2.05.337 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaten in Roemenië, 1860-1954 Haagse Vestiging Archiefbewerking Nationaal Archief, Den Haag2010 Deze digitale toegang is in 2010 vervaardigd door PWAA op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2.Eindredactie: Henny van Schie, 3 april 2012. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen:ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004;Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhave 2003. Beschrijving van het archief Nederlandse Consulaten in Roemenië Consulaten Roemenië 1860-1954 Z258 8,30 meter; 735 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Frans, Roemeens.. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Gezantschap Boekarest; Consulaat-generaal/vice-consulaat Boekarest, 1921-1951; 1952-1954 Vice-consulaat Galati, 1860-1948 Vice-consulaat Braila/Constantza/Ploesti, 1872-1940 Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de posten, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Roemenië op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap. Te vinden zijn brieven en rapporten over onderwerpen als de levering van onderzeeboten aan Roemenië in de jaren twintig, het Koninklijk Huis van Roemenië, handelsovereenkomsten met Nederland en de Nederlandse Vereniging in Roemenië. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

De vestiging van de eerste officiële Nederlandse vertegenwoordiging in Roemenië vond plaats in 1841 te Galati. Roemenië bestond toen nog niet als zelfstandige staat en Galati behoorde tot het Turkse Rijk. Het consulaat te Galati ressorteerde onder de Nederlandse gezant te Constantinopel. In 1856 werd er bovendien een vice-consulaat geopend in Braila. Na de internationale erkenning van de Roemeense onafhankelijkheid in 1878, werden diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Roemenië aangeknoopt. Als uitvloeisel daarvan werd in 1880 in Boekarest een Nederlands gezantschap gevestigd. De eerste gezant was ridder J.A. Keun. De oprichting van het gezantschap te Boekarest ging gepaard met een reorganisatie van de consulaire dienst in Roemenië. Onder het gezantschap ressorteerden een consulaat-generaal te Boekarest, een consulaat te Galati, en vier vice-consulaten, te Braila, Sulina, Tulcea en Giurgiu. In de periode tussen het tot stand komen van een handelsverdrag in 1881 en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden de economische contacten tussen Nederland en Roemenië steeds intensiever. Nederland werd zelfs de belangrijkste handelspartner van Roemenië. In deze periode werd ook een Nederlands vice-consulaat gevestigd te Constantza (1897). De Eerste Wereldoorlog betekende een breuk in de Nederlands-Roemeense economische betrekkingen. Hoewel de handel zich tijdens het interbellum enigszins herstelde, werd het oude vooroorlogse niveau niet meer bereikt. In 1919 werd het consulaat-generaal te Boekarest opgeheven, onder gelijktijdige oprichting van drie nieuwe consulaten in Boekarest, Ploesti en Campina. In 1921 werden ze vice-consulaten ressorterend onder het gezantschap te Boekarest.

Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, waarin Roemenië de zijde koos van de As-mogendheden, werden de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Roemenië verbroken. Het Nederlandse gezantschap te Boekarest en de (vice-)consulaten werden opgeheven en de Nederlandse belangen werden vanaf 1941 waargenomen door de Zweedse gezant. Tot een heropening van de Nederlandse consulaten is het nooit gekomen. De Nederlandse regering kwam tot dezelfde conclusie die men ten aanzien van de consulaire posten in andere Oostbloklanden had getrokken: vanwege de tot een minimum teruggelopen economische betrekkingen hadden de consulaten in Roemenië hun redenen van bestaan verloren. Tot 1965 zouden de Nederlandse belangen worden behartigd door de Nederlandse gezant te Boedapest in Hongarije. In 1965 kwam er een Nederlandse ambassade in Boekarest.

De achtereenvolgende gezanten/zaakgelastigden waren: Boekarest, Gezantschap (1921-1954) 1919-1923dr. H.P.N. Muller van Werendycke 1924-1929J.E.H. baron van Nagell 1929-1934mr. C. ridder van Rappard 1943-1937dr. J.B. Hubrecht 1937-1941L.G. van Hoorn 1944-1946C.M. Dozy (zaakgelastigde) 1946-1948S.H. Hasselman (zaakgelastigde) 1948-1950H. Bos (zaakgelastigde) 1950H.A. Hooft (Boedapest) 1950-1951W.C. Posthumus Meyes (Boedapest) 1951opheffing gezantschap Boekarest, Consulaat-generaa/Consulaat (1912-1942) 1901-1916E. Wolff, consul-generaal 1915-1919H. Jacobson, consul-generaal 1919opheffing consulaat-generaal, onder gelijktijdige oprichting van drie nieuwe consulaten, nl. Boekarest, Ploesti en Campina 1919-1946C.M. Dozy, consul/consul-generaal 1921-1932B. Langeveld, vice-consul 1915-1919C.B. de Bruin, kanselier/vice-consul Galati, Vice-consulaat (1860-1948) 1860-1876 G.S. Vlasto 1876-1928 Fa. Schmierer 1928-(1951) W. Roth 1951 opheffing consulaire post in Galati Braila, Vice-consulaat (1872-1937) 1874-1894 J.B. Screm 1894-1921 J.M. Kars 1921-1925 V.B.Mendl 1925-(1946) P.M. Costerus 1946 opheffing consulaire post in Braila Constantza, Vice-consulaat (1910-1940) 1897-1912 J.G. Reed 1912-1927 W.D. Keith 1927-1938 W.J.H. graaf van Limburg Stirum 1938-1939 K. Archbold 1939-(1946) O. de Simon 1946 opheffing consulaire post in Constantza Ploesti, Vice-consulaat (1919-1936) 1919-1923 Jhr. G.L. van der Maesen de Sombreff 1923-1926 A.L. Dijkstra 1926-1928 A. Jansen 1928-1936 H.M. Buss 1936 waarneming door het consulaat te Campina

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van het gezantschap te Boekarest uit de jaren 1921- 1954 werd in 1960 en 1967 overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het archief was geordend volgens een rubriekenstelsel. Alle ingekomen en uitgaande stukken werden in chronologische volgorde ingeschreven in de agenda. Als extra toegang op de agenda gold de klapper. Aan de hand van een aan elk stuk toegekende en in de agenda vermelde code werden de stukken vervolgens opgeborgen in verzameldossiers.

Tevens is in de inventaris het archief opgenomen van de Nederlandse Vereniging te Roemenië. Het secretariaat van de vereniging werd gevoerd vanuit het gezantschap, reden waarom het verenigingsarchief aldaar werd beheerd. Vanwege de geringe omvang (1 archiefdoos) is besloten om het verenigingsarchief als rubriek te voegen bij het gezantschapsarchief. Tot 1952 maakte men gebruik van een lettercode. Aan elke letter werd een rubriek toegekend. In 1952 is men overgegaan tot het gebruik van de decimale code van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het archief over de jaren 1921- 1954 had een omvang van 107 dozen (11,9 meter). In 1990 is het archief geselecteerd door G.P. de Vries van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij deze selectie zijn 85 dozen (9 meter) vernietigd. De vernietiging is geschied volgens de vernietigingslijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het archief van het consulaat in Boekarest uit de jaren 1912-1942 werd in 1951 naar het ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht. Dit archief bestaat uit bestanddelen van zowel het consulaat-generaal als het consulaat. De ordening van het archief was chronologisch op correspondentienummer en gedeeltelijk alfabetisch. In 1989 is het archief geselecteerd door J.P. de Haas van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De omvang bedroeg aanvankelijk 4,75 meter. Na vernietiging is 1,5 meter overgebleven.

Het archief van het (vice-) consulaat Galati over de jaren 1860-1948 is in 1951 geschoond naar het ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht. De omvang is 4 meter. De stukken over de jaren 1841 (oprichting van het consulaat) tot 1860 ontbreken. Deze zijn destijds niet meegestuurd vanuit Roemenië. De stukken zijn veelal chronologisch geordend en per jaar gebundeld. In 1982 is het archief geïnventariseerd door J.A.M. Poulisse van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er heeft geen nadere vernietiging plaatsgevonden. Meer informatie over het archiefbeheer van het (vice)-consulaat Galati is te vinden in de oude toegang inv. nr. 732.

De archieven van de vice-consulaten Constantza, Braila en Ploesti over de jaren 1872-1940 hadden een omvang van 2,3 meter. In 1991 zijn de archieven bewerkt door G.P. de Vries van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij deze selectie is 2 meter archief vernietigd volgens de vernietigingslijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 1960.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2010 door Ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 2.05 Inhoud

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de posten, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Roemenië op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap. Te vinden zijn brieven en rapporten over onderwerpen als de levering van onderzeeboten aan Roemenië in de jaren twintig, het Koninklijk Huis van Roemenië, handelsovereenkomsten met Nederland en de Nederlandse Vereniging in Roemenië.

Selectie en vernietiging

De archieven van de consulaire vertegenwoordiging in Roemenië over de periode 1860-1954 zijn al eerder door het ministerie van Buitenlandse Zaken geselecteerd. Met het Nationaal Archief (NA) is afgesproken dat er tijdens de herbewerking van het archief in 2010 geen aanvullende selectie zal plaats vinden. Het archiefbestand zal in zijn geheel worden overgebracht naar het NA. Met het NA is afgesproken geen koppeling te maken met handelingen uit de Basis Selectiedocumenten.

Aanvullingen

Voor dit archief worden geen aanvullingen verwacht.

Verantwoording van de bewerking

De inventaris is op dezelfde manier gestructureerd als tijdens de eerdere bewerking. Hierbij was de oorspronkelijke ordening aangehouden. De voorliggende inventaris is een herbewerking van de oude toegangen; deze zijn als archiefstuk opgenomen in de inventaris en te vinden onder inv.nrs. 730-735.

Alle stukken zijn van nietjes, plakband en overige hechtmiddelen ontdaan en verpakt in zuurvrije omslagen en zuurvrije archiefdozen. Ze zijn daarna genummerd volgens de inventaris. De omslagen en dozen zijn voorzien van etiketten.

Ordening van het archief

Tot 1952 maakte men bij het Gezantschap Boekarest gebruik van een lettercode. Aan elke letter werd een rubriek toegekend. In 1952 is men overgegaan tot het gebruik van de decimale code van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De indeling van het archief is gebaseerd op de archiefcode van het ministerie van Buitenlandse Zaken zoals deze in 1978 is vastgesteld. Deze archiefcode bestaat uit 9 hoofdrubrieken met een nadere onderverdeling. De hoofdindeling beslaat de volgende onderwerpen: Algemeen Organisatie Protocol Juridische aangelegenheden Aangelegenheden van openbare orde, openbare zedelijkheid, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, leefmilieu Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica Economie, migratie, arbeid Sociale aangelegenheden Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, voorlichting Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties

De benamingen van deze rubrieken met bijbehorende nummers zijn voor zover daar stukken van werden aangetroffen, overgenomen in deze nieuwe toegang. Dit impliceert dat de nummering van de rubrieken niet numeriek oplopend hoeft te zijn, maar kan verspringen. Wel is gekeken bij rubrieken of de daaraan gekoppelde archiefstukken ook alle genoemde onderwerpen uit de rubrieksnaam besloegen. Waar dit niet het geval was, is de rubrieksnaam aangepast.

Het codenummer is feitelijk een onderwerpsnummer. Dit betekent dat onder één onderwerp meerdere dossiers kunnen vallen die hetzelfde codenummer hebben. Voor het bepalen van de plaats van een archiefstuk binnen de inventaris is gekeken naar de code welke oorspronkelijk aan het archiefstuk is gegeven. Op basis van die code is het archiefstuk onder een rubriek geplaatst. Alleen in die gevallen waarin de gegeven code niet overeenkwam met de inhoud van het dossier, is deze code losgelaten en zijn de stukken geplaatst in de rubriek waar ze inhoudelijk thuis horen.

Het archief van het Consulaat/Consulaat-generaal Boekarest is deels chronologisch en deels alfabetisch geordend.

De stukken van het Vice-consulaat Galati zijn veelal chronologisch geordend en per jaar gebundeld. Uitgebreide informatie hierover zie inv.nr 732. De stukken van de archieven van de consulaire vertegenwoordigingen in Braila en Constanza werden chronologisch geordend. Die van Ploesti (slechts twee inventaris nummers) niet.

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlandse Consulaten in Roemenië, nummer toegang 2.05.337, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Consulaten Roemenië, 2.05.337, inv.nr. ...

Verwant materiaal

Het archief van het Gezantschap uit de periode 1921-1954 sluit aan bij de archieven, beschreven in: 2.05.28 Inventaris van het archief van het Gezantschap Roemenië, 1889-1923 en in 2.05.242 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later de Ambassade in Roemenië, 1955-1974

Het archief van het Consulaat-generaal en het Consulaat te Boekarest sluit aan bij het archief beschreven in: 2.05.32.28 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Boekarest (Roemenië), 1889-1893

Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1. A. Boekarest, Gezantschap 1.1. Periode 1921-1951 1.1.1. Stukken van algemene aard 1-7 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1928-1951 7 delen

met alfabetisch register

1http://proxy.handle.net/10648/e70fb8c5-fb74-443e-9bfb-5c5e5963d692 1928 jan. 2 - 1931 sept. 29 2http://proxy.handle.net/10648/08b47e92-d6a5-4ccb-90fc-85d73c1c899e 1931 sept. 28 - 1935 dec. 31 3http://proxy.handle.net/10648/057ec363-aa88-489f-b765-364345bc4df0 1936 jan. 2 - 1939 jan. 23 4http://proxy.handle.net/10648/d3cda2a0-0e9f-4611-b3c7-4f7763caa6a2 1939 jan. 23 - 1946 jun. 23 5http://proxy.handle.net/10648/cd56b87a-4128-4268-9a2e-af529a704bee 1946 jun. 24 - 1948 dec. 31 6http://proxy.handle.net/10648/31aafa11-659e-4936-8ea1-2788fc91ca63 1949 jan. 2 - 1950 dec. 31 7http://proxy.handle.net/10648/a2de3877-8268-4129-b55f-6a2caf949cbe 1951 jan. 3 - 1951 nov. 6
8-10 Indices op het archief 1924-1935 3 delen 8http://proxy.handle.net/10648/7ef87672-e078-48eb-a783-27d3437346ce 1924 9http://proxy.handle.net/10648/3213455e-e57a-4a8f-a902-2404da455ee7 1924 10http://proxy.handle.net/10648/683ba1f7-7b89-43e4-9606-69c6e78fd1e1 1933-1935
1.1.2. Stukken over bijzondere onderwerpen 1.1.2.01. Gezantschapsaangelegenheden (code 1) 11http://proxy.handle.net/10648/02afeff1-10b6-45d0-a7eb-263571a1cd5c Stukken betreffende het Roemeens gezantschap in 's-Gravenhage 1923-1951 1 omslag 12-15 Stukken betreffende de gezanten benoemd te Boekarest 1924-1941 4 omslagen 12http://proxy.handle.net/10648/64b8ea79-01e0-4485-b226-3dae6b6bc87d Baron Van Nagel 1924-1930 13http://proxy.handle.net/10648/c5d242cc-ac88-4513-bf87-63ecc69100d7 mr. C. Ridder van Rappard 1929-1934 14http://proxy.handle.net/10648/558cd952-c0e5-499f-b65f-e4290d36accd dr. J.B. Hubrecht 1934-1937 15http://proxy.handle.net/10648/cd6c3273-693a-4e1a-ab46-7b0e39bac594 L.G. van Hoorn 1934-1941 16http://proxy.handle.net/10648/34c2ffa3-9740-42e8-92f3-43275b9ce82d Stukken betreffende het archief van het gezantschap 1930-1951 1 omslag 17http://proxy.handle.net/10648/43814684-a303-445b-925d-06f096d19252 Stukken betreffende de gezantschapssecretaris F.W. Craandijk 1931 1 omslag 18http://proxy.handle.net/10648/251e9d8d-4306-476e-9afd-f5a6e53c16a3 Stukken betreffende het aanstellen van een honorair-ambtenaar aan het gezantschap 1939-1949 1 omslag 19http://proxy.handle.net/10648/2945714c-abad-4aff-88f3-25f1e4bdc630 Stukken betreffende de nationalisatie van het gezantschapsgebouw door de Roemeense overheid 1947-1951 1 omslag 20http://proxy.handle.net/10648/118d7770-5a30-4c07-b1cc-debe7130d961 Stukken betreffende de gezantschapsraad H. Bos 1948-1951 1 omslag 21http://proxy.handle.net/10648/4d6770be-9d62-4652-be77-73a94604f22e Stukken betreffende Roemeense maatregelen ter beperking van de bewegingsvrijheid van de Westerse diplomaten 1949-1951 1 omslag 1.1.2.02. Consulaire aangelegenheden (code 2) 22http://proxy.handle.net/10648/ec743108-9b0b-4aa7-87d3-75e66b9d0628 Ingekomen consulaire jaarverslagen inzake de economische situatie in Roemenië 1923-1934 1 pak

afschriften

23-32 Stukken betreffende de Nederlandse consulaten in Roemenië 1924-1951 10 omslagen 23http://proxy.handle.net/10648/49384b3c-dbbb-48ea-908b-3ac30d43ca48 Boekarest 1932-1946 24http://proxy.handle.net/10648/812d9d89-5bcc-4e8b-a669-f6e96758b32a Braila 1932-1949 25http://proxy.handle.net/10648/389070d3-2960-47c1-b26d-7211a590b3ae Campina 1924-1940 26http://proxy.handle.net/10648/0337a77f-a561-4f46-aed7-10d5c98161c6 Cernauti 1927-1941 27http://proxy.handle.net/10648/cde70130-c76d-486b-b29b-d11f49b77baa Chisinau 1934-1941 28http://proxy.handle.net/10648/5028166b-9705-4ee6-b28c-3e9a9f49ee65 Constantza 1926-1941 29http://proxy.handle.net/10648/872ace53-61b9-4697-8ae9-faa68729d98e Galati 1928-1951 30http://proxy.handle.net/10648/2397f5e4-5795-45aa-a6a5-e256d1ff61f3 Ploesti 1925-1937 31http://proxy.handle.net/10648/3d41c07d-efe9-4668-ac06-801d3144b800 Timisora 1939-1951 32http://proxy.handle.net/10648/9d8c3da2-fad8-41dc-9b1c-b39ccfbcd882 Transsylvanië 1921-1933 33http://proxy.handle.net/10648/3323cc4c-e83e-42fb-9a5b-a53c1de6a6a1 Stukken betreffende de Nederlandse consulaire vertegenwoordiging in Roemenië 1925-1948 1 omslag
1.1.2.03. Juridische aangelegenheden (code 3) 34http://proxy.handle.net/10648/5861077b-2fa6-474d-ab58-5c9483be22e4 Stukken betreffende de Wet op de Roemeense kerkgenootschappen 1923-1928 1 omslag 35http://proxy.handle.net/10648/b47104ac-fe58-4c9f-8e82-5c0f37501364 Stukken betreffende de Donau-commissie inzake vastgestelde bepalingen voor scheepvaart op de Donau 1927-1951 1 omslag 36http://proxy.handle.net/10648/fc3913e4-3f00-4a9b-bff7-8134ec5a6c5a Stukken betreffende de deelname van Roemenië aan de Conferentie Internationaal Privaatrecht in Den Haag 1927-1931 1 omslag 37http://proxy.handle.net/10648/d17c3f30-ae9f-49b2-b45d-647d45e0e7a8 Stukken betreffende naturalisaties 1928-1948 1 omslag 38http://proxy.handle.net/10648/d5a59dcf-b6b1-4229-8887-85f5f724242a Stukken betreffende gesloten arbitrage- en conciliatie verdragen tussen Roemenië en diverse mogendheden 1929-1939 1 omslag 39http://proxy.handle.net/10648/a2a7800c-3ebb-4cf9-a63f-363fc0a8cbbf Stukken betreffende het behoud van de Nederlandse nationaliteit 1930-1951 1 pak 40http://proxy.handle.net/10648/89d1b214-eac2-4692-a61f-d14bab607718 Stukken betreffende nalatenschappen 1930-1948 1 omslag 41http://proxy.handle.net/10648/2fabf918-c08d-4207-b941-b888de7a2eeb Stukken betreffende nationaliteitenkwesties 1934-1935 1 omslag 1.1.2.04. Economie (code 6) 42http://proxy.handle.net/10648/15b508c7-f028-4a3f-9c1d-bc2d225f1694 Stukken betreffende de zeevisserij in Roemenië 1926-1938 1 omslag 43-45 Rapporten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken 1932-1946 1 pak en 2 omslagen 43http://proxy.handle.net/10648/742e90a8-0a0b-4652-acf8-16c45d2bb0c7 Landbouwsituatie in Roemenië 1932-1940

zie ook inv. nr. 60

44http://proxy.handle.net/10648/40a19b5b-947b-4d9f-b226-5f889302e889 Economische situatie in Roemenië 1935-1940 1 pak 45http://proxy.handle.net/10648/87bfc1f8-1b80-4946-ba40-bb441a93eec1 Metaalindustrie in Roemenië 1939-1946
46http://proxy.handle.net/10648/b476bfc5-8ff4-4f1a-a6c9-d4bab48237e0 Stukken betreffende de buitenlandse schuld van Roemenië 1932-1941 1 omslag 47http://proxy.handle.net/10648/2e8e53e0-1126-4ddd-9253-342065a7ddb4 Stukken betreffende de Roemeense bepalingen inzake de in- en uitvoer van goederen 1935-1940 1 omslag 48http://proxy.handle.net/10648/18ccb066-ef0b-483f-a49b-290cd6ec1fd4 Stukken betreffende de economische samenwerking tussen de staten verenigd in de "Kleine Entente" 1936-1939 1 omslag 49http://proxy.handle.net/10648/126a0c23-859f-4b5f-87a3-5e38331826ab Stukken betreffende de economische instanties in Roemenië 1939-1950 1 omslag 50http://proxy.handle.net/10648/c919eb06-8114-4fd7-b85b-f062818dd05d Stukken betreffende nationalisaties in Roemenië 1947-1951 1 pak
1.1.2.05. Nederlanders in Roemenië (code 8) 51http://proxy.handle.net/10648/18b7df5d-6409-4f07-b8f8-fff6c804181f Stukken betreffende Nederlanders woonachtig in Roemenië 1925-1928 1 omslag 52http://proxy.handle.net/10648/3c409e3f-6e0c-43d5-8487-06f9405c72f1 Stukken betreffende studiereizen van Nederlandse geleerden aan Roemenië 1927-1939 1 pak 53http://proxy.handle.net/10648/eb6ea79f-e010-4017-bc02-e81b748d373e Stukken betreffende het onderwijs aan Nederlandse kinderen in Roemenië 1928 1 omslag 54http://proxy.handle.net/10648/36701ae8-2133-447c-9297-4a1797b201f5 Stukken betreffende de Nederlandse Vereniging in Roemenië 1928-1948 1 pak

zie ook inv. nr. 122-127

55http://proxy.handle.net/10648/bbac3cec-ebd6-46bf-97dd-fdccc042ecab Stukken betreffende Nederlandse vluchtelingen en krijgsgevangenen in Roemenië 1944-1947 1 pak 56http://proxy.handle.net/10648/910a6b52-086b-4ebe-b576-5bae6fba56e0 Stukken betreffende de hulpverlening aan Nederlanders in Roemenië 1947 1 omslag
1.1.2.06. Handelsaangelegenheden (code 6) 57http://proxy.handle.net/10648/c5f44196-3e51-4880-ac86-e25e2c908bf8 Stukken betreffende het leveren van onderzeeboten door de Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij (NSM) aan Roemenië 1925-1926 1 omslag 58http://proxy.handle.net/10648/a3c49360-a2d8-4d81-ae7d-2b626a014336 Stukken betreffende een handelsconflict tussen Roemenië en Duitsland inzake het betalen van schulden aan Roemenië 1925-1928 1 omslag 59-61 Rapporten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken 1925-1934 3 omslagen 59http://proxy.handle.net/10648/1feec91f-2c9b-44bc-8df1-4775dc9c930d Landbouwsituatie in Roemenië 1925-1934 afschriften

zie ook inv. nr. 44

60http://proxy.handle.net/10648/31d88ee2-8ca7-48ca-8677-b7dd2ba2d7b9 Diverse gesloten binnnen- en buitenlandse geldleningen door Roemenië 1928-1933 61http://proxy.handle.net/10648/17433745-6e1c-41bc-aa74-7da282b78f4e Zuivelnijverheid in Roemenië 1931-1932
62http://proxy.handle.net/10648/3a17814d-e868-4888-9070-3884ccb91bd5 Stukken betreffende het leveren door Fokker en Koolhoven van vliegtuigen aan Roemenië 1925-1938 1 pak

zie ook code 4 Economie

63http://proxy.handle.net/10648/7e098548-7656-4f79-8fe0-5424affa0f61 Stukken betreffende de Nederlandse deelname aan het bouwen van betonnen graansilo's in Roemenië 1930-1934 1 pak 64http://proxy.handle.net/10648/7813dda9-d852-46df-b8ef-d085a6781459 Stukken betreffende in- en uitvoerbepalingen in Roemenië 1932-1934 1 pak 65http://proxy.handle.net/10648/55cbb3b5-1c00-41b0-9f3e-bcfbb08db19e Stukken betreffende de handel tussen Duitsland en Roemenië 1933 1 omslag 66http://proxy.handle.net/10648/75ed54c3-77af-46d7-ad65-d4c96db088a5 Stukken betreffende een clearingsovereenkomst tussen Nederland en Roemenië 1933-1935 1 pak
1.1.2.07. Nederlandse aangelegenheden (code 8) 67http://proxy.handle.net/10648/84c86478-6bc5-40dd-903b-a423099d1a3e Stukken betreffende het genootschap tussen Nederland en Roemenië 1939-1946 1 omslag 68http://proxy.handle.net/10648/ca38de9e-4037-4649-b6e3-9e2bbab394df Stukken betreffende de houding van Roemenië ten opzichte van Nederland en Indonesië 1946-1948 1 omslag 1.1.2.08. Koninklijk Huis (code 2) 69http://proxy.handle.net/10648/920435cf-6190-4af5-81ff-62a5095304b3 Stukken betreffende het Koninklijk Huis van Roemenië 1926-1940 1 pak 1.1.2.09. Diversen (code 6) 70http://proxy.handle.net/10648/c26d3737-a7f6-4280-9775-a76a28530b2a Stukken betreffende de Nederlandse deelname in Roemenië aan indijkingswerken langs de Donau 1924-1930 1 pak 71-76 Rapporten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken 1929-1934 1 pak en 5 omslagen 71http://proxy.handle.net/10648/66bc0ce9-8c20-4aa5-aa47-2312e8f7b223 Roemeense nijverheidsindustrie 1929-1933 72http://proxy.handle.net/10648/8316907f-e00e-4b27-b847-0e6b209e8270 Financiële en economische situatie van Roemenië 1930-1934 1 pak

zie ook code 6

73http://proxy.handle.net/10648/f1954a8a-7d99-4705-b6a8-a0b4987916eb Roemeense spoorwegen 1930-1934

afschriften

74http://proxy.handle.net/10648/7a17de01-ff85-4e43-8d1f-463694220f33 Derde Balkan conferentie te Boekarest 1931-1932 75http://proxy.handle.net/10648/870197da-1647-414f-8bcd-e15c6e7caba2 Werkloosheidpercentage in Roemenië 1932 1 omslag 76http://proxy.handle.net/10648/d75aa0b8-ec26-4faa-8d14-05a675d1fe7b Technische hulp van de Volkenbond aan Roemenië 1932-1934
77http://proxy.handle.net/10648/e744549d-9592-4d54-884e-9675761ca971 Stukken betreffende de deviezenbepalingen in Roemenië 1931-1934 1 pak 78http://proxy.handle.net/10648/1fa7ca83-9515-4d39-ad77-20a2a5e69f41 Stukken betreffende Roemeense persartikelen inzake de Nederlandse aangelegenheden 1931-1951 1 pak 79http://proxy.handle.net/10648/33fe387c-a2fb-4602-8cb7-f2a59587369e Stukken betreffende sanering van Roemeense landbouwschulden 1932-1934 1 omslag 80http://proxy.handle.net/10648/4daa8db7-98ae-4335-a569-c51f8c27da1f Stukken betreffende economische samenwerking tussen de Donau-staten 1932-1934 1 omslag 81http://proxy.handle.net/10648/fd55bf98-0de6-4c28-b167-c63a6036b2d0 Stukken betreffende een studiereis van professor Ludovic Grondijs aan Roemenië 1933-1936 1 omslag 82http://proxy.handle.net/10648/c403d032-9a81-4449-9bdd-4a32b1279bc3 Stukken betreffende de opvoeding van de Roemeense jeugd 1938-1940 1 omslag 83http://proxy.handle.net/10648/15200a14-f44c-4704-a74b-6a9e675c9b96 Stukken betreffende medische hulp aan noodlijdende gebieden in Roemenië 1947-1951 1 omslag
1.1.2.10. Economische verdragen (code 6) 84http://proxy.handle.net/10648/4ee831ae-224d-4452-a271-eebc93e16858 Stukken betreffende clearingsovereenkomsten tussen Roemenië en diverse mogendheden 1930-1939 1 pak 85http://proxy.handle.net/10648/5833dc1f-ec2c-46de-8e7a-29ce67b1712c Stukken betreffende handelsbetrekkingen tussen Roemenië en diverse mogendheden 1930-1940 1 pak

