2.05.342 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Iran (Perzië), 1946-1954 Haagse Vestiging Archiefbewerking Nationaal Archief, Den Haag 2011 Deze digitale toegang is in 2011 vervaardigd door PWAA op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2.Eindredactie: Henny van Schie, 2 april 2012. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhave 2003. Beschrijving van het archief Nederlands Gezantschap in Iran (Perzië) Gezantschap Iran 1946-1954 Z263 2,00 meter; 234 inventarisnummers. Het merendeel van de stukken is in het Nederlands. Een deel is in de talen Engels , Frans en Perzisch Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Nederlandse gezantschap en consulaat in Iran (Teheran), 1946-1954 Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Iran op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap, zoals het huwelijk van shah Mohammed Reza Pahlevi met Soraya in 1949, Iraanse orders voor Nederlandse bedrijven en de Iraanse olie-industrie. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

In 1946 werd W.P. Montijn benoemd tot zaakgelastigde van Nederland in Iran. Op het moment van zijn benoeming had hij al een indrukwekkende loopbaan achter de rug bij de consulaire dienst. In 1908 was hij in dienst getreden en hij was consul-generaal geweest in Montreal, New York, Berlijn en San Francisco. Vóór zijn overplaatsing naar Teheran had hij als gezantschapsraad te Canberra, Australië gewerkt. Teheran was zijn laatste consulaire post. In november 1950 vertrok hij uit Teheran en ging met pensioen. Zijn opvolger in Teheran was A.J. Schrikker. Ook hij had zijn sporen in de consulaire dienst ruimschoots verdiend. Hij was werkzaam geweest bij verschillende consulaten in Duitsland en was na de oorlog uiteindelijk consul-generaal te Hamburg geworden. Ook voor Schrikker was Teheran een eindstation. In maart 1953 beëindigde hij zijn werkzaamheden en werd hij afgelost door de zaakgelastigde J.H. Zeeman. De ex-marine officier Zeeman was in 1944 te Londen in dienst getreden bij Buitenlandse zaken. Vóór 1953 werkte hij in Zwitserland, Duitsland, India en op het departement. Slechts een jaar had hij de leiding op de post Teheran. In februari 1954 vervolgde hij zijn carrière als zaakgelastigde te Peking. W.J.G. Baron Gevers was voor zijn benoeming tot gezant te Teheran in februari 1954 ondermeer werkzaam als ambassaderaad te Londen. Tot 1959 bleef hij op de post Teheran en werd daarna ambassadeur in Israël.

Tussen 1946 en 1954 was de personeelsbezetting van de post Teheran niet erg groot. De chefs de poste werden bijgestaan door een gezantschapssecretaris en soms werd een Nederlandse secretaresse uitgezonden. Onmisbaar waren de lokale Iraanse hulpkrachten. Sommigen verrichtten jarenlang trouwe dienst, zoals de tolk Mahmoud Nakhdjevani, die al in 1927 in dienst was getreden en in 1949 beloond werd met een gouden eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau.

Het gezantschap fungeerde tussen 1946 en 1954 ook als consulaat. Nadat in 1946 het Nederlandse consulaat te Ahwaz definitief was opgeheven omvatte het ressort geheel Iran. Erg uitgebreid waren de consulaire werkzaamheden niet, doordat er in die tijd betrekkelijk weinig Nederlanders in het ressort verbleven. Daarnaast nam men de diplomatieke belangen van Luxemburg waar, een bezigheid die feitelijk weinig voorstelde.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van de diplomatieke vertegenwoordiging in Iran over de jaren 1946-1954 werd in 1970 overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse zaken. Het betrof een hoeveelheid van ongeveer 4 meter. Het archief is al in 1984 door het Ministerie van Buitenlandse Zaken zelf bewerkt.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2011 door Ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 2.05 Inhoud

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Iran op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap. Te vinden zijn brieven en rapporten over onderwerpen als het huwelijk van shah Mohammed Reza Pahlevi met Soraya in 1949, Iraanse orders voor Nederlandse bedrijven en diverse aangelegenheden met betrekking tot de Iraanse olie-industrie.

Selectie en vernietiging

Het archief is al in 1984 door het Ministerie van Buitenlandse Zaken zelf geselecteerd, op basis van de vernietigingsbeschikking van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit 1960. Van de totale omvang (ca. 4 m1) is ongeveer de helft vernietigd, zodat het te bewaren archief 2 m1 beslaat. Met het Nationaal Archief (NA) is afgesproken dat er tijdens de herbewerking van het archief in 2011 geen aanvullende selectie zal plaats vinden. Het archiefbestand zal in zijn geheel worden overgebracht naar het NA. Met het NA is afgesproken geen koppeling te maken met handelingen uit de Basis Selectiedocumenten.

Aanvullingen

Voor dit archief worden geen aanvullingen verwacht.

Verantwoording van de bewerking

De inventaris is op dezelfde manier gestructureerd als tijdens de eerdere bewerking. De voorliggende inventaris is een herbewerking van de oude toegang; deze is als archiefstuk opgenomen in de inventaris en te vinden onder inv.nr. 234. De oorspronkelijke ordening is aangehouden.

Alle stukken zijn van nietjes, plakband en overige hechtmiddelen ontdaan en verpakt in zuurvrije omslagen en zuurvrije archiefdozen. Ze zijn daarna genummerd volgens de inventaris. De omslagen en dozen zijn voorzien van etiketten.

Ordening van het archief

Tot 1952 maakte men gebruik van een lettercode. Aan elke letter werd een rubriek toegekend. In 1952 is men overgegaan tot het gebruik van de decimale code van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De indeling van het archief is gebaseerd op de archiefcode van het ministerie van Buitenlandse Zaken zoals deze in 1978 is vastgesteld. Deze archiefcode bestaat uit 9 hoofdrubrieken met een nadere onderverdeling. De hoofdindeling beslaat de volgende onderwerpen: Algemeen Organisatie Protocol Juridische aangelegenheden Aangelegenheden van openbare orde, openbare zedelijkheid, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, leefmilieu Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica Economie, migratie, arbeid Sociale aangelegenheden Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, voorlichting Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties

De benamingen van deze rubrieken met bijbehorende nummers zijn voor zover daar stukken van werden aangetroffen, overgenomen in deze nieuwe toegang. Dit impliceert dat de nummering van de rubrieken niet numeriek oplopend hoeft te zijn, maar kan verspringen. Wel is gekeken bij rubrieken of de daaraan gekoppelde archiefstukken ook alle genoemde onderwerpen uit de rubrieksnaam besloegen. Waar dit niet het geval was, is de rubrieksnaam aangepast.

Het codenummer is feitelijk een onderwerpsnummer. Dit betekent dat onder één onderwerp meerdere dossiers kunnen vallen die hetzelfde codenummer hebben. Voor het bepalen van de plaats van een archiefstuk binnen de inventaris is gekeken naar de code welke oorspronkelijk aan het archiefstuk is gegeven. Op basis van die code is het archiefstuk onder een rubriek geplaatst. Alleen in die gevallen waarin de gegeven code niet overeenkwam met de inhoud van het dossier, is deze code losgelaten en zijn de stukken geplaatst in de rubriek waar ze inhoudelijk thuis horen.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Andere toegang

Het archief van Nederlandse Gezantschap in Iran (Perzië) is in 1984 geselecteerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met het Nationaal Archief (NA) is afgesproken dat er tijdens de herbewerking van het archief in 2011 geen aanvullende selectie plaats zal vinden. Alle bescheiden die tot dit archief behoren, zijn aangemerkt als te bewaren. Met het NA is afgesproken geen koppeling te maken met handelingen uit de Basis Selectiedocumenten.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Gezantschap in Iran (Perzië), nummer toegang 2.05.342, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Gezantschap Iran, 2.05.342, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Het archief van de Nederlandse vertegenwoordiging in Iran over de periode 1955-1980 is al eerder bewerkt en overgebracht naar het NA. De inventaris van dit archief heeft de volgende titel: 2.05.191 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later de Ambassade, in Iran, 1955-1980. Ouder is het archief (2.05.230) Inventaris van het archief van Nederlandse vertegenwoordiging in Iran (Teheran), 1903-1945.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. Stukken van algemene aard 1-9 Agendaboeken 1946-1954 9 delen

Bevat aantekeningen over de ingekomen en uitgaande stukken met nummer, datum, afzender of geadresseerde, korte inhoudsbeschrijving en de dossier- en lettercode-indeling van het archief van het gezantschap te Teheran

1 http://proxy.handle.net/10648/b1236205-3ee0-4ab2-9e4d-98d1a7658c0e 1946

Beschadigd, vermoedelijk door inwerking van vocht

2 http://proxy.handle.net/10648/9b568eea-6b00-4f51-94f2-59c02c16c0cf 1947 jan. 2-1948 mrt. 31 3 http://proxy.handle.net/10648/af123e52-5d7b-44f9-bc2c-120dda86c192 1948 mrt. 30-1949 okt. 14 4 http://proxy.handle.net/10648/0635e3a5-c60e-4ca3-a81b-5244bc7bedf8 1949 okt. 14 1950 dec. 13 5 http://proxy.handle.net/10648/5dffbfd4-9960-4000-8d8d-64b58c09467f 1950 dec. 13-1951 okt. 11 6 http://proxy.handle.net/10648/01b4ec20-0863-484f-913a-317cecd9dbe9 1951 okt. 13-1952 sep. 2 7 http://proxy.handle.net/10648/289d57f7-abc3-4050-9fea-690cfe92f363 1952 sep. 1-1953 juni 29 8 http://proxy.handle.net/10648/9b3b4b44-9452-40ae-b4d8-bba763a3265f 1953 juni 29-1954 juni 30 9 http://proxy.handle.net/10648/821174a5-126e-4993-975a-329c29ae556a 1954 juli 1-1954 dec. 30
2. Stukken van bijzondere aard 2.01. Algemeen (code 0) 10 http://proxy.handle.net/10648/a9c281b1-eb38-47c5-955f-38eeaf10d422 Congressen: stukken betreffende conferenties over juridische en cultureel-historische onderwerpen, over plantenziektebestrijding, politie en tabak 1950-1954 omslag

Het betreft deelname door Iran aan conferenties die door Nederland werden georganiseerd. Tevens stukken over het duizendjarig jubileum van de filosoof-geneeskundige Avicenna, georganiseerd door Iran.

