2.10.14 Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde archieven, (1922) 1944-1950 M.G.H.A. de Graaff, A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1990 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Elena Magnée-Smirnova, 10 oktober 2006 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, Erven B. van der Kamp, Groningen 1898; S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, Rijks Archiefschool, Utrecht 1974; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archivistische Terminologie, Rijks Archiefschool, Utrecht 1975; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 21 maart 2014 6 Bijlagen uit deel 4 ingevoegd door Hans Punt. 19 nov 2013 5 kruisverbanden met 4.ASB in orde gebracht door Gijs Boink. 12 november 2008 4Element [head] verwijderd uit [c0#] binnen [dsc] door Henny van Schie. 15 september 2008 3Bijlage literatuur (uit deel II) ingevoegd door Pauline van den Heuvel. 22 augustus 2008. 2 Bijlage I, Registratuurkenmerken van de dokumenten van de Veiligheidsraad, van de Commissie van Goede Diensten en van de United Nations Commission for Indonesia, 1947-1950, uit 2.10.14.03 bij appendices onder 'fileplan' opgenomen; Bijlage II: Inhoudsopgave van de door het delegatielid Gieben verzamelde stukken beteffende onderhandelingen over de staatkundige verhoudingen, uit 2.10.14.03 opgenomen in 4 x een scopecontent onder inv.nrs. 4510-4513, door Florie Barnhoorn. 29 april 2008 1 Enkele kleine markeringsfouten hersteld door Henny van Schie. Beschrijving van het archief Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij gedeponeerde Archieven Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering 1922-1950 merendeel 1944-1950 K23032 52.50 meter; 3612 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Sommige stukken zijn in het Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief verkeert in een vrij goede materiële toestand. Hierbij dient te worden aangetekend, dat het zeer dunne naoorlogse papier de bundels een rommelig aanzien geeft, waardoor zich sneller dan normaal beschadiging kan voordoen. In de toekomst kan dit problemen gaan opleveren bij intensief gebruik. Nationaal Archief, Den Haag De inventarisnummers 1 t/m 1745 berusten in het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) te Jakarta. Algemene Secretarie van de Gouverneur-Generaal (1942) (1944-1950) Kabinet van de Gouverneur-Generaal en de [later] Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon (1944-1949) Netherlands Indies Government Information Service (1942-1946) Regerings Voorlichtings Dienst (1946-1949) Nederlands-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland (1942-1944) Netherlands Forces Intelligence Service (NEFIS) (1943-1948) Centrale Militaire Inlichtingendienst (CMI) (1948-1949) Medische Coördinatie Raad (1946-1948) Departement van Binnenlandse Zaken (1944-1949) Departement van Gezondheid (1944-1949) Departement van Justitie (1944-1949) Departement van Sociale Zaken (1946-1949) Departement van Verkeer en Waterstaat (1945-1949) Departement van Verkeer, Energie en Mijnwezen (1945-1949) Dienst der Volksgezondheid (1944-1949) Dienst Sociale Zaken (1946-1949) Kantoor voor Japanse Zaken (1942-1949) Nederlandse Delegatie voor de Onderhandelingen met de Republiek Indonesië (1947-1950) Commissie voor de Onderhandelingen met de Republiek Indonesië (1947-1950) Djajadiningrat, Raden Loekman (1942-1944) Ir. Soekarno (1943-1945) Pringgodigdo, Raden Mas A.G. (1944-1945) Rooij, C.C. de (1945-1946) Abbenhuis, Ch.W.A. (1946-1947) Honig, P. (1946-1947) Enthoven, K.L.J. (1947) Het belangrijkste bestanddeel van de in deze inventaris opgenomen archieven wordt gevormd door het Geheim- en Kabinetsarchief van de Luitenant-Gouverneur-Generaal H.J. van Mook en van de Hoge Vertegenwoordigers van de Kroon. Het bevat echter ook bestanddelen van onder meer de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Verkeer en Waterstaat en Sociale Zaken en van diensten zoals de Regeringsvoorlichtingsdienst. Belangrijk onderdeel vormen de archieven van de diverse onderhandelingsdelegaties. Voorts archivalia afkomstig van diverse functionarissen zoals Mr. C.C. de Rooij, Ch. W. A. Abbenhuis, J.H. van Rooijen, Ir. P. Honig, Mr. K.L.J. Enthoven. Het bestand bevat ook veel buitgemaakte archivalia zoals die van Ir. Soekarno, Raden Mas Pringgodigdo en Tan Malakka. Het bestand bevat gegevens over de staatkundige hervormingen en over de diverse politieke partijen in het conflict zoals de Republik Indonesia, de Partai Socialis Indonesia, de Partai Kommunis Indonesia, de Darul Islam, de Mohammadijah, de Sarekat Islam, en hun voormannen zoals Soekarno, Sjahrir, Hatta, Gani, Hadji Agus Salim en over de vele lokale groeperingen. Het bevat ook gegevens over de Japanse bezetting, waaronder een deel van de administratie van het vrouwenkamp Tjideng op Java en gegevens over Japanse oorlogsmisdrijven en de behandeling van krijgsgevangenen. Tenslotte bevat het archief rapportages van het militair en civiel bestuur , inlichtingendiensten en gegevens over militaire operaties, militaire justitie en excessen. Het archief vormt zo een unieke bron voor de geschiedenis van de ontwikkeling van het conflict met de Republiek Indonesië tot en met de uiteindelijke oplossing daarvan de souvereiniteits-overdracht in 1949. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer De Algemene Secretarie

Het administratief apparaat, dat de gouverneur-generaal terzijde stond en waar alle lijnen van het bestuur bijeen kwamen, was de Algemene Secretarie, die als zodanig vanaf 1816 tot 1950 fungeerde, zij het met een korte onderbreking gedurende de Tweede Wereldoorlog. De Algemene Secretarie, die voordien in Buitenzorg huisde, was na de terugkomst van de Indische regering in oktober 1945 tot haar opheffing in Batavia gevestigd.

In de regeringsreglementen vanaf 1818 is nimmer een artikel opgenomen omtrent samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de Algemene Secretarie. Slechts door de vermelding van de secretarissen in diverse artikelen werd zijdelings naar het bestaan van een secretarie verwezen. Door de omstandigheid, dat de gouverneur-generaal de volle verantwoordelijkheid voor het beleid in Nederlands-Indië droeg, werd de omvang van de taak van de Algemene Secretarie bepaald door de omvang van de taak van de gouverneur-generaal in de staatsinrichting. Deze constructie zorgde voor een zeer grote centralisatie van het Indisch bestuur.

De Algemene Secretarie vormde een afspiegeling van de Indische administratie en ieder besluit van enige importantie kwam pas tot stand na examinatie door de gouvernements-secretarissen en commiezen-redacteurs van de Algemene Secretarie. Hierdoor vormde zich een tussenlaag tussen de departementshoofden en de gouverneur-generaal, die grote invloed kon uitoefenen op het regeringsbeleid.

In de na-oorlogse situatie kwam de Raad van Departementshoofden als formeel medewetgevend orgaan dichter bij de gouverneur-generaal te staan, hoewel in de praktijk de groep adviseurs, die Van Mook om zich verenigde, een zeer belangrijke rol ging spelen.

Aan het hoofd van de Algemene Secretarie stond de Algemeen Secretaris met onder hem een aantal gouvernements-secretarissen, waarvan er één de functie van Eerste Gouvernementssecretaris had. Vóór 1942 kende de Algemene Secretarie een bureau-indeling, die er als volgt uitzag:

Afdeling I :Staatkundige, sociale en juridische zaken. Afdeling II :Financiële en economische zaken, met de onderafdeling volkenbondszaken en internationale aangelegenheden. Afdeling III:Personele zaken. Afdeling IV :Archief, expeditie en bibliotheek.

Toen Indië een zelfstandiger positie verkreeg vanwege de bezetting van Nederland, werden in mei 1940 de staatkundige en politieke aangelegenheden ondergebracht bij een nieuw geformeerd Kabinet van de Gouverneur-Generaal. De directeur van dit Kabinet kwam naast de algemeen secretaris te staan. Het Kabinet was niet zozeer een hecht ambtelijk apparaat als wel een "braintrust", die voor haar werkzaamheden kon beschikken over de gehele Algemene Secretarie. In feite vormde de directeur - met de daaraan toegevoegde adviseurs - de politieke afdeling van de Algemene Secretarie en nam hij als zodanig een belangrijk deel van de taak van de algemeen secretaris over. Aldus coördineerde de directeur de politieke arbeid van alle regeringsorganen.

In de na-oorlogse periode is uit de administratie van de Algemene Secretarie geen duidelijke bureau-indeling te herkennen. Na 1945 droeg een ieder, die voorhanden was, zijn speciale kennis bij. Het is niet gebleken, dat hieraan een formele administratieve indeling ten grondslag lag.

De functie van algemeen secretaris werd in de laatste periode achtereenvolgens vervuld door mr J.E. van Hoogstraten (1944-1945), mr K.F.J. Verboeket (1945-1949) en mr E.O. baron van Boetzelaer (1949). Als eerste gouvernements-secretaris is mr E.O. baron van Boetzelaer vrijwel de gehele periode vanaf 1945 in functie geweest. Directeur van het Kabinet waren dr P.J.A. Idenburg (1940-1942, 1945-1946), mr F.M. baron van Asbeck (ad interim 1946) en dr P.J. Koets (1946-1950).

Direct onder de Algemene Secretarie ressorteerden de Regerings Voorlichtings Dienst, het Kantoor Algemene Personele Zaken, het Landsarchief en het Kantoor voor Japanse Zaken, dat in 1945 van de Dienst der Oost-Aziatische Zaken

Voordien ressorterend onder het Departement van Binnenlands Bestuur.

werd afgesplitst.

De Algemene Secretarie handelde na de souvereiniteitsoverdracht de lopende zaken af en werd in juni 1950 opgeheven.

Staatkundige en bestuurlijke organisatie van Nederlands-Indië en Indonesië voor en na 1945 1. De centrale regering

Nederlands-Indië was krachtens de grondwet een autonoom georganiseerde rechtsgemeenschap, waarbij het hoogste gezag was toegekend aan de Kroon en de Staten-Generaal, die tezamen het opperbestuur en de opperwetgeving uitoefenden.

Het opperbestuur omvatte in hoofdzaak: benoeming en ontslag van de gouverneur-generaal; het geven van aanwijzingen en het vragen van verantwoording aan de gouverneur-generaal; het voeren van het buitenlands beleid; het voeren van het oppergezag over de door de Staat aan Nederlands-Indië ter beschikking gestelde militaire macht; het goedkeuren van de door de gouverneur-generaal vastgestelde begroting; het aangaan en garanderen van geldleningen; het uitoefenen van het recht van de munt.

De opperwetgeving betrof in hoofdzaak: de staatsinrichting; de grondslagen voor het financieel beheer; de buitenlandse handel en scheepvaart; uitvoering van internationale overeenkomsten; zaken betreffende nationaliteit en staatsburgerschap; defensie in staatsverband; het regelen van conflicten ontstaan tussen de gouverneur-generaal en de Indische regeringsorganen.

Het algemeen bestuur werd krachtens de grondwet opgedragen aan de gouverneur-generaal en uitgeoefend in samenwerking met de Raad van Nederlands-Indië en de Volksraad en de overige Indische Staatsorganen. Dit algemeen bestuur omvatte de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht. De Indische Staatsregeling kende aan de gouverneur-generaal een aantal bevoegdheden toe waarvan de belangrijkste zijn: het vaststellen van ordonnanties (verordeningen betreffende inwendige aangelegenheden, die niet aan de opperwetgever zijn voorbehouden) met medewerking van de Volksraad; het vaststellen van regeringsverordeningen (uitvoeringsvoorschriften op grond van staatswetgeving en ordonnanties); het uitvoeren van wettelijke bepalingen; het bijeenroepen en het verstrekken van inlichtingen aan de Volksraad; het vaststellen van begrotingen en de begrotingsgoedkeuring, met medewerking van de Volksraad en onder nadere goedkeuring van de opperwetgever; het benoemen en het ontslaan van ambtenaren, voor zoverre niet gedelegeerd aan lagere organen; het voeren van het opperbevel over de in Nederlands-Indië aanwezige land- en zeemacht.

De gouverneur-generaal werd bij het uitvoeren van deze taak terzijde gestaan door de Raad van Nederlands-Indië. Deze Raad, bestaande uit een vice-president en vier tot zes leden, gaf hem advies over alle zaken, die hij, daartoe al dan niet door de wet verplicht, ter beoordeling voorlegde. Bij enkele bestuurshandelingen (externering, internering, dispensatie van regeringsverordeningen, administratief-rechtelijke beslissingen etc.) schreef de wet voor, dat de landvoogd de adviezen van de Raad moest inwinnen. Overigens stond de gouverneur-generaal geheel vrij tegenover de uitgebrachte adviezen. De Raad had het recht ook ongevraagd adviezen uit te brengen. Bij afwezigheid van de landvoogd nam de vice-president van de Raad diens taken waar. Na de oorlog werd dit ambtelijk college niet meer hersteld.

Daarnaast stond hem terzijde een Raad van Departementshoofden bestaande uit de hoofden van acht Departementen van Algemeen Bestuur, waarin alle belangen, die door de gouverneur-generaal verzorgd werden, waren gegroepeerd. De twee militaire departementen stonden onder leiding van de door de Kroon benoemde legercommandant en de commandant zeemacht. De zes burgerlijke departementshoofden, directeuren genoemd, werden benoemd en ontslagen door de gouverneur-generaal en waren aan hem ondergeschikt. De instelling van de departementen en de instructies voor de directeuren werden door de gouverneur-generaal vastgesteld.

De Raad van Departementshoofden kwam voor de oorlog slechts bijeen, als adviezen aan de regering moesten worden uitgebracht, die alle departementen betroffen, zoals het algemene begrotings- en personeelsbeleid. De Raad heeft pas na de oorlog als een permanent college en medewetgevend orgaan een meer organieke taak verkregen in het oorlogs-noodstaatsrecht.

Het algemeen bestuur over Nederlands-Indië werd na 1942 uitgeoefend door dr H.J. van Mook, eerst als minister van Koloniën, later als luitenant gouverneur-generaal. Hij werd aanvankelijk in zijn taak bijgestaan door de Raad van Bijstand voor Nederlandsch-Indische Zaken, waarin zitting hadden mr N.S. Blom, mr D. Crena de Iongh, Raden Loekman Djajadiningrat, prof.mr J. Eggens en mr J.E. van Hoogstraten. Ook Raden Soejono is, zij het korte tijd, lid van de Raad geweest. De Raad zetelde in Londen, maar verloor haar betekenis naarmate haar leden meer en meer verspreid raakten over Australië en Amerika. Alleen Eggens bleef tenslotte in Londen achter.

In Australië was het beheer over de Indische aangelegenheden door Van Mook vanaf april 1942 toevertrouwd aan de Nederlandsch-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland en vormde daar een soort romp-regering met als bevoegdheden alle taken behalve militaire en buitenlandse aangelegenheden. De Commissie stond onder leiding van Ch.O. van der Plas en had als leden mr J.E. van Hoogstraten, Raden Loekman Djajadiningrat en dr R.E. Smits. Haar zetel was in Melbourne, waar het hoofdkwartier van generaal MacArthur zich toen bevond.

Omdat het samengaan van het Indisch bestuur met de Nederlandse regering in de persoon van Van Mook op den duur ongewenst was, werden in 1944 op zijn voorstel een tweetal besluiten genomen, gepubliceerd in de staatsbladen nrs. D 65 en D 66 van dat jaar, bestemd om in werking te treden, zodra er weer van een feitelijk bestuur in Indië zou kunnen worden gesproken. Stb. D65 is op 14 september 1944 van kracht geworden, de datum waarop Van Mook tijdelijk werd belast met de functie van luitenant gouverneur-generaal. Alle bevoegdheden met betrekking tot het algemeen bestuur, gedurende de oorlog uitgeoefend door de minister van Koloniën, gingen over naar de luitenant gouverneur-generaal. Dit werd definitief na Van Mooks aftreden als minister van Koloniën op 23 februari 1945.

Inmiddels was in juli 1944 de Nederlandsch-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland door Van Mook opgeheven. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de eerdergenoemde wetsbesluiten kwam hij kort daarop tot de vorming van de volgende departementen: Justitie, Binnenlands Bestuur, Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat, Onderwijs en Eredienst, Financiën en Oorlog. De zetel van de regering werd overgebracht naar Camp Columbia nabij Brisbane, waarheen ook het hoofdkwartier van generaal MacArthur was verplaatst.

Ook na de terugkeer van de Indische regering naar Batavia bleef de constructie behouden zoals die was vastgelegd bij het Staatsblad D 65 van 1944. Tot de heroprichting van de Raad voor Nederlands-Indië en van de Volksraad is het niet meer gekomen. De Raad van Departementshoofden trad in de plaats van deze colleges in die gevallen, waar de Indische Staatsregeling bij de besluitvorming hun raadpleging vorderde.

Hoewel aan de grondwettelijke status van de Indische regering na 1945 aanvankelijk niets is veranderd, werd reeds in 1942 in de 7 december rede van de Koningin een nieuwe rechtsorde in het vooruitzicht gesteld, welk beginsel in een in 1946 uitgegeven regeringsverklaring nader werd toegelicht. Hieruit ontwikkelde zich in de loop van 1946 een conceptie, waarbij Nederlands-Indië zou moeten worden veranderd in een souvereine staat op federatieve grondslag, die in een Unie met Nederland verenigd zou zijn. De naoorlogse jaren stonden dan ook in het teken van intensief politiek overleg met representatieve figuren uit de Indonesische samenleving, zowel afkomstig uit republikeinse als uit door Nederlandse troepen bezette gebieden, welk overleg vaak de aanzet gaf tot ingrijpende staatkundige hervormingen. Er werden nieuwe staten, negara's, gevormd en autonome gebieden, daerah's, buiten het gebied van de Republik Indonesia, gegrond op het zelfbeschikkingsrecht en gevoed door politieke overwegingen.

Deze staten en autonome ressorten eisten vanzelfsprekend meer invloed op het beleid van de centrale regering en als eerste stap hiertoe werd op 9 maart 1948 een Voorlopige Federale Regering (VFR) ingesteld, die de rol moest vervullen van interim-regering tot het moment waarop de Verenigde Staten van Indonesië (VSI) door alle deelstaten, inclusief de Republiek, zou zijn gevormd. Deze interim-regering bestond uit de luitenant gouverneur-generaal, elf staatssecretarissen-hoofden van Departementen van Algemeen Bestuur, twee staatssecretarissen met een bijzondere taak (Binnenlandse Veiligheid en Zelfbestuurszaken), de Legercommandant en de Commandant Zeemacht. Een derde nog te vormen staatssecretariaat, dat van Buitenlandse Zaken, werd waargenomen door de staatssecretaris voor Opvoeding, Kunsten en Wetenschappen.

In afwachting van een politieke overeenkomst met de Republiek, waardoor deelname van die zijde aan de interim-regering mogelijk zou worden, werden aanvankelijk acht plaatsen in de interim-regering vervuld door Nederlandse functionarissen. Zeven plaatsen werden vervuld door Indonesiërs, die bij de federale staatsopbouw een belangrijke rol hadden vervuld. Aan de ene kant trad de VFR in de plaats van de Raad van Departementshoofden en werd als zodanig ordonnantiewetgever. Formeel kon de VFR, in afwachting van de grondwetsherziening, over geen grotere bevoegdheden beschikken dan de Raad van Departementshoofden (nog steeds hun officiële benaming) bezeten had. Er werd alleen collegialiteit in de praktijk van het bestuur gebracht.

Het ontwerp voor een definitieve regeling werd al spoedig in de VFR behandeld en naar Den Haag gezonden. De vorming van een centrale volksvertegenwoordiging, waarbij alle bevolkingsgroepen in de federatie zouden worden betrokken, zou tenslotte het sluitstuk zijn van de democratische staatsopbouw.

Vervolgens vond in Bandung in mei 1948 de opening van de Federale Conferentie plaats, die tot taak had de toekomstige staatsstructuur van de Verenigde Staten van Indonesië te ontwerpen. Kort daarop kwam in dezelfde plaats de Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) bijeen, een vergadering van de staatshoofden en regeringsleiders van de federale gebieden. Hun bedoeling was een bijdrage te leveren voor het vinden van een regeringsvorm voor de overgangsperiode vóór de souvereine VSI zouden zijn tot stand gekomen. Dit overleg resulteerde in de zg. Bandungse resolutie. Op basis hiervan en van het VFR-ontwerp werden in augustus en september 1948 door de BFO in Den Haag besprekingen gevoerd met de Nederlandse regering. Dit "Haags overleg" resulteerde vervolgens in het Besluit Bewindvoering in Indonesië in Overgangstijd (BIO-besluit). Mogelijkheden om deze nieuwe rechtsorde in te voeren waren in september al voorbereid door toevoeging van een nieuw hoofdstuk aan de Nederlandse grondwet.

Intussen had in oktober 1948 luitenant gouverneur-generaal Van Mook zijn ontslag ingediend. Hij werd opgevolgd door dr L.J.M. Beel met de titel Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon (HVK). Deze titel liep vooruit op de ontwikkeling naar een Nederlands-Indonesische Unie.

Tot een uitvoering van het BIO-besluit is het nooit gekomen, omdat geen overeenstemming met de republiek gevonden kon worden over hun inpassing in het federale bestel. Dit zou de directe aanleiding vormen voor de tweede politionele actie, die in december 1948 werd ingezet. Na tussenkomst van de Veiligheidsraad werden in maart 1949 onder auspiciën van de United Nations Commission for Indonesia (UNCI) in Batavia besprekingen gehouden tussen Nederland en de republiek, die tot het Van Roijen-Roem Akkoord leidden (7 mei) en gevolgd werd door een gemeenschappelijk memorandum over het tijdstip en de voorwaarden van een te houden Ronde Tafel Conferentie (RTC). HVK Beel, die zich niet met dit beleid kon verenigen, diende op 9 mei 1949 zijn ontslag in en werd opgevolgd door dr A.H.J. Lovink.

Na de terugkeer van de republikeinse regering in Djokjakarta en het staken van de vijandigheden kon de RTC op 23 augustus 1949 een aanvang nemen. Begin augustus werd in Djokja en Batavia nog de Inter-Indonesische Conferentie tussen republikeinen en federalisten gehouden ter bespreking van de interne staatkundige structuur en de te volgen procedures bij de RTC. De RTC, die op 2 november 1949 beëindigd werd, resulteerde in het charter van souvereiniteitsoverdracht en het uniestatuut, waarin de Nederlands-Indonesische Unie geregeld werd. In een aantal bijbehorende overeenkomsten werd de overdracht van de diverse landsbelangen geregeld. De formele overdracht van de souvereiniteit vond op 27 december 1949 plaats.

2.De deelstaten

Op 16 juli 1946 kwamen in Malino de afgevaardigden bijeen van alle gebieden van Nederlands-Indië, waar de Indische regering weer de verantwoordelijkheid voor het bestuur had gekregen. De conferentie sprak zich uit voor het beginsel van een Verenigde Staten van Indonesië, in samenwerking met Nederland.

In de in 1946 met de Republik Indonesia gesloten overeenkomst van Linggardjati werd afgesproken, dat dat samenwerkingsverband de Nederlands-Indonesische Unie zou zijn. Over de opzet van de Unie bleef verschil met de Republiek. Inmiddels werd, in overleg met de overige gebieden de opbouw van de federatie ter hand genomen. De staten, negara's, kregen eigen regeringen waarbinnen decentralisatie van bestuur werd toegepast door de vorming van autonome ressorten, daerah's. Hierbij werd, waar mogelijk, rekening gehouden met de wensen van de economisch, etnisch dan wel cultureel bijeenhorende volksgroepen. Overigens werd de politieke opportuniteit hierbij niet uit het oog verloren. Men greep vaak terug op de vooroorlogse indeling in provincies en gouvernementen, op de Zelfbestuursregeling 1938 en op de destijds ingevoerde decentralisatiepolitiek. In diverse conferenties (Pangkal Pinang, Denpasar) en in de met de Republiek gesloten akkoorden (Linggardjati, Renville), werd dit beginsel vastgelegd. Alles bleef echter provisioneel in afwachting van een definitieve regeling.

In de deelstaten, waaraan op grond van de bevoegdheidsregeling bestuurlijke taken, die voordien door de centrale overheid werden uitgeoefend, waren overgedragen, werd een Nederlandse functionaris als vertegenwoordiger van de Luitenant Gouverneur-Generaal (Lt-GG), later de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon (HVK), aangesteld met de titel van Commissaris van de Kroon. In 1949 werd de naam gewijzigd in Gedelegeerde van de HVK. Hij had als taak de belangen van de minderheden te beschermen, steun te verlenen bij de bestuurlijke opbouw en ambtenaren van het land ter beschikking te stellen van het negarabestuur.

In de periode 1946-1949 kwamen de volgende deelgebieden tot stand:

OOST-INDONESIE Indonesia Timur 24-12-1946 JAVA Federaal District Batavia en Ommelanden 11-08-1948 Pasundan 24-04-1948 Djawa Tengah 02-03-1949 Djawa Timur 26-11-1948 MADURA Madura 20-02-1948 SUMATRA Sumatera Selatan 30-08-1948 Sumatera Timur 25-12-1947 Bangka 12-07-1947 Billiton 12-07-1947 Riouw 12-07-1947 BORNEO Kalimantan Barat 12-05-1947 Kalimantan Timur 12-05-1947 Kalimantan Tenggara 27-03-1947 Dajak Besar 07-12-1946 Bandjar 14-01-1948 Kota Waringin 18-01-1948 Oost-Indonesië

Als resultaat van de Denpasar Conferentie is de negara Indonesia Timur als eerste deelstaat van de toekomstige VSI op 24 december 1946 tot stand gekomen. Daarbij werd een voorlopige bevoegdheidsafbakening tussen de centrale overheid en Oost-Indonesië vastgesteld, die in de daarop volgende maanden uitgewerkt werd in de overdracht van de tot dan toe centraal uitgeoefende bevoegdheden. De staat bestuurde zichzelf met behulp van een democratisch parlementair stelsel en oefende daarbij alle overheidsbevoegdheden uit met uitzondering van die, welke in verband met het centrale karakter aan de centrale federale regering waren voorbehouden. In Denpasar werd direct voorzien in een volksvertegenwoordiging door de gezamenlijke afgevaardigden aan te wijzen als Voorlopig Vertegenwoordigend Lichaam. Dit voorlopig parlement koos een president van de staat, de Balinees Tjokorde Gde Rake Sukawati, en een parlementsvoorzitter. De president benoemde de kabinets-formateur, die een kabinet van negen ministers bij de president voordroeg. De wetgevende macht berustte bij regering en parlement, de uitvoerende macht bij de aan de volksvertegenwoordiging verantwoordelijke ministers.

Volgens de Denpasar-regeling bestond de deelstaat uit 13 autonome daerah's, die onder te verdelen zijn in twee typen wat hun bestuursorganen betreft. Ten eerste waren er daerah's, die bestuurd werden door een gekozen raad. Die raad wees uit zijn midden een college aan, dat belast was met het dagelijks bestuur, terwijl het uitvoering gaf aan de regelingen en besluiten, die de Raad vaststelde. Het betrof hier in het algemeen de vroegere zg. rechtstreeks bestuurde gebieden zoals de Minahassa en de Zuid-Molukken. Het andere type, meer aansluitend op de structuur van de zelfbesturen, trof men o.a. aan op Bali en in Zuid-Celebes. Er bestonden daar twee regeerorganen naast elkaar: een met de uitvoerende macht beklede Raad van Zelfbestuurders en een door middel van verkiezingen tot stand gekomen en met medewetgevende bevoegdheid beklede Vertegenwoordigende Raad.

Het staatsbestel van Oost-Indonesië zag er dus als volgt uit: aan de top de departementen en de volksvertegenwoordiging in Makassar, verantwoordelijk voor de gang van zaken in de gehele negara. Hier direct onder het niveau van de daerah's, veelal een federatie van zelfbesturende landschappen. De daerahbesturen waren naast hun autonome regeertaak in hun regionaal gebied tevens belast met de uitvoering van de negarawetten en -verordeningen. Deze taakverhouding werd in beginsel vastgelegd in een op 12 mei 1948 in Malino gehouden conferentie, terwijl tevens op negaraniveau een Senaat van Zelfbestuurders werd ingesteld. Een Commissaris van de Kroon waakte voor de nakoming van de staatsverplichtingen, verleende raad en steun bij de staatsorganisatie en stelde ambtenaren van het land ter beschikking van de negara.

Voorlopig Federaal District Batavia

Om diverse redenen werd het noodzakelijk geacht in de toekomst aan de hoofdstad van de VSI een bijzondere status te verlenen. Bij besluit van de Lt-GG werd aldus bepaald, dat het overheidsgezag van de Negara Pasundan zich voorshands niet uitstrekte tot het gebied van Batavia en Ommelanden. In november 1948 werd de kort tevoren afgetreden Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden (RECOMBA) van West-Java, Raden Hilman Djajadiningrat, benoemd tot gouverneur van dit gebied.

Pasundan

De Negara Pasundan werd op 26 februari 1948 door de regering erkend. Aan deze erkenning waren drie West-Java Conferenties vooraf gegaan. De hierna samengestelde Voorlopige Volksvertegenwoordiging kreeg de taak een staatregeling samen te stellen en een voorlopige regering in te stellen. Door de volksvertegenwoordiging werd een staatsregeling volgens West-Europees systeem vastgesteld, waarna de republikein R.A.A. Wiranatakoesoemah tot wali negara werd gekozen. Hierna volgde de definitieve erkenning van de negara op 24 april. De staatsregeling werd door de centrale regering goedgekeurd, waarna de landstaken volgens de bevoegdheidsregeling aan de nieuw gevormde negara werden overgedragen. Hierdoor kwam er een einde aan de taak van de RECOMBA West-Java, die vervangen werd door een Commissaris van de Kroon per 3 november 1948.

Djawa Tengah

Op 23 februari werd een Vertegenwoordigende Raad ingesteld in het RECOMBA-gebied van Midden-Java (sinds augustus 1947 onder Nederlandse controle). De Raad bestond uit 81 leden afkomstig uit de geledingen van de bevolking: 71 Indonesiërs, 5 Chinezen, 4 Nederlanders en 1 Arabier. Vijftig Indonesiërs vertegenwoordigden de plattelandsdistrikten, 21 vertegenwoordigden de steden. Uit de Raad werd een dagelijks bestuur gekozen plus een voorzitter. Gezien de staatkundige ontwikkelingen in Midden-Java wenste men zich niet vast te leggen over de kwestie van de status van het gebied (negara of daerah istimewa) en ook de staatsrechtelijke positie van de Vertegenwoordigende Raad werd niet bepaald. Het RECOMBA-gebied werd beschouwd als een staatkundige eenheid, waarvan de status nader zou worden bepaald. De Raad droeg de naam van Dewan Perwakilan Rakjat Djawa Tengah Sementara, met de nadruk op het voorlopige karakter ervan, en had tot taak zich te oriënteren op de bestuursvoering en deel te nemen aan de besprekingen over de vorming van de VSI.

Djawa Timur

Na de wederinstelling in 1948 van de 12 regentschappen in Oost-Java werden verkiezingen gehouden voor de vertegenwoordigende colleges van deze regentschappen. De twaalf regentschapsraden en de twee stadsgemeentebesturen (Surabaja en Malang) werden daarna aangewezen als kiescolleges voor de verkiezing van 65 afgevaardigden naar de Djawa Timur Conferentie, die op 16 november 1948 in Bondowoso aanving. Tien afgevaardigden waren aangewezen als vertegenwoordigers van de minderheidsgroeperingen. De conferentie sprak zich uit voor de status van negara en werd erkend als Voorlopig Vertegenwoordigend Lichaam (VVL). Op 26 november 1948 werd de Negara Djawa Timur officieel erkend. De regent van Banjuwangi, Raden Achmad Koesoemonegoro werd gekozen als wali negara. Het VVL stelde een staatsregeling samen, die in september 1949 werd goedgekeurd, waarna de landstaken overgedragen werden aan de negara.

Madura

In januari 1948 werd op initiatief van een op Madura werkend comité een volksstemming gehouden, waarbij de meerderheid zich uitsprak voor de negarastatus van Madura. Dit werd bewilligd bij besluit van de Lt-GG van 20 februari 1948. Als staatshoofd werd R.A.A. Tjakraningrat benoemd en een voorlopige raad, die de voorbereiding van de staatkundige organisatie tot taak kreeg, werd ingesteld. De raad bestond uit 50 leden, waarvan 40 gekozen en 10 benoemde leden. In augustus 1949 werd de regeling voor de staatkundige organisatie en de bevoegdheden door de centrale regering goedgekeurd en kort daarop werd begonnen met de overdracht van landstaken aan het negarabestuur.

Sumatera Selatan

Door de RECOMBA werd in april 1948 een Adviesraad ingesteld bestaande uit 37 leden, waarvan 22 gekozen en 15 door hem benoemde leden. Op voorstel van de Adviesraad werd de negara Sumatera Selatan op 30 augustus door de regering erkend. De Adviesraad werd tevens erkend als volksvertegenwoordiging en koos Abdul Malik tot wali negara. Op 18 december daaraanvolgend werd de bevoegdheidsregeling en de staatsregeling, die door de Volksvertegenwoordiging was opgesteld, goedgekeurd. Begin 1949 werd begonnen met de overdracht van de landsbevoegdheden aan de staat.

Sumatera Timur

Op voordracht van een plaatselijk comité, dat na de politionele actie ontstaan was, gaf de regering in oktober 1947 zijn goedkeuring aan de vorming van een staatkundige eenheid in het noorden van Sumatra. Dit werd op 25 december 1947 bekrachtigd. Het voorbereidingscomité met vertegenwoordigers van de minderheden werd aangemerkt als de voorlopige volksvertegenwoordiging. De opgestelde staatsregeling werd op 16 februari 1948 geaccordeerd, waarbij tevens de bevoegdheidsregeling op voorlopige voet werd geregeld. Tot staatshoofd werd dr T. Mansoer gekozen. In de structuur van de staat is scheiding van de wetgevende en de uitvoerende macht ver doorgevoerd. Bij de Vertegenwoordigende Raad berustte de wetgevende - en bij de wali negara de uitvoerende macht. De wali negara werd voor 5 jaar benoemd en kon door de Raad niet tot tussentijds aftreden gedwongen worden. Hij oefende het algemeen bestuur uit, stelde door de Raad goedgekeurde wetten vast en voerde de begroting uit. Alle ambtenaren stonden onder zijn bevel en bij hem berustte de opperleiding over het Veiligheidscorps, een semi-militair apparaat. Hij werd in zijn beleid bijgestaan door een Kabinet van 5 leden, die als hoge ambtelijke adviseurs fungeerden. De hoofden van de 7 departementen van algemeen bestuur waren rechtstreeks verantwoordelijk aan de wali negara. Een Commissaris van de Kroon, aangesteld vanwege de regering, waakte voor de rechten van de minderheden en verleende steun bij de staatkundige opbouw, de wetgeving en het bestuur. Vanaf februari 1948 werden de in de bevoegdheidsregeling opgenoemde landstaken aan de deelstaat overgedragen. Voorlopig werden de taken van de bestuursorganen van de in de negara gelegen zelfbesturende landschappen, die door de republiek waren uitgeschakeld, waargenomen door de Staat in afwachting van een definitieve regeling na verkiezingen. Het gezag van de negara Sumatera Timur werd in januari 1949 uitgebreid tot Zuid-Asahan en Labuan Batu.

Bangka, Billiton en Riouw

In deze op 12 juli 1947 ingestelde autonome gebiedsdelen, vonden in 1948 verkiezingen plaats voor de met overheidsgezag beklede vertegenwoordigende raden, resp. de Bangka-, Billiton- en Riouwraad. Besloten werd door de raden een federatie aan te gaan, met behoud van de zelfstandigheid voor interne aangelegenheden. Het Federatief College werd in juli 1948 in Tandjong Pinang geïnstalleerd.

Kalimantan Barat

Bij de totstandkoming van het West-Borneo Statuut op 12 mei 1947 werd uit de 15 zelfbesturende landschappen de Daerah Istimewa Kalimantan Barat gevormd. De speciale status ("istimewa") verwees naar het recht direct deel te mogen nemen aan de beraadslagingen over de vorming van de VSI, zolang de Negara Kalimantan niet tot stand zou zijn gekomen. Op 15 maart 1948 vonden verkiezingen plaats voor 22 leden van de West-Borneoraad. Deze raad, waarbij de hoogste macht berustte, bestond in totaal uit 40 leden, waarvan 22 gekozen, 15 aangewezen door de zelfbesturen en 3 leden, die door de Kepala Daerah werden benoemd. Op 12 mei 1948 werd Sultan Hamid II tot kepala daerah gekozen tijdens de eerste zitting van de West-Borneoraad. Een door de Raad uit zijn midden gekozen bestuurscollege was onder voorzitterschap van de kepala daerah, onder nadere goedkeuring van de raad, belast met de uitvoerende macht, het dagelijks beleid en de voorbereiding van de wetgeving.

Na de vorming van diverse daerah's op Borneo kwamen in januari 1948 een aantal vertegenwoordigers van de deelgebieden in Samarinda bijeen, waar men zich uitsprak voor de vorming van een Negara Kalimantan. Een ingestelde studiecommissie kwam in juli 1948 met een ontwerp-staatsregeling gereed, die weliswaar in diverse daerahraden werd besproken, maar door tijdsomstandigheden niet heeft geleid tot een tweede Borneo Conferentie.

Kalimantan Timur

Deze daerah werd op 12 mei 1947 gevormd als een federatie van 1 neo-zelfbesturend en 4 van oorsprong zelfbesturende landschappen. Elk van deze landschappen beschikte over een eigen gekozen vertegenwoordigende raad, die op hun beurt getrapt de leden kozen van de Oost-Borneoraad als vertegenwoordigend college. De federatie was uitgerust met een Raad van Zelfbestuurders, waarin de 4 vorsten en de voorzitter van het neo-zelfbesturende landschap zitting hadden. Deze Raad en de Oost-Borneoraad werkten samen bij de wetgeving. De uitvoerende macht was onder oppertoezicht van de Raad van Zelfbestuurders in handen gelegd van een uit 6 personen bestaand Bestuurscollege, waarvoor beide Raden elk drie leden voordroegen.

Kalimantan Tenggara

In deze daerah, die in maart 1947 tot stand kwam als een federatie van drie neo-zelfbesturende landschappen, vonden in april 1948 verkiezingen plaats voor de drie vertegenwoordigende raden van de landschappen, die op hun beurt getrapt de leden van de Borneo Tenggararaad aanwezen.

Dajak Besar

Bij besluit van de Lt-GG werd op 7 december 1946 de Daerah Dajak Besar gevormd onder het gezag van de Groot Dajak Raad. Aanvankelijk bestond de raad uit benoemde leden, maar werd in december 1948 vervangen door een gekozen raad.

Bandjar

Na een aanvankelijke weigering mee te werken aan de federale opbouw kwam de Daerah Bandjar pas op 14 januari 1948 tot stand. Bestuurlijk stelde men prijs op een raad bestaande uit grotendeels gekozen leden. Na verkiezingen voor 37 van de 45 leden, werd de Bandjarraad op 3 juli 1948 geïnstalleerd.

Kota Waringin

Op 18 januari 1948 werd door de zelfbestuurder een medewetgevende vertegenwoordigende raad ingesteld van 12 leden, waarvan 10 gekozen leden.

3. Departementen en Diensten a. Departementen van Algemeen Bestuur

Bij de heroprichting van de departementen van Algemeen Bestuur werd uitgegaan van het Koninklijk Besluit van 13 oktober 1924 nr. 48 (Ind.Stb.no. 576) waarbij de werkkring van de departementen vastgesteld werd en van de sindsdien ingevoerde samenvoegingen en wijzigingen. Op grond daarvan werden in 1944, aanvankelijk informeel, de volgende departementen gecreëerd:

Justitie; Financiën; Binnenlands Bestuur; Onderwijs en Eredienst; Economische Zaken; Verkeer en Waterstaat; Oorlog.

Hoewel in september 1944 het Departement van Marine niet werd heropgericht bleef men er nadien wel van spreken. In feite berustte het oppergezag over de marine rechtstreeks bij het Ministerie in Den Haag.

Bij de in werkingtreding op 16 september 1944 -de dag waarop de Luitenant Gouverneur-Generaal zijn taak aanving

Zie Indisch Staatsblad 1944 no. 1, 2 en 3.

-, van de bepalingen van Staatsblad D 65 van 1943, werd zowel deze heroprichting als de benoeming door Van Mook op 12 april 1944 van de zeven departementshoofden, geformaliseerd. Overigens had de eerste vergadering van de nieuwe Raad van Departementshoofden reeds op 23 mei 1944 in Melbourne plaatsgevonden.

Bij Indisch Besluit van 4 september 1946 no. 3 werd de functie van Directeur-Generaal voor Algemene Zaken geschapen. Deze trad op als vice-voorzitter van de Raad van Departementshoofden en plaatsvervanger van de gouverneur-generaal.

Deze functie werd bekleed door Abdoelkadir Widjojoatmodjo. In 1948 werd zijn titel eveneens gewijzigd in "secretaris van staat". Na zijn ontslag in november 1948 werd de functie opgeheven.

De werkkring van twee departementen is in de periode 1944-1948 gewijzigd, mede tengevolge van de oprichting van een nieuw departement van Sociale Zaken bij Indisch Staatsblad 131 van 1946:

Departement van Justitie: hierbij werd bij Ind.Stb. 1946 no. 113 de Dienst Sociale Zaken opgericht, welke dienst reeds bij Ind.Stb. 1946 no. 131 werd overgebracht naar het nieuw opgerichte Departement van Sociale Zaken.

Departement van Financiën: het Kantoor voor Algemene Personele Zaken werd ingevolge Ind.Stb. 1946 no. 131 overgebracht naar het bij dat besluit nieuw opgerichte Departement van Sociale Zaken.

Bij de oprichting van de Voorlopige Federale Regering in maart 1948 kwam men ingevolge Ind.Stb. no. 63 tot een nieuwe indeling van de departementen van algemeen burgerlijk bestuur. Bij genoemd besluit werden de volgende departementen opgericht of heropgericht en hun werkkringen vastgesteld

Voor de werkkring van deze departementen zij verwezen naar de Bijlagen.

