2.10.19.01 Inventaris van het digitaal duplicaat van het archief van de Samensteller van de Eerste Algemene Volkstelling in Suriname, (1838) 1921 (1924) J.A.A. Bervoets, S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1978

Digitaal duplicaat van originelen en microfiches. Het originele archief berust thans in het Nationaal Archief van Suriname te Paramaribo.

Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 3 oktober 2006 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975 21 mei 2015 9Beschrijving inv.nr. 21 aangepast n.a.v. opmerking GahetNA door Henny van Schie. 12 februari 2015 8Beschrijving inv.nr. 161 aangepast n.a.v. opmerking GahetNA door Henny van Schie. 22 november 2013 7Beschrijvingen van Inventarisnummers 156 en 157 omgedraaid n.a.v. opmerking studiezaal, door Diederick Kortlang. 24 oktober 2013 6Gouvernementsbesluit van 4 mei 1921ingevoegd door Hans Punt. 11 april 2013 5Toegang aangepast n.a.v. beschikbaarstellen scans, door Diederick Kortlang. 16 april 2010 4Toegang aangepast n.a.v. overdracht aan Suriname, door Diederick Kortlang. 4 februari 2010 3 Tijdelijke opmerking geplaatst ivm. digitaliseren inv.nr. 142-150 weer weggehaald en opmerkingen geplaatst over duplicaatbestanden, door Diederick Kortlang 12 november 2009 2 Tijdelijke opmerking geplaatst ivm. digitaliseren inv.nr. 142-150, door Diederick Kortlang 18 juli 2008 1 De rubriek II Klappers geheel herzien, wegens foute nummering en andere ommissies, door Diederick Kortlang
Beschrijving van het archief Digitaal Duplicaat: Eerste Algemene Volkstelling Suriname (1921) Duplicaat Volkstelling Suriname 1921 1921-1921 DDK23104 1 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Microfiches Nationaal Archief, Den Haag Gouvernement in Suriname Bureau Volkstelling N.E. Henriquez J. Gemmink, algemene leider van de Tweede Volkstelling in Suriname in 1950 Archief bevat registratielijsten die zijn ingevuld bij de eerste volkstelling in de kolonie Suriname in 1921.Het originele archief berust in het Nationaal Archief van Suriname. Beschikbaarstelling via website d.m.v. scans van origelen en microfiches Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer De Surinaamse Volkstelling van 1921 1 Het Besluit tot samenstelling van een Bevolkingsregister voor Suriname

In 1910 werden door het Nederlandse gouvernement in Suriname pogingen in het werk gesteld om bij landsverordening een bevolkingsregister tot stand te brengen in navolging van de gemeentelijke bevolkingsregisters, die sedert 1850 in Nederland werden bijgehouden . Op 29 oktober 1914 werd een ontwerp-verordening in deze zin aan de Koloniale Staten voorgelegd; goedkeuring door de Staten volgde echter pas op 24 april 1917. Bij gouvernementsresolutie van 30 april 1917, nr. 1438, werd het besluit tot samenstelling van het bevolkingsregister vastgelegd; de afkondiging geschiedde op 29 november 1917 (Gouvernementsblad nr. 80).

2 De voorbereiding op de Volkstelling

Voor de totstandkoming van dit register werd in 1919 N.E. Henriquez door de Nederlandse regering uitgezonden. Hierbij werd tot een telling van de bestaande bevolking besloten en na voorbereidende werkzaamheden van twee jaar werden bij Gouvernementsbesluit van 4 mei 1921, Gouvernementsblad nr. 29, de uitvoerende maatregelen van de bevolkingsregistratie verordend. De telling zelf werd omschreven in de artikelen 8 tot en met 15. Zij behelsde 'eene registratie der woonbevolking, gehouden naar den toestand dier bevolking te middernacht tusschen 31 Juli en 1 Augustus 1921'. De vragen, die na 1 augustus door de tellers moesten worden gesteld, stonden omschreven in artikel 10 sub 1.

3 De wijze van registratie

Nadere instructies over te ondervragen personen kan men ontlenen aan de artikelen 16 en 17, waarin enkele bijzondere categorieën van in het bevolkingsregister op te nemen personen zijn vermeld. De vragen werden ingevuld op 'registratielijsten' door de te registreren persoon zelf; alleen wanneer zulks 'van Overheidswege' nodig werd geacht, geschiedde dit door de opnemers van de bevolkingstelling. Deze hielden per straat een 'register' bij (art. 12).

De opnemers hadden speciale registers voor bijzondere categorieën als 'tijdelijk aanwezige personen in inrichtingen, gestichten of instellingen', die echter ook voor andere gevallen werden aangewend; verblijvenden in hotels, schepen aan de kust, op werkplaatsen in de bossen, zulks naargelang de opvatting van de opnemer. Het aldus verkregen materiaal werd verwerkt op de gezinskaarten op het bevolkingsregister van Paramaribo en in de districten.

De telling van 1921 beperkte zich voornamelijk tot de 'woonbevolking' en behelsde bijgevolg slechts het gecultiveerde gedeelte van Suriname. Bosnegers en Indianen in stamverband bleven buiten de registratie evenals het merendeel van de bewoners van geïmproviseerde optrekjes in de periferie van huizen (stoep- of erfbewoners). Waar 'daklozen' werden geregistreerd zal dit vermoedelijk in opvangcentra zijn geschied.

4 De Tweede Algemene Volkstelling van 1950

In 1929 stelde Henriquez een herziening van de registratie van het bevolkingsregister voor, omdat de gezinsregistratie per woning vanwege de veelvuldige migratie van gezinsleden in Suriname ondoenlijk werd. Dit impliceerde een nieuwe volkstelling, doch hieraan werd eerst in 1950 uitvoering gegeven.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het in 1921 verzamelde telmateriaal bleef, eenmaal verwerkt in het register, verder ongebruikt liggen. Het Bureau Volkstelling, dat op 1 november 1949 zijn werkzaamheden aanving, kreeg de beschikking over het telmateriaal van 1921. De algemene leider van de volkstelling J. Gemmink, die sedert 1952 zijn werkzaamheden in Nederland voortzette, vroeg het materiaal in 1954 als vergelijkingsmateriaal op, waarna het in tien kisten naar Nederland werd verscheept . Bij dit materiaal was een klapper op fiche gevoegd, die vermoedelijk in 1948 was vervaardigd in het kader van een controle op het bevolkingsregister. Gemmink ordende het materiaal globaal.

In 1977 werd het bestand met het basismateriaal van de volkstelling van 1950 overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief .

Correspondentie van de Tweede Afdeling, 1976, D 1749; 1977, D 9.17, D 9.58.

Het werd in samenwerking met drs. J.A.A. Bervoets geïnventariseerd door S.M. Pereira, medewerker van het hulpdepot van het Algemeen Rijksarchief in Schaarsbergen. Het archief zal te gelegener tijd naar Suriname worden overgebracht.

De verwerving van het archief

De collectie is een duplicaat van een archief dat elders bewaard wordt.

2.10 Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Van de documenten die in deze archiefinventaris zijn beschreven, kunnen de originelen niet geraadpleegd worden. Deze zijn overgedragen aan het Nationaal Archief van Suriname te Paramaribo, ter opneming en blijvende bewaring in de nationale archiefbewaarplaats van Suriname.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Duplicaatbestand Eerste Algemene Volkstelling Suriname (1921), nummer toegang 2.10.19.01, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Duplicaat Volkstelling Suriname 1921, 2.10.19.01, inv.nr. ...

Verwant materiaal Bewaarplaats van originelen

Het archief is op 12 april 2010 overgedragen aan de Republiek Suriname. De originelen berusten vanaf die datum bij het Nationaal Archief van Suriname te Paramaribo.

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Een kritische geschiedschrijving over de registratie van 1921 bevindt zich in het pre-advies inzake de volkstelling van Suriname van 1950 van de Werkcommissie voor de Volkstelling, ingediend op 28 juli 1949 (Archief van de beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, inventarisnummer 84). Correspondentie over de verscheping bevindt zich in het archief van de beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, inventarisnummer 87. (2.10.27.01). Voor het archief van de algemeen leider der tweede algemene volkstelling in Suriname in 1950, zie toegang: 2.10.19.02.

Bijlagen Gouvernementsbesluit van 4 mei 1921, G.B. 29, artikelen 8-17.

Artikel 8

Ter verkrijging van de voor het aanleggen van het bevolkingsregister vereiste gegevens wordt in de kolonie Suriname een registratie der woonbevolking gehouden naar de toestand van die bevolking te middernacht tussen 31 juli en 1 augustus 1921. De registratie omvat een gedeeltelijke voorlopige opneming en een eindopneming of de eigenlijke registratie van die bevolking.

Artikel 9

Tot de woonbevolking behoren alle personen, die op het in het vorige artikel bedoeld tijdstip hun werkelijke woonplaats hebben binnen Suriname, onverschillig of zij op dat tijdstip in hun woning al dan niet aanwezig zijn of zich al dan niet tijdelijk buiten Suriname bevinden.

Artikel 10

Omtrent een ieder, die deel uitmaakt van de in het vorige artikel bedoelde bevolking, worden de volgende opgaven verzameld : de geslachtsnaam en voornamen of de naam; het geslacht; of hij in een gezin dan wel afzonderlijk leeft en zo hij in een gezin leeft, of hij dan daarin is als hoofd; of (voor zoveel de vrouwen betreft) als echtgenote; of als zoon of dochter; of in andere betrekking van verwantschap, zo ja, welke; of als niet-verwant inwonend; of als kostganger of bestedeling; of in dienstbetrekking, met vermelding daarbij of al dan niet verwantschap met het hoofd van het gezin bestaat; de dag, de maand en het jaar van de geboorte; de plaats van de geboorte, met vermelding voor personen, die hier te lande zijn geboren, van de plaats en het district van geboorte en voor buiten Suriname geboren personen, van de plaats en het land van geboorte; of hij is wettig geboren of gewettigd en zo niet, of hij is erkend, (met vermelding daarbij of hij is erkend door de moeder alleen, door de moeder en de vader, door de vader alleen) of niet erkend; of hij is gehuwd of ongehuwd, of weduwnaar (weduwe), of gescheiden van echt, of gescheiden van tafel en bed; of hij tot een kerkgenootschap of zelfstandige kerkelijke gemeente behoort, of tot enige andere godsdienstige gemeenschap, zo ja, tot welke; of hij is Nederlander en zo hij geen Nederlander is, tot welk volk hij behoort; het ambt, beroep of de bediening, of het middel van bestaan. Ten aanzien van opgenomenen of verpleegden in gebouwen en gestichten, staande onder bestuur of toezicht van Landswege en in kloosters, inrichtingen van onderwijs, gestichten tot opvoeding, gestichten tot verzorging van de oude dag en ziekenhuizen, wordt de vraag, bedoeld onder c, beantwoord met vermelding van de aard der instelling en als hoedanig de persoon daarin is.

Artikel 11

Voor de toepassing van het bepaalde in deze paragraaf is de werkelijke woonplaats van ieder daar, waar hij die heeft volgens de voorschriften van dit besluit. Zij, die op het tijdstip der registratie in Suriname vertoevende, zonder dat blijkt, waar zij werkelijke woonplaats hebben, worden geacht werkelijke woonplaats te hebben daar, waar zij verklaren thuis te behoren.

Artikel 12

Het materieel, voor de registratie benodigd, bestaat uit de formulieren, waarvan de modellen achter dit besluit zijn gevoegd, te weten: Model A. Registratielijst; Model B. Register voor de opnemers; Model C. Lijst voor tijdelijk aanwezige personen in inrichtingen, gestichten of instellingen. De te registreren personen vullen de registratielijsten zelf in hetzij alleen voor zich, hetzij mede voor de personen, die deel uitmaken van hun gezin of van de samenwoning, aan welker hoofd zij staan. De lijsten worden evenwel door andere daartoe aangewezen personen (opnemers) ingevuld in de gevallen, waarin zulks van Overheidswege nodig wordt geoordeeld.

Artikel 13

Ieder, die tijdens de aan de registratie voorafgaande voorlopige opneming van de bevolking, tijdens de registratie zelf of gedurende de bewerking van de uitkomsten daarvan in Suriname aanwezig is, is desgevorderd verplicht naar zijn beste weten en vermogen alle opgaven, in artikel 10 van dit besluit bedoeld, te verstrekken omtrent hemzelf en omtrent de personen, die gedurende dat tijdvak deel uitmaken of uitmaakten van zijn gezin of de samenwoning van personen, waarvan hij het hoofd is of was, of bij hem aanwezig zijn of waren, of die tot de bevolking behoren of behoorden, van of aanwezig zijn of waren in een onder zijn bestuur staand gebouw, gesticht, instelling of onderneming. Afzonderlijk levende personen, hoofden van gezinnen of samenwoningen, alsmede bestuurders van gebouwen, gestichten, instellingen of ondernemingen, aan wie ten behoeve van de registratie de in artikel 12 van dit besluit bedoelde lijsten worden verstrekt, zijn verplicht die lijsten binnen twee etmalen na de dag der registratie naar hun beste weten in te vullen, overeenkomstig de nopens die invulling gegeven aanwijzingen.

