2.09.47 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Wettendossiers, (1831) 1850-1975 (2000) Centrale Archief Selectiedienst, C.O. van der Meij Nationaal Archief, Den Haag 2010 Deze digitale toegang is in 2009 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van EnCoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Otto van der Meij, 20 januari 2010. This finding aid is written in Dutch. 21 oktober 2014 Aanpassingen n.a.v. synchronisatie, o.a. inv.nrs. 139, 216, 228-238 toegevoegd en 342, 343, 554, 573 en 574 als ontbrekend door Diederick Kortlang 10 juni 2010 2Concordans ingevoegd door Arina Overkleeft. 27 april 2010 1Abstract vervangen (Otten) door Arina Overkleeft. Beschrijving van het archief Ministerie van Justitie: Directie Wetgeving, Wettendossiers Justitie / Wettendossiers 1831-2000 merendeel 1850-1975 J25554 133,50 meter; 3077 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Sommige stukken zijn in het Engels en in het Frans en in het Duits en in het Italiaans en in het Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie: Directie Wetgeving, Wettendossiers, 1930-1995 Dit bestand betreft alleen die wetten waarvoor het departement van Justitie eerstverantwoordelijke of medeverantwoordelijke was. De dossiers bevatten niet slechts stukken over de totstandkoming van wetten, maar ook over wijzigingen, aanvullingen en herzieningen. Naast de wetsontwerpen, bevat het archief veel correspondentie van de minister met ambtenaren, adviseurs, maar ook gewone burgers; archieven van een aantal Staatscommissies en verder gedrukt materiaal als memoranda van belangenbehartigers (bv. Stichtingen), krantenknipsels etc. De dossiers zijn genummerd in een min of meer chronologische volgorde en via een trefwoordenindex toegankelijk. In een later stadium zijn wettendossiers betreffende eenzelfde hoofdwet of wetboek toegevoegd aan het eerste dossier van zo’n groep, waardoor er gaten vielen in de nummering. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer Hoofdstuk 1: Inleiding

In het midden van de 19e eeuw is men er bij het ministerie van Justitie toe overgegaan de stukken betreffende de totstandkoming van wetten en (in het Staatsblad gepubliceerde) koninklijke besluiten buiten het verbaal-archief te bergen in een numeriek dossierstelsel, aangeduid als de serie "Wettendossiers". De stukken betreffende een bepaalde wet (nieuwe wet, of een wet tot wijziging, aanvulling, herziening) werden in principe in één dossier (al of niet bestaande uit meer dan één map) met een bepaald nummer geborgen. De uitdeling van de nummers geschiedde in volgorde van aanhangig worden van de wet.

Hoofdstuk 2: Taakgebied

Het ministerie van Justitie maakt beleid en voert de formele en lagere wetgeving uit met betrekking tot het strafrechtelijke beleid. Wetgeving is een taak van de rijksoverheid. Het taakgebied wetgeving omvat het tot stand brengen van wetten en het bepalen van het algemene wetgevingsbeleid. De wetten en de neerslag van het bepalen van het algemene wetgevingsbeleid zijn de producten van de wetgevingstaak van de overheid die naar de samenleving gaan. Het geldend recht in een samenleving bestaat uit de in die samenleving algemeen geaccepteerde en eventueel gehandhaafde gedragsregels.

Rechtsregels zijn te vinden in de volgende bronnen: gewoonterecht; volkenrechtelijke verdragen; jurisprudentie; wet- en regelgeving.

Het taakgebied wetgeving is te verdelen in: het tot stand brengen van wetten (hiermee worden wetten in formele en materiële zin bedoeld, dus wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur en ministeriële regelingen); het bepalen van het beleid ten aanzien van het tot stand brengen van wetten. Dit wordt ook wel aangeduid als algemeen wetgevingsbeleid, of wetgevingskwaliteitsbeleid. De wetten en de neerslag van het bepalen van het algemeen wetgevingsbeleid zijn de producten van de wetgevingstaak van de overheid die naar de samenleving gaan. In deze inventaris staan alleen die wetten waarvan Justitie eerste ondertekenaar is. Dit is te herleiden aan de hiaten in de indeling op wetnummers in deze inventaris. De hiaten hebben betrekking op die wetten waarvan Justitie tweede ondertekenaar is zoals bijvoorbeeld bij de Comptabiliteitswet vanaf 1958.

Justitie draagt zowel bij aan de totstandkoming van beleid en wetgeving van andere ministeries als aan internationale regelgeving. Justitie heeft ook een centrale taak bij de bevordering van wetgevingskwaliteit voor de gehele rijksoverheid. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn: voldoet de wet aan de Grondwet en aan internationale verplichtingen? Legt de wet geen nodeloze lasten op? Is de wet uitvoerbaar en handhaafbaar? Of is er misschien een alternatief voor wetgeving?

Zowel de afdelingen wetgeving als privaatrecht gaven adviezen en namen mede deel aan de totstandkoming van de wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 3: Beleidsafdelingen en organisatie-eenheden

In de dossiers bevinden zich in principe alle stukken die van belang zijn geweest voor de totstandkoming van de wettelijke regelingen en die gevormd zijn bij of ontvangen door de afdelingen van Justitie die achtereenvolgens met wetgevingszaken belast waren. Dit zijn in de periode van ca. 1830-1954 successievelijk geweest: de afdeling Algemeen Secretariaat (wsch. 1854-1860) Algemeen Secretariaat en Eerste Afdeling (1860-1861) de Eerste Afdeling (1862-1866) de Tweede Afdeling (1867-1876) de Eerste en Tweede Afdeling vanaf 1877-1940 de Zesde Afdeling (1939-1956) de Afdeling Wetgeving vanaf 1956 Vóór 1854 bestond geen onderverdeling van het ministerie in beleidsafdelingen, vanaf 1858 formeel wel bij Ministerieel Besluit van 1 november 1858 nr. 129; vanaf 1939 werd het beleid ten aanzien van wetgeving gevoerd door de Zesde afdeling Wetgeving en opvolgers.

In het verbaalarchief van het ministerie van Justitie dat gevormd is van 1813-1950 (met uitlopers tot 1955) zijn met behulp van de klappers en de indices de stukken met betrekking tot de wetgeving te traceren. In de index staat aangegeven in welk wettendossier de stukken zijn opgeborgen. Zie voor onderzoek in de verbaalarchieven de inventarissen 2.09.01 (periode 1813-1876), 2.09.05 (periode 1877-1914) en 2.09.22 (periode 1915-1955).

In het vervolg zal de archiefvormer aangeduid worden met Directie Wetgeving.

Organisatie-eenheden binnen het ministerie van Justitie die zich met het opstellen van aanwijzingen voor de wetgevingstechniek op het gebied van traktaten hebben beziggehouden: Bureau C van de Eerste Afdeling Periode: 1912-1939 Voorganger(s): Geen Opvolger(s): Hoofdafdeling Privaatrecht Ressorteert onder: Secretaris-generaal. Bureau A van de Tweede Afdeling Periode: 1939-1956 Voorganger(s): (1912 1939) Bureau C van de Eerste Afdeling Opvolger(s): (1956) Afdelingen Burgerlijk Recht, Burgerlijke Staat en Nationaliteitsaangelegenheden van de Hoofdafdeling Privaatrecht Ressorteert onder: Eerste Afdeling (1951) (Burgerlijk Recht). Zesde Afdeling (1951 Wetgeving genoemd) Periode: 1939-1956 Voorganger(s): Geen Opvolger(s): Afdeling Wetgeving Ressorteert onder: Secretaris-generaal Onderafdeling Privaatrecht, periode: 1945-1957 Onderafdeling Publieksrecht, periode: 1945-1957 Hoofdafdeling Privaatrecht Periode: 1956-1989 Voorganger(s): Eerste Afdeling (1951) (Burgerlijk Recht) Opvolger(s): Hoofdafdeling Rechtspersonen, Nationaliteit en Burgerlijke Staat en (Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, Directoraat-generaal Wetgeving. Ressorteert onder: Secretaris-generaal Stafbureau Periode: 1968-1989 Voorganger(s): (1956) Onderafdeling Internationaal Privaatrecht en Onderafdeling Algemene Vraagstukken, Afdeling Burgerlijk Recht, Hoofdafdeling Privaatrecht Opvolger(s): (1979) Hoofdafdeling Algemene Rechtshulp, Directie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp en SA Wetgeving Privaatrecht (1990) Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht en Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid, Directoraat-generaal Wetgeving Ressorteert onder: Hoofdafdeling Privaatrecht (Stafafdeling Wetgeving) Privaatrecht Periode: 1957-1991 Voorganger(s): Onderafdeling Privaatrecht, Afdeling Wetgeving, (1968-1978) Stafbureau, Hoofdafdeling Privaatrecht Opvolger(s): Geen Ressorteert onder: (1957-1989) Secretaris-generaal of (1957-1964) Stafafdeling Wetgeving en (1964-1989) Secretaris-generaal, (1989-1991) Directoraat-generaal Wetgeving De taken van de commissies en de werkgroep Onteigeningsrecht betroffen het adviseren van de minister inzake het opstellen c.q. wijzigen van wetten.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Dit archief bestaat uit 2 grote archiefblokken die met een tussenpose van bijna twintig jaar zijn overgebracht. Het eerste deel - 67,2 meter - behandelt de periode 1831-1954 en is overgebracht in augustus 1989 door het Ministerie van Justitie. Qua ordening en materiële verzorging werd geen verandering aangebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 01.01.01 2.09 Inhoud

Het archief bevat enkele grote bestanddelen inzake herzieningen van het Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Burgerlijke Rechtsvordering en verder ook m.b.t. de (re)organisatie van de rechterlijke macht. Tevens zijn er stukken inzake de internationale rechtsorde (verdragen), verandering van de grondwet, zetelverplaatsing van het rijk, overzeese gebiedsdelen (verhouding tot het Koninkrijk), schadevergoeding voor Indonesië bij de onafhankelijkheid, Nederlanderschap, vreemdelingenwet en vluchtelingen. Verder zijn er dossiers over de omgang met het koningshuis, staatsgeheimen, grenscorrecties, de comptabiliteitswet (Rijksbegroting), provinciewet; gemeentelijke herindeling, creatie van openbare lichamen (bv. Rijnmond); ruilverkaveling en ruimtelijke ordening, de politiewet, de opiumwet, het Continentaal Plat en de Noordzee.Op economisch gebied zijn er onder meer stukken over het kredietwezen, banken, pensioenen, koophandel; handelsregister, onteigeningswet; pachtwet, vermogenssancties, octrooiwet; industriële eigendom, prijsontwikkeling; prijsafspraken, horeca, waren, telegraaf-en telefoon en omroep. Ook over de aansturing van beroepsgroepen als advocaten; notarissen; praktizijns; registeraccountants en architecten zijn er aparte dossiers. Een aantal dossiers behandelen maritieme zaken: zeerecht, schepelingen, strandvonderij, aanvaringen; zeeongevallen; binnenvaart; vaarplicht; cognossement. Er zijn ook dossiers over de wegenverkeerswet; aansprakelijkheid motorrijtuigen, luchtvaart en luchtvaartuigen. Op het gebied van natuurbescherming en milieu zijn er onder meer dossiers over (zee)visserij; dierenbescherming; landbouw; dierproeven, grondwater; oppervlaktewater en bestrijdingsmiddelen.Een aantal dossiers hebben betrekking op de Tweede Wereldoorlog en of de gevolgen van de bezetting: oorlogspleegkinderen, herstel rechtsverkeer, internering, huwelijk met vijandelijke onderdanen, politieke delinquenten, buitengewone rechtspleging en bijzondere rechtspleging, materiële oorlogsschade. Ook zijn er stukken over het militaire recht meer in het algemeen, specifiek over gewetensbezwaren inzake de militaire dienst.Grote sociale thema's die aan de orde komen voor de 20e eeuw zijn onder meer rechstgelijkheid van de vrouw, echtscheiding, ontslagrecht, huurrecht, rechtsbijstand, minimumloon, stakingsrecht, ondernemingsraad en woningwet. Tevens zijn er dossiers over de kinderbescherming; voogdijraden; pleegkinderen en adoptie. Er zijn verder een aantal stukken over de inrichting van de geestelijke gezondheidszorg (opvang krankzinnigen etc.). Ook over andere medische zaken als geneeskunde; tandheelkunde; dierengeneeskunde; paramedische beroepen; medische hulpmiddelen; ziekenfonds en algemene wet bijzondere ziektekosten zijn er dossiers.Ook meer eenmalige onderwerpen als bijvoorbeeld de watersnood (1953) of de Deltawet komen aan de orde.

Selectie en vernietiging

Dit archiefonderdeel is geselecteerd op basis van het BSD Kwaliteit van Wetgeving, 1945-1998, RIO 12, (Stcr. 2002, 8 en vastgestelde actualisatie in Stcrt. 2007, 32), Handeling 17.

De selectie heeft plaatsgevonden op zo hoog mogelijk niveau per dossier. Dit archief is bewaard op basis van de waardering van de handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen. Het betreft vooral het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig internationaal beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. De wet- en regelgeving wordt getoetst aan terughoudendheid met regelgeveling; op hun consequenties voor de onder rechtspleging en rechtshulp ressortenerende diensten; op handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid; op constitutionele, Europees-rechtelijke en internationaal-rechtelijke aspecten en naar aanleiding van kritiek van de Raad van State op diverse kwaliteitseisen.

Bij de bewerking zijn die dossiers retour gegaan naar het ministerie van Justitie die geen betrekking hadden op het totstandkomen van wet- en regelgeving.

Alleen de dubbele stukken zijn vernietigd. Het aangetroffen kaartsysteem is gebruikt bij de selectie, maar omdat het systeem een toegang betreft op het gehele archief van de Directie Wetgeving, dat nog steeds gebruikt wordt door Justitie, en niet alleen is toegespitst op het deel dat ter bewerking is aangeboden is besloten om deze toegang bij het ministerie van Justitie te laten.

PWAA heeft in overleg met de zorgdrager een cesuur aangebracht in 1976. Alle wetgevingsdossiers beginnend na 1975 zijn nog bij de zorgdrager in Rijswijk.

Na de bewerking is 91 meter overgebleven voor blijvende bewaring die zijn overgebracht naar het Nationaal Archief.

Bij de overbrenging zijn veel van de originele stoffen mappen, met het betreffende wetsnummer erop, verwijderd.

Aanvullingen

Het blok 1930-1995 is een aanvulling op de bestaande toegang bij het Nationaal Archief met nummer 2.09.47, Ministerie van Justitie: Wettendossiers, ca. 1830-1954. Derhalve is gekozen om door te nummeren vanuit de bestaande toegang 2.09.47 vanaf het inventarisnummer 584 tot en met inventarisnummer 3023. Er worden verdere aanvullingen verwacht van de wettendossiers die na 1975 zijn gevormd bij het ministerie van Justitie.

Ordening van het archief

Nog steeds wordt de serie Wettendossiers voortgezet bij het ministerie. In de oorspronkelijke ordening van het overgedragen bestand is, toen de dossiers eenmaal aanwezig waren in de semi-statische archiefbewaarplaats van het ministerie, enige verandering gebracht. Wettendossiers, die eenzelfde hoofdwet of eenzelfde wetboek betroffen, worden in chronologische volgorde toegevoegd aan het eerste wettendossier van die groep, waardoor de omvang van een wettendossier tot meer dan een meter stukken kon toenemen. Gevolg hiervan is geweest dat in de plaatsingslijst, die geordend is op dossiernummers, gaten zijn gevallen en dat eventuele oude verwijzingen naar de oorspronkelijke wettendossiernummers niet altijd geldig zijn. Het overzicht van de oorspronkelijke dossierlijst, waarop de veranderingen zijn aangebracht die tot de nieuwe plaatsingslijst geleid hebben, bevindt zich achter deze inleiding evenals een concordans tussen oud en nieuw wettendossiernummer (concordans II) en een concordans tussen nieuw wettendossiernummer en het inventarisnummer uit de plaatsingslijst (concordans I).

Bij een bepaald wettendossier in de nieuwe plaatsingslijst zijn beschrijvingen van wetten e.d. opgevoerd: met vermelding van periode en inventarisnummer: de map over deze wet is in het Nationaal Archief aanwezig, met vermelding van periode, doch zonder inventarisnummers en verwijzing: van deze map was op het moment van samenstellen van de plaatsingslijst niet bekend waar hij zich bevond, zonder vermelding van periode en inventarisnummer: van deze wet is nooit een dossier aangelegd (slechts opgevoerd door Justitie ter meerdere informatie voor de onderzoeker) met vermelding van periode en verwijzing naar een ander wettendossier, waarin al (met vermelding van inventarisnummer) of niet (zonder inventarisnummer) in het Nationaal Archief aanwezig, [Deze verwijzing is door Justitie als een soort service opgenomen: het onderwerp van de wet heeft verband met het Wettendossier waar de verwijzing opgenomen is, maar heeft een zwaarder wegend verband met het wettendossier waar het materieel geborgen is. De term "opgenomen in" is overigens niet altijd toepasselijk; soms is nl. het dossier waarnaar verwezen wordt het verwezen dossier. In nummers uitgedrukt als voorbeeld: In Wettendossier 15 wordt verwezen naar Wettendossier 61. De betreffende wet blijkt het oude wettendossiernummer 106 te hebben, dat geïncoroporeerd is in Wettendossier 61. De term "opgenomen" is hier juist. In Wettendossier 15 wordt ook verwezen naar Wettendossier 90. De betreffende wet blijkt oud Wettendossiernr. 80 te hebben en het gehele Wettendossier 80 te beslaan. De term "opgenomen in" is hier dus onjuist.

Op de wettendossiers is in juli 1989 een trefwoordenindex samengesteld door het ministerie van Justitie die verwijst naar de nog zelfstandige wettendossiernummers en niet naar de geïncorporeerde Wettendossiers. De nummers voorafgegaan door A bevinden zich nog bij Justitie.

Bepaalde dossiers uit de reeks 1-449 bevonden zich oorspronkelijk nog (gedeeltelijk) bij het ministerie van Justitie, omdat zich daar adviezen van de Raad van State in bevinden die nog niet openbaar waren. Met een asterisk was in de inventaris op het eerste blok aangetekend welke mappen dat betrof (meest mappen gevormd vanaf de jaren dertig van de 20e eeuw). Bij overbrenging van het tweede blok in 2008, is veel materiaal hiervan alsnog overgebracht. Desondanks bestaat de kans dat sommige wetten of onderdelen daarvan in tijdelijk beheer zijn van Justitie vanwege raadpleging i.v.m. herziening van de wetgeving. Vraag dus niet meteen via concordans I het inventarisnummer aan, maar kijk eerst in de plaatsingslijst of het wel in het Nationaal Archief aanwezig is.

Romeinse cijfers stellen onderverdelingen van de wettendossiers voor. Wanneer verwezen wordt naar tractatennummers, lager dan 121, zijn die tractaten op te vragen bij het Nationaal Archief, voorzover het niet net een ontbrekend nummer betreft: zie de inventarissen 2.09.35.04 en 2.09.50.

Gedurende 2008-2009 heeft drs. C.O. van der Meij in het kader van het project DTNA van de twee separate, overgebrachte archiefblokken 1 nieuwe inventaris gemaakt. De inleidingen zijn samengevoegd en opnieuw geordend volgens de geldende ISAD-richtlijnen; alle overlap in tekst tussen de twee toegangen (dubbele vermeldingen van wetten, verwijzingen naar staatsbladen) is verwijderd. Wetten (en hun aanvullingen) zijn bij elkaar gegroepeerd in numeriek oplopende en daarbinnen in chronologische volgorde. Verder is nagekeken wat wel en wat niet meer aanwezig is als gevolg van tussentijdse wijzigingen i.v.m. de geldende openbaarheidsbeperkingen. Binnen de inventaris is zoveel mogelijk doorverwezen naar andere inventarisnummers in het geval van wetten die later alsnog in andere wetsregelingen zijn ondergebracht.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie: Directie Wetgeving, Wettendossiers, nummer toegang 2.09.47, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Justitie / Wettendossiers, 2.09.47, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Bijlagen Concordans I: van nieuw wettendossiernummer naar inventarisnummer Nieuw wettendossiernr. Inventarisnummer 1 001 2 001 2 I 001 3 001 4 002 5 002 6 003 8 004-011 9 012 10 013-014 11 015 12 016 13 016-017 14 018-030 15 031-042 16 043 17 043 18 043 19 044 21 045 22 045 23 045 24 046-050 25 051-062 26 063-064 27 064 28 064 29 064-065 30 065-069 31 070 33 070 34 070 35 070 36 071 37 072 38 072 39 072 40 072 41 073-076 42 077-082 43 083 44 084 45 084 46 084-085 47 085 48 085 49 086-109A 50 110 51 110 52 110 53 111 54 111 55 111 56 111 57 112-116 58 117-118 - 59 60 119 61 120-134 62 135 63 135-136 65 137 66 138 67 138 69 140-149, 155-158 75 159 79 160 80 160 81 160 82 161-167 83 168-172 84 173-184 85 185-186 86 187 87 187 88 188 89 188 90 189 92 190-191 94 192 95 192 98 193 99 193 101 194-199 103 200-207 110 208-213, 215-215A 111 217-218 112 219-221 114 222-225 117 226 118 226 120 226 123 227 124 227 126 239 128 240 129 240 130 240 131 241 132 241 133 242 134 243 136 244-245 137 246 138 246-248 141 249 142 249 144 249 145 250 147 251 148 251 152 252 154 252 158 253 160 254-256 161 257 165 258-259 166 260 167 260 168 260 169 261 170 262 172 262 173 263 174 264 175 265 176 265 177 265 179 266 180 266 181 266 182 267-70 186 271 188 271 189 272 190 273 191 273-274 194 275 195 275 196 275 197 276 198 277-285 199 286 200 286-287 201 288-289 202 290-292 203 293 206 294 207 295-296 208 297 210 298C 211 299-300 214 301-307 215 308 216 309E 217 310-314 316 219 317-320 220 320 225 321 226 322-324 227 325-328 228 329-333 231 334-338 232 339-343 233 344-434 234 435 235 436-439 236 440 237 440 239 441 240 441 241 442-453 242 454 243 455 246 456 247 457 248 458 249 459-460 250 461-463 251 464 252 464 253 465 254 465 255 465 256 466-475 257 476 259 477-479 260 480 262 481-482 263 483 265 484-485 266 485 267 486 269 487 270 487 271 487 272 487 273 487 274 488-489 276 490 277 490 278 490 279 491-492 280 493 281 494 283 494 284 494 285 494 287 494-495 288 495 289 495 290 495 291 495 292 495 293 496 294 496 295 496 296 ? 297 496 298 496 299 497 300 497 301 497 302 498-502 303 503 304 503 305 504-505 307 506 308 507-508 310 509 311 509 313 509 314 509 315 509 318 510 319 511 320 511-514 321 514 322 514 323 514 324 514 325 515 327 516 328 516-517 330 517 332 517 333 517 336 518 337 519/522 339 523 340 523 341 523 343 524 344 524 345 525-526 346 527 347 527-530 349 531 350 531 351 532 352 532 353 533 357 534 358 535 359 535 360 536-539 363 540 364 540-541 368 542 370 542 371 542 372 543 373 543 374 544 376 544 377 545-550 378 551 379 551 380 551 381 552 383 553 386 554 387 555-556 388 557 390 558 392 559-560 393 560 395 560 396 561 397 562 398 563 401 564 402 564 404 546 406 565 407 565 410 565 411 565 412 566 413 566 415 567 416 567 421 568 422 568 423 569 424 569 425 570 427 570 429 570 430 571 433 572-574 434 575-576 436 577 438 577 439 577 440 573/580 441 581 443 581 444 581 447 582 448 583 449 583
Concordans II: van oud wettendossiernummer naar nieuw wettendossiernummer (opgenomen in of geworden tot) Oud wettendossiernr. Nieuw wettendossiernr. 1 1 2 2 2 I 2 I 3 3 4 4 5 5 6 6 7 30 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 233 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 30 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 14 60 60 61 61 62 62 63 63 64 49 65 65 66 66 67 67 68, 68a ? 69 69 70 24 71 15 72 61 73 14 74 30 75 75 76 69 77 61 78 61 79 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 49 92 92 93a-f 93 94 94 95 95 96 69 97 14 98 98 99 99 100 30 101 101 102 24 103 103 104 15 105 15 106 61 107 25 108 69 109 29 110 110 111 111 112 112 113 24 114 114 115 30 116 61 117 117 118 118 119 119 120 120 121 52 122 15 123 123 124 124 125 8 126 126 127 61 128 128 129 129 130 130 131 131 132 132 133 133 134 134 135 61 136 136 137 137 138 138 139 58 140 61 141 141 142 142 143 15 144 144 145 145 146 95 147 147 148 148 149 30 150 15 151 154 152 152 153 95 154 154 155 95 156 58 157 40 158 158 159 110 160 160 161 161 162 49 163 30 164 110 165 165 166 166 167 167 168 168 169 169 170 170 171 30 172 172 173 173 174 174 175 175 176 176 177 177 178 30 179 179 180 180 181 181 182 182 183 15 184 30 185 61 186 186 187 61 188 188 189 189 190 190 191 191 192 25 193 49 194 194 195 195 196 196 197 197 198 198 199 199 200 200 201 201 202 202 203 203 204 69 205 61 206 206 207 207 208 208 209 61 210 210 211 211 212 25 213 15 214 214 215 215 216 216 217 217 218 25 219 219 220 220 221 216 222 89 223 49 224 154 225 225 226 226 227 227 228 228 229 210 230 232 231 231 232 232 233 233 234 234 235 235 236 236 237 237 238 30 239 239 240 240 241 241 242 242 243 243 244 110 245 210 246 246 247 247 248 248 249 249 250 250 251 251 252 252 253 253 254 254 255 255 256 256 257 257 258 15 259 259 260 260 261 25 262 262 263 263 264 61 265 265 266 266 267 267 268 228 269 269 270 270 271 271 272 272 273 273 274 274 275 15 276 276 277 277 278 278 279 279 280 280 281 281 282 15 283 283 284 284 285 285 286 69 287 287 288 288 289 289 290 290 291 291 292 292 293 293 294 294 295 295 296 296 297 297 298 298 299 299 300 300 301 301 302 302 303 303 304 304 305 305 306 49 307 307 308 308 309 49 310 310 311 311 312 49 313 313 314 314 315 315 316 25 317 49 318 318 319 319 320 320 321 321 322 322 323 323 324 324 325 325 326 15 327 327 328 328 329 30 330 330 331 15 332 332 333 333 334 15 335 49 336 336 337 337 338 30 339 339 340 340 341 341 342 342 343 343 344 344 345 345 346 346 347 347 348 49 349 349 350 350 351 351 352 352 353 353 354 49 355 15 356 49 357 357 358 358 359 359 360 360 361 61 362 49 363 363 364 364 365 49 366 49 367 69 368 368 369 25 370 370 371 371 372 372 373 373 374 374 375 69 376 376 377 377 378 378 379 379 380 380 381 381 382 49 383 383 384 49 385 26 386 386 387 387 388 388 389 49 390 390 391 231 392 392 393 393 394 61 395 395 396 396 397 397 398 398 399 49 400 49 401 401 402 402 403 25 404 404 405 25 406 406 407 407 408 392 409 15 410 410 411 411 412 412 413 413 414 25 415 415 416 416 417 26 418 15 419 61 420 30 421 421 422 422 423 423 424 424 425 425 426 691 427 427 428 25 429 429 430 430 431 25 432 49 433 433 434 434 435 49 436 436 437 30 438 438 439 439 440 440 441 441 442 15 443 443 444 444 445 49 446 621 447 447 448 448 449 449
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen I. Wetten 1 Wet van den 28 April 1850 (Stbl. no. 19), houdende toestemming tot de echtverbintenis van H.K.H. de Prinses Wilhelmina Frederika Alexandrina Anna Louisa der Nederlanden

Code:- 4.07.531

1 http://proxy.handle.net/10648/814b2eba-fabb-4e85-8024-7247efc38a7c Wet van 28 april 1850 (Stbl. no. 19), houdende toestemming tot de echtverbintenis van H.K.H. de Prinses Wilhelmina Frederika Alexandrina Anna Louisa der Nederlanden. 1850 2 Wet van den 4 Mei 1850 (Stbl. no. 21), houdende benoeming van eenen Regent, en bepalingen ten aanzien der aanvaarding van het Regentschap.

Code:- 4.07.531

1 http://proxy.handle.net/10648/e8371472-6e8d-4138-9067-7e709d44e199 Wet van 4 mei 1850 (Stbl. no. 21), houdende benoeming van een Regent, en bepalingen ten aanzien der aanvaarding van het Regentschap. 1850
2 I Wet van den 28 Juli 1850 [en] (Stbl. no. 42), bepalende de som, bestemd tot goedmaking der kosten van het Regentschap

Code:- 4.07.531

1 http://proxy.handle.net/10648/75e734ee-bac2-4498-bb6d-e7b60dd62084 Wet van 28 juli 1850 (Stbl. no. 42), bepalende de som, bestemd tot goedmaking der kosten van het Regentschap. 1850
3 Ontwerp van Wet houdende benoeming van voogden en regeling der voogdijschap voor het geval van minderjarigheid des Troonopvolgers bij Zijne komst tot den Troon

Code:- 4.07.531

1 http://proxy.handle.net/10648/2a75550b-ae40-4dc8-b20a-5499f7ac8ab2 Ontwerp van Wet houdende benoeming van voogden en regeling der voogdijschap voor het geval van minderjarigheid des Troonopvolgers bij Zijne komst tot den Troon. 1850
4 Wet van den 22 April 1855 (Stbl. no. 33) houdende regeling der verantwoordelijkheid van de hoofden der ministrieële departementen

Code:- 4.07.52

2 http://proxy.handle.net/10648/ec3342e6-edcc-4ad2-a8cf-6dd1a785f3e4 Wet van 22 april 1855 (Stbl. no. 33), houdende Regeling der verantwoordelijkeheid van de hoofden der ministeriële departementen. 1849/1855
5 Ontwerp van Wet houdende regeling van 's Rijks Algemene Comptabiliteit

Code:- 4.07.352

2 http://proxy.handle.net/10648/a06e1dce-a9fa-400f-aa01-3f887f59ecfd Ontwerp van Wet houdende regeling van 's Rijks Algemene Comptabiliteit. 1849-1856
6 Wet van den 14 September 1866 (Stbl. no. 138), houdende bepalingen betrekkelijk de inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk en de transporten en leverantien voor 's Konings legers of vestingen gevorderd [Inkwartieringswet]

Code:- 1.865.28

3 http://proxy.handle.net/10648/8169f779-c370-4169-b5a6-5213ec005592 Wet van 14 september 1866, (Stbl. no.138), houdende regeling inzake de inkwartiering en het onderhoud van militairen en de transporten en leverantiën voor de legers en verdedigingswerken. 1848/1866 586 http://proxy.handle.net/10648/0ba49787-d280-40fa-b62e-d28e6925744c Wet van 18 juni 1953 (Stb. 305), houdende regeling inzake de inkwartiering en het onderhoud van militairen en de transporten en leveranties voor de legers en verdedigingswerken. 1951-1953 1 omslag 587 http://proxy.handle.net/10648/505dfdcb-dcd7-4558-a3c7-74a5927adcb5 Besluit van 7 april 1954 (Stb. 159), houdende instelling en aanwijzing van commissies, bedoeld in de artikelen 47 en 48 van de Inkwartieringswet. 1962-1965 1 omslag
7 Wet van den 29 Mei 1849 (Stbl. no. 21), houdende bepalingen omtrent eene veranderde samenstelling der kamers van den Hoogen Raad en der provinciale geregtshoven, en niet aanvulling van eenige vacatures, zoowel in laatstgenoemde regtelijke collegiën, als in de arrondisements-regtbanken. 65 http://proxy.handle.net/10648/170c01ee-0f4a-41ad-84fa-1df10b863105 Wet van den 29 Mei 1849 (Stbl. no. 21), houdende bepalingen omtrent eene veranderde samenstelling der kamers van den Hoogen Raad en der provinciale geregtshoven, en niet aanvulling van eenige vacatures, zoowel in laatstgenoemde regtelijke collegiën, als in de arrondisements-regtbanken. 1849-1875 8 Wet van den 7 Mei 1856 (Stbl. no. 32), houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen

Code:- 1.813.231

4-9 Wet van 7 mei 1856 (Stbl. no. 32), houdende bepalingen ontrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen, 1847-1910. 4 http://proxy.handle.net/10648/2fdd9e3b-412e-46c8-b790-bd3a3793db18 1847/1858 5 http://proxy.handle.net/10648/0bac1ca5-7d7d-496a-9e48-ca3a35ed1daf 1859/1863 6 http://proxy.handle.net/10648/c05acc93-31d8-4c43-a768-ed0e87d7d66a 1864/1868 7 http://proxy.handle.net/10648/4e887ac8-2b32-4515-b0f8-e64920435ca1 1869/1873 8 http://proxy.handle.net/10648/a1896a18-0b4d-4326-944b-e93371637c6c 1874/1875 9 http://proxy.handle.net/10648/adf6b581-d778-4bf2-b1cc-51283a668046 1876/1910 10-11 Wet van 13 november 1879 (Stbl. no. 190), tot wijziging van art. 25 der Wet van 7 mei 1856 (Stbl. no. 32), houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op de koopvaardijschepen, 1850-1889. 10 http://proxy.handle.net/10648/14f7a927-4a1a-4f4e-9f27-5c716ff21df0 1876/1889 11 http://proxy.handle.net/10648/0045a4e2-a2c9-4767-bd16-b78231baec87 Nota's en ontwerpen van wet, 1850/1889
9 Wet van den 13 augustus 1849 (Stbl. no. 39) tot regeling der toelating en uitzetting van vreemdelingen

Code:- 1.756

12 http://proxy.handle.net/10648/5266074c-7cce-4e1d-bc33-68f59bd14913 Wet van 13 augustus 1849 (Stbl. no. 39) tot regeling der toelating en uitzetting van vreemdelingen. 1842/1862
10 Besluit van den 8 Mei 1863 (Stbl. no. 56) houdende aanwijzing der openbare ambtenaren, bevoegd tot het houden van verkoopingen van roerende goederen, aan gemeenten of waterschappen toebehoorende, en van goederen bedoeld in artt. 554 en 557 Wetboek van Koophandel en in art. 279 der Gemeentewet

Code:- 1.876:08.5

13-14 Besluit van 8 mei 1863 (Stbl. no. 56), houdende aanwijzing van openbare ambtenaren, bevoegd tot het houden van verkopingen van roerende goederen aan gemeenten of waterschappen toebehorende, en van goederen bedoeld in artt. 554 en 557 van het Wetboek van Koophandel en in art. 279 der Gemeentewet, 1831-1877. 13 http://proxy.handle.net/10648/1f46c179-abfa-479d-8aed-a9ec669fd4e9 1831/1851 14 http://proxy.handle.net/10648/1873b51e-31f3-4652-a6f8-f1e6dfcc5717 1857/1877
11 Wet van den 5 Augustus 1850 (Stbl. no. 45) tot regeling van het recht van onderzoek (enquête) [Enquetewet]. Hierin opgenomen: 1948 stbl. no. I 106

Code:- 4.07.51

15 http://proxy.handle.net/10648/563ec816-520a-40c6-bcc8-c0237dd4824e Wet van 5 augustus 1850 (Stbl. no. 45), tot regeling van het recht van onderzoek (enquête). 1849/1874 588 http://proxy.handle.net/10648/cb127f6c-cc78-4773-b25b-c1ba804f0ade Wet van 18 maart 1948 (Stbl. 106), houdende wijziging van enige bepalingen der wet van 5 augustus 1850 (Stbl. 45), tot regeling van het recht van onderzoek (enquête). 1948 1 omslag 589 http://proxy.handle.net/10648/4b774900-7684-4581-aa54-cd85f8f82cee Voorontwerp van Wet tot wijziging van de Enquêtewet. 1967-1977 1 omslag
12 Wet van den 28 Juli 1850 (Stbl. no. 44) ter uitvoering van art. 7 der Grondwet. (Naturalisatie)

Code:- 1.752.711.1

16 http://proxy.handle.net/10648/de5f4873-f614-4474-9ac8-6e8a247525e0 Wet van 28 juli 1850 (Stbl. no. 44), ter uitvoering van art. 7 der Grondwet. (Naturalisatie). 1850/1891
13 Wet van den 22 April 1855 (Stbl. no. 32) tot regeling en beperking der uitoefening van het recht van Vereeniging en Vergadering

Code:- 1.752.1

16 http://proxy.handle.net/10648/ee19318a-49ef-43c1-87ef-f48d9dde5432 Wet van 22 april 1855 (Stbl. no. 32) tot regeling en beperking der uitoefening van het recht van Vereniging en Vergadering. 1849/1873 17 http://proxy.handle.net/10648/0e684bb2-9609-4806-b21d-75a0ba29052c Ontwerp van Wet houdende uitbreiding van artikel 14 der Wet van 22 april 1855 (Stbl. no. 32), tot wederkerige verzekering- of waarborg-maatschappijen. 1865 17 http://proxy.handle.net/10648/ff63e558-ff2c-46dc-925e-0481177706fe Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van de Wet van 22 april 1855 (Stbl. no. 32), tot regeling en beperking van het Recht van Vereniging en Vergadering. 1886/1938 3024 http://proxy.handle.net/10648/66587d38-40de-4171-8e7e-cec99b7262df Ontwerp van de wet houdende goedkeuring van het verdrag betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de bescherming van het vakverenigingsrecht (San Francisco, 1948), met bijlagen. 1948-1950 1 omslag

Bevat teksten in het Engels en Frans

590 http://proxy.handle.net/10648/f4b90ed7-37de-49c1-b0a4-383c1e28fc73 Afschaffing overheidstoezicht op verkrijging van rechtspersoonlijkheid door verenigingen en bij statutenwijziging. 1960-1965 1 omslag 591 http://proxy.handle.net/10648/0593d216-682e-4632-b90e-6d9263b4254b Wet van 10 december 1964 (Stbl. 492), houdende wijziging van de Wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) tot regeling en beperking der uitoefening van het recht van vereniging en vergadering. 1961-1964 1 omslag

Bevat teksten in het Frans.

14 Wet van den 31 Mei 1861 (Stbl. no. 49) houdende eene nieuwe rechterlijke inrichting

Code:- 1.877:07.155

18-24 Wet van 31 mei 1861 (Stbl. no. 49), houdende een nieuwe rechterlijke inrichting. Wet van 27 juni 1863, houdende nadere regeling van het tijdstip, waarop de wet van 31 mei 1861 (Stbl. no. 49) houdende een nieuwe rechterlijke inrichting, zal in werking treden. 1835-1858. 18 http://proxy.handle.net/10648/db60122f-6e6e-4593-b75f-419ed7796302 1835/1843 19 http://proxy.handle.net/10648/1ca2f0b4-88b0-4392-9fd4-743e0535f277 1845/1854 20 http://proxy.handle.net/10648/38867fd9-9520-4708-9c4c-dfdd1e4e9a49 1851/1852 21 http://proxy.handle.net/10648/baa7e879-0885-4154-a9af-0f4933b348be 1850/1858 22 http://proxy.handle.net/10648/ea6e07ce-3cb8-4188-a295-85a4e39dd922 1854/1857 23 http://proxy.handle.net/10648/5b26e364-5861-4ae7-aca4-8fbbc8bbb3ee 1855/1856 24 http://proxy.handle.net/10648/b5e9467c-bdfc-4204-9fd7-c609a20def1c 1857/1858 25-25C Ontwerp van Wet houdende regeling van het rechtsgebied der rechterlijke collegien enz., 1859-1867 25 http://proxy.handle.net/10648/a18a4f8e-1065-4155-90c1-1bdf4b74f36b 1859/1867 25A http://proxy.handle.net/10648/ab113991-7442-4d1a-937a-8347364a2cd5 Bjijlagen, bestanddeel 1 25B http://proxy.handle.net/10648/99f88569-8ddf-438d-9546-42d3772fd31c Bijlagen, bestanddeel 2 25C http://proxy.handle.net/10648/6eed7291-d5eb-47b8-9e65-fdcd00791273 Bijlagen, bestanddeel 3 26 http://proxy.handle.net/10648/945a2aa8-1198-47e4-be13-c1873e1175c0 Ontwerp van Wet tot gedeeltelijke invoering der Wet van 31 mei 1861 (Stbl. no. 49), houdende een nieuwe rechterlijke Inrichting. 1868/1876 27-30 Ontwerp van Wet tot vaststelling van een nieuwe Rechterlijke Inrichting, 1851-1875. 27 http://proxy.handle.net/10648/06606ff1-6d00-4e3d-ac88-a9d0a960865b 1871/1872 28 http://proxy.handle.net/10648/8b81ef06-edbe-40ec-ba73-b837f7749b7f 1873/1875 29 http://proxy.handle.net/10648/d5bb95b8-b179-4342-b9c4-b52d8b8c8741 Diverse ontwerpen, 1851/1858 30 http://proxy.handle.net/10648/703a6ced-8fec-4f45-b3f1-9bc3298a9ddf Nota's, 1851/1856

Zie verder dossier Wetten 110

15 Het Burgerlijk Wetboek

Code:- 1.87:07.76

Inwerkingtreding op 01-10-1838, krachtens K.B. van 10-04-1838 (Stbl. no. 12)

--- http://proxy.handle.net/10648/b2a29ea9-dfbd-44bf-95c7-4a8d9bfe4298 Wet van 31 mei 1843 (Stbl. no. 22), tot intrekking en vervanging van de eerste afdeling van den 16en titel van het 2e boek van het B.W. 31 http://proxy.handle.net/10648/eef33510-c9e6-4799-aedb-57a96a29f777 Ontwerp van Wet tot intrekking en vervanging van het tweede lid van art. 486 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de beperkte handlichting. 1850/1859 31 http://proxy.handle.net/10648/a529e7e7-d8de-4380-a273-5232e893ab04 Wet van 7 april 1869 (Stbl. no. 56), houdende afschaffing der artikelen 884 en 957 van het Burgerlijk Wetboek. 1867/1869 --- http://proxy.handle.net/10648/4af607a8-50c6-4276-a017-c36f28426ae2 Wet van 10 april 1869 (Stbl. no. 65), tot vaststelling van bepalingen betrekkelijk het begraven van lijken, de begraafplaatsen en begrafenisregten. 31 http://proxy.handle.net/10648/32fe5163-4cfb-4eb5-9dc5-27cd176da74c Ontwerp van Wet tot wijziging van artikel 421 van het Burgerlijke Wetboek tot regeling der bevoegdheid van hen, die als bestuurders van instellingen van liefdadigheid met de opvoeding en verzorging van minderjarigen zijn belast. 1872/1881 128 http://proxy.handle.net/10648/c027c6ae-46d5-46b0-9076-cb9f4fdd224c Wet van 18 april 1874 (Stbl. no. 68), tot overbrenging van enkele bevoegdheden der arrondissementsrechtbanken bij de kantonrechters. 1872/1874 31 http://proxy.handle.net/10648/29951c9a-ec6b-4902-b372-4c564d0498b6 Wet van 4 juli 1874 (Stbl. no. 91), tot wijziging der bepalingen van het Burgerlijke Wetboek over beperkte handligting. 1872/1874 160 http://proxy.handle.net/10648/fcc156b7-140b-4781-b521-60c38719e73b Wet van 8 juli 1874 (Stbl. no. 95), tot wijziging der wettelijke bepalingen omtrent het pandregt. 1869/1876 32 http://proxy.handle.net/10648/f697aed4-6075-47c0-930f-2dd5225d432d Wet van 15 november 1876 (Stbl. no. 195), tot aanvulling van de artikelen 388, 389 en 414 van het Burgerlijke Wetboek. 1876 --- http://proxy.handle.net/10648/6e428e6e-40dd-442d-bf47-4597f17ca188 Wet van 5 juni 1878 (Stbl. no. 89), tot aanvulling van artikel 1240 van het Burgerlijk Wetboek. 32 http://proxy.handle.net/10648/84e0fadb-83cc-4b36-a327-16d1026974df Wet van 24 juni 1879 (Stbl. no. 132), tot wijziging van de artt. 13, 14 en 22 van het Burgerlijk Wetboek. 1877/1881 592-600 Staatscommissie tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (ingesteld bij Koninklijk Besluit van 28 februari 1880 no. 8). 1848-1912 9 pakken 592 http://proxy.handle.net/10648/fd08d28c-8146-4b23-94df-18a49f92b13f 1848-1878

Bevat teksten in het Engels.

593 http://proxy.handle.net/10648/94013dad-e335-4a3f-a3bc-febb72eab1c2 1880 594 http://proxy.handle.net/10648/96986d0f-ca14-4443-8e35-f2516797275e 1881-1883

Bevat teksten in het Italiaans en Duits.

595 http://proxy.handle.net/10648/df955836-fdde-4c74-8b41-504fa8851871 1884-1886

Bevat teksten in het Frans.

596 http://proxy.handle.net/10648/6ef1f474-dab6-4fe7-9a87-81b342caaad9 1887-1989 597 http://proxy.handle.net/10648/d09b23a6-65ed-4538-b8b8-39758820110f 1890-1894

Bevat teksten in het Frans.

598 http://proxy.handle.net/10648/816aefa8-065a-40fd-8730-bf854be6f0a5 1895-1899

Bevat tekst in het Duits.

599 http://proxy.handle.net/10648/3f36f381-af30-48a2-8ec0-7e9122e652c4 1900-1909 600 http://proxy.handle.net/10648/f8ff7988-16ad-4a89-a03c-3478c03d450c 1910-1912
601-606 Gedrukte concept-ontwerpen van wet en Memories van Toelichting 1880-1899 6 pakken 601 http://proxy.handle.net/10648/824ebbc2-6071-4fb2-b4e5-926c7911900a 1880 602 http://proxy.handle.net/10648/67e5526e-b9a3-4acf-b613-60fff31106f3 1881-1883 603 http://proxy.handle.net/10648/80b3579b-8414-474a-8354-587815751203 1884-1885 604 http://proxy.handle.net/10648/d03dcc11-2749-408e-af9b-ab624f278485 1886 605 http://proxy.handle.net/10648/a7ee021b-e42a-4824-9717-f4acf5cf96f6 1887-1888 606 http://proxy.handle.net/10648/d5a63fa6-7cf9-4866-a483-41563fba0a17 1899 --- http://proxy.handle.net/10648/c167548d-3857-450b-ba76-dbea4aefc889 Wet van 26 april 1884 (Stbl. no. 93), houdende wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. 1877/1909 168 http://proxy.handle.net/10648/f6c7cabc-017d-4b48-ab4a-3df5b343a0d2 Wet van 27 april 1884 (Stbl. no. 96), tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen. 1868/1913 110A-110E Wet van 31 december 1887 (Stbl. no. 265), tot wijziging van bestaande wetten, ten einde die in overeenstemming te brengen met het W.v.Sv, in het W.v.Sr en, in verband met de thans geldende strafwetgeving in het B.W.

Zie inv. nrs. 110A t/m 110E

32 http://proxy.handle.net/10648/6a8a900f-77c1-4a0d-af41-b883af14dea0 Wet van 18 juni 1892 (Stbl. no. 146), tot aanvulling van de artt. 980 en 988 van het Burgerlijk Wetboek. 1891/1893 267 http://proxy.handle.net/10648/0a77732c-3f58-47d8-8c58-6c4d7b4b18b6 Wet van 12 december 1892 (Stbl. no. 268), op het Nederlanderschap en het ingezetenschap. 1892 --- http://proxy.handle.net/10648/dd409468-39dc-474b-8a91-ba26d4df873c Wet van 20 januari 1896 (Stbl. no. 9), ter invoering van de Faillissementswet. 301-307 Wet van 6 februari 1901 (Stbl. no. 62), tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen, alsmede van een daarmede verband houdende voorschrift in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1897/1948

Zie inv. nrs. 301-307

--- http://proxy.handle.net/10648/318e39e3-d11b-4d00-942c-faea0c7e50fa Wet van 7 juli 1906 (Stbl. no. 162), tot uitvoering van enkele bepalingen der op 12 juni 1902 te 's-Gravenhage gesloten verdragen. 310-316 Wet van 13 juli 1907 (Stbl. no. 193), tot wijziging van de bepalingen in het B.W. omtrent huur van dienstboden en werklieden en daarmede samenhangende artt. in dat Wetboek, alsmede in de Wetboeken van K. en van B.Rv. in de wet op de R.O. en het Beleid der Justitie en de F.W. 1898/1942

Zie inv.nrs. 310 t/m 316

310-316 Wet van 20 juni 1908 (Stbl. no. 207), houdende bepaling dat, ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid en van de rechtsvordering de regelen geldende ten tijde der inleidende dagvaarding, van toepassing blijven op rechtsgedingen betrekkelijk tot eene arbeidsovereenkomst, welke aanhangig waren bij het inwerking treden der Wet van 13 juli 1907 (Stbl. no. 193), houdende enz. 1908

Zie inv.nrs. 310 t/m 316

--- http://proxy.handle.net/10648/33ba4424-bc94-42b4-b55f-58e39dd47389 Wet van 27 september 1909 (Stbl. no. 322), tot wijziging en aanvulling van de Wet van 12 februari 1901 (Stbl. no. 64), houdende enz. 1909 33-34A Wet van 16 november 1909 (Stbl. no. 363), houdende wijziging en aanvulling van enkele artikelen van het Burgerlijk Wetboek, ter opheffing van de bezwaren waartoe het bestaande voorschrift betreffende het onderzoek naar de vaderschap aanleiding geeft, 1896-1933. 33 http://proxy.handle.net/10648/e4e6c60c-2b0a-4f49-83cf-2e1f7db6f4b2 1900/1909 34 http://proxy.handle.net/10648/dc48423f-f903-4dc7-b7c6-d26133d40fd9 1896/1909 34A http://proxy.handle.net/10648/2c25f5d4-880b-4224-823d-8ed05170f638 1928/1933 456 http://proxy.handle.net/10648/96e9dd1e-0258-4486-b000-b19d56409461 Ontwerp van Wet tot herziening van wettelijke bepalingen vereischt ter invoering van de wijziging van de eerste zes titles van het IVe boek van het B.W. en van daarmede verband houdende artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1907/1941 484-485 Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de verbintenis uit onrechtmatige daad en van daarmede samenhangende artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1908/1920

Zie inv. nrs. 484-485

454 http://proxy.handle.net/10648/da507d72-b1ef-4793-8351-5e026bc95462 Wet van 16 februari 1910 (Stbl. no. 56), houdende wijziging van wetten in verband met het Nederlandse onderdaanschap van de bevolking in Nederlandsch-Indië. 1907/1929 --- http://proxy.handle.net/10648/51a0cb6f-2df2-4464-88dc-8381534d82d8 Wet van 5 juli 1910 (Stbl. no. 183), tot aanvulling van het 2e lid van artikel 374 b. B.W. 1910 35 http://proxy.handle.net/10648/97190e05-f01a-42b5-9e89-6c975b1aebc1 Wet van 20 juni 1913 (Stbl. no. 294), tot wijziging en aanvulling van den derden en vijfden titel van het 1e boek van het B.W. en in verband daarmede wijziging van de Wet van 24 april 1879 Stbl. no. 72 en van de gemeentewet. 1912/1913 496 http://proxy.handle.net/10648/c6187ffa-1414-454a-ab35-9c5702ef3ce2 Wet van 27 maart 1915 (Stbl. no. 172), tot wijziging van art. 276 van het Burgerlijk Wetboek en van daarmede verband houdende artikelen van dat wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1914/1915 106 http://proxy.handle.net/10648/519e1b7a-4dff-4a08-9fd6-e15ecd0a82a5 Wet van 7 juni 1919 (Stbl. no. 311), houdende wijziging van de termijnen ter bestrijding van heling. 1918/1919 72 http://proxy.handle.net/10648/5934b93e-98ba-46d9-9bfd-185268231ae9 Wet van 26 maart 1920 (Stbl. no. 148), tot wijziging van de termijnen bedoeld in de artt. 523, 526 en 549 B.W. en afschaffing der Wet van 9 juli 1855 (Stbl. no. 67). 1920 35A http://proxy.handle.net/10648/c3108935-5335-4d03-a2c9-4183a69b6b6d Wet van 29 april 1921 (Stbl. no. 696), houdende aanvulling der bepalingen omtrent den in echtscheidingszaken bevoegden rechter. 1909/1931 516-517 Wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 834), houdende invoering van den kinderrechter en van de ondertoezichtstelling van minderjarigen. 1920/1940

Zie inv. nrs. 516-517

35 http://proxy.handle.net/10648/c4704507-c565-4784-a134-a9d74f3543c1 Wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 835), tot wijziging van artikel 281 B.W. en van daarmede samenhangende artikelen. 1920/1921 35 http://proxy.handle.net/10648/ab29e55d-a3e9-4dbd-8e8e-926b6cf7fe11 Wet van 18 februari 1922 (Stbl. no. 69), tot beperking van het verbod van hertrouwen, gelegen in artikel 90 van het Burgerlijk Wetboek. 1920/1922 69 http://proxy.handle.net/10648/daf91a10-fbea-47d2-9b2d-06d91ad700e6 Wet van 5 mei 1922 (Stbl. no. 246), houdende wijziging van de bepalingen in het W.v.K. betreffende de koopmansboeken en van de daarmede verband houdende bepalingen van het B.W., en van het W.v.Sr. 1922 Ontbreekt 517 http://proxy.handle.net/10648/9dc15d64-002e-466b-abf4-66ec605879e5 Ontwerp van Wet houdende wijziging in de artt. 20, 131 en 991 B.W. en van art. 858 B.Rv. zomede van art. 23 der Wet op de Notarisambt, strekkende tot het toelaten van vrouwen als getuigen bij akten. 1920/1930 --- http://proxy.handle.net/10648/fdd139ff-6dd5-479b-9143-1079ebe28c59 Wet van 19 mei 1922 (Stbl. no. 325), tot verbetering van artikel 3 der Wet van 5 juli 1921 Stbl. no. 834. 36-37 Wet van 17 februari 1923 (Stbl. no. 40), tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent erfopvolging, 1919-1936. 36 http://proxy.handle.net/10648/412c01c4-152c-4df6-93c9-1c3b78a9d095 1919/1923 37 http://proxy.handle.net/10648/2a1c794c-f5ba-4422-b599-fc7ac537aa3f 1924/1936 131 http://proxy.handle.net/10648/b75ce728-1170-448c-b23b-bc3aab5ebade Wet van 5 mei 1923 (Stbl. no. 189), houdende wijziging van eenige artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1923 131 http://proxy.handle.net/10648/f201e8c6-27df-493f-88ac-af61c89b361f Wet van 22 juli 1923 (Stbl. no. 280), tot uitbreiding van de gelegenheid tot het leveren van bewijs door getuigen in burgerlijke zaken. 1893/1923 --- http://proxy.handle.net/10648/b4cbf832-7efa-4dc6-be09-89f1e1941266 Wet van 2 juli 1923 (Stbl. no. 331), houdende bepalingen betreffende jacht. 518 http://proxy.handle.net/10648/331299a0-175a-42ea-9612-714cbd37666c Wet van 22 december 1924 (Stbl. no. 573), tot herziening van verschillende titels van het Tweede Boek van het W.v.K. en wijziging van daarmede samenhangende artikelen in andere wetboeken en in de Faillissementswet. 1924 532 http://proxy.handle.net/10648/4f3b7116-e273-41b4-9220-fc8fe0e69994 Wet van 16 mei 1925 (Stbl. no. 191), houdende wijziging van de voorschriften omtrent de surséance van betaling (en in verband daarmede wijziging van artikel 17 Faillissementswet en artikel 1195 Burgerlijk Wetboek. 1925 38 http://proxy.handle.net/10648/56dafdc8-de49-48ee-92cc-ab5e5305c7b8 Ontwerp van Wet tot aanvulling van art. 993 Burgerlijk Wetboek. 1924 38 http://proxy.handle.net/10648/e6750c15-7a2b-4b5e-99dc-b478230812ba Wet van 13 november 1924 (Stbl. no. 444), houdende wijziging van artikel 30 van het Burgerlijk Wetboek. 1924/1925 518 http://proxy.handle.net/10648/74af2bb7-9f1a-405b-b770-503c0c82a6f5 Wet van 10 juni 1926 (Stbl. no. 171), tot wijziging van verschillende wetsbepalingen in verband met de wet van 22 december 1924 (Stbl. no. 573) (Zeerecht). 1925/1926 --- http://proxy.handle.net/10648/0bdda535-4c50-4fe4-a475-fa4a0c891ff9 Wet van 23 juli 1927 (Stbl. no. 270), houdende wijziging van de artt. 20, 131 en 991 van het B.W. en van art. 858 van het W.v.B.Rv, zoomede van de artt. 22 en 23 der Wet op het Notarisambt, strekkende tot het toelaten van vrouwen als getuigen bij akten. 510 http://proxy.handle.net/10648/533efdc6-2570-4f1b-9c8e-9357db9ba88e Wet van 24 december 1927 (Stbl. no. 415), houdende regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst. 1918/1937 161-167 Wet van 2 juli 1928 (Stbl. no. 216), tot wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de naamloze vennootschap en regeling van de aansprakelijkheid voor het prospectus. 1865/1939

Zie inv. nrs. 161 t/m 167

--- http://proxy.handle.net/10648/abe8c8a0-ac11-4dfa-9a3b-93a9fc236581 Wet van 25 juni 1929 (Stbl. no. 358), houdende wijziging der bepalingen omtrent de ouderlijke macht en de voogdij en omtrent uit en herstel in de ouderlijke macht en voogdij. 1929 573 http://proxy.handle.net/10648/9db0ab20-0b3a-4c5e-b423-f6b5c3bbd773 Wet van 12 december 1929 (Stbl. no. 528), betreffende herziening curateele, bepaaldelijk met het oog op drankzuchtigen. 1928/1939 Ontbreekt 466-475 Wet van 12 december 1929 (Stbl. no. 530), houdende regelen betreffende den rechtstoestand van ambtenaren. 1907/1938

Zie inv.nrs. 466 t/m 475

--- http://proxy.handle.net/10648/39c3ed7b-3ddd-4cd9-9eca-cba53f983443 Wet van 14 juni 1930 (Stbl. no. 240), houdende nieuwe wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst van kapitein en schepelingen. 564 http://proxy.handle.net/10648/ea17ab6f-c6ac-4843-bde6-6da13c787a06 Wet van 16 mei 1934 (Stbl. no. 253), tot vereenvoudiging van de bepalingen betreffende de vaststelling van krachtens het Eerste Boek van het Burgerlijk Wetboek verschuldigde uitkeringen tot onderhoud en tenuitvoerlegging, wijziging en intrekking van vonnissen, beschikkingen en regelingen tussen partijen terzake van zoodanig uitkeringen. 1931/1934 38 http://proxy.handle.net/10648/1b8595d6-ddd1-4fd5-8edd-5e246fab5d32 Wet van 31 mei 1934 (Stbl. no. 276), houdende wijziging van de voorschriften betrekkelijk den burgerlijken stand. 1933/1940 518 http://proxy.handle.net/10648/3e1ad60d-18f9-4523-9299-c4b3463d2ebd Wet van 2 juli 1934 (Stbl. no. 347), tot opheffing van de onderscheiding tussen handelsdaden en niet-handelsdaden en kooplieden en niet-kooplieden. 1929/1934 38 http://proxy.handle.net/10648/b7cadd9e-443b-4c95-9040-67e851a2717d Wet van 23 mei 1935 (Stbl. no. 307), tot het doen vervallen van artikel 1416, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. 1934/1936 --- http://proxy.handle.net/10648/36124b05-ed82-44bc-9e98-33241818a8f0 Wet van 29 november 1935 (Stbl. no. 685), tot verlaging van de openbare uitgaven. 581 http://proxy.handle.net/10648/a3e035fe-9d7c-4c12-98e4-3c697a81ce4f Ontwerp van Wet tot aanvulling van artikel 667 van het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 43 en 45 der F.W. 1936/1946 545-550 Wet van 23 april 1936 (Stbl. no. 202), tot wettelijke regeling van de overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling. 1924/1936

Zie inv.nrs. 545 t/m 550

561 http://proxy.handle.net/10648/9e6549eb-b506-4de4-aab2-ca60db684eab Wet van 1 augustus 1936 (Stbl. no. 204), tot herziening der voorschriften nopens de toelating om kosteloos te procederen. 1930/1940 466-475 Wet van 31 mei 1937 (Stbl. no. 205), houdende nieuwe regeling van de pacht. 1907/1938

Zie inv.nrs. 466 t/m 475

536-539 Wet van 24 juni 1939 (Stbl. no. 201), houdende nieuwe wettelijke regeling van het binnenvaartrecht. 1925/1939

Zie inv.nrs. 536 t/m 539

39 http://proxy.handle.net/10648/9386c867-9aaf-4ab0-b0b1-7946696cff46 Wet van 30 december 1939 (Stbl. no. 207), tot wijziging van artikel 88, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. 1938/1939 303 http://proxy.handle.net/10648/1ccc0160-8214-49f5-b334-e776d09a5c05 Wet van 10 juli 1947 (Stbl. no. H. 232), houdende wijziging van de bepalingen betreffende het kinderrecht, voorkomende in het eerste boek van het B.W. en - in verband daarmede- wijziging en aanvulling van de andere boeken van dat Wetboek, alsook van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van andere wetten. 1946/1947 558 http://proxy.handle.net/10648/6d2a9065-3008-46d3-b7d4-9c229861193d Wet van 4 december 1947 (Stbl. no. H. 412), betreffende bevordering van de voldoening van krachtens het Eerste Boek van het B.W. verschuldigde uitkeringen tot onderhoud door de mogelijkheid op te stellen ter zake van dergelijke uitkeringen lijfsdwang toe te passen. 1932/1947 617 http://proxy.handle.net/10648/dc11e8c2-7dcf-4941-9239-2a36e384d338 Wet van 7 september 1948 (Stbl. no. I. 406), houdende wijziging van de grens van vier gulden in titel VII A van het IIIe Boek van het B.W. 1948 618 http://proxy.handle.net/10648/be842c38-c0ee-4195-874e-b18bc02b6a88 Wet van 30 november 1950 (Stbl. no. K. 537), houdende vereenvoudiging van de vormvoorschriften omtrent de verklaring van vermoedelijk overlijden en de boedelscheiding in het Burgerlijk Wetboek. 1949/1950 --- http://proxy.handle.net/10648/86d76260-245e-4dbe-a536-b71e3457ec84 Wet van 21 december 1950 (Stbl. no. K. 597), tot wijziging en aanvulling van de Zegelwet 1917. 1300-1307 Wet van 20 december 1951 (Stbl. no. 571), houdende voorzieningen betreffende de splitsing van de eigendom van een gebouw in appartementen.

Zie inv. nrs. 1300 t/m 1307

1558 http://proxy.handle.net/10648/3ff46005-8173-409f-8255-8b77c9edc225 Wet van 15 mei 1952 (Stbl. no. 275), houdende regelen betreffende pensioen- en spaarvoorzieningen (Pensioen- en Spaarfondsenwet). 1939/1952

In werking getreden op 1 januari 1954

619 http://proxy.handle.net/10648/a0efcd37-96ad-4d3e-b892-3705ef81174e Wet van 23 juli 1953 (Stbl. no. 359), houdende invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een bepaling nopens verloren schriftelijke bewijsmiddelen. 1941/1953 1328 http://proxy.handle.net/10648/c0a6b10e-7c20-482c-a974-969be45fb0e3 Wet van 17 december 1953 (Stbl. no. 619), tot wijziging van de bepalingen omtrent het ontslag bij arbeidsovereenkomsten. 1948/1954

In werking getreden op 1 juli 1954

621 http://proxy.handle.net/10648/f1b76c42-0796-4f12-a580-70b7bed15352 Besluit van 18 juli 1953 (Stbl. no. 351), houdende bepaling van het tijdstip waarop, behoudens ten aanzien van effecten, art. 642 van het Burgerlijk Wetboek weder in werking treedt. 1953 --- http://proxy.handle.net/10648/10a791d5-71fe-4c2d-a9c6-aceb82ff421c Wet van 24 december 1954 (Stbl. no. 602), houdende wijziging van de bepalingen betreffende voogdijraden, voorkomende in het Burgerlijk Wetboek, en - in verband daarmede- wijziging van andere wetten.

In werking getreden op 1 juli 1956

622 http://proxy.handle.net/10648/1788d3bb-42a2-46d5-b738-2e2f70596e9b Wet van 24 februari 1955 (Stbl. no. 71), houdende wijziging van de artikelen 356 van het Wetboek van Koophandel en 1947 van het Burgerlijk Wetboek. 1953/1954

In werking getreden op 24 maart 1955

1354-1360 Wet van 20 mei 1955 (Stbl. no. 204), tot wijziging van de bepalingen betreffende echtscheiding in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering- en, in verband daarmede, van het Burgerlijk Wetboek en het Tarief van justitie-kosten en salarissen in burgerlijke zaken- teneinde lichtvaardige echtscheiding tegen te gaan.

Zie inv. nrs. 1354-1360

--- http://proxy.handle.net/10648/8540db64-b527-4944-9b33-2a8d5989591f Wet van 20 mei 1955 (Stbl. no. 209), houdende wijziging van de artikelen 50 en 338 van het Burgerlijk Wetboek en invoeging van een nieuw artikel 51a.

In werking getreden op 16 juni 1955

1334 http://proxy.handle.net/10648/18e1b93c-cf4f-4271-bfb2-8e7dd0ffa178 Wet van 7 juli 1955 (Stbl. no. 390), houdende bepalingen met betrekking tot de verbranding, de balseming en de schouwing van lijken.

In werking getreden op 1 april 1956

1802 http://proxy.handle.net/10648/dd35afbf-5884-46af-acf3-78b51eb017ba Wet van 20 juli 1955 (Stbl. no. 323), houdende wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende ondertoezichtstelling van kinderen. 1954/1955

In werking getreden op 1 juli 1956

1743-1744 Wet van 26 januari 1956 (Stbl. no. 42), houdende invoering van de mogelijkheid van adoptie en wijziging in verband daarmede, van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht.

In werking getreden op 1 november 1956

Zie inv. nrs. 1743-1744

2068 http://proxy.handle.net/10648/2771d0d0-1f9a-4f64-b5d8-3c5c00060fbb Wet van 31 mei 1956 (Stbl. no. 306), tot wijziging van artikel 5, eerste lid, van de Beleggingswet (Stbl. no. 1939, 400).

In werking getreden op 13 juni 1956

40-41 Wet van 14 juni 1956 (Stbl. no. 343), tot opheffing van de handelsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw, 1949-1958.

