2.05.338 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat-Generaal en Gezantschap in Venezuela, 1840-1954 Haagse Vestiging Archiefbewerking Nationaal Archief, Den Haag 2010 Deze digitale toegang is in 2010 vervaardigd door PWAA op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2.Eindredactie: Henny van Schie, 2 april 2012. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhave 2003. Beschrijving van het archief Nederlands Gezantschap in Venezuela Gezantschap Venezuela 1840-1954 Z259 10.10 meter; 283 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands , Engels, Spaans. Normale geschreven, getypte en gedrukte teksten. Geen bijzondere handschriften Nationaal Archief, Den Haag Consulaat-Generaal Venezuela, 1840-1918 Gezantschap Venezuela, 1918-1954 Gemengde Nederlands-Venezolaanse Commissie, 1903-1904 Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Venezuela op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap, zoals de opvang van Venezolaanse politieke vluchtelingen op de Nederlandse Antillen en het vestigen van Nederlandse bedrijven in Venezuela. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

De eerste Nederlandse handelsagent in Venezuela werd in 1824 benoemd, en in 1826 kreeg deze de titel van consul. Nederland erkende de staat Groot-Colombia, waar Venezuela toen nog deel van uitmaakte, in 1829. Maar omdat Venezuela zich in 1830 van Groot-Colombia afscheidde, werd het in Bogotá gevestigde Nederlandse consulaat-generaal in 1840 verplaatst naar Caracas. Nederland en Venezuela knoopten in 1861 diplomatieke betrekkingen op het niveau van zaakgelastigde aan. In 1921 werden deze vertegenwoordigingen wederzijds tot gezantschappen verheven, om ten slotte in 1954 tot ambassades te worden bevorderd.

Apart moet worden vermeld de Gemengde Nederlands-Venezolaanse Commissie. Na een periode waarin de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Venezuela waren verbroken, werd in 1903 een gemengde Nederlands-Venezolaanse commissie ingesteld om nog bestaande financiële geschillen voor te leggen. Het ging daarbij om vorderingen door de Nederlandse regering en burgers op Venezuela, waarover nog geen beslissingen langs diplomatieke weg waren genomen. Deze commissie werd in 1904 opgeheven.

Gedurende de periode 1873-1900 en 1908-1921 werden de diplomatieke belangen tussen Venezuela en Nederland waargenomen door Duitsland.

Consuls/Gezanten 1858-1872 T.D.G. Rolandus, consul-generaal 1872-1873 J. Brakel, consul/generaal/zaakgelastigde 1873-1875 S. Gutierrez, Duits waarnemend gezant 1875-1881 E. Stamman, Duits waarnemend gezant 1881-1892 O. Peyer, Duits waarnemend gezant 1892-1894 Graaf von Kleist, Duits waarnemend gezant 1894-1897 Graaf von Rex, Duits waarnemend gezant 1897-1900 dr. Schmidt, Duits waarnemend gezant 1900-1904 mr. A.F. van Leyden, consul-generaal/zaakgelastigde 1904-1909 J.H. de Reus, zaakgelastigde 1909-1912 E. baron von Seckendorff, waarnemend consul-generaal 1913-1921 W.B. Engelbrecht, consul-generaal/waarnemend gezant 1921-1935 W.G.E. d'Artillact Brill, gezant 1935-1939 mr. F.E.H. Groenman, gezant 1939-1943 jhr. P.A. van Buttingha Wichers, gezant 1943-1946 mr. A. Methöfer, gezant 1946-1950 F.W. Craandijk, gezant 1950-1954 dr. R. Riemens, gezant
Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van de consulaire/diplomatieke vertegenwoordiging te Caracas over de jaren 1840- 1954 werd in verschillende periodes overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het archief over de periode 1840-1937 werd in 1963 overgebracht en in 1969 werd het archief over de periode 1938-1954 overgebracht.

Het archief was tot 1935 geordend volgens het agendastelsel/rubriekenstelsel. Alle ingekomen en uitgaande stukken werden in chronologische volgorde ingeschreven in de agenda en werden op agendanummer opgeborgen. Daarnaast werd een aantal dossiers op rubriek opgeborgen. In 1936 werd het rubriekenstelsel volledig toegepast en werden de stukken opgeborgen aan de hand van een toegekende en in de agenda vermelde code en vervolgens opgeborgen in de dossiers.

Men maakte gebruik van een Romeinse cijfercode dat diverse malen gewijzigd werd door de rubriek regelmatig te veranderen. In 1952 werd een nieuwe decimale code ingevoerd. Het gevolg was dat de oude en de nieuwe code door elkaar heen werden gebruikt. Door het gebruik van verschillende archiefcodes ontstonden overlappingen in jaartallen tussen de dossiers betreffende hetzelfde onderwerp. Dit probleem is opgelost door middel van verwijzingen.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2010 door Ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 2.05 Inhoud

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Venezuela op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap.

Te vinden zijn brieven en rapporten over onderwerpen als de opvang van Venezolaanse politieke vluchtelingen op de Nederlandse Antillen en het vestigen van Nederlandse bedrijven in Venezuela.

Tevens is in deze inventaris het archief van de Gemengde Nederlands-Venezolaanse Commissie over de periode 1903 1904 opgenomen. Na een periode waarin de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Venezuela waren verbroken, werd een gemengde commissie ingesteld om nog bestaande financiële geschillen voor te leggen. Het ging daarbij om vorderingen door de Nederlandse regering en burgers op Venezuela, waarover nog geen beslissingen langs diplomatieke weg waren genomen.

Selectie en vernietiging

Het archief van de Nederlandse vertegenwoordiging te Caracas over de jaren 1840-1954 had een omvang van 118 dozen (14,75 meter). In 1990 is dit archief bewerkt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens deze inventarisatie zijn 62 dozen (7,75 meter) vernietigd volgens de vernietigingslijst 1960 van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met het Nationaal Archief (NA) is afgesproken dat er tijdens de herbewerking geen aanvullende selectie plaats zal vinden. Het archiefbestand zal in zijn geheel worden overgebracht naar het NA. Met het NA is afgesproken om geen koppeling te maken met handelingen uit de Basis Selectiedocumenten.

Aanvullingen

Voor dit archief worden geen aanvullingen verwacht.

Verantwoording van de bewerking

De inventaris is op dezelfde manier gestructureerd als tijdens de eerdere bewerking in 1990. De inventaris van de eerdere bewerking is opgenomen in het archief en te vinden onder de Rubriek Oude toegang (inventarisnummer 283).

Alle stukken zijn van nietjes, plakband en overige hechtmiddelen ontdaan en verpakt in zuurvrije omslagen en zuurvrije archiefdozen. Ze zijn daarna genummerd volgens de inventaris. De omslagen en dozen zijn voorzien van etiketten. Van de te vernietigen stukken zijn vernietigingslijsten opgesteld en deze zijn aan het ministerie van Buitenlandse Zaken overgedragen.

Ordening van het archief

Tot 1952 maakte men gebruik van een lettercode. Aan elke letter werd een rubriek toegekend. In 1952 is men overgegaan tot het gebruik van de decimale code van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De indeling van het archief is gebaseerd op de archiefcode van het ministerie van Buitenlandse Zaken zoals deze in 1978 is vastgesteld. Deze archiefcode bestaat uit 9 hoofdrubrieken met een nadere onderverdeling. De hoofdindeling beslaat de volgende onderwerpen: Algemeen Organisatie Protocol Juridische aangelegenheden Aangelegenheden van openbare orde, openbare zedelijkheid, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, leefmilieu Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica Economie, migratie, arbeid Sociale aangelegenheden Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, voorlichting Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties

De benamingen van deze rubrieken met bijbehorende nummers zijn voor zover daar stukken van werden aangetroffen, overgenomen in deze nieuwe toegang. Dit impliceert dat de nummering van de rubrieken niet numeriek oplopend hoeft te zijn, maar kan verspringen. Wel is gekeken bij rubrieken of de daaraan gekoppelde archiefstukken ook alle genoemde onderwerpen uit de rubrieksnaam besloegen. Waar dit niet het geval was, is de rubrieksnaam aangepast.

