2.10.18 Inventaris van het archief van de Gouverneur van Suriname: Afdeling Kabinet Geheim, 1885-1951 (1952) LET OP: DIT ARCHIEF IS PER 7 DECEMBER 2011 NIET MEER RAADPLEEGBAAR WEGENS DIGITALISERING J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1974 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Otto van der Meij, 6 februari 2007. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975. 5 augustus 2008 1 Lijst gouverneurs ingevoegd in bioghist, Pauline van den Heuvel 15 september 2008 2Bijlage literatuur, ontbrekende normal dates ingevoegd door Pauline van den Heuvel. 14 juli 2009 3Beperking openbaarheid toegevoegd, door Diederick Kortlang. 15 november 2011 4Raadpleegbeperking toegevoegd doorDiederick Kortlang. 12 november 2013 5 Indices toegevoegd door Hans Punt. Beschrijving van het archief Gouverneur van Suriname: Geheim Archief Gouverneur Suriname / Geheim Archief 1885-1951 merendeel 1885-1951(1952) K23095 10,00 meter; 914 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Gouvernementssecretarie van Suriname De gouverneur van Suriname was de eenhoofdige leiding van de uitvoerende macht. Ondanks aansturing vanuit Nederland en controle door de Koloniale Staten van Suriname (de wetgevende macht) gold de gouverneur onbetwist als de machtigste persoon van de kolonie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam die macht nog eens toe doordat de gouverneur ook nog opperbevelhebber van de strijdkrachten was. Het archief van het kabinet van de gouverneur bevat voor de periode 1887-1951 de verbalen van de gouverneur met agenada's en correspondentie (meest telegrammen) met agenda's. Tevens is er divers materiaal betreffende de Tweede Wereldoorlog, zoals stukken over de politieke en militaire situatie in Frans Guyana, de stationering van Amerikaanse troepen ter bescherming van het vliegveld Zanderij en de bauxietmijnen, Duitse spionage en pro-Duitse propaganda en activiteiten, de opvang van joodse vluchtelingen, de internering van Duitsers (afkomstig uit Suriname en het Duitse schip Goslar) in het R.K. internaat te Kopiweg voorbij Lelydorp, van uit Nederlands-Indië afkomstige NSB'ers, van Nederlandse dienstweigeraars uit Zuid-Afrika en van tegenstanders van het Nederlandse koloniale bewind, de bauxietmijnen tijdens de oorlog, de strijdkrachten en de bescherming van de scheepvaart naar Suriname in oorlogstijd. Voor de naoorlogse periode zijn er onder meer stukken m.b.t. de constitutionele verhoudingen met Nederland (Ronde-Tafelconferentie). Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer Suriname als overzees gebiedsdeel van Nederland

De periode 1885-1951 wordt voor Suriname gekenmerkt door een geleidelijke ontwikkeling naar staatsrechtelijke zelfstandigheid binnen Nederlands verband en de daarmee gepaard gaande opkomst van een parlementair-democratisch regeringssysteem. Het grootste gedeelte van dit tijdvak werd staatsrechtelijk bepaald door het regeringsreglement van 1865, dat na de afschaffing van de slavernij in 1863 een begin moest maken met de gedeeltelijke autonomie van Suriname. Suriname zou toen aldus de Memorie van Toelichting bij het reglement - van een slavenkolonie "een overzeesch Nederlandsch gewest" worden, dat "een college van municipaal karakter" kreeg toegewezen. Belangrijker is echter de invloed, die het rijksverband voor Suriname op sociaal en economisch terrein heeft gehad. De pogingen van het gouvernement om binnen Suriname mogelijkheden te vinden voor het opzetten van winstgevende bedrijven en later om het land tot hoger economisch peil te brengen, hebben een blijvende weerslag gehad op Surinames sociale en etnische structuur. Aanvankelijk werd geprobeerd de plantage-arbeid na de afschaffing van de slavernij in stand te houden: de produkten, die deze plantages opleverden (vooral suiker) daalden echter in prijs en de grote landbouw bleek daardoor niet lonend. Daarbij waren, ondanks het door het gouvernement gereglementeerde stelsel van kontraktarbeid, waarbij kontraktbreuk als een strafrechtelijke vergrijp werd beschouwd (poenale sanctie), de planters niet in staat hun werknemers op de plantages te houden. De Creolen begonnen eigen grond te bebouwen, totdat bleek, dat ook hun produkten (voornamelijk cacao) geen winst opleverden. Daarna trokken zij naar de stad, om zich in de opkomende industrie of als havenwerker in vaste loondienst te begeven, of naar de binnenlanden, om actief te zijn in de opkomende bos- en mijnontginningen; sommigen onder hen werden ambtenaar of leraar.

Het landbouwprobleem werd dus vooral een arbeidsprobleem: het tekort aan arbeidskrachten voor de opzet van grotere ondernemingen was even structureel als de paradoxaal daaruit voortkomende werkloosheid, wanneer ondernemingen op kleinere schaal door internationale concurrentie het loodje moesten leggen; de oplossing werd gezocht in werving van buitenlandse arbeiders: in 1873 werd tussen Nederland en Groot-Brittannië een verdrag gesloten, dat de immigratie van Brits-Indiërs regelde; in 1890 wierf de Nederlandsche Handelmaatschappij de eerste Javanen voor de plantage Mariënburg. Dit in aantal toenemende Aziatische contingent ging weldra over tot de kleine landbouw en leverde het voedsel aan de Creolen in de stad. Door de geboorte-aanwas en door de voortgang der immigratie nam het zozeer toe, dat de Hindostanen en Javanen in het midden der twintigste eeuw de helft van de bij de landseconomie betrokken bevolking uitmaakten.

Alternatieven voor de landbouw betekenden de mijnbouw en de bosbouw. Hierbij trachtte de overheid vooral het particulier initiatief te stimuleren. De ontdekking van goud in de Sarakreek omstreeks 1900 leidde tot de aanleg van de enige bestaande spoorweg in Suriname van Paramaribo naar de Boven-Surinamerivier. De kost ging hier echter niet voor de baat uit. Lonender bleek de bauxietwinning bij Moengo, gelegen aan de voor coasters bevaarbare Cottica-rivier. In 1916 werd de Surinaamsche Bauxite Maatschappij opgericht, een dochter van de Aluminium Company of America. Het betekende het begin van de toenemende invloed van de Verenigde Staten op het economisch bestel van Suriname; tevoren had de United Fruit Company contracten met Nederland afgesloten voor de levering van bacove, maar de daaruit voortkomende ondernemingen leden grote verliezen, die door het Rijk moesten worden gedekt. In de wouden werd balata getapt, een soort rubber, dat kon dienen voor de auto-industrie: de concurrentie op de wereldmarkt maakte ook deze onderneming onrendabel, zodat bauxiet het belangrijkste exportartikel bleef (soms 80% van de waarde van de totale uitvoer!).

De ongunstige economische situatie deed zich sedert 1924 gevoelen door de toenemende werkloosheid en verpaupering. In 1931 kwam het tot crises, toen ook de balata-ondernemingen werden opgeheven. De daaruit ontstane sociale onrust culmineerde in bloedige onlusten tijdens de z.g. "rode dinsdag" van 1931 en de demonstraties naar aanleiding van de arrestatie van Anton de Kom in 1933. De Nederlandse regering beantwoordde deze onrust door een versterking van haar invloed in de Surinaamse politiek door de toekenning van extra volmachten aan de gouverneur en de wijziging van het regeringsreglement in 1936. Dit beleid werd ondersteund door prof.dr J.C. Kielstra, die van 1933 tot 1944 gouverneur was.

Met de Nederlandse Antillen bleef Suriname het enige rijksdeel, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog niet door vijanden van de geallieërden was bezet. Door het vertrek van de Nederlandse regering naar Londen kon na de bezetting van het moederland door Hitlers troepen het Nederlandse beschikkingsrecht over de Overzeese Rijksdelen worden gehandhaafd. De invloed vanuit de Verenigde Staten nam echter toe: Amerikaanse troepen werden in Suriname gelegerd om de belangen van het in de oorlog steeds belangrijker bauxietbedrijf te beschermen tegen aanvallen van Duitse raiders of vanuit het nabije Frans-Guyana, dat na de capitulatie van de regering Pétain een bedreiging vormde voor de gealliëerden. Daarom steunde het Nederlandse gouvernement de machtsgreep van een pro-Amerikaanse verzetsgroep in dit Franse gebiedsdeel.

Dat de Nederlandse soevereiniteit over Suriname krachtig werd gehandhaafd, is mede het gevolg geweest van het persoonlijk beleid van de gouverneur.

Diverse mededelingen over het beleid van het gouvernement in oorlogstijd kan men aantreffen in: Paul Chr. van Westering, Postcensuur in Suriname 1939-1947, De Postzak nummers 99-105 (juni 1973 - december 1974). Persoonlijke archivalia van Nederlanders, betrokken bij de staatsgreep in Frans-Guyana, H.F.J. Mouwen en A. Mörzer Bruyns, bevinden zich in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.

Tijdens de oorlog werd Paramaribo in een garnizoensstad herschapen. Onmiddellijk na de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 werd in Suriname de staat van beleg afgekondigd en werden Duitse inwoners en personen, verdacht van nationaal-socialistische of communistische sympathieën, geïnterneerd; later werden ook geïnterneerden uit Indonesië naar een kamp overgebracht. Het antwoord van de Nazi's hierop was de internering van Nederlandse gijzelaars in Buchenwald, Vught en Haren.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende tevens het begin van de emancipatie der koloniale volkeren. Gevolggevend aan de wensen, uitgesproken door koningin Wilhelmina in haar bekende radiorede van 7 december 1942, voerde de Nederlandse regering een politiek, die allengs moest leiden tot staatsrechtelijke en economische onafhankelijkheid van Suriname. Op 19 september 1945 stelde de gouverneur een commissie in ter bestudering van de staatkundige hervormingen. De ontwikkelingen die hierop volgden leidden in 1948 tot een herziening van het regeringsreglement, dat voorzag in een autonoom regeringsstelsel. De onafhankelijkheidswording van Indonesië, die met pijnlijke conflicten gepaard ging, maakte ook de herziening van de betrekkingen tussen Nederland en het rijksdeel Suriname noodzakelijk. Na een ronde-tafelconferentie tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen kwam in december 1949 een interimregeling tot stand in afwachting van een nadere conferentie ter definitieve vaststelling van het Statuut voor het Koninkrijk. In 1946 nam de gouverneur in overleg met de Nederlandse regering het initiatief tot een algemeen welvaartsplan voor Suriname, dat zijn door de oorlog gestegen deviezenvoorraad allengs zag slinken. Dit leidde in 1947 tot de oprichting van het Surinaams Welvaartsfonds, dat beoogde op het gebied van terreinverkenning, landbouw en verbetering van de infrastructuur nieuwe initiatieven te stimuleren. In 1948 kwam een periodiek overleg tussen de Nederlandse regering en het Surinaamse gouvernement tot stand ter bespreking van financiële en economische aangelegenheden. Ook de Marshall-hulp verleende bijdragen. In 1950 werd ten behoeve van de Surinaamse regering de Stichting Planbureau Suriname ingesteld, die de planning van door het Surinaams Welvaartsfonds uit te voeren projecten moest verbeteren en uiteindelijk een tienjarig ontwikkelingsplan opstelde.

Er ontstonden nieuwe verhoudingen, die ook hun weerslag vonden onder de bevolking. Politieke partijen ontstonden: de Nationale Partij Suriname en de Verenigde Hindostaanse Partij bleken hiervan de meest levensvatbare: zij werden veruit de twee grootste partijen in de Staten na de verkiezingen van 1949. Het eigen volkskarakter begon zijn weerslag te krijgen in de Surinaamse regeringsinstellingen, de autonomie begon zich te ontwikkelen. Dit werd uiteindelijk in het in 1954 gesloten Statuut van het Koninkrijk erkend.

De bevoegdheden van de gouverneur

Het regeringsreglement van 1865 legde de basis voor een zeker zelfbestuur, waarbij de meest welgestelden van de bevolking door middel van stemrecht de medebeslissingsmacht hadden in het gouvernementele bestuur. De wetgevende macht werd gevormd door de Koloniale Staten van Suriname, tot 1901 samengesteld uit negen afgevaardigden, gekozen door kiesgerechtigden, waarna er vier door de gouverneur werden aangesteld. Hiertoe was aanvankelijk besloten, omdat men vreesde, dat de door het censuskiesrecht aan de macht gekomen planters zich zouden verzetten tegen de afschaffing van de slavernij. Bovendien zouden de vier aangestelden een matigende invloed uitoefenen. Dit laatste bleek in de praktijk allerminst het geval, zodat bij reglementswijziging van 1901 alle Statenleden verkiesbaar werden gesteld. In 1936 kreeg door de herziening van het regeringsreglement de gouverneur wederom het recht vijf afgevaardigden te benoemen, om naast een in hoofdzaak blanke en creoolse afvaardiging de Aziaten te vertegenwoordigen.

De Staten brachten in samenwerking met de gouverneur de wetten tot stand, die "koloniale verordeningen" of "landsverordeningen" werden genoemd. Wanneer een besluit van de Staten de gouverneur niet welgevallig was, kon deze het besluit opschorten dan wel de vaststelling van het besluit "in beraad houden". Deze dubbelmacht kon aanleiding geven tot wrijvingen tussen de Staten en de gouverneur. Dit werd nog erger, doordat de wetgever geen koloniale verordeningen kon uitvaardigen over zaken, die reeds in het moederland bij wet of Koninklijk Besluit geregeld waren (na 1901 wel, mits dit in de wet of het K.B. werd toegestaan) en doordat reeds aangenomen koloniale verordeningen door latere K.B.'s of wetten konden worden teniet gedaan. In de wijziging van het regeringsreglement van 1901 kon het moederland bij Koninklijk Besluit nadere regelingen treffen ten aanzien van koloniale verordeningen. Dit betekende eveneens een ernstige inperking van de wetgevende macht van de Staten. Het is dan ook niet te verwonderen, dat er tussen de Staten en de gouverneur nogal eens conflicten ontstonden. Herhaalde malen werden om die redenen Surinaamse begrotingen verworpen. In 1891 leidde een pachtersopstand tot een gecompliceerd stelsel van onenigheden, die onder de toenmalige gouverneur jhr.mr M.A. de Savornin Lohman op straat dreigden te worden uitgevochten. In 1943 leidde een conflict tussen het Statenlid Bosch Verschuur en gouverneur Kielstra tot de internering van het Statenlid. Uit protest tegen de schending van parlementaire rechten zijn de Staten tot het bericht van Kielstra's aftreden niet meer bijeen geweest.

De gouverneur kon ook zelfstandig besluiten uitvaardigen, die echter altijd moesten voortvloeien uit een reeds bestaande rijkswet, K.B. of koloniale verordening, waarnaar in het besluit moest worden verwezen. Tot 1936 kon de gouverneur echter bij besluit ook straffen bepalen, hetgeen in strijd was met het in artikel 57, lid 2, van de Grondwet verdedigde beginsel nulla poena sine praevia lege.

Als uitvoerende macht was de gouverneur "vertegenwoordiger des Konings", die "'s Konings aanwijzingen in acht neemt";

Omschrijvingen in de regeringsreglementen van 1865 en 1936.

de executive is tot 1950 altijd eenhoofdig geweest. Dit betekende, dat alle beleidsvoering bij de gouverneur berustte: hij kon beslissen "of er een bode kon worden aangesteld, een vergunning of concessie (balata, bauxiet, petroleum en goud) werd verleend, dan wel nadere bindende regels ter uitvoering van wetten, Koninklijke Besluiten of verordeningen tot stand werden gebracht".

C.D. Ooft, Ontwikkeling van het constitutionele recht van Suriname, pag. 75.

Hij werd hierin bijgestaan door een zeshoofdige Raad van Bestuur, waarvan de gouverneur voorzitter, de procureur-generaal ondervoorzitter was en waarin ook de administrateur van financiën en de gouvernementssecretaris zitting hadden. Hun functie is te vergelijken met die van de Nederlandse Raad van State; bij de vaststelling van een koloniale verordening en bij raadgeving aan de minister van Koloniën inzake een wetsontwerp was de gouverneur verplicht om dit college om advies te vragen. De gouverneur was tegenover de Staten niet persoonlijk verantwoordelijk voor zijn beleid, doordat zijn benoeming en ontslag door de Nederlandse Kroon geschiedde.

In 1933 werd de uitvoerende macht van de gouverneur nog versterkt door hem bij Koninklijk Besluit toegekende volmachten ter beperking van politieke vrijheden en ter breideling van de pers, analoog aan de macht van de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië. Daarnaast voorzag het regeringsreglement van 1936 in een grotere vrijheid van handelen van de gouverneur ten aanzien van zowel het moederland als van de Staten. Onder dringende omstandigheden mocht hij, zij het onder nadere bekrachtiging van wet, koloniale verordeningen, K.B.'s en wetten bij algemene maatregel van bestuur of landsverordeningen wijzigen of buiten werking stellen.

Op grond van dezelfde motieven kon de gouverneur op eigen gezag een landsverordening vaststellen, wanneer de beraadslaging van de Staten te lang duurde of geen goedkeuring van de Staten was verkregen. De belangrijkste verordening die op deze wijze tot stand kwam, was de wettigverklaring van hindoeïstische en islamitische huwelijkssluitingen in 1940.

De macht van de gouverneur bereikte een hoogtepunt in de jaren 1940-1945, toen hij tevens de functie uitoefende van opperbevelhebber van de krijgsmacht. Het is begrijpelijk, dat de Staten bij een bezoek van de minister van Koloniën Van Mook verklaarden, dat "Suriname (werd) bestuurd op een wijze die in wezen vaak weinig verschilt van dictatuur".

Handelingen van de Staten van Suriname, 1942-1943, pag. 163-169.

In 1946 en 1947 stelde gouverneur J.C. Brons twee departementen in, die hem als zelfstandige organen in zijn uitvoerende taak moesten bijstaan: dat van Sociale Zaken en Immigratie (15 januari 1946, gouvernementsbesluit nr.

Mededelingen hierover in een artikel in De Tijd, archief van het Kabinet van de Gouverneur, 1952-1975, inventarisnummer 197.

en dat van Economische Zaken (18 augustus 1947, gouvernementsbesluit nr. 121). Als directe reactie op de verlangens van de Surinaamse delegatie op de Rondetafelconferentie in maart 1948 richtte hij op 4 maart een College van Bijstand op, dat zich, vooruitlopend op een vast te stellen nieuwe Staatsregeling, verantwoordelijk achtte aan de Staten. Dit college beheerde zes afzonderlijke departementen.

De Staatsregeling van 21 mei 1948 voorzag in gekozen Staten door middel van algemeen kiesrecht. Voorzien werd in een College van Algemeen Bestuur, dat zijn beleid moest toelichten aan de Staten; de gouverneur was onder meer verplicht om met dit college overleg te plegen bij de vaststelling van landsverordeningen. Bovendien hoefde de gouverneur slechts 's konings aanwijzingen te volgen bij onderwerpen, waarbij ook Nederland, Nederlandsch-Indië en Curaçao betrokken zouden worden.

Het gouvernement nam echter ook zelf initiatieven tot het delegeren van zijn arbeid. In december 1946 stelde gouverneur Brons op verzoek van de minister van Overzeese Gebiedsdelen de benoeming van een gecommitteerde voor Suriname in Nederland voor; uiteindelijk leidde dit tot de landsverordening van 11 november 1947 (GB no. 174), waarin een Vertegenwoordiger van Suriname in Nederland werd benoemd. Ook werd bij gouvernementsresolutie van 21 juli 1947 de Dienst van Lands Bosbeheer ingesteld. Langs deze weg ontstonden er na de Staatsregeling tal van diensten en lichamen, die allengs onder de departementen van het College van Algemeen Bestuur kwamen te ressorteren.

De beperkingen van de macht van de gouverneur kregen meer constitutionele vorm in de Interimregeling van 20 januari 1950. Artikel 1 daarvan luidde: "De Gouverneur is het hoofd van de landsregering. De landsministers zijn verantwoordelijk". De regeling voorzag in de vorming van een Regeringsraad, die een nog nader te omschrijven uitvoerende bevoegdheid kreeg. Rechtstreeks werd slechts de gouverneur betrokken in aangelegenheden betreffende het Koninkrijk. De machtspositie van de gouverneur bleef echter formeel nog bestaan in zijn bevoegdheid om de Staten te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

De gouverneur achtte in het kader van de uitvoering van de Interimregeling 1950 een administratieve scheiding tussen zijn eigen werkzaamheden en die van de Regeringsraad noodzakelijk. Bij landsverordening van 3 augustus 1951 (G.B. nr. 90) werden de grondwettelijke neergelegde bevoegdheden van de gouverneur inzake benoeming en ontslag van ambtenaren overgedragen aan de Regeringsraad. Voor de behartiging van de Koninkrijksbelangen werd een afzonderlijk apparaat ingesteld: op 14 juni 1951 kwam het Kabinet van de Gouverneur tot stand.

Mededelingen hierover in een artikel in De Tijd, archief van het Kabinet van de Gouverneur, 1952-1975, inventarisnummer 197.

De gouverneur interpreteerde zijn door de Interimregeling omschreven positie als die van plaatsvervanger van de constitutionele monarch en stelde voor zichzelf en zijn opvolgers regels vast om de bepalingen van het tot stand te komen statuut in deze zin op te vatten; aldus werd de parlementaire democratie in Suriname de facto een constitutionele traditie. Het binnenlandse regeringsbeleid zou worden gevoerd door een samenspel van Regeringsraad en Staten: de Surinaamse autonomie kwam tot ontwikkeling.

Lijst van gouverneurs, 1885-1951 1885-1888 Hendrik Jan Smidt 1888-1889 Warmolt Tonekens J.Lzn 1889-1891 Maurits Adriaan de Savornin Lohman 1891-1896 Titus Antony Jacob van Asch van Wijck 1896-1902 Warmolt Tonekens J.Lzn 1902-1905 Cornelis Lely 1905-1908 Alexander Willem Frederik Idenburg 1908-1911 Dirk Fock 1911-1916 Willem Dirk Hendrik van Asbeck 1916-1921 Gerard Johan Staal 1921-1928 Arnoud Jan Anne Aleid van Heemstra 1928-1933 Abraham Arnoud Lodewijk Rutgers 1933-1944 Johannes Coenraad Kielstra 1944-1948 Johannes Cornelis Brons 1948-1949 Willem Huender 1949-1955 Jan Klaasesz
Geschiedenis van het archiefbeheer

Het hier beschreven archief is een onderdeel van het archief van de gouverneur, en wel een deel van zijn geheime correspondentie en besluitvorming. Aan de hand van marginale aantekeningen in de oudst aangetroffen stukken kan men opmaken, dat het archief van de gouverneur in ieder geval tot 1940 vier afdelingen heeft gekend: de gewone briefwisseling, de geheime briefwisseling, de afdeling Kabinet Geheim en de afdeling Kabinet Zeer Geheim. Nadien moet er in ieder geval een rubricering van gewone en geheime correspondentie te hebben bestaan; de geheime correspondentie bleef het rubriekkenmerk "Kabinet Geheim" dragen en stukken van nog vertrouwelijker aard werden in diezelfde rubriek geborgen. Het geheel omvat de periode 1885-1951 en werd buiten de overdracht gehouden, toen het archief van de gouverneur van Suriname na de oprichting van het Kabinet van de Gouverneur in het Centraal Archief van Suriname werd gedeponeerd. Waarschijnlijk heeft de toenmalige "commies voor de codedienst", later chef de bureau het onder zich gehouden en gedeeltelijk in het latere registratuurplan van het Kabinet van de Gouverneur ondergebracht. In 1970 werd het gedeeltelijk als een afzonderlijk archief onderkend: het oudste gedeelte, lopend over de jaren 1885-1943 werd met enige fragmenten van archiefbestanden van jongere datum naar Nederland verscheept om daar te worden geïnventariseerd. Aan deze in 1974 voltooide inventaris ging een lijst vooraf, die door C.A. Mertens werd opgesteld.

Correspondentie van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 1972 D 10.10, 1973 D 10.14 en D 250. Archief van het Kabinet van de Gouverneur, 1952-1975, inventarisnummer 219.

Het leeuwendeel van de bescheiden over de jaren 1944-1951 bleef echter vermengd met de stukken van het Kabinet van de Gouverneur en werd in de rubrieken verwerkt.

Een registratuuroverzicht bevindt zich in het archief van het Kabinet van de Gouverneur, 1952-1975, inventarisnummer 218.

Tal van stukken werden als retroacta in dossiers bij stukken van jongere datum gevoegd. Zij konden echter gemakkelijk worden afgesplitst, omdat bij de overbrenging van het archief van het Kabinet van de Gouverneur naar Nederland in de jaren 1975-1976 bleek, dat alle stukken van voor 1951 het kenmerk "Kabinet Geheim" droegen. Het reeds geïnventariseerde archiefgedeelte werd door de aanvulling met het nieuwe materiaal verdubbeld, zodat de inventaris in zijn geheel moest worden herzien.

Correspondentie van de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, 1975 D 8.19, 1976 D 120, 161,249, 281, 530, 663; 1977 D 8.41. Archief van het Kabinet van de Gouverneur, 1952-1975, inventarisnummer 220.

In 1979 volgde een kleine aanvulling, toen het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken een gedeelte overdroeg, dat de directeur van het Kabinet van de Gouverneur als vertrouwelijk had afgezonderd. Hierin bevonden zich stukken, die buiten het originele registratuurplan waren gehouden.

Inventarisnummers 129-132 en 139.

Chronologisch valt het archief uiteen in twee hoofdperioden. In de eerste periode, lopend van 1885 tot ca. 1939/40 bleek een verbaalstelsel te zijn aangehouden. De correspondentie bestaat uit chronologisch geordende, in volgorde van afdoening geplaatste dossiers op jaar en nummer. Kennelijk hebben we hier te doen met een ordening, analoog aan het verbaal van het Kabinet des Konings, afdeling Kabinet, dus aan een Nederlands voorbeeld. De nummerreeksen van de dossiers eindigen op willekeurige momenten om daarna opnieuw aan te vangen: soms geschiedt dit na gouverneurswisseling, maar dit is niet altijd regel. Tot 1912 is het verbaal van de gouverneur van een klapper voorzien en tot 1940 geagendeerd.

Na 1912 worden naast het verbaal enkele losse dossiers gevormd: de belangrijkste hiervan betreffen stukken, die betrekking hebben op het politiewezen en de inlichtingendienst ter handhaving van de openbare orde. Een enkele keer komt het voor dat zaken in deze dossiers hun voorgeschiedenis hebben in het verbaal. Deze losse dossiers breiden zich in 1939 aanzienlijk uit, wanneer onder invloed van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog de behoefte bestaat om de dan belangrijke stukken betreffende landsverdediging bijeen te houden. Zo begint er naast een chronologisch verbaalstelsel een rubriekenstelsel te ontstaan, dat in 1940 definitief wordt. De stukken worden dan naar onderwerp gerangschikt.

In de tweede periode, lopende over de jaren 1940-1951, worden derhalve naar behoefte rubrieken en dossiers gevormd op praktijkgrondslag. Vanaf 1941 wordt een agenda bijgehouden, die als indicateur op de dossiers en rubrieken moest dienen. Tot 1944 worden de rubrieken, geborgen in donkerbruine dossiermappen met verschillende kleurentabs, jaarlijks afgesloten, maar na het ontslag van gouverneur Kielstra komt hierin wijziging. Er wordt een registratuurplan ontworpen, dat enkele hoofdrubrieken aangeeft als "Kabinet, Militaire Zaken, Buitenlandse Zaken, Bedrijven en Personen, Internering", waarbinnen de stukken dossiersgewijs op jaar geordend worden. Helaas verdwijnen dan de dossieromslagen, zodat de zaken niet bij oogopslag te onderkennen zijn. Tot medio 1944 zijn de door het gouvernement ontvangen telegrammen en de minuut-antwoorden, vóórdat ze in de dossiers zijn geborgen, in chronologische volgorde afgeschreven op lijsten, maar een verwijzing van deze lijsten naar de rubrieken en dossiers ontbreekt.

In de jaren 1945-1948 vormde gouverneur J.C. Brons een afzonderlijk Kabinetsarchief, dat bestond uit chronologisch geordende en genummerde stukken, analoog aan het vooroorlogse verbaal Kabinet Geheim. Deze van een afzonderlijke agenda voorziene correspondentie werd buiten de registratie gehouden.

In 1952 werden de gewone en geheime archivalia wel afzonderlijk geagendeerd, maar in de uiteindelijke berging werd geen onderscheid tussen beide categorieën gemaakt. Men kan derhalve stellen, dat het archief Kabinet Geheim van de Gouverneur van Suriname kan worden afgesloten op 31 december 1951 en dat daarna het archief van het Kabinet van de Gouverneur een aanvang neemt.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief MAISAO-WOTAP 2.10 Selectie en vernietiging

Een in 1974 opgestelde vernietigingslijst geeft de kategorieën stukken aan, die in die tijd uit het archief zijn verwijderd. Uit de naderhand aangevulde bescheiden zijn hoegenaamd geen stukken vernietigd.

Lijst van vernietigde stukken Duplicaat-telegrammen, niet afgelegd in dossiers, waarvan afschriften zijn opgenomen in de series telegrammen over de jaren 1940-1944. Begeleidbrieven van niet-principiële aard en correspondentie over briefwisseling en telegramwisseling, eveneens van niet-principiële aard. Niet-principiële briefwisseling over levering van bestelde goederen. Niet-principiële briefwisseling over reizen en kostende-claraties van personeelsleden.

Totale omvang van de vernietigde archiefstukken: 0,2 m1 of 2,5% van het totaal.

Verantwoording van de bewerking

Zoals hierboven beschreven, geschiedde de inventarisatie in twee fasen. In 1974 vond een beschrijving plaats van de archiefbestanddelen over de jaren 1885-1944, waarbij fragmenten van latere archiefgedeelten tot 1962 toe als een onderdeel van het archief Kabinet Geheim werden beschouwd. De inventarisator had toen niet de beschikking over de agenda's uit de jaren 1941-1951 en moest bij zijn beschrijving uitgaan van het beperkte bestand, dat toen onder hem berustte. Dit heeft de uiteindelijke ordening van het archief over de jaren 1940-1951 beïnvloed.

Van het verbaal van de gouverneur over de jaren 1885-1938 is de oorspronkelijke orde van het archief zoveel mogelijk gehandhaafd, ondanks het feit, dat na 1912 slechts de agenda bewaard is gebleven. Voortdurend wordt namelijk in het verbaal verwezen naar andere afdelingen van het archief van de gouverneur, zodat aan te nemen is, dat door onderlinge verwijzing verband bestaat tussen de chronologisch geordende afdelingen. Wanneer er verband bestaat tussen de buiten verbaal gehouden stukken en de geverbaliseerde bescheiden, dan is dit in de inventaris aangegeven. De buiten verbaal gehouden stukken zijn nader gespecificeerd en in een schema ondergebracht.

Bij nader onderzoek van het z.g. "dossier defensie", het dossier "'s Lands Hospitaal" en de overige correspondentie van 1939 bleek, dat ca. 50% van de zich in het verbaal bevindende stukken naar hun aard eveneens in deze dossiers thuishoorden. Deze inkonsekwentie kon slechts worden opgelost door alle nog in het verbaal aanwezige stukken in de dossiers te voegen en de overige schematisch te beschrijven, analoog aan het archiefgedeelte over de Jaren na 1940. Dit betekende in de praktijk, dat ertoe moest worden overgegaan om het na 10 mei 1940 definitief geworden rubrieken- en dossierstelsel in 1939 te laten aanvangen. De overige dossiers uit de jaren 1940-1944 werden in 1974 geschematiseerd zonder dat rekening kon worden gehouden met het bestaan van een indicateur. Hierdoor werden rubrieken als "algemeen" en "niet afgelegde stukken" geborgen in dossiers zonder nadere kwalificatie, gespecificeerd.

Aan de tabs op de dossiermappen kon geen herkenbare rubricering worden ontleend. Het gevolg is, dat de in 1976 gearriveerde agenda's niet meer functioneerden als toegangen. Wel kunnen zij, evenals de series telegrammen, mededeling doen over de chronologische opeenvolging van gebeurtenissen of van handelingen van de gouverneur. De telegrammen, die in de jaren 1940-1944 in duplo in de dossiers aanwezig zijn, zijn niet vernietigd wanneer zij in een zaaksgewijze ordening het verband binnen de correspondentie in stand houden.

Een reconstructie van de hoofdrubrieken over de jaren 1945-1951 bleek niet mogelijk, omdat tal van stukken in latere rubrieken van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur als voorstukken zijn gebruikt. Ook waren stukken betreffende één bepaalde zaak soms over verschillende rubrieken verspreid, en veranderden rubriektitels van betekenis, naarmate de positie van de gouverneur wijzigde. Besloten is derhalve om alle stukken over de jaren 1939-1951 als één geheel te beschrijven van volgens een eigen systematiek geordende dossiers. Hiervan zijn de agenda's en series telegrammen als "stukken van algemene aard" beschreven.

In het statische schema konden enkele accentverschuivingen in de taakstelling van de gouverneur niet geheel worden gedekt. Onder de rubriek "personeelsaangelegenheden" treft men zowel benoemingen van gouvernementsambtenaren krachtens constitutionele bevoegdheden tot 1951 als benoemingen van huispersoneel van het latere Kabinet van de Gouverneur aan: districtscommissarissen, leden van de Regeringsraad en vanuit Nederland uitgezonden ambtenaren zijn hier onder één noemer gebracht als personen, die omwille van hun individuele belangen als ambtenaar met de gouverneur te maken hebben gehad. Gelijkaardige problemen deden zich voor bij de ordening van archiefstukken, die de neerslag zijn van bijzondere situaties in de Tweede Wereldoorlog, zoals politiële aangelegenheden tijdens de staat van beleg. Het aanbrengen van cesuren in de tijd stuitte op het bezwaar, dat bij de afwikkeling van diverse zaken geen vaste grenzen waren aan te brengen (de staat van beleg duurde tot 1945; het afwikkelen van de internering tot ver in 1947; constitutionele ontwikkelingen hadden cesuren in 1943 en 1948).

Een bijkomstig probleem was het sterk fragmentarische karakter van bepaalde dossiers, die immers slechts de geheim te houden stukken betreffende een zaak bevatten. Enkele hoofdstukken van het schema werden een samenraapsel van talloze incidentele "bijzondere gevallen" en konden hierdoor aanzienlijk uitdijen zonder dat een nadere indeling mogelijk was: zaken betreffende personeel en openbare orde kunnen een veelheid van bijkomende facetten bevatten, die in het schema niet nader kunnen worden genuanceerd. De achter deze inventaris gevoegde indexen op personen en zaken kunnen hier nadere toegang bieden.

Ter bescherming van de belangen van wellicht nog levende personen zijn de vermeldingen van namen in bepaalde beschrijvingen van archivalia achterwege gelaten. Deze verzwegen namen zijn in de index verwerkt.

Achter in de inventaris is een lijst van veel gebruikte telegramafkortingen geplaatst om de anders cryptisch overkomende correspondentie in oorlogstijd te verduidelijken (aanhangsel 4).

De inventaris werd in 1981 voltooid door drs J.A.A. Bervoets, chartermeester I bij de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A) Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

LET OP: DIT ARCHIEF IS PER 7 DECEMBER 2011 NIET MEER RAADPLEEGBAAR WEGENS DIGITALISERING

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Gouverneur van Suriname: Geheim Archief, nummer toegang 2.10.18, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Gouverneur Suriname / Geheim Archief, 2.10.18, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Een klein bestanddeel, bestaande uit dossiers inzake het openbaar optreden van de gouverneur bij festiviteiten en bij openingen van de Staten, werd aan de bibliotheek van het Surinaams Museum in Paramaribo overgedragen.

Getekende verklaringen van ontvangst bevinden zich in het archief van het Kabinet van de Gouverneur, 1952-1975, (2.10.26) inventarisnummer 219. Een lijst van deze stukken is als bijlage bij de inventaris gevoegd.