alfabetisch

86-87 Stukken betreffende een clearings- en handelsovereenkomst tussen Nederland en Roemenië 1935-1940 2 omslagen 86http://proxy.handle.net/10648/898e2ce1-6c91-4284-bd6d-5f7c8fde3cb9 1935-1936 87http://proxy.handle.net/10648/9bfedfa7-98ec-4ec2-a977-b52c0323b242 1936-1940 88http://proxy.handle.net/10648/7e0c8bba-18cb-43b6-9069-db2c81d917b1 Stukken betreffende een handelsverdrag tussen Nederland en Roemenië 1921-1940 1 pak 89http://proxy.handle.net/10648/66490bef-dd4c-474c-b9ee-af64bb915adb Stukken betreffende economische overeenkomsten tussen Roemenië en diverse mogendheden 1947 1 omslag
1.1.2.11. Petroleum aangelegenheden (code 6) 90http://proxy.handle.net/10648/d737c2d9-c167-44ae-a367-f7af5a3a9d0a Stukken betreffende een schadevordering van de Roemeense petroleummaatschappij "Astra Romana" aan Duitsland en Engeland wegens toegebrachte schade gedurende de Eerste Wereldoorlog 1923-1933 1 pak 91http://proxy.handle.net/10648/5e5acbcc-952c-4216-96d3-ff028ce0af14 Stukken betreffende de olie-industrie in Roemenië 1923-1941 1 pak 92http://proxy.handle.net/10648/ed341d1b-529f-45d6-8573-bdb58e1cad7a Stukken betreffende de herziening van de Roemeense mijnwet alsmede de gevolgen hiervan voor de petroleum-industrie 1924-1938 1 pak 93http://proxy.handle.net/10648/c4116542-f4a3-46ba-af5d-bdc94a67ea8f Stukken betreffende benoemingen van Nederlandse ingenieurs als chef van exploitatie op petroleumterreinen in Roemenië 1928 1 omslag 94http://proxy.handle.net/10648/b4475039-0665-4f6f-a332-6306b20af161 Stukken betreffende een Roemeens verbod op het overladen van Russische petroleum in Roemeense Donau-havens 1931 1 omslag 1.1.2.12. Politiek (code 9) 95-96 Rapporten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de binnen- en buitenlandse politieke situatie in Roemenië 1924-1945 2 pakken 95http://proxy.handle.net/10648/26b4da39-c3ef-41c5-8a71-61f20967fc3d 1924-1931 96http://proxy.handle.net/10648/c8acabc1-4260-4ee6-bbe0-79f333c56741 1932-1945 97http://proxy.handle.net/10648/9cf22016-c3d0-45cc-8a43-7efc43891ab1 Stukken betreffende het overlijden van Regent Buzdugan 1929 1 omslag 98http://proxy.handle.net/10648/182ea27f-04f4-40fd-a98f-bc745fd4b227 Rapporten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de Roemeense deelname aan de "Kleine Entente" 1932-1938 1 omslag

afschriften

99http://proxy.handle.net/10648/c63ae4f8-a102-49f8-8a67-b3f875048fec Stukken betreffende de houding van Roemenië inzake het conflict tussen Italië en Ethiopië 1935-1940 1 omslag 100http://proxy.handle.net/10648/e3ea986d-e7d0-47a9-aab2-3cc3e08352c4 Stukken betreffende minderheden woonachtig in Roemenië 1937-1940 1 omslag 101http://proxy.handle.net/10648/9f8338f2-d8a7-4a38-89e1-f50178e4091f Stukken betreffende de nieuwe Roemeense grondwet 1938-1940 1 omslag
1.1.2.13. Scheepvaart (code 5) 102http://proxy.handle.net/10648/0edc7ecd-758d-4b53-ab48-76f897ce23bb Stukken betreffende de Europese Donau-commissie alsmede de scheepvaart op het Sulinakanaal 1925-1934 1 pak 103http://proxy.handle.net/10648/7926e951-bd50-483f-ba93-b84c6ab84ba2 Stukken betreffende bezoeken van Nederlandse oorlogsschepen aan Roemeense havens 1926-1927 1 omslag 104http://proxy.handle.net/10648/6a6ce749-74eb-43bf-b562-b761294f7fad Stukken betreffende de scheepvaartmaatschappij "Service Maritime Roumain" 1930-1932 1 omslag 1.1.2.14. Landverdediging (code 9) 105http://proxy.handle.net/10648/755c3297-0c24-4c75-919b-74752e97131c Stukken betreffende de militaire- en economische landsverdediging in Roemenië 1930-1940 1 omslag 1.1.2.15. Oorlog 1940-1945 (code 9) 106http://proxy.handle.net/10648/573562c5-4a9e-405b-8f78-3c000283c7d0 Stukken betreffende Roemeense oorlogsmaatregelen 1940-1940 1 omslag 107http://proxy.handle.net/10648/a16d9ee1-9ace-4541-961d-fbdeb8d7c4d5 Stukken betreffende de stichting "Neerlands Vrijheidsdag" 1940-1946 1 omslag 108http://proxy.handle.net/10648/de9af0cf-be08-4cc4-a500-593ad4aa025c Stukken betreffende het handelsverkeer tussen Nederland en Roemenië 1940-1947 1 omslag
1.2. Periode ( 1945) 1952-1954 1.2.1. Organisme (code 1) 109http://proxy.handle.net/10648/6ead2f4c-f96f-45fd-afaf-41ac9a775517 Stukken betreffende de opheffing van het gezantschap in Boekarest 1951 1 omslag 1.2.2. Juridische aangelegenheden (code 3) 110http://proxy.handle.net/10648/932e8cf0-4d85-497c-8c6e-3c9b1b2da88f Stukken betreffende nalatenschappen 1951-1954 1 omslag 111http://proxy.handle.net/10648/891ae1a6-7167-4e89-bef6-5c56a8290238 Stukken betreffende kennisgevingen tot het behoud van de Nederlandse nationaliteit 1952-1954 1 omslag 112http://proxy.handle.net/10648/98599f9f-e9dd-42cc-8e70-3be4bb50f3c0 Stukken betreffende nationaliteitskwesties 1952-1954 1 omslag 1.2.3. Aangelegenheden van openbare orde (code 4) 113http://proxy.handle.net/10648/27cf25c6-fb6a-4df0-8682-ce33e458eb04 Stukken betreffende inlichtingen omtrent personen met communistische sympathieën 1945-1953 1 omslag 114http://proxy.handle.net/10648/a19c6a11-e1f9-49e1-8f88-38a945acdee3 Stukken betreffende de repatriëring van Mavrodi Zeehuisen naar Nederland 1949-1953 1 omslag 1.2.4. Waterstaat, verkeer en vervoer (code 5) 115http://proxy.handle.net/10648/eb07a921-b09e-4d0a-9356-0cd2c8589fcf Stukken betreffende de Donau-commissie 1950-1951 1 omslag 1.2.5. Economie, migratie en arbeid (code 6) 116http://proxy.handle.net/10648/534564d6-9c9f-4133-b0a0-0bb3d3579799 Stukken betreffende nationalisaties van Nederlandse eigendommen in Roemenië 1950-1951 1 omslag 117http://proxy.handle.net/10648/dc5e865d-a6d9-44d1-9d04-e2ed83d7d75a Rapporten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de economische situatie in Roemenië 1950-1954 1 omslag 1.2.6. Sociale aangelegenheden (code 7) 118http://proxy.handle.net/10648/421232ab-d55d-4118-9bbb-e833efbf9edb Lijsten van Nederlanders woonachtig in Roemenië 1951-1954 1 omslag 1.2.7. Staatkunde (code 9) 119http://proxy.handle.net/10648/3d2471b4-cd9b-4e04-af27-858b89712144 Stukken betreffende de binnenlandse politieke situatie in Roemenië 1952-1954 1 omslag 120http://proxy.handle.net/10648/408fa51e-5df2-4dd6-8481-ece3a53a9b01 Stukken betreffende de politieke situatie in Roemenië 1950-1954 1 pak 1.3. Stukken betreffende Nederlandse Vereniging in Roemenië

