2.05.84 Inventaris van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tijdens de bezetting (Eerste Haags archief), (1939) 1940-1942 (1945) Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004 Deze digitale toegang is in 2006 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.1. Eindredactie: Henny van Schie, 2 april 2007 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD (G) : General International Standard Archival Description, second edition, Ottawa 2000; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 Beschrijving van het archief Ministerie van Buitenlandse Zaken: Eerste Haags Archief BuZa / 1e Haags Archief 1939-1945 merendeel 1940-1942 Z3 4,00 meter; 682 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1815-1942 Het archief bestaat uit stukken betreffende de voortzetting van het Haagse ministerie van Buitenlandse zaken onder Duitse bezetting, in de jaren 1940-1942. Feitelijk beperkten de departementale werkzaamheden zich tot de behartiging van de belangen van Nederlandse ambtenaren in Belgie en bezet Frankrijk. De inventaris bevat vooral stukken van de afdelingen Algemeen Secretariaat en Juridische Zaken. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer Het Departement van Buitenlandse Zaken tijdens de Bezetting De Duitse inval

Meteen bij de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 vertrok de minister van Buitenlandse Zaken, mr. E.N. van Kleffens, met zijn collega van Koloniën, Chr.J.I.M. van Welter per vliegtuig naar Engeland om te proberen militaire hulp van de Britse regering te krijgen.

Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN), dl. 3 (onder eindred. van J. Charité), 's-Gravenhage 1989, 330-333; m.n. 331.

Vijf dagen later werd het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag ingenomen door een speciaal daarvoor opgeleid 'Sonderkommando Von Künsberg', dat belast was met het in beslag nemen van de archieven van de ministeries van Buitenlandse Zaken van de bezette landen. Het Sonderkommando ontzegde de ambtenaren de toegang tot het departement en nam het archief in beslag om het vervolgens na een grondige inspectie kort daarna over te brengen naar Berlijn, waar een Archiefcommissie van het Auswärtige Ambt voor verder onderzoek zorg zou dragen.

L.J. Ruys, `Het "Sonderkommando Von Künsberg"en de lotgevallen van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland van 1940-1945', in: Nederlands Archievenblad. Orgaan van de Vereniging van Archivarissen in Nederland, 65e jrg (1961), 135-153; m.n. 135.

De werkzaamheden op het ministerie werden door een aantal hoofdambtenaren met een kleine staf voortgezet. Het lagere personeel werd veelal te werk gesteld bij andere departementen en rijksdiensten. Het departement vond na een korte tijd in het aan de overkant van het Plein gelegen Ministerie van Koloniën te zijn gehuisvest achtereenvolgens onderdak in drie panden aan het Binnenhof: het gebouw van de Eerste Kamer, dat van de Tweede Kamer en van de Raad van State, en tenslotte weer in dat van de Eerste Kamer.

De dagelijkse leiding van het departement was in handen van de secretaris-generaal jhr. mr. A.M. Snouck Hurgronje, die tevens voorzitter van het college van secretarissen-generaal was.

BWN, dl. 2 (onder eindred. van J. Charité), Amsterdam 1985, 522-523; m.n. 522

Het Departement van Buitenlandse Zaken, dat onder toezicht van de Duitse bezetter stond, was na het vertrek op 16 juli 1940 van 168 in Den Haag achtergebleven buitenlandse diplomaten niet meer dan een façade. Op 29 juli 1941 nam A.M. Snouck Hurgronje ontslag vanwege de oprichting van een Nederlands vrijwilligerslegioen, dat in het kader van de Waffen-SS dienst zou gaan doen in Rusland. Zijn plaats werd ingenomen door de Duitsgezinde H.W.G.M. ridder Huyssen van Kattendijke, gezant te Kopenhagen, die in mei 1940 vrijwillig naar Nederland was teruggekeerd. Hij werd daarbij voor juridische adviezen bijgestaan door prof. mr. dr. J.P.A.François, chef van de afdeling Volkenbondzaken

Organisatie en reorganisatie van het Departement van Buitenlandse Zaken, 's-Gravenhage 1950, 39. Snouck Hurgronje werd opgevolgd door secretaris-generaal K.J. Frederiks van het Departement van Binnenlandse Zaken. Zie: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. V (maart '41-juli '42), eerste helft, 's-Gravenhage 1974, 128. Zie voor François: BWN, dl. 2, 163-165.

Het departement en de N.S.B.

Een maand voor de ontslagaanvraag van Snouck Hurgronje had de N.S.B., die zich zelf voor de toekomst een belangrijke rol had toegedacht, een nota uitgebracht, waarin men voorstellen deed voor een reorganisatie van het departement in de "nieuwe Nederlandsche Nationaal-Socialistische Staat". Volgens dat plan moesten op de post van minister en van secretaris-generaal partijleden worden benoemd. Over het geheel genomen werd de oude organisatie-indeling van het departement aangehouden. Wel werd in overweging gegeven voor de betrekkingen met het Duitse Rijk een nieuwe afdeling voor Duitse aangelegenheden op te richten dan wel om hiervoor een eigen departement met een nog te benoemen minister in te stellen. Nadat de N.S.B. de macht op het departement zou hebben overgenomen, zou gemakkelijk zijn na te gaan of er onder het personeel "bruikbare elementen" aanwezig waren. Om dit voor de diplomatieke en consulaire ambtenaren vast te stellen, zouden zij om hun ambt te kunnen blijven uitoefenen een circulaire moeten ondertekenen, waarin zij moesten verklaren met het nieuwe regime in te stemmen.

Het Bureau Nationale Veiligheid trof dit plan bij het doorzoeken van het hoofdkwartier te Utrecht aan in de archieven van de N.S.B. en stuurde het in augustus 1945 ter informatie op aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zie: Codearchieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945-1954: Codearchief 1, rubriek 101 (bij Reorganisatie van het departement na de oorlog, 1945).

In plaats van dat de N.S.B.-ers een kans kregen dit plan uit te voeren, waren het de Duitsers, die steeds meer een stempel op het departementsbeleid drukten.

De aard van de werkzaamheden

De werkzaamheden die door het Departement van Buitenlandse Zaken te Den Haag tot aan de opheffing in 1942 werden uitgevoerd, waren zeer summier van aard.

Met uitzondering van het in noot 5 vermelde is het voorgaande gedeeltelijk gebaseerd op: A.E. Kersten, Buitenlandse Zaken in ballingschap 1940-1945. Institutionele aspecten van het buitenlands beleid in een stroomversnelling, Alphen aan den Rijn, 1981, 22.

Het in die tijd gevormde archief wordt het 'Eerste Haags Archief' genoemd en betreft het departement in bezet gebied, de tegenhanger van het naar Engeland uitgeweken Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat bekend is als het 'Londens Archief'

Nationaal Archief (NA), Archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Londens Archief) en daarmee samenhangende archieven (1936) 1940-1945 (1958), nummer toegang: 2.05.80.

. Dit ter onderscheiding van het 'Tweede Haags archief', dat in de overgangsperiode van mei tot augustus 1945 ontstond, toen het beleid voor het grootste deel nog in Londen door de daarheen uitgeweken regering werd bepaald.

NA, Archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken na de bevrijding (Tweede Haags Archief) 1945,

nummer toegang 2.05.87

Dat de werkzaamheden sinds de bezetting beperkt waren, blijkt ook wel uit de dossiers in het 'Eerste Haags Archief'. Op zich was het bijzonder dat het departement kon blijven doorwerken. Door een regeling te treffen met de Posterijen zag men kans de stukken uit de handen van de Duitsers te houden.

'Het oud-archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken', in: Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1962/1963, 's-Gravenhage 1963, 151-163; m.n. 157.

Uit de overgebleven archivalia valt op te maken dat alle vooroorlogse afdelingen in principe nog functioneerden: t.w. Algemeen Secretariaat, Protocol, Consulaire- en Handelszaken, Diplomatieke Zaken, Juridische Zaken, Volkenbondzaken en Comptabiliteit.

Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1940, 's-Gravenhage 1939, 58-60. Met uitzondering van het Kabinet van de Minister, omdat dit sinds 1940 in Londen zetelde.

Feitelijk beperkten de werkzaamheden van het departement zich na de bezetting tot België en bezet Frankrijk, waar Nederlandse ambtenaren onder Zweedse bescherming werkzaam waren aan de bureaus voor de behartiging van Nederlandse belangen. De schriftelijke neerslag daarvan bestaat vooral uit stukken inzake het ter kennis nemen en doorzenden van ingekomen inlichtingen en mededelingen. Het grootste deel daarvan werd behandeld door de afdelingen Algemeen Secretariaat en Juridische Zaken. Laatstgenoemde afdeling behandelde vooral verzoeken van personen en instanties om inlichtingen en bemiddeling en om afgifte en verlenging van paspoorten, identiteitsbewijzen en visa, zij het dat de behandeling daarvan zeer summier was. De meeste dossiers bestaan dan ook vaak uit slechts één of twee stukken.

Daarnaast vormde het Departement een schakel tussen de overige Nederlandse organisaties en de vertegenwoordiger van het Auswärtige Ambt.

Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1919-1945. Periode C 1940-1945, dl. I, 10 mei 1940-31 oktober 1940, bewerkt door A.F. Manning m.m.v. A.E. Kersten. Uitgegeven in opdracht van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen onder toezicht van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (Rijksgeschiedkundige Publicatiën, Grote Serie nr 157), 's-Gravenhage 1976, VII.

De opheffing van het departement

Op 11 juni 1942 werd het departement bij besluit van de Reichscommissar dr. A. Seyss-Inquart met terugwerkende kracht opgeheven. Desalniettemin werd de laatste brief pas op 4 november ingeschreven.

Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1962/1963, 158. Zie inv.nr. 9. In deze agenda betrof het vooral de aan de afdelingen Juridische Zaken en in mindere mate aan de afdelingen Consulaire en Handelszaken en Algemene Secretarie ter afhandeling gegeven stukken, waarvan een deel van na juni 1942.

Vanaf juni werden de taken en werkzaamheden van het departement op andere departementen voortgezet. De afdeling Consulaire- en Handelszaken werd overgenomen door het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart

Dit behartigde ook samen met het Departement van Waterstaat meer specifieke waterstaatszaken. Zie: inv.nrs. 173, 174.

, terwijl de zaken betreffende steunverlening alsmede de uitbetaalde gelden voor onderstand en repatriatie bijvoorbeeld onder het Departement van Binnenlandse Zaken, Afd. voormalig Departement van Buitenlandse Zaken gingen ressorteren. Een deel van de ambtenaren ging dientengevolge ook over naar deze departementen, terwijl anderen ambtenaren deels overgingen naar andere departementen van Algemeen Bestuur of - gelijk ook reeds eerder het geval was geweest - bij het Rode Kruis te werk werden gesteld. Voornoemd besluit maakte voorlopig geen einde aan de werkzaamheden van het departement als intermediair tussen de Nederlandse organisaties en het Auswärtige Ambt.

Organisatie en reorganisatie, 39.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het Eerste Haags archief is tot stand gekomen in de periode van 14 mei 1940, de dag waarop Nederland capituleerde, tot 11 juni 1942 toen het departement officieel werd opgeheven.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 2.05 Inhoud

De enige toegang op dit archief was tot dusver een summiere, selectieve inhoudsopgave op doosniveau. Tijdens de archiefvorming is een vijftal agenda's ingericht, waarin gegevens van de ingekomen en minuten van de uitgaande brieven zijn vastgelegd. Per jaar werd met een nieuwe doorlopende nummering begonnen, met vermelding van de datum van inschrijving, een korte inhoudsopgave, de behandelende afdeling en de datum van de uitgaande brief. De inschrijvingsnummers werden vermeld op de stukken, waarop tevens de behandelende afdeling staat, die ook op de 'oude' dossieromslagen stonden. Zoals hiervoor al werd opgemerkt bestaat het archief voornamelijk uit stukken, die behandeld zijn door de afdelingen Algemeen Secretariaat en Juridische Zaken. Doordat de afdeling Voormalig Departement van Buitenlandse Zaken van het Departement van Binnenlandse Zaken de voornoemde agenda's ook na juni 1942 bleef bijhouden, krijgt men ook zicht op de in de jaren 1942-1945 gevoerde correspondentie. De bijbehorende stukken van die jaren ontbreken echter.

Naast de agenda's is er over de periode 1940-1942 een alfabetische kaartsysteem aangelegd op naam en onderwerp, met vermelding van de stuknummers, die op de 'oude' dossieromslagen stonden.

Verantwoording van de bewerking

Het 'Eerste Haags Archief' van het Departement van Buitenlandse Zaken werd in 2002 door het ministerie ter bewerking aangeboden aan de Centrale Archief Selectiedienst, die dit in de periode 2003-2004 uitvoerde.

De cesuren van het archief van 14 mei 1940 en van 11 juni 1942 zijn te verklaren uit het feit dat het departement zich toen elders in 's-Gravenhage vestigde totdat de bezetter het in 1942 ophief. Omdat er enkele voorstukken uit 1939 zaten bij stukken uit 1940 is dit jaartal ook bij het beginjaar van de datering opgenomen. De toevoeging van het jaartal 1945 aan het eindjaar 1942 houdt verband met het feit dat de agenda's van het voormalige departement tot die tijd doorlopen.

De inventaris is gebaseerd op een archiefschema met stukken van algemene aard en stukken betreffende bijzondere onderwerpen. De aanwezigheid van de notulen van het College van Secretarissen-Generaal uit 1943 in de eerste rubriek is te verklaren uit het feit, dat elk departement hiervan een set ontving. In dit geval dus als rechtsopvolger het Departement van Binnenlandse Zaken, afdeling voormalig Departement van Buitenlandse Zaken. De rubriek van de stukken betreffende bijzondere onderwerpen is overeenkomstig de in de Staatsalmanak beschreven organisatie onderverdeeld in de afdelingen van het departement. De plaatsing van de stukken was goed mogelijk doordat de namen van de afdelingen duidelijk op de stukken stonden vermeld. Daarbinnen zijn zij op chronologische volgorde geplaatst. Waar dit gewenst was zijn gelijksoortige dossiers samengevoegd of onder één hoofdbeschrijving geplaatst.

Omwille van de toegankelijkheid is er een index gemaakt op namen van personen en van externe organisaties, die in de beschrijvingen voorkomen (bijlage). Omdat er in de literatuur niet zo veel naar dit archief is verwezen, werd afgezien van het maken van een concordantie op oude codenummers.

Omdat het archief oorlogsgerelateerde stukken bevat, is het in zijn geheel bewaard. Bij de aanvang van de inventarisatie bestond het uit 37 dozen (4,5 meter), waarvan door samenvoeging van een aantal dossiers 4 meter overbleef.

Ordening van het archief

Met behulp van de inhoudsopgave voor in de inventaris kunt u bepalen onder welke rubriek een bepaald onderwerp is geplaatst. Wilt u zoeken op persoonsnaam of naam van organisatie dan doet u er goed aan om in de index op het archief na te gaan of de gezochte persoon of organisatie er in voorkomt. De oude inschrijfnummers, die in de index op het archief op de kaarten staan, zijn bovendien nog in de N.B.'s onder de inventarisnummers opgenomen. Wanneer het verschillende jaren betreft wordt de serie verwijzingen voorafgegaan door het desbetreffende jaartal.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Buitenlandse Zaken: Eerste Haags Archief, nummer toegang 2.05.84, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, BuZa / 1e Haags Archief, 2.05.84, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 Eerste Haags archief 1.1 Stukken van algemene aard 1-6 Index op het Eerste Haags Archief. 1940-1942 kaartsysteem

Alfabetisch geordend op naam en onderwerp.

1 http://proxy.handle.net/10648/29c78eb8-3700-41c2-9748-62f3ad8d5427 A - C 2 http://proxy.handle.net/10648/91e9c8b4-f45a-4564-96bd-a82e69b4ecd9 D - He 3 http://proxy.handle.net/10648/792882f4-33f7-4931-8663-5515fbea3e0f Hi - L 4 http://proxy.handle.net/10648/45a67766-4ebc-4a2b-9d8a-b9c05f5c5bb7 M - Q 5 http://proxy.handle.net/10648/cac133ed-f970-46c5-b807-211337f1a084 R - S 6 http://proxy.handle.net/10648/10c1f714-5d2d-4e42-80b5-cf1cda0b4adb T - Z 7-11 Agenda's van ingekomen en minuten van uitgaande brieven. 1940-1945 5 delen

Vanaf juli 1942 van het voormalig Departement van Buitenlandse Zaken.

7 http://proxy.handle.net/10648/1d910df4-01ea-4497-ae9c-f63a2b68a488 1940 mei - dec 8 http://proxy.handle.net/10648/7ec24cdd-47e5-444e-8ddc-9148b77b8d2b 1941 9 http://proxy.handle.net/10648/96e22119-8913-4076-ad7b-cae5ee665995 1942 10 http://proxy.handle.net/10648/2f6ec939-2615-4780-939e-af2ca54319ce 1943 11 http://proxy.handle.net/10648/c96daef4-fdda-45b9-9d3b-cb27b6f68206 1944-1945
12 http://proxy.handle.net/10648/d5d81f8e-1247-430d-98f6-9fc4cfa67db4 Notulen van de vergaderingen van het College van Secretarissen-Generaal. 1943 jan. 07 - okt. 25 band 1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1.2.1 Algemeen Secretariaat 13 http://proxy.handle.net/10648/27a72992-8f09-4345-a01f-788d64099f66 Stukken betreffende de doorzending van een couvert van het Nederlandse gezantschap in Kopenhagen aan de Nederlandse consul-generaal in Reykjavik. 1940 omslag 14 http://proxy.handle.net/10648/e16fa0f6-6981-4273-9a10-4cf394c6912f Correspondentie met het Rijksinkoopbureau over de levering van postzakken. 1940 omslag 15 http://proxy.handle.net/10648/091eb38f-db77-4374-85b1-687b53befe31 Stukken betreffende de doorzending van brieven en telegrammen door het Departement van Buitenlandse Zaken aan in het buitenland verblijvende Nederlanders. 1940 pak 16 http://proxy.handle.net/10648/88104983-3e7f-41eb-bfd3-06d4f18b72e3 Correspondentie met Ruys & Co. cargadoors - expediteurs over de verzending van een pakket bestemd voor het Nederlandse gezantschap in Pretoria. 1940 omslag 17 http://proxy.handle.net/10648/9d56db45-a50e-4095-ad3d-2e99e4965925 Stukken betreffende het aanbrengen van lage ijzeren rijwielrekken onder de colonnade van het gebouw van de Eerste Kamer der Staten-Generaal in 's-Gravenhage, de nieuwe huisvesting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 1940 omslag 18 http://proxy.handle.net/10648/f4993381-fdef-47d3-8d8f-102d78857d8c Correspondentie met het Departement van Binnenlandse Zaken over de verplichting voor rijksinstellingen te 's-Gravenhage om hun drukwerkorders bij de Algemene Landsdrukkerij te plaatsen. 1940 omslag 19 http://proxy.handle.net/10648/216542a6-a0fa-4c72-954a-67c6ad768aa8 Geleidebrief gericht aan het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de verzending van een brief van de vice-consul te Hasselt met bijbehorend geldbedrag. 1940 stuk 20 http://proxy.handle.net/10648/5c2652b5-46cf-4962-8a14-2339460cfd4d Ingekomen brief van H. Pander & Zonen NV betreffende het vervallen van speciale kortingen op materialen. 1940 stuk 21 http://proxy.handle.net/10648/956c293e-53b9-4140-926b-d985c8060195 Correspondentie met de Gemeentelijke Telefoondienst van 's-Gravenhage over de toezending aan deze dienst van een lijst met telefoonnummers van ambtenaren van het Departement van Buitenlandse Zaken. 1940 omslag 22 http://proxy.handle.net/10648/be1aba55-a2af-4a09-957b-8f11f0f53d4a Correspondentie met G.L. Loos & Co's Fabrieken NV over de vraag waar het departement papierwol laat, dit in verband met de mogelijke aanschaf van een papiervernietiger. 1940 omslag 23 http://proxy.handle.net/10648/d290f3f7-b1b9-4bd6-a656-3836c431172d Verslag over de uniformvoorziening van het rijkspersoneel over het jaar 1939, met een geleidebrief van de Rijkskledingcommissie. 1940 omslag 24 http://proxy.handle.net/10648/f129f350-7c05-4015-8f0c-173017d918fd Correspondentie met de afdeling Overheidspersoneelvoorziening van het Departement van Binnenlandse Zaken over de beschikbaarstelling van ambtenaren van het Departement van Buitenlandse Zaken voor andere diensten. 1940-1941 omslag 25 http://proxy.handle.net/10648/d42c1e8f-21f8-494c-8b88-e03c1ba7f395 Correspondentie met de Vereniging van Uitgevers voor de Gemeente-Administratie over het verkrijgen van een overzicht van de organisatie van het departement en de hieronder ressorterende buitendiensten voor de samenstelling van een adressenlijst met vermelding van telefoon- en netnummers. 1940-1941 omslag 26-28 Ingekomen sollicitatiebrieven van diverse personen. 1940-1941 1 pak en 2 omslagen