Artikel 14

Door de Gouverneur kan worden bepaald, dat de registratie niet zal plaats hebben in de gedeelten van Suriname, waar een regelmatige registratie der bevolking vooralsnog niet goed doenlijk is, onverminderd de bevoegdheid, om voor die gedeelten een afzonderlijke organisatie in het leven te roepen.

Artikel 15

De werkzaamheden ten opzichte van de registratie van de bevolking worden door de Gouverneur geregeld.

Artikel 16

Voor de toepassing van dit besluit wordt de bevolking van Paramaribo en van elk district geacht te bestaan uit hen: die aldaar werkelijke woonplaats hebben in een huis; die op het tijdstip der registratie van de bevolking in Suriname vertoevende zonder bekende werkelijke woonplaats, verklaard hebben in een bepaald ressort van het bevolkingsregister tehuis te behoren, zonder dat het blijkt, dat zij na die registratie in een ander ressort werkelijke woonplaats hebben verkregen.

Artikel 17

Bij de inschrijving in het bevolkingsregister van personen, genoemd onder a van artikel 16, wordt de volgende bepaling in acht genomen. De werkelijke woonplaats; van dienstboden; van personen, opgenomen in kloosters, inrichtingen van onderwijs, gestichten en inrichtingen tot opvoeding en verzorging; van personen, opgenomen in gebouwen, staande onder bestuur of toezicht van overheidswege; van personen, langer dan één jaar opgenomen in ziekenhuizen of gestichten voor zenuwlijders, dan wel in andere inrichtingen van dergelijke aard; van personen, dienstdoende in gebouwen, bedoeld onder b, c en d en van de leden van hun gezin; is de woning, het gebouw of gesticht, waarin zij als regel nachtverblijf hebben.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 Stukken betreffende de registratie 1-111 Registratielijsten van inwoners in Suriname, bijgehouden per woning. 1921

Raadpleegbaar op microfiche in de studiezaal zelfbediening.