In werking getreden op 1 januari 1957

40 http://proxy.handle.net/10648/eca8ba42-72a1-4cb1-9773-dd6a603acee3 1950/1958 41 http://proxy.handle.net/10648/2add4894-9bcd-4c35-91e3-bea6db8f20ba Persoonlijk dossier Z.E. de Minister, 1949/1956
607 http://proxy.handle.net/10648/8ef1054f-8d3b-4965-a636-15059d5cb03f Wet van 28 juni 1956 (Stbl. 376), houdende verplichtstelling van de notariële akte bij de levering van onroerende zaken en bij vestiging van zakelijke rechten op onroerende zaken. 1936-1957 1 pak 634 http://proxy.handle.net/10648/800614d2-3253-42fb-9932-d598b539e08a Wet van 4 mei 1960 (Stbl. no. 161), houdende wijziging van artikel 1638 w van het Burgerlijk Wetboek. (Vrije middag voor huispersoneel). 1952/1960 1 omslag

Zie ook inv.nr. 608.

2194-2196 Wet van 27 september 1961 (Stbl. no. 304), houdende herziening van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en in enige andere wetten betreffende het maken van uiterste willen in buitengewone omstandigheden.

Zie inv. nrs. 2194 t/m 2196

623 http://proxy.handle.net/10648/ad7ec52e-4ea7-4684-bf76-96a457dbf311 Wet van 27 september 1961 (Stbl. no. 305), houdende wijziging van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot boekenonderzoek in verband met loonaanspraken van arbeiders. 1954/1961 2183 http://proxy.handle.net/10648/93f6b788-9b1b-4d02-a226-c0a999a5eb35 Wet van 11 mei 1964 (Stbl. no. 138), houdende herziening van de regeling omtrent het beheer van de voogd, de ouder en de curator en wijziging, in verband daarmede van het Burgerlijk Wetboek, Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Postspaarbankwet 1954.

Zie ook dossier Wetten 214 (inv.nrs. 301 t/m 307)

608-616 Wet van 14 juli 1966 (Stbl. 290) tot wettelijke regeling van vakantie met behoud van loon (Vakantiewet). 1940-1975 2 pakken en 7 omslagen 608 http://proxy.handle.net/10648/343d866d-662b-4172-9d12-fda8aa2ca505 Voorontwerp van Wet, 1940-1957 609 http://proxy.handle.net/10648/f9a4fe91-7bec-48cd-91c4-2771a875d079 Overleg met ministeries en deskundigen met betrekking tot het voorontwerp, 1952-1955 1 pak 610 http://proxy.handle.net/10648/cbcca1bb-1073-4291-9d00-8d0bc0804580 Behandeling door de Sociaal Economische Raad en door de Subcommissie Vakantiewet, 1955-1957 1 pak 611 http://proxy.handle.net/10648/f43b7ea9-5eca-4b2f-9fdc-1190889cfadc Publicatie in het Staatsblad, 1955-1973 612 http://proxy.handle.net/10648/2fe34e6f-c7ad-43e8-a6f3-75f3c14db707 Ontwerp van Wet, 1957-1963 613 http://proxy.handle.net/10648/d64ca4af-e8ad-44e8-931d-85587ccb92be Documentatie, 1958-1966 614 http://proxy.handle.net/10648/a10cc5d5-6ea9-499d-8a7b-a127321493d0 Advies van de Raad van State, 1963-1964 615 http://proxy.handle.net/10648/27f49a0f-e711-4bb1-979f-dc4d97ac8425 Behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, 1964-1966 616 http://proxy.handle.net/10648/45073375-7094-4c87-8a2a-ac7ab767dcd7 Behandeling in de plenaire Sociaal Economische Raad, 1975 617 http://proxy.handle.net/10648/462bf18b-1cd5-4601-835f-52ea246de044 Wet van 7 september 1948 (Stbl. I. 406), houdende wijziging van de grens van vier gulden in titel VII a van het Derde Boek van het Burgerlijk Wetboek. 1948 1 omslag 618 http://proxy.handle.net/10648/6c67b7f0-6f5d-41fd-9525-a9d866ac8051 Wet van 30 november 1950 (Stbl. K. 537), houdende vereenvoudiging van de vormschriften omtrent de verklaring van vermoedelijk overlijden en de boedelscheiding in het Burgerlijk Wetboek. 1949-1951 1 omslag 619 http://proxy.handle.net/10648/a492fe6e-ba67-4989-80bc-62635d46401c Wet van 23 juli 1953 (Stbl. 359), houdende invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een bepaling nopens verloren schriftelijke bewijsmiddelen. 1949-1953 1 omslag 620 http://proxy.handle.net/10648/21b851f7-eefb-4022-83ec-425210e10a89 Wet van 26 november 1958 (Stbl. 544), houdende wijziging van artikel 638f van het Burgerlijk Wetboek (Reglement van splitsing in appartementen). 1952-1962 1 omslag 621 http://proxy.handle.net/10648/786c34ba-bd06-4b6c-945a-0f30ed45350b Besluit van 18 juli 1953 (Stbl. 351), houdende bepaling van het tijdstip waarop, behoudens ten aanzien van effecten, artikel 642 Burgerlijk Wetboek weder in werking treedt. 1953 1 omslag 622 http://proxy.handle.net/10648/b7861a94-b02a-4f20-850a-3ded47567b2c Wet van 24 februari 1955 (Stbl. 71), houdende wijziging van de artikelen 356 van het Wetboek van Koophandel en 1947 van het Burgerlijk Wetboek. 1953-1955 1 omslag 623 http://proxy.handle.net/10648/576993a4-876c-4e75-b10f-ff662c8a4c90 Wet van 27 september 1961 (Stbl. 305), houdende wijziging van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot boekenonderzoek in verband met loonaanspraken van arbeiders. 1953-1961 1 omslag 624-633 Wetsontwerpen betreffende de financiële postitie van gescheiden vrouwen en hun gezinnen en alimentatieverplichtingen tussen gescheiden echtgenoten. 1954-1977 5 pakken en 5 omslagen 624 http://proxy.handle.net/10648/d0f18846-625c-4d34-8326-f7be4ed350fc Wetsontwerpen betreffende aansprakelijkheid voor schulden binnen huwelijksgoederenrecht, alsmede het opheffen van de handelingsonbekwaamheid van de vrouw, 1954 1 pak 625 http://proxy.handle.net/10648/f321acf7-1d3c-4e34-9606-d084c6453ddf Reacties en advies van belangenorganisaties inzake wijziging bepaling betreffende beslag in de Werkloosheidswet, 1958-1962 626 http://proxy.handle.net/10648/8f41db2b-cd25-4977-8893-1effd6d59347 Nota's van Toelichting en concepten Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) inzake voogdijregister en curatele register, 1966-1969 627 http://proxy.handle.net/10648/435abe36-da4d-4bad-978d-dddcaeca4c3b Echtscheidingsontwerp en alimentatieverplichtingen tussen gescheiden echtgenoten, alsmede reacties op dit concept, 1966-1969 628 http://proxy.handle.net/10648/f8319b5e-5c25-4742-9c76-4f044ebef494 Verslag van overleg met de Kamercommissie, alsmede correspondentie ter voorbereiding van nota inzake gescheiden vrouwen en hun gezinnen, 1973-1975 629 http://proxy.handle.net/10648/64c305a2-f594-43dd-9ceb-3c8cae19fa00 Rapport van Interdepartementale Werkgroep Onvolledige Gezinnen betreffende de financiële positie van gescheiden vrouwen en haar gezinnen, alsmede reacties op dit rapport, 1974-1975 1 pak 630 http://proxy.handle.net/10648/0bb6c822-154c-4ec4-9a20-7d4ab37b60f3 Documentatiemap met voornamelijk rapporten en adviezen van belangenorganisaties inzake de hoogte van de alimentatie, alsmede de financiële positie van gescheiden vrouwen en hun gezinnen in het algemeen, 1974-1977 1 pak 631 http://proxy.handle.net/10648/1beea8f0-62eb-48df-9407-ba7c634374d1 Bespreking van de nota van de Interdepartementale Werkgroep Onvolledige Gezinnen inzake financiële positie van gescheiden vrouwen en hun gezinnen in de Welzijnsraad en de Ministerraad, 1975 1 pak 632 http://proxy.handle.net/10648/5a7f12fe-4764-4305-a0d6-b51f95116732 Correspondentie van belangenorganisaties, 1975-1976 633 http://proxy.handle.net/10648/8fd0a8c8-5c1b-48dc-8889-3349e22e7665 Correspondentie van belangenorganisaties, alsmede conceptnota van de Commissie alimentatieplicht, 1976-1977 1 pak 634 http://proxy.handle.net/10648/468092a2-e571-471f-90d5-053e790e0d71 Wet van 4 mei 1960 (Stbl. 161), houdende wijziging van artikel 1638w van het Burgerlijk Wetboek (Vrije middag huishoudelijk personeel). 1955-1960 1 omslag 635 http://proxy.handle.net/10648/5a1747da-22a7-44cc-956d-2e37d6641c2e Wet van 14 juli 1960 (Stbl. 283), houdende wijziging van de grens van tien gulden in titel VII a van het Derde Boek van het Burgerlijk Wetboek. 1958-1960 1 omslag 636-640 Wet van 15 juni 1972 (Stbl. 305) houdende bepalingen met betrekking tot het einde van huur en verhuur van woonruimte. 1959-1972 5 pakken 636 http://proxy.handle.net/10648/8b8c1e26-154d-49ca-a13c-b4d7096d3624 Memorie van Toelichting, 1959-1968 637 http://proxy.handle.net/10648/4c91f649-2626-41eb-a146-1f64f16e3d3e Concept-nader Rapport, toezending aan de Ministerraad, toezending aan de Raad van State, 1969 638 http://proxy.handle.net/10648/990ad07f-5b64-490b-af72-669777d73564 Aanbieding wetsontwerp aan de Tweede Kamer, 1969 -1970 639 http://proxy.handle.net/10648/04d53284-5cf1-454a-989d-c085fdd6cffe Memorie van Antwoord, 1970-1971 640 http://proxy.handle.net/10648/405d201d-f337-4c9f-88d9-b491af3ce7f8 Behandeling in de Eerste Kamer, inzending Memorie van Antwoord, 1970-1972 641-642 Wet van 8 april 1971 (Stbl. 214), houdende wijziging van de artikelen 1637s en 1638r van het Burgerlijk Wetboek. 1963-1973 2 omslagen 641 http://proxy.handle.net/10648/2da345f5-912a-4c66-aa31-210e24b968fb (Ontwerp) Memorie van Toelichting, 1963-1968 642 http://proxy.handle.net/10648/d55a3564-4b30-4b26-90a8-f861aaa6efbe Publicatie in het Staatsblad, 1969-1973 643 http://proxy.handle.net/10648/dfd60964-c893-4180-88aa-7ec307e8219f Wet van 7 oktober 1970 (Stbl. 458), houdende wijziging van de artikelen 1286 en 1804 van het Burgerlijk Wetboek. 1963-1973 1 omslag 644-645 Wet van 30 mei 1968 (Stbl. 270), houdende wijziging van de artikelen 1195, en 1639j van het Burgerlijk Wetboek. 1966-1968 1 pak en 1 omslag 644 http://proxy.handle.net/10648/993cd642-9e8a-4618-a1d0-ea288f18e10a Nota van Wijziging, Memorie van Antwoord, publicatie in het Staatsblad, 1966-1968 1 omslag 645 http://proxy.handle.net/10648/866a7ea1-dbdf-4673-ae06-f9661fc915dd Behandeling in de Sociaal Economische Raad, 1967 1 pak 646-652 Wet van 6 juli 1972 (Stbl. 390), houdende regelen omtrent de indexering van uitkeringen voor levensonderhoud. 1966-1976 7 omslagen 646 http://proxy.handle.net/10648/4f0141c3-342a-4c76-aa50-a968722db9d5 Memorie van Toelichting, 1966-1972 647 http://proxy.handle.net/10648/408b16f9-0c2f-415c-8372-aab7466a82ee Commentaar van de Speciale Commissie Indexatie Levensonderhoudsuitkeringen, onderdeel van de Staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving, 1966-1972

Bevat stukken in het Zweeds.

648 http://proxy.handle.net/10648/386d2b86-737b-4626-9858-6f1cc45411c5 Nota van Wijzigingen, commentaar van de Interdepartementale Werkgroep Onvolledige Gezinnen, 1966-1972 649 http://proxy.handle.net/10648/70268fd2-7447-4c42-8336-54aa54e259f3 Vragen van particulieren inzake wetsontwerp indexatie van onderhoudsuitkeringen (alimentatie), 1970-1974 650 http://proxy.handle.net/10648/cc83abb0-8e58-4d5c-9514-2ec44e07643d Ministerieel Besluit betreffende het indexeringspercentage 1975 voor uitkeringen voor levensonderhoud, 1974 651 http://proxy.handle.net/10648/d801ff84-fb54-4f45-8562-1e612de45fb3 (Concept van) Ministerieel Besluit betreffende het indexeringspercentage van 1976 voor uitkeringen voor levensonderhoud, 1975 652 http://proxy.handle.net/10648/3e92e8e2-d254-4c81-8148-bae0ce075a53 Ministeriële beschikking inzake de wijziging van het percentage voor uitkeringen voor levensonderhoud voor 1977, 1976
653-656 Besluit van 24 april 1981 (Stbl. 224), tot inwerkingtreding van de Wet van 11 maart 1981 (Stbl. 111), houdende wijziging van de regeling over loonbeslag en van enige andere arbeidsrechterlijke en beslagrechtelijke bepalingen. Wet van 11 maart 1981 (Stbl. 111), houdende wijziging van de regeling over loonbeslag en van enige andere arbeidsrechtelijke en beslagrechtelijke bepalingen. 1967-1981 4 pakken 653 http://proxy.handle.net/10648/1316f626-f696-4e11-ab61-77a5a4ac754a Advies van de Sociaal Economische Raad, Memorie van Toelichting, 1967-1975 654 http://proxy.handle.net/10648/e317da3a-0780-4bc9-8b61-40bf1694e55a Behandeling door de Tweede Kamer, advies van de Raad van State en Nota van Wijzigingen, 1976-1977 655 http://proxy.handle.net/10648/4ef4df2b-7fda-490f-903a-39a17f53f954 Memorie van Antwoord en Nota van Wijzigingen, 1978-1979 656 http://proxy.handle.net/10648/8a74069f-79f6-4f08-9787-24575d2daab8 Memorie van Antwoord, Nota van Wijzigingen en gewijzigd wetsontwerp, 1980-1981 657-659 Wet van 7 september 1972 (Stbl. 467), tot herziening van de regeling in het Burgerlijk Wetboek betreffende splitsing in appartementen (appartementseigendom). 1968-1972 3 pakken 657 http://proxy.handle.net/10648/467e1e26-da0f-4700-8f06-da11e6b6a2c1 Concept-Memorie van Toelichting, 1968-1969 658 http://proxy.handle.net/10648/c84535b8-d568-484e-96d3-9fce6193fb62 Advies van de Raad van State en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, behandeling in de Ministerraad, 1970 659 http://proxy.handle.net/10648/66882988-74a9-40c1-8a75-f96e25c18a7d Memorie van Antwoord, Nota van wijziging, publicatie in het Staatsblad, 1970 -1972 660-664 Wet van 6 mei 1976 (Stbl. 295) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met een ontslagverbod bij huwelijk, zwangerschap en bevalling. 1968-1976 3 omslagen en 2 pakken 660 http://proxy.handle.net/10648/9b5dcb67-3dad-45ad-9bd2-cdad0a133a6f Behandeling in de Sociaal Economische Raad, 1968-1969 661 http://proxy.handle.net/10648/d10ba76f-b9f9-47bf-bddd-9eef9390d9dd Memorie van Toelichting, advies Sociale Verzekeringsraad, 1970-1972 1 pak 662 http://proxy.handle.net/10648/a66c87a0-ddf0-4ac5-9913-d6017a86d7ae Aanbieding wetsontwerp en toelichtende Memorie aan de Tweede Kamer, 1973 663 http://proxy.handle.net/10648/d329575a-7bc4-4bfc-81eb-8cdc65d889fc Nota van verbeteringen, nota naar aanleiding van het eindverslag over het wetsontwerp, 1974 1 pak 664 http://proxy.handle.net/10648/097ee69f-3028-4494-83da-eecd09f119f4 Publicatie in het Staatsblad, 1975-1976 665 http://proxy.handle.net/10648/9bd64a64-3885-4ed4-b39d-4085a90ebc94 Wet van 9 juni 1971 (Stbl. 379), houdende verlenging van de wettelijke vakantieduur in het Burgerlijk Wetboek. 1970-1971 1 omslag 666-668 Wet van 15 mei 1981 (Stbl. 283), houdende onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen. 1970-1982 1 omslag en 2 pakken 666 http://proxy.handle.net/10648/c46cd1b1-6950-48ea-9679-e593d49e516e Ontwerp van Wet, 1970-1982 667 http://proxy.handle.net/10648/f9cb86cb-eab4-4fdb-a9ae-2ba41e3d16c1 Advies van deskundigen, 1974-1978 1 omslag 668 http://proxy.handle.net/10648/d45127ce-0920-4532-92a8-a47731845962 Wetsontwerpen, nota's en Memories van Toelichting, alsmede reacties op de wetsontwerpen betreffende beschermingbewind voor meerderjarige gehandicapten, 1974-1982 669 http://proxy.handle.net/10648/7b77cc5f-5e30-43d1-a172-390de838fcb3 Besluit van 22 juni 1971 (Stbl. 398), houdende wijziging van het Besluit Burgerlijke Stand (Stbl. 1969 no. 326). 1971 1 omslag 670 http://proxy.handle.net/10648/2ebd9f8a-4ff6-410a-9011-8b53bac0cbac Besluit van 14 juli 1971 (Stbl. 456), houdende bepaling van het tijdstip waarop artikel 642 van het Burgerlijk Wetboek ook ten aanzien van effecten weer in werking treedt. 1971 1 omslag 671 http://proxy.handle.net/10648/872edc59-b54d-4579-bda1-5cfe679bfce5 Besluit van 25 september 1972 (Stbl. 468), houdende vaststelling van een Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in de artikelen 875d, tweede lid, tweede volzin en 875e, eerste lid onder c van het Burgerlijk Wetboek (Besluit betreffende splitsing in appartementsrechten). 1971-1972 1 omslag 672 http://proxy.handle.net/10648/5b79f225-d51b-4b54-9e6a-7d32c9ae7643 Ontwerp van Wet houdende wijziging vakantie jeugdige arbeiders (partieel leerplichtigen) in het Burgerlijk Wetboek. 1972-1974 1 omslag 673-674 Wet van 26 juni 1975 (Stbl. 339), houdende wijziging van enige bepalingen in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot huur en verhuur van bedrijfsruimte en in verband daarmede wijziging van enkele bepalingen met betrekking tot huur en verhuur van woonruimte. 1972-1975 2 omslagen 673 http://proxy.handle.net/10648/0e599e07-d89e-4665-90fc-9ee1b7da9fea Memorie van Toelichting, concept-Memorie van Antwoord, 1972-1975 674 http://proxy.handle.net/10648/68f5f4ff-68e4-4ada-a67c-6ba2bf542132 Memorie van Antwoord en Nota van Wijzigingen, 1972-1975 675-679 Wet van 6 juni 1980 (Stbl. 304), houdende regelen omtrent de privaatrechtelijke bescherming tegen misleidende reclame. 1973-1980 3 omslagen en 2 pakken 675 http://proxy.handle.net/10648/ef5cdf4f-e5c6-4293-ae00-8ce55df077be Commentaar van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf, 1973-1980

Bevat teksten in het Frans.

676 http://proxy.handle.net/10648/23016bfc-b090-4baa-b733-9c2d60ec13cd Documentatie relevante buitenlandse wetgeving, 1973-1980 1 pak

Bevat teksten in het Duits, Engels en Frans.

677 http://proxy.handle.net/10648/6b744ea5-db61-4479-88c3-90ec8e381606 Uitspraken door de Reclame Code Commissie, documentatie van de Reclameraad, 1973-1980 678 http://proxy.handle.net/10648/c02a7209-80ab-4cce-bd97-47adb4dece1c Rapport "Reclame en Consument" van de Interdepartementale Commissie voor Consumentenzaken, 1973-1980 679 http://proxy.handle.net/10648/f32f0cea-c9fc-40b2-8f21-c7702661d810 Memorie van Toelichting, Memorie van Antwoord, Nota van Wijzigingen, 1975-1980 1 pak
680-681 Wet van 2 juli 1980 (Stbl. 531), houdende verlof zonder behoud van loon van werknemers in verband met het lidmaatschap van sommige vertegenwoordigde organen. 1974-1980 1 omslag en 1 pak 680 http://proxy.handle.net/10648/1955b78f-ad97-4960-8a95-ff4a8152d801 Memorie van Toelichting, behandeling door Raad van State, 1974-1976 1 omslag 681 http://proxy.handle.net/10648/c353ef5c-2e10-4552-bafc-e18a2549d7e7 Nota van Wijzigingen, Memorie van Toelichting voorgelegd aan de Ministerraad, publicatie in het Staatsblad, 1977-1980 1 pak 682 http://proxy.handle.net/10648/dae1770f-2c2f-4751-8773-763dd3ac9888 Besluit van 9 mei 1975 (Stbl. 209), houdende wijziging van het Besluit Burgerlijke Stand. 1975 1 omslagxd 683 http://proxy.handle.net/10648/82d0d082-8992-45aa-a511-f28757be7eb5 Publicatie van het Koninklijk Besluit (Stbl. 1975 no. 209) houdende wijziging van het Besluit Burgerlijke Stand. 1975 1 omslag 684-686 Wet van 25 mei 1978 (Stbl. 269), tot invoering van een minimumkapitaal bij oprichting van naamloze en besloten vennootschappen. 1975-1978 2 omslagen en 1 pak 684 http://proxy.handle.net/10648/415a1702-eee0-4b9f-a918-d3921fa7875a Aanbieding wetsontwerp en toelichtende Memorie aan de Tweede Kamer, advies van de Raad van State, 1975 1 pak 685 http://proxy.handle.net/10648/ce84b1c3-b59c-4fd5-9808-f5ffb35a010d Nota van verbeteringen in de Memorie van Antwoord, Nota van Wijzigingen, 1976 686 http://proxy.handle.net/10648/4dc06669-c522-4e6c-a350-a0b6c0934209 Behandeling in de Eerste Kamer, publicatie in het Staatsblad, 1978 687 http://proxy.handle.net/10648/841357aa-7e1e-4b90-882b-f9b933eeed97 Besluit van 22 juni 1976 (Stbl. 340) tot vaststelling van een Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering van artikel 29, zesde en zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (Besluit verenigingenregister). 1976 1 omslag 688 http://proxy.handle.net/10648/f389bc03-ee28-4dd8-a359-db2a88934d08 Besluit van 22 juni 1976 (Stbl. 341) tot vaststelling van een Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering van artikel 289, zesde en zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (Besluit stichtingen register). 1976 1 omslag
16 Wet van 28 Juni 1851 (Stbl. no. 67) houdende bepalingen wegens de scherprechters en hunne adsistenten

Code:- 1.877:08.281

43 http://proxy.handle.net/10648/1f9ee3f8-2c8a-4632-8310-2142c883dcdd Wet van 28 juni 1851 (Stbl. no. 67) houdende bepalingen wegens de scherprechter en hunne adsistenten. 1851
17 Wet van 3 Mei 1851 (Stbl. no. 44) regelende de verjaring der straffen, uitgesproken wegens de misdrijven, vermeld in de wetten van 16 Mei 1829 (Stbl. no. 34) en 1 Juni 1830 (Stbl. no. 15)

Code:- 1.874.1

43 http://proxy.handle.net/10648/aec84789-4652-45ed-8559-f803bb464761 Wet van 3 mei 1851 (Stbl. no. 44) regelende de verjaring der straffen, uitgesproken wegens de misdrijven, vermeld in de wetten van 16 mei 1829 (Stbl. no. 34) en 1 juni 1830 (Stbl. no. 15). 1850/1851
18 Wet van 3 Maart 1852 (Stbl. no. 20) regelende de gevolgen van door den militairen strafrechter uitgesprokene veroordeelingen bij later gepleegde misdaad of wanbedrijf

Code:- 1.872.3

43 http://proxy.handle.net/10648/56d69345-1018-422b-b1c4-f1e05e5f4f3f Wet van 3 maart 1852 (Stbl. no. 20) regelende de gevolgen van de door de militaire strafrechter uitgesproken veroordelingen bij herhaling van misdaad of wanbedrijf. 1851/1852
19 Wet van 28 Juni 1851 (Stbl. no. 68) tot invoering van het stelsel van eenzame opsluiting ten aanzien van enkele opteleggen straffen

Code:- 1.873.2-012

44 http://proxy.handle.net/10648/50ddc9a4-291f-414d-9f56-40bf1ab53b70 Wet van 28 juni 1851 (Stbl. no. 68), tot invoering van het stelsel van eenzame opsluiting ten aanzien van enkele op te leggen straffen. 1851/1871
20 Wet van 31 December 1850 (Stbl. no. 104) tot vaststelling der staatsbegrooting (IVe Hoofdstuk) voor 1851. 344-402 Wet van 31 December 1850 (Stbl. no. 104) tot vaststelling der staatsbegrooting (IVe Hoofdstuk) voor 1851. 1851

Zie inv.nrs. 344 t/m 402

21 Wet van 5 Maart 1852 (Stbl. no. 45) houdende regeling der zaken van de voormalige wees- en momboirkamers

Code:- 1.842.740:07.1

45 http://proxy.handle.net/10648/b57376b0-8af8-4a49-8ed0-91be8ed91e62 Wet van 5 maart 1852 (Stbl. no. 45), houdende regeling der zaken van de voormalige wees- en momboirkamers. 1844/1851
22 Wet van 26 April 1852 (Stbl. no. 92) houdende regeling der afkondiging van algemeene maatregelen van inwendig bestuur van den staat

Code:- 4.07.761

45 http://proxy.handle.net/10648/73fbc51d-d848-4497-8793-c4dd0680b1c2 Wet van 26 april 1852 (Stbl. no. 92), houdende regeling der afkondiging van algemene maatregel van bestuur (inwendig) van de Staat. 1851/1861
23 Kon. Besluit van 17 December 1851 (Stbl. no. 166) houdende nadere bepalingen omtrent het beheer en beleid der algemeene of Rijkspolitie

Code:- 4.07.58

45 http://proxy.handle.net/10648/58be1fa1-c148-4b90-a24e-4083f6e01a9a Staats-Commissie, benoemd bij K.B. van 3 mei 1852 (Stbl.no. 99), tot het doen van onderzoek naar en het uitbrengen van verslag over een aan tegenwoordige staatsinrichting en wetgeving meest passend stelsel van Politie-Wet. 1851/1861
24 Wet van 25 Juli 1871 (Stbl. no. 91) tot regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten en van de consulaire rechtsmacht

Code:- 1.888.3

46 http://proxy.handle.net/10648/672c3b46-3fd1-43ff-8731-d46b5297c1ab Wet van 25 juli 1871 (Stbl. no. 91), houdende regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten, en van de consulaire rechtsmacht. 1845/1867 48 http://proxy.handle.net/10648/07f22bfb-8bb8-4f9a-938b-64792302fa7e Wet van 20 januari 1873 (Stbl. no. 23), houdende goedkeuring van enige artikelen tussen Nederland en Spanje op 18 november 1871 te 's-Gravenhage gesloten overeenkomst, houdende vaststelling van de rechten, voorrechten en vrijdommen der consuls van den eenen in de andere staat. 1871/1873 48 http://proxy.handle.net/10648/d59b7b91-c7fc-46c8-b917-cd8888385209 Wet 27 april 1876 (Stbl. no. 99), houdende goedkeuring van sommige artikelen tussen Nederland en Italië op 3 augustus 1875 gesloten overeenkomst tot vaststelling van de rechten, voorrechten en vrijdommen der consuls van de ene in de andere staat. 1874/1876 48 http://proxy.handle.net/10648/0f89e37f-a5d6-47a9-8f50-32170e1185de Wet van 24 juni 1879 (Stbl. no. 130), houdende goedkeuring van enige artikelen der overeenkomst tussen Nederland en Brazilië op 27 september 1878 te Rio de Janeiro gesloten ter vaststelling van de rechten, voorrechten en vrijdommen van de wederzijdse consuls. 1876/1879 48 http://proxy.handle.net/10648/fc0b7159-cfc1-4d30-8eb3-4e81e74fedfb Wet van 24 juni 1879 (Stbl. no. 131), houdende goedkeuring van enige artikelen der overeenkomst tussen Nederland en de Verenigde Staten van Noord-Amerika op 23 mei 1878 te Washington gesloten, ter vaststelling van de rechten, voorrechten en vrijdommen van de wederzijdse consuls. 1869/1879 48 http://proxy.handle.net/10648/4ae0d25f-b319-4daa-afc6-e33802e8d6ea Wet van 10 mei 1882 (Stbl. no. 63), houdende goedkeuring van enige artikelen der overeenkomst tussen Nederland en Portugal op 1 december 1880 te Lissabon gesloten, tot vaststelling van de rechten, voorrechten en vrijdommen van de wederzijdse consuls. 1874/1882 50 http://proxy.handle.net/10648/f31257a5-2451-451d-8140-5031c7100f8d Wet van 16 december 1888 (Stbl. no. 204), tot nadere wijziging der wet van 25 juli 1871 (Stbl. no. 91), houdende regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren van burgerlijke akten, en van de consulaire rechtsmacht. 1874/1913 49 http://proxy.handle.net/10648/cc11ec64-f2c3-4622-b7cb-bc05bcb67c31 Wet van 7 juni 1905 (Stbl. no. 203), tot nadere wijziging en aanvulling der Wet van 25 juli 1871 (Stbl. no. 91), houdende regeling der bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten en van de consulaire rechtsmacht. Laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 16 december 1888 (Stbl. no. 204) (Consulaire tarieven). 1872/1926 47 http://proxy.handle.net/10648/de5378b3-2cb2-42f5-b251-ba75ccb5ea17 K.B. van 14 april 1913 (Stbl. no. 128), houdende nadere wijziging van het K.B. van 29 augustus 1894 (Stbl. no. 146), ter uitvoering van artikel 1 der Consulaire Wet, laatstelijk gewijzigd bij K.B. van 3 juni 1909 (Stbl. no. 133). 1867/1873 1 omslag 1877/1901 1 omslag 1909/1913 1 omslag 48 http://proxy.handle.net/10648/33af9b51-6dd1-45b8-9598-e642da0f5fca Ontwerp Tractaat met Roemenië. 1882 CONSULAIR BESLUIT. --- http://proxy.handle.net/10648/ccb7b69e-806c-4b44-b73a-b660b963fbc3 Besluit van 15 september 1956 (Stbl. no. 484), ter uitvoering van de artikelen 1 en 6a der Consulaire Wet. 689 http://proxy.handle.net/10648/8f06ad87-7ec6-4f64-b357-dd7517def771 Rijkswet van 16 februari 1978 (Stb. 158), houdende wijziging van de Consulaire Wet wegens aanpassing aan de hedendaagse omstandigheden. 1973-1975 1 pak 690 http://proxy.handle.net/10648/896ee272-f644-411d-97fc-c26684f55c27 Besluit van 15 november 1978 (Stbl. 612), tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Rijkswet van 16 februari 1978, houdende wijziging van de Consulaire Wet wegens aanpassing aan de hedendaagse omstandigheden (Stbl. 1978 no. 158) en van het Koninklijk Besluit van 15 november 1978, Stbl. 611, tot wijziging van het Consulair besluit (Stbl. 1956 no. 484). 1976-1978 1 pak
25 Wetten van 5 Juni 1830 (Stbl. no. 21 t/m 52) houdende de titels van het Wetboek van Strafvordering

Code:- 1.871

51-57 Wet van 5 juni 1830 (Stbl. no.21 t/m 52), houdende titel van het Wetboek van Strafvordering. 1831-1874

Inwerkingtreding van de Wet 01-10-1838, krachtens K.B. 10 april 1838 Stbl. no. 12

51 http://proxy.handle.net/10648/afb6c2cd-4894-44b0-9f9f-d39dc137c444 1831/1836 52 http://proxy.handle.net/10648/7ad188bd-574c-44f2-bea0-768a99a9bdad 1836 53 http://proxy.handle.net/10648/5fa960b8-4a8d-4339-b03b-e78b2dd6efd6 1837 54 http://proxy.handle.net/10648/d98343b5-b8d0-4af2-975f-4f163f21964e 1838/1839 55 http://proxy.handle.net/10648/65f7010c-b025-4f7b-950d-a96a23593348 1840/1842 56 http://proxy.handle.net/10648/fb2c3e20-cf47-4cca-aa0e-8a6f91e2821b 1843/1844 57 http://proxy.handle.net/10648/78ba36bd-e525-42e1-8f8e-d2d360f8a1e1 1845/1874 57A http://proxy.handle.net/10648/7fb66c41-d1cd-497e-a99d-e5378af0aa2f Bijlage: twee boeken wetsontwerpen vanaf 1863
58 http://proxy.handle.net/10648/5e250b0b-ad14-4fe1-80bf-542d621e455d Wet van 26 november 1873 (Stbl. no. 175), tot aanvulling van artikel 96 van het Wetboek van Strafvordering. 1872/1873 251 http://proxy.handle.net/10648/48eb21a4-65d6-4ade-be06-60f03b1cc052 Ontwerp van Wet houdende wijziging in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie en in het Wetboek van Strafvordering. 1879/1883 58 http://proxy.handle.net/10648/520af18b-9db9-4ad5-a255-9fa9802e391f Wet van 23 juni 1889 (Stbl. no. 83), tot aanvulling van de 4e afdeling van de 1e Titel van het Wetboek van Strafvordering. 1887/1889 58 http://proxy.handle.net/10648/38872c56-eff3-45cd-a48c-6d39e315b309 Ontwerp van Wet tot wijziging van enkele artikelen van het Wetboek van Strafvordering. Wijziging artt. 42, 43, 47, 48, 49, 50, 55, 68, 78, 110, 111, 112, 114, 123, 134, 235 en 289. 1896/1911 440 http://proxy.handle.net/10648/670b1148-8ee2-485a-ae0a-294f447ef5f1 Ontwerp van Wet tot wijziging van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering ter bespoediging van de afdoening en ter vereenvoudiging van de berechting van strafzaken, die tot de kennisneming van den kantonrechter behoren. 1893/1908 58 http://proxy.handle.net/10648/2adcd828-42d1-4dd9-89df-a07f10dd3da1 Wet van 14 juli 1899 (Stbl. no. 159), tot wijziging van de achttiende Titel van het Wetboek van Strafvordering. 1899 59 http://proxy.handle.net/10648/135b1701-63bb-47fc-ab4c-8bd6d2d683d2 Kon. Besluit van 8 april 1910 (Stbl. no. 17), tot instelling van een Staatscommissie ter voorbereiding van de herziening van het Wetboek van Strafvordering. 1910/1926

Nota's en gedrukte stukken.

60-61 Wet van 15 januari 1921 (Stbl. no. 14), houdende vaststelling van een Wetboek van Strafvordering, 1910-1940.

Hierin opgenomen: 1925 Stbl. no. 343, 1925 Stbl. no. 460, 1925 Stbl. no. 461, 1925 Stbl. no. 462, 1925 Stbl. no. 463, 1925 Stbl. no. 464, 1925 Stbl. no. 465, 1925 Stbl. no. 484, 1925 Stbl. no. 485, 1925 Stbl. no. 486, 1926 Stbl. no. 323, 1927 Stbl. no. 78, 1929 Stbl. no. 422, 1934 Stbl. no. 67, 1942 Stbl. no. 211

60 http://proxy.handle.net/10648/7c1ce60b-2be4-409c-851a-a89be18e1527 1910/1924 61 http://proxy.handle.net/10648/2736f990-99b2-4fba-b759-455d1d5635f0 1925/1940
58 http://proxy.handle.net/10648/131a70e8-c880-4868-af4d-3837d3beba6e Wet van 11 april 1919 (Stbl. no. 173), tot wijziging van de achtste Titel van het Wetboek van S.v. 1918/1919 477-479 Wet van 28 mei 1925 (Stbl. no. 221), tot aanvulling en wijziging van de bepalingen betreffende het Strafrecht en de Strafrechtspleging t.a.v. personen bij wie tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens bestond, gewijzigd bij de wet van 21 juli 1928, Stbl. no. 251. 1910/1948

Zie inv.nrs. 477 t/m 479

51-62 Wet van 29 juni 1925 (Stbl. no. 308), tot invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Zie inv. nr. 51-62

107 http://proxy.handle.net/10648/f5273879-770d-462e-ae3d-ca8a0391b891 Wet van 29 juni 1925 (Stbl. no. 314), houdende uitbreiding van de mogelijkheid van toepassing van de straf in geldboete. 1924/1933 62 http://proxy.handle.net/10648/34d98eda-3027-4842-afeb-4d00dc90343d Wet van 2 juli 1928 (Stbl. no. 218), tot wijziging van de artt. 376 en 422 van het Wetboek van Strafvordering. 1927/1929 490 http://proxy.handle.net/10648/531bfb51-f4c3-4088-bb94-e882f52e5ffb Wet van 25 juni 1929 (Stbl. no. 360), houdende nadere voorzieningen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling. 1915/1951 466-475 Wet van 12 december 1929 (Stbl. no. 530), houdende regeling van de rechtstoestand der ambtenaren. 1907/1938

Zie inv.nrs. 466 t/m 475

109 http://proxy.handle.net/10648/9097976d-00f2-485d-a300-5c5ed8c53402 Wet van 6 april 1933 (Stbl. no. 141), houdende nadere voorzieningen betreffende de betaling van geldboeten en van het geldelijk bedrag, waarop verbeurdverklaarde voorwerpen bij de uitspraak geschat worden. 1932/1939 62 http://proxy.handle.net/10648/90b6b7f3-90b0-4579-a585-0a1db4df11b5 Wet van 1 november 1933 (Stbl. no. 564), tot wijziging van artikel 530 van het Wetboek van Strafvordering. 1933 62 http://proxy.handle.net/10648/6b01247f-f648-4650-8ad6-afc0e8db667e Ontwerp van Wet tot wijziging van artt. 404 en 399 van het Wetboek van Strafvordering, alsmede artikel 103 Rechterlijke Organisatie. 1933 62 http://proxy.handle.net/10648/6ce6dc32-1e63-4202-9562-7be2cd36758a Ontwerp van Wet tot vereenvoudiging van de wijze waarop betekeningen, verklaringen en andere mededelingen ingevolge het Wetboek van Strafvordering geschieden. 1934 565 http://proxy.handle.net/10648/0e4dada3-07c0-49a2-a99a-f283c91ec95e Wet van 19 juli 1934 (Stbl. no. 405), houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de openbare orde. 1934 --- http://proxy.handle.net/10648/5d090675-4e50-4e97-97bc-0ac58d3b7f54 Wet van 29 november 1935 (Stbl. no. 685), tot verlaging van de openbare uitgaven. 571 http://proxy.handle.net/10648/1032d2ae-01d1-4d0f-9a1a-3765d9f8fc6a Wet van 11 september 1936 (Stbl. no. 206), houdende voorzieningen omtrent de weerkorpsen. 1936/1938 62 http://proxy.handle.net/10648/105ea5e4-6492-4b47-ab86-93a504ec3fdb Wet van 22 mei 1937 (Stbl. no. 201); tot wijziging van de artt. 141, 154, 157, 158, 159 en 177 van het Wetboek van Strafvordering. 1936/1937 62 http://proxy.handle.net/10648/00cbc7fb-67ac-4130-9184-c2b9282bcc5c Wet van 22 mei 1937 (Stbl. no. 202), houdende wijziging van artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering. 1935/1937 583 http://proxy.handle.net/10648/f47cd107-8d1e-496b-b992-baa03f88d6b3 Ontwerp van Wet tot herziening van het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, wijziging van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering, de wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in de Registratiewet 1917. 1938/1940 1212 http://proxy.handle.net/10648/9f069c8f-068d-47c2-a033-c149178e92a3 Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering voornamelijk met het oog op de ontwikkeling van de luchtvaart. 1929/1944

Opgenomen in dossier Wetten 463

17 http://proxy.handle.net/10648/bbebcc5e-edf1-4ecd-92fb-3ee4282d0e95 Wet van 13 mei 1939 (Stbl. no. 200), tot wijziging en aanvulling van de Wet van 22 april 1855, Stbl.no. 32, tot regeling en beperking der uitoefening van het regt van vereeniging en van enige daarmede verband houdende artikelen van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering. 2319 http://proxy.handle.net/10648/230fdb2e-81c1-4d75-a4a6-0c1c3a2199d7 Besluit van 3 mei 1949 (Stbl. no. J. 190), tot het in werking treden en ter uitvoering van de artikelen 48 en 49 van het Wetboek van Strafvordering, betreffende toekenning ener toelage aan toegevoegde raadslieden. 1948/1949 1402-1405 Wet van 5 april 1951 (Stbl. no. 92), houdende nadere voorzieningen met betrekking tot de bescherming van gegevens, waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat wordt geboden. 1949/1951

Zie inv. nrs. 4102 t/m 4105

691 http://proxy.handle.net/10648/e0da86c6-6eb6-4f86-8c6c-1c9ed4335ad0 Wet van 21 december 1951 (Stbl. 585), houdende uitbreiding van de mogelijkheid tot toepassing van voorlopige hechtenis. 1950-1951 1 pak 337-338 Wet van 21 december 1951 (Stbl. no. 596), tot vaststelling van een nieuwe Beginselwet gevangeniswezen en daarmede verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering. 1932/1971

Zie inv.nrs. 337 t/m 338

--- http://proxy.handle.net/10648/b030df58-be30-4069-ae49-b643af39c9fa Wet van 10 juli 1952 (Stbl. no. 405), houdende voorzieningen aangaande de noodwachten voor de bescherming van de bevolking, de personeelsvoorziening van deze noodwachten en de rechtstoestand van dit personeel (Wet op de noodwachten).

In werking getreden op 21 augustus 1952

--- http://proxy.handle.net/10648/ee5db2d3-183f-4be9-9a52-09e647bce303 Wet van 23 juli 1952 (Stbl. no. 361), regelende buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.

In werking getreden op 23 juli 1952

332 http://proxy.handle.net/10648/e6964723-9f0b-4056-b544-262acc742636 Wet van 23 juni 1952 (Stbl. no. 365), houdende instelling van de Nederlandse Orde van advocaten, alsmede regelen betreffende orde en discipline voor de advocaten en procureurs (Advocatenwet). 1877/1952

In werking getreden op 1 oktober 1952

692 http://proxy.handle.net/10648/fd064e07-3ffa-4fb0-9d6a-33c9fd50e3c0 Wet van 11 november 1954 (Stbl. 498), houdende wijziging van regelen inzake de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten in strafzaken. 1953-1955 1 pak

In werking getreden op 1 mei 1955

693 http://proxy.handle.net/10648/8efde794-f5b2-4ad2-b9c0-305321ef9940 Wet van 2 oktober 1957 (Stbl. 383), houdende wijziging van de artikelen 349, tweede lid, en 250 van het Wetboek van Strafvordering. 1955-1957 1 pak 2119 http://proxy.handle.net/10648/ce4f9c3b-873e-4124-a790-dad07334e990 Wet van 9 januari 1958 (Stbl. no. 7), houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvordering.

In werking getreden op 1 mei 1959

1995 http://proxy.handle.net/10648/abfd43b2-edfe-4c0e-9173-3429c960e1fd Wet van 15 januari 1958 (Stbl. no. 47), houdende nieuwe regelen omtrent de luchtvaart. (Luchtvaartwet).

In werking getreden op 1 oktober 1959

694 http://proxy.handle.net/10648/d871ec34-4f38-408d-90ec-d18ce82203dd Wet van 18 april 1958 (Stbl. 204), tot wijziging van de artikelen 40 en 41 van het Wetboek van Strafvordering. 1956-1958 1 omslag 695 http://proxy.handle.net/10648/4889b656-724f-4e0a-a0f8-a237921867db Wet van 16 maart 1967 (Stbl. 152), tot regeling van de strafvordering buiten het rechtsgebied van een rechtbank en enige daarmee verband houdende voorzieningen. 1964-1967 1 pak 3025 http://proxy.handle.net/10648/90848503-a14d-48d0-91b6-eb4cf63dd12d Wet van 21 maart 1973 (Stbl. 135), houdende herziening van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering inzake de opschorting van de tenuitvoerlegging van vonnissen of arresten in verband met de indiening van verzoekschriften om gratie. 1965-1973 1 pak 696-697 Wet van 26 juni 1975 (Stbl. 342), tot herziening van een aantal bepalingen van het Wetboek van Strafvordering betreffende mondelinge vonnissen in strafzaken en aanpassing van de Wet op de economische delicten aan die herziening. 1969-1976 1 pak en 1 omslag 696 http://proxy.handle.net/10648/8957ed92-385e-47f3-8cee-00181cbb21e7 Ontwerp van Wet, advies van de Raad van State en reacties van belanghebbenden, 1969 - 1970 1 pak 697 http://proxy.handle.net/10648/ef925a1a-df7f-495f-9d09-b5bf7ad76b70 Voorontwerp tot wet, 1969 -1976 1 omslag 698 http://proxy.handle.net/10648/39e39970-3438-4668-ac16-d6a7e442efa1 Besluit van 15 december 1975 (Stbl. 694), houdende inwerkingtreding van de Wet van 26 juni 1975 (Stbl. 342), tot herziening van een aantal bepalingen van het Wetboek van Strafvordering betreffende mondelingen vonnissen in strafzaken en aanpassing van de Wet op de economische delicten aan die herziening. 1969-1976 1 pak 699 http://proxy.handle.net/10648/b98ebea1-0f07-440d-83d3-40e81f5f4d98 Wet van 26 juni 1975 (Stbl. 341), tot herziening van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering betreffende schadevergoeding wegens voorlopige hechtenis, met wijziging van daarmede houdende bepalingen in enkele andere wetten. 1971-1976 1 pak
26 Ontwerp van Wet betreffende de bijzondere veld- en boschwachters

Code:- 1.746.21:07.355.1

63 http://proxy.handle.net/10648/d35bf66e-c923-4b6d-a0bb-9001ecbad776 K.B. van 11 november 1856 (Stbl. no. 114), houdende bepalingen ontrent de dienst der rijksveldwachters. 1853/1859 63 http://proxy.handle.net/10648/aa002174-e7d4-4003-b3b5-8e839f09a6a5 K.B. van 18 september 1931 (Stbl. no. 403), tot nadere wijziging en aanvulling van het K.B. van 11 november 1856 (Stbl. no. 114), houdende bepalingen omtrent de dienst der rijksveldwachters. 1930/1939

Hierin opgenomen: 1936 Stbl. no. 241, 1936 Stbl. no. 283, 1939 Stbl. no. 243

64 http://proxy.handle.net/10648/08850efd-9f13-4783-961b-8f211dbfe0cd K.B. van 29 december 1934 (Stbl. no. 23), houdende vaststelling van het dienstreglement Rijksveldwacht. 1934/1939
27 Ontwerp van Wet houdende strafbepalingen tegen ambtenaren van den Burgelijken Stand, welke weigeren de bediening te aanvaarden

Code:- 1.755.22

64 http://proxy.handle.net/10648/5e3732a5-4af6-45e5-a4c4-97414ab412aa Ontwerp van wet houdende strafbepalingen tegen ambtenaren van de Burgerlijke stand, welke weigeren die bediening te aanvaarden. 1853/1857
28 Wet van 15 April 1854 (Stbl. no. 41) tot regeling van het pensioen der militaire leden van het Hoog Militair Gerechtshof

Code:- 1.877.51:08.743.1

64 http://proxy.handle.net/10648/61766c31-e9eb-40dc-8951-e4490091d2a2 Wet van 15 april 1854 (Stbl. no. 41) tot regeling van het pensioen der militaire leden van het Hoog Militair Gerechtshof. 1853/1854
29 Wet van 29 Juni 1854 (Stbl. no. 102) houdende eenige veranderingen in de straffen op misdrijven gesteld

Code:- 1.872

64 http://proxy.handle.net/10648/bf8fa86d-b9a4-44a2-8a2f-f7c838b38bc7 Wet van 29 juni 1854 (Stbl. no. 102), houdende enige veranderingen in de straffen op misdrijven gesteld. 1853/1860 65 http://proxy.handle.net/10648/22863399-14f4-4b30-b50c-a278e76cb20f Ontwerp van wet tot wijziging van artikel 19 der wet van 29 juni 1854 (Stbl. no. 102), houdende enige verandering in de straffen op misdrijven gesteld. 1873/1878
30 Wet van 18 april 1827 (Stbl. no. S. 20), houdende Samenstelling der Rechterlijke Macht en het Beleid der Justitie [Wet op de rechterlijke organisatie]

Code:- 1.877:07.125

--- http://proxy.handle.net/10648/e6f4f289-a0b7-4cd1-b0e7-aacfef74ecc1 Wet van 18 april 1827 (Stbl. no. S. 20), houdende Samenstelling der Rechterlijke Macht en het Beleid der Justitie. --- http://proxy.handle.net/10648/55a73340-5171-4bb2-a1c8-58b9ff3f38ff Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1827 --- http://proxy.handle.net/10648/341edcba-fe7b-471f-b63a-1caff57a3fdc Wet van 28 april 1835 (Stbl. no. S. 10), houdende veranderingen en wijzigingen in die van de 18 april 1827 (Stbl. no. S. 20), op de samenstelling van de Rechterlijke Macht en het Beleid der Justitie. --- http://proxy.handle.net/10648/49b4abe0-7d96-4e77-b2f9-c329a5d2b2e1 Wet van 26 mei 1841 (Stbl. no. S. 16), omtrent de Rechterlijke Organisatie in Zuid-Holland en Noord-Holland. --- http://proxy.handle.net/10648/e04ad65e-62e8-4341-98a6-8d6583510871 Wet van 26 mei 1841 (Stbl. no. S. 17), omtrent de Rechterlijke Organisatie in Limburg. --- http://proxy.handle.net/10648/784507ef-97da-476f-a9c2-a115b6194a4c Wet van 26 mei 1841 (Stbl. no. S. 18), regelende sommige punten de dienst der justitie betreffende. 65 http://proxy.handle.net/10648/f72e818b-dded-4a38-9a69-e7ef5beaea36 Wet van 29 mei 1849 (Stbl. no. S. 21), houdende bepalingen omtrent ene veranderde samenstelling der Kamers van de Hoge Raad en der provinciale gerechtshoven, en niet aanvulling van enige vacatures, zowel in laatstgenoemde rechterlijke collegien, als in de arrondissementsrechtbanken (Wijziging artt. 71 en 100). 1849/1875 65 http://proxy.handle.net/10648/5b865148-6178-4788-a1f6-7a2df85e483e Wet van 29 juni 1854 (Stbl. no. 103), houdende uitbreiding van de rechtsmacht der Kantonrechters in strafzaken. 1854 66 http://proxy.handle.net/10648/075d4757-a183-42a9-ad2a-1f36b0f37c37 Ontwerp van Wet tot intrekking van artikel 92 der Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1868/1880 65 http://proxy.handle.net/10648/4915b9ae-d502-4971-8a54-dcb78ab6fc94 Wet van 4 juli 1874 (Stbl. no. 90), tot wijziging van de wettelijke bepalingen omtrent de Rechterlijke tucht (Intrekking van de artt. 11, 12, 13, 14, 72 en 108). 66 http://proxy.handle.net/10648/21ebf937-1e95-498f-a6a0-6d4822da0cee Wet van 9 november 1875 (Stbl. no. 200), tot intrekking van het laatste lid van art. 12 der Wet op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie zoals het is gewijzigd bij de wet van 4 juli 1874 (Stbl. no. 90). 1871/1893 66 http://proxy.handle.net/10648/2c807239-2d36-4f5f-b7a0-4fab66b14ab7 Wet van 10 november 1875 (Stbl. no. 202, 203 en 204). a. tot intrekking van de Wet van 29 mei 1849 (Stbl. no. S. 21), houdende bepalingen omtrent ene veranderde samenstelling van de Hoge Raad en de provinciale gerechtshoven, enz. b. tot wijziging van art. 84 en van de Staat, behorende tot art. 110 der Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. c. tot opheffing van de Provinciale gerechtshoven en instelling van nieuwe gerechtshoven. 1875 208-213 Wet van 9 april 1877 (Stbl. no. 72), houdende wijziging van de artt. 10, 11, 15, 16, 46, 48 en 52 der Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie en intrekking van art. 49 dier Wet. 1877

Zie inv. nrs. 208-213

208-213 Wet van 9 april 1877 (Stbl. no. 73), houdende wijziging van de artt. 3, 30 en 32 tot en met 37 der Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, en intrekking van art. 45 dier Wet. 1877

Zie inv. nrs. 208-213

251 http://proxy.handle.net/10648/8706da46-fbfa-4435-a9fa-d06d0a8bf42b Ontwerp van Wet houdende wijziging in de wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie en in het Wetboek van Strafvordering. 1879/1883 66 http://proxy.handle.net/10648/85a7e234-f37a-408b-b2e5-78ba366a5c1b Ontwerp van Wet tot vervanging van art. 8 der Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1880/1883 --- http://proxy.handle.net/10648/121db22b-2509-45b5-b813-b9efbc481de3 Wet van 26 april 1884 (Stbl. no. 92), houdende wijzigingen in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1884 66 http://proxy.handle.net/10648/fb15ff7e-6ed8-4818-bbf2-70fbee65053b Wet van 23 juli 1885 (Stbl. no. 155), tot aanvulling van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1884/1885 98 http://proxy.handle.net/10648/35ac18ef-0cf8-4f19-aecf-bab51cc36e66 Wet van 15 april 1886 (Stbl. no. 64), houdende bepalingen regelende het in werking treden van het bij de Wet van 3 maart 1881 (Stbl. no. 35) vastgestelde Wetboek van Strafrecht enz. 1872/1888 66 http://proxy.handle.net/10648/1517a650-cd21-4694-98d5-3da24c1698c5 Ontwerp van Wet tot wijziging van art. 70 en intrekking van art. 71 der Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1888/1889 66 http://proxy.handle.net/10648/dabedddb-70be-4a38-8cd8-fef88b8d4dae Wet van 22 juni 1893 (Stbl. no. 93), tot intrekking van artikel 87 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, en in verband daarmede tot wijziging van enige bepalingen der bestaande wetgeving. 1892/1893 102 http://proxy.handle.net/10648/f98f28b8-482a-4f55-b919-d6f8d7a2b608 Wet van 12 februari 1901 (Stbl. no. 63), houdende wijziging in de bepalingen betreffende het straffen en de strafrechtspleging ten aanzien van jeugdige personen. 1898/1949 311 http://proxy.handle.net/10648/94344664-c9bc-4f48-8b13-301e4516351c Wet van 13 juli 1907 (Stbl. no. 193), tot wijziging van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent huur van dienstboden en werklieden en daarmede samenhangende artikelen in dat wetboek, alsmede in de wetboeken van Koophandel en van Burgerlijke Rechtsvordering, in de wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, en in de Faillissementswet. 1898/1942 312 http://proxy.handle.net/10648/9bd11d76-b12f-45f1-8a74-e1c1e79f32ba Wet van 27 september 1909 (Stbl. no. 324), tot onverwijlde bestrijding van den achterstand bij sommige gerechten. (Wijziging van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie en van het wetboek van Burgerlijke R.v. en vaststelling eener pensioenbepaling). 1898/1942 325-328 Wet van 5 juli 1910 (Stbl. no. 180), tot wijziging der Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie en van de wetboeken van Burgerlijke rv en van Strafvordering. 1903/1929 67 http://proxy.handle.net/10648/2d6f478c-1ee8-4cc8-86d1-4f24a9c0e325 Ontwerp van Wet tot wijziging van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1907

Klein ontwerp II der ontwerp van wet tot regeling van de administratieve rechtspraak

67 http://proxy.handle.net/10648/40ecb45f-3118-41b1-afe9-8b3d73fac85b Wet van 29 juli 1920 (Stbl. no. 624), tot nadere wijziging van de artt. 15 en 34 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1920 67 http://proxy.handle.net/10648/0f6ead67-7f8d-4a3a-889f-c80001ca8d27 Ontwerp van Wet tot wijziging van art. 3 der Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1921 515 http://proxy.handle.net/10648/2f5bedc1-8de9-48e7-996e-ec96710cd685 Wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 833), tot vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafzaken. 1919/1948 516-517 Wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 834), houdende invoering van de Kinderrechter en van de ondertoezichtstelling van minderjarigen. 1920/1940

Hierin opgenomen: 1922 Stbl. no. 401, 1922 Stbl. no. 402, 1922 Stbl. no. 403, 1922 Stbl. no. 431, 1922 Stbl. no. 432, 1922 Stbl. no. 544

Zie inv.nrs. 516 t/m 517

504-505 Wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 841), tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en van de Wet op de Krijgstucht. 1917/1948

Zie inv.nrs. 504 t/m 505

523 http://proxy.handle.net/10648/bfcc2853-c7f5-4752-b821-c086c58f9e9d Wet van 11 mei 1923 (Stbl. no. 199) tot wijziging van verschillende wetten in verband met de herziening van de hooger-onderwijswet. 1922/1923 51-62 Wet van 29 juni 1925 (Stbl. no. 308), tot invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 1925

Zie inv.nrs. 51 t/m 62

--- http://proxy.handle.net/10648/9ee87c4b-ea69-4748-9f1e-181b1f19f8cb Wet van 8 april 1927 (Stbl. no. 78), houdende aanvulling van de Wet op de Rechterlijke Organisatie. 1927 510 http://proxy.handle.net/10648/9d669c08-c6bc-45f3-8dc8-18e05093b9f0 Wet van 24 december 1927 (Stbl. no. 415), houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst. 1918/1937 560 http://proxy.handle.net/10648/a464d0a5-dd24-4278-87eb-6bf924b5a189 Wet van 3 december 1932 (Stbl. no. 575), tot verdere ontwikkeling van de berechting van burgerlijke en handelszaken door ene enkelvoudige kamer der rechtbank. 1932/1943 560 http://proxy.handle.net/10648/b9ca6efd-c631-49d4-91e7-eb2a2a6be59d Wet van 3 december 1932 (Stbl. no. 576), tot vaststelling van eene leeftijdsgrens, bij het bereiken daarvan aan verschillende bij de rechtspraak betrokken ambtenaren ontslag wordt verleend. 1932/1933 563 http://proxy.handle.net/10648/557b7955-d38d-4702-b60a-b79e1d188e39 Wet van 1 november 1933 (Stbl. no. 562), tot nadere wijziging van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, de wet van 5 juli 1910 stbl. no. 181, tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en de kantongerechten en van de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren alsmede van de klassen der rechtbanken en kantongerechten, de provisionele instructie voor het hoog militair gerechtshof, de rechtspleging bij de landmacht, de rechtspleging bij de zeemacht, de Beroepswet en de Ambtenarenwet 1929. 1932/1934 562 http://proxy.handle.net/10648/4b6bd96b-b37c-4770-846b-29744c411d71 Wet van 17 november 1933 (Stbl. no. 606), houdende wettelijke bepaling in verband met de nieuwe vaststelling van het rechtsgebied en de zetels der rechtbanken en kantongerechten. 1932/1935 157 http://proxy.handle.net/10648/05a711c4-aaee-42d1-9f64-c543dd43b13f Wet van 2 juli 1934 (Stbl. no. 347), tot opheffing van de onderscheiding tussen handelsdaden en niet-handelsdaden en kooplieden en niet-kooplieden. 1929/1934 532 http://proxy.handle.net/10648/4c65a464-345d-4d25-b291-94f6712d6df2 Wet van 7 februari 1935 (Stbl. no. 41), houdende nieuwe regeling van de surséance van betaling, de gelegenheid tot akkoord openende. 1935 --- http://proxy.handle.net/10648/b90537a5-3a3c-4885-b0b8-c1a201450fe3 Wet van 29 november 1935 (Stbl. no. 685), tot verlaging van de openbare uitgaven. 545-550 Wet van 23 april 1936 (Stbl. no. 202), tot wettelijke regeling van de overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling. 1924/1936

Zie inv.nrs. 545 t/m 550

571 http://proxy.handle.net/10648/fdd6633b-c587-44c5-ab1c-2387898559b2 Wet van 11 september 1936 (Stbl. no. 206), houdende voorzieningen omtrent weerkorpsen. 1936/1938 --- http://proxy.handle.net/10648/8931a979-52e4-4edb-9af7-7fbdba8ead02 Wet van 5 november 1936 (Stbl. no. 207), houdende wettelijke bepalingen omtrent handelsagenten en handelsreizigers. 519-522 Wet van 31 maart 1937 (Stbl. no. 205), houdende nieuwe regeling van de Pacht (Pachtwet). 1921/1950

Zie inv. nrs. 519-522

510 http://proxy.handle.net/10648/fce2822a-e1e7-4cec-9a5d-9e44667f771b Wet van 25 mei 1937 (Stbl. no. 801), tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten ("Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van collectieve arbeidsovereenkomsten"). 1918/1937 66 http://proxy.handle.net/10648/1aaaf8ad-aaec-45b9-a12f-f793c450b842 Wet van 26 oktober 1935 (Stbl. no. 622), tot wijziging van de regelen betrekkelijk het Openbaar Ministerie vervat in de wet op de rechterlijke organisatie. 1935

Hierin opgenomen: 1935 stbl. no. 728, 1935 stbl. no. 729

68 http://proxy.handle.net/10648/c9599924-ca28-420e-965b-cdef07622076 Wet van 28 april 1938 (Stbl. no. 200), houdende wijziging van de artt. 3a, 6a, 6d, 16 en 34 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1937/1949

Hierin opgenomen: 1938 Stbl. no. 283, 1947 Stbl. no. H. 40

1442 http://proxy.handle.net/10648/658e64db-337b-4444-aa61-c452aad0d86e Wet van 1 april 1950 (Stbl. no. K. 119), houdende hernieuwde vaststelling van de competentie- en appellabiliteitsgrenzen in burgerlijke zaken. 1949/1950 1410 http://proxy.handle.net/10648/5109889d-558d-4e59-82c2-ef8b13a4cedc Wet van 16 augustus 1951 (Stbl. no. 385), houdende regelen tot bevordering van grotere specialisering van de kinderrechters. 1950/1952 330-332 Wet van 23 juni 1952 (Stbl. no. 365), houdende instelling van de Nederlandse Orde van advocaten alsmede regelen betreffende orde en discipline voor de advocaten en procureurs (Advocatenwet). 1877/1952

Zie inv.nrs. 330 t/m 332

703 http://proxy.handle.net/10648/820dabd8-e165-425f-85a2-fd49e78e1344 Wet van 7 augustus 1953 (Stbl. no. 412), houdende wijziging van artt. 33 en 47a van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1 omslag 1953 700-702 Wet van 28 juni 1956 (Stbl. 377), houdende wijziging in de rechterlijke organisatie. 1949-1956 3 pakken 700 http://proxy.handle.net/10648/c651c54e-3f36-45fd-b485-ac5f7c6d80a7 Adviezen van de Werkgroep Langemeijer, de Commissie Verdam en de Commissie Speyart van Woerden, 1949-1954

Bevat teksten in het Frans en Duits.

701 http://proxy.handle.net/10648/b8287df6-7a3d-4399-a231-1a7360e15adc Voorontwerp van Wet, 1950-1955 702 http://proxy.handle.net/10648/2c8ae517-9083-4d8e-b20e-9a3051b723e0 Ontwerp van Wet, 1954-1956
704 http://proxy.handle.net/10648/372c0a87-9667-4c82-89a2-bb90f5786b39 Wet van 18 december 1957 (Stbl. 539), houdende enige wijzigingen in de Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie. 1957 1 omslag 705 http://proxy.handle.net/10648/5127e313-0aa1-4c56-9c70-53f4a5431c72 Besluit van 2 december 1970 (Stbl. 560), houdende uitvoering van artikel 72 van de Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie. 1970 1 omslag 706 http://proxy.handle.net/10648/ec3688f0-0fe1-4412-9bfd-af7e900d9298 Besluit van 22 april 1976 (Stbl. 227) tot uitvoering van artikel 73 van de Wet op de rechterlijke organisatie. 1976 1 omslag Wetten 30 II: REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSKAMER. 705 http://proxy.handle.net/10648/fddaef3e-9ad0-45b7-840e-32f973ffb558 Besluit van 2 december 1970 (Stbl. no. 560), houdende uitvoering van artikel 72 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1970 Wetten 30 III: REGLEMENT VOOR DE BIJZONDER KAMER BIJ HET GERECHTSHOF TE ARNHEM. 706 http://proxy.handle.net/10648/8434e1da-302d-41ff-b8e4-ca30896c5d7b Besluit van 22 april 1976 (Stbl. no. 227), tot uitvoering van artikel 73 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie. 1976
31 Wet van 28 Juni 1854 (Stbl. no. 96) houdende eenige veranderingen in het bestraffen van misdrijven door het krijgsvolk te water gepleegd

Code:- 1.871.193

70 http://proxy.handle.net/10648/7b232341-0a69-4f56-b720-117c902dc431 Wet van 28 juni 1854 (Stbl. no. 96), houdende enige maatregelen in het bestraffen van misdrijven door het krijgsvolk te water gepleegd. 1854
32 Wet van 29 Juni 1854 (Stbl. no. 103) houdende uitbreiding van de rechtsmacht der kantonrechters in strafzaken. 65 http://proxy.handle.net/10648/2d31664f-5f84-4589-994e-b00fe068f15e Wet van 29 Juni 1854 (Stbl. no. 103) houdende uitbreiding van de rechtsmacht der kantonrechters in strafzaken. 1854 33 Wet van 21 December 1853 (Stbl. no. 128) houdende bepalingen betrekkelijk het bouwen onder vestingen van den staat

Code:- 1.865.7

70 http://proxy.handle.net/10648/88e38d4b-c628-4edd-80d1-124e4991ba53 Wet van 21 december 1853 (Stbl. no. 128), houdende bepalingen betrekkelijk het bouwen, planten en het maken van andere werken binnen zekeren afstand van Vestingswerken van den Staat. 1853
34 Wet van 25 December 1854 (Stbl. no. 176) houdende voorloopige bepalingen betreffende de rechterlijke indeeling van het Haarlemmermeerpolder en de aangiften voor den burgerlijken stand aldaar

Code:- 1.877:07.155

70 http://proxy.handle.net/10648/5af5456d-0a35-4299-b233-f3e3f8a404d9 Wet van 25 december 1854 (Stbl. no. 176), houdende voorlopige bepalingen betreffende de rechterlijke indeling van de Haarlemermeerpolder en de aangiften voor den burgerlijken stand aldaar. 1852/1856
35 Ontwerp van Wet over de wederkeerige uitvoerbaarheid en ten uitvoerlegging van in het Koninkrijk en der in de Koloniën gewezen vonnissen en verleden authentieke akten

Code:- 1.1875.52

Hierin opgenomen: 1911 Stbl. no. 30, 1914 Stbl. no. 423

--- http://proxy.handle.net/10648/3031e7e2-b5f0-4fcb-80ec-54c82cf45f30 Besluit van 9 januari 1911 (Stbl. no. 30), houdende voorschriften omtrent de tenuitvoerlegging in Nederland van in Suriname opgelegde straffen. 70 http://proxy.handle.net/10648/a437cf0d-1943-4da7-b9e4-e6ca55aa368b Besluit van 26 augustus 1914 (Stbl. no. 423), houdende voorschriften omtrent tenuitvoerlegging in Nederland van in Suriname opgelegde straffen. 1852/1923
36 Kon. Besluit van 5 Februari 1849 (Stbl. no. 5) houdende benoeming eener commissie van onderzoek aangaande de bij dat Besluit bedoelde, alsnog hier te lande vigerende wetten en verordeningen van vreemden oorsprong

Code:- 4.07.58

71 http://proxy.handle.net/10648/ec9421b7-9fbe-4529-8971-c392693459f9 Kon. Besluit van 5 februari 1849 (Stbl. no. 5), houdende benoeming van een Commissie van onderzoek aangaande de bij dat Besluit bedoelde, alsnog hier te lande vigerende wetten en verordeningen van vreemde oorsprong. 1849/1890
37 Wet van 9 Juli 1855 (Stbl. no. 67) houdende uitzondering op de artikelen 523, 526 en 549 van het Burgerlijk Wetboek ten opzichte van vermiste personen bij vermoedelijke of bekende scheepsrampen

Code:- 1.755.17

Hierin opgenomen: 1920 Stbl. no. 148, 1925 Stbl. no. 309

72 http://proxy.handle.net/10648/5a5b59eb-530b-4573-a826-c0a01be10963 Wet van 9 juli 1855 (Stbl. no. 67), houdende uitzondering op de artikelen 523, 526 en 549 van het B.W. (vermoedelijk overlijden) ten opzichte van vermiste personen bij vermoedelijke of bekende scheepsrampen. 1855; 1919/1925
38 Wet van 9 Juli 1855 (Stbl. no. 68) houdende aanvulling en wijziging van art. 21 der wet van 26 Januari 1815 (Stbl. no. 7) en bevoegdverklaring der gemeentebesturen om andere en meerdere voorzorgen te nemen dan art. 22 en 23 dier wet voorschrijven (vervoer buskruit, oorlogsbehoeften, enz.)