:

Justitie Financiën Binnenlandse Zaken Gezondheid Opvoeding, Kunsten en Wetenschappen Economische Zaken Landbouw en Visserij Waterstaat en Wederopbouw Verkeer, Energie en Mijnwezen Sociale Zaken Scheepvaart

Als lid van de voorlopige federale regering kregen de departementshoofden de titel "secretaris van staat"

Ind.Stb. 1948 no. 62 en Bijblad no. 15163.

. Tevens werden de volgende staatssecretariaten ingesteld, die vanwege de politieke ontwikkelingen evenwel niet van de grond zijn gekomen: Secretaris van Staat voor Binnenlandse Veiligheid, belast met de coördinatie van de politie en de voorbereiding van de vorming van een Departement van Defensie. Secretaris van Staat voor Zelfbestuurszaken. Secretaris van Staat, belast met de voorbereiding van de vorming van een Departement van Buitenlandse Zaken.

b. Diensten en Kantoren Dienst voor Algemene Personele Zaken

Bij Indisch Besluit van 20 februari 1946 nr. 10 werd bij het Departement van Financiën ingesteld een Kantoor voor Algemene Personele Zaken. Ingevolge Indisch Staatsblad van 1946 nr. 131 werd dit Kantoor geplaatst onder het nieuw opgerichte Departement van Sociale Zaken. Ingevolge Indisch Staatsblad nr. 113 van 1948 werd het een zelfstandige dienst, rechtstreeks ressorterende onder de Luitenant Gouverneur-Generaal.

Kantoor voor Japanse Zaken

Al vanaf 1922 bestond er een Kantoor voor Japanse Zaken, dat tot taak had de Nederlands-Indische regering te adviseren omtrent alle aangelegenheden met betrekking tot Japan en in de archipel verblijvende Japanners. In 1932 werd het kantoor ondergebracht bij de Dienst der Chineesche Zaken en Oost-Aziatische Aangelegenheden, waarvan de naam in 1935 werd gewijzigd in Dienst der Oost-Aziatische Zaken (DOAZ)

Besluit tot oprichting 7 juni 1922 no. 41 (Stb. N.I. 404). Het reglement werd vastgesteld bij besluit van 28 april 1925 no. 33 (Stb. N.I. 195). De Dienst der Chineesche Zaken en Oost-Aziatische Aangelegenheden werd opgericht bij besluit van 7 december 1932 no. 12 (Stb. N.I. 583), terwijl de naamswijziging werd ingevoerd bij besluit van 4 juli 1935 no. 22 (Stb. N.I. 311).

. De DOAZ was geen uitvoerend lichaam, ze diende informatie te vergaren om de uitvoerende overheidsdiensten te steunen. Ten gevolge van de vooroorlogse expansiedrift van Japan zou de DOAZ zich ontwikkelen tot een gespecialiseerde inlichtingendienst bij de bestrijding van de Japanse spionage in Indië

Zie R.D. Haslach, "Nishi no kaze hare, Nederlands-Indische inlichtingendienst contra agressor Japan"; Weesp, 1985.

.

Gedurende het verblijf van de Nederlands-Indische regering in Australië fungeerde W.H. de Roos als "advisor of Japanese Affairs".

Bij besluit van Lt-GG Van Mook van 20 juni 1945 no. 3 (Ind.Stb. 1945 no. 109) werd het Kantoor voor Japanse Zaken afgesplitst van de Dienst der Oost-Aziatische Zaken (dat viel onder het Departement van Binnenlands Bestuur) en kwam direct te ressorteren onder de Algemene Secretarie. De Roos werd als hoofd van dit kantoor aangesteld, in 1946 zou hij opgevolgd worden door G.H. de Heer. De taak omvatte het dienen van advies en het verstrekken van inlichtingen aan de regering en aan rechterlijke en administratieve instanties inzake aangelegenheden, die verband hielden met de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en met maatregelen te nemen ten opzichte van Japan en Japanse onderdanen. Met name waren de werkzaamheden gericht op de vervolging van de Japanse oorlogsmisdadigers, waartoe veelal werd samengewerkt met de Procureur-Generaal, het Regeringsbureau tot Nasporing van Oorlogsmisdaden, de auditeurs-militair en de presidenten van de Temporaire Krijgsraden. Hiertoe werden zelfs Japanse tolken aangehouden, die belast werden met de vertaling van de tenlasteleggingen en verdere in het Japans gestelde of te stellen stukken.

Regerings Voorlichtings Dienst

Vrijwel direct na de samenstelling van de Nederlandsch-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland in april 1942 werd de Netherlands-Indies Government Information Service (NIGIS) opgericht.

In het vooroorlogse Indië werd de voorlichting verzorgd door de Regerings Publiciteitsdienst.

Volgens haar instructie was de Commissie belast met de organisatie en de leiding van een Nederlands-Indische Informatiedienst, zulks in samenwerking met de in Australië verblijvende onderdelen van de Marine en het KNIL. Aanvankelijk werd de dienst door Van Mook onder de bevelen van Loekman Djajadiningrat gesteld, doch vrij spoedig nadat de organisatie vorm had gekregen kwam de dienst onder de bevelen te staan van H.V. Quispel

Luitenant-ter-zee 1e klasse H.V. Quispel was het voormalig hoofd van de Indische Marine Voorlichtingsdienst.

, die hiertoe vanuit Ceylon werd uitgezonden naar Melbourne. Ch.O. van der Plas, vanaf december 1942 fungerend als voorzitter van de Nederlandsch-Indische Commissie, legde grote interesse voor het publicitaire aspect aan de dag.

In het particulier archief van Ch.O. van der Plas komt de kwestie van voorlichting en propaganda uitgebreid aan de orde; zie inventaris 2.21.266.

De richtlijnen voor de NIGIS werden in 1943 door Van der Plas geformuleerd, die qualitate qua lid was van het geallieerde voorlichtingsorgaan, de Allied Political Warfare Committee.

De taak van de NIGIS bestond uit het verzorgen van de algemene informatievoorziening aan publiek en pers, de interne berichtgeving aan de Nederlandsch-Indische Commissie en het voeren van propaganda. Men beschikte over een persafdeling en een afdeling, die het tijdschrift "Oranje" uitgaf. Een belangrijke taak was weggelegd voor de Monitoring Service, de luisterdienst van de NIGIS

Deze dienst was aanvankelijk in Melbourne gevestigd. Een goede ontvangst van de Japanse zenders in Bandung bleek van hieruit echter niet mogelijk, zodat later in overleg met de Australiërs werd besloten de dienst in het aan de westkust gelegen Broome te vestigen.

, die de radioberichten van de Japanse bezetter omwerkte tot "monitoring reports". Een andere afdeling verzorgde de anti-Japanse radioprogramma's gericht op Indië

Tevens vonden er radio-uitzendingen op Indië plaats vanuit San Francisco, die onder controle stonden van het Amerikaanse Office of War Information.

en was verantwoordelijk voor het ontwerp van de pamfletten, die boven bezet gebied werden uitgeworpen. De ex-Digoelist Boerhanoeddin werd benoemd tot hoofd van de Indonesische afdeling, belast met de redactie van het in Australië uitgegeven blad "Penjoeloeh" (De Fakkel). Een foto- en filmafdeling tenslotte, opgericht in juli 1944, werd belast met de visuele voorlichting.

De eerste NIGIS-medewerkers, die het na-oorlogse Indië betraden waren de public relations officers, verbonden aan de NICA-detachementen. Na de terugkeer in oktober 1945 van de Indische regering in Batavia werd de naam van de NIGIS gewijzigd in Regerings Voorlichtings Dienst (RVD)

De Regerings Voorlichtings Dienst in Den Haag, afdeling Indië en de afdeling Publiek Contact van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen verzorgden de voorlichting hier te lande.

, die direct onder de luitenant gouverneur-generaal ressorteerde. De RVD kwam onder de leiding van prof. dr K. Posthumus en had haar hoofdkantoor in Batavia en voorlichtingskantoren in Semarang

Na de tweede politionele actie werden (onder)kantoren opgericht in Djokjakarta, Surakarta en Magelang.

, Surabaja en Makassar

Dit kantoor ging na de oprichting van de deelstaat Oost-Indonesië op in het Ministerie van Voorlichting.

. In april 1946 werd de RVD, nu onder de leiding van J. Ozinga

Het Hoofd RVD was tevens waarnemend directeur van de ROIO (Radio Omroep in Overgangstijd) en toezichthouder op het Gouvernements Film Bedrijf en de Regerings Film Distributie Dienst.

, gereorganiseerd en kreeg de volgende afdelingsstructuur

Onvermeld zijn de huishoudelijke en administratieve afdelingen. Voor de organisatie van de RVD 1946-1948, zie inventarisnummer 5380.

: Politieke Voorlichting. Culturele Voorlichting. Economische Voorlichting. Journalistieke Productie. Visuele Productie. Radio Productie Afdeling Buitenkantoren.

In de loop van 1947 werd hieraan tevens een afdeling Federale Contacten toegevoegd. Na de totstandkoming van de Voorlopige Federale Regering kreeg de dienst wederom een andere organisatievorm en de leiding ging vanaf juni 1948 over op J.H. Ritman. Men kende nu de volgende afdelingen: Hoofd Voorlichting (buitenlandse voorlichting, journalistieke produktie, public relations). Afdeling Federale Contacten. Afdelingen Documentatie en Federale Basis Documentatie. Luisterdienst. Afdeling Culturele Voorlichting. Afdeling Planning (visuele produkties, brochures, pamfletten etc.). Regerings Film Bedrijf.

De omzetting van de RVD in een federaal voorlichtingsorgaan is door de omstandigheden niet meer tot stand gekomen.

4. Het NICA/AMACAB bestuur, 1944-1946

Ten behoeve van de regeling van het burgerlijk bestuur en de rechtspraak in bevrijd Nederlands-Indisch gebied waren reeds in 1944 met de Amerikanen afspraken gemaakt, waarbij de beginselen werden vastgelegd volgens welke deze zaken geregeld zouden worden, de zg. Civil Affairs Agreements. Zo ontstond de Netherlands Indies Civil Administration (NICA), welke organisatie door de landvoogd ter beschikking van de geallieerde opperbevelhebber was gesteld om in bevrijd gebied het bestuur uit te oefenen gedurende de periode, waarin de volle verantwoordelijkheid voor het bestuur nog niet aan de Nederlands-Indische regering was overgedragen. Het gemilitariseerde Binnenlands Bestuur stond derhalve onder de geallieerde opperbevelhebber, doch oefende anderzijds ook bevoegdheden uit namens de eigen regering. Zo werd de rechtspraak uitgevoerd in naam van de Koningin, onder welke titel ook de uitgifte van ordonnanties en besluiten plaatsvond.

Toen op 15 augustus 1945 de onder Amerikaans opperbevel staande South-West Pacific Area (SWPA), voornamelijk bestaande uit Java, Borneo en de Grote Oost, aan het Britse South-East Asia Command (SEAC) werd overgedragen, werden de bepalingen van het met de Amerikanen gesloten Civil Affairs Agreement vrijwel ongewijzigd overgenomen. De organisatie werd door de Britten herdoopt tot Allied Military Administration Civil Affairs Branch (AMACAB).

Deze naamswijziging was noodzakelijk vanwege de negatieve klank die de NICA-organisatie inmiddels onder de Indonesiërs had gekregen, en mede omdat het woord "Nica" in de Javaanse mythologie staat voor "hellehond".

De benaming AMACAB werd echter alleen gebruikt op Java en Sumatra. Op Borneo en in de Grote Oost waar de hulp van de Australische troepen werd ingeroepen om tot herbezetting te kunnen overgaan (en waar het de Nederlandse troepen toegestaan was handelend op te treden), bleef de naam NICA tot de terugtrekking van het geallieerde leger in juli 1946 gehandhaafd.

Het hoofd van het NICA/AMACAB-bureau van het Departement van Binnenlandse Zaken was belast met de coördinatie van de werkzaamheden van de verschillende departementen van algemeen bestuur, voorzoverre die tevens op het terrein van de NICA/AMACAB zelf lagen. Deze functionaris was verbonden aan de Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) van South-East Asia Command (SEAC), dat eind september 1945 in Batavia werd gevestigd.

Ind.Stb. 1946 no. 5 geeft aan, dat aan de functie van CCO-NICA (chief commanding officer) de functie van gouverneur verbonden is; aan die van SO-NICA (staff officer) tot 28 september 1945 de functie van resident; aan die van CO-NICA (commanding officer) tot dezelfde datum die van assistent-resident.

Vanaf 28 september 1945 is de CO-NICA op één lijn te stellen met de resident, terwijl de Sub-CO-NICA's als assistent-residenten zijn te beschouwen. Over de taak van dit bestuur vindt men het een en ander, voorlopig alleen voor Borneo en de Grote Oost, in de ordonnanties in Ind.Stb. 1946 nrs. 17 en 18. De rangsaanduidingen bij de NICA/AMACAB kwamen vrijwel overeen, hoewel de organisatie van de dienst in de periode, dat zij heeft bestaan (tot eind november 1946) niet erg overzichtelijk was.

Nadat in juli 1946 de bestuursoverdracht van Borneo en de Grote Oost aan de Indische regering had plaatsgevonden werd de vooroorlogse bestuursvorm met residenten etc. weer ingevoerd in afwachting van een definitieve bestuursregeling. Tijdelijk werden deze gebieden gesteld onder het daartoe opgerichte Regeringscommissariaat voor Borneo en de Grote Oost, waar de Directeur Binnenlands Bestuur, dr W. Hoven, de leiding over had. De Malino en Denpasar Conferenties gaven de weg aan naar de toekomstige staatkundige verhoudingen.

Eind november 1946 werden ook Java en Sumatra door het Britse AFNEI-bestuur (Allied Forces Netherlands-East Indies) overgedragen aan de Indische regering onder Van Mook en werd de AMACAB-organisatie geliquideerd. Men kwam hierna tot de oprichting van de Tijdelijke Bestuursdienst (TB). Het Nederlandse civiele bestuur strekte zich slechts uit over enige kleine enclaves op beide eilanden, zodat met het instellen van een tijdelijk bestuur kon worden volstaan in afwachting van het terugdringen van de republikeinse invloeden.

Overzicht van de NICA/AMACAB-organisatie, 1946 Regio Functie titel BATAVIA CCO-AMACAB Batavia CO-AMACAB Buitenzorg CO-AMACAB Bandung CO-AMACAB Semarang CO-AMACAB SURABAJA CCO-AMACAB Surabaja CO-AMACAB Bali CO-AMACAB MEDAN CCO-AMACAB Medan CO-AMACAB Sabang CO-AMACAB Palembang CO-AMACAB Padang CO-AMACAB Bangka CO-AMACAB Riouw CO-AMACAB MAKASSAR CCO-NICA Makassar CO-NICA Menado CO-NICA Bandjermasin CO-NICA Samarinda CO-NICA Balikpapan Sub-CO-NICA Pontianak CO-NICA Tarakan CO-NICA Ambon CO-NICA Ternate CO-NICA Hollandia CO-NICA Timor CO-NICA

5. Het Binnenlands Bestuur 1946-1949

De Tijdelijke Bestuursdienst (TB) werd op 29 november 1946 bij Ind. Stb. 130 opgericht om - specifiek - Java en Sumatra na de Britse machtsovergave civiel te besturen en was een voortzetting van AMACAB.

Indeling organisatie Tijdelijke Bestuursdienst tot augustus 1947 Afdeling Bestuurder Java Algemeen Hoofd TB Batavia Hoofd TB Buitenzorg Hoofd TB Semarang Hoofd TB Surabaja Hoofd TB Medan Hoofd TB Sumatra Padang Hoofd TB Palembang Hoofd TB Bandung Hoofd TB Sabang Hoofd Plaatselijk Bestuur

Op grond van de moeilijke omstandigheden werd de staat van beleg afgekondigd, een situatie die in feite in Nederlands-Indië al sinds 11 mei 1940 bestond. Hierbij vielen aan het Militair Gezag tijdelijk grote bevoegdheden toe. De residenten-hoofden van Tijdelijk Bestuur werden met "militair gezag" bekleed, teneinde alle noodmaatregelen, die de burgerbevolking raakten te kunnen doen uitgaan van bestuursambtenaren, die geacht werden de civiele gevolgen beter te kunnen overzien dan de militaire gezaghebbers. Onder de hoofden TB functioneerden hoofden van plaatselijk bestuur, vergelijkbaar met de functie van assistent-resident.

Na de politionele actie van juli 1947 kwam een uitgebreid gebied weer onder het gezag van de Nederlands-Indische regering. Een voorlopige bestuursorganisatie werd op 19 juli 1947 (Ind.Stb. 121) opgericht tot herstel van veiligheid en wederopbouw in de nieuw bezette gebieden.

De reorganisatie van het bestuur werd opgedragen aan vijf Regerings-Commissarissen voor Bestuursaangelegenheden (afgekort tot RECOMBA): in West-, Midden- en Oost-Java, voorts in Noord- en Zuid-Sumatra. In Padang bleef het Hoofd TB gehandhaafd vanwege de geringe gebiedsuitbreiding aldaar. De functies van Algemeen Hoofd TB Java en Hoofd TB Sumatra werden opgeheven. De RECOMBA'S kregen gouverneurs-bevoegdheden en werden evenals de aan hen ondergeschikt gemaakte Hoofden TB met "militair gezag" bekleed. Hen werd als ressort het door de Nederlandse troepen bezette gedeelte van de vooroorlogse provincies toegewezen. Zij werden bijgestaan door een aantal hen toegevoegde Nederlandse en Indonesische bestuursambtenaren en technische vertegenwoordigers van de Departementen van Justitie, Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat, Sociale Zaken, Onderwijs en van de Dienst van Volksgezondheid.

Nauwe samenwerking was hen opgedragen met de voor de politionele actie verantwoordelijke Troepen-Commandanten die, waar het leger met de bevolking in aanraking kwam, zoveel mogelijk de politieke richtlijnen van de RECOMBA's dienden op te volgen.

Met het dualistisch bestuursstelsel van voor de oorlog, dat volkomen gescheiden functies aan de ambtenaren van het Europese en het Indonesische bestuurscorps toewees, werd gebroken. Waar de situatie het toeliet, werden de bestuursfuncties zo spoedig mogelijk vervuld, waarvoor ook gebruik werd gemaakt van republikeins gezinde ambtenaren. Bekwame Indonesiërs werden in alle bestuursrangen benoemd, ook waar het om de RECOMBA-functie of de plaatselijke gedelegeerden van de RECOMBA ging.

De functie van RECOMBA werd opgeheven voor die gebieden, die de negarastatus verwierven en waaraan dientengevolge de bestuurlijke taken overgedragen werden.

Na de tweede politionele actie op Java en Sumatra werd dezelfde constructie toegepast voor de reorganisatie van het bestuur. Bij Stb. 1948 no. 317 en 318 werd de functie van Territoriaal Bestuurs Adviseur (TBA) ingevoerd voor de nieuw bezette gebieden. Op grond van de Staat van Oorlog en Beleg kregen de TBA's dezelfde bevoegdheden als in 1947 aan de RECOMBA's was toebedeeld. De functie werd ingesteld ten aanzien van West-, Midden- en Oost-Java en van Noord-, Midden-, en Zuid-Sumatra. Onder de TBA waren Gedelegeerd TBA's gesteld (GTBA), die plaatselijk (zoals in Djokjakarta) regelend optraden.

In Borneo en de Grote Oost, Nieuw-Guinea, Riouw, Bangka en Billiton werd de vooroorlogse bestuursdienst vrijwel in zijn volle omvang na juli 1946 weer ingevoerd. Men onderscheidde residenten, assistent-residenten en controleurs. In de Negara Indonesia Timur werd de bestuursdienst na de overdracht van de landsbevoegdheden aan deze deelstaat, onder het gezag gesteld van het Oost-Indonesische ministerie van Binnenlandse Zaken. Voordien lag de bevoegdheid bij de Nederlandse vertegenwoordiger in Makassar, de Commissaris van de Kroon. De bestuursdienst in de overige gebieden ressorteerde onder het Departement van Binnenlandse zaken in Batavia.

Om de inleiding op één lijn te houden met het hierachter beschreven archief hebben we ons beperkt tot het aangeven van de feitelijke bestuurlijke en staatkundige structuren. Voor meer gegevens moge verwezen worden naar de beknopte literatuurlijst op pagina 35.

Schema van de centrale bestuursorganisatie van de Verenigde Staten van Indonesië in voorbereiding, 1948

Geschiedenis van het archiefbeheer 1. Algemeen

Het archief van de Algemene Secretarie, zoals dat berust bij het Indonesische Arsip Nasional in Jakarta (inv.nrs. 1-1745) en bij het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, bestaat in feite uit diverse in Indonesië gevormde archiefbestanden, die vanwege de tijdsomstandigheden bijeengebracht en uiteengesplitst zijn. De volgende archiefbestanden zijn hierin te onderscheiden:

a.Het archief van de Algemene Secretarie en het daaraan verbonden Kabinet van de Gouverneur-Generaal, 1944-1950. Dit archief bestaat uit een openbaar gedeelte, dat voornamelijk in Jakarta berust, en een geheim gedeelte bevattende de stukken van - meest - politieke aard, die behandeld werden door het Kabinet. Dit Kabinetsarchief bevindt zich in het Nationaal Archief in Den Haag.

b.Het archief van de Nederlandsch-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland, 1942-1944. Dit archief bestaande uit stukken opgemaakt en ontvangen door Van der Plas en Van Hoogstraten als resp. voorzitter en lid van de Commissie

Van Hoogstraten fungeerde tot december 1942 als voorzitter.

, bevindt zich verspreid door het gehele openbare en geheime archief van de Algemene Secretarie en is als zodanig niet los te zien of af te splitsen van het archief van de Algemene Secretarie.

c.Gedeponeerde archiefbestanden, meest van geheime aard, afkomstig van de Departementen van Algemeen Bestuur, zoals Justitie en Binnenlandse Zaken, en van enige overheidsdiensten, zoals de Regerings Voorlichtings Dienst en het Kantoor voor Japanse Zaken.

d.Gedeponeerde archieven van commissies en personen (meest in ambtelijk verband). Genoemd kunnen worden bijv. het archief van de Nederlandse delegatie in de onderhandelingen met de republiek Indonesië en het archief van de Londense periode van mr N.S. Blom, later directeur van Justitie in Indonesië.

Bij de Algemene Secretarie werd een ordeningsschema gebruikt, dat gebaseerd was op een departementaal-organisatorische, functionele en regionale grondslag. Opvallend is, dat hiermee een totale breuk tot stand werd gebracht met de ordening van vóór 1942, toen het archief in een aantal chronologisch geordende series was onderverdeeld.

De rubriekenindeling aan de hand waarvan het archief nadien geordend werd, stamt uit eind 1944 of begin 1945. In feite werden er echter te veel rubrieken ingevoerd, die elkaar wederzijds niet uitsloten. Door het te pas en onpas gebruik van de subrubriek "Algemeen" en "Diversen" kon het voorkomen, dat juist deze algemene dossiers binnen één rubriek rijkelijk door de administratie van stukken werden voorzien.

De in gebruik zijnde rubriekenlijst is begin 1948 - tengevolge van het totstandkomen van de Voorlopige Federale Regering - ingrijpend aangepast en uitgebreid. Bovendien hebben er verwisselingen plaatsgevonden in de nummering van de onderrubrieken. Een vervelende bijkomstigheid was daarbij, dat de toenmalige administratie in veel gevallen bij het aangeven van deze nieuwe nummering geen rekening heeft gehouden met de vroegere dossiervorming. Aldus hebben veel op rubriek en onder rubrieknummer bijeengeplaatste stukken betrekking op verschillende onderwerpen met als scheidingskenmerk de datum, waarop de nieuwe nummering werd ingevoerd.

2. Het in Nederland berustende gedeelte

Het merendeel van de in paragraaf 1. onder b., c. en d. genoemde archieven is naar Nederland overgebracht en bevindt zich thans in het Nationaal Archief. Deze bestanden, die aangeduid werden als "Eerste en Tweede Zending" (vanwege de verscheping in twee fasen, in 1951 en 1952), bevatten de vrijwel complete neerslag van het politiek en staatkundig handelen van de Nederlands-Indische regering.

Reeds voor de souvereiniteitsoverdracht waren in Indonesië maatregelen genomen om de daar berustende archieven te splitsen in delen die bestemd waren om aan de Verenigde Staten van Indonesië te worden overgedragen en delen die om diverse redenen daarvan uitgezonderd dienden te worden.

Bij geheime brief van 26 september 1949 nr. HC/68 AST berichtte de Algemeen Secretaris namens de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon aan de diverse departements- en diensthoofden, dat het, vooruitlopend op wat daaromtrent op de Ronde Tafel Conferentie zou worden beslist, wenselijk was een uitsplitsing te maken van de in Indonesië berustende overheidsarchieven, opdat reeds voor de souvereiniteitsoverdracht een daarvoor in aanmerking komend gedeelte van deze archieven ter beschikking zou komen en blijven van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon.

Dit werd natuurlijk in de eerste plaats nodig geacht in verband met de toekomstige taakuitoefening van het Hoge Commissariaat van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië. Met nadruk werd echter in de brief gesteld dat daarbij ook die archieven en bestanden moesten worden betrokken die, gezien het politiek, vertrouwelijk dan wel persoonlijk karakter daarvan onder de berusting van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon zouden moeten blijven. Om ervoor te zorgen dat een goede bestuursvoering aan beide zijden gecontinueerd zou kunnen worden, moesten van de daarvoor in aanmerking komende bescheiden eventueel duplikaten worden gemaakt. Tenslotte bepaalde de brief, dat terstond een afzonderlijke registratuur zou moeten worden ingevoerd, opdat deze nieuw te vormen archieven reeds vanaf het begin naar deze scheidingscriteria zouden kunnen worden geordend. Bij de Algemene Secretarie werd vanaf dat moment dan ook een afzonderlijke serie stukken gevormd met als kenmerk "HC/geh". Stukken met dit kenmerk moesten bij binnenkomst op de departementen ook daar als een aparte eenheid worden geregistreerd en bewaard. Gevolg van al deze bepalingen was dat er op de Algemene Secretarie een "tweede archief" werd gevormd met eigen agenda's en registers en dat door de diverse departementen en diensten de daarvoor in aanmerking komende bestanddelen werden afgesplitst en overgebracht naar de kantoren van de Algemene Secretarie en daar ter beschikking van de Hoge vertegenwoordiger van de Kroon werden gesteld. In het bijzonder betrof deze afscheiding stukken betreffende Nederlands Nieuw-Guinea, die uiteraard voor de Nederlandse regering van blijvend aktueel belang waren.

Toen het er naar uit begon te zien dat de verhouding tot de Verenigde Staten van Indonesië zodanig zou verslechteren, dat men voor het voortbestaan van deze staatkundige structuur moest vrezen, werden -in twee fasen- de aldus gevormde en bijeengebrachte bestanden naar Nederland overgebracht. Het gaat resumerend om de volgende bestanden:

Het geheim archief van de Algemene Secretarie en het Kabinetsarchief van de Luitenant Gouverneur-Generaal en de hem opvolgende Hoge Vertegenwoordigers van de Kroon, waarbij opgenomen de brief- en telegramseries van de Algemene Secretarie, geheim en openbaar en de dossiers, brief- en telegramseries met het registratiekenmerk "HC/geh". Archivalia afkomstig van de voorzitter, secretarissen en leden van de Nederlandse delegaties bij de onderhandelingen met de Republiek. Archiefbestanden van het Departement van Justitie. Archiefbestanden van het Departement van Binnenlands Bestuur en van het Departement van Binnenlandse Zaken. Archiefbestanden van de Dienst der Volksgezondheid, de Medische Coördinatieraad en het Departement van Gezondheid. Archiefbestanden van het Departement van Verkeer en Waterstaat en van het Departement van Verkeer, Energie en Mijnwezen. Archiefbestanden van het Departement van Sociale Zaken. Archiefbestanden van het Kantoor voor Japanse Zaken. Archiefbestanden van de Netherlands-Indies Government Information Service en van de Regerings Voorlichtings Dienst. Overige gedeponeerde archivalia, te weten: archivalia afkomstig van Raden Loekman Djajadiningrat, lid van de Nederlandsch-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland en lid van de Raad van Bijstand voor Nederlands-Indische Zaken. archivalia afkomstig van mr C.C. de Rooij, staff-officer en chief commanding officer NICA in Morotai en in Makassar. archivalia van mr Ch.W.A. Abbenhuis, algemeen hoofd tijdelijke bestuursdienst op Java. archivalia van dr ir P.Honig, voorzitter van de Coördinatiecommissie voor Natuurwetenschappelijke Zaken. archivalia van prof. mr K.L.J.Enthoven, raadadviseur van de Nederlands-Indische regering op staatsrechtelijk terrein. archivalia van Raden Mas mr A.G.Pringgodigdo, Secretaris van Staat van de Republik Indonesia. archivalia van ir Soekarno als voorzitter van de Dewan Sanyo: het Indonesisch adviescollege van het Japanse militaire bestuur op Java. Het archief van de Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof in Batavia. Partikuliere verzamelingen te weten: archivalia afkomstig van dr H.J. van Roijen. archivalia van Ch.O. van der Plas. archivalia van mr N.S.Blom.

De eerste zending, voorheen bekend onder de naam "Algemene Secretarie Eerste Zending" of "AS-1", kwam in 1951 in Nederland aan, verpakt in 31 kisten. Van deze zending werd op het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen een globale beschrijving gemaakt met opgave van de herkomst van de bundels. Enige tijd later werd er ook nog een klapper op vervaardigd. Op 6 juli 1953 werd de gehele zending overgedragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de behartiging van de Uniezaken had overgenomen.

De tweede zending, voorheen bekend onder de naam "Algemene Secretarie Tweede Zending" of "AS-2", werd in september 1952 naar Nederland verscheept tezamen met het archief van de Vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën en het archief van de Afdeling Indonesië van het Nederlands Rode Kruis. Na afscheiding van bovengenoemde archieven beleven er 17 kisten over. De inhoud bestond uit 1119 inventarisnummers, voorzien van een globale beschrijving evenwel zonder vermelding van datum en herkomst van de bundels.

Uit beide bestanden waren inmiddels de stukken die betrekking hadden op Nieuw-Guinea afgescheiden en ter beschikking gesteld van de Directie Nieuw-Guinea van het Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Van deze bestanddelen werd later door de departementsambtenaar P. Nienhuis een aparte inventaris gemaakt, getiteld "Algemene Secretarie, Nieuw-Guinea". Bij deze inventarisatie werd niet gelet op de herkomst van de stukken, zodat een breed scala aan archiefvormers in dit "archief" werd aangetroffen. Naar analogie werd dit bestand ook wel aangeduid als "AS-3".

Om onduidelijke redenen werd het bestand "AS-2" niet overgedragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoals dat met "AS-1" wel het geval was geweest.

In 1960 was aan dr M. Boon van overheidswege opdracht gegeven tot het verzamelen en publiceren van archivalia over de Indonesische kwestie, welke werkzaamheden na zijn overlijden, in 1968 werden voortgezet door dr C. Smit, als honorair-adviseur verbonden aan de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.

De sterk toegenomen belangstelling voor de geschiedenis van de gebeurtenissen in Indonesië was in dat zelfde jaar tot een climax gekomen naar aanleiding van een krantenartikel en de daarop gevolgde televisieprogramma's over door Nederlandse militairen in Indonesië bedreven excessen. Door de regering werd een bronnen-onderzoek gelast, dat uitmondde in een zeer uitvoerige nota.

"Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950"; Den Haag, 1969.

Hierin werd veel aandacht besteed aan de slechte toegankelijkheid van de meeste archieven die bij het onderzoek betrokken waren. Mede naar aanleiding van de ontstane publiciteit werd in 1969 aan de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis de opdracht verstrekt tot publikatie van de officiële bescheiden uit overheids- en andere archieven betreffende de Nederland-Indonesische betrekkingen in de periode 1945-1950. Met de bewerking van deze bescheiden werd prof. dr S.L. van der Wal belast. Op diens verzoek werd in 1970 het archiefdeel "AS-1", met de inventarisatie waarvan op het Algemeen Rijksarchief juist was begonnen, tijdelijk overgebracht naar het archievendepot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het zou pas in 1983 weer worden teruggebracht naar het Algemeen Rijksarchief.

Tenslotte nog het volgende. De in deze inventaris beschreven stukken zijn door de toenmalige administratie in ruime mate gebruikt voor het plaatsen van marginale aantekeningen en commentaren. Helaas echter hebben latere gebruikers van dit archief zich niet ontzien hier het hunne aan toe te voegen. Zo kan men op diverse stukken met inkt aangebrachte notities vinden van professor Van der Wal, die hem moesten dienen bij de voorbereiding van zijn bronnenpublikatie over de Indonesische kwestie.

In 1965 werd door de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, het voorstel gedaan de uit Indonesië overgekomen archieven over te dragen aan het Algemeen Rijksarchief. Dit advies was vooral ingegeven door de gebleken ontoegankelijkheid van het archief, de publieke belangstelling en de onoordeelkundige vernietiging die zou zijn toegepast. Men wenste een gewaarborgde bewaring en vooral een inventarisatie van het gehele bestand. Het daarop volgende jaar werd inderdaad het gedeelte "AS-2" (Algemene Secretarie Tweede Zending), het "archief" Algemene Secretarie Nieuw-Guinea (AS-3) en enige andere bestanden door de toenmalige beheerder, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, naar het Algemeen Rijksarchief overgebracht. Een proces-verbaal werd daarbij niet opgemaakt. Men wilde daarmee wachten totdat de voorgenomen overdracht van het gehele archiefbestand van het voormalig Ministerie van Koloniën en zijn rechtsopvolgers zou hebben plaatsgevonden. Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd, eveneens in 1966, het archiefdeel "AS-1", met procesverbaal, overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief.

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief MAISAO-WOTAP 2.10 Selectie en vernietiging

Het percentage stukken van de Algemene Secretarie, dat voor vernietiging werd voorgedragen aan de Directeur van het Arsip Nasional is zeer gering gehouden, ca. 5%. Het betreft dan voornamelijk stukken betreffende administratief-huishoudelijke kwesties van de Algemene Secretarie zelf. Waar enige twijfel bestond omtrent het al of niet bewaren werd gekozen voor het eerste. Hieronder volgt een opgave van de ter vernietiging voorgedragen stukken betreffende het in Jakarta berustende archiefbestand van de Algemene Secretarie.

 

Doos I: 12 omslagen 1. Toekenning buitenlands verlof in individuele gevallen, 1947. (APE) 2. Cryptische lijsten van verzonden stukken aan het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, 1949-1950. (-) 3. Enige losse telegrammen met kopieën betreffende individuele personele zaken, 1945-1946. (APE) 4. Enige losse stukken van Marine, 1945-1946. (AM) 5. Staten van voorgeschoten gelden, 1948. (AA) 6. Kasbonnen van de kleine kas, diverse jaren. (AA) 7. Kantoorbehoeften en -onkosten, div. jaren. (AA) 8. Losse telegrammen kleine betalingen Dep. van Financiën, 1945-1949. (AF) 9. Dossier "gebruik auto's Camp Columbia", 1944-1945. (AA) 10. Verstrekte dokterscertificaten personeel, div. jaren. (AA) 11. Afgegeven kwitanties, 1949-1950. (AA) 12. Afgegeven kwitanties, 1950. (AA) Doos II: 13 omslagen 13. Representatiekosten, 1948-1949. (AA) 14. Telefoon- en telegramrekeningen. 1947-1949. (AA) 15. Bonnen en fakturen, 1949-1950. (AA) 16. Nummerbewijzen van voertuigen, 1947-1948. (AA) 17. Losse stukken over buitenlandse aangelegenheden vnl. internationaal overleg, gestencild, 1945-1949. (ABU) 18. Overwerkstaten en betalingsstaten, 1949-1950. (AA) 19. Verstrekte brieven inzake financiële machtigingen, 1949. (AA) 20. Deviezenvergunningen individuele gevallen, 1947-1948. Met name inzake de aankoop van kantoormateriaal. (AA) 21. Aantekeningen Sociale Zaken, z.j. (ASZ) 22. Verzendlijsten, klad, 1946-1948. (AA) 23. Comptabele stukken Financiën, 1948. (AF) 24. Losse begrotingsstukken Financiën, 1948-1949. (AF) 25. Delegaties van gelden, 1948-1949. (AA) Doos III: 6 omslagen 26. Expeditielijsten, 1949. (AA) 27. Klad-agendanummerlijst, fragment, z.j. (AA) 28. Telegrammen ter bevestiging, 1949-1950. (AA) 29. Verzendlijst telegrammen, klad, 1949-1950. (AA) 30. Maandstaten salarissen en pensioenen, 1949. (AA) 31. Maandelijkse traktementsstaten, 1950. (AA) Doos IV: 4 omslagen 32. Maandelijkse traktementsstaten, 1948. (AA) 33. Kaarten van in gebruik zijnde auto's, z.j. (AA) 34. Verblijfkosten, schulden ambtenaren, 1946-1948. (AA) 35. Voorgeschoten gelden, 1950. (AA) Doos V: 6 omslagen 36. Schoolverklaringen personeel, 1949. (AA) 37. Lijsten van verzonden brieven, 1948. (AA) 38. Kleine betalingen van de Alg. Secretarie, 1946. (AA) 39. Idem, 1947. (AA) 40. Idem, 1948. (AA) 41. Idem, 1948. (AA) Doos VI: 2 omslagen 42.Kleine betalingen van de Alg. Secretarie, 1948-1949. (AA) 43. Idem, 1949. (AA) Doos VII: 2 omslagen 44. Kleine betalingen van de Alg. Secretarie, 1949. (AA) 45. Idem, 1949. (AA) Doos VIII: 3 omslagen 46. Kleine betalingen van de Alg. Secretarie, 1949. (AA) 47. Idem, 1950. (AA) 48. Correspondentie over de druk van het Staatsblad, abonnementen etc., 1950. (AA) Doos IX: 18 omslagen 49. Aanvragen telefoonaansluitingen, 1948. (AA) 50. Rekeningen aanschaf kantoormateriaal, 1950. (AA) 51. Telegrammen reiskosten verbonden aan het bezoek van Tweede Kamerleden, 1948-1949. (AA) 52. Kleine kas, 1948. (AA) 53. Voorschotten, 1948. (AA) 54. Stortingsbewijzen, 1947-1949. (AA) 55. Kasbewijzen, 1949. (AA) 56. Kwitanties, 1949. (AA) 57. Transportbewijzen inzake goederen, 1949. (AA) 58. Enige losse stukken van het Dep. van Oorlog, 1947-1949. (AO) 59. Lijsten van stukken verzonden per koerier, 1944-1946. (AK) 60. Idem, 1949. (AK) 61. Idem, 1947, 1950. (AK) 62. Inzamellijsten personeelsfonds, 1948. (AA) 63. Ingekomen rekeningen van luchtvaartmaatschappijen, 1948. (AA) 64. Comptabele stukken, losse rekenigen, z.j. (AA) 65. Diverse losse stukken, 1945-1949.

Uit het in het Nationaal Archief berustende bestanddeel is vrijwel niets vernietigd. Wel zijn waar nodig doublures verwijderd en overgedragen aan het Arsip Nasional.

Verantwoording van de bewerking 1. Het in Jakarta berustende gedeelte

De inventarisatie van dit archiefdeel werd ter hand genomen tijdens het verblijf van de samenstellers in Jakarta en uitgevoerd in het kader van het tussen Nederland en Indonesië gesloten Cultureel Verdrag en de daaruit voortvloeiende samenwerking tussen de archiefdiensten van beide landen. Het beschrijven vond plaats in Jakarta, het ordenen en het ineenzetten van de inventaris in Den Haag.

De naoorlogse roerige situatie in Indonesië en de voortdurende bestuurlijke wijzigingen hebben gevolgen gehad voor de archiefvorming. Bij de inventarisatie werd een gebrekkige en slordige dossiervorming geconstateerd. Ook het toegepaste ordeningsplan van de toenmalige administratie maakte diverse interventies nodig om de staatkundige en bestuurlijke veranderingen naar behoren in de inventaris tot uiting te laten komen.

Bij de indeling van de inventaris is uitgegaan van de departementale opbouw van de Voorlopige Federale Regering, zoals die in 1948 (Ind.Stb. 63) werd vastgesteld.

Doordat veel op rubriek en onder rubrieknummer bijeengeplaatste stukken betrekking hebben op verschillende onderwerpen, moest iedere bundel in zijn geheel worden doorgenomen. Hoewel het archief zich dus niet in die totale chaos bevond, die men op grond van sommige berichten had kunnen verwachten, bleek de herordening toch een zeer tijdrovend werk te zijn.

Bij de ordening is uitgegaan van de bestaande rubriekenindeling, die echter, vanwege de eerdergenoemde bezwaren, aanmerkelijk moest worden aangepast. Om toch de band met de vroegere indeling te kunnen behouden zijn de codes van deze rubrieken bij elke beschrijving vermeld. Een lijst van de codes en hun betekenis is als Bijlage opgenomen.

Blijkens de rubriek "Seriematig geordende besluiten" moeten er vroeger complete chronologische registers van besluiten van de Luitenant Gouverneur-Generaal en series minuut-besluiten van de Algemeen Secretaris hebben bestaan. Van deze belangrijke series is slechts een fractie bewaard gebleven. Dit laatste gaat eveneens op voor de ingangen, zoals klappers en agenda's, die echter voor het raadplegen van het archief in strikte zin niet noodzakelijk zijn vanwege het toegepaste rubriekenstelsel. Over het algemeen maakt het archief een vrij complete indruk: belangrijke lacunes werden althans door ons niet aangetroffen.

Gezien de beperkte tijd, die de inventarisatoren in Jakarta tot hun beschikking hadden, konden de stukken binnen de dossiers veelal niet naar chronologie geordend worden. De gebruiker van het archief dient hier rekening mee te houden.

Naar schatting omvat ca. 25% van dit archiefbestand stukken van individuele personele aard en algemene personele regelingen. Deze dossiers konden gezien het tijdgebrek niet nader toegankelijk worden gemaakt en zijn zoveel mogelijk op jaar geordend. In veel gevallen echter zijn stukken over meerdere jaren betreffende een bepaalde ambtenaar bijeengebracht, zodat de indeling in jaarbundels minder strikt is dan uit de beschrijving zou kunnen worden opgemaakt. De personeelsdossiers en met name die van leidende ambtenaren bevatten veelal meer gegevens dan puur personele. Vooral zijn dan gegevens te vinden over de organisatie van de dienst, visies op ambtelijke kwesties, studieopdrachten en verslagen van dienstreizen. De scheiding tussen de individuele dossiers en de personele regelingen is in veel gevallen minder strikt.