1-31 DISTRICT PARAMARIBO 1 http://proxy.handle.net/10648/9a6bd45b-8a5c-4521-bffe-36e311f3fed4 Kring I 2 http://proxy.handle.net/10648/54e8d8f6-fbbd-42fe-ab1c-8f6d49767acd Kring II: Swallenbergstraat, Gravenstraat 3 http://proxy.handle.net/10648/f952167b-b4b0-4d89-883e-2883366961d1 Kring III: Heerenstraat, Kromme Elboogstraat, Watermolenstraat, Grote Hofstraat 4 http://proxy.handle.net/10648/feaa16ed-dbc4-4fc2-acc0-67795aac7201 Kring IV: Wagenwegstraat 5 http://proxy.handle.net/10648/a6b5a790-2ed5-400e-bbfa-4aaa223b886c Kring V-1: Keizerstraat 6 http://proxy.handle.net/10648/8a35e28d-cea0-42fa-b536-3121f37611d8 Kring V-2: vervolg Keizerstraat 7 http://proxy.handle.net/10648/288133b5-200d-486a-b983-fd763194076f Kring VI: Jodenbreestraat, Steenbakkerijstraat 8 http://proxy.handle.net/10648/d0815c69-a0a8-41d5-9b7c-8b2b10a17ebf Kring VII : Heiligeweg, Lademaweg en Maagdenstraat 9 http://proxy.handle.net/10648/5e1779b6-1091-40d8-aa2e-00c7617715c2 Kring VIII: Steenbakkerijstraat 10 http://proxy.handle.net/10648/670290c3-6c44-4eb3-9811-87b8a92915f9 Kring IX-1: Saramaccastraat 11 http://proxy.handle.net/10648/a44196df-cec7-428d-b1b1-caee0490e595 Kring IX-2: vervolg Saramaccastraat 12 http://proxy.handle.net/10648/53c94934-631c-4b38-84d5-748d0bb8a783 Kring X: Fredericistraat, Hoogestraat 13 http://proxy.handle.net/10648/b535ac05-958d-4380-afc1-19feec570129 Kring XI 14 http://proxy.handle.net/10648/c8f73212-a331-4627-a8fd-aa93ed8d077b Kring I-XXVII 15 http://proxy.handle.net/10648/713b2d1a-7bcb-42f1-86ae-8d530af8aa54 Kring XII 16 http://proxy.handle.net/10648/96658621-b769-4096-ba47-52b0503984d5 Kring XIII 17 http://proxy.handle.net/10648/d77325ef-ef15-4e7b-a43b-76df883a7430 Kring XIV 18 http://proxy.handle.net/10648/cd0e886c-b218-40a1-8e22-b3c8b7c40be4 Kring XV-1 19 http://proxy.handle.net/10648/266ab139-f30d-4a1a-b1cb-783ca8f25753 Kring XV-2 20 http://proxy.handle.net/10648/2e771536-f0e5-4c9b-b968-b15cd7b22e30 Kring XVI 21 http://proxy.handle.net/10648/e5020cf6-af7e-406a-8fbb-d78157bed8bf Kring XVII: Weidestraat en Hofstraat 22 http://proxy.handle.net/10648/3b65e8f9-52e3-4ec1-afdc-d5f229c94eac Kring XVIII 23 http://proxy.handle.net/10648/00f3e8ac-87e7-4ca9-b8da-e10e9df71a7f Kring XIX 24 http://proxy.handle.net/10648/53306fd4-e275-4a29-845f-c966e1b5062d Kring XX 25 http://proxy.handle.net/10648/b6747aa3-9744-4f5f-8ba4-457b50a19254 Kring XXI 26 http://proxy.handle.net/10648/b08b5105-f6c3-4942-8b77-522cf4c2f674 Kring XXII 27 http://proxy.handle.net/10648/09ccaef5-12e1-4904-a88f-bf26a0c65418 Kring XXIII 28 http://proxy.handle.net/10648/9355a019-f926-420d-a0f8-b4d452078811 Kring XXIV 29 http://proxy.handle.net/10648/5015c517-f957-4341-a8f0-3d43b8077f40 Kring XXV 30 http://proxy.handle.net/10648/5460d830-dc85-4266-a543-7de17ca5ebcc Kring XXVI 31 http://proxy.handle.net/10648/11b67bbc-7f20-40d7-a636-1b05185d4422 Kring XXVII 32-33 DISTRICT MAROWIJNE 32 http://proxy.handle.net/10648/ee61f221-786b-44fd-bac6-0fb40e25e163 Kring I-II-III 33 http://proxy.handle.net/10648/5d00e3ef-4788-4cab-936b-1cd78dfbeddb Kring IV-VIII 34-41 DISTRICT COTTICA 34 http://proxy.handle.net/10648/dc893d67-4320-4ad3-a3ec-89c802ee4047 Kring I 35 http://proxy.handle.net/10648/c5178308-df47-4e34-90a2-a5253fab73ed Kring II 36 http://proxy.handle.net/10648/ca506f8f-47e3-4566-83ad-b554e128dc86 Kring III 37 http://proxy.handle.net/10648/089b819f-8f05-4b9d-b5be-b265f72d9032 Kring IV-1 38 http://proxy.handle.net/10648/8d96e4ea-db05-44b9-855c-f50be124ab76 Kring IV-2 39 http://proxy.handle.net/10648/e5355b3c-a81d-4e5a-a5e7-63a1c6421692 Kring V 40 http://proxy.handle.net/10648/8d6ea4e7-4903-4e71-999e-0dab4809f5e0 Kring VI-VIII 41 http://proxy.handle.net/10648/ba1fcaf7-7e95-4852-8d1e-4d9c427a7d36 Kring IX-XI 42 http://proxy.handle.net/10648/1d043767-21d2-48d6-abe2-cb109d54437b DISTRICT BOVEN COMMEWIJNE Kring I-II 43-56 DISTRICT BENEDEN COMMEWIJNE 43 http://proxy.handle.net/10648/0ca8e67f-5731-4084-bc32-1c7daa1f4c24 Kring I 44 http://proxy.handle.net/10648/83982306-92a5-4175-a61b-784b313b3fc2 Kring II-1 45 http://proxy.handle.net/10648/4b754bec-8862-4476-bec7-b08ad0155a68 Kring II-2 46 http://proxy.handle.net/10648/9f2ce10d-8bf6-4d64-8661-87230ad7333c Kring III-1 47 http://proxy.handle.net/10648/fead8bff-44ff-4b45-93d3-6706b452f333 Kring III-2 48 http://proxy.handle.net/10648/71eeb143-f489-47c0-849e-a9d1c13aa750 Kring III-3 49 http://proxy.handle.net/10648/590c1cee-3628-4964-abb5-3094f7439113 Kring III-4 50 http://proxy.handle.net/10648/b9d2d350-ff28-44be-9cb4-c036a1c6a576 Kring IV 51 http://proxy.handle.net/10648/5c4852e8-d5ad-4215-b148-6b6660350074 