2.09.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie te Londen, (1936) 1940-1945 (1953) CAS 428, S.F.M. Plantinga Nationaal Archief, Den Haag 2001 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Florie Barnhoorn, 6 maart 2007 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983; ISAD (G) : General International Standard Archival Description, second edition, Ottawa 2000; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 3 januari 2008 Rubrieksaanduiding "dummy" verwijderd en vervangen, door Henny van Schie. 7 juni 2010 1 Twee bijlagen (brieven) ingehangen door Anita Bouwman. Beschrijving van het archief Ministerie van Justitie te Londen Justitie / Londens Archief 1936-1953 merendeel 1940-1945 J25503 60,50 meter; 24179 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Engels. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Ministerie van Justitie te Londen 1940-1945 Het ministerie van Justitie was verantwoordelijk voor de juridische aspecten van de economische oorlogsvoering. De basis daarvoor werd gelegd in het Koninklijk Besluit Rechtsverkeer in Oorlogstijd (A6), dat bepaalde dat rechtsverkeer met vijandelijk gebied slechts mogelijk was met toestemming van de Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd (CORVO), en A1, waarin geregeld werd dat Nederlands bezit in het buitenland, waarvan de eigenaren in bezet gebied waren, onder beheer kwam van door de Nederlandse regering ingestelde commissies. Andere taken van Justitie waren de Politie-Buitendienst, de Bijzondere Nederlandse Gerechten in Groot-Brittannië en het toezicht op Radio Oranje en de Nederlandse delinquenten in Britse gevangenissen. Naarmate de oorlog vorderde werd de juridische voorbereiding van de terugkeer steeds belangrijker, zoals onder meer het Besluit Bijzondere Staat van beleg (D60), wat de basis vormde voor de instelling van het Militair Gezag, en het Besluit Herstel Rechtsverkeer (E100). Behalve informatie over bovengenoemde kwesties is er ook materiaal over het afwikkelingsbureau dat van 14 juni 1945 tot 15 januari 1946 werkzaam was om de resterende taken van het departement in Londen af te wikkelen. In dat deel van het archief zijn honderden dossiers van personen en bedrijven waarmee na de oorlog een financiële afwikkeling plaatsvond. Speciaal genoemd moet worden dat het archief duizenden persoonsdossiers bevat met informatie over de politieke betrouwbaarheid van Nederlanders die zich tijdens de oorlog in geallieerd gebied bevonden. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

"De administratie van Justitie bestond aanvankelijk uit één persoon nl. de ondergetekende". Zo begint het relaas dat de secretaris-generaal en minister van het Londense ministerie van Justitie mr. dr. J.R.M. van Angeren (1894-1959) schreef over zijn ervaringen in de oorlog aan de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945

ARA, archief J.R.M. van Angeren (2.21.183.02), inv. nr. 17, hierachter opgenomen als bijlage 1.

. Van Angeren had op 13 mei 1940 toestemming gekregen om de uitgeweken regering naar Londen te volgen. Hij vreesde arrestatie door de Duitse bezettende macht omdat hij vanaf 1930 als hoofd van de afdeling Politie en sedert 1937 ook als secretaris-generaal een spil was geweest bij het ministerie van Justitie, zoals bijvoorbeeld bij spionage tegen Hitler-Duitsland en bij de arrestatie van NSB-ers tijdens de meidagen van 1940. Hij wist te veel. In een gesprek met minister mr. M.P.L. Steenberghe had hij ook nog gewezen op de noodzaak van een goede ambtelijke ondersteuning van de ministers in Engeland. Van Angeren was één van de twee secretarissen-generaal uit Den Haag, de ander was jhr. mr. A.M.C. van Asch van Wijck van het ministerie van Financiën, die de regering naar Londen volgden en deze daar terzijde zouden staan.

Hij was in Londen van 14 mei 1940 tot 25 februari 1942 secretaris-generaal van het ministerie van Justitie onder minister mr. P.S. Gerbrandy, van 25 februari 1942 tot 12 juli 1944 zelf minister van Justitie en van 12 juli 1944 tot na de bevrijding wederom secretaris-generaal, nu onder minister dr. G.J. van Heuven Goedhart. Hij was zo één van de personen die de gehele oorlog door in de top van het Londense bestuursapparaat werkte. Na de bevrijding van Nederland keerde hij met de regering terug naar Nederland. Hij werd per 1 november 1945 benoemd tot lid van de Raad van State

C. Fasseur, 'Johannes Regnerus Maria van Angeren', in: Biografisch Woordenboek van Nederland; J. Charité (red), Tweede deel, Amsterdam 1985, pp. 10-11.

.

De Nederlandse regering werd bij haar aankomst in Londen met de enkele haar ten dienste staande ambtenaren gehuisvest in het hotel Grosvenor House. Van een ambtelijk apparaat was nog geen sprake. Een leegstaande slaapkamer van dit hotel werd gebruikt als werkkamer voor Van Angeren en Van Asch van Wijck. In deze kamer vergaderde ook de ministerraad zeer regelmatig. Van Angeren en Van Asch van Wijck moesten dan hun werkkamer verlaten. "Aanvankelijk werden alle correspondentie en elk wetsontwerp gemaakt op hotelpapier van Grosvenor House. Na enige tijd kwam er een juffrouw, die wel telefoneerde, maar niet kon typen. Men had geen Staatsbladen en geen Staatscourant", zo typeerde Van Angeren die beginperiode

Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek (PEC), deel 2a, 's-Gravenhage 1949, p. 153.

.

Onder deze primitieve omstandigheden moest Van Angeren snel een nieuw ministerie van Justitie opbouwen, temeer daar er zich meteen op juridisch gebied vele ingewikkelde vraagstukken voordeden. Er werd een ruimere behuizing gevonden in Londen en langzamerhand werd een klein team gevormd van ambtenaren; dit bestond voor het grootste deel uit mensen die ook naar Londen waren uitgeweken. De Beknopte Almanak van het Departement van Buitenlandsche Zaken, uitgegeven te Londen in 1945, vermeldt negen ambtenaren die werkzaam waren bij het ministerie van Justitie. Telt men het in de almanak vermelde personeel van de onder de verantwoording van Justitie werkende diensten er bij, dan komt men op een totaal van 37 functies. Daarbij moet dan wel rekening gehouden worden met diverse dubbelfuncties: mr. W. de Jager was bijvoorbeeld werkzaam bij het ministerie (afdeling I), maar hij was tevens adjunct-secretaris van de Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd (Corvo) en rechter-plaatsvervanger bij de Nederlandse rechtbank in Londen. Dergelijke personele unies kwamen veelvuldig voor. Het lagere personeel, zoals typistes, wordt overigens in deze almanak niet vermeld

Beknopte Almanak van het Departement van Buitenlandsche Zaken, waarin opgenomen de volledige lijst der Nederlandsche diplomatieke en consulaire ambtenaren, bijgewerkt tot januari 1945, pp. 42-44, z.p., z.j. (Londen 1945).

.

Gezien deze moeilijkheden is het niet verwonderlijk dat het eerste door de minister vastgesteld organisatie-overzicht van het ministerie van Justitie pas dateert van 17 augustus 1942

ministerie van Justitie, Chronologisch Kabinetsarchief 1945, dossier 130, La A.P.; hierin bevindt zich het oorspronkelijk Londense Kabinetsdossier K-32 waarin onder meer het ministeriële besluit van 17-8-1942, nr 361/K-32, Afdeling II.

. Het overzicht vermeldt het bestaan van twee afdelingen ( I en II) met een gemeenschappelijk secretariaat, onderverdeeld in twee bureaus. Afdeling I had tot taak de behandeling van alle juridische zaken, de zaken betreffende het rechtsverkeer in oorlogstijd en betreffende de 'Maritime Courts'. Afdeling II behandelde alle zogenaamde politiezaken, de geheime correspondentie voorzover niet opgedragen aan Afdeling I, de begroting en personeelszaken. De reeds vermelde almanak uit 1945 geeft een meer gespecificeerde opgave; deze toont ook de ontwikkeling aan welke het ministerie in die jaren doormaakte:

Afdeling I: Aangelegenheden van staatsrechtelijke, burgerrechtelijke, strafrechtelijke en procesrechtelijke aard; Rechterlijke organisatie; Nederlanderschap; Vergunningen tot het treden in vreemde staats- of krijgsdienst; Auteursrecht; Vennootschapsrecht; Gratie; Consulaire wetgeving; Onderwerpen van sociale wetgeving; Rechtsverkeer in oorlogstijd; Uitvoering van besluiten inzake de eigendomsovergang aan de Staat van bezittingen in het buitenland van personen in bezet Nederland; Herstel van het rechtsverkeer na de oorlog; Advies en hulp aan andere departementen op wetgevend en juridisch gebied.

Afdeling II: Politie; Kabinet van de minister; Begroting en uitgaven van het Departement en van daaronder ressorterende diensten; Personeel van het Departement, van de Nederlandse gerechten, van de Politie-Buitendienst en van het Centraal Toezicht op de door de Nederlandse gerechten in Groot-Brittannië en Noord-Ierland voorwaardelijk veroordeelden; Uitgifte van het Staatsblad en van de Nederlandse Staatscourant.

Volgens Van Angeren lagen de intellectuele zwaartepunten van de taken van het ministerie van Justitie bij de "terugkeer- en herstelwetgeving" voor de na-oorlogse periode, zoals bijvoorbeeld het Besluit Bijzondere Staat van Beleg (D-60)

De Koninklijke Besluiten (KB) worden hier aangeduid met hun letter en nummer, zoals gepubliceerd in het Staatsblad.

en het Besluit Herstel Rechtsverkeer (E-100), en bij de juridische aspecten van de economische oorlogvoering door de Nederlandse regering in ballingschap

Zie ook de bijlagen 1 en 2 bij deze inleiding.

. De minister van Justitie (en niet de minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, HNS) was de eerste ondertekenaar van de op die economische oorlogvoering betrekking hebbende Koninklijke Besluiten, zoals A-1, A-6, C-34 en nog diverse andere, en derhalve ook de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van die besluiten

De reden hiervoor was dat de minister van Financiën jhr. mr. D.J. de Geer het KB A-1 weigerde te ondertekenen. Daarop besloot de minister van HNS het contraseign over te laten aan de ministers van Justitie, Buitenlandse Zaken en Koloniën; zie PEC, deel 2a, pp. 163-166, met name p. 165.

.

De hier genoemde taken betreffen die van het ministerie zelf. Gedurende de oorlogsjaren werden nog een aantal instellingen opgericht, welke direct onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie vielen. Deze waren:

De Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd (Corvo). De Corvo werd in het leven geroepen door artikel 46, lid 4, van het KB A-6 van 7 juni 1940 (Besluit rechtsverkeer in oorlogstijd). Het Besluit A-6 verbood alle rechtsverkeer met vijandelijk gebied, tenzij een daartoe aangewezen commissie, de Corvo, haar toestemming had verleend. De Corvo benoemde verder beheerders voor de door het Besluit A-1 onteigende Nederlandse eigendommen waarvan de eigenaren zich in bezet gebied bevonden. Er werden drie van deze commissies in het leven geroepen, in Londen, in Batavia en in Curaçao. Na de bezetting van Nederlands-Indië nam de Londense Corvo de taken van Corvo-Batavia over

Zie over de Corvo en de Besluiten A-1 en A-6 verder: W. de Jager, 'Bescherming van het Nederlandsche vermogen buiten vijandelijk gebied', in: Nederlandsch recht in oorlogstijd, J. Eggens e.a. (red), London 1945, pp. 44-53; W.G. Belinfante, 'Rechtsverkeer', in ibidem, pp. 54-73; J.C.E van den Brandhof, De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy, Deventer 1986, pp. 130-154; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 9, 's-Gravenhage 1979, pp. 439-450.

.
De Adviescommissie Zwarte Lijst. Deze adviescommissie werd ingesteld bij KB C-64 van 22 oktober 1942 en was het gevolg van de uitnodiging aan de Nederlandse regering om zitting te nemen in de Amerikaans-Britse 'Black-List Committee'. Het was conform de regels van de 'Trading with the Enemy Act' verboden om handel te drijven met personen of bedrijven die op deze "Black List" voorkwamen. De Nederlandse regering gaf ook een eigen 'Zwarte Lijst' uit, daarin geadviseerd door deze commissie. De Politie-Buitendienst. In juli 1940 werd de Centrale Inlichtingen Dienst (CID) opgericht. Hoofd van deze dienst werd F. van 't Sant. De CID stond onder de persoonlijke verantwoordelijkheid van minister Gerbrandy; de taken werden zo geheim geacht dat het aan de secretaris-generaal Van Angeren -en daarmee aan de ambtenaren van het ministerie- strikt verboden werd om zich met de CID te bemoeien. De CID verenigde in zich zowel een inlichtingen- als een veiligheidsdienst en had onder meer tot taak om betrouwbaarheidsonderzoeken onder Nederlanders te verrichten. Ook hield de CID zich bezig met infiltratie en sabotageacties in bezet Nederland. Na allerlei verwikkelingen en departementale verschuivingen vond in de loop van 1942 een reorganisatie plaats en werd de taak voor de betrouwbaarheidsonderzoeken onder de gewone verantwoordelijkheid van de minister van Justitie gebracht. De afdeling van de CID welke deze werkzaamheden tot op dat moment verrichtte, ging op 1 juli 1942 als nieuwe dienst over naar Justitie en werd bekend als de Politie-Buitendienst

F.A.C. Kluiters, De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 's-Gravenhage 1993, pp. 273-285, hier met name p. 273. Dit archief inv. nr. 12561, dossier P-85, minister van Justitie aan wnd. chef van de Centrale Dienst 30-6-1942, nr 1718/P-1. Zie voor een eerste verslag over mogelijkheden van de PBD en P dossiers: B.G.J. de Graaff, 'Trefpunt Venlo. Amerikaans-Belgisch-Brits-Frans-Nederlandse spionagesamenwerking ten aanzien van nazi-Duitsland in 1939', in: Mededelingen van de Sectie Militaire Geschiedenis, deel 15, 's-Gravenhage 1993, pp. 108-110.

.
De Nederlandse gerechten. Als gevolg van de afkondiging van de Britse Allied Powers (Maritime Courts) Act 1941 op 22 mei 1941 vaardigde de Nederlandse regering op 3 october 1941 het Koninklijk Besluit B-79 uit, het 'Organisatie-Besluit Bijzondere Nederlandsche Gerechten'. Hierin werd bepaald dat er op het grondgebied van Groot-Brittannië en Noord-Ierland een Nederlandse rechtbank in Londen, een nader te bepalen aantal Kantongerechten en een Buitengewone Raad voor de Scheepvaart bestonden

Zie voor de organisatie en de competenties van de verschillende rechterlijke instellingen: J.C.E. van den Brandhof, De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy, Deventer 1986, pp. 188-197, C.W.A. Schurmann, De Nederlandsche Gerechten in Londen, in: J. Eggens e.a. (red), Nederlandsch Recht in Oorlogstijd, London 1945, pp. 220-239, en de inleiding op de Inventaris van de archieven van de Nederlandse Gerechten te Londen 1941-1946 (ARA, 2.09.44.01).

.
Het Centraal Toezicht op de door Nederlandse gerechten in Groot-Brittannië en Noord-Ierland veroordeelden. Bij KB D-11 van 18 maart 1943 werd bepaald dat het verlenen van hulp en steun, zoals bedoeld in artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht, aan personen welke door een van de Nederlandse gerechten waren veroordeeld, opgedragen kon worden aan een instelling die door de minister van Justitie was aangewezen. De minister van Justitie stelde het Centraal Toezicht in te Londen bij beschikking van 22 juli 1943, Staatscourant 1943 nummer 5. Het Centraal Toezicht hielp voorwaardelijk veroordeelden bij de naleving van de opgelegde bijzondere voorwaarden, bracht rapporten uit aan de gerechten over verdachten, en diende de reclassering van voorwaardelijk veroordeelden te bevorderen

Zie voor een uitgebreider overzicht de inleiding op de Inventaris van het archief van het Centraal Toezicht 1943-1946 (ARA, 2.09.44.02).

.

De ministerraad besloot op 6 juni 1944, de dag van de geallieerde invasie in Normandië, om uiterlijk nog zes maanden na de terugkeer van de regering in bevrijd Nederland afwikkelingsbureaus van de verschillende ministeries in Londen te laten voortbestaan. Na deze periode zouden de afwikkelingsbureaus op moeten gaan in de Nederlandse ambassade aldaar.

Bij beschikking van de minister van Justitie van 14 juni 1945 werd het tijdelijk Bureau Londen van het ministerie ingesteld en werd mr. W. de Jager aangesteld tot hoofd. Dit Bureau had het karakter van een afwikkelingsbureau en kende drie onderbureaus: één voor juridische zaken, één voor politionele, geheime en comptabele zaken en één voor administratieve zaken.

De juridische zaken bestonden met name uit de afwikkeling van de activiteiten met betrekking tot het zogenaamde rechtsverkeer in oorlogstijd. Het tweede onderbureau was in eerste instantie intermediair tussen het ministerie in Den Haag en de nog in Londen aanwezige Politie-Buitendienst, de Commissie inzake Oorlogsmisdrijven en de Nederlandse gerechten in Londen. Met name de onderzoeken van naar Nederland te repatriëren 'onbetrouwbare' personen en de controle op Nederlands koopvaardijpersoneel nam veel tijd in beslag. Ook de vele reizen van en naar Nederland door justitiepersoneel werden door dit onderbureau gecoördineerd. Het derde onderbureau was belast met de administratie, het archief en het "overschrijven en verzenden van stukken"; vele 'Londense' dossiers waren ter raadpleging of afdoening in Den Haag nodig.

Bij gemeenschappelijke beschikking van de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken van 4 januari 1946 werd besloten om met ingang van 15 februari 1946 de werkzaamheden van het Bureau Londen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie te laten, maar deze wel onder het algemeen toezicht van de Nederlandse ambassadeur te plaatsen. De minister van Justitie trok op 5 januari 1946 zijn beschikking van 14 juni 1945 in met ingang van 15 februari 1946.

De steeds minder wordende taken van het tijdelijk Bureau Londen werden vervolgens voortgezet door het toen ingestelde Bureau van de Juridisch Adviseur bij de ambassade; mr W. de Jager werd de juridisch adviseur met de rang van ambassaderaad. De kosten werden door de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken gemeenschappelijk gedragen. Omdat het werk voortvloeiend uit de oorlogsperiode voortdurend verminderde, werd steeds meer personeel onttrokken aan het Bureau van de Juridisch Adviseur en werd De Jager meer en meer ingezet voor juridisch advieswerk ten behoeve van de ambassade zelf. Met ingang van 1 juli 1950 werd zijn tewerkstelling als juridisch adviseur bij de ambassade beëindigd

ARA, archief ministerraad (2.02.05.02), inv. nr. 244; ministerie van Justitie, Chronologisch Kabinetsarchief 1945, dossier 130, La A.P. (oorspronkelijk Londens Kabinetsdossier K-32) en La A.N. (oorspronkelijk Londens Kabinetsdossier K-87); ibidem, Chronologisch Kabinetsarchief 1947-1950, dossier 1090 B (hierin o.m. het oorspronkelijk Londens Kabinetsdossier K-10), 1090 C en 1090 D; ministerie van Buitenlandse Zaken, archief Ambassade Londen 1945-1954, inv. nrs. 1871, 2159 (dossiers mr W. de Jager) en 2161 (liquidatie bestuursapparaat Londen).

.

Voor een uitgebreider overzicht van de bemoeienissen van het ministerie van Justitie in Londen wordt hierbij verwezen naar de bijlagen 1 en 2 van deze inleiding.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het is een wet van Meden en Perzen dat een gebrekkige organisatie -om welke reden dan ook- altijd een gebrekkig of slecht geordend archief oplevert. Het archief van het ministerie van Justitie te Londen vormt hierop geen uitzondering.

In strikt archivistische zin is het archief van het ministerie, zoals in deze inventaris beschreven, een conglomeraat afkomstig van meerdere archiefvormers. Zo lijken de dossiers in de 'B' en 'C' rubrieken het eigenlijke archief van de Corvo te zijn, en zijn de dossiers uit de huidige 'PBD'-serie, de oorspronkelijke eerste 'P'-rubriek, afkomstig van de Politie Buitendienst en zijn voorganger de CID. Door de kleine behuizing in Londen, het beperkte aantal ambtenaren en daardoor ook de vele personele unies -bijvoorbeeld ambtenaar bij het ministerie en tevens adjunct-secretaris van de Corvo- is het mogelijk dat samenvoeging en vermenging van dossiers reeds tijdens de oorlog heeft plaatsgevonden, maar evenzeer kan dat door of na de verhuizing van het archief van Londen naar Den Haag gebeurd zijn.

Verder is het vele malen in Londen voorgekomen dat een dossier van de ene rubriek naar een andere rubriek werd verplaatst. Na de terugkeer van de regering uit Londen naar Den Haag werd het archief niet onmiddellijk naar Den Haag verhuisd, maar zijn er wel dossiers vanuit Londen naar Den Haag overgebracht ter informatie of afdoening. Nogal wat dossiers zijn zo uit het oorspronkelijke archiefbestand gehaald en gevoegd bij het naoorlogse archief van het ministerie.

Sommige dossiers zijn overgedragen aan inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De archieven van het ministerie van Justitie te Londen zijn in gedeelten naar Nederland overgebracht, zoals blijkt uit een brief van de minister van Justitie aan de Algemene Rijksarchivaris van 8-12-1949 (ministerie van Justitie, Chronologisch Kabinetsarchief 1947-1950, dossier 1090 J).

. Vernietiging van dossiers uit het archief van het ministerie lijkt niet te hebben plaatsgevonden, althans niet op grote schaal

Het ministerie van Financiën in Londen had eveneens grote bemoeienis met de Corvo; de Corvo-dossiers van Financiën zijn echter veelal vernietigd omdat er bij Justitie "duplicaatdossiers" aanwezig waren en omdat "daar in eerste instantie de verantwoording voor de uitvoering lag" (R.E. Telgt, Inventaris van het archief van de Beheerder van de Nederlandsche Eigendommen, later de Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het Bureau van de Financiële Raad van de Ambassade der Nederlanden te Londen 1940-1949, 's-Gravenhage 1983, pp. 6 en 38).

.

Nadat het archief na de overbrenging naar Nederland vele jaren zonder enige bewerking was gebleven, werd het in 1967-1968 door ambtenaren van het ministerie van Justitie gereconstrueerd en van een plaatsingslijst voorzien. Deze plaatsingslijst diende als inventaris bij de overdracht van het archief aan het Algemeen Rijksarchief in 1973

ARA, archief Tweede Afdeling, D 9.34-1973.

en werd tot aan de herinventarisatie in 1999-2000 als toegang op het archief gebruikt. De toegankelijkheid werd door middel van twee originele toegangen gewaarborgd:

a. de oorspronkelijke, originele in Londen opgemaakte lijsten met een overzicht van het archief volgens rubriek- en volgnummer en een zeer summiere vermelding van het onderwerp werd bij het archief geplaatst (doos 289 van de plaatsingslijst). Op deze lijsten werden met een 'v' de dossiers aangetekend welke nog aanwezig bleken te zijn in het archief; waar mogelijk (dus lang niet in alle gevallen) werd tevens aangetekend waar de ontbrekende dossiers geplaatst waren (meestentijds in het na-oorlogse archief van het ministerie van Justitie).

b. de oorspronkelijke Londense kaartsystemen werden gecombineerd tot één alfabetisch kaartregister. Er zijn kaarten op naam van natuurlijke personen, rechtspersonen en op trefwoord van zaken. Het kaartregister verwijst naar de rubriek- en volgnummer(s).

Beide toegangen vullen elkaar aan, maar hebben een aantal nadelen voor de gebruiker. De originele lijsten geven bij lange na geen volledige informatie over de inhoud van de dossiers. Indien het alfabetisch kaartregister geen oplossing biedt bij het zoeken naar een dossier, is de gebruiker vaak verplicht zeer veel pagina's van de originele lijsten door te nemen alvorens het gezochte aan te treffen.

Het alfabetisch kaartregister verwijst vaak naar meerdere dossiers over een en het zelfde onderwerp (bijvoorbeeld een persoon). Uit de praktijk blijkt dat in Londen deze verschillende dossiers nogal eens zijn samengevoegd tot een verzameldossier zonder dat dit uit het kaartregister blijkt. Daardoor moet er soms onnodig zoekwerk plaatsvinden om het gezochte dossier te vinden.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief MAISAO-WOTAP 2.09 Verantwoording van de bewerking

De twee oorspronkelijke toegangen hadden een aantal bezwaren. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen is in 1999-2000 het archief door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) te Winschoten opnieuw geïnventariseerd.

Uitgangspunt was het archief zoals dat in 1973 was overgedragen met de originele inventarislijsten. Er is om praktische redenen voor gekozen om niet de ontbrekende dossiers elders op te sporen en deze alsnog bij het archief te voegen. De orde die aangebracht was bij de inventarisatie van 1967-1968 is gehandhaafd. De beschrijvingen van de inventarislijsten zijn enigszins uitgebreid, onder meer door de dossiers afzonderlijk te dateren, onduidelijke beschrijvingen te verbeteren en eventueel aan te vullen.

Omdat het archief voor een groot gedeelte bestaat uit dossiers betreffende een natuurlijke of een rechtspersoon

De dossiers uit de rubrieken B, C, J, PBD, P, S en AA-ZZ hebben grotendeels personen of bedrijven tot onderwerp en beslaan ruim 76% van het archief.

, is per rubriek een uitgebreide alfabetische index gemaakt. De verwachting is dat hierdoor voor een zeer groot gedeelte het tijdrovende zoekwerk met behulp van de oude originele inventarislijsten en het alfabetische kaartregister overbodig is gemaakt.

Het overgrote deel van het archief is geschreven in de Nederlandse taal. Slechts met personen die in de Engelse administratie werkzaam waren, werd in de Engelse taal gecorrespondeerd.

Uitgangspunt voor de bewerking bij de CAS was het archief in zodanige staat te brengen dat het een wezenlijke verbetering van de toegankelijkheid zou opleveren. Het gebruik van de oude Londense plaatsingslijsten en het alfabetische kaartregister moesten daarbij tot het verleden gaan behoren. Dit hield in dat het zwaartepunt van de bewerking bij de indicering van de subrubrieken kwam te liggen. Tevens was een goede materiële verzorging van het archief noodzakelijk. Aangezien met het Algemeen Rijksarchief werd afgesproken dat er uit het archief geen bescheiden voor vernietiging zouden worden aangewezen werd er bij de bewerking geen gebruik gemaakt van selectielijsten.

Bij de bewerking werd uitgegaan van de bestaande ordening van het archief. Leidraad vormde daarbij de Londense plaatsingslijsten. Dit hield in dat de indeling van de hoofdstukken volgens de verschillende rubrieken, zoals verwoord in het vorige hoofdstuk, gehandhaafd bleef. Rubrieken waar geen dossiers meer van aanwezig waren ('T', 'V' en 'RM') werden niet vermeld. Om een onderscheid te maken in de beide 'P'-rubrieken werd besloten de eerste 'P'-serie als 'PBD' aan te duiden met daarin bescheiden afkomstig van de Politie Buitendienst en zijn voorganger de CID. De tweede 'P'-serie bleef als rubriek 'P' gehandhaafd. Nieuw was het tussenvoegen van de rubriek 'D' (Diversen) tussen de rubriek 'S' (Strafzaken) en de nu als Afwikkelingsbureau aangeduide rubriek 'AA/ZZ'. De stukken die in de rubriek Diversen werden opgenomen waren bescheiden die oorspronkelijk niet van een lettersymbool waren voorzien en los werden aangetroffen. Tot slot werd de eveneens nieuwe rubriek 'ET' (Eigentijdse Toegangen) aan de inventaris toegevoegd. In deze rubriek werden een alfabetische index op naam, bedrijfsnaam en onderwerp van het ministerie van Justitie te Londen, de oorspronkelijke inventarislijsten uit Londen en de indicateurs van het na-oorlogse afwikkelingsbureau opgenomen. Het archief heeft een omvang van 67 strekkende meter.

De verantwoording van de bewerking werd geschreven door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS).

Het gebruik van deze inventaris

Voor degene die onderzoek in dit archief wil doen, volgen hieronder een aantal praktische handreikingen.

Een uitgebreid overzicht van de bemoeienissen van het ministerie van Justitie is te vinden in de twee bijlagen van deze inleiding. Zij bevatten twee door Van Angeren geschreven, niet gepubliceerde, brieven aan de Parlementaire Enquêtecommissie met een uitgebreide samenvatting van het werk van het ministerie (bijlage 1), en een informatieve brief van De Jager aan Van Angeren over de taak van Justitie in Londen met betrekking tot de economische oorlogvoering (bijlage 2).

Het archief bestaat uit een aantal series, rubrieken, die aangeduid zijn met een letter. Binnen een rubriek zijn in Londen volgnummers aan de dossiers gegeven.

Onderdeel van de huidige inventaris zijn alfabetische indices per rubriek. Bij het zoeken naar een dossier moet rekening gehouden worden met het feit dat het gezochte onderwerp in meerdere rubrieken voor kan komen. Het is daarom nuttig om alle daarvoor in aanmerking komende rubrieks-indices te raadplegen. De indices op de desbetreffende rubrieken en dossiers verwijzen rechtstreeks naar het inventarisnummer.

De beschrijvingen in de inventaris van de dossiers geven ook de jaren aan waarop het dossier betrekking heeft. Achter de beschrijvingen in de inventaris is tussen haken [] steeds de oude uit Londen afkomstige rubrieksletter met het dossiernummer opgenomen.

Mochten de indices geen oplossing bieden voor de vraagstelling, dan bestaat de mogelijkheid om te zoeken volgens de oude methode.

Het alfabetisch kaartregister (inventarisnummers 24137-24180) geeft verwijzingen naar de oude uit Londen afkomstige rubrieksletter en het dossiernummer. Met regelmaat bevat een kaartje meerdere van dergelijke verwijzingen, maar vaak zijn indertijd de verschillende dossiers samengevoegd tot één dossier. Het kaartregister geeft niet aan in welk dossier uiteindelijk de stukken zijn opgeborgen.

Bovendien bevinden zich op een kaartje ook regelmatig verwijzingen naar dossiers welke niet in dit archief zijn aangetroffen, daarin ook niet thuis horen gezien de systematiek van het archief, en waarvan ook niet duidelijk is geworden waar deze zich momenteel bevinden; wellicht wordt verwezen naar dossiers of documenten van of bij toenmalige inlichtingendiensten in Londen.

Wanneer het kaartregister verwijst naar een letter 'L' met een dossiernummer (bijvoorbeeld L 1234), dan wordt daarmee de oude, eerste 'P' rubriek bedoeld, de huidige 'PBD' rubriek in deze inventaris. Een registratie als 'P-74' verwijst naar de oude tweede 'P' rubriek, waarvan de benaming ook in de huidige inventaris gehandhaafd is.

Indien het oude alfabetisch kaartregister geen soelaas biedt bij het onderzoek, dan is het ook nog mogelijk om de oude originele uit Londen afkomstige onderwerpslijsten te raadplegen (inventarisnummer 24181). Deze lijsten geven per rubriek en dossiernummer een zeer summiere beschrijving van de onderwerpen. Tevens zijn hierin de beschrijvingen aanwezig van de dossiers welke in Londen bij het ministerie van Justitie gevormd zijn, maar bij de eerste inventarisatie van 1967-1968 niet meer in het archief werden aangetroffen. Soms vindt men in deze laatste gevallen verwijzingen naar de nieuwe vindplaats, meestal naar het na-oorlogse archief van het ministerie van Justitie. Deze niet meer in het archief aanwezige dossiers zijn in de huidige inventaris niet beschreven.

Besluitvorming bij het ministerie van Justitie stond niet op zichzelf. Dit betekent dat ook in archieven van andere Nederlandse overheidsorganen die in Londen gevestigd waren, stukken over een zelfde onderwerp aanwezig kunnen zijn.

Te denken valt hierbij onder meer aan de archieven van de ministerraad (ARA, 2.02.05.02), de ministeries van Algemene Oorlogvoering voor het Koninkrijk (ARA, 2.03.01), Buitenlandse Zaken, Oorlog (ARA, 2.13.71), Marine, en de Netherlands Shipping and Trading Committee (ARA, 2.06.084).

Ook privé-archieven, zoals dat van J.R.M. van Angeren (ARA, 2.21.183.02) en van P.S. Gerbrandy (ARA, 2.21.068) kunnen oplossingen bieden voor vragen

Men raadplege verder: Erik Somers en Mark Pier, Archievengids van de Tweede Wereldoorlog, Zutphen 1994.

.

Hoewel na de bevrijding van Nederland en de terugkeer van de regering een afwikkelingsbureau van het ministerie van Justitie in Londen bleef en daarvan ook in de dossiers van dit archief veel documenten zijn aan te treffen, moet men er rekening mee houden dat in het na-oorlogse archief van het ministerie en in de archieven van zijn instellingen en diensten dossiers zijn terecht gekomen uit de Londense tijd, of dat een vervolg op een dossier aan te treffen is in archieven van andere overheidsorganen. Zo gingen bijvoorbeeld taken van de Politie-Buitendienst over naar het Bureau Nationale Veiligheid van het Militair Gezag en werden Corvo-zaken met ingang van 1 december 1948 overgenomen door de Raad voor het Rechtsherstel

KB 12-11-1948 nr 23, Staatscourant 26-11-1948 nummer 230.

.

Ordening van het archief

Het archief van het ministerie is opgezet volgens een eenvoudig rubriekensysteem. De rubrieken zijn aangeduid met een letter. Zo bevatten bijvoorbeeld de rubrieken 'B' en 'C' dossiers betreffende de activiteiten van de Corvo; de rubriek 'J' bevat dossiers met betrekking tot juridische zaken (waarin overigens ook Corvo-zaken) en in de rubriek 'M' zijn dossiers te vinden met onderwerpen, die bestemd waren voor de ministerraad. Binnen een rubriek kreeg een 'zaak' dan weer een volgnummer.

In Londen vond na enige tijd ook een gewone agendering van in- en uitgaande brieven plaats. Brieven hebben een datum, agendanummer met daarnaast een rubrieksnummer en volgnummer. Inschrijvingsregisters, zoals agenda's en indicateurs, zijn echter niet bewaard gebleven met uitzondering van enkele indicateurs welke na de bevrijding door het tijdelijk Bureau Londen en zijn opvolger in 1946-1947 zijn aangelegd.

De hiernavolgende lettersymbolen werden gebruikt: B Corvo (Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd). C Idem. G Dossiers gerubriceerd als 'Geheim'. H Herstel-wetgeving. J Justitiële zaken. K Dossiers gerubriceerd als 'Kabinetszaken'. M Zaken betreffende de ministerraad. P Zaken betreffende Politie; hieronder vallen twee series met dezelfde "P" Aanduiding. De eerste serie lijkt afkomstig van de Politie Buitendienst; De tweede van het ministerie zelf R Dossiers betreffende Radio Oranje. S Strafzaken (waaronder gratie). - Zonder lettersymbool aangeduide stukken van verschillende aard (diversen). AA/ZZ Diverse Zaken van financiële aard. T Tribunalen. V Minderjarigen. RM Rechterlijke Macht.

Van de rubrieken 'T' (Tribunalen), 'V' (Minderjarigen) en 'RM' (Rechterlijke Macht) werden bij de inventarisatie in 1967-1968 (zie verder) geen dossiers in het archief aangetroffen.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen Volledig beperkt openbaar (B). Alleen inzage na schriftelijke toestemming tot raadpleging, te verkrijgen d.m.v. een schriftelijk verzoek (per brief, inclusief onderzoeksopzet) aan de directeur van het Nationaal Archief t.a.v. het hoofd Onderzoek. Volledig openbaar per 1 januari 2020, of zoveel eerder als alsnog schriftelijk zal worden overeengekomen. Inzage tot die datum na toestemming van de directeur Nationaal Archief. Publicatie tot die datum na toestemming van de Minister van Justitie. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Justitie te Londen, nummer toegang 2.09.06, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Justitie / Londens Archief, 2.09.06, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Bijlagen 1. Brieven van mr J.R.M. van Angeren aan de Enquête-Commissie Regeringsbeleid 1940-1945, gedateerd 14 december 1948 en 19 maart 1949

ARA, archief Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 (2.02.27), inv. nr. 87, dossiers 42 en 42a; minuut in ARA, archief J.R.M. van Angeren (2.21.183.02), inv. nr. 17. Deze brieven zijn niet opgenomen in het gepubliceerde Verslag en bijlagen van de Enquêtecommissie. Van Angeren schreef een soortgelijk overzicht voor het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. In dat overzicht geeft hij over een aantal gebeurtenissen meer gedetailleerde achtergrondinformatie (ARA, archief J.R.M. van Angeren, inv. nrs 17 en 23).

"Ter voldoening aan de door Uwe Commissie bij schrijven van 7 Mei 1948 tot mij gerichte uitnodiging, zij het mij vergund het volgende onder Uwe aandacht te brengen.

Zoals Uwe Commissie bekend is heb ik de zaken van Justitie gediend in Londen van 14 Mei 1940-25 Februari 1942 als Secretaris-Generaal onder minister Prof. Dr. P.S. Gerbrandy, van 25 Februari 1942-12 Juli 1944 als minister van Justitie, van 12 Juli 1944 tot na de bevrijding weder als Secretaris-Generaal onder de heer Mr. van Heuven Goedhart als minister en daarna onder Prof. Gerbrandy als minister van Justitie a.i.

Ik geloof, dat ik er goed aan doe U ter verkrijging van een algemeen inzicht in de werkzaamheden van Justitie te Londen een exposé te geven van de volledige Londense periode, daarbij trachtend zoo nauwkeurig mogelijk te doen uitkomen, welke arbeid gedurende de tijd, dat ikzelf het ambt van minister bekleedde, werd verricht. Wordt daardoor de uiteenzetting wat omvangrijker -al zal zij na zoveel jaren allerminst volledig kunnen zijn- zij zal U wellicht een beter algemeen beeld geven.

Tenslotte is het voor mij niet wel mogelijk het tijdperk van mijn ministerschap te schetsen, zonder van hetgeen er voor en er na kwam een beeld te geven. Met uitzondering van bepaalde werkzaamheden, liet de Heer Gerbrandy, die de handen vol had, eerst met de moeilijkheden in het Kabinet onder Jhr. de Geer, later als minister-President, de aangelegenheden van Justitie voor het merendeel aan de ondergetekende over. Natuurlijk hadden wij de gewoonte belangrijke beslissingen en algemene richtlijnen des avonds te bespreken en voorts diende ik hem regelmatig van voorlichting omtrent de in de ministerraad te behandelen ontwerpen en besluiten, zowel die welke van Justitie uitgingen als die, tot de samenstelling waarvan Justitie wel had medegewerkt, doch welke ter verantwoording van andere ministers kwamen.

Het begin.

De administratie van Justitie bestond aanvankelijk uit één persoon nl. de ondergetekende. Daarbij fungeerde ik als adviseur in allerlei juridische aangelegenheden. Allerlei meest gecompliceerde vraagstukken, o.a. op het stuk van Scheepvaart, beschikking over goederen enz. deden zich in den beginne voor en moesten terstond een oplossing vinden. Voorts vroeg menige vennootschapsdirectie, die er in geslaagd was op het laatste moment Nederland te verlaten, om zetelverplaatsing zijner Vennootschap op grond van het bepaalde in de Wet van 26 April 1940, Staatsblad no. 200. Een summier onderzoek moest worden ingesteld naar de bevoegdheden daartoe, terwijl de nodige akten moesten worden gecontroleerd. Een zeer toevallige omstandigheid bracht mij in het onmisbaar bezit van de tekst van genoemde wet.

Hotel Grosvernor House stelde een leeggeruimde slaapkamer met een tafel en een paar stoelen beschikbaar. Het ontbreken van de verzameling Wetboeken van Fruin, van Staatscouranten en Staatsbladen, van litteratuur, van een schrijfmachine, werd hinderlijk gevoeld.

Over de totstandkoming van het zo belangrijke Besluit van 24 Mei 1940 Staatsblad no. A-1 mocht ik bij mijn eerste verhoor reeds het een en ander mededelen. Het vinden van een jonge Nederlandse "barrister" voor de vertaling van het besluit in de Engelse taal, gaf mij tevens mijn eerste medewerker als jurist; daarvoor had ik al een vrouwelijke meester in de rechten bereid gevonden, typewerk te verrichten. Kort na genoemde "barrister", Mr. F.J.H. Snijders, die niet dan na begrijpelijke aarzeling zijn jonge practijk in Londen opgaf, trad Mr. W.G. Belinfante tot ons kleine team toe. Zij hebben zich na een korte opleiding met grote voortvarendheid en toewijding aan de arbeid gezet en werden medewerkers, waarop ik mij onder de moeilijkste omstandigheden kon verlaten. Hetzelfde geldt voor de scherpzinnige en in het Britse recht geverseerde Mr. W. de Jager, die wat later aan mijn staf werd toegevoegd.

Naast dit kleine team van het eigenlijke departement van Justitie, waaraan nog behalve een dame, die het groeiend archief ordende en met bekwame hand bijhield, een tweetal typistes werden toegevoegd, vormde zich een soort buitendienst, een kleine politieafdeling, welke naast contrôle op van heinde en ver naar Engeland binnendruppelende Nederlanders, tot taak had geheim contact met bezet gebied op te nemen. Van de uitoefening in de eerste tijd van de taak van deze onder leiding van de Heer F. van 't Sant werkende kleine groep is mij weinig bekend. De Heer Gerbrandy, daarbij geassisteerd door Dr. P. Kasteel, later Gouverneur van Curaçao, die toen als zijn particulier secretaris fungeerde, wenste dit werk, dat uiteraard een zeer vertrouwelijk karakter droeg, zelf te leiden. Op zijn verlangen bleef ik daar geheel buiten. Het is wellicht in het belang van het onderzoek nuttig hier reeds op te merken, dat ik ook later -zelfs gedurende mijn ministerschap- nimmer rechtstreeks bij het houden van contact met Nederland o.a. bij het "droppen" van geheime agenten en wat dies meer zij, betrokken ben geworden. Dat ik mij wel eens ernstig ongerust maakte over het verloop van zaken bij dat contact in Nederland moge blijken uit een in afschrift hierbij gevoegde nota aan de heer Gerbrandy, d.d. 27 Juli 1942, waarin ik naar aanleiding van mededelingen, die mij hadden bereikt, van mijn ernstige zorg mededeling deed.

Spoedig volgde gedurende de eerste periode de totstandkoming van de Besluiten A-2 (prijsreglement), A-4 (nieuwe interpretatie van de uitdrukking "authentieke akte" in de Wet van 26 April 1940, Staatsbl. no. 200, een notariële akte in de zin van onze wet was in het buitenland niet te verkrijgen), A-5 (Bijzondere dienst van scheepvaart, om aan de neiging van schepelingen om te land een heenkomen te zoeken en daardoor onze bijdrage aan "war transport" onmogelijk te maken) besluiten, die zo al niet geheel of ten dele door Justitie samengesteld de medewerking onzerzijds verkregen.

Zeer belangrijk ook voor de verdere bemoeiingen van Justitie was de totstandkoming van het Kon. Besluit A-6, een voor de Economische Oorlogvoering en voor het behoud van het Nederlands Volksvermogen in het buitenland bijna even belangrijk besluit als dat van A-1.

Dit besluit verkeerde als ontwerp van wet vóór de inval der Duitsers in Nederland reeds in verre staat van voorbereiding. Het was om advies o.a. aan de Gouverneur-Generaal van Ned. Indië toegezonden en aan deze omstandigheid was het te danken, dat wij al spoedig over de tekst konden beschikken. Het werd na enige, als gevolg van de omstandigheden noodzakelijk gebleken wijzigingen, reeds op 7 Juni 1940 uitgevaardigd. Ter uitvoering van artikel 46 van dat besluit, werd de "Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd", kortweg genoemd "Corvo" te Londen, ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers der belanghebbende departementen en een representant van het bedrijfsleven.

Mr. Dr. van Rhijn werd bereid gevonden het voorzitterschap van de Corvo op zich te nemen. De Commissie werkte onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en had zijn eventuele instructies in acht te nemen.

Geleidelijke opbouw ener behoorlijke administratie.

Na het gebrekkig begin in Hotel Grosvernor House is het Departement van Justitie te Londen behoorlijk gehuisvest geweest eerst in Stratton House (8e verdieping) en later in Arlington House.

De personeelsvoorziening bleef moeilijk. Terwijl de ministeries van Koloniën, van Buitenlandse Zaken en van Oorlog zich zonder al te veel moeite van medewerkers konden voorzien uit Ned. Indië, de vrijgekomen Legaties en het leger, trachtten de andere zich ontwikkelende administraties zoveel mogelijk uit de van Zwitserland, Portugal of elders komende personen een keuze van bruikbare krachten te doen. Afgezien van een tijdelijk door andere afgestane jurist, is Justitie er in geslaagd, slechts met twee jonge rechtsgeleerden het team uit te breiden.

De heer F. van 't Sant was met H.M. de Koningin, in wier persoonlijke dienst hij bleek te staan, naar Londen overgekomen. Overeenkomstig een verlangen van Jhr de Geer werd hij door Prof. Gerbrandy bij Justitie "voor politiezaken" aangesteld; daarmede kon hem een salaris worden uitgekeerd. Zoals boven reeds werd opgemerkt, had ik met zijn arbeid geen bemoeienis. Bedriegt mijn herinnering zich niet, dan was het gedurende de periode dat wijlen de heer Van Boeyen de politiezaken en in het bijzonder de contacten met Nederland van de heer Gerbrandy overnam, dat de heer van 't Sant zijn werkzaamheden op dit terrein, althans formeel beëindigde.

Het liet zich al spoedig aanzien, dat een belangrijk deel van onze werkkracht zou worden gevergd voor de uitvoering van de Besluiten A-1 en A-6. Telkens kwamen er, vooral in de eerste maanden, nieuwe feitelijke omstandigheden, nieuwe gezichtspunten en daaruit voortspruitende vragen, die het herhaaldelijk bepalen van te volgen richtlijnen eisten. Door de Corvo hadden wij een uitvoerend orgaan voor het Besluit A-6 (al moesten twee leden van ons team als lid en secretaris van dat instituut fungeren); het besluit A-1 berustte administratief practisch geheel bij Justitie zelf. Ik zou Uwe Commissie een uiteenzetting kunnen geven over de mérits en de werking van het besluit A-1. Ik veroorloof mij echter hiervoor te verwijzen naar de bijdrage van het reeds eerder door mij genoemde lid van ons team, Mr. W. de Jager, op pag. 44 e.v. van het boekje "Nederlandsch recht in oorlogstijd", hetwelk ik Uwe Commissie hierbij moge aanbieden. Bijzondere aandacht verdient hetgeen hij over de betekenis van het z.g. interpretatief besluit, C-34 en het ineengrijpen van de werking van A-1 en A-6 mededeelt. Het besluit C-34 kwam gedurende mijn ministerschap tot stand.