Zie ook inv. nr. 55

121http://proxy.handle.net/10648/b5892d03-6422-496c-afaf-4ad3d3cff69f Stukken betreffende het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging 1931 1 omslag 122http://proxy.handle.net/10648/5b1af0c4-47fd-4d54-92ca-d184f9ea6c9a Notulen van de Nederlandse Vereniging 1933-1944 1 pak 123http://proxy.handle.net/10648/030453ad-eb1f-4004-a1c8-e0c5fcd87ac4 Ledenlijsten van de Nederlandse Vereniging 1933-1945 1 pak 124http://proxy.handle.net/10648/1d6ee3c4-7a80-4de7-a356-0f69507fc48f Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1934-1941 1 omslag 125http://proxy.handle.net/10648/65120a4e-7885-4bc8-88a5-ea9cf0fb1fb8 Statuten van de Nederlandse Vereniging 1935 1 omslag 126http://proxy.handle.net/10648/934a3453-2971-4397-b4cf-563bbf8a530f Circulaires en jaarverslagen van de Nederlandse Vereniging in Roemenië 1936-1946 1 omslag
2. B. Boekarest, Consulaat-generaal 2.1. Stukken van algemene aard 2.1.1. Agenda's 127-130 Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken 1912-1941 4 delen 127http://proxy.handle.net/10648/6f9a4be6-17e3-43bb-b951-fb528b33422e 1912-1924 128http://proxy.handle.net/10648/18c7a6b3-9034-40a1-ada8-c18593193001 1924-1931 129http://proxy.handle.net/10648/a7ba3537-3bfd-4562-92fb-b796ebbe51ce 1932-1939 130http://proxy.handle.net/10648/04b81ab2-dd7b-41dd-b409-7424cb4407b9 1939-1941 2.1.2. Correspondentie 131http://proxy.handle.net/10648/6a954e84-56d7-4f11-b583-2ab0e1d7d13d Stukken betreffende de benoeming van C.B. de Bruyn tot kanselier en H. Jacobson tot consul-generaal 1915 1 omslag 132http://proxy.handle.net/10648/f0ae0087-cf15-4b55-967c-1d6889af1c73 Inventarislijst van het consulaatsarchief in Roemenië over 1842-1852 alsmede stukken betreffende handelsinlichtingen, exploratie- en exploitatiemaatschappij "Montana", nalatenschappen van Goofers en R. Middelberg, nationaliteit van de geïnterneerde H. Goerdt, nationaliteit van Saanen en J.D. ter Hart, inboedel van G.A. Heyning, getorpedeerd Nederlands schip "Corry". Lijst van Nederlanders in het district Boekarest 1916-1918 1 omslag 133http://proxy.handle.net/10648/db7a2bce-ccbd-439f-8913-e33fb462862a Stukken betreffende de nationaliteit van Baltuch, K.J. Daeubler (Luxemburg), M.J. Eisner, M.F. Freimann (Luxemburg), M. Glattauer-Rijnveld, H. Goldenberg, J. Kriz, M. Petreanu, ressortwijziging in 1919, handelsinlichtingen, emigratie uit Roemenië, handelsrelaties Nederland-Roemenië, mishandeling van P.A. Lemmens en De la Lande Cremer, ontslag van W.F. Stuart als kanselier aan het Consulaat-generaal, ontslag van consul-generaal Jacobson (1919), overlijden B.H. Schroeder, artikel over Hendrik Muller, exequatur consul-generaal Dozy 1920 1909-1920 1 pak 134http://proxy.handle.net/10648/3071d6b2-81db-4490-9b52-9ef889e047df Correspondentie inzake testament van H.N. Muller, benoeming van vice-consuls C.H. Dozy en B. Langeveld, en echtscheiding Kaspers 1919-1922 1 omslag 135http://proxy.handle.net/10648/47dbac0b-4af1-480f-8985-cb59e26b1f32 Minuten van uitgaande stukken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake economie, grondbezit en het overlijden van T.A. Thoer 1922 1 omslag 136http://proxy.handle.net/10648/4d530961-7dc6-4e96-9e17-8819b78a604b Minuten van uitgaande stukken, uitgezonderd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, inzake handelsinlichtingen en -bemiddeling, visaverlening, onteigening van grond, landbouw en de benoeming van C.M. Dozy tot consul-generaal 1922 1 omslag 137http://proxy.handle.net/10648/15f97425-84cf-4214-b829-a341e0bfcc0c Minuten van uitgaande stukken, uitgezonderd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, inzake overlijden van F. Hoekstra, handelsbemiddeling, de adoptie van Knapen, Roemeense financiën, film over Nederland en de verblijfplaats van het consulaatsarchief 1922 1 omslag 138http://proxy.handle.net/10648/10041b6b-dc19-498e-a96f-400528ac1293 Minuten van uitgaande stukken betreffende handelsinlichtingen, visaverlening, toerisme, burgerlijke stand van Roemenië algemeen, claim op Aurorafabrieken en E. Salay 1923 1 omslag 139http://proxy.handle.net/10648/6cbe90fe-4f03-4d9b-95a6-cca04cc6462d Minuten van uitgaande stukken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende in- en uitvoerrechten, uitvoer van olie, scheepvaart en buitenlandse schulden 1923 1 omslag 140http://proxy.handle.net/10648/5d32b4c4-afda-4cf1-9cf1-1a35bbfc1a35 Minuten van uitgaande stukken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende economische berichtgeving 1924 1 omslag 141http://proxy.handle.net/10648/3a6cc2b4-4873-460e-a566-71b379d70592 Minuten van uitgaande stukken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende economie, handel en het overlijden van K.H.R. Schiffelers 1925 1 omslag 142http://proxy.handle.net/10648/6e31fd73-e00c-48fb-a58f-4700f717d02f Minuten van uitgaande stukken, uitgezonderd het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende handelsinlichtingen, Firma Blomjous, nationaliteit J. Goldenberg, schilderij van Van Ostade en nieuwbouw in Boekarest 1923 1 omslag 143http://proxy.handle.net/10648/c8e54d64-de4e-4aab-96b5-eb5abfdef563 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken betreffende handelsinlichtingen, overlijden van E. Bidiga en nationaliteit van Silberbusch 1926-1927 1 omslag 144http://proxy.handle.net/10648/07a67e76-1691-487f-8d25-d0af23d81854 Minuten van uitgaande stukken aan het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende regels inzake het sluiten van handelsverdragen en minuten van consulaire jaarverslagen 1926-1927 1 omslag 145http://proxy.handle.net/10648/35c985c0-fe42-4100-afc8-c4095b964928 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken aan gezant en consuls in Roemenië alsmede andere officiële instellingen betreffende onderscheiding van consul-generaal, huwelijk Solomon-Wertheim, nationaliteit O. Zentler, oprichting van zelfstandig consulaat Cernauti met Consul E. Luttinger (april 1928), taak en werkzaamheden van Consulaat Boekarest, handelsinlichtingen, Service Petroleum Company, Graadt van Roggen, Meerburg en de Utrechtse jaarbeurs 1926-1928 1 omslag 146http://proxy.handle.net/10648/85016cf4-7f2a-42a0-9c77-ffabda6d5102 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken betreffende handelsinlichtingen, burgerlijke staat Kornfield, overlijden van Thoer, volmacht van Hollands-Roemeense Petroleum- en Mijnbouw maatschappij, lijst van in Roemenië woonachtige Nederlanders, nationaliteit van I. Sarolta en W. Wildou, huwelijk van G.J. Sopiro en overlijden van G.J. Stroober 1928 1 omslag 147http://proxy.handle.net/10648/0f9fb13d-b051-4a5f-af53-892ec005158a Minuten van uitgaande en ingekomen stukken aan particulieren betreffende handelsinlichtingen en -bemiddeling, nationaliteit van J. Nicolics, emigratie naar Zuid-Amerika, overlijden van J. de Wijs en het huwelijk van G. Tuin en J. Troost 1929 1 omslag 148http://proxy.handle.net/10648/9243de23-c983-4782-8124-528d5d4b38a0 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken aan ministeries en andere officiële instellingen betreffende handelsinlichtingen en -bemiddeling, Nederlandse export naar Roemenië, benoeming van gezantschapssecretaris F.W. Craandijk (1931), onderscheiding van consul-generaal, architect C.J. Klapwijk, huwelijken van B. Blaricum en Braun-David, nationaliteit J.G. de Graef, geboorte van E.M. Korbadics en verblijfsbelasting voor Nederlanders 1929-1931 1 pak 149http://proxy.handle.net/10648/05be44fb-4f64-43ad-9e87-ab61b701870e Minuten van uitgaande en ingekomen stukken betreffende handelsinlichtingen, geboorte van V. Breugel Douglas, O.N. Sager, B.D. Teich en M. Vrisidi 1930 1 omslag 150http://proxy.handle.net/10648/0c38cba1-c1c1-4c21-98b6-b3fee648ce84 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken betreffende oorlogsschade van G. Giugiopol, overlijden van M. Berger, visa voor Roemeense musici, handelsbemiddeling, overlijden van Lith, onderwijs 1931 1 omslag 151http://proxy.handle.net/10648/662c0b71-1063-4850-b404-2a6055aa2e2e Minuten van uitgaande en ingekomen stukken betreffende compensatie van goederenvervoer, handelsinlichtingen, Nederlandse Seintoestellenfabriek, B. Voelker en G.H. van Voornveld 1932 1 omslag 152http://proxy.handle.net/10648/949b58cc-c168-4e62-9bf9-02054ff621b4 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken betreffende handelsinlichtingen, Costerus, Jhr. mr. P. van Panhuys, Metropol film en de Nederlandse Vereniging in Roemenië 1933 1 omslag 153http://proxy.handle.net/10648/af96c21d-e2af-4475-96e7-e164cde8da5a Minuten van uitgaande en ingekomen stukken betreffende handelsbemiddeling, inlichtingen over werkgelegenheid in Roemenië, burgerlijke stand, ontvangst van Nederlandse radiouitzendingen, W. Wildow, overlijden van Van Dorssen, Baron W. Bicker, Virgil Ionescu, voorman van de IJzeren Garde 1933-1934 1 omslag 154http://proxy.handle.net/10648/11d53acf-86aa-4cc5-85b5-01e78926ece3 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken inzake handelsbemiddeling en -inlichtingen, Scholten's Chemische fabrieken 1934-1935 1 omslag 155http://proxy.handle.net/10648/59bb9a00-f5fd-4b67-90ed-1bb4389307f8 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken van het gezantschap en consulaire posten in Roemenië betreffende economische verslaggeving, nationaliteit Knapen, ontslag vice-consul B. Langeveld, Internationale Donau Commissie 1931-1936 1 omslag 156http://proxy.handle.net/10648/90ef0df7-e1c2-490a-b49e-6bbe1725e226 Minuten van uitgaande en ingaande stukken betreffende handelsinlichtingen en nalatenschappen van Hornung en J.A. Stauttener 1935-1936 1 omslag 157http://proxy.handle.net/10648/ed0993ca-188d-4bc0-93b0-e44ce47a1dce Minuten van uitgaande en ingaande stukken betreffende handelsinlichtingen, uitwijzing Mathilde de Bont, geblokkeerde saldi van oliemaatschappi, testament Bela Kristowitz 1937 1 omslag 158http://proxy.handle.net/10648/9baa3712-b8dc-45f0-916f-5786b7e5c518 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken van gezantschappen, consulaten en andere officiële instellingen betreffende handelsinlichtingen, wegenbouwdienstplicht, vervalsing van Nederlandse paspoorten, geboorte van V. Plarino, overlijden van A.S. Potije aan boord van s.s. Rijndam 1932-1938 1 omslag 159http://proxy.handle.net/10648/1f6d6f39-4360-4c22-9378-5f0f3fe21273 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken aan particulieren betreffende nationaliteit van H. Birkenfeld, handelsinlichtingen, klacht over paspoortafgifte, overlijden van I. Lupescu, transferproblemen van bedrijven 1937-1938 1 omslag 160http://proxy.handle.net/10648/32de3bfa-4a33-41f1-bacd-48d5120fb401 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken van gezanten en consulaten betreffende commentaar op consulaire handleiding, plakkaten van het consulaat betreffende een waarschuwing voor oorlogsdreiging, personeel E. Salay en B. Langeveld 1937-1939 1 omslagOntbreekt 161http://proxy.handle.net/10648/192aaa1f-e17c-4e23-907f-5f7841f0b67f Correspondenties met gezantschappen, consulaten en andere officiële instellingen betreffende waarneming door het Zweeds gezantschap, burgerlijke staat van Breugel Douglas en A.M. Groen, aankomst van gezant te Warschau in Boekarest, nationaliteit van S. Donnenfeld, Klapwijk, Nederlandse Vereniging in Boekarest 1939-1941 1 omslag 162http://proxy.handle.net/10648/ed9fb0ed-ec0a-4603-ac47-4a38fb354885 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken van particulieren betreffende handelsinlichtingen, nationaliteit van E. Zentler en O. de Bont, erfenis Baak in Bessarabië 1939 1 omslag 163http://proxy.handle.net/10648/814050ae-aa09-4d9f-963c-c44b4df552c6 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken inzake testament van G. Verloop, instructie in verband met de bezetting van Nederland door Duitsland, nationaliteit van I. Katz 1939 1 omslag 164http://proxy.handle.net/10648/86287692-869d-4645-b500-4b9fea1a6140 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken betreffende onderstand van F. Lachs en Perlmutter, nalatenschap van Binder, visumafgifte, dienstplicht, L. Aletrino, V. Goldstein-Adam, Grootemaat, T. Levintza, C. Parson-van Hensbergen, Rost van Tonningen, Takacs-Overmars, E.K. de Vries 1940-1942 1 omslag 165http://proxy.handle.net/10648/40910c5c-4488-4d3b-a96a-1d8934c4e526 Minuten van uitgaande en ingekomen stukken betreffende de behartiging van de Nederlandse belangen door Zweden, Zweeds tijdelijk zaakgelastigde N. Montan, visuminstructies, dienstplicht, waarnemer van het consulaat D.M. Prinsen-Geerling, Zweeds gezant P. de Reuterswaerd 1940-1942 1 omslag 2.1.3. Verslagen 166http://proxy.handle.net/10648/f965c410-10ee-4328-8d99-43769eb1120c Rapporten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende luchtvaart, economie, handel, financiën, landbouw, betrekkingen van Roemenië met Oostenrijk en Japan, consulair reisverslag inzake Bessarabië, petroleumindustrie 1920 1 omslag 167http://proxy.handle.net/10648/ee4645e1-5db6-439b-9d2d-558e4cd50726 Rapporten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake economie, financiën, handel en landbouw 1921 1 omslag 168-170 Minuten van consulaire jaarverslagen 1920-1933 3 omslagen 168http://proxy.handle.net/10648/d6f3ee61-24cc-48af-8646-a3f6a5756fed 1920-1922 169http://proxy.handle.net/10648/589622bc-2d4a-4008-90b3-f5f6caae3492 1923-1927 170http://proxy.handle.net/10648/2a282719-684b-4eac-958c-bce6b455e5c0 1925-1933 171http://proxy.handle.net/10648/4e5ad673-ba2b-49f7-af15-9703ec38ac37 Minuut van consulair rapport 1928 1 omslag 2.2. Stukken over bijzondere onderwerpen 172-173 Adreslijsten 1930-1945 2 omslagen 172http://proxy.handle.net/10648/058cd675-3c77-41b3-9b7d-2ddc35e036a4 Algemeen 1930-1945 173http://proxy.handle.net/10648/3ebd40ef-452e-43af-b95b-35bc929604bd Nederlandse onderdanen 1930-1941 174http://proxy.handle.net/10648/ea902c74-134e-447d-bea8-986d56e8304f Visumaanvragen voor de Verenigde Staten (aangehouden voorbeelden) 1921 1 omslag 175http://proxy.handle.net/10648/bf650bef-409b-4852-bac9-8e5a23fb47c3 Stukken betreffende aandelen van de Steaua Romana 1921-1923 (retro's 1914-1918) inzake aandeelhouders W. van Beuningen, Th.J.C. Boks, Van Dorp, J. Langelaan, H. Pimentel en Schoonman 1914-1923 1 omslag 176http://proxy.handle.net/10648/39596cce-76eb-4b7e-9c4b-f599083177a1 Stukken betreffende het "Crisis Comité Roemenië" inzake steun aan Nederlanders 1933 1 omslag

betreft steun aan Nederlanders, zie ook het archief van De Nederlandse Vereniging in Roemenië, inv.nrs. 122-127

177http://proxy.handle.net/10648/c6e139be-fca5-45d1-8f91-609c008af0ed Stukken betreffende de totstandkoming van een handels- en betalingsakkoord tussen Nederland en Roemenië 1935 1 pak 178-180 Stukken betreffende onderhandelingen en totstandkoming van een clearingovereenkomst tussen Nederland en Roemenië 1931-1938 3 omslagen 178http://proxy.handle.net/10648/b81013ea-5e9e-4b3f-a117-1e2255c4a7b7 1931-1936 179http://proxy.handle.net/10648/297c683f-3c7b-4756-a663-e28194213d20 1936 180http://proxy.handle.net/10648/7627fd01-c0cd-4452-b770-d806c794f25f 1938 181http://proxy.handle.net/10648/3e47014b-21b3-4b3e-8598-84a7ed20e36b Stukken betreffende consulaire economische berichtgeving aan het ministerie 1930-1931 1 omslag 182http://proxy.handle.net/10648/d7b90728-84e5-4957-ba5a-ed1758e33a9d Stukken ontvangen en opgemaakt door de consul-generaal Dozy in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de Anglo-Roemeense Bank 1933-1934 1 omslag

het betreft het financieringsplan voor de nationalisatie van met Hongaars kapitaal gedreven banken in Zevenburgen

183http://proxy.handle.net/10648/72fe605d-f399-4c80-a8be-c9f4b6f99d0f Stukken betreffende de diefstal van een aangetekende geldzending 1935-1936 1 omslag

betreft klacht van M. Vrindisi tegen de Roemeense posterijen

184-186 Stukken betreffende nalatenschappen 1913-1937 3 omslagen 184http://proxy.handle.net/10648/8524f8a6-0482-42c5-9fc1-dce85d893eb6 Caljouw-van Zonneveld alsmede R. Middelberg 1913-1928 185http://proxy.handle.net/10648/ed2974cd-2130-44f8-8228-3cddae4b1f31 J.M. Kars 1915-1935 186http://proxy.handle.net/10648/1f632a02-faf5-435d-94db-2155c481e327 Egger-Fijn 1936-1937 187http://proxy.handle.net/10648/5a05fcf0-3218-43e1-a984-c913c2115b75 Stukken betreffende Nederlandse Donauschepen, eigendom van de N.V. Comos in Roemenië 1940 1 omslag 188http://proxy.handle.net/10648/655bb89f-36c3-4b44-a5d5-088ac97261ee Instructies betreffende kanselarijrechten alsmede Roemeense voorschriften met betrekking tot vreemdelingen 1924-1935 1 omslag 189http://proxy.handle.net/10648/60da983e-f7e6-4c7c-ae32-12a2d93bae0f Kopieën van de door het consulaat-generaal vervaardigde vertaling uit het Roemeens in het Nederlands en omgekeerd van uittreksels van de Burgerlijk Stand, notariële aktes, civiel vonnis en diverse verklaringen. Opgave van aan Roemeense documenten ontleende namen: Vera Breugel Douglas, G. Baron van Breugel Douglas, V.V. Klebinkoff, M. Caro, A. Clejan, Ch.A. Dozy, W.M. van Dorsen, S. Fesztinger, N. Herscovici, I. Catz, Sacher Gaster, Ch.W. Gottfried, W. Haller, M. Landwehr, F.J.M.L. de Marchant et d'Ansembourg, B.E. Mounier, Vasile Scarlat, V. Scarlat Arion, Vlielander Hein, A. Wiznitzer, S. Wiznitzer en E.H. Zentler 1933-1940 1 omslag 190http://proxy.handle.net/10648/646b24ee-0a7f-4e3c-9400-bcb2365b3376 Formulieren en circulaires in gebruik bij het Consulaat-generaal inzake de verrekening van clearing en oproepen voor militaire dienst 1940 1 omslag
3. C. Galati, Vice-Consulaat 3.1. Secretarie 3.1.1. Agenda's 477http://proxy.handle.net/10648/06139f2c-920e-42b9-9725-ac807175f96d Agenda van uitgaande brieven 1859 dec. - 1865 sept 1 deel 478-483 Agenda's van ingekomen en uitgaande brieven 1876-1949 6 delen