Binnen de dossiers geordend op naam

26 http://proxy.handle.net/10648/53a1431e-d86d-4af4-ad8b-610e888ba554 1940, A - W pak 27 http://proxy.handle.net/10648/ecd64583-03a5-4ce8-a9c5-faf3ffda2c0c 1941, B - W 28 http://proxy.handle.net/10648/8bdc8082-1f47-44f7-b3b1-917ada6b5d5d 1942, B - R
29 http://proxy.handle.net/10648/9cc2b82c-d52c-4200-a59e-2dc3add6837f Stukken betreffende de vermelding van telefoonnummers in de naamlijst van de Interlocale Telefoondienst. 1940-1941 omslag 30-66 Ingekomen circulaires. 1940-1942 16 omslagen en 21 stukken 30 http://proxy.handle.net/10648/3c44ce32-dfe3-4ace-8762-c1518bd9d448 Circulaires en brieven van verschillende departementen betreffende het ontslag van ambtenaren wegens anti-Duitse houding of wegens openlijke handelingen tegen de bezettende macht, 1942 omslag 31 http://proxy.handle.net/10648/5c1c9299-f632-48e6-be10-64609f7157a3 Circulaire van het Departement van Algemene Zaken betreffende de tijdelijke sluiting van de Algemene Rekenkamer in verband met het gebrek aan brandstoffen, 1942 32 http://proxy.handle.net/10648/7f351c9a-e0b7-4650-a4d0-1e24d8ae01ac Circulaires en een brief van het Departement van Algemene Zaken betreffende het adres, de werkzaamheden en de opheffing van het Bureau Arbeidsdienst van dit departement, 1942 omslag 33 http://proxy.handle.net/10648/f43b4796-1c7a-422c-b78f-2539a85ca318 Circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de totstandkoming van een verordening met betrekking tot de wijze van aanvulling van het personeel bij diensten, bedrijven en instellingen, 1940 34 http://proxy.handle.net/10648/8720d523-6784-4efa-b34f-86d09f2107ee Circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de verwijdering van beeltenissen van prins Bernhard uit dienstlokalen van de overheid, 1940 35 http://proxy.handle.net/10648/82879d44-0367-4b01-b579-8ef9f789865e Circulaires van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de ontheffing van joden uit hun functie in de openbare dienst, met bijlagen, 1940 - 1942 omslag 36 http://proxy.handle.net/10648/90ceb940-8b18-4477-9f16-ca891c5f38f4 Circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken aan burgemeesters van gemeenten betreffende de beperking van de verstrekking van vergunningen voor het 'spergebied' en voor het verblijf in de open lucht tussen 24 en 4 uur, met een geleidebrief, 1941 omslag 37 http://proxy.handle.net/10648/61389782-db7c-44be-86a2-a03f4c535dec Circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende het tekenen van rechtsvoorschriften, met bijlagen, 1941 omslag 38 http://proxy.handle.net/10648/0ba9b5f9-b7c1-45bb-9473-a251852cd99d Circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de juiste betiteling van de commissaris der provincie, 1941 39 http://proxy.handle.net/10648/ad0f143d-dc93-428b-9684-548b9a6c3886 Circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken gericht aan de commissarissen van de provincies betreffende de herdenking op 10 mei 1941 van de inval in Nederland door de Duitsers, met een geleidebrief, 1941 omslag 40 http://proxy.handle.net/10648/2654cae4-90c7-450b-ba8d-4e9326b4d737 Circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken met een verzoek om een opgave van de Nederlandse ambtenaren, die wensen deel te nemen aan een cursus van het Deutsche Auslandswissenschaftliche Institut te Berlijn, met bijlagen, 1941 omslag 41 http://proxy.handle.net/10648/43652402-df50-4762-9443-5baf9e21106a Circulaires van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende het geven van aanwijzingen aan burgemeesters door de commissarissen van de provincies en door de secretarissen-generaal van Binnenlandse Zaken en Waterstaat, 1941 - 1942 omslag 42 http://proxy.handle.net/10648/10c2a70b-372f-40c0-90ed-829e758d4799 Circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende het standpunt van ambtenaren ten opzichte van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), met een geleidebrief, 1942 omslag 43 http://proxy.handle.net/10648/0e2d09a6-861f-44f2-80ee-19d710c08b4a Circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende het toezicht op de gemeenten 's-Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam, 1942 44 http://proxy.handle.net/10648/1d913936-b1c1-4167-b44f-5e7042d68579 Circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de klacht van een provinciale griffie dat niet altijd een exemplaar van de circulaires van algemene strekking door de departementen en rijksinstellingen en -diensten, gericht tot gemeenten, naar de commissaris van de provincie wordt gezonden, 1942 45 http://proxy.handle.net/10648/4e5d5eba-1bbe-4c86-ad66-fcd12bbc4e05 Circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende het volgen door Nederlandse ambtenaren van een cursus bij de Nederlandse SS, 1942 46 http://proxy.handle.net/10648/289deea6-c130-46fc-8537-fe0b9c6ad5d2 Circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de verhuizing van de Afdeling Ambtenarenzaken van dit departement, 1942 47 http://proxy.handle.net/10648/1840ebf8-530c-4e2d-9792-794c604814c1 Circulaires van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de uitbreiding van de werkgelegenheid voor jonge mannen, 1942 omslag 48 http://proxy.handle.net/10648/72a70fbd-3ada-40e1-b6dc-a74d344c1c52 Circulaires van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de samenvoeging van gemeenten, 1942 omslag 49 http://proxy.handle.net/10648/0b119718-4759-4540-bb96-10bc231660ed Ontwerp van een circulaire van de afdeling Ambtenarenzaken van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende het wegnemen door overheidsdiensten van elkaars personeel door hogere salarissen te bieden, met een geleidebrief, 1942 omslag 50 http://proxy.handle.net/10648/1d88a921-bbd4-467b-9c29-32399444c1f2 Circulaire van het Departement van Financiën betreffende de instelling van het bureau Legering bij de Rijksgebouwendienst, 1940 51 http://proxy.handle.net/10648/bcbe0bab-7bf2-46dc-9cc8-ea915bd45b9d Circulaire van het Departement van Financiën betreffende de uitvoering van voorzieningen aan rijksgebouwen, 1940 52 http://proxy.handle.net/10648/1d0f66d1-43db-4fb8-8039-1b89f967ece2 Circulaire van het Departement van Financiën betreffende de verhuizing van de afdeling Domeinen naar het gebouw Johan van Oldenbarneveldtlaan 5 in 's-Gravenhage, 1941 53 http://proxy.handle.net/10648/39983910-de5c-40c3-83bd-36821d6d2388 Circulaire van het Departement van Financiën betreffende het uitsluiten van de NV Haarlemsche Machinefabriek, voorheen Gebroeders Figee, van opdrachten voor het herstellen van oorlogsschade, 1942 54 http://proxy.handle.net/10648/29348007-8306-4672-97b9-04bc29de7df9 Circulaires van het Departement van Financiën betreffende de wijziging van de voorschriften inzake de indiening van facturen bij het Rijksinkoopbureau, 1942 omslag 55 http://proxy.handle.net/10648/dcc13b77-696a-41ad-8a0c-5af7faabb6bf Circulaire van het Departement van Justitie betreffende de 24-uur tijdaanduiding op ambtelijke stukken, 1942 56 http://proxy.handle.net/10648/ee9fa0d4-fc4c-4885-bb48-693cc5a3636a Circulaire van het Departement van Koloniën betreffende de verhuizing van het departement naar de Carel van Bylandtlaan 12 in 's-Gravenhage, 1940 57 http://proxy.handle.net/10648/f0de38d7-8735-43ba-9243-2b660cc6dc7e Circulaire van het Departement van Sociale Zaken betreffende de verhuizing van dit departement naar Raamweg 90 in 's-Gravenhage, 1940 58 http://proxy.handle.net/10648/781bcbc6-cbbf-4212-9101-13b84d79a0b9 Circulaire van de Gedeputeerde Staten van Zeeland betreffende de adreswijziging van de Provinciale Griffie, 1940 59 http://proxy.handle.net/10648/cfedc221-9f2d-4d1c-bfed-32ff9ade09af Circulaire van de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters betreffende de verhuizing van de inspectie naar Binnenhof 1a, 1940 60 http://proxy.handle.net/10648/c0fe591a-b2fc-4427-8be3-68942ffe71ba Circulaire van de waarnemend commandant van de Haagse Burgerwacht betreffende de opheffing van de Haagse Burgerwacht, 1940 61 http://proxy.handle.net/10648/8a23e683-43a6-47a0-aa38-89496a610a90 Circulaire van het hoofdbestuur van de Posterijen, Telegrafie en Telefonie betreffende het weer toestaan van de telefonische aanbieding van telegrammen met binnenlandse bestemming, 1941 62 http://proxy.handle.net/10648/fc56cbb2-8ba3-4f5d-ae2f-21895e8f338a Circulaire van het Kabinet der Koningin betreffende de verhuizing van het kabinet naar Binnenhof 1, 1941 63 http://proxy.handle.net/10648/03f124bb-f035-4b91-b415-dda04c91cfe4 Circulaire van de Rijksdienst voor de Werkverruiming betreffende de sluiting op de zaterdagmorgen van het Centraal Bureau van deze dienst in verband met de kolenschaarste, 1942 64 http://proxy.handle.net/10648/105e12d4-bdfe-470c-9e11-aaf058170857 Circulaires van de commissaris van de provincie Drenthe betreffende de beperking van de kantooruren van de provinciale griffie wegens brandstoffenschaarste, 1942 omslag 65 http://proxy.handle.net/10648/c6a6d528-e1d0-4ae4-8e48-1a4adf8f879d Circulaires van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland betreffende de tijdelijke sluiting van de provinciale griffie wegens brandstoffenschaarste, 1942 omslag 66 http://proxy.handle.net/10648/6620af68-0d01-4856-8126-6b67bc849806 Circulaires van de commissaris van de provincie Zuid-Holland betreffende de beperking van de kantooruren van de provinciale griffie wegens brandstoffenschaarste, 1942 omslag 67-76 Lijsten met een opgave van verzonden brieven van Nederlandse gezantschappen en consulaten aan het Departement van Buitenlandse Zaken. 1940-1942 8 omslagen en 2 stukken 67 http://proxy.handle.net/10648/ac4b8f50-6757-423f-8ab2-e254d23efc30 Lijst van brieven, die het Nederlandse consulaat-generaal in San Francisco in april 1940 aan het Departement van Buitenlandse Zaken heeft gezonden, met een geleidebrief van het consulaat, 1940 68 http://proxy.handle.net/10648/3340d892-c48b-421b-95d2-05d064e349f0 Lijst van brieven, die het Nederlandse gezantschap in Bogotá in april 1940 aan het Departement van Buitenlandse zaken heeft gezonden, met een geleidebrief van het gezantschap, 1940 69 http://proxy.handle.net/10648/3f4172c4-0d13-4865-afb1-547a31d9f2f5 Lijst van brieven, die het Nederlandse gezantschap in Kopenhagen in april 1940 aan het Departement van Buitenlandse zaken heeft gezonden, met een geleidebrief van het gezantschap, 1940 70 http://proxy.handle.net/10648/10b8d086-4334-41ac-9d7f-58b6934671fe Lijst van brieven, die het Nederlandse gezantschap in Mexico in april 1940 naar het Departement van Buitenlandse Zaken heeft gezonden, 1940 stuk 71 http://proxy.handle.net/10648/48b8ba2c-8138-4097-a918-7e996ea258c9 Lijst van brieven, die het Nederlandse gezantschap in Peking in april 1940 aan het Departement van Buitenlandse zaken heeft gezonden, met een geleidebrief van het gezantschap, 1940 72 http://proxy.handle.net/10648/65bd2c3a-148d-4e2f-89c9-f0d6e75c9cfd Lijst van brieven, die het Nederlandse gezantschap in Tokyo in april 1940 aan het Departement van Buitenlandse zaken heeft gezonden, 1940 stuk 73 http://proxy.handle.net/10648/718299ab-e36c-44ca-8877-69ef9aa86cb9 Lijst van brieven en telegrammen, die het Nederlandse consulaat-generaal in New York in april 1940 aan het Departement van Buitenlandse Zaken heeft gezonden, met een geleidebrief van het consulaat, 1940 74 http://proxy.handle.net/10648/5b9e862f-c5ea-4227-a4aa-495ef2183996 Lijsten van brieven, die het Nederlandse gezantschap in Lima in maart en april 1940 aan het Departement van Buitenlandse Zaken heeft gezonden, 1940 75 http://proxy.handle.net/10648/1f288ff8-b298-46f1-b4e4-f3dd6a19f2e4 Lijsten van brieven, die het Nederlandse consulaat in Luik aan het Departement van Buitenlandse Zaken heeft gezonden, met geleidebrieven van het consulaat, 1940 - 1941 76 http://proxy.handle.net/10648/499d1df2-c530-4ab4-beb3-091a3b9244b4 Lijsten van brieven, die het Nederlandse consulaat in Gent aan het Departement van Buitenlandse Zaken heeft gezonden, 1940 - 1942 77 http://proxy.handle.net/10648/a90752c2-2226-4380-b7c0-c8e74411c24c Stukken betreffende de opgave van adressen, telefoonnummers en samenstelling van verschillende bureaus van het Departement van Defensie. 1940-1942 omslag 78 http://proxy.handle.net/10648/f601cea9-c863-4f6d-b588-8a90e86d9164 Stukken betreffende de regeling inzake het verrichten van nevenwerkzaamheden en het drijven van handel of nering door overheidspersoneel. 1940-1942 omslag 79 http://proxy.handle.net/10648/be03a24b-d240-4622-ab15-6d731bdd4213 Stukken betreffende het nemen en opzeggen van postabonnementen op kranten en bladen. 1940-1942 omslag 80-103 Stukken betreffende het ontvangen van inlichtingen en mededelingen van overheidsinstanties, organisaties, verenigingen en personen. 1940-1942 13 omslagen en 11 stukken 80 http://proxy.handle.net/10648/72fca82e-33fb-47be-a83c-1c7b3de7d4b2 Ingekomen brief van het Nederlandse gezantschap in Bogotá met de mededeling dat het bijzondere briefnummer 72 bij vergissing is overgeslagen, 1940 stuk 81 http://proxy.handle.net/10648/55f81583-72ae-4a60-a22f-106de1d4d8c4 Ingekomen brief van de Nederlandse zaakgelastigde in Bogotá betreffende zijn verzoek om toezending van kopiepapier, 1940 stuk 82 http://proxy.handle.net/10648/6927ae31-7ef7-4997-9416-913cdfca4888 Ingekomen brief van de Nederlandse gezant in Kopenhagen betreffende de goede ontvangst van een particulier schrijven van L.F. Carrière, 1940 stuk 83 http://proxy.handle.net/10648/8221be4d-c854-4835-91bb-af5d405ab79f Brieven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan gemeentebesturen betreffende de wederopbouw van gemeentearchieven, met een geleidebrief, 1940 84 http://proxy.handle.net/10648/bfb0a744-23de-49d7-baa9-f97103009f43 Ingekomen brief van de inspecteur van de Geneeskundige Dienst betreffende de medische keuringen en controle van rijkspersoneel, 1940 stuk 85 http://proxy.handle.net/10648/448f0cf0-7ddc-4ca0-ad27-fa98b85e4a62 Ingekomen stukken betreffende maatregelen ter bescherming van de rijksgebouwen tegen luchtaanvallen, 1940 86 http://proxy.handle.net/10648/c0da062f-9e45-4d12-a543-9f01c81a4894 Ingekomen brieven van het Regelingsbureau Inspectie van de Geneeskundigen Dienst betreffende het niet meer verrichten van werkzaamheden voor departementen, 1940 87 http://proxy.handle.net/10648/7cd48386-3c96-4efd-869d-7e6e99fe8a5d Exemplaren van de aanvulling op de Catalogus van Rijksuitgaven nr. 5, met geleidebrieven van de Rijksuitgeverij, 1940 - 1942 88 http://proxy.handle.net/10648/36f11f7f-a346-41ce-9ab9-a0c35a049465 Ingekomen brieven van het hoofdbestuur van de Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) betreffende de wijzigingen in de lijst van postadressen voor gemeentebesturen, 1940 - 1942 89 http://proxy.handle.net/10648/fc97ff9f-26e1-43de-9157-7d6fe369f9ca Ingekomen brieven van het Nederlandse consulaat-generaal in Luxemburg betreffende een mededeling over de toegekende nummers en data aan een verzonden brief en telegram, 1941 90 http://proxy.handle.net/10648/969e3bea-8b61-4f19-ad41-e84d9f17639a Brief van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied aan het Departement van Binnenlandse Zaken inzake de regeling van de rechtspositie van ambtenaren en overig personeel, alsmede van bepaalde beëdigde personen, met een circulaire van het Departement van Binnenlandse Zaken, 1941 91 http://proxy.handle.net/10648/e637fc17-6776-4677-9048-aad1452b21a1 Brief van de Bond van Technische Ambtenaren in Overheids- en in Semi-Overheidsdienst te 's-Gravenhage aan het College van Secretarissen-Generaal betreffende de positie van arbeidscontractanten, met een geleidebrief, 1941 92 http://proxy.handle.net/10648/4a36a972-9ef1-492e-852d-017571e06c70 Ingekomen brief van het Rijksinkoopbureau betreffende het annuleren van een bestelling van 2 schrijfmachines, 1941 stuk 93 http://proxy.handle.net/10648/b9d09feb-2910-490e-b6d9-002c0aded18d Ingekomen stukken van de Rijkskantoormachine Centrale (staatsbedrijf der PTT) betreffende het gebruik en onderhoud van stencil-duplicators, 1941 - 1942 94 http://proxy.handle.net/10648/d8b70a74-0a79-4a83-b5a5-b8de9afc7428 Ingekomen brieven van de Inspecteur van de Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs betreffende de opening van de tentoonstelling 'Voedingsgewassen in eigen tuin' op 31 januari te 's-Gravenhage, 1942 95 http://proxy.handle.net/10648/5e9f1c57-9d8c-41ac-b213-4ec9323da15d Ingekomen brief van de gemeente Amsterdam betreffende de uitgifte van het Heerenboekje voor het jaar 1942, met bijlagen, 1942 96 http://proxy.handle.net/10648/23ae2b4f-55cc-4130-805a-85c795181a3e Ingekomen brief van het bureau 'Tot Uw Dienst' betreffende het aanbieden van tijdelijke werkkrachten, 1942 stuk 97 http://proxy.handle.net/10648/8cab2e7e-3478-4f5b-8dd1-b3e835a3e75e Ingekomen brieven van het hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie betreffende de bevoegdheid tot het voeren van regeringsgesprekken, 1942 98 http://proxy.handle.net/10648/878c04e7-cb4e-4a0d-a17f-5445cf02521f Ingekomen brief van de NV Wed J. Ahrend & Zoon betreffende de prijsverhoging van een door het Departement van Buitenlandse Zaken bestelde Stalex kantoorkast, 1942 stuk 99 http://proxy.handle.net/10648/66f459aa-bdd8-476c-9f3d-bf46308c5470 Ingekomen brief van het Staatsbedrijf der Algemene Landsdrukkerij betreffende het te laat inzenden door ambtenaren van kopieën voor de Nederlandse Staatscourant, 1942 stuk 100 http://proxy.handle.net/10648/551fce0c-b956-4323-b176-4cba2a34d6a3 Ingekomen brief van het Provinciaal Bestuur van Groningen betreffende de tijdelijke sluiting van het provinciehuis wegens brandstoffenschaarste, 1942 stuk 101 http://proxy.handle.net/10648/87b6272d-ad0b-4114-af20-0c8f25248656 Dankbetuiging van de echtgenote van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken H.A. van Karnebeek voor de ontvangst van bloemen ter gelegenheid van de teraardebestelling van haar man, 1942 stuk 102 http://proxy.handle.net/10648/80f3138e-316a-460f-b61a-c589812cea3c Brief van de commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie aan het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende een verzoek om een opgave van autoriteiten, die niet onder ministeries en departementen vallen, maar die wel kennis moeten nemen van verordeningen, met geleidebrieven van het Departement van Binnenlandse Zaken, 1942 103 http://proxy.handle.net/10648/7163c5bd-563d-443e-b81d-2d3819cb02e9 Brief van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied aan het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende een verzoek om verkrijging van de jaargangen 1918-1940 van het Keesings Historisch Archief, 1942 stuk 104-128 Stukken betreffende het ontvangen van inlichtingen en mededelingen van departementen. 1940-1942 13 omslagen en 12 stukken 104 http://proxy.handle.net/10648/129ba783-a039-4066-90f2-889da32b8257 Ingekomen brief van het Departement voor Bijzondere Economische Aangelegenheden betreffende de aanwijzing van F.L. Rambonnet als plaatsvervanger van de secretaris-generaal van dit departement, 1941 stuk 105 http://proxy.handle.net/10648/fdaab2df-2554-475b-b07d-e1a9c643c81d Ingekomen brief van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende het buitengewoon verlof voor rijksambtenaren en -arbeidscontractanten voor het deelnemen aan defilés, optochten en andere gebeurtenissen, uitgaande van partijen of verenigingen, 1940 stuk 106 http://proxy.handle.net/10648/d1bf999d-e070-4f7b-91e8-81525aaadd35 Ingekomen brieven en beschikkingen van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de opheffing van het ambtenarenverbod op het lidmaatschap van de NSB en andere verenigingen, 1940 - 1942 107 http://proxy.handle.net/10648/48c262b0-7269-4a12-ada4-f8e3c20f5d44 Geleidebrief van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende een verzoek om doorzending van een schrijven van de Algemene Rekenkamer aan A. Sevenster, de Nederlandse consul-generaal in Parijs, inzake de verantwoording van gelden, 1941 stuk 108 http://proxy.handle.net/10648/fbecb548-1d15-4180-863a-0821c83cbdc6 Ingekomen brief van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de doorrekening van omzetbelasting op de door de rijksdiensten uit te geven boekwerken, bestekken en andere publicaties, 1941 stuk 109 http://proxy.handle.net/10648/cec94196-bca8-4cbb-bbb3-b9d8967596d3 Ingekomen brief van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de opheffing van de gemeenten Princenhage en Ginneken en Bavel met ingang van 1 januari 1942, 1942 stuk 110 http://proxy.handle.net/10648/21d4ce29-3f51-4de7-8574-f2b7ca6516b9 Afschrift uit de Nederlandse Staatscourant van het besluit van de secretarissen-generaal van de Departementen van Binnenlandse Zaken, Waterstaat, Financiën en Landbouw en Visserij tot instelling van een openbaar lichaam voor het gebied van de Noordoostpolder, met een geleidebrief van het Departement van Binnenlandse Zaken, 1942

Bevat een kaart van de Noordoostpolder.