In zijn totaliteit blijkt het openbare archief van de Algemene Secretarie, zoals dit berust bij het Arsip Nasional (inv.nrs. 1-1745), een belangrijke bron te zijn voor historisch onderzoek. De centralistische opzet van het Indisch bestuur deed vrijwel iedere te nemen beslissing van enige importantie belanden ten burele van de Luitenant Gouverneur-Generaal en zijn Secretarie, een situatie, die vergelijkbaar is met de Staatssecretarie van Koning Willem I. De taak van de Departementen van Algemeen Bestuur lag dan ook voornamelijk op het organisatorische vlak en op de toelevering van voordracht-besluiten aan de Algemene Secretarie. Het grotendeels ontbreken van de archieven van de naoorlogse departementen komt hierdoor minder hard aan. De door beide inventarisatoren opgedane ervaringen met het archief van het Departement van Sociale Zaken (1946-1950), dat inmiddels door het Arsip Nasional werd geïnventariseerd, onderschrijft deze constatering.

De omvang van het archiefdeel, dat aanvankelijk 80 meter bedroeg, is teruggebracht door het verwijderen van te vernietigen stukken, doublures, oude mappen en door het compacter verpakken. Zij bedraagt thans ca. 60 meter.

2. Het naar Nederland overgebrachte gedeelte

De eerder geschetste bewogen geschiedenis van de naar Nederland overgebrachte archieven heeft zijn weerslag gehad op het inventarisatieproces. In de eerste plaats bleef gedurende meer dan 12 jaar de helft van het bestand buiten het bereik van het Algemeen Rijksarchief. Dit gedeelte "AS-1", kwam immers pas na de overbrenging van de archieven van het voormalig Ministerie van Koloniën in 1983 weer in de depots van het Algemeen Rijksarchief terug. Niet alleen had gedurende die tijd de inventarisatie van het bestand volkomen stilgestaan, ook was er op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de toenmalige beheerder van de "koloniale" archieven, vrij willekeurig mee omgegaan. Belangrijke series rapportage waren er uitgelicht en, samen met de op het Ministerie van Koloniën en rechtsopvolgers "regulier" binnengekomen rapportages, verenigd tot de serie "Rapportage Indonesië". Dat door deze volkomen met het herkomstbeginsel strijdige handelingen curieuze zaken zijn ontstaan zal duidelijk zijn. In de verzameling "Rapportage Indonesië" vindt men in één bundel op de rapportages afwisselend de marginale commentaren van Van Mook of zijn kabinetsdirecteur Koets en die van de bewindslieden op het departement in Den Haag! Bovendien zijn op deze wijze bij de bestaande ministeriële stukken rapporten opgenomen waarvan het wellicht nooit de bedoeling is geweest dat deze de Haagse burelen zouden bereiken. Het bleek ondoenlijk om deze zowel uit historisch als uit archivistisch oogpunt ontoelaatbare toestand weer ongedaan te maken. Opdat er geen historisch onjuiste conclusies worden getrokken zal de gebruiker van de verzameling "Rapportage Indonesië" in de inleiding op deze inventaris hierop geattendeerd worden.

Met de inventarisatie van het gedeelte "AS-2" werd reeds in 1969 begonnen. In deze eerste fase bestonden de werkzaamheden uit het schonen, het verwijderen van doublures, het beter beschrijven en het uitsplitsen van de vaak vrij willekeurig gevormde bundels. In de loop der jaren groeide een fichesbestand dat bijna drie maal zoveel beschrijvingen kende als de oorspronkelijke inventaris. De aldus ontstane fiche-beschrijvingen werden in de loop der tijd aangepast, verder verfijnd en tenslotte geordend in een globale op de praktijkvraag gerichte rubrieksgewijze indeling. Tot het definitief maken van een indelingsopzet kon het voorlopig niet komen aangezien het toch slechts ging om de helft van een groter geheel. Pas toen in 1983 beide archiefdelen weer in één ruimte en onder één beheer waren bijeengebracht kon een begin worden gemaakt met de definitieve inventarisatie.

De werkzaamheden hieraan vingen aan met het verbeteren van de beschrijvingen van het bestand "AS-1". Deze werden geheel herzien, waar nodig uitgesplitst (in soms meer dan 100 nieuwe beschrijvingen) en geschoond. Vervolgens werden de beschrijvingen van die bestanddelen die niet behoorden tot het archief van de Algemene Secretarie eruit gehaald en naar herkomst voorlopig apart gegroepeerd. Tenslotte werd een nieuw ordeningsschema ontworpen waarin de beschrijvingen van "AS-1", "AS-2" en "AS-3" (Algemene Secretarie - Nieuw-Guinea) in elkaar geschoven zouden kunnen worden tot een aanvaardbaar geheel.

Dit laatste ging met zeer grote moeilijkheden gepaard. Het geheim archief van de Algemene Secretarie en het kabinets-archief van de Landvoogd is namelijk verre van een organisch gegroeid bestand. Het is een conglomeraat van nota's, brieven, rapporten en telegrammen, die dienden ter vaststelling van een beleid, dat het onverzoenlijke moest verzoenen en het onmogelijke mogelijk moest maken, terwijl ondertussen ook nog gezorgd moest worden voor een geregeld bestuur in die gebieden die onder het Nederlands koloniaal gezag stonden. Dit betekent dat uit de bij de Algemene Secretarie binnenkomende stroom informatie voortdurend ad hoc selecties gemaakt werden en semi-permanente dossiers gevormd werden waaruit vaak in een later stadium weer stukken overgebracht werden naar andere dossiers als de ontwikkelingen dat nodig maakten. Veel van de seriematig binnenkomende rapporten werden op grond van de daarin voorkomende passages niet bij de serie gevoegd, maar verborgen in een onderwerpsdossier of gevoegd bij de vergaderstukken bestemd voor de onderhandelingsdelegaties. Veel stukken hebben nooit een plaats in een dossier of een serie gevonden, maar zijn op of rond het bureau van de beleidsmaker blijven hangen. Elk bij de Algemene Secretarie binnenkomend stuk of rapport kon namelijk door de beleidsmakers op diverse manieren gebruikt worden: ter uitvoering van de reguliere bestuursvoering, ter instruktie van de delegatie bij de onderhandelingen met de Republiek of ter uitvoering van het beleid ten aanzien van de staatkundige hervormingen. Deze situatie maakte het ontwerpen van een sluitend ordeningsschema dus wel zeer lastig, zo niet onmogelijk.

De bij de Algemene Secretarie gedeponeerde archieven leverden extra problemen op bij de inventarisatie aangezien het hier ging om vrij willekeurig bijeengebrachte en onvolledige bestanden. Uitzondering hierop vormden de archieven van de Nederlandse delegaties bij de onderhandelingen met de Republiek Indonesia. Om die reden wordt de inventaris van deze bestanden voorafgegaan door een eigen inleiding en verantwoording. De verzameling stukken afkomstig van het Kantoor voor Japanse Zaken bevat de neerslag van de werkzaamheden verricht ten behoeve van de vervolging en berechting van oorlogsmisdadigers, opgedragen respectievelijk gevraagd door de diverse rechterlijke instanties en andere overheidsdiensten. Het heterogene en documentaire karakter van deze verzameling komt in de inventaris duidelijk naar voren.

Het uiteindelijke resultaat van de inventarisatie-arbeid kon alleen maar bereikt worden door het sluiten van compromissen, die nieuwe compromissen uitlokten en een uiteindelijke beslissing. Een strikte uniformiteit en een consequent volhouden aan eenmaal gekozen uitgangspunten en ordeningscriteria vereiste in deze fase een vrijwel continu arbeidsproces, waarvoor de mogelijkheden maar uiterst beperkt aanwezig waren. Het resultaat van die arbeid ligt voor u. Een archivistisch beter verantwoordde inventaris behoorde misschien wel tot de mogelijkheden, maar daar waar gekozen moest worden tussen zuiverheid in de leer of praktischer en gebruikersvriendelijker oplossingen werd meestal gekozen voor het laatste.

Nog een aantal praktische opmerkingen. Daar waar nodig zijn via kruisverwijzingen oplossingen gezocht voor niet voor compromissen vatbare problemen. Dat houdt echter niet in dat dat het ontbreken van een zodanige verwijzing betekent dat de plaatsing van het bewuste inventarisnummer eenduidig was. De gebruiker van deze inventaris moet zich voortdurend voor ogen houden, dat de verstrengeling van veel in die tijd spelende kwesties op de dossiervorming en rubriekenindeling een duidelijk stempel heeft gedrukt. Voorts zij vermeld dat een aantal indelingscriteria zijn overgenomen van de bij de Algemene Secretarie bestaan hebbende registratuurplannen. Deze criteria werden ook bij de inventarisatie van het eerste meer administratief-bestuurlijke deel van deze inventarisreeks gehanteerd. Dat is de oorzaak van de soms in onze ogen wat onlogisch aandoende opbouw van bepaalde rubrieken, zoals met name naar voren komt in de geografische ordening van de landenbundels.

Tevens dient een woord gezegd te worden over de in de inventaris gehanteerde spelling van het Indonesisch. De standaardisatie van het Indonesisch leidde in 1948 tot de vervanging van de "oe" door de "u".

Deze werd gevolgd door een verdere spellingswijziging in 1972, de z.g. "ejaan yang disempurnakan", waarbij de letters dj, j, nj, sj en tj geschreven werden als respektievelijk j, y, ny, sy en c. Deze spellingswijziging wordt in de inventaris niet gevolgd.

In de tekst zijn de namen van plaatsen en organisaties gesteld in de spelling van 1948; de namen van Indonesische personen volgen echter hun oorspronkelijke schrijfwijze met "oe".

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenDeels openbaar, deels beperkt openbaar (A+B 5282, 5284) Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij gedeponeerde Archieven, nummer toegang 2.10.14, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering, 2.10.14, inv.nr. ...

Verwant materiaal Bewaarplaats van originelen

De archivalia Pringgodigdo evenals die van Soekarno, zijn als behorend tot het archief van de Republik Indonesia, in originali overgedragen aan het Arsip Nasional in Jakarta

Van deze archivalia zijn fotokopieën gemaakt: zie inv.nrs. 5641-5656 en 5657-5667.

. Dit is ook geschied met een aantal losse archivalia die bij het inventariseren werden aangetroffen en die voor een deel behoorden te worden ingevoegd in het te Jakarta berustende vooroorlogse archief van de Algemene Secretarie.

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Een deel van het archiefbestand van de Algemene Secretarie (de inventarisnummers 1 t/m 1745) berust bij het Arsip Nasional van de Republik Indonesia in Jakarta. Dit bestanddeel bevat voornamelijk het openbare archief van de Algemene Secretarie en voorts geringe gedeelten van het kabinetsarchief en van het archief van de Nederlands-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland. Dit archiefdeel was bestemd om aan de Verenigde Staten van Indonesië te worden overgedragen.

Aan het Arsip Nasional van Indonesië overgedragen: Stukken uit het archief Algemene Secretarie, 1816-1942. Stukken uit het archief Algemene Secretarie, 1944-1949. Zie voor een gedeelte ook inv.nrs. 406-409 en 3328-3329. Stukken uit het archief van het Departement van Binnenlands Bestuur tot 1942. Stukken uit het archief van de Commandant der zeemacht in Nederlands-Indië, hoofd van het Departement der Marine tot 1942. Stukken uit het archief van het Departement van Justitie tot 1942. Stukken uit het archief van de Procureur-Generaal van het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië tot 1942. Stukken uit het archief van de Dienst der Volksgezondheid tot 1942. Het archief van de Balai Muslimin Indonesia in Dajakarta, 1945. Achivalia van Ir. Soekarno als voorzitter van de Dewan Sanyo, 1943-1945. Kopieën van deze archivalia zijn opgenomen in inv.nrs. 5657-5667. Archivalia van raden mas A.G. Pringgodigdo, Secretaris van Staat van de Republik Indonesia. Kopieën van deze archivalia zijn opgenomen in inv.nrs. 5641-5656. Stukken uit het archief van het Sekretariat Negara van de Republik Indonesia, 1945-1949. Stukken uit het archief van de Agrarische Commissie (Panitia Agraria) van het Ministerie van Binnnenlandse Zaken van de Republik Indonesia, 1945-1949.

Van het archief van de Procureur-Generaal bestaat reeds een summiere en voorlopige magazijnlijst. Ten aanzien van de archiefbestanden Van Roijen, Van der Plas en Blom werd het beter geacht deze bestanden te integreren in de reeds in het Nationaal Archief berustende verzamelingen van deze archiefvormers.

Eveneens buiten deze inventaris gehouden zijn archivalia die zijn overgedragen aan het Centraal Archieven Depot van het Ministerie van Defensie.

Aan het Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie in Den Haag Archief van het Kabinet van de Legercommandant Stukken betreffende de status van Nieuw-Guinea, 1948-1949. (oud nr. AS-NNG 37) Stukken betreffende de overbrenging van politieke delinquenten naar Nieuw-Guinea, 1947. (oud nr. AS-NNG 3-152) Stukken betreffende het beheer van goederen in de Grote Oost, de controle op het militair vliegverkeer, de brand in de militaire dump in Biak en het gebruik van vliegvelden in Nieuw-Guinea door de Australische en Amerikaanse luchtmacht, 1946-1947. (oud nr. AS-NNG 190) Stukken inzake het verzoek om inlichtingen over de bemanning van een in 1944 boven Nieuw-Guinea vermist Amerikaans vliegtuig, 1946. (oud nr. AS-NNG 191) Stukken betreffende het Papoea-bataljon en de ongeregeldheden in Sarmi en het hierover gerezen konflikt met de resident van Nieuw-Guinea, Van Eechoud, 1947. (oud nr. AS-NNG 203) Archief van de Kwartiermeester-Generaal Stukken betreffende de instelling van een militair territorium op Nieuw-Guinea en de personele en materiële voorziening van de daar te vestigen militaire organisatie, november-december 1949. (oude nrs. AS-NNG 179-181) Stukken afkomstig van de Leger Materieel Dienst, ressorterend onder de Kwartiermeester-Generaal, betreffende aanvragen tot het verstrekken van wapens aan militaire en civiele instanties in Nieuw-Guinea, juni-december 1949. (oud nr. AS-NNG 200) Archief van de Militair Geneeskundige Dienst Rapporten en verslagen van inspektiereizen en vergaderingen van de Militair Geneeskundige Dienst in Nieuw-Guinea, 1948-1949. (oud nr. AS-NNG 198) Archief van de Dienst voor Algemene Personele Zaken Een verzameling alfabetisch geordende personeelsdossiers betreffende uit Indonesië repatriërende militairen opgemaakt door de Afdeling Demobilisatie van de Dienst voor Algemene Personele Zaken over de jaren 1948-1950; omvang 2 strekkende meter.

Ten departemente werden met name uit het bestand "AS-1" (Algemene Secretarie Eerste Zending) een aantal stukken verwijderd, die deels zijn terechtgekomen in het archief van het Bureau Antecedentenonderzoek van het Ministerie (BURAM). Via dit bureau is vervolgens een aantal van deze stukken overgedragen aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In de concordans is een specificatie van de naar BURAM en de BVD verhuisde stukken, voorzover dit te achterhalen was, opgenomen.

Een deel van de kaarten en affiches behorende tot dit archief is afgezonderd als de collectie Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering te Batavia - Kaarten en Affiches, toegang 4.ASB.

Overige overdrachten Archief van het Hoog Militair Gerechtshof in Nederlands-Indië Processen-verbaal van verhoor en vonnissen uitgesproken door de Temporaire Krijgsraad Hollandia bij de berechting van Indonesiërs in verband met een poging tot samenzwering en opstand op Nieuw-Guinea, 1946. (oud nr. AS-NNG 47) De processtukken, afkomstig uit het archief van de Temporaire Krijgsraad Hollandia, zijn in verband met art. 217 van de Herziene Rechtspleging bij de Landmacht ingezonden naar het Hoog Militair Gerechtshof van Nederlands-Indië in Batavia. Het archief van het HMG is voorzover bekend in Indonesië achtergebleven. De stukken, omvang 0,15 meter, zijn onder nummer 315 gevoegd bij de Krijgsraadarchieven, die vermeld worden in de plaatsingslijst van de diverse Krijgsraden te Velde, 1923-1962; inventaris 2.09.19. Aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden Lijst van Maleise woorden en uitdrukkingen zijnde een aanvulling op het woordenboek van Klinkert. z.j. 1 omslag
Bijlagen Overzicht van geraadpleegde bronnen Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, Staatsdrukkerij, Den Haag, 1947-1950. Indonesië, Nederland en de wereld, H.J. van Mook, Amsterdam, 1949. Report to the secretary-general on the activities of the Security Council's Committee of Good Offices and of the United Nations Commission for Indonesia, 1947-1951, Secretariaat van de UNCI, volume I (Text of the Report) en II (Annexes), New York, ongedateerd (1952?). De Indonesische Kwestie, C. Smit, Leiden, 1952. Indonesian Independence and the United Nations, A.M. Taylor, Londen, 1960. De liquidatie van een imperium, C. Smit, Amsterdam, 1962. Memoires. Herinneringen aan de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis, D.U. Stikker, Rotterdam\Den Haag, 1966. Rijksgeschiedkundige Publicatiën. Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, S.L. van der Wal, P.J. Droogleever, M.J.B. Schouten, deel X e.v., Den Haag, 1976 - heden. Renville als keerpunt in de Nederlands-Indonesische Onderhandelingen, Ide Anak Agung Gde Agung, Alphen aan de Rijn, 1980. Ordeningsplan Registratuurkenmerken van de dokumenten van de Veiligheidsraad, van de Commissie van Goede Diensten en van de United Nations Commission for Indonesia, 1947-1950.

Eerste deel: de Veiligheidsraad Veiligheidsraad Basissymbool voorafgaand aan ieder document. Permanente Commissies van de Veiligheidsraad Permanente commissies worden genummerd in volgorde van oprichting, bijv. S/C.1/; S/C.2/ Ad Hoc Commissies Eveneens voorzien van een volgnummer. Zo kreeg de Committee of Good Offices on the Indonesian Question volgnummer S/AC.10/ toegewezen. Sub-Commissies van Permanente of Ad-Hoc Commissies Symbolen voor sub-commissies van permanente en ad-hoc commissies, eveneens voorzien van een volgnummer. Conferentie symbool Seriematige documenten betreffende conferenties en vergaderingen van de Veiligheidsraad; met volgnummer van de conferentie. Informatie symbool Ten behoeve van lijsten van vertegenwoordigers en algemene informatie. Aanvullende symbolen Working papers. Summary records van een vergadering. Revision. Revisie van een tekst naar aanleiding van amendementen. Corrigendum. Wijziging in de tekst, titel, datum, classificatie of vertaling wegens fouten of omissies. Addendum. Toevoeging aan bestaande documenten van nieuwe bescheiden, zoals bijlagen, aanhangsels etc.

Tweede deel: de Commissie van Goede Diensten en de United Nations Commission for Indonesia Documenten betreffende de Commissie. Summary records van de Commissie. Algemene informatieverstrekking. Documenten ingekomen en vervolgens verspreid, niet tot een bepaalde serie behorend. Inzake de Renville-onderhandelingen. Inzake de onderhandelingen in Batavia en in Djokjakarta/Kaliurang. Inzake de onderhandelingen vanaf maart 1949, na de Tweede Politionele Aktie. Inzake de onderhandelingen na de souvereiniteitsoverdracht in de Contact Committee en de Sub-Committee for Military Affairs. Inzake de Steering Committee. Inzake de Political Committee. Inzake de Security Committee. Inzake de Economic en Financial Committee. Inzake de Social en Administrative Committee. Documenten afkomstig uit het Hoofdkwartier van de Commissie te Lake Success. Summary records van vergaderingen van de Commissie te Lake Success.

Lijst van rubriekcodes van de Algemene Secretarie

Achter ieder inventarisnummer in deel I worden de codeletters van het betreffende archiefbestanddeel vermeld.

Algemene Secretarie Algemene Rekenkamer Binnenlands Bestuur, Departement van Borneo en de Grote Oost Buitenlandse Zaken Commissies in het buitenland Raad van Departementshoofden Diplomatieke en consulaire dienst Documentatie over bezet Nederlands-Indië Dienst van Volksgezondheid Economische Zaken, Departement van - Financiën, Departement van - Gouvernement Borneo Gouvernement Djokjakarta Gezondheid, Departement van - Gouverneur-Generaal Gouvernement Grote Oost Gouvernement Surakarta Gouvernement Sumatra Huisvesting Raad van Nederlands-Indië Inlichtingendiensten Justitie, Departement van - Koeriersdienst Koninklijk Huis Mailrapport Landsarchief Landbouw en Visserij, Departement van - Marine, Departement van - Negara Djawa Timur Netherlands Indies Civil Administration, NICA Negara Madura Negara Pasundan Nederlandse regering Negara Sumatera Selatan Negara Sumatera Timur Oorlog, Departement van - Onderwijs en Eredienst, Departement van - Opvoeding, Kunsten en Wetenschappen, Departement van - Algemene Personele Zaken Provincie Midden-Java Politieke kwesties Binnenland Provincie Oost-Java Posterijen, Telegraaf en Telefoon Publiciteit, propaganda en political warfare Provincie West-Java Ridderorden en onderscheidingen Rode kruis Raad van Bijstand Scheepvaart, Departement van - Staat Oost-Indonesië Staatsinrichting van Nederlands-Indië Sociale Zaken, Departement van - Verkeer, Energie en Mijnwezen, Departement van - Verkeer en Waterstaat, Departement van - Waterstaat en Wederopbouw, Departement van - Volksraad West-Indië
Lijst van gebruikte afkortingen in de inventaris Algemene Dienst voor Ontvangst Allied Forces Netherlands East Indies Algemeen Hoofd Tijdelijke Bestuursdienst Angkatan Laut Republik Indonesia Allied Military Administration Civil Affairs Branch Angkatan Muda Indonesia Riouw Angkatan Muda Rakjat Indonesia Algemene Oorlogs Ongevallen Regeling Algemene Secretarie Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra Angkatan Udara Republik Indonesia Badan Perwakilan Rakjat Indonesia Semarang Brief Algemeen Secretaris Binnenlands Bestuur Bijeenkomst voor Federaal Overleg Brief Gouvernements-Secretaris Besluit Bewindvoering Indonesië in Overgangstijd Badan Kedaulatan Indonesia Riouw Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia Balatentara Pembela Tanah Air Bataafsche Petroleum Maatschappij Badan Rahasia Negara Indonesia Brief Regerings-Secretaris Bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten Barisan Pemberontakan Republik Indonesia Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting Chief Commanding Officer AMACAB Chief Commanding Officer NICA Commissie van Goede Diensten Commissariaat voor Indische Zaken Centrale Militaire Inlichtingendienst Chinese National Aviation Corporation Commissaris van de Kroon in Oost-Indonesië Commissie Terugvoering Indische Eigendommen in het Buitenland Commissie Welzijn Indische Militairen Commanding Officer NICA Chief Staff Officer NICA Centrale Verkooporganisatie van Ondernemingslandbouwprodukten Commandant Zeemacht in het Oosten Directie Verre Oosten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Dienst der Oost-Aziatische Zaken Economic Cooperation Administration Act (Marshall-hulp) Economic Commission for Asia and the Far East Economic and Social Council Evacuatie Commissie Food and Agricultural Organization Far Eastern Commission Far Eastern Liaison Office Front Nasional Anti-Imperialis General Agreement on Tariffs and Trade Gerakan Indonesia Raja Gerakan Kebangsaan Indonesia General Headquarter SWPA Gedelegeerde van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon Gabungan Perkumpulan-Perkumpulan Indonesia Gerakan Plebisit Republik Indonesia Gedelegeerd Territoriaal Bestuursadviseur Hoge Commissariaat/Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden Harimau Indonesia Hoofd Plaatselijk Bestuur Hoofd Tijdelijk Bestuur Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon International Labour Organization Ichtiar Mardi Kautaman Staatsblad van Nederlands-Indië/Indonesië Ikatan Peladjar Indonesia International Trade Organization Indonesische Vereniging Ratu Adil Joint Truce Commission Kantoor voor Algemene Personele Zaken Kommando Distrikt Militair Komite Indonesia Serikat Koninklijke Java-China Paketvaartlijnen Komite Ketatanegaraan Minahassa Koninklijke Landmacht Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Koninklijk Nederlands-Indisch Leger Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij Komite Nasional Indonesia Pusat Kommando Onderdistrikt Militair Koninklijke Paketvaart Maatschappij Kantoor voor de Repatriëring van Indonesiërs in Australië Kebaktian Rakjat Indonesia Sulawesi Leger Transport Dienst Luitenant Gouverneur-Generaal Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia Marine Commandant in Australië Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen Militaire Olie Inlichtingen Dienst Militaire Olie Rehabilitatie Dienst Netherlands Indies Forces Intelligence Service Nederlandsch-Indische Bond van ex-Krijgsgevangenen en ex-Geïnterneerden Netherlands-Indies Civil Administration Netherlands Indies Government Import and Export Organization Netherlands-Indies Government Information Service Nerlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij Nederlandsch-Indisch Rubberfonds Nederlandsch-Indische Scheepvaart Organisatie Negara Indonesia Timur Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië Netherlands Purchasing Commission Nationaal Socialistische Beweging Nederlandsche Scheepvaart Unie Overzicht en ontwikkeling van de toestand Oeang Republik Indonesia Partai Kesatuan Republik Indonesia Partai Republik Indonesia Proletaris Aslia Revolutioner Internasional Partai Indonesia Raja Perserikatan Democrat Indonesia Perdagangan Masjarakat Indonesia Perserikatan Saudagar-Saudagar Indonesia Pembela Tanah Air Procureur-Generaal Partai Indonesia Raja Partai Kebangsaan Indonesia Partai Kommunis Indonesia Partai Kebangsaan Madura Partai Nasional Indonesia Poesaka Tenaga Rakjat Pembangoenan Masjarakat Maloekoe, vereniging Panitia Pembelaan Rakjat Partai Rakjat Indonesia Serikat Panitia Status Seluruh Tapanuli Persatuan Timur Besar Politieke Toepassing van het Bestand, Commissie voor de Pemimpin tertinggi Tentara Banteng Ratu Adil Persatuan Indonesia Regeringsadviseur Politieke Zaken op Sumatra Repatriation of Allied Prisoners of War and Internees Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden Republik Indonesia Republik Indonesia Serikat Republiek Musno; Rantai Mas Radio Omroep in Overgangstijd Ronde Tafel Conferentie Regerings Voorlichtings Dienst Supreme Allied Command(er) Supreme Allied Command South East Asia Supreme Command Allied Powers South-East Asia Command Serikatan Rahasia Tanah Air Situatie-rapport Serikat Keamanan Rakjat Stoomvaart Maatschappij Nederland Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia Staff Officer NICA South-Pacific Commission Staatsblad South-West Pacific Area Tijdelijke Bestuursdienst Territoriaal Bestuursadviseur Tentara Keamanan/Keselamatan Indonesia Tentara Nasional Indonesia Tentara Pemberontakan Republik Indonesia Tentara Republik Indonesia Twaalfde Provincie, Vereniging United Nations Commission for Indonesia United Nations Relief and Rehabilitation Administration United Maritime Authority Voorlopige Federale Regering Voorlopig Federaal Vertegenwoordigend Lichaam Verenigde Staten van Indonesië Voorlopig Vertegenwoordigend Lichaam World Health Organization Wekelijks overzicht van het staken der Vijandelijkheden Zeer geheim (telegramwisseling) Zeer geheim in Commissie Concordantie op het in Nederland berustende deel van het archief van de Algemene Secretarie en het Kabinet van de Gouverneur-Generaal met de daarbij gedeponeerde archieven van departementen, diensten, commissies en functionarissen, 1942 - 1950. Inleiding

De "Uit Indonesië Overgekomen Archieven" zijn in het begin van de jaren vijftig in twee afzonderlijk beschreven zendingen naar Nederland verscheept. Bovendien zijn later op het Departement van Overzeese Gebiedsdelen nog eens veel stukken betreffende Nieuw-Guinea hieruit gelicht en apart beschreven (zie de inleiding van de inventaris). Om de hierboven genoemde redenen was het maken van een concordans op deze thans weer tot één geheel samengesmolten bestanden onontbeerlijk. De concordans zal, naar de samenstellers hopen, ertoe bijdragen, dat de bronvermeldingen -met name in de bronnenpublicaties over de Indonesische kwestie uitgegeven door de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis- op gemakkelijke wijze tot het nieuwe inventarisnummer herleid kunnen worden.

Het in deze concordans opgegeven "Oude Nummer" is als volgt samengesteld: Het cijfer in de eerste kolom geeft aan uit welk van de drie bestanden het stuk afkomstig is: Algemene Secretarie, Eerste Zending; Algemene Secretarie, Tweede Zending; Algemene Secretarie, stukken betreffende Nieuw-Guinea. Het cijfer in de tweede en derde kolom geeft voor de Eerste Zending (1) het kistnummer en het omslagnummer in de kist aan. Het cijfer in de tweede en derde kolom geeft voor de Tweede Zending (2) het oorspronkelijke volgnummer en het na de eerste bewerking aan het dossier gegeven nieuwe volgnummer aan. Voor het bestanddeel Algemene Secretarie, Nieuw-Guinea (3) geeft het cijfer in de tweede kolom het vroegere inventarisnummer aan van de inventaris, die destijds is samengesteld door de ministerie-ambtenaar P. Nienhuis. In het geval, dat er oude nummers in de numerieke volgorde in de concordans ontbreken wordt dit veroorzaakt door: Het in het verleden overbrengen van bestanddelen van het archief naar het archief van het Bureau Antecedenten Onderzoek van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen (BURAM). Het in het verleden overbrengen van bestanddelen van het archief naar de op het Ministerie gevormde verzameling "Rapportage Indonesië" (zie toegang nummer 2.10.29). Het uitschiften van doublures en verdere stukken, die voor vernietiging vatbaar (v.v.v.) bleken. Het feit, dat bepaalde omslagen dan wel de inhoud daarvan ten tijde van de overbrenging naar Nederland, c.q. later naar het Algemeen Rijksarchief, ontbraken.

De inventarisnummers, die onder het hoofd "Nieuw Nummer" worden vermeld betreffen de volgende archieven: 2000 - 4291 Geheim archief van de Algemene Secretarie en het Kabinet van de Gouverneur-Generaal (1944-1950), waarbij tevens archivalia van de Nederlandsch-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland (1942-1944). 4292 - 4618 Archieven van de Nederlandse Delegatie in de onderhandelingen met de Republiek Indonesië, 1947-1950. 4619 - 4932 Archief van het Departement van Justitie, 1944-1949. 4933 - 5082 Archief van het Departement van Binnenlands Bestuur en van het Departement van Binnenlandse Zaken, 1944-1949. 5083 - 5113 Archieven van de Dienst der Volksgezondheid, het Departement van Gezondheid en de Medische Coördinatie Raad, 1944-1949. 5114 - 5128 Archief van het Departement van Verkeer en Waterstaat en van het Departement van Verkeer, Energie en Mijnwezen, 1945-1949. 5129 - 5173 Archief van het Departement van Sociale Zaken, 1946-1949. 5174 - 5375 Archief van het Kantoor voor Japanse Zaken, 1945-1949. 5376 - 5602 Archief van de Netherlands-Indies Government Information Service en de Regerings Voorlichtings Dienst, 1944-1949. 5603 Archivalia van Raden prof.dr Loekman Djajadiningrat, 1942-1944. 5604 - 5631 Archivalia van mr C.C. de Rooij, 1945-1946. 5632 Archivalia van mr Ch.W.A. Abbenhuis, 1946-1947. 5633 Archivalia van dr ir P. Honig, 1946-1947. 5634 - 5640 Archivalia van prof.mr K.L.J. Enthoven, 1947. 5641 - 5656 Archivalia van Raden Mas mr A.G. Pringgodigdo, 1944-1945. 5657 - 5667 Archivalia van ir Soekarno, 1943-1945.

Verder worden onder het hoofd "Nieuw Nummer" de volgende afkortingen en toelichtingen vermeld om aan te geven naar welke archieven bepaalde bescheiden zijn overgebracht: Het betreft hier archivalia, die zijn overgedragen aan het Arsip Nasional van de Republiek Indonesië. Het betreft de volgende categorieën: Archivalia behorend tot de Nederlands-Indische administratie daterend van vóór 1942; Archivalia, die behoren tot de z.g. "Djokja Documenten", d.w.z. door de Nederlanders in beslag genomen, dan wel geroofde documenten van de Republiek in de periode 1945-1949. Doublures, kopieën en doorslagen van rapportages. Archivalia van mr. N.S. Blom betreffende zijn optreden als adviseur van de Nederlandse regering in Londen, 1941-1944. Deze stukken zijn thans gedeponeerd bij het Londens archief van het Ministerie van Koloniën. Stukken ten departemente gelicht en gedeponeerd in het archief van het Bureau Antecedenten Onderzoek van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, zie inventaris 2.10.37. Een gedeelte is door Buram overgedragen aan de Binnenlandse Veiligheids Dienst. Stukken betreffende de demobilisatie van militairen in Indië afkomstig van de Indische Dienst Algemene Personele Zaken, thans gedeponeerd bij het Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie. Archivalia van het Hoog Militair Gerechtshof in Batavia, ingevoegd in de inventaris van de diverse Krijgsraad-archieven, zie inventaris 2.09.19. Archivalia behorend tot het z.g. "Indisch Archief" van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen. Deze archivalia zijn teruggevoegd. Archivalia behorend tot het archief van de Kwartiermeester Generaal, overgedragen aan het Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie. Archivalia behorend tot het archief van het Kabinet van de Legercommandant, overgedragen aan het Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie. Documentair materiaal, dat overgedragen is aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden. Archivalia behorend tot het archief van de Leger Materieel Dienst, onderhorig aan de Kwartiermeester Generaal. Overgedragen aan het Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie. Archivalia van de Militair Geneeskundige Dienst, overgedragen aan het Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie. "Memorie van Overgave", ingevoegd in de serie Memories van Overgave van het Ministerie van Koloniën onder nummer 394-395. "Niet aangetroffen", archivalia die wel op een lijst vermeld stonden, maar tijdens de inventarisatie niet werden aangetroffen. Archivalia, ten departemente gelicht en ingevoegd in het archief van de Netherlands Forces Intelligence Service, dat thans nog berust bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Archivalia uit het archief van de Procureur-Generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië, tijdens de inventarisatie tevoorschijn gekomen, en die ingevoegd gaan worden in dat alhier berustende archief. Archivalia, die ingevoegd en -indien dubbel- vernietigd zijn in de op het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen gevormde serie "Rapportage Indonesië". Zie inventaris 2.10.29. Archiefmateriaal, dat vanwege gering belang of het dubbel zijn, voor vernietiging in aanmerking kwam. Archivalia behorend tot het archief van Ch.O. van der Plas en nu daarin opgenomen. Zie inventaris 2.21.266. De in de concordans niet opgenomen inventarisnummers van dit archief, zijn afkomstig uit het in 1973 door mevr. van der Plas-Pleyte geschonken archief. Archivalia behorend tot het archief van dr J.H. van Roijen als voorzitter van de Nederlandse Delegatie in de onderhandelingen met de Republiek en nu daarin teruggevoegd. Zie inventaris 2.21.183. Archivalia behorend tot het archief van C.J. Warners, die daarin thans teruggevoegd zijn.