met hiaten

478http://proxy.handle.net/10648/f43511b1-0d34-427d-8413-efb0ddf51aec 1876 aug. - 1884 mrt 479http://proxy.handle.net/10648/ba146173-12fe-4150-aa07-87f57bcfcd35 1884 mrt. - 1892 mei 480http://proxy.handle.net/10648/3502840d-353c-4578-b53d-14884c703123 1901 jun. - 1909 jul 481http://proxy.handle.net/10648/04b32ed2-371c-40de-9475-1cb28ddbee44 1909 jul. - 1920 dec 482http://proxy.handle.net/10648/840d7d66-ace8-43a2-baed-cafdb9ae080c 1920 dec. - 1924 mrt 483http://proxy.handle.net/10648/36a1411d-6a59-486f-8548-0ab192609d7b 1927 jan. - 1949 jun
484http://proxy.handle.net/10648/9b573f79-a8e3-4b06-a4c8-e2e61acb10f8 Agenda van aangetekend verzonden brieven 1921 jan. - 1940 mei 1 katern
3.1.2. Ingekomen stukken 3.1.2.1. Nederlandse autoriteiten 3.1.2.1.1. Ministerie van Buitenlandse Zaken 191http://proxy.handle.net/10648/4abb12f1-2555-48c7-b081-5938846f4b49 "Reglément pour les Consuls de Pays Bas dans les Ports de Mer"; afschrift van de vertaling in het Frans van het "Reglément voor de Nederlandse Consuls in de Zeehavens" van 21 december 1846 1846 1 stuk 192http://proxy.handle.net/10648/f6a9ad09-62bd-4e89-91ef-e4aa85db94d8 Circulaire houdende instructies ten aanzien van de indiening van declaraties door consulaire ambtenaren vanwege verleende voorschotten 1862 1 omslag

in tweevoud

193http://proxy.handle.net/10648/bfd88671-d1b3-4668-b0e8-397342cfb606 Circulaires betreffende de signalering van Van der Linden, W.H. Wiertz, Samuel Kanteman, Hendrik Frederik August Hoyer, Johan Marck, Albertus Eichhorn, W.E.A.H. Lamberty, Paul Lamberty, C. van der Blom, Hollandsche Grond Credietbank, Carl Heinrich Frederich August Dreyer 1862-1919 1 omslag 194http://proxy.handle.net/10648/ebb391cc-3b26-4cc3-9e0f-3e364ab0f35a Correspondentie en circulaires betreffende scheepvaartaangelegenheden 1864-1881 1 omslag 195http://proxy.handle.net/10648/a4e7a48b-7dd1-4cb6-821e-ecfe362f448d Circulaire betreffende de wet van 7 april 1869 inzake de verkorting van de termijnen van dagvaarding van degenen die buiten het Koninkrijk wonen, met bijlage 1869 1 omslag 196http://proxy.handle.net/10648/59f1a3a2-4c0d-47ca-a2c7-53c40740ef91 Circulaire betreffende de verwerving van voorwerpen ten behoeve van het Rijks Ethnographisch Museum te Leiden, met vertaling in het Duits 1878 1 omslag 197http://proxy.handle.net/10648/c7a7f663-e78f-423c-bb97-e8362e8266bd Correspondentie en circulaires betreffende handelsaangelegenheden 1879-1921 1 omslag 198http://proxy.handle.net/10648/1acaede6-52c0-4404-ae4e-6902ad52cf5c Circulaires houdende instructies ten aanzien van de wijze van corresponderen 1882-1883 1 omslagOntbreekt 199http://proxy.handle.net/10648/43729d9d-cdfc-412e-b27f-00abe8055bad "Handelsbericht van Rotterdam", 34e jaargang, nr. 1727, 3 april 1883 1883 1 stuk 200http://proxy.handle.net/10648/f13f4589-0951-4a00-af04-be5452f173c4 Circulaire betreffende Turkse paspoort- en visumvoorschriften 1889 1 stuk 201http://proxy.handle.net/10648/326852dd-37a1-403d-8e35-031d2b13eb8c Circulaire houdende instructies ten aanzien van de heffing van kanselarijrechten 1889 1 stuk 202http://proxy.handle.net/10648/005c4b8f-649d-4a49-bf0e-21a1dffda254 "Consulaire Verslagen en Berichten, gedrukt en uitgegeven op last van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bij J.H. de Bussy te Amsterdam" 1894-1906 1 omslag

Het betreft de nrs. 18 (1894), 43 (1896), 43 (1897) en 28 (1906), waarin de jaarverslagen van het consulaat te Galati over de jaren 1893, 1895, 1896 en 1905 zijn opgenomen. Voor de jaarverslagen over de jaren 1880, 1883, 1885 en 1889-1892 zie inv. nr. 310.

203http://proxy.handle.net/10648/d73522db-3d15-45c6-929e-ba272a55c15e Circulaires en correspondentie inzake de troonsbestijging, de verloving en het huwelijk van Koningin Wilhelmina 1898-1901 1 omslag 204http://proxy.handle.net/10648/3a1e2d50-c78b-4155-87c2-e994d021d7dc Correspondentie inzake richtlijnen betreffende de meerderjarigheid van Nederlandse onderdanen 1905 1 stuk 205http://proxy.handle.net/10648/1d8a4db7-c034-4bb0-9ea7-cee3dbf3552d Circulaires betreffende de toezending van Nederlandse publicaties 1911-1921 1 omslag 206http://proxy.handle.net/10648/938daac4-9596-48d3-a23c-60010d27741d Circulaires betreffende de toepassing van de Consulaire handleiding 1914-1919 1 omslag 207http://proxy.handle.net/10648/a825099e-2446-40f2-bfe8-e6494a0e4ff7 Circulaire houdende instructies naar aanleiding van de oprichting van de Nederlandse Vereniging "Landverhuizing" 1914 1 stuk
3.1.2.1.2. Gezantschap te Constantinopel 208http://proxy.handle.net/10648/15e96f9e-f599-4002-8aeb-8d859ca17aff Correspondentie inzake diverse, bij het vice-consulaat te Galati in behandeling zijnde aangelegenheden, waaronder de afwikkeling van de affaires van de voormalig kanselier Jerenich, de erkenning van Th. Ghinis als vice-consul te Tulcea, de benoeming van E. Inglessi tot consulair agent te Sulina en het verschaffing van inlichtingen over Bitter van de Commission Européenne du Danube 1860-1981 1 omslag

voor de voormalig kanselier Jerenich zie ook inv. nr. 258, voor de erkenning van Ghinis zien ook inv. nr. 210; voor de benoeming van Inglessi zie ook inv. nr. 209 en 299.

209http://proxy.handle.net/10648/fb608a06-d129-4b57-8a71-f145d80088b0 Correspondentie inzake de benoeming van E. Inglessi tot consulair agent te Sulina 1860 1 omslag

Zie ook inv. nr. 208 en 299

210http://proxy.handle.net/10648/7011eec0-0965-47fb-91ef-8096ee1cec2a Correspondentie inzake de erkenning door de Ottomaanse auroriteiten van Th. Ghinis als vice-consul te Tulcea 1860 1 stuk

zie ook inv. nr. 208

211http://proxy.handle.net/10648/ddca02ef-6453-4d87-9721-41c4eaf54d2e Correspondentie inzake het verlenen van bijstand aan de Griekse consul A. Paleologa, Grieks consul te Constantinopel 1860 1 omslag 212http://proxy.handle.net/10648/c22a77eb-6f59-4070-8adb-e206b60a9ca3 Stukken betreffende scheepvaartaangelegenheden 1860-1915 1 omslag 213http://proxy.handle.net/10648/85cf86d9-7498-4daf-81f2-73c0e7e05c01 Circulaire en correspondentie betreffende de benoeming en terugroeping van de Nederlandse gezanten te Constantinopel 1862-1879 1 omslag 214http://proxy.handle.net/10648/8e4f642d-3800-41de-886b-0a647c43b097 Correspondentie inzake het verlenen van bijstand en bescherming aan Chrétien Blaustein, S. Persinakis en M. Kanningher 1862-1889 1 omslag 215http://proxy.handle.net/10648/7ae15467-3794-4a30-9795-e1ce97d5987d Circulaire betreffende een reglement voor vreemde consulaten in Turkije, met twee bijlagen in het Arabisch 1864 1 omslag

Zie ook inv. nr. 269

216http://proxy.handle.net/10648/733c8b3f-c8f7-4555-9d53-4a8f7cc3d40a Circulaires houdende instructies inzake de wijze van corresponderen 1866-1874 1 omslag 217http://proxy.handle.net/10648/af7d25b0-3fc2-42f1-ad5d-a88ab427b3f7 Correspondentie en circulaires betreffende de werkwijze en de benoeming van assessoren van de Nederlandse consulaire rechtbank 1867-1880 1 omslag 218http://proxy.handle.net/10648/54cc16d1-535b-48e3-9363-ef7f8562b806 Circulaire betreffende het recht op onroerend goed voor vreemdelingen in het Turkse Rijk, met bijlagen 1873 1 omslag 219http://proxy.handle.net/10648/0ab49f84-5f9a-4562-9028-9c2bc7a9dc33 Correspondentie en circulaires houdende instructies ten aanzien van akten en registers van de burgerlijke stand 1874-1880 1 omslag 220http://proxy.handle.net/10648/d50efbb3-f6dc-4fda-a9e6-c4139fb48e3b Circulaires betreffende het overlijden van Koningin Sophia 1877 1 omslag 221http://proxy.handle.net/10648/4ae70dee-300f-454d-ad32-083af524b5b1 Circulaires houdende instructies naar aanleiding van de Turks-Russische oorlog 1877 1 omslag 222http://proxy.handle.net/10648/c2ec72cb-b906-44fb-9526-5c5e8db61f64 Circulaire houdende de signalering van C.A. Wunderlich 1879 1 omslag 223http://proxy.handle.net/10648/e61c5ab0-95cc-4b2c-aa5e-1f879cef8f04 Circulaire ter aanbieding van een tweetal circulaires betreffende de invoer van Nederlandse haring, met bijlagen 1879 1 omslag
3.1.2.1.3. Gezantschap te Boekarest 224http://proxy.handle.net/10648/11d525da-5038-4573-94e0-6f3e0ed5e045 Stukken betreffende geboorten, verjaardagen, huwelijken, troonbestijging, overlijden en herdenkingen van leden van het Nederlands Koninklijk Huis 1880-1940 1 omslag 225http://proxy.handle.net/10648/57011e87-c47b-40ad-9290-8eac32413468 Stukken betreffende de benoeming, terugroeping en tijdelijke afwezigheid van Nederlandse gezanten te Boekarest, alsmede betreffende de organisatie van het Nederlandse gezantschap te Boekarest 1880-1948 1 omslag 226http://proxy.handle.net/10648/5317fd64-cb31-4966-a263-f8f0a8ff7adf Stukken betreffende de benoeming, ontslag, tijdelijke afwezigheid en persoonlijke aangelegenheden van (vice) consuls te Galati, alsmede betreffende personeel, organisatie en archief van het (vice) consulaat te Galati 1880-1946 1 omslag 227http://proxy.handle.net/10648/dfe42856-ba68-4d37-82bc-74d54389d27e Correspondentie inzake de bewijzen van Nederlands beschermelingschap van Zede Kahna en Leo Silberstein 1880-1887 1 omslag 228http://proxy.handle.net/10648/60ac521f-7519-476d-b9b8-9cfaa220dbb7 Stukken betreffende handels- en financieel-economische aangelegenheden 1880-1948 1 pak 229http://proxy.handle.net/10648/40faac29-2b79-474a-8602-0a041cc16386 Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken, alsmede betreffende de organisatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken 1881-1948 1 omslag 230http://proxy.handle.net/10648/57ee96b1-7fba-463e-b8d0-a92b3a6d671b Correspondentie inzake de benoeming van assessoren van de Nederlandse consulaire rechtbank, alsmede de opheffing van deze rechtbank 1881-1891 1 omslag 231http://proxy.handle.net/10648/45e1d6b8-0492-4003-adc4-848f6cecb35e Correspondentie en circulaires betreffende de Roemeense vreemdelingenwetgeving 1881-1925 1 omslag 232http://proxy.handle.net/10648/a929a455-762b-42b7-b202-65ef1e7de70c Stukken betreffende de toelating van- en afgifte van paspoorten en visa aan Moses Rosenberg, Rudolph Westkirch, H.V. Westkirch, S. Fischer, Cornelis Brittyn, Osias Kleiner, Christo Zarftchis, P. Lugt, Marcus (Soiref) Ellenberg, Elisabeth Milatz, Hélène Mueller, Wolf Friedlich, Laura Neumark, Mevr. d'Artun-Meyer Timmerman Thyssen, Osman Fuad, Ari Kostant, C. Daicovici, Josephus Carel Franciscus Last, Giovanni (Johannes) Raapis, Wilhelmina van de Graaf, Samuel Wellman, Eugenie van Til 1881-1947 1 omslag 233http://proxy.handle.net/10648/a1b6c4ba-b636-47e8-b29f-464ab493e2b0 Correspondentie en circulaires betreffende de vervaardiging en toezending van rapporten, staten, lijsten, registers en verklaringen, alsmede de wijze van corresponderen 1882-1939 1 omslag 234http://proxy.handle.net/10648/c898cf51-eece-45b3-9f18-635f86e99bdd Correspondentie inzake de archieven van de Nederlandse (vice) consulaten te Tulcea en Braila, alsmede betreffende de benoeming van Kenneth Archbold tot Nederlands consul te Constantza 1882-1949 1 omslag 235http://proxy.handle.net/10648/add9f983-7b5e-4876-8a2e-5a2154c0e14d Correspondentie en circulaires houdende instructies ten aanzien van akten en registers van de burgelijke stand, alsmede ten aanzien van de opgaven ten behoeve van het Centraal Testamenten Register 1882-1920 1 omslag 236http://proxy.handle.net/10648/0a09c6e1-7f6e-4429-a918-0eaab6f467c3 Stukken betreffende scheepvaartaangelegenheden inzake de "schipperswet" 1882-1949 1 omslag

voor gezondheidszorg aan boord van schepen zie inv. nr. 249; voor restitutie van gevorderde schepen zie inv. nr. 658

237http://proxy.handle.net/10648/246d1576-4a2f-412e-beea-60ee293f24de Stukken betreffende het verlenen van bijstand, onderstand en pensioenen 1883-1945 1 omslag 238http://proxy.handle.net/10648/cda84dda-db63-43ba-b4f3-2293757026aa Stukken betreffende het verlenen van bijstand aan F. von Erdinger, Marie Herwig, Carl Szazs, David Galano, Alexander Schor, H.J.L. Baron van Isselmuden, J.K. Hummel, Jacob Vis en Liba Iancu 1884-1946 1 omslag 239http://proxy.handle.net/10648/de7cf77f-de17-4a63-bdb1-31c59a4bcb45 Circulaires en correspondentie betreffende inlichtingen over en signalering van personen 1884-1946 1 omslag

voor een lijst van de in deze omslag genoemde personen zie bijlage III

240http://proxy.handle.net/10648/810fb2e5-3934-4474-9785-0326d698ee0f Correspondentie inzake het overlijden van Michiel Broekhoven, alsmede betreffende de nalatenschappen van Simche ben Leizer Joine voor Alter Barber en van Moses Abramovitch voor Sarah Abramovitch 1886-1923 1 omslag