111 http://proxy.handle.net/10648/25bccada-a4e7-4366-8bc9-bad184736828 Ingekomen brief van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de verhouding tussen het Besluit 32/1942 en de Plaatsingsverordening inzake de aanstelling en tewerkstelling van werknemers, 1942 stuk 112 http://proxy.handle.net/10648/68442837-a22f-4b8c-8b8c-a586feafcecf Brief van het Departement van Binnenlandse Zaken aan de Generalkommissar für Verwaltung und Justiz betreffende een verordening inzake de leeftijdsgrens voor administratieve rechters, met een geleidebrief, 1942 113 http://proxy.handle.net/10648/f892afc1-ace6-4356-b542-cf47fedec94e Ingekomen brief van het Departement van Financiën met het verzoek om een opgave van het Departement van Buitenlandse Zaken van het stroomverbruik, de stroomprijs, stroomkosten en meterhuur over de maanden mei tot en met augustus 1940, 1940 stuk 114 http://proxy.handle.net/10648/daff248f-0547-4393-b8c5-b26ee202ef4c Ingekomen brieven van het Departement van Financiën betreffende het huren van kantoorruimten voor de rijksdienst, 1940 115 http://proxy.handle.net/10648/76b6133f-7bd4-47cc-b325-0c36502db87a Besluit van het Departement van Financiën betreffende de benoeming van F.L. Rambonnet tot waarnemend voorzitter van de Commissie van Toezicht op het Rijksinkoopbureau, 1941 stuk 116 http://proxy.handle.net/10648/bab384a4-2fbb-40b9-bb31-ec0f9468bc79 Besluiten van het Departement van Financiën en het Departement voor Bijzondere Economische Aangelegenheden betreffende de delegatie van gezag of bevoegdheid, 1942 117 http://proxy.handle.net/10648/b32a8a43-cf37-4f71-a340-2f07e6826918 Ingekomen brief van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart betreffende het verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden door ambtenaren, 1940 stuk 118 http://proxy.handle.net/10648/07de839c-ad5d-4d99-a194-d2c7f86671e5 Ingekomen brief van de Directie van Handel en Nijverheid van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart betreffende het voornemen om de regeling van het toezicht op watergebruik door rijksinstellingen te beëindigen, 1941 stuk 119 http://proxy.handle.net/10648/e1bc5238-a4dd-4b1d-830c-7b85452a2523 Ingekomen brieven van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart betreffende het aanbrengen van een bezuiniging in de distributieregeling voor vaste brandstoffen in verband met de precaire kolenpositie, 1941 - 1942 120 http://proxy.handle.net/10648/7cb59873-ff40-4b6e-a63a-6be1dc5922f1 Brief van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart aan de voorzitter van het College van Secretarissen-Generaal betreffende arbeidscontractanten, die aan tuberculose lijden, met een geleidebrief van dit departement, 1942 121 http://proxy.handle.net/10648/33b29507-99f9-48dc-9381-bb0abcc6c22b Besluit van de secretaris-generaal van het Departement van Justitie betreffende de opheffing van het ambt van directeur-generaal van Politie en betreffende de verdeling van de tot de bevoegdheid van dit departement behorende werkzaamheden ten aanzien van de politie, met een geleidebrief van het Departement van Justitie, 1941 122 http://proxy.handle.net/10648/f6723090-b713-47f9-bd5d-f78de80ebe74 Geleidebrief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming betreffende de aanbieding van twee exemplaren van de uitgave 'Taalzuivering' van het Algemeen Nederlands Verbond, 1942 stuk 123 http://proxy.handle.net/10648/8027b4a3-3007-4d45-8b72-d9242abd8f4d Ingekomen stukken van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming betreffende de werktijden van dit departement, 1942 124 http://proxy.handle.net/10648/447fed58-c271-4018-897f-a709353670b0 Nota inzake het Koninklijk Besluit van 4 mei 1938 (Stb. 140) betreffende de personeelsbezetting bij de departementen van algemeen bestuur, met een geleidebrief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, 1942 125 http://proxy.handle.net/10648/c0b85b47-0489-444b-a739-e320f7edf81b Ingekomen brief van het Departement van Sociale Zaken betreffende de samenwerking tussen departementen op het gebied van gezinspolitiek, met een bijlage houdende een schrijven van het Nationaal Comité voor het Gezin, 1940 126 http://proxy.handle.net/10648/e39918fc-aba9-41b7-8ea3-cd97f21320eb Ingekomen brief van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten betreffende de moeilijkheid voor nieuw aangestelde ambtenaren om een woning te vinden in Den Haag, 1942 stuk 127 http://proxy.handle.net/10648/263a537c-542a-4743-bf75-4fd02465ac71 Ingekomen brieven en beschikkingen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten betreffende de aanwijzing van de hoofden van de afdelingen en de sluiting en heropening van dit departement op de zaterdagen, 1942 128 http://proxy.handle.net/10648/29ce7bce-d69c-42d7-b3fd-fc70905920d1 Ingekomen brieven van het Departement van Waterstaat betreffende het aandringen door de Duitse autoriteiten op de invoering van een kenteken voor motorrijtuigen, die in gebruik zijn bij de overheid, 1941 - 1942
129 http://proxy.handle.net/10648/163feb2a-6d71-413f-880b-14381a89cbbf Stukken betreffende de verzending van 5 kisten bureaubehoeften aan het Nederlandse consulaat in Karachi. 1941 omslag 130 http://proxy.handle.net/10648/2a45f1da-16b0-43ff-9581-7aed4f3af3fa Stukken betreffende de ontruiming van de zolder van het Departement van Buitenlandse Zaken, Plein 23 te 's-Gravenhage. 1941 omslag 131 http://proxy.handle.net/10648/f2cb7fcf-0b4e-4f0f-8576-1f20b147fa1a Correspondentie met het Departement van Binnenlandse Zaken over de doorzending van gegevens betreffende algemene regelingen, voorschriften en besluiten ten behoeve van het bijvoegsel tot het Staatsblad. 1941 omslag 132 http://proxy.handle.net/10648/885fbad5-3331-47b4-b427-179d9473958f Correspondentie met de griffier van de arrondissementsrechtbank in 's-Hertogenbosch over de vraag waar de Zwitserse of Zweedse consul is gevestigd in verband met het legaliseren van stukken. 1941 omslag 133 http://proxy.handle.net/10648/32938f13-211f-447a-bb46-32b7fc54bdea Brief aan het Departement van Financiën betreffende de vraag welke benaming er aan hoofdstuk III van de begroting van 1942 moet worden gegeven. 1941 stuk 134 http://proxy.handle.net/10648/73771bf8-5de7-4886-950e-218006937cfb Correspondentie met het Departement van Waterstaat over het vorderen van personenauto's ten behoeve van de overheid. 1941 omslag 135 http://proxy.handle.net/10648/20d743a6-c33e-40b4-bed1-aea33b966d15 Correspondentie met het Departement van Waterstaat over het gebruik van personenauto's door ambtenaren. 1941-1942 omslag 136 http://proxy.handle.net/10648/3b073773-cde3-4b62-82b9-8f55eb002c7f Correspondentie met het hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie over de opgave van en de vergoeding voor verzonden dienststukken. 1941-1942 omslag 137 http://proxy.handle.net/10648/d8f7f73a-f7ee-4c0f-ba09-5794b966f969 Stukken betreffende de beperking van papierverbruik. 1941-1942 omslag 138 http://proxy.handle.net/10648/22c47167-83a1-4eaa-a5f7-d3aff8545655 Stukken betreffende het verzoek van de burgemeester van de gemeente Middelburg om doorzending van twee exemplaren van het boek 'De monumenten van Middelburg' van W.S. Unger aan M. Crick-Kuntziger, Conservatrice des Musées Royaux d'Art et d'Histoire en aan R. Giron, Sécrétaire Général de la Société Auxiliaire des Expositions du Palais des Beaux-Arts, beiden te Brussel. 1942 omslag 139 http://proxy.handle.net/10648/4a4526df-d358-45e8-8ab3-cdba96a15aaa Correspondentie met W. Schmidt, Postrat beim Leiter der Deutschen Dienstpost in den besetzten Niederländischen Gebieten, over de heruitgave in losse bladvorm van de verordeningen usw van de rijkscommissaris. 1942 omslag 140 http://proxy.handle.net/10648/f5ff2df6-71ca-4f88-8ef7-d608b5a40115 Stukken betreffende de doorzending van twee foto's van wandtapijten, afkomstig van M. Crick-Kuntziger, Conservatrice des Musées Royaux d'Art et d'Histoire te Brussel, aan de burgemeester van Middelburg. 1942 omslag 141 http://proxy.handle.net/10648/49c2314b-2820-413e-83c9-abeaf143e2bf Stukken betreffende het verzoek aan de Rijksautomobielcentrale om levering van 2 buitenbanden voor een dienstfiets. 1942 omslag 142 http://proxy.handle.net/10648/65d7baed-d2dc-4871-91b0-debf9a410d1c Brief aan de Gemeentelijke Crisis- en Distributiedienst in Den Haag betreffende de aanschaf van twee stofjassen. 1942 stuk 143 http://proxy.handle.net/10648/e53ad9fc-31f7-4c3c-8c74-da5cb4130a5c Brief aan het bestuur van de Carnegie-Stichting in 's-Gravenhage betreffende de tijdelijke onderbrenging van de boekerij van het Departement van Buitenlandse Zaken bij de bibliotheek van het Vredespaleis. 1942 stuk 144 http://proxy.handle.net/10648/3beed553-9f12-41e3-abaf-0a1540469f70 Stukken betreffende de aanschaf van de herdruk van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. 1942 omslag 145 http://proxy.handle.net/10648/e6132212-7e5b-4e8c-9281-6d950673c70f Stukken betreffende het informeren van de Nederlandse afdeling van het Zweedse consulaat te Parijs en de buitenlandse consulaten in Nederland over de opheffing en overheveling van taken van het Departement van Buitenlandse Zaken naar het Departement van Binnenlandse Zaken en het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 1942 omslag
1.2.2 Protocol 146 http://proxy.handle.net/10648/dd8fc01b-58ac-4c28-adbb-04d56b3967ce Brief van dokter G.E. Snyder uit Grimes te Iowa aan de koningin inzake haar zorgen over de oorlog. 1940 stuk 147 http://proxy.handle.net/10648/c388229d-ff12-4d9b-a7f3-5b99a84b3cc2 Koninklijk Besluit van de benoeming van A.A. van Rhijn tot minister van Landbouw en Visserij. 1940 stuk 148 http://proxy.handle.net/10648/86a7cc3c-c65d-4457-a462-545e111508f3 Protocolbrief van de Dominicaanse president M. de J. Troncoso de la Concha, met een geleidebrief. 1940 omslag 149 http://proxy.handle.net/10648/2f2dd4ec-03e2-42a4-9bff-b1d4eb1e8725 Proces-verbaal inzake de verplaatsing van grensstenen, met een bewijs van goedkeuring door de commissaris der koningin in Overijssel en de regeringspresident te Osnabrück. 1940 omslag 150 http://proxy.handle.net/10648/30886905-2622-4703-acc0-c986febfc1fd Correspondentie met de afdeling Adresboek van de NV de Zuid-Hollandse Boek- en Handelsdrukkerij over de drukproeven voor het officieel adresboek voor 's-Gravenhage, Scheveningen en Loosduinen. 1940 omslag 151 http://proxy.handle.net/10648/73bf7fc2-d59b-4880-8653-35f719903695 Stukken betreffende de aanbieding van de "Goldstern vlag" aan de koningin door C. Raymon. 1940 omslag 152 http://proxy.handle.net/10648/f3498799-1227-4846-a2c7-63034be16436 Stukken betreffende het behandelen van een verzoek van het Departement van Financiën om een mededeling inzake welke verslagen er niet meer gepubliceerd hoeven te worden. 1940 omslag 153 http://proxy.handle.net/10648/537427b7-235b-45be-8e5f-a9dc7fcfd1d2 Rapport van de gemeentepolitie in Groesbeek over het ontbreken van grenssteen nr. 594, met een geleidebrief van de Gedeputeerde Staten van Gelderland. 1940 omslag 154 http://proxy.handle.net/10648/34211faf-18cb-46bf-abd9-3fd03399d4e0 Stukken betreffende de behandeling van het verzoek van het Stadsarchief en -Bibliotheek Maastricht om toezending van het werk 'Les diversitez de messire Iean Pierre Camus' en om terugzending naar de Bibliothèque Nationale te Parijs. 1940-1941 omslag 1.2.3 Consulaire- en Handelszaken 155 http://proxy.handle.net/10648/1a21fb20-ca60-4b6c-a720-6e478c43b59b Correspondentie met de Nederlandse zaakgelastigde in Bogotá over de betaling van de invoer van goederen in Colombia. 1940 omslag 156 http://proxy.handle.net/10648/de2e5a2b-8c3d-4af5-bc2e-0ff692b218f9 Ingekomen brief van de Nederlandse waarnemend consul in Rangoon betreffende het textielrapport 'Birma' over maart 1940, met bijlagen. 1940 omslag 157 http://proxy.handle.net/10648/48c6b009-2393-46dc-8ffb-dafc81e2a1d6 Stukken betreffende de economische maatregelen van de Colombiaanse regering naar aanleiding van de verminderde koffie-export en de daling van de koffieprijs. 1940 omslag 158 http://proxy.handle.net/10648/1f2f909a-bdac-432d-b732-b07fd0f57788 Stukken betreffende de maatregelen op handelsgebied in China. 1940 omslag 159 http://proxy.handle.net/10648/f84ec83d-6140-46f6-950a-d241c6c15b67 Ingekomen brief van de tijdelijk zaakgelastigde in Mexico betreffende het ontslag van mevrouw Alegria als hulpkracht van het Nederlandse gezantschap aldaar. 1940 stuk 160 http://proxy.handle.net/10648/ac3e04db-f402-4e9b-87fa-884f08ee4af8 Ingekomen brief van de tijdelijk zaakgelastigde in Mexico betreffende de vordering van de firma G. Loeber op de regering van Honduras. 1940 stuk 161 http://proxy.handle.net/10648/a1df1835-374f-42e7-b3aa-218c0af1972a Ingekomen brief van het Nederlandse gezantschap in Djeddah betreffende de opzegging door de Petroleum Development Ltd. te Djeddah van de petroleumconcessie in Saudi-Arabië. 1940 stuk 162 http://proxy.handle.net/10648/5c54aaea-772c-4354-bace-7c878cf1df4f Ingekomen brief van de Nederlandse zaakgelastigde in Bogotá betreffende de berichtgeving over de politieke en economische situatie in Colombia en Ecuador. 1940 stuk 163 http://proxy.handle.net/10648/bbb7ebba-1412-4372-8b2d-744cc2988820 Verslag van de Nederlandse consul in Chisinau over zijn ressort betreffende het jaar 1939, met geleidebrieven. 1940 omslag 164 http://proxy.handle.net/10648/1b9d77ae-29bc-4403-838a-777045fb4394 Ingekomen brief van de tijdelijk zaakgelastigde in Mexico betreffende het petroleum-conflict in Mexico, met een geleidebrief aan het Departement van Koloniën. 1940 omslag 165 http://proxy.handle.net/10648/ec66d3f9-fd50-4cc3-a7d6-905018afcafb Stukken betreffende het ontslag van A.C.H. Uggla, de Nederlandse consul-generaal in Stockholm. 1940 omslag 166 http://proxy.handle.net/10648/9ce25aa8-59db-4705-8be3-9bbfdd15a0b3 Ingekomen brief van de Nederlandse consul-generaal in New York met het verzoek om een zending laarzen voor armlastige Nederlanders in New York. 1940 stuk 167 http://proxy.handle.net/10648/166faf98-2ece-4b12-8e5a-73b9918df61d Ingekomen brief van de Nederlandse zaakgelastigde in Bogotá betreffende de extra invoerrechten in Ecuador op goederen uit bepaalde landen. 1940 stuk 168 http://proxy.handle.net/10648/9e7084a1-c1d9-493e-96dd-13226e33488c Stukken betreffende de weigering van Nederlandse zeelieden te Port of Spain om aan boord te gaan van Noorse schepen in verband met de vijandelijkheden tussen Noorwegen en Duitsland. 1940 omslag 169 http://proxy.handle.net/10648/51777c00-beb0-4364-a5fe-c30917a959ab Circulaire van het Finse Ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende het mijnengevaar in de wateren langs de Finse kust, met een geleidebrief van de Nederlandse zaakgelastigde in Helsinki. 1940 omslag 170 http://proxy.handle.net/10648/3aa74b67-8dec-414e-ba0c-5b572b95d6ce Ingekomen brief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam betreffende de bezwaren die er bestaan tegen de benoeming van J. Salas tot de Nederlandse consul in Puerto Cabello. 1940 stuk 171 http://proxy.handle.net/10648/636c522b-b5b3-4ba6-a8aa-2a5ed82cda1a Stukken betreffende de overdracht aan het Departement van Waterstaat van de behandeling van een brief van de burgemeester van Oostvoorne inzake een in zee gevonden reddingsloep van vermoedelijk Engelse nationaliteit. 1940 omslag 172 http://proxy.handle.net/10648/db30e1a9-98e4-4839-a4ff-f6da67fe24b8 Lijst met een opgave van de in Rotterdam gevestigde consulaire ambtenaren, met een geleidebrief van het Departement van Financiën. 1940 omslag 173 http://proxy.handle.net/10648/7df62ec8-a787-4fcf-960f-d2c1bd8cd490 Stukken betreffende de exploitatie van de elektriciteitswerken van het kanaal Gent-Terneuzen. 1940-1944 omslag

Vanaf juni 1942 alleen nog stukken van het Departement van Waterstaat en het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.

174 http://proxy.handle.net/10648/73026d76-2939-455c-b0e8-adf7da614e3f Stukken betreffende het onderhoud van het Nederlandse gedeelte van het kanaal van Luik naar Maastricht. 1940-1944 omslag

Vanaf juni 1942 alleen nog stukken van het Departement van Waterstaat en het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.

175 http://proxy.handle.net/10648/8d3931f1-11f7-4319-a3b8-eb0c6dbc1689 Stukken betreffende de vaststelling door de Rijksrecherchedienst te 's-Gravenhage van de identiteit van een te Abbeville aangetroffen meisje. 1941-1942 omslag 176 http://proxy.handle.net/10648/8456a58e-b0bb-4713-bdd6-7b05cf9455fe Stukken betreffende de gelijkschakeling van de Nederlandse en Duitse tarief- en accijnswetgeving. 1942 omslag 177 http://proxy.handle.net/10648/d9413b64-77e0-47f3-a13f-66ac40228e27 Stukken betreffende het op verzoek van het advocatenkantoor Van Walsem opsporen van een duplicaat van de exequatur van M. Vieyra tot vice-consul van Portugal in Rotterdam. 1942 omslag 178 http://proxy.handle.net/10648/83e90939-6708-4a41-8d93-fdc9553b2e5e Lijst met de namen en adressen van vertegenwoordigers van vreemde mogendheden in 's-Gravenhage. z.d. stuk
1.2.4 Diplomatieke Zaken 179 http://proxy.handle.net/10648/c51e9f15-713c-4476-997d-beb21b618223 Ingekomen brief van het Departement van Defensie betreffende het eervol ontslag uit militaire dienst van reservemajoor A.J. Witmans. 1940 stuk 180 http://proxy.handle.net/10648/269db1b0-f34a-4df9-bb8d-31328705f410 Stukken betreffende de inbeslagname door de Duitsers van het in Nederland bevindend vermogen van E.A.J. de Kuyper, de Nederlandse consul in Nice. 1940-1943 omslag 181 http://proxy.handle.net/10648/7d61539a-4e8b-4566-adf9-3ef4f51c71d4 Stukken betreffende het verlenen van eervol ontslag aan professor J. Huizinga als lid van de Commissie belast met het afnemen van het examen voor de benoembaarheid tot gezantschapssecretaris der tweede klasse. 1942 omslag 182 http://proxy.handle.net/10648/17db787f-74a4-4fce-b26a-4c2d75bdb763 Ingekomen brief van het Hongaarse consulaat-generaal in Amsterdam betreffende de mededeling dat de ambtenaar F. Kürtfalvi 4 weken met vakantie is. 1942 stuk 183 http://proxy.handle.net/10648/fd8effac-86da-4f82-be1e-9e35187ff768 Correspondentie met het Italiaanse consulaat in Den Haag over het ontbreken in een Nederlandse aardrijkskundeboek van tekst op bladzijden betreffende Italië. 1942 omslag 1.2.5 Juridische Zaken 184 http://proxy.handle.net/10648/7a8b7138-c2f0-41a4-8b01-a44883146cf4 Stukken betreffende het verzoek van het Hongaarse gezantschap te Den Haag om inlichtingen inzake de liquidatie van de NV Maatschappij voor Tabakhandel Tabacus, voorheen M.L. Herzog en Co. Cavalla. 1940 omslag 185 http://proxy.handle.net/10648/40911fdf-5326-4cca-b977-d266ff16c235 Koninklijk Besluit houdende de goedkeuring van de gewijzigde statuten van de vereniging Chung Hwa Hui, gevestigd te Amsterdam. 1940 stuk 186 http://proxy.handle.net/10648/e10ad44c-2e3f-497d-bef8-d849640b0505 Stukken betreffende de benoeming van G. Baraibar y Usandizaga tot consul van Spanje in Rotterdam. 1940 omslag 187 http://proxy.handle.net/10648/d21e41aa-28c6-4064-9270-738671eda837 Stukken betreffende de afgifte van benzinebonboekjes aan medewerkers van het Permanente Hof van Internationale Justitie, gezantschappen en consulaten in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. 1940 omslag 188 http://proxy.handle.net/10648/40ec3d27-6086-4ebd-817a-c51de6f43bb2 Stukken betreffende de afgifte van een rijbewijs aan M. Cheng-Bin, zoon van Cheng Tien-Hsi, rechter van het Permanente Hof van Internationale Justitie in Den Haag. 1940 omslag 189 http://proxy.handle.net/10648/53e31a54-7728-4bc9-9fee-43b0cd58a4c7 Stukken betreffende het verstrekken van een legitimatiebewijs aan de consul-generaal van Japan in Rotterdam voor de aanschaf van benzine. 1940 omslag 190 http://proxy.handle.net/10648/dcaa4d36-d220-430f-9aee-7f70d8c4cfb3 Brief aan de president van de Hoge Raad der Nederlanden betreffende het gebruik van het gebouw van de Hoge Raad voor het afleggen van diplomatieke examens. 1940 stuk 191 http://proxy.handle.net/10648/ba42b8e9-3623-4c1d-b4ee-2a02c3c544ff Stukken betreffende de teruggave van inbeslaggenomen eigendommen van in Nederland geïnterneerde Duitse onderdanen. 1940 omslag 192 http://proxy.handle.net/10648/69590fc6-6222-4070-b439-1afef15f6696 Notitie aan de secretaris-generaal betreffende de problematiek met betrekking tot het uitreiken van gerechtelijke stukken aan in Duitsland wonende belanghebbenden, met een gerechtelijk stuk bestemd voor E. Brehm-Böhmer te Keulen. 1940 omslag 193 http://proxy.handle.net/10648/f4b7f295-14a9-4bdc-a4bc-d60c72a9c0f8 Stukken betreffende de strafvervolging van J.J. Bolt. 1940 omslag 194 http://proxy.handle.net/10648/a92e114c-0c71-47a8-a5a2-50b2334adbd6 Stukken betreffende de gedragslijn inzake het krijgsgevangen maken van inzittenden van Duits-vijandelijke vliegtuigen door de Nederlandse politie. 1940 omslag 195 http://proxy.handle.net/10648/99239aeb-5630-402b-b682-a5d130592014 Stukken betreffende de uitlevering door Nederland van de Zwitserse onderdaan E. Segmüller aan Zwitserland. 1940 omslag 196 http://proxy.handle.net/10648/e0d7ab7d-1ead-406c-8dfd-d7589bf8f74a Brief aan het Departement van Financiën betreffende het beantwoorden van vragen met betrekking tot het opleggen aan gemeenten en het innen van collectieve boetes. 1940 stuk 197 http://proxy.handle.net/10648/b3b96b97-68df-4cf1-a829-ec5a5b51ddca Correspondentie met het Departement van Justitie over het opnemen van een waarschuwing in de paspoorten dat de Nederlandse Staat eigenaar is en blijft van het paspoort. 1940 omslag 198 http://proxy.handle.net/10648/0aab09b9-7d03-4aab-a0f8-0cfaa8de6a36 Stukken betreffende de bevoegdheid van het Departement van Koloniën tot het verlenen van ontslag aan door de koningin of door de gouverneur-generaal of andere autoriteiten in Nederlands-Indië aangestelde personen. 1940 omslag 199 http://proxy.handle.net/10648/176fdfb7-1619-4688-af4c-47625ee1e8f7 Stukken betreffende de ingebruikneming door de Duitse autoriteit van vliegtuigen van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. 1940 omslag 200 http://proxy.handle.net/10648/ce2c3687-6d25-4a8d-af93-00ff345899d2 Correspondentie met het Departement van Waterstaat over de nationaliteit van naar zee vertrekkende Nederlandse zeevissersschepen. 1940 omslag 201 http://proxy.handle.net/10648/56d0525b-f0f8-4f21-8fa8-c496a6e05a3a Ingekomen stukken inzake de vastlegging van de grenzen van gemeenten aan zee. 1940-1941 202-203 Stukken betreffende het behandelen van verzoeken van familieleden en anderen om inlichtingen over de verblijfplaats en het welzijn van in het buitenland verblijvende Nederlanders. 1940-1941 1 pak en 1 omslag 202 http://proxy.handle.net/10648/b8e289ef-2ab6-4de1-afe3-680350a89ffd Algemeen, 1940 203 http://proxy.handle.net/10648/3c63c11a-76d7-4ba4-b74b-f03767014860 A - Z, 1940 - 1941 pak

Alfabetisch geordend op naam van in het buitenland verblijvende personen.