Kring V 52 http://proxy.handle.net/10648/be36dce9-4300-4213-8d66-b612af693931 Kring VI 53 http://proxy.handle.net/10648/2c8d94b1-038f-42e4-96a4-fc7e6befbaa9 Kring VII 54 http://proxy.handle.net/10648/b3b657f2-ea70-463b-ae49-e6dba3f38cd3 Kring VIII 55 http://proxy.handle.net/10648/76bf938c-cc68-4042-9e43-301d5500cbca Kring IX 56 http://proxy.handle.net/10648/136de331-32ad-407d-997c-de76e40564d9 Kring X 57-60 DISTRICT BOVEN PARA 57 http://proxy.handle.net/10648/e05cd78f-3bc2-4142-9553-8f0c62af89ce Kring I-II 58 http://proxy.handle.net/10648/7e71e8b6-a810-4bf5-8fb0-84b26e35e3ab Kring III 59 http://proxy.handle.net/10648/c4f14936-bd4b-4638-98ad-af8c2328cf9a Kring IV 60 http://proxy.handle.net/10648/a563f9c8-fed2-4413-a191-437e5d7c3161 Kring V 61-71 DISTRICT BENEDEN PARA 61 http://proxy.handle.net/10648/fe0585fa-a717-4612-8707-89a6dcbb6260 Kring I 62 http://proxy.handle.net/10648/36224c66-3a3b-40ea-849f-bdc1f722106b Kring II 63 http://proxy.handle.net/10648/395d44ed-3a0e-4915-88c7-c425d5ab7649 Kring III 64 http://proxy.handle.net/10648/43e67bcc-9a95-4c63-bf2d-fed2901b3939 Kring IV-V 65 http://proxy.handle.net/10648/2fce2a09-e796-46c9-89ae-68a42ff862df Kring VI 66 http://proxy.handle.net/10648/f9ec0ad0-77eb-4842-b3d8-b94b1e50fb50 Kring VII 67 http://proxy.handle.net/10648/56e75f02-1205-4cc2-8869-8dcc273a725d Kring VIII-IX 68 http://proxy.handle.net/10648/494fdf3c-4f08-45df-b1d6-3926a95538f5 Kring X-XI 69 http://proxy.handle.net/10648/cdaa799b-d3ee-44d3-a55f-7f8075c4f4dc Kring XII-XIII 70 http://proxy.handle.net/10648/0c096d74-a9f4-4d07-9248-9174a3c74af6 Kring XIV-XV 71 http://proxy.handle.net/10648/93c69837-af05-4fd0-bc75-e46eb0fea23d Kring XVI-XVII 72-75 DISTRICT BOVEN SURINAME 72 http://proxy.handle.net/10648/3d1d1778-eaad-49dd-85a4-05d9784414d6 Kring I 73 http://proxy.handle.net/10648/abea688a-be4f-4271-92e3-5060e9e616a8 Kring II 74 http://proxy.handle.net/10648/262c8349-3987-409f-ab58-b0c119c89be0 Kring III-IV 75 http://proxy.handle.net/10648/420b65f2-afaa-4513-a33e-5a48f242026d Kring V-XI 76-88 DISTRICT BENEDEN SURINAME 76 http://proxy.handle.net/10648/e4278f1b-73e2-4b66-9914-a67757710046 Kring I-1 77 http://proxy.handle.net/10648/9aadf944-b3b3-4bb2-833c-ab0f1c3c8d1d Kring I-2 78 http://proxy.handle.net/10648/3142cd70-c2f7-4466-99f3-6849fedb372c Kring II-1 79 http://proxy.handle.net/10648/74e5a092-3018-4f27-a555-0d46147a6f4b Kring II-2 80 http://proxy.handle.net/10648/e1885ad4-4f14-4a64-9bcb-faa6aac5ae1a Kring III 81 http://proxy.handle.net/10648/bfe9ba72-1041-48ae-8d6d-7b44a0d1692f Kring IV 82 http://proxy.handle.net/10648/30c51b19-6fbf-483f-8781-4797db0b49c9 Kring V 83 http://proxy.handle.net/10648/fee67a71-447d-466a-938e-f6f81b34e73f Kring VI-1 84 http://proxy.handle.net/10648/2ad31a85-763a-44ca-bdea-19915ee0eeb6 Kring VI-2 85 http://proxy.handle.net/10648/1f9026a0-6781-4db0-bd40-e15975f80899 Kring VII 86 http://proxy.handle.net/10648/17a723ae-794a-46bd-946b-626156da53ed Kring VIII 87 http://proxy.handle.net/10648/71e3b27e-402e-47b4-87d0-8eddefc9948b Kring IX 88 http://proxy.handle.net/10648/916c4b0e-b045-4e64-8b3f-e03e9a904256 Kring X 89 http://proxy.handle.net/10648/5dabb743-de44-4ee0-89fa-e6f7f4c5e96b DISTRICT BOVEN SARAMACCA Kring I-V 90-98 DISTRICT BENEDEN SARAMACCA 90 http://proxy.handle.net/10648/d48dfc8d-ef18-4385-9184-cf4cf974aaba Kring I 91 http://proxy.handle.net/10648/f7e4a211-6d75-410e-acc2-c34a8901fd83 Kring II 92 http://proxy.handle.net/10648/7f08b49e-63d3-4236-a97c-cac3785e8df0 Kring III 93 http://proxy.handle.net/10648/5d415dda-2972-4896-ab2c-9e2a4d7074e0 Kring IV 94 http://proxy.handle.net/10648/68e2ffd2-9b19-4e05-bd86-5df376cc2bd5 Kring V 95 http://proxy.handle.net/10648/af7172cb-747e-40db-ab14-3db3ce878992 Kring VI 96 http://proxy.handle.net/10648/fb61f53b-bd4f-4188-bcaf-10fca27bd39a Kring VII 97 http://proxy.handle.net/10648/a4b2661b-6232-45f9-9cfb-8b9d7c9bc551 Kring VIII 98 http://proxy.handle.net/10648/57b2918a-ab08-49dd-8ae7-52461a1e8507 Kring IX-XII 99-100 DISTRICT CORONIE 99 http://proxy.handle.net/10648/bec48919-f0b6-47c8-ac68-9e3a3e49cf0d Kring I-II 100 http://proxy.handle.net/10648/8da1f77b-e38f-48c8-b929-ca3b4f219d38 Kring III 101-109 DISTRICT NICKERIE 101 http://proxy.handle.net/10648/0c2e12d6-248b-4f53-a24f-6c08827d5948 Kring I 102 http://proxy.handle.net/10648/3e37bb8d-8a82-4883-9c0f-9a3e6f7843fe Kring II 103 http://proxy.handle.net/10648/31e15ece-f525-4425-b1bb-29f94e1b8d38 Kring II 104 http://proxy.handle.net/10648/5694d2f9-d18b-40c9-87a7-ab44b5fc7ce1 Kring II 105 http://proxy.handle.net/10648/58da6e8a-7ad6-4a22-a178-813baf3a3b12 Kring III-1 106 http://proxy.handle.net/10648/41562393-0de4-46c1-bf1b-c6914fe8771b Kring III-2 107 http://proxy.handle.net/10648/35763e4e-b52c-4d30-ace1-26deec152217 Kring III-3 108 http://proxy.handle.net/10648/c4e6cf9b-a035-4401-bffa-f8bee1ec56b4 Kring IV 109 http://proxy.handle.net/10648/eb8f4208-9c3d-4ef2-9778-10e34f924a8f Kring V-VII 110 http://proxy.handle.net/10648/087044a6-9366-49e9-b969-53fdd8f39d95 Registratielijsten van leegstaande woningen in Paramaribo 111 http://proxy.handle.net/10648/7a742388-e31c-4318-aacc-3f2b825e3a23 Beschadigde registratielijsten