In hetzelfde boekje vindt Uwe Commissie op pag. 54 en vlg. een zakelijke uiteenzetting over het besluit A-6 van de hand van Mr. W.G. Belinfante.

Toepassing en uitvoering van genoemde besluiten alsmede ten slotte de teruggave van de "vorderingen en aanspraken", het overleg met de Britse autoriteiten in het bijzonder met de "Custodian for enemy property" enz. hebben de gehele Londense periode voortgeduurd en zijn zelfs tot op heden nog niet geheel beëindigd. De zeer omvangrijke correspondentie vult honderden dossiers, waarvan sommige zeer omvangrijk zijn.

Mr. de Jager, die thans als juridisch adviseur van de Nederlandse Ambassade te Londen werkzaam is en tevens nog aan de afwikkeling van verschillende gecompliceerde A-1-zaken arbeidt, schreef mij onlangs in een van zijn brieven:

"In geen van de officiële geschriften wordt met zoveel woorden van de Economische oorlogvoering gesproken. Toch is dit, bij de uiterst beperkte militaire krachten van Nederland, althans te land en in de lucht, naar mijn gevoelen onze meest belangrijke bijdrage voor de uiteindelijke overwinning geweest. Uit den aard der zaak had Justitie geen bemoeienis met industriële productie en zeetransport. Maar de doelbewuste hantering van de Wet Zetelverplaatsing, om de voor de oorlog noodzakelijke maatschappijen weer op gang te krijgen, van A-6, om de bevoegdheden van de directies te regelen, en van A-1, om de beschikking over de activa dier maatschappijen te bewerkstelligen, was het prerogatief van Justitie. Niet alleen de grote maatschappijen als Billiton, Philips, Koninklijke en Unilever, maar ook de rederijen en de N.S.H.C. en talloze andere concerns danken hun impetus en hun moeilijkheden om voor de oorlogvoering werkzaam te zijn direct aan de werkzaamheden van Justitie.

Van Nederlandse zijde is voor deze werkzaamheden nooit veel waardering getoond. De Britten met de hun eigen realiteitszin hebben heel goed begrepen, waar de spil en het zwaartepunt van de Nederlandsche economische oorlogvoering zaten en vandaar dat Nederland door Justitie als enige geallieerde naast Amerika, vertegenwoordigd was bij de Generale Staf van de economische oorlogvoering, als hoedanig de Black List Committee viel aan te merken."

Naast de actieve zijde der "economic Warfare" was er de even belangrijke conservatoire zijde aan de werkzaamheden van Justitie. In de stille, maar daarom zeker niet minder scherpe strijd tussen Engeland en Amerika om de politieke hegemonie over de Regeringen van de bezette landen hebben Nederland en Noorwegen steeds hun onafhankelijkheid kunnen bewaren door het feit, dat zij maatregelen hadden genomen om hun buitenlands vermogen veilig te stellen. Noorwegen heeft helaas zijn buitenlands vermogen gedurende de oorlog geheel opgemaakt. De ondergetekende met zijn team heeft met grote angstvalligheid de aanzienlijke Nederlandse kapitalen in het buitenland bewaakt, niet alleen tegen vreemde mogendheden doch ook tegen andere ministeries.

Naast de werkzaamheden, liggend op het terrein der economische oorlogvoering en behoud van ons Volksvermogen in het buitenland, behoorden tot de dagelijkse arbeid het medewerken aan en het adviseren over de wetgeving, van de andere departementen en de uitvoering van die wetgeving. Legio zijn verder de vraagstukken van Staatsrechtelijke, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aard, welke door Justitie moesten worden opgelost. Zij lagen practisch alle wegens de zeer bijzondere omstandigheden in een volkomen onbekende sfeer. Vragen over nationaliteit, over erfrecht en echtscheiding, over zorg voor minderjarigen kwamen dagelijks aan de orde.

Vergunningen moesten worden gegeven voor het treden in vreemde (Geallieerde) krijgs- of staatsdienst. Nederlandse uitgaven verschenen en daarmede allerlei kwesties van auteursrecht, enz. enz.

Het proces Amand.

Bijzondere spanning verwekte en grote inspanning vereiste de in het voorjaar 1941 plotseling ontstane zaak Amand. Als geval van desertie was zij uiteraard in de eerste plaats een aangelegenheid, welke de minister van Oorlog en de voor deze occuperende Mr. Winkel aanging. Intussen was de uitslag van een proces voor de Britse rechter, te wiens overstaan zeker de bevoegdheid van de Nederlandse Regering om wetsbesluiten uit te vaardigen zou worden aangevochten, van zulk een allergewichtigst generaal belang, dat er alles op moest worden gezet om door de verdediging van het Regeringsstandpunt zo krachtig en volledig mogelijk te voeren, dit proces tot een goed einde te brengen. Nachten hebben de heer Snijders en ik gewerkt aan die verdediging, welke in het kort ook moest worden samengevat in een "opinion", een deskundige verklaring van de zijde der Nederlandse Regering. Het zij mij veroorloofd ook hier kortheidshalve te verwijzen naar het boekje "Nederlands recht in Oorlogstijd", waarin de heer Snijders op pag. 15 en vlg. wat summier doch niet onduidelijk, een uiteenzetting geeft van de casus positie, de punten onzer verdediging en het verloop van de rechtsstrijd. Een deel van de beschouwingen, die hij op pagina's 9-15 doet voorafgaan, werden mede in de "Opinion" verwerkt. In noot 19 onder het artikel vindt Uwe commissie een en ander over het vonnis van Justice Shientag in New York beslissende in de zaak Anderson versus Transandine, in welk geschil zich de Nederlandse Regering op advies van Justitie had gevoegd, teneinde haar standpunt ook voor de Amerikaanse rechter zo scherp mogelijk te belichten. Het goede verloop van dit proces was mede een gevolg van de uitnemende samenwerking tussen de handelsafdeling van de Nederlandse Ambassade te Washington met Justitie te Londen vooral op het stuk van uitvoering der Besluiten A-1 en A-6. Ondanks de grote afstanden en de moeilijkheden van transport bleef die samenwerking levendig en hecht.

Maritime Courts (Nederlandse Gerechten in Engeland)

Ter uitvoering van het KB van 6 Juni 1940, Stbl. no. A-5, het eerste vaarplichtbesluit, had de minister van Defensie een beschikking uitgevaardigd (Staatscrt. van 2 Aug. 1940). In de daarin vervatte voorschriften werd wel met strafvervolging op grond van de artikelen 398, 399 en 401 van het Wetboek van Strafrecht gedreigd, doch verder kwam het niet en kon het ook niet komen. Nederland had geen jurisdictie en geen rechter op Brits grondgebied. Het enige wat gebeurde bestond hierin, dat de Britse autoriteiten, die er het grootste belang bij hadden, dat er gevaren werd, door het hanteren van administratieve- en politiemaatregelen dwang op onze zeelieden gingen uitoefenen. Het behoeft wel geen betoog, dat deze practijk uit meer dan een oogpunt ongewenst moest worden geacht. Ook de omstandigheid, dat voor berechting van allerlei strafbare feiten aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen in volle zee gepleegd, een competente rechter ontbrak, deed naar het verkrijgen van een eigen rechtspraak reikhalzend uitzien.

Op 22 Mei 1941 werd in Engeland de Allied Powers (Maritime Courts) Act 1941 ( 4 & 5 Gev.6. C21) afgekondigd, waardoor instelling van Nederlandse maritieme gerechten mogelijk werd. Gerekend met de gestelde competentiegrenzen, de voorwaarden voor dagvaarding en aanhouding en wat dies meer zij, was een bijzondere regeling van Nederlandse zijde noodzakelijk. Ook Cassatie moest worden uitgesloten. Zo kwamen naast de regeling der organisatie der Nederlandse Rechtbank te Londen, een nader te bepalen aantal Nederlandse Kantongerechten en een Buitengewone Raad voor de Scheepvaart, de omschrijving der competentie en een aanwijzing van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering tot stand. Het zou mij te lang voeren hier de moeilijkheden, samenhangende met de samenstelling der gerechten, verkrijgen van rechtzaal en Griffie, vaststelling en vervaardiging van de kleding der rechters, voorziening in Openbaar ministerie, Griffie en rechtsbijstand te bespreken. Alleen moge worden aangetekend dat op enkele van de reeds met werk overladen juristen van Justitie weder een beroep moest worden gedaan om in de Rechtbank als rechter of plv. rechter zitting te nemen. Aan het feit, dat over de toenmaals in Portugal terecht gekomen Mr. de Moor, een ervaren lid der Rotterdamse Rechtbank, kon worden beschikt en deze tot President kon worden benoemd, was het mede te danken, dat de Rechtbank snel en met succes aan het werk kon gaan.

In dit verband is nog van belang het KB van 16 October 1941, Staatsbl. no. B-86, waarin in aansluiting van de Engelse sanctie op het "Contempt of Court" en ter uitvoering van Section 7 der Allied Powers Act een regeling wordt gegeven tot het waarborgen van de goede gang van zaken en de orde (ter) terechtzitting alsmede van de eerbied voor de Nederlandse gerechten.

Buiten bezet gebied openvallende nalatenschappen

Gebleken was van rechtsonzekerheid ten aanzien van het beheer van buiten bezet gebied opengevallen nalatenschappen, waarin personen, in bezet gebied verblijvende, aandeel hadden. Teneinde deze onzekerheid weg te nemen was aanvulling van de besluiten A-1 en A-6 nodig. Deze werd gegeven bij KB van 3 Januari 1942, Staatsblad no. C-12.

Met ingang van 25 Februari 1942 had mijn benoeming plaats tot minister van Justitie. Niet dan na ernstige aarzeling werd door mij aan de vele malen herhaalde verzoeken van Prof. Gerbrandy om de portefeuille van Justitie van hem over te nemen, gevolg gegeven. Ik had de grootste achting voor de heer Gerbrandy en ten volle bewondering voor zijn doorzettingsvermogen en onverzettelijke wil om de vijand met alle middelen te blijven bevechten. Ik heb getracht hem daarbij naar beste vermogen bij te staan. Hetgeen de heer Steenberghe mij echter had medegedeeld omtrent het eigenmachtig optreden van Prof. Gerbrandy, ook in zaken waarvoor andere ministers de verantwoordelijkheid droegen, was niet geschikt om mij gerust te stellen ten aanzien van de opvattingen van de Premier omtrent de ministeriële verantwoordelijkheid. Voorts kon ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat Prof. Gerbrandy zich te veel liet leiden door wensen van Hogerhand en dat daardoor zijn handelen niet steeds werd bepaald door hetgeen hij zelf of de betrokken minister als juist en verantwoord achtte. Daar kwam nog bij, dat ik geen goede aanvulling van zijn team kon krijgen en daardoor het gevaar liep, dat ik - die toch al overbelast was - te veel hooi op mijn vork zou nemen.

Daar stond tegenover, dat de behandeling van de Justitie-ontwerpen in de ministerraad te wensen overliet. Meer dan eens bleek, dat de heer Gerbrandy, wiens aandacht te veel door andere zaken in beslag werd genomen, o.a. door die van de Overzeese gebiedsdelen, die hij ad interim beheerde, niet die toelichting gaf, welke noodzakelijk was en tegen aanvulling op de ontwerpen niet steeds voldoende verdediging vermocht te voeren. Voorts waren de regelingen voor terugkeer in Nederland bereids in studie en mijne medewerkers waren niet geheel zonder reden bevreesd, dat de behandeling van eventuele ontwerpen in de ministerraad te wensen over zou laten.

Toen mij was gebleken, dat alle ministers mijne benoeming wensten en men bereid was te bepalen, dat, mocht ik om een of andere reden als minister heengaan, ik terstond weder mijn functie van Secretaris-Generaal kon hervatten, ben ik voor de aandrang van de heer Gerbrandy gezwicht.

Van een geformuleerd program van het Kabinet in den zin, zoals men deze bij Kabinetsformaties in Nederland kent, was eigenlijk geen sprake meer. De te volgen richtlijnen waren eenvoudig en duidelijk voor een kabinet, dat naar Londen was gegaan om de oorlog tegen de overweldiger voort te zetten.

De Heer Gerbrandy had dan ook niet veel woorden nodig om deze richtlijnen aan te geven. De oorlog moest zo krachtig mogelijk worden voortgezet, iedere politiek, welke rekening zou kunnen houden met een mogelijk compromis is verwerpelijk, alle militaire en economische middelen moeten worden aangewend om de vijand te schaden en de vrijheid des lands te herwinnen, waarbij dan nog kwam de voorbereiding van de nodige maatregelen van orde en herstel, zodra Nederland zou zijn bevrijd. Ik had bij het volgen van de richtlijnen de Heer Gerbrandy met al mijn vermogen bijgestaan als Secretaris-Generaal en ik nam mij voor ook als minister alle krachten in te spannen om mijn land naar beste weten te dienen, zo mij daartoe de mogelijkheid gegeven werd.

Er was een punt, dat mij aanleiding zou hebben kunnen geven voor nog grotere aarzeling bij de aanvaarding van mijn taak als minister en dit was de na het heengaan van de Heer Dijxhoorn en de daarop gevolgde Kabinetsreconstructie aan de voorzitter van de ministerraad gegeven "coördinerende bevoegdheid". Deze aan de Britse constitutionele practijk ontleende nieuwigheid, die genoemde voorzitter met zeker recht als "Prime-minister" deed optreden, heb ik toen niet als een practisch bezwaar gezien, al was ik er persoonlijk allerminst een voorstander van.

Gedurende het bewind van de heer Gerbrandy als minister van Justitie had de heer van Boeyen, minister van Binnenlandse Zaken, de onder de heer van 't Sant en Mr. Derksema werkende "geheime dienst" en een politiedienst tijdelijk overgenomen. Toen ik minister werd, was - voorzover mij bekend - de "geheime dienst" naar Marine overgegaan. Ik verlangde echter, dat de politiedienst weder naar Justitie zou terugkeren. De heer van 't Sant had met geen van beide diensten meer bemoeienis. De weder overdracht van de politie heeft - de heer van Boeyen was bij mijn benoeming ziek - betrekkelijk spoedig en in de meest prettige verstandhouding plaats gehad.

Enige dagen na mijn benoeming kwam ik tot mijn verbijstering tot de ontdekking, dat volkomen zonder overleg met of goedkeuring van mij moest zijn toegezegd, dat de heer van 't Sant bij KB zou worden benoemd tot Directeur-Generaal der Nederlandse Politie. De bedoeling zou zijn, dat hij in Londen de reorganisatie der Nederlandse politie zou voorbereiden en t.z.t. in die functie in Nederland zou optreden. Zo althans was de toezegging opgevat en uitgewerkt. Om meer dan een reden was ik niet bereid deze toezegging, waarvoor ik geen enkele verantwoording droeg, gestand te doen. Mijn eerste neiging was om beleefd te verzoeken mijn benoeming, die kennelijk voorwaardelijk was tot stand gekomen, ongedaan te maken. Op dringend verzoek van de heer Gerbrandy heb ik echter een (ongevaarlijke) uitweg gezocht en gevonden, ofschoon ik toen reeds gevoelde, dat met deze oplossing de zaak zelf nog lang niet van de baan was. Mijn voorgevoel bleek helaas juist te zijn. Herhaalde malen werd mij nog om overlegging van een ontwerp-besluit van benoeming van de heer van 't Sant tot hoofd der Nederlandse politie gevraagd. Het aandringen op zulk een benoeming kon ik niet anders zien, dan te zijn ingegeven door het onvermoeid streven van de heer van 't Sant om "gerehabiliteerd" naar Nederland terug te keren en ik had de overtuiging dat hij niets onbeproefd zou laten om zijn zin door te drijven.

Zeteloverplaatsing van Indische rechtspersonen. Nederl. Indisch A-1.

De dreigende wolken boven Ned. Indië, zo spoedig door noodlottige gebeurtenissen gevolgd, waren aanleiding voor de totstandkoming van het KB van 4 Maart 1942, Staatsblad No. C-16, betreffende de overbrenging van zetels van rechtspersonen en instellingen naar elders; een parallel dus met en een aanvulling op de wet op de zetelverplaatsing (Wet van 26 April 1940, Staatsblad no. 200). Voor het beheer werden de Commissies voor Rechtsverkeer (Corvo's) te Londen en Curaçao ingeschakeld. Een paar dagen later volgde het KB van 6 Maart 1942 Staatsblad No. C-18, dat men A-1. voor Ned. Indië zou kunnen noemen. Bij de samenstelling van beide besluiten speelde de minister van Justitie een belangrijke rol.

De Vaarplicht

Sinds enige tijd was, mede in verband met de berechting de noodzakelijkheid gebleken de "vaarplicht" en alles wat daarmee samenhing en behoorde samen te hangen, duidelijk te regelen en in die regeling tevens de aanspraken van hen, op wie door redenen buiten hun schuld de vaarplicht niet meer kon rusten, vast te leggen. Het "Vaarplichtbesluit 1942", KB van 11 Maart 1942, Staatsblad no. C-19, is het resultaat van uitvoerige besprekingen tussen de departementen van Handel, N. en Sch., van Sociale Zaken en van Justitie. Vooral ook de opneming van de artikelen 17 en 18, houdende voorschriften, waarbij de zeeman tegen de beslissing van de minister in beroep kon komen, heeft mij veel genoegen gegeven. Bijzondere aandacht werd ook gegeven aan de bijzondere strafbepalingen in dit besluit.

Buitengewone Registers van de Burgerlijke Stand.

Het werd als een buitengewoon gemis gevoeld, dat het in het Verenigd Koninkrijk niet mogelijk was authentieke akten nopens geboorten, gesloten huwelijken en overlijden in de voor Nederlandse rechtsverhoudingen geijkte vorm op te maken. Bij KB van 26 Maart 1942, Staatsblad no. C-20 werd een regeling getroffen, waarbij "buitengewone registers van burgerlijke stand" werden ingesteld, de inhoud der inschrijving werd bepaald, alsmede de overschrijving t.z.t. in de registers van de burgerlijke stand in Nederland en de bewijskracht van de inschrijving ten aanzien van de nationaliteit werd geregeld. De uitvoering van de regeling werd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken opgedragen.

C-34. Het interpretatief besluit.

Dit merkwaardige besluit, dat voor een deel het ontbreken van een door rechterlijke uitspraken te vestigen wetsinterpretatie van het besluit A-1 moest opvangen, besprak ik boven reeds.

Daar het nodig bleek, de mogelijkheid te openen tot het in rechte doen vaststellen van de gevolgen van afwezigheid en vermoedelijk overlijden van buiten de Overzeese gebiedsdelen wonende of verblijfhoudende Nederlanders, Nederlandse onderdanen en statenloze vreemdelingen behorende tot de opvarenden van schepen onder Nederlandse vlag, kwam de regeling vervat in het KB van 15 Mei 1942, Staatsblad no. C-36 tot stand.

De Nederlandse zwarte lijst.

Mede als blijk van bijzonder vertrouwen en als waardering voor hetgeen Justitie in de economische oorlog verrichtte, werd mij veroorloofd een vertegenwoordiger als lid zitting te doen nemen in de z.g. Black List Committee, een onder leiding van Lord Justice Morton handelende commissie met verstrekkende volmachten van Britse en Amerikaanse zijde, welke Commissie in de Economic Warfare een overwegende invloed uitoefende. Van de geallieerde mogendheden was Nederland de enige die met de Amerikanen en Britten daarin zitting had. Wij kregen daarmede toegang tot alle over de niet door Duitsland bezette gebieden o.a. door censuur op correspondentie, contrôle op telegraaf en radio enz. verkregen gegevens omtrent personen en firma's, die met de vijand handelden of daarvan werden verdacht. Het zou mij te lang voeren hier een uiteenzetting te geven van de belangrijkheid dezer samenwerking. Op zichzelf was voor het aanzien van Nederland in geallieerde kringen het deelnemen aan het werk van deze Commissie reeds van zeer bijzondere betekenis.

Enige malen heeft het verstrekken van opheldering van onze zijde er toegevoerd, dat Nederlandse personen en firma's die door Amerika of Engeland ten onrechte van het verlenen van medewerking aan de vijand werden verdacht, konden worden gerehabiliteerd en van de voorlopige zwarte lijst werden afgevoerd.

Van Nederlandse zijde werd eveneens een zwarte lijst uitgegeven. Te dien einde werd bij KB van 22 October 1942, Staatsblad No. C-64 een lijst van personen, als bedoeld in het besluit A-6, die vanwege de Kroon tot vijandelijke onderdanen in den zin van art. 1, 5e lid van het besluit A-6 waren verklaard. Samenstelling en aanvulling van de lijst werden op het Departement van Justitie verzorgd.

Commissie Terugkeer.

Omtrent deze Ministeriële Commissie, een werkcommissie uit de ministerraad, waarvan ik na mijn benoeming tot minister deel uit ging maken, is Uwe Commissie uit de haar ter beschikking staande gegevens en verklaringen van andere ministers reeds voldoende bekend geworden. Z.K.H. Prins Bernhard nam in de regel aan de vertrouwelijke besprekingen deel. Van groot belang is het vooral met het oog op de z.g. bestuursvoorzieningen, bepaaldelijk ook wat betreft de ten aanzien van het Parlement, Provinciale Staten en de gemeenteraden in te nemen houding - naar mijn oordeel geweest, dat Ir. Albarda werd uitgenodigd aan de besprekingen deel te nemen. Zijn jarenlange ervaring op politiek gebied en zijn rustig oordeel zijn van groot gewicht geweest.

Omtrent regelingen, betreffende berechting van politieke delinquenten, de politie, het rechtsverkeer, vijandelijk vermogen, rechtsherstel, tijdelijke voorziening in de rechterlijke macht en wat dies meer zij, werd in de eerste plaats van mij initiatief verwacht; voor wat aangaat de bestuursvoorziening, de zuivering in het algemeen en wat verder niet in de voornaamste plaats zaak was van Justitie, beschouwde ik mijn taak als een meer technische: het uitwerken in wettelijke vorm van door andere ministers op hun terrein gedane voorstellen. De nog al eens - mede aan de hand van de verkregen inlichtingen uit Nederland en ontvangen voorlichting van hen, die kans zagen uit Nederland over te komen - wisselende inzichten op het gebied der bestuurlijke vraagstukken, maakte de laatste taak veel moeilijker en omvangrijker dan ik kon vermoeden.

De aanwijzing van de "Corvo" tot het uitoefenen van rechten met betrekking tot het auteursrecht (Staatsblad C-71), de wijziging en aanvulling van het Organisatiebesluit Bijzondere Nederlandse Gerechten (Staatsblad D-9), het openen van de mogelijkheid tot maatregelen van reclassering ten aanzien van door de Nederlandse gerechten veroordeelde personen (Staatsblad D-11); het voorkomen van ongewenste gevolgen, voortvloeiende uit het na 9 Mei 1940 verkrijgen van een vreemde nationaliteit of vreemd onderdaanschap door Nederlanders (Staatsblad D-16), het Deviezenbesluit 1943, enz. enz. moge ik nu zonder verdere bespreking voorbijgaan om te komen tot het eerste terugkeerbesluit n.l.

Besluit op de bijzondere Staat van beleg.

Bij het ministerie van Oorlog was men reeds in 1941 begonnen de Wet Staat van Oorlog en Beleg aan de hand van de ervaringen in 1940 te bekijken. Mr. van Houten van dat departement oriënteerde zich daarbij tevens op een, ik meen in 1938, samengesteld rapport van overste Sas en Mr. Caljé, waarin enige postulaten met betrekking tot de herziening van de oude wet werden behandeld. Een ontwerp Oorlogswet werd mij in 1941 ter beoordeling voorgelegd. Ik stond toen tamelijk afwijzend tegenover een sterke uitbreiding van de bevoegdheden van de militairen in burgerlijke zaken. Ik meen van mijn zienswijze in een rapport aan mijn minister, Prof. Gerbrandy, duidelijk te hebben doen blijken. Er was ook elders belangstelling voor het onderwerp, want ook de militaire afdeling van de studie Cie Rijkens kwam met een rapport. Een en ander leidde er toe, dat nog in de laatste maanden van 1941 een Commissie werd gevormd bestaande uit de heren Kruls en van Houten voor Oorlog, Mr. de Jager voor Justitie en de heer v.d. Putten voor Binnenlandse Zaken. Ook deze Commissie, die haar taak zeer serieus opvatte, kwam met een ontwerp, waarbij tenslotte niet werd overgegaan tot aanvulling van de oude wet, doch tot het totstandbrengen van een nieuwe noodregeling.

In Januari 1942 werd mij door de Commissie Terugkeer opgedragen het ontwerp te bekijken en des nodig een gewijzigd ontwerp aan de Commissie voor te leggen. Uitvoerig is toen met de Kolonel Sas en mijn medewerkers besproken in hoeverre het noodzakelijk was bij terugkeer in Nederland a. de staat van beleg af te kondigen, b. bij die staat van beleg de bevoegdheden van de Militaire overheid verder uit te breiden, dan die, bij de oude wet verleend.

Omtrent punt a. bestond geen verschil van mening. Allen waren van oordeel, dat hoe de bevrijding ook mocht verlopen een militair bewind voor enige tijd nodig zou zijn. Ook bij het door een terugtrekkende beweging der Duitsers vrijvallen van Nederland zou een zij het lichte, militaire bezetting nodig zijn, terwijl tal van maatregelen terstond moesten genomen worden, waartoe de civiele overheid de bevoegdheid miste (gedacht werd daarbij o.a. aan het vastzetten en gevangen houden van allerlei personen, NSBers en andere van het heulen met de vijand verdachte personen).

Punt b. zou wellicht tot verschil van mening aanleiding hebben kunnen geven, ware het niet, dat een factor buiten de beschikking van Nederland en de Regering om, haar invloed deed gelden. Gebleken was n.l. dat de Amerikanen waren begonnen met het oprichten van een school voor "Military Government" en in grote getale mensen gingen opleiden, die als "civil affairs officers" met de legers zouden optrekken om in de bevrijde en veroverde gebieden het burgerlijk bestuur over te nemen. In een artikel van de "Christian Science Monitor" werd daarvan een uiteenzetting gegeven. Ook de militaire macht onder Brits bevel bleef niet achter en het duurde niet lang of men kwam bij ons ook om inlichtingen over het burgerlijk bestuur in Nederland. Ondershandse besprekingen voerden tot het inzicht, dat zowel Amerikanen als Engelsen zich geroepen achtten de eerste tijd het bestuur over Nederland geheel zelfstandig uit te oefenen.

In het oog moet worden gehouden, dat in die periode aan niemand ook maar bij benadering bekend was, waar de invasie zou plaats hebben en evenmin, zoals vanzelf spreekt, hoe na een gelukte invasie, de oorlog zou verlopen. Kennelijk was er één punt, dat men voor zeker mocht nemen, namelijk dit: hoezeer al de bevrijding der door de Duitsers bezette gebieden mocht slagen, er nog geruimen tijd over zou verlopen vooral eer men de Duitse legers, op hun eigen gebied teruggetrokken zou hebben verslagen. In deze visie zou Nederland met zijn havens en waterwegen een zeer belangrijk etappegebied worden, waarover de geallieerde militaire overheid in volle vrijheid zou moeten kunnen beschikken. De krijgsmacht van Nederland speelde om zijn geringe omvang in het legerverband geen rol van betekenis. Het enige wat overbleef was de Amerikanen en vooral ook de Britten er van te overtuigen dat wij zelf bezig waren een militaire "civil affairs" organisatie op te bouwen, die met alle vereiste steun aan het geallieerde leger, de zaken in eigen land zou kunnen bedisselen. En daarvoor was nodig een "Militair Gezag", dat met zodanige verstrekkende bevoegdheden was voorzien, dat van de zijde der geallieerde militairen nimmer kon worden gezegd: "dat kunt gij niet? dan zullen wij het doen".

In deze sfeer en met het oog op deze omstandigheden, moet het besluit op de Buitengewone Staat van beleg en de voorbereiding tot de organisatie van het Militair Gezag worden gezien. Aldus wordt ook later het "military agreement" duidelijker en kan blijken, dat met onze regeling van de Buitengewone staat van beleg bij dat "agreement" een zekere overwinning op het veld winnend standpunt van de Britten, dat hen in Nederland een belangrijk terrein van Brits "military Government" wachtte, was behaald.

Werden enerzijds aan het Militair-Gezag belangrijke en ingrijpende bevoegdheden toegekend, anderzijds werd door ons ernaar gestreefd een vorm te vinden, waardoor de Regering op het doen en laten van dat Gezag meer vat hield en in staat was de omvang der bevoegdheid op korte termijn in te perken. Uiteraard trad hier verschil van mening tussen de militaire en de civiele ontwerpers aan de dag. De militaire heren verzetten zich - en niet geheel zonder grond - tegen de mogelijkheid, dat bepaalde maatregelen van het militair gezag door een eenvoudig ingrijpen van een minister ongedaan zou kunnen worden gemaakt.

De belangrijkste mogelijkheden van beperking zijn in de tot stand gekomen regeling gelegen in: het is niet de opperbevelhebber, die de beslissing zal hebben, doch de Kroon wijst de militaire autoriteiten met het bijzonder gezag bekleed, rechtstreeks en middellijk aan (art. 2. lid 1); het militair gezag wordt alleen uitgeoefend voorzover zulks voor de handhaving en het herstel der uit- en inwendige veiligheid van de staat nodig is, terwijl de Kroon te allen tijde nog kan beoordelen in hoeverre het militair gezag haar bevoegdheid zal uitoefenen; het Militair Gezag richt zich naar de instructies van de Regering.

Het laatste punt is het belangrijkste. Alle ministers hebben het besluit gecontrasigneerd en zijn, ieder voorzover hen betreft, verantwoordelijk voor de uitvoering. De bedoeling was, dat niet alleen iedere minister zou medewerken aan de totstandkoming van een afdeling in het Militaire Gezag, welke speciaal het voorwerp van zijn zorg zou behartigen, doch ook dat hij desnodig een instructie voor die afdeling zou samenstellen, en met medewerking van de minister van Oorlog zou uitvaardigen.

Wat Justitie betreft heb ik bij de organisatie van de vaste kern van het Militair Gezag in Londen voor wat de behartiging van de zaken van ons departement betreft, zeer ten bezware van de werkzaamheden op het departement, enige vooraanstaande krachten voor de afdeling Justitie en Politie aan die kern afgestaan. Ik heb ze zoveel mogelijk onderricht en bijgestaan. En zo heeft menige andere minister gehandeld. Van het grootste belang was het contact niet te verliezen. Van instructies is het, zover mij bekend, niet gekomen althans niet van instructies, zoals die bij de opzet waren bedoeld.

Ik kom hier echter op het terrein van de verdere uitvoering, waarvoor ik geen verantwoording draag en waarover mij ook geen oordeel toekomt. Mijn bedoeling is het steeds geweest, dat het Militair Gezag, waar mogelijk, zo spoedig doenlijk zijn bevoegdheden moest neerleggen en vervangen moest worden door de burgerlijke organen, arbeidende onder de rechtstreeks verantwoordelijke ministers.

Dat ik dwingend noodzakelijk vond, moge blijken uit de samenstelling van het Buitengewoon Politiebesluit, hetwelk door het verlenen van de onontbeerlijke bijzondere bevoegdheden aan de minister de mogelijkheid opende een niet onbelangrijk deel van de bevoegdheden van het Militair Gezag te doen eindigen".

Bestuursvoorzieningen

Voor mijn benoeming tot minister was de Heer van Boeyen al met het ontwerpen van voorzieningen bezig; mij was opgedragen hem daarbij zoveel mogelijk bij te staan. Schetsontwerpen, ontwerpen en allerlei amenderingen daarop zijn vele in aantal. Ik acht het daarom niet doenlijk van de voorbereiding tot die ontwerpen, welke ten slotte de Raad van Advies en eindelijk het Staatsblad bereikten, enig zuiver en volledig beeld te geven.

In de ministerraad was men tot het standpunt gekomen, dat van een zonder meer weder optreden van het Parlement, de Provinciale Staten en Gemeenteraden geen sprake zou kunnen zijn. Juridisch genomen was het mandaat der twee Kamers, in 1937 gekozen, verlopen, een deel der leden zat in gijzeling of was naar Duitsland gevoerd (hoeveel was niet bekend), enige hadden officieel ontslag genomen en dan waren er de N.S.B.'ers en mogelijk nog andere ontrouwe leden. In ieder geval was bij geen benadering te zeggen, hoe - gesteld al zou men gaan werken, met de presumptio, dat de jaren van de bezetting geacht werden niet in de termijn van 4 jaren te zijn begrepen - het restant van het Parlement er uit zou zien. Voor de Eerste Kamer gold mutatis mutandis het zelfde.

Overwogen werd, dat gedurende de oorlog het aantal kiesgerechtigden met vele jongeren was toegenomen en dat een niet onaanzienlijk deel daarvan over het toekomstig beleid in Nederland een eigen gedachte had. In dit verband herinner ik mij een bericht uit Nederland over vooral in Socialistische kringen opkomende stemmen die ingrijpende wijzigingen en het niet terugvallen in het oude partijapparaat verlangden. Vergis ik mij niet, dan wenste men zelfs een partijloze periode van één jaar na de bevrijding waarin zich een hergroepering van het Nederlandse volk met kansen voor de jongeren zou kunnen voltrekken.

Achteraf gezien, was de toestand voor het op korte termijn weder doen werken van het Parlement belangrijk gunstiger, dan wij toen uit de ons bereikte berichten vermochten op te maken. Dat de in de jaren 1942 en 1943 ontvangen gegevens de toestand te somber weergaven, was reeds doorgedrongen tot de ontwerpers van het tenslotte tot stand gekomen besluit van 31 Juli 1944, Staatsblad E-60.

Uwe Commissie heeft mij intussen over de voorbereiding der ontwerpen inzake bestuursvoorzieningen gehoord. Ik moge mij daarom in dit rapport tot het bovenstaande bepalen. Alleen zou ik gaarne in aansluiting een enkele opmerking willen wijden aan de aandacht, welke door mij werd gegeven aan de verklaringen in het bijzonder van de Engelandvaarders, die geacht konden worden van de toestanden in bezet Nederland op de hoogte te zijn en daarover een oordeel te kunnen vormen.

Horen van Engelandvaarders.

In de regel ging ik daarbij aldus te werk. Door de Politiebuitendienst liet ik mij regelmatig inlichten over de verschillende uit Nederland hetzij per bootje hetzij via Spanje en Portugal overgekomenen. Degenen, die mij mede door hun reeds aan de genoemde dienst gegeven inlichtingen - min of meer belangrijk voortkwamen, liet ik bij mij komen ten einde een eerste indruk op te doen. Daar ik ervaren had, dat zij zich vrijer uitlieten tegenover een Ambtenaar dan tegenover de minister was het een vaste gewoonte, dat na het bezoek aan mij een uitvoerig onderhoud met de Heer Snijders volgde, die van dat onderhoud aantekeningen maakte en daarna rapport uitbracht.

Ik ben er in geslaagd een voorbeeld van zulk een rapport op te sporen. Het betreft een uitvoerig onderhoud, dat Mr. F. Snijders in mijn opdracht had met de Engelandvaarder Mr. Warendorf in Juli 1943. Het zij mij vergund dat stuk hierbij over te leggen. De potloodstrepen en kleine aantekeningen daarop zijn van mijn hand en uit die tijd.

Het rapport, waarin enige merkwaardige mededelingen voorkomen, kan Uwe Commissie een indruk geven hoe getracht werd de bij ons levende plannen met betrekking tot de regeling van "terugkeer"-onderwerpen aan de mening van uit Nederland overgekomenen, die geacht konden worden tot oordelen bevoegd te zijn, te toetsen.

Berechting van Politieke misdadigers.

Een van de belangrijkste punten van zorg voor de minister van Justitie in Londen was de voorbereiding van de maatregelen, nodig voor een berechting en een adequate bestraffing van de ontrouwen aan de zaak van het Vaderland en in het bijzonder van hen, die aan de vijand hand en spandiensten hadden verleend en zich, gebruik makend van de bezetting, aan personen en goederen hadden vergrepen.

Bij de bestudering van het vraagstuk was ik op mij zelf en op enkele, overigens met het Nederlandse strafrecht niet of weinig bekende, jonge ambtenaren van het bescheiden departement van Justitie in Londen aangewezen. Geen Staats- of Ministeriële Commissies, waaraan de studie van het vraagstuk kon worden toevertrouwd, waren beschikbaar en evenmin kon het oordeel worden gevraagd van hoogleraren, of litteratuur worden geraadpleegd, waarin vroegere oplossingen voor gelijksoortige situaties, waren behandeld.

Ik heb moeten volstaan met alle voor- en nadelen van mogelijke regelingen zelf te overwegen en mogelijke oplossingen van het vraagstuk, dat eigenlijk een geheel complex vormde van tal van principieel juridische en practische problemen, met mijn team, met andere Nederlandse juristen in Londen en uit de Ministeriële Commissie Terugkeer te bespreken.

Ook won ik informaties in over de plannen van mijn Noorse en Belgische collega's Wold en Delfosse, die beiden in eigen kring met het vraagstuk bezig waren en hield met hen regelmatige en vaak langdurige besprekingen.

Pogingen om ook met vooraanstaande Britse juristen de vraagstukken te bespreken voerden niet tot enig verhelderend resultaat. De ontwikkeling van hun inzichten waarbij in het oog moet worden gehouden, dat het opleggen van de doodstraf voor hen geen probleem was - leidde steeds tot beschouwingen over het vraagstuk van de eigenlijke berechting.

En bijna steeds kwam daarbij het standpunt naar voren, dat deze niet moest plaats hebben door rechters, die zelf het leed van en de afschuw voor de bezetting hadden ondergaan of meegemaakt, doch door van elders te recruteren magistraten, die in volle objectiviteit over de politieke delinquenten en hun wandaden zouden moeten oordelen. Menigmaal kwam dan het hoge woord er uit, dat de berechting zou moeten plaats hebben door Britse rechters of door colleges door een Britse rechter voorgezeten. De openbaring van dergelijke opvattingen bracht mij uiteraard niet veel verder, zij vervulde mij - gelet ook op de plannen om de Nederlandse administratie tijdelijk door Britse (militaire) functionarissen te doen overnemen - veeleer met zorg.

Hoewel Uwe Commissie in de voordrachten leidende tot de wetsbesluiten houdende de regeling nopens het strafrecht en de strafvordering van politieke misdadigers kunt lezen van de motieven, die tot die regeling hebben geleid, is het misschien toch nuttig nog een enkele opmerking daarover hieronder te laten volgen.

Wat het strafrecht betreft was ik na ampele overweging en bespreking tot de conclusie gekomen, dat zoveel mogelijk kon en moest worden vastgehouden aan de bestaande Nederlandse Strafbepalingen en dat het formuleren van bijzondere strafbepalingen zo enigszins mogelijk achterwege moest blijven.

Nagenoeg alle ernstige feiten gedurende de bezetting tegenover het Vaderland en tegenover personen en goederen gepleegd, waren naar de Nederlandse wet strafbaar, zij het dan dat de geest die bij het plegen der feiten voorzat en de omstandigheden, waaronder zij waren gepleegd of waarvan bij het plegen der feiten gebruik was gemaakt, de strafwaardigheid dier feiten dermate hadden verhoogd, dat in het algemeen met de bestaande strafmaat niet zou kunnen worden volstaan. Het was zaak voor die geest en die omstandigheden, welke het plegen van de feiten hadden beheerst of vergemakkelijkt de juiste formule te vinden.

Door zoveel mogelijk vast te houden aan de qualificaties, welke de feiten naar ons strafrecht hadden, zou de berechting aanzienlijk worden vergemakkelijkt en in één lijn worden gehouden, terwijl afwijking van de "nulla poena" regel tot een minimum kon beperkt blijven.

Dat laatstbedoelde afwijking noodzakelijk was, daaromtrent bestond bij geen van mijn collega's twijfel, hoezeer zij dan ook met mij die noodwendigheid ernstig betreurden. Het scheen niemand echter verantwoord toe ons door handhaving van het beginsel van artikel 1 Wetboek van Strafrecht een zeer groot aantal personen, die met de vijand hadden geheuld en zich schandelijk hadden vergrepen aan het leven en vrijheid van hun evenmens aan een hun passende bestraffing te doen ontkomen.

Door een algemeen mede van toepassing verklaren van het Wetboek van Militaire Strafwet werd de mogelijkheid geopend tot het opleggen ook van de doodstraf. Dat het openen van die mogelijkheid onafwendbaar was, ook daaromtrent heeft geen ogenblik verschil van gevoelen bestaan. Wel niemand van ons zou, nu zo met nadruk en bij herhaling een strenge bestraffing van beulen en landverraders in uitzicht was gesteld, de mogelijkheid van het opleggen van de doodstraf hebben willen buitensluiten.

Buitengewone Rechtspraak

De vraag, aan welke rechter de berechting der politieke misdadigers m.a.w. de hantering van het buitengewoon Strafrecht moest worden toevertrouwd, heeft aanleiding gegeven tot ampele overweging en beraadslaging. Er waren vooral onder de militairen en militair georiënteerden een aantal voorstanders van een zuiver militaire berechting, een berechting dus door krijgsraden. Men verwachtte van die colleges een meer doortastende berechting, het aanleggen van scherpere maatstaven. Ik stond tamelijk huiverig tegenover deze oplossing. In de eerste plaats hadden slechts een kleiner deel der gepleegde delicten een min of meer militaire inslag, voorts is het Nederlandse volk er niet op gebrand, dat militairen zich buiten noodzaak met de gedragingen van burgers inlaten; verder was ik er niet heel zeker van dat de militaire rechtspraak niet een verlengstuk zou worden van het Militair Gezag, hetgeen de levensduur van het laatste zou helpen verlengen, terwijl ten slotte - en dit was een belangrijk practisch bezwaar - geen verzekering kon worden gegeven, dat over voldoende hoofd-officieren, geschikt om de functie eens rechters te vervullen, zou kunnen worden beschikt.

Anderen vroegen, waarom de bijzondere rechtspraak niet aan de gewone rechter kon worden toevertrouwd. Het behoeft wel geen betoog, dat het mij zeer aangenaam zou zijn geweest, indien ik een bevestigend antwoord op deze vraag op mijn verantwoording had kunnen nemen. De berichten echter, die wij in Londen ontvingen omtrent de houding van de rechterlijke macht in bezettingstijd waren - die omtrent het individueel optreden van enkele magistraten uitgezonderd - allerminst zo, dat gesproken kon worden van een voorbeeldige flinkheid en vastberadenheid bij de zittende magistratuur. Er was - zoals bij de bevrijding werd bevestigd - alle reden voor twijfel, of bij de geknechte en gesarde bevolking wel voldoende vertrouwen bestond in die zelfde rechterlijke macht om haar ook met de verwachte ernstige berechting en strenge bestraffing te belasten. Zelfs heerste bij velen de overtuiging, dat de Hoge Raad der Nederlanden in zijn toenmalige samenstelling in zo ernstige mate was te kort geschoten in zijn houding tegenover de bezetting, dat aan dat college de normale cassatie-rechtspraak niet verder zou kunnen worden toevertrouwd.

Te verwachten was voorts, dat de rechterlijke colleges, nadat de ontrouw gebleken elementen daaruit zouden zijn verwijderd, wel de handen vol zouden hebben met het afdoen van de normaliter aan hen toevertrouwde zaken.

Tenslotte werd een middenweg aanvaard, namelijk die van de Bijzondere Gerechtshoven, waarin naast rechters, gekozen uit geschikte personen buiten en uit de rechterlijke macht militaire raadsheren zitting zouden hebben.

Een ander punt van bijzonder belang was in hoe veel instanties de rechtsgang zou plaats vinden. Hoewel niet bij benadering te zeggen viel hoe veel zaken zouden moeten worden berecht moest toch wel worden aangenomen, dat hun aantal zeer aanzienlijk zou zijn. Een lange proces-gang in drie instanties, zou ten gevolge hebben, dat wij lange jaren met de berechting bezig zouden zijn met alle gevolgen van dien, niet het minst ten nadele van verdachten en hunne verdediging. Het rechtsgevoel in Nederland zou trouwens - zo dachten wij - langdurige procedures niet dulden. Besloten werd daarom tot het openen van twee instanties, de laatste in de eerste plaats voor cassatie, zoals in de besluiten is neergelegd.

Daar het Buitengewoon Gratie-advies besluit bij lezing van de desbetreffende voordracht voor zichzelf spreekt, moge ik in dit rapport met het bovenstaande volstaan.

In dit verband past het nog een enkele opmerking te wijden aan het wat later tot stand gekomen:

Tribunaalbesluit.

Bij de samenstelling van het Buitengewoon Strafrecht werd, zoals ik boven opmerkte, voorkomen, dat een lange reeks nieuwe strafbare feiten van lichtere aard zouden moeten worden geformuleerd. De vraag bleef intussen hoe te handelen, met personen en groepen van personen, die hoewel zij niet geacht konden worden zich aan ernstige strafbare feiten te hebben schuldig gemaakt, toch door hun houding en gedragingen in verband met of gedurende de bezetting een ernstige maatregel tegen zich hadden verdiend.

Er gingen stemmen op voor een oplossing in dien zin, dat op grond van enkele algemeen te stellen regelen bij een slag gehele groepen van personen - men dacht daarbij aan de N.S.B.'ers, de Landwachters enz. enz. van zekere rechten en van een goed deel van hun vermogen zouden worden ontdaan.

Aanvankelijk scheen zulk een gedachte in haar eenvoud menigeen aantrekkelijk toe. Nog andere bezwaren daargelaten, had m.i. dit voorstel echter dit onoverkomelijk nadeel, dat zulke algemene regelen het maken van onderscheid naar motieven, jeugdige leeftijd, invloed van ouders en omgeving, dwangpositie en wat dies meer zij, buitensloten en dat de uitvoering er van toch kwalijk geacht kon worden in overeenstemming te zijn met de minimum eisen ener goede Justitie.