Code:- 2.07.6

72 http://proxy.handle.net/10648/e52c170c-3f60-408a-acd7-369c21132578 Wet van 9 juli 1855 (Stbl. no. 68), houdende aanvulling en wijziging van art. 21 van de wet van 26 januari 1815 (Stbl. no. 7) en bevoegdverklaring der gemeentebesturen om andere en meerdere voorzorgen te nemen dan art. 22 en 23 dier wet voorschrijven (vervoer buskruit, oorlogsbehoeften enz.). 1855
39 Wet van 31 December 1856 (Stbl. no. 165) houdende afschaffing der griffierechten en vermindering van het zegel voor zooveel de akten van procureurs en exploiten van deurwaarders betreft

Code:- 1.877:07.352

72 http://proxy.handle.net/10648/b1f91412-5a50-4bee-b33e-1d7033babb07 Wet van 31 december 1856 (Stbl. no. 165), houdende afschaffing der griffierechten en vermindering van het zegel voor zoveel de akten van procureurs en exploiten van deurwaarders betreft. 1849/1856
40 Wet van 4 Juni 1858 (Stbl. no. 46) regelende de benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen

Code:- 1.836.2

72 http://proxy.handle.net/10648/47c7e6e7-edc2-4c4b-8fc5-0e1217a4849f Wet van 4 juni 1858 (Stbl. no. 46), regelende de benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen. 1856/1858 72 http://proxy.handle.net/10648/de87e24c-6d1f-433e-b2bc-eba16deff165 Wet van 11 juli 1882 (Stbl. no. 87), tot aanvulling van de wet van 4 juni 1858 (Stbl. no. 46), regelende de benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen. 1881/1882 72 http://proxy.handle.net/10648/90bba1ef-b9a1-423c-b5b8-b17e542d351d Circulaire van Binnenlandse Zaken d.d. 4 juli 1966 nr. AB 66/1153 betreffende: Wet van 4 juni 1858 (Stbl. no. 46), regelende de benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbediening. 1966/1967 --- http://proxy.handle.net/10648/7463522a-5a64-498e-80c3-f35ded9e5346 Wet van [niet ingevuld] (Stbl. no. [niet ingevuld]), tot intrekking van de Wet van 4 juni 1858 (Stbl. 46), regelende de benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen, alsmede wijziging van de Wet Arbeid buitenlandse werknemers (Stbl. 1978 no. 737).

Opgenomen in dossier Wetten 1281

41 Ontwerp van Wet betreffende de wijze van overdracht van onroerende zaken en daarmede in verband staande verbeteringen van het hypothecair stelsel

Code:- 1.711.5

73-76 Ontwerp van Wet betreffende de wijze van overdracht van onroerende goederen en daarmede verband staande verbeteringen van het hypothecair stelsel ingevolge de bepalingen der wet van 5 juni 1878 (Stbl. no. 90), 1856-1893. 73 http://proxy.handle.net/10648/b27865e8-dc99-4707-8715-8fdfb762dc71 1856/1886 74 http://proxy.handle.net/10648/b38e965c-6ba8-43d6-8cce-61c194ebeb1e Nota's en bijlagen, 1856/1886 75 http://proxy.handle.net/10648/2a3a1907-cd09-4930-9666-b8ac5dbbd602 1875/1882 76 http://proxy.handle.net/10648/6a6898b1-0a41-4b09-ab21-d841be7597d1 Staatscommissie Eigendomsoverdracht, 1867/1893
42 Wet van 29 Juni 1881 (Stbl. no. 97) houdende wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling der openbare dronkenschap. (Drankwet)

Code:- 1.176.11

Hierin opgenomen: 1911 stbl. no. 22, 1922 stbl. no. 697, 1925 stbl. no. 280

77-82 Wet van 29 juni 1881 (Stbl. no. 97), houdende wettelijke bepalingen tot regeling van de kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling der openbare dronkenschap, 1857-1915. 77 http://proxy.handle.net/10648/7e956556-d326-4869-9684-06e79a11d001 1857/1879 78 http://proxy.handle.net/10648/226108f3-81b2-4b00-a822-66337a06415d 1880/1881 79 http://proxy.handle.net/10648/3a84e8eb-acfc-42b1-95af-9ff9aa71b1db 1882/1915 80 http://proxy.handle.net/10648/ba6a2bb5-3d41-494a-8a57-15cb8de2b9a8 Nota's. 81 http://proxy.handle.net/10648/9e5b02c2-3fb5-4c33-a98d-f3e2c80e9d6b Adressen. 82 http://proxy.handle.net/10648/a39d5323-ecf8-4221-a9e1-a58230180b5f Couranten.
43 Wet van 1 Juni 1861 (Stbl. no 53) houdende bepalingen omtrent den doortocht en het vervoer van landverhuizers

Code:- 1.756.7

83 http://proxy.handle.net/10648/adbab72d-37ad-4749-ab02-bd1badd32cad Wet van 1 juni 1861 (Stbl. no. 53), 15 juli 1869 (Stbl. no. 124), houdende bepalingen omtrent de doortocht en het vervoer van landverhuizers. 1855/1875

Hierin opgenomen: Besluit van 27 november 1865 Stbl. no. 130, 30 september 1869 Stbl. no. 155, 21 juli 1875 Stbl. no. 138 tot nadere uitvoering van de wet 1 Juni 1861 Stbl. no. 53 en 15 juli 1869 Stbl. no. 124, houdende bepalingen omtrent de doortocht en het vervoer van landverhuizers

44 Ontwerp van Wet tot herziening van art. 132 van het Reglement van Orde voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. (Voorstel van den heer Dullert)

Code:- 4.07.52

84 http://proxy.handle.net/10648/8dd43371-7aa8-4078-a67f-ccc6a570f421 Ontwerp van Wet tot herziening van artikel 132 van het Reglement van Orde voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 1857/1861
45 Wet van 4 Juni 1858 (Stbl. no. 45) houdende eenige maatregelen van bezuiniging met opzicht tot het Hoog Militair Gerechtshof

Code:- 1.877.51:07.352

84 http://proxy.handle.net/10648/216e6074-958a-40e2-8e09-5690f7190b54 Wet van 4 juni 1858 (Stbl. no. 45), houdende enige maatregelen van bezuiniging met opzicht tot het Hoog Militair Gerechtshof. 1857/1880
46 Ontwerp van Wet tot herziening van het Koninklijk Besluit van 13 December 1818 (Stbl. no. 44) betrekkelijk zeeroof en de misdrijven gepleegd ter zake van prijzen en buit

Code:- 1.874.237.1

84-85 Ontwerp van Wet tot herziening van het Koninklijk Besluit van 13 december 1818 (Stbl. no. 44), betrekkelijk zeeroof en de misdrijven gepleegd terzake van prijzen en buit, 1839-1902. 84 http://proxy.handle.net/10648/a0751e6e-2063-4045-ba3c-9ba31418af8c 1839/1890 85 http://proxy.handle.net/10648/b49d17e2-9c57-4473-af1b-fd80e69c49d4 1898/1902
47 Wet van 22 December 1857 (Stbl. no. 171), tot buiten-effectstelling der Fransche wet van den 3den September 1807 op de interesten

Code:- 1.825.7

85 http://proxy.handle.net/10648/25649875-3e17-4380-b977-81081abf57c7 Wet van 22 december 1857 (Stbl. no. 171), tot buiten-effectstelling der Fransche wet van 3 september 1807 op de interesten. 1857/1880
48 Wet van 3 Juni 1859 (Stbl. no. 44) houdende wijziging en aanvulling der wet van 12 December 1817 (Stbl. no. 33) met opzicht tot het koopen, in pand of bewaring nemen of ontvangen van militaire kleedingstukken

Code:- 1.759.51

85 http://proxy.handle.net/10648/6abfec52-c9fa-494e-83ae-4beb43a398d6 Wet van 3 juni 1859 (Stbl. no. 44) houdende wijziging en aanvulling der wet van 12 december 1817 (Stbl. no. 33) met opzicht tot het kopen, in pand of bewaring nemen of ontvangen van militaire kleedingstukken. 1858/1860
49 Wet van 3 Maart 1881 (Stbl. no. 35) tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht

Code:- 1.872

Zie voor Staatscie. voor de samenstelling van een Wetboek van Strafrecht ook wel "Commissie de Wal", depot 099

101 http://proxy.handle.net/10648/305a7a47-6ea7-41d8-bb8c-98876befb392 Wet van 12 april 1872 (Stbl. no. 24), tot vervanging van de artt. 414, 415 en 416 van het Wetboek van Strafrecht door andere bepalingen. 1870/1871, 1872/1875 102 http://proxy.handle.net/10648/33a26686-9662-40cc-bea5-8a6cfde6e27a Wet van 31 december 1875 (Stbl. no. 255), tot toepasselijk verklaring van art. 55 van het Wetboek van Strafrecht voor zoveel de aansprakelijkheid voor de gerechtskosten betreft, op hen, die wegens eene en dezelfde overtreding veroordeeld worden. 1875 86-100 Wet van 3 maart 1881 (Stbl. no. 35), tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht, 1836/1884. Gedrukte stukken eerste boek (diverse stukken + ontwerpen) (vormen tezamen één geheel). 86 http://proxy.handle.net/10648/bbba990f-1fba-4419-859a-7575bbfb3572 Bestanddeel 1 87 http://proxy.handle.net/10648/44d8f84c-128a-474c-9765-f90ace1631ea Bestanddeel 2 88 http://proxy.handle.net/10648/d3bebcdd-9c53-4aba-a187-b421db410c27 Bestanddeel 3 89 http://proxy.handle.net/10648/dbd747e1-d940-4338-8f0d-44ba38a1de66 Bestanddeel 4 90 http://proxy.handle.net/10648/30392c0d-644f-46ac-ab23-1f201b20d754 Bestanddeel 5 91 http://proxy.handle.net/10648/51bda10c-60ba-400e-8156-073b4bd764e7 Bestanddeel 6 92 http://proxy.handle.net/10648/6d8feb75-3515-4582-880e-ca31d3bc8c0f Bestanddeel 7 93 http://proxy.handle.net/10648/741cdcff-13d7-44f5-aa9d-68db3e0b2135 Bestanddeel 8 94 http://proxy.handle.net/10648/fa535fbb-b280-43f8-993b-7063060d2aa5 Bestanddeel 9 95 http://proxy.handle.net/10648/08107ae2-3da8-4eb4-913a-2eecbfbe1276 Bestanddeel 10 96 http://proxy.handle.net/10648/f26793f7-d9bb-4ebe-8c32-a3555ec99efc Bestanddeel 11 97 http://proxy.handle.net/10648/03ec4a7b-4383-442a-8911-525c2cc42506 Bestanddeel 12 98 http://proxy.handle.net/10648/829f77fa-cde9-4e9f-b41f-c006423937ac Bestanddeel 13 99 http://proxy.handle.net/10648/29f84677-4fea-4ff5-9b97-ce69fa52f053 Bestanddeel 14 100 http://proxy.handle.net/10648/f6824996-112a-4569-bbf3-360f3dab4082 Bestanddeel 15 98-100 Wet van 15 januari 1886 (Stbl. no.6), houdende wijzigingen in het bij de Wet van 3 maart 1881 Stbl. no. 35, vastgestelde W.v.Sr., 1872-1888 98 http://proxy.handle.net/10648/4e088480-76d0-436d-b361-03bc572b9b4b Bestanddeel 1 99 http://proxy.handle.net/10648/8e345237-5f8a-4ab4-b7d8-07c72298ea07 Bestanddeel 2 100 http://proxy.handle.net/10648/bbbf0877-fe1f-4694-9bfa-056890b92161 Bestanddeel 3 101A-101E Wet van 31 december 1887 (Stbl. no. 265), tot wijziging van bestaande wetten, ten einde die in overeenstemming te brengen met het W.v.Sv., in het W.v.Sr en, in verband met de thans geldende strafwetgeving in het B.W., 1872-1888 101A http://proxy.handle.net/10648/b6e49c7e-a7df-491b-b0cc-d4bbdde49366 1872/1888 101B http://proxy.handle.net/10648/4f822c6b-f51f-448d-9635-196c71ef1b4e 1872/1822 101C http://proxy.handle.net/10648/38e56217-fc6d-400f-b124-f09d79da5562 1884 101D http://proxy.handle.net/10648/533ef31e-246b-4654-885b-62d2b716ca87 1885 101E http://proxy.handle.net/10648/6d2cc21a-b720-4d0b-9afa-f9ee31a3894f Nota's en gedrukte stukken, div. data, 1886/1888 98-100 Kon. Besluit van 6 juni 1888 (Stbl. no. 87), tot vaststelling van de algemene maatregel van Bestuur, bedoeld bij artikel 439, no. 2 van het W.v.Sr. 1888 98 http://proxy.handle.net/10648/b377a8ad-bc0f-4346-952a-98f699b8a712 Bestanddeel 1 99 http://proxy.handle.net/10648/535c1c35-f8f9-4e69-98b1-f1bbabe2d530 Bestanddeel 2 100 http://proxy.handle.net/10648/6859d375-79c0-4cd3-ad4f-acbd703da956 Bestanddeel 3 98-100 Kon. Besluit van 17 augustus 1889 (Stbl. no. 107), houdende vaststelling van den algemeenen maatregel van inwendig bestuur bedoeld bij art. 17 van het Wetboek van Strafrecht. 1889 98 http://proxy.handle.net/10648/215fc27f-b743-4d82-9400-35e83cda1532 Bestanddeel 1 99 http://proxy.handle.net/10648/26ee15db-6bc7-4717-92e3-e149bf018536 Bestanddeel 2 100 http://proxy.handle.net/10648/d8357b3e-5253-4137-813a-b14c3febb53e Bestanddeel 3 267 http://proxy.handle.net/10648/e6af0ccf-5b7b-4b66-a5ca-41bec0df2c03 Wet van 12 december 1892 (Stbl. no. 268) op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap. 1883/1938 294 http://proxy.handle.net/10648/3c39fb30-551a-4bed-83d7-7ed84dfec01a Ontwerp van Wet tot aanvulling van het Wetboek van Koophandel met bepalingen betreffende de firma en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met eene bepaling tegen wederrechterlijk gebruik van namen, voornamen of firma's. 1893/1899 --- http://proxy.handle.net/10648/65049450-0c36-4639-9470-c30deaced67f Wet van 20 januari 1896 (Stbl. no. 9), wet ter uitvoering van de F.W. 298 http://proxy.handle.net/10648/e00173b2-4f57-4b52-b29c-8761ed1fd24c Wet van 15 april 1896 (Stbl. no. 70), houdende regeling betrekkelijk de gerechtskosten in strafzaken. 1893/1896 102 http://proxy.handle.net/10648/10c64c64-8eae-4d69-91d8-1389491ac82b Wet van 12 februari 1901 (Stbl. no. 63), houdende wijziging in de bepalingen betreffende het straffen en de strafrechtspleging ten aanzien van jeugdige personen. 1898/1949 317-320 Ontwerp van Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht. 1893/1914

Zie inv. nrs. 317-320

--- http://proxy.handle.net/10648/0d8dee75-5a1d-4de8-ace0-cb154f2e3400 Wet van 12 mei 1902 (Stbl. no. 61), tot wijziging van enkele artikelen in het Wetboek van Sr. benevens verdere voorzieningen in verband met de Wet van 6 februari 1901 Stbl. no 62, houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen in het B.W. omtrent de vaderlijke Macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen, alsmede van een daarmede verband houdend voorschrift van het W.v.B.Rv. 103 http://proxy.handle.net/10648/5aa3423d-4be8-42fa-8a67-6e98d9145a39 Wet van 11 april 1903 (Stbl. no. 101), tot aanvulling en wijziging van het Wetboek van Strafrecht (Stakingswet). 1903

440 http://proxy.handle.net/10648/d4059e23-029d-45af-9edb-2edfae995b19 Ontwerp van Wet tot wijziging der Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering ter bespoediging van de afdoening en ter vereenvoudiging van de berechting van strafzaken, die tot de kennisneming van den kantonrechter behooren. 1906/1947 1353 http://proxy.handle.net/10648/84ea1a80-1af3-4c59-b1d3-e074e7457e54 Wet van 7 januari 1911 (Stbl. no. 5), houdende verzekering van de naleving der Conventie, voor verbetering van het lot der gewonden en zieken in de legers te velde, den 6en juli 1906 te Genève gesloten. 461-463 Wet van 20 mei 1911 (Stbl. no. 130), tot bestrijding van de zedeloosheid. 1907/1936

Zie inv. nrs. 461-463

174 http://proxy.handle.net/10648/7e04d8bd-ec26-45a5-9b57-415cd53e064a Wet van 23 september 1912 (Stbl. no. 308), houdende nieuwe regeling van het auteursrecht. 1864/1949 --- http://proxy.handle.net/10648/163eb2b7-8abc-4dc8-91ff-acfd0ad2637b Wet van 27 augustus 1914 (Stbl. no. 426), ter verzekering van de naleving van het onder dagteekening van 18 oktober 1907 ter Tweede Vredesconferentie gesloten verdrag voor de toepassing op den zeeoorlog der beginselen van het verdrag van Genève. 490 http://proxy.handle.net/10648/f13ed546-c995-4315-ac2e-ae94316ae95b Wet van 12 juni 1915 (Stbl. no. 247), houdende vaststelling van nadere strafrechterlijke voorzieningen, waarbij de straf, tenzij de rechter later anders beveelt, niet wordt ondergaan, de betaling van geldboeten en de voorwaardelijke invrijheidsstelling. 1915/1951 103 http://proxy.handle.net/10648/aa728b52-f381-4785-9b9d-10d84c7b7d96 Wet van 2 augustus 1915 (Stbl. no. 365), tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met een nieuw artikel ter bestrijding van oneerlijke mededinging. 1915 103 http://proxy.handle.net/10648/68d64de1-4839-432b-946b-73e1aebc9ebe Wet van 17 juni 1918 (Stbl. no. 395), tot wijziging van artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht. 1918/1925 103 http://proxy.handle.net/10648/dccf190e-6ac6-4cf0-a495-239a7c4e944e Wet van 17 juni 1918 (Stbl. no. 397), tot wijziging van artikel 206 van het Wetboek van Strafrecht. 1917/1918 106 http://proxy.handle.net/10648/a187dd38-41d2-4997-9d9c-13d3565f09b8 Wet van 7 juni 1919 (Stbl. no. 311), houdende nadere voorzieningen ter bestrijding van heling. 1918/1919 --- http://proxy.handle.net/10648/c3b20079-eb98-4261-99fd-75aca2f2d598 Wet van 4 november 1919 (Stbl. no. 632), tot wijziging van artikel 411 W.v.Sr. 104-105 Wet van 16 april 1920 (Stbl. no. 194), tot wijziging van artt. 254 en 455 W.v.Sr., 1865-1943 104 http://proxy.handle.net/10648/40c47565-9f34-45bb-8676-724cc1fbd6e6 1865/1877 105 http://proxy.handle.net/10648/2b765a63-2900-4079-b2c8-21513e2add5d 1912/1920, 1935/1943 517 http://proxy.handle.net/10648/51e63adc-a76d-4d85-b236-caf33b385a87 Wet van 28 juli 1920 (Stbl. no. 619), houdende nadere voorzieningen tot bestrijding van revolutionaire woelingen. 1920 515 http://proxy.handle.net/10648/94081924-58e9-49b7-a486-566e8c8472bd Wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 833), tot vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafzaken. 1919/1948 516-517 Wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 834), houdende invoering van den kinderrechter en van de ondertoezichtstelling van minderjarigen. 1920/1940

Zie inv. nrs. 516 t/m 517

504-505 Wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 841), tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en van de Wet op de Krijgstucht. 1917/1948

Zie inv. nrs. 504 t/m 505

294 http://proxy.handle.net/10648/709e0095-1cc3-492e-9adc-6af68266539e Wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 842), houdende bepalingen omtrent den handelsnaam. 69 http://proxy.handle.net/10648/b77769f7-d28e-4711-9496-058811fa9dee Wet van 5 mei 1922 (Stbl. no. 246), houdende wijziging van de bepalingen in het W.v.K. en van de daarmede verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafrecht. 1922 Ontbreekt 106 http://proxy.handle.net/10648/494033a1-735a-48f7-a85f-13cf49812e2b Wet van 19 mei 1922 (Stbl. no. 313), tot aanpassing van het Wetboek van Strafrecht aan huidige toestanden op het gebied der aanwending van elektrisch arbeidsvermogen. 1921/1922 --- http://proxy.handle.net/10648/9f91235a-a13a-4be2-b68d-5bf6ddad5a94 Wet van 24 november 1922 (Stbl. no. 612), tot invoering van het voorwaardelijk stellen ter beschikking van de Regeering en van de voorwaardelijke plaatsing in een tuchtschool, benevens wijziging in de Wet van 12 februari 1901 Stbl. no. 64. 1922 531 http://proxy.handle.net/10648/caac6052-b8b8-4b24-bbcc-69d49e055665 Wet van 7 juni 1924 (Stbl. no. 276), houdende voorziening ter bestrijding van de begunstiging van misdrijven op bepaalde watergebieden. 106 http://proxy.handle.net/10648/02712dce-3ddf-4706-94a1-aea752aab948 Wet van 28 juli 1924 (Stbl. no. 370), tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de uitlokking. 1923/1924 518 http://proxy.handle.net/10648/6eac12bf-21df-410a-bd33-e6377bc8099b Wet van 22 december 1924 (Stbl. no. 573), tot herziening van verschillende Titels van het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel, en wijziging van daarmede samenhangende artikelen in andere wetboeken en in de F.W. 1924

In werking getreden op 1 februari 1927

477-479 Wet van 28 mei 1925 (Stbl. no. 221) (gewijzigd 21 juli 1928 S. 251), tot aanvulling en wijziging van de bepalingen betreffende het strafrecht en de strafrechtspleging ten aanzien van personen bij wie tijdens het begaan van het feit, gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens bestond. 1910/1948

Zie inv. nrs. 477 t/m 479

In werking getreden op 1 november 1928

106 http://proxy.handle.net/10648/edde093b-a4d6-4c1c-b67e-1857ffc4c0f8 Wet van 23 juni 1925 (Stbl. no. 243), houdende wijziging in de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht inzake valschheid in bankbiljetten, in muntspecien en muntpapier en in postzegels en postmerken. 1924/1932 51-62 Wet van 29 juni 1925 (Stbl. no. 308), tot invoering van het nieuwe W.v.Sv.

In werking getreden op 1 januari 1926

Zie inv. nr. 51-62

107 http://proxy.handle.net/10648/ab4920c9-377c-40a0-8bfd-a3bcfe25f368 Wet van 29 juni 1925 (Stbl. no. 314), houdende uitbreiding van de mogelijkheid van toepassing van de straf in geldboeten. 1924/1933 518 http://proxy.handle.net/10648/47604ac7-5dd2-4b97-ab4b-76de82122b41 Wet van 10 juni 1926 (Stbl. no. 171), tot wijziging van verschillende wetsbepalingen in verband met de Wet van 22 december 1924 Stbl. no. 573 (Zeerecht). 1926

In werking getreden op 1 februari 1927

--- http://proxy.handle.net/10648/8e263515-4d53-4ab7-9c3b-ec3722b3b962 Wet van 11 mei 1927 (Stbl. no. 156), houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Uitleveringswet in verband met de Verdragen ter bestrijding van den handel in vrouwen en kinderen en ter beteugeling van de verspreiding en den handel in ontuchtige uitgaven. 107 http://proxy.handle.net/10648/6a5567bf-45c8-44be-bb8b-51ec548f3aee Wet van 12 mei 1928 (Stbl. no. 176), tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met ene bepaling tot bestrijding van de z.g. flessentrekkerij. 1926/1928 161-167 Wet van 2 juli 1928 (Stbl. no. 216), tot wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de naamloze vennootschap en regeling van de aansprakelijkheid voor het prospectus (in werking getreden 1 april 1929). 1928

In werking getreden op 1 april 1929

Zie inv. nrs. 161 t/m 167

--- http://proxy.handle.net/10648/1f9e6c74-e705-49a0-9bdc-ec076b52e6aa Wet van 21 juli 1928 (Stbl. no. 288), tot wijziging van de Kieswet, de Provinciale Wet en de Gemeentewet. --- http://proxy.handle.net/10648/09e04e4b-2bc1-4f84-93e3-e24cecea8106 Ontwerp van Wet tot wijziging van artikel 440 van het Wetboek van Strafrecht. 1929/1933 490 http://proxy.handle.net/10648/d032fde3-b55c-43b5-871d-f1fcb10825f7 Wet van 25 juni 1929 (Stbl. no. 360), houdende nadere voorzieningen betreffende de voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling (in werking getreden 1 september 1930). 1929

In werking getreden op 1 september 1930

107 http://proxy.handle.net/10648/16c5a166-d5d6-473c-8427-5e8a58f4796a Wet van 25 juni 1929 (Stbl. no. 361), houdende nadere voorzieningen betreffende de tenuitvoerlegging van gevangenisstraf. 1927/1937

In werking getreden, de artt. 1 en 2 op 1 januari 1934 en de artt. 3 tot en met 6 op 1 oktober 1937

--- http://proxy.handle.net/10648/60c34708-dfae-4174-a04c-0619259c55cc Wet van 25 Juni 1929 (Stbl. no. 362), houdende nadere voorzieningen betreffende beroeps- en gewoontemisdadigers. 1927/1929

Nog niet in werking getreden

Geen stukken aanwezig

--- http://proxy.handle.net/10648/d38d41cb-0656-426e-9590-e1b108f45dc4 Wet van 14 juni 1930 (Stbl. no. 240), houdende nieuwe wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst van kapitein en schepelingen.

In werking getreden op 1 oktober 1937

108 http://proxy.handle.net/10648/8ba9c680-e1df-4d68-95b7-88e8a5e40e80 Wet van 28 november 1930 (Stbl. no. 431), tot wijziging van artikel 440 Wetboek van Strafrecht. 1929/1933 108 http://proxy.handle.net/10648/260e2881-5298-41d0-9d1c-dea391c1f711 Wet van 31 maart 1932 (Stbl. no. 131), houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Uitleveringswet in verband met het Verdrag, met bijbehoorend Protocol, van 20 april 1929, ter bestrijding van de valsche munterij. 1932 108 http://proxy.handle.net/10648/91688998-1ec2-43bb-a69a-86052fb0a585 Wet van 4 november 1932 (Stbl. no. 524), tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht, met voorzieningen betreffende bepaalde voor godsdienstige gevoelens krenkende uitingen. 1931/1934 109 http://proxy.handle.net/10648/f05113ed-ac4b-4909-a56e-efc35fe12f47 Ontwerp van Wet tot wijziging van artikel 460 van het Wetboek van Strafrecht. 1931/1932 109 http://proxy.handle.net/10648/1d82c4c2-ba17-48ef-a594-14e6efeebe06 Wet van 6 april 1933 (Stbl. no. 141), houdende nadere voorzieningen betreffende betaling van geldboeten en van het geldelijk bedrag, waarop verbeurdverklaarde voorwerpen bij de uitspraak geschat worden. 1932/1939

In werking getreden op 1 augustus 1933

109 http://proxy.handle.net/10648/cba0c868-cc16-4f49-9aa5-5d9b79b164fd Wet van 15 september 1933 (Stbl. no. 476), houdende de aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met het oog op kleedingstukken en onderscheidingsteekenen welke uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven. 1932/1944 109A http://proxy.handle.net/10648/172bd6ef-a09e-4a9e-8522-271c265ea9ce Kranten, div. data. 109 http://proxy.handle.net/10648/d77de2b1-ff20-4489-bcf6-45071b4caadb Ontwerp van Wet tot wijziging van artikel 424 Wetboek van Strafrecht tot verhoging van de straffen, gesteld op staatsschenderij. 1933/1935 157 http://proxy.handle.net/10648/14967516-ccd7-4863-b112-214b5481459c Wet van 2 juli 1934 (Stbl. no. 347), tot opheffing van de onderscheiding tussen handelsdaden en niet-handelsdaden en kooplieden en niet-kooplieden. 1934 109 http://proxy.handle.net/10648/e2318ee7-f695-4cd3-870a-3c34899de538 Ontwerp van Wet tot wijziging van artikel 435 Wetboek van Strafrecht. 1933/1940 565 http://proxy.handle.net/10648/f3768f86-ca9b-47f7-99e8-4878ef88870b Wet van 19 juli (Stbl. no. 405), houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de openbare orde. 1934 532 http://proxy.handle.net/10648/befe5f81-4b26-4847-8194-2afd8f10fa83 Wet van 7 februari 1935 (Stbl. no. 41), houdende nieuwe regeling van de surseance van betaling, de gelegenheid openende. 1935

In werking getreden op 16 maart 1935

--- http://proxy.handle.net/10648/4f84cf1a-75d9-4acd-86d0-b1e086db7935 Wet van 29 november 1935 (Stbl. no. 685), tot verlaging van de openbare uitgaven. --- http://proxy.handle.net/10648/c63db9ff-bcdc-446d-89df-9950c47924d1 Wet van 18 juli 1936 (Stbl. no. 203), tot wijziging en aanvulling van de bepalingen betreffende de zeden in het Wetboek van Strafrecht ter bescherming van minderjarigen. 1936 --- http://proxy.handle.net/10648/703508a8-0d9a-4f4c-9527-53e49d6f7544 Ontwerp van Wet houdende aanvulling van den eersten Titel van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht. (Misdrijven tegen de Veiligheid van de Staat). 1939

Geen stukken aanwezig (was voorheen inv.nr. 109)

583 http://proxy.handle.net/10648/7a0c9cf6-c463-4cfe-b551-da464600d69c Ontwerp van Wet tot herziening van het fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, wijziging van de wetboeken van Strafrecht en Strafvordering de wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in de Registratiewet 1917. 1938/1940 1212 http://proxy.handle.net/10648/94f1aeaf-a82a-4a13-9cb1-cb5f11a990d4 Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van de wetboeken van Strafrecht en Strafvordering voornamelijk met het oog op de ontwikkeling van de luchtvaart. 1929/1944

Opgenomen in dossier Wetten 463

17 http://proxy.handle.net/10648/83514200-66be-493e-a887-587e6e73c6c1 Wet van 13 mei 1939 (Stbl. no. 200), tot wijziging en aanvulling van de Wet van 22 april 1855 Stbl. no. 32, tot regeling en beperking van het regt van vereeniging en vergadering, en van enige daarmede verband houdende artikelen van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering. 536-539 Wet van 24 Juni 1939 (Stbl. no. 201), houdende nieuwe wettelijke regeling van het binnenvaartrecht. 1925/1939

In werking getreden op 1 november 1952

Zie inv. nr. 536-539

109 http://proxy.handle.net/10648/868871b7-773f-4814-b1db-b13edace0a64 Besluit van 11 december 1942 (Stbl. no. 214), tot invoering van de artt. 183a en 259a in het Wetboek van Strafrecht en tot intrekking van art. 446 en de Vijfde Titel van het Derde Boek van het Wetboek van Strafrecht. (Hulpverlening). 1942 303 http://proxy.handle.net/10648/6134052e-9222-4f94-89f1-a1352573dbde Wet van 10 juli 1947 (Stbl. no. H. 232), houdende wijziging van de bepalingen betreffende het kinderrecht, voorkomende in het eerste boek van het Burgerlijke Wetboek, en - in verband daarmede - wijziging en aanvulling van de andere boeken van dat wetboek, alsook van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van andere wetten. 1947

In werking getreden op 1 september 1948

707 http://proxy.handle.net/10648/71c4799c-a95f-4b26-a9dd-f66f8b525946 Wet van 1 november 1948 (Stb. I. 480), houdende aanvulling van het Wetboek van Strafrecht ter uitvoering van artikel 28 van het op 27 juli 1929 te Genève gesloten verdrag voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de legers te velde (Zwitserse Wapen). 1947-1948 1 omslag 708 http://proxy.handle.net/10648/a26374d8-9800-4df1-9100-1f18c5c587b1 Wet van 9 september 1949 (Stb. J. 422), houdende aanvulling van artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht en vervallenverklaring van verordening no.133/1940. 1948-1949 1 omslag 4102-4105 Wet van 5 april 1951 (Stbl. no. 92), houdende nadere voorzieningen met betrekking tot de bescherming van gegevens, waarvan de geheimhouding door het belang van de Staat wordt geboden. (Wet bescherming Staatsgeheimen). 1949/1951

Zie inv. nrs. 4102 t/m 4105

490 http://proxy.handle.net/10648/3c356511-5e7a-446a-9a55-756146b868e5 Wet van 15 Juni 1951 (Stbl. no. 214), houdende nadere voorzieningen betreffende de voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidsstelling. 1915/1951 1536 http://proxy.handle.net/10648/aa05d691-35a2-459f-840e-41e9a8977d71 Wet van 15 Juni 1951 (Stbl. no. 215), houdende goedkeuring en uitvoering van het op 18 februari 1950 te 's-Gravenhage, tussen Nederland, België en Luxemburg gesloten verdrag tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht. 1937/1951

Zie ook dossier Wetten 215 (inv.nr. 308) en dossier Wetten 219 (inv.nrs. 317 t/m 320)

1539 http://proxy.handle.net/10648/296b094a-d21d-4e47-9e3e-acab233f0cfb Wet van 26 juli 1951 (Stbl. no. 325), tot het treffen van een voorziening met betrekking tot de strafrechterlijke bescherming van werken ten behoeve van de landsverdediging. 1950/1951 337-338 Wet van 21 december 1951 (Stbl. no. 596), tot vaststelling van een nieuwe Beginselenwet Gevangeniswezen en daarmee verband houdende wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering en Strafrecht. 1951

In werking getreden 1 juni 1953

Zie inv. nrs. 337 t/m 338

--- http://proxy.handle.net/10648/3ac86c84-61cd-4a5a-90c4-83f48531eec6 Wet van 23 juni 1952 (Stbl.. no. 362), houdende regelen inzake het brandweerwezen. (intrekking van Sr.art. 429, onder 4º, m.i.v. 1 januari 1956). --- http://proxy.handle.net/10648/6083f029-db87-41f5-8f82-f381299375ca Wet van 10 juli 1952 (Stbl. no. 404), tot bescherming van de bevolking tegen oorlogsgeweld. (Wet bescherming bevolking).

In werking getreden op 21 augustus 1952

1639-1640 Wet van 10 juli 1952 (Stbl. no. 408), houdende vaststelling van de Wet Oorlogsstrafrecht alsmede van enige daarmede verband houdende wijzigingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Invoeringswet Militair Straf- en Tuchtrecht. 1951/1952

In werking getreden op 5 augustus 1952

Zie inv. nrs 1639-1640

709 http://proxy.handle.net/10648/92e75a29-1f8b-4b19-bf15-5c094d873046 Wet van 4 mei 1954 (Stb. 169), houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Strafrecht en in enkele andere wetten. 1949-1954 1 omslag 710 http://proxy.handle.net/10648/fbd952ab-7541-42ae-921e-c9610bb3c71b Ontwerp van Wet houdende enkele voorzieningen met betrekking tot de voorlopige hechtenis. 1953-1958 1 omslag 1635 http://proxy.handle.net/10648/d459a9a2-548a-4dd4-9722-3bec57ca4472 Wet van 19 mei 1954 (Stbl. no. 216), houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht (Bescherming rode kruis teken). 1950/1954 --- http://proxy.handle.net/10648/ef30c332-6e15-46a6-8869-6eb672a03e2f Wet van 30 juni 1954 (Stbl. no. 334), tot nadere wijziging van de Handelsnaamwet.

In werking getreden op 1 oktober 1954

--- http://proxy.handle.net/10648/daa3d72f-4ae7-4f98-8e65-3213c5b5d609 Wet van 20 mei 1955 (Stbl. no. 207), houdende wijziging van de artikelen 14j, 23, vijfde en negende lid, 146, 175, 351, 368, 429 ter, 435 bis, 438, 460 en 461 van het Wetboek van Strafrecht (in werking getreden op 16 juni 1955, de wijziging van art. 435 bis echter op 1 juli 1955). 712 http://proxy.handle.net/10648/df8b23b8-7419-4861-a209-a68f26ab4223 Besluit van 29 juni 1955 (Stbl. 262), houdende inwerkingtreding van de verdubbeling der bij artikel 435 bis van het Wetboek van Strafrecht bedreigde geldboete. 1955 1 omslag 1334 http://proxy.handle.net/10648/42fa64ca-6044-4cc4-9de0-33bb1fc9a9c3 Wet van 7 juli 1955 (Stbl. no. 390), houdende bepalingen met betrekking tot de verbranding en de schouwing van lijken.

In werking getreden op 1 april 1956

711 http://proxy.handle.net/10648/a9389867-5650-4cb2-a265-d73dd577cb69 Wet van 15 december 1955 (Stbl. 552), houdende wijziging van de artikelen 194, 328, 340, 341, 342, 343, 344, 347, 349 en 442 en vervallen van artikel 346 van het Wetboek van Strafrecht. 1954-1955 1 omslag 713 http://proxy.handle.net/10648/3fc9a2cf-58de-468c-b4ec-623db868bf5a Besluit van 22 oktober 1955 (Stbl. 502), houdende bepaling van het tijdstip van intrekking van het bepaalde in artikel 429, onder 4°, van het Wetboek van Strafrecht. 1955 1 omslag 2013 http://proxy.handle.net/10648/a7e6ded8-77b3-40ad-b5c3-16b8ef2c44f6 Wet van 31 juli 1957 (Stbl. no. 325), houdende wijziging van het Wetboek van Koophandel en van het Wetboek van Strafrecht. 1955/1957 2119 http://proxy.handle.net/10648/492f4cfc-f166-4954-a5a0-ed382ce8a193 Wet van 9 januari 1958 (Stbl. no. 7), houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafvordering. 1956/1958 714-715 Wet van 23 november 1967 (Stb. 565), houdende strafbaarstelling van omkoping van andere dan ambtenaren. 1965-1967 1 pak en 1 omslag 714 http://proxy.handle.net/10648/cfacf5a8-0abe-4c1b-8990-9e1976b8333f Reacties van particulieren, verenigingen en deskundigen op het wetsvoorstel, 1965-1967 715 http://proxy.handle.net/10648/b4aa3c20-f4ca-458d-b88a-9cd6f7c6271e Ontwerp van Wet, 1965-1967 716-720 Wet van 28 augustus 1969 (Stb. 350) tot wijziging van artikel 240bis en intrekking van artikel 451ter van het Wetboek van Strafrecht, met uitsluiting van provinciale en beperking van gemeentelijke verordenende bevoegdheid ten aanzien van middelen tot voorkoming van zwangerschap. 1965-1967 3 omslagen en 2 pakken 716 http://proxy.handle.net/10648/dcf5e07c-e85d-4e98-b50c-3688d762dfd2 Voorontwerp van Wet, 1965 717 http://proxy.handle.net/10648/bf2b3d28-bef8-4710-8994-cddaa6bfad42 Ontwerp van Wet en advies van de Raad van State, 1965-1966 718 http://proxy.handle.net/10648/2a9c796a-50d9-4aa2-9a92-d12e03d0411d Indiening wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, 1966-1967 719 http://proxy.handle.net/10648/81a65db3-c249-414b-a45e-97171a7eeda5 Documentatie, 1966-1968 720 http://proxy.handle.net/10648/afc70d23-cbdf-4f68-b403-916c68146dd6 Behandeling wetsvoorstel in de Eerste en Tweede Kamer, 1968-1969 721 http://proxy.handle.net/10648/852129cf-5b6c-45f7-93bf-be98ec01be4d Intrekking wetsontwerp (9649) enige tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer strekkende strafbepalingen betreffende afbeeldingen van personen. 1967-1969 1 omslag 722-724 Wet van 8 april 1971 (Stb. 212), houdende intrekking van artikel 248 bis van het Wetboek van Strafrecht. 1967-1973 1 pak en 2 omslagen 722 http://proxy.handle.net/10648/353b6ea4-f5dc-4918-bdd6-ce2448c5b946 Voorontwerp van Wet, 1967-1968 723 http://proxy.handle.net/10648/91404f64-3331-4f55-8d76-d2c83457f224 Ontwerp van Wet, 1969 724 http://proxy.handle.net/10648/a3f0d9d2-b9ad-412d-8a4c-a4e287148a81 Behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste en Tweede Kamer, 1970-1973

Bevat tekst in het Engels.

725-726 Wet van 31 maart 1971 (Stb. 166), houdende strafbaarstelling van het gewelddadig in zijn macht brengen of houden van luchtvaartuigen en van enkele andere gedragingen die de veiligheid en de ongestoorde voortgang van het luchtverkeer in gevaar kunnen brengen. 1969-1971 2 omslagen 725 http://proxy.handle.net/10648/e13a071c-3bd4-49c2-8a3f-c4a805bc07ec Ontwerp van Wet, 1969-1971 726 http://proxy.handle.net/10648/add9732b-a105-4595-af27-8c8eddd3e950 Behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste en Tweede Kamer, 1970 727-729 Wet van 25 maart 1978 (Stb. 155), houdende nieuwe regelen betreffende strafbare belediging. 1969-1978 3 omslagen 727 http://proxy.handle.net/10648/c37103d7-0a04-47b9-ba76-1ed84ebcdd60 Ontwerp van Wet, 1969-1970 728 http://proxy.handle.net/10648/ed524628-f137-44dc-9467-f51032811372 Advies van de Raad van State, 1970-1971 729 http://proxy.handle.net/10648/26c843a0-8901-46f9-8260-7cf3aa34efd2 Behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste en Tweede Kamer, 1971-1978 730 http://proxy.handle.net/10648/6703a395-7969-4c17-9927-ed9f196d3f3e Wet van 13 juli 1973 (Stb. 330) tot wijziging van de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht omtrent het niet nakomen van arbeidsovereenkomsten door schipper en schepelingen. 1970-1973 1 omslag 731 http://proxy.handle.net/10648/06aff7bb-55d0-4664-9c23-fdbf9cb2ae45 Voorstel wijziging artikel 473 van het Wetboek van Strafrecht (hogere boeten voor ernstige overtredingen van de verkeersvoorschriften te water). 1973 1 pak 732 http://proxy.handle.net/10648/d9c39d08-8d30-4e3c-a4b5-4dd78d616229 Wet van 24 maart 1983 (Stb. 152) tot aanvulling van artikel 280 van het Wetboek van Strafrecht (Hulpverlening aan minderjarigen). 1975-1982 1 pak
50 Ontwerp van Wet waarbij de kosten eener door den rechter ter zake van wangedrag bevolene vastzetting of opsluiting bij onvermogen der betrokkene personen worden gebracht ten laste van 's Rijks schatkist

Code:- 1.842.745

110 http://proxy.handle.net/10648/c7ec5bf7-3b97-45b3-8a65-7e687c93c517 Ontwerp van Wet waarbij de kosten eener door den rechter ter zake van wangedrag bevolene vastzetting of opsluiting bij onvermogen der betrokken personen worden gebracht ten laste van 's Rijks Schatkist. 1857/1858
51 Ontwerp van Wet tot regeling der wijze en voorwaarden van toelating hier te lande van buitenlandsche Naamloze Vennootschappen, van Maatschappijen van Verzekering of hare agenten

Code:- 1.824.512.12

110 http://proxy.handle.net/10648/7f1366e1-56e8-4921-8013-56e7e7d58038 Ontwerp van Wet tot regeling der wijze en voorwaarden van toelating hier te lande van buitenlandsche Naamloze Vennootschappen, van Maatschappijen van Verzekering of hare agenten. 1858/1892
52 Ontwerp van Wet tot regeling der consignatiën

Code:- 4.07.352

110 http://proxy.handle.net/10648/a31ea331-d350-4586-bd5d-25b72ec1e159 K.B. van 1 februari 1876 (Stbl. no. 36), ter uitvoering van art. 1 der wet van 26 mei 1841 (Stbl. no. 14), houdende nadere bepalingen nopens de consignatie van effecten aan toonder, welke aan minderjarigen of aan onder curatele gestelde personen toebehooren (Konsignatiekas). 1858/1936
53 Ontwerp van Wet houdende regeling van de Grootboeken der Nationale Schuld

Code:- 4.07.352.7

Hierin opgenomen: 1913 Stbl. no. 123, 1913 Stbl. no. 354

111 http://proxy.handle.net/10648/2a5db235-3584-4ec3-a17e-a254f09146a4 Wet van 7 april 1913 (Stbl. no. 123), houdende regeling van de Grootboeken der Nationale Schuld. 1859/1876, 1909/1913

Hierin: opgenomen: 1913 Stbl. no. 354

733 http://proxy.handle.net/10648/e8d2a0c4-850d-4b84-b813-f8ee7b6b9e15 Ontwerp van Wet tot wijziging van de Grootboekwet. 1975-1977 1 omslag
54 Kon. Besluit van 15 Augustus 1862 (Stbl. no. 171) houdende goedkeuring van een reglement van tucht voor de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen

Code:- 1.873.2:07.355

111 http://proxy.handle.net/10648/ec6d1caa-c78d-4f6b-99d1-86d0f2eb8923 K.B. van 15 augustus 1862 (Stbl. no. 171), houdende goedkeuring van een reglement van tucht voor de gestichten te Ommerschans en Veenhuizen. 1856/1862
55 Ontwerp van Wet tot regeling van het bezit van goederen in de z.g. Doode hand

Code:- 1.755.181

111 http://proxy.handle.net/10648/9544c1af-d4d6-49fd-be08-839cf81f8dff Ontwerp van Wet tot regeling van het bezit van goederen in de z.g. Doode Hand. 1860
56 Ontwerp van Wet betreffende nadere voorzieningen omtrent het vermelden van voornamen in de akten van geboorte

Code:- 1.755.231

111 http://proxy.handle.net/10648/693d18b6-1ef1-4b92-aa52-6fee2bb6cada Ontwerp van Wet betreffende nadere voorzieningen omtrent het vermelden van voornamen in de akten van geboorte. 1860
57 Wet van 12 April 1872 (Stbl. no. 25) tot afkoopbaarstelling der tienden

Code:- 1.711.2

112-116 Wet van 12 april 1872 (Stbl. no. 25), tot afkoopbaarstelling der tienden, 1848-1909. 112 http://proxy.handle.net/10648/8a200280-4599-46a9-996a-4ed1cb31828c 1848/1870 113 http://proxy.handle.net/10648/39c40b70-3079-4017-9960-5ac336d62ae2 1871/1875 114 http://proxy.handle.net/10648/b58fb9ff-25c1-4315-8057-2cfba82b6b2c 1876/1891 115 http://proxy.handle.net/10648/341af0ec-0e2c-49bb-b126-2e4faca70563 1902/1909 116 http://proxy.handle.net/10648/75725c0d-30f2-4700-8d2a-0ae064eeae44 Diverse ontwerpen, 1860/1875
58 Wet van 21 December 1861 (Stbl. no. 129) houdende regeling der samenstelling en bevoegdheid van den Raad van State

Code:- 4.07.54

Hierin opgenomen: 1952 Stbl. no. 659, 1952 Stbl. no 651

117 http://proxy.handle.net/10648/e8a7232b-73d0-40d7-9b65-0509c977093b Wet van 21 december 1861 (Stbl. no. 129), houdende regeling der samenstelling en bevoegdheid van de Raad van State. 1861/1875, 1880/1881, 1906/1907 117 http://proxy.handle.net/10648/0447461c-8470-4242-94ff-cb919016447e K.B. van 8 december 1877 (Stbl. no. 201), tot wijziging van het eerste lid van art. 31 van het K.B. van 4 september 1862 (Stbl. no. 174), houdende voorschriften ter uitvoering van de Wet van 21 december 1861 (Stbl. no. 129), houdende regeling der samenstelling en bevoegdheid van de Raad van State. 1877/1879, 1947/1948

Hierin opgenomen: 1948 Stbl. no. I. 22

118 http://proxy.handle.net/10648/0b0615fc-44db-4a9e-b976-fffe6756f0e1 Wet van 28 juni 1881 (Stbl. no. 123), tot wijziging der wet van 21 december 1861 (Stbl. no. 129), houdende regeling der samenstelling en de bevoegdheid van de Raad van State. 1880/1937

Hierin opgenomen: 1911 stbl. no. 217, 1912 stbl. no. 362, 1919 stbl. no. 57, 1920 stbl. no. 843, 1921 stbl. no. 660 1923 stbl. no. 158, 1932 stbl. no. 348, 1932 stbl. no. 690, 1933 stbl. no. 448, 1934 stbl. no. 275, 1934 stbl. no. 300, 1935 stbl. no. 645, 1936 stbl. no. 303, 1937 stbl. no. 248

734 http://proxy.handle.net/10648/fa4364f7-32ac-484e-8834-db95cffdd934 Besluit van 29 december 1952 (Stb. 651) tot nadere wijziging van artikel 31 van het Koninklijk Besluit van 4 september 1862 (Stb. 74), houdende voorschriften ter uitvoering van de Wet van 21 december 1861 (Stb. 129), regelende de samenstelling en de bevoegdheid van de Raad van State. 1952 1 omslag 735 http://proxy.handle.net/10648/65f717b6-4f15-4c94-ac17-442dc5815116 Besluit van 1 maart 1957 (Stb. 82), tot wijziging van artikel 31 van het Koninklijk Besluit van 4 september 1862 (Stb. 174), (Afdelingen Raad van State). 1957 1 omslag 736 http://proxy.handle.net/10648/7f1718d8-60b1-4daa-98ad-48cbf8b321a8 Besluit van 6 juli 1957 (Stb. 263), tot wijziging van artikel 31 van het Koninklijk Besluit van 4 september 1862 (Stb. 174), (Afdelingen Raad van State). 1957 1 omslag 737 http://proxy.handle.net/10648/34edfb18-d58e-412d-8c23-10902d6b7366 Wet van 9 maart 1962 (Stb. 88) op de Raad van State. 1958-1962 1 pak 738 http://proxy.handle.net/10648/db0c0937-fcaa-4d13-b742-b7e31163c103 Besluit van 13 januari 1960 (Stb. 28), tot wijziging van artikel 31 van het Koninklijk Besluit van 4 september 1862 (Stb. 174), houdende voorschriften ter uitvoering van de Wet van 21 december 1861 (Stb. 129) regelende de samenstelling en de bevoegdheid van de Raad van State. 1959-1960 1 omslag 739 http://proxy.handle.net/10648/e650d125-8eaa-410b-a172-f282f5d0053c Besluit van 23 maart 1962 (Stb. 89), tot uitvoering van de Wet op de Raad van State, alsmede tot uitvoering van artikel 125 van de Ambtenarenwet 1929. 1962-1976 1 omslag 740 http://proxy.handle.net/10648/94af1cf9-20d9-414a-a7ce-1cfdde922383 Besluit van 6 oktober 1977 (Stb. 569), houdende intrekking van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1962 (Stb. 89), tot uitvoering van de Wet op de Raad van State, alsmede tot uitvoering van artikel 125 van de Ambtenarenwet 1929. 1977 1 omslag 741 http://proxy.handle.net/10648/fa6b01e0-5f23-4730-b0b4-070a1c9b7517 Wet van 19 maart 1980 (Stb. 129), tot wijziging van de Wet op de Raad van State, houdende verhoging van het aantal leden waaruit de Raad van State ten hoogste is samengesteld en verhoging van het aantal Staatsraden in buitengewone dienst dat ten hoogste kan worden benoemd. 1978-1980 1 omslag 742 http://proxy.handle.net/10648/58a48345-9cb1-46a3-a86b-597924e9a992 Besluit tot bepaling van het aantal leden van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State. 1980 1 omslag 743 http://proxy.handle.net/10648/98e1f21e-ddca-49f0-9c0a-fac3e18da441 Wet van 24 juni 1981 (Stb. 425), houdende wijziging van de Wet op de Raad van State inzake de aanwijzing van staatsraden in buitengewone dienst voor de vervulling van een vaste deeltaak, alsmede wijziging van de Wet van 11 september 1964 (Stb. 387), ter vaststelling van een bezoldiging voor bedoelde staatsraden. 1981 1 omslag 744 http://proxy.handle.net/10648/70f95bfb-2251-40e5-b4a9-5e1a19bd7343 Wet van 1 juli 1981 (Stb. 426), houdende wijziging van de Wet op de Raad van State. 1981 1 pak 745 http://proxy.handle.net/10648/831a46da-7f84-4470-8753-d0d9db310007 Wet van 14 mei 1981 (Stb. 311) tot wijziging van de Wet op de Rechterlijke Organisatie en de Wet op de Raad van State. 1981 1 omslag 735 http://proxy.handle.net/10648/de4003a1-3806-4ac0-9318-5c075077b5a3 Besluit van 1 maart 1957 (Stbl. no. 82), tot wijziging van artikel 31 van het Koninklijk Besluit van 4 september 1862 (Stbl. no. 174) (Afdelingen Raad van State). 1957 736 http://proxy.handle.net/10648/382ecb86-62c5-41cf-a45c-8f1303657d08 Besluit van 6 juli 1957 (Stbl. no. 263), tot wijziging van artikel 31 van het Koninklijk Besluit van 4 september 1862 (Stbl. 174) (Afdelingen Raad van State). 1957 738 http://proxy.handle.net/10648/5f638497-17a9-480e-a4c6-809a22eee3b2 Besluit van 13 januari 1960 (Stbl. no. 28), tot wijziging van artikel 31 van het Koninklijk Besluit van 4 september 1862 (Stbl. no. 174), houdende voorschriften ter uitvoering van de Wet van 21 december 1861 (Stbl. no. 129), regelende de samenstelling en de bevoegdheid van de Raad van State. 1959/1960 737 http://proxy.handle.net/10648/1d1bc25e-4316-4b86-973f-fa2bc0edc4f0 Wet van 9 maart 1962 (Stbl. no. 88) op de Raad van State. 1958/1962

Hierin opgenomen: Stbl. 1962 no. 89, Stbl. 1962 no. 110

2762-2775 Wet van 1 mei 1975 (Stbl. no. 283), tot wijziging van de Wet op de Raad van State en een aantale andere wetten.

Zie inv. nrs. 2762 t/m 2775

18-24 Ontwerp van Wet houdende regeling van het rechtsgebied der rechterlijke collegiën, enz. 1862-1867

Zie inv. nrs. 18 t/m 24

60 Wet van 22 April 1864 (Stbl. no. 29) houdende bepalingen voor het geval van wanbetaling van boeten in strafzaken

Code:- 1.872.71

119 http://proxy.handle.net/10648/dd6b4e5f-8b13-469c-8cdf-405c076782f2 Wet van 22 april 1864 (Stbl. no. 29), houdende bepalingen voor het geval van wanbetaling van boeten in strafzaken. 1863/1872
61 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 1828/1829

Inwerkingtreding op 01-10-1838, krachtens K.B. van 10-04-1838 (Stbl. no. 12)

--- http://proxy.handle.net/10648/6cf1247d-9b86-4496-a532-4c17af9aa544 Wet van 31 mei 1843 (Stbl. no. 23), tot intrekking van de artt. 695, 696 en 698 Rv. 1843 128 http://proxy.handle.net/10648/d13bd600-e793-4aff-bcd3-6efc3af75c6e Wet van 7 april 1869 (Stbl. no. 54), houdende verkorting der termijnen van dagvaarding van hen die buiten het Koninkrijk wonen. 1868/1869 128 http://proxy.handle.net/10648/97dfd412-74a2-4898-a9c3-ed322a252cd4 Wet van 7 april 1869 (Stbl. no. 55), tot afschaffing van eenige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over judicieele boeten en schadeloosstellingen. 1868/1869 120-127 Ontwerpen van Wet (22 stuks), uitmakende de Eerste drie Boeken van een nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waaruit partieele wijzigingen zijn voortgevloeid, 1836-1911. 120 http://proxy.handle.net/10648/b7819148-a12b-4414-975c-1133cddce083 1836/1837 121 t/m 126 1838/1911 121 http://proxy.handle.net/10648/1eab609b-f79b-4fda-b247-b14860791df5 Bestanddeel 1 122 http://proxy.handle.net/10648/1e246201-78f2-4970-965d-7006229e7568 Bestanddeel 2 123 http://proxy.handle.net/10648/ede818bb-dc6b-47c0-8be0-f553a920e6e1 Bestanddeel 3 124 http://proxy.handle.net/10648/a6004a7a-fdfb-418a-9441-80ea31b18e4e Bestanddeel 4 125 http://proxy.handle.net/10648/b20aed44-be84-42eb-98a6-5cd63b3e2e43 Bestanddeel 5 126 http://proxy.handle.net/10648/63242635-1410-4d7a-850d-963907584ebe Bestanddeel 6 127 http://proxy.handle.net/10648/aad4c33c-3847-4726-834a-5a711ffec705 Staten van gijzeling, 1846/1864 128 http://proxy.handle.net/10648/13c64319-16d7-4edd-b51b-0305c991d9a3 Ontwerp van Wet tot intrekking van de artt. 88 en 340, wijziging en aanvulling van de artt. 76, 81, 82, 339, 341, 385, 388 en 398 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1869/1870 128 http://proxy.handle.net/10648/5bc12fa8-a9fd-47c2-b463-d939ee24f966 Wet van 18 April 1874 (Stbl. no. 68), tot overbrenging van enkele bevoegdheden der arrondissementsrechtbanken op de kantonrechters. 1872/1874 76 http://proxy.handle.net/10648/55c90c2e-6749-46fc-828b-7d9492a9ff9c Wet van 10 november 1875 (Stbl. no. 204), tot opheffing van de provinciale gerechtshoven en instelling van nieuwe gerechtshoven. 1875 129 http://proxy.handle.net/10648/999f283c-3cba-4076-ba96-bde87001fd81 Ontwerp van Wet houdende wijziging in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1876/1894 --- http://proxy.handle.net/10648/5f32dbb3-2fd2-4769-aa93-6fa3692fbee0 Wet van 26 april 1876 (Stbl. no. 86), tot wijziging van de artt. 358 en 360 Rv. 1876 129 http://proxy.handle.net/10648/60f53403-d676-4361-aeaa-d9648fd4d106 Wet van 26 juni 1876 (Stbl. no. 124), tot wijziging van de bepalingen omtrent de wijze van procederen in cassatie in burgerlijke zaken. 1875/1876 129 http://proxy.handle.net/10648/5683e190-59bc-4df7-80f5-134e3e6719b7 Wet van 30 mei 1877 (Stbl. no. 138), tot wijziging van de artt. 8, 301, 477, 505, 567 en 738 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1877 129 http://proxy.handle.net/10648/81c52a88-244b-40ea-9aa4-f40cce941f69 Wet van 23 april 1879 (Stbl. no. 75), tot wijziging der regeling van de kosten in burgerlijke zaken en van de bevoegdheid der procureurs tot het bepleiten dier zaken. 1879 --- http://proxy.handle.net/10648/49c24cf2-03c8-4031-a59d-7c45e26a5115 Wet van 26 april 1884 (Stbl. no. 94), houdende wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1884 98 http://proxy.handle.net/10648/70e5d5a9-9597-41e4-a427-978de32d17ad Wet van 15 april 1886 (Stbl. no. 64), houdende bepalingen, regelende het in werking treden van het bij de wet van 3 maart 1881 Stbl. no. 35, vastgestelde W.v.Sr. en den overgang van de oude tot de nieuwe strafwetgeving, alsmede om overeenstemming te brengen tussen de bestaande wetten en het nieuwe wetboek. 1886/1888 --- http://proxy.handle.net/10648/34f44bf6-5f6e-401f-9b08-712138e59535 Wet van 23 december 1886 (Stbl. no. 230), houdende wijziging in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 110A-110E Wet van 31 december 1887 (Stbl. no. 265), tot wijziging van bestaande wetten, ten einde die in overeenstemming te brengen met het W.v.Sv, in het W.v.Sr en, in verband met de thans geldende strafwetgeving, in het B.W.

Zie inv. nrs. 110A t/m 110E

130 http://proxy.handle.net/10648/24101bc7-61f9-4874-a7fe-6e2a15dac997 Ontwerp van Wet houdende wijziging in de burgerlijke Rechtvordering. 1888/1900 130 http://proxy.handle.net/10648/d4733e48-55c1-4978-bb8d-a3d1f420e8ea Wet van 8 april 1893 (Stbl. no. 61), tot wijziging van art. 469 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1892/1894 66 http://proxy.handle.net/10648/25f06865-8d89-4f0c-a6c6-2d3926ba9fc3 Wet van 22 juni 1893 (Stbl. no. 93), tot intrekking van art. 87 Wet R.O. en in verband daarmede tot wijziging van eenige bepalingen der bestaand wetgeving. 1892/1893 --- http://proxy.handle.net/10648/c7668fd7-afc0-4232-9930-60781af29adf Wet van 20 januari 1896 (Stbl. no. 9), ter invoering van de F.W. 130 http://proxy.handle.net/10648/e47fe9e8-73e6-4060-a4a4-decae738f433 Wet van 7 juli 1896 (Stbl. no. 103), houdende wijziging in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1895/1901 301-307 Wet van 6 februari 1901 (Stbl. no. 62), tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmede verband houdende voorschrift in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1897/1948

Zie inv. nrs. 301 t/m 307

131 http://proxy.handle.net/10648/726e0a15-eaca-40f8-8e50-7f67a3cdbfb2 Wet van 14 februari 1905 (Stbl. no. 71), tot wijziging der bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende het getuigenverkeer. 1901/1905 310-316 Wet van 13 juli 1907 (Stbl. no. 193), tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het B.W. omtrent huur van dienstboden en daarmede samenhangende artt. in dat wetboek, alsmede in de Wetboeken van Koophandel en van Burgerlijke Rechtsvordering, in de Wet op Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, en in de Faillissementswet. 1898/1942

Zie inv. nrs. 310 t/m 316

456 http://proxy.handle.net/10648/228fcd13-2cf9-4358-8750-4e8e9115734e Ontwerp van Wet tot herziening van de wettelijke bepalingen ter invoering van de wijziging van de eerste zes titels van het IVe boek van het B.W. en van daarmede verband houdende artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1907/1941 --- http://proxy.handle.net/10648/866bedcc-8b8d-4e48-be6d-0b1456bdbfe8 Wet van 27 september 1909 (Stbl. no. 322), tot wijziging en aanvulling van de wet van 12 februari 1901 (Stbl. no. 64) enz. 1909 215 http://proxy.handle.net/10648/8725b1f9-672a-4363-a9a5-dc91ee0dfa1b Wet van 27 september 1909 (Stbl. no. 324), tot onverwijlde bestrijding van den achterstand bij sommige gerechten. 1909 454 http://proxy.handle.net/10648/a1c4b339-1526-4e80-b1f9-cd352e591a41 Wet van 10 februari 1910 (Stbl.no. 56), tot wijziging van wetten in verband met het Nederlandsch onderdaanschap van de bevolking in Nederlandsch Indië. 1907/1929 325-328 Wet van 5 juli 1910 (Stbl. no. 180), tot wijziging der Wet R.O. en van de Wetboek van B.Rv. en van Sv. 1903/1929

Zie inv. nrs. 325 t/m 328

496 http://proxy.handle.net/10648/93d9fbb9-fd90-4141-adbf-5e235770368d Wet van 27 maart 1915 (Stbl. no. 172), tot wijziging van art. 276 B.W. en van de daarmede verband houdende artikelen van dat Wetboek en van het W.v.B.Rv. 1914/1915 --- http://proxy.handle.net/10648/315ae51c-5d9c-4af9-8815-574323817c01 Wet van 24 november 1922 (Stbl. no. 626), tot opheffing van het instituut der Kamers van Arbeid. 1922 484-485 Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijke Wetboek omtrent de verbintenis uit onrechtmatige daad en van daarmede samenhangende artt. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1908/1920

Zie inv. nrs. 484 t/m 485

131 http://proxy.handle.net/10648/5a09d7ab-2331-48f5-9fd3-6d8652a8e891 Wet van 5 mei 1923 (Stbl. no. 189), houdende wijziging van eenige artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1923 132 http://proxy.handle.net/10648/64f02c20-20ea-4941-b370-ce603b29450f Wet van 22 juni 1923 (Stbl. no. 280), tot uitbreiding van de gelegenheid tot het leveren van bewijs door getuigen in burgerlijke zaken. 1893/1923 133 http://proxy.handle.net/10648/437f0a8a-8f02-4d50-8133-ad28c4335f66 Stukken inzake beantwoording verslag commissie ter voorbereiding. 1893/1923 134 http://proxy.handle.net/10648/d2cff5d9-6f17-4394-98b4-257b90146c1a Ontwerpen en memorie van toelichting. 1893/1923 --- http://proxy.handle.net/10648/4d645794-1725-4ff8-b60f-a3ed06cdf7a1 Wet van 28 juli 1924 (Stbl. no. 372), tot wijziging van artikel 143 Rv. 518 http://proxy.handle.net/10648/27ec0bbe-0105-464e-b2bc-5b38dead0deb Wet van 22 december 1924 (Stbl. no. 573), tot herziening van verschillende Titels van het Tweede Boek van het W.v.K. en wijziging van daarmede samenhangende artikelen in andere wetboeken en in de F.W. 1924 527-530 Wet van 5 juni 1925 (Stbl. no. 224), houdende wijziging van de bepalingen omtrent wissels en assignatiën. 1923/1936

Zie inv. nrs. 527 t/m 530

518 http://proxy.handle.net/10648/30d05ad7-63a1-4d79-b211-50a2928c7045 Wet van 10 juni 1926 (Stbl. no. 171), tot wijziging van verschillende wetbepalingen in verband met de wet van 22 december 1924 (Stbl. no. 573) (Zeerecht). 1926 131 http://proxy.handle.net/10648/246ec40f-30f0-48fb-8f4d-85fdf2092ff8 Wet van 13 mei 1927 (Stbl. no. 155), houdende wijziging van de artt. 2 en 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1926/1946 --- http://proxy.handle.net/10648/88d7c377-491f-435e-8ed0-d4d2dd370950 Wet van 23 juli 1927 (Stbl. no. 270), houdende wijziging o.m. van art. 858 W.v.B.Rv. strekkende tot het toelaten van vrouwen als getuigen bij akten. 1927 510 http://proxy.handle.net/10648/957b08da-b938-4e6d-b2d2-5b7bc32efd64 Wet van 24 december 1927 (Stbl. no. 415), houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst. 1918/1937 239 http://proxy.handle.net/10648/23eccf96-a7ef-4bb7-a72e-037e6260721e Wet van 11 januari 1929 (Stbl. no. 7), houdende bepalingen betreffende de procedure in kantongerechtzaken. 1929 466-475 Wet van 12 december 1929 (Stbl. no. 530), houdende regelen betreffende den rechtstoestand van ambtenaren. 1907/1938

Zie inv. nrs. 466 t/m 475

560 http://proxy.handle.net/10648/f54739b4-4455-4d27-8e5f-337025a57227 Wet van 3 december 1932 (Stbl. no. 575), tot ontwikkeling van de berechting van burgerlijke en handelszaken door eene enkelvoudige kamer der rechtbank. 1932/1943 131 http://proxy.handle.net/10648/8543bbe0-6b7a-4362-ac93-b77b60dc8ee0 Wet van 3 december 1932 (Stbl. no. 577), tot wijziging van de voorschriften betreffende het openbaar ministerie in burgerlijke zaken. 1932/1933

Hierin opgenomen: 1933 Stbl. no. 56.