11 http://proxy.handle.net/10648/51aa6b33-48c9-468e-8efa-f1d1ffb1c999 Statistieken: stukken betreffende indices voor kosten van levensonderhoud in Iran; inwonersaantallen van Iraanse steden; oprichting van een Iraans centraal bureau voor de statistiek; Iraanse import en export; statistische publicatie in het Iraans 1950-1954 omslag
2.02. Organisatie (code 1) 2.02.1. Gebouwen en materiële zaken1946-1954 12-13 Gezantsgebouw en ambtswoning: stukken betreffende de huur; voorzieningen; een verhuizing; plattegronden 1946-1954 2 omslagen 12 http://proxy.handle.net/10648/765b4eaa-6785-45b3-82f6-85247bb1de7a 1946-1950 13 http://proxy.handle.net/10648/a8a337db-ce05-479e-90c0-5df638f51e4e 1951-1954 14 http://proxy.handle.net/10648/7abdc6d6-67d1-476d-9e92-6cc513beb8ff Aanschaf goederen voor het gezantschap: stukken betreffende de aankoop van voedsel en drank voor het personeel; kantoorbenodigdheden en meubilair voor de kanselarij (voorbeelden) 1946-1954 omslag 15 http://proxy.handle.net/10648/47bb6690-1b27-4a6b-b166-81aa4baa8a67 Inventarisstaten: stukken betreffende de inboedel van de kanselarij 1946-1954 omslag 16 http://proxy.handle.net/10648/49f01dd0-3e32-42ab-bb84-5f018f3e3a89 Rijwielen en motorfietsen: stukken betreffende de diefstal van een fiets; tevens stukken over diefstal van het naamplaatje van het kanselarijgebouw 1953 omslag 17 http://proxy.handle.net/10648/ffc4ffd0-159a-4850-91e1-e283781ac626 Auto's: stukken betreffende voorschriften aangaande invoer en gebruik van auto's voor diplomaten te Teheran; autobezit van het personeel 1946-1954 omslag 2.02.2. Personele zaken1946-1954 2.02.2.1. Persoons- en persoonlijke dossiers: stukken betreffende aanstelling; aankomst en verblijf op de post; werkzaamheden; aangelegenheden van financiële en persoonlijke aard; beoordeling; vertrek van de post1946-1954 18 http://proxy.handle.net/10648/0747a6e3-3f06-45c1-a623-1b6675d8c64c Stukken betreffende zaakgelastigde F.C. van Aerssen Beijeren van Voshol 1946 omslag

Zie ook 2.05.230 Inventaris van het archief van de Nederlandse vertegenwoordiging Iran (Teheran) 1903-1945

19 http://proxy.handle.net/10648/9bad3db7-bd3b-493b-8da9-d5dac57b2f66 Stukken betreffende zaakgelastigde L.M. de Brauw 1946 omslag

Zie ook 2.05.230 Inventaris van het archief van de Nederlandse vertegenwoordiging in Iran (Teheran) 1903-1945

20-22 Stukken betreffende gezant W.P. Montijn 1946-1951 3 omslagen 20 http://proxy.handle.net/10648/58e35e38-fa18-4c3a-97d5-1a50aafd46ee 1946-1947 21 http://proxy.handle.net/10648/10373673-3964-4f9b-b643-e6291e0e140a 1948-1949 22 http://proxy.handle.net/10648/8d005b7b-5f64-42c3-8e5f-5a627db4fc08 1950-1951 23-24 Stukken betreffende persoonlijke aangelegenheden 1946-1951 2 omslagen 23 http://proxy.handle.net/10648/a2291a78-8706-4e62-912c-6b4e44675e2a Stukken betreffende belangenbehartiging voor de Nederlandse ambassadeur te Moskou 1946-1947

Bevat correspondentie tussen gezantschap te Teheran ( L. de Brauw en W.L. Montijn) en gezantschap te Moskou

24 http://proxy.handle.net/10648/59c785b2-3a11-48df-91c9-fd29daa9b9a0 Stukken betreffende de onenigheid met A.J. Schrikker omtrent de overname van particuliere goederen te Teheran 1950-1951

Betreft met name correspondentie tussen W.L. Montijn en A.J. Schrikker

25-26 Stukken betreffende gezant A.J. Schrikker 1950-1953 2 omslagen 25 http://proxy.handle.net/10648/00dbdda4-11b6-42a0-82ef-bfdc99d06afd 1950-1951 26 http://proxy.handle.net/10648/a1914295-e093-495c-aca4-7ac350229bb1 1952-1953 27 http://proxy.handle.net/10648/061b0268-d4e5-4286-835a-45458d526e8e Stukken betreffende zaakgelastigde J.H. Zeeman 1953-1954 omslag 28 http://proxy.handle.net/10648/9c8341d3-226d-466d-b628-c76d0e150d38 Stukken betreffende gezant W.J.G. Gevers 1952-1954 omslag 29 http://proxy.handle.net/10648/b0e2b0db-55fc-4438-9dd2-6777c8128833 Stukken betreffende gezantschapssecretaris M. van Gelderen 1946-1951 omslag 30 http://proxy.handle.net/10648/1d53afb8-7f18-4fba-bf5d-5527fceb593b Stukken betreffende gezantschapssecretaris F.A.M. Koolen 1948-1951 omslag 31 http://proxy.handle.net/10648/f60ff5a9-bbd3-4e0c-97a9-3451122bac36 Stukken betreffende gezantschapssecretaris J. Insinger 1951-1953 omslag 32 http://proxy.handle.net/10648/e44fa6e3-c8b4-4783-9ce1-f4cbb7646414 Stukken betreffende gezantschapssecretaris G. W. van Barneveld Kooy 1952-1954 omslag 33 http://proxy.handle.net/10648/56aa98c7-a624-434f-b16b-e475c73e75b4 Stukken betreffende kanselier IIe klasse C.A. Deys 1954 omslag 34 http://proxy.handle.net/10648/beae6f35-7fa2-4f80-95a7-595440696ab4 Stukken betreffende secretaresse A.C. Sebestyen-Snel 1948-1954 omslag 35 http://proxy.handle.net/10648/06b3ca0d-99f8-473e-9db5-cca3edd347a1 Stukken betreffende secretaresse J.H.N. Marinus 1954 omslag
2.02.2.2. Personeel van het gezantschap algemeen1946-1949 36 http://proxy.handle.net/10648/4cc80c9a-eccd-40e5-b257-9f020b887e0a Stukken betreffende militaire dienstzaken en nieuwjaarsgratificaties voor Iraans personeel; werkzaamheden op de post in verband met bezuinigingen; loonbelasting voor administratief personeel 1946-1949 omslag 37-39 Bezetting van de post 1946-1954 3 omslagen 37 http://proxy.handle.net/10648/bc5f1a0f-df97-4fcc-b5d0-ded4483ae322 Samenstelling en werkzaamheden: stukken betreffende het aantal personeelsleden en de uitoefening van taken 1946-1954 38 http://proxy.handle.net/10648/4b511d98-6819-4241-9a0e-8a11ad7f6b47 Bezettingsstaten 1950-1953 39 http://proxy.handle.net/10648/dfcd2041-c07f-4eef-94fe-46c11c6b2372 Mutatiestaten 1952-1954 40-41 Iraans personeel: stukken betreffende arbeidscontractanten en salarissen 1946-1954 2 omslagen 40 http://proxy.handle.net/10648/a05260c1-2ba6-4232-9eb3-886f1b7300d6 1946-1950 41 http://proxy.handle.net/10648/f210f59b-e2fb-4586-808f-d3d73820d666 1951-1954 42-44 Personeel niet werkzaam aan de post Teheran 1946-1953 3 omslagen 42 http://proxy.handle.net/10648/c7bc9020-730b-432b-bcaf-d81f05066f18 O.H. Richter, consul te Kaboel, Afghanistan: stukken betreffende de oprichting van het consulaat; het ambtsgebied waar het consulaat onder ressorteert; de aankomst van Richter te Kaboel 1951-1953 43 http://proxy.handle.net/10648/b90c89fc-5c5e-46b0-b5d2-4705543e6d89 J.A. Stokdijk, Nederlands-Indisch handelssecretaris voor het Midden Oosten te Caïro, Egypte: stukken betreffende zijn benoeming; een economische rapportage over het Midden Oosten en Iran 1946-1948

De economische rapportage over het Midden-Oosten en Iran heeft geen eigen titel

44 http://proxy.handle.net/10648/01f3216f-c3ed-4298-885b-c9c46e8e99fa A.J. Beltman, voorgenomen Nederlands handelssecretaris te Ankara, Turkije, voor Turkije, Iran, Syrië, Irak en Libanon: stukken betreffende zijn eventuele benoeming; zijn werkzaamheden met betrekking tot de indeling van de ambtsgebieden van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in het Midden Oosten 1946-1947
45-56 Stukken betreffende financiële aangelegenheden personeel algemeen en bedrijfsvoering, waaronder post- en archiefzaken 1946-1954 12 omslagen 45 http://proxy.handle.net/10648/2c6c03e2-aad8-4485-992f-9071885524dc Verhouding tussen de Iraanse overheid en het personeel op de post: stukken betreffende fiscale verplichtingen 1953