Na ampel beraad kwam ik tot een constructie volgens welke naar bepaaldelijk te stellen voorwaarden tegen individuele personen maatregelen zouden kunnen worden genomen, terwijl aan die maatregelen een soort gerechtelijk onderzoek en een processuele behandeling vooraf zou gaan, waardoor aan die maatregelen een zo soliede mogelijke grondslag van rechtvaardigheid zou worden verleend. Formeel uitgedrukt ontstond hier - zoals ik destijds in mijn dissertatie het systeem als verbetering van administratieve beslissingen had ontwikkeld - "administratie in judiciële vormen."

De bedoeling was het behandelen van de voor deze administratie op te richten college's, de Tribunalen, mede dienstbaar te maken aan het nemen o.m. van vermogensrechtelijke maatregelen ook tegenover hen, die voor de Buitengewone Gerechten terecht zouden moeten staan, teneinde in dit opzicht de arbeid van deze colleges te verlichten. Door het doen deelnemen van leken aan het "proces" werd bovendien naast het verkrijgen van meerdere kennis bij het Tribunaal van feiten, omstandigheden en verhoudingen tevens bereikt, dat zekere satisfactie werd gegeven aan de velen, die meenden, dat bij de behandeling van leden van verraderlijke groepen stemmen uit alle lagen der bevolking hadden mee te spreken. Bij de uiteindelijke vaststelling van het ontwerp heb ik mijn voordeel kunnen doen met opmerkingen en enige amendementen van de uit Nederland overgekomen, eerst als minister zonder portefeuille fungerende, Mr. Burger, zij het dan ook, dat ik niet aan al zijn wensen meende gevolg te kunnen geven.

Over de voorbereiding van en de moeilijkheden bij het tot standbrengen van het Buitengewoon Politiebesluit mocht ik uitvoerige mededelingen aan Uw Commissie doen. Dat besluit vormde een onderdeel van de reeks besluiten op de berechting van politieke delinquenten betrekking hebbende met name voor wat betreft de bevoegdheid om het interneren van verdachten zo spoedig doenlijk van het Militair Gezag op de minister van Justitie te doen overgaan. Ik meen mij hier verder van beschouwingen daar over te mogen onthouden.

Het is wel niet nodig Uwe Commissie te zeggen, dat gedurende mijn ministerschap de uitvoering van de Koninklijke besluiten A-1 en A-6 voortgang hadden. De administratie nam - zonder personeeluitbreiding van betekenis - nog steeds toe. Verschillende ministeries werkten aan "terugkeer"-ontwerpen en vroegen advies en bijstand aan Justitie. Daar vergaderingen van de ministerraad en van de Commissie Terugkeer en vele besprekingen een goed deel van mijn tijd vergden, moest mijn team een deel van de arbeid, die ik zelf placht te doen, overnemen.

Het was opmerkelijk hoe goed en rustig de Nederlandse gerechten en het bijbehorend parket hun taak verrichtten. Er waren wel eens klachten van de zijde van het Shipping Committee over de naar de mening van die instelling te lage bestraffing van vaarplicht overtredingen. Op verlangen van mijn ambtgenoot Kerstens heb ik enige malen met de heren van de Shipping over de gegrondheid dier klachten geconfereerd, waarbij ik hem als regel kon doen blijken, dat het parket met beleid en met voldoende gestrengheid te werk ging. Uiteraard weigerde ik over de strafmaat met de rechters te gaan spreken.

Aan de vergaderingen van de Raad van ministers denk ik - afgezien van die welke aan mijn aftreden voorafgingen - met genoegen en dankbaarheid terug. De sfeer was uitstekend en hoewel er ook wel eens een hard woord viel, respecteerde ieder een anders mening. De raad was een gezelschap van ernstige, hardwerkende mensen, die zich van hun verantwoordelijkheid ten volle bewust waren. Steeds heb ik getracht de door mij te geven toelichtingen en beschouwingen zo kort en zakelijk mogelijk te houden, ik vond daarbij een aandachtig gehoor en een enkele maal een onverholen doch gewoonlijk in welwillende vorm gegoten critiek.

Wanneer ik de aandacht van Uwe Commissie nog mag vragen voor een m.i. belangrijk gedurende mijn bewind tot stand gekomen regeling, dan is het die vervat in het KB van 19 Februari 1944 houdende vaststelling van het besluit Tijdelijke Organisatie der Rechterlijke Macht. Het houdt voorzieningen in ten aanzien van hen, die bij de Rechterlijke Macht waren benoemd in een functie, welke zij voor 10 Mei 1940 nog niet bekleedden en omtrent de terugkeer in hun ambt van hen, die gedurende bezetting uit dat ambt waren gezet of de functie hadden moeten opgeven. Voorts geeft het voorschriften nopens aan presidenten der met rechtspraak belaste colleges te verlenen bijzondere bevoegdheden tot het treffen van verschillende tijdelijke maatregelen in verband met de als gevolg van "zuivering" en om andere redenen ontstane moeilijkheden in de bezetting der plaatsen en in de samenstelling der "kamers".

Tenslotte voorzag het besluit in tijdelijke aanvulling van presidentsplaatsen en in vervanging in functies bij het Openbaar Ministerie. De practijk heeft het grote nut van deze maatregel aangetoond.

Terug in mijn functie van Secretaris-Generaal

De komst van mijn opvolger in het ministersambt werd door mij met vreugde begroet. Het is mij echter nooit geheel duidelijk geworden waarom - nadat ik zo lange tijd op vervanging had gewacht - de benoeming van de nieuwe minister van Justitie juist moest afkomen, toen ik voor de eerste maal sedert mijn vierjarig verblijf in Londen er tenslotte toe was gekomen de enige familiebetrekkingen, die ik in Engeland had en die in Manchester woonden, te gaan opzoeken. Het telegrafisch bericht van mijn ontslag en van de benoeming van een nieuwe minister van Justitie vond ik in mijn hotel, waar ik uiteraard alleen 's nachts verbleef, en de overdracht was op zulk een korte termijn bepaald, dat het mij totaal onmogelijk was de overdracht van zaken zelf te doen en dat ik een van mijn ambtenaren per draadbericht moest machtigen dit namens mij te doen.

Ik had de Heer van Heuven Goedhart voor de oorlog nimmer ontmoet en de enkele maal, dat ik hem vóór zijn benoeming in Londen had getroffen, was dit slechts zeer vluchtig geweest. Hij had zijn intrek bij de Heer Gerbrandy genomen, die hem dus zeer goed moest hebben leren kennen en ik had alle reden om overtuigd te zijn, dat hier een goede keuze was gedaan.

Wij begonnen onze samenwerking in de beste verstandhouding. De verhouding van Secretaris-Generaal tot de minister was mij volkomen vertrouwd, zodat ik mij gemakkelijk aan de nieuwe toestand kon aanpassen. Het bleek mij al spoedig, dat de nieuwe minister een voortvarend en scherpzinnig man was; hij wist zich in de hangende problemen met grote snelheid in te werken.

Tussen ons heerste een vertrouwelijke sfeer. Hij verzocht mij de gewone administratie als van ouds te blijven voeren, hem ten aanzien van nieuwe aangelegenheden zoveel doenlijk van advies te dienen en de bewerking van op stapel staande ontwerpen besluiten voort te zetten. Tot de laatste behoorde de regeling van het rechtsherstel en het herstel rechtsverkeer (het latere E-100), als het meest belangrijke en meest gecompliceerde. Ook door de omstandigheden waaronder de voorbereiding van dit ontwerp had te lijden - de door mij aangewezen Commissie kwam door onderlinge onenigheden niet tot een eindresultaat en ik zag mij verplicht op korte termijn met eigen krachten het ontwerp in staat van wijzen te brengen - had ik te veel van mijn krachten gevergd en werd mij van medische zijde algehele rust voorgeschreven. Gelukkig zag ik kans binnen drie weken weer aan de arbeid te zijn. De minister was allerhartelijkst geweest en had geen ogenblik geaarzeld mij het nodige verlof te verlenen. Waar ik mij mee zeggen wil, dat noch aan de verhouding van mij tot noch aan de samenwerking met de Heer van Heuven Goedhart iets ontbrak.

Helaas trad bij de minister, toen hij enige malen voor tamelijk geruime tijd in zuidelijk bevrijd gebied had verbleven, een verkoeling in. Hij had het daar bijzonder volhandig, nam verschillende goede beslissingen en maatregelen op korte termijn, doch ondervond daarbij menige moeilijkheid. Ook al houd ik met dit laatste rekening en overweeg ik, dat gescheiden werkzaamheid op verre afstand zeker niet gunstig werkt op gevoelens van saamhorigheid, is het voor mij toch niet mogelijk die verkoeling anders te verklaren dan door aan te nemen, dat in Nederland op hem een voor mij ongunstige invloed was en werd uitgeoefend. Ik heb die verkoeling, die ook voor het team van Justitie in Londen niet verborgen bleef, ten zeerste betreurd. Na het aftreden van Mr. van Heuven Goedhart als minister bleek, dat hij correspondentie had gevoerd met de Heer Mr. Dr. Bosch van Rosenthal, destijds Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht. Deze zo respectabele man was mij vroeger zeer gezind geweest. Sinds het politie-vraagstuk een paar jaren voor de oorlog aan de orde was gekomen en hij in mij geen voorstander vond van zijn oplossing van dat probleem, bleek hij mij dit zeer kwalijk te nemen en mij mijn inzichten als een persoonlijk bezwaar te moeten aanrekenen. Hetgeen ik gehoord heb omtrent de inhoud dier correspondentie (ik heb slechts een afschrift van een der brieven van de heer van Heuven Goedhart aan de heer Bosch van Rosenthal in mijn bezit) bevestigt de indruk, dat bedoelde invloed aanwezig is geweest.

Aan dit gebeuren terugdenkend heb ik mij wel eens afgevraagd, of het toch eigenlijk niet mogelijk is geweest, dat bij de moeilijkheden, die ik bij het tot stand brengen van het Buitengewone Politiebesluit heb moeten ondervinden, ten dele mede in het geheim overgebrachte berichten van of vanwege de heer Bosch van Rosenthal een rol hebben gespeeld. Ik weet echter niets van hetgeen omtrent de gebeurtenissen in en omtrent het "Englandspiel" en van de geheime contacten van uit Engeland is gebleken en ik mis uiteraard de gelegenheid en de middelen om na te gaan of er grond is deze vraag te stellen.

Wel moge in dit verband in herinnering worden gebracht, dat onder de besluiten, welke het College van Vertrouwensmannen onder leiding van de heer Bosch van Rosenthal, bij de bevrijding van het Westen van Nederland door afkondiging in een (slechts met een klein aantal exemplaren in omloop gebrachte) Buitengewone Staatscourant uitvaardigde, er een was waarbij een ander tot Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie werd aangesteld.

Alvorens dit rapport af te sluiten moge ik nog een opmerking maken in verband met door U bij een der verhoren gestelde vraag omtrent de tot standkoming van het Perszuiveringsbesluit. Ik heb over die vraag, die mij onvoorbereid werd gesteld, nog eens nagedacht. Ik meen, dat het zoo is geweest, dat de heer Burger -zonder overleg met mij - zijn plannen omtrent de Perszuivering in een voorontwerp-besluit had opgesteld voor de Heer van Heuven Goedhart minister werd. Dit voorontwerp waaraan wetstechnisch nogal wat ontbrak, is toen door een van mijn ambtenaren en door mij uit zuiver technisch oogpunt ampel bekeken en ik herinner mij niet, dat bij de desbetreffende correspondentie door de Heer van Heuven Goedhart eenige principiële wijziging of aanvulling in het ontwerp is voorgesteld. Van het destijds in de Raad van ministers besprokene is mij niets bekend".

2. Brief van mr. W. de Jager aan mr. J.R.M. van Angeren, gedateerd 20 mei 1948

ARA, archief J.R.M. van Angeren, inv. nr. 17. Mr W. de Jager was sinds 5-6-1941 een van de naaste medewerkers van Van Angeren. Ten behoeve van de afwikkeling van allerlei justitiële zaken fungeerde hij vanaf de terugkeer van de regering naar ’s-Gravenhage als hoofd van het tijdelijk Bureau Londen van het ministerie (1945-1946) en als juridisch adviseur van de Nederlandse ambassade in Londen (1946-1950). Verdere gegevens over De Jager in: ministerie van Justitie, Chronologisch Kabinetsarchief 1947-1950, dossier 1090 B, en in: ministerie van Buitenlandse Zaken, archief Ambassade Londen 1945-1954, inv. nrs. 1871, 2159.

 

"Ambassade der Nederlanden 21A, Portman Square, London, W.1. Tel: MAYfair 8806 20 Mei 1948.

Amice,

Zooals zoo vaak met gelijkgezinde lieden zijn we beiden ter zelfder tijd aan de correspondentie geslagen met het gevolg dat onze brieven zich kruisten. Ik had overigens op den mijnen nog een rectificatie: ge zult begrepen hebben dat het rapport voor de Britten in mijn lateren brief vermeld niet in toto door mij is gemaakt doch alleen wat de achtergrond van feiten betreft. Aan meeningsuitingen over de Nederlandsche organisatiemethode heb ik mij maar niet gewaagd, doch dit aan de Britsche vrienden overgelaten.

Wat ik van de grondwetswijzigingen in Londen gezien heb heeft mij niet uitermate geïmponeerd, maar ik heb het idee dat er in den Raad van State gegniffeld zal worden wanneer het initiatiefvoorstel Romme ter instelling van een civielen staat van beleg aan de orde komt. In de eenzaamheid van mijn kantoor heb ik althans baviaansch gegrijnsd bij de herinnering wat mij medio April in Wassenaar verteld is.

Een veertien dagen geleden heb ik vriend Snijders in Londen gezien toen hij hier was voor Philipszaken. Hij blaakte van welstand en als vanouds van strijdlust en ik heb altijd het idee dat hij diep ongelukkig zou zijn indien hij naar bijbelsch voorschrift zijn vijanden zou moeten liefhebben en moeten ophouden met bakkelijen.

Evenals ik is hij niet door de enquête-commissie waardig gekeurd om te getuigen van zijn intieme kennis van Londensche zaken en hij betreurde dat niet in verband met de ministercrisis van 1944, toen, naar zijn inzicht, de constitutie ernstig is geschonden. Indien hij alsnog mocht worden opgeroepen is hij vast van plan eerst met de meest nabij betrokkene van die episode contact te zoeken.

Wat de werkzaamheden van Justitie in Londen betreft geloof ik niet beter te doen dan hierbij in te sluiten de beknopte almanak van Buitenlandsche Zaken van Januari 1945, pagina’s 43 en 44, alsmede het boekje Nederlandsch recht in oorlogstijd. De veelheid van werkzaamheden blijkt daaruit wel, op een punt na, dat mij toch eigenlijk wel zeer belangrijk voorkomt.

In geen van de officieele geschriften wordt met zooveel woorden van de economische oorlogsvoering gesproken. Toch is dit, bij de uiterst beperkte militaire krachten van Nederland, althans te land en in de lucht, naar mijn gevoelen onze meest belangrijke bijdrage voor de uiteindelijke overwinning geweest. Uit den aard der zaak had Justitie geen bemoeienis met industrieele productie, handelsverkeer of zeetransport. Maar de doelbewuste hanteering van de Wet Zetelverplaatsing, om de voor den oorlog noodzakelijke maatschappijen weer op gang te krijgen, van A-6, om de bevoegdheden van de directie te regelen, en van A-1, om de beschikking over de activa dier maatschappijen te bewerkstelligen was het pregrogatief van Justitie. Niet alleen de groote maatschappijen als Biliton, Philips, Koninklijke en Unilever, maar ook de reederijen en de N.S.H.C. en talloze andere concerns danken hun impetus en hun mogelijkheden om voor de oorlogsvoering werkzaam te zijn direct aan de werkzaamheden van Justitie.

Van Nederlandsche zijde is voor deze werkzaamheden nooit veel waardering betoond. De Britten met de hun eigen realiteitszin hebben heel goed begrepen, waar de spil en het zwaartepunt van de Nederlandsche economische oorlogsvoering zaten en vandaar dat Nederland door Justitie als eenige geallieerde, naast Amerika, vertegenwoordigd was bij de Generale Staf van de geallieerde economische oorlogsvoering, als hoedanig de Black List Committee viel aan te merken.

Naast deze actieve zijde was er de even belangrijke passieve of conservatoire zijde van de justitionele werkzaamheden. In de stille, maar daarom niet minder scherpe strijd tusschen Engeland en Amerika om de politieke hegemonie over de Regeeringen van de bezette landen hebben Nederland en Noorwegen zich steeds onafhankelijk kunnen houden door het feit dat zij maatregelen hadden genomen tot bewaring van hun buitenlandsch vermogen. Zoodoende zijn wij er voor bewaard gebleven een vazalstaat te worden van een van de twee groote belligerenten, zooals de Gaulle van Engeland, Giraud van Amerika moest worden. Noorwegen en Nederland zijn steeds door deze moeilijke situatie heen gelaveerd, met dien verstande dat de Noren hun buitenlandsch vermogen vrijwel geheel hebben opgemaakt. Wat Nederland betreft heeft Justitie steeds als een leeuw de aanmerkelijke Nederlandsche kapitalen in het buitenland bewaakt en bewaard tegenover iedereen, of dat nu vreemde mogendheden, of wel de ministers van oorlog, marine, handel of financiën waren, die ieder op hun beurt getracht hebben de buit geheel of gedeeltelijk in de wacht te slepen. Indien Prof. Lieftinck nu met succes herstel-leeningen kan afsluiten in Amerika en Canada en de schulden voor de Britsche leveranties aan Nederland en Indië op langen termijn kan consolideeren, dankt hij dit rechtstreeks aan de graagte waarmede Mr. Van Angeren c.s. zich in Londen, populair gesproken, gedragen hebben als lafaards zonder initiatief en begrip voor de nooden van het oogenblik en van na den oorlog. Door deze lafheid is mede bereikt dat onmiddellijk na het afloopen van mutual aid en lendlease voldoende courante middelen in valuta aanwezig waren om onze eerste behoeften in het buitenland te dekken. Zonder daarmede veel sympathie te verwekken heb ik mij eens veroorloofd aan Prof. Posthuma te zeggen, dat het aan mij te danken was dat hij in een Packard kan rondrijden.

Naast deze aspecten, die op de economische zelfstandigheid van Nederland betrekking hebben heb ik een van de hoogtepunten van Justitie altijd gezien in de redactie van het Besluit Bijzondere Staat van Beleg. In het gedenkboek van het Militair Gezag staat vermeld dat dit “in overleg met het Departement van Justitie” is opgesteld. Het mocht wat! Er is geen artikel van D-60 dat niet in mijn eigenhandig handschrift is geschreven, dat niet door Sas en Snijders is afgekraakt en becritiseerd en dat niet door U zijn uiteindelijke vorm heeft verkregen. Er is geloof ik nog niemand geweest die de roode draad door al die artikelen heeft opgemerkt, n.l. dat de constitutionele vrijheden door de Grondwet gewaarborgd in gelijke volgorde in het B.B.S.B. zijn behandeld en dat daarbij telkens verzekerd is dat de wettige civiele Regeering steeds aan de hand van de wet elke neiging tot militaire dictatuur kon nekken, onverschillig of die neiging van onze geallieerden of van onze eigen militairen uitging.

Slechts op een punt heeft de civiele Regeering bakzeil gehaald voor militaire aandrang, en wel toen Mr. Derksema door Mr. Einthoven werd vervangen, en het Bureau Nationale Veiligheid werd losgemaakt van het Militair gezag en daarmede aan het toezicht van de Regeering werd onttrokken. Wie de rechteloosheid en willekeur van dat vooze instituut prefereert boven de grondwettelijke vrijheden zal terecht Justitie kunnen betichten van oorlogsviering in Londen. Maar helaas, in officieele rapporten wordt slechts zelden het kind bij den naam genoemd en het is een tweede zaak of de publieke opinie in Nederland zal willen begrijpen, zoo zij daartoe al in staat is, dat Justitie in Londen zich altijd heeft beijverd voor de handhaving van de rechten van de Nederlandsche rechtssubjecten, om het even of het nu een regelmatige teruggave onder A-1 of een vrijheidsbeneming onder democratische, door de volksvertegenwoordiging controleerbare, waarborgen.

Ik zou het, voor mij zelve gesproken, zoo willen formuleeren. De minister van Justitie is naar zijn naam en naar zijn ambt de dienaar der gerechtigheid. Zijn taak is erop toe te zien, dat ieder het zijne krijgt, of dit de ongestoorde uitoefening van een recht of de welverdiende toediening van een straf is. De minister van Justitie, die aan niemand onrecht heeft aangedaan en die niet bezweken is voor groepsbelangen kan zich een goed minister van Justitie noemen. Met dat al worden op het Departement van Justitie geen heldendaden verricht, waarvoor men bronzen, blikken of vetleeren medailles krijgt. Er worden geen gloedvolle legerorders geschreven over hetgeen Justitie heeft uitgehaald. Er zijn geen mooie winstcijfers op de balansen van de volkshuisvesting die aan de Justitie kunnen worden toegeschreven. Het resultaat van een goede Justitie komt tot uiting op meer secundaire wijze, in een algemeene tevredenheid en rechtschapenheid van de bevolking, en een Justitie die naar iets anders, meer opzienbarends zou streven zou daarmede zich zelve verloochenen en geweld aandoen.

Al gaandeweg ben ik naar ik nu merk geraakt in een geloofsbelijdenis over de aard van de Justitie die met een parlementaire enquête maar slechts ver verwijderd verband houdt. Het zal heelemaal niet meevallen om zulke ideeen, gesteld dat zij gedeeld worden, bij te brengen aan tien politici die met handen vol zout lopen, op zoek naar slakken die in Londen getierd hebben. Wat de Commissie schijnt te vragen is misschien dit: waarom heeft Justitie niet meer publiekelijk gefaald, en zoo het niet gefaald heeft, wat heeft het dan nagelaten te doen, waaruit een echec zou kunnen voortkomen. Een dusdanige bewijsvoering uit het ongerijmde heeft mij sinds de tweede klasse Gymnasium, toen ik er voor het eerst mee kennismaakte, altijd loodzwaar op de maag gelegen. Ik ben er dan ook nog niet rouwig om dat mij tot dusverre de beker voorbij gegaan is en dat de H.H. enquêteurs mij alleen maar van naam bekend zijn.

En hiermede ben ik alweer aan het einde van mijn verkort verslag; indien er verdere vragen zijn zal ik ze met genoegen trachten te beantwoorden. Ik ga echter op Vrijdag 21 dezer voor een week naar het Noorden en desgewenscht ben ik daar bereikbaar. Het adres is: Walker Ground, Hawkshead, via Ambleside, Westmorland. Vele welgemeende groeten van ons allen, en wel zeer bijzonderlijk van je Wim de Jager”.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B COMMISSIE RECHTSVERKEER IN OORLOGSTIJD (CORVO) 1 http://proxy.handle.net/10648/ea376504-5099-4276-80c4-9a9a2a8c4c0a Eigendommen in Nederland: H.M. Jacobs, L.M. Jacobs en J.K. Jacobs [B 1], 1940-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

2 http://proxy.handle.net/10648/4cbb9081-15be-4f96-8328-3c9e4d97b2db NV Administratiekantoor Tenax: E. Hartogs-Hijman [B 2], 1940-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

3 http://proxy.handle.net/10648/d00334f7-7107-4f1b-8556-9b0a5939f5f7 Eigendommen in Nederland: M.L. van der Veen [B 3], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

4 http://proxy.handle.net/10648/d0d9c447-65a6-4bac-9b98-2a9cad81a9df Beleggingen in Nederland: N. Schouten [B 4], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

5 http://proxy.handle.net/10648/ed0f20dc-861a-4d46-9c9e-88b8839155cd Effecten in Nederland: M.E. de Graaff, Wed. E. de Graaff [B 5], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

6 http://proxy.handle.net/10648/9bd29721-3ac7-4b38-b046-e03f4f7501ec Eigendommen in Nederland: J.B. Hiegentlich, F. Hiegentlich-Pais [B 7], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

7 http://proxy.handle.net/10648/975cbfcb-b9a2-4214-a09f-235ffb54a7d7 Eigendommen in Nederland: Reuters Ltd. [B 8], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

8 http://proxy.handle.net/10648/43778f49-ed90-4dcb-beba-972f0ff9ad3b Eigendommen in Nederland: The Right Reverend Bernard du Boisrouvray and others, Theodoor Gilessen (Amsterdam) [B 9], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

9 http://proxy.handle.net/10648/641d6a61-142a-4e1d-becf-b65f8f800ce6 Eigendommen in Nederland (insurance policies): A.G. Cox [B 10], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

10 http://proxy.handle.net/10648/3f790b30-2fcd-48eb-a3f1-109570d72d1b Eigendommen in Nederland: A.D. Wolf [B 11], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

11 http://proxy.handle.net/10648/1df97004-19e0-40ec-a54c-898bd0d949e1 Eigendommen in Nederland (insurance policies): S. Pallos [B 12], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

12 http://proxy.handle.net/10648/6d7ba470-1408-4394-8ec5-57e4dfb0d7c2 Eigendommen in Nederland: P.G.C. Sandvig [B 13], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

13 http://proxy.handle.net/10648/6d1c3047-c0b4-45f6-8175-8f99da90357a Eigendommen in Nederland: E. Schaap [B 14], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

14 http://proxy.handle.net/10648/26f4954d-041e-4e45-a647-8d5fbd4be408 Bezittingen in Nederland: J.J. van der Laan [B 15], 1941-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

15 http://proxy.handle.net/10648/1ec37044-b515-424b-b950-0d60c48f92ff Bezittingen in Parijs: A. Colthof [B 16], 1941-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

16 http://proxy.handle.net/10648/eedbc08e-3715-4252-9460-436253fe3158 Bezittingen in Nederland: W.L. Terken [B 17], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

17 http://proxy.handle.net/10648/c7f3ddc2-e9c0-4739-ae39-7e900210504e Bezittingen in Nederland: E. Hartogs-Hijman [B 18], 1940-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

18 http://proxy.handle.net/10648/aae56c41-89ef-4f6d-9f72-8b19442603d1 Eigendommen in Nederland: Theosofische Vereniging, Nederlandse afdeling, J. Kruisheer [B 19], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

19 http://proxy.handle.net/10648/94db2955-13fb-4bf5-987e-b2269bba0fd9 Eigendommen in Nederland: NV Fotohandel E. Fischel jr. [B 20], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

20 http://proxy.handle.net/10648/c2406d98-1a32-4820-b79e-61645432b66e Eigendommen in Nederland: D. van Embden [B 21], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

21 http://proxy.handle.net/10648/cfa9747f-2ff6-4e1d-98d5-81b83b0597b5 Effectenbezit in Nederland: H.J. ten Bruggen Cate [ B 22], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

22 http://proxy.handle.net/10648/c74af3b9-4c3f-4039-8ef1-335a0440fc0d Bezittingen in Nederland: L. Dentz, T.C. Dentz, H. Dentz en F.M.N. Smith [B 23], 1940-1942.

Zie ook C 2200

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

23 http://proxy.handle.net/10648/389b00ed-e25b-4b21-87b8-75333813d110 Bezittingen in Nederland: G. Wijnschenk, NV Wijnschenk's Vishandel De Bijenkorf [B 24], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

24 http://proxy.handle.net/10648/beb1fb37-601b-4906-bf8a-b6d2a33bd2b8 Bezittingen in Nederland: J.W.J. Rinkel [B 25], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

25 http://proxy.handle.net/10648/3845ab19-e153-4d05-9478-1699e240db73 Bezittingen in Nederland: Aluminium Union Ltd. Denton, Hall en Burgin [B 26], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

26 http://proxy.handle.net/10648/5e4802f8-ce19-4d3a-8754-ec2ccf91f1f2 Bezittingen in Nederland: W. Spanier, S. Spanier-Poppers en L. Spanier [B 27], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

27 http://proxy.handle.net/10648/272f15c4-4d4c-48fa-b597-862f97560bcd Bezittingen in Nederland: J.B.A. Kessler [B 28], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

28 http://proxy.handle.net/10648/3267256b-ba58-410e-b1fd-571adbe80ced Bezittingen in Nederland: W. Struben [B 29], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

29 http://proxy.handle.net/10648/6d656a16-b51f-4127-8c52-00d9d5d90b53 Bezittingen in Brussel: E. Gans, M. Santilhano [B 30], 1941-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

30 http://proxy.handle.net/10648/ea1afbb6-a36f-4ed4-bb10-457df3156576 Vorderingen op Nederlands-Indië: Herbert Whitworth Ltd., Wengers Ltd., NV Handel-Maatschappij v/h G. Hoppenstedt, The Netherland Publishing Company Ltd., Lea Elliott (London) Ltd., Borax Consolidated Ltd. [B 31], 1941-1944.

Zie ook C 2276 A

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

31 http://proxy.handle.net/10648/1106b3cc-1e0f-4756-a0a8-94e7f5239111 Bezittingen in Nederland: W.C. Posthumus Meyjes [B 32], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

32 http://proxy.handle.net/10648/ae1d5666-48e8-4768-8a7b-e2557d1b89b8 Effectenbezit in Nederland, vorderingen op Nederland: A. Elzas, W. Lewinsohn, Mactaggart, Scott & Co. Ltd., B.H. Pearson, William S. Miller & Co., L. van Moppes [B 33] 1941-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

33 http://proxy.handle.net/10648/8a21fd86-b42d-4beb-9de9-b8888855549f Eigendommen in Nederland: G.G. Blom-Cooper, L.J. Blom-Cooper [B 34], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

34 http://proxy.handle.net/10648/c64f16ad-32b4-4c0a-9f38-12efa11ac028 Bezittingen in Nederland: nalatenschap B. Simons-de Vries, E. Monasch [B 35], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

35 http://proxy.handle.net/10648/ee5b38a8-8ba9-413e-b33a-c9b5c369262a Bezittingen in Nederland: A. Milhado jr. [B 36], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

36 http://proxy.handle.net/10648/60f7efa1-7492-4ac0-99ec-e999667e22f5 Belangen in Ford Automobiel Fabriek (Amsterdam): Ford Investment Company Ltd. [B 37], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

37 http://proxy.handle.net/10648/f9d99bf0-d662-4c69-9a2e-daa131e48045 Bezittingen in Nederland: J. Kiek en R. Kiek-Wolffers [B 38], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

38 http://proxy.handle.net/10648/73eeccf5-1ef4-419f-aab9-f9edb5e83bf0 Vrijwillige ouderdomsverzekering: L. Bootsgezel en J.W.F. Bootsgezel [B 39], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

39 http://proxy.handle.net/10648/aaa360ea-bf7b-4c93-a689-496b44b7c10b Levensverzekering: B.B. Borgart [B 40], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

40 http://proxy.handle.net/10648/319c82ea-8e3f-4a01-876a-d33eadf72462 Bezittingen in Nederland: M. Heimann [B 41], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

41 http://proxy.handle.net/10648/a5ece9d5-c60f-4403-a30f-71ce669b18d7 Nalatenschap N.J. van der Duyn Schouten en P. van der Maden [B 42], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

42 http://proxy.handle.net/10648/e775ac20-6f24-4349-9fff-21474eed4db2 Claim van E.C. Mercado-De Haes op de NV Nederlandse Lloyd [B 43], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

43 http://proxy.handle.net/10648/e81b8f87-5105-4374-8647-1320dbb6c710 Oorlogsclaims: T. Levie, W. Adams, The Bantam (Java) Rubber Estates Ltd., Langkapoera (Sumatra) Rubber Estates Ltd., D.G.E. Middelburg, A.C. van Nahuys, F.C. Nurse, J.P. Reinders-Folmer, J. Rippe, F. Rutgers, J.P.M. Stibbe, J.M. Tadema Wielandt en J.M. Miller [B 44] 1941-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

44 http://proxy.handle.net/10648/e5b9c89f-0dae-48be-892a-c689c5a80461 Bezittingen in Nederland: F.M. Kattenburg en M. Kattenburg-Hagelberg [B 45], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

45 http://proxy.handle.net/10648/b779ea1e-f436-4c63-81e9-80f956c5a1ee Bezittingen in Nederland: L. Koopal [B 46], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

46 http://proxy.handle.net/10648/a5713856-76c9-4ba7-a87a-5065655870fd Vermogens in Nederland: M. de Miranda [B 47], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

47 http://proxy.handle.net/10648/5b9aa181-deca-4879-b3a7-2b5119c8fc2f Registratie effecten: A.P. Barry (NV The Samarinda Produce Co.) [B 48], 1943-1945.

Zie ook J 2023

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

48 http://proxy.handle.net/10648/ccf33746-78cc-47c7-97a0-caffef3252db Registratie effecten: A.W. Robertson [B 49], 1943. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

49 http://proxy.handle.net/10648/92f5a93e-e63a-4ace-a677-ecc575edd3f6 Effecten in Antwerpen: M. Heigmans [B 50], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

50 http://proxy.handle.net/10648/cb481738-c15d-47a5-bf66-754a398b7ccf Bezittingen in Nederland: A.F. Oakes [B 51], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

51 http://proxy.handle.net/10648/58ca70cd-ceb3-476a-be7e-d0c8e39ee718 Bezittingen in Nederlands-Indië, betalingen aan gescheiden vrouwen: W.F. van Cadsand [B 52] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

52 http://proxy.handle.net/10648/750aa956-3386-4e9d-be28-fb404847f3f9 Bezittingen in Nederland: R.J. Rodrigues Pereira [B 53], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

53 http://proxy.handle.net/10648/1da535d7-b06e-446f-b476-70b68d7492bf Registratie vorderingen: The Royal Vale & Watcombe Pottery Co. [B 54], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

54 http://proxy.handle.net/10648/d4dbb615-80b1-446a-a571-8b14e0caa523 Registratie jacht Lee II: L. Abrams [B 55], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

55 http://proxy.handle.net/10648/939ca2a2-e164-4756-a39a-0b85d67a2989 Bezittingen in Nederland: S. Cousin [B 56], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

56 http://proxy.handle.net/10648/1fd938db-804c-41d7-a42f-7612fae07078 Bezittingen in Nederland: G. Wins [B 57], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

57 http://proxy.handle.net/10648/3bfc5d75-ceef-4743-ab6c-8ac3eef2e46b Registratie van vorderingen: Netherland Shipping and Trading Committee Ltd., Aly Hassan Chahine & Co., E. Couvé, James Dilworth & Son, Fernandez Palicio y Cia S. en C., Hale & Son, G.B. Ollivant, H.H. Robertson Co. en I.A. Rucker & Bencroft [B 58], 1940-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

58 http://proxy.handle.net/10648/a149f0c7-3ce5-440d-ab28-52510d5d7357 Vorderingen: F. Eggar [B 59], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

59 http://proxy.handle.net/10648/86d5d762-1bbf-4aea-9176-2fe1df817404 Registratie bezittingen in Nederland: P.G. East [B 60], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

60 http://proxy.handle.net/10648/ad5b2a97-2716-4277-b401-b84a3b74ad53 Bezittingen in Nederland: NV Fijnhouthandel W.M. Mallinson en Zonen [B 61], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

61 http://proxy.handle.net/10648/d476345d-818a-4753-8737-7f01f2af7c1a Bezittingen in Nederland, registratie: O. Beer [B 62], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

62 http://proxy.handle.net/10648/f753bc2d-2694-4456-a5d4-b4e4107e4a3a Registratie bezittingen: NV Sumatra Land Syndicaat (The Sumatra Anglo-Dutch Estates Ltd.) [B 63], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

63 http://proxy.handle.net/10648/39eb5deb-df5b-43e5-80e8-74ec0356944f Vordering Western Java Estates (NV Cultuur Maatschappij Arinem) op de Hongkong & Shanghai Banking Corporation te Batavia [B 64], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

64 http://proxy.handle.net/10648/be392ef5-cee0-474d-a92d-a6f9af291205 Claim op de NV Het Nederlandse Veem: A. Botibol en Co. (Feathers) [B 65], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

65 http://proxy.handle.net/10648/327b329a-0334-4fea-8fa2-9e20355fe755 Bezittingen in Nederland: G. Eggink-van Stolk [B 66], 1943-1944.

Zie ook J 365

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

66 http://proxy.handle.net/10648/ef042793-0ff4-4ba1-ae28-ea05514121e8 Bezittingen in Sumatra: R.G. Lock [B 67], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

67 http://proxy.handle.net/10648/7ec65bfe-a451-4880-b88c-8ee6151187a5 Registratie jacht: E.N. Waugh [B 68], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

68 http://proxy.handle.net/10648/2bac3e83-a338-4664-995a-29387aebb2fd Levensverzekering: J. Toeman [B 69], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

69 http://proxy.handle.net/10648/aa956b8b-4872-4f4b-b89a-23542566a343 Registratie vordering op nalatenschap P. Zwaag en N. Kalis-Zwaag [B 70], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

70 http://proxy.handle.net/10648/a548e101-f872-4b57-bf71-69db289688c9 Registratie effecten: A. Blank [B 71], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

71 http://proxy.handle.net/10648/683923bc-5f0d-412d-b477-4fb14733c090 Registratie bezittingen Pierre Campredon: Kleinwort, Sons & Co. [B 71(b)], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

72 http://proxy.handle.net/10648/8ce8cea5-e516-4e83-9b53-f71da0306d89 Bezittingen Nederlands-Indië: J. Riedel [B 72], 1941-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

73 http://proxy.handle.net/10648/88fa855e-959f-4715-9b51-248efebd4c22 Bezittingen in Nederland: E. Snoek [B 73], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

74 http://proxy.handle.net/10648/a020658a-d739-4ed5-a360-0176098c07f5 Registratie bezittingen in Nederland: D.J. Groen en E.J. Groen-du Mosch [B 74], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

75 http://proxy.handle.net/10648/667c13ad-65e8-445e-a28d-cd842266ecc6 Oorlogsclaims van Nederlanders in Palestina: D. Andreson, J. Vroman, M. Pimentel, E.J. de Groot, E. de Jong, C. Boasson, Wed. J.B. Boasson, M. Vromen, H. van der Heyden, J.E. Asscher, S. Nordheim, M.J. Premsela, I. Slijper, J. Slijper, A. Monis, H.K. de Vries, J. Vromen en M. Duveen [B 75] 1943-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

76 http://proxy.handle.net/10648/372324ae-5e5e-40f0-9f26-9daf24e6a567 Belangen in Nederland: J. van den Bergh en A. van den Bergh [B 76], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

77 http://proxy.handle.net/10648/a78cd227-d6f1-47ab-b531-0806858a3c5a Registratie bezittingen: H. Robertson [B 77], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

78 http://proxy.handle.net/10648/75404e12-7af4-4bc0-b04e-e6d0c6960f0e Bezittingen in Nederland: C.W. Cohen en C. Cohen-Zeehandelaar [B 78], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

79 http://proxy.handle.net/10648/87d4391b-91f8-422b-a2cc-b5063ed89169 Vorderingen op H.J. Plemper, registratie van eigendommen in Nederland: S. West en B. West-Swelheim [B 79] 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

80 http://proxy.handle.net/10648/c124ab7f-9886-4860-ae5a-00835f55c7cc Bezittingen in Nederland: J. Fabricius [B 80], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

81 http://proxy.handle.net/10648/0e6c70ad-85ad-45d7-b666-4a5d608c88a3 Oorlogsclaim: Mercantile Bank of India, Ltd. [B 81], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

82 http://proxy.handle.net/10648/00d3d4fb-1c8a-4d55-a5cc-fcc7494730a9 Bezittingen in Nederland: I. Tichauer [B 82], 1941-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

83 http://proxy.handle.net/10648/d13486b7-edc1-4183-b0b7-b0b1b38e112f Registratie eigendommen in Nederland: R.M. Hoofien-van Blankensteyn, H. Pelley-Hoofien en D.M. Sohlberg [B 83] 1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

84 http://proxy.handle.net/10648/e63f5c6a-9d9c-4ea2-bbbf-3b7bb7cc56a6 Vorderingen en eigendommen in Nederland: I. Keesing jr. [B 84], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

85 http://proxy.handle.net/10648/fb85b80b-ac96-4f64-8aae-e9601ab1871f Bezittingen in Nederland: M. Schlesinger-Wolff [B 85], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

86 http://proxy.handle.net/10648/7bf1d7b5-dedb-4902-9093-73fa8388fbaf Registratie bezittingen in België: S. Osnowicz [B 87], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

87 http://proxy.handle.net/10648/e4767570-070c-48c5-84d2-87784e23fcb3 Bezittingen in Nederland, schadevergoeding: A. Lorber [B 88], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

88 http://proxy.handle.net/10648/bad313f3-d217-4dc0-bdef-532fa2dd7abe Claim bezet gebied: C.A. Parsons & Company Ltd. [B 89], 1940-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

89 http://proxy.handle.net/10648/90084298-cf09-4d1d-a928-e5059e76acfa Registratie bezittingen in Nederland: W. Huender, A. Huender-Dekker en G.P.L. Dekker-Duijvis [B 90], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

90 http://proxy.handle.net/10648/f506cf04-a9b0-4db7-b211-864e473c0ca1 Registratie bezittingen: A.H. van Rood en A.P. van Rood-van Rijswijk [B 91], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

91 http://proxy.handle.net/10648/69fdec02-b2f8-41c4-985c-909756ebc539 Bezittingen van familieleden in Nederland: F. Gerzon [B 92], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

92 http://proxy.handle.net/10648/c6ed5e71-38e1-44e6-9f54-1dcd4d09fe6b Registratie vordering van kapitein V. Kurti op J. Schaap [B 93], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

93 http://proxy.handle.net/10648/216fdeae-3113-4d14-9651-6487d8a81877 Registratie bezittingen in Nederland: C.N. van de Rijdt [B 94], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

94 http://proxy.handle.net/10648/25d75693-078f-4e15-96e9-4cc990fca2cc Vorderingen in Nederland: H. Fuldauer [B 95], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

95 http://proxy.handle.net/10648/e3aaa335-0aad-4d9c-8562-dde45c66b9f3 Vorderingen op de NV Standaard Verzekering Maatschappij, N. Bhoola & Sons Ltd. en Lewis Berger & Sons [B 96], 1942-1945.