Het codenummer is feitelijk een onderwerpsnummer. Dit betekent dat onder één onderwerp meerdere dossiers kunnen vallen die hetzelfde codenummer hebben. Voor het bepalen van de plaats van een archiefstuk binnen de inventaris is gekeken naar de code welke oorspronkelijk aan het archiefstuk is gegeven. Op basis van die code is het archiefstuk onder een rubriek geplaatst. Alleen in die gevallen waarin de gegeven code niet overeenkwam met de inhoud van het dossier, is deze code losgelaten en zijn de stukken geplaatst in de rubriek waar ze inhoudelijk thuis horen.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het Auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Gezantschap in Venezuela, nummer toegang 2.05.338, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Gezantschap Venezuela, 2.05.338, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

2.05.261- Inventaris van de Nederlandse Ambassade in Venezuela (Caracas), 1955-1974.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. Archief 1840-1952 1.1. Stukken van algemene aard Agenda's, correspondentie, brievenboeken 1-11 Brievenboeken 1840-1904 11 banden

Met hiaten

1 http://proxy.handle.net/10648/f2959cba-8c78-4fdb-9c3c-d86b2cecb7dc 1840 jul. 27 - 1846 apr. 16 2 http://proxy.handle.net/10648/4b529212-d47e-4c84-91c1-0d07c58aff1b 1846 apr. 17 - 1849 feb. 7 3 http://proxy.handle.net/10648/85edf3d6-3b16-4d32-ad33-80f7e5a262f8 1849 feb. 13 - 1850 feb. 21 4 http://proxy.handle.net/10648/0e2037ae-7a33-45ed-9216-684e65618d82 1850 feb. 21 - 1856 jan. 25

Papier is in zeer slechte staat

5 http://proxy.handle.net/10648/e6355b77-2c0f-4afc-baf3-0506a83ca41d 1857 feb. 21 - 1859 jan. 29 6 http://proxy.handle.net/10648/4a27ec35-fad9-4e11-82c5-a48343c81f1a 1858 dec. 25 - 1862 sep. 27 7 http://proxy.handle.net/10648/44536d68-1898-4680-a3f6-d062a9345ffe 1862 okt. 6 - 1868 dec. 23 8 http://proxy.handle.net/10648/a1c4e099-ce8c-4336-ba5c-ed67c30b2f7a 1903 mei 26 - 1903 jul. 21 9 http://proxy.handle.net/10648/63c8a187-d5a5-4a55-af6a-f4abcae1f645 1903 jul. 21 - 1903 okt. 31 10 http://proxy.handle.net/10648/1dfe6119-968b-4eb3-add9-a7e27895fd2e 1903 nov. 2 - 1904 jan. 11 11 http://proxy.handle.net/10648/93e72680-4c0b-43b2-841e-e948555e3451 1904 jan. 11 - 1904 mrt. 1
12-13 Ingekomen stukken van het ministerie van Buitenlandse Zaken 1840-1917 2 pakken

Met hiaten

12 http://proxy.handle.net/10648/7d2754f5-a660-41ce-8a7f-b6dfef6fd2d8 1840-1880 13 http://proxy.handle.net/10648/d9e3f30a-370c-4bd3-b553-fb9843b99064 1908-1917
14 http://proxy.handle.net/10648/3a11d4bc-d658-4302-be47-80ae00d34fc6 Correspondentie met de gouverneur van Curaçao 1876-1880 1 omslag 15-30 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken 1881-1935 9 pakken - 6 omslagen