Het betreft Iraans personeel

46 http://proxy.handle.net/10648/e1684365-f787-408c-8f9f-0a9718769edd Dienstreizen: rapporten over de reizen van de Nederlands-Indische handelssecretaris H. Goemans naar Iran en gezant A.J. Schrikker naar Zuid-Iran 1950-1951 47 http://proxy.handle.net/10648/4afa7caf-cb6a-4ba7-8360-da7715967b53 Algemene financiële aangelegenheden personeel: stukken betreffende de vergoeding van ambtskleding; de vergelijking van de uitbetalingskoers van salarissen en verblijfsvergoedingen van de verschillende Nederlandse gezanten; de vergelijking van salarissen van de Nederlandse, Belgische en Deense gezanten te Teheran 1948-1949 48 http://proxy.handle.net/10648/08d04cfe-f129-4d08-b204-e8f2b4a3aef5 Salarissen: stukken betreffende de hoogte van het valuta-inkomen van W.J.G. Gevers, G.W. van Barneveld Kooy, C.A. Deys en A.C. Sebestyen-Snel 1954 49 http://proxy.handle.net/10648/71561f7e-577e-4d45-9b1e-651e99a521bf Beveiliging: stukken betreffende de beveiliging van de kanselarij, het archief en de brandkast; kennisneming van geheime stukken; verklaring van geheimhouding 1949-1954 50 http://proxy.handle.net/10648/838f7b03-85c1-4510-a172-7240ed446874 Post- en archiefzaken: stukken betreffende de archiefcode; vernietiging van stukken; opberging van archiefdossiers; verzending van archieflijsten 1946-1954 51 http://proxy.handle.net/10648/d63b4a62-05b9-41c9-9f5b-bfb0247fd954 Begrotingen: stukken betreffende de ramingen van de jaarlijkse uitgaven met betrekking tot bijzondere omstandigheden 1949-1953

Routinestukken zijn vernietigd

52 http://proxy.handle.net/10648/97d993f4-55aa-4656-9913-a0162ad5276f Financiering van het gezantschap: stukken betreffende moeilijkheden bij de verkoop van deviezen tegen vrije koers; bemiddeling van de KLM Teheran bij opneming van gelden; functioneren van de financiële administratie; uitbetaling van fooien van de gezant 1948-1953 53 http://proxy.handle.net/10648/0abc6d72-1e0b-44dc-8fda-1b2075ac7243 Maandverantwoording dienstuitgaven: stukken betreffende bijzondere uitgaven voor het Iraanse personeel 1947-1950

Routinestukken zijn vernietigd

54 http://proxy.handle.net/10648/57baae68-569b-4657-a543-d283baa0028e Kanselarijrechten: stukken betreffende een bijzonder tarief voor Teheran; toepassing van de Wet op de kanselarijrechten van 1948; reciprociteit tussen Nederland en Iran; een ontvijandingsverklaring ten behoeve van H.D. Knoche 1948-1953 55 http://proxy.handle.net/10648/d92b4c05-882c-46df-be2f-2322ba5340d4 Reisdeclaraties: stukken betreffende vergoeding van dienstreizen bij gebruik van een eigen auto 1948 56 http://proxy.handle.net/10648/89f3b589-e2f7-4dcb-9e1d-eb10c13628f4 Documentatie: stukken betreffende het aanwezige documentatiemateriaal op de post 1951-1952
2.03. Protocol (code 2) 2.03.1. Feestdagen1951-1954 57 http://proxy.handle.net/10648/e3580d83-513a-4623-9d15-cadc98d5ea39 Sint Nicolaas: stukken betreffende uitnodigingen voor Nederlanders in Iran; weigering van de Nederlandse gezant het feest te vieren; oud-Hollandse Sint Nicolaasrecepten; toezending kostuums 1951-1954 omslag 2.03.2. Koninklijke huizen1947-1953 58 http://proxy.handle.net/10648/e88f50e7-2357-4eee-9d9a-67e4eeb3eefc Koninklijk huis van Nederland: stukken betreffende een geschenk van M. Mossadegh voor Koningin Juliana; een onbetaald abonnement op de Iraanse krant Journal Karzar; maaltijden aan het hof 1951-1953 omslag 59-61 Koninklijk huis van Iran 1947-1953 3 omslagen 59 http://proxy.handle.net/10648/254e4fe5-254e-45c2-b62c-60d01148f8aa Algemeen: stukken betreffende recepties aan het hof; titels van de leden van de koninklijke familie; reizen van de shah; aankoop van Nederlandse kampeertenten door de shah; een moordaanslag op de shah; een operatie van de shah 1947-1953

Zie ook inv.nrs. 195 (aanslag op de shah) en 202 (reizen van de shah)

60 http://proxy.handle.net/10648/c865e574-7ad5-40c3-98b4-491f74d596d0 Huwelijk van shah Mohammed Reza Pahlevi met Soraya Esfandiary Bakhtiari: stukken betreffende de datum; het protocol; het programma en de voltrekking van de plechtigheid; de huwelijksreis; het cadeau van koningin Juliana; de afkomst van de bruid; politieke aspecten van het huwelijk 1950-1951 61 http://proxy.handle.net/10648/3129c70f-1721-4092-83d0-6c33abd49d4e Herbegrafenis van Reza Shah de Grote: stukken betreffende het protocol; de betekenis van de vorst; een bijzondere Nederlandse missie; de voltrekking van de plechtigheid; een kranslegging door de Nederlandse gezant 1950
2.03.3. Verdragen1951-1954 62 http://proxy.handle.net/10648/8547b743-cf0d-44ac-be5b-3611a618ad6f Verdragen met Iran algemeen: stukken betreffende een vredesverdrag tussen Iran en Japan; de ondertekening door Iran van de protocollen van Genève 1951-1954 omslag 63 http://proxy.handle.net/10648/5da501ca-352b-47dc-b000-18d8ce646a85 Vriendschapsverdragen: stukken betreffende besprekingen tussen Iran en de Verenigde Staten 1954 omslag 2.03.4. Decoraties1946-1954 64-65 Iraanse decoraties 1946-1953 2 omslagen 64 http://proxy.handle.net/10648/32a2608e-eb65-4555-a922-645fe526e032 Burgerlijke en militaire ridderorden: stukken betreffende soorten; historische onderscheidingen 1946-1948 65 http://proxy.handle.net/10648/b74e13ab-2a75-41a0-aa02-ad6b9f216314 Decoraties verleend aan Nederlanders: stukken betreffende onderscheidingen aan D.G.E. Middelburg, W.P. Montijn en A.J. Schrikker 1949-1953 66-68 Nederlandse decoraties 1947-1954 3 omslagen 66 http://proxy.handle.net/10648/5d5e337e-ac0e-4189-a170-fadf73265620 Decoraties aan Nederlanders in Iran: stukken betreffende voordrachten van de Nederlandse gezant in Teheran voor het verlenen van onderscheidingen 1948-1953 67 http://proxy.handle.net/10648/6911c9f4-528b-4d17-8f35-274fcaf292a3 Decoraties aan buitenlanders: stukken betreffende de herkomst en nationaliteit van verschillende door Nederland in Iran onderscheiden buitenlanders vóór de Tweede Wereldoorlog 1948-1949 68 http://proxy.handle.net/10648/a92f7aaf-7275-4459-81b7-9f6379bfa5e1 Decoraties aan Iraniërs: stukken betreffende de onderscheidingen aan Mahmoud Nakhdjevani, Ahmad Chefic (ook Chafik), Abdol Ahad Dara, Hossein Navad (ook Navab), Hossein Z. Charier (ook Chahriar) en A.H. Massoud Ansari 1947-1954 2.03.5. Corps Diplomatique1946-1954 69 http://proxy.handle.net/10648/2b5ee86b-fa4b-4aa8-8b75-71e9337d556e Algemeen: stukken betreffende de officiële naam van Iran; ordre de présence van het Corps Diplomatique te Teheran; officiële herdenkingen; films voor diplomaten 1949-1954 omslag 70 http://proxy.handle.net/10648/5bdab75b-b705-408f-a424-910e994b896c Buitenlandse vertegenwoordigingen: stukken betreffende lijsten van aanwezige diplomatieke vertegenwoordigers te Teheran en van Nederlandse diplomaten; de lijsten zelf 1946-1954 omslag 71 http://proxy.handle.net/10648/76e6c505-6316-4c43-98ee-7129ef001ae1 Ambassadeurs en Iraanse ambtenaren: stukken betreffende het politieke gewicht van de ambassadeurs te Teheran en hoofdambtenaren aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran 1950-1954

Zie ook inv.nr. 203 (ambtenaren Iran)

72 http://proxy.handle.net/10648/4b043f09-335b-4fd1-90c9-e2efd56b99ba Iraans Corps Diplomatique elders dan in Nederland: stukken betreffende de Iraanse vertegenwoordigers in Zwitserland, de Verenigde Staten, Turkije en Luxemburg; korte biografieën van Iraanse diplomaten (1954) 1951-1954 omslag

Zie ook inv.nrs. 193, 196 en 217 (voor Iraanse vertegenwoordigers in het buitenland)

73 http://proxy.handle.net/10648/04d2dd40-9dc4-471e-a636-df127c8da076 Iraanse vertegenwoordiging in Nederland: stukken betreffende de gezanten H.Z. Charier (ook Chahriar), H. Navad (ook Navab), A.H. Mahmoud Ansari, en A.H. Meftah; de attaché M. Nakhai; de kanselier Peyamiras; de secretaris E.A. Afchar 1949-1954 omslag
2.03.6. Opheffing en oprichting van posten1946-1954 74 http://proxy.handle.net/10648/a2613af4-28a1-4f91-9708-864408225eaf Oprichting van de Iraanse vertegenwoordiging in Nederland: stukken betreffende het regelen van diplomatieke en consulaire belangen van Iran; voorwaarde voor de vestiging van een Iraanse gezant voor Nederland in omringende landen; tevens stukken betreffende de sollicitatie van P. van Eck naar het Iraans consulschap 1947-1949 omslag 75 http://proxy.handle.net/10648/648c4f95-4fe7-4943-ba53-9060a759ebbc Opheffing van het Nederlands consulaat te Ahwaz, Iran: stukken betreffende de officiële sluiting 1946 omslag 76 http://proxy.handle.net/10648/6115c3c1-c9b0-4db6-b10a-5c34820162b7 Mutaties binnen het Corps Diplomatique van Iran en het Corps Diplomatique te Teheran: stukken betreffende wijzigingen in de bekleding van de diplomatieke posten 1952-1954 omslag