204 http://proxy.handle.net/10648/31b9b781-4f91-4984-b568-026b5dfeb165 Stukken betreffende het opsporen van familieleden van de te Nha Trang overleden Nederlander D. van Manen. 1940-1941 omslag 205 http://proxy.handle.net/10648/b2ae2aef-88d3-42af-a356-6925731cf3d1 Stukken betreffende het vraagstuk met betrekking tot de vergoeding voor de schade, die door Duitse militaire voer- en vaartuigen is toegebracht aan Nederlandse eigendommen. 1940-1941 omslag 206-223 Stukken betreffende aangelegenheden met betrekking tot belastingen. 1940-1942 15 omslagen en 3 stukken 206 http://proxy.handle.net/10648/c1ef5735-0929-4d1a-8500-79c2d5a5e956 Vrijstelling van betaling van directe belastingen voor onderwijzers van de Italiaanse school in 's-Gravenhage, 1940 207 http://proxy.handle.net/10648/f6e7477f-634d-4ec0-9434-fcd0ca7b0b0d Brief van de tijdelijke zaakgelastigde in Helsinki met de vraag of er successierecht moet worden betaald over de nalatenschappen van ambtenaren van vreemde gezantschappen in Nederland, 1940 stuk 208 http://proxy.handle.net/10648/60fbe03b-dc4b-482d-a834-cbf844c86cb4 Vrijstelling van betaling van belastingen voor Zuid-Afrikaanse studenten in Nederland, 1940 stuk 209 http://proxy.handle.net/10648/f8f26a46-f593-48e7-b49b-bb49853c3b66 Vraagstuk over de teruggave van omzetbelasting aan graaf De Berg De Breda, die door hem is betaald op hotelrekeningen, 1940 210 http://proxy.handle.net/10648/3bf0f767-1f1d-4b65-8c11-9de4104cf27f Vrijstelling van betaling van wegenbelasting voor U. Lanzetta, consul van Italië in Rotterdam, 1940 211 http://proxy.handle.net/10648/05d6ef37-e61a-4abb-a2e4-06b8efa65adb Vrijstelling van betaling van belasting voor Franse honoraire consulaire ambtenaren in Nederland, 1940 212 http://proxy.handle.net/10648/568d0c6b-5d46-4d84-b8b1-29cdcf169c26 Vrijstelling van betaling van belasting voor Japanse studenten in Nederland, 1940 213 http://proxy.handle.net/10648/05ba698d-0f9d-405e-816b-05bb2666aa3d Behandeling van het verzoek van het hoofd van de Afdeling Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand van de gemeente Den Haag om te onderzoeken of E. Dapples, werkzaam bij de Handelsattaché van de Amerikaanse legatie in Den Haag, exterritoriale rechten geniet, 1940 214 http://proxy.handle.net/10648/e71590aa-ce18-4fd2-88ed-36871b1c0f9d Overhandiging van een nieuwe wegenbelastingkaart aan de Chinese consul in Amsterdam, 1940 215 http://proxy.handle.net/10648/7aa1300e-725d-4b4e-aeaf-d82f90dfc6ad Vrijstelling van betaling van belastingen voor personen, die werkzaam zijn bij Duitse diensten in bezet Nederland, 1940 216 http://proxy.handle.net/10648/7797c235-0d32-4b60-84bb-951479c2c2b9 Vrijstelling van betaling van personele belasting voor gebruikers van gemeubileerde kamers, 1940 217 http://proxy.handle.net/10648/382d8088-0322-4c90-b839-210b4b53a52b Vrijstelling van betaling van omzetbelasting voor Italiaanse diplomatieke en consulaire ambtenaren in Nederland, 1940 stuk 218 http://proxy.handle.net/10648/9ecb3a0b-6d23-4b5c-ab27-c33c8f2e642f Vrijstelling van betaling van directe belastingen voor T. Koerner, secretaris van de Chileense legatie in Den Haag, 1940 219 http://proxy.handle.net/10648/6a151223-1cb1-4530-9ee4-086d45793cd9 Vermindering van de forfaitaire bedrijfsbelasting over het dienstjaar 1937 voor de schipper H. Bos, 1940 220 http://proxy.handle.net/10648/36e58de6-4288-4c9d-afe4-b04fcaaa51db Vrijstelling van betaling van de luisterbijdrage voor consuls en consulaire ambtenaren in Nederland, 1941 221 http://proxy.handle.net/10648/42767c48-e6f4-431f-b1ea-3905ba0cd0d0 Teruggaaf aan R. Ferrata, consul-generaal van Italië in Amsterdam, van betaalde invoerrechten en statistiekrecht voor de aanschaf van een Fiat automobiel, 1941 222 http://proxy.handle.net/10648/41f279b0-b5c3-40c3-b10e-28882ca9807f Behandeling van een verzoek van de advocaat A.F. de Jong om te onderzoeken of de Heilige Stoel ook grondbelasting moet betalen over het jaar 1941 voor het perceel Carnegielaan 3-5 in Den Haag, 1941 223 http://proxy.handle.net/10648/73ea1e2d-e53e-4410-b198-2bc87e02db78 Vraagstuk inzake de loon- en vereveningsbelasting over het loon van werknemers, die in dienst zijn bij het Internationaal Bosbouw Centrum in Berlijn, 1942 224 http://proxy.handle.net/10648/8227d375-61b2-4848-9da0-5b6b63d18715 Stukken betreffende de afgifte van rij- en kentekenbewijzen aan medewerkers van gezantschappen en consulaten in Den Haag en Rotterdam. 1940-1942 pak

Alfabetisch geordend op naam van het land van de gezantschappen en consulaten.

225 http://proxy.handle.net/10648/5c2648e1-9ce2-4d92-89dc-51a223bb8ec4 Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschappen van Nederlanders in het buitenland. 1940-1942 omslag

Alfabetisch op naam geordend

226-254 Stukken betreffende de behandeling en doorzending van verzoeken van overheidsinstanties, organisaties, instellingen en verenigingen. 1940-1942 27 omslagen en 2 stukken 226 http://proxy.handle.net/10648/e9629b7a-e7c2-4fc1-bfd1-ba9f07daaa5d Verzoek van de Raad van Arbeid om inlichtingen inzake de vraag of H. Williams, reverend van de Engelse Kerk in Den Haag, behoort tot het personeel van het Britse gezantschap en of de geldende diplomatieke immuniteitsbepalingen van toepassing zijn op hem, 1940 227 http://proxy.handle.net/10648/4cb3ffea-da07-4d59-9771-564a816e51cc Correspondentie met de griffier van de Hoge Raad der Nederlanden over het uitvoeren van een verhoor van de familie P.M. Giesen, 1940 228 http://proxy.handle.net/10648/8467dbb5-92b1-4bd9-a42a-36cfd6b3c76c Verzoek van de Bond van Bloembollenhandelaren om bemiddeling voor de terugkeer van reizigers in het bloembollenvak, die door oorlogsomstandigheden vastzitten in Zweden, Denemarken en Duitsland, 1940 229 http://proxy.handle.net/10648/551b3513-2ec8-4cdc-a7eb-9b3bfc85690e Verzoek van de Psychiatrische Inrichting Maasoord om inlichtingen over de Noorse zeeman S.R.J. Kaavig, 1940 230 http://proxy.handle.net/10648/18545deb-640f-4215-b721-684101551d95 Verzoek van het Openbaar Ministerie bij de Kantongerechten in het Arrondissement Amsterdam om een mededeling of er bezwaar bestaat tegen de strafrechtelijke vervolging van J. Vigeveno, consul-generaal van Nicaragua te Amsterdam, 1940 231 http://proxy.handle.net/10648/992d1f1d-802e-4111-9aa6-df1db89cdf9d Verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om inlichtingen inzake de vraag wat een Franse weduwe in Nederland moet doen bij plotselinge stopzetting van de uitkering van haar Franse ouderdomsrente, 1940 232 http://proxy.handle.net/10648/a6f0cf9b-3c3a-401f-bc4b-910eee074d54 Verzoek van NV Amstleven om een adres van een Nederlandse instantie in Frankrijk die kan helpen bij de vaststelling van de dood van een Nederlandse verzekerde te Abbéville, 1940 233 http://proxy.handle.net/10648/b71bf0c5-dc0d-42ac-b0c0-2bf5acbfbcd7 Verzoek van de National Automobile Insurance Company in Los Angeles om gegevens over G.M. Serlui alias Meyer Gershon, 1940 234 http://proxy.handle.net/10648/5dd1ba90-b187-4ab5-b9b4-6def0525282c Verzoek van de NV Noordelijk Assurantie Kantoor om bemiddeling voor het in contact komen met de autoriteiten in Le Havre in verband met het vergaan van de ms Henrica, 1940 235 http://proxy.handle.net/10648/2b7c905e-c1de-409d-a213-3eb4e20b0ff5 Geleidebrief betreffende de doorzending aan het Informatiebureau van het Rode Kruis van een brief van F. Béghuin te Bourlers, 1940 stuk

Brief niet aanwezig.

236 http://proxy.handle.net/10648/5c4e7930-61e9-4d1a-b7f5-57150a41069d Verzoek van het Departement van Financiën om inlichtingen inzake de aanleg van een autoweg van het Ruhrgebied naar Nederland, 1940 237 http://proxy.handle.net/10648/3c2e57d1-0d4b-44f0-bb9e-dc2c016245ef Verzoek van het Rijksbureau Zeescheepvaart om inlichtingen met betrekking tot de opmaking van een scheepsverklaring, dit naar aanleiding van een aanvaring van de Nederlandse ss Rijn met een Duits Patrouillevaartuig, 1940 - 1941 238 http://proxy.handle.net/10648/8c06b44d-75f6-428b-b01b-cc356ab2e0a3 Verzoek van het Departement van Waterstaat inzake de vraag of het Departement van Buitenlandse Zaken bezwaar heeft tegen het plan van uitbreiding van de landaanwinningswerken in de Dollard tot 2500 meter buiten de teen van de dijk, 1941

Bevat een kaart van de werken tot landaanwinning in de Dollard.

239 http://proxy.handle.net/10648/68db124b-eefe-4b56-8917-6bf20af6df24 Verzoek van de Pensioenraad om inlichtingen inzake de vraag of E. Roche in Frankrijk in verplichte militaire dienst is geweest, 1941 240 http://proxy.handle.net/10648/94b8ad25-2103-4f6b-ae4f-34c9ed3887e1 Verzoek van het Departement van Landbouw en Visserij om de behandeling over te nemen van een schrijven van D. Zwart-Visser inzake haar verzoek om een onderzoek in te stellen naar de reden waarom zij van de Duitse regering geen uitkering heeft ontvangen in verband met het overlijden van haar man, 1941 241 http://proxy.handle.net/10648/b992344c-273b-48ec-acb0-2ce035ecdb05 Verzoek van het Maatschappelijk Hulpbetoon van Apeldoorn om inlichtingen inzake de vraag of het gezin H. Kros een vergoeding krijgt voor in Frankrijk geleden oorlogsschade en door welk bureau de eventuele uitkering zal geschieden, 1941 242 http://proxy.handle.net/10648/51ef8758-785c-4611-969a-bfa93e7a6532 Verzoek van het Internationaal Bureau voor Auteursrecht in Bern om voldoening door Nederland van hun financiële verplichtingen ten aanzien van dit bureau, 1941 243 http://proxy.handle.net/10648/c0a0e7d6-de72-4618-b5a6-3b726cc18783 Verzoek van de commandant van de Nederlandse Arbeidsdienst om inlichtingen over F.P. Overhand Landberg in verband met de uitbetaling van een kostwinnersvergoeding, 1941 244 http://proxy.handle.net/10648/84c694a7-671f-4cf4-a3a4-e66ebe3bd7d6 Verzoek van de Hollandsch-Turksche Tabak Maatschappij NV om inlichtingen inzake de vraag of er een vestigingsovereenkomst bestaat tussen Nederland en Bulgarije, 1941 stuk 245 http://proxy.handle.net/10648/3b4e5772-aeab-47ac-99f1-2f4dc555d2b4 Verzoek van het Consultatie-Bureau voor Onderzoek naar het Vaderschap van de Afdeling Rotterdam van de Nederlandse Middernacht-Zending Vereniging om bemiddeling voor het verhalen van procedurekosten op K.K. Larsen te Kopenhagen, 1941 246 http://proxy.handle.net/10648/7463d9b1-cd29-4d9a-9664-03fe500fd75c Verzoek van de Octrooiraad om medewerking bij het oplossen van de problematiek in Nederland van de toepassing van de Amerikaanse Octrooiwet met betrekking tot het afleggen van de eed door de octrooiaanvrager, 1941 247 http://proxy.handle.net/10648/a82198db-49e2-45db-8cd5-b050186bf1bd Verzoek van het bestuur van de Nederlandse Kwekersbond in Wageningen om goedkeuring van de statuten van deze vereniging, 1941 - 1942 248 http://proxy.handle.net/10648/20f0fb4a-04d8-4428-8a64-b419461c3ef4 Verzoek van het Burgerlijk Armbestuur Maastricht om het verkrijgen van een machtiging tot het aanvaarden van een legaat van M.E.H. Lantremange-Grim, 1941 - 1942 249 http://proxy.handle.net/10648/ce0f6862-6581-4d53-bcd6-a868ff2644b5 Verzoek van het Comité International de la Croix Rouge te Genève om inlichtingen inzake de levensomstandigheden van de kinderen van de Britse geïnterneerde C.J. Dessaur, 1942 250 http://proxy.handle.net/10648/c280dcb4-cfe8-44a6-8be3-52e47e3e6522 Verzoek van de Deken der Orde van Advocaten bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch om inlichtingen inzake de vraag tot welke instantie een Duitse vrouw zich in Duitsland moet wenden voor het verkrijgen van gratis rechtsbijstand, 1942 251 http://proxy.handle.net/10648/1512a902-0a27-4f88-b7de-c11ad68d47d3 Verzoek van de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied om een opgave van verdragen tussen Nederland en andere landen inzake de uitlevering en rechtshulp in strafzaken, 1942 252 http://proxy.handle.net/10648/94e448b6-6631-483b-9760-97f00c767f39 Verzoek van de NV Nederlandse Spoorwegen om verkrijging van een duplicaat van een Argentijns trouwboekje ten name van H. Hogendorp, 1942 253 http://proxy.handle.net/10648/433f219e-1b35-4290-a840-dfe849afcb19 Verzoek van het Staatsbedrijf der Algemene Landsdrukkerij om inlichtingen inzake het drukwerk 'Internationaal Privaatrecht', 1942 254 http://proxy.handle.net/10648/e2439081-ebdb-4102-96bd-2d614d393145 Verzoek van het Belgische Ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid om gegevens over de laatste woonplaats van diverse personen in België, 1942
255-270 Stukken betreffende de behandeling en doorzending van verzoeken van advocaten, procureurs en notarissen. 1940-1942 16 omslagen 255 http://proxy.handle.net/10648/865c856c-7961-406a-aa62-b923ac51be4e Verzoek van F.C. Stoop, advocaat en procureur in Leeuwarden, om een bewijs van Nederlanderschap van B. Visser, 1940 256 http://proxy.handle.net/10648/e3d615a9-c1c4-426e-b410-81a9ba62ae31 Verzoek van K.J. van Nieukerken, advocaat en procureur in Amsterdam, om contact op te nemen met de Oberstaatsanwalt in Wenen voor het inwinnen van inlichtingen over de verduistering van gelden door H. Drzasga, 1940 257 http://proxy.handle.net/10648/9e3f6719-b4eb-49be-93e1-10f1952732af Verzoek van notaris A. Bonga om verkrijging van een door G. Korijn in New York getekende akte, 1940 258 http://proxy.handle.net/10648/cba3f41e-0afd-43d8-beb3-38e20f3e5aa7 Verzoek van notaris M.J. Hoeflake om een geboorteakte van E.L. van Lennep, 1940 259 http://proxy.handle.net/10648/1c7bd2ed-51b2-47d3-b27a-3db0fb88c3b5 Verzoek van advocaat-procureur P. Blussé van Oud-Ablas om na te gaan welke nationaliteit J. Jorissen bezit, 1940 - 1941 260 http://proxy.handle.net/10648/9e77a32f-76eb-4e16-b2d1-645052810d45 Verzoek van advocaat en procureur C. van der Valk om een verklaring voor zijn broer en diens vrouw, waarin is vastgelegd dat zij gemachtigd zijn om twee jaar na hun aankomst in Brazilië terug te keren naar het land waarvan zij de nationaliteit bezitten, 1941 261 http://proxy.handle.net/10648/f1e126ac-ead8-4ebe-9700-32a9cc25817d Verzoek van advocaat en procureur H.J.A. Scheidelaar om verkrijging van een overlijdensakte van de in Frans Indo-China overleden H.E.C.A.M. Hermans, 1941 262 http://proxy.handle.net/10648/ba984751-43f3-4696-a571-2deb7515a006 Verzoek van advocaat en procureur H.K. Köster om een mededeling inzake welke staten hebben geratificeerd of zijn toegetreden tot bepaalde verdragen, 1941 263 http://proxy.handle.net/10648/afd89707-4d45-43e8-a49f-8cd56bbe9b99 Verzoek van advocaat en procureur L.V. Hoog om verkrijging van een overlijdensakte van M.G. van Lockhorst te Nice, 1941 264 http://proxy.handle.net/10648/f4c0bbc4-3b7b-4d4e-a1c9-0bd085718c01 Verzoek van H.J.A. Scheidelaar, advocaat en procureur te Tilburg, om inlichtingen inzake de mogelijkheid voor een joodse jongen met Argentijnse ouders tot toelating op een school in Nederland, 1941 265 http://proxy.handle.net/10648/2b5eefff-058b-4ec5-995f-c1daf14cefd7 Verzoek van notaris A. de Ridder om inlichtingen inzake de vraag of er een principeakkoord bestaat tussen Nederland en België, houdende regels met betrekking tot de vererving van nalatenschappen van wederzijdse onderdanen, 1941 266 http://proxy.handle.net/10648/bc1d0964-51f4-4606-bd0a-7349ef9dc963 Verzoek van notaris en advocaat P.J. Sigmond om inlichtingen inzake de legalisatie van handtekeningen, 1941 267 http://proxy.handle.net/10648/c4a97260-5f71-467e-8331-37f186b2452e Verzoek van notaris J.J.M. van Hussen om bemiddeling voor de afwikkeling van de nalatenschap van J.E. van Strijp, 1941 268 http://proxy.handle.net/10648/f3dc3e62-3f35-42a8-8242-7149a6286eae Verzoek van notaris J.J. van Gorkom om verkrijging van een overlijdensakte van H.C. Willink Ketjen, 1941 - 1942 269 http://proxy.handle.net/10648/badcf217-dc7a-418d-94b2-0aa337bb1d5c Verzoek van advocaat en procureur J.G. Nysingh om inlichtingen inzake de vraag of Duitsland op 22 september 1939 met een andere mogendheid in een zeeoorlog was verwikkeld, 1942 270 http://proxy.handle.net/10648/e627918a-2054-40f9-b1e7-340fc33ea389 Verzoek van notaris S.J.J. Luyckx om het adres van M.W.E. Kaldenbach-Schmidt te Wenen, 1942 271-295 Stukken betreffende de behandeling en doorzending van verzoeken van burgemeesters, gemeenten en provincies. 1940-1942 23 omslagen en 2 stukken 271 http://proxy.handle.net/10648/e7d21947-6b5b-4ac0-a489-116d2f9b94c3 Correspondentie met de gemeente 's-Gravenhage over het door de Nederlandse consul in Dortmund verstrekte voorschot aan de echtgenote van de Nederlandse dienstplichtige H. Herlfterkamp, 1940 272 http://proxy.handle.net/10648/f51de368-7fa0-40d7-af53-c31e0d1f4801 Doorzending aan de burgemeester van de gemeente Heerlen van een briefkaart van Suen Bark Kong inzake de verkrijging van een broodkaart, 1940 stuk

Briefkaart niet aanwezig.