558 http://proxy.handle.net/10648/b472326a-1127-4f9e-a16e-59638e545b98 Wet van 29 december 1932 (Stbl. no. 676), betreffende beslag op roerende goederen in door derden in gebruik gegeven ruimten, lijfsdwang en dwangsom. 1932/1947 555-556 Wet van 17 november 1933 (Stbl. no. 613), tot wijziging van het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Zegelwet 1917, de Bankwet 1919, de Geldschieterswet en de Wet van 25 juli 1932 (Stbl. no. 405) naar aanleiding van het Verdrag tot invoering van een eenvormige wet op cheques. 1931/1936

Zie inv. nrs. 555 t/m 556

564 http://proxy.handle.net/10648/7ae54022-6c55-4d25-861b-ea2b20520bef Wet van 16 mei 1934 (Stbl. no. 253), tot vereenvoudiging van de bepalingen betreffende de vaststelling van krachtens het Eerste Boek van het B.W. verschuldigde uitkeringen tot onderhoud en de tenuitvoerlegging wijziging en intrekking van vonnissen, beschikkingen en regelingen tussen partijen ter zake van zoodanige uitkeringen. 1931/1934 157 http://proxy.handle.net/10648/af3814c1-8239-439e-b820-46d6af53ba99 Wet van 2 juli 1934 (Stbl. no. 347), tot opheffing van de onderscheiding tussen handelsdaden en niet-handelsdaden en kooplieden en niet-kooplieden. 1929/1934 746 http://proxy.handle.net/10648/0cd6f462-8582-4edf-bbfc-6cb6f950d4ed Besluit van 3 november 1934 (Stb. 566), tot vaststelling van een Algemene Maatregel van Bestuur, bedoeld in het eerste lid van artikel 10 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1934 1 omslag 131 http://proxy.handle.net/10648/8d497d9c-d4f9-4b7e-9608-f08e2cd8e3a3 Wet van 13 september 1935 (Stbl. no. 542), tot verduidelijking en aanvulling van art. 828 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1935 --- http://proxy.handle.net/10648/72f0a6b4-272a-440d-8f8c-0def7f69551e Wet van 29 november 1935 (Stbl. no. 685), tot verlaging van de openbare uitgaven. 1935 545-550 Wet van 23 april 1936 (Stbl. no. 202), tot wettelijke regeling van de overeenkomst van koop en verkoop op afbetaling. 1924/1936

Zie inv. nrs. 545 t/m 550

561 http://proxy.handle.net/10648/81eaba2b-17d5-40b9-bb25-636c9fa7bb3c Wet van 1 augustus 1936 (Stbl. nol. 204), tot herziening der voorschriften nopens de toelating om kosteloos te procederen. 1930/1940 --- http://proxy.handle.net/10648/c960135d-dec4-4353-9ab8-1adb0e623bc6 Wet van 5 november 1936 (Stbl. no. 207), houdende wettelijke bepalingen omtrent handelsagenten en handelsreizigers. 1936 540-541 Besluit van 25 januari 1937 (Stbl. no. 240), houdende nadere wijziging van het K.B. van 31 januari 1908 (Stbl. no. 59), tot vaststelling van den algemenen maatregel van bestuur, bedoeld in de artikelen 125b, vierde (oud: derde) lid en 125c, vijfde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1924/1937

Zie inv. nrs. 540-541

510 http://proxy.handle.net/10648/09a20a58-b740-461b-a226-9972bbba75ce Wet van 25 mei 1937 (Stbl. no. 801), tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten. 1918/1937 519-522 Wet van 31 mei 1937 (Stbl. no. 205), houdende nieuwe regeling van de Pacht (Pachtwet). 1921/1950

Zie inv. nrs. 519 t/m 522

--- http://proxy.handle.net/10648/51e363de-0540-41ff-ab8f-52a57dc0259d Wet van 4 november 1937 (Stbl. no. 207), houdende aanvulling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering met het oog op beslag van luchtvaartuigen. 1937 239 http://proxy.handle.net/10648/4eecfdab-7360-4264-beb4-32f6b22aaa8b Wet van 9 december 1937 (Stbl. no. 208), houdende waarneming der rolzittingen door één rechter. 1905/1941 538 http://proxy.handle.net/10648/dc11bf46-cad2-4c76-bacd-898ad1c607e9 Wet van 24 juni 1939 (Stbl. no. 201), houdende nieuwe wettelijke regeling van het binnenvaartrecht. 1925/1939 1201 http://proxy.handle.net/10648/8d41f688-2dc2-46cc-a674-3c8ab047b7ad Besluit van 13 december 1941 (Stbl. no. 221), van den secretaris - Generaal van het Departement van Justitie tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering met het oog op beslag onder derden. 1940/1942 303 http://proxy.handle.net/10648/662f539d-3c55-412a-acb4-150d03c4b6ab Wet van 10 juli 1947 (Stbl. no. H. 232), houdende wijziging van de bepalingen betreffende het Kinderrecht, voorkomende in het eerste boek van het B.W., en- in verband daarmede- wijziging en aanvulling van de andere boeken van dat Wetboek, alsook van het Wetboek van Burgerlijke Rv en van andere wetten. 1947 558 http://proxy.handle.net/10648/9ac8a8af-cfc6-4b66-9974-ad74d854acb5 Wet van 4 december 1947 (Stbl. no. H. 412), betreffende bevordering van de voldoening van krachtens het Eerste Boek van het B.W. verschuldigde uitkeringen tot onderhoud door de mogelijkheid open te stellen ter zake van dergelijke uitkeringen lijfsdwang toe te passen. 1932/1947 1430-1432 Wet van 27 januari 1950 (Stbl. no. K. 22), tot toepassing ten aanzien van het bedrijfsleven van de artt. 80 en 152 tot en met 154 van de Grondwet (Wet op de Bedrijfsorganisatie). 1948/1950

Zie inv. nrs. 1430 t/m 1432

--- http://proxy.handle.net/10648/6db0e783-bc28-45ff-954e-595596470f72 Wet van 21 december 1950 (Stbl. no. K 597), tot wijziging en aanvulling van de Zegelwet 1917. 1950 755 http://proxy.handle.net/10648/dea30fc7-61e8-4eb8-bfca-d66af46f18b1 Wet van 18 juli 1951 (Stbl. no. 302), tot uitbreiding van de mogelijkheid tot het houden van voorlopige getuigenverhoren in burgerlijke zaken. 1950/1951 756 http://proxy.handle.net/10648/fa608165-1e5d-43f7-8f16-316142cd176e Wet van 23 april 1952 (Stbl. no. 204), houdende wijziging van de eis in burgerlijke zaken. 1950/1952 332 http://proxy.handle.net/10648/c711e87f-a65d-4777-a124-142ce1088a86 Wet van 23 juni 1952 (Stbl. no. 365) [Advocatenwet]. 1952 757 http://proxy.handle.net/10648/db5eb7c7-67d2-43b9-a94e-e8684e8ea46c Wet van 18 maart 1953 (Stbl. no. 122), houdende nieuwe regeling omtrent het uitbrengen van exploiten ten verzoeke van de getrouwde man aan de vrouw of omgekeerd. 1951/1953

In werking getreden op 16 april 1953

762 http://proxy.handle.net/10648/d9e84faa-fbeb-4fd7-b803-f4fd8f814b3b Wet van 21 januari 1954 (Stbl. no. 27), houdende nieuwe regelen omtrent onbevoegdverklaring en verwijzing in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele daarmede verband houdende wijzigingen in dit wetboek. 1950/1954

In werking getreden op 1 maart 1954

761 http://proxy.handle.net/10648/2810b260-9adc-444c-9ffc-bc8ff3ee8a54 Wet van 11 november 1954 (Stbl. no. 497), tot opheffing van het verbod voor vrouwen om arbiter te zijn. 1953/1954

In werking getreden op 6 december 1954

--- http://proxy.handle.net/10648/3a98f74f-a5c6-4e9c-a8f2-29080eae1b3f Wet van 24 december 1954 (Stbl. no. 602), houdende wijziging van de bepalingen betreffende de voogdijraden, voorkomende in het Burgerlijke Wetboek, en - in verband daarmede- wijziging van andere wetten. 1954

In werking getreden op 1 juli 1956

1354-1360 Wet van 20 mei 1955 (Stbl. no. 204), tot wijziging van de bepalingen betreffende echtscheiding in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering- en, in verband daarmede, van het Burgerlijk Wetboek en het Tarief van justitie-kosten en salarissen in burgerlijke zaken- teneinde lichtvaardige echtscheiding tegen te gaan. 1955

Zie inv. nrs. 1354-1360

--- http://proxy.handle.net/10648/ab9b2039-b7ed-407c-875f-2c4b486e6901 Wet van 20 mei 1955 (Stbl. no. 210), houdende wijziging van de artikelen 82, 159, 374 en 785 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1954/1955

In werking getreden op 16 juni 1955

762 http://proxy.handle.net/10648/8d4949f5-d354-4529-a662-e4d523ea3dbe Wet van 7 juli 1955 (Stbl. no. 290), houdende vervallen verklaring van de bezettingsregeling betreffende derden beslag op verkapt inkomen uit arbeid, en tot opneming van de inhoud van deze regeling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1954/1955

In werking getreden op 4 augustus 1955

Dit dossier berust nog gedeeltelijk bij Justitie

1802 http://proxy.handle.net/10648/d425e56c-31ea-40c1-9af5-fb4ec98d3fb6 Wet van 20 juli 1955 (Stbl. no. 323), houdende wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende ondertoezichtstelling van kinderen. 1954/1955

In werking getreden op 1 juli 1956

763 http://proxy.handle.net/10648/16a9500e-61e2-4f18-af2a-7a385e5833d0 Ontwerp van Wet betrekkelijke bevoegdheid van de burgerlijke rechter in aanrijdingszaken. 1955/1956 764 http://proxy.handle.net/10648/17315aa3-a11b-467d-a118-c2ded3750a53 Ontwerp van Wet tot wijziging van de artikelen 447 en 448 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van artikel 21 van de Faillissementswet. 1955/1959 777 http://proxy.handle.net/10648/f738dda8-afc2-4315-83ae-a2552873f5e2 Ontwerp van Wet tot wijziging van enkele bepalingen betreffende verzet, hoger beroep en cassatie en van artikel 180 B.W. 1957/1958

Dit dossier berust nog gedeeltelijk bij Justitie

778 http://proxy.handle.net/10648/2dea1e1c-15e8-4cda-9f7b-7988122988c0 Wet van 22 mei 1958 (Stbl. no. 261), houdende verlenging termijn indiening verweerschrift van buitenlands wonende verweerders in alimentatiezaken. 1957/1958 1803-1804 Wet van 20 juni 1963 (Stbl. no. 272), houdende wijziging van de bepalingen met betrekking tot geding in cassatie. 1963

Zie inv. nrs. 1803 t/m 1804

2183 http://proxy.handle.net/10648/c53e74ca-451c-4013-b6c7-ace19e480e9d Wet van 11 mei 1964 (Stbl. no. 138), houdende herziening van de regeling omtrent het beheer van de voogd, de ouder en de curator en wijziging, in verband daarmede van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Postspaarbankwet 1954. 1964 780 http://proxy.handle.net/10648/f676935c-ee2c-477e-b5ce-080234ba93ab Wijziging termijn art. 910, 4e lid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1959/1962 779 http://proxy.handle.net/10648/5faa8526-371b-4231-b5e8-d537d7b3872c Wet van 11 september 1964 (Stbl. no. 360), houdende regeling van de procureurstelling in kort geding. 1958/1968 747-753 Wet van 2 december 1965 (Stb. 527), houdende wijziging van de bepalingen inzake het geding voor de kantonrechter in burgerlijke zaken. 1936-1966 4 pakken, 3 omslagen 747 http://proxy.handle.net/10648/5f4a8232-7858-4330-9082-42dbba74aabd Aanbieding van het wetsontwerp aan de Eerste Kamer, 1936-1949 1 omslag 748 http://proxy.handle.net/10648/c4220ae1-9059-4fdb-b1e6-95f83e3941f8 Advies van de Commissie Herziening Burgerlijke Procedure (Commissie Dorhout Mees), 1947-1948 1 omslag 749 http://proxy.handle.net/10648/9638c6e7-9788-45ae-8e9d-30a8629416fe Wetsontwerp en reacties op de ontwerpen (1936) (1946) 1950-1951 750 http://proxy.handle.net/10648/5c6bccdb-95de-4138-97dd-4aff5139bdb0 Advies van de Hoge Raad, wetsontwerp, 1951-1965 1 omslag 751 http://proxy.handle.net/10648/f329fb9b-01f8-4e6d-87de-9510ff6b6107 Publicatie in het Staatsblad, Memorie van Toelichting, gewijzigd ontwerp van Wet, 1952-1965 752 http://proxy.handle.net/10648/ff24071e-3e7b-4a12-bfcd-7ac24c0d0702 Memorie van Toelichting, nota's inzake wetsontwerpen, 1952-1965 753 http://proxy.handle.net/10648/7d8ad353-759b-46df-b83e-6d45f293db3f Memorie van Antwoord, 1963-1966 754 http://proxy.handle.net/10648/6d91d0ea-6df1-454f-9c4a-85b89ac880aa Besluit van 24 maart 1950 (Stb. K. 105), tot wijziging van de termijnen van dagvaarding, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 3 november 1934 (Stb. 566), ter uitvoering van artikel 10 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1946-1950 1 omslag 755 http://proxy.handle.net/10648/e6d0fedb-dcd9-4ac9-9128-03e407dd1949 Wet van 18 juli 1951 (Stb. 302), tot uitbreiding van de mogelijkheid tot het houden van voorlopige getuigenverhoren in burgerlijke zaken. 1950-1951 1 omslag 756 http://proxy.handle.net/10648/7d6e5512-af15-42ca-aad9-e2ee3b30940f Wet van 23 april 1952 (Stb. 204), houdende wijziging van de eis in burgerlijke zaken. 1950-1952 1 pak 757 http://proxy.handle.net/10648/19d2e2ed-5959-4b86-bfb3-c7432ba56aad Wet van 18 maart 1953 (Stb. 122), houdende nieuwe regeling omtrent het uitbrengen van exploiten ten verzoeke van de getrouwde man aan de vrouw of omgekeerd. 1951-1953 1 omslag 758 http://proxy.handle.net/10648/24165c9d-5fe5-438c-b519-e1e50f446c40 Wetsontwerp nieuwe regelen omtrent onbevoegdheidverklaring en verwijzing in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele daarmede verbandhoudende wijzigingen in dit wetboek. 1952-1954 1 omslag

Zie ook Wet van 21 januari 1954 (Stb. 27)

759-760 Wet van 3 juli 1968 (Stb. 343), tot opneming in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van enige bepalingen omtrent de inzage van bescheiden, overgelegd in zaken betreffende ouderlijke macht, voogdij en adoptie. 1953-1966 2 pakken 759 http://proxy.handle.net/10648/e18a4d6f-ee67-4d15-88a9-13765212a5d2 Reacties van belanghebbenden, wetsontwerpen en Memorie van Toelichting, 1953-1966 760 http://proxy.handle.net/10648/4b9f3c81-330d-48a8-9ee6-fb777c9e4b94 Wetsontwerpen, publicatie in het Staatsblad, 1966 761 http://proxy.handle.net/10648/dcfba027-c1a9-4774-97fd-66fd6e0d1e8a Wet van 11 november 1954 (Stb. 497), houdende opheffing van het verbod voor vrouwen om arbiter te zijn, alsmede wijziging van artikel 622 en 627 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1954 1 omslag 762 http://proxy.handle.net/10648/a55751c6-64ca-4cc2-80e3-670994d27d1c Wet van 7 juli 1955 (Stb. 290), houdende vervallenverklaring van de bezettingsregeling betreffende derdenbeslag op verkapt inkomen uit arbeid, en tot opneming van de inhoud van deze regeling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1954-1955 1 omslag 763 http://proxy.handle.net/10648/6f979cfd-84bf-4f45-bf83-7a66d265306f Ontwerp van Wet betrekkelijke bevoegdheid van de burgerlijke rechter in aanrijdingszaken. 1955-1956 1 omslag 764 http://proxy.handle.net/10648/e5bfa282-bf51-4675-9204-db2a2e084c5f Ontwerp van Wet tot wijziging van de artikelen 447 en 448 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van artikel 21 van de Faillissementswet. 1955-1959 1 omslag 765 http://proxy.handle.net/10648/dfe02d09-4d85-4747-b6b8-ec509868f249 Wetsontwerpen, reacties hierop, alsmede correspondentie aan en van de Commissie tot herziening van artikel 4, sub 8, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ca. 1956-1971 1 pak 766-776 Wet van 16 mei 1969 (Stb. 200), houdende algemene regeling van de rechtspleging in zaken die met een verzoekschrift worden ingeleid. 1956-1977 5 omslagen, 6 pakken 766 http://proxy.handle.net/10648/3b5d0ca1-aff5-4c3e-9d29-43e5a4658d92 Advies van de Commissie tot herziening artikel 4, sub 8, Rv. ca., 1956-1960, 767 http://proxy.handle.net/10648/569c6d93-9a07-40f8-abbb-602d772ce0bf Inventarislijsten van rekestprocedures in Nederlandse wetgeving, wetsontwerpen, nota's van de Subcommissie Burgerlijke Rechtsvordering van de Staatscommissie Herziening Nederlandse Burgerlijke Wetgeving inzake de aanpassing van rekestprocedures, 1959-1963 768 http://proxy.handle.net/10648/3138917a-f3bd-40a9-877b-80e43f592ac2 Wetsontwerpen, 1959-1964 769 http://proxy.handle.net/10648/436d6433-e1cb-4804-bf0a-cbb8e0eb6d85 Memorie van Toelichting, nota's en wetsontwerpen inzake rekestprocedures, 1959-1965 770 http://proxy.handle.net/10648/40f58b76-f359-41cc-99a6-1cf20c87ed08 Amendementen van dhr. Geurtsen, wetsontwerpen, overzichten en correspondentie inzake de aanpassing van Burgerlijke Wetgeving aan rekestprocedures, 1965-1968 1 omslag 771 http://proxy.handle.net/10648/0b72948c-ff82-4513-9e8e-b5e04ca31c4c Wetsontwerp, Memorie van Antwoord en Memorie van Toelichting, 1965-1968 772 http://proxy.handle.net/10648/b32a0499-509f-46be-a71a-3a5964a21c2f Memorie van Antwoord en van Toelichting, publicatie in het Staatsblad, Nota's van Wijzigingen, 1965-1969 773 http://proxy.handle.net/10648/643a5f49-0854-4b7f-9bea-f951f6a5b804 Aantekeningen, wetsontwerpen en reacties op de concepten inzake de aanpassing van de wetgeving aan de regeling rekestprocedures, 1965-1969 1 omslag 774 http://proxy.handle.net/10648/317ba234-e52c-4fbb-bb3a-f91b5033ec8c Publicatie in het Staatsblad, eindverslag, nota's naar aanleiding van dat eindverslag en wetsontwerpen, 1968-1969 1 omslag 775 http://proxy.handle.net/10648/3dac84dd-21dc-429b-9a94-b86870537999 Reacties op voorstellen, wijzigingsvoorstellen en correspondentie inzake de aanpassing van het Burgerlijk Wetboek aan de Rekestprocedures, 1971-1977 1 omslag 776 http://proxy.handle.net/10648/247ab2cf-430c-40e8-9cf4-04886d5dced2 Correspondentie en lijsten inzake de aanpassing van het Wetboek van Koophandel aan de rekestprocedures, 1973-1974 1 omslag 777 http://proxy.handle.net/10648/d4a74da2-5299-48dd-949c-f353a3c50a18 Ontwerp van Wet tot wijziging van enkele bepalingen betreffende verzet, hoger beroep en cassatie en van artikel 180 B.W. 1957-1958 1 omslag 778 http://proxy.handle.net/10648/839e88bd-2202-4900-a76b-293570e201fc Wet van 22 mei 1958 (Stb. 261), houdende verlenging termijn indiening verweerschrift van in het buitenland wonende verweerders in alimentatiezaken. 1957-1958 1 omslag 779 http://proxy.handle.net/10648/3b0b952f-6d38-4ed6-b7e1-736cca54dd5b Wet van 11 september 1964 (Stb. 360), houdende regeling van de procureurstelling in kort geding. 1958-1968 1 pak 780 http://proxy.handle.net/10648/e93687a4-7d3e-43d5-a9cf-f585f828c52f Wijziging termijn artikel 910, vierde lid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Verzet en beroep). 1959-1962 1 omslag 781-782 Wet van 7 oktober 1964 (Stb. 381), houdende regeling van de formaliteiten, vereist voor de tenuitvoerlegging van in vreemde staten tot stand gekomen executoriale titels in burgerlijke zaken. 1960-1964 2 omslagen 781 http://proxy.handle.net/10648/ac139711-831a-4439-86ef-ff9996f21196 1960-1963 mei 782 http://proxy.handle.net/10648/7023bf21-3db6-40ce-9b4f-14087546d326 1963 jun. -1964 3026 http://proxy.handle.net/10648/434ae206-1246-4f04-99a9-da5841ef0478 Wet van 23 oktober 1968 (Stb. 567), houdende het gedeeltelijk wijzigen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Provinciewet, de gemeentewet en de Wet van 31 augustus 1853 (Stb. 83) tot verzekering der uitvoering van sommige voorschriften van plaatselijke verordeningen (Tegenwoordigheid van de burgermeester bij het binnentreden van woningen tegen de wil van de bewoner). 1960-1968 1 omslag 783-787 Wet van 7 september 1972, houdende beslag op aandelen op naam alsmede op effecten op naam en aantoonder. 1961-1972 4 pakken, 1 omslag 783 http://proxy.handle.net/10648/270943b0-3f51-4e55-9c42-4375d5b1bf88 Nota's, verslagen van vergaderingen van de Subcommissie Burgerlijke Rechtsvordering, correspondentie en voorontwerpen, 1961-1967 784 http://proxy.handle.net/10648/763a1a53-8bae-41a5-acc2-3b789b0d5b5f Correspondentie, wetsontwerpen, algemene beschouwingen, met statuten van juli 1966, specimenvoorbeelden van aandelen van N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij en aandelenprospectus van Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) uit 1957 in verband met emissie van aandelen in de Verenigde Staten, 1964-1969 785 http://proxy.handle.net/10648/97fcaa94-e7b4-41b6-afaa-7202ab069e3c Wetsontwerpen, Memorie van Toelichting en reacties op de ontwerpen, 1969-1970 786 http://proxy.handle.net/10648/a63113f4-535d-4c65-a4c8-263a2d580f8d Publicatie in het Staatsblad, Memorie van Antwoord en Toelichting, Nota's van Wijziging en wetsontwerpen, 1971-1972 787 http://proxy.handle.net/10648/77f7432c-78ca-4da4-852d-7057918eabc8 Wetsontwerpen, Memorie van Toelichting, correspondentie en publicatie in het Staatsblad, 1972 1 omslag 788 http://proxy.handle.net/10648/c8438b45-7681-4555-b5f2-8adbbbe2daa9 Wetsontwerp (7602) betreffende wijziging van de bepalingen met betrekking tot executoriale verkoop van roerende goederen. 1963-1969 1 pak 789 http://proxy.handle.net/10648/9c6c5b64-025e-499e-95e5-8d65486525eb Wetsontwerpen en reacties inzake aanplakking gerechtelijk stukken, alsmede wetsontwerpen tot wijziging van de bepalingen die betrekking hebben op de betekening van exploiten in burgerlijke zaken. 1966-1983 1 omslag 790 http://proxy.handle.net/10648/cb47bc15-8d9e-4b1e-84bc-c560310a5441 Besluit van 5 april 1972 (Stb. 172), tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 november 1934 (Stb. 566), ter uitvoering van artikel 10 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1971-1972 1 omslag 791 http://proxy.handle.net/10648/2bca56b6-293b-417b-9dc7-40830cff9e6d Wetsontwerpen en Memorie van Toelichting inzake regelen tot wijziging der bepalingen betrekkelijk de uitvoerbaar verklaring bij voorraad. 1973-1975 1 omslag 792 http://proxy.handle.net/10648/bf06a174-cf75-47f5-b948-e19d797f4d09 Wetsontwerpen, reacties van belanghebbenden en nota betreffende herziening van het executoriaal beslag onder derden en in verband daarmede tot herziening van het conservatoir derdenbeslag. 1973-1978 1 omslag 793 http://proxy.handle.net/10648/a70aa857-8fe8-43b3-9d69-6fe1e96ee56e Wet van 28 april 1976 (Stb. 230) tot wijziging van artikel 607 en enige andere artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met wijziging van de registratie van ingijzelingstelling, waarbij opgenomen Stb. 1976 no. 555. 1975-1976 1 omslag
62 Ontwerp van Wet tot regeling der schutterijen

Code:- 1.827.057

135 http://proxy.handle.net/10648/a0148a3e-3a91-4266-8cfc-f85f4ed3bba2 Ontwerp van Wet tot regeling der schutterijen. 1863/1883
63 Wet van 17 September 1870 (Stbl. no. 162) tot afschaffing der doodstraf

Code:- 1.872.5

135-136 Wet van 17 september 1870 (Stbl. no. 162), tot afschaffing van de doodstraf, 1863-1880. 135 http://proxy.handle.net/10648/86e9ad4e-8dd0-434c-8409-07451d032a20 1863/1867 136 http://proxy.handle.net/10648/28de36fc-8183-419b-b10c-d4327bc105a9 1868/1880
64 Ontwerp van Wet tot bestraffing der mishandeling van dieren (hierin opgenomen: 1920 stbl. no. 194)

Opgenomen in dossier Wetten 49

65 Ontwerp van Wet tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht en Drukperswet voor Nederlandsch-Indië

1.872: 07.21

137 http://proxy.handle.net/10648/5ae747d6-d51d-4d01-bc34-02981b5c4f62 Ontwerp van Wet tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht en Drukperswet voor Nederlandsch-Indië. 1862/1875
66 Ontwerp van Wet houdende uitbreiding van art. 14 der wet van 22 April 1855 (Stbl. no. 32) tot wederkeerige verzekering- of waarborg-maatschappijen

Code:- 1.848.1

138 http://proxy.handle.net/10648/5c3ef7f9-496b-47ea-a759-030b7c3bd8bd Ontwerp van Wet houdende uitbreiding van artikel 14 der Wet van 22 april 1855 (Stbl. no. 32) tot wederkerige verzekering of waarborg-maatschappijen. 1865
67 Wet van 22 Mei 1873 (Stbl. no. 73) tot intrekking der wet van 26 Ventôse An IV (16 Maart 1796) op het uitroeien van rupsennesten en van art. 471, 8º van het Wetboek van Strafrecht

Code:- 1.765.3

138 http://proxy.handle.net/10648/66cf9329-8be0-4c50-b42f-19523c8b7299 Wet van 22 mei 1873 (Stbl. no. 73), tot intrekking der wet van 26 Ventose An IV (16 maart 1796), op het uitroeiien van rupsennesten en van art. 471, 8º van het Wetboek van Strafrecht. 1865/1879
68. Ontwerp van Wet houdende veranderingen in den Eersten titel van het crimineel wetboek van het krijgsvolk te lande en vervanging van den Tweeden titel door nieuwe bepalingen, (afschaffing lijfstraffen) 139 http://proxy.handle.net/10648/14b30a8b-92c3-418b-8b50-914ff0638782 Dossier ontwerp van wet afschaffing lijstraffen 1865/1871 68A. Wetten van 14 November 1879 (Stbl. no. 191-194) tot wijziging van de crimineele wetboeken en de reglementen van krijgstucht voor het krijgsvolk te land en te water

Hierin opgenomen: 1916 stbl. no. 539

139 http://proxy.handle.net/10648/63a7031a-f086-438a-99cb-e7a6decb6d0e Dossier wijziging militaire strafwetten 1879/1916
69 Wetten van 23 maart 1826 (Stbl. no. 18-27; 31-34; 38-39; 43-48), houdende vaststelling van het Wetboek van Koophandel

Code:- 1.824.5

Inwerkingtreding van de Wet 01-10-1838, krachtens K.B. 10 april 1838 Stbl. no. 12

140-154 Stukken betreffende de voorbereiding en wijziging van wetten m.b.t. de Koophandel, 1831-1932. 140 http://proxy.handle.net/10648/6e46c138-6bee-44f2-b908-f6828a36f4ab 1831/1869 141 http://proxy.handle.net/10648/357e9ed0-9040-4b92-a425-79d3e777f8be 1870/1881 142 http://proxy.handle.net/10648/e92638dd-29f9-470d-9d23-bb241a7ba50f 1882/1885 143 http://proxy.handle.net/10648/bf17c648-1af5-47a7-b73d-b998515853fd 1886/1887 144 http://proxy.handle.net/10648/1b66ef2a-e106-4697-89e3-cc7610233ab9 1888/1889 145 http://proxy.handle.net/10648/3c2f3458-0c32-4e8f-a40a-b9d3cf1b9e4f 1890 146 http://proxy.handle.net/10648/1c05484c-df82-4678-aaff-21b7ca949d0d 1891/1894 147 http://proxy.handle.net/10648/447d109b-e5c8-4785-b90b-a77bf381f2eb 1895/1899 148 http://proxy.handle.net/10648/d7fbeb56-3760-4bf4-b8c2-b3dd9348e272 1900/1904 149 http://proxy.handle.net/10648/5d762e3a-c38e-46a6-b648-44db2bba428b 1907/1932 150 http://proxy.handle.net/10648/9bee442b-99ed-41f2-a28b-c86bc897fb59 Laad- en losdagen 1892/1928 151 http://proxy.handle.net/10648/0d2a2985-e876-41d6-997f-4e42812b05a9 Diverse geschriften 1886/1887

Ontwerp eener wet op het faillissement en de surséance van betaling ('s-Gravenhage 1887) in tweevoud plus Gewijzigd wetsontwerp faillissement etc.

Victor Jacobs, Avant-project de Loi Maritime Internationale (brussel/Parijs 1886)

152 http://proxy.handle.net/10648/9bf3dbfc-d836-4f7c-9810-6741914185f1 Gedrukte stukken beh. faillissement en surceance van betaling 1888/1892 153 http://proxy.handle.net/10648/fd71f942-db72-428d-a2b6-283e96da4e06 Notulen Staatscommissie Herziening Wetboek van Koophandel 1879/1884 154 http://proxy.handle.net/10648/1ca9f54a-1433-4ec9-bba7-c485cd0635b3 Notulen Staatscommissie Herziening Wetboek van Koophandel 1885/1902
155 http://proxy.handle.net/10648/af3498a3-60d8-4c64-ab72-a408594ffa41 Ontwerp van Wet houdende wijziging van artikel 457 van het Wetboek van Koophandel. 1869/1876 155 http://proxy.handle.net/10648/8525a6fb-d4cd-4d18-aa6a-e214963756c5 Wet van 4 juli 1874 (Stbl. no. 89), tot wijziging van de wettelijke bepalingen omtrent het voorrecht der commissionairs. 1873/1874 160 http://proxy.handle.net/10648/764ebb78-54cf-4d9a-8f00-b5796e885e33 Wet van 8 juli 1874 (Stbl. no. 95), tot wettelijke bepalingen omtrent het pandrecht. 1869/1876 200-207 Wet van 1 juni 1875 (Stbl. no. 81), tot wijziging van artikel 302 van het Wetboek van Koophandel (Betreffende levensverzekerings-maatschappijen). 1872/1913

Zie inv. nrs. 200 t/m 207

200-207 Ontwerp van Wet (ingetrokken) tot wijziging van de artt. 345 en 753 van het Wetboek van Koophandel, 1876-1889. 1876/1889

Zie inv. nrs. 200 t/m 207

--- http://proxy.handle.net/10648/3f7afad8-867c-4ed6-8e3c-63295e3f1b4d Wet van 26 april 1884 (Stbl. no. 95), houdende wijzigingen in het Wetboek van Koophandel 1884 --- http://proxy.handle.net/10648/d54fb1a5-30b6-4340-ad4c-1090ae2e3adf Wet van 20 januari 1896 (Stbl. no. 9), ter invoering van de Faillissementswet 1896 200-207 Wet van 31 december 1896 (Stbl. no. 244), houdende wijziging van de artt. 379, 380, 383 en 384 van het Wetboek van Koophandel, 1892-1896.

Zie inv. nrs. 200 t/m 207

294 http://proxy.handle.net/10648/d49581f1-0c7f-4284-a806-c043f4384fca Ontwerp van Wet tot aanvulling van het Wetboek van Koophandel met bepalingen betreffende firma en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met ene bepaling tegen het wederrechterlijk gebruik van namen, voornamen of firma's. 1893/1899 --- http://proxy.handle.net/10648/eccea1a2-7b03-4a95-a3fb-da83d516e514 Wet van 2 mei 1897 (Stbl. no. 140), tot wijziging van de artt. 748 en 755 van het Wetboek van Koophandel. 1897 --- http://proxy.handle.net/10648/e20cfd26-083a-4218-95df-6ddd607624b6 Wet van 27 april 1904 (Stbl. no. 83), tot wijziging der artt. 154, 179 en 228 Wetboek van Koophandel. 1904 311 http://proxy.handle.net/10648/4bb8f658-89f8-4279-9234-954a3d1773d3 Wet van 13 juli 1907 (Stbl. no. 193), tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent huur van dienstboden en daarmede samenhangende artikelen in dat Wetboek, alsmede in de Wetboeken van Koophandel en van Burgerlijke Rechtsvordering, in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie en in de Faillissementswet, 1898-1942. 296 http://proxy.handle.net/10648/a31830af-464e-4437-94fc-29d69cd89e70 Wet van 26 juli (Stbl. no. 493), tot instelling van een handelsregister, 1893-1950. 1893/1950 155 http://proxy.handle.net/10648/0549c048-c54c-4a75-81f7-cd56e55be8d5 Ontwerp van Wet, houdende nadere bepalingen ter uitvoering van de voorschriften, vervat in den eersten en laatsten titel van het 2e boek van het Wetboek van Koophandel. (Beloning voor het branden van schepen). 1912/1919 294 http://proxy.handle.net/10648/4c5f49d0-0296-4942-9b5a-1cfa0a3f96cb Wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 842), houdende bepalingen omtrent den handelsnaam. 1893/1921 69 http://proxy.handle.net/10648/e96c461a-40dc-45ba-bbb0-02d163e508ff Wet van 5 mei 1922 (Stbl. no. 246), houdende wijziging van de bepalingen in het Wetboek van Koophandel betreffende de koopmansboeken en van de daarmede verband houdende bepalingen van het B.W. en van het W.v.Sr. 1922 Ontbreekt 156 http://proxy.handle.net/10648/6625e883-4230-43a6-b283-9de2ecf06e1c Wet van 5 mei 1922 (Stbl. no. 247), tot herziening van de bepalingen betreffende de makelaardij (hierin opgenomen: 1922 Stbl. no. 530.) 1920/1935 518 http://proxy.handle.net/10648/e6a3a6c4-888d-4324-a120-b5f6ca578d89 Wet van 19 mei 1922 (Stbl. no. 314), tot opheffing van het voorschrift, dat de openbaarmaking in de Staatscourant der akte van oprichting eener naamloze vennootschap en coöperatieve vereniging kosteloos geschiedt. 1921/1922 --- http://proxy.handle.net/10648/28e7df6c-d666-4579-921a-9e31c8e57bdc Wet van 21 april 1923 (Stbl. no. 157), tot wijziging van artikel 47, eerste lid van het Wetboek van Koophandel. 1923 132 http://proxy.handle.net/10648/e1dfaa3f-ef12-4954-86b4-73ec6a89296a Wet van 22 juni 1923 (Stbl. no. 280), tot uitbreiding van de gelegenheid tot het leveren van bewijs door getuigen in burgerlijke zaken. 1893/1923 518 http://proxy.handle.net/10648/763abb05-4f0d-4d4e-95c8-74708d83c9f8 Wet van 22 december 1924 (Stbl. no. 573), tot herziening van verschillende titels van het Tweede Boek van het W.v.K., en wijziging van daarmede samenhangende artikelen in andere wetboeken en in de Faillissementswet. 1904/1950 527-530 Wet van 5 juni 1925 (Stbl. no. 224), houdende wijziging van de bepalingen omtrent wissels en assignatiën, 1923-1936.

Zie inv.nrs. 527 t/m 530

518 http://proxy.handle.net/10648/66754e77-bc53-437f-a915-b52c1cf375cf Wet van 10 juni 1926 (Stbl. no. 171), tot wijziging van verschillende wetsbepalingen in verband met de Wet van 22 december 1924 (Stbl. no. 573) (Zeerecht). 1926 157 http://proxy.handle.net/10648/0ac247c0-b0b3-4785-8763-34f45d3ef9cf Ontwerp van Wet houdende regeling van de verrekening tussen verzekeraar en benadeelden derde (nieuw artikel 285 W.v.K.). 1927/1929 161-167 Wet van 2 juli 1928 (Stbl. no. 216), tot wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de naamloze vennootschap en regeling van de aansprakelijkheid voor het prospectus, 1865-1939. Wet van 25 juni 1929 (Stbl. no. 363), houdende wijziging van de artt. 42c (nieuw) en 42 (nieuw) van het Wetboek van Koophandel. (balans en winst- en verliesberekening), 1865-1939. Wet van 6 april 1933 (Stbl. no. 142), tot aanvulling van art. 44 d van het W.v.K., 1865-1939.

Zie inv.nrs. 161 t/m 167

527-530 Wet van 2 juli 1928 (Stbl. no. 217), tot wijziging van den zesde titel van het Eerste Boek van het W.v.K, 1923-1936. Wet van 25 juli 1932 (Stbl. no. 405), tot wijziging van het Wetboek van Koophandel enz. naar aanleiding van het Verdrag tot invoering van een eenvormige wet op wisselbrieven en orderbriefjes, 1923-1936.

Zie inv.nrs. 527 t/m 530

--- http://proxy.handle.net/10648/a9637bb4-6e6e-4ba7-9ce7-b99570e8d174 Wet van 14 juni 1930 (Stbl. no. 240), houdende nieuwe wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst van kapitein en schepelingen. --- http://proxy.handle.net/10648/8d0c1ce4-9f4e-4ad3-b0fd-22f1e2daa0b9 Wet van 27 juli 1931 (Stbl. no. 320), tot herziening van Boek II, Titel VII, van het Wetboek van Koophandel (schipbreuk enz.). 1931 555-556 Wet van 17 november 1933 (Stbl. no. 613), tot wijziging van het Wetboek van Koophandel enz. naar aanleiding van het Verdrag tot invoering van een eenvormige wet op cheques, 1931-1936. Wet van 28 december 1933 (Stbl. no. 731), houdende wijziging van het W.v.K. en van de wet van 17 november 1933 (Stbl. no. 613), 1931-1936.

Zie inv.nrs. 555-556

157 http://proxy.handle.net/10648/28807ebc-b4d8-44a0-90c3-e05acf02f4bb Wet van 2 juli 1934 (Stbl. no. 347), tot opheffing van de onderscheiding tussen handelsdaden en niet-handelsdaden tussen kooplieden en niet-kooplieden. 1929/1934 532 http://proxy.handle.net/10648/52ec5e6d-40da-49e3-8fac-7367cb6341d5 Wet van 7 februari 1935 (Stbl. no. 41), houdende nieuwe regeling van de surseance van betaling, de gelegenheid akkoord openende. 1925/1935 --- http://proxy.handle.net/10648/80f97fa2-de72-4374-a24e-49eacdd538bf Wet van 5 november 1936 (Stbl. no. 207), houdende wettelijke bepalingen omtrent handelsagenten en handelsreizigers. 570 http://proxy.handle.net/10648/fe208fd7-2954-4a6b-b6bf-5d70fc075d33 Besluit van 2 maart 1936 (Stbl. no. 242), tot vaststelling van een algemeen maatregel van bestuur, als bedoeld in de artt. 137, tweede lid, en 208, tweede lid, van het W.v.K. 1935/1937 536-539 Wet van 24 juni 1939 (Stbl. no. 201), houdende nieuwe wettelijke regeling van het binnenvaartrecht, 1925-1939.

Zie inv.nrs. 536 t/m 539

--- http://proxy.handle.net/10648/9df8e304-4833-45f4-bbb8-a69e6cee4591 Wet van 16 september 1939 (Stbl. no. 204), tot nadere wijziging en aanvulling van het W.v.K. 1939 --- http://proxy.handle.net/10648/45151f18-c436-4a1c-819c-abd8077a5b33 Besluit van 25 november 1943 (Stbl. no. D. 50), houdende tijdelijke wijziging van het W.v.K. betreffende de monsterrol (artt. 451 en 451 a). 795 http://proxy.handle.net/10648/25f25e42-89c2-42b6-836e-7e40894d52fa Wet van 4 december 1947 (Stbl. no. H. 410), houdende intrekking van enige tijdens de oorlog aangebrachte wijzigingen in het Wetboek van Koophandel en - Besluit van 5 september 1947 (Stbl. no. H. 318), tot intrekking van het K.B. van 22 juni 1944 Stbl. no. E. 46 voor aanmonstering van schepelingen (hierin opgenomen: 1947 Stbl. no. H. 177, 1950 Stbl. no. K. 102.). 1946/1950 794 http://proxy.handle.net/10648/0a9fa683-f51a-49c0-9164-20c11a358a22 Wet van 8 december 1949 (Stb. J 545), tot vervallenverklaring van de bezettingsregeling en wijziging van de bepaling in het Wetboek van Koophandel betreffende de termijn van bewaring van boeken, bescheiden en balansen van bedrijven. 1941-1949 1 omslag 795 http://proxy.handle.net/10648/25006922-594c-495b-b495-bda37c5b3809 Wet van 4 december 1947 (Stb. H 410), houdende intrekking van enige tijdens de oorlog aangebrachte wijzigingen in het Wetboek van Koophandel. 1946-1950 1 omslag 796 http://proxy.handle.net/10648/c40119a5-cc87-4d26-af00-06d27cf0297e Wet van 31 juli 1961 (Stb. 238), houdende wijziging van het Wetboek van Koophandel en enkele andere wetten. 1950-1961 1 pak 797 http://proxy.handle.net/10648/7b281a20-5c61-48f8-9ea0-cac361d48d89 Wet van 15 augustus 1955 (Stb. 398), houdende wijziging van het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel. 1954-1956 1 pak 798-801 Wet van 21 juli 1966 (Stb. 319), houdende wijziging van de bepalingen van het Wetboek van Koophandel omtrent makelaars. 1955-1966 4 pakken 798 http://proxy.handle.net/10648/ba208461-947b-48a1-8170-7b6f57241e69 Concept wetsontwerp, 1955 799 http://proxy.handle.net/10648/232e81bd-d603-4934-8612-d896be699ab2 Concept wetsontwerp , 1955 - 1963 800 http://proxy.handle.net/10648/5e63ff26-7abd-470a-a6e5-27256bc17cec Rapport van de Commissie Makelaardij en Tussenpersonen, 1958 - 1966 801 http://proxy.handle.net/10648/5ed54392-c445-40c1-a764-857cd567d1de Ontwerp van Wet, Memorie van Toelichting, Nota van Wijzigingen en kamerstukken, 1963 - 1966 802-803 Wet van 11 december 1968 (Stb. 658), houdende wijziging van de vijfde titel A van het Tweede Boek van het Wetboek van Koophandel. 1956-1969 2 pakken 802 http://proxy.handle.net/10648/5450f153-40a5-4659-87ce-b44793e58c13 Nota van wijziging, voorlopig verslag, ontwerp van Wet, Memorie van Toelichting, 1956 - 1969 803 http://proxy.handle.net/10648/0bf7180e-255e-4505-b714-b1fee27a728a Werkdossier van Mr. Scheffer ter voorbereiding van de wet van 11 december 1968 (Stb. 658), 1958 - 1968 804 http://proxy.handle.net/10648/e11369c3-8610-48eb-a886-31f3a34ea486 Wet van 9 juli 1958 (Stb. 339), houdende wijziging van artikel 782 van het Wetboek van Koophandel. 1957-1958 1 omslag 805 http://proxy.handle.net/10648/6837efe3-0248-4a66-9bb1-543129b9ebf3 Ontwerp tot wijzing van artikel 315 van het Wetboek van Koophandel en van Maatregel Schepen in verband met de naamgeving van zeeschepen. 1957-1959 1 omslag 3027 http://proxy.handle.net/10648/7170f73f-ea65-4e27-9a5b-932e9b65eec0 Besluiten tot wijziging van het KB van 7 februari 1952 (Stb.64), ter uitvoering van art. 994, eerste lid van het Wetboek van Koophandel (Aansprakelijkheidsbeperking in de Duwvaart), met bijlagen. 1959-1980 1 omslag 806-809 Wet van 6 mei 1971 (Stb. 289), houdende wijziging van het Wetboek van Koophandel (Voorzieningen met betrekking tot de structuur der naamloze en besloten vennootschap). 1966-1976 4 pakken 806 http://proxy.handle.net/10648/866d77e7-8d6d-4e0c-8d45-16dfa5bd76f1 Advies van de Sociaal Economisch Raad, 1966 - 1969 807 http://proxy.handle.net/10648/9ca7f037-98ec-454f-9ad7-d9bbee0606bf Ontwerp van Wet, Memorie van Toelichting en advies van de Raad van State, 1969 -1970 808 http://proxy.handle.net/10648/734d940d-9423-43f5-960c-d05166948a7f Ontwerp van Wet en Kamervragen over het wetsontwerp, 1969 - 1970 809 http://proxy.handle.net/10648/2a4c6f39-7aba-41e3-8cc3-a4eb7991fc41 Stukken van de Commissie Algemeen Belang waaronder correspondentie en krantenknipsels , 1970 - 1976 810 http://proxy.handle.net/10648/112a2ad9-ef37-4c7a-aecb-b9e47a61d898 Wet van 10 september 1970 (Stb. 411), tot wijziging van de artikelen 53 - 54c van het Wetboek van Koophandel (Herziening van het enquêterecht). 1967-1970 1 pak 811-812 Wet van 3 mei 1971 (Stb. 288), houdende wijziging van de artikelen 36e en 45d van het Wetboek van Koophandel. 1969-1971 811 http://proxy.handle.net/10648/8fb2b706-9bc1-49c3-8257-1385d96d053f Ontwerp van Wet en Memorie van Toelichting, 1969-1971 812 http://proxy.handle.net/10648/365061d5-88a4-4f90-a118-f44e4511572a Ontwerp van Wet, Memorie van Antwoord, voorlopig verslag en publicatie in staatsblad, 1969-1971 2 pakken 813 http://proxy.handle.net/10648/b0d4f6bb-cf2b-4f46-b2bd-5e9c37cfa3af Wet van 7 januari 1971 (Stb. 2), tot wijziging van artikel 415e van het Wetboek van Koophandel in verband met de Wet van 14 september 1970 (Stb. 420), houdende een overlijdensuitkering ten behoeve van nagelaten betrekkingen van werknemers. 1970-1971 1 omslag 814 http://proxy.handle.net/10648/02dbf366-f753-48e3-a7dc-5a43a6ff9ed7 Om wijziging van artikel 423 en 424 van het Wetboek van Koophandel inzake de mogelijkheid van het opleggen van boeten door de kapitein aan de schepeling (Gagestraffen). 1971-1972 1 omslag 815 http://proxy.handle.net/10648/fb2a78d4-9f36-4b62-95ff-b3b87515b6b6 Wet van 21 maart 1973 (Stb. 134), houdende wijziging van artikel 416 van het Wetboek van Koophandel (Verruiming van de regeling inzake vergoeding van lijkbezorging en van opgraving en vervoer van het stoffelijk overschot). 1971-1973 1 omslag 816 http://proxy.handle.net/10648/102003e1-6ff5-4fb8-ae4d-fb9ff48ce312 Wet van 28 mei 1975 (Stb. 274), de wijziging van enige artikelen der Derde Afdeling van de Derde Titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Koophandel (Vrijwillige toepassing van de artikelen 52h -52n Wetboek van Koophandel). 1971-1975 1 pak 817 http://proxy.handle.net/10648/cac93600-1914-4182-ae0c-494c374aa3b7 Wet van 28 mei 1975 (Stb. 275), houdende wijziging van de artikelen 66 en 66a van het Wetboek van Koophandel. 1972-1975 1 omslag 818 http://proxy.handle.net/10648/11148c0e-feaf-4e2b-967e-240dab013718 Wet van 11 maart 1981 (Stb. 206), houdende wijziging van het Wetboek van Koophandel in verband met de bekrachtiging voor Nederland van het op 23 februari 1968 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het internationale Verdrag ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924 (Trb. 1979 no. 26). 1978-1982 1 omslag 819 http://proxy.handle.net/10648/c441c0b3-765f-4fbf-8dd2-c261342a679d Besluit van 25 oktober 1982 (Stb. 626), houdende vaststelling van een Algemene Maatregel van Bestuur, als bedoeld in de artikelen 314 en 778 van het Wetboek van Koophandel (Maatregel teboekgestelde schepen). 1978-1982 1 omslag 820 http://proxy.handle.net/10648/03c13b0f-6f50-4616-8485-071e88a268a3 Wet van 9 maart 1983 (Stb. 115), houdende bepaling dat de artikelen van 74 - 74s Wetboek van Koophandel niet van toepassing zijn op agentuurovereenkomsten waarop de Wet Assurantiebemiddeling van toepassing is. 1982-1983 1 omslag 821 http://proxy.handle.net/10648/bc06bacc-f0d5-465b-b09a-cd688f418dbd Besluit van 24 oktober 1983 (Stb.548), houdende vaststelling van een Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in artikel 782, vierde en vijfde lid van het Wetboek van Koophandel. 1983 1 omslag 822 http://proxy.handle.net/10648/1ce3793e-ce9d-4134-98f7-e2be06b6e50f Besluit van 7 juni 1984 (Stb. 264), tot ontheffing van het gebod vervat in artikel 341a van het Wetboek van Koophandel. 1984-1988 1 omslag 823 http://proxy.handle.net/10648/67af462c-4734-4441-b2cc-eaa670db5620 Wet tot invoering van artikel 765n Wetboek van Koophandel (Akten zaakwaarnemers-administrateurs bij scheepshuurkoop). 1985 1 omslag 824 http://proxy.handle.net/10648/db4c82fb-2a00-4bd4-9e3c-c59a71e02780 Besluit van 25 februari 1986 (Stb. 68), tot wijziging van de Maatregel teboekgestelde Schepen. 1985-1986 1 omslag 825 http://proxy.handle.net/10648/20a2bff1-2511-4d10-b402-f562b24654fa Wet houdende aanpassing van het Wetboek van Koophandel aan de EEG-richtlijn betreffende zelfstandige handelsagenten, van 18 december 1986 (PbEG L 382/17) (Herziening van de bepalingen inzake de agentuurovereenkomst). 1987-1990 1 pak 826 http://proxy.handle.net/10648/8bf4df67-971f-4636-be2f-5939fc44984c Besluit houdende vaststelling van de maatregel te boekgestelde schepen. 1990 1 omslag 827 http://proxy.handle.net/10648/21858c1e-e3e8-4bb6-ba50-830c214d07ce Besluit ter uitvoering van artikel 740f, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel. 1990 1 omslag 828 http://proxy.handle.net/10648/a1a2fe8c-298f-4cc7-9c8b-00222ede60b3 Besluit ter uitvoering van artikel 951f van het Wetboek van Koophandel. 1990 1 omslag 829 http://proxy.handle.net/10648/a8ce539f-bf19-4ee3-b357-f5e618d5db8a (Voorstel van) Wet bevattende bijzondere bepalingen voor handelreizigers ten aanzien van het Wetboek van Koophandel en Burgerlijk Wetboek Boek 7. 1994-1995 1 omslag
70 Besluit van den 14den April 1913 (Stbl. no. 128), houdende nadere wijziging van het Koninklijk Besluit van 29 Augustus 1894 (Stbl. no. 146) ter uitvoering van artikel 1 der Consulaire Wet, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 3 Juni 1909 (Stbl. no. 133). 50 http://proxy.handle.net/10648/02bc8708-60f8-476c-b35f-fcac4815d07f Besluit van den 14den April 1913 (Stbl. no. 128), houdende nadere wijziging van het Koninklijk Besluit van 29 Augustus 1894 (Stbl. no. 146) ter uitvoering van artikel 1 der Consulaire Wet, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 3 Juni 1909 (Stbl. no. 133). 1867-1901, 1909-1913 71 Wet van 7 April 1869 (Stbl. no. 56) houdende afschaffing der artt. 884 en 957 van het Burgerlijk Wetboek (erfrecht vreemdelingen). 31 http://proxy.handle.net/10648/7053c6e0-bf36-4c7f-942c-c49e975619c6 Wet van 7 April 1869 (Stbl. no. 56) houdende afschaffing der artt. 884 en 957 van het Burgerlijk Wetboek (erfrecht vreemdelingen). 1867-1869 72 Wet van 7 April 1869 (Stbl. no. 55) tot afschaffing van eenige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over judicieele boeten en schadeloosstellingen. 128 http://proxy.handle.net/10648/38d62d0a-8798-414f-9bae-658d54d645a7 Wet van 7 April 1869 (Stbl. no. 55) tot afschaffing van eenige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over judicieele boeten en schadeloosstellingen. 1868-1869 73 Ontwerp van Wet tot gedeeltelijke invoering der Wet van 31 Mei 1861 (Stbl. no. 49) houdende eene nieuwe rechterlijke inrichting. 26 http://proxy.handle.net/10648/44a18dbc-2410-4d43-bb8e-c4bcf765f3e7 Ontwerp van Wet tot gedeeltelijke invoering der Wet van 31 Mei 1861 (Stbl. no. 49) houdende eene nieuwe rechterlijke inrichting. 1868-1876 74 Ontwerp van Wet tot intrekking van art. 92 der wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie. 66 http://proxy.handle.net/10648/713c6311-0d4c-44ad-ac3a-f3a106b63ec8 Ontwerp van Wet tot intrekking van art. 92 der wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie. (Opgenomen in dossier Wetten 30). 1868-1880 75 Wet van 6 April 1869 (Stbl. no. 36) tot voorloopige regeling der rechtsmacht van den Hoogen Raad der Nederlanden in West-Indische Koloniale Zaken

Code:- 1.877.31:07.6

Hierin opgenomen : 1914 stbl. no. 505

159 http://proxy.handle.net/10648/8bfb637d-2c03-4568-92cf-786ddc550593 Wet van 6 april 1869 (Stbl. no. 36), tot voorlopige regeling der rechtsmacht van de Hoge Raad der Nederlanden in West-Indische Koloniale Zaken. 1868/1887 1892/1905 1907/1923 1934/1937

Hierin opgenomen: 1914 stbl. no. 505

76 Wet van 5 Mei 1922 (Stbl. no. 247) tot herziening der bepalingen betreffende de makelaardij. 156 http://proxy.handle.net/10648/f804dd6e-f731-4387-b803-879a9a84ef74 Wet van 5 Mei 1922 (Stbl. no. 247) tot herziening der bepalingen betreffende de makelaardij (hierin opgenomen : 1922 stbl. no. 530). 1920-1935 77 Wet van 7 April 1869 (Stbl. no. 54) houdende verkorting der termijnen van dagvaarding van hen die buiten het Koninkrijk wonen. 128 http://proxy.handle.net/10648/8a129f11-f9a6-4792-b8a9-56736813167e Wet van 7 April 1869 (Stbl. no. 54) houdende verkorting der termijnen van dagvaarding van hen die buiten het Koninkrijk wonen. 1868-1869 78 Ontwerp van Wet tot intrekking van de artt. 88 en 340, wijziging en aanvulling van de artt. 76, 81, 82, 339, 341, 385, 388 en 398 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 128 http://proxy.handle.net/10648/c27d6f6c-e77b-4194-822d-dea0b568c989 Ontwerp van Wet tot intrekking van de artt. 88 en 340, wijziging en aanvulling van de artt. 76, 81, 82, 339, 341, 385, 388 en 398 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1869-1870 79 Wet van 12 April 1872 (Stbl. no. 23) houdende bedreiging van straf tegen de vernieling en onbruikbaarmaking van schepen en andere vaartuigen door andere dan de in de artt. 434 en 435 van het Wetboek van Strafrecht genoemde middelen

Code:- 1.874.237.1

160 http://proxy.handle.net/10648/0122472e-fc72-4cd3-a634-7a2b748d2f73 Wet van 12 april 1872 (Stbl. no. 23), houdende bedreiging van straf tegen de vernieling en onbruikbaarmaking van schepen en andere vaartuigen door andere dan in de artt. 434 en 435 van het Wetboek van Strafrecht genoemde middelen. 1867/1872
80 Wet van 8 Juli 1874 (Stbl. no. 95) tot wijziging der wettelijke bepalingen omtrent het pandrecht

Code:- 1.711.2

160 http://proxy.handle.net/10648/4aefd3ad-3941-49ea-8cba-79d8d774812f Wet van 8 juli 1874 (Stbl. no. 95), tot wijziging der wettelijke bepalingen omtrent het pandrecht. 1869/1876
81 Ontwerp van Wet tot afschaffing van lijfsdwang

Code:- 1.875.529

160 http://proxy.handle.net/10648/b5494c85-3dd9-486d-933c-f09ae2501fc1 Ontwerp van Wet tot afschaffing van lijfsdwang. 1865/1877
82 Wet tot regeling der Naamloze Vennootschappen

Code:- 1.824.512.12

Hierin opgenomen : 1928 stbl. no. 216, 1929 stbl. no. 363, 1933 stbl. no. 142, 1948 stbl. no. 107

161-167 Wet tot regeling der Naamloze Vennootschappen, 1865-1939.

Hierin opgenomen: 1928 Stbl. no. 216, 1929 Stbl. no. 363, 1933 Stbl. no. 142, 1948 Stbl. no. I 107

161 http://proxy.handle.net/10648/5e344be4-6491-49e4-9e1d-8d9b482b0b86 1865/1870, 1871/1898 162 http://proxy.handle.net/10648/dbfcc61e-c2ee-4bad-b90f-8e9c6f0b53c4 1904/1909 163 http://proxy.handle.net/10648/39e0fb69-15fa-4b58-a4f2-311e689662e1 1910/1913 164 http://proxy.handle.net/10648/49553952-4716-44bd-9ac5-373c6355d1b9 1920/1929 165 http://proxy.handle.net/10648/97ddc4d4-4a21-4500-aae2-532cefb0aee5 Bijlagen, 1928/1929 166 http://proxy.handle.net/10648/8a490267-290e-40db-8626-191a80b63eea 1930/1939 167 http://proxy.handle.net/10648/1973bed0-104b-4280-9173-ae1fbbeb1b4f Nota's, bescheiden enz., 1900/1925
83 Wet van 27 April 1884 (Stbl. no. 96) tot regeling van het staatstoezicht op krankzinnigen

Code:- 1.842.2

Hierin opgenomen : 1929 stbl. no. 438

168-172 Wet van 27 april 1884 (Stbl. no. 96), tot regeling van het staatstoezicht op krankzinnigen, 1868-1930.

Hierin opgenomen: 1929 stbl. no. 438

168 http://proxy.handle.net/10648/39577273-07df-4eb3-abc6-a10f89486aff 1868/1880 169 http://proxy.handle.net/10648/74649bca-511a-4655-9fb8-b964bb17e255 1881/1889 170 http://proxy.handle.net/10648/057bb3a9-3f0b-4fe4-9ada-6529a3db019a 1892/1893 171 http://proxy.handle.net/10648/e47b4f65-a065-4a69-93ed-a1b1e02de599 1894/1899 172 http://proxy.handle.net/10648/634c8523-aefb-41a0-ba64-162a80ea29ef 1903/1913; 1928/1930
830-841 Wet van 28 augustus 1970 (Stb. 430) tot wijziging van de Krankzinnigenwet. 1949-1971 5 pakken, 7 omslagen 830 http://proxy.handle.net/10648/e5a24ddb-d009-45c0-bdd7-b839f9e50211 Vergaderverslagen van de Reorganisatie Commissie voor de Geestelijke Volksgezondheid, 1949-1952 1 pak 831 http://proxy.handle.net/10648/c6f7d261-7678-4d71-aab3-404e844d5126 Vergaderverslagen van de Reorganisatie Commissie voor de Geestelijke Volksgezondheid, 1953-1956 832 http://proxy.handle.net/10648/2d741426-7661-433c-8a1b-dd05703ea65d Vergaderverslagen, wetsontwerp geestelijk gestoorden, adviezen, Memorie van Toelichting, 1961 1 pak 833 http://proxy.handle.net/10648/895d6ed4-f25e-41e1-99d0-82f9a0290768 Vergaderverslagen, wetsontwerp geestelijk gestoorden, adviezen, Memorie van Toelichting, wetsontwerp, behandeling Ministerraad, 1962 834 http://proxy.handle.net/10648/a6e9e2ee-85b8-43a4-9847-7be00762ab9f Wetsvoorstel, Memorie van Toelichting, 1962-1964 1 pak 835 http://proxy.handle.net/10648/78a8b484-6adf-4d52-9e9b-1b08fc6e700f Wetsontwerp, voorlopig verslag, 1964-1965 836 http://proxy.handle.net/10648/3f13874c-0048-4b3e-9cf1-edd94c732f20 Ontwerp van Wet, amendementen en advies van de Raad van State, 1962-1970 837 http://proxy.handle.net/10648/ee82f2ee-f64b-457f-85f3-b99bf26728fc Memorie van Antwoord, 1963-1966 1 pak 838 http://proxy.handle.net/10648/e7cd120f-5855-40b1-b202-a2624c278a16 Tweede en derde Nota van Wijzigingen, 1966-1970 839 http://proxy.handle.net/10648/f8b4a66d-0797-418e-87b3-d412d3fae086 Memorie van Antwoord, tweede Nota van Wijzigingen, 1966-1970 1 pak 840 http://proxy.handle.net/10648/c814a61b-48d7-4177-8605-469e621a0da9 Behandeling wetsvoorstel in de Eerste en Tweede Kamer, 1969-1970 841 http://proxy.handle.net/10648/ea661e00-c6e7-4322-a6b3-c7fe1d0d4032 Vergaderverslagen van de werkgroep Wet Geestelijke Gestoorden, 1969-1971 842 http://proxy.handle.net/10648/fb6be300-f31a-40e4-8de0-6fc1095fb2bd Besluit van 15 maart 1972 tot vaststelling van (Stb. 210) nadere voorschriften, als bedoeld in artikel 16, derde lid, der wet van 27 april 1884 (Stb. 96) tot regeling van het Staatstoezicht op Krankzinnigen. Besluit van 15 maart 1972 (Stb. 211), houdende vaststelling van een model als bedoeld in artikel 35c, derde lid, van de wet van 27 april 1884 (Stb. 96) tot regeling van het Staatstoezicht op Krankzinnigen. Besluit van 15 maart 1972 (Stb. 212), houdende vaststelling van een model als bedoeld in artikel 35c, tweede lid, van de wet van 27 april 1884 (Stb. 96) tot regeling van het Staatstoezicht op Krankzinnigen. Besluit van 15 maart 1972 (Stb. 213), houdende vaststelling van een model van het register als bedoeld in artikel 35f van de wet van 27 april 1884 (Stb. 96), tot regeling van het Staatstoezicht op Krankzinnigen. Besluit van 15 maart 1972 (Stb. 214), houdende inwerkingtreding van de wet van 28 augustus 1970 (Stb. 430), tot nadere wijziging van de wet van 27 april 1884 (Stb. 96), houdende regeling van het Staatstoezicht op Krankzinnigen. 1968-1974 1 omslag
84 Wet van 28 Juni 1881 (Stbl. no. 124) tot regeling van het auteursrecht, (1864-1902); benevens de tractaten met vreemde mogendheden en de Berner Conventie tot 1907

Code:- 1.854

Hierin opgenomen : 1912 stbl. no. 308, 1914 stbl. no. 489, 1915 stbl. no. 446, 1915 stbl. no. 452, 1931 stbl. no. 264, 1931 stbl. no. 265, 1931 stbl. no. 311, 1931 stbl. no.361, 1932 stbl. no. 45, 1932 stbl. 45, 1932 stbl. no. 496, 1933 stbl. no. 113, 1941 stbl. no. S.379

173-184 Wet van 28 juni 1881 (Stbl. no. 124), tot regeling van het auteursrecht, (1864-1902); benevens de tractaten met vreemde mogendheden en de Berner Conventie, 1864-1931.