112-114 Numerieke tabellen van het aantal inwoners per straat of nederzetting, samengesteld door de opnemers van de registratielijsten ingevolge artikel 12 van het Gouvernementsbesluit van 4 mei 1921. 1921 3 omslagen 112 http://proxy.handle.net/10648/454d1f17-696c-4e95-a185-2c826fe4b9e4 District Paramaribo 113 http://proxy.handle.net/10648/df630e04-dc17-4b06-a534-ab9e298e293f Districten Beneden Para, Boven Para, Beneden Commewijne, Boven Commewijne, Cottica en Marowijne 114 http://proxy.handle.net/10648/bb53b557-c5e3-4bdb-9edb-936201878290 Districten Nickerie, Coronie, Beneden Saramacca, Boven Saramacca, Beneden Suriname en Boven Suriname 115 http://proxy.handle.net/10648/7b438d41-9fe3-4eb9-a85d-ae92368b296b Buiten de serie gehouden registratielijsten van inwoners van de gronden Gage d'Amour en Hannover (Boven Para), Livorno (Beneden Para), de vestiging Petrusburg (Boven Suriname) en Brokolonko (Boven Saramacca). 1 omslag 116-137 Registratielijsten van personen die niet in een woning werden aangetroffen. 1921 22 omslagen 116-122 DISTRICT PARAMARIBO 116 http://proxy.handle.net/10648/2bbbeece-3e9f-4cb2-a533-20c35ded893f Personen in ziekeninrichtingen 117 http://proxy.handle.net/10648/91f30c4e-ce4d-4d65-8954-4e7add81771e Personen in de inrichting 'Wolffenbuttel' 118 http://proxy.handle.net/10648/4a773dec-27ad-4414-b4ef-99b9fc8fc693 Pensionnaires van het meisjesinternaat 119 http://proxy.handle.net/10648/e783323e-4cbd-4928-a5d5-13a0e4f1ba58 Gevangenen in het Fort Zeelandia 120 http://proxy.handle.net/10648/3ea38a31-36f3-49e7-8ff1-78226d50f16c Overnachters in hotels en pensions 121 http://proxy.handle.net/10648/3cde372a-abf8-4a4a-927e-1d212147c3ea Personen op schepen in de haven en op het lichtschip 'Suriname' 122 http://proxy.handle.net/10648/14521cfe-595b-498c-96ca-2d4838c7c7f0 Daklozen 123-124 DISTRICT MAROWIJNE 123 http://proxy.handle.net/10648/eb1f430b-76c8-476b-9071-6c748667ba73 Personen in de infirmerie, de R.K Pastorie en het logeerhuis voor Amerikanen 124 http://proxy.handle.net/10648/ff4abc6f-e812-410a-9c9e-4a0e5627fdc6 Personen werkzaam in de lichttoren Galibië, de gevangenis in Albina, voor de Balata Compagnie Suriname en de Compagnie des Mines d'Or 125-126 DISTRICT COTTICA 125 http://proxy.handle.net/10648/4876aa65-cdd6-4c91-869c-6439041e655f Personen in ziekeninrichtingen 126 http://proxy.handle.net/10648/d77b1c54-a89d-43ca-afd5-82a22864087a Gevangenen 127-129 DISTRICT COMMEWIJNE 127 http://proxy.handle.net/10648/fb16158c-2e49-4c95-beea-4244ecf72775 Personen in ziekeninrichtingen 128 http://proxy.handle.net/10648/88395518-ba8d-4c4d-ac18-828cfcaf4263 Gevangenen 129 http://proxy.handle.net/10648/9d630ebf-5050-443e-8309-fb0107f3717c Daklozen 130 http://proxy.handle.net/10648/cf74d2a8-7348-4caa-8dcc-92ab1d12b4e5 DISTRICT BOVEN PARA 131 http://proxy.handle.net/10648/02f6129e-adc1-47e8-8bf3-e7dd58f11773 DISTRICT BENEDEN PARA 132 http://proxy.handle.net/10648/710bf10e-5cb0-4ef9-935e-de10ebfbf405 DISTRICT BOVEN SURINAME 133 http://proxy.handle.net/10648/29e0aeb6-dab1-44e4-8b45-663f1534a640 DISTRICT BENEDEN SURINAME 134 http://proxy.handle.net/10648/626e0518-a165-4480-8dcb-8dd399201382 DISTRICT BENEDEN SARAMACCA 135 http://proxy.handle.net/10648/a36dc8d3-f440-45cf-97ae-92c8078d423d DISTRICT CORONIE 136-137 DISTRICT NICKERIE 136 http://proxy.handle.net/10648/d372b279-9a01-446e-ac61-01e9474b101d Contractarbeiders in bosgebieden 137 http://proxy.handle.net/10648/d98187f0-1686-443d-aaa7-22c3fe76d84e Personen in ziekeninrichtingen en gevangenen 138 http://proxy.handle.net/10648/90e144b9-8e2a-4d5f-9d3b-832b20cf3532 Lijsten van personen uit de districten, die tijdelijk in Paramaribo hebben vertoefd. 1921 1 omslag 139 http://proxy.handle.net/10648/52cd2239-8d00-4459-ac9f-3f5649df094c Lijsten van personen, die tijdens de registratie tijdelijk afwezig waren. 1921 140 http://proxy.handle.net/10648/faacabc4-6016-4b27-8f44-5f587871cc1a Lijsten van arbeiders, die tijdens de registratie werkzaamheden in de bosgebieden verrichtten. 1921 1 omslag

