2.10.17 Inventaris van het archief van de Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië, (1936) 1945-1949 (1969) M.G.H.A. de Graaff Nationaal Archief, Den Haag 1995 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 3 oktober 2006 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 18 februari 2013 5Index op de inv.nrs. 602-633 ingehangen door Henny van Schie. 30 december 2009 4Aangegeven dat inv.nr. 1297 foto's bevat door Diederick Kortlang. 10 juni 2010 3Bijlage concordans ingevoegd door Arina Overkleeft 30 december 2009 2inventarisnummers 1481-1505 toegevoegd, door Diederick Kortlang 9 september 2008 1Bijlagen ingevoegd door Pauline van den Heuvel. Beschrijving van het archief Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië Proc.-Gen. Hooggerechtshof Ned.-Ind. 1936-1969 merendeel 1945-1949 K23097 22.00 meter; 1505 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een gedeelte is in het Maleis Nationaal Archief, Den Haag Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië (1936) 1945-1949 (1969) Secretariaat van Staat voor de Binnenlandse Veiligheid De Procureur-Generaal (PG) was de hoogste ambtenaar van het Openbaar Ministerie in Nederlands-Indië. Hij was verbonden aan het Hooggerechtshof in Batavia. De PG was belast met handhaving en vervolging, gaf richtlijnen aan de politie en controleerde het gevangeniswezen. Vanaf 1945 veranderde dit in zoverre dat deze taken moesten worden uitgevoerd onder de Staat van Oorlog en Beleg. De Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS) werd tijdelijk het opsporingsapparaat van de PG. Zij verrichtten aanvankelijk het onderzoek in het kader van de opsporing en vervolging van Japanse oorlogsmisdadigers. Later werd werk overgedragen aan het in september 1945 opgerichte Regeringsbureau tot Nasporing van Oorlogsmisdadigers en de auditeurs-militair bij de temporaine (= tijdelijke) krijgsraden. Het archief bevat informatie over de Japanse bezetting en dossiers over de vervolging van Japanse oorlogsmisdadigers en collaborateurs. Een belangrijk deel van de stukken weerspiegelt de strijd van Nederland tegen het naoorlogse vrijheidsstreven in Nederlands-Indië: politieke rapportages (geordend op geografische regio), toezicht op Republikeinse-, communistische- en islamitische partijen en groeperingen, toezicht op de Republikeinse pers, op vreemdelingen. Ook zijn er stukken over misdragingen van Nederlandse militairen uit de periode 1945-1950. Het archief bevat verder stukken die staatkundige en bestuurlijke aangelegenheden betreffen. Een lijst met afkortingen en een lijst van NEFIS area-codes is bijgevoegd. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer Taken en bevoegdheden van de Procureur-Generaal

De taken en bevoegdheden van de procureur-generaal zijn vastgelegd in het Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO) welke vastgesteld werd bij Indisch Staatsblad 1847/23 en dat in werking trad per 1 mei 1848.

De Wetboeken, wetten en verordeningen van Indonesië, uitgegeven door mr W.A. Engelbrecht, jaargang 1954, pp. 100-142: Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie. Hierin zijn tevens de wijzigingen sinds 1848 opgenomen.

Hij maakte deel uit van het Hooggerechtshof (art. 151 Reglement RO) en vertegenwoordigde daar als zodanig, krachtens art. 54 (gewijzigd Ind.Stb. 1920/786 en 787), het Openbaar Ministerie. Hij kon zich daar laten bijstaan of vertegenwoordigen door Advocaten-Generaal. Als zodanig was hij belast met de handhaving van de wettelijke bepalingen en besluiten van het openbaar gezag, met de vervolging van misdrijven en overtredingen en met het doen uitvoeren van strafvonnissen (art. 55 RO). De leiding die de hoofden van het gewestelijk bestuur hadden over de politie in hun gewest geschiedde volgens de instructies en bevelen die de procureur-generaal hen verstrekte ten aanzien van het handhaven der openbare orde en rust en het opsporen en voorkomen van misdrijven en overtredingen (art. 180 en 181 RO, art. 489 Rechtsreglement Buitengewesten).

Mr Ph. Kleintjes, Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië, 5e druk, Amsterdam 1927, pp. 280 deel I en pp. 35 en 225 deel II.

Hoewel de procureur-generaal de centrale leiding had over de politie in geheel Nederlands-Indië kon hij ten aanzien van de inrichting van het inlands bestuur en de politietaken daarvan slechts voorstellen doen aan de gouverneur-generaal maar geen bevelen geven.

Hij hield voorts controle op de gevangenisregisters (art. 144 en 182 Reglement RO) en op de registers van alle rechtszaken en hield van de afhandeling daarvan aantekening. De procureur-generaal was slechts verantwoording verschuldigd aan de Gouverneur-Generaal.

Bij de oprichting van het Indische Departement van Justitie in 1870 ging een aantal taken die voordien door de President van het Hooggerechtshof en de procureur-generaal werden uitgevoerd naar dat departement. Dit betrof voornamelijk de juridische en administratieve ondersteuning van het staatsapparaat.

Idem, Kleintjes pp. 280 en Ind.Stb 1870/42.

Na 1945 verandert er in de voor-oorlogse taken vrij weinig zij het dat de taken moesten worden uitgevoerd in een sterk ingekrompen gebied en dat zij deels moesten worden uitgevoerd onder de Staat van Oorlog en Beleg.

Koninklijk besluit 13 september 1939 nr 32, Ind.Stb 1939/582; afgekondigd per 10 mei 1940.

Ook het reglement op de rechterlijke organisatie zoals gewijzigd bij Ind.Stb. 1947/20, bracht geen wijzigingen in de taken van de procureur-generaal.

Een nieuwe taak die in 1945 aan de procureur-generaal werd toebedeeld was het beleid ten aanzien van de vervolging van oorlogsmisdrijven. De coördinatie van het onderzoek en het bijeenbrengen van bewijslast werd in handen gelegd van het Regeringsbureau tot nasporing van Oorlogsmisdaden en van de auditeurs-militair, die onder leiding stonden van de procureur-generaal.

De ordonnanties op basis waarvan de vervolging in Nederlands-Indië van oorlogsmisdrijven plaats vond: a. begripsomschrijving oorlogsmisdrijven (Ind.Stb. 1946/44); strafrecht oorlogsmisdrijven (Ind.Stb. 1946/45); rechtsmacht oorlogsmisdrijven (Ind.Stb. 1946/46); rechtspleging oorlogsmisdrijven (Ind.Stb. 1946/47). Een uitgebreide toelichting op deze wetgeving is opgenomen in Ind.Stb. Bijblad 15031, met name § 5-10. Voor de procedures voor de berechting, zie: Herziene Rechtspleging bij de Landmacht, Ind.stb. 1945/112 en 126.

Met name het inlichtingen-apparaat dat voor de oorlog al aanmerkelijk was uitgegroeid tengevolge van de nationalistische stromingen, kende in de periode na 1945 een ongekende groei. Bij de totstandkoming van de Voorlopige Federale Regering in maart 1948 was naast de oprichting van elf departementen van algemeen bestuur tevens voorzien in de vorming van staatssecretariaten voor bijzondere taken. Het Staatssecretariaat voor Binnenlandse Veiligheid, dat onder de hoede van lt.kol Soeria Santoso kwam, kreeg als taak de coördinatie van alle politionele gezagsapparaten, alsmede de voorbereiding van een toekomstig Departement van Defensie.

Dit staatssecretariaat kwam voort uit de Afdeling Intelligence en Loyaliteitsonderzoek, het na-oorlogse politiële inlichtingenapparaat aanvankelijk onder leiding van de Chief Commanding Officer van de AMACAB-organisatie op Java, nadien onder het Algemeen Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst Java, vervolgens na de eerste politionele actie onder de RECOMBA West-Java.

Door tegenwerking van militaire zijde, met name van de legercommandant S.H. Spoor en de Marine-commandant Pinke, die niet bereid waren delen van hun intelligence-taak uit handen te geven, kon dit staatssecretariaat vanaf zijn oprichting nimmer een belangrijke rol spelen.

Bij de militaire verovering op de Republik Indonesia van gebieden op Java en Sumatra gedurende de eerste en de tweede politionele actie, ging in het gevolg van het burgerlijk bestuur (de RECOMBA, later TBA) tevens een vertegenwoordiger van de procureur-generaal mee, die tot taak had het justitieel opsporings- en vervolgingsapparaat te organiseren op basis van voorlopige rechtsreglementen.

Algemeen Rijksarchief, Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische regering en de daarbij gedeponeerde archieven, 1942-1950 (nummer toegang 2.10.14.03): Organisatie van het Hoofdparket, inv.nr 4634; Invoering van het voorlopig rechtsreglement na de 1e politionele actie, inv.nrs 4638-4649; Invoering van de voorlopige regeling rechtswezen na de 2e politionele actie, inv.nrs 4656-4661.

De invoering van deze voorlopige reglementen had een vergroting van het apparaat tot gevolg.

Aan de andere kant werd het werkterrein van de procureur-generaal ondanks genoemde gebiedsvergroting door de politionele acties, door de invoering van de zelfstandige deelstaten met hun eigen rechterlijke organisatie gaandeweg steeds kleiner. Zo werden in het kader van de overdracht van taken van de centrale overheid aan diverse deelstaten het opsporings- en vervolgingsbeleid overgedragen aan de procureur-generaal in de betreffende negara en bleven aan de procureur-generaal over het algemeen slechts die taken over die betrekking hadden op coördinatie van deelstaat-overschrijdende activiteiten.

De Dienst der Algemene Recherche

Ter uitvoering van zijn taken had de procureur-generaal de beschikking over een of meer Advocaten-Generaal en was er bij het Hoofdparket van het Hooggerechtshof een recherchedienst, de Dienst der Algemene Recherche, ingericht. Deze dienst, opgericht in 1918, had tot taak de procureur-generaal in diens kwaliteit van Hoofd der Politie bij te staan en van advies te dienen. In de loop der jaren was de dienst uitgegroeid tot het centrale lichaam waar alle gegevens uit Nederlands-Indië op politiek-politioneel terrein werden ontvangen en bewerkt. Daarnaast was zij ook de centrale criminele recherche wat de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen en de valsemunterij betreft. In 1941 was er bovendien aan toegevoegd een Centrale Vreemdelingendienst voor het houden van toezicht op rondreizende vreemdelingen. De Algemene Recherche was dus wat het ene gedeelte van haar taak betreft advieslichaam van de procureur-generaal, voor het andere gedeelte de centrale politionele instantie op politiek en crimineel terrein.

In de naoorlogse situatie had de dienst te kampen met een ernstig gebrek aan archieven en cartotheken, die immers alle bij de capitulatie in 1942 waren vernietigd. Ook het netwerk van contacten was grotendeels verloren gegaan of niet betrouwbaar meer. Daarom werd in 1945 besloten om deze dienst tijdelijk in te schuiven in de organisatie van de Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS) opdat het best mogelijke gebruik van alle beschikbare gegevens gemaakt zou kunnen worden. Naarmate het opsporingsapparaat van de procureur-generaal vorm kreeg werd deze samenvoeging geleidelijk ongedaan gemaakt.

Regeringsbureau tot nasporing van Oorlogsmisdadigers

Bij de terugkeer van de Nederlands-Indische regering in Batavia kwam de vervolging van oorlogsmisdadigers geleidelijk op gang. Aanvankelijk was de Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS) vrijwel het enige orgaan dat bij de vervulling van de intelligence-taak de beschikking kreeg over gegevens inzake gepleegde oorlogsmisdrijven. Deze taak werd langzamerhand overgenomen door het Regeringsbureau tot nasporing van Oorlogsmisdadigers en de auditeurs-militair bij de temporaire krijgsraden. Het bureau, dat aanvankelijk in Brisbane, later in Batavia gevestigd was, werd opgericht bij gouvernementsbesluit van 11 september 1945 nr 12.

Ind.Stb. 1946/30.

Het besluit bepaalde dat de procureur-generaal aan het hoofd stond van dit bureau, terwijl de dagelijkse leiding werd opgedragen aan het onderhoofd met de titel van advocaat-generaal. Het bureau werd belast met de nasporing van oorlogsmisdrijven in Nederlands-Indië en het bijeenbrengen, systematiseren en zo nodig doorgeven aan daarvoor in aanmerking komende binnen- en buitenlandse instanties, van alle verkregen inlichtingen en bewijsmateriaal in verband met de voorbereiding van de vervolging en berechting van de daders. De procureur-generaal vertegenwoordigde het bureau in aangelegenheden van technische aard tegenover soortgelijke buitenlandse instanties. In verband hiermee werd een tijdelijke vertegenwoordiging van de procureur-generaal te Singapore ingesteld, die verbonden was aan de Military Courts for the trial of persons charged with having committed War Crimes.

Secretariaat voor Speciale Diensten te Singapore

Het burgerlijk bestuur over de residentie Riouw werd vanaf september 1945 gevoerd vanuit Singapore en bij de verhuizing van dit bestuur in mei 1946 naar Tandjung Pinang achtte de resident het raadzaam een bureau voor het politiële inlichtingenwerk in Singapore aan te houden. Dit bureau werkte vanaf december 1945 tevens samen met het aldaar gevestigde Buitenkantoor NEFIS. Het bleek echter dat de verzamelde inlichtingen een belang hadden dat uitsteeg boven die van de residentie Riouw. Toen dan ook in begin 1947 plannen bekend werden om deze post op te heffen maakte de procureur-generaal daar ernstig bezwaar tegen. In een brief aan de directeur van Binnenlands Bestuur stelt hij:

Archief Procureur-Generaal, inv.nr 215. Hierin: brief van de PG aan de directeur Binnenlands Bestuur dd. 31 januari 1947 no 460/A3.

(...) dat het in deze tijden onverantwoord zou zijn de te Singapore bestaande waarnemingspost op te heffen, (...). Het zal u evenzeer bekend zijn, dat Singapore niet alleen een centrum van Indonesische politieke activiteit is, maar ook een knooppunt is van den internationalen handel van de republiek, welke ten nauwste verweven is met haar politieke doelstellingen.

Als gevolg hiervan werd in maart 1947 de politie-functionaris voor Riouw, P.A. van der Poel, naar zijn standplaats Tandjung Pinang teruggeroepen. Onder de directe bevelen van de procureur-generaal werd vervolgens de politie-commissaris S. van Hulst als police liaison officer verbonden aan het Nederlandse Consulaat-Generaal in Singapore. Deze functionaris heeft onder de naam van Secretaris voor Speciale Diensten een stroom van inlichtingen vanuit Singapore en omliggende gebieden aan de procureur-generaal doen toekomen, waarin in toenemende mate ook het vanuit China opdringende communisme een grote rol ging spelen. Wegens ziekteverlof van Van Hulst nam zijn voorganger, de commissaris van politie P.A. van der Poel, zijn taak per 1 februari 1949 over. In november 1949 werd de functie in het militaire inlichtingenveld getrokken door de aanstelling van een officier van de Centrale Militaire Inlichtingendienst.

De functie van procureur-generaal werd in 1945 aanvankelijk waargenomen door prof mr J.E. Jonkers, die evenwel kort daarop bij besluit van de gouverneur-generaal van 26 februari 1946 nr 2 naar Nederland vertrok en opgevolgd werd door mr H.W. Felderhof. Felderhof, voorheen auditeur-militair en lid van de Commissie tot herziening van het Militair Strafrecht, stond bekend als een specialist op dit gebied. Hij zou de functie van procureur-generaal vervullen tot medio 1949 en werd als zodanig opgevolgd door mr Urip Kartodirdjo.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het naar Nederland overgebrachte deel van het archief van de procureur-generaal heeft na bewerking en herverpakking een omvang van 21 meter en bestaat uit:

Archiefstukken van het Hoofdparket van de Procureur-Generaal; Archiefstukken en cartotheken van de Dienst der Algemene Recherche bij het Hoofdparket, voornamelijk afkomstig van de Afdeling Politieke Zaken en van de Speciale Afdeling belast met de bestrijding van het communisme; Documentatie van de Intelligence Afdeling van het voormalig Kantoor (Staatssecretariaat) voor Binnenlandse Veiligheid waarvan de taken en de documentatie waren overgenomen door de Dienst der Algemene Recherche.

De bovengenoemde, zogenaamde "kwetsbare archieven" werden, ingevolge aanschrijving van de Regering van Indonesië van 26 september 1949 nr HC/68/AST 3/geheim, gevolgd door het zeer geheime codetelegram van de minister van Overzeese Gebiedsdelen van 5 november 1949 nr 462, uit veiligheidsoverwegingen afgezonderd van de overige bestanden en, mede op speciaal verzoek van de minister-president, reeds op 15 december 1949 verpakt in 27 kisten per m.s. Oranje naar Nederland overgebracht. Niet verzonden werden onder meer de archiefstukken betreffende de Darul Islam en die betreffende Chinezen, terwijl ook de archieven van de Centrale Dienst der Opiumrecherche (met uitzondering van de stukken inzake de republikeinse opiumzaak!), van het Centraal Bureau van de Valsemunterij, van de Vreemdelingendienst, van de Afdeling Criminele Zaken, van de Opsporingsdienst en van de Persafdeling benevens de dossiers betreffende Duitsers en NSB-ers in Indonesië achterbleven benevens het archief van het Regeringsbureau voor de Opsporing van Oorlogsmisdrijven, welk bureau verbonden was aan het parket van de procureur-generaal.

Tegen bovengenoemde verscheping werd bij brief van 31 januari 1950 nr 505/50 gericht aan de Hoge Commissaris, door drs Mohammed Hatta, in zijn kwaliteit van minister-president van de Republiek Indonesia Serikat ernstig bezwaar aangetekend. Hatta had uit de beschrijvingen begrepen dat de bedoelde overgebrachte stukken niet alleen voor Nederland van belang waren maar ook voor de republiek. Bovendien stelde hij dat het:

"(...) geen breedvoerig betoog behoefde dat bedoeld politiek archief ook gegevens bevat, die op ondergrondse bewegingen betrekking hebben, onder meer tegen de regering van Indonesië gericht. Om deze bewegingen te kunnen onderdrukken en bovendien de openbare orde en rust te kunnen handhaven heeft de republikeinse regering van de VSI bedoeld archief ten zeerste van node. In verband met het bovenstaande moge ik U uitnodigen het daarheen te willen leiden dat de regering van de Republiek van de VSI wederom de beschikking krijgt over het politiek archief, dat door de prefederale regering voornoemd is verwijderd...".

Bij deze brief bevindt zich een specificatie van de bescheiden die werden terugverlangd.

Ten aanzien van deze archieven was bij de Ronde Tafel Conferentie geen voorziening getroffen. In een brief van de republikeinse delegatie van 16 november 1949 werd slechts gewag gemaakt van de archieven van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon en zijn Kabinet en van zijn gedelegeerden. Slechts ten aanzien van déze archieven werd er door de Republiek mee ingestemd dat zij ter beschikking van Nederland zouden blijven en dan nog voorzover zij niet van belang zijn voor de Regering van de Verenigde Staten van Indonesië.

Algemeen Rijksarchief, archief Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, geheim dossier G 8569.

Over de archieven van de procureur-generaal werd niet gerept. De Hoge Commissaris kon dan ook niet anders dan concluderen dat Nederland niet de bevoegdheid heeft gehad deze archieven over te brengen. Slechts een aantal bundels, gegevens over militaire zaken en over de politieke situatie in Nederland, gegevens van en over diplomatieke en consulaire posten en gegevens van en over Nederlanders en buitenlanders kon hij naar eer en geweten hiervan uitsluiten. Voor het overige meende hij dat het behoud daarvan door Nederland "bezwaarlijk te verdedigen" viel en erkende hij het recht en de noodzakelijkheid voor Hatta om deze bestanden te claimen ten behoeve van de uitvoering van de taak van de VSI. Hij adviseerde de Minister van Overzeese Gebiedsdelen dan ook Hatta te antwoorden dat het nooit in de bedoeling heeft gelegen deze archieven blijvend aan de VSI te onttrekken doch deze slechts te schiften en te sorteren op basis van bovengenoemde scheidingscriteria en dat spoedige terugzending zou volgen. Dan moesten er wel zo voegde hij er aan toe "de stukken waarvan de kennisneming door de RIS bepaald ongewenst moet worden geacht" op korte termijn daaruit verwijderd worden. Ten departemente wordt besloten de bestanden op de voorgestelde wijze te sorteren en ze gefaseerd terug te sturen. De terugzending geschiedde rechtstreeks aan de rechtsopvolger van de Dienst der Algemene Recherche, de Djawatan Reserse Pusat, de eerste zending op 22 april 1950, spoedshalve per vliegtuig. De laatste zending werd op 28 juli 1950 verscheept.

Specificaties van de teruggezonden bundels zijn te vinden in het dossierarchief van het Ministerie van Overzeese gebiedsdelen, geheim dossier G8569.

Dit verklaart het ontbreken van een eigen cartotheek van de procureur-generaal, die werd teruggestuurd, tegenover de aanwezigheid van een zeer uitgebreide cartotheek op personen, verenigingen en bedrijven, samengesteld door het Staatssecretariaat voor Binnenlandse Veiligheid, die buiten deze retourzending bleef. Op het achterblijvende gedeelte werd door departementsambtenaren een zeer globale lijst gemaakt. In 1966 werd het gehele bestand overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief.

Intussen was er al van een toenemend gebruik sprake, in de eerste plaats door dr M. Boon, in overheidsdienst bezig met het verzamelen en publiceren van archivalia over de Indonesische kwestie welke werkzaamheden na zijn overlijden werden voortgezet door dr C. Smit, honorair adviseur bij de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis. De gebeurtenissen in Indonesië in de periode 1945-1950 werden steeds vaker voorwerp van journalistiek en wetenschappelijk onderzoek en de gebleken slechte toegankelijkheid van het bronnenmateriaal was in 1969 mede aanleiding geweest tot het verstrekken van de opdracht aan de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis tot publikatie van de officile bescheiden uit overheids- en andere archieven betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen in de periode 1945-1950.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief MAISAO-WOTAP 2.10 Verantwoording van de bewerking

De geschiedenis van het archief heeft zijn weerslag gehad op het inventarisatieproces. Het heen-en-weer gesleep en de toegenomen belangstelling heeft het slecht geordende archief van de procureur-generaal geen goed gedaan. Veel bundels uit de voorlopige lijst werden bij de overdracht aan het Algemeen Rijksarchief niet meer teruggevonden. Zij zijn waarschijnlijk samengevoegd bij andere bundels in dit bestand of overgebracht naar andere archiefbestanden. Bovendien had een zo innige vermenging plaatsgevonden tussen de vier hierboven genoemde afdelingsarchieven dat ervan moest worden afgezien deze weer te splitsen en apart te beschrijven. Er viel in de bestanden ook geen enkele organische structuur meer te bespeuren, noch een spoor van oude ordeningskenmerken. De meeste stukken waren zonder registratuurkenmerken in het documentair systeem geborgen. Gekozen werd daarom voor een inventaris waarin het documentair karakter van het archief het meest tot zijn recht zou komen en waarin het accent moest komen te liggen op de naam- en trefwoordenklapper.

Omdat in de praktijk met de lijsten nog wel te werken viel werd met deze herinventarisatie gewacht tot de inventaris van het in de zelfde periode uit Indonesië overgebrachte archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering zou zijn voltooid.

Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij gedeponeerde archieven, 1942-1950, deel I t/m IV (nummer toegang 2.10.14).

De inventarisatie van het archief van de procureur-generaal werd in 1992 ter hand genomen en in 1994 voltooid.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A+B). B geldt voor stukken jonger dan 50 jaar, A geldt voor stukken jonger dan 75 en ouder dan 50 jaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië, nummer toegang 2.10.17, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Proc.-Gen. Hooggerechtshof Ned.-Ind., 2.10.17, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij gedeponeerde archieven, 1942-1950, deel I t/m IV (nummer toegang 2.10.14).

Bijlagen Lijst van afkortingen Angkatan Demokrasi Indonesia Loehoer Algemeen Hoofd Tijdelijk Bestuur Angkatan Komoenis Moeda Angkatan Laoet Indonesia Sangir Talaud Angkatan Laoet Repoeblik Indonesia Angkatan Laoet Tentara Repoeblik Indonesia Angkatan Moeda [Indonesia] Allied Military Administration Civil Affairs Branch Angkatan Moeda Arab Indonesia Angkatan Moeda Djawatan Pekerdjaan Oemoem Angkatan Moeda Goeroe Angkatan Moeda Indonesia Angkatan Moeda Indonesia Riouw Angkatan Moeda Ketoehanan Angkatan Moeda Kereta Api Angkatan Moeda Katolik Repoeblik Indonesia Angkatan Moeda Nasional Indonesia Angkatan Moeda Kalimantan Angkatan Moeda Polisi Repoeblik Indonesia Angkatan Moeda Pembangoen Repoeblik Indonesia Angkatan Moeda Repoeblik Indonesia Angkatan Moeda Soelawesi Angkatan Moeda Tionghoa Algemeen Nederlands-Indisch Persbureau Aneta Republikeins Persbureau Antara Angkatan Oedara Repoeblik Indonesia Anti-Pembrontakan [Bali] Angkatan Pemoeda Arab Indonesia Angkatan Pemoeda Indonesia Angkatan Pemoeda Insjaf [Melajoe] Angkatan Pemoeda Indonesia Ambon Angkatan Pemoeda Indonesia Batak Angkatan Pemoeda Indonesia Maloekoe Angkatan Pemoeda Indonesia Soelawesi Angkatan Moeda Proletar Indonesia Angkatan Pemoeda Pembangoen Indonesia Allied Prisoners of War in Indonesia Asrama Repoeblik Indonesia Asrama Repoeblik Indonesia Moeda Arisan Politik Asia-Australia Asrama Repoeblik Indonesia Angkatan Wanita Sedar [Melajoe] Badan Amal Golongan Indonesia Badan Kaoem Toea Indonesia Badan Perantaran Partai Politik Badan Permoesjawaratan Sandiwara Indonesia Barisan Angkatan Pemoeda Indonesia Badan Pembangoen Indonesia Badan Amal Penampoengan Pemberhentian Tentara Perdjoeangan Badan Perekonomian Rakjat Badan Pembangoenan Roemah-Roemah Indonesia Badan Perwakilan Rakjat Indonesia Semarang Barisan Angkatan [Moeda] Rakjat Antero [Cibadak] Barisan Repoeblik Indonesia Barisan Pengharapan [P-Brigade] Badan Amal Soelawesi Barisan Semedi Rakjat Brontak, Bakar, Boenoeh, Belanda Barisan Boeroeh Indonesia Barisan Bahaja Maoet Barisan Brani Mati Barisan Boeroeh Moeda Barisan Boeroeh Pemoeda Indonesia Barisan Banteng Repoeblik Indonesia Barisan Boeroeh Wanita [Indonesia] Badan Ekonomi Petodjo Badan Ekonomi Rakjat Indonesia Berita Film Indonesia Barisan Hizboellah Badan Executief Barisan Islam Badan Import Makanan Badan Kongres Barisan Kader Biro Kabinet Bagian Penjelidik Badan Kebangsaan Indonesia Riau Badan Keamanan Negara Badan Keamanan Oemoem Badan Kemakmoeran Oemeoem [Sumatra] Badan Kesenian Oemoem Biro Kabinet Oeroesan Daerah Pendoedoekan Badan Kongres Pemoeda [Repoeblik] Indonesia Badan Konsentrasi Perdjoeangan Boeroeh Indonesia Badan Keamanan Rakjat Barisan Keamanan Tionghoa Badan Kongres Wanita Indonesia Barisan Malem [Cheribon] Balai Moeslimin Indonesia Barisan Nasional Indonesia Barisan Nasional Indonesia Manado Barisan Oemat Indonesia Badan Oesaha Makanan Badan Oeroesan Makanan Badan Oeroesan Makanan Rakjat Menteng Badan Oesaha Makanan Oentoek Rakjat Badan Oeroesan Pengasihan Badan Oesaha Pembangoenan Indonesia Merdeka Badan Oesaha Pendidikan Keristen R.I. Badan Oeroesan Peranakan R.I. Badan Pekerdja Badan Perdjoeangan Badan Poesat Balai Poestaka Barisan Pelopor Badan Perwakilan Arab Bond Pedagang Arab Barisan Pemboenoeh Alim Oelama Barisan Pembrontakan Anak Pelaoet Republik Indonesia Badan Pengawas Bangoen Bangoen dan Barang Barang Badan Pemberantasan Boeta Hoeroef Badan Perantaraan Soekoe-soekoe Bangsa Indonesia Timoer Badan Pembagian Bahan Makanan Badan Pembantoe Barisan Moeda [Sumatra] Badan Pengoesaha Bahan Makanan Bagian Pembagi Barang pada Rakjat Badan Poesat Djoeal-Beli Barisan Pengawas Ekonomi Badan Pembantoe Garis Depan Barisan Pelopor Gerakan Repoeblik Indonesia Barisan Pembrontakan Hantoe Laoet Badan Penasehat Indonesia Badan Penasihat Islam Badan Penjiaran Islam Balai Peloekis Indonesia Balai Penjelidikan Indonesia Balai Pertemoean Indonesia Barisan Pemoeda Indonesia Barisan Pelopor Istimewa Badan Pendidik Islam Selajar Badan Penolong Keloearga Korban Perang Badan Pekerdja Komita Nasional Indonesia Poesat Badan Pembantoe Keamanan Oemoem Badan Penolong Keloearga Pahlawan Badan Poesat Keselamatan Rakjat Badan Perserikatan Kaoem Soelawesi Badan Pembagian Makanan Badan Pengawasan Makanan Rakjat Badan Penolong Oesaha Pemoeda Badan Pembantoe Pembelian Badan Pembantoe Pertahanan Badan Pembantoe Pradjoerit Badan Penjelidik Politik Badan Penolong Perang Badan Persatoean Pertahanan Barisan Pembelaan PESINDO Badan Pembantoe dan Perantara Goebernoer Kepoelauan Soenda Ketjil Badan Penjelenggara Peroesahan Goela Negara Badan Propaganda Pengetahoean Islam Badan Penjelidik Persiapan Kemerdekaan Badan Perdjoeangan Pemoeda Kota Bangoen Pembrontakan Partai Kominis Badan Pembantoe Pradjoerit Pekerdja Badan Penolong Para Pekerdja Badan Permoefatakan Partai Politik Repoeblikan Badan Penerangan Rahasia Badan Perwakilan Rakjat Badan Perdjoeangan Rakjat Djelata Barisan Pemberontak Rakjat Djelata Badan Pertolongan/Perdjoeangan Rakjat Indonesia Barisan Pemberontak Repoeblik Indonesia Barisan Pembrontakan Rakjat Indonesia Barisan Pemoeda Repoeblik Indonesia Badan Perwakilan Rakjat Indonesia Islam Badan Pembantoe Soekarela Badan Pembarahoean Soesoenan Komite Nasional Poesat Badan Pembaroean Soesoenan KNP Badan Penasehat Tentara Barisan Pemberontakan Tiong Hoa Badan Penjelidik Umum Barisan Rakjat Badan Rahasia Negara Indonesia Bank Rakjat Indonesia Benteng Repoeblik Indonesia Berita Repoeblik Indonesia Balai Rakjat Madoein Barisan Sabillillah Badan Serikat Boeroeh Horizontaal Badan Serikat Boeroeh Vertikaal Bagian Sosial Demokrat [KNIP] Barisan Terpendam Barisan Tani Indonesia Badan Tekstil Negara Barisan Terpendem Rakjat Indonesia Barisan Tjadengan Repoeblik Moeda Chief Commanding Officer AMACAB Commissie voor Goede Diensten Chung Hua Chung Hui Centraal Inlichtingen Bureau [republikeins] Centrale Militaire Inlichtingendienst Commanding Officer AMACAB Commanding Officer Guerilla Commissie Technische Werken Corps Opsir Tentara Republik Indonesia Djawatan Angkoetan Darat Republik Indonesia Djawatan Angkatan Moeda Republik Indonesia Djawatan Angkatan Motor Republik Indonesia Democratische Bond Indonesia Daroel Islam Djawatan Kereta Api Republik Indonesia Dewan Kelasjkaran Daerah Dewan Keamanaan Daerah Dewan Kesehatan Kota Dewan Mobilisasi Pemoeda Islam Indonesia Dewan Perdjoeangan Dewan Pimpinan Poesat Pemoeda Indonesia Dewan Perdjoeangan Rakjat Dewan Perwakilan Desa Dewan Perdjoeangan Djawa Barat Dewan Pertahanan Daerah Soerabaja Dewan Pimpinan Lasjkar Rakjat Boeroeh Djawatan Pengawasan Makanan Dewan Pertahanan Negara Dewan Pekerdja Pembangoenan Dewan Pimpinan Pemoeda Dewan Pimpinan Pemoeda Dearah Dewan Pimpinan Pemoeda Indonesia Dewan Poesat Pemoeda Indonesia Dewan Pimpinan Penjaga Kota Dewan Pimpinan Poesat Pemoeda Indonesia Dewan Perhoeboengan dan Penerangan Tionghoa Dewan Pembelaan Rakjat Dewan Perwakilan Rakjat Djakarta Reboet Kombali Ekonomi Rakjat Republik Indonesia Front Democratie Federaal Fonds Perang Kemerdekaan Front Demokrasi Rakjat Front Kesehatan Djakarta Fonds Kemerdekaan Indonesia Fonds Kemerdekaan Soematera Barat Front Nasional Anti-Imperialis Fonds Oemmat Islam Fonds Nasional Indonesia Field Penjelidik Field Preparation Field Preparation Barisan Hisbullah Field Preparation Barisan Hitam Hati Hati Front Pertahanan Nasional Front Rakjat Anti Pendjadjah Field Security Suspects [Brits] Gaboengan Buruh Indonesia Gaboengan Ahli Kesehatan Rakjat Indonesia Gaboengan Angkatan Moeda Gerakan Angkatan Moeda Indonesia Gaboengan Aksi Perdjoeangan Gerakan Angkatan Pemoeda Gerakan Anti Pasoendan Gaboengan Pertjetakan Negara Gaboengan [Angkatan] Pemoeda Indonesia Gaboengan Politik Indonesia Gaboengan Politik Indonesia Soematra Gaboengan Poesat Koperasi Indonesia Gaboengan Perdjoeangan Kemerdekaan Indonesia Gaboengan Aksi Perdjoeangan Poetera Indonesia Seberang Gaboengan Pengerakan Rakjat Indonesia Gaboengan Perserikatan Rakjat Indonesia Gaboengan Rakjat Djelata Gaboengan Serikat Boeroeh Indonesia Gaboengan Serikat Pelaoet Indonesia Gaboengan Tentara Islam Repoeblik Indonesia Gaboengan Tentara Islam Repoeblik Indonesia Gaboengan Warga Negara Indonesia Gerakan Latihan Olah Raga Gerakan oentoek Makmoer dan Patoehnja Rakjat Gerakan Pegawai Angkatan Moeda Gerakan Angkatan Moeda/Melajoe Gerakan Rakjat Indonesia Borneo Gerakan Rakjat Indonesia Kalimantan Gerakan Rakjat Indonesia Gerakan Indonesia Raya Gerakan Keristen Indonesia Gerakan Kebangsaan Indonesia Gerakan Poeteri Indonesia Gerakan Pemoeda Repoeblik Indonesia Gerakan Wanita Indonesia Gerakan Socialis Indonesia Gaboengan Gerakan Pegawai Angkatan Moeda Gerakan Indonesia Moeda Golongan Pergerakan Rakjat Indonesia Soelawesi Gaboengan Perdjoeangan Ampel Gerakan Pegawai Angkatan Moeda Gaboengan Perdjoeangan Dewan Maloekoe Selatan Gerakan Poeteri Indonesia Gaboengan/Gerakan Pemoeda Islam Indonesia Gerakan Pergerakan Kebangsaan Gerakan Pemoeda Kemin Indonesia [Lampong] Gerakan Perdjoeangan Madoera Gerakan Pembangoenan Negara Serikat Indonesia Gabungan Pembela Proklamasi Gerakan Pemoeda Potong Leher [Cheribon] Gerakan Pemoeda Repoeblik Indonesia Gerakan Pembrontakan Repoeblik Indonesia Gerakan Plebisiet Repoeblik Indonesia Gerakan Rakjat [Buitenzorg] Gerakan Rakjat Djelata Gerakan Rahasia Indonesia Gerakan Rakjat Indonesia Gerakan Repoeblik Indonesia Gerakan Rakjat Indonesia Soenda Ketjil Gerakan Revoloesi Rakjat/Rakjat Revolusioner Gaboengan Roekoen Tani Gerakan Roekoen Tetangga Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal Gaboengan Sembilan Serangkai Gaboengan Tani Indonesia Bandoeng Gerakan Wanita Rakjat Harer Majesteits Ongeregelde Troepen Himpoenan Ikatan Pemoeda Peladjar Indonesia Huria Keristen Batak Protestan Hoofd Territoriaal Bestuur Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon Ichtiar Bangsa Indonesia Sedjati Indo Europees Verbond Ikatan Goeroe Indonesia Indonesian Independence Committee Indonesian Independence League Intelligence en Loyaliteits Onderzoek Ikatan Nasional Indonesia Ikatan Peladjar Indonesia Ikatan Pemoeda/Perdjoeangan Kalimantan Ikatan Pandoean Indonesia Ikatan Pemoeda Kalimantan Indonesian Press Photo Service Ikatan Peladjar Pemoeda Indonesia Ikatan Pemuda Puteri Indonesia Ikatan Pegawai Pertanian Indonesia [Sukabumi] Ikatan Pemuda Republik Indonesia Ikatan Kaoem Moeslimin Inlichtingen en Veiligheidsgroep Kommando Angkatan Perang Republik Indonesia Kommando Distrikt Militer Kantoor Displaced Persons Keboeatan Rakjat Istimewa [Colombo] Kesatuan Gerakan Rakjat Merdeka [Cheribon] Komite Indonesia Merdeka Komite Indonesia Merdeka Komité Indonesia Sarikat Kebaktian Masjarakat Andalas Soerakarta Konsentrasi Nasional Komite Nasional Indonesia [Poesat] Kommando Onder Distrikt Militer Komite Peranakan Arab Sementara Komite Pertolongan Indonesia [Arabië] Kongres Pemoeda Republik Indonesia Kongres [Koempoelan] Wanita Indonesia Kesatoean [Kommando] Pertahanan Daerah Kongres Perempoean Indonesia Komite Republiek Bangsa Indonesia Komite Pendidikan dan Organisai Buruh Kantor Poesat Pembagian Komite Penjokong Repoeblik Indonesia Kesatuan Pembrontakan Rakjat Murba Ketentaraan Perdjuangan Rakjat Murba Kepandoenan Rakjat Indonesia Kepoeterian Repoeblik Indonesia Komite Revoloesioner Indonesia Kongres Rakjat Indonesia Koperasi Rakjat Indonesia Keinsjafan Rakjat Indonesia Riouw Kebaktian Rakjat Indonesia Soelawesi Kepandoengan Rakjat Indonesia Singapore Koperasi Rakjat Indonesia Seloeroeh Komite Tionghoa Pembantoe Oemoem Lasjkar Pembrontak Rakjat Indonesia Soelawesi Lasjkar Boeroeh Indonesia Lasjkar Moeslimin Indonesia Lasjkar Wanita Indonesia Lasjkar Moeslimin Indonesia Lasjkar Pelopor Lasjkar Boeroeh Indonesia Lasjkar Merah Lasjkar Rakjat Lasjkar Rakjat Gaboengan Djawa Barat Madjelis Sjoero Moeslimin Indonesia Markas Besar [Tentara] Markas Besar Kota Markas Besar Pertempoeran Markas Gaboengan Pertahanan Rakjat Madjelis Islam A'laa Indonesia Madjelis Islam Indonesia Moektamar Islam Soematra Madjelis Islam Tinggi Malayan Nasionalist Party Markas Oemoem Mobilisasi Tentara Allah Markas Perdjoeangan Kita Madjelis Pimpinan Moehammadijah Djakarta Markas Pemimpin Peperangan Markas Pimpinan Pertempoeran Madjelis Pembela Perdjoeangan Rakjat Masjarakat Peladjar Pergoeroehan Tinggi Madjelis Permoesjewaratan Rakjat Markas Tertinggi Lasjkar Rakjat Markas Tertinggi Tentara Repoeblik Indonesia Nasional[is] Pelopor Indonesia Netherlands Forces Intelligence Service Netherlands Indies Civil Administration Nederlands-Indische In- en Export Organisatie Negara Islam Indonesia Nederlands-Indische Scheepvaart Organisatie Negara Indonesia Timoer Nahdatoel Oelama Negara Repoeblik Indonesia Opsporingsdienst Oorlogsmisdrijven Oesaha Kemakmoeran Indonesia Oesaha Moeslimin Indonesia Oesaha Ekonomi Pemoeda Islam Indonesia Oeroesan Kesedjahteraan Pekerdja Organisasi Persatoean Bangsa Bangsa Oesaha Peladjar Indonesia Oesaha Pemoeda Indonesia Oesaha Penerbit Indonesia Oesaha Pemerinta Republik Indonesia Makmoer Oesaha Rakjat Djelata Oeang Repoeblik Indonesia Oesaha Soeka Kerdja Panitia Angkoetan Darat Pahlawan Daroel Islam Pasoekan Gerilja Indonesia Persaudaraan Asia Golongan Indonesia Partai Arab Indonesia Partai Kemerdekaan Indonesia Seberang Pemandangan Aliran Masjarakat Pengawas Aliran Masjarakat Polisi Angkatan Moeda Indonesia Partai Pendjadjahan Indonesia Partai Rakjat Socialis Pemantjar Radio Paloe-Arit-Roda-Bintang Partai Demokrasi Associatief Federal Indonesia Partai Repoeblik Indonesia Persatoean Aslia Repoeblik International Proletaris Aslia Repoeblik Indonesia Partai Repoloesioner Indonesia Partai Indonesia Raja Partai Nasional Indonesia Toeroenan Arab Partai Katholik Indonesia Partai Kebangsaan Indonesia [Australië] Partai Keristen Indonesia Partai Kebangsaan Indonesia Partai Keristen Indonesia Partai Kebangsaan Indonesia, bagian Wanita Partai Kedaulatan Rakjat Indonesia Partai Moslim Indonesia Partai Nasional Democrasi Indonesia Partai Nasional Wanita Indonesia Partai Negara Serikat Indonesia Partai Negara Sumatra Timur [Medan] Partai Nasional Indonesia Arab Partai Nasional Indonesia Toeroenan Arab Partai Politik Indonesia Maloekoe Partai Rakjat Repoeblik Indonesia Partai Socialis Indonesia Partai Indonesia Partai Politik Sedjarah Maloekoe Oetara Partai Sosialis Revoloesioner Indonesia Panitia Tjionghoa Indonesia Perserikatan Bangsa Bangsa Partai Boeroeh Indonesia Perserikatan/Perhimpoenan Boeroeh Indonesia Pertaboengan Bangsa Indonesia Pasoekan Berani Mati Partai Boeroeh Merdeka Panitia Badan Poesat Perdjoeangan Rakjat Istimewa Pemoeda Barisan Tani Indonesia Penggempoer Dalem Pembrontakan Djawa Barat Pertahanan Djawa Barat Oetara Penggempoer Dalem Barisan Maling Persatoean Demokrasi Indonesia Pembangoenan Ekonomi Rakjat Indonesia Persatoean Pemangkoe Alat Republik Indonesia Pendidikan Politik Oentoek Rakjat Penerangan Politik Rakjat Persatoean Barisan Pemoeda Republik Indonesia Persatoean Buruh Perkebunan R.I. Persatoean Rakjat Djelata Indonesia Persatoean Rakjat Djelata Indonesia Menteng Persatoean Djaga Bangsa Indonesia Persatoean Golongan Arab Indonesia Pemoeda Repoeblik Indonesia Daerah Soelawesi Pembangoenan Ekonomi Rakjat Islam Perkoempoelan Kaoem Boeroeh Indonesia Merdeka Persatoean Keristen Indonesia Persatoean Rakjat Marhaen Indonesia Persatoean Moerid Agama Islam [Atjeh] Persatoean Moeslimin bagian Ekonomi Perekonomian Islam Indonesia Persatoean Moeslimin Indonesia Perkoempoelan Nasional Wanita Indonesia Partai Negara Serikat Indonesia [Makassar] Persatoean Nasionalis Indonesia Persatoean Pemoeda Arab Indonesia Persatoean Pedagang Indonesia Perserikatan Sandaga Sandaga Indonesia Perserikatan India Indonesia Perserikatan Tionghoa Peranakan Persatoean Wanita Repoeblik Indonesia Partai Sosialis Indonesia Pemoeda Socialis Indonesia Partai Tanah Air Persatoean Goeroe Indonesia Poesat Gerakan Perdjuangan Kalimantan Pemoeda Gaboengan/Golongan Perdjoeangan Soerabaja Poesat Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal Pemoeda Gagak Woeloeng [Cheribon] Partai Hari Kemerdekaan Partai Nasional Sosial demokrat Pandoe Indonesia Partai Indonesia Perhimpoenan Indonesia Persatoean Indonesia Polisi Istemewa Politieke Inlichtingen Dienst Partai Islam Indonesia Peladjar Islam Indonesia Partai Indonesia Merdeka Persatoean Indonesia Merdeka Pemoeda Indonesia Maloekoe Pemoeda Indonesia Merdeka Partai Intellekt Nasional Indonesia Partai Indonesia Raya Panitia Indonesia Tionghoa Arab Panitia Islam Indonesia Arab Pemoeda Keristen Persatoean Kaoem Boeroeh Perhimpeman/Persatoean Kaoem Boeroeh Indonesia Partai Kemerdekaan Indonesia Partai Keristen Indonesia Partai/Perkoempoelan Komoenis Indonesia Perkoempoelan Kemerdekaan Indonesia [Cairo] Parta Kebangsaan Kerakjatan Partai Kebangsaan Malaya/Maloekoe Perdjaminan Keamanan Rakjat Partai Kebangsaan Melajoe Partai Keristen Nasional Indonesia Partai kebangsaan Pasoendan Pemoeda Keristen Protestan Indonesia Partai Kedaulatan Rakjat Partai Katolik Repoeblik Indonesia Poesat Keselamatan Rakjat Soelawesi Pasoekan Lima Pemoeda Mohammadiah Penjelidik Militar Choesoes Palang Merah Indonesia Persatoean Moeslim Indonesia Perhimpoenan Mahasiswa Indonesia Bandoeng Persatoean Masjarakat Indonesia Semarang Perkoempoelan Mentjari [Membela] Kebenaran Pembangoenan Masjarakat Maloekoe Parta Masjerakat Masehi Indonesia Pembagia Makanan Oemoem Penjelidik Militer Oemoem Pembantoe Indonesia Merdeka [Singapore] Pengawasan Makanan Rakjat Pengoeroes Makanan Rakjat Penolong Makanan Rakjat Indonesia Palang Merah Tionghoa Pekerdjaan Negara Partai Nasional Indonesia Partai Nica Inlander [Medan] Partai Nasional Keristen Indonesia Polisi Negara Repoeblik Indonesia Partai Nasional Soematera Timoer Persatuan Orang Betawi Poesat Radio Resmi Indonesia Persatoean Oemat Islam Poesat Penjekirim Djepang dan APWI Panitia Oesaha Pertahanan Keresidenan Djakarta Persatoean Perdjoeangan Poesat Persatoean Boeroeh Indonesia [Gorontalo] Panitera Perbaikan Ekonomi Partai Persatoean Indonesia Partai Politik Islam Pasoekan Paksi Indonesia Pemoeda Poeteri Indonesia Perkoempoelan Pemoeda/Pelajaran Indonesia Persatoean/Pasoekan Pemoeda Indonesia Perdjoeangan Poetera Indonesia di India Persatoean Pemoeda Indonesia di India Persatoean Pemoeda Islam Indonesia Partai Politiek Islam Indonesia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Persatoean Pemoeda Keristen Indonesia Persatoean Politik Katolik Indonesia Panitia Penjaga Kemananan Oemoem Partai Politik Kedaulatan Rakjat Panitia Perdjoeangan Madoera Partai Politik Maloekoe Perserikatan Perkoempoelan Mahasiswa Indonesia Poesat Persendjataan Negara Persatoean Pembangoen Negara Panitia Pembantoe Perdjoeangan Nasional Pasoekan Pertahanan Peladjar Persatoean Perdjoeangan Politik Bangsa Indonesia Panitia Pembantoe Perdjoeangan Djakarta Persatoean Pemoeda Poeteri Indonesia Persatoean Pedagang-Pedagang Indonesia Panitia Pemberesan Penahanan Politik Permoefatakan Partai Politik Republik Persatoean Pemoeda Pemoedi Sosialis Persatoean Perdjoeangan Rakjat Partai Penjokong Rakjat Bantam Persatoean Perdjoeangan Rakjat Daerah Timoer [Banjuwangi] Perdjoeangan Poeteri Rakjat Indonesia Persatoean Perdjoeangan Repoeblik Indonesia Partai Politik Wanita Repoeblik Indonesia Partai Rakjat Djelata Persatoean Rakjat Djelata Pemerintah Republik Djawa Barat Pandoe Rakjat Indonesia Partai Repoeblik/Rakjat Indonesia Pemebrontakan Rakjat Indonesia Pemerintah Repoeblik Indonesia Persatuan Rakjat Islam Pemoeda Rakjat Indonesia Pemoeda Repoeblik Indonesia Pertjetakan Repoeblik Indonesia Kemanoesiaan Perhimpoenan Rakjat Indonesia Kemerdekaan Persatoean Repoeblik Indonesia Maloekoe Partai Rakjat Indonesia Serikat Partai Rakjat Pasoendan Partai Rakjat Tjirebon Partai Sosialis Perhimpoenan Sosial Bangsa Arab Partai Sosialis Indonesia Partai Sovjet Indonesia Partai Sarekat (Serikat) Islam Indonesia Panitia Soelawesi Pembela Persatoean Indonesia Polisi Tentara Polisis Tentara Keamanan Rakjat Persatoean Timoer Besar Polisi Tentara Chusus Politie Tentara Hisboellah Partai Tani Indonesia Partai Tionghoa Indonesia Polisi Tentara Laoet Poesat Tenaga Rakjat Persatoean Wanita Indonesia Persatoean Wanita Keristen Indonesia Perkoempoelan Wanita Poelau Soelawesi Rescue Allied Prisoners of War and Internees Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden Republik Indonesia Rakjat Indonesia Anti Pendjadjah Serikat Boeroeh Indonesia Tani Satuan Perdjuangan Rakjat Indonesia [Kalimantan] Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia Serikat Rakjat Indonesia Serikat Muslimin Indonesia Serikat Rahasia Tanah Air Serikat Goeroe Indonesia Serikat Indonesia Baroe Serikat Kerakjatan Indonesia Sarekat [Soesoenan] Keamanan Rakjat Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia Serikat Oesaha Moeslimin Indonesia Staat van Oorlog en Beleg Satoean Pembrontakan 88 Serikat Peladjar Indonesia Serikat Pembangoenan Islam Indonesia Serikat Pemoeda Perkerdja Indonesia Seroean Pembrontak Rakjat Indonesia Serikat Rakjat Indonesia Serikat Rakjat Indonesia Timoer Besar Siaran Radio Pemberontak Staatssecretaris voor Binnenlandse Veiligheid Serikat Sekerdja Kreta Api Indonesia Territoriaal Bestuurs Adviseur Tentara Merah Indonesia Tentara Hizboellah Repoeblik Indonesia [Sumatra] Tentara Islam Indonesia Tentara Keamanan Kereta Api Tentara Keselamatan/Keamanan Rakjat Tentara Keamanan Rakjat Kereta Api Tentara Keamanan Rakjat Laoet Tentara Nasional Indonesia Tentara Negara Islam Indonesia Tentara Pendjaga Kota Tentara Repoeblik Indonesia Tentara Repoeblik Indonesia Kereta Api Tentara Repoeblik Indonesia Peladjar Tentara Rakjat Indonesia Soelawesi Tentara Rakjat Mataram Twaalfde Provincie United Nations Commission for Indonesia Usaha Pemoeda Islam Indonesia Usaha Pertahanan Rakjat Vereniging van Ned. Indische Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers Wanita Negara Indonesia Wanita Pembantoe Perdjoeangan Wanita Sosialis Indonesia Wanita Keristen Indonesia Lijst van NEFIS Area-codes

Deze lijst is overgenomen van de kaart in inv.nr 258: Netherlands Forces Intelligence Service, Geographical index map, Civil affairs intelligence section. Deze regionale code werd gedurende 1944-1946 in rapportages van de NEFIS gebruikt.

Sumatra Kutaradja, Sabang Sigli Langsa Meulaboh, Simeuluë Bindjai Medan Pematang Siantar Tandjung Balai Tarutung Sibolga Nias, Batoe eilanden Padang Sidempuan Bengkalis, Bagan Si Api-Api, Rokan, Siak Selat Pandjang, Pakan Baru Rengat Riouw, Lingga Fort de Kock Pajakumbu Padang Pandjang Sawah Lunto Padang, Siberut Djambi Benkulen, Enggano Lahat Palembang Baturadja Teluk Betung Bangka en Billiton   Java en Madura Serang Batavia Buitenzorg Bandung Cheribon Pekalongan Semarang Pati, Karimundjawa Banjumas Magelang Jogjakarta Surakarta Madiun Bodjonegoro Kediri Surabaja, Bawean Malang Bondowoso Madura, Kangean   Borneo Singakwang Pontianak Ketapang, Karimata Sintang Sampit Puruktjau Bandjermasin, Kota Baru Kandangan Samarinda Tarakan   Serawak   Brits Noord-Borneo   Philippijnen   Celebes Sangihe en Talaud Manado Gorontalo Donggala Poso, Banggai Mamudju, Madjene Palopo Kendari, Muna, Buton Pare Pare Watampone Makassar, Spermonde- en Paternoster-archipel Bonthain, Salajar   Sunda eilanden Bali en Lombok Sumbawa, Sumba Flores, Lomblen, Alor   Timor, Roti, Sawu   Ternate, Tidore Halmaheira, Morotai Batjan, Obi Sula   Amboina, Saparua, Lucipara Buru Ceram Banda Kai, Nuhutjut Aru   Wetar, Kisar, Babar, Damar   Jamdena, Tanimbar   Nieuw-Guinea Sorong, Waigeo, Misool Manokwari, Numfoor, Mapia Japen, Schouten Sarmi Hollandia Inanwatan Fak Fak Wisselmeren Kokenau Tanahmerah Merauke   Singapore, Maleisië, Penang   Natuna, Anambas
Concordantie

Aangezien de oude plaatsingslijst van het archief van de Procureur-Generaal lange tijd in gebruik is geweest en de daarin vermelde doos- en omslagnummers in menige publikatie voorkomen, is het nuttig geacht in deze concordantie een verwijzing te geven van deze oude nummers naar de nieuwe inventarisnummers. Oude nummers die in deze concordantie niet voorkomen zijn tijdens het verblijf van het archief bij het Departement van Binnenlandse Zaken gelicht en - zonder verwijzing - vermoedelijk in andere bestanden opgenomen.

De aan het einde van de lijst opgenomen AS-nummers betreffen archivalia van de Procureur-Generaal, die aangetroffen werden in het archief van de Algemene Secretarie (zie inventaris 2.10.14).

Oude nummers Nieuwe inventarisnummers 1 291, 731 2 244 3 200, 259, 326, 659, 758, 821, 874, 879, 951, 1017, 1034, 1046, 1051 1057, 1073, 1076, 1080, 1093, 1095, 1097, 1099, 1411 4 1031-1032, 1052 5 16, 31, 33, 47, 147, 248, 256, 262, 492, 536, 562, 589, 661-662, 644, 715, 728, 733-734, 796, 799, 802, 804, 838, 887, 983, 1012, 1038, 1067, 1074, 1136, 1174, 1233, 1357, 1361, 1407 6 185 7 880, 1182 8 905 9 953 10 854 11 677 12 759 13 1039 14 861 15 156, 158 16 1446 17 862 18 124 19 660 20 982 21 176 22 1416 23 1449 24 1428 25 833 26 777 27 1372 28 8 29 337, 343, 372, 405, 427, 470, 522, 559, 561, 564, 566 30 868 31 777 32 1375 33 536 34 163, 166, 204, 849-850 35 159 36 725, 1008, 1392 37 1103, 1127 38 1374 39 2, 1129 40 1038 41 794 42 215 43 1098, 1102 44 784 45 1142 46 1083 47 807 48 763, 1374 49 1450 50 815 51 189 52 432, 855 53 1175 54 918 55 808 56 1230 57 762 58 1147 59 698, 707, 735, 760, 786, 856, 872-873, 907, 994, 1038, 1105, 1110, 1460 61 101 62 5 63 1393 64 1398 65 1038 66 1395 67 1436 68 831, 827 69 150 70 817 71 93 72 210 73 211 75 140 76 1419 77 1423 78 992 79 1366 80 937 81 1394 82 823 83 1367 84 680 85 822 86 1087 87 761 88 162 89 708 90 712 91 885 92 885 93 968 94 990 95 808, 1038, 1246, 1434 96 828 97 892 98 864 99 835 100 781, 810 101 1391 102 536 103 1459 104 1376, 1390 105 836 106 783, 793 107 884 108 785, 858 109 161 110 1478 111 1427 112 795 113 1089 114 998 115 208 116 780 117 888 118 815 119 60 120 1221 121 1000 122 1445 123 877 124 871 125 878 126 676 127 734 129 703 130 1388 131 659, 790, 1079 132 770 133 764, 894 134 684 135 766, 1137 136 809, 820 137 664, 1137 138 777, 975 139 753 140 709 141 704 142 659 143 704 144 891, 1205 145 916 146 883 147 860 148 689, 1389 149 792 150 915 151 908 152 913, 924 153 1079 154 1115, 1126, 1206 155 1104 156 1028 157 1028 158 169, 1079 159 826 160 826 161 893 162 9 163 8, 227 164 1448 165 220 166 221 167 216, 217, 809, 904, 1184 168 216 169 1181 170 219, 221 171 220 172 1016 173 216 174 1053-1054 175 1266, 1458 176 1252-1259 177 770, 1260-1262, 1477 178 1268 179 186 180 1403 181 21, 25-26, 198, 250-251, 255-258, 260, 1245 182 856 183 11, 27-29, 199, 245-246, 640, 1433 184 1472 185 1132, 1144 186 1096, 1120-1124, 1201, 1464 188 264, 624-625, 710, 819, 869, 875, 892, 902, 906, 910, 912, 914, 991, 998, 1038, 1292, 1416 189 628 190 283, 628, 900 191 511, 638, 1417, 1465 192 194, 696, 752, 1038, 1068 193 108, 141, 632-633, 660 194 325 195 10, 247, 249, 252, 263, 286, 642, 647, 697, 724, 747, 842, 1038, 1369 196 149 197 1108-1109 198 898 199 1157 200 736, 750, 778, 1437 201 694, 798, 800, 928, 1425 202 864, 1046 203 394, 772, 886, 899, 901, 1005, 1085, 1090 204 898 205 675, 965 206 824 207 1381 208 897 209 744 211 298, 446, 517, 585 212 445 213 361 214 437 215 435 216 453, 897 217 429 218 431 219 420 220 458 221 776 222 153 223 195, 825 224 6, 678, 930 225 816 226 678 227 663, 848 228 678 229 809 230 1007 231 972 232 598 232 598 233 598 234 300, 596 235 295 236 586 237 472 238 695 239 579 240 575 241 379 242 367 243 491 244 549, 552, 554, 558, 563, 566, 572 245 534, 537, 545, 570-571 246 574 247 556 248 553 249 551 250 548 251 546 252 536 253 533 254 531 255 12, 369, 475, 495, 501, 507, 515, 527, 530, 1204 256 569 257 524 258 521 259 519 260 513 261 418 262 512 263 511 264 506 265 502 266 465 267 493 268 489 269 487 270 298, 446-447, 460, 480, 870 271 477 272 474 273 473 275 467 276 471 277 468 278 464 279 463 280 459 281 327, 412, 414, 417, 424, 440, 444, 449, 452, 581, 1379 282 1396 283 415 284 349-350, 354-355, 359, 364, 377-378, 386-387, 390, 398-399, 408-409, 469, 508, 543, 587, 753 285 180 286 407 287 405 288 403 289 594, 1265 290 396 291 400 292 395 293 394 294 389 295 385 296 380 297 375 298 366, 436 299 365 300 360 301 336 302 348 303 346 304 809 305 181 306 749 307 815 308 1373 309 451 310 805 311 396 312 334 313 332 314 814 315 814 316 328 317 325 318 665 319 318, 812 320 316 321 430 322 313 323 312 324 299, 307, 340 325 308 326 301 327 368 328 297 329 479 330 455 331 457 332 299 333 475 334 477 335 301 336 486 337 488 338 530 339 506 340 512 341 515 342 526 343 527 344 536 345 541 346 549 347 581 348 306 349 329 350 813 351 354 352 440 353 439 354 442, 1036 355 446, 448 356 449 357 375 358 381 359 383 360 413 361 429 362 808, 1091 363 536, 678, 779, 801, 895 364 1378 365 1063 366 137, 735, 1037, 1233 367 1128 368 170 369 172 370 170 371 175 372 4 373 218 374 265, 630, 722, 821 375 187 376 187 377 183 378 222 379 226 380 225 381 890 382 1455 383 223 385 188 386 188 387 188 388 876 389 1023 390 779 391 779 392 91 393 36 394 43 395 388 396 482 397 422 398 441 399 461 400 499 401 40 402 39 403 514 404 520 405 544 406 548 407 498 408 423 409 421 410 304 411 454 412 601 413 1475 414 190 415 190 416 190 417 190 418 635 419 636 420 262, 1013 421 262, 1013 422 37 423 48 424 626 425 626, 1056, 1139, 1209 426 416 427 290 428 182 429 290 430 1402 431 811 432 290 434 24, 74 435 167, 526, 1014, 1084, 1112 436 1451 437 821 438 173 439 196 440 576 441 580 442 693 443 690 444 923 445 49 446 1004 447 692 448 151 449 954 450 287, 723 451 925 453 679 454 896 455 677 456 955 457 691 458 898 459 864 460 655, 768 461 654 462 969 463 897 464 512 465 410, 806, 920, 998, 1061 467 641 468 848 469 1467 470 751 471 853 472 1360 473 1358 474 1374 475 866 476 859 477 649 478 713 479 773 480 69, 634 481 631 482 1374 483 777 484 1084 485 1044, 1469 486 660, 1223, 1461 487 1035 488 1131 489 631 490 1038 491 1088 492 646, 745 493 192, 271 494 602 495 608 496 604 497 607 498 605 499 606 500 603 501 659 502 456 503 284 504 1413 505 404 506 363 507 567 508 357 509 342 510 1426 511 311 512 1086 513 957 514 339 515 371 516 390 517 865, 1176 518 382 519 538 520 528 521 539 522 997 523 686-687 524 688 525 648 526 704 527 656 528 1386 529 657 530 657 531 658 532 685 533 673 534 670 535 667 536 711 537 659, 1062 538 1092 539 253-254, 265-266, 518, 720, 726, 729, 750 1050, 1111, 1133, 1360 540 1033, 1101, 1146, 1153 541 1038 542 1064 543 107 544 1020 545 1114 547 1082 548 1038 549 1042 550 1038 551 1038, 1045 552 168 553 1047-1049 554 932 555 705 556 216, 218 557 214, 216, 218 558 218 559 1141 560 201 561 1172 562 1152 563 1164 564 1130 565 154 566 205 567 1368 568 160, 202, 212, 1273, 1286 569 170, 207, 281, 1231 570 1431 571 186 572 1356 573 668, 1466 574 78, 117, 483, 1397, 1418 575 711, 1038, 1131 576 986 577 512 578 927 579 971 580 911 581 956, 959, 973, 1116, 1150, 1247 582 156, 921, 1159, 1189, 1380 584 1163, 1279, 1282 585 1030 586 1280 587 562, 788 588 1106 589 510, 1127 590 515 591 532 592 535 593 536 594 538 595 540, 979 596 573 597 341, 562 598 989 599 578 600 998 601 987 602 676 603 938 604 973 605 1268 606 960, 1422 607 935, 960, 1162 608 985 609 64 610 1441 611 1409 612 434 613 797 614 656 615 929 616 961 617 818, 950, 1453, 1456 618 787, 789, 1125, 1278 619 591 620 581 621 1001 622 590, 595, 599, 600, 939 623 645, 674, 704, 952 624 765, 964, 1481 625 857, 1027, 1264 626 1029 627 509 628 530 629 498 630 497 631 496 632 490 633 483 634 347 635 476 636 433 637 439 638 345, 450 639 438 640 516 641 428 642 426 643 425 644 324 645 401 646 504 647 393 648 305 649 317 650 353 651 356 652 352 653 909 654 588 655 344 656 577 657 335 658 485 659 325 660 323 661 322 662 321 663 319 664 374 665 315 666 302 667 306 668 702 669 970 670 993 671 351 672 1399 673 209 674 706 675 330, 834 676 917, 978 677 940 678 981 679 941 680 1447 681 1457 682 980 683 931 684 984 685 934 686 217, 593, 974 687 174, 933 689 943 690 934 691 942 692 947 693 945 694 944 695 948 696 946 698 1406 699 63, 71, 278, 542, 560, 1006, 1011, 1038, 1213, 1226, 1439, 1452, 1463 700 1191 701 206, 837, 936, 1151, 1454 702 523 703 1190 704 1190 706 186, 296, 1143 707 102 708 1440 709 138, 282, 1234 710 155 711 145 713 1212 714 679 715 930 716 1200 717 1415 719 138 720 653 721 1272 723 1272 724 1272 725 1272 726 14 727 320 728 123 729 406 730 462 731 1272 733 127 734 1185 735 143 736 1410 737 358, 841 738 36 739 1337 740 65 741 1485 742 1186 743 191 744 988 745 568 746 1351 747 829, 1100, 1103, 1118 748 843, 1146, 1156, 1169, 1175, 1178, 1195, 1198, 1234, 1335 749 272 750 97, 634, 1148, 1283, 1465, 1489 751 59 752 148 753 1371 754 583 755 844 756 33, 133 757 193 758 22 759 45, 59, 61, 83, 90, 111, 146, 276, 782, 845, 847, 967, 1215, 1330, 1341, 1343, 1345, 1443, 1473, 1486 760 140 761 86-87 762 51, 82, 94, 97, 104, 121, 125, 136, 202, 274, 288, 1193, 1331, 1370, 1483 763 7, 57, 95, 130, 171, 179, 1277, 1362, 1487, 1490 764 68, 116, 889, 1003, 1081, 1204, 1491 765 1141 766 1173 767 1141 768 1188, 1219, 1232 769 1192 770 35, 72, 81, 114-115, 213, 280, 832, 903, 1220-1221, 1236, 1350, 1438 771 67, 138, 170, 333, 338, 481, 512, 566, 592, 666, 684, 749, 752, 810, 840, 897, 962, 999, 1045, 1161, 1211, 1216, 1232, 1234, 1290, 1435, 1471, 1488 772 18, 44, 177, 256, 268, 294, 402, 484, 652, 745-746, 1224, 1233, 1283, 1340, 1355, 1430 773 170 774 38, 84, 72, 88, 138, 170, 224, 307, 349, 375, 438, 475, 689, 730, 753, 809, 839, 869, 871, 929, 952, 998, 1001, 1038, 1068, 1107, 1175, 1212, 1222, 1272, 1317, 1326, 1465 775 267 776 1197 777 32, 52, 65, 95, 104, 170, 737, 1272, 1286, 1333-1334 778 65, 701, 949, 962-963, 979, 1251 779 659, 667, 681-682, 716, 998 780 1217 781 737-739, 741-743, 1165 782 144, 882, 1069-1072, 1113, 1140, 1158, 1166, 1175, 1178-1179, 1196, 1200, 1204, 1211, 1216, 1227, 1229, 1233, 1235, 1243 783 106 784 170, 279, 1342 785 132, 170, 275, 529, 536, 547, 597, 667, 732, 735, 1022, 1207, 1364, 1408, 1421, 1462 786 120, 221, 1038, 1263 787 375, 1107, 1166, 1222, 1311 788 30, 81, 170, 376, 386, 672, 1169, 1270 789 56, 65, 177, 203, 290, 503, 671, 1141, 1177, 1332, 1480 790 88 791 391, 494, 550, 788, 852, 958, 1075 792 110, 112, 142, 154, 500, 830, 1021, 1060, 1075, 1274, 1347, 1385, 1424 793 99, 70, 139, 170, 202, 309, 325, 370, 397, 466, 771, 774-775, 851, 867, 1026, 1186, 1218, 1281, 1358, 1404, 1414, 1435, 1476 794 1066, 1346 795 32, 89, 122, 124, 178, 727, 735, 1056, 1117, 1129, 1137, 1200, 1432 796 52, 128, 139, 165, 202, 392, 652, 689, 1009, 1059, 1202, 1210, 1470 797 92, 113, 170, 389, 478, 660, 681, 755, 885, 897, 1086, 1094, 1171, 1200, 1204, 1233, 1349, 1435, 1442 798 100, 177, 846, 1040, 1180, 1249, 1348 799 66, 1024, 1175 800 1025, 1273 801 124, 157, 788, 1267, 1384 802 46 803 96, 1038 804 1365 805 1, 95-96, 105-106, 170, 277-278, 293, 386, 643, 1113, 1199, 1215, 1225-1226, 1269, 1332, 1419, 1471 806 170 807 109, 1078, 1141, 1148, 1344 808 66, 1077 809 609 810 610 811 611 812 612 813 613 814 614 815 615 816 616 817 617 818 618 819 582, 619 820 620 821 621 822 622 823 1187 824 1145-1146, 1149, 1161, 1175 825 1025, 1058 826 757, 767, 1093, 1248, 1377, 1382-1383 827 1175, 1484 828 629 829 1339 830 839 831 73 832 3, 1234 833 1178, 1186, 1194 835 196 836 637 837 197, 362 838 930 839 930 840 930 841 930 842 930, 1055 843 1429 844 623 845 930 846 652 847 1168-1169 848 1186, 1208, 1213 849 1338 850 627 851 20, 310, 314, 443, 525, 1359, 1420, 1471 852 77, 770 854 1199 855 699 857 922 858 13, 15, 34, 1237 859 17, 31, 41, 103, 129, 177, 269 860 23, 58, 62, 130, 170, 1203-1204, 1228, 1275 861 79, 124, 164, 216, 303, 557, 650-651, 679, 748, 803, 881, 1015, 1154, 1160, 1167-1168, 1204, 1233, 1272, 1276, 1482 862 55, 85, 118, 170, 285, 419, 555, 700, 1093, 1271, 1364 863 19, 53-54, 98, 289, 362, 584, 669, 1269, 1272, 1336, 1468 864 35, 124, 126, 331, 505, 512, 717, 730, 1041, 1134 865 1002 866 292 867 65 868 1250 869 411 870 565 872 152 873 926 874 67 875 186 876 186 877 84 878 202 879 38 880 32, 1244, 1387, 1412 881 754 882 1214 883 1119 884 75, 177 885 76, 1159 886 119 887 5 888 384 889 80, 186, 373, 446, 469, 863, 960 890 718-719, 721, 740, 919, 996, 1354, 1401, 1405 891 714, 734, 769, 976, 1352, 1400 892 1038 893 683, 953, 966, 1051, 1075, 1104, 1127, 1222, 1357 894 122, 206, 306, 581, 768, 791, 1010, 1018-1019, 1038, 1043, 1065 895 1284-1291, 1293-1310, 1312-1316, 1318, 1320-1329 896 184, 375, 630, 639, 756, 975, 977, 1138, 1143, 1155, 1183, 1319 898 261 899 1135
Algemene Secretarie Oude nummers Nieuwe inventarisnummers AS-42 995 AS-47 1238 AS-51 1240 AS-52 134 AS-54 1241 AS-55 1242 AS-56 1244 AS-104 1479 AS-120 50 AS-134 273 AS-177 1239 AS-194 42 AS-196 1474 AS-204 202
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. ORGANISATIE EN ADMINISTRATIEF BEHEER VAN HET HOOFDPARKET EN DE DIENST DER ALGEMENE RECHERCHE 1 http://proxy.handle.net/10648/81428639-379f-45c4-bd56-f5858bae2ce8 Nota's inzake de betrekkingen tussen de Dienst der Algemene Recherche en de NEFIS. 1945 1 omslag 2 http://proxy.handle.net/10648/61a66781-07e7-4d43-beeb-f7179f68f1bf Stukken betreffende de werkverdeling bij de Dienst der Algemene Recherche en de instelling van een Afdeling Oosters-Politieke Zaken. 1948 1 omslag 3 http://proxy.handle.net/10648/030e0b63-540a-4aa1-9bd5-2ddf32008fe3 Verslag van de werkzaamheden van het parket in Denpasar. 1948 1 omslag 4 http://proxy.handle.net/10648/61e3f7f6-6342-4352-b67d-dadad231dbe2 Agenda van bij de Procureur-Generaal ingekomen CMI-rapporten met opgave van de dossiers waarin deze gedeponeerd zijn. 1948-1949 1 katern 5 http://proxy.handle.net/10648/cf46c0af-58e0-4414-94ba-9964b8d51d09 Stukken betreffende de beveiliging van documenten. 1948-1949 1 omslag 6 http://proxy.handle.net/10648/f57cebcd-ab59-4854-81af-d9a0ea6cec6d Journaal van de Dienst der Algemene Recherche over juli-augustus 1949. 1949 4 katernen 7 http://proxy.handle.net/10648/3c57f369-c2e6-4069-8757-5b5478e16e70 Doorslagen van uitgaande brieven van de Procureur-Generaal. 1948 mei-jul 1 omslag 8 http://proxy.handle.net/10648/f916f5c1-9347-4665-8752-b8a7b54fa7fa Register op de correspondentie van de Procureur-Generaal. 1948-1949 1 deel 9 http://proxy.handle.net/10648/e2d5950a-cdb3-4f99-b829-e310f14fbb21 Klapper op het correspondentieregister van de Procureur-Generaal. 1948-1949 1 deel 2. VERVOLGING VAN MISDRIJVEN EN OVERTREDINGEN 2.1 Vervolging van misdrijven en overtredingen gepleegd gedurende de oorlog of daarmee in verband staande 10 http://proxy.handle.net/10648/94b039cd-c7f9-480f-9931-8359289fa0fd Diverse inbeslaggenomen Japanse bescheiden: brieven, paspoort, notitieboekje, visitekaartjes etc. 1941 en z.j. 1 omslag 11 http://proxy.handle.net/10648/a7967fd6-8ef7-4d99-9baf-6f7cd88ca84d Regionale lijst van oorlogsmisdaden gepleegd door Japanners, samengesteld door NEFIS. Stencil. 1945 1 omslag

Voor de in deze lijsten gebruikte regionale code, zie Bijlage V.

12 http://proxy.handle.net/10648/55604c17-85b3-4325-ada4-d08d605e2187 Ondervragingsrapport van de Japanse propagandist, Shimizu Hitoshi, betrokken bij de uitroeping van de Indonesische onafhankelijkheid. 1945 1 omslag 13 http://proxy.handle.net/10648/a69a4ef1-1366-40f8-abef-e6b968f99d67 Stukken betreffende de Japanner Omori Takeo en zijn gedragingen in Tarakan. 1945 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

14 http://proxy.handle.net/10648/8cd6b89b-7f5f-4ac3-9ad9-09e31dad0840 Rapport van de informant T. Haraguchi houdende gegevens over een aantal van oorlogsmisdaden beschuldigde Japanners. 1945 1 omslag 15 http://proxy.handle.net/10648/690c5203-b578-4133-befd-ef2df99765eb Stukken betreffende de uitwijzing c.q. berechting van vijandelijke onderdanen. 1945 1 omslag 16 http://proxy.handle.net/10648/17ec7065-9430-4a70-ac8c-d4f69a6edb49 Rapport van het verhoor van de Japanse vice-admiraal Maeda Tadashi; met duplicaat. 1946 2 stukken 17 http://proxy.handle.net/10648/0939b709-27d8-473f-ae0d-9aecf5a0b71b Stukken betreffende de klachten met betrekking tot H.M. MacDonald, lid van het Australische onderzoeksteam voor Oorlogsmisdaden. 1946 1 omslag 18 http://proxy.handle.net/10648/26160438-6a9c-4a1e-a119-2e75a9f8231c Stukken betreffende de berechting van oorlogsmisdadigers op Borneo. 1946 1 omslag 19 http://proxy.handle.net/10648/85e06a4c-7fef-4bde-9522-f64e62ee6888 Stukken betreffende een onderzoek naar door de Japanners geroofde kostbaarheden, de zogenaamde Nakamura-schat, en de rol van enige Britse officieren daarbij. 1946 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

20 http://proxy.handle.net/10648/586ab584-699b-4cf7-b5e3-8c8935f890ab Stukken betreffende het vervolgingsbeleid ten aanzien van collaboratie en oorlogsmisdaden in Borneo, onder andere in Longnawan. 1946 1 omslag 21 http://proxy.handle.net/10648/318dfd50-99c8-491b-9e98-6d953a514e93 Rapport opgesteld door de Japanse informant T. Haraguchi over Japanners betrokken bij subversieve activiteiten in Nederlands-Indië tot aan het uitbreken van de oorlog. 1946 1 omslag

Zie tevens inv.nr. 14 en AS 2235.

22 http://proxy.handle.net/10648/0c0d7bae-8744-47e3-9f03-275af090f878 Stukken betreffende het personeel van het Investigation Team belast met de opsporing van oorlogsmisdadigers en collaborateurs in Borneo en de Grote Oost. 1946 apr-nov 1 omslag 23 http://proxy.handle.net/10648/9c485ed5-6c6c-405c-9105-f6a9040975c6 Stukken betreffende het onderzoek naar collaboratie en oorlogsmisdaden in Tarakan. 1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

24 http://proxy.handle.net/10648/534bac7b-2c5e-4fb0-bae2-e7e673311e2e Stukken houdende richtlijnen ten aanzien van de opsporing, internering en berechting van politieke gevangenen. 1949 1 omslag 25 http://proxy.handle.net/10648/9c12e8cc-0cc6-468b-8853-ca6275c226ba Voorlopig schema van werkzaamheden en benodigdheden ten behoeve van de voorbereiding van de vervolging van Major War Criminals. z.j. 1 stuk 26 http://proxy.handle.net/10648/dabf611f-7efc-42bc-a5cb-81efb9805153 Schema voor een rapport betreffende de berechting van oorlogsmisdadigers. z.j. 1 stuk
2.2 Vervolging van collaboratie 27-29 Regionale lijsten van collaboratie verdachte personen en van betrouwbare personen, samengesteld door NEFIS. Stencil. 1945 2 pakken en 1 omslag

Voor de door NEFIS gebruikte regionale code, zie Bijlage V. Zie tevens inv.nr 288.

27 http://proxy.handle.net/10648/3216ccf6-4868-4fdf-a997-550703cf0abc Reliable persons 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

28 http://proxy.handle.net/10648/c07b4d45-38b9-4c37-b59a-6e9e214bdc32 Suspected persons Java en Madura

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

29 http://proxy.handle.net/10648/28d0b48b-e033-443d-966e-f8d1be56703a Suspected persons Buitengewesten

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

30 http://proxy.handle.net/10648/9ecd005b-3702-41d0-9e5c-3ec4d094e7e1 Rapport van de inlichtingendienst van het Hoofdcommissariaat van Politie in Batavia, houdende gegevens over de handel en wandel van Indonesische en Europese personen tijdens de Japanse bezetting. 1945 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

31 http://proxy.handle.net/10648/ae36b89d-ba6f-4c52-a1d3-88269b0e6240 Naamlijsten van vrouwen die gedurende de bezetting nauwe betrekkingen met de Japanners hebben onderhouden. 1945 en z.j. 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

32 http://proxy.handle.net/10648/e5ff8dff-1451-4c0e-85a5-a7541bca59ed Stukken betreffende collaboratie met de Japanners en ander laakbaar gedrag van Europeanen tijdens de bezetting. 1945-1945 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

33 http://proxy.handle.net/10648/d36fe434-dbc7-4c95-a059-78653d0a0f65 Stukken betreffende de behandeling van NSB-ers sedert mei 1940, hun internering, eventuele herplaatsing en repatriëring. 1945-1946 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

34 http://proxy.handle.net/10648/1cd7c3ff-6b0d-4bd9-a616-1ea7661292f3 Stukken betreffende de heiho's op Tarakan en inzake Indonesiërs die in Japanse dienst zijn geweest. 1945-1946 1 omslag 35 http://proxy.handle.net/10648/fcc4615f-a333-43a7-9fe1-ef373977a74b Stukken betreffende de zuivering en loyaliteitsonderzoek ten aanzien van overheidspersoneel, met name ten aanzien van NEFIS- en politiepersoneel. 1945-1946 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

36 http://proxy.handle.net/10648/e8ba7a83-7bc6-4936-9cd6-c349c7fc71d4 Stukken betreffende de mogelijke betrokkenheid van hadji Agus Salim bij het verraden van anti-Japanse activiteit in het Billiton interneringskamp in Batavia. 1945-1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

37 http://proxy.handle.net/10648/e08637ba-5259-46e9-b386-4a19dad3304d Stukken betreffende collaboratie tijdens de Japanse bezetting en gedurende de bersiap-periode. 1945-1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

38 http://proxy.handle.net/10648/d0783770-ef30-4ecc-8458-086fffe3b314 Stukken betreffende de zaak tegen Andi Mappanjuki en Andi Pangeran c.s., medeplichtig aan de opstand te Palopo op Celebes en verdacht van collaboratie met de Japanse bezetter. 1945-1949 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

39 http://proxy.handle.net/10648/82f2dbea-c1be-49cd-9896-3b1860f6ee66 Stukken inzake R. Soegandi en diens betrokkenheid bij het verraden aan de Japanners van de ondergrondse groep Laber (Labar) die zich bezighield met het verlenen van steun aan guerillagroepen in de bergen. 1946 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

40 http://proxy.handle.net/10648/152b9d5a-64fe-4c94-9d06-1e1e8a1f6616 Stukken betreffende de gebroeders Sitanala en hun betrokkenheid bij het verraden van anti-Japanse activiteiten van Ambonnezen en Timorezen op Java. 1946 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

41 http://proxy.handle.net/10648/3f73054f-dd80-41f4-a913-59a0ef5422da Nota van het NEFIS-Buitenkantoor Pontianak inzake de berechting van collaborateurs. 1946 1 omslag 42 http://proxy.handle.net/10648/8fb711b4-4617-46b8-b9e1-d605904a3d35 Briefwisseling inzake gepleegde mishandelingen tijdens het verhoren van collaborateurs. 1946-1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

43 http://proxy.handle.net/10648/8ead1958-4219-44c5-94f6-5da3351d19ca Stukken betreffende Madjid Oesman, onder meer beschuldigd van betrokkenheid bij het verraden van een anti-Japanse ondergrondse beweging. 1946-1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

44 http://proxy.handle.net/10648/899c0bf5-f106-4efc-9b54-1d8f95d52114 Stukken betreffende de economische collaboratie tijdens de Japanse bezetting en inzake de uitvoering van het Besluit Vijandelijk Vermogen. 1946-1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

45 http://proxy.handle.net/10648/11c5f43f-3082-481e-8fec-238ec6a9d2e0 Stukken betreffende de toekenning van een schadevergoeding aan A.W.A. van Gobel na diens vrijspraak in de zaak van collaboratie met de Japanners. 1946-1948 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

46 http://proxy.handle.net/10648/42d08a7d-ef47-4e40-844d-28b117df91f2 Stukken betreffende de tegen het onderhoofd van de Algemene Recherche H.J.A. Vermijs ingebrachte beschuldigingen van collaboratie, zijn zuivering en dienstneming bij de Centrale Militaire Inlichtingendienst. 1946-1948 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

47 http://proxy.handle.net/10648/5d7ff515-2306-4681-84ba-a39eb36a42a7 Processen-verbaal betreffende de Chinese vereniging Tjin Bok Hwee, verdacht van pro-Japanse activiteiten gedurende de bezetting. [1946] 1 omslag 48 http://proxy.handle.net/10648/4f02bd7f-75d3-46c1-9566-62fa59f629a5 Stukken betreffende een tegen mevrouw K.S. Soewito ingebrachte klacht wegens collaboratie met de vijand. 1949 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

49 http://proxy.handle.net/10648/a7ee70c3-36d7-407d-a82b-7777409e717d Stukken betreffende de van collaboratie met Japan verdachte Chinezen, onder andere verenigd in het genootschap Kipas Hitam. z.j. 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2.3 Vervolging van overige misdrijven en overtredingen 50 http://proxy.handle.net/10648/4e15dec4-bed4-4d6c-baf5-8724601d7493 Stukken betreffende de vervolging van Javanen betrokken bij de roof van het Australische schip Lily te Merauke. 1946 1 omslag 51 http://proxy.handle.net/10648/1c3bdc90-e6cf-4317-a6c4-da7d4178267c Stukken betreffende de geseponeerde zaak tegen Indonesiërs, gearresteerd tijdens de herbezetting van Billiton. 1946 1 omslag 52 http://proxy.handle.net/10648/5474aa23-7452-43b6-a7c0-7c03b0683c4f Stukken betreffende de vervolging en berechting van daders van overvallen en ontvoeringen, roof en moordpartijen. 1946 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

53 http://proxy.handle.net/10648/db6c2b3f-0d21-4189-88b5-922213ef8681 Stukken betreffende het vervolgingsbeleid ten aanzien van de zogenaamde `lichte gevallen'. 1946 1 omslag 54 http://proxy.handle.net/10648/7bed143a-c393-4f98-8912-d701f36b7daa Diverse stukken inzake strafrechtelijk vooronderzoek. 1946 1 omslag 55 http://proxy.handle.net/10648/52dc0c6b-f9e3-4f89-864a-9ea419f96ccf Stukken betreffende het gerechtelijk onderzoek naar malversaties bij het Rode Kruis in Batavia en Tandjung Priok. 1946 1 omslag 56 http://proxy.handle.net/10648/38885c47-882c-4ca5-b4bf-7fefd596a22b Stukken betreffende een door de TWAPRO in Tomohon ingediende motie over het vervolgingsbeleid van de justitiële autoriteiten aldaar. 1946 1 omslag 57 http://proxy.handle.net/10648/10c5a7fc-ead9-4e3f-bd90-acf15fb79ef9 Brief van de Procureur-Generaal over op de vlucht neergeschoten arrestanten naar aanleiding van bijgevoegde kranteknipsels. Concept. 1946 aug 1 omslag 58 http://proxy.handle.net/10648/2471e685-570c-4e0c-abb6-181e0ca01f02 Stukken betreffende de vervolging en berechting van extremisten op Borneo. 1946-1947 1 omslag 59 http://proxy.handle.net/10648/0649256b-3cc4-4e54-81a0-7df4b5fa8887 Stukken betreffende het gerechtelijk onderzoek naar de zwarte markt van gestolen Amerikaanse legergoederen op Morotai. 1946-1948 1 omslag 60 http://proxy.handle.net/10648/ced71d75-ad4b-4d57-a566-3afb8d47f975 Stukken betreffende door extremisten begane moord- en rampokpartijen. 1946-1949 1 omslag

Deze omslag was gemerkt II, deel I werd niet aangetroffen.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

61 http://proxy.handle.net/10648/10362cbe-0e9c-4346-841d-7b8e81230370 Stukken betreffende het onderzoek naar de handelingen van de ex-president van Oost-Indonesië, Nadjamudin Daeng Malewa. 1947 1 omslag 62 http://proxy.handle.net/10648/a8d29616-40ec-4f0e-8ed7-718d9d124fc2 Stukken betreffende de vervolging en berechting van opstandelingen in Balikpapan. 1947 1 omslag 63 http://proxy.handle.net/10648/35516fdd-50ab-4528-a79a-9c94270dd7a4 Stukken betreffende de arrestatie c.q. vrijlating van politieke gevangenen. 1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

64 http://proxy.handle.net/10648/0a61a1c3-692b-42e9-b8a0-221b26c44cb1 Stukken betreffende een onderzoek naar corruptie en andere misdragingen binnen het ambtenaren- en officierskorps in Nederlands-Indië. 1947-1948 1 omslag 65 http://proxy.handle.net/10648/47cd1875-e42f-4457-bbf6-9f0b37b80c8f Stukken betreffende de moorden gepleegd tijdens de eerste en tweede bersiap-periode en de vervolging en berechting van de daders. 1947-1948 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

66 http://proxy.handle.net/10648/fb6f8696-ee6f-4133-877a-657a9e28925b Stukken betreffende het internerings- en vervolgingsbeleid in nieuw bezet gebied. 1947-1948 1 pak 67 http://proxy.handle.net/10648/faf0b5a4-34ff-4205-b5c0-9827ffb1ec98 Stukken betreffende de arrestatie van verdachte personen na de eerste politionele actie. 1947-1948 1 omslag 68 http://proxy.handle.net/10648/2cd530ea-825a-4b76-b79e-ae50aa2ab5f4 Stukken betreffende het justitieel onderzoek naar eventuele malversaties door de Bank Rakjat Maluku. 1948 1 omslag 69 http://proxy.handle.net/10648/42b4cb9f-21ca-47ef-bd37-a972e6cf4199 Stukken betreffende het gerechtelijk onderzoek naar de moord op dr Tumbelaka. 1948 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

70 http://proxy.handle.net/10648/74f41d93-0203-4cdc-b71b-d6198289c52d Stukken betreffende de wrijving tussen militaire en civiele autoriteiten bij de arrestatie en het verhoor van personen verdacht van politieke misdrijven. 1948 1 omslag 71 http://proxy.handle.net/10648/4b0b1bb4-f936-4a02-8d42-3fb7373b58ca Stukken betreffende de bestrijding van zeeroverij in de wateren rond Celebes en Borneo. 1948 1 omslag 72 http://proxy.handle.net/10648/3a13ad1d-0f68-40ca-99f3-c8d54b4a4ded Stukken betreffende de vervolging en berechting van geïnfiltreerde TNI-militairen in Midden-Java en de hen op te leggen strafmaat. 1948-1949 1 omslag 73 http://proxy.handle.net/10648/ad0bb482-4ad2-4f33-aee3-33c96c13996f Stukken betreffende de juwelen-affaire in Bandung en de daarmee in verband staande zaken betreffende de onregelmatigheden bij de Leger Technische Dienst en de moord op vaandrig Aernouts. 1948-1949 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

74 http://proxy.handle.net/10648/f6048b09-feb6-4a15-8a32-ee76dae469fa Stukken betreffende de vervolging en de berechting van de plegers van terreurdaden in Zuid-Borneo. 1949 1 omslag 75 http://proxy.handle.net/10648/f8f4bdfb-4768-4f31-bed1-8f4f0189436b Stukken betreffende wegens subversieve activiteiten aangespannen rechtszaken. 1949 1 pak 76 http://proxy.handle.net/10648/401cd764-6027-45f5-9774-69614ef946e7 Stukken betreffende de internering van politiek verdachte personen. 1949 1 pak 77 http://proxy.handle.net/10648/33b2e40e-8420-414e-8bd7-af540a824473 Stukken betreffende de arrestatie van enige leerkrachten van de Taman Siswa scholen wegens subversieve activiteiten. 1949 1 omslag 78 http://proxy.handle.net/10648/c0f96bf1-2867-41cb-b672-eda9a62c3460 Stukken betreffende strafzaken ingesteld tegen ambtenaren en politiefunctionarissen. 1949 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

79 http://proxy.handle.net/10648/788300d8-e07b-4a28-b6f5-ecdcf21a3bda Stukken betreffende een onderzoek naar vermeende manipulaties van het Indonesische Rode Kruis in Singapore. z.j. 1 omslag 80 http://proxy.handle.net/10648/3eb9946e-b5a4-43fa-86ed-c0aa7b96a8cc Stukken betreffende de vervolging van daders van terreur op Java. z.j. 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3. UITVOERING VAN STRAFVONNISSEN 3.1 Executie van vonnissen 81 http://proxy.handle.net/10648/916e3df8-6679-4393-955b-d40044bd343d Stukken betreffende de wijze van executie van de doodstraf. 1946, 1948 1 omslag 82 http://proxy.handle.net/10648/a026602b-bca6-4dd4-939a-611deade236f Ingekomen vonnissen van de Temporaire Krijgsraad Riouw terzake van tot gevangenisstraf veroordeelde Indonesische verzetslieden. 1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

83 http://proxy.handle.net/10648/d124b23d-af74-4d5f-979d-373e41813bc9 Stukken betreffende de executie van de doodvonnissen uitgesproken door de Grote Hadat van het landschap Luwu. 1947 jun - 1948 aug 1 omslag 84 http://proxy.handle.net/10648/45bf07ed-1757-4f64-95b9-74af486d40a5 Stukken betreffende het verlenen van het fiat executie op een aantal vonnissen en de staking van de executie van straffen door de Japanners opgelegd. 1947-1949 1 omslag 85 http://proxy.handle.net/10648/2cb3ba65-f0f4-43d9-b543-c63fb6e64dc7 Afschriften van vonnissen van de Temporaire Krijgsraad te Semarang gewezen in zaken tegen militairen. 1948 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

3.2 Gratie, amnestie en rehabilitatie 86 http://proxy.handle.net/10648/7c2fccff-7de4-4138-8839-1360dcc3b98a Stukken betreffende de behandeling van gratierekesten ten aanzien van ter dood veroordeelde Indonesiërs en Japanners en de executie van deze vonnissen. 1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

87 http://proxy.handle.net/10648/0aa9e7d3-7123-46bc-ab41-d0d8317ba5ab Stukken betreffende de behandeling van gratierekesten ten aanzien van tot gevangenisstraf veroordeelde Indonesiërs. 1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

88 http://proxy.handle.net/10648/d3f598f5-1fd4-412d-98ff-d53209b3c3bd Beschikkingen op bij de regering ingekomen gratierekesten met daarbij behorende adviezen en processtukken. 1947 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

89 http://proxy.handle.net/10648/d07806a0-d5f2-4692-8833-70852683fd9a Adviezen op verzoeken om gratie van ter dood veroordeelde Japanse oorlogsmisdadigers. 1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

90 http://proxy.handle.net/10648/9a406cfa-e83d-496e-8617-816173f89b4b Stukken betreffende het verlenen van gratie aan de militair J. Rumangkang in de zaak van het leveren van militaire gegevens aan de republikeinse inlichtingendienst. 1947-1948 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

91 http://proxy.handle.net/10648/515ceda2-65e5-411c-a3aa-ff1e99bf22ac Briefwisseling inzake de mogelijke vrijlating van politieke gevangenen en hun rehabilitatie. 1947-1948 1 pak 92 http://proxy.handle.net/10648/4feb254e-0609-4c71-af1a-1a313546838c Stukken betreffende de rehabilitatie van ex-gevangenen. 1948 1 omslag
3.3 Toezicht op het gevangeniswezen 93 http://proxy.handle.net/10648/ccaebaf5-5517-4d63-b982-e47f251adb73 Stukken betreffende de plaatsing en opvang van wezen en jeugdige delinquenten, de zogenaamde regeringspupillen. 1938-1949 1 pak 94 http://proxy.handle.net/10648/e830e43e-f59e-4402-889c-a1cb0f2f9d8b Besluit van de Luitenant-Gouverneur-Generaal tot opheffing van de internering van Indonesiërs in Boven-Digul; met enige briefwisseling. 1945-1946, 1948 1 omslag 95 http://proxy.handle.net/10648/b8e4bc51-5927-436d-af79-1f9483f7beb0 Stukken inzake de regelingen rond gevangenneming en internering en de uitvoering daarvan. 1946-1947 1 omslag 96 http://proxy.handle.net/10648/ef1e4527-fae9-46ce-940a-a37b87a38280 Staten van (krijgs)gevangenen, uitgewezenen en geïnterneerden. 1946-1947 1 pak 97 http://proxy.handle.net/10648/6882a128-8f63-4ab8-a82c-b431f88a54b0 Verslagen van inspectiebezoeken aan de gevangenissen op Borneo en op Banda Neira. 1947 1 omslag 98 http://proxy.handle.net/10648/f9941be6-8e4a-4d58-ac15-99676a285609 Stukken betreffende de behandeling van politieke gevangenen in gevangenissen op Nederlands gebied. 1947 1 omslag 99 http://proxy.handle.net/10648/8ecf9972-7893-4ae0-affe-d00e225723e7 Stukken betreffende de misstanden in de gevangenis Struiswijk te Batavia. 1948 1 omslag 100 http://proxy.handle.net/10648/0cf9e62a-e292-41ee-b317-c64805ee2baa Stukken betreffende klachten over de behandeling van vrouwen in Nederlandse gevangenissen. 1948 1 omslag 101 http://proxy.handle.net/10648/8d6f2ba1-214d-495c-ad15-cb0f6e57b69f Stukken betreffende de controle op de correspondentie van geïnterneerden. 1949 1 omslag 102 http://proxy.handle.net/10648/ade081b3-6323-4523-8df2-02bc7a7be931 Stukken betreffende het bezoek van het Internationale Rode Kruis aan kampen en gevangenissen op Java. 1949 1 omslag
4. VOORKOMING VAN MISDRIJVEN EN OVERTREDINGEN 4.1 Toezicht op het politieapparaat 103 http://proxy.handle.net/10648/3c9cd273-23e5-4b85-8525-323a07c00bad Nota over de behandeling van in Japanse dienst geweest zijnde politiepersoneel in bevrijd gebied. 1945 1 omslag 104 http://proxy.handle.net/10648/faec17e8-75c6-4cf8-a691-e41342576d14 Stukken inzake de bevoegdheid van militaire inlichtingendiensten tot het uitvoeren van politionele taken. 1946 1 omslag 105 http://proxy.handle.net/10648/2997474b-f516-4c6e-a0f2-424f2f49f547 Verslag van de CO-AMACAB Batavia over de werkzaamheden van de Civiele Politie te Batavia over het eerste kwartaal 1946. 1946 1 omslag 106 http://proxy.handle.net/10648/f27c7ab6-b9be-4779-9e2c-5a46acc97e55 Stukken betreffende een geval van mishandeling van een arrestant de dood ten gevolge hebbend op het politiebureau te Batavia en verdere aldaar gepleegde onregelmatigheden. 1946-1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

107 http://proxy.handle.net/10648/eab2cc48-befc-4da3-b80c-192c05457963 Stukken betreffende de sterkte en dislokatie van de Veldpolitie op West-Java. 1946-1948 1 omslag 108 http://proxy.handle.net/10648/a1156a84-8d4c-4d50-b903-173e3ad72584 Stukken betreffende de coördinatie van de politieberichtgeving en de daartoe gehouden besprekingen. 1947 1 omslag 109 http://proxy.handle.net/10648/7fdda1b1-c533-4b17-904d-3fbff9e22e36 Rapport van de Hoofdcommissaris van Politie in Noord-Sumatra over de organisatie van het politiewezen aldaar. 1947 1 omslag 110 http://proxy.handle.net/10648/340f8bf0-79bb-46b0-8102-f525b5e71714 Stukken betreffende de oprichting van een korps Civiele Politie in het nieuw bezette gebied in Banjumas. 1947 1 omslag 111 http://proxy.handle.net/10648/40c1ea23-d1f0-4746-b7f9-16864cd69aa4 Stukken betreffende de uitvoering van de adviezen van de Interdepartementale Commissie ter bestrijding van Havendiefstallen. 1947 juli - 1948 feb 1 omslag 112 http://proxy.handle.net/10648/0de91b07-90f1-442b-b0f6-199c7012d664 Stukken betreffende de onder de militaire gezaghebbers te plaatsen daerah-politiekorpsen in de nieuw bezette gebieden. 1948 1 omslag 113 http://proxy.handle.net/10648/bde834cd-ce60-4b04-b984-3bc7d6a11164 Nota inzake de betrouwbaarheid van de politie. 1945, 1948 1 stuk 114 http://proxy.handle.net/10648/5d8968b9-fae5-4615-83c8-e901ae087f4a Stukken betreffende de uitbreiding van het politiepersoneel in Midden-Java in verband met de regeling tot internering of strafrechtelijke vervolging van personen wegens subversieve activiteiten. 1948 apr - 1949 jan 1 omslag 115 http://proxy.handle.net/10648/95e21d49-c4e2-4032-9f22-76845efcf767 Stukken betreffende de tewerkstelling van politiepersoneel bij de NEFIS-kantoren. 1948 feb-jun 1 omslag 116 http://proxy.handle.net/10648/f1e40bc0-1957-498d-944e-16e88a1e3dd9 Stukken betreffende de regeling tot samenwerking tussen de militaire commandant en het Binnenlands Bestuur in Zuid-Sumatra in geval van een te arresteren inlands bestuurshoofd. 1948 jan 1 omslag 117 http://proxy.handle.net/10648/7ffb0fa0-1a9f-4234-8378-460698db1d05 Stukken betreffende de besteding van geheime politiefondsen in Balikpapan. 1949 1 omslag 118 http://proxy.handle.net/10648/6a7bc293-c5d4-42c3-a8f8-398498b27876 Stukken betreffende het gedrag van enige politiemensen tijdens de republikeinse aanvallen op Solo in augustus 1949. 1949 1 omslag 119 http://proxy.handle.net/10648/3bc75cff-425e-497d-ba9c-79eaa9fc1a54 Stukken betreffende de organisatie en het funktioneren van het politieapparaat, de overdracht van politietaken aan de negara's en de vorming van een federaal politieapparaat. 1949 1 omslag 120 http://proxy.handle.net/10648/86852a16-5346-4278-a5d7-175277a439ec Notulen van de vergaderingen van de gouverneur van Batavia en Ommelanden met de bestuurs- en politiehoofden. 1949 nov-dec 1 omslag
4.2 Handhaving van openbare orde en veiligheid 121 http://proxy.handle.net/10648/d35abe9d-6f17-4e9c-a133-2c5ce260f3d2 Ingekomen brieven betreffende de uitoefening van censuur op brieven door de Procureur-Generaal in Brisbane. 1945 1 omslag 122 http://proxy.handle.net/10648/154a8bc3-f513-4a20-9628-30ad165bf379 Verslagen van de NICA omtrent het overleg met de Engelse autoriteiten over de herbezetting van Java en bekendmaking van Britse generaal Hawthorn houdende algemene maatregelen van orde en veiligheid. 1945 okt-nov 1 omslag 123 http://proxy.handle.net/10648/d9c35acd-2577-46c2-98d0-4f7311678265 Stukken betreffende het toelatingsbeleid ten aanzien van communisten, NSB-ers en personen die als tegenstander van het regeringsbeleid in Indië bekend staan. 1945-1946 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

124 http://proxy.handle.net/10648/adeb9809-4246-4d6a-843b-5df5b2306822 Stukken betreffende problemen rond de rood-witte vlag en het Indonesia Raya. 1945-1948 1 omslag 125 http://proxy.handle.net/10648/7e6ef65c-ecda-47f2-8bdb-c69b6612fd45 Stukken betreffende de toepassing van art. 20 van het reglement op de Staat van Oorlog en Beleg tegen verzetslieden op Bali en Lombok. 1946 1 omslag 126 http://proxy.handle.net/10648/52dbd6c9-8061-4ea1-bfd6-43069763d202 Stukken betreffende de verminking van een Nederlands 10-guldenbiljet door ene Lukman van Bennekom. 1946 1 omslag 127 http://proxy.handle.net/10648/68b4906f-6dc0-4a09-bc4d-f7ca11f97891 Stukken betreffende de door het Brits gezag genomen maatregelen tot bewaring van orde en rust en de betrokkenheid van de Britten bij de smokkelhandel op Java. 1946 1 omslag 128 http://proxy.handle.net/10648/4c1b6634-1122-4c73-b899-39808c1a910f Stukken betreffende de wijziging van de Staat van Oorlog en Beleg en de consequenties daarvan voor de temporaire krijgsraden en het justitieel optreden. 1946 1 omslag 129 http://proxy.handle.net/10648/d93af612-c32c-4e42-9977-a9b37ad81ddc Stukken betreffende het screenen van evacués en van nieuw aangekomen personeel. 1946 1 omslag 130 http://proxy.handle.net/10648/6bcf231d-d721-4740-90e7-e0ce41b3292d Stukken betreffende de opheffing van de Staat van Oorlog en Beleg in Borneo en de Grote Oost, de invoering ervan in een aantal afdelingen daarvan en de overdracht van het militaire bestuur aan de civiele organen. 1946 1 omslag 131 http://proxy.handle.net/10648/db95024d-90a9-4d57-9929-bc22d70f3a63 Stukken betreffende de benoeming van een Indonesiër tot directeur van het Postkantoor te Semarang. 1946 1 omslag 132 http://proxy.handle.net/10648/26db31d7-cf3a-4a4c-b1e1-82b90e502de6 Opgave van brochures en boekwerken illegaal verzonden als Rode Kruis post en te Batavia onderschept. 1946 1 omslag 133 http://proxy.handle.net/10648/986aa8df-f05a-40f3-bccd-0b0c80783b15 Stukken betreffende de screening van Indonesiërs, die per m.s. Weltevreden gerepatrieerd zijn. 1946 dec - 1947 jan 1 omslag 134 http://proxy.handle.net/10648/364d41c3-5169-4e96-82eb-41944ba1a94b Rapporten en briefwisseling inzake het uitoefenen van censuur in verband met nationalistische propaganda in Nieuw-Guinea. 1946-1947 1 omslag 135 http://proxy.handle.net/10648/a06fbe28-1590-427d-83cb-c5821f5a3838 Stukken betreffende de verbodsbepalingen op het recht van vereniging en vergadering en regelingen ten aanzien hiervan uitgevaardigd door de Regeringscommissaris voor Borneo en de Grote Oost. 1946-1948 1 omslag 136 http://proxy.handle.net/10648/94c3f3a2-bb26-4ff5-8ba8-8913a42da58c Ingekomen besluiten tot internering van verdachte personen op grond van art. 20 van de Regeling op de Staat van Oorlog en Beleg. 1946-1947 1 pak 137 http://proxy.handle.net/10648/48ffbf8b-9b2f-4305-9429-1570b8622740 Rapporten inzake ingestelde betrouwbaarheidsonderzoeken jegens Europeanen en Indonesiërs. 1946-1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

138 http://proxy.handle.net/10648/a2216616-b86d-42a5-8e77-1b115997e3c4 Stukken betreffende de wijziging van het Wetboek van Strafrecht, met name de artikelen betreffende de handhaving van rust en orde. 1946-1948 1 pak 139 http://proxy.handle.net/10648/455a4dff-946b-4298-86f6-ce6607a31ec8 Stukken betreffende de repatriëring van Javaanse heiho's uit de Buitengewesten en uit Singapore, Australië en elders. 1946-1948 1 pak 140 http://proxy.handle.net/10648/44388722-c8fd-445a-8393-bc5ab0a7b258 Stukken betreffende arrestatie, internering en huisarrest van van ongewenste politieke activiteiten verdachte personen. 1946-1949 1 omslag 141 http://proxy.handle.net/10648/cb6b66c8-4ce7-4e3a-826d-90c0f6a18cb4 Stukken betreffende een schietpartij in Batavia. 1947 1 omslag 142 http://proxy.handle.net/10648/3b88d054-320c-4b4a-b9df-973e39c5e92b Stukken betreffende te nemen maatregelen tegen het uitbreken van werkstakingen op Java en Sumatra. 1947 1 omslag 143 http://proxy.handle.net/10648/05956e40-bec1-45e1-81da-948b34a373c2 Stukken betreffende de Krandji-affaire ten aanzien van de visitatie van journalisten. 1947 1 omslag 144 http://proxy.handle.net/10648/08a57d4b-1293-4f54-8d04-d3c415dae820 Stukken betreffende het instellen van een strafvervolging in een aantal zaken die betrekking hebben op verstoring van de openbare orde en opruiing. 1947 1 omslag 145 http://proxy.handle.net/10648/668e4fe8-7696-481b-99fa-651677df2cc5 Stukken betreffende de werkstaking van de koelies in Hollandia. 1947 1 omslag 146 http://proxy.handle.net/10648/b199831c-9bbf-4cb2-9c30-dcbec88837e7 Stukken betreffende het afkondigen van een vergaderverbod voor de politieke partij PARRINDO op Bali. 1947 1 omslag 147 http://proxy.handle.net/10648/c46e13f0-a716-48a7-9a8d-325c2d84798b Beschikkingen inzake de internering van personen uitgevaardigd door de Territoriaal Commandant van West-Java. 1947 jun-aug 1 omslag 148 http://proxy.handle.net/10648/e5889cfd-efff-4349-b743-8faf807d5221 Stukken betreffende de bescherming van de ministers Beel en Jonkman bij hun bezoek aan Indonesië. 1947 mei 1 omslag 149 http://proxy.handle.net/10648/0735f486-b336-4fdb-9c85-e7d462b0c392 Rapporten betreffende subversieve acties op Java en in de Buitenbezittingen. 1947-1949 1 pak 150 http://proxy.handle.net/10648/a7c8d9f3-e3db-4ed5-8b03-bc0a6d67735e Stukken betreffende verkeer en vervoer van en naar republikeins gebied. 1948 1 omslag 151 http://proxy.handle.net/10648/fb3d560f-cadb-4784-ba08-a2453605948c Stukken betreffende het in Batavia te houden All Indonesia Congress en de Konperensi Nasional Indonesia. 1948 1 omslag 152 http://proxy.handle.net/10648/d5c130f7-5a20-40cb-beaf-bf7de3fe3221 Stukken betreffende de beveiliging van communicatiekanalen en de screening van het ambtenarenkorps na de eerste politionele actie. 1948 1 omslag 153 http://proxy.handle.net/10648/92f00d15-6daf-4928-8f90-8ef5ade1903e Stukken betreffende het reizen in Commissie van Goede Diensten-verband, het misbruik van CGD-transportfaciliteiten, het passeren van de status-quo lijn en het afgeven van reis- en legitimatiepapieren door republikeinse instanties. 1948 1 pak 154 http://proxy.handle.net/10648/9687ba61-b01b-43ef-9a2a-891e5fd3707d Stukken betreffende de regeling van het grensverkeer tussen bezet en onbezet gebied ter voorkoming van infiltraties over de status-quo lijn. 1948 1 omslag 155 http://proxy.handle.net/10648/1a02c2ee-3ca6-40ee-8846-d52fea763c0f Stukken betreffende de bestrijding van terreurdaden en het weren van onbetrouwbare elementen onder het burgerpersoneel van departementen en overheidsdiensten. 1948 1 pak 156 http://proxy.handle.net/10648/87f50033-4cde-4ce0-ab3f-19da4a10fce5 Stukken betreffende de viering van de 17e augustus, islamitische feestdagen en van de 1e mei. 1948-1949 1 omslag 157 http://proxy.handle.net/10648/5bb7237b-7fd2-4a3c-9a0a-6a0063e01fbc Stukken betreffende de genomen maatregelen tot handhaving van orde en rust voor, tijdens en na de tweede politionele actie. 1948-1949 1 omslag 158 http://proxy.handle.net/10648/52efc330-4ae3-4eee-ad0f-9ef3b7b4dd9c Stukken betreffende de Kartini-feesten in Batavia gehouden op 24 september 1949. 1949 1 omslag 159 http://proxy.handle.net/10648/8118522d-1ccb-4797-8b2a-f702cdd52423 Stukken betreffende het uitoefenen van censuur op brieven, telegrammen en op het radioverkeer. 1949 1 omslag 160 http://proxy.handle.net/10648/14dbb894-b97f-44fb-94c5-25ab06761389 Stukken betreffende het in verkeerde handen geraken van vuurwapens en munitie. 1949 1 omslag 161 http://proxy.handle.net/10648/6089fab5-e5fc-430e-bd5e-1905344d0bc0 Telegram van de Nederlands-Indische regering betreffende de opheffing van de Staat van Oorlog en Beleg. 1949 1 stuk 162 http://proxy.handle.net/10648/301855d4-6e4f-4f38-b0da-ad8b553ffdb9 Stukken betreffende het verbod op het houden van openbare geldinzamelingen in Batavia. 1949 1 omslag 163 http://proxy.handle.net/10648/fe1e8260-763f-490d-a7e1-62ce67fd8feb Stukken betreffende de arrestatie en veroordeling van meisjes in Jogjakarta vanwege het verspreiden van anti-Nederlandse pamfletten. 1949 1 omslag 164 http://proxy.handle.net/10648/eae9251d-e633-4df2-b13b-eb6cd8bdeb50 Stukken betreffende een mogelijk verbod van de Partai Indonesia Merdeka (PIM), actief in de Molukken. z.j. 1 omslag
4.3 Toezicht op de pers 165 http://proxy.handle.net/10648/c906836a-e822-4f98-bc1c-0b715e02dc65 Stukken betreffende de problemen rond radio en pers. 1946 1 omslag 166 http://proxy.handle.net/10648/18c958fe-3661-4656-b08f-23fc1d926956 Stukken betreffende de uitzendingen van Radio Garuda, later Radio Perdamaian Rakjat geheten, en van Radio Rahasia, die sterk anti-republikeins getint waren en vermoedelijk door het KNIL ondersteund werden. 1946-1947 1 omslag 167 http://proxy.handle.net/10648/321821f5-8bc4-415b-ab24-bf468a21ae80 Overzichten van in Indonesië verschijnende periodieken. 1946-1947 1 omslag 168 http://proxy.handle.net/10648/fb81aa43-1e47-4690-a38a-9c7c8d323feb Door de NEFIS samengestelde overzichten van de Chinese pers. 1946-1947 1 omslag 169 http://proxy.handle.net/10648/ab374aee-5d70-4ea9-9991-85a60c7d9fb3 Overzichten van de NEFIS en CMI van de in Indonesië verschijnende kranten en periodieken. 1946-1949 1 omslag 170 http://proxy.handle.net/10648/9ce45bbc-e405-4904-b5ff-c1c4b6aca62f Stukken betreffende de controle op gedrukte uitgaven en op brieven, met exemplaren van kranten en andere gedrukten. 1946-1950 1 pak 171 http://proxy.handle.net/10648/74663a23-92b1-4c13-9fa0-c62c34049bd3 Verzamelde ANETA-communiqués, waarin berichten zijn opgenomen ontleend aan ANTARA, Radio Djokja en Radio Bukit Tinggi. Gestencild. 1947 aug 1 omslag 172 http://proxy.handle.net/10648/cf6b10e1-0f2c-4fcc-901c-87a38f508c76 Stukken betreffende de activiteiten van de Arabian Press Board. 1948 1 omslag 173 http://proxy.handle.net/10648/eeb3f22a-9608-47da-8559-de038e147625 Stukken betreffende de oprichting van de Vietnam News Service in Indonesië. 1948 1 omslag 174 http://proxy.handle.net/10648/f77aef19-bfd4-4fbd-8952-d8501308c0f1 Exemplaren van het blad De Vrije Pers waarin beschuldigingen aan het adres van de Commissie van Goede Diensten en foto's van de lynchpartij van de PKI-beul Sipong. 1948-1949 1 omslag 175 http://proxy.handle.net/10648/cfc90535-1650-4f52-9cfa-aaa7f258e827 Lijst van alle in Indonesië verschijnende dag-, week- en maandbladen en andere periodieken, opgesteld door de Regerings Voorlichtingsdienst. Gedrukt. 1949 1 stuk 4.4 Bestrijding van sluikhandel 176 http://proxy.handle.net/10648/9963ee30-4de6-4e43-814d-15b1cbc61b44 Stukken betreffende de organisatie van de Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen en de smokkel van wapens, goud, opium, peper etc. 1946-1949 1 pak 177 http://proxy.handle.net/10648/cd7dd024-2218-441f-91cf-72770af76580 Stukken betreffende de aanhouding door de Marine van van smokkelarij verdachte schepen en de berechting van opgebrachte prauwen. 1946-1949 1 pak 178 http://proxy.handle.net/10648/10da110a-9d9d-46cb-a3a8-d1abf5bc46bc Officieel protest van de gezagvoerder van de Martin Behrmann tegen de inbeslagname van dat schip. 1947 1 stuk 179 http://proxy.handle.net/10648/4ddf235f-da95-48bc-a866-89ac8fe787e0 Stukken betreffende de inbeslagname van goederen van het aangehouden vaartuig Uei Maru. 1947 nov-dec 1 omslag 180 http://proxy.handle.net/10648/d87007b1-98a9-4d83-ac36-0df75d2b340f Stukken betreffende de smokkelactiviteiten van de Tu Hing Trading Company te Singapore waarbij onder andere betrokken was Kwee Tjie Heong. 1947-1948 1 omslag 181 http://proxy.handle.net/10648/88972cc6-ae7d-4aaa-935d-9170f2257666 Stukken betreffende Oemar Selamet en diens betrokkenheid bij wapenhandel en valsemunterij in Singapore en Bangkok. 1947-1949 1 pak 182 http://proxy.handle.net/10648/4bf17f6e-ee27-4fef-ac48-e952d6e58af0 Stukken betreffende de vervolging en berechting van van smokkelarij verdachte personen. 1947-1949 1 pak 183 http://proxy.handle.net/10648/e2b6a8ad-f7ef-4860-9964-83c6bbaece96 Rapporten, processen-verbaal en afschriften van in beslaggenomen stukken inzake de republikeinse opiumsmokkel. 1948 1 pak 184 http://proxy.handle.net/10648/32235e21-d622-4709-9bb9-c1c2e08f72d5 Stukken betreffende documenten aangetroffen in de republikeinse motorboot Bali. 1948 1 omslag 185 http://proxy.handle.net/10648/29a8b98e-9993-4249-bdd9-905d770987a3 Stukken betreffende de smokkelhandel op Singapore, waarbij deels gebruik werd gemaakt van Britse speedboten. 1948-1949 1 omslag 186 http://proxy.handle.net/10648/4f65b7b4-abe1-4d82-bd57-43c3c0c196fa Stukken betreffende republikeinse wapensmokkel, met name de Aer Abu-affaire; met bijbehorende lijsten. 1948-1949 1 pak 187 http://proxy.handle.net/10648/389ad748-b9a9-4f2a-933e-bc7cb9f2e653 Stukken betreffende de republikeinse opium- en goudsmokkel. 1948-1949 1 omslag 188 http://proxy.handle.net/10648/17bb869d-a097-419f-b972-362c5a3ff644 Stukken betreffende de republikeinse opiumsmokkel en de financiering daarmee van de infiltraties in bezet gebied. 1948-1949 1 pak 189 http://proxy.handle.net/10648/554ad95c-755d-44c3-af24-8dcb6319b7fe Stukken betreffende de smokkel van wapens en cultuurprodukten van en naar Atjeh. 1949 1 omslag 190 http://proxy.handle.net/10648/1518c949-4202-4813-b9a7-b27a2d467aba Stukken betreffende de smokkelhandel onder andere op Borneo en Singapore. 1949 1 omslag 191 http://proxy.handle.net/10648/62e3995f-486e-41eb-b651-d554c7002e6c Stukken betreffende de postcensuur in verband met verboden uitvoer van deviezen. 1949 1 omslag 4.5 Toezicht op vreemdelingen 192 http://proxy.handle.net/10648/5ae6fcd5-2918-4353-8326-c562e39ff2a6 Naamlijsten van in Tjimahi geïnterneerde Chinezen en Duitsers. 1946 1 omslag 193 http://proxy.handle.net/10648/5ffad97d-34b3-4b13-848e-7720da40fac3 Correspondentie inzake de repatriëring van Duitsers, Oostenrijkers, Italianen en Hongaren en verdere kwesties inzake vijandelijke onderdanen. 1946-1947 1 omslag 194 http://proxy.handle.net/10648/89d7be30-0a47-427f-929b-93ada8d0e272 Rapporten betreffende buitenlanders verdacht van smokkelarij of spionage. 1946-1949 1 omslag 195 http://proxy.handle.net/10648/8be72956-003a-439b-811b-221251b8e3b7 Opgave van zich op republikeins gebied bevindende buitenlanders. 1947 1 omslag 196 http://proxy.handle.net/10648/968c52bc-9e90-4cd2-9e3e-90ca0e941503 Stukken betreffende de politieke betrouwbaarheid van enige buitenlandse journalisten. 1948 1 omslag 197 http://proxy.handle.net/10648/dfa4e10f-df5e-43c6-826d-5d354f547324 Stukken betreffende de repatriëring van op Java verblijvende Formosanen en Koreanen. 1949 1 omslag 4.6 Verzamelen van inlichtingen 4.6.1 Organisatie en werkzaamheden van de Inlichtingendiensten 198 http://proxy.handle.net/10648/25bd11dc-009d-4503-869d-7da5608b9356 Nota van de NEFIS ten behoeve van het verzamelen van inlichtingen na de bevrijding van Nederlands-Indië. [1944] 1 stuk 199 http://proxy.handle.net/10648/e9fc4e0a-5b7e-410e-99c5-77b0586b0f87 Nota's van de Procureur-Generaal betreffende de opbouw van een politieke inlichtingendienst; met soortgelijke nota's van majoor S.H. Spoor uit 1945. 1945-1947 1 omslag 200 http://proxy.handle.net/10648/81317ab1-f615-4823-8fe0-df515c0411fb Briefwisseling van de Afdeling Intelligence en Loyaliteitsonderzoek met de CO-AMACAB en de resident, hoofd Tijdelijk Bestuur van Priangan over diverse organisatorische kwesties. 1946 jul - 1947 jan 1 omslag 201 http://proxy.handle.net/10648/e3cafe6d-6a5e-4e33-83c9-4ae770d33325 Stukken betreffende de organisatie van de diverse inlichtingendiensten in Nederlands-Indië. 1946-1948 1 omslag 202 http://proxy.handle.net/10648/42304814-b28a-4ef4-9982-10c1622a177c Stukken betreffende de organisatie, taak en bevoegdheden van de NEFIS, later de CMI en hun verhouding tot het binnenlands bestuur. 1946-1949 1 pak 203 http://proxy.handle.net/10648/e449f857-431e-4f6e-8d1e-b67d4d962b10 Stukken betreffende benoeming en ontslag van NEFIS-personeel. 1947-1948 1 omslag 204 http://proxy.handle.net/10648/6a287849-2e57-4ade-a59f-ff542e3d5999 Stukken betreffende de aanschaf van materiaal voor het onderscheppen en het vastleggen van radioverkeer en -uitzendingen. 1948 1 omslag 205 http://proxy.handle.net/10648/93794e81-29b5-469a-ae77-7cbc4616641e Stukken betreffende de voorgenomen coördinatie van de Veiligheidsdiensten. 1948 1 omslag 206 http://proxy.handle.net/10648/8737b123-9c6f-416a-8897-7a934b7cfabe Stukken betreffende de instelling en de taak van het Staatssecretariaat voor Binnenlandse Veiligheid. 1948 1 omslag 207 http://proxy.handle.net/10648/51d38bbf-cef2-4a13-8f08-7426a59b0de3 Nota's inzake de evaluatie van rapporten van NEFIS en de politie. 1948 1 omslag 208 http://proxy.handle.net/10648/6dd56572-6585-4dcb-b346-670762685887 Stukken betreffende de samenwerking tussen het Parket van de Procureur-Generaal en de Centrale Militaire Inlichtingendienst. 1948 1 omslag 209 http://proxy.handle.net/10648/834e695b-717e-436e-8983-9c196f017509 Stukken betreffende het nagaan van enige correspondenties met het buitenland. 1948-1949 1 omslag 210 http://proxy.handle.net/10648/aaab31e1-ea4c-45c9-b33c-ce566cf788f3 Stukken betreffende de samenwerking met de Britse autoriteiten op het gebied van de inlichtingendiensten. 1949 1 omslag 211 http://proxy.handle.net/10648/62e98b90-3f5b-4070-87cd-0e2e3a5276e1 Stukken betreffende het instellen van een intelligence bureau voor inlichtingen op economisch gebied. 1949 1 omslag 212 http://proxy.handle.net/10648/7cadedd7-48a1-4fda-be82-b32af68b6d1f Stukken betreffende de taak en bevoegdheden van de Intelligence en Veiligheidsgroep (IVG) in Jogjakarta. 1949 1 omslag 213 http://proxy.handle.net/10648/32f406b8-2945-4c44-9963-d93358c3c88d Stukken betreffende de richtlijnen voor de behandeling van zich aanmeldende verzetstrijders (voorlopige arrestanten militair gezag) en de screening van evacuées in verband met de evacuatie van personen uit Jogjakarta. 1949 jan-apr 1 omslag 4.6.2 Secretariaat voor Speciale Diensten in Singapore 214 http://proxy.handle.net/10648/63e6ca15-f36b-4907-bb4c-2dca28c1b35a Geheime maandverslagen van de Secretaris voor Speciale Diensten bij het Consulaat-Generaal in Singapore. 1947-1948 1 omslag 215 http://proxy.handle.net/10648/7f97dbbb-b289-42de-9b3d-02a3859bb249 Stukken betreffende de organisatie en de personele bezetting van het Secretariaat voor Speciale Diensten verbonden aan het Consulaat-Generaal in Singapore. 1947-1948 1 pak 216-218 Rapporten van de Secretaris voor Speciale Diensten bij het Consulaat-Generaal in Singapore over de toestand in Singapore, Malakka, Sumatra en Borneo. 1947-1949 3 pakken 216 http://proxy.handle.net/10648/76ff2c50-38c1-40d2-9537-a08e20031186 1947 mrt-dec 217 http://proxy.handle.net/10648/91b392d5-75c0-48d1-a9c6-b2559d18d305 1948 218 http://proxy.handle.net/10648/ee9431ce-06f9-417f-81c2-72483dca9c77 1949 219-221 Briefwisseling met de Secretaris voor Speciale Diensten, verbonden aan het Consulaat-Generaal in Singapore, over de activiteiten van aldaar gevestigde Indonesiërs en over de situatie in Singapore, Malakka, Sumatra en Borneo. 1947-1949 3 pakken 219 http://proxy.handle.net/10648/940b8a70-83f3-40d9-86d0-fb1d10bcd6c1 1947 juli - dec 220 http://proxy.handle.net/10648/01ca6ebc-e448-47d2-aa0e-394493d70e86 1948 jan - okt 221 http://proxy.handle.net/10648/9cf2fa19-0b6c-45dd-af0f-483a8ba4140c 1948 nov - 1949 222 http://proxy.handle.net/10648/d0e2e37b-e6c7-4532-8ac0-aba103a5bbeb Briefwisseling van de Secretaris voor Speciale Diensten bij het Nederlands Consulaat-Generaal in Singapore inzake de activiteiten van de aldaar verblijvende Indonesiërs. 1949 1 pak 223 http://proxy.handle.net/10648/58059574-1983-402d-b83a-f601586121e5 Briefwisseling o.a. met het Departement van Binnenlandse Zaken en legerautoriteiten over de organisatie en personele bezetting van het inlichtingenapparaat in Singapore. 1949 1 omslag 224 http://proxy.handle.net/10648/c17082cf-1c1f-4fdf-8ca6-66857e13e282 Briefwisseling inzake verkregen intelligence in Singapore van militaire en politiële aard, alsmede rapportage van de NEFIS-kantoor aldaar. 1947-1949 1 omslag 225 http://proxy.handle.net/10648/1b07684f-27ae-4e3c-a97c-a6651237bd56 Doorslagen van uitgaande brieven van de Secretaris voor Speciale Diensten bij het Consulaat-Generaal in Singapore aan de Procureur-Generaal en andere justitiële autoriteiten. 1949 1 pak 226 http://proxy.handle.net/10648/531561ce-6992-444b-9807-0c1567218cf4 Rapporten van de Secretaris voor Speciale Diensten in Singapore inzake de smokkelhandel en scheepsbewegingen, genummerd 1-149. 1949 1 pak 4.6.3 Verzamelde inlichtingen 4.6.3.1 Cartotheken 227 http://proxy.handle.net/10648/46c95b4d-f93a-45fb-9d86-da1061bf4cd6 Klapper op persoonsnamen, vermoedelijk verwijzend naar een dossiersysteem. z.j. 1 deel 228-243 Cartotheek samengesteld door de Afdeling Inlichtingendienst en Geheime Documentatie van het Staatssecretariaat voor Binnenlandse Veiligheid, met gegevens over personen, groeperingen en organisaties. z.j. 15 kaartenbakken 228 http://proxy.handle.net/10648/a9674e65-8aed-4ef7-a110-876b97456195 Personen, letter A 229 http://proxy.handle.net/10648/f09525fd-6984-4b82-ab3d-500ab88ef19a Personen, letter B - Di 230 http://proxy.handle.net/10648/73e78e9b-9c62-4b5f-a10d-30acd1e8e132 Personen, letter Dj - G 231 http://proxy.handle.net/10648/5fec5d65-4272-46e4-ba6e-2c40340ea4f9 Personen, letter H - J 232 http://proxy.handle.net/10648/ec346ced-259f-41bd-9e1c-8e4bd28777a2 Personen, letter K - L 233 http://proxy.handle.net/10648/c5b63e5a-292c-4cae-acbe-f903f3a65049 Personen, letter M 234 http://proxy.handle.net/10648/3b91a568-8ef1-44ad-b58b-e85697aa36c3 Personen, letter N - P 235 http://proxy.handle.net/10648/64f16345-dd41-4929-b0d1-2e9cbb45de31 Personen, letter Q - Say 236 http://proxy.handle.net/10648/1b16a03b-7adf-4289-abf3-2b0429d5e412 Personen, letter Sch - Soem 237 http://proxy.handle.net/10648/af58ad40-474d-4d87-819c-1f6a1002eb1c Personen, letter Soen - T 238 http://proxy.handle.net/10648/27378c32-e291-4054-a4e0-f51ec5e48daf Personen, letter U - Z; Diversen; Instellingen; Dagbladen etc. 239 http://proxy.handle.net/10648/dad9c038-1e30-44aa-b872-f62fdd2d6b85 Banken; Landen; Strijdorganisaties 240 http://proxy.handle.net/10648/fb436cca-73dc-4e09-9ca7-e06d81d694eb Verenigingen 241 http://proxy.handle.net/10648/49884499-e910-4853-9764-a441447b4362 Naamkaartjes: Nederlanders; Vreemdelingen; Indo-Europeanen; Indonesiërs 242 http://proxy.handle.net/10648/152cc21c-bb1d-49ff-88cc-a55c7d1feb46 Naamkaartjes: Indonesiërs 243 http://proxy.handle.net/10648/0ce55687-0c83-4535-868c-228818fb7001 Microfiches van de cartotheek 244 http://proxy.handle.net/10648/c98c6572-eaff-44e7-9065-33414f1f989d Klapper op de kaartenbakrubrieken: Verenigingen; Diversen; Strijdorganisaties; Handelsmaatschappijen, toko's en plaatsen; zijnde een deel van de inlichtingen-cartotheek van het Staatssecretariaat voor de Binnenlandse Veiligheid. z.j. 1 deel 245 http://proxy.handle.net/10648/5e66ae94-639e-413f-85b3-2979715f0ad1 Indelingsschema's van de personendossiers bijgehouden door NEFIS. z.j. 1 stuk 246 http://proxy.handle.net/10648/fd7c1e17-7a55-4cd4-aa32-f1fef12cba7a Nota inzake de systematiek van de twee inlichtingen-cartotheken van NEFIS; met modellen van in gebruik zijnde kaarten. z.j. 1 omslag 4.6.3.2 Japanse bezetting en de nasleep daarvan 247 http://proxy.handle.net/10648/d38b239b-c7f0-4f47-82b2-bda7fcccb94e Stukken betreffende de relatie tussen de Japanners en de Arabische gemeenschap op Java. 1941-1942 1 omslag 248 http://proxy.handle.net/10648/cf9c0494-ae24-492c-800e-c3d5cfe0b671 Teksten van toespraken van A.S. Alatas en R.J. Wiria Atmadja en verdere stukken betreffende de organisatie Djawa Hookookai, de Javaanse Raad tijdens de Japanse bezetting. [1944-1945] 1 omslag 249 http://proxy.handle.net/10648/22f14dc5-16fb-47df-a405-4ef91a0e079e Artikel uit de Borneo Shimbun over een aldaar verijdeld anti-Japans complot. Afschrift. [1944] 1 omslag 250 http://proxy.handle.net/10648/226bae6e-7977-4ae6-a20c-02aa08b260e5 Engelstalig NEFIS-rapporten betreffende de Japanse bezetting in Nederlands-Indië. 1945 1 omslag

Betreft: 1. Japans geïnspireerde organisaties; 2. Japans bestuur; 3. Instelling van het Departement tot Handhaving van Rust en Orde (Tianbu); 4. Organisatieschema van de Gunsei-Tettei-Iin-Kai; 5. Organisatie van de jeugdkorps Seinendan; 6. Enquête onder Japanse krijgsgevangenen.

251 http://proxy.handle.net/10648/2322be26-8606-4915-a329-9e6c0b2e19bc NEFIS-rapport over de politieke situatie voor en tijdens de oorlog, de Japanse bestuurlijke en politieke organisatie en de rol van Japan bij de proclamatie van de Republik Indonesia. Stencil. 1945 1 deel 252 http://proxy.handle.net/10648/1730e3c6-ce36-4380-a520-5bea7c21f03e Naamlijsten van hoge Indonesische ambtenaren werkzaam bij het Departement van Algemene Zaken van de Gunseikanbu. 1945 1 omslag 253 http://proxy.handle.net/10648/4be71047-3183-4b10-99eb-7afa41aeee72 Rapport inzake de houding van de bevolking van Kissar ten opzichte van het Nederlands gezag. 1945 1 omslag 254 http://proxy.handle.net/10648/8df9a6c7-fef5-4605-85b9-28f8dc34e78a Nota over de opstand in Indramaju in 1944. 1945 1 stuk 255 http://proxy.handle.net/10648/0df7d585-2c9a-444d-9682-adf279f5a06f Chronologie van de gebeurtenissen in Japan en in door Japan bezet gebied sedert 1937. 1945 1 deel 256 http://proxy.handle.net/10648/6890c812-1bcc-4136-84be-51cd7181b085 Nota opgesteld door NEFIS over het Japans bestuur op Java. Stencil. 1945 1 deel 257 http://proxy.handle.net/10648/3cdbb2e0-807f-479d-871e-76c716cb4b6f NEFIS-rapport betreffende Japanse termen en namen voor organisaties in Nederlands-Indië. Stencil. 1945 1 deel 258 http://proxy.handle.net/10648/0754b9de-5ff4-4a26-9a68-293b847acdc8 Geographical index map, Civil affairs intelligence section NEFIS, kaart van de Nederlands-Indische archipel en kaart van Batavia met daarop aangegeven de lokaties van Japanse gebouwen, instellingen en kampen, samengesteld door de NEFIS. 1945 2 bladen

Op de kaart van Nederlands-Indische archipel komen de area-codes voor die gebruikt worden in de NEFIS-rapporten. Deze codes zijn opgenomen in Bijlage V.

259 http://proxy.handle.net/10648/30d9b7fc-2488-43bc-9d7d-c8f94fb79467 Nota betreffende de heiho's en het ten opzichte van hen te voeren beleid. 1945 aug 1 stuk 260 http://proxy.handle.net/10648/e3db4d43-ba03-41ac-8d17-2d38b236fbb9 NEFIS-ondervragingsrapporten bevattende gegevens over de locatie en organisatie van het Japanse leger en de economische toestand in bezet gebied. 1945 sep 1 omslag 261 http://proxy.handle.net/10648/76197dad-243e-4ba1-a44a-11ff5c3ed53c Verzameling van rapporten over de gebeurtenissen tijdens de Japanse inval, de bezettingsperiode en de capitulatie van Japan. 1945-1947 1 pak 262 http://proxy.handle.net/10648/0575f5ab-5510-46a7-8a34-b01297c3b189 Stukken betreffende de gedragingen van Europeanen, Chinezen en Indonesiërs tijdens de Japanse bezetting. 1945-1949 1 pak 263 http://proxy.handle.net/10648/0f371313-3f90-4f13-a3b1-1281a40d5821 Nota houdende een ontwerp voor de concentratie van Japanse legeronderdelen in Oost- en Midden-Java na de capitulatie, met kaart. Japans, met Indonesische vertaling. [1945] 1 omslag 264 http://proxy.handle.net/10648/7909603e-00ab-41eb-8822-bdffa38bf481 Organisatieschema van de Japanse Kempeitai en politie in Surakarta. 1946 1 stuk 265 http://proxy.handle.net/10648/9d9cc6f1-1c6d-4765-b13f-c42e8f196e2b Stukken betreffende romusha's en andere displaced persons. 1946 1 omslag 266 http://proxy.handle.net/10648/6b21c54d-d763-4c7e-8e5a-3753843a8eb0 Stukken betreffende de houding van de officier J. Stuart tijdens de Japanse inval. 1946 1 omslag 267 http://proxy.handle.net/10648/9ae66242-32cd-430a-912a-f063dcf89036 Stukken betreffende het onderzoek naar de gedragingen van lnt.kol. Fokkema tijdens en na de Japanse inval. 1946 1 omslag 268 http://proxy.handle.net/10648/425441e0-523e-4f81-ac84-5340830c65fb Stukken inzake de repatriëring van Nederlanders uit Japan. 1946 1 omslag 269 http://proxy.handle.net/10648/49b3a07f-925c-4362-ad77-5145d5a301aa Stukken betreffende de anti-Japanse beweging Fuk Hsinh She. 1946 1 omslag 270 http://proxy.handle.net/10648/1129ac71-a36b-4797-a8ec-6ef6ffc2d5f2 Rapport inzake het vermoorden door Dajaks van twee Europese leden van een militaire patrouille tijdens de Japanse inval nabij Tarakan. 1946 1 stuk 271 http://proxy.handle.net/10648/cf7c144e-c547-479e-aa67-e0da68994f52 Naamlijst van in Batavia woonachtige Joden en Duitsers, met rapporten over de situatie onder de Duitsers gedurende de Japanse bezetting. 1946 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

272 http://proxy.handle.net/10648/02f3f9ca-ae5c-4fa0-86a2-6884875c32d4 Stukken betreffende de opsporing van de tijdens de Japanse bezetting op drift geraakte schilderijen uit de zogenaamde collectie Regnault. 1946 1 omslag 273 http://proxy.handle.net/10648/e7259321-d9b0-4df1-a4e0-e74441c4546b Briefwisseling inzake de repatriëring van de in Merauke verblijvende Javaanse Indonesiërs. 1946 sep-okt 1 omslag 274 http://proxy.handle.net/10648/f38dde12-f556-4a8c-a0a5-df9c1bd11a14 Briefwisseling met de Bataviase Afdeling van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie over het verzamelen van inlichtingen. 1946-1947 1 omslag 275 http://proxy.handle.net/10648/1cca2ecd-e36a-4973-b17d-ae9a048dc4ed Stukken betreffende de Japanse invasie op Ambon en de houding van de Nederlandse officieren daarbij en in krijgsgevangenschap. 1946-1947 1 omslag 276 http://proxy.handle.net/10648/28fa26e5-cd9a-46a7-b64b-734b3f6164a3 Stukken betreffende het onderzoek van de Centrale Commissie Onderzoek Gedragingen Burgeroverheidspersoneel tijdens de Japanse bezetting. 1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

277 http://proxy.handle.net/10648/cd631391-abfa-41ec-83b7-4cbe6b79b0ec Stukken betreffende de verdwijning van enige pusaka-sieraden tijdens de Japanse inval in Atjeh in maart 1942. 1947 1 omslag 278 http://proxy.handle.net/10648/bd966fde-f3f7-4a29-b8ef-43468afe0af9 Stukken betreffende het verongelukken van een KLM-toestel nabij Palembang in februari 1942 en het vermoorden van de overlevenden door de Japanners. 1947 1 omslag 279 http://proxy.handle.net/10648/13b988a2-be32-4846-92c9-050ab029c233 Rapporten en verdere stukken inzake de opstand op Gorontalo en Luwuk tegen het Nederlands gezag tijdens de Japanse inval. 1947 1 omslag 280 http://proxy.handle.net/10648/2fcc5fb0-9676-4835-a390-bc214916e059 Stukken betreffende het onderzoek naar de gedragingen van mr J.H. Kok tijdens de Japanse bezetting. 1947-1948 1 omslag 281 http://proxy.handle.net/10648/3eb3529c-0206-491d-92de-a2ef92519405 Stukken betreffende de gedragingen van Politieke Inlichtingendienst ambtenaren Prawoto en Mundjadi tijdens de Japanse bezetting. 1948 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

282 http://proxy.handle.net/10648/2eaa83fe-40b0-4291-887b-4b9fffc74cc7 Stukken betreffende een geschil met de Deli Maatschappij over de tijdens de Japanse bezetting clandestien uitgevoerde tabak. 1948 1 omslag 283 http://proxy.handle.net/10648/088bc558-9f40-4e86-a109-d81bcc22bf3a Nota over de houding van Indonesische studenten tijdens en na de Japanse bezetting, met name in Batavia. Indonesisch, met Nederlandse vertaling. 1948 1 omslag 284 http://proxy.handle.net/10648/1ee2a029-2e16-418d-8573-e5fb33ccac72 Stukken betreffende enige gevallen van verraad, collaboratie en ondergrondse activiteiten tijdens de Japanse bezetting. 1948 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

285 http://proxy.handle.net/10648/b99258ff-a70e-489f-942b-5d10f10ff73d Stukken betreffende de gedragingen van majoor J.E. van Buuren. 1949 1 omslag 286 http://proxy.handle.net/10648/0df87e9f-fa80-40aa-a106-1cb9fd6d50f0 Japanse overzichtskaart van de Indische archipel. z.j. 1 blad 287 http://proxy.handle.net/10648/3da143b5-ac61-4dc7-b512-7ae13bcbc600 Naamlijst van politiek belangrijke personen die bij een naderende Japanse inval geïnterneerd moesten worden. z.j. 1 omslag
4.6.3.3 Personen 288 http://proxy.handle.net/10648/83650b89-9153-4c16-9f8f-882e98a55361 Ingekomen lijsten opgesteld door NEFIS van suspected persons, regionaal ingedeeld. 1945 1 omslag

Voor de door NEFIS gebruikte regionale code, zie Bijlage V. Zie tevens inv.nr 27-29.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

289 http://proxy.handle.net/10648/8964b8d5-9e4a-44ca-9ea2-22c8c236a74b NEFIS-rapporten o.m. betreffende Joris Ivens en subversieve activiteiten van Indonesiërs in Australië. 1945 1 omslag 290 http://proxy.handle.net/10648/da7d507b-3fa5-4233-bb11-35c2cdc06ab5 Rapporten inzake de diverse van politieke of criminele activiteiten verdachte personen. 1945-1947 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

291 http://proxy.handle.net/10648/e7992f7e-6049-4949-8f20-e70b530a0dc9 Naamlijsten van de leden van het Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) en van het werkcomité daarvan; met aanvullende personele gegevens. 1945-1948 1 omslag 292 http://proxy.handle.net/10648/28129549-5dde-4c97-88bf-f559d688bb6e Stukken betreffende de arrestatie van dr G.S.S.J. Ratulangi, republikeins gouverneur van Zuid-Celebes en voorzitter van de Pusat Keselamatan Ra'jat Sulawesi. 1945-1948 1 pak

Zie tevens inv.nr 1217.

293-601 Dossiers houdende verzamelde gegevens betreffende individuele personen. 1945-1949 335 omslagen 293 http://proxy.handle.net/10648/ceb0ee25-9b43-479c-81eb-c34d04eb5c58 Abdoel Hamid 294 http://proxy.handle.net/10648/3dff3e32-b597-4ec6-aaae-108210d630d7 Abdoelrachman 295 http://proxy.handle.net/10648/780c4778-9656-4e40-a18c-57317639c02a Abdulkadir Widjojoatmodje, R.A. 296 http://proxy.handle.net/10648/c53d07cb-1a63-484f-8732-5838c951b3ef Abdullah, T. 297 http://proxy.handle.net/10648/f06e91bc-1bd3-4669-9a01-9abc80d6c75f Abimanjoe, kol. 298 http://proxy.handle.net/10648/6001ff12-2fb4-4e3b-96b6-49d87be39ae9 Achmadi 299 http://proxy.handle.net/10648/3b06bae9-7304-4620-8419-2a0c5e0c176f Adil Poeradiredja 300 http://proxy.handle.net/10648/ef041373-019b-4286-9689-c7ce9589b18c Adinegoro 301 http://proxy.handle.net/10648/5d94e667-a84d-48c7-88a5-b876dd474bb8 Agoes Salim, Hadji 302 http://proxy.handle.net/10648/d6baee76-40de-4186-84cb-4e53285f0d47 Aidid, D.N. 303 http://proxy.handle.net/10648/98e3c2ff-68c7-4723-ae7f-e693ae0a779b Akoep 304 http://proxy.handle.net/10648/2891b66e-8376-4fb6-b808-29c121c7fffa Alatas, A.S. 305 http://proxy.handle.net/10648/768bc04c-74a1-4a73-94ad-2babe2ac8997 Ali, J.G. 306 http://proxy.handle.net/10648/ee2d0db1-dd0f-4a89-b27a-6cc341cd60ad Alimin 307 http://proxy.handle.net/10648/1e391f57-4c8a-40a3-999b-a469c559b7ae Amir, dr. Moh 308 http://proxy.handle.net/10648/5ff89059-9190-46f5-9173-ee55ac08a8db Anak Agoeng Gde Agoeng, Ide 309 http://proxy.handle.net/10648/0a0f5388-dc1d-4396-977d-ff4f3f65269d Anang , George, alias Kamaloedin Anang 310 http://proxy.handle.net/10648/7a94b31f-fd96-43b7-87c6-87b20915c47e Andi Sultan Dg Radja 311 http://proxy.handle.net/10648/777de12d-4777-4b09-8c3b-5c629b4d8eae Arifin Wiriaadikoesoemah 312 http://proxy.handle.net/10648/1f576f64-f83c-411e-b7f3-2a8cd163b0dd Ateng Kartanaharadje, dr. 313 http://proxy.handle.net/10648/90742658-4afc-46b8-8f66-d2e3167d459a Ating Natadikoesoema, R. 314 http://proxy.handle.net/10648/2d9ad677-22a1-421c-a70c-0143db258f18 Atmoprasodjo, Soegoro 315 http://proxy.handle.net/10648/48a8fdc4-d094-44aa-a15e-6a6ed3d09ed3 Atmosoedirdjo, R.A.A. 316 http://proxy.handle.net/10648/7019259b-1b7e-43e4-b56b-677074e0600f Badjoned Effendi 317 http://proxy.handle.net/10648/22f48abe-7e3a-47fb-8b14-5b639e8dc946 Basri, Hassan 318 http://proxy.handle.net/10648/6d3b51cd-7501-4edf-be9f-458b42ae1cc0 Baswedan, A.R. 319 http://proxy.handle.net/10648/9615c7c3-cf49-4f02-b956-58b85237c49b Belcher, flight lt. 320 http://proxy.handle.net/10648/9afda7df-48d7-4f0b-bb26-784501aad42b Bessie, alias Semaoen 321 http://proxy.handle.net/10648/7da0f58f-3dcf-495b-8ab2-af806ca6aca0 Bidien, Ch. 322 http://proxy.handle.net/10648/b083bc0f-79a5-4341-84a4-adde22c3b2f6 Boediardjo, A. 323 http://proxy.handle.net/10648/1f029814-8dfb-4939-88ba-69dfa11dcd7d Boediardjo, S. 324 http://proxy.handle.net/10648/ebc76ac5-9b89-4276-85b4-c9cc84f482d9 Bogok, L. 325 http://proxy.handle.net/10648/14074ede-b100-4bf6-ae30-0bd133a6f35c Bondan, M.; Slamet 326 http://proxy.handle.net/10648/74b382a5-f635-442e-9aa7-f30d4d90c852 Brouwer van Zon, A.L.D.; Brouwer van Zon, D.; Brouwer, P. 327 http://proxy.handle.net/10648/70eae4f0-162f-453c-b7d2-db71a64ba225 Chaeroel Saleh 328 http://proxy.handle.net/10648/a73ebad6-6a52-4ea3-b2a5-3b07e6065397 Chaidir, Moh. 329 http://proxy.handle.net/10648/797ff0bb-ab3d-4a31-8d7b-f89a866a6083 Chatib, Kiai Hadji 330 http://proxy.handle.net/10648/a910aae9-5771-48a2-b9ba-a1ce0dd6251d Clegg, A.D. 331 http://proxy.handle.net/10648/71f44251-5a0a-4606-bad4-2963ba0122a5 Daeng Mallawa, Abbas 332 http://proxy.handle.net/10648/a1aa45d9-0566-4c3f-b767-e41684b7eb4b Dahlam, Abdullah 333 http://proxy.handle.net/10648/0db3cf5e-23e3-4f01-b8f9-79ac36e53ade Dahler, P.F. 334 http://proxy.handle.net/10648/3d422322-75a9-4846-a87b-db68a45434bd Crichton; Daniels, brits majoor 335 http://proxy.handle.net/10648/614ac93b-6bbe-4c68-9828-b89ac2cfb964 Darsono 336 http://proxy.handle.net/10648/73d060d8-6240-4ccf-a9a9-53360e14f676 Datoek Djamin 337 http://proxy.handle.net/10648/2fd06c88-a469-41e9-9213-2cff6a517308 Diapari, dr - Siregar 339 http://proxy.handle.net/10648/d27d53d1-476a-4d2b-924d-28c62efae68b Djajakoesoemah, J. 340 http://proxy.handle.net/10648/9cbb3511-d02d-44eb-a8de-9211fed28f67 Djamaloeddin Adinegoro 341 http://proxy.handle.net/10648/c8ae26ea-7606-4d78-b191-8b000189a07a Djenain, Soetan 342 http://proxy.handle.net/10648/e38ddfe2-2a90-471c-a386-ca1048d5117d Djoenaedi, R. Hadji O. 343 http://proxy.handle.net/10648/ce31b16d-0292-4db9-9083-a2967a88fe0c Djojodigoeno 344 http://proxy.handle.net/10648/1f35a8d0-6562-4762-b34a-5b2282870c23 Djojohadikoesoemo, R.M. Margono 345 http://proxy.handle.net/10648/f635e3ef-cce4-435a-ad06-edcb3dab8ead Djojopranoto 346 http://proxy.handle.net/10648/1912b3f0-ce70-4ed2-b8f6-a4241e7872a3 Djuanda, ir. 347 http://proxy.handle.net/10648/867b53c6-e98e-4b6c-9111-72667fbe686e Effendi, Roestam 348 http://proxy.handle.net/10648/f10ca0e6-0230-4705-ac32-168f5820e321 Effendi, kapt. 349 http://proxy.handle.net/10648/647c9a6e-bb4f-4adb-87fc-d205fd73de35 Enoch, ir. 350 http://proxy.handle.net/10648/44230b1d-4ea3-47e6-95b5-c23df99736aa Erwin, dr. 351 http://proxy.handle.net/10648/51b9e882-63f2-4be2-888d-4272dee3b797 Faroghi, A.Q. 352 http://proxy.handle.net/10648/d7ad0aab-78fe-4e74-8216-01d4221fea65 Fatkoer, alias Said Hadisoemarto 353 http://proxy.handle.net/10648/e1e33a52-3b41-4414-aa1d-2203b0ba29eb Gani, N.A. 354 http://proxy.handle.net/10648/1aa8e00e-f52a-4d77-8ea0-4275cf25023e Gani, dr. A.K. 355 http://proxy.handle.net/10648/367c44ed-3c92-46d6-b980-3cad3979a4bf Gaos 356 http://proxy.handle.net/10648/5fc0e621-8966-441a-9f26-232df9e99832 Gatot, mr R. 357 http://proxy.handle.net/10648/0561a4dd-eda2-4d3c-98fd-6ea68a878208 Gerungan, J.W. 358 http://proxy.handle.net/10648/f075e645-d254-4f39-8a62-7d8d233760ef Goedhart, F.J.; Soekarno, ir. 359 http://proxy.handle.net/10648/322353f2-3577-4bbf-ba69-a2733dfd2bd0 Gondokoesomo, R.P. 360 http://proxy.handle.net/10648/484a26d2-0b41-4605-a5ea-5258d03df407 Graaff, J. de 361 http://proxy.handle.net/10648/e1767eb0-6e0c-430c-a640-c8d1abff8287 Gunung Mulia, Todung Sutan 362 http://proxy.handle.net/10648/f75d4d2e-d219-40f0-bb4a-8ddb0a81fb1b Gutwirth 363 http://proxy.handle.net/10648/349fd1bf-97c7-4442-9d9d-d2d42aa64e3a Hadinoto, K. 364 http://proxy.handle.net/10648/ee59bece-68cb-4352-aabf-2143877d71b7 Hadjono Kusumo Utjoto, R. 365 http://proxy.handle.net/10648/c468bb1e-727d-44c6-aaac-fd048cf806de Hakim 366 http://proxy.handle.net/10648/612b2090-88ed-40c6-bed2-8580f1eb77dd Hamdani 367 http://proxy.handle.net/10648/657739db-7f95-4909-8e48-4a7775fccc66 Hamengkoe Boewono IX 368 http://proxy.handle.net/10648/0a6db8ba-154d-4e94-8fa4-e25efd1a8c7e Hanifah, dr. Aboe 369 http://proxy.handle.net/10648/9422b0c2-b29c-4e39-ad4d-f4022a599aa3 Harahap, gelar M.G.M. Parada 370 http://proxy.handle.net/10648/c88091a3-ff78-4d5b-9a26-1212a5510441 Hardjawinangoen, Raden Moh. Siradz 371 http://proxy.handle.net/10648/91f0787e-19a1-4d24-9def-62fdcaec99f0 Hadjodipoero, M. 372 http://proxy.handle.net/10648/d835f287-3fe0-4a40-80e2-b741ea3bf465 Harsoadi 373 http://proxy.handle.net/10648/83a8c0c7-ad19-4954-8175-f91783ca0932 Hasiboean, T. 374 http://proxy.handle.net/10648/04cc558f-8221-46ab-afc8-1e0e6f3ed164 Hassan, A. Bakri 375 http://proxy.handle.net/10648/3e62c60f-bcef-447b-9743-b3094beb125b Hatta, drs. Moh. 376 http://proxy.handle.net/10648/1fced3e1-73d4-4a96-b92b-232cb8eec794 Hazevoet, C.H. 377 http://proxy.handle.net/10648/17c04f7e-a013-41b7-b7ff-b0ff4a7d5cb7 Hazim, dr. A. 378 http://proxy.handle.net/10648/a309db25-600a-4ca5-8979-ad1018f988a1 Hermani, dr. S. 379 http://proxy.handle.net/10648/960f9b7a-ea54-43a4-82c0-3cc7fc4154d7 Heroeningrat, A.M. 380 http://proxy.handle.net/10648/bb3ab0e3-51d5-4be4-9834-595c9e3fea64 Hidajat, kol. 381 http://proxy.handle.net/10648/8c1ffac2-f64f-4f70-8b0b-3c3c4029c352 Hoedjemie, Pa 382 http://proxy.handle.net/10648/ca3c1412-039c-47d7-a403-ae75dda5fd94 Hoesin, Moh. Soekri 383 http://proxy.handle.net/10648/db79f196-c4a9-40e6-838e-d6d1c79ebe90 Hoessain 384 http://proxy.handle.net/10648/a305d34b-c02d-482c-8133-544a34803f1e Huijer, P. 385 http://proxy.handle.net/10648/3953292c-e1fb-481d-bc75-432e23faf6c8 Huliselan, Zacharias 386 http://proxy.handle.net/10648/c29b4aa4-9737-469e-b64b-f5beed9522cc Icksan, Mr Raden Mas 387 http://proxy.handle.net/10648/5e427916-fab4-4a21-80de-7722e4b73c94 Idris, Moh. 388 http://proxy.handle.net/10648/31937b77-8e51-4c37-8ad4-bf149b94ec40 Iljas, dr. M. 389 http://proxy.handle.net/10648/25c9a918-2be2-420c-9331-38979994e13a Isa, dr. Moh. 390 http://proxy.handle.net/10648/a65c4b30-7943-4d11-b942-a865f5cd3938 Iskandar Di Nata, Raden Oto 391 http://proxy.handle.net/10648/58d12b21-2c47-4904-8e45-6a1f22d782f8 Joenoes, hadji Radja Moh. 392 http://proxy.handle.net/10648/0a88d362-feef-4580-9509-6a5b679048e9 Johannes, M. 393 http://proxy.handle.net/10648/5b4a150e-824f-419b-96f7-0af0ee020621 Jordan, M. 394 http://proxy.handle.net/10648/aaf108dc-33cf-4b29-bb0f-f846cff18a09 Josodiningrat, Kandjeng Raden Toemanggoeng, alias Soegijono 395 http://proxy.handle.net/10648/aaedcbaf-9b01-44a8-8246-0d1daddfa129 Kadarman Reksonopradjo 396 http://proxy.handle.net/10648/c7b80abb-a0d1-4bf8-a27f-6f9d467c7277 Kartasasmita, Didi 397 http://proxy.handle.net/10648/c1ed110d-581a-4884-ad98-914d489cd163 Kartawilaga, Soeria 398 http://proxy.handle.net/10648/7014c97b-95eb-47ef-941c-83ae4e8626ed Kartawinata, Mas Aroodji 399 http://proxy.handle.net/10648/acc0d92a-313b-4f97-8c0a-6ca9f5d3026f Kartosoewirjo, S.M. 400 http://proxy.handle.net/10648/25643130-f3d0-463f-8549-356b1c4b2458 Kisnanto 401 http://proxy.handle.net/10648/4d511ace-e04c-4abc-b80b-bc4ed4519ca8 Kobarsjih 402 http://proxy.handle.net/10648/609f73cc-968e-4bfb-9278-c6f86ea4654f Koch, D.M.G. 403 http://proxy.handle.net/10648/37f55f77-b542-4076-aad4-2dc11ff6f55a Koesman 404 http://proxy.handle.net/10648/9135f85c-4501-4049-959d-509a1ad2fcb6 Koesoemadinata, Mas Agoes 405 http://proxy.handle.net/10648/df092d86-25ac-4c1a-bf21-70f8d907502b Kosasih, mr. 406 http://proxy.handle.net/10648/4f823afe-0977-4376-bdcb-086e18a26759 Koster, ir. T.A.M. 407 http://proxy.handle.net/10648/fad25d01-19a2-48a6-9065-0f8d51469267 Kullit, J.A. 408 http://proxy.handle.net/10648/cbf8bbed-1c09-407f-89d0-44a75adb4e68 Koesoemaadmadja, mr. dr. Soeleiman Efendie; Kusuma Atmadja, mr. 409 http://proxy.handle.net/10648/d13abf38-9ac5-4012-8b6c-0f9449902bcf Kwa Tjoan Sioe 410 http://proxy.handle.net/10648/da5cb0b1-2620-4e2c-8ff2-07dbe8c7055e Kwa Tjwan Sioe 411 http://proxy.handle.net/10648/c9c56098-edcb-48b8-b5bc-06e1577dc6fc Laoh 412 http://proxy.handle.net/10648/57c1af60-0ac4-45f9-b702-ade1262dcff0 Laoh, ir. H. 413 http://proxy.handle.net/10648/7534090a-ed2d-4bb6-9125-8abf0d057e8c Latuharhary, mr. J. 414 http://proxy.handle.net/10648/c5b864ea-fb62-48dd-9af8-e323cfd2268d Leimena, dr. H. 415 http://proxy.handle.net/10648/eafc09e2-9239-48bd-88af-cc82aa5fe47b Lie, John 416 http://proxy.handle.net/10648/a538eb36-3ae0-441a-b975-df1cbd0dc701 Lim Giok Keng 417 http://proxy.handle.net/10648/ad80cd65-aa94-4d5c-a980-ca8ebc65ae88 Lim Koen Hian 418 http://proxy.handle.net/10648/f5a4fc01-aace-4cfb-98d7-06961bad8cf5 Lubis, Sjamsuddin 419 http://proxy.handle.net/10648/c1ed73e5-fcfb-4b18-8bb3-90a0f34e8953 Lumbang Tobing, Radja Saul 420 http://proxy.handle.net/10648/e560b02f-a1a0-4ccd-9d74-546919459a8b Lumbang Tobing, Tahi Moelia 421 http://proxy.handle.net/10648/40634572-6e8c-4c68-be67-dd92acc3362e Lumenta, H.A. 422 http://proxy.handle.net/10648/b6fd7b99-62cc-4eb9-a4d3-c88974b48d10 Mahdi, J. 423 http://proxy.handle.net/10648/f44b7ac2-5a8e-4d6a-97ae-a257bcfee39e Malewa, Nadjamoedin Daeng 424 http://proxy.handle.net/10648/4fd82ef9-7ae3-429a-8a58-597fc14a79c0 Malik, Adam 425 http://proxy.handle.net/10648/2d14e366-09c3-4091-8c39-4e5ae02befcd Mamangkay, P.R.O. 426 http://proxy.handle.net/10648/34cb5882-dd3e-4a64-aefa-a31588625830 Manap, A. 427 http://proxy.handle.net/10648/dbbeab15-db79-4d99-a53d-29db3c6ab056 Mangoensarkoro 428 http://proxy.handle.net/10648/135ad6f2-e6f7-4410-9f85-018f575c2f2e Maramis, A. J. 429 http://proxy.handle.net/10648/5ace8143-63fd-45f2-9ca0-294326866189 Maramis, mr. A.A. 430 http://proxy.handle.net/10648/e9759065-80ea-412a-8490-8888c34a359d Marno, Aswis 431 http://proxy.handle.net/10648/b212127b-a9ff-4466-a7de-7dee06c8ad0e Mahyddeen, Che Mahmoed; Mayudin, Tengkoe Mahmoed 432 http://proxy.handle.net/10648/1204021d-4e16-40f0-9e7a-69285c258e4c Mochtar, Loebis 433 http://proxy.handle.net/10648/8c3a177a-3ac4-4ee4-8cda-4ba8c8d8a9fa Mochtarroeddin 434 http://proxy.handle.net/10648/16116c52-3b8c-45af-b5b7-afbd14a9acc5 Moehidin 435 http://proxy.handle.net/10648/7d43790d-ec7b-4391-8cdc-f0e040a53f03 Moeljono 436 http://proxy.handle.net/10648/4f611a6a-6d4a-44d1-ad1d-49bc313aa8af Moerdjani, dr. 437 http://proxy.handle.net/10648/a8467476-6f16-4f34-a900-3f74231f0836 Moerdjoko 438 http://proxy.handle.net/10648/b9aec28a-92ee-4221-93e4-e1f672c0af76 Moersito 439 http://proxy.handle.net/10648/245d839d-07ea-4e00-b121-7fc6aa0dfd70 Moeso 440 http://proxy.handle.net/10648/ea2bed38-9194-48e2-a507-dadf80c14685 Moestopo, dr. 441 http://proxy.handle.net/10648/ebc6eef1-a69e-45ce-8aa9-c844dca31b61 Moewardi, dr. 442 http://proxy.handle.net/10648/2e83c08c-bca8-4157-809d-f2307949eddd Mokoginto, lt. kol. 443 http://proxy.handle.net/10648/b00e5aa0-e8e7-484e-8de4-05176a904748 Moro, Abdoel Moechtalib 444 http://proxy.handle.net/10648/23d819c1-a761-4824-b9df-d668265b3790 Murdjani, Mas 445 http://proxy.handle.net/10648/945a19d1-c2f1-4e22-a530-3a2350fef00a Naingolan, dr. 446 http://proxy.handle.net/10648/176cad4f-1104-44a4-b2f5-0ebc6715721b Nasoetion, Abdul Haris, kol. 447 http://proxy.handle.net/10648/45a59c66-3fe7-47b1-b56e-1f22fa2bdb87 Nasoetion, Abdul Haris, kol. 448 http://proxy.handle.net/10648/2939137f-51b6-460b-b6e6-d1662e9eeb33 Nasution, Wahidin of Mohidin, kol. 449 http://proxy.handle.net/10648/04ba0036-410c-4949-8389-7c83e343a4e1 Natsir, Moh. 450 http://proxy.handle.net/10648/858b7f3c-511b-4036-a8a2-8f4ad0a4f00c Nitimihardjo, M. 451 http://proxy.handle.net/10648/b01376f5-8465-4892-8d46-90a5b8febe0f Noerdin Pasariboe 452 http://proxy.handle.net/10648/2057be6a-a67d-4652-807a-68e760e917b6 Noor, ir. Pangeran Moh. 453 http://proxy.handle.net/10648/d9918463-6a75-4ddd-b609-2e74c95c868a Margono Djojohadikoesoemo; Notokoesomo Marjono 454 http://proxy.handle.net/10648/73169475-249b-4f25-b264-60201447a3c6 Oei Tjong Ham 455 http://proxy.handle.net/10648/b8102295-875f-40b8-8cef-337c4ba00e2e Oemar 456 http://proxy.handle.net/10648/5b4996a9-5436-48dd-a519-91cb9979949b Oesman Soemantri 457 http://proxy.handle.net/10648/4777fe81-6a41-415d-a706-c709251db29d Oetoyo 458 http://proxy.handle.net/10648/db94c139-7133-48c4-86d7-5bfbcbe0de66 Oetojo, mr. H. Koesoemo 459 http://proxy.handle.net/10648/132737d1-3533-4032-b3bf-b38c94179234 Pakoe Alam 460 http://proxy.handle.net/10648/6ff7586f-6e85-480a-8fe2-bd62cac1a877 Paliknyo, dr. Tjokro 461 http://proxy.handle.net/10648/eee2a885-27ea-4555-bece-b5958a8bd574 Pandjie 462 http://proxy.handle.net/10648/6efddd59-3093-450b-8598-739ecf808406 Panetja, I.G. de 463 http://proxy.handle.net/10648/e63c2026-017c-4450-b36b-c5c175793477 Patnaik, B. 464 http://proxy.handle.net/10648/8dcd71be-0249-40ad-903e-601aba4a8b18 Patty, J. 465 http://proxy.handle.net/10648/714aa99f-0623-48da-a0a3-7f91ef13a08d Pendatun 466 http://proxy.handle.net/10648/4f307a9b-b6d9-446d-ad25-f22b9fb00f64 Poedja, Ketut 467 http://proxy.handle.net/10648/783ea33c-a2a8-4637-82c4-723d88ab1bf0 Poedjokoesomo, S.P.H. 468 http://proxy.handle.net/10648/d0869d73-e0ab-4adf-b1c7-7cda16d32ad6 Poeradiredja, R. Emma 469 http://proxy.handle.net/10648/2512fb3a-5722-4fc6-a901-3bb6a89903fd Poeradiredja, mr. K. 470 http://proxy.handle.net/10648/8c6551ad-f159-4f77-a663-fb8b8975fb83 Poerwokesoemo, ir. 471 http://proxy.handle.net/10648/b636128c-8633-458a-939e-0ef547d511f5 Pringgodigdo 472 http://proxy.handle.net/10648/ca9c2617-6d29-4372-ae86-109e60785faa Radjalelo, Wahid Gelar; Wahid Sutan 473 http://proxy.handle.net/10648/afdab3fb-f245-45cf-8299-ba15e5c150fc Raghavan 474 http://proxy.handle.net/10648/14be4b85-3542-4395-9fc2-21a7e54a8aab Rasjidi, hadji 475 http://proxy.handle.net/10648/09d9a447-07b4-456b-b008-85b2c08227b2 Ratulangi, dr. G.S.S.J. 476 http://proxy.handle.net/10648/178b51d6-6c06-40be-bd11-c01f131b9f58 Reed, G. 477 http://proxy.handle.net/10648/2c17153c-38f4-4f81-98d6-a66a1335ca95 Roem, Moh. 478 http://proxy.handle.net/10648/244ba56e-4e12-4939-81c2-1feee757eb4a Rohani Binti Kasim alias Zainah 479 http://proxy.handle.net/10648/317f7051-eae3-4de5-84a9-e992415c29ec Rozak, Abdul 480 http://proxy.handle.net/10648/7e2e915f-ef76-4eb0-8972-5aae2d553ac2 Ryadi, Slamet 481 http://proxy.handle.net/10648/898ff971-a22b-410b-8587-dc6ca881f6e8 Sadikin, R. 482 http://proxy.handle.net/10648/4f1f628a-d96a-49b1-9c51-3b5734e183ab Saeroen 483 http://proxy.handle.net/10648/3162843a-5ce3-4f1d-8c94-67c7b7349fff Said, Mochtar 484 http://proxy.handle.net/10648/9f6f81f9-f7da-4373-8a15-cc82ae7b0c26 Saimoen bin Sani 485 http://proxy.handle.net/10648/b0eb35a6-6a80-47e8-af01-daa0c7fdd4b0 Saleh, Ch. 486 http://proxy.handle.net/10648/dc635136-0193-4588-9b9d-22ba3af32575 Samaoen, kiai Hadji 487 http://proxy.handle.net/10648/d1f2f995-6c4b-4326-b76f-3dd293070f81 Samosir, Alex 488 http://proxy.handle.net/10648/96e2735e-dcf6-482a-b211-0907c5feaf21 Samsoedin, mr. R. 489 http://proxy.handle.net/10648/98a0d683-06f0-4571-ac80-cc7bd3f97e97 Santoso, mr. Maria Ulfah 490 http://proxy.handle.net/10648/5a60c994-cd66-4dae-830d-d4023668fe82 Sarjono 491 http://proxy.handle.net/10648/1df74f48-70cd-4e1c-97b5-68af9604b278 Sarmin, T. 492 http://proxy.handle.net/10648/c66d3c4d-9129-4432-b932-bf1e46830e54 Sarosa 493 http://proxy.handle.net/10648/baafc7a4-e912-4f2d-982c-cfeb22479e92 Saroso, dr. 494 http://proxy.handle.net/10648/85dc4fe7-64af-4aa2-9c36-7a2b341a5577 Sartono, dr. 495 http://proxy.handle.net/10648/582a0675-fbde-4d40-b09a-db0c9f7bfb06 Sastranegara, R.M. 496 http://proxy.handle.net/10648/91894ab2-842f-4115-9e88-6e84b72dde17 Sastrawidjaja, R. 497 http://proxy.handle.net/10648/e25a71c4-67f4-4519-9d36-c62ac239150d Semaoen 498 http://proxy.handle.net/10648/1b8ab455-1989-4f20-970a-3fff831a6b1c Senduk 499 http://proxy.handle.net/10648/79911db1-827b-4b70-a7cc-7e8573a05d87 Sepang, Ph. 500 http://proxy.handle.net/10648/6dad8ead-9917-4db8-b2b8-fcb48c79afa0 Setyadjid 501 http://proxy.handle.net/10648/be25c802-99ee-439e-a8c2-2bb911f7e2f6 Sewaka, mr. 502 http://proxy.handle.net/10648/5ff0f81e-c027-4cf5-9fbe-13db4e100945 Sibih, J.R. 503 http://proxy.handle.net/10648/8f13dc66-04c4-4dc0-98eb-fbc6bea4e310 Siddik, mr. 504 http://proxy.handle.net/10648/5d726b7a-7e02-4027-b834-b434af5abb3d Sidik, Khatidjah 505 http://proxy.handle.net/10648/057eebe3-b17b-4976-8176-c279b74fc380 Sifoedin, B.M. 506 http://proxy.handle.net/10648/afc410e9-c075-4ac5-9db0-a8401ae91976 Simatoepang, kol. 507 http://proxy.handle.net/10648/06bcf068-859e-4b23-81f7-32037ffc217c Singgih, mr. 508 http://proxy.handle.net/10648/56da896c-e962-43ad-83a1-30abc0e82faf Singodimedjo, mr. 509 http://proxy.handle.net/10648/bf2dd38c-8670-4101-bdde-18f2c9830c4e Siregar, mr. L. 510 http://proxy.handle.net/10648/f59f7401-28cd-4810-b1f1-8a60c3865b65 Sjafiroeddin 511 http://proxy.handle.net/10648/f82eb3f1-6a48-4720-946d-1b73530ce763 Sjafroedin Prawiranegara, mr. Radan 512 http://proxy.handle.net/10648/17dc85ae-78fd-498b-a9e4-e041f3e997ff Sjahir, Soetan 513 http://proxy.handle.net/10648/c0ce60cc-7c32-4633-8427-fcf82ba9b2b3 Sjamsoeddin, mr. Raden 514 http://proxy.handle.net/10648/29315f99-a898-40c1-9a13-e343e010c9ea Sjarif, Ali 515 http://proxy.handle.net/10648/0ca24a15-277e-4d7e-86ed-1e8378c64692 Sjarifoeddin, mr. Amir 516 http://proxy.handle.net/10648/10fedceb-8f85-44a4-b6e1-e25e762b6595 Slamat, O. 517 http://proxy.handle.net/10648/a32ea14a-0a53-4cda-8479-5b9e6d7dfefb Slamet Ryadi 518 http://proxy.handle.net/10648/68f23ef2-d513-43be-ba3e-65ecf94866fb Slamet, M. 519 http://proxy.handle.net/10648/00c423ed-1cfa-4987-904f-6e905ffb8ce7 Soebandrio, dr. 520 http://proxy.handle.net/10648/cdb82ee4-8432-432c-a602-54bfc922be65 Soebowo 521 http://proxy.handle.net/10648/bed83f70-5fba-4d21-9f8b-bc99e4186911 Soebrata, Otto 522 http://proxy.handle.net/10648/1f5c163f-864a-49da-ab13-5a87b84d73c5 Soedarisman 523 http://proxy.handle.net/10648/83e41454-aa50-40e2-8d73-c13a16b88ba8 Soedarmo, R. 524 http://proxy.handle.net/10648/9e67681a-0e50-4620-818e-7231691eaa4e Soedarpo 525 http://proxy.handle.net/10648/55259079-2f61-4461-bdd3-d8d7bc229961 Soedarso, M. 526 http://proxy.handle.net/10648/90bf38d7-46f6-40f7-8ae7-1363cf38be02 Soedarsono 527 http://proxy.handle.net/10648/0a8a9149-3bba-45db-941b-5caa4b5d8691 Soedirman, gen. 528 http://proxy.handle.net/10648/7951b907-f3d0-4b2a-8be8-63b61747c220 Soegiri, Mas 529 http://proxy.handle.net/10648/cf2cad13-6213-4224-b4d8-90a04c423c68 Soegito 530 http://proxy.handle.net/10648/b862dc8a-1aab-4e8a-bc88-1b594812b82a Soegondo, R.M. Setiadjit 531 http://proxy.handle.net/10648/e3417a60-dd1f-4b09-92ac-6cc461d9b3af Soegoro 532 http://proxy.handle.net/10648/6643a2b8-18ac-4ed8-a181-d8f035ade959 Soegyono; Soekiono 533 http://proxy.handle.net/10648/dc3806b6-3143-4a10-bae5-f6f51ed5836d Soekanto 534 http://proxy.handle.net/10648/0949d37e-d5e4-407e-bce3-1664da07028b Soekardjo Wiriopranoto 535 http://proxy.handle.net/10648/699b777a-9bfb-47a9-a20f-f5d858edc170 Soekarni 536 http://proxy.handle.net/10648/142b1ebd-8691-4ca9-9cfb-ababbbb52a0d Soekarno, ir. 537 http://proxy.handle.net/10648/d0f8a51d-8c51-4c79-9721-fa3b0c9ab6d3 Soekiman, Wirjo Sundojo 538 http://proxy.handle.net/10648/b9705ab2-c5d2-4b55-a73b-2e43c9e476fb Soeleiman 539 http://proxy.handle.net/10648/1ca033c6-8780-43f7-b7d7-b310741eb789 Soelisto, R. 540 http://proxy.handle.net/10648/b1625e78-39a6-46ff-925a-9e301fea771d Soemarsono 541 http://proxy.handle.net/10648/f158158a-fa07-41ad-8a11-d93d4ac719af Soemohardjo, lt. gen. R. Oerip 542 http://proxy.handle.net/10648/e3d529f1-795e-41cb-9af5-26691ecc19fe Soenario, mr. Raden Mas 543 http://proxy.handle.net/10648/680e1178-9d12-48dc-af46-3683e7dac2cc Soenarjo Kolopakeng, mas 544 http://proxy.handle.net/10648/3be8c960-8308-4ab6-9b69-98d67b7a92ad Soenarto 545 http://proxy.handle.net/10648/14fd02b5-89c5-43ad-99f7-b07b264c788d Soepangkat, mr. R. 546 http://proxy.handle.net/10648/f04d5a08-0d00-4305-ad19-ef8175af57b6 Soeptandar 547 http://proxy.handle.net/10648/a7382b24-7478-4c09-b33e-9c0ac718a5af Soerachman 548 http://proxy.handle.net/10648/b8ba965e-8882-46ef-b453-bd820d516c17 Soeria Kartalegawa, Raden A.A.M.M. 549 http://proxy.handle.net/10648/91a294b7-264e-4cc8-87ee-a8432cb3a287 Soeripno 550 http://proxy.handle.net/10648/c6e2255d-3ccc-4a7c-9944-9bbd028b2d17 Soerjadi, mr. 551 http://proxy.handle.net/10648/2c18af38-5624-4214-a8d7-fe5ba4a5efdd Soerjotjondro 552 http://proxy.handle.net/10648/185abc3d-f376-41e2-a898-9e9c6d94dc8b Soerowijono 553 http://proxy.handle.net/10648/4b86cf7f-d926-4694-8951-120960bb8c6d Soesilo, dr. Brentel 554 http://proxy.handle.net/10648/9959e1ad-bf89-4d53-8f44-831351ee07bd Soetan Mohamad Sjah, mr. 555 http://proxy.handle.net/10648/5363a4ae-77a5-48f7-ae85-a5ac37e730c5 Soetan Sjahsam 556 http://proxy.handle.net/10648/4da001b2-ee21-4017-af15-90fc03521dc4 Soetander, Jojo 557 http://proxy.handle.net/10648/d5442114-60d1-43f1-9699-399973577f65 Soetardjan, alias Moestafa 558 http://proxy.handle.net/10648/7ecee6f1-e89b-42e7-8a6c-b38101aa88a7 Soetardjo, M. 559 http://proxy.handle.net/10648/7f1a70b4-8118-4995-8dcb-9e88e1c9675c Soetiksno 560 http://proxy.handle.net/10648/1ef7b55f-8055-42ca-910e-b9b6305962d9 Soetisna, Raden T. Hamidjaja 561 http://proxy.handle.net/10648/f05dfa8f-99ff-4451-aee8-319bc45f2d7a Soetisno 562 http://proxy.handle.net/10648/c9a77fb4-82f2-4617-ad1a-abf461ca98ef Soetomo, alias Boeng Tomo 563 http://proxy.handle.net/10648/cff67ea8-66dc-4c86-8341-e4f31258451a Soewandi, mr. Raden 564 http://proxy.handle.net/10648/b03c39ee-760f-43ba-bac7-06e5e659a622 Soewardi 565 http://proxy.handle.net/10648/faa73984-20b4-4b8c-a700-cce8bbc1f192 Soewarso 566 http://proxy.handle.net/10648/0e7d23dd-92f0-4caa-a122-f03bfdaccb85 Soewirjo, R. 567 http://proxy.handle.net/10648/d0c1a9e1-f46a-4b80-a07d-3740d3e096d6 Sondosapoetro, R.A. 568 http://proxy.handle.net/10648/7ca39954-b03c-4342-9c5b-db4c6c1c8d52 Sudjono, Iman 569 http://proxy.handle.net/10648/dd766010-761f-4d08-97e0-1869ca341061 Sudjono, mr. Raden 570 http://proxy.handle.net/10648/98501354-753a-4559-b5d7-952cc9c19415 Sunarjo 571 http://proxy.handle.net/10648/63e85c3e-d0a4-4c09-9e1b-8abc60d5e1c2 Supomo 572 http://proxy.handle.net/10648/104f2de1-8190-4197-8932-3a7d9add90aa Surachman, ir. 573 http://proxy.handle.net/10648/b9817468-ba37-456f-ac57-a86827d4ba8b Suripno 574 http://proxy.handle.net/10648/56ccba72-32c9-4791-8690-823e122ca44c Sutijono 575 http://proxy.handle.net/10648/f0d7957f-e3af-403f-8e60-b343631105cf Tahya, J. 576 http://proxy.handle.net/10648/799109ec-9dcf-4379-9c43-1e805e503ed4 Tam Seng Beng 577 http://proxy.handle.net/10648/6dd2c6bd-65f7-4f29-af99-b7e2cc81fa0b Tamin, D.; Tamin, Djamaloedin 578 http://proxy.handle.net/10648/2577ab7b-9943-4b22-86a5-72ba0a101c1c Tamin, Rachman 579 http://proxy.handle.net/10648/26721f09-3ed0-4704-8810-a0a62ad91f5a Tamini, Dicky 580 http://proxy.handle.net/10648/bb02ebaa-508d-404f-9be3-449b2957cd7c Tan Hay Tjioen 581 http://proxy.handle.net/10648/783d646e-505c-4e59-8585-3f77365e1fe5 Tan Malakka 582 http://proxy.handle.net/10648/1f0ce947-8c0f-48dc-9a50-61ea781914b2 Thamboe, alias Tambie, G. 583 http://proxy.handle.net/10648/efe513c2-4a22-480d-b1f6-5dae02f06ee5 Theunissen, J.S.T. 584 http://proxy.handle.net/10648/4d7b9991-9d33-41ac-8ce1-98a38d2c949a Tikoalu, A.Z. 585 http://proxy.handle.net/10648/d82e16b3-6864-47ec-bc97-074f7df1b968 Slamet; Tjokro, kol. TRI 586 http://proxy.handle.net/10648/54f68292-483c-474b-98d3-9832895c47aa Tjokroaminoto, Anwar 587 http://proxy.handle.net/10648/1ed37e48-86b0-4206-be8f-ca3273916c8f Tjokrohadisoerjo, mr. Iskah 588 http://proxy.handle.net/10648/e66e2bb5-95e7-4764-9229-cab6522116cb Tjokrosoejoso, A.; Tjokrosoejoso, Abikoesno 589 http://proxy.handle.net/10648/f8147ae9-bea4-4d71-9a8e-9497d4846014 Tomasoa, J. 590 http://proxy.handle.net/10648/d22cb12a-fbd2-422d-9885-3638783ae87a Trimoerti, S.K. 591 http://proxy.handle.net/10648/ed76851b-33ff-4fa1-9d99-50a657a6b82c Tuilan, J. 592 http://proxy.handle.net/10648/19023403-dca3-4936-bee6-278e9be2f7ee Vervloet, mr. L.Th. 593 http://proxy.handle.net/10648/bf3d7a40-fa29-4f0e-bb41-5dff410ed1fd Waginan 594 http://proxy.handle.net/10648/80b350a7-3c11-4729-88ba-02494a7cf8b6 Nurjasin; Wahban Hilal, drs. 595 http://proxy.handle.net/10648/275b45fa-2c19-40df-b96f-76a631109f21 Wikana Soenoto 596 http://proxy.handle.net/10648/401cf0fc-1e2a-4cd6-a2cb-995e19e5cfe1 Wilopo, mr. 597 http://proxy.handle.net/10648/dec2163c-76ea-415b-b503-d1a9a21c8912 Wilson, A.M. 598 http://proxy.handle.net/10648/06280476-8ac9-4293-8473-6024413bb120 Wiranatakoesoema, R.A.A. 599 http://proxy.handle.net/10648/7ce6a9a8-8d75-4875-b462-c2f77c9b783e Xarim M.S., A. 600 http://proxy.handle.net/10648/07e3dba7-a20d-4f51-9445-08c97e0ecdc2 Yamin, M. 601 http://proxy.handle.net/10648/e1041731-b89b-44ba-97e8-2f13eecd7086 Yap Yam Kie 602-629 Alfabetisch geordende verzamelbundels houdende gegevens over individuele personen. 1945-1949 2 pakken en 26 omslagen

De namen voorkomend in de inv.nrs 602-629 waren voorheen opgenomen in de index, maar zijn thans in de beschrijvingen zelf vermeld.

602 http://proxy.handle.net/10648/4c25df2f-bd1f-4386-9d3e-8753996dbbb4 Verzamelbundel letter A

Bevat informatie over: Abbas, mr Abdul Abdul Malik Abdulkadir Abikoesno Tjokrosoejoso, R. Abimanjoe, kol. Achmad Bakri Adinegoro, Djamaloeddin Adiwinata, mr Mas Joesoep Adnan, Kiai Hadji Raden Moh. Afrin. Georgi Agoes, Abdul Halim Aidid, D.N. Akbar, Soetan Alamoedi, Moh. bib Abdullah Alatas, Isamel Alaydroes, Ali Algadri, mr Ali Alisjahbana, mr Soetan Takdir Aloei, Moh. Anak Agoeng Gde Agoeng, Ide Andi Gappa Andi Nasatapi Andou, John R. Annie Anshari, M.Isa Ansor, Kiai Hadji Moh. Anwar, Resihan Ardiwilaga, A. Ardiwinangoen, Mas Ardiwinata, mr Joesoef Asmaoen, mr R.A. Assa'at, mr Gelar Dt. Mudo Assagaff, Gidan Assumull Malik, Abdul

603 http://proxy.handle.net/10648/08ee3cec-eec7-4ff7-b9c8-4dbdc5274f33 Verzamelbundel letter B

Bevat informatie over: Badjened, Ali M. Badroessapari Bakri Balwi Bambang Bambang Soegeng, kol. Bambang Soepeno, lt.kol. Basalamah, Abdulkadir bin Said Basalamah, Abdulrachman bin Said Bedjo, majoor Bennie Boediardjo, mr Mas Ali Boejoeng Saleh Poeradisatra Boenawan Roesmi Poetro, Raden Brata Koesoemah, ir Oekar Brata Mangala, lt. kol Broto Koesoemo, R.S.

604 http://proxy.handle.net/10648/3f6f8928-2522-499e-873f-0cbb8b98b80d Verzamelbundel letter C

Bevat informatie over: Campbell Challik, Abdul Chong Fay Kim Chuhermall Manumall Coast, John Nenumal

605 http://proxy.handle.net/10648/9628d45c-f628-4e99-a608-c3135c6c65d2 Verzamelbundel letter D

Bevat informatie over: Dachlan Abdullah Dachlan, Moh. Dahler, F.F. Daifin, H. Darmasetiawan, dr Darsono Dawoed Sjamsi, Moh. Dermawan ir Mangoenkoesoemo Dewantara, Ki Hadjar Djadja, Nji. R. Djaja bin Alimah Djajadiningrat, R.A.A. Hilman Djajoesman Djamil, Kapt. Djamin Ginting, lt. kol. Djanhari Djatikoesoemo Djenaedi Djenain, Soetan Djimin Djindan Djindan, Said Salim bin Achmad Djoeanda Djoenaedi, R. Hadji O. Djohor Djojohadikoesoemo, R.M.Margono Djokosoejono Doel Moekti Doelgani Doelhaer Donskoy Douwes Dekker Dubois, Court Dupont Jajaloeddin, dr Wiriaatmadja, mr Raden Djoemhana

606 http://proxy.handle.net/10648/22c325df-fb9d-4d89-a54d-84ee6a0460ea Verzamelbundel letter E

Bevat informatie over: Ebed, Hadji bin Hadji Ode Ebo Ardinagara, raden Endro Enoeh, Raden Eujong, Fa Sen

607 http://proxy.handle.net/10648/bceee815-d627-470f-96bc-b46015200c39 Verzamelbundel letter G

Bevat informatie over: Gatot Mangkoepradja Gatot, mr R.

608 http://proxy.handle.net/10648/5788771c-2b28-4c29-896d-bcc01c6dcee0 Verzamelbundel letter H

Bevat informatie over: Hadi Wahid Hadjadiparta, Raden Hamelink Hamengkoe Boewono XI Hamid II, sultan Hanapi Hansen, mevr. Harahap, gelar M.G.M. Parada Harim, Mas Harjono Harjono, maj. Haroen al Rashid Harsoebeno Harsono Tjokroaminoto Hartono Hasan, mr Tengkoe Moh. Hasiboean, T. Hasmoeni Hassan, mr Moesmal Hatim Alvi Hermani Soekarmen, mr Hidajat, kol. Hikishi Hindromartono, mr Raden Horsting, L.H.C.

609 http://proxy.handle.net/10648/081db6b7-cf39-44bc-83b4-0d5fe917fe3e Verzamelbundel letter I

Bevat informatie over: Ibn Saoed, koning Icksan, Mr Raden Mas Ijok, Moh. Siradz R. Isa, dr Moh. Iskandar Di Nata, Raden Oto Ismael

610 http://proxy.handle.net/10648/eb721b5b-321f-4d52-9702-058470afcead Verzamelbundel letter J

Bevat informatie over: Jadao, lt.kol. Joedawinata, M. Joesoef Jasin Monginsidi, W.

611 http://proxy.handle.net/10648/c5c2cb68-c652-4b14-b278-686dae38a913 Verzamelbundel letter K

Bevat informatie over: Karim, ir Mas Endoen Abdoel Kartamoehari Kartasasmita, Didi Kartawinata, Mas Aroodji Kartosoewirjo, S.M. Kasman Singodomedjo, mr Kasomo, Ignatius Josef Kauffeld, A.E. Kawilarang, A.M. lt.kol. Kertopati Kessel, J. van Killearn, Lord Kloppenburg, A.M. Koesnaeni, O. Koesoemaadmadja, mr dr R Soeleiman Effendie Korolkov, Yari Kretarto, lt.kol. Kundan Thakurdas Daryahani Kuo Foe Pao, kapt. Kwa Tjoan Sioe

612 http://proxy.handle.net/10648/9996fa33-ae4c-4d0c-a69a-b31eef758c25 Verzamelbundel letter L

Bevat informatie over: Lambe, L.B. kol. Laoh, ir H. Latief, lt. kol. Latuhamallo, A Latuharhary, mr J. Latumeten, dr J.A. Leimena, dr J. Liauw Swie Fak Lie Tjoan Sie Liem Koen Hian Loa Sek Hie Lobo, I.R. Loebis, Mochtar Loebis, Z. Loekman Hakim, mr Raden Loekman Wiriadinata Mochtar Loebis Schram, A.

613 http://proxy.handle.net/10648/b91adfdb-b348-4b96-83e6-10582043a845 Verzamelbundel letter M

Bevat informatie over: Machdjoer, Oemar Madjid Djojohiningrat, mr Abdoel Makamoenan Manai Sophiaan Manan Kartawiria Mangoensarkoro Marmidi Mantiri Maramis, mr A.A. Marfoedin Hadji Maroeto Daroesman, drs. Maroeto Nitimihardjo Martak, Achmad bin said bin Wawab Martak, Ali bin Faradj Martak, Faradj bin Said bin Awab Martens, J. Masjkoer, Kiai Hadji Matjem, Pa Moelia, mr dr Todoeng Gelar Soetan Goenoeng Moerdjani, mas Moersodo Moestapha Doellah Moewalladi, mr S. Moewardi, dr Moezakkir, Abdoel Kahar

614 http://proxy.handle.net/10648/1d5a3626-1d67-423d-a9e6-5364ddfc7bd6 Verzamelbundel letter N

Bevat informatie over: Nadjamoedin Daeng Malewa Narayan, T. Nasoetion, Wahidin, lt. kol. Nata Natanegara, dr Hasan Nehru, Pandit Noerali, Kiai Hadji Notemans, J. Notonindito, dr R. Pandji Warasmo

615 http://proxy.handle.net/10648/b145ddd2-916f-4d19-911e-96144942d8ad Verzamelbundel letter O

Bevat informatie over: Oei Sui Kiat Oesman Soemantri Oesman, dr Oesmansjah Sastrawinangoen, Raden Ong Eng Bie, dr

616 http://proxy.handle.net/10648/d076b725-4a94-4bf3-88aa-f0020920acd9 Verzamelbundel letter P

Bevat informatie over: Pakoeboewono II Palar, N. Pandoe Pane, Timoer Pangabean, J.K. Pao Kuo Fu, kapt. Pardi, kapt. Pardi, M. Partadiredja, Mas Mkeh Jasin Patnaik, B. Poeradiredja, A. Poerbonegoro, R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerwanegara, mr Raden Moh. Kosasih Pohan, kapt. Pringgodigdo, mr R.M. Abdul Gafar

617 http://proxy.handle.net/10648/a8c6d79c-fb40-4f09-b547-6de17ba6dbc8 Verzamelbundel letter R

Bevat informatie over: Effendi, Roestam Rachman Tamin Raghavan Rambe, maj. Ranoewidjaja, R.M. Rasjid Gelar Soetan Radjo Poetih, mr S.Moh. Rasjidi, hadji Rasoena Said Reksokoesoemo Riboean bin Bardan Riboet, maj. Roeshak Roeslan Abdoelgani Roestam Effendi Roestam, kol. Rondonoewoe Rontoramba Rooy, A.W. van Widiodiningrat, dr R.T.Radjiman

618 http://proxy.handle.net/10648/947fab9d-09cf-4f31-ba6a-13ec530e6509 Verzamelbundel letter S

Bevat informatie over: Sakirman,ir gen. maj. Samsi Maela Sangadji, A.M. Santoso, mr Maria Ulfah Sapei Saroso Wimohadihadjo, dr R. Sartono, mr Raden Mas Sastradidjaja, Irlan Sastroamidjojo, mr Raden Ali Sastromoeljono, mr Raden Sentot Setiadi, ir Sewaka, mr Sie Khwan Djioe Siregar, mr L. Sitompoel, ir Manati Sjafroedin Prawiranegara, mr Raden Sjamsoeddin Gelar Soetan Mamoer Soebardjo Soedibjo, R.Bintang Soedjoeno, mr Raden Soedjono Soegiri Soehari, maj. Soejat Soekanto Tjokrodiatmodjo, Raden Said Soekardjo Wirjopranoto, Raden Soekiman, dr Soemitro Djojohadikoesoemo, dr Soemodilogo, Raden Prawoto Soemohardjo, lt.gen. R. Oerip Soenario, mr Raden Mas Soengkono, gen. maj. Soepangkat, mr R. Soepardi Soeparna Soepeno, Raden Soepomo, prof mr dr Raden Soerachman Tjokrohadisoerjo, ir Raden Mas Pandji Soeradhiningrat, R. Pandee Soeradiredja, R.S. Soeratman Erwin, dr R.M. Soeria Kartalegawa, Raden A.A.M.M. Soerijadarma, gen. maj. Soerja Nata Atmadja, R.A.A. Abas Soerjadi, mr Soerjotjondro, mr Raden Soejono Soerojo, R.M. Soerono Soetomo Soetopo, gen.maj. Soewandi, mr Raden Soewirjo Sunario, mr Raden Mas

619 http://proxy.handle.net/10648/b6cc3cff-bb51-4c7e-9d42-541a50edfd5e Verzamelbundel letter T

Bevat informatie over: Tabrani, Moh. Tadikoen Tadjoedin Noor, mr Tah Ka Kee Taharoedin Ahmad Tahkin Nu Tahya, J. Tamboenan, mr Tamra, Kiai Hadji Tamzil, mr Tan Diet Ang Tan Kiang Loeng Tan Kim Hong, dr Tan Ling Djie, mr Tan Po Goan, mr Tan Tek Heng, drs. Tatang Surhana Tedjasoekmana, dr The Boen Liang Then Djin Seng Thio A Touw Thio Ing Lok Thio Tiam Tjong Timboel Tirto Tirtoprodjo, mr Mas Soesanto Titi Hadidjah Tjakraningrat, R.A.A. Tjandra Hasan, kol. Tjiong Boen Kie, dr Tjoa Sik Ien, dr Tjokroaminoto, Raden Mas Oetar Anwar Tjokronegoro, kol. S. Tjokronegoro, Raden Mas Adjidharmo Tjokronegoro, Raden Mas Hadji Soetomo Tobing, mr Alkmana L. Trimurti

620 http://proxy.handle.net/10648/d8ba0e94-2154-4c8e-8eb4-f33413550c55 Verzamelbundel letter W

Bevat informatie over: Wahid Gelar Radjo Lolo Waloejo Wen, Tony Wibisono, mr Joesoef Widojo Wijnhamer, L., alias Pa Wongso Wikana Wikono Wilopo, mr Wiraatmadja, mr Raden Djumhana Wiradikarta, dr raden Moeh Djoehana Wiradipoetra, Raden Temenggoeng Aria Wirajasa, Raden Soegiman Wiranata Koesoemah, Raden A.M. Wiranatakoesoema, R.A.A. Wirasampoerna, Raden Wirasoemantri Wirasoepena, I Wondoamiseno Warchadoen Wongso, Pa, alias Wijnhamer Wongsonagoro, mr Kandjeng R.M.T. Wonomoetoe

621 http://proxy.handle.net/10648/a6e6ec21-07db-489b-9e4d-6d2dd737c444 Verzamelbundel letter Y

Bevat informatie over: Hasan Moerba Moerba, Hasan Yamin, Moh. alias Hasan Moerba Yanoer Yap Tjwan Bing, drs Yo Tong Tjie Yoder, W.H.

622 http://proxy.handle.net/10648/64811799-1e4a-4205-b3c7-56d51943acd7 Verzamelbundel letter Z

Bevat informatie over: Zainal Abidin, (mr) Zainal, Arifin Zakar, Gelar Soetan Baginde Zakaria, R.M.

623 http://proxy.handle.net/10648/200a90ea-1037-41a9-816a-7e5818c53182 Persoonsdossiers Diversen.

Bevat informatie over: Abdoelhalim, dr Abikoesno Tjokrosoejoso, R. Achmad Bakri Adjoeno Andoctoe, E. Asmara, H. R. Assumull Bakri Barnas Wiratoeningrat, R. Boediardjo, mr Mas Ali Boerhanoedin Dahler, P.F. Djaja, R. Djajadiningrat, prof dr P.A.H. Djoeanda, ir Raden Jap Tjwan Bing, drs Kartawigoena, P. Kawilarang Koesoema Soemantri, mr R.I. Kundan Kwa Tjoan Sioe Leimena, dr J. Liem Kian Kim Liem Koen Hian Machdar Maramis, mr A.A. Mardjoen Marsajid Milono, R.T.A. Moedikdo, Nj. Moedjani Moelia, mr dr T.G.S. Goenoeng Moewardi, dr Natsir, Moh. Oei Tjong Hauw Oesman Sjah Parada Harahap Poeradiredja, R. Emma Rasjidi, hadji Ridoewan Rustam Saeroen Said Abdul Mutalib Saksono Prawirohardjo, ir R. Saleh, K. Samadikoen Samsoedin bin Amid Samsoedin, mr R. Sanoesi, Hadji A. Sanoesi, M. Santoso, mr Maria Ulfah Sartono, mr Raden Mas Sjafei, M. Sjafroedin Prawiranegara, mr Raden Sjamsoe, H.U. Soebardjo, mr Raden A. Soediro Soejoso Soemanang, mr R.M. Soepeno, Raden Soerachman Tjokrohadisoerjo, ir Raden Mas Pandji Soerastri Sajoeti Soeria Kartalegawa, Raden A.A.M.M. Tabrani, Moh. Tan Eng Hoa Tan Malakka Then Djin Seng Tja Ko Yoen Trimurti, R.R. Soerastri Mangoensoeromo Tumbelaka, P.S. Vrijbrug, ir G.S. Wikana Yang Choa Hsien

624 http://proxy.handle.net/10648/f6ff72f4-00da-4606-83b8-c563a19392e0 Persoonsdossiers Diversen.

Bevat informatie over: Abang Soetrisno Abdoelkasim Abdulkarnen, I. Amir, dr Moh. Asmat Astrawinata, A.B. Badjinet, Moh. R. Basah, Moh. Danoe Sjahbana Daud, Moh. Dauly Diah, Boerhanoedin Moh. Djafar, Tengkoe Djoenaedi, A. Djojopranoto Gaos Goemoeljo Wreksoatmodjo Goemoeljo, mr Gontha, R. Hadiatmodjo, M. Hadjar, Mr I. Hakim Hamdani Hamsah, kapt. Harahap, N. Hart, . 't Hasan, Moh. kapt. Heroeningrat, A.M. Icksan, Mr Raden Mas Jailani, Moh. M. Joenoes, hadji Radja Moh. Kalidara, J. Kattenburg, P. Kusnandar Kusumo Sumbada Matulessy Moerdiatno Moewardi, dr Mulder, mr F.L. Noegroho Noesjirwan, kapt. Oetojo, Ariono Koesoemo Oetojo, mr H. Koesoemo Oetojo, Tasti Koesoemo Pamontjak, mr Nazir Pattiasina Prawirokusumo, Kr. Said, Kasiyoh bin Amat Samsoedin Katib Sanoesi Sartono, mr Raden Mas Sastradidjaja, M.I. Shoukat Ali Soediran, dr Soekardjo, Raden Soekirman Soemadi, B. Soemarno dr Soenardjo, R.T.A. Soeria Nata Atmadja, R.A.A. Soerio Soeksoro Soetedjo, mevr. Bambang Soewirjo Suleiman, Mawardi Sumadipradja, E. Sumarno Sumitro Surjosuksoro, G.R.M. Sutikno, Raden S. Sutoto Tahir, ir K.A. Tedjasukmana Tjinthaka, Raden S. Tobing, Mr E. Toy, D. Trijuwono, S Vogel, K.W.H. Vos, G. Watoeng, H.S. Wehry‑Mocodompis, mevr. J. Wilding, mr A. Wiranata Koesoema, A. Wiranatakoesoema, R.T. Male Wirogo Wongsokusumo, R.R. Wyatt, Woodrow Yayha Yacoeb Zein,J.M. Zikir, A.

625 http://proxy.handle.net/10648/49e538d8-a9a1-49e6-98c1-f4b3c2a63ee1 Persoonsdossiers Diversen.

Bevat informatie over: Ashari Zikir Besar, mr Boedi Handoko Gondhokoesoemo, mr Hazelett, major Irawan Darwin c.s. Ko Sie Ho Moerdiatno Ramelan, dr Saksono, ir Soenardjo Soeprodjo Soewignjo Wirogo

626 http://proxy.handle.net/10648/e0d6cbcc-8776-4d67-841f-3872a24739d8 Persoonsgegevens wegens gerechtelijke onderzoeken, visum-aanvragen etc. 1 pak

Bevat informatie over: Abdoel Gani Aboe Bakar Ady Taya Agoes Djajasoedarma Andi Djamero Boerhanoedin Dunais Elkana Tobing Jamashita Kajadoe Kasoema Pangeran Machmoed Lasut Malangkay Mapalieye Marjono Mertodihardjo Martono Moh Saleh Naingolan Pakhanna Parano Prawoto Respatie Runini Sitoroes Slamet Soeleimanshah Soeparto Soewanto Subir bin Baginda Tengkoe Mahkotta van Deli Trasno Kaliprogo

627 http://proxy.handle.net/10648/92e7b5a5-05d5-4ecb-8268-f2806717366b Personalia van Indonesische prominenten.

Bevat informatie over: Abdulmadjid, mr Ali, dr Arif, Raden Arifadilah Arifin, dr Gelar Soetan Mahardja Arosman, mr Raden Ashari Ahmad Kiai Astohari Atmodarmojo, Raden Mas Badjoeri Baswedan, A.R. Boedihandoko, Soerio Boedjonagoro, Raden T. Boeminoto Goesti Boestamin, Moh. Boewono, Hamengkoe IX Boewono, Pakoe Ratoe XI Boewono, Pakoe XII Daroesman Maroeto, drs Dibjopranoto, mr Raden Sidarto Dipokoesoemo, ir Djajadiningrat, Abdoelmadjid Djajadiningrat, M Djoeanda, ir Raden Djoenarso Djojohadikoesoemo, dr Soemitro Djojohadikoesoemo, R.M.Margono Doetasarsono Ngabehi R.M. Donowianto, I. Enoch Moh. ir Raden Gandasoebrata Goenarso, ir Goeritno Soerjo Prins Gondo Mertosoeprodjo, Raden Gondokoesoemo, mr Raden Hadi, mr Hadikoesoemo Rooseno Soerjo, mr Haditirto, M. Hadiwidjojo, pangeran Hadji Agoes Salim Hamengkoe Boewono IX Hanapi Hardjasamat, ir Hardjodipromo, Raden Harsadi Hindromartono, mr Raden Hoedojo Achmad, Raden Ishak Daroes, R.T. Ismail Jama, L. Joedodibroto, Raden Joedonegoro, R.M.T. Joedowinoto Kalipokso, alias Kartosoewirjo Karihoesin Kartahadikoesoema Kartawinata, Mas Aroodji Kartijono Kartosoewirjo, mr S.M. alias Kalipokso Kartowisatro Hermen, drs M. Kasimo Kastidjo Kho Sien Hoo Kirojan, gebr. Koedjodarmohoesoedo, dr Koento Pale Koesman Koesoema Atmadja Soelaeman Effendi, mr Raden Koesomojoedo, Ngabehi Goesti Pangeran Lach Herling, ir Langkay, E. Lebie Moh. Legowo Luntungan, A. Lusung Madjid Djojohiningrat, mr Abdoel Mangkoeboemi Pangeran Mangkoedipoero Soewandi, Raden Mangkoenegoro VIII Mangoendiningrat, dr S. Mangoenkoesoemo Sarwoko, R.M.T.A. Maramis, mr A.A. Martoatmodjo Boentaran, dr Mashoeri, A. Milono, R.T.A. Minarno Moedjajadi Noer, ir Moedjika, lt.kol. Moefti, Kiai Hadji Moehardjo Mertodipoetro, M. Moeljatno, mr R. Moerdjono Moeritno, Raden Moewardi, dr Oen Boen Ing, dr Ong Eng Bie, dr Ong Kiem Liat, dr Padmonegoro, R.T. Pakoeboewono XII Poebonegoro Soemitro Kolapaking, R.A.A. Poedjo, dr Poerbojo Pangeran Poerbonegoro,Pangeran Poerwokesoemo, ir Pranoto Widio, Raden Prawirohardjo Sarwono, dr Prawironegoro, Raden Ajoe Pringgodigdo Abdoel Karim, mr dr Raden Mas Prodjowidagdo, Soeprodjo Prodjowitomo Rahatta, dr Ramali, dr Rapar Redjak Samsoe Redjosaksono Retunga Roesli Sadardi Sadikoen Said Oemer, Raden Sajoemo Saleh Abdoel Pasir, dr Sampoerno, dr Raden Samsoenarjo, dr Sanoesi, Oemar Santoso Sardjono Sardjono, ir R. Sarwono, prof. dr Sastroamidjojo, mr Raden Ali Sastroatmodjo Satiman, mr Raden Satrio, dr Satstroamidjojo, dr Seno Sawarno Sediono, Raden Moh. Semidian Sentral, dr Raden Hieronymus Sepang, Philip Setepoe, Abdoel Hamid Setijadjit, drs Siauw Giok Tjhan Singgih, mr Singodimedjo, mr Sjarifoeddin, mr Amir Soebekti Soebrioto Pangeran Soebroto, mr dr R.N. Soedar Soedardjat, mr Mas Soedarmo Soedarto Soedirman, gen. Soediro Soedomo Soegeng Soegianto Soerjo Soegiri, dr Mas Soehama Soehardjo, Soerjo Soeharto, dr Raden Soejadi Soejoedi, mr Raden Soekarjo Margono, Raden Soekiadi, ir Soekiato Soekotjo Soemadi,dr Soemakmo, dr Soemitro Koesoemo Oetojo, Raden Mas Soenoto Wikana Soepardjo, dr Soeparmo Soeparna Soeparso Soeprapto, dr Soeprodjo, Raden Soerio Boedihandoko Soeriominoto Soerjodarmodjo Soerjohamidjojo, Goesti Pangeran Ario Soerjonegoro, Raden A.A. Soerobojo Kandjeng Goesti Toemenggoeng Soeronegoro, R.T. Soeroso, R.P. Soerowijono Sa'doen Mas Soetardi Soetardjo Kartohadikoesoemo, Mas Soetardjo, dr Soewandi, mr dr Soewardjo Solang Sosrodiningrat, drs K.R.M.A. Tahitu Tedjokoesoemo, P. Tirtoprodjo, mr Mas Soesanto Tirtowinoto, mr Raden Tjokronegoro Soetomo Raden Mas Hadji Tjokrosiswojo, Raden Mas A.A. Tromoerti, mevr. S.K. Widiopranoto Widjajakoesoemah, prof. Asikin Djenal Wijana, mr Floribertus Mas Wilopo, mr Wiriomarsono, Raden T. Wirionegoro, ir Iskandar Goenoeng Wirjaningrat, R.M.T.A. Wirjosepoetro, Soekotjo Wirodihardjo, dr Saroso Wongsonagoro, mr Kandjeng R.M.T. Wreksodiningrat, prof.ir R.M.

628 http://proxy.handle.net/10648/96a04d99-fd77-4592-84dd-17ee2b3ab6da Verzamelde stukken betreffende diverse personen. 1 pak

Bevat informatie over: Abdoel Hamid Abdoerrachman, M. Abdul Malik Alkadri, S.J. Allagappan, S.C. Arifin Asikin, dr Chairul Anwar Chen Hsing Tjoeng, dr Dendeng, J. Eddine, Moh. G. Fretes, J. de Gaspersz, J.J. Go Dhiam Ho, dr Hacobiantz, J.H. Hage, D. Hetami Hetharia, G.S. Hirman, dr Iljas, dr M. Ismail Soemogiono Judo Kaimba, M. Kamaroeddin, S.A. Kobiansky Kwee Han Tjioe, dr Kwee Liong Yan, dr Kwik Tjie Tiok, dr Lalujan, D. Latumahina, H. Leeuwen, J.E. van Loekas Koestarjo, lt. Loing, R. Makawangkel, A. Malik Mas Mangoenhoesodo, dr Mansoer Martens, . Masdani Moedinem, dr Naingolan, S.C. Oen Boen Ing, dr Oesmansjah Sastrawinangoen, Raden Ong Yang Hong, dr Paat, S. Pantauw, J. Patty, M. Pelupessy, A. Pelupessy, A.M. Persijn, J. Pinontoan, A. Posma Rachman, A. Rahardjo, R.S.J. Ramali, dr Riboet, maj. Roesadi Soemawilaga, R. Roesli, dr Roock, A. de Roock, A.W.F. de Sabar Saleh Mangoendiningrat, dr Saleh, R. Moh. Sambuaga, U.F.G. Sarjanto, dr Sartono, dr Sastranegara, R.M. Schreuder‑Peters, Y.E. Shamsudin Loebis Soedarso, dr Soedibjoh, R. Soegiarto, R.M. Soegiriadikoesoemo, R. Soehardiman Soejadi Hadikoesoemo Soekardi, D. Soemantri, dr Soemarno dr Soepardi, dr Soetisno, drR. Soewagi Tan Tjoen Liem. dr Tarekat, dr Moh. Tarore, J.W. Thajib, Moh. Thomas, A. Tjan Khie Soan, dr Toha, dr Moh.. Tuapattinaja, F. Tumiwa, A. Wakano, F. Waney, O.M. Wattimena, S.A. Wen, Tony Widyowanodyo, dr Sri Mu Willems‑Geeroms, H. Wonojoedo, dr Yap Sing Liep, dr

629 http://proxy.handle.net/10648/37781f5e-a759-430d-bdb3-3f421c3cd1ee Verzamelbundel letters A-Z.

Bevat informatie over: Abbas, mr Abdul Abdoel Karim, ir Mas Endoen Abdoel Karim, mr Abdoel Rachim Legiman Harjono Abdoel Rasjid Abdoel Wahab, H. Abdoelhalim, dr Abdoelwahab, R. Abikoesno Tjokrosoejoso, R. Aboebakar Entol Achmad (Natanegara), R. Achmad Sastradiwirja, T. Adam Malik Adipati, A.K.O. Adiwikarta, R.R. Adjidharmo Tjokronegoro, dr R.M. Adnan, Kiai Hadji Raden Moh. Agas Karna Akyama, M. Alimin Amaroellah, dr A. K. Anodinoto, R.M. P.S. Antawidjaja, M. Ardiwinangoen, Mas Ashadi, H. Moh. Asikin Natanegara, R. Asmara, H. R. Assa, J.T. Assa'at, mr Gelar Dt. Mudo Atmadinata, R.A. Atmadipoera Aulia, prof. Bachtiar, drs H.S.A. Bahder Djohan Gel. Marah Besar Bajasoet, A. Bakri bin Marjasan Basoeki Abdoellah, R. Basri, Moh. Baswedan, A.R. Boediardjo, mr Mas Ali Boediarto Martoatmodjo, mr R.S. Boeng Tomo Boentaran Martoatmodjo, dr R. Brandenburg van Oltsende Chairoel, S. Dachlan, H.B.A. Dahler, P.F. Darip, H. Darjono Darma Setiawan, dr Dassaad, A. M. Dermawan ir Mangoenkoesoemo Dewantoro Diah, Boerhanoedin Moh. Djajadiningrat, prof dr P.A.H. Djajadiningrat, R.A.F.E. Djajanegara Djamaloeddin Adinegoro Djamin, mr M. Djauhari, Moh. Djoeanda, ir Raden Djoenaedi, R. Hadji O. Djoenaidi, R.H.M. Djojodigono, mr M.M.M. Djojohadikoesoemo, R.M.Margono Fathoerrachman, R.H. Gatot Mangkoepradja Gatot, mr R. Goesti Ktoet Poedja, mr I. Goewarto, ir Gondokoesoemo, R.P.S. Grumbkow, N.L. von Hadi, mr R. Hadikoesoemo, Ki Bagoes Hadji Hanapi, R.M. Harahap, gelar M.G.M. Parada Hardjadiparta, R. Hardjasoemantri, R.G. Hasan H.A.F. Hasan, A. Hasim, K.H. Hasim, K.H.A. Hasim, Sj. Hasjim, H.A.W. Hatta, drs Moh. Hayasi Kyusiro Hie Foek Tjhoy Ijos Wiriaatmadja Inada, A.M. Iskandar Di Nata, Raden Oto Jahja, Joesoef Jap Tjwan Bing, drs Jassin, H.B. Joesoef Wibisono Joesoeph Martadilaga Joesoeph, mr M. Johannes, dr W.S. Kanawi, K.H. Karim Halim Kartadipradja Kartawigoena, P. Kartini, mej. Karto Soedarmo Kartono, dr Kasimo, I.J. Koesoemo Oetoyo, mr R.M.A. Koesoemo, R.M. Koks, dr M. Th. Kundan Thakurdas Daryahani Laoh, L. Laoh, M. Latif, mr A. Latuasan, A.N. Liem Koen Hian Lim Gin Tjwan Liong Sit Yoe Maas, dr . Madpoera, M. Malik, Adam Mamahit, P. Mangoensarkoro, S. Marzoeki Mahdi, dr Masachi Yasuoka Masdani Mashoed Hardjokoesomo, R. Masihono, R. Milono, R.T.A. Miyahara, mevr Mochtar bin A.M.K.H. Mochtar Praboe Mangkoenegara Moedikdo, mevr. Moeljatno, mr R. Moeljo Moentoha Moezakkir, Abdoel Kahar Motik, B.R. Myoshi, S. Njonoprawoto Nomura, A. Nomura, H. Odang Prawiradiredja, R. Oei Tiang Tjoei Oei Tjong Oekar Bratakoesoema, ir R. Oesman Oetoyo, mr R. Oey Kim Sen Ono, T. Otjid, R. Panai, Armijn Pane Sanoesi Pardi, M. Poeradiredja, R. Emma Poerbatjaraka, R.M.N. Poeroebojo, B.P.H. Prawiranegara, mr R.S. Pringgodigdo Abdoel Karim, mr dr Raden Mas Pringgodigdo, mr R.M. Abdul Gafar Pringgodigdo, R.A.S. Putuhena, ir M. Rachman Tamin Rais, H.M.A. Rasad, ir M. Rhemrev, J.L.F. Romulo, C. Saito Saksono Prawirohardjo, ir R. Saksono, ir Sam, R.A.A. Samadikoen Samai Sastrowidigdi, dr Samsoedin, mr R. Sanoesi, M. Sardjono, ir R. Sarwono Prawirohardjo, dr M. Satdjito, dr M. Satrosatomo, M.S. Saubari, mr M. Sawada Sewaka, R.T. A. Shimizu Hitoshi Singadilaga, R.I. Siswono, R. Sjaaf, dr M. Sjafei, M. Sjamsoe, H.U. Sjarifoeddin, mr Amir Slamet Sudibyo, dr R.M. Slamet, M. Soebadio, R. Soebardjo, mr Raden A. Soebardjo, R.M. Soebekti, mr R. Soebroto, mr dr R.N. Soedarsono, dr Soedewo, E. Soedirman Soediro Soediro, M.D. Soedjana Soedjono, mr R. Soegando, mr R. Soegiono Josodiningrat, K.R.T. Soegiri, dr Mas Soeharto, dr Raden Soejoedi, mr Raden Soekarni Soemanang, mr R.M. Soemarto, R. Soeminan, dr Soemitra, R. Soepangkat, mr R. Soepeno, Raden Soeprodjo Prodjowihagdo Soerasno, R. Soeria Atmadja, R. Soerjadi, mr Soerjohamidjojo, B.K.P.A. Soerjotjokro, mr R. Soerono, dr M. Soeroso, R.P. Soesilowati, nona Soetedjo Soetedjo Moenandar, ir R.A. Soetijo, R. Soetojo, M. Soetomo Soewirjo, R. Sofwan, ir M.A. Sosrodiningrat, drs K.R.M.A. Tamzil, mr Tan Eng Hoa,mr Tanaguchi, G. Teko Soemodiwirjo, ir Then Koen Jauw Thong Yin Chu Tirtawinata, mr R. Tjokradiredja, M. Tjokroaminoto, R.M.H. Tjokrodiatmodjo, R.S.S. Toyoshima Tumbelaka, P.B. Tupamahu, A.C. Vrijbrug, ir G.S. Wakkary, P.F.W.J. Wangsawidjaja, I. Wediodiningrat, K.R.T.R. Wilaga Soemantri, R.A. Winoto Danoeasmoro Woerjaningrat, K.R.M.T.A. Yamasaki, I. Yanagawa, L. Yang Choa Hsien Zain, S.M. Zainal, dr

630 http://proxy.handle.net/10648/c413ad96-5992-4244-b916-7b6e79f2dd93 Stukken betreffende het antecedenten-onderzoek van aanvragers van Nederlandse studiebeurzen. 1946 1 pak 631 http://proxy.handle.net/10648/f636f4e7-68df-4b1e-adfa-dffb9933333b Naamlijsten van terroristen en bendeleiders. 1946-1948 1 omslag 632 http://proxy.handle.net/10648/f6d44b97-b1d5-4338-9359-de4379e5ab91 Stukken betreffende de activiteiten van diverse personen en organisaties in Palembang, Noord-Sumatra, Surabaja, Semarang, Bangka en Billiton en Bandung. 1947 1 omslag

Bevat informatie over: Adoei Agoes Sanoesi Djajadisastra, I. Hasjimi, Amin Hsu Yueh San Ismadi Marioen Marwadi Oher Sardjono Siratal Soegondo Soemardi Soesmono

633 http://proxy.handle.net/10648/d5e8b49f-36eb-4fad-8dc5-27ff6b64fab4 Politierapporten inzake de activiteiten van diverse personen in en om Batavia. 1947 1 omslag

Bevat informatie over: Ali bin Ismael Ali Rashid Arifin Aseli, Z. Bagindo Boejong Boediono Didi Kartasasmita Enos Loebis Granpre Moliere, C.Th. Kan, dr Karmawan, dr R. Langitan, Hein Marzoeki Mahdi, dr Moeladi, mr Moernata Wiria bin Adim Winata Pandalari, H. Patasenga Rizali, dr Soeharto, M. Soeriasoemirat Supit, A.J. Talib bin Rachman Toebagoes Achmad Sastria

634 http://proxy.handle.net/10648/ec321fb4-a3ee-4961-8703-88994305e88d Opgave van ontvoerde en vermiste personen. 1947-1948 1 omslag 635-636 Stukken betreffende het antecedentenonderzoek van aan te stellen overheidspersoneel. 1948-1949 2 pakken 635 http://proxy.handle.net/10648/a67e8ea5-3b28-4ea7-8006-6f073c86278b 1946-1947

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

636 http://proxy.handle.net/10648/3bd5df53-7cb6-41cf-8b3a-7d4d93ec454f 1948-1949

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

637 http://proxy.handle.net/10648/ff679e16-1936-4cf0-b1d5-229054aba1df Stukken betreffende de benoeming van enige Indonesiërs tot advocaat 1949 1 omslag
4.6.3.4 Partijen en groeperingen A. Algemeen 638 http://proxy.handle.net/10648/ae245feb-e441-43fd-85c9-284f5ca503e1 Rapport van de Procureur-Generaal inzake de activiteiten van de inheemse vakverenigingen. 1940 1 stuk 639 http://proxy.handle.net/10648/81459a34-c7d2-4e8d-b485-e35fd19c8f04 Stukken betreffende de activiteiten van de Partai Indonesia Raja (PARINDRA) in de periode december 1941 t/m juli 1942. 1941-1942 1 pak 640 http://proxy.handle.net/10648/e6208990-c4bc-4a36-81b9-211ae8af6e3c Alfabetische lijst van politieke, maatschappelijke en godsdienstige partijen en verenigingen in Indonesië, samengesteld door NEFIS. Stencil. 1943 1 stuk 641 http://proxy.handle.net/10648/25b2af09-bcf0-4300-9e82-0db78e5867f2 Rapport van A. Gruber, medewerker van de Japanse bezettingsmacht, over de politieke bewegingen in Indonesië tot 1942. Duits, kopie. 1944 1 stuk 642 http://proxy.handle.net/10648/1f055d3f-11c2-47d9-b835-ee7a591a6e65 NEFIS-rapport over gewapende organisaties op Java, met kaart. 1945 1 omslag 643 http://proxy.handle.net/10648/98df20f4-6e22-4382-9f2f-62e5fe4f9812 Stukken betreffende de verenigingen Australian Indonesian Association, het Indo-Europees Verbond, de Gerakan Socialis Indonesia (GESINDO), de Keinsjafan Rajat Indonesia Riouw, de Sultanaatsbeweging Riouw, de Partai Serikat Islam Indonesia, de Panitia Pendjaga Keamanan Umum Tionghoa en de Hoeseindjoeli. 1945 1 pak 644 http://proxy.handle.net/10648/408feed1-be95-4fb9-8c98-3a62e3f75578 Notities over diverse nationalistische organisaties op Java, o.a. Kipas Hitam, Banteng Hitam, hun leden en activisten. 1945 sep 1 omslag 645 http://proxy.handle.net/10648/5d88b3f4-650b-4763-8dec-e8bbf27e434a Stukken betreffende de Serikat Indonesia Baru (SIBAR), vereniging in 1944 in Melbourne opgericht door Raden Lukman Djajadiningrat. 1945-1946 1 omslag 646 http://proxy.handle.net/10648/7650521c-ff13-40f9-8bae-4434d69abce4 Stukken betreffende de situatie van de Chinese bevolking op West-Java en de door hen opgerichte organisaties. 1945-1947 1 omslag 647 http://proxy.handle.net/10648/aca41247-89b6-45f5-ac0a-cea9befecbba Door NEFIS samengesteld overzicht van de onafhankelijkheidsbewegingen op Java. 1946 1 omslag 648 http://proxy.handle.net/10648/174ed698-4dea-4e9b-a11e-b7c1d9567084 Stukken betreffende de politieke vereniging Eenheidsgroep, zich aanbiedend als vertegenwoordiger van het volk van Indonesië. 1946 1 omslag 649 http://proxy.handle.net/10648/fb580c39-115d-495b-9957-37f842282089 Rapport van de afdeling Intelligence en Loyaliteitsonderzoek inzake politieke en militaire groeperingen, o.m. de Partai Politik Maluku (PPM) en de Partai Keristen Indonesia (PKI). 1946 1 omslag 650 http://proxy.handle.net/10648/18f3fc90-4a1a-4c62-903a-bfc8b52512dc Naamlijst van de leden van de Lasjkar Rakjat. 1946 1 omslag 651 http://proxy.handle.net/10648/58406fc6-1953-44f7-8aa5-76f127501efb Stukken betreffende een verbod voor de Partai Nasionalis Indonesia (PNI) op Celebes. 1946 1 omslag 652 http://proxy.handle.net/10648/52c197f0-fae9-4ad3-ac27-904f43917475 Rapporten inzake de Kebaktian Rakjat Indonesia Sulawesi (KRIS). 1946 1 omslag 653 http://proxy.handle.net/10648/f57ab575-ff39-482c-894a-0cb63a1aa85b Stukken betreffende het Komite Nasional Indonesia (KNI). 1946 1 omslag 654 http://proxy.handle.net/10648/dea5f156-7bf5-47b7-8dff-86c04291cb54 Stukken betreffende de vrouwenbeweging en de arbeidersbeweging in Indonesië. 1946 1 omslag 655 http://proxy.handle.net/10648/e1dd825b-1151-4187-b19c-03f85b25127f Stukken betreffende de vereniging Persatuan Perdjuangan (PP). 1946 1 omslag 656 http://proxy.handle.net/10648/0bebf978-2e16-4653-926d-6d25321bbdf2 Stukken betreffende de Gabungan Tani Indonesia Bandung (GTIB), de Gerakan Indonesia Muda (GIM) en de Badan Penasehat Indonesia (BPI). 1946-1947 1 omslag 657 http://proxy.handle.net/10648/d782371f-e1ab-4d71-aa4b-288e3f6a2271 Stukken betreffende de Democratische Bond en de Progressieve Concentratie. 1946-1947 1 omslag 658 http://proxy.handle.net/10648/3a51a182-213a-4e6a-b1c6-471ed26d32b8 Stukken betreffende de Persatuan Timur Besar, vertegenwoordigende de bevolkingsgroepen op Ambon, Manado en Timor. 1946-1947 1 omslag 659 http://proxy.handle.net/10648/c0eb6fd0-bb97-43ec-84e4-32a6eede9bf7 Stukken betreffende de Partai Rakjat Pasundan en haar president Suria Kartalegawa en betreffende de organisatie Pembangunan; met originele pamfletten. 1946-1948 1 pak 660 http://proxy.handle.net/10648/b105e78e-962d-4e6a-a088-14fbb3517875 Stukken betreffende diverse politieke partijen en groeperingen. 1946-1949 1 pak 661 http://proxy.handle.net/10648/07dda474-91cf-4def-960d-d331df3f0562 Rapport betreffende de houding van de Badoei's tijdens de Japanse bezetting en nadien. [1946] 1 omslag 662 http://proxy.handle.net/10648/85e529ce-8bd3-414f-ba77-3687958720c7 Nota houdende een beschouwing over de staatsinrichting samengesteld door de Dewan Pimpinan Pemuda in Surakarta. 1947 1 katern 663 http://proxy.handle.net/10648/6cb39144-7475-49bd-8297-b8c028f3e428 Exemplaren van het blad De Nieuwsgier, bevattende een brief van de Partij van de Arbeid aan de Indonesische socialistische groeperingen en commentaren daarop. 1947 1 omslag 664 http://proxy.handle.net/10648/8e97322e-192c-4544-9de8-a6042eb2c497 Stukken betreffende de Madurese onafhankelijkheidsbeweging Persatuan Kebangsaan Madura en de ontwikkeling van de politieke situatie aldaar. 1947 1 omslag 665 http://proxy.handle.net/10648/b889291f-3ae6-43f3-8bed-7fb49a1571f8 Brief van de voorzitster van de Nationalistische Vrouwenbeweging in Egypte aan de vrouwen van Indonesië. Fotokopie, met vertaling. 1947 1 omslag 666 http://proxy.handle.net/10648/bbd7f3d1-8bb1-480a-940c-7be6bbfc9762 Stukken betreffende de activiteiten van de Gabungan Pengerakan Rakjat Indonesia (GAPRI) in Gorontalo. 1947 1 omslag 667 http://proxy.handle.net/10648/3c4cdda3-00bd-4fe4-95d4-50b7883ee6fa Stukken betreffende diverse Arabische verenigingen en comités. 1947 1 omslag 668 http://proxy.handle.net/10648/d06a7951-7f4c-43e2-8744-ea466a959e61 Stukken betreffende de vereniging Badan Pembangun (Bangun) te Batavia. 1947 1 omslag 669 http://proxy.handle.net/10648/dbaa93ec-5b9e-4e12-9049-046abd49dbfc Stukken betreffende de arrestatie van enige bestuursleden van de Ikatan Nasional Indonesia. 1947 1 omslag 670 http://proxy.handle.net/10648/e8ab78ad-33eb-47a5-bb32-55e4e588b5a2 Stukken betreffende de Partai Nasional Sumatera Timur (PNST). 1947 1 omslag 671 http://proxy.handle.net/10648/ec9c6870-b628-4ea0-8168-93529edf3fd0 Stukken betreffende het op 17 maart 1947 te Kadangan op Borneo te houden Pemuda congres en de daartegen te nemen maatregelen. 1947 1 omslag 672 http://proxy.handle.net/10648/79e4e0c2-175a-43aa-83eb-3f5ddc5f9b6f Stukken betreffende de Banteng Hitam-beweging op Borneo. 1947 1 omslag 673 http://proxy.handle.net/10648/977c1aaa-8b21-4d05-85cb-ba5b1be07d1e Stukken betreffende de Partai Rakjat Tjirebon (PRT). 1947 1 omslag 674 http://proxy.handle.net/10648/c84edf7a-a474-4489-8c13-13384e7a657d Stukken betreffende de Serikat Pelajar Indonesia en de Djawatan Urusan Laut. 1947 1 omslag 675 http://proxy.handle.net/10648/53170392-9333-4a21-9ce4-ff8f21188e3f Stukken betreffende de vermeende anti-republikeinse beweging Partai Minangkabau Merdeka. 1947-1948 1 omslag 676 http://proxy.handle.net/10648/bf556d71-87e5-4780-917d-8ad00f0059ce Stukken betreffende de deelname van Indonesiërs aan het in Praag te houden congres van de Women International Democratic Federation en het in Jogjakarta te houden congres van het Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). 1947-1948 1 omslag 677 http://proxy.handle.net/10648/0ccf1932-b9f5-41e4-a0a4-1e4532065643 Stukken betreffende de vereniging Twaalfde Provincie (TWAPRO), later Singa Minahassa en haar politiek manifest. 1947-1949 1 omslag 678 http://proxy.handle.net/10648/c683df15-6f09-4ca3-86b4-94779f3641ee Extracten uit NEFIS- en CMI-rapporten houdende personalia en verdere gegevens over politieke partijen en groeperingen. 1947-1949 1 pak 679 http://proxy.handle.net/10648/a4348e88-83a1-4fd7-9a05-1dbe903fdd2c Stukken betreffende het Chinese veiligheidskorps Pao An Tui. 1947-1949 1 omslag 680 http://proxy.handle.net/10648/3420eded-b606-4be5-91b9-608c02c09d9e Stukken betreffende de vereniging Ikatan Peladjar Indonesia (IPI). 1947-1948 1 omslag 681 http://proxy.handle.net/10648/dcb5cb15-7fd1-4ba0-8259-a3efb45dcb98 Stukken betreffende de Gabungan Perdjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI), de Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMI), de Perkumpulan Wanita Pulau Sulawesi (PWPS), de vereniging Chung Hua Hui, de Pasukan Kelima en diverse padvindersorganisaties in Makassar. 1948 1 omslag 682 http://proxy.handle.net/10648/5e3752a3-6e0b-4bda-8312-160ffc326466 Stukken betreffende de partij Perhimpunan Rakjat Indonesia Kemanusiaan. (PRI-Kemanusiaan). 1948 1 omslag 683 http://proxy.handle.net/10648/2cfd3796-3011-41ae-a69d-a25ae2ed9aaa Verzamelde organisatieschema's van republikeinse en communistische besturen en strijdgroepen. 1948 1 pak 684 http://proxy.handle.net/10648/f2f9c5ae-411a-4cb8-b520-7499ab0e3489 Stukken betreffende Chinese bevolkingsgroep, de Persatuan Tionghoa en de republikeinse politiek ten aanzien van de Chinezen. 1948 1 omslag 685 http://proxy.handle.net/10648/72dd34ac-93e3-4ac4-9623-703196d478a3 Stukken betreffende de vereniging Nahdatul Islamijah, ter bevordering van het islamitisch onderwijs. 1948 1 omslag 686 http://proxy.handle.net/10648/d1c57835-7877-444c-a6dc-bd5d8d2732d3 Nota inzake de Chinese vereniging Tah Chung Cheng Hwo Sha, verdacht van illegale wapenhandel. 1948 1 omslag 687 http://proxy.handle.net/10648/0ea42257-7874-4847-932b-f38c7e8a41ba Stukken betreffende de vereniging Ima Indah, verdacht van het voeren van subversieve activiteiten. 1948 1 omslag 688 http://proxy.handle.net/10648/8ab42528-adb2-445f-97c9-095c6101c9cc Stukken betreffende de vakvereniging Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI). 1948 1 omslag 689 http://proxy.handle.net/10648/6ba85db8-3d98-4d05-b26c-b9663c0e2dbd Stukken betreffende de Progressieve Concentratie in Batavia. 1948 1 omslag 690 http://proxy.handle.net/10648/e034b994-dd41-4fec-807d-fcde77eb9c95 Stukken betreffende de vereniging Pemuda Socialis Indonesia (PESINDO), met statuten en huishoudelijk reglement. 1948 1 omslag 691 http://proxy.handle.net/10648/b8dc27a7-fc4c-475f-955d-daeee2ad27b8 Stukken betreffende de Pasukan Paksi Indonesia (PPI). 1948 1 omslag 692 http://proxy.handle.net/10648/fad34d7f-8ae4-41fb-9761-98d87978e325 Stukken betreffende de vakvereniging Sarekat Buruh Mobil. 1948 1 omslag 693 http://proxy.handle.net/10648/41f9d05a-4719-464d-8adb-ea0dc9c61dd4 Verslag van de oprichtingsvergadering van de vereniging Persatuan Pedagang Indonesia (PERPINDO), met statuten. 1948 1 omslag 694 http://proxy.handle.net/10648/e9a184ba-7213-4933-bf1c-d4e69c91a2b4 Tijdens de tweede politionele actie buitgemaakte stukken uit het archief van de republikeinse procureur-generaal, o.m. inzake de Madiun-opstand, het Front Nasional, het Front Demokrasi Rakjat, de vakbeweging SOBSI en de Gabungan Pemuda Islam Indonesia. 1948 1 omslag 695 http://proxy.handle.net/10648/a83aa144-753c-4f2b-9261-b70d856818d7 Opgave van de namen van Indonesiërs tegen wie wegens hun pro-Nederlandse houding niets mag worden ondernomen, o.a. de leden van de Rantai Mas. 1948 1 omslag 696 http://proxy.handle.net/10648/96640a85-e496-43ec-8004-1998c74c03d6 Stukken betreffende de beweging Angkatan Laut Indonesia Sangir-Talaud (ALISATA) bestaande uit leden van de Gouvernementsmarine en verdacht van subversieve activiteiten. 1948 1 omslag 697 http://proxy.handle.net/10648/c35710b9-765c-44db-a9ab-45bf25debe22 Historische schets van de geschiedenis van de nationalistische beweging in Indonesië over 1908-1948 door S. Tjokrosisworo. 1948 1 omslag 698 http://proxy.handle.net/10648/f4d73d65-a628-43b9-a20e-1bdc1ae6c0b0 Rapporten van de Territoriale Inlichtingengroep Buitenzorg betreffende de relatie van de republiek met het Amerikaanse Office of Strategic Services, de Partai Nasionalis Indonesia (PNI), het MASJUMI-blok en het communisme. 1948 1 omslag 699 http://proxy.handle.net/10648/df711484-5375-4c8a-b3c3-b8ece2dc34f1 Stukken betreffende de vereniging Persatuan Timor Besar. 1948 1 omslag 700 http://proxy.handle.net/10648/04e35a08-adf6-46b1-9940-3f6569ac8ab3 Stukken betreffende de vereniging Badan Keamanan Umum. 1948 1 omslag 701 http://proxy.handle.net/10648/233f557d-88e3-4407-a7fb-1a5f7cc878dd Stukken betreffende de Partai Murba en andere links-georiënteerde partijen. 1948 1 omslag 702 http://proxy.handle.net/10648/0c3c06d1-378d-47dc-a018-6b390183c225 Stukken betreffende het in Leersum gehouden internationale Vlamkamp, uitgaande van de socialistische beweging De Vlam. 1948 1 omslag 703 http://proxy.handle.net/10648/9b58e88c-a60a-484d-91d8-556a06772cf4 Stukken betreffende het Komite Pendidikan dan Organisasi Buruh. 1948 1 omslag 704 http://proxy.handle.net/10648/30fe9ebc-80c5-43e6-b4a1-5d50f2423ea1 Stukken betreffende de Partai Socialis (PS) en de Partai Sosialis Indonesia (PESINDO). 1948-1949 1 omslag 705 http://proxy.handle.net/10648/38cfbc38-bf42-4c6f-a5e5-48e8f18f8259 Overzichten van de Centrale Veiligheidsdienst in Den Haag, houdende gegevens omtrent politieke bewegingen en stromingen in Nederland. 1948-1949 1 pak 706 http://proxy.handle.net/10648/91c1066e-a355-4ae9-8da6-c07a10fbaa5a Stukken betreffende de in Nederland gehouden Vrij Azië Week en de contactadressen van links georiënteerde Indonesische jeugdorganisaties in Nederland. 1948-1949 1 omslag 707 http://proxy.handle.net/10648/8f4821b2-c0e7-42af-a4ce-b479e0c3e2a6 Lijst van nationalistische organisaties opgesteld door de Centrale Militaire Inlichtingendienst (CMI). 1949 1 omslag 708 http://proxy.handle.net/10648/ac91d2c4-944f-4901-ba27-14651958fd51 Stukken betreffende de Gabungan Sembilan Serangkai in Ambon. 1949 1 omslag 709 http://proxy.handle.net/10648/b711099c-4026-4922-9585-08045876f571 Stukken betreffende de vereniging Pagujuban Pasundan, later genaamd Partai Kebangsaan Pasundan, en de politieke doelstellingen daarvan. 1949 1 omslag 710 http://proxy.handle.net/10648/7e869fea-0449-44ff-b9d7-cc7a6a0a04c8 Stukken betreffende de strijdgroep Corps Kebangsaan Sukarela op Celebes. 1949 1 omslag 711 http://proxy.handle.net/10648/05838090-688f-47df-becc-80fb8212a321 Stukken betreffende de Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI). 1949 1 omslag 712 http://proxy.handle.net/10648/b6e969f0-48c2-431e-a290-02660077f74f Besluit van de negara Sumatera Timur waarbij voor ambtenaren en beambten het lidmaatschap verboden wordt van het Front Nasional Sumatera Timur. Afschrift. 1949 1 stuk 713 http://proxy.handle.net/10648/bc90e42d-a3df-44ec-b4f3-38f6ec23ed7f Tekst van een resolutie van de Associatie van Academici inzake de rechtspositie van ambtenaren in Indonesië. 1949 1 omslag 714 http://proxy.handle.net/10648/19a8490f-b635-4a3d-a8e1-2828c267b814 Organisatie-overzicht van de strijdgroep Bambu Runtjing; met begeleidende brief. 1949 2 stukken 715 http://proxy.handle.net/10648/6a5a9e1a-5e95-4a91-bc3a-fc812b4669ee Stukken betreffende de Persaudaraan Asia Golongan Indonesia (PAGI) en andere Indo-groeperingen. z.j. 1 omslag 716 http://proxy.handle.net/10648/9034a5c5-2f64-4de2-ad23-14e2a7b4a6da Verzamelde gegevens over politieke partijen en verenigingen; met inhoudsopgave. z.j. 1 pak 717 http://proxy.handle.net/10648/9941db1b-c812-450b-b9ba-ba70b02f1bcf Nota over de vereniging Badan Pembantu Keamanan Umum. z.j. 1 stuk 718 http://proxy.handle.net/10648/ad6daa1f-7191-42ff-82d7-dd972bb6b96e Naamregister van de bestuurders en leden van politieke partijen in het federaal gebied Batavia. z.j. 1 omslag 719 http://proxy.handle.net/10648/4dc3f6d9-9f98-476a-ab89-9eaa049f8a50 Lijsten van gebruikte afkortingen van politieke en bestuurlijke organisaties. z.j. 1 omslag 720 http://proxy.handle.net/10648/f0e9f2d4-96f5-4b48-a960-373a14e36e77 Notities over de houding van diverse niet-Indonesische bevolkingsgroepen in Nederlands-Indië. z.j. 1 omslag 721 http://proxy.handle.net/10648/0783c82d-0767-438d-8e30-49725b0d58a7 Register van republikeinse bedrijven, verenigingen en strijdorganisaties; met aanduiding van de civiele en CMI-rapporten waarin de gegevens daarover vervat zijn. z.j. 1 deel 722 http://proxy.handle.net/10648/ad100d44-7477-4709-ac31-37e75e181430 Naamlijsten van bestuurders van diverse verenigingen en universiteiten en van bij het republikeinse Ministerie van Volksgezondheid aangesloten artsen. z.j. 1 omslag 723 http://proxy.handle.net/10648/957a5536-26ad-430f-bfff-784bba18e354 Opgaven van diverse politieke partijen in Indonesië en hun leiders. z.j. 1 omslag 724 http://proxy.handle.net/10648/30a0eb09-b159-40d6-bde8-6ab826aeb533 Boekoe Penoentoen Barisan Pelopor, leidraad voor de onder Japanse controle staande beweging Barisan Pelopor [Djakarta Tokubetu-si] in Batavia. z.j. [c.1944] 1 katern 725 http://proxy.handle.net/10648/291ce5e4-ed0c-4b88-959f-f586f38e6ed8 Inlichtingenrapporten over de nationalistische bewegingen Markas Perdjuangan Kita, Field Preparation, PUTERA, Badan Keamanan Rakjat (BKR), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Pelopor, Badan Penolong Perang. z.j. 1 omslag B. Republikeinen a. Bestuurlijke en politieke aangelegenheden 726 http://proxy.handle.net/10648/7aaa3ae7-ebf8-4b64-a5db-11faff8678e9 Uittreksels uit republikeinse bladen met o.m. verslagen van de vergaderingen van het Centraal Nationaal Comité (KNIP). 1945 1 omslag 727 http://proxy.handle.net/10648/11350571-b885-4451-adba-18703c38634b Diverse originele republikeinse documenten uit de periode juni-november 1945. 1945 1 omslag 728 http://proxy.handle.net/10648/29a4e86a-771e-45a7-bf38-8ee1d5abdbbf Stukken betreffende de inrichting van het republikeinse bestuursapparaat. 1945 okt - 1946 1 omslag 729 http://proxy.handle.net/10648/77dca517-d6a9-41a0-bee3-8f4c10736b88 Tekst van een door de republikeinse regering afgelegde verklaring onder de titel: Sikap Kita, met toelichting door Soekarno en Hatta. Met nederlands commentaar. 1945 okt 1 omslag 730 http://proxy.handle.net/10648/8cd9c05e-cf73-44ee-a5a1-83c49e843724 Manifest en relaas van Hassan Murba, alias Jan de Proletariër, over de vorming van het derde republikeinse kabinet. 1945 dec 1 omslag 731 http://proxy.handle.net/10648/1afe5e97-44dc-4a4e-a6b9-fa3007ff6635 Naamlijsten van de leden van de diverse republikeinse kabinetten en van republikeinse organisaties en Indonesische instellingen onder Japans bestuur; met overzicht. 1945-1948 1 omslag 732 http://proxy.handle.net/10648/774ae927-69b4-48b1-920d-6f82c1d3e5f3 Stukken betreffende de republikeinse wetgeving. 1946 1 omslag 733 http://proxy.handle.net/10648/4c5865b8-753c-41b5-bd1b-98196724c07c Stukken betreffende de belastinginning in Batavia door de republikeinse belastingdienst. 1946 apr 1 omslag 734 http://proxy.handle.net/10648/0b1eae8a-1eb0-491d-a4bc-e1b41bc628e9 Verslagen van vergaderingen van het KNIP en van het werkcomité daarvan over de periode 17 oktober 1945 tot 28 februari 1946. Met foto's van de eerste plenaire zitting in Malang. 1946-1947 1 omslag

Incomplete verslagen: vanaf hoofdstuk III, pag. 55.

735 http://proxy.handle.net/10648/3c3b78bf-af94-4859-b6c9-f425fe29a851 Onderschepte republikeinse telegrammen en andere buitgemaakte documenten, deels in code, met stukken over het ontcijferen van deze codes. 1946-1947 1 omslag 736 http://proxy.handle.net/10648/6afc0de6-57fe-4891-9585-f29c6a4a1924 Stukken betreffende de activiteiten van enige republikeinen in Oost-Indonesië. 1946-1947 1 omslag 737-744 Stukken betreffende de z.g. Buitenzorgse Affaire. 1946-1947 2 pakken en 6 omslagen 737 http://proxy.handle.net/10648/4671b2e6-6079-4bd4-bdcc-dd4fe8a8d077 Diverse rapporten uitgebracht inzake de Buitenzorgse Affaire. 738 http://proxy.handle.net/10648/7882ce65-273d-4caf-8b59-8c16895d5b16 Foto's gemaakt bij het onderzoek inzake de Buitenzorgse Affaire. 739 http://proxy.handle.net/10648/d0564421-d73b-4051-aed5-4b60e24ba42b Rapport van mr L.TH. Vervloet inzake de Buitenzorgse Affaire, met (incomplete) bijlagen en een lijst van de bijlagen. 740 http://proxy.handle.net/10648/7ee965e5-fa95-4dd8-9bcb-824744b4a365 Rapporten inzake de Buitenzorgse Affaire, met persoonsgegevens van de direct betrokkenen. 741 http://proxy.handle.net/10648/ef8e6176-ff60-4aa5-9bd4-c3547e09b402 Rapporten met bijbehorende processen-verbaal van verhoor inzake de in het Buitenzorgse door de Britten aan de republiek geleverde wapens en brandstoffen, uitgebracht door mr Vervloet. 1 pak 742 http://proxy.handle.net/10648/584751df-1236-4200-b114-b523d9f50d78 Rapporten uitgebracht door de Commissie Mansfelt-Vermijs inzake de Buitenzorgse Affaire, met bijlagen. 1 pak

Het betreft de rapport nrs 2, 4-5,7, 9-11, 14-16 en X288).

743 http://proxy.handle.net/10648/1041367f-d816-41d2-a371-fba498f64ea6 Verslagen en processen-verbaal van verhoor inzake de Buitenzorgse Affaire, met name de moord op de Australische officieren. 744 http://proxy.handle.net/10648/8987d2bc-db09-412d-8aab-e92af5a45a33 Verzameling stukken inzake de bestuursvoering in Buitenzorg, door de commissie Mansfelt-Vermijs gebruikt in het kader van het onderzoek naar de Buitenzorgse Affaire. 745-748 Stukken betreffende de rol van de Japanners bij de proclamatie van de Republik Indonesia. 1946-1947 4 omslagen 745 http://proxy.handle.net/10648/1c470511-2222-4775-a5af-a0ea08b55cb1 Rapport over de republikeinse bestuursorganisatie in Semarang en de overdracht van wapens door Japan aan republikeinse legereenheden. 746 http://proxy.handle.net/10648/4b55d874-cdc1-4a57-8475-986f7b726f29 Vertaling van een op schout-bij-nacht Maeda gevonden bundel stukken inzake de rol van Japan bij de onafhankelijkheidsverklaring. 747 http://proxy.handle.net/10648/c56d0cb7-6603-4899-9092-337dcaccc168 Rol van Japan bij de onafhankelijkheidsverklaring van de republiek. 748 http://proxy.handle.net/10648/c9c00398-f402-4017-89ff-0d459b4a587a Dr Mohammed Amir, voormalig republikeins waarnemend gouverneur van Sumatra en diens politieke aantekeningen over de Japanse tijd en het uitroepen van de republiek. 749 http://proxy.handle.net/10648/98019873-5050-49ee-9a9e-fa7b50662fd3 Stukken betreffende republikeinse subversieve actie voor en na de afkondiging van het bestand. 1946-1948 1 omslag 750 http://proxy.handle.net/10648/0266e8fb-f40a-43e2-a425-7c13cc2e8705 Stukken betreffende de samenstelling van de republikeinse kabinetten. 1947 1 omslag 751 http://proxy.handle.net/10648/125d0719-f1ef-41e0-bf34-edeceef7d855 Stukken betreffende de organisatie van de Staatspolitie, de Polisi Negara, in Batavia. 1947 1 omslag 752 http://proxy.handle.net/10648/a946d59c-6d14-4057-8d61-0a1f8036f152 Politierapporten inzake de visies van republikeinse voormannen organisaties op Java ten aanzien van de ontwikkeling van de politieke situatie. 1947-1948 1 omslag 753 http://proxy.handle.net/10648/55bc853d-8abb-41cc-8b69-69a7e7064da4 Stukken betreffende republikeinse activiteiten, geleid vanuit het gebouw Pegangsaan Oost nr 56 en andere republikeinse gebouwen. 1947-1948 1 omslag 754 http://proxy.handle.net/10648/d23d9331-2046-40be-a3f1-69b00b9f7f9b Stukken betreffende de arrestaties en screening, internering en uitwijzing van republikeinse bestuurs- en politieambtenaren na de eerste politionele actie. 1947-1948 1 omslag 755 http://proxy.handle.net/10648/2de45bc8-2cfd-4a4a-b727-c565599a3513 Stukken betreffende de positie van republikeinse ambtenaren en hun inkomensbronnen. 1947-1948 1 omslag 756 http://proxy.handle.net/10648/f7a5fab7-0402-4231-afce-35b0c395491c Rapporten inzake republikeinse activiteit na 1 november 1947. 1947-1948 1 omslag 757 http://proxy.handle.net/10648/c8428d2c-a569-4a5a-8df2-377fa3c9ac94 Uittreksels uit dag- en weekbladen met gegevens over de republikeinse regering. 1947-1948 1 omslag 758 http://proxy.handle.net/10648/ae3b95ad-1a32-4ea2-b1c5-e32019ced160 Naamlijsten en curricula vitae van republikeinse bestuursambtenaren in West-Java. [1947] 1 omslag 759 http://proxy.handle.net/10648/cf49daf5-4c3c-4676-b6f1-2387e22db5e2 Stukken betreffende de uitwijzing van republikeinse ambtenaren naar republikeins gebied. 1948 1 omslag 760 http://proxy.handle.net/10648/876b9519-a4c5-4ee5-8177-354726b96b6a Onderschepte beschrijving van de organisatie van de republikeinse politie-afdeling Pemandangan Aliran Masjarakat of Pengawas Aliran Masjarakat (PAM). 1948 1 omslag 761 http://proxy.handle.net/10648/80f3c510-5502-4414-bbff-e23fec961484 Stukken betreffende de republikeinse goodwill-missie naar Oost-Indonesië. 1948 1 omslag 762 http://proxy.handle.net/10648/8884f3ce-e681-4615-85cd-999df05184ab Stukken betreffende de activiteiten van de republikeinse inlichtingendienst, hun relaties met de Britse inlichtingendienst en met de internationale moslimsekte Achmadyah Quadian en haar vertegenwoordiger in Indonesië, Rachmat Ali. 1948 1 omslag 763 http://proxy.handle.net/10648/fa06c764-1a1c-4b04-b903-1c0a6225731a Rapporten betreffende bijeenkomsten van republikeinse voormannen in Batavia. 1948-1949 1 omslag 764 http://proxy.handle.net/10648/190d1ac4-4406-453a-9480-d8072661da14 Stukken betreffende de berechting door het republikeins Hoog Militair Gerechtshof van de personen betrokken bij de staatsgreep in juli 1946 tegen het republikeins gezag in Jogjakarta en de latere gratieverlening. 1948 1 omslag 765 http://proxy.handle.net/10648/8bf4f60c-575d-4fe0-8d84-1d7e164aeaa6 Nota betreffende de nationalistische en republikeinse politiek in de periode 1942-1947. Doorslag. 1948 1 stuk 766 http://proxy.handle.net/10648/be388000-42c0-4aa0-9471-6ac2b0a6ffe6 Rapport betreffende de republikeinse verbindingsdienst belast met de verzending van documenten van en naar republikeins gebied. 1948 1 stuk 767 http://proxy.handle.net/10648/38e318f1-c46e-49f8-aed1-d7687446f5ba Opgaven van de namen van de leden van de respectievelijke republikeinse regeringen, raden, commissies en comités. 1948 1 omslag 768 http://proxy.handle.net/10648/13a7421e-f686-4a29-9505-8e5c9ef80625 Naamlijst van de leden van de republikeinse kabinetten en van het Komite Nasional Indoensia Pusat (KNIP) en verdere desbetreffende stukken. 1948 1 omslag 769 http://proxy.handle.net/10648/8eea244a-2894-4980-95af-5c788f4fb59a Diverse inlichtingenrapporten over de activiteiten van de republiek. 1948 1 pak 770 http://proxy.handle.net/10648/21bac302-4de4-4561-b789-21932754a410 Republikeinse bekendmakingen naar aanleiding van de tweede politionele actie. 1948 1 omslag

Zie tevens inv.nr 790.

771 http://proxy.handle.net/10648/cab61e2d-3701-45a4-b33a-79d05b35301e Stukken betreffende republikeinse bestandsschendingen, ontvoeringen en intimidaties. 1948 1 omslag 772 http://proxy.handle.net/10648/0b11d610-065d-4143-ab03-889edccff64c Afschrift van een brief van Amir Sjarifudin aan Ali Boediarto inzake een Plan de Campagne in geval van het vastlopen van de onderhandelingen. 1948 1 omslag 773 http://proxy.handle.net/10648/569c5195-7304-4fd2-917c-335711e99c44 Lijsten van namen van republikeinse contact-personen op West- en Midden-Java. 1948 1 omslag 774 http://proxy.handle.net/10648/c105047e-5ca7-4c25-af12-e87da1dc341d Rapport van het Korps Algemene Politie Batavia inzake politieke verhoudingen binnen de republiek, gebaseerd op gesprekken met Setyadjit, Sjarifuddin, Sunarjo, Sukiman en andere republikeinse voormannen. 1948 1 omslag 775 http://proxy.handle.net/10648/4f410411-56a1-4a0f-a54d-6fadf2ccda2e Rapport houdende de verklaringen van diverse republikeinse prominenten inzake de republikeinse binnenlandse- en buitenlandse politiek. 1948 1 omslag 776 http://proxy.handle.net/10648/94c2a31b-12d9-4d37-ae68-3a5d90856acf Nota met bijbehorende documentatie over een ophanden zijnde Derde Revolutie van de Nationalisten. 1948 1 omslag 777 http://proxy.handle.net/10648/799266e4-7124-4e93-a5be-fb5da7a460a1 Stukken betreffende het republikeins schaduwbestuur op West-Java, de Pemerintah Republik Djawa Barat. 1948 1 omslag

Met originele pamfletten en organisatieschema.

778 http://proxy.handle.net/10648/7b67f24b-ed4d-48ad-8f85-e76d3eef513a Diverse dossiers inzake republikeinen in Oost-Indonesië. 1948 1 omslag 779 http://proxy.handle.net/10648/aa2fd741-75a9-4686-a0e2-59e2ccc9c39d Lijst van de voornaamste republikeinse leiders en functionarissen, met aanduiding van hun eventuele arrestatie, dan wel internering tijdens de tweede politionele actie. 1948 1 omslag

Zie tevens inv.nr. 797.

780 http://proxy.handle.net/10648/023904a1-9add-4ef7-863d-63879de39384 Stukken betreffende het Nationaal Program van de republiek, dat een vrije staat Indonesië nastreeft per 1 januari 1949. 1948 1 omslag 781 http://proxy.handle.net/10648/0d615c66-b644-421f-88cb-319c208669ff Rapport van de politieke situatie opgemaakt door het korps Algemene Politie Batavia over maart 1948 houdende o.a. mededelingen van Ismojo, secretaris van Setyadjit Sugando, over de politieke constellatie in Jogjakarta. 1948 apr 1 stuk 782 http://proxy.handle.net/10648/0d9ea64a-3ed1-4fbf-a36e-6db1cf7be705 Stukken betreffende de arrestatie van Indonesiërs in Surabaja wegens het beramen van een opstand in Oost-Java en op Madura. 1948 apr-sep 1 omslag 783 http://proxy.handle.net/10648/ba1ed4ae-3a34-40c1-a256-f81e3faea3b6 Onderschepte en buitgemaakte stukken afkomstig van het republikeinse Departement Makanan Rakjat en van andere republikeinse regeringsinstanties. 1947-1949 1 pak 784 http://proxy.handle.net/10648/8a2a3459-b096-4dd5-9b36-8f6e1a9f1eb4 Stukken betreffende het republikeinse Biro Kabinet dat tot taak had de organisatie en de coördinatie van de ondergrondse acties in door Nederland bezet gebied. 1948-1949 1 omslag 785 http://proxy.handle.net/10648/4681a70c-b647-400b-bb8c-f0ecc8643a5d Stukken betreffende de activiteiten van het Palang Merah Indonesia en de samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis, Afdeling Indonesië. 1948-1949 1 omslag 786 http://proxy.handle.net/10648/e570ce6a-d13f-4ab9-9223-c091d2658f92 Nota van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de gevolgen van de terugkeer van de republiek naar Jogjakarta. Fotokopie. 1949 1 stuk 787 http://proxy.handle.net/10648/99033e1e-46f2-46f9-9a5a-bd02fa799c95 Nota over de Gadja Mada Universiteit in Jogjakarta. 1949 1 stuk 788 http://proxy.handle.net/10648/4f8611c6-26b1-4823-a4b0-87e7a674da4a Stukken betreffende het verblijf van republikeinse prominenten op Bangka. 1949 1 pak 789 http://proxy.handle.net/10648/3b928b1f-5c71-4ccb-b69d-2564b70e890b Op de republiek buitgemaakte stukken betreffende onder meer de aanwezigheid van Japanners in het republikeinse bestuurs-apparaat op Sumatra. 1949 1 omslag 790 http://proxy.handle.net/10648/2f6fd569-b8b2-4fa7-8a28-130de6741127 Republikeinse boodschappen in reactie op de tweede politionele actie en inzake de zitting van het republikeinse kabinet op 19 december 1948. 1949 1 omslag

Zie tevens inv.nr. 770.

791 http://proxy.handle.net/10648/93e1cca9-4456-46eb-ac18-341f58bc4986 Nota over de politieke achtergrond van de ontvoering van Soetan Sjahrir. 1949 1 omslag 792 http://proxy.handle.net/10648/ad9d250a-aece-4ff1-a862-7f22ba182500 Stukken betreffende de Indonesische Staatspolitie, de Politie Negara. 1949 1 omslag 793 http://proxy.handle.net/10648/9bb50fca-e2bc-42a1-9695-056b6e34147d Stukken betreffende de internering van republikeinse voormannen in het pand aan de Prapatan 52 in Batavia. 1949 1 omslag 794 http://proxy.handle.net/10648/6d3951c6-eedc-41dc-a9af-5bccef6f84bb Stukken betreffende de arrestatie van de republikeinse prominenten en het in beslag nemen van documenten in Jogjakarta. 1949 1 omslag 795 http://proxy.handle.net/10648/5fef04ee-2893-46c9-9cb3-d981e35c67f2 Stukken betreffende de republikeinse noodregering en hun standpunt ten opzichte van de onderhandelingen met Nederland. 1949 mrt-jun 1 omslag 796 http://proxy.handle.net/10648/bbc063f2-ac27-4c22-88a0-608df30c98c7 Brochures uitgegeven door het republikeinse Ministerie van Godsdienstzaken, nrs. 1-5. z.j. 1 omslag 797 http://proxy.handle.net/10648/cca7ed5a-a73e-4a43-a132-af9dc62f84b8 Door de CMI vervaardigde lijst van republikeinse voormannen die bij de tweede politionele actie gevangen dan wel geïnterneerd zijn geweest. z.j. [1949] 1 stuk

Zie tevens inv.nr. 779.

798 http://proxy.handle.net/10648/423a8f62-08fd-4c43-b42d-ddd4dae72ef8 Tijdens de tweede politionele actie in Jogjakarta buitgemaakte foto's van republikeinen. z.j. [1949] 1 omslag 799 http://proxy.handle.net/10648/ada0a4cb-4252-4c7c-991b-f055c61842cc Bekendmaking van de republikeinse ministers inzake de geldigheid van de ambtseed afgelegd aan de Nederlands-Indische regering. z.j. 1 stuk 800 http://proxy.handle.net/10648/6b603316-9a8a-4f7d-aad3-5453034699be Diverse buitgemaakte stukken waaronder verordeningen van het republikeinse departement van Defensie. z.j. 1 omslag 801 http://proxy.handle.net/10648/4eaa1ec6-07d6-4ee1-bc41-a0d02736de6f Exemplaar van de grondwet van de Republik Indonesia. z.j. 1 omslag
b. Economische aangelegenheden 802 http://proxy.handle.net/10648/61ab9a54-61af-4ba9-8046-43a81a9a7cd5 Notulen van een vergadering van het republikeinse Ministerie van Welvaart (GPAM) en van de Perusahan Makanan Rakjat (PMR) en verdere stukken betreffende sociale zaken en voedselvoorziening. 1945-1946 1 omslag 803 http://proxy.handle.net/10648/848a6f98-373d-4441-ab82-b8eb196a5e03 Nota inzake de wijze waarop de republiek aan haar deviezen is gekomen. 1946 1 stuk 804 http://proxy.handle.net/10648/05c0e7a9-61b5-49bf-8070-c35718329c80 Notulen van een vergadering van enige republikeinse leiders inzake de problemen rond de rijstuitvoer naar India. 1946 jul 1 stuk 805 http://proxy.handle.net/10648/8e499c53-7d59-481e-921c-da042bc272c9 Stukken betreffende de Banking and Trading Corporation en de rol daarbij gespeeld door Margono Djojohadikoesoemo en Dr Saroso. 1947 1 pak 806 http://proxy.handle.net/10648/0876882f-1522-4670-a5b3-aa327a93bfdf Verslag van de werkzaamheden van het Liquidatiekantoor, belast met het overnemen c.q. liquideren van republikeinse handelsactiviteiten en -voorraden na de eerste politionele actie. 1947 1 stuk 807 http://proxy.handle.net/10648/3f573f6a-c5ab-43cd-8770-64398dbc50a2 Stukken betreffende de activiteiten van het Indonesia Office in Singapore en daaraan verbonden Banking and Trading Company. 1947-1948 1 omslag 808 http://proxy.handle.net/10648/f53aa3d3-ff08-4c97-86e4-f3362661063b Stukken betreffende de handelsactiviteiten van de republiek, met name inzake het Fox-contract en de Banking and Trading Company. 1947-1948 1 pak 809 http://proxy.handle.net/10648/f462e825-2f98-409b-863e-6b91b266f74e Stukken betreffende mr Oetoyo en de activiteiten van het door deze geleide Indonesia Office in Singapore. 1947-1949 1 pak 810 http://proxy.handle.net/10648/ebb5504e-9076-4576-920f-722e39a8295b Stukken betreffende de republikeinse economische- en handelsactiviteiten, met name via de Gabungan Importeurs Indonesia en de blokkade van havens door de Nederlandse marine. 1948 1 omslag 811 http://proxy.handle.net/10648/97e414aa-275c-435a-955b-0a7f724e34eb Stukken betreffende de republikeinse handelsonderneming PT Murba. 1948 1 omslag 812 http://proxy.handle.net/10648/5b795bf4-eec9-4071-89cf-c50e2ea7429a Stukken betreffende de handelsovereenkomst tussen de republiek en o.a. de Overseas Corporation, mede in relatie tot het Fox-contract, en de rol daarbij gespeeld door dr Soemitro Hadikoesoemo. 1948 1 omslag 813 http://proxy.handle.net/10648/c2c6607c-9098-4ba8-ac8c-25aa67a19831 Stukken betreffende het Dasaad Moechsin (Musin) concern. 1948 1 omslag 814 http://proxy.handle.net/10648/e50ee11b-bcba-4729-beb8-688bd7c49b9f Stukken betreffende de relaties tussen de Richard Conway Aviation te Penang en de republiek. 1948 1 omslag 815 http://proxy.handle.net/10648/38170052-0d66-4255-b240-2b57f13aab25 Stukken betreffende de handelsactiviteiten van de republiek. 1948-1949 1 omslag 816 http://proxy.handle.net/10648/58c79958-cfd9-44a5-b3f1-4b42b6500d31 Stukken betreffende de republikeinse luchtvaart en de illegale vluchten van buitenlandse vliegtuigen. 1948-19949 1 omslag 817 http://proxy.handle.net/10648/e053ae7e-4d83-476c-b7fc-a6455b68b301 Stukken betreffende de republikeinse scheepvaart activiteiten, met name via de Blue Ribbon Shipping Company. 1949 1 omslag 818 http://proxy.handle.net/10648/91bb0bd6-a384-4ff6-b62c-67272d80ebfb Rapport van de Territoriale Inlichtingengroep inzake de economische politiek van Sjahrir. 1949 1 omslag 819 http://proxy.handle.net/10648/1cd5a9e3-e2b5-4788-b6eb-23c0ce435254 Stukken betreffende de bij de republiek aangetroffen goudvoorraden. 1949 1 omslag 820 http://proxy.handle.net/10648/330dcb69-9e32-479e-94b6-8f368ca49e96 Stukken betreffende de handelsactiviteiten van het Indonesia Office in Penang en de belastingheffing op buitenlandse ondernemingen door de republiek. 1949 1 omslag c. Buitenlandse betrekkingen 821 http://proxy.handle.net/10648/c8440a3d-a06e-4ee3-82eb-0cb845df369a Rapporten inzake de activiteiten van republikeinen in Singapore; met een aldaar verspreid origineel pamflet. 1945-1947 1 omslag 822 http://proxy.handle.net/10648/26d58419-748d-44cb-9abe-aa04283cb64d Stukken betreffende de republikeinse afvaardiging naar de in Havanna te houden conferentie over internationale economische samenwerking. 1947 1 omslag 823 http://proxy.handle.net/10648/54bc75e6-f64c-4525-ba60-3fc118c15fd3 Stukken betreffende de betrekkingen tussen India en de republiek. 1947-1948 1 omslag 824 http://proxy.handle.net/10648/04651c2b-ebdd-4586-ad5d-73e1d3e642aa Stukken betreffende de activiteiten van de republiek in het buitenland en de daar gevoerde propaganda. 1947-1948 1 pak 825 http://proxy.handle.net/10648/d9ac732c-e253-4756-8761-f9371bbbfd5f Stukken betreffende de buitenlandse betrekkingen van de republiek. 1947-1948 1 omslag 826 http://proxy.handle.net/10648/d45177b7-a4ce-4d89-bf2d-6b08d3a54d04 Stukken inzake de betrekkingen van de republiek met de Philippijnse regering. 1947-1949 1 omslag 827 http://proxy.handle.net/10648/304592ba-26c5-42d5-b292-5b2f450fae6b Stukken betreffende de buitenlandse vertegenwoordigingen van de republiek. 1948 1 omslag 828 http://proxy.handle.net/10648/50b822bc-a8b0-48b3-a0e4-851a1778b58e Stukken betreffende republikeinse tegoeden en fondsen in het buitenland. 1948 1 omslag 829 http://proxy.handle.net/10648/2b50c27f-9eb9-40ed-a6ad-616f9243fd72 Rapport inzake republikeinse activiteiten in Singapore. 1948 1 omslag 830 http://proxy.handle.net/10648/1b7522a0-550e-4535-b4f9-d33789e3ede0 Stukken betreffende de republikeinse buitenlandse betrekkingen. 1948 1 omslag 831 http://proxy.handle.net/10648/9b4b5e76-0340-4c9e-9978-9f2e4995ff2f Stukken betreffende de activiteiten van buitenlanders in de republiek. 1948 1 omslag 832 http://proxy.handle.net/10648/e5237fca-f9fe-4126-99a4-316d1605ffd9 Stukken betreffende de opleiding van republikeinse piloten in het buitenland. 1948 aug - 1949 feb 1 omslag 833 http://proxy.handle.net/10648/55e65f49-0322-4cee-ade2-d300d107488c Stukken betreffende de diplomatieke vertegenwoordigingen van de republiek in het buitenland. 1948-1949 1 pak 834 http://proxy.handle.net/10648/ab3fcca0-5317-4fbc-a530-83550acb09b5 Stukken betreffende de (handels)kontakten van de republiek met Rusland o.a. via de Lembaga Persahabatan Indonesia-Sovjet Unie en het bezoek van Russen aan Indonesië. 1948-1949 1 omslag 835 http://proxy.handle.net/10648/d76996e4-d321-4283-936e-c1a5306b44f1 Stukken betreffende de betrekkingen van de republiek met Egypte. 1948-1949 1 omslag 836 http://proxy.handle.net/10648/649d83c3-c762-4d8b-acc4-dbecc10b6d4b Stukken betreffende de bij Jogjakarta verongelukte Dakota van de Indiase industrieel Patnaik. 1949 1 omslag 837 http://proxy.handle.net/10648/c2588c74-c74d-4c2a-9513-cc83a8bf183f Schematisch overzicht van de buitenlandse betrekkingen van de republiek. zj 1 stuk d. Pers en propaganda 838 http://proxy.handle.net/10648/93b444d6-5a20-40fa-809c-6866a3b46e6d Mededelingen van het Kantoor voor Propaganda en Voorlichting over de maand juli 1943. Indonesisch, met Nederlandse vertaling. 1943 1 stuk 839 http://proxy.handle.net/10648/fc51d63b-4a08-4efb-a488-36dfa98eb267 Republikeins propaganda-materiaal, pamfletten, brochures etc. 1945-1946 1 omslag 840 http://proxy.handle.net/10648/9c8f1ee1-c615-40ad-beba-0b668d56a045 Stukken betreffende de te nemen maatregelen tegen het in Manado verschijnende republikeinse periodiek Menara. 1946 1 omslag 841 http://proxy.handle.net/10648/b62bcd18-a453-45fb-bbf2-ee7ffd3a564b Stukken betreffende de republikeinse pers en de daartegen te nemen maatregelen. 1946 1 omslag 842 http://proxy.handle.net/10648/497a2919-521e-48a1-9f0d-c6a135fd765c Merdeka, in Brisbane uitgegeven herdenkingsboekje bij het 1-jarig bestaan van de onafhankelijkheidsverklaring. 1946 1 deel 843 http://proxy.handle.net/10648/c3ae8a17-34f1-4772-965b-532965c1850f Stukken betreffende het verspreiden van stembiljetten voor de republiek in Zuid-Borneo. 1946 okt-nov 1 omslag 844 http://proxy.handle.net/10648/d05463a2-6c54-4663-9485-dc44fb336441 Aantekeningen betreffende laakbare passages in het republikeinse dagblad Merdeka en de vervolging van een van haar correspondenten. 1946, 1948-1949 1 omslag 845 http://proxy.handle.net/10648/e7a6a50f-0390-43c4-844c-9b3efad045b6 Stukken betreffende de toepassing van censuurbepalingen op republikeinse bladen en de reis van de republikeinse journalist Rinto Alwi door Oost-Indonesië. 1947 1 omslag 846 http://proxy.handle.net/10648/038c2230-1dcb-45e1-8546-4173f7fac7c2 Stukken betreffende de republikeinse pers en radio. 1947 1 omslag 847 http://proxy.handle.net/10648/2d46842e-7b22-4210-8966-e1212737ffd3 Stukken betreffende de maatregelen te nemen tegen de republikeinse bladen Persatuan en Suara Foni, verschijnend in resp. Bandung en Balikpapan. 1947 sep-nov 1 omslag 848 http://proxy.handle.net/10648/63a36684-0610-4a33-b44b-70f638cba964 Briefwisseling met het Binnenlands Bestuur en politiediensten betreffende aangetroffen republikeinse pamfletten; met originelen. 1947-1948 1 pak 849 http://proxy.handle.net/10648/5423187a-79d0-459a-b210-e3382e29a0da Stukken betreffende de republikeinse propaganda via de radio. 1947-1949 1 omslag 850 http://proxy.handle.net/10648/dbcd52ab-f2b2-47af-aa10-43d32e4ee9d1 Stukken betreffende de Britse Far Eastern Broadcasting Service en hun bemoeienissen met de republikeinse propaganda-diensten in Singapore. 1948 1 omslag 851 http://proxy.handle.net/10648/f5eb9a48-2845-444d-8fe3-c89bbec1da25 Kalender met republikeinse propagandistische foto's, uitgegeven door het fotopersbureau IPPHOS. 1948 1 stuk 852 http://proxy.handle.net/10648/e6d10bc2-e4e6-4c26-9c5a-e7821345e2d4 Stukken betreffende de republikeinse bladen Waspada, Pandji Negara en Mimbar Umum, Sari Pers en anderen, de daaraan te verlenen steun en de daarop toe te passen censuurmaatregelen. 1948-1949 1 omslag 853 http://proxy.handle.net/10648/d87e2005-cc2c-4b64-8d8d-324edd3e8845 Afschriften van enige plakkaten aangetroffen nabij Bodjong en verslag omtrent de situatie in het regentschap Tjiamis. 1948 okt-nov 1 omslag 854 http://proxy.handle.net/10648/e2274269-aa16-4a14-97db-5b356a9bf477 Stukken betreffende republikeinse propaganda, met name door middel van rondreizende toneelgezelschappen. 1948-1949 1 omslag 855 http://proxy.handle.net/10648/cda209dd-5201-458c-a9c2-9cb77308f8dc Stukken betreffende het republikeinse persbureau ANTARA. 1949 1 omslag 856 http://proxy.handle.net/10648/b4ae4a47-3be8-469a-bce6-11390c24adf6 Dreigbrieven en pamfletten ingekomen bij diverse ambtenaren en instanties. Afschriften en originelen. 1949 1 pak 857 http://proxy.handle.net/10648/013c5ad4-7115-4f5b-a175-979ead78105b Pamflet getiteld Madjulah sebagai Ksatrya verspreid in Surakarta; met commentaar. 1949 1 omslag 858 http://proxy.handle.net/10648/331a853c-9918-4efb-b75b-849b1e853abb Afschrift van een in Midden-Java buitgemaakt pamflet vervaardigd door Ali Tirto c.s. 1949 1 omslag e. Militaire aangelegenheden 859 http://proxy.handle.net/10648/133f478a-88ee-44ba-952f-8f1086e29fee Originele documenten van de Badan Keamanan Rakjat (BKR) in Batavia en andere militaire eenheden o.a. de Barisan Angkatan Pemuda Indonesia (API) en de Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). 1945-1946 1 omslag 860 http://proxy.handle.net/10648/ccbd9210-42ba-4003-b981-67569d9fba68 Rapporten inzake de republikeinse bestandsschendingen op Java. 1946-1947 1 omslag 861 http://proxy.handle.net/10648/792764c4-2b43-4e6b-942c-9df324648fe9 Stukken betreffende de door het republiek leger op Java en Sumatra toegepaste tactiek van de verschroeide aarde (bumi hangus). 1947 1 omslag 862 http://proxy.handle.net/10648/cd866b1b-377c-48f7-a10b-617c3bbb7ad1 Rapporten, onderschepte documenten en verdere stukken verzameld als documentatiemateriaal ten behoeve van de Veiligheidsraad over bestandsschendingen, subversieve acties en over met de republiek samenwerkende Japanners en Brits-Indische militairen. 1947 1 omslag 863 http://proxy.handle.net/10648/cd45f711-4e80-481a-9b81-81ca5751ca45 Inlichtingenrapport inzake de bevelsverhoudingen tussen het republikeins Hoofdkwartier Jogjakarta en het Commando Surabaja. 1947 1 stuk 864 http://proxy.handle.net/10648/0f21f301-8ffc-4e3a-af4b-79df3e56cc1e Stukken betreffende de republikeinse inlichtingendienst Field Preparation, de opvolger van de Penjelidik Militair Chusus, deels bestaande uit in beslaggenomen documenten en foto's. 1948 1 pak 865 http://proxy.handle.net/10648/370ddb5e-4ed0-4d3e-9c90-b5addc31300d Stukken betreffende de organisatie van de inlichtingendienst van de Siliwangi Divisie. 1948 1 omslag 866 http://proxy.handle.net/10648/d8bdd229-58ad-4c90-b5a8-4833780d03f8 Afschriften en fotokopieën van nabij Sumedang aangetroffen documenten betreffende de TNI-activiteiten aldaar. 1948 1 omslag 867 http://proxy.handle.net/10648/14a6ff7a-e660-4734-9de0-c94e1e9fc1a8 Stukken betreffende de afvoer en internering van republikeinse strijdkrachten. 1948 1 omslag 868 http://proxy.handle.net/10648/7ccc2612-4777-4309-83c9-ba1fad2dbfc8 Stukken betreffende buitenlandse reizen van republikeinse functionarissen en paspoortkwesties in verband hiermee. 1949 1 pak 869 http://proxy.handle.net/10648/e64a0914-5046-4d9c-94ad-aee240b91e3e Stukken betreffende de 17 augustus divisie, afdeling Gerilja Galunggung. 1949 1 omslag 870 http://proxy.handle.net/10648/b6b5b5c8-e5f0-46bb-a444-be7d76a268b0 Situatieoverzicht opgesteld door de Staf Umum Angkatan Darat, de republikeinse landmachtstaf. 1949 1 omslag 871 http://proxy.handle.net/10648/9d477633-d939-4445-b5cd-0353733dd849 Stukken betreffende het Kommando (Onder)District Militair (KDM en KODM) en andere republikeinse schaduwbesturen. 1949 1 pak 872 http://proxy.handle.net/10648/fc0b9176-9bc4-4a25-87df-bc522704a06f Rapporten betreffende de republikeinse reacties op het overgaan van de Siliwangi Divisie naar de Negara Pasundan. 1949 1 omslag 873 http://proxy.handle.net/10648/67e92c13-0a2a-4bd1-a547-4f4d5056108f Stukken betreffende de organisatie van de Tentara Republik/Nasional Indonesia (TRI en TNI) aan de hand van buitgemaakte documenten. 1949 1 omslag 874 http://proxy.handle.net/10648/e6fdf18e-7f44-4e14-b9da-301204274de8 Afbeeldingen van rangonderscheidingstekens van het Japanse leger en van republikeinse strijdgroepen en legereenheden. z.j. 1 omslag 875 http://proxy.handle.net/10648/02d35031-6e0e-4d09-8ba3-194d5ae3ae2f Stukken betreffende activiteiten van de Tentara Nasional Indonesia (TNI). z.j. 1 omslag f. Politieke en militaire organisaties en strijdgroepen 876 http://proxy.handle.net/10648/0db57f6b-48eb-4efb-9761-3d8c3a1d4c7e Stukken inzake de Markas Rahajat Indonesia, Lasjkar Rakjat en andere republikeinse strijdgroepen, met vertalingen van enige buitgemaakte documenten. 1945-1946 1 omslag 877 http://proxy.handle.net/10648/cf2be993-fb2f-4c66-8c2d-c6b04343cde6 Stukken betreffende de Lasjkar Rakjat. 1946-1948 1 omslag 878 http://proxy.handle.net/10648/73e3abe4-9c2c-4fbf-8f94-7060c1fd0d80 Stukken betreffende de beweging Kebaktian Rakjat Indonesia Sulawesi (KRIS). 1946-1948 1 omslag 879 http://proxy.handle.net/10648/ad34c88d-f98d-4676-a519-818289e8ccba Rapport inzake de organisatie en de activiteiten van de republikeinse Polisi Negara. 1947 1 stuk 880 http://proxy.handle.net/10648/3825236f-c98a-4efb-87d9-699fbac73b3a Rapporten van het Parket van de Procureur-Generaal betreffende het republikeins verenigingsleven en de republikeinse pers buiten Java en Sumatra. 1947 1 omslag 881 http://proxy.handle.net/10648/551e94c3-aa16-4939-8533-ca327e17c566 Stukken betreffende het congres te Pontianak van de Gabungan Angkatan Pemuda Indonesia (GAPI). 1947 1 omslag 882 http://proxy.handle.net/10648/6f2ef9b5-89d9-4e1e-a0df-b3643669e868 Rapporten inzake republikeinse subversieve acties. 1947 1 omslag 883 http://proxy.handle.net/10648/7d018e87-5e14-4954-9dd7-e84eff14ee3b Stukken betreffende de Partai Rakjat Indonesia en haar activiteiten op Bali. 1947 1 omslag 884 http://proxy.handle.net/10648/8abafaf8-8725-4c0a-a187-f8beff6ba55d Notitie over de Panitia Pertahanan Indonesia onder leiding van dr Gaus. 1947 1 omslag 885 http://proxy.handle.net/10648/bf333951-93dc-4a06-988e-896a562daf3e Stukken betreffende de republikeinse actie Front Nasional met het doel een pro-republikeinse uitslag van het plebisciet te verkrijgen. 1947-1948 1 omslag 886 http://proxy.handle.net/10648/a561d578-8be2-4cda-924d-6f421ff26e40 Stukken betreffende de activiteiten van de Gerakan Rahasia, onderdeel van de Siliwangi Divisie van de TNI in Batavia. 1947-1948 1 omslag 887 http://proxy.handle.net/10648/21ce47ab-e622-4346-a21a-2e35705371bc Stukken betreffende de activiteiten van de Brigade III Djakarta en andere in Batavia opererende republikeinse strijdorganisaties. 1948 1 omslag 888 http://proxy.handle.net/10648/18d9217a-c36a-4219-8dfe-cc95e6fd64c9 Stukken betreffende de activiteiten van het Front Nasional (Gerakan Nasional) in Malang. 1948 1 omslag 889 http://proxy.handle.net/10648/f435a4ae-b6e6-4692-abeb-9ac1de49e8d3 Stukken betreffende de vervolging van dr Abdoel Manap te Surabaja, oprichter van de Gerakan Nasional Indonesia en editor van het dagblad Trompet Masjarakat. 1948 1 omslag 890 http://proxy.handle.net/10648/717273e6-edb8-4fd2-af0e-6f23b0f100d6 Rahasia Perdjuangan Indonesia di Singapura, met commentaar van de nederlandse autoriteiten aldaar. 1948 1 omslag 891 http://proxy.handle.net/10648/b468dab1-278f-4b78-8979-cbc6f737fc58 Stukken betreffende de activiteiten van de Partai Nasionalis Indonesia (PNI) in Zuid-Sumatra. 1948 1 omslag 892 http://proxy.handle.net/10648/5114c40a-095c-4a9b-be9e-1ab49d2d216a Stukken betreffende het republikeinse Fonds Kemerdekaan, later het Fonds Nasional genaamd. 1948 1 omslag 893 http://proxy.handle.net/10648/b6b49ac1-a05c-4db4-8b16-715f993fefd5 Stukken betreffende de Perserikatan Sandaga-Sandaga Indonesia (PERSSI). 1948 1 omslag 894 http://proxy.handle.net/10648/d811a12f-8c4b-42b1-9f21-787b75f53555 Stukken betreffende de activiteiten van de Gabungan Perdjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI) en de controverse met de Negara Indonesia Timur. 1948 1 omslag 895 http://proxy.handle.net/10648/35592b9c-773b-483d-ba7f-f6008ead6836 Opgave van op republikeins gebied aanwezige partijen en strijdgroepen. 1948 1 omslag 896 http://proxy.handle.net/10648/e7abc7da-cffb-4ba8-a5bc-74abf42a4575 Stukken betreffende de Partai Nasional Indonesia (PNI) en haar relaties met Lord Killearn en de Britse inlichtingendiensten. 1948 1 omslag 897 http://proxy.handle.net/10648/550cd3fc-7033-424a-9b68-15fb78a401b4 Stukken betreffende de Gerakan Plebisiet Republik Indonesia (GPRI). 1948 1 pak 898 http://proxy.handle.net/10648/56084550-932b-4c48-9849-fd6307521b77 Stukken betreffende de (Tentara) Field Preparation Barisan Hisbullah/Hitam Hati-Hati (FPBH) later genaamd: Satuan Pembrontakan 88, deels bestaande uit kopieën van buitgemaakte documenten. 1948 1 pak 899 http://proxy.handle.net/10648/cdc7a3a5-4eeb-4c0b-bd1c-4d6a2dc384fc Nota inzake de Barisan Pembrontakan Hantu Laut. 1948 1 stuk 900 http://proxy.handle.net/10648/39d161b2-8ea4-45fc-b0a1-bfd4d1504cc5 Stukken betreffende een geheime organisatie onder ex-TNI-leden in het Sumedangse. 1948 1 omslag 901 http://proxy.handle.net/10648/9c5a4b78-8779-40c9-b11f-ff0fdc55a686 Stukken betreffende de activiteiten op West-Java van de Divisie Bambu Runtjing, de Gerakan Pemuda Republik Indonesia Djakarta, de Pemerintah Republik Indonesia en de Gerilja Merah, allen gelieerd aan de Satuan Pembrontakan 88 (SP 88). 1948 1 omslag 902 http://proxy.handle.net/10648/e0a04207-10fe-4b58-85a8-87620fd5371f Stukken betreffende de actie Manifest Politiek West-Java ten doel hebbend de opneming van de republiek in de Voorlopige Regering. 1948 1 omslag 903 http://proxy.handle.net/10648/440cc93a-b780-4a17-b7a6-ea06a74555fc Stukken betreffende de arrestatie van Raden Mas Gondokoesoemo vanwege ondergrondse activiteiten in Pasundan en diens latere vrijlating. 1948 dec - 1949 jan 1 omslag 904 http://proxy.handle.net/10648/c9d1f99a-889c-4589-a96e-67be7bfd31bd Verslag van het verhoor van mr Oetoyo door de douane-autoriteiten van Singapore. 1948 okt-nov 1 stuk 905 http://proxy.handle.net/10648/d6becc34-604f-4ab4-afe2-a58c920e4c91 Stukken betreffende de militaire en politieke activiteiten van de TNI. 1948-1949 1 omslag 906 http://proxy.handle.net/10648/5f5a45ba-fe27-4079-8b2c-90b85176bf3e Stukken betreffende het Fonds Nasional Indonesia. 1948-1949 1 omslag 907 http://proxy.handle.net/10648/324acdb2-8015-4412-9d89-c07209bb69cf Inbeslaggenomen documenten over de samenwerking tussen de commandanten van de Polisi Daerah en de Tentara Islam Indonesia. 1949 1 omslag 908 http://proxy.handle.net/10648/5066bf58-a996-4606-9218-fcc432e669c2 Onderschepte brieven aan de Persatuan Indonesia, o.a. van de Perhimpunan Indonesia in Baghdad en van de Partai Kebangsaan Indonesia in Mekka, handelend over de koers van de republikeinse politiek in het buitenland en de republikeinse propaganda in het Midden-Oosten. 1949 1 omslag 909 http://proxy.handle.net/10648/fef45c12-c017-4760-bc85-7d68521af01e Stukken betreffende het Kongres Gerilja Indonesia en haar voorman Mohamad Djoni. 1949 1 omslag 910 http://proxy.handle.net/10648/d1439cea-14d7-4abf-967c-b3050f6c7b8b Stukken betreffende de republikeinse strijdgroep Hajam Wuruk. 1949 1 omslag 911 http://proxy.handle.net/10648/45b1e176-acae-4d7d-8a7b-27d90a527455 Stukken betreffende een te Semarang ontdekte subversieve organisatie, de Pasukan Merbabu onder leiding van Slamet Rijadi. 1949 1 omslag 912 http://proxy.handle.net/10648/6a11f8c4-bce7-488e-9900-a705e24d2f98 Stukken betreffende de Angkatan Muda Indonesia Riouw-affaire (AMIR) en de strafzaak tegen de daarbij betrokkenen. 1949 1 omslag 913 http://proxy.handle.net/10648/f02c7ed2-7b9c-4004-8cbc-f20f3bce9ce9 Stukken inzake een motie van de Persatuan Indonesia over de houding van de republikeinse regering en het antwoord daarop van de Partai Kebangsaan Indonesia in Baghdad. 1949 1 omslag 914 http://proxy.handle.net/10648/7ea9f4e8-a5ce-4612-a0d3-93c6f8317914 Stukken betreffende subversieve strijdgroepen in Jogjakarta, geleid door de TNI-kapitein Johannes Kodiowa alias John Rashmara, actief onder meer in de groepen Paradja en Barisan Rakjat Indonesia Merdeka. 1949 1 omslag 915 http://proxy.handle.net/10648/311c86c4-a693-42c3-9e99-152cec989d66 Stukken betreffende de activiteiten van de Persatuan Indonesia (Indonesian Association) opererend vanuit Singapore, onder leiding van S.L. Tobing en Shamsudin. 1949 1 pak 916 http://proxy.handle.net/10648/493a4e87-91a5-4e7b-9f21-5012badb334f Extract uit een republikeins situatierapport handelend over de organisatie en werkwijze van politieke strijdgroepen en met name over de Partai Nasional Social Democrat. 1949 1 stuk 917 http://proxy.handle.net/10648/517f61c6-9ea9-4019-861a-d5059b580f5a Stukken betreffende de activiteiten van de Perhimpunan Indonesia in San Francisco. 1949 1 omslag 918 http://proxy.handle.net/10648/8ac90073-7fe7-4f09-965c-dca2ca2945a6 Stukken betreffende de vereniging Angkatan Pemuda Indonesia. z.j. 1 omslag 919 http://proxy.handle.net/10648/520ebade-a062-4bcc-aab2-444eb86ff72e Naamlijsten en overzichten van republikeinse politieke partijen, strijdgroepen en prominenten. z.j. 1 omslag 920 http://proxy.handle.net/10648/e6c257a5-e4e1-4e7a-b796-afa301ba52af Nota inzake de Lasjkar Rakjat. z.j. 1 stuk 921 http://proxy.handle.net/10648/eec3a537-14da-473e-8381-56cc67a6c1c8 Stukken betreffende de arrestatie van een aantal leden van de Persatuan Republik Indonesia Maluku (PRIMA). z.j. 1 omslag 922 http://proxy.handle.net/10648/d504156f-a063-4e7d-aefe-b014476e3e42 Verzamelbundel houdende gegevens over republikeinse strijdorganisaties. z.j. 1 pak 923 http://proxy.handle.net/10648/d330eb99-40d8-4e25-8376-bce109b05b6a Stukken betreffende de Partai Rakjat Indonesia Serikat, afdeling Semarang (PRIS). 1948-1949 1 omslag 924 http://proxy.handle.net/10648/e5e92490-f36b-404a-b600-61163dc85bcc Onderschepte brieven aan de Persatuan Indonesia (PI) in Singapore, onder meer betreffende het conflict tussen de PI en het Indonesia Office aldaar. z.j. 1 omslag
C. Communisten c.a. 925 http://proxy.handle.net/10648/fc618a3c-4f6d-41cb-b783-94639ce32be0 Verslag inzake de oprichting van de Serikat Rakjat Indonesia (SERINDO). 1945 1 omslag 926 http://proxy.handle.net/10648/ab8df5cd-a412-4b9e-bd24-720b365bbd23 Nota's naar aanleiding van verschenen communistische en andere revolutionaire lectuur. 1946-1947 1 omslag 927 http://proxy.handle.net/10648/3333e597-d2dd-40af-8e43-c7f2baf787dd Stukken, deels bestaande uit buitgemaakte documenten en pamfletten, betreffende de Angkatan Kommunis Muda (AKOMA). 1946-1948 1 omslag 928 http://proxy.handle.net/10648/1e061753-a90f-4c24-9b3a-48e90d8bb5de In Jogjakarta buitgemaakt dossier inzake de door de republiek gevoerde processen tegen de leden van de communistische anti-republikeinse beweging Tiga Daerah, met verdere stukken over deze zaak. 1946-1949 1 omslag

Zie tevens inv.nr 991.

929 http://proxy.handle.net/10648/65594752-1a8b-4a58-957c-1b7980cf732d Diverse rapporten en aantekeningen over het communisme. 1946-1949 1 omslag 930 http://proxy.handle.net/10648/0f72a5d0-01d1-4cac-8680-a730b5d74119 Bundel stukken inzake de ontwikkeling van het communisme in Indonesië. 1946-1949 1 pak 931-949 Stukken betreffende het internationaal communisme. 1946-1949 16 omslagen en 3 pakken 931 http://proxy.handle.net/10648/43d87008-88bf-462a-be5f-34fbd80f2e0d Exemplaren van Political Intelligence Review, Communist Affairs, uitgebracht door Britse inlichtingen diensten, met desbetreffende correspondentie en verdere stukken inzake het communisme in Singapore en Malakka. 1 pak 932 http://proxy.handle.net/10648/dd157f29-7db6-40ca-9495-80e2be8e560d Gezantschapsrapporten betrekking hebbend op de ontwikkeling van het internationale communisme. 1 pak 933 http://proxy.handle.net/10648/e0f9420a-81ce-44e1-92b7-1ba1f3f58674 Nota's, rapporten en kranteknipsels inzake de communistische invloed in Singapore en Malakka en de algemene situatie aldaar. 1 pak 934 http://proxy.handle.net/10648/629f89c1-3323-4824-8808-3a937ef0e2b3 Rapporten afkomstig van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van de Binnenlandse Veiligheidsdienst inzake de ontwikkeling van het internationale communisme. 935 http://proxy.handle.net/10648/f3364ef3-07b1-4b1c-b58e-85290cdbbc71 S.L. Tobing en zijn activiteiten in de Persatuan Kaum Buruh Indonesia, een communistische vereniging in Singapore, onder meer verdacht van wapensmokkel. 936 http://proxy.handle.net/10648/576494af-8057-46a5-a441-3c9fc7afa3d5 Schematische overzichten van de relaties tussen republikeinse en communistische groeperingen en inzake het internationale communisme in Zuid-Oost Azië. 937 http://proxy.handle.net/10648/64033494-fa9c-433a-a075-312d2292e7c1 De communistische Internationale Brigade. 938 http://proxy.handle.net/10648/66c8e9d9-d419-4f19-998d-2866d397375f Cominform conferentie in Charbin ter oprichting van de Aziatische Cominform. 939 http://proxy.handle.net/10648/fb9bc7be-e805-4d67-9f97-5b00f1e0729c Communistisch georiënteerde World Federation of Democratic Youth, de South East Asia League, de International Union of Students en de Women's International Democratic Federation. 940 http://proxy.handle.net/10648/875f63a4-d671-4fa3-a68e-b936180a6c4d Communistische infiltraties vanuit China en Hongkong via de z.g. sui-hak's. 941 http://proxy.handle.net/10648/ced21d07-385b-4664-9d6e-17ca4e1feed9 Illegale immigratie van Chinese communisten en hun verwijdering uit Indonesië. 942 http://proxy.handle.net/10648/fd72015f-b8ce-43ff-8c73-25fda79a0cc6 Communisme en de algemene politieke ontwikkelingen in Birma. 943 http://proxy.handle.net/10648/df9dcc7f-d00f-4668-8da5-f4bc277c62dd Communisme in Australië. 944 http://proxy.handle.net/10648/1638c605-1b1d-402f-89cb-f4945f20a335 Communisme in China. 945 http://proxy.handle.net/10648/7e51ca9e-8eda-48a2-8d46-942fbf53f945 Communisme in India. 946 http://proxy.handle.net/10648/20625082-fedc-4179-b1d8-08b1c041cc5e Communisme in Indo-China. 947 http://proxy.handle.net/10648/d9595d67-93a1-4030-a3de-c0662cecb6f0 Communisme in Japan. 948 http://proxy.handle.net/10648/a451b1cd-e61b-482f-a6dc-5b9efa222346 Communisme in Siam. 949 http://proxy.handle.net/10648/719846ae-a145-4087-882c-2ccc980e0da6 Van communistische activiteiten verdachte Australiërs en Europeanen. 950 http://proxy.handle.net/10648/f99ff7ef-4c72-4734-b3c7-c09c9b2613ae Rapporten vermoedelijk afkomstig van de stadspolitie Batavia, getiteld Het communisme in Indonesië en Recente communistische activiteit in Indonesië. 1947 1 omslag 951 http://proxy.handle.net/10648/e3f20cec-7789-4c5b-9d7e-d0a0b26ad950 Rapporten inzake de rol van de vakorganisatie SOBSI bij de staking bij de firma Kolff en bij de Bataviasche Verkeersmaatschappij. 1947 aug 1 omslag 952 http://proxy.handle.net/10648/b87a0b7f-8b90-465a-920e-c5b5f81c87a6 Stukken betreffende de vakbeweging in Indonesië in het algemeen, de Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) en de Persatuan Buruh Perkebunan Republik Indonesia (PERBUPRI). 1947-1949 1 omslag 953 http://proxy.handle.net/10648/de286ba2-af1a-4a3a-8ee6-c6769b6ca680 Rapporten inzake de door de leden van het Front Nasional Indonesia gehouden conferenties in Batavia. 1948 1 omslag 954 http://proxy.handle.net/10648/a22f8489-9a2d-48a3-937a-9348badbbce8 Rapport inzake de China Democratic League. 1948 1 omslag 955 http://proxy.handle.net/10648/185c07f6-31b9-44e5-858d-4145155a10df Stukken betreffende de Partai Kommunis Indonesia. 1948 1 omslag 956 http://proxy.handle.net/10648/9898e7df-81dd-4a46-9a01-2669813adf2b Buitgemaakte republikeinse documenten bestaande uit lijsten van van communisme en/of andere ongewenstheden verdachte personen, met rapporten inzake het Muso-communisme. 1948 1 pak 957 http://proxy.handle.net/10648/29d888dd-70df-446b-92c6-a1e4f76a3a6b Uit Singapore ontvangen berichten van een Britse inlichtingen-officier over communisme en smokkelarij. 1948 1 omslag 958 http://proxy.handle.net/10648/194a7d81-aeb7-4de4-81eb-309f4fb9d2c9 Stukken betreffende de screening van uit te zenden administratief personeel op communistische gezindheid. 1948 1 omslag 959 http://proxy.handle.net/10648/9328a8ed-559a-48fc-9589-2128187f1af2 Uittreksels uit republikeinse bladen inzake het communisme en de Madiun-opstand. 1948 1 omslag 960 http://proxy.handle.net/10648/9991f6bc-0bdc-41d5-aa00-6a74a45a2860 Nota van de hand van mr Th. Bot, Indonesië en het communisme en verdere stukken over dit onderwerp. 1948 1 omslag 961 http://proxy.handle.net/10648/f103d007-14d2-42a7-8345-1cba5fb7e909 Stukken betreffende het communisme onder Chinezen in Indonesië. 1948 1 omslag 962 http://proxy.handle.net/10648/1b13efde-a216-4192-af01-20a971ad37c8 Rapporten over communistisch georiënteerde personen en groeperingen. 1948 1 pak 963 http://proxy.handle.net/10648/82ef78ea-f4b4-4f4c-81ed-a62bff055f74 Stukken betreffende de vereniging Persatuan Aslia Republik International (PARI), ook wel genaamd: Partai Republik Indonesia, of: Proletaris Aslia Republik Indonesia. 1948 1 omslag 964 http://proxy.handle.net/10648/31907445-cc63-477a-a9f8-f37707fceafb Nota betreffende de ontwikkeling van het communisme in Indonesië gedurende 1948. In het Engels, stencil. 1948 1 omslag 965 http://proxy.handle.net/10648/7c0d6007-6ee8-44e5-9650-d5e3cd1884da Stukken betreffende de samenwerking op Sumatra tussen de TNI, de PKI en de Maleise communistische partijen. 1948 1 omslag 966 http://proxy.handle.net/10648/b5283725-250e-40f1-be0a-4e013b1dc262 Fotokopie van een geschrift van Tan Malakka, Sang Gerpolek (Gerilja Politik dan Ekonomi). 1948 1 omslag 967 http://proxy.handle.net/10648/e088db9d-9376-4c39-b5cc-d4fca1064ff4 Overzicht van de Centrale Veiligheidsdienst inzake het aantal op de CPN uitgebrachte stemmen in de verkiezingen in Nederland in de jaren 1946-1948. 1948 1 omslag 968 http://proxy.handle.net/10648/77758499-d572-48fc-b148-4775cdb589b2 Stukken betreffende het Front Kesehatan Djakarta. 1948 1 omslag 969 http://proxy.handle.net/10648/e4d9b32a-38f0-4993-a2d0-b13a30352547 Stukken betreffende de ondergrondse beweging Bangoen Pembrontakan Partai Kominis (BPPK), actief in de regio Buitenzorg . 1948 1 omslag 970 http://proxy.handle.net/10648/a42fa9c0-59dc-4d86-8155-51568e7a0ff8 Stukken betreffende de invoer in Indonesië van Tsjechisch communistisch gezinde bladen. 1948-1949 1 omslag 971 http://proxy.handle.net/10648/06906658-c4e6-4bcd-875c-31392ae038f8 Rapporten en verdere stukken betreffende communistisch georiënteerde groepen en personen. 1948-1949 1 pak 972 http://proxy.handle.net/10648/0d9ebecb-f5be-474a-8d13-a7f86e70a384 Rapporten inzake diverse communistische of links georiënteerde bewegingen en de rol daarin gespeeld door ene Nugroho. 1948-1949 1 omslag 973 http://proxy.handle.net/10648/5ada1192-9c17-46c6-ad2a-256ffad49bb8 Stukken betreffende de ontwikkeling van het communisme in Indonesië en de daartegen van overheidswege te nemen maatregelen. 1948-1949 1 omslag 974 http://proxy.handle.net/10648/e7524321-b237-4510-84fa-c01ccfac5b37 Stukken betreffende het communisme op Midden-Java, met name in Jogjakarta en Surakarta. 1948-1949 1 pak 975 http://proxy.handle.net/10648/48d6bfc4-e4c4-45db-b96a-e79e3098082b Stukken betreffende het vakverbond Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). 1948-1949 1 omslag 976 http://proxy.handle.net/10648/fbf3d4b9-f913-4645-8f53-e91071056142 Rapporten van de Centrale Veiligheidsdienst en van de Dienst der Algemene Recherche over het communisme. 1948-1949 1 omslag 977 http://proxy.handle.net/10648/a9c11040-c433-423d-b22a-fa91c35c8618 Rapporten, verslagen, notities en verdere stukken betreffende het communisme in Indonesië en Zuidoost-Azië. 1948-1949 1 pak 978 http://proxy.handle.net/10648/b2ccd2c1-acb0-47b6-8e0e-8da19a423606 Stukken betreffende de activiteiten van Indonesiërs in Tsjecho-Slowakije. 1948-1949 1 omslag 979 http://proxy.handle.net/10648/41ff7ddb-9088-4018-9a5a-9a91a18da4af Nota's over de Madiun-affaire opgesteld door Soemarsono en de Dienst der Algemene Recherche, met een republikeins rapport terzake. 1948-1949 1 omslag 980 http://proxy.handle.net/10648/2938e0db-fe10-4c8e-831d-8e295628a417 Stukken betreffende de kontakten van het hoofdkwartier van de PKI op Sumatra in Bukit Tinggi met communisten in Singapore. 1948-1949 1 omslag 981 http://proxy.handle.net/10648/ea2fdafb-8fea-49d6-9d61-75f1fc679e1e Stukken betreffende in Nederland en in het buitenland verschenen communistische periodieken en verdere verboden lectuur. 1948-1949 1 omslag 982 http://proxy.handle.net/10648/c70b1827-9313-463d-bb7a-9653ad82781d Stukken betreffende de South-East Asia League. 1949 1 omslag 983 http://proxy.handle.net/10648/15623bdc-fb1a-4b39-a58e-3796f3becc7e Stukken betreffende de communistische organisatie Kesatuan Pembrontakan Rakjat Murba. 1949 1 omslag 984 http://proxy.handle.net/10648/7559d471-2bc7-4281-8bde-1702d72ae5a0 Stukken betreffende de communistische c.q. nationalistische bewegingen en groeperingen in Indonesië. 1949 1 pak 985 http://proxy.handle.net/10648/4db547a9-1857-46d4-8eb5-4899abe73d8a Stukken betreffende de International Union of Students. 1949 1 omslag 986 http://proxy.handle.net/10648/4ff14afa-299e-4fd9-870c-4b4e1a7c38ae Rapporten en verdere stukken inzake de Gabungan Pembela Proklamasi en andere communistische stromingen. 1949 1 pak 987 http://proxy.handle.net/10648/aa20c1e6-2f41-4a70-98bd-5ea073489668 Stukken betreffende de Communistische Partij Nederland (CPN). 1949 1 omslag 988 http://proxy.handle.net/10648/b165c780-83ee-4c96-837d-00486d09ccf2 Rapporten inzake de ontwikkeling van het communisme in Zuid-Oost Azië. 1949 1 omslag 989 http://proxy.handle.net/10648/9728c4e4-e280-4287-8b5e-1c12b2297efc Stukken betreffende het Front Nasional Anti-Imperialis (FNAI). 1949 1 omslag 990 http://proxy.handle.net/10648/10cf3b66-3900-456a-840d-b959821ce5d0 Stukken betreffende het Front Demokrasi Rakjat. 1949 1 omslag 991 http://proxy.handle.net/10648/7ffa8396-2f58-4405-83ba-fa8b977aafad Stukken inzake de communistische anti-republikeinse beweging Tiga Daerah in het Pekalonganse. 1949 1 omslag

Zie tevens inv.nr 928.

992 http://proxy.handle.net/10648/343bb9f5-0f60-4ad2-8ebe-c03bcce9eee0 Nota inzake de International Student Service. 1949 1 stuk 993 http://proxy.handle.net/10648/4d42bf0e-8708-47fc-bd37-a2e4ea5b4b97 Stukken betreffende de communistische beïnvloeding van de TNI en het door hen ontwikkelde aanvalsplan op Semarang. 1949 1 omslag 994 http://proxy.handle.net/10648/65f70f2b-0044-4dc7-8d54-60d071440c52 Rapporten inzake het communisme op Java en de verhoudingen tot de republiek. 1949 1 omslag 995 http://proxy.handle.net/10648/2e0db825-8abe-47f5-b3c1-4b160e69e9a2 Brieven van de resident van Nieuw-Guinea aan de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon begeleidende rapporten inzake de Partai Kommunis Indonesia Irian en verdere communistische activiteiten in Nieuw-Guinea. Afschriften. 1949 okt 1 omslag 996 http://proxy.handle.net/10648/9520f405-40ba-440d-ad75-07d67094bd4f Lijst van communisten en communistische verenigingen, bedrijven, dagbladen, boekhandels etc. in Batavia. z.j. 1 omslag
D. Islamieten 997 http://proxy.handle.net/10648/07a0c51a-5422-44e0-bbda-3ca5e1105f1e Stukken betreffende de Japanse propaganda via de Islam en de rol van de Islam bij de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. 1946-1948 1 pak 998 http://proxy.handle.net/10648/10cfb62c-fe7c-4c9b-a660-13fbe0b79f73 Stukken betreffende Islamitische strijdorganisaties en partijen. 1946-1949 1 omslag 999 http://proxy.handle.net/10648/0db3e2df-8728-43e7-a44c-8b3f335b2a06 Stukken betreffende het congres van de Umat Islam in Amuntai. 1947 1 omslag 1000 http://proxy.handle.net/10648/700bd497-631a-4b21-9b3f-6b4fa56a2e8b Stukken betreffende de activiteiten van de islamitische politieke partij MASJUMI. 1947-1948 1 omslag 1001 http://proxy.handle.net/10648/5304c895-8fd3-4ec7-a380-565b8ac0335c Stukken betreffende de Darul Islam-beweging en haar voorman Raden Gatot Mangkoepradja. 1947-1949 1 omslag 1002 http://proxy.handle.net/10648/63cb0650-4a38-4298-bae5-350b43a93a41 Gegevens over de Tentara Resmi en over de Tentara Islam Indonesia, de Darul Islam en andere strijdgroepen. 1947-1949 1 omslag 1003 http://proxy.handle.net/10648/b4adb79b-85cd-45e1-ac09-5b03483f46a2 Stukken betreffende het verbod op het houden van militair getinte exercities van islamitische jongeren in Kupang. 1948 1 omslag 1004 http://proxy.handle.net/10648/8f2806ae-a09f-4176-a1b4-1ae9ccd40138 Stukken betreffende de vereniging Muslim Youth's Association of India and Pakistan te Batavia. 1948 1 omslag 1005 http://proxy.handle.net/10648/30893257-a56a-4520-8112-f48629039e0c Rapport van Ch.O. van der Plas over De mystieke school als instument voor de republikeinse actie, en verdere stukken betreffende de invloed van de Islam op het conflict. 1948 1 omslag 1006 http://proxy.handle.net/10648/4ddee077-6d7b-4fc8-9a55-21586b480c7c Stukken betreffende het Perserikatan Sarekat Islam Indonesia (PSII) in Manado. 1948 1 omslag 1007 http://proxy.handle.net/10648/e11ccbbe-1aac-4b93-b02c-cfbf1d20b53e Stukken inzake W. Wondoamiseno, voorman van de Sarikat Islam, lid van de Raad Agama, van de Mahkamat Tinggi en van de Madjelis Islam A'laa Indonesia en stukken inzake deze organisaties. [1936-1941] 1949 1 omslag 1008 http://proxy.handle.net/10648/d1a45bc0-ce22-43b7-84c7-d922098d9555 Lijsten van MASJUMI-leiders en van andere door de Japanners getrainde godsdienstleraren in de residenties Batavia, Bantam, Buitenzorg, Cheribon en de Preanger Regentschappen. z.j. 1 omslag
4.6.3.5 Regionale rapportages A. Java 1009 http://proxy.handle.net/10648/3bdf220f-45b3-404e-8fe2-f0f2aa7ee8cf Exemplaar van de Kan Po, indisch Staatsblad, van 27 september 1943, bevattende onder meer gegevens over de bestuurlijke organisatie op Java en de personele bezetting daarvan. 1943 1 stuk 1010 http://proxy.handle.net/10648/da0164d0-f27b-4809-abda-fbe81a2b3566 Nominatieve opgave van vermiste, ontvoerde en vermoorde personen op Java. 1945 1 omslag 1011 http://proxy.handle.net/10648/9094154e-900a-40cc-aa97-880f7ef729c6 Brieven van mr Zimmerman, verbonden aan de Legervoorlichtingsdienst, over de politieke situatie op Java. 1945 sep 1 omslag 1012 http://proxy.handle.net/10648/d9c932fd-df26-4227-877c-15fb264ece83 Rapporten over de situatie in West- en Midden-Java, met name in Jogjakarta en Surakarta, sedert de Japanse capitulatie. 1945 okt - 1946 okt 1 omslag 1013 http://proxy.handle.net/10648/8ddce59f-0e54-4022-ab9a-0a4466f09db7 Rapporten van Bataviase politiefunctionarissen inzake personen en politieke groeperingen op Java. 1945-1946 1 pak 1014 http://proxy.handle.net/10648/dbecb713-93f6-4bc0-bdfa-4dff6d5ee30b Inlichtingenrapporten van de Liaison Officier bij het Britse leger over de situatie op Java. 1945-1946 1 omslag 1015 http://proxy.handle.net/10648/5bc4b633-0e51-4b5d-89d6-42e313088cce Rapport over de situatie in republikeins gebied op Java ten gevolge van de monetaire maatregelen der republikeinse regering. 1946 1 omslag 1016 http://proxy.handle.net/10648/9a52f920-b546-4d81-9279-e552f997bdde Rapporten van de Afdeling Intelligence en Loyaliteitsonderzoek van de CCO-AMACAB en het Algemeen Hoofd Tijdelijke Bestuur Java. 1946 apr - 1948 jan 1 omslag 1017 http://proxy.handle.net/10648/0c196720-8ab1-4e7a-aab9-52c7a2adbd8b Rapporten van de Politieke Inlichtingen Dienst van het Hoofdcommissariaat van Politie in Batavia. 1946 jul-dec 1 omslag 1018 http://proxy.handle.net/10648/e482a5ba-6870-4fc0-bba6-a18464e55d03 Verslagen van de CO-AMACAB West- en Midden-Java en de Vorstenlanden over de algemene situatie. 1946 jan-juni 1 pak 1019 http://proxy.handle.net/10648/4467e8db-7a63-4a4f-9a1b-e525189d8212 Verslagen van het Algemeen Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst Java. 1946 juli-dec 1 omslag 1020 http://proxy.handle.net/10648/7f4fa60c-73a4-447a-bcd0-f44a140f512a Rapporten inzake de algemene politieke en economische situatie op Java. 1946 okt-dec 1 omslag 1021 http://proxy.handle.net/10648/e62478a0-0f46-4ef5-808d-6e070522f964 Republikeinse rapporten over de economische toestand in Oost- en Midden-Java. 1946 1 omslag 1022 http://proxy.handle.net/10648/a33a6336-80f3-4390-8887-db66bc967b3c Rapporten inzake de veiligheidssituatie op Java. 1947 1 omslag 1023 http://proxy.handle.net/10648/cc2b0ef1-87f6-4d62-b260-e6a3acd70ec1 Rapporten van militaire eenheden op Java houdende gegevens over de militaire en politieke situatie in hun ressort. 1947 1 omslag 1024 http://proxy.handle.net/10648/695aabed-0768-45ab-adff-a46646f4f55a Verslagen, brieven en telegrammen betreffende de situatie in West- en Midden-Java. 1947-1948 1 omslag 1025 http://proxy.handle.net/10648/5c40d73d-4bef-471f-9b25-a53d4470cef5 Rapporten inzake de algemene politieke toestand op Java. 1947-1948 1 omslag 1026 http://proxy.handle.net/10648/515ffbf9-8497-4593-8f24-e7f793d45291 Verslagen omtrent de politieke en economische situatie op Java. 1948 1 omslag 1027 http://proxy.handle.net/10648/86b2f5f8-5802-41cd-925a-b5665e7a7e6f Beknopt politiek-politioneel verslag van de Vreemdelingen- en Inlichtingendienst van het Hoofdcommissariaat van de Algemene Politie Batavia. Stencil. 1948 okt 1 omslag 1028 http://proxy.handle.net/10648/c1452cb5-19d4-4d6c-8539-0ecdf4bd85e2 NEFIS/CMI-rapportage inzake de politieke en veiligheidssituatie voornamelijk in West- en Midden-Java 1948-1949 1 pak 1029 http://proxy.handle.net/10648/58eeabf4-5d0f-4079-9245-a2fde153502e Stukken betreffende de veiligheidstoestand in West-, Midden- en Oost-Java. 1949 1 omslag 1030 http://proxy.handle.net/10648/c2e723f5-55c4-44fe-8282-3b307450f24e Moment rapport nr 1, houdende uittreksels uit algemene en dagrapporten over de situatie op Java uitgebracht door de Dienst der Algemene Recherche. 1949 1 stuk 1031 http://proxy.handle.net/10648/01c0fc27-515d-4540-80d2-77945572c807 Rapporten van de Inlichtingen- en Veiligheidsgroep (IVG) van het Basiscommando Batavia inzake de algemene veiligheidssituatie. 1949 apr-jun 1 omslag

Z.g. Inrap, nrs. 74-106, met lacunes.

1032 http://proxy.handle.net/10648/61caa0a1-e7c7-46e1-8657-29ddc782396d Beknopte politiek-politionele verslagen en verdere rapporten uitgebracht door de Vreemdelingen- en Inlichtingendienst van het korps Algemene Politie Batavia. 1949 mrt-mei 1 omslag 1033 http://proxy.handle.net/10648/8116ea58-c1db-4ddd-aa40-d4c4fa090bbe Algemene en politieke verslagen en situatie-overzichten betreffende Java. 1949 jan-aug 1 pak 1034 http://proxy.handle.net/10648/27105abf-dbdf-4223-babc-d0c451cf4ce4 Uittreksels uit diverse officiële rapporten en uit kranten houdende gegevens over de politieke situatie op Java, met name in de omgeving van Modjokerto. z.j. [1947] 1 omslag
B. West-Java 1035 http://proxy.handle.net/10648/0335ebb5-0bef-4402-9bc6-b059329c1349 Overzichten en schema's van het inlands bestuur op West-Java. 1942-1947 1 omslag 1036 http://proxy.handle.net/10648/e0fdfc3b-635b-429b-8907-3daa7c641c0b Originele rapporten van het republikeinse Hoofdbureau van Politie in Batavia over de gebeurtenissen aldaar in oktober 1945. 1945 1 omslag 1037 http://proxy.handle.net/10648/e18115ba-9140-4b98-9c97-dd12ba52b94c Politiek situatie-overzicht betreffende Buitenzorg. 1945-1946 1 stuk 1038-1039 Rapporten en verdere stukken betreffende de algemene toestand, de veiligheidssituatie en de stemming onder de bevolking in Batavia. 1945-1949 2 pakken 1038 http://proxy.handle.net/10648/5f65e1f8-5e76-49a1-b267-2f19d816e551 1945-1947 1039 http://proxy.handle.net/10648/6bb12f76-d806-4499-8839-295ba098f689 1948-1949 1040 http://proxy.handle.net/10648/ea46a526-3e08-42d1-8d3e-82e030a757c3 Stukken betreffende de uit Bandung verzonden rapportage van het Korps Algemene Politie aldaar. 1946 1 omslag 1041 http://proxy.handle.net/10648/5a24ea7a-11a9-4d79-8e98-71cfd141fb01 Verslagen over de ontwikkeling van de situatie in Bantam. 1946-1948 1 omslag 1042 http://proxy.handle.net/10648/90910c94-d26f-467d-8796-3d9d8692085a Weekly Intelligence Summary, uitgebracht door het Hoofdkwartier van de 23e Divisie te Bandung, nrs 9, 11, 13, 15-20. 1946 jan-apr 1 pak 1043 http://proxy.handle.net/10648/d8c9d02b-3418-479a-9006-96eb3a07f3a6 Rapport van de CO-AMACAB te Buitenzorg over de politieke situatie aldaar. 1946 nov 1 omslag 1044 http://proxy.handle.net/10648/006f11e0-ef62-4c6b-82e7-92886ae21416 Stukken betreffende de organisatie van een Territoriale Inlichtingendienst, met diverse rapportages over de veiligheidstoestand in West-Java. 1946-1947 1 omslag 1045 http://proxy.handle.net/10648/3c26f382-2432-4a7d-a0a5-bcc955e205a6 Rapporten inzake de openbare veiligheid in Bandung. 1946-1947 1 omslag 1046 http://proxy.handle.net/10648/e60b4204-42c1-4e6a-ae6e-ae2906caae69 Lijsten van namen van invloedrijke West-Javanen die bij de opbouw van het bestuursapparaat een rol zouden kunnen spelen en de verdenking van extremisme van enige van de topmensen van de Negara Pasundan. 1946-1948 1 omslag 1047-1050 Loyaliteits- en Intelligence Rapporten, opgemaakt door de Afdeling Politieke Zaken van het Hoofd Tijdelijk Bestuur, later de RECOMBA West-Java. 1946-1948 4 pakken 1047 http://proxy.handle.net/10648/19c18190-0a7c-4b75-aecc-457b863803b7 1945 dec - 1946 apr, nrs 2-100 1048 http://proxy.handle.net/10648/11b3c302-1c20-46d9-b5be-64ce859cb106 1946 apr - 1946 aug, nrs 101-200 1049 http://proxy.handle.net/10648/6480bfb1-fb29-4372-a44e-747fa7eb458d 1946 aug - 1947 jan, nrs 201-300 1050 http://proxy.handle.net/10648/6f0ba13d-e3b1-41a3-af46-4a2ed7d521e3 1947 jan - 1948 aug, nrs 301-483 1051 http://proxy.handle.net/10648/0c2b1da7-b810-4bca-bac6-05c7bcad4dff Rapporten van de Residentie Recherche Buitenzorg van het korps Algemene Politie. 1946-1948 1 omslag 1052 http://proxy.handle.net/10648/f855ea34-621b-4225-bde0-8823df147ca7 Rapporten van het Korps Algemene Politie Batavia, Afdeling Serang, over de algemene politieke situatie in Bantam; met een verslag van de politieke ontwikkelingen in Serang sedert de capitulatie van Japan. 1946-1949 1 omslag 1053-1054 Intelligence-rapporten van het Territoriaal Commando, later het Basiscommando Batavia over de politieke en veiligheidssituatie in Batavia en Ommelanden. 1946-1949 2 pakken 1053 http://proxy.handle.net/10648/53617919-8015-4c43-8ea9-c5e8dc1ee9f0 1946 jun - 1947 aug 1054 http://proxy.handle.net/10648/c64d3b95-55e0-4c00-bd1e-e0fb65d68bf0 1947 aug - 1949 feb 1055 http://proxy.handle.net/10648/a52d6a38-fdd9-4ca0-a37d-04acdfe0c395 Stukken betreffende de ontwikkeling van de situatie in Bantam. 1946-1949 1 pak 1056 http://proxy.handle.net/10648/44b341bf-f3ad-466d-a979-10379ed31247 Rapporten inzake infiltraties en rampok-acties in West-Java. 1946-1949 1 omslag 1057 http://proxy.handle.net/10648/ac713762-6f03-4844-a00d-cfe84ad673ca Rapporten inzake de instelling van kampongwachten in de omgeving van Tangerang. 1947 1 omslag 1058 http://proxy.handle.net/10648/8e1522a4-6b9d-486b-a5d0-df70eac66e16 Verkort politiek verslag over de situatie in West-Java vóór en ná de eerste politionele actie. 1947 1 omslag 1059 http://proxy.handle.net/10648/e17df2a5-1989-4467-b6ee-e72a62bd13e5 Stukken betreffende het herstel van orde en gezag in Buitenzorg. 1947 1 omslag 1060 http://proxy.handle.net/10648/9e406dfa-1c8e-4450-9758-77cd34c85c3e Telegrammen van de RECOMBA West-Java houdende gegevens over de politieke en economische situatie aldaar. 1947 1 omslag 1061 http://proxy.handle.net/10648/5899ea23-9b4d-44fb-a50a-6b7a1f0872b8 Rapporten inzake de veiligheidssituatie op West-Java na de eerste politionele actie. 1947 1 omslag 1062 http://proxy.handle.net/10648/f0b1b0de-463c-42b2-8ec7-b3e49f49870e Verkort politiek verslag over West-Java voor en na de eerste politionele actie. 1947 1 omslag 1063 http://proxy.handle.net/10648/7200d0ce-451a-4e33-b03c-7303d71460eb Onderschepte republikeinse rapporten over de situatie in Sukabumi. 1947 1 omslag 1064 http://proxy.handle.net/10648/e933dadf-10e5-43b9-b7af-f02d4af84cc6 Inlichtingenrapporten van het Korps Militaire Politie van het KNIL over de situatie in West-Java. 1947 1 omslag 1065 http://proxy.handle.net/10648/b038a79e-4ae9-4698-be19-d57cdc1e75ec Concept-verslag van het Algemeen Hoofd Tijdelijk Bestuur West-Java over het eerste halfjaar 1947. 1947 1 omslag

Betreft alleen de hoofdstukken VI: Economische Zaken en V: Evacuatie uit het binnenland.

1066 http://proxy.handle.net/10648/cd99dd92-3c3e-499b-8d93-9cdbac62521c Stukken betreffende de onveiligheid in en rond Tjisarua. 1947 1 omslag 1067 http://proxy.handle.net/10648/20eaa8e9-b2b5-48b0-8ebc-fec51c932b4f Rapporten inzake de politieke en economische situatie in West-Java. 1947 1 omslag 1068 http://proxy.handle.net/10648/e6fc5993-cec5-4b2b-89c5-8704ad02e232 Verzamelde stukken inzake de ontwikkeling van de politieke situatie in West-Java. 1947-1948 1 pak 1069 http://proxy.handle.net/10648/e312f3d8-a32f-4580-99c5-eecdad84d0eb Rapporten inzake het terrorisme in het ressort Krawang. 1947 dec 1 omslag 1070 http://proxy.handle.net/10648/d0105c4d-1641-4045-ba30-d79a84e38d36 Politieke verslagen betreffende de residentie Buitenzorg. 1947 nov 1 omslag 1071 http://proxy.handle.net/10648/fdd33173-1d5a-4424-812e-8eefde8fde47 Verslagen inzake de politieke situatie op West-Java. 1947 okt-nov 1 omslag 1072 http://proxy.handle.net/10648/75c584a6-1274-4b95-8425-c87237091a73 Politieke verslagen uitgebracht door het Hoofd Tijdelijk Bestuur te Bandung over de residentie Priangan. 1947 sep-okt 1 omslag 1073 http://proxy.handle.net/10648/3eb0ff71-be2e-4e32-a583-3f55c876e9a0 Rapporten van de afdeling Veldpolitie Krawang van het korps Algemene Politie. 1947-1948 1 omslag 1074 http://proxy.handle.net/10648/5c409e36-2d97-4470-b14f-b28daac35e4a Stukken inzake de politieke situatie in het regentschap Krawang; met enige originele pamfletten. 1947-1948 1 omslag 1075 http://proxy.handle.net/10648/e9de6f7d-74aa-462d-a664-dd8580b45951 Rapporten, brieven en verslagen inzake de politieke ontwikkelingen op West-Java. 1947-1948 1 pak 1076 http://proxy.handle.net/10648/c5007eb9-eb98-4c9f-903c-afd44c892bf3 Bij de Afdeling Intelligence en Loyaliteitsonderzoek (ILO), later het Staatssecretariaat voor Binnenlandse Veiligheid, ingekomen brieven en telegrammen van de Afdeling ILO Bandung. 1947-1948 1 omslag 1077 http://proxy.handle.net/10648/05e0d2a6-98d1-4b99-8256-e2c9117624ce Stukken betreffende de politieke en criminele situatie in de regentschappen Buitenzorg en Sukabumi. 1947-1948 1 pak 1078 http://proxy.handle.net/10648/2e597fbb-4de4-4084-80ae-e658ae0a2a89 Stukken betreffende de politieke situatie en de rechtsbedeling in West-Java. 1947-1948 1 omslag 1079 http://proxy.handle.net/10648/ac38f504-5c19-4707-8ffb-49d700310b90 Stukken betreffende de politieke ontwikkelingen binnen de Negara Pasundan. 1947-1949 1 omslag 1080 http://proxy.handle.net/10648/e47f9293-8ecf-40c9-a9e6-dfb177c67e0d Berichtgeving Ontwikkeling Algemene Toestand en verdere verslagen uitgebracht door de resident, hoofd tijdelijk bestuur van Priangan. 1947-1949 1 omslag 1081 http://proxy.handle.net/10648/32f57467-601d-49ba-8914-605c4004780f Politiek-politionele verslagen West-Java, met enige bijlagen. 1947-1949 1 omslag 1082 http://proxy.handle.net/10648/f52183d7-4c4b-4ae7-8c20-61ca6b617913 Rapporten van de Algemene Politie te Buitenzorg en Sukabumi. 1947-1949 1 pak 1083 http://proxy.handle.net/10648/9f5ee5c0-c388-4db3-8c14-4ffdbd2510eb Stukken betreffende de politieke situatie in de residentie Bantam. 1948 1 omslag 1084 http://proxy.handle.net/10648/f3583162-e2ee-48fc-971a-35ab46a1b29b Situatie- en inlichtingenrapporten West-Java. 1948 1 omslag 1085 http://proxy.handle.net/10648/c07c70a7-1ab3-40eb-a0bf-3de55e33f186 Brief van Zulkarnain aan Sutjipto houdende een verslag over de situatie in diverse plaatsen op West-Java en de paraatheid van de republikeinse strijdgroepen aldaar. Afschrift met vertaling. 1948 1 omslag 1086 http://proxy.handle.net/10648/bd6f36ea-8e7d-4d63-951c-b5c0a1315dd6 Stukken betreffende de moord op de regent van Rangkasbitung, raden Hardiwinangun. 1948 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

1087 http://proxy.handle.net/10648/23ed8f89-eaa9-4e93-8698-da7c53a6fb47 Stukken betreffende het handgranaat-incident in Batavia. 1948 1 omslag 1088 http://proxy.handle.net/10648/126af6f5-bad4-4974-96cf-63322ee7124d Stukken betreffende de militaire en politieke situatie in de negara Pasundan. 1948 1 omslag 1089 http://proxy.handle.net/10648/60b06535-0bdb-48f8-ac96-33457c254fc8 Stukken betreffende de Sunda Kelapa-beweging, die een afzonderlijke status nastreeft voor Batavia en Ommelanden. 1948 1 omslag 1090 http://proxy.handle.net/10648/851bb969-1bec-4460-8741-3331829dbedf Stukken betreffende subversieve acties op West-Java uitgevoerd door o.a. de Siliwangi-Divisie. 1948 1 omslag 1091 http://proxy.handle.net/10648/fec38d6d-6933-4563-9a83-a6ebbcdb65fb Politiek situatierapport over de 2e helft maart 1948, uitgebracht door het Korps Algemene Politie Batavia. 1948 1 omslag 1092 http://proxy.handle.net/10648/54be5918-911b-40c3-8e05-592f1e9ba022 Rapporten uitgebracht door het Hoofdcommissariaat van het Korps Algemene Politie Batavia, Afdeling Vreemdelingen en Inlichtingendienst, betreffende de politieke situatie en binnen- en buitenlandse bewegingen ter plaatse. 1948 1 pak 1093 http://proxy.handle.net/10648/594e9321-72d2-418b-bc24-50e78ff2a4b8 Stukken betreffende de politieke ontwikkeling in de Pasundan. 1948 1 omslag 1094 http://proxy.handle.net/10648/afde4ef1-3b81-40c6-bf5d-ba939f5d2b2d Crimineel verslag uitgebracht door de RECOMBA West-Java, met bijlagen. 1948 1 omslag 1095 http://proxy.handle.net/10648/8fecb78b-390f-48aa-a9da-1742af712192 Maandverslagen van de Afdeling Inlichtingendienst van het korps Algemene Politie Bandung. 1948 aug, dec 1 omslag 1096 http://proxy.handle.net/10648/bf7ade04-5c5d-4dfd-8988-3b7e1b8e1d05 Ingekomen rapporten van de vertegenwoordiger van de Procureur-Generaal in Bantam en verdere stukken over de situatie aldaar. 1948 dec - 1949 jan, sep-nov 1 omslag 1097 http://proxy.handle.net/10648/cf6d78dd-466b-4c8c-aae8-ee53318ebd3f Verslagen van de conferenties van de RECOMBA West-Java. 1948 feb 1 omslag 1098 http://proxy.handle.net/10648/47534df7-2d1b-402f-80cb-c03bfc10b80e Maandverslagen over de politieke en criminele situatie in Pasundan uitgebracht door de RECOMBA West-Java, de Negara Recherche en de Inlichtingendienst in Bandung. 1948 jul en okt, 1949 jan-jul 1 pak 1099 http://proxy.handle.net/10648/574b0963-c6da-4299-b29c-227a81d49dac Rapporten van de Afdeling Inlichtingendienst van het Korps Algemene Politie Bandung. 1948 okt-dec 1 omslag 1100 http://proxy.handle.net/10648/43bcbf3a-6ce9-4032-b4cf-f219d4640ca2 Politiek-politioneel verslag uitgebracht door het Hoofdcommissariaat van het Korps Algemene Politie te Bandung. 1948 mei 1 omslag 1101 http://proxy.handle.net/10648/ef78d212-075b-4d50-aaf0-4eb0350888c3 Verslagen over de politieke situatie in Bantam. 1948 okt 1 omslag 1102 http://proxy.handle.net/10648/7184f7ad-ac20-404a-92dd-831ae52e3df2 Rapporten betreffende de politieke situatie in de residentie Buitenzorg. 1948-1949 1 omslag 1103 http://proxy.handle.net/10648/d0674eec-32c2-49ab-bb9f-fc324d7d3406 Verslagen uitgebracht door de RECOMBA West-Java. 1948-1949 1 omslag 1104 http://proxy.handle.net/10648/ac5a6661-b5d3-4f98-929f-3383ac377b8d Stukken betreffende de algemene politieke situatie in West-Java en de veiligheidssituatie van dat gebied. 1948-1949 1 omslag 1105 http://proxy.handle.net/10648/00f0c627-6bf7-4fd2-a80f-bacb30b36b1b Stukken betreffende Indonesische bestuursambtenaren in het federaal gebied Batavia en hun politieke activiteiten. 1949 1 omslag 1106 http://proxy.handle.net/10648/223406f2-1ad9-4a7f-b43b-7a39f59ca9d0 Rapport van de Territoriaal Bestuursadviseur Bantam over de algemene politieke situatie en de rechterlijke organisatie in zijn ressort. 1949 1 omslag 1107 http://proxy.handle.net/10648/40ccc193-d054-4a08-af18-f58cbe507a64 Stemmingsverslag West-Java, opgesteld door het Korps Algemene Politie Batavia. 1949 jan 1 omslag 1108-1109 Berichtgeving Ontwikkeling Toestand in de residentie Priangan, halfmaandelijkse verslagen opgesteld door de resident, hoofd tijdelijk bestuur van Priangan. 1949 2 pakken 1108 http://proxy.handle.net/10648/ec0547b5-3d52-420e-9668-9b19cbe6be8b 1949 jan-jun 1109 http://proxy.handle.net/10648/37a066a8-2d35-4ea1-816e-03d268fdf6f3 1949 jul-dec
C. Midden-Java 1111 http://proxy.handle.net/10648/0ed25efa-7423-4ce4-a5d3-e933b295a102 Chronologisch overzicht van de gebeurtenissen op Midden-Java. 1945 aug-okt 1 omslag 1112 http://proxy.handle.net/10648/0b49aa6c-e651-41e2-8c0d-a58ad8464b16 Situatie-rapporten betreffende de residentie Semarang. 1945-1946 1 omslag 1113 http://proxy.handle.net/10648/7433f5f3-7715-4566-ad8b-901be4969d77 Verslagen uitgebracht door het Hoofd Tijdelijk Bestuur te Semarang over de politieke situatie aldaar. 1946-1947 1 omslag 1114 http://proxy.handle.net/10648/8f190310-a821-4572-896f-5af49bd1dcf3 Rapporten inzake de algemene politieke situatie in de residentie Cheribon. 1947 1 omslag 1115 http://proxy.handle.net/10648/10d20b40-4a63-4cae-9a04-d88b0002ee35 Nota over de politieke situatie in Midden-Java, met name over de Badan Perwakilan Rakjat Indonesia Semarang (BAPRIS) en de Partai Rakjat Indonesia Serikat (PRIS) en de verrichtingen van de RECOMBA aldaar. 1948 1 stuk 1116 http://proxy.handle.net/10648/2d55541c-058c-4c5c-915f-f158575c29cf Rapport van de republikeinse staatspolitie in Jogjakarta over de politieke situatie in augustus 1948, buitgemaakt bij de tweede politionele actie. 1948 1 stuk 1117 http://proxy.handle.net/10648/f6d3c17e-eb93-42f5-9a62-784586f4ce8d Verslagen van de vertegenwoordiger van de Procureur-Generaal bij de RECOMBA Semarang inzake de situatie en het vervolgingsbeleid in zijn ressort. 1948 1 omslag 1118 http://proxy.handle.net/10648/697ace81-6b60-438d-971b-eb96c5b4ca69 Politiek-economisch verslag uitgebracht door het Hoofd Tijdelijk Bestuur te Semarang. 1948 1 stuk 1119 http://proxy.handle.net/10648/e0b83d8c-7c19-4c22-8743-09759ed0a1f1 Rapporten over de politieke situatie in Jogjakarta en Surakarta. 1948 1 omslag 1120-1124 Ingekomen rapporten van de vertegenwoordigers van de Procureur-Generaal in Midden-Java en verdere stukken over de algemene situatie ter plaatse. 1948 dec - 1949 nov 5 omslagen

Zie tevens inv.nr 1110.

1120 http://proxy.handle.net/10648/0b715f71-ddba-430e-97e4-bd45bdb88d46 De arrestatie van republikeinse leiders en de situatie in Surakarta, 1949 feb-jul. 1121 http://proxy.handle.net/10648/02534ca4-e8ae-44cb-9dd3-d5ac2d74a037 Situatie in Banjumas, 1949 jul-aug. 1122 http://proxy.handle.net/10648/e18bbc52-c02f-4954-bc75-18aa02d5b7e4 Situatie in Jogjakarta, 1949 jan-jul. 1123 http://proxy.handle.net/10648/0fa23e5c-184f-4be1-8f5b-9b446487bca2 Situatie in Purbalingga, 1949 jul-okt. 1124 http://proxy.handle.net/10648/cb0b1ef9-6bf4-4e58-9c58-0974468479bb Situatie in Tjilatjap, 1949 jul-okt.
1125 http://proxy.handle.net/10648/2104fb54-6c76-49eb-9c7a-b3210ab47877 Rapporten van mr R.J. Beer, vertegenwoordiger van de Procureur-Generaal bij de Territoriaal Bestuursadviseur in Surakarta. 1948 dec - 1949 nov 1 pak 1126 http://proxy.handle.net/10648/3baa0e7d-5e5e-48ca-ba91-2611999591c7 Rapporten van de Territoriaal Commandant Midden-Java handelend over de politieke en militaire situatie in Jogjakarta en Surakarta. 1948-1949 1 omslag 1127 http://proxy.handle.net/10648/9e6f3997-d522-48c8-848a-ec23d45982bb Rapporten inzake de politieke situatie op Midden-Java. 1948-1949 1 omslag 1128 http://proxy.handle.net/10648/0635aa03-e252-4347-aa34-40362125fb61 Stukken betreffende de politieke situatie in Jogjakarta. 1948-1949 1 omslag 1110 http://proxy.handle.net/10648/8c7eb5f0-26af-4b5c-a570-f78fc6c615a8 Rapport van mr K.S. Bieger, vertegenwoordiger van de procureur-generaal in Jogjakarta, over de arrestatie van verdachte personen aldaar. 1949 jan 1 omslag 1129 http://proxy.handle.net/10648/f06c9ae2-b786-46c7-98ad-82838f1a97d4 Verslagen betreffende de situatie in Surakarta, ook na de ontruiming van het gebied door de Nederlandse militairen. 1949 1 omslag 1130 http://proxy.handle.net/10648/0093016e-1af4-4679-b1ea-9cedbe2a9b54 Rapporten van de Territoriaal Bestuursadviseur Midden-Java over de algemene politieke situatie in zijn gebied. 1949 1 omslag 1131 http://proxy.handle.net/10648/63878ae5-08bf-49a4-a59f-8a0327aeacd2 Rapporten inzake de politieke situatie in Purwakarta, met als bijlagen enige daar aangetroffen pamfletten en dreigbrieven. 1949 1 omslag 1132 http://proxy.handle.net/10648/77336ae2-d13d-4f94-abc9-d232f707c3e9 Verslag met bijlagen over de situatie in het zuiden van Midden-Java opgemaakt naar aanleiding van de dienstreis van de substituut-officier van justitie, mr B. de Groot, naar Purwokerto. 1949 jul 1 omslag
D. Oost-Java en Madura 1133 http://proxy.handle.net/10648/f77c0d7a-c5dd-4216-aed4-fe3f1e6fd054 Overzicht van de gebeurtenissen in en rond Malang tot juli 1946. 1946 1 stuk 1134 http://proxy.handle.net/10648/d74e52d2-661e-42e3-afa1-44dbe5144b65 Rapport over de wreedheden in Surabaja begaan tijdens de bersiap-periode. 1946 1 stuk 1135 http://proxy.handle.net/10648/b96e9443-501c-4e3f-99c5-981634dc06fa Verslag betreffende de ontwikkeling van de bestuursorganisatie in Surabaja en het daaromheen liggende beschermde gebied. 1946 1 omslag 1136 http://proxy.handle.net/10648/1a72c758-d208-4593-a00a-59ddb0d711cf Verslagen over de politieke situatie in Malang en Surabaja. 1946 okt-nov 1 omslag 1137 http://proxy.handle.net/10648/5c432bce-a134-4d9c-96cb-1cf14c7b1184 Stukken betreffende de Madurese onafhankelijkheidsbeweging Persatuan Kebangsaan Madura en de ontwikkeling van de politieke situatie op Madura. 1947 1 omslag 1138 http://proxy.handle.net/10648/d19c6bdf-0ae7-4fb4-b646-877c40db873d Rapporten van het Kantoor Algemene Politie Oost-Java over de politieke situatie. 1947 1 omslag 1139 http://proxy.handle.net/10648/4dfadc60-baee-408a-9cb9-0bc47f9a88ea Rapport van dominee Hamel over de bersiap-periode in Sidoardjo. 1947 1 omslag 1140 http://proxy.handle.net/10648/553e2a0d-64ee-4e76-bfe0-0da08354bef8 Maandverslag uitgebracht door het Hoofd Tijdelijk Bestuur Surabaja over de situatie in de afdeling Buitendistricten. 1947 mei 1 omslag 1141 http://proxy.handle.net/10648/7f97bb45-12d0-4094-9fc0-bf008f220da4 Stukken betreffende de politieke situatie en de organisatie van de rechtsbedeling in Oost-Java. 1947-1949 1 pak 1142 http://proxy.handle.net/10648/d0093078-a97d-4dd8-9d80-e57bf03876bb Stukken betreffende de activiteiten van bewoners van de Bawean-eilanden, die verblijf houden in Singapore. 1948 1 omslag 1143 http://proxy.handle.net/10648/0c273edb-b59f-47b3-a427-e2c71b402c53 Politieke verslagen Oost-Java uitgebracht door het Korps Algemene Politie Surabaja. 1948 1 omslag 1144 http://proxy.handle.net/10648/10f498a8-fa7f-4e3c-92a6-53c65619c829 Rapporten betreffende de ontwikkeling van de guerilla activiteit in Oost-Java. 1948-1949 1 omslag E. Sumatra 1145 http://proxy.handle.net/10648/aaa66ce7-e930-4412-a5fa-7dfa4fd179a0 NEFIS-rapporten inzake de politieke situatie op Sumatra. 1946 1 omslag 1146 http://proxy.handle.net/10648/ab3fec40-9258-47f5-ae0b-d0d22c147ce3 Politieke verslagen over Sumatra uitgebracht door de CCO-AMACAB, later de RECOMBA Sumatra. 1946 jan - 1948 nov 1 pak 1147 http://proxy.handle.net/10648/2c622817-cbcc-43dc-a9bb-7ebbee52aa34 Stukken betreffende de z.g. Afscheidingsbeweging op Sumatra. 1947 1 omslag 1148 http://proxy.handle.net/10648/f72de8e6-3cef-4bf2-a3b8-93ec782b9764 Stukken betreffende de politieke situatie en de organisatie der rechtsbedeling op Sumatra, met reisrapporten en verslagen. 1947-1948 1 omslag 1149 http://proxy.handle.net/10648/5d0631aa-5ef3-4e11-9587-40316bcb8770 Nota's van de Regeringscommissaris voor Politieke Zaken op Sumatra, dr J.J. van der Velde. 1947-1948 1 omslag 1150 http://proxy.handle.net/10648/b09c097c-ec89-40ba-b7f4-06508d8042a9 NEFIS-rapport over de politieke toestand in de oliegebieden op Sumatra. 1948 apr 1 omslag 1151 http://proxy.handle.net/10648/1d9f31ca-5ef7-490f-bf0c-6b2da76bc009 Halfmaandelijkse verslagen uitgebracht door het Binnenlands Bestuur op Sumatra. 1948 1 pak 1152 http://proxy.handle.net/10648/dd15366d-3cc8-4816-88f9-2d3b61f28e9d Rapporten van de Territoriaal Bestuursadviseur Benkulen over de algemene politieke situatie in zijn gebied. 1949 1 omslag 1153 http://proxy.handle.net/10648/4c70bd45-6797-4d33-bda3-30a8f12638f8 Algemene verslagen en situatieoverzichten betreffende Sumatra. 1949 jan-mrt 1 omslag F. Noord- en Oost-Sumatra 1154 http://proxy.handle.net/10648/8e784b42-91c9-4daf-a8ec-d56f2fc16121 Politiek-economisch verslag over Noord-Sumatra, opgesteld door het NEFIS-Buitenkantoor te Medan. 1946 1 omslag 1155 http://proxy.handle.net/10648/d8a9f1e4-5576-410a-9cf7-cda1ff57fa9e Stukken betreffende de gebeurtenissen in Pidië en het verdwijnen van het gezag de Oeleëbalangs in dat gebied, het z.g. Tjumbe-conflict. 1946 1 omslag 1156 http://proxy.handle.net/10648/b1e2d321-e34a-474a-84f4-35f21ab695b5 Politieke en economische verslagen betreffende Noord-Sumatra. 1946-1947 1 omslag 1157 http://proxy.handle.net/10648/8ca2a9c3-2e8b-44e7-a3ec-80644ecbdf34 Stukken betreffende de sultansmoorden aan de Oostkust van Sumatra en de terugkeer van familie van de sultan van Deli naar Medan. 1947 1 omslag 1158 http://proxy.handle.net/10648/18d96233-b449-4272-9a5b-fe84958d46da Politieke verslagen uitgebracht door de resident ter Oostkust van Sumatra. 1947 sep-okt 1 omslag 1159 http://proxy.handle.net/10648/1c70db5a-a6fb-445a-8623-1d4a4d71a79e Stukken inzake een perscampagne onder Chinezen in Medan en de algemene politieke situatie aldaar. 1948 1 omslag 1160 http://proxy.handle.net/10648/ac4ed21d-ccc9-4939-9120-cccc555eab35 Nota getiteld De sociale revolutie ter Sumatra's Oostkust. 1948 1 omslag 1161 http://proxy.handle.net/10648/f9863065-a138-4993-aeb2-8b6fd9564faf Politieke verslagen betreffende de Oostkust van Sumatra. 1948 1 omslag 1162 http://proxy.handle.net/10648/6565c7ed-446a-404c-93ac-2af8ca8e2495 Rapporten over de situatie ter Oostkust van Sumatra en in Tapanuli. 1948 sep, 1949 jan 1 omslag 1163 http://proxy.handle.net/10648/8245080a-3b7a-4b27-a599-46ebf71445a4 Stukken betreffende de op de olievelden Air Molek bij Indragiri aangebrachte vernielingen. 1948-1949 1 omslag 1164 http://proxy.handle.net/10648/4b0f8aeb-9604-4e4a-b686-22f9212fca68 Rapporten van de Territoriaal Bestuursadviseur ter Oostkust van Sumatra over de algemene politieke situatie in zijn gebied. 1949 1 omslag G. Sabang 1165 http://proxy.handle.net/10648/50ed7246-dc7e-4eb4-a4fd-07b8d5a52092 Verslag over de situatie in Atjeh, uitgebracht door de CO-AMACAB. 1946 1 stuk 1166 http://proxy.handle.net/10648/02aca0e2-fe8e-4ba0-84a9-b54cda90a945 Politieke verslagen uitgebracht door de CO-AMACAB, later het Hoofd Plaatselijk Bestuur op Sabang. 1946-1949 1 omslag H. Sumatra's Westkust 1167 http://proxy.handle.net/10648/fcd4003f-3ffe-4e12-998f-1fd7bfcee948 Dagrapporten van het NEFIS-Buitenkantoor te Padang. 1946 1 omslag 1168 http://proxy.handle.net/10648/e2df3140-5d25-4eda-9ebf-7ea4f5e17eea Rapporten van het Hoofd Tijdelijke Bestuur te Padang over de aldaar gehouden politieke en militaire besprekingen met republikeinse autoriteiten. 1946-1947 1 omslag 1169 http://proxy.handle.net/10648/735f8713-764a-47aa-bbd7-4ff14726441b Politieke rapporten betreffende Sumatra's Westkust. 1946-1948 1 pak 1170 http://proxy.handle.net/10648/00c63d8b-daa0-4d8c-8707-4ab5ad5ca82d Rapport inzake het bezoek van de Amerikaanse militaire missie aan Padang. 1947 okt 1 stuk 1171 http://proxy.handle.net/10648/156e5984-2546-4bd1-bcc1-2f8738e1aac4 Verslagen betreffende de politieke situatie in Padang. 1948 1 omslag 1172 http://proxy.handle.net/10648/af2a39f4-a9d5-4a56-ab7c-34a55c91cda6 Rapporten van de Territoriaal Bestuursadviseur Sumatra's Westkust over de algemene politieke situatie in zijn gebied. 1949 1 omslag 1173 http://proxy.handle.net/10648/152b0813-f86a-4350-b60e-e75397bf561f Correspondentie met de vertegenwoordiger van de Procureur-Generaal in Padang over de ontwikkelingen ter Sumatra's Westkust. 1949 jan-mrt 1 omslag I. Zuid-Sumatra 1174 http://proxy.handle.net/10648/93916e14-6825-4b51-84c8-3b569c77c56e Rapport over de situatie in Palembang tijdens de bezetting en in de periode tot eind 1945. 1945 dec 1 omslag 1175 http://proxy.handle.net/10648/2ec35506-b31f-406f-9974-33c6809ef707 Verslagen inzake de politieke ontwikkeling in Zuid-Sumatra. 1946-1948 1 pak 1176 http://proxy.handle.net/10648/ac4b185b-fac2-4687-9b52-5367bad4d4f6 Stukken betreffende de situatie in de nieuw bezette Lampongse Districten. 1949 1 omslag J. Riouw en Onderhorigheden 1177 http://proxy.handle.net/10648/07093891-c5c7-41c5-9d08-1e6c01ea0bad Stukken betreffende de inrichting en de activiteiten van de Politieke Inlichtingendienst (PID) op Billiton. 1946 1 omslag 1178 http://proxy.handle.net/10648/109cbe51-2329-4eb1-b1de-7d5bec89f8f6 Verslagen betreffende de residentie Bangka en Billiton. 1946-1948 1 omslag 1179 http://proxy.handle.net/10648/aaa027da-d0c5-4c18-b57e-06f94efd6704 Veertiendaagse rapporten over de situatie in Riouw, uitgebracht door het Kantoor Algemene Politie te Singapore. 1947 1 omslag 1180 http://proxy.handle.net/10648/48f49d50-f6b2-45a9-9078-8cce854025bc Situatierapporten betreffende Bangka, Billiton en Riouw, met name in verband met republikeinse propaganda-activiteiten aldaar. 1947 1 omslag 1181 http://proxy.handle.net/10648/b1c4b813-ff34-4a87-94bb-43edff039382 Halfmaandelijkse rapporten over de residentie Riouw uitgebracht door de Commissaris van Politie, verbonden aan het consulaat-generaal in Singapore. 1947 jan - 1948 apr 1 pak

Ontbreekt: 2e helft jan 1947, 2e helft feb 1947 en 1e helft mrt 1947.

1182 http://proxy.handle.net/10648/f687d98f-8ac3-4d5a-8d27-74d0631f251e Stukken betreffende de sultanaatsbeweging op Riouw. 1947-1948 1 omslag 1183 http://proxy.handle.net/10648/45511ee8-006b-4c41-bc0f-61981890998b Rapport van de Officier van Justitie in Riouw over de eventuele bezetting van Kwale Enok. 1949 1 omslag 1184 http://proxy.handle.net/10648/b493f470-cd17-4238-b43c-849a974e5a46 Report on Indragiri, area Sumatra, in het Engels gesteld rapport, voornamelijk over de economische activiteiten in het Indragiri-gebied. z.j. 1 deel
K. Borneo 1185 http://proxy.handle.net/10648/d257af2d-c1c6-406b-aebb-0977a09c4d65 Rapporten betreffende rampokpartijen op Borneo. 1946 1 omslag 1186 http://proxy.handle.net/10648/6c863ac0-d63a-4cb8-a197-d0f5532ef4be Politiek en economisch verslag betreffende de residenties Zuid-, Oost- en West-Borneo. 1946-1948 1 pak 1187 http://proxy.handle.net/10648/d45eace1-0d8a-4ffa-a567-322a0591bde1 Stukken betreffende de in Sambi op Borneo gedropte republikeinse parachutisten en de in Pontianak ontdekte activiteiten van de republikeinse Field Preparation. 1947-1948 1 omslag 1188 http://proxy.handle.net/10648/ad2892ee-60d4-4029-b8c3-22c85adaa5a7 Ingekomen verslagen van de Officieren van Justitie in Pontianak en Bandjermasin van aanhangige politieke kwesties. 1948 1 omslag 1189 http://proxy.handle.net/10648/392c8f84-71f5-47da-97a0-930482e1f137 Stukken betreffende de activiteiten van verschillende strijdgroepen op Borneo. 1948 1 omslag 1190 http://proxy.handle.net/10648/4883f528-f451-4360-b02c-1a1ec0d266bc Stukken betreffende de politieke situatie in Balikpapan, Samarinda en Pontianak. 1948 1 omslag 1191 http://proxy.handle.net/10648/ef1672df-63f9-4a06-8ff4-60facfd3ae90 Politieke verslagen betreffende Borneo. 1948 1 omslag 1192 http://proxy.handle.net/10648/cccf25bf-836c-48b1-8892-7a46f4870227 Briefwisseling met de Officieren van Justitie en het Binnenlands Bestuur inzake de ontwikkelingen op Borneo. 1949 jan-mei 1 omslag L. West Borneo 1193 http://proxy.handle.net/10648/75cf99c7-fcf3-40b2-a193-ba6247b08293 Ingekomen verslag van het NEFIS-detachement in Pontianak over de situatie in West-Borneo. 1945 nov 1 omslag 1194 http://proxy.handle.net/10648/40e8785f-1dbb-446e-a439-d202b74ebae8 Rapport over de situatie der Chinezen op West-Borneo, voor tijdens en na de Japanse bezetting. 1946 1 stuk 1195 http://proxy.handle.net/10648/ce1bdf37-78f2-41f0-ba96-0046be1b0fab Politieke verslagen betreffende de Westerafdeling van Borneo. 1946 aug-okt 1 omslag 1196 http://proxy.handle.net/10648/01ad66af-f055-4e9a-9359-c442e08fb71c Algemeen overzicht uitgebracht door de resident van West-Borneo. 1947 jul-dec 1 omslag M. Zuid-Borneo 1197 http://proxy.handle.net/10648/905c621a-72da-4675-9959-9fc4d155e9f4 Stukken betreffende de opstandszaak te Kota Waringin en de ongeregeldheden te Sampit en Marabahan. 1945 1 omslag 1198 http://proxy.handle.net/10648/22ec0728-d2c2-42a1-90f6-74f35d17c327 Briefwisseling van de Procureur-Generaal met de CO-NICA te Bandjermasin naar aanleiding van het maandverslag van laatstgenoemde. 1946 mei-jul, sep 1 omslag 1199 http://proxy.handle.net/10648/c6cd927b-038a-4616-b4a4-72224373f253 Stukken betreffende een opstand in Bandjermasin. 1946-1948 1 omslag 1200 http://proxy.handle.net/10648/35dc035e-e303-411e-9be0-461362a7c973 Rapporten en verdere stukken betreffende de algemene en politieke situatie in Zuid-Borneo. 1947-1948 1 pak 1201 http://proxy.handle.net/10648/dad2723c-9bf0-4261-8d9f-bfc6fc8f659c Ingekomen rapporten van de vertegenwoordiger van de Procureur-Generaal in Zuid-Borneo en verdere stukken over de situatie aldaar. 1949 jul-okt 1 omslag N. Oost-Borneo 1202 http://proxy.handle.net/10648/00a78c9e-f74a-429f-bfab-5a9be7c47621 Stukken betreffende juridische en politieke kwesties in Oost-Borneo. 1946 1 omslag 1203 http://proxy.handle.net/10648/390f7530-28ee-4f27-b1e1-ec02adc68d28 Stukken betreffende de ontwikkeling van de politieke situatie in Samarinda, Oost-Borneo. 1946-1947 1 omslag 1204 http://proxy.handle.net/10648/2c701213-a994-4f31-81f6-c0658ece9fd5 Algemene, politieke en economische verslagen uitgebracht door de resident van Oost-Borneo. 1946-1948 1 pak O. Celebes 1205 http://proxy.handle.net/10648/7be2af97-b590-4e5b-a6f2-45c90d020748 Stukken betreffende de politieke situatie in Zuid-Celebes en de activiteiten van de Partai Nasional Indonesia (PNI) aldaar. 1946 1 omslag 1206 http://proxy.handle.net/10648/e3645b54-027f-411e-8072-a9841b27fbdb Rapport van het gewezen districtshoofd van Tonsea over de politieke situatie in de Minahassa en inzake de muiterij onder Manadonese militairen. 1946 1 stuk 1207 http://proxy.handle.net/10648/3ef84794-f949-4717-b15a-62040ad3c865 Uittreksel uit een verslag van J. Manoppo over de situatie in Noord-Celebes. 1946 1 omslag 1208 http://proxy.handle.net/10648/ce06be1b-0fd2-45a8-b1dc-224105b528e6 Rapport inzake de Seinen-Undo, een Japanse jeugdbeweging op Celebes. 1946 1 stuk 1209 http://proxy.handle.net/10648/4c99b42e-9760-4471-8c7a-34e8015502a2 Rapport van de assistent-resident van Poso over de ongeregeldheden te Kolonodale. 1946 1 omslag 1210 http://proxy.handle.net/10648/c88ddc28-5cc1-450d-a831-add2c333dd44 Rapporten betreffende de situatie in Makassar. 1946 1 omslag 1211 http://proxy.handle.net/10648/7722be07-c6dd-49fb-a71f-5e68af1640d2 Politieke verslagen betreffende de residentie Manado. 1946-1948 1 omslag 1212 http://proxy.handle.net/10648/dcecc38b-305e-4e64-ae87-f0d11cc4dad7 Stukken betreffende de invoering en latere opheffing van de Staat van Oorlog en Beleg in de residentie Zuid-Celebes. 1946-1948 1 omslag 1213 http://proxy.handle.net/10648/8eb92b61-cdeb-4b56-bb6a-fd6d91abef56 Stukken betreffende de ontwikkeling van de politieke situatie in de Minahassa sedert de Japanse inval. 1946-1948 1 omslag 1214 http://proxy.handle.net/10648/3b116e37-2edc-44b5-a6cb-63f4c3edc022 Stukken betreffende de opstand tegen het Nederlandse gezag, uitgaande van het zelfbestuur van Luwu op Celebes en de berechting van de aanstichters. 1946-1948 1 omslag 1215 http://proxy.handle.net/10648/93e4b3e7-23b1-4111-8abb-fb2506feea3c Persoonlijke briefwisseling van de Procureur-Generaal met mr J. Barendrecht, hoofd van het Parket in Makassar, over de situatie op politiek en justitieel gebied op Celebes. 1947 1 omslag 1216 http://proxy.handle.net/10648/74ded05e-23b0-4138-89d4-497fcf8d0223 Politieke verslagen uitgebracht door de resident van Zuid-Celebes. 1947-1948 1 omslag 1217 http://proxy.handle.net/10648/1b61de9a-949f-4931-9cf9-2934d2cb0a8f Stukken betreffende de arrestatie van dr G.S.S.J. Ratulangi en de daarop gevolgde werkstakingen op Celebes en de internering van een aantal stakers. 1948 1 omslag

Zie tevens inv.nr 292.

1218 http://proxy.handle.net/10648/de0a3459-a102-4776-a3cd-2d62f2dc4b6f Notitie inzake de republikeinse politiek ten aanzien van Celebes en de positie van dr G.S.S.J. Ratulangi. 1948-1949 2 stukken 1219 http://proxy.handle.net/10648/307c7b64-8b35-4c4e-9ba2-2af8538489c8 Briefwisseling inzake de veroordeling van de leider van de opstand in Gorontalo in december 1945. 1948 jun-jul 1 omslag 1220 http://proxy.handle.net/10648/cdcdce71-f8ac-4ee4-8e16-caaa4fd2c5b8 Stukken betreffende de preventieve censuur op de pers in de residentie Manado, met politiek verslag [december 1948]. 1948-1949 1 omslag 1221 http://proxy.handle.net/10648/23218426-88c7-4d69-9b52-23e98126e1fa Stukken betreffende de vervolging van republikeinse ondergrondse acties in Makassar. 1948-1949 1 omslag 1222 http://proxy.handle.net/10648/adee8fef-96eb-431f-890e-b891548df898 Stukken betreffende de politieke situatie in de Minahassa, met name betreffende de afscheidingsbewegingen en verzetsacties aldaar. 1949 1 omslag
P. Molukken 1223 http://proxy.handle.net/10648/b092c831-5341-4d23-944f-a56231e0bd7e Stukken betreffende de Zuid-Molukkenraad en de toetreding van Ambonnezen tot de Angkatan Pemuda Indonesia Ambon. 1946 1 omslag 1224 http://proxy.handle.net/10648/fd7c5568-6076-4418-85e2-31354d7af8d5 Stukken inzake de uitlatingen van de commandant van H.M. Banckert over de houding van de sultan van Ternate. 1946 1 omslag 1225 http://proxy.handle.net/10648/ca285a73-1559-4851-9c9d-83e0c18548cb Stukken betreffende de vervolging van de aanstichter van de poging tot opstand te Sabatai, afdeling Morotai. 1946 1 omslag 1226 http://proxy.handle.net/10648/9c775338-52c3-4269-b44c-51eedca1fbc8 Stukken betreffende de staatkundige ontwikkelingen op Ternate en de Noord-Molukken. 1946-1948 1 omslag 1227 http://proxy.handle.net/10648/fef1d9c8-6ec0-4764-9f3b-18c62943144c Politieke verslagen uitgebracht door de resident der Zuid-Molukken. 1947 1 omslag 1228 http://proxy.handle.net/10648/087357e3-29d1-453f-99b3-caeb219fac5e Stukken betreffende de incidenten in Patani en Gebe op Ternate veroorzaakt door een godsdienstige stroming, aangevoerd door hadji Piloli. 1947 1 omslag 1229 http://proxy.handle.net/10648/be2f1809-f8cb-4b4c-8004-f04b8ff3a88e Politieke verslagen uitgebracht door de resident der Noord-Molukken. 1947 okt-nov 1 omslag 1230 http://proxy.handle.net/10648/8608c494-0a31-4469-82fa-7fd46e42defe Stukken betreffende de politieke situatie op Ambon. 1948 1 omslag 1231 http://proxy.handle.net/10648/6949b432-1233-4e0f-a017-855e75c26d61 Stukken betreffende de militaire bezetting op Ternate. 1948 1 omslag 1232 http://proxy.handle.net/10648/cdccc705-0713-417a-8f2b-dceef8d0ec91 Briefwisseling inzake de rellen op Ternate na het optreden van militairen van de Koninklijke Landmacht aldaar. 1948 mrt-jun 1 omslag Q. Timor en Onderhorigheden 1233 http://proxy.handle.net/10648/80b93992-53d9-4166-a977-d63dada70a39 Politieke en economische verslagen over de residentie Timor en onderhorigheden. 1946-1948 1 omslag R. Bali en Lombok 1234 http://proxy.handle.net/10648/701421ea-6f7f-4519-b1af-d15765c93e89 Wekelijkse militaire inlichtingenrapporten opgemaakt door het Troepencommando op Bali en Lombok en verdere stukken inzake de militaire situatie. 1946-1948 1 pak 1235 http://proxy.handle.net/10648/0086c5c2-f086-4ac5-9f56-03ab4b856847 Politiek verslagen betreffende Bali en Lombok. 1946-1947 1 omslag 1236 http://proxy.handle.net/10648/6bdf4a72-61d5-4ba1-b5ee-2aeeeb3c14ef Stukken betreffende de berechting van verzetslieden op Bali, met bijbehorend politiek verslag betreffende Bali en Lombok [nov 1948]. 1948-1949 1 omslag S. Nieuw-Guinea 1237 http://proxy.handle.net/10648/cfe73f0f-7494-4407-91dc-3e25a40126d9 Stukken betreffende verdachte personen en activiteiten in Merauke. 1945 1 omslag 1238 http://proxy.handle.net/10648/2c8b06c8-03f1-43cb-820c-e0dcd5f7caad Processen-verbaal van verhoor met bijbehorende stukken betreffende Indonesiërs gearresteerd in verband met een poging tot opstand in Nieuw-Guinea. 1946 1 pak

Nummer vervallen: betreft archivalia afkomstig van het Hoog Militair Gerechtshof in Batavia. Deze zijn ingevoegd in de inventaris van de Indonesische Krijgsraden, zie inventaris 2.09.19.

1239 http://proxy.handle.net/10648/ad47de56-360d-497d-af6b-5e40e4d645a9 Rapporten inzake de militaire situatie op Nieuw-Guinea; met begeleidende brief van het Kabinet van de Legercommandant. 1946 mei-jun 1 omslag 1240 http://proxy.handle.net/10648/ac45423d-55ad-4a27-9645-66f97c4de1f5 Stukken betreffende het onderzoek naar opstandige republikeinse bewegingen in Hollandia, mede in verband met de opstand van Javanen aldaar. 1946-1947 1 omslag 1241 http://proxy.handle.net/10648/60a8aa01-5150-46d4-88a3-4395e684c40f Stukken betreffende opstandige bewegingen in Hollandia, waarbij de bestuursassistent Lucas Jouwe betrokken was. 1946-1948 1 omslag 1242 http://proxy.handle.net/10648/e328813f-a871-4c5d-91e3-d30a9b214fdc Stukken betreffende een geheim complot voor het voeren van gewelddadige acties in Sorong, waar personeel van de Nederlandse Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij bij betrokken was. 1946-1949 1 omslag 1243 http://proxy.handle.net/10648/fb329207-96a6-4ebe-9e7f-fc1acecf8240 Politieke verslagen betreffende de residentie Nieuw-Guinea. 1947 sep-nov 1 omslag 1244 http://proxy.handle.net/10648/f00f7434-43c3-40de-9dd4-31a4815f706b Stukken betreffende een op Biak ontdekte samenzwering. 1948-1949 1 pak
4.6.3.6 Landelijke rapportages 1245 http://proxy.handle.net/10648/8b87d251-8937-4bfe-bd2d-9b59c53914c1 NEFIS-nota over de politieke ontwikkelingen in Indonesië tot ca. 1944. 1945 1 deel 1246 http://proxy.handle.net/10648/ec9a6ae9-9202-492a-9e4a-2044768c2a0a Overzicht van de algemene politieke situatie, 4e week van oktober 1947. Doorslag. 1947 1 stuk 1247 http://proxy.handle.net/10648/fb96376d-91e7-4784-aa4f-fd0f1c2175f9 Rapport over de situatie in de door de Nederlandse troepen gecontroleerde gebieden op Java en Sumatra. 1948 1 omslag 1248 http://proxy.handle.net/10648/439b31bc-9503-43a2-b8e5-1263efd5987c Rapporten en verdere stukken betreffende de Negara Indonesia Timur en Kalimantan Barat. 1948 1 omslag 1249 http://proxy.handle.net/10648/cf271a2b-e2f3-46a3-8180-b01bc660c872 Memorandum van generaal S.H. Spoor over de ontwikkelingen op militair en politiek gebied. 1948 1 stuk 1250 http://proxy.handle.net/10648/fd94d34a-ae7c-461f-a61e-fdb8a51dd149 Rapport over de ontwikkeling van de situatie in Oost-Indonesië, uitgebracht door de NEFIS. 1948 1 stuk 1251 http://proxy.handle.net/10648/124e775d-fc91-46e0-9838-70a70fd4459f Rapporten over de algemene politieke situatie op Java en in de Buitengewesten. 1948-1949 1 omslag 1252-1263 Dagrapporten van de Sectie Inlichtingen van de Generale Staf. Stencil. 1949 12 omslagen 1252 http://proxy.handle.net/10648/ebca3b76-bcd2-44dc-b775-47bf86b515d9 1949 jan 1253 http://proxy.handle.net/10648/2a81e755-c433-4c87-abf6-27387378c695 1949 feb 1254 http://proxy.handle.net/10648/a2080c58-9207-4f4b-bbe8-f4e4da6e5464 1949 mrt 1255 http://proxy.handle.net/10648/78c3414d-075c-4f02-9d54-5b3b9d0e9101 1949 apr 1256 http://proxy.handle.net/10648/817cd4ea-4337-4b4d-80bd-179fd56693f5 1949 mei 1257 http://proxy.handle.net/10648/4a5c3c87-f3b7-4a70-8ece-793a05e8c150 1949 jun 1258 http://proxy.handle.net/10648/867dbe73-ffcc-44d5-b67a-41014446afa2 1949 jul 1259 http://proxy.handle.net/10648/a86b710f-fb89-4d50-a168-b0f6d29836e6 1949 aug 1260 http://proxy.handle.net/10648/23a3f95d-194b-4373-af9d-99f3f19485a8 1949 sep 1261 http://proxy.handle.net/10648/c80afaad-bee3-40b3-8400-fde2cc2cef21 1949 okt 1262 http://proxy.handle.net/10648/274c2487-a135-4525-a062-ae6d3c353e68 1949 nov 1263 http://proxy.handle.net/10648/9dca0529-0997-4330-a0fa-ad143f18bd93 1949 dec 1264 http://proxy.handle.net/10648/70f6ab8a-c969-4906-8e41-b29eb31cedeb Stukken betreffende de veiligheidstoestand en de politieke ontwikkeling in Indonesië in het algemeen, Sumatra, Borneo en Oost-Indonesië. 1949 1 omslag 1265 http://proxy.handle.net/10648/a60ceff4-4f29-4c0f-b76d-3f62f593c7ea Verslagen inzake de door drs Wahban Hilal, adviseur voor Islam Zaken, gemaakte reizen over Java en in Oost-Indonesië. 1949 1 omslag 1266 http://proxy.handle.net/10648/0a305957-a52d-4176-9ce3-4f72d5d7f528 Beoordeling van de Toestand, weekrapporten uitgebracht door het Kabinet van de Legercommandant. 1949 feb-nov 1 pak 1267 http://proxy.handle.net/10648/283c6dae-6c53-4cea-96b3-f8042a575b04 Rapporten van de RECOMBA Oost-Java inzake de toenemende onrust aldaar. 1949 jan 2 stukken 1268 http://proxy.handle.net/10648/5051e92e-6829-42d4-af61-7b6666218a91 Politieke dagrapporten opgesteld door het Parket van de Procureur-Generaal, de z.g. Moment-rapporten P.G., bevattende excerpten uit van diverse zijden ingekomen berichten. 1949 sep-nov 1 omslag
5. BEMOEIENIS MET HET JUSTITIEEL APPARAAT 5.1 Rechterlijke macht 1269 http://proxy.handle.net/10648/58eaad3e-f0bf-4f0d-b93d-0205dedcde09 Stukken betreffende de na-oorlogse rechterlijke organisatie. 1944-1946 1 omslag 1270 http://proxy.handle.net/10648/1ee65201-dfd7-4704-9dde-612f60fd1826 Stukken betreffende een verzoek van de Partai Indonesia Merdeka Ambon tot plaatsing van een Indonesisch jurist bij de rechterlijke macht op Ambon. 1946 1 omslag 1271 http://proxy.handle.net/10648/362cb62b-6946-422d-9005-1658b61635a9 Stukken betreffende de rechterlijke organisatie en het vervolgingsbeleid in Zuid-Celebes. 1946 1 omslag 1272 http://proxy.handle.net/10648/9c808392-3739-47fb-acff-c849b23546c4 Stukken betreffende de personele bezetting van rechtbanken, landraden etc. 1946-1947 1 omslag 1273 http://proxy.handle.net/10648/9ec64678-e292-4cad-8781-d9b968b8d4e8 Stukken betreffende de organisatie en werkzaamheden van de rechterlijke macht op Java. 1946-1948 1 omslag 1274 http://proxy.handle.net/10648/c586e14f-8f03-4d4a-aa97-53fa7ec76b48 Stukken betreffende het herstel van de rechterlijke organisatie in de nieuw bezette gebieden, de vernieling van archieven en gebouwen van de Landraden door de Nederlandse troepen. 1947 1 omslag 1275 http://proxy.handle.net/10648/9131d1e8-e5cc-4ec8-b2fc-0168d890d3c7 Stukken betreffende de organisatie van de rechterlijke macht en het opsporings- apparaat in Tomohon. 1947 1 omslag 1276 http://proxy.handle.net/10648/930e9a97-ee3f-4f27-9eb7-8ff076854667 Stukken betreffende de rechterlijke organisatie en het opsporingsapparaat in Oost-Borneo. 1947 1 omslag 1277 http://proxy.handle.net/10648/9bee6e5f-9241-4619-a70b-996fe559c6c4 Stukken betreffende het verzoek tot verbetering van het salaris van jonge substituut officieren van justitie in Semarang. 1947 jan 1 omslag 1278 http://proxy.handle.net/10648/f04b9810-7d51-4a35-a1c3-b74d4860ef91 Stukken betreffende de invoering van een rechterlijke organisatie in de nieuw bezette gebieden van Midden-Java, met name in Jogjakarta en Surakarta. 1948-1949 1 omslag 1279 http://proxy.handle.net/10648/3ca9d960-e557-4f2f-ad30-a9109c0e9495 Stukken betreffende de rechterlijke organisatie in Bantam. 1949 1 omslag 1280 http://proxy.handle.net/10648/68a61a86-adf0-4fa2-b988-b29d5e250c6f Stukken betreffende de rechterlijke organisatie in het RECOMBA-gebied in Oost-Java. 1949 1 omslag 1281 http://proxy.handle.net/10648/1449f3c5-c08c-4471-a098-f80bcc4570c4 Stukken betreffende het ontslag van mr P. Okma, procureur-generaal van Pasundan. 1949 1 omslag 1282 http://proxy.handle.net/10648/d1e09ec3-ee02-4a68-906f-cbc4fefbc5d0 Stukken betreffende de rechterlijke organisatie in Midden-Java. 1949 1 omslag 5.2 Militaire justitie 1283 http://proxy.handle.net/10648/84c24d00-76a5-41c7-8bf4-c087c5c5d581 Stukken inzake de competentieregeling van de bijzondere/temporaire krijgsraden en de positie van de president en leden daarvan. 1945-1947 1 omslag 1284-1329 Stukken betreffende excessen begaan door Nederlandse militairen in Nederlands-Indië in de periode 1945-1950. 1945-1950 [1969] 46 omslagen

Inv.nr 1284 betreft een lijst opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 1969 in het kader van het archiefonderzoek betreffende excessen begaan door Nederlandse militairen in het voormalig Nederlands-Indië in de periode 1945-1950.