Lijst van archivalia, zich bevindend in de bibliotheek van het Surinaams museum Archivalia, gedeponeerd door L.J. Rietberg betreffende zijn waarneming van het gouvernement. 1920-1924 Stukken betreffende zijn waarneming. 16 december 1920-23 mei 1921. Declaraties met betrekking tot zijn waarneming. 16 december 1920-21 mei 1921. Reis van de gouverneur naar de plantages Rust en Werk en Slootwijk. 7 december 1920. Declaratie van 18 tot 31 december 1920. Nieuwjaarsreceptie 3 januari 1921. Reis van de gouverneur naar Jodensavanna en Berg en Dal. 28-29 januari 1921. Diner. 2 maart 1921. Reis van de gouverneur naar de plantage Slootwijk. 31 maart 1921. Reis van de gouverneur naar de plantage Broederschap. 2 april 1921. Diner. 7 april 1921. Receptie. 19 april 1921. Kinderdansreceptie. 30 april 1921. Statendiner. 10 mei 1921. Nieuwjaarsreceptie. 3 januari 1921. Dansreceptie. 19 april 1921. Kinderdansreceptie. 30 april 1921. Betaallijsten. December 1920-14 mei 1921. Stukken betreffende een receptie en een souper op 1 september 1924. N.B. Door ziekte van Rietberg waargenomen door diens plaatsvervanger, procureur-generaal mr. J.L. Nysingh. Aantekeningen in verband met het overlijden van de waarnemend gouverneur L.J. Rietberg. 1924. Stukken betreffende de opening der Staten van Suriname. 1922-1949 Menu van het Statendiner met tafelplan. 9 mei 1922. Menu van het Statendiner met tafelplan. 13 mei 1924. Menu van het Statendiner met tafelplan. 12 mei 1925. Menu van het Statendiner met tafelplan.-10 mei 1927. Menu van het Statendiner met tafelplan. 13 mei 1930. Menu van het Statendiner met tafelplan. 12 mei 1931. Verslag van de opening en de receptie. 10 mei 1932. Verslag van de opening en de receptie. 9 mei 1933. Verslag van de receptie. 8 mei 1934. Verslag van de receptie. 14 mei 1935. Verslag van de receptie. 12 mei 1936. Verslag van de receptie. 1 april 1937. Verslag van de receptie. 11 mei 1937. Verslag van de receptie. 5 mei 1938. Verslag van de receptie. 4 april 1939. Verslag van de receptie. 2 april 1940. Verslag van de receptie. 1 april 1941. Verslag van de receptie. 7 april 1942. Verslag van de receptie. 6 april 1943. Verslag van de receptie. 4 april 1944. Verslag van de receptie. 3 april 1945. Verslag van de receptie. 2 april 1946. Verslag van de receptie. 1 april I947. Verslag van de receptie. 6 april 1948. Verslag van de receptie. 10 mei 1949. Verslag van de opening en de receptie. 9 juni 1949. Stukken betreffende protocollaire aangelegenheden. 1907-1948 Verslagen van reizen. 1926-1935 Gouverneursreis naar Kabel. 26 augustus 1926. Gouverneursreis naar Maäbo Grosplacer. 23 juni 1927. Gouverneursreis naar Kabel. 13 december 1928. Treinreis naar de proefvelden van het Landbouwproefstation. 22 augustus 1929. Gouverneursreis naar de plantage Republiek. 14 maart 1930. Gouverneursreis naar Kabel, Dam en Ganzee. 7-10 juli 1931. Gouverneursreis naar Zanderij. 22 oktober 1931. Gouverneursreis naar Kabel en Ganzee. 20-22 april 1932. Gouverneursreis naar de plantage Republiek. 26 oktober 1932. Idem 6 januari 1933. Ontvangst van de "Snip" van de K.L.M.: drie reizen. 13-20 december 1934. Gouverneursreis naar Onoribo, Kwakoegron en Kabel. 19-21 maart 1935. Stukken betreffende vieringen van de verjaardag van de koningin op 31 augustus en andere aangelegenheden. 1907-1948. Stukken betreffende 31 augustus 1907. Stukken betreffende 31 augustus 1919. Stukken betreffende 31 augustus 1921. Stukken betreffende 31 augustus 1922. Stukken betreffende 31 augustus 1925. Stukken betreffende 31 augustus 1926. Stukken betreffende 31 augustus 1927. Stukken betreffende 31 augustus 1928. Stukken betreffende 31 augustus 1929. Stukken betreffende 31 augustus 1931. Stukken betreffende 31 augustus 1932. Stukken betreffende 31 augustus 1933. Stukken betreffende de aankomst van gouverneur J.C. Kielstra. 25 oktober 1933. Stukken betreffende de rouw om de dood van de koningin-moeder Emma. 21 maart 1934. Stukken betreffende de rouw om de dood van prins Hendrik. 3 juni 1934. Stukken betreffende 31 augustus 1934. Stukken betreffende 31 augustus 1937. Stukken betreffende de beëdiging van waarnemend gouverneur M. de Wiet. 6 juli 1948.
Bijlagen Overzicht van geraadpleegde bronnen Edward Dew, The difficult flowering of Surinam. Ethnicity and polities in a plural society, The Hague 1978. Rudolf van Lier, Samenleving in een grensgebied, een sociaal-historische studie van Suriname, Deventer 1971. Dit boek bevat een literatuurlijst over de geschiedenis en over de sociale en economische structuur van Suriname. F.E.M. Mitrasing, Tien jaar Suriname, van afhankelijkheid tot gelijkgerechtigdheid. Bijdrage tot de kennis van de staatkundige ontwikkelingen van Suriname van 1945-1955. Dissertatie Leiden 1959. C.D. Ooft, Ontwikkeling van het constitutionele recht van Suriname, Dissertatie Leiden 1972. Index op persoonsnamen Naam Inventarisnummer Abendanon, J.S. 49 Abikoersno, Tjokosoejoso, Raden Mas 524 Ahnelt, W.F.G. 592 Ahrens, H. 544 616 Alberola, A. 381 Albrecht, K.H. 610 616 Almiron 580 Amo, W.C.A. 907 Arend, H.F.J.K. van den 823 Assendelt, F. van 550 Assenderp, A.L. van 148 401 Assman 309 Bakker, P. 670 Baank, M. 790 Baarn, W.M. 573 Bänffer, J.R. 58 Balluseek, D.J. von 543 Barsatti, C. 632 Baumgartner 550 Begemann, C.H. 907 Benders, A.M. 58 Benischek, F. 592 Bergen, H.M.C. 639 Berghoff 893 Bernhard, prins 257 265 266 856 863 866 Beukering 710 Bierman, H.L. 42 Bismawitre, C.B. 148 Bismawitre, C.R. 687 Blaauboer, J. 332 Blommestein, W.J. van 692 Boas, J.H. 553 Bodet, J.T. 786 Boetzelaer, W. van 290 Boheemen, H. van 835 Bokhorst 168 Boonen, J.J.H. 749 Boreel, J.H.W. 438 576 764 Bos, W. van de 907 Bos Verschuur, B.W.H. 218-220 897 Brand Flu, A.M. 616 Brandon 149 Broek, J. van den 907 Broerse, J. 788 Brons, J.C. 197 220 250 869-874 906-910 Brons-Eriksen, J. 909 Brugh, H. van der 149 Brummer, A.F.J. 42 Bruynzeel, W. 907 Builbab, F. 49 Buillab-Abercrombie, H. 907 Buiskool, J.A.E. 159 686 Bruyning, R. 141 Burger, D. 741 Bijleveld, C. 848 878 Bijsters, A. 618 Cardozo, M.J. 907 Chirill, J.M. 882 Colijn, H. 72 Comello, G.W. 907 Comvalius, L. 907 Cool, P. 42 82-84 Costa, J. da 39 Craandijk, F.W. 888 Csecher, L. 565 Cuff, F.B. 684 Dankoor, R.A. 715 Danser, H.S. 550 Dantzig, H. van 381 Dekker, Chr.S. 907 Deventer, J. van 907 Dilla Wanderer, S. 550 Doedel, L. 57 64 Donaghue, L. 68 Durgaram 752 Drachten, B. 539 Dusseldorp, G. van 711 Eekhout 52 Ehrhardt, R.O. 616 624 Einaar, J.F.E. 158 698 Eliazer, L.E.A.S. 265 532 Ellis. B.A. 58 Elsbach, L. 42 Emans, F.D. 422 Emanuels, S.D. 171 Epp, J. von 543 Erdmann, C.S. 604 Ezechiels, W. 149 Feinland, A. 577 692 Fernandes, L.A. 724 Ferrier, J.H.E. 832 Feuilletau de Bruyn, A.A.C. 360 361 Fikkert, G.M. 143 Findlay, D.G.A. 854 Finkelstein, F. 550 Fischer, H.F. 149 Frank, J. 550 Frickers, J. 708 Ghandi, M. 517 Geer, D.J. de 378 Geest, K. van der 58 Geilert, W. 610 616 Gemmel, A.A.J. 907 Gentis, J.A.Th. 77 Gerdeman, G.H. 550 Geuns, G. van 550 Geysker, D.G. 701 828 Gil, V. 381 Götte, A. 592 Götzen, L. 193 Gonggrijp, J.W. 741 Gorkom, J.A.J. van 236 Govaars, J. 81 Groot, G. de 397 Groot, L. de 907 Groot, M. de 148 606 Guicherit, R.E. 541 544 Guljé, A.R. 830 Gunther, G.H. 610 Hagen, J.E. 150 188 Hakvoort, K.J. van 748 Hamilton, R. 907 Hammer, H.C. 604 Hardjo, E. 896 Hardjo, S. 524 Haringman, M.G. 58 Hartog, J.J. 148 550 907 Hartz, Ph.H. 149 Hattum, J.W.A. van 907 Heemskerk, F. 642 Heiris 446 Helfrich, C.E.L. 357 Helm, P.H.W.G. van den 907 Helmus, J. 610 Heuvel, N.A. van der 550 Heyde, H. 530 Hilbrink, L.B. 51 Hindori, R.S. 517 Hindori, Wedmitre 517 Hirschmann, F.C.H. 42 Hix, E. 826 Ho A Sjoe, J.E. 888 Hoek, A. van den 438 Höevell, N.B. van 405 Hoff, H.J. van der 148 Holenbrugge 495 Holk, L.G. van 907 Hoogbruin, H.C.J. 549 Hu-A-Ng 550 Hubert, H. 42 Huender, W. 250 251 911 Huyg, P. 612 625 628 Huiswoud, O.E.G.M. 58 Idenburg, Ph.J. 687 Irene prinses 267 Iven, C. 284 Jagday 53 Jans, H.C. 42 Jellinek, G.W. 592 Jellinek, L.W. 592 Jellinek, S. 592 Jessurun, J.A. 459 Jessurun, W.B. 148 Jongbloed 804 Jonkers, A. 884 Juglall, W.E. 192 Juliana prinses/koningin 271 272 274 Kadt, M.de 760 Kämpf, S. 592 Kamermans, M. 550 Karamat Ali 524 Kasteel, P. 197 273 Kaulesar Sukul, J.P. 158 Kerma, J.A. 286 Kerssenberg, L.M. 422 Kielstra, J.C. 869 870 904 Klaasesz, J. 251 Knapper, L. 849 Koepf, W. 573 Koker, B. 72 Kollewijn, 640 Kom, A. de 58 Koning, N.C. 907 Koning, J.C. de 550 Kraay, S. 519 Krayenhoff van de Leur, W.A. 907 Kruisland, J.C. 59 Kuyck, A.C.H. 372 Lampe, P.H.J. 42 Laret, W.F.H. 702 Leeuw, J. de 445 Leeuwe, De 550 Levis, W. 592 Liesdek, H.N. 57 Lim A Po, F.H.R. 159 840 842 Linscheer, R. 716 Lobatto, J.M. 92 Loeber, G. fa. 760 Lombert, R. 528 Magelhaes Barata, J. 262 Malinsky, R. 616 Margriet, prinses 270 Mayntz, J. 632 Mehta 261 Meulen, J.G.J. van der 92 Meyer, J.K. 371 397 Mietes, I. 371 Mittemeyer-Roy, H. 604 Miranda, J.A. de 631 Miranda, J.C. de 167 252 644 Moelaart, A.A.J. 72 Mörzer Bruyns, A. 423 Mohampersad, Ramlakan 536 Moll, R. 598 Mosel, H. 593 Müller, F.W. 616 Mulder, D. 845 Muller van Voorst, A.H. 549 Munnick, O.M. de 707 Munster, J.C. van 550 Nabatov, E. 386 Neruda, Pablo 386 Neumann, H.M.Th. 544 616 Neytzell de Wilde, A.C.A. 413 486 Niet, M. de 152 155 189 865 908 Nievelt, W. van 863 Noorlander, J.C. 149 Normann, M. von 616 Normann, V.A.Th. von 616 Ogla, P.J. 564 Ommeren, H.C. van 853 854 Oort, kapitein van 148 Oostburg, P.J. 907 Ottens, K. 616 Oudschans Dentz, F. 907 Ouwehand, C. 408 Ozanne, C. 786 Paap, W.A. 848 878 Pandia, D.P. 517 Panofski, F. 599 Pattler, M.G. 53 Payens, P. 842 Peeperkorn 689 Peroti, (C?) 57 Peters, N.P. 907 Pol, H. van de 907 Polanen, O.Th.E. 148 Ponit, J.D. 518 843 Praag, S. van 857 Prage, J. 592 Prollwitz, H. 50 Putscher, A.G. 627 Pijnappel, C.M. 550 Raassen, J.M. 760 Raders, R.F. van 907 Raillard 410 Ramkalup 725 Ramlakan, M. 536 Ramnarain 725 Raoust, R. 314 Reingruber, G.B. 38 Rhodius, E.R.V. 550 Riemens, dr. 148 Rietberg, L.J. 52 Risti, J.E. 428 Rodriques, L.A. 550 Roosevelt, E. 261 Rudelsheim, S. 550 Rutgers, V.H. 907 Rutten, T. 75 Ruyter, H. 89 Ruijter, J. de 42 Samson, H.A. 907 Sanchez, S.E.H. 523 Sanders, De 52 Santwijk, Van 236 Sarrucco, J.C. 63 Schadee, M. 148 Scheicher, R. 550 Schenk, A.L. 42 Schenker, S.M. 422 Schenkers, F.L. 422 Schimmel, J.M.G. 448 Schlachter, A.A. 618 Schliesler, H.Ph. 616 Schloss, P.H. 519 Schnabel 760 Schneiders-Howard, G.R. 85 882 907 Scholze, S.G. 616 Schuddeboom, G. 907 Schuller tot Peursum, C.H.J. 889 Schulte Nordholt, H. 458 459 Sedin, L. 386 Seliwanowski, S. 781 Servitski 76 Seute, G.A. 599 616 Seute, R.C. 616 Simons, R.D.G.Ph. 763 858 Simoons, A.Th.C. 172 Six Dijkstra, J.J. 42 Slagmolen, A.H. 550 Smelik, J.E. 907 Smelik, W.F.J. 907 Smid, A.J. 760 Smit, J.A. 619 Smit, N. 42 44 Smit, W.G.H.C.J. 160 Snellen, E. 681 Soegino, Pl. 53 Soekarahardja, Raden 524 Soekram 517 Soemita, I. 524 Souda, H.G. 816 Souweine, E.L. 900 Specken, A.F. 683 Spook, H.Th. 42 Spruit, D. 830 Stehle, H. 732 Stikker, D.U. 214 Stolk, R. van 550 Strang, J. 846 Stuurman, A. 907 Sukarahardjo, Raden 165 Swilders, L. 793 Telders, A.F. 907 Temming, H.J.C.M. 907 Tenderich, H. 602 616 Tevis, P.U. 372 Toledano, A. en R. 386 Traa, A. van 73 Tjon Aman, E.G.M. 454 Tulp, S. 904 Uffelie, C.C.W. 148 Uri 593 Van, J. le 740 Vastenhouv, M. 149 Venoaks, S.E. 58 Venselaar 148 Verbeek, E. 419 Verhoeven, G.J.C. 42 Versol, K.J. 142 Verwey, A.H.N. 907 Vettewinckel, A.J. 637 Visser, G.R. 525 Voss, H.F. 476 Voûte, J.P. 149 Vries, H.J. de 151 157 Vries, H.L. de 169 Vries, J.J. de 907 Vries, R.N. de 58 Wagenaar Hummelinck, P. 907 Walker, G.B. 381 Weiss, F.G. 731 Westen, K.P. van 550 561 Wilhelmina, koningin 268 269 274 620 630 Wittenberg, H.J. 550 Wolff, G.H. 629 Wouw, J.L. van 148 Yap 760 Zaal 864 Zaal, G.M. 143 Zanders, J.H. 749 Zee, J. van der 42 Zickmantel, J. 623 Zutphen, J. van 550 Zwart, J. 406 Index op zaaknamen Onderwerp Inventarisnummer Aardappelteelt 725 Aartsbisschop van West-Indië 847 Accountantsdienst 41 Adjudant van de gouverneur 394 417 448 905 "Afweerfront", tijdschrift 53 Aktion fur Kolonialgevinnung 543 Albina, bosnegers 65 Alcoa Steamship Company 684 Algemene Rekenkamer (Nederland) 648 Alfabetisering 831 Algemeen Handelsblad 543 Algemene Vereniging Radio Omroep Suriname (A.V.R.O.S.), 790 Aluminiumindustrie, zie ook: Bauxiet 35 Ambachtsonderwijs 836 Ambtenaren, duurtetoeslag 1942 674 Ambtenaren, rangindeling 170 Ambtenaren, rechtspositie 147 154 161 Ambtenaren, werving uit Nederland 171 Ambtenarenverenigingen 154 Amerika, zie Verenigde Staten Amerikaans Defensieplan 296 Amerikaanse Commissie voor Afhankelijke Gebieden 292 Amigoe di Curaçao (nieuwsblad) 574 Amsterdam, import van sinaasappels 726 Anarchisme 51 Arbeidersbeweging 514 515 527 532 Arbeidersconferentie, internationale 840 Arbeidsgeschillenverordening 841 842 Archief van de gouverneur 175 Argentinië, rapportage 326 Argentinië, transitvisa 332 Artsenwerving. 149 Australië, consuls uit Nederland 90 Australië, uitzending van troepen naar 460 463-467 469 Autobanden, distributie 752 Banier van Waarheid en Recht (nieuwsblad) 56 Bankwezen 775-780 Barbados 51 Bauxiet, bescherming 311 372 413 507 538 892 Bauxiet, concessies 683 735 Bauxietexport 737 738 766 Bauxiet, mijnen 516 Bauxiet, vervoer over zee 792 Bauxiet, winning 733-738 Beekhuizen, veeteelt 708 Begroting 1939 646 Begroting 1940 646 Begroting 1942 647 Begroting 1943 649 Begroting 1945 654 Begroting 1946 655 Begroting 1947 655 Begroting 1949 656 Begroting 1950 657 Begroting 1952 658 Belastingdienst 683 Bemiddelingsraad 842 Benelux-unie 306 Berlijn, Congres International Union of Students 386 Beroepsvoorlichting 829 Bescherming belangen Koninkrijk 1939 337 Besmettelijke ziekten 78 Betalingsverkeer 1949 673 Bharat Oeday, Brits-Indische Vereniging 53 Billiton N.V. 557 736 Billiton, sabotage 557 Binnenlandse Veiligheidsdienst (Nederland) 541 Black-out gang 615 Blanke -slavinnenhandel 537 Bogota, Panamerikaanse Conferentie 291 Boniface, (Paramaribo) benzinedepot 67 Bosbedrijf, toezicht 46 Bosbouw 46 739-741 744 Bosnegers 36 38 Boven-Paroe, Duits Legerkamp 376 Brazilië, bezoek districtsbestuurder 262 Brazilië, consulaire relaties 311 Brazilië, Duitse activiteiten 376 Brazilië, militaire geheimen 573 Brazilië, missie naar 767 Brazilië, rapportage 321 Brazilië, spionnen in 573 Brazilië, strategische rapporten 377 Briefwisseling, 174 178 179 181-183 186 353 503 884 Briefwisseling, geheime 174 179 183 186 353 Briefwisseling, militaire 186 353 504 Brits-Guyana, 537 809 Brits-Guyana, bezoeken 263 Brits-Guyana, defensieve samenwerking 339 375 Brits-Guyana, diplomatieke betrekkingen 310 Brits-Guyana, handel met 761 Brits-Guyana, reisverslag 92 Brits-Honduras, eetbare planten 732 Brits-Indiërs, nationalisme 53 517 Brokopondo-plan, zie: Combinatieplan Surinamerivier Bruijnzeel 741 Bruijnzeel, houtconcessies 907 Buchenwald, gijzelingskamp 596 597 Burgerlijk recht 626 627 Cabaret-uitvoeringen 1933-1936 59 Cabo de Los Hornos, schip 567 568 Canada, bezoek goeverneur. van 261 Canada en Korea-oorlog 330 Caraïbische Commissie 299 301 828 "Carcas-nights", revue 59 Caraïbische Research-Commissie 297 Caraïbische Touristen Organisatie 298 Caraïbische Zee, oorlogshandelingen 340 Caribisch gebied, economische ontwikkeling 297 Caribisch gebied, oorlogshandelingen 382 Caribisch gebied, politieke situatie 1950 Caribisch gebied, revolutionaire bewegingen 61 Caribisch gebied, statistiek 301 Caribisch gebied, verdedigingsparaatheid 1949-1959 385 Caribische betrekkingen 297-301 Chemisch Laboratorium, Centraal 830 China, consulaat 575 China, erkenning Volksrepubliek 317 China, exterritoriale rechten van Nederland in 325 China, geldzendingen naar 667 China, leningen van particulieren uit 667 China, wapenembargo op 331 Chinese speelhuizen 69 Chirurgie 850 Censuurbureau 549 558 570 576 Censuurrapporten 570 Centraal Bureau voor Luchtkaartering 358 Centraal Ontwikkelingsplan 1950 690 691 Citrusexport 726 728 729 Citrusindustrie 750 Citrusteelt 726-729 Citrusverwerking 720 729 750 Civiele verdediging 898 College van Algemeen Bestuur 160 167 Colombia, politieke situatie 321 889 Colombia, rapportage 321 Combé (district Suriname), commando 544 Combinatieplan Surinamerivier 692 Commewijne, bombardementen 512 Commewijne, district, militaire overheid 341 Commewijne, district, rijstschaarste, 1940-1945 513 Commissie ter bestudering van Jeugdvraagstukken 839 Commissie van Overleg voor Suriname 685 Commissie-generaal voor Nederlandsch-Indië 202 Communicatiewegen, herstel 782 Communisme 56 58 61 66 386 455 538 608 Communistische Partij Nederland 386 Comptabiliteit 658 Conferentie van Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken 1950 381 Conferentie voor Handel en Werkgelegenheid, Internationale 769 Constitutie van Suriname 222-227 229 230-232 Constitutionele aangelegenheden 196-243 881-887 Contractanten controle op 54 Coördinatiecollege Nederland-Suriname 695 Coördinatiecommissie voor de opstelling van een Centraal Ontwikkelingsplan 690 Copieweg, interneringskamp 583 587 593 598 603 Corantijngebied, houtdiefstal 68 Corantijnpolder (district Nickerie), openbare school 87 Corantijnrivier, blanke slavinnen 537 Coronie, (district), justitie 50 Coronie, (district), opstanden 55 Costa Rica, eetbare planten 732 Costa Rica, rapportage 321 Cuba, communisme 1951 386 Cuba, landbouwbelangen van Suriname in 891 Cuba, rapportage 321 Cultuurmaatschappij N.V. 907 Cultuur Maatschappij Sorgvliet 907 Curaçao bezoeken 259 Curaçao, briefwisseling met Nederland 574 Curaçao, geheime zender 545 Curaçao, inlichtingendiensten 61 Curaçao, monetaire overeenkomst met Nederland 683 Curaçao, persoverzichten 198 Curaçao, postcensuur 602 Curaçao, Rooms Katholieke Partij 846 Curaçao, speedboten 812 Curaçao, statistiek 687 Curaçao, tabulators 864 Curaçao, toelatingsbeleid 532 561 577 Curaçao, uitzending militairen naar 461 471 Curaçao, verhouding tot Nederland 197 Curaçao, verzekeringswezen 779 Curaçaosche Handel-Maatschappij 780 Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij 745 Curaçaosche Volkskrant 58 Decoraties 37 277-283 429 438 439 Defensie 42-45 334-513 655 Defensiebeleid, algemeen 334-336 385 Defensiekosten van Suriname 655 Delft (Nederland), Technische Hogeschool 742 Demerara, geruchten over opstand, 61 Demobilisatie 346 404 450 Deserteurs 442 Deutsche Verein Suriname 555 Devaluatie 668 Deviezencommissie 744 Deviezenfonds, Surinaams, 662 663 Deviezenkantoor 671 Deviezenpolitiek 611-673 Deviezenwet 1940 661 Dienstweigeraars 437 443 448 613 614 618 622 Directoraat van de Europese Guyana's 580 Dislocatie van overheidsdiensten 338 Distributie 751 752 757 Districten, officiële reizen 260 Districten, politieke rapportage 521 522 542 548 Districten, sociale rapportage 542 Districten, verslagen 40 Districtsbestuur, functionarissen 150 153 168 521 Districtsvorming 38 Doofstommenzorg 861 Doorreisvisa in Suriname 563 Duits Legerkamp in Brazilië 376 Duitse invloed in Suriname 550 555 559 Duitse raiders 507 Duitsers, internering 584 588-607 Duitsers, vervolging 559 Duitsers, uit Venezuela 567 Duitsland, briefwisseling met geïnterneerden 588 590 591 Duitsland, consulaat in Suriname 309 Duitsland, inval in Nederland 244 334 335 Duitsland, Jodenvervolging 383 Duitsland, maatregelen tegen geïnterneerden 589 Duitsland, spionage 573 Dumbarton Oaks, Viermogendhedenconferentie 1945 302 Duurtetoeslag 674 Economische blokkade 387 Economische Commissie voor Latijns Amerika 294 890 Economische zaken, departement: formatie 148 149 Ecuador, rapportage 327 Edelstenen 742 Eetbare planten 732 Emigratie 54 Engeland, consulaat 308 Engeland, monetaire overeenkomst met het Koninkrijk 665 Engeland, scheepvaart op Suriname 794 Engelandvaarders 447 Enquêterecht 235 E.N.K.A. 77 Entomologie 701 828 Entreprises Métropolitaines et Coloniales (Frankrijk) 789 Evangelische Broedergemeente 410 624 855 Eysvoogel-plan 688 Faillissementsrecht 631 Fascisme, zie ook: Nationaal-Socialisme 904 Film, organisatie 786 Financiële Dagblad (nieuwsblad) 686 Financiële toestand, algemeen 660 664 667 683 Financiële verhouding met Nederland 683 Financiën, toezicht op de 648 Frans-Guyana, beschermingsovereenkomst in Oorlogsgevaar, 1940 375 Frans-Guyana, bezoeken 263 Frans-Guyana, consul van Nederland in 313 314 Frans-Guyana, eetbare planten 732 Frans-Guyana, export van steenslag 789 Frans-Guyana, handelsbetrekkingen met Nederland 321 Frans-Guyana, politiek-militaire situatie 1940-1944 363-366 Frans-Guyana, reisverbod naar Suriname 324 Frans-Guyana, staatsgreep 1943 364-366 Franse Antillen, eetbare planten 732 Frecland League for Jewish Territorial Colonisation 704 Gebedsdag om Nederlandsch-Indië. 1942 246 Gecommitteerden 159 199 Geïnterneerden, uitwisseling 601 Geldverkeer in oorlogstijd 763 Geldverkeer met Nederland 683 Geldzuivering 683 Geniedienst, magazijn 495 Geruchtenbestrijding 554 Geschutsstellingen, aanleg 485 Geslachtsziekten 409 Gevangeniswezen 634 Goederentransport naar Nederland 813 Goudexploitatie 683 Goodgulf, stoomschip 381 Goslar, scheepswrak 519 818 893 Goudopbrengst 1940 662 Gouvernementsaccountant 153 Gouvernementscrisis 1944 218-220 869 Gouvernementsgebouw, huishoudelijke aangelegenheden 180 Gouvernementspersdienst 177 519 553 Gouvernementssecretaris 153 Gouverneur, audiënties 245 Gouverneur, bevoegdheden als staatshoofd 217 Gouverneur, huispersoneel 164 879 Gouverneur, kantoorzaken 175-186 Gouverneur, materieel 144 164 Gouverneur, militair huis 185 Gouverneur, opperbevel des Landmacht 348 Gouverneur, reizen 256 259 260 263 264 Gouverneur, verlof 156 Gouverneur, waarneming 152 Granaatwerpers 486 Gratiebeleid 630 632 Griekenland, handelsakkoord met Nederland 333 Groene Kruis, in Suriname 909 Grondwetsherziening Nederland, 1948 204 212 881 Groot-Brittanië, zie: Engeland Guatemala, gezantschap van Nederland 318 Guatemala, rapportage 327 Guatemala, communisme 386 Gulden, Surinaamse 666 668 Haïti, rapportage 327 Hakikatul, Maandblad 517 Halikibe, militaire barakken 498 Handel 751-774 Handelsbeschermingsofficier 764 Handelsconferenties 769 Handelsverkeer in oorlogstijd 758-760 762-765 Handelsverkeer met Nederland 683 Handtekeningen, legalisatie 227 Havana, conferentie van de Amerikaanse Commissie voor Afhankelijke Gebieden 292 Havanna, Panamerikaans Congres 289 Havenbewaking 804 806 809 Herstelbank 683 689 H.G.V.S. (Hindostanen) 517 Hindostaanse Oranje Propaganda Groep 518 Hindostanen 517 911 Hindostanen, herdenking immigratie 911 Hof van Justitie, 638 639 643 645 Honduras, rapportage 328 Hongkong, consul van Nederland 316 Houtdistributie 752 Houtexploitatie 741 907 Houtexport 907 Hydrografisch onderzoek 505 Hypotheken, inschrijving 678 Immigratieprojecten 54 73 702-706 907 Import van Teak Ebben en Mahonie, I.T.E.M. n.v. 907 India, ambassadeursbezoek 261 Indianen 38 882 907 Indische pensioenfondsen 475 Indonesia Raja, volkslied 524 Indonesië, onafhankelijkwording 578 Indonesië, souvereiniteitsoverdracht 207-210 Indonesië, visum 581 Indonesiërs, nationaliteit 211 233 Indonesisch nationalisme in Suriname 165 524 534 896 907 Industrie 745-750 Industriële beveiliging 541 Infanterie, vervanging 406 Inkomstenbelasting 675 677 Inlichtingendienst G.S. III 360 Inlichtingendienst, (Suriname) 47 Inlichtingendienst, berichten 360 381 895-897 Interbank, zie: International Bank for Reconstruction and Development 697 Interdepartementaal beraad 190 191 Interimregeling 1950 230-232 883 International Bank for Reconstruction and Development 697 International League of Seamen and Harbourworkers 58 Internationale Roode Hulp 53 Internationale Vereniging voor Doofstommenzorg 861 Internering 546 582-625 893 894 Interneringskampen, geestelijke zorg 587 Interneringskampen, tandheelkundige behandeling 600 Invoerrechten 773 Invoerstatistiek 771 Israëlitische Gemeente, Nederlands Portugese 907 Italië, verhouding tot Nederland in 1944 322 Japan, belastingvrijdom van Nederlandse schepen 817 Javaanse dienstweigeraars 443 Javaanse nationalisten 53 524 534 578 Javaanse schutters, uitzending 461 Jeugdvraagstukken 839 Joden, geïnterneerde 592 Joden, kolonisatiepoging in Suriname 704 Jodenvervolging 1942-1943 383 Jodensavanne, interneringskamp 587 620 Johan Maurits van Nassau, schip 504 Johnson-mitrailleurs 489 Joodsche Comité Palestina 592 Joodse vluchtelingen 571 Journalisten, bezoek aan Suriname 285 Journalisten, verantwoordelijkheid 535 Justitia Pietas Fides, Vereniging 811 Justitie, departement van 644 Jute-teelt 731 Kabinet van de Gouverneur 173 659 880 Kabinetscrisis Nederland 1951 214 Kamer van Koophandel in Suriname 151 844 Kanon, zending van een 866 Kantoor van Prijszetting en Distributie 757 Kaum Tani Persatuan Indonesia 524 896 Kerkelijke aangelegenheden 845-848 Kersten, firma C. 760 Kiesstelsel, wijzigingen 221 228 234 Kinsbergen, Van, marineschip 513 K.N.I.L., ex-militairen 424 K.N.I.L., gesneuvelden 471 K.N.I.L., opheffing 457 Koerierszendingen 181 182 Koffiecultuur 719 Koffiekamp, (district Suriname) 629 Koffieschulden 683 Koloniale financiën 71 74 Kolonisatieprojecten 702-706 907 Koningin Wilhelminafonds 860 Koninklijk Huis 257 265-276 Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (K.L.M.), 783 821 823 824 Koninklijke Militaire Akademie, Breda (Nederland) 414 Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij 804 807 813 815 816 Koopvaardij, oorlogsschlachtoffers 802 Koopvaardij, vorderingen van schepen 797 Kopiweg, zie: Copieweg Korea, oorlog 330 331 473 Korea, wapenembargo op 331 Kroonenburg (district Commewijne) 511 Krijgsgevangenen in Duitsland, uitwisseling met geïnterneerden 601 Krijgsraad van Suriname 420 Kustverdediging 334-335 350 396 Kwo Min Tang 575 "Land onzer Toekomst", Emigratiegroep 907 Landbouw 701-732 Landbouw, belangen in Cuba 891 Landbouw, departement van 484 907 Landbouw, mechanisatie 712 714 722 Landbouw, onderwijs 86 716 Landbouwdienst, gouvernementele 709 Landmacht, opperbevel 348 431 Landmacht, overtollige goederen 503 Landmacht, rijksbegroting 351 Landmacht, sterkte 334-335 342 346 347 349 452 Landmacht, versterking 342 452 Landmacht, vervanging door marine 355 Lands Hospitaal, 's 82-84 849 Landsdepartementen, instelling 238 Landsfinanciën 71 Landsministerie, formatie 1951 194 Landverraad 1940-1945 550 Landwachten 1943 399 Latijns-Amerikaans Landbouwcongres 293 Latijnse Unie 295 Lawa, goudconcessies 75 Leger des Heils 81 Legervrachtvervoer 820 Legersterkte, informatie 334-335 342 347-352 Legersterkte, inkrimping 1945 346 Legersterkte, uitbreiding 1942 342 Leiden, studenteneomité West-Indië 1946 907 Lelydorp, publieke geest 530 Lelydorp-plan 688 Lend-Lease Act 650 Lepra bestrijding 858 Liga tegen Imperialisme en voor Nationale Onafhankelijkheid 53 58 Linggadjati, verdrag 203 204 Links Richten, (Nederlands) collectief 58 Loodswezen 799 Loonbelasting 677 Luchtkaartering 783 791 Luchtvaart 819-827 Luchtvaart, binnenlandse vluchten 825 Luchtvaart over eenkomsten 827 Luchtvaartverbindingen 509 Luchtverdediging 350 Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel in Suriname 689 Maatschappij van Fijnhouthandel n.v. 744 Machinisten-examens 811 Machinisten, werving 811 Makkagron (district Nickerie), huurprijzen 1917 79 Margrita (district Commewijne), bommen 512 Mariënburg, suikerfabriek 746 747 Marine 345 355 357 417 Marine, feestviering 417 Marowijne, defensie 507 Marowijne, districtsbestuur 168 286 505 Marowijne, expedities 505 828 Marowijne (district), goudwinning 76 Marowijne, stakers 52 Marowijne, Waterkrachtexploitatie 35 Marshall-plan 688 Medische geheimhouding 83 Medische opleidingen 851 859 Medische Zending 855 Meerzorg, R.K. school 87 Mexico, rapportage 328 Militair gezag 343 Militair huis van de Gouverneur 185 Militair Loodswezen 799 Militaire bakkerij 493 Militaire controle op vliegtuigen 509 Militaire decoraties 429 Militaire eerbewijzen 356 Militaire financiële administratie 652 Militaire gebouwen 484 488 490 496 498 500 Militaire Inlichtingendienst 522 525 Militaire kampementen 488 490 Militaire oefeningen 510 Militaire pensioenen 421 426 427-272 475 Militairen 388-476 Militairen, bevordering 390-392 Militairen, bezoldiging 395 Militairen, degradatie 403 Militairen, gemolesteerde 520 Militairen, geneeskundige kosten 411 Militairen, onderhoud 395 Militairen, onenigheden met politie 416 Militairen, plaatsing 388-389 396 Militairen, taakstelling 396 Militairen, werving in het buitenland 432 439 Militair-geneeskundige dienst 407 408 411 412 Misdaadbestrijding 615 617 Moengo, Javaanse militairen 433 Moengo, stakingen 516 Moeslim Partij Suriname 223 Mon Souci (district Commewijne), plantage 332 Mosterdgas 511 Muiterij, geruchten 194 492 Muntpolitiek 666 668 669 Muntvoorraad 1948 670 Mijnbouw 733-738 742 743 Mijnverordeningen 743 Nationaal-Socialistische Beweging 371 555 584 611 612 621 Nationaal-Socialistische Beweging, internering 371 584 611 612 621 Nationale Hindoe Partij 525 Nationale Koopvaardij, 1940-1945 797 802 Nationaliteit van Indonesiërs, (Javanen) 211 233 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartij 607 Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en Curaçao 907 Nederland, bevrijding 1944-1945 248 Nederland, burgerlijke stand 359 Nederland, civiele verdediging 898 Nederland, consulaire dienst 146 Nederland, Duitse inval 1940 244 Nederland, financiële steun aan Suriname 657 Nederland, geldzuivering 669 Nederland, goederentransport uit Suriname 813 Nederland, houtindustrie 741 907 Nederland, hulpverlening aan 248 249 Nederland, invoerbeperkingen 728 773 Nederland, invoerrechten 773 Nederland, koffiedropping boven 508 Nederland, kolonisatie in Suriname 702 705 706 Nederland, luchtvaartovereenkomst met de Verenigde Staten 827 Nederland, minister van Koloniën 258 Nederland, officieren uit, 1942 436 Nederland, ontwikkelingshulp aan Suriname 657 680 683 685 688 690-695 699 Nederland, opleiding van surinaamse medici 851 Nederland, passagiers naar 810 Nederland, politieke situatie 1942 568 Nederland, reizen van de gouverneur naar 264 Nederland, scheepvaart op Japan 817 Nederland, Staatslening 1944 653 Nederland, Staten-Generaal 275 jaar 247 Nederland, Tweede Kamer 216 Nederland, toelatingsbeleid 563 Nederland, uitzending naar Suriname 148 149 166 Nederland, verhouding tot Suriname 196 197 211 213 215 Nederland, vertegenwoordigers van Suriname 884 Nederland, voedselhulp aan Suriname 752 Nederland, voorlichting over 284 Nederlanden van 1845, Verzekeringsmaatschappij De 779 Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel 772 Nederlands-Indonesische Unie 203 Nederlands Inkoopbureau 99-100 120-122 144 500 501 Nederlands Verbond van Vakverenigingen 515 Nederlandsch-Indië, Engelse Bezetting 200 Nederlandsch-Indië, inval van Japan 246 Nederlandsch-Indië, medische dienst 849 Nederlandsch-Indië, militaire toestand 379 Nederlandsch-Indië, N.S.B. 611 621 Nederlandsch-Indië, onafhankelijkheid 60 74 200-210 Nederlandsch-Indië, politieke gezindheden 60 Nederlandsch-Indië, schepelingen uit, 451 808 Nederlandsch-Indië, uitzending militairen naar 468 469 Nederlandsch-Indië, wapenaanschaf 487 Nederlandsch-Indië, werving van militairen 433 Nederlandsen-Indische bestuursambtenaren, gedetacheerd in Suriname 142 Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij 806 Nederlandsche Bank, De 673 Nederlandsche Handelmaatschappij 778 907 Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken n.v. 907 Nederlandse Antillen, districtsbesturen 243 Nederlandse Antillen, Financiën 648 Nederlandse Antillen, luchtfoto's 358 Nederlandse Antillen, Marine burgerpersoneel 899 Nederlandse Antillen, militaire briefwisseling 353 Nederlandse Antillen, Staten 237 Nederlandse Antillen, Surinaamse vertegenwoordiging 172 Nederlandse Antillen, Voorlichtingsdiensten 287 Nederlandse Marine in Suriname 345 Nederlandse militairen in Suriname 434-439 441 442 444-447 449-450 453 455-457 Negro Worker, The 58 Netherland Shipping and Trading Committee 462 Neutraliteitspolitiek 1914-1918 43 Neutraliteitspolitiek 1939 319 New York, Nederlands Inkoopbureau 99-100 120-122 144 501 New York, Nederlandse scheepvaartmissie 907 Nicaragua, rapportage 328 Nickeriaan, De (nieuwsblad) 533 Nickerie, (district) defensieve samenwerking met Brits-Guyana 339 Nickerie, Hindostanen 517 Nickerie, inpoldering 683 Nickerie, irrigatiewerken 787 Nickerie, rijstbouw 712 Nickerie, waterhuishouding 788 Nieuw-Guinea vraagstuk 214 "Nieuw Suriname", tijdschrift in Nederland 907 Nieuwe Rotterdamsche Courant 66 Nieuwjaarsrede 1950 254 Nieuws, Het (nieuwsblad) 519 Noorwegen, schipbreukelingen 803 Nordvanger, stoomschip 803 North Atlantic Planning Board 387 Notariaat 631 Nijverheidsschool, voorstel 1917 86 Officieren, aanstelling 393 400 Officieren, beëdiging 393 Officieren, beoordelingsrapporten 402 Officieren, bevordering 390-391 Officieren, bezoldiging 425 Officieren, opleiding 400 Officieren, sociëteit 430 Olie-invoer uit Trinidad Oliewinning 72 739 Ondernemersraad voor Suriname 700 Ondernemingsbelasting voor planters 73 Onderwijsaangelegenheden 86-89 829 831 833 834 836 Onderwijsinspectie 88 Ongevallenverzekering 844 Ons Suriname, Vereniging 702 Onteigeningswetgeving 39 626 Ontwikkelingsprojecten, financiering 696 Onverwacht, weg naar Zanderij 826 Oorlog ter zee 340 Oorlogsherinneringskruis voor Suriname 344 428 Oorlogsleningen 650 651 Oorlogsmonument K.N.I.L. 471 Oorlogsschepen, aanschaf 483 449 Oorlogsuitgaven 1943 649 651 Oorlogsvliegtuigen 499 Oorlogsvluchtelingen 490 Oorlogsvrijwillegers, bedrijfsfaciliteiten voor 474 Oorlogswinstbelasting 674 Oorlogvorming, economische 758-760 762-765 Openbaarheid bestuursmaatregelen 547 Openbare Werken, dienst (Suriname) 145 497 498 Ordehandehaving 51-66 514-563 Organisatie van Amerikaanse Staten 300 Overheidskantoren 497 Overzeese Gebiedsdelen, departement (Nederland) 155 Padi, tekort 755 Padiverkoop, vergunningen 751 Palmteelt 730 Panama, rapportage 328 Pan American Airways 819 822 Panamerican Sanitary Organisation 859 Panamerikaanse betrekkingen 289-296 Panamerikaanse congressen 289-291 Panamerikaande Rode Kruis 888 Panamerikaanse Unie 291 "Parachutisten boven Holland", boekwerk 548 Paramaribo, (district), bestuursaangelegenheden 239-242 Paramaribo, benzine-opslag 67 Paramaribo, betoging 1948 526 Paramaribo, Evangelisch-Lutherse Gemeente 551 Paramaribo, Gerardus Majellaschool 89 Paramaribo, hotelwezen 824 Paramaribo, kantongerecht 637 Paramaribo, Landbouwproefstation 701 718 Paramaribo, Longhospitaal 860 Paramaribo, magazijn der genie 495 Paramaribo, markt 788 Paramaribo, Melkinrichting 756 Paramaribo, Militair Hospitaal 409 Paramaribo, Nederlandse Hervormde Gemeente 848 878 Paramaribo, St.Aloysius Jongenspatronaat 834 Paramaribo, St. Vincentius Ziekenhuis 856 Paramaribo, stratenonderhoud 781 Paramaribo, woningbouw 781 "Particulier initiatief tot het doen van charitatieve werken", (vereniging) 528 Paspoorten 579 Pensioenbetalingen 676 Pergarakan Banga Indonesia Suriname 524 Perkoempoelan Islam Banasa Indonesiërs 524 Pers, organisatie 786 Perscensuur 519 556 Personeelszaken 139-173 878-880 Persvervolging 519 Perswetgeving 535 Peru, rapportage 323 Philadelphia, internationale arbeidsconferentie 1944 840 Piaw-spel 69 Plaatselijke commandanten 341 343 415 Politie, bewapening 905 Politie, financiën 46 49 Politie, goederenbeheer 49 540 Politie, kledingmagazijn 49 Politie, nachtrustgaranties 540 Politie, onenigheden met militairen 416 Politie, personeel 48 Politie, strafverordening 540 Politiewezen 46-49 905 Politieke geest 521 522 542 552 Politiële actie in Indonesië 1948, berichtgeving 519 Polygoon-Profilti 286 Portoricaanse arbeiders in Suriname 373 Portoricaanse troepen in Suriname 373 Postcensuur 308 546 549 558 602 610 Prinses Irenebrigade 434 435 444 484 583 Prinses Margrietfonds 802 Procureur-generaal van Suriname 187 644 Prostitutie 409 Prijsbeheersing 754 757 Prijsrecht van schepen 798 P.T.T., Nederland 782 Puerto Rico, inlijvingsplannen ten aanzien van Suriname 386 Puerto Rico, rapportage 328 Raad van Advies 141 160 Raad van Bestuur 139-140 Raad van Europa 305 Raad van Nederlandsch-Indië 74 Raak, soldatenblad 272 Radio-omroep 786 790 Rassendiscriminatie 298 419 Rechterlijke macht 636-645 866 Rechters, maximumleeftijd 636 Rechtsverkeer in oorlogstijd 759 762-764 Regeringsmaatregel 1947 162 222-226 Regeringsraad 170 171 193 Regeringsvoorlichtingsdienst 177 Registratuurplan 175 Rio de Janeiro, conferentie Latijnse Unie 1951 295 Rode Kruis 594-598 606 888 Rode Kruis, London-Comité 606 Rode Kruis, toezicht op internering 594-598 606 Ronde-Tafelconferentie Nederland-Indonesië. 206-209 Ronde-Tafelconferentie West. 1948 211 881 882 Ronde-Tafelconferentie West. 1951 213 887 Rotterdam (Nederland), Werving van Surinaamse ambtenaren 171 Rubberteelt 718 Rubberwinning 739 740 Rusland, Surinaamse eigendommen in 320 Rijstbouw 722-724 Rijstverkoop, vergunningen 751 El Salvador, rapportage 328 San Francisco, Internationale Conferentie 1945 303 Sanitaire zorg 850 Sara-kreek, exploratie 506 Sarah en Leasowes plantage (district Coronie) 623 Saramacca, Bosnegers 36 Saramacca, (district), gezondheidstoestand 862 Saramacca, opstanden 55 Scheepsadministratie, toezicht 796 Scheepsroutes, geheime 794 Scheepsverklaringen, geheime 805 Scheepvaart 792-818 Scheepvaart, convooibescherming 800 Scheepvaart in oorlogstijd 381 794 800 805 Scheepvaart, passagiersvervoer 810 Scheepvaart, verzekering 796 Scheepvaartmaatschappij Suriname (S.M.S.) 814 Scheepvaart uit Engeland 795 Schutterplicht, 1942-1946 398 404 Schutterijverordening 404 Slootwijk, plantage (district Commewijne) 707 Sociale pedagogie 832 Sociale Zaken, bestuursbureau 176 Sociale Zaken, departement (Suriname) 838 Sociale Zaken en Immigratie, departement (Suriname) 161 Socialisme 58 Soekibaba, Handelsvereniging 720 Soekibaba, loods 484 Speedboten uit Curaçao 812 Sport 866 867 Spijsvetten, tekort 753 St.Kruis, eetbare planten 732 Staat van Beleg 354 560 582 586 892 Staatsgreep, poging 1947 523 Stadwachten 1943 399 Staten van Suriname 143 147 157 192 218-219 253 255 315 886 907 Staten van Suriname, opening 253 255 911 Statenloze militairen 463 Statistiek van de invoer 771 Statistiek, organisatie 687 Statistisch overzicht van Suriname 698 Statuut, voor het Koninkrijk, concept 229 836 887 Steenslag, invoer van 789 Sterktestaten 334-335 349 352 Stichting Bouwgrondexploitatie Suriname 785 Stichting Landverhuizing Nederland 907 Stichting tot ontwikkeling van Machinale Landbouw 712 Stichting Planbureau Suriname 690 Straatbenden 520 615 Strafrecht 628-635 Stiphout, n.v. Bouw en Beton-Maatschappij v/h 907 Studentenreis naar Suriname 1950 815 Studiegroep voor Reconstructieproblemen 1943-1944 (Nederland) 679 Stuurlieden, werving 811 Surinaams Planbureau 690-694 717 Surinaams Welvaartsfonds 682 683 703 730 Surinaamsch Verbond van Vakverenigingen 515 Surinaamsche Bananenmaatschappij n.v. 703 Surinaamsche Bank 157 660 683 775-778 Surinaamsche Bauxite Maatschappij 684 733 737 Surinaamsche Democratische Arbeiders Partij 57 Surinaamsche Inlichtingendienst 531 552 Surinaamsche Sjouwers Bond 58 Surinaamsche Vakbeweging, De (tijdschrift) 515 Surinaamsche Volksbond 57 Surinaamsche Waterleiding Maatschappij 550 784 907 Surinaamse Koffiecentrale 719-721 Surinaamse Rode Kruis 888 Surinaamse Werknemersorganisatie 527 532 Suriname, dagblad 519 Suriname, district 534 Suriname-kruis 441 Suriname, rivier, stremming 818 Suriname, rivier, stuwdam 692 Suriname, rivier, zeemijnen 45 "Surinamer, De", Nieuwsblad 57 414 519 533 Technische hulpprojecten 688 Technische troepen, plaatsing 406 Telegramcodes 174 Therapeutisch instituut, voorstel 857 Thesos, gymnastiekvereniging 865 Tienjarenplan 690-694 Toekomst, De, (tijdschrift) 51 Toelatingsbeleid 565 566 Toneelcensuur 59 Tractatenblad 184 Transport-Arbeider, De (tijdschrift) 58 Trinidad, censuur 576 Trinidad, olie-export 774 Tristeza-ziekte 727 Tropisch Instituut, oprichtingspoging 713 Tsjechen, geïnterneerde 592 605 UNESCO, hulp aan Suriname 786 United Goldfields of Guyana Ltd. 75 Vaarplicht 1940-1945 797 807 808 Vaartuigendienst van Suriname n.v. 793 797 Valsmunterij, verdrag 633 Veeteelt 756 Veiligheidsraad 200 Veiligheidsverordening 562 Venezuela, bescherming oliewinning 384 Venezuela, douaneregeling met de Nederlandse Antillen 770 Venezuela, Duitsers uit 381 567 Venezuela, handel met de Nederlandse Antillen 720 Venezuela, havenverduistering 381 Venezuela, invasieplannen in Suriname 386 Venezuela, rapportage 329 377 Venezuela, spionage door Vichy-regering 381 Venezuela, strategische rapporten 377 Verbeteringsgestichten 79 Vereeniging Nieuw Nickerie 705 Verenigde Congrespartij 895 Verenigde Cultuurmaatschappijen, n.v. 711 Verenigde Naties 307 Verenigde Naties, leger 473 Verenigde Naties, rapportage inzake Suriname 215 Verenigde Staten 188 256 312 Verenigde Staten, aanschaf wapens uit 501 Verenigde Staten, aluminiumwinning in Suriname 372 734 Verenigde Staten, bauxietimport 766 Verenigde Staten, bommen geworpen door 512 Verenigde Staten, claims op koloniën 289 Verenigde Staten, consulaire relaties 312 315 Verenigde Staten, devaluatie dollar 672 Verenigde Staten, dollardepot van Suriname 664 Verenigde Staten, exterritorialiteitsrecht in Suriname 370 Verenigde Staten, handelsbetrekkingen met Frans-Guyana 321 Verenigde Staten, handelscontrole 765 Verenigde Staten, Leen- en pachtwet 650 Verenigde Staten, legervoorraden 494 Verenigde Staten, luchtkaartering 791 Verenigde Staten, luchtvaartmaatschappijen 783 Verenigde Staten, Luchtvaartovereenkomst met Nederland 827 Verenigde Staten, militaire chirurgie 850 Verenigde Staten, Navy-observer 765 801 Verenigde Staten, olietankvaart 806 Verenigde Staten, overwinningen in Europa 323 Verenigde Staten, persberichtgeving over Suriname 367 Verenigde Staten, piloten in Surinaamse dienst 432 Verenigde Staten, pretenties inzake bauxiet 372 Verenigde Staten, scheepvaartcontrole 801 Verenigde Staten, troepen in Curacao 380 Verenigde Staten, troepen in Nederlandsch-Indië 384 Verenigde Staten, troepen in Suriname 368-371 373 374 494 496 Verenigde Staten, troepen in Venezuela 380 Verenigde Staten, uitzending van militairen naar 444 459 462 Vereniging Bedrijfscontact Nederland-Suriname 700 Vereniging Officierensociëteit 430 Vereniging voor Internationale Rechtsorde 641 Vertegenwoordiging van Suriname 884 Verzekering van scheepslading 796 Vestingaanleg 485 Viermogendhedenconferentie 1945 302 Vismeelindustrie 748 Visumplicht 581 Vlagschendingen 557 Vliegtuigen, aankoop 482 Vliegtuigen, overvliegende 509 Vlootbezoeken 505 513 Vlootversterking 483 Vluchtelingenpas 579 Vluchtelingentehuizen 572 Voedselimport 768 Voedselvoorziening 1916 70 Volksgezondheid 849-862 Volkslied van Suriname 253 Volksopvoeding en Voorlichting, bureau 195 Volkstelling 1950 864 878 Voorlichtingsdienst in Suriname 287 Voorlichtingspersoneel 163 Vredesbesprekingen 1945 304 Vredespaleis, (Nederland) 624 Vreemdelingenbeleid 54 61 66 565-581 Vrouwelijke hulpkrachten, compagnie 445 Vrouwenkorps 454 Wapenaanschaf 477-48l 487 489 494 502 Wapentransport over zee 800 Waterleiding 784 Welvaartsplan, Algemeen 680 Wereldfederatie van Vakbonden 293 386 Wereldnieuws, bulletin 609 Wereldomroep, Radio Nederland 868 Werkgelegenheid 745 Werkgroep (inzake) mechanisatie van de Landbouw in Overzeese Gebiedsdelen 714 Werkloosheidsbestrijding 79 Wessanen's Koninklijke Fabrieken n.v. 907 West, De, dagblad 418 519 West-Indië, filmstichting 288 West-Indische Commissie 885 West-Indische Commissie (Tweede Kamer Nederland) 216 Wetenschapsbeleid 828 830 832 833 835 837 Wetgeving 236 W.F.T.U., (Wereldfederatie van Vakbonden) 293 Wilhelmina-gebergte 740 Wilhelminastad, oprichtingsplan 907 Wit-Gele Kruis Suriname 852 Wijkverpleging 852 909 Young Men Christian Association 585 Zanderij, vliegveld 494 496 819 820 822 826 Zanderij, defensie-object 491 Zedelijkheid, openbare 59 Zeelandia, Fort 497 "Zeven Provinciën", opstand 1933 62 Zorg en Hoop, polder 627 Zorro-gang 615 Zuid Afrika, dienstweigeraars 613-614 618 622 Zuid-Amerika, Duitse spionnage 1942 381 Zwitserland, belangenbehartiging voor Duitse geïnterneerden 590 591 603 Concordantie op de inventaris, vervaardigd in 1974 Oud nummer Nieuw inv.nr. 1-29 1-29 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 38 37 39 38 40 39 41 40 42 41 43 42 44 43 45 44 h6 45 47 46 48 47 49 48 50 49 51 50 52 51 53 52 54 53 55 54 57 55 58 56 59 57 60 58 61 59 62 60 63 61 64 62 65 63 66 64 67 65 68 66 69 67 70 68 71 69 72 70 73 71 74 72 76 73 77 74 78 75 79 76 80 77 81 78 82 79 83 80 84 81 85 82 86 83 87 84 88 85 89 86 90 87 91 88 92 89 93 90 94 91 95 92 96 93 97 94 98 95 99 96 100 97 101 98 102 99 103 100 104 101 105 102 106 103 107 104 108 105 109 106 110 107 1Ï1 108 112 109 113 110 114 111 115 112 116 113 117 114 118 115 119 116 120 117 121 118 122 119 123 120 124 121 125 122 126 123 127 124 128 125 129 126 130 127 131 128 132 129 174 130 175 131 217 132 239 133 196 134 187 135 627 136 176 137 267 138 277 139 244 140 268 141 245 142 269 143 256 144 246 145 258 146 270 147 247 148 838 149 140 150 141 151 142 152 143 153 319 154 308 155 289 156 309 157 321 158 310 159 759 160 311 161 312 163 299 164 334 165 335 166 336 167 337 168 338 169 339 170 340 171 341 172 342 173 343 174 360 175 361 176 362 177 363 178 364 179 365 180 366 181 367 182 368 183 369 184 370 185 371 186 372 187 373 188 375 189 376 190 377 191 378 192 379 193 380 194 381 195 382 196 383 197 381 198 388 199 390 200 392 201 460 202 407 203 418 204 4o8 205 393 206 394 207 395 208 396 209 437 210 397 211 398 212 413 213 399 214 400 215 401 216 421 217 403 218 415 219 347 220 432 221 433 222 434 223 435 22l 436 225 438 226 439 227 440 228 441 229 442 230 443 231 445 232 447 233 448 234 449 235 480 236 482 237 483 238 484 239 485 240 486 241 487 242 488 243 489 244 505 245 506 246 459 247 507 248 508 249 509 250 510 251 511 252 512 253 461 254 543 255 514 256 515 257 544 258 545 259 546 260 547 261 548 262 549 263 550 261 516 265 517 266 552 267 553 268 554 269 555 270 517 271 556 272 557 273 558 274 559 275 570 276 560 277 564 278 565 279 567 280 568 281 569 282 570 283 571 284 572 285 582 286 583 287 584 288 585 289 589 290 590 291 594 292 593 293 591 294 595 295 596 296 597 297 599 298 600 299 609 300 610 301 611 302 612 303 614 304 219 305 616 306 618 307 629 308 637 309 na 1951 arch. Kab. Gouverneur 310 639 311 639 312 630 313 64o 314 645 315 662 316 663 317 648 318 664 319 665 320 675 321 649 322 650 323 651 324 652 325 653 326 775 327 320 328 734 329 735 330 750 331 740 332 741 333 758 334 759 335 760 336 762 337 763 338 764 339 765 340 751 341 792 342 793 343 819 344 794 345 795 346 796 347 797 348 798 349 799 350 800 351 801 352 804 353 820 354 806 355 821 356 129 357 130 358 131 359 132 360 149 361 654 362-367 na 1951: arch. Kabinet Gouverneur 368 299 369 305 370, 371 na 1951: arch. Kabinet Gouverneur 372 685 373 688 374 697 375-393 na 1951: arch. Kabinet Gouverneur 394 742 395-422 na 1951: arch. Kabinet Gouverneur 423 757 424-449 na 1951: arch. Kabinet Gouverneur 450 844 451-455 na 1951: arch. Kabinet Gouverneur 456 849 457 869
Voornaamste telegramafkortingen in de correspondentie Afkorting Verklaring Buitenlandse Economische Betrekkingen (Nederlands bureau) Binnenlandse Veiligheidsdienst (Nederland) Commandant van het leger Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd Districtscommissaris Evangelische Broedergemeente in Suriname Nederlandse legatie zie NPC Koninklijke Landmacht Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (Nederland) Komma Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (koloniaal leger) Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij Ministerie van Koloniën Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen Ministerie van Oorlog Ministerie van Overzeese Rijksdelen Mede ter kennisgeving aan Nederlands ministerie van Financiën zie: MINCOL Nederlandsch-Indië Netherland Purchase Committee (Nederlands Inkoopbureau in New York) Organisatie van Amerikaanse Staten Oudstaanwezend Zee-officier Plaatselijk Militair Commandant Royal Air Force (Britse luchtmacht) Rijksvoorlichtingsdienst Territoriaal Commandant Ter kennisgeving Telegramadres van de Nederlandse consul in New York United Kingdom (Groot Brittannië) Nog niet United States of America
LET OP: DIT ARCHIEF IS PER 7 DECEMBER 2011 NIET MEER RAADPLEEGBAAR WEGENS DIGITALISERING 1 EERSTE AFDELING:1885-1938 1.1 Verbaal 1-28 Verbaal van de gouverneur, afdeling Kabinet Geheim. 1885-1938 28 pakken 1 http://proxy.handle.net/10648/d1a3aa8a-cd20-4d10-8b7f-d62f38f5f68c 1885-1890