Met hiaten

15 http://proxy.handle.net/10648/b527fbaa-6b84-4bb5-b0c2-e10b7de69585 1881-1895 16 http://proxy.handle.net/10648/3a1dfa6e-9d2a-482a-bbde-3d1c18858309 1896-1900 17 http://proxy.handle.net/10648/53cf7d6c-4058-4e72-9c6d-15063929f211 1901 18 http://proxy.handle.net/10648/57c7ad5b-7fb2-4818-a26c-788e5c94c934 1902 1 omslag 20 http://proxy.handle.net/10648/b2edab02-fe0c-4e68-874e-e5197ac28340 1903 21 http://proxy.handle.net/10648/758825cb-b853-4fe6-b707-2c96ef9aff29 1904 1 omslag 22 http://proxy.handle.net/10648/35e9b649-5e8b-49f3-b94f-6703fcc2e350 1905-1906 23 http://proxy.handle.net/10648/a51a6a1d-2c79-495c-aa88-8669cf08a4ce 1907-1908 24 http://proxy.handle.net/10648/b7a67410-84f4-4161-b143-b3af8273d09b 1909-1916 25 http://proxy.handle.net/10648/96fa5c84-67bf-4ba1-8486-ec6a8d0d32a5 1918-1921 26 http://proxy.handle.net/10648/fbc74f0d-3c27-4ec5-8795-0672b39b9a53 1922-1924 27 http://proxy.handle.net/10648/a0e25e03-d3f8-4bc1-aaf6-20aab36584e7 1925-1926 1 omslag 28 http://proxy.handle.net/10648/1a8d1827-3a9f-4faa-af97-2455cec7cd62 1927-1928 1 omslag 29 http://proxy.handle.net/10648/b9547c7e-345e-4f6a-b159-c4936dae7630 1929-1931 1 omslag 30 http://proxy.handle.net/10648/c09a4cc9-f540-4c47-9528-7ec67c2858a0 1932-1935 1 omslag
31-84 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1900-1952 54 delen 31 http://proxy.handle.net/10648/4302d926-6cdd-4f25-80fb-f393f5cc7bb2 1900 mei 8 - 1901 jun. 27 32 http://proxy.handle.net/10648/ab5b1ffa-8e4b-4b99-aad5-f9b26c0551fe 1901 jul. 1 - 1902 dec. 27 33 http://proxy.handle.net/10648/9c678f02-923c-4afd-85c5-2d77a7782b9a 1903 jan. 7 - 1903 dec. 1 34 http://proxy.handle.net/10648/e93f7fd1-f999-4447-9ae0-777a435b1157 1903 dec. 1 - 1904 mrt. 25 35 http://proxy.handle.net/10648/25bf176a-1087-48d0-9b1f-45aeb91594a8 1904 mrt. 25 - 1904 nov. 9 36 http://proxy.handle.net/10648/14f0df8f-424f-46fc-bc74-4a0dbaca8802 1904 nov. 10 - 1905 jun. 26 37 http://proxy.handle.net/10648/8c5948c3-625f-412e-a194-430bc0d4708c 1905 jun. 26 - 1906 mrt. 9 38 http://proxy.handle.net/10648/e1dc018b-2334-418b-b684-634d2e6d2359 1906 mrt. 9 - 1907 jun. 11 39 http://proxy.handle.net/10648/cc083364-4512-4a75-8d9f-6981bd676025 1907 jun. 11 - 1908 jul. 20 40 http://proxy.handle.net/10648/10772c97-1882-4dc5-b7ee-4290ba95ebc3 1906 jul. 21 - 1907 mei 3 41 http://proxy.handle.net/10648/1448599b-15e9-4c88-acf6-ba6cc755a1a7 1908 jul. 23 - 1908 dec. 29 42 http://proxy.handle.net/10648/e275ed74-3182-4739-aefa-2164cc8b68f9 1909 jan. 2 - 1909 dec. 30 43 http://proxy.handle.net/10648/74442213-c65b-4346-9853-d49f9e571c52 1910 jan. 1 - 1910 dec. 21 44 http://proxy.handle.net/10648/7e7eb146-9b45-4c9a-bc2a-3fae63ed5dbb 1911 jan. 4 - 1911 dec. 30 45 http://proxy.handle.net/10648/27d90c5c-820a-446d-89f4-64015a715040 1912 jan. 4 - 1912 dec. 31 46 http://proxy.handle.net/10648/accf9618-9ab9-4f6a-a01c-97ec2a87fec0 1913 jan. 2 - 1913 dec. 31 47 http://proxy.handle.net/10648/2ab47cea-9755-46c5-ba22-e22587bda9ac 1914 jan. 6 - 1914 dec. 28 48 http://proxy.handle.net/10648/aecb6a7d-d351-41b5-bc42-fc2d693cdf4c 1915 jan. 4 - 1915 dec. 30 49 http://proxy.handle.net/10648/cea00267-b80d-46f5-91b9-545502424a3d 1916 jan. 3 - 1916 dec. 29 50 http://proxy.handle.net/10648/b9f2263c-cde0-4e5f-b36d-2b94f4471610 1917 jan. 2 - 1917 dec. 26 51 http://proxy.handle.net/10648/3e43e5b9-3183-4352-9b7e-bcfc1de974c6 1917 apr. 16 - 1917 sep. 11 52 http://proxy.handle.net/10648/b6cb400b-3a58-4bbb-ba29-b0cfc21fa5e8 1918 mrt. 8 - 1918 dec. 31 53 http://proxy.handle.net/10648/5497ca81-eb24-4d1a-88f5-f70b2f893085 1919 jan. 1 - 1919 dec. 31 54 http://proxy.handle.net/10648/743f19de-7ddd-44bf-aeca-24750f915cb5 1920 jan. 1 - 1920 dec. 31 55 http://proxy.handle.net/10648/0597d318-8e5b-4247-ab69-a85b6bf289c9 1921 jan. 1 - 1921 mei 18 56 http://proxy.handle.net/10648/30f9d383-7821-450d-ae3f-f46a591fee20 1921 jan. 1 - 1921 okt. 15 57 http://proxy.handle.net/10648/d0b7b3db-afdf-4e86-99da-c89921689e90 1921 okt. 17 - 1922 feb. 9 58 http://proxy.handle.net/10648/fc4021dd-526b-4528-9dd7-a8876546e2d2 1922 feb. 10 - 1922 jul. 8 59 http://proxy.handle.net/10648/5a59c8ab-e382-430c-94a7-d3562e8a6f14 1922 jul. 10 - 1923 mrt. 5 60 http://proxy.handle.net/10648/7a22fbc7-8523-4639-84c4-c244c5cd29c0 1923 mrt. 5 - 1925 feb. 26 61 http://proxy.handle.net/10648/fb43dd86-84be-4696-aac2-43176639c04b 1925 feb. 26 - 1927 mrt. 22 62 http://proxy.handle.net/10648/fb4a7421-8b00-46cb-b619-92be4e78c7ac 1927 mrt. 22 - 1930 jul. 10 63 http://proxy.handle.net/10648/2ac58163-3f37-46f1-93e2-26b195ab2466 1930 jul. 10 - 1934 feb. 16 64 http://proxy.handle.net/10648/b7f6469b-d9b5-4ce9-a987-7bc17c768d96 1934 feb. 16 - 1936 dec. 31 65 http://proxy.handle.net/10648/9cdde483-00e2-4fe7-a7b1-52ca5d34e900 1937 jan. 1 - 1937 dec. 31 66 http://proxy.handle.net/10648/d5c841a5-5611-40b4-9bf2-9a087e3e4898 1938 jan. 3 - 1938 dec. 31 67 http://proxy.handle.net/10648/a16f2d71-148f-451d-a01b-651d4d7da551 1939 jan. 2 - 1939 dec. 30 68 http://proxy.handle.net/10648/ded369a9-2f02-4bbc-8507-bcea20907476 1939 jan. 2 - 1939 dec. 30 69 http://proxy.handle.net/10648/817d48be-99e4-44ba-bbcf-def5e4719df8 1941 jan. 2 - 1941 dec. 31 70 http://proxy.handle.net/10648/bfd0d93c-ef99-4057-990d-81049198a8cb 1942 jan. 2 - 1942 aug. 8 71 http://proxy.handle.net/10648/776b1ed9-baa0-49c6-8eb5-6e52fd413e7d 1942 aug. 9 - 1943 apr. 16 72 http://proxy.handle.net/10648/dcc5ecb8-83c5-41bf-8431-4bf879fd714e 1943 apr. 16 - 1944 apr. 10 73 http://proxy.handle.net/10648/71c47b9b-6532-4b34-9cfb-05435f7f4ae9 1944 apr. 10 - 1944 dec. 31 74 http://proxy.handle.net/10648/e59ea271-a142-46cb-8486-fba121b7a474 1945 jan. 2 - 1945 dec. 31 75 http://proxy.handle.net/10648/5c70b37b-9fb3-48b0-bba5-f56aae4f6f76 1946 jan. 1 - 1946 dec. 31 76 http://proxy.handle.net/10648/d2504112-45a0-4fb7-8f43-45dca2660dea 1947 jan. 2 - 1947 sep. 26 77 http://proxy.handle.net/10648/0df528b5-d1d6-4e89-a841-2f140d35f353 1947 sep. 26 - 1947 dec. 31 78 http://proxy.handle.net/10648/37f1080a-7845-43c1-b25e-ff3587e42c81 1948 jan. 2 - 1948 dec. 31 79 http://proxy.handle.net/10648/bdfd003c-5b6a-47a4-8001-f81a90f71312 1949 jan. 3 - 1949 dec. 8 80 http://proxy.handle.net/10648/415884c9-63ea-425f-a9bd-0db731babe0d 1949 dec. 8 - 1949 dec. 31 81 http://proxy.handle.net/10648/08f78b0a-b9c4-4031-b701-b3a0ece65e98 1950 jan. 2 - 1950 sep. 26 82 http://proxy.handle.net/10648/50fac04a-1e9e-47ab-9f89-af7c83754ca8 1950 sep. 26 - 1951 mei 21 83 http://proxy.handle.net/10648/2cb59b78-0051-4db9-9ad1-dd73527a9f49 1951 mei 21 - 1951 dec. 31 84 http://proxy.handle.net/10648/71d813e4-d1a4-4e04-a2f3-550d4e9f6feb 1952 jan. 2 - 1952 jul. 23 85 http://proxy.handle.net/10648/5743ece5-5b36-470d-b237-c0663d4935d3 Agenda van ingekomen- en uitgaande geheime stukken 1903-1904 1 deel 86 http://proxy.handle.net/10648/20da4101-3c22-4646-8c61-f58de6703d25 Brievenboek; geheime correspondentie 1903-1904 1 band 87-97 Klappers op de agenda's 1903-1919 11 delen

Met hiaten

87 http://proxy.handle.net/10648/baa23aef-5682-481f-8677-e2259965bbe3 1900, geselecteerd naar onderwerp 88 http://proxy.handle.net/10648/3524eda3-fa9b-4356-9092-985bc6e16543 1903, geselecteerd naar onderwerp 89 http://proxy.handle.net/10648/ab6793b9-2e8d-4abe-9c62-fb16fe40fce7 1904, geselecteerd op adressen 90 http://proxy.handle.net/10648/0ca4951f-4349-428c-b908-ce9489b33020 1904, geselecteerd naar onderwerp 91 http://proxy.handle.net/10648/1eb9fc39-9626-460e-a86c-3573c4829211 1905, geselecteerd naar onderwerp 92 http://proxy.handle.net/10648/ee909d0a-627d-4069-a302-6e802af90db5 1905, geselecteerd op adressen 93 http://proxy.handle.net/10648/a3a4c9fe-91e3-44c8-a61e-0899350242be 1906, geselecteerd naar onderwerp 94 http://proxy.handle.net/10648/770d6e9d-cce9-4990-b81b-495212061980 1906, geselecteerd op adressen 95 http://proxy.handle.net/10648/c233bb88-7d19-420a-a6b1-b137b7a374a6 1907-1908, geselecteerd op adressen 96 http://proxy.handle.net/10648/8f0c19a0-c657-4a5c-aaa9-47d1bcd815eb 1918, geselecteerd naar onderwerp 97 http://proxy.handle.net/10648/a76e380e-b142-4d59-8f69-8feb48719682 1919, geselecteerd naar onderwerp
1.2. Stukken van bijzondere aard 1.2.01. Dienstreizen 98 http://proxy.handle.net/10648/3f5593f1-ad26-431b-b831-f08f08754969 Verslag van de gezant mr. A.F. van Leyden inzake zijn dienstreis naar Columbia 1901 1 omslag

