2.06.174 Inventaris van het archief van de Auditdienst, voorheen Accountantdienst van het Ministerie van Economische Zaken 1996 - 2006 Doc-Direkt Nationaal Archief, Den Haag 2011 Deze digitale toegang is in 2011 vervaardigd door Doc-Direkt op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2. Eindredactie: Henny van Schie, 24 april 2012 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 . Beschrijving van het archief Ministerie van Economische Zaken: Accountantsdienst / Auditdienst EZ / Auditdienst 1996-2007 E28 0,25 meter; 8 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Normale geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bestaat uit dossiers. Nationaal Archief, Den Haag Ministerie van Economische zaken, Accountantdienst Ministerie van Economische zaken, Auditdienst Het archief bevat stukken betreffende de oraganisatie van de Accountantdienst / Auditdienst van het Ministerie van Economische Zaken. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

De minister van Economische Zaken (EZ) beheert het begrotingshoofdstuk van het ministerie van EZ en is volgens de Comptabiliteitswet primair verantwoordelijk voor de beleids-voorbereiding en het beheer van dat hoofdstuk. Voor de uitvoering hiervan beschikte de minister van EZ, tot 1 juli 2002, over een ambtelijk apparaat dat o.a. bestond uit de directie FEZ en de Accountantdienst (DAD). De taken van deze laatst genoemde dienst zijn beschreven in het Koninklijk Besluit van 1 september 1995, houdende regels inzake de plaats en de taak van de Departementale Accountantsdienst DAD (Stb. 1995, 426) en gewijzigd bij (Stb. 2002, 414).

De DAD is in de organisatie van het ministerie rechtstreeks geplaatst onder de secretaris-generaal en rapporteert aan de minister. Tot juli 2002 bestond de accountantdienst uit een directeur, een plv.directeur en een secretariaat. Na opname van de DAD in de AD bestaat de AD uit een directeur, een auditmanager IT, een auditmanager Financial Audit, auditmanager Operational audit en een bedrijfbureau. De werkzaamheden worden voornamelijk in projectvorm uitgevoerd.

De AD van EZ is naast de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van het begrotingshoofdstuk van haar eigen ministerie ook belast met de begrotingshoofdstukken van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Huis der Koningin, waarvoor de minster Algemene Zaken verantwoordelijk draagt, alsmede met die van het Fonds economische structuurversterking, waarvoor de minister van EZ en de minister van Financiën gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen.

De DAD hield het toezicht op de rechtmatigheid van uitgaven en ontvangsten en adviseerde over te treffen maatregelen op dit gebied. De algemene controletaak hield in: het controleren van de administraties die op het ministerie werden gevoerd ter ondersteuning van het beheer en ten behoeve van de verantwoording die over het beheer moest worden afgelegd; het controleren van het beheer van de middelen zoals dat bleek uit de administraties van het ministerie; het controleren van de jaarlijkse financiële verantwoording van het ministerie die aan het einde en ter afsluiting van het dienstjaar werd opgesteld aan de hand van de administratie, gevoerd door de directies FEZ.

De controle hield verder in: het signaleren van onvolkomenheden naar aanleiding van de controle; het adviseren inzake maatregelen ter opheffing van de gesignaleerde onvolkomenheden; andere werkzaamheden door de minister opgedragen.

Per 1 juli 2002 is de DAD formeel opgegaan in de Auditdienst (AD). De AD kreeg de volgende taken: het verrichten van periodiek onderzoek naar de bedrijfs- en beleidsuitvoering ten behoeve van de politieke en ambtelijke leiding teneinde zekerheid te verschaffen over kwaliteit van de bedrijfs- en beleidsuitvoering. het verrichten onderzoeken ten behoeve van het overige management; het uitvoeren van de accountantscontrole van het departementale verslag en de verantwoordingen van de diensten en agentschappen van het departement; het leveren van een bijdrage aan beleidsevaluatie-onderzoeken.

Zoals hierboven aangegeven gaan de onderzoekingen van de AD uit naar alle aspecten van de bedrijfsvoering en de beleidsprocessen en is onderverdeeld naar drie verschillende disciplines, Financial audits, Operational audits en IT-audits.

Financial audit

In het departementaal jaarverslag legt de minister jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid. Het doel van de accountantscontrole is het kunnen afgeven van een accountantsverklaring omtrent de financiële informatie in het jaarverslag. Deze informatie moet deugdelijk zijn weergegeven en rechtmatig tot stand zijn gekomen. Om dit vast te stellen worden accountants controles uitgevoerd op deze financiële informatie. Daarnaast wordt getoetst of het gevoerde financieel en materieel beheer voldoet aan de daaraan binnen de overheidsomgeving te stellen eisen.

IT-audit

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (IT) in de beleidsvormende en beleidsuitvoerende processen wordt steeds belangrijker. De AD verricht onderzoeken en geeft adviezen die gericht zijn op: De validiteit van IT beheersingsmaatregelen in een dynamische risicomanagement omgeving, zowel operationeel als in ontwikkeling. Het beoordelen van de effectiviteit, doelmatigheid, exclusiviteit, integriteit en beschikbaar van IT processen in relatie tot de organisatiedoelstellingen. Het à tempo inspelen op vragen van het management met betrekking tot beheersing en beveiliging op het gebied van IT.