Routinestukken zijn vernietigd

77 http://proxy.handle.net/10648/279b9bc5-7d78-4286-812b-20b620cc99f6 Reisdeviezen: stukken betreffende dagvergoedingen voor Iraanse ambtenaren tijdens dienstreizen 1951 omslag

Dit in verband met het herzien van de reisdeviezen-tarieflijsten ten behoeve van Nederlandse ambtenaren in buitenlandse dienst

2.04. Juridische aangelegenheden (code 3) 2.04.1. Juridische aangelegenheden in engere zin1946-1954 78 http://proxy.handle.net/10648/d4fc3bef-42d5-4e0e-864a-9bc5f11647af Adviezen: stukken betreffende de Iraanse wetgeving op het gebied van vuurwapens, uitoefening van de geneeskunde, merkvervalsing en toelating van commerciële activiteiten van vreemdelingen 1948-1954 omslag 79 http://proxy.handle.net/10648/f1b93109-8bc9-484b-bfb1-c29d62043e8a Conventie van Brussel: stukken betreffende een eventuele aansluiting van Iran 1950 omslag 80 http://proxy.handle.net/10648/b81886e3-3422-4daf-85bd-72d1e1528b25 Opsporing en inlichtingen omtrent Nederlanders: stukken betreffende Anna Philippova Bourmowa, weduwe van Ph.J. Dietrich 1946 omslag 81 http://proxy.handle.net/10648/688ae6bf-980a-4c06-8dd1-58377f3b56dc Oorlogsschade: stukken betreffende restitutie van gestolen goederen aan J.H. Janzon (met voorstukken uit 1945); vrijgave van vooroorlogse tegoeden van de Iraanse nationale bank bij Nederlandse banken; regeling van vergoedingen aan Iran; terugvordering op de Iraniër H.A. Reizian; claims van Nederlanders in Iran op Italië; compensatie van Nederlandse schulden aan Indonesië 1946-1951 omslag 82 http://proxy.handle.net/10648/69e2486c-609c-48f2-bf2a-a6db149b867a Schadeclaims van personen: stukken betreffende de claim van de Iraniër Milantchi op de Nederlandse overheid naar aanleiding van de confiscatie van zijn huizen in Amsterdam 1948-1950 omslag 83 http://proxy.handle.net/10648/c1d62785-a657-4b9d-933f-99d2097b542f Duits vermogen in het buitenland: stukken betreffende restitutie door Iran van Duitse eigendommen 1954 omslag 84 http://proxy.handle.net/10648/4800f51a-4cf0-4673-a357-a1e9538bdb57 Vrijdom van invoerrechten: stukken betreffende omzet- en luxebelasting in Iran en de vrijstellingen daarvan voor Nederlandse, Belgische en Luxemburgse diplomatieke en consulaire ambtenaren 1949 omslag 85 http://proxy.handle.net/10648/19fd4eb4-8bd1-45f2-92ec-e1f76e4f0bc2 Consulaire bevoegdheden: stukken betreffende de bevoegdheden van de Nederlandse gezant te Teheran; toelating van consulaire ambtenaren in Iran; consulaire verdragen 1946-1954 omslag

Iran stelt aan het toelaten van consulaire ambtenaren de eis dat zij niet hebben gediend in een koloniaal bestuur

86 http://proxy.handle.net/10648/77046279-11c2-4822-a0fc-94a2eb91744b Notariaat: stukken betreffende het ongeldige testament van J.H. Janzon; opgave van notariële akten; kopie-akten van J.A.J. Jonkers en M.W.H. van de Kasteele (ook M.W.N. van de Kasteele); repertorium van notariële akten 1946-1951 omslag 87 http://proxy.handle.net/10648/b2d2aff5-ce3a-4a7c-af16-ae54e6a03699 Kanselarijrechten: stukken betreffende onderscheid in tarieven bij heffing voor deposito's 1953-1954 omslag

Meer specifiek: herleidingskoers voor heffing van kanselarijrechten

2.04.2. Nederlanders in Iran1946-1954 88 http://proxy.handle.net/10648/a022c0a9-ca42-4bad-a121-54b504ddb93d Lijsten van Nederlanders in Iran 1946 omslag

Inclusief 1 ongedateerde lijst

89-91 Registratieformulieren en verblijfsverklaringen (alfabetisch geordend) 1946-1954 3 omslagen 89 http://proxy.handle.net/10648/f52ab837-ab2a-40b2-bc93-9e9da4679bdc M. van Apeldoorn; E.J. van Beek (ook E.J. van de Beek); W.J.L. Bloem; P. Boer; W. Boerhave Beekman; J.M.J. Brantjes; F.J. van Cleef; H.M. Elema; P.A. Evers; F. Guurink 1946-1953 90 http://proxy.handle.net/10648/0e8c4382-aafa-438c-9ea5-f4d21dca1ce1 H. Hertzinger (ook C.J. Hertzinger) en C. van de Staay; R.F.W. Holz; N.J.J.M. Hubert van Blijenburgh; J.A.J. Jonkers; G.C.M. Kolff; T. Koopman; G.J. Kruithof; D. Kuyper (ook B. Kuyper); E. Mulholland; G. Plemper; H. Rigter en P. Fransen; P.W.G.H. Rikkelmans (ook Rikkelman); P.J.C. Rombouds (ook Rombouts) 1948-1953 91 http://proxy.handle.net/10648/3c0b0424-cb3d-47f7-9dcf-7f4a2a8c2981 A. van der Scheur; W.H. Schrijver; A. van Sprang; F. Trouw en M. Trouw-Hossepians (ook (Assepians); J.B. Ubbink; W.W. Varossieau; N. de Vries; N.C. Winkel; P. de With 1951-1952

Bevat een foto

92 http://proxy.handle.net/10648/bf7d81b4-78d0-4615-869e-ed0bb54991cc Vaststelling van het verblijf in het ressort via diverse wegen: stukken betreffende inlichtingen over G.F. Ballentijn en J.E. Rutgers; restitutie van gelden en goederen aan A.D. van Beek; arrestatie van B.A. Rook; huwelijk van C. Eekman 1950-1954 omslag 93 http://proxy.handle.net/10648/cbf2b894-beee-41a8-935f-19552e6b3998 John P. Lecke: stukken betreffende de activiteiten van de handelaar John P. Lecke in Iran 1946-1954 omslag

Zie ook 2.05.230 Inventaris van het archief van de Nederlandse vertegenwoordiging in Iran (Teheran) 1903-1945

94 http://proxy.handle.net/10648/bf5984cf-6ae0-49aa-817a-775264ea7cf7 J.H. Huizinga: stukken betreffende de berichtgeving over Iran van de journalist J.H. Huizinga 1951-1952 omslag 95 http://proxy.handle.net/10648/9e2b8d29-0878-4150-b340-f64660199eb2 Nalatenschappen: stukken betreffende de nalatenschappen van L.A. Scholtz en W.W. Varossieau 1946-1954 omslag 96 http://proxy.handle.net/10648/08569c03-1f3a-4909-b6e8-a382b5252f6b Kennisgevingen van Nederlanderschap: stukken betreffende het aantal kennisgevingen; de Wet op het Nederlanderschap; een blanco bewijs van Nederlanderschap (voorbeeld) 1946-1954 omslag 97 http://proxy.handle.net/10648/68f853b2-1f44-4453-ad7c-aa0a2cc7b2bf Nationaliteit: stukken betreffende de vaststelling van de nationaliteit van E.M. en J.M. Sarkies; R.M. Agenoor; M. Katz en J. Katz-Leibholz; S. Paulus; A.C. Martin; G. Paulus en A. Johannes 1946-1954 omslag 98 http://proxy.handle.net/10648/477bc71f-0abe-461d-9f5c-e0bd011eb48d Naturalisatie: stukken betreffende de naturalisatiepogingen van E.C.J. Sarkies en A. Hacobaintz (ook Hacobiantz). 1949-1951 omslag 99 http://proxy.handle.net/10648/20fe2c08-29c9-45d7-9d75-cf984117e392 Adoptie: stukken betreffende de adoptie van een Nederlands weesje door het echtpaar W.A. Sparwasser te Teheran 1953 omslag

Het gaat om een Amerikaans echtpaar dat kinderen uit Nederland wil adopteren die ten gevolge van de watersnoodramp in 1953 wees zijn geworden

100-102 Burgerlijke stand 1947-1954 3 omslagen 100 http://proxy.handle.net/10648/6f1698ea-aacd-4391-ac0a-ee3f662c998b Overlijden: stukken betreffende A. Buyze en J.D. Nanlohy (ook P.J.D. Nanlohy) 1947-1948 101 http://proxy.handle.net/10648/4d74ddc1-570b-47ab-8cf5-04d7479c244f Geboorten: stukken betreffende de verificatie van de geboortegegevens van R. David en H.A.W. van Reede 1948-1953 102 http://proxy.handle.net/10648/d544b912-c02f-4db5-9b0b-99cd96fd653c Huwelijken: stukken betreffende de inschrijving van huwelijken in Iran; huwelijk van H. Douwes met een Iraanse vrouw; toezending van documentatie over Nederlandse huwelijkswetgeving aan een Iraanse advocaat 1949-1954

Zie ook inv.nrs. 92 en 106 (voor huwelijken)