Voor de nalatenschap van Moses Abramovitch zie ook inv. nr. 431

241http://proxy.handle.net/10648/c7827fd6-14a9-4480-aac0-a4700d042060 Correspondentie inzake het Nederlandse beschermelingschap voor personen in Roemenië 1886-1903 1 omslag 242http://proxy.handle.net/10648/bcfa5200-f16b-4776-bfbd-5c12792590ed Correspondentie en circulaires betreffende de waarneming door Nederland van de belangen van andere landen, alsmede betreffende de waarneming van Nederlandse belangen door andere landen 1887-1922 1 omslag 243http://proxy.handle.net/10648/72f4d225-1eab-4b57-984e-8e13d8e9516a Stukken betreffende het huwelijk van A. de Rouville met A. Kopp en van Jacobus Ouderwaal met Maria Abrahamsi 1889-1901 1 omslag 244http://proxy.handle.net/10648/8e244f08-af0f-4bea-81c0-61773aca23c3 Stukken betreffende de nationaliteit van Henry Lubertus van Til, Hermann Westkirch, A.H. Bovenkerk en Antonius Rijkers 1889-1946 1 omslag 245http://proxy.handle.net/10648/07ddcc6a-577c-4edc-883e-bc00537dbb09 Correspondentie inzake het overlijden van zeeman J.J.W. Feensma 1892 1 omslag 246http://proxy.handle.net/10648/53491bea-3b85-45a6-a924-96b1c442e4b9 Stukken betreffende het afleggen van verklaringen tot behoud van de Nederlandse nationaliteit 1893-1938 1 omslag 247http://proxy.handle.net/10648/45d300fc-b0a1-4509-8abf-0939e2a72b03 Stukken houdende instructies en aanwijzingen betreffende de militaire dienst en mobilisatie 1907-1940 1 omslag 248http://proxy.handle.net/10648/c44a41a3-37c8-4370-8ff5-05c9be1fded7 Correspondentie en circulaires betreffende de toepassing van de Consulaire Handleiding 1908-1938 1 omslag 249http://proxy.handle.net/10648/8db8b116-08f0-45b9-9ea5-fe01c6c6a3e3 Correspondentie en circulaires betreffende de bestrijding van besmettelijke ziekten en de handel in verdovende middelen 1910-1937 1 omslag 250http://proxy.handle.net/10648/40232c16-f7d0-4216-b303-d1a7ec598f26 Circulaires betreffende voorlichting over Nederland 1910-1928 1 omslag 251http://proxy.handle.net/10648/d602a0d9-cfcc-405c-94c1-d1a71d7abc31 Correspondentie en circulaires houdende instructies en aanwijzingen ten aanzien van toelating en de afgifte van paspoorten en visa 1919-1948 1 pak 252http://proxy.handle.net/10648/78ae8af1-2e34-448e-ba49-f09b4f9bdc2d Correspondentie en circulaires betreffende de heffing van kanselarijrechten 1920-1947 1 omslag 253http://proxy.handle.net/10648/5b2173f7-1de1-4131-bbd0-5bc67cd37443 Correspondentie en circulaires betreffende politieke aangelegenheden 1921-1946 1 omslag 254http://proxy.handle.net/10648/b2cd178d-7040-4273-9184-bb54190271c7 Correspondentie en circulaires houdende instructies en aanwijzigingen ten aanzien van juridische aangelegenheden 1925-1940 1 omslag 255http://proxy.handle.net/10648/461fee36-4973-4421-a2ef-cd549792ae59 Correspondentie en circulaires betreffende gegevens over de Nederlandse gemeenschap in Roemenië 1925-1939 1 omslag 256http://proxy.handle.net/10648/363a73c3-fc4f-4470-951e-7949e273e5b8 Correspondentie inzake de afgifte van Roemeense identiteitskaarten aan Nederlandse consulaire ambtenaren 1927 1 omslag 257http://proxy.handle.net/10648/a2046f84-5dc2-4dd2-ba45-bd8437573a0e Correspondentie inzake het ontslag van minister-president Jhr. de Geer 1940 1 omslag
3.1.2.1.4. Consulaat (generaal) te Boekarest 258http://proxy.handle.net/10648/8ae8d190-e2e2-4bb1-a8d2-8599993d419e Stukken betreffende diverse bij het vice-consulaat te Galati in behandeling zijnde aangelegenheden, waaronder de afwikkeling van de affaires van de voormalige vice-consuls Etienne Stefano Agenti, Georg Theodor Nicolas Tikenscher en de kanselier Jerenich, de benoeming en aanvaarding van de werkzaamheden van vice-consul G.S. Vlasto, instructies en de afwikkeling van de nalatenschap van de matroos Jan Jousma 1859-1861 1 omslag

Voor de voormalige kanselier Jerenich zie ook inv. nr. 208; voor de benoeming en de werkzaamheden van G.S. Vlasto zie ook inv. nr. 278; voor instructies zie ook inv. nr. 268; voor de nalatenschap van de matroos Jan Jousma zie ook inv. nr. 274

259http://proxy.handle.net/10648/d3db1bc5-8679-4de5-ae5a-dd9e10cafc15 Circulaires betreffende de benoeming en het ontslag van Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken 1860-1861 1 omslag 260http://proxy.handle.net/10648/5c992f56-be03-4931-984c-4947502e5924 Correspondentie en circulaires betreffende de benoeming, terugroeping en tijdelijke afwezigheid van Nederlandse gezanten te Constantinopel 1860-1978 1 omslag 261http://proxy.handle.net/10648/25385c28-9cea-4dd7-98c8-19511e521b58 Correspondentie en circulaires betreffende de tijdelijke afwezigheid, benoeming en persoonlijke aangelegenheden van de Nederlandse consul (generaal) te Boekarest, alsmede betreffende het personeel en de organisatie van het consulaat (generaal) 1860-1923 1 omslag 262http://proxy.handle.net/10648/32d6e307-b539-457b-a88a-9db727b5f6fc Correspondentie en circulaires betreffende scheepvaartaangelegenheden 1860-1879 1 omslag 263http://proxy.handle.net/10648/80def814-4205-4d20-b753-4ca890a4144f Correspondentie inzake de sollicitatie van Abrahamsohn naar de post van Nederlands vice-consul te Tulcea 1861 1 omslag 264http://proxy.handle.net/10648/e33420f4-6280-4489-99e9-f4989b9d3497 Correspondentie inzake de Nederlandse erkenning van koning Victor Emmanuel II van Italië 1861 1 omslag 265http://proxy.handle.net/10648/dc735500-3ae3-4e81-84c1-3b521be16a47 Stukken betreffende handelsaangelegenheden 1861-1940 1 omslag 266http://proxy.handle.net/10648/ee45d82f-bead-42b5-9a79-e5bb116f31fc Correspondentie inzake inlichtingen over- en signalering van Jean Pierre Lessel, L.W.P.D. Schotel, familie Fortunescu, Dirk Bloothoofd, J. Mihail, Adams L. Kyriades, J. Stroober, Georges Markantonato en Henryk Thalenfeld 1862-1935 1 omslag 267http://proxy.handle.net/10648/defb76b6-afd1-49d2-a1ee-2f918b369064 Correspondentie inzake de opheffing van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Verenigde Vorstendommen te Jassy 1862 1 omslag 268http://proxy.handle.net/10648/ed6e7904-32d0-44ca-9c95-7c2757146d59 Stukken betreffende de vervaardiging en toezending van rapporten en staten 1863-1890 1 omslag

zie ook inv. nr. 259

269http://proxy.handle.net/10648/498d8806-7da8-4efa-92e8-6288376edb75 Circulaire ter aanbieding van een nieuw reglement voor vreemde consuls in Turkije, met bijlage 1863 1 omslag

zie ook inv. nr. 215

270http://proxy.handle.net/10648/603b12c6-fa87-467b-88e3-118afec9145e Correspondentie en circulaires inzake het Nederlands beschermelingschap voor personen in het Turkse Rijk 1863-1876 1 omslag 271http://proxy.handle.net/10648/c0601213-cc61-4bca-a762-1ae2f8e91c73 Circulaire betreffende een door de lokale autoriteiten aan vreemdelingen opgelegde belasting 1863 1 stuk 272http://proxy.handle.net/10648/02c21916-e2e6-41d3-8d54-59c272f149e4 Circulaire ter aanbieding van een schrijven betreffende de Turkse censuurmaatregelen, met bijlage 1863 1 omslag 273http://proxy.handle.net/10648/48be64fb-e8eb-4986-82ee-66b1f395b155 Circulaire houdende aanwijzingen betreffende de afgifte van visa 1863-1922 1 omslag 274http://proxy.handle.net/10648/6ecaf5a3-2142-467b-8bf3-838ecce09190 Correspondentie inzake de afwikkeling van de nalatenschap van matroos Jan Jousma, met bijlage 1863 1 omslag

zie ook inv.nrs. 258

275http://proxy.handle.net/10648/85afda30-5414-4f00-ae07-99f5bec15c6f Correspondentie inzake het aanbieden van de "Algemeene Instructie aan de Consuls-Generaal en Consuls" op 10 augustus 1864, met bijlagen 1864 1 omslag 276http://proxy.handle.net/10648/09a6c529-b041-4679-abc4-61a48042712b Correspondentie inzake het aanbieden van een tweetal circulaires inzake het verwarren van de Nederlandse en de Roemeense vlag, met bijlagen 1864 1 omslag 277http://proxy.handle.net/10648/d6453253-858b-4a3e-9302-a00c07123ddd Correspondentie inzake de dagvaarding van de Nederlandse beschermeling Joseph Lempart en de afgifte van een bewijs van beschermelingschap aan Athanase Nicolaides Athanassiou en Osias Helfand 1866-1877 1 omslag 278http://proxy.handle.net/10648/efc60afe-2b8a-4fa0-b27c-464287045171 Correspondentie inzake de benoeming en tijdelijke afwezigheid van (vice) consuls te Galati, een door de vice-consul te betalen belasting en andere persoonlijke aangelegenheden, alsmede de benoeming van een secretaris 1867-1929 1 omslag

zie ook inv. nr. 258

279http://proxy.handle.net/10648/87521d70-f460-4e70-9314-05791f35a759 Correspondentie en circulaires betreffende de heffing van kanselarijrechten 1871-1877 1 omslag 280http://proxy.handle.net/10648/1bce0d43-01b0-415c-bb2b-b49858b9ede4 Circulaire betreffende de vrijstelling van militaire dienst voor Nederlandse onderdanen in Roemenië 1872 1 omslag 281http://proxy.handle.net/10648/6c467717-11a8-40b9-a5ec-8162e4f0d569 Circulaires betreffende het overlijden en het huwen van leden van het Nederlands Koninklijk Huis 1877-1900 1 omslag 282http://proxy.handle.net/10648/b359adfb-305e-4cb7-8395-93c4b41cb35f Correspondentie inzake het verlenen van bijstand aan Baron Constant, Langeveld, H.J.L. Baron van Isselmuden, Grootemaat, Van der Spek en Dorsman 1878-1940 1 omslag 283http://proxy.handle.net/10648/7b51df0a-101c-47f6-ba18-7d7a8711dbd1 Correspondentie inzake de afgifte van een paspoort aan Westkirch, Benjamin Helfand, Athanase Nicolaides Athanassiou en Osias Helfand 1878 1 omslag 284http://proxy.handle.net/10648/5a935239-8977-4858-a93d-36fff0c3586b Correspondentie inzake een verzoek om inlichtingen over bezittingen, speciale voorrechten, stichtingen en vestigingen van Nederlanders of de Staat der Nederlanden in Roemenië 1904 1 omslag 285http://proxy.handle.net/10648/79d3e2ae-7ff7-4d7c-8d31-52f623d98822 Correspondentie inzake de toezending van de geboorteakte van Joseph Daeubler 1919-1920 1 omslag 286http://proxy.handle.net/10648/7fe328a8-1959-4185-ae21-cdeebb619cdb Correspondentie inzake het vertrek uit Boekarest van de Nederlandse gezant Hendrik Muller en de gezantschapssecretaris Van Lennep 1921-1931 1 omslag 287http://proxy.handle.net/10648/27a363fd-1303-4d11-b110-5cbe347a79a8 Correspondentie inzake het bezoek aan Galati van een groep Nederlandse intellectuelen 1927 1 omslag 288http://proxy.handle.net/10648/565e607d-e415-445a-90e7-5a81ccd5c456 Correspondentie inzake filatelie 1928-1930 1 omslag
3.1.2.1.5. (Vice-) consulaat te Braila 289http://proxy.handle.net/10648/cd98dec0-04f8-4486-b2fd-dfb203cc666a Correspondentie inzake de tijdelijke afwezigheid van de Nederlandse vice-consul te Braila 1860-1861 1 omslag 290http://proxy.handle.net/10648/a7778a1c-8abc-4682-ac66-2319b453fdf4 Stukken betreffende scheepvaartaangelegenheden 1860-1889 1 omslag 291http://proxy.handle.net/10648/ab04319e-0fb7-4aa4-b6a5-81ac8cc101a0 Correspondentie inzake het verlenen van bijstand aan de schepelingen Jan Kuik, Anton Simons en drie matrozen van het Noorse schip "Hermelin" 1861-1921 1 omslag 292http://proxy.handle.net/10648/b9dc4ecf-971b-42c4-8087-2d1681a0deaf Stukken betreffende handelsaangelegenheden 1862-1921 1 omslag 293http://proxy.handle.net/10648/312fe7d7-5582-487d-b68d-71eacad93773 Correspondentie inzake de vice-consul G.B. Screm te Braila inzake zijn hoedanigheid als waarnemer van het vice-consulaat te Galati, de waarneming van het vice-consulaat door G.B. Screm, de behuizing van de kanselarij, een inbraak in de kanselarij, de vervaardiging en toezending van rapporten, registers en staten, de heffing van kanselarijrechten, de benoeming van assessoren van de consulaire rechtbank, een klacht van Medice Abrahamson tegen Jules Ettinger en de afgifte van beschermelingenpatenten aan Jules Ettinger, Max Eudrikatt en Levi Isaac Goliger 1874-1876 1 omslag

Voor de waarneming van het vice-consulaat door G.B. Schrem zie ook inv. nr. 490

294http://proxy.handle.net/10648/4e832a8c-cff2-44a3-8ed9-59a03b6c3a84 Correspondentie inzake de afgifte van een bewijs van Nederlands beschermelingschap aan A. Diamant 1880-1881 1 omslag 295http://proxy.handle.net/10648/e5abd76c-21d5-4405-8b5d-fbe965ad5ff7 Correspondentie inzake het verlenen van bijstand aan August Bordmann 1880 1 omslag 296http://proxy.handle.net/10648/5261bcf4-851c-41f5-a46b-20c978c79c9e Correspondentie inzake inlichtingen omtrent het paspoort van Armand Victor Westkirch 1886 1 omslag 297http://proxy.handle.net/10648/2c710930-1f7e-45c4-9e4f-41b391dc0d2a Correspondentie inzake inlichtingen over de acrobaat Bernardi en Plasa Janka 1900-1915 1 omslag 298http://proxy.handle.net/10648/9b6591d3-8434-4dbd-94de-11e8b89e9921 Correspondentie inzake een bijdrage aan een afscheidscadeau voor de Nederlandse gezant te Boekarest 1923 1 omslag
3.1.2.1.6. Overige Nederlandse gezantschappen en consulaten 299http://proxy.handle.net/10648/a2921609-c6cf-4806-b37a-5e878099273e Correspondentie van het Nederlands consulair agentschap te Sulina inzake de benoeming van E. Inglessi tot consulair agent 1860 1 omslag