Afschrift

99 http://proxy.handle.net/10648/b554539b-469c-4c01-8ec4-78783c2e40bc Stukken betreffende een dienstreis van de gezant W.G.E. d'Arlittact Brill naar Trinidad en Curaçao 1921 1 omslag 100 http://proxy.handle.net/10648/d0e5c3c8-1c91-4f3a-9795-0f94c9d4f833 Rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de dienstreis van de gezantschapssecretaris C.H.J. Schuller tot Peursum langs de grote verkeersweg van de Andes 1921 1 omslag

Afschrift

1.2.02. Politieke aangelegenheden 1.2.02.1. Venezuela 101 http://proxy.handle.net/10648/0777288a-a06f-476d-b621-197428d48b90 Stukken betreffende het verbod van de Venezolaanse regering op de toelating van zeilschepen afkomstig van de Nederlandse Antillen in Venezolaanse havens 1905 1 omslag 102 http://proxy.handle.net/10648/68862734-58c4-4228-838b-20e1bf645d16 Stukken betreffende de arrestatie van J. Allee wegens smokkelarij en medeplichtigheid bij het transport van Venezolaanse revolutionairen van Curaçao naar Venezuela 1905-1907 1 omslag 103 http://proxy.handle.net/10648/6d40f4a4-09ea-4426-9d5e-24243173d269 Stukken betreffende de verbreking van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Venezuela als gevolg van kritiek van de gezant J.H. de Reus op de Venezolaanse benadeling van de handel en scheepvaart van Curaçao 1908 1 omslag 104-106 Rapporten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de politieke situatie in Venezuela 1913-1951 2 pakken - 1 omslag 104 http://proxy.handle.net/10648/6ed67728-8737-465c-9c03-a2d05d79def4 1913-1914 105 http://proxy.handle.net/10648/4728fad8-5541-476d-b0cd-02d8b3685741 1935-1940 1 pak 106 http://proxy.handle.net/10648/0efeae27-a693-4366-b8c5-b86d7e19b5bc 1937-1951 1 pak 107 http://proxy.handle.net/10648/5ca0e0fa-3bf5-48e0-a716-a25b7772bab0 Stukken betreffende de voorbereidingen tot het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Venezuela 1917-1921 1 omslag 108 http://proxy.handle.net/10648/e0361fa9-50a3-42a1-b553-8267d224f927 Stukken betreffende gesloten uitleveringsverdragen tussen Nederland, Columbia en Venezuela 1923-1935 1 omslag 109 http://proxy.handle.net/10648/eba1290a-17fb-4b1d-8bee-03a1fa13e955 Stukken betreffende de Nederlandse diplomatieke afvaardiging naar het eeuwfeest van het pan-Amerikaans Congres in Panama 1926 1 omslag 110 http://proxy.handle.net/10648/cb68a8e2-2f3a-450f-8d3d-1b36e4829001 Stukken betreffende een overval van 500 revolutionaire Venezolanen op het waterfront te Willemstad in Curaçao op 8/9 juni 1929 1929-1934 1 omslag 111 http://proxy.handle.net/10648/afb254e0-fb27-48b7-aee3-f9d93572f361 Stukken betreffende de samenwerking tussen de Nazi's en de Phalanggistas in Venezuela 1940-1941 1 omslag 112 http://proxy.handle.net/10648/0e162708-89c7-4711-8328-c6e88fe4b598 Stukken betreffende de "Bolivar herdenking" inzake de 100-jarige herdenking van de overbrenging van het stoffelijk overschot onder escorte van een Nederlands oorlogsschip in 1842 1942-1943 1 omslag 113 http://proxy.handle.net/10648/8d4bd0c2-ca5f-47f5-b0c7-bf39df6f9b26 Stukken betreffende de ambtsaanvaarding van president Rafaël Leonidas Trujillo Molina alsmede de herdenking van het 100-jarig bestaan van de Dominicaanse Republiek 1942-1944 1 omslag 114 http://proxy.handle.net/10648/85614b51-c753-4c50-8956-bfab5e349f73 Stukken betreffende Europese bezittingen op het Westelijk halfrond 1949 1 omslag 115 http://proxy.handle.net/10648/864345d4-307a-480a-9b6d-f136537531d9 Stukken betreffende het grensgeschil tussen Venezuela en Groot-Brittannië inzake Brits-Guyana 1951 1 omslag

Bevat in hoofdzaak krantenartikelen

1.2.02.2. Columbia en Panama 116 http://proxy.handle.net/10648/b835d17e-d195-4165-8945-f574f1fed37d Stukken betreffende de politieke situatie in Colombia 1904 1 omslag 117 http://proxy.handle.net/10648/c58889b4-c301-4cb5-8e26-09ba8daa7579 Stukken betreffende de politieke situatie in Panama 1904-1905 1 omslag 118 http://proxy.handle.net/10648/dfd9d5e3-a1fa-4de1-9962-525e248c59a2 Rapport aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de algemene situatie in Colombia samengesteld door de vice-consul Methöfer te Caracas 1924 1 omslag