OUD NUMMER NIEUW NUMMER 1-01-01 2238 1-01-01 2274 1-01-01 2321 1-01-01 3515 1-01-01 VDP 004 1-01-01 VDP 071 1-01-01 VDP 117 1-01-02 2042 1-01-02 2045 1-01-02 2208 1-01-02 2209 1-01-02 2228 1-01-02 2229 1-01-02 2244 1-01-02 2246 1-01-02 2265 1-01-02 2276 1-01-02 2323 1-01-02 2327 1-01-02 2330 1-01-02 2332 1-01-02 2334 1-01-02 2336 1-01-02 2337 1-01-02 2338 1-01-02 2339 1-01-02 2517 1-01-02 2519 1-01-02 2548 1-01-02 2789 1-01-02 2987 1-01-02 2990 1-01-02 2992 1-01-02 3587 1-01-02 3588 1-01-02 3591 1-01-02 3592 1-01-02 4132 1-01-03 2001 1-01-04 2226 1-01-04 2231 1-01-04 2243 1-01-04 2247 1-01-04 2256 1-01-04 2259 1-01-04 2260 1-01-04 2264 1-01-04 2310-2320 1-01-04 3345 1-01-04 3586 1-01-04 3589 1-01-04 3597 1-01-04 3630 1-01-04 3666 1-01-04 3681 1-01-04 3701 1-01-04 3705 1-01-04 3717 1-01-04 3718 1-01-04 3719 1-01-04 3734 1-01-04 3789 1-01-04 3791 1-01-05 2231 1-01-05 3594 1-01-05 3596 1-01-05 3599 1-01-05 3604 1-01-05 3630 1-01-05 3631-3633 1-01-05 3705 1-01-05 3708 1-01-05 3709 1-01-05 3720 1-01-05 3735 1-01-05 3812 1-01-06 3165 1-01-06 3168 1-01-06 3173 1-01-06 3181 1-01-06 3186 1-01-06 3194 1-01-06 3467 1-01-06 3583 1-01-06 3968-3977 1-01-07 2205 1-01-07 3845 1-01-07 3847-3855 1-01-07 3856-3889 1-01-07 3968-3977 1-01-08 2804 1-01-09 2331 1-01-10 2253 1-01-10 2256 1-01-10 2266 1-01-10 2670 1-01-10 2802 1-01-10 3809 1-01-10 3824 1-01-10 3828-3844 1-01-10 3847-3855 1-01-10 3856-3889 1-01-10 3968-3977 1-01-11 2218 1-01-11 2231 1-01-11 2806-2807 1-01-11 3022-3024 1-01-11 3174 1-01-11 3275 1-01-11 3313 1-01-11 3316 1-01-11 3735 1-01-12 2304 1-01-13 2655 1-01-13 3846 1-01-14 2308 1-01-15 2310-2320 1-01-15 3718 1-01-16 2647 1-01-17 2043 1-01-17 2071-2097 1-01-17 2214 1-01-17 2217 1-01-17 2274 1-01-17 2323 1-01-17 2325 1-01-17 2328 1-01-17 2329 1-01-17 2333 1-01-17 2517 1-01-17 2788 1-01-17 2987 1-01-17 2990 1-01-17 3099 1-01-17 3588 1-01-17 4180 1-01-17 4204 1-01-18 2256 1-01-19 2274 1-01-19 2323 1-01-19 2326 1-01-19 3581 1-01-19 4080 1-01-20 2042 1-01-20 2247 1-01-20 2248 1-01-20 2265 1-01-20 2554 1-01-20 2645 1-01-20 3181 1-01-20 3275 1-01-20 3496 1-01-20 3582 1-01-20 3588 1-01-20 3589 1-01-20 3594 1-01-20 3595 1-01-20 3596 1-01-20 3599 1-01-20 3601 1-01-20 3667 1-01-20 3678 1-01-20 3702 1-01-20 3811 1-01-20 4017 1-01-21 2206 1-01-21 2211 1-01-21 3828-3844 1-01-21 3845 1-01-21 3856-3889 1-01-22 2230 1-01-22 2269 1-01-22 2549 1-01-22 2559 1-01-22 2645 1-01-22 2783 1-01-22 2791 1-01-22 2991 1-01-22 3044 1-01-22 3062 1-01-22 3099 1-01-22 3371 1-01-22 3716 1-01-22 3770 1-01-22 4039 1-01-22 4227 1-01-23 2253 1-01-23 2646 1-01-23 3193 1-01-23 3584 1-01-23 3594 1-01-23 3598 1-01-23 3630 1-01-23 3729 1-01-23 4219 1-01-24 2745 1-01-24 2756-2757 1-01-25 2335 1-01-25 2710 1-01-26 4093 1-01-27 3345 1-01-28 2209 1-01-28 2746 1-01-28 3825 1-01-28 3828-3844 1-01-28 3968-3977 1-01-29 3828-3844 1-01-29 3847-3855 1-01-29 3856-3889 1-01-29 3968-3977 1-01-30 2254 1-01-30 2580 1-01-31 3603 1-01-31 3609 1-01-31 3683 1-01-31 3790 1-01-31 3980 1-01-31 3996 1-01-32 3259-3260 1-01-32 4188 1-01-33 2288-2293 1-01-33 2342 1-01-33 2343 1-01-33 2344 1-01-33 2440 1-01-33 2516 1-01-33 2521 1-01-33 2522 1-01-33 2525 1-01-33 2526 1-01-33 2554 1-01-33 2557 1-01-33 2616 1-01-33 2624 1-01-33 2645 1-01-33 2646 1-01-33 2663 1-01-33 2670 1-01-33 2707 1-01-33 2804 1-01-33 2805 1-01-33 2819 1-01-33 2993 1-01-33 3022-3024 1-01-33 3028 1-01-33 3035 1-01-33 3064 1-01-33 3073 1-01-33 3075 1-01-33 3095 1-01-33 3169 1-01-33 3279-3282 1-01-33 3315 1-01-33 3331 1-01-33 3403 1-01-33 3497 1-01-33 3726 1-01-33 4158 1-01-33 4174 1-01-33 4229 1-01-34 3242-3246 1-01-35 2623 1-01-35 4016 1-01-35 4017 1-01-35 4018 1-01-35 4080 1-01-35 4141 1-01-35 4142 1-01-35 4228 1-01-36 2671 1-01-36 2739 1-01-36 3011 1-01-36 3021 1-01-36 3026 1-01-36 3529 1-01-36 3845 1-01-37 2208 1-01-37 2245 1-01-37 2336 1-01-37 2502 1-01-37 2644 1-01-37 2645 1-01-37 3128 1-01-37 3331 1-01-37 4180 1-01-37 4204 1-01-37 4218 1-01-37 4219 1-01-37 4229 1-01-38 3096 1-01-39 3042 1-01-39 3043 1-01-39 4281 1-01-40 3313 1-01-41 4134 1-01-42 2324 1-01-43 2265 1-01-44 n.a. 1-01-45 3073 1-01-45 3249 1-01-45 4218 1-01-46 2994 1-01-47 2402 1-01-47 3250 1-01-47 3598 1-01-48 2216 1-01-49 2324 1-01-49 4132 1-01-50 4039 1-01-51 3502 1-01-52 2288-2293 1-01-52 4156 1-01-53 2042 1-01-53 2288-2293 1-01-53 2294 1-01-53 3725 1-01-54 2269 1-01-54 3374 1-01-55 3447 1-01-56 3011 1-01-56 3568 1-02-01 4070 1-02-02 4073 1-02-03 2603 1-02-03 2625 1-02-03 3315 1-02-03 4060 1-02-04 2673 1-02-04 4079 1-02-04 4081 1-02-05 4084 1-02-06 3600 1-02-06 3847-3855 1-02-06 3856-3889 1-02-07 2204 1-02-07 2212 1-02-07 2235 1-02-07 2250 1-02-07 2262 1-02-07 2268 1-02-07 2270 1-02-07 4102 1-02-08 2276 1-02-08 4093 1-02-08 VDP 117 1-02-09 2402 1-02-09 3539 1-02-10 2275 1-02-10 2276 1-02-10 2326 1-02-10 2552 1-02-10 3603 1-02-11 2263 1-02-11 2643 1-02-11 3470 1-02-11 3495 1-02-11 3501 1-02-11 3503 1-02-11 3528 1-02-12 3517 1-02-12 3519 1-02-12 3520 1-02-13 2219 1-02-13 2696 1-02-13 3089 1-02-13 3090 1-02-13 3091 1-02-13 3099 1-02-13 3100 1-02-13 3101-3102 1-02-13 3116 1-02-13 3126 1-02-13 3133 1-02-13 3457 1-02-13 3590 1-02-13 3593 1-02-13 3679 1-02-13 3680 1-02-14 3383 1-02-14 3384 1-02-15 3968-3977 1-02-16 2708 1-02-16 3828-3844 1-02-16 3847-3855 1-02-16 3856-3889 1-02-17 2203 1-02-17 2209 1-02-17 2210 1-02-17 2220 1-02-17 2326 1-02-17 2340 1-02-17 2341 1-02-17 2518 1-02-17 2519 1-02-17 2520 1-02-17 2521 1-02-17 2552 1-02-17 2558 1-02-17 2596 1-02-17 2598 1-02-17 2622 1-02-17 2644 1-02-17 2655 1-02-17 2664 1-02-17 2688 1-02-17 2702 1-02-17 2706 1-02-17 2707 1-02-17 2708 1-02-17 2709 1-02-17 2790 1-02-17 2805 1-02-17 2811 1-02-17 2812 1-02-17 2815 1-02-17 2820 1-02-17 2833 1-02-17 2834 1-02-17 2988 1-02-17 2989 1-02-17 2990 1-02-17 2993 1-02-17 3041 1-02-17 3045 1-02-17 3063 1-02-17 3092 1-02-17 3164 1-02-17 3332 1-02-17 3372 1-02-17 3373 1-02-17 3401 1-02-17 3471 1-02-17 3472 1-02-17 3585 1-02-17 3741-3768 1-02-17 3797 1-02-17 3809 1-02-17 3824 1-02-17 3828-3844 1-02-17 3845 1-02-17 3996 1-02-17 3997 1-02-17 4093 1-02-17 4122 1-02-17 4173 1-02-17 4174 1-02-17 4184-4186 1-02-18 2207 1-02-18 3847-3855 1-02-18 3856-3889 1-02-19 2230 1-02-19 2809 1-02-19 3165 1-02-19 3297 1-02-19 3466 1-02-19 3557 1-02-19 3583 1-02-19 3596 1-02-19 3630 1-02-19 3651-3652 1-02-20 3165 1-02-20 3215-3218 1-02-20 3223-3224 1-02-20 3235 1-02-20 3583 1-02-20 3596 1-02-20 3651-3652 1-02-21 2701 1-02-21 2803 1-02-21 3163 1-02-21 3165 1-02-21 3167 1-02-21 3212 1-02-21 3213 1-02-21 3225 1-02-21 3226 1-02-21 3234 1-02-21 3235 1-02-21 3236-3237 1-02-21 3248 1-02-21 3258 1-02-21 3263 1-02-21 3264 1-02-21 3344 1-02-21 3556 1-02-21 3558 1-02-21 3678 1-02-21 3704 1-02-22 3089 1-02-22 3092 1-02-22 3093-3094 1-02-22 3099 1-02-22 3101-3102 1-02-22 3103 1-02-22 3117 1-02-22 3127 1-02-22 3128 1-02-22 3140-3141 1-02-22 3152-3153 1-02-22 3372 1-02-22 3595 1-02-22 4054 1-02-22 4182 1-02-23 2697 1-02-23 2762 1-02-23 2810 1-02-23 3089 1-02-23 3093-3094 1-02-23 3120 1-02-23 3142 1-02-23 3154 1-02-23 3503 1-02-24 3605 1-02-24 3607 1-02-24 3609 1-02-24 3630 1-02-24 3631-3633 1-02-24 3638 1-02-24 3650 1-02-24 3682 1-02-24 3703 1-02-24 3705 1-02-25 3634-3636 1-02-26 2844-2846 1-02-26 2847-2852 1-02-26 2853 1-02-26 2854 1-02-26 2857 1-02-26 2981 1-02-26 4161 1-02-26 4180 1-02-27 2830 1-02-27 4030 1-02-27 4133 1-02-28 2842 1-02-29 2764 1-02-29 2767 1-02-29 4187 1-02-30 2597 1-02-30 3158-3159 1-02-30 3160 1-02-31 2826 1-02-32 4284 1-02-33 3402 1-02-33 3690 1-02-34 2759-2761 1-02-35 2271 1-02-36 2581 1-02-36 2784 1-02-36 3559 1-02-36 4086 1-02-36 4285 1-02-37 4082 1-02-38 4061 1-02-38 4062 1-02-39 4074 1-02-39 4075 1-02-40 4055 1-02-40 4056 1-02-41 4071 1-02-42 4113 1-02-43 2608 1-02-43 4133 1-02-43 4204 1-02-44 4040 1-02-44 4041 1-02-44 4042 1-02-44 4043 1-02-44 4044 1-02-45 2626 1-02-45 4123 1-02-46 2308 1-02-47 3360 1-02-48 3360 1-02-49 2405 1-02-49 2421 1-02-49 3065 1-02-50 3813 1-02-51 2758 1-02-51 3092 1-02-51 3100 1-02-51 3400 1-02-51 3595 1-03-01 3075 1-03-02 3093-3094 1-03-02 3101-3102 1-03-02 3117 1-03-02 3140-3141 1-03-03 2763 1-03-03 2810 1-03-03 2813 1-03-03 2817 1-03-03 3093-3094 1-03-03 3099 1-03-03 3101-3102 1-03-03 3117 1-03-03 3140-3141 1-03-04 3856-3889 1-03-04 3925-3952 1-03-05 3651-3652 1-03-05 3654 1-03-05 3655-3656 1-03-05 3657 1-03-05 3668 1-03-06 2502 1-03-06 2644 1-03-06 2645 1-03-06 2648 1-03-06 2704 1-03-06 2711 1-03-06 3223-3224 1-03-06 3252 1-03-06 3806 1-03-06 3807 1-03-06 4174 1-03-06 4180 1-03-06 4184-4186 1-03-06 4190 1-03-06 4204 1-03-06 4205 1-03-06 4206 1-03-06 4220 1-03-06 4221 1-03-06 4229 1-03-07 2820 1-03-07 2821 1-03-07 2844-2846 1-03-08 2662 1-03-09 2670 1-03-09 3856-3889 1-03-09 3925-3952 1-03-10 2484 1-03-10 2569 1-03-10 3425 1-03-10 3444 1-03-11 3458 1-03-12 3064 1-03-13 3055 1-03-14 2644 1-03-14 3046-3054 1-03-14 3063 1-03-14 3458 1-03-15 3077 1-03-15 3361 1-03-16 4000 1-03-17 2824 1-03-17 2835 1-03-17 3170 1-03-17 3608 1-03-17 3610 1-03-17 3631-3633 1-03-17 3639 1-03-17 3653 1-03-17 3705 1-03-17 3708 1-03-17 3709 1-03-17 3791 1-03-18 2818 1-03-18 2835 1-03-18 2838 1-03-18 3187 1-03-18 3609 1-03-18 3610 1-03-18 3666 1-03-18 3684 1-03-18 3685 1-03-18 3686 1-03-18 3688 1-03-18 3708 1-03-18 3709 1-03-18 3773 1-03-18 3792 1-03-19 3022-3024 1-03-20 3259-3260 1-03-21 2756-2757 1-03-22 3101-3102 1-03-23 3128 1-03-24 3074 1-03-24 3531 1-03-25 4181 1-03-26 2483 1-03-26 2485 1-03-26 2834 1-03-26 3165 1-03-26 3166 1-03-26 3187 1-03-26 3228 1-03-26 3239 1-03-26 3242-3246 1-03-26 3261 1-03-26 3262 1-03-26 3504 1-03-27 2421 1-03-27 2485 1-03-27 3022-3024 1-03-27 3026 1-03-27 3771 1-03-28 2345 1-03-28 2346 1-03-28 2347 1-03-28 2348 1-03-28 2404 1-03-28 2527 1-03-28 2529 1-03-28 2561 1-03-28 2632 1-03-28 2645 1-03-28 2714 1-03-28 2747 1-03-28 2763 1-03-28 2809 1-03-28 2816 1-03-28 2820 1-03-28 2821 1-03-28 2822 1-03-28 2823 1-03-28 2824 1-03-28 2833 1-03-28 2834 1-03-28 2995 1-03-28 3022-3024 1-03-28 3428 1-03-28 3429 1-03-28 3606 1-03-28 3769 1-03-28 3771 1-03-28 3792 1-03-28 4160 1-03-28 4180 1-03-28 4189 1-03-29 2023 1-03-29 2028 1-03-29 2047 1-03-29 2061 1-03-29 2067 1-03-29 2349 1-03-29 2531 1-03-29 2556 1-03-29 2617 1-03-29 2626 1-03-29 2792 1-03-29 2819 1-03-29 2820 1-03-29 2821 1-03-29 2823 1-03-29 2825 1-03-29 2831 1-03-29 2833 1-03-29 2834 1-03-29 2836 1-03-29 2837 1-03-29 2840 1-03-29 2841 1-03-29 2995 1-03-29 3041 1-03-29 3075 1-03-29 3076 1-03-29 3160 1-03-29 3252 1-03-29 3276 1-03-29 3431 1-03-29 3574 1-03-29 3684 1-03-29 3687 1-03-29 3798 1-03-29 3904 1-03-29 4018 1-03-29 4133 1-03-29 4180 1-03-30 2353 1-03-30 2418 1-03-30 2486 1-03-30 2560 1-03-30 2600 1-03-30 2616 1-03-30 2626 1-03-30 2644 1-03-30 2657 1-03-30 2847-2852 1-03-30 2995 1-03-30 3026 1-03-30 3122 1-03-30 3144 1-03-30 3602 1-03-30 3641 1-03-30 3688 1-03-30 3902 1-03-30 4045 1-03-30 4187 1-03-31 2351 1-03-31 2352 1-03-31 2358 1-03-31 2360 1-03-31 2555 1-03-31 2559 1-03-31 2560 1-03-31 2602 1-03-31 2617 1-03-31 2648 1-03-31 2678 1-03-31 2822 1-03-31 2823 1-03-31 2869 1-03-31 2998 1-03-31 3000 1-03-31 3028 1-03-31 3077 1-03-31 3574 1-03-31 3689 1-03-31 3710 1-03-31 4018 1-03-31 4046 1-03-32 3075 1-04-01 2524 1-04-01 3314 1-04-01 4187 1-04-02 3521 1-04-02 3522 1-04-03 3152-3153 1-04-04 3490 1-04-04 3686 1-04-05 2700 1-04-05 3847-3855 1-04-05 3968-3977 1-04-06 3847-3855 1-04-06 3925-3952 1-04-06 3968-3977 1-04-07 3205 1-04-07 3215-3218 1-04-07 3223-3224 1-04-07 3227 1-04-07 3235 1-04-07 3236-3237 1-04-08 3215-3218 1-04-08 3223-3224 1-04-08 3229 1-04-08 3235 1-04-08 3236-3237 1-04-09 3215-3218 1-04-09 3223-3224 1-04-09 3229 1-04-09 3235 1-04-09 3236-3237 1-04-09 3238 1-04-10 3242-3246 1-04-10 3247 1-04-11 2835 1-04-12 3890-3895 1-04-13 2279 1-04-13 2357 1-04-13 2393 1-04-13 3430 1-04-14 3540 1-04-14 3669 1-04-14 3684 1-04-14 3774 1-04-14 3983 1-04-14 3990 1-04-14 3993 1-04-14 3998 1-04-14 3999 1-04-14 4009 1-04-15 3729 1-04-16 2071-2097 1-04-16 2461 1-04-16 2532 1-04-16 2626 1-04-16 2649 1-04-16 3288-3290 1-04-16 3291 1-04-16 3552 1-04-16 3737 1-04-17 2234 1-04-17 3172 1-04-18 2608 1-04-18 3473 1-04-18 3475 1-04-18 3489 1-04-18 3498 1-04-19 2288-2293 1-04-20 2471 1-04-20 2472 1-04-20 2484 1-04-20 2485 1-04-20 2487 1-04-20 2488 1-04-20 2491 1-04-20 2502 1-04-20 2504 1-04-20 2645 1-04-20 3201 1-04-20 3202 1-04-20 3404 1-04-20 3417 1-04-21 3608 1-04-21 3707 1-04-22 3376 1-04-23 2464 1-04-23 2465 1-04-23 2466 1-04-23 3553 1-04-24 2716 1-04-24 4031 1-04-25 n.a. 1-04-26 3242-3246 1-04-26 3572 1-04-27 3406 1-04-28 2819 1-04-29 3027 1-04-30 2461 1-04-30 2677 1-04-30 3093-3094 1-04-30 3101-3102 1-04-30 3117 1-04-30 3128 1-04-30 3140-3141 1-04-30 3459 1-04-30 3684 1-04-31 2810 1-04-31 2832 1-04-31 3101-3102 1-04-31 3117 1-04-31 3121 1-04-31 3128 1-04-31 3129 1-04-31 3140-3141 1-04-31 3143 1-04-31 3460 1-04-31 3775 1-04-32 4002 1-04-33 2447 1-04-33 2448 1-04-33 3107 1-04-33 3117 1-04-33 3140-3141 1-04-33 3461 1-04-34 2307 1-04-34 2843 1-04-34 3816 1-04-34 4012 1-04-34 4019 1-04-34 4032 1-04-35 2359 1-04-35 2828 1-04-35 3425 1-04-36 3706 1-04-37 2573 1-04-37 3242-3246 1-04-37 3321 1-04-37 3334 1-04-37 3335 1-04-37 3346 1-04-37 3348 1-04-37 3350 1-04-37 3355 1-04-38 2625 1-04-38 2629 1-04-38 3736 1-04-38 3810 1-04-38 3814 1-04-39 2580 1-04-40 4087 1-04-40 4143 1-04-41 2794 1-04-41 3057 1-04-41 3612 1-04-41 3631-3633 1-04-41 3634-3636 1-04-41 3637 1-04-41 3640 1-04-41 3671 1-04-41 3688 1-04-41 3790 1-04-41 3791 1-04-41 3793 1-04-41 4145 1-04-42 3026 1-04-43 2276 1-04-43 2277 1-04-43 2278 1-04-43 2280 1-04-44 2233 1-04-44 2467 1-04-44 3856-3889 1-04-45 3101-3102 1-04-45 3128 1-04-45 3140-3141 1-04-46 3171 1-04-46 3175-3178 1-04-46 3182-3185 1-04-46 3195-3197 1-04-46 3772 1-04-47 2746 1-04-47 2827 1-04-47 3347 1-04-47 3856-3889 1-04-48 3026 1-04-48 3027 1-04-48 3029 1-04-49 2997 1-04-49 3076 1-04-49 3077 1-05-01 4111 1-05-02 4072 1-05-03 4120 1-05-04 2748 1-05-04 4018 1-05-05 4114 1-05-06 4133 1-05-07 3670 1-05-07 4040 1-05-08 2288-2293 1-05-09 4021 1-05-09 4022 1-05-09 4057 1-05-09 4144 1-05-10 4144 1-05-11 2585 1-05-11 3335 1-05-11 3446 1-05-12 3046-3054 1-05-12 3448 1-05-12 3998 1-05-13 3022-3024 1-05-13 3146 1-05-13 3279-3282 1-05-13 3363 1-05-14 2693 1-05-14 3001 1-05-14 3147 1-05-14 3362 1-05-14 4190 1-05-15 2417 1-05-16 3405 1-05-16 3408 1-05-16 3410 1-05-16 3411 1-05-16 4184-4186 1-05-17 4160 1-05-18 4159 1-05-19 4159 1-05-20 3794 1-05-20 4122 1-05-21 4134 1-05-21 4135 1-05-22 2862 1-05-23 4128 1-05-24 2645 1-05-24 4129 1-05-25 4033 1-05-25 4094 1-05-25 4095 1-05-26 2862 1-05-26 4105 1-05-27 3219 1-05-28 3817 1-05-28 4083 1-05-29 4063 1-05-29 4064 1-05-30 4114 1-05-31 4118 1-05-32 4076 1-05-33 4057 1-05-34 3204 1-05-35 3259-3260 1-05-36 3206 1-05-36 3215-3218 1-05-37 2478 1-05-37 2864 1-05-37 3223-3224 1-05-38 3004 1-05-39 3968-3977 1-05-39 4095 1-05-40 2656 1-05-40 2689 1-05-40 2717 1-05-40 3847-3855 1-05-40 3890-3895 1-05-40 3978-3979 1-05-40 4116 1-05-40 4117 1-05-41 3978-3979 1-05-42 2494 1-05-42 2502 1-05-42 2644 1-05-42 2645 1-05-42 2724 1-05-42 2829 1-05-42 3203 1-05-42 3405 1-05-42 3407 1-05-42 3411 1-05-42 3729 1-05-42 3731 1-05-42 3776 1-05-42 4076 1-05-42 4174 1-05-42 4176 1-05-42 4184-4186 1-05-42 4191 1-05-42 4192 1-05-42 4204 1-05-42 4207 1-05-42 4208 1-05-42 4209 1-05-42 4211 1-05-42 4221 1-05-42 4228 1-05-43 2401 1-05-43 2645 1-05-43 3001 1-05-43 3041 1-05-43 3458 1-05-43 3688 1-05-43 3721 1-05-44 3741-3768 1-05-45 3002 1-05-46 2502 1-05-46 2637 1-05-46 2644 1-05-46 2645 1-05-46 2652 1-05-46 3808 1-05-46 4089 1-05-46 4196 1-05-46 4197 1-05-46 4198 1-05-46 4204 1-05-46 4222 1-05-47 3195-3197 1-05-48 3242-3246 1-05-49 2461 1-05-49 3158-3159 1-05-49 3160 1-05-49 3161 1-05-50 3610 1-05-50 3715 1-05-51 3791 1-05-52 n.a. 1-05-53 3235 1-05-54 2464 1-05-54 2468 1-05-54 2469 1-05-54 3188 1-05-55 3175-3178 1-05-56 2461 1-05-57 3012 1-05-58 3206 1-05-58 3655-3656 1-05-59 3175-3178 1-05-59 3195-3197 1-05-59 3198 1-05-60 2419 1-05-60 2420 1-05-61 2431 1-05-61 2432 1-05-61 2433 1-05-61 2434 1-05-62 2886 1-05-62 3012 1-05-62 3104 1-05-62 3613 1-05-62 3617 1-05-62 3618 1-05-62 3619 1-05-62 3640 1-05-62 3663 1-05-62 3666 1-05-62 3694 1-05-62 3708 1-05-62 3709 1-05-62 3715 1-05-62 3729 1-05-62 3769 1-05-62 3779 1-05-62 3817 1-05-63 2450 1-05-64 3666 1-05-65 2877 1-05-65 3285 1-05-65 3730 1-05-66 2785 1-05-66 3286 1-05-67 2865 1-05-68 2600 1-05-68 2603 1-05-69 3925-3952 1-05-70 2417 1-05-70 3026 1-05-70 5632 1-05-71 2628 1-05-71 Arnas 1-05-72 3890-3895 1-05-73 2645 1-05-74 4224 1-06-01 4222 1-06-02 4034 1-06-02 4184-4186 1-06-03 2656 1-06-03 4064 1-06-03 4085 1-06-04 3524 1-06-05 4082 1-06-05 4083 1-06-06 3140-3141 1-06-07 2473 1-06-07 2474 1-06-07 2488 1-06-07 2490 1-06-07 2491 1-06-07 2503 1-06-07 2505 1-06-07 3251 1-06-07 3277 1-06-07 3390 1-06-07 3778 1-06-07 4230 1-06-08 3029 1-06-08 3030-3032 1-06-08 3033 1-06-08 3034 1-06-09 2484 1-06-10 4232-4276 1-06-11 4232-4276 1-06-12 4232-4276 1-06-13 4232-4276 1-06-14 4232-4276 1-06-15 2674 1-06-15 3182-3185 1-06-16 2361 1-06-16 2362 1-06-16 2408 1-06-16 2533 1-06-16 2554 1-06-16 2587 1-06-16 2609 1-06-16 2616 1-06-16 2623 1-06-16 2630 1-06-16 2648 1-06-16 2665 1-06-16 2819 1-06-16 2853 1-06-16 2855 1-06-16 2871 1-06-16 2875 1-06-16 2876 1-06-16 2883 1-06-16 3003 1-06-16 3028 1-06-16 3079 1-06-16 3145 1-06-16 3638 1-06-16 3777 1-06-16 4004 1-06-16 4018 1-06-17 2361 1-06-17 2421 1-06-17 2423 1-06-17 2424 1-06-17 2432 1-06-17 2495 1-06-17 2552 1-06-17 2554 1-06-17 2562 1-06-17 2564 1-06-17 2584 1-06-17 2586 1-06-17 2618 1-06-17 2635 1-06-17 2645 1-06-17 2648 1-06-17 2650 1-06-17 2651 1-06-17 2655 1-06-17 2670 1-06-17 2689 1-06-17 2770 1-06-17 2819 1-06-17 2860 1-06-17 2875 1-06-17 2884 1-06-17 2885 1-06-17 3028 1-06-17 3063 1-06-17 3079 1-06-17 3114 1-06-17 3145 1-06-17 3231 1-06-17 3445 1-06-17 3610 1-06-18 2308 1-06-18 2309 1-06-19 2420 1-06-19 2424 1-06-19 3028 1-06-19 3033 1-06-20 3152-3153 1-06-21 3236-3237 1-06-22 2434 1-06-22 2537 1-06-22 2648 1-06-22 2793 1-06-22 2867 1-06-22 3077 1-06-22 3078 1-06-22 3079 1-06-22 3081 1-06-22 3082 1-06-22 3085 1-06-22 4010 1-06-23 2306 1-06-23 2309 1-06-24 2394 1-06-25 3337 1-06-25 4162 1-06-26 2781 1-06-26 3029 1-06-26 3041 1-06-26 3046-3054 1-06-26 3055 1-06-26 3059 1-06-27 2470 1-06-27 2475 1-06-27 2576 1-06-27 2577 1-06-27 2872 1-06-27 3323 1-06-27 3336 1-06-27 3351 1-06-27 3352 1-06-27 3356 1-06-27 3664 1-06-28 2572 1-06-28 2574 1-06-28 3083 1-06-28 3338 1-06-29 Rap.Ind. 1-06-30 2441 1-06-30 3322 1-06-31 3333 1-06-32 2281 1-06-32 2282 1-06-32 2283 1-06-32 4220 1-06-33 3379 1-06-33 3380 1-06-33 3381 1-06-34 3080 1-06-34 3817 1-06-34 3818 1-06-34 3819 1-06-35 3318 1-06-36 2552 1-06-36 3304 1-06-37 3546 1-06-38 4287 1-06-39 2585 1-06-40 Rap.Ind. 1-06-41 2765 1-06-41 2772 1-06-41 3984 1-06-41 3985 1-06-41 3986 1-06-41 4004 1-06-41 4011 1-06-42 3925-3952 1-06-43 3925-3952 1-06-44 3182-3185 1-06-45 2364-2375 1-06-45 2398 1-06-46 2437 1-06-47 2636 1-06-47 4123 1-06-48 2874 1-06-48 3093-3094 1-06-49 3818 1-06-50 2236 1-06-50 2361 1-06-50 3672 1-06-50 3729 1-06-51 3576 1-07-01 3925-3952 1-07-02 2422 1-07-02 2437 1-07-02 2469 1-07-02 2535 1-07-02 2550 1-07-02 2551 1-07-02 2559 1-07-02 2562 1-07-02 2582-2583 1-07-02 2586 1-07-02 2600 1-07-02 2603 1-07-02 2631 1-07-02 2648 1-07-02 2690 1-07-02 2712 1-07-02 2750 1-07-02 2751 1-07-02 2856 1-07-02 2860 1-07-02 2861 1-07-02 2862 1-07-02 2863 1-07-02 2875 1-07-02 2876 1-07-02 2880 1-07-02 2902 1-07-02 3046-3054 1-07-02 3063 1-07-02 3066 1-07-02 3079 1-07-02 3130 1-07-02 3145 1-07-02 3232 1-07-02 3279-3282 1-07-02 3287 1-07-02 3292 1-07-02 3305 1-07-02 3545 1-07-02 3565 1-07-02 3691 1-07-02 3903 1-07-02 3925-3952 1-07-02 4072 1-07-02 4076 1-07-02 4085 1-07-02 4088 1-07-02 4114 1-07-02 4122 1-07-02 4134 1-07-02 4135 1-07-02 4191 1-07-03 2407 1-07-03 2417 1-07-03 2431 1-07-03 2432 1-07-03 2434 1-07-03 2536 1-07-03 2570 1-07-03 2582-2583 1-07-03 2589 1-07-03 2601 1-07-03 2624 1-07-03 2626 1-07-03 2628 1-07-03 2631 1-07-03 2633 1-07-03 2636 1-07-03 2640 1-07-03 2698 1-07-03 2699 1-07-03 2715 1-07-03 2725 1-07-03 2730 1-07-03 2795 1-07-03 2860 1-07-03 2861 1-07-03 2863 1-07-03 2875 1-07-03 2884 1-07-03 2980 1-07-03 3028 1-07-03 3035 1-07-03 3041 1-07-03 3063 1-07-03 3066 1-07-03 3079 1-07-03 3131 1-07-03 3339 1-07-03 3386 1-07-03 3411 1-07-03 3413 1-07-03 3419 1-07-03 3692 1-07-03 4030 1-07-03 4114 1-07-03 4122 1-07-03 4184-4186 1-07-03 4195 1-07-03 4286 1-07-04 2438 1-07-04 2490 1-07-04 2535 1-07-04 2554 1-07-04 2575 1-07-04 2582-2583 1-07-04 2585 1-07-04 2586 1-07-04 2599 1-07-04 2617 1-07-04 2620 1-07-04 2624 1-07-04 2626 1-07-04 2628 1-07-04 2630 1-07-04 2634 1-07-04 2648 1-07-04 2689 1-07-04 2795 1-07-04 2796 1-07-04 2844-2846 1-07-04 2860 1-07-04 2861 1-07-04 2862 1-07-04 2863 1-07-04 2866 1-07-04 2875 1-07-04 3001 1-07-04 3079 1-07-04 3084 1-07-04 3145 1-07-04 3223-3224 1-07-04 3306 1-07-04 3386 1-07-04 3560 1-07-04 3574 1-07-04 3575 1-07-04 3613 1-07-04 3658 1-07-04 4030 1-07-04 4076 1-07-04 4279 1-07-04 4281 1-07-04 4305 1-07-05 2308 1-07-05 2495 1-07-05 2496 1-07-05 2554 1-07-05 2585 1-07-05 2588 1-07-05 2590 1-07-05 2599 1-07-05 2617 1-07-05 2620 1-07-05 2626 1-07-05 2628 1-07-05 2631 1-07-05 2644 1-07-05 2658 1-07-05 2674 1-07-05 2690 1-07-05 2691 1-07-05 2694 1-07-05 2712 1-07-05 2722 1-07-05 2844-2846 1-07-05 2856 1-07-05 2861 1-07-05 2862 1-07-05 2863 1-07-05 2868 1-07-05 2878 1-07-05 2881 1-07-05 2886 1-07-05 3005 1-07-05 3035 1-07-05 3058 1-07-05 3067 1-07-05 3145 1-07-05 3284 1-07-05 3293 1-07-05 3378 1-07-05 3391 1-07-05 3640 1-07-05 4088 1-07-05 4122 1-07-06 2422 1-07-07 2376 1-07-07 2420 1-07-07 2422 1-07-08 3468 1-07-09 2610 1-07-10 3544 1-07-10 4005 1-07-11 2608 1-07-11 4067 1-07-12 2608 1-07-12 3473 1-07-12 3795 1-07-13 3790 1-07-14 3108-3109 1-07-14 3110 1-07-14 3115 1-07-15 3856-3889 1-07-16 2601 1-07-16 2626 1-07-16 2718 1-07-16 2763 1-07-16 2764 1-07-16 2768 1-07-16 2769 1-07-16 2771 1-07-16 2773 1-07-16 3105 1-07-16 3195-3197 1-07-16 4089 1-07-17 2344 1-07-17 2627 1-07-17 2712 1-07-17 2731 1-07-17 2773 1-07-17 2980 1-07-17 4030 1-07-17 4040 1-07-17 4048 1-07-17 4063 1-07-17 4072 1-07-17 4076 1-07-17 4083 1-07-17 4085 1-07-17 4088 1-07-17 4104 1-07-17 4115 1-07-17 4120 1-07-17 4122 1-07-17 4134 1-07-17 4135 1-07-18 3492 1-07-18 3493 1-07-19 3450 1-07-19 3506 1-07-19 3513 1-07-20 3499 1-07-21 2856 1-07-22 2692 1-07-22 3512 1-07-23 2752 1-07-24 2665 1-07-24 2676 1-07-24 2690 1-07-24 2728 1-07-24 3378 1-07-24 3432 1-07-24 3561 1-07-24 3847-3855 1-07-24 4035 1-07-24 4049 1-07-25 2358 1-07-26 3953-3967 1-07-27 2679 1-07-28 3079 1-07-29 Rap.Ind. 1-07-30 2875 1-07-31 3554 1-08-01 2376 1-08-01 2473 1-08-01 v.v.v. 1-08-02 2297 1-08-02 2361 1-08-02 2362 1-08-02 2363 1-08-02 2377 1-08-02 2380 1-08-02 2381 1-08-02 2429 1-08-02 2873 1-08-03 3151 1-08-03 3152-3153 1-08-04 3411 1-08-04 3447 1-08-04 3473 1-08-05 2437 1-08-05 3339 1-08-06 3904-3924 1-08-06 3925-3952 1-08-07 3631-3633 1-08-08 3027 1-08-08 3029 1-08-08 3030-3032 1-08-08 3033 1-08-08 3034 1-08-08 3801 1-08-09 3447 1-08-09 4162 1-08-09 4164 1-08-10 2620 1-08-10 4003 1-08-10 4165 1-08-10 4167 1-08-11 2624 1-08-11 3564 1-08-11 4030 1-08-11 4096-4101 1-08-11 4152 1-08-11 4163 1-08-11 4164 1-08-11 4166 1-08-11 4167 1-08-11 4170 1-08-11 4171 1-08-12 4109 1-08-13 4171 1-08-14 n.a. 1-08-15 4122 1-08-15 4127 1-08-15 4130 1-08-15 4135 1-08-16 4108 1-08-16 4134 1-08-16 4135 1-08-17 4095 1-08-17 4164 1-08-18 4128 1-08-19 4096-4101 1-08-19 4127 1-08-20 2661 1-08-20 3451 1-08-20 3547 1-08-20 3563 1-08-20 4105 1-08-20 4106 1-08-20 4110 1-08-20 4167 1-08-21 4085 1-08-21 4088 1-08-21 4091 1-08-21 4092 1-08-21 4147 1-08-21 4165 1-08-22 4083 1-08-23 2600 1-08-23 2606 1-08-23 4063 1-08-23 4066 1-08-24 4116 1-08-25 4118 1-08-26 4076 1-08-26 4078 1-08-26 4169 1-08-27 4057 1-08-27 4195 1-08-28 2614 1-08-28 4072 1-08-28 4211 1-08-29 2563 1-08-29 4112 1-08-30 4118 1-08-30 4120 1-08-30 4121 1-08-31 4115 1-08-31 4136 1-08-31 4139 1-08-32 3454 1-08-32 4117 1-08-32 4137 1-08-32 4138 1-08-33 3340 1-08-33 3343 1-08-33 3673 1-08-33 3676 1-08-33 4036 1-08-33 4065 1-08-33 4069 1-08-33 4105 1-08-33 4133 1-08-33 4168 1-08-33 4204 1-08-34 4053 1-08-35 4013 1-08-36 3014 1-08-36 3056 1-08-36 3087 1-08-36 3360 1-08-36 3367 1-08-36 3368 1-08-36 4201 1-08-37 2862 1-08-37 3670 1-08-37 4040 1-08-37 4047 1-08-37 4048 1-08-37 4051 1-08-37 4052 1-08-37 4159 1-08-38 4166 1-08-39 3898 1-08-40 3741-3768 1-08-41 3265 1-08-41 4279 1-08-41 4280 1-08-42 2888 1-08-42 2891 1-08-42 2892 1-08-43 3899-3901 1-08-44 3312 1-08-45 2920 1-08-46 2645 1-08-46 3015 1-08-46 3017 1-08-46 3019 1-08-47 3029 1-08-48 3030-3032 1-08-49 2916 1-08-50 2922 1-08-50 3087 1-08-51 3899-3901 1-09-01 3036 1-09-02 2890 1-09-03 3899-3901 1-09-04 3099 1-09-04 4140 1-09-05 3739 1-09-05 3741-3768 1-09-06 3613 1-09-06 3614 1-09-06 3799 1-09-06 3800 1-09-06 3801 1-09-07 3978-3979 1-09-08 3631-3633 1-09-08 3648 1-09-08 3856-3889 1-09-09 3215-3218 1-09-09 3648 1-09-09 3709 1-09-10 2533 1-09-10 3953-3967 1-09-11 3953-3967 1-09-12 2932 1-09-12 3953-3967 1-09-13 3953-3967 1-09-14 3925-3952 1-09-15 3925-3952 1-09-16 3925-3952 1-09-17 3643-3644 1-09-18 2921 1-09-18 3856-3889 1-10-01 3215-3218 1-10-01 3415 1-10-02 3223-3224 1-10-02 3230 1-10-02 3231 1-10-02 3238 1-10-02 4288 1-10-03 3259-3260 1-10-04 2705 1-10-04 3236-3237 1-10-04 3241 1-10-04 3655-3656 1-10-05 3235 1-10-05 3240 1-10-06 3242-3246 1-10-06 3254 1-10-06 3256 1-10-06 3257 1-10-07 3175-3178 1-10-07 3182-3185 1-10-07 3188 1-10-07 3189 1-10-07 3626 1-10-07 4278 1-10-08 3175-3178 1-10-09 3175-3178 1-10-09 3179 1-10-09 3180 1-10-10 4059 1-10-11 3182-3185 1-10-11 3188 1-10-12 2469 1-10-12 3195-3197 1-10-12 3199 1-10-12 3200 1-10-13 3208 1-10-13 3209 1-10-14 3046-3054 1-10-14 3055 1-10-14 3060 1-10-14 3063 1-10-14 3064 1-10-14 4203 1-10-15 3548 1-10-16 3473 1-10-17 3480 1-10-18 3491 1-10-19 3514 1-10-20 3634-3636 1-10-21 2648 1-10-21 3195-3197 1-10-21 3634-3636 1-10-22 3296 1-10-23 3666 1-10-24 3713 1-10-24 3714 1-10-25 2425 1-10-25 2490 1-10-25 2496 1-10-25 2523 1-10-25 2551 1-10-25 2562 1-10-25 2606 1-10-25 2617 1-10-25 2623 1-10-25 2625 1-10-25 2626 1-10-25 2628 1-10-25 2648 1-10-25 2712 1-10-25 2749 1-10-25 2844-2846 1-10-25 2890 1-10-25 2891 1-10-25 2902 1-10-25 2903 1-10-25 2936 1-10-25 3035 1-10-25 3063 1-10-25 3064 1-10-25 3068 1-10-25 3069 1-10-25 3070 1-10-25 3087 1-10-25 3136 1-10-25 3255 1-10-25 3287 1-10-25 3494 1-10-25 3620 1-10-25 4057 1-10-25 4058 1-10-25 4107 1-10-25 4118 1-10-25 4122 1-10-25 4127 1-10-25 4133 1-10-26 2355 1-10-26 2423 1-10-26 2538 1-10-26 2540 1-10-26 2542 1-10-26 2554 1-10-26 2560 1-10-26 2620 1-10-26 2624 1-10-26 2626 1-10-26 2628 1-10-26 2631 1-10-26 2639 1-10-26 2640 1-10-26 2653 1-10-26 2655 1-10-26 2666 1-10-26 2680 1-10-26 2681 1-10-26 2682 1-10-26 2703 1-10-26 2725 1-10-26 2730 1-10-26 2746 1-10-26 2795 1-10-26 2797 1-10-26 2799 1-10-26 2844-2846 1-10-26 2890 1-10-26 2893 1-10-26 2894 1-10-26 2901 1-10-26 2902 1-10-26 2903 1-10-26 2908 1-10-26 3017 1-10-26 3022-3024 1-10-26 3025 1-10-26 3028 1-10-26 3068 1-10-26 3070 1-10-26 3087 1-10-26 3287 1-10-26 3452 1-10-26 3458 1-10-26 3620 1-10-26 3642 1-10-26 3925-3952 1-10-26 4133 1-10-26 4150 1-10-26 4187 1-10-27 2354 1-10-27 2385 1-10-27 2417 1-10-27 2423 1-10-27 2424 1-10-27 2542 1-10-27 2553 1-10-27 2554 1-10-27 2585 1-10-27 2591 1-10-27 2603 1-10-27 2607 1-10-27 2617 1-10-27 2619 1-10-27 2620 1-10-27 2625 1-10-27 2626 1-10-27 2634 1-10-27 2644 1-10-27 2648 1-10-27 2667 1-10-27 2674 1-10-27 2681 1-10-27 2735 1-10-27 2797 1-10-27 2902 1-10-27 2908 1-10-27 2910 1-10-27 2916 1-10-27 2917 1-10-27 2932 1-10-27 2933 1-10-27 3035 1-10-27 3064 1-10-27 3072 1-10-27 3162 1-10-27 3295 1-10-27 3382 1-10-27 3420 1-10-27 3526 1-10-27 3611 1-10-27 3613 1-10-27 3698 1-10-27 3708 1-10-27 3709 1-10-27 3783 1-10-27 3824 1-10-27 3953-3967 1-10-27 4085 1-10-27 4280 1-10-27 4281 1-10-27 4542 1-10-28 2388 1-10-28 2426 1-10-28 2539 1-10-28 2543 1-10-28 2545 1-10-28 2552 1-10-28 2554 1-10-28 2562 1-10-28 2593 1-10-28 2595 1-10-28 2599 1-10-28 2617 1-10-28 2619 1-10-28 2624 1-10-28 2625 1-10-28 2626 1-10-28 2628 1-10-28 2633 1-10-28 2639 1-10-28 2640 1-10-28 2644 1-10-28 2645 1-10-28 2648 1-10-28 2654 1-10-28 2655 1-10-28 2656 1-10-28 2659 1-10-28 2711 1-10-28 2737 1-10-28 2797 1-10-28 2798 1-10-28 2898-2899 1-10-28 2901 1-10-28 2902 1-10-28 2905 1-10-28 2911 1-10-28 2912 1-10-28 2925-2928 1-10-28 2929 1-10-28 2932 1-10-28 2933 1-10-28 3030-3032 1-10-28 3070 1-10-28 3087 1-10-28 3278 1-10-28 3394 1-10-28 3473 1-10-28 3675 1-10-28 3677 1-10-28 3699 1-10-28 3785 1-10-28 3953-3967 1-10-28 4030 1-10-28 4057 1-10-28 4127 1-10-28 4131 1-10-28 4204 1-10-29 2464 1-10-29 2547 1-10-29 2552 1-10-29 2555 1-10-29 2560 1-10-29 2562 1-10-29 2564 1-10-29 2565 1-10-29 2567 1-10-29 2572 1-10-29 2574 1-10-29 2578 1-10-29 2585 1-10-29 2594 1-10-29 2595 1-10-29 2599 1-10-29 2603 1-10-29 2617 1-10-29 2619 1-10-29 2620 1-10-29 2621 1-10-29 2623 1-10-29 2624 1-10-29 2626 1-10-29 2632 1-10-29 2634 1-10-29 2638 1-10-29 2644 1-10-29 2645 1-10-29 2648 1-10-29 2655 1-10-29 2668 1-10-29 2669 1-10-29 2674 1-10-29 2683 1-10-29 2684 1-10-29 2731 1-10-29 2746 1-10-29 2856 1-10-29 2895 1-10-29 2896-2897 1-10-29 2898-2899 1-10-29 2901 1-10-29 2902 1-10-29 2915 1-10-29 2917 1-10-29 2918 1-10-29 2919 1-10-29 2922 1-10-29 2925-2928 1-10-29 2930 1-10-29 2934 1-10-29 2936 1-10-29 2944 1-10-29 2949 1-10-29 2986 1-10-29 3035 1-10-29 3038 1-10-29 3046-3054 1-10-29 3087 1-10-29 3119 1-10-29 3128 1-10-29 3172 1-10-29 3182-3185 1-10-29 3200 1-10-29 3307 1-10-29 3414 1-10-29 3472 1-10-29 3785 1-10-29 3968-3977 1-10-29 4085 1-10-29 4126 1-10-29 4187 1-10-29 4195 1-10-29 4202 1-10-29 4286 1-10-30 2451 1-10-30 2551 1-10-30 2552 1-10-30 2556 1-10-30 2560 1-10-30 2562 1-10-30 2566 1-10-30 2578 1-10-30 2579 1-10-30 2582-2583 1-10-30 2585 1-10-30 2586 1-10-30 2599 1-10-30 2617 1-10-30 2619 1-10-30 2620 1-10-30 2626 1-10-30 2634 1-10-30 2639 1-10-30 2655 1-10-30 2659 1-10-30 2668 1-10-30 2669 1-10-30 2685 1-10-30 2714 1-10-30 2744 1-10-30 2753 1-10-30 2800 1-10-30 2856 1-10-30 2898-2899 1-10-30 2901 1-10-30 2918 1-10-30 2925-2928 1-10-30 2937 1-10-30 2938-2941 1-10-30 2944 1-10-30 2946 1-10-30 2957 1-10-30 2960 1-10-30 3041 1-10-30 3086 1-10-30 3087 1-10-30 3140-3141 1-10-30 3220 1-10-30 3278 1-10-30 3299 1-10-30 3303 1-10-30 3388 1-10-30 3441 1-10-30 3472 1-10-30 3620 1-10-30 3741-3768 1-10-30 4026 1-10-30 4210 1-10-30 4228 1-10-30 4279 1-10-30 4281 1-10-31 3357 1-10-32 2930 1-10-32 3188 1-10-32 3192 1-10-33 2925-2928 1-10-34 2841 1-10-35 2582-2583 1-10-36 4090 1-10-37 2645 1-10-38 3279-3282 1-10-39 2695 1-10-39 3287 1-10-40 3896-3897 1-10-41 3796 1-11-01 3925-3952 1-11-02 3925-3952 1-11-03 3643-3644 1-11-04 3648 1-11-05 3953-3967 1-11-05 3978-3979 1-11-06 3925-3952 1-11-07 3729 1-11-07 3740 1-11-08 3613 1-11-09 3708 1-11-09 3729 1-11-09 4053 1-11-10 3823 1-11-11 3712 1-11-12 3631-3633 1-11-12 3643-3644 1-11-13 3645-3647 1-11-13 3648 1-11-14 2439 1-11-15 2435 1-11-15 2436 1-11-15 2938-2941 1-11-15 3087 1-11-16 3424 1-11-17 3039 1-11-18 2426 1-11-18 2427 1-11-18 2914 1-11-18 3036 1-11-18 3615 1-11-18 3620 1-11-19 3013 1-11-19 3014 1-11-19 3016 1-11-19 3019 1-11-19 3037 1-11-19 3041 1-11-19 3458 1-11-20 2416 1-11-20 2898-2899 1-11-20 2994 1-11-20 3020 1-11-20 3041 1-11-21 2925-2928 1-11-21 2943 1-11-21 3083 1-11-21 3086 1-11-21 3087 1-11-21 3088 1-11-21 3696 1-11-22 2458 1-11-22 2712 1-11-22 3039 1-11-22 3140-3141 1-11-22 4040 1-11-23 2560 1-11-23 2764 1-11-23 3087 1-11-23 4203 1-11-24 2562 1-11-24 3140-3141 1-11-24 3149 1-11-25 3463 1-11-26 3046-3054 1-11-26 3063 1-11-26 3064 1-11-26 3069 1-11-27 2477 1-11-27 2478 1-11-27 2489 1-11-27 2490 1-11-27 2497 1-11-27 2498 1-11-27 2499 1-11-27 2500 1-11-27 2501 1-11-27 2506 1-11-27 2507 1-11-27 2509 1-11-27 3111 1-11-27 3211 1-11-27 3624 1-11-27 3660 1-11-28 3342 1-11-28 3349 1-11-29 2389 1-11-29 2411 1-11-29 2463 1-11-29 2908 1-11-29 4125 1-11-30 3041 1-11-30 3532 1-12-01 2994 1-12-01 3140-3141 1-12-01 3162 1-12-02 2409 1-12-02 2442 1-12-02 2890 1-12-02 3108-3109 1-12-02 3112 1-12-02 3113 1-12-03 3118 1-12-04 2946 1-12-04 3117 1-12-05 3111 1-12-05 3123 1-12-05 3124 1-12-05 3125 1-12-06 2946 1-12-06 3128 1-12-06 3130 1-12-06 3132 1-12-07 3151 1-12-07 3152-3153 1-12-07 3155 1-12-07 3156 1-12-07 3157 1-12-07 3782 1-12-08 2442 1-12-08 3134 1-12-08 3135 1-12-08 3136 1-12-08 3137 1-12-08 3505 1-12-09 2946 1-12-09 3138 1-12-09 3139 1-12-09 3242-3246 1-12-10 3148 1-12-11 3140-3141 1-12-11 3150 1-12-12 2462 1-12-12 2994 1-12-12 3152-3153 1-12-12 3158-3159 1-12-12 3160 1-12-13 2611 1-12-13 2613 1-12-13 2614 1-12-13 2615 1-12-13 3473 1-12-13 3477 1-12-13 3479 1-12-13 3481 1-12-13 3482 1-12-13 3483 1-12-13 3484 1-12-13 3485 1-12-13 3487 1-12-13 4124 1-12-14 v.v.v. 1-12-15 2364-2375 1-12-15 2906 1-12-16 3452 1-12-16 4029 1-12-17 3451 1-12-18 3440 1-12-18 3452 1-12-19 3452 1-12-20 3456 1-12-21 2033-2038 1-12-21 3426 1-12-21 3427 1-12-21 NEFIS 1-12-22 3634-3636 1-12-23 2272 1-12-23 2273 1-12-23 2973 1-12-23 3473 1-12-23 3621 1-12-23 3629 1-12-23 3666 1-12-23 3674 1-12-23 3732 1-12-23 3733 1-12-23 4155 1-12-23 NEFIS 1-12-24 3642 1-12-25 3623 1-12-25 3712 1-12-25 3727 1-12-26 2942 1-12-26 3412 1-12-26 3715 1-12-26 3721 1-12-26 3722 1-12-26 3723 1-12-26 3724 1-12-26 4023 1-12-27 2916 1-12-27 2932 1-12-27 3613 1-12-27 3642 1-12-27 3665 1-12-27 3666 1-12-27 3697 1-12-27 3728 1-12-27 3729 1-12-27 3803 1-12-27 3804 1-12-27 4020 1-12-28 3088 1-12-28 3209 1-12-28 3449 1-12-28 3547 1-12-28 3995 1-12-28 4006 1-12-28 4008 1-12-29 3989 1-12-30 3781 1-12-30 3981 1-12-30 3984 1-12-30 3987 1-12-30 3988 1-12-30 3992 1-12-30 3994 1-12-31 3541-3543 1-12-31 3551 1-12-31 3984 1-12-31 4007 1-12-32 3326 1-12-32 3661 1-12-32 3662 1-12-32 3983 1-12-33 2410 1-12-33 2562 1-12-33 2994 1-12-34 2071-2097 1-12-35 3325 1-12-35 3327 1-12-35 3330 1-12-35 3340 1-12-36 2932 1-12-36 3070 1-12-37 2585 1-12-37 3435 1-12-37 3436 1-12-37 3437 1-12-37 3438 1-12-37 3452 1-12-37 3549 1-12-38 v.v.v. 1-12-39 2953 1-12-39 2957 1-12-40 2612 1-12-40 3469 1-12-40 3530 1-12-41 3500 1-12-41 3533 1-12-42 3450 1-12-42 3509 1-12-43 3455 1-12-44 2299 1-12-44 2382 1-12-44 2383 1-12-44 2384 1-12-44 2388 1-12-44 2410 1-12-44 2412 1-12-44 2413 1-12-44 2905 1-12-44 2906 1-12-44 2951 1-12-44 2954 1-12-44 2955 1-12-44 2956 1-12-44 2958 1-12-44 2959 1-12-44 2976 1-12-44 2977 1-12-44 2982 1-12-44 3616 1-12-44 3984 1-12-44 4200 1-12-44 v.v.v. 1-12-45 2476 1-12-45 2479 1-12-45 2482 1-12-45 2493 1-12-45 2497 1-12-45 3204 1-12-45 3207 1-12-45 3221 1-12-45 3222 1-12-45 3655-3656 1-12-45 3700 1-13-01 2626 1-13-01 4085 1-13-01 4088 1-13-01 4116 1-13-01 4135 1-13-01 4194 1-13-01 4199 1-13-01 4277 1-13-02 4184-4186 1-13-02 4204 1-13-03 4187 1-13-04 4225 1-13-05 2648 1-13-05 3729 1-13-05 4214 1-13-06 4178 1-13-06 4217 1-13-07 3061 1-13-08 2640 1-13-08 2645 1-13-08 3366 1-13-08 4096-4101 1-13-08 4133 1-13-08 4177 1-13-08 4184-4186 1-13-08 4198 1-13-08 4213 1-13-09 3968-3977 1-13-10 3824 1-13-10 3827 1-13-10 4035 1-13-11 3729 1-13-11 4287 1-13-11 4290 1-13-12 4134 1-13-13 3190 1-13-14 3220 1-13-14 3319 1-13-14 3320 1-13-15 2306 1-13-15 2740 1-13-15 2778 1-13-15 4195 1-13-16 2308 1-13-17 2307 1-13-17 2308 1-13-18 2284 1-13-19 2303 1-13-20 4134 1-13-20 4283 1-13-20 4287 1-13-20 4291 1-13-21 2300-2302 1-13-21 2356 1-13-21 2786 1-13-21 3286 1-13-21 4118 1-13-22 2552 1-13-22 2604 1-13-22 2718 1-13-22 2764 1-13-22 2768 1-13-22 2774 1-13-22 2775 1-13-22 2776 1-13-22 2777 1-13-22 2779 1-13-22 2782 1-13-22 3046-3054 1-13-22 3780 1-13-22 4289 1-13-23 2644 1-13-23 3526 1-13-24 3525 1-13-24 4014 1-13-24 4026 1-13-24 4027 1-13-24 4028 1-13-24 4040 1-13-24 4116 1-13-24 4286 1-13-25 2617 1-13-25 2624 1-13-25 2625 1-13-25 2764 1-13-25 4088 1-13-25 4146 1-13-25 4148 1-13-25 4149 1-13-25 4151 1-13-25 4153 1-13-25 4154 1-13-25 v.v.v. 1-13-26 2305 1-13-26 2712 1-13-26 2734 1-13-26 2814 1-13-26 3006 1-13-26 3453 1-13-26 3575 1-13-26 3817 1-13-26 3820 1-13-26 3823 1-13-26 3824 1-13-26 3826 1-13-26 4077 1-13-27 2916 1-13-28 3296 1-13-29 2285 1-13-29 2286 1-13-29 2287 1-13-30 2456 1-13-31 2923 1-13-31 3786 1-13-32 3787 1-13-33 2969-2972 1-13-33 4232-4276 1-13-34 3569-3571 1-13-34 3573 1-13-35 2415 1-13-35 2541 1-13-35 2626 1-13-35 2645 1-13-35 3242-3246 1-13-35 4193 1-13-35 4198 1-13-35 4204 1-13-35 4212 1-13-35 4221 1-13-36 2364-2375 1-13-37 2601 1-13-37 2605 1-13-38 3953-3967 1-13-38 4204 1-13-39 2641 1-13-39 2645 1-13-40 4212 1-13-40 Arnas 1-13-41 4279 1-13-42 2889 1-13-42 4198 1-13-43 4232-4276 1-13-44 n.a. 1-13-45 4232-4276 1-13-46 4232-4276 1-13-47 4232-4276 1-13-48 4232-4276 1-13-49 4232-4276 1-13-50 4232-4276 1-13-51 4232-4276 1-13-52 3308 1-13-52 3309-3310 1-13-52 3311 1-13-53 2961-2966 1-13-54 2396 1-13-54 2967 1-13-54 2969-2972 1-13-54 2973 1-13-54 2975 1-13-54 2979 1-13-54 3984 1-13-55 2395 1-13-55 2906 1-13-55 2973 1-14-01 2806-2807 1-14-02 3523 1-14-03 2399 1-14-04 2552 1-14-04 4223 1-14-05 2238 1-14-05 2239 1-14-05 2307 1-14-05 2308 1-14-05 2358 1-14-05 2470 1-14-05 2562 1-14-05 2582-2583 1-14-05 2592 1-14-05 2608 1-14-05 2639 1-14-05 2648 1-14-05 2660 1-14-05 2670 1-14-05 2672 1-14-05 2725 1-14-05 2727 1-14-05 2844-2846 1-14-05 2905 1-14-05 2942 1-14-05 2943 1-14-05 2944 1-14-05 2945 1-14-05 2946 1-14-05 2947 1-14-05 3022-3024 1-14-05 3064 1-14-05 3086 1-14-05 3087 1-14-05 3101-3102 1-14-05 3107 1-14-05 3140-3141 1-14-05 3158-3159 1-14-05 3191 1-14-05 3200 1-14-05 3232 1-14-05 3279-3282 1-14-05 3416 1-14-05 3421 1-14-05 3425 1-14-05 3450 1-14-05 3472 1-14-05 3474 1-14-05 3507 1-14-05 3514 1-14-05 3537 1-14-05 3569-3571 1-14-05 3580 1-14-05 3598 1-14-05 3613 1-14-05 3620 1-14-05 3642 1-14-05 3693 1-14-05 3791 1-14-05 3809 1-14-05 3953-3967 1-14-05 4020 1-14-05 4022 1-14-05 4024 1-14-05 4025 1-14-05 4038 1-14-05 4076 1-14-05 4089 1-14-05 4127 1-14-05 4134 1-14-05 4157 1-14-05 4159 1-14-05 4232-4276 1-14-05 4279 1-14-06 3364 1-14-06 4021 1-14-07 2410 1-14-07 2414 1-14-07 2996 1-14-07 3008 1-14-08 2560 1-14-08 3433-3434 1-14-08 3464 1-14-09 2674 1-14-09 2675 1-14-09 2809 1-14-09 2814 1-14-09 2833 1-14-09 3022-3024 1-14-09 3104 1-14-09 3741-3768 1-14-09 4001 1-14-09 4030 1-14-10 2015-2019 1-14-10 2020-2025 1-14-10 2026-2030 1-14-10 2033-2038 1-14-10 2039-2041 1-14-10 2058 1-14-10 2059 1-14-10 2068 1-14-10 2071-2097 1-14-10 2098 1-14-10 2112 1-14-10 2117 1-14-10 2129 1-14-10 2131 1-14-10 2132 1-14-11 2222 1-14-11 2223 1-14-11 2224 1-14-11 2225 1-14-11 2227 1-14-11 2232 1-14-12 4232-4276 1-15-01 2012 1-15-01 2071-2097 1-15-02 2071-2097 1-15-03 2011 1-15-03 2061 1-15-03 2067 1-15-03 2222 1-15-03 2240 1-15-03 2243 1-15-03 2255 1-15-03 3359 1-15-03 3535 1-15-03 3538 1-15-03 3566 1-15-03 3567 1-15-03 4232-4276 1-15-03 VDP 001 1-15-03 VDP 014 1-15-03 VDP 107 1-15-04 2026-2030 1-15-04 2039-2041 1-15-05 2033-2038 1-15-05 2819 1-15-06 2000 1-15-07 2015-2019 1-15-07 2043 1-15-08 2020-2025 1-15-09 2067 1-15-09 2071-2097 1-15-10 2065 1-15-10 3516 1-15-11 2065 1-15-12 2128 1-15-12 3666 1-15-13 2071-2097 1-15-13 4157 1-15-14 2010 1-15-14 2059 1-15-14 2060 1-15-14 3534 1-15-15 2063 1-15-15 2067 1-15-15 2070 1-15-15 2071-2097 1-15-16 2014 1-15-16 2015-2019 1-15-16 2023 1-15-16 2028 1-15-16 2031 1-15-16 2064 1-15-16 2103 1-15-16 2104 1-15-16 2105 1-15-16 2116 1-15-16 2125 1-15-16 2567 1-15-16 2756 1-15-16 2759 1-15-16 3904 1-15-16 4040 1-15-16 4114 1-15-16 4204 1-15-17 3591 1-15-18 2067 1-15-19 2121 1-15-20 2058 1-15-21 2066 1-15-21 2295 1-15-21 2296 1-15-22 2101 1-15-23 2101 1-15-24 2044 1-15-24 2071-2097 1-15-24 2106 1-15-24 2114 1-15-24 2129 1-15-25 2011 1-15-25 2062 1-15-25 2066 1-15-25 2105 1-15-25 2109 1-15-25 2115 1-15-25 2126 1-15-25 2127 1-15-25 2131 1-15-25 2133 1-15-25 3536 1-15-25 3539 1-16-01 2109 1-16-02 2118 1-16-03 2118 1-16-04 2119 1-16-05 2119 1-16-06 2119 1-16-07 2107 1-16-08 2107 1-16-09 2113 1-16-10 4103 1-16-11 2113 1-16-12 2108 1-16-13 2113 1-16-14 2099-2136 1-16-15 2099-2136 1-16-16 2104 1-16-17 2069 1-16-18 2071-2097 1-16-19 2122 1-16-20 2127 1-16-21 2031 1-16-22 2123 1-16-23 2131 1-16-24 2134 1-16-25 2060 1-16-25 2102 1-16-25 2108 1-16-25 2109 1-16-25 2110 1-16-25 2111 1-16-25 2120 1-16-25 2135 1-16-25 2136 1-16-26 2031 1-16-26 2032 1-16-27 2130 1-16-28 2130 1-16-29 2116 1-16-30 2032 1-16-31 2129 1-16-32 2032 1-16-33 2124 1-16-34 2129 1-16-35 2131 1-16-36 2127 1-16-37 2120 1-16-38 2109 1-16-39 2106 1-16-40 n.a. 1-16-41 n.a. 1-16-42 2109 1-16-43 2012 1-16-43 2060 1-16-44 2110 1-16-45 2117 1-16-47 2135 1-16-48 2102 1-16-48 2106 1-16-48 2110 1-16-48 2111 1-16-48 2120 1-16-48 2135 1-16-48 2249 1-16-49 2117 1-16-50 2060 1-16-51 2133 1-16-52 2101 1-16-53 2106 1-16-54 2109 1-16-55 2111 1-16-56 2113 1-16-57 2111 1-16-58 2109 1-16-59 2113 1-16-60 2013 1-16-61 2105 1-16-62 2103 1-16-63 2103 1-16-64 2103 1-16-65 2103 1-16-66 2103 1-16-67 2356 1-16-67 2731 1-16-67 3041 1-16-67 3397 1-16-67 4780-4802 1-16-68 3405 1-16-68 4780-4802 1-16-69 4780-4802 1-16-70 4780-4802 1-16-71 4780-4802 1-16-72 4780-4802 1-16-73 4780-4802 1-16-74 4780-4802 1-16-75 4780-4802 1-16-76 4780-4802 1-16-77 4780-4802 1-16-78 4780-4802 1-16-79 4780-4802 1-17-01 4641 1-17-01 4642 1-17-01 4852 1-17-02 4638 1-17-02 4639 1-17-02 4640 1-17-02 4651 1-17-02 4652 1-17-02 4686 1-17-02 4849 1-17-03 4645 1-17-03 4646 1-17-04 4643 1-17-04 4644 1-17-04 4650 1-17-04 4850 1-17-05 4647 1-17-06 3101-3102 1-17-06 4648 1-17-06 4851 1-17-07 3140-3141 1-17-07 4649 1-17-08 3128 1-17-09 4857 1-17-10 4660 1-17-10 4723 1-17-11 3137 1-17-11 3148 1-17-11 4661 1-17-12 4656 1-17-12 4658 1-17-13 4659 1-17-13 4856 1-17-13 Arnas 1-17-14 n.a. 1-17-15 n.a. 1-17-16 4674 1-17-16 4712 1-17-16 4725 1-17-16 4839 1-17-17 3140-3141 1-17-17 4624 1-17-17 4625 1-17-17 4628 1-17-17 4685 1-17-17 4699 1-17-17 4700 1-17-17 4760 1-17-17 4768 1-17-17 4777 1-17-17 4779 1-17-17 4807 1-17-17 4834 1-17-17 4835 1-17-17 4836 1-17-17 4848 1-17-17 4886 1-17-17 4906 1-17-17 4918 1-17-17 4964 1-17-17 5135 1-17-18 4627 1-17-18 4662 1-17-18 4664 1-17-18 4665 1-17-18 4696 1-17-18 4708 1-17-18 4709 1-17-18 4710 1-17-18 4724 1-17-18 4726 1-17-18 4732 1-17-18 4737 1-17-18 4744 1-17-18 4745 1-17-18 4747 1-17-18 4809 1-17-18 4840 1-17-18 4841 1-17-18 4857 1-17-18 4858 1-17-18 4862 1-17-18 4863 1-17-18 4869 1-17-18 4875 1-17-18 4883 1-17-18 4911 1-17-18 4914 1-17-18 4915 1-17-18 4924 1-17-18 v.v.v. 1-17-19 n.a. 1-17-20 4667 1-17-20 4668 1-17-20 4672 1-17-20 4677 1-17-20 4735 1-17-20 4750 1-17-20 4754 1-17-20 4755 1-17-20 4774 1-17-20 4804 1-17-20 4826 1-17-20 4827 1-17-20 4829 1-17-20 4831 1-17-20 4842 1-17-20 4890 1-17-20 4894 1-17-20 4925 1-17-20 v.v.v. 1-17-21 2045 1-17-21 4629 1-17-21 4667 1-17-21 4694 1-17-21 4703 1-17-21 4704 1-17-21 4736 1-17-21 4764 1-17-21 4770 1-17-21 4839 1-17-21 4861 1-17-21 4873 1-17-21 4888 1-17-21 4889 1-17-21 4891 1-17-21 4912 1-17-21 4922 1-17-22 4667 1-17-22 4669 1-17-22 4713 1-17-22 4714 1-17-22 4715 1-17-22 4815 1-17-22 4816 1-17-22 4821 1-17-22 4822 1-17-22 4895 1-17-23 4927 1-17-24 4926 1-17-25 4926 1-17-26 4619-4623 1-17-27 4619-4623 1-17-28 Blom-06 1-17-29 4916 1-17-29 4917 1-17-30 3590 1-17-30 4633 1-17-30 4670 1-17-30 4713 1-17-30 4749 1-17-30 4755 1-17-30 4843 1-17-30 4844 1-17-30 4884 1-17-30 4893 1-17-30 4898 1-17-30 4901 1-17-30 Rap.Ind. 1-17-31 2211 1-17-31 2756 1-17-31 4697 1-17-31 4754 1-17-31 4827 1-17-31 4828 1-17-31 4830 1-17-31 4845 1-17-31 4846 1-17-31 4865 1-17-31 4896 1-17-31 4897 1-17-31 4902 1-17-32 4864 1-17-33 Blom-02 1-17-33 Blom-03 1-17-34 Blom-06 1-17-35 Blom-42 1-17-36 Blom-43 1-17-37 Blom-26 1-17-38 Blom-29 1-17-39 Blom-07 1-17-40 Blom-19 1-17-41 Blom-45 1-17-42 Blom-33 1-17-43 Blom-28 1-17-44 Blom-31 1-17-45 Blom-32 1-17-46 Blom-30 1-17-47 Blom-18 1-17-48 Blom-23 1-17-48 Blom-44 1-17-49 Blom-05 1-17-50 Blom-12 1-17-50 Blom-14 1-17-50 Blom-16 1-17-50 Blom-38 1-17-50 Blom-39 1-17-51 Blom-34 1-17-52 Blom-04 1-17-53 Blom-20 1-17-53 Blom-22 1-17-54 Blom-17 1-17-54 Blom-21 1-17-55 Blom-27 1-17-56 Blom-13 1-17-57 4678 1-17-58 4676 1-17-58 4677 1-17-58 4679 1-17-58 4772 1-17-58 4773 1-17-58 4803 1-17-58 v.v.v. 1-17-59 4929-4930 1-17-60 4929-4930 1-17-61 Blom-40 1-18-01 Arnas 1-18-02 3140-3141 1-18-02 4653 1-18-03 4642 1-18-03 4702 1-18-04 2560 1-18-04 4630 1-18-04 4657 1-18-04 4722 1-18-04 4731 1-18-04 4812 1-18-04 4813 1-18-04 4879 1-18-04 4892 1-18-04 4923 1-18-04 v.v.v. 1-18-05 4711 1-18-06 4667 1-18-06 4690 1-18-06 4691 1-18-06 4720 1-18-06 4735 1-18-06 4745 1-18-06 4747 1-18-06 4807 1-18-06 4810 1-18-06 4835 1-18-06 4839 1-18-06 4853 1-18-06 4868 1-18-06 4869 1-18-06 4881 1-18-06 4887 1-18-06 4909 1-18-06 4913 1-18-06 4920 1-18-06 v.v.v. 1-18-07 4655 1-18-07 4680 1-18-07 4706 1-18-07 4707 1-18-07 4721 1-18-07 4727 1-18-07 4730 1-18-07 4780-4802 1-18-07 4813 1-18-07 4874 1-18-07 4880 1-18-07 4882 1-18-07 4921 1-18-07 v.v.v. 1-18-08 4667 1-18-08 4673 1-18-08 4675 1-18-08 4687 1-18-08 4688 1-18-08 4689 1-18-08 4701 1-18-08 4703 1-18-08 4719 1-18-08 4732 1-18-08 4740 1-18-08 4741 1-18-08 4743 1-18-08 4762 1-18-08 4769 1-18-08 4774 1-18-08 4808 1-18-08 4809 1-18-08 4838 1-18-08 4859 1-18-08 4866 1-18-08 4867 1-18-08 4907 1-18-08 4908 1-18-08 4919 1-18-08 v.v.v. 1-18-09 3165 1-18-09 3489 1-18-09 3497 1-18-09 3596 1-18-09 4632 1-18-09 4634 1-18-09 4635 1-18-09 4636 1-18-09 4637 1-18-09 4667 1-18-09 4668 1-18-09 4671 1-18-09 4681 1-18-09 4682 1-18-09 4683 1-18-09 4684 1-18-09 4692 1-18-09 4698 1-18-09 4715 1-18-09 4716 1-18-09 4717 1-18-09 4734 1-18-09 4739 1-18-09 4743 1-18-09 4751 1-18-09 4752 1-18-09 4753 1-18-09 4757 1-18-09 4758 1-18-09 4759 1-18-09 4761 1-18-09 4766 1-18-09 4767 1-18-09 4806 1-18-09 4818 1-18-09 4819 1-18-09 4820 1-18-09 4824 1-18-09 4832 1-18-09 4833 1-18-09 4876 1-18-09 4885 1-18-09 4899 1-18-09 4900 1-18-09 4903 1-18-09 4904 1-18-09 4905 1-18-09 4918 1-18-09 4926 1-18-09 4931 1-18-09 v.v.v. 1-18-10 4776 1-18-11 4926 1-18-12 4104 1-18-12 4629 1-18-12 4654 1-18-12 4667 1-18-12 4693 1-18-12 4698 1-18-12 4704 1-18-12 4705 1-18-12 4728 1-18-12 4729 1-18-12 4748 1-18-12 4763 1-18-12 4810 1-18-12 4853 1-18-12 4854 1-18-12 4855 1-18-12 4860 1-18-12 4871 1-18-12 4872 1-18-12 4878 1-18-12 4910 1-18-12 4922 1-18-13 4619-4623 1-18-14 4619-4623 1-18-15 4619-4623 1-18-16 2241 1-18-16 2242 1-18-16 4631 1-18-16 4633 1-18-16 4667 1-18-16 4733 1-18-16 4756 1-18-16 4765 1-18-16 4774 1-18-16 4775 1-18-16 4805 1-18-16 4817 1-18-16 4844 1-18-16 4847 1-18-16 4917 1-18-17 4083 1-18-17 4667 1-18-17 4811 1-18-17 4928 1-18-18 Blom-01 1-18-18 Blom-10 1-18-18 Blom-11 1-18-18 Blom-15 1-18-19 Blom-08 1-18-19 Blom-09 1-18-20 Blom-24 1-18-21 Blom-34 1-18-21 Blom-35 1-18-21 Blom-36 1-18-21 Blom-37 1-18-22 Blom-25 1-18-23 4932 1-18-24 Rap.Ind. 1-18-25 Rap.Ind. 1-18-26 Rap.Ind. 1-18-26 v.v.v. 1-18-27 Rap.Ind. 1-18-28 Rap.Ind. 1-18-29 Arnas 1-18-30 Rap.Ind. 1-18-31 Rap.Ind. 1-18-32 Rap.Ind. 1-19-01 5556 1-19-02 5458 1-19-03 5436 1-19-03 5459 1-19-03 5469 1-19-03 5471 1-19-03 5473 1-19-03 5474 1-19-03 5475 1-19-03 5476 1-19-03 5477 1-19-03 5508 1-19-04 5407 1-19-04 5408 1-19-04 5412 1-19-04 5445 1-19-04 5446 1-19-04 5447 1-19-04 5450 1-19-04 5464 1-19-04 5509 1-19-04 5531 1-19-05 5422 1-19-05 5424 1-19-06 5520 1-19-06 5521 1-19-07 5563 1-19-07 5564 1-19-07 5565 1-19-07 5566 1-19-08 5575 1-19-09 5480 1-19-09 5516 1-19-10 5544 1-19-11 n.a. 1-19-12 5449 1-19-13 5430 1-19-14 2834 1-19-14 5469 1-19-14 5472 1-19-14 5488 1-19-15 5577 1-19-15 Rap.Ind. 1-19-16 3236-3237 1-19-16 5421 1-19-17 5418 1-19-17 5419 1-19-17 5420 1-19-18 5482 1-19-18 5509 1-19-19 5425 1-19-20 5399 1-19-20 5440 1-19-21 5551 1-19-22 5402 1-19-22 5461 1-19-22 5478 1-19-22 5489 1-19-22 5524 1-19-22 5525 1-19-22 5534 1-19-23 5435 1-19-24 5497 1-19-24 5501 1-19-24 5505 1-19-24 5509 1-19-25 5580 1-19-26 5204-5208 1-19-26 5540 1-19-27 5204-5208 1-19-27 n.a. 1-19-28 5467 1-19-28 5481 1-19-29 5396 1-19-30 5537 1-19-30 5538 1-19-30 5547 1-19-30 5553 1-19-31 5454 1-19-32 5394 1-19-32 5404 1-19-32 5406 1-19-32 5451 1-19-32 5456 1-19-32 5492 1-19-33 2753 1-19-33 3741-3768 1-19-34 5579 1-19-35 5398 1-19-36 5570 1-19-37 5584 1-19-37 Rap.Ind. 1-19-38 5443 1-19-38 5555 1-19-38 5569 1-19-38 5586 1-19-39 Rap.Ind. 1-19-40 Arnas 1-19-40 Rap.Ind. 1-19-41 Rap.Ind. 1-19-42 Arnas 1-19-42 Rap.Ind. 1-19-43 Rap.Ind. 1-19-44 Rap.Ind. 1-19-44 v.v.v. 1-20-01 5401 1-20-01 5452 1-20-01 5522 1-20-01 5523 1-20-01 Rap.Ind. 1-20-02 Rap.Ind. 1-20-03 Rap.Ind. 1-20-04 Rap.Ind. 1-20-05 Rap.Ind. 1-20-06 5509 1-20-06 Rap.Ind. 1-20-07 Rap.Ind. 1-20-08 5568 1-20-09 Rap.Ind. 1-20-10 Rap.Ind. 1-20-11 Rap.Ind. 1-20-12 Rap.Ind. 1-20-13 5378 1-20-13 5428 1-20-13 5430 1-20-13 5437 1-20-13 5439 1-20-13 5460 1-20-13 5462 1-20-13 5530 1-20-14 Rap.Ind. 1-20-15 5427 1-20-15 Rap.Ind. 1-21-01 5442 1-21-02 5383 1-21-03 5423 1-21-04 5455 1-21-05 5485 1-21-06 5457 1-21-07 5571 1-21-08 5380 1-21-08 5383 1-21-08 5388 1-21-08 5399 1-21-09 5433 1-21-09 5494 1-21-10 5557 1-21-11 4509 1-21-11 5444 1-21-12 Rap.Ind. 1-21-13 5493 1-21-13 5495 1-21-13 5497 1-21-13 5499 1-21-13 5500 1-21-13 5501 1-21-13 5502 1-21-13 5503 1-21-13 5504 1-21-13 5505 1-21-13 5506 1-21-13 