Met tafel.

2 Namenklappers 141-199 Namenklappers op de Europeanen, negers, Chinezen en mengvormen van deze rassen, vermeld op de registratielijsten. 1921 59 kaartenbakken

Online raadpleegbaar. LET OP: in de kaartenbakken staan de kaartjes vaker niet dan wel op alfabetische volgorde. Bij het zoeken naar achternamen dienen dus alle kaartenbakken met de beginletter van de familienaam geraadpleegd te worden.

141 http://proxy.handle.net/10648/a59ba752-139b-4698-8443-0373a8a1b0e2 Persoonskaarten A 142 http://proxy.handle.net/10648/c6fc0cfa-d51d-4e9b-b64f-a5c6891b112b Persoonskaarten A 143 http://proxy.handle.net/10648/a1347cb2-60be-45ab-bca2-73f5a0cc72d8 Persoonskaarten A - B 144 http://proxy.handle.net/10648/1506fac0-3b0b-4695-a874-aaa94ad411fa Persoonskaarten B 145 http://proxy.handle.net/10648/2e08515b-9fc6-4e74-a499-16077abd223d Persoonskaarten B 146 http://proxy.handle.net/10648/448c01b3-4a2c-4836-baee-e684ae164f58 Persoonskaarten B 147 http://proxy.handle.net/10648/4721ea34-c88a-4bf4-a4a5-99f3b7ef7604 Persoonskaarten B 148 http://proxy.handle.net/10648/384dc2b2-bed9-4ea0-b8f5-c064c726b58e Persoonskaarten B 149 http://proxy.handle.net/10648/a60d6b0e-f571-4aa6-a798-430b77202591 Persoonskaarten B 150 http://proxy.handle.net/10648/376f133c-c06e-4a5b-99eb-538aba082ef9 Persoonskaarten C 151 http://proxy.handle.net/10648/9796f9c3-fdf4-41bb-a8d4-cd33cee520be Persoonskaarten C 152 http://proxy.handle.net/10648/d444e8c4-c189-4a6d-b494-432d4c599967 Persoonskaarten C - D 153 http://proxy.handle.net/10648/68aa097f-3900-47a1-ae04-43872bcd9b33 Persoonskaarten D 154 http://proxy.handle.net/10648/a160f645-1407-4682-b631-065013434976 Persoonskaarten D 155 http://proxy.handle.net/10648/0329fd05-4daf-4552-8958-a12c82e2ff9e Persoonskaarten D - E 157 http://proxy.handle.net/10648/319c53c9-ee62-4252-bae5-522c0a3d64e7 Persoonskaarten E 156 http://proxy.handle.net/10648/397ee5c9-77a0-4e1e-a202-e1aab51c2d78 Persoonskaarten E - F 158 http://proxy.handle.net/10648/5fafaa48-996a-4e2a-9311-451dabfa2ade Persoonskaarten F 159 http://proxy.handle.net/10648/8829c1f0-2876-439b-86bb-2926c91c2d84 Persoonskaarten F - G 160 http://proxy.handle.net/10648/9a547d40-afce-4a10-b41c-282e39d79bb2 Persoonskaarten G 161 http://proxy.handle.net/10648/cabcec03-3a9c-4310-9b7d-189cac18b0e0 Persoonskaarten G 162 http://proxy.handle.net/10648/48201388-658f-4298-899e-55474bd16808 Persoonskaarten H 163 http://proxy.handle.net/10648/8de53875-900d-4c1d-ae41-fd82486c915b Persoonskaarten H 164 http://proxy.handle.net/10648/299630d0-44a5-46f6-8f18-0a734521ce09 Persoonskaarten H 165 http://proxy.handle.net/10648/c6cca45e-4723-47f1-af4d-95906c8aabaa Persoonskaarten H - I 166 http://proxy.handle.net/10648/2919dd73-f4f0-4b52-b3be-604ac05fc7ff Persoonskaarten I - J 167 http://proxy.handle.net/10648/fb469bc0-3eca-414a-ae95-2b40a6fcd3ff Persoonskaarten J - K 168 http://proxy.handle.net/10648/1014e843-4346-4c6c-add5-7be1b83ae45c Persoonskaarten K 169 http://proxy.handle.net/10648/3db94124-64e5-47ba-b34d-dcc1432a09e9 Persoonskaarten K 170 http://proxy.handle.net/10648/3242c6ac-d3c3-4675-9c3f-27cde7a604b2 Persoonskaarten K - L 171 http://proxy.handle.net/10648/d22c39a8-dbda-44c6-a4b8-6e24f35e345e Persoonskaarten L 172 http://proxy.handle.net/10648/3f610717-4365-441b-b17b-84f4279c125a Persoonskaarten L 173 http://proxy.handle.net/10648/1dc1017d-f556-40cc-a7e9-8bac00bc6fd3 Persoonskaarten L 174 http://proxy.handle.net/10648/5c8fa698-c293-4118-bb11-ea2ead528dea Persoonskaarten L - M 175 http://proxy.handle.net/10648/210bd6c5-1a3e-4558-ab41-1512ab54852d Persoonskaarten M 176 http://proxy.handle.net/10648/3bef342c-5fd0-4ef3-bb0b-d92a2d237b87 Persoonskaarten M 177 http://proxy.handle.net/10648/fb51b1de-574c-4b1f-81d4-b6e104ffffe1 Persoonskaarten M 178 http://proxy.handle.net/10648/e7dbd4d3-7936-49df-951f-b96ded462e8b Persoonskaarten M - N 179 http://proxy.handle.net/10648/e6c4df09-33bd-4158-b4c9-ba8024936eef Persoonskaarten N 180 http://proxy.handle.net/10648/1a086847-11fb-4fe5-a850-d6cb5bd1b504 Persoonskaarten N - O 181 http://proxy.handle.net/10648/2d0f7f16-b55d-4b85-90d6-0849685d0d00 Persoonskaarten O-P 182 http://proxy.handle.net/10648/0528ab88-b08b-4020-9149-4186f7f819b2 Persoonskaarten P 183 http://proxy.handle.net/10648/09cbd67f-4df6-4536-996b-e0d7d48a2380 Persoonskaarten P 184 http://proxy.handle.net/10648/c7a8beff-d7d6-48e8-bcf2-119144edc48d Persoonskaarten Q - R 185 http://proxy.handle.net/10648/68b6634f-61cb-4bf3-b2cf-42906730900a Persoonskaarten R 186 http://proxy.handle.net/10648/55ac48a2-dd60-4dcb-bf44-47511c892755 Persoonskaarten R 187 http://proxy.handle.net/10648/0b0a4f83-cb38-44c7-82ed-7e72296bb05c Persoonskaarten S 188 http://proxy.handle.net/10648/4059753b-53f4-4111-b5c7-2d42476f0d6c Persoonskaarten S 189 http://proxy.handle.net/10648/19e8b5c5-5bc9-42cb-8cb2-771a8295ade1 Persoonskaarten S 190 http://proxy.handle.net/10648/a417f6a1-1e02-463a-aca0-f09fa5090f5c Persoonskaarten S 191 http://proxy.handle.net/10648/53bd9ebb-f0b5-4e69-a1ed-b0c7c2faf2b9 Persoonskaarten S 192 http://proxy.handle.net/10648/f2454649-3818-4d71-ad0d-4ab8a623da29 Persoonskaarten T 193 http://proxy.handle.net/10648/aae76b33-b729-4e3d-8b54-0cce51d5dbb6 Persoonskaarten T - U - V 194 http://proxy.handle.net/10648/579a5e89-cd83-4b41-b6a0-4d2e7f9c3a56 Persoonskaarten V 195 http://proxy.handle.net/10648/e18c4db4-8dff-4864-9429-567168aba0d5 Persoonskaarten V - W 196 http://proxy.handle.net/10648/fbb359b7-9713-4018-9432-283fc5d0c261 Persoonskaarten W 197 http://proxy.handle.net/10648/3d6b6e99-2662-49c6-969d-bac37d497aeb Persoonskaarten W 198 http://proxy.handle.net/10648/f8a7189a-53f4-4972-bc38-76d61d3f4746 Persoonskaarten W-X 199 http://proxy.handle.net/10648/ef0a187c-bc2a-4be7-a4cf-a88572e9bbc8 Persoonskaarten Y-Z en onbekend
200-202 Supplement-namenklappers op de Europeanen, Negers, Chinezen en mengvormen. 1921 3 kaartenbakken

Digitaal raadpleegbaar in de studiezaal van het Nationaal Archief.

200 http://proxy.handle.net/10648/4b241e80-bdf0-4126-8f9a-284d56c30ae1 Persoonskaarten A - H 201 http://proxy.handle.net/10648/8930a85a-e764-4375-a5b6-ebb52d170876 Persoonskaarten J - S 202 http://proxy.handle.net/10648/3e3ad5b2-fdbd-40d4-94d6-6c2637e39e97 Persoonskaarten T - Z
203-250 Namenklappers op de Hindoestanen en Indonesiërs, vermeld op de registratielijsten. 1921 43 kaartenbakken

Digitaal raadpleegbaar in de studiezaal van het Nationaal Archief.