Niet raadpleegbaar

2 http://proxy.handle.net/10648/83941b73-f86b-4099-a5bf-cceb9617d8f2 1891

Niet raadpleegbaar

3 http://proxy.handle.net/10648/d6faab4d-0fbd-4317-bf3d-c261b0d1628e 1892-1893

Niet raadpleegbaar

4 http://proxy.handle.net/10648/c5d53614-881f-4043-a391-8af58d708166 1894-1895

Niet raadpleegbaar

5 http://proxy.handle.net/10648/6dcc0e5b-a385-48c5-9f8c-89338275ce1c 1896-1899

Niet raadpleegbaar

6 http://proxy.handle.net/10648/40920583-9a63-45d6-8c15-6e29c2358d48 1900-1902

Niet raadpleegbaar

7 http://proxy.handle.net/10648/f9bd3dc4-4f62-49f8-a96d-d44aa76df8bc 1903-1905

Niet raadpleegbaar

8 http://proxy.handle.net/10648/ad5ea582-1591-40ec-83ad-ca599630ac51 1906-1907

Niet raadpleegbaar

9 http://proxy.handle.net/10648/b30b91fb-7899-44a0-a95f-60839f41ffbb 1908

Niet raadpleegbaar

10 http://proxy.handle.net/10648/84e743f7-6109-4a29-88d7-1e5e9a8a8419 1909

Niet raadpleegbaar

11 http://proxy.handle.net/10648/d7b5b657-b3d3-4570-83d2-c361e0789d90 1910

Niet raadpleegbaar

12 http://proxy.handle.net/10648/e0060f83-f376-409d-9af6-e84464fda661 1911

Niet raadpleegbaar

13 http://proxy.handle.net/10648/6de6f5a0-d8f8-41c3-a56d-30e8e1d089e1 1912

Niet raadpleegbaar

14 http://proxy.handle.net/10648/d7f2fce7-90e5-43fb-a716-c72d07e79519 1913

Niet raadpleegbaar

15 http://proxy.handle.net/10648/b31966e6-dcae-4323-bb4e-cb4fbb0bfbd2 1914-1915

Niet raadpleegbaar

16 http://proxy.handle.net/10648/a336c0ee-d2b3-4581-99df-9326ea325440 1916

Niet raadpleegbaar

17 http://proxy.handle.net/10648/61f17ea8-6ce9-4a03-b9e3-f3f2a742560e 1917-1918

Niet raadpleegbaar

18 http://proxy.handle.net/10648/d58776fc-666a-4ff2-8c67-9381c91b6fac 1919-1920

Niet raadpleegbaar

19 http://proxy.handle.net/10648/26db8661-8668-4abe-870f-dd1174336770 1921-1922

Niet raadpleegbaar

20 http://proxy.handle.net/10648/f317e738-14fd-4014-b19b-c7f453cf92ae 1923-1924

Niet raadpleegbaar

21 http://proxy.handle.net/10648/2934e755-5214-4ebf-9aec-d35554ba21f2 1925-1927

Niet raadpleegbaar

22 http://proxy.handle.net/10648/ab2ce9d2-f924-4d9c-bfea-2b4629acfe15 1928-1929

Niet raadpleegbaar

23 http://proxy.handle.net/10648/36958327-f25d-4d9b-9b23-9f580eba54db 1936-1932

Niet raadpleegbaar

24 http://proxy.handle.net/10648/04801cd0-14bd-4180-8f89-e7c5dd721b5a 1933

Niet raadpleegbaar

25 http://proxy.handle.net/10648/456559ae-eb23-4de5-8449-d1c568177bfd 1934

Niet raadpleegbaar

26 http://proxy.handle.net/10648/50127dc2-d25b-4fac-a59c-fe6644383767 1935-1936

Niet raadpleegbaar

27 http://proxy.handle.net/10648/f9ff5d2b-3e28-461b-9147-653fa130c6d5 1937

Niet raadpleegbaar

28 http://proxy.handle.net/10648/8e7b7071-b6b2-49a7-aaf2-2e8f23ac9621 1938

Niet raadpleegbaar

29-30 Agenda's op het verbaal. 1888-1940 2 pakken 29 http://proxy.handle.net/10648/c1733346-01e0-4662-8408-3c7529751d8c 1888-1911

Niet raadpleegbaar

30 http://proxy.handle.net/10648/519b5238-8463-4838-a417-8823a554b534 1912-1940

Niet raadpleegbaar

31 http://proxy.handle.net/10648/40f21454-8571-4dea-b129-851a1c8048bb Klapper op het verbaal. 1886-1912 1 deel

Niet raadpleegbaar

32 http://proxy.handle.net/10648/840a09c3-0894-4b41-9c78-2206ce94d74b Registers, houdende telegramwisseling met het ministerie van Kolonien. 1918-1923 5 katernen 33 http://proxy.handle.net/10648/b61b7f18-1d27-4fbc-8e04-7ca03ab045a9 Registers, houdende telegramwisseling met diverse personen. 1918-1923 5 katernen 34 http://proxy.handle.net/10648/31b9c0bf-83ff-40b6-b77c-170d39f4112e Staten van stukken, verzonden naar het ministerie van Kolonien. 1924-1939 1 omslag 35 http://proxy.handle.net/10648/e8082f44-9846-4a7c-a49a-bb59a36b1c10 Lijst van zich in het verbaal van 1925-1927 bevindende stukken betreffende de exploitatie van waterkracht van de Marowijne bij de oprichting van een aluminiumfabriek. 1927 1 stuk
1.2 Buiten verbaal gehouden stukken 1.2.1 Bestuur 36 http://proxy.handle.net/10648/dd3d2f26-5478-4d46-8c57-e8028ce03e82 Afschriften van verdragen met de Bosnegers in Saramacca. 1898-1914 1 omslag 37 http://proxy.handle.net/10648/e78a84c3-ae18-428b-8893-d1894e7282a9 Staat van het aantal gedecoreerden over de jaren 1901-1912. (ca. 1912) 1 stuk 38 http://proxy.handle.net/10648/3fd9fae5-18ed-4abc-891c-afec348850c5 Ingekomen anonieme nota's betreffende de vorming van districtscommissariaten en de toekenning van deze functies aan Bosnegers en Indianen. 1913, 1916 3 stukken 39 http://proxy.handle.net/10648/fda5026b-c404-4b04-bcab-ab974c3eb38e Nota van J. da Costa over een voorgestelde vettelijke regeling van de onteigening ten algemenen nutte. 1914 1 stuk 40 http://proxy.handle.net/10648/cbd5dda9-59c4-4b02-bea3-e1937ce42a76 Ingekomen anoniem verslag van een inspectiereis naar de districten Commewijne en Marowijne, met aantekeningen van de gouverneur in de marge. Getypt, geschreven. 1936 1 stuk 41 http://proxy.handle.net/10648/8e800da4-d72f-4b9f-a8ee-213393726821 Doorslag van een nota, houdende verordeningen voor de registratuur van de accountantsdienst. Z.j 1 stuk 1.2.2 Defensie 42 http://proxy.handle.net/10648/03137d43-2a56-4e5d-9e1e-829999738cd3 Stukken betreffende de samenstelling van beoordelingslijsten van officieren van de West-Indische landmacht, met beoordelingsrapporten over en conduitestaten van officieren, 1910-1936 1 omslag

De beoordelingsrapporten en conduitestaten zijn alfabetisch geordend

De namen zijn opgenomen in de index.

43 http://proxy.handle.net/10648/1ba8162c-90c1-4a42-9de7-24228d06fd01 Stukken betreffende door de Nederlandse regering en het gouvernement in Suriname getroffen maatregelen ter handhaving van de neutraliteit. 1917-1918 1 omslag 44 http://proxy.handle.net/10648/14aacc92-f59b-4f2a-9df7-2100d37b54a2 Stukken betreffende het verzoek van N. Smit, 1e luitenant der Infanterie, om verlenging van zijn detachering in Suriname na zijn ontslag als adjudant bij de gouverneur. 1923 1 omslag 45 http://proxy.handle.net/10648/f7869fba-936d-445a-996e-94f487eb3564 Ingekomen rapporten van diverse personen over zeemijnen in de Suriname-rivier. 1935 1 omslag
1.2.3 Politie en Justitie 1.2.3.1 Organisatie 46 http://proxy.handle.net/10648/e93169f2-bd76-4727-be3e-df15ee4ae814 Ingekomen voorstellen tot verbetering van het financiële beheer van het politiewezen en het toezicht op het bosbedrijf, 1931 1 omslag 47 http://proxy.handle.net/10648/18eec7a1-ff7a-472c-82f9-9eac788864d5 Briefwisseling met diverse personen over het functioneren van de inlichtingendienst. 1933, 1936 3 stukken 48 http://proxy.handle.net/10648/fc47224b-1ec1-4b22-bbcd-5f9aef5e68ff Stukken betreffende een onderzoek naar de herkomst van een anonieme klacht over het willekeurig personeelsbeleid van de commissaris van politie te Paramaribo. 1934 1 omslag 49 http://proxy.handle.net/10648/e863ffe6-97d4-4406-b243-15ee6fbe4b2e Stukken betreffende een gerechtelijk onderzoek naar onregelmatigheden bij de toekenning van gelden door J.S. Abendanon, beheerder van de politiekas aan F. Builbab, beheerder van het kledingmagazijn van de politie. 1935-1936 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2012

Zie ook het Verbaal Kabinet Geheim 1935, nummer 206 en 1936, inventarisnummer 26

50 http://proxy.handle.net/10648/6fa046b2-19a1-46c0-bae8-1417b58686c8 Ingekomen nota van de districtscommissaris H. Prollwitz betreffende enkele door hem als plaatselijk rechter in Coronie geregelde aangelegenheden. 1938 1 omslag
1.2.3.2 Binnenlandse veiligheid 51 http://proxy.handle.net/10648/70279871-d729-4da0-a6d2-be183e72a841 Ingekomen exemplaar van het Nederlandse Sociaal- anarchistische blad "De Toekomst", houdende citaten van een brief uit Barbados in een artikel van L.B. Hilbrink, met begeleidbrief van de minister van Koloniën. 1922 2 stukken 52 http://proxy.handle.net/10648/45e613ed-057c-4f54-9ab5-7db20c49689d Ingekomen rapport van L.J. Rietberg en Eekhout over hun onderzoek naar de oorzaken van een staking van Bosnegervrachtvaarders op de Marowijne en naar het beleid van de districtscommissaris in Albina, De Sanders. 1922 1 katern 53 http://proxy.handle.net/10648/08c5f386-a2de-485b-a549-6c3b89137069 Ingekomen inlichtingen over nationalistische activiteiten van Javanen en Brits-Indiërs en over Creoolse onafhankelijkheidsbewegingen. 1922-1934 1 omslag 54 http://proxy.handle.net/10648/a4ab3385-3662-4892-819b-cac710517e7e Ingekomen inlichtingen over migranten in en uit Suriname. 1930-1933 1 omslag 55 http://proxy.handle.net/10648/b77f5227-7d19-48ab-a307-3cb0b69e0431 Ingekomen rapporten over stakingen en opstanden in Coronie en Saramacca. 1933 1 omslag 56 http://proxy.handle.net/10648/0519f894-3880-44b2-b834-7f9cd06da324 Ingekomen exemplaar van De Banier van Waarheid en Recht, Surinaams Nieuws- en Advertentieblad, houdende een pro-communistisch artikel over Nederland. 22 november 1933 1 stuk 57 http://proxy.handle.net/10648/72fc8362-197d-4dfd-bcdf-a39ae7f0ca32 Ingekomen rapporten over de Surinaamse Democratische Arbeiders Partij en over de activiteiten van haar leden. 1933-1934 1 pak 58 http://proxy.handle.net/10648/305dd50e-c0f6-4ab3-8b22-3f94cf447342 Ingekomen inlichtingen over activiteiten van personen, verdacht van socialistische of communistische sympatieën. 1933-1936 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2012

59 http://proxy.handle.net/10648/37e0c095-9a0b-4d0c-a28a-29386db8b1f7 Stukken betreffende overheidsmaatregelen tegen cabaretuitvoeringen, 1933-1934, 1936 1 omslag 60 http://proxy.handle.net/10648/db58bf7e-68eb-4508-8117-3e3ff6065827 Ingekomen "politiek-politiele" rapporten van de procureur-generaal van Nederlandsch-Indië. Gestencild. 1933-1940 1 pak 61 http://proxy.handle.net/10648/ab49f561-b359-4c6c-bb5b-9cc820fb43c2 Ingekomen inlichtingen over revolutionaire bewegingen in het Caraibisch gebied. 1934 3 stukken 62 http://proxy.handle.net/10648/f271da99-a567-4b5e-a562-bb9a201a286e Ingekomen brochure van het Nederlandse ministerie van Defensie over de opstand op "De Zeven Provinciën", met begeleidbrief. 1934 1 deel en 1 stuk 63 http://proxy.handle.net/10648/84ec090c-3eb9-42e1-be7f-bd01b4d9fd08 Stukken betreffende het justitieel vervolgingsbeleid tegen J.C. Sarrucco. 1934 1 omslag

Zie ook het verbaal Kabinet Geheim 1934, nummers 163 en 165, inventarisnummer 25

64 http://proxy.handle.net/10648/1384be62-eb32-43f3-bef8-e7810be3716b Stukken betreffende het justitieel en politieel vervolgingsbeleid tegen de journalist Louis Doedel. 1934-1935 1 omslag

Zie ook het verbaal Kabinet Geheim 1935, nummer 211, inventarisnummer 26

65 http://proxy.handle.net/10648/28de36d0-d61a-47fa-b7e5-744810139952 Stukken betreffende het verzet van Bosnegers tegen hun verwijdering uit het dorp Albina. 1936 1 omslag 66 http://proxy.handle.net/10648/a5071bbb-1536-4606-9a0b-51c4fc729b7f Stukken betreffende een onderzoek naar de door de Nieuwe Rotterdamsche Courant gesignaleerde communistische propaganda onder zeelieden. 1937 1 omslag
1.2.3.3 Diversen 67 http://proxy.handle.net/10648/6f367bd8-29a7-4d8f-9bf5-b43323ee5409 Ingekomen nota's van diverse personen over de beveiliging van het benzinedepot Boniface te Paramaribo. Juni 1934 3 stukken 68 http://proxy.handle.net/10648/4c7e3e99-f62d-474a-9d2a-52c5bc3e7ab1 Ingekomen rapporten van L. Donaghue, buitengewoon agent van politie, over houtdiefstallen in het Corantijngebied. Juli, augustus 1934 2 stukken 69 http://proxy.handle.net/10648/9324a13a-e2d6-4846-96ca-f96ac2ca0ffd Afschrift van een nota van de procureur-generaal van Paramaribo aan de commissaris van politie aldaar over zijn beleid ten aanzien van het verlenen van vergunningen aan Chinese speelgelegenheden, met begeleidbrief. 24 augustus 1934 2 stukken

Zie ook het verbaal Kabinet Geheim 1934, nummer 19, inventarisnummer 25

1.2.4 Financiën en Economie 70 http://proxy.handle.net/10648/053bb668-a664-4341-89ec-ec6e70d8a4d9 Stukken betreffende door het gouvernement te treffen maatregelen ter voorkoming van voedselschaarste in Suriname. 1916-1919- 1 omslag 71 http://proxy.handle.net/10648/aa745e4b-9daf-4425-ae84-697cb808c04c Rapporten over de financiële situatie van Suriname, vervaardigd in het kader van plannen tot herziening van het Nederlands regeringsbeleid ten aanzien van de koloniale financiën. 1916, 1919 1 omslag 72 http://proxy.handle.net/10648/ea13b117-a81a-4880-b1e5-5163eeb0d0b3 Stukken betreffende een nota van H. Colijn over de mogelijkheid van Nederlandse investeringen in aardolie-ontginningen in Suriname en een verzoek van A.A.J. Moelaart en B. Koker om faciliteiten voor olie-onderzoek aldaar. 1921, 1922 1 omslag 73 http://proxy.handle.net/10648/cef0faac-c077-4076-9c53-723c324813fa Stukken betreffende een voorstel van A. van Traa tot herziening van de ondernemersbelasting op de indienstneming van immigranten op de plantages. 1926 1 omslag 74 http://proxy.handle.net/10648/c2a5886a-9fc8-4bb9-bfbf-5e0c76423f60 Nota van de vice-president van de Raad van Nederlandsch-Indië over het te voeren financiële beleid. Gestencild. April-mei 1933 1 omslag 75 http://proxy.handle.net/10648/b0289419-b3a6-46ac-8a9f-c3f328b9111b Ingekomen stukken van de directie van de United Goldfields of Guyana Ltd., houdende aanwijzing van een directeur over haar concessies in Laxa en van de Compagnie in Suriname, met aantekeningen van T. Ruttenaer n.a.v. deze aanwijzing ontstane geschillen tussen concessionarissen. Juli 1933 1 omslag 76 http://proxy.handle.net/10648/fe5ffe6d-9e96-4b44-82b5-27d0aa5f121d Nota over mogelijke verlening van concessies tot het exploiteren van goudmijnen aan de Marowijne door Servitski. 3 januari 1934 1 stuk 77 http://proxy.handle.net/10648/aa154e18-bbd9-4350-8415-83ff1a71ea87 Ingekomen rapport van de inlichtingendienst van de E.N.K.A. over de kredietwaardigheid van J.A.Th. Gentis. Z.j 1 stuk 1.2.5 Sociale Zaken 78 http://proxy.handle.net/10648/ab1b8c56-2fc4-4fd1-9ac6-0f40fa10ac4e Lijsten van codewoorden, te gebruiken door diplomaten in het Caribisch gebied, bij de telegrafische berichtgeving aan de gouverneur van Suriname over besmettelijke ziekten. 1910 3 stukken 79 http://proxy.handle.net/10648/9b338e55-3fb8-4134-8b63-57b54cd81591 Ingekomen voorstellen tot omscholing van werkloze jongeren en tot oprichting van "verbeteringsoorden voor verwaarloosde knapen". 1917 1 omslag 80 http://proxy.handle.net/10648/b9f2aa27-c0b8-4082-81ee-2f362b77d52d Ingekomen nota's naar aanleiding van een verzoek van Javanen om vermindering van de huur van hun grond te Makkagron (Nickerie). 1936 1 omslag 81 http://proxy.handle.net/10648/86a384dd-836a-41ea-aad6-c9292d61636d "Beknopt overzicht van den Leger des Heilsarbeid in Suriname", met begeleidbrief van officier Jos Govaars. 1937 1 omslag 82-84 Stukken betreffende conflicten binnen 's Lands Hospitaal te Paramaribo. 1938-1939 82 http://proxy.handle.net/10648/a5271353-8d84-40c2-9738-6d3caa7cce73 Conflicten tussen dr Cool, directeur van het hospitaal en inspecteur van gezondheid, en zijn ondergeschikten, 1938 1 pak 83 http://proxy.handle.net/10648/57e83245-39ba-4e53-9a85-6a62f4d9417c Onderzoek naar de vraag, of de eis van de directeur van het hospitaal om inzage van de ziektegeschiedenissen der patienten strookt met het medisch beroepsgeheim, 1938-1939 1 pak 84 http://proxy.handle.net/10648/8a0a9648-bb68-4415-8781-8d63a78f1193 Ontslag van dr Cool als directeur en de daaruit voortvloeiende vacature, 1938-1939 1 omslag 85 http://proxy.handle.net/10648/e30f355f-9baa-4bb7-aae3-697d6e7cd9dd Ingekomen rapporten van G.R. Schneiders-Howard, geneeskundig inspectrice, over sociale en hygiënische aangelegenheden. 1939 1 omslag 1.2.6 Onderwijs 86 http://proxy.handle.net/10648/6bc8ca02-a556-4104-9ee0-1a0f00b3da82 Ingekomen voorstel tot oprichting van een landbouw- en nijverheidsschool. 3 oktober 1917 1 omslag 87 http://proxy.handle.net/10648/406787ac-e4ec-49d2-9c63-33dbcc9c94f3 Stukken betreffende ongeregeldheden tussen de Rooms-Katholieke school te Meerzorg en de Openbare school in de Corantijnpolder (district Nickerie) naar aanleiding van wederzijdse beschuldigingen van onregelmatigheden bij de werving van leerlingen, met retroacta. 1931-1935 1 pak 88 http://proxy.handle.net/10648/a82deaa5-5afc-40d0-822b-68fce101cad0 Ingekomen rapporten van de inlichtingendienst naar aanleiding van een onderzoek naar de herkomst van een bijgesloten anoniem adres, houdende verzoek tot wijziging van de onderwijsinspectie. 1935 2 stukken 89 http://proxy.handle.net/10648/e03d71d7-2362-4a45-950f-4f7fd2de0e41 Stukken betreffende een verzoek van H. Ruyter, directeur van de school en melaatseninrichting Gerardus Majella te Paramaribo, om inlichtingen over de verplichting tot jaarlijkse verantwoording over toe te kennen gouvernementssubsidie. Maart-april 1938 1 omslag 1.2.7 Diversen 90 http://proxy.handle.net/10648/6e87b494-4621-459d-b521-093339090690 Ingekomen uittreksel uit de Queensland Government Gazette te Australië over het standpunt van de Britse regering inzake de rechtspositie van niet-Britse consuls in Australië. 1906 1 stuk 91 http://proxy.handle.net/10648/5a286d26-bb21-4000-a49b-cf871f897887 Ingekomen telegrammen van schepen, met afschriften van uitgaande telegrammen. 1934 1 omslag 92 http://proxy.handle.net/10648/c1a02eb8-f18f-415f-a4af-aace70bce6c3 Verslagen van een studiereis naar Brits-Guyana door J.M. Lobatto en J.G.J. van der Meulen. Gestencild. Z.j 1 katern
2 TWEEDE AFDELING:1939-1951 2.1 Stukken van algemene aard 2.1.1 Correspondentie 93-110 Afschriften van ingekomen telegrammen. 1941-1944 18 omslagen 93-98 Van de minister van Koloniën.1941-1944 93 http://proxy.handle.net/10648/0ed2ca50-846e-4489-8901-9e716b66d707 1941 94 http://proxy.handle.net/10648/08490442-6f31-4e93-bdbe-ccb35b9d47ef 1942 95 http://proxy.handle.net/10648/158f241c-1541-4749-8dd0-220b9211d69b 1943(vertaalde codetelegrammen). 96 http://proxy.handle.net/10648/cc429a4d-6457-48d4-96d5-bde1f65609ab 1943(open telegrammen). 97 http://proxy.handle.net/10648/a15c1b67-bd9b-4555-9539-4162854ab1ed 1944(vertaalde codetelegrammen). 98 http://proxy.handle.net/10648/328c0282-f31d-4979-b6ba-e148e5dd4901 1944(open telegrammen). 99-100 Van de Nederlandse ambassadeur in Washington.1943-1944 99 http://proxy.handle.net/10648/cfc1eec4-f6a3-41b0-ae18-f97d29767394 1943 100 http://proxy.handle.net/10648/cbb55f4c-8a9f-4b9a-8760-67d54eb9f488 1944 101-102 Van het Nederlands aankoopbureau te New York.1943-1944 101 http://proxy.handle.net/10648/e908aa9d-abc3-4a88-a90b-479bbf530aae 1943 102 http://proxy.handle.net/10648/548a0194-278a-4f91-9a27-e5e8f0e51265 1944 103 http://proxy.handle.net/10648/1992fa78-a895-4be1-8ed8-bdd4ca08d172 Van de gouverneur van Curacao, 1944 104 http://proxy.handle.net/10648/cd0f668a-e565-4ad4-a840-4d5c991a790a Van de Nederlandse ambassadeur te Melbourne, 1944 105-110 Van diverse personen en instellingen.1941-1944

Hierin zijn ook opgenomen: de ingekomen telegrammen van de Nederlandse ambassadeur in Washington en het Nederlands aankoopbureau te New York, 1941-1942, en van de gouverneur van Curaçao en de Nederlandse ambassadeur in Melbourne, 1941-1943.

105 http://proxy.handle.net/10648/745a03cb-105e-4064-9321-fabec4b6db06 1941 106 http://proxy.handle.net/10648/b33b60c0-ee3d-4d9c-affb-65798ccbc7d8 1942, januari-juni 107 http://proxy.handle.net/10648/0907a1ea-790e-4e01-9315-b3c0bdde9be4 1942, juli-december 108 http://proxy.handle.net/10648/a5d56cbc-f9b1-42e9-ba59-19b3b5bdc282 1943 109 http://proxy.handle.net/10648/8198b046-ed14-437c-a2b5-026879c4de4c 1944(vertaalde codetelegrammen). 110 http://proxy.handle.net/10648/12be6f83-9c87-45f4-b588-1ddcfabd3fbb 1944(open telegrammen).
111-131 Afschriften van uitgaande telegrammen. 1941-1944 21 omslagen 111-116 Aan het ministerie van Koloniën.1941-1944 111 http://proxy.handle.net/10648/3115696c-9c27-40d5-855a-4f191f5e0df5 1941 112 http://proxy.handle.net/10648/2b19817f-c544-4a0d-95fb-db120353f142 1942 113 http://proxy.handle.net/10648/f7ddfb16-f9df-448a-9cbb-d17c7b4a11ed 1943(vertaalde codetelegrammen). 114 http://proxy.handle.net/10648/659a258a-c905-46d3-80ae-7ccf116337b1 1943(open telegrammen). 115 http://proxy.handle.net/10648/be636833-8694-4dcc-a5ff-27652d91362a 1944(vertaalde codetelegrammen). 116 http://proxy.handle.net/10648/302cf73e-5ffc-4f0b-a173-81c51c44c1d6 1944(open telegrammen). 117-119 Aan de Nederlandse gezant in Washington.1943-1945 117 http://proxy.handle.net/10648/9211f562-5c71-4f18-a0ee-0f23b28733de 1943 118 http://proxy.handle.net/10648/15a9fff3-b350-41d6-948a-0b1c7d299528 1944(vertaalde codetelegrammen). 119 http://proxy.handle.net/10648/d5f31322-4d5c-42bf-baa0-e5faec1fc78e 1944(open telegrammen). 120-122 Aan het Nederlands aankoopbureau te New York.1942-1944 120 http://proxy.handle.net/10648/221848d0-24a3-4a0f-8778-f54e125e5b38 1942 121 http://proxy.handle.net/10648/79eb9bab-3e07-4bb8-99b4-4ed5796f2bda 1943 122 http://proxy.handle.net/10648/be410c13-e449-4cd0-a06b-578e957573dd 1944 123 http://proxy.handle.net/10648/e68bfa57-da74-4730-a3a2-2e2d048b8bed Aan de gouverneur van Curacao, 1944 124 http://proxy.handle.net/10648/8c82b1f5-4d60-4519-a543-1ec81b451cd1 Aan de Nederlandse ambassadeur te Melbourne, 1944 125-131 Aan diverse personen en instellingen.1941-1944

Hierin zijn ook opgenomen: de uitgaande telegrammen aan het Nederlands aankoopbureau te New York, 1941, de Nederlandse ambassadeur te Washington, 1941-1942, de Nederlandse ambassadeur te Melbourne en de gouverneur van Curaçao. 1941-1943.

125 http://proxy.handle.net/10648/e3c27398-d18e-413b-b8ea-bd41a18e266c 1941, januari-april 126 http://proxy.handle.net/10648/f3a1c271-f25b-4fca-8843-826acb62a3ef 1941, mei-december 127 http://proxy.handle.net/10648/cb897f09-22fc-4a8e-82f4-e1ace24d04fb 1942, januari-juni 128 http://proxy.handle.net/10648/1ea32370-73b4-4170-8c10-70ac1bbdeb5e 1942, juli-december 129 http://proxy.handle.net/10648/30c2a7aa-3a9b-4fb6-bd18-0a8ebfc20926 1943 130 http://proxy.handle.net/10648/6618207a-3e43-418d-a2b2-8b70f729616c 1944(vertaalde codetelegrammen). 131 http://proxy.handle.net/10648/34d8155a-4757-4973-b6a4-bb6d0b0afb2f 1944(open telegrammen).
132 http://proxy.handle.net/10648/4007b8aa-3fb2-4d27-89c5-29287360548e Diverse ingekomen, niet afgelegde telegrammen. 1944 1 omslag
2.1.2 Agenda's 133-138 Agenda's op de correspondentie. 1941-1951 6 delen 133 http://proxy.handle.net/10648/fb46456b-ff68-4012-811a-f0f95339b77d 1941-1942 134 http://proxy.handle.net/10648/c623cf15-d1e0-4ffc-8b6d-b14a649d0e1a 1943 135 http://proxy.handle.net/10648/6290ece1-13b6-46c7-b079-7f1d0b6fa3fa 1944 136 http://proxy.handle.net/10648/0ada3929-86e3-4586-94d3-15172e0314ab 1945-1946 137 http://proxy.handle.net/10648/b50d5e05-4304-44ce-8092-8e49b949f2e9 1947-1949 138 http://proxy.handle.net/10648/7ae2ef4f-aa2f-460f-960f-48bcdb3ddbe7 1950-1951
2.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 2.2.1 Organisatorische en administratieve aangelegenheden 2.2.1.1 Personeelsaangelegenheden 139-140 Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden van de Raad van Bestuur. 1939-1946 2 omslagen 139 http://proxy.handle.net/10648/3ebbb5df-fc06-464b-812f-30efba904732 1939-1943 140 http://proxy.handle.net/10648/cd63565a-111c-42b4-9b29-1d490e608d72 1944-1946 141 http://proxy.handle.net/10648/cbc68f8f-8e14-417f-9dee-b539d2960ca0 Stukken betreffende de benoeming en bezoldiging van R. Bruyning als lid van de Raad van Advies. 1942 1 omslag 142 http://proxy.handle.net/10648/5d56145d-0cf3-4235-b083-21a73756d8d4 Minuut-rapport van de gouverneur aan de minister van Koloniën, houdende beoordeling van in Suriname gedetacheerde Nederlands-Indische bestuursambtenaren. 1 januari 1944 1 stuk 143 http://proxy.handle.net/10648/b63b40dd-79a9-4368-8feb-15bc76d5097d Rapport van G.M. Zaal, lid van de Staten van Suriname, over het ontslag van mr G.M. Fikkert, voorzitter van de Staten. 9 april 1944 1 stuk 144 http://proxy.handle.net/10648/01588b39-7249-40da-ae72-e08de36e109a Briefwisseling van J.C. Brons met het Nederlands Inkoopbureau in New York over persoonlijk aan te schaffen huisraad tijdens zijn waarnemend gouverneurschap. Januari-maart 1944 1 omslag 145 http://proxy.handle.net/10648/47923030-43d5-4922-9444-7fd6517d7eee Telegrammen, gewisseld door de gouverneur met het ministerie van Koloniën en diverse diensten naar aanleiding van berichten over fraude bij de dienst Openbare Werken. Februari-april 1944 1 omslag 146 http://proxy.handle.net/10648/f735aa56-a3c6-4133-b004-9bd9d10be9d2 Briefwisseling van de gouverneur met het ministerie van Koloniën over plaatsing van personeelsleden van het Surinaamse gouvernement in consulaire dienst. Maart-mei 1944 1 omslag 147 http://proxy.handle.net/10648/0e132dbc-5e15-4ea5-890b-ce52c378ee4f Telegramwisseling met de gouverneur van Curaçao over het aantal ambtenaren in de Staten van Suriname en hun rechtspositie. December 1944 2 stukken 148-149 Stukken betreffende personeelsaangelegenheden van naar Suriname uitgezonden Nederlanders. 1944-1950 2 omslagen 148 http://proxy.handle.net/10648/2ef28195-8328-4559-9956-02568cd47b53 1944-1947 149 http://proxy.handle.net/10648/56a0a4f1-716f-4dda-982d-fee5bf121235 1948-1950 150 http://proxy.handle.net/10648/e924d9af-7b85-4825-9775-25a7e8375a10 Nota van de gouverneur aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen, houdende een beoordeling van districtscommissaris J.E. Hagen. 6 oktober 1945 1 stuk 151 http://proxy.handle.net/10648/c03634b2-807a-414d-8ec8-29a43efde6ec Minuut-missive van de gouverneur aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen, houdende commentaar op een te verwachten verzoek van een Surinaams lid van de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel aan de minister. 27 oktober 1945 1 stuk 152 http://proxy.handle.net/10648/216c76a1-c721-4b1e-a0bf-3ed3c9f7fb07 Stukken betreffende verzoeken van mr M. de Niet om vergoeding voor zijn waarneming van het gouverneursambt. 1945-1950 1 omslag 153 http://proxy.handle.net/10648/00527dd5-b325-4f00-b15e-e359410c9231 Briefwisseling met de minister van Overzeese Gebiedsdelen over een ontwerp-landsverordening tot wijziging van de eisen van benoembaarheid van de districtscommissarissen, de gouvernementssecretaris en de gouvernementsaccountant. Juli-augustus 1946 1 omslag 154 http://proxy.handle.net/10648/2fd38724-d704-4c12-80bb-392d2967222d Stukken betreffende een verzoek van enige samenwerkende ambtenaarsverenigingen om een duurtetoeslag. September-december 1946 1 omslag 155 http://proxy.handle.net/10648/b2bf85cc-7198-433a-947f-b15b33d1f45d Telegramwisseling met de Nederlandse minister van Overzeese Gebiedsdelen over diens verzoek om terbeschikkingstelling van mr M. de Niet voor de West-Indische afdeling van zijn department. Oktober-november 1946 1 omslag 156 http://proxy.handle.net/10648/c2566fd8-3ebb-467c-89f9-0a477d83a227 Stukken betreffende verzoeken van de gouverneur om verhoging van zijn bezoldiging en om verlof naar Nederland. 1946-1947 1 omslag 157 http://proxy.handle.net/10648/0c1037f0-eab5-4829-9e3a-a5c4eb4cade4 Stukken betreffende bezwaren van de Surinaamse Bank tegen de benoeming van H.J. de Vries als voorzitter van de Staten. Maart 1947 1 omslag 158 http://proxy.handle.net/10648/054cd5a8-24bf-4cdc-ad67-ffb7007c43b2 Stukken betreffende pogingen van de gouverneur om de Surinamers dr J.F.E. Einaar en J.P. Kaulesar Sukul in overheidsdienst in Nederland te plaatsen. 1947-1948 1 omslag 159 http://proxy.handle.net/10648/f571756e-2955-447f-a207-497f67741403 Ingekomen nota van de minister van Overzeese Gebiedsdelen over de opvolging van mr dr J.A.E. Buiskool als gecommitteerde door mr F.H.R. Lim A Po. 30 juni 1948 1 stuk 160 http://proxy.handle.net/10648/8a07d721-797b-47b8-b1ef-7aff694e275a Ingekomen brief van W.G.H.C.J. Smit, houdende verzoek om ontslag als lid van het college van Algemeen Bestuur, met briefwisseling hierover met de Raad van Advies. November-december 1948 4 stukken 161 http://proxy.handle.net/10648/92537058-1d0b-494c-8c1d-1cac7703c069 Ingekomen concept-landsverordening inzake de rechtspositie van ambtenaren, met begeleidende nota van een door het departement van Sociale Zaken en Immigratie ingestelde commissie. 28 juni 1949 1 omslag 162 http://proxy.handle.net/10648/f316bb64-23f7-46c7-a682-d54e31921c75 Stukken betreffende de benoeming van enkele functionarissen in het kader van de uitvoering van de Interimregeling van 1950. 1949-1950 1 omslag 163 http://proxy.handle.net/10648/a1e1e026-98dc-4d4d-bfc8-a9b68ad14f62 Stukken betreffende overleg inzake de benoeming van een voorlichtingsambtenaar. 1949-1950 1 omslag 164 http://proxy.handle.net/10648/32842db0-8899-469f-b54a-b791629f4553 Stukken betreffende de vaststelling van een pensioenregeling en een bijstandsregeling voor huispersoneel van de gouverneur, met briefwisseling over de budgetaire consequenties. 1949-1951 1 omslag

In deze probleemstelling worden ook de kosten van het meubilair van het gouvernementshuis besproken.

165 http://proxy.handle.net/10648/e6178b0b-4a48-4d42-88ed-adbe638e13b8 Stukken betreffende verzoeken van de Indonesische nationalist Raden Sukarahardjo om plaatsing. 1949-1951 1 omslag 166 http://proxy.handle.net/10648/6b05c23b-0f9a-4efe-b389-e187dda705ef Stukken betreffende verzoeken van Nederlanders om plaatsing in Suriname, met overdrukken van artikelen van aanvragers. 1949-1951 1 omslag 167 http://proxy.handle.net/10648/2fb25f41-91cd-41e4-a79b-9825ac98a6fd Stukken betreffende een reis van mr dr J.C. de Miranda, voorzitter van het college van Algemeen Bestuur van Suriname, naar Nederland. Januari 1950 1 omslag 168 http://proxy.handle.net/10648/e63d7768-4201-4245-9469-ab0d9496f795 Ingekomen adres van de districtscommissaris van Marowijne, houdende protest tegen een hem toegekende ontevredenheidsbetuiging door een Statencommissie met doorslag van het antvoord van de gouverneur. Maart 1950 2 stukken 169 http://proxy.handle.net/10648/bb07b2c6-b135-40ac-86f3-3512dbd54cfa Stukken betreffende de benoeming van mr H.L. de Vries tot tweede vervanger van de gouverneur. Mei-juni 1951 1 omslag 170 http://proxy.handle.net/10648/d9776a60-d7b2-4866-84a3-17c9cecd075b Ingekomen nota van de voorzitter van de Regeringsraad, begeleidende een nota aan de landsministers, houdende een voorstel tot wijziging van de rangindeling van bureau-ambtenaren. Juni, juli 1951 2 stukken 171 http://proxy.handle.net/10648/76f133bc-980e-496a-8a4a-b0b35e255889 Ingekomen doorslag van een brief van mr S.D. Emanuels aan de voorzitter van de Regeringsraad over zijn besprekingen met de burgemeester van Rotterdam over de huisvesting van bij uitwisselingen te betrekken Surinaamse ambtenaren aldaar. 30 augustus 1951 1 stuk 172 http://proxy.handle.net/10648/ef7d0a84-f1d5-4725-8928-bfb30417e2b3 Briefwisseling met de gouverneur van de Nederlandse Antillen over de vraag of A.Th.C. Simoons als vertegenwoordiger van Suriname aldaar kan worden geaccepteerd. September-oktober 1951 2 stukken 173 http://proxy.handle.net/10648/aae9ee5d-f267-485c-ae8e-7a9610a5c021 Stukken betreffende de vaststelling van de formatie en de bezoldigingsschaal van het personeel van het Kabinet van de gouverneur. 1951 1 omslag
2.2.1.2 Kantooraangelegenheden 174 http://proxy.handle.net/10648/2ef58158-9d8b-4e1b-9fcc-9075249eb2bb Stukken betreffende voor geheime telegramwisselingen vast te stellen codes. 1940-1944 1 omslag 175 http://proxy.handle.net/10648/66727b4e-8c87-44f3-85ca-54662d21fb9a Rubriekenlijsten op het kabinetsarchief, met registratuurplan. 1942-1944 4 stukken 176 http://proxy.handle.net/10648/c2be805d-cb2c-4b0d-bc23-6a33feec811c Doorslag van een rapport van de gouverneur aan de procureur-generaal over de opheffing van de bestuursafdeling Sociale en Economische zaken en de oprichting van een apart bestuursbureau voor Sociale en Arbeidszaken. 25 november 1944 1 stuk 177 http://proxy.handle.net/10648/7a5b0bff-e663-4fce-8bc6-b6a1a61b6dc2 Stukken betreffende voorstellen tot opheffing van de Regeringsvoorlichtingsdienst en de invoering van een gouvernementspersdienst. 1946-1947 1 omslag 178 http://proxy.handle.net/10648/596cd938-df67-4281-a2af-ca25ea8e0dbc Minuut-missive van de gouverneur aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen, houdende klachten over het uitblijven van het antwoord van het ministerie op door de gouverneur gemaakte opmerkingen, met concept en ingekomen antwoordtelegram. 29 oktober, 1 november 1947 3 stukken 179 http://proxy.handle.net/10648/a2cee321-259f-4c26-8a93-9e6adfc17680 Briefwisseling met het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen over het uitlekken van de inhoud van geheime depêches en telegrammen. November-december 1947 4 stukken 180 http://proxy.handle.net/10648/ce83b3bd-c7d2-42f5-ae90-a3c367d9ae7c Stukken betreffende huishoudelijke aangelegenheden binnen het gouvernementsgebouw. 1948-1951 1 omslag 181 http://proxy.handle.net/10648/67301cc4-cda0-43ca-aedb-500279eef1df Stukken betreffende de vaststelling van instructies aangaande koerierszendingen. 1948-1950 1 omslag 182 http://proxy.handle.net/10648/fc02103c-c393-49fc-b842-a0e4c602e1aa Briefwisseling naar aanleiding van beschadiging en vertraging van koerierszendingen. 1950 5 stukken 183 http://proxy.handle.net/10648/ec5b4772-c1df-40c3-bdc7-64db66316b29 Briefwisseling over de rubricering van geheim te houden gouvernementscorrespondentie. 1950-1951 1 omslag 184 http://proxy.handle.net/10648/161b0ae5-372b-43c9-8b1c-4584ba212d89 Ingekomen brief van de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, begeleidende een afschrift van een circulaire van het ministerie van Buitenlandse Zaken over te verschijnen publicaties in het Tractatenblad, met doorzendcirculaire van de gouverneur. Januari-februari 1951 1 omslag 185 http://proxy.handle.net/10648/16642941-72f7-44ff-9b05-d400e4cda2e1 Briefwisseling van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur over zijn voorstel tot de vorming van een militair huis van de gouverneur. Oktober-december 1951 1 omslag 186 http://proxy.handle.net/10648/81fc10c3-4850-4360-88b4-29f375dd21c3 Ingekomen telegram van de Nederlandse Generale Staf, houdende instructies met betrekking tot de briefwisseling met Nederlandse regeringsinstanties over militaire aangelegenheden. 7 december 1951 1 stuk
2.2.2 Algemene bestuursaangelegenheden 2.2.2.1 Algemeen 187 http://proxy.handle.net/10648/918a377b-870c-42d5-8223-4374b78859a8 Verslag van de procureur-generaal van het Hof van Justitie van een bespreking van de Staten van Suriname over een nota van dit college aan het ministerie van Koloniën over de politieke toestand in Suriname, met begeleidende brief. Juli 1941 1 omslag 188 http://proxy.handle.net/10648/fbe35bc6-2e1b-4fbb-bb34-957c31761022 Stukken betreffende besprekingen van J.E. Hagen, districtscommissaris van Suriname en Commewijne, in de Verenigde Staten. April-juni 1944 1 omslag 189 http://proxy.handle.net/10648/8f325ace-4231-44b5-a0b5-0bee6738a76a Doorslagen van een memorandum van mr M. de Niet, waarnemend gouverneur aan gouverneur Brons over lopende zaken, met bijlagen. April 1946 1 omslag 190 http://proxy.handle.net/10648/57b60107-91a6-4321-9d8f-e41a13ca7554 Notulen van bijeenkomsten van de hoofden van afdelingen van bestuur met de gouverneur ter bespreking van algemene politieke, sociale, culturele en economische zaken, met briefwisseling over de staatsrechtelijke betekenis van dit interdepartementaal beraad. 1947 1 omslag 191 http://proxy.handle.net/10648/73a2fac1-c176-4206-aa4b-e91500b76bbc Notulen van besprekingen van de gouverneur met de departementshoofden ter bespreking van het gouvernementeel beleid. 1948-1951 1 omslag 192 http://proxy.handle.net/10648/e1662546-7474-47f4-8ccc-0758608c8414 Afschrift van een telegram aan de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over de verkiezing van W.E. Juglall in de Staten van Suriname. 10 oktober 1950 1 stuk 193 http://proxy.handle.net/10648/3ba55126-c26a-42a0-a6b5-1103c99d7030 Stukken betreffende een bezoek van L. Götzen, minister zonder portefeuille voor Overzeese Rijksdelen, aan Suriname, met notulen van de met de Surinaamse regeringsraad gevoerde besprekingen. 1950-1951 1 omslag 194 http://proxy.handle.net/10648/f3511e3f-4b5b-422d-bf9b-b3e4698cc8bf Stukken betreffende de formatie van het eerste landsministerie. 1951 1 omslag 195 http://proxy.handle.net/10648/7c65b4d6-2c8f-4912-a65c-970ebd757e99 Ingekomen weekberichten van het bureau Volksopvoeding en Voorlichting. September-oktober 1951 1 omslag 2.2.2.2 Constitutionele aangelegenheden 2.2.2.2.1 Verhouding tot het Koninkrijk en de gebiedsdelen 196 http://proxy.handle.net/10648/2fb37082-a1cb-4c87-93a6-1cb03ee465a3 Briefwisseling met de Nederlandse regering over voorstellen tot wijziging van de staatkundige verhoudingen tussen de koloniën en het moederland. 1940-1941 1 omslag 197 http://proxy.handle.net/10648/5d547962-8251-4be1-afbd-384eca834d40 Informele briefwisseling tussen mr J.C. Brons, waarnemend gouverneur van Suriname en P. Kasteel, gouverneur van Curaçao, over de wederzijdse betrekkingen tussen beide gebiedsdelen na de benoeming van Brons. Januari-juni 1944 1 omslag 198 http://proxy.handle.net/10648/ce4aacce-d474-4d5b-b248-7e88c504b068 Ingekomen Curaçaose persoverzichten. Gestencild. 1946 1 omslag 199 http://proxy.handle.net/10648/ae7fe518-9ec9-4129-8e13-266cbfccecc6 Stukken betreffende een verzoek van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen aan de gouverneur om een gecommitteerde voor Nederland in Suriname te benoemen. 1946-1947 1 omslag 200-210 Stukken betreffende het onafhankelijk worden van Nederlandsch-Indië. 1946-1949 200 http://proxy.handle.net/10648/ec031412-54e7-4b18-984c-097a294b2eee Ingekomen anoniem verslag van het beraad van de Veiligheidsraad over de Engelse bezetting van Nederlandsch-Indië, met begeleidbrieven, Februari 1946 1 omslag 201 http://proxy.handle.net/10648/c2a19ef7-9b0c-40c2-946d-310f3fb29b20 Ingekomen regeringsnota's over de toestand in Nederlandsch-Indië, April-mei 1946 1 omslag 202 http://proxy.handle.net/10648/1b9ea749-f90f-43ef-b76c-a0af20d40bee Telegramwisseling met de Nederlandse regering naar aanleiding van de werkzaamheden van de commissie-generaal voor Nederlandsch-Indië, November-december 1946 1 omslag 203 http://proxy.handle.net/10648/1efebeaa-6428-43dd-9e13-4d5cbd5e6540 Ingekomen nota van de griffier van de Staten van Suriname, houdende protest van de Staten wegens het niet vertegenwoordigd zijn van Suriname en de Nederlandse Antillen bij het sluiten van de Nederlands-Indonesische Unie van 1946, met minuut-telegram van de gouverneur aan de minister van Koloniën, 7, 8 december 1946 2 stukken 204 http://proxy.handle.net/10648/cd4bdb47-8038-4434-891f-f48989870d2c Ingekomen Staatsbladen van 1946, nr.I 461 en 462, houdende wetten ten aanzien van de bewindvoering in Nederlandsch-Indië in overgangstijd. Gedrukt, 29 oktober 1948 2 stukken 205 http://proxy.handle.net/10648/f9ae2d73-3532-459f-b8eb-492cfeb55275 Stukken betreffende de voorbereiding van de grondwetsherziening van het koninkrijk in verband met de gewijzigde staatsrechtelijke toestand van Nederlandsch-Indië, 1948-1949 1 omslag 206-209 Stukken betreffende de Ronde-Tafelconferentie tussen Nederland en Indonesië en de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. 1949-1950 4 omslagen 206 http://proxy.handle.net/10648/d7be46f1-2789-4692-9be7-9e7fdd81060b Briefwisseling. 207 http://proxy.handle.net/10648/38ae7ddf-4466-4a14-8b4a-04f827719633 Ingekomen persberichten. 208 http://proxy.handle.net/10648/d266d7cb-f45e-491b-9c95-22eaaef9ee4a Ingekomen vergaderstukken, bestemd voor leden van de Nederlandse Staten-Generaal. 209 http://proxy.handle.net/10648/789e3477-792a-430d-b65e-0f504dd01ee2 Ingekomen handelingen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. 210 http://proxy.handle.net/10648/6a1d3bf8-cc4c-4180-94cf-592d3b84ebe3 Afschrift van een ingekomen nota van het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over de consequenties van de soevereiniteitsoverdracht voor de nationaliteit van de betrokkenen, 31 december 1949 1 stuk 211 http://proxy.handle.net/10648/1872f3be-58f0-4a20-84a8-2896e7279fe5 Stukken betreffende de vaststelling van de Surinaamse afvaardiging naar een ronde-tafelconferentie tussen Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen. 1948, 1 omslag 212 http://proxy.handle.net/10648/de45aa5c-1e7a-4a6f-8836-e02f863c4fd6 Ingekomen rapport van de Staatscommissie tot Herziening van de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden, met wetsontwerp en vergaderstukken, bestemd voor leden van de Staten-Generaal. Gedrukt. 1950-1952 1 omslag 213 http://proxy.handle.net/10648/1bfe2fab-7fbb-42f3-bb75-f192059b0f57 Vertrouwelijke briefwisseling van de gouverneur over voorstellen tot een ronde-tafelconferentie tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen over de herziening van hun onderlinge verhoudingen binnen het Koninkrijk. 1951 1 omslag 214 http://proxy.handle.net/10648/cecb6461-9708-48d6-994d-9f6cac9f58ca Briefwisseling met Nederlandse regeringsfunctionarissen na het ontslag van het ministerie Drees-Van Schaik als gevolg van het conflict tussen de minister van Buitenlandse Zaken, dr D.U. Stikker, en de fractie van het Verbond voor Vrijheid en Democratie. Januari-maart 1951 1 omslag 215 http://proxy.handle.net/10648/9269763d-6677-48b3-9bb8-3cea15e6be11 Doorslagen van nota's aan de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen ter advisering over de staking van de rapportage door Nederland aan de Verenigde Naties inzake de kolonie Suriname, met fotokopieen van "explanatory notes" door de Nederlandse regering. Juli-september 1951 1 omslag 216 http://proxy.handle.net/10648/8177cf74-7e8e-40dc-b71b-e0800dd5da9e Ingekomen nota van de secretaris-generaal van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, houdende mededeling van leden van de West-Indische Commissie van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal. 29 September 1951 1 stuk 2.2.2.2.2 Reglementering van de Landsregering en de Staten 217 http://proxy.handle.net/10648/ac613a70-f412-4160-a908-32663fe0e877 Stukken betreffende het voorstel tot tijdelijke toekenning van bevoegdheden, competerende aan het staatshoofd van het Koninkrijk, aan de gouverneur van Suriname. 1940 1 omslag 218-219 Stukken betreffende de staking van de Staten-vergaderingen naar aanleiding van de arrestatie en de internering van het statenlid B.W.H. Bos Verschuur wegens samenzwering. 1943-1944 2 omslagen 218 http://proxy.handle.net/10648/2f639d74-cca3-4568-9e02-8b10e1fcfd74 1943 219 http://proxy.handle.net/10648/8ca26b48-4b61-419d-b0d8-f4d83e5e7bad 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

220 http://proxy.handle.net/10648/27080d9b-f76b-4034-b184-ebc80d9ed73c Stukken betreffende de hervatting van de werkzaamheden van de Staten na de ambtsaanvaarding van waarnemend gouverneur mr J.C. Brons en de vrijlating van B.W.H. Bos Verschuur. Januari, november 1944 1 omslag 221 http://proxy.handle.net/10648/09f103eb-81e0-4454-b544-6ebe41485d7b Stukken betreffende voorstellen tot wijziging van het kiesstelsel. 1944-1945 1 omslag 222 http://proxy.handle.net/10648/d0c5126b-f7e3-4675-9888-3b820c44f39c Stukken betreffende onderhandelingen tussen de Staten van Suriname en de Nederlandse regering over de herziening van het constitutionele bestel in Suriname. 1946 1 pak 223 http://proxy.handle.net/10648/b3ce51c5-3bde-4699-b41d-38affbad17b2 Briefwisseling met het ministerie van Overzeese Rijksdelen naar aanleiding van wensen van de "Moeslim Partij Suriname" ten aanzien van de constitutionele hervormingen en de samenstelling van het gerechtelijk apparaat. 1946-1947 4 stukken 224-226 Stukken betreffende de vaststelling van een interim-staatsregeling voor Suriname. 1947-1949 3 pakken 224 http://proxy.handle.net/10648/4220cbad-ab65-4e8b-b172-6cf0c10112e5 1947 225 http://proxy.handle.net/10648/f83738ed-394f-4033-9dee-ecdd849efb50 1948-1949, Correspondentie. 226 http://proxy.handle.net/10648/421ee54b-23bc-4d83-a9a2-cf2d96a7ed6f 1949, Handelingen van de Staten-Generaal. 227 http://proxy.handle.net/10648/01e5ad15-74bd-4c2a-9806-ddbb1e3cb312 Doorslag van een gewijzigde ontwerp-resolutie inzake de legalisatie van handtekeningen. 1948 1 stuk 228 http://proxy.handle.net/10648/e14f317a-c101-41d3-85b5-c8444e827ca1 Kiesreglement van 1948. Gedrukt. 8 december 1948 1 deeltje 229 http://proxy.handle.net/10648/c60b6337-26ad-4275-8f0e-00635140e6e0 Teksten van een voorlopig statuut van Suriname en de Nederlandse Antillen. 1948-1950 1 omslag 230-232 Stukken betreffende de totstandkoming van een landsregeling voor Suriname (de z.g. Interimregeling). 1949-1950, 3 omslagen 230 http://proxy.handle.net/10648/adcb1a70-148d-4c54-91f4-089e80586452 Behandeling van de regeling in de Nederlandse Staten-Generaal, de reacties van de Staten van Suriname hierop en de intrekking van het wetsontwerp, Juli-september 1949 231 http://proxy.handle.net/10648/96ac517b-ac67-4d76-9d06-c0d574281ea0 Ingekomen krante-artikelen en persberichten, 1949-1950 232 http://proxy.handle.net/10648/b9071b58-f131-49f1-821c-f6b35fdf7c07 Herziening en de inwerkingtreding van de regeling, 1949-1950 233 http://proxy.handle.net/10648/1225b2a3-db3b-4ca9-b0ef-19b12211af0e Stukken betreffende de vaststelling van regelingen voor kosteloze naturalisatie van Indonesiërs in Suriname en de toekenning van het kiesrecht. 1949-1951 1 omslag 234 http://proxy.handle.net/10648/7768613d-6224-4f2f-bb25-69a041bd4b65 Stukken betreffende de wijziging van het Kiesreglement van 8 december 1948. 1950 1 omslag 235 http://proxy.handle.net/10648/71606cfa-c21d-41fa-8318-2ec5090cc362 Doorslag van een nota van de gouverneur naar aanleiding van een ontwerp-verordening inzake het recht van enquête. 5 april 1950 1 stuk 236 http://proxy.handle.net/10648/6ef355ec-23c2-4f3b-bb88-ddc64c295a3b Briefwisseling tussen J.A.J. van Gorkom, voorlichtingsambtenaar van het gouvernement en Van Santvijk in Nederland over de vraag, welke draagkracht de afkondiging van niet door landsministers gecontraseigneerde wetten en algemene maatregelen van bestuur hebben. September 1951 3 stukken 237 http://proxy.handle.net/10648/92f08e0f-0260-4af0-9b4f-9c06aa17c7e9 Ingekomen afschriften van briefwisseling van het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over het reglement van orde van de Staten van de Nederlandse Antillen. September 1951 1 omslag 238 http://proxy.handle.net/10648/9af5c720-4f9a-40c3-a46b-739c7da7ed4a Stukken betreffende de instelling van landsdepartementen van algemeen bestuur in Suriname. 1951 1 omslag
2.2.2.2.3 Regionale regelingen 239 http://proxy.handle.net/10648/96cc0fbf-7deb-40f9-a818-43f4e3eb0dd1 Ingekomen rapporten van de districtscommissaris van het stadsdistrict (Paramaribo) over de ordehandhaving in de stad en de mogelijkheid tot onderverdeling van zijn district. 18 juli 1940 2 stukken 240 http://proxy.handle.net/10648/8d5a3539-f04c-4db5-b87f-170bf91cf278 Stukken betreffende pogingen van de districtscommissaris van het stadsdistrict (Paramaribo) om zijn stadscommissie volksvertegenwoordigende bevoegdheden te geven. 1944-1945 1 omslag 241 http://proxy.handle.net/10648/3d982949-0a20-42dd-b8b7-1ca95a185969 Ingekomen "Rapport van de commissie voor advies inzake de wenschelijkheid van invoering van zelfstandigheid (decentralisatie) in het Stadsdistrict (Paramaribo)", ingesteld 11 juli 1945. Gestencild. 7 mei 1946 1 deel 242 http://proxy.handle.net/10648/a426db1d-1b14-49bd-a58e-2e3b91ccf6d8 Ingekomen brief van de voorzitter van de regeringsraad van Suriname, houdende kanttekeningen over een ontwerp-landsverordening over een gemeentebestuur van Paramaribo, met doorslag van het antwoord. 19 juli 1950 2 stukken 243 http://proxy.handle.net/10648/5124372e-d312-46d8-9bb9-b4c1a8a82d5b Doorslag van een brief aan de gouverneur van de Nederlandse Antillen, houdende verzoek om inlichtingen over de verordeningen ten aanzien van districtsbesturen aldaar, met ingekomen antwoord. Mei, juli 1950 2 stukken
2.2.2.3 Protocollaire aangelegenheden 2.2.2.3.1 Openbare gelegenheden 244 http://proxy.handle.net/10648/bd723da6-c99e-465b-a2c9-717de4b16b5b Teksten van redevoeringen, uitgesproken door de gouverneur naar aanleiding van de oorlogsgebeurtenissen. 1940, 1941 1 omslag 245 http://proxy.handle.net/10648/0e64bf5c-fb91-45b0-949f-eb79d49b0600 Audiëntielijsten. 1941-1946 1 omslag 246 http://proxy.handle.net/10648/d3cc9091-c9f3-4f42-9f0f-ea0691133ce6 Stukken betreffende klachten over de geringe belangstelling van de Surinaamse bevolking voor een gebedsdag om het behoud van Nederlandsch-Indië. Maart-april 1942 1 omslag 247 http://proxy.handle.net/10648/ff6039e6-19da-4d45-a2fd-0ba81464bd77 Nota van de gouverneur over de viering van het 275-jarig bestaan van de Staten-Generaal der Nederlanden. 30 april 1943 1 stuk 248 http://proxy.handle.net/10648/d661103c-c8db-4afc-b725-31fc9b25188f Briefwisseling over te nemen initiatieven voor inzamelingen voor Nederland na een eventuele bevrijding. 1944, 1945 1 omslag 249 http://proxy.handle.net/10648/af170d72-bc6e-4d51-9831-4eb8a552d460 Stukken betreffende de totstandkoming van een rijkswet op de aanbieding van een geschenk aan Suriname en de Nederlandse Antillen als dank voor de verleende hulp aan Nederland in oorlogstijd. 1947-1951 1 omslag 250 http://proxy.handle.net/10648/8da366cc-47e8-46f8-a1af-0fd0961ea6f6 Stukken betreffende de bestuursoverdracht van waarnemend gouverneur mr J.C. Brons aan dr W. Huender. 1948 1 omslag 251 http://proxy.handle.net/10648/608309e5-d110-4a41-a474-244fe5a1339e Tekst van een redevoering van de aftredende gouverneur dr W. Huender, met krante-artikelen over de redevoeringen, gehouden tijdens de bestuursoverdracht van dr W. Huender aan mr J. Klaasesz. Augustus-december 1949 1 omslag 252 http://proxy.handle.net/10648/798d18d3-8353-4c57-ba3f-bf2e2683a324 Ingekomen concept-teksten van redevoeringen van mr dr J.C. de Miranda, voorzitter van de Regeringsraad van Suriname, met krante-artikelen. 1949-1950 1 omslag 253 http://proxy.handle.net/10648/1c78e38d-4b91-41bf-9eee-11867f1352ee Ingekomen adres van de Staten van Suriname, houdende verzoek om bij opening van het zittingsjaar het Surinaamse volkslied te spelen. 10 mei 1950 1 stuk 254 http://proxy.handle.net/10648/67d2b9b4-9c0c-4209-9ab4-c4f7030fdd91 Tekst van een nieuwjaarsrede, met krante-artikelen over incidenteel uitgesproken redevoeringen van de gouverneur, en briefwisseling hierover. Januari-mei 1950 3 stukken 255 http://proxy.handle.net/10648/c121301c-8aea-4a38-844a-41fc48f75bf7 Teksten van redevoeringen van de gouverneur, uitgesproken bij de opening van de Staten van Suriname. 1950-1951 1 omslag 2.2.2.3.2 Officiële reizen en bezoeken 256 http://proxy.handle.net/10648/f0b7cd7f-2cd2-497f-aeea-0e76e1042027 Stukken betreffende een voorgenomen reis van de gouverneur naar de Verenigde Staten. 1941-1943 1 omslag 257 http://proxy.handle.net/10648/470b3b11-859e-4461-8ce6-5248c382af3b Stukken betreffende een bezoek van prins Bernhard aan Suriname. 1942 1 omslag 258 http://proxy.handle.net/10648/96d0db05-f455-48ca-be96-ae7efc7d02e7 Stukken betreffende bezoeken van de minister van Koloniën aan Suriname. 1942, 1944 1 omslag 259 http://proxy.handle.net/10648/37dc853f-5180-4d2a-ac9f-d23afa35f569 Stukken betreffende bezoeken van de gouverneur van Suriname aan Curaçao. 1944-1950 1 omslag 260 http://proxy.handle.net/10648/fd0b60e4-7059-483e-bbc9-96374c5f834d Stukken betreffende bezoeken van de gouverneur aan de districten. 1944-1951 1 omslag Ontbreekt 261 http://proxy.handle.net/10648/77b4b2f7-6fc1-4d84-b17f-f17b5912631a Stukken betreffende bezoeken van buitenlandse functionarissen en vertegenwoordigers aan Suriname. 1944-1951 1 omslag 262 http://proxy.handle.net/10648/bfa95037-6f70-4e01-be90-da786b5a9787 Stukken betreffende een bezoek van J. Magelhaes Barata, Inventor Federal van de staat Para in Brazilië met een missie aan Suriname en een tegenbezoek van de gouverneur. 1944-1945 1 omslag 263 http://proxy.handle.net/10648/7c50d7ca-2e5b-4ddd-9de6-83d13542ac15 Stukken betreffende bezoeken van de gouverneur aan Brits- en Frans-Guyana. 1944-1951 1 omslag 264 http://proxy.handle.net/10648/fca68bff-d7a7-48e2-9955-90201d1858fc Stukken betreffende door de gouverneur te ondernemen reizen naar Nederland voor besprekingen met de minister van Overzeese Gebiedsdelen. 1946-1950 1 omslag 265 http://proxy.handle.net/10648/91a245db-79e9-4c16-a214-7b64f0891ae4 Ingekomen nota's van de griffier van de Staten van Suriname en de procureur-generaal van het Hof van Justitie naar aanleiding van uitlatingen van het Statenlid Eliazer over een voorgenomen bezoek van prins Bernhard aan Suriname. 28 September 1949 3 stukken 266 http://proxy.handle.net/10648/d1c3e446-3929-4c32-b8a7-040d43fbef54 Briefwisseling met het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, over de verkoop van een penning ter herinnering aan het bezoek van prins Bernhard aan Suriname en de Nederlandse Antillen, met tekst van de toespraak van prins Bernhard, gehouden voor de Staten van Suriname. 1950 5 stukken 2.2.2.3.3 Zaken betreffende het Koninklijk Huis 267 http://proxy.handle.net/10648/291e161f-455c-4b6a-bcb7-b0e6476db369 Ingekomen nota van de districtscommissaris van Marowijne, houdende een opgave van persoonlijke redenen van verhindering tot het houden van een receptie ter gelegenheid van de geboorte van prinses Irene. 27 September 1939 1 stuk 268 http://proxy.handle.net/10648/c313bd64-57b7-4b18-824e-e5222d309181 Stukken betreffende een eventueel bezoek van koningin Wilhelmina aan Suriname. 1940, 1943 1 omslag 269 http://proxy.handle.net/10648/34398b86-9668-4368-8683-d4ea4de24ea2 Stukken betreffende de viering van de verjaardag van koningin Wilhelmina. Augustus 1941 1 omslag 270 http://proxy.handle.net/10648/cd28f111-3c49-465b-9c2e-f476c0901474 Stukken betreffende klachten van het comité Christelijke Kerken in Suriname over het niet-aankondigen van een dankdienst ter ere van de geboorte van prinses Margriet en over het samenvallen ervan met een officiële cocktailparty. Januari-februari 1943 1 omslag 271 http://proxy.handle.net/10648/2aaa7781-2730-4af9-8080-18defe06514e Telegramwisseling met de gouverneur van Curaçao over diens verzoek om uitlening van de persoonlijke standaard van prinses Juliana. Februari-mei 1944 1 omslag 272 http://proxy.handle.net/10648/d237e73c-972a-4c92-a2e2-d1e753ea4a38 Ingekomen brief van de Territoriaal Commandant, houdende verzoek om plaatsing van een redevoering van prinses Juliana, gehouden bij haar verjaardag, in het soldatenblad "Raak". 18 mei 1945 1 stuk 273 http://proxy.handle.net/10648/fc16bc49-fe09-40ce-a621-9287907e6651 Minuut-missive aan P. Kasteel, gouverneur van Curaçao, houdende een verzoek om gegevens omtrent de viering van feestelijkheden van het Koninklijk Huis aldaar. 19 juli 1945 1 stuk 274 http://proxy.handle.net/10648/c0507630-8a4d-4c01-900d-d6b5335e85ba Stukken betreffende de viering van het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina en de inhuldiging van koningin Juliana. 1948-1949 1 omslag 275 http://proxy.handle.net/10648/2bdfcab9-7d06-4a26-8fa2-9734dc95d331 Briefwisseling over de door het Surinaamse gouvernement te volgen gedragslijn bij het vieren van verjaardagen van de koningin. September 1948 1 omslag 276 http://proxy.handle.net/10648/504457f6-6142-4a73-9145-ae63cd894619 Stukken betreffende de viering van verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis. 1950-1951 1 omslag 2.2.2.3.4 Decoraties 277-282 Stukken betreffende voorstellen tot verlening van koninklijke onderscheidingen. 1939-1951 6 omslagen 277 http://proxy.handle.net/10648/5e731b61-ab42-4eff-b9a7-89180a5bf78a 1939-1943 278 http://proxy.handle.net/10648/03a10af4-09e9-48c6-9dad-72de8fdc4751 1946-1947 279 http://proxy.handle.net/10648/d6edca0f-3287-4d15-8ed4-8f12e1c52fca 1948 280 http://proxy.handle.net/10648/2b589109-f1e2-48d5-a49c-34899e33b683 1949 281 http://proxy.handle.net/10648/aee4d3bf-5087-4c7e-914e-cff6a82f868b 1950 282 http://proxy.handle.net/10648/32639e8c-14f9-4f5a-ba88-2c98f6723ec2 1951 283 http://proxy.handle.net/10648/90b884de-42c0-45e2-9692-f79006c57235 Ingekomen richtlijnen betreffende decoratievoordrachten van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. 1948-1951 1 omslag 2.2.3 Voorlichting 284 http://proxy.handle.net/10648/a72c486d-88af-44c3-8bc2-5e11371b4d60 Ingekomen brief van het Californische schoolmeisje Catharina Iven, begeleidende artikelen over Nederland in haar schoolkrant. April-mei 1944 3 stukken 285 http://proxy.handle.net/10648/b68bb716-bc7e-4a9b-88b3-8ae296b2d891 Telegramwisseling met het ministerie van Koloniën over een voorstel van dit ministerie tot uitnodiging van zes journalisten naar Suriname, 22-26 januari 1946 4 stukken 286 http://proxy.handle.net/10648/c7c44978-48ca-4cfd-97a5-d398ca6751d1 Ingekomen nota van reserve-luitenant J.A. Kerma, deelnemer aan een expeditie van de filmmaatschappij Polygoon-Profilti op de Marowijne, houdende klachten over de leiding van de expeditie en de districtscommissaris van Marowijne, met nadere begeleidbrief van de procureur-generaal van Suriname. September, november 1947 2 stukken 287 http://proxy.handle.net/10648/5d692d85-cf5b-41a7-b94f-790e34b88a22 Stukken betreffende onderzoekingen door de Nederlandse regering naar de mogelijkheid van coördinate van de voorlichting in Suriname en de Nederlandse Antillen en oprichting van voorlichtingsdiensten aldaar. 1947-1951 1 omslag 288 http://proxy.handle.net/10648/357dcabb-5842-411c-9d4d-43951f607180 Stukken betreffende een verzoek van de filmstichting "West-Indië" om filmopnamen in Suriname te mogen maken. 1950 1 omslag
2.2.4 Buitenlandse Zaken 2.2.4.1 Multinationale betrekkingen en Internationale organisaties 2.2.4.1.1 Pan-Amerikaanse betrekkingen 289 http://proxy.handle.net/10648/89640454-0c95-445b-84e9-a8977fa86248 Stukken betreffende pretenties van de Verenigde Staten op protectie van de zich in het Amerikaanse continent bevindende koloniën ingeval van soevereiniteitsovergang tengevolge van oorlogshandelingen en het daarop gebaseerde panamerikaanse congres op Havanna, 1939-1940 1 omslag 290 http://proxy.handle.net/10648/e42d56e1-bdb2-4738-afd6-ae6ea5d75ec0 Ingekomen doorslag van een nota van W. van Boetzelaer, ambassadeur van Nederland in de Verenigde Staten, over een te verwachten conferentie van ministers van buitenlandse zaken der Amerikaanse republieken. 3 november 1944 1 stuk 291 http://proxy.handle.net/10648/430fb063-f3eb-49a9-81a2-5656a015a482 Stukken betreffende de deelneming van Suriname aan de Internationale Conferentie van de Panamerikaanse Unie in Bogotá. 1947-1948 1 omslag 292 http://proxy.handle.net/10648/23b93d30-e1b3-418f-b3ae-1e6e8883777a Ingekomen berichten van Nederlandse vertegenwoordigers en van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen over een conferentie van de Amerikaanse Commissie voor Afhankelijke Gebieden in Havanna, met doorslagen van antwoorden. 1948-1949 1 omslag 293 http://proxy.handle.net/10648/c6e90668-a250-432b-8595-3c06def8ae02 Ingekomen brief van de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, begeleidende een afschrift van een rapport van de ambassadeur van Mexico over een Latijns-Amerikaans landbouwcongres van de pro-communistische Wereldfederatie van Vakbonden (W.F.T.U.) aldaar Juli-augustus 1950 3 stukken 294 http://proxy.handle.net/10648/c8c3534b-e4d5-4f04-ab58-d552490793a1 Ingekomen verslagen van de Nederlandse delegatie voor de derde zitting van de Economische Commissie voor Latijns Amerika van de Verenigde Naties, met bijlagen en briefwisseling naar aanleiding van de vijfde zitting van de Economische Commissie voor Latijns Amerika. 1950-1951 1 omslag 295 http://proxy.handle.net/10648/d5153b9f-752b-46c4-a688-465c8a751754 Ingekomen stukken betreffende het eerste congres van de Latijnse Unie in Rio de Janeiro. Oktober-december 1951 1 omslag 296 http://proxy.handle.net/10648/aa172dfe-1528-45f4-8f19-ae053d0c5e6a Stukken betreffende de vierde conferentie van ministers van buitenlandse zaken der Amerikaanse republieken en de opstelling van een internationaal defensie-plan. 1951 1 omslag 2.2.4.1.2 Caribische betrekkingen 297 http://proxy.handle.net/10648/12f2d4b9-3ada-4299-9d55-7f35a42b34f7 Stukken betreffende de aanwijzing van een Surinaamse en Antilliaanse delegatie voor de Caraibische Research-commissie, met nota van de gouverneur over de politieke en economische ontwikkeling in het Caribisch gebied. Juli-december 1944 1 omslag 298 http://proxy.handle.net/10648/aa1ae488-9048-4a1c-b4d6-e59ea90750d5 Telegramwisseling met de Nederlandse ambassadeur in Washington over het opnemen van een bepaling tegen rassendiscriminatie in het statuut van een op te richten Caraïbische Touristen Organisatie. Augustus 1946 3 stukken 299 http://proxy.handle.net/10648/cd52f487-c6ce-4e5e-a21f-c0b128eeeae1 Stukken betreffende de toetreding van Suriname tot de Caraïbische Commissie en deelneming aan haar conferenties. 1944-1951 300 http://proxy.handle.net/10648/c1d14ee9-67a6-408f-ba78-9d87291e2c5e Ingekomen teksten van resoluties van de Organisatie van Amerikaanse Staten naar aanleiding van het rapport van de Commissie van Onderzoek in het Caribisch gebied over de politieke situatie aldaar, genomen op 8 april 1950, met begeleidbrief van de Nederlandse ambassadeur in Washington. 9 mei 1950 1 omslag 301 http://proxy.handle.net/10648/a0e9be23-aa7c-4ba4-9b69-62bdd01eaba4 Briefwisseling over de verspreiding van een statistisch overzicht door de Caraïbische commissie. November-december 1951 1 omslag 2.2.4.1.3 Overige betrekkingen 302 http://proxy.handle.net/10648/23fdbad2-ccee-497b-bbf1-9faa3afd0bf0 Ingekomen nota's van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van door de Nederlandse regering gedane suggesties betreffende de voorstellen van de Viermogendhedenconferentie in Dumbarton Oaks. Februari 1945 3 stukken 303 http://proxy.handle.net/10648/64b233ee-a335-4956-9508-ed1a722cab55 Stukken betreffende de delegatie van een adviseur voor Suriname naar de internationale conferentie van San Francisco. April 1945 1 omslag 304 http://proxy.handle.net/10648/5ecf49d8-282c-4683-9ad5-0266b725bbf2 Ingekomen nota van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, begeleidende een afschrift van een aan hem toegezonden nota van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de te verwachten deelname van Nederland aan de internationale vredesbesprekingen. 2 april 1946 2 stukken 305 http://proxy.handle.net/10648/282e4110-ec58-4d6c-bd42-f0189753bd35 Ingekomen nota's van de Nederlandse minister van Overzeese Gebiedsdelen over de Raad van Europa, met bijlagen. Mei-augustus 1949 1 omslag 306 http://proxy.handle.net/10648/6a885d9b-a5e4-4b12-b64b-f7c1a8c2f4cb Ingekomen protocol van besprekingen tussen de regering en van Nederland, België en Luxemburg over de nadere uitwerking van een onderlinge economische unie, 29-30 juli 1950. Gestencild. 1950 1 omslag 307 http://proxy.handle.net/10648/32f17d16-00ed-4356-be61-ce6120ae6d6c Ingekomen telegram van de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over de uit Suriname te vormen delegatie voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, met aantekeningen over de beantwoording van dit telegram. Juli 1950 1 stuk 2.2.4.2 Betrekkingen met afzonderlijke landen 2.2.4.2.1 Diplomatieke vertegenwoordigingen 308 http://proxy.handle.net/10648/730f2af0-8f8c-4286-ae85-b3f97d5f917e Ingekomen rapporten van de ministeries van Kolonien en Justitie op de vraag, of een eventuele Britse consul in Paramaribo in oorlogstijd vrijgesteld moet worden van censuur op zijn briefwisseling. Oktober-november 1939 4 stukken 309 http://proxy.handle.net/10648/721d8480-da05-46e1-82c7-2b42139c0b2f Stukken betreffende de aanhouding en uitwijzing van de Duitse consul. 1940-1941 1 omslag 310 http://proxy.handle.net/10648/44051b3d-85b9-4436-bf26-f67a2b4354cf Stukken betreffende het onderhouden van de diplomatieke betrekkingen met de gouverneur van Brits-Guyana. 1942-1943 1 omslag 311 http://proxy.handle.net/10648/faa46183-dbec-47e1-aa3f-fac4b367007d Stukken betreffende de aanknoping van consulaire relaties tussen Suriname en Brazilië in het kader van de samenwerking bij de bescherming van de Surinaamse bauxietmijnen. 1942-1943 1 omslag 312 http://proxy.handle.net/10648/0cc105bd-43d6-48ea-9de4-eea8c2e5445b Stukken betreffende het onderhouden van consulaire relaties met de Verenigde Staten. 1942-1943 1 omslag 313 http://proxy.handle.net/10648/2f0dd1b1-fca2-48cb-ad1b-c7512da8c7c5 Stukken betreffende de opheffing van het Nederlandse consulaat in Frans-Guyana. 1943 1 omslag 314 http://proxy.handle.net/10648/144e33f5-2002-4bdd-b2cd-833a3b5f4580 Briefwisseling gevoerd naar aanleiding van berichten over het vertrek van de Nederlandse consul in Cayenne, Frans-Guyana, R. Raoust, naar Parijs. Maart 1945 5 stukken 315 http://proxy.handle.net/10648/38468471-d757-4168-8d14-4c6fda3cc036 Stukken betreffende een uitnodiging aan gedelegeerden van de Staten van Suriname op een maaltijd door de consul van de Verenigde Staten. 1945-1946 1 omslag 316 http://proxy.handle.net/10648/8148f3bf-63a1-419d-907a-dc22fc49a0c2 Briefwisseling over préseance-regelingen in het corps consulaire in Hongkong, Oktober 1950 4 stukken 317 http://proxy.handle.net/10648/76d3de5e-b298-4fdc-a8cf-1c434b4f2a00 Stukken betreffende de erkenning van de Chinese Volksrepubliek door de Nederlandse regering en de berichtgeving hierover aan het Surinaamse gouvernement. 1950 1 omslag 318 http://proxy.handle.net/10648/f88716ce-83a3-4930-ae83-3cfb6c464068 Telegramwisseling met de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen naar aanleiding van de opheffing van het Nederlandse gezantschap in Guatemala. Juni 1951 2 stukken 2.2.4.2.2 Overige betrekkingen 319 http://proxy.handle.net/10648/b711a2c9-31ec-4ab3-b1b5-90a30dd6e8a5 Stukken betreffende de opstelling en de afkondiging van de Nederlandse neutraliteitsproclamatie en de daaruit voortvloeiende volkenrechtelijke consequenties. 1939 1 omslag 320 http://proxy.handle.net/10648/745186f0-cd5e-4549-b64e-2af8340d149d Telegramwisseling met de Nederlandse regering over de mogelijke aanwezigheid van particuliere eigendommen van Surinamers in de Russische randstaten. Augustus 1940 4 stukken 321 http://proxy.handle.net/10648/fecf56c4-e87c-4081-9a16-6d30c3ea54dc Briefwisseling met de Nederlandse regering over door Nederland en de Verenigde Staten te nemen maatregelen ten aanzien van Frans-Guyana naar aanleiding van de verbreking van de handelsbetrekkingen door de Franse regering in Vichy. 1941 1 omslag 322 http://proxy.handle.net/10648/67ad6e1b-fb6d-4909-aa05-213f3cef7578 Ingekomen nota van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Diplomatieke Zaken te Londen, houdende een uiteenzetting over de Nederlandse positie ten aanzien van Italië, met begeleidbrief van de directeur-generaal voor Westindische Zaken. Getypt, gestencild. Mei 1944 2 stukken 323 http://proxy.handle.net/10648/08537d18-f97d-4395-a1b3-dabac827d940 Stukken betreffende gelukwensen van de gouverneur aan de Verenigde Staten wegens overwinningen in Europa. 1944-1945 1 omslag 324 http://proxy.handle.net/10648/ab82077c-cc8a-4c68-a610-cdb2b03ab6f8 Telegramwisseling met de districtscommissaris van Marowijne naar aanleiding van een verbod van de gouverneur van Frans-Guyana aan zijn ambtenaren om zonder zijn toestemming Suriname te bezoeken. Januari 1945 2 stukken 325 http://proxy.handle.net/10648/9dc415d1-a955-45d7-9143-101361ea28ba Ingekomen Koninklijk Besluit van 22 januari 1946, Staatsblad G 154, inzake een verdrag tussen Nederland en de republiek China over de opheffing van exterritoriale rechten in China. Afschrift. Met briefwisseling. Juni-augustus 1946 3 stukken 326-329 Ingekomen rapporten van Nederlandse vertegenvoordigers in Latijns-Amerikaanse staten. 1948-1951 326 http://proxy.handle.net/10648/b55c8290-fec2-49e8-b366-00d6115d443b Argentinie, Brazilie, Colombia, Costa Rica. 327 http://proxy.handle.net/10648/4a6937bc-8612-48be-b52b-552314bc8205 Cuba, Ecuador, Guatemala, Haïti. 328 http://proxy.handle.net/10648/76e2d15d-e34f-4077-a7f3-97ff88de378c Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, El Salvador. 329 http://proxy.handle.net/10648/67ac83ad-19f6-4589-b6de-0bb8c319ba34 Venezuela. 330 http://proxy.handle.net/10648/2e91b8fa-f51b-4b9e-a2e4-9a9635eee6b8 Ingekomen tekst van een verklaring van de Canadese Secretary of State for External Affairs naar aanleiding van de toestand in Korea, 31 augustus 1950. 10 november 1950 1 stuk

Deze rede werd ter lezing aangeboden aan de Regeringsraad.

331 http://proxy.handle.net/10648/864275cb-ec47-4c35-b918-3a9f33848449 Ingekomen ontwerp van een Koninklijk Besluit, houdende maatregelen ter uitvoering van een embargo op de Volksrepubliek China en Noord-Korea. 1951 1 omslag 332 http://proxy.handle.net/10648/e6570083-83a4-4923-bdbd-44ba90efce64 Stukken betreffende een verzoek van J. Blaauboer, directeur van de plantage "Mon Souci", om bemiddeling bij de verkrijging van een transit-visum voor Argentinië op zijn doorreis naar Chili. November-december 1951 1 omslag 333 http://proxy.handle.net/10648/1d5fcb23-7aa9-4e27-b2a7-c977c58c5b33 Ingekomen brief van het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, houdende excuses voor het niet raadplegen van de landsregering van Suriname bij het sluiten van een handelsakkoord tussen Nederland en Griekenland, met doorzendbrief van de gouverneur aan de landsregering, December 1951 2 stukken
2.2.5 Defensie 2.2.5.1 Politiek-militaire aangelegenheden 2.2.5.1.1 Binnenland 2.2.5.1.1.1 In oorlogstijd 334-336 Ingekomen rapporten, bevattende algemene overzichten van de Surinaamse defensiepolitiek, met sterktestaten, fouragestaten en begeleidende briefwisseling. 1939-1943 3 pakken

Enkele specifieke onderwerpen zijn geklapperd.

334 http://proxy.handle.net/10648/cf7f4a99-aa81-4e08-9044-736008592c4a Vóór de Duitse inval in Nederland, 1939-1940 335 http://proxy.handle.net/10648/2952c90a-5ca5-42b6-8a47-fba6ff994a39 Na de Duitse inval in Nederland, 1940-1943 336 http://proxy.handle.net/10648/c0e43fd6-c603-4488-a4d5-a4b4ebee88d6 "Nota betreffende de weermacht in Suriname", opgesteld door de territoriale commandant, 14 September 1943
337 http://proxy.handle.net/10648/ca107655-4a9e-4d02-b47b-9d66e92835e0 Stukken betreffende een wetsontwerp, houdende machtiging van de overheid tot het treffen van maatregelen ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk. 1939 1 omslag 338 http://proxy.handle.net/10648/5e6d9e40-a366-4e7a-be3e-0215e52f09bc Stukken betreffende een onderzoek naar de mogelijkheid van de spreiding van overheidsdiensten ("dislocatie") ingeval van direct oorlogsgevaar. 1939-1942 1 omslag 339 http://proxy.handle.net/10648/6aa46c51-e2f6-4890-beb3-384180599dc7 Briefwisseling met de districtscommissaris van Nickerie over de toestand in zijn district en over de mogelijkheden tot defensieve samenwerking met het aangrenzende Brits-Guyana. 1939 1 omslag 340 http://proxy.handle.net/10648/56335a49-036d-4e50-ac40-2b9339b8ba93 Briefwisseling op ingekomen berichten over vijandelijke acties in de Caribische zee en over aldaar vergane schepen. 1940-1943 1 omslag 341 http://proxy.handle.net/10648/7ff784e2-23cf-4f25-9e9b-a6e4fdd6bee1 Briefwisseling met de districtscommissaris van Commewijne over klachten inzake het optreden van de militaire overheid aldaar. 1942 1 omslag 342 http://proxy.handle.net/10648/0063d4ba-77d2-4af7-85cc-504508baa78d Briefwisseling met de minister van Koloniën over uitbreiding van de legersterkte, met bijlagen. 1942 1 pak 343 http://proxy.handle.net/10648/2cced21a-2843-46b4-8d66-5473758c2613 Briefwisseling met plaatselijke commandanten over de opstelling van militaire verordeningen aan de burgerbevolking ("voorschriften van het militair gezag"). 1942-1943 1 omslag 344 http://proxy.handle.net/10648/6cd32e1c-0829-4dfa-a9ad-03187fc23615 Briefwisseling van de gouverneur over een voorstel tot invoering van een oorlogsherinneringskruis voor Suriname. 1943-1944 1 omslag 345 http://proxy.handle.net/10648/0360e29c-7327-4e66-b116-ed3ae5ac6c6e Ingekomen nota van het ministerie van Koloniën, begeleidende een afschrift van een rapport van de minister van Marine aan het departement over de rol, die de Koninklijke Marine in Suriname na de Tveede Wereldoorlog zal vervullen. Februari, maart 1944 2 stukken 346 http://proxy.handle.net/10648/0c2e7497-5724-43b6-b44f-574c4722f206 Stukken betreffende de reorganisatie van het Surinaamse leger op vredesniveau en de in verband daarmee te treffen demobilisatiemaatregelen. 1944-1946 1 omslag 347 http://proxy.handle.net/10648/149968ba-5bf5-4d81-9078-397dea3361a3 Briefwisseling met het ministerie van Koloniën naar aanleiding van het verzoek van het ministerie om inlichtingen over de jaarlijkse sterkte van de Surinaamse troepen. 1945 1 omslag
2.2.5.1.1.2 In vredestijd 348 http://proxy.handle.net/10648/fd8d57a7-9235-4e3e-b2f2-e7d959f61daf Stukken betreffende de vaststelling van de instructie van de commandant van de landmacht in Suriname naar aanleiding van de taakomschrijving van de gouverneur als opperbevelhebber van de landmacht. 1947-1949 1 omslag 349 http://proxy.handle.net/10648/e2a58ac0-6094-4396-9f43-9ee79d8a3bed Ingekomen maandelijkse sterktestaten van het Surinaamse leger. 1948-1951 1 omslag 350 http://proxy.handle.net/10648/6ab76987-d37c-4cce-baa1-a40a4d2f697d Ingekomen telegram van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, houdende verzoek om inlichtingen over de toestand van de kust-en luchtverdigingswerken, met doorslagen van het antvoord. November 1949 1 omslag 351 http://proxy.handle.net/10648/23b17d70-bd42-456a-86ec-300de4218697 Briefwisseling over de vaststelling van de rijksbegroting voor de landmacht in Suriname. 1949-1951 1 omslag 352 http://proxy.handle.net/10648/01039ed2-04f9-48fb-a1d9-dd27fc6e7af0 Tabellen, houdende een voorlopig overzicht van de troepensterkte in Suriname. Gestencild. Januari 1950 1 band 353 http://proxy.handle.net/10648/b06b8bec-6eb0-4a3a-a209-12dd43003f11 Ingekomen doorslag van een nota van het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, begeleidende een nota aan de commandant van de landmacht in Suriname over het gebruik van geheimschrift in de briefwisseling tussen de eenheden van de landmacht van Suriname en de Nederlandse Antillen en de militaire staf in Nederland. 11 mei 1950 2 stukken 354 http://proxy.handle.net/10648/3fc100a8-725f-45af-9ac1-536f16fc1608 Stukken betreffende voorstellen tot een landsverordening tot regeling van de staat van beleg. Juni-november 1950 1 omslag 355 http://proxy.handle.net/10648/d95d7a79-d461-4f31-9639-5bd1c2e0f3eb Stukken betreffende de vervanging van de Surinaamse landmacht door het corps mariniers en protesten door de Surinaamse landmacht hiertegen. 1950-1951 1 omslag 356 http://proxy.handle.net/10648/8684df2b-542f-4b0e-b2da-e5a013bb0a23 Stukken betreffende de vaststelling van voorschriften inzake militaire eerbewijzen. 1950, 1951 1 omslag 357 http://proxy.handle.net/10648/3b0b9a66-a274-47be-8cc3-73f3775c7f7a "Koninkrijk en Zeemacht", ingekomen brochure van C.E.L. Helfrich, houdende een pleidooi voor de versterking van de marine van het Koninkrijk. Augustus 1951 1 omslag 358 http://proxy.handle.net/10648/012f999e-e325-4b19-8ed9-6d183b2e23f5 Ingekomen circulaire van de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen houdende erkenning van bezwaren tegen het reproduceren van luchtfoto's van strategische objecten in de Nederlandse Antillen door het Centraal Luchtkaarteringsbureau in Paramaribo, met afschrift. 10 oktober 1951 2 stukken 359 http://proxy.handle.net/10648/454e19b5-bbc4-4571-8b39-9040b6b2444f Ingekomen brief van het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, houdende voorstellen om Nederlandse registers van de Burgerlijke Stand in geval van oorlog naar Suriname over te brengen, met concept en doorslagen van het antwoord. November 1951 4 stukken
2.2.5.1.2 Internationaal 360-362 Briefwisseling met Nederlandse regeringsinstanties over de internationale oorlogssituatie. 1939-1940 360 http://proxy.handle.net/10648/217a6f67-44ff-4bcf-a636-08bf6e7edf95 Ingekomen uittreksels van rapporten van de Inlichtingendiensten G.S.III aan de Nederlandse regering, met begeleidbrieven van A.A.C. Feuilletau de Bruyn, hoofd van deze dienst, 1939-1940 1 pak 361 http://proxy.handle.net/10648/8cd491fc-2708-4420-9dfc-bc300eaa7838 Officieuze briefwisseling met A.A.C. Feuilletau de Bruyn, met bijlagen, 1939-1940 1 omslag 362 http://proxy.handle.net/10648/a65397f0-fdb2-41ee-abde-6bdf38324b0c Telegramwisseling met de Nederlandse regering, met bijlagen, 1939-1940 1 omslag 363-366 Briefwisseling over de politieke en militaire situatie in Frans-Guyana. 1939-1944 4 omslagen 363 http://proxy.handle.net/10648/20907916-aa32-48e4-add7-09b5bd0a9a17 1939-1940 364 http://proxy.handle.net/10648/8c95d60f-9c21-49ff-b23b-2ed18a9e3171 1941 365 http://proxy.handle.net/10648/1e3a735c-43f6-4079-9fb5-d26c6603d9ec 1942 366 http://proxy.handle.net/10648/ae113a11-c760-4c08-b0f0-58cc26c15192 1944

Voor nadere gegevens zie ook de in het Algemeen Rijksarchief berustende archieven Mouwen en Mörzer Bruyns.

367-374 Stukken betreffende interventies van de Verenigde Staten ter verdediging van haar belangen in Suriname. 1940-1946 367 http://proxy.handle.net/10648/6b97d95b-ac64-4937-888b-53e669510bb7 Briefwisseling over berichten aangaande Nederland en Suriname in de Amerikaanse pers, 1940-1946 1 omslag 368 http://proxy.handle.net/10648/fc879325-afbc-4ac8-805e-cdd8b7e3481f Stukken betreffende de legering van Amerikaanse troepen in Suriname en aldaar uitgevoerde Amerikaanse operaties, 1941-1943 1 omslag 369 http://proxy.handle.net/10648/15e3b115-081a-49ab-8dd2-323788de74e7 Stukken betreffende de opstelling en voorlezing van de regeringsproclamatie ter aankondiging van deze legering, November 1941 1 omslag 370 http://proxy.handle.net/10648/c30bca52-405c-4b94-b3f2-3ddb6e31a3d3 Stukken betreffende de regeling van het exterritorialiteitsrecht van de in Suriname gelegerde Amerikanen, December 1941 juni 1942 1 omslag 371 http://proxy.handle.net/10648/a77cba83-d9bd-4a1c-a47b-019918a80bb4 Stukken betreffende een onderzoek naar antiregeringsgezinde activiteiten van twee Surinaamse officieren in samenwerking met een Amerikaanse vlootpredikant, met in beslag genomen archivalia van de laatste, 1943 1 pak 372 http://proxy.handle.net/10648/4cb90a11-ac71-4219-b71e-862782f9c2c5 Stukken betreffende een onderzoek naar uitlatingen van de commandant van de Amerikaanse vloot over het Nederlands Koninklijk Huis en over Amerikaanse pretenties op de Surinaamse bauxietmijnen, 1942 1 omslag 373 http://proxy.handle.net/10648/3942819b-8eda-41e0-9be0-adf0db13727a Stukken betreffende de terugtrekking van Amerikaanse eenheden, de vervanging van dit leger door Portoricanen en de tewerkstelling van Portoricaanse arbeiders, 1943-1945 1 omslag 374 http://proxy.handle.net/10648/08b556ca-98f9-4ae8-adcf-03fae692e56b Stukken betreffende de reorganisatie en opheffing van de Amerikaanse basis, 1944-1946 1 omslag 375 http://proxy.handle.net/10648/6a3f48d7-8fff-44c5-a9cd-6f9e96085d6e Stukken betreffende een conferentie van gouverneurs van Suriname en Brits- en Frans-Guyana over wederzijdse bescherming in oorlogsgevaar. 1940 1 omslag 376 http://proxy.handle.net/10648/f2d654a0-0b8d-4f56-9f35-64d5116ade68 Stukken betreffende berichten over Duitse activiteiten in Brazilië en de ontdekking van een Duits legerkamp in Boven-Paroe. 1940, 1941 1 omslag 377 http://proxy.handle.net/10648/3a4b18c3-59ec-461f-8646-98ff5288671f Ingekomen politieke en strategische rapporten van de Nederlandse zaakgelastigde in Brazilië en Venezuela. 1940, 1944 1 omslag 378 http://proxy.handle.net/10648/588b4109-09e7-47c1-8328-4880bc79bcd8 Stukken betreffende de ontvangst en de verbreiding van het bericht van de terugkeer van de ex-minister-president jhr.mr D.J. de Geer naar bezet Nederland. Februari 1941 1 omslag 379 http://proxy.handle.net/10648/a31079ee-30fb-48b9-b7e2-637459c7732f Ingekomen persoverzicht van de regeringspubliciteitsdienst te Batavia over de politiek-militaire toestand in Nederlandsch-Indië. Gestencild. 12 december 1941 1 omslag 380 http://proxy.handle.net/10648/7953602e-063f-4b3c-9d98-293704116677 Ingekomen berichten over de verdediging van Curaçao door Amerikaanse en Venezolaanse troepen, met antwoorden van de gouverneur. Januari-februari 1942 1 omslag 381 http://proxy.handle.net/10648/73dd865f-d952-4347-8f25-3da95a1f1e90 Ingekomen politieke en militaire berichten van buitenlandse geheime inlichtingendiensten. 1943 1 omslag 382 http://proxy.handle.net/10648/4ba25d8a-6ef2-4c4c-873e-d0a595645c8d Ingekomen wekelijkse berichten van de gouverneur van Curaçao over vijandelijke acties in het Caribisch gebied, met begeleidbrieven. 1942 1 omslag 383 http://proxy.handle.net/10648/b9b70325-9ba1-4e22-9081-193558a35d3e Briefwisseling over de weerslag van het bericht, dat de Nazi-regering in bezette gebieden de Joden uitroeit. 1942-1943 1 omslag 384 http://proxy.handle.net/10648/5929a093-d416-4a3a-aaaf-e05b5d8c197f Briefwisseling over berichten betreffende vestigingen van Amerikaanse strategische bases in Nederlandsch-Indië. 1943 1 omslag 385 http://proxy.handle.net/10648/e46ab15e-abfc-4204-91de-4d9083cf5476 Stukken betreffende een overleg van het gouvernement met Nederlandse regeringsfunctionarissen over de verdedigingsparaatheid van Suriname en het Caribisch gebied in verband met toegenomen politieke spanningen. 1949-1951 1 omslag 386 http://proxy.handle.net/10648/c20e0b09-400a-4928-b30a-eb9580dc38e1 Ingekomen berichten over de bedreiging van Suriname door buitenlandse mogendheden. 1949-1951 1 omslag

De gegevens uit de berichten zijn in de index verwerkt.

387 http://proxy.handle.net/10648/1f7e2fa5-2d87-42bf-aefe-9010b911efe4 Stukken betreffende een onderzoek van de North Atlantic Planning Board for Ocean Shipping naar de behoefte van goederen in Suriname in geval van economische blokkade. 1950-1951 1 omslag
2.2.5.2 Legeraangelegenheden 2.2.5.2.1 Personeel 2.2.5.2.1.1 Binnenlands personeel 2.2.5.2.1.1.1 Werving, aanstelling, tewerkstelling en ontslag 388-389 Stukken betreffende plaatsing van militairen. 1939-1946 2 omslagen 388 http://proxy.handle.net/10648/6227cb24-06a3-43a4-90d8-8ec8ffbd15fa 1939-1943 389 http://proxy.handle.net/10648/55aa0e01-5238-42fc-a6d8-37e815c7094d 1944-1946 390-392 Stukken betreffende voorstellen tot bevordering van militairen. 1939-1950 3 omslagen 390 http://proxy.handle.net/10648/dbc12f34-973c-4dee-88cd-2827b048f19a Officieren, 1939-1943 391 http://proxy.handle.net/10648/7d824441-7595-493a-91c7-3a8a238d9999 Officieren, 1944-1950 392 http://proxy.handle.net/10648/008aea81-22c6-49eb-8e96-79a3364edace Onderofficieren en minderen. 1939-1950 393 http://proxy.handle.net/10648/ebc3f057-f005-439d-953b-c8dac7e4b304 Besluiten, houdende regels voor de aanstelling en beëdiging van officieren. 1941 1 omslag 394 http://proxy.handle.net/10648/309702db-70db-4de1-8bf5-17492301c93e Stukken betreffende de benoeming, de bezoldiging en de werkzaamheden van de adjudant van de gouverneur. 1941-1943 1 omslag 395 http://proxy.handle.net/10648/ee9d60ae-6075-4dac-9096-9dc7262d4a0f Stukken betreffende onderhoud en bezoldiging van militairen. 1941-1944 1 omslag 396 http://proxy.handle.net/10648/67c9ea24-4edf-40e5-a838-63093c35f12d Stukken betreffende aanstelling, plaatsing en werkzaamheden van het militair personeel, belast met de kustbewaking. 1941-1943 1 omslag 397 http://proxy.handle.net/10648/6af5fa36-abc6-4045-a161-05b544f10db2 Stukken betreffende een protest van een reserveluitenant tegen zijn ontslag. 1942 1 omslag 398 http://proxy.handle.net/10648/da52d982-c142-4367-bb98-997f08ab111f Stukken betreffende de werving van Surinaamse schutterplichtigen. 1942-1945 1 omslag 399 http://proxy.handle.net/10648/02cf0dcf-63ca-40f9-b274-5a4a830cd111 Stukken betreffende de indienststelling en bevordering van stad- en landwachten. 1943 1 omslag 400 http://proxy.handle.net/10648/4f0684d3-088c-4dbf-abc8-7b951aba19cf Stukken betreffende de opleiding en aanstelling van officieren. 1943 1 omslag 401 http://proxy.handle.net/10648/664fbb11-a922-4ac4-b14c-937afe7e6210 Stukken betreffende een verzoek van A.L. van Assenderp om vrijstelling van dienst. 1943 1 omslag 402 http://proxy.handle.net/10648/e59b646d-fbff-4044-a89e-e747dac784b1 Briefwisseling naar aanleiding van beoordelingsrapporten van officieren. 1944-1946 1 omslag 403 http://proxy.handle.net/10648/76fc31d4-df5d-4627-a589-01238a81280b Stukken betreffende voorstellen tot terugzetting in rang van militairen. 1944-1946 1 omslag 404 http://proxy.handle.net/10648/8bd16719-9e42-4627-91b6-25b85aefab56 Stukken betreffende de opschorting van de dienstplicht van schutterplichtigen, hun demobilisatie en de wijziging van de schutterijverordening. 1945-1946 1 omslag 405 http://proxy.handle.net/10648/eb8a789a-df88-4e01-bf3e-ae3aa20bcb14 Stukken betreffende een onderzoek naar klachten over het privéleven van een luitenant. Augustus-november 1946 1 omslag 406 http://proxy.handle.net/10648/f242e89e-aac3-48a8-ac7d-6f0ecba65988 Stukken betreffende een bezoek van de Nederlandse generaal-majoor der Genie, J. Zwart, aan Suriname ter bespreking van de vervanging van infanterie-onderdelen door technische troepen. 1948-1949 1 omslag 2.2.5.2.1.1.2 Geneeskundige en geestelijke verzorging 407 http://proxy.handle.net/10648/5b97e735-fa52-4935-b3be-f966223ed354 Briefwisseling over te verlenen faciliteiten voor de militair-geneeskundige dienst. 1941 1 omslag 408 http://proxy.handle.net/10648/4b6284ed-978d-4606-b29d-9fca11f7ac78 Stukken betreffende klachten over de geneeskundige praktijk van een officier van gezondheid in Paramaribo. Augustus-oktober 1941 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2017

409 http://proxy.handle.net/10648/7fd549fd-89fe-47bd-9e97-6a57dcfd65fc Ingekomen nota van de territoriale commandant, begeleidende afschriften van zijn correspondentie over door het Militair Hospitaal gesignaleerde gevallen van geslachtsziekte bij prostituees. April 1945, 4 stukken 410 http://proxy.handle.net/10648/95296080-dff7-40ef-9cfc-566d78768080 Ingekomen nota van de territoriale commandant begeleidende afschriften van diens correspondentie over de weigering van een predikant van de Evangelische Broedergemeente bij de kerstbijeenkomst van het leger. 11 december 1945 1 omslag 411 http://proxy.handle.net/10648/4479e7c5-ce6f-40f1-860e-d615f1c817f4 Afschriften van ingekomen nota's van de commandant van de landmacht in Suriname over de verrekening van kosten van de geneeskundige verzorging van militairen. 1948, 1949 2 stukken 412 http://proxy.handle.net/10648/cc06be7c-d5fb-4d3a-987e-432931e99f0c Ingekomen rapport van de Militair-Geneeskundige Dienst, houdende een voorstel tot reorganisatie van deze dienst, met doorzendbrief van de gouverneur aan het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. Augustus 1949 1 omslag
2.2.5.2.1.1.3 Handhaving van de tucht 413 http://proxy.handle.net/10648/8ca9f9af-3cb9-4ac4-a697-d8ad2178356f Stukken betreffende wederzijdse beschuldigingen van insubordinatie door de reserveluitenant der genietroepen en bedrijfsleider van de Surinaamsche Bauxite Maatschappij en de plaatselijke militaire commandant te Moengo. Juni-september 1941 1 omslag 414 http://proxy.handle.net/10648/0a2c83db-6187-42d3-a263-0ffa4f1df402 Nota van de territoriale commandant over een artikel in "De Surinamer" over de wijze waarop de beroepsofficieren van het garnizoen Paramaribo op 24 november 1943 de 115e verjaardag van de Koninklijke Militaire Akademie vierden. 8 december 1943 1 stuk 415 http://proxy.handle.net/10648/1fbac09e-44b4-4b80-960a-159699f80f1f Ingekomen afschrift van een rapport van de auditeur-militair bij de Krijgsraad aan de territoriale commandant over de rechtsbevoegdheid van de plaatselijke commandanten. 29 april 1944 1 stuk 416 http://proxy.handle.net/10648/93f2517d-4c11-4ee3-9d85-4f82266f8e87 Stukken betreffende onenigheden tussen militairen en eenheden van de Surinaamse politie. 1944-1945 1 omslag 417 http://proxy.handle.net/10648/02197b42-967e-4149-a663-c6fc452a2214 Stukken betreffende een klacht van de oudstaanwezend zeeofficier in Paramaribo omdat de adjudant van de gouverneur gelast heeft tijdens een feest op de marinebasis de geluidsinstallatie af te zetten en het daaruit voortvloeiend ontslag van de adjudant van de gouverneur. Maart-november 1945 1 omslag 418 http://proxy.handle.net/10648/84d06cdb-df85-478c-b30b-60880b3e2517 Ingekomen nota's van de commandant van de landmacht in Suriname en de auditeur-militair van de Krijgsraad naar aanleiding van een krijgstuchtondermijnend geacht artikel in het dagblad "De West" over de toestand van beroepsmilitairen. 1949 3 stukken 419 http://proxy.handle.net/10648/21cd63c4-f07f-4bec-8963-6b5f3963ddd5 Stukken betreffende een onderzoek naar racistische uitlatingen van de officier van gezondheid en de daaruit voortvloeiende beëindiging van de detachering van een Nederlandse kapitein, met personeelsdossier van de officier van gezondheid. 1949-1951 1 omslag 420 http://proxy.handle.net/10648/c8d1407b-9f80-4d9a-bb97-51e44ef56d76 Stukken betreffende beschikkingen van de gouverneur op verzoeken van door de Krijgsraad veroordeelde militairen. 1951 1 omslag 2.2.5.2.1.1.4 Pensionering en onderstand 421 http://proxy.handle.net/10648/60850100-5f24-4444-955a-bff70344507f Briefwisseling van de gouverneur met de Nederlandse regering over een ontwerp-pensioenregeling voor militairen. 1943 1 omslag 422 http://proxy.handle.net/10648/8bf7a295-6e1a-4d95-94b1-538c794515c5 Stukken betreffende de uitbetaling van kostwinnersvergoeding als alimentatie aan de gescheiden echtgenote van een sergeant-majoor. 1948-1951 1 omslag 423 http://proxy.handle.net/10648/c7b40aff-bbae-43a9-87c2-00a33538dbfa Stukken betreffende het verzoek van A. Mörzer Bruyns om invaliditeitsuitkering en vrije geneeskundige verzorging wegens letsel, opgelopen tijdens een aanrijding bij de uitoefening van zijn dienst als kapitein der schutterij. 1948-1951 1 omslag 424 http://proxy.handle.net/10648/a1b0fabb-bc4f-4e7c-a423-cdfd9796666d Ingekomen kopieën van brieven van de commandant van de landmacht van Suriname aan de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen betreffende verzoeken van ex-K.N.I.L.-militairen om ondersteuning van hun bedrijven. 1950-1951 1 omslag 425 http://proxy.handle.net/10648/941b0ac0-fac0-4b2c-a420-2739febb6cba Stukken betreffende de vaststelling van de bezoldigingsschalen van officieren. 1951 1 omslag 426 http://proxy.handle.net/10648/e44197af-de30-45b7-a651-84592cff5a7b Briefwisseling met het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over de verrekening met de begroting van het moederland van bonussen, uitgekeerd aan gedemobiliseerde scheepskanonniers van de Surinaamse schutterij. 1951 1 omslag 427 http://proxy.handle.net/10648/1550573d-d20b-472d-a283-ce132b4e5174 Doorslagen van brieven aan het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, houdende verzoek om een incidentele uitkering aan de nabestaanden van twee bij de landmacht werkzame burgerwerklieden. 1951 2 stukken 2.2.5.2.1.1.5 Diversen 428 http://proxy.handle.net/10648/5a571aa0-6e62-4f71-a718-5707bca99e16 Stukken betreffende een protest van een militair tegen de weigering van het oorlogsherinneringskruis, met retroacta. 1945-1947 1 omslag 429 http://proxy.handle.net/10648/5405a192-574f-44ee-88fe-82a161d3b5f5 Stukken betreffende de toekenning van militaire decoraties. 1945-1951 1 omslag 430 http://proxy.handle.net/10648/39cb3e7a-772a-4737-a235-241c5c610d89 Ingekomen verslagen en statuten van de Vereniging Officierensociëteit. 1949-1950 1 omslag 431 http://proxy.handle.net/10648/64466ba0-42e2-4413-878b-627b8243e37c Stukken betreffende de aflossing van het commando ' van de landmacht in Suriname. 1950-1951 1 omslag
2.2.5.2.1.2 Personeel, geworven uit het buitenland 432 http://proxy.handle.net/10648/0235e2ee-2752-4da5-9187-3d3519adb17d Briefwisseling over de werving van Amerikaanse piloten als vrijwilligers. 1941 5 stukken 433 http://proxy.handle.net/10648/9cf557d6-7ca4-40e5-9605-f2b05dc82530 Stukken betreffende de werving van inlanders uit Nederlandsch-Indië en de legering van een Javaanse compagnie in Moengo. 1941, 1942 1 omslag 434-435 Stukken betreffende de legering van eenheden van de Prinses Irenebrigade. 1941-1943 2 omslagen 434 http://proxy.handle.net/10648/62c5da76-dc42-47b2-ba33-bf1c066085ea Werving en ontslag. 435 http://proxy.handle.net/10648/3147acae-82e5-4032-8087-ae177f77c675 Bezoldiging en uitrusting. 436 http://proxy.handle.net/10648/449e8e02-0b72-49e4-ad48-b00953417735 Stukken betreffende de opvang en plaatsing van een groep uit het bezette Nederland gevluchte officieren. Juli-augustus 1942 1 omslag 437 http://proxy.handle.net/10648/9dbf023d-d163-4063-bcde-512957eae7c7 Stukken betreffende de registratie van Nederlandse dienstweigeraars met staat van geregistreerden. 1942-1943 1 omslag 438 http://proxy.handle.net/10648/1c76dd6f-e2d6-4bf5-9ab8-82578d9891e3 Stukken betreffende de toekenning van vreemde ridderorden aan officieren. 1942-1944 1 omslag 439 http://proxy.handle.net/10648/cda0ceee-bbba-4aa2-8599-ae0094f71460 Stukken betreffende de decoratie van enkele uit het bezette Nederland afkomstige officieren. 1943 1 omslag 440 http://proxy.handle.net/10648/fb1474db-b6ff-4031-9009-6a4a81b0fc55 Stukken betreffende de werving van technisch personeel uit het buitenland. 1943 1 omslag 441 http://proxy.handle.net/10648/be5c4143-d69d-4428-a1cf-b3d027115453 Minuut-nota van de gouverneur aan de minister van Koloniën, houdende het voorstel tot instelling van een Suriname-kruis voor niet-Surinamers, die aan de krijgsverrichtingen hebben deelgenomen, met stukken betreffende uitreikingen. 1943, 1945 3 stukken 442 http://proxy.handle.net/10648/b76abe34-64ef-4837-92dc-04d452a88bd8 Ingekomen berichten over Nederlandse deserteurs in het Caribische gebied. 1943 6 stukken 443 http://proxy.handle.net/10648/44926afb-5cfe-467c-b90f-be2431ea64cf Stukken betreffende de opvang en tewerkstelling van dienstweigerende Javaanse schepelingen onder Nederlands opperbevel. 1943-1944 1 omslag 444 http://proxy.handle.net/10648/4584b0e3-5b14-4cbc-8975-2731bb80afdf Stukken betreffende de uitzending van manschappen van de Prinses Irenebrigade naar de Verenigde Staten van Amerika. 1943-1944 1 omslag 445 http://proxy.handle.net/10648/f9898676-701f-4b3f-a14e-84aca32d3547 Ingekomen klacht van de vluchteling J. de Leeuw over het niet opnemen van zijn dochter in de compagnie vrouwelijke hulpkrachten, met begeleidend commentaar van de territoriale commandant. Februari-maart 1944 2 stukken 446 http://proxy.handle.net/10648/926cbfa5-d8fb-4f0f-846c-b134d92f42ac Telegramwisseling met het ministerie van Koloniën naar aanleiding van een verzoek van de eerste luitenant Heiris om toelating in Suriname. Juni 1944 3 stukken 447 http://proxy.handle.net/10648/f186bdb2-e591-4074-ba0c-20e7fa9a7f4f Stukken betreffende verzoeken van militairen- ex-Engelandvaarders om vergoeding van hun reiskosten naar Engeland. 1944-1945 1 omslag 448 http://proxy.handle.net/10648/7baa30a7-56d0-4f90-9c2b-6f3a3d4e8cf3 Stukken betreffende de benoeming van een voormalige Zuid-Afrikaanse dienstweigeraar tot adjudant van de gouverneur en de vaststelling van zijn rang. Mei-juni 1945 1 omslag 449 http://proxy.handle.net/10648/e5f6dddc-b4ac-4210-bdee-531be9144af7 Afschrift van een missive aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen, houdende opgave van namen van Nederlanders, die in Suriname in werkelijke dienst zijn. 27 juli 1945 1 omslag 450 http://proxy.handle.net/10648/11915b5d-6ff7-42c6-bd44-28c7b4d71aa5 Stukken betreffende de demobilisatie van Nederlandse dienstplichtigen in Suriname. 1945-1946 1 omslag 451 http://proxy.handle.net/10648/25cdcfaa-609a-4fd6-99eb-f7122f9c0055 Stukken betreffende de terugzending van uit Nederlandsch-Indië afkomstige schepelingen, die vanwege oorlogsomstandigheden naar Suriname zijn gegaan. 1946 1 omslag 452 http://proxy.handle.net/10648/42721490-c308-4648-8a68-9bbc4e49b84d Ingekomen telegram van het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen over de toezending van aanvullingstroepen naar Suriname. 10 januari 1948 1 stuk 453 http://proxy.handle.net/10648/13f4652a-d2a3-4af1-b48c-fee39f06c243 Stukken betreffende de voortijdige beëindiging van het detachement van uitgezonden Nederlandse militairen om gezondheidsredenen. 1948-1950 1 omslag 454 http://proxy.handle.net/10648/477fb5fe-cefe-4e21-8dd4-bdd173b33837 Ingekomen doorslagen van correspondentie van de commandant van de landmacht in Suriname naar aanleiding van een verzoek van een sergeant van het vrouwenkorps om nabetaling van haar gage. Mei, juni 1950 4 stukken 455 http://proxy.handle.net/10648/23c49679-2ded-4d49-a19f-91c59acdaa48 Briefwisseling met het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen naar aanleiding van berichten over van communistische sympathieën verdachte Nederlandse militairen in Suriname. 1950-1951 4 stukken 456 http://proxy.handle.net/10648/a570ef40-32c7-4e51-bd08-75e6b6551e09 Briefwisseling met het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over verzoeken van militairen om overtocht van hun gezinsleden. 1950-1951 1 omslag 457 http://proxy.handle.net/10648/e04834db-7482-4582-84aa-ca155ba58b0b Stukken betreffende de inlijving van militairen van het K.N.I.L., die in Suriname zijn gaan dienen, in de Koninklijke Landmacht aldaar. 1950-1951 1 omslag 2.2.5.2.1.3 Personeel, uitgezonden naar het buitenland 458 http://proxy.handle.net/10648/33c76695-6b67-4d5c-9c5a-dcbdc02cebe4 Stukken betreffende een voorstel van luitenant H. Schulte Nordholt tot uitzending van Surinaamse eenheden naar Engeland. September 1940 1 omslag 459 http://proxy.handle.net/10648/c6ab6d1f-88ef-4f74-b2bf-fe4173099ebd Stukken betreffende verzoeken van de eerste luitenant H. Schulte Nordholt en J.A. Jessurun om verlof tot verblijf in de Verenigde Staten. 1940-1945 1 omslag 460 http://proxy.handle.net/10648/b56191ac-a486-4f45-bc14-cc202d48df32 Stukken betreffende een conflict tussen de gouverneur en de Staten van Suriname over de uitzending van Surinaamse troepen naar Australië. 1943 1 omslag 461 http://proxy.handle.net/10648/8dc6daa7-6c57-4df0-8423-98a2bec3e730 Stukken betreffende de uitzending van een compagnie van veertien Javaanse schutters naar Ceylon. April-oktober 1944 1 omslag 462 http://proxy.handle.net/10648/34f9d10c-eb7b-4fff-8505-e9cbf35dfbff Stukken betreffende de uitzending van een compagnie van elf kanonniers naar Miami ten behoeve van het Netherland Shipping and Trading Committee. Mei-december 1944 1 omslag 463 http://proxy.handle.net/10648/8e5ecaec-46bc-4b06-86dc-bc3274d5fef0 Telegramwisseling met de Nederlandse legatie in Melbourne en de Nederlandse regering in Londen over een verzoek van drie statenlozen om detachering in Australië. Juli-september 1944 4 stukken 464 http://proxy.handle.net/10648/f3121b7b-cac1-4c76-8808-b26d5a8f71f6 Telegramwisseling over de uitzending van vrouwelijke hulpkrachten naar het Nederlandse leger in Australië. 1944 1 omslag 465 http://proxy.handle.net/10648/ffde88c7-f0ce-4f5d-93f5-150c81fa8bce Stukken betreffende maatregelen van het ministerie van Koloniën ter vermindering van toelagen voor naar Australië uitgezonden manschappen en hun nabestaanden. 1944 1 omslag 466-467 Stukken betreffende de uitzending van Surinaamse militairen naar het K.N.I.L. in Australië. 1944-1946 2 omslagen 466 http://proxy.handle.net/10648/f4ade0f5-4634-4518-809f-931338c023fc 1944 467 http://proxy.handle.net/10648/faa342b7-a581-49c9-99ea-3f9601add241 1945-1946 468 http://proxy.handle.net/10648/679a0486-7f3e-46fd-996b-796ba7d1e3e7 Stukken betreffende de werving van militair en technisch personeel in Suriname voor Nederlandsch-Indië. 1946 1 omslag 469 http://proxy.handle.net/10648/1fb377d1-c52d-45a4-a12c-58fc63025456 Stukken betreffende de terugkeer van gedemobiliseerde Surinaamse vrijwilligers uit Australië en Nederlandsch-Indië naar Nederland. 1947 1 omslag 470 http://proxy.handle.net/10648/5065ef7e-6c04-4787-8ea0-11a73ad613f3 Stukken betreffende de overplaatsing van overcompleet personeel van de Surinaamse landmacht naar Curaçao. 1947 1 omslag 471 http://proxy.handle.net/10648/220d586c-6a1d-4685-87cb-61efd47fe353 Ingekomen lijst van tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen Surinaamse militairen in het K.N.I.L., bestemd voor een oorlogsmonument. 1950 4 stukken

De lijst is in drievoud aanwezig.