Zie ook C 2254

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

96 http://proxy.handle.net/10648/4919d104-a45c-47d8-9a44-b200f11aac5a Registratie bezittingen: A. van Roessel & Zoon NV en Card Clothing & Belting Ltd. [B 98], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

97 http://proxy.handle.net/10648/09a1667a-15e7-4953-b7b0-181cd1d5d9af Registratie bezittingen: O. Kaufmann [B 99], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

98 http://proxy.handle.net/10648/3efcb0a4-7797-4d25-99e2-a399964e7402 Registratie bezittingen: Revertex Ltd. [B 100], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

99 http://proxy.handle.net/10648/4dae7abf-a14c-4a89-a2d2-804ff712034f Registratie bezittingen: B.J. Allison [B 101], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

100 http://proxy.handle.net/10648/d27c4f86-1681-443c-a084-4c68d12fbfc1 Registratie bezittingen: C. Heyman en H. Heyman [B 102], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

101 http://proxy.handle.net/10648/11157ff7-7dd6-48d5-a331-b3341b927f07 Registratie bezittingen: NV Vorst en Co.'s en P. Jacobs [B 103], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

102 http://proxy.handle.net/10648/ee769f74-305d-44de-9150-ead248ebecb1 Registratie bezittingen: E. Visser [B 104], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

103 http://proxy.handle.net/10648/40997808-78c4-4867-88f0-0d47deb4d96c Registratie bezittingen: M. van Son [B 105], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

104 http://proxy.handle.net/10648/89f2c013-18bf-4f55-8b72-568f1b466af9 Vordering wegens het niet leveren van het schip "De Jason" aan de NV Stoomvaart Maatschappij Oceaan [B 106], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

105 http://proxy.handle.net/10648/ee7c21c0-7b95-4edc-8dd6-2da740202e93 Registratie bezittingen: E. Tennant-Trojan [B 107], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

106 http://proxy.handle.net/10648/7c1de266-c938-4236-b5fc-308170f6305b Claim pensioen Snouck Hurgronje Familie Fonds te Middelburg: A. Bush de Quesnel en G.M.D. Bush de Quesnel [B 108] 1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

107 http://proxy.handle.net/10648/9399caa8-4513-4b36-b1e4-efc54fe19de5 Handelsmerk S. de Boer [B 109], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

108 http://proxy.handle.net/10648/85131f66-4e1e-4b44-8fe7-bc018e7630b4 Vordering: C.H.W. den Haan [B 110], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

109 http://proxy.handle.net/10648/2afdd27c-fcf8-4a1f-a6c1-0eb5470232b6 Vorderingen in Nederlands-Indië: Blyth & Platt Ltd. [B 111], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

110 http://proxy.handle.net/10648/1753853f-7979-4a46-9646-229df47f0919 Registratie bezittingen in Nederland: B. de Vries-Boas [B 112], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

111 http://proxy.handle.net/10648/24a396e9-6757-4518-91c5-c03d26550dba Registratie claims: E.F. Kalma [B 113], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

112 http://proxy.handle.net/10648/cb148679-c430-4f29-9c2d-b6421a535025 Bezittingen in Nederland: S.E.M. van Buuren [B 114], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

113 http://proxy.handle.net/10648/dcf00b10-6c4e-42d3-8e8f-caa9bd5eae8a Registratie bezittingen: M.G. Hare-Volker van Waverveen [B 115], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

114 http://proxy.handle.net/10648/0dd6da4e-923e-40e4-92e1-b16e22e89303 Registratie bezittingen in Malakka: J. van der Noordaa [B 116], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

115 http://proxy.handle.net/10648/13b60241-8be4-43c1-beae-dd60513c4ccf Vordering in Nederland: T.H. Schrijver [B 117], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

116 http://proxy.handle.net/10648/0f8b5f55-5b49-44ce-8c4b-21af22a49e09 Nederlanders in het Verre Oosten [B 118], 1942-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

117 http://proxy.handle.net/10648/10a24465-4cb3-4b37-af8b-05f5e2444005 Vorderingen in Nederlands-Indië: Norris, Henty & Gardners Ltd. [B 119], 1943-1947.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

118 http://proxy.handle.net/10648/5861e441-8b39-4fca-9585-35e70b477743 Vorderingen in Nederlands-Indië benevens NV Handel Maatschappij Pitcairn, Syme en Co.: Ker, Bolton & Co. Ltd. [B 120], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

119 http://proxy.handle.net/10648/67bf3cf1-e7c3-422b-a881-023e7805dafe Vordering van W.G. Eavestaff & Sons Ltd. op de firma K.K. Knies te Soerabaja [B 121], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

120 http://proxy.handle.net/10648/58e4e85c-d3b8-44a3-9175-04d4f2652dd0 Registratie claim van Colgate-Palmolive-Peet Ltd. [B 122], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

121 http://proxy.handle.net/10648/a31faf7c-3eaa-44e0-9561-e26c199453f9 Vorderingen ingediend door The Medici Society Ltd. op de NV G.C.T. van Dorp & Co. te Semarang [B 123], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

122 http://proxy.handle.net/10648/eff223fc-4284-4eea-a4c4-de4f2204666d Registratie bezittingen in Nederland: B. Heymans-Maas [B 124], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

123 http://proxy.handle.net/10648/a9b53a67-27b6-4412-8c94-d99759e994e1 Registratie bezittingen in Parijs: jhr. J.G.D. Steengracht van Moyland [B 125], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

124 http://proxy.handle.net/10648/e97e0d98-2660-40bb-a808-b58f95ac4507 Registratie bezittingen in Nederland: M. Coronel [B 126], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

125 http://proxy.handle.net/10648/a4ac0d4f-f477-46e9-a9ad-a35ca0a2b63c Registratie vorderingen in Nederland: S. Coates-van Blaaderen [B 127], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

126 http://proxy.handle.net/10648/3db95694-d6e4-4bc0-b272-5d182e7038ed Registratie bezittingen in Nederland en Nederlands-Indië: L. Orgelist [B 128], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

127 http://proxy.handle.net/10648/9e462bf3-e4e9-4692-b747-0a3d2d668999 Vorderingen in Nederlands-Indië: Yardley & Co. Ltd. [B 129], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

128 http://proxy.handle.net/10648/5d3a0fb4-b537-4693-98dc-8369d22be3d9 Vorderingen in Nederlands-Indië: Scott & Bowne Ltd. [B 130], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

129 http://proxy.handle.net/10648/2829d878-c62e-474b-8c43-6dabfbb17a25 Registratie eigendommen in Nederland: T.J.A. Niekus [B 131], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

130 http://proxy.handle.net/10648/963bab6b-45cf-4da9-88cb-d56181e8b4d6 Vordering van de firma Oscar Moenich & Co. Ltd. op de NV Handelsvereniging Harsen Verwey & Dunlop te Batavia [B 132], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

131 http://proxy.handle.net/10648/a9dba731-2cd0-4485-ac69-55c8bf5016b1 Vorderingen in Nederlands-Indië: The County Perfumery Co. Ltd. [B 133], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

132 http://proxy.handle.net/10648/3adc7262-f788-4b03-8c1e-4eb5048e0d03 Vorderingen in Nederlands-Indië: Whitworth & Mitchell Ltd. [B 134], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

133 http://proxy.handle.net/10648/ee24cf48-59fa-47f1-8beb-044e26a27e76 Effectenbezit in Nederland: M.H. Cohen [B 135], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

134 http://proxy.handle.net/10648/ef6f5d29-1041-4b15-816a-0e37a77fcb04 Eigendommen in Nederland: D. van Gessel [B 136], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

135 http://proxy.handle.net/10648/0b1bb5e1-7158-440c-838e-4d3a8de12d5d Vorderingen in Nederland en Nederlands-Indië: Robertson, Villar & Watson Ltd. [B 137], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

136 http://proxy.handle.net/10648/a9911a05-d274-4c79-8747-02388cf9d0f1 Vorderingen in Nederlands-Indië: The Hercules Cycle & Motor Co. Ltd. [B 138], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

137 http://proxy.handle.net/10648/b3ddcd39-d727-476a-9e23-4bc5e4fa5a9f Registratie bezittingen in Nederland: H. Cohen-Hartog, E. Jacobsen-Barents [B 139], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

138 http://proxy.handle.net/10648/81f4cf8a-ba3a-4f87-9655-17a6cf8011a6 Vorderingen van D.M.J. Dear op de Erven De Weduwe J. van Nelle NV [B 140], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

139 http://proxy.handle.net/10648/b1bed275-1c31-4167-b07b-e21cfda30a02 Goederen verscheept per stoomschip "Singkep": Morreau, Spiegelberg & Thompson Ltd. [B 141], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

140 http://proxy.handle.net/10648/0161d740-a932-4964-a554-8387f35bc4da Eigendommen in Nederland: K. Citroen [B 142], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

141 http://proxy.handle.net/10648/7ec44e4b-81e1-4483-8c91-be3ebe7517f9 Behartiging door L.C. Cohn voor teruggave van achtergebleven bezittingen in Nederland van E. Ratzersdorfer-Aptroot, S. Aptroot en C. Cohn-Aptroot [B 143], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

142 http://proxy.handle.net/10648/a5acac7e-6832-42d6-afff-2a740a1ef747 Bezittingen in Nederland: F. Nijland-Best [B 144], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

143 http://proxy.handle.net/10648/658626b4-0c17-48aa-af5b-c60cc0f6fce0 Vordering op de Nederlands-Indische Vereniging voor de Afzet van Suiker: J.J. Wierink [B 145], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

144 http://proxy.handle.net/10648/70946703-5d2b-4ffe-b70b-badc1478c142 Claim op het stoomschip "Singkep": Leethems (Twilfit) Ltd. [B 146], 1941-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

145 http://proxy.handle.net/10648/0bc4df0c-c69d-4a3d-9732-28fafe68835d Registratie van bezittingen: G. Fleischer [B 147], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

146 http://proxy.handle.net/10648/ab21f5ab-ee7d-40a8-9a45-621591143958 Bezittingen in Medan: G. Bradford [B 148], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

147 http://proxy.handle.net/10648/bfa8a617-7165-4af1-af81-cd74cd652a62 Claim op het stoomschip "Singkep": George Fraser, Son & Co. Ltd. [B 149], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

148 http://proxy.handle.net/10648/e747ed35-d8d4-460a-865b-ff6ab7325402 Registratie van bezittingen in Nederland: M. Heimann [B 150], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

149 http://proxy.handle.net/10648/a8075be8-1bf0-4e3b-a591-89a372008f9d Aanspraak op bezittingen in Nederland: L. Rothenstein [B 151], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

150 http://proxy.handle.net/10648/6922825e-7ea2-4447-8092-d1a9cea1a753 Vorderingen in Nederland en Nederlands-Indië: A. Muhlenfeld [B 152], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

151 http://proxy.handle.net/10648/61d7c56f-711c-40ba-8671-f67c4745a43d Schadeclaims in Nederlands-Indië: NV Tolan Satoe Exploitatie Maatschappij, NV Tolan Tiga Exploitatie Maatschappij [B 153], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

152 http://proxy.handle.net/10648/efd69b0e-7b8e-4630-8fe7-c8803d61e57a Bezittingen in Nederland: A. Wiseman [B 154], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

153 http://proxy.handle.net/10648/54348f74-e147-41f0-9d22-43e4318cfcd2 Effecten in Nederland: M.M. Maas, F.H. Maas, H.O. Maas [B 155], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

154 http://proxy.handle.net/10648/03808ecf-22bc-4105-b87c-77dedb1661d3 Eigendommen in Nederland: F.S. Mercer [B 157], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

155 http://proxy.handle.net/10648/8b083f7c-4928-4cd1-a52a-aab1e0d0c577 Bezittingen in Nederland: B. Aptroot-Soloway [B 158], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

156 http://proxy.handle.net/10648/78396e7f-566d-4f31-8434-09cd2fd80d45 Bezittingen in Milaan: baron A.M. van Lamsweerde, baron E. van Lamsweerde [B 159], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

157 http://proxy.handle.net/10648/3ffd1254-1e54-4434-8426-4b4e6b080a4c Bezittingen in Nederlands-Indië en Nederland: H. de Jonge [B 160], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

158 http://proxy.handle.net/10648/36bc6784-cfaa-4cad-a2a5-c74e4e31d130 Bezittingen in België: D. Swaalep [B 161], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

159 http://proxy.handle.net/10648/2cb857cd-3d0c-4c29-a332-06a6818ddcf2 Claims Indië betreffende sigaretten: Ardath Tobacco Co. Ltd. en Char Zee & Co. of Shanghai [B 162], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

160 http://proxy.handle.net/10648/14f544c6-797c-4bad-9a5b-d26f726a4ffb Bezittingen in Nederland: R. Mackenzie [B 164], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

161 http://proxy.handle.net/10648/568ed4c2-23f6-4d21-af50-dd49637620d4 Bezittingen in bezet gebied: E. Schroder [B 165], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

162 http://proxy.handle.net/10648/a4387a66-0718-40dc-b2aa-f71a0b4d9ea8 Bezittingen in Nederland: A.P.L. Snep [B 166], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

163 http://proxy.handle.net/10648/25efe298-a6c7-4088-9064-bd187c31d63e Bezittingen in Nederland: R. Nathan, NV Heineman en Ostwald en R. Levy [B 167], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

164 http://proxy.handle.net/10648/63245259-d2ad-45d2-9b8c-74fad0f8498c Bezittingen in Nederland: C. Daniëls, NV Daniëls Tranport Company te Rotterdam [B 168], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

165 http://proxy.handle.net/10648/eaa825ee-959b-4331-9e11-bbca3664cd88 Bezittingen in Nederland en Nederlands-Indië: B.N. Oudraad [B 169], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

166 http://proxy.handle.net/10648/8daba684-92b8-4d27-a6df-52397820484a Goederen verscheept naar Nederlands-Indië per stoomschepen "Glenartney" en "Tegelberg": British-American Tobacco Company Co. Ltd. en The United Tobacco Companies (South) Ltd. of Cape Town [B 170], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

167 http://proxy.handle.net/10648/9ea9ae58-b850-4dc6-b2f7-538dd49dd012 Bezittingen in Nederland: M. Kattenburg-Hartz [B 171], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

168 http://proxy.handle.net/10648/234de6fa-9e8f-4626-b8aa-77af935f43ce Aanspraak op de lading verscheept door de stoomschepen "Malakka" en "Tegelberg": John Little en Co. Ltd. [B 172], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

169 http://proxy.handle.net/10648/13eec3f4-b921-4040-a81f-18797ad6584c Bezittingen in Nederland: D. Monk [B 173], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

170 http://proxy.handle.net/10648/4c679e07-4e3d-40fa-9464-e7ef577ee904 Bezittingen in Nederland en Nederlands-Indië: G.G. Wren [B 174], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

171 http://proxy.handle.net/10648/5eabd97b-c7f5-4a72-9323-dbc17496f3f1 Bezittingen in Nederland: M. Vaughan [B 175], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

172 http://proxy.handle.net/10648/d185d2c9-1731-4f59-952a-34e07213c3ac Bezittingen in Nederland: N.A. Slis [B 176], 1944.

Zie ook C 1955

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

173 http://proxy.handle.net/10648/128498a6-210a-4215-bb3c-713784452bd9 Bezittingen in België: E. Loonstein [B 177], 1944-1945.

Zie ook J 2698

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

174 http://proxy.handle.net/10648/807fe20f-c309-455c-bce1-e146eb7eac28 Levensverzekeringspolis: D.G. Schuurmans Stekhoven-Groenendijk [B 178], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

175 http://proxy.handle.net/10648/5cda4f39-3c4b-48a0-add3-6293262001d1 Bezittingen in België: A. Wagenaar [B 179], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

176 http://proxy.handle.net/10648/84e6455b-4b7a-4f55-862e-35777c4a7729 Bezittingen in Nederland: J. van der Vlis-van Teijlingen [B 180], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

177 http://proxy.handle.net/10648/e8323828-327f-4777-bcd4-e0c5ff44866c Bezittingen in Nederland: M. de Heer [181], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

178 http://proxy.handle.net/10648/dfa71947-f9b4-4722-8de8-90dfed8ad98f Bezittingen in Nederland: S. Hartog [B 182], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

179 http://proxy.handle.net/10648/c8a91f88-93d7-46dd-a1ad-a010ee16015c Bezittingen in België: M. May [B 183], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

180 http://proxy.handle.net/10648/bcc8a8e3-cc50-4306-85d7-d16c7c381a85 Bezittingen in Nederland: W. van Helden [B 184], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

181 http://proxy.handle.net/10648/651ca3ff-b2cb-4b3f-9945-4c4ea5169861 Bezittingen in Nederland en Nederlands-Indië: J.W. van Doorn [B 185], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

182 http://proxy.handle.net/10648/a1b26937-1291-4ec1-9f3e-bc458d881de0 Bezittingen in Nederland: R. Hirsch-Hahn [B 186], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

183 http://proxy.handle.net/10648/9cb25c0c-f417-4e71-ae61-430b92bede97 Vordering van M. Lambooy op de firma Loch & Hartenberger [B 187], 1944-1947.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

184 http://proxy.handle.net/10648/1f3531c5-b64e-44c4-898d-cef447fe73df Bezittingen in Nederland: T. Bierman-Gottschalk [B 188], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

185 http://proxy.handle.net/10648/ca526f17-b2b2-4c9f-b2f1-4844d64318e0 Bezittingen in Nederland: J. Vaz Dias [B 189], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

186 http://proxy.handle.net/10648/3ecc73ae-6df6-4071-9725-a75093d4aea4 Bezittingen in België: A. Müllem [B 190], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

187 http://proxy.handle.net/10648/c3c83d90-5cd5-4114-8256-caa5ab697231 Bezittingen in Nederland: R.G.A. Weiss [B 191], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

188 http://proxy.handle.net/10648/1a6b7f43-9073-4442-9d05-e2fcebf5dbf7 Bezittingen in Nederland: L.I. Wolf & Son, Ltd. S. Biederman, M. Biederman-Mindell [B 192] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

189 http://proxy.handle.net/10648/f4f58253-9699-4f16-abc2-b0a207a34594 Vordering van E. Kronenberg op de NV Van Houten [B 193], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

190 http://proxy.handle.net/10648/1c6c3608-787b-493b-b3a8-263a9473c024 Bezittingen in Nederland: P.J. Strookman [B 194], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

191 http://proxy.handle.net/10648/75350f5b-39dc-4795-9d21-1767c00456bd Bezittingen in Nederland: M. Fransman [B 195], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

192 http://proxy.handle.net/10648/8f2f2a1c-c122-4557-86c7-816181f12291 Bezittingen in bezet gebied: NV Van Leer's Verenigde Fabrieken [B 196], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

193 http://proxy.handle.net/10648/89b4e0ad-3392-4950-a00a-3967c50367f4 Bezittingen in België: M.E. Davidson [B 197], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

194 http://proxy.handle.net/10648/82fad1a5-8073-44e6-9317-20be10e569e9 Bezittingen in Nederland: H. Barnstijn en I. Barnstijn [B 198], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

195 http://proxy.handle.net/10648/473920f2-c22d-4b40-bd34-13258ed8b942 Bezittingen in Nederland: S. Moscow [B 199], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

196 http://proxy.handle.net/10648/654a68d2-2696-45f6-9974-e5aaaac8be76 Bezittingen in Nederland: M. Abrahams [B 200], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

197 http://proxy.handle.net/10648/4f9ede22-905b-46d7-9087-43d3f6509896 Vordering van John Kidd & Co. Ltd. op de firma E. Smalhout [B 201], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

198 http://proxy.handle.net/10648/26802533-0688-4c9e-a8f6-367eab176f79 Bezittingen in Nederland: J.A. Nolte [B 202], 1944-1948.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

199 http://proxy.handle.net/10648/beee8020-8e2f-4b30-a6c0-642b7c39bf2a Bezittingen in Nederland: I. Kornmehl [B 203], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

200 http://proxy.handle.net/10648/82717005-808f-491f-bf2c-8da184b39637 Bezittingen in Nederland: J. Deen en J. Wolffenstein-Deen [B 204], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

201 http://proxy.handle.net/10648/9bc62765-ce86-4cf6-bac2-1a26e278543b Bezittingen in Nederland: P. de Leeuw-Gans [B 205], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

202 http://proxy.handle.net/10648/3ef192a2-13d8-4750-9b63-04e9662e592d Bezittingen in Nederland: E. Wolf [B 206], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

203 http://proxy.handle.net/10648/8ef6f107-a67b-4503-a7c6-5ff9c8f5c25f Bezittingen in Nederland: J. Razoux Kühr [B 207], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

204 http://proxy.handle.net/10648/6b86f518-335c-44cc-bcc3-ad2406a09d26 Bezittingen in Nederland: M. van Voolen [B 208], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

205 http://proxy.handle.net/10648/6ee9064c-dd30-4078-8420-b74b0109b016 Bezittingen in Nederland: R. Unger en NV Wijnhandel M. Kempinski & Co. [B 209], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

206 http://proxy.handle.net/10648/2a50c9a1-02d5-4640-8549-db84808e9a7c Bezittingen in Nederland: R. Vas Nunes [B 210], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

207 http://proxy.handle.net/10648/3322da4f-c243-4617-b6b0-bb68da5085bd Bezittingen in Nederland: G.J. Mosberg en B. Mosberg [B 211], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

208 http://proxy.handle.net/10648/7acae258-9d99-46d8-a000-5ec3837ca5ce Bezittingen in Nederland: H.A. Marx en L.E. Sutherland-Marx [B 212], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

209 http://proxy.handle.net/10648/885b7978-4120-4c71-8c31-05ff87e277b2 Bezittingen in Nederland: F. Bloch [B 213], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

210 http://proxy.handle.net/10648/a0a94e2b-f64e-4acc-b200-254d736e07f4 Bezittingen in Nederland: A. Hartog [B 214], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

211 http://proxy.handle.net/10648/64a852ea-9b94-4ec9-a206-4c4efab5f862 Bezittingen in Nederland: A. Knoop [B 215], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

212 http://proxy.handle.net/10648/103518ce-e3f8-4893-80a2-92dcdb23ea49 Bezittingen in Nederland: C.S. Morris [B 216], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

213 http://proxy.handle.net/10648/4c4051db-72af-4e49-9804-58f553cb42d2 Bezittingen in Nederland: M.N. Hoogerduijn [B 217], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

214 http://proxy.handle.net/10648/07ee41e4-efdd-43b1-915a-b62314e8517d Bezittingen in Nederland: M. Sorias [B 218], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

215 http://proxy.handle.net/10648/997e6074-d413-4d49-ba86-32be9c8c35e8 Vordering van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger op de Nederlands-Indische regering in verband met het verloren gaan van vliegtuigen [B 219], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

216 http://proxy.handle.net/10648/839168af-e314-46c9-8e97-0f459e10c1c2 Bezittingen in Nederland: A.F. Lethem [B 220], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

217 http://proxy.handle.net/10648/910a5469-f762-40d4-9899-6c3d28915b07 Effecten in Londen en New York: F. Leuchtmann [B 221], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

218 http://proxy.handle.net/10648/f5f8a1ad-3860-4aa8-9432-f526afb89772 Motorschip "Tromp": NV Zeelichter Thames II [B 222], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

219 http://proxy.handle.net/10648/afc52c30-c212-4a6f-8cdf-1a6b6d0aeabc Bezittingen in Nederland: A. Moscow-Davidson [B 223], 1944.

Zie ook J 496

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

220 http://proxy.handle.net/10648/f7dc3ba7-a391-4884-846d-871c49328763 Bezittingen in Nederland: Apollinaris & Presta Ltd. [B 224], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

221 http://proxy.handle.net/10648/6800d930-b05c-4459-9ae5-399ffdeece3e Bezittingen in Nederland: nalatenschappen J. Klok, B. de Leeuw, J. de Leeuw, L. de Leeuw en A. Peper [B 225] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

222 http://proxy.handle.net/10648/827eb0ae-089b-43b3-8d40-304a2a78fae8 Bezittingen in Nederland: M. Lobstein [B 226], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

223 http://proxy.handle.net/10648/07d00144-c613-4f6c-a240-2628329bfb2e Bezittingen in Nederland: S.L. Fransman [B 227], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

224 http://proxy.handle.net/10648/b17a0120-f366-46ab-b7b5-8dcac16d8122 Verzekering T. Nieuwenhuyzen en W. Nieuwenhuyzen-Lodden [B 228], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

225 http://proxy.handle.net/10648/0e68ba6a-71a9-4ae3-8ae5-5e7a3d85c663 Bezittingen in Nederland: I. van Esso [B 229], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

226 http://proxy.handle.net/10648/e45c1fc9-9184-4178-8f15-165381246b0b Bezittingen in Nederland: P. Cohn-Ettlinger [B 230], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

227 http://proxy.handle.net/10648/91cad168-cf06-4dc2-87c6-3565b5ddbe3b Bezittingen in Nederland: F. Bein [B 231], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

228 http://proxy.handle.net/10648/fd85ed34-fa5d-4253-b979-5329339afee4 Bezittingen in Nederland: J. Rosenbaum [B 232], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

229 http://proxy.handle.net/10648/2e1be2cc-2ac7-4da7-b155-d07f3ba200a9 Bezittingen in Nederland: A.J. Millenaar [B 233], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

230 http://proxy.handle.net/10648/37c88f86-4e43-4c95-a7bf-c0722e8ecee3 Bezittingen in Nederlands-Indië: E.E. Singaporewala [B 234], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

231 http://proxy.handle.net/10648/ca7c727a-0efd-4026-af98-33a8271df1dc Bezittingen in Nederland: J.C. Grootenhuis [B 235], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

232 http://proxy.handle.net/10648/ee908364-e673-48bb-8149-1f474bd43f08 Bezittingen in Nederland: H.C. van Teeffelen [B 236], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

233 http://proxy.handle.net/10648/2aae7278-9d07-4481-b36c-43133cc474ac Bezittingen in Nederland: F. Hompes en H.L. Hompes & Co. [B 237], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

234 http://proxy.handle.net/10648/857750bc-bb9a-49b0-b914-bfc3f3c94341 Bezittingen in Nederland: G. Muller [B 238], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

235 http://proxy.handle.net/10648/c72c21ae-c06d-4f3e-bfdf-52fef769857d Bezittingen in Duitsland: A.W.T. Salm [B 239], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

236 http://proxy.handle.net/10648/466610b2-1604-4060-bb25-1c8442f4fe81 Bezittingen in Nederland: L.L. de Leuw [B 240], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

237 http://proxy.handle.net/10648/cb89ce21-8acb-4e56-9ccc-804581387439 Bezittingen in Nederland: E. Gans [B 241], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

238 http://proxy.handle.net/10648/39d0da41-8178-4a66-9bd8-8e28f5dcffb4 Bezittingen in Nederland: J. Monasch [B 242], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

239 http://proxy.handle.net/10648/45c3af25-75bb-4836-9713-0e7ff840789a Bezittingen in Nederland: S. Bein [B 243], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

240 http://proxy.handle.net/10648/419d9ebd-6035-4d3d-b42d-39be14715dc2 Bezittingen in Nederland: S. van Lier [244], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

241 http://proxy.handle.net/10648/aeeaeef9-ba32-4e3e-a63f-f71224659732 Vorderingen van Paul Elbogen en Co. en Meyer & Brown Corporation op de Standaard Verzekering Maatschappij NV [B 245], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

242 http://proxy.handle.net/10648/b4736a4b-a340-4293-bf88-724949835044 Bezittingen in Nederland: C. de Bruin-Levie [B 246], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

243 http://proxy.handle.net/10648/c4bd0113-130f-4dc3-9ad4-bbcaa60b6d73 Bezittingen in Nederland: E. de Jong [B 247], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

244 http://proxy.handle.net/10648/2bf980dc-23f0-4a35-8933-6853e32d8c72 Bezittingen in Nederland: R. Vaz Dias-Elzas [B 248], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

245 http://proxy.handle.net/10648/354610b7-d784-4c12-a99d-2b1398436286 Bezittingen in Nederland: H.N. Kruskal [B 249], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

246 http://proxy.handle.net/10648/2e5770a8-1312-42b2-9d44-248ec1da6284 Bezittingen in Nederland: E. Vromen-Snapper [B 250], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

247 http://proxy.handle.net/10648/6cb4791a-f5ff-4cde-882d-d16037d0f473 Bezittingen in Nederland: S.J.W. van Buuren [B 251], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

248 http://proxy.handle.net/10648/1450bfa6-cf58-4025-baa5-2a8edada8aa8 Bezittingen in Nederland: H. Mainz [B 252], 1945.

Zie ook J 553

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

249 http://proxy.handle.net/10648/685f16db-fdb0-43db-95cc-188e107cf2c1 Bezittingen in Nederland: L. Vromen [B 253], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

250 http://proxy.handle.net/10648/eaf07637-0533-4f84-ba9b-276a067a8815 Bezittingen in Nederland: E. Coppenhagen-van Son [B 254], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

251 http://proxy.handle.net/10648/2511a01e-fbfc-4665-8e8e-c175814e7dd5 Bezittingen in Nederland: J.P. Valentin [B 255], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

252 http://proxy.handle.net/10648/a7a49b14-621f-41eb-b193-7b17909d37de Bezittingen in Nederland: J.H. Marsh [B 256], 1945.

Zie ook J 577

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

253 http://proxy.handle.net/10648/632891c6-2520-496c-a67d-249fc160a930 Bezittingen in Nederland: D. Shatkin [B 257], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

254 http://proxy.handle.net/10648/154d5ef1-8646-4cc7-9269-5fad7547b265 Bezittingen in Nederland: F.L Budgen [B 258], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

255 http://proxy.handle.net/10648/28aa2e73-527f-486e-8b1a-e548a5dc6e12 Bezittingen in Nederland: C. van den Bergh-Goudsmit [B 259], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

256 http://proxy.handle.net/10648/4a8438bb-defb-40df-8550-1447f04fdd41 Bezittingen in Nederland: E.E. Pfeiffer (NV Cultuur Maatschappij Loverendale) [B 260], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

257 http://proxy.handle.net/10648/724754c3-1c12-40ac-97d1-224eb82f884a Bezittingen in Nederland: E. Friedlaender [B 261], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

258 http://proxy.handle.net/10648/8af63a79-7b6d-4e71-b48b-74748c7f1800 Collectie Goudstikker: W.E. Duits, J. Goudstikker en firma J. Goudstikker [B 262], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

259 http://proxy.handle.net/10648/c34e5030-1049-42b7-af00-6aac398daec0 Bezittingen in Nederland: A.M. Cohen [B 263], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

260 http://proxy.handle.net/10648/99722707-9fd2-4d84-9bc2-c769fbde7b1d Bezittingen in Nederland: Vereniging tot Vakopleiding van Palestina Pioniers [B 264], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

261 http://proxy.handle.net/10648/627e9edc-8ffe-4a43-8156-5348c16fa388 Bezittingen in Nederland: Joodse Centrale voor Beroepsopleiding [B 265], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

262 http://proxy.handle.net/10648/538a14f4-82a7-425c-bfd4-31ad226a30bd Bezittingen in Nederland: S. Serlui-Davids [B 266], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

263 http://proxy.handle.net/10648/9c3a1ab0-9ccb-43e9-b2c0-a9dd811ce081 Bezittingen in Nederland: J. Asscher en NV Juweliersbedrijf A.P. Bouman [B 267], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

264 http://proxy.handle.net/10648/5dcf220a-a8b2-45ae-8e9c-362163c1f28f Diamanten: L. Grishaver [B 268], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

265 http://proxy.handle.net/10648/f1cf4fd1-f453-4661-9ed4-b4ad0e221d8f Bezittingen in Nederland: G. Hamburger [B 269], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

266 http://proxy.handle.net/10648/f4a03958-92d8-44a7-802f-4df3a0ab3415 Bezittingen in Nederland: Nederlands Israëlitisch Meisjesweeshuis te Amsterdam [B 270], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

267 http://proxy.handle.net/10648/c9c76ce4-eedb-46e6-8df1-086b26913f6e Bezittingen in Nederland: E. Elias-Spier [B 271], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

268 http://proxy.handle.net/10648/1c1759ef-ba40-4b10-995f-0077ac0d2711 Bezittingen in Nederland: J. Benjamins [B 272], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

269 http://proxy.handle.net/10648/7ce3f8a6-ad0d-4b11-a3d5-7dd4500395b9 Bezittingen in Nederland: D.L. Elze [B 273], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

270 http://proxy.handle.net/10648/27f61419-1bdb-4d71-8188-3007c9850342 Kunstschatten: H. Reyneke van Stuwe en J. Reyneke van Stuwe [B 274], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

271 http://proxy.handle.net/10648/e0f588de-683a-4632-a746-7d92aedad592 Bezittingen in Nederland: W. Goldschmidt [B 275], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

272 http://proxy.handle.net/10648/0061e77f-f3b6-489f-8b84-677534b828f5 Bezittingen in Nederland: F. Salomon [B 276], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

273 http://proxy.handle.net/10648/efcab2b8-77be-46ab-8e3f-e35c9885c1d5 Bezittingen in Nederland: P.T. Untermohlen [277], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

274 http://proxy.handle.net/10648/a734e32a-9eab-4d75-8166-819adc4b4e66 Bezittingen in Nederland: H. Hamburger-Gerzon [B 278], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

275 http://proxy.handle.net/10648/823c2a1f-a8d4-4e13-ad67-b51d5351f637 Bezittingen in Nederland: H. Hutchison [B 279], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

276 http://proxy.handle.net/10648/8bc4014c-680d-4f7b-b599-d0c013d110a6 Bezittingen in Nederland: E. Brouwer [B 280], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

277 http://proxy.handle.net/10648/2f0c7821-507e-4aa6-ad26-2c6c3e6d5169 Bezittingen in Duitsland: F. Picard en B. Gerson-Pinto [B 281], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

278 http://proxy.handle.net/10648/1e34d6c3-a7a1-42be-a27c-f5c175d7be1b Bezittingen in Nederland: S. Abas [B 282], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

279 http://proxy.handle.net/10648/0121f785-4438-4666-88a3-797516898af9 Bezittingen in Nederland: J. Levin [B 283], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

280 http://proxy.handle.net/10648/bb1e8bd7-4b2e-474b-ba15-8d956cde7439 Bezittingen in Nederland: A.S. Grelinger [B 284], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

281 http://proxy.handle.net/10648/67d85996-5356-4624-ac66-9ad846210a98 Bezittingen in Nederland: B. Wolff-Frenkel en K. Frenkel-Selisberger [B 285], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

282 http://proxy.handle.net/10648/6ece02ce-efd6-486b-aefd-148f529cc5ee Bezittingen in Nederland: L. Philipp-Adler [B 286], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

283 http://proxy.handle.net/10648/5414353f-3af9-46d6-80ee-0a8f145f89d8 Bezittingen in Nederland: E. de Sturler-Polak [B 287], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

284 http://proxy.handle.net/10648/0d56fba7-e50d-40c3-ad7d-cd348568a188 Bezittingen in Nederland: P. Visser [B 288], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

285 http://proxy.handle.net/10648/8f72e275-e257-4d44-b966-1b5d9e4b8403 Bezittingen in Nederland: R. Lesser [B 289], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

286 http://proxy.handle.net/10648/ae8b78f9-f403-4a7b-93de-ce7920a5100b Bezittingen in Nederland: M. Jacobsen [B 290], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

287 http://proxy.handle.net/10648/4ae787bf-737a-4c83-b7ed-7cbaca3fa9d7 Bezittingen in Nederland: L. Garf en S.C. Garf-Ledermann [B 291], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

288 http://proxy.handle.net/10648/27e39c6b-40df-499c-a6e3-60c3873a21be Bezittingen in Nederland: N.J.C. Tierie [B 292], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

289 http://proxy.handle.net/10648/b5ce86fa-3a21-4bf5-a474-3c8346392f1e Bezittingen in Nederland: P.J. Mantel [B 293], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

290 http://proxy.handle.net/10648/1d14a88f-785e-42bb-bcdd-c8110b90e453 Bezittingen in Nederland: B.F. Vos en I.H.J. Vos [B 294], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

291 http://proxy.handle.net/10648/50e33af7-380f-41da-9b29-d7910b353eec Bezittingen in Nederland: M. Henriques de Castro-Arnold [B 295], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

292 http://proxy.handle.net/10648/827dd4b3-faf6-4c49-93bb-6c63c738a8a4 Bezittingen in Nederland: R. Zwicker [B 296], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

293 http://proxy.handle.net/10648/34892f2a-1670-453d-809d-ef73f9b62bca Bezittingen in Nederland: A.H. Franks [B 297], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

294 http://proxy.handle.net/10648/933bf91e-c893-4f4c-8e5b-dc5a2b165272 Bezittingen in Nederland: S. Frankenheimer [B 298], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

295 http://proxy.handle.net/10648/91434d15-ac12-4cd6-88c1-21e32704d5bb Bezittingen in Nederland: H. Kohn [B 300], 1945. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

296 http://proxy.handle.net/10648/09101d4b-7d89-4ed0-8524-0e9f39640462 Bezittingen in Nederland: A. Goudsmit [B 301], 1945. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

297 http://proxy.handle.net/10648/df5dbe5d-d6ef-405a-bb95-d19272b63853 Bezittingen in Nederland: baron B.P. van Harinxma thoe Slooten [B 302],1945. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

298 http://proxy.handle.net/10648/5334d9fa-86a2-4940-8d3f-ca9e411002a6 Bezittingen in Nederland: A. Heppner [B 303], 1945. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

299 http://proxy.handle.net/10648/f3da76bc-5c00-4a8b-9891-bf0e128e2f64 Bezittingen in Nederland en België: B. Kats [B 304], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

300 http://proxy.handle.net/10648/855cc818-13db-4af7-9d4d-3889934e9b56 Bezittingen in Nederland: E.G. Jacobson [B 305], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

301 http://proxy.handle.net/10648/3ba9287f-e9d6-477a-97d2-22bcf4e0c542 Aandelen in Nederland: Lloyds and National Provincial Foreign Bank Ltd. [B 306], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

302 http://proxy.handle.net/10648/df5b4752-e8a2-4a8f-8fa3-39b30ddd14f8 Bezittingen in Nederland: S. Goslinski [B 307], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

303 http://proxy.handle.net/10648/99185931-ef5b-482a-a819-be3043a0df80 Bezittingen in Nederland: S. van der Hal-van Adelsbergen [B 308], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

304 http://proxy.handle.net/10648/f82f1f48-0776-42df-adf1-e8ca7713f3d6 Bezittingen in Nederland: A. Verduin [B 309], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

305 http://proxy.handle.net/10648/15caa9dc-5e3f-45d1-ad6c-e58e46865ed8 Bezittingen in Nederland: M. Zeelander en M. Zeelander-de Vries [B 310],1945. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

306 http://proxy.handle.net/10648/8bcd48a4-b594-45c0-b2a3-95b6e6b47f7b Bezittingen in Nederland: R. van Embden-Engelsman [B 311], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

307 http://proxy.handle.net/10648/caa6d52b-c43c-4fe1-a38d-cba3fb93cead Bezittingen in Nederland: J. Cohen [B 312], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

308 http://proxy.handle.net/10648/c5616970-c3b5-4976-b244-40539b09c768 Bezittingen in Nederland: R. Grunwald [B 313], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

309 http://proxy.handle.net/10648/d8282923-2e4e-40c9-b059-3cb206a73f14 Bezittingen in Nederland: A. van der Rhoer-Halmans [B 314], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

310 http://proxy.handle.net/10648/c34bdbe5-bf6f-4ba0-8dde-62470a6ffa92 Bezittingen in Nederland: C. Kleerekoper-Bekkers [B 315], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

311 http://proxy.handle.net/10648/820c9760-c84f-40b5-8311-30191a65d0ea Bezittingen in Nederland: E. Slap-van Weezel [B 316], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

312 http://proxy.handle.net/10648/e7e9c875-ef2e-4264-b8cc-731c55fdfd9f Bezittingen in Nederland: H. Cohn [B 317], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

313 http://proxy.handle.net/10648/6202ac95-a59b-422c-9507-3eb8cd7b3087 Bezittingen in Nederland: J. Slap-Lewijt [B 318], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

314 http://proxy.handle.net/10648/5454f4d6-2cb6-477b-a4bb-50f9b6b0da50 Bezittingen in Nederland: baronesse M.A. van Boetzelaer [B 319], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

315 http://proxy.handle.net/10648/9e2aa901-a573-475f-bf65-fcef1746ef07 Bezittingen in Nederland: A.J. le Mair [B 320], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

316 http://proxy.handle.net/10648/75788369-8855-4a72-9a06-3f8dc456947f Bezittingen in Nederland: W.H. Sneevliet [B 321], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

317 http://proxy.handle.net/10648/569fe257-54d2-412c-b4f9-354cc399e456 Bezittingen in Nederland: H. Wessels-Berets, familie Berets en P. Meyers-Frank [B 322] 1945 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

318 http://proxy.handle.net/10648/ef5bd7eb-a1bc-4e61-b504-a9c09d20c225 Bezittingen in Nederland: C. Cohen [B 323], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

319 http://proxy.handle.net/10648/29d86ba6-efe1-47f9-ae3d-1e068f359932 Bezittingen in Nederland: M. Keizer-Groen inzake J. Groen-Sanders [B 324],1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

320 http://proxy.handle.net/10648/b235ad8a-3a99-42e2-acf3-679a1e893fc9 Bezittingen in Nederland: E. Schavrien-Ziff [B 325], 1945. 1 stuk

Zie ook B 307

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

321 http://proxy.handle.net/10648/3de4ae7e-c8a0-4714-a83d-57966608c1d6 Bezittingen in Nederland: R. Polak en Meijer Leverpoll [B 326], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

322 http://proxy.handle.net/10648/70288fd4-3999-45d6-abc0-6d9ff52fbb07 Bezittingen in Nederland: C. Cohen-Asser [B 327], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

323 http://proxy.handle.net/10648/6f60a2e8-2033-4d5f-87a8-1315e604697e Bezittingen in Nederland: L. van Praag [B 328], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

324 http://proxy.handle.net/10648/039e8654-6931-4642-8226-c20eb195556b Bezittingen in Nederland: E.J. Putland [B 329], 1945. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

325 http://proxy.handle.net/10648/60c341bd-fa6d-43e0-b99c-b78fa82109e1 Bezittingen in Nederland: S.J. Wachs [B 330], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

326 http://proxy.handle.net/10648/d1fe8342-3c04-4f65-a90b-017fc3692b4c Bezittingen in Nederland: F. Cohen [B 331], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

327 http://proxy.handle.net/10648/f7f5dc19-40cc-4051-91c0-3ce0469f4382 Bezittingen in Nederland: S. de Jong [B 332], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

328 http://proxy.handle.net/10648/823ca825-bf0b-4a4f-9b73-0dd3a33195fc Bezittingen in Nederland: W. Reinders [B 333], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

329 http://proxy.handle.net/10648/ae7b7a32-62d6-4e4d-a8fa-dac237f745be Bezittingen in Nederland: J. Grajower [B 334], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

330 http://proxy.handle.net/10648/e6a25d29-5ff7-49d4-be38-25ce542966f3 Bezittingen in Nederland: R.A. Israëls [B 335], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

331 http://proxy.handle.net/10648/a5b9f836-e32e-4e65-8f95-91b2c01692c6 Bezittingen in Hongarije: G.E.M.I. Kranenburg-de Bun [B 336], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

332 http://proxy.handle.net/10648/c78bd474-2546-49a6-b3c8-dfe1a6f06744 Bezittingen in Nederland: A. Ichenhauer [B 337], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

333 http://proxy.handle.net/10648/3047e944-809d-4990-90af-b398a91391c5 Bezittingen in Nederland: N. Sterzberg [B 338], 1945. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

334 http://proxy.handle.net/10648/a82ba6e6-a540-43a0-ad4b-d0e9f5b88c4d Bezittingen in Nederland: Matterson, Huxley & Watson Ltd. [B 340], 1945. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

335 http://proxy.handle.net/10648/a08d3579-11ff-4694-b884-cc181ec353a7 Bezittingen in Duitsland: E. Schmidt-le Mair [B 341], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

336 http://proxy.handle.net/10648/6382a492-e089-4534-8c4d-0801d2f93d5b Bezittingen in Nederland: E.O. Löwen [B 342], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

337 http://proxy.handle.net/10648/0eba3e49-0e70-41d1-a6a8-b5dc2c4d628f Bezittingen in Nederland: D. Putman Cramer [B 343], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

338 http://proxy.handle.net/10648/db118bb7-ffa3-4d4c-a6f1-1166b490c07a Bezittingen in Nederland: R. Levy [B 344], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

339 http://proxy.handle.net/10648/538de71b-52f8-4654-a7c2-2fc97afe04b4 Bezittingen in Nederland: V. van de Weijer [B 345], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

340 http://proxy.handle.net/10648/5898ba15-6e2c-4e5e-885a-84a85dc2d540 Gestolen bezittingen te Antwerpen: V. van Esso [B 346], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

341 http://proxy.handle.net/10648/b0ea6cde-139c-40a8-9d13-79ffca36a6c9 Bezittingen in Nederland: L. Pajgin (Roxy Bioscoop) [B 347], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

342 http://proxy.handle.net/10648/07c71685-303f-45a0-80fd-e40fba4cab76 Bezittingen in Nederlands-Indië: Akberally Mulla Abdulally [B 348], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

343 http://proxy.handle.net/10648/f5e67202-08f9-45b7-8397-3e79295a415d Bezittingen in Nederland: M. Steinberg-Simons [B 349], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

344 http://proxy.handle.net/10648/21345a15-65fd-4778-a7cf-c8658f4b0e9e Bezittingen in Nederland: L. Blok, D. Blitz en S. Blok-Sanders [B 350], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

345 http://proxy.handle.net/10648/3efac341-1891-44c3-9989-15dddc2b8c0f Bezittingen in Nederland: D. Kerner [B 351], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

346 http://proxy.handle.net/10648/3f169515-7952-4a9e-ac65-a299f9f3064e Bezittingen in Nederland: L. Drucker-Blumenthal [B 352], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

347 http://proxy.handle.net/10648/c5863006-d2a6-4c8b-b398-a128de63dd93 Bezittingen in Nederland: F.L. van Ham en S.L.E. Rappaport-van Ham [B 353], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

348 http://proxy.handle.net/10648/c6e6d852-7fac-4037-824a-20fbcbc52f7d Bezittingen in Nederland: F. Mittwoch [B 354], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

349 http://proxy.handle.net/10648/f03c2fc7-34ea-4fdf-a239-887633bfbe69 Bezittingen in Nederland: W. Junk [B 355], 1945. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

350 http://proxy.handle.net/10648/c71eff6c-12d5-48be-9b55-270bb360852d Bezittingen in Nederland: G. Bleeker [B 356], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

C COMMISSIE RECHTSVERKEER IN OORLOGSTIJD (CORVO) 351 http://proxy.handle.net/10648/9e746923-dc74-46b7-a92d-906e3ee0d14f Rekening NV Teruma: Joseph Zodij, B. Zodij en Jacques Zodij [C 1900], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

352 http://proxy.handle.net/10648/1abcb3da-0858-4342-a0e3-d06c30c07534 Eastwood & Holt en Goedharts Handelmaatschappij NV [C 1901], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

353 http://proxy.handle.net/10648/ca24773c-79b6-4869-bed9-355e26d05b57 Birou Chimico Thenic Gallay en J.S. Gallay [C 1902], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

354 http://proxy.handle.net/10648/1934f721-7339-40fe-8489-d7310b719a41 J.K. Smit en Zonen Ltd. en J.K. Smit [C 1903], 1940.

Zie ook J 162

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

355 http://proxy.handle.net/10648/1e3cfd85-8cac-41c1-b33c-5c9b93b95564 Chase, Henderson & Tennant, Heldring & Pierson, M. Samual & Co. Ltd., A.S. Luehrs en E.C. Luehrs [C 1904], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

356 http://proxy.handle.net/10648/6b369a99-31ba-46af-bfcb-d9f85d7be3bd Arnhold & Co. Ltd. en Arnco Katoen Maatschappij NV [C 1905], 1940-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

357 http://proxy.handle.net/10648/52431cf6-b150-4856-87c4-547fd31a8272 A.C. Borger [C 1906], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

358 http://proxy.handle.net/10648/92a6a114-21ea-4fc3-94b1-4626c48e380c John Baker, Sons & Bell, Holland America Line (London) Ltd. en NV Nederlands-Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij [C 1907], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

359 http://proxy.handle.net/10648/b44f9e93-22df-49a0-ac1c-89e72102b543 R. Klein-de Jong en Fine Woollen Company Ltd. [C 1908], 1940-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

360 http://proxy.handle.net/10648/2e2d79ba-0115-4f73-bac0-abe3fe27bd4f E. Salberg (consul-generaal te New York) [C 1909], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

361 http://proxy.handle.net/10648/cfdc8ce7-f50b-4c4c-a3ee-34dd8d1dea57 H. van Haastert, betaling belasting [C 1910], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

362 http://proxy.handle.net/10648/0bd36490-499d-410a-a2c6-d4c79e0bfb44 Firma Soederham GmbH [C 1911], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

363 http://proxy.handle.net/10648/498d7276-8901-4355-81d5-3f10709cc9b3 M. Goldberg (consul-generaal te New York) [C 1912], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

364 http://proxy.handle.net/10648/b494dbb6-3556-40c8-89c9-94ff120480aa D. Ruyter (consul-generaal te New York) [C 1913], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

365 http://proxy.handle.net/10648/408a0f97-0881-47ee-b097-81d9795d175f F.G.E. Stevens [C 1914], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

366 http://proxy.handle.net/10648/b707ca71-9556-4991-87e7-f860f46c5247 NV Nima en Silva Silks Ltd. [C 1916], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

367 http://proxy.handle.net/10648/536534ed-3561-4f4e-a550-f178b7d0ad9d Betalingsverkeer tussen Turkije en bezet Nederland [C 1917], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

368 http://proxy.handle.net/10648/9fec9619-282c-4e64-8087-c2916ccb5c41 M. van Son (consul-generaal te New York) [C 1920], 1941.