Hierin opgenomen : 1912 stbl. no. 308, 1914 stbl. no. 489, 1915 stbl. no. 446, 1915 stbl. no. 452, 1931 stbl. no. 264, 1931 stbl. no. 265, 1931 stbl. no. 311, 1931 stbl. no.361, 1932 stbl. no. 45, 1932 stbl. 45, 1932 stbl. no. 496, 1933 stbl. no. 113, 1941 stbl. no. S.379

173 http://proxy.handle.net/10648/bd04604d-8c9b-4cb0-bd48-9e0b3c1b825f 1864/1879 174 http://proxy.handle.net/10648/1fbee963-14b1-404e-851f-ce2e46e7b095 1877/1902 175 http://proxy.handle.net/10648/15116f13-9b49-49ec-b7db-f8a80527eb05 Tractaten, 1884/1896 176 http://proxy.handle.net/10648/8212f101-2bf9-450b-9619-140886962652 Memorie van toelichting, 1912 177 http://proxy.handle.net/10648/1c9bf501-d8d4-4a42-9b73-e3756af8cd0d Wijziging overgangsartikelen, 1914/1915 178 http://proxy.handle.net/10648/99b4a29e-1342-4cdf-952c-c6a5541c9e58 Correspondentie, 1912/1918 180 http://proxy.handle.net/10648/3fc7c1e9-9eef-4962-9b0e-68ee9662a18a Wijzigingen Auteurswet e.d, 1914/1926 181 http://proxy.handle.net/10648/8ca267f7-d582-4653-9e9f-058abfc18855 Overgangsbepalingen, gedr. stukken, 1929/1931 179 http://proxy.handle.net/10648/171c649e-358d-4147-a159-98a28e497a8c Nota's diverse data. 182 http://proxy.handle.net/10648/618199b4-44f5-4a8b-8af8-8fb81b4bcb93 Berner Conventie, 1931/1949 183 http://proxy.handle.net/10648/e0e0eaf0-9407-455c-be39-96e4b95a96e9 1884/1896 184 http://proxy.handle.net/10648/2c34b3b1-4c80-4273-9412-e7cdeacb585d 1908/1913
85 Wet van 16 Juli 1869 (Stbl. no. 139) tot uitvoering der bepalingen van de artt. 33, 36, 37 en 38 der herziene akte omtrent de Rijnvaart

Code:- 1.813.232

Hierin opgenomen : 1913 stbl. no. 103

185-186 Wet van 16 Juli 1869 (Stbl. no. 139), tot uitvoering der bepalingen van de artt. 33, 36, 37 en 38 der herziene akte omtrent de Rijnvaart, 1868-1934.

Hierin opgenomen: 1913 stbl. no. 103

185 http://proxy.handle.net/10648/45ecda49-e596-43fc-b335-346f9cf6af78 1868/1900; 1910/1913 186 http://proxy.handle.net/10648/f902b19f-6e23-4584-be5a-f22255b6c42b 1926/1934
86 Wet van 4 April 1870 (Stbl. no. 56) tot afschaffing van de tentoonstelling op een schavot en van de lijfstraf (geeseling) in de gevallen waarin deze straffen nog zijn bedreigd

Code:- 1.872.5

187 http://proxy.handle.net/10648/9e42ece7-f063-44eb-973e-bbdda74a02ca Wet van 4 april 1870 (Stbl. no. 56), tot afschaffing van de tentoonstelling op een schavot en van de lijfstraf (geseling) in de gevallen waarin deze straffen nog zijn bedreigd. 1869
87 Ontwerp van Wet tot het bestraffen van het verduisteren van strandvond

Code:- 1.874.233.5

Hierin opgenomen : 1931 stbl. no. 321, 1933 stbl. no. 704, 1933 stbl. no. 703, 1933 stbl. no. 727

187 http://proxy.handle.net/10648/3f25c008-6814-46ee-900c-e78e616bb3a4 Wet van 1931 stbl. no. 321, houdende voorschriften tot het straffen van het verduisteren van strandvond. 1869 1929/1931 1 omslag 1932/1939 1 omslag

Hierin opgenomen: 1933 stbl. no. 703, 1933 stbl. no. 704, 1933 stbl. no. 727

843 http://proxy.handle.net/10648/49ca9b10-99cc-456a-b8ac-df7f2bf49a82 Wet van 3 juli 1957 (Stb. 250), houdende wijziging van de Wet op de Strandvonderij. 1948-1957 1 omslag 844 http://proxy.handle.net/10648/13ad9297-b3df-4954-a1db-064a9ef670a1 Besluit van 14 december 1959 (Stb. 489), houdende nadere wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 december 1933 (Stb. 704) tot uitvoering van de Wet op de Strandvonderij. Besluit van 2 mei 1961(Stb. 140) tot hernieuwde vaststelling van de Algemene Maatregel van Bestuur, bedoeld bij artikel 570 van het Wetboek van Koophandel. 1959-1968 1 omslag
88 Wet van 20 Juli 1870 (Stbl. no. 131) tot regeling van het veeartsenijkundig staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie

Code:- 1.779.2

188 http://proxy.handle.net/10648/f2f9e871-3128-4db5-a379-f43baed165df Wet van 20 juli 1870 (Stbl. no. 131), tot regeling van het veeartsenijkundig staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie. 1869-1910
89 Wet van 20 Juli 1870 (Stbl. no. 132) houdende intrekking van de artt. 2, 3, en 4 der wet van 22 Juli 1814 (Stbl. no. 86) houdende verbod van alle vreemde of particuliere loterijen

Code:- 1.762

--- http://proxy.handle.net/10648/6f37e77d-4eb8-48a9-951d-c22f5cebbb27 Wet van 20 juli 1870 (Stbl. no. 132), houdende intrekking van de artt. 2, 3, en 4 der wet van 22 juli 1814 Stbl. no. 86, houdende verbod van alle vreemde of particuliere loterijen. 1869/1870 188-189 Wet van 6 juni 1905 (Stbl. no. 171), houdende bepalingen betreffende loterijen, 1899-1945.

Hierin opgenomen: 1913 Stbl. no. 106, 1925 Stbl. no. 242, 1928 Stbl. no. 380, 1928 Stbl. no. 383, 1947 Stbl. no. H 159, 1950 Stbl. no. K 619, 1951 Stbl. no. 105, 1951 Stbl. no. 387, 1955 Stbl. no. 339

188 http://proxy.handle.net/10648/d30f7738-45ac-427e-83b5-bf56d47a35bc 1899, 1901/1902, 1903/1905 189 http://proxy.handle.net/10648/b07f1982-a256-4e07-9cc9-11d853fc2797 1906/1907, 1910/1916, 1923/1924, 1925/1949
845 http://proxy.handle.net/10648/4028268c-5769-4402-ae00-a1cc5853a94b Wet van 21 december 1950 (Stb. K 619), houdende wijziging van de Loterijwet 1905 en vaststelling van enige met het Loterijwezen verband houdende bepalingen. Besluit van 9 april 1951 (Stb. 105), houdende bepaling van het tijdstip, waarop de wet van 21 december 1950 (K 619) tot wijziging van de Loterijwet 1905 in werking treedt en tot bekendmaking van de tekst van de wet van 6 juni 1905 (Stb. 171), zoals zij bij latere wetten is gewijzigd en aangevuld, alsmede wijziging van het Koninklijk Besluit 21 september 1928 (Stb. 380) Wet van 16 augustus 1951 (Stb. 387), houdende wijziging rentepercentage premieleningen Loterijwet. 1948-1951 1 omslag 846 http://proxy.handle.net/10648/f82eba2e-75ff-4cf6-bf91-f8a3368e5cdf Wet van 27 juli 1955 (Stb. 339), houdende wijziging van de Loterijwet. 1954-1955 1 omslag 847-848 Wet van 14 september 1961 (Stb. 312), houdende wijziging van de Loterijwet. 1958-1961 1 pak, 1 omslag 847 http://proxy.handle.net/10648/8de7f27b-1cf5-4055-bcca-8bb3689eb4e2 Ontwerp van Wet, 1958-1960 1 pak 848 http://proxy.handle.net/10648/13e935f7-7b1d-4d8b-98d7-624f510b8d0f Behandeling wetsvoorstel in de Eerste en Tweede Kamer, 1961 1 omslag
90 Wet van 31 December 1869 (Stbl. no. 213), houdende toestemming tot de huwelijksverbintenis van H.K.H. Prinses Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria der Nederlanden

Code:- 4.07.531

189 http://proxy.handle.net/10648/64ee6684-4a66-4397-95f0-78a52e105463 Wet van 31 december 1869 (Stbl. no. 213), houdende toestemming tot de huwelijksverbintenis van H.K.H. Prinses Wilhelmina Frederika Anna Elisabeth Maria der Nederlanden. 1869/1871
91 Wet van 12 April 1872 (Stbl. no. 24) tot vervanging van de artt. 414, 415 en 416 van het Wetboek van Strafrecht door andere bepalingen. 101 http://proxy.handle.net/10648/ba52e40c-ab78-4446-bc99-c5c0062ebdd4 Wet van 12 April 1872 (Stbl. no. 24) tot vervanging van de artt. 414, 415 en 416 van het Wetboek van Strafrecht door andere bepalingen. 1870-1875 92 Wet van 26 April 1884 (Stbl. no. 81) houdende nadere bepalingen omtrent het vervoer, den in- uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen

Code:- 1.783.1

Hierin opgenomen : 1912 stbl. no. 194

190-191 Wet van 26 april 1884 (Stbl. no. 81), houdende nadere bepalingen omtrent het vervoer, den in en uitvoer, en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, 1864-1917.

Hierin opgenomen: 1912 stbl. no. 194

190 http://proxy.handle.net/10648/98088bb9-a149-4a02-991e-69432381c665 1864/1873, 1875/1877 191 http://proxy.handle.net/10648/5f721b53-42b7-4e80-9bfa-ba80f5052b4b 1878/1891, 1894/1917
93a Wet van 20 Januari 1873 (Stbl. no. 23) houdende goedkeuring van eenige artikelen der tusschen Nederland en Spanje op 18 November 1871 te 's-Gravenhage gesloten overeenkomst, houdende vaststelling van de rechten, voorrechten en vrijdommen der consuls van den eenen in den anderen staat 93b Wet van 27 April 1876 (Stbl. no. 99) houdende goedkeuring van sommige artikelen der tusschen Nederland en Italië op 3 Augustus 1875 gesloten overeenkomst tot vaststelling van de rechten, voorrechten en vrijdommen der consuls van den eenen in den anderen staat 93c Wet van 24 Juni 1879 (Stbl. no. 130) houdende goedkeuring van eenige artikelen der overeenkomst tusschen Nederland en Brazilië op 27 September 1878 te Rio de Janeira gesloten ter vaststelling van de rechten, voorrechten en vrijdommen van de wederzijdse consuls 93d Wet van 24 Juni 1870 (Stbl. no. 131) houdende goedkeuring van eenige artikelen der overeenkomst tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika op 23 Mei 1878 te Washington gesloten, tot vaststelling van de rechten, voorrechten en vrijdommen van de wederzijdsche consuls 93e Wet van 10 Mei 1882 (Stbl. no. 63) houdende goedkeuring van eenige artikelen der overeenkomst tusschen Nederland en Portugal op 1 December 1880 te Lissabon gesloten, tot vaststelling van de rechten, voorrechten en vrijdommen van de wederzijdsche consuls 93f Ontwerp Tractaat met Rumenië [alsvoren], tot vaststelling van de rechten, voorrechten en vrijdommen van de wederzijdsche consuls 94 Ontwerp van Wet tot wijziging van de wet op de rechtspleging bij de Zeemacht

Code:- 1.871.193

192 http://proxy.handle.net/10648/219808e0-0411-4fa7-a4ac-d9e3133e17fc Ontwerp van Wet tot wijziging van de Wet op de rechtspleging bij de Zeemacht. 1871/1876
95 Wet van 9 April 1875 (Stbl. no. 67) tot regeling van den dienst en het gebruik der spoorwegen en zulks met intrekking der Wet van 21 Augustus 1859 (Stbl. no. 98)

Code:- 1.812

192 http://proxy.handle.net/10648/3f9b4031-3fc6-43f0-8458-289e515e7b6e Wet van 9 april 1875 (Stbl. no. 67), tot regeling van den dienst en het gebruik der spoorwegen en zulks met intrekking der Wet van 21 augustus 1859 (Stbl. no. 98). 1871/1876 192 http://proxy.handle.net/10648/62c7cbdd-dbb7-4976-aecd-ff034b0de1eb Wet van 9 augustus 1878 (Stbl. no. 124), omtrent de regeling van de dienst en het gebruik der locaalspoorwegen. 1878/1898 192 http://proxy.handle.net/10648/30e94ae9-5b7c-4bbd-b919-5977c09b6ab0 Wet van 31 december 1880 (Stbl. no. 258), houdende wijziging van artikel 70 der Wet van 9 april 1875 (Stbl. no. 67), tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen. 1880/1917 192 http://proxy.handle.net/10648/2f3b15ea-16f9-44f7-a5f0-a55e476e4efc Wet van 10 mei 1882 (Stbl. no. 66), houdende aanvulling van de Wet van 9 april 1875 (Stbl. no. 67), tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen. 1881/1897 1914/1915
96 Ontwerp van Wet houdende wijziging van art. 457 van het Wetboek van Koophandel. 155 http://proxy.handle.net/10648/008b7349-2b18-483e-b2df-f23fb0f502df Ontwerp van Wet houdende wijziging van art. 457 van het Wetboek van Koophandel. 1869-1876 97 Ontwerp van Wet tot vaststelling van eene nieuwe rechterlijke inrichting. 27-28 Ontwerp van Wet tot vaststelling van eene nieuwe rechterlijke inrichting. 1871-1875

Zie inv. nrs. 27-28

98 Ontwerp van Wet betreffende de berechting van misdrijven door militairen gepleegd

Code:- 1.871.191

193 http://proxy.handle.net/10648/8f1518e7-d5de-426a-ad7f-36cdef3ff7df Ontwerp van Wet betreffende de berechting van misdrijven door militairen gepleegd. 1871/1873
99 Wet van 22 Mei 1873 (Stbl. no. 67) tot aanvulling van de algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Stbl. no. 38) betreffende vervolging in zake van belastingen

Code:- 1.871.191

193 http://proxy.handle.net/10648/d0469101-5694-41e5-89f5-01c9714facf0 Wet van 22 mei 1873 (Stbl. no. 67), tot aanvulling van de algemene Wet van 26 augustus 1822 (Stbl. no. 38) betreffende vervolging inzake van belastingen. 1871/1875
100 Wet van 9 November 1875 (Stbl. no. 200) tot intrekking van het laatste lid van art. 12 der wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie zoals het is gewijzigd bij de wet van 4 Juli 1874 (Stbl. no. 90). 66 http://proxy.handle.net/10648/f368db03-09d9-44df-8673-5ebf9b9e9131 Wet van 9 November 1875 (Stbl. no. 200) tot intrekking van het laatste lid van art. 12 der wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie zoals het is gewijzigd bij de wet van 4 Juli 1874 (Stbl. no. 90). 1871-1893 101 Wet van 31 December 1897 (Stbl. no. 275) tot goedkeuring van het op 14 November 1896 te 's Gravenhage gesloten verdrag tot het vaststellen van gemeenschappelijke regelen ten aanzien van sommige onderwerpen van internationaal privaatrecht op de burgerlijke rechtsvordering betrekking hebbende en het op 22 Mei 1897 te 's-Gravenhage geteekend additioneel protocol. Benevens. Kon. Besluit van 20 Februari 1897 No. 1 houdende instelling van eene commissie tot voorbereiding van de te nemen maatregelen ter bevordering der codificatie van het Internationaal privaatrecht

Code:- 1.886

194-199 Wet van 31 december 1897 (Stbl. no. 275), tot goedkeuring van het op 14 november 1896 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag tot het vaststellen van gemeenschappelijke regelen ten aanzien van sommige onderwerpen van Internationaal privaatrecht op de burgerlijke rechtsvordering betrekking hebbende en het op 22 mei 1897 te 's-Gravenhage getekend additioneel protocol. Benevens. K.B. van 20 februari 1897 (Stbl. no. 1), houdende instelling van een commissie tot voorbereiding van de te nemen maatregelen ter bevordering der codificatie van het Internationaal Privaatrecht, 1856-1919. 194 http://proxy.handle.net/10648/ca2b0e2a-9c61-42ac-8346-61526b4f66bd 1856/1893 195 http://proxy.handle.net/10648/e8ac2067-7b18-445d-84dd-b3390afb77af 1894/1896 196 http://proxy.handle.net/10648/b1bdaf7d-18ad-4206-bed4-f1124236bfa4 1897/1899 197 http://proxy.handle.net/10648/23b19af2-a822-480b-bc37-03a5c0079f0c 1900/1903 198 http://proxy.handle.net/10648/c0e4ca37-9bb9-42c9-910a-e12e9011a175 1904/1919 199 http://proxy.handle.net/10648/bbcdee8e-56cd-431d-a231-8958edec7ce0 Notulen, 1897/1903
102 Wet van 7 Juni 1905 (Stbl. no. 203) tot nadere wijziging en aanvulling der wet van 25 Juli 1871, houdende regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot het opmaken van burgerlijke akten en van de consulaire rechtsmacht, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 December 1888 (Stbl. no. 204) (consulaire tarieven)

Hierin opgenomen : 1911 stbl. no. 283, 1911 stbl. no. 284, 1915 stbl. no. 22, 1917 stbl. no. 268, 1917 stbl. no. 267

103 Wet van 1 Juli 1875 (Stbl. no. 81) tot wijziging van art. 302 van het Wetboek van Koophandel (betreffende levensverzekerings-maatschappijen)

Code:- 1.848.3

Hierin opgenomen: 1921 stbl. no. 695, 1922 stbl. no. 716, 1923 stbl. no. 337, 1923 stbl. no. 378, 1923 stbl. no. 379, 1923 stbl. no. 382, 1923 stbl. no. 386, 1923 stbl. no. 499, 1923 stbl. no. 501, 1923 stbl. no. 507, 1924 stbl. no. 24, 1925 stbl. no. 335, 1930 stbl. no. 278, 1936 stbl. no. 246, 1937 stbl. no. 200, 1937 stbl. no. 250, 1938 stbl. no. 242, 1938 stbl. no. 243, 1938 stbl. no. 244, 1938 stbl. no. 281, 1938 stbl. no. 253, 1939 stbl. no. 245, 1947 stbl. no. H. 363

200-207 Wet van 1 juli 1871 (stbl. no. 81) tot wijziging van artikel 302 van het Wetboek van Koophandel (betreffende levensverzekeringsmaatschappijen), 1872-1947. 200 http://proxy.handle.net/10648/671ea16c-c2be-47cb-b33e-e623d4ebb195 1872/1897 201 http://proxy.handle.net/10648/8e609827-cafc-4df3-bc2e-37f2ac7e863b 1907/1922 202 http://proxy.handle.net/10648/02e25100-fb60-4381-883a-d42142862fc3 1923/1924 203 http://proxy.handle.net/10648/93277c4c-1fc2-48ce-aee6-a701db806791 1925/1930 204 http://proxy.handle.net/10648/3b4c6c20-4758-445e-9933-9233156820ef 1931, 1935/1937 205 http://proxy.handle.net/10648/ad18632d-d9b3-47cc-9d9a-ab8f8ba0a7f7 1937/1939 206 http://proxy.handle.net/10648/e0bfcfea-6b28-433f-906d-a56e2e6f1b8a Drukwerken I div. data. 207 http://proxy.handle.net/10648/584d4d43-724a-47a2-85e0-a107fddd7be8 Drukwerken II div. data. 849 http://proxy.handle.net/10648/720656d3-b7b5-4e46-af18-3a33ee12fcf8 Besluit van 11 juli 1949 (Stb. J 305), houdende ongegrond verklaring van het beroep van de Hollandsche Sociëteit van Levensverzekering N.V. te Amsterdam, inzake uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf. 1946-1949 1 omslag 850 http://proxy.handle.net/10648/8275f5c6-6555-43f1-80e5-8ba25a01eb0b Besluit van 1 november 1947 (Stb. H 363) tot nadere wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1925 (Stb. 335), houdende Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld bij artikel 27 der Wet op het Levensverzekeringsbedrijf 1922 (Stb. 716). 1947 1 omslag
104 Ontwerp van Wet tot wijziging van art. 421 van het Burgerlijk Wetboek tot regeling der bevoegdheid van hen die, als bestuurders van instellingen van liefdadigheid met de opvoeding en verzorging van minderjarigen zijn belast. 31 http://proxy.handle.net/10648/0abf8c84-820a-457b-83d2-07be3cf333f8 Ontwerp van Wet tot wijziging van art. 421 van het Burgerlijk Wetboek tot regeling der bevoegdheid van hen die, als bestuurders van instellingen van liefdadigheid met de opvoeding en verzorging van minderjarigen zijn belast. 1872-1881 105 Wet van 4 Juli 1874 (Stbl. no. 91) tot wijziging der bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over de beperkte handlichting. 31 http://proxy.handle.net/10648/22dbc6bd-2318-4621-bc68-daede5095b6b Wet van 4 Juli 1874 (Stbl. no. 91) tot wijziging der bepalingen van het Burgerlijk Wetboek over de beperkte handlichting. 1872-1874 106 Wet van 18 April 1874 (Stbl. no. 68) tot overbrenging van enkele bevoegdheden der arrondissementsrechtbanken op de kantonrechters. 128 http://proxy.handle.net/10648/b33fd87d-65ca-46aa-9891-d515fea6cadc Wet van 18 April 1874 (Stbl. no. 68) tot overbrenging van enkele bevoegdheden der arrondissementsrechtbanken op de kantonrechters. 1872-1874 107 Wet van 26 November 1873 (Stbl. no. 175) tot aanvulling van art. 96 van het Wetboek van Strafvordering. 58 http://proxy.handle.net/10648/42ba8681-7d55-41c1-a5bd-7c3c074b67f3 Wet van 26 November 1873 (Stbl. no. 175) tot aanvulling van art. 96 van het Wetboek van Strafvordering. 1873 108 Wet van 4 Juli 1874 (Stbl. no. 89) tot wijziging der wettelijke bepalingen omtrent het voorrecht der commissionairs. 155 http://proxy.handle.net/10648/409fb78c-8db2-4d92-bac5-1a30f7bac0a4 Wet van 4 Juli 1874 (Stbl. no. 89) tot wijziging der wettelijke bepalingen omtrent het voorrecht der commissionairs. 1873-1874 109 Ontwerp van Wet tot wijziging van artikel 19 der wet van 29 Juni 1854 (Stbl. no. 102) houdende eenige veranderingen in de straffen op misdrijven gesteld. 65 http://proxy.handle.net/10648/81384649-2fbd-45d5-98e0-54eeaa767126 Ontwerp van Wet tot wijziging van artikel 19 der wet van 29 Juni 1854 (Stbl. no. 102) houdende eenige veranderingen in de straffen op misdrijven gesteld. 1873-1878 110 Wetten van 9 April 1877 (Stbl. no. 74-80) tot vaststelling van het rechtsgebied en de zetels der arrondissements-rechtbanken en kantongerechten binnen de ressorten van de gerechtshoven te 's-Hertogenbosch, Arnhem, 's-Gravenhage, Amsterdam, Leeuwarden; tot vaststelling van de klassen en zamenstelling der rechtbanken van de jaarwedden der leden en ambtenaren bij die rechtbanken; alsmede van de klassen der kantongerechten en van de jaarwedden der kantonrechters en der ambtenaren bij de kantongerechten; houdende bepalingen omtrent het personeel der ontbonden rechtbanken en kantongerechten, de daarbij aangestelde procureurs en deurwaarders, de overbrenging der daarbij aanhangige zaken, alsmede omtrent den ambtskring der notarissen

Code:- 1.877:07.155

Hierin opgenomen : 1910 stbl. no. 181, 1918 stbl. no. 394, 1919 stbl. no. 116, 1920 stbl. no. 623, 1921 stbl. no. 836, 1925 stbl. no. 549, 1926 stbl. no. 177, 1929 stbl. no. 359, 1938 stbl. no. 201, 1938 stbl. no. 202, 1939 stbl. no. 281, 1939 stbl. no. 205, 1940 stbl. no. S207, 1946 stbl. no. G315

208-213 Wetten van 9 april 1877 (Stbl. no. 74-80), tot vaststelling van het rechtsgebied en de zetels der arrondissementsrechtbanken en kantongerechten binnen de ressorten van de gerechtshoven 's-Hertogenbosch (Stbl. no. 74), Arnhem (Stbl. no. 75), 's-Gravenhage (Stbl. no. 76), Amsterdam (Stbl. no. 77), Leeuwarden (Stbl. no. 78); tot vaststelling van de klassen en samenstelling der rechtbanken, van de jaarwedden der leden en ambtenaren bij die rechtbanken, alsmede van de klassen der kantongerechten en van de jaarwedden der kantonrechters en der ambtenaren bij de kantongerechten (Stbl. no. 79); houdende bepalingen omtrent het personeel der ontbonden rechtbanken en kantongerechten, de daarbij aangestelde procureurs en deurwaarders, de overbrenging der daarbij aanhangige zaken, alsmede den ambstkring der notarissen (Stbl. no. 80), 1869-1929.

Hierin opgenomen: 1895 Stbl. no. 133, 1895 Stbl. no. 158, 1895 Stbl. no. 163, 1910 Stbl. no. 181, 1918 Stbl. no. 394, 1919 Stbl. no. 116, 1920 Stbl. no. 623, 1921 Stbl. no. 836, 1925 Stbl. no. 549, 1926 Stbl. no. 177, 1929 Stbl. no. 359, 1938 Stbl. no. 201, 1938 Stbl. no. 202, 1939 Stbl. no. 281, 1939 Stbl. no. 205, 1940 Stbl. no. 207, 1946 Stbl. no. G 315

208 http://proxy.handle.net/10648/6fb3f085-704b-4f4c-9055-db8e21ed7ab7 1869/1875; 1876 jan/mrt 209 http://proxy.handle.net/10648/d96a7127-e484-4b91-a2c6-fe66f8abdbd8 1876 apr./dec. 210 http://proxy.handle.net/10648/00abcbf4-6b1e-43b6-986f-976b64a7faaa 1877; 1878/1887 211 http://proxy.handle.net/10648/1cba1ab6-64af-40fc-af23-85b27f0b9b67 1889/1894; 1895 212 http://proxy.handle.net/10648/99f1b3af-41c6-429f-a04c-0fcf80debd72 1896/1901; 1902/1908 213 http://proxy.handle.net/10648/1a4e4728-e6eb-40a9-ac65-fad8105eb5c0 1910/1919; 1920/1929 214 http://proxy.handle.net/10648/44727c81-d376-42d8-bbeb-e9beae04dcb8 Kopieën Staatsblad
215 http://proxy.handle.net/10648/5e074c20-a9f3-4fc4-836e-37213d713319 Ontwerp van Wet tot wijziging der wetten van 9 april 1877 (Stbl. no. 77 en 79), tot vaststelling van bepalingen omtrent het personeel der te ontbinden arrondissements-rechtbank te Haarlem, de daarbij aangestelde procureurs en deurwaarders, de overbrenging der daarbij aanhangige zaken, alsmede omtrent den ambtskring der notarissen. 1881/1894 216 http://proxy.handle.net/10648/51a66edf-777f-498f-ac3f-9ce13d4f89ae Ontwerpen nota van boekwerken 215A http://proxy.handle.net/10648/61879679-d898-4b6f-bfff-f0d085a9c2cf Wet van 7 oktober 1884 (Stbl. no. 212), houdende wijziging van artikel 1 der wet van 9 april 1877 (Stbl. no. 79), tot vaststelling van de klassen en samenstelling der arrondissementsrechtbanken, van de jaarwedden der leden van en ambtenaren bij die rechtbanken, alsmede van de klassen der kantongerechten en van de jaarwedden der kantonrechters en der ambtenaren bij de kantongerechten. 1883/1903 --- http://proxy.handle.net/10648/a67839eb-c4f9-487c-9cb5-0d4e700f27c6 Wet van 20 juli 1895 (Stbl. no. 133), houdende wijziging der wetten van 9 april 1877 (Stbl. no. 76 en 79), ten gevolge van de uitbreiding der gemeente Rotterdam, en regeling van de gevolgen daarvan, zal inwerkingtreden op 1 november 1895. --- http://proxy.handle.net/10648/40fa45ca-a6c1-4d8d-b522-2b850f8da5b8 Besluit van 11 september 1895 (Stbl. no. 158), houdende regeling van de beëdiging en de installatie van het nieuwe kantongerecht te Rotterdam no. 3. 215 http://proxy.handle.net/10648/bd9a06d4-677e-4ce8-91f9-6e421faf67ef Wet van 27 september 1909 (Stbl. no. 323), tot onverwijlde bestrijding van den achterstand bij sommige gerechten (Wijziging der wet van 9 april 1877 (Stbl. no. 79). 1908/1910 --- http://proxy.handle.net/10648/0ff3cbdc-7e69-4164-9bdd-bfa84a51e930 Besluit van 21 september 1895 (Stbl. no.163), houdende bepaling van den dag, waarop de wet van 20 juli 1895 (Stbl. no. 133), tot wijziging van de wetten van 9 april 1877 (Stbl. no 76 en 79), ten gevolge van de uitbreiding der gemeente Rotterdam, en regeling van de gevolgen daarvan, in werking treedt. --- http://proxy.handle.net/10648/94deb809-53ce-4832-80f2-c78823b6918e Wet van 5 juli 1910 (Stbl. no.181), tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondissements-rechtbanken en de kantongerechten en van de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, alsmede van de klassen der rechtbanken en kantongerechten. --- http://proxy.handle.net/10648/54310f45-946e-4999-84a4-7db513cf9678 Wet van 17 juni 1918 (Stbl. no. 394), houdende nadere wijziging der wet van 5 juli 1910 (Stbl. no. 181), tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en de kantongerechten en van de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, alsmede van de klassen der rechtbanken en kantongerechten. --- http://proxy.handle.net/10648/4e5b0d61-be1f-4156-a937-84008b5edc39 Wet van 15 maart 1919 (Stbl. no. 116), tot wijziging van de wet van 17 juni 1918 (Stbl. no. 394), houdende nadere wijziging der wet van 5 juli 1910 (Stbl. no. 181), tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondissements-rechtbanken en de kantongerechten en van de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, alsmede van de klassen der rechtbanken en kantongerechten. 1919 --- http://proxy.handle.net/10648/5afda508-dff5-49fc-bbdc-aedcd4a6aae8 Wet van 29 juli 1920 (Stbl. no. 623), houdende nadere wijziging van de wet van 5 juli 1910 (Stbl. no. 181), tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondissements-rechtbanken en de kantongerechten en van de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, alsmede van de klassen der rechtbanken en kantongerechten. 1920 --- http://proxy.handle.net/10648/bc99de73-ea2f-429c-830f-80f1865e7e23 Wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 836), houdende nadere wijziging van de wet van 5 juli 1910 (Stbl. no. 181), tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en de kantongerechten en van de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, alsmede van de klassen der rechtsbanken en kantongerechten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 juli 1920 (Stbl. no. 623), alsmede wijziging van laatsgenoemde wet. 1921 --- http://proxy.handle.net/10648/893a26a2-4fce-447c-a323-45238c35f80e Wet van 31 december 1925 (Stbl. no. 549), houdende nadere wijziging van de wet van 5 juli 1910 (Stbl. no. 181), tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en de kantongerechten en van de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, alsmede van de klassen der rechtbanken en kantongerechten. 1925 --- http://proxy.handle.net/10648/8ac782a2-d229-4d7b-b27a-60707a5d3d5c Wet van 10 juni 1926 (Stbl. no. 177), tot wijziging van de regeling van de samenstelling van de rechterlijke macht. 1926 563 http://proxy.handle.net/10648/94620c3a-01d8-4b43-9256-f39d4d8e8ac9 Wet van 1 november 1933 (Stbl. no. 562), tot nadere wijziging van de wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, de wet van 5 juli 1910 (Stbl. no. 181), tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondissements-rechtbanken en de kanongerechten en van de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren alsmede van de klassen der rechtbanken en kantongerechten, de provinciale instructie voor het hoog militair gerechtshof, de rechtspleging bij de Landmacht, de rechtspleging bij de zeemacht, de Beroepswet en de Ambtenarenwet 1929. 1932/1934 563 http://proxy.handle.net/10648/c664c53c-2225-4e0d-ae84-f7d46a291586 Wet van 27 december 1933 (Stbl. no. 724), tot intrekking van een aantal bepalingen in verband met de wet van 1 november 1933 (Stbl. no. 562) tot intrekking enz. 1932/1934 563 http://proxy.handle.net/10648/5c1927e3-0804-4481-9319-8f336f5f2f91 Wet van 27 december 1933 (Stbl. no. 725), tot bepaling van den dag van inwerkingtreding van de artikelen I-VII van de Wet van 1 november 1933 (Stbl. no. 562), tot nadere wijziging enz. 1932/1934 --- http://proxy.handle.net/10648/a5596c8f-2ac7-45ee-824c-4f22d9771969 Wet van 25 juni 1929 (Stbl. no. 359), houdende nadere wijziging van de wet van 5 juli 1910 (Stbl. no. 181), tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondissements-rechtbanken en de kantongerechten en van de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, alsmede van de klassen der rechtbanken en kantongerechten. 1929 --- http://proxy.handle.net/10648/832295e5-c794-4482-8ffa-ffa9b3d2dd2a Wet van 27 mei 1938 (Stbl. no. 201), houdende nadere wijziging van de wet van 5 juli 1910 (Stbl. no. 181), tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en de kantongerechten en van de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren alsmede van de klassen der rechtbanken en kantongerechten. (Herklasseering van kantongerechten). 1938 --- http://proxy.handle.net/10648/f25656fb-efab-4ee6-a8b8-42ab76affe60 Wet van 27 mei 1938 (Stbl. no. 202), houdende nadere wijziging van de wet van 5 juli 1910 (Stbl. no. 181), tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondissements-rechtbanken en de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren alsmede van de klassen der rechtbanken. (Wijziging maximum-formatie van gerechtshoven en rechtbanken). 1938 --- http://proxy.handle.net/10648/2e42521a-2082-4fa4-8a1c-f0330a0b62ae Besluit van 15 april 1939 (Stbl. no. 281), inzake vaststelling van den dag van inwerkingtreding van de wet van 27 mei 1938 (Stbl. no. 201), houdende nadere wijziging van de wet van 5 juli 1910 (Stbl. no. 181), tot regeling van de samenstelling van den hoogen raad, de gerechtshoven, de arrondissements-rechtbanken en de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren alsmede van de klassen der rechtbanken en kantongerechten. (Herklasseering van kantongerechten). 1939 --- http://proxy.handle.net/10648/b0ace6f6-5af9-445b-9209-0f7571efeb3f Wet van 16 september 1939 (Stbl. no. 205), houdende vaststelling van regelen betreffende het gelijktijdig genot van burgerlijke en militaire beloning ten aanzien van de bezoldigde leden van de rechterlijke macht en van de bezoldigde burgerlijke leden van de militair-rechterlijke macht. 1939 --- http://proxy.handle.net/10648/0536ee46-274e-44b9-930f-486843425a70 Besluit van 20 november 1940 van de Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie betreffende wijziging van de Rechterlijke Indeling. 1940 --- http://proxy.handle.net/10648/64f64dd3-69cd-4566-b2fc-8face53e19b2 Wet van 8 november 1946 (Stbl. no. G. 315), houdende voorlopige voorzieningen betreffende de bezoldiging van de Rechterlijke Macht. 1946
111 Wet van 6 April 1875 (Stbl. no. 66) tot regeling der algemeene voorwaarden, op welke, ten aanzien van de uitlevering van vreemdelingen, verdragen met vreemde mogendheden kunnen worden gesloten

Code:- 1.871.18

217-218 Wet van 6 april 1875 (Stbl. no. 66), tot regeling der algemene voorwaarden, op welke, ten aanzien van de uitlevering van vreemdelingen, verdragen met vreemde mogendheden kunnen worden gesloten, 1873-1948. 217 http://proxy.handle.net/10648/7cbb4276-5031-4b70-845e-14e2a53fe299 1873 218 http://proxy.handle.net/10648/3e84a4eb-edb0-41d7-a026-7f6060064063 1874/1880; 1932/1948 Nota's en ontwerpen, 1873/1874
112 Wet van 17 November 1876 (Stbl. no. 227) tot regeling der coöperatieve vereenigingen. Hierin opgenomen: 1925 stbl. no. 204, 1925 stbl. no. 206

Code:- 1.824.512.15

219 http://proxy.handle.net/10648/f019ce27-4c59-426a-9f13-277c85aea762 Wet van 17 November 1876 (Stbl. no. 227) tot regeling der coöperatieve vereenigingen. 1874/ 1876; 1877/1879

Hierin opgenomen: 1925 stbl. no. 204, 1925 stbl. no. 206.

219 http://proxy.handle.net/10648/cc737e94-777f-4bbd-b0fc-6fabcd14652b Nota's 1876 220 http://proxy.handle.net/10648/03491f70-5e62-4679-9f99-256df20120f8 Divers 1903/1926 221 http://proxy.handle.net/10648/c225be73-150f-4e26-b4c2-3ca1f66e7a5d Drukwerken diverse data
113 Wet van 16 December 1888 (Stbl. no. 204) tot nadere wijziging der wet van 25 Juli 1871 (Stbl. no. 91), houdende regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot opmaken van burgerlijke akten en van de consulaire rechtsmacht. 50 http://proxy.handle.net/10648/a366386e-8251-429d-b29f-dea50d3fef4e Wet van 16 December 1888 (Stbl. no. 204) tot nadere wijziging der wet van 25 Juli 1871 (Stbl. no. 91), houdende regeling van de bevoegdheid der consulaire ambtenaren tot opmaken van burgerlijke akten en van de consulaire rechtsmacht. 1874-1914

Hierin opgenomen: 1913 stbl. no. 100, 1913 stbl. no. 101, 1914 stbl. no. 555

114 Wet van 19 Januari 1890 (Stbl. no. 1) houdende voorbereidende maatregelen tot het verkrijgen van noodige kennis van feiten en toestanden ter beoordeling in hoeverre aanvulling van de sociale wetgeving vereischt wordt

Code:- 1.83

222-225 Besluit van 11 augustus 1892 (Stbl. no. 199), tot wijziging en aanvulling van het Koninklijk Besluit van 15 juli 1891 (Stbl. no. 147), tot vaststelling van eenen algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 4 der wet van 5 mei 1889 (Stbl. no. 48), 1874-1908. 222 http://proxy.handle.net/10648/265b003f-42bd-4159-9302-6047ff162f21 1874/1875; 1876/1889; 1890/1893; 1907/1908 223 http://proxy.handle.net/10648/88b78ee1-0102-4b7e-a401-a0221862524f Correspondentie en ontwerpen van Wet, 1874/1878 224 http://proxy.handle.net/10648/76d588a3-983a-428f-83d7-8d0e395d0fcb Correspondentie en ontwerpen van Wet, 1879/1887 225 http://proxy.handle.net/10648/0663d818-35ea-4011-ac1c-470d594a85cc Correspondentie en ontwerpen van Wet, 1888/1891
115 Wetten van 10 November 1875 (Stbl. no. 202, 203 en 240) tot intrekking der Wet van 29 Mei 1849 (Stbl. no. 21) houdende bepalingen omtrent eene veranderde zamenstelling van den Hoogen Raad en Provinciale Gerechtshoven, enz., tot wijziging van art. 84 en van den staat, behoorende tot art. 110 der wet op Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie en tot opheffing van de Provinciale Gerechtshoven en instelling van nieuwe gerechtshoven. 66 http://proxy.handle.net/10648/e5ace842-1d39-4702-ae86-980ec2cd577c Wet van 10 November 1875 (Stbl. no. 202, 203 en 240). a. tot intrekking der Wet van 29 Mei 1849 (Stbl. no. 21) houdende bepalingen omtrent eene veranderde zamenstelling van den Hoogen Raad en Provinciale Gerechtshoven, enz. b. tot wijziging van art. 84 en van den staat, behoorende tot art. 110 der wet op Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. c. tot opheffing van de Provinciale Gerechtshoven en instelling van nieuwe gerechtshoven. 1875 116 Wet van 26 Juni 1876 (Stbl. no. 124) tot wijziging van de bepalingen omtrent de wijze van procederen in cassatie in burgerlijke zaken. 129 http://proxy.handle.net/10648/523f4870-7bc4-466d-b5f3-e3ffe2d794c9 Wet van 26 Juni 1876 (Stbl. no. 124) tot wijziging van de bepalingen omtrent de wijze van procederen in cassatie in burgerlijke zaken. 1875-1876 117 Ontwerp van Wet houdende wettelijke bepalingen voor Nederlanders in Japan

Code:- 1.888.1

226 http://proxy.handle.net/10648/5201dd72-ad9a-4a92-b737-09472f5e6f6d Ontwerp van Wet houdende wettelijke bepalingen voor Nederlanders in Japan. 1875/1877
118 Ontwerp van Wet tot vervroeging van het tijdstip van den aanvang der meerderjarigheid en afschaffing van de meerderjarigheidsverklaring (venia aetatis)

Code:- 1.755.146

226 http://proxy.handle.net/10648/137189dc-2eb4-4134-a6ca-094931ca52f7 Ontwerp van Wet tot vervroeging van het tijdstip van de aanvang der meerderjarigheid en afschaffing van de meerderjarigheidsverklaring (Venia Aetatis). 1875/1877
119 Wet van 31 December 1875 (Stbl. no. 255) tot toepasselijk-verklaring van art. 55 van het Wetboek van Strafrecht voor zooveel de aansprakelijkheid voor de gerechtskosten betreft, op hen, die wegens ééne en dezelfde overtreding veroordeeld worden 120 Wet van 31 December 1876 (Stbl. no. 289) houdende maatregelen ter voorkoming der uitputting van de robbenvangst.

Code:- 1.828.1.055

226 http://proxy.handle.net/10648/659b00e9-6223-4c15-b8c2-b61cd829a82b Wet van 31 december 1876 (Stbl. no. 289), houdende maatregelen ter uitputting van de robbenvangst. 1875/1886
121 Kon. Besluit van 1 Februari 1876 (Stbl. no. 36) ter uitvoering van art. 1 der wet van 26 Mei 1841 (Stbl. no. 14) houdende nadere bepalingen nopens de consignatiën van effecten aan toonder welke aan minderjarigen of aan onder curateele gestelde personen toebehoren. 110 http://proxy.handle.net/10648/f0a1dd1d-1fbf-47fa-8419-72f76865bcce Kon. Besluit van 1 Februari 1876 (Stbl. no. 36) ter uitvoering van art. 1 der wet van 26 Mei 1841 (Stbl. no. 14) houdende nadere bepalingen nopens de consignatiën van effecten aan toonder welke aan minderjarigen of aan onder curateele gestelde personen toebehoren. 1875-1936 122 Wet van 15 November 1876 (Stbl. no. 195) tot aanvulling van de artt, 388, 389 en 414 van het Burgerlijk Wetboek. 32 http://proxy.handle.net/10648/b1d391f6-f8e9-467f-96ed-a5265c4843fc Wet van 15 November 1876 (Stbl. no. 195) tot aanvulling van de artt, 388, 389 en 414 van het Burgerlijk Wetboek. 1876 123 Kon. Besluit van 5 Mei (Stbl. no.100) houdende bepalingen omtrent doorvoer van arsenicum houdende afval van anilinekleurenfabrieken

Code:- 1.777.6

227 http://proxy.handle.net/10648/5edd8c3d-d4a9-4f3d-8aab-86e1781c0f00 Kon. Besluit van 5 mei (Stbl. no.100), houdende bepalingen omtrent doorvoer van arsenicum houdende afval van anilinekleurenfabrieken. 1876/1921
124 Wet van 6 Mei 1878 (Stbl. no. 30) houdende bepalingen omtrent de beëdigde vertalers

Code:- 1.876.7

227, 851 Wet van 6 mei 1878 (Stbl. no. 30), houdende bepalingen omtrent de beëdigde vertalers. 1838/1928 227 http://proxy.handle.net/10648/21046886-14d0-4bee-84a6-f021192ff485 1838/1928 851 http://proxy.handle.net/10648/71aa1e8e-42a7-4187-a2de-3286a54829f2 1950-1964 1 omslag
125 Wet van 13 November 1879 (Stbl. no. 190) tot wijziging van art. 25 der wet van 7 Mei 1856 (Stbl. no. 32) houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op koopvaardijschepen. 9 http://proxy.handle.net/10648/6361cbd5-a5ed-4f4e-9e29-39c60468fee8 Wet van 13 November 1879 (Stbl. no. 190) tot wijziging van art. 25 der wet van 7 Mei 1856 (Stbl. no. 32) houdende bepalingen omtrent de huishouding en tucht op koopvaardijschepen. 1879 126 Wet van 6 Mei 1878 (Stbl. no. 29) houdende wijzigingen in de wet van 9 Juli 1842 (Stbl. no. 20) op het notarisambt

Code:- 1.876.1

Hierin opgenomen: 1876 Stbl. no. 85, 1878 Stbl. no. 29, 1909 Stbl. no. 142, 1910 Stbl. no. 75, 1911 Stbl. no. 273, 1912 Stbl. no. 137, 1912, Stbl. no. 195, 1913 Stbl. no. 145, 1916 Stbl. no. 283, 1916 Stbl. no.284, 1916 Stbl. no. 526, 1917 Stbl. no.449, 1922 Stbl. no. 202, 1923 Stbl. no. 30, 1923 Stbl. no. 31, 1922 Stbl. no. 531, 1923 Stbl. no. 375, 1929 Stbl. no.256, 1929 Stbl. no. 420, 1931 Stbl. no.195, 1931 Stbl. no. 415, 1932 Stbl. no. 212, 1933 Stbl. no. 280, 1933 Stbl. no. 292, 1934 Stbl. no. 247, 1935 Stbl. no. 230, 1935 Stbl. no. 230, 1935 Stbl. no. 232, 1936 Stbl. no. 247, 1946 Stbl. no. G171, 1946 Stbl. no. G201

228-238 Wijziging Wet van 9 juli 1842 (Stbl. no. 20) op het Notarisambt. 1875-1936 228 http://proxy.handle.net/10648/dbc3a1f3-6302-4fd6-bec2-f7944d3f62c8 1875/1878 229 http://proxy.handle.net/10648/43506bac-7c77-47bd-85fb-d20ddc173859 1879/1886 230 http://proxy.handle.net/10648/7136ef2b-8280-424d-bc97-1bd726b00bbc 1887/1897 231 http://proxy.handle.net/10648/9cb73f8b-2b9b-4042-bb4b-4102944e0abe 1989/1903 232 http://proxy.handle.net/10648/9dadb506-a842-441e-9aa5-26e93d751ed0 1904/1911 233 http://proxy.handle.net/10648/304e035a-d8e0-4909-8c07-94109ac510cd 1912/1925 234 http://proxy.handle.net/10648/e78b41e5-26ac-4b24-86d5-6f0bf9b0a455 1927/1930 235 http://proxy.handle.net/10648/3b0765bf-992d-494a-b339-9e4830fc14c1 1931/1932 236 http://proxy.handle.net/10648/0b9cce83-ac13-4158-8ca3-472a6f830633 Gedrukte stukken 237 http://proxy.handle.net/10648/699cb9ab-520b-476d-8f1c-e9309b8f4ffd Ontwerpen van Wet 238 http://proxy.handle.net/10648/7ee2b45b-3da1-4046-bfb3-47dd6d9d8e43 Bijlagen Wet 126 I: CENTRAAL BUREAU VAN BIJSTAND (Art. 73a Wet Notarisambt). 239 http://proxy.handle.net/10648/fad95efe-4448-4174-8594-f099639ab4cd Besluit van 20 mei 1933 (Stbl. no. 292), tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 73a der Wet op het Notarisambt, gelijk dit artikel is vastgesteld bij de Wet van 15 mei 1931 (Stbl. no. 195). 1933/1936 Wet 126 II: TIJDELIJKE AFWIJKING VAN K.B. 20 mei 1933. 239 http://proxy.handle.net/10648/390dac09-97bf-462a-8d1e-d0e18d7198d5 Besluit van 4 juli 1946 (Stbl. no. G. 171), tot tijdelijke afwijking van het Koninklijk Besluit van 20 mei 1933 (Stbl. no. 292), tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 73a der Wet op het Notarisambt. 1946 852 http://proxy.handle.net/10648/dc84d3e0-e85a-4c53-a82c-bae21d6323da Besluit van 4 juli 1946 (Stbl. G. 171) tot tijdelijke afwijking van het Koninklijk Besluit van 20 mei 1933 (Stbl. 292) tot vaststelling van een Algemene Maatregel van Bestuur, bedoeld in artikel 73a der Wet op het Notarisambt. 1946 1 omslag 3028 http://proxy.handle.net/10648/71046fd7-5c3e-406a-8d66-531f9ee65bb6 Wet van 16 september 1954 (Stbl. 407), houdende invoering van een leeftijdgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds, met bijlagen. 1950-1959 1 omslag 853 http://proxy.handle.net/10648/92983403-acbe-444c-a67e-e7f5376350c3 Besluit van 6 januari 1958 (Stbl. 2), houdende wijziging van de bij het Koninklijk Besluit van 20 mei 1933 (Stbl. 292), vastgestelde Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering van artikel 73 a der Wet op het Notarisambt. 1957-1958 1 omslag 3029 http://proxy.handle.net/10648/ca66d988-371f-41ad-9553-5fd6bc63e89e Voorontwerp tot wijziging van de wet op het Notarisambt van 9 juli 1842 (Stbl. 20). 1959-1966 1 omslag 854 http://proxy.handle.net/10648/43999ec7-652d-47ce-990e-b1648af8d6bd Voorontwerp van Wet tot wijziging van de Wet op het Notarisambt. 1962-1964 1 omslag 855 http://proxy.handle.net/10648/86615652-3926-4783-ae28-d56a09833342 Wet van 8 december 1971 (Stbl. 718) tot wijziging van de artikelen 28 en 30 van de Wet van 9 juli 1842 (Stbl. 20) op het Notarisambt. 1969-1971 1 omslag
127 Ontwerp van Wet houdende wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 129 http://proxy.handle.net/10648/a6121006-1f80-4ebd-95a0-c46262a1ee1c Ontwerp van Wet houdende wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1876-1894 128 Ontwerp van Wet ter vervanging van het krijgsrecht nedergelegd in de Fransche wetten van 10 Juli 1791 en het keizerlijk decreet van 24 December 1811

Code:- 1.871.193

240 http://proxy.handle.net/10648/b9de7ee1-a349-484b-bae1-f4d943b8f88f Ontwerp van Wet houdende wijziging van de Instructie voor Vesting- en Fort kommandanten, vastgesteld bij K.B. van 18 november 1875 (Stbl. no. 9), i.v.m. de vervanging van het Krijgsrecht neergelegd in de Fransche wetten van 10 juli 1791 en het Keizerlijk decreet van 24 december 1911. 1875/1881
129 Ontwerp van Wet houdende strafbepalingen tegen bedriegelijke handelingen teneinde op de kiezerslijsten te worden geplaatst

Code:- 1.872:07.44

240 http://proxy.handle.net/10648/644e42e0-cd57-4b7d-be48-daa331d55102 Ontwerp van Wet houdende strafbepalingen tegen bedriegelijke handelingen teneinde op de kiezerslijsten te worden geplaatst. 1876/1877
130 Ontwerp van Wet tot regeling van de geldelijke aansprakelijkheid der hoofden van de ministriële departementen en van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië

Code:- 4.07.52

240 http://proxy.handle.net/10648/c6c92c45-3959-4db4-8729-2973291ca279 Ontwerp van Wet tot regeling van de geldelijke aansprakelijkheid der hoofden van de ministeriële departementen en van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië. 1876
131 Ontwerp van Wet tot regeling van de rechtspleging voor het krijgsvolk te lande

Code:- 1.871.193

241 http://proxy.handle.net/10648/c4d7f4e2-2651-4e8c-a13b-fb07496314bc Ontwerp van Wet tot regeling van de rechtspleging voor het krijgsvolk te lande. 1876/1881
132 Wet van 28 Maart 1877 (Stbl. no. 43) tot vervanging der koperen door bronzen pasmunt

Code:- 1.822.14

241 http://proxy.handle.net/10648/dc853700-c92c-4af3-ae3c-6ef27a940a8c Wet van 28 maart 1877 (Stbl. no. 43), tot vervanging der koperen door bronzen pasmunt. 1875/1877
133 Ontwerp van Wet houdende strafbepalingen tegen het vervalschen van voedingsmiddelen

Code:- 1.773

242 http://proxy.handle.net/10648/af32949d-0cc8-4b62-b2d8-4559e2746964 Ontwerp van Wet houdende strafbepalingen tegen het vervalsen van voedingsmiddelen. 1871/1909
134 Ontwerp van Wet houdende nadere bepalingen omtrent het verzet tegen vonnissen in strafzaken bij verstek gewezen en de verjaring van straffen bij vonnis of arrest opgelegd

Code:- 1.875.56

243 http://proxy.handle.net/10648/74399ba3-2cb7-447b-b8ce-3f7c52b5262a Ontwerp van Wet houdende nadere bepalingen omtrent het verzet tegen vonnissen in strafzaken bij verstek gewezen en de verjaring van straffen bij vonnis of arrest opgelegd. 1849/1883
135 Wet van 30 Mei 1877 (Stbl. no. 138) tot wijziging van de artt. 8, 301, 477, 505, 567 en 738 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 129 http://proxy.handle.net/10648/9b0c9b8f-a078-401e-9c63-81307dc8d1ca Wet van 30 Mei 1877 (Stbl. no. 138) tot wijziging van de artt. 8, 301, 477, 505, 567 en 738 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1877 136 Wet van 10 Mei 1886 (Stbl. no. 104) houdende bepalingen ter bevordering van de verdeeling van marktgronden

Code:- 1.711

244-245 Wet van 10 mei 1886 (Stbl. no. 104), houdende bepalingen ter bevordering van de verdeling van marktgronden, 1837-1911. 244 http://proxy.handle.net/10648/d03f6580-5015-4011-9898-98335d4982a0 1837/1882 245 http://proxy.handle.net/10648/a064cac8-d455-4d68-a5e1-5b4f02c057c9 1883/1911
137 Kon. Besluit van 22 Augustus 1877 (Stbl. no. 172) tot wijziging van het Kon. Besluit van 19 Februari 1869 (Stbl. no. 24) houdende instelling van een algemeen eereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen

Code:- 1.865:07.13

246 http://proxy.handle.net/10648/ec2acced-3867-4480-a71d-65b2bee906c2 Kon. Besluit van 22 augustus 1877 (Stbl. no. 172), tot wijziging van het Kon. Besluit van 19 februari 1869 (Stbl. no. 24), houdende instelling van een algemeen ereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen. 1877
138 Wet van 25 Mei 1880 (Stbl. no. 85) houdende bepalingen op de handels- en fabrieksmerken

Code:- 1.824.518.23

Hierin opgenomen: 1910 stbl. no. 258, 1910 stbl. no.259

246-248 Wet van 25 mei 1880 (Stbl. no. 85), houdende bepalingen op de handels- en fabrieksmerken, 1875-1935. 1875-1935

Hierin opgenomen: 1910 stbl. no. 258, 1910 stbl. no. 259

246 http://proxy.handle.net/10648/f2d68833-1372-4556-9128-23c04251df15 1875/1877; 1878/1879 247 http://proxy.handle.net/10648/c81703da-4753-4786-8aee-e26419dc34d4 1880/1887; 1888/1917 248 http://proxy.handle.net/10648/50aabeca-22db-4403-966e-19d3a8e41220 1909/1935
856-857 Wet van 21 november 1956 (Stbl. 681), houdende wijziging van de Merkenwet. 1952-1957 2 omslagen 856 http://proxy.handle.net/10648/31b74afb-53b9-4395-a14f-4508f4d3221f Ontwerp van Wet, 1952-1954 857 http://proxy.handle.net/10648/adbbd712-32ae-4d79-ab45-533373b6add8 Advies Raad van State en behandeling in de Eerste en Tweede Kamer, 1954-1957
139. Kon. Besluit van 8 December 1877 (Stbl. no. 201) tot wijziging van het eerste lid van art. 31 van het Koninklijk Besluit van 4 September 1862 (Stbl. no. 174) houdende voorschriften ter uitvoering van de wet van 21 December 1861 (Stbl. no. 129) regelende de samenstelling en de bevoegdheid van de Raad van State. 117 http://proxy.handle.net/10648/a1bbc675-4296-4e77-aa0a-7cc7f1a49ae0 Kon. Besluit van 8 December 1877 (Stbl. no. 201) tot wijziging van het eerste lid van art. 31 van het Koninklijk Besluit van 4 September 1862 (Stbl. no. 174) houdende voorschriften ter uitvoering van de wet van 21 December 1861 (Stbl. no. 129) regelende de samenstelling en de bevoegdheid van de Raad van State. 1877-1879, 1947-1948

Hierin opgenomen: 1948 (Stbl. no. I22)

140. a. Wet van 23 April 1879 (Stbl. no. 75) tot regeling van de kosten in burgerlijke zaken en van de bevoegdheid der procureurs tot het bepleiten dier zaken. (Procuraat) en b. Kon. Besluit van 1 Juni 1879 (Stbl. no. 107) tot wijziging van Reglement III, zijnde het reglement van orde en discipline voor de advocaten en procureurs, vastgesteld bij Kon. Besluit van 14 September 1838 (Stbl. no. 36), alsmede tot intrekking van het Kon. Besluit van 12 September 1839 (Stbl. no. 42) benevens van de bepalingen van de Kon. Besluiten van 8 April 1839 (Stbl. no. 10) en van 7 april 1842 (Stbl. no. 11). 129 http://proxy.handle.net/10648/438e8c44-899a-4b12-9890-9ed2aa87f335 a. Wet van 23 April 1879 (Stbl. no. 75) tot regeling van de kosten in burgerlijke zaken en van de bevoegdheid der procureurs tot het bepleiten dier zaken. (Procuraat). 1879

Hierin opgenomen: 1949 stbl. no. J 2

330-332 b. Kon. Besluit van 1 Juni 1879 (Stbl. no. 107) tot wijziging van Reglement III, zijnde het reglement van orde en discipline voor de advocaten en procureurs, vastgesteld bij Kon. Besluit van 14 September 1838 (Stbl. no. 36), alsmede tot intrekking van het Kon. Besluit van 12 September 1839 (Stbl. no. 42) benevens van de bepalingen van de Kon. Besluiten van 8 April 1839 (Stbl. no. 10) en van 7 april 1842 (Stbl. no. 11). 1877-1952

Hierin opgenomen: 1910 stbl. no. 178, 1920 stbl. no. 52, 1929 stbl. no. 7, 1932 stbl. no 488, 1937 stbl. no. 243, 1938 stbl. no. 251, 1946 stbl. no. G286, 1949 stbl. no. J 2, 1950 stbl. no. K 68, 1952 stbl. no. 365, 1952 stbl. no. 426, 1952 stbl. no. 490

Zie inv. nrs. 330 t/m 332

141. Wet van 5 Mei 1878 (Stbl. no. 28) houdende toestemming tot de huwelijksverbintenis van Z.K.H. Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden

Code:- 4.07.531

249 http://proxy.handle.net/10648/45901b1f-fabc-4b27-b245-bb0f0d04d296 Wet van 5 mei 1878 (Stbl. no. 28), houdende toestemming tot de huwelijksverbintenis van Z.K.H. Prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden. 1878
142. Wet van 19 October 1878 (Stbl. no. 147) houdende goedkeuring van de huwelijksverbintenis van Z.M. Willem III, Koning der Nederlanden

Code:- 4.07.531

249 http://proxy.handle.net/10648/eb303314-446d-4a7a-b95c-88447de73329 Wet van 19 oktober 1878 (Stbl. no. 147), houdende goedkeuring van de huwelijksverbintenis van Z.M. Willem III, Koning der Nederlanden. 1878/1879
143. Wet van 24 Juni 1879 (Stbl. no. 132) tot wijziging van de artt. 13, 14 en 22 van het Burgerlijk Wetboek. 32 http://proxy.handle.net/10648/7ad43339-1229-48da-9c0f-5b7fc6300616 Wet van 24 Juni 1879 (Stbl. no. 132) tot wijziging van de artt. 13, 14 en 22 van het Burgerlijk Wetboek. 1877-1881 144. Wet van 25 Mei 1880 (Stbl. no. 86) tot herziening der wet van 6 Maart 1818 (Stbl. no. 12) omtrent straffen tegen overtreders van algemeene verordeningen (of algemeene maatregelen van inwendig bestuur)

Code:- 3.07.6

249 http://proxy.handle.net/10648/e2ca9f86-6098-4c31-bd7c-1fce9cfbd85d Wet van 25 mei 1880 (Stbl. no. 86), tot herziening van de Wet van 6 Maart 1818 (Stbl. no. 12) (Regeling bevoegdheid der Provinciale Staten tot strafbedreiging)., omtrent de straffen tegen overtreders van algemene verordeningen, enz. 1878/1891
145. Wet van 30 November 1878 (Stbl. no. 171) tot wijziging van het Kon. Besluit van 13 Juni 1875 (Stbl. no. 119) houdende bepalingen tot het voorkomen van aanvaringen op de rivieren, stroomen, kanalen, reeden, havenmonden en zeegaten in het Rijk

Code:- 1.813.22

Hierin opgenomen: 1913 stbl. no. 185

250 http://proxy.handle.net/10648/1795aa0d-d98f-4459-86a6-71dd388b0c77 Wet van 30 november 1878 (Stbl. no. 171), tot wijziging van het Kon. Besluit van 13 juni 1875 (Stbl. no. 119), houdende bepalingen tot het voorkomen van aanvaringen op de rivieren, stromen, kanalen, reeden, havenmonden en zeegaten in het Rijk. 1878/1913 1922/1926

Hierin opgenomen: 1913 Stbl. no. 185

146. Wet van 9 Augustus 1878 (Stbl. no. 124) omtrent de regeling van den dienst en het gebruik der locaalspoorwegen. 192 http://proxy.handle.net/10648/2f8621ea-3adf-446c-82cd-5c30f8df4366 Wet van 9 Augustus 1878 (Stbl. no. 124) omtrent de regeling van den dienst en het gebruik der locaalspoorwegen. 1878-1898 147. Wet van 23 April 1880 (Stbl. no. 67) betreffende de openbare middelen van vervoer met uitzondering der spoorwegdiensten

Code:- 1.811.1

251 http://proxy.handle.net/10648/c13c4ac7-20f8-4e76-8f51-3f143b9dda3e Wet van 23 april 1880 (Stbl. no. 67), betreffende de openbare middelen van vervoer met uitzondering van de spoorwegdiensten. 1878
148. Ontwerp van Wet houdende wijziging in de wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie en in het Wetboek van Strafvordering

Code:- 1.87:07.76

251 http://proxy.handle.net/10648/b25cdbf5-5095-4361-a183-19eb99e08c13 Ontwerp van Wet houdende wijziging in de wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie en in het Wetboek van Strafvordering. 1879/1883
149. Ontwerp van Wet tot vervanging van art. 8 der wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 66 http://proxy.handle.net/10648/822c288d-21e2-4a33-b3a3-7280579c7a06 Ontwerp van Wet tot vervanging van art. 8 der wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1880-1883 150. Wet van 26 April 1884 (Stbl. no. 93) houdende wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. --- http://proxy.handle.net/10648/73fb2a81-581c-4ae6-96ac-c8a252345044 Wet van 26 April 1884 (Stbl. no. 93) houdende wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. 1877-1909

Opgenomen in dossier Wetten 15

151. Kon. Besluit van 26 Januari 1885 (Stbl. no. 168) tot vaststelling van gewijzigde bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee. 252 http://proxy.handle.net/10648/7cd11ba7-b403-478d-a15b-2173ff786e8b Kon. Besluit van 26 Januari 1885 (Stbl. no. 168) tot vaststelling van gewijzigde bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee. 1880-1903 152. Wet van 21 Juni 1881 (Stbl. no. 76) houdende bepalingen omtrent de zeevisscherijen

Code:- 1.828.2

252 http://proxy.handle.net/10648/c9c4a33c-d395-45f4-9950-3d344348cfbd Wet van 21 juni 1881 (Stbl. no. 76), houdende bepalingen omtrent de zeevisserij. 1880/1884
153. Wet van 31 December 1880 (Stbl. no. 258) houdende wijziging van artikel 70 der wet van 9 April 1875 (Stbl. no. 67) tot regeling van den dienst en het gebruik der spoorwegen. 192 http://proxy.handle.net/10648/1092ec34-1e78-4aa4-b2ab-c3f9346b1b7a Wet van 31 December 1880 (Stbl. no. 258) houdende wijziging van artikel 70 der wet van 9 April 1875 (Stbl. no. 67) tot regeling van den dienst en het gebruik der spoorwegen. 1880-1917 154. Wet van 11 Juli 1882 (Stbl. no. 86) houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaringen of aandrijvingen op zee

Code:- 1.813.231

252 http://proxy.handle.net/10648/ca4b6254-e5a8-40e0-9112-2c7ff3c5d9e0 Wet van 11 juli 1882 (Stbl. no. 86), houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaringen of aandrijvingen op zee. 1880/1882 252 http://proxy.handle.net/10648/7fcde130-5dc3-441b-8045-15b866a9a973 K.B. van 26 januari 1885 (Stbl. no. 168), tot vaststelling van gewijzigde bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee. 1880/1903 252 http://proxy.handle.net/10648/24c2ca36-4a9c-4cf2-b423-e1d645ab1428 K.B. van 25 maart 1905 (Stbl. no. 117), tot aanvulling en wijziging van het K.B. van 24 april 1897 (Stbl. no. 107), en van de daarbij behoorende toelichting. 1904/1905 858 http://proxy.handle.net/10648/bf8cdae3-1ed8-4402-b0ed-7c2a6545ebd7 Besluit van 21 november 1953 (Stb. 531), houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee. 1951-1953 1 omslag 859 http://proxy.handle.net/10648/a82f9ad1-9437-417e-8c75-7e10e3d80fcd Besluit van 7 januari 1963 (Stb. 27), houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee. Besluit van 15 oktober 1964 (Stb. 398) tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 7 januari 1963 (Stb. 1963 no. 27). 1955-1964 1 omslag
155. Wet van 10 Mei 1882 (Stbl. no. 66) houdende aanvulling van de wet van 9 April 1875 (Stbl. no. 67) tot regeling van den dienst en het gebruik der spoorwegen. 192 http://proxy.handle.net/10648/27d36c08-ca73-4dcb-b4df-d40197827841 Wet van 10 Mei 1882 (Stbl. no. 66) houdende aanvulling van de wet van 9 April 1875 (Stbl. no. 67) tot regeling van den dienst en het gebruik der spoorwegen. 1881-1897, 1914-1915 156. Wet van 28 Juni 1881 (Stbl. no. 123) tot wijziging van art. 13 der wet van 21 December 1861 (Stbl. no. 129) houdende regeling der samenstelling en bevoegdheid van den Raad van State. 118 http://proxy.handle.net/10648/bf9c2b61-e142-4ac0-84d4-7a06e55ba48b Wet van 28 Juni 1881 (Stbl. no. 123) tot wijziging van art. 13 der wet van 21 December 1861 (Stbl. no. 129) houdende regeling der samenstelling en bevoegdheid van den Raad van State. 1880-1937

Hierin opgenomen: 1911 stbl. no. 217, 1912 no. 362, 1919 stbl. no. 57, 1920 stbl. no. 843, 1921 stbl. no. 660, 1923 stbl. no. 158, 1932 stbl. no. 348, 1932 stbl. no. 690, 1933 stbl. no. 448, 1934 stbl. no. 275, 1934 stbl. no. 300, 1935 stbl. no. 645, 1936 stbl. no. 303 en 1937 stbl. no. 248

157. Wet van 11 Juli 1882 (Stbl. no. 87) tot aanvulling der wet van 4 Juni 1858 (Stbl. no. 46), regelende de benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen. 72 http://proxy.handle.net/10648/4b2324c0-c893-4e9e-b5ad-0b6367cd8ae1 Wet van 11 Juli 1882 (Stbl. no. 87) tot aanvulling der wet van 4 Juni 1858 (Stbl. no. 46), regelende de benoembaarheid van vreemdelingen tot landsbedieningen. 1881-1882 158. Ontwerp van Wet tot regeling van de Nationale Militie

Code:- 1.865

253 http://proxy.handle.net/10648/1213055e-627d-4820-b97d-da2772bab1b7 Ontwerp van Wet tot regeling van de Nationale Militie. 1878/1881
159. Ontwerp van Wet tot wijziging der wetten van 9 April 1877 (Stbl. no. 77 en 79) tot vaststelling van bepalingen omtrent het personeel der te ontbinden arrondissements-rechtbank te Haarlem, de daarbij aangestelde procureurs en deurwaarders, de overbrenging der daarbij aanhangige zaken, alsmede omtrent den ambtskring der notarissen. 215 http://proxy.handle.net/10648/b7b2e5c6-9d3f-4f88-8624-21ec585aaa9c Ontwerp van Wet tot wijziging der wetten van 9 April 1877 (Stbl. no. 77 en 79) tot vaststelling van bepalingen omtrent het personeel der te ontbinden arrondissements-rechtbank te Haarlem, de daarbij aangestelde procureurs en deurwaarders, de overbrenging der daarbij aanhangige zaken, alsmede omtrent den ambtskring der notarissen. 1881-1894 160. Wet van 11 Juli 1884 (Stbl. no. 130) houdende voorlopige maatregelen tot behoud van vicariegoederen

Code:- 1.826.4

Hierin opgenomen: 1892 stbl. no. 240 en 1910 stbl. no. 233

254-256 Wet van 11 juli 1884 (Stbl. no. 130), houdende voorlopige maatregelen tot behoud van vicariegoederen, 1880-1910.