103-105 Inningen en vorderingen 1946-1954 3 omslagen 103 http://proxy.handle.net/10648/80dd5ea3-d2ca-413b-b3ec-2e9da73ff594 N. de Vries: stukken betreffende een schuld van N. de Vries aan een Iraanse handelaar en aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag 1947-1954 104 http://proxy.handle.net/10648/bfadd020-344c-4e8d-989a-68288bcd5e55 J.H. Janzon: stukken betreffende een vordering van J.H. Janzon op de Iraanse overheid 1946-1954

Zie ook 2.05.230 Inventaris van het archief van de Nederlandse vertegenwoordiging in Iran (Teheran) 1903-1945

105 http://proxy.handle.net/10648/1011223b-0f5e-4686-81b9-c76c1efe09d8 J.H. Driessen: stukken betreffende een schuld van J.H. Driessen aan de Iraanse spoorwegen 1950

Zie ook 2.05.230 Inventaris van het archief van de Nederlandse vertegenwoordiging in Iran (Teheran) 1903-1945

106 http://proxy.handle.net/10648/cdbf4e89-664a-40bb-93d7-29db0623bb5f Huwelijken met vreemdelingen: stukken betreffende de huwelijken van Fennetje Huisman, Ursula Houben, Johanna F. Tebra en Ineke Schotvanger met Iraniërs 1949-1954 omslag

Zie ook inv.nrs. 92 en 102 (voor huwelijken)

2.05. Aangelegenheden van openbare orde, openbare zedelijkheid, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, leefmilieu (code 4) 107 http://proxy.handle.net/10648/a98c8d82-c7ca-424b-82e2-c087d8fe4101 Vuurwapens: stukken betreffende voorschriften met betrekking tot vuurwapenbezit van diplomaten te Teheran 1953-1954 omslag 108 http://proxy.handle.net/10648/ba16f066-ae42-4f1f-b7cb-7f7693a64c47 Paspoorten en visa: stukken betreffende de coëfficiënt van paspoortkosten voor Iran; afgewezen visa voor de familie Sarkies; kritiek op visumverlening aan M. Fateh; visa voor M. Mossadegh en de hem begeleidende delegatie 1950-1954 omslag 109 http://proxy.handle.net/10648/cf8a0f51-dcb1-4af0-81d4-2335a0e2da86 Bestrijding van besmettelijke ziekten: stukken betreffende vaccinaties en epidemieën in Iran 1947-1954 omslag

Het gaat over ziekten als TBC, cholera, tyfus en builenpest

110 http://proxy.handle.net/10648/938fcb58-a768-4a9e-abbd-a6acdf9d7a85 Kerkhoven: stukken betreffende de protestantse begraafplaats 'Akbarabad Cemetery' in Teheran 1953-1954 omslag

Bevat onder meer een lijst van Nederlanders die op dit kerkhof begraven zijn

111 http://proxy.handle.net/10648/6a0d489f-72c3-4dff-9245-42bd4f96d197 Besmettelijke dierziekten: stukken betreffende aanbieding aan Iran van Nederlands vaccins tegen mond- en klauwzeer 1947-1950 omslag
2.06. Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica (code 5) 112-113 Havenwerken: stukken betreffende mogelijke Iraanse orders voor Nederlandse bedrijven. 1948-1954 2 omslagen 112 http://proxy.handle.net/10648/f0935460-d49b-4e44-a81e-d8decec79951 N.V. ENTEX syndicaat 1948-1954

Bevat onder meer ook stukken over aanbesteding van 70 personenwagons voor de Iraanse spoorwegen, en stukken over aanbiedingen van Nederlandse machinefabrieken

113 http://proxy.handle.net/10648/c9bfde31-89de-4435-a14e-eab25388dffc Van Hattum en Blankevoort N.V. 1953-1954

Bevat onder meer ook stukken over aanbiedingengen inzake grote werken (water- en grondwerken)

114 http://proxy.handle.net/10648/0e348ab0-8b6c-402e-b4aa-272b12c38f8b Havens in Iran: stukken betreffende verbeteringen aan de havens in Khorramshar en Bandar Shapour 1948-1954 omslag

Bevat onder meer ook een rapport door C.G. Meerburg over de organisatie, het beheer en het functioneren van de bovengenoemde havens

115-117 Scheepvaartaangelegenheden 1946-1954 3 omslagen 115 http://proxy.handle.net/10648/b74ad554-6bfe-4174-ac8a-f8486ab4bf3e Algemeen: stukken betreffende de scheepvaartmoeilijkheden aan de Perzische Golf; de conditie van de Golfhavens; offerte van D.C. Muhring voor scheepsbouw; reis van dhr. C.G. Meerburg ten behoeve van Nederlandse scheepvaartbelangen 1946-1954 116 http://proxy.handle.net/10648/2766ff92-0943-4160-9532-31a22a2ba13e Scheepsbouw: stukken betreffende de missie van professor P.S. Gerbrandy ten einde voor de Nederlandse scheepsbouw een order te verkrijgen voor de bouw van een nationale Iraanse tankervloot 1954 117 http://proxy.handle.net/10648/5abfe682-b8d5-4700-b4ae-706d728cc5f9 N.V. De Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij: stukken betreffende internationaal vrachtvervoer en vrachtbehandeling over zee; een publicatie van het Iraanse havenreglement in de Iraanse taal 1946-1952 118-122 Luchtvaartaangelegenheden 1946-1954 5 omslagen 118 http://proxy.handle.net/10648/ea68a2f4-52db-4fd3-8c58-7671e4cf7ee3 Luchtvaartverdragen met Iran: stukken betreffende onderhandelingen, ondertekeningen en ratificaties van Iraanse luchtvaartovereenkomsten met Nederland, Denemarken, Zweden en Zwitserland 1948-1954 119 http://proxy.handle.net/10648/cd700f4a-73a6-4150-961a-970a9f933cf5 Luchtvaartbelasting: stukken betreffende de heffing door Iran op de KLM en andere buitenlandse luchtvaartmaatschappijen 1951-1954 120 http://proxy.handle.net/10648/855e1780-a743-4154-b6a4-d4225f286cc7 Algemene luchtvaartzaken: stukken betreffende een aanvraag van de KLM voor vluchttoestemming boven Iraans grondgebied; internationale luchtlijnen op Teheran; vliegverbod boven de Iraanse provincie Zendja (ook Zendjan); technische controle van Iraanse militaire vliegtuigen op Schiphol 1946-1952

Routinestukken zijn vernietigd

121 http://proxy.handle.net/10648/d5685d36-c8a1-46e6-9b2d-cf61f9d094dc De KLM en de vlucht van de shah in augustus 1953: rapport over het conflict tussen de KLM en de shah naar aanleiding van de terugkeer van de shah in Iran vanuit Rome per KLM-toestel. Hierin een chronologisch verslag van de politieke gebeurtenissen in Iran tussen 8 juli en 3 september 1953 1952-1954

Zie ook inv.nr. 199

122 http://proxy.handle.net/10648/262ee0be-25ac-4c57-8420-cf39c147afcc Cartografie: stukken betreffende het luchtcarteringsbedrijf van de KLM; uitzending van een Nederlandse expert naar Iran 1954
2.07. Economie, migratie en arbeid (code 6) 123 http://proxy.handle.net/10648/d0e63639-8b0c-4e78-bc3a-56e4e40d2aca Algemene economische berichtgeving Iran: stukken betreffende economische documentatie en korte economische berichtgeving over Iran; de wijze van economische rapportage van het Nederlands gezantschap 1946-1954 omslag 124 http://proxy.handle.net/10648/1970365a-a173-4a60-b448-aaa3e7216826 Zevenjarenplan van Iran: stukken betreffende de economische planorganisatie; lijst van industriële projecten; deelname van Nederlandse bedrijven 1949-1954 omslag

Zie ook inv.nrs. 194 en 196

125-126 Economische rapportage Iran: rapportage over industrie; mijnbouw; handel; monetaire zaken; afzet; invoer en uitvoer; kosten van levensonderhoud; economische wetgeving 1946-1954 2 omslagen 125 http://proxy.handle.net/10648/0d8cbf0f-8c08-4278-8057-ff3df49c77ed 1946-1949 126 http://proxy.handle.net/10648/bb6eef81-4990-4b8d-93c6-2f1861a9bde8 1950-1954 127-128 Iraanse marktrapporten: wekelijkse bulletins van de Imperial Bank of Iran en de British Bank of Iran and The Middle East met een overzicht van de bewegingen op de goederenmarkt te Teheran 1948-1950 2 omslagen 127 http://proxy.handle.net/10648/0934edf3-b9b7-4446-bed6-3c7e8e84ffcd 1948 128 http://proxy.handle.net/10648/89e7e968-5b65-4ff1-ab4a-2114d5cc1d17 1949-1950 129 http://proxy.handle.net/10648/a60021fe-eaed-4870-8681-1754b1b78e21 Fellowships: stukken betreffende de uitzending van Iraanse studenten naar Nederland 1952-1954 omslag 130-134 Iraanse import van deskundigheid: stukken betreffende de uitzending van experts naar Iran. 1947-1954 5 omslagen 130 http://proxy.handle.net/10648/ce2769ed-e470-48a2-90c6-9f7beeb3d04f Experts op verschillende terreinen 1950-1954 131 http://proxy.handle.net/10648/3fd2a48c-834b-4952-af05-99f9164a4e45 Handelsexpert K.S. Molenbeek 1947-1949 132 http://proxy.handle.net/10648/cb7bef61-9d63-4d22-833a-8a02745bbd45 Technisch expert J.A. Weber 1953 133 http://proxy.handle.net/10648/94bf6c08-c2b1-4e74-8c45-3baff4e8c6ae Vee-expert J.E. Crosby 1953 134 http://proxy.handle.net/10648/40ded611-dfaa-4b2b-9725-638635d41ffb Douane-expert J.P.H. Reyne 1949-1950 135-140 Financiële aangelegenheden 1946-1954 6 omslagen 135 http://proxy.handle.net/10648/b4d207c7-aaec-4cd4-ae7f-83e310449753 Monetaire berichtgeving: stukken betreffende de koers van de Iraanse munteenheid de riaal; de betalingstoestand in Iran 1951-1954 136 http://proxy.handle.net/10648/fc5074ed-52bf-4e7f-86ac-c33a6594153f Bankwezen: stukken betreffende de commerciële en monetaire dienstverlening door het Nederlands gezantschap in Teheran 1954 137 http://proxy.handle.net/10648/05e42043-791a-47b6-8aa7-8984727bbc89 Betalingsbalans: stukken betreffende de betalingsbalans tussen Nederland en Iran over 1952 en het eerste halfjaar van 1953 1953 138 http://proxy.handle.net/10648/11e3f66c-8769-4581-9194-e87be5845855 Nederlands-Indische obligaties, munten en bankbiljetten: stukken betreffende de waardepapieren van dhr. Sarkies 1950 139 http://proxy.handle.net/10648/b26b0352-b9ac-4542-8d41-7a32148b45f4 Kredietwezen: stukken betreffende buitenlandse kapitaalinvesteringen in Iran 1950-1954 140 http://proxy.handle.net/10648/20128b14-2284-4f49-ace2-ee41bc74fb50 Iraanse belastingen: stukken betreffende Iraanse belastingwetgeving; winstbelasting voor de KLM 1946-1953