5507 1-21-13 5508 1-21-13 5509 1-21-13 5510 1-21-13 5511 1-21-13 5512 1-21-13 5513 1-21-13 5514 1-21-13 5515 1-21-14 5527 1-21-15 5483 1-21-16 5454 1-21-17 5483 1-21-18 5204-5208 1-21-18 5314 1-21-19 5382 1-21-19 5409 1-21-19 5416 1-21-19 5490 1-21-20 2828 1-21-20 2988 1-21-20 5432 1-21-20 5438 1-21-20 5441 1-21-20 5479 1-21-20 5543 1-21-20 5567 1-21-20 v.v.v. 1-21-21 5587 1-21-22 5582 1-21-22 5583 1-21-22 5589 1-21-22 5590 1-21-22 5591 1-21-22 5592 1-21-22 5593 1-21-22 5594 1-21-22 5595 1-21-22 5596 1-21-22 5597 1-21-22 5598 1-21-22 5599 1-21-22 5600 1-21-22 5601 1-21-22 5602 1-21-23 3396-3399 1-21-24 3396-3399 1-21-25 3396-3399 1-21-26 3396-3399 1-21-27 3396-3399 1-22-01 4738 1-22-01 5002 1-22-01 5071 1-22-02 4933 1-22-03 4963 1-22-04 Rap.Ind. 1-22-05 v.v.v. 1-22-06 3953 1-22-06 3960 1-22-06 Arnas 1-22-06 Rap.Ind. 1-22-06 v.v.v. 1-22-07 Arnas 1-22-07 Rap.Ind. 1-22-07 v.v.v. 1-22-08 2769 1-22-08 v.v.v. 1-22-09 VDP 181 1-22-09 VDP 185 1-22-09 VDP 190 1-22-10 VDP 172 1-22-11 VDP 142 1-22-12 VDP 132 1-22-12 VDP 160 1-22-12 VDP 209 1-22-13 VDP 148 1-22-13 VDP 175 1-22-13 VDP 211 1-22-14 VDP 208 1-22-14 VDP 210 1-22-15 VDP 209 1-22-16 VDP 200 1-22-17 3027 1-22-17 VDP 125 1-22-17 VDP 126 1-22-17 VDP 131 1-22-17 VDP 141 1-22-17 VDP 180 1-22-17 VDP 187 1-22-17 VDP 189 1-22-17 VDP 199 1-22-17 VDP 210 1-22-17 VDP 212 1-22-17 VDP 224 1-22-18 VDP 120 1-22-18 VDP 135 1-22-18 VDP 136 1-22-19 VDP 127 1-22-19 VDP 133 1-22-20 2042 1-22-20 VDP 123 1-22-20 VDP 180 1-22-21 VDP 230 1-22-22 VDP 130 1-22-22 VDP 213 1-22-22 VDP 223 1-22-23 2783 1-22-23 VDP 138 1-22-23 VDP 165 1-22-23 VDP 167 1-22-23 VDP 170 1-22-23 VDP 171 1-22-23 VDP 183 1-22-23 VDP 184 1-22-23 VDP 187 1-22-23 VDP 200 1-22-23 VDP 219 1-22-23 VDP 220 1-22-23 VDP 221 1-22-23 VDP 222 1-22-24 VDP 216 1-22-25 VDP 100 1-22-26 VDP 135 1-22-26 VDP 210 1-22-26 VDP 223 1-22-27 2256 1-22-27 VDP 104 1-22-27 VDP 145 1-22-27 VDP 159 1-22-27 VDP 168 1-22-27 VDP 188 1-22-27 VDP 193 1-22-27 VDP 194 1-22-27 VDP 212 1-22-27 VDP 217 1-22-27 VDP 223 1-22-28 VDP 217 1-22-29 4219 1-22-30 VDP 218 1-22-31 VDP 062 1-22-32 5611 1-22-32 5612 1-22-32 5615 1-22-32 5625 1-22-32 v.v.v. 1-22-33 3236-3237 1-22-33 5604 1-22-33 5624 1-22-33 5626 1-22-33 5627 1-22-33 v.v.v. 1-22-34 3165 1-22-34 3809 1-22-34 4778 1-22-34 5605 1-22-34 5606 1-22-34 5607 1-22-34 5608 1-22-34 5609 1-22-34 5613 1-22-34 5614 1-22-34 5617 1-22-34 5618 1-22-34 5619 1-22-34 5620 1-22-34 5621 1-22-34 5622 1-22-34 5623 1-22-34 5628 1-22-34 5630 1-22-34 5631 1-22-34 VDP 003 1-22-35 VDP 102 1-22-36 KITLV 1-22-37 5625 1-22-37 5627 1-22-38 VDP 012 1-22-39 4964 1-22-39 5529 1-22-40 VDP 137 1-22-41 5417 1-22-41 VDP 134 1-22-42 VDP 140 1-22-42 VDP 164 1-22-42 VDP 166 1-22-43 VDP 139 1-22-43 VDP 147 1-22-43 VDP 169 1-22-44 3165 1-22-44 5610 1-22-44 5616 1-22-44 5629 1-22-44 5630 1-22-44 VDP 163 1-22-45 4945-4957 1-22-46 5016-5019 1-22-47 4940 1-22-47 4941 1-22-47 4994 1-22-47 4998 1-22-47 4999 1-22-47 5002 1-22-47 5020 1-22-47 5036 1-22-47 5042 1-22-47 5043 1-22-47 5071 1-22-47 Arnas 1-22-47 Rap.Ind. 1-22-47 v.v.v. 1-22-47 VDP 101 1-22-47 VDP 114 1-22-47 VDP 149 1-23-01 3117 1-23-01 4963 1-23-02 VDP 046 1-23-03 4971 1-23-03 4972 1-23-04 5016-5019 1-23-05 5016-5019 1-23-06 4940 1-23-07 5045 1-23-08 5016-5019 1-23-09 5016-5019 1-23-10 5016-5019 1-23-11 5016-5019 1-23-12 4971 1-23-12 4973 1-23-12 4983 1-23-12 4989 1-23-12 4994 1-23-12 4997 1-23-12 5055 1-23-13 4935 1-23-14 4814 1-23-15 5022 1-23-16 5031 1-23-17 5025 1-23-17 5027 1-23-18 5031 1-23-19 5016-5019 1-23-20 3098 1-23-20 3108-3109 1-23-21 5023 1-23-21 5024 1-23-21 5054 1-23-22 5028 1-23-23 5016-5019 1-23-24 3140-3141 1-23-25 4090 1-23-26 2444-2445 1-23-27 Arnas 1-23-27 Rap.Ind. 1-23-28 2983 1-23-29 4985 1-23-29 4987 1-23-29 4988 1-23-30 4993 1-23-30 5016-5019 1-23-30 5032 1-23-30 5038 1-23-30 5067 1-23-31 5040 1-23-32 5016-5019 1-23-32 5031 1-23-32 5035 1-23-33 4937 1-23-34 4936 1-23-35 5028 1-23-35 5056 1-23-36 4995-4996 1-23-37 4995-4996 1-23-38 VDP 060 1-23-39 VDP 067 1-23-39 VDP 072 1-23-40 VDP 044 1-23-41 VDP 083 1-23-42 v.v.v. 1-23-42 VDP 049 1-23-42 VDP 106 1-23-43 VDP 045 1-23-44 VDP 110 1-23-45 VDP 108 1-23-46 VDP 085 1-23-47 VDP 061 1-23-47 VDP 063 1-23-48 VDP 048 1-23-48 VDP 084 1-23-48 VDP 091 1-23-48 VDP 092 1-23-49 n.a. 1-23-50 VDP 047 1-23-51 VDP 031 1-23-52 VDP 090 1-23-53 VDP 076 1-23-54 VDP 066 1-23-55 n.a. 1-23-56 VDP 064 1-23-57 VDP 065 1-23-58 n.a. 1-23-59 VDP 059 1-23-60 VDP 103 1-23-61 VDP 086 1-23-62 5413 1-23-62 VDP 087 1-23-63 VDP 069 1-23-64 VDP 088 1-23-65 VDP 016 1-23-65 VDP 054 1-23-66 VDP 078 1-23-67 2399 1-23-67 2687 1-23-67 5603 1-23-67 VDP 005 1-23-67 VDP 032 1-23-67 VDP 042 1-23-67 VDP 098 1-23-67 VDP 105 1-23-67 VDP 109 1-23-67 VDP 112 1-23-67 VDP 119-121 1-23-67 VDP 123 1-23-67 VDP 125 1-23-67 VDP 127 1-23-67 VDP 128 1-23-67 VDP 135 1-23-67 VDP 162 1-23-67 VDP 187 1-23-67 VDP 197 1-23-67 VDP 198 1-23-67 VDP 208 1-23-68 VDP 214 1-23-68 VDP 215 1-23-69 2399 1-23-69 2687 1-23-70 v.v.v. 1-23-71 v.v.v. 1-23-72 2203 1-23-72 2519 1-23-72 4079 1-23-72 4083 1-23-72 4750 1-23-72 4934 1-23-72 4944 1-23-72 4963 1-23-72 4968 1-23-72 4969 1-23-72 4970 1-23-72 5014 1-23-72 5047 1-23-72 5048 1-23-72 5064 1-24-01 5046 1-24-02 5016-5019 1-24-03 5016-5019 1-24-04 3845 1-24-05 Rap.Ind. 1-24-06 5465 1-24-07 Rap.Ind. 1-24-08 3007 1-24-09 4063 1-24-10 2970 1-24-11 5029 1-24-12 3598 1-24-12 4934 1-24-13 5044 1-24-14 5038 1-24-14 5039 1-24-15 5016-5019 1-24-16 3525 1-24-17 5016-5019 1-24-18 5016-5019 1-24-18 5325 1-24-19 VDP 191 1-24-20 VDP 056 1-24-20 VDP 111 1-24-21 VDP 025 1-24-22 VDP 018 1-24-22 VDP 026 1-24-22 VDP 034 1-24-22 VDP 052 1-24-22 VDP 067 1-24-22 VDP 097 1-24-22 VDP 098 1-24-23 2169-2172 1-24-24 4010 1-24-24 VDP 089 1-24-24 VDP 114 1-24-25 5016-5019 1-24-26 2288 1-24-26 5177 1-24-26 5178 1-24-26 5259 1-24-27 5327 1-24-28 5274 1-24-29 5258 1-24-29 5327 1-24-30 5175 1-24-30 5199 1-24-31 5175 1-24-32 5175 1-24-32 5229 1-24-33 5176 1-24-33 5204-5208 1-24-33 5212 1-24-33 5226 1-24-33 5229 1-24-33 5276 1-24-33 5300 1-24-34 5311 1-24-35 5175 1-24-35 5176 1-24-35 5189 1-24-35 5190 1-24-35 5196 1-24-35 5197 1-24-35 5200 1-24-35 5203 1-24-35 5204-5208 1-24-35 5212 1-24-35 5216 1-24-35 5217 1-24-35 5221 1-24-35 5223 1-24-35 5227 1-24-35 5228 1-24-35 5231 1-24-35 5242 1-24-35 5243 1-24-35 5260 1-24-35 5274 1-24-35 5287 1-24-35 5290 1-24-35 5296 1-24-35 5297 1-24-35 5298 1-24-35 5299 1-24-35 5300 1-24-35 5306 1-24-35 5309 1-24-35 5310 1-24-35 5312 1-24-35 5313 1-24-35 5315 1-24-35 5316 1-24-35 5318 1-24-35 5325 1-24-35 5326 1-24-35 5340 1-24-35 5341 1-25-01 5339 1-25-02 5225 1-25-03 5342 1-25-04 5345 1-25-05 5226 1-25-06 5345 1-25-07 5184 1-25-08 5228 1-25-09 5286 1-25-10 5226 1-25-11 5187 1-25-11 5231 1-25-12 5228 1-25-13 5226 1-25-14 5231 1-25-15 5226 1-25-16 5305 1-25-17 5294 1-25-18 5226 1-25-19 2288 1-25-19 5198 1-25-19 VDP 123 1-25-19 VDP 124 1-25-19 VDP 133 1-25-19 VDP 179 1-25-20 n.a. 1-25-21 5263-5265 1-25-21 5266-5268 1-25-22 5263-5265 1-25-23 5263-5265 1-25-24 5232-5234 1-25-25 5179 1-25-25 5180 1-25-25 5181 1-25-25 5188 1-25-25 5245 1-25-25 5246 1-25-25 5248 1-25-26 5330 1-25-26 5641 1-25-26 5642 1-25-26 5643 1-25-26 5644 1-25-26 5645 1-25-26 5646 1-25-26 5647 1-25-26 5648 1-25-26 5649 1-25-26 5650 1-25-26 5651 1-25-26 5652 1-25-26 5653 1-25-26 5654 1-25-26 5655 1-25-26 5656 1-25-26 Arnas 1-25-27 5335 1-25-28 5345 1-25-29 5465 1-25-30 5195 1-25-31 5202 1-25-32 5220 1-25-32 5239 1-25-32 5301 1-25-32 5333 1-25-32 Arnas 1-25-33 5235-5237 1-25-33 5238 1-25-33 5240 1-25-33 5241 1-25-33 5324 1-25-33 5333 1-25-33 Arnas 1-26-01 5465 1-26-02 5288 1-26-03 5218 1-26-04 5218 1-26-05 5323 1-26-06 5337 1-26-07 5345 1-26-08 5338 1-26-09 5228 1-26-10 5187 1-26-11 5293 1-26-12 5343 1-26-13 5343 1-26-14 5322 1-26-15 5342 1-26-16 5191 1-26-17 5187 1-26-18 5187 1-26-19 5224 1-26-20 5187 1-26-21 n.a 1-26-22 5187 1-26-23 5187 1-26-24 5176 1-26-25 5346-5375 1-26-26 5410 1-26-27 5262 1-26-28 5344 1-26-29 5213 1-26-30 5247 1-26-30 5249 1-26-30 5250 1-26-30 5252-5257 1-26-31 5215 1-26-32 5319 1-26-33 5184 1-26-34 5328 1-26-35 5269 1-26-35 5287 1-26-36 5289 1-26-37 5222 1-26-38 5231 1-26-39 5210 1-26-40 5230 1-26-40 5515 1-26-41 5230 1-26-42 5230 1-26-43 5315 1-26-44 5189 1-26-44 5192 1-26-45 5345 1-26-46 5200 1-26-47 5244 1-26-48 5334 1-26-49 5174 1-26-50 5308 1-26-51 v.v.v. 1-26-52 5336 1-26-53 5291 1-26-54 5304 1-26-55 2213 1-26-55 n.a. 1-26-56 5189 1-26-56 5194 1-26-56 5214 1-26-57 5197 1-26-58 5292 1-26-59 5332 1-26-60 5336 1-26-61 5235-5237 1-26-61 5320 1-26-61 5325 1-26-61 Arnas 1-26-62 5219 1-26-63 5174 1-26-63 5295 1-26-64 5331 1-26-65 5211 1-26-66 5186 1-26-67 5251 1-26-68 5187 1-26-69 5201 1-26-70 5193 1-26-71 5339 1-26-72 5329 1-26-73 5261 1-26-74 5321 1-26-75 2219 1-26-75 2225 1-26-75 5209 1-26-75 5270 1-26-75 5271 1-26-75 5272 1-26-75 5273 1-26-75 5274 1-26-75 5275 1-26-75 5276 1-26-75 5277 1-26-75 5278 1-26-75 5279 1-26-75 5280 1-26-75 5281 1-26-75 5282 1-26-75 5283 1-26-75 5284 1-26-75 5285 1-26-75 5286 1-26-75 Buram 1-27-01 VR 16 1-27-02 VR 24 1-27-03 VR 20 1-27-04 VR 21 1-27-05 VR 26 1-27-06 VR 22 1-27-07 VR 14 1-27-07 VR 17 1-27-07 VR 18 1-27-08 VR 25 1-27-09 VR 23 1-27-10 VR 10-13 1-27-10 VR 19 1-27-11 VR 10-13 1-27-12 VR 10-13 1-27-13 VR 10-13 1-27-14 v.v.v. 1-27-15 4365-4368 1-27-16 4365-4368 1-27-17 4365-4368 1-27-18 4365-4368 1-27-19 4369 1-27-20 4378-4380 1-27-21 4365-4368 1-27-21 4579-4581 1-27-22 4579-4581 1-27-23 4302 1-27-24 4302 1-27-25 4491 1-27-25 4537 1-27-26 4590 1-27-27 4545 1-27-28 4534 1-27-28 4535 1-27-29 4520-4521 1-27-30 4504 1-27-31 4522 1-27-32 4540 1-27-33 4507 1-27-34 4576 1-27-35 4567 1-27-36 4575 1-27-37 4501 1-27-37 4550 1-27-38 4503 1-27-39 4523 1-27-40 4495 1-27-41 4498 1-27-42 4536 1-27-43 4519 1-27-44 4585 1-28-01 v.v.v. 1-28-02 4579-4581 1-28-02 4582 1-28-03 4517 1-28-03 4579-4581 1-28-04 4302 1-28-04 4538 1-28-05 4596 1-28-06 4544 1-28-07 4597 1-28-08 4598 1-28-09 4518 1-28-10 4599 1-28-11 4466 1-28-12 4595 1-28-13 4516 1-28-14 4515 1-28-15 4579-4581 1-28-16 4508 1-28-17 4509 1-28-18 4517 1-28-19 4540 1-28-20 4588-4589 1-28-21 4539 1-28-21 n.a. 1-28-21 NEFIS 1-28-22 4542 1-28-23 n.a. 1-28-24 4520-4521 1-28-25 4504 1-28-26 4543 1-28-27 4551 1-28-28 4532-4533 1-28-29 4499 1-28-30 4499 1-28-31 4510-4513 1-28-31 4532-4533 1-28-32 4548 1-28-33 4541 1-28-33 4555 1-28-34 4554 1-28-35 4566 1-28-36 4550 1-28-37 4553 1-28-38 4503 1-28-38 4510-4513 1-28-39 4552 1-28-40 4588-4589 1-28-41 4591 1-28-42 4576 1-28-43 4508 1-28-43 4575 1-28-43 4579-4581 1-28-43 4601 1-28-43 4602 1-28-44 4557-4565 1-28-45 4557-4565 1-28-46 4557-4565 1-28-47 4557-4565 1-28-48 4557-4565 1-28-49 4557-4565 1-28-50 v.v.v. 1-28-51 v.v.v. 1-28-52 v.v.v. 1-28-53 v.v.v. 1-28-54 v.v.v. 1-28-55 v.v.v. 1-28-56 v.v.v. 1-28-57 v.v.v. 1-28-58 v.v.v. 1-28-59 v.v.v. 1-28-60 v.v.v. 1-28-61 4378-4380 1-29-01 Arnas 1-29-02 4579-4581 1-29-03 4579-4581 1-29-04 4537 1-29-05 4517 1-29-06 4595 1-29-07 4535 1-29-08 4516 1-29-09 4515 1-29-10 4579-4581 1-29-11 4508 1-29-12 4509 1-29-13 4517 1-29-14 4540 1-29-15 4582 1-29-16 4539 1-29-17 4542 1-29-18 n.a. 1-29-19 4520-4521 1-29-20 v.v.v. 1-29-21 4540 1-29-22 4507 1-29-23 4576 1-29-24 4567 1-29-25 4575 1-29-26 4495 1-29-27 4503 1-29-28 4523 1-29-29 4498 1-29-30 4522 1-29-30 4536 1-29-31 4585 1-29-32 4543 1-29-33 4546 1-29-35 4545 1-29-35 v.v.v. 1-29-36 4594 1-29-37 v.v.v. 1-29-38 4508 1-29-39 4528-4530 1-29-40 4528-4530 1-29-41 4554 1-29-42 4556 1-29-43 4557-4565 1-29-45 4496 1-29-45 4571 1-29-45 4572 1-29-46 4586 1-29-47 4600 1-29-48 4573 1-29-48 4574 1-29-49 4573 1-29-49 4574 1-29-50 4300 1-29-50 4500 1-29-51 4557-4565 1-29-52 4557-4565 1-29-53 4296 1-29-54 4499 1-29-55 4505 1-29-56 4502 1-29-57 4296 1-29-58 4583 1-29-59 4573 1-29-59 4574 1-29-60 4573 1-29-60 4574 1-29-61 4573 1-29-61 4574 1-29-62 n.a. 1-29-63 n.a. 1-29-64 4573 1-29-64 4574 1-29-65 v.v.v. 1-29-66 4524-4527 1-29-66 4532-4533 1-29-67 n.a. 1-29-68 3722 1-29-68 4536 1-29-68 4574 1-30-01 Arnas 1-30-02 4593 1-30-03 4537 1-30-04 4582 1-30-05 4590 1-30-06 4545 1-30-07 4517 1-30-08 4538 1-30-09 4596 1-30-10 4544 1-30-11 4597 1-30-12 4598 1-30-13 4517 1-30-13 4518 1-30-14 4599 1-30-15 4466 1-30-16 4595 1-30-17 4535 1-30-18 4516 1-30-19 4515 1-30-20 4579-4581 1-30-21 4508 1-30-22 4509 1-30-23 4517 1-30-24 4540 1-30-25 4582 1-30-26 4539 1-30-27 4542 1-30-28 4541 1-30-29 4520-4521 1-30-30 4504 1-30-31 4522 1-30-31 Arnas 1-30-32 4540 1-30-33 4507 1-30-34 4576 1-30-35 4567 1-30-36 n.a. 1-30-37 4495 1-30-38 4503 1-30-39 4523 1-30-40 4498 1-30-41 4536 1-30-42 4543 1-30-43 4575 1-30-43 4585 1-30-44 4546 1-30-45 4508 1-30-46 4554 1-30-47 4556 1-30-48 4550 1-30-49 4503 1-30-49 4510-4513 1-30-50 4528-4530 1-30-51 4532-4533 1-30-52 4499 1-30-53 4499 1-30-54 4524-4527 1-30-55 4548 1-30-56 4506 1-30-57 4333 1-30-57 4341-4346 1-30-57 4573 1-30-57 4574 1-31-01 v.v.v. 1-31-02 n.a. 1-31-03 n.a. 1-31-04 2745 1-31-04 n.a. 1-31-05 n.a. 1-31-06 3294 1-31-07 2403 1-31-08 2733 1-31-08 4305 1-31-09 2645 1-31-09 3215-3218 1-31-09 3828-3844 1-31-09 3890-3895 1-31-09 3968 1-31-09 5486 1-31-09 5571 1-31-09 Arnas 1-31-09 Rap.Ind. 1-31-10 Rap.Ind. 1-31-11 5588 1-31-12 3584 1-31-13 5383 1-31-13 Arnas 1-31-13 Rap.Ind. 1-31-14 4659 1-31-14 5380 1-31-14 5403 1-31-14 5431 1-31-14 5484 1-31-14 5491 1-31-14 5537 1-31-14 5538 1-31-14 5539 1-31-14 5541 1-31-14 5542 1-31-14 5552 1-31-14 5576 1-31-15 2669 1-31-15 5386 1-31-16 5391 1-31-16 5405 1-31-17 3101-3102 1-31-17 3165 1-31-17 3175-3178 1-31-17 3182-3185 1-31-17 3242-3246 1-31-17 3259-3260 1-31-17 5470 1-31-17 5558 1-31-17 5571 1-31-17 Arnas 1-31-17 Rap.Ind. 1-31-18 3643-3644 1-31-18 Arnas 1-31-18 Rap.Ind. 1-31-18 v.v.v. 1-31-19 2601 1-31-20 3741-3768 1-31-20 PG 1-31-21 3741-3768 1-31-21 Buram 1-31-22 3140-3141 1-31-22 4057 1-31-22 5381 1-31-22 5383 1-31-22 5392 1-31-22 5393 1-31-22 5400 1-31-22 5453 1-31-22 5466 1-31-22 5496 1-31-22 5526 1-31-22 5536 1-31-22 5543 1-31-22 5545 1-31-22 5546 1-31-22 5548 1-31-22 5578 1-31-22 Arnas 1-31-22 n.a. 1-31-22 Rap.Ind. 1-31-22 v.v.v. 1-31-23 2231 1-31-23 3089 1-31-23 3165 1-31-23 3214 1-31-23 3248 1-31-23 3591 1-31-23 3809 1-31-23 3996 1-31-23 4000 1-31-23 5381 1-31-23 5383 1-31-23 5385 1-31-23 5388 1-31-23 5397 1-31-23 5398 1-31-23 5487 1-31-23 5498 1-31-23 5517 1-31-23 5518 1-31-23 5519 1-31-23 5531 1-31-23 5532 1-31-23 5543 1-31-23 5550 1-31-23 5554 1-31-23 5558 1-31-23 5559 1-31-23 5560 1-31-23 5561 1-31-23 5562 1-31-23 5573 1-31-23 5574 1-31-23 n.a. 1-31-23 Rap.Ind. 1-31-24 3089 1-31-24 3165 1-31-24 3214 1-31-24 3248 1-31-24 3809 1-31-24 5505 1-31-25 5379 1-31-25 5426 1-31-26 2804 1-31-26 3890-3895 1-31-26 5376 1-31-26 5516 1-31-26 Arnas 1-31-26 Rap.Ind. 1-31-26 v.v.v. 1-31-27 5379 1-31-27 5389 1-31-27 5468 1-31-28 5377 1-31-28 5383 1-31-28 5429 1-31-28 5486 1-31-28 5528 1-31-28 5549 1-31-28 5572 1-31-28 Arnas 1-31-28 Rap.Ind. 1-31-28 v.v.v. 1-31-29 5383 1-31-29 5398 1-31-29 5411 1-31-29 5543 1-31-29 5558 1-31-30 Warners 1-31-31 Warners 1-31-32 2230 1-31-32 2267 1-31-32 2528 1-31-32 2585 1-31-32 2616 1-31-32 2630 1-31-32 2661 1-31-32 2670 1-31-32 2817 1-31-32 2823 1-31-32 2826 1-31-32 2828 1-31-32 2839 1-31-32 2994 1-31-32 3026 1-31-32 3044 1-31-32 3076 1-31-32 3824 1-31-32 5395 1-31-33 2392 1-31-33 2599 1-31-33 2804 1-31-33 2818 1-31-33 3589 1-31-33 5465 1-31-33 5528 2-0001-0001 v.v.v. 2-0002-0002 5126 2-0003-0003 4442 2-0004-0004 4449 2-0006-0005 4524-4527 2-0006-0005 4532-4533 2-0007-0006 4418-4429 2-0007-0007 4418-4429 2-0007-0008 4440 2-0007-0009 4418-4429 2-0007-0010 4418-4429 2-0007-0011 4418-4429 2-0008-0012 4396-4399 2-0008-0013 4396-4399 2-0008-0014 4396-4399 2-0008-0015 4396-4399 2-0008-0016 4416 2-0008-0017 4341-4346 2-0008-0018 4443 2-0009-0019 4456 2-0009-0020 4443 2-0009-0021 4433 2-0010-0022 4451 2-0011-0023 4418-4429 2-0012-0024 4458 2-0012-0025 4457 2-0013-0026 4447 2-0014-0027 4418-4429 2-0015-0028 4418-4429 2-0015-0029 4418-4429 2-0015-0030 4418-4429 2-0015-0031 4440 2-0016-0032 4445 2-0017-0033 4418-4429 2-0017-0033 4443 2-0017-0034 4418-4429 2-0017-0035 4449 2-0017-0036 4445 2-0017-0037 4446 2-0017-0038 4418-4429 2-0017-0039 4456 2-0018-0040 4498 2-0018-0040 4522 2-0019-0041 4566 2-0020-0043 4352-4353 2-0020-0043 4354 2-0020-0044 4341-4346 2-0020-0045 4352-4353 2-0021-0046 4439 2-0022-0047 4438 2-0023-0048 2400 2-0023-0049 2741 2-0023-0050 2969-2972 2-0023-0051 2955 2-0023-0052 2459 2-0024-0053 4566 2-0024-0054 2896-2897 2-0024-0055 2896-2897 2-0024-0056 4524-4527 2-0025-0057 4418-4429 2-0026-0058 4443 2-0027-0059 4446 2-0028-0060 2601 2-0029-0061 4438 2-0030-0062 4418-4429 2-0031-0063 4441 2-0032-0064 v.v.v. 2-0033-0065 4418-4429 2-0033-0065 4453 2-0034-0066 4569 2-0034-0067 4570 2-0034-0068 4570 2-0035-0069 4568 2-0036-0070 4554 2-0037-0071 2618 2-0038-0072 4457 2-0038-0072 v.v.v. 2-0039-0073 4358 2-0040-0074 Arnas 2-0041-0075 4335 2-0041-0076 4292 2-0041-0076 4303 2-0041-0076 4335 2-0041-0076 4351 2-0041-0076 4365-4368 2-0041-0076 4460 2-0042-0077 4134 2-0043-0078 3511 2-0044-0079 v.v.v. 2-0045-0080 3341 2-0045-0080 4109 2-0046-0081 2550 2-0047-0082 4280 2-0048-0082 2755 2-0049-0083 2925-2928 2-0049-0083 2930 2-0049-0083 3221 2-0049-0083 3266 2-0050-0085 2780 2-0051-0086 2938-2941 2-0052-0084 4096-4101 2-0052-0087 2938-2941 2-0053-0088 2310-2320 2-0054-0089 2938-2941 2-0055-0090 3365 2-0056-0091 2952 2-0057-0092 2552 2-0057-0092 2605 2-0057-0092 2669 2-0057-0092 3365 2-0057-0092 3370 2-0057-0092 3822 2-0057-0092 3991 2-0058-0093 2287 2-0059-0094 n.a. 2-0060-0095 3377 2-0061-0096 3465 2-0062-0097 4164 2-0062-0098 4018 2-0063-0099 3423 2-0064-0100 4096-4101 2-0064-0101 4096-4101 2-0064-0102 4096-4101 2-0065-0103 4085 2-0065-0103 4090 2-0065-0103 4091 2-0066-0104 4068 2-0067-0105 2902 2-0068-0106 3555 2-0069-0107 2508 2-0070-0108 3302 2-0071-0109 3393 2-0072-0110 3488 2-0073-0111 3555 2-0074-0112 3550 2-0075-0113 2986 2-0076-0114 3799 2-0077-0115 Rap.Ind. 2-0078-0116 3824 2-0079-0116 3824 2-0080-0117 4204 2-0081-0118 2550 2-0081-0118 2934 2-0081-0118 4204 2-0082-0119 2787 2-0083-0120 4178 2-0083-0121 4202 2-0083-0122 2891 2-0083-0123 2891 2-0083-0124 4215 2-0084-0125 4204 2-0085-0126 3325 2-0085-0126 3358 2-0086-0127 3439 2-0087-0128 2571 2-0088-0129 4133 2-0089-0130 4134 2-0089-0131 3443 2-0089-0132 3443 2-0090-0133 3458 2-0091-0134 3200 2-0092-0135 2925-2928 2-0092-0135 2930 2-0093-0136 3465 2-0094-0137 4466 2-0094-0137 v.v.v. 2-0095-0138 2562 2-0096-0139 2660 2-0097-0140 2660 2-0098-0141 3621 2-0099-0142 2946 2-0100-0143 2942 2-0100-0143 2943 2-0101-0144 2947 2-0102-0145 2942 2-0103-0146 3622 2-0103-0146 3625 2-0103-0146 3665 2-0103-0146 3739 2-0104-0146 3738 2-0104-0146 3784 2-0104-0300 3741-3768 2-0105-0147 2742 2-0105-0147 3007 2-0105-0147 3649 2-0106-0148 2446 2-0107-0149 2474 2-0108-0150 2428 2-0109-0151 2568 2-0110-0152 2443 2-0111-0153 2386 2-0112-0154 2444-2445 2-0113-0155 2444-2445 2-0114-0156 3510 2-0115-0157 2452 2-0116-0158 3114 2-0117-0159 2453 2-0118-0160 3128 2-0119-0161 2455 2-0120-0162 4133 2-0121-0163 2285 2-0122-0164 v.v.v. 2-0123-0165 4015 2-0124-0166 2982 2-0125-0167 2298 2-0126-0168 3628 2-0127-0169 2382 2-0128-0170 2982 2-0129-0171 2285 2-0130-0172 n.a. 2-0131-0173 2401 2-0132-0174 2410 2-0133-0175 2982 2-0134-0176 3984 2-0135-0177 3325 2-0136-0178 2943 2-0137-0179 2984 2-0138-0180 2391 2-0139-0181 2390 2-0140-0182 2454 2-0141-0183 2950 2-0142-0184 3068 2-0142-0185 3068 2-0142-0186 3068 2-0142-0187 3068 2-0142-0188 3068 2-0142-0189 3068 2-0144-0190 3442 2-0145-0191 2955 2-0146-0192 3358 2-0147-0193 2983 2-0148-0194 n.a. 2-0149-0195 2787 2-0150-0196 3365 2-0151-0197 3325 2-0152-0198 3569-3571 2-0153-0198 3569-3571 2-0154-0199 2953 2-0155-0200 3627 2-0156-0201 2955 2-0157-0202 2582-2583 2-0158-0203 2478 2-0159-0204 3805 2-0160-0205 2478 2-0161-0206 3210 2-0162-0207 2430 2-0162-0207 3064 2-0163-0208 2469 2-0164-0209 2725 2-0165-0210 3086 2-0166-0211 2481 2-0167-0212 2463 2-0168-0213 2923 2-0169-0214 2931 2-0170-0215 2478 2-0171-0216 2478 2-0172-0217 2457 2-0173-0218 2659 2-0174-0219 2443 2-0175-0220 2946 2-0176-0221 2451 2-0177-0222 3982 2-0178-0223 2901 2-0179-0224 2919 2-0180-0225 v.v.v. 2-0181-0226 3287 2-0182-0226 3301 2-0183-0226 3300 2-0184-0227 4133 2-0185-0228 4279 2-0186-0229 4286 2-0187-0230 3820 2-0188-0231 3458 2-0189-0232 2399 2-0190-0233 2400 2-0191-0234 2400 2-0192-0301 3328-3329 2-0193-0236 2400 2-0193-0301 3328-3329 2-0195-0238 2401 2-0196-0239 3578 2-0197-0240 4232-4276 2-0198-0241 4532-4533 2-0199-0242 4568 2-0200-0243 2973 2-0200-0246 2460 2-0200-0247 3578 2-0200-0248 3616 2-0200-0248 3984 2-0200-0250 2399 2-0200-0251 2922 2-0200-0252 2910 2-0200-0253 2456 2-0200-0254 2738 2-0200-0255 2942 2-0200-0256 3325 2-0200-0258 2925-2928 2-0200-0258 2930 2-0200-0259 2919 2-0200-0260 3824 2-0200-0261 2934 2-0200-0263 2975 2-0200-0264 2399 2-0200-0265 3368 2-0200-0266 2984 2-0200-0267 2942 2-0200-0268 2985 2-0200-0269 3392 2-0201-0270 2478 2-0201-0272 2459 2-0201-0274 3465 2-0201-0275 3820 2-0201-0277 3115 2-0201-0278 2428 2-0201-0278 2801 2-0201-0279 4018 2-0201-0280 3628 2-0201-0281 2395 2-0201-0282 2481 2-0201-0283 3115 2-0201-0284 2944 2-0201-0285 2943 2-0201-0286 2944 2-0201-0286 v.v.v. 2-0201-0287 2944 2-0201-0288 3208 2-0201-0290 2424 2-0201-0291 3115 2-0201-0293 2942 2-0201-0294 4047 2-0201-0295 3232 2-0201-0296 2944 2-0201-0298 3616 2-0201-0298 3984 2-0201-0299 3821 2-0201-0300 2659 2-0201-0301 3232 2-0201-0302 3115 2-0201-0304 3221 2-0201-0305 2943 2-0201-0306 2489 2-0201-0307 3209 2-0201-0308 2943 2-0201-0310 2410 2-0201-0311 2482 2-0201-0312 2994 2-0201-0312 3115 2-0201-0313 3140-3141 2-0201-0314 2943 2-0201-0315 2478 2-0201-0316 2426 2-0201-0316 3115 2-0202-0316 2305 2-0202-0316 2400 2-0202-0316 2642 2-0202-0316 2801 2-0202-0316 2919 2-0202-0316 2942 2-0202-0316 2946 2-0202-0316 3040 2-0202-0316 3063 2-0202-0316 3111 2-0202-0316 3211 2-0202-0316 3580 2-0202-0316 3620 2-0202-0316 3627 2-0202-0316 3788 2-0202-0316 4174 2-0202-0316 v.v.v. 2-0203-0317 2942 2-0203-0318 3063 2-0203-0319 3443 2-0203-0320 3982 2-0203-0321 3616 2-0203-0322 2917 2-0203-0323 2481 2-0203-0324 2712 2-0203-0325 2943 2-0203-0326 2943 2-0203-0327 2361 2-0203-0328 3208 2-0203-0329 2955 2-0203-0330 3298 2-0204-0331 4508 2-0205-0332 2399 2-0205-0332 2400 2-0205-0332 2401 2-0206-0333 3527 2-0206-0334 3369 2-0206-0335 2949 2-0206-0336 3087 2-0206-0337 3209 2-0206-0338 2719 2-0206-0339 3210 2-0206-0340 3458 2-0206-0341 3616 2-0206-0342 4179 2-0206-0343 2955 2-0206-0344 3115 2-0206-0345 2905 2-0206-0345 2954 2-0206-0346 4037 2-0206-0347 4050 2-0206-0349 3555 2-0206-0350 3018 2-0206-0351 2797 2-0206-0352 3063 2-0206-0353 2935 2-0206-0355 2750 2-0206-0356 2905 2-0206-0357 2719 2-0206-0358 4172 2-0206-0359 3086 2-0206-0359 3087 2-0207-0360 2251 2-0208-0360 2251 2-0209/0262 n.a. 2-0263-0362 2712 2-0263-0362 2714 2-0263-0362 4180 2-0263-0363 2712 2-0263-0363 2729 2-0263-0364 2712 2-0263-0364 2714 2-0263-0364 2727 2-0263-0364 2732 2-0263-0364 2786 2-0263-0365 2620 2-0263-0365 2712 2-0263-0365 2713 2-0263-0365 2714 2-0263-0365 2719 2-0263-0365 2720 2-0263-0365 2721 2-0263-0365 2724 2-0263-0365 2727 2-0263-0365 2731 2-0263-0365 2734 2-0263-0366 2722 2-0263-0367 2712 2-0263-0367 2719 2-0263-0368 2712 2-0263-0369 2464 2-0263-0369 2715 2-0263-0369 2721 2-0263-0369 2722 2-0263-0369 2739 2-0263-0369 2753 2-0264-0369 2712 2-0264-0369 2714 2-0264-0369 2734 2-0264-0369 2950 2-0264-0370 2737 2-0264-0370 2738 2-0264-0370 2739 2-0264-0371 2731 2-0264-0371 2734 2-0264-0372 2722 2-0264-0372 4135 2-0264-0373 2724 2-0265-0374 2879 2-0265-0374 v.v.v. 2-0267-0375 2252 2-0267-0375 2631 2-0267-0375 2999 2-0267-0375 VDP 026 2-0267-0375 VDP 027 2-0267-0375 VDP 077 2-0268-0376 5037 2-0270-0378 5046 2-0270-0379 4555 2-0270-0379 n.a. 2-0270-0380 4510-4513 2-0270-0381 4980 2-0270-0382 5016-5019 2-0271-0383 4524-4527 2-0271-0384 4532-4533 2-0271-0385 4524-4527 2-0271-0385 4532-4533 2-0271-0386 4531 2-0271-0387 4543 2-0272-0388 4566 2-0273-0389 5029 2-0274-0390 4322 2-0274-0390 4351 2-0274-0390 4364 2-0274-0390 4370 2-0274-0390 4389 2-0275-0391 5115 2-0275-0392 5116-5119 2-0275-0393 5116-5119 2-0275-0394 5116-5119 2-0275-0395 5116-5119 2-0276-0396 2403 2-0277-0397 4974-4979 2-0278-0398 4578 2-0279-0400 2305 2-0280-0401 DAPZ 2-0281-0402 4391 2-0281-0403 4477 2-0282-0404 4341-4346 2-0283-0405 4390 2-0284-0406 4446 2-0284-0406 4448 2-0285-0407 4514 2-0286-0408 4462 2-0286-0409 4462 2-0286-0410 4322 2-0287-0411 4388 2-0288-0411 2834 2-0288-0411 4378-4380 2-0289-0411 4355-4357 2-0290-0412 4588-4589 2-0291-0413 4381 2-0292-0414 4293 2-0293-0415 4306 2-0294-0416 4432 2-0295-0417 4492 2-0296-0418 4363 2-0296-0418 4371 2-0296-0418 4387 2-0296-0418 4390 2-0296-0418 v.v.v. 2-0297-0419 4298 2-0298-0420 v.v.v. 2-0299-0421 4597 2-0300-0422 4350 2-0301-0423 4451 2-0301-0424 4341-4346 2-0302-0425 4376 2-0303-0426 3128 2-0304-0427 4359 2-0305-0428 4374 2-0306-0429 4593 2-0306-0430 4594 2-0307-0431 4307 2-0307-0431 4326 2-0308-0432 4360 2-0309-0433 4337-4340 2-0309-0434 4337-4340 2-0309-0435 v.v.v. 2-0310-0436 v.v.v. 2-0311-0437 4467 2-0312-0438 2406 2-0313-0439 4305 2-0313-0440 4337-4340 2-0314-0441 4487 2-0315-0442 4467 2-0316-0443 4315 2-0316-0444 4388 2-0317-0445 4393-4395 2-0318-0446 4320 2-0319-0447 4486 2-0320-0448 4475 2-0321-0449 4392 2-0322-0350 4311 2-0322-0450 4307 2-0322-0450 4308 2-0322-0450 4317 2-0322-0450 4352-4353 2-0322-0450 4355-4357 2-0323-0451 4451 2-0324-0452 4341-4346 2-0324-0453 4341-4346 2-0325-0454 2858 2-0326-0455 4352-4353 2-0326-0455 4358 2-0327-0456 Arnas 2-0328-0457 4316 2-0328-0457 4457 2-0328-0458 4334 2-0328-0459 4347 2-0328-0460 4458 2-0328-0461 4316 2-0328-0462 4457 2-0328-0463 4412 2-0329-0464 4481 2-0330-0465 4490 2-0331-0466 4337-4340 2-0332-0467 4392 2-0333-0468 2891 2-0333-0468 4365-4368 2-0334-0469 4362 2-0334-0470 4438 2-0336-0471 2870 2-0336-0472 4378-4380 2-0337-0473 4490 2-0338-0474 4486 2-0339-0475 4481 2-0340-0476 4292 2-0340-0477 4336 2-0341-0478 4304 2-0341-0479 4298 2-0342-0480 4365-4368 2-0343-0481 4376 2-0344-0482 4452 2-0345-0483 3418 2-0345-0483 4451 2-0346-0484 4365-4368 2-0347-0485 4386 2-0348-0486 4381 2-0348-0486 4382 2-0349-0487 v.v.v. 2-0349-0488 4355-4357 2-0350-0489 4465 2-0350-0489 v.v.v. 2-0351-0490 4313 2-0352-0491 3709 2-0352-0491 v.v.v. 2-0353-0492 4386 2-0354-0493 4328 2-0354-0493 4393-4395 2-0355-0494 5109 2-0356-0495 5112 2-0356-0496 v.v.v. 2-0356-0497 5104 2-0357-0498 5100 2-0358-0498 5100 2-0359-0499 5108 2-0360-0500 5113 2-0361-0500 5113 2-0362-0501 5101 2-0363-0502 5110-5111 2-0364-0502 5110-5111 2-0365-0504 3953-3967 2-0365-0505 2544 2-0365-0505 2819 2-0365-0505 3659 2-0365-0505 3978-3979 2-0365-0505 4133 2-0365-0506 2870 2-0365-0506 Arnas 2-0366-0505 3953-3967 2-0366-0505 3978-3979 2-0366-0505 4133 2-0366-0506 Arnas 2-0367-0505 3978-3979 2-0367-0505 4133 2-0367-0506 3953-3967 2-0367-0506 Arnas 2-0368-0505 3978-3979 2-0368-0505 4133 2-0368-0506 Arnas 2-0368-0507 3953-3967 2-0369-0507 2392 2-0370-0508 3140-3141 2-0370-0509 3140-3141 2-0371-0510 3209 2-0371-0511 3208 2-0371-0512 2410 2-0371-0512 2489 2-0371-0512 2490 2-0371-0512 3111 2-0371-0512 3208 2-0371-0512 3211 2-0372-0513 Arnas 2-0373-0514 2358 2-0373-0514 v.v.v. 2-0374-0515 3089 2-0374-0515 3093-3094 2-0375-0516 2378-2379 2-0375-0517 2378-2379 2-0376-0518 v.v.v. 2-0377-0519 4411 2-0378-0520 2690 2-0378-0520 3978-3979 2-0378-0520 4393-4395 2-0379-0521 2754 2-0379-0521 2901 2-0379-0521 3640 2-0380-0522 5383 2-0381-0522 5384 2-0381-0522 5390 2-0382-0523 3030-3032 2-0382-0523 3039 2-0383-0524 3115 2-0384-0525 4555 2-0385-0526 2582-2583 2-0386-0527 5172 2-0387-0528 2241 2-0387-0528 4010 2-0388-0529 4106 2-0389-0530 3405 2-0390-0531 5170 2-0391-0532 v.v.v. 2-0392-0533 3113 2-0393-0534 2859 2-0394-0535 3741-3768 2-0395-0536 5535 2-0396-0537 5434 2-0396-0537 5543 2-0397-0538 5533 2-0398-0539 2492 2-0398-0539 4226 2-0399-0540 2820 2-0399-0540 3741-3768 2-0399-0540 5386 2-0399-0540 5399 2-0399-0540 5400 2-0399-0540 5463 2-0399-0540 5505 2-0399-0540 5575 2-0399-0541 3741-3768 2-0400-0000 5634 2-0400-0000 5635 2-0400-0000 5636 2-0400-0000 5637 2-0400-0000 5638 2-0400-0000 5639 2-0400-0000 5640 2-0400-0542 2344 2-0401-0542 5171 2-0402-0543 4334 2-0402-0543 4363 2-0402-0543 4389 2-0402-0543 4392 2-0402-0543 4418-4429 2-0403-0544 2904 2-0403-0545 2979 2-0403-0545 4341-4346 2-0403-0546 2904 2-0404-0547 Arnas 2-0405-0548 3108 2-0405-0548 4381 2-0405-0548 4418-4429 2-0405-0548 4434 2-0405-0548 4478 2-0405-0548 4497 2-0430-0549 4418-4429 2-0431-0550 4418-4429 2-0432-0551 4418-4429 2-0433-0552 v.v.v. 2-0434-0553 5114 2-0435-0553 5114 2-0436-0554 3616 2-0437-0555 4231 2-0438-0556 v.v.v. 2-0439-0557 4119 2-0439-0557 4175 2-0440-0558 2446 2-0441-0559 2755 2-0442-0560 2350 2-0442-0560 2530 2-0442-0561 2746 2-0442-0562 2754 2-0442-0563 2586 2-0442-0563 2645 2-0442-0563 2723 2-0442-0564 2766 2-0442-0565 2766 2-0443-0566 2867 2-0444-0567 4602 2-0445-0568 4378-4380 2-0446-0569 2986 2-0447-0570 4540 2-0448-0571 3098 2-0449-0572 5128 2-0450-0573 5127 2-0451-0575 4839 2-0451-0576 2398 2-0451-0576 2686 2-0451-0576 2860 2-0451-0576 2886 2-0451-0576 2887 2-0451-0576 4549 2-0452-0577 Arnas 2-0452-0578 Arnas 2-0452-0579 Arnas 2-0453-0580 2502 2-0453-0580 3253 2-0453-0580 3365 2-0453-0580 3368 2-0453-0580 3377 2-0453-0580 3385 2-0454-0581 Arnas 2-0454-0582 4695 2-0455-0583 3328-3329 2-0456-0584 Arnas 2-0457-0585 Arnas 2-0458-0586 Arnas 2-0459-0587 Arnas 2-0460-0588 Arnas 2-0461-0589 Arnas 2-0462-0590 Arnas 2-0463-0591 Arnas 2-0463-0592 Arnas 2-0464-0593 Arnas 2-0465-0594 Arnas 2-0466-0595 Arnas 2-0467-0596 Arnas 2-0468-0597 Arnas 2-0469-0598 Arnas 2-0470-0599 Arnas 2-0471-0600 Arnas 2-0472-0601 Arnas 2-0473-0602 Arnas 2-0474-0603 Arnas 2-0475-0604 Arnas 2-0476-0000 Arnas 2-0477-0605 4232-4276 2-0477-0606 4232-4276 2-0477-0607 4232-4276 2-0477-0608 4232-4276 2-0477-0609 4232 2-0477-0610 4232-4276 2-0477-0611 4232-4276 2-0477-0612 4232-4276 2-0477-0613 4232-4276 2-0477-0617 4232-4276 2-0477-0629 4232-4276 2-0478-0618 4232-4276 2-0479-0619 4232-4276 2-0480-0620 4232-4276 2-0481-0621 4232-4276 2-0482-0622 4232-4276 2-0483-0623 4232-4276 2-0484-0624 4232-4276 2-0485-0625 4232-4276 2-0486-0614 2878 2-0486-0615 3462 2-0486-0616 4209 2-0487-0626 4232-4276 2-0488-0627 4232-4276 2-0489-0628 4232-4276 2-0490-0630 4232-4276 2-0491-0630 4232-4276 2-0492-0630 4232-4276 2-0493-0630 4232-4276 2-0494-0630 4232-4276 2-0495-0630 4232-4276 2-0496-0630 4232-4276 2-0497-0630 4232-4276 2-0498-0630 4232-4276 2-0499-0631 2938-2941 2-0500-0632 4974-4979 2-0501-0633 5040 2-0502-0634 4974-4979 2-0503-0635 4555 2-0504-0636 4974-4979 2-0505-0637 4974-4979 2-0506-0638 4974-4979 2-0507-0639 4974-4979 2-0508-0640 4985 2-0508-0640 4986 2-0509-0641 3764 2-0509-0641 4974-4979 2-0509-0641 4985 2-0509-0641 4986 2-0510-0642 4981 2-0511-0643 5040 2-0511-0644 2562 2-0511-0645 5046 2-0512-0646 4963 2-0513-0647 3074 2-0513-0647 3152-3153 2-0513-0647 3165 2-0513-0647 3175-3178 2-0513-0647 3182-3185 2-0513-0647 3195-3197 2-0513-0647 3215-3218 2-0513-0647 3242-3244 2-0514-0648 5021 2-0515-0649 5030 2-0515-0650 4280 2-0515-0651 4974-4979 2-0515-0652 4571 2-0515-0653 5043 2-0515-0654 5042 2-0515-0655 5041 2-0515-0656 4974-4979 2-0516-0656 5070 2-0517-0657 5040 2-0518-0658 4974-4979 2-0518-0658 4992 2-0519-0659 4555 2-0519-0659 4974-4979 2-0520-0660 5015 2-0520-0661 5016-5019 2-0520-0662 4982 2-0521-0663 2655 2-0521-0663 3953-3967 2-0522-0664 5016-5019 2-0522-0665 3140-3141 2-0522-0665 4998 2-0523-0660 5584 2-0523-0666 n.a. 2-0524-0667 VDP 119-121 2-0524-0668 VDP 161 2-0524-0669 3258 2-0524-0670 4942 2-0524-0671 4942 2-0524-0672 3809 2-0524-0673 4942 2-0524-0674 4943 2-0524-0675 5020 2-0524-0676 4570 2-0524-0676 v.v.v. 2-0524-0677 v.v.v. 2-0524-0678 5046 2-0524-0679 5067 2-0524-0679 5068 2-0524-0680 v.v.v. 2-0525-0681 v.v.v. 2-0526-0682 v.v.v. 2-0527-0683 v.v.v. 2-0527-0684 v.v.v. 2-0528-0685 3968-3977 2-0529-0686 5000 2-0530-0687 4961 2-0530-0687 4962 2-0530-0687 5002 2-0531-0688 4999 2-0532-0689 v.v.v. 2-0532-0690 3037 2-0532-0690 4985 2-0532-0690 4986 2-0532-0691 2755 2-0533-0692 5168 2-0534-0693 5169 2-0535-0694 5129 2-0535-0694 5130 2-0536-0695 5173 2-0537-0696 4496 2-0538-0697 5106 2-0538-0698 5105 2-0539-0699 5107 2-0540-0700 5102 2-0541-0702 3896-3897 2-0542-0703 5103 2-0543-0704 2836 2-0544-0705 2808 2-0544-0706 2836 2-0545-0707 4183 2-0545-0708 3076 2-0545-0709 3140-3141 2-0546-0710 2725 2-0546-0710 2794 2-0546-0710 3339 2-0547-0711 2726 2-0548-0711 2726 2-0549-0711 2726 2-0550-0712 3317 2-0551-0713 2215 2-0552-0714 4282 2-0553-0715 2900 2-0554-0716 5414 2-0554-0716 5415 2-0554-0716 5448 2-0555-0717 2820 2-0556-0718 2420 2-0557-0719 4837 2-0558-0720 4974-4979 2-0558-0721 4974-4979 2-0558-0722 4974-4979 2-0559-0723 5038 2-0560-0724 4974-4979 2-0561-0725 4938 2-0561-0725 4939 2-0561-0725 4960 2-0561-0725 4984 2-0561-0725 4985 2-0561-0725 4991 2-0561-0725 5026 2-0561-0725 5029 2-0561-0725 5041 2-0561-0725 5061 2-0561-0725 5067 2-0561-0725 v.v.v. 2-0562-0726 v.v.v. 2-0563-0727 v.v.v. 2-0563-0728 4545 2-0563-0728 4980 2-0563-0729 4974-4979 2-0563-0747 4504 2-0564-0730 5068 2-0564-0730 5069 2-0565-0731 4326 2-0565-0731 4580 2-0565-0732 4990 2-0566-0733 5067 2-0566-0734 4566 2-0566-0735 4540 2-0567-0736 5029 2-0568-0737 Arnas 2-0569-0738 4974-4979 2-0570-0739 2310-2320 2-0571-0740 2310-2320 2-0571-0740 3815 2-0572-0741 2310-2320 2-0573-0742 2310-2320 2-0574-0743 2310-2320 2-0575-0744 2310-2320 2-0576-0745 2310-2320 2-0577-0746 2310-2320 2-0578-0747 2310-2320 2-0579-0748 2300-2302 2-0580-0749 3569-3571 2-0581-0750 2905 2-0582-0751 2924 2-0582-0752 2550 2-0583-0753 2943 2-0584-0754 2953 2-0585-0755 2121 2-0585-0755 2238 2-0585-0755 2239 2-0585-0755 2243 2-0585-0755 2259 2-0585-0755 2274 2-0585-0755 2308 2-0585-0755 2706 2-0585-0755 2707 2-0585-0755 4827 2-0585-0755 4890 2-0585-0755 Blom-41 2-0586-0756 2950 2-0587-0757 2986 2-0588-0758 2551 2-0589-0759 3007 2-0590-0760 2908 2-0591-0761 2905 2-0592-0762 2975 2-0593-0763 2909 2-0594-0764 2054 2-0595-0765 2932 2-0596-0766 2562 2-0596-0766 2603 2-0596-0766 2717 2-0596-0766 2740 2-0596-0766 2753 2-0596-0766 2925-2928 2-0596-0766 3068 2-0597-0767 2725 2-0598-0768 2720 2-0598-0768 2721 2-0598-0768 2732 2-0598-0768 2734 2-0598-0768 2736 2-0598-0768 2753 2-0599-0769 2734 2-0600-0770 2364-2375 2-0601-0771 2933 2-0601-0771 2934 2-0601-0771 4204 2-0601-0771 4516 2-0602-0772 2397 2-0603-0773 n.a. 2-0604-0774 2896-2897 2-0604-0775 2924 2-0605-0776 3328-3329 2-0606-0777 2046-2048 2-0606-0778 2046-2048 2-0606-0779 2046-2048 2-0606-0780 2056 2-0606-0781 2057 2-0606-0782 2055 2-0606-0783 2055 2-0606-0784 2057 2-0607-0785 2898-2899 2-0608-0786 2916 2-0608-0786 2925-2928 2-0608-0786 2930 2-0609-0787 2913 2-0610-0788 2916 2-0611-0789 2364-2375 2-0612-0790 2979 2-0612-0791 2953 2-0612-0792 2948 2-0613-0793 2389 2-0614-0794 2920 2-0615-0795 2917 2-0615-0795 2919 2-0615-0796 2916 2-0616-0797 2896-2897 2-0616-0798 2896-2897 2-0617-0799 3953-3967 2-0618-0800 2954 2-0619-0801 2562 2-0619-0801 2917 2-0619-0801 2925-2928 2-0619-0801 2930 2-0620-0802 2706 2-0620-0802 2753 2-0621-0803 2395 2-0622-0804 2973 2-0623-0805 2967 2-0624-0806 3643-3644 2-0624-0807 3648 2-0624-0808 2685 2-0625-0809 2397 2-0626-0810 2906 2-0627-0811 2974 2-0628-0812 2975 2-0628-0812 3324 2-0629-0813 3071 2-0630-0814 2906 2-0631-0815 2387 2-0632-0816 2395 2-0633-0817 2906 2-0634-0818 2951 2-0634-0819 2948 2-0634-0820 2968 2-0634-0821 2953 2-0635-0822 2907 2-0636-0823 3645-3647 2-0636-0824 3645-3647 2-0637-0825 3953-3967 2-0638-0826 2713 2-0638-0826 2740 2-0639-0827 2490 2-0639-0827 2554 2-0639-0827 2862 2-0639-0827 3071 2-0639-0827 3640 2-0639-0827 3694 2-0639-0827 3695 2-0639-0827 3711 2-0639-0827 3991 2-0639-0827 4174 2-0639-0827 4501 2-0639-0827 4547 2-0639-0829 4478 2-0640-0828 3046-3054 2-0641-0829 4037 2-0642-0830 4309 2-0643-0831 3622 2-0644-0832 2009 2-0645-0833 3634-3636 2-0646-0834 4309 2-0647-0835 2916 2-0647-0835 2925-2928 2-0647-0835 2930 2-0648-0836 3953-3967 2-0649-0837 2895 2-0650-0838 2921 2-0651-0839 3645-3647 2-0652-0840 2920 2-0653-0840 2920 2-0654-0841 2968 2-0655-0842 2925-2928 2-0655-0842 2930 2-0656-0843 2917 2-0656-0843 2925-2928 2-0656-0843 2930 2-0657-0844 2938-2941 2-0658-0845 3645-3647 2-0659-0846 2895 2-0660-0847 2896-2897 2-0660-0847 4216 2-0660-0847 n.a. 2-0661-0848 2546 2-0662-0849 4096-4101 2-0663-0850 3616 2-0664-0851 4013 2-0665-0852 2922 2-0666-0853 2054 2-0667-0854 2725 2-0668-0855 3729 2-0669-0856 3518 2-0670-0857 2908 2-0672-0858 2713 2-0673-0859 2241 2-0673-0859 3279 2-0673-0859 4755 2-0674-0860 2053 2-0675-0861 2053 2-0677-0862 3695 2-0678-0863 2288-2293 2-0678-0864 2007 2-0679/0748 n.a. 2-0749-0934 2008 2-0750-0935 2002 2-0750-0936 2004 2-0750-0937 2003 2-0751-0938 2005 2-0752-0939 2006 2-0753-0940 4298 2-0754-0941 4382 2-0755-0942 4381 2-0756-0943 4487 2-0757-0944 4484 2-0758-0945 4372 2-0759-0946 4374 2-0760-0947 4232-4276 2-0761-0948 v.v.v. 2-0762-0949 4349 2-0763-0950 4454 2-0764-0951 2534 2-0765-1155 4479 2-0766-0952 2358 2-0766-0953 2358 2-0767-0954 4384 2-0768-0955 2645 2-0768-0955 4385 2-0769-0956 4469-4473 2-0770-0957 4469-4473 2-0771-0961 v.v.v. 2-0772-0962 4376 2-0773-0960 4469-4473 2-0774-0958 4469-4473 2-0775-0959 4469-4473 2-0776-0963 4232-4276 2-0776-0988 4232-4276 2-0820-0989 3395 2-0820-0990 4232-4276 2-0820-1004 4232-4276 2-0821-1005 4393-4395 2-0821-1006 4393-4395 2-0823-1007 4418-4429 2-0823-1008 4438 2-0823-1009 4418-4429 2-0824-1010 4378-4380 2-0825-1011 4341-4346 2-0826-1012 4341-4346 2-0827-1013 4306 2-0828-1014 4492 2-0829-1015 2686 2-0829-1015 4327 2-0829-1015 v.v.v. 2-0829-1016 v.v.v. 2-0830-1017 3640 2-0830-1017 4360 2-0831-1018 4371 2-0831-1018 4457 2-0831-1019 4298 2-0831-1020 4334 2-0831-1021 4316 2-0832-1022 4378-4380 2-0833-1023 4292 2-0834-1024 3012 2-0835-1025 4434 2-0836-1026 4486 2-0837-1026 4486 2-0838-1027 4486 2-0839-1028 4418-4429 2-0840-1029 4393-4395 2-0841-1030 4310 2-0842-1031 v.v.v. 2-0843-1032 4306 2-0844-1033 4360 2-0845-1034 4305 2-0846-1036 4546 2-0846-1036 v.v.v. 2-0846-1037 4588-4589 2-0846-1038 4584 2-0846-1039 3094 2-0846-1039 3112 2-0846-1039 3147 2-0846-1039 3148 2-0848-1036 4490 2-0850-1040 4348 2-0850-1040 4361 2-0850-1040 4363 2-0850-1041 4364 2-0850-1042 4480 2-0851-1043 2872 2-0852-1044 5584 2-0852-1044 Rap.Ind. 2-0852-1044 v.v.v. 2-0853-1045 4330 2-0853-1046 2847-2852 2-0853-1046 2869 2-0854-1047 4304 2-0855-1048 2320 2-0856-1049 4365-4368 2-0856-1050 4365-4368 2-0858-1053 4376 2-0859-1054 4376 2-0860-1054 4386 2-0861-1055 4592 2-0862-1056 4324-2325 2-0863-1057 4478 2-0863-1058 4478 2-0863-1058 n.a. 2-0863-1058 v.v.v. 2-0864-1059 3195-3197 2-0864-1059 4378-4380 2-0865-1060 4331 2-0866-1061 4587 2-0867-1062 4481 2-0868-1063 4434 2-0869-1064 4432 2-0869-1065 4371 2-0870-1066 4373 2-0871-1067 4363 2-0872-1068 4311 2-0873-1069 4365-4368 2-0873-1070 4365-4368 2-0874-1071 4313 2-0875-1072 4324-2325 2-0875-1073 4362 2-0876-1074 4381 2-0877-1075 4418-4429 2-0878-1076 4365-4368 2-0879-1077 4459 2-0880-1078 4480 2-0881-1079 4461 2-0882-1080 4461 2-0883-1080 4461 2-0885-1081 4460 2-0886-1081 4460 2-0887-1082 4312 2-0888-1083 4312 2-0889-1084 4460 2-0890-1080 4461 2-0891-1085 4292 2-0892-1086 4307 2-0893-1087 4296 2-0894-1087 4296 2-0895-1088 4294 2-0896-1088 4294 2-0897-1088 4294 2-0898-1088 4294 2-0899-1087 4296 2-0900-1087 4296 2-0901-1087 4296 2-0902-1087 4296 2-0903-1089 4435 2-0904-1090 3324 2-0905-1091 4430 2-0906-1092 4418-4429 2-0907-1093 4436 2-0908-1094 4438 2-0908-1095 4418-4429 2-0908-1096 4440 2-0909-1096 4440 2-0910-1097 4417 2-0911-1098 2847-2852 2-0912-1099 2847-2852 2-0913-1100 2847-2852 2-0913-1101 2847-2852 2-0914-1102 2847-2852 2-0915-1103 2847-2852 2-0916-1103 2847-2852 2-0917-1103 2847-2852 2-0918-1103 2847-2852 2-0919-1103 2847-2852 2-0920-1104 4322 2-0921-1105 2847-2852 2-0922-1106 2858 2-0923-1107 2858 2-0925-1108 4298 2-0925-1108 4497 2-0926-1108 4298 2-0927-1108 4298 2-0928-1109 4321 2-0928-1110 2552 2-0929-1111 4319 2-0930-1111 4319 2-0931-1111 4318 2-0931-1111 4319 2-0932-1111 4319 2-0933-1112 4299 2-0934-1113 3925-3952 2-0935-1114 4333 2-0936-1115 2847-2852 2-0937-1116 4301 2-0938-1117 3077 2-0939-1118 2882 2-0940-1119 2882 2-0941-1120 4405 2-0942-1121 3105 2-0943-1122 4462 2-0944-1127 4458 2-0945-1127 4458 2-0946-1123 4297 2-0947-1123 4297 2-0948-1123 4297 2-0949-1123 4297 2-0950-1124 4334 2-0951-1123 4297 2-0952-1123 4297 2-0953-1125 2847-2852 2-0954-1123 4297 2-0955-1123 4297 2-0956-1126 4374 2-0957-1127 4458 2-0958-1128 4374 2-0959-1129 4292 2-0960-1130 4376 2-0961-1131 4297 2-0962-1058 3741-3768 2-0963-1300 3741-3768 2-0964-1132 4334 2-0965-1134 4314 2-0966-1135 4437 2-0966-1137 4408 2-0968-1138 4305 2-0969-1139 4358 2-0970-1140 v.v.v. 2-0971-1140 v.v.v. 2-0972-1140 v.v.v. 2-0973-1141 4296 2-0974-1142 4293 2-0974-1142 4352-4353 2-0975-1143 4296 2-0976-1144 v.v.v. 2-0977-1145 4332 2-0978-1146 4323 2-0978-1146 4352-4353 2-0978-1146 4354 2-0979-1147 4355-4357 2-0980-1148 4317 2-0980-1148 4352-4353 2-0981-1149 4317 2-0982-1150 4451 2-0983-1150 4451 2-0984-1151 4311 2-0984-1151 4352-4353 2-0985-1152 4315 2-0986-1153 4393-4395 2-0987-1154 4393-4395 2-0988-1155 4479 2-0989-1156 4409 2-0990-1157 4402 2-0991-1158 4444 2-0992-1159 4438 2-0993-1160 4406 2-0994-1161 2882 2-0995-1162 4450 2-0996-1163 4434 2-0997-1164 4330 2-0998-1164 4330 2-0999-1165 2882 2-1000-1166 2882 2-1001-1167 4318 2-1002-1168 4401 2-1003-1169 4329 2-1005-1170 n.a. 2-1006-1171 4224 2-1007-1172 4493 2-1008-1173 4332 2-1010-1174 2645 2-1010-1174 4184-4186 2-1011-1175 4410 2-1012-1176 4478 2-1013-1204 4403 2-1014-1178 4404 2-1015-1179 4406 2-1016-1180 4482 2-1017-1181 4463 2-1018-1182 4447 2-1019-1183 v.v.v. 2-1020-1184 4287 2-1022-1185 2869 2-1022-1185 4474 2-1023-1186 4485 2-1024-1180 4482 2-1025-1187 4299 2-1026-1188 4483 2-1026-1189 4326 2-1027-1182 4447 2-1027-1190 4326 2-1027-1190 4374 2-1027-1190 4468 2-1027-1191 4468 2-1027-1192 4431 2-1027-1193 4415 2-1027-1194 4432 2-1027-1196 4484 2-1027-1197 4333 2-1027-1197 4383 2-1027-1197 4447 2-1027-1197 4483 2-1027-1197 4488 2-1027-1197 4494 2-1028-1198 4463 2-1029-1199 4458 2-1029-1199 4576 2-1030-1200 4478 2-1031-1201 4317 2-1031-1201 Rap.Ind. 2-1031-1201 v.v.v. 2-1032-1202 4485 2-1033-1203 4411 2-1034-1204 4403 2-1035-1183 v.v.v. 2-1035-1205 4543 2-1036-1206 4545 2-1037-1207 4458 2-1038-1208 4414 2-1038-1209 4413 2-1038-1210 4378-4380 2-1039-1211 4456 2-1040-1211 4456 2-1041-1212 4457 2-1042-1213 4478 2-1043-1214 4326 2-1044-1215 v.v.v. 2-1045-1216 4487 2-1046-1216 4487 2-1047-1216 4487 2-1048-1217 4590 2-1049-1218 4475 2-1050-1219 4476 2-1052-1220 4455 2-1052-1220 v.v.v. 2-1053-1221 4489 2-1054-1222 4585 2-1054-1222 v.v.v. 2-1055-1197 4483 2-1055-1197 4494 2-1056-1223 4407 2-1059-1225 v.v.v. 2-1060-1226 4493 2-1061-1227 4295 2-1062-1228 4292 2-1062-1228 v.v.v. 2-1063-1229 4388 2-1063-1229 4478 2-1063-1230 4451 2-1064-1231 n.a. 2-1065-1232 4381 2-1066-1233 4389 2-1067-1234 4377 2-1068-1235 4387 2-1069-1236 4375 2-1070-1237 4383 2-1071-1238 4382 2-1072-1239 4382 2-1073-1240 4382 2-1074-1241 2049-2051 2-1074-1242 2049-2051 2-1075-1243 2049-2051 2-1075-1244 2052 2-1075-1245 2125 2-1075-1246 2054 2-1076-1247 2099-2100 2-1076-1248 2099-2100 2-1078-1235 4387 2-1078-1249 4432 2-1078-1250 4322 2-1079-1251 4381 2-1079-1252 4382 2-1079-1253 4381 2-1079-1254 4447 2-1079-1255 4381 2-1079-1256 4381 2-1079-1257 4479 2-1080-0000 n.a. 2-1081-1258 4464 2-1082-1259 2552 2-1083-1260 4465 2-1084-1261 4400 2-1085-1262 4510-4513 2-1085-1285 4520-4521 2-1086-1263 4499 2-1086-1263 4522 2-1087-1264 4510-4513 2-1088-0000 4433 2-1088-1265 4510-4513 2-1088-1271 4510-4513 2-1089-1266 4549 2-1089-1267 2444-2445 2-1089-1268 4595 2-1090-1269 4543 2-1091-1270 4543 2-1092-1270 Arnas 2-1093-1271 4433 2-1093-1271 4510-4513 2-1093-1272 4350 2-1093-1272 4351 2-1093-1273 2907 2-1093-1274 4377 2-1094-1276 4510-4513 2-1094-1284 4510-4513 2-1095-1262 4510-4513 2-1096-1285 4520-4521 2-1097-1286 4571 2-1098-1287 4841 2-1099-1288 4517 2-1100-1289 4551 2-1102-1290 4656 2-1104-1291 4465 2-1105-1292 4232-4276 2-1105-1293 4232-4276 2-1105-1294 4232-4276 2-1105-1297 4232-4276 2-1106-1298 4232-4276 2-1106-1302 4232-4276 2-1108-1303 3405 2-1109-1304 4517 2-1110-1305 2449 2-1110-1305 2455 2-1110-1305 2762 2-1110-1305 2813 2-1110-1305 2875 2-1110-1305 3097 2-1110-1305 3099 2-1110-1305 3106 2-1110-1305 3110 2-1110-1305 3111 2-1110-1305 3117 2-1110-1305 3151 2-1110-1305 3506 2-1110-1306 2994 2-1111-1307 3010 2-1112-1307 3010 2-1113-1307 3010 2-1114-1307 3010 2-1115-1307 3010 2-1116-1307 3010 2-1117-1307 3010 2-1117-1308 3898 2-1117-1309 Rap.Ind. 2-1117-1309 v.v.v. 2-1117-1310 2896-2897 2-1117-1310 2942 2-1117-1310 4496 2-1117-1310 5585 2-1119-1266 2480 2-1119-1311 4510-4513 2-1119-1351 2322 2-1119-1352 3354 2-1119-1354 2310-2320 2-1119-1355 2310-2320 2-1119-1356 2310-2320 2-1119-1357 2310-2320 2-1119-1358 2310-2320 2-1119-1359 2310-2320 2-1119-1360 2310-2320 2-1119-1361 2310-2320 2-1119-1362 2310-2320 2-1119-1363 2310-2320 2-1119-1364 2310-2320 2-1119-1365 2310-2320 2-1119-1366 2399 2-1119-1367 3739 2-1119-1368 2221 2-1119-1368 3741-3768 2-1119-1368 5191 2-1119-1368 5302 2-1119-1369 5307 2-1119-1370 5317 2-1119-1371 5303 2-1119-1371 5318 2-1119-1372 2257 2-1119-1374 3579 2-1119-1375 3377 2-1119-1376 3577 2-1119-1377 4232-4276 2-1120-0000 2137-2148 2-1120-0000 2149-2155 2-1120-0000 2156-2159 2-1120-0000 2160-2164 2-1120-0000 2165 2-1120-0000 2166-2168 2-1120-0000 2169-2172 2-1120-0000 2173-2175 2-1120-0000 2176-2177 2-1120-0000 2178-2184 2-1120-0000 2185-2196 2-1120-0000 2197 2-1120-0000 2198-2201 2-1120-0000 2202 3-001 4484 3-002 4486 3-002 4587 3-003 4067 3-004 4047 3-005 2258 3-006 2513 3-007 3270 3-008 3268 3-009 2743 3-009 3265 3-009 4159 3-009 5004 3-010 5010 3-011 3389 3-011 5059 3-012 2511 3-013 5158 3-014 5145 3-015 5581 3-016 2069 3-017 2067 3-017 2071-2097 3-018 2071-2097 3-019 Arnas 3-020 Arnas 3-021 3273 3-021 Arnas 3-022 Arnas 3-023 Arnas 3-024 IA-96 3-025 2743 3-025 3233 3-026 5007 3-027 n.a. 3-028 5134 3-029 5001 3-030 5003 3-030 5134 3-031 2511 3-031 2978 3-032 5008 3-033 5004 3-034 2510 3-035 5134 3-036 n.a. 3-037 2786 3-037 Kab.Clg 3-038 2512 3-038 5034 3-038 5156 3-039 5134 3-040 5033 3-041 2071-2097 3-041 2512 3-041 5013 3-042 P.G. 3-043 2514 3-044 5036 3-045 2515 3-046 2512 3-047 H.M.G. 3-048 n.a. 3-049 5065 3-050 5049 3-051 P.G. 3-052 P.G. 3-053 3266 3-054 P.G. 3-055 P.G. 3-056 P.G. 3-057 4698 3-058 4771 3-059 4663 3-060 4666 3-061 Arnas 3-062 4965-4967 3-063 3353 3-063 4742 3-064 3389 3-065 4965-4967 3-066 5012 3-067 4965-4967 3-068 4825 3-069 5094 3-070 5095 3-070 5097 3-071 5086 3-072 5085 3-073 5086 3-074 5093 3-075 5096 3-076 5094 3-077 3422 3-077 5050 3-078 5083 3-078 5092 3-079 5087 3-080 3375 3-081 3409 3-082 5051 3-082 5092 3-082 5153 3-083 5097 3-084 5088 3-085 5098 3-086 5089 3-087 n.a. 3-088 5091 3-089 5090 3-090 3387 3-090 5052 3-091 5052 3-092 5146 3-093 5146 3-094 5053 3-095 5146 3-096 Arnas 3-097 Arnas 3-098 5063 3-098 5124 3-098 Arnas 3-099 5133 3-099 5137 3-099 Arnas 3-100 5122 3-101 5123 3-102 5122 3-103 5125 3-103 Arnas 3-104 P.G. 3-105 3486 3-106 4823 3-107 n.a. 3-108 5057 3-108 5084 3-109 5633 3-110 5140 3-111 3476 3-111 4743 3-111 5062 3-111 5120 3-111 5143 3-112 5148 3-113 5149 3-114 5152 3-115 4965-4967 3-116 3274 3-117 Arnas 3-118 Arnas 3-119 Arnas 3-120 3267 3-120 P.G. 3-121 5009 3-122 5066 3-123 5006 3-124 4870 3-125 3478 3-125 5121 3-126 4746 3-127 5011 3-128 Arnas 3-129 Arnas 3-130 5161 3-131 4958 3-131 5083 3-132 5135 3-132 5160 3-133 4760 3-133 5135 3-134 P.G. 3-135 n.a. 3-136 5136 3-137 3562 3-137 5133 3-137 5144 3-138 5139 3-139 5165 3-140 5138 3-141 2786 3-141 3271 3-141 5147 3-142 4626 3-143 3562 3-143 5160 3-144 5058 3-145 5141 3-146 n.a. 3-147 5147 3-148 5142 3-149 5165 3-150 4877 3-150 5120 3-150 5138 3-151 5132 3-151 5144 3-152 5132 3-152 5144 3-153 5131 3-153 Kab.Clg 3-154 5131 3-155 5131 3-156 5131 3-157 5060 3-157 5135 3-157 5147 3-157 5164 3-158 5150 3-159 5135 3-160 5058 3-160 5151 3-161 5162 3-162 5130 3-163 2512 3-163 5166 3-164 5163 3-165 n.a. 3-166 5167 3-167 5164 3-168 4959 3-169 2786 3-170 5154 3-171 5130 3-172 2786 3-172 5130 3-172 5133 3-172 5134 3-172 5144 3-172 5148 3-172 5151 3-172 5152 3-172 5154 3-172 5157 3-172 Arnas 3-173 5159 3-174 5131 3-174 5165 3-174 5173 3-175 VDP 011 3-176 2259 3-177 P.G. 3-178 3272 3-179 K.M.G. 3-180 K.M.G. 3-181 K.M.G. 3-182 MvO 394-395 3-183 2237 3-184 2237 3-185 2237 3-186 5122 3-187 VDP 012 3-188 2261 3-189 n.a. 3-190 Kab.Clg 3-191 Kab.Clg 3-192 5005 3-193 n.a. 3-194 P.G. 3-195 4718 3-196 P.G. 3-197 v.v.v. 3-198 M.G.D. 3-199 5099 3-199 5155 3-200 L.M.D. 3-201 5157 3-202 3220 3-202 3320 3-203 3269 3-203 Kab.Clg 3-204 P.G. 3-205 4232-4276 Kol.Sup.64 5185 Kol.Sup.65 5183 Kol.Sup.65 5187 Kol.Sup.70 5657-5667 Kol.Sup.70 Arnas Kol.Sup.71 5183 Kol.Sup.72 5657-5667 Kol.Sup.72 5182 Kol.Sup.72 Arnas
Werkkring van de departementen van Algemeen Burgerlijk Bestuur (Staatsblad van Indonesië 1948 no. 63) Departement van Justitie