Hierin opgenomen: 1892 Stbl. no. 240, 1910 Stbl. no. 233

254 http://proxy.handle.net/10648/691ab781-f4f6-4316-99a5-861bece640cd 1880/1910 255 http://proxy.handle.net/10648/ee0bc51b-9eea-49a0-ab87-1efb13a703ae Stukken betreffende de instelling van de Staatscommissie ter voorbereiding van een wettelijke regeling van het onderwerp der vicariegoederen, 1880/1903 256 http://proxy.handle.net/10648/0101b371-a124-40da-a464-d68dbdba5aff Geschiedenis der vicariën, diverse data
161. Ontwerp van Wet tot regeling van het recht van vervaardigers van kunstwerken. (Wet beeldende kunsten)

Code:- 1.854.1

257 http://proxy.handle.net/10648/c4542563-0c5d-4108-b7df-709af39e8fb3 Ontwerp van Wet tot regeling van het recht van vervaardigers van kunstwerken. 1882/1908
162 Wetten van 15 Januari 1886 (Stbl. no. 6 en 7), 15 April 1886 (Stbl. no. 64) en 19 April 1886 (Stbl. no. 92), tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 98-100 Wetten van 15 Januari 1886 (Stbl. no. 6 en 7), 15 April 1886 (Stbl. no. 64) en 19 April 1886 (Stbl. no. 92), tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht. 1872-1888

Zie inv. nrs. 98 t/m 100

163 Wet van 23 Juli 1885 (Stbl. no. 155) tot aanvulling van de wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 66 http://proxy.handle.net/10648/415bf142-fc65-4df5-bcd9-ea1594d932ec Wet van 23 Juli 1885 (Stbl. no. 155) tot aanvulling van de wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1884-1885 164 Wet van 7 October 1884 (Stbl. no. 212) houdende wijziging van art. 1 der wet van 9 April 1877 (Stbl. no. 79) tot vaststelling van de klassen en samenstelling der arrondissements-rechtbanken, van de jaarwedden der leden van en ambtenaren bij die rechtbanken, alsmede van de klassen der kantonrechters en van de jaarwedden der kantonrechters en de ambtenaren bij de kantongerechten. 215A http://proxy.handle.net/10648/ff8dcbcc-a8ed-4779-ab02-a9b0edae5ee5 Wet van 7 October 1884 (Stbl. no. 212) houdende wijziging van art. 1 der wet van 9 April 1877 (Stbl. no. 79) tot vaststelling van de klassen en samenstelling der arrondissements-rechtbanken, van de jaarwedden der leden van en ambtenaren bij die rechtbanken, alsmede van de klassen der kantonrechters en van de jaarwedden der kantonrechters en de ambtenaren bij de kantongerechten. 1883-1903 165 Ontwerp van Wet houdende bepalingen ter bevordering van Zondagsrust en ter voorkoming van hinder aan de uitoefening van den Openbaren Eeredienst

Code:- 1.875.1

258-259 Ontwerp van Wet houdende bepalingen ter bevordering van Zondagsrust en ter voorkoming van hinder aan de uitoefening van de openbare Eredienst, 1880-1919. 258 http://proxy.handle.net/10648/9a25c45b-7f7f-4d54-9186-906e24af6f92 1880/1885 259 http://proxy.handle.net/10648/89300bb4-3142-43de-a4e7-2c6fc68eff93 1886/1907; 1907/1919 860 http://proxy.handle.net/10648/e47938f9-1013-45bd-a378-1f5ca5405af7 Wet van 15 oktober 1953 (Stb. 490), houdende nadere voorschriften ter wegneming van beletselen voor de viering van en ter verzekering van de Openbare rust op Zondag en enige Christelijke feestdagen (Zondagswet). 1919-1954 1 omslag
166 Ontwerp van Wet tot aanvulling van - en de rechtspleging bij de schuttersraden

Code:- 1.875.52

260 http://proxy.handle.net/10648/03640694-b316-4271-9ec4-9a9caf29d6f8 Ontwerp van Wet tot aanvulling van- en de Rechtspleging bij de schuttersraden. Regeling van de tenuitvoerlegging van de ingevolge de Wet van 11 april 1827 (Stbl. no. 17) uitgesproken veroordelingen en van bekeuringen, krachtens art. 68 dier wet gedaan, en verzekering der toepassing van het provoost-arrest, bedoeld bij art 71 dier Wet. 1848/1886
167 Kon. Besluiten van 18 Februari 1887 (Stbl. no. 36, 37 en 38) betreffende toepassing van de criminele wetgeving voor het krijgsvolk te water in Ned.-Indië

Code:- 1.872:07.76

Hierin opgenomen: 1914 stbl. no. 298

260 http://proxy.handle.net/10648/a4b191d8-540a-419c-aef3-134c1b21c8e0 Kon. Besluiten betreffende toepassing van de crimineele wetgeving voor het krijgsvolk te water in de Koloniën en overzeesche bezittingen van het Rijk. Kon. Besluit van 18 februari 1887 (Stbl. no. 36), betreffende toepassing van de criminele wetgeving voor het Krijgsvolk te water in Nederlandsch-Indië. Kon. Besluit van 18 februari 1887 (Stbl. no. 37), betreffende toepassing van de criminele wetgeving voor het Krijgsvolk te Water in de Kolonie Suriname. Kon. Besluit van 18 februari 1887 (Stbl. no. 38), betreffende toepassing van de criminele wetgeving voor het krijgsvolk te water in de kolonie Curacao. Kon. Besluit van 8 juli 1914 (Stbl. no. 298), tot uitvoering voor de kolonie Suriname van de wet van 18 april 1885 (Stbl. no. 98), Gouvernementsblad no. 21), betreffende toepassing criminele wetgeving voor het krijgsvolk te water in de koloniën en overszeesche bezittingen van het Rijk. 1883/1914
168 Ontwerp van Wet houdende strafbepalingen op overtreding van 't verbod vervat in art. 34 der tusschen Nederland en België den 8 Augustus 1843 te Maastricht gesloten overeenkomst omtrent de grensscheiding. (Bouwen op grenzen)

Code:- 1.882.1

260 http://proxy.handle.net/10648/4f40c18e-ec79-4d67-81ce-efa7ecaaa7e1 Ontwerp van Wet houdende strafbepalingen op overtreding van 't verbod vervat in art. 34 tussen Nederland en België den 8 augustus 1843 te Maastricht gesloten overeenkomst omtrent de grensscheiding. (Bouwen op grenzen). 1883/1903
169 Wetten tot voorziening in het gemis van de dubbelen van de registers van den burgerlijken stand die door gewoed hebbenden brand zijn verloren gegaan

Code:- 1.755.234

261 http://proxy.handle.net/10648/f0105e54-474d-451e-a240-42486be079e3 Wetten tot voorziening in het gemis van de dubbelen van de registers van den burgerlijken stand die door gewoed hebbende brand zijn verloren gegaan. 1885/1904
170 Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van de wet van 22 April 1855 (Stbl. no. 32) tot regeling en beperking van het recht van vereeniging en vergadering

Code:- 1.752.111

Hierin opgenomen: 1948 stbl. no. I 107

861 http://proxy.handle.net/10648/77c8809b-67aa-4451-9dd5-f7b3c7d0877c Wet van 18 maart 1948 (Stbl. no. I. 107), houdende voorziening in de na 4 mei 1945 verstreken duur van rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen of naamloze vennootschappen. [Duurverlengingswet] 1947/1948

Zie voor N.V.: Wetten 82 (inv. nrs. 161 t/m 167)

Zie voor VER.: Wetten 13 (inv. nrs. 16 t/m 17)

171 Ontwerp van Wet tot opheffing van bestaande gerechtshoven en instelling van nieuwe gerechtshoven. --- http://proxy.handle.net/10648/bf15bf34-528e-4713-9919-5683a452b6c1 Ontwerp van Wet tot opheffing van bestaande gerechtshoven en instelling van nieuwe gerechtshoven. 1883-1887

Opgenomen in dossier Wetten 30

172 Ontwerp van Wet tot uitvoering van artikel 96, tweede lid, der grondwet

Code:- 4.07.51

262 http://proxy.handle.net/10648/e79545e5-2e47-48d0-b9cf-2f1ef975f259 Ontwerp van Wet tot uitvoering van artikel 96, tweede lid, der grondwet. Lidmaatschap der Staten-Generaal. 1887/1904

Zie ook dossier Wetten 254 (inv. nr. 465)

173 Ontwerp van Wet tot verzekering van de toepassing van toegelaten vrijheidsberoving.

Code:- 1.874.233.2

263 http://proxy.handle.net/10648/4178eecc-b52b-424f-8484-ee88ba5c30e1 Ontwerp van Wet tot verzekering van de toepassing van toegelaten vrijheidsberoving. 1889/1890
174 Wet van 23 Juni 1869 (Stbl. no. 82) houdende bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boterhandel

Code:- 1.759.55

264, 862 Wet van 23 juni 1869 (Stbl. no. 82), houdende bepalingen tot voorkoming van bedrog in de boterhandel. 1886/1951

Dossier 651/040, betr. (zie boven)

264 http://proxy.handle.net/10648/efe9ae7c-ccbe-4a33-8410-6d0887f6bf26 1886/1889 1 omslag 1895/1906 1 omslag 1907 1 omslag 862 http://proxy.handle.net/10648/04e6803d-2c1c-44fd-9070-73082c27cd20 1886-1951
175 Kon. Besluit van 6 Juni 1888 (Stbl. no. 87) tot vaststelling van den Algemeenen Maatregel van Bestuur, bedoeld bij art. 439, no. 2 van het Wetboek van Strafrecht

Code:- 1.759.51

265 http://proxy.handle.net/10648/ce00c7a2-cdf5-4239-b97c-3a4c5667a56c Kon. Besluit van 6 juni 1888 (Stbl. no. 87), tot vaststelling van den algemeene maatregel van bestuur, bedoeld bij artikel 439, no. 2 van het Wetboek van Strafrecht. 1888
176 Wet van 4 Augustus 1888 (Stbl. no. 103) tot verlenging van den termijn vermeld in het eerste lid van art. 22 der wet van 15 April 1886 (Stbl. no. 64) tot strafbaarstelling van overtreding van Algemeene Maatregelen van Inwendig Bestuur

Code:- 1.872:07.76

265 http://proxy.handle.net/10648/94d4bf06-6a6f-4fdb-96e1-414a8867275e Wet van 4 augustus 1888 (Stbl. no. 103), tot verlenging van de termijn vermeld in het eerste lid van artikel 22 der Wet van 15 april 1886 (Stbl. no. 64), tot strafbaarstelling van overtreding van Algemene Maatregelen van Inwendig Bestuur. 1887/1893

Zie ook dossier Wetten 144 (aan te vragen als inv. nr. 249)

177 Ontwerp van Wet tot regeling der gevolgen van de naturalisatie ten aanzien van de echtgenoote en minderjarige kinderen van genaturaliseerden

Code:- 1.752.711.1

265 http://proxy.handle.net/10648/a09af034-0cb6-48dd-a6b4-043c3ba771d2 Ontwerp van Wet tot regeling der gevolgen van de naturalisatie ten aanzien van de echtgenote en minderjarige kinderen van genaturaliseerden. 1888/1889
178 Ontwerp van Wet tot wijziging van art. 70 en intrekking van art. 71 der Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 66 http://proxy.handle.net/10648/873068c5-9da2-46ed-8f65-7c7a736b4c67 Ontwerp van Wet tot wijziging van art. 70 en intrekking van art. 71 der Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1888-1889 179 Wet van 15 April 1891 (Stbl. no. 82) tot herziening der voorschriften omtrent de bewaring van de minuten der akten in bergerlijke zaken bij de kantongerechten

Code:- 1.875:07.353.22

266 http://proxy.handle.net/10648/8ea44bae-bc80-48a3-8fea-859130f8302f Wet van 15 april 1891 (Stbl. no. 82), tot herziening van de voorschriften omtrent de bewaring van de minuten der akten in burgerlijke zaken bij de Kantongerechten. 1890/1904
180 Wet van 22 Juni 1891 (Stbl. no. 125) betreffende de wettelijk vastgestelde formulieren, ambtstitels en officieele benamingen in verband met het overgaan van de Kroon op eene Koningin

Code:- 4.07.531

266 http://proxy.handle.net/10648/a24a99be-2cea-49c3-af93-32021520e9c8 Wet van 22 juni 1891 (Stbl. no. 125), betreffende de wettelijke vastgestelde formulieren, ambtstitels en officiële benamingen in verband met het overgaan van de Kroon op eene Koningin. 1890/1891
181 Kon. Besluit van 16 September 1891 (Stbl. no. 14) tot instelling van een staats-commissie ter voorlichting van de regeering omtrent de grondslagen waarop de regeling van de administratieve rechtspraak volgens de grondwet behoort te berusten

Code:- 1.877:07.227

266 http://proxy.handle.net/10648/c2d39235-f455-4bac-9425-4f8b7d99b5e3 Kon. Besluit van 16 september 1891 (Stbl. no. 14), tot instelling van een staats-commissie ter voorlichting van de regering omtrent de grondslagen waarop de regeling van de administratieve rechtspraak volgens de grondwet behoort te berusten. 1891/1894
182 Wet van 12 December 1892 (Stbl. no. 268) op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap

Code:- 1.752.711

Hierin opgenomen: 1907 stbl. no. 177, 1910 stbl. no. 216, 1920 stbl. no. 955, 1936 stbl. no. 912, 1936 stbl. no. 913, 1936 stbl. no. 209, 1936 stbl. no. 99Q, 1936 stbl. no. 99R, 1937 stbl. no. 17, 1937 stbl. no. 281, 1937 stbl. no. 206 en 1938 stbl. no. 204

267-270 Wet van 12 december 1892 (Stbl. no. 268) op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap, 1883-1944.

Hierin opgenomen: 1907 stbl. no. 177, 1910 stbl. no. 216, 1920 stbl. no. 955, 1936 stbl. no. 912, 1936 stbl. no. 913, 1936 stbl. no. 209, 1935 stbl. no. 99Q, 1936 stbl. no. 99 R, 1937 stbl. no. 17, 1937 stbl. no. 281, 1937 stbl. no. 206, 1938 stbl. no. 204

267 http://proxy.handle.net/10648/bf9f6338-0115-4d97-84af-6c5dccca4ab1 1883/1906 268 http://proxy.handle.net/10648/19516987-6bd5-4a9f-8b47-5e60614732bc 1907/1931 269 http://proxy.handle.net/10648/3b53abf5-eb6f-428f-b269-7de53cc54ee8 1930 270 http://proxy.handle.net/10648/e1bb11d4-1f43-41d5-823b-be7f5ab09bad 1932/1935; 1936/1937; 1938/1944
863 http://proxy.handle.net/10648/47ef6225-8ac4-42bf-8041-43eae2f33ae4 Wetsontwerp, houdende nadere vaststelling van artikel 2 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap. 1946-1953 1 omslag 864 http://proxy.handle.net/10648/cf8fa5ec-de41-4054-8315-a6bfe47bf202 Ontwerp van Wet, houdende intrekking van artikel 7, onder sub 4, van de wet op het Nederlanderschap, en het ingezetenschap betreffende voorziening tot wegneming van de staatloosheid, waarbij onder meer vragen van het Kamerlid Beernink en een overzicht van vijandelijke paramilitaire formaties met daarbij voorbeelden uit België. 1949-1950 1 pak

Bevat foto's van Vlaamse Wachters en van propagandareclame voor de Wachtbrigade. Bevat teksten in het Frans

865 http://proxy.handle.net/10648/7199739c-8cd9-452d-9a11-fde0dd689a64 Wet van 16 juli 1958 (Stb. 342), houdende wijziging van de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 268) voor wat betreft vrouwen, die gehuwd zijn geweest, en minderjarige kinderen. 1952-1958 1 omslag
183 Wet van 18 Juni 1892 (Stbl. no. 146) tot aanvulling van de artt. 980 en 988 van het Burgerlijk Wetboek. 32 http://proxy.handle.net/10648/e8e4f7a7-5a23-4aad-994f-3a22b5b8c626 Wet van 18 Juni 1892 (Stbl. no. 146) tot aanvulling van de artt. 980 en 988 van het Burgerlijk Wetboek. 1891-1893 184 Wet van 22 Juni 1893 (Stbl. no. 93) tot intrekking van art. 87 van de wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie en in verband daarmede tot wijziging van eenige bepalingen der bestaande wetgeving. 66 http://proxy.handle.net/10648/fb8f39dc-9625-42f6-8e9d-19e1d904fe16 Wet van 22 Juni 1893 (Stbl. no. 93) tot intrekking van art. 87 van de wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie en in verband daarmede tot wijziging van eenige bepalingen der bestaande wetgeving. 1892-1893 185 Ontwerp van Wet houdende wijziging in de burgerlijke rechtsvordering. 130 http://proxy.handle.net/10648/5da02b37-b9dc-4ed6-bdfa-0bb16ed5ac62 Ontwerp van Wet houdende wijziging in de burgerlijke rechtsvordering. 1888-1900 186 Wet van 15 Augustus 1892 (Stbl. no. 203) houdende gemeentelijke indeeling van het eiland "Fort aan het Pampus" met een gedeelte der Zuiderzee

Code:- 2.07.155

271 http://proxy.handle.net/10648/d6c8de46-955c-465f-8d31-40e6dd3d4721 Wet van 15 augustus 1892 (Stbl. no. 203), houdende gemeentelijke indeling van het eiland "Fort aan het Pampus" met een gedeelte der Zuiderzee. 1890/1892
187 Wet van 8 April 1893 (Stbl. no. 61) tot wijziging van art. 469 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 130 http://proxy.handle.net/10648/d79d9421-b353-4c0e-ad52-eeccc9281e0b Wet van 8 April 1893 (Stbl. no. 61) tot wijziging van art. 469 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1892-1894 188 Ontwerp van Wet tot goedkeuring der overeenkomst met België van 11 Juni 1892, tot regeling der grens tusschen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog en de daarbij behoorende additioneele verklaring van 21 December 1892

Code:- 4.07.151

271 http://proxy.handle.net/10648/87f5d9cc-2b5f-4a78-a7d0-c6659ba3cc3d Ontwerp van Wet tot goedkeuring der overeenkomst met België van 11 juni 1892, tot regeling der grens tusschen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog en de daarbij behorende additionele verklaring van 21 December 1892. 1889/1894
189 Wet van 15 Juni 1883 (Stbl. no. 73) tot goedkeuring van de op 6 Mei 1882 te 's-Gravenhage gesloten internationale overeenkomst tot regeling van de politie der visscherij in de Noordzee buiten de territoriale wateren

Code:- 1.828

272 http://proxy.handle.net/10648/775d4541-7bd5-4258-a37d-5805e8e43445 Wet van 15 juni 1883 (Stbl. no. 73), tot goedkeuring van de op 6 Mei 1882 te 's-Gravenhage gesloten internationale overeenkomst tot regeling van de politie der visserij in de Noordzee buiten de territoriale wateren. 1881/1889
190 Wet van 26 October 1889 (Stbl. no. 135) tot vaststelling van de bepalingen tegen het visschen door opvarenden van vreemde vaartuigen in de territoriale wateren van het Rijk

Code:- 1.828.2

273 http://proxy.handle.net/10648/d93e1e1a-daca-43ad-bbb8-86b5706f8b28 Wet van 26 oktober 1889 (Stbl. no. 135), tot vaststelling van de bepalingen tegen het vissen door opvarenden van vreemde vaartuigen in de territoriale wateren van het Rijk. 1884/1889
191 Wet van 7 Augustus 1888 (Stbl. no. 123) houdende goedkeuring der op 16 November 1887 te 's-Gravenhage gesloten internationale overeenkomst tot het tegengaan der misbruiken, voortvloeiende uit den verkoop van sterken drank onder de visschers op de Noordzee buiten de territoriale wateren

Code:- 1.882.5

273-274 Wet van 7 augustus 1888 (Stbl. no. 123), houdende goedkeuring van de op 16 november 1887 te 's-Gravenhage gesloten internationale overeenkomst tot het tegengaan der misbruiken, voortvloeiende uit de verkoop van sterken drank onder de vissers op de Noordzee buiten de territoriale wateren, 1881-1901. 273 http://proxy.handle.net/10648/4268e6d3-62ec-4847-80d8-bdaec82f29d6 1881/1886 274 http://proxy.handle.net/10648/6fdd13c3-ad37-4d4b-a0cb-ff856b1b0a73 1887/1901
192 Wet van 23 Juni 1889 (Stbl. no. 83) tot aanvulling van de 4e afdeeling van den 1en titel van het Wetboek van Strafvordering. 58 http://proxy.handle.net/10648/d8063f29-ce25-4335-ae65-c7dac27a6f7a Wet van 23 Juni 1889 (Stbl. no. 83) tot aanvulling van de 4e afdeeling van den 1en titel van het Wetboek van Strafvordering. 1887-1889 193 Kon. Besluit van 17 Augustus 1889 (Stbl. no. 107) houdende vaststelling van den algemeenen maatregel van inwendig bestuur bedoeld bij art. 17 van het Wetboek van Strafrecht. 98-100 Kon. Besluit van 17 Augustus 1889 (Stbl. no. 107) houdende vaststelling van den algemeenen maatregel van inwendig bestuur bedoeld bij art. 17 van het Wetboek van Strafrecht. 1889

Zie inv. nrs. 98 t/m 100

194 Wet van 28 Februari 1891 (Stbl. No. 69) tot vaststelling van bepalingen betreffende 's Rijkswaterstaatwerken

Code:- 1.79

275 http://proxy.handle.net/10648/37608bdd-4e5c-4fd0-9bf0-f7d75449e266 Wet van 28 februari 1891 (Stbl. no. 69), tot vaststelling van bepalingen betreffende 's-Rijkswaterstaatwerken. 1889/1891
195 Wet van 9 Mei 1890 (Stbl. no. 81) houdende verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen

Code:- 1.753.3

275 http://proxy.handle.net/10648/34e98ebe-5014-4f06-b57a-5a40bf728f4c Wet van 9 mei 1890 (Stbl. No.81), houdende verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen. 1886/1890

Zie ook Wetten 322 (aan te vragen als inv. nr. 514)

196 Wet van 23 Mei 1899 (Stbl. No. 128) houdende bepalingen ter uitvoering van art. 187 der grondwet

Code:- 4.07.25

Hierin opgenomen: 1909 stbl. No. 496

275 http://proxy.handle.net/10648/a50bf95e-1acc-4e2c-9467-9389a64242a9 Wet op den Staat van Oorlog en Beleg: Wet van 23 mei 1899 (Stbl. No. 128), houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 187 der Grondwet. (Het bepalen van de wijze waarop en de gevallen waarin elk gedeelte van het grondgebied des Rijks door Ons of Onzentwege in staat van oorlog of in staat van beleg kan worden verklaard en de regeling van de gevolgen daarvan). 1889/1927 275 http://proxy.handle.net/10648/6efdf583-444a-473b-bc85-3cab8eff7c13 Wetsontwerp tot wijziging van de Wet van 23 mei 1899 (Stbl. No. 128). (Wet op den Staat van Oorlog en Beleg.). 1930/1940 866-870 Wet van 23 mei 1899 (Stb. 128), houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 187 der Grondwet. (Het bepalen van de wijze waarop en de gevallen waarin elk gedeelte van het grondgebied des Rijks door Ons of Onzentwege in staat van beleg kan worden verklaard en de regeling van de gevolgen daarvan). 1930- 1940 5 omslagen 866 http://proxy.handle.net/10648/f99af07f-600b-4545-aace-e61ff5b0531f Wetsontwerp tot wijziging van de Wet van 23 mei 1899 (Stb. 128), 1930-1940

Bevat teksten in het Duits, Frans, Italiaans

867 http://proxy.handle.net/10648/3e1f5b7c-0990-4c67-96e0-a539ce2dd032 Wetsvoorstellen ter wijziging van de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering en van de Vuurwapenwet 1919 in verband met de Verdragen van 16 november 1937 tot het voorkomen en onderdrukken van het terrorisme en tot oprichting van een Internationaal Strafgerechtshof, 1937-1939

Bevat teksten in het Engels en Frans

868 http://proxy.handle.net/10648/abbfbc9b-1634-47ba-b826-f6c56bc37e79 Wetsontwerpen en Memorie van Toelichting inzake machtiging bij Algemene Maatregel van Bestuur, in tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, tot het treffen van maatregelen ten behoeve van volkshuishouding en landsverdediging ter bescherming van de belangen van de Staat, 1939 869 http://proxy.handle.net/10648/1dc36bae-8bca-49c9-a377-ff7526ad4d1e Advies Raad van State, rapport aan de koningin, Memorie van Toelichting, ontwerpen van de Wet op de Staat van Oorlog en Beleg, 1939-1940 870 http://proxy.handle.net/10648/fd945a6b-1c68-48ce-83a5-c66cf2320b2f Correspondentie en nota's betreffende de neutraliteitsproclamatie en de Vlaggenbeschikking inzake het gebruik van nationale vlaggen van vreemde mogendheden, 1940
197 Ontwerp van Wet van den heer Domela Nieuwenhuys tot het nemen van maatregelen tegen de gedwongen winkelnering; tevens tot waarborging van de vrije beschikking door werklieden over hun verdiend loon

Code:- 1.832

276 http://proxy.handle.net/10648/e68ceb00-092d-4185-9636-920efe122c16 Ontwerp van Wet van den heer Domela Nieuwenhuys tot het nemen van maatregelen tegen de gedwongen winkelnering; tevens tot waarborging van de vrije beschikking door werklieden over hun verdiend loon. 1887/1897
198 Wet van 27 April 1903 (Stbl. No. 111) tot vaststelling van een Wetboek van Militair Strafrecht

Code:- 1.872

277-285 Wet van 27 april 1903 (Stbl. No. 111), tot vaststelling van een Wetboek van Militair Strafrecht, 1886-1911. 277 http://proxy.handle.net/10648/dccbfd98-e772-486f-b613-d225d2fa040b 1886/1889; 1890/1893 278 http://proxy.handle.net/10648/11a6445d-0170-40f4-9318-1ac511864278 1894/1897; 1898/1904 279 http://proxy.handle.net/10648/f27562e8-9421-48ba-9d65-0883c5943d98 1905/1911 280 http://proxy.handle.net/10648/c641cafe-f230-422f-b7bd-6de96d410a35 Gedrukte stukken, 1888/1894 281 http://proxy.handle.net/10648/2b3cead2-3f0f-4730-ac0c-3d601a3bb031 Gedrukte stukken, 1895/1899 282 http://proxy.handle.net/10648/a62fba15-b6ea-49eb-ac0e-4e3784311e11 Archief van de Commissie (Mr. V.d. Hoeven), 1889 283 http://proxy.handle.net/10648/57d4c682-10fa-4ecd-83fa-c8aa62048395 Verslag van de Commissie, 1889 284 http://proxy.handle.net/10648/13572055-c971-46eb-b7c8-be3a5bf7fa70 Adviezen en rapporten (O.a. Raad van State), 1891/1899 285 http://proxy.handle.net/10648/aaa4251a-c922-4847-8a13-026e3b88decd Nota's en Belgische - en Duitse militaire wetten, 1894/1902
199 Wet van 2 Januari 1892 (Stbl. No. 17) tot goedkeuring van de op 4 Mei 1891 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en België gesloten overeenkomst tot wijziging van art. 59 van het reglement, betreffende het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht op de Schelde en de andere daarin genoemde wateren, behoorende bij de op 20 Mei 1843 te Antwerpen tusschen voorzegde Rijken gesloten overeenkomst (Stbl. No. 45) en strafbaarstelling van de overtredingen in dat artikel bedoeld

Code:- 1.813.144

286 http://proxy.handle.net/10648/3226d55b-8bc2-4525-8f31-5e6a76271fc5 Wet van 2 januari 1892 (Stbl. No. 17) tot goedkeuring van de op 4 mei 1891 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en België gesloten overeenkomst tot wijziging van art. 59 van het reglement, betreffende het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht op de Schelde en de andere daarin genoemde wateren, behoorende bij de op 20 mei 1843 te Antwerpen tusschen voorzegde Rijken gesloten overeenkomst (Stbl. No. 45) en strafbaarstelling van de overtredingen in dat artikel bedoeld. 1889/1891
200 Wet van 18 April 1885 (Stbl. No. 89) houdende goedkeuring van eenige artikelen der op 14 Maart 1884 te Parijs gesloten internationale overeenkomst tot bescherming van onderzeesche telegraafkabels

Code:- 1.817

286-287 Wet van 18 april 1885 (Stbl. No. 89), houdende goedkeuring van enige artikelen der op 14 maart 1884 te Parijs gesloten Internationale Overeenkomst tot bescherming van onderzeesche telegraafkabels, 1882-1892. 286 http://proxy.handle.net/10648/21e9f46e-3059-447e-bdc7-fae8459c513b 1882/1885 287 http://proxy.handle.net/10648/0205d37d-d7e4-4b8d-b1d2-8768a413c702 1886/1892

Zie ook: Justitie, Tractaten, 224

201 Wet van 20 December 1892 (Stbl. No. 258) houdende goedkeuring van de op 14 October 1890 te Bern gesloten internationale overeenkomst omtrent het goederenvervoer op spoorwegen

Code:- 1.812

288-289 Wet van 20 december 1892 (Stbl. No. 258) houdende goedkeuring van de op 14 october 1890 te Bern gesloten internationale overeenkomst omtrent het goederenvervoer op spoorwegen, 1883-1927. 288 http://proxy.handle.net/10648/282905d9-44ee-4d9f-a2f9-ab7a870dda6d 1883/1903 289 http://proxy.handle.net/10648/79a735c7-4492-4983-b11b-f132da009434 1905/1927
202 Wetten van 5 Januari 1887 (Stbl. No. 2), 27 December 1888 (Stbl. No. 228), 15 April 1891 (Stbl. No. 85), 9 Juni 1891 (Stbl. No. 101) en 5 April 1892 (Stbl. No. 61) houdende goedkeuring der geslotene overeenkomst tot wering van de handel in vrouwen en meisjes

Code:- 1.842.86

Hierin opgenomen: 1935 stbl. No. 443

290-292 Wetten van 5 januari 1887 (Stbl. No. 2), 27 december 1888 (Stbl. No. 228), 15 april 1891 (Stbl. No. 85), 9 juni 1891 (Stbl. No. 101) en 5 april 1892 (Stbl. No. 61) houdende goedkeuring der geslotene overeenkomst tot wering van de handel in vrouwen en meisjes, 1882-1936.

Hierin opgenomen: 1935 stbl. No. 443

290 http://proxy.handle.net/10648/78859a3f-b948-402d-9f60-1f4b4b2f05cc 1882/1903 291 http://proxy.handle.net/10648/4b01250e-68f3-4201-ba7a-497989f06a46 1904/1909 292 http://proxy.handle.net/10648/1ea33af9-cc63-48d6-b07f-48b54e7c82ed 1910/1936
203 Wet van 1 April 1892 (Stbl. No. 52) tot goedkeuring van het protocol der op 2 Januari 1892 te Brussel gehouden zitting ter uitvoering van art. XCIX der op 2 Juli 1890 aldaar ondertekende Algemeene Akte der Internationale Conferentie tot het beramen van maatregelen tot wering van den slavenhandel

Code:- 1.874.233.2

293 http://proxy.handle.net/10648/68789cca-e567-4911-b0c6-8ce7c896dc40 Wet van 1 april 1892 (Stbl. No. 52) tot goedkeuring van het protocol der op 2 januari 1892 te Brussel gehouden zitting ter uitvoering van art. XCIX der op 2 juli 1890 aldaar ondertekende Algemeene Akte der Internationale Conferentie tot het beramen van maatregelen tot wering van den slavenhandel. 1890/1908
204 Wet van 31 December 1896 (Stbl. No. 244) houdende wijziging van de artt. 379, 380, 383 en 384 van het Wetboek van Koophandel. 200-207 Wet van 31 December 1896 (Stbl. No. 244) houdende wijziging van de artt. 379, 380, 383 en 384 van het Wetboek van Koophandel. 1892-1896

Zie inv. nrs. 200-207

205 Wet van 22 Juli 1923 (Stbl. No. 280) tot uitbreiding van de gelegenheid tot het leveren van bewijs door getuigen in burgerlijke zaken. 132 http://proxy.handle.net/10648/7460e901-6b4f-4c54-949d-862d093a82f5 Wet van 22 Juli 1923 (Stbl. No. 280) tot uitbreiding van de gelegenheid tot het leveren van bewijs door getuigen in burgerlijke zaken. 1893-1923 206 Ontwerp van Wet tot aanvulling van het Wetboek van Koophandel met bepalingen betreffende de firma en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met eene bepaling tegen het wederrechterlijk gebruik van namen, voornamen of firma's

Code:- 1.824.518.23

294 http://proxy.handle.net/10648/81acd719-13c1-4079-80da-32b961234829 Wet van 5 juli 1921 (Stbl. No. 842), houdende bepalingen omtrent den Handelsnaam. 1893/1921 871 http://proxy.handle.net/10648/ac28ddce-77de-4e71-a223-5528da638569 Besluit van 20 september 1954 (Stb. 410), houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 juni 1954 (Stb. 334), tot wijziging van de Handelsnaamwet, alsmede bekendmaking van de tekst van de Handelsnaamwet (Stb.842 , 1921), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 30 juni 1954 (Stb. 334). 1950-1954 1 pak
207 Wet van 26 Juli 1918 (Stbl. No. 493) tot instelling van een handelsregister

Code:- 1.824.5

Hierin opgenomen: 1942 stbl. No. S204, 1946 stbl. No. G366, 1950 stbl. No. K392

295-296 Wet van 26 juli 1918 (Stbl. No. 493), tot instelling van een handelsregister, 1893-1946.

Hierin opgenomen: 1942 Stbl. No. S. 204, 1946 Stbl. No. G. 366, 1950 Stbl. No. K. 392

295 http://proxy.handle.net/10648/64506825-ec96-427f-808a-059ec0d86f82 1893/1912 296 http://proxy.handle.net/10648/c38258bc-4470-4f8c-8a0e-e112183204ca 1917/1946
872 http://proxy.handle.net/10648/07e5362d-eb33-492a-a5b1-822d5723eb1c Wet van 30 juni 1954 (Stb. 330), houdende wijziging van de Handelsregisterwet (Stb. 1918 no. 493). 1950-1954 1 pak 873 http://proxy.handle.net/10648/a2784af4-5cb7-4df2-9ccc-6456a56b21cb Besluit van 1 augustus 1956 (Stb. 432), houdende regeling betreffende handelsregister (Handelsregisterbesluit). 1954-1956 1 omslag 874 http://proxy.handle.net/10648/5851b4ad-1a16-40e8-90ba-82ecb97d911a Wet van 4 juli 1968 (Stb. 380), tot wijziging van de Handelsregisterwet. 1966-1968 1 omslag 875 http://proxy.handle.net/10648/c11bbce1-9449-4dcc-8f6c-8ec8021dd55a Besluit van 7 juni 1971 (Stb. 370), houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit. 1970-1971 1 omslag 876 http://proxy.handle.net/10648/bd8f4382-ffc4-420d-9f2d-1642b4304a30 Wet van 12 januari 1972 (Stb. 38), tot wijziging van de Handelsregisterwet. 1970-1972 1 omslag 877 http://proxy.handle.net/10648/2eb8bb26-8849-4d8f-b8cf-f2977ebc781a Wet van 10 mei 1972 (Stb. 262), tot wijziging van de artikelen 30a en 31 van de Handelsregisterwet 1971-1972 1 omslag 878 http://proxy.handle.net/10648/4dfb5bab-54fe-45b5-b2bb-cb9cbb2b0427 Besluit van 1 juni 1972 (Stb. 295), tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 5 december 1968 (Stb. 649), waarbij toepassing werd gegeven aan de artikelen 1, zesde lid, 22, tweede en derde lid, en 23, tweede lid, van de Handelsregisterwet. 1971-1972 1 omslag 879 http://proxy.handle.net/10648/4db0ffd5-9a3f-4cdc-b31f-e30a6b92d21a Besluit van 6 juni 1972 (Stb. 298), tot wijziging van het Handelsregisterbesluit. 1972 1 omslag 880-882 Wet van 20 juni 1984 (Stb. 352), tot wijziging van de Handelsregisterwet (Stbl. 1976, no. 398). 1972-1984 2 pakken, 1 omslag 880 http://proxy.handle.net/10648/91967a91-7fb7-49fe-9341-f790c1c11c03 1972-1979 881 http://proxy.handle.net/10648/8bec2e0e-3ea8-4bcf-b85c-ebd02648b543 1980-1981 882 http://proxy.handle.net/10648/46d4ef45-5f1d-40c8-89cb-72d1dcab8ac7 1982-1984 1 omslag 883 http://proxy.handle.net/10648/b9441b0d-afa6-4ebd-b3e6-7de41b1431b1 Besluit van 22 november 1984 (Stb. 577), tot wijziging van het Handelsregisterbesluit. 1984 1 omslag 884 http://proxy.handle.net/10648/6c2c83ee-aa71-4703-b15b-8d81c818d050 Griffierecht exequaturprocedure dwangbevelen. 1984 1 omslag
208 Ontwerp van Wet houdende bepalingen omtrent openbare verkoopingen van onroerende goederen

Code:- 1.876.1:07.358.818

297 http://proxy.handle.net/10648/b6a32ae9-d135-408d-bc36-b8aec2b61751 Ontwerp van Wet houdende bepalingen betreffende de bevoegdheid van notarissen en de wijze van berekening hunner kosten met betrekking tot openbare verkoopingen van onroerende goederen. 1892/1901
209 Wet van 7 Juli 1896 (Stbl. No. 103) houdende wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 130 http://proxy.handle.net/10648/a502c719-8b7f-452b-8ad6-31a80f354f9d Wet van 7 Juli 1896 (Stbl. No. 103) houdende wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 1895-1901 210 Wet van 15 April 1896 (Stbl. No. 70) houdende regeling betrekkelijk de gerechtskosten in strafzaken

Code:- 1.871:07.352

--- http://proxy.handle.net/10648/df05e234-255b-4217-8b25-071f64a1f50e Wet van 18 april 1874 (Stbl. No. 66), tot vaststelling der tarieven van gerechtskosten in strafzaken, waarvan de gewone rechter kennis neemt. 1874 298 http://proxy.handle.net/10648/9e124092-7c36-4c54-b154-d88381c96ac6 Wet van 15 april 1896 (Stbl. No. 70), houdende regeling betrekkelijk de gerechtskosten in strafzaken. 1893/1896 298A-298C, 885 Wet van 9 juli 1906 (Stbl. No. 197), tot nader wijziging van de wet van 18 april 1874 (Stbl. No. 66) tot vaststelling van de tarieven van gerechtskosten in strafzaken, waarvan de gewone rechter kennis neemt.

Hierin opgenomen: 1911 Stbl. No. 126, 1917 Stbl. No. 432, 1918 Stbl. No. 605, 1920 Stbl. No. 278, 1920 Stbl. No. 695, 1926 Stbl. No. 703, 1926 Stbl. No. 434, 1932 Stbl. No. 708, 1933 Stbl. No. 5, 1949 Stbl. No. J. 230

298A http://proxy.handle.net/10648/41aea120-8a07-4a5c-ba02-0082cb01a5a9 1903/1909 298B http://proxy.handle.net/10648/544c2cbe-a164-4efe-9417-501b6e5f12ba 1910/1911 298C http://proxy.handle.net/10648/fc98200c-b2a6-4205-b838-efa9e963daf0 1913/1949

Uit deze map terug naar Justitie in sept. '89 map met correspondentienummer 1949 J 230: Tarief van Gerechtskosten in strafzaken

885 http://proxy.handle.net/10648/47406d60-ea0e-46e8-9e26-c5f16226f1ad 1913/1949
298C http://proxy.handle.net/10648/9696bbff-6e79-47c6-9385-8d7f9d3389c0 Wet van 7 december 1908 (Stbl. No. 360), houdende wijziging van de wet van 18 april 1874 (Stbl. No. 67) tot vaststelling van de tarieven van gerechtskosten in strafzaken, waarvan de militaire rechter kennis neemt. 1908/1920 1 omslag

Hierin opgenomen: 1917 stbl. No. 431, 1920 stbl. No. 279

1699 http://proxy.handle.net/10648/7c1cec5e-5d81-4320-8824-3fab6d2c365b Ontwerp van Wet wijziging Tarieven van gerechtskosten in strafzaken. 1953/1954

Opgenomen in dossier Wetten 652.

211 Wet van 2 Mei 1897 (Stbl. No. 141) tot oprichting van Kamers van Arbeid

Code:- 1.831.5

299-300 Wet van 2 mei 1897 (Stbl. No. 141) tot oprichting van Kamers van Arbeid, 1895-1897. 299 http://proxy.handle.net/10648/0534e465-0f85-442f-a6db-b4b7ce095b6d 1895/1897 300 http://proxy.handle.net/10648/05cf25a3-cff4-4003-8d76-93379f8f2c25 Ontwerpen, Diverse data
212 Ontwerp van Wet tot wijziging van enkele artikelen van het Wetboek van Strafvordering. 50 http://proxy.handle.net/10648/32c884b8-6f31-47c6-a574-43ff5f38f5b4 Ontwerp van Wet tot wijziging van enkele artikelen van het Wetboek van Strafvordering. 1896-1911 213 Wet van 16 November 1909 (Stbl. No. 363) houdende wijziging en aanvulling van enkele artikelen van het Burgerlijk Wetboek, ter opheffing van de bezwaren, waartoe het bestaande voorschrift betreffende het onderzoek naar het vaderschap aanleiding geeft. 33-34A Wet van 16 November 1909 (Stbl. No. 363) houdende wijziging en aanvulling van enkele artikelen van het Burgerlijk Wetboek, ter opheffing van de bezwaren, waartoe het bestaande voorschrift betreffende het onderzoek naar het vaderschap aanleiding geeft. 1900-1909, 1928-1933

Zie inv. nrs. 33 t/m 34A

Hierin opgenomen: 1909 stbl. No. 371

214 Wet van 6 Februari 1901 (Stbl. No. 62) tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen, alsmede van een daarmede verband houdende voorschrift in het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering

Code:- 1.755.142.1

Hierin opgenomen: 1909 stbl. No. 322, 1909 stbl. No. 361, 1910 stbl. No. 183, 1924 stbl. No. 275, 1929 stbl. No. 358, 1947 stbl. No. H232 en 1948 stbl. No. I343, 1948 stbl. No. I470

301-307 Wet van 6 februari 1901 (Stbl. No. 62) tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmee samenhangende artikelen, alsmede van een daarmee verband houdend voorschrift in het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering, 1897-1948.

Zie ook dossier Wetten 771

301 http://proxy.handle.net/10648/93cb7e45-662d-4481-9ec0-c913d7d616d2 1897/1915 302 http://proxy.handle.net/10648/7d74b221-bcd2-453f-b865-94ba3529894f 1930/1940 303 http://proxy.handle.net/10648/e0b0f939-be42-41db-92ac-4f299a001c0a Wijziging Kinderwet, 1947/1948 304-305 Behandeling in de Tweede Kamer, Diverse data 304 http://proxy.handle.net/10648/14a79cb2-75d7-4d8d-ab7b-352ac9587241 Bestanddeel 1 305 http://proxy.handle.net/10648/0290b6ab-9d0d-4d47-8125-467538c37d94 Bestanddeel 2 306 http://proxy.handle.net/10648/16de90e7-cba3-459a-8687-d28cbf93d07a Couranten en verslagen, Diverse data 307 http://proxy.handle.net/10648/66055404-05ba-46ee-92c8-ae90ea510f7d Gedrukte stukken e.d., Diverse data
215 Wet van 12 Februari 1901 (Stbl. No. 64) houdende wijziging in de bepalingen betreffende het straffen en de strafrechtspleging ten aanzien van jeugdige personen

Code:- 1.872

Hierin opgenomen: 1922 stbl. No. 612, 1924 stbl. No. 275, 1925 stbl. No. 222, 1943 stbl. No. 85

308 http://proxy.handle.net/10648/70e5da7e-67bc-42bc-9dae-c258034ac331 Wet van 12 Februari 1901 (Stbl. No. 64) houdende wijziging in de bepalingen betreffende het straffen en de strafrechtspleging ten aanzien van jeugdige personen. 1898/1944
216 Wet van 2 Januari 1901 (Stbl. No. 1) houdende wettelijke verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven

Code:- 1.848.41

Hierin opgenomen: 1905 stbl. No. 161, 1908 stbl. No. 268, 1911 stbl. No. 374, 1914 stbl. No. 620, 1917 stbl. No. 358, 1917 stbl. No. 460, 1917 stbl. No. 461, 1917 stbl. No. 462, 1917 stbl. No. 463, 1917 stbl. No. 464, 1917 stbl. No. 465, 1917 stbl. No. 466, 1918 stbl. No. 570, 1919 stbl. No. 8, 1919 stbl. No. 96, 1920 stbl. No. 865, 1921 stbl. No. 1129, 1925 stbl. No. 190, 1925 stbl. No. 517, 1929 stbl. No. 392, 1933 stbl. No. 55, 1935 stbl. No. 125, 1935 stbl. No. 421, 1936 stbl. No.240, 1936 stbl. No. 280, 1936 stbl. No. 243, 1936 stbl. No. 244, 1936 stbl. No. 245, 1936 stbl. No. 248, 1936 stbl. No. 249, 1949 stbl. No. J 231

309 http://proxy.handle.net/10648/02356eca-c2e0-400a-912d-0fff5c14c7aa Wet van 2 januari 1901 (stbl. No.1), houdende wettelijke verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven. 1896/1912 1896/1898 1 omslag 1899 1 omslag 1900/1912 1 omslag Diverse stukken 1 omslag Ongevallenwet 1 omslag 309A-309E Wetten tot uitvoering der veschillende artikelen der Ongevallenwet 1901. 309A http://proxy.handle.net/10648/9b229be5-04a0-452c-8288-e2420a868453 1901/1908 309B http://proxy.handle.net/10648/8c3356fe-f7f8-4b36-adc5-03059c6552eb 1909/1929 309C http://proxy.handle.net/10648/9b8f0947-eb80-4ba0-8525-c4c6cd8e709b 1922/1930 309D http://proxy.handle.net/10648/4d871461-ffb0-4e65-b5f8-91f2bacae6a7 1932/1935 309E http://proxy.handle.net/10648/7c0aa981-65c4-426c-a593-5f8aa82aa62e 1936/1949
217 Wet van 13 Juli 1907 (Stbl. No. 193) tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent huur van dienstboden en daarmede samenhangende artikelen in dat Wetboek, alsmede in de Wetboeken van Koophandel en van Burgerlijke Rechtsvordering, in de Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, en in Faillissementswet

Code:- 1.87:07.76

Hierin opgenomen: 1908 stbl. No. 88, 1908 stbl. No. 94, 1908 stbl. No. 95, 1908 stbl. No. 207, 1908 stbl. No. 324, 1911 stbl. No. 92, 1919 stbl. No. 401

310-316 Wet van 13 Juli 1907 (Stbl. No. 193) tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent huur van dienstboden en daarmede samenhangende artikelen in dat Wetboek, alsmede in de Wetboeken van Koophandel en van Burgerlijke Rechtsvordering, inde Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie, en in Faillissementswet, 1898-1942. 310 http://proxy.handle.net/10648/cb3e79a8-e7f8-48c2-b480-46c13d79132f 1898/1905 (1945) 311 http://proxy.handle.net/10648/83593761-8e83-4844-ba33-0a60f2ab3533 1906/1908 312 http://proxy.handle.net/10648/72889b2f-42b6-4f07-9724-99471d7751a9 1909/1910 313 http://proxy.handle.net/10648/73a2c96b-9234-49d6-9dd5-0279c41a2e3f 1911/1942 314-316 Diverse stukken (arbeidscontract), Diverse data 314 http://proxy.handle.net/10648/cc753480-1093-4681-b2a6-4b3677484452 Bestanddeel 1 315 http://proxy.handle.net/10648/1fa9b16b-c54b-4260-b3ae-300ad185cfa3 Bestanddeel 2 316 http://proxy.handle.net/10648/b16da828-bb49-40ad-ad6d-6a87c7b42ee1 Bestanddeel 3 58 http://proxy.handle.net/10648/4da94cd6-484d-408a-826b-f00b6ccdfd51 Wet van 14 Juli 1899 (Stbl. No. 159) tot wijziging van den achttienden titel van het Wetboek van Strafvordering. 1899
219 Ontwerp van Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht 317-320 Ontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, 1893-1914. 317 http://proxy.handle.net/10648/f57c8162-0291-4ba9-a5e2-8648170677e9 1893/1899 318 http://proxy.handle.net/10648/bc8c372b-45ea-4568-8fb0-1c0ffb07dfda 1900/1914 319-320 Gedrukte stukken, Diverse data

Zie tevens dossier Wetten 49

319 http://proxy.handle.net/10648/91e0c5e2-cbd8-4b75-9f22-5046d8e28995 Bestanddeel 1 320 http://proxy.handle.net/10648/c5a8b8e6-1855-49fd-affe-af00eab2dbf1 Bestanddeel 2
220 Wet van 3 Februari 1901 (Stbl. No.14) houdende wettelijke voorziening naar aanleiding van het Kon. Besluit van 26 Augustus 1901 (Stbl. No. 206) en Kon. Besluit van 3 Februari 1901 (Stbl. No. 15), naar aanleiding van het overbrengen van de zorg voor de uitvoering van Algemeene Maatregelen van Bestuur betreffende "Landbouw" naar het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid en betreffende "Arbeid" naar het Departement van Binnenlandse Zaken

Code:- 1.87:07.6

320 http://proxy.handle.net/10648/8afa3ec4-345a-4fc5-811b-7c43e96dce27 Kon. Besluit van 26 augustus 1901 (Stbl. No. 206), tot overbrenging van de zorg voor de uitvoering van wetten en Koninklijke Besluiten, betreffende Landbouw voor zooveel het Departement van Binnenlandsche Zaken thans daarmede belast is, naar dat van Waterstaat, Handel en Nijverheid en betreffende Arbeid en Fabriekswezen, voor zooveel het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid thans daarmede belast is, naar dat van Binnenlandse Zaken. 1901/1902

Hierin opgenomen: 1902 Stbl. No. 14, 1902 Stbl. No. 15

221 Wetten tot uitvoering der verschillende artikelen der Ongevallenwet 1901. 309-309E Wetten tot uitvoering der verschillende artikelen der Ongevallenwet 1901. 1901-1949

Zie inv. nrs. 309 t/m 309E

Hierin opgenomen: 1905 stbl. No. 161, 1911 stbl. No. 374, 1917 stbl. No. 358, 1917 stbl. No. 461, 1917 stbl. No. 463, 1917 stbl. No. 465, 1918 stbl. No. 570, 1919 stbl. No. 96, 1920 stbl. No. 865, 1925 stbl. No. 190, 1929 stbl. No. 392, 1935 stbl. No. 125, 1935 stbl. No. 571, 1936 stbl. No. 280, 1936 stbl. No. 244, 1936 stbl. No. 248, 1949 stbl. No. J231, 1908 stbl. No. 268, 1914 stbl. No. 620, 1917 stbl. No. 460, 1917 stbl. No 462, 1917 stbl. No. 464, 1917 stbl. No. 466, 1919 stbl. No. 8, 1920 stbl. No. 92, 1921 stbl. No. 1129, 1925 stbl. No. 517, 1933 stbl. No. 55, 1935 stbl. No. 421, 1936 stbl. No. 240, 1936 stbl. No. 243, 1936 stbl. No. 245, 1936 stbl. No. 249

222 Wet van 6 Juni 1905 (Stbl. No. 171) houdende wettelijke bepalingen betreffende loterijen. 188-189 Wet van 6 Juni 1905 (Stbl. No. 171) houdende wettelijke bepalingen betreffende loterijen. 1895-1951

Zie inv. nrs. 188-189

Hierin opgenomen: 1913 stbl. No. 106, 1925 stbl. No. 242, 1928 stbl. No. 380, 1928 stbl. No. 383, 1947 stbl. No. H159, 1950 stbl. No. K619, 1951 stbl. No. 105, 1951 stbl. No. 387

223 Wet van 11 April 1903 (Stbl. No. 101) tot aanvulling en wijziging van het Wetboek van Strafrecht (Stakingswet). 103 http://proxy.handle.net/10648/2806e989-d767-4b01-b34d-b22c3ed80425 Wet van 11 April 1903 (Stbl. No. 101) tot aanvulling en wijziging van het Wetboek van Strafrecht (Stakingswet). 1903 224 Kon. Besluit van 25 Maart 1905 (Stbl. No. 117) tot aanvulling en wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 April 1897 (Stbl. No. 107) en van de daarbij behoorende "toelichting"

Opgenomen in dossier Wetten 154 (aan te vragen als inv. nr. 252)

225 Ontwerp van Wet houdende vaststelling van verplichtingen en bevoegdheden van de militaire macht bij haar optreden tot hulp van het burgerlijk gezag en ten aanzien van de burgerij

Code:- 1.759.67

321 http://proxy.handle.net/10648/83f9e134-cd89-4ac0-907e-c556bca38ac3 Ontwerp van Wet houdende vaststelling van verplichtingen en bevoegdheden van de militaire macht bij haar optreden tot hulp van het burgerlijk gezag en ten aanzien van de burgerij. 1899/1912
226 Kon. Besluit van 29 Juni 1907 (Stbl. No. 154) houdende vaststelling van de Justitieele voorschriften voor de landmacht

Code:- 1.86

Hierin opgenomen: 1912 stbl. No. 337, 1913 stbl. No. 368, 1913 stbl. No. 415, 1913 stbl. No. 443, 1914 stbl. No. 2, 1914 stbl. No. 316, 1915 stbl. No. 74, 1915 stbl. No. 132, 1915 stbl. No. 161, 1915 stbl. No. 239, 1915 stbl. No. 294, 1916 stbl. No. 328, 1919 stbl. No. 121, 1920 stbl. No. 348, 1923 stbl. No. 64, 1922 stbl. No. 163, 1923 stbl. No. 314, 1925 stbl. No.78, 1925 stbl. No. 550, 1933 stbl. No. 357, 1913 stbl. No. 365, 1913 stbl. No. 376, 1913 stbl. No. 437, 1913 stbl. No. 448, 1914 stbl. No. 206, 1914 stbl. No. 611, 1915 stbl. No. 131, 1915 stbl. No. 160, 1915 stbl. No. 178, 1915 stbl. No. 293, 1915 stbl. No. 371, 1916 stbl. No. 470, 1919 stbl. No. 139, 1921 stbl. No. 840, 1922 stbl. No. 162, 1923 stbl. No. 6, 1924 stbl. No. 574, 1925 stbl. No. 322, 1929 stbl. No. 367, 1934 stbl. No. 2

322-324 Kon. Besluit van 29 juni 1907 (Stbl. No. 154) houdende vaststelling van de Justitiële voorschriften voor de landmacht, 1903-1945. 322 http://proxy.handle.net/10648/7cd2ed25-556c-4f13-89fc-2c2682710394 1903/1913 323 http://proxy.handle.net/10648/c63e4580-44d9-4eb1-8f20-5241e4d2680c 1914/1917 324 http://proxy.handle.net/10648/0fec5ff6-b790-4957-b175-8001932bfa6f 1918/1945
227 Wet van 5 Juli 1910 (Stbl. No. 180) tot wijziging der wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie en van de Wetboeken van Burgerlijke Regtsvordering en Strafvordering

Code:- 1.87:07.76

Hierin opgenomen: 1910 stb. No. 181, 1910 stbl. No. 182, 1910 stbl. No. 286, 1910 stbl. No. 312, 1910 stbl. No. 357, 1911 stbl. No. 3, 1911 stbl. No. 146, 1911 stbl. No. 147, 1911 stbl. No. 214, 1911 stbl. No. 259, 1929 stbl. No. 527

325-328 Wet van 5 juli 1910 (Stbl. No. 180) tot wijziging der wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie en van de Wetboeken van Burgerlijke Regtsvordering en Strafvordering, 1898-1929. 325 http://proxy.handle.net/10648/0cbd0a74-99e7-4379-91e7-45558d8fa296 1898/1905 326 http://proxy.handle.net/10648/459a84c0-651f-47c2-9a76-b0e91ac2e036 1906/1929 327-328 Bijlagen (notulen, ontwerpen, enzv.), Diverse data 327 http://proxy.handle.net/10648/2efe451f-8f7d-4b74-8721-af24dc96fa9e Bestanddeel 1 328 http://proxy.handle.net/10648/889da0e9-fc5c-4dcb-a90e-4ebb49da66ec Bestanddeel 2
228 Kon. Besluiten tot wijziging van het bij Kon. Besluit van 14 September 1838 (Stbl. No. 36) vastgesteld Reglement I

Code:- 1.877:07.355.1

--- http://proxy.handle.net/10648/226201cb-a70e-4720-a305-0da247fef616 Besluit van 14 september 1838 (Stbl. No. 36), waarbij wordt vastgesteld vier Reglementen, in voldoening aan artikel 19 der Wet op die samenstelling van de Rechterlijke Macht en het Beleid der Justitie. Wet 228 I; Reglement I: Betreffende de wijze van Eedsaflegging der onderscheidene Rechterlijke ambtenaren, de afwezigheid, de afwisseling en de orde van de inwendige dienst van de Hoogen Raad, gelijk mede van de Hoven en Rechtbanken. 329 http://proxy.handle.net/10648/5111b6f1-f743-4fd0-bcda-361243dfb104 Koninklijke Besluiten tot wijziging van het Kon. Besluit van 14 september 1838 (Stbl. No. 36), vastgestelde reglementen van openbaar bestuur no. 1, 2, 3 en 4. 1905/1944

Hierin opgenomen: 1910 stbl. No. 287, 1910 stbl. No. 308, 1910 stbl. No. 309, 1911 stbl. No. 127, 1911 stbl. No. 147, 1920 stbl. No. 51, 1921 stbl. No. 1138, 1922 stbl. No. 129, 1937 stbl. No. 208, 1938 stbl. No. 245, 1938 stbl. No. 250

887 http://proxy.handle.net/10648/3811e61d-d9ca-40f5-bf64-601f6228b7d2 Besluit van 10 mei 1955 (stbl. No. 199), houdende nadere wijziging van het K.B. van 14 september 1838 (stbl. No. 36) vastgestelde Reglement no. 1 tot uitvoering van artikel 19 der Wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1953/1955
Wet 228 II; Reglement II: Betreffende de titulaire en het costuum der Rechterlijke Ambtenaren, alsmede het costuum der advocaten, Procureurs en deurwaarders. 329 http://proxy.handle.net/10648/991064c2-0f92-48b2-9918-682e58348871 Koninklijke Besluiten tot wijziging van het Kon. Besluit van 14 september 1838 (Stbl. No. 36), vastgestelde reglementen van openbaar bestuur no. 1, 2, 3 en 4. 891 http://proxy.handle.net/10648/397cc808-40da-4666-9076-7f12b6f96ce3 Besluit van 28 september 1972 (Stbl. No. 507), houdende wijziging van de Reglementen I en II ter uitvoering van de Wet op de Rechterlijke Organisatie.

Zie onder Reglement I

Wet 228 III; Reglement III: Van orde en discipline voor de Advocaten en Procureurs. 330-332, 886 Koninklijke Besluiten tot wijziging van het Kon. Besluit van 14 september 1838 (Stbl. No. 36), vastgestelde reglementen van Openbaar Bestuur. No. 1, 2, 3 en 4. 1877-1952

Hierin opgenomen: 1879 stbl. No. 107, 1910 stbl. No. 178, 1920 stbl. No. 52, 1929 stbl. No. 7, 1932 stbl. No. 488, 1937 stbl. No. 243, 1938 stbl. No. 251, 1946 stbl. No. G 286, 1949 stbl. No. J 2, 1950 stbl. No. K 68, 1952 stbl. No. K 68, 1952 stbl. No. 490

330 http://proxy.handle.net/10648/0dec391e-bb39-464d-9b03-18db5e2c005f 1877/1903 331 http://proxy.handle.net/10648/fff243de-15c8-4a95-af67-b09fe241dce1 1910/1931 332 http://proxy.handle.net/10648/f32ca126-d1cc-44ee-86e0-14930765c073 1932/1940 886 http://proxy.handle.net/10648/2dbf3da8-b2c6-439f-b82c-5c6d773d4e4d 1942/1952
Wet 228 IV; Reglement IV: Op de organisatie en de dienst der Deurwaarders en verdere rechtsbedienden. 333 http://proxy.handle.net/10648/3a33b925-2911-4dea-af7c-c1f9dfbd5895 Kon. Besluiten tot wijziging van het Kon. Besluit van 14 september 1838 (Stbl. No. 36), vastgestelde reglement van openbaar bestuur no. 1, 2, 3 en 4. 1910/1932

Hierin opgenomen: 1910 Stbl. No. 371, 1916 Stbl. No. 183, 1916 Stbl. No. 469, 1922 Stbl. No. 667, 1924 Stbl. No. 593, 1925 Stbl. No. 184, 1925 Stbl. No. 185, 1925 Stbl. No. 387, 1926 Stbl. No. 28

Wet op de Rechterlijke Organisatie (Wet RO)

Code -1.877:07.355.1

886 http://proxy.handle.net/10648/2a627b2d-8141-402f-8c5d-a01618d3490c Koninklijke Besluiten tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 14 september 1838 (Stb. 36), vastgestelde reglementen van Openbaar Bestuur (no. 1 t/m 4). 1942-1952 1 pak 887 http://proxy.handle.net/10648/0baee346-9eb3-4e88-9acf-bb00d424a107 Besluit van 10 mei 1955 (Stb. 199), houdende nadere wijzigingen van het bij Koninklijk Besluit van 14 september 1838 (Stb. 36) vastgestelde Reglement no. 1 tot uitvoering van artikel 19 der Wet op de rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie. 1953-1955 1 omslag 888 http://proxy.handle.net/10648/6fc07461-865f-4e68-bb2d-872251c2963d Besluit van 19 februari 1957 (Stb. 47) op de belastingkamers der gerechtshoven. 1956-1957 1 omslag 889 http://proxy.handle.net/10648/a4838454-8b30-440b-93f0-4d679ac69995 Besluit van 13 april 1960 (Stb. 169), houdende wijziging van het Koninklijk Besluit van 19 februari 1957 op de belastingkamers der gerechtshoven (Stb. 47, 1957). 1959-1960 1 omslag 890 http://proxy.handle.net/10648/5a1a4f7d-3bb5-4407-b383-08b460270b2f Besluit van 7 december 1961 (Stb. 429), tot nadere wijziging van Reglement I, betreffende de wijze van eedsaflegging ter onderscheidene rechterlijke ambtenaren, de afwezigheid, de afwisseling en de orde van de inwendige dienst van de Hoge Raad, gelijk mede van de hoven en rechtbanken. 1961-1963 1 omslag 891 http://proxy.handle.net/10648/a833ba2d-e4a4-41f7-8467-81e5533d288d Besluit van 28 september 1972 (Stb. 507), houdende wijziging van de Reglementen I en II ter uitvoering van de Wet op de rechterlijke organisatie. 1972 1 omslag 892 http://proxy.handle.net/10648/e3114158-b35f-4281-b7da-12fd0e29482f Besluit van 22 december 1997 (Stb. 763) betreffende de titulatuur en het kostuum der rechterlijke ambtenaren alsmede het kostuum van de advocaten en van de procureurs (Reglement II). 1997 1 omslag
229 Wet van 9 Juli 1906 (Stbl. No. 197) tot nader wijziging der Wet van 18 April 1874 (Stbl. No. 66), tot vaststelling van her tarief van gerechtskosten in strafzaken, waarvan de gewone rechter kennis neemt. 298-298C Wet van 9 Juli 1906 (Stbl. No. 197) tot nader wijziging der Wet van 18 April 1874 (Stbl. No. 66), tot vaststelling van het tarief van gerechtskosten in strafzaken, waarvan de gewone rechter kennis neemt. 1903-1949

Zie inv. nrs. 298 t/m 298C

Hierin opgenomen: 1911 stbl. No. 126, 1917 stbl. No. 432, 1918 stbl. No. 605, 1920 stbl. No. 278, 1920 stbl. No. 695, 1920 stbl. No. 703, 1926 stbl. No. 434, 1932 stbl. No. 708, 1933 stbl. No. 5, 1949 stbl. No. J230

230 Ontwerp van Wet tot wijziging van bestaande wetten in verband met de Kinderwetten. 339-342 Ontwerp van Wet tot wijziging van bestaande wetten in verband met de Kinderwetten.