Zie ook B 105 en C 2093

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

369 http://proxy.handle.net/10648/8732ada7-2b97-4940-a8d7-fef3dd039ace W.A. Gesell en Holland Triplex Import [C 1921], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

370 http://proxy.handle.net/10648/5657b6c6-773b-4caf-9be3-70ca26a2f2a6 H. Eelman: volmacht [C 1923], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

371 http://proxy.handle.net/10648/0da8a9d3-4e60-4e2c-8bee-1cfed6676861 NV Engels-Hollandse Beleggings Trust [C 1924], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

372 http://proxy.handle.net/10648/ab515ce2-a1c9-404d-965d-f24dc7c4f554 G. Korijn [C 1925], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

373 http://proxy.handle.net/10648/034ee911-67b9-4d5b-a6be-1651a5842cb5 NV Levensverzekering Maatschappij De Nederlanden [C 1926], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

374 http://proxy.handle.net/10648/71fd0ab1-410d-4388-9469-d25fe3ca3321 NV Bos en de Vroomen en J. Bos [C 1927], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

375 http://proxy.handle.net/10648/b02d5f59-1f82-4a82-a44f-039a5c7e9f33 International Serum Co. Ltd. [C 1928], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

376 http://proxy.handle.net/10648/6ff8bb26-bc7f-48b4-9bf0-9a39da979cfd Erkenning van Nederlandse KB's in Engeland [C 1929], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

377 http://proxy.handle.net/10648/1d12f7d4-1086-483a-a47d-597493488354 D.C.J.H. Kropveld en NV Maatschappij Koffieland Segoenoeng [C 1930], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

378 http://proxy.handle.net/10648/45a928d7-3059-41f8-8e50-7fc18d65ceb1 B. Kats [C 1931], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

379 http://proxy.handle.net/10648/4068668a-52fc-465a-bde6-90c6067a5d6a Firma van 't Hof & Blokker [C 1935], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

380 http://proxy.handle.net/10648/8cf54186-8e87-4d61-a823-e08027fc7abb NV Commissie- en Handelsbank en C. Geyer [C 1936], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

381 http://proxy.handle.net/10648/d4e967f1-b3d6-486b-bc3a-f27a1d7c6a15 NV Stoomvaart Maatschappij De Maas [C 1938], 1940-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

382 http://proxy.handle.net/10648/0cac377e-401c-42bc-9b96-2577d8586c61 W.A.A.M. Daniëls (gezant te Rio de Janeiro) [C 1939], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

383 http://proxy.handle.net/10648/34b76afc-74fe-4666-9e54-ddd040d2b9a4 E.S.F. van Alphen [C 1940], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

384 http://proxy.handle.net/10648/555469e7-f732-4786-91ee-e755fb305ce0 E. de Winter-Spiegel [C 1941], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

385 http://proxy.handle.net/10648/5d8dd7b7-d6eb-4bf6-88af-c6b0009277ea A. Harren (consul-generaal te New York) [C 1942], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

386 http://proxy.handle.net/10648/2080747d-099b-4fb5-a01e-a11da9637b34 H. van der Veen: volmacht [C 1943], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

387 http://proxy.handle.net/10648/fa0c3aaa-bc59-48b7-80a3-3f4fd09f5ccc J. Simons (consul-generaal te New York) [C 1944], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

388 http://proxy.handle.net/10648/bf6214a7-9200-4c6a-91b9-38e0d22d9ad4 J. Haspels en Cie. Belgo-Américaine de L'Accousticon (Brussel) [C 1945], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

389 http://proxy.handle.net/10648/951607f1-90d9-41fc-a29e-d86c6d054ca0 NV Financiële Maatschappij De Bernisse [C 1946], 1940-1944.

Zie ook C 2195

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

390 http://proxy.handle.net/10648/fc407e5f-25aa-4737-b40f-3aba6b6e6074 R.M. Grainger & Co., Chase National Bank en NV Handel Maatschappij Nedalman [C 1947], 1940-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

391 http://proxy.handle.net/10648/f11fab0e-bcad-4f52-b9b4-b80b95c7b9bd NV Scheepvaartmaatschappij Diana V, NV Zeelichter Thames III, NV Zeelichter Thames IV en NV Zeelichter Thames VI [C 1949], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

392 http://proxy.handle.net/10648/a386fa04-7200-4fe0-bf05-2cfad9f3a229 NV Algemeen Hollands Trustkantoor [C 1950], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

393 http://proxy.handle.net/10648/35b06d4b-a104-44eb-b937-af9af0bc31f3 Twentse Bank (London) Ltd. en B.W. Blydenstein & Co. [C 1951], 1940.

Zie ook C 2611 en J 2465

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

394 http://proxy.handle.net/10648/73d5c720-a796-4223-9928-36e936bfa5e3 Wet van 26 april 1940, Stb. 200 inzake zetelverplaatsing van naamloze vennootschappen in verband met het KB van 7 juni 1940, Stb. A6 (de regeling Rechtsverkeer in Oorlogstijd) [C 1952], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

395 http://proxy.handle.net/10648/16a71e69-237a-4f7c-9029-7f06c74bad6c Wijziging KB A1 [C 1953], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

396 http://proxy.handle.net/10648/77ab9ed2-783d-4383-94e1-59ee4c1d4061 Rapporten betreffende de werkzaamheden van de Kamer van Koophandel te New York [C 1954], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

397 http://proxy.handle.net/10648/b4d4dd5e-05ca-4cb5-a4ed-3c65b23f5857 Volmachten algemeen [C 1955], 1940-1941.

Zie ook C 2290

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

398 http://proxy.handle.net/10648/919309aa-276f-4957-a2d9-866af9b93d33 Algemene Kunstzijde Unie NV [C 1956(a)], 1941-1944.

Zie ook J 1952

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

399 http://proxy.handle.net/10648/51f7e70b-bacf-4b0f-a3da-ed5b3a9194db Algemene Kunstzijde Unie (dochtermaatschappijen), NV Research, Artiseda S.A., American Bemberg Co. en de Algemene Kunstzijde Unie (Amerika) [C 1956(b)], 1941-1943.

Zie ook J 1952

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

400 http://proxy.handle.net/10648/f2a8331f-5447-4c8b-8a2b-318db12529ae Algemene Kunstzijde Unie (Amerika) [C 1956(c)], 1942-1945.

Zie ook J 1952

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

401 http://proxy.handle.net/10648/88ed49d4-3df5-48e7-96e6-9d73af147b3d W.N.J. van Ditmar en Van Ditmar's Boekenimport [C 1957], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

402 http://proxy.handle.net/10648/dfbcdc8f-7fc7-4ee7-99ed-0f06fc487694 H.G. van Oven en Leuthe [C 1958], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

403 http://proxy.handle.net/10648/dd854ae4-0fe0-4e34-bbac-28cc024f35b5 C.D.W. Boissevain [C 1960], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

404 http://proxy.handle.net/10648/36a1943c-8c29-4b22-9e7c-44a17918df0e C & A Modes Ltd. (Brenninkmeyer), Brador Estates Ltd., Hereford Court Ltd. en Derby Trust Ltd. [C 1961], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

405 http://proxy.handle.net/10648/b0628cf0-21c3-4c4e-87a0-cd3e74070e58 NV De Bataafse Petroleum Maatschappij, lijst van bezittingen in bezet Nederland, Nederlands-Indië en in Italië [C 1962], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

406 http://proxy.handle.net/10648/7f030e06-7bbc-4071-963b-ae711fde8564 NV De Bataafse Petroleum Maatschappij (Deense dochtermaatschappij), NV Bataafse Import Maatschappij, NV Nederlands Indische Aardolie Maatschappij, NV Nederlandse Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij, Pensioenfonds en Octrooi Zwitserland [C 1962(a)], 1940-1946.

Zie ook C 2454

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

407 http://proxy.handle.net/10648/f46cb2f8-e11b-4cc5-8238-373eafa96450 NV De Bataafse Petroleum Maatschappij, belangen in Italië, Joegoslavië en in Roemenië [C 1962(b)], 1943-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

408 http://proxy.handle.net/10648/ad7751c4-15fe-4333-b50c-9f72beadf182 Verklaringen van Nederlanders buiten bezet gebied aan de bezettingsautoriteiten [C 1963], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

409 http://proxy.handle.net/10648/961decbe-0223-497d-b9ad-279a33ec8427 NV Beleggingscompagnie Uranus en E. Hartogs-Hyman [C 1964], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

410 http://proxy.handle.net/10648/ffc76064-239d-4a64-a594-fa1110e2f450 Nederlandse hypotheekbanken, J.C. Kakebeeke en C. Drooglever Fortuyn [C 1965], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

411 http://proxy.handle.net/10648/b40753c2-2840-4212-87f6-e007b20426d2 NV Nieuwe Octrooi Maatschappij, H. Jacobsen en A. Rooseboom [C 1966], 1940-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

412 http://proxy.handle.net/10648/77def83c-a7bf-4045-ab65-fdd76acc9222 J. Goos [C 1967], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

413 http://proxy.handle.net/10648/b5256e9e-ed12-4cf1-84f5-180c99b1de24 Baron B.P. van Harinxma thoe Slooten [C 1968], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

414 http://proxy.handle.net/10648/0144610a-726e-42cc-a9dc-701031e05e64 W.C. Postumus Meyjes, NV Associatie voor Beheer en Trustzaken, NV Industriële Financierings Maatschappij en Hörchner & Götzen [C 1969], 1940-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

415 http://proxy.handle.net/10648/1dc7bca9-6239-4b15-966a-bafec2581cb0 Polak & Schwarz (England) Ltd. en NV Polak & Schwarz Essencefabrieken [C 1970], 1940-1943.

Zie ook J 2408

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

416 http://proxy.handle.net/10648/0e684ead-e0ff-4dd4-8c50-b4c9b14a0bf8 S.A. Espanola Berkel en Commercial Berkel S.A. te Barcelona (A. Rademakers), A.B. van Berkels Patent, United States Slicing Machine Co. te La Porte, Zuid-Amerikaanse Maatschappij tot Exploitatie van het Patent van van Berkel NV, A.B. van Berkels Patent te Stockholm en Herstel Auto Scale Co. Ltd. [C 1971] 1940-1945 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

417 http://proxy.handle.net/10648/938bc0b6-cba1-4144-9710-a871443f925d NV Blauhoedenveem-Vriesseveem en British Bluefries Wharfage & Transport Ltd. [C 1972], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

418 http://proxy.handle.net/10648/8ae43276-d9e3-4d7b-a777-bcb8200086bc Anchor Metal Co. Ltd., E.J. Hartogensis, H.J. Hartogensis en Fletcher, Liddle & Co. [C 1973], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

419 http://proxy.handle.net/10648/6b22f0c3-f447-447e-8268-b5b8a3a2015e Diverse correspondentie CORVO met ministers [C 1974], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

420 http://proxy.handle.net/10648/6a2cad17-eba0-4440-88fb-a5b157dd262c Benninga Ltd. te Hull en S. Auholt [C 1975], 1941. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

421 http://proxy.handle.net/10648/1e5da256-745d-45d1-b09c-7193961d37f4 J. de Kadt, L. Kaufmann en K. Jansma [C 1979], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

422 http://proxy.handle.net/10648/b1b880fd-f6d0-41c3-8f15-6a43c813a183 A. Volmer (consul-generaal te New York) [C 1980], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

423 http://proxy.handle.net/10648/efd2da29-1e63-4ee1-8e9a-4fb64cc4c7b2 H. de Zaayer [C 1981], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

424 http://proxy.handle.net/10648/67369103-58fc-4c58-8daf-bf28644d94fc M. Wesselius-Eggink: volmacht [C 1982], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

425 http://proxy.handle.net/10648/0c495d95-b0f2-4e53-a6fe-0a9e4e82af92 M.C. de Vreede [C 1983], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

426 http://proxy.handle.net/10648/e53632e8-8b3e-419a-b3cc-2116a8f0afcf International Business Machines Corporation [C 1984], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

427 http://proxy.handle.net/10648/dd8fede2-62a6-44f8-9f41-eafe7e764263 Handelsvereniging Holland-Bombay NV en A.J. Staehelin [C 1985], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

428 http://proxy.handle.net/10648/db7d33a9-8d36-438c-879f-113a3ed186c9 NV Hollandse Draad- en Kabelfabriek [C 1989], 1941-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

429-434 Holland Syndicate [C 1990], 1941-1946. 2 pakken en 4 omslagen 429 http://proxy.handle.net/10648/4c639db6-f6c5-46c5-85e8-95744cdcaff6 Algemene correspondentie [C 1990 (a)I] 1941-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

430 http://proxy.handle.net/10648/54d978da-b000-48e3-9e1f-7b6e94c71c6b Algemene correspondentie [C 1990 (a)II] 1945-1946

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

431 http://proxy.handle.net/10648/4e62b0f8-8dff-4feb-a34f-46fd3ccd2274 Memorandum van W.A. van der Hoff en geschil W.A. van der Hoff met M.L. van Blijdenstein [C 1990 (b)] 1942-1943 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

432 http://proxy.handle.net/10648/d5e9814d-f9c5-40f4-adb5-df5affa12162 Arbeidscontract W.A. van der Hoff [C 1990 (c)] 1942-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

433 http://proxy.handle.net/10648/1c76400d-c940-4a99-a44f-d27e21de5dae Verslagen van W.A. van der Hoff [C 1990 (d)] 1942-1946 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

434 http://proxy.handle.net/10648/670541fd-3be4-4930-b458-38e5acb61b29 Verslagen van I.J. Rozelaar [C 1990 (e)] 1942-1946

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

435 http://proxy.handle.net/10648/1526b411-a525-4a9e-a847-7d6d906a3bce Netherlands Trading in Wartime Committee, arbitrage W.A. van der Hoff en M.L. van Blijdenstein [C 1990], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

436 http://proxy.handle.net/10648/b190edac-56d6-42bf-8cb2-6393282da213 Uitwisseling van gegevens met Commissies overzee [C 1996], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

437 http://proxy.handle.net/10648/390cf9eb-3261-4603-a386-1c0d77b713c3 Toezicht op overgeplaatste maatschappijen en zetelverplaatsingen (algemeen) [C 1997], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

438 http://proxy.handle.net/10648/3ac98237-e858-47f9-9863-0d6cac7e606a Uitvoering van het KB van 7 Juni 1940 (Stb. No. A6) door diplomatieke en consulaire ambtenaren [C 1998], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

439-441 Stukken betreffende de NV Philips Gloeilampenfabrieken [C 1999], 1940-1947. 3 omslagen 439 http://proxy.handle.net/10648/5f305fff-10e1-4ab5-9e2c-6b7b0cf5ce09 Algemene correspondentie [C 1999 (a)I] 1940-1941

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

440 http://proxy.handle.net/10648/97436623-a17a-4909-8cd1-c004a364771a Algemene correspondentie [C 1999 (a)II] 1942

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

441 http://proxy.handle.net/10648/470a6b8d-635c-463f-8d7c-28b9fb66ff09 Algemene correspondentie [C 1999 (a)III] 1943-1947

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

442 http://proxy.handle.net/10648/db4c2bd8-b37e-4777-8f18-4952083017e7 NV Philips Gloeilampenfabrieken, dochtermaatschappijen Nederland [C 1999(b)], 1940-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

443 http://proxy.handle.net/10648/41dbe5d8-284d-4583-b3ab-4ad94a6ece01 NV Philips Gloeilampenfabrieken, voorbereiding licence [C 1999(c)], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

444 http://proxy.handle.net/10648/d674682a-880f-41ab-99ac-45f9d17017b3 NV Philips Gloeilampenfabrieken, uitvoering licence [C 1999(d)], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

445-453 Stukken betreffende de NV Philips Gloeilampenfabrieken [C 1999(e)], 1940-1946. 2 pakken en 7 omslagen 445 http://proxy.handle.net/10648/ea4728df-37ea-4408-964c-5689f8d56f48 Turkije en de Balkanlanden [C 1999(e)I] 1940-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

446 http://proxy.handle.net/10648/52d83918-5f47-4c2f-acea-cc1073730a0f Laco, S.A. en China United Lamp Co. [1999(e)II] 1940-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

447 http://proxy.handle.net/10648/2cad2561-d7c5-4153-9f82-6993de602378 Internationale Lampenkartel Phoebus, S.A. [C 1999(e)III] 1941-1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

448 http://proxy.handle.net/10648/7aae2657-cb15-4907-9055-41303e8350ef Spanje, correspondentie 1942-1944 [C 1999(e)IV] 1940-1945 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

449 http://proxy.handle.net/10648/207d2b39-ee08-4115-970a-4965cc396dcd Portugal, correspondentie 1941-1945 [C 1999(e)V] 1941-1944 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

450 http://proxy.handle.net/10648/fa4e0565-dcc7-4e87-a2e2-69bdac15c52b Zwitserland, A.G. Licht [C 1999(e)VI] 1941-1946

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

451 http://proxy.handle.net/10648/392d963b-89ab-49e5-ab19-5bf009216d6f Zweden [C 1999(e)VII] 1942-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

452 http://proxy.handle.net/10648/af78690f-b69c-49df-a6fc-83b4b6486851 Finland [C 1999(e)VIII] 1942

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

453 http://proxy.handle.net/10648/3ca0c899-7e44-4e0a-8cb7-1f65d29763f5 Spanje en Portugal, correspondentie tussen M.C. Wolffensperger en F. Román e.a. [C 1999(e)IX] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

454 http://proxy.handle.net/10648/1372cdfa-adaa-41ea-85c6-3a9af23f99ed NV Philips Gloeilampenfabrieken, uitvoering license Curaçao in Turkije [C 1999(f)], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

455 http://proxy.handle.net/10648/0c945e6d-325d-48d5-a3e9-d0e5354c0300 NV Philips Gloeilampenfabrieken (geheim) [C 1999(g)], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

456 http://proxy.handle.net/10648/7699b6ec-2dda-4114-bc35-2feb4a496137 NV Philips Gloeilampenfabrieken inzake octrooien [C 1999(g)], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

457 http://proxy.handle.net/10648/4ebac2dd-476b-4afe-86be-ec16ea1ef5dc NV Philips Oriënt [C 1999(h)], 1941-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

458 http://proxy.handle.net/10648/76344a48-1efb-4108-ac1c-f61919da0be8 NV Philips Gloeilampenfabrieken inzake NV Handelmaatschappij J.F. Sick & Co. [C 1999(i)], 1943.

Zie ook C 2433

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

459 http://proxy.handle.net/10648/b6a39c60-40d6-4794-96d7-2a87002a9ece NV Philips Gloeilampenfabrieken, Argentinë [C 1999(j)], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

460 http://proxy.handle.net/10648/f63e8757-f086-46f9-baa4-f538e6f5c776 NV Philips Gloeilampenfabrieken, Noord-Afrika [C 1999(k)], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

461 http://proxy.handle.net/10648/1bda599a-a463-423e-a8cc-5099f02e2c04 NV Philips Gloeilampenfabrieken, Noorwegen [C 1999(l)], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

462 http://proxy.handle.net/10648/281ec083-9eba-4ece-afd3-e830e4dc0404 Goedkeuren verzending bewijzen naar Nederland: C.Z. Frenk [C 2000], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

463 http://proxy.handle.net/10648/b7d5b5be-0e1e-4bfa-994f-a4c520400d3d Galang Exploitatie Maatschappij NV, Galang Besar Rubber Plantations Ltd. en Guthrie & Co. Ltd. [C 2001], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

464 http://proxy.handle.net/10648/6d464871-8b27-48b9-8c35-eb09f225c4bd Amsterdams Effecten- en Bankierskantoor NV: E. Gottlieb en A. Rosenfeld [C 2002], 1940-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

465 http://proxy.handle.net/10648/5c20f11d-6a7c-4297-aed7-30157a110c3b Lippmann Rosenthal & Co. [C 2002(I,II)], 1940-1946. 1 pak

Zie ook J 2163

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

466 http://proxy.handle.net/10648/80bdb73c-ce59-46ea-b58a-f2013eeb4469 Telegram: Schuurman en J.L. Lassen [C 2003], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

467 http://proxy.handle.net/10648/0ded6446-3c2a-4963-9f18-200da764f02d A.G. Rohner Chemische Fabriek te Pratteln, Zwitserland [C 2004], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

468 http://proxy.handle.net/10648/89b9364a-9b55-4300-82cd-170a273fdffd H. de Graaff & Zonen NV en G.C. van Meeuwen & Zonen NV [C 2005], 1940-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

469 http://proxy.handle.net/10648/1e523c17-1e2e-4112-8f70-e08924eca860 Benoeming vertegenwoordiger CORVO in Amerika: B. Kleyn Molekamp en in Italië: D.G.E. Middelburg [C 2006], 1941-1945.

Zie ook C 2645

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

470 http://proxy.handle.net/10648/ebcaf320-b155-4b34-83fe-fd5593d67a5c Standard Bank of South Africa, Ltd. en NV Twentse Overzee Handel Maatschappij [C 2007(I,II)], 1940-1945. 1 pak

Zie ook J 2576

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

471 http://proxy.handle.net/10648/877022e3-528b-4866-9cc6-e0cb6d437edf NV Twentse Overzee Handel Maatschappij: correspondentie van Dar es Salaam naar Enschede [C 2007(III)], 1944-1945.

Zie ook J 2576

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

472 http://proxy.handle.net/10648/324344d8-9227-4b8a-9d0a-2be0994daf13 NV Twentse Overzee Handel Maatschappij: verslagen [C 2007(IV)], 1943-1945.

Zie ook J 2576

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

473 http://proxy.handle.net/10648/2fb2d864-2c7d-4578-bda9-fd78130fc9ac Verzekering van ladingen [C 2009], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

474 http://proxy.handle.net/10648/336fc22c-60c9-4f11-af17-50cba2d2ea7f W. Roosegarde Bisschop [C 2010], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

475 http://proxy.handle.net/10648/b2c507a0-0391-4bcb-bb70-5924f7f334bd Consul der Nederlanden te Maracaibo (ontvangen cheques) [C 2011], 1941.

Zie ook C 2034

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

476 http://proxy.handle.net/10648/c7b51401-08a6-4b5b-b348-8eb9699acde5 Hollandse Bank Unie: Istanbul [C 2012(a)], 1941-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

477 http://proxy.handle.net/10648/15b581b1-f254-43cf-a8f2-d84e80aa44c9 Hollandse Bank Unie: Curaçao en Zuid-Amerika (Hyacinthe Honegger) [C 2012(b)], 1941-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

478 http://proxy.handle.net/10648/9daca6fc-3be8-40c9-b501-38a8349cd99f Hollandse Bank Unie: Cardenas en Milos Kobr [C 2012(c)], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

479 http://proxy.handle.net/10648/ad9ace9e-7307-474b-9ca0-45faadfc5224 Hollandse Bank Unie: Realgold Bobbins Co. NV [C 2012(d)], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

480 http://proxy.handle.net/10648/0ae9deae-3d68-4865-b4f9-5f52ce55ad7b Betaling levensverzekeringspremie aan in Nederland gevestigde maatschappijen: A. Pelt en A. Kramarsky [C 2013], 1940-1941.

Zie ook C 2171

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

481 http://proxy.handle.net/10648/8eaec5c4-6030-44b8-9ba4-aa7045110b9c Van Heekeren & Co. en J.H. Hoving [C 2014], 1940-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

482 http://proxy.handle.net/10648/23577b53-e435-48d1-ba67-f83e8aff4912 Metal Containers Ltd. (B. van Leer, H.E. Hendrix), NV van Leer's Verenigde Fabrieken en Drum Factory Curaçao [C 2015(a)], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

483 http://proxy.handle.net/10648/dbbd47e7-f575-4bed-974b-88614c46a2de Metal Containers Ltd. (B. van Leer, H.E. Hendrix), NV van Leer's Verenigde Fabrieken en Drum Factory Curaçao [C 2015(b)], 1941-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

484 http://proxy.handle.net/10648/b3faa498-48a7-4e34-ae49-3cc2e919397e Koninklijke Provident Fund: H.E. Strehl [C 2016], 1941-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

485 http://proxy.handle.net/10648/d5f57803-4444-461d-a4f4-51dd1408beb9 W.H. Müller & Co. NV [C 2017], 1940-1945. 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

486 http://proxy.handle.net/10648/f5ca59f4-f18f-4ef7-afdc-28f448d98acd Aantekening in registers van onroerende goederen in neutrale landen van rechten van de Staat der Nederlanden [C 2018], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

487 http://proxy.handle.net/10648/f85ee342-f0c8-422d-9885-456be469d22e Mevr. Hulswit: volmacht [C 2019], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

488 http://proxy.handle.net/10648/924fe416-a18e-415b-97e6-060875cef87e NV Maurits Prins en Hugo Prins [C 2020], 1941.

Zie ook J 2265

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

489 http://proxy.handle.net/10648/d81440b4-5592-4007-a36c-ec599db839b4 Law Regarding Transfer of Registered Offices [C 2021], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

490 http://proxy.handle.net/10648/e002a0d0-68f0-45d7-baf5-60193529febd NV Administratie Maatschappij Pocancy [C 2022], 1940-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

491 http://proxy.handle.net/10648/ef00c206-f29e-4c96-842a-a5cb6250da9c P. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf NV, hypotheek op het motorschip "Franche Comté" [C 2023], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

492 http://proxy.handle.net/10648/8d0da511-f314-42aa-b095-05ea00390de1 T.G. van Vogelpoel [C 2025], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

493 http://proxy.handle.net/10648/2cd8c5d5-c6b8-48e6-9b0d-cba9224cae00 Lading stoomschip "Stella" [C 2026], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

494 http://proxy.handle.net/10648/e365962a-0953-4673-b521-30c56fce9ec1 C.A. Smit: nalatenschap [C 2027], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

495 http://proxy.handle.net/10648/3d99df9f-cd3a-4de7-9a33-7643a4694b49 Behandeling van gevallen in Amerika door verschillende CORVO's [C 2028], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

496 http://proxy.handle.net/10648/5ce2c587-4f62-45f7-84fd-dd9cacff9813 E. Friedenthal [C 2029], 1941.

Zie ook J 2019

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

497 http://proxy.handle.net/10648/727a16dc-b986-4b62-9d4f-93f319898b71 Hollandse Aanneming Maatschappij NV [C 2030], 1940-1945.

Zie ook J 1949

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

498 http://proxy.handle.net/10648/2a6b6f8e-4702-4686-b86e-7f86f68c1ea4 A. Zeckel [C 2031], 1941.

Zie ook J 1870(b2)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

499 http://proxy.handle.net/10648/cae48e31-ca61-4731-8dd7-1237aeafdbdd Proefproces New York: Chase National Bank of New York en Bankierskantoor Albert Graaf NV [C 2032], 1940-1942. 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

500 http://proxy.handle.net/10648/b168e326-34b6-469e-9fd7-c2abddcabcee Berichten maatregelen vijand in Nederland: D.J. Sannes [C 2033], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

501 http://proxy.handle.net/10648/5c2780ee-6e48-42c9-84f8-6759d22d2aad Consul te Maracaibo: betalingsverkeer met bezet Nederland [C 2034], 1941.

Zie ook C 2011

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

502 http://proxy.handle.net/10648/d0fd283f-93d7-4294-8543-cc6db88da314 NV Organon [C 2035], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

503 http://proxy.handle.net/10648/872a2cbd-9155-4781-b5d4-97b47d0c98fe A.S. Cattela Rzn. te Johannesburg [C 2036], 1940-1946.

Zie ook J 2206

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

504 http://proxy.handle.net/10648/ac9447e2-5525-4519-b8d5-104a62460cbf Blom & Van der Aa [C 2038], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

505 http://proxy.handle.net/10648/6ee5e061-8f8e-481a-85d2-1f8c35d487cc E.W. Gorter [C 2039], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

506 http://proxy.handle.net/10648/5a6e928a-6016-4517-932f-2abaa484ce68 Zwanenberg's Fabrieken NV [C 2040], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

507 http://proxy.handle.net/10648/c8c54b81-b0f8-48de-8307-7ae70054cf19 W. van Creveld: nalatenschap overleden vader [C 2041], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

508 http://proxy.handle.net/10648/1def64ab-9b2f-4a05-89e7-825ca0baad6c Hollands-Turkse Tabak Maatschappij, Holtab en Mahsul Tutun [C 2042], 1941-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

509 http://proxy.handle.net/10648/cd42a2d1-b143-466c-a6b0-8e763ac1398e Correspondentie met het ministerie van Koloniën over notulen van de CORVO [C 2044], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

510 http://proxy.handle.net/10648/210ed8f2-b5f4-40f5-96c2-1db9196a8238 NV Het Perzisch Tapijthuis: E. Perez [C 2045], 1940-1944.

Zie ook J 2082

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

511 http://proxy.handle.net/10648/5b8779b5-d3c1-4def-ab8f-55437d63be3a NV Far Eastern Financing Syndicate [C 2046], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

512 http://proxy.handle.net/10648/4d7ea548-a710-4430-b5c5-44884ec8c09a Transandine Handel Maatschappij: Anderson en M. Tietz [C 2047], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

513 http://proxy.handle.net/10648/346df070-f23b-4292-8859-f7d242b217dc L. Verheyen [C 2048], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

514 http://proxy.handle.net/10648/a2339e71-8e56-44e4-bba0-3e90e55b4cb9 G.H.G. Ras en M.E. Ras-Ruyter: nalatenschap [C 2049], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

515 http://proxy.handle.net/10648/89126f4c-4b1a-49b1-abb7-d94f175a48ec KB A1: geldigheid in Amerika en algemeen [C 2050], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

516 http://proxy.handle.net/10648/593f6b18-2f0e-427b-985f-66db4b347cb6 Firma V. Olislaeger & Co. [C 2052], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

517 http://proxy.handle.net/10648/2ab9e070-71dd-46c2-9e55-5c87465a6ef1 Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij NV, NV Koloniale Brouwerijen Cobra: L. van Munching, B. ter Haar en Ras [C 2053], 1940-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

518 http://proxy.handle.net/10648/c3cd3022-3700-4457-b6c9-dcd126062a47 Toepassing KB A6: door diplomatieke en consulaire ambtenaren [C 2054], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

519 http://proxy.handle.net/10648/33fe65ed-1e12-478e-b57c-f340ee20df90 Rechten Rubber-Stichting in Nederlands-Indië [C 2055], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

520 http://proxy.handle.net/10648/d4b78f85-be79-4e3d-976d-0aebc801f464 J.B. Hoegen Dijkhof te Transvaal: volmacht [C 2056], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

521 http://proxy.handle.net/10648/6b8f89d7-66c5-45df-980c-3020aeb0e06c Trading with the Enemy Branch, Guidance of British Banks [C 2057], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

522 http://proxy.handle.net/10648/c41cea17-3a34-49b7-9e97-64fa7131fbe3 Lever Brothers & Unilever Ltd. inzake S. Konijn, dochtermaatschappijen Zweden, Zuid-Amerikaanse oliefabrieken, bestuursvoorziening, NV Ampra, dochtermaatschappijen Italië, dochtermaatschappijen Roemenië en dochtermaatschappijen België [C 2058], 1940-1947.

Zie ook J 2062 en J 2318

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

523 http://proxy.handle.net/10648/219df750-c783-4ac3-802a-9ab63631f0fb Correspondentie met ministeries, CORVO Suriname en Curaçao en bedrijven over diverse aangelegenheden [C 2059], 1940-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

524 http://proxy.handle.net/10648/984e9d60-abf5-45b7-b766-401c4ceaad8e Bayer Co. Inc. of New York [C 2060], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

525 http://proxy.handle.net/10648/3df13023-d85c-42a4-82fe-f2c2a9b2e051 NV La Curaçao Intenal: O. Marent [C 2061], 1941. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

526 http://proxy.handle.net/10648/b82bcf93-93cf-4234-9e2d-617027823a41 Nederlandse Bank voor Zuid-Afrika: J. Dommisse; correspondentie [C 2062(a)], 1940-1945. 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

527 http://proxy.handle.net/10648/8bfdf0d6-728c-46d8-9984-ca492a151b9b Nederlandse Bank voor Zuid-Afrika: beheer over een aantal ondernemingen [C 2062(b)], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

528 http://proxy.handle.net/10648/30de6438-2ac2-41d7-a3ba-4f4616ad05b7 Lever Brothers & Unilever Ltd.: belangen in Italië [C 2062(c)], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

529 http://proxy.handle.net/10648/49a49358-5b6e-40af-a4a6-66fe0c927d40 J. de Bres, A.J. Kloosterhuis, CV Hollandia en NV van Waveren & de Bres [C 2063], 1940-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

530 http://proxy.handle.net/10648/87bac098-098c-4571-adcf-e7aea8174837 CORVO en haar samenstelling [C 2064], 1940-1944.

Zie ook C 2538

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

531 http://proxy.handle.net/10648/07bf720e-eba7-4231-9851-b0b998c97605 Belka NV [C 2065], 1940-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

532 http://proxy.handle.net/10648/b2d4ad18-8865-4a22-a1aa-5b585ce7a08c NV Revisa, W. Loeb, NV Induventa, NV Handelmaatschappij Kralingen, R. Gerson en NV Verenigde Beleggingsmaatschappij [C 2066] 1940-1946

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

533 http://proxy.handle.net/10648/fae6915e-f72a-4555-82a5-d9c18b9794c7 NV K. van Bourgondiën en Zonen [C 2067], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

534 http://proxy.handle.net/10648/dfd6425b-273a-4fbb-9406-bcc037e8a9b2 NV Chemicaliënhandel Rathkamp & Co.: briefwisseling met bezet Nederland [C 2068], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

535 http://proxy.handle.net/10648/82f65c59-1207-47d1-8950-e4f94406f2b7 D.J. Groen, NV Stoomvisserij Maatschappij Hilda, NV Stoomvisserij Maatschappij Mercurius, NV Nationale Stoomvisserij, NV Stoomvisserij Maatschappij Eendracht en NV Kristalijsfabriek en Koelhuis Groenland [C 2069], 1940-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

536 http://proxy.handle.net/10648/e516720c-5488-448c-804e-6eb122de7d76 Baron W. van Haersolte [C 2070], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

537 http://proxy.handle.net/10648/ebef73aa-1b90-4242-b844-28699f96bbea Nieuwe Afrikaanse Handelsvennootschap NV: K.J. Bos [C 2071], 1940-1945.

Zie ook J 2247

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

538 http://proxy.handle.net/10648/5bf34915-6866-4a08-b70d-4b65e730193a F.J.H. Snijders en E.E. Snijders-Mortimer [C 2072], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

539 http://proxy.handle.net/10648/d13f5b5a-4bf3-47e3-8b73-838a2ab39e1a A. Dees: echtscheiding [C 2075], 1941-1943.

Zie ook J 527

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

540 http://proxy.handle.net/10648/0ef8301a-249d-443e-92a6-448c1d6d964f A.J. Gerlach en P. Reineke: volmacht [C 2076], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

541 http://proxy.handle.net/10648/7dc38168-7204-4cce-aaa0-d12cd63bef88 Furness Shipping & Agency Co. NV, Scott Holland Steamship Co., NV Rotterdam Stuwadoormaatschappij, Commercial Insurance Co. of Holland en P.T. Douglass [C 2077], 1940-1942.

Zie ook J 2484

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

542 http://proxy.handle.net/10648/a0480ea2-d19d-459f-b3f4-950d7ed0e112 Nationale Lucifersfabriek NV: L.P. de Coene [C 2078], 1940-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

543 http://proxy.handle.net/10648/0db71c0e-a92e-4882-931d-1533e29db851 NV Trust & Administratie Maatschappij Wassenaar: P. van Ommeren [C 2079], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

544 http://proxy.handle.net/10648/4a32ea15-3308-41c9-bfa7-08ab6dd648b9 Relief Nederland: verzenden van pakketten aan krijgsgevangenen in Duitsland [C 2080], 1941-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

545 http://proxy.handle.net/10648/4becdf60-a40e-43ae-bdf4-49d2971b777e H.A. Langridge, J. de Brey, J.W. Brocades Zaalberg en NV De Bataafse Petroleum Maatschappij [C 2081], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

546 http://proxy.handle.net/10648/6b57d268-7cc9-4a02-b2b4-87e2b4d0a8ff L.J.M. Campbell-Douwes Dekker en S.L. Douwes Dekker: testament [C 2083], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

547 http://proxy.handle.net/10648/c0c09bbf-1584-4cb7-900b-54f2a288ed99 Netherland Shipping and Trading Committee Ltd. te New York en Londen: correspondentie met bezet Nederland [C 2084], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

548 http://proxy.handle.net/10648/02f57a3c-4644-449a-a08e-49aa2f8253d0 W.A. Harte: pensioen [C 2085], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

549 http://proxy.handle.net/10648/25666e20-c403-4fc0-9531-92b456bd3ebc NV Ramie Union [C 2086], 1940-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

550 http://proxy.handle.net/10648/d266723b-7b5c-4f0d-bd7e-5032874b6a53 J.W. Nienhuys [C 2087], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

551 http://proxy.handle.net/10648/30b3e9ea-2575-4f6a-89b0-369a871ec37c Hugo Kaufmann & Co.'s Bank NV en S. Japhet & Co. Ltd. [C 2088], 1940-1942.

Zie ook J 2326

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

552 http://proxy.handle.net/10648/bd730181-c71c-410d-b88d-dc370501296b Société Internationale des Plantations et de Finance, S.A.: E.S. Burness [C 2089], 1940-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

553 http://proxy.handle.net/10648/152c092d-b18e-400a-a7a6-77ef68dfea4a CORVO Suriname inzake J.P. van Rossum en Fazenda Mar de Hespanha [C 2090], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

554 http://proxy.handle.net/10648/1a5f5fe7-4002-4778-ba25-031b2636ffd0 Fabrica Portuguesa de Fermentos Hollandeses, L. da (Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek) [C 2091], 1941-1942.

Zie ook J 338

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

555 http://proxy.handle.net/10648/e30a0bb4-2195-4926-bf29-8c8a158502fc Territoriale uitbreiding KB A6 [C 2092], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

556 http://proxy.handle.net/10648/84cea6cf-b4c6-4f41-866c-dad01ad266c4 Van Son's Ink and Colour Factories Ltd. [C 2093], 1941-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

557 http://proxy.handle.net/10648/acd519ae-83ff-46c4-b162-35a83b6106fc CORVO Curaçao inzake uitvoering vooroorlogse overeenkomsten (Duitse incasso) [C 2094], 1941-1944.

Zie ook C 2012

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

558 http://proxy.handle.net/10648/9a6dd8ec-c58c-44a9-ab0a-62b9bc96ce4f Nederlandse administratiekantoren [C 2095], 1941.

Zie ook J 2191

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

559 http://proxy.handle.net/10648/25a6f219-adab-481d-bc13-93f64ac1e6de KB A1 in overzeese gebiedsdelen [C 2096], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

560 http://proxy.handle.net/10648/bae69ccf-e69d-4c0b-8a22-17503c021573 Jhr. F.I. van Haeften (Rogatoire Commissie) [C 2097], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

561 http://proxy.handle.net/10648/61e6b264-bf4d-4699-8880-6df43572bd5f Betaling wegens levensonderhoud uit saldi in bezet gebied (Ondersteuning behoeftige Nederlanders in bezet gebied) [C 2098], 1941.

Zie ook C 2080

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

562 http://proxy.handle.net/10648/6bbe38a2-989d-4ff2-91d6-cd84643b3bc4 NV Handel- en Industrie Maatschappij Bogota [C 2099], 1940-1941.

Zie ook J 2032

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

563 http://proxy.handle.net/10648/e4d8b7c7-8ca0-464f-b775-ad3ec039da9a Van Nelle's Oversea Trading Co. te Mombasa en Erven De Weduwe J. van Nelle NV [C 2100], 1940-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

564 http://proxy.handle.net/10648/745cba8e-5cbb-49d1-b181-1d27e18b813b A. Beekhuizen: volmacht [C 2101], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

565 http://proxy.handle.net/10648/87685e3f-af11-4320-bf99-20a3bd54d110 Betaling in Nederlandse bankbiljetten, geldigheid Nederlandse bankbiljetten [C 2102], 1941.

Zie ook C 2304

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

566 http://proxy.handle.net/10648/7750331d-8b6b-444a-a440-5ec368f35988 Rotte's Belegging Maatschappij NV [C 2103], 1940-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

567 http://proxy.handle.net/10648/9f39d7c6-ce90-45b0-8128-53aa7302d777 CV Jansen & Storms (Dutch Condensed Milk Co.) [C 2104], 1940-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

568 http://proxy.handle.net/10648/32637567-c07f-4c47-b30b-42ed2ed0af1a Nalatenschappen: Toepassing art. 12 lid 2 van KB A6 op nalatenschappen, nalatenschappen van overleden zeelieden en goederen van krijgsgevangen marinepersoneel [C 2106], 1941-1945.

Zie ook C 2318, J 2453 en J 2571

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

569 http://proxy.handle.net/10648/1c2185d3-8025-4ffe-b6f6-8d00dfff881b A.M. Kock: verschuldigde inkomstenbelastingen [C 2107], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

570 http://proxy.handle.net/10648/7beec85f-51eb-4a8e-82cd-618957a06abe P. Kamstra en C.H.J. Raad: export sinaasappels uit Spanje naar Nederland [C 2109], 1941-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

571 http://proxy.handle.net/10648/63e64a64-5334-418d-a24d-6120c1a2c3d0 Faillissement Mendelssohn & Co.: F. Mannheimer en nalatenschap O. Kaufmann [C 2110] 1941-1942

Zie ook J 2108

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

572 http://proxy.handle.net/10648/8c474d23-3931-4cf2-b494-f90eb0c4a60a J. Kirchner: grootboek-kapitaal [C 2111], 1941-1944.

Zie ook P 124

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

573 http://proxy.handle.net/10648/4797c743-1a4b-4149-a92d-c231bd4c3328 Herstel rechtsverkeer na de oorlog [C 2113], 1941-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

574 http://proxy.handle.net/10648/917f26c0-cc17-4ad2-92ed-3eaa223ddd01 Innen en beheren vorderingen (uitvoering KB A1), verrekening CORVO Indië, Britse Custodians [C 2114], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

575 http://proxy.handle.net/10648/23347060-7f51-4172-b45b-45169ff82264 CORVO Nederlands-Indië inzake behandeling van censuurbrieven [C 2115], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

576 http://proxy.handle.net/10648/5a0b9a72-62b9-4eda-9660-2c6a5c31fad3 NV Hollandse Stoomboot Maatschappij [C 2116], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

577 http://proxy.handle.net/10648/88bbaefa-4090-4b69-bad6-df159281b438 Nederlands Cultuurhistorisch Instituut [C 2117], 1941-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

578 http://proxy.handle.net/10648/28d27a9d-5a98-4415-bf37-622441fac6ec Nederlandse zwarte lijst van vijandelijke onderdanen [C 2118], 1941-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

579 http://proxy.handle.net/10648/288af408-ec02-4864-93c6-b3910e0111ce C.J.H. van Oers: nalatenschap [C 2119], 1941-1942.

Zie ook J 99

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

580 http://proxy.handle.net/10648/022546bd-4187-4bcb-9d93-ab8d5ada8887 NV Algemene Exploratie Maatschappij: A. Weiss [C 2121], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

581 http://proxy.handle.net/10648/0e73cdc3-7ab3-43c0-89ce-f0fc2b327525 Proces van P. Palestrant en National Provincial Bank tegen de Amsterdamse Bank NV en J. Moed inzake diamanten [C 2123], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

582 http://proxy.handle.net/10648/c207b33b-baf6-4d69-a8cf-646aeecd029d NV Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij inzake lijfrente C.W. Austin [C 2124], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

583 http://proxy.handle.net/10648/0eaafce8-3758-40de-b5e0-b16895ddd436 Betalingen van schulden in Nederland uit saldi aldaar door personen buiten bezet gebied [C 2126], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

584 http://proxy.handle.net/10648/6e705799-86c6-4e19-ba20-d66a8615b0f3 H. de Waal inzake boedel Erdely-Leembruggen [C 2128], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

585 http://proxy.handle.net/10648/cd0af865-2fb7-463d-aa8f-2efa1f4f3026 NV Tarakan Petroleum Maatschappij, E.F. Cameron, NV Maatschappij tot Exploitatie van Olievelden en Petroleum Maatschappij Moesi Ilir NV [C 2130], 1940-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

586 http://proxy.handle.net/10648/c37a202f-f46d-4cba-9461-798d5547994d J. de Haas: nalatenschap [C 2131], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

587 http://proxy.handle.net/10648/19c6f297-5b1b-4878-983d-7b9071fa3b64 Baron J. Mackay: overmaken van gelden naar baron A.J.R. Mackay [C 2133], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

588 http://proxy.handle.net/10648/b00d62b0-26c5-4abb-b47c-05231f19a905 Wijziging Curaçaose Regeling Rechtsverkeer [C 2134], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

589 http://proxy.handle.net/10648/f4772347-bc05-40d4-b24b-4397152af75e Verordening van de legercommandant in Nederlands-Indië houdende aanvulling van de verordeningen Rechtsverkeer in Oorlogstijd [C 2135], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

590 http://proxy.handle.net/10648/b93c0656-f944-4088-8b82-8accfbdd5b1e L.J. Hoedemaeker-Billiaert: verzoek tot bekomen van kostwinnersvergoeding [C 2136], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

591 http://proxy.handle.net/10648/b2dbcd88-f84a-4174-9842-1f81b808bc8d CV Warburg & Co. [C 2137], 1941-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

592 http://proxy.handle.net/10648/f03f13e2-7fad-4385-a52b-3605de8781d6 Nederlandse certificaten van Amerikaanse aandelen: effectenbezit in het buitenland [C 2138], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

593 http://proxy.handle.net/10648/a6c49921-ee14-481a-aeab-c8c79bb213e9 Stichting Nederlandse Alpenkolonie in Zwitserland en Stichting Prinses Beatrix Lyceum te Glion [C 2139], 1941-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

594 http://proxy.handle.net/10648/38cafc44-dfbb-4f3f-a17c-fb5cd0614c15 NV Noord-Europese Erts- en Pyriet Maatschappij [C 2141], 1941-1947. 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

595 http://proxy.handle.net/10648/f4d78487-f04c-48be-ae83-a8314cc23f88 K. Mellema: volmacht [C 2142], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

596 http://proxy.handle.net/10648/3b6b636b-6799-4382-90c9-34b6a2eb7874 G.J.A. Voorhamme: effectenbezit-Nederland [C 2144], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

597 http://proxy.handle.net/10648/ec00851f-f37a-46bc-adde-8c55e717102f A. van Wingerden: huwelijk [C 2145], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

598 http://proxy.handle.net/10648/a19e4917-09f7-4d5b-ab08-db60cf40158c CORVO: correspondentie met zustercommissies [C 2146], 1940-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

599 http://proxy.handle.net/10648/ecd86630-e1b8-417f-98ec-0a544d6cda8c A. Italiaander: volmacht [C 2147], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

600 http://proxy.handle.net/10648/979635d6-32c5-45a9-bce6-abd110919232 International Institute of Social History [C 2148], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

601 http://proxy.handle.net/10648/066b6ee9-bd2f-4001-8e94-25ed4456efb6 Toepassing KB A1 in Curaçao [C 2149], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

602 http://proxy.handle.net/10648/7a3a44b0-e7ee-4024-94a8-0295546246eb Papiermaatschappij Van Reekum NV [C 2151], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

603 http://proxy.handle.net/10648/dff4e2b4-3b1c-4c57-bffa-ff324e03d8b2 M. van der Loos [C 2152], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

604 http://proxy.handle.net/10648/4bee88f3-92be-4958-aebb-40d848344949 Algemene Friese Levensverzekering Maatschappij: M. Visser [C 2153], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

605 http://proxy.handle.net/10648/432dfaf7-818c-4bf9-828c-984ed7185327 CORVO Suriname inzake J. Goedhart te Buenos Aires [C 2154], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

606 http://proxy.handle.net/10648/090cd4f7-7118-45d0-ab49-61c2ec3513f1 L. Carsten: nalatenschap [C 2155], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

607 http://proxy.handle.net/10648/eeb4c3b8-c2c9-45f5-9631-803aec52d38a Uitbetaling Indische pensioenen in Frankrijk [C 2156], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

608 http://proxy.handle.net/10648/da107de2-1f49-414c-8255-335e1e724c98 V.H. Wilson inzake H. van Krieken [C 2157], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

609 http://proxy.handle.net/10648/367276d9-975f-4116-9132-33e30910ab08 W.J. van Zonneveld te Boekarest: vrijgave van rekening bij Guaranty Trust Co. [C 2158], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

610 http://proxy.handle.net/10648/c8a826b3-53ef-4a22-b7a6-d7dab28ba8dc Pensioenfonds voor gezagvoerders en officieren ter koopvaardij [C 2159], 1941-1945.