273 http://proxy.handle.net/10648/7297deb1-9a4f-47ee-a663-8534e41f68f7 Verzoek van de burgemeester van Aardenburg om inlichtingen over de mogelijkheid van vestiging in Frankrijk van het gezin van A. Knibbe, 1940 274 http://proxy.handle.net/10648/c822dc14-1570-46ad-bf83-b37933daea9e Verzoek van de burgemeester van Hontenisse om verkrijging van een geboorte-extract van R. Baart, 1940 275 http://proxy.handle.net/10648/f0dd6c0e-1de5-4416-9b5d-484dce53994a Verzoek van de burgemeester van Sint-Jansteen om inlichtingen over het welvaren van de familie Plasschaert, 1940 276 http://proxy.handle.net/10648/c12b0de4-7faa-4e83-8373-2e7b836a7195 Verzoek van de burgemeester van Warffum om terugbetaling van de door hem voorgeschoten kosten in verband met een noodlanding van een Duits vliegtuig, 1940 277 http://proxy.handle.net/10648/a42a4391-6a4a-4c56-91f5-197ecf86752d Verzoek van de commissaris van de koningin in de provincie Noord-Holland om vaststelling van de identiteit van een overleden Duitse militair, 1940 278 http://proxy.handle.net/10648/522751df-3da1-4df1-a44c-7243cdaa2720 Verzoek van de gemeente Nieuwveen inzake het verkrijgen van een bewijs dat J.M. Simon niet de Franse nationaliteit bezit, 1940 279 http://proxy.handle.net/10648/b4799fb6-f8fd-4970-9331-1e0482ba887d Verzoek van de gemeente 's-Gravenhage om bemiddeling inzake de betaling door de Zwitserse gemeente Grenchen van een bijdrage in de kosten van verpleging van C.A. Schürer-van der Touw, 1940 280 http://proxy.handle.net/10648/423d2bc3-66ef-4368-9020-56f9c3b77627 Verzoek van de gemeente Vlaardingen om gegevens van personen, die in de bevolkingsregister van deze gemeente staan ingeschreven en die vermoedelijk zijn omgekomen bij het vergaan van het motortankschip Den Haag op 15 februari 1940, 1940 281 http://proxy.handle.net/10648/2d0788bc-a9e9-47ea-8a87-d8264ace4565 Verzoek van de gemeente Wymbritseradeel om een geboorte-extract uit Duitsland ten name van R. Hoogterp, 1940 282 http://proxy.handle.net/10648/00deaa35-970a-4bd7-8fb0-8a03dbcd3b8f Verzoek van de gemeente Zuiddorpe inzake de vraag welke stappen er ondernomen moeten worden om een vergoeding te krijgen voor de gemaakte kosten voor de onderstand van een armlastig Belgisch gezin, 1940 283 http://proxy.handle.net/10648/6cc563af-087a-42a7-94bc-2e05420373ab Verzoek van het gemeentebestuur van Heerlen om toezending van een paspoort van J. Friesenbichler-Mastnak, 1940 284 http://proxy.handle.net/10648/22053d77-d639-41bf-ae4a-13985f344658 Verzoek van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Oud-Vossemeer om inlichtingen inzake de vraag of er in Nederland nog een Hongaars consulaat is, 1941 285 http://proxy.handle.net/10648/9771a01a-90fa-4fd2-8da0-c8f5b0c28c96 Verzoek van de burgemeester van de gemeente Amsterdam om inlichtingen inzake de vraag op welke rekening J.K. de Leeuw de door de Nederlandse consul-generaal in Parijs voorgeschoten repatriatiekosten kan terugstorten, 1941 286 http://proxy.handle.net/10648/cd217a55-a8af-4342-8556-dcedc87d9178 Verzoek van de burgemeester van de gemeente Baarn om toezending van een brief betreffende het vertrek van I. Hamdorff uit deze gemeente, 1941 287 http://proxy.handle.net/10648/9ca9adff-99a2-4c9d-9566-d1908711ef42 Verzoek van de burgemeester van de gemeente Den Helder om hulp bij de rapatriëring van B. Spruit uit de Verenigde Staten naar Nederland, 1941 288 http://proxy.handle.net/10648/411802be-581b-48fc-83a1-afe744038bb1 Verzoek van de burgemeester van de gemeente Zuiddorpe om bemiddeling voor het verkrijgen van pensioen voor F. Wijngaerd-Thiron, weduwe van een Belgisch militair, 1941 289 http://proxy.handle.net/10648/17b13bbf-d635-451b-ab2f-106bc5d6db0d Verzoek van de burgemeester van Gouda om bemiddeling in verband met de plotselinge stopzetting door de Amerikaanse ambassade in Berlijn van de financiële ondersteuning van de Franse onderdaan A. Pelat-Walloschek, 1941 290 http://proxy.handle.net/10648/14a355a7-e0ea-451a-8d8c-26c1e474cc98 Verzoek van de commissaris van de provincie Friesland om een onderzoek in te stellen naar het overlijden van G.S. van Dijk, 1941 291 http://proxy.handle.net/10648/60b6fb73-1472-4081-b02b-338b5999d80f Verzoek van de commissaris van de provincie Gelderland om inlichtingen inzake de vraag langs welke weg de familie van sergeant-vlieger P.L. Thomas moet worden ingelicht over diens overlijden, 1941 292 http://proxy.handle.net/10648/6dcdc0ae-e438-4ea7-8121-d53f3ce5a34e Verzoek van de gemeente Roosendaal en Nispen om verkrijging van een overlijdensakte van de missionaris P. Romme, 1941 293 http://proxy.handle.net/10648/8e6a10d9-5dd9-4a04-8c52-f5b28fcf84b3 Verzoek van de burgemeester van Gouda om bemiddeling inzake de stopzetting door de Amerikaanse ambassade in Berlijn van de financiële ondersteuning van E. Toubol-Conté, 1941 - 1942 294 http://proxy.handle.net/10648/604768e5-4b3a-4938-89c7-dd30311e866d Verzoek van de burgemeester van Finsterwolde om bemiddeling voor het verkrijgen van afschriften of uittreksels van overlijdensakten van Nederlandse geïnterneerden in Duitse concentratiekampen, 1942 stuk 295 http://proxy.handle.net/10648/f38b9c87-adbd-4dc4-91ce-8921a3d0e17c Verzoek van de burgemeester van Grauw en Langendam om bemiddeling inzake de betaling door P. Troost te Geel van zijn financiële verplichtingen tegenover de gemeente wegens de verpleging van L. de Wit, 1942
296-299 Stukken betreffende de behandeling en doorzending van verzoeken van het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijken Steun. 1940 4 omslagen 296 http://proxy.handle.net/10648/13c328e2-2d4d-4b23-9cb8-5d9031631cf1 Verzoek van het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijken Steun te Amsterdam om inlichtingen inzake de financiële en maatschappelijke omstandigheden van D. van Dijk en zijn echtgenote J.A. Gallik, 1940 297 http://proxy.handle.net/10648/9d2a95ae-aae8-43f0-b55e-d09aeb5d72f0 Verzoek van het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijken Steun om inlichtingen inzake de maatschappelijke en financiële omstandigheden van P. Pels te Berchem, 1940 298 http://proxy.handle.net/10648/d246f805-f9bc-441a-97b6-4d818ed8d679 Verzoek van het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijken Steun om inlichtingen over de familie van H. Schuurman te Rouaan in verband met steunaanvrage, 1940 299 http://proxy.handle.net/10648/d9f066de-53c1-4d7c-a56b-40dcc77afe49 Verzoek van het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijken Steun om inlichtingen inzake de maatschappelijke en financiële omstandigheden van J. Smit-Bierman te Antwerpen, 1940 300-319 Stukken betreffende de behandeling en doorzending van verzoeken van het Departement van Binnenlandse Zaken. 1940-1942 18 omslagen en 2 stukken 300 http://proxy.handle.net/10648/ed629e55-40b3-4194-8cf9-6b4b0b6f14dc Correspondentie met het Departement van Binnenlandse Zaken over de door de Duitse bezettingsorganen gevraagde medewerking voor aanplakking van reclamebiljetten inzake opneming van Nederlanders in de SS Standarte Westland, 1940 301 http://proxy.handle.net/10648/abf3760b-bc1b-41aa-9d8e-50c92cc0e0f7 Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om beantwoording van een schrijven van H. Aarts, 1940 stuk 302 http://proxy.handle.net/10648/b29a0486-9c4e-4a7b-8ab2-de009ac128de Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om inlichtingen inzake de terugbetaling van de kosten van verpleging van de krankzinnige E. Bender, 1940 303 http://proxy.handle.net/10648/2374e686-53c2-42f8-a78e-c3b9509f6851 Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om inlichtingen over de houding van de Belgische regering met betrekking tot de kosten, die voortvloeien uit het waterverbruik door Nederlandse vluchtelingen, 1940 304 http://proxy.handle.net/10648/242cc18b-0fdd-406e-9330-6064f3f2b507 Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om inlichtingen inzake het niet meer uitkeren van gelden aan de weduwe J.M.J. Boer door de consul-generaal in Milaan, 1940 305 http://proxy.handle.net/10648/4c983e50-23d8-4612-ad94-460eeb9253b9 Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om overname van een verzoekschrift van P. Avé Lallemant, 1940 306 http://proxy.handle.net/10648/26cdf53f-4128-47fb-b71a-19719754a18d Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om terugzending van stukken betreffende het kind Klijn, 1940 307 http://proxy.handle.net/10648/5c2d6a8a-fd56-46d6-b71f-9af8745020e4 Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om advies voor de beantwoording van vragen van de commissaris van de provincie Gelderland omtrent de bevoegdheid van de Duitsers tot het doen van vorderingen, 1941 308 http://proxy.handle.net/10648/946fadc9-2bc3-401e-a891-4a69742fd956 Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om bemiddeling met betrekking tot de hervatting van de financiële ondersteuning van de in Riga wonende M. van den Steenhoven, 1941 309 http://proxy.handle.net/10648/851cdc24-6c0c-4d54-8357-3189c41f5a3b Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om bemiddeling inzake het verhalen op R.J.P. van Glinstra Bleeker van door het Rijk betaalde verpleegkosten voor zijn vader te Parijs, 1941 310 http://proxy.handle.net/10648/10c5a21f-f384-4539-96fc-cd4bb5f3436a Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om inlichtingen inzake de vraag welke formaliteiten moeten worden verricht om te zorgen voor de terugkeer van de zeeman S.R.J. Kaavig naar Noorwegen, 1941 311 http://proxy.handle.net/10648/ac05a925-09bf-4017-b0b5-a54ae79ba53c Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om inlichtingen inzake de vraag of de kosten van verpleging van G. Wijngaard te Straatsburg ten laste van dit departement komen, 1941 312 http://proxy.handle.net/10648/a1221194-2558-4cea-b0c9-dbf564a15553 Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om inlichtingen inzake de volkenrechtelijke opmerkingen met betrekking tot de toepassing van de verordening nr. 108/1941 van de rijkscommissaris betreffende de inlevering van metalen, 1941 313 http://proxy.handle.net/10648/7ea01d11-fb4c-45ae-a9d8-3f15ba62f60a Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om inlichtingen inzake de toepassing van het Landoorlogsreglement ten aanzien van de provinciale eigendommen, 1941 314 http://proxy.handle.net/10648/4696f7c9-9779-4972-adbe-b0b969e688a8 Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om na te gaan of M. Roche te Drancy in staat en bereid is een deel van de onderhoudskosten van zijn schoonvader voor zijn rekening te nemen, 1941 - 1942 315 http://proxy.handle.net/10648/6f923583-c155-419d-9015-fa267e4f1dab Geleidebrief gericht aan het Departement van Binnenlandse Zaken inzake de verpleegkosten van S. Kalafuss, 1942 stuk 316 http://proxy.handle.net/10648/2561726d-65b0-4032-8be7-d32436825e96 Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om de zienswijze van de secretaris-generaal van het Departement van Buitenlandse Zaken inzake de inbeslagneming van schepen door de Kriegsmarinedienststelle, 1942 317 http://proxy.handle.net/10648/5a56afa1-c213-4f14-a761-afc47c3a97a2 Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om een onderzoek in te stellen naar de financiële ondersteuning van W. Brobbel Dorsman en A.A. van der Spek te Boekarest, 1942 318 http://proxy.handle.net/10648/60423da3-a63d-44d0-820e-eceb74ac5c17 Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om een overzicht van de voorschriften, waarin de medewerking van de provinciale- en gemeentebesturen wordt gevorderd, 1942 319 http://proxy.handle.net/10648/e2ae53cb-6215-4a76-93ff-dd2a8e1f3f11 Verzoek van het Departement van Binnenlandse Zaken om inlichtingen inzake de vraag of de Duitse weermachtautoriteiten de bevoegdheid hebben het bevel over gemeentelijke diensten te vorderen, 1942 320-328 Stukken betreffende de behandeling en doorzending van verzoeken van het Departement van Defensie. 1940-1942 9 omslagen 320 http://proxy.handle.net/10648/2df5a624-f77e-4249-b8e9-d81eaac72349 Verzoek van het Departement van Defensie om gegevens van de gesneuvelde dienstplichtige W.M. Möhn, die nodig zijn om te bepalen of de nabestaanden ook recht hebben op pensioen, 1940 321 http://proxy.handle.net/10648/45ff7620-d6f6-4de3-a57f-d445a766aaec Verzoek van het Departement van Defensie om gegevens van de gesneuvelde dienstplichtige W.M. van Oijen en van zijn echtgenote A.M.C. van Oijen-Savelsberg, die nodig zijn voor de regeling van het aan de weduwe toe te kennen pensioen, 1940 322 http://proxy.handle.net/10648/a8bc1b8c-ba8f-44b8-97fa-55d39cd89ac9 Verzoek van het Departement van Defensie om gegevens van de gesneuvelde dienstplichtige J. Penders en van zijn echtgenote A. Penders-Ramakers, die nodig zijn voor de regeling van het aan de weduwe toe te kennen pensioen, 1940 323 http://proxy.handle.net/10648/f7f44a8a-9e00-498f-ad6f-6ce7ae367c5a Verzoek van het Departement van Defensie om gegevens van de gesneuvelde dienstplichtige H. Arts en van het gezin waaruit hij komt, die nodig zijn om te bepalen of de moeder ook recht heeft op pensioen, 1940 324 http://proxy.handle.net/10648/12bf15ab-ffb2-4378-a3f6-abaa42a4be5f Verzoek van het Departement van Defensie om inlichtingen inzake de vraag of de dienstplichtige D. Cornet is gesneuveld in de burgeroorlog in Spanje, 1940 - 1942 325 http://proxy.handle.net/10648/0465b869-e0df-4b78-b359-bbae05dde238 Verzoek van het Departement van Defensie om inlichtingen inzake de vraag of ten aanzien van E.J. Seibert de Dienstplichtwet van toepassing is, 1941 326 http://proxy.handle.net/10648/41fe92b3-412c-46e9-8e05-fe2fe400b359 Verzoek van het Departement van Defensie om inlichtingen inzake de financiële omstandigheden van R. de Boer te Brussel, 1941 327 http://proxy.handle.net/10648/a16b1fd4-9cb8-4daf-8ae7-090a38e9f047 Verzoek van het Departement van Defensie om inlichtingen inzake de vraag bij welke instantie men moet zijn om te achterhalen waarom de dienstplichtigen H.O. Roosenstein en H. Grond niet zijn komen opdagen voor de algemene mobilisatie voor de werkelijke dienst in Nederland, 1941 328 http://proxy.handle.net/10648/4845d88c-7002-4cbc-9955-7014c597f6df Verzoek van het Afwikkelingsbureau van het Departement van Defensie om medewerking voor de afwikkeling van de declaraties van de overleden Nederlandse consul te Lyon voor de uitbetaling van kostwinnersvergoedingen, 1941 - 1942 329-334 Stukken betreffende de behandeling en doorzending van verzoeken van het Departement van Justitie. 1940-1941 6 omslagen 329 http://proxy.handle.net/10648/442c3c46-33f9-481d-ba8b-1ff48a04b15c Verzoek van het Departement van Justitie om bemiddeling voor de terugkeer van W.W. Middelkoop te Duitsland naar Nederland in verband met een strafververvolging, 1940 330 http://proxy.handle.net/10648/484ea68f-e437-464a-961a-2061a367de8c Verzoek van het Departement van Justitie om een afschrift van een arrest van het Hof van Beroep in Luik contra J.M. van Iersel, 1940 331 http://proxy.handle.net/10648/9b33e3f2-fe9e-4ba3-9f6e-ff68904c2fde Verzoek van het Departement van Justitie om inlichtingen inzake de vraag welke weg J.W. Dekker moet bewandelen om tot legalisatie van een Belgisch vonnis te geraken, 1940 332 http://proxy.handle.net/10648/339f2388-e735-49c7-9de4-8cc678e277df Verzoek van het Departement van Justitie om inlichtingen inzake de strafvervolging van N. Dijkshoorn in Duitsland, 1940 333 http://proxy.handle.net/10648/7d177163-a543-48f5-a1ac-10d03a94d636 Verzoek van het Departement van Justitie om inlichtingen inzake de vraag of er iets kan worden gedaan voor de ter dood veroordeelden A. de Koning en H. Schut, 1940 - 1941 334 http://proxy.handle.net/10648/0c5af246-dc37-4484-acf0-7b4ed9f74ae4 Verzoek van het Departement van Justitie om bemiddeling voor het oplossen van het probleem dat Nederlanders in Duitsland geen toestemming krijgen om in het huwelijk te treden, 1941 335-336 Stukken betreffende de behandeling en doorzending van verzoeken van het Departement van Koloniën. 1940 1 omslag en 1 stuk 335 http://proxy.handle.net/10648/5e87d122-3631-4b89-8d2d-5524913e6d78 Geleidebrief betreffende de doorzending aan het Departement van Koloniën van een brief van J. Göbel te Hillegersberg inzake het verlenen van een voorschot op in Indië verschuldigde gelden, 1940 stuk

Brief niet aanwezig.

336 http://proxy.handle.net/10648/67a15481-4035-45d1-8ad6-873e50bbac9e Verzoek van het Departement van Koloniën om de medewerking van de Duitse regering in te roepen voor het verhalen van gerechtskosten op de echtelieden H. Hopfstock en H. Hopfstock-Weiland in verband met hun rechtszaak tegen de Nederlandse Staat, 1940
337-338 Stukken betreffende de behandeling en doorzending van verzoeken van het Departement van Sociale Zaken. 1941-1942 1 omslag en 1 stuk 337 http://proxy.handle.net/10648/cf1e0561-1505-48ed-b57f-71a74ac5da6e Verzoek van het Departement van Sociale Zaken om een onderzoek in te stellen naar de bereidheid van de bevoegde Belgische autoriteit om de beperkingen, vervat in artikel 20 en 21 van de Belgische Wet op de Gezinsvergoedingen, op te heffen, 1941 338 http://proxy.handle.net/10648/dee26264-67a6-49d4-862c-adb1ab566d61 Geleidebrief betreffende de doorzending aan het Departement van Sociale Zaken van een brief van J.C. Dekker te Neuchâtel, 1942 stuk

Brief niet aanwezig.

339-367 Stukken betreffende de behandeling en doorzending van verzoeken van consulaten en gezantschappen. 1940-1942 28 omslagen en 1 stuk 339 http://proxy.handle.net/10648/9dcc5f28-0bc2-4128-bbeb-8b4540d5cd4b Verzoek van het Egyptische gezantschap in Den Haag om toezending van de Nederlandse wetgeving inzake verenigingen en weldadigheid, 1940 340 http://proxy.handle.net/10648/3d6c7eaa-78ef-47dd-a41e-69a761d74937 Verzoek van het consulaat van Hongarije in Den Haag om uitreiking van een Hongaars gerechtelijke stuk aan Z.P. Tóth, 1940 341 http://proxy.handle.net/10648/4cb7c692-ae4b-4f8e-90cc-58c94710be88 Verzoek van het Duitse consulaat in Amsterdam om toezending van de geboorteakten van P. Kemkens en M. Lamers, 1940 342 http://proxy.handle.net/10648/db05341a-4841-40fa-be4a-1326c01df741 Verzoek van het Amerikaanse gezantschap in Den Haag om verlenging van de werkvergunning van P. Fels-Rimel, 1940 343 http://proxy.handle.net/10648/d330a75a-563e-4a2d-948b-bbecd3f3b4ae Verzoek van de consul van Costa Rica in Amsterdam om inlichtingen inzake de voorwaarden waaraan een persoon moet voldoen om naar Costa Rica te kunnen emigreren, 1940 344 http://proxy.handle.net/10648/7f1d7279-6964-4b01-9e29-f97a71c4fbd2 Verzoek van de Amerikaanse consul-generaal in Amsterdam om het proces-verbaal te ontvangen van het verhoor van de getuige J.P. Spierenburg, directeur van de NV Verenigde Oliefabrieken te Rotterdam, te gebruiken door een rogatoire commissie van de United States Customs Court of New York voor de zaak Mc Lauglin and Freeman contra de Verenigde Staten, 1940 345 http://proxy.handle.net/10648/d3c787ae-8e21-46a0-b5b4-73afa5b139aa Verzoek van het Duitse gezantschap in Boedapest om een doopakte van M.O. Dutihl, 1940 346 http://proxy.handle.net/10648/3031219f-650a-4470-9920-c8f24a13555f Verzoek van de Nederlandse consul-generaal in Luxemburg om teruggave van bijdragen die verstrekt zijn aan G. Sinon, 1940 347 http://proxy.handle.net/10648/f0234e4f-8b2d-4d9e-851e-fde18f3034a3 Verzoek van de Nederlandse Afdeling van het Zweedse consulaat in Brussel om contact op te nemen met de eigenaar van een gevonden motorrijwiel met aanhangwagen, 1940 stuk 348 http://proxy.handle.net/10648/8f8bd6c6-1765-4279-a348-7b4eadb4d9b5 Verzoek van het Hongaarse consulaat in Amsterdam om inlichtingen inzake de voorschriften met betrekking tot de vaststelling van de tarieven van de kosten van vertalingen door beëdigde vertalers en door tolken, 1940 349 http://proxy.handle.net/10648/2ff658e5-631d-4e1b-b61a-4462d82278a5 Verzoek van de Nederlandse consul-generaal in Brussel om doorzending aan de Officier van Justitie in Breda van de mededeling dat J.D. van der Graaf niet heeft kunnen verschijnen op de openbare terechtzitting in Breda, 1940 350 http://proxy.handle.net/10648/2ee8fd6f-2f84-4751-924a-3a261107e9c3 Verzoek van de Amerikaanse consul-generaal in Amsterdam om uit te zoeken hoeveel kosten er verbonden zijn aan het verkrijgen van getuigenverklaringen van J.P. Spierenburg, directeur van de NV Verenigde Oliefabrieken te Rotterdam, en van E. Wallach, deelgenoot in de firma De Gier & Wallach te Rotterdam, die gebruikt worden door een rogatoire commissie van de United States Customs Court of New York voor de zaak A.J. Murray & Company contra de Verenigde Staten, 1940 - 1941 351 http://proxy.handle.net/10648/4543b96b-76af-4039-a05b-3ac619f4a6df Verzoek van het consulaat-generaal van Hongarije in Amsterdam om inlichtingen over de Nederlandse wetten en voorschriften op de kinderbescherming, 1940 - 1941 352 http://proxy.handle.net/10648/22f279d1-77aa-456b-b811-09303ea1e171 Verzoek van het Zweedse consulaat in Den Haag om overmaking van gelden ten behoeve van T.C. Mevissen te Oslo, 1940 - 1942 353 http://proxy.handle.net/10648/4f443cdc-e7a9-40c8-a03a-194a9fc9d4f1 Verzoek van de Nederlandse consul in Lugano om terugzending van de register van akten van huwelijkstoestemming over het jaar 1940, 1941 354 http://proxy.handle.net/10648/4d1053b4-b5ac-4d14-aff7-6512024905fe Verzoek van het Zweedse consulaat in Antwerpen om toestemming voor de uitzending van noodlijdende Nederlandse kinderen in België naar familie in Nederland, 1941 355 http://proxy.handle.net/10648/0b6cf2a9-f853-4102-9e12-970bc88e98fc Verzoek van de Nederlandse consul-generaal in Parijs om inlichtingen inzake de vraag of het consulaat gemachtigd is om een verklaring af te geven, dat in het jaar 1909 te Batavia de geboorten van Nederlands-Indische onderdanen niet in de registers van de burgerlijke stand werden ingeschreven, 1941 356 http://proxy.handle.net/10648/cd204e7f-1c22-4447-a01f-a80ce3b8a9e9 Verzoek van het Italiaanse consulaat in Den Haag om doorzending van 2 strafbladen aan het Departement van Justitie, 1941 357 http://proxy.handle.net/10648/74d02b22-48d3-42a2-b92a-430228071a65 Verzoek van het Nederlandse consulaat in Parijs om verkrijging van een geboorteakte en een bewijs van Nederlanderschap van L. de Jong, 1941 358 http://proxy.handle.net/10648/a2b0ebdf-9661-44b8-8ed4-3cc476f2d6df Verzoek van het Zweedse consulaat in Den Haag om een onderzoek in te stellen naar A. Dusseldorp, hoofdmachinist bij de Koninklijke Nederlandse Marine, in verband met het zich mogelijk schuldig maken aan bigamie, 1941 359 http://proxy.handle.net/10648/83f7cc7b-897a-46c5-9f5b-2e3f37d5acb3 Verzoek van het Italiaanse consulaat in Den Haag om verkrijging van een geboorteakte van A. Damo, 1941 360 http://proxy.handle.net/10648/1d5a4c64-1d3f-4a5c-add8-8bda310a49a3 Verzoek van de consul-generaal van Zweden in Rotterdam om inlichtingen inzake de vraag of er in 1941 wijzigingen zijn aangebracht in de Nederlandse wetten betreffende huwelijk en echtscheiding, 1941 - 1942 361 http://proxy.handle.net/10648/b1b3ecb4-181e-4f7c-ba91-974b0f568c8b Verzoek van de Nederlandse vice-consul in Parijs om financiële ondersteuning voor W. Kuipers te Pavillons-sous-Bois, 1941 - 1942 362 http://proxy.handle.net/10648/4b6626df-2d89-4429-9c42-55a18eddcf14 Verzoek van de Nederlandse vice-consul in Parijs om financiële ondersteuning voor R.I.E. Fercken te Colombes, 1941 - 1942 363 http://proxy.handle.net/10648/9f25aa4f-cec1-4a8d-8bce-786e5dafbb0b Verzoek van de Nederlandse Afdeling van het Zweedse consulaat in Parijs om verkrijging van een duplicaat van het Atjehkruis en de zilveren medaille ten behoeve van H. Foulon, 1942 364 http://proxy.handle.net/10648/e9d40f92-9b94-4d01-bb6b-0880809fa693 Verzoek van de Nederlandse Afdeling van het Zweedse consulaat in Parijs om bemiddeling voor het innen van verschuldigde huur van de firma Fernhout & Co. in Blaricum aan J. Demarest voor de huisvesting van 32 arbeiders te Romescamps (Oise), 1942 365 http://proxy.handle.net/10648/0c722780-2e47-4548-afe7-a6d07ba6c85e Verzoek van de Nederlandse Afdeling van het Zweedse consulaat in Parijs om verkrijging van een verklaring, waarin staat dat P. Speckens en J. Speckens-Mes begraven zijn op de katholieke begraafplaats te Vlissingen, 1942 366 http://proxy.handle.net/10648/19b27491-aa25-4235-8c24-7a87212eff75 Verzoek van de Nederlandse Afdeling van het Zweedse consulaat in Parijs om een opgave van de naam en het adres van de notaris, welke de nalatenschap heeft geregeld van J. Addink, 1942 367 http://proxy.handle.net/10648/c98d3a90-2f98-4ed7-b783-44ced2dc19a1 Verzoek van het Italiaanse consulaat in Den Haag om verkrijging van een doopakte van F. Breitenstein, 1942 368-478 Stukken betreffende de behandeling en doorzending van verzoeken van particulieren. 1940-1942 98 omslagen en 13 stukken

Alfabetisch op persoonsnaam geordend.