Zie ook inv.nr. 119

141-143 Handelsaangelegenheden 1950-1954 3 omslagen 141 http://proxy.handle.net/10648/8d16c190-dce5-4c19-912e-3ea1af48265a Iraans-Nederlandse Handel Maatschappij N.V.: stukken betreffende M. Merat, oprichter van de Iraans-Nederlandse Handel Maatschappij N.V. 1951-1953 142 http://proxy.handle.net/10648/ffc500df-3779-4e24-bffb-75bb904d1628 Verzekeringswezen: stukken betreffende Iraanse verzekeringsmaatschappijen; mogelijkheden voor buitenlandse maatschappijen in Iran 1950-1954 143 http://proxy.handle.net/10648/45769611-eaf8-4353-a09a-13e0c444322a Algemene handelsinlichtingen: stukken betreffende de Nederlandse export naar Iran; de leefomstandigheden van Nederlandse exporteurs werkzaam in Teheran 1952-1954 144-148 Inlichtingen over artikelen 1946-1954 5 omslagen

Routinestukken zijn vernietigd

144 http://proxy.handle.net/10648/f682f230-667c-4b0b-bc77-126d52388903 Emaillewerken: stukken betreffende de N.V. Koninklijke Kamper Emaillefabrieken 1953-1954 145 http://proxy.handle.net/10648/c5803869-b540-45a9-953a-c84a1f0e4b26 Pootaardappelen: stukken betreffende mogelijkheden in Iran voor Nederlandse exporteurs van pootaardappelen 1947-1949 146 http://proxy.handle.net/10648/95987d97-40e8-4ddb-a7b9-32ad658d3e12 Machines: stukken betreffende de N.V. Du Croo en Brauns te Amsterdam; de firma Grasso te 's-Hertogenbosch 1950-1952 147 http://proxy.handle.net/10648/13611b6b-df5b-4086-a79d-f35922aced76 Opium: stukken betreffende de Iraanse opiumexport naar Nederland; de totale Iraanse opiumexport tussen 1941 en 1948; opiumteelt in Iran 1948-1951 148 http://proxy.handle.net/10648/4faa5221-f36a-4184-974a-4e6f6426ad2d Textiel: stukken betreffende de Nederlandse textielexport naar Iran; de Iraanse textielimport en export 1946-1951
149 http://proxy.handle.net/10648/321f9e01-05b5-48b3-a398-c07c95d9d4a4 In- en uitvoerpolitiek van Iran: stukken betreffende de controle van de Iraanse overheid op het goederenverkeer met het buitenland 1950-1953 omslag 150 http://proxy.handle.net/10648/49defe18-73f6-4d45-aeed-4fd2c750b6ae Tariefdiscriminatie: stukken betreffende het discriminerende karakter van het Iraanse douanetarief van 1953 1953-1954 omslag 151 http://proxy.handle.net/10648/386d623a-5cd0-49b1-b40e-8b299e3c2ec0 Regelingen inzake het goederenverkeer: stukken betreffende wettelijke voorschriften voor invoer in Iran 1948 omslag 152-153 Handelsbetrekkingen tussen Nederland en Iran 1946-1954 2 omslagen 152 http://proxy.handle.net/10648/5fdd5e11-dc21-495a-952b-08ab53f5f476 Handelsverkeer: stukken betreffende handels- en betalingsovereenkomsten 1946-1954 153 http://proxy.handle.net/10648/645cae36-774c-4bce-8c20-223b8f1fa554 Clearingovereenkomst: stukken betreffende een overeenkomst tussen Nederlandse en Iraanse banken 1953-1954 154-164 Bilaterale handelsbetrekkingen Iran: stukken betreffende financiële steun aan Iran; handels-, betalings- en clearingovereenkomsten; samenstelling van het goederenverkeer 1949-1950 11 omslagen 154 http://proxy.handle.net/10648/eeda7bec-0121-4f74-9a88-44db79d22716 Verenigde Staten en Groot-Brittannië 1954 155 http://proxy.handle.net/10648/821019c2-a629-441f-9224-e898c4add27b India 1954 156 http://proxy.handle.net/10648/66abe115-c496-466a-a88f-c0f22d02d1f3 Italië 1949-1954 157 http://proxy.handle.net/10648/e43ef8f1-9f2c-404c-afdb-0d4f33bf3d73 Sovjet-Unie 1950-1954 158 http://proxy.handle.net/10648/aead8d0e-258f-45e7-af77-368d5418e52a Polen 1952 159 http://proxy.handle.net/10648/879a9b9a-161f-434e-9f06-76255657f2be Frankrijk 1950-1954 160 http://proxy.handle.net/10648/2cc2020a-68c2-4729-a539-35192c16776e Hongarije 1952 161 http://proxy.handle.net/10648/585f532a-4776-473a-83c7-4c6341110107 Bondsrepubliek Duitsland 1950-1954 162 http://proxy.handle.net/10648/52f9c662-4ad1-4cff-ab70-de7e1a70a51e België 1952-1953 163 http://proxy.handle.net/10648/04ec2b30-864f-4756-a418-c2f541da7363 Israël 1953 164 http://proxy.handle.net/10648/851189f7-8576-4b84-b750-76975fd849ad Japan 1952-1954 165 http://proxy.handle.net/10648/bf0fe6f5-8e61-4f80-b187-9ad985211501 Handelsvorderingen: stukken betreffende de uitbetaling van het deposito van het Magasin Hollandais (met voorstukken uit de periode vóór 1946) 1946-1950 omslag 166 http://proxy.handle.net/10648/6983a192-faf5-4e09-810a-fd87d62ee757 Aanbestedingen: stukken betreffende Nederlandse firma's bij de uitvoering van hulpprogramma's in Iran; het Iraans-Amerikaanse project 'Point IV' 1952-1953 omslag 167-172 Olierapportage 1950-1954 3 omslagen en 3 pakken 167 http://proxy.handle.net/10648/d8a6dc89-96bb-4889-88fc-14f58dc98b08 Olierapporten: rapporten en resumés over de regering Razmara in Iran; de nationalisatie van de Iraanse olie-industrie door de regering Mossadegh; het Brits-Iraanse conflict over de nationalisatie en de Anglo-Iranian Oil Company; het olieconflict in behandeling bij het internationale gerechtshof in Den Haag en bij de Veiligheidsraad 1950-1952

Deze kopie-rapporten zijn niet opgesteld op de post Teheran

168 http://proxy.handle.net/10648/e90a22c6-334a-47c8-8c54-69613959af80 Oliepublicaties: publicaties verspreid door de Anglo-Iranian Oil Company over het conflict met de Iraanse regering rond de nationalisatie van de olie-industrie 1951

Zie ook inv.nrs. 197, 198, 199, 200, 211 en 212 (uitgebreide rapportage over de nationalisatie van de Iraanse olie-industrie en de internationale politieke gevolgen hiervan)