Zie ook J 142

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

611 http://proxy.handle.net/10648/2c7ad52c-4b72-4079-9dac-b9e4f724f4cb E.G. Prins-Poel [C 2162], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

612 http://proxy.handle.net/10648/83cb5f39-5434-4c18-8588-717269e13ccb Toepassing KB A6 in Zweden [C 2163], 1940-1945. 1 pak

Zie ook C 2189

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

613 http://proxy.handle.net/10648/ed1df4d7-50f4-4af6-838f-bc5c4b743596 Correspondentie met Custodian of Netherlands Property (W.C. Posthumus Meyjes) [C 2165] 1941-1942

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

614 http://proxy.handle.net/10648/d9ae0bca-9ccc-4ae7-b90b-f69716500b47 Consul Malta inzake huwelijksakte E. de Mulder te Berlijn [C 2167], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

615 http://proxy.handle.net/10648/d1224b0b-dde4-4c80-aad3-6981017e9afc K.H. Muller: echtscheidingsakte [C 2168], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

616 http://proxy.handle.net/10648/6a8d6e55-2c22-4a78-946c-5b8e10ba8b83 Rapporten van A. Philips [C 2169], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

617 http://proxy.handle.net/10648/610f7043-ab53-4cb6-9b4b-5c4ca729384f Gramophone Company Ltd. inzake auteursrecht P. de Morée [C 2170], 1941-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

618 http://proxy.handle.net/10648/dceaefcf-71d7-401f-9b7c-5813b200e0fb Verzekeringen (algemeen) en West-Indische Levensverzekering Centrale [C 2171], 1940-1944.

Zie ook C 2013

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

619 http://proxy.handle.net/10648/6f7bbaf3-813c-4c4b-adaf-6d6b95b941f5 Jhr. J.C.A. de Craen van Haeften inzake contact met bezet gebied [C 2172], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

620 http://proxy.handle.net/10648/bb713c9f-b9d2-4926-ac48-5ace9316947c NV Chemische Pharmaceutische Fabriek Menoline [C 2174], 1940-1942.

Zie ook J 2600

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

621 http://proxy.handle.net/10648/5e53c26f-3fcf-4ee9-a149-b28946e30740 Molnar & Greiner [C 2175], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

622 http://proxy.handle.net/10648/144faf95-42c4-4973-b274-50a1c0889bc8 P.A.L. Engelbregt, H.S. Engelbregt en The Bank of California [C 2176], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

623 http://proxy.handle.net/10648/f4110e5d-b21c-45a4-9372-fcdacfc95c07 NV Rotterdamse Scheepshypotheekbank [C 2177], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

624 http://proxy.handle.net/10648/0061d586-004a-4c19-9efb-7600e6328843 Niepoort & Co. [C 2178], 1941.

Zie ook J 2086(b)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

625 http://proxy.handle.net/10648/d99da613-4a74-43e5-ab89-78d4608e4ba4 Holland-Texas Hypotheekbank [C 2179], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

626 http://proxy.handle.net/10648/68c69541-8d5c-4dac-962e-045dab38cf8a H. Verdegaal & Zonen NV [C 2180], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

627 http://proxy.handle.net/10648/bf632526-9ac6-4724-9ebe-fdd6c69be246 NV Wero Vethandel Maatschappij, L. Sachsel en K. Sachsel [C 2181], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

628 http://proxy.handle.net/10648/b3db1615-ee7a-4766-ab86-d13705e97cf0 NV Algemeen Assurantiekantoor Henry Eyl: H. Eyl en E.A. Eyl [C 2182], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

629 http://proxy.handle.net/10648/fd09dd7b-ef92-4eea-8262-f5ea45b5f4b8 Bunge Exploitatie Maatschappij NV, Bunge & Co. Ltd. en Goulan Transport Co. [C 2183], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

630 http://proxy.handle.net/10648/e59473df-22f8-4f54-bac7-58df867156ee Alberto Puig & Cia. [C 2184], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

631 http://proxy.handle.net/10648/9dcc16a0-647c-4409-ab50-882d993d7092 K.M. Koetsier volmacht: correspondentie met bezet gebied [C 2185], 1941-1944.

Zie ook J 127

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

632 http://proxy.handle.net/10648/b68303b0-7b58-412e-9a89-92e004dbb193 Y.W. Wittenberg [C 2186], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

633 http://proxy.handle.net/10648/4c5daea3-9487-4cf8-b8f0-a11dc2932c6d NV Maatschappij Zeevaart [C 2187], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

634 http://proxy.handle.net/10648/1734def7-bbf1-4160-bff3-615f12267af7 P. Berdenis van Berlekom en NV Houthandel v/h G. Alberts Lzn. & Co. [C 2189], 1941-1944.

Zie ook J 311

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

635 http://proxy.handle.net/10648/bca0434f-f2b9-4e91-bcc8-3ace3e666fb3 Betaling van belasting naar bezet Nederland door personen in neutrale landen [C 2190], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

636 http://proxy.handle.net/10648/aa0f5f9c-20d7-46c4-a8db-725bbbadb80a Nederlands Handelskantoor [C 2191], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

637 http://proxy.handle.net/10648/50fc12d0-5462-4761-85a8-30194a89ee72 Wijsmuller & Co. [C 2192], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

638 http://proxy.handle.net/10648/d9d94115-f4bd-4c2c-ab37-8876fccf25f8 Associated Industrial Consultants Ltd., British Bedaux Ltd., Internationale Bedaux Maatschappij en M. Paquet [C 2193], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

639 http://proxy.handle.net/10648/9be86308-552e-44fd-b217-5e6500e6fba5 C. Sluzewski [C 2195], 1941-1943.

Zie ook C 1946

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

640 http://proxy.handle.net/10648/94a80939-7f58-48bf-8305-6d664b1fc609 Copex Co. Inc. te New York: H. Harbosch [C 2196], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

641 http://proxy.handle.net/10648/df40cc03-1639-40ad-9ae1-63f9b534734c G.A. Scheltus te Stockholm [C 2197], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

642 http://proxy.handle.net/10648/5d80f2fb-bb56-451d-b5e1-6312194457e0 CORVO Argentinië: toepassing KB A6 [C 2199], 1941.

Zie ook C 2050

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

643 http://proxy.handle.net/10648/c2da9393-23aa-42a8-961d-e2fb44d906a3 L. Dentz [C 2200], 1941.

Zie ook B 23

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

644 http://proxy.handle.net/10648/c6228e5f-8d34-43fe-9ca4-796906ff39d2 Nederlandse Staatsmijnen [C 2201], 1941-1942.

Zie ook J 2277

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

645 http://proxy.handle.net/10648/7e5a6eb6-1781-4687-a4ba-5819da266e76 Neutrale landen: toepassing KB A6 (algemeen) [C 2202], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

646 http://proxy.handle.net/10648/92825e9c-18d4-4aaf-9ab7-940c81f7635b F.A.P. Heymans [C 2203], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

647 http://proxy.handle.net/10648/bf733072-84d1-43c6-a60e-75b10db6602b A.D. Vas Nunes [C 2204], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

648 http://proxy.handle.net/10648/827c21b7-8f2d-492d-9589-47a6fab64512 NV Aannemersbedrijf T. den Breejen van den Bout: bestuursbenoeming [C 2205], 1941. 1 stuk

Zie ook J 2504

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

649 http://proxy.handle.net/10648/22d6baf7-f91f-41a8-b054-87bc23ea8bad NV Philips Gloeilampenfabrieken inzake Intercontinental Industries Incorporated [C 2207], 1941. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

650 http://proxy.handle.net/10648/194bab6f-d29c-4a16-903c-dd862491a4f1 CORVO: het verlenen van machtigingen aan Nederlanders in neutrale landen tot het ontvangen van gelden uit bezet Nederland [C 2208(a)], 1941-1944.

Zie ook C 2548

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

651 http://proxy.handle.net/10648/c169e364-0d33-481f-962d-d2e8a4ac8a7c M. de Groot en E. de Groot-van Gelder [C 2208(b)], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

652 http://proxy.handle.net/10648/bfedefad-27ac-43f0-8b0f-de363c80bbde G. Kruskal: huwelijk met Duitser [C 2209], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

653 http://proxy.handle.net/10648/c8019316-18e4-4982-b2d1-f64a2e417bbc Jhr. M.W. van Weede [C 2210], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

654 http://proxy.handle.net/10648/96cc93e0-2830-4200-9a78-ec35a3e5fbf4 W. Cory and Son Ltd. en Nederlandse Steenkolen Handel Maatschappij [C 2211], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

655 http://proxy.handle.net/10648/d9c44a73-e2a1-4d78-b2f7-84ea25308f78 NV Handelmaatschappij Fussell & Co. [C 2212], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

656 http://proxy.handle.net/10648/24f888f8-5e67-40c3-8ecd-f15e7528c275 A.C.B. Bary en CV Gebr. Wetzlar [C 2213], 1941-1945.

Zie ook J 2551 en J 2691

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

657 http://proxy.handle.net/10648/6efa8705-89c1-46fc-8e02-9f5b1c6b13fb NV Koninklijke Maatschappij De Schelde [C 2214], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

658 http://proxy.handle.net/10648/8d07e903-6923-4e94-9d2d-12dcb651d3b9 H. ter Steeg: verzekeringspolis [C 2215], 1942-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

659 http://proxy.handle.net/10648/4436e14d-c294-4d6b-90d6-ea9689adba78 P.J. Mat [C 2216], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

660 http://proxy.handle.net/10648/fc7abe68-f7c4-48db-9c06-fdf3b5f729b2 F. Adler contra Chase Bank [C 2218], 1941-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

661 http://proxy.handle.net/10648/87bc6456-a7fb-47d9-acdd-93e40b32fbba NV Heemskerk & Zonen [C 2219], 1942-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

662 http://proxy.handle.net/10648/8368b542-10e2-4f22-b800-fd83224003fb P.E. Tuinhout, A.C.F. Kestein-de Freitas Martins en E.A. Kestein [C 2220], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

663 http://proxy.handle.net/10648/51d9634b-7e31-4aa8-a28c-15e687493eb0 H. van Rooijen te Sydney [C 2222], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

664 http://proxy.handle.net/10648/eaa6933f-a2ca-4dcb-930e-75ed384b0299 NV Handelmaatschappij H. Alard Fils & Co. [C 2224], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

665 http://proxy.handle.net/10648/583233cf-03c0-4a3b-8d61-1b85b344fce7 E.W. de Jonge: schrijven aan CORVO Curaçao [C 2225], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

666 http://proxy.handle.net/10648/90a16cfb-1cfd-4ff7-aff9-6335eec0df35 Nederlandse Scheepvaart- en Handelscommissie inzake goederen en vorderingen van Japanners [C 2226], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

667 http://proxy.handle.net/10648/d30ca281-e296-4d8d-88ed-78c18bc52489 A.M.T. Stubbé: volmacht [C 2227], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

668 http://proxy.handle.net/10648/6bc9cb49-f9c4-450f-8f99-7f4648ea8831 CORVO Suriname inzake J. Duyff te Curitiba [C 2228], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

669 http://proxy.handle.net/10648/2efe7db8-416e-47a8-9607-fdbfbad61f89 Schrijven van Z.S. Beyl aan O. Rasmont te Cannes [C 2229], 1942-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

670 http://proxy.handle.net/10648/24f9c097-abf3-42b3-848b-9a04e06475da D. Birnbaum: contact met bezet gebied [C 2230], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

671 http://proxy.handle.net/10648/f833ec15-2568-41df-aa5f-28eca8a6771c Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij NV inzake vervoer Duitse goederen naar Venezuela [C 2231], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

672 http://proxy.handle.net/10648/10311087-bdc6-41f6-9779-2c9ec20451b1 NV Zuid-Afrikaans Handelshuis [C 2232], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

673 http://proxy.handle.net/10648/7f624940-dbe2-4fbf-9298-35ad60a3419b Intrekking van volmachten door de bezetter [C 2233], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

674 http://proxy.handle.net/10648/50881d39-4ce7-4e74-8af5-8d02dd1e2046 B. Hooymeyer en C.A.A. de Roon: volmachten zeelieden [C 2235], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

675 http://proxy.handle.net/10648/d3172292-7d6b-4653-a327-b4fc858be174 H.P. Beens: echtscheiding [C 2236], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

676 http://proxy.handle.net/10648/0133a1fe-02e5-4fc3-bfbd-8285c94bb39f Handelsmerken [C 2238], 1942-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

677 http://proxy.handle.net/10648/06f0e635-0541-43b4-bb83-63cb46a1a816 Nederlands-Indische Handelsbank: C. Stigter [C 2239], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

678 http://proxy.handle.net/10648/b29fb685-97df-4645-9cc6-40f00b13a632 A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij [C 2240], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

679 http://proxy.handle.net/10648/d7d051b6-d8eb-4282-a48a-03e0c365b0e7 Sociedade Holbras Ltda. en Löwenstein & Co. Ltda. [C 2242], 1942. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

680 http://proxy.handle.net/10648/f9abb18f-6283-4123-b9a6-c6dc492d7cd9 A. Coronel [C 2243], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

681 http://proxy.handle.net/10648/7cecc4f9-0cf1-4240-9464-14452b056654 K.G.A.P. Hiddingh [C 2244], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

682 http://proxy.handle.net/10648/ca1e3e1d-eef2-4df8-bd78-72179a19e2d6 A.M. Doorn inzake nalatenschap T. de Bruin-Spaanderman [C 2245], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

683 http://proxy.handle.net/10648/6fa3661a-df05-478f-9a3d-8db512e0d9f9 NV Internationale Crediet- en Handelsvereniging Rotterdam [C 2246], 1942-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

684 http://proxy.handle.net/10648/121714b9-5914-489f-8cfd-480119e887dd NV Rotterdamse Lloyd en Stoomvaart Maatschappij te Rotterdam [C 2247], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

685 http://proxy.handle.net/10648/4004fa59-6e5d-4441-84f3-dba665ef67a8 Ladingen stoomschip "Prins Frederik Hendrik": correspondentie met bezet gebied [C 2248], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

686 http://proxy.handle.net/10648/0aa8ba65-e56c-4089-be0c-a8cd4bf2f532 P.C Visser: contact met bezet gebied [C 2249], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

687 http://proxy.handle.net/10648/02c915de-94d7-4791-b3d0-c1511523e088 Holland-China Handelscompagnie NV, Holland-China Trading Co. Ltd. en C.G. Kien [C 2250], 1942-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

688 http://proxy.handle.net/10648/1ebc5a47-a65c-4062-973a-58c2b0d9926a NV Hollandse Beton Maatschappij [C 2252], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

689 http://proxy.handle.net/10648/566ea4c7-bd0b-4f8a-80e0-d8ce042c40a8 Amsterdam Londen Verzekering Maatschappij NV, NV Bataviasche Zee en Brand Assurantie Maatschappij, NV Javase Zee en Brand Assurantie Maatschappij, NV Assurantie Maatschappij Ardjoeno, NV Assurantie Maatschappij Veritas en Standaard Verzekering Maatschappij NV [C 2254], 1940-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

690 http://proxy.handle.net/10648/93a3bba6-fedd-44a2-b83a-4b9ccacf0b75 NV Lindeteves-Stokvis: J. van der Bunt [C 2255], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

691 http://proxy.handle.net/10648/851294dc-890b-41f7-a74d-821f2543b073 P.L.G. Doorman: volmacht aan J.J. Cassa te 's-Gravenhage [C 2256], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

692 http://proxy.handle.net/10648/cee6f759-cef5-4a84-a5b7-49d2a5da40e5 F. Drijber: echtscheiding [C 2257], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

693 http://proxy.handle.net/10648/bcbbe753-7b35-4248-98ee-69c74fc7ae08 J.G.W. Zegers inzake volmacht erfenis W.H. Doorman: volmacht overdracht onroerend goed [C 2258], 1942-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

694 http://proxy.handle.net/10648/8ea2d4fb-2b32-4829-b6cd-1be186328192 NV Baggermaatschappij Bos & Kalis [C 2259], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

695 http://proxy.handle.net/10648/447ce6d5-290f-46f9-9ff1-389711cf7e4a J.W. Postma: volmacht [C 2260], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

696 http://proxy.handle.net/10648/7095434c-b924-47f0-a7b8-2356752a15f1 E.V. Jeltes: testament [C 2261], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

697 http://proxy.handle.net/10648/6f9ee379-3fae-48ab-805e-24365592c1b8 Baron A.W.C. Bentinck: zaakgelastigde Caïro: inzake nalatenschap van zijn vader [C 2263], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

698 http://proxy.handle.net/10648/829c0361-00cb-4612-92b3-8da26c0b652a H.K. Bruins [C 2264], 1942.

Zie ook J 221

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

699 http://proxy.handle.net/10648/7e43d68e-d837-485c-b846-b8b571bed668 Censor voor de Nederlandse koopvaardijvloot: W.K. van den Berg, J.H. Denekamp en P.G. Liekens [C 2265] 1942-1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

700 http://proxy.handle.net/10648/a8a3890c-24d7-448e-9368-a8c092abb737 H. Zorab [C 2266], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

701 http://proxy.handle.net/10648/d3d91a92-d92e-49c3-8faa-dfad5fac1e93 Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken NV [C 2267], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

702 http://proxy.handle.net/10648/d2d5ee10-8830-4352-b8d7-46b09d29cfeb NV Nederlandse Telegraaf Maatschappij Radio Holland [C 2268], 1942-1945.

Zie ook J 575

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

703 http://proxy.handle.net/10648/1ce2ab31-dc6b-4da2-b428-df1f766d88b5 Netherland Publishing Company Ltd. (Vrij Nederland) [C 2269], 1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

704 http://proxy.handle.net/10648/5c5d40de-f569-4226-8d18-f3c51dfeaabd Vof Maclaine Watson & Co. [C 2270], 1942-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

705 http://proxy.handle.net/10648/f9448fb5-03b1-4423-b573-91ce8bd074ca T.J. de Vrieze: levensverzekeringspremies [C 2271], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

706 http://proxy.handle.net/10648/7e4ef495-fb84-4813-be29-fbc99f892c66 L.C. Gutteling [C 2272], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

707 http://proxy.handle.net/10648/873e3a81-18eb-4254-9e7c-ad463be822c8 G.W. van der Boor: nalatenschap [C 2273], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

708 http://proxy.handle.net/10648/9549d74e-725a-43d5-b9e4-939fbf0ada7e Jhr. J.H. von Schmidt auf Altenstadt [C 2275], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

709 http://proxy.handle.net/10648/fb519747-b3bb-4cc8-b4e1-5db88b27cfb3 NV Handel-Maatschappij v/h G. Hoppenstedt [C 2276], 1942-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

710 http://proxy.handle.net/10648/f404216a-0d04-4259-bfd1-330eb8d38fe1 A.F.H. van Troostenburg de Bruyn inzake nalatenschap van J.J. van Troostenburg de Bruyn [C 2277] 1942

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

711 http://proxy.handle.net/10648/41063898-3d29-45b2-8cfb-725e4267b7c3 W. Zeegers: oud-consul Lissabon: toestemming huwelijk van zoon [C 2278], 1942

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

712 http://proxy.handle.net/10648/1a40fe47-dc08-4607-8638-d5dde7392bcb Lever Brothers & Unilever Ltd.: Eastern Bank Ltd., Glyn Mills & Co., R. Mitchell, Swiss Bank Corporation en Westminster Bank Ltd. [C 2280] 1942

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

713 http://proxy.handle.net/10648/9454c877-4ffb-4418-985d-64635d888762 Wijzigingen KB A6: opheffing schorsing (art. 39 KB A6): door geallieerden bezet vijandelijk gebied [C 2281(a)], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

714 http://proxy.handle.net/10648/52c1c3a7-ed03-4bbe-bf39-3d1bb699c07d John Ferry Ltd. inzake A.J. Coucke [C 2281(b)], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

715 http://proxy.handle.net/10648/159e1f74-c207-43ed-b3f8-7fb0a94979d2 C.J. Neuman [C 2283], 1942. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

716 http://proxy.handle.net/10648/6cb0e20f-3eed-47b2-81f5-27836b335cd6 Registratie effecten/bezittingen in bezet gebied (algemeen) [C 2284(a)], 1940-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

717 http://proxy.handle.net/10648/aee5cfae-1b38-44c7-8750-0bffded12ccc Jhr. E.W.M. Quarles van Ufford [C 2286], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

718 http://proxy.handle.net/10648/f120f853-5ef4-433f-9903-c0adca557784 Buitenlandse wetgeving [C 2287], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

719 http://proxy.handle.net/10648/16c1fa05-ff1b-4ddd-8223-f82e2ac4a7d2 Betalingen naar Nederland: beambten Nederlandse consulaten [C 2288], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

720 http://proxy.handle.net/10648/38d3cfff-34fe-477c-8528-ed4af29cbfbd Baron L.J. Taets van Amerongen [C 2289], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

721 http://proxy.handle.net/10648/acb68d7f-30bf-4850-9020-88e119ac85fd Volmachten CORVO (algemeen) [C 2290], 1942.

Zie ook C 1955

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

722 http://proxy.handle.net/10648/1a43e082-0223-4f9f-8329-913fab03415d NV Agentuur en Beleggings Maatschappij De Maasstad [C 2291], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

723 http://proxy.handle.net/10648/ea293e01-7a32-4d91-87c3-63468b015e26 O. Snijders [C 2292], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

724 http://proxy.handle.net/10648/ba5b4dcb-c68f-419b-8201-339ba2b62fbe A. Münninghoff [C 2293], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

725 http://proxy.handle.net/10648/ab1d85da-1d3e-4bf8-8110-88cebf228c83 Toepassing KB A6 in Midden- en Zuid-Amerika [C 2294], 1942-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

726 http://proxy.handle.net/10648/2ba89307-cc30-4e84-a02e-c5fd8784ac7f Nederlands-Indische Maatschappij voor Zeevaart I-VI [C 2295], 1942-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

727 http://proxy.handle.net/10648/800f3be6-352e-43ca-8505-ae5c78f1e3d0 F.E. van der Gugten: attestatie de vita [C 2296], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

728 http://proxy.handle.net/10648/87d37443-528a-4e6e-b76d-8784de795f4a H. Tichelman [C 2298], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

729 http://proxy.handle.net/10648/c0ccc3ad-22a9-44ec-88e5-c77d7def990a Lake Lane Nurseries: G.J. Aberson [C 2301], 1942-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

730 http://proxy.handle.net/10648/8f8293f8-e18a-4883-9558-59992c2c4c08 G.E.P. Alsem [C 2302], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

731 http://proxy.handle.net/10648/8b80533d-6791-4316-a8ea-19ec78b6ea12 Octrooien (algemeen) [C 2303(a)], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

732 http://proxy.handle.net/10648/efe6ae1c-aa69-4618-844e-eb734cad2956 NV Fabriek van Elektrische Apparaten v/h F. Hazemeijer & Co.: octrooien [C 2303(b)], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

733 http://proxy.handle.net/10648/00256e63-1ced-4d66-9b5c-f4dcd1c93075 Octrooien in de Verenigde Staten [C 2303(c)], 1943-1945. 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

734 http://proxy.handle.net/10648/fca9b261-1b85-49a4-afdd-a60172303130 Nederlandse valuta [C 2304], 1941-1943.

Zie ook C 2102

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

735 http://proxy.handle.net/10648/e70f332f-1d76-4e37-8aa4-c7e7b9aea5e4 Auteursrecht: Totstandkoming KB C71 en instructie, auteursrecht in de Verenigde Staten, Hollands-Afrikaanse Uitgevers Maatschappij en A.W. Parqui, Ampie, die Naturkind, firma J.L. van Schaik, auteursrecht E.M. van Ojen (foto's fabrieksgebouw van Van Nelle), muziekauteursrecht in bezet gebied [C 2305] 1941-1946

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

736 http://proxy.handle.net/10648/e04d426b-1b64-4879-bf8f-aa4534ac2a69 Hammerstein's Rederijbedrijf NV, NV Rotterdamse Zee- en Kustvaartrederij en NV Goederentransport Maatschappij San Antonio [C 2306], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

737 http://proxy.handle.net/10648/75a0c6f8-9e4a-4c7d-be7d-d4ad64ce2464 T. Beishuizen te Istanbul [C 2307], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

738 http://proxy.handle.net/10648/bc2b9424-e8ff-4210-b66c-362546905e53 NV Hollandse Petroleum en Industrie Maatschappij, A. Thorsch, M. Thorsch [C 2308], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

739 http://proxy.handle.net/10648/4caeca65-c00a-4fe0-ab49-601ca5f42ca9 L. Tas [C 2310], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

740 http://proxy.handle.net/10648/d3fc9e59-3d09-4252-907b-dd06b6de72d6 Novadel Ltd. en Noury & van der Lande [C 2312], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

741 http://proxy.handle.net/10648/85ab3050-b122-406f-b736-0a1c4ca04f84 Motorschip "De Ruyter", motorschip "Nautilus": naamsverandering [C 2313], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

742 http://proxy.handle.net/10648/467bd639-9220-40f9-b237-87dcbaee65b6 I.S. de Wind en K. de Wind-Heyberg [C 2314], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

743 http://proxy.handle.net/10648/9c2aeec4-559b-4330-81e7-d1b6f7773a36 Amsterdams Effecten- en Bankierskantoor NV: J.S. Rabbie [C 2315], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

744 http://proxy.handle.net/10648/f5b6a525-141e-42f0-aab9-70d49046ffc3 Nalatenschappen van overleden militairen in Engeland [C 2318], 1942.

Zie ook C 2106, J 2453 en J 2571

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

745 http://proxy.handle.net/10648/f115e174-28fa-4fd7-9baa-5074202a7a65 Anglican Church 's-Gravenhage en Colonial and Continental Church Society: J. Bate [C 2319], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

746 http://proxy.handle.net/10648/1a1b7e56-9761-45c8-846c-7d2efeb41197 Harrisons Netherlands Indies Estates Staff Provident Fund [C 2324], 1942-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

747 http://proxy.handle.net/10648/5eae0764-e9a8-4af6-bc3f-89a5b8ebc114 A. Breepoel: akte van overlijden [C 2325], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

748 http://proxy.handle.net/10648/8437de14-f922-4412-8924-8ca8cab070a5 Erven Lucas Bols Ltd.: J.H. Moltzer [C 2327], 1942. 1 stuk

Zie ook J 1903

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

749 http://proxy.handle.net/10648/935372cd-9bae-4910-b696-bf4b4cd50387 G.E. Mellema: ambassade Washington en CORVO Curaçao [C 2328], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

750 http://proxy.handle.net/10648/cdaa2e87-9cb0-490a-9156-e7372b0f51e8 L.G. van Hoorn: verkoop automobiel [C 2329], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

751 http://proxy.handle.net/10648/47cbc614-6599-4eea-88be-e9e6a80fd642 KB A6 in China: consul-generaal Shanghai: Transmarine Trading Co.: L. Hartz [C 2330] 1940-1941

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

752 http://proxy.handle.net/10648/605c9093-b731-47f9-81d0-2b829017fc52 W. de Hoog: opzending van afschriften van geboorteakten [C 2331], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

753 http://proxy.handle.net/10648/f78ff921-91a8-45ff-ac3f-8942a6b72090 NV Montan Export Metaal Handel Maatschappij [C 2332], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

754 http://proxy.handle.net/10648/6dfb87c8-f026-4a80-bf39-e8cf1be3e234 A. Tetenburg: echtscheiding [C 2333], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

755 http://proxy.handle.net/10648/24de1cef-2f92-4a0c-b161-d124f044b13e John Henderson & Co. Ltd. [C 2334], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

756 http://proxy.handle.net/10648/f99c0575-ea78-4520-b7a1-f24aca75cbd0 Netherlands Purchasing Commission inzake NV Javase IJzer- en Staalhandel en Continental Steel Trading Co. Ltd. te Londen [C 2335], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

757 http://proxy.handle.net/10648/0bf4756b-0a81-48ec-a387-7b851d79525d E.L. Merrett, H. Merrett en G.A. van Dam inzake F. Rozendaal [C 2336], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

758 http://proxy.handle.net/10648/667d7a2a-e51a-4c86-968e-f76aff4ed16e Kantoorboekenfabriek en Papier Groothandel NV Esveha: A. van Creveld [C 2338], 1942-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

759 http://proxy.handle.net/10648/46f89d51-02d5-48c3-9afb-047a00ae43b7 A.W. Kooistra [C 2339], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

760 http://proxy.handle.net/10648/f782ec3a-2da7-44b1-a360-765ec8e0a549 J.J. van Roggen [C 2340], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

761 http://proxy.handle.net/10648/efec963c-b154-43ad-bdcd-bd0f030fc23a Opzending van geboorteakten aan A. Bouteltje door dhr. Cook [C 2341], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

762 http://proxy.handle.net/10648/50628715-bc6c-4490-b5bb-ce654e154ebb NV Transoceanische Handel Maatschappij [C 2343], 1942-1944.

Zie ook J 469

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

763 http://proxy.handle.net/10648/b1760162-ba55-4eab-a9f9-8507867d6ed7 NV W.A. Scholten's Aardappelmeelfabrieken [C 2344], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

764 http://proxy.handle.net/10648/6aea6074-523e-4961-9ccd-012a34b34524 NV Rotterdamse Bankvereniging [C 2345], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

765 http://proxy.handle.net/10648/0c9c3bb1-103c-48e9-80be-760ade3124a3 NV Handelmaatschappij Ampra: G. Schicht [C 2346], 1942-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

766 http://proxy.handle.net/10648/d3e0f5b7-b4ca-4695-9e47-f2cefd39d926 E.S. Stibbe inzake E.A. Granger: opzending geboorteakte [C 2348], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

767 http://proxy.handle.net/10648/74598d79-a00e-42b1-b679-5181aa58e840 I.B. Natzler [C 2349], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

768 http://proxy.handle.net/10648/c52bb5cb-48ea-402a-944e-fb873c99ac8b D. Bokkenis [C 2350], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

769 http://proxy.handle.net/10648/33e37dc1-742a-4d5a-8577-deff42918925 M. Tigchelaar inzake volmacht aan L. Meyer [C 2351], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

770 http://proxy.handle.net/10648/f535aa3b-12f6-4400-9ded-5ea7728f7bd9 Circulaires betreffende het KB A6 [C 2352], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

771 http://proxy.handle.net/10648/413d4271-60f2-48f5-a5fa-639798f6dd8f J.L. Hoppel: opvragen afschrift van vonnis van echtscheiding [C 2353], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

772 http://proxy.handle.net/10648/681e1d9c-581a-49fe-8656-63636cda4705 Netherlands & Netherlands Indies Information Bureau: auteursrechten liederenbundel [C 2354(a)], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

773 http://proxy.handle.net/10648/bce79db1-6da9-4f56-a864-135f727c6bd8 R. Groenhout: Netherland Publishing Company Ltd. inzake het boek "Hollands Glorie" [C 2356], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

774 http://proxy.handle.net/10648/01f8176a-0810-42c7-a5b3-4a835adf75d9 Netherland Shipping and Trading Committee Ltd. inzake goederen en opbrengsten toebehorende aan vijanden [C 2359], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

775 http://proxy.handle.net/10648/22ef0981-daf2-4e26-89c3-426cbe4ffaf4 J. Andriesse: volmacht aan A. van der Wijk [C 2360], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

776 http://proxy.handle.net/10648/2e7ddb90-608f-4e69-b1fc-7bc67f454354 Commercial Union Ltd.: Commerciële Unie NV [C 2361], 1942. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

777 http://proxy.handle.net/10648/2c54d241-5930-46e5-a2b6-1ba637d64675 M. Hartog inzake correspondentie met bezet gebied [C 2362], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

778 http://proxy.handle.net/10648/02c95a8e-7a76-4ea6-963c-1e2fb40bed19 Lassen Transport Ltd. [C 2363], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

779 http://proxy.handle.net/10648/7541d152-8011-4dc1-a16f-2c4fd947a0a5 NV Wed. J.T. Numan's Blikfabrieken [C 2364], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

780 http://proxy.handle.net/10648/bbc2d204-bbd1-48be-be00-1bf3a1e69e7c Kommissionsgesellschaft für Aus- und Einfuhr: Societa Commissionaria di Esportazione e di Esportazione [C 2365], 1942-1946.

Zie ook J 2269

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

781 http://proxy.handle.net/10648/a38bbef6-e54f-42fb-9dd6-769fbf98ebb1 J. Zuurveld: erkenning kind [C 2366], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

782 http://proxy.handle.net/10648/f6cca1c6-29e7-4842-88f7-dfb1421ccd94 P. Tienstra: bericht van het Rode Kruis [C 2368], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

783 http://proxy.handle.net/10648/beb3fca2-8500-4218-9304-6b49c2abc90c Nederlands Sanatorium te Davos [C 2369], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

784 http://proxy.handle.net/10648/cc73a749-b27f-4fc2-9ce0-b88a4a9b5165 J. Knel: schuld aan Italiaanse ingezetenen [C 2370], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

785 http://proxy.handle.net/10648/ed8ee47f-2fda-415e-837e-358bffe51635 Levensverzekeringmaatschappij Nillmy van 1859: P. Sieben [C 2371], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

786 http://proxy.handle.net/10648/0fb46224-b2ec-4fbe-9236-39a8be1290c9 F.W.J. Leeuwendaal [C 2373], 1943-1944.

Zie ook J 1942(b)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

787 http://proxy.handle.net/10648/38f3410c-2548-472e-b121-483a67548ee9 W. Lit: volmacht uit Nederland ter tekening [C 2367], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

788 http://proxy.handle.net/10648/f7c66d82-bf38-419b-87da-3da19e539489 D.H. Velleman en L.R. Geiringer: echtscheiding [C 2376], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

789 http://proxy.handle.net/10648/90ea6fe9-cc7b-46c9-802a-902d20923169 W.L.J. Sombeek [C 2379], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

790 http://proxy.handle.net/10648/a36c4959-9c09-4511-8db6-5b29466f9a80 Gemeenschappelijk bezit van aandelen NV Philips Gloeilampenfabrieken: Royal Exchange Assurance Company [C 2380], 1940-1941.

Zie ook J 2609

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

791 http://proxy.handle.net/10648/56a008d9-37d4-43be-8737-93743afbc582 C.J. Wolf [C 2381], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

792 http://proxy.handle.net/10648/da94d0fb-9172-473c-b98d-a40299f8d1ba J.L. Bennet & Co.: W.A. Scholten's Chemische Fabrieken NV [C 2382], 1940-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

793 http://proxy.handle.net/10648/f81e2a7b-a9fb-4306-be69-49841c64587f S. de Kadt: NV Hollandse Maatschappij voor Gecondenseerde Melk [C 2384], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

794 http://proxy.handle.net/10648/75660a29-e8e2-4156-8a9b-1e1c3f2899c7 Beschikkingen gouverneur Curaçao: Verzekeringmaatschappijen Curaçao [C 2385], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

795 http://proxy.handle.net/10648/3e33d0f6-4c1a-4bf8-bd0b-9c68b66d9d13 Rechtzaak Kelly/Katz [C 2386], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

796 http://proxy.handle.net/10648/7e17d899-a5fe-4bdc-a2df-fea14faa1d9a W.F. van Cadsand [C 2387], 1944. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

797 http://proxy.handle.net/10648/afdfd6b0-4324-4801-b2d5-fa8ce315474e C.M.A. Haks Pott [C 2389], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

798 http://proxy.handle.net/10648/d6dac63a-6da5-4014-88d1-c7972337e282 Oei Tjang Lei [C 2390], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

799 http://proxy.handle.net/10648/5cebb60d-f7c9-496c-9f02-bed60a72afc8 NV Bandoengsche Kininefabriek: B.E. Benjamin [C 2392], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

800 http://proxy.handle.net/10648/1fb7d4e5-f561-42fc-b95c-093633b206f7 Levensverzekeringmaatschappijen en verordening Joodse vermogenswaarden [C 2394], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

801 http://proxy.handle.net/10648/46521e3e-46e8-4a1e-a46a-a5867ca4a29a J.J.H.W.M. Allard [C 2396], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

802 http://proxy.handle.net/10648/c28d891f-0fea-48c2-b087-df963ac36550 Freule H. de Jonge van Ellemeet: doorzending van overlijdensakte naar Nederland [C 2397], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

803 http://proxy.handle.net/10648/aa630d1d-bab5-4b5d-b6a6-47130b78a47c Financiële maatregelen in bezet Nederland [C 2398], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

804 http://proxy.handle.net/10648/c4744f6a-7bcb-4f96-ba85-5de8ce2e6c29 Trust Maatschappij Curaçao [C 2401], 1943. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

805 http://proxy.handle.net/10648/ed23aa7d-d250-493c-ae5a-3f3b8f1486fa G.W. Boissevain: betaling levensonderhoud kinderen van J. van den Berg in Nederland [C 2403], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

806 http://proxy.handle.net/10648/0a6adf43-f8d1-4732-82d0-1203829db73c Bulletin Officiel van Frans Marokko betreffende regeling rechtsverkeer [C 2404], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

807 http://proxy.handle.net/10648/05f0fb36-2210-4607-86c7-3392cf4b7c0e Nederlandse Indische Portland Cement Co., Amsterdamse Bank NV common Fpd.Fls. 200 shs., NV Amsterdamse Liquidatiekas Fls. 500 [C 2404], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

808 http://proxy.handle.net/10648/bfe7d30b-852b-4c30-91ee-8be3b776cfea Wilton-Fijenoord NV: J.H.H. Verloop [C 2405], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

809 http://proxy.handle.net/10648/d70bcd4c-411e-4933-a8da-12465f2a8c89 Tekening nieuwe bankbiljetten door R.E. Smits, directeur Javase Bank NV [C 2406], 1943-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

810 http://proxy.handle.net/10648/edec3468-c7ac-42a9-881b-3416c57c1b52 A. Andringa [C 2408], 1943.

Zie ook P 10

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

811 http://proxy.handle.net/10648/752c512c-81ae-45fb-ad80-c75690dfef94 Java Para Rubber Estates Ltd. inzake NV Wonokoyo Ampelgading Estates Ltd. en NV Cultuur Maatschappij Tjikasso [C 2409], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

812 http://proxy.handle.net/10648/3d4c917b-8408-4729-b664-c160daf9eb27 NV Pieter Schoen: G. Keller [C 2410], 1943. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

813 http://proxy.handle.net/10648/9d9fe96c-9fdf-48c5-ad57-43875975b4d9 J.A. Wattie & Co. Ltd. inzake aandelen Telogoredjo United Plantations Ltd. [C 2411], 1943-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

814 http://proxy.handle.net/10648/02df6605-962a-4baa-82d5-33efe10c414d C. Westendorp [C 2412], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

815 http://proxy.handle.net/10648/559a0dd5-1593-4429-8a25-e96481702966 Geallieerde firma's in bezet China [C 2413], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

816 http://proxy.handle.net/10648/d17b303b-7904-4f0e-88c0-71b498567008 F.B. 's Jacob [C 2414], 1943. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

817 http://proxy.handle.net/10648/951f2678-4795-4340-b0df-9a94ca6f632d Djapoera Rubber Estates Ltd. [C 2415], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

818 http://proxy.handle.net/10648/859c70ac-6d3c-407f-b7fd-2e4f5257b42e A. Alberts: doorzending brief aan C. Alberts te Los Angeles en Guatemala [C 2416], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

819 http://proxy.handle.net/10648/b73eb0b1-7b00-4845-9128-6f20e14c4271 M.E.H. Warendorf: belang in Van Holkema & Warendorf NV [C 2418], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

820 http://proxy.handle.net/10648/d289642b-d5d0-4c2c-8b8b-38e45d312239 Netherland Publishing Company Ltd.: gedichtenbundel "Uit Bezet Gebied" [C 2421], 1943-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

821 http://proxy.handle.net/10648/96494acb-a948-42c9-a5db-7bd06426a45d Combined Investment Corporation: NV Administratiekantoor Unitas [C 2422], 1943-1945.

Zie ook J 159

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

822 http://proxy.handle.net/10648/26942fc6-de0c-41f7-8f95-53919e34e59a P.J. Nielen Groen: correspondentie met bezet gebied [C 2423], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

823 http://proxy.handle.net/10648/2db48854-fae6-4b4c-ae0e-cd1c21c1ae7a G.E. de Witt: nalatenschap [C 2424], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

824 http://proxy.handle.net/10648/80738341-1754-497b-a560-31d76532daa3 J.C.M. de Koning: contact met bezet gebied [C 2426], 1943. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

825 http://proxy.handle.net/10648/1abaa0ef-a96a-4dbf-b130-9c02ec739f39 NV Holland Dakota Landbouw Compagnie [C 2427], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

826 http://proxy.handle.net/10648/ddad3ff8-27bc-4d58-938c-0a818d3fc96c G.A. Scheltus: nalatenschap [C 2428], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

827 http://proxy.handle.net/10648/6c3336bc-cdd6-4ae6-8bcb-8333575d8d9f Internationale Thee Overeenkomst [C 2430], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

828 http://proxy.handle.net/10648/6cfe0280-bb16-4dbd-90ed-36615e5c81ae Adriaan Volker's Maatschappij tot het Uitvoeren van Openbare Werken te Sliedrecht [C 2431], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

829 http://proxy.handle.net/10648/c2a4ccc8-b0d7-47f2-bf17-76b43ce0a5a3 Kramers Dictionary [C 2432], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

830 http://proxy.handle.net/10648/6879bf70-cb51-4451-978e-a0d64894e908 NV Handelmaatschappij v/h J.F. Sick & Co. [C 2433], 1943-1945.

Zie ook C 1999(i)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

831 http://proxy.handle.net/10648/893826cf-825b-4f41-82a2-c5ff27b2ee9d NV Holland Zuid-Afrika Trust Maatschappij [C 2438], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

832 http://proxy.handle.net/10648/a323bb39-99c5-479e-a7d7-3392aafef30c Auteursrechten: Christelijke Encyclopedie [C 2439], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

833 http://proxy.handle.net/10648/332c5ff5-54ab-4676-86f4-ad18d9917be4 Auteursrechten "Harm" door L. Jonker [C 2440], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

834 http://proxy.handle.net/10648/176128ec-a525-438f-b177-5e89f97a34cd J.A. Doddema [C 2443], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

835 http://proxy.handle.net/10648/8143d19f-1057-4c3d-a819-3c4e79ebc416 Fourth City and Commercial Investment Trust Ltd. inzake aandelen: Consolidated Diamond Mines of South-West Africa Ltd. [C 2445], 1943.

Zie ook J 220

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

836 http://proxy.handle.net/10648/0e5e3cf4-54df-4aa6-9f6e-cbe5477e4936 Verzending van akten van overlijden door het ministerie van Binnenlandse Zaken naar Nederland [C 2446], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

837 http://proxy.handle.net/10648/e533eed1-4358-4f25-9e66-b8c022d96acb Wijziging Regeling Rechtsverkeer Curaçao [C 2448(a)], 1943.

Zie ook J 2622

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

838 http://proxy.handle.net/10648/7d627ab5-f8fe-4e83-a8af-f4cca21b27bd CORVO Curaçao: principiële beslissingen [C 2448(b)], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

839 http://proxy.handle.net/10648/cc054457-79ec-4c4a-9053-73e2f2644bc1 Mexico: registratie obligaties [C 2450], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

840 http://proxy.handle.net/10648/2f23d746-173b-4974-ad22-d74ad1e4cf02 NV Cultuur Maatschappij Ngombesi [C 2451], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

841 http://proxy.handle.net/10648/e4435b4d-66dd-4059-b6d8-de5aeabab68b Central American Plantations Corporation: NV Holland Centraal-Amerika Handelscompagnie te Guatemala [C 2452], 1941-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

842 http://proxy.handle.net/10648/0e971cbc-be5d-4803-bee6-127b8473a6c6 M. Monsees: echtscheiding [C 2453], 1943.

Zie ook J 1942(b)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

843 http://proxy.handle.net/10648/dfaaf198-9427-4783-991c-d3290f9c15fa NV De Bataafse Petroleum Maatschappij: octrooi Zwitserland [C 2454], 1943.