368 http://proxy.handle.net/10648/90c44ca4-2444-41d4-a0c6-d05fa2f41419 Verzoeken van diverse personen om verkrijging van bescheiden die nodig zijn voor de voltrekking van hun huwelijk, 1940 369 http://proxy.handle.net/10648/d2bc0c3e-d141-4c18-b46a-0faa1249cdba Annyas, J.; verzoek om inlichtingen inzake de vraag of een verzonden pakket aan A. Sevenster te Parijs ook is aangekomen, 1940 370 http://proxy.handle.net/10648/aee09a3c-d6d7-4f89-930e-e7f59f7e1266 Bakels, P.S.; verzoek om verkrijging van zijn trouwakte die in Bolivia is opgemaakt, 1940 371 http://proxy.handle.net/10648/735794f7-e3d7-45dd-8910-3333887e4b03 Bakker, C.; verzoek om bemiddeling voor de terugkeer naar Nederland van zijn in Turkije verblijvende zoon, 1940 372 http://proxy.handle.net/10648/d683d125-a2b0-4d77-8125-888445fba279 Balink, J.B.E.; verzoek om financiële ondersteuning, 1942 373 http://proxy.handle.net/10648/e57c94c3-be75-449b-aaa2-2b16c6e42ddf Bernink, M.; verzoek om inlichtingen inzake de vraag of Nederlanders die België verlaten een vergunning nodig hebben van de Duitse bezettingsoverheid aldaar, 1940 374 http://proxy.handle.net/10648/cb9c5906-e6ac-4fb0-8e5c-9686143cbf71 Bichler, K.; verzoek om toelating tot Nederland, 1940 375 http://proxy.handle.net/10648/580e44e3-cc41-41b5-85ae-72851b4f9d01 Boetzelaer, R.W. baron van; verzoek om een vergunning te verkrijgen voor de overkomst naar Nederland van zijn in Italië wonende zuster, 1941 376 http://proxy.handle.net/10648/07cbfb27-9e6a-4ff9-b5ef-8f3a25b6a419 Bok, H.; verzoek om toezending van een verklaring, als bedoeld bij artikel 4 van het op 12 juni 1902 te 's-Gravenhage gesloten verdrag tot regeling van wetsconflicten met betrekking tot het huwelijk, ten behoeve van zijn zoon W. Bok te Wennewick, 1940 377 http://proxy.handle.net/10648/2bf890c7-10ab-41aa-98fc-03901c1f2140 Bonde-Snoeck, N.; verzoek om toestemming voor het verzenden van een brief aan haar broer in Zuid-Afrika, 1940 378 http://proxy.handle.net/10648/4988590c-bca7-4a1f-89f5-e24de69fb8a7 Bonnike, T.M.A.; verzoek om verkrijging van een bewijs van Nederlanderschap, 1941 379 http://proxy.handle.net/10648/71317327-0b9f-4500-b7da-7eb3803a556e Botermans, F.; verzoek om een vergoeding voor geleden schade in verband met zijn in Frankrijk afgenomen gelden en voorwerpen, 1941 380 http://proxy.handle.net/10648/d00f082f-f428-428c-9c15-f415d1d01874 Bouma, D.; verzoek om doorzending van een brief aan zijn zoon in Frankrijk, 1940 381 http://proxy.handle.net/10648/44ffe46c-299a-4308-b1c4-8b66a9fe0411 Boxtel, J. van; verzoek om toestemming tot vestiging in Nederland, 1942 382 http://proxy.handle.net/10648/be99b3cf-8b5b-4216-a1cf-c0da64a7dc40 Brandt, C.L.W.; verzoek om een onderzoek in te stellen naar het welvaren van zijn vrouw, 1940 383 http://proxy.handle.net/10648/07611996-f8df-47aa-b4c9-cfba57f5ed1d Brouwers, E.; verzoek om een vergoeding voor de onkosten van zijn verhuizing naar Slenaken, 1940 stuk 384 http://proxy.handle.net/10648/2ae117dd-356f-4983-a002-5986f491adf4 Burgers-Humblé, L.; verzoek om inlichtingen inzake de wijze waarop zij een vergunning dient aan te vragen om in Nederland te worden toegelaten, 1941 stuk 385 http://proxy.handle.net/10648/b4390612-19b8-4493-adb3-5f59b2121308 Cate, J. ten; verzoek om te zorgen voor de opname van de akte van huwelijksvoltrekking in de consulaire registers van het jaar 1911 van Sint Petersburg, met bijlagen, 1941 386 http://proxy.handle.net/10648/fd06ffa5-0370-4f5e-8f07-9964319e9014 Cate Brouwer, D. ten; verzoek om geld over te maken aan zijn zoon in Finland, 1940 387 http://proxy.handle.net/10648/51314b01-5828-4ab1-8232-41e372f61cd4 Dekker, J.; verzoek om inlichtingen inzake de vraag of het is toegestaan om te reizen naar België en de Maasstreek, 1940 388 http://proxy.handle.net/10648/0b433f25-9d4b-4446-97be-fb51d8d752b5 Dijkstra, J.; verzoek om verkrijging van de officiële uitslag van de door hem afgelegde examen aan The Institution of Chemical Engineers te Londen, 1940 389 http://proxy.handle.net/10648/d919301c-de10-4a0a-bff2-cf7ed103e350 Dinnewet, J.D.; verzoek om inlichtingen inzake de vraag of het Belgische diploma van volledige oude humaniora gelijk gesteld kan worden met Nederlandse diploma's, 1941 390 http://proxy.handle.net/10648/bdbc589e-17bd-4712-868a-b9b45221ed17 Doornik-Fally, G.E.S.C. van; verzoek om financiële ondersteuning, 1941 stuk 391 http://proxy.handle.net/10648/c18e2afe-e2ce-4e57-a1d5-cf0e0dadb8e9 Driel-Vuijk, S. van; verzoek om bemiddeling voor de repatriëring naar Nederland van haar in Tanger verblijvende echtgenoot, 1942 392 http://proxy.handle.net/10648/2df5e27c-beb1-4a30-aa7e-30a50f308335 Dupont, A.F.; verzoek om ondersteuning in verband met het gaan werken in Duitsland, 1940 stuk 393 http://proxy.handle.net/10648/6942263e-1ecf-468a-91fb-3c494e17518a Engel, P.; verzoek om doorzending van zijn brief aan de consul-generaal in Brussel, 1940 stuk 394 http://proxy.handle.net/10648/6a57d489-3e09-4947-8e75-97b0893ab654 Engelsman, H.H.; verzoek om toestemming voor het maken van een reis naar zijn schoonouders in België, 1940 395 http://proxy.handle.net/10648/755711c7-21db-49d4-b50a-e545da3be4f0 Frank, S.; verzoek om inlichtingen inzake de vraag bij welke autoriteit een Poolse een verklaring kan krijgen betreffende het niet-bestaan van huwelijksbeletselen, 1942 396 http://proxy.handle.net/10648/d8e97291-4b27-4ef9-8d9a-69e0269cadc0 Franssen, T.; verzoek om inlichtingen inzake de wijze waarop hij met de Nederlandse regering in Engeland in contact kan komen, 1940 397 http://proxy.handle.net/10648/7f325f20-7049-4943-8bab-9b4fd18b9972 Friebel, L.; verzoek om toestemming voor vertrek naar België, 1940 398 http://proxy.handle.net/10648/2f6e00e6-8a71-4c00-bde8-5e440eea15b6 Geenen, H.; verzoek om toestemming te verkrijgen van de Franse regering voor ontslag van zijn zoon P. Geenen uit het vreemdelingenlegioen, 1942 399 http://proxy.handle.net/10648/a72e1586-cd80-4cae-a893-84ce67a42924 Grasselli, N.; visitekaart met steunbetuiging aan koningin Wilhelmina voor de inval van de Duitsers in Nederland, 1940 stuk 400 http://proxy.handle.net/10648/e7831959-3031-45f7-bc1a-dd08f5b78cb2 Gratama, H.S.; verzoek om een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden waaronder zijn echtgenote W.P.G. Gratama-Wieling is overleden, 1940 - 1941 401 http://proxy.handle.net/10648/8df85ead-fc08-45e3-b479-de1388a7a1ba Groot, P.; verzoek om verzending van een briefkaart naar de Verenigde Staten, 1940 stuk 402 http://proxy.handle.net/10648/0e9a06da-efc9-4a3b-94b3-1fc7f784fabb Hartmann, E.; verzoek om voortzetting van betaling van een toelage die zij ontvangt voor haar dochter, 1941 stuk 403 http://proxy.handle.net/10648/b149e631-4067-40db-91d4-10b4890e4436 Helweg, A.C.; verzoek om teruggifte van de paspoorten van zijn vrouw en van hem na ongeldigmaking, 1940 404 http://proxy.handle.net/10648/627655c2-3c2a-4029-ab34-f0456bf3dfca Henselmans, J.; verzoek om inlichtingen inzake de mogelijkheid voor zijn in Duitsland wonende zoon om een week naar Nederland te komen, 1940 405 http://proxy.handle.net/10648/0c49868c-a1f5-48d1-9800-02e6beea314a Hillen, D.J.; verzoek om verkrijging van een overlijdensakte ten name van haar vader, 1940 406 http://proxy.handle.net/10648/f79e6528-3ad3-4ed6-b8e6-48e2f25db583 Hollanders, G.W.J.; verzoek om bemiddeling voor een onderhoud met de consul-generaal van België in Nederland in verband met de gevangenschap van zijn zoon, 1941 407 http://proxy.handle.net/10648/d610a2a9-7484-46f8-aa33-a28584b6b22f Hollweg-Brouwer, J.J.; verzoek om inlichtingen inzake de vraag tot wie men zich moet wenden voor het verkrijgen van een buitenlands paspoort en een Duits visum, 1940 408 http://proxy.handle.net/10648/498dba2a-9456-4425-908f-58c5ea0f46ce Jong, A. de; verzoek om bemiddeling inzake de terugbetaling van een uitgeleend bedrag aan de Johannes Bund te Leutendorf, 1941 409 http://proxy.handle.net/10648/c9f4f2a7-5ca3-4ec9-8574-939d01affeb6 Jong, S. de; verzoek om een vergoeding voor het verlies van zijn inboedel aan boord van het Rijnschip Taurus, 1940 410 http://proxy.handle.net/10648/18edb1fe-237c-42b7-b85b-89a3a694354c Jongeboer, L.; verzoek om uitbetaling van zijn pensioen, 1941 stuk 411 http://proxy.handle.net/10648/bd170468-7ed6-4a1c-b936-e787c09b8afd Joosten, S.; verzoek om bemiddeling voor het verkrijgen van een uittreksel van de geboorteakte van zijn vrouw uit Hong Kong, 1941 412 http://proxy.handle.net/10648/4aaaed45-0738-4a29-9b95-486a7ddbac11 Jorgensen, L., een Deense verpleegster; verzoek om inlichtingen inzake de mogelijkheid van plaatsing in Nederland, 1940 413 http://proxy.handle.net/10648/e950e621-843b-4eca-8bd4-1e2aa4dd1839 Klaveren-Nieda, M.M. van; verzoek om doorzending van zijn brief aan zijn echtgenote te 's-Gravenhage, 1940 414 http://proxy.handle.net/10648/cf5e1e13-b563-40d6-b764-8b4e6089cb4d Klisser, L.; verzoek om financiële ondersteuning, 1941 - 1942 415 http://proxy.handle.net/10648/00e9ce6f-7a26-44a4-bb8d-75724a1d8009 Koning, J.P. de; verzoek om financiële ondersteuning, 1942 416 http://proxy.handle.net/10648/07517387-7741-4650-b485-9c45f49ab3cd Konings, F.M.E.; verzoek om financiële ondersteuning, 1941 417 http://proxy.handle.net/10648/88a333ef-0872-43d5-9a50-e8177339de4b Kooijman, F.; verzoek om een onderzoek in te stellen naar de reden waarom hij geen geld meer ontvangt van zijn broer in Duitsland, 1940 418 http://proxy.handle.net/10648/2037e53e-c130-49a8-a470-1fb979301966 Kooimans, A.C.; verzoek om verkrijging van een verbeterde overlijdensakte ten name van haar echtgenoot, 1940 419 http://proxy.handle.net/10648/30ca040c-e091-4e7c-873d-150ebe9c8e85 Koolbergen, H. van; verzoek om een onderhoud met Van Brakel inzake zijn proces tegen de firma NV Magnesite Mining te Antwerpen, 1940 420 http://proxy.handle.net/10648/27377749-5575-43e7-9f33-92f486758d6b Koopmans, H.H.; verzoek om financiële ondersteuning, 1941 - 1942 421 http://proxy.handle.net/10648/8032534e-9411-4a85-b2c8-432bfe3f3797 Koppelman, H.; verzoek om verkrijging van een overlijdensakte en een verklaring van erfrecht in verband met het overlijden van zijn broer en diens vrouw en kinderen, 1941 422 http://proxy.handle.net/10648/6e23f1fd-a91c-4cba-abf1-ba2db4644568 Koreman, A.; verzoek om inlichtingen inzake de vraag of een kind van een Nederlandse vrouw te Eiserfeld alsnog de Nederlandse of de Duitse nationaliteit kan krijgen, 1942 423 http://proxy.handle.net/10648/712556d7-cc95-4e77-bc1c-86559e96867e Kraal, H.; verzoek om bemiddeling voor de overmaking van gelden uit Nederlands-Indië naar Nederland, 1940 424 http://proxy.handle.net/10648/390bcc86-3c1a-4c31-8cd1-529ef530041f Kraat, A.M.; verzoek om in contact te komen met haar broer in Venezuela, 1940 425 http://proxy.handle.net/10648/fcd87aa3-b633-4950-b0b3-f3d1066cd28d Kruyff-Telkamp, G.C.A.; verzoek om verkrijging van akten van de burgerlijke stand in Zuid-Afrika, 1942 426 http://proxy.handle.net/10648/dea9e8cc-4357-4148-9c52-4e763a2d8fa3 Kuile, H. ten; verzoek om inlichtingen over de post- en telegraafverbindingen met Italië, 1940 427 http://proxy.handle.net/10648/b18dc76d-8d45-411b-b522-229948616af1 Linde-van der Velden, W. van der; verzoek om hulp bij haar poging om terug te keren naar Johannesburg, 1940 428 http://proxy.handle.net/10648/373def20-1ce9-4112-93dc-f9ef42bdcafb Loo, M. van der; verzoek om een vergoeding voor de schade aan zijn bezittingen, veroorzaakt door een noodlanding van een Duits vliegtuig, 1941 429 http://proxy.handle.net/10648/2f3fc556-4d0e-4ad8-80d1-946c28d931eb Loppe, E.; verzoek om inlichtingen te verkrijgen over het lot van E.M. de Vries, 1941 430 http://proxy.handle.net/10648/3c6d3036-486f-4ebc-823f-998362569986 Lukkes, M.; verzoek om toelating tot Nederland-Indië, 1940 431 http://proxy.handle.net/10648/2b2359aa-95ea-4fae-b0bb-990e6049b11f Maissan; T.J.L.; verzoek om financiële ondersteuning, 1941 - 1942 432 http://proxy.handle.net/10648/0436b458-8c32-40bc-812f-82df5726926e Marcus, A.; verzoek om overmaking van gelden aan behoeftigen te Torre Pellice in Italië, 1940 433 http://proxy.handle.net/10648/f1ffad54-98c5-41fd-bd9e-d4f0070969c3 Marsman, C.; verzoek om verkrijging van de benodigde documenten voor het maken van een reis naar Brussel, 1941 - 1942 434 http://proxy.handle.net/10648/652bfa51-2857-48ca-9a99-3daef827ff90 Mechel, E.; verzoek om inlichtingen inzake de verblijfplaats van haar dochter en schoonzoon, 1941 stuk 435 http://proxy.handle.net/10648/1253c2b6-0325-41de-9b87-2fd29921542a Meer, J. van; verzoek om aanvullende financiële ondersteuning, 1940 436 http://proxy.handle.net/10648/fbcf68c5-5c4e-481b-9aca-14d88e5b8a42 Meijlink, J.; verzoek om verkrijging van een extract, houdende een inschrijving van het vonnis van echtscheiding van het huwelijk van C.W. Schoorel in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Batavia, 1941 437 http://proxy.handle.net/10648/58afafc4-e9cf-4c85-9a17-a584578efa34 Melchers, N.; verzoek om hulp bij het verkrijgen van een toegekende uitkering in verband met een ongeval in de Verenigde Staten, 1940 - 1941 438 http://proxy.handle.net/10648/bbc2a7a5-0fb9-48e7-9423-fd5a2f423285 Meulen, M.C.F. van der; verzoek om financiële ondersteuning voor zijn gezin, 1941 - 1942 439 http://proxy.handle.net/10648/cd7d28c3-e2b0-4dbc-87f7-8a7dafb253ff Middeldorp, R.; verzoek om verkrijging van huwelijkspapieren uit België, 1942 440 http://proxy.handle.net/10648/df781dfd-b989-4e9d-bc04-18b2b46134ca Motke, H.M.J.; verzoek om bespoediging van zijn toelating tot Nederland, 1941 441 http://proxy.handle.net/10648/dbad37f4-c465-42a1-9468-ef3b8a30d8eb Muijser, H.C.A.; verzoek om doorzending van een brief aan zijn broer in Egypte, 1940 442 http://proxy.handle.net/10648/0fa883e2-4e0e-4c4f-a5b3-23ab53ee12cc Muijzenberg, L.W. van den; verzoek om verkrijging van een afschrift van zijn geboorteakte, 1940 443 http://proxy.handle.net/10648/098f6339-2772-42cd-be0d-a56b710d00df Olthoff, M.J.; verzoek om financiële ondersteuning, 1941 - 1942 444 http://proxy.handle.net/10648/01ed754b-6a9d-4a36-8921-b55aecbd470d Petri, T.; verzoek om opsporing van het adres van D.J. Kuivenhoven te Denemarken, 1942 445 http://proxy.handle.net/10648/0d95b51d-7e91-4c7f-82c4-71736f0ca955 Petry, J.W.F.; verzoek om inlichtingen over zijn kinderen die in België wonen, 1940 446 http://proxy.handle.net/10648/b542e2d4-3f4c-433e-8ea3-b03b8039f577 Pool, A.; verzoek om inlichtingen inzake de vraag welke documenten er nodig zijn voor emigratie naar de Verenigde Staten, 1941 stuk 447 http://proxy.handle.net/10648/92493e74-9692-471b-a60c-13eb0b683231 Rietveld, R.W.; verzoek om een vergoeding voor verloren gegane eigendommen die getransporteerd zijn naar Duitsland door Rhenes Transport AG te Duisburg-Ruhrort, 1940 448 http://proxy.handle.net/10648/f4b398bf-2326-4f43-a8f2-8bf765d79418 Roording, A.; verzoek om toestemming voor het maken van een reis naar België, 1940 449 http://proxy.handle.net/10648/74152def-6e5a-4b64-a916-a67fdf057d81 Roos, J.S.; verzoek om doorzending van zijn brief aan zijn zoon in Frankrijk, 1940 450 http://proxy.handle.net/10648/ad86937e-4ba5-4c97-8b7f-19edadbd51da Roskom, P.J., eigenaar van het Vaste Goederen Bureau van 1894 te Utrecht; verzoek om uitbetaling van gelden aan zijn te Genève wonende dochter, 1940 451 http://proxy.handle.net/10648/e8a0d32d-93ab-4d51-b662-962577172585 Scheerboom, A.; verzoek om bemiddeling voor de vrijlating en repatriëring van haar zoon die, in Spanje in krijgsgevangenschap zit, 1940 - 1941 452 http://proxy.handle.net/10648/71471da3-384e-4c9d-8eac-58c496cf4f30 Schöpping, J.H.; verzoek om bemiddeling voor de terugkeer naar Nederland van haar in Frankrijk verblijvende dochter, 1940 453 http://proxy.handle.net/10648/ac935504-bdee-4025-add8-abb26468e74c Seegers; correspondentie met mevrouw Seegers over het bericht dat Nederlandse krijgsgevangenen, waaronder ook haar zoon P. Seegers, in Spanje zouden worden vrijgelaten, 1940 454 http://proxy.handle.net/10648/02f1dddc-7193-4f74-ad52-9553f1ce4354 Sikkema, K.; verzoek om inlichtingen met betrekking tot het vertrek uit Nederland naar de Verenigde Staten, 1941 455 http://proxy.handle.net/10648/032c3851-23bf-48c0-b390-f806a97f7e02 Staay, F.E. van der; verzoek om doorzending van zijn klacht aan het consulaat van Zweden in 's-Gravenhage, 1941 456 http://proxy.handle.net/10648/7de9c3c5-8fb9-43e7-93f3-83570c8bb96b Stappershoef, H. van; verzoek om inlichtingen inzake het publiekrechtelijk karakter van de Nationale Landbouw en Voedingscorporatie, 1941 457 http://proxy.handle.net/10648/5d04ca7b-2cd2-4de3-b18e-24a4d96770c5 Steemers, G.H.M.; verzoek om financiële ondersteuning voor het transport, de opslag en de bewaring van zijn inboedel, 1941 458 http://proxy.handle.net/10648/cd682a15-a18d-40e7-9e0a-5b5219aed000 Sternefeld-van Kreveld, R.; verzoek om toelating tot Nederland, 1941 459 http://proxy.handle.net/10648/b451631a-7c76-45b7-9d84-f2c7f8351a91 Stoffels-van den Hoogen, M.; verzoek om geld voor haar reis naar Zuid-Afrika, 1940 460 http://proxy.handle.net/10648/c0fcc207-62d4-46c4-b17f-0135d37b59bc Stroeckx, G.; verzoek om kleding en voedsel, 1941 461 http://proxy.handle.net/10648/6c620699-9509-47d6-a437-06b7a7b89f02 Suurdt, J.; verzoek om inlichtingen inzake de gang van zaken met betrekking tot de toelating in en vertrek uit Nederland, 1941 462 http://proxy.handle.net/10648/a9b4f02f-6e85-4866-9bf8-1bac7b6436e8 Swalef, K.; verzoek om na te gaan of haar zoon J. Swalef nog de Nederlandse nationaliteit bezit, 1940 - 1941 463 http://proxy.handle.net/10648/8a8ef4e5-5851-4517-a226-9a914fb46b35 Tiebackx, A.; verzoek om financiële ondersteuning ten behoeve van H. Prins te Illies, 1941 - 1942 464 http://proxy.handle.net/10648/6c96488c-e7a4-42f3-bdea-422149eb3d34 Toom, E. van der; verzoek om doorzending van berichten aan familie in Nederlands-Indië, 1940 465 http://proxy.handle.net/10648/d2221ef4-96c4-48d7-8ea3-ca82e4f05319 Vaanholt, A. ten; verzoek om bemiddeling voor de uitbetaling van de achterstallige termijnen van een aan hem door de Franse regering toegekend pensioen, 1942 466 http://proxy.handle.net/10648/eee36b18-c80c-414f-be7e-8ed706d82a61 Veldhuis Kroeze-Looijenga, A.; verzoek om inlichtingen inzake het lot, de gezondheidstoestand en het adres van haar zoon B. Veldhuis Kroeze, 1942 467 http://proxy.handle.net/10648/53c2dacf-bcce-4fe9-9d37-05fd5c36f3b1 Velthuis, G.J.; verzoek om teruggave van een zegelring, 1940 468 http://proxy.handle.net/10648/2548e2ad-094c-48d8-aca4-7b466f49bf2f Vermeeren, J.J.; verzoek om inlichtingen inzake de verblijfplaats van zijn zoon, 1941 469 http://proxy.handle.net/10648/d4a904a0-2f3f-47b2-9b65-a1fa288622ae Vermeulen-van Haaften, C.D.; verzoek om inlichtingen inzake de verblijfplaats van haar man, 1941 470 http://proxy.handle.net/10648/726f3e95-b432-4068-b20c-aa6796ae0682 Vliegen, J.H.J.; verzoek om financiële ondersteuning, 1942 471 http://proxy.handle.net/10648/d324cb94-2e40-4b02-b195-ce8bc74bfb58 Vogel, O. de; verzoek om het adres van G.L. van der Maesen de Sombreff, de Nederlandse consul-generaal te Danzig, 1940 stuk 472 http://proxy.handle.net/10648/464214b1-feff-4d3a-bd83-4778bd089ff7 Vugt, J.P. van; geleidebrief betreffende de terugzending van een declaratie, 1940 stuk 473 http://proxy.handle.net/10648/d764f8a4-eeb3-4810-bd9d-54f2fbb490b6 Walle, A. van der; verzoek om toelating tot België, 1941 474 http://proxy.handle.net/10648/4f0d4000-1729-4ba5-8774-4d26301f3f26 Wasbauer, F.X.P.; verzoek om inlichtingen inzake de vraag tot wie hij zich moet wenden om een Frans paspoort te verkrijgen, 1941 475 http://proxy.handle.net/10648/bb2ac527-cde1-42ef-8c52-dae8977dcc9e Winter, K.R.; verzoek om een onderzoek in te stellen naar zijn mishandeling door de Belgische overheid in Tongeren en naar de diefstal uit zijn auto, 1940 476 http://proxy.handle.net/10648/54e3c599-5028-42cf-9ac8-bb19fae3b7f3 Winter, L. de; verzoek om verkrijging van een huwelijksakte en een geboorteakte van M. del Socorro Gallego, 1942 477 http://proxy.handle.net/10648/c2cffe72-725d-414d-879b-d4ab71dccca7 Yntema, J.L.; verzoek om inlichtingen inzake het verkrijgen van een studiebeurs voor het vervolgen van zijn studie aan de Technische Hogeschool in Delft, 1942 478 http://proxy.handle.net/10648/7ddde07d-8a52-4e12-91f1-1cfd92206ff8 Zunter, M.; verzoek om verkrijging van toestemming om zich in Amsterdam te vestigen, 1941 - 1942
479 http://proxy.handle.net/10648/d269551d-3c1b-4a3c-bddf-1a0624fed3f2 Stukken betreffende de bemiddeling inzake de toekenning van vergoedingen aan personen en organisaties voor de schade die men geleden heeft door oorlogsdaden. 1940-1942 pak 480 http://proxy.handle.net/10648/bc27e403-9360-41b1-b60e-0caa3601208a Stukken betreffende de grenswijziging tussen Nederland en Duitsland in verband met de verbetering van de Roode Beek in Limburg. 1940-1942 omslag 481-482 Stukken betreffende de (her)naturalisatie van diverse personen tot Nederlander. 1940-1942 1 pak en 1 omslag 481 http://proxy.handle.net/10648/52b09513-2603-4d1f-a1bb-ca3c42429f51 Algemeen, 1940 482 http://proxy.handle.net/10648/bc0e4817-d507-466c-a0d2-978b86483031 A - W, 1940 - 1942 pak

Alfabetisch op naam geordend.

483 http://proxy.handle.net/10648/65302414-26af-4bf1-bba5-73b0ad68d8f5 Stukken betreffende de hulpverlening aan Nederlandse oorlogsslachtoffers in het buitenland. 1940-1942 omslag 484 http://proxy.handle.net/10648/68694d00-4d92-442d-b6c5-49517d19f9e6 Stukken betreffende de ondersteuning van behoeftige Nederlanders in Duitsland. 1940-1942 omslag 485-486 Stukken betreffende de uitreiking van gerechtelijke stukken aan in het buitenland gevestigde organisaties. 1940-1942 2 pakken

Binnen de dossiers alfabetisch op organisatienaam geordend.

O.a. Samuel Lichtmann, Firma.

485 http://proxy.handle.net/10648/57867106-3e16-48e0-a168-71e984c7ad5c 1940, A - Z 486 http://proxy.handle.net/10648/9cabec9b-a306-4bbd-a119-323537b5e270 1941 - 1942, A - V
487-496 Stukken betreffende de uitreiking van gerechtelijke stukken aan in het buitenland gevestigde personen. 1940-1942 10 pakken

Alfabetisch op persoonsnaam geordend.

487 http://proxy.handle.net/10648/8c157f82-0300-4aa0-83b0-bbdf07e303b9 Algemeen, 1940 - 1941 488 http://proxy.handle.net/10648/9431582b-2ca4-4b29-b8fa-876edaff5189 A - C, 1940 - 1942 489 http://proxy.handle.net/10648/78831de1-421b-4073-a5ff-a9b89676ec57 D - G, 1940 - 1942 490 http://proxy.handle.net/10648/e30c1112-9f88-4262-bee5-af74714ea088 H - J, 1940 - 1942 491 http://proxy.handle.net/10648/77b25447-3927-42e7-9f49-20bc8c26f30a K - L, 1940 - 1942 492 http://proxy.handle.net/10648/ce04d2b2-8399-46b5-93cb-a9c1f0c68620 M - N, 1940 - 1941 493 http://proxy.handle.net/10648/dac3d5d5-c0f4-4a5a-9b8a-2c7a5265a697 O - P, 1940 - 1941 494 http://proxy.handle.net/10648/4c13663c-ea28-44a3-ae52-c05ea0faaf89 R, 1940 - 1942 495 http://proxy.handle.net/10648/ed7909fc-f9c0-4df5-8a02-ea2f38e5b6fb S - T, 1940 - 1941 496 http://proxy.handle.net/10648/1b91d137-af75-4647-8ad1-de6afc9fee8c U - Z, 1940 - 1942
497-513 Stukken betreffende de voorziening in de voogdij over diverse minderjarigen. 1940-1942 17 omslagen 497 http://proxy.handle.net/10648/c481ff49-c0df-4caf-948f-28d174e20bbe Algemeen, 1940 498 http://proxy.handle.net/10648/a4e60394-25a0-47dc-85e8-b4d2cca913d3 Blits, R.S, 1941 - 1942 499 http://proxy.handle.net/10648/faaee5c8-8e99-46ca-aea6-8a9feca62c00 Buurman, H, 1942 500 http://proxy.handle.net/10648/acc75030-56a8-4d85-a54a-577118dda047 Cohen, G.C.M., M.Z., M.M., P.W., K.D, 1942 501 http://proxy.handle.net/10648/a252d3a3-49eb-4217-ba61-086d3ebac0ae Cox, A.H. en G.P, 1941 502 http://proxy.handle.net/10648/53bfd3cc-7f2b-4eeb-9928-d858df213d45 Haverhoek, J.G, 1940 503 http://proxy.handle.net/10648/7cb13d26-6db8-414e-bedd-9336b2a01250 Hendrickx, C.L. en J.M, 1941 504 http://proxy.handle.net/10648/bc43051a-f9ed-44a2-9f4d-92543df46d0f Knaap, J.W. van der, 1940 505 http://proxy.handle.net/10648/608cfc6c-7528-4e13-b374-337440236cbb Lazeroms, 1940 - 1941 506 http://proxy.handle.net/10648/4f58cb93-15d6-48b0-82a8-c34e3b46579f Lodewijckx, M.A. en F, 1941 507 http://proxy.handle.net/10648/70d4f813-1ecf-49be-a11d-707160db4d09 Massizzo, A.W, 1941 - 1942 508 http://proxy.handle.net/10648/3670812a-97e7-43a3-84a3-e9d0671f087c Meij, G.L. en M. de, 1942 509 http://proxy.handle.net/10648/86032282-54b0-42e6-be62-df155089f176 Nijenhuis, A.C, 1940 - 1941 510 http://proxy.handle.net/10648/c52716d5-9568-4308-bbd5-5a4c12dd5b9b Smilde, 1941 511 http://proxy.handle.net/10648/f4e4aa4e-7287-4a34-a362-66939627c936 Sterner, A.B, 1940 512 http://proxy.handle.net/10648/7c1838ca-ac4e-4c5f-b3cd-865f37b71f54 Wolf, de, 1942 513 http://proxy.handle.net/10648/16ae2c4b-c879-4cc3-aed5-582404195003 Wouters, M.J.L, 1940 514-525 Stukken betreffende het behandelen van aanvragen van diverse personen om afgifte en verlenging van paspoorten, identiteitsbewijzen en visa. 1940-1942 11 pakken en 1 omslag

Alfabetisch op persoonsnaam geordend.

514 http://proxy.handle.net/10648/b57fca3f-d32b-4e32-aeca-90cdec227283 Algemeen 515 http://proxy.handle.net/10648/7068e59d-290a-4640-9b9f-2e5fa6cf8fa4 A omslag 516 http://proxy.handle.net/10648/ec517cb4-b0f3-4bd3-b6ad-cb8265561bc9 B 517 http://proxy.handle.net/10648/e611ff15-2f2c-4004-8d21-9393e487607b C - F 518 http://proxy.handle.net/10648/0ad4e580-bba3-4b76-8d71-5d4ae25c8cfb G 519 http://proxy.handle.net/10648/8e1a8306-2cf5-4869-b444-ba5be08a7bcf H - J 520 http://proxy.handle.net/10648/735d63cb-c415-4212-a4d2-998305e2e4c3 K - L 521 http://proxy.handle.net/10648/2df73146-ca50-4682-9e5a-3325096cec2b M - N 522 http://proxy.handle.net/10648/ae8ab655-3999-4e07-9bc7-4c8a5131ca63 O - R 523 http://proxy.handle.net/10648/ddf5f44f-1a71-4965-8662-363ddecd3fd9 S - T 524 http://proxy.handle.net/10648/946d251a-d588-491f-86a1-673ab6537820 U - V 525 http://proxy.handle.net/10648/9c3b6d13-6325-4660-817c-5803367d6c7c W - Z
526-527 Stukken betreffende het instellen van onderzoeken naar de nationaliteit van diverse personen. 1940-1942 1 pak en 1 omslag 526 http://proxy.handle.net/10648/71a00dfa-3782-4f1a-8ae9-6dab16e6d6a4 Algemeen 527 http://proxy.handle.net/10648/2382ff58-4f12-4000-b82f-e16e680ab3ad B - W pak

Alfabetisch op persoonsnaam geordend.

528-533 Stukken betreffende het ontvangen en doorzenden van inlichtingen en mededelingen van overheidsinstanties, organisaties, verenigingen en personen. 1940-1942 4 omslagen en 2 stukken 528 http://proxy.handle.net/10648/546f789a-e64d-47aa-9318-b707bde27903 Ingekomen brief van W.F. Egeman & Co. inzake het transport van het meisje E. Brevick uit Noorwegen naar Nederland, 1940 stuk 529 http://proxy.handle.net/10648/4e8c5e7a-7478-4f37-ba8d-77286a14c359 Proces-verbaal van een verhoor van U. Udema, gezagvoerder van het Nederlandse motorschip Indrapoera van de NV Rotterdamse Lloyd, met een geleidebrief, 1940 530 http://proxy.handle.net/10648/093ff40e-0b49-404a-a2a7-3fff753fc6e6 Ingekomen brief van het Departement van Koloniën inzake een op Curaçao gewond geraakte Chinese zeeman, 1940 stuk 531 http://proxy.handle.net/10648/4449a91c-a8e4-446c-99c2-cff02ef5ef45 Correspondentie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de toezending van een exemplaar van het Gemeentelijk Jaarboek voor 1940, 1940 532 http://proxy.handle.net/10648/19a03d95-59df-4f11-8e59-49dd4a0910bf Ingekomen brief van N.G. Möller inzake zijn angst dat de Verenigde Staten Suriname en de Nederlandse Antillen zal veroveren, met bijlagen, 1940 533 http://proxy.handle.net/10648/5be5b6d0-af28-4ca5-8157-ae9b60558a67 Exemplaar van de regeling inzake de aanschaffing van druk- en bindwerken ten behoeve van de rijks- en overheidsdiensten, met een geleidebrief van het Rijksinkoopbureau, 1942 534-541 Stukken betreffende het ontvangen en doorzenden van inlichtingen en mededelingen van het Departement van Binnenlandse Zaken. 1940-1942 5 omslagen en 3 stukken 534 http://proxy.handle.net/10648/d6c007b6-965e-4d16-a1c3-f5220c1f8cbf Ingekomen brief van het Departement van Binnenlandse Zaken inzake de uitleiding van G. Rober naar België, met bijlagen, 1940 535 http://proxy.handle.net/10648/80ea2e8c-0aa8-4b8f-bc72-6388491c56b8 Politierapport inzake de aanhouding van de caféhouder J.H. Bökkerink te Oldenzaal door Duitse militairen, met een geleidebrief van het Departement van Binnenlandse Zaken, 1940 536 http://proxy.handle.net/10648/760b0220-e102-4650-bb9d-e94092570c86 Ingekomen brieven van het Departement van Binnenlandse Zaken inzake de censuur op brieven, 1940 537 http://proxy.handle.net/10648/2e91ded7-9229-4acd-8549-43596b01c7ed Doorzending aan het Departement van Binnenlandse Zaken van een brief van de Nederlandse Afdeling van het Zweedse consulaat in Parijs inzake de terugbetaling van onderstandsgelden door Van Dort, 1941 538 http://proxy.handle.net/10648/0e707bcf-57c8-42b4-8396-2a94334f85e4 Ingekomen brief van het Departement van Binnenlandse Zaken inzake de opneming van I. Claessens in een inrichting in Duitsland, 1941 stuk 539 http://proxy.handle.net/10648/4270eb59-742b-4dba-bf27-5a37f96a486b Doorzending aan het Departement van Binnenlandse Zaken van een bericht van de Nederlandse Afdeling van het Zweedse consulaat in Parijs inzake het overlijden van A.L. Veth-Mazouyer, 1942 540 http://proxy.handle.net/10648/26876944-08bf-4306-b031-8cd188068850 Doorzending aan het Departement van Binnenlandse Zaken van een brief van de Nederlandse Afdeling van het Zweedse consulaat in Parijs inzake de repatriëring van een aantal Nederlanders, die in Tunis werkzaam zijn geweest, 1942 stuk 541 http://proxy.handle.net/10648/ff9f53ee-ea5d-46ce-9ca7-f6d1e07319c5 Doorzending aan het Departement van Binnenlandse Zaken van een brief van O.E. Bauer inzake het Vervreemdingsbesluit niet-landbouwgronden 1942, 1942 stuk 542-550 Ingekomen brieven van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de kosten van de verpleging van Nederlandse zieken en krankzinnigen in het buitenland. 1940-1941 6 omslagen en 3 stukken

Alfabetisch op persoonsnaam geordend.

542 http://proxy.handle.net/10648/1524c4ba-a83c-4060-969d-3c15f701ce5e Bij, S. van der, te Davos-Platz, 1941 stuk 543 http://proxy.handle.net/10648/7fc5868f-30db-4af3-9b48-21cab509fca9 Brands, L.J.M, 1940 stuk 544 http://proxy.handle.net/10648/c4128e6f-f93c-4390-9aa9-c51e68e477c3 Erp, M.P. van, te Duffel, 1940 545 http://proxy.handle.net/10648/31189736-91f9-4601-9a14-ff9348477027 Feskens, M.A.J., te Borchtlombeek, 1940 546 http://proxy.handle.net/10648/5faa48b2-4f71-4a5c-8e70-d44afa332bf0 Miert, L. van, te Kappellen, 1940 547 http://proxy.handle.net/10648/383fdf65-547b-443d-8596-cd19ab8e50a7 Muller, K., te Geel, 1940 stuk 548 http://proxy.handle.net/10648/63c3293d-2ee2-4192-81d9-9bef611cebb0 Tiggeleers, W., te Geel, 1940 549 http://proxy.handle.net/10648/86261725-216e-4ece-a0c8-b80e7b83a3b4 Verbracken, I.A.M., te Mons, 1940 550 http://proxy.handle.net/10648/108a8552-266b-454f-b7bd-8332b4486293 Wijnands, G.M.A., te Duffel, 1940
551-577 Ingekomen brieven van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende de financiële ondersteuning van Nederlanders in het buitenland. 1940-1942 12 omslagen en 15 stukken

Alfabetisch op persoonsnaam geordend.

551 http://proxy.handle.net/10648/7fd57b5b-5b74-44ea-88b8-f2bb44e101c9 Nederlanders in Italië, 1941 - 1942 omslag 552 http://proxy.handle.net/10648/41658460-8d93-4033-a6f6-aa170e07b896 Boelsen, A., te Zoppot, 1940 553 http://proxy.handle.net/10648/c2c836c8-691f-423c-a3dc-46bae418db7d Broese, A.G., te Windthorst, 1942 omslag 554 http://proxy.handle.net/10648/de85264a-34f4-46c6-8136-05f6182d43e2 Caderius van Veen, M.C.J., te Menton, 1942 555 http://proxy.handle.net/10648/b1ffab26-5398-40e2-b139-063f70ff60fb Cleef, J.B.G. van, te Mercogliano, 1942 556 http://proxy.handle.net/10648/5b394d57-44dc-4c18-92bf-9b62a9871ba3 Content, A., te Pizzoli, 1942 557 http://proxy.handle.net/10648/a7224535-6e8d-41f4-b202-c0a6e9a7d9bb Direx, K., te Berlijn, 1940 omslag 558 http://proxy.handle.net/10648/3563aab2-00e0-4355-b803-c0ba9ba9f5f7 Frankfoort, C.M., te Florence, 1942 omslag 559 http://proxy.handle.net/10648/e328fd29-2923-4127-b466-b921fc5d5ead Gomes, H., te Helsinki, 1942 560 http://proxy.handle.net/10648/91adb235-df2f-4c5e-98b0-ec07e62cc76f Groes, gezusters, te Helsinki, 1942 561 http://proxy.handle.net/10648/4d046586-dd1d-437e-abe8-ac2543aaf5ff Hoog-van Pinxteren, C.A.J. de, te Milaan, 1942 562 http://proxy.handle.net/10648/fd0a1557-60cb-4f86-9df2-f8e3df9b2799 Hoogkamer, F., te Vejana, 1942 563 http://proxy.handle.net/10648/b37f37e2-ab42-46c2-9d8a-814805a705ff Jacometti, B., te Anacapri, 1942 omslag 564 http://proxy.handle.net/10648/51eb41c4-61f5-4221-9e8a-68706d75b241 Jansen, W., te Helsinki, 1942 565 http://proxy.handle.net/10648/460454b4-29b9-4ec8-9eda-35f532d002dc Jong, H.W.J. de, te Belluno, 1942 566 http://proxy.handle.net/10648/ed1a60f3-b1fe-436a-a4b9-794159a74dc1 Keuls, F.J.E., te Menton, 1942 567 http://proxy.handle.net/10648/9fb41ee4-722c-4d5a-8885-28dc84ea63c3 Kuiper, M., te Adolfstal, 1942 omslag 568 http://proxy.handle.net/10648/234a2de8-f78c-4202-8c34-cc714a9bbc4e Lamsweerde, A. baron van, te Melide, 1941 - 1942 omslag 569 http://proxy.handle.net/10648/33d559d5-4ac5-4373-8cca-bc6afee5aa7f Lange-Pekarek, J., te Praag, 1942 omslag 570 http://proxy.handle.net/10648/1023bda6-bcfb-4476-a73c-91dfa6b17ae7 Maanen, T.G.C., van, te Venetië, 1942 571 http://proxy.handle.net/10648/d3879554-06ed-4544-8edd-a2779b2f0ba5 Man, A.W.L.S. de, te Rome, 1942 572 http://proxy.handle.net/10648/6715b9c6-758f-43a9-acca-0443cacf7d54 Metzelaar, M., te Parijs, 1941 omslag 573 http://proxy.handle.net/10648/8d33eb38-0ef9-4355-b441-2ac8da12d45d Pennings, J., te Windthorst, 1942 omslag 574 http://proxy.handle.net/10648/af523925-f5aa-41da-9dc2-fd7c9c19b093 Reigel, J., te Parijs, 1942 omslag 575 http://proxy.handle.net/10648/aae0f51b-7d0e-4643-bc5f-e245f56ab850 Rieske, E., te Aalborg, 1940 576 http://proxy.handle.net/10648/4b25bacd-3591-4bc3-9cab-af8d878ebb0d Wanschers, C., te Menton, 1942 577 http://proxy.handle.net/10648/e73bb21a-2c65-4d4a-9d2a-50927f75ba69 Wittenberg, Y.W., te Lido di Roma, 1942 omslag
578-586 Stukken betreffende het ontvangen en doorzenden van inlichtingen en mededelingen van het Departement van Defensie. 1940-1942 6 omslagen en 3 stukken 578 http://proxy.handle.net/10648/d7db2756-16e7-44cb-beed-0317b0bd7e14 Ingekomen brief van het Departement van Defensie betreffende de proclamatie van de president van de Verenigde Staten inzake de toepasselijkheidsverklaring van de Amerikaanse neutraliteitswet op Noorwegen, met bijlagen, 1940 579 http://proxy.handle.net/10648/e157347e-4f93-4adc-b242-e06df62b778c Ingekomen brief van het Departement van Defensie inzake het niet melden door O.C. Sick van de Franse nationaliteit bij de inschrijving voor de dienstplicht, met een bijlage, 1940 580 http://proxy.handle.net/10648/48ecfd13-0417-4ab6-9c42-344e14326a16 Staat met gegevens van sergeant E.M.J.I. Sieben in verband met zijn groot verlof, 1940 stuk 581 http://proxy.handle.net/10648/22dad5d0-b4d3-4280-b834-1c336074ce0b Ingekomen brief van het Departement van Defensie inzake de alimentatie die betaald moet worden aan de echtgenote van sergeant J.N. Gieles, 1940 stuk 582 http://proxy.handle.net/10648/9c471967-1b35-46d8-8a3d-a8319a38f3e0 Ingekomen brief van het Departement van Defensie inzake het ontlopen van de dienstplicht door H.L. Hart en W.F. Renting, 1940 stuk 583 http://proxy.handle.net/10648/631893dd-5536-44dc-8358-6d1d682225ef Doorzending aan het Departement van Defensie van een nota met bijlagen van het Zweedse gezantschap in Den Haag inzake de nieuwe nationaliteitskenmerken van Zweedse militaire vliegtuigen, 1940 584 http://proxy.handle.net/10648/ba0bfc86-3ad9-4642-8ea5-707b43dc519e Correspondentie van het Afwikkelingsbureau van het Departement van Defensie met de Nederlandse Afdeling van het consulaat-generaal van Zweden in Brussel over het overdragen door het consulaat van verantwoordingsstukken voor ontvangen bedragen voor de uitkering van kostwinnersvergoedingen in België, met een geleidebrief, 1940 - 1941 585 http://proxy.handle.net/10648/8f76b2c1-e6af-4f47-acf4-5841ea6f5a86 Correspondentie met het Departement van Defensie over de uitoefening van het recht van krijgsbuit door de Duitse Weermacht ten aanzien van materieel, hetwelk bij de afwikkeling van contracten of bestellingen eigendom van de Staat is geworden, 1941 586 http://proxy.handle.net/10648/51b13acd-5e68-4dbb-b8eb-5712bd9cdf74 Doorzending aan het Departement van Defensie van twee in Finland uitgesproken vonnissen tegen A. Smit en C.W. Zijtregtops, 1942 587-590 Stukken betreffende het ontvangen en doorzenden van inlichtingen en mededelingen van het Departement van Financiën. 1940-1941 3 omslagen en 1 stuk 587 http://proxy.handle.net/10648/2616e511-ef65-48dc-956e-b684e18a1f5c Correspondentie met het Departement van Financiën over opgaven met betrekking tot de in Nederland gevestigde diplomatieke en consulaire ambtenaren en de te verlenen vrijstelling van invoerrecht aan deze personen, 1940 588 http://proxy.handle.net/10648/52afc9ad-425d-4d3c-b16a-39152d39b1f5 Rapport 'De registratie van materiële oorlogsschade in Nederland' door P. Lieftinck, met een geleidebrief van de Commissie Oorlogsschade, 1940 589 http://proxy.handle.net/10648/fdbfb384-e2d9-4407-add8-61fb8a4f2290 Ingekomen brief van het Departement van Financiën inzake de ontbinding van de Commissie Oorlogsschade, 1940 stuk 590 http://proxy.handle.net/10648/0c97aa96-92a6-45fd-9d05-f60e8d6ba298 Ingekomen stukken van het Departement van Financiën betreffende het behoud van het Zwin als natuurmonument, 1940 - 1941 591-605 Stukken betreffende het ontvangen en doorzenden van inlichtingen en mededelingen van het Departement van Justitie. 1939-1941 10 omslagen en 5 stukken 591 http://proxy.handle.net/10648/5c398b34-2ef8-4388-8bf6-9414e79c1dd5 Strafbladen van Duitse, Zwitserse, Italiaanse, Belgische, Franse, Noorse en Roemeense onderdanen, met een geleidebrief van het Departement van Justitie, 1939 - 1940 592 http://proxy.handle.net/10648/07d3fa98-fdd8-4dd2-ab22-5fb322888169 Correspondentie met het Departement van Justitie over de aandelen van het kapitaal van de Privozer Mineralölwerke AG, die in handen zijn van de NV Hollandse Petroleum en Industrie Maatschappij, 1940 593 http://proxy.handle.net/10648/f510e893-445b-493d-935d-31f6a0b63006 Ingekomen brief van het Departement van Justitie inzake de onder curatele stelling van M.H. Potting, met bijlagen, 1940 594 http://proxy.handle.net/10648/d8480572-8a84-47e1-8c3e-02a417ab2c18 Ingekomen brief van het Departement van Justitie inzake de verlenging van het verblijf van de vreemdelinge F. Kyjovska-Vorlova in Nederland, 1940 stuk 595 http://proxy.handle.net/10648/5c952dcd-4ee4-480b-a6e8-1928d3c2b263 Correspondentie met het Departement van Justitie over de strafzaak tegen G.M. Los, 1940 596 http://proxy.handle.net/10648/88d3432e-7655-4886-b14c-8d597828d9f6 Ingekomen brief van het Departement van Justitie inzake een klacht van het Duitse gezantschap in Den Haag over de behandeling van W. Metzger, ambtenaar van het Duitse consulaat-generaal in Amsterdam, door Nederlandse grensbeambten, met bijlagen, 1940 597 http://proxy.handle.net/10648/c7478b62-0dc4-487d-aff9-ea9f620a8d73 Correspondentie met het Departement van Justitie over de ter dood veroordeelde Nederlanders G.J. Bieler en P.N. Balder, 1940 598 http://proxy.handle.net/10648/1d26809f-b0ca-4774-a4c0-a6a5e01ce53c Ingekomen stukken van het Departement van justitie betreffende de wijziging van de lijsten, houdende een opgaaf van vernietigbare stukken in de provinciale en gemeentelijke archieven met betrekking tot paspoorten, 1940 - 1941 599 http://proxy.handle.net/10648/69841ef9-03d0-4343-ad40-7d5db6efc647 Correspondentie met het Departement van Justitie over de wijziging in de statuten van de vereniging Centraal Instituut ter bevordering van het normale handelsverkeer tussen Nederland en andere landen, thans genaamd Centraal Instituut voor de handel met het buitenland, 1941 600 http://proxy.handle.net/10648/c3c123f8-7a2b-4549-8c37-7e25478e5bc0 Circulaire van de directeur-generaal van Politie aan de hoofden van de plaatselijke politie inzake het feit dat veel Belgische kinderen clandestien naar Nederland komen in verband met de voedselschaarste in België, 1941 stuk 601 http://proxy.handle.net/10648/3375556c-af2e-4ff4-88ca-64b3cdf14dfa Circulaire van de afdeling Rijksvreemdelingendienst van het Directoraat-Generaal van Politie van het Departement van Justitie betreffende de wijziging van de vreemdelingencirculaire nr. 14 inzake de uitleiding van vreemdelingen, 1941 stuk 602 http://proxy.handle.net/10648/7444e7ac-e3b8-4523-be9e-fc208e135e4d Correspondentie met het Departement van Justitie over de legalisatie van akten, verordening nr. 122, stuk 22, van 8 juli 1941, 1941 603 http://proxy.handle.net/10648/1ba32c53-a438-4996-b76d-7248a0aa86ee Brief van de hoofdcommissaris van Politie in 's-Gravenhage aan het Departement van Justitie inzake de gedragingen van W.C. Vinkhuijzen van Maarsen, met een geleidebrief, 1941 604 http://proxy.handle.net/10648/db2b8a02-0d50-47d4-a7d7-bca47a553568 Besluit van het Departement van Justitie inzake de gewijzigde statuten van de Duitsche Vereeniging tot Hulpverschaffing in Amsterdam, 1941 stuk 605 http://proxy.handle.net/10648/641fb91f-9865-492f-8394-dcd4a58e501c Vreemdelingencirculaire nr.18 van het Departement van Justitie betreffende het inwinnen van inlichtingen over vreemdelingen in het buitenland, 1941 stuk 606-614 Processen-verbaal en geleidebrieven betreffende het vinden van lijken. 1940-1942 9 omslagen 606 http://proxy.handle.net/10648/5db93aea-ceeb-4d48-b5ed-50fa6ddbe7dc Processen-verbaal inzake het vinden van lijken in de gemeente Schiermonnikoog, met geleidebrieven, 1940 607 http://proxy.handle.net/10648/74ed2bba-9388-46e6-8933-fed03bca24e2 Proces-verbaal inzake een aangespoeld lijk aan de zeedijk in de gemeente Barradeel, met een geleidebrief van de burgemeester van Barradeel, 1940 608 http://proxy.handle.net/10648/337107c4-8b89-4ea1-87c8-0f7ea0120fea Proces-verbaal inzake een aangespoelde lijk van een Engelse militair, met een geleidebrief van de burgemeester van Uithuizen, 1940 609 http://proxy.handle.net/10648/ad3decf5-1c27-465a-8891-cbcb8bb12116 Processen-verbaal inzake aangespoelde lijken aan de kust van de gemeente Oostdongeradeel, ontvangen van de commissaris van de provincie Friesland, 1940 610 http://proxy.handle.net/10648/ef858e0f-fe4c-4c65-8d54-3719aa4699d2 Proces-verbaal inzake een aangespoeld lijk aan de zeekust onder Vrouwenparochie in de gemeente Het Bildt, met een geleidebrief van de burgemeester van de gemeente Het Bildt, 1940 611 http://proxy.handle.net/10648/d7838317-47ba-4e69-ba93-7f4be55d87f7 Processen-verbaal inzake aangespoelde lijken op het Noorderstrand van Ameland, met geleidebrieven, 1940 - 1942 612 http://proxy.handle.net/10648/9caba305-1ae4-4553-b8bd-75afa21b1994 Geleidebrief van de burgemeester van Slochteren behorende bij een proces-verbaal inzake het neerstorten van een Engels vliegtuig, waarbij zes lijken zijn gevonden van personen van vermoedelijk Engelse afkomst, die zijn begraven op de algemene begraafplaats te Kolham, gemeente Slochteren, en de doorzending van het proces-verbaal aan het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis te 's-Gravenhage, 1941 613 http://proxy.handle.net/10648/d0c0b1b4-7a3d-44ab-a1c8-499791cc3981 Geleidebrief van de commissaris van de provincie Friesland behorende bij een proces-verbaal inzake de vinding van een lijk, aangespoeld aan de kust onder het dorp Anjum, en de doorzending van het proces-verbaal aan het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis te 's-Gravenhage, 1941 614 http://proxy.handle.net/10648/4b27908a-ab15-4dba-a63a-0ec8aff66c92 Proces-verbaal inzake een aangespoeld lijk bij Uithuizen, met een geleidebrief van de burgemeester van de gemeente Uithuizen, 1942 615-617 Stukken betreffende het ontvangen en doorzenden van inlichtingen en mededelingen van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1940 2 omslagen en 1 stuk 615 http://proxy.handle.net/10648/30be750f-40cc-4658-b58f-bd4694d3f659 Exemplaren van het maandblad Onze Taal, afleveringen 1 tot en met 7 van jaargang 9, met een geleidebrief van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1940 616 http://proxy.handle.net/10648/b8b26467-1bbc-4b82-a0dd-77809154ca53 Ingekomen brief van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen inzake de uitwisseling van studenten van de veterinaire faculteit te Zagreb, 1940 stuk 617 http://proxy.handle.net/10648/3d42080a-b695-4254-95cc-12e644a59821 Rapport van de Commissie van Advies inzake het zevende en de hogere leerjaren van de school voor gewoon lager onderwijs, met een geleidebrief van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 1940 618-620 Stukken betreffende het ontvangen en doorzenden van inlichtingen en mededelingen van het Departement van Sociale Zaken. 1940-1942 3 stukken 618 http://proxy.handle.net/10648/58806703-60f9-488f-8377-829eb595f429 Doorzending aan het Departement van Sociale Zaken van een schrijven van J. van den Elzen over de werkgelegenheid in Duitsland, 1940 619 http://proxy.handle.net/10648/6b6a23c3-b75d-4534-bb35-b403f872f68d Ingekomen brief van het Departement van Sociale Zaken inzake de bevoegdheid van Van Beeren om na afloop van een cursus in huidverzorging aan de deelnemers een diploma uit te reiken, 1940 620 http://proxy.handle.net/10648/54b2bb67-c9f6-4e1c-9901-1ab777b67c5a Doorzending aan het Departement van Sociale Zaken van een brief van R. Woudstra, machinist van het ss Boschwijk, inzake kindertoeslag, 1942 621-632 Stukken betreffende het ontvangen en doorzenden van inlichtingen en mededelingen van consulaten en gezantschappen. 1940-1942 7 omslagen en 5 stukken 621 http://proxy.handle.net/10648/a8c735bd-ef6c-4fe6-99f8-205c8e351ac6 Ingekomen brieven van het Nederlandse consulaat in Ciudad Trujillo inzake de doorzending van de registers van burgerlijke stand van het jaar 1939 aan het Departement van Buitenlandse Zaken, 1940 622 http://proxy.handle.net/10648/aed4befe-9e5f-428d-bc18-a12c43a31881 Ingekomen brief van de Nederlandse consul-generaal in San Francisco inzake de deportatie van J. Bannink naar Nederland, 1940 stuk 623 http://proxy.handle.net/10648/18985d24-20e5-49ee-9183-8cc3eba47b76 Geleidebrief van het Nederlandse consulaat in Kopenhagen inzake de beantwoording van een schrijven van professor H.A. Kramers, 1940 stuk 624 http://proxy.handle.net/10648/66cdc8a3-8993-4ad0-893a-a9b3ca766a07 Ingekomen brief van de Nederlandse consul-generaal in New York inzake een goudzending van S. Mendels, 1940 stuk 625 http://proxy.handle.net/10648/bd0510b3-e33c-430a-a47d-7f4d87758d1a Ingekomen brief van de Nederlandse consul-generaal in New York inzake het nog niet ontvangen van antwoord op een schrijven betreffende H.C.M.T. Baron van Oldenneel, 1940 stuk 626 http://proxy.handle.net/10648/ca03ab75-052b-4ce1-83ae-208388042e56 Ingekomen brief van de Nederlandse zaakgelastigde in Bogotá inzake inlichtingen over E.J. van de Laarschot, ex-werknemer van Pato Consolidated Gold Dredging Ltd. te Pato, met een bijlage, 1940 627 http://proxy.handle.net/10648/2bd01b0f-2705-4ef2-9da5-635009caa4c9 Overlijdensakte van J.A.M.H. Pyls, met een geleidebrief van de Nederlandse consul-generaal in Basel, 1940 628 http://proxy.handle.net/10648/299dc3d5-08b6-45d7-8d72-e1378c2095df Ingekomen brief van het Nederlandse consulaat in Duisburg inzake de vernietiging van blanco paspoortformulieren, 1941 stuk 629 http://proxy.handle.net/10648/d2fe3462-a022-4f84-bfc5-dffe3cc8eabb Staten met opgaven van gesneuvelde officieren en manschappen van de Koninklijke Marine, ontvangen van het Zweedse consulaat in Den Haag en doorgezonden aan het Nederlandse Rode Kruis, 1941 630 http://proxy.handle.net/10648/4704ce45-4009-404a-af36-061f1a7e651e Brief van het Nederlandse consulaat in Gent aan H. van Romburgh, de Nederlandse consul in Brussel, inzake inlichtingen betreffende de koopman C.P.J. Moorthamer, met een bijlage, 1941 631 http://proxy.handle.net/10648/ffa53dbd-747e-4b66-b21a-ce684ddd290d Doorzending aan het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis van een pakket met voorwerpen en geld, gevonden op Nederlandse soldaten, die te Abbeville overleden zijn, ontvangen van de Nederlandse Afdeling van het Zweedse consulaat in Brussel, 1941 632 http://proxy.handle.net/10648/dc2489bc-c674-4337-86da-1d0a3aedc373 Doorzending aan de Nederlandse Afdeling van het consulaat van Zweden in Brussel van stukken inzake de betaling van kostwinnersvergoeding aan P.C. Verbist, 1942 633-634 Stukken betreffende het ontvangen en doorzenden van inlichtingen en mededelingen van de Officier van Justitie te 's-Gravenhage. 1940 1 omslag en 1 stuk 633 http://proxy.handle.net/10648/52357c38-5370-44c0-b13f-8b0341c9f583 Ingekomen brief van de Officier van Justitie te 's-Gravenhage met de mededeling dat het gerechtelijk vooronderzoek in de zaak tegen H.J.M. Zoetmulder niet doorgaat, 1940 stuk 634 http://proxy.handle.net/10648/5a7934cd-8977-47e3-b56f-1592043f09d8 Ingekomen brieven van de Officier van Justitie te 's-Gravenhage inzake opmerkingen op de registers van de burgerlijke stand van consulaire posten over het jaar 1939, 1940 635-640 Stukken betreffende het ontvangen en doorzenden van inlichtingen en mededelingen van burgemeesters en gemeenten. 1940-1942 2 omslagen en 4 stukken 635 http://proxy.handle.net/10648/be7a52bd-e10a-4de6-aa82-654c6290d464 Ingekomen brief van de burgemeester van Nijmegen inzake de financiële toestand van J.D. Rijken, correspondent bij de NV Verenigde Draadfabrieken, 1940 636 http://proxy.handle.net/10648/65617246-9158-40f3-b9b2-f3473e33fa86 Ingekomen brief van de burgemeester van 's-Gravenhage inzake de weigering van O.B. Booleman om de schuld van zijn zoon aan het Nederlandse consulaat in Bulawayo terug te betalen, 1940 637 http://proxy.handle.net/10648/eab75e20-4b4b-49f0-ac00-61516f0e2a69 Ingekomen brief van de gemeente 's-Gravenhage inzake de afbetaling van de schuld van Steggerda, 1940 638 http://proxy.handle.net/10648/754f5700-4dbf-4891-b1e3-2a5e25777e7b Ingekomen brief van de gemeente 's-Gravenhage inzake inlichtingen over E. Wilhelmi, 1940 639 http://proxy.handle.net/10648/eeb48927-b18a-48ed-a9e5-7d7514c205ad Doorzending aan de burgemeester van 's-Gravenhage van een overlijdensakte van H.I. de Kadt te Dachau, 1941 omslag 640 http://proxy.handle.net/10648/a140f81e-21ae-4011-bb03-42c19259216e Doorzending aan de burgemeester van Rotterdam van een overlijdensakte van A.R. Rutgers te Dachau, 1942 omslag 641 http://proxy.handle.net/10648/e649d8fa-bb9f-4970-bc30-06b474fe4e4d Stukken betreffende de overname door de Nederlandse Afdeling van het consulaat van Zweden in Brussel van de werkzaamheden van de Nederlandse Vereniging van Weldadigheid te Brussel. 1941 omslag 642 http://proxy.handle.net/10648/3bebd472-d2a2-4d82-869e-24b3b44dc571 Stukken betreffende de ondersteuning van behoeftige Nederlanders in Frankrijk. 1941-1942 pak 643 http://proxy.handle.net/10648/7e73e003-71af-4782-8434-50947f02d07e Stukken betreffende de rechtszaak van het echtpaar G.L. Reuss en Reuss-Sommer, werkzaam bij het Nederlandse consulaat in Keulen, tegen de Nederlandse Staat inzake hun eisen met betrekking tot pensioenaanspraken. 1941-1942 omslag 644 http://proxy.handle.net/10648/c8450d9f-6489-4232-9a3b-cd07a5d18222 Stukken betreffende de regeling van vergoeding voor vervoersdiensten voor het gratis vervoeren van personen van de Duitse Weermacht. 1941-1942 omslag 645 http://proxy.handle.net/10648/77531157-7d1e-4190-831f-77e071b64265 Stukken betreffende de toepassing van een besluit van 4 juni 1941 van de secretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken inzake de ongevallenverzekering ten behoeve van Nederlandse werklieden in Noord-Frankrijk. 1942 omslag 646 http://proxy.handle.net/10648/95821f96-c605-4996-a83a-6f6256531d6b Ingekomen stukken inzake het onttrekken van regeringstaken aan het toezicht en de leiding van het bestuur van de provincies. 1942 647 http://proxy.handle.net/10648/8f891c75-deae-41f9-834d-0fc4fc2264be Aantekening inzake de onderstand van W. Franssen te Boekarest. 1942 stuk 648 http://proxy.handle.net/10648/4f17f40c-4ecf-4794-bbc6-8eeeb8fb847a Ontwerp van de Prijsrechtwet, met een memorie van toelichting. z.d. omslag
1.2.6 Volkenbondzaken 649 http://proxy.handle.net/10648/689071a2-2a54-4b94-8207-7ddf78e5c10c Stukken betreffende de toepassing van de Opiumconventie van 1912. 1940 omslag 650 http://proxy.handle.net/10648/8a4094cc-edc3-4c54-b39d-d410ec8769bb Brief van de Japanse minister van Buitenlandse Zaken inzake de uitvoering van de Opiumconventie van 23 januari 1912, met een geleidebrief van de Nederlandse gezant te Tokyo. 1940 omslag 651 http://proxy.handle.net/10648/47c501e3-c568-402f-b130-0e91b344d561 Staten van aanhaling van bereid opium, ontvangen van de Nederlandse Centrale ter Bestrijding van de Smokkelhandel in Verdovende Middelen. 1940 omslag 652 http://proxy.handle.net/10648/6168e6da-da26-4f8f-a152-6b1d2ce4f5cb Resolutie van 21 mei 1940 inzake de opiumwetgeving, met een geleidebrief van het Departement van Financiën. 1940 omslag 653 http://proxy.handle.net/10648/1ec9ead6-f64e-4ab1-9888-b662a06ffe43 Ingekomen stukken van het Departement van Sociale Zaken betreffende de in- en uitvoer van verdovende middelen. 1940 omslag 654 http://proxy.handle.net/10648/0e6831fa-093d-42a1-be23-3aaca7ea5f73 Stukken betreffende de verdere ontwikkeling van het voedingsvraagstuk in Nederland. 1940 omslag 1.2.7 Comptabiliteit 655 http://proxy.handle.net/10648/eec916bb-8c46-4189-8a35-903ca6067416 Stukken betreffende de slotuitkering aan de nagelaten betrekkingen van opvarenden van Nederlandse schepen, die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn omgekomen. 1939-1940 omslag 656 http://proxy.handle.net/10648/ede11768-7cf2-4514-a233-d93d2952d913 Lijst met een opgave van bijdragen voor het Fonds voor Gemobiliseerde Nederlandse Soldaten, opgesteld door het Nederlandse gezantschap te Bogotá, met een geleidebrief van de Nederlandse zaakgelastigde aldaar. 1940 omslag 657 http://proxy.handle.net/10648/f6cb28b9-6d42-498c-be09-f42e1da3aedd Ingekomen brief van de Nederlandse consul-generaal in Kobe betreffende de declaratie van de uitbetaling van het salaris van M.J. Meijer, de attaché te Kobe, over maart 1940, met bijlagen. 1940 omslag 658 http://proxy.handle.net/10648/7bc33f46-fdbe-4284-aae3-e4ef796a194d Ingekomen brief van de Nederlandse zaakgelastigde in Lima betreffende de declaratie van de dienstuitgaven van het gezantschap over april 1940, met bijlagen. 1940 omslag 659 http://proxy.handle.net/10648/d6f50cbd-fda2-4ab6-a708-c7624581a72f Ingekomen brief van de Nederlandse consul-generaal in Kobe betreffende de declaratie van de gemaakte kosten voor zijn dienstreis door Formosa, met bijlagen. 1940 omslag 660 http://proxy.handle.net/10648/b697df1c-7760-47e7-a4d1-36df7141d54d Ingekomen brief van het Departement van Binnenlandse Zaken betreffende een verzoek om bewijsstukken voor een declaratie van de Nederlandse consul-generaal in Montreal. 1940 stuk 661 http://proxy.handle.net/10648/c2fc7ee4-ebe7-4a87-8ca5-6dd8913a37fd Stukken betreffende de terugvordering van door het Rijk aan diverse personen voorgeschoten reiskosten. 1940 omslag 662 http://proxy.handle.net/10648/a81258fd-d054-4bbd-a6a1-bdc0b30ea71e Correspondentie met het Departement van Binnenlandse Zaken over een chèque ten gunste van het Algemeen Steuncomité 1939. 1940 omslag 663 http://proxy.handle.net/10648/5ed149da-86af-457f-8bb3-6caf8c151687 Correspondentie met de Bank van Zwitserland over de uitbetaling van gelden aan G. Beelaerts van Blokland, secretaris van de Nederlandse delegatie, die deelneemt aan een internationale Commissie van Advies met betrekking tot verdovende middelen. 1940 omslag 664 http://proxy.handle.net/10648/1a022237-5feb-4d50-a293-19e68b9f81ed Stukken betreffende de afbetaling van de schulden van P.W.M. Couturier aan het Rijk. 1940 omslag 665 http://proxy.handle.net/10648/c16e6534-8d45-4964-80e1-91ee59c1375c Stukken betreffende het vraagstuk inzake de vorderingen van derden op de betalingen door de Staat aan Koolhoven-Vliegtuigen NV. 1940 omslag 666 http://proxy.handle.net/10648/acbbdf10-ed7b-4422-83af-eae976266992 Circulaire van het Departement van Financiën betreffende de richtlijnen voor de bezoldiging van personeel, dat eenvoudige werkzaamheden verricht. 1940 stuk 667 http://proxy.handle.net/10648/9c551e4a-b0d1-4e3d-8984-bba03dbc9a30 Stukken betreffende de voorschriften voor de schadeloosstelling van door de oorlog benadeelde ambtenaren. 1940 omslag 668 http://proxy.handle.net/10648/79dca361-ff46-41d4-af4a-01863cd65498 Ingekomen brief van het Departement van Justitie betreffende de overmaking aan het Departement van Buitenlandse Zaken van gelden voor de door de Nederlandse consul-generaal in Duisburg verleende onderstand aan J. Wieland. 1940 stuk 669 http://proxy.handle.net/10648/f71cb3f5-1e56-4173-b7be-d54fd1b7e2d8 Correspondentie met de Gemeentelijke Telefoondienst van 's-Gravenhage over de opzegging van telefoonaansluitingen, die voor rekening komen van het Departement van Buitenlandse Zaken. 1940-1942 omslag 670 http://proxy.handle.net/10648/b10b0064-21c5-4bba-bb8d-bafac2fb2eb1 Stukken betreffende de terugvordering van de voorgeschoten onderhoudskosten aan H.H. Boers te Parijs. 1940-1942 omslag 671 http://proxy.handle.net/10648/edbf6e8f-e404-4030-a37d-5c49850c076d Stukken betreffende de overmaking van gelden aan de Nederlandse Afdeling van het consulaat van Zweden in Antwerpen, via het Afwikkelingsbureau van het Departement van Defensie, voor de uitbetaling van kostwinnersvergoedingen aan in België gevestigde Nederlanders. 1941 omslag 672 http://proxy.handle.net/10648/32ad9eba-2f24-440d-bf17-1816910439aa Stukken betreffende de terugbetaling aan het Duitse gezantschap in Lissabon van de voorgeschoten repatriatiekosten ten behoeve van de Nederlandse zeeman J. Jürgens. 1941-1942 omslag 673 http://proxy.handle.net/10648/4cefcab1-5c46-4639-b2c0-5c001347a353 Stukken betreffende de terugvordering van de voorgeschoten repatriatiekosten aan E. Salcher de Mulder te Berlijn. 1941-1942 omslag 674 http://proxy.handle.net/10648/1e379acd-950c-42c8-87bf-811da9712787 Correspondentie met de Postcheque- en Girodienst in 's-Gravenhage over de verandering van de tenaamstelling en de nummers van postrekeningen. 1941-1943 omslag 675 http://proxy.handle.net/10648/1a6f55ca-4dfd-42d2-b310-b9eeda091c65 Brief aan de Postcheque- en Girodienst in 's-Gravenhage betreffende de stopzetting van de periodieke overschrijving aan G.M.P. Engelbregt te Zwitserland voor de legalisatiekosten. 1942 stuk 676 http://proxy.handle.net/10648/8d479552-c6f6-418e-94e8-93169ca4de71 Correspondentie met het Departement van Binnenlandse Zaken over de terugvordering van de aan P.M. Nagelkerken voorgeschoten onderhoudskosten. 1942 omslag 677 http://proxy.handle.net/10648/c68ec2b5-136a-4bfc-be47-64a93270478e Stukken betreffende de terugvordering van het Duitse gezantschap in Rome van een voorgeschoten bedrag aan de Nederlandse journalist G.F.B. Damen. 1942 omslag 678 http://proxy.handle.net/10648/a1cb551d-3ebe-4195-9327-41010a1e7671 Stukken betreffende het storten van bedragen op de postrekening van het Nederlandsch Clearinginstituut, ten gunste van het Bureau ter Behartiging van de Belangen van Nederlanders in Zuid-Frankrijk te Marseille. 1943-1945 omslag

Bevat alleen stukken van en aan het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.

2 Werkarchieven 679 http://proxy.handle.net/10648/153c0756-44c9-4aa0-9411-3a4ce39ffcb9 Persoonlijke collectie van W.C. Beucker Andreae, chef van de afdeling Juridische Zaken. 1940-1941 pak

aanwijzingen aan de Schade-enquêtecommissies inbeslagname door de Duitsers van goud van de Nederlandsche Bank afwikkeling van de overeenkomsten tussen de Nederlandse Staat en de Wapenfabriek Solothurn AG te Solothurn stukken betreffende buitrecht, volkenrecht en de rechten van de bezetter volgens het volkenrecht op de souvereiniteit stukken betreffende de requisitie en inbeslagname van verdragen toelichting op het Capitulatieverdrag tussen Nederland en Duitsland.

680 http://proxy.handle.net/10648/afb51b00-3773-4a7b-8517-e0f6ec96cdcf Werkdossier van de Rijnvaartcommissaris F.L. Schlingemann betreffende de kanalisatie van de Neder-Rijn en de Lek. 1943 omslag
3 Commissiearchieven 681 http://proxy.handle.net/10648/40ce0ff3-5a4d-4938-83e4-51e60c6e8c90 Stukken betreffende de benoeming van bestuursleden van de Carnegie-Stichting en de werkzaamheden van de Raad van Toezicht van deze stichting. 1934-1943 pak 682 http://proxy.handle.net/10648/2ce6b121-4b0b-470c-abe3-35278ad707ac Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie belast met het afnemen van examens voor de benoembaarheid tot gezantschapssecretaris der tweede klasse. 1940 omslag

Bevat exemplaren van opstellen van kandidaten