Zie inv. nrs. 339 t/m 342

231 Wet van 3 Januari 1884 (Stbl. No. 3), tot aanwijzing der gestichten waar hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis wordt ondergaan en van aanverwante gestichten

Code:- 1.873.2:07.125

Hierin opgenomen: 1911 stbl. No. 107, 1916 stbl. No. 285, 1918 stbl. No. 793, 1925 stbl. No. 334, 1932 stbl. No. 402, 1932 stbl. No. 574

334-336 Wet van 3 januari 1884 (Stbl. No. 3) tot aanwijzing der gestichten waar hetzij gevangenisstraf, hetzij hechtenis wordt ondergaan en van aanverwante gestichten, 1881-1933. 334 http://proxy.handle.net/10648/aaac963a-47a6-4c85-a4bf-d0e29676a17c 1881/1886 335 http://proxy.handle.net/10648/08ed7cc7-6135-4353-abe0-12222545419f 1887/1925 336 http://proxy.handle.net/10648/58bdd904-b01d-48b2-8ddd-6c90f31ca2f9 1932/1933 337-338 Besluit van 4 mei 1932 (Stbl. No. 194), tot vaststelling van een nieuwe gevangenismaatregel, 1932-1953.

Hierin opgenomen: 1933 stbl. No. 583, 1933 stbl. No. 625, 1937 stbl. No. 244, 1937 stbl. No. 245, 1937 stbl. No. 284, 1953 stbl. No. 273

337 http://proxy.handle.net/10648/36367802-3625-4786-8b0c-fec96efeb89d 1932/1937

Dit dossier berust nog gedeeltelijk bij Justitie

338 http://proxy.handle.net/10648/5b28ad21-7c9b-4a81-80ff-44e793d9b832 1932/1953
893-894 Besluit van 7 september 1966 tot wijziging van enige bepalingen van de Gevangenismaatregel, betreffende de geestelijke verzorging van gedetineerden. 1964-1966 2 omslagen 893 http://proxy.handle.net/10648/c52db3e0-1f5e-45d0-abb4-1d8d7d8ec7ee Wetswijziging met name inzake buitenkerkelijke geestelijke verzorging, waaronder nota's, besprekingsverslagen, correspondentie, 1964-1965 894 http://proxy.handle.net/10648/ff47c92e-f134-4bc4-ac68-869e59bee38c Advies aan de minister van de Commissie van advies voor de Geestelijke Verzorging der Buitenkerkelijke Gedetineerden, 1966 895 http://proxy.handle.net/10648/fafc0a0e-5742-4795-9639-c324eb58c69b Besluit van 16 juli 1971 (Stb. 447), tot wijziging van enige bepalingen van de Gevangenismaatregel. 1970-1971 1 omslag
232 Kon. Besluiten van 15 Juni 1905 (Stbl. No. 207, 208 en 209), houdende vaststelling van algemeene maatregelen van bestuur als bedoeld in de Wetten van 6 en 12 Februari 1901 (Stbl. No. 62, 63 en 64)

Code:- 1.842.74:07.76

Hierin opgenomen: 1906 stbl. No. 274, 1907 stbl. No. 99, 1909 stbl. No. 39, 1909 stbl. No. 344, 1909 stbl. No. 356, 1910 stbl. No. 244, 1910 stbl. No. 291, 1910 stbl. No. 354, 1911 stbl. No. 94, 1911 stbl. No. 328, 1915 stbl. No. 250, 1916 stbl. No. 456, 1916 stbl. No. 462, 1917 stbl. No. 489, 1918 stbl. No. 431, 1919 stbl. No. 31, 1929 stbl. No. 143, 1932 stbl. No. 168, 1932 stbl. No. 469, 1933 stbl. No. 82, 1933 stbl. No. 311, 1933 stbl. No. 804, 1953 stbl. No. 600, 1940 stbl. No. 240, 1948 stbl. No. I 30, 1948 stbl. No. I 88, 1948 stbl. No. I 134, 1948 stbl. No. I 135, 1948 stbl. No. I 342, 1950 stbl. No. K 468, 1950 stbl. No. K 469, 1952 stbl. No. 540, 1954 stbl. No. 502

339-342 Kon. Besluiten van 15 juni 1905 (Stbl. No. 207, 208 en 209), houdende vaststelling van algemeene maatregelen van bestuur als bedoeld in de Wetten van 6 en 12 februari 1901 (Stbl. No. 62, 63 en 64), 1902-1952. 339 http://proxy.handle.net/10648/6ec2c1b1-cac5-45a5-9ed7-6dd131b41701 1902/1905 340 t/m 342 Sub-dossiers, 1906/1952 340 http://proxy.handle.net/10648/95931e7d-5c8c-4155-94b5-e8cf8ab851b3 Bestanddeel 1 341 http://proxy.handle.net/10648/953cc272-f5f9-4649-94b2-efb2f684cdb2 Bestanddeel 2 342 http://proxy.handle.net/10648/99c19171-f21b-498a-b673-1124acb8fcc6 Bestanddeel 3 Ontbreekt 343 http://proxy.handle.net/10648/7821a0cc-d385-4b23-a7df-37e2b912f691 Bestanddeel 4 Ontbreekt 896-899 Wet van 9 november 1961 (Stb. 402), tot herziening van het kinderstrafrecht en het kinderstrafprocesrecht. Wet van 9 november 1961 (Stb. 403), tot vaststelling van een nieuwe Beginselenwet voor de Kinderbescherming en daarmede verband houdende wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. 1942-1961 1 omslag, 3 pakken 896 http://proxy.handle.net/10648/726b83c6-10f6-4f24-9121-f9e196e9a638 1942-1952 1 omslag 897 http://proxy.handle.net/10648/0db339d3-1dc2-497f-b8ac-f72f2b540a39 1953-1955 898 http://proxy.handle.net/10648/e6b68735-3aea-4a7f-ae07-b27dd39035de 1956-1958 899 http://proxy.handle.net/10648/32fc604c-4bdf-478f-9382-61b742c41fb7 1959-1961 900 http://proxy.handle.net/10648/07e23c63-c848-4ee7-b04f-b8fa480db5a1 Uitvoering van de nieuwe Kinderwet van 10 juli 1947 (Stb. 232), Algemene Maatregel van Bestuur, bedoeld bij de art. 372a, 372b, 1ste lid, 373c, en 469a van het Burgerlijk Wetboek (Ondertoezichtstelling van kinderen). 1947-1948 1 pak 901 http://proxy.handle.net/10648/a0cb9135-798b-43a6-a69e-6efc3a7af33c Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in de artikelen 461, laatste lid, en 469a van het Burgerlijk Wetboek, zoals dit luidt ingevolge de Wet van 10 juli 1947 (Stb. 232) (Voogdijraden). 1947-1948 1 omslag 902 http://proxy.handle.net/10648/2842fd36-2226-4eb5-a2aa-ffa7e16b3292 Nadere wijziging van het Koninklijk Besluit van 15 juni 1905 (Stb.209), tot vaststelling van een Algemene Maatregel van Bestuur als bedoeld in de art. 3 en 21 der wet van 12 februari 1901 (Stb. 64), betreffende de kinderwetgeving, Besluit van 28 januari 1948 (Stb. I 30). 1947-1954 1 omslag 903 http://proxy.handle.net/10648/0d4568e7-357c-4963-8e5b-91c9070625a5 Algemene Maatregel van Bestuur bedoeld bij art. 354 van het Burgerlijk Wetboek, Besluit van 24 juli 1948 (Stb. I 342) (Voogdijregister). 1948 1 omslag 904 http://proxy.handle.net/10648/9b31b3a0-6642-4cea-9a07-b09e5c06f5ec Ontwerp-Algemene Maatregel van Bestuur betreffende de voorwaarden voor de verpleging van regerings- en voogdijkinderen, wijziging Algemene Maatregel van Bestuur, bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, art. 461, laatste lid, en 469a. 1948-1951 1 pak 905 http://proxy.handle.net/10648/1f4281ac-19f1-4a7f-8f22-b839c166ace1 Beschikking van de Minister van Justitie van 11 november 1954 (Stb. 502), tot overbrenging van de tekst van de Algemene Maatregel van Bestuur, als bedoeld in de artikelen 3 en 21 der wet van 12 februari 1901, houdende beginselen en voorschriften omtrent maatregelen ten opzichte van jeugdige personen (Stb. 64), vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 15 juni 1905 (Stb. 209), in de wettelijke spelling en tot plaatsing van de nieuwe tekst in het Staatsblad. 1954 1 omslag 906 http://proxy.handle.net/10648/99390eb7-42e9-46d4-9d73-5fdfb78e1b08 Besluit tot wijziging van de Algemene Maatregel van Bestuur, bedoeld bij de artikelen 372a, 372b, 1e lid, 373 en 469a van het Burgerlijk Wetboek en vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 3 maart 1948, Stb. no. 88 (Ondertoezichtstelling van kinderen). 1955 1 omslag 907 http://proxy.handle.net/10648/94dca777-13f2-46f6-b25d-9902758f0d85 Besluit van 12 juni 1956 (Stb. 139) tot wijziging van de Algemene Maatregel van Bestuur, bedoeld in de artikelen 3 en 21 van de Wet van 12 februari 1901 (Stb. 64), vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 15 juni 1905 (Stb. 209) (uitvoering Kinderbeginselenwet). Besluit van 12 juni 1956 (Stb. 140), tot wijziging van de Algemene Maatregel van Bestuur, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 13 december 1947 (Stb. H424) (Voorwaardelijk veroordeling en invrijheidstelling van minderjarigen). Besluit van 12 juni 1956 (Stb. 141), tot wijziging van de Algemene Maatregel van Bestuur, artikelen 147, 177, 2e lid en 310 van het Wetboek van Strafverordering, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 24 december 1925 (Stb. 486) en van de Algemene Maatregel van Bestuur, artikel 396, van het Burgerlijk Wetboek, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 31 oktober 1950 (Stb. 468). 1950-1956 1 pak 908-909 Wet van 6 mei 1982 (Stb. 273), houdende wijziging van de Beginselenwet voor de kinderbescherming ten aanzien van de rechtspositie van in rijksinrichtingen voor kinderbescherming verblijvende minderjarigen. 1977-1982 1 pak, 1 omslag 908 http://proxy.handle.net/10648/102ca735-b52f-4c6e-a703-8474a68949f2 Behandeling in de Tweede Kamer, 1977-1979 1 pak 909 http://proxy.handle.net/10648/aee9bd03-78d5-4eaa-8945-599ef6d0f4df Publicatie in het Staatsblad, 1980-1982 1 omslag 910 http://proxy.handle.net/10648/2e5a4e4b-2074-43fc-a1c8-4fce3919c030 Besluit van 21 december 1983 (Stb. 729), tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kinderbescherming (Stb. 1964 no. 327). 1983 1 omslag 911 http://proxy.handle.net/10648/0d0078d3-b2c9-4a7b-b554-bfc37f1920fd Besluit van 9 december 1987, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit kinderbescherming (Stb. 1964 no. 327) en andere Koninklijke Besluiten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop volgens het Burgerlijk Wetboek de meerderjarigheid wordt bereikt tot achttien jaren, alsmede houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wetten van 1 juli 1987 (Stb. 333, 334 en 335), betreffende de verlaging van de meerderjarigheidsleeftijd tot achttien jaren. 1987 1 omslag 912 http://proxy.handle.net/10648/cd4469e3-1be7-4bce-a1b1-d19351d97291 Besluit van 17 december 1987 (Stb. 571), houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit kinderbescherming (Stb. 1964 no. 327). 1987 1 omslag 913 http://proxy.handle.net/10648/b2b4381a-bedc-47e5-90e7-6fd1d5763ec4 Besluit van 20 juli 1988 (Stb. 378), tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kinderbescherming inzake het briefgeheim. 1987-1988 1 omslag 914 http://proxy.handle.net/10648/2233c552-cec0-49ae-b4ca-00403db58e89 Besluit houdende begroting en beleidsplan van voogdij- of gezinsvoogdijinstellingen als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Beginselenwet voor de kinderbescherming (Stb. 1961 no. 403), gelet op de artikelen van het Uitvoeringsbesluit kinderbescherming (Stb. 1964 no. 327). 1987-1988 1 omslag 915 http://proxy.handle.net/10648/0ffcdf87-d121-4c32-9a6a-3317bfbaf0e7 Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kinderbescherming (Stb. 327 no. 1964), in verband met de uitwerking van een systeem van budget-subsidiëring. 1987 1 omslag 916 http://proxy.handle.net/10648/27b414e9-6595-4462-a9f4-4c34a948cf95 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de herziening van de voorlopige maatregelen van kinderbescherming. 1993-1997 1 pak
233 Wetten houdende vaststelling van het IVe Hoofdstuk der Staatsbegroting, vanaf 1890

Code:- 4.07.352.1

344-402 Wetten houdende vaststelling van het IVe Hoofdstuk der Staatsbegroting, vanaf 1890; 1890/1957.

Begrotingsjaar staat op de doos

344 http://proxy.handle.net/10648/b55ae96c-bd1c-4d15-9cd7-4081d3f2918c 1851-1890 345 http://proxy.handle.net/10648/34176bd0-76cd-4e79-bfb1-1b9330eabb45 1891-1893 346 http://proxy.handle.net/10648/6dad821d-548a-4d5e-a467-18a26e3690c7 1893-1896 347 http://proxy.handle.net/10648/b78f69dc-27ff-41c0-b367-101780965812 1897-1897 348 http://proxy.handle.net/10648/2da934c8-6ace-4fd1-8086-4186c5225877 1898-1901 349 http://proxy.handle.net/10648/a7f17b47-923c-407b-b4ef-5ceb93422bcd 1900-1902 350 http://proxy.handle.net/10648/bddba5dd-b741-4692-8731-163c85c9ea00 1903-1905 351 http://proxy.handle.net/10648/af3927b9-3df7-4904-b3d4-276da7640fb9 1902-1904 352 http://proxy.handle.net/10648/9899d718-1dc8-4679-9082-2f837ecdabce 1904-1906 353 http://proxy.handle.net/10648/d4dc89b7-397b-49ad-8589-b325c448993a 1905-1906 354 http://proxy.handle.net/10648/bf82e398-478d-4476-a40f-fb044997f5e3 1906-1908 355 http://proxy.handle.net/10648/08400aa6-fad5-4e0c-8096-61401fc54044 1908 356 http://proxy.handle.net/10648/a478de40-3e7c-4c1c-b714-2e844722f072 1909 357 http://proxy.handle.net/10648/5c7e77d4-cdb0-469e-878c-ce5a67ebc3b3 1910 358 http://proxy.handle.net/10648/e6dd95c6-117b-43df-be60-562e4dba47e2 1911 359 http://proxy.handle.net/10648/7e3f109b-7269-4460-825c-f62a6eae81b1 1912 360 http://proxy.handle.net/10648/73adb4b4-1b08-495d-adc5-e21565c1d724 1913 361 http://proxy.handle.net/10648/c9aab77a-c98a-4b03-8b42-fe4ea7841a55 1914 362 http://proxy.handle.net/10648/ddd76768-de5f-4c67-8b84-7c0f956a9209 1915 363 http://proxy.handle.net/10648/0d9676b5-1c82-4427-9ae6-2ecb4f70af37 1916 364 http://proxy.handle.net/10648/05685a9d-d79f-4d53-b7b1-09ae4cf88e68 1917 365 http://proxy.handle.net/10648/c1a16aca-7d95-4d55-91ae-6a5b6376b202 1918 366 http://proxy.handle.net/10648/89c77662-7df7-449d-b3dd-2d025ed22d11 1919 367 http://proxy.handle.net/10648/1d01e525-e6f4-40f8-89a5-4fd805b23950 1920 368 http://proxy.handle.net/10648/3b8a106c-41bc-43d3-8e51-4d56e5be21b8 1921 369 http://proxy.handle.net/10648/a79bc114-80dd-41bc-ae36-cc89e5fee4bc 1922 370 http://proxy.handle.net/10648/400cab14-df93-42b3-9447-6830d1f589aa 1923 371 http://proxy.handle.net/10648/84490075-3df5-4cd4-9c02-e0697bc70a44 1924 372 http://proxy.handle.net/10648/c4933f87-2369-4c05-b197-eaa3875107ea 1925 373 http://proxy.handle.net/10648/f2902cfb-2a71-4414-a711-2fe2bd1a4f41 1926 374 http://proxy.handle.net/10648/57886249-d85a-4c05-a7f7-a5af9ca8383d 1927I 375 http://proxy.handle.net/10648/57ec1705-dcd4-45af-9235-3193ff499766 1927II 376 http://proxy.handle.net/10648/d47f999e-3fa1-4405-b265-c47a25621d29 1928I 377 http://proxy.handle.net/10648/d5c9a7a9-afdb-4be3-a645-e61e3ef888f0 1928II 378 http://proxy.handle.net/10648/a2dbafe6-f7aa-4ab1-86f1-d2f03ada6a33 1929 379 http://proxy.handle.net/10648/ff86e53f-0332-45f3-8814-689f41285931 1930/1931 380 http://proxy.handle.net/10648/e153a1b7-6613-41b2-833c-fef1aa46dca2 1931 381 http://proxy.handle.net/10648/02ad953c-7635-4225-b09e-043e19ccdbdc 1932/1933 382 http://proxy.handle.net/10648/d86ebfa8-bd70-4cf4-83a8-e3842f7b16a1 1932 383 http://proxy.handle.net/10648/44f680d6-fb18-4768-8e24-b7cdfebe00b4 1933 384 http://proxy.handle.net/10648/765be1ac-2081-4452-8cd0-fee2a753eb22 1934 385 http://proxy.handle.net/10648/008e47d1-0522-423b-afef-bdfd3af54b8b 1934/1935 386 http://proxy.handle.net/10648/3a8a5310-093b-4d62-bc6e-a0b76e63ef61 1935 387 http://proxy.handle.net/10648/8440c819-f1f0-4f5b-959a-b65a45b95f04 1936I 388 http://proxy.handle.net/10648/8082861c-d551-4321-b4b0-5af2dc4b6961 1936II 389 http://proxy.handle.net/10648/f11d32a4-be5f-4c4e-9bd3-56244afee7ec 1937 390 http://proxy.handle.net/10648/d78f2b30-f11b-4b23-9db1-f82bdbece383 1938 391 http://proxy.handle.net/10648/eb2c888d-311e-4cfe-9709-d80c8292ec63 1938/1939 392 http://proxy.handle.net/10648/89e548d8-5948-4354-9946-d41420b9ce29 1940I 393 http://proxy.handle.net/10648/e5351864-9864-477b-bd39-6b504ca4a0f2 1940II 394 http://proxy.handle.net/10648/cc85668a-6c3c-4b4c-9e5b-98ff5da1344e 1941 I 395 http://proxy.handle.net/10648/56207450-aa92-49df-8cea-92b5ec629285 1941 II 396 http://proxy.handle.net/10648/6c1cfaae-d4f0-45bf-a397-1444fa9d37c9 1942 I 397 http://proxy.handle.net/10648/23c95015-7fef-42fc-b914-f412355e5c30 1942 II 398 http://proxy.handle.net/10648/a6ad5ada-cd50-4025-8fd2-b67cc71505ae 1943 I 399 http://proxy.handle.net/10648/ee98cb32-fa6b-460f-ba0e-bd920fe48e36 1943 II 400 http://proxy.handle.net/10648/fa312923-4c79-41c0-b639-bd420e68f390 1943/1944 401 http://proxy.handle.net/10648/da566f37-367a-45de-b6b6-d7f6065fc545 1944 402 http://proxy.handle.net/10648/71b91c05-4f6f-429f-ba7b-9b18d2afa459 1945
917-918 Stukken betreffende hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, aangaande het ministerie van Justitie, voor het dienstjaar 1946. 2 pakken 917 http://proxy.handle.net/10648/492f2543-34b2-4a3a-b786-7dcdb441c721 Ramingen van inkomsten en uitgaven en vaststelling, 1945-1946 918 http://proxy.handle.net/10648/e52baaf1-ac6e-4969-a581-16d20d72e942 Wijziging, 1946-1948

Bevat teksten in het Frans

919-921 Stukken betreffende hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, aangaande het ministerie van Justitie, voor het dienstjaar 1947. 3 pakken 919 http://proxy.handle.net/10648/688571d2-167b-4a9c-8184-b747a4d3c43b Ramingen van inkomsten en uitgaven en vaststelling, 1947 920 http://proxy.handle.net/10648/a6193206-fce0-479e-9070-81376a78dd7f Ramingen van inkomsten en uitgaven en vaststelling, 1947 921 http://proxy.handle.net/10648/437e54ee-a3e2-4de8-ac4e-9f82053c35fc Wijziging, 1947 922-925 Stukken betreffende hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, aangaande het ministerie van Justitie, voor het dienstjaar 1948. 4 pakken 922 http://proxy.handle.net/10648/1e89a028-8b4b-4802-999f-e6be8eb147a7 Ramingen van inkomsten en uitgaven, 1948 923 http://proxy.handle.net/10648/bd3859e8-9dca-4096-91cd-245c3bb994e7 Ramingen van inkomsten en uitgaven, 1948 924 http://proxy.handle.net/10648/c3c47e91-d5e3-4098-9da7-bc6f4eee4fb7 Vaststelling, 1948 925 http://proxy.handle.net/10648/04bdf5b9-1c57-4737-aed9-9f850235200f Wijziging, 1948 926 http://proxy.handle.net/10648/f474b1dd-fa10-4cbb-9636-5b15431742af Stukken betreffende vaststelling van de Regeling tot het aannemen door de Algemene Rekenkamer van ontvangsten en uitgaven van het Nederlandse Berheersinstituut tot en met 1949 in de algmene rekening, bedoeld in artikel 86, lid 2 der Comptabiliteitswet 1927 (Stb. 259), 1948-1952 1 pak 927-929 Stukken betreffende hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, aangaande het ministerie van Justitie, voor het dienstjaar 1949. 3 pakken 927 http://proxy.handle.net/10648/1b8fc831-a5e5-4729-8f21-8039701581a0 Ramingen van inkomsten en uitgaven, 1949 928 http://proxy.handle.net/10648/2de59a16-758a-4162-9dcf-e4f439d99c41 Vaststelling, 1949 929 http://proxy.handle.net/10648/8bc3330b-b4d3-454e-9750-51416da212c4 Wijziging, 1949 930-933 Stukken betreffende hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, aangaande het ministerie van Justitie, voor het dienstjaar 1950. 4 pakken 930 http://proxy.handle.net/10648/3d29c644-9144-4073-a373-3cfd2fa2f141 Ramingen van inkomsten en uitgaven, 1950 931 http://proxy.handle.net/10648/08ad10ce-2fe4-4766-bcbd-f3ff9bb54c92 Ramingen van inkomsten en uitgaven, 1950 932 http://proxy.handle.net/10648/e062add9-db3e-4d1e-b111-f338fa18455a Vaststelling, 1950 933 http://proxy.handle.net/10648/e59fa017-7393-443c-971f-7d6fb5272cb2 Wijziging, 1950 934-936 Stukken betreffende hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, aangaande het ministerie van Justitie, voor het dienstjaar 1951. 3 pakken 934 http://proxy.handle.net/10648/05c36553-efde-4730-8cb2-fea059017b26 Ramingen van inkomsten en uitgaven, 1951 935 http://proxy.handle.net/10648/f56f874a-f103-4c7c-8465-58417c047d3a Vaststelling, 1951 936 http://proxy.handle.net/10648/93437ca8-6633-4bea-b1e6-655513510c2f Wijziging, 1951 937-939 Stukken betreffende hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, aangaande het ministerie van Justitie, voor het dienstjaar 1952. 3 pakken 937 http://proxy.handle.net/10648/3c6af7b3-c8df-401d-bc5b-7130e6cb2ccb Ramingen van inkomsten en uitgaven, 1952 938 http://proxy.handle.net/10648/9b795135-2c39-4092-96af-567ada3bbcee Vaststelling, 1952 939 http://proxy.handle.net/10648/690b5e34-744e-4b7d-8df7-23db84b0e8a3 Wijziging, 1952 940-947 Stukken betreffende hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, aangaande het ministerie van Justitie, voor het dienstjaar 1953. 8 pakken 940-945 Ramingen van inkomsten en uitgaven, 1953 940 http://proxy.handle.net/10648/fbbd57e0-c589-4c5a-a45a-2eea39621d5b Bestanddeel 1 941 http://proxy.handle.net/10648/ea212f72-94eb-4d16-ba5b-62aa9431707a Bestanddeel 2 942 http://proxy.handle.net/10648/b3ab5fce-41e6-48a5-9cb1-39290d8e288c Bestanddeel 3 943 http://proxy.handle.net/10648/b963c4ee-b68b-4184-8b83-571024e0a40a Bestanddeel 4 944 http://proxy.handle.net/10648/1893485c-b089-4a3c-8088-fca7363858f9 Bestanddeel 5 945 http://proxy.handle.net/10648/1b7b41d2-d3c4-4586-844d-636451bb05b2 Bestanddeel 6 946 http://proxy.handle.net/10648/ab4a91e2-5456-4f9f-a38a-6711ec4a7beb Vaststelling, 1953 947 http://proxy.handle.net/10648/1e46d830-36da-45df-b8fc-3ad8f2ebaa0a Wijziging, 1953 948-957 Stukken betreffende hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, aangaande het ministerie van Justitie, voor het dienstjaar 1954. 10 pakken 948-953 Ramingen van inkomsten en uitgaven, 1954 948 http://proxy.handle.net/10648/c00117fd-a35e-4254-8be0-a30919756b3b Bestanddeel 1 949 http://proxy.handle.net/10648/36d7b578-604c-4678-9047-95f1224ee060 Bestanddeel 2 950 http://proxy.handle.net/10648/7a174cb7-3f1a-4c8c-b5ad-b0a9065afb81 Bestanddeel 3 951 http://proxy.handle.net/10648/2e85b8b7-0d57-448c-a4bd-bbadd2f25551 Bestanddeel 4 952 http://proxy.handle.net/10648/69af89b6-9355-44c6-adf7-34332dc5c7b7 Bestanddeel 5 953 http://proxy.handle.net/10648/d028e0b0-2e0b-466c-b418-d53f267efdd7 Bestanddeel 6 954-955 Vaststelling, 1954 954 http://proxy.handle.net/10648/78826b36-618a-433e-bdc9-87ab42d39269 Bestanddeel 1 955 http://proxy.handle.net/10648/5eec1520-23a9-4e7e-aaa6-587641c58560 Bestanddeel 2 956-957 Wijziging, 1954 956 http://proxy.handle.net/10648/37aeaa8e-4197-410c-b0a4-fe3510f68849 Bestanddeel 1 957 http://proxy.handle.net/10648/bc31de2d-6b80-412a-bc50-eea08c1d5600 Bestanddeel 2 958-965 Stukken betreffende hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, aangaande het ministerie van Justitie, voor het dienstjaar 1955. 8 pakken 958-962 Ramingen van inkomsten en uitgaven, 1955 958 http://proxy.handle.net/10648/b677e7cb-b667-4ed8-8320-99de6eb846c6 Bestanddeel 1 959 http://proxy.handle.net/10648/27a07bdb-99c1-43f9-8dd8-7dac141819d4 Bestanddeel 2 960 http://proxy.handle.net/10648/ee60dfe7-97b9-4d07-b0cd-72e09318413d Bestanddeel 3 961 http://proxy.handle.net/10648/9c5e19ef-36a7-4b3c-bdf5-3915c604003a Bestanddeel 4 962 http://proxy.handle.net/10648/3cc7b319-6ec0-49f1-9e1e-be475bb7c8f8 Bestanddeel 5 963 http://proxy.handle.net/10648/2746776c-f682-4dba-80b5-a2fb6e52fad3 Vaststelling, 1955 964-965 Wijziging, 1955 964 http://proxy.handle.net/10648/4b990868-f9bd-4318-a670-4e05fbd08a23 Bestanddeel 1 965 http://proxy.handle.net/10648/ae24fe4c-0e5c-4437-945b-c0557bb513d1 Bestanddeel 2 966-973 Stukken betreffende hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, aangaande het ministerie van Justitie, voor het dienstjaar 1956. 8 pakken 966-969 Ramingen van inkomsten en uitgaven, 1956 966 http://proxy.handle.net/10648/19fe4ea6-0674-4448-9160-e9ad8a59adc4 Bestanddeel 1 967 http://proxy.handle.net/10648/c4356139-acfb-4969-812a-06a3e0c64c52 Bestanddeel 2 968 http://proxy.handle.net/10648/4b439080-2722-43a3-b594-600a50458bc4 Bestanddeel 3 969 http://proxy.handle.net/10648/aa4b7e39-66dc-43df-9cb1-478585ce65bc Bestanddeel 4 970-971 Vaststelling, 1956 970 http://proxy.handle.net/10648/c46adbc1-4c6a-4af1-8059-f537c090dc1f Bestanddeel 1 971 http://proxy.handle.net/10648/7d2e8823-a8d4-47bf-be40-5fb1c2a68e35 Bestanddeel 2 972-973 Wijziging, 1956 972 http://proxy.handle.net/10648/2634c222-8256-4e6e-ae46-43a3b397d5bf Bestanddeel 1 973 http://proxy.handle.net/10648/e00074fa-67e5-49b2-a6a9-76baf4454ebf Bestanddeel 2 974-977 Stukken betreffende hoofdstuk IV van de Rijksbegroting, aangaande het ministerie van Justitie, voor het dienstjaar 1957. 4 pakken 974-975 Ramingen van inkomsten en uitgaven, 1957 974 http://proxy.handle.net/10648/60cb794a-52a4-4869-b957-0b977d88f87e Bestanddeel 1 975 http://proxy.handle.net/10648/78bad59e-0d62-4eba-89dd-8511a3f08fe3 Bestanddeel 2 976 http://proxy.handle.net/10648/590ec8c3-5c45-4951-8bcc-997ebf6a2385 Vaststelling, 1957 977 http://proxy.handle.net/10648/9aca9179-053e-467d-9587-82bf72316fc3 Wijziging, 1957
235 Wet van 5 Juni 1913 (Stbl. No. 205) tot verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom

Code:- 1.848.43

435 http://proxy.handle.net/10648/afb813bb-510c-40ce-b415-f89b45194c66 Wet van 5 juni 1913 (Stbl. No. 205) tot verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom. 1901/1928
235 Wet van 12 Juni 1883 (Stbl. No. 56) houdende goedkeuring der toetreding door den Agent en Consul-Generaal der Nederlanden te Alexandrië tot het voorstel der Egyptische regeering strekkende om den proeftijd der gemengde rechtspraak daar te lande opnieuw te verlengen. (Rechtspraak in Egypte, Tunis en Turkije)

Code:- 1.887.3

436-439 Wet van 12 juni 1883 (Stbl. No. 56) houdende goedkeuring der toetreding door den Agent en Consul-Generaal der Nederlanden te Alexandrië tot het voorstel der Egyptische regeering strekkende om den proeftijd der gemengde rechtspraak daar te lande opnieuw te verlengen. (Rechtspraak in Egypte, Tunis en Turkije), 1871-1922. 436 http://proxy.handle.net/10648/35b937fb-511f-4673-9329-461b4b679301 1871/1879 437 http://proxy.handle.net/10648/38c96490-412f-4821-ad23-dff3f5b2459c 1880/1887 438 http://proxy.handle.net/10648/5196852f-01df-4522-bf7b-da50c681f0a7 1885/1892 439 http://proxy.handle.net/10648/093c30d3-b265-4da3-be6e-e25dc4906849 1893/1922
236 Kon. Besluit van 23 Augustus 1907 (Stbl. No. 237) tot vaststelling van den algemeenen maatregel van bestuur bedoeld in art. 69a, eerste en tweede lid, der wet op het notarisambt

Code:- 1.876.1:07.353.221

440 http://proxy.handle.net/10648/367bb4a1-7eb1-4bd2-9537-0fa98e224494 Kon. Besluit van 23 augustus 1907 (Stbl. No. 237) tot vaststelling van den algemeenen maatregel van bestuur bedoeld in art. 69 a, eerste en tweede lid, der Wet op het Notarisambt. (Regeling overbrenging van de notarieele archieven, van voor de invoering der Fransche wetgeving dagteekende, naar 's-Rijks algemeen archiefdepot.). 1906/1912

Hierin opgenomen: 1912 Stbl. No. 137

237 Ontwerp van Wet tot wijziging der Wetboeken van Strafrecht en van Strafvordering ter bespoediging van de afdoening en ter vereenvoudiging van de berechting van strafzaken, die tot de kennisneming van den kantonrechter behooren

Code:- 1.87:07.76

440 http://proxy.handle.net/10648/fcdbc007-d07d-4e8c-9c9e-084d19686a53 Ontwerp van Wet tot wijziging der Wetboeken van Strafrecht en van Strafvordering ter bespoediging van de afdoening en ter vereenvoudiging van de berechting van strafzaken, die tot de kennisneming van den Kantonrechter behooren. 1893/1908
238 Ontwerp van Wet tot wijziging van de wet op die Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. (Klein Ontwerp II der ontwerpen van wet tot regeling van de administratieve rechtspraak). 65-68 Ontwerp van Wet tot wijziging van de wet op die Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. (Klein Ontwerp II der ontwerpen van wet tot regeling van de administratieve rechtspraak). 1907

Zie inv.nrs. 65 t/m 68

239 Wet van 9 November 1908 (Stbl. No. 337) houdende voorschriften voor de toepassing der Algemeene Akte van Algeciras (Stbl. 1907 no. 15) en van andere verordeningen in Marokko

Code:- 1.883.3

441 http://proxy.handle.net/10648/947129a5-f5ce-46b6-9b8d-721f2f559d5f Wet van 9 november 1908 (Stbl. No. 337) houdende voorschriften voor de toepassing der Algemeene Akte van Algeciras (Stbl. no. 15. 1907) en van andere verordeningen in Marokko. 1907/1908
240 Kon. Besluit van 23 November 1904 (Stbl. No. 243), tot nadere vaststelling der voorwaarden voor de opneming en verpleging van krankzinnigen in 's-Rijksgestichten te Medemblik en te Grave

Code:- 1.842.2

Hierin opgenomen: 1911 stbl. No. 203, 1925 stbl. No. 36, 1947 stbl. No. H 38, 1948 stbl. No. I 85

441 http://proxy.handle.net/10648/c41edd1b-1f58-4a66-89f3-5c20fe71da04 Kon. Besluit van 23 november 1904 (Stbl. No. 243), tot nadere vaststelling der voorwaarden voor de opneming en verpleging van krankzinnigen in 's-Rijksgestichten te Medemblik en te Grave. 1904/1950

Zie ook Wetten 83 (aan te vragen als inv. nrs. 168 t/m 172)

241 Wet van 22 December 1924 (Stbl. No. 573) tot herziening van het Zeerecht n.l. van het 2e Wetboek van Koophandel, wijziging van daarmede samenhangende artikelen in andere wetboeken en in die faillissementswet

Code:- 1.813

Hierin opgenomen: 1925 stbl. No. 518, 1926 stbl. No. 171, 1926 stbl. No. 324, 1926 stbl. No. 369, 1931 stbl. No. 320, 1937 stbl. No. 280, 1937 stbl. No. 242, 1937 stbl. No. 288, 1938 stbl. No. 249, 1939 stbl. No. 280, 1939 stbl. No. 204, 1947 stbl. No. H177, 1947 stbl. No. H367, 1950 stbl. No. K102

442-453 Wet van 22 December 1924 (Stbl. No. 573) tot herziening van het Zeerecht n.l. van het 2e Wetboek van Koophandel, wijziging van daarmede samenhangende artikelen in andere wetboeken en in die faillissementswet, 1902-1949. 442 http://proxy.handle.net/10648/921ef548-748c-47ed-a3ab-5fec843baca6 1902/1921 443 http://proxy.handle.net/10648/c72f890b-3508-40d0-8165-28a8f4365290 1911/1926 444 http://proxy.handle.net/10648/45ec61db-6af8-4366-bf37-1eb01646dc49 1927/1928 445 http://proxy.handle.net/10648/8728df85-e743-4f24-8131-dfba2e7aca7e 1929/1934 446 http://proxy.handle.net/10648/85fc462a-c0d0-4160-81a5-2b236ceebae4 1935/1936 447 http://proxy.handle.net/10648/9a8eae3c-859b-4eb9-b62b-42222e80178b 1937/1944 448 http://proxy.handle.net/10648/40c74df7-1160-4895-83ab-7953febca859 1945/1949 449 t/m 453 Nota's en diverse gedrukte stukken, Diverse data 449 http://proxy.handle.net/10648/ec757bf5-f62e-44ec-afe8-c4838467f46d Bestanddeel 1 450 http://proxy.handle.net/10648/468df6ce-a1bf-4b0e-969d-177dd7e91d85 Bestanddeel 2 451 http://proxy.handle.net/10648/cd5fb153-2b29-4a82-94c3-c18214f99680 Bestanddeel 3 452 http://proxy.handle.net/10648/ed931275-76c1-49a8-ad38-bb2ee153d0cc Bestanddeel 4 453 http://proxy.handle.net/10648/41b87cbb-0da4-4c36-9d0e-b53172707294 Bestanddeel 5 978 http://proxy.handle.net/10648/002cecfd-0675-4d81-8a3a-55086dee9bec Besluit van 5 september 1947 (Stb. H 318) tot intrekking van het Koninklijk Besluit van 22 juni 1944 (Stb. E 46) betreffende vaststelling van een gewijzigde monsterrol voor aanmonstering van schepelingen. 1946-1950 1 pak 979 http://proxy.handle.net/10648/5df12b08-9adc-4c54-8f30-7cf8dc833c26 Besluit van 15 november 1947 (Stb. H 367), houdende wijziging van het Schepelingenbesluit. 1947 1 pak 980 http://proxy.handle.net/10648/017a8acb-af0f-432c-8938-ed2333d2e6c2 Besluit van 23 maart 1950 (Stb. K 102) tot nadere wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 september 1937 houdende vaststelling van een model monsterrol. 1950-1953 1 pak
242 Wetten van 10 Februari 1910 (Stbl. No. 55 en 56) houdende regeling van het Nederlandsche onderdaanschap van de bevolking van Nederlandsch-Indië

Code:- 1.752.71

Hierin opgenomen: 1929 stbl. No. 258

454 http://proxy.handle.net/10648/66d3fa5d-a016-434f-862f-e1df9441cedb Wetten van 10 februari 1910 (Stbl. No. 55 en 56) houdende regeling van het Nederlandsche onderdaanschap van de bevolking van Nederlandsch-Indië. 1909/1928
243 Ontwerp van Wet houdende bepalingen betreffende saccharine

Code:- 1.773

455 http://proxy.handle.net/10648/15be1ae2-fc43-462d-b16e-3fd95ae5ed47 Ontwerp van Wet houdende bepalingen betreffende saccharine. 1906/1914
244 Wet van 27 September 1909 (Stbl. No. 223) tot onverwijlde bestrijding van den achterstand bij sommige gerechten wijziging der wet van 9 April 1877 (Stbl. No. 79). 215 http://proxy.handle.net/10648/57cef1fd-60e3-4cee-954c-f072a61f387b Wet van 27 September 1909 (Stbl. No. 323) tot onverwijlde bestrijding van den achterstand bij sommige gerechten wijziging der wet van 9 April 1877 (Stbl. No. 79). 1908-1910 245 Wet van 7 December 1908 (Stbl. No. 360) houdende wijziging der wet van 18 April 1874 (Stbl. No. 67) tot vaststelling van een tarief van gerechtskosten in strafzaken, waarvan de militaire rechter kennis neemt. 298C http://proxy.handle.net/10648/343faac7-0aa6-4e77-b8a9-11607a1f4529 Wet van 7 December 1908 (Stbl. No. 360) houdende wijziging der wet van 18 April 1874 (Stbl. No. 67) tot vaststelling van een tarief van gerechtskosten in strafzaken, waarvan de militaire rechter kennis neemt. 1908-1920

Hierin opgenomen: 1917 stbl. No. 431, 1920 stbl. No. 279

246 Ontwerp van Wet tot herziening van wettelijke bepalingen vereischt ter invoering van de wijziging van de eerste zes titels van het IVe boek van het Burgerlijk Wetboek en van daarmede verband houdende artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering

Code:- 1.87:07.76

456 http://proxy.handle.net/10648/67486d8f-5ae9-4360-8276-298c8f7f6096 Ontwerp van Wet tot herziening van wettelijke bepalingen vereischt ter invoering van de wijziging van de eerste zes titels van het IVe boek van het Burgerlijk Wetboek en van daarmede verband houdende artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering. 1907/1941
247 Wet van 7 November 1910 (Stbl. No. 313) tot regeling van het octrooirecht voor uitvindingen

Code:- 1.824.518.23

Hierin opgenomen: 1912 stbl. No. 172

457 http://proxy.handle.net/10648/6951bd2b-0565-479d-be64-1c9195327903 Wet van 7 November 1910 (Stbl. No. 313) tot regeling van het octrooirecht voor uitvindingen. 1902/1919; 1938/1942 3030 http://proxy.handle.net/10648/043ca485-dafc-4135-8462-af12290b739e Ontwerp van de wet tot wijziging van de Octrooiwet. 1951-1956 1 pak 981-983 Wet van 28 juni 1956 (Stb.397), houdende wijziging van de Octrooiwet (Stb. 1910 no. 313). 1956-1960 3 pakken 981 http://proxy.handle.net/10648/64ccb9e9-281d-4e01-973b-ae1df92fd694 Ontwerp en Memorie van Toelichting (eerste ontwerp) van de Commissie Octrooiverleningsprocedure inzake de vereenvoudiging van de procedure, 1956-1958 982 http://proxy.handle.net/10648/c2831035-930f-4053-bc5f-8002a8d63b58 Voorstel tot wijziging van de octrooiwet en ontwerp van Rijkswet Industriële Eigendom, 1956-1959 983 http://proxy.handle.net/10648/fe33ea9e-bfad-4f0c-9dfa-db7766098b25 Nota's van de Commissie Octrooiverleningsprocedure, 1958-1960 984 http://proxy.handle.net/10648/51c4e3e8-cfe8-4bb5-ad66-156a1f99086c Besluit van 1 november 1968 (Stb. 594), tot wijziging van het octrooigemachtigdenreglement, waarbij opgenomen Stb. 1968 no. 595. 1958-1968 1 omslag 985-987 Wet van 30 mei 1963 (Stb. 260), houdende wijziging van de Octrooiwet. 1960-1965 2 omslagen, 1 pak

Bevat teksten in het Frans

985 http://proxy.handle.net/10648/5fa0a1c9-668c-4e1f-8b61-dc71842fe103 Wetsontwerp en Memorie van Toelichting, 1960 986 http://proxy.handle.net/10648/a0fc97ce-f1b2-4dfa-bc25-58a65c915edf Wetsontwerp en Memorie van Toelichting, 1960-1961 987 http://proxy.handle.net/10648/08e7599f-1a51-4f3d-99cd-6ad50e06a896 Publicatie in het Staatsblad, mei 1961-1965 1 pak
988 http://proxy.handle.net/10648/26faade5-16cf-48a7-b0c1-e6536e2e7952 Bekendmaking van de staatssecretaris van Economische Zaken van 28 maart 1967/Nr. 667/17, Directie voor de Wetgeving en andere Juridische Aangelegenheden, Stct. 1967 no. 62. 1963-1967 1 omslag 989-992 Rijkswet van 12 januari 1977 (Stb.160), tot wijziging van de Rijksoctrooiwet. 1973-1977 3 pakken, 1 omslag 989 http://proxy.handle.net/10648/3c4d0aca-5c44-4d77-bd90-c5cf7d7fef2f Ontwerp van Wet, 1973 990 http://proxy.handle.net/10648/31f8a804-41f9-4bd1-a788-099b9470cdd5 Memorie van Toelichting, 1974 991 http://proxy.handle.net/10648/10b45d82-e284-4afe-98f3-c6b36a982723 Memorie van Toelichting en gewijzigde wetsontwerpen, 1974 992 http://proxy.handle.net/10648/93a79be9-fc3e-407e-9c95-f24dfbddd61d Publicatie in het Staatsblad, Nota's van Wijzigingen en Antwoord, 1975-1977 1 omslag
248 Ontwerp van Wet tot herziening van de Wet van 24 Januari 1815 (Stbl. No. 5) tot afschaffing van de mogelijkheid tot het verleenen van korting op bezoldigingen en pensioenen ten behoeve van particuliere schuldeisers

Code:- 4.08.741.52

458 http://proxy.handle.net/10648/b6b80357-03c3-4b51-a6d0-55b6ef15e938 Ontwerp van Wet tot herziening van de Wet van 24 januari 1815 (Stbl. No. 5) tot afschaffing van de mogelijkheid tot het verleenen van korting op bezoldigingen en pensioenen ten behoeve van particuliere schuldeisers. 1902/1909
249 Wet van 24 December 1904 (Stbl. No. 373) tot wijziging en aanvulling van den algemeenen maatregel van Bestuur, vastgesteld bij Kon. Besluit van 31 Augustus 1886 (Stbl. No. 159) en laatstelijk gewijzigd bij Kon. Besluit van 30 Maart 1903 (Stbl. No. 94)

Code:- 1.845:07.125

Hierin opgenomen: 1910 stbl. No. 374, 1910 stbl. No. 375, 1923 stbl. No. 28, 1930 stbl. No. 353, 1930 stbl. No. 362, 1933 stbl. No. 552, 1942 stbl. No. S 213, 1947 stbl. No. H 423, 1947 stbl. No. H 424

459-460 Wet van 24 december 1904 (Stbl. No. 373) tot wijziging en aanvulling van den algemeenen maatregel van Bestuur, vastgesteld bij Kon. Besluit van 31 augustus 1886 (Stbl. No. 159) en laatstelijk gewijzigd bij Kon. Besluit van 30 maart 1903 (Stbl. No. 94), 1909-1947. 459 http://proxy.handle.net/10648/fd683f6f-fc07-4db9-808f-c32825f54329 Reclassering, 1909/1910 460 http://proxy.handle.net/10648/67d666b2-f33a-4121-8ac6-c987fabf1340 Reclassering, 1911/1947

Zie voor de Reclasseringsregeling 1970: dossier Wetten 994

993 http://proxy.handle.net/10648/8ce49cd9-be3a-424e-b5f2-a8c5310abed3 Besluit van 13 december 1947 (Stb. H 423), houdende vaststelling van een nieuwe Reclasseringsregeling, alsmede regelen ter uitvoering van de artikelen 14d, eerste en derde lid, 17, en 32, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht (Reclasseringsregeling 1947). 1946-1947 1 pak 3031 http://proxy.handle.net/10648/24e821f6-cb0b-44a7-a23f-acd0ac748252 Ontwerp van wet houdende intrekking van de artikelen 13-13d van het Wetboek van Strafrecht en aanvulling van de wettelijke voorschriften betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling. 1973 1 omslag
250 Wet van 20 Mei 1911 (Stbl. No. 130) tot bestrijding van de zedeloosheid

Code:- 1.764

Hierin opgenomen: 1911 stbl. No. 135, 1936 stbl. No. 203

461-463 Wet van 20 mei 1911 (Stbl. No. 130) tot bestrijding van de zedeloosheid, 1907-1936. 461 http://proxy.handle.net/10648/6d1b2bce-9fd4-4381-8809-1ab1d5f7b267 1907/1911 462 http://proxy.handle.net/10648/e0f29238-ea2c-4bd8-9985-3e7c4bdcca3d 1912/1936 463 http://proxy.handle.net/10648/da43b092-8275-4f69-ba03-438242ca8ee7 Bijlagen, Diverse data
251 Wet van 1 Juli 1909 (Stbl. No. 219) houdende bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen, tot het instellen van een onderzoek omtrent voorgekomen scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van schippers, stuurlieden of machinisten. (Schepenwet)

Code:- 1.813.231

Hierin opgenomen: 1912 stbl. No. 305, 1912 stbl. No. 315

464 http://proxy.handle.net/10648/00842206-6304-4025-9ff4-9afc4bee9c32 Wet van 1 juli 1909 (Stbl. No. 219) houdende bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen, tot het instellen van een onderzoek omtrent voorgekomen scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van schippers, stuurlieden of machinisten. 1907/1919
252 Kon. Besluit van 29 Januari 1909 (Stbl. No. 20) houdende intrekking der artikelen 8 en 9 en wijziging van artikel 20 van het Kon. Besluit van 10 Januari 1881 (Stbl. No. 2) zoals dit luidt na de daarin gebrachte wijzigingen en aanvullingen bij de Kon. Besluiten van 15 Mei 1883 (Stbl. No. 45), 8 Mei 1896 (Stbl. No. 77), 27 October 1905 (Stbl. No. 293) en 9 September 1907 (Stbl. No. 248) tot uitvoering van de wet van 25 Mei 1880 (Stbl. No. 88), gewijzigd en aangevuld bij de wet van 20 Juli 1895 (Stbl. No. 135) en bij de wet van 8 December 1906 (Stbl. No. 319) tot instelling eener Rijkspostspaarbank. (Zekerheidsstelling van den voogd door verband op inlagen bij de Rijkspostspaarbank)

Code:- 1.825.2

Hierin opgenomen: 1910 stbl. No. 61, 1910 stbl. No. 90

464 http://proxy.handle.net/10648/20507ca5-5d16-42de-b80d-60c9d9896636 Kon. Besluit van 29 januari 1909 (Stbl. No. 20) houdende intrekking der artikelen 8 en 9 en wijziging van artikel 20 van het Kon. Besluit van 10 januari 1881 (Stbl. No. 2) zoals dit luidt na de daarin gebrachte wijzigingen en aanvullingen bij de Kon. Besluiten van 15 mei 1883 (Stbl. No. 45), 8 mei 1896 (Stbl. No. 77), 27 october 1905 (Stbl. No. 293) en 9 september 1907 (Stbl. No. 248) tot uitvoering van de wet van 25 mei 1880 (Stbl. No. 88), gewijzigd en aangevuld bij de wet van 20 juli 1895 (Stbl. No. 135) en bij de wet van 8 december 1906 (Stbl. No. 319) tot instelling eener Rijkspostspaarbank. 1908/1924
253 Kon. Besluit van 30 October 1909 (Stbl. No. 350) tot regeling van de rechtspleging bij de landmacht en van de rechtsmacht van het Hoog Militair Gerechtshof in de Koloniën Suriname en Curaçao

Code:- 1.871.193

Hierin opgenomen: 1910 stbl. No. 297, 1913 stbl. No. 441, 1925 stbl. No. 382, 1925 stbl. No. 383, 1931 stbl. No. 560, 1931 stbl. No. 561, 1934 stbl. No. 17

465 http://proxy.handle.net/10648/4442111e-b64c-408b-8418-755cd549ae8f Kon. Besluit van 30 october 1909 (Stbl. No. 350) tot regeling van de rechtspleging bij de landmacht en van de rechtsmacht van het Hoog Militair Gerechtshof in de Koloniën Suriname en Curaçao. 1908/1934
254 Ontwerp van Wet tot uitvoering van art. 96, tweede lid, der Grondwet

Code:- 4.07.51

465 http://proxy.handle.net/10648/fd8467ef-7fed-48ce-9b05-949ac0e2e7f1 Ontwerp van Wet tot uitvoering van artikel 96, tweede lid, der Grondwet betreffende voorziening ten aanzien van de toekenning van verloftraktement of wachtgeld aan bezoldigde landsdienaren, die het lidmaatschap van eene der Kamers der Kamers der Staten-Generaal aanvaarden. 1909/1924
255 Ontwerp van Wet tot wijziging van het Reglement op het Beleid der Regeering in de Kolonie Suriname en tot wijziging van het Reglement op het Beleid der Regeering in de Kolonie Curaçao

Code:- 1.877:07.6

465 http://proxy.handle.net/10648/693acc9c-6560-4017-a4a8-ae54eb43e3ae Ontwerp van Wet tot wijziging van het Reglement op het Beleid der Regeering in de Kolonie Suriname en tot wijziging van het Reglement op het Beleid der Regeering in de Kolonie Curaçao. 1906/1907
256 Wet van 12 December 1929 (Stbl. No. 530) houdende regeling van den rechtstoestand der ambtenaren

Code:- 4.08.17

Hierin opgenomen: 1930 stbl. No. 6, 1931 stbl. No. 248, 1931 stbl. No. 384, 1932 stbl. No. 646, 1932 stbl. No. 647, 1933 stbl. No. 32, 1932 stbl. No. 713, 1933 stbl. No. 294, 1933 stbl. No. 306, 1935 stbl. No. 344, 1936 stbl. No. 205, 1936 stbl. No. 253, 1936 stbl. No. 254, 1936 stbl. No. 287, 1937 stbl. No. 247

466-475 Wet van 12 december 1929 (Stbl. No. 530) houdende regeling van den rechtstoestand der ambtenaren, 1907-1938. 466 http://proxy.handle.net/10648/fe07701a-69c5-45eb-9ab6-768b1825d084 1907/1922 467 http://proxy.handle.net/10648/c4bf9457-8b1d-4904-b2be-edc3916c22d3 1907/1938 468 http://proxy.handle.net/10648/39d7efb9-f0b9-4212-b208-0a231bf0a3d2 Gedrukte stukken, 1919/1929 469 http://proxy.handle.net/10648/d24b8f55-5f72-49f7-998e-666af7fea7a5 Ambtenarenwet, 1927/1929 470 http://proxy.handle.net/10648/12e8a691-c87f-4aae-9d2c-ab9738a48279 Rechtstoestand Politie, 1930/1935 471 t/m 475 Rechtstoestand Ambtenaren, Diverse data 471 http://proxy.handle.net/10648/d9968fdd-2371-44aa-a339-56676c645079 Bestanddeel 1 472 http://proxy.handle.net/10648/fea5ca41-7e41-4c80-a14d-300aaf809e80 Bestanddeel 2 473 http://proxy.handle.net/10648/bc8b7090-44cd-41d5-9eca-6e2719c4a6ef Bestanddeel 3 474 http://proxy.handle.net/10648/e4aaa77c-ed83-4edb-bcf1-5273dc4fddf7 Bestanddeel 4 475 http://proxy.handle.net/10648/6463b008-7347-4ba2-83af-ce9e1410d8ff Bestanddeel 5
257 Kon. Besluit van 30 October 1909 (Stbl. No. 351) houdende vaststelling nieuwe regelen ten aanzien van de toelating van oorlogsschepen van vreemde mogendheden in de Nederlandse territoriale wateren en het daarbinnen gelegen Nederlands watergebied.

Code:- 1.882.5

Hierin opgenomen: 1931 stbl. No. 237

476 http://proxy.handle.net/10648/56288d5d-c45a-4689-98b4-a37b91fe7c28 Kon. Besluit van 30 october 1909 (Stbl. No. 351) houdende vaststelling nieuwe regelen ten aanzien van de toelating van oorlogsschepen van vreemde mogendheden in de Nederlandse territoriale wateren en het daarbinnen gelegen Nederlands watergebied. 1908/1931
258 Wet van 29 April 1921 (Stbl. No. 696) houdende aanvulling der bepalingen omtrent den in echtscheidingszaken bevoegden rechter. 35A http://proxy.handle.net/10648/dee0ead7-7fcf-4e80-a7c0-c1f40c38ec98 Wet van 29 April 1921 (Stbl. No. 696) houdende aanvulling der bepalingen omtrent den in echtscheidingszaken bevoegden rechter. 1909-1931 259 Wet van 28 Mei 1925 (Stbl. No. 221), tot aanvulling en wijziging der bepalingen betreffende het strafrecht en die strafrechtspleging ten aanzien van personen bij wie tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing der geestvermogens bestond. (Psychopatenreglement)

Code:- 1.873.31:07.125

Hierin opgenomen: 1931 stbl. No. 353, 1931 stbl. No. 369, 1932 stbl. No. 459, 1933 stbl. No. 21, 1933 stbl. No. 179, 1933 stbl. No. 655, 1938 stbl. No. 241, 1938 stbl. No. 205, 1948 stbl. No. I135

477-479 Besluit van 28 september 1928 (Stbl. No. 386), tot uitvoering van de artikelen 37c en 37d van het Wetboek van Strafrecht, 1910-1948. 477 http://proxy.handle.net/10648/2ae8e541-c76b-43e2-b17c-e6d8bfe0f08b Bestanddeel 1 478 http://proxy.handle.net/10648/05c30ffe-1662-412a-9ddc-da0042f807b9 Bestanddeel 2 479 http://proxy.handle.net/10648/68ae85de-e214-45e4-af91-63f2df2433fe Bestanddeel 3 338 http://proxy.handle.net/10648/ce6f858d-c003-4518-924d-5fdb4da95d7a Besluit van 23 mei 1953 (Stbl. No. 237). 1592 http://proxy.handle.net/10648/a94fa752-b45d-4475-847d-c233e800c33a Besluit van 16 mei 1953 (Stbl. No. 238), houdende nadere bepalingen omtrent de Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclassering. 994 http://proxy.handle.net/10648/cfb56b84-e7d7-4933-8fec-c0542dd5a26e Besluit van 18 maart 1955 (Stb. 129), houdende wijziging van het Psychopatenreglement en van het Koninklijk Besluit van 16 mei 1953 (Stb. 238), met betrekking tot de verpleging van ter beschikking van de regering gestelde personen in psychiatrische inrichtingen. 1955 1 omslag
260 Kon. Besluit van 21 Mei 1910 (Stbl. No. 137), tot organisatie van het personeel voor de dienst der justitiegebouwen

Code:- 1.870:07.125

Hierin opgenomen: 1916 stbl. No. 405, 1917 stbl. No. 282

480 http://proxy.handle.net/10648/070a76fd-46ed-4f1d-8f0b-d8cef494d0b0 Kon. Besluit van 21 mei 1910 (Stbl. No. 137), tot organisatie van het personeel voor de dienst der Justitiegebouwen. 1910/1917
261 Kon. Besluit van 8 April 1910 (Stbl. No. 17), tot instelling van een Staatscommissie ter voorbereiding van de herziening van het Wetboek van Strafvordering en Wet van 15 Januari 1921 (Stbl. No. 14) houdende vaststelling van een Wetboek van Strafvordering. 59 http://proxy.handle.net/10648/ec3bde9e-b2a4-4d90-b833-ea6b82eea433 Kon. Besluit van 8 April 1910 (Stbl. No. 17), tot instelling van een Staatscommissie ter voorbereiding van de herziening van het Wetboek van Strafvordering. 58 http://proxy.handle.net/10648/48a42109-eeb5-4dab-bdde-578ffd29070d Wet van 15 Januari 1921 (Stbl. No. 14) houdende vaststelling van een Wetboek van Strafvordering. 1910-1926

Zie ook Wetten 140 (inv. nrs. 330 t/m 332)

Hierin opgenomen: 1925 stbl. No. 343, 1925 stbl. No. 460, 1925 stbl. No. 461, 1925 stbl. No. 462, 1925 stbl. No. 463, 1925 stbl. No. 464, 1925 stbl. No. 465, 1925 stbl. No. 484, 1925 stbl. No. 485, 1925 stbl. No. 486, 1926 stbl. No. 323, 1927 stbl. No. 78, 1929 stbl. No. 422, 1934 stbl. No. 67, 1942 stbl. No. S211

262 Wet van 26 Juli 1918 (Stbl. No. 492) houdende regeling betreffende wagens en woonschepen

Code:- 1.754.21

Hierin opgenomen: 1919 stbl. No. 16, 1919 stbl. No 530, 1919 stbl. No. 548, 1920 stbl. No. 150, 1921 stbl. No. 661

481-482 Wet van 26 juli 1918 (Stbl. No. 492), houdende regeling betreffende woonwagens en woonschepen. 1911-1957 481 http://proxy.handle.net/10648/a5ee9768-2b36-4623-ae7c-520e7d2ddf2a 1911/1918 482 http://proxy.handle.net/10648/90bcd2c9-7944-4a97-9f78-8137e6ae5a42 1919/1949; 1954/1957 709 http://proxy.handle.net/10648/80a8c8a2-cf4e-49d1-95ca-4ca1d23c220d Wet van 4 mei 1954 (Stbl. No. 169), houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten. --- http://proxy.handle.net/10648/82381a71-1fa2-48de-9bc1-c97e12d27618 Wet van 20 mei 1955 (Stbl. No. 212), houdende wijziging van artikel 27 van de Wet op Woonwagens en Woonschepen. (Stbl. 1918, 492). --- http://proxy.handle.net/10648/f1bb2b3e-6c01-4515-a2e7-0a170b5a6317 Wet van 23 oktober 1957 (Stbl. No. 425), houdende wijziging van de Wet op Woonwagens en Woonschepen. 1954/1957

Zie verder voor Woonwagenwet Wetten 744

263 Wet van 17 Juli 1911 (Stbl. No. 215) houdende voorziening ten aanzien van den vorm, waarin eeden, beloften en bevestigingen moeten worden afgelegd

Code:- 4.08.26

Hierin opgenomen: 1916 stbl. No. 174

483 http://proxy.handle.net/10648/d7e91571-efe9-4960-9a5e-29396d83cea0 Wet van 17 juli 1911 (Stbl. No. 215) houdende voorziening ten aanzien van den vorm, waarin eeden, beloften en bevestigingen moeten worden afgelegd. 1881/1909; 1910/1911; 1914/1916 995 http://proxy.handle.net/10648/9311c346-eeab-496d-9f77-a06dabb62e33 Wet van 8 april 1971 (Stb. 211), houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot het afleggen van eed of belofte (Eedswet 1971). 1967-1974 1 omslag
264 Wet van 14 Februari 1905 (Stbl. No. 71) tot wijziging der bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Regstsvordering betreffende het getuigenverkeer. 131 http://proxy.handle.net/10648/051d1b36-1d05-4281-bc43-d250474b964b Wet van 14 Februari 1905 (Stbl. No. 71) tot wijziging der bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Regstsvordering betreffende het getuigenverkeer. 1901-1905 265 Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de verbintenis uit onrechtmatige daad en van daarmede samenhangende artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Code:- 1.87:07.76

484-485 Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de verbintenis uit rechtmatige daad en van daarmede samenhangende artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 1908-1920. 484 http://proxy.handle.net/10648/b4f998ee-6c43-4ace-add2-3f05a726aa88 Gedrukte stukken, kranten, nota's, e.d., 1908/1912 485 http://proxy.handle.net/10648/4e011447-0884-4b42-a22d-399a77f26caf Gedrukte stukken, kranten, nota's, e.d., 1908/1920
266 Kon. Besluit van 12 Maart 1919 (Stbl. No. 104) tot intrekking o.a. van het Kon. Besluit van 12 Mei 1867 (Stbl. No. 49) en tot vaststelling van een nieuwe regeling inzake de weerbaarheidsbeweging

Code:- 1.752.1

485 http://proxy.handle.net/10648/08438553-6e00-4084-a51f-5d9b22eb3da9 Kon. Besluit van 12 maart 1919 (Stbl. No. 104), tot intrekking o.a. van het Koninklijk Besluit van 12 mei 1867 (Stbl. No. 49) en tot vaststelling van een nieuwe regeling inzake de weerbaarheidsbeweging. 1909/1910

Zie hiervoor dossier Naamloze Maatschappij 1304a

267 Kon. Besluit van 28 Mei 1909 (Stbl. No 130), tot nadere vaststelling van bepalingen omtrent de bezoldiging bij de rechtscolleges, kantongerechten en daarbij behorende parketten

Code:- 1.877:08.741

486 http://proxy.handle.net/10648/b873f678-24fc-4b91-9373-0e8f3af1a9c4 Kon. Besluit van 28 mei 1909 (Stbl. No 130), tot nadere vaststelling van bepalingen omtrent de bezoldiging bij de rechtscolleges, kantongerechten en daarbij behorende parketten. 1909
268 Kon. Besluit van 19 December 1910 (Stbl. No. 371) tot afwijking van den regel, gesteld in sub b. Van art. 46 van het laatstelijk bij Kon. Besluit van 1 November 1910 (Stbl. No. 310) gewijzigd Reglement Nr. IV op de organisatie en de dienst der deurwaarders en verdere regtsbedienden. 333 http://proxy.handle.net/10648/90a74279-6c2e-45b3-8179-aa40ee987932 Kon. Besluit van 19 December 1910 (Stbl. No. 371) tot afwijking van den regel, gesteld in sub b. Van art. 46 van het laatstelijk bij Kon. Besluit van 1 November 1910 (Stbl. No. 310) gewijzigd Reglement Nr. IV op de organisatie en de dienst der deurwaarders en verdere regtsbedienden. 1910-1932

Hierin opgenomen: 1916 stbl. No. 183, 1916 stbl. No. 469, 1922 stbl. No. 667, 1924 stbl. No. 593, 1925 stbl. No. 184, 1925 stbl. No. 185, 1925 stbl. No. 387, 1926 stbl. No. 28

269 Kon. Besluit van 18 April 1904 (Stbl. No. 72) houdende vaststelling van bepalingen voor de regeling en verantwoording van de jaarlijkse toelagen voor kleine onkosten en bureelkosten, toegekend of toe te kennen aan rechterlijke colleges, ambtenaren van het openbaar ministerie bij die colleges, de procureurs-generaal bij de gerechtshoven fungeerende directeuren van politie, de auditeurs-militaire in de militaire arrondissementen, de kantongerechten en de ambtenaren, den centralen raad van beroep en de raden van beroep voor de ongevallenverzekering

Code:- 1.877:08.741.2

Hierin opgenomen: 1910 stbl. No. 355

487 http://proxy.handle.net/10648/29007b36-968a-4c78-9455-8609de8d91ff Kon. Besluit van 18 april 1904 (Stbl. No. 72) houdende vaststelling van bepalingen voor de regeling en de rekening en verantwoording van de jaarlijkse toelagen voor kleine onkosten en bureelkosten, toegekend of toe te kennen aan rechterlijke colleges, ambtenaren van het openbaar ministerie bij die colleges, de procureurs-generaal bij de gerechtshoven fungeerende directeuren van politie, de auditeurs-militaire in de militaire arrondissementen, de kantongerechten en de ambtenaren van het openbaar ministerie bij de kantongerechten, den centralen raad van beroep en de raden van beroep voor de ongevallenverzekering. 1904/1910
270 Wet van 7 April 1911 (Stbl. No. 106) houdende ontbinding van het kantongerecht Berlikum

Code:- 1.877.37:07.1

487 http://proxy.handle.net/10648/d875862c-285c-4559-9f77-1202e225a985 Wet van 7 april 1911 (Stbl. No. 106) houdende ontbinding van het Kantongerecht Berlikum. 1910/1911
271 Kon. Besluit van 31 Januari 1903 (Stbl. No. 41) houdende bepalingen omtrent de jaarwedden van de leden van den centrale raad van beroep, de voorzitters van de raden van beroep en de ambtenaren bij die colleges aangesteld