Zie ook inv. nr. 208 en 209

300http://proxy.handle.net/10648/573195cb-0390-4b2a-bf40-49b71c6b6212 Correspondentie inzake het verlenen van bijstand aan Th. Theunissen, Martin Timmers, G. Métayer, Paul Vlasto en Dr. Alfred Loerner 1860-1938 1 omslag 301http://proxy.handle.net/10648/bc27661e-2bbe-47db-8de9-a769d2fc9544 Stukken betreffende inlichtingen over M.B. de Boot, Jean Pierre Lessel, Pierre Nolasco, Friedrich Harri, Peter Haeck, C.P. Ettinger, Marie Argutinsky en en haar dochter Nina 1860-1920 1 omslag 302http://proxy.handle.net/10648/c15fbfdc-a353-4c99-baf4-79a31ab1c9e8 Correspondentie inzake scheepvaartaangelegenheden 1860-1925 1 omslag 303http://proxy.handle.net/10648/140796ec-3b62-4d44-99ab-ea86302bfb30 Correspondentie inzake het vice-consulaat te Tulcea inzake registers en lijsten van Nederlandse beschermelingen 1861-1882 1 omslag 304http://proxy.handle.net/10648/586d80aa-dea4-4fe5-bf50-aa27869e4af1 Stukken betreffende het verlenen van het Nederlands beschermelingschap aan Janco Joseph Oberstain, Spiridion Perissinaki, A. Rosenfeld en zijn zonen Leivi, Abraham en Manasse Rosenfeld 1861-1877 1 omslag 305http://proxy.handle.net/10648/9c647232-81d8-40af-a293-5bb1783cbe07 Correspondentie inzake handelsaangelegenheden 1896-1925 1 omslag 306http://proxy.handle.net/10648/0b0a4524-ba75-4fc3-a2a0-946e61e10950 Correspondentie van het Nederlands gezantschap te Petersburg inzake het overlijden van de weduwe J. Krier-Neyen 1918 1 omslag 307http://proxy.handle.net/10648/5e421ba4-7f4d-451f-9c3b-5804b72898a5 Circulaire van het Nederlands consulaat te Constantza houdende een adreswijziging 1935 1 omslag 308http://proxy.handle.net/10648/a98a3491-9950-48a5-b135-dbcea018ce62 Correspondentie van het Nederlands consulaat te Campina inzake het afscheid van Dr. Hurecht, Nederlands gezant te Boekarest 1937 1 omslag
3.1.2.1.7. Overige Nederlandse autoriteiten 309http://proxy.handle.net/10648/0dd71cff-95dc-4420-96b7-c697f0ae61be Circulaires van het Nederlandse ministerie van Scheepvaart houdende aanwijzigingen voor de scheepvaart 1863-1870 1 omslag 310http://proxy.handle.net/10648/4ad54c8c-250b-4165-a69e-6731f4fdbe8d Correspondentie van het Nederlandse ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid ter aanbieding van de gedeelten van de "Verzameling van Consulaire en Andere Verslagen en Berigten over Nijverheid, Handel en Scheepvaart" waarin het jaarverslag van het consulaat te Galati is opgenomen, met bijlagen 1881-1892 1 omslag

Het betreft hier de jaarverslagen van het consulaat te Galati over de jaren 1880, 1883, 1885, 1889-1982. Voor de jaarverslagen over 1893, 1895, 1896 en 1905 zie in. nr. 202

311http://proxy.handle.net/10648/b1a9208c-bb80-48e7-9fa8-6e26dc5e6bd0 Verklaring afgegeven door de commissaris van de Koning in Utrecht betreffende vrijstelling van militaire dienst van Jacobus Ouderwaal 1887 1 omslag 312http://proxy.handle.net/10648/202f6054-8cbf-4c4e-b13c-19562e54d92c Correspondentie met de politie te Amsterdam en Soerabaja, de Assistent-Resident van Salatiga, alsmede met de gemeente Haarlem inzake inlichtingen over Johann Simon, Beld Kovacs, Fani Cuperman en E. Poesiat 1897-1938 1 omslag 313http://proxy.handle.net/10648/7a5ba685-ab5a-4035-bd22-a445b1539d5e Correspondentie van de gemeente Veendam inzake de toezending van een uittreksel van de geboorteakte van Annechien Driesten 1911 1 omslag 314http://proxy.handle.net/10648/7bc26228-398f-4b08-859d-a5bb68eb7f1a Correspondentie van Nederlandse gemeenten inzake de uitwisseling van foto's en brochures met de gemeente Galati 1928 1 omslag

Zie ook inv. nr. 443

315http://proxy.handle.net/10648/0a29b4a3-6b86-45c8-b062-6e4dc3fc383a Correspondentie van de politie te Rotterdam, de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling en de Visadienst inzake de afgifte van visa aan Ivan Paun, Joseph Gruenblatt, Grigore Mihai Blanc, Maria Cernica, Virginia Clementina Bagiac, Josef Fainaru en Gheroghe Bagiac 1934-1940 1 omslag
3.1.2.2. Turkse autoriteiten 316http://proxy.handle.net/10648/a9d46e40-cd0a-4385-ae14-8e158431a361 Circulaires houdende aanwijzingen voor de scheepsvaart 1866-1896 1 omslag 317http://proxy.handle.net/10648/a33273e6-9384-4dff-be4a-d95183da1ab2 Circulaire houdende de Wet op de Ottomaanse nationaliteit 1869 1 stuk 3.1.2.3. Autoriteiten van de Verenigde Vorstendommen en Roemenië 1. Ministerie van Buitenlandse Zaken 318http://proxy.handle.net/10648/5b53b90c-38f4-4630-b2fa-5f887bfc66a2 Correspondentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Vorstendommen inzake het door vreemde mogendheden verlenen van bescherming aan personen 1860 1 omslag 319http://proxy.handle.net/10648/ca77d841-493d-4b78-b123-65e52aca7774 Correspondentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Vorstendommen inzake de opheffing van het directoraat voor de gezondheid van de haven van Galati 1860 1 omslag 320http://proxy.handle.net/10648/fbbdf344-9998-4d9a-bcbc-663b93c8a762 Correspondentie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië inzake de evacuatie van het corps consulaire uit Galati in verband met de oorlogsomstandigheden 1917 1 stuk 2. Prefektuur van het district Coverlui te Galati 321http://proxy.handle.net/10648/72f88fae-f968-4248-97bc-37e3b31b00ab Correspondentie inzake scheepvaartaangelegenheden 1859-1878 1 omslag

Inzake handelsgeschillen

322http://proxy.handle.net/10648/3c454ed2-5f8f-49bb-ab30-3b58775635a1 Correspondentie van de prefectuur van het district Covurlui te Galati 1860-1861 1 omslag

De brieven zijn in cyrillisch handschrift

323http://proxy.handle.net/10648/de5e5453-b0a5-42ba-b70c-d033e0a1fe74 Correspondentie en circulaires betreffende uitnodigingen tot het bijwonen van kerkdiensten, herdenkingen, feestelijkheden en andere bijeenkomsten 1860-1948 1 pak 324http://proxy.handle.net/10648/6ce12e7a-006f-49fa-94cd-0741bc94da41 Correspondentie inzake het verlenen van het Nederlandse beschermelingschap aan personen 1860-1868 1 omslag 325http://proxy.handle.net/10648/f1fa7811-cbec-4c32-846b-fab3b8979e88 Correspondentie inzake de bemiddeling bij een geschil omtrent een in 1851 door de Nederlandse beschermeling Engel Maier gedane betaling 1860-1861 1 omslag 326http://proxy.handle.net/10648/2d65e8e9-1dbf-4c1d-9979-b489ead2948e Correspondentie en circulaires betreffende de benoeming, ontslag en tijdelijke afwezigheid van functionarissen van de prefectuur van het district Covurlui te Galati, alsmede de reorganisatie van de prefectuur 1861-1938 1 pak 327http://proxy.handle.net/10648/683ee1b4-2b13-4762-bf79-41414028633d Correspondentie inzake een klacht van de Nederlandse beschermeling David Morgenstein over een belastingaanslag 1861 1 omslag 328http://proxy.handle.net/10648/73ff977a-7f78-4b89-a2af-56a444224a47 Correspondentie inzake een wijziging in de organisatie van de rechtspraak in het district Couvurlui 1862 1 omslag 329http://proxy.handle.net/10648/d7400012-0a8c-4a40-bdbf-a7afa178b110 Correspondentie en circulaires betreffende de Roemeense vreemdelingenwetgeving 1863-1881 1 omslag 330http://proxy.handle.net/10648/1cfdaeaf-f950-42a6-a7f6-fd1618163090 Correspondentie en circulaires betreffende de bestrijding van besmettelijke ziekten 1866-1879 1 omslag 331http://proxy.handle.net/10648/f4719b3a-f2e7-4cfd-906d-faeb448d0eb3 Correspondentie inzake handelsaangelegenheden 1866-1867 1 omslag 332http://proxy.handle.net/10648/cfdd9d81-ef63-4175-ae82-a45e9e2de863 Correspondentie inzake aanwijzigingen ten aanzien van de afgifte van paspoorten en visa 1867-1873 1 omslag 333http://proxy.handle.net/10648/735c96d9-23df-4fe8-bf39-5f51b0e99da0 Correspondentie inzake de aangelegenheden van de Nederlandse (vice) consul en het (vice) consulaat te Galati 1872-1919 1 omslag 334http://proxy.handle.net/10648/e2bb3f90-0b93-422b-a1c9-f00146fd91f6 Correspondentie inzake voorschriften inzake het dragen van een uniform 1892 1 omslag 335http://proxy.handle.net/10648/82a0d3f7-5b29-4f74-aa15-02c34f1687c6 Correspondentie inzake inlichtingen over S. Sternberg, Avram Sternberg en Ludovic Koulpy 1898-1899 1 omslag 336http://proxy.handle.net/10648/ec1943a9-cce3-4dcc-8c84-222cd94241c1 Circulaire betreffende Roemeense censuurmaatregelen 1940 1 stuk
3. Gerechtshof van het district Coverlui te Galati 337http://proxy.handle.net/10648/8ac93e0b-3198-4739-b0ce-5368cb3aecda Correspondentie van het gerechtshof te Galati 1860 1 omslag

De brief is in cyrillisch handschrift

338http://proxy.handle.net/10648/72d30257-d4b7-40cd-ab2c-62f1717da683 Correspondentie inzake handelsgeschillen en andere aangelegenheden betreffende de handel 1861-1938 1 omslag 339http://proxy.handle.net/10648/b8ae5208-d8fb-4740-9e46-2c13c39f1f76 Correspondentie inzake een aan het vice-consulaat te Galati in bewaring gegeven pistool 1963 1 omslag

zie ook inv. nr. 361

340http://proxy.handle.net/10648/9daedc8a-efe4-4de2-93d4-214bb514f025 Correspondentie inzake de schuld van de vermeende Nederlandse beschermeling Berman Horowitz 1864 1 omslag 341http://proxy.handle.net/10648/f868518f-b608-42b0-87e3-36da2b7659f0 Correspondentie inzake een opgave van alle personen in het district Covurlui, die in het bezit zijn van een Nederlandse decoratie 1897 1 omslag
4. Gemeentebestuur van Galati 342http://proxy.handle.net/10648/1d427330-184b-4cf1-a393-3de61cecce5a Correspondentie inzake straatbelasting, alsmede inzake de slechte staat van het trottoir voor het huis van de Nederlandse vice-consul George S. Vlasto 1872-1874 1 omslag 343http://proxy.handle.net/10648/dc10eed8-4bea-4a69-aec7-aa8a6a89d9f5 Fragment van een circulaire van de burgemeester van Galati betreffende het te voeren beleid op het gebied van belastingen en de handel 1872 1 omslag 344http://proxy.handle.net/10648/67700290-268d-46f7-84f8-5dfefc60f1ac Circulaires (maandelijks) houdende mededelingen over de gezondheidstoestand van het vee in de gemeente Galati 1889-1902 1 pak 345http://proxy.handle.net/10648/9c92999f-f2bd-4868-ba2d-69f12e3a4328 Correspondentie inzake inlichtingen omtrent Jacob Martin Ouderval 1901 1 omslag 346http://proxy.handle.net/10648/ecf08f6f-a2fe-4e67-ae63-49edbf183748 Circulaire betreffende de aanbesteding van openbare werken 1922-1923 1 omslag 347http://proxy.handle.net/10648/14d3b84f-1db7-4e4d-b15c-31d601d9cba4 Circulaires betreffende uitnodigingen tot het bijwonen van kerkdiensten, herdenkingen, festiviteiten en andere bijeenkomsten 1924-1948 1 omslag 348http://proxy.handle.net/10648/75792037-f4a2-43cb-8525-c79ce0708a93 Correspondentie inzake de vertaling van de geboorteakte van L. Hirsch 1925 1 omslag 5. Havenautoriteiten van Galati 349http://proxy.handle.net/10648/dda24e7a-981c-4e5b-a2fd-c7029e4ec950 Formulieren, waarin de havenautoriteiten van Galati te kennen geven dat met name genoemde Nederlandse schepen hebben voldaan aan de vereiste formaliteiten 1865-1871 1 omslag 350http://proxy.handle.net/10648/dfb79a24-f9c7-45b0-9355-b94fa97ad880 Staten houdende gegevens over de export vanuit de haven van Galati 1866-1902 1 pak

Voor de staten van het (vice) consulaat zie inv. nr. 548

351http://proxy.handle.net/10648/5a5725d0-2d8e-4fe7-a1d7-76265e7cbf11 Staten houdende gegevens over de scheepvaart via de haven van Galati 1868 1 omslag

Voor de staten van het (vice-) consulaat zie inv. nr. 588

352http://proxy.handle.net/10648/bf437304-0a12-4fcf-b4c8-771b2d9b5df0 Staten houdende gegevens over de import via de haven van Galati 1876-1878 1 omslag

Voor de staten van het (vice) consulaat zie inv. nr. 548

353http://proxy.handle.net/10648/e89331a3-51e9-4a64-a008-ef2ed8c7c448 Staat houdende gegevens over de aankomst in- en het vertrek van Nederlandse schepen uit de haven van Galati 1876 1 stuk