1284 http://proxy.handle.net/10648/cbfaa8cf-a7d8-4ef7-84cb-78b8bec6e200 Beschrijvende lijst van de archivalia betreffende door Nederlandse militairen bedreven excessen, aangetroffen in de archieven van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, van de Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië, van de Algemene Secretarie en van de NEFIS, met index, 1969. 1 deel 1285 http://proxy.handle.net/10648/79d0cd72-8f6e-426e-887d-4b7355af7393 Circulaire van de legercommandant betreffende de gedragslijn bij arrestaties en verhoren. 1286 http://proxy.handle.net/10648/d8fedd85-cd0d-402d-b489-fb936cbdfabb Richtlijnen van de Legercommandant ter beteugeling van excessen. 1287 http://proxy.handle.net/10648/5f98a5ac-a584-497a-9582-895679ed0a3f Rapportage van de auditeur-militair bij de Krijgsraad te velde in Batavia inzake tegen Nederlandse militairen ingestelde strafvervolging wegens excessief optreden op Java.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1288 http://proxy.handle.net/10648/8ec0bd76-33d7-4afc-a0b3-67136890b13a Overzicht van de werkzaamheden verricht door de Krijgsraad bij de Mariniersbrigade in Nederlands-Indië. 1289 http://proxy.handle.net/10648/bb8fff22-23b4-44a4-a9f7-8adede6d302b Kranteberichten inzake door Nederlandse militairen gepleegde wreedheden. 1290 http://proxy.handle.net/10648/969cec3a-b74f-42af-9a59-da2120047e53 Behandeling van beschuldigingen van wreedheden begaan door Nederlandse militairen. 1291 http://proxy.handle.net/10648/c7ebad2a-ca03-4cee-94bb-58153b9c9c48 Mishandeling van gevangenen door Nederlandse militairen.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1292 http://proxy.handle.net/10648/d6d73cb1-4197-4015-a83f-b4d33d03c4f5 Door KNIL militairen bedreven excessen.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1293 http://proxy.handle.net/10648/53e42ef6-d3b4-48d6-aba0-b74a43755ba4 Diefstal en verduistering gepleegd door Nederlandse militairen. 1294 http://proxy.handle.net/10648/2d891433-4664-4e12-8a57-f1e138be0cd2 Beweerde roof en doodslag op een Chinees kind door Nederlandse militairen. 1295 http://proxy.handle.net/10648/d593370b-e69a-48d6-be21-c2cb8b2bac67 Mishandeling van Chinezen door Nederlandse militairen. 1296 http://proxy.handle.net/10648/fd386b02-989b-4029-a9b6-d864b5a096a1 Klachten over het optreden van het Korps Speciale Troepen in Malang. 1297 http://proxy.handle.net/10648/42110b09-e347-46ec-b0fc-0b9a11c5fe47 Fusilleren door Nederlandse militairen van gevangenen te Malang.

Bevat foto's van lijken.

1298 http://proxy.handle.net/10648/4555b8b7-3eaa-44ee-839d-04fb0d1f07ca Doodschieten van een gevangene door de militaire commandant te Ampah.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1299 http://proxy.handle.net/10648/7d5f2444-665d-4915-922f-2b4ad4ba35b1 Door een Nederlands militair doden van een gevangene te Kintelan. 1300 http://proxy.handle.net/10648/1a4907f7-a29a-46de-9225-526d4eef67b3 Excessief optreden van Nederlandse militairen in de kampong Bintang Mas.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1301 http://proxy.handle.net/10648/845447af-2e78-47ea-8486-12c1ac4665bf Excessief optreden van een patrouille van de Mariniersbrigade te Sempolan.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1302 http://proxy.handle.net/10648/f04b24b3-7635-44af-9c7e-d59f934931d6 Excessief optreden van Nederlandse militairen tegen gevangenen te Djember en Jogjakarta. 1303 http://proxy.handle.net/10648/7375fe2c-7a8c-4d83-a12f-e027eb8ea593 Executie van de Indiër Shanmugan te Tandjung Pura door Nederlandse militairen.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1304 http://proxy.handle.net/10648/a35cf787-1d89-4540-ab0e-9b730d0b30b1 Executie van gevangenen zonder voorafgaand onderzoek of proces te Krawang. 1305 http://proxy.handle.net/10648/c9b7f2fc-2fc5-459b-896b-f5f1508dceec Mishandeling van gevangenen door militairen van de Inlichtingendienst te Gombang.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1306 http://proxy.handle.net/10648/58f5ccfa-0942-49c8-8381-7298a26be6f8 Klacht wegens het mishandelen van een gevangene op Midden-Java.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1307 http://proxy.handle.net/10648/556ecc31-14c9-4ca1-ac5d-ab1de0392d34 Mishandeling van een arrestant te Tjililitan, Batavia.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1308 http://proxy.handle.net/10648/d0d5d2c5-9078-4b4c-b2fd-faae13cbeb47 Neerschieten van enkele verdachte personen door Nederlandse militairen in Pekalongan en Tegal.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1309 http://proxy.handle.net/10648/4a396425-25fa-466c-92b0-5772b5b2fd99 Klachten over mishandeling van koelies in de haven van Tandjung Priok.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1310 http://proxy.handle.net/10648/5dc12b7e-6ef6-431e-a667-d6d43db45028 Klachten tegen het optreden van Nederlandse militairen te Kaliurang.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1311 http://proxy.handle.net/10648/2bd53bd2-6eb5-4829-a36a-d708ac38b4f4 Door de KNIL eenheid Gadjah Merah in het regentschap Purbalingga bedreven excessen.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1312 http://proxy.handle.net/10648/372eb477-3e53-4dc1-8150-0cfc6f4d7e61 Misdragingen van Nederlandse militairen bij de bezetting van Pesing. 1313 http://proxy.handle.net/10648/eb6850eb-95d1-4b0a-a36e-55d4a5e22589 Excessief optreden van Nederlandse militairen te Tjiledug-Losari. 1314 http://proxy.handle.net/10648/7b58073b-eb58-4eb6-8ce6-de9f32348518 Klacht van de regent van Sukabumi inzake door eenheden van het Nederlandse leger, de Rode Baretten, bedreven excessen te Sukabumi. 1315 http://proxy.handle.net/10648/eae06f25-bcdd-4be7-8483-61686b8b43e5 Plunderingen door Nederlandse militairen op Midden-Java. 1316 http://proxy.handle.net/10648/f91afba6-431c-40b2-965e-f72d785c209b Plundering van pandhuizen door Nederlandse militairen op Midden-Java. 1317 http://proxy.handle.net/10648/da4fb069-08e0-4fa7-8ec5-66de7b92adf3 Neerschieten van arrestanten in het kamp Lowokwaru. 1318 http://proxy.handle.net/10648/ab2030b5-f5f2-462e-8a23-717f332eb6e0 Mishandeling van drie Chinese kooplieden te Surabaja. 1319 http://proxy.handle.net/10648/abd489a4-de66-4d20-bfc2-e4589c158c4d Beweerde massamoord in de Kampong Dam in Oost-Borneo. 1320 http://proxy.handle.net/10648/e4905eba-0e67-4909-a245-c3144a0eea00 Doden van gevangenen door een Nederlandse patrouille op Borneo.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1321 http://proxy.handle.net/10648/e0067614-0988-4d36-9068-192325c8c8a0 Mishandelen van een arrestant door Nederlandse militairen te Sintang op Borneo.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1322 http://proxy.handle.net/10648/eab36f73-5022-4708-a183-eb3db38c0108 Mishandeling van arrestanten te Bandjermasin op Zuid-Borneo. 1323 http://proxy.handle.net/10648/60f4341b-a383-4761-8d78-18d973c5481d Doodschieten van de Chinees Yauw A Fan door een Nederlands militair te Bandjermasin.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1324 http://proxy.handle.net/10648/c0182717-1cc6-4c08-94a1-d773e5488a92 Zuid-Celebes, door Nederlandse militairen bedreven excessen.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1325 http://proxy.handle.net/10648/5a8f2357-a44d-4d0a-8ab5-bb7e699cc3e6 Zuid-Celebes Affaire. 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1326 http://proxy.handle.net/10648/81b89872-8ec5-4414-898f-09e3c1dfebc6 Afbranden van huizen te Sungei Luar door Nederlandse militairen.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1327 http://proxy.handle.net/10648/3d0115b3-0bd6-4ffa-b7b7-02da046a172f Klachten tegen het optreden van militairen van het Korps Speciale Troepen te Rangat (Indragiri).

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1328 http://proxy.handle.net/10648/a84ca8c7-a58a-4327-ba47-bb71ff12c931 Dodelijke mishandeling van een gevangene op Noord-Sumatra.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1329 http://proxy.handle.net/10648/7513de4c-31e6-47c0-9137-704638c62316 Klachten over het optreden van Nederlandse militairen ter Sumatra's Oostkust.
1330 http://proxy.handle.net/10648/4150b1d8-4dec-4a86-aec9-a0c8d46d5dc0 Stukken betreffende de vervolging van de soldaat B. Keyman wegens het neerschieten van de op Riouw geïnterneerde Javaan Sujarno Wiroatmodjo. 1946 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1331 http://proxy.handle.net/10648/ea3722b5-4c30-492f-9244-d135b7948302 Stukken betreffende gevallen van sabotage bij de Afdeling Militaire Luchtvaart. 1946 1 omslag 1332 http://proxy.handle.net/10648/3cd1afac-ec29-4ec5-b609-24f537236e30 Stukken betreffende de uitoefening van het standrecht door militairen en de bevoegdheid van krijgsraden ten aanzien van feiten waarvoor in Nederland het Buitengewoon Strafrecht van toepassing is. 1946 1 omslag 1333 http://proxy.handle.net/10648/5c1dabe1-2799-4509-8d7f-6a463effce5a Circulaire van de Procureur-Generaal inzake de berechting van militairen door Temporaire Krijgsraden. 1946 1 omslag 1334 http://proxy.handle.net/10648/41a15bf7-95ee-447d-8eb5-8cad3b28f69a Stukken betreffende de massale dienstweigering van KNIL-militairen in Australië en incidenten in de kampen Casino en Lytton. 1946 1 omslag 1335 http://proxy.handle.net/10648/f3104fb6-b1bc-49c8-883d-7d815d93ad9e Stukken betreffende de moord op een inspecteur van politie door leden van een stoottroepeenheid in Manado. 1946 1 omslag 1336 http://proxy.handle.net/10648/3c94ff9e-8404-476d-ac58-43c31f7c191a Vonnissen van de Temporaire Krijgsraad te Tandjung Pinang op Riouw. 1946 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1337 http://proxy.handle.net/10648/b5030cc2-37d4-42a2-acf9-06138de36521 Stukken betreffende de berechting van politieke gevangenen door de Temporaire Krijgsraad te Surabaja. 1946-1947 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

1338 http://proxy.handle.net/10648/0b8e7601-fb2c-45f5-81a5-5eec0e50f9cb Vonnissen en processtukken van de Temporaire Krijgsraden te Semarang en Denpasar. 1946-1947 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

1339 http://proxy.handle.net/10648/fbdf6fd8-d796-4b90-a29b-8cbb08604c2f Stukken betreffende de door de Krijgsraad in Australië veroordeelde Indonesiërs. 1946-1948 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

1340 http://proxy.handle.net/10648/cb87520a-ba05-4295-9bc7-ae0a800040d8 Stukken inzake diverse krijgsraadzaken in verband met gedrag van militairen tijdens de Japanse inval en na de Japanse capitulatie. 1946-1948 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

1341 http://proxy.handle.net/10648/171f0039-d318-4dff-b07e-c2165c7cc69f Stukken betreffende het onderzoek naar strafbare gedragingen van enige militairen tijdens de Japanse inval in 1942. 1947 1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

1342 http://proxy.handle.net/10648/a1a47014-0fad-472c-9425-48e72f36aa5a Stukken betreffende het gedrag van de auditeur-militair bij de Temporaire Krijgsraad te Ambon. 1947 1 omslag 1343 http://proxy.handle.net/10648/ecc480d5-a746-4cef-9589-258515a2fc83 Stukken betreffende het justitieel onderzoek naar frauduleuze handelingen van de reserve-kapitein F.A. Jacobs. 1947 1 omslag 1344 http://proxy.handle.net/10648/dafadea8-229f-412a-875b-1c2dd4549ecc Stukken betreffende gedeserteerde Duitse, Japanse en Brits-Indische militairen. 1947 1 omslag 1345 http://proxy.handle.net/10648/f44dc592-4456-4599-acff-1e8d71d9c89d Stukken betreffende het justitieel onderzoek naar mogelijke corrupte handelingen van de reserve-kapitein P.J. Rings. 1947 1 omslag 1346 http://proxy.handle.net/10648/643d6030-3c53-404d-935a-88f6caf40726 Stukken betreffende de arrestatie, verhoor, internering en in vrijheidsstelling van gevangenen door militaire instanties. 1947-1948 1 omslag 1347 http://proxy.handle.net/10648/d12ef357-190d-4fbf-86e7-585b73a6db4e Stukken betreffende de regeling inzake de arrestatie van burgers door militairen in door Nederland gecontroleerd gebied. 1948 jun-nov 1 omslag 1348 http://proxy.handle.net/10648/dfded822-389d-4c5e-9d30-ee237c6036fd Concept van een rondschrijven van de territoriale troepencommandant Oost-Java inzake de behandeling van door het leger gemaakte gevangenen. 1948 1 omslag 1349 http://proxy.handle.net/10648/1a069ff9-7971-4398-b93b-b313e479be33 Stukken betreffende de vervolging van een KNIL-militair die zich aan diefstal en roof zou hebben schuldig gemaakt. 1948 1 omslag 1350 http://proxy.handle.net/10648/99054f7a-a484-4ead-a195-880ebe608633 Stukken betreffende het plan tot instelling van een Indonesische Kamer van het Hoog Militair Gerechtshof. 1948 nov 1 omslag 1351 http://proxy.handle.net/10648/b8e38355-91be-4295-883a-1b00288309d1 Stukken betreffende de instelling en activiteiten van Bijzondere Krijgsgerechten. 1948-1949 1 omslag
6. OVERIGE BEMOEIENISSEN 6.1 Staatkundige en bestuurlijke aangelegenheden 6.1.1 Staatkundige aangelegenheden 1352-1356 Stukken betreffende Linggardjati-overeenkomst. 1947 5 omslagen 1352 http://proxy.handle.net/10648/d5f18ee7-caad-49eb-aebc-04976edfcfff Foto's van de ondertekening van de Linggardjati-overeenkomst. 1353 http://proxy.handle.net/10648/4efb86e5-0c82-442d-9ec5-5289ef47d1b6 Nummer niet gebruikt. 1354 http://proxy.handle.net/10648/40b4221d-5f71-467c-ba76-9b4b555b831f Overzicht inzake het standpunt van diverse Indonesische verenigingen en organisaties met betrekking tot de ontwerp-overeenkomst van Linggardjati. 1355 http://proxy.handle.net/10648/35101a14-0896-469b-8e9f-ee94a30e1dad Tekst van een lezing van Kolonel Warners over de staatkundige verhoudingen na Linggardjati. 1356 http://proxy.handle.net/10648/58e3e39f-70c2-4d74-ba6e-72ff08f93b6d Ontwerp-overeenkomst van Linggardjati. 1357 http://proxy.handle.net/10648/b3402436-a41b-4606-9ba6-435e0fd215c8 Nota inzake de opvattingen van ds S. Verkuijl en dr J.W. Meijer Ranneft inzake de te varen koers in het conflict met de republiek. 1946 1 omslag 1358 http://proxy.handle.net/10648/4825940d-0f01-435c-8694-3aba9bc1fbe7 Conclusies en Resoluties en verdere stukken inzake de Malino-conferentie. 1946 1 omslag 1359 http://proxy.handle.net/10648/fa7b44eb-f019-4177-8d55-9360040c7e2d Reisverslag van J. Eisenberger van zijn dienstreis naar Zuid-Borneo ter voorbereiding van de Denpasar Conferentie. 1946 1 omslag 1360 http://proxy.handle.net/10648/783ed0c9-8ba8-485f-a7ee-2f1259f851f4 Stukken betreffende de Pangkal Pinang Conferentie. 1946 1 omslag 1361 http://proxy.handle.net/10648/6e21ef37-37b2-421f-bee0-a3a6cfa797e5 Tekst van een redevoering van het gewezen Volksraad-lid Prawoto Soemodilogo over de oplossing van het geschil met de republiek. 1946 aug 1 stuk 1362 http://proxy.handle.net/10648/a6db4704-4171-4491-a44a-00caa261531a Teksten van de interviews van Radio Batavia naar aanleiding van het bezoek van een Nederlandse delegatie onder leiding van dr P.J. Koets aan de republiek in Midden-Java. 1946 sep 1 omslag 1363 http://proxy.handle.net/10648/51d65fad-a70a-44c2-9772-bed6b36527a2 Rapport van de Algemene Politie Batavia inzake de republikeinse reaktie op de akties van het Komité Indonesia Sarikat (KIS). 1947 dec 1 stuk 1364 http://proxy.handle.net/10648/7d37d541-b7c4-47c0-a4ba-cc39061f52df Notulen van de vergaderingen van de Joint Committee for Civil Affairs gehouden in Palembang. 1946 nov - 1947 feb 1 omslag 1365 http://proxy.handle.net/10648/8a9ec78d-89a4-484d-9be0-901c48cf0989 Stukken betreffende de behandeling van politieke gevangenen, met naamlijsten van vermiste c.q. ontvoerde en geïnterneerde personen en andere kwesties besproken in de sub-commissies I en II van de Commissie van Goede Diensten, inzake de politieke toepassing van het bestand. 1946-1947 1 omslag 1366 http://proxy.handle.net/10648/a86f274a-127d-41e1-b79b-b7db30e41f2d Artikelen uit De Nieuwsgier inzake activiteiten van de militaire waarnemers van de Consulaire Commissie. 1947 1 omslag 1367 http://proxy.handle.net/10648/b7ff5412-3ad9-4c8e-aca8-8d3ea24c9be6 Stukken betreffende het door republikeinse delegatieleden gemaakte misbruik van de verleende onschendbaarheid. 1947 1 omslag 1368 http://proxy.handle.net/10648/2e3581c3-fd04-447d-be84-cc7c1c8223d5 Mededelingen van het secretariaat van de Commissie Generaal, stencil nrs 1-15. 1947 1 omslag 1369 http://proxy.handle.net/10648/45b9a134-1cbc-40d8-8bc8-15255847fa6c Kranteartikel houdende een kort verslag van de missie Idenburg. 1947 1 omslag 1370 http://proxy.handle.net/10648/edb623c7-548e-4bb0-adfd-c1064ab2e24e Stukken betreffende de uitwisseling van krijgsgevangenen met de republiek. 1947 1 omslag 1371 http://proxy.handle.net/10648/617637bb-9799-45b1-afa8-897e2f582f6b Artikelen van het interview met de hoogleraren Posthuma en Verzijl, adviseurs van de Commissie-Generaal, waarin zij hun kritiek uiten op het regiem Van Mook-Schermerhorn. 1947 mei 1 omslag 1372 http://proxy.handle.net/10648/5360ba33-87fb-4b7a-a332-dbcc5fa1c639 Stukken betreffende de samenstelling en activiteiten van de republikeinse delegatie in de onderhandelingen met Nederland. 1947-1948 1 omslag 1373 http://proxy.handle.net/10648/93161f83-896e-47a1-bf1c-ec62486e6ecd Stukken betreffende de Grondwet van Indonesië, de politieke programma's van de diverse politieke partijen, alsmede republikeinse en Nederlandse wetsontwerpen inzake de nationaliteitskwestie. 1947-1949 1 omslag 1374 http://proxy.handle.net/10648/9fe7bd47-059c-487e-b774-149ba60925bb Stukken betreffende de te Bandung gehouden West-Java Conferenties. 1947-1948 1 omslag 1375 http://proxy.handle.net/10648/a5e18640-8ef9-4b00-8b63-d93135c88b07 Stukken betreffende de totstandkoming, de interpretatie en de uitvoering van de Renville-overeenkomst. 1948 1 omslag 1376 http://proxy.handle.net/10648/369758d7-f8ea-4aba-afac-29268b38d56a Naamlijst van de leden van de republikeinse delegatie in de onderhandelingen met Nederland. 1948 1 omslag 1377 http://proxy.handle.net/10648/b9ba67f1-a88d-4663-975c-be7b8292a1a2 Documentatie over de interim-regering van Indonesië. 1948 1 omslag 1378 http://proxy.handle.net/10648/d63fcfb8-973b-41a4-a153-76b3b26b150b Stukken betreffende de ontwikkelingen rond het plan Cochran. 1948 1 omslag 1379 http://proxy.handle.net/10648/a2b61a3f-19b6-45a3-82db-2334c48e54b2 Rapport inzake de visie van Mohammed Hatta, Leimena en Djuanda inzake de toekomstige politieke ontwikkelingen. 1948 1 stuk 1380 http://proxy.handle.net/10648/a02dffe4-4c53-494b-89da-99d7875e0644 Stukken betreffende de toelating van de republikeinse delegatie in Batavia en het delegatieverkeer tussen Batavia en Jogjakarta. 1948 1 omslag 1381 http://proxy.handle.net/10648/817ca1cb-36f7-48ea-91e2-356b464f872b Stukken betreffende de Singapore Federation of Trade Unions en hun houding ten opzichte van het Indonesisch conflict. 1948 1 omslag 1382 http://proxy.handle.net/10648/0c7f7a04-a5f5-4333-a585-4f343a905ce9 Stukken betreffende de Bondowoso-conferentie. 1948 1 omslag 1383 http://proxy.handle.net/10648/c12f266e-d4bc-4526-b250-c5dce0e0fedd Kranteartikelen over het bezoek aan Indonesië van een delegatie uit het Nederlandse Kabinet. 1948 1 omslag 1384 http://proxy.handle.net/10648/facd7d30-d38a-4470-b979-7ee4cb51bc02 Aide-memoire en verdere stukken naar aanleiding van de besprekingen te Kaliurang. 1948 1 omslag 1385 http://proxy.handle.net/10648/eba962c6-1e33-40ea-8d72-e0c64c2c7893 Stukken betreffende de voorbereidingen van de in Jogjakarta te houden besprekingen. 1948 1 omslag 1386 http://proxy.handle.net/10648/74b41d53-5965-4431-a808-44e0d19f9078 Stukken betreffende het Centraal Comité Daerah Istimewa Djakarta. 1948 1 omslag 1387 http://proxy.handle.net/10648/64ee6852-2ce4-454c-a483-0231b4fb22cb Petitie van het Centraal Comité Daerah Istimewa Djakarta aan de Voorlopige Federale Regering van Indonesië, verzoekende om een aparte status voor Batavia en Ommelanden en de aanwijzing van deze stad als hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. 1948 1 omslag 1388 http://proxy.handle.net/10648/69b9d404-3924-4741-8940-02ade4216268 Buitgemaakte republikeinse stukken betreffende de besprekingen in Kaliurang. 1948 1 omslag 1389 http://proxy.handle.net/10648/55027b28-b8fa-4c71-b131-7372ec6b607e Stukken betreffende de goodwill-missie van een delegatie van de Negara Indonesia Timur naar Jogjakarta. 1948 1 omslag 1390 http://proxy.handle.net/10648/23ae187e-7f28-4667-8a43-d17306b5015e Notulen van de op 29 april 1948 in Jogjakarta gehouden vergadering van de republikeinse delegatie. 1948 1 omslag 1391 http://proxy.handle.net/10648/89488d4c-c6c2-496d-9f52-b76d9b429dcc Stukken betreffende het incident bij de aankomst van de Nederlandse delegatie in Jogjakarta. 1948 1 omslag 1392 http://proxy.handle.net/10648/c9a6e188-de3e-40d2-9f29-5b7ad25337be Nota houdende een overzicht van de gebeurtenissen tijdens de 3e West-Java Conferentie, opgesteld door resident J.M.J. Morsink. 1948 1 omslag 1393 http://proxy.handle.net/10648/b1779f8a-e430-4f16-8f1d-8c90e94b2c54 Stukken betreffende de samenstelling van de United Nations Commission for Indonesia (UNCI) en haar commissies. 1949 1 omslag 1394 http://proxy.handle.net/10648/0d7aa2ca-758b-42eb-866a-0cad5330a5bd Persreacties op de vorming van een interim-regering. 1949 1 omslag 1395 http://proxy.handle.net/10648/54b36bc3-9810-4ed3-bc92-a3cba8d07638 Tekst van een onderschept republikeins telegram inzake de uitvoering van de cease-fire order. 1949 1 stuk 1396 http://proxy.handle.net/10648/ff323bf2-68e7-4a46-b5dc-3375f067a257 Nota van mr P. Okma over de politieke ontwikkelingen. 1949 1 omslag 1397 http://proxy.handle.net/10648/d1127fd7-9490-487c-9d21-8b2b85d77fce Stukken betreffende de instelling van de staat Zuid-Borneo. 1949 1 omslag 1398 http://proxy.handle.net/10648/33e51e5b-3f9f-4c89-8f50-5ce002053c68 Stukken betreffende de houding van de Amerikaanse leden van de UNCI ten aanzien van de Indonesische kwestie en hun 'bewerking' van de rapporten van de militaire waarnemers. 1949 1 omslag 1399 http://proxy.handle.net/10648/87bbf13d-be0d-4943-9b0d-6a68e66d805f Verslag van de dienstreis van de controleur voor Chinese Zaken in Pontianak, S. Meyer, naar Batavia en Singapore. 1949 okt 1 omslag 1400 http://proxy.handle.net/10648/e2df6ae7-e21f-4d6d-8b35-a9f2a040c261 Verslag van de besprekingen in Padang in verband met de ontruiming van het TBA-gebied en de overgang van het bestuurlijk en politieapparaat aldaar. 1949 dec 1 omslag 1401 http://proxy.handle.net/10648/25f583bd-9a90-4131-86b9-5af007ac3ccf Naamlijst van de vertegenwoordigende leden van de Dewan Bandjar, de negara Indonesia Timur en de negara Madura. 1948 1 omslag 1402 http://proxy.handle.net/10648/9d026f66-b180-4091-afb8-9b8a9b7e2e49 Hoofdstukken II t/m V van een anoniem manuscript over de Indonesische kwestie. z.j. 1 omslag 6.1.2 Organisatie van het overheidsapparaat 1403 http://proxy.handle.net/10648/7c201875-735f-4617-8051-56d5794f64fd NICA Handboek, Deel I. Stencil. 1945 jun 1 deel 1404 http://proxy.handle.net/10648/fa7addc2-6e75-4660-8dac-67732f621795 Stukken betreffende de te treffen voorzieningen na het opheffen van de AMACAB-organisatie. 1946 1 omslag 1405 http://proxy.handle.net/10648/aead788e-897c-4cae-b184-28031cf62467 Naamlijst van de Chief Commanding Officers (CCO) en de Commanding Officers (CO) van het NICA/AMACAB-bestuur per 5 juli 1946. 1946 1 stuk 1406 http://proxy.handle.net/10648/49ebb1c5-ff7f-4834-a902-126dd2c563bf Circulaire en verdere stukken houdende regelingen en voorschriften voor Nederlands-Indische ambtenaren. 1946-1947 1 omslag 1407 http://proxy.handle.net/10648/bfcedce6-a5ff-414f-9420-852e7b3fcd04 Stukken betreffende de organisatie van de RECOMBA West-Java en de opbouw van het bestuurs- en politie-apparaat. 1947 1 omslag 1408 http://proxy.handle.net/10648/cbc36a99-4d01-4c81-8f3f-1b3c7f1af3a3 Stukken betreffende de samenwerking met republikeinse ambtenaren in het Buitenzorgse. 1947 1 omslag 1409 http://proxy.handle.net/10648/8bd67b1d-80af-4084-8dd2-d764d94f95a4 Stukken betreffende het aan het personeel van het Centraal Burgerziekenhuis verleende oneervol ontslag. 1947 1 omslag 1410 http://proxy.handle.net/10648/ce71ee2f-56ae-405f-a09b-fd589d58d322 Stukken betreffende de status van het personeel van het Rode Kruis. 1947 1 omslag 1411 http://proxy.handle.net/10648/29dacb50-cc77-4fc0-8dc8-ecda1f16d7e8 Briefwisseling van het Hoofd Tijdelijk Bestuur (HTB) Batavia met het HTB Bandung inzake verstrekking van overbruggingskredieten aan inheemse landbouwers. 1947 mrt 1 omslag 1412 http://proxy.handle.net/10648/75473606-9db0-4fce-a773-724ba53eb01b Stukken betreffende de bestuursorganisatie in West-Borneo. 1947-1948 1 omslag 1413 http://proxy.handle.net/10648/a309871f-e7cb-46f6-853e-63f541713f3b Stukken betreffende sollicitaties van Indonesiërs uit republikeinse gebieden die hun werk bij de Nederlands-Indische overheid wensen te hervatten. 1948 1 omslag 1414 http://proxy.handle.net/10648/5585498a-3449-4593-b5e4-d7da601303c6 Stukken betreffende de houding van burgerambtenaren in door Nederland gecontroleerd gebied. 1948 1 omslag 1415 http://proxy.handle.net/10648/a5b83158-99cd-48db-94f6-9a0c28db1f1a Verslagen van de Raad van Departementshoofden en van de Voorlopige Federale Regering. 1948-1949 1 pak 1416 http://proxy.handle.net/10648/8f1fc7c1-061b-430b-b024-33f2c5a85d57 Stukken betreffende de overgang van de Siliwangi Divisie naar de Negara Pasundan. 1949 1 omslag 1417 http://proxy.handle.net/10648/0f9466a0-e4e6-459e-b755-76d971057bee Verslagen van de besprekingen van de Gouverneur van Batavia en Ommelanden met de onder hem ressorterende bestuurs- en politieambtenaren. 1949 1 omslag 1418 http://proxy.handle.net/10648/c9442621-5515-4f29-ac8c-3302dbd4cdd1 Stukken betreffende het voorontwerp van de Garantiewet inzake de rechtspositie van het Nederlands-Indisch overheidspersoneel bij een vervroegde souvereiniteitsoverdracht. 1949 1 omslag 6.1.3 Economische, financiële en sociale zaken 1419 http://proxy.handle.net/10648/8f3246a8-ba1e-4431-a9a5-8f6f540da840 Rapporten betreffende de interneringskampen op Java en in de Buitengewesten, alsmede de kampen op republikeins gebied. 1945-1947 1 omslag 1420 http://proxy.handle.net/10648/04299133-d723-40dd-8066-dc8ee02b9708 Stukken betreffende de vervolging van dr Diapari Siregar en Soetardjo, onder andere inzake hun activiteiten voor het Indonesische Rode Kruis, de Palang Merah Indonesia. 1945-1949 1 omslag 1421 http://proxy.handle.net/10648/51d0e85d-b64a-48f1-b484-252e21b8fcd3 Excerpten uit rapporten inzake de olieterreinen op Sumatra. 1946 1 omslag 1422 http://proxy.handle.net/10648/bc05c76e-9aa0-4b07-a552-aad3361e439a Stukken betreffende de organisatie van de suikercultuur in republikeins gebied op Java. 1946 1 omslag 1423 http://proxy.handle.net/10648/ff55edc1-39d8-443c-97a3-bdc362892f23 Stukken betreffende de vervolging van de ambtenaar dr J.F.N. Tuybens wegens de openbaarmaking van documenten over de internering van Nederlanders in republikeins gebied. 1947-1949 1 omslag 1424 http://proxy.handle.net/10648/b4fd4a6e-7c43-4e2d-8365-64cfe145550d Stukken betreffende de te treffen sociale voorzieningen ten behoeve van oud- cq. uitgewezen republikeinse ambtenaren en hun gezinnen. 1947 1 omslag 1425 http://proxy.handle.net/10648/11afa493-17cd-42cb-9bef-ba4ad17969ec Stukken betreffende de Bank Negara Indonesia en de Handelsbank Batavia. 1947-1948 1 omslag 1426 http://proxy.handle.net/10648/1b797c16-94c0-4723-aa3e-83fa0857c1fa Inlichtingenrapporten betreffende de contacten van de minister van Economische Zaken van de Negara Indonesia Timur, Hoessain, met Soekarno, Sjahrir en Hatta. 1948 2 stukken 1427 http://proxy.handle.net/10648/dceaa61b-46b5-4fa7-afd2-965229cc45f9 Stukken betreffende kaarten van olievindplaatsen op Sumatra en Borneo, die door de republiek ter verkoop aan Amerikaanse oliebedrijven zouden zijn aangeboden. 1948 jun 1 omslag 1428 http://proxy.handle.net/10648/e8d8915f-b93d-40d1-b460-ca765455478f Opgaven betreffende de schepen uit Indonesië, die de haven van Singapore hebben aangedaan in de maanden aug-sep 1949. 1949 1 omslag 1429 http://proxy.handle.net/10648/516dbfe2-ab47-4a72-a9f7-11c0cad509c3 Gegevens betreffende diverse republikeinse handelsmaatschappijen in Indonesië; met lijst. z.j. 1 omslag 6.1.4 Buitenlandse betrekkingen 1430 http://proxy.handle.net/10648/2e4658b3-0bc1-4ba3-b485-ae6613013d21 Nota's inzake de Australische politiek ten aanzien van Indonesië en de actie van de Australische havenarbeiders. 1946 1 omslag 1431 http://proxy.handle.net/10648/184c99a6-1d46-4765-aba7-a5edd79a4f26 Verslagen van de vergaderingen van de Far Eastern Commission. 1947 1 omslag 1432 http://proxy.handle.net/10648/42845138-9d9a-4deb-8d0d-9c50c18ab2e6 Stukken betreffende een lek bij het bureau van de Britse diplomaat Lord Killearn in Singapore. 1947 1 omslag

Zie ook archief Algemene Secretarie, nummer toegang 2.10.14.02, inv.nr 2918.

1433 http://proxy.handle.net/10648/c0ef4a0b-b95f-4f23-9260-e269193c3179 Nota van de NEFIS betreffende de situatie in Singapore. Afschrift. 1947 jan 1 stuk 1434 http://proxy.handle.net/10648/0839d5a2-68b5-4956-8a58-0b1a7a31b98e Inlichtingenrapport over de politiek-economische situatie in Singapore. 1947 okt 1 stuk 1435 http://proxy.handle.net/10648/e5693cda-caa9-4d23-abdb-917f379f9e97 Stukken betreffende de buitenlandse betrekkingen in relatie tot het conflict met de republiek. 1947-1948 1 omslag 1436 http://proxy.handle.net/10648/f10d6847-181f-460a-a41b-b803a603af70 Stukken betreffende de situatie in Birma en de erkenning van de republiek door dit land. 1948 1 omslag 1437 http://proxy.handle.net/10648/d3d5fae1-3f22-4802-87b0-9d9732679abc Stukken betreffende de uitbreiding van het Nederlandse gezantschap in Bangkok met een militair attaché. 1948 1 omslag 1438 http://proxy.handle.net/10648/d9cdc6a6-8d6b-4b66-a1db-0c041e5ff679 Nota's inzake de politieke situatie in India en Siam. Stencil. 1948-1949 1 omslag 1439 http://proxy.handle.net/10648/35103d41-bffd-4061-b826-699f20de0776 Stukken betreffende de steunverlening aan de slachtoffers van de strijd in Palestina. 1948 1 omslag 1440 http://proxy.handle.net/10648/2e20d6c6-35ce-40c4-841a-27980dd7f9e6 Stukken betreffende een incident met de behandeling van de post van de Consul van China in Batavia. 1948 1 omslag 1441 http://proxy.handle.net/10648/45eb417e-a751-41ec-941a-9004cf584ada Stukken betreffende de verhouding van Nederlands-Indië tot Australië. 1948 1 omslag 1442 http://proxy.handle.net/10648/55fc6dc6-bb24-4c6c-a17c-25997d9560ea Nota handelend over de Indonesische gemeenschap in Bangkok. 1948 1 stuk 1443 http://proxy.handle.net/10648/6c509a5b-38ce-4dd2-a754-269fec9d6e53 Ingekomen nota's betreffende buitenlandse ontwikkelingen in o.a India, Philippijnen en andere landen. 1948 1 omslag 1444 http://proxy.handle.net/10648/7e262d1b-dd65-4411-9746-0d2339cbc2a4 Nummer vervallen. 1445 http://proxy.handle.net/10648/35980cd5-64cd-436f-99ae-4b5208e0c3e5 Stukken betreffende de situatie in de Maleise Federatie. 1948 1 omslag 1446 http://proxy.handle.net/10648/0e2cb741-4ed8-4f8d-b330-befe5537b007 Stukken betreffende de viering van de installatie van de president van China op 20 mei 1948, de viering van Chinese nationale dagen en Chinees vlagvertoon. 1948-1949 1 omslag 1447 http://proxy.handle.net/10648/9b45fe7f-a6bc-4828-b812-24ab58b02ef3 Stukken betreffende de activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten. 1948-1949 1 omslag 1448 http://proxy.handle.net/10648/e7359019-21f9-4789-82eb-cf91d62a98e2 Kranteknipsels, persuittreksel en verdere berichten verzameld in Singapore. 1948-1949 1 pak 1449 http://proxy.handle.net/10648/3992d13f-45ae-4a7a-a129-95083980356b Stukken betreffende de politieke situatie in Siam en de erkenning van de republiek door de Siamese regering. 1949 1 omslag 1450 http://proxy.handle.net/10648/baa1ce36-20e6-40d7-8612-e52a449cca8a Stukken betreffende de republikeinse berichtgeving naar de in New Delhi gehouden Zuid-Oost Aziatische conferentie en de rol daarbij gespeeld door het lid van de Commissie van Goede Diensten, Critchley en de Amerikaanse intelligence attaché Campbell. 1949 jan 1 omslag 1451 http://proxy.handle.net/10648/ba964585-6da5-45b3-8db0-878284a48f36 Stukken betreffende het verlenen van een visum aan directeuren en vertegenwoordigers van de Chinese Lee Rubber Company en de penetratie van het communisme in Indonesië via het Chinese bedrijfsleven. 1949 1 omslag 1452 http://proxy.handle.net/10648/ed818ef2-89a2-4da1-947a-fa1b09e997c5 Stukken betreffende de houding van de USA ten opzichte van Nederland en het conflict met de republiek. 1949 1 omslag 1453 http://proxy.handle.net/10648/9437b7ca-48b5-4a35-9dfd-dd1dcca97dd2 Stukken betreffende de werkzaamheden van de United States Information Service (USIS). 1949 1 omslag 1454 http://proxy.handle.net/10648/823347d4-ba1e-4421-a868-f1441909d912 Schematisch overzicht van de banden tussen de Amerikaanse inlichtingendienst en revolutionaire groeperingen. 1949 2 stuk 1455 http://proxy.handle.net/10648/c4aacb0c-d9eb-4768-9e90-2bfe23f5b007 Persberichten uit Singapore, ingekomen via de secretaris voor Speciale Diensten verbonden aan het Consulaat-Generaal aldaar. 1949 1 pak 1456 http://proxy.handle.net/10648/56c1495d-51c0-42b9-8292-0ea84db54512 Rapport van de Gezantsschapssecretaris in Bangkok, J. Polderman, over de situatie in de vier zogenaamde Maleise provincies in Siam. 1949 1 omslag 1457 http://proxy.handle.net/10648/5f3bf6ec-be59-4fe3-b339-c0684388e7e3 Stukken betreffende de beïnvloeding van de Chinese bevolking in Indonesië door de politieke ontwikkelingen in China en de activiteiten van het Chinese consulaire korps in Batavia en Medan. 1949 1 omslag 1458 http://proxy.handle.net/10648/16701640-6c23-4cef-8c1f-a488fa6dee8a Inlichtingenrapport van de Marine Inlichtingen Dienst inzake de Britse kroonkolonie Hong Kong. Stencil. 1949 1 stuk 1459 http://proxy.handle.net/10648/e9b6db7e-dea1-4490-81b0-3307ee50976e Stukken betreffende de behandeling van diplomatieke bagage en post. 1949 1 omslag 1460 http://proxy.handle.net/10648/b560e565-1dea-4a90-b327-e9eae638c550 Rapport van de Centrale Militaire Inlichtingendienst inzake de activiteiten van het Consulaat van India in Batavia. 1949 mei 1 omslag
6.2 Voorlichting en propaganda 1461 http://proxy.handle.net/10648/f780b3aa-baa6-4dde-8a91-bb88ad247320 Nota van Ch.O. van der Plas over het gebruik maken van Islamitische voorgangers bij propaganda-acties; met lijsten van door de Japanners getrainde voorgangers. 1946 1 omslag 1462 http://proxy.handle.net/10648/9b311822-038f-4daf-85e7-a79c0e014ff8 Publikatie van de Regerings Voorlichtingsdienst over nieuwsvoorziening, voorlichting en propaganda in Indo-China. 1946 1 omslag 1463 http://proxy.handle.net/10648/210aafc9-4908-4d45-bd86-fea6d7ce7293 Stukken betreffende voorlichtingskwesties. 1948 1 omslag 1464 http://proxy.handle.net/10648/e87c06c0-79bc-4d68-8dec-a940a2fc375f Nederlandse voorlichtingsaffiches verspreid in Midden-Java. [1949] 1 omslag 6.3 Militaire Zaken 6.3.1 Algemeen 1465 http://proxy.handle.net/10648/9de94edf-aed1-412f-a778-187ec442fe95 Richtlijnen, instructies en andere militaire verordeningen. 1947-1948 1 pak 1466 http://proxy.handle.net/10648/8e5f7ffb-44ad-49a1-a8cb-df8388b4170a Stukken betreffende de opbouw van een federaal defensie- en veiligheidsapparaat, het instellen van een coördinerend lichaam tussen leger, bestuur en politie en de oprichting van de zogenaamde Veiligheidsbataljons. 1947-1949 1 pak 6.3.2 Landmacht 1467 http://proxy.handle.net/10648/f1d3b60b-23f5-4706-bc07-79e7a3aa694e Kopieën van een loyaliteitsverklaring van F. Souisa, leider van een groep Ambonnezen en een relaas van de opstand van Ambonnese militairen tegen het Nederlands gezag in augustus 1941. z.j. [1941] 1 omslag 1468 http://proxy.handle.net/10648/798a6730-1702-4775-a11b-125d43c12017 Stukken betreffende het ongedisciplineerd optreden van politie en het leger tegen de Chinese bevolking. 1946 1 omslag 1469 http://proxy.handle.net/10648/e7b065c1-b58b-4bed-bd1b-18ce8c4c7a4a Stukken betreffende diverse aangelegenheden van het KNIL. 1946 1 omslag 1470 http://proxy.handle.net/10648/77cf3c88-4377-4276-b7b0-49b40c76a8d5 Stukken betreffende de formatie van werkbataljons bestaande uit politieke delinquenten, bestemd voor Nieuw-Guinea. 1946 1 omslag 1471 http://proxy.handle.net/10648/ee2ed814-7820-41df-8850-9019b05ab139 Stukken betreffende de berechting van de Manadonese militairen, die deel genomen hebben aan de muiterij te Manado, alsmede de latere eventuele gratiëring. 1946-1949 1 pak 1472 http://proxy.handle.net/10648/448cca33-9225-42f1-984a-665de76de0a3 Teksten van de causerieën ter voorlichting van de officieren van de 7 December Divisie. 1947 1 omslag 1473 http://proxy.handle.net/10648/8bb43d0b-e892-4907-a323-be3476be4be1 Stukken betreffende het gerechtelijk onderzoek naar het overlijden van de Surinaamse militair M. Moll na een vechtpartij in restaurant Polonia in Batavia. 1947 1 omslag 1474 http://proxy.handle.net/10648/bff6e2dc-800f-4e04-bdc5-dfe9edceff3d Briefwisseling inzake de regeling ten aanzien van gewezen militairen van het KNIL, die zich na de bevrijding niet hebben gemeld en de gedragslijn ten aanzien van republikeins gezinde militairen. 1947-1948 1 omslag 1475 http://proxy.handle.net/10648/b5655b5b-a5b0-46b5-b68a-a0aeb877e85b Lijsten van nog op republikeins gebied verblijvende gezinsleden van KNIL-militairen. 1948 1 pak 1476 http://proxy.handle.net/10648/1ec84134-54de-401b-a4a7-9669402e9525 Stukken betreffende de Harer Majesteits Ongeregelde Troepen (HAMOTS) en andere ongeregelde militaire eenheden. 1948 1 omslag 1477 http://proxy.handle.net/10648/f14bf75a-c944-4df0-86ea-1da488d9e6a7 Dagrapporten van het Kantoor Cease-Fire Aangelegenheden van de Generale Staf; genummerd 1-37. 1949 aug-sep 1 pak 1478 http://proxy.handle.net/10648/2ce4d517-fbd8-420d-8939-4a83064806d1 Stukken betreffende de ontruiming van gebieden op Java, Zuid-Borneo en Sumatra. 1949 okt-nov 1 omslag 6.3.3 Marine 1479 http://proxy.handle.net/10648/c45c83bd-6d52-44e4-8c38-3c7b83cf459e Stukken betreffende de door de directeur Economische Zaken, dr J.E. van Hoogstraten, gegeven instructie aan de luitenant-ter-zee, P.H. Bloem, commandant van de basis Hollandia. 1945-1946 1 omslag

Zie omtrent deze kwestie tevens het archief Algemene Secretarie, nummer toegang 2.10.14.01, inv.nr 1514.

1480 http://proxy.handle.net/10648/1bfd0090-3f60-4b7f-a8ea-d51c18acf031 Stukken betreffende de demobilisatie en repatriëring van Indonesische schepelingen bij de Koninklijke Marine. 1946 1 omslag
7 LATER AANGETROFFEN STUKKEN

Betreft in 2002 in depot aangetroffen stukken, die waarschijnlijk op termijn vernietigd hadden kunnen worden. Het is niet mogelijk om deze stukken alsnog in te voegen.

1481 http://proxy.handle.net/10648/11d4cc05-26de-4763-8d17-f08eb9a88b93 Minuut- en conceptbrieven van de procureur-generaal aan de auditeur-militair van de Temporaire Krijgsraad te Bandoeng betreffende tenlastelegging en strafmaat van Achmad Munaf. 1948 november 26 1 omslag 1482 http://proxy.handle.net/10648/c4180ae7-f41c-4df3-973b-aeec1e3d1067 Brief van de directeur van Economische Zaken betreffende berichten over verkoop van textiel door de N.V. Marba aan de Republiek. 1947 december 23 1 stuk 1483 http://proxy.handle.net/10648/38fad107-8cdb-44e1-a09a-41b15783fb3c Stukken betreffende een onderzoek naar de Nederlandse nationaliteit van Ang Kok Djin 1948 1 omslag 1484 http://proxy.handle.net/10648/391251aa-1766-4f68-9107-8b875b4f188e Stukken betreffende een verzoekschrift van Nji Sab'ah namens haar echtgenoot Mohamad Arsad bin Hadji Bandjar 1948 1 omslag 1485 http://proxy.handle.net/10648/14998fcb-c137-473c-8be1-acbcd2e388ce Stukken betreffende een gratieverlening voor militairen door de Temporaire Krijgsraad in Bangkok veroordeeld 1947-1948 1 omslag 1486 http://proxy.handle.net/10648/1a0e4d3c-9239-4d1d-ba13-e44ed7e3f5a1 Geleidebrieven van stukken inzake een onderzoek naar kolonel A. Nel, hoofd van de topografische dienst 1948 3 stukken 1487 http://proxy.handle.net/10648/ca9a73fd-7b6b-4c7f-b341-aa4ad34e3041 Ter kennisneming ontvangen stukken betreffende het doorgeven van berichten van inlichtingendiensten aan regionale bestuursautoriteiten 1948 1 omslag 1488 http://proxy.handle.net/10648/68febd37-752f-4aee-b98e-fe712a1c52a9 Minuut-brief van de Procureur-Generaal aan zijn vertegenwoordiger bij de RECOMBA te Soerabaia betreffende een bericht over politieke gevangenen in Sidoardjo, met bijlagen 1947 december 17 1 omslag 1489 http://proxy.handle.net/10648/5e2f6fd8-0118-4eb7-bada-840264760199 Stukken betreffende het vertrek van enkele republikeinse figuren (Sitoempoel, Sidik en Hajdi Tjik Wan) uit Medan naar Singapore 1947 1 omslag 1490 http://proxy.handle.net/10648/4ff96d22-e3e4-4ab0-b8d4-883067f9b9cb Minuut-geleide brief aan de officier van Justitie te Makassar betreffende wantoestanden in het R.K. Ziekenhuis te Makassar, met bijlage 1947 augustus 23 1 omslag 1491 http://proxy.handle.net/10648/e9e16a00-3427-4f48-aec7-23e57849e3e5 Telegram over een overval door een Indonesische bende op een Nederlandse legereenheid nabij Barabai (Banjermassin) waarbij doden en gewonden zijn gevallen 1947 augustus 8 1 omslag 1492 http://proxy.handle.net/10648/47209e04-68c4-4e75-a50c-0b2ade890cdc Stukken betreffende het verzoek van het Hoofd van de Regeerings Voorlichtingsdienst om strafvervolging n.a.v. een artikel in het tijdschrift "Opbouw" 1947 juli 1 omslag 1493 http://proxy.handle.net/10648/ae48ec8e-c133-4d5c-9e0c-4b08a3b04a1e Staat met gegevens over Hadji Oesman, geinterneerd in het Huis van Bewaring te Soerabaja 1947 mei 17 2 stukken 1494 http://proxy.handle.net/10648/73ea333b-461d-4e8a-af63-3e6d26801d1a Stukken betreffende de levering van trucks en andere auto's aan de TRI 1947 2 stukken 1495 http://proxy.handle.net/10648/7b3d99f8-ad0e-4c4a-8ea1-130c4513865d Stukken betreffende een onderzoek naar de in het dagblad "Ra'jat" gemelde mishandeling van de rijstverkoper Alwi (of Nawani) door Nica-soldaten 1947 1 omslag 1496 http://proxy.handle.net/10648/eacb779c-ba5f-4ac3-828b-b8b799c4504a Stukken betreffende de hervatting van de toezending van rapporting afdeling VI van de NEFIS aan de resident van Riouw 1947 mei 2 stukken 1497 http://proxy.handle.net/10648/1461da29-666c-4ffc-8c37-1f281d427ad8 Stukken betreffende de zaak A.M. Pandjaitan 1947 1 omslag 1498 http://proxy.handle.net/10648/3d9ec3ab-f0d2-4ddd-9caa-368d8c48f01e Stukken betreffende zaak J.W. van Berlo 1947 1 omslag 1499 http://proxy.handle.net/10648/5dd3f8c7-20f7-466e-af17-387d80bdecc5 "Politiek Stemmingsbeeld IV", uitgave van de RVD voor voorlichters 1947 juli 3 1 stuk 1500 http://proxy.handle.net/10648/3d158e5a-365c-40a3-8ad8-f678d7a174c9 Geleidebrieven van verslagen van verhoren van getuigen in de zaak contra dr. Soebowo 1947 1 omslag 1501 http://proxy.handle.net/10648/8495e112-82df-4455-9550-ec9196878ae9 Fragment van tijdschrift "Nieuwsgier" 1947 oktober 21 1 stuk 1502 http://proxy.handle.net/10648/e9fb5d7f-7cd8-4aa7-b905-d9b260d366de Minuut-brief aan het kabinet Luitenant-Gouverneur-Generaal betreffende het informeren van de resident van Zuid-Borneo aangaande een congres van de Oemat Islam te Amoentai 1947 juni 27 1 stuk 1503 http://proxy.handle.net/10648/7f90a020-4bc0-4681-aa4b-aebbbb2f1cec Besluit van de Troepencommandant Oost-Indonesie waarbij luitenant W. Willemse wordt benoemd tot buitengewoon secretaris bij de Krijgsraad te Velde 1947 november 15 1 stuk 1504 http://proxy.handle.net/10648/aec63e7a-a2ce-4c64-b468-c259fdb90da2 Telegram van het Kabinet Legercommandant aan Troepencommandant Noord-Sumatra betreffende krijgsgevangenen Sabang 1947 mei 13 1 stuk 1505 http://proxy.handle.net/10648/0ca538ec-3c99-4685-ae32-7f8275d78360 Telegram van de Nederlands-Indische regering aan het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen betreffende militaire bewaking olievelden Palembang 1946 juli 4 1 stuk 1506 http://proxy.handle.net/10648/751bbea8-5465-4ba3-8957-90aeb2bab6bc Brief van het Troepencommando Oost-Borneo aan het Kabinet Legercommandant aan Troepencommandant Noord-Sumatra betreffende het gedrag van militairen te Melak Oeloe Soengai Mahakan, met geleidebrief 1947 augustus 1 stuk