Zie ook C 1962(a)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

844 http://proxy.handle.net/10648/02c4a7e9-0266-4691-a309-c0c25aec6bfa Nederlandse Handel Maatschappij NV en dochtermaatschappij, NV Holland Centraal-Amerika Handelscompagnie te Guatemala, T. en J. Rehbach, F. Wundram en Armenia [C 2465] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

845 http://proxy.handle.net/10648/da141a8a-e21b-42fd-a295-900f64526014 B. Algera: verzending akte van volmacht naar Nederland [C 2459], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

846 http://proxy.handle.net/10648/c834d1bf-efbd-4122-af7c-4f3225e1e60f M.K. Wilbers: volmacht afwikkeling nalatenschap [C 2460], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

847 http://proxy.handle.net/10648/21c721b2-3ca4-41a9-a19b-01ca4ec0ccc4 Verzending van geboorteakten vanuit Spanje naar bezet Nederland: verzending van akten vanuit bevrijd Nederland naar bezet Duitsland [C 2462], 1943-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

848 http://proxy.handle.net/10648/545f7745-be67-4562-8cd6-ce1ef3f46e49 L.E.M. Hansen-Halberg: verkrijgen van attestatie de vita [C 2464], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

849 http://proxy.handle.net/10648/0018c1a5-61b5-47a4-9dfc-1df8057e0884 A. Samson [C 2465], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

850 http://proxy.handle.net/10648/68b6cccd-caa2-4027-badf-fa40a255e1e6 The Studio Ltd. inzake W. van der Does te Melang [C 2471], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

851 http://proxy.handle.net/10648/6b7e64fe-3cd2-4865-9e22-6962657fae8c NV Hoedhaar: H. van Daelen [C 2472], 1943.

Zie ook J 237

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

852 http://proxy.handle.net/10648/141dfb19-9e45-41a1-95d0-8f4a086be4f3 Mevr. Haspels [C 2474], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

853 http://proxy.handle.net/10648/22d984c3-cfa6-485d-bad8-db88ad47aa8d NV A. Wulfing & Co.'s Chemische Producten [C 2475], 1943-1947.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

854 http://proxy.handle.net/10648/630a8780-09ed-4a4e-95cb-0e2bafdb640b H.B. Guggenheim en E. Guggenheim: nalatenschappen [C 2478], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

855 http://proxy.handle.net/10648/53061a7d-ffa0-4546-b1c9-76ccb65beace G. Kiel: nalatenschap [C 2480], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

856 http://proxy.handle.net/10648/99306784-da54-4c60-956b-3b0a6f8e02dd NV Rembours en Industrie Bank [C 2482], 1943. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

857 http://proxy.handle.net/10648/9dfb532b-444e-417f-87ca-6c09976760f3 Hollands Administratiekantoor NV: aandelen Canadaf (P.H. Frankel) [C 2483], 1943.

Zie ook J 2380

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

858 http://proxy.handle.net/10648/e75ce865-956e-4a1c-b174-a6c1f8e01279 G. Schipholt: levensverzekering [C 2485], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

859 http://proxy.handle.net/10648/b07a32c2-28f6-4bdb-aa69-bf370d952605 J.P. Plansoen: verkrijgen van documenten uit bezet gebied [C 2488], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

860 http://proxy.handle.net/10648/3991ec41-aa07-4dc8-9f9f-ce9bebe897c6 CORVO Suriname inzake P. Huyg: motorkustvaartuig Jantina [C 2489], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

861 http://proxy.handle.net/10648/7fba4059-0ad8-4e97-91f1-16ca9d15d516 Barywa NV en G.J. de Vooys: octrooien [C 2490(a)], 1943-1946.

Zie ook J 4

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

862 http://proxy.handle.net/10648/74650471-99ef-4f06-b17c-929def7e151c NV Financiële Maatschappij Ontario [C 2490(b)], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

863 http://proxy.handle.net/10648/00aaf2d8-d710-468f-9c27-d44b46cf069a NV de Betuwe [C 2491], 1943.

Zie ook J 265

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

864 http://proxy.handle.net/10648/8dd41b4c-7f73-44fb-9f03-6796104cc1b4 L. Struik: burgerlijke staat [C 2492], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

865 http://proxy.handle.net/10648/917084d6-5f4e-498f-9260-a84ba3867c70 Spaarrekeningen ten name van krijgsgevangenen [C 2493], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

866 http://proxy.handle.net/10648/566b9b2c-c89c-4e52-b311-025031543802 J. Mazereeuw: erkenning kind [C 2497], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

867 http://proxy.handle.net/10648/b2704804-0f7a-46ca-b62b-55a9b78c1c34 D. Meyer Timmerman Thyssen: contact met bezet Nederland [C 2499], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

868 http://proxy.handle.net/10648/4868fdb8-a027-448a-8669-c62510555776 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) [C 2500], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

869 http://proxy.handle.net/10648/3204c866-a8b6-4ec6-b976-a41d3b4e34b6 NV Internationale Koolwaterstoffen Synthese Maatschappij (International Hydrocarbon Synthesis Company) [C 2501], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

870 http://proxy.handle.net/10648/448216d8-0a5d-413b-9e39-67fef1aaae3c Netherland Shipping and Trading Committee Ltd. inzake V. Swaap en C. Minnaar Ltd. [C 2502] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

871 http://proxy.handle.net/10648/e38404f4-56ea-409b-8432-b550c8e25cb2 A.J. Pronk: overlijdensakte [C 2505], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

872 http://proxy.handle.net/10648/a96aab27-9d2b-4ffe-97c5-fbfff0b195d7 Statutory list en CORVO [C 2506], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

873 http://proxy.handle.net/10648/2051e13a-b8a4-4398-a3ce-87d942947f61 L.G. van Hoorn: gezant Boekarest [C 2508], 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

874 http://proxy.handle.net/10648/b5d8b87d-968f-421a-847e-f7b2710e0c8d J.M. Spierenburg-Romijn [C 2511], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

875 http://proxy.handle.net/10648/0a4f681a-ddf5-41f8-80e2-0db9ba5b1e13 Baron M.C.P.G. van Lamsweerde [C 2512], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

876 http://proxy.handle.net/10648/6d9404ed-66a2-48ac-a722-b94643da822d CORVO: geheimhoudingsplicht [C 2513], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

877 http://proxy.handle.net/10648/cb604d21-4043-400b-81d9-e1f8b5760e2a P.J.W. Boogerd [C 2514], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

878 http://proxy.handle.net/10648/227ca5d6-8983-46f9-b2b3-dce7c4d5112d Correspondentie Trading with the Enemy: British Defence Regulations: vijandelijk gebied [C 2515], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

879 http://proxy.handle.net/10648/41849f5b-b151-4830-9ee2-b849b3725bf0 W. Ledeboer: overlijdensakte uit bezet gebied [C 2516], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

880 http://proxy.handle.net/10648/44d7789b-c664-4d73-931e-4997e6a1949d Nederlands Deviezeninstituut: correspondentie [C 2517], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

881 http://proxy.handle.net/10648/ba424001-7e31-4691-a6ed-31140fea38b7 NV Trading Company Late Hegt & Co. [C 2518], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

882 http://proxy.handle.net/10648/027755dd-8a74-47ed-91d0-b11f63833271 CV Steur's Tabakshandel [C 2519], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

883 http://proxy.handle.net/10648/45be2736-b5ff-4c09-bcac-54ea6bf873c2 J.J. Doods en L.J. Lambrechtse: huwelijken bij volmacht [C 2520], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

884 http://proxy.handle.net/10648/b82b59d9-3dd1-480c-837b-bed190f1556a J. Neudorfer: documenten uit Nederland betreffende echtscheiding [C 2522], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

885 http://proxy.handle.net/10648/e4eda572-6df3-4bb2-aff8-74643b26b273 CORVO Nederlands-Indië: uitvoering Regeling Rechtsverkeer [C 2523], 1940-1941. 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

886 http://proxy.handle.net/10648/8f607a1e-1164-4f26-ae0f-e1c6f728b815 H. Fevrell [C 2524], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

887 http://proxy.handle.net/10648/cc903dc4-67cb-4c91-9c65-40d22959aa28 Amstelbank NV [C 2525], 1943-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

888 http://proxy.handle.net/10648/b22a4416-fc3b-43b5-904c-23d348448f82 A. van der Voort van Zijp: documenten uit Nederland [C 2526], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

889 http://proxy.handle.net/10648/50fdc682-d0c4-4909-899b-a09498eb01c6 Auteursrechten: "Op Hoop van Zegen" [C 2527], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

890 http://proxy.handle.net/10648/312c5485-9589-4933-bd8f-173795a90077 H.M. Kuipers: huwelijk met A. Lehning [C 2528], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

891 http://proxy.handle.net/10648/a7ec8340-7828-4382-b357-9f439814502f NV Riunione Handelmaatschappij [C 2529], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

892 http://proxy.handle.net/10648/210b2bba-d8c9-4be0-8ccb-b4a7234c019c CORVO: financieel beheer [C 2530], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

893 http://proxy.handle.net/10648/c4c31b64-8e71-463f-b2ae-cf6ca8054d1c W. van den Brink [C 2531], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

894 http://proxy.handle.net/10648/c0c49464-004c-4984-9739-fde9fec5e212 J.F. Storey: auteursrechten [C 2532], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

895 http://proxy.handle.net/10648/0bba5602-49e9-45a6-a490-c7d36a87c7a0 A. van Zon: stukken uit Nederland [C 2533], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

896 http://proxy.handle.net/10648/9db23950-0190-43eb-a59c-4dff873d0299 J.B. de Ridder van der Schueren en H.D. Muller: levensverzekeringen [C 2534], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

897 http://proxy.handle.net/10648/b306d9d8-b300-4b44-b48c-5b973eaa49f7 J.H. Knoop: stukken uit Nederland [C 2535], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

898 http://proxy.handle.net/10648/a85c4d05-f5a8-4031-9274-ff8c9bb20607 Firma Gebr. Hakker [C 2536], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

899 http://proxy.handle.net/10648/c84cbf56-73dd-4f49-8c4c-6794e487c2eb Belgisch ministerie van Onderwijs: auteursrechten [C 2537], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

900 http://proxy.handle.net/10648/22ad4171-6d95-41c5-beef-90176848e9d8 Verslagen van de CORVO gecontroleerd door het ministerie van Financiën [C 2538], 1943-1945.

Zie ook C 2064

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

901 http://proxy.handle.net/10648/f96d996b-4ce1-4bad-8c59-da2570280df7 J. Verhoog: verzending van stukken naar Nederland [C 2539], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

902 http://proxy.handle.net/10648/0b03c708-a3c4-4ea8-9cfe-99df500c7a06 L. Woudhuysen: stukken uit Nederland [C 2540], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

903 http://proxy.handle.net/10648/22b34bc3-9d91-4ca2-ab3a-98f51448b41e Firma Schat: zeelichters in Zweden [C 2541], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

904 http://proxy.handle.net/10648/d13b0f8a-282c-41b3-b5d2-b9751800db11 NV Pallas Uitgevers Maatschappij: Textiel Diensten NV [C 2542], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

905 http://proxy.handle.net/10648/f06b502b-c6ec-47df-8e98-5f33ed93351d NV Oxyde Maatschappij voor Ertsen en Metalen: M. Lissauer [C 2543], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

906 http://proxy.handle.net/10648/1b5f6d2a-0c43-482a-865a-f2bdd4b94617 Koninklijke Nederlandse Stoomkoffiebranderijen v/h H.E. van IJzendijk jr.: Nectar Tea and Coffee Co. Ltd. [C 2544], 1943-1944.

Zie ook J 358

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

907 http://proxy.handle.net/10648/0984478a-c17b-4554-b490-764995586f53 Auteursrechten: "Muziekgeschiedenis in Beeld" door C. Höweler [C 2545], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

908 http://proxy.handle.net/10648/8c14e85c-db76-42b5-b029-ff5ffdb1371d Auteursrechten: "In de Schaduwen van Morgen" door J. Huizinga [C 2546], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

909 http://proxy.handle.net/10648/b90bbef6-3902-42b1-82ec-ed20cae95fc3 Europese Fuller Vervoermaatschappij NV (Fuller Conveying Company of Europe NV) [C 2457], 1944-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

910 http://proxy.handle.net/10648/21d77e3f-8c38-48c3-af2e-c268e7469cdf NV Koninklijke Paketvaart Maatschappij: betaling aan de firma Sulzer Bros. in Zwitserland: overboeking van gelden van Batavia naar Willemstad [C 2548], 1943-1944.

Zie ook C 2208(a)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

911 http://proxy.handle.net/10648/7f6084d1-ebf0-45a1-8ebd-c8740f5a816a NV Inhuma: betaling aan H. Scherbel [C 2549], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

912 http://proxy.handle.net/10648/ac1cfdfa-8350-44c4-bb5b-16914fd465ee NV Maatschappij voor Hypothecair Crediet Holland-Mexico [C 2550], 1944.

Zie ook J 1961

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

913 http://proxy.handle.net/10648/9f68cf2e-e1a0-43a1-8a01-08fda4aa7ebb L. Los: echtscheiding in Nederland [C 2551], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

914 http://proxy.handle.net/10648/50707bba-a0f2-4c2f-95fb-5136d9a3fc95 E. von Saher [C 2552], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

915 http://proxy.handle.net/10648/46c4de9d-32c3-40b5-b63e-9a00f6fe3ab4 Uitbetaling pensioenen aan vijandelijke onderdanen [C 2553], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

916 http://proxy.handle.net/10648/9b25da74-ddfd-4318-b236-46628645cf91 Spaarrekeningen ten name van in Nederland verblijvende weduwen en personen in bezet gebied in het algemeen [C 2554], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

917 http://proxy.handle.net/10648/e87ee106-b15f-4b89-b3c7-0f146b39d9f8 H. Heilbut: huwelijksakte uit Nederland [C 2555], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

918 http://proxy.handle.net/10648/8a0409da-a892-4ce3-aff0-b9f6c9bbd534 W. de Sterke: huwelijk met Duitse [C 2556], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

919 http://proxy.handle.net/10648/647e4d55-4515-4fce-a816-d5e1a8686843 W.C. Hartog [C 2557], 1944.

Zie ook J 380

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

920 http://proxy.handle.net/10648/9fe3817f-55f6-4265-ac7b-5213fd62a52d C. Jacobs: verzending van stukken naar België [C 2558], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

921 http://proxy.handle.net/10648/297c47c5-085e-43af-a408-643e84f61903 O. Lansberg en M.A.H. Korthof: ariërschap [C 2559], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

922 http://proxy.handle.net/10648/24962b7c-d331-4122-b2bc-98a37588a647 A.C. de Waard: terugzending stukken naar Nederland [C 2560], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

923 http://proxy.handle.net/10648/7fb5e21a-b36d-4db7-a0ef-73cebb563972 R.M. van der Veer [C 2561], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

924 http://proxy.handle.net/10648/a603f839-a731-4720-b943-dc598c317bd5 J.A.H. Dikken en Ribeiro & Lopes Ltda. te Lissabon: G. Laverman [C 2562], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

925 http://proxy.handle.net/10648/8d5f695f-d479-413c-b59a-abafa16f56db Friese Coöperatieve Exportslachterij: handelsmerk [C 2563], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

926 http://proxy.handle.net/10648/be46ae35-c092-4441-b58e-c358feccec49 NV Nederlandse Verenigde Scheepsbouwbureaus [C 2564], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

927 http://proxy.handle.net/10648/0a949af9-afae-481d-b5f1-62280170ee86 NV Nieuwenhuis & Van Diest: P. van Noort & Zonen: H.J. Leyer [C 2565], 1944.

Zie ook J 444

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

928 http://proxy.handle.net/10648/b444b8aa-7827-4586-b1bd-09c77723b296 J.H. Furey: auteursrecht voor de firma Kunst Adelt [C 2566], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

929 http://proxy.handle.net/10648/c32832e3-234d-4296-9b74-da9c8a11c72f L. Mathysse [C 2567], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

930 http://proxy.handle.net/10648/208bfc90-a1df-41ef-b72f-d83fdd969be0 P.F. de Vos: opvraging van stukken uit Nederland [C 2568], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

931 http://proxy.handle.net/10648/f36b34a3-1e60-4aba-9bc3-2e569bbaaac4 Unie-Volkspers, Beperk: auteursrecht van het boek "Humor in die Algemeen" door F.E.J. Malherbe [C 2569], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

932 http://proxy.handle.net/10648/412b5f2f-c2bd-4735-a80e-60b0e94af6ad S. Wood: geboorteakte [C 2570], 1944.

Zie ook J 462

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

933 http://proxy.handle.net/10648/e285f3f6-254a-4bb5-9457-1f35bd1af49b M. IJzer: echtscheiding [C 2571], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

934 http://proxy.handle.net/10648/f372b3d9-0218-492b-8dd8-c8292b6318f8 L. Stark: de Java-China-Japan-Lijn [C 2572], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

935 http://proxy.handle.net/10648/60b9efc3-b2ce-49ff-9a10-e30d24effc8e C.J.H.M. Nijs: huwelijk met Italiaanse [C 2573], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

936 http://proxy.handle.net/10648/33697e51-09d1-43e1-aa6c-10f3c17cecb4 J.C. Meems: overlijdensakte uit Nederland [C 2574], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

937 http://proxy.handle.net/10648/e3eb6cc9-0970-4722-85df-c5657a151e66 G.H. Witmondt: huwelijk met Oostenrijkse [C 2575], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

938 http://proxy.handle.net/10648/49f61dec-d23b-49ac-bc8e-0f2cd205dcf3 NV Algemeen Nederlandsch Persbureau [C 2576], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

939 http://proxy.handle.net/10648/cc653e31-ecb3-4001-a72f-5d600084388b Overdracht aandelen in een Nederlands vennootschap: E. Levy in zaken: NV Paasbroodfabriek Hollandia [C 2577] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

940 http://proxy.handle.net/10648/d53780ce-b8e6-44ac-beca-c43e567791a3 G.H.J. Stumpel: huwelijk met gewezen Oostenrijkse [C 2578], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

941 http://proxy.handle.net/10648/77dd20fb-d7c0-40d6-b1ed-e913d40cb763 R.S. van Wijck: nalatenschap van H.L. Jurgens [C 2579], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

942 http://proxy.handle.net/10648/a312d840-8e12-42bc-81f2-03498e12ea56 Standard Vacuum Oil Company inzake NV Koloniale Petroleum Verkoop Maatschappij [C 2580], 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

943 http://proxy.handle.net/10648/73c77bb1-e106-4257-8b31-4233d986e10f S.S. de Reeder [C 2581], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

944 http://proxy.handle.net/10648/5ce17065-ce33-485a-be6a-e1e86401ad5d Handel- en Administratie Maatschappij Torenvalk NV [C 2582], 1944.

Zie ook J 2400

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

945 http://proxy.handle.net/10648/003a0c6c-f0a2-44f6-a057-d6434fea90b3 A. Meyer [C 2583], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

946 http://proxy.handle.net/10648/a95f29cc-f7ee-4206-bd4e-66c24106ae0a F. Faber: geboorteakte broer [C 2584], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

947 http://proxy.handle.net/10648/c00e0c00-f5e8-4040-80cd-47826eff28f0 Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij NV inzake licentie Brits octrooi nr. 372.175: Lillie & Co. Ltd. te Portsmouth [C 2585], 1944-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

948 http://proxy.handle.net/10648/3e18dab2-cee7-40fe-9bbc-06a116d25b25 R.R.M. en E.J. Rosen Jacobsen: volmacht [C 2586], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

949 http://proxy.handle.net/10648/bd4a1613-94e5-44c4-babf-3878d80e9741 J.G. Sillem: nalatenschap J.A. Hoeufft [C 2587], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

950 http://proxy.handle.net/10648/a3022ea5-a696-498c-81c8-d45799fb2fc2 Jhr. M.J. Teixeira de Mattos: machtiging aan kassiers in Nederland voor herbelegging van uitgelote stukken [C 2588], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

951 http://proxy.handle.net/10648/bd676636-3e06-4d06-8373-eab7d46931c9 NV van Wavaren's Graanhandel [C 2589], 1944. 1 stuk

Zie ook J 2499

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

952 http://proxy.handle.net/10648/258b1d97-c336-449f-a835-8f716102968a K.J. Hoogerheide: stukken uit Nederland betreffende echtscheiding [C 2590], 1944-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

953 http://proxy.handle.net/10648/589ded52-e1e5-4ef7-a658-35ba572e9b85 NV van Rees, Burcksen & Bosman's Handelmaatschappij [C 2591], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

954 http://proxy.handle.net/10648/4688fbf1-2533-432e-a6d9-59263c5f1314 NV Nederlandse Coca Cola Maatschappij [C 2592], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

955 http://proxy.handle.net/10648/141be81e-364d-4ae3-9682-d990a5b711fb E.D.A. Lammers-Oldridge [C 2593], 1944.

Zie ook J 432

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

956 http://proxy.handle.net/10648/89332d90-ae89-4ab4-90ec-2ad80e0b69fc G. Schuurman: huwelijk met gewezen Oostenrijkse [C 2594], 1944-1945.

Zie ook J 651

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

957 http://proxy.handle.net/10648/b1f44716-f8d3-453c-b77d-e142b3829a50 S.H. Botes: auteursrecht van A. Kuyper op het boek "Stone Lectures" [C 2595], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

958 http://proxy.handle.net/10648/c1b7cb48-5b00-44ca-876e-963a87e226c3 C. van Putten: stukken uit Nederland [C 2596], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

959 http://proxy.handle.net/10648/f181506c-63cd-4480-a8bc-1cd6f5f7ae04 J.W. Rutten inzake Russisch leerboek [C 2597], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

960 http://proxy.handle.net/10648/83a860b3-2a7d-432b-8b9c-1cf39fba34c7 A. Aardema: volmacht aan echtgenote inzake nalatenschap [C 2598], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

961 http://proxy.handle.net/10648/de6bf70b-1d47-4f13-ad0c-fc8c18a83d5e CORVO Curaçao: procedure ongeval KLM [C 2599], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

962 http://proxy.handle.net/10648/a18a5e90-af86-460b-a1c6-cf3fe1b968a8 Mijnbouwmaatschappij Valongo en L.M. Koehler [C 2600], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

963 http://proxy.handle.net/10648/6e5838bf-ab30-486f-92e5-75f171387478 M. Cappel: erfenis [C 2601], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

964 http://proxy.handle.net/10648/60d153fd-5c1e-4b4d-8a49-f1c11ea81fc0 NV Commissie- en Handelsbank [C 2602], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

965 http://proxy.handle.net/10648/42d95c83-8422-4a78-b820-134e940dd5c8 CORVO Suriname: betaling van een Franse wissel door L. Benjamin [C 2603], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

966 http://proxy.handle.net/10648/76a2e2f3-977d-4065-8ef2-fecd9e2ab8d0 NV Umbria [C 2604], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

967 http://proxy.handle.net/10648/a89cfc95-445a-4644-86fa-85f562c93484 D. van der Meulen inzake een contract met de firma G. Kolff & Co. NV te Batavia: het uitgeven van een Arabische reisbeschrijving [C 2605], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

968 http://proxy.handle.net/10648/e0530fd8-27ef-464f-a828-edb43bcb8f5f Onteigening van Duits bezit in Guatemala [C 2606], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

969 http://proxy.handle.net/10648/8e4ce592-c8dd-4c51-808a-a0f78eebf375 Contact met bevrijd Nederland: het niet meer van toepassing zijn van KB A6 [C 2608], 1944-1945.

Zie ook J 493

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

970 http://proxy.handle.net/10648/cb64d678-e3fd-40e7-8578-52e3a06ce0a0 J.H. van Laer [C 2609], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

971 http://proxy.handle.net/10648/9a2212de-be42-4777-baf8-9592938d8b39 Nederlands-Indische Escompto Maatschappij NV [C 2610], 1944-1945.

Zie ook NN 86

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

972 http://proxy.handle.net/10648/59d79a99-bf4f-4371-9f1a-500dc775ab03 A.P. von Hemert [C 2611], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

973 http://proxy.handle.net/10648/ee94d459-8754-4334-b094-3b0639c010dc G. van der Burch: echtscheiding [C 2612], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

974 http://proxy.handle.net/10648/c7b3f1ca-321a-448d-950a-06ba6f2b6976 R.O. van Amstel: echtscheiding [C 2613], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

975 http://proxy.handle.net/10648/4778fc4c-e74e-4d82-a4bf-0fb9dc53223b M.L. Schutzmann-Jørgensen te Kopenhagen en F. Schutzmann te Rome: verzending van documenten betreffende echtscheiding [C 2614], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

976 http://proxy.handle.net/10648/a75d0e4f-cf3e-4630-9f0b-2b6ff7f81ebe Aanwijzing Militair Gezag ingevolge art. 53 van het Besluit Rechtsverkeer in Oorlogstijd [C 2615], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

977 http://proxy.handle.net/10648/4c9469b4-bd36-4638-ad2d-9e8fd0792dac R. Weiss: legalisatie volmacht [C 2616], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

978 http://proxy.handle.net/10648/9b18ff54-c594-44ec-a800-3764bab5ade1 H.J. Keizer: volmacht aan J.M. van Aerle [C 2617], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

979 http://proxy.handle.net/10648/2dbb8f28-6bc4-497e-8e31-b85e648f81e8 NV Albetam: verhuren van baggermaterieel [C 2618], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

980 http://proxy.handle.net/10648/3bf45d81-8502-4904-843e-ae3763f54a39 Intercontinental Rubber Co. [C 2619], 1944.

Zie ook J 2470

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

981 http://proxy.handle.net/10648/a973d2ea-1fe4-4694-8835-1e1720680a2f Firma A.P.L. Michiels te Valencia [C 2620], 1944.

Zie ook J 398 en C 2631

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

982 http://proxy.handle.net/10648/ac81726a-7ca1-48b3-89d3-2ab96d435c12 Toepassing KB A6 in Finland, Roemenië, Bulgarije en Griekenland [C 2621], 1944-1945.

Zie ook J 2025

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

983 http://proxy.handle.net/10648/cc68ad29-a686-48a9-8bed-2916ff4551ec E. van der Plas inzake het schip "Cornelis" (NV Visserij Maatschappij Cornelis Bart) [C 2622], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

984 http://proxy.handle.net/10648/cc547c85-9372-4827-9ecf-bd0b8f4640ed NV Hollandse Koopmansbank [C 2623], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

985 http://proxy.handle.net/10648/7d479e49-ebb7-4cec-92d8-d55308dba1b0 Overlijden van J.A.C. van der Zande: contact met notaris J.R. Hofhuis te 's-Hertogenbosch [C 2624] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

986 http://proxy.handle.net/10648/86d8c09a-3938-4bb2-9d30-6d52b29e2007 Gebr. Gerzon's Modemagazijnen NV [C 2625], 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

987 http://proxy.handle.net/10648/6380206c-4087-40f1-b71b-4f537bfa79ca Aquiar, Borba & Cia: lading tabak aan boord van het stoomschip "Amstelland" [C 2626], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

988 http://proxy.handle.net/10648/1eacdfe6-651d-4f5d-98cc-c79b53c2119e P.J. Moeton inzake nalatenschap B.J. Morpurgo-Salomons [C 2627], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

989 http://proxy.handle.net/10648/12a199b1-729c-4f60-8575-be0b5b936294 M.M. Pope: geboorteakte [C 2628], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

990 http://proxy.handle.net/10648/24fa9622-c915-4be4-8abe-0f03649bcae0 Toepassing KB A6 in Turkije [C 2629], 1944. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

991 http://proxy.handle.net/10648/117b6137-8d2d-42d6-85a3-8cf1a0dabc0d NV Truma [C 2630], 1945.

Zie ook J 505

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

992 http://proxy.handle.net/10648/4b8a2741-c868-4f80-b926-96dc9b74a1fe Firma A.P.L. Michiels te Valencia [C 2631], 1945. 1 stuk

Zie ook J 398 en C 2620

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

993 http://proxy.handle.net/10648/1f338330-3787-456c-b383-3d7cffa17c79 J. Nanninga-Frijdal [C 2632], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

994 http://proxy.handle.net/10648/978f4f52-c536-4dd8-91b0-d9eb71b16de2 Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken [C 2633], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

995 http://proxy.handle.net/10648/6b2c06c4-78cd-4cf7-a80e-0f337c80bc8d Pakketten bankbiljetten en effecten gestrand in Marseille [C 2634], 1945.

Zie ook J 2300

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

996 http://proxy.handle.net/10648/4319e6e8-6cf2-4bd7-813f-354e8fd8bca6 Schadeverzekering in bevrijd gebied [C 2636], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

997 http://proxy.handle.net/10648/b8409a99-b18a-49e1-a2ac-570592102eb3 Verzekering in Nederland [C 2636], 1945. 1 stuk

Zie ook J 409

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

998 http://proxy.handle.net/10648/bf1d2152-9f7f-42e0-a46f-65d44dea9c38 Huwelijk O.L. van Praag met G. Lunetti [C 2637], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

999 http://proxy.handle.net/10648/1698c47e-1a3c-4a9e-9edf-c52f2929009e NV Hollandse Textiel en Handel Maatschappij Holtex [C 2638], 1945.

Zie ook J 518 en J 2023

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1000 http://proxy.handle.net/10648/b353026f-c229-4a4b-9752-25d2326477f2 J.G. de Winter: nalatenschap [C 2639], 1945.

Zie ook J 198

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1001 http://proxy.handle.net/10648/896c98cb-edf2-4550-986c-72840787742f NV Adhabema en NV Maruna [C 2640], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1002 http://proxy.handle.net/10648/9b4650b7-6913-4c6f-9521-a03621216c54 Louis Tas NV [C 2641], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1003 http://proxy.handle.net/10648/a6d8121d-5f9e-4ab5-b323-702949a74094 W.A.A.M. Daniëls [C 2642], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1004 http://proxy.handle.net/10648/dcb56000-2fc6-41e0-ab75-694cb5456a3a Toepassing KB A6 in België en in Frankrijk [C 2643], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1005 http://proxy.handle.net/10648/bec9c30d-6ebf-4cd7-a0e1-9ecb56f25db9 Terugkrijgen van kunstschatten [C 2644], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1006 http://proxy.handle.net/10648/dad6a6c8-8323-43c4-a8f5-9494c5cafc40 Toepassing KB A6 in Italië [C 2645], 1944-1945.

Zie ook C 2006

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1007 http://proxy.handle.net/10648/e9ff3cd7-9416-469a-b2ec-77b41bed14b6 B. de Jong te Beek en Donk [C 2646], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1008 http://proxy.handle.net/10648/5eee0a1f-421a-4a65-905b-456478f901fb NV Trafico [C 2647], 1945. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1009 http://proxy.handle.net/10648/db112322-e5b0-4775-8f7a-a2f2b88fa47a NV Reinders Olie- en Veevoederfabrieken [C 2648], 1945. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1010 http://proxy.handle.net/10648/e853dbbc-41dd-4ccf-99e0-45b4e947613e NV Amsterdamse Beheerscompagnie [C 2649], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1011 http://proxy.handle.net/10648/e5b37b78-a012-4557-a596-d59b81b3945a NV Radium [C 2650], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1012 http://proxy.handle.net/10648/20d6ee10-f7c8-4dd0-aa68-2b23290e0aac Motorschip "Hinde" [C 2651], 1945. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1013 http://proxy.handle.net/10648/fa5fac5c-c95c-46d1-ad5a-0a92150dcf05 Centraal Israëlitisch Wees- en Doorgangshuis en de Bergstichting [C 2652], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1014 http://proxy.handle.net/10648/843bf479-b9fb-4830-9c31-99e8fcd2eaab Nederlands Instituut voor Onderwijs: auteursrecht [C 2653], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1015 http://proxy.handle.net/10648/28661877-248c-4d1d-aaa1-cbde65519d72 Standard Trust Ltd. en R. Mees & Zonen [C 2654], 1945.

Zie ook J 394

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1016 http://proxy.handle.net/10648/762ed1c6-9ecc-4c36-baca-35cfc248fc22 Nya Asfalt Aktiebolaget: Havenwerken te Malmö en KB A6 [C 2655], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1017 http://proxy.handle.net/10648/dee66ab7-719f-4222-9408-831e9087fb23 C.J. Steyn inzake vertaling van het boek "De Oorlog in Zuid-Afrika" [C 2656], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1018 http://proxy.handle.net/10648/45bbc67d-dcce-49a8-8b45-299c493ca560 Vertaling van het boek "De Indische Zeevissen en Zeevisserij" door H.C. Delsman en J.D.F. Hardenberg [C 2657] 1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1019 http://proxy.handle.net/10648/193816a7-17c2-4819-b308-85cc0fede22c Nederlandse Pettenfabriek: J.P. Mol [C 2658], 1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1020 http://proxy.handle.net/10648/2ef556e7-c7de-45b8-aca0-7f3491a4afe0 G. Heinzmann [C 2659], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1021 http://proxy.handle.net/10648/09440d5e-0c64-497d-b57f-9a2b79d3d743 T.C. Sanders en H. Sanders: levensverzekeringpolissen [C 2660], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1022 http://proxy.handle.net/10648/f7474a19-ebe5-4a10-84ee-28b289e58a35 Binnenschepen "Normandië I" en "Quatrieme" [C 2661], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1023 http://proxy.handle.net/10648/9f697001-473f-450e-bd3d-dd7eb0d48303 J. Speyer: huwelijk met L. Waldberger [C 2662], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1024 http://proxy.handle.net/10648/65d56ab3-8874-4992-b5ef-59df555b2081 G.H.C. Hart: nalatenschap [C 2663], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1025 http://proxy.handle.net/10648/db06bfe9-0ebe-428d-8a46-fedf874cf52a W.A.W. van Schuylenburch en I.M. de Geer van Schuylenburch: uitbetaling dividend [C 2664], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1026 http://proxy.handle.net/10648/245ff669-bd24-4c58-9e93-9e19bad29cdf NV Sluis & Groot's Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel [C 2665], 1945.

Zie ook J 2170(b)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1027 http://proxy.handle.net/10648/73705c24-da64-4b64-8302-16a90ec8dc30 J.H. van Royen: nalatenschap H.B. van Royen [C 2666], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1028 http://proxy.handle.net/10648/b32c3fef-5239-441b-b71a-abcc97508c6d Telefunken [C 2667], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1029 http://proxy.handle.net/10648/b203e5de-057f-4ce6-a6d0-35a8de94b4da Abdulla en Co. Ltd. [C 2668(a)], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1030 http://proxy.handle.net/10648/5a37af2c-5c1a-49c3-be5a-4e60d8349000 L.G. Levie (consul-generaal te New York) [C 2668(b)], 1940. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1031 http://proxy.handle.net/10648/6077aaac-815c-47e4-8b86-27e0ba5237b7 G. van der Molen [C 2668(c)], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1032 http://proxy.handle.net/10648/09d0093e-46e7-49fc-af7e-4866a83a0834 KB A6: opmaken van testamenten [C 2668(d)], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1033 http://proxy.handle.net/10648/d3377a10-d25c-438e-8647-8644fc3949dc J.C. van Tienhoven (consul-generaal te New York) [C 2668(e)], 1941. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1034 http://proxy.handle.net/10648/7deb8fd7-de8a-48b0-8b08-458572479b0f Octrooien [C 2668(f)], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1035 http://proxy.handle.net/10648/36b6485d-6d8a-4c57-a8c7-91499568709d CORVO: agenda's, notulen, losse stukken, volmachten, bestuursopdrachten [C 2669], 1940-1945. 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1036 http://proxy.handle.net/10648/f04d2037-1fdc-4145-aa62-60878d1d37f7 Colombia: vijandelijk vermogen [C 2671], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1037 http://proxy.handle.net/10648/4f21730e-e69f-4ac5-a568-4f6d20f21091 E. Joakim: nalatenschap van K. van der Maaten [C 2672], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1038 http://proxy.handle.net/10648/69874d5f-7f2d-47f2-8a97-691f145ac952 M. Aronson: huwelijk met A.A. Möller [C 2673], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1039 http://proxy.handle.net/10648/06044587-8777-4a13-b400-d5aabd014657 A.C. Oomen en P.H. Oomen: boedelscheiding [C 2674], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1040 http://proxy.handle.net/10648/060bcbb4-dd3c-42d1-9d83-4576d3352ac7 Correspondentie van de CORVO betreffende nagekomen registraties [C 2675], 1945-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1041 http://proxy.handle.net/10648/4601cb35-5bed-488a-a927-5e28e3e179eb A.D. Hoogslag [C 2676], 1945-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

G ZAKEN GERUBRICEERD ALS "GEHEIM" 1042 http://proxy.handle.net/10648/cb7a88cf-32f4-402e-8175-14df1b43d5ab Zwitserland-Duitsland [G 1], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1043 http://proxy.handle.net/10648/97fb8dae-04e0-42ec-b140-4135e1065db1 Regering naar Nederlands-Indië [G 2], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1044 http://proxy.handle.net/10648/0a397f9a-afea-4b46-b0ce-242b588d6750 Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard: akte waarin de prins afstand doet van de nalatenschap van zijn ouders [G 3], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1045 http://proxy.handle.net/10648/e3fc2a23-7d7f-4eb6-b490-a70f3065ed6a Verdediging van Nederlands-Indië [G 7], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1046 http://proxy.handle.net/10648/695c45c0-bf3b-47cf-b09c-015692515835 Berichten uit Amerika [G 9], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1047 http://proxy.handle.net/10648/7b788488-400a-4c35-a044-222eddf8140b Duitse geïnterneerden in Nederlands-Indië [G 10], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1048 http://proxy.handle.net/10648/7e8f405c-2e92-4aeb-8598-c45cf4929144 Toestand op Aruba en op Curaçao [G 12 en G 73], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1049 http://proxy.handle.net/10648/b2b00d6c-a2fe-4e68-85ff-a67a6eec4908 West-Indië (algemeen) en verdediging West-Indië (Curaçao) [G 14], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1050 http://proxy.handle.net/10648/f933e1e4-e279-4658-8952-aead6eecd852 Inlichtingen over militairen in Nederland [G 15], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1051 http://proxy.handle.net/10648/441b0e61-62fb-462c-9f66-21cec2b30c6f Japan - Nederlands-Indië: Economische onderhandelingen [G 16], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1052 http://proxy.handle.net/10648/6dfd1f03-9e5c-4d69-9f71-29ef59be88a5 België: politieke toestand [G 17], 1941-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1053-1054 Diplomatieke berichten [G 18], 1940-1945. 2 omslagen 1053 http://proxy.handle.net/10648/83962805-f903-43b0-9a7c-b61dc72b5a0f Diversen [G 18(a)] 1940-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1054 http://proxy.handle.net/10648/7852449d-517a-4a88-a3a4-38b78b61e3e5 Circulaires aan ministers [G 18(b)] 1942-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1055-1118 Stukken betreffende de terugkeer van de wetgeving, serie (a)-(z) [G 20], 1940-1945. 5 pakken en 59 omslagen 1055 http://proxy.handle.net/10648/38b1a29b-c774-48e5-892a-280620feb12e Algemene correspondentie [G 20(a)I-III] 1940-1945 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1056 http://proxy.handle.net/10648/ff2331d2-9b29-454c-92f4-ed95fef5dea0 Correspondentie inzake tijdelijke bestuursvoorziening: [G 20(b)I] 1942-1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1057 http://proxy.handle.net/10648/4f0a334b-aec9-4715-a312-8fceee126fa9 Besluit inzake tijdelijke bestuursvoorziening: staatsbladen E60 en E86 [G 20(b)II] 1944 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1058 http://proxy.handle.net/10648/eb0ea2f5-69bd-48e6-bb3e-0c53025210f3 Bestuur in de provincies en gemeenten: Stb. E86 [G 20(b)III] 1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1059 http://proxy.handle.net/10648/6392944f-d0a9-4ac5-a866-c9a0ff74008c Zuivering ambten Stb. E14 [G 20(c)I] 1942-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1060 http://proxy.handle.net/10648/0e270b1e-b71e-4248-80f9-4b06c5a2d316 Zuivering semi-publiekrechterlijke lichamen [G 20(c)II] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1061 http://proxy.handle.net/10648/0e6690d3-2664-4c81-a8b0-7e5580945d64 Zuiveringsbesluit (E14, Ambten- en semi-publiekrechterlijke lichamen) en aanvulling zuiveringsbesluit [G 20(c)III] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1062 http://proxy.handle.net/10648/74b6ffe6-503a-44dd-b7ee-ca4d98580941 Documentatie Zuiveringscommissies [G 20(c)IV] 1943-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1063 http://proxy.handle.net/10648/9a0945c0-a897-4964-b4ff-3086a183f000 Politieke zuivering van de bestaande bestuurs- en andere organen in Italië [G 20(c)V] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1064 http://proxy.handle.net/10648/13322773-83c9-4e04-8711-09686013fbb6 Zuivering van ambtenaren en andere personen in dienst van Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao [G 20(c)VI] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1065 http://proxy.handle.net/10648/8d1c3653-97bf-4186-9f1e-44a1ce31e13d Toepassing Zuiveringsbesluit op het bedrijfsleven [G 20(c)VII] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1066 http://proxy.handle.net/10648/25fe3d68-9d9d-402a-a126-de959015c89c Totstandkoming van het Politiebesluit [G 20(d)I] 1942-1945 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1067 http://proxy.handle.net/10648/8689ce38-3a67-4464-bcc9-c42b5a6c395e Uitvoering van het Politiebesluit [G 20(d)II] 1942-1945 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1068 http://proxy.handle.net/10648/786b84da-1f62-465a-bb97-fe7299d04fc3 Politie in bezet gebied [G 20(d)III] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1069 http://proxy.handle.net/10648/fd7f837c-418a-494a-823d-57fbb41e1d4c Wijziging en aanvulling van het Politiebesluit [G 20(d)IV] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1070 http://proxy.handle.net/10648/3b1a5226-ec2a-444a-b391-8d20cf880855 Sociale ontwerpen (algemeen) [G 20(e)] 1942-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1071 http://proxy.handle.net/10648/519467b7-2cbe-413c-8dfe-b527fa88dace Arbeidsbemiddeling [G 20(e)I] 1942-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1072 http://proxy.handle.net/10648/01279ef0-3166-43c4-8606-decf239997c8 Verenigingen van werkgevers en werknemers [G 20(e)II] 1942-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1073 http://proxy.handle.net/10648/fef71918-fe0e-45e5-8cba-721d0803b19e Arbeidsverhoudingen [G 20(e)III] 1942-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1074 http://proxy.handle.net/10648/67ad1c3b-a362-4e89-9645-c6f2077da3b6 Buitengewoon Besluit Werklozenzorg Stb. E79 [G 20(e)V] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1075 http://proxy.handle.net/10648/330d21e8-6050-4a75-afa2-ef8dc310259c Besluit Opheffing Nederlandse Arbeidsdienst Stb. E95 [G 20(e)VI) 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1076 http://proxy.handle.net/10648/186c974c-e879-467f-bba2-7c303ee54b7e Werkloosheidsverzekering Stb. E72 [G 20(e)VII] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1077 http://proxy.handle.net/10648/4125e4ea-552e-412a-b61d-1c3239eada53 Wijziging en aanvulling regeling geneeskunst Stb. E104 [G 20(e)VIII] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1078 http://proxy.handle.net/10648/eaf8f98a-d8c9-4cd8-ab69-e408260793ea Terugkeer muntstelsel [G 20(f)I] 1942-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1079 http://proxy.handle.net/10648/55d8d61a-b93f-4bb1-832f-75cc8e778a3e Besluit staking executie van straffen Stb. E96 [G 20(g)I] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1080 http://proxy.handle.net/10648/9bbc3302-d00f-49d2-acb9-958bb151a136 Besluit hervatting executie van straffen Stb. F46 [G 20(g)II] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1081 http://proxy.handle.net/10648/524211b5-1acc-4239-9264-acdb68f224b1 Algemene correspondentie Militair Gezag [G 20(h)I] 1943-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1082 http://proxy.handle.net/10648/be90afbc-644d-4eaf-a559-aac37fecad60 Instructies voor de opperbevelhebber van de Land- en Zeemacht [G 20(h)II] 1943-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1083 http://proxy.handle.net/10648/9fad1f49-e5b3-43a5-ac1c-e28d3b73f619 Voordracht van de minister van Justitie [G 20(h)III] 1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1084 http://proxy.handle.net/10648/1f618dec-963e-44df-b245-141ef582de98 Overleg met de Britse autoriteiten inzake de werkzaamheden van het Militair Gezag [G 20(h)IV] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1085 http://proxy.handle.net/10648/752b5aa0-086d-4e3a-b35e-9b188485a156 Indienstneming van burgerpersoneel bij het Militair Gezag [G 20(h)VI] 1944

Zie ook P 122

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1086 http://proxy.handle.net/10648/23a1c83b-cc3c-47af-b82a-c1c7d2ffe823 Grensbewaking en sluiting van de grenzen [G 20(h)VII] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1087 http://proxy.handle.net/10648/ac25dcb7-2272-4123-841b-612222cc6a9c Instructies voor het Militair Gezag [G 20(h)VIII] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1088 http://proxy.handle.net/10648/2ee07dfd-3e72-4608-bf70-067b8901168a Herstel van het parlementaire stelsel in Nederland [G 20(i)] 1941-1942

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1089 http://proxy.handle.net/10648/30249a99-779c-4f62-9bf1-ce714863792b Besluit Terbeschikkingstelling Lokaal Personeel Stb. E59 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1090 http://proxy.handle.net/10648/aabf563c-d80f-4b4f-adc3-bc921a990e28 Bankenmoratorium [G 20(k)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1091 http://proxy.handle.net/10648/3c95f83e-15b1-4a99-aec7-a926d1e836b6 Vervoer bij terugkeer, Centrale Transport Commissie [G 20(l)I] 1942-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1092 http://proxy.handle.net/10648/024d552d-8998-4b41-adbc-5474ec8ae4c4 Instelling Lucht-Transport-Dienst [G 20(l)II] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1093 http://proxy.handle.net/10648/a1f7f637-be83-46fd-88ad-12689cbcbb34 Volkshuisvesting in de drie zuidelijke provincies [G 20(m)] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1094 http://proxy.handle.net/10648/28345c17-44e3-4e76-b663-8fe864029ee0 Medewerking bij de wederopbouw van allen die deelnemen aan het economisch leven in Nederland [G 20(o)] 1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1095 http://proxy.handle.net/10648/beeb7426-fe53-4575-a546-936c76df2c33 Totstandkoming Besluit Vijandelijk Vermogen Stb. E133 [G 20(p)I] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1096 http://proxy.handle.net/10648/96dec340-a783-426b-a3f6-f2d194f2dde6 Uitvoering Besluit Vijandelijk Vermogen Stb. E133 [G 20(p)II] 1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1097 http://proxy.handle.net/10648/c4f3e7ba-1e49-4d38-83e8-c0e052c08c7d Totstandkoming Besluit Tijdelijke Organisatie Rechterlijke Macht Stb. E13 [G 20(q)I] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1098 http://proxy.handle.net/10648/f951d70f-32e7-4d6e-9dbe-ee80de428ff5 Uitvoering Besluit Tijdelijke Organisatie Rechterlijke Macht Stb. E13 [G 20(q)II] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1099 http://proxy.handle.net/10648/5c559fe3-32b9-4153-a2db-cf80aaf36605 Zuivering rechterlijke macht en Hoge Raad [G 20(q)IV] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1100 http://proxy.handle.net/10648/fffd4b43-f694-4c6f-af95-5a097478b039 Verlenging en wijziging Besluit Tijdelijke Organisatie Rechterlijke Macht Stb. E13 [G 20(q)IV] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1101 http://proxy.handle.net/10648/956ac20f-8a5a-4e00-9aad-df3dea2a7186 Rechterlijke macht, financiële positie herstelde rechterlijke ambtenaren [G 20(q)V] 1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1102 http://proxy.handle.net/10648/349c32b1-3e78-4ddc-87be-2c91b82b873d Waterstaat, Besluit Baggermaterieel Stb. D44 [G 20(r)] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1103 http://proxy.handle.net/10648/16c64ddf-d4fc-430f-b9c8-e46329a6a8fa Onderwijszaken: onderwijs en kunsten, taakomschrijving ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen Stb. E 121, Conference of the Allied ministers of Education, loyaliteitsverklaring van studenten, medische studie, Stichting Tijdelijke Academie en diversen [G 20(s)] 1943-1945