472 http://proxy.handle.net/10648/6c072533-06c6-45fe-afc5-a175ae31524b Stukken betreffende verzoeken van gedemobiliseerde uitgezondenen naar Australië en Nederlandsch-Indië om een demobilisatie-bonus en duurtetoeslagen. 1950-1951 1 omslag 473 http://proxy.handle.net/10648/c309ee9f-0dfc-4192-a12b-e2d8dee3094f Stukken betreffende de werving van vrijwilligers voor het Nederlandse detachement van het leger van de Verenigde Naties in Korea. 1951 1 omslag 474 http://proxy.handle.net/10648/d42a83a7-524e-4cc6-8087-f772423501e7 Stukken betreffende de verlening van bedrijfsfaciliteiten aan gedemobiliseerde oorlogsvrijwilligers. 1950-1951 1 omslag 475 http://proxy.handle.net/10648/07920f61-928d-4a2b-a42e-2d28b530ba1c Stukken betreffende de opgaven van militairen voor Indische pensioenfondsen. 1950 1 omslag 476 http://proxy.handle.net/10648/463585df-a823-42e7-ac77-e2cd58a4530f Stukken betreffende het eerbetoon en de posthume toekenning van de Militaire Willemsorde aan de Surinaamse sergeant H.F. Voss, gefusilleerd in Kota Radja door de Japanse bezetter op 28 mei 1943. 1950-1954 1 omslag
2.2.5.2.2 Materieel 477-481 Stukken betreffende de aanschaf en distributie van wapens en uitrusting. 1939-1946 5 omslagen 477 http://proxy.handle.net/10648/fee47cfa-b987-44a5-a3b4-6e6b912f067e 1939-1940 478 http://proxy.handle.net/10648/72c140f4-618d-4487-b0fd-b05763f81c21 1941 479 http://proxy.handle.net/10648/bbb8ff7e-0e23-436c-a0b4-8c9d2e8909c4 1942 480 http://proxy.handle.net/10648/e7976576-2747-4e9d-a914-a6e8c1dcaade 1943-1944 481 http://proxy.handle.net/10648/ff1b3fc4-70a8-48fa-bb17-148793989f4b 1944-1946 482 http://proxy.handle.net/10648/bc09091f-9dfe-4631-bc38-7ceb0b362bdd Stukken betreffende het Surinaamse leger aangeboden vliegtuigen. 1940 1 omslag 483 http://proxy.handle.net/10648/6e5357f4-ebda-47e3-840d-9815e7aa6a0d Stukken betreffende verzoeken aan Nederland tot versterking van de Surinaamse vloot en de aanbieding van oorlogsschepen aan het Surinaamse leger. 1940-1942 1 omslag 484 http://proxy.handle.net/10648/5f79691e-bb61-4a7a-9d70-b6680b8aab3d Stukken betreffende bezwaren van het departement van Landbouw en Economische Zaken tegen de vordering van de grote loods op Soekibaba door de Prinses Irenebrigade. September 1941 1 omslag 485 http://proxy.handle.net/10648/fec681ee-44c1-4b80-bcbd-fb3eb6066a8d Stukken betreffende de aanleg van versterkte vestingen en geschutsstellingen. 1941-1942 1 omslag 486 http://proxy.handle.net/10648/c6968b11-b4b4-41f8-9c6f-9fddfa894798 Doorslag van een rapport van A.C.A. Neytzell de Wilde over een door hem ontworpen granaatwerper, met begeleidbrief van de territoriale commandant. Juni-juli 1942 2 stukken 487 http://proxy.handle.net/10648/e5c8a0ca-29d3-4c18-a324-2b1bf58c6cbb Stukken betreffende een aanbod van wapens, oorspronkelijk bestemd voor Nederlandsch-Indië. 1942 1 omslag 488 http://proxy.handle.net/10648/39fe958d-e484-4188-98b2-533a723d8cd1 Stukken betreffende de aanleg van militaire kampementen en de vorderingen van terreinen daartoe. 1942-1943 1 omslag 489 http://proxy.handle.net/10648/3639e3cd-fc89-443b-a348-0890a9e8af48 Stukken betreffende klachten over de kwaliteit van gekochte Johnson-mitrailleurs. 1943-1944 1 omslag 490 http://proxy.handle.net/10648/404c96b3-d291-4e32-9fe9-e430b73249d5 Resolutie van de gouverneur, houdende vaststelling van een telegram aan de Nederlandse regering in Londen, met een verzoek om inlichtingen over de ruimten, die in militaire kampementen voor oorlogsvluchtelingen moeten worden gereserveerd. 27 januari 1944 1 stuk 491 http://proxy.handle.net/10648/5f884c4a-b83c-4860-9e0a-a06a2999f108 Nota van de gouverneur aan de minister van Koloniën, houdende bericht van de stopzetting van bouwverkzaamheden aan het defensie-object Zanderij, met voorstukken. Januari-maart 1944 3 stukken 492 http://proxy.handle.net/10648/21043bb6-d031-45e8-82e1-92c8edd531dc Stukken betreffende de verdwijning van wapens bij de Landmacht en naar aanleiding hiervan ontstane geruchten over een op handen zijnde muiterij. Juni-december 1944 1 omslag 493 http://proxy.handle.net/10648/487d34a0-3629-48b5-979c-c9b501268833 Stukken betreffende aanmerkingen van de gouverneur op de verrekening van het beheer van de militaire bakkerij. 1944 1 omslag 494 http://proxy.handle.net/10648/cc3f7508-029c-48b7-b063-419dee813a06 Stukken betreffende de overdracht van Amerikaanse legervoorraden op het vliegveld Zanderij aan het Surinaamse gouvernement. 1949-1951 1 omslag 495 http://proxy.handle.net/10648/abf52648-33da-418e-a2e2-337205362f82 Stukken betreffende een onderzoek door de accountantsdienst naar onregelmatigheden in het beheer van het magazijn van de geniedienst in Paramaribo. 1947 1 omslag 496 http://proxy.handle.net/10648/e0aa35c4-f80f-415c-afdc-623c5754dea7 Stukken betreffende de overname van onroerende goederen en van wegen, aangelegd door de Amerikaanse legerbezetting, bij het vliegveld Zanderij door het Surinaamse gouvernement van het Amerikaanse legercommando. 1947-1949 1 omslag 497 http://proxy.handle.net/10648/a9b28687-ef41-4a06-b505-986cf492a52a Ingekomen nota van de directeur van OpenbareWerken en Verkeer over de boeking van kosten voor het ontruimen van Fort Zeelandia door militairen ten behoeve van overheidsruimten. 14 april 1949 1 stuk 498 http://proxy.handle.net/10648/e2409015-b7b9-4030-8715-e3a628dbefc1 Ingekomen brief van de commandant van de landmacht in Suriname, houdende bezwaar tegen verbouwingen van barakken op het terrein Halikibe voor bewoning, met nader rapport van het departement van Openbare Werken en Verkeer. September 1949 2 stukken 499 http://proxy.handle.net/10648/593c45ce-9014-4458-a4d8-9524c81e0a2a Briefwisseling met het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen over de verdeling van kosten bij de ontvangst van oorlogsschepen en legervliegtuigen. September-oktober 1949 1 omslag 500 http://proxy.handle.net/10648/23f2b3f6-f65b-4555-9090-89d606256da2 Afschriften van nota's van de gouverneur over de taxatie van militaire gebouwen, gebouwd in oorlogstijd. 1949 1 omslag 501 http://proxy.handle.net/10648/ab9378ab-fee7-4b7a-950d-e25aa30695d1 Doorslag van een nota aan het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, houdende het verzoek om het dollarcrediet van het Nederlands Inkoopbureau in New York voor Suriname te handhaven. 22 juli 1950 1 stuk 502 http://proxy.handle.net/10648/cb22eaf7-2969-46e1-89dc-3ea60f899863 Briefwisseling over een verzoek van de gouverneur aan de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen om terbeschikkingstelling van gelden voor bijzondere aankopen van militaire benodigdheden in de Verenigde Staten. 1950 1 omslag 503 http://proxy.handle.net/10648/38dde735-28c0-4481-8c6a-8d5efefa6a71 Stukken betreffende een verzoek van de commandant van de landmacht in Suriname om machtiging tot de verkoop van overtollige goederen. Augustus 1951 1 omslag 504 http://proxy.handle.net/10648/42667e7c-dcd6-4b82-9614-a961376db390 Briefwisseling over de behandeling van post over militaire aangelegenheden. 1951 1 omslag 2.2.5.2.3 Operaties 505 http://proxy.handle.net/10648/6396e304-0883-48b1-86f7-c7c2c538f127 Stukken betreffende de niet-aangekondigde bevaring van Surinaamse wateren door het Nederlandse marineschip Johan Maurits van Nassau voor hydrografisch onderzoek. April 1939 1 omslag 506 http://proxy.handle.net/10648/1691fd11-9c93-471b-aafb-8e07bd3e714d Ingekomen klachten over de proviandering van een militaire patrouille op expeditie naar de Sarakreek door de districtscommissaris van Marowijne. Augustus 1940 1 omslag 507 http://proxy.handle.net/10648/e1ffd136-899c-4f28-9c77-7bbe3c76dae8 Stukken betreffende de bewaking van het district Marowijne en de bauxietonderneming aldaar tegen Duitse raiders en tegen sabotage. 1940-1942 1 omslag 508 http://proxy.handle.net/10648/c8ef1ea9-9716-41d4-91bc-e8be4b6af359 Briefwisseling met de Nederlandse regering in Londen over een plan tot uitwerping van koffie boven bezet Nederland. 1941, 1943 1 omslag 509 http://proxy.handle.net/10648/98093dac-c7c1-4209-9167-8c4411f577d3 Stukken betreffende de militaire controle op luchtvaartverbindingen met Suriname en op overvliegende vliegtuigen. 1941-1943 1 omslag 510 http://proxy.handle.net/10648/8de80421-0b40-4771-bedd-2626c512278f Ingekomen voorstel van n.n. tot het houden van een gevechtsoefening, waarbij een aanval van de vijand wordt gesimuleerd. 13 maart 1942 1 stuk 511 http://proxy.handle.net/10648/68a3d084-82ca-4362-bcf6-afed4b930336 Briefwisseling met de minister van Koloniën over de preventie van de schadelijke gevolgen van aantasting door mosterdgas. Juli 1942 1 omslag 512 http://proxy.handle.net/10648/40a1c412-bf89-45f3-96d5-6480e55e989c Ingekomen nota van de districtscommissaris van Commewijne over boven de dorpen Margrita en Kroonenburg afgeworpen oefenbommen door Amerikaanse vliegtuigen, met bijlagen. Juli 1942 1 omslag 513 http://proxy.handle.net/10648/93f55be3-bc8f-4f8c-bf51-dc7b3266010c Briefwisseling met de gouverneur van Curaçao en de commandant van de landmacht in Suriname over een bezoek van het Nederlands marineschip Van Kinsbergen aan Suriname. 1948 1 omslag
2.2.6 Politie en Justitie 2.2.6.1 Binnenlandse veiligheid 2.2.6.1.1 Toezicht op de bevolking 2.2.6.1.1.1 Handhaving van rust in vredestijd 514 http://proxy.handle.net/10648/054bfb09-ae46-47d9-a416-d5cadcdd633a Stukken betreffende een onderzoek naar de stemming onder de Surinaamse arbeiders. 1939 1 omslag 515 http://proxy.handle.net/10648/97db18ff-c360-464b-ac4d-2f0e78516439 Ingekomen exemplaren van "De Surinaamsche Vakbeweging", kaderblad van het Surinaamsch Verbond van Vakverenigingen, uitgegeven door het N.V.V., met begeleidbrieven. Gestencild, getypt. 1939-1940 1 omslag 516 http://proxy.handle.net/10648/6f639c00-ae7a-4c21-8f8b-1b2606d7116e Stukken betreffende werkstakingen in de bauxietmijnen in Moengo. 1941-1942 1 omslag 517 http://proxy.handle.net/10648/4368f7f8-06b6-4d06-9f15-c15b4db180ca Stukken betreffende ongeregeldheden, veroorzaakt door Hindostanen. 1942 1 omslag 518 http://proxy.handle.net/10648/318749fe-4419-4ef8-94d6-88793c664ac0 Ingekomen adressen van de Hindostaanse Oranje Propaganda Groep en haar leider J.D. Ponit. 1943-1951 4 stukken 519 http://proxy.handle.net/10648/7369f931-726b-4cd3-9132-eb395ff10d96 Stukken betreffende verzoeken om gerechtelijk ingrijpen tegen kranten vanwege daarin verschenen publicaties. 1944-1949 1 omslag

De namen van de kranten en de gewraakte onderwerpen zijn in de index verwerkt.

520 http://proxy.handle.net/10648/4581c163-0370-4a44-96c5-907b84751f1f Ingekomen afschrift van een nota van de procureur-generaal van Suriname aan de territoriale commandant, begeleidende een nota van de districtscommandant van Paramaribo over molestaties van militairen door straatbenden. Augustus 1946 3 stukken 521 http://proxy.handle.net/10648/32903de8-7750-4bd6-8311-0959baa7fbf2 Ingekomen halfjaarlijkse rapporten van districtscommissarissen over de politieke gezindheid van de bevolking, met bulletins dienaangaande van de gouverneur aan de Nederlandse regering. 1946-1948 1 omslag 522 http://proxy.handle.net/10648/90169f18-68d8-4430-a010-5dd77ff528ab Ingekomen rapporten van de Militaire Inlichtingendienst over de politieke gezindheid van de bevolking in enige districten. Juli-augustus 1947 1 omslag 523 http://proxy.handle.net/10648/dd5c478f-a24d-472e-9af8-d6698720910f Stukken betreffende een poging van S.E.H. Sanchez tot een staatsgreep in Suriname. 1947-1948 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

524 http://proxy.handle.net/10648/d3cc5199-cb81-48ff-86a6-83b5ae1c343e Stukken betreffende activiteiten van de Indonesische bevolkingsgroep in Suriname tijdens de onafhankelijk wording van Indonesië. 1947-1951 1 omslag 525 http://proxy.handle.net/10648/c6693d24-1352-49e6-bcc8-721e278509c2 Stukken betreffende de beëindiging van de detachering van een officier van de inlichtingendienst wegens zijn betrokkenheid bij akties van de Nationale Hindoe Partij voor algemeen kiesrecht. Februari-maart 1948 1 omslag 526 http://proxy.handle.net/10648/1fd75e00-f3fe-4e0b-a39f-984506f2c0ee Ingekomen nota van de commandant van de landmacht in Suriname over incidenten tijdens een betoging in Paramaribo. 4 maart 1948 1 stuk 527 http://proxy.handle.net/10648/1c201fea-955d-47b3-bd21-c0fe6abb6412 Ingekomen rapporten van politiefunctionarissen over de activiteiten van de Surinaamse Werknemersorganisatie, met correspondentie. Februarijuni 1948 1 omslag 528 http://proxy.handle.net/10648/0a230a81-cbfd-411a-b508-92f89a457c2c Ingekomen telegram met nota van de gouverneur van Curaçao over de financiële betrouwbaarheid van een vereniging "Particulier initiatief tot het doen van Charitatieve Werken", met doorzendnota's. Mei-juni 1948 4 stukken 529 http://proxy.handle.net/10648/6e6e1bf1-83ad-440a-9022-dcb98d141052 Ingekomen krante-artikel uit een Curaçao's dagblad, houdende verslag van een redevoering van B.W.H. Bos Verschuur over de toestand in Suriname. 4 juni 1948 1 stuk 530 http://proxy.handle.net/10648/1a8e225d-691d-47e6-bc1f-f26c0bafb05c Ingekomen adres van H. Heyde in Lelydorp, houdende zijn opinie over de mentaliteit van de bevolkingsgroepen aldaar. 2 augustus 1948 1 stuk 531 http://proxy.handle.net/10648/d5f06cb3-08ad-4e00-97a9-1a80e9d54f37 Stukken betreffende voorstellen tot heroprichting van de Surinaamse Inlichtingendienst. 1948 1 omslag 532 http://proxy.handle.net/10648/7134cf43-efd9-49b8-9831-81d216524302 Dossier inzake een protest van een vertegenwoordiger van de Surinaamse Werknemersorganisatie tegen de weigering van zijn toelating in Curaçao, met retroacta: stukken betreffende een door hem gehouden opruiend geachte redevoering. 1948-1952 1 omslag 533 http://proxy.handle.net/10648/c3eea888-265b-4630-9cfd-97c08727c81e Briefwisseling, gevoerd ter dementering van ingezonden artikelen in "De Surinamer" en "De Nickeriaan". Maart, juni 1949 4 stukken 534 http://proxy.handle.net/10648/11c4bb97-6acf-447a-bdc7-1e61199fa29d Ingekomen nota van de districtscommissaris van Suriname over het aantal zich in het Rijksdeel Suriname bevindende Indonesiërs. 25 november 1949 2 stukken 535 http://proxy.handle.net/10648/2ad12188-c1a3-46da-8742-f38e638c2099 Stukken betreffende de indiening van een ontwerp-landsverordening tot regeling van de verantwoordelijkheid van journalisten. Juli-augustus 1950 1 omslag 536 http://proxy.handle.net/10648/d37e2240-4eea-4627-944c-666aa2f8cbb9 Ingekomen afschrift van een vonnis van de kantonrechter in het Tweede Kanton houdende afwijzing van een vordering tot rechtsvervolging van Ramlakan Mohanpersad (M. Ramlakan) wegens "het zaaien van haat". 27 december 1950 1 stuk 537 http://proxy.handle.net/10648/c54babdb-30bc-4bfd-a0cf-0a4a2061ce63 Doorslag van een nota van de gouverneur aan de landsminister van Justitie over de vermelding van het bestaan van blanke-slavinnenhandel op de Corantijnrivier in Brits-Guyanese persberichten. 31 mei 1950 1 stuk 538 http://proxy.handle.net/10648/7bfc9a55-8e17-48da-b673-f94cf6c9fa89 Stukken betreffende verzoeken van de Verenigde Staten om maatregelen ter bescherming van de bauxietproduktie in Suriname tegen communistische infiltratie. 1950-1951 1 omslag 539 http://proxy.handle.net/10648/cab6573b-4a9f-4c62-b8ee-6777d69428cf Briefwisseling naar aanleiding van een verzoek van de Nederlandse gezant in Havanna om verificatie van enige door een Surinamer verstrekte gegevens omtrent zijn persoon. Februari-maart 1951 5 stukken 540 http://proxy.handle.net/10648/6e307e1c-fe55-48d4-842a-ba4277379d88 Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de politie-strafverordening ter garantie van een betere nachtrust en een ordelijk beheer van goederen. Juli 1951 1 omslag 541 http://proxy.handle.net/10648/2be6a5a3-3f69-4964-8971-23f857f05eab Ingekomen verslag van R.E. Guicherit, commissaris van politie in Paramaribo, van een kursus industriële beveiliging door de Nederlandse binnenlandse veiligheidsdienst, met begeleidbrief. Getypt. 24 november 1951 1 omslag 542 http://proxy.handle.net/10648/f9e82de2-41fa-4548-8644-0fbd3e795e92 Ingekomen incidentele rapporten van districtscommissarissen over de politieke gezindheid van de bevolking en de sociale omstandigheden. 1951 1 omslag
2.2.6.1.1.2 Bijzondere maatregelen in oorlogstijd 543 http://proxy.handle.net/10648/3933e8e6-5785-4ddf-a108-a5e5a76febbd Ingekomen doorslag van een rapport van D.J. von Balluseck, hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad, over een Nazistische vereniging "Aktion für Kolonialgewinnung" onder leiding van J. von Epp, met begeleidbrief van de minister van Koloniën. December 1938 1 omslag

Deze correspondentie werd in januari 1939 geagendeerd.

544 http://proxy.handle.net/10648/7f8c936d-e26a-4199-bfdf-366feb3dc3ca Stukken betreffende een klacht van de troepencommandant van Suriname over het eigenmachtig onderzoek van een adjunct-inspecteur in Combé (district Suriname) naar de politieke gezindheid van de commandant. Juli-augustus 1940 1 omslag 545 http://proxy.handle.net/10648/723290de-d788-4ff9-922d-5bf9f50990b6 Briefwisseling van de gouverneur met diverse personen over de herkomst van een geheime zender op Curaçao. Augustus-September 1940 4 stukken 546 http://proxy.handle.net/10648/2a6ab6c7-2aa1-43ef-96dd-e469b64a7c6c Briefwisseling van de gouverneur over briefcensuur, met onderschepte brieven van geïnterneerden. 1940 7 stukken 547 http://proxy.handle.net/10648/f354504d-55a8-4fc7-92a5-51b4097933ef Ingekomen klachten van de procureur-generaal over de volgens hem te grote geheimzinnigheid in verband met te nemen gouvernementsmaatregelen. 1940, 1941 2 stukken 548 http://proxy.handle.net/10648/db9abc18-0872-4abc-b0d8-8172137ea759 Stukken betreffende een onderzoek naar de toelaatbaarheid van de verspreiding van het boekje "Parachutisten boven Holland". 1940-1941 1 omslag 549 http://proxy.handle.net/10648/bb37602a-1dc5-485e-976b-039c08a08764 Stukken betreffende een onderzoek naar de redenen van ontslagname van een medeverker van het censuurbureau en naar diens pretenties, de U.S.S.R. te vertegenwoordigen. 1940, 1942 1 omslag 550 http://proxy.handle.net/10648/37cb5dc9-1f6b-4d99-8298-326589eac536 Stukken betreffende onderzoekingen naar de mogelijke pro-Duitse gezindheid van diverse personen. 1940-1944 1 pak 551 http://proxy.handle.net/10648/903861ec-6d03-4bc2-ba76-59b9e8880fd1 Rapport van de procureur-generaal, houdende bezwaren tegen de opvoering van het lekenspel "Voorwaarts" door de Evangelisch-Lutherse gemeente te Paramaribo. Doorslag met begeleidbrief. November 1941 2 stukken 552 http://proxy.handle.net/10648/991db36b-1939-43ca-b9ba-ee947f465f59 Ingekomen rapporten over de stemming onder de bevolking, met briefwisseling over de werkzaamheden van de inlichtingendienst. 1941 1 omslag 553 http://proxy.handle.net/10648/d69dca97-76c0-40fa-94aa-63417b78134d Stukken betreffende bezwaren, ingebracht tegen de berichtgeving van het hoofd van de gouvernementspersdienst. 1941-1942 1 omslag 554 http://proxy.handle.net/10648/713c08e7-e8cb-40b5-9794-efd217ebecda Minuut-circulaire aan de districtscommissarissen, houdende instructies ter bestrijding van valse geruchten. 19 april 1942 1 stuk 555 http://proxy.handle.net/10648/ebeb9975-d320-48ec-9681-d7bc5fd9292a Stukken betreffende door het gouvernement te nemen maatregelen naar aanleiding van een rapport van het hoofd van de inlichtingendienst over "Duitse en N.S.B.-invloeden in Suriname", met inbeslaggenomen archivalia van de Deutsche Verein Suriname over de jaren 1935-1940. 1942-1943 1 omslag 556 http://proxy.handle.net/10648/f28e6958-f7aa-4c7d-9abd-f66f95f26058 Stukken betreffende door het gouvernement genomen maatregelen ter controle van de pers. 1942-1943 1 omslag 557 http://proxy.handle.net/10648/dd770c8c-7d34-455b-aa4a-2f1fa920cd73 Stukken betreffende berichten over sabotage en schendingen van de Nederlandse vlag bij de Billitonmaatschappij te Paramaribo. April 1943 1 omslag 558 http://proxy.handle.net/10648/d1c47bb9-ffa0-4ef7-9848-56e82c9295f0 Stukken betreffende de organisatie van het censuurbureau. 1943 1 omslag 559 http://proxy.handle.net/10648/8b3ebb70-724a-4dcb-9705-f094bf3178ec Briefwisseling over moeilijkheden in verband met het bestaan van Duitse plaats- en straatnamen en over sprekers in het openbaar met een Duits accent. 1943 4 stukken 560 http://proxy.handle.net/10648/3704f9f4-7193-43e5-903b-103cc5a61dc4 Briefwisseling met het ministerie van Koloniën over mogelijke opheffing van de staat van beleg. September, oktober 1944 3 stukken 561 http://proxy.handle.net/10648/aa33023b-f002-47ff-94be-dff7a57bc71f Stukken betreffende pogingen van een in Suriname verblijvende advocaat om in Curaçao te worden toegelaten. 1944-1945 1 omslag 562 http://proxy.handle.net/10648/2de5021c-e352-4d6a-88ee-e3dcd93e1b1d Ingekomen nota's van diverse personen naar aanleiding van een rappèl van de gouverneur inzake de memorie van antwoord op een ontwerp-veiligheidsverordening. 17-19 april 1945 2 stukken 563 http://proxy.handle.net/10648/495ca49d-906d-4b7e-92e8-59bd41b97310 Nota van de gouverneur aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen, houdende bezwaren tegen de formulering van het Nederlandse hoofdbureau voor Nationale Veiligheid van criteria voor toelating van Surinamers in bevrijd Nederland. 23 maart 1946 1 stuk
2.2.6.1.1.3 Toezicht op vreemdelingen 564 http://proxy.handle.net/10648/4d3cd868-a281-4739-8b4f-7fe7f6d4e709 Briefwisseling met de minister van Koloniën over de nationaliteit van de uit Brits-Guyana afkomstige P.J. Ogla. Juni-juli 1939 4 stukken 565-566 Stukken betreffende onderzoeken naar de politieke betrouwbaarheid van om toelating verzoekende vreemdelingen. 1940-1951 2 omslagen 565 http://proxy.handle.net/10648/4a4e1668-f0c0-4756-9405-a743e1532043 1940-1943 566 http://proxy.handle.net/10648/5af36437-b956-467f-90ae-727e796b8d23 1944-1951 567 http://proxy.handle.net/10648/d252a47d-68f0-4c74-8a4b-32bc208ba71f Ingekomen lijst van uit Venezuela repatriërende Duitsers, ingescheept op het s.s. Cabo de los Hornos, met begeleidbrief van de Nederlandse gezant in Venezuela. Juni 1942 2 stukken 568 http://proxy.handle.net/10648/18f8a98b-7c79-4a0a-924d-d8deb99e134c Ingekomen afschrift van een rapport van de gouverneur van Curacao aan de minister van Koloniën over de politieke stemming in Nederland, volgens Nederlanders die met het Spaanse s.s. Cabo de los Hornos waren overgekomen. 14 juli 1942 1 omslag 569 http://proxy.handle.net/10648/9a210454-dfa9-45e3-9992-0ea476698cfb Briefwisseling over de invoering van doorreisvisa. Augustus 1943 3 stukken 570 http://proxy.handle.net/10648/6bbf45b6-c4b1-4b37-b7d6-cc805cebffe3 Ingekomen censuurrapporten over buitenlandse aangelegenheden. 1943-1945 1 omslag 571 http://proxy.handle.net/10648/bca08615-3df9-4480-bac0-15d2277bc5c9 Stukken betreffende de opvang van Joodse vluchtelingen. 1943-1944 1 omslag 572 http://proxy.handle.net/10648/fdc3cf5a-f469-4aee-8db6-6ada6afa8d7a Ingekomen nota's over de bouw van vluchtelingentehuizen. Januari-februari 1944 2 stukken 573 http://proxy.handle.net/10648/6307c6d9-71d6-4caf-b9c4-784fe4391283 Stukken betreffende de arrestatie van de Nederlandse creool W.M. Baarn en de Duitser W. Koepf door de Braziliaanse regering wegens spionage voor het Derde Rijk. Juni-oktober 1944 1 omslag 574 http://proxy.handle.net/10648/1e1465e8-e848-4b26-923f-65dd396551af Ingekomen nota van de territoriale commandant, begeleidende een afschrift van een artikel uit de "Amigoe di Curasao" over de regeling van de briefwisseling tussen Curaçao en het bevrijde gedeelte van Nederland. 28 September 1944 2 stukken 575 http://proxy.handle.net/10648/50993b6c-07fb-4bb8-9b1c-62e44eb9c12b Stukken betreffende een onderzoek naar het optreden van de Chinese vice-consul en de organisatie Kwo Min Tang in Suriname. 1944 1 omslag 576 http://proxy.handle.net/10648/19c03393-e1bf-445d-b978-b78495aebbfa Ingekomen nota van J.W. Boreel, hoofd van de censuur, ter begeleiding van brieven van het hoofd van de censuur van Trinidad over de noodzaak van haar voortbestaan. November 1944, januari 1945 3 stukken 577 http://proxy.handle.net/10648/3dfcb324-43f6-4397-bff4-3dba7b3fbb36 Stukken betreffende de wering van een vreemdeling uit Curaçao. Juli-september 1945 578 http://proxy.handle.net/10648/cb10703e-8432-4c69-9722-70b4b34c72ad Stukken betreffende door het gouvernement te treffen maatregelen naar aanleiding van reacties van Nederlandsch-Indische schepelingen in Suriname op de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië. 1946 1 omslag 579 http://proxy.handle.net/10648/0a15d6e4-4c4a-4382-a89d-dbc276fcaffb Model van een reispas voor vluchtelingen. 1946 1 deeltje

Dit deeltje is in tweevoud aanwezig.

580 http://proxy.handle.net/10648/22bcab20-3d67-4fa7-9182-e066ed2ae282 Briefwisseling van de gouverneur over een onderzoek naar het bestaan van een "directoraat van de Europese Guyana's" en van hiermee in verband staande activiteiten van de Venezolaan Almiron. April 1948 1 omslag 581 http://proxy.handle.net/10648/88dd2d03-57d8-4270-b335-01c01f0314e4 Ingekomen brief van de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, houdende instructies betreffende de uitreiking van visa voor Indonesië, met briefwisseling hierover met de procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Paramaribo. Juni-augustus 1951 1 omslag
2.2.6.1.2 Internering 2.2.6.1.2.1 Algemeen 582 http://proxy.handle.net/10648/3a53a327-8846-406a-84d9-567ecc3e56b5 Briefwisseling over de uitvoering van interneringsmaatregelen in het kader van de staat van beleg en over de reglementering in de interneringskampen, met staten van geïnterneerden. 1940-1943 1 omslag 583 http://proxy.handle.net/10648/4a602532-f649-40cc-8899-9c8f3c9acdb3 Stukken betreffende de inschakeling van eenheden van de Prinses Irenebrigade bij de bewaking van het interneringskamp aan de Copieweg ten zuiden van Lelydorp. Januari 1942 1 omslag 584 http://proxy.handle.net/10648/d6aa1bf3-456e-487f-85f8-e0d107a19d0e Staat van geïnterneerde Duitsers en N.S.B.-ers op 31 december 1943, met begeleidbrief. 5 maart 1944 1 omslag 585 http://proxy.handle.net/10648/c531d4eb-5921-4dfd-9a1e-a94f35892901 Briefwisseling, gevoerd naar aanleiding van een verzoek van de Young Men Christian Association in de Verenigde Staten om een interneringskamp te mogen bezoeken. Mei-juni 1944 6 stukken 586 http://proxy.handle.net/10648/597ae0ac-8c4a-4a5e-9945-ee4c54bd0adc Stukken betreffende te treffen uitvoeringsmaatregelen in verband met de geleidelijke opheffing van interneringskampen. 1945' 1 omslag 587 http://proxy.handle.net/10648/80c0a2d3-4390-4082-ad73-b23dbfc8aace Doorslag van een nota van de waarnemend gouverneur van Suriname aan de territoriale commandant naar aanleiding van bezwaren van de Roomskatholieke legeraalmoezenier tegen de instructies voor legergeestelijken met betrekking tot geïnterneerden in de Jodensavanne en aan de Copieweg, met bijlagen. 15 juni 1945 2 stukken 2.2.6.1.2.2 Duitsers 588 http://proxy.handle.net/10648/e00f6c7c-0d1a-463f-bb6b-d3785d9ee07b Stukken betreffende een verzoek van de Duitse posterijen om portvrijdom voor geïnterneerden. Juli 1940 1 omslag 589 http://proxy.handle.net/10648/b32ff3b3-ae01-41f1-ba2d-6dbe762cb16b Stukken betreffende protesten en tegenmaatregelen van de Duitse regering naar aanleiding van aldaar binnengekomen berichten over de internering van onderdanen. 1940-1941 1 omslag 590-591 Briefwisseling met de Zvitserse zaakgelastigde in Paramaribo en Venezuela over de belangen van geïnterneerde Duitsers, met bijlagen. 1940-1945 2 omslagen 590 http://proxy.handle.net/10648/9ed3e1d4-3c3f-469a-ab80-fb1f0d07330e Vanuit Paramaribo, 1940-1942 591 http://proxy.handle.net/10648/dc8d2ea3-88dd-4a50-bad2-874bfbeda87c Vanuit Venezuela, 1943-1945- 592 http://proxy.handle.net/10648/ebb580b6-a5b0-4812-a10a-308a40497bac Briefwisseling over geïnterneerde Joden en niet-Duitsers met een Duits paspoort. 1940-1943 1 omslag 593 http://proxy.handle.net/10648/e2f98e37-0278-4a91-a179-357282cb3e9e Stukken betreffende klachten over de plaatsing van een Duitser in het interneringskamp voor Duitsers aan de Copieweg en de verdere lotgevallen van deze persoon. 1940-1945 1 pak 594-598 Stukken betreffende contacten met het Internationale Rode Kruis inzake interneringsmaatregelen. 1940-1945 5 omslagen 594 http://proxy.handle.net/10648/41d87570-c28f-4295-a182-453b62f93503 Stukken betreffende het toezicht van het Rode Kruis op het beheer van interneringskampen, 1940-1945 595 http://proxy.handle.net/10648/588bb890-2f5e-4624-8dcd-e9df0e2356d0 Briefwisseling met het Internationale Rode Kruis over de belangen van geïnterneerde Duitsers, 1941-1942 596-597 Ingekomen rapporten van het Internationale Rode Kruis over interneringskampen voor Nederlandse gijzelaars in Duitsland en bezet Nederland. 1942-1945 596 http://proxy.handle.net/10648/8d6e3d4b-20b2-40e7-829a-c079cda9d877 1942-1943 597 http://proxy.handle.net/10648/0a09ff71-858d-4918-9803-a6ee7db98257 1944-1945 598 http://proxy.handle.net/10648/6e612385-0f19-4809-acab-0b45e2ba8615 Stukken betreffende bezoeken van prof. R. Moll, afgevaardigde van het Internationale Rode Kruis, aan het interneringskamp aan de Copieweg, 1942-1945- 599 http://proxy.handle.net/10648/7480963c-3155-4adc-ad51-c0c35c32d20f Stukken betreffende een onderzoek inzake het werpen van een steen door een Duitse jongen naar een censor van de interneringsdienst. Augustus 1943 1 omslag 600 http://proxy.handle.net/10648/f8871b6b-8dbd-44c4-913e-57b3743ba395 Stukken betreffende regelingen met betrekking tot de tandheelkundige behandeling van Duitse geïnterneerden. 1943-1945 1 omslag 601 http://proxy.handle.net/10648/efd853bc-f4de-4130-ac5e-c942bb174d8f Stukken betreffende een onderhands verzoek van de Duitse regering om 145 geïnterneerden in Suriname en Curaçao uit te wisselen tegen Nederlandse krijgsgevangenen, afkomstig uit Suriname en Curaçao. September-december 1943 1 omslag 602 http://proxy.handle.net/10648/db3633ec-7aa3-433e-a5bc-ebd1f9243d32 Briefwisseling met de gouvemeur van Curaçao naar aanleiding van een door diens echtgenote overgebrachte brief aan een Duitse geïnterneerde. April-september 1945* 1 omslag 603 http://proxy.handle.net/10648/4c6e634c-e6cf-41a1-9d78-4e3990fb2975 Ingekomen nota's van de beheerder van de Interneringsdienst over het optreden van een vertegenwoordiger van de Zwitserse legatie in Venezuela tijdens diens bezoek aan het interneringskamp op de Copieweg. Februari, maart 1945 2 stukken 604 http://proxy.handle.net/10648/2bd625b7-e710-4396-b22b-54154861a193 Nota van de gouverneur aan de Nederlandse ambassadeur in Washington naar aanleiding van bij een Nederlandse onderdaan aangetroffen bezittingen van een geïnterneerde Duitser, met vragenlijst. 23 mei 1945 2 stukken 605 http://proxy.handle.net/10648/c17d60b6-38fe-4602-80d3-9a5ea27b4e3d Stukken betreffende de terugzending van Duitsers en Tsjechen naar hun moederland. 1945-1947 1 omslag 606 http://proxy.handle.net/10648/bfcf5556-cf59-4e2b-b9f2-5e5d3156cf2f Stukken betreffende de bemiddeling van de gouverneur bij de zending van een dossier naar een in Paramaribo verblijvende functionaris van het Londen-Comité van het Nederlandse Rode Kruis inzake tegen hem ingediende klachten door ex-politieke gevangenen in Duitsland. April-mei 1946 1 omslag 607 http://proxy.handle.net/10648/88ce8407-0896-47f5-a808-864c1d9bdea4 Ingekomen nota van de secretaris-generaal van Overzeese Gebiedsdelen in Nederland, begeleidende een door Amerikanen opgestelde lijst van leden van de Duitse N.S.D.A.P. die in Suriname hebben verbleven. 4 September 1946 2 stukken 2.2.6.1.2.3 Niet-Duitsers 608 http://proxy.handle.net/10648/093df683-a88f-4c11-84cf-df28fc8cb754 Ingekomen verzoek van de procureur-generaal tot internering van een burger op verdenking van communistische activiteiten, met minuutantvoord. Augustus 1940 2 stukken 609 http://proxy.handle.net/10648/87dc510f-c760-4433-933a-e6f956352dc3 Stukken betreffende de tijdelijke internering van twee verspreiders van een gestencild bulletin "Wereldnieuws", waarin o.m. berichten uit Berlijn en Rome voorkwamen. 1940 1 omslag 610 http://proxy.handle.net/10648/b4c279ab-08e1-4d58-89f5-792ee02c1d80 Stukken betreffende de veroordeling en internering van een soja-specialist, wegens verzending van brieven buiten de censuur om. 1940-1943 1 omslag 611 http://proxy.handle.net/10648/38f968ab-a2d6-40d4-889f-7c2ca47a847a Stukken betreffende de opvang en internering van uit Nederlandsch-Indië afkomstige N.S.B.-ers. 1941-1942 1 omslag 612 http://proxy.handle.net/10648/6efceafc-7b06-4f75-9e96-37fe54bff0f3 Stukken betreffende de internering en de vrijheidsbeperking van een industrieel wegens nationaalsocialistische sympathieën. 1941-1946 1 omslag 613-614 Stukken betreffende de berechting en internering van uit Zuid-Afrika overgebrachte dienstweigeraars. 1942-1944 1 omslag 613 http://proxy.handle.net/10648/c18140ab-cfbd-49b8-b65c-f802b722b658 1942-1943 614 http://proxy.handle.net/10648/0d0c71c1-d64b-4693-a1c6-221b0e6d4c80 1944 615 http://proxy.handle.net/10648/ecb1dc20-6432-4559-bdd6-5c6986821ebc Stukken betreffende de internering van leden van gangs in het kader van de bestrijding van openbare geweldpleging in de straten van Paramaribo. 1943-1944 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

616 http://proxy.handle.net/10648/161b7dd8-b6ee-4dbf-882b-3a0ba90fdd13 Stukken betreffende verzoeken van derden om vrijlating van geïnterneerden. 1943-1945 1 omslag

De namen van de personen in kwestie zijn opgenomen in de index.

617 http://proxy.handle.net/10648/bd17d4cf-40ae-4cdc-ab0e-33286d923981 Nota's van de gouverneur over het interneringsbeleid ten aanzien van niet-politieke misdadigers, met briefwisseling. 1944 1 omslag 618 http://proxy.handle.net/10648/adc7643f-dd8f-4ee3-9d1f-4985fd71b54e Stukken betreffende een verzoek van een geïnterneerde Zuidafrikaanse dienstweigeraar om overplaatsing naar een milder klimaat wegens zijn gezondheidstoestand. Oktober-december 1944 1 omslag 619 http://proxy.handle.net/10648/5603c7f4-6d3b-4336-b3c9-0132be534dc7 Ingekomen nota van de beheerder van de interneringsdienst in Suriname, gericht aan de territoriale commandant, houdende mededeling van de dood van een geïnterneerde ten gevolge van een hongerstaking. 9 december 1944 1 stuk 620 http://proxy.handle.net/10648/b98279f3-e4b3-4183-b480-8cceb65b0d13 Briefwisseling, gevoerd naar aanleiding van verzoekschriften van geïnterneerden in het kamp Jodensavanne aan koningin Wilhelmina. September-december 1945 1 omslag 621 http://proxy.handle.net/10648/b46c8669-eace-4205-994c-520d8d310a5b Stukken betreffende de overbrenging van uit Nederlandsch-Indië afkomstige en in Suriname geïnterneerde N.S.B.-ers naar Nederland. 1945-1946 1 omslag 622 http://proxy.handle.net/10648/968f5ac8-0b89-4060-9b6b-3718c9012983 Stukken betreffende de demobilisatie en vrijlating van geinterneerde Zuid-Afrikaanse dienstweigeraars. 1945-1947 1 pak 623 http://proxy.handle.net/10648/37f1607a-d384-49a6-8a13-e750db9adada Ingekomen verzoek van een ex-geïnterneerde om op de plantage Sarah en Leasowes (district Coronie) te mogen terugkeren. 14 oktober 1946 1 stuk 624 http://proxy.handle.net/10648/c686dfdd-5b92-435c-8a46-7bb4bd11756a Ingekomen brief van de secretaris-generaal van Overzeese Gebiedsdelen naar aanleiding van een verzoek van de directeur van de bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag om herstel in zijn ambt van een geïnterneerde predikant van de Evangelisch Broedergemeente, met bijlage en minuut-antwoord. Augustus-oktober 1946 3 stukken 625 http://proxy.handle.net/10648/8630cf41-c55c-41cc-a224-415386c5554f Stukken betreffende een verzoek van een ex-geïnterneerde industrieel aan het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen om rechtsherstel. 1951-1952 1 omslag
2.2.6.2 Justitie 2.2.6.2.1 Burgerlijk recht 626 http://proxy.handle.net/10648/8902b0dd-e481-40c7-9065-81fdee576841 Ingekomen advies van de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur over een ontwerp-verordening tot nadere wijziging en aanvulling van de bestaande onteigeningsverordeningen. 9 augustus 1941 1 stuk 627 http://proxy.handle.net/10648/88fda2b9-6619-4872-be76-2d2321635b92 Ingekomen adressen van A.G. Putscher naar aanleiding van de afwijzing van zijn klacht tegen de procureur-generaal wegens diens bevel tot doorsteking van de damwand van de polder Zorg en Hoop. 8 december 1950 2 stukken 2.2.6.2.2 Strafrecht 628 http://proxy.handle.net/10648/df720042-d08c-4d7b-b653-44a8f66d38aa Ingekomen nota van de procureur-generaal bij het Hof van Justitie over zijn beleid ten aanzien van een proces tegen twee bedrijfsleiders. 14 april 1939 1 stuk 629 http://proxy.handle.net/10648/881c0e01-4d5b-4291-b65e-4a520bfd7c36 Ingekomen berichten over de wederrechtelijke toeëigening van bezittingen van G.H. Wolff, verloren tijdens een ongeluk nabij Koffiekamp (district Suriname) door twee bosnegers. Gedrukt, getypt. 1943 3 stukken 630 http://proxy.handle.net/10648/45cce96d-c5da-46f8-a6ab-25f5b0d65aca Briefwisseling met de minister van Overzeese Gebiedsdelen ter advisering over de gratieverlening ter gelegenheid van het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. April 1948 1 omslag 631 http://proxy.handle.net/10648/0a1aaa0d-c7b0-4277-86bb-b7331c3980e1 Stukken betreffende gerechtelijke onderzoekingen naar mogelijk achtergehouden goederen bij het faillissement van een notaris en de daaruit ontstane strafrechtelijke verwikkelingen. 1949-1952 1 omslag 632 http://proxy.handle.net/10648/6cc953fd-4f03-49bb-afcc-76b38f91989e Ingekomen brief van J. Mayntz, missionaris van de Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria, houdende verzoek om gratie van een gedetineerde, met bijlage. Maart, april 1950 633 http://proxy.handle.net/10648/053c9187-3f42-4a19-b314-13e4a04556d6 Stukken betreffende een uitnodiging door de Nederlandse regering aan het gouvernement van Suriname tot toetreding tot het internationaal verdrag ter bestrijding van de valsmunterij. 1951 1 omslag 634 http://proxy.handle.net/10648/f879dd72-f0cf-4278-a69c-2b430ff6dfa6 Ingekomen doorslag van een memorandum van J.A.J. van Gorkom aan de directeur van het Kabinet van de Gouverneur in Suriname over de van kracht zijnde wettelijke regelingen ten aanzien van de plaats van de strafinrichtingen in Suriname. 18 oktober 1951 1 stuk 635 http://proxy.handle.net/10648/64f9c147-66bc-4c28-859a-c8374d411e92 Stukken betreffende een beschuldiging tegen een voormalig mijnbouwkundig ingenieur in Indonesië van verduistering van stukken uit het kantoor van de dienst van de Mijnbouw in Bandung. November 1951 februari 1952 1 omslag 2.2.6.2.3 Rechterlijke organisatie 636 http://proxy.handle.net/10648/c928ae2a-2dcb-4c62-9559-2552e3cd1236 Stukken betreffende de vaststelling van een pensioengerechtigde leeftijd voor presidenten van rechtbanken en de hierdoor ontstane vacatures. 1941 1 omslag 637 http://proxy.handle.net/10648/7a0ccc61-10bf-469b-be9d-a5f9e030d0d0 Stukken betreffende een klacht van een commies bij de belastingen over de wijze van rechtspreken door de kantonrechter in Paramaribo. 1941 1 omslag 638 http://proxy.handle.net/10648/8b2b24bc-3e04-4e2c-a448-6ced14161204 Stukken betreffende de vervulling van vacatures in het Hof van Justitie. 1943-1951 1 omslag 639 http://proxy.handle.net/10648/62757d36-3e4a-4af2-87d3-954e6c65fba2 Ingekomen brief van H.M.C. Bergen, praktizijn bij het Hof van Justitie, houdende weigering van het door de gouverneur gedane aanbod van tijdelijke waarneming der griffie aldaar. 18 april 1944 1 stuk 640 http://proxy.handle.net/10648/108ca597-87e6-4ff8-9452-ae02b72a47ca Telegramwisseling met de minister van Overzeese Gebiedsdelen en de gouverneur van Curaçao over de benoeming van R.D. Kollewijn als vertegenwoordiger van Suriname in de Nederlandse Raad voor het rechtsherstel. Juni-augustus 1945 1 omslag 641 http://proxy.handle.net/10648/17b1bb35-ff30-4675-8765-1e81c5bd151c Ingekomen statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging voor Internationale Rechtsorde. Gestencild. 1946 2 stukken 642 http://proxy.handle.net/10648/a78daf97-d045-4868-bdc2-a45e7aa10708 Stukken betreffende klachten over de levenswandel en het openbaar optreden van een kantonrechter. 1948 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

643 http://proxy.handle.net/10648/d2e30033-502f-450d-b29a-e9ef462c9e8a Ingekomen adressen van de voorzitter en de leden van het Hof van Justitie om verbetering van hun salaris, met begeleidbrief van het college van bestuur. Augustus 1949 3 stukken 644 http://proxy.handle.net/10648/8091be14-d72b-436e-8a3a-481e08399786 Ingekomen nota van mr dr J.C. de Miranda, landsminister van Justitie, gericht aan zijn collegae en de gouverneur, houdende voorstellen tot nadere omschrijving van de relaties tussen zijn departement en de procureur-generaal, met doorslag van een doorzendbrief aan het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. December 1950 januari 1951 1 omslag 645 http://proxy.handle.net/10648/3943ee5c-d895-4056-8ad1-55b28517a06c Ingekomen brief van de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, houdende ontrading van de instelling van een vicepresidentschap van het Hof van Justitie in Paramaribo, met afschrift. 9 november 1951 2 stukken
2.2.7 Financiën 2.2.7.1 Budgetaire aangelegenheden 646 http://proxy.handle.net/10648/18ae2678-f82c-4f95-9769-f78fa8800865 Briefwisseling met de Nederlandse regering over de begroting voor het jaar 1939-1940. Mei, augustus 1939 1 omslag 647 http://proxy.handle.net/10648/78268be5-ff92-416a-bc61-234cee697dab Briefwisseling met het ministerie van Koloniën over financiele voorzieningen om de Surinaamse begroting voor het jaar 1942 subsidievrij te maken. 1941 1 omslag 648 http://proxy.handle.net/10648/ac3970f7-1e3c-4fbc-8072-3e0bf9cd738f Stukken betreffende de regeling van het toezicht op de financiën van Curaçao en Suriname bij het ontbreken van de Algemene Rekenkamer. Februari, april 1942 1 omslag 649 http://proxy.handle.net/10648/47a46259-495b-4ee1-b603-c3bc26e59675 Briefwisseling met de minister van Koloniën over de voor 1943 begrote oorlogsuitgaven. 1942 1 omslag 650 http://proxy.handle.net/10648/74d93d7d-ac23-4190-84be-eea92a8c4ded Stukken betreffende de deelneming van Suriname aan oorlogsleningen van de Verenigde Staten in het kader van de Leen- en Pachtwet (Lend-lease act). 1943 1 omslag 651 http://proxy.handle.net/10648/8cd5ab18-1fab-4c89-84bb-269e10038ca9 Briefwisseling met de minister van Koloniën over een voorstel tot uitschrijving van een lening ter dekking van oorlogsuitgaven. 1943 1 omslag 652 http://proxy.handle.net/10648/8f78003d-5600-44a8-9382-cd98aceeae4a Briefwisseling met de minister van Koloniën over een rapport van de Rijks-accountant over de financiële verantwoording van de militaire administratie over 1943, met bijlagen. Maart 1944 1 omslag 653 http://proxy.handle.net/10648/4043e49d-2019-432b-8d9e-2178d1465e96 Stukken betreffende de deelneming van Suriname aan de inschrijving in een door Nederland uitgevaardigde staatslening van drieënhalf procent. 1944 1 omslag 654 http://proxy.handle.net/10648/c1fbbc82-15bf-4e12-98c7-6471c6815136 Ingekomen telegram van de Nederlandse minister van Koloniën, houdende regelingen ter aanvulling van het Surinaamse begrotingstekort van 1945, met afschrift. 1945 2 stukken 655 http://proxy.handle.net/10648/861e7439-8f05-4b88-a5ce-bcf3cd2c8bd8 Briefwisseling met de Nederlandse regering over de financiering van de begrotingen over de dienstjaren 1946 en 1947 en de door Nederland te restitueren defensiekosten aan Suriname. 1946-1947 1 omslag 656 http://proxy.handle.net/10648/04ec97eb-aa3f-478c-b2ff-e8020049552d Briefwisseling met de minister van Overzeese Gebiedsdelen naar aanleiding van de in te dienen begroting voor het dienstjaar 1949. Februari-mei 1948 1 omslag 657 http://proxy.handle.net/10648/8c19a720-ee2c-4e68-8ae8-75602a73dced Stukken betreffende verzoeken van de Surinaamse regering aan Nederland om extra financiële steun en de daarmee in verband staande herziening van de begroting over het jaar 1950. April-juni 1950 1 omslag 658 http://proxy.handle.net/10648/25d10e16-9059-4594-a90f-38bf6e21edf5 Briefwisseling met de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over richtlijnen ten aanzien van de verrekening van begrote posten en de aanwijzing van comptabelen. 1950-1951 1 omslag 659 http://proxy.handle.net/10648/c35e4ea4-0049-4642-9b38-b690ceddf5f8 Stukken betreffende de verantwoording van door de gouverneur gedane uitgaven en de vaststelling van de begroting van het op te richten Kabinet van de Gouverneur voor het dienstjaar 1952. 1950-1951 1 omslag 660 http://proxy.handle.net/10648/5d04aef7-a8de-4eaf-bc71-e6529d2ca7e3 Ingekomen rapporten van de landsminister van Financiën en de directeur van de Surinaamse Bank over de algehele financiële en budgettaire toestand van Suriname, met ontwerp van Rijkswet, houdende de voorgestelde begroting voor het dienstjaar 1952, hoofdstuk XIII A: Unie-aangelegenheden, met memorie van toelichting en bijlagen. Gedrukt. 1951 1 omslag 2.2.7.2 Deviezenpolitiek 661 http://proxy.handle.net/10648/7ffe2cdb-332f-4527-8528-718b9a039db6 Briefwisseling met het ministerie van Koloniën over naar aanleiding van een door het Rijk in te voeren deviezenwet te treffen noodmaatregelen. 1939-1940 1 omslag 662 http://proxy.handle.net/10648/295dd762-639f-432b-b932-1e5108f322a2 Briefwisseling over een in Suriname te stichten deviezenfonds uit de opbrengst van de aanwezige goudmijnen. 1940 1 omslag 663 http://proxy.handle.net/10648/72f87583-9dae-4d4b-8e3a-f87f7a5c066e Ingekomen overzichten van het Surinaams deviezenfonds. 1941-1944 1 omslag 664 http://proxy.handle.net/10648/187e9a10-1536-42c9-9459-5f2adf9b9060 Stukken betreffende de aanleg van een Surinaams dollardepot in de Verenigde Staten en een naar aanleiding daarvan plaats hebbend onderzoek naar de financieel-economische toestand van Suriname. 1941-1942 1 omslag 665 http://proxy.handle.net/10648/7f7f73b1-7631-4ed3-a213-96ef0d147fe2 Stukken betreffende een te sluiten monetaire overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Engeland. Oktober-december 1944 1 omslag 666 http://proxy.handle.net/10648/6d610b5d-396a-41c5-a4e4-197ff703e792 Stukken betreffende voorstellen tot gelijkschakeling van de Surinaamse gulden met de Nederlandse. 1944-1946 1 pak 667 http://proxy.handle.net/10648/2e81b819-c024-4ede-a52f-0473b46bfc1d Briefwisseling met het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen over een verzoek van de Chinese vice-consul om Chinezen in Suriname in de gelegenheid te stellen, leningen in China aan te gaan en over geldzendingen naar China. April-juni 1946 1 omslag 668 http://proxy.handle.net/10648/8dfe8145-038a-434f-a470-a0e5fd2a3e30 Stukken betreffende de devaluatie van de Surinaamse gulden en de vaststelling van een daarmee verband houdende deviezenpolitiek ten aanzien van de Amerikaanse dollar. 1946 1 omslag 669 http://proxy.handle.net/10648/e293682f-67bf-4552-b90a-b6adca4aee86 Doorslag van een missive van de gouverneur aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen over de konsekwenties van de valutaherziening van de Nederlandse munt voor de Surinaamse muntvoorrraad. 30 augustus 1947 1 stuk 670 http://proxy.handle.net/10648/698c995a-9b19-4403-8cf3-4e0d739bd237 Ingekomen doorslagen van rapporten van P. Bakker, raad-adviseur van het Nederlandse departement van Financiën voor Suriname aan de minister van Financiën over zijn bevindingen ten aanzien van de financiële situatie van Suriname. Januari-maart 1948 1 omslag 671 http://proxy.handle.net/10648/c2beaf07-9d56-4828-a70a-d286ad3e5bd1 Telegramwisseling met het departement van Overzeese Gebiedsdelen naar aanleiding van een door het gouvernement in te stellen onderzoek naar fraude op het deviezenkantoor. 11, 17 maart 1948 2 stukken 672 http://proxy.handle.net/10648/32225dd7-544c-402b-908a-e6dc2601f043 Telegramwisseling met Nederlandse regeringsinstanties over te treffen monetaire maatregelen na de devaluatie van de Amerikaanse dollar. September-november 1949 4 stukken 673 http://proxy.handle.net/10648/a6dd3d74-3c4d-40c5-8a91-c8a04f9aa71f Ingekomen doorslag van een nota van het kantoor Deviezenvergunningen van de Nederlandsche Bank ter begeleiding van een overzicht van het betalingsverkeer in Suriname over het jaar 1949 20 januari 1950 2 stukken 2.2.7.3 Ovevige aangelegenheden 674 http://proxy.handle.net/10648/abe0e5de-cdaa-4ce3-b36b-a09a14b5ae9a Stukken betreffende de toekenning van een duurtetoeslag aan het landspersoneel uit de opbrengst van de oorlogswinstbelasting. Februari 1942 1 omslag 675 http://proxy.handle.net/10648/a42edaad-9128-4eff-bb64-4035e79935b6 Stukken betreffende de wijziging van de gouvernementsverordening op de inkomstenbelasting van 1922. 1947-1948 1 omslag 676 http://proxy.handle.net/10648/6cb01ab0-08c8-47bd-8d18-dc871d014e5c Doorslag van een nota van de gouverneur aan het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over te verwachten extra-aanvragen van pensioenbetalingen, met bijlagen. 11 September 1950 1 omslag 677 http://proxy.handle.net/10648/e09ba5ba-dee6-434e-a4d5-92b2ead7e3e2 Briefwisseling met het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over de heffing van loon- en inkomstenbelasting op door het Koninkrijk bezoldigde Nederlanders in Suriname. Januari-mei 1951 1 omslag 678 http://proxy.handle.net/10648/1b1d9857-496b-476e-9700-77a8f0999ce7 Concept-landsbesluit inzake mogelijkheden om in de methode van aan- of inschrijving van stukken in de openbare registers van hypotheekkantoren wijziging te brengen, met model van een inschrijvingsformulier. 24 maart 1951 2 stukken 2.2.8 Economische Zaken 2.2.8.1 Algemene planning 679 http://proxy.handle.net/10648/8ebcdaa2-45a6-486c-b8f3-b7e651428ee1 Briefwisseling over activiteiten van de Nederlandsche Studiegroep voor Reconstructieproblemen in Londen en een reis van de minister van Koloniën naar Latijns Amerika naar aanleiding van door deze commissie gedane voorstellen. 1944 1 omslag 680 http://proxy.handle.net/10648/eb1931c7-2fe5-45d6-8a69-6ae87390838b Stukken betreffende voorstellen van de Nederlandse regering tot steunverlening aan Suriname en de opstelling van een algemeen welvaartsplan. 1945-1946 1 omslag 681 http://proxy.handle.net/10648/fc230700-1351-4b8f-9c6b-9e2b626540c7 Informele briefwisseling van de gouverneur met E. Snellen, verbonden aan het departement van Overzeese Gebiedsdelen, afdeling Westindische Zaken, over economische aangelegenheden van Suriname. Juni-juli 1946 1 omslag 682 http://proxy.handle.net/10648/7d1f048a-c210-4fa5-b9f4-510ddd87ed23 Stukken betreffende de instelling van een Surinaams Welvaartsfonds. 1946-1947 1 omslag

Zie over dit onderwerp ook het archief van de beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, inventarisnummer 1.

683 http://proxy.handle.net/10648/ac08b3ce-eef9-4d89-a044-83857b036c1b Stukken betreffende een reis van A.F. Specken, adviseur van Financiën, naar Nederland ter bespreking van financiële en economische relaties tussen Nederland en Suriname. Juni-augustus 1947 1 omslag

De aangeroerde onderwerpen zijn opgenomen in de index.

684 http://proxy.handle.net/10648/bc4bbb99-b9e1-402a-ba4d-41b309fd7a78 Briefwisseling met F.B. Cuff over diens bezoek aan Suriname in verband met investeringen van de Alcoa Steamship Company en zijn contacten met de Surinaamsche Bauxite Maatschappij. Maart 1948 3 stukken 685 http://proxy.handle.net/10648/f81048f3-4297-4fc8-9f44-65b9c302db3c Ingekomen verslagen van de instelling en de eerste bijeenkomsten van de Commissie van Overleg voor Suriname, samengesteld uit Nederlandse en Surinaamse vertegenvoordigers, ter bespreking van financiële en economische aangelegenheden, met begeleidbrief van de minister van Overzeese Gebiedsdelen. Getypt, gestencild. 6 juli 1948 1 pak 686 http://proxy.handle.net/10648/506b2688-fd91-4aa2-8f3c-15629312b207 Stukken betreffende een ingezonden artikel in het Financiële Dagblad van dr mr J.A.E. Buiskool in Wassenaar (Nederland), houdende kritiek op het Surinaams Welvaartsfonds. September-november 1948 1 omslag 687 http://proxy.handle.net/10648/33f7935a-1fd1-4241-b757-f300bdbaf0cb Briefwisseling met Ph.J. Idenburg, directeur-generaal van de Statistiek in Nederland over de reorganisatie van de statistiek in Suriname, met rapport van Idenburg over het statistisch onderzoek in Curaçao. 1948 1 omslag 688 http://proxy.handle.net/10648/d9f58e2b-5b89-4068-941b-7b9b7887cae8 Briefwisseling over aan Suriname te verlenen technische hulp en ondersteuning aan ontwikkelingsprojecten in het kader van door het Marshall-plan voorziene fondsen voor Overzeese Gebiedsdelen. 1949-1951 1 omslag

De concrete ontwikkelingsprojecten zijn in de index verwerkt.

689 http://proxy.handle.net/10648/492c19d7-90f6-482e-8231-434f4e74651a Tekst van een redevoering van Peeperkorn, vertegenwoordiger van de Maatschappij tot Financiering.van het Nationaal Herstel in Suriname, bij de opening van de Herstelbank in Paramaribo. 16 maart 1950 1 omslag 690-694 Stukken betreffende de opstelling van een tienjarenplan voor de ontwikkeling van Suriname. 1950-1951 5 omslagen 690 http://proxy.handle.net/10648/18872786-d6b0-4de2-97d3-b11d4afeb122 Instelling van een coördinatiecommissie voor de opstelling van een centraal ontwikkelingsplan en de daaruit voortkomende oprichting van de Stichting Planbureau van Suriname, 1950-1951 691 http://proxy.handle.net/10648/e1516ba5-71ab-4ae3-942a-d378d0c3e3a3 Rapporten en nota's dienende voor de samenstelling van het ontwikkelingsplan, met bijlagen, 1950-1951- 692 http://proxy.handle.net/10648/1e9420ec-4f58-4751-8685-5d69e9453d07 Indiening van een rapport van W.J. van Blommestein, houdende voorstellen tot een "combinatieplan Surinamerivier", waarin voorzieningen worden getroffen voor een stuwdam, met nadere rapporten, 1950-1951 693 http://proxy.handle.net/10648/aa24f110-18f8-4e46-b4f0-de9a60a9272c "Eerste schets van het Tienjarenplan". Getypt, 1951 694 http://proxy.handle.net/10648/0f8071f1-967d-432c-8b5b-1217082e2001 Rapport, houdende "voorlopige richtlijnen voor een financieel-economische politiek voor het Tienjarenplan", door het Surinaams Planbureau, met correspondentie en nota van de gouverneur aan de Staten, 1951 695 http://proxy.handle.net/10648/4e63bc09-be6c-4cf7-913d-7baf79f131e0 Stukken betreffende besprekingen van het coördinatie-college Nederland-Suriname. 1950-1951 1 omslag 696 http://proxy.handle.net/10648/0c418954-94e6-4a61-b50e-a0d017e3836b Briefwisseling van de gouverneur met diverse financieringsinstellingen over financieringsmogelijkheden van de ontwikkeling van Suriname. 1950-1951 1 omslag 697 http://proxy.handle.net/10648/0f9fe87e-9c0d-47d1-8f03-a7a934dfabc1 Stukken betreffende voorstellen tot inschakeling van de International Bank for Reconstruction and Development bij de ontwikkeling van Suriname en een bezoek van een missie van deze bank aan Suriname. 1950-1951 1 omslag 698 http://proxy.handle.net/10648/db84e551-1d14-46e7-b205-4b8d166763ca "A few facts and figures on Surinam", tekst van een brochure van dr J.F.E. Einaar, houdende een statistisch overzicht van de economische situatie van Suriname. Gestencild. April 1951 1 omslag 699 http://proxy.handle.net/10648/817f2464-b7dd-41a6-9048-723c09f208a2 Briefwisseling met de Nederlandse delegatie ter bespreking van samenwerking voor de ontwikkeling van Suriname over een gezamenlijk aan de Nederlandse regering in te dienen nota betreffende de formele gang van zaken bij de vaststelling van ontwikkelingsplannen. November 1951 1 omslag 700 http://proxy.handle.net/10648/1fafe6da-8055-4113-94d0-656b7e4a9a96 Ingekomen jaarverslagen van de Vereniging Bedrijfscontact Nederland-Suriname en de Ondernemersraad voor Suriname over 1950. Gestencild. 1951 1 omslag
2.2.8.2 Landbouw en veeteelt 2.2.8.2.1 Algemene beleidsaangelegenheden 701 http://proxy.handle.net/10648/566adce5-672b-43b8-87ea-82afe46ff5d8 Ingekomen rapporten van de directeuren van het Landbouwproefstation in Paramaribo en van de entomoloog D.G. Geyskes over hun onenigheden inzake hun wederzijdse competenties. 1944-1947 1 omslag 702-706 Stukken betreffende immigratie- en kolonisatieprojecten ter ontwikkeling van de landbouw. 1944-1951 4 omslagen en 1 pak 702 http://proxy.handle.net/10648/64eaed5a-5c02-47a9-837f-cf6eeb603900 Onderzoek van de Nederlandse regering naar de mogelijkheid van kolonisatie van Europeanen in Suriname en een reis van W.F.H. Laret, voorzitter van de vereniging "Ons Suriname", naar Suriname, 1944-1947 703 http://proxy.handle.net/10648/7079da53-bf5d-481e-aad5-0439fd37969a Verzoek van de n.v. Surinaamsche Bananenmaatschappij om steun van het Surinaams Welvaartsfonds en om werving van immigranten, 1946-1947 704 http://proxy.handle.net/10648/c2d75835-e20c-407b-ba01-85b45ed1cab0 Verzoeken van de Freeland League for Jewish territorial colonisation om in Suriname landbouwvestigingen te mogen oprichten, met bijlagen, 1946-1950 1 pak 705 http://proxy.handle.net/10648/ca72e754-dcfa-4c05-ae3f-551dfbeb13e6 Ingekomen nota's van de Vereeniging Nieuw Nickerie, een vereniging van Nederlandse kolonisten, over hun landbouwactiviteiten, April-juni 1947 706 http://proxy.handle.net/10648/4223fc42-f49d-4c6b-87dd-f629136a87a0 Verzoeken om inlichtingen van Europeanen over immigratie en landbouwexploitatiemogelijkheden, 1950-1951 707 http://proxy.handle.net/10648/33296b15-d6ba-447e-90e5-ba55f29639db Stukken betreffende voorstellen tot herontginning van de plantage Slootwijk. 1946 1 omslag 708 http://proxy.handle.net/10648/58e1e771-8fb2-46cd-9243-cf1fa83fabae Doorslag van een missive aan de directeur van Landbouv-Economische Zaken naar aanleiding van uitlatingen van de gouvernements-veearts over de overplaatsing van het gouvernements-veebedrijf in Beekhuizen. Met concept. 9 juni 1947 2 stukken 709 http://proxy.handle.net/10648/fcd9fa39-35f7-40c7-8f28-98edd2113003 Stukken betreffende de reorganisatie van de gouvernementele landbouwdiensten en de daaraan verbonden benoemingen. 1947-1948 1 omslag 710 http://proxy.handle.net/10648/7f43525f-7a42-4476-8a3d-fde50cb0c272 Stukken betreffende een verzoek om herkeuring door ir Beukering als landbouwdeskundige voor Suriname. 1948-1949 1 omslag 711 http://proxy.handle.net/10648/d83f8f0c-7b94-420e-b8ce-d8d19ae8b8a4 Stukken betreffende een onderzoek naar de commerciële betrouwbaarheid van een op te richten N.V. Verenigde Cultuurmaatschappijen in Paramaribo en de daarvoor optredende gemachtigde. 1948-1949 1 omslag 712 http://proxy.handle.net/10648/9c2b2a69-27b6-4883-bf85-78ab24727960 Ingekomen afschrift van de stichtingsakte en notulen van de Raad van Beheer van de Stichting tot ontwikkeling van Machinale Landbouw in Suriname, met vergaderstukken, berichten inzake bestuurswisselingen en bijlagen. 1949-1950 1 omslag 713 http://proxy.handle.net/10648/f7d09b5b-d511-4564-98f8-da76ccd25fa1 Stukken betreffende voorstellen tot de oprichting van een tropisch instituut in Suriname. 1949-1951 1 omslag 714 http://proxy.handle.net/10648/cd30f37c-9c56-4924-b6ca-86bb1e24ada0 Ingekomen nota van het hoofd van de afdeling Suriname/Nederlandse Antillen van het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, begeleidende verslagen van besprekingen van de Werkgroep ter bestudering van de mechanisatie van de landbouw in de overzeese gebiedsdelen in Parijs. 21 oktober 1950 1 omslag 715 http://proxy.handle.net/10648/a64df011-3e3d-40bb-9344-3b25e9771add Stukken betreffende het verzoek van een ontslagen employé om uitgifte van een perceel land. Februari-april 1951 1 omslag 716 http://proxy.handle.net/10648/8fd72b70-8e42-4c89-b414-bc2bf7fd3539 Ingekomen verslag van R. Linscheer, landbouwleraar van het derde ressort (district Saramacca) van zijn werkzaamheden over de maand juli 1951. 1951 1 stuk 717 http://proxy.handle.net/10648/5119bdea-99f7-4c96-bac8-7404856197b1 Briefwisseling met functionarissen van het Surinaams Planbureau over onderzoekingen op agrarisch terrein. September-oktober 1951 1 omslag 2.2.8.2.2 Afzonderlijke produkten 718 http://proxy.handle.net/10648/a88f2d39-3885-4dc4-8d14-722fe509c510 Briefwisseling met de Financiële, Economische en Scheepvaartmissie in New York over de mislukking van proefnemingen met rubberaanplant door het Landbouwproefstation in Paramaribo. Mei-juli 1944 1 omslag 719-721 Stukken betreffende de Surinaamse Koffiecentrale. 1944-1947 3 omslagen 719 http://proxy.handle.net/10648/7ed98cc4-31a8-4109-9aa9-ce3af79f8cad Ingekomen nota van de directeur van Sociale en Economische Zaken, begeleidende een rapport van de Surinaamsche Koffiecentrale over de perspectieven van de koffiecultuur in Suriname, met bijlagen, Maart juli 1944 720 http://proxy.handle.net/10648/9dec47a1-e29e-4831-918d-f86aee9798b8 Stukken betreffende een verzoek van de firma "Handelsvereniging Soekibaba" om terreinen en machinerieën van de Surinaamsche Koffiecentrale te mogen overnemen voor haar citrusverwerkingsbedrijf, 1945-1946 721 http://proxy.handle.net/10648/e4c41f34-9ab9-4fd2-bee5-4a2c3ea1250a Stukken betreffende de opheffing van de koffiecentrale, 1946-1947

Een beschrijving van deze stukken bevindt zich in het archief van het kabinet van de gouverneur van Suriname, 1952-1975, inventarisnr. 2187.

722-724 Stukken betreffende rijstbouw. 1944-1948 722 http://proxy.handle.net/10648/8279941a-77b3-4b30-aade-dcd82f3904c4 Briefwisseling met de districtscommissaris van Nickerie over verzoeken om concessies voor mechanische rijstbouv op coöperatieve grondslag, 1944-1945 1 omslag 723 http://proxy.handle.net/10648/5a597b82-6e30-407d-a2d0-fe91e95bd21f Ingekomen nota van de administrateur van Financiën over de rijstsituatie in Suriname, 25 juli 1947 1 stuk 724 http://proxy.handle.net/10648/f0ad246f-9517-469b-a3b8-f8dfcf1d0814 Ingekomen rapporten van L.A. Fernandes, directeur van het departement van Landbouw-Economische Zaken over rijstaanplant op grote schaal, 1948 1 omslag 725 http://proxy.handle.net/10648/11e66ef7-6c00-43d7-9658-89a1cf44aa69 Doorslag van een brief aan Ramkalup en Ramnarain, houdende dankzegging voor de toezending van een partij Surinaamse aardappels. 8 augustus 1945 1 stuk 726-729 Stukken betreffende de citrusteelt. 1947-1951 726 http://proxy.handle.net/10648/b9cadab1-cbe7-48ee-ae22-71dc66dfc07c Briefwisseling van de gouverneur naar aanleiding van berichten over de opkoop van de gehele citrusoogst door een groep Amsterdamse importeurs, Juni-juli 1947 3 stukken 727 http://proxy.handle.net/10648/4da06565-6d96-4163-a896-1abf67b35c58 Stukken betreffende constateringen van de tristeza-ziekte in de citrusaanplant, 1947-1948 1 omslag 728 http://proxy.handle.net/10648/d6a111fa-3b48-458b-a72d-c19a54d9995a Afschrift van een ingekomen telegram van de Surinaamse vertegenwoordiger in Nederland over de invoermaatregelen van het moederland en de situatie van de citrusexport in Suriname daardoor, 30 mei 1949 1 stuk 729 http://proxy.handle.net/10648/fc543a72-986f-4aef-ada5-4e7cb831bd4b Briefwisseling met de Centrale Bedrijfsleider Surinaamse Citrus over proeven met een zending gekleurde sinaasappelen, Oktober 1951 2 stukken 730 http://proxy.handle.net/10648/3c5d3513-2bd0-4e2d-bc22-9cf9ea00b648 Ingekomen nota van de secretaris-administrateur van het Surinaams Welvaartsfonds, houdende een afwijzend advies inzake een verzoek van twee Nederlandse hoogleraren om een onderzoek naar Surinaamse palmen en palmzaden uit Surinaamse fondsen te bekostigen, met nota van de gouvemeur aan de landsminister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Augustus 1950 2 stukken 731 http://proxy.handle.net/10648/1853dd07-df85-42f0-940d-5e87bd40f99f Ingekomen afschrift van F.G. Weiss, jute-expert in Argentinië, houdende aanbevelingen van jute-aanplant in Suriname. 11 november 1950 1 stuk 732 http://proxy.handle.net/10648/480ec5e3-1bee-484d-971f-97cc82d23c34 Ingekomen "deel II" van een rapport van H. Stehle, directeur van het nationaal instituut voor agronomisch onderzoek in Frankrijk, aan de Caribische Commissie, over onderzoeken naar eetbare planten. 1951 1 omslag

Dit deel betreft Suriname, Costa Rica, St.Kruis, Frans-Guyana, Brits-Honduras en de Franse Antillen.

2.2.8.3 Mijn- en bosbouw 733-738 Stukken betreffende bauxiet-exploitatie. 1941-1951 6 omslagen 733 http://proxy.handle.net/10648/924d5303-9043-4043-891d-2b0864fd0b92 Stukken betreffende de verlening van een concessie aan de Surinaamsche Bauxite Maatschappij tot uitbaggering van de Suriname-rivier, 1941-1942, 734 http://proxy.handle.net/10648/5ad4610d-b81c-490a-ab73-912b0512f88a Uittreksel uit het interim general report van de commissie van militaire zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over de aluminiumwinning in Suriname, Augustus 1942 735 http://proxy.handle.net/10648/96a37aeb-15e9-4220-b290-09aed85e1767 Stukken betreffende concessie-aanvragen voor bauxiet-ontginningen,1944-1947 736 http://proxy.handle.net/10648/37d33c17-ce3a-4178-a7a9-1a50481bac30 Stukken betreffende bauxiet-exploitatie in Suriname door de n.v. Billiton, 1947-1951 737 http://proxy.handle.net/10648/cc9b0eca-6f00-443b-970e-bf1aa08309f5 Stukken betreffende de vaststelling van de marktwaarde van bauxiet en het rendement van de Surinaamsche Bauxite Maatschappij, met ingekomen stukken betreffende de exploitatie van dit bedrijf, 1948-1951 738 http://proxy.handle.net/10648/f64705c0-0a4d-405f-ab30-4fe20396ea64 Briefwisseling met het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over de vast te stellen exportcijfers van bauxiet over 1949 en 1950, 1950 739 http://proxy.handle.net/10648/84dccdd1-74ed-42e0-8056-016b262282e2 Stukken betreffende onderzoekingen naar de mogelijkheid tot rubber- en olie-winning in Suriname. 1942, 1943 1 omslag 740 http://proxy.handle.net/10648/537ef05f-7104-4630-87cc-6eddb6c601d5 Stukken betreffende een mislukte expeditie van de Amerikaanse rubberexpert J. le Van naar het Wilhelmina-gebergte. 1943 1 omslag 741 http://proxy.handle.net/10648/be95dac2-69cb-4d4e-8320-2d4ac9c44e65 Stukken betreffende verzoeken van Nederlandse houtindustrieën om grote concessies voor houtexploitatie en de activiteiten van J.W. Gonggrijp en D. Burger als gouvernementsadviseurs naar aanleiding van deze verzoeken. 1946-1947 1 omslag 742 http://proxy.handle.net/10648/6ab2421a-640d-48a7-b231-ef6535b4b5e0 Ingekomen brief van curatoren van de Technische Hogeschool in Delft, houdende een kostenopgave voor onderzoek naar de waarde van Surinaamse gesteenten. Afschrift, met begeleidbrief van de Raadadviseur. Mei 1950 2 stukken 743 http://proxy.handle.net/10648/31e3640a-77ca-4b3d-9912-099976dbff33 Stukken betreffende de vaststelling van Surinaamse mijnverordeningen. 1951 1 omslag 744 http://proxy.handle.net/10648/ecec8e4a-56b4-4ee9-b37f-f666a1726933 Ingekomen afschrift van een rapport van de directie van de Maatschappij van Fijnhouthandel n.v. in Amsterdam aan de Deviezencommissie, houdende verslag van zijn werkzaamheden in Suriname, met begeleidbrief. 21 november 1951 2 stukken 5.2.8.4 Industrie 745 http://proxy.handle.net/10648/92bc959e-6e77-4f75-8f91-5d36a65322cb Telegramwisseling met de gouverneur van Curaçao over het verzoek van de Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij (C.P.I.M.) om arbeidskrachten. Oktober 1942 2 stukken 746-747 Stukken betreffende de suikerfabriek op de plantage Mariënburg. 1943-1951 2 omslagen 746 http://proxy.handle.net/10648/453b904d-9195-430a-b6df-bc0f53adce33 Stukken betreffende een onderzoek van de gouverneur naar de mogelijkheid van sluiting van de fabriek, 1943-1944 747 http://proxy.handle.net/10648/d7c0ba31-a24b-4125-bd43-351e6b36cb55 Ingekomen stukken betreffende exploitatieproblemen van de fabriek, 1949, 1951 748 http://proxy.handle.net/10648/8d7099fe-4caf-48b2-b23c-b73aef9a3565 Stukken betreffende een verzoek van K.J. van Hakvoort om ondersteuning van een door hem op te richten vismeelfabriek. Juni-augustus 1946 1 omslag 749 http://proxy.handle.net/10648/a4688c9d-b48c-47a2-affa-ce2bb33e09e5 Stukken betreffende voorstellen van J.H. Zanders en J.J.H. Boonen tot de oprichting van een kleiwarenfabriek. September-december 1947 1 omslag 750 http://proxy.handle.net/10648/e90c04b2-0f3f-41ef-a2a4-fd6b13228fe9 Ingekomen rapporten, houdende voorstellen tot verbetering van de citrusindustrie in Suriname. April, juni 1951 1 omslag 2.2.8.5 Handel 2.2.8.5.1 Binnenlandse markt 751 http://proxy.handle.net/10648/fe9e1f3e-bbf4-415c-81a5-358a373888b6 Ingekomen besluit van de directeur van Sociale en Economische Zaken, houdende voorschriften inzake het vergunningenbeleid bij de verkoop van rijst en padi. Maart 1944 1 omslag 752 http://proxy.handle.net/10648/93b418e8-260e-44a2-8fb7-b2c283ca1e96 Nota van de gouverneur aan de directeur van Sociale en Economische Zaken naar aanleiding van een klacht van de aannemer Durgaram over de toewijzing van hout en autobanden, met ingekomen antwoorden. Maart-april 1944 3 stukken 753 http://proxy.handle.net/10648/1c6e7132-e031-4ad6-8b6c-f0f71ab8ad84 Stukken betreffende een verzoek van de gouverneur aan de Nederlandse regering om hulp wegens een tekort aan spijsvetten. Oktober-november 1946 1 omslag 754 http://proxy.handle.net/10648/e66d3549-2c97-4540-8b78-ac5deb39d1c4 Ingekomen nota van de administratie van Financiën betreffende tijdens de Statenvergadering van 27 juli 1946 gemaakte opmerkingen over de prijzen van enkele goederen in Suriname. Juli 1947 1 stuk 755 http://proxy.handle.net/10648/f8e5ffed-5ab3-4232-8857-61733f7b990e Stukken betreffende door de gouverneur te treffen maatregelen ter voorkoming van een tekort aan padi. 1947 1 omslag 756 http://proxy.handle.net/10648/ad81ae02-7f47-4e64-9b25-a5d322bbdf39 Ingekomen rapport van H. van Dam over een te vestigen melkinrichting in Paramaribo met bijlage over de toestand van de veehouderij. Getypt. 1950 1 omslag

Zie ook het archief van de beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, inventarisnummer 212.