de personeelsaangelegenheden der rechterlijke macht; met uitzondering van de president van het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië, en al wat betrekking heeft tot de verdere beambten der justitie, de advocaten, procureurs, deurwaarders en beëdigde vertalers; de wees- en boedelkamers, het notariaat en de burgerlijke stand; de toelating en vergunning tot vestiging in Nederlandsch-Indië, de ontzegging van het verblijf in Nederlandsch-Indië of in bepaalde gedeelten daarvan en de aanwijzing van een bepaalde verblijfplaats in het belang der openbare rust en orde; het gevangeniswezen; de statistiek der rechtsbedeling en der gevangenen; de erkenning van verenigingen en de bewilliging op de statuten van naamloze vennootschappen; de naamsaanneming en -verandering, de toepasselijkverklaring van de bepalingen voor Europeanen op niet aan die bepalingen onderworpen personen en die naturalisatie als Nederlander; de burgerlijke, handels- en strafwetgeving en alle daarmede en met het rechtswezen in het algemeen in verband staande verordeningen; het rechtsherstel; de strandvonderij; de bemoeienis met buitenlandse paspoorten, legitimatiebewijzen en legalisatiën; de uitlevering van vreemdelingen; de dactyloscopie; de bemoeienis met ter beschikking van de Regering gestelde miderjarigen; de reclassering; de toepassing der onteigeningsordonnantie, voor zoverre zij niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten; de industriële eigendom; het kadaster; het uitbrengen van rechtskundige raad aan overheidsorganen; de opsporing van gegevens met betrekking tot overledenen.