169 http://proxy.handle.net/10648/862d25c3-f240-4612-86ba-fcffc76fa92c Olieonderhandelingen: stukken betreffende het verloop van de onderhandelingen tussen de Iraanse regering en een consortium bestaande uit Westerse oliemaatschappijen over de productie, raffinage en export van Iraanse olie 1953-1954 170 http://proxy.handle.net/10648/438b8fd5-c91a-42aa-b5d0-264b0cba91d0 Oliememorandum: memorandum en bijhorende documenten betreffende de olieovereenkomst van augustus 1954 tussen de Iraanse regering en een internationaal olieconsortium 1954 171 http://proxy.handle.net/10648/ea00d43c-e9f8-474a-8f92-487ed0117927 Olieovereenkomst: ontwerp en kopie-exemplaar van de officiële olie-overeenkomst tussen de Iraanse regering en een internationaal olieconsortium d.d. 5 augustus 1954 1954 172 http://proxy.handle.net/10648/20903ad0-140e-468a-b52c-fb9da6ed84f2 Olieafname: stukken betreffende de verplichte afname van olie in Zuid-Iraanse havens 1953-1954
173 http://proxy.handle.net/10648/f666f829-f592-425c-9857-9060dde0fbc1 Continentaal plateau van Iran: stukken betreffende een wetsontwerp inzake de soevereiniteit over de zeebodem grenzend aan de Iraanse kust. 1954 omslag 174 http://proxy.handle.net/10648/9e465f45-eb5f-40d5-8631-f345db704bc0 De N.V. Algemeene Exploratiemaatschappij: stukken betreffende de activiteiten van de Algemeene Exploratie Maatschappij in Iran en de contacten van de maatschappij met de Iraanse regering 1954 omslag 175 http://proxy.handle.net/10648/8fe325dc-722d-4f7e-8cb1-77e712e131d8 Landverhuizing: stukken betreffende de vestiging van Nederlandse slagers in Iran; de stichting Landverhuizing Nederland; de vestiging van Joden in Iran 1947-1950 omslag
2.08. Sociale aangelegenheden (code 7) 176 http://proxy.handle.net/10648/77f547c1-2cb7-4cb9-ab7b-3e529b9c7104 Aardbeving in Iran: stukken betreffende de ramp in de Iraanse provincie Khorassan 1948 omslag 177 http://proxy.handle.net/10648/cd055741-d725-4277-b1cc-8b5c3a015b2f Inundatie Nederland: stukken betreffende de Zeeuwse watersnoodramp van 1953; steunbetuigingen; giften; oprichting 'comité de secours' te Teheran; verzoeken om schadeloosstelling 1953 omslag 178 http://proxy.handle.net/10648/ffd5d656-e781-4dfa-a5bb-2f321da3853d Sociale en humanitaire verenigingen: stukken betreffende een opgave van Nederlandse instellingen op het terrein van steunverlening aan hulpbehoevenden; de Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië; l'Oeuvre de Bienfaisance Soraya Pahlevi 1947-1954 omslag 2.09. Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden en voorlichting (code 8) 179 http://proxy.handle.net/10648/db4abf24-0037-4036-8ca8-56a3df2acb9c Culturele betrekkingen tussen Nederland en Iran: stukken betreffende Iraanse windmolens; een publicatie over de historische culturele betrekkingen tussen Iran en Nederland; historische diplomatieke documentatie 1952-1953 omslag 180 http://proxy.handle.net/10648/6fa25aa4-b88c-48a2-b6e7-3ef008406559 Folklore: stukken betreffende levensgewoontes in Iran 1951 omslag

Bevat onder meer ook enkele Iraanse recepten

181 http://proxy.handle.net/10648/3d4f2119-cb24-4837-913e-40c3b63984fa Studiebeurzen: stukken betreffende de Nederlandse weigering een beurs toe te kennen voor een internationale cursus voor kleine bedrijven 1954 omslag 182 http://proxy.handle.net/10648/7eea8936-b717-4427-9cb6-a14dfbd35463 Natuurwetenschappen: stukken betreffende een fellowship voor M. Ebrahimi voor luchtcartering in Nederland 1951-1952 omslag

Zie ook inv.nr. 129 (Iraanse fellowships)

183 http://proxy.handle.net/10648/5348669e-8f6d-43bc-9991-0c18393b2c10 Schilderkunst: stukken betreffende zeventiende-eeuwse Nederlandse schilderingen in Isfahan, Iran 1950-1952 omslag 184 http://proxy.handle.net/10648/1619e3f8-19fe-4a63-b362-2bc9fd183f7b Toerisme: stukken betreffende een reis van vier Nederlandse militairen door Azië; toeristische rapportage over Iran naar aanleiding van een reis van zaakgelastigde J.H. Zeeman 1950-1953 omslag 185-186 Godsdienst 1949-1953 2 omslagen 185 http://proxy.handle.net/10648/c1c4fb0e-df55-42ed-9d59-8a257826d251 Pastoraal werk: stukken betreffende voorschriften voor het bestuur van niet-Iraanse godsdienstige instellingen in Iran 1949 186 http://proxy.handle.net/10648/44408a85-69c5-438a-92f2-3c3e74aa367d Islam: stukken betreffende de politiek van de Sovjet-Unie ten aanzien van moslims; concretisering van islamitische principes; het plan van ayatollah Kashani voor een conferentie van islamitische landen 1950-1953 187 http://proxy.handle.net/10648/21fcf4d2-090d-45cc-93de-cd50c19648b9 Bureau voor Internationale Technische Hulp: stukken betreffende een fellowship voor R. Vossoughi in Nederland 1954 omslag

Zie ook inv. nr. 129 (Iraanse fellowships)

188 http://proxy.handle.net/10648/c545b7d1-9741-4a35-a04b-08d097077781 Voorlichting over Iran aan particulieren: stukken betreffende correspondentie tussen Iraanse en Nederlandse jeugd; het gevangeniswezen; edelstenen; hommels; de reis van de zeventiende-eeuwse Nederlandse zeilenmaker Jan Struys door Iran; medische keuringen voor Iraans rijksburgerpersoneel 1947-1954 omslag 189 http://proxy.handle.net/10648/893b451d-69d2-4313-afbb-d16275662483 Publiciteit: stukken betreffende een reclamecampagne in Iran ten behoeve van het Nederlandse bedrijfsleven 1953-1954 omslag 190 http://proxy.handle.net/10648/390b89bc-8f2d-4969-8a5f-2ff559ff711c Iraanse pers: stukken betreffende het karakter en de betekenis van de pers in Iran; een wet op het Iraanse perswezen 1952-1954 omslag 191 http://proxy.handle.net/10648/005c9966-7411-4635-bbb5-89503ba82d09 Ontvangsten van de pers: stukken betreffende een bezoek van drie Iraanse journalisten aan Nederland 1949 omslag
2.10. Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties (code 9) 2.10.1. Binnenlandse politiek Iran1946-1954 192-201 Politieke rapportage over Iran 1946-1954 6 omslagen en 4 pakken 192 http://proxy.handle.net/10648/1e8d19ad-9da8-4d7a-ab83-8a6cb4fa7eba Politiek Iran: rapportage over kabinetsformaties en crises; parlement; delegaties bij de veiligheidsraad; afscheidingstendenzen in Azerbaidzjan, Zendja en Fars; verdeling van dominale gronden onder boeren; oliebelangen; doorzending van Nederlandse politieke rapporten; Iraanse persoverzichten 1946

Zie ook inv.nrs. 209, 210 (Azerbaidjan en Zendja) en 230 (delegatie veiligheidsraad)

193 http://proxy.handle.net/10648/4f5d9991-7cc7-42fe-802c-63a3e89c3b3d Politiek Iran: rapportage over kabinetsformaties en crises; parlementsverkiezingen; vertegenwoordigers in het buitenland; ontwikkelingen in opstandige provincies Azerbaidjan en Fars; oliebelangen en de Anglo-Iranian Oil Company; Iraanse spoorwegen; invloed van buitenlandse mogendheden in Iran; buitenlands beleid van Iran tegenover de positie van Duitsland en internationale organisaties; Iraanse persoverzichten 1947

Zie ook inv.nrs. 72 (vertegenwoordigers in het buiteland), 209 en 210 (Azerbaidjan)

194 http://proxy.handle.net/10648/c3383550-0a41-4ebc-9667-4dd1180f3c25 Politiek Iran: rapportage over kabinetsformaties en crises; regeringsbeleid; parlement; communisme in Iran; ontwikkelingen in de opstandige provincie Azerbaidzjan; oliebelangen en de Anglo-Iranian Oil Company; een zevenjarig economisch plan 1948

Zie ook inv.nrs. 209, 210 (Azerbaidjan) en 124 (zevenjarig economisch plan)

195 http://proxy.handle.net/10648/7970d7ff-f26f-4d1f-9ebf-81d92c277263 Politiek Iran: rapportage over de positie van de shah; een aanslag op de shah; de moord op hofminister A.H. Hagir; het nationale front van Mossadegh; oliebelangen en de Anglo-Iranian Oil Company; internationale bankzaken in Iran 1949

Zie ook inv.nr. 59 (aanslag op de shah)

196 http://proxy.handle.net/10648/a353ef4a-b32c-45c6-99f3-7c0b12270efe Politiek Iran: rapportage over de positie van de shah; kabinetsformaties en crises; het beleid van de regering Razmara; vertegenwoordigers in het buitenland; oliebelangen en de concessie van de Anglo-Iranian Oil Company; een zevenjarig economisch plan; een internationale islamitische conferentie in Teheran; invloed van buitenlandse mogendheden in Iran 1950

Zie ook inv.nrs. 72 (vertegenwoordigers in het buitenland), 124 (zevenjarig economisch plan) en 167 (beleid van de regering Razmara)

197 http://proxy.handle.net/10648/c78f2e4d-10b9-4269-8069-9e727dbad0f6 Politiek Iran: rapportage over kabinetsformaties en crises; de moord op premier Razmara; het aantreden van de regering Mossadegh; de persoon Mossadegh; de nationalisatie van de Iraanse olie-industrie en de internationale politieke gevolgen naar aanleiding van de nationalisatie; het binnenlands politiek klimaat onder het bewind van Mossadegh; communisme in Iran en het Midden Oosten 1951

Zie ook inv.nrs. 167, 168 (nationalisatie van de olie), 167, 168, 211 en 212 (internationaal olieconflict)

198 http://proxy.handle.net/10648/c314b9f5-8540-4d5d-95a3-91486f1bee2d Politiek Iran: rapportage over de positie van de shah; het binnenlands en buitenlands beleid van de regering Mossadegh; het internationale olieconflict; parlementsverkiezingen; politieke partijen; Iran in de Perzische Golf 1952

Zie ook inv.nrs. 167, 168, 211 en 212 (internationaal olieconflict)

199 http://proxy.handle.net/10648/7ab5d2ee-7b4b-4f51-9f0a-fea7a26aa6fd Politiek Iran: rapportage over het binnenlands en buitenlands beleid van de regering Mossadegh; het internationale olieconflict; de verhouding tussen de shah en Mossadegh; de vlucht van de shah uit Iran; de coup van generaal Zahedi; de terugkeer van de shah; het beleid van de regering Zahedi; olie-onderhandelingen na de val van Mossadegh; het proces tegen Mossadegh; communisme in Iran; Iran in de Perzische Golf 1953