757 http://proxy.handle.net/10648/a7e71784-9a27-408d-8a02-9da98bc3240c Ingekomen rapport van het kantoor van prijszetting en distributie naar aanleiding van een anonieme klacht van handelaren en boeren over het justitieel vervolgingsbeleid van overtredingen van prijsvoorschriften, met bijlagen. Januari-februari 1951 3 stukken
2.2.8.5.2 Handel met het buitenland 758 http://proxy.handle.net/10648/ac81a903-0e99-4b84-a495-fa150cb99b4b Ingekomen rapport van het ministerie van Koloniën over de regeling van het handelsverkeer in oorlogstijd, met bijlagen. Gestencild. 13 oktober 1939 1 omslag 759 http://proxy.handle.net/10648/7030f111-3ac0-49c7-93e0-d4ae49ba8d0c Briefwisseling met de Nederlandse regering en de procureur-generaal over een ontwerp-wet Rechtsverkeer in Oorlogstijd. November, december 1939 1 omslag 760 http://proxy.handle.net/10648/bd7d4dec-f73a-48a0-9902-a1b22760de1b Stukken betreffende onderzoeken naar de politieke betrouwbaarheid van handelsondernemingen. 1940-1943 1 omslag 761 http://proxy.handle.net/10648/70ea1d01-45a1-40b3-9eb6-da997ec01074 Briefwisseling met de gouverneur van Brits-Guyana over de levering van levens- en vervoermiddelen aan deze kolonie. 1942-1943 1 omslag 762-763 Stukken betreffende maatregelen, genomen in het kader van de wet Rechtsverkeer in Oorlogstijd. 1941, 1944 2 omslagen 762 http://proxy.handle.net/10648/458af462-e341-4a0a-bca2-bac26522a45c Controle op het handelsverkeer. 763 http://proxy.handle.net/10648/34f00029-dcb8-48f5-b356-08ff725c5f6b Controle op het geldverkeer. 764 http://proxy.handle.net/10648/c2522188-2af8-4a16-863d-1fd52452850a Briefwisseling met J.H.W. Boreel, oudstaanwezend zee-officier te Paramaribo, over de bevoegdheden van de handelsbeschermingsofficier aldaar. December 1943 3 stukken 765 http://proxy.handle.net/10648/b2ad3351-88ac-4c16-a353-3401d845da37 Ingekomen rapporten van de Inlichtingendienst naar aanleiding van beschuldigingen van de U.S. Navy-observer van transacties met de vijand door Surinaamse bedrijven, met minuut-rapport aan het ministerie van Koloniën. 1943-1944 1 omslag 766 http://proxy.handle.net/10648/1e004ed4-e6ed-4f60-9019-09df2ce3ce93 Stukken betreffende berichten over geringere behoefte aan bauxiet uit Suriname in de Verenigde Staten. 1943-1944 1 omslag 767 http://proxy.handle.net/10648/50323d73-163a-4aee-ae45-36c602988425 Ingekomen verslagen van een Surinaamse economische en militaire missie naar Brazilië. 1943, 1944 1 omslag 768 http://proxy.handle.net/10648/15430782-1c06-4ebd-adcf-9bbd3d91daa5 Briefwisseling over enige aangevoerde voedingsmiddelen. September-december 1944 4 stukken 769 http://proxy.handle.net/10648/255fbb00-b1e4-4370-aa3e-151d524d606b Ingekomen verslagen van de Nederlandse delegatie voor de tweede zitting van de voorbereidende commissie van de internationale conferentie voor handel en werkgelegenheid, met begeleidbrieven van de secretaris-generaal van Overzeese Gebiedsdelen. Mei-juli 1947 1 omslag 770 http://proxy.handle.net/10648/d0717921-6d42-4ab8-a150-5c010ff57d3c Stukken betreffende de deelneming van Suriname aan een zending van het Koninkrijk der Nederlanden naar Caracas ter bespreking van de handels- en douaneregelingen tussen de Nederlandse Antillen en Venezuela. 1949-1950 1 omslag 771 http://proxy.handle.net/10648/892b3997-bf87-4578-8e68-b678170c1480 Ingekomen overzicht van het Algemeen Bureau voor de Statistiek van zijn werkzaamheden, met modelstaten betreffende de invoer van levensmiddelen en genotmiddelen over de jaren 1925-1947 in Suriname. September 1948 1 omslag 772 http://proxy.handle.net/10648/07be7164-7d09-4b4d-a038-eecf45b8a09b Ingekomen verslag van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel over het jaar 1947. Gestencild. 1948 1 stuk 773 http://proxy.handle.net/10648/c046180c-c977-418a-8a9a-060cc3f52587 Telegramwisseling met het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over de door Nederland te heffen invoerrechten op verscheidene goederen. 1949-1951 1 omslag 774 http://proxy.handle.net/10648/b50d1da5-2b7a-4296-925f-81895a3066fe Telegramwisseling met het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over de wijze, waarop olieleveranties uit Trinidad moeten worden betaald. Oktober-november 1950 4 stukken
2.2.8.6 Bankwezen 775-778 Stukken betreffende de Surinaamsche Bank. 1938-1949 775 http://proxy.handle.net/10648/be31b3e4-a751-4739-8faf-f6427d069953 Ingekomen rapporten van de gouvernements-commissaris van de Surinaamsche Bank over de wenselijkheid van veranderingen in de beheersorganisatie van de bank, 1938-1939 1 omslag 776 http://proxy.handle.net/10648/7c5d3bee-8b24-4024-a0b3-3119bde47187 Briefwisseling, gevoerd naar aanleiding van de rapportage van de gouvernements-accountantsdienst over het beheer van de bank in de periode 1940-1944, Juni-september 1944 1 omslag 777 http://proxy.handle.net/10648/06c18daf-d7de-41d7-aeef-f831fbd65956 Telegramwisseling met de Nederlandse Financiele Economische en Scheepvaartmissie in New York over de bij de Surinaamsche Bank aanwezige rekeningen, Januari 1945 2 stukken 778 http://proxy.handle.net/10648/8fa63da4-103f-49a0-8ab7-7ccd1aad6274 Briefwisseling met het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen over de eventuele overneming van de Surinaamsche Bank door de Nederlandsche Handelmaatschappij, Januari-februari 1949 1 omslag 779 http://proxy.handle.net/10648/67492e21-cb9e-4127-8266-e9211a8c0a2a Ingekomen brief van de directeur van de n.v. Assurantie-Maatschappij "De Nederlanden van 1845", in Willemstad (Curaçao), houdende dankbetuiging voor gelukwensen van de gouverneur wegens het honderdjarig bestaan van de maatschappij. 16 april 1945 1 stuk 780 http://proxy.handle.net/10648/30e0839b-b1e1-48fa-a3a0-2626761ab37e Briefwisseling met de Curaçaosche Handel-Maatschappij n.v. naar aanleiding van haar zestigjarig jubileum. Oktober 1950 2 stukken
2.2.9 Openbare werken 781 http://proxy.handle.net/10648/343c08fb-06cb-454f-b831-ba1806defd1d Ingekomen nota van S. Seliwanovsky, directeur van het departement van Openbare Werken en Verkeer, houdende commentaar op het onderhoud van de straten en de woningbouw in Paramaribo. 19 juni 1945 1 stuk 782 http://proxy.handle.net/10648/c8e7f1f4-451a-4dfe-9aa7-4238608adcc8 Stukken betreffende een bezoek van een delegatie van de P.T.T. uit Nederland aan Suriname ter bevordering van het herstel van communicatiewegen. Augustus 1946 1 omslag 783 http://proxy.handle.net/10648/31d3329a-f544-47fb-b804-5c0358265e91 Stukken betreffende voorstellen van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen tot exploratie van Suriname door luchtkartering. 1946-1947 1 omslag 784 http://proxy.handle.net/10648/586daebe-7a5d-471e-9064-42ebe32a1f5f Briefwisseling met de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over de overname van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij door het gouvernement. Juli 1948 1 omslag 785 http://proxy.handle.net/10648/32ff8381-b582-4f1b-ba97-a8aaedd17bf1 Ingekomen exemplaar van de oprichtingsakte van de stichting Bouwgrondexploitatie Suriname. Gedrukt. 15 december 1950 1 stuk 786 http://proxy.handle.net/10648/e627a7b0-6b99-4507-8094-79d1c71a0f47 Ingekomen brief van J.T. Bodet, directeur-generaal van de United Nations Educational and Scientific Organization, houdende aankondiging van een bezoek van C. Ozanne aan Suriname ter bestudering van de technische mogelijkheden van radio, pers en film aldaar. 19 januari 1950 1 stuk 787 http://proxy.handle.net/10648/2500a228-1516-42fa-9978-ab901a2e31a7 Ingekomen rapport van de districtscommissaris in Nickerie en de procureur-generaal van het Hof van Justitie over individuele ingrepen in de waterhuishouding van irrigatiewerkzaamheden. April 1950 2 stukken 788 http://proxy.handle.net/10648/50392c6c-a680-4571-948f-35077f158473 Doorslag van een rapport van J. Broerse over "de toestand op de markt te Paramaribo" en een begeleidbrief aan de landsminister van Economische Zaken. 17 augustus 1950 2 stukken 789 http://proxy.handle.net/10648/828526f7-a829-40e1-ae89-3295b5b2c84d Doorslag van een circulaire aan diverse diensten naar aanleiding van een aanbeveling van de Entreprises Métropolitaines et Coloniales in Parijs van steenslag en verhardingsmateriaal uit Frans-Guyana. 3 oktober 1951 1 stuk 790 http://proxy.handle.net/10648/de14de29-87d4-41c0-a1c3-2233c1a4b591 Ingekomen adres van M.M. Baank, houdende een klacht over de afwijzing van zijn radiocauserieën door de Algemene Vereniging Radio Omroep Suriname, met doorslag van het antwoord. Oktober 1951 2 stukken 791 http://proxy.handle.net/10648/47b4dcee-7b72-4b13-9302-1f5ce17c2962 Stukken betreffende een door het Koninkrijk te sluiten overeenkomst met de Verenigde Staten over assistentie bij de luchtkartering van Suriname. 1951 1 omslag 2.2.10 Verkeer 2.2.10.1 Scheepvaart 792 http://proxy.handle.net/10648/8af3fb95-6662-4b93-8d9a-e7830cc896f6 Stukken betreffende regeling van het vervoer van bauxiet over zee. 1939, 1941-1943 1 omslag 793 http://proxy.handle.net/10648/a9c97672-8f9a-42eb-950d-a0506c62cfd2 Ingekomen brief van L. Swilders met notulen van de vergadering van de Raad van Commissarissen van de n.v. Gemengd Bedrijf Vaartuigendienst van Suriname. April 1940 2 stukken 794 http://proxy.handle.net/10648/7e73172b-9bbd-4edd-b89e-67fe410647aa Stukken betreffende een onderzoek naar het uitlekken van geheime scheepsroutes. 1941 1 omslag 795 http://proxy.handle.net/10648/fc4733ab-1dd6-45d2-a42b-a962e821929e Stukken betreffende het Britse toezicht op Engelse schepen, die Suriname aandoen. 1941-1942 1 omslag 796 http://proxy.handle.net/10648/65cdc973-31f3-46b1-9ca2-abc08b234728 Stukken betreffende de controle op de verzekering van scheepsladingen en op de scheepsadministratie. 1941, 1943 1 omslag 797 http://proxy.handle.net/10648/ac630be2-1215-48c8-ae89-643c31416e3e Briefwisseling met de minister van Koloniën over de uitsluiting van schepen van de n.v. Gemengd Bedrijf Vaartuigendienst van Suriname van vordering voor de nationale koopvaardij. Mei-oktober 1942 1 omslag 798 http://proxy.handle.net/10648/b8ad809e-f0bc-4059-abb9-1e67d20e0f7c Minuut-telegram aan de minister van Koloniën naar aanleiding van een bijgevoegde nota van de procureur-generaal over het prijsrecht van door het Nederlandse koninkrijk opgebrachte schepen. September, oktober 1942 2 stukken 799 http://proxy.handle.net/10648/852a2ec9-4434-4826-a06e-ce923dfe6b9e Stukken betreffende de invoering van een militair loodswezen in de binnenwateren van Suriname. 1942-1943 1 omslag 800 http://proxy.handle.net/10648/4ad576c7-4552-443d-89e2-c0fcbefc06b3 Stukken betreffende convooibescherming bij de invoer van levensmiddelen en wapens. 1942-1943 1 omslag 801 http://proxy.handle.net/10648/0d873cf6-141e-49f3-9eb7-6f894f5538fe Stukken betreffende het toezicht van de U.S.A. Navy-observer op de vaart van schepen op Suriname. 1942-1943 1 omslag

Zie ook inventarisnummer 765.

802 http://proxy.handle.net/10648/0a565627-eebf-4fbe-b73f-45536afbccbc Briefwisseling over de activiteiten van het Prinses Margrietfonds ter ondersteuning van oorlogsslachtoffers der Nederlandse handelsvloot en hun nabestaanden. 1942-1945 1 omslag 803 http://proxy.handle.net/10648/5f3209b6-9d55-47bd-8a21-785830ceed87 Stukken betreffende de pensionering van nabestaanden van opvarenden op het in 1942 getorpedeerde Noorse stoomschip Nordvanger. 1942-1944 1 omslag 804 http://proxy.handle.net/10648/3d256cd4-57f2-430d-a08e-19f3c4634567 Stukken betreffende klachten van Amerikaanse officieren over de onoplettendheid van de Surinaamse havenwacht en hieruit ontstane conflicten tussen de marine en Jongbloed, agent van de K.N.S.M. 1943-1944 2 omslagen 805 http://proxy.handle.net/10648/8e91109a-ad25-434a-a6ca-dac7696128c3 Telegramwisseling met het ministerie van Koloniën over de vaststelling van een koninklijk besluit inzake het niet-opnemen van geheim te houden gegevens in scheepsverklaringen. Maart 1944 2 stukken 806 http://proxy.handle.net/10648/5197517d-a37a-4d04-8b7f-2691ec7b95a9 Ingekomen rapporten over klachten van de directie van de n.v. Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij in Paramaribo over een vermeend gebrek aan medewerking van de militaire havencommandant bij het lossen van Amerikaanse olietankers. April 1944 1 omslag 807 http://proxy.handle.net/10648/083d094c-4932-4725-818d-0c4670f75632 Stukken betreffende verzoeken van de K.N.S.M. om in Suriname aan te monsteren Nederlandse onderdanen te ontheffen van het Vaarplichtbesluit 1942. 1944 1 omslag 808 http://proxy.handle.net/10648/88affaf9-0863-4381-8466-f064b5dd049d Stukken betreffende de plaatsing van vaarplichtige Nederlands-indische schepelingen in Suriname. 1944-1945 1 omslag 809 http://proxy.handle.net/10648/0e563698-f2b9-4763-82a9-92f902f8b1a8 Briefwisseling met de gouverneur van Brits-Guyana over de havenbewaking en de noodzaak van de bewaking van bauxiettransporten. Februari-april 1945 3 stukken 810 http://proxy.handle.net/10648/b71b1e86-b34f-47e4-ab5f-fd86b015328b Stukken betreffende een onderzoek van de gouverneur naar mogelijkheden voor passagiersvervoer naar Nederland. Juli-augustus 1945 1 omslag 811 http://proxy.handle.net/10648/4f6ea32a-9df2-45ec-a57e-b60a7fc9185c Ingekomen brief van de voorzitter van de Rijkscommissie voor de machinisten-examens over de door de vereniging "Justitia Pietas Fides" te vervullen rol bij de aanwerving van inheemse stuurlieden en machinisten in Suriname. 30 december 1946 1 stuk 812 http://proxy.handle.net/10648/c2d2fcb6-f3ab-46d5-9b01-efbd23e0024f Stukken betreffende de aanbieding van speedboten door het gouvernement van Curaçao. Augustus-September 1948 1 omslag 813 http://proxy.handle.net/10648/5f548ce4-6e5d-482b-a909-129731eff40a Ingekomen nota van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij n.v. naar aanleiding van klachten over de ongeregelde frequentie van het transport van goederen uit Suriname naar Nederland, met begeleidbrief. 7 juli 1948 2 stukken 814 http://proxy.handle.net/10648/1f440c0f-c572-488d-8163-74062afa5095 Ingekomen stukken over de bestuurlijke organisatie en de exploitatie van de Scheepvaartmaatschappij Suriname. 1949-1951 1 omslag 815 http://proxy.handle.net/10648/6b95bb48-db4a-4b97-9db4-8fcabf0f0253 Ingekomen nota van de directie van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij n.v. over de afgelasting van een transport van een excursie van studenten naar Suriname, met doorslag van het antwoord. Juni 1950 2 stukken 816 http://proxy.handle.net/10648/0020e235-e14f-46a7-b326-941e7da844d6 Ingekomen adres van H.G. Souda om hernieuwde aanstelling in dienst bij de K.N.S.M., met briefwisseling. Juni-juli 1951* 3 stukken 817 http://proxy.handle.net/10648/3433c98c-0a9a-4512-a539-cb5ee0c7621b Doorslag van een nota van de gouverneur aan de landsregering, houdende verzoek om advies inzake de herleving van het verdrag tussen Nederland en Japan van 1933, inzake de vrijdom van belasting van Nederlandse schepen aldaar, met bijlagen. 5 december 1951 3 stukken 818 http://proxy.handle.net/10648/a43bfa48-0144-4974-a3f0-f6f9a4cff0a5 Ingekomen nota van de landsminister van Openbare Werken en Verkeer ter begeleiding van een rapport over perspectieven ten aanzien van de berging van het wrak van de Goslar in de Surinamerivier, met bijlagen. 5 december 1951 1 omslag
2.2.10.2 Luchtvaart 819 http://proxy.handle.net/10648/10a74102-028d-40ca-8732-a76a8251ae15 Stukken betreffende de verlening van concessies aan de Pan American Airways voor de aanleg van een luchthaven nabij Zanderij. 1940-1945 1 omslag 820 http://proxy.handle.net/10648/642a0047-076c-4438-a53f-ff1d5d1b5e3b Ingekomen klacht van het hoofdkwartier der Amerikaanse strijdkrachten in Suriname over het negeren van stoptekens voor de gelijkvloers kruisende startbanen van het vliegveld Zanderij door vrachtwagenchauffeurs van het Nederlandse leger. 9 maart 1944 1 stuk 821 http://proxy.handle.net/10648/c9e4c9cb-403e-4b45-b9e6-9e7cf0214d4b Briefwisseling naar aanleiding van jubilea van de K.L.M. 1944, 1949 1 omslag 822 http://proxy.handle.net/10648/c53df830-3140-41d7-a057-cca3cffeb002 Stukken betreffende de exploitatie van het door de Pan American Airways gebouwde vliegveld Zanderij. 1946-1950 1 omslag 823 http://proxy.handle.net/10648/eeff1d9d-27a6-4613-8bee-f3d7ff587848 Stukken betreffende een antecedentenonderzoek naar het gedrag tijdens de oorlog van een door de K.L.M. aan te wijzen vertegenwoordiger in Suriname. November december 1948 1 omslag 824 http://proxy.handle.net/10648/a6bfdb0e-7520-4781-9736-4011c34b0187 Stukken betreffende een voorstel van de K.L.M. in Nederland tot de inrichting van een groot hotel in Paramaribo. 1948-1949 1 omslag 825 http://proxy.handle.net/10648/7daac994-9a09-4d62-9171-499492c790e4 Stukken betreffende de toekenning van concessies aan L. Jägers voor binnenlandse vluchten in Suriname. April-juni 1951 1 omslag 826 http://proxy.handle.net/10648/cc974153-b10d-4552-bcdb-b3707242a96e Briefwisseling met mejuffrouw E. Hix, correspondente van een rubriek "strange as it seems", naar aanleiding van een door haar gesignaleerd bericht over de weg van Onverwacht naar Zanderij. Oktober 1951-januari 1952 4 stukken 827 http://proxy.handle.net/10648/308d667a-1aab-4ebc-a363-2f94c4ed0554 Stukken betreffende onderhandelingen tussen het Koninkrijk en de Verenigde Staten over een tussen beide landen te sluiten luchtvaartovereenkomst. 1951 1 omslag 2.2.11 Onderwijs en wetenschap 828 http://proxy.handle.net/10648/d1448b7d-7782-44b3-8b39-ee986dc0ef07 Ingekomen overdruk van een verslag van een natuurwetenschappelijke expeditie door de entomoloog D.C. Geyskes naar de Marowijne in de Caribbean Commission Monthly Information Bulletin, met begeleidbrief. 12 april 1950 2 stukken 829 http://proxy.handle.net/10648/256ad77b-99ed-4387-8abd-dac5bdab1704 "Beroepskeuze en voorlichting", brochure, uitgegeven door het departement van Sociale Zaken en Immigratie ten behoeve van de U.L.O.en M.U.L.O.examinandi. 30 augustus 1950 1 omslag 830 http://proxy.handle.net/10648/4d6e8894-d8d7-480c-b167-c3de1dce700d Afschrift van een nota van de landsminister van Onderwijs en Volksontwikkeling aan de Regeringsraad ter begeleiding van een voorstel van de gouvernementsscheikundigen A.R. Guljé en D. Spruit tot inrichting van een Centraal Chemisch Laboratorium. 19 September 1950 1 stuk 831 http://proxy.handle.net/10648/ff81eef0-4401-41e5-87fb-e78f30ca8f76 Ingekomen rapporten van personeelsleden van het departement van Onderwijs en Volksontwikkeling over alfabetiseringsactiviteiten in de districten en het bosland. 1950 1 omslag 832 http://proxy.handle.net/10648/1990a5f3-4048-4a20-b684-0cc3e63e6de9 Briefwisseling, gevoerd naar aanleiding van de toezending van een dissertatie van J.H.E. Ferrier over "De Surinaamse samenleving als sociaal-paedagogische opgave". November-december 1950 3 stukken 833 http://proxy.handle.net/10648/ed85a9b8-39ba-401d-a6aa-a02d13b1af28 Ingekomen "verslag van het onderwijs in Suriname gedurende het jaar 1949" door het departement van Onderwijs en Volksontwikkeling. Gestencild. 1950 1 deeltje 834 http://proxy.handle.net/10648/8456318f-3a65-4161-aa4f-6e50dfa86a98 Briefwisseling met bestuurs- en directieleden van het St.Aloysius Jongenspatronaat in Paramaribo. 1950-1951 1 omslag 835 http://proxy.handle.net/10648/ce34733f-60b0-43f5-b8f0-3cb6ad4b30de Ingekomen nota van H. van Boheemen over de organisatie van het departement van Onderwijs en Volksontwikkeling en het Voorlichtingsbureau, met bijlagen. 8 april 1951 1 omslag 836 http://proxy.handle.net/10648/50fcaeab-33e4-4aac-a164-55d40c9977da Ingekomen nota van het departement van Onderwijs en Volksontwikkeling over de reorganisatie van het ambachtsonderwijs in Suriname. 23 mei 1951 1 stuk 837 http://proxy.handle.net/10648/101ec3bf-aa96-412f-bb3d-cc98b3ffc2e0 Stukken betreffende de oprichting van een Vereniging van Wetenschappelijke Werkers in Paramaribo. 1951 1 omslag
1.2.12 Sociale Zaken 838 http://proxy.handle.net/10648/ab88b36c-7711-4f7e-bef1-4e9f8b354763 Stukken betreffende de instelling van een departement van Sociale Zaken en de vervulling van de functies in dit departement. Januari-maart 1944 1 omslag 839 http://proxy.handle.net/10648/90106f12-d9b1-4443-a710-f0505ca06fd5 Concept van een openingsrede, gehouden door de gouverneur bij de eerste bijeenkomst van een commissie ter bestudering van jeugdvraagstukken. Maart 1944 1 stuk 840 http://proxy.handle.net/10648/f6ce3b12-3369-40e8-86b2-5c06520a88a2 Stukken betreffende de uitzending van mr F.H.R. Lim A Po als werknemer-adviseur voor Suriname naar de internationale arbeidersconferentie in Philadelphia. Maart-april 1944 1 omslag 841 http://proxy.handle.net/10648/eb4a9d75-2dc9-430a-96cc-5b74a7cd530a Concept-landsverordening, houdende wijziging van de arbeidsgeschillenverordening, met bijlagen. 25 maart 1946 1 omslag 842 http://proxy.handle.net/10648/55c553a2-efd2-4ae1-afdc-22e7dce9331f Ingekomen adres van de "werkgever" P. Payens, houdende bezwaren tegen de benoeming van mr F.H.R. Lim A Po als voorzitter van de bemiddelingsraad, met nota van het departement voor Sociale Zaken en Immigratie. 1, 2 September 1948 2 stukken 843 http://proxy.handle.net/10648/31a1a31f-aff0-440f-ba56-2682d9e09181 Stukken betreffende een verzoek van J.D. Ponit om een vergoeding voor zijn daden ter ondersteuning van het gouvernementele gezag tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1950-1951 1 omslag 844 http://proxy.handle.net/10648/c5eb132e-ac5c-4b0d-ada4-bf2b27b65ef7 Aantekeningen van de gouverneur naar aanleiding van een advies van de Kamer van Koophandel in Suriname over de invoering van een ongevallenverzekering. Z.j 1 stuk 2.2.13 Kerkelijke aangelegenheden 845 http://proxy.handle.net/10648/37a0c34c-eb93-4875-9f45-fac05195962c Stukken betreffende een verzoek van ds D. Mulder, Nederlands-Hervormd predikant, om een betrekking buiten Suriname. December 1943-februari 1944 1 omslag 846 http://proxy.handle.net/10648/f139e182-06fe-46f7-8d77-e6d4fe2048b8 Ingekomen adres van J. Strang, houdende mededeling van een telegram van enige Rooms-Katholieken in Suriname naar aanleiding van een protest van de Rooms-Katholieke Partij van Curaçao tegen de Nederlandse regering in Londen. 14 augustus 1944 1 stuk 847 http://proxy.handle.net/10648/d786d4d6-c05d-4302-8d2e-1884dc9d6b6d Doorslag van een brief van de gouverneur aan de aartsbisschop van West-Indië houdende uitnodiging om in het gouverneurshuis te logeren tijdens zijn herderlijk bezoek aan Suriname, met bijlagen. Juni 1950 3 stukken 848 http://proxy.handle.net/10648/86c4ceb0-c7e0-49eb-ad3b-ce206d3bf66f Ingekomen afschriften van stukken, afkomstig van een commissie van goede diensten, opgericht naar aanleiding van een conflict binnen de Nederlandse Hervormde Gemeente tussen ds Paap en ds Bijleveld. 1950 1 omslag 2.2.14 Volksgezondheid 849 http://proxy.handle.net/10648/a190b3c1-35f4-4ba0-9950-4396bc957a4e Ingekomen rapport van professor L. Knapper over de toestand van 's Lands Hospitaal in Paramaribo, met afschrift van rapport van dezelfde aan de minister van Koloniën over de mogelijkheid tot aanwending van Surinaamse krachten bij de oprichting van een medische dienst in Nederlandsch-Indië. 26 maart 1943 1 omslag 850 http://proxy.handle.net/10648/5f236cd8-ee34-462e-a4a6-3383d16eb4db Stukken betreffende een bezoek van een waarnemer naar het 54e en 55e congres van de Bond van militaire chirurgen van de Verenigde Staten ter voorbereiding van sanitaire maatregelen in Suriname. 1948-1949 1 omslag 851 http://proxy.handle.net/10648/d8a8e72f-ddd7-4240-a4d3-7298f9b51432 Ingekomen rapport over de opleiding en specialisering van Surinaamse geneesheren in Nederland door een daartoe ingestelde commissie van hoogleraren in Leiden. Gestencild. 1 maart 1950 1 omslag 852 http://proxy.handle.net/10648/0433a3f5-736a-43b5-9f80-38b1c9c453a9 Briefwisseling naar aanleiding van de oprichting van het Wit-Gele Kruis Suriname. Augustus 1950 3 stukken 853-854 Stukken betreffende problemen inzake de directie van ' s Lands Hospitaal in Paramaribo. 1950 2 omslagen 853 http://proxy.handle.net/10648/630479c7-130a-4614-9933-b6866c99a550 Klacht van de directeur dr H.C. van Ommeren over de ondeskundigheid van zijn radiologisch, röntgenologisch en gynaecologisch personeel, September-oktober 1950 854 http://proxy.handle.net/10648/039ad1d0-39d0-425c-be23-59e33a109657 Klacht van de Staten van Suriname op een interpellate van D.G.A. Findlay over het ontslag van dr H.C. van Ommeren, houdende verzoeken om de Staten al dan niet te ontbinden, 1950 855 http://proxy.handle.net/10648/9d4e24b5-56c1-46e7-a3bb-2081271d28ce Ingekomen afschrift van een adres van de Medische Zending van de Evangelische Broedergemeente aan de landsminister van Volksgezondheid om subsidie. 18 november 1950 1 stuk 856 http://proxy.handle.net/10648/f03e0c69-7fab-4a74-a703-c94ea70c90df Ingekomen brief van de particuliere secretaris van prins Bernhard, houdende verzoek om inlichtingen over de behoeften aan ondersteuning van het St. Vincentiusziekenhuis in Paramaribo in verband met een mogelijke aanbeveling, met bijlagen en doorslag van het antwoord van de gouverneur. November 1950 4 stukken 857 http://proxy.handle.net/10648/f4964173-0d62-4dad-8b9b-c04d3f9848d8 Ingekomen "Rapport in verband met de voorgenomen inrichting van een radio-therapeutisch instituut in Suriname" door S. van Praag, met bijlage. 1950 1 omslag 858 http://proxy.handle.net/10648/3a89d76d-730f-421c-886c-4adabb7a7ec5 Ingekomen rapport van R.D.G.Ph. Simons, privaatdocent aan de Rijksuniversiteit in Leiden (Nederland) over "de leprabestrijding in Suriname en de noodzakelijkheid harer reorganisatie", met bijlagen. 1950 1 omslag 859 http://proxy.handle.net/10648/475983d9-ad69-4846-8f3d-2df603d06d47 Stukken betreffende contacten tussen het gouvernement en de Panamerican Sanitary Organisation in verband met de opleiding van medici en congressen van deze organisatie. 1950-1951 1 omslag 860 http://proxy.handle.net/10648/e0486455-ef01-4d46-a8f5-c38dd1e8dcc0 Dossier inzake de oprichting van een longhospitaal in Paramaribo en de daaraan verleende steun door het Koningin Wilhelminafonds. 1950-1951 1 omslag 861 http://proxy.handle.net/10648/133ede2a-bc1e-440f-a14b-ebcb9e7ec0da Stukken betreffende een verzoek van de Internationale Vereniging van Doofstommenzorg om oprichting van een Surinaamse afdeling. Juli-augustus 1951 1 omslag 862 http://proxy.handle.net/10648/dd6aa862-fbde-42d8-a9a6-cc304610a1b7 Ingekomen nota van de gouvernementsgeneesheer over het ressort Saramacca over de gezondheidstoestand aldaar in juli 1951. Augustus 1951 1 stuk 2.2.15 Diversen 863 http://proxy.handle.net/10648/6a091d95-84c4-49b5-83fc-db9e80cf7a5a Ingekomen brief van het secretariaat van het Prins Bernhardfonds naar aanleiding van een voorstel van prins Bernhard tot de oprichting van een Surinaamse afdeling van het fonds, houdende toezending van statuten en brochures ter nadere informatie van het fonds. 17 februari 1950 1 omslag 864 http://proxy.handle.net/10648/06f55a85-6554-49a0-bd0f-38fc140992f6 Ingekomen telegram van Zaal betreffende het gebruik van tabulators in Curaçao voor de uitwerking van gegevens van de volkstelling. 26 april 1950 1 stuk 865 http://proxy.handle.net/10648/540625a8-56db-41ae-9ab1-ac471105a5d7 Doorslag van een nota van mr M. de Niet, vaarnemend gouverneur van Suriname, aan de landsminister van Onderwijs en Volksontwikkeling over een verzoek van de gymnastiekvereniging "Thesos" om subsidie. 12 juni 1950 1 stuk 866 http://proxy.handle.net/10648/5a3eafd2-0a10-4d24-9f94-8d7898ef25c1 Doorslag van een brief van de gouverneur aan Prins Bernhard over de aanbieding van een kanon aan Suriname en over een sollicitatie voor de rechterlijke macht. 27 September 1950 1 stuk 867 http://proxy.handle.net/10648/63d39c72-f907-46ad-8f9d-6486e04dfa77 Stukken betreffende de terbeschikkingstelling van prijzen voor sportwedstrijden. 1950-1951 1 omslag 868 http://proxy.handle.net/10648/7aff1346-d4d5-4a39-9157-a0b318afff43 Doorslag van een nota aan de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, houdende een voorstel om de nieuwe P.C.J.-zender van de Wereldomroep in Suriname te laten bouwen. 14 december 1951 1 stuk
3 BUITEN REGISTRATIE GEHOUDEN STUKKEN 3.1 Vertrouwelijke kabinetsbescheiden 3.1.1 Stukken van algemene aard 869 http://proxy.handle.net/10648/18b57797-e1ed-476e-9d04-19612471aa9c Ingekomen nota's bij mr J.C. Brons, aangewezen als waarnemend gouverneur van Suriname, van de aftredende gouverneur mr dr J.C. Kielstra, houdende overdracht van beleidsgegevens. 22 november 1943 en 2 januari 1944 1 omslag 870-873 Briefwisseling van gouverneur mr J.C. Brons, gerubriceerd als "Kabinet". 1945-1948 4 omslagen

Deze briefwisseling werd in een afzonderlijke serie genummerd. De serie is gedeeltelijk bewaard gebleven, maar werd later in dossiers en rubrieken verwerkt.

870 http://proxy.handle.net/10648/b6b3ffa1-c3ef-43d1-bdd5-f460731bc300 1945,genummerd 100-147. 871 http://proxy.handle.net/10648/9bc13438-0f2a-46d7-80a9-388bd9d55099 1946,genummerd 148-215. 872 http://proxy.handle.net/10648/d2937c8a-8d42-4719-b794-1a10eea7c6f1 1947,genummerd 217-259- 873 http://proxy.handle.net/10648/fdd6b154-46a3-49f7-aefc-6acd0420fe09 1948genummerd 260-269.
874 http://proxy.handle.net/10648/a7b9688c-cf96-49a8-81bd-7ada7dd487bb Agenda op de briefwisseling van gouverneur mr J.C. Brons, gerubriceerd "Kabinet". 1945-1948 1 deel 875 http://proxy.handle.net/10648/0dd52959-aed2-4436-aad0-d4a2af20a8a5 Algemene rapportage aan de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, houdende "commentaar op Surinaamse aangelegenheden". 1949-1950 1 omslag 876 http://proxy.handle.net/10648/cff60ffa-aaa2-456a-a010-826002deec26 Doorslagen van "politieke maandoverzichten", opgesteld door de gouverneur. 1951 1 omslag 877 http://proxy.handle.net/10648/d045e9fc-b973-4413-81b9-325496063450 Doorslagen van politieke maandoverzichten, opgesteld door de directeur van het Kabinet van de Gouverneur. Augustus-december 1951 1 omslag
3.2.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 3.1.2.1 Personeelsaangelegenheden 878 http://proxy.handle.net/10648/526e19b2-9ca8-4938-886a-dd7ba4c9fa3a Ingekomen brieven van de Algemeen Leider van de Volkstelling in Suriname en van zijn tegenstanders inzake een proces wegens smaad. Juli-oktober 1950 1 omslag 879 http://proxy.handle.net/10648/90d1489d-d04c-433a-ae98-02aa3e4c85d3 Doorslagen van nota's inzake het ambtelijk en huispersoneel van de gouverneur van Suriname. (1950) 2 stukken 880 http://proxy.handle.net/10648/bc68e704-edb1-4bb3-aff1-3fb1641c7e31 Briefwisseling van de gouverneur met het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over diens voorstel tot aanwijzing van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur als plaatsvervanger van de gouverneur. Juli-augustus 1951 4 stukken 3.1.2.2 Constitutionele aangelegenheden 881 http://proxy.handle.net/10648/b56347ab-7a36-46e6-9418-e643d645c365 Ingekomen voorontwerpen van rijksgrondwetten naar aanleiding van de Rondetafel-conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen. Gedrukt, gestencild. 1948 1 omslag 882 http://proxy.handle.net/10648/205b95fb-b83f-41ad-a32d-104a95bfc123 Ingekomen brief van J.M. Chirill, houdende aanbeveling van de belangen van de indianen bij de Ronde-Tafelconferentie, met briefwisseling hierover met mevrouw G.R. Schneiders-Howard. September-oktober 1948 1 omslag 883 http://proxy.handle.net/10648/dac3e593-d93c-41e0-8685-2d9fbb3e6aad Tekst van de Interimregeling 1950, met ontwerpen van regelingen en statuten. 1950-1951 1 omslag 884 http://proxy.handle.net/10648/fb030b5c-b972-469a-bc5f-82493378fd20 Ingekomen vertrouwelijke brief van A. Jonkers, hoofd van de zevende afdeling van het Nederlandse ministerie van Overzeese Gebiedsdelen over de uitvoering van enige bepalingen inzake Surinaamse vertegenwoordigers in Nederland en het postverkeer met de Nederlandse departementen. 13 februari 1950 1 stuk 885 http://proxy.handle.net/10648/a362d2c8-4e5f-42b6-ab35-04c501a61d15 Ingekomen nota van de secretaris-generaal van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, houdende mededeling van de benoemde leden van de Westindische Commissie. September 1951 1 stuk 886 http://proxy.handle.net/10648/6effd923-c6bd-4144-8e64-afc6c38627c6 Ingekomen afschrift van een nota van de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, houdende toelichting op enkele bepalingen inzake de samenstelling van de Staten van Suriname, met doorslagen van begeleidbrieven. 21, 22 September 1951 3 stukken 887 http://proxy.handle.net/10648/831c098a-5912-4b88-a8bd-d3f5192dafaa Doorslagen van rapporten van de gouverneur aan de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over politieke reacties binnen Suriname over de voorbereiding van de Rondetafelconferentie inzake een statuut. November-december 1951 1 omslag 3.1.2.3 Buitenlandse zaken 888 http://proxy.handle.net/10648/02f7f2ec-dccf-4f53-81cb-283f997c9536 Ingekomen afschriften van brieven van F.W. Craandijk, Nederlands gezant in Venezuela, over klachten van de voorzitter van het Surinaamse Rode Kruis, J.E. Ho A Sjoe, over zijn contacten met het gezantschap tijdens de vijfde Panamerikaanse Rode Kruisconferentie aldaar. Februari-maart 1948 1 omslag 889 http://proxy.handle.net/10648/0b0be591-5bd7-42f1-8529-6e8669b02117 Briefwisseling met C.H.J. Schuller tot Peursum, Nederlands gezant in Bogotá over de politieke toestand in Colombia en de kansen voor een conference aldaar. April 1948 2 stukken 890 http://proxy.handle.net/10648/107dd1d3-29b5-4e0f-90fa-e61bd0baa2ba Ingekomen fotokopie van een verslag van de derde zitting van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika van de Verenigde Naties in Montevideo door de Surinaamse delegatie. Juni 1950 1 omslag

Zie ook inventarisnummer 294

891 http://proxy.handle.net/10648/a3e1bba3-dd65-46f5-8b10-8cb38b5ab066 Ingekomen doorslag van een nota van het Nederlandse departement van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen aan de Nederlandse minister van Landbouws Visserij en Voedselvoorziening over de behartiging van Surinaamse belangen door de Nederlandse landbouwattaché in Havanna. 13 juni 1950 1 stuk
3.1.2.4 Militaire en veiligheidsaangelegenheden 892 http://proxy.handle.net/10648/e89a953d-698b-4007-b46b-10bda7ba2d7a Persoonlijke aantekeningen van mr dr J.C. Kielstra, gouverneur van Suriname, over door hem te treffen maatregelen in oorlogstijd, met concepten van nota's inzake zijn positie met betrekking tot de bevelvoering bij de bewaking van de bauxietmijnen in Moengo. 1939, 1940 3 stukken 893 http://proxy.handle.net/10648/be1e3d34-09b5-4489-bb2e-bb99c18ca06c Doorslag van een nota van de gouverneur van Suriname aan de eerste luitenant van het K.N.I.L. naar aanleiding van protesten van de geïnterneerde kapitein van het Duitse stoomschip Goslar tegen bepaalde interneringsomstandigheden. 5 oktober 1940 1 stuk 894 http://proxy.handle.net/10648/ad9b0824-495a-4d1a-8b00-02a5794d2497 Memorandum van de beheerder van de Interneringsdienst inzake de bestemming van hem ter hand gestelde brieven van geïnterneerden en hun relaties. 2 januari 1945 1 stuk 895-897 Ingekomen bijlagen van rapporten van inlichtingendiensten betreffende activiteiten van politieke organisaties in Suriname. 1949-1951 895 http://proxy.handle.net/10648/eab516f8-2e75-46b8-b453-e096d7b93aba Ingekomen statuten en partijprogram van de Vereniging Congrespartij. Gestencild, 7 oktober 1949 1 omslag 896 http://proxy.handle.net/10648/59d437b9-7ba4-434b-b239-12dabf48a486 Ingekomen afschriften van een verslag van de tolk E. Hardjo aan de districtscommissaris van Commewijne over bijeenkomsten van de Javaanse politieke partij Kaum Tani Persatuan Indonesia, 16 oktober 1951 2 stukken 897 http://proxy.handle.net/10648/fbbdc1f6-b781-4e65-a251-796930abf2ca Ingekomen polemische pamfletten van de "Uitgeverij B.V.". Gedrukt, Oktober 1951 1 omslag

Deze pamfletten werden door tegenstanders toegeschreven aan B.W.H. Bos Verschuur.

898 http://proxy.handle.net/10648/2a625115-0a29-4358-be5d-d2d21109449c Ingekomen "eerste rapport van de Coördinatiecommissie voor de burgerlijke verdediging" inzake "Rationale planning" door een Nederlandse staatscommissie aan het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken. Gestencild. 1950 1 deel 899 http://proxy.handle.net/10648/96afb683-ff54-495a-9e37-ddbcb7550d65 Ingekomen doorslag van een nota van het ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen aan het Nederlandse ministerie van Marine over de betaling en de rechtspositie van het burgerpersoneel bij de marine in de Nederlandse Antillen. 20 September 1950 1 stuk 900 http://proxy.handle.net/10648/2ad299a2-ff62-4761-bf9b-c912218fd89c Doorslagen van in opdracht van de gouverneur geschreven persoonlijke brieven van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur over een verzoek van een Indische officier om in Nederlandse beroepsdienst te mogen dienen. Augustus, oktober 1951 2 stukken
3.1.2.5 Economische zaken 901 http://proxy.handle.net/10648/3cbad251-16ba-4196-840b-35b79092d748 Briefwisseling met de gouvernements-commissaris van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij inzake zijn beleid ten aanzien van de nationalisatie van deze maatschappij door het gouvernement. November-december 1948 3 stukken 902 http://proxy.handle.net/10648/a092d682-82df-4b60-84c1-46f0734927e5 Doorslag van een nota van de gouverneur aan de bedrijfsleider van de Surinaamse Citrus Centrale, houdende dankzegging en commentaar op een zending van een partij gekleurde sinaasappelen. 29 oktober 1951 1 stuk 903 http://proxy.handle.net/10648/7e8b2a3e-1beb-4180-87ce-1ae70440c9df Ingekomen nota van de staatssecretaris van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, houdende mededeling van de voorlopige agenda van het coördinatie-college Nederland-Suriname. 9 april 1951 1 stuk

Zie voor de overige stukken van de briefwisseling inventarisnummer 695.

3.2 Gedeponeerde archivalia 904 http://proxy.handle.net/10648/6e86aa77-0728-4038-a02c-4d8b7e512c75 Fragment van een verscheurde brief, ingekomen bij de echtgenote van mr dr J.C. Kielstra van een in Nederland wonende voorstander van een autoritair regeringssysteem. 8 januari 1940 1 stuk 905 http://proxy.handle.net/10648/cef684a8-b298-4408-ba7e-9cdd79826144 Verklaring van bruikleen van wapens en munitie uit de wapenkamer van het corps gewapende politie te Paramaribo door de adjudant van de gouverneur. 16 September 1941 1 stuk 906-910 Archiefstukken, afkomstig van mr J.C. Brons. 1945 1948 906 http://proxy.handle.net/10648/8f3258a3-1a09-4ef5-b8da-abb53c9c9ea5 Informele briefwisseling naar aanleiding van zijn aanstelling als gouverneur, met antvoordkaartje, Augustus 1945 4 stukken

Achter op het antvoordkaartje zijn kladaantekeningen aangebracht.

907 http://proxy.handle.net/10648/9fb86806-2a6f-4cd6-b75d-eff01a2a7def Ingekomen stukken bij Brons tijdens zijn reis naar Nederland, Maart-juni 1946 1 omslag

De stukken zijn in de index verwerkt.

908 http://proxy.handle.net/10648/f35804b6-28d8-403a-9213-047bee0a53c5 Informele briefwisseling met zijn plaatsvervanger mr M. de Niet tijdens diens verblijf. in Nederland, April-september 1947 1 omslag 909 http://proxy.handle.net/10648/e83b6048-e8a1-41bc-8b17-3b2158b52720 Stukken, afkomstig van mevrouw J. Brons-Ericksen, voorzitster van het Groene Kruis in Suriname, over een door deze vereniging gehouden inzameling, 1947 1 omslag 910 http://proxy.handle.net/10648/c00e0007-b598-44f1-98c1-79523a4b1c24 Concepten van brieven aan Nederlandse regeringsinstanties met betrekking tot zijn vestiging in Havanna en zijn pensionering, Juni 1948 4 stukken
911 http://proxy.handle.net/10648/3bbb7820-d02f-4014-88ba-09be229bea31 Concepten van redevoeringen, van dr W. Huender, gouverneur van Suriname, te houden bij de opening der Staten en bij de herdenking van de 75-jarige immigratie van Hindostanen. 1948-1949 1 omslag
4 AANVULLING 1992

Deze stukken werden aangetroffen in het archief van de Vertegenwoordiger van STICUSA in Suriname, dat in 1991 aan de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief werd overgedragen.

912 http://proxy.handle.net/10648/431ba875-ce88-48e1-81c9-5f3a288c3872 Ingekomen stukken van het secretariaat van de Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen (STICUSA) naar aanleiding van de oprichting van die stichting. 1948 1 omslag Ontbreekt 913-914 Stukken betreffende de Stichting Cultureel Centrum Suriname. 1948-1951 2 omslagen 913 http://proxy.handle.net/10648/97ed5ac7-8746-48f7-b232-ea28f64d7ca1 Stukken betreffende de organisatie van de stichting. 1948-1951 Ontbreekt 914 http://proxy.handle.net/10648/11922247-a579-464f-9f17-9fc62169bbbf Stukken betreffende verzoeken van de stichting om subsidie van STICUSA bij uitzendingen. 1949-1950 Ontbreekt