Operational audit

Operational audits zijn gericht op het optimaliseren van de beleids- en bedrijfsvoering. Operational audit is in beginsel proces-/organisatie-/structuurgericht en richt zich zowel op bestaande situaties als ook op ontwikkelingen in de beleids- en bedrijfsvoering. Operational audits hebben een sterk adviserend karakter. De onderzoeken zijn gericht op: De structuur van organisaties en processen binnen organisatie-onderdelen of bij derden. De kwaliteit van beheers- en beleidsprocessen waaronder oordelen omtrent het ordelijk financieel beheer. Het functioneren van entiteiten in de organisatie dan wel op bijzondere aspecten in de functie en taakstelling van de entiteit. Aspecten van bedrijfsvoering zoals integriteit, HRM, inkoop, planning- en controlcyclus, naleving van specifieke wet- en regelgeving zoals Europese wetgeving.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van de AD is in eigen beheer gevormd en was in afwachting van bewerking in opslag genomen bij de CAS. De omvang van het archief bedroeg 279 meter en had betrekking op de periode 1996-2007. Het archief bestond uit het formele archief, gevormd door de Algemene Secretarie, totaal 1992 dozen en het werkarchief, totaal 241 dozen. Er waren plaatsingslijsten op beide bestanden beschikbaar. Beide bestanden waren niet compleet. Niet alle dozen bevatten dossiers. In sommige dozen bevonden zich losse stukken geordend op datum van ontvangst of verzending. Merendeels zijn de dossiers geordend naar te controleren organisatieonderdeel. In het eerste bestand bevonden zich ook digitale archiefbescheiden, in de vorm van cd-roms, die bij de dossiers zijn opgeborgen.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 2.06 Inhoud

Het archief bevat de archiefbescheiden gevormd door de Auditdienst in het kader van het toezicht op de rechtmatigheid van uitgaven en ontvangsten en advisering over te treffen maatregelen op dit gebied en doen van onderzoek naar de bedrijfs- en beleidsuitvoering ten behoeve van de politieke en ambtelijke leiding van het Ministerie van Economische Zaken.

Selectie en vernietiging

Er heeft selectie en vernietiging van dossiers plaatsgevonden. Bij de bewerking van het archief zijn de volgende selectielijsten gebruikt: Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting over de periode vanaf 1945, gepubliceerd in Stcrt. 1998-142 en geactualiseerd bij Stcrt. 2006-176; Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Overheids-informatie-voorziening over de periode 1945 - 1999 en de daarbij behorende toelichting, kenmerk C/S/03/1692, Stcrt. 2003-202; Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode 1945 - 1999, kenmerk 5 juli 2005/Nr. C/S&A/05/1199 (Stcrt. 2005-245), rekening houdend met de publicatie in Stcrt. 2007-112; Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid over de periode 1945 - , kenmerk C/S&A/07/1891, Stcrt. 2007-193; Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Economische Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier, kenmerk C/S&A/07/1514, Stcrt. 2007-225;

Verantwoording van de bewerking

Het archiefblok is op dossierniveau geselecteerd. De oorspronkelijke omvang van het archief bedroeg 279 meter. De omvang van het voor bewaring aangewezen bestand, zoals opgenomen in deze inventaris bedraagt 0,3 meter. Een groot deel van het archief (ruim 100 meter) bestond uit controlestukken, die voor vernietiging op termijn zijn aangewezen. Ruim 177 meter archief is voor directe vernietiging aangewezen.

Ordening van het archief

Het archief is geordend van algemeen naar bijzonder.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit de archieven is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Economische Zaken: Accountantsdienst / Auditdienst, nummer toegang 2.06.174, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, EZ / Auditdienst, 2.06.174, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 Stukken van algemene aard 1 - 2 Jaarverslagen van de Accountantsdienst/Auditdienst over de jaren 1996 - 2005 1997 - 2006

Per 1 juli 2002 is de Accountantsdienst opgegaan in de Auditdienst

71391.1 ( 143.5) Minister van Economische Zaken

1 http://proxy.handle.net/10648/4fadac4b-891a-4f84-8966-4d62bf14656c 1997/2000 1 pak

71391.1 ( 143.5) Minister van Economische Zaken

2 http://proxy.handle.net/10648/f539449e-2300-4f51-bc4a-b406701fb783 2001/2006 1 pak

71391.1 ( 143.5) Minister van Economische Zaken

2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 3 http://proxy.handle.net/10648/7762c542-1a48-48dd-a8a1-34df0e70a7d5 Werkplannen van de Accountantsdienst/Auditdienst over de jaren 1997, 2001 - 2002 en 2004 - 2006 1996 - 2005 1 pak

71325.1 ( 143.5) Minister van Economische Zaken

4 http://proxy.handle.net/10648/38e69379-6f03-484e-b04e-f6648c8322ff Stukken betreffende de Interim-rapportage Accountantsdienst, per medio oktober 1997, over de werkzaamheden van de dienst zelf., met geleidebrief 1997 1 omslag

70403.1 ( 143.5) Minister van Economische Zaken

5 http://proxy.handle.net/10648/f0b9c560-6c0a-46fa-be33-acb0c050e1a5 Handboek Administratieve Organisatie Auditdienst (AO/AD) 1997 - 1999, met aanvullingen 1997 - 2001 1 pak

70500.1 ( 143.5) Minister van Economische Zaken

6 http://proxy.handle.net/10648/70cddfd3-9d60-465f-98d2-c95f1ed00c51 Informatiebeveiligingsplan (IB-Plan) geldig voor het jaar 2000 2000 1 stuk

69643.1 ( 092.4) Minister van Economische Zaken

7 http://proxy.handle.net/10648/53703fc2-c7ce-4593-b51c-bff742637779 Formatie- en organisatierapport van de Auditdienst en een verslag inzake de opstelling van competentieprofielen 2002 1 omslag

70500.1 ( 143.5) Minister van Economische Zaken

8 http://proxy.handle.net/10648/b3908983-8ccb-44dc-b4c2-74bae5f23980 Stukken betreffende de Implementatie van het Beveiligingsvoorschrift 2005 2006 1 omslag

69643.1 ( 092.4) Minister van Economische Zaken