Departement van Financiën

het algemeen toezicht op de ontvangsten en uitgaven en de behoorlijke inning der inkomsten, alsmede op de ontvangsten en uitgaven voor rekening van derden; de bevordering van een deugdelijk financieel beheer en van een doelmatig gebruik der landsmiddelen; de financiële statistiek; de samenstelling van de algemene begroting; het opmaken van de algemene begroting van uitgaven en inkomsten, voor zoverre zulks niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten; de uitvoering van de begroting, voor zoverre zij niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten; de samenstelling van de algemene rekening van ontvangsten en uitgaven; het opmaken der rekeningen van ontvangsten en uitgaven in Nederlandsch-Indië, voor zoverre zulks niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten; het bank- en het muntwezen; het beheer van de vlottende en vaste schulden; het beheer en de voorziening in de behoefte van 's Lands kassen; de gouvernementsaccountantsdienst; de belastingen en middelen, verpachte en niet verpachte, voor zoverre de bemoeienis daarmeede niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten; de landelijke inkomsten en het hoofdgeld; de in- en uitvoerrechten en accijnzen; het venduwezen; de pandhuisdienst; de zoutregie; de zoutwinning; het reiswezen; de onder landstoezicht staande pensioenfondsen, voor zoverre de bemoeienis daarmede niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten.

Departement van Binnenlandse Zaken

het binnenlands bestuur, de staats- en administratiefrechtelijke organisatie, mede omvattende de bemoeienis met de zelfbesturende landschappen, voor zoverre zij niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten, het Indonesische gemeentewezen; de uitoefening der in de artikelen 5 en 7 der Onteigeningsordonnantie bedoelde bevoegdheid met betrekking tot de onteigening ten algemene nutte ten behoeve van werken ondernomen door zelfstandige gemeenschappen; het beheer der politie, voor zoverre het niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten; de agrarische aangelegenheden; het verlenen van vergunning tot het inwerking brengen of de uitbreiding van suiker- en indigo-ondernemingen en hetgeen daarmee in verband staat; de verplichte diensten; het volkscredietwezen; de toepassing van de bepalingen omtrent de oprichting van fabrieken en neringen; het toezicht op de invoer en vertoning van films; de regeling inzake het bezit, de handel en het vervoer van vuurwapenen en munitie.

Departement van Gezondheid

het toezicht op de gezondheid en op de uitoefening van de gezondheidszorg; het aangeven van middelen tot verbetering van de gezondheid en de bevordering van de toepassing der middelen; de rechtstreekse bestrijding en voorkoming van besmettelijke ziekten, vallende onder internationale bepalingen; het beheer van de centrale wetenschappelijke instellingen op geneeskundig gebied; de medische statistiek; de internationale bemoeiingen op het gebied der gezondheid; alle overige onderwerpen van gezondheidszorg, voor zoverre, zij niet aan andere overheidsorganen zijn opgedragen of overgelaten.

Departement van Opvoeding, Kunsten en Wetenschappen

het toezicht op het onderwijs in zijn gehele omvang; de statistiek van het onderwijs in zijn gehele omvang; wetenschappelijke onderzoekingen op opvoedkundig gebied; het verstrekken van adviezen op opvoedkundig gebied; de internationale bemoeiing op het gebied van de opvoeding, de kunsten en de wetenschappen, voor zoverre zij niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten; de kunsten en wetenschappen, voor zoverre zij niet aan andere overheidsorganen zijn opgedragen of overgelaten; de bemoeienis met zaken van culturele aard; de oudheidkundige dienst; de volkslectuur; de bevordering van de uitgaaf van leermiddelen; de eredienst, de toelating van zendelingen; de islamitische aangelegenheden.

Departement van Economische Zaken

de algemene vraagstukken op economisch gebied; de maatregelen op het gebied van de cultures, de nijverheid en de handel, welke in bijzondere omstandigheden nodig blijken, voor zover de cultures betreft in samenwerking met het Departement van Landbouw en Visserij; de binnen- en buitenlandse handelswaarneming, handelsvoorlichting en de behandeling van handelspolitieke aangelegenheden; de bevordering van de uitvoer, zomede de regeling van de in- en uitvoer; de bevordering van de economische organisatie van het binnenlandse bedrijfsleven; de nijverheidsvoorlichting en de bevordering van de binnenlandse groot- en kleinindustrie, zomede het verrichten van natuurwetenschappelijke onderzoekingen ten behoeve van handel en nijverheid; de centrale aanschaffing in binnen- en buitenland van voor 's Lands dienst benodigde goederen; het ijkwezen; de landsdrukkerij; het centraal kantoor voor de statistiek; de economische scheepvaartaangelegenheden, met name voor zover betreft de bevordering van de scheepvaart der particuliere rederijen in en op de Archipel en daarmede samenhangende aangelegenheden.

Departement van Landbouw en Visserij

de landbouw-, tuinbouw- en visserijvoorlichting, voor zoverre zij niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten, zomede de plantenquarantaine; de onderzoekingen en verrichtingen op natuurwetenschappelijk en economisch gebied, waarop de onder a. genoemde voorlichting steunt, met inbegrip van het onderzoek inzake de voorkoming en bestrijding van ziekten en plagen der cultuurgewassen; de bevordering van de ontwikkeling der grote landbouwbedrijven; het beheer der landsondernemingen van landbouw; de zuiver natuurwetenschappelijke onderzoekingen, voor zoverre zij niet aan andere overheidsorganen zijn opgedragen of overgelaten, zomede de bescherming van de natuurrijkdommen en van de in het wild voorkomende planten- en diersoorten; de overheidsbemoeienis op veeartsenijkundig gebied, voor zoverre zij niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten, zomede het veeartsenijkundig onderzoek; het boswezen; het landbouwkundig onderwijs, voor zoverre het niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten, zomede het veeartsenijkundig en bosbouwkundig onderwijs; de uitgifte van vergunningen voor kustvisserij, de verpachting van het recht tot het vissen naar parelschelpen, paarlemoerschelpen, tripang en sponsen, zomede de verhuur en verpachting van het recht tot het inzamelen van eetbare vogelnesten, vleermuizenmest schildpadeieren, voor zoverre een en ander niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten.

Departement van Waterstaat en Wederopbouw

de aanleg, het onherhoud en het beheer van rijwegen en van alle daarin gelegen bruggen en overige kunstwerken; het beheer van de rivieren en andere natuurlijke waterlopen, meren en plassen; de aanleg en de exploitatie van bevloeiings-, afwaterings-, en waterkeringswerken en andere werken van waterbouwkundige aard, met dien verstande, dat de voorbereiding en het ontwerpen van grote irrigatiewerken geschiedt in samenwerking met het Departement van Verkeer, Energie en Mijnwezen; de oprichting, het onderhoud en het beheer van landsgebouwen ten behoeve van: de burgerlijke diensten, met uitzondering van de kustlichtetablissementen; het Departement der Marine, voor zoverre niet aan het Departement van Oorlog opgedragen; de inhuur van gebouwen ten behoeve van de burgerlijke diensten; de aanleg en de exploitatie van drinkwatervoorzieningen en assaineringswerken; de zorg voor de wederopbouw van de daarvoor in aanmerking komende door oorlogsgeweld getroffen steden of landstreken en voor analoge werkzaamheden in andere steden; de ruimtelijke ordening; het geven van richtlijnen van en het toezicht op de volkshuisvesting; het toezicht op algemene waterstaatsbelangen alsmede het op verzoek verlenen van technische bijstand aan overheidsorganen in de vorm van het geven van adviezen en het uitwerken van bijzondere ontwerpen, een en ander voor zover betrekking hebbend op hiervoren omschreven zaken. a. t/m i. voor zoverre een en ander niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten.

Departement van Verkeer, Energie en Mijnwezen

de algemene vraagstukken op verkeersgebied; de aanleg en exploitatie der staatsspoor- en tramwegen; het toezicht op de spoor- en tramwegen; de landsbemoeienis met de particuliere spoor- en tramwegen, voor zoverre zij niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten; het toezicht op het wegverkeer; het motortransportwezen; de bouw en exploitatie van havens en de werken ter verbetering of instandhouding van reden en zeegaten, voor zoverre zij niet aan andere overheidsorganen zijn opgedragen of overgelaten; de aanleg en exploitatie van vliegvelden en havens voor en de bemoeienis met en het toezicht op de burgerlijke luchtvaart; de post-, telegraaf- en telefoondienst; de postspaarbank; het elektriciteitswezen; de bouw en exploitatie van waterkrachtwerken, met dien verstande, dat de voorbereiding en het onderwerpen daarvan geschiedt in samenwerking met het Departement van Waterstaat en Wederopbouw; de overheidsbemoeienis met de mijnbouw in de meest uitgebreide zin, zomede de verkoop van 's Lands mijnbouwprodukten; de landsondernemingen van mijnbouw; de meteorologische en geophysische dienst; de zorg en bemoeienis met de goederenbases van het Land.

Departement van Sociale Zaken

de bevordering van de sociale ontwikkeling der gemeenschap; de behandeling van algemene aangelegenheden van sociale aard; het instellen van onderzoekingen en het ontwerpen en hanteren van statistieken op sociaal gebied; de sociale politiek; de sociale voorlichting; de sociale wetgeving; de sociale zekerheid; de particuliere vakbeweging; de overheidsbemoeienis met de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers, waaronder: het arbeidstoezicht (arbeidsinspectie en veiligheidstoezicht, alsmede de nopens bedrijfsongevallen te treffen voorzieningen); het verlenen van bemiddeling bij particuliere arbeidsgeschillen; het toezicht op de werving van arbeidskrachten in Nederlandsch-Indië; De arbeidsvoorzieningen; de transmigratie en emigratie; de maatschappelijke zorg, waaronder: maatschappelijk werk (o.a. zorg voor steun- en hulpbehoevenden, rehabilitatie van veroordeelden, de bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en kinderen en van die in ontuchtige uitgaven, bestrijding van andere maatschappelijke misstanden, het armwezen, alsmede instellingen van weldadigheid en van openbaar nut, loterijen en premieleningen); jeugdzorg; algemene burgerzorg; de verzorging en rehabilitatie van oorlogsslachtoffers en daarmede gelijk te stellen personen; de huisvesting; a. t/m m. voor zoverre een en ander niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten.

Departement van Scheepvaart

de inspectie van de onder het departement ressorterende diensten en instellingen; de gouvernementsmarine; de gewestelijke vaartuigen; de bebakening en kustverlichting; de haven- en loodsdiensten; de baken- en loodsgelden; de hydrografie, de verstrekking van zeekaarten en gidsen, zomede de verzorging der berichten aan zeevarenden; de scheepvaartwetgeving; aangelegenheden met betrekking tot het zeehaven- en scheepvaartregime in Nederlandsch-Indië en alle verdere zaken de scheepvaartwetgeving rakende; de zeebrieven en andere nationaliteitsbewijzen van schepen en vaartuigen, zomede de scheepsmeting; de scheepvaartstatistiek; het toezicht op de scheepvaart ingevolge de Schepenordonnantie 1935 (Staatsbl. No. 66) en alle verdere bemoeiingen met de scheepvaart, voor zover een en ander niet uitsluitend tot de werkkring van een ander departement van burgerlijk bestuur behoort; de vertegenwoordiging van de Nederlandse scheepvaartinspectie; het toezicht op de naleving van door het Land gesloten of te sluiten overeenkomsten betreffende het onderhouden van scheepvaartverbindingen in Nederlandsch-Indië, met dien verstande dat dit toezicht wordt uitgeoefend in samenwerking met het departement van Economische Zaken; de centrale aanschaffing van schepen, vaartuigen, lichters en dergelijke, zowel door middel van aankoop als van aanbouw, wat dit laatste betreft eveneens het toezicht daarop, zomede van de daarvoor benodigde machines, ketels, motoren en andere uitrustingsartikelen, ten behoeve van het Gouvernement van Nederlandsch-Indië; het zeevaartkundig onderwijs, daaronder begrepen de opleiding van scheepstechnici en scheepsradiotelegrafisten, voor zoverre zulks niet aan andere overheidsorganen is opgedragen of overgelaten; de commissies voor de examens voor de stuurlieden en voor de machinisten ter koopvaardij; de toepassing van de Schepelingen-ongevallenregeling 1940 (Staatsblad 1940 No. 447).

Dienst voor Algemene Personele Zaken (vastgesteld bij Ind. Stb. 1948 no. 113).

het ontwerpen van algemene richtlijnen ten aanzien van het personeelsbeleid bij de Overheid; het ontwerpen van algemene regelingen en de behandeling van zaken op het gebied van de salariëring en de verdere rechtspositie van Overheidspersoneel; het toezicht op de uitvoering van die regelingen; de voorbereiding van de beslissing in geschillen, welke over de uitvoering en toepassing van die regelingen zijn gerezen, voor zover niet aan anderen opgedragen; het overleg met vakverenigingen van Overheidspersoneel; de voorbereiding van de pensioenwetgeving voor Overheidspersoneel; de toekenning van pensioenen en onderstanden voor zover de bevoegdheid daartoe niet aan anderen is toegekend; de werkzaamheden verbonden aan het secretariaat van de Centrale Commissie, bedoeld in artikel 6 der Algemene Oorlogsongevallenregeling; het toezicht op de werving van arbeidskrachten uit buiten Nederlandsch-Indië gelegen gebieden en de zorg voor deze personeelsvoorziening; de behartiging van belangen van en de zorg voor gedemobiliseerden, alsmede de voorbereiding en uitvoering van voorzieningen te hunnen behoeve; de evacuatie en repatriëring respectievelijk naar en uit Nederland, alsmede de daarmede verband houdende verplaatsingen van oorlogsslachtoffers; het activeren in de meest ruime zin van voorzieningen ten behoeve van de onder k bedoelde personen; de centrale verzorging van de ontvangst van personen bij debarkementen.

Lijst van regionale bestuursposten van ambtenaren Binnenlands Bestuur per 1948.

Deze lijst is opgemaakt aan de hand van de ledenlijst van de Vereniging van Ambtenaren Binnenlands Bestuur, zoals die na de eerste politionele aktie is opgemaakt.

Onder vermelding van standplaats en rang worden in de lijst de ambtenaren opgesomd. Hier wordt de hoogste funktie per standplaats genoemd, waarbij de volgende afkortingen worden gebruikt: Comkroi - Commissaris van de Kroon in de negara Indonesia Timur: Recomba - Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden; res - Resident; ar - Assistent-Resident; con - Controleur.

JAVA EN MADURA Bandung Recomba Bangkalan con Banjumas con Banjuwangi con Batavia res Bondowoso con Buitenzorg res Cheribon ar Depok con Djember res Garut ar Indramaju con Kandangan con Lemah Abang con Lumadjang con Madjalengka con Malang res Meester Cornelis ar Modjokerto ar Pamekasan res Pasuruan ar Pekalongan ar Purwakarta ar Purwokerto ar Probolinggo ar Salatiga ar Selong ar Semarang Recomba Sidoardjo con Situbondo con Subang con Sukabumi con Sumedang con Surabaja Recomba Tangerang con Tasikmalaja con Tegal ar Tjiandjur con Tjibadak con Tjikampek con Tjilatjap con Tjileungsir con
SUMATRA EN OMLIGGENDE EILANDEN Baturadja ar Bindjai ar Kaban Djahe con Lahat con Lubukpakam con Medan Recomba Muara Enim ar Padang res/HTB Palembang Recomba Pangkal Pinang res Pasir Tjahu con Pematang Siantar ar Prabumulih con Sabang con Tabo-Singkep con Tandjung Balai ar Tandjung Pandan con Tandjung Pinang res Tebing Tinggi con Terempa con
BORNEO Balikpapan ar Bandjermasin res Buntok con K. Kapuas con Kasungan con Ketapang ar Kota Baru con Mampawa con Muara Teweh con Nanga Pinoh con Ngabang con Pangkalan Buun res Pontianak res Samarinda res Sambas con Sampit con Sanggau con Singkawang ar Sintang ar Sukadana con Tandjung Redeb con Tandjung Selor con Tarakan ar
OOST-INDONESIE Ambon res Baä con Badjawa con Badung con Bangli con Bau Bau ar Batjan con Belu con Bima con Bonthain ar Bulukomba con Denpasar res Djailolo ar Dobo con Donggala con Endeh ar Geser con Goa con Gorontalo ar Kalabahi con Karangasem con Kefannanu con Kendari con Kolaka con Kolonedale con Kotamabagu con Kupang res Larantuka con Luwuk con Madjene ar Makale con Makassar Comkroi Mamasa con Masamba con Mataram ar Malili con Muna con Morotai ar Namlea con Negara con Palu ar Palopo ar Pare Pare ar Parigi con Pinrang con Piru con Polewali con Poso con Ruteng con Saparua con Selong con Singaradja con Singkang con Soë con Sumbawa Besar con Tabanan con Taruna con Ternate res Tobelo con Toli Toli con Tomohon res Tual con Waikabubak con Waingapu ar Watampone ar Watansopeng con Wonreli con
NIEUW-GUINEA Biak con Digul con Fak-Fak con Hollandia res Manokwari ar Merauke ar Sarmi con Serui con Sorong con
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A. Openbaar archief van de Algemene Secretarie

De inventarisnummers 1 t/m 1745 berusten in het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) te Jakarta.