203 http://proxy.handle.net/10648/d44ff3df-36a2-4b09-a3bd-e03dd19082c2 Persoonskaarten A 204 http://proxy.handle.net/10648/6fddec95-37b6-4cc8-b5dd-ea6f54d210de Persoonskaarten A - B 205 http://proxy.handle.net/10648/704cd395-176c-464f-b410-46bd58efc1cb Persoonskaarten B 206 http://proxy.handle.net/10648/6193e4fa-544a-49af-a066-e3af0d67fa83 Persoonskaarten B 207 http://proxy.handle.net/10648/639a1cf3-7444-4d9e-af3d-9df6e63850ac Persoonskaarten B 208 http://proxy.handle.net/10648/b33e112d-ed3a-4b8a-8038-a81a93bfdb54 Persoonskaarten B 209 http://proxy.handle.net/10648/13884de2-8a09-4c8c-b735-d497c7b91a67 Persoonskaarten B - C - D 210 http://proxy.handle.net/10648/bf2da686-756a-40bd-b2c9-1864b1ef452e Persoonskaarten D 211 http://proxy.handle.net/10648/5188bd4a-d332-4568-8b58-22789778b791 Persoonskaarten D 212 http://proxy.handle.net/10648/754e1675-d8a3-47e5-9bad-e88d4f93f59c Persoonskaarten D - E 213 http://proxy.handle.net/10648/0a36a3f3-d202-4973-bb77-8eca615e90bc Persoonskaarten F - G 214 http://proxy.handle.net/10648/9630cbf8-c286-4ffe-8ee9-7c4a876b4096 Persoonskaarten G - H 215 http://proxy.handle.net/10648/2c034c7e-58c4-44ed-a4ff-7df54108aaef Persoonskaarten H - I 216 http://proxy.handle.net/10648/118dafa5-4191-46f1-b5ac-c9047c00d6bc Persoonskaarten J 217 http://proxy.handle.net/10648/7282b3ce-1ee7-496b-a6f9-112be0bffa24 Persoonskaarten J 218 http://proxy.handle.net/10648/3eaa4ca0-1c7e-45de-a1c8-76324f45e8a8 Persoonskaarten K 219 http://proxy.handle.net/10648/0c82cd14-4be0-4503-94b7-d93aebb79cd1 Persoonskaarten K 220 http://proxy.handle.net/10648/4636f39d-44a6-44e9-800c-dd254804ba09 Persoonskaarten K 221 http://proxy.handle.net/10648/61dcd5c7-45e6-4bea-9ff3-314cd2ad2556 Persoonskaarten K 222 http://proxy.handle.net/10648/fb2279fe-273e-4fdb-a074-631ba05940e5 Persoonskaarten K - L 223 http://proxy.handle.net/10648/f72c0d07-b24b-423d-b19e-acfd9e40613b Persoonskaarten L - M 224 http://proxy.handle.net/10648/dd6b61b3-54d3-43d8-bead-0bc063dc0bb9 Persoonskaarten M 225 http://proxy.handle.net/10648/9bedf030-ef30-4447-88e2-452ef02e85f0 Persoonskaarten M 226 http://proxy.handle.net/10648/baae74a0-e771-4145-b00f-364a6c895dbb Persoonskaarten M 227 http://proxy.handle.net/10648/6eeb5673-80c8-4361-9237-293482f46ae1 Persoonskaarten M - N 228 http://proxy.handle.net/10648/09778914-8f34-48f1-a939-d90635c13eac Persoonskaarten N - O 229 http://proxy.handle.net/10648/a8e9f409-377f-4d33-88f0-fbd2be80b649 Persoonskaarten O - P 230 http://proxy.handle.net/10648/8531a93d-c4ed-4982-8782-ac1aa6a15125 Persoonskaarten P 231 http://proxy.handle.net/10648/1ef4e68c-906f-498c-b515-262fb5fa360a Persoonskaarten P - R 232 http://proxy.handle.net/10648/92a6513f-867c-4b59-bd73-a753b57f875c Persoonskaarten R 233 http://proxy.handle.net/10648/8ad8f1e5-4ee8-4325-9b0b-b0e53d4d028e Persoonskaarten R 234 http://proxy.handle.net/10648/53bba801-5b54-4bbb-81cd-bd1471bbef52 Persoonskaarten R 235 http://proxy.handle.net/10648/3d745427-f639-4fb1-a5d2-be76d8b52695 Persoonskaarten R 236 http://proxy.handle.net/10648/d578e4df-caf8-447a-8001-9504fbd100dd Persoonskaarten R - S 237 http://proxy.handle.net/10648/a1d13411-c0a3-467c-abfa-787d35a0d78c Persoonskaarten S 238 http://proxy.handle.net/10648/52356eba-a6ba-401f-8778-ff8d3b083f63 Persoonskaarten S 239 http://proxy.handle.net/10648/64013fa6-ddae-4d4b-9a59-a01748a8729c Persoonskaarten S 240 http://proxy.handle.net/10648/59bebbed-1aac-4703-b970-151a963e4da7 Persoonskaarten S 241 http://proxy.handle.net/10648/8d16813b-684b-4b78-bbf0-3869fbff4806 Persoonskaarten S 242 http://proxy.handle.net/10648/4940398c-686e-455c-94ac-e6f46309c97b Persoonskaarten S 243 http://proxy.handle.net/10648/05cc0836-fa12-4bfe-8581-b5ffd4aeabc1 Persoonskaarten S 244 http://proxy.handle.net/10648/8b7b3ee3-0173-41b9-9c57-f2beb0d6d581 Persoonskaarten S 245 http://proxy.handle.net/10648/af89add0-77b7-4028-92f3-8019aee455fa Persoonskaarten S 246 http://proxy.handle.net/10648/3b8d98e6-2bb0-4aed-bff9-07969df60ed3 Persoonskaarten S 247 http://proxy.handle.net/10648/26b427e9-f2c7-4277-9c72-b9bad9a58a66 Persoonskaarten T 248 http://proxy.handle.net/10648/fe484656-4c94-4ca0-a23f-0fe1482751c3 Persoonskaarten T 249 http://proxy.handle.net/10648/ad948730-d6bd-47cd-a184-fb1ea63555b4 Persoonskaarten U - V - W 250 http://proxy.handle.net/10648/6715e0ed-ff60-416a-9e59-afec3f575c66 Persoonskaarten W - Z
3 Stukken, waarvan het verband met het archief niet is gebleken 251 http://proxy.handle.net/10648/fc04c3e6-2ddc-4088-9a33-3838de3faec9 Fragment van een register, houdende opgaven van het slavenbestand in Suriname, opgemaakt door de procureur- generaal, belast met het commissariaat der inlandse bevolking. 1838-1847 1 katern 252 http://proxy.handle.net/10648/4134485a-e5b1-4fe9-8b0f-98b023456000 Ingekomen maandelijkse opgaven van geboorte, huwelijk, overlijden, vertrek en verhuizing in het district Boven Saramacca ten behoeve van het bevolkingsregister in Paramaribo. 1924 1 omslag 253 http://proxy.handle.net/10648/25e9a41c-c8ca-48a4-928c-1884148a12f3 Hindoestaanse tekst. ongedateerd 1 stuk