Afschrift

1.2.03. Consulaten 1.2.03.1. Venezuela 119-131 Stukken betreffende de Nederlandse consulaten in Venezuela 1901-1951 13 omslagen 119 http://proxy.handle.net/10648/b00496af-64e3-40c1-a71d-63ed1f51c349 Barcelona 1912-1933 en 1943-1948 120 http://proxy.handle.net/10648/2c4e2f9d-bf58-4c49-8ede-8863b911fadc Barquisimeto 1924 121 http://proxy.handle.net/10648/be8ffc3a-977d-41d8-9156-8158263627a4 Caracas 1910-1936 122 http://proxy.handle.net/10648/2e2f7f71-ea5c-4eb4-95ad-2d78e44317a3 Carupano en Puerto Cabello 1910-1928 123 http://proxy.handle.net/10648/fd3820a8-aa81-48eb-b0e7-fb5bc2be480f Ciudad Bolivar 1901-1926 124 http://proxy.handle.net/10648/7bb8ee40-f5d7-4b2f-93f7-56339fa7f619 Coro 1910-1918 en 1949-1951 125 http://proxy.handle.net/10648/edf3b2f9-5f62-4fb7-8ab5-7b3bf99c1570 Cumana 1926-1930 126 http://proxy.handle.net/10648/46d34d21-730a-4011-93af-3a9dd4c47696 La Guayra 1931-1933 127 http://proxy.handle.net/10648/55bfa261-4a8d-4d21-a7ff-28deccb6ff8b Maracaibo 1931-1943 128 http://proxy.handle.net/10648/2419efd5-38c7-4acd-8a53-8972c5ef44b5 Pampatar 1928-1934 129 http://proxy.handle.net/10648/78e36588-264d-4c21-8df3-412abe6c4ac8 Tovar 1929-1930 130 http://proxy.handle.net/10648/954cda71-5f6b-40bd-91af-3691e898fb71 Tucacas 1926 131 http://proxy.handle.net/10648/53ec2114-7ce3-47ee-b355-fa5e97947fbd Valencia 1924-1926 132 http://proxy.handle.net/10648/f27c72f5-6280-4835-a1f8-128f182d1fad Jaarverslagen van de Nederlandse consulaten in La Guayra, Maracaibo, Ciudad Bolivar en Rio Hacha 1911-1916 1 omslag 1.2.03.2. Columbia 133 http://proxy.handle.net/10648/047da69b-f82b-49f3-9425-2f66e479c786 Stukken betreffende de Nederlandse consulaten Barranquilla, Bogota en Rio Hacha in Colombia 1905-1908 1 omslag 134-138 Stukken betreffende de Nederlandse consulaten te Colombia 1912-1931 5 omslagen 134 http://proxy.handle.net/10648/5b09c923-1a56-49f8-8ab2-8daef84827a9 Baranquilla 1922-1928 135 http://proxy.handle.net/10648/e1d40ba5-bb90-4fc7-af57-4b0da485bd4c Bogota 1926-1931 136 http://proxy.handle.net/10648/ee4e41e7-9eea-4280-921b-2289b3fa6b1e Cartagena 1912-1931 137 http://proxy.handle.net/10648/5832f2d2-7310-4dce-90a6-6975fc64326e Rio Hacha 1913-1916 138 http://proxy.handle.net/10648/d01aa75a-4ddf-41ba-89a3-ba19a9e9d972 Santa Maria 1926-1928 1.2.03.3. Britse koloniën 139-146 Stukken betreffende Nederlande consulaten in de Brits West-Indische gebieden 1920-1947 8 omslagen 139 http://proxy.handle.net/10648/1ec36808-9fa1-4d47-9b2c-d6b18d447089 Bridgetown 1922-1925 140 http://proxy.handle.net/10648/e077f7d6-03aa-41de-a10b-89235f412af1 Castries, St. Lucia 1922-1951 141 http://proxy.handle.net/10648/79f4b92e-6b5e-4d33-8f55-0f67a1f0f36a Georgetown 1921-1922 142 http://proxy.handle.net/10648/fb6f7533-5ecb-4ad4-9d9b-8b34072a4daf Kingston 1923 143 http://proxy.handle.net/10648/ae2ef729-acc7-440a-ac3c-2a7e9ec8b873 Port of Spain 1930-1934 144 http://proxy.handle.net/10648/0377b113-1c7c-46a2-8a78-c098f87ade2c St. George en Hamilton, Bermuda 1921-1925 145 http://proxy.handle.net/10648/358f5c1e-c99e-4670-a727-00fcc19283f8 St. John 1923-1947 146 http://proxy.handle.net/10648/a5c315e8-7cdd-4bc1-a5b4-d0fb653e7fc1 St. Kitts 1920-1928 1.2.03.4. Franse koloniën 147-149 Stukken betreffende Nederlandse consulaten op de Franse Antillen en te Cayenne 1919-1950 3 omslagen 147 http://proxy.handle.net/10648/63bcd0a5-3372-4f2b-803f-f9a9cd11fe30 Cayenne 1922-1926 148 http://proxy.handle.net/10648/73c32e86-64be-413f-a123-ec6b5ed5268e Fort de France 1919-1929 149 http://proxy.handle.net/10648/bd15be48-8f9f-4e29-80e5-4f324f8a50aa Point à Pitre 1930-1950 1.2.03.5. Costa Rica en Panama 150 http://proxy.handle.net/10648/bc49e8e0-dad7-4c57-9b66-a1b150309a30 Stukken betreffende het Nederlandse consulaat in Panama 1904-1908 1 pak 151 http://proxy.handle.net/10648/e962eb86-1e59-401a-91d1-0e5da5022267 Stukken betreffende benoemingen van Nederlandse consuls en vice-consuls in de republiek Panama 1908-1913 1 omslag 152 http://proxy.handle.net/10648/3e4d319d-9c6f-4c28-ba63-c95b79e16168 Stukken betreffende het Nederlandse consulaat te Costa Rica 1933-1935 1 omslag 1.2.04. Scheepvaart 153-167 Stukken betreffende de aanhouding en opbrenging van Nederlandse schepen gestationeerd op de Nederlandse Antillen door schepen van de Venezolaanse kustwacht 1903-1908 15 omslagen 153 http://proxy.handle.net/10648/5d2d0814-bace-4806-8ed3-2ffdbc9556f0 29e Agosto 1904 154 http://proxy.handle.net/10648/7cc77a32-681e-4ac9-a2f2-32d0fd28071e Atala 1904 155 http://proxy.handle.net/10648/5edac130-d232-4e72-adfb-dd962afbe69e Carmita 1905-1906 156 http://proxy.handle.net/10648/2cc98949-ecee-4a37-b180-963014de6d7e Estelita 1903-1904 157 http://proxy.handle.net/10648/aebced84-159e-48df-9799-43585ac91103 Justicia 1908 158 http://proxy.handle.net/10648/b60faf1a-8665-4572-9e25-527e0682fae9 Labrador 1906 159 http://proxy.handle.net/10648/0bdefa6d-cd48-46e6-ab03-558ba025f545 Los Hermanos Refugio 1904-1905 160 http://proxy.handle.net/10648/3125338b-e6a1-4d48-9ee1-3be4239581c4 Mabel 1904 161 http://proxy.handle.net/10648/748a0c83-4b98-4a8d-874e-7bc3e6a20f0d Maria Trinidad 1905 162 http://proxy.handle.net/10648/c08ad7f3-102b-439a-bb40-7ccdd23e8569 Nueva Aquila 1905 163 http://proxy.handle.net/10648/a7207c16-708e-4087-a8b7-afea8ae2a84b Refugio 1903-1904 164 http://proxy.handle.net/10648/bfc82768-9660-42bf-aa03-a5031aa3c3ba Rosalina 1906 165 http://proxy.handle.net/10648/8fa5a101-c1bd-495f-b833-7cb74d29c90c Salvador 1904-1906 166 http://proxy.handle.net/10648/5cece541-7c39-47fd-8791-6d46110fbad5 Santa Maria 1903-1905 167 http://proxy.handle.net/10648/941b67c1-6da9-4c3d-8a43-c2fa174124aa Transvaal 1905-1906 168 http://proxy.handle.net/10648/9bdb20e6-cad8-4f80-9fad-1036ed199219 Stukken betreffende wederzijdse eisen tot schadevergoeding voor het aanhouden en opbrengen van schepen door de Venezolaanse en Nederlandse kustwacht 1918-1934 1 omslag 169 http://proxy.handle.net/10648/00f51b48-490b-4304-bb40-76e2150d72d7 Stukken betreffende incidenten met schepen en personen in de wateren tussen de Nederlandse Antillen en Venezuela 1935-1937 1 omslag 170 http://proxy.handle.net/10648/34e98496-9687-4bb1-992f-0562154be0a2 Stukken betreffende de moord op kapitein C. Th. Dito van de CSM tanker 'Susane' in november 1937 1938-1939 1 omslag 171 http://proxy.handle.net/10648/4f9b416f-7599-4e53-8b59-54443f162b1d Stukken betreffende de controle op de schoenervaart en het incident met de schipbreukelingen van de "Fabian" 1940-1944 1 omslag 172 http://proxy.handle.net/10648/f46af7c4-be4b-4043-ae38-9503b5bfb42e Stukken betreffende de aanhouding en het opbrengen van de Nederlandse motorboot Nelson door schepen van de Venezolaanse kustwacht 1942-1944 1 omslag 1.2.05. Juridische aangelegenheden 173-174 Registers van kennisgevingen tot het behoud van de Nederlandse nationaliteit 1877-1920 2 delen 173 http://proxy.handle.net/10648/e45c6490-3f0c-4c86-9674-216435434dc0 1877-1913 174 http://proxy.handle.net/10648/cdc2cb46-7c99-4e6e-a2e0-ec87b3f107bd 1893-1920

Boekwerk verkeert in slechte staat

175 http://proxy.handle.net/10648/eef665e0-9bec-4569-8b58-e3aca5f943f8 Correspondentie met het gouvernement van de Nederlandse Antillen inzake de aanhouding van Rafaël Simon Urbina 1922-1936 1 omslag 176 http://proxy.handle.net/10648/194d5be0-7d59-4093-8d56-924504479568 Stukken betreffende nalatenschappen 1925-1935 1 pak
1.2.06. Migratie 177 http://proxy.handle.net/10648/9e0d89c9-e93f-40a0-80bb-172adf0412b6 Stukken betreffende immigratie en kolonisatie in Venezuela en Colombia 1921-1932 1 omslag 178 http://proxy.handle.net/10648/665554f2-282c-493e-87ac-4b276abedceb Stukken betreffende emigratiemogelijkheden van Nederlanders naar Venezuela, Trinidad en Tobago 1936-1939 1 omslag 1.2.07. Handel 179 http://proxy.handle.net/10648/b5e993d1-f9f1-4605-8f1f-cf0d7f28bc19 Stukken betreffende de Venezolaanse handelsagent te Curaçao 1903-1904 1 omslag 180 http://proxy.handle.net/10648/9c2ff512-0594-4502-af31-35a702bf700b Stukken betreffende een onderzoek naar de export van Nederlandse kaas naar Venezuela 1904 1 omslag 181-183 Rapporten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de economische situatie in Venezuela 1904-1951 3 omslagen