Voor de staten van het (vice) consulaat zie inv. nr. 586 en 588

354http://proxy.handle.net/10648/4bf5b6df-e3f9-4ddf-8841-0894987babe8 Staten houdende gegevens over buitenlandse schepen vertrokken uit de haven van Galati naar Nederlandse havens 1878-1902 1 pak

Voor de staten van het (vice-) consulaat zie inv. nr. 589

355http://proxy.handle.net/10648/ea1d5de6-9594-4b85-a240-de746fc42741 Correspondentie en circulaires betreffende scheepvaartaangelegenheden 1878-1940 1 omslag 356http://proxy.handle.net/10648/1a222282-601a-4e6d-af44-7666095555a2 Correspondentie en circulaires betreffende het bijwonen van inspecties van Nederlandse schepen 1884-1940 1 pak 357http://proxy.handle.net/10648/4cb1e66b-d9d2-478f-8070-015d4eee2e4e Correspondentie inzake staten houdende gegevens over de scheepsvaart in de haven van Galati gedurende het jaar 1899, met bijlagen 1900 1 omslag 358http://proxy.handle.net/10648/15a5ae82-3d4f-4eb5-9ab5-d45e2fea4d78 Staten houdende gegevens over de scheepvaart in de haven van Galati 1920 1 omslag 359http://proxy.handle.net/10648/83722688-7531-49c0-8650-a2a8a5513acf Circulaire betreffende de benoeming van een inspecteur-generaal voor de scheepvaart en de haven 1928 1 omslag
6. Politieautoriteiten van Galati 360http://proxy.handle.net/10648/0c3d2871-5d0a-4344-80e9-cbf00175cc73 Correspondentie van de politieautoriteiten te Galati 1860-1861 1 omslag

De stukken zijn in cyrillisch handschrift

361http://proxy.handle.net/10648/93f4d6b0-63ec-4fca-be72-1e587f021766 Stukken betreffende een aan het vice-consulaat te Galati in bewaring gegeven pistool 1862 1 omslag

Zie ook inv. nr. 339

362http://proxy.handle.net/10648/75867176-e61e-490d-992f-fa488f344f05 Correspondentie inzake inlichtingen over Joseph Lempart, Georghe Vislovski, Maria Argutinsky en haar dochter Nina, Orla Vengler, Joachinopolous Spiridoa en F. Billick 1866-1928 1 omslag 363http://proxy.handle.net/10648/f1490dc2-4f50-4c0a-820c-ee277fa810c5 Correspondentie en circulaires betreffende de benoeming, tijdelijke afwezigheid en ontslag van functionarissen van de politie te Galati 1901-1929 1 omslag 364http://proxy.handle.net/10648/3674f82e-c20d-4445-a0c7-4598c714d6b0 Correspondentie inzake een verzoek van de Nederlandse consul te Galati om een vergunning tot het dragen van een vuurwapen 1923 1 omslag 365http://proxy.handle.net/10648/8599396b-9e5f-4ca4-8a0d-2656ba3bf608 Correspondentie inzake voorschriften voor de scheepvaart 1925 1 omslag 366http://proxy.handle.net/10648/0f6337c7-f958-44ae-be11-86d2bdf45f2e Correspondentie inzake een geschil om een aantal postzegels tussen N.J. Keiser en N. Cataragiu 1929 1 omslag 367http://proxy.handle.net/10648/67801e1d-2471-4f35-9862-c15479822cde Circulaire betreffende voorschriften ten aanzien van kentekenbewijzen voor auto's 1934 1 omslag 368http://proxy.handle.net/10648/26dfc339-f98d-4d44-9a7a-c996d9eff02f Correspondentie inzake de verhuizing van het regionale bureau van politie van Ploesti naar Boekarest 1938 1 omslag 369http://proxy.handle.net/10648/5fc1a092-11a7-4aa0-8fe4-105aeffe6ef4 Correspondentie inzake belasting geïnd vanwege de visering van paspoorten 1938 1 omslag
7. Overige Roemeense autoriteiten 370http://proxy.handle.net/10648/63c56a77-0adc-4636-b14d-3ead66a7d8c7 Correspondentie van de commandant van het vierde infanterie-regiment inzake voorschriften voor zeelieden 1860 1 omslag 371http://proxy.handle.net/10648/3ba400a3-0d29-40f4-9218-af5a027bd914 Correspondentie en circulaires van de douaneautoriteiten betreffende handelsaangelegenheden 1868-1936 1 omslag 372http://proxy.handle.net/10648/4bcbbff5-7524-41d7-9535-bc78546bc424 Correspondentie van het ministerie van Publieke Werken inzake de tarieven voor een geprojecteerde brug over de Donau 1886 1 omslag 373http://proxy.handle.net/10648/c5d09cc2-13e5-4df2-bef6-3b3e3bac4743 Circulaire van het gemeentebestuur van Craiova betreffende de aanbesteding van de aanleg van een waterleiding 1902 1 omslag 374http://proxy.handle.net/10648/c00b4eb8-8311-487a-97b1-fa315ff34f93 Correspondentie van het directoraat voor de statistiek inzake de toezending van gegevens over de in- en uitvoer 1904-1928 1 omslag 375http://proxy.handle.net/10648/e880624d-fb97-413d-b9e3-6bb69167ac5b Circulaires van diverse Romeense autoriteiten betreffende uitnodigingen tot het bijwonen van kerkdiensten, festiviteiten, herdenking en andere bijeenkomsten 1929-1947 1 omslag 376http://proxy.handle.net/10648/9e5049cc-757f-4ef8-ad7c-5487793e375f Circulaires betreffende diverse Roemeense autoriteiten inzake de benoeming van functionarissen 1932-1939 1 omslag 377http://proxy.handle.net/10648/ce37746f-2e7b-46cb-aaf5-25be7602a482 Correspondentie van de posterijen te Galati inzake voorschriften ten aanzien van de verzending van de post 1940 1 omslag 378http://proxy.handle.net/10648/6dcd2c0a-77c4-45b1-ba9f-860662b99bf6 Correspondentie van de militaire commandant van het district Covurlui inzake een reorganisatie op het gebied van het financieel bestuur 1946 1 omslag
3.1.2.4. Buitenlandse autoriteiten 1. Buitenlandse gezantschappen en consulaten 379-384 Correspondentie en circulaires van buitenlandse consulaten te Galati betreffende benoemingen, overplaatsingen, tijdelijke afwezigheid, uitnodigingen voor kerkdiensten en andere aangelegenheden van het corps consulaire te Galati, alsmede de lijsten van het corps consulaire te Galati in 1927, 1929, 1930 en 1931 1860-1947 6 omslagen 379http://proxy.handle.net/10648/4a102514-0f32-4022-bb78-039d28fc4732 1860-1869 380http://proxy.handle.net/10648/2e791c4f-5d46-46ae-8bcc-89dac22c5ad9 1870-1889 381http://proxy.handle.net/10648/16ec6c66-a732-4c87-9d00-2f6c6e7642d9 1890-1904 382http://proxy.handle.net/10648/0266f671-2e22-431c-a5aa-516c14dbd3ee 1905-1919 383http://proxy.handle.net/10648/f235f9aa-5d5a-45d9-8178-2209a139336c 1920-1929 384http://proxy.handle.net/10648/90f6caaf-748a-4246-ac2f-bd405ff5a207 1930-1947 385http://proxy.handle.net/10648/91ad11b2-3803-4048-9a69-7a6c14aff897 Correspondentie van buitenlandse consulaten inzake handelsaangelegenheden 1860-1927 1 omslag 386http://proxy.handle.net/10648/b9e08149-f860-403a-a2cb-deee1194594d Correspondentie van buitenlandse gezantschappen en consulaten inzake inlichtingen over- en de signalering van Ludovice Raomondo, Paul Friedrich Engelbrecht, Tiktin, Marie Augutinsky, Van der Spek en Dorsman 1862-1941 1 omslag 387http://proxy.handle.net/10648/0592777c-7502-409a-ba4b-f5d71fcdc58c Correspondentie van het Russische consulaat te Galati inzake in Polen gestolen waardepapieren 1863 1 omslag 388http://proxy.handle.net/10648/0cfab437-dcc3-4800-b2ba-98d7a83c11af Correspondentie van het Franse consulaat te Galati inzake het overlijden van Desmoulins, commandant van de Franse observatiepost aan de Donau 1866 1 omslag 389http://proxy.handle.net/10648/f6de266d-4dc4-407e-ba25-d45411de3678 Circulaire van het Oostenrijkse consulaat te Galati betreffende een door M. Oberlaender aan het adres van de Oostenrijkse vice-consul te Braila gerichte beschuldiging van partijdigheid 1867 1 omslag

Zie ook inv. nr. 423

390http://proxy.handle.net/10648/518afd42-9508-423d-8921-2acb3ed69e43 Correspondentie van buitenlandse consulaten inzake de bestrijding van besmettelijke ziekten 1867-1899 1 omslag 391http://proxy.handle.net/10648/b52d2be7-3ba3-4982-8304-09aef0ff328b Correspondentie van het Griekse consulaat te Galati inzake E. Panas 1869 1 omslag 392http://proxy.handle.net/10648/13564a2e-e429-4044-80d0-4b3ad57b2ba5 Correspondentie van buitenlandse consulaten inzake scheepvaartaangelegenheden 1874-1935 1 omslag

Voor de bestreiding van besmettelijke ziekten op schepen zie inv. nr. 390

393http://proxy.handle.net/10648/c5af2f98-0afe-4c8c-9f00-6fb33915470c Correspondentie en een circulaire van buitenlandse gezantschappen en consulaten betreffende de waarneming door Nederland en van de belangen van andere landen, alsmede de waarneming door andere landen van de Nederlandse belangen 1919-1944 1 omslag

Zie ook inv. nr. 494

394http://proxy.handle.net/10648/80005c63-7734-4a54-a89f-4be92e11d093 Correspondentie van het Britse vice-consulaat te Galati en circulaire van het Amerikaanse gezantschap te Boekarest betreffende de visering en paspoorten 1922-1939 1 omslag 395http://proxy.handle.net/10648/30d41410-e6e2-44ff-92bb-896e6d1691e3 Correspondentie van buitenlandse consulaten inzake de schepelingen August Lienemann, Franz Mathiae, Jules Giuliani, Ion Moraitis, Cherasim Antonatos en Panaghi Locatzas 1922-1935 1 omslag 396http://proxy.handle.net/10648/b2aed8cf-8f85-470b-ac95-5243fc0b5d55 Correspondentie van buitenlandse consulaten inzake de heffing van kanselarijrechten 1922-1927 1 omslag 397http://proxy.handle.net/10648/1005e629-80a4-42d6-90d4-15ec41592277 Circulaire van het gezantschap van het Koninkrijk der Serven, Croaten en Slovenen te Boekarest alsmede van het Poolse consulaat te Galati inzake de afgifte van een paspoort aan respectievelijk Luiza Martini en Edouard Trzcinski 1925-1929 1 omslag 398http://proxy.handle.net/10648/25bced84-c81e-4777-bf10-c6af861991e5 Correspondentie van buitenlandse consulaten inzake het verlenen van bijstand aan J.F.C. Heiser en Carol Larsen 1938-1946 1 omslag 399http://proxy.handle.net/10648/d8d9acde-3c8d-4d01-80da-ee791f96c855 Circulaire van het Duitse gezantschap te Boekarest houdende nationaal-socialistische propaganda 1940 1 stuk
2. Commission Européenne du Danube 400http://proxy.handle.net/10648/443367ef-a1bd-4da5-941b-f8ca633a0b18 Correspondentie inzake de betaling van navigatierechten door Nederlandse kapiteins 1860 1 omslag 401-405 Circulaires en brochures houdende aanwijzingen, voorschriften en reglementen voor-, alsmede statistische gegevens over de scheepvaart op de Donau 1860-1924 5 omslagen 401http://proxy.handle.net/10648/0b7b0700-a63d-43ed-be74-4f521b94eb80 1860-1866 402http://proxy.handle.net/10648/d75e1d5a-d3bf-4fcf-a18f-06fc91319c1b 1867-1879 403http://proxy.handle.net/10648/7044abda-2c91-4e17-94cc-e360964467e8 1880-1889 404http://proxy.handle.net/10648/da4ba15b-2b1c-490a-b683-cfe3ffd21095 1890-1899 405http://proxy.handle.net/10648/31c336da-f756-463a-8d83-a67706e14a87 1900-1914, 1921, 1924 406http://proxy.handle.net/10648/d296dbc8-37d9-4852-9cd2-8765c6f2ef42 Circulaires houdende mededelingen betreffende de organisatie en functionarissen van de Commission Européenne du Danube 1861-1902 1 omslag 3. Commission Internationale du Pruth 407http://proxy.handle.net/10648/9c136ed7-e539-4805-a230-502ddf022f8a Circulaires houdende aanwijzingen, voorschriften en reglementen voor de scheepvaart op de Pruth 1871-1872 1 omslag
3.1.2.5. Personen, bedrijven, instellingen en verenigingen 408http://proxy.handle.net/10648/211a8141-ea2c-4fdc-8e6c-62fc0c6ef15e Correspondentie inzake een persoon met de voornaam Georgios 1860 1 omslag

De achternaam is niet te ontcijferen; de brieven zijn in cyrillisch handschrift

409http://proxy.handle.net/10648/9721f17a-2b57-4f2d-90c8-eb51aaf4e711 Stukken betreffende het verlenen van bijstand aan Vincenzio Peschel, Oscar Goudsmit, J.H. Vernhout, Ch.L. Vervaet, J.C.A. van Ekelenburg, B. Jansen, W.W. de Regt, Tacite Deloro, Carl Szazs, Joan Weiss, Alecsei Ilinitcki, Maria Pos-Carloforti, Th. Rienks, G. Nahmanovich, Th. Fisch, G.W.A. Evers en J. van de Gulik 1860-1938 1 omslag

Hierbij een prentbriefkaart voorstellende de Strada Regala te Braila omstreeks 1920

410http://proxy.handle.net/10648/bbe76a20-1de4-4f5b-9f59-1a93e5462194 Correspondentie van Teodore Canellos inzake de sollicitatie naar de functie van Nederlandse vice-consul te Tulcea 1862 1 omslag 411http://proxy.handle.net/10648/6d9f390d-024b-4e4d-b90f-3b6f337ea246 Correspondentie en circulaires betreffende het verlenen van bijstand aan de protestantse gemeente in Galati, de repatriëring van zieken uit het buitenland, alsmede het verstrekken van inlichtingen over het verlenen van bijstand in Roemenië ten behoeve van Nederlandse publicaties 1862-1929 1 omslag 412http://proxy.handle.net/10648/9fdbc396-14a1-48d7-94bf-3573232a3b62 Correspondentie inzake een klacht tegen de Nederlandse beschermeling Simeon Tufeskou, alsmede het Nederlandse beschