1d7-4c20-aa2f-c6918a720875 Stukken betreffende de vaststelling van regelingen voor gratis geneeskundige verzorging van militairen van de troepen in Suriname, het gouvernementspersoneel en gepensioneerden. 1951-1953 1 omslag 152 http://proxy.handle.net/10648/df41582b-2452-4ee4-a180-e9359f8a2916 Stukken betreffende wettelijke regelingen met betrekking tot de rechtspositie van het gouvernementspersoneel als rijksambtenaar en de toepassing van regelingen, geldend voor het gehele Koninkrijk, op gouvernementsambtenaren.1952-1961. 1 omslag 153 http://proxy.handle.net/10648/9f8aec02-06ae-4933-95b6-79add70877d2 Briefwisseling over de vraag bij welk rijksdeel de pensioenen voor Surinaamse ambtenaren moeten worden geregistreerd en verhaald. 1953, 1961 1 omslag 154 http://proxy.handle.net/10648/b5e41404-b05f-4cc8-bfe3-b67a53442c16 Stukken betreffende de vaststelling van algemene richtlijnen inzake de verzekering van vliegrisico's van het gouvernementspersoneel. 1953-1969 1 omslag 155-158 Stukken betreffende de berekening van toelagen aan gouvernementsambtenaren. 1953-1974 3 omslagen en 1 pak 155 http://proxy.handle.net/10648/068928ed-1fc4-492c-882a-7a85304ed28f Salarisberekening van gouvernementsambtenaren aan de hand van de kosten van het levensonderhoud in Suriname. 1953-1972 156 http://proxy.handle.net/10648/5ef23d70-ff7b-44cc-925d-2c87f412fc0e Ingekomen opgaven van prijsindexcijfers van het levensonderhoud van gezinnen in Paramaribo. Gedrukt, gestencild. 1967-1974 pak 157 http://proxy.handle.net/10648/e87aa99c-2b45-4565-9848-ad76c2715512 Onderzoek van J.F. Stive, e