Met hiaten

181 http://proxy.handle.net/10648/50ca0c42-073b-440a-b8f1-6a6157731ad9 1904-1905 182 http://proxy.handle.net/10648/e25fc4de-dbfb-4752-8f11-f1a309b7ccc3 1921-1944 183 http://proxy.handle.net/10648/cedd3634-bc06-4051-9114-73d1577de31c 1947-1951
184 http://proxy.handle.net/10648/95c8d4c9-93c5-491d-8341-5b1e032af33c Stukken betreffende een onderzoek naar bezoeken van handelsreizigers aan Venezuela 1907 1 omslag 185 http://proxy.handle.net/10648/ed0007bd-1751-491d-9f57-f3709626154f Rapport aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de handelsbetrekkingen tussen Nederland en de Kleine Antillen 1919 1 omslag

Afschriften

186 http://proxy.handle.net/10648/59539b8b-56f4-4718-ac57-8488f282694e Stukken betreffende de handelsbetrekkingen tussen Venezuela en Suriname 1921-1944 1 omslag 187 http://proxy.handle.net/10648/44bfed7f-d420-457f-bc62-f4e496f84356 Rapport inzake de politieke, commerciële en economische situatie in Colombia in de periode 1926-1930 1930 1 omslag

Afschrift

188 http://proxy.handle.net/10648/973e37d1-0483-4a33-a1a5-26ceff7fc3f8 Stukken betreffende handelsbetrekkingen tussen Venezuela en diverse mogendheden 1938-1940 1 omslag 189 http://proxy.handle.net/10648/73708485-9bae-47e2-8504-3e3adcc980f2 Stukken betreffende een schikking tussen Nederland en Venezuela met betrekking tot voorkoming en beteugeling van de smokkelhandel 1938-1940 1 omslag 190 http://proxy.handle.net/10648/94e2fd5a-46a7-41d5-b0ef-9106e0e6e800 Stukken betreffende een heffing van speciale Antillenrechten en de instelling van een vrijhaven in Venezuela 1938-1943 1 omslag 191 http://proxy.handle.net/10648/da0afb71-b015-4a32-a55a-b990ef681454 Stukken betreffende een bezoek van een Britse handelsmissie aan Venezuela 1941 1 omslag
1.2.08. Landbouw 192 http://proxy.handle.net/10648/097d1de2-d607-43b6-9a23-b1dcc4673dfd Stukken betreffende de landbouw in Venezuela 1935-1944 1 omslag 1.2.09. Petroleumindustrie 193 http://proxy.handle.net/10648/b880c3e4-71b9-4fe9-9570-34ab7938a083 Stukken betreffende de baai van Maracaibo als gevolg van de ontwikkeling van de petroleumindustrie 1923-1925 1 omslag 194 http://proxy.handle.net/10648/b16d5553-5e8c-4683-99bc-1b885c5b2fc7 Stukken betreffende de concessies van de Venezuelan Oil Concessions Ltd. (VOC) 1924-1925 1 omslag 195 http://proxy.handle.net/10648/6c7070f5-4362-4bfe-9376-30cf3e9a084c Stukken betreffende de petroleumbelangen in Venezuela en Colombia 1925-1931 1 omslag 196 http://proxy.handle.net/10648/c15603eb-7ed6-4418-9172-ae7f864705ee Stukken betreffende de bouw van een petroleumhaven te Paraguana 1926 1 omslag 197 http://proxy.handle.net/10648/72fa24e2-f8f5-4383-b19e-ca65407a4c74 Stukken betreffende het nieuwe reglement op de Venezolaanse petroleumwet van 1928 1930 1 omslag 198 http://proxy.handle.net/10648/a6a03104-9077-42a2-a9ff-e24f3893dc07 Stukken betreffende petroleumindustrie in Venezuela 1936-1951 1 pak 199 http://proxy.handle.net/10648/8d37327b-e205-45f7-b1f2-64bee1913554 Stukken betreffende een bezoek van de Nederlandse gezant aan de olie-installaties Koninklijke Shell te Venezuela 1950 1 omslag 1.2.10. Personeel 200 http://proxy.handle.net/10648/96847dfc-7386-4e52-bab2-7b23a1da3708 Stukken betreffende de accreditering van J.H. de Reus, gezant te Caracas als Nederlands zaakgelastigde bij de regeringen van Colombia en Panama 1904 1 omslag 201 http://proxy.handle.net/10648/933eda39-d890-476c-a415-3f668288473a Dienststaten van het personeel van de Nederlandse consulaire vertegenwoordigingen in Venezuela, Colombia, Panama en Trinidad, met bijlagen 1905-1920 1 omslag 202 http://proxy.handle.net/10648/588ff1aa-82ad-4faf-bdeb-f3a0a33714c6 Correspondentie van de tijdelijk zaakgelastigde te Bogota, C.H.J. Schuller tot Peursum 1929-1930 1 omslag 203 http://proxy.handle.net/10648/64a68343-5b8e-4f20-999c-d55cee80547a Stukken betreffende de benoeming van mr. A.M.J. Fein als gezantschapssecretaris te Caracas 1934 1 omslag 204 http://proxy.handle.net/10648/4c0915aa-cd39-429b-883b-eec72b6232bc Aandeelhouderschap van vice-consul M.H.C. Henriquez te Maracaibo inzake zijn aandeelhouderschap in de Duitse bierbrouwerij "Zulia" 1941-1942 1 omslag 205 http://proxy.handle.net/10648/6ae37b89-ad5c-4a64-8f91-e2b03fa73930 Stukken betreffende het aanbieden van de geloofsbrieven aan minister Gomez Ruiz door de Nederlandse gezant dr. H. Riemens 1950 1 omslag 1.2.11. Luchtvaart 206 http://proxy.handle.net/10648/0a71f29a-5c83-47da-943b-48d7f20e5cfd Stukken betreffende de luchtvaart tussen Nederland en Venezuela alsmede het bezoek van het vliegtuig "Snip" aan La Guaira 1921-1935 1 omslag 207 http://proxy.handle.net/10648/6cc9bf18-ea19-464d-8cd7-e5479ecba5a3 Stukken betreffende een luchtvaartovereenkomst tussen de KLM en de Venezolaanse regering 1936-1944 1 omslag 1.2.12. Voorlichting 208 http://proxy.handle.net/10648/fe1bb4da-97d6-4640-adbb-9c739931b1e2 Stukken betreffende het Nederlands steuncomité te Caracas 1940 1 omslag 209 http://proxy.handle.net/10648/65c5a1c8-2e68-4038-9ac7-373df3604762 Stukken betreffende Nederlandse propaganda-activiteiten in Venezuela 1941-1944 1 omslag 1.2.13. Nederland en de koloniën 210 http://proxy.handle.net/10648/b6e1ba63-1fc9-4b5d-84ea-d93a511c86ad Stukken betreffende de houding van de Venezolaanse pers ten opzichte van Nederland en de koloniën 1940-1942 1 omslag 1.2.14. Gebouwen 211 http://proxy.handle.net/10648/4e6316f2-4275-4983-923d-e5423d20acfa Stukken betreffende de schenking van het legatiegebouw door de Royal Shell 1925-1931 1 omslag 1.2.15. Koninklijk Huis 212 http://proxy.handle.net/10648/d3cd1dd8-2e76-42db-a9b8-7c2c6fce125d Stukken betreffende de viering van de verjaardag van Koningin Wilhelmina in Venezuela 1940 1 omslag 213 http://proxy.handle.net/10648/d6fea8e6-b00c-4e06-985f-48242792a7c7 Stukken betreffende het bezoek van prinses Juliana aan Venezuela op 3 maart 1944 1944 1 omslag 214 http://proxy.handle.net/10648/152bb506-c130-45bc-9f6a-0f2bcdfdf392 Stukken betreffende een bezoek van prins Bernhard aan Venezuela 1949-1950 1 omslag 1.2.16. Nederlands-Indië 215 http://proxy.handle.net/10648/57639e22-8dd7-4eeb-8080-696c64d94dbf Stukken betreffende het bezoek van gouverneur Van Slobbe van Curaçao aan Caracas 1933 1 omslag 216 http://proxy.handle.net/10648/8fc09113-589f-4f6a-8039-3ee763d82da1 Stukken betreffende de belangenbehartiging voor Indonesië door het Nederlandse gezantschap te Caracas 1950 1 omslag 1.2.17. Tweede Wereldoorlog 217 http://proxy.handle.net/10648/bba84da9-16ac-4e5f-9f9c-5d0e003e0eea Stukken betreffende de neutraliteit van Venezuela 1939 1 omslag 218 http://proxy.handle.net/10648/99ae385a-7bcb-417f-8f61-736a29f5a997 Correspondentie met het gouvernement van Curaçao inzake de militaire situatie in Venezuela 1940 1 omslag 219 http://proxy.handle.net/10648/9e43ea2e-ce04-43c5-964c-1da6dcf144ab Stukken betreffende de aanwezigheid van Duitsers in Venezuela alsmede hun activiteiten aldaar 1940-1941 1 omslag 220 http://proxy.handle.net/10648/af569f98-b7bd-42fb-8392-4cd970b3557e Stukken betreffende de deelname van Venezuela aan de verdediging van Curaçao 1940-1942 1 omslag 221 http://proxy.handle.net/10648/f969c927-6f57-49f2-b5d6-f7ee9a12af28 Stukken betreffende Europese bezittingen in Latijns-Amerika alsmede de politieke situatie in Martinique 1941 1 omslag 222 http://proxy.handle.net/10648/a98c8b9a-8fb5-420f-901f-55ec80a9117d Stukken betreffende inlichtingen omtrent personen die "pro-Nazi" zijn 1941-1942 1 omslag 223 http://proxy.handle.net/10648/9b3c8957-244a-4c82-a66a-4488bae84a63 Stukken betreffende de vergaderingen van het Security Committee te Caracas 1942-1944 1 omslag 224 http://proxy.handle.net/10648/8416a417-464c-4cae-afe9-3da6a3d7c722 Stukken betreffende de politiek betrouwbaarheid van R.J. Labouchere 1945-1947 1 omslag 1.2.18. Internationale organisaties 225 http://proxy.handle.net/10648/87dce8b7-d005-4876-9df4-2bacd15cddcd Stukken betreffende de Economische Commissie voor Latijns-Amerika (ECLA) 1949-1950 1 omslag 226 http://proxy.handle.net/10648/cdb611b7-49f1-4f30-bde6-d13b655f97f6 Stukken betreffende de West Indian Conference 1950 1 omslag 227 http://proxy.handle.net/10648/fb24da7d-add4-4c86-8fff-eb94a800d853 Stukken betreffende de Nederlandse sectie van de Caraïbische Commissie 1950-1953 1 omslag
2. Archief (1939) 1952-1954 2.1. Stukken van algemene aard 228-232 Agenda's van ingekomen- en uitgaande stukken 1952-1954 5 delen