A.1 ALGEMEEN A.1.1 Seriematig geordende besluiten 1-2 Chronologische registers van besluiten van de luitenant-gouverneur-generaal (Lt-GG). 1947 nov. en 1948 apr. 2 banden

De overige delen uit deze serie ontbreken.

--- http://proxy.handle.net/10648/ffde36ae-44f0-47b8-873e-0d2145014b37 1947 nov.

Inv.nr. 1 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/ebfc4112-5911-4c91-948f-bd44763a9bad 1948 apr.

Inv.nr. 2 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/02a6b71a-25ce-4d21-a1bb-c9b4f0aa2be9 Kopie-besluiten uit het verbaal van de Lt-GG en de hoge vertegenwoordiger van de Kroon. Gestencild, zeer incompleet. 1948 apr. - okt., dec. 1949 mei, juli, sep., dec. 1 pak

Inv.nr. 3 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/d52c139e-8fdb-4536-bdbb-5d295adde548 Minuten van besluiten uit het verbaal van de algemeen secretaris van de Algemene Secretarie. Zeer incompleet. 1947-1948 1 omslag

Inv.nr. 4 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/e26d4ffb-b41c-4b50-8510-25acda642ed2 Concepten van besluiten opgesteld door de algemeen secretaris voornamelijk betreffende personele aangelegenheden. Incompleet. 1947-1949 1 omslag

Inv.nr. 5 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

A.1.2 Ingangen 6-11 Agenda's van ingekomen stukken bij de Algemene Secretarie. 1946, 1949 - 1950 6 delen --- http://proxy.handle.net/10648/bc082452-ad0b-4fe4-9fa9-aeef29a74d10 agendanummers 2756 - 8837, 1946 feb. - juni

Inv.nr. 6 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/60240261-2118-4355-96b1-beff82d9275d agendanummers 8838 - 12911, 1946 juni - juli

Inv.nr. 7 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/d9081009-f3c1-4b08-8b8f-e7245ebae87d agendanummers 12913 - 17224, 1946 juli - sep.

Inv.nr. 8 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/ec7a75d2-99a1-4175-a0c9-32c548567f87 agendanummers 17225 - 24457, 1946 sep. - dec.

Inv.nr. 9 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/047d35e2-78b4-4c8a-aafc-3682e2230f7b agendanummers 26305 - 29284, 1949 nov. - dec. 1

Inv.nr. 10 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/54d246b9-9245-4861-95c5-d35a8f70d48e agendanummers 29285-32914, 1949 dec. 1 - 1950 feb. 3

Inv.nr. 11 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/e7203c84-83b0-42e9-bad9-63c7448e906d Agenda van uitgaande brieven bij de Algemene Secretarie. 1946 juli - dec. 1 deel

Inv.nr. 12 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

Met achterin een register van memo's opgesteld door de Lt-GG en door beleidsambtenaren van de Algemene Secretarie, 1946 apr. - 1947 feb.

13-17 Namenklappers op de agenda's van ingekomen stukken bij de Algemene Secretarie. 1946-1948 5 delen --- http://proxy.handle.net/10648/2397758a-9e4a-44ce-8fd1-1d1f4ff4ad71 Klapper A - Z over 1946

Inv.nr. 13 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/51f18ab3-fd6f-44ab-8ca0-14be2b17ddca Klapper M - Z over 1947

Inv.nr. 14 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/a76ff4b3-327e-489a-adef-ec4d20d394f4 Klapper M - Z over 1947

Inv.nr. 15 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

Dit deel bevat de 'overloop' van het vorige deel.

--- http://proxy.handle.net/10648/42456177-a66b-421f-9b0f-d7263ed01a54 Klapper A - L over 1948

Inv.nr. 16 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/42d6e652-4d78-4485-a7c8-b0d71bf6e59e Klapper M - Z over 1948

Inv.nr. 17 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/76baa545-2b48-4168-a06f-bc3f74e4f3a5 Hoofdenlijsten van de rubrieken in het archief van de Algemene Secretarie. ongedateerd (ca. 1946) 1 omslag

Inv.nr. 18 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

A.2 BIJZONDER

De inventarisnummers 1 t/m 1745 berusten in het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) te Jakarta.

A.2.1 Nederlands-Indische en Indonesische regering A.2.1.1 Nederlands-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland --- http://proxy.handle.net/10648/ae313bae-59bf-48fb-b412-a602fc55e689 Stukken betreffende de oprichting, de taak en de personele samenstelling van de Nederlands-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland. 1942-1944 1 omslag

Inv.nr. 19 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/22ff93b5-a874-4f36-94fd-d53f8cf45815 Diverse brieven en telegrammen betreffende de taak van de Nederlands-Indische Commissie voor Australië en Nieuw-Zeeland. 1942-1943 1 omslag

Inv.nr. 20 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/ff6c96e6-448a-439e-893f-12f0cf78888c Bij de commissie ingekomen brieven en telegrammen van het Ministerie van Koloniën in Londen e.a. betreffende de samenstelling van de Olie Rehabilitatie Teams. 1943-1944 1 omslag

Inv.nr. 21 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

Hiermee waren belast de Militaire Olie Rehabilitatie Dienst (MORD) en de Militaire Olie Inlichtingen Dienst (MOID).

--- http://proxy.handle.net/10648/f9e095c7-03d6-4faf-ab22-19dea27b3e94 Stukken inzake de deelname van Nederlanders aan de 'air raid precautions'-opleiding in Australië. 1943 1 omslag

Inv.nr. 22 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/d51491b6-158d-4375-82f6-1c5f3735899f Enige correspondentie van Van Hoogstraten o.a. betreffende reconstructie van het bedrijfsleven, herstel burgerluchtvaart, opleidingen te Casino. 1943-1945 1 omslag

Inv.nr. 23 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

A.2.1.2 De luitenant-gouverneur-generaal en de hoge vertegenwoordiger van de Kroon --- http://proxy.handle.net/10648/96f8cee8-d217-4688-9af3-b96231f844ca Geheime telegrammen ingekomen bij Van Mook, de Bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten (BSO) en de Marine Commandant in Australië (MCA). ongedateerd (ca. 1943 - 1945) 1 omslag

Inv.nr. 24 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

De inhoud van de telegrammen is veelal cryptisch.

--- http://proxy.handle.net/10648/18657701-ba6b-40fa-b444-ba708d8913af Verslag met bijlagen van de besprekingen tussen de directeur van Economische Zaken en die van Financiën omtrent de opheffing en liquidatie van de Nederlands-Indische diensten en instellingen in Australië. 1946 mrt. - apr. 1 omslag

Inv.nr. 25 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/6bbec896-b369-4d88-b2b6-469b1926c037 Nota- en briefwisseling inzake de toekomstige vertegenwoordiging van Nederlands-Indië in Amerika en de opheffing van de Commissie voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao in Washington (ACOM). 1945-1946 1 omslag

Inv.nr. 26 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/6af0daac-9584-4ca6-b15b-8d7e6a9ee3f0 Stukken betreffende de huisvesting van de Nederlands-Indische regering in Camp Columbia en de latere liquidatie van dat kamp (AH). 1945-1946 1 omslag

Inv.nr. 27 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/0c7b7f21-f8af-458b-8a56-88594e8843eb Nota van Van Mook betreffende de eventuele verhuizing van de Indische regering naar Nederlands-Indisch grondgebied (AH). 1945 1 stuk

Inv.nr. 28 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/7837b767-86b0-4892-8c10-e1ac441ee10f Ingekomen brieven en telegrammen inzake de terugkeer van Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, teksten van toespraken, stukken inzake de aankomst van Van Mook op Java, dankbetuigingen en aansporingen, gelukwensen aangeboden aan Van Mook en aan de HVK's (AGG). 1945-1949 1 omslag

Inv.nr. 29 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/f8d1d2d2-cd59-4040-8f2a-7ea7c1347be3 Stukken betreffende officiële activiteiten van de Lt-GG en de HVK's, toespraken, audiënties, gratieverzoeken, aanstelling en ontslag als zodanig (AGG). 1948-1949 1 pak

Inv.nr. 30 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/78ec6352-4099-4936-a80f-dcf4be43bc33 Stukken inzake de overdracht van bepaalde executieve bevoegdheden van de landvoogd in verband met de decentralisatie van het bestuur (AGG). 1948 1 omslag

Inv.nr. 31 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/dd2f3440-f960-4d36-94b5-b86d397be803 Stukken betreffende personele zaken van de staf van de Lt-GG en van de respectieve HVK's (AGG). 1946-1949 1 omslag

Inv.nr. 32 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/85a7e68d-e4d0-4c04-b481-9b951c24f15e Stukken betreffende de staat van dienst van P.J.A. Idenburg en Raden Abdoelkadir Widjojoatmodjo (AGG). 1946-1948 1 omslag

Inv.nr. 33 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/4800bf8b-454c-4370-91ba-1d8de98cb97c Stukken betreffende financiële regelingen ten behoeve van de HVK, A.H.J. Lovink (AGG). 1949 1 omslag

Inv.nr. 34 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/1937c9f9-7cd5-4d91-ab08-2b078d1ddb8c Stukken betreffende het ambtscostuum van de hoge vertegenwoordiger van de Kroon en van de gouverneurs (AB). 1948 nov. - dec. 1 omslag

Inv.nr. 35 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/954e252e-adf3-4747-b560-20ca7402d80c Stukken betreffende personele kwesties van het Hoge Commissariaat van het Koninkrijk der Nederlanden in Jakarta (AF). 1950 1 omslag

Inv.nr. 36 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

A.2.1.3 Raad van Departementshoofden en de Voorlopige Federale Regering 37-41 Korte verslagen van de vergaderingen van de Raad van Departementshoofden, later de Voorlopige Federale Regering; met concepten (AD). 1945-1949 5 omslagen --- http://proxy.handle.net/10648/74505090-eeda-45f9-aaae-33eb1e018109 1945 april - 1947 juli 10

Inv.nr. 37 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

Hierbij tevens de concept-instructies uit 1944 en 1946.

--- http://proxy.handle.net/10648/244b6387-c97e-40ee-ac68-e7052efe7d83 1948 jan. - juni

Inv.nr. 38 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/a60364d9-6f48-43b4-906a-1652f88163a2 1948 juli - nov. 3

Inv.nr. 39 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/cb878678-b137-4850-9ec2-48f1341e25c6 1948 nov. 10 - 1949 juni 2

Inv.nr. 40 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/a2f57218-9b66-49d0-b059-e7adff1142f9 1949 juni - dec.

Inv.nr. 41 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/aa8ac151-9804-49ee-824b-f3fe71fc2df7 Agenda's, convocaties en verbeterbladen betreffende de vergaderingen van de Raad van Departementshoofden en van de Voorlopige Federale Regering (AD). 1948-1949 1 omslag

Inv.nr. 42 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/8c40cf5e-66ed-432d-b65c-448db495efd3 Stukken betreffende de instelling van de Voorlopige Federale Raad voor Indonesië in Batavia (APO). 1948 jan. 1 omslag

Inv.nr. 43 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/9cf3a8e0-a2ce-4bc9-8f75-0ffa6ac8fbd7 Stukken betreffende de werkkring van de Departementen van Algemeen Bestuur mede in verband met de instelling van de Voorlopige Federale Regering (AD). 1948 1 omslag

Inv.nr. 44 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/daa9fe9c-ce66-420e-808a-7b56fe5b3d00 Stukken betreffende de departementale organisatie binnen de Voorlopige Federale Regering (APE). 1948 1 omslag

Inv.nr. 45 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/21c43618-3176-4438-8d60-558a703cb890 Stukken betreffende het personeel van de diverse departementen en de materiële voorzieningen van die departementen (AD). 1949 1 omslag

Inv.nr. 46 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/b1c68e59-3163-4f1b-a524-ee39156ba0ab Correspondentie betreffende de Raad van Nederlands-Indië, voornamelijk inzake het ontslag van de leden (AI). 1945-1946 1 omslag

Inv.nr. 47 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/bd4f7942-ac0d-4b02-8c71-f68c098fd106 Stukken betreffende het dienstverband met huishoudelijk personeel van de voormalige Volksraad en regelingen ten aanzien van enige ex-leden van de Volksraad (AVO). 1945-1949 1 omslag

Inv.nr. 48 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/119c9687-dd01-41d9-a7e9-253d0d58f180 Stukken betreffende de gebouwen, het materieel en het personeel van de voormalige Volksraad (AVO). 1947-1948 1 omslag

Inv.nr. 49 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

A.2.1.4 Algemene secretarie A.2.1.4.1 Organisatie --- http://proxy.handle.net/10648/852b31c7-96da-41a6-929c-53ef6cd81e4c Nota van de algemeen secretaris over de behandeling van adviesaanvragen van de regering door de diverse betrokken departementen en een circulaire waarbij de gang van zaken bij adviesaanvragen wordt vastgesteld (AA). 1946 1 omslag

Inv.nr. 50 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/cfec4945-f3a4-49d4-8447-5a675edf1734 Krantenartikel betreffende de 'dictatoriale' bevoegdheden van de Algemene Secretarie en de gewenste herstructurering (AA). 1949 1 omslag

Inv.nr. 51 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/f93ffbc3-25f5-479c-a527-b0f42f0698c0 Stukken betreffende de financiële afwikkeling van zaken in verband met de liquidatie van de Algemene Secretarie per juni 1950 (AA). 1950 1 omslag

Inv.nr. 52 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/2d637495-0239-4bcb-bc63-6d4e36bf76d0 Stukken betrekking hebbend op de organisatie, het personeel en de werkzaamheden van de Landsarchiefdienst te Batavia (AA). 1947-1950 1 omslag

Inv.nr. 53 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

Bevat tevens stukken betreffende de activiteiten van dr. Verhoeven als voorzitter van het comité Stichting Nederlands Cultureel Instituut voor Indonesië.

--- http://proxy.handle.net/10648/d09b70dd-2260-4033-b61a-e24a79913f95 Stukken betreffende de telegrammen- en codedienst (AA). 1945-1950 1 omslag

Inv.nr. 54 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/10df7c81-6fe9-4505-99bd-368179b86ba0 Stukken betreffende de ontvangst en verzending van vertrouwelijke correspondentie via de koeriermaildienst (AK). 1947 1 omslag

Inv.nr. 55 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/e83933fc-aea1-474b-a608-dd0bd62dc7d1 Diverse stukken betreffende de financiën van de Algemene Secretarie, verrekening van kosten en de taken van de kashouder ten kantore (AA). 1947-1950 1 omslag

Inv.nr. 56 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/1ca8e4a3-1a2b-4ed3-b8f8-d0df1b864311 Aanvullende begroting van de Algemene Secretarie en van de hoge vertegenwoordiger van de Kroon voor het dienstjaar 1948 (AA). 1949 1 omslag

Inv.nr. 57 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/86f583c6-028b-42d5-8a5f-1f7f1adfcb2f Stukken betreffende de toezending van Nederlandse periodieken en de aanschaf van boeken en tijdschriften (AA). 1948-1949 1 pak

Inv.nr. 58 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/d4038cc4-2264-4ca3-bd65-100e46ea4234 Stukken betreffende de legalisatie van handtekeningen van notarissen en bestuursambtenaren (AA). 1947-1949 1 omslag

Inv.nr. 59 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/3a994f1c-43ad-453a-a0ac-16ce1b0bb8d1 Stukken van algemene aard betreffende de Algemene Secretarie (AA). 1946-1950 1 omslag

Inv.nr. 60 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

A.2.1.4.2 Personeel 61-64 Losbladig kaartregister van het personeel van de Algemene Secretarie (AA). 1946-1950 4 pakken --- http://proxy.handle.net/10648/873f8a00-1660-491e-9d49-47c5b523793b Letter A - I

Inv.nr. 61 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/165ea731-d718-4212-8a7e-7936643f5024 Letter J - N

Inv.nr. 62 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/d002a5fb-e2ec-4d75-b796-81d81997219a Letter O - R

Inv.nr. 63 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/c7288228-3faa-4f71-9960-25509da3be5c Letter S - Z

Inv.nr. 64 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

65-69 Dossiers van het personeel van de Algemene Secretarie (AA). 1946-1950 5 pakken --- http://proxy.handle.net/10648/e19371ac-dca5-41f0-92ee-c0cb8ff550da 1946

Inv.nr. 65 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/5f00c4bc-1d5b-4048-a822-5fdf9dcf98d4 1947

Inv.nr. 66 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/b38cd8aa-fbfa-456a-acc2-f1bbc4034855 1948

Inv.nr. 67 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/589cfa16-8a66-4c09-a357-36cfb008c304 1949

Inv.nr. 68 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/b5b995fd-d77e-4773-ae51-dd4ff8302ab5 1950

Inv.nr. 69 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

70-74 Losse stukken betreffende het personeel van de Algemene Secretarie, chronologisch geordend (AA). 1946-1950 5 pakken --- http://proxy.handle.net/10648/ab5d36b8-1463-481e-968d-56e4fe1dcf5f 1946

Inv.nr. 70 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/f4326213-5bfb-4837-9813-8c37807418b5 1947

Inv.nr. 71 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/6dbb2b35-b14b-485a-a4ac-371be22c0433 1948

Inv.nr. 72 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/67e88283-4c5f-43d5-bca6-3d424be407dd 1949

Inv.nr. 73 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/a4428922-572d-4409-9830-6ef77f440974 1949-1950

Inv.nr. 74 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/84b257d9-910d-458f-8236-a60802450809 Besluiten inzake benoeming, ontslag etc. van personeel van de Algemene Secretarie (AA). 1947 1 band

Inv.nr. 75 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/c8d8e45f-0537-4203-8b51-a626cd69ea1f Staten van overleden personeel van de Algemene Secretarie en van het Kabinet van de gouverneur-generaal (AA). 1947 1 omslag

Inv.nr. 76 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/80804ea3-5bce-474d-8adb-6813b2673153 Extracten uit registers van geboorten, huwelijken en echtscheidingen (AA). 1949 1 omslag

Inv.nr. 77 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

A.2.2 Algemene staatkundige en politieke aangelegenheden A.2.2.1 Contacten met de Nederlandse regering en het parlement --- http://proxy.handle.net/10648/6f24325b-9ae2-47e2-a16d-e78b61031547 Ingekomen mededelingen van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen inzake de werkkring van de afdelingen van het ministerie (ANR). 1945-1947 1 omslag

Inv.nr. 78 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/112ed5ed-d6ed-47ad-8afc-82e80ea67cb3 Stukken betreffende de reacties op het aan de Tweede Kamer uitgebrachte rapport van de Commissie Van Poll; met rapport van prof.dr. K. Posthumus, waarnemend hoofd van de RVD (APO). 1946 1 omslag

Inv.nr. 79 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/0798f623-bd69-41dc-bef5-0effabc5de9c Ingekomen telegrammen en brieven betreffende uitgegeven regeringsverklaringen en besprekingen in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (ANR). 1947-1948 1 omslag

Inv.nr. 80 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/3a1cf183-c342-49dd-bfbb-a542c815e0e8 Correspondentie betreffende het bezoek van ministers, gedelegeerden en kamerleden aan Nederlands-Indië, hun benoeming en het ceremonieel bij aankomst en vertrek (ANR). 1947-1949 1 omslag

Inv.nr. 81 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/2acb5f03-96fc-4924-901d-93765a50c8b1 Correspondentie met bestuurders in de federale gebieden omtrent besprekingen te voeren met op bezoek in Indonesië zijnde Nederlandse regeringsleiders en kamerleden (ANR). 1947-1948 1 omslag

Inv.nr. 82 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/6b03868c-073b-4aac-8d11-8f4e7018bca2 Stukken betreffende de instelling, opheffing en het personeel van de Commissie-Generaal (ANR). 1946-1948 1 omslag

Inv.nr. 83 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/fe854bfc-9ad1-4554-848c-919a7b7f6bb8 Stukken betreffende de reis van mr. D.U. Stikker naar Indonesië (APO). 1948 1 omslag

Inv.nr. 84 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/984c0e8b-ea14-46f0-982b-9f425f4e82c4 Stukken betreffende uitgaven verbonden aan het verblijf van de Commissie van Negen Mannen in Indonesië (AA). 1949 1 omslag

Inv.nr. 85 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/02c062cb-0d81-440d-ab54-3b8afb264e29 Stukken betreffende de instelling van een nationale feest-en herdenkingsdag in verband met de bevrijding (ANR). 1947-1948 1 omslag

Inv.nr. 86 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/d41ad696-f9a6-4cb4-9eec-98d1a72791b3 Stukken betreffende het uitbrengen van het Indisch verslag en de bijdragen hierin uit de Malino-gebieden (ANR). 1947-1948 1 omslag

Inv.nr. 87 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/4aad72f2-f9a3-4160-8c80-41ea48df5b00 Stukken betreffende de deelname van de militairen in Nederlands-Indië aan de kamerverkiezingen in Nederland (ANR). 1947-1948 1 omslag

Inv.nr. 88 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/c379ff03-2fd1-4392-94b1-2da603671b87 Memorandum uitgebracht door de Nederlandse regering inzake het door de geallieerden te voeren beleid ten aanzien van Duitsland. Gedrukt, met duplicaat (ANR). 1947 2 katernen

Inv.nr. 89 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

A.2.2.2 Staatkundige hervormingen A.2.2.2.1 In Nederlands-Indië --- http://proxy.handle.net/10648/8c84fbc1-1987-477e-8dd7-794cb2a6dcee Stukken betreffende de staatkundige regelingen ter voorbereiding van de terugkeer van de Nederlands-Indische regering naar Batavia. 1944-1945 (ast) 1 omslag

Inv.nr. 90 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/7784c554-9768-41ec-82a6-d1639d4e601b Stukken betreffende de staatkundige hervormingen, de hierover afgelegde regeringsverklaring en ingekomen reacties van diverse politieke groeperingen (AST). 1945-1946 1 omslag

Inv.nr. 91 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

Zie tevens de inventarisnummers 125-127.

--- http://proxy.handle.net/10648/3ece65b6-d3ad-4f31-b087-4a262e77a3fb Ingekomen stukken van het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen betreffende de wijziging van de wet tot regeling van het recht van enquête in verband met het werk van de Enquête-Commissie Regeringsbeleid 1940-1945 (AST). 1947 1 omslag

Inv.nr. 92 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/6be36466-b896-41f6-b2f2-835cdc4b5aaf Stukken betreffende de deelname van de deelstaten aan de Voorlopige Federale Regering en de opbouw van de departementen hierbinnen (AST). 1948 1 omslag

Inv.nr. 93 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

Zie tevens de inventarisnummers 44-45.

--- http://proxy.handle.net/10648/6d152186-7dbb-4e6d-a223-3c6b6f0306ac Stukken betreffende de wijziging van de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden (AST). 1947-1948 1 pak

Inv.nr. 94 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/2f40acc4-e11e-4ea5-a9fb-de4585490db5 Stukken betreffende de naamswijziging van Nederlands-Indië in Indonesië en van diverse overheidsdiensten in verband met de grondwetswijziging (AST). 1947-1949 1 omslag

Inv.nr. 95 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/4bf0a312-010a-4cc6-a3c4-e39fc1d9d0a8 Stukken betreffende de afkondiging van de Noodwet Indonesië (Ind.Stb. 1948 nr. 270) en het Besluit Indonesië in Overgangstijd (BIO-besluit, Ind.Stb. 1948 nr. 544 (AST). 1948 okt. - dec. 1 omslag

Inv.nr. 96 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/fa53abed-e5ea-4956-93ed-70f6f6152c39 Stukken van het secretariaat van de Pangkal Pinang Conferentie: correspondentie met de belangengroeperingen van de minderheden, deelnemers en organisatie (APO). 1946 1 pak

Inv.nr. 97 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/440cf48e-eaec-4668-af25-343e26c5c575 Memorandum van de Indisch-Nederlandse Partij uitgebracht aan de Voorlopige Federale Regering betreffende de positie van de minderheden in Indonesië (AST). 1949 1 omslag

Inv.nr. 98 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/e9b66152-9c63-4e91-a07c-25c57aaadda1 Stukken betreffende de samenstelling van de Nederlandse delegaties (leden, adviseurs, secretariaat) bij de onderhandelingen met de republikeinse afvaardiging onder leiding van de Commissie van Goede Diensten en de United Nations Commission for Indonesia (UNCI); met enige losse stukken over de onderhandelingen (APO). 1947-1949 1 pak

Inv.nr. 99 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/c5a96d40-958e-43a3-bc1a-64e41ecd5dc9 Dossier betreffende de Nederlandse bijdrage in de kosten van de Commissie van Goede Diensten en de UNCI (APO). 1947-1949 1 omslag

Inv.nr. 100 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/2af1710e-830d-426a-ab21-e5f75e2975be Correspondentie inzake de interpretatie van het Linggardjati-akkoord ten aanzien van de positie van het hoofd van de Nederlands-Indonesische Unie (APU). 1947 1 omslag

Inv.nr. 101 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/a45f4b8a-d59d-4848-83fb-1cfbfb19c6c2 Stukken betreffende de toekomstige positie van de Commissariaten van de Kroon in de deelstaten (AST). 1948-1949 1 omslag

Inv.nr. 102 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

103-104 Stukken betreffende de federale conferenties in Bandung: algemene correspondentie, delegaties, organisatie, etc. (AST). 1948-1949 2 pakken --- http://proxy.handle.net/10648/c369898d-3e8e-403d-9868-3931d6adf40e 1948

Inv.nr. 103 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/d3aeb407-957b-496b-abe5-9cdd35b15961 1949

Inv.nr. 104 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/62cdc5fd-2c7d-46f0-83fa-4d02445562eb Stukken inzake de beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de federale conferenties in Bandung (AST). 1948-1949 1 omslag

Inv.nr. 105 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/6f77d36e-4fc0-4241-b1c8-90cd6d88cfb2 Stukken betreffende het personeel van en ter assistentie van de federale conferenties (AST). 1948-1949 1 omslag

Inv.nr. 106 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

107-108 Correspondentie en beschikkingen inzake de regelingen ten behoeve van de delegaties van de Ronde Tafel Conferentie in Den Haag (AST). 1949 2 pakken --- http://proxy.handle.net/10648/b5742dcb-eb37-414b-a62e-5e2dcb719934 Algemeen, secretariaat, delegaties (Nederland, BFO, Republiek, VFR, UNCI

Inv.nr. 107 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/b4d6940c-1c0e-41e9-9490-863eacfff3b2 Delegaties vervolg (minderheden, TBA-gebieden Sumatra, TWAPRO e.a., vakbonden e.a., pers

Inv.nr. 108 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/3ce2c444-4364-4ae4-b427-b33a3dfa314f Stukken betreffende de Ronde Tafel Conferentie: algemene correspondentie, uitwerking van de conferentieakkoorden, soevereiniteitsoverdracht (AST). 1949 aug. - dec. 1 pak

Inv.nr. 109 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/6bb44057-f500-478e-a6a5-e77c0ccec54e Regeling van het protocol te volgen bij aankomst en vertrek van hoogwaardigheidsbekleders van deelstaten (AST). 1949 1 omslag

Inv.nr. 110 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

A.2.2.2.2 In West-Indië --- http://proxy.handle.net/10648/c4257f97-f911-477c-bc8f-1970b40ccc48 Stukken betreffende de conferentie over de staatkundige verhoudingen tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen (AWI). 1947 - 1948 1 omslag

Inv.nr. 111 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/8e16e849-5707-4c81-98e7-a31f03f8bb97 'Verslag van de Commissie tot bestudering van staatkundige hervormingen in Suriname', deel I, documentaire inleiding, gedrukt (AWI). 1948 1 deel

Inv.nr. 112 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/085a95cc-deea-4695-8c2a-0912f92f1775 Gedrukt verslag betreffende het bestuur van Suriname over 1943. Met correspondentie omtrent het algemene bestuur over Suriname en Curaçao (AWI). 1942, 1944 - 1949 1 omslag

Inv.nr. 113 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

A.2.2.3 Politieke aangelegenheden --- http://proxy.handle.net/10648/5433eea9-02fa-4545-ac33-55501193153f Stukken, verslagen en rapporten over de moordaanslagen en ongeregeldheden in West-Java, met name in Buitenzorg, Bandung, Depok en Batavia; met verslagen over de toestanden in de kampen in die gebieden (APWJ). 1945 okt. - 1946 1 omslag

Inv.nr. 153 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/55710d3d-2d23-4014-8fb9-20e8b597a8aa Rapporten betreffende moordaanslagen op Nederlandse burgers door groepen pemuda's, opgemaakt ter verificatie van hierover verschenen krantenartikelen (APO). 1946 1 omslag

Inv.nr. 154 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/56db8164-89ea-4f86-bbc2-5cf04dacf14a Stukken betreffende de moord op de vertegenwoordiger van het Internationale Rode Kruis op Bali (APO). 1946 - 1948 1 omslag

Inv.nr. 155 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/05f994d9-a681-41d0-a56b-aa336934d2b2 Verslag van de Opsporingsdienst van Overledenen over de maand april 1947 (APWJ). 1947 1 stuk

Inv.nr. 156 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/d1854e74-750f-4cae-9397-20d717716dc6 Stukken betreffende moord- en rampokzaken in West-Java (APWJ). 1947 1 omslag

Inv.nr. 157 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/996875a4-881c-475c-8071-86325b2df5ff Telegram van de RECOMBA te Semarang aan de Indische regering inzake moordaanslagen, vernielingen en ontvoeringen in zijn bestuursgebied (APMJ). 1947 1 omslag

Inv.nr. 158 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/5c2a5668-4111-46da-9501-93764a307ba1 Stukken betreffende terroristische activiteiten, ontvoeringen en moordaanslagen in Oost-Java (APOJ). 1947-1949 1 omslag

Inv.nr. 159 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

A.2.2.3.1 Algemene politieke ontwikkeling 114-124 Algemene dossiers betreffende de binnenlandse ontwikkelingen op politiek gebied, voornamelijk handelend over de invloeden van de republikeinse groeperingen (APO). 1945-1949 1 omslag

10 pakken

Gezien de veelheid van onderwerpen bleek het niet mogelijk op korte termijn tot een gedetailleerde onderwerpsaanduiding te komen. Het gaat hier om 'restanten', omdat veel stukken uit de politieke rubrieken ('APO') zich bevinden in het kabinetsarchief of in afzonderlijke dossiers.

--- http://proxy.handle.net/10648/47c75b8d-dfbf-42aa-aacb-05d6b9903d32 1945

Inv.nr. 114 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/b4661adf-cd5c-41f8-8659-bca3549c991d 1946, bundel I

Inv.nr. 115 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/31ff7313-a6ea-4f95-8a5e-f1906e3d184a 1946, bundel II

Inv.nr. 116 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/12188341-8b94-4f92-a2e6-669927c0882f 1947, bundel I

Inv.nr. 117 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/7dafe25e-af49-4ccc-9390-0fcb00de1865 1947, bundel II

Inv.nr. 118 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/ca55e3ad-0c2f-453f-8f1e-2ed503ee62e9 1947, bundel III

Inv.nr. 119 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/b2556f9e-2e5f-4bb6-9510-75e5cc6416bf 1948, bundel I

Inv.nr. 120 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/401af623-49bc-4020-a9b5-bda150cad122 1948, bundel II

Inv.nr. 121 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/ca3b689e-ea3c-4f82-9e83-49f416c24a9e 1948, bundel III1948

Inv.nr. 122 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/0030f8af-c619-4c22-81d4-721ea53f510d 1949, bundel I, (agendanrs. 1-11000, met lacunes)

Inv.nr. 123 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/71ea6f0e-76d1-44b3-b6e8-398da9a7eb48 1949, bundel II, (agendanrs. 11001-32553, met lacunes)

Inv.nr. 124 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

125-127 Stukken betreffende de Nederlands-Indische politieke partijen en pressiegroepen: algemene opvattingen, commentaar en deelname aan conferenties (APO). 1945-1949 1 pak

2 omslagen

Zie tevens inventarisnummer 91.

--- http://proxy.handle.net/10648/5e517410-1984-48a9-9522-92a9023d19f3 1945 nov. - 1946, 1 pak

Inv.nr. 125 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/e261288a-9be4-4d39-b2d8-87c1b8d1904a 1947

Inv.nr. 126 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/9e454d31-ae42-4133-878f-d11180f698f4 1948-1949

Inv.nr. 127 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/2c7cc61a-8508-44d1-a4aa-840d9a4fd96f Stukken inzake het petitionnement van de Vereniging Nederland-Indonesië inzake de toekomstige politiek ten aanzien van Indonesië (AB). 1945-1946 1 omslag

Inv.nr. 128 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/0df35f62-f5ad-49bc-abe3-c213b063093e Stukken inzake het toezicht op verenigingen en vergaderingen en het tegengaan van propaganda acties (AJ). 1946 1 omslag

Inv.nr. 129 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/50f7f036-2587-4694-9f15-17780102ae7d Briefwisseling inzake het verzoek van de GERKINDO om inlichtingen omtrent het recht van vereniging en vergadering in Borneo en de Grote Oost (AJ). 1946 1 omslag

Inv.nr. 130 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/0f6ce1d0-1726-4cfd-9d3f-d8589985b78b Stukken betreffende de Indonesische politieke vereniging Persatoean Kaoem Boeroeh Soelawesi-Soerabaja (AB). 1946 1 omslag

Inv.nr. 131 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/aacebff8-ae8d-4a69-b333-725956b3848b Verslag van een interview gehouden met ir. Soekarno en beschouwingen over diens positie (ABU). 1946 1 stuk

Inv.nr. 132 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/7a86f5bc-0e27-4b81-8c9e-9da8c3015340 Stukken betreffende de Gerakan Plebisit Repoeblik Indonesia (APO). 1948 1 omslag

Inv.nr. 133 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/f17468ff-c07b-4f0d-97d4-8662926c3e0b Dossier betreffende het politiek handelen en de internering van dr. Ratulangi en enige medestanders (APO). 1946-1949 1 omslag

Inv.nr. 134 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

Het gaat om de volgende medestanders: I. Goesti Ketoet Poedja, Intje Achmad Saleh daeng Tompo, Lanto daeng Pasewang, Pondaag, Tobing, Latumahina en Soewarno.

--- http://proxy.handle.net/10648/aec5f22b-a35b-4c98-9abf-fc39fce8670b Stukken inzake de verbanning naar een gebied buiten Celebes gelegen van Andi Mappanjoeki, ex-aroempone van Bone, zijn zoon Andi Pangeran en van Andi Sulthan Daeng Radja wegens subversieve activiteiten (AJ). 1948-1949 (aj) 1 omslag

Inv.nr. 135 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/7bfdc569-3a56-4d82-8cea-2a68569178cb Stukken betreffende de eventuele gratiëring van de te Pontianak om politieke redenen veroordeelde dr. Soedarso (APO). 1948 1 omslag

Inv.nr. 136 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/bb717382-a301-4f87-8e08-27dd155d61ee Schema van de vertakkingen van de KOMINTERN in Indonesië en de lijnen, die via Australië, China en Maleisië lopen (APO). ongedateerd (ca. 1947) 1 blad

Inv.nr. 137 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/b63b3ecc-0995-4834-853a-52e582e8dcb8 Verzameling NEFIS-publicaties en persberichten betreffende het handelen van het republikeinse bestuur in Noord-Sumatra en met name in Bukit Tinggi en de wens Sumatra onder te verdelen in drie provincies, gestencild (APO). 1948 1 omslag

Inv.nr. 138 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

139-141 Dossiers inzake de afgifte van vergunningen aan individuele personen om te reizen van of naar Nederlands en republikeins gecontroleerd gebied (APO). 1948 1 omslag

2 pakken

--- http://proxy.handle.net/10648/9e7a0e21-1470-421c-88d7-e48810c001f4 Correspondentie

Inv.nr. 139 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/6e0cd3b0-dd0b-469c-b145-86879b22f15f Vergunningen

Inv.nr. 140 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/90403129-1f50-44a0-9e42-88db36dcfe20 Vergunningen, met bijbehorende aanvragen

Inv.nr. 141 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

Op de omslag staat vermeld 'Aangehouden'.

--- http://proxy.handle.net/10648/c9ffcae8-e054-40e9-a4cd-0153f2f5e1c7 Stukken betreffende het overschrijden van de Status-Quo-Line door een groep Indonesische artiesten in verband met een republikeinse speelfilmproductie (APO). 1948 1 omslag

Inv.nr. 142 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/6f81bad0-916b-483b-9e30-17cea5df14de Correspondentie betreffende de vrijlating van politieke en militaire gevangenen in overleg met de Sub-Commissie van de Commissie van Goede Diensten en de Panitia Persiapan Nasional (APO). 1948 en 1949 dec. 1 omslag

Inv.nr. 143 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/53bbfa02-b280-4a00-b8e5-c58ea3f77ddb Stukken betreffende de bezwaren tegen het verschijningsverbod van de in Medan verspreide krant Waspada (APO). 1949 apr. - mei 1 omslag

Inv.nr. 144 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/a23f925f-0bd0-4fee-a470-830cb6e9fdb6 Dossier betreffende de 'pretendent-koning' van Bantam, A.M.M. Heroeningrat (APO). 1946-1949 1 pak

Inv.nr. 145 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/ef51c9df-120f-4536-b759-69200a3a8d1d Ingekomen brieven van de Javaanse prins, S.B. Soerjaninprang, waarin zijn verzoek hem te verheffen tot regent van Poerworedjo of prins van Java (APO). 1949 1 omslag

Inv.nr. 146 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

A.2.2.3.2 Politiek t.a.v. de Chinese bevolkingsgroep 147-150 Dossiers betreffende de positie van de Chinese bevolkingsgroep, de z.g. vreemde oosterlingen: politiek, moorden op Chinezen en consulaire klachten in verband hiermee (APO). 1946-1949 4 pakken --- http://proxy.handle.net/10648/71785460-d2ed-4fcd-890d-8a22ad13a756 1946

Inv.nr. 147 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/2b3d2efb-3203-43ca-851d-7184f59ae1f7 1947

Inv.nr. 148 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/b1b06ed2-43a7-4d1f-a550-aca962f13862 1948

Inv.nr. 149 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/1b89fb4b-87ef-4017-81a6-d63d9428c9a5 1949

Inv.nr. 150 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/12848c15-7312-4142-af46-1c9d3b90e345 Stukken betreffende het Chinese vluchtelingenprobleem op Sumatra (o.a. Bagan Si Api Api, Panih Pahan) en de opvang van deze groepen (APO). 1946-1947 1 omslag

Inv.nr. 151 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

Het kabinetsdossier over het Bagan Si Api Api incident bevindt zich in inv.nr. 2762.

--- http://proxy.handle.net/10648/2beb0bcb-09ab-46b4-9fc1-f9783e67aef3 Stukken betreffende de Chinese veiligheidskorpsen, de z.g. Pao An Tui (APO). 1947-1948 1 omslag

Inv.nr. 152 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

A.2.3 Aangelegenheden van inwendig bestuur A.2.3.1 Het NICA- en AMACAB-bestuur A.2.3.1.1 Organisatie --- http://proxy.handle.net/10648/be104f47-d804-4aa9-a0a3-688e31b6f76e Stukken betreffende de overeenkomst 'Principles governing arrangement for civil administration and jurisdiction in Netherlands territory in the South-West Pacific Area' en de instelling van de SONICA-SWPA functie (ANI). 1944 mrt. - mei 1 omslag

Inv.nr. 160 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/ec02207a-85cc-4218-b948-1f03105e2b67 Stukken betreffende de 'civil-affairs'-overeenkomst in het South-East Asia Command en de latere Britse AFNEI-bewindvoering vanuit Batavia: algemene correspondentie, gezagsverhoudingen tot de NICA-organisatie (ANI). 1944 mei - 1946 nov. 1 pak

Inv.nr. 161 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/abd793cc-90a8-4f48-8be6-fc801b9929b2 Stukken betreffende de organisatie van de NICA en de latere overgang in de Allied Military Administration - Civil Affairs Branch (AMACAB (ANI). 1945-1946 okt. 1 omslag

Inv.nr. 162 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/ac0a8104-5294-42c9-b00e-bfd947e50fc0 Stukken betreffende het personeel van de NICA-AMACAB organisatie in het SWPA- en SACSEA-gebied (ANI). 1944 dec. - 1946 nov. 1 pak

Inv.nr. 163 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/e52bc4cb-7cbd-45d7-a870-cf70f9926d22 Stukken betreffende de algemene personele regelingen van de NICA- en AMACAB- organisatie in het SWPA- en SACSEA-gebied (ANI). 1944-1946 1 omslag

Inv.nr. 164 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/2a0b7fd1-eeae-4ccd-bd33-f8881f0d904c Stukken betreffende de aanvoer van specialistisch personeel per vliegtuig voor de samenstelling van de NICA-detachementen (ANI). 1944-1945 1 omslag

Inv.nr. 165 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/6039a427-60aa-4c04-90ed-bbad89791dc0 Stukken betreffende de aanvoer van uitrustingen voor de NICA-detachementen (ANI). 1945 1 omslag

Inv.nr. 166 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/07db0888-c13b-43cf-aa59-d530272f70a2 Stukken betreffende de lucht-, water- en radioverbindingen in het SWPA- en SACSEA- gebied (ANI). 1944-1946 1 omslag

Inv.nr. 167 wordt bewaard in het Arsip Nasional te Jakarta (Indonesia).

--- http://proxy.handle.net/10648/16fe6c96-6878-451a-895e-e51b990db9f4 Stukken betreffende de demilitarisering van het personeel van de AMACAB-organisatie (ANI).