Code:- 1.877.61:08.741

Hierin opgenomen: 1911 stbl. No. 79, 1920 stbl. No. 687, 1921 stbl. No. 1002

487 http://proxy.handle.net/10648/726a874f-a9e3-4015-986f-0042b646c307 Kon. Besluit van 31 januari 1903 (Stbl. No. 41) houdende bepalingen omtrent de jaarwedden van de leden van den Centrale Raad van Beroep, de voorzitters van de raden van beroep en de ambtenaren bij die colleges aangesteld. 1903/1934
272 Kon. Besluit van 9 Juni 1904 (Stbl. No. 36) houdende instelling eener staatscommissie, aan welke wordt opgedragen de vraag te overwegen of het op den weg ligt der Regeering maatregelen te nemen in het belang van den handeldrijvenden in industrieelen middenstand en bij de bevestiging beantwoording dezer vraag, voorstellen daartoe strekkende te doen, of zoover een nader onderzoek daaraan zou behoren vooraf te gaan, de Regeering te dienen van advies omtrent de wijze waarop zulk een onderzoek zou zijn in te stellen

Code:- 4.07.58

487 http://proxy.handle.net/10648/00432dc4-9d0e-4b0d-b7a4-7f33ef4b0ec3 Kon. Besluit van 9 juni 1904 (Stbl. No. 36), houdende instelling van een Staatscommissie voor de Middenstand, met als taak een regeling te ontwerpen tot het tegengaan van het langdurig uitstel van betalingen van rekeningen in kleinhandel en kleinnijverheid. 1904/1912
273 Kon. Besluit van 12 Februari 1913 (Stbl. No. 52) tot nadere wijziging van het Kon. Besluit van 28 Juli 1902 (Stbl. No. 160) tot uitvoering van de artikelen 7, 8, 9, 26, 28, 34, 35 en 36 der Woningwet

Code:- 1.778.5

Hierin opgenomen: 1915 stbl. No. 198, 1915 stbl. No. 285, 1915 stbl. No. 415

487 http://proxy.handle.net/10648/699c024e-e469-4c17-9bb8-5972d90407ee Kon. Besluit van 12 februari 1913 (Stbl. No. 52) tot nadere wijziging van het Kon. Besluit van 28 juli 1902 (Stbl. No. 160) tot uitvoering van de artikelen 7, 8, 9, 26, 28, 34, 35 en 36 der Woningwet. 1911/1915

Zie ook dossier Wetten 848

274 Kon. Besluit van 4 November 1911 (Stbl. No. 40) houdende de instelling eener Staatscommissie tot voorbereiding voor de herziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Code:- 4.07.58

488-489 Kon. Besluit van 4 november 1911 (Stbl. No. 40) houdende de instelling eener Staatscommissie tot voorbereiding voor de herziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 1911-1924. 488 http://proxy.handle.net/10648/6c8f3d88-48f5-4f40-9d72-bc38f02f9eef 1911/1924 489 http://proxy.handle.net/10648/80b44ae9-5454-4579-9e6b-8edf7d1629c5 Gedrukte stukken, Diverse data
275 Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van den derden titel van het Eerste Boek van het Burgerlijk Wetboek. (Controle van de registers van den burgerlijken stand door registratie-ambtenaren). --- http://proxy.handle.net/10648/944d6fe9-80a1-41d1-821f-d77624d40af6 Ontwerp van Wet tot wijziging en aanvulling van den derden titel van het Eerste Boek van het Burgerlijk Wetboek. (Controle van de registers van den burgerlijken stand door registratie-ambtenaren). 1911-1912

Opgenomen in dossier Wetten 15

276 Wet van 11 December 1912 (Stbl. No 367) betreffende grensregeling tusschen de kantongerechten Schoonhoven en Ridderkerk

Code:- 2.07.151

490 http://proxy.handle.net/10648/cfe4bf00-b27b-4836-96b1-a7d2747896bd Wet van 11 december 1912 (Stbl. No 367) betreffende grensregeling tusschen de kantongerechten Schoonhoven en Ridderkerk. 1910/1912
277 Wet van 23 Februari 1918 (Stbl. no. 124) tot instelling van een Centraal Testamentenregister

Code:- 1.755.183

Hierin opgenomen: 1918 stbl. no. 434, 1918 stbl. no. 438, 1947 stbl. no. H130

490 http://proxy.handle.net/10648/a99ebc6e-7d86-46b7-8001-4506221a89e7 Wet van 23 februari 1918 (Stbl. no. 124) tot instelling van een Centraal Testamentenregister. 1910/1917 996 http://proxy.handle.net/10648/3222a09e-e9f1-413a-8f3f-1ad37fe7dcd2 Wet van 23 februari 1918 (Stb. 124) tot instelling van een Centraal Testamentenregister. 1918-1947 1 omslag
278 Wet van 12 Juni 1915 (Stbl. no. 247) houdende vaststelling van nadere strafrechterlijke voorzieningen betreffende veroordelingen, waarbij de straf, tenzij de rechter later anders beveelt, niet wordt ondergaan, de betaling van geldboeten en de voorwaardelijke invrijheidsstelling

Code:- 1.872.81

Hierin opgenomen: 1915 stbl. no. 511, 1915 stbl. no. 506, 1918 stbl. no. 255, 1918 stbl. no. 280, 1919 stbl. no. 29, 1929 stbl. no. 360, 1930 stbl. no. 353, 1930 stbl. no. 360, 1930 stbl. no. 361, 1951 stbl. no. 214

490 http://proxy.handle.net/10648/4102c17b-ddf2-4127-a3bd-f350688c8ef1 Wet van 12 juni 1915 (Stbl. no. 247) houdende vaststelling van nadere strafrechterlijke voorzieningen betreffende veroordelingen, waarbij de straf, tenzij de rechter later anders beveelt, niet wordt ondergaan, de betaling van geldboeten en de voorwaardelijke invrijheidsstelling. 1915/1951 997 http://proxy.handle.net/10648/9a139e1f-dcaa-4eb4-9b6d-a74b0253c242 Wet van 12 juni 1951 (Stb. 247), houdende nadere voorzieningen betreffende de voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling. 1949-1951 1 omslag
279 Wet van 25 April 1912 (Stbl. no. 149) tot vaststelling van regelen betrekkelijk den rechtstoestand der van ouds genaamde "gemeene heiden en weiden van Gooiland". (Erfgooierswet)

Code:- 1.711

Hierin opgenomen: 1912 stbl. no. 184

491 http://proxy.handle.net/10648/c7eaa653-f5ce-4a2f-a38c-6dbe3134b12a Wet van 25 april 1912 (Stbl. no. 149), tot vaststelling van regelen betrekkelijk den rechtstoestand der ouds genaamde "Gemene heiden en weiden van Gooiland". 1912/1930 492 http://proxy.handle.net/10648/90c4832d-c372-44a8-a882-df24ace4b7f0 Wet van 26 mei 1932 (Stbl. no. 217), tot wettelijke voorziening in verband met medewerking van Stad en Lande van Gooiland bij het Gooische natuurreservaat. 1926/1932 998 http://proxy.handle.net/10648/45fa084e-e4b4-4ae3-94ae-9496383d4c56 Wet van 1 november 1962 (Stb. 449), houdende wijziging van de Erfgooierswet 1912. 1960-1962 1 omslag 999 http://proxy.handle.net/10648/7a26de66-fa58-4ef8-a1a9-2494a0d999e1 Wet van 10 december 1970 (Stb. 585), tot wijziging van de Erfgooierswet 1912. 1968-1970 1 omslag
280 Wet van 5 Juni 1913 (Stbl. no. 203) tot regeling der Arbeiders-ziekteverzekering. (Radenwet)

Code:- 1.848.42

Hierin opgenomen: 1913 stbl. no. 204, 1929 stbl. no. 329, 1929 stbl. no. 374

493 http://proxy.handle.net/10648/0ba1b376-60d8-49e4-b309-da0d02e933f7 Wet van 5 juni 1913 (Stbl. no. 203) tot regeling der Arbeiders-ziekteverzekering. (Radenwet). 1910/1929
281 Ontwerp van Wet tot bevordering van het nuttig effect van militaire oefeningen

Code:- 1.865

494 http://proxy.handle.net/10648/bcd10367-86ea-4e1f-94b6-90fb6732c15b Ontwerp van Wet tot bevordering van het nuttig effect van militaire oefeningen. 1912/1914
282 Wet van 20 Juni 1913 (Stbl. no. 294) tot wijziging en aanvulling van den derden en vijfden titel van het 1e boek van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede wijziging van de Wet van 23 April 1879 (Stbl. no. 72) en van de gemeentewet. 35 http://proxy.handle.net/10648/b6aa2ceb-d2ec-45ae-97f4-2951f92d7a6f Wet van 20 Juni 1913 (Stbl. no. 294) tot wijziging en aanvulling van den derden en vijfden titel van het 1e boek van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede wijziging van de Wet van 23 April 1879 (Stbl. no. 72) en van de gemeentewet. 1912-1913 283 Ontwerp van Wet tot verzekering van personen, werkzaam in het zeevaartbedrijf en in het zeevisschersbedrijf, tegen geldelijke gevolgen van bedrijfsongevallen

Code:- 1.813.3

494 http://proxy.handle.net/10648/554f1267-b30c-4f49-ad42-09a9f79523e5 Ontwerp van Wet tot verzekering van personen, werkzaam in het zeevaartbedrijf en in het zeevissersbedrijf, tegen geldelijke gevolgen van bedrijfsongevallen. 1912
284 Wet van 19 December 1914 (Stbl. no. 564) houdende instelling van raden van beroep voor de directe belasting en vaststelling van algemene bepalingen betreffende het beroep op die colleges

Code:- 1.877.62:07.1

494 http://proxy.handle.net/10648/bd02b3df-edaa-43c6-a711-d8654a2b2e82 Wet van 19 december 1914 (Stbl. no. 564) houdende instelling van raden van beroep voor de directe belasting en vaststelling van algemene bepalingen betreffende het beroep op die colleges. 1912/1949
285 Ontwerp van Wet tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en de wet op de Krijgstucht. (Instelling eener Commissie van voorbereiding van ---)

Code:- Code:07.58

Zie verder Wetten 305 (inv. nrs. 514-515)

494 http://proxy.handle.net/10648/591cb020-19a3-4e4c-8778-82bc64f34711 Besluit van 7 oktober 1912 van: 1. Minister van Justitie (2de afdeling A. nr. 577). 2. Minister van Marine (Bureau B. nr. 5). 3. Minister van Oorlog (1ste afdeling nr. 28). houdende instelling van een ambtelijke Commissie ter voorbereiding van de invoering van het Wetboek van Militaire Strafrecht en de Wet op de Krijgstucht, aan welke is opgedragen het samenstellen van de zodanige invoering benodigde ontwerpen van wet met de daarbij behorende memoriën van toelichting. 1912/1918
286 Ontwerp van Wet, houdende nadere bepalingen ter uitvoering van de voorschriften vervat in den eersten en laatsten titel van het 2e boek van het Wetboek van Koophandel (Belooning voor het branden van Schepen). 155 http://proxy.handle.net/10648/72552fd4-b3ef-4488-a5ba-3e768a193ca9 Ontwerp van Wet, houdende nadere bepalingen ter uitvoering van de voorschriften vervat in den eersten en laatsten titel van het 2e boek van het Wetboek van Koophandel (Belooning voor het branden van Schepen). 1912-1919 287 Wet van 20 Juni 1913 (Stbl. no. 292) tot aanvulling van art. 143 der Rechtspleging bij de Landmacht, van de Provisioneele Instructie voor het Hoog Militair Geregtshof, en nadere voorzieningen betreffende de jaarwedden van leden der militair-rechterlijke macht

Code:- 1.87:07.76

Hierin opgenomen: 1913 stbl. no. 361, 1913 stbl. no. 380, 1914 stbl. no. 418, 1923 stbl. no. 65, 1924 stbl. no. 580

494-495 Wet van 20 juni 1913 (Stbl. no. 292) tot aanvulling van art. 143 der Rechtspleging bij de Landmacht, van de Provisioneele Instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof, en nadere voorzieningen betreffende de jaarwedden van leden der Militair-Rechterlijke Macht. 1912-1924 494 http://proxy.handle.net/10648/fa46db8c-b4aa-49ee-8ccd-c84f2fff9861 1912/1918 495 http://proxy.handle.net/10648/24608b6d-85b3-439e-a9c0-a0ee63e9a4d9 1922/1924
288 Kon. Besluit van 4 Februari 1913 (Stbl. no. 69) tot wijziging van het Kon. Besluit van 24 October 1892 (Stbl. no. 236), houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van art. 3 der wet van 25 Mei 1880 (Stbl. no. 89) tot bescherming van diersoorten, nuttig voor landbouw of houtteelt, gelijk dat besluit is gewijzigd bij de Kon. Besluiten van 9 Juni 1893 (Stbl. no. 87) en den 18 Juli 1908 (Stbl. no. 231)

Code:- 1.765

495 http://proxy.handle.net/10648/a1efc12a-99e3-4083-bb68-f160739c9f03 Kon. Besluit van 4 februari 1913 (Stbl. no. 69) tot wijziging van het Kon. Besluit van 24 October 1892 (Stbl. no. 236), houdende bepalingen ter uitvoering van art. 3 der wet van 25 mei 1880 (Stbl. no. 89) tot bescherming van diersoorten, nuttig voor landbouw of houtteelt, gelijk dat besluit is gewijzigd bij de Kon. Besluiten van 9 juni 1893 (Stbl. no. 87) en den 18 juli 1908 (Stbl. no. 231). 1892/1913
289 Kon. Besluit van 13 December 1887, tot uitvoering van art. 68, 2e lid, der Grondwet en tot vaststelling van eenige regelen welke bij de behandeling van verzoeken om gratie en van de jaarlijksche voordrachten tot het verlenen van afslag en ontslag aan gevangenen behooren te worden in acht genomen

Code:- 1.874.2

Hierin opgenomen: 1925 stbl. no. 321

495 http://proxy.handle.net/10648/4e50b904-75a4-4fdd-b92d-10c5fc59b8e3 Kon. Besluit van 13 December 1887, tot uitvoering van art. 68, 2e lid, der Grondwet en tot vaststelling van eenige maatregelen welke bij de behandeling van verzoeken om gratie en van de jaarlijkse voordrachten tot het verlenen van afslag en ontslag aan gevangenen behoren te worden in acht genomen. 1887/1925

Hierin opgenomen: 1925 stbl. no. 321

290 Ontwerp van Wet tot openstelling van hooger beroep van vonnissen, in Ned. Indië door krijgsraden bij de zeemacht gewezen, en in verband daarmede, opdracht van rechtsmacht aan het Hoog Militair Gerechtshof van Ned. Indië

Code:- 1.871.58

495 http://proxy.handle.net/10648/93be5a00-73e4-4e76-896a-f7e1a5fd57b3 Ontwerp van Wet tot openstelling van hoger beroep van vonnissen, in Ned. Indië door krijgsraden bij de zeemacht gewezen, en in verband daarmee, opdracht van rechtsmacht aan het Hoog Militair Gerechtshof van Ned. Indië. 1913/1920
291 Ontwerp van Wet tot regeling inzake electriciteitsvoorziening

Code:- 1.824.1

495 http://proxy.handle.net/10648/82980156-906a-4c94-9f0b-4aa04b795f12 Ontwerp van Wet regeling inzake elektriciteitsvoorzieningen. 1912/1926 495 http://proxy.handle.net/10648/9e3b9f34-8ab6-4c5d-9508-5359a629fb72 Wet van 22 oktober 1938 (Stbl. no. 523), houdende algemene regelen ter zake van de electriciteitsvoorziening. 1938/1941

Hierin opgenomen: Ontwerp algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van art. 12 der Electriciteitswet

292 Wet van 1 December 1913 (Stbl. no. 425) tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Pernis en Rozenburg

Code:- 2.07.151

495 http://proxy.handle.net/10648/5905159b-1258-4f44-afab-ec903b8210c0 Wet van 1 december 1913 (Stbl. no. 425) tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Pernis en Rozenburg. 1913
293 Ontwerp van Wet houdende nadere voorzieningen in het belang van oude en invalide verpleegden der Rijkswerkinrichtingen

Code:- 1.842.4

496 http://proxy.handle.net/10648/b9b53272-bc92-4b09-8f2d-3b8032d6c6bb Ontwerp van Wet houdende nadere voorzieningen in het belang van oude en invalide verpleegden der Rijkswerkinrichtingen. 1913
294 Ontwerp van Wet tot uitvoering van art. 21 van het verdrag voor de toepassing op den zeeoorlog der beginselen van het verdrag van Genève

Code:- 1.884.8

496 http://proxy.handle.net/10648/5457f802-9d8c-4cff-b4b0-a80a41e694a8 Ontwerp van Wet Verzekering van de naleving van het onder dagtekening van 18 oktober 1907 ter Tweede Vredesconferentie gesloten verdrag voor de toepassing op den zeeoorlog der beginselen van het verdrag van Genève. 1913/1914
295 Wet van 27 Maart 1915 (Stbl. no. 172) tot wijziging van art. 276 van het Burgerlijk Wetboek en van daarmede verband houdende artikelen van dat Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Code:- 1.755.127

496 http://proxy.handle.net/10648/0fe906ef-92b3-4b35-aef7-82ac5ed14c4d Wet van 27 maart 1915 (Stbl. no. 172) tot wijziging van artikel 276 van het Burgerlijk Wetboek en van daarmede verband houdende artikelen van dat wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. "Van de akten van huwelijk, van echtscheiding en van ontbinding des huwelijks na de scheiding van tafel en bed." 1914/1915
296 Wet van 4 September 1914 (Stbl. no. 444) houdende bepalingen strekkende om den rechter de gelegenheid te geven dadelijke uitwinning te voorkomen naar aanleiding van geldelijke moeilijkheden ten gevolgen van de tegenwoordige buitengewone omstandigheden

Code:- 1.873

--- http://proxy.handle.net/10648/4df9a60c-cb89-4255-8a9b-07bf0c95233b Wet van 4 september 1914 (Stbl. no. 444) houdende bepalingen strekkende om den rechter de gelegenheid te geven dadelijke uitwinning te voorkomen naar aanleiding van geldelijke moeilijkheden ten gevolgen van de tegenwoordige buitengewone omstandigheden. 1914/1921
297 Wet van 16 October 1914 (Stbl. no. 490) tot tijdelijke nadere regeling betreffende de militaire rechtsmacht in gedeelten van het grondgebied des Rijks, welke in staat van beleg zijn verklaard 496 http://proxy.handle.net/10648/3ca9dbf1-e62e-4229-8877-c3d338011413 Wet van 16 oktober 1914 (Stbl. no. 490), tot tijdelijke nadere regeling betreffende de militaire rechtsmacht in gedeelten van het grondgebied des Rijks, welke in staat van beleg zijn verklaard. 1914

Code:- 1.865: 07.25

298 Wet van 31 December 1914 (Stbl. no. 666) houdende straf- en tuchtrechtelijke voorzieningen betreffende de hier te lande geïnterneerde militairen van eene buitenlandsche mogendheid

Code:- 1.871.193

496 http://proxy.handle.net/10648/3fc655ca-7317-4c56-bb1a-117a09604af6 Wet van 31 December 1914 (Stbl. no. 666) houdende straf- en tuchtrechtelijke voorzieningen betreffende de hier te lande geïnterneerde militairen van eene buitenlandsche mogendheid. 1914
299 Ontwerp van Wet houdende vaststelling van voorschriften betreffende overzetveren en veerrechten

Code:- 1.811.112

497 http://proxy.handle.net/10648/58d981cd-e07a-4c36-9d1b-3fd67961d9f8 Ontwerp van Wet houdende vaststelling van voorschriften betreffende overzetveren en veerrechten. 1908/1917
300 Ontwerp van Wet tot wijziging van de invaliditeitswet; ontwerp van Wet tot wijziging der ziektewet; ontwerp van organisatiewet

Code:- 1.848.43

497 http://proxy.handle.net/10648/11a343c9-362a-41a6-aa3f-57662d0be81e Ontwerp van Wet tot wijziging Invaliditeitswet en Ouderdomswet. 1915/1918
301 Ontwerp van Wet tot wijziging in de tenuitvoerlegging van gevangenisstraf voor jeugdige personen. (Borstal-stelsels)

Code:- 1.872.63

497 http://proxy.handle.net/10648/d721d90c-73bc-42c6-ae5c-dd53142a8098 Ontwerp van Wet tot wijziging in de tenuitvoerlegging van gevangenisstraf voor jeugdige personen. (Borstal-stelsels). 1915
302 Wet van 26 Maart 1917 (Stbl. no. 257) tot voorkoming van onredelijke opdrijving van de huurprijzen van woningen van lagere huurwaarde

Code:- 1.778.54

Hierin opgenomen: 1917 stbl. no. 443, 1917 stbl. no. 444, 1917 stbl. no. 445, 1917 stbl. no. 601, 1917 stbl. no. 618, 1918 stbl. no. 223, 1918 stbl. no. 297, 1920 stbl. no. 77, 1921 stbl. no. 71, 1921 stbl. no. 533, 1921 stbl. no. 635, 1923 stbl. no. 235, 1923 stbl. no. 269, 1923 stbl. no. 305

498-502 Wet van 26 maart 1917 (Stbl. no. 257) tot voorkoming van onredelijke opdrijving van de huurprijzen van woningen van lagere huurwaarde, 1917-1940. 498 http://proxy.handle.net/10648/b675d432-308e-4d45-8249-92bdbe4d17b7 1917/1919 499 t/m 502 1920/1940 499 http://proxy.handle.net/10648/a288a69e-d68c-4b9d-8cb4-92fc73d74283 Bestanddeel 1 500 http://proxy.handle.net/10648/4c8ff9f8-514c-4ee1-8967-a1befe350827 Bestanddeel 2 501 http://proxy.handle.net/10648/529ab989-15c8-4690-af9e-c03f694f7868 Bestanddeel 3 502 http://proxy.handle.net/10648/77fe2b56-6420-4959-906c-67a12f79e2cf Bestanddeel 4
303 Wet van 22 Februari 1917 (Stbl. no. 225) tot vaststelling in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden van bepalingen in het belang van eene meer afdoende beteugeling van smokkelhandel

Code:- 1.715

Hierin opgenomen: 1917 stbl. no. 230

503 http://proxy.handle.net/10648/aa516ce4-0501-4d19-8f47-28d48aba734f Wet van 22 februari 1917 (Stbl. no. 225) tot vaststelling in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden van bepalingen in het belang van een meer afdoende beteugeling van smokkelhandel. 1916/1917
304 Wet van 26 April 1917 (Stbl. no. 303) tot voorkoming van inbreuk op de volkenrechtelijke verplichtingen van den Staat inzake van burgerlijke rechtsvordering

Code:- 1.875

Hierin opgenomen: 1917 stbl. no. 446

503 http://proxy.handle.net/10648/00a7a2b7-95ed-4fc2-bdde-786e815485e4 Wet van 26 april 1917 (Stbl. no. 303) tot voorkoming van inbreuk op de volkenrechtelijke verplichtingen van den Staat inzake van burgerlijke rechtsvordering. 1916/1918
305 Wet van 5 Juli 1921 (Stbl. no. 841) tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en van de wet op de Krijgstucht

Code:- 1.871.193

Hierin opgenomen: 1922 stbl. no. 436, 1922 stbl. no. 437, 1922 stbl. no. 438, 1922 stbl. no. 439, 1922 stbl. no. 440, 1922 stbl. no. 441, 1922 stbl. no. 514, 1922 stbl. no. 515, 1922 stbl. no. 604, 1923 stbl. no. 123, 1925 stbl. no. 361, 1927 stbl. no. 182

504-505 Wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 841) tot invoering van het Wetboek van Militair Strafrecht en van de wet op de Krijgstucht, 1917-1948. 504 http://proxy.handle.net/10648/43bb8232-3395-4a7a-b3f0-40768ac6a8fb 1917/1929 505 http://proxy.handle.net/10648/c03ee6f7-6d2e-4760-a14c-92e69ed470dd Gedrukte stukken, 1917/1948
306 Wet van 17 Juni 1918 (Stbl. no. 397) tot wijziging van art. 206 van het Wetboek van Strafrecht. 103 http://proxy.handle.net/10648/f8d65fdf-6653-4352-bbbc-82d6715f99d3 Wet van 17 Juni 1918 (Stbl. no. 397) tot wijziging van art. 206 van het Wetboek van Strafrecht. 1917-1918 307 Wet van 20 April 1918 (Stbl. no. 254) houdende nadere voorzieningen ten aanzien van personen tot de krijgsmacht behoorende, aan wie langdurige verloven zijn verleend, doch die onder de bestaande wetten onderworpen blijven aan het militair straf- en tuchtrecht.

Code:- 1.865.29

506 http://proxy.handle.net/10648/5d5fb83c-a14a-4d5f-9df1-d51c37b6f869 Wet van 20 april 1918 (Stbl. no. 254) houdende nadere voorzieningen ten aanzien van personen tot de krijgsmacht behoorende, aan wie langdurige verloven zijn verleend, doch die onder de bestaande wetten onderworpen blijven aan het militair straf- en tuchtrecht. 1917/1918
308 Wet van 25 Maart 1918 (Stbl. no. 182) tot voorkoming van ontruiming van woningen

Code:- 1.778.54

Hierin opgenomen: 1919 stbl. no. 412

507-508 Wet van 25 maart 1918 (Stbl. no. 182) tot voorkoming van ontruiming van woningen, 1914-1923. 507 http://proxy.handle.net/10648/c9f694f6-3b4f-404f-9d8a-ac20e8521eeb 1914/1923 508 http://proxy.handle.net/10648/804f98fc-0d5b-4e45-bc79-730ad07ee1c6 Gedrukte stukken, nota's, e.d., 1914/1923
309 Wet van 2 Augustus 1915 (Stbl. no. 365) tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met een nieuw artikel ter bestrijding van oneerlijke mededingen. 103 http://proxy.handle.net/10648/c5d9d7ab-6971-418b-9fa6-fb6bc99768b9 Wet van 2 Augustus 1915 (Stbl. no. 365) tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met een nieuw artikel ter bestrijding van oneerlijke mededingen. 1915 310 Wet van 17 Juni 1918 (Stbl. no. 410) houdende nadere voorzieningen in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden betreffende het toezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen

Code:- 1.756.73

Hierin opgenomen: 1918 stbl. no. 521, 1953 stbl. no. 523

509 http://proxy.handle.net/10648/6f45be76-8cf0-4ae7-a747-c991fae6caa8 Wet van 17 juni 1918 (Stbl. no. 410), houdende nadere voorzieningen in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden betreffende toezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. 1945/1953

Dossier is onvolledig?

1000 http://proxy.handle.net/10648/ba18d015-be24-4613-bf07-666ea6466ca5 Wet van 17 juni 1918 (Stb. 410), houdende nadere voorzieningen in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden betreffende toezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. 1918-1953 1 pak
311 Wet van 17 Juni 1918 (Stbl. no. 409) houdende eenige voorzieningen betreffende den rechtstoestand van hier te lande geïnterneerde krijgsgevangenen van eene buitenlandse mogendheid

Code:- 1.884.5

509 http://proxy.handle.net/10648/ca6e9563-5640-417f-911b-48b09e9e44d5 Wet van 17 juni 1918 (Stbl. no. 409) houdende eenige voorzieningen betreffende den rechtstoestand van hier te lande geïnterneerde krijgsgevangenen van eene buitenlandse mogendheid. 1918
312 Wet van 17 Juni 1918 (Stbl. no. 395) tot wijziging van art. 429 van het Wetboek van Strafrecht 103 http://proxy.handle.net/10648/23476c0c-7e85-493f-a52a-738a494aa65e Wet van 17 Juni 1918 (Stbl. no. 395) tot wijziging van art. 429 van het Wetboek van Strafrecht, 1918-1949

Hierin opgenomen: 1924 stbl. no. 620, 1925 stbl. no. 20, 1949 stbl. no. J422

313 Ontwerp van Wet tot wijziging van art. 25 van de Wet op de Krijgstucht

Code:- 1.871.193

509 http://proxy.handle.net/10648/ece21fc5-4e98-44ff-863a-f56706227b9a Ontwerp van Wet tot wijziging van art. 25 van de Wet op de krijgstucht. 1918/1925
314 Wet van 26 Juli 1918 (Stbl. no. 494) tot instelling eener bijzondere rechtspraak in distributie- en andere crisiszaken

Code:- 1.826.3

Hierin opgenomen: 1918 stbl. no. 572, 1918 stbl. no. 799, 1919 stbl. no. 34

509 http://proxy.handle.net/10648/edd2cdb7-4b6f-4b2a-abc1-846ef938f31d Wet van 26 juli 1918 (Stbl. no. 494) tot instelling eener bijzondere rechtspraak in distributie- en andere crisiszaken. 1914/1924
315 Wet van 22 November 1918 (Stbl. no. 607) tot vaststelling in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden van bepalingen ter verkrijging van meer plaatsruimte voor de tenuitvoerlegging van gevangenisstraf, militaire gevangenisstraf daaronder begrepen, van hechtenis, van militaire detentie en van voorlopige hechtenis

Code:- 1.872.61

509 http://proxy.handle.net/10648/3b37c2ed-8852-46a2-af59-35c30880b050 Wet van 22 november 1918 (Stbl. no. 607) tot vaststelling in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden van bepalingen ter verkrijging van meer plaatsruimte voor de tenuitvoerlegging van gevangenisstraf, militaire gevangenisstraf daaronder begrepen, van hechtenis, van militaire detentie en van voorlopige hechtenis. 1918/1919
316 Wet van 11 April 1919 (Stbl. no. 173) tot wijziging van den Achtsten Titel van het Wetboek van Strafvordering. 58 http://proxy.handle.net/10648/3f3e52c0-74eb-4b96-a5d9-9bb50aa56b20 Wet van 11 April 1919 (Stbl. no. 173) tot wijziging van den Achtsten Titel van het Wetboek van Strafvordering. 1918-1919 317 Wet van 7 Juni 1919 (Stbl. no. 311) houdende nadere voorzieningen ter bestrijding van heling. 106 http://proxy.handle.net/10648/8f3d70ac-d450-4e71-a026-cbc4c83442bf Wet van 7 Juni 1919 (Stbl. no. 311) houdende nadere voorzieningen ter bestrijding van heling. 1918-1919 318 Wet van 24 December 1927 (Stbl. no. 415) houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Code:- 1.831.16

Hierin opgenomen: 1928 stbl. no. 19, 1937 stbl. no. 801

510 http://proxy.handle.net/10648/75344d42-5ba1-41b9-be83-ea5693a3ceb2 Wet van 24 december 1927 (Stbl. no. 415) houdende nadere regeling van de Collectieve Arbeidsovereenkomst. 1918/1937
319 Ontwerp van Wet tot invoering van de enkelvoudige kamer in strafzaken, waarvan de rechtbank kennis neemt en bevordering van specialisering in de strafrechtspraak

Code:- 1.877.355

511 http://proxy.handle.net/10648/078dc279-fc36-4d54-b4e6-746bbcbec058 Ontwerp van Wet tot invoering van de enkelvoudige kamer in strafzaken, waarvan de rechtbank kennis neemt en bevordering van specialisering in de strafrechtspraak. 1919
320 Ontwerp van Wet tot nadere wijziging en aanvulling van de Wet van 28 Augustus 1851 (Stbl. no. 125) regelende de onteigening ten algemeenen nutte

Code:- 1.711.15

511-513 Ontwerp van Wet tot nadere wijziging en aanvulling van de Wet van 28 augustus 1851 (Stbl. no. 125) regelende de onteigening ten algemeenen nutte. 1918-1941 511 http://proxy.handle.net/10648/002be04d-b027-43ce-b906-d8f6f5327742 1918/1932 512 http://proxy.handle.net/10648/e7a763b1-25b3-4abf-9366-26f1be7d69bf 1938/1939 513 http://proxy.handle.net/10648/9ad3fde8-0f45-4dc7-810b-8fbf7f342ac1 1939/1941 1001 http://proxy.handle.net/10648/ca3c1396-03a4-427f-b291-5757bd652a80 Ontwerp van Wet tot nadere wijziging en aanvulling van de Wet van 28 augustus 1851 (Stb. 125), regelende de onteigening ten algemenen nutte (Onteigeningswet). 1918-1958 1 omslag 1002 http://proxy.handle.net/10648/f3f1c773-15c8-4aa5-815f-6c131a88257d Ontwerp van Wet (stuk 2525) voorzieningen met betrekking tot de onteigening en de voorlopige inbezitneming van onroerende zaken in het belang der verruiming van werkgelegenheid. 1949-1966 1 pak 2208 http://proxy.handle.net/10648/cf8cf2a9-07eb-47d4-941a-251295117e41 Wet van 2 mei 1958 (Stbl. no. 219), houdende wijziging van de onteigeningswet, van de Wederopbouwwet en van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden. 1958 1003 http://proxy.handle.net/10648/94838c40-3298-4fe6-92dc-cf2a196b4573 Wet van 21 januari 1959 (Stb.23), regelende onteigening in het belang der natuurbescherming. 1956-1959 1 omslag 2278 http://proxy.handle.net/10648/ad6b9a04-ddb0-4cd7-a989-ae9ef406bae4 Wet van 8 februari 1961 (Stbl. no. 30), houdende wijziging van de Pachtwet en van de onteigeningswet. 1004 http://proxy.handle.net/10648/a8f65a78-df60-48aa-961a-21c8666b5250 Wet van 27 oktober 1965 (Stb. 510) tot wijziging van de Onteigeningswet. 1958-1965 1 omslag 1005 http://proxy.handle.net/10648/c2258a85-827a-4527-90af-59217fe7aac5 Wet van 8 februari 1961 (Stb. 55), houdende wijziging van de Onteigeningswet. 1959-1961 1 omslag 1006 http://proxy.handle.net/10648/aa2ae298-9add-4c56-a10b-64d547785078 Stukken betreffende de toepassing van artikel 18 van de Onteigeningswet. 1961 1 omslag 1007-1013 Wet van 27 oktober 1972 (Stbl. no. 578), houdende wijziging van de onteigeningsprocedure. 1965-1971 5 pakken, 2 omslagen 1007 http://proxy.handle.net/10648/35162a0b-0fa1-453a-bfe1-6d19d874c67d Nota's, notulen van het Eerste Rapport van de Interdepartementale Werkgroep Onteigeningsrecht, Ontwerp van Wet, Memorie van Toelichting, 1965-1969 1008 http://proxy.handle.net/10648/6941e04a-09e2-4e6a-bad2-f19b19485cbb Nota's, notulen van het Eerste Rapport van de Interdepartementale Werkgroep Onteigeningsrecht, Ontwerp van Wet, Memorie van Toelichting 1969 - 1970 1009 http://proxy.handle.net/10648/e209ba79-2df0-4acf-a56b-e7298c25a2c5 Memorie van Antwoord, 1970- 1972 1010 http://proxy.handle.net/10648/5d7ddba9-fe9d-418f-94ff-2639e3ff2c69 Behandeling in de Tweede Kamer, 1970 - 1972 1011 http://proxy.handle.net/10648/99de34f2-8e7d-4ba4-96d3-e64bcaef4ddb Behandeling in de Tweede Kamer, 1972 - 1972 1 omslag 1012 http://proxy.handle.net/10648/94cbf721-371a-4634-9022-3935c635b656 Memorie van Antwoord, 1970- 1971 1013 http://proxy.handle.net/10648/51b84e17-4311-44ce-9326-45af3beaa252 Memorie van Antwoord, 1971- 1971 1 omslag 1014-1016 Intrekking wetsontwerp (8941) tot wijziging van artikel 40 van de Onteigeningswet, 1966-1967, 1976-1979 2 pakken, 1 omslag 1014 http://proxy.handle.net/10648/0b7b052d-2af0-4dd4-a68c-1e8cfe288757 Wetsontwerpen en Memorie van Toelichting, juli - september 1966 1015 http://proxy.handle.net/10648/e8a69b07-9506-4b9f-b0a7-3ce45891fece Correspondentie en reacties op het wetsontwerp, september 1966-1967 1016 http://proxy.handle.net/10648/90a5883a-79fe-4348-96c7-b42b3fc5212b Concept-Memorie van Toelichting en reacties op het ontwerp Onteigeningswet, 1976-1979 1 omslag 1017-1022 Wijziging Onteigeningswet (Ingetrokken 23 april 1980) (13714) 1973-1980 6 pakken 1017 http://proxy.handle.net/10648/94e7313b-1761-49b0-a67d-51a520039554 Ontwerp van Wet, behandeling in Ministerraad, Memorie van Toelichting, 1973 - 1975 1018 http://proxy.handle.net/10648/c0e09d9a-9ab2-4de0-b5c3-10c971760571 Ontwerp van Wet, Memorie van Toelichting, Nota's landschappen, 1973 - 1975 1019 http://proxy.handle.net/10648/a6d2a6ec-4a4b-41fd-af45-bb3e0504d6e0 Voorbereiding Memorie van Antwoord (13714), 1976 1020 http://proxy.handle.net/10648/0cd315bb-f5bc-457b-8a79-149b02d76abd Memorie van Antwoord, 1976 1021 http://proxy.handle.net/10648/48a0e4e7-59c1-4a62-8f92-5d3237bf86e0 Stukken betreffende gebruikswaarde, alsmede een Nota naar aanleiding van het Eindverslag, 1977 1022 http://proxy.handle.net/10648/cfcaba88-c867-4c12-a90e-4d081c27b328 Concept redevoering van de minister van Justitie inzake wijziging Onteigeningswet, intrekking ontwerp van de Wet d.d. 23 april 1980 (13714), 1980
321 Wet van 11 April 1919 (Stbl. no. 174) houdende verbod van toelating van jeugdige personen tot bijwoning van openbare terechtzittingen in strafzaken

Code:- 1.875.3

514 http://proxy.handle.net/10648/0f2eeaae-34f2-4f12-803d-9aeeace30a0e Wet van 11 april 1919 (Stbl. no. 174) houdende verbod van toelating van jeugdige personen tot bijwoning van openbare terechtzittingen in strafzaken. 1919
322 Wet van 7 Juni 1919 (Stbl. no. 310) houdende nadere voorzieningen op het stuk van vuurwapenen en munitie

Code:- 1.753.1

Hierin opgenomen: 1919 stbl. no. 474, 1919 stbl. no. 500, 1920 stbl. no. 608, 1932 stbl. no. 345, 1933 stbl. no. 3, 1933 stbl. no. 36

514 http://proxy.handle.net/10648/df35e283-18a9-4e0f-9f68-f76abfae658a Wet van 7 juni 1919 (Stbl. no. 310) houdende nadere voorzieningen op het stuk van vuurwapenen en munitie. 1919/1936 709 http://proxy.handle.net/10648/61da3fd5-e3da-42b2-be04-baa1544a28b7 Wet van 4 mei 1954 (Stbl. no. 169), houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten. 1023-1024 Wet van 24 juni 1970 (Stb. 284), houdende wijziging Wapenwetgeving. 1968-1972 2 pakken

Bevat teksten in het Duits en het Frans

1023 http://proxy.handle.net/10648/36a737e4-a722-434b-a94b-a720b4d21a7f Ontwerp van Wet en Memorie van Toelichting, 1968-1969 1024 http://proxy.handle.net/10648/f96607a8-9bfb-470c-941f-656aaa4e4fd9 Voorlopig verslag en correspondentie van belanghebbende betreffende wet tot wering van ongewenste handwapenen, 1970-1972
1025 http://proxy.handle.net/10648/9ebe6f2d-0cf9-400d-ae07-3da25cc4c003 Stukken betreffende wijziging artikel 15 Vuurwapenwet 1919 inzake controle van de naleving Vuurwapenwetgeving. 1973 1 omslag
323 Wet van 11 Juli 1919 (Stbl. no. 486) tot toekenning van toelage aan gerechtsdeurwaarders wegens vermindering van inkomsten uit de verrichtingen in strafzaken

Code:- 1.876.4:07.358.818

--- http://proxy.handle.net/10648/8e4cd23d-2af7-4d9e-a359-2729c6ce1361 Wet van 11 juli 1919 (Stbl. no. 486) tot toekenning van toelage aan gerechtsdeurwaarders wegens vermindering van inkomsten uit de verrichtingen in strafzaken. 1919

Niet aanwezig (was voorheen inv.nr. 514)

324 Ontwerp van Wet houdende nadere voorzieningen betreffende organisatie, samenstelling, taak en bevoegdheid der Rijkspolitie

Code:- 1.74:07.125

514 http://proxy.handle.net/10648/d9951124-b960-4808-b579-67b924734178 Ontwerp van Wet houdende nadere voorzieningen betreffende organisatie, samenstelling, taak en bevoegdheid der Rijkspolitie. 1919/1920

Zie ook dossier Wetten 23

325 Wet van 5 Juli 1921 (Stbl. no. 833) tot vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafzaken

Code:- 1.871.1

Hierin opgenomen: 1922 stbl. no. 484

515 http://proxy.handle.net/10648/e80a8f56-e08f-4412-9407-df3d451a6860 Wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 833), tot vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafzaken. 1919/1948

Hierin opgenomen: Kon. Besluit van 7 augustus 1922 (Stbl. no. 484), bepalende het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 833), tot vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte strafzaken

326 Wet van 17 Februari 1923 (Stbl. no. 40) tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent erfopvolging. 36-37 Wet van 17 Februari 1923 (Stbl. no. 40) tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent erfopvolging. 1919-1936

Zie inv. nrs. 36 t/m 37

327 Wet van 19 Februari 1921 (Stbl. no. 70) houdende maatregelen tegen het onbewoond laten van woningen

Code:- 1.778.54

516 http://proxy.handle.net/10648/99689fac-eb03-4fc7-9ee5-8ff4b1abfce7 Wet van 19 februari 1921 (Stbl. no. 70), houdende maatregelen tegen het onbewoond laten van woningen. 1919/1922
328 Wet van 29 Juli 1920 (Stbl. no. 834) houdende invoering van den kinderrechter en van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Code:- 1.842.745

Hierin opgenomen: 1922 stbl. no. 401, 1922 stbl. no. 402, 1922 stbl. no. 403, 1922 stbl. no. 431, 1922 stbl. no. 432, 1922 stbl. no. 544

516-517 Wet van 5 juli 1921 (Stbl. no. 834) houdende invoering van den Kinderrechter en van de ondertoezichtstelling van minderjarigen. 1920-1940 516 http://proxy.handle.net/10648/782ab5f7-9b2e-4bb1-9ed5-e99cf58a96ce Diverse gedrukte stukken, 1920/1922 2 omslagen 517 http://proxy.handle.net/10648/1fec5042-5b31-4ee1-9660-3bbe53e71ce3 1930/1940
329 Wet van 29 Juli 1920 (Stbl. no. 624) tot nadere wijziging van de wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 67 http://proxy.handle.net/10648/f7b6fe74-4f26-4a5f-b24b-1e6b26d73a19 Wet van 29 Juli 1920 (Stbl. no. 624) tot nadere wijziging van de wet op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie. 1920 330 Wet van 28 Juli 1920 (Stbl. no. 619) houdende nadere voorzieningen tot bestrijding van revolutionaire woelingen

Code:- 4.07.124

517 http://proxy.handle.net/10648/d2b24f19-65b4-47fd-838d-60d1e4b43e37 Wet van 28 juli 1920 (Stbl. no. 619) houdende nadere voorzieningen tot bestrijding van revolutionaire woelingen. 1920
331 Wet van 18 Februari 1922 (Stbl. no. 69) tot beperking van het verbod van hertrouwen, gelegen in art. 90 van het Burgerlijk Wetboek. 35 http://proxy.handle.net/10648/704b772f-bcc6-4406-89b5-38feed9bcac4 Wet van 18 Februari 1922 (Stbl. no. 69) tot beperking van het verbod van hertrouwen, gelegen in art. 90 van het Burgerlijk Wetboek. 1920-1922 332 Ontwerp van Wet houdende wijziging in de artt. 20, 131 en 991 B.W. en van art. 858 B.Rv. zomede van art. 23 der Wet op het notarisambt, strekkende tot het toelaten van vrouwen als getuigen bij akten

Code:- 1.876.1:07.353.22

517 http://proxy.handle.net/10648/81dd4489-9007-4860-adb5-e9e715b3399e Ontwerp van Wet houdende wijziging in de artt. 20, 131 en 991 B.W. en van art. 858 B.Rv. zomede van art. 23 der Wet op het Notarisambt, strekkende tot het toelaten van vrouwen als getuigen bij akten. 1920/1930
333 Ontwerp van Wet tot verhooging van de wachtgelden genoten tengevolge van de ontbinding van arrondissements-rechtbanken, kantongerechten en Raden van Beroep

Code:- 1.877:08.741.7

517 http://proxy.handle.net/10648/7ab23be8-2f5e-4e5b-90c4-f77505f63a84 Ontwerp van Wet tot verhoging van de wachtgelden genoten tengevolge van de ontbinding van arrondissementsrechtbanken, kantongerechten en Raden van Beroep. 1920/1921
334 Wet van 5 Juli 1921 (Stbl. no. 835) tot wijziging van artikel 281 van het Burgerlijk Wetboek en van daarmede samenhangende artikelen

Code:- 1.877:08.741.7

335 Wet van 19 Mei 1922 (Stbl. no. 313) tot aanpassing van het Wetboek van Strafrecht aan huidige toestanden op het gebied der aanwending van electrisch arbeidsvermogen

Code:- 1.877:08.741.7

336 Wet van 19 Mei 1922 (Stbl. no. 314) tot opheffing van het voorschrift, dat de openbaarmaking in de Staatscourant der akte van oprichting eener naamloze vennootschap en coöperatieve vereeniging kosteloos geschiedt

Code:- 1.87:07.761

518 http://proxy.handle.net/10648/a1bede35-765e-4cc0-b4aa-325a5d6f4236 Wet van 19 mei 1922 (Stbl. no. 314) tot opheffing van het voorschrift, dat de openbaarmaking in de Staatscourant der akte van oprichting eener naamloze vennootschap en coöperatieve vereniging geschiedt (kosteloos). 1921/1922
337 Wet van 31 Maart 1937 (Stbl. no. 205) houdende nieuwe regeling van de pacht (Pachtwet)

Code:- 1.823.11

Hierin opgenomen: 1938 stbl. no. 657, 1938 stbl. no. 248, 1938 stbl. no. 284, 1938 stbl. no. 285, 1938 stbl. no. 286, 1940 stbl. no. S280, 1941 stbl. no. S 208, 1941 stbl. no. S 219, 1945 stbl. no. F 279, 1947 stbl. no. H 142, 1948 stbl. no. I 295, 1949 stbl. no. J 308,

519-522 Wet van 31 maart 1937 (Stbl. no. 205), houdende nieuwe regeling van de pacht, 1921-1950. 519 http://proxy.handle.net/10648/1c053248-8b8c-4ec1-8451-1382fc723487 Bestanddeel 1 520 http://proxy.handle.net/10648/00f48567-f42b-4791-bb30-a9df412ffe21 Bestanddeel 2 521 http://proxy.handle.net/10648/b5dac040-7fe5-48a1-8bae-ff58f52cfb1c Bestanddeel 3 1026 http://proxy.handle.net/10648/a3ffea6f-e9d9-4595-b680-64c9e397f1fb Wet van 31 maart 1937 (Stb. 205), houdende nieuwe regeling van de pacht. 1921-1950 1 pak

Bevat stukken in het Duits.

1027 http://proxy.handle.net/10648/bc965b6d-e1b2-465e-a8bb-895da6127ff4 Besluit van 17 november 1945 (Stb. F 279), houdende tijdelijke voorzieningen inzake de pacht (Pachtregeling 1945). 1942-1946 1 omslag 1028 http://proxy.handle.net/10648/5cf6a901-809b-4fcd-99e3-4ff6bde6d42b Wet van 9 mei 1947 (Stb. H 142), tot vaststelling van de Pachtvoorziening 1947. 1945-1947 1 omslag 1029 http://proxy.handle.net/10648/d0d8e62e-9434-4f0f-8573-8bb72a957ddf Beschikking ter instelling van de Staatscommissie voor de herziening der Pachtwetgeving (Advies-Commissie Pachtwetgeving). 1946-1949 1 omslag 1030 http://proxy.handle.net/10648/9b89b69b-aa0c-49d3-999d-ffde36f62484 Wet van 15 juli 1948 (Stb. I 295), houdende uitdrukkelijke vaststelling van de bevoegdheid der Grondkamers en der Centrale Grondkamer. 1947-1948 1 omslag 1031 http://proxy.handle.net/10648/8bb0a33e-e374-454d-8ab0-bf6072f8553e Rapporten van de Staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving en van de Commissie tot Herziening van de Pachtwetgeving. 1950-1952 1 pak 1032 http://proxy.handle.net/10648/706b110e-005a-43f4-81b2-d460af80616c Wijziging van de Pachtregeling (behandeling door de Eerste en Tweede Kamer (voorlopige handhaving Pachtbesluit). 1950-1953 1 omslag 1033-1034 Wet van 29 maart 1950 (Stb. K 110), houdende wijziging van de voorlopige handhaving en wijziging van de Pachtregeling 1945, zomede wijziging van het Pachtbesluit (Pachtvoorziening 1950). 1950-1953 2 omslagen 1033 http://proxy.handle.net/10648/ff0a03aa-1325-4636-ae27-106536deafee Eindverslag van de Commissie van Rapporteurs over het ontwerp van Wet en nota's betreffende dit verslag, 1950 1034 http://proxy.handle.net/10648/a51ea20e-fce6-4dba-84ca-460644df2588 Pachtnormenbeschikking aangepast aan de Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering van artikel 6 van de Wet op de vervreemding van landbouwgronden (Uitvoeringsbeschikking pachtpeil), 1951-1953 1035-1053 Wet van 23 januari 1958 (Stb. 37), houdende nieuwe regeling van de pacht. 1950-1964 9 omslagen, 10 pakken 1035 http://proxy.handle.net/10648/a4aea36f-b5b8-4e5e-bcf7-371e1d71207d Behandeling wetsontwerp in de Staatscommissie voor de Burgerlijke Wetgeving, 1950 1 omslag 1036 http://proxy.handle.net/10648/587e7507-f705-4290-948e-b4a9e161a439 Voorontwerp van Pachtwet, 1950-1951 1 omslag 1037 http://proxy.handle.net/10648/cd66bcb0-f02f-49f0-854c-e11c2009098d Ontwerp van Pachtwet, Memorie van Toelichting en behandeling door de Interdepartementale Commissie Pachtwet, 1950-1954 1038 http://proxy.handle.net/10648/3d932a73-ce88-4c84-93f3-5ac9e5babb9b Ontwerp en nota's betreffende voorkeursrecht van de pachter, 1951-1954 1 omslag 1039 http://proxy.handle.net/10648/7a979554-e284-42f1-987c-c3864b4f232c Ontwerp van materieel recht en schadeloosstelling van de pachter bij onteigening, vruchtgebruik en hypotheek, 1951-1954 1040 http://proxy.handle.net/10648/dc2a3556-c24a-49b5-a8ce-05f681b1cbdf Notulen van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, 1951-1954 1 omslag 1041 http://proxy.handle.net/10648/92c0835b-5576-4494-a2b7-5039148ebcc8 Behandelen van de ontwerpen van de Commissie Pachtwet door de Grondkamers, 1951-1956 1 omslag 1042 http://proxy.handle.net/10648/1e226d1e-3d6a-4eb6-8f4b-8e9725725077 Concepten Memorie van Toelichting en advies van de Raad van State, 1953-1955 1043 http://proxy.handle.net/10648/1edbc2d7-1eb0-48b6-ad6e-4a5e46ad2ca2 Nota van Wijzigingen, 1955-1956 1 omslag 1044 http://proxy.handle.net/10648/99f42631-8b94-463f-a2ca-555cd1a5ea58 Behandeling van het wetsontwerp door de Tweede Kamer, 1953-1957 1 omslag 1045 http://proxy.handle.net/10648/94d28849-d7a6-4340-bd2f-ecaaebd7f4aa Memorie van Antwoord, 1955-1956 1046 http://proxy.handle.net/10648/d195a29c-dfca-4d78-9c0c-9a2c602de268 Memorie van Antwoord en stukken van Kamerzittingen, 1955-1956 1047 http://proxy.handle.net/10648/cd61e490-6e1f-43e2-b877-4726c08b1239 Commentaar van de Nederlandse Orde van Advocaten en van de Federatie van Landeigenaren en Nota van Verbeteringen van Wijzigingen toezending aan de Tweede Kamer, 1955-1956 1048 http://proxy.handle.net/10648/05d9ce18-0bd0-406d-8998-b228d6e4d07e Memorie van Antwoord, 1955-1957 1049 http://proxy.handle.net/10648/82a0053c-979c-4e50-a59b-31c3e8d408fb Tweede Nota van Wijzigingen, 1956-1957 1050 http://proxy.handle.net/10648/b2520456-8d6f-4455-b51c-b49e46994bed Derde Nota van Wijzigingen, 1956-1957 1 omslag 1051 http://proxy.handle.net/10648/171def72-3c18-47f2-b95d-634e09acf634 Nader gewijzigd wetsontwerp, 1957 1 omslag 1052 http://proxy.handle.net/10648/532b583b-9d19-4ed4-89f9-d377a9545888 Voorlichting (publicaties in maandblad "De Pacht") en behandeling van de Memorie van Antwoord door de Eerste Kamer, 1957-1964 1053 http://proxy.handle.net/10648/c1b76d66-1bc6-4cf4-9720-09ec85715d63 Mondelinge overleg van de Commissie van Voorbereiding betreffende de rol van het pachtrecht in het Nederlands recht, met name in verband met het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 1957-1958 1035-1053 Wet van 23 januari 1958 (Stbl. no. 37), houdende nieuwe regeling van de pacht. 1950/1960

Zie inv. nrs. 1035 t/m 1053

1054 http://proxy.handle.net/10648/3cce9867-8032-4669-ac2f-76fff31bb65b Besluit van 14 februari 1955 (Stb. 56), tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 25 juli 1938 (Stb. 248) (Wijziging van het eedsformulier voor de leden van de pachtkamers). 1952-1955 1 omslag 1055 http://proxy.handle.net/10648/c4c78eee-d1e2-48a9-a0f4-4547598adad2 Besluit van 21 april 1958 (Stb. 198), tot vaststelling van een Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering van artikel 127 der Pachtwet (Reglement voor de Pachtkamers). 1957-1958 1 omslag 1056 http://proxy.handle.net/10648/b17c5e85-7fd5-4c92-bf34-c971b586877a Besluit van 19 april 1958 (Stb. 193), houdende nadere regels betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Grondkamers en de Centrale Grondkamer (Reglement voor de Grondkamers en de Centrale Grondkamer). 1958 1 omslag 1057 http://proxy.handle.net/10648/5b283b08-ac2d-43bd-a68e-6feaf9012b11 Besluit van 21 april 1958 (Stb. 197), tot vaststelling van een Algemene Maatregel van Bestuur ter uitvoering van de artikelen 124 en 125, vijfde lid, van de Pachtwet. 1958-1975 1 omslag 1058 http://proxy.handle.net/10648/0f71bd79-618c-485d-a581-bcb644ae8020 Besluit van 20 maart 1958 (Stb. 21) houdende aanwijzing van rechtsgebied en standplaats van de Grondkamers, als bedoeld in artikel 72 van de Pachtwet (Stct. 1958 no. 65). 1958-1977 1 omslag 2278 http://proxy.handle.net/10648/59882c99-6042-4ffc-a399-92b056fd8151 Wet van 8 februari 1961 (Stbl. no. 30), houdende wijziging van de Pachtwet en van de onteigeningswet. 1059-1064 Wet van 29 november 1962 (Stb. 514), houdende wijzigingen van de Pachtwet in verband met het vervallen van de Wet op de vervreemding van landbouwgronden (Invoering nieuwe regeling van het voorkeursrecht van de pachter). 1960-1982 4 pakken, 2 omslagen 1059 http://proxy.handle.net/10648/edd3edd2-cfb1-4d83-b875-04f44c20fcf4 Voorontwerp en adviesaanvraag bij de Sociaal Economische Raad, 1960-1961 1060 http://proxy.handle.net/10648/92c48508-1470-48be-99ca-c6cb747a0dd5 Advies van de Sociaal Economische Raad, 1961 1061 http://proxy.handle.net/10648/dea75eda-1dc1-4f41-819b-ae758c581c35 Memorie van Toelichting en toezending aan de Raad van State, 1961-1962 1 omslag 1062 http://proxy.handle.net/10648/5c483873-fb00-4f74-8907-59414289780a Memorie van Antwoord en behandeling in de Tweede Kamer, 1962 1063 http://proxy.handle.net/10648/6cce44ee-d8b6-48b7-bd82-af8adbe537c8 Behandeling in de Eerste Kamer, 1962-1964 1064 http://proxy.handle.net/10648/083b6b26-8432-4e4f-a218-16a47ec6a9d1 Nota inzake de pacht, 1976-1982 1 omslag 1065 http://proxy.handle.net/10648/f6c47818-bcf9-422f-9cd2-7498076ede46 Besluit van 22 augustus 1962 (Stb. 352), houdende wijziging van het Reglement voor de Grondkamers en de Centrale Grondkamer. 1961-1962 1 omslag 1066 http://proxy.handle.net/10648/5b8dab39-8130-43fe-ac1b-63169121d537 Besluit van 19 december 1962 (Stb. 545), houdende uitvoering van artikel 113 van de Pachtwet (Tariefbesluit Pachtwet). 1961-1962 1 omslag 1067 http://proxy.handle.net/10648/e4b12e06-9f7a-4a45-ad8b-760ab9025c7c Besluit van 27 februari 1969 (Stb. 113), houdende wijziging van het Tariefbesluit Pachtwet (Stbl.1962 no. 545). 1966-1968 1 omslag 1068 http://proxy.handle.net/10648/1376e011-0764-42ee-b50f-9b1c6fe3f01c Besluit van 7 augustus 1974 (Stb. 515), houdende vaststelling van het Tariefbesluit Pachtwet 1974. 1973-1974 1 omslag 1069 http://proxy.handle.net/10648/dd2fbee1-f276-4cd2-b7ef-8e33aa97dc50 Besluit van 14 juni 1980 (Stb. 371) houdende wijziging van het Tariefbesluit Pachtwet 1974 (Stb. 515). 1977-1980 1 omslag 1070 http://proxy.handle.net/10648/91713730-b4cf-401b-a962-d775249633d9 Besluit van 19 mei 1962 (Stb. 201), houdende vaststelling van de vergoedingen voor de leden van de Grondkamers en de Centrale Grondkamer (Vergoedingen voor de leden enzovoorts van de Grondkamers en de Centrale Grondkamers). 1977-1985 1 omslag 1071 http://proxy.handle.net/10648/64e76f31-9245-41e1-81a5-a1f669bc282e Besluit van 10 mei 1978 (Stb. 286), houdende wijziging van het Reglement voor de Grondkamers en de Centrale Grondkamer. 1978 1 omslag 1072 http://proxy.handle.net/10648/030e7d3d-1944-4b9a-9029-adcbc3dd53df Wet van 28 juni 1984 (Stb. 388) tot wijziging van de Pachtwet. 1979-1987 1 pak 1073 http://proxy.handle.net/10648/8775022f-c301-4a0e-93a3-a1489578ffb0 Besluit van 25 november 1985 (Stb. 726), houdende wijziging van het Tariefbesluit Pachtwet 1974 (Stb. 515). 1985 1 omslag 3032 http://proxy.handle.net/10648/70ae5a25-a201-4aa3-b5ac-9697cd9ad2a2 Wet van 12 oktober 1995 (Stb.504) tot wijziging van de Pachtwet. 1992-1995 1 omslag
338 Ontwerp van Wet tot wijziging van art. 3 der Wet op de rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie. 67 http://proxy.handle.net/10648/1560460d-e85c-40e4-9bd1-3e2c5abbf993 Ontwerp van Wet tot wijziging van art. 3 der Wet op de rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie. 1921 339 Ontwerp van Wet bepalende dat uitsluitend notarissen bevoegd zijn tot het houden van openbare verkoopingen van onroerende zaken

Code:- 1.876.1:08.5

523 http://proxy.handle.net/10648/50919b89-7ae4-4443-bc33-314c4d8a3a79 Ontwerp van Wet bepalende dat uitsluitend notarissen bevoegd zijn tot het houden van openbare verkoopingen van onroerende zaken. 1921/1922
340 Ontwerp van Wet tot wijziging van verschillende wetten in verband met de herziening der hooger onderwijswet

Code:- 1.851.4

523 http://proxy.handle.net/10648/550f6341-319e-4568-a61f-3cc96ec7d07d Ontwerp van 11 mei 1923 (Stbl. no. 199), tot wijziging van verschillende wetten, in verband met de herziening der hooger-onderwijswet. 1922/1923 523 http://proxy.handle.net/10648/b6d5330d-1a8e-45f8-af22-c47e5fcbd053 Wet van 7 juni 1956 (Stbl. no. 310), tot wijziging van de hogeronderwijswet betreffende het technisch hoger onderwijs. 1953/1956
341 Wet van 28 Juli 1924 (Stbl. no. 371) tot wijziging van den eersten en den tweeden titel van het tarief van justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken. (Zie ook Wetten 140)

Code:- 1.875:07.352

Hierin opgenomen: 1924 stbl. no. 452, 1935 stbl. no. 589, 1935 stbl. no. 609, 1948 stbl. no. I. 297

1074 http://proxy.handle.net/10648/a007f770-d308-46b4-bf68-874a18757415 Wet van 28 juli 1924 (Stb. 371), tot wijziging van de eerste en tweede titel van het tarief van justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken. 1922-1949 1 pak 1075 http://proxy.handle.net/10648/cea131cd-cc71-4fe6-8d2b-f1792411bbbf Wet van 25 februari 1949 (Stb. J. 87) inzake wijziging van tarieven van gerechtskosten. 1948-1949 1 pak 1699 http://proxy.handle.net/10648/f0a93a42-712b-4a3d-bfd1-1811c3314cee Ontwerp van Wet wijziging tarief van justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken. 1953/1954 523 http://proxy.handle.net/10648/b2346607-eb5d-4b68-889d-0161216a7d1b Commissie van Advies inzake herziening van het Tarief van Justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken. 1954/1955
342 Wetten 205 --- Wetten 205

Opgenomen in dossier Wetten 61

343 Besluit van 9 Oktober 1922 (Stbl. no. 552) tot wijziging van het besluit van den 20sten december 1919 (Stbl. no. 819) houdende voorloopige voorzieningen omtrent het georganiseerd overleg voor personeel in 's Rijks dienst

Code:- 4.08.172

524 http://proxy.handle.net/10648/dd2c0150-a89e-4791-9fe7-9d13f4fc157e Besluit van 9 oktober 1922 (Stbl. no. 552) tot wijziging van het besluit van de 20sten december 1919 (Stbl. no. 819) houdende voorlopige voorzieningen omtrent het georganiseerd overleg voor personeel in 's Rijks dienst. 1922/1925
344 Wet van 22 Juni 1923 (Stbl. no. 277) tot ontbinding der rechtbank te Zierikzee en die te Heerenveen

Code:- 1.877.35:07.1

Hierin opgenomen: 1923 stbl. no. 345, 1923 stbl. no. 393

524 http://proxy.handle.net/10648/937eb19d-57f2-4f1b-b797-db88fb2819a4 Wet van 22 juni 1923 (Stbl. no. 277), tot ontbinding der rechtbank te Zierikzee en die te Heerenveen. 1923/1924
345 Ontwerp van Wet tot vaststelling van eenige bepalingen ter regeling van de rechtspositie der kerkgenootschappen en van de burgerrechtelijke gevolgen hunner reglementen en bepalingen

Code:- 1.857.3

525-526 Ontwerp van Wet tot vaststelling van eenige bepalingen ter regeling van de rechtspositie der kerkgenootschappen en van de burgerrechterlijke gevolgen hunner reglementen en bepalingen, aangeboden door de Staatscommissie voor de Regeling der rechtspositie van de kerkgenootschappen, ingesteld bij Kon.Besluit van 16 april 1921 no. 144., 1921-1923 525 http://proxy.handle.net/10648/c5f6c8d6-b46f-4673-80ae-8e49f1824686 1921/1923 526 http://proxy.handle.net/10648/1826f162-2af4-493d-bb28-0d8601b9d71e Gedrukte stukken e.d., 1921/1923 1076 http://proxy.handle.net/10648/2ba3f8cf-e44e-4e25-9c4f-311abd2f4d49 Stukken betreffende eventuele intrekking van de Wet op de Kerkgenootschappen. 1974-1982 1 omslag
346 Wet van 28 Juli 1924 (Stbl. no. 375) houdende regeling omtrent het dragen der kosten van openbare verpachtingen en het uitloven van premiën bij openbare verkoopingen en verpachtingen

Code:- 1.824.518.2

Hierin opgenomen: 1924 stbl. no. 439

527 http://proxy.handle.net/10648/e1179c37-2cbe-4770-b916-7dc56d93aed2 Wet van 28 juli 1924 (Stbl. no. 375) houdende regeling omtrent het dragen der kosten van openbare verpachtingen en het uitloven van premiën bij openbare verpachtingen enverkoopingen. 1921/1923
347 Wet van 5 Juni 1925 (Stbl. no. 224) houdende wijziging van de bepalingen omtrent wissels en assignatiën

Code:- 1.825.6

Hierin opgenomen : 1928 stbl. no. 217, 1932 stbl. no. 405, 1933 stbl. no. 578, 1936 stbl. no. 99

527-530 Wet van 5 juni 1925 (Stbl. no. 224) houdende wijziging van de bepalingen omtrent wissels en assignatiën, 1923-1934. 527 http://proxy.handle.net/10648/dc326434-9145-4b50-995c-29162696b551 1923/1925 528 http://proxy.handle.net/10648/5bce7af4-0016-4d44-85d9-b9a029338c32 1926/1931 529 http://proxy.handle.net/10648/3aaa9ea5-21be-4fc8-9131-6eca5fbcad11 1932/1934 530 http://proxy.handle.net/10648/a969e830-9a5a-4f49-ae1e-bce9a6b4e2b4 Gedrukte stukken, diverse data.
348 Wet van 28 Juli 1924 (Stbl. no. 370) tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de uitlokking 349 Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie, houdende bepalingen in verband met het besluit No. 236/1940 betreffende wijziging van de rechterlijke indeling

Code:- 1.877:07.155

531 http://proxy.handle.net/10648/7fdea3a7-2a18-44fc-ba69-6ffdb489a555 Besluit van de Secretaris-Generaal van het departement van Justitie, houdende bepalingen in verband met het besluit no. 236/1940 betreffende wijziging van de rechterlijke indeling. 1923/1946

Zie ook dossier A 55/547 (wrs. Min. v. Justitie)

350 Wet van 7 Juni 1924 (Stbl. no. 276) houdende voorziening ter bestrijding van de begunstiging van misdrijven op bepaalde watergebieden