Zie inv. nr 84 voor de agenda van 1952 jan. 2 - 1952 jul. 23

228 http://proxy.handle.net/10648/14f21f06-ebe1-41b5-bb1d-e4c0d54fc9a1 1952 jul. 23 - 1953 feb. 8 229 http://proxy.handle.net/10648/915d7a22-2871-43fd-89cb-9188718daed7 1953 feb. 10 - 1953 jul. 22 230 http://proxy.handle.net/10648/d7d1b5ff-4561-49dd-ba57-595bc00b11c6 1953 jul. 22 - 1953 dec. 31 231 http://proxy.handle.net/10648/55acaa82-a368-45f8-ba83-190d32a5da63 1954 jan. 4 - 1954 jun. 2 232 http://proxy.handle.net/10648/0f9ca8ff-2c0e-4a04-9537-aef9d841f407 1954 jun. 2 - 1954 nov. 26
2.2. Stukken van bijzondere aard 2.2.01. Algemeen (code 0) 2.2.01.1. Reizen in het algemeen 233 http://proxy.handle.net/10648/abc14f5b-215c-410d-9c6d-5fa340681f28 Rapporten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake een dienstreisverslag van gezant dr. H. Riemens aan Suriname en de Nederlandse Antillen 1951-1952 1 omslag

Afschriften

234 http://proxy.handle.net/10648/fbaaad7e-993b-4071-85ac-2f0e3de8d700 Verslag aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake een bezoek van de Procureur-generaal van de Nederlandse Antillen aan Caracas 1952 1 omslag

Afschrift

235 http://proxy.handle.net/10648/ba6da403-39f2-4575-ab20-f11cdc299a2e Rapporten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake dienstreisverslagen van gezant dr. H. Riemens aan Oost-Venezuela 1952-1953 1 omslag

Afschriften

2.2.02. Organisme (code 1) 2.2.02.1. Algemeen 236-247 Stukken betreffende Nederlandse consulaten in Venezuela en de Britse koloniën 1939-1954 12 omslagen 236 http://proxy.handle.net/10648/3b1f8a34-1bc3-4597-8c0e-bacfaebeb2bc Barbados 1950-1954 237 http://proxy.handle.net/10648/99fbd3ee-cf07-4872-a496-dd0179825cdd Bermuda 1939-1940 238 http://proxy.handle.net/10648/67862229-f677-4c01-ab9d-3ffe7b4a0b36 Caracas 1947-1954 239 http://proxy.handle.net/10648/c5bf03c8-23a7-4d56-8176-fa7b327951c3 Ciudad Bolivar 1940-1952 240 http://proxy.handle.net/10648/fd9fb93f-a1ff-473f-ae85-7d1c9ca6ad04 El Cardon 1948-1954 241 http://proxy.handle.net/10648/8d52f5cd-8760-4919-b0bd-927bc526d38e Kingston 1939-1954 242 http://proxy.handle.net/10648/5a2bcc6f-7f6c-41aa-90fa-82228e70decc La Guaira 1947-1952 243 http://proxy.handle.net/10648/12a3a37e-ac95-4924-b382-4ac2090b9f43 Maracaibo 1940-1954 244 http://proxy.handle.net/10648/55134db1-eaea-44bc-86cc-2dc084eca53b Port of Spain 1943-1953 245 http://proxy.handle.net/10648/58158427-203f-456f-b266-4374fee8b042 Puerto Cabello 1947-1953 246 http://proxy.handle.net/10648/7224af97-4d29-4aa0-bac6-98a95b6bd8b3 St. Kitts 1945-1954 247 http://proxy.handle.net/10648/95f7d478-7bb7-462b-9540-f8ef0a1bea00 Valencia en Tovar 1952 1 omslag 248 http://proxy.handle.net/10648/5de226c8-0d84-4f8b-9733-5e223c10bf27 Stukken betreffende het Nederlandse Consulaat te Georgetown 1945-1954 1 omslag 249 http://proxy.handle.net/10648/636f8f58-6fa1-451b-b64b-b8cc0d1c8773 Stukken betreffende de verheffing van het Gezantschap Caracas tot Ambassade 1954 1 omslag 2.2.02.2. Personeel 250 http://proxy.handle.net/10648/8d1865c8-cf8f-409a-b5b7-5d931301bce9 Rapport aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake een dienstreis van de gezant naar westelijk Venezuela 1952 1 omslag

Afschrift

251 http://proxy.handle.net/10648/ca895030-8c58-48a8-9a22-9a15e29adf9f Stukken betreffende een dienstreis van de gezant dr. H. Riemens aan Maracaibo 1952-1953 1 omslag
2.2.03. Protocol (code 2) 252 http://proxy.handle.net/10648/ef4e98f2-1e8c-4c06-9262-82ec94470e3b Stukken betreffende de Viering van de verjaardag van koningin Juliana door de Nederlandse kolonie te Venezuela 1951-1954 1 omslag 253 http://proxy.handle.net/10648/0c077a39-c2c6-4394-a500-2194df42aa92 Rapport aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de viering van de nationale feestdag alsmede de militaire week in Venezuela 1952 1 omslag