Zie ook M 45

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1104 http://proxy.handle.net/10648/0e866937-41e7-44cf-97aa-43c1a0c9e468 Registratie van effecten [G 20(t)] 1943-1945

Zie ook J 14, J 2425(a)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1105 http://proxy.handle.net/10648/efeacd00-783c-4568-b9a7-1cd2ec002d3e Totstandkoming Besluit Bezettingsmaatregelen Stb. E93, Mantelbesluit, afschaffing Duitse wetgeving [G 20(u)I] 1942-1945 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1106 http://proxy.handle.net/10648/768c4837-9039-4cff-a395-964632520b19 Diverse gevallen, speciale gevallen, Mantelbesluit, afschaffing Duitse wetgeving [G 20(u)II] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1107 http://proxy.handle.net/10648/ed220b75-0487-45c5-9a9a-03cdc554ea0b Uitvoering Mantelbesluit (Bezettingsmaatregelen) [G 20(u)III] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1108 http://proxy.handle.net/10648/c74c868b-6c1f-492e-9bde-ceea4478b931 Mantelbesluit, verlenging van diverse wetten [G 20(u)IV] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1109 http://proxy.handle.net/10648/280796e9-b188-4a88-a86a-00b177dbeca9 Besluit taak van departementen van algemeen bestuur E141 [G 20(u)V] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1110 http://proxy.handle.net/10648/07e55b1c-2fbe-4458-bb9f-bb5b4a8e6c72 Besluit rechtsherstel ontslagen notarissen Stb. F14, gedwongen ontslag notarissen [G 20(u)VI] 1944-1945

Zie ook J 656

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1111 http://proxy.handle.net/10648/7d5a3fb9-a56a-45c5-86d2-40fd089300c4 Terugkeer van de wetgeving in de Koloniën [G 20(v)] 1943-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1112 http://proxy.handle.net/10648/ee38cd00-2a69-482a-966f-b4051735523e Terugkeer regering [G 20(w)] 1943-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1113 http://proxy.handle.net/10648/45fdec90-767f-414b-b09b-8f67ee18c974 Havenorganisatie na terugkeer [G 20(x)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1114 http://proxy.handle.net/10648/c2662375-9257-4c06-ac3b-3352414d7fb9 Filmvoorziening in Nederland na terugkeer, tijdelijke Filmkeuringscommissie, Tijdelijk Filmkeuringsbesluit E64 [G 20(y)I] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1115 http://proxy.handle.net/10648/d6b7ffba-35fc-483d-bebd-e9340d699ed8 Filmimport, Tijdelijk Bioscoopbesluit E84 [G 20(y)II] 1943-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1116 http://proxy.handle.net/10648/34707433-b6bc-4d30-9de9-b88d57071e45 Tijdelijk Persbesluit E69 [G 20(y)III] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1117 http://proxy.handle.net/10648/09b76570-b9a5-4c9b-b050-b4d245fcab0e Besluit van 21 september 1944 houdende tijdelijke voorziening in het bestuur van de NV Algemeen Nederlandsch Persbureau Stb. E117 [G 20(y)IV] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1118 http://proxy.handle.net/10648/ae3154f2-8bee-4bfb-8223-7728112865ea Besluiten instelling Krijgsraad te Velde: Stb. E67 en E74 [G 20(z)] 1944-1945

Zie ook J 453 en J 1908

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1119-1146 Stukken betreffende de terugkeer van de wetgeving, serie (aa)-(ax) [G 20], 1941-1947. 2 pakken en 26 omslagen 1119 http://proxy.handle.net/10648/ef2e6847-9a3d-4b3e-91b6-d6916d311142 Souverein Nood Besluit [G 20(aa)] 1941-1945 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1120 http://proxy.handle.net/10648/c589eb31-aa7c-400d-bbb9-a0436e3f9f20 Regeling in- en uitvoer [G 20(ab)] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1121 http://proxy.handle.net/10648/b8d770f4-9843-4725-9b73-75cd11cea595 Prijs- en loonstop [G 20(ac)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1122 http://proxy.handle.net/10648/56dfdc41-b6ca-4873-bc95-ffe54aab72f5 Totstandkoming Besluit beperking rechtsverkeer E75 [G 20(ad)I] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1123 http://proxy.handle.net/10648/856a9665-b047-4ed9-90c7-91243ee1e443 Uitvoering Besluit beperking rechtsverkeer E75 [G 20(ad)II] 1944-1947

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1124 http://proxy.handle.net/10648/6756a05b-57a7-4fea-9d45-06d8b2eb597d Correspondentie: bijzondere gevallen Nederland [G 20(ad)III] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1125 http://proxy.handle.net/10648/745a88ec-771a-4a3d-823a-3ed91c147ce6 Wijziging Besluit beperking rechtsverkeer [G 20(ad)IV] 1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1126 http://proxy.handle.net/10648/15fa4461-a9c0-465d-a8e1-70c96abc4cda Besluit registratie van vreemd papiergeld Stb. E91, Besluit inlevering vijandelijk vreemd papiergeld Stbl. E92 [G 20(ae)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1127 http://proxy.handle.net/10648/54aad23b-d985-427f-aa59-38a800362c7e Demobilisatie [G 20(af)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1128 http://proxy.handle.net/10648/4a8464af-1f8d-4fd5-9823-aa695b0db8ae Hulpverlening nagelaten betrekkingen [G 20(aj)] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1129 http://proxy.handle.net/10648/362bdaf5-729b-4de9-be92-00bc22c3a782 Tijdelijk Brandweerbesluit [G 20(ak)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1130 http://proxy.handle.net/10648/83c9bde1-b985-4d32-bcb7-0a69d16e6d09 Postcensuur [G 20(al)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1131 http://proxy.handle.net/10648/0358846c-80cd-4076-990b-685a3ee81fc2 Joodse belangen, Joodse Coördinatie Commissie [G 20(am)] 1944-1945

Zie ook J 312

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1132 http://proxy.handle.net/10648/a8ec0e44-7589-4d4f-9dc4-2297797e1444 Rechtsherstel ontslagen ambtenaren [G 20(an)] 1943-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1133 http://proxy.handle.net/10648/f18c4f39-9831-497a-8c7c-aec4c38770e9 Totstandkoming Besluit Herstel Rechtsverkeer E100 [G 20(ao)I] 1944-1945 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1134 http://proxy.handle.net/10648/e412b0e4-39df-4197-a3a0-659c9161a89d Uitvoering Besluit herstel rechtsverkeer E200 [G 20(ao)II) 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1135 http://proxy.handle.net/10648/d18b7002-18b6-4c46-a433-dcf1359f5e22 Werkzaamheden van het Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel [G 20(ao)III] 1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1136 http://proxy.handle.net/10648/325cb74f-345d-40b2-bd6c-258eed03e16d Raad van State [G 20(ap)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1137 http://proxy.handle.net/10648/e3e02bb4-55fa-45ac-925f-f7fdcfb8b7ae Besluit inzake het afkondigen van koninklijke besluiten in het Staatsblad [G 20(aq)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1138 http://proxy.handle.net/10648/3f667c5d-472d-4f57-85a1-e09e555b8b2e Deviezen [G 20(ar)] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1139 http://proxy.handle.net/10648/3966babd-2375-4e1e-b00a-52dc9bdabc2b Voorlichtings- en Persdienst [G 20(as)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1140 http://proxy.handle.net/10648/f9c3b3b7-f8b3-4781-925e-641179784873 Ontbinding landverraderlijke organisaties [G 20(at)] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1141 http://proxy.handle.net/10648/859b9500-616b-4f5a-b642-0797baef7aa4 Totstandkoming Besluit berechting economische delicten E135 [G 20(au)I] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1142 http://proxy.handle.net/10648/f14ad7fd-1bfc-4ccd-b231-57df36f8c544 Uitvoering Besluit berechting economische delicten [G 20(au)II] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1143 http://proxy.handle.net/10648/0f44f8ed-9ce2-4b1a-86d3-c8e845913653 Herziening Besluit berechting economische delicten [G 20(au)III] 1943-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1144 http://proxy.handle.net/10648/a73bf663-c46f-49ff-9638-b44d10afc694 Hulpverlening aan oorlogsslachtoffers [20 G(av)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1145 http://proxy.handle.net/10648/e861f40a-5832-4e72-b4fe-53f21d63572f Tijdelijke voorziening rijksdiensten [20 G(aw)] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1146 http://proxy.handle.net/10648/cf7cafba-cb6d-4c44-af0d-b30b901af3c2 Besluit Opschorting Clearingsverkeer [G 20(ax)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1147 http://proxy.handle.net/10648/2bd179b3-d175-4c85-8493-1577e83521f9 Het bekendmaken van krijgsverrichtingen door de bevelhebber der Zeestrijdkrachten [G 23], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1148 http://proxy.handle.net/10648/4eba62be-b85e-482c-9ae3-b5a178841f34 De invasie in Nederland [G 24], 1940.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1149 http://proxy.handle.net/10648/88747c85-84e1-4c5e-8450-ddb215f4f55e Interviews met minister-president P.S. Gerbrandy [G 25], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1150 http://proxy.handle.net/10648/3b5ecb81-a0a7-4cbd-8f92-2bd73f58731f Luchtbombardementen op Nederland [G 26], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1151 http://proxy.handle.net/10648/e213a70c-9a9c-4987-9d4b-64308f86ccf2 Spionage in Nederlands-Indië [G 28], 1940-1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1152 http://proxy.handle.net/10648/80043b37-e79b-4ff7-b7cd-8b1794f7d1f1 Behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de heren Maurits de Kadt en Walter von Halle [G 30], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1153 http://proxy.handle.net/10648/a47367e6-438b-4ff6-a47b-f439630570f4 Behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de heer W.J.N. de Frèmery [G 32] 1941-1943

Zie ook J 50 huwelijksrecht

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1154 http://proxy.handle.net/10648/c583f99e-274f-41d7-80c7-960c384e7c9f M. Boerstra en W.G.F. Jongejan: reis van Nederland naar Shanghai en Nederlands-Indië [G 35], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1155-1159 Berichten van kerkgenootschappen, maatschappijen, ministeries, buitenlandse kranten en particulieren uit en over Nederland [G 36], 1940-1944 1 pak en 4 omslagen 1155 http://proxy.handle.net/10648/ff1f787b-be32-40c5-97f5-9769fbd8cac8 1940 [G 36(a)]

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1156 http://proxy.handle.net/10648/915b6bef-b65c-47a0-847a-f1987f47c217 1941 [G 36(b)]

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1157 http://proxy.handle.net/10648/fc6506c8-505b-4e23-a09f-c2cc0e5a4b33 1942 [G 36(c)]

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1158 http://proxy.handle.net/10648/ccbf71d5-b6a2-4767-bc50-949e39a24f0e 1943 [G 36(d)]

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1159 http://proxy.handle.net/10648/090faec8-23f8-46cb-b24c-9c0fa4154c64 1944 [G 36(e)] pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1160 http://proxy.handle.net/10648/484612b1-37df-4cfb-8759-29a86ac11417 Inlichtingen over personen [G 37], 1941-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1161 http://proxy.handle.net/10648/e861f04b-8ed0-40e1-b4df-45c06767dc01 Nederlandse troepen in West-Indië [G 38], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1162 http://proxy.handle.net/10648/294145b6-7807-4248-874c-ab131788fded Diplomatieke post, algemene correspondentie [G 39(a)], 1941-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1163 http://proxy.handle.net/10648/565da981-90fb-4151-90a5-17235ac09913 Behandeling van aangelegenheden met betrekking tot J. Román-Zwier [G 41], 1941-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1164-1166 Agenda's en correspondentie van de ministeriële Commissie Terugkeer Nederland [G 42], 1941-1944. 3 omslagen 1164 http://proxy.handle.net/10648/1f5e545a-81d8-4ba1-bcea-c99695f5d063 1941-1942 [G 42I]

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1165 http://proxy.handle.net/10648/b427d3a4-6276-48f1-9a2a-0e19ec1974f5 1943 [G 42II]

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1166 http://proxy.handle.net/10648/706dbc25-222b-4f7c-8894-f672c79c454f 1944 [G 42III]

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1167 http://proxy.handle.net/10648/75f2f076-ff1a-4d07-85fc-db3606bacb43 Geallieerde economische besprekingen, Intergeallieerde Commissie, 1941.

Zie ook G 103a en G 103b

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1168 http://proxy.handle.net/10648/2d2ca507-0011-47f8-93fe-8670a9b7de99 Berechting van strafbare feiten na terugkeer [G 45], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1169 http://proxy.handle.net/10648/d56a9060-76a7-4856-9b86-a5d1ea40c16e Atlantic Charter [G 46], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1170-1174 Stukken betreffende de totstandkoming van het KB op de bijzondere staat van beleg Stb. D60 [G 47], 1941-1945. 2 pakken en 3 omslagen 1170 http://proxy.handle.net/10648/94033e1c-1327-4ac4-b341-a70b56118a96 Correspondentie en oude concepten [G 47a] 1941-1943 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1171 http://proxy.handle.net/10648/47f56669-a474-4116-b791-2b666bd6f9ee Totstandkoming [G 47(b)] 1943-1944 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1172 http://proxy.handle.net/10648/280b8f09-4a3a-4ba4-bdf1-c5ccbd7507f8 Uitvoering [G 47(c)] 1943-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1173 http://proxy.handle.net/10648/829008b4-b774-42ed-a81c-6d1c863d594e Burgemeesters en Militair Gezag [G 47(d)] 1943-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1174 http://proxy.handle.net/10648/be115486-5469-4f83-b5d7-32acad1cf88e Wijziging en verlenging [G 47(e)] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1175-1178 Stukken betreffende financiële aangelegenheden [G 50], 1943-1945. 4 omslagen 1175 http://proxy.handle.net/10648/9bfa1419-931b-4022-ba6b-d33a1effb1ff Premielening [G 50(b)] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1176 http://proxy.handle.net/10648/663ce816-b44f-46b3-b68d-384422346ece United Nations Bank for Reconstruction and Development [G 50(c)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1177 http://proxy.handle.net/10648/2f3400b5-304b-4c50-b339-5dfa4393973c KB van 8 september 1944, houdende regeling van de uitgifte van spaarbewijzen en spaarzegels ten laste van het Rijk Stb. E73 [G 50(d)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1178 http://proxy.handle.net/10648/3ddfef98-9e82-452a-8d97-bf8ef37e38e6 Ontwerp monetaire-overeenkomst van Nederland-België [G 50(e)] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1179 http://proxy.handle.net/10648/5a3194b3-cc72-43c8-91df-94874433f4c2 Pools-Tsjechische Resolutie [G 54], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1180 http://proxy.handle.net/10648/e75252d1-84ee-486d-a88d-07105b71cde3 Behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de heer J.W. Beyen [G 58], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1181 http://proxy.handle.net/10648/8c6a9003-42d2-44ec-9db9-cf2b28e0058e Behandeling van aangelegenheden met betrekking tot koning Zogg, voormalig soeverein van Albanië [G 60], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1182 http://proxy.handle.net/10648/d1d9f816-6532-4ab1-a4ea-f497e6ee6755 Portugees Timor [G 61], 1941.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1183 http://proxy.handle.net/10648/e982bfa3-d624-43af-9900-686eb35eb2ca Vichy en het Verre Oosten [G 62], 1941. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1184 http://proxy.handle.net/10648/94807ea6-91dc-4e91-b5bc-8299b24d1a46 Nederlands-Indië en Amerika [G 63], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1185 http://proxy.handle.net/10648/eef59883-3213-414f-9ef9-aa343bac2ac2 Communisme [G 65], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1186 http://proxy.handle.net/10648/e5dffb5c-f677-4306-9701-ac4e36e128d3 Correspondentie tussen W.A. Visser 't Hooft en P.S. Gerbrandy [G 66], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1187 http://proxy.handle.net/10648/10ee79ac-b745-4597-a347-ab015dc02a5c Luchtverbinding in het Midden-Oosten [G 67], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1188 http://proxy.handle.net/10648/406d3d3e-641c-48dc-bbcd-98f0decc05a6 Nederlands-Indië, economische oorlogvoering in geval van bezetting en overgang van de macht van het bestuur naar de regering in Londen [G 68], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1189 http://proxy.handle.net/10648/9e2e82af-a59c-4cca-a27b-2ff683e3ed0f Behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de heer H. Colijn [G 71], 1940-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1190 http://proxy.handle.net/10648/485808c0-0a45-48d4-a55b-747f377ba577 Rooms-katholieke Partij in Curaçao [G 72], 1942

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1191 http://proxy.handle.net/10648/075e52ca-ecc3-4fad-9579-24830528990b Behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de heer W.G. Peekema en zijn vrouw [G 75], 1941-1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1192 http://proxy.handle.net/10648/89e08e6b-5e68-4b2f-9586-85ad40f822d1 Behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de heer J.G. Hoogstraten [G 83] 1942

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1193-1195 Stukken betreffende maatregelen van de vijand in bezet Nederland [G 84], 1940-1944. 3 omslagen 1193 http://proxy.handle.net/10648/7ce8fead-b129-4310-ad6c-2c7917d26e84 Algemeen [G 84(a)] 1940-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1194 http://proxy.handle.net/10648/dd372168-6cbe-4cee-8d21-b96311f74366 Politie-standrecht en Staat van Beleg [G 84(b)] 1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1195 http://proxy.handle.net/10648/5fbcf6c2-e2e1-458c-ac19-2a0b569589a4 Nietigheid van maatregelen van de bezetter en overgangswetgeving bij terugkeer [G 84(c)] 1941

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1196 http://proxy.handle.net/10648/f0e72274-7eaf-4757-8506-125ed18ac713 Economische missie in Amerika, ontslag A. Philips [G 86], 1942-1943.

Zie ook J 2170(d)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1197 http://proxy.handle.net/10648/076c5aec-75be-4ba5-9ed6-8ba1d5af474e Geleidebrieven bij de toezending van Nederlandse Staatscouranten uit bezet gebied [G 87], 1942-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1198 http://proxy.handle.net/10648/5784b127-33c0-4fd1-9c98-20b72c4e89a8 Duitse spionage onder Nederlanders [G 88], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1199 http://proxy.handle.net/10648/7d9a59cc-bb31-4135-b63f-f419ec7a0457 Correspondentie met de Noorse minister van Justitie Teye Wold [G 89], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1200 http://proxy.handle.net/10648/d3dcf61d-e729-4ba3-ab8d-82ef090900cb Volkenrechtelijke positie van de bezetter [G 90], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1201 http://proxy.handle.net/10648/62fcd3ed-3f9c-42ce-8217-4c0ce413d509 Standrecht [G 91], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1202-1215 Stukken betreffende de berechting van oorlogsmisdadigers [G 92], 1942-1950. 5 pakken en 9 omslagen

Zie ook K 140

1202 http://proxy.handle.net/10648/358b68fb-fbe5-4984-8690-41bf1e38e327 Buitengewoon strafrecht, oude concepten [G 92] 1942-1943 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1203 http://proxy.handle.net/10648/2af3d924-3d08-408d-8617-9eed67562a72 Algemene correspondentie [92(a)I] 1942-1945 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1204 http://proxy.handle.net/10648/95c3eb05-a0df-45d9-bc0c-7baaae249c34 Voordrachten en strafbesluiten [G 92(a)II] 1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1205 http://proxy.handle.net/10648/9b964f6b-a5fd-4b00-8c96-2c10b52d8d37 Wijziging Besluit Buitengewoon Strafrecht Stb. D61 [G 92(a)IV] 1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1206 http://proxy.handle.net/10648/a0a56ae0-83b8-446f-ba01-345b0a7eb000 United Nations War Crimes Commission [G 92(b)I,II] 1942-1945 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1207 http://proxy.handle.net/10648/653bc171-994e-4971-aa48-dd1c5c1930e8 United Nations War Crimes Commission, correspondentie [G 92(d)I] 1942-1950 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1208 http://proxy.handle.net/10648/0c9abcd2-c78a-4e43-8520-e8a81bfd90fc Totstandkoming en wijziging van het Tribunaalbesluit Stb. E101 [G 92(d)I,II] 1943-1945 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1209 http://proxy.handle.net/10648/18b6e173-a899-4910-bfef-17bdc8504077 Instelling en benoeming van leden van tribunalen [G 92(d)III] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1210 http://proxy.handle.net/10648/c80ddf56-2d23-4e32-8321-df4f72476a6c Tenuitvoerlegging van het Tribunaalbesluit E101 [G 92(d)IV(a)] 1945-1946

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1211 http://proxy.handle.net/10648/cce47cfb-eca7-4fa8-a157-3b10b69c5437 Uitvoering van het Tribunaalbesluit E101: diverse maatregelen [G 92(d)IV(b)] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1212 http://proxy.handle.net/10648/2b3066ae-e6da-425c-a640-0819366b15cf Oorlogsmisdadigers en landverraders [G 92(e)] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1213 http://proxy.handle.net/10648/e83c10ca-cc07-4a73-b8cf-e4f4123490f0 Rapport Commission I on the trial and punishment of war criminals van de London International Asembly [G 92(f)] 1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1214 http://proxy.handle.net/10648/97c55aef-ffaa-483f-9f0f-631a8b7993df Asielrecht [G 92(g)] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1215 http://proxy.handle.net/10648/42f17d8c-1df0-4db6-83be-4be4720c0595 Staf Militair Gezag [G 92(h)] 1944-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1216 http://proxy.handle.net/10648/5a2d90e6-5de5-499c-99ce-f1b73e5a6df8 De rechtszaak tegen R.J.F. Ubaghs [G 95(a)(b)], 1942-1945. 1 pak

Zie ook J 1973

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1217 http://proxy.handle.net/10648/dafcf7f6-78a1-4b6d-bf56-475b1f37d862 Koninklijk Huis [G 96], 1942-1943.

Zie ook J 413

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1218 http://proxy.handle.net/10648/20ae0e52-d1d5-42bd-b4d5-471064cbafc2 Reconstructieproblemen: Coördinatie-Commissie voor Reconstructie-vraagstukken [G 97], 1941-1944.

Zie ook J 659

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1219 http://proxy.handle.net/10648/497cca97-b550-4be1-bf3a-38467834a7a2 Ontwerp-besluit Regeringsvorm overgangstoestand eerder genoemd Grondleggend besluit [G 99], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1220-1221 Stukken betreffende relief and rehabilitation [G 103], 1940-1946. 1 pak en 1 omslag 1220 http://proxy.handle.net/10648/bdb8f8b4-b29c-4d32-b95a-db5b660686d0 Relief, algemene correspondentie [G 103(a)] 1940-1946 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1221 http://proxy.handle.net/10648/3809ddb7-c911-4e4c-b89b-c6acf05f9b8c United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), Relief en Intergeallieerde Commissie [G 103(b)] 1941-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1222 http://proxy.handle.net/10648/0aa4b0d7-9831-4ce4-bf86-cb560061b8ae Nota van J.W. Albarda over de staatkundige positie van Nederland na terugkeer van de democratie [G 104], 1942. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1223 http://proxy.handle.net/10648/f392acb6-9c2c-4872-b9ae-c6a485dd6f26 Behandeling van aangelegenheden met betrekking tot de heer B. Bonda [G 106], 1942-1947.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1224 http://proxy.handle.net/10648/621150a0-22fc-41a9-b9a1-3a928f57ae2e Behandeling van aangelegenheden met betrekking tot kolonel B. in verband met deviezensmokkel [G 108], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1225 http://proxy.handle.net/10648/45429587-2892-45e2-89af-b73c3c1d3681 Duitse rechtspraak: Duits-Nederlandse rechtsverhoudingen [G 111], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1226 http://proxy.handle.net/10648/d9637567-fb1b-4b28-9e78-d1c3bf0f5772 Artikel 192 van de Grondwet met betrekking tot dienstplichtigen [G 112], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1227 http://proxy.handle.net/10648/da17943a-a487-489c-8334-af4fc2eb0e8e Evacuatie in bezet gebied en van Duitse burgerbevolking [G 113], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1228 http://proxy.handle.net/10648/0a97eb93-bdf4-4bc7-9f77-af6f717c420f Naamsverandering van joden in Frankrijk [G 114], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1229 http://proxy.handle.net/10648/bc62a1bc-e6ac-448c-82e8-edeaed537c10 Doorzending van rapporten van de Nederlandse consul-generaal in Stockholm A. de Jong [G 116], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1230 http://proxy.handle.net/10648/bbfb5d37-7ad2-489b-9a0a-b530f8e8c7ce Inlichtingen betreffende de heer J. Feiner [G 118], 1943. 1 stuk

Zie ook P 74

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1231 http://proxy.handle.net/10648/da022b5f-21a9-4c45-9ba5-3bb3d984372f Berichten uit goed ingelichte bron uit de Elzas [G 119], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1232 http://proxy.handle.net/10648/ded7621b-c748-4edc-b955-e66d6e5c4918 Het blad "De Wervelwind" [G 121], 1942-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1233 http://proxy.handle.net/10648/172cfc07-c336-469c-9b87-207a47e40a37 Reisverslagen van de minister van Koloniën H.J. van Mook naar de Verenigde Staten en Australië [G 122], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1234 http://proxy.handle.net/10648/852ce56d-4d21-4a86-bcee-e1b3a3d450b3 Het Hof van Justitie in Curaçao contra S.W. van der Meer [G 123], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1235 http://proxy.handle.net/10648/f372d8a5-2e6c-4718-8c32-03f3d42adf8d Geldzendingen naar diverse Europese neutrale landen [G 127], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1236 http://proxy.handle.net/10648/f24795a0-6de9-408a-9716-55ad507ec2ed Bank voor Nederlands-Indië NV, maatregelen nopens uitoefening van het bankbedrijf in de bevrijde gebieden van Nederlands-Indië [G 128], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1237 http://proxy.handle.net/10648/f782dd11-ec15-47a4-ae11-1ba3a98a19de Onderschept schrijven van de heer D. Hudig door de Britse censor [G 129], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1238 http://proxy.handle.net/10648/69b76168-b540-4468-87c2-dea229486265 Behandeling van aangelegenheden betreffende de heer P.F.S. Otten [G 130], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1239 http://proxy.handle.net/10648/d60f3907-41fa-4c7b-bdd9-7e3d68f5ac3c NSB'ers in Nederland [G 132], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1240 http://proxy.handle.net/10648/db9db94f-12ae-446a-9444-0024fe70992c Benoeming van joden in hogere officiële regeringsposities [G 133], 1943. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1241 http://proxy.handle.net/10648/f53df67d-4f36-48f8-97ba-f368a99c6b04 Algemeen bestuur van Nederlands-Indië [G 135], 1943-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1242-1245 Stukken betreffende wapenstilstandsbepalingen en oorlogsbuit [G 138], 1943-1945. 4 omslagen 1242 http://proxy.handle.net/10648/08628697-ebb1-45a4-bbf5-fe4c4304eebe Oorlogsbuit [G 138(a)] 1944-1945

Zie ook J 255

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1243 http://proxy.handle.net/10648/9dc3af56-ffbe-446c-a367-10befc7dc597 Wapenstilstandsconventie met Italië [G 138(b)] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1244 http://proxy.handle.net/10648/be3b6f3d-1865-47ac-b475-cd437064cfd2 Wapenstilstandsbepalingen [G 138(c)] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1245 http://proxy.handle.net/10648/38046f0b-c18a-47d1-8317-18c8c6d68faa Vergoeding wegens requisities en claims van ingezetenen tegen geallieerde troepen [G 138(d)] 1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1246 http://proxy.handle.net/10648/f67feb5e-6751-4473-a0a5-2a79c7ea02b1 Doorzending van brieven van de heer da Costa Gomez [G 139], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1247 http://proxy.handle.net/10648/c66cbe38-bca1-4c19-b98e-a4af5cc845f1 Nota voor de minister van Justitie met plannen ten aanzien van het overwonnen Duitsland, met geleidebrief [G 140], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1248 http://proxy.handle.net/10648/3b73d248-8e9b-42e7-990d-201be609fd57 Codedienst [G 141] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1249 http://proxy.handle.net/10648/d3739e26-bab0-4e50-be04-4884099f5fb6 Inlichtingen omtrent de heer M. Dutilh, honorair consul van de Nederlanden te Izmir [G 142] 1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1250 http://proxy.handle.net/10648/9de6c175-1777-466f-abd6-94db4d4d8240 Censuur [G 144], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1251 http://proxy.handle.net/10648/badf836a-15dc-47e7-ac0d-da2ef0620a76 Schade aan het Nederlandse gezantschapsgebouw te Berlijn [G 145], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1252 http://proxy.handle.net/10648/3d703a34-a017-40e5-917f-7c3d732b310a Joodse intellectuelen [G 147], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1253 http://proxy.handle.net/10648/c588623e-5bf3-4346-8c9b-c6b48d3913fb ministeriële verantwoordelijkheid, aantekeningen van de heer J.W. Albarda [G 148], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1254 http://proxy.handle.net/10648/00432098-ffcc-4e51-a259-77b6d0ee6876 Brief van het ministerie van Buitenlandse Zaken waarin maatregelen worden aangekondigd tegen het gebruik van verdovende middelen, met name opium in Nederlands-Indië [G 149], 1943. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1255 http://proxy.handle.net/10648/0ae2e4a6-9212-4e81-b14a-064f3fc80a07 Organisatie personeel Koninklijke Landmacht [G 150], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1256 http://proxy.handle.net/10648/9444fa9d-e013-405b-ae08-df64e1899150 Proces tegen Henri Pucheu [G 152], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1257 http://proxy.handle.net/10648/e182820a-9224-4342-8f31-f01220180752 Franse Republiek: wetgeving Frankrijk [G 153], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1258 http://proxy.handle.net/10648/c1ea325a-a103-4993-8a62-10d7bf3351d4 Contact, maandblad voor interne Marine voorlichting van 18 maart 1944 [G 154], 1944. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1259 http://proxy.handle.net/10648/a74c592c-1761-41b2-8432-e6c59a1e9261 Rapport van de minister van Sociale Zaken over de gezondheidstoestand van de bevolking tijdens de bezetting [G 156], 1944. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1260 http://proxy.handle.net/10648/1354fa47-8c28-4c46-a6ec-ca8f99ccca89 Credietovereenkomst Zweden-Noorwegen [G 158], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1261-1262 Stukken betreffende de algemene Vorderingsregeling 1944 Stb. E140 [G 159], 1944-1945. 2 omslagen 1261 http://proxy.handle.net/10648/069eb8d4-77dc-4f88-82b6-b18443047a30 Totstandkoming [G 159(a)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1262 http://proxy.handle.net/10648/fe8b3d76-fbcd-480f-b25b-81788fa9ed4d Uitvoering [G 159(b)] 1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1263 http://proxy.handle.net/10648/909747ad-c3c9-42cc-83f3-d6782234a358 De Vliegende Hollander [G 160], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1264 http://proxy.handle.net/10648/a8df5d85-a138-4d1d-a38b-21af169a5132 Rapport van de Commissie van Advies voor de Reconstructie van de Nederlandse Veestapel, met bijlagen en geleidebrief [G 162], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1265 http://proxy.handle.net/10648/baeeecbc-406f-48a1-b10d-4f30398f7cd5 Internationale monetaire plannen [G 163], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1266 http://proxy.handle.net/10648/9dd9f921-292b-4e46-807e-d082d9168f21 Geleidebrief bij de aanbieding van een rapport over het herstel van de positie van de Nederlandse textielindustrie [G 166], 1944. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1267 http://proxy.handle.net/10648/d848f152-e928-400a-ae09-eff7fd8a9b69 De toestand in Hollandia [G 167], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1268 http://proxy.handle.net/10648/8492828c-01ac-442b-8103-79af076a1211 Wederopbouw Nederlandse bedrijven, rapport Industriële Commissie van de Nederlandse Studiegroep voor Post-War Reconstruction in New York [G 169], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1269 http://proxy.handle.net/10648/f342a85a-1b0c-40eb-93f5-783d52b5150b Neo-fascisme [G 170], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1270 http://proxy.handle.net/10648/03954ccc-3522-4b26-9d2c-f609b9c8746e New Statesman van 12 augustus 1944, artikel betreffende de Nederlandse regering [G 172], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1271 http://proxy.handle.net/10648/2aeb1dde-5ed2-4a32-a749-52a647919fb1 Handelsbetrekkingen met Rusland [G 173], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1272 http://proxy.handle.net/10648/97771c5a-b491-47da-823d-7050d8e94c65 Nederlanders in vijandelijke dienst [G 174], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1273 http://proxy.handle.net/10648/5ea4f4c0-df54-49cf-ae40-5ac1c2225a60 Internationale scheepvaartovereenkomst [G 175], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1274 http://proxy.handle.net/10648/b120d5a2-b00c-44cd-a685-9ed719a02c72 Derde Conferentie van de Interamerikaanse Federatie van Advocaten in Mexico City, met geleidebrief [G 176], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1275 http://proxy.handle.net/10648/c79432ae-7317-4ac2-b39c-81876144e4e5 Geheime rapporten van het Militair Gezag, mededelingen over Nederland [G 177], 1941-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1276 http://proxy.handle.net/10648/82d9e44a-47a5-41a2-a7dd-5663f4c14fc6 Concept-instructie van de regering aan de Nederlandse bevolking inzake een eerlijke verdeling van hetgeen beschikbaar is [G 179], 1944. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1277 http://proxy.handle.net/10648/daec0087-3edd-45f4-8c36-1bdce8472028 Annexatie van Duits grondgebied [G 180], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1278 http://proxy.handle.net/10648/616efd5d-b20a-4e8d-b7b8-d76530179e26 Maatregel van de gouverneur van Curaçao betreffende de Gouvernementscodedienst [G 181], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1279 http://proxy.handle.net/10648/e26442e9-55c5-4442-99d2-d8a5a66958af Weekrapporten van het Militair Gezag [G 182], 1944-1945. 1 pak

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1280 http://proxy.handle.net/10648/bfad76c2-7833-4986-b20b-1a6044ee00ed Actie van de Amerikaanse regering tegen de monopolistische tendenzen in de commerciële en industriële wereld [G 183], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1281 http://proxy.handle.net/10648/46e214d8-1e4c-4aef-8e80-f34bf534152f Gezantschapsraad J.H. van Royen [G 184], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1282 http://proxy.handle.net/10648/eb9587cd-202d-4049-a98a-f2c01802069e Geheime rapporten en telegrammen voor de minister betreffende de situatie in Nederland [G 185(b)], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1283 http://proxy.handle.net/10648/b166399e-4903-4ab4-8e80-7d3426ddc6e8 Ontslag en internering van NSB'ers op Curaçao [G 186], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1284 http://proxy.handle.net/10648/546c5754-cd0e-47c1-8fe3-080cedfd916c Handelingen van kapitein A.H. Drilsma [G 187], 1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1285 http://proxy.handle.net/10648/c3d4778c-27b6-41f7-a9b3-9de71ea66960 Zuivering van personeel van de Staatsmijnen [G 189], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1286 http://proxy.handle.net/10648/cccddcca-a832-49d2-9002-a18b34c6383a Binnenlandse Strijdkrachten: arrestatie en vrijlating [G 190], 1944-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1287 http://proxy.handle.net/10648/5e1f3cc6-68ab-43d5-9416-955d286cc0c4 Benoeming van militaire politierechters [G 192], 1945.

Zie ook J 430

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1288 http://proxy.handle.net/10648/48f68e59-1bd6-4eee-9b2b-88d79ed1f20c Verhouding van de Nederlandse regering tot het Militair Gezag [G 194], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1289 http://proxy.handle.net/10648/1e7f3d78-58a7-4e14-953a-4cc190e38e76 Rapport van de Samenwerkende Fabrikantenkringen van Bevrijd Nederland betreffende de financiële en economische toestand van de industrie [G 195], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1290 http://proxy.handle.net/10648/d78ac04e-af1b-4eb9-9de6-40e12bc5de9b Behandeling van het request van de Democratische Vereniging te Eindhoven betreffende hulpverlening aan het Noorden des lands [G 197], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1291 http://proxy.handle.net/10648/e9eb2119-31ed-461d-92b5-c93c67720765 Het zoeken naar de herkomst van de dreigbrief aan de minister-president en de minister van Justitie [G 198], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1292 http://proxy.handle.net/10648/6955100d-9b62-4ac9-8030-439e606ca94b Oorlogspleegkinderen [G 199], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1293 http://proxy.handle.net/10648/2dc3a258-b8d2-4f2f-a94f-05d549872872 Vertrouwelijke mededelingen van generaal M. Clark aan de minister-president [G 200], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1294 http://proxy.handle.net/10648/4708b58f-0e74-4011-9e00-09534dc1d078 Ontwerp-instructie voor de delegatie ter conferentie van San Francisco, met geleidebrief [G 201], 1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

H HERSTEL-WETGEVING 1295-1298 Stukken betreffende het instellen van en de werkzaamheden van de Commissie Herstel Rechtsverkeer, 1942-1944. 4 omslagen 1295 http://proxy.handle.net/10648/5e77b010-5a76-419d-beb0-023a7ea6275f Herstel van het rechtsverkeer na de oorlog (algemene correspondentie) [H 1] 1942-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1296 http://proxy.handle.net/10648/29180278-0d4f-43fa-badd-4e90ccee7057 Totstandkoming en verslagen [H 2] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1297 http://proxy.handle.net/10648/31898ffc-fa83-4301-a980-6ab0d14414cb Notulen [H 4] 1942-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1298 http://proxy.handle.net/10648/caa48417-90c5-45a9-bbcf-241974cfdc26 Radio uitzending (08-04-1944) [H 5] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1299-1301 Stukken betreffende het buitenwerkingstellen van de wetgeving van de bezetter [H 6], 1942-1944. 3 omslagen 1299 http://proxy.handle.net/10648/b03915a6-3c16-41dd-9459-350264d47324 Gegevens over de wetgeving van de bezetter [H 6(a)] 1942-1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1300 http://proxy.handle.net/10648/1481127b-7a43-43b3-b590-c560d02b42d5 Afschaffing van de wetgeving van de bezetter (concepten en rapporten) [H 6(b)] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1301 http://proxy.handle.net/10648/6b17c586-164d-4dc6-8d86-76a8d017ba6d Wetgeving van de bezetter: correspondentie [H 6(c)] 1943-1944

Zie ook G 20

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1302 http://proxy.handle.net/10648/ccf6a479-ea14-47c0-a417-fd7f38d32f4c Stukken betreffende de belastingwetgeving van de bezetter [H 7], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1303 http://proxy.handle.net/10648/40559161-57ad-4744-8c83-9105c0bfe889 Stukken betreffende ontwerpen herstel Nederland [H 8], 1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1304-1305 Correspondentie inzake de registratie van effecten [H 9], 1942-1944. 2 pakken 1304 http://proxy.handle.net/10648/5d5491ba-7b0b-4c29-a0c4-9932f1e17dcd Registratie effecten: correspondentie [H 9(I)] 1942-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1305 http://proxy.handle.net/10648/7c37c26a-1d79-4429-b592-b144ee17114a Registratie effecten: concepten [H 9(II)] 1942-1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1306-1309 Stukken betreffende de afwikkeling van het vijandelijk vermogen [H 10], 1942-1944. 4 omslagen 1306 http://proxy.handle.net/10648/254c9d9e-6950-4124-95ca-25b752d8661b Vijandelijk vermogen [H 10(I)] 1943-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1307 http://proxy.handle.net/10648/f8169554-07d1-426d-a8ca-3b95091a8ead Ontwerpen; a: herstel rechtsverkeer, b: vijandelijk vermogen, c: rechtsherstel [H 10(II)] 1942-1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1308 http://proxy.handle.net/10648/0f7598e9-cdca-4490-a89f-b5f95b7b43f4 Vijandelijk vermogen "Treatment of enemy property in the postwar Netherlands" door Max Meyer [H 10(III)] 1943

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1309 http://proxy.handle.net/10648/801eeaaa-08d7-4f66-8f8a-a90dbd43de88 Diverse stukken [H 10(IV)] 1944

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1310 http://proxy.handle.net/10648/0693fe5b-ec9c-441d-bebb-3b516d79abc3 Rapporten van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van Van Mook, Blone en van de Commissie Rechtsverkeer in oorlogstijd (CORVO) [H 11], 1941-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1311 http://proxy.handle.net/10648/dcd2cee0-0747-4fe6-93ad-65e29ab7c9c4 Notitie betreffende de vergoeding van oorlogsschade [H 12], 1943. 1 stuk

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1312 http://proxy.handle.net/10648/2e517f97-e760-4411-a27f-bde0a12da284 Stukken betreffende de schorsing van de tenuitvoerlegging van straffen [H 13], 1943-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

J JUSTITIËLE ZAKEN 1313 http://proxy.handle.net/10648/41c1eff9-8ed3-4e58-b07f-1593d10036e7 G. Wijnschenk: NV Nederlandse Visconservenfabriek (NECO) te IJmuiden [J 1], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1314 http://proxy.handle.net/10648/05bd4c4e-266d-462f-89cf-bdc90c1ee0c2 Handelsmaatschappij voorheen Holländer & Kohn te Voorburg (M.J. Holländer en H. Kohn) en Alcosa A.G. te Basel [J 2] 1942-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1315 http://proxy.handle.net/10648/02984fbb-be25-4222-9d49-fb345f2e47b9 Huntington, Heberlein & Co., Ltd en Colbery Engineering Ltd., G.J. de Vooys (Patent Amerika) NV Barywa [J 4] 1942-1943

Zie ook C 2490(b)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1316 http://proxy.handle.net/10648/7eaffe0d-c519-4a41-b3b9-b93d4e29019c Wijzigingen van consulaire bevoegdheden: I: consul-generaal te Jeruzalem (Palestina), II: consul-generaal te Sydney en Wellington, III: consul-generaal te Montreal (Canada), V: bevoegdheden consulaire ambtenaren Verenigde Staten, VI: bevoegdheden consulaire ambtenaren Zuid-Afrika [J 6], 1941-1944.

Zie ook J 2606(b)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1317 http://proxy.handle.net/10648/a7f529b9-cd6a-4a82-a452-dec1530f95d9 Beheer van aandelen (Zuid-Amerika) van de familie Van Schuylenburch door H.B.A. de Bruyne [J 7], 1942-1947.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1318 http://proxy.handle.net/10648/e9603598-fc6e-4896-a4e5-f2cb5d7fcfae Nash Dredging & Reclamation Co. Ltd. en baggermolen Irma Pauline (Y. van Wijngaarden) [J 8] 1942-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1319 http://proxy.handle.net/10648/45ba3b11-179b-4406-94ee-b177cd373358 Handelswijze voor de sanering van schulden van gesneuvelden bij de Marine [J 9], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1320 http://proxy.handle.net/10648/33996ea0-69f6-4f05-aee1-5004e8e13e85 Losprijssysteem: evacuatie van joden uit bezet gebied, handel in uitreisvergunningen (A. Wiederkehr) [J 10], 1942-1945

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1321 http://proxy.handle.net/10648/855a7074-f52e-40a3-a71e-d484f145d7ea Voorbereiding van wijzigingen van het Curaçaosche muntwezen en de Indische muntwet [J 11], 1942-1945.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1322 http://proxy.handle.net/10648/bf8cf922-3cdb-4487-8e7d-461a677b0793 Bescherming van eigendommen in bezet gebied [J 12], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1323 http://proxy.handle.net/10648/4557ff70-8179-4310-aa26-cd6829e69e6c Informatie betreffende de afwikkeling van voorwaardelijke veroordelingen door Nederlandse kantongerechten [J 13], 1941.

Zie ook J 2139 en J 2657

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1324 http://proxy.handle.net/10648/273727bb-5ee4-4706-b872-f2ef6a4fb372 Behandeling van vijandelijke vermogens in Nederland (behandeling van joodse vermogens in Nederland) [J 14], 1941-1944.

Zie ook G 20(t) en J 2425(a)

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1325 http://proxy.handle.net/10648/ce4c46c0-842d-4a99-b7fb-d659ac085717 Verzoek om bemiddeling door H. Ottenstein voor vertrek uit bezet gebied van H. Stern [J 15], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1326 http://proxy.handle.net/10648/69ebda26-5ac5-40bc-98c4-79450e44af3b Aandelen ten name van de Banque Féderale te Zürich [J 16], 1942-1944.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1327 http://proxy.handle.net/10648/c076674f-dd30-4c1e-9d4e-954b77a9901c Nalatenschap van A.W. Schweid [J 17], 1942-1947.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1328 http://proxy.handle.net/10648/c1b3799f-845e-4359-ad1f-f16e932ed00f Vervroegde vrijgave van de effectenrekening van G.A. van Dam-Merrett [J 18], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1329 http://proxy.handle.net/10648/06eb6500-8518-40dd-b019-2a474aba5d20 Onderzoek naar het Nederlanderschap van T.J. Besseling [J 19], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1330 http://proxy.handle.net/10648/139aba7f-b69d-431d-9748-3b881d4b5c88 Vordering van het stoomschip "Wilhelmina" door de Verenigde Staten [J 20], 1942-1943.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1331 http://proxy.handle.net/10648/65a7c26e-7450-49f5-99b5-7946fc2ab0ec Verzoek om vrijgave van een Amerikaanse bankrekening door C. Heyman te Lissabon [J 21], 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020