Zie ook inv.nrs. 121 (de vlucht van de shah), 169 (de olieonderhandedlingen), 167, 168, 211 en 212 (het internationaal olieconflict)

200 http://proxy.handle.net/10648/6fad2cd0-4a34-442a-9d3c-02561a8d0d0c Politiek Iran: rapportage over de positie van de shah; het beleid van de regering Zahedi; parlementsverkiezingen en biografieën van parlementariërs; communisme in Iran; de dood van prins Ali Reza; ontwikkelingen in Azerbaidjan; Iraanse kandidatuur voor de Veiligheidsraad 1954

Zie ook inv.nr. 230 (de kandidatuur van de veiligheidsraad)

201 http://proxy.handle.net/10648/13783fab-9c05-4b68-baa9-2862c34bb333 Politiek Iran ten aanzien van Bahrein: stukken betreffende de vermeende historische aanspraken van Iran op het eiland Bahrein in de Perzische Golf 1951-1952
2.10.2. Buitenlandse politiek Iran 1946-1954 202 http://proxy.handle.net/10648/112900e0-f5a0-41a8-8399-90dde3be7708 Reizen van het Iraanse staatshoofd: stukken betreffende een reis van de shah naar Europa; een reis naar Amerika; de instelling van een regentschapsraad 1947-1954 omslag

Zie ook inv.nr. 59 (reizen van de shah)

203 http://proxy.handle.net/10648/a2432898-1eb2-44be-ae06-f3000dfe98b5 Ministerie van Buitenlandse Zaken in Iran: stukken betreffende benoemingen van ambtenaren; lijsten van de personeelsbezetting van het ministerie 1946-1954 omslag

Zie ook inv.nr. 71 (ambtenaren aan het ministerie)

204 http://proxy.handle.net/10648/037befa6-ea72-4e85-bd8e-75685a6b50eb Kabinet van Iran: stukken betreffende benoemingen van ministers; ledenlijsten van verschillende kabinetten 1946-1952 omslag 205 http://proxy.handle.net/10648/570ab08a-ee9d-4714-9783-f5b92604c42b Nationale uitingen: stukken betreffende de Nederlandse Dodenherdenking en de viering van de verjaardag van de Nederlandse koningin in Teheran 1946-1952 omslag 2.10.5. Bilaterale politieke betrekkingen Nederland 1946-1954 206 http://proxy.handle.net/10648/8595137e-28a0-4cba-802d-0c86bad4db2a Betrekkingen tussen Nederland en China op diplomatiek terrein: stukken betreffende de erkenning van de Volksrepubliek China en de officiële contacten tussen de Nederlandse gezant en de vertegenwoordiger van nationalistisch China te Teheran 1950-1953 omslag 207 http://proxy.handle.net/10648/8f5ceb74-1502-4e80-9854-54f7c7c08f3c Betrekkingen tussen Nederland en Indonesië: stukken betreffende de toepassing van arbitrage in het geschil met Indonesië; de werkzaamheden van de Nederlandse vertegenwoordiging in Teheran voor de republiek Indonesië 1947-1950 omslag 2.10.6. Bilaterale politieke betrekkingen Iran 1946-1954

Betreft vooral diplomatieke vertegenwoordigingen in en van Iran; handelsrelaties; politieke missies naar Iran; militaire en economische hulpverlening aan Iran; het internationale geschil rond de nationalisatie van de Iraanse olie-industrie; grensgeschillen rond Azerbaidjan: persberichten

208 http://proxy.handle.net/10648/38b6f7b0-71d3-410a-a5c5-2bede5ba43cd Indonesië 1947-1954 omslag 209-210 Sovjet-Unie 1946-1954 2 pakken 209 http://proxy.handle.net/10648/7b236aad-beaa-41d2-8897-9cba34e78488 1946-1949 210 http://proxy.handle.net/10648/d6e852ad-9f4c-4f21-93a4-3b2337ac1ea1 1950-1954 211 http://proxy.handle.net/10648/25b2363e-a4e2-4712-b2d9-28607464f9e9 Verenigde Staten 1947-1953 omslag 212 http://proxy.handle.net/10648/0318fd18-f1b2-4438-aca6-dc6c0aafc306 Groot-Brittannië 1949-1954 omslag 213 http://proxy.handle.net/10648/e0e488d3-9cb9-461e-a1e8-bd5033273e96 Frankrijk 1951-1954 omslag 214 http://proxy.handle.net/10648/b48ffc5b-f8f8-43da-9c40-51265f83a931 Israël 1951-1954 omslag 215 http://proxy.handle.net/10648/5cbc9c0a-1ac4-4f08-b21f-fc5371efb786 Bondsrepubliek Duitsland 1950-1954 omslag 216 http://proxy.handle.net/10648/7d39f8d7-3c24-43f0-a3f0-a755b451b1c5 Italië 1951 omslag 217 http://proxy.handle.net/10648/62309a34-c68a-430a-9eef-f95af908c088 Turkije 1953-1954 omslag 218 http://proxy.handle.net/10648/f9498c68-0a39-4c95-be9b-a43a1f91ef0a Irak 1949-1953 omslag 219 http://proxy.handle.net/10648/24c9c0a2-241a-44a0-a2d5-756c79550f4f Jordanië 1949 omslag 220 http://proxy.handle.net/10648/d7afb7c2-db42-4f68-bacf-3b178d7e8478 Koeweit 1954 omslag 221 http://proxy.handle.net/10648/bf5704c2-cbd2-476c-988d-64ab4b96921c India 1950-1954 omslag 222 http://proxy.handle.net/10648/e41a8d1f-9953-4563-8fc3-586cba514340 Pakistan 1950-1953 omslag

Zie ook inv.nrs. 167, 168, 197,198, 199 en 200 (het intenationale oliegeschil), 192, 193 en 194 (de grensgeschillen rond Azerbaidjan)

223 http://proxy.handle.net/10648/515b0dca-87b9-4b44-a428-f4d438de8e36 Bilaterale politieke betrekkingen Afghanistan - Zwitserland: stukken betreffende de plannen voor Zwitserse oliewinning in Afghanistan 1954 omslag 224-225 Belangenbehartiging 1946-1953 2 omslagen 224 http://proxy.handle.net/10648/5eaec1a9-aaca-49e1-b988-3d0e907007cc Nederland - Iran: stukken betreffende de waarneming van Iraanse consulaire belangen door het Nederlandse consulaat-generaal te Shanghai 1946-1947 225 http://proxy.handle.net/10648/5e15060d-e96b-46dc-9c29-41e04d1f2840 Nederland - Luxemburg: stukken betreffende de waarneming van Luxemburgse diplomatieke belangen door de Nederlandse gezant te Teheran 1950-1953
2.10.7. Landsverdediging 1950-1954 226 http://proxy.handle.net/10648/396e183e-f547-4662-8580-6df5d0ab9db5 Militaire verdediging Iran: stukken betreffende de omvang en samenstelling van het Iraanse leger; een militaire parade te Teheran; reorganisatie van het Iraanse leger 1950-1954 omslag 227 http://proxy.handle.net/10648/587acb23-5b27-45fd-b778-e762f29ef9f3 Vlootbezoeken: stukken betreffende een verzoek om een Nederlands vlootbezoek aan de haven van Khorramshar 1954 omslag 2.10.8. Internationale organisaties 1946-1954 228 http://proxy.handle.net/10648/c0056ab4-ed6f-4f98-b68a-575d05327260 International Civil Aviation Organisation (I.C.A.O.): stukken betreffende de Nederlandse stem voor de toetreding van Iran tot de I.C.A.O. 1947 stuk 229 http://proxy.handle.net/10648/73172516-fcf7-4c65-b173-ca1fd516ea18 Inter-Governmental Maritime Consultatitve Organisation (I.M.C.O): stukken betreffende de Iraanse ondertekening van het verdrag nopens de oprichting van de I.M.C.O. 1952 omslag 230-233 Verenigde Naties (V.N.) 1946-1954 4 omslagen 230 http://proxy.handle.net/10648/77f8f68f-f24d-455a-84ec-53a74e2396d2 Algemene vergadering en algemene zaken: stukken betreffende de Nederlandse en Iraanse afvaardigingen voor de algemene vergadering; Nederlandse en Iraanse permanente vertegenwoordigers; Iraanse en Nederlandse kandidaten voor het voorzitterschap van de algemene vergadering; wederzijdse Iraans-Nederlandse steun voor V.N.-functies; de behandeling van het Iraans-Britse olieconflict in de V.N.; stichting van een V.N.-informatiecentrum in Teheran; bezoek van de hoge commissaris voor vluchtelingen aan Teheran 1947-1954

Zie ook inv.nrs. 167, 168, 197, 198, 199, 200, 211 en 212 (het Iraans-Britse olieconflict)

231 http://proxy.handle.net/10648/bd80fb54-5464-4222-82d8-4795a4b67efa Veiligheidsraad: stukken betreffende de kandidatuur van Iran voor een zetel in de veiligheidsraad. 1952-1954 232 http://proxy.handle.net/10648/2fc886ca-7372-45b0-82af-7b1984a7d3be United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (U.N.E.S.C.O): stukken betreffende de Nederlandse kandidatuur van F. Bender en de Iraanse kandidatuur van G.A. Raadi voor het lidmaatschap van de uitvoerende raad van de U.N.E.S.C.O. 1954 233 http://proxy.handle.net/10648/bfd55c39-fae1-4d43-bc3f-3d1a243acee1 Economic and Social Council (E.C.O.S.O.C.): stukken betreffende de Iraanse steun voor toetreding van Nederland tot de E.C.O.S.O.C. en gezamenlijke Iraans-Nederlandse ondersteuning van de Belgische kandidatuur 1946-1954
3. Oude toegang 234 http://proxy.handle.net/10648/8c3de8d4-010f-477b-a49d-0063e15d1eee Inventaris van het archief van het gezantschap Teheran 1946 - 1954 1984 omslag