Afschrift

254 http://proxy.handle.net/10648/9b56a1ee-90b6-46ec-b102-39148c41e297 Stukken betreffende de aanbieding van de geloofsbrieven door de Nederlandse gezant J.C. van Beusekom 1954 1 omslag
2.2.04. Juridische aangelegenheden (code 3) 255 http://proxy.handle.net/10648/e726b4f5-e526-4af9-bfae-374771958bb7 Stukken betreffende geloofsvervolging in Venezuela 1953 1 omslag 256 http://proxy.handle.net/10648/e0e1e3bd-4b63-4aba-b921-4ff50cbcabfa Stukken betreffende Venezolaanse politieke vluchtelingen verblijvend op de Nederlandse Antillen 1954 1 omslag 2.2.05. Waterstaat, verkeer en vervoer (code 5) 257 http://proxy.handle.net/10648/534f1a0a-a57b-4ff0-a3b3-399fe4d174b0 Stukken betreffende aanhoudingen en opbrenging van Nederlandse schepen in de wateren tussen de Nederlandse Antillen en Venezuela 1948-1954 1 pak 258 http://proxy.handle.net/10648/fe17950d-c52c-4473-a51a-b5ed7898490f Stukken betreffende het luchtvaartverdrag tussen Venezuela en Nederland 1953-1954 1 pak

Veel losgelaten krantenartikelen

259 http://proxy.handle.net/10648/b4ba21f8-7592-49d7-bf14-b62da93d223b Scheepsverklaringen inzake uiteenzettingen van schippers en opvarenden over scheepsrampen 1954 1 omslag
2.2.06. Economie, arbeid en migratie (code 6) 2.2.06.1. Algemeen 260 http://proxy.handle.net/10648/55d31d8e-45b8-481f-a01d-435ebf498d94 Stukken betreffende de economische situatie in Brits-Guyana 1950 1 omslag 2.2.06.2. Economie 261 http://proxy.handle.net/10648/dac426a1-fd0d-4e75-b2ca-0a9e4d8a5415 Stukken betreffende een handelsovereenkomst tussen Nederland en Venezuela 1949-1954 1 pak 262 http://proxy.handle.net/10648/b1940ee7-d082-4b16-b611-2a61b5a398bf Stukken betreffende technische hulpverlening van(uit) Nederland aan Venezuela alsmede het uitzenden van Nederlandse experts naar Venezuela 1952-1953 1 omslag 263 http://proxy.handle.net/10648/6994b0c9-8e74-4e43-9327-ee43cdfd84df Stukken betreffende het vestigen van Nederlandse industrieën in Venezuela 1952-1953 1 omslag 264 http://proxy.handle.net/10648/d0417558-ddc3-4643-9b1d-1df027242a8d Stukken betreffende de oprichting van de Nederlandse Kamer van Koophandel in Venezuela 1953-1954 1 omslag 2.2.06.3. Migratie 265 http://proxy.handle.net/10648/503a7952-80bd-4ccb-86c3-2d280503152a Stukken betreffende onderzoeken naar emigratiemogelijkheden voor Nederlanders naar Venezuela 1945-1954 1 pak 2.2.07. Sociale aangelegenheden (code 7) 266 http://proxy.handle.net/10648/3339e342-5dbd-4345-978c-59a782d610bc Stukken betreffende de Nederlandse vereniging in Venezuela 1952-1953 1 omslag 2.2.08. Culturele aangelegenheden en voorlichting (code 8) 267 http://proxy.handle.net/10648/1f7247f2-9139-4a1e-9dbf-54cb04b811c0 Stukken betreffende de viering van Nationale Dodenherdenking op 4 mei door de Nederlandse kolonie te Venezuela 1953-1954 1 omslag 2.2.09. Staatkunde, landsverdediging en internationale organisaties (code 9) 2.2.09.1. Binnenlandse staatskunde 268 http://proxy.handle.net/10648/d85ed4d0-df8c-4de9-9445-78a00b95d96b Stukken betreffende de vervolging van protestanten in Venezuela 1952 1 omslag 269 http://proxy.handle.net/10648/63511297-53e8-4894-83ce-ebc7a98237e5 Stukken betreffende de politieke situatie in Venezuela 1952-1954 1 pak 270 http://proxy.handle.net/10648/38bd1c0d-7c11-4c1f-9a6b-0e38a707368d Stukken betreffende de politieke situatie op de Nederlandse Antillen 1953-1954 1 omslag 271 http://proxy.handle.net/10648/dcfa781b-75a6-4ab2-9cf9-4521abe78438 Stukken betreffende de politieke situatie in Brits-Guyana 1953-1954 1 omslag 2.2.09.2. Buitenlandse betrekkingen 272 http://proxy.handle.net/10648/e2b8b401-1ddb-41ef-b477-95c4fb6d9714 Stukken betreffende de bezoeken van Antilliaanse regeringsfunctionarissen aan Venezuela 1954 1 omslag 2.2.09.3. Multilaterale betrekkingen 273 http://proxy.handle.net/10648/2e1cd681-ab87-4f92-9378-d64b7c649bdb Stukken betreffende de Xe pan-Amerikaanse Conferentie van 1 - 28 maart 1954 te Caracas 1953-1954 1 omslag 2.2.09.4. Landsverdediging 274 http://proxy.handle.net/10648/9c04953f-5c89-4d6e-8113-23aff07d236c Stukken betreffende bezoeken van Nederlandse marineschepen aan Venezuela 1947-1954 1 omslag 2.2.09.5. Internationale organisaties 275 http://proxy.handle.net/10648/c4d3f893-5536-48cb-bbfb-93e32e153112 Stukken betreffende het beëindigen van de rapportage over de economische, sociale en opvoedkundige toestanden op de Antillen en Suriname volgens art. 73 van het Handvest der Verenigde Naties 1953 1 omslag 276 http://proxy.handle.net/10648/9411f40a-f59a-48bf-8bf4-51ad181b46dd Stukken betreffende de houding van Venezuela in de Verenigde Naties inzake de Nederlandse kandidatuur van mr. E.H. Kleffens voor de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) 1954 1 omslag 277 http://proxy.handle.net/10648/bd5e152d-8e32-442b-9488-3df60d4ecf2f Stukken betreffende de houding van Venezuela in de Verenigde Naties inzake de kwestie Nieuw-Guinea 1954 1 omslag 2.2.10. Documentatie 278 http://proxy.handle.net/10648/9d58dced-41af-47d1-abd4-9adb6c2d4acb Publicatie "Memoria del Ministerio de relaciones exteriores al congreso de Los Estados Unidos de Venezuela en 1876" 1876 1 deel
3. Inventaris van het archief der Gemengde Commissie 1903-1904 279 http://proxy.handle.net/10648/9d854fc3-be49-4dda-baff-cbb9e815ff73 Stukken betreffende de uitspraken van de Gemengde Commissie inzake de reclamaties 1903 1 omslag 280-282 Installatieakten van de leden en rechters der Gemengde Commissie alsmede processen-verbaal betreffende de behandeling van de reclamaties 1903-1904 3 delen

Afschriften

280 http://proxy.handle.net/10648/359220e9-fb58-4ab0-9b80-5afdd7bd8e49 Deel I 1903 281 http://proxy.handle.net/10648/8a41e2ac-6346-4146-9962-270145901668 Deel II 1903 282 http://proxy.handle.net/10648/260743e3-5415-4eca-aca2-2265d5937e14 Deel III 1903-1094
4. Oude toegang 283 http://proxy.handle.net/10648/2c07e1ac-d897-43a0-82e9-8e35ef22099c Inventaris van het archief van de Nederlandse consulaire vertegenwoordiging te Venezula (Caracas) en de Gemengde Commissie te Venezuela 1840-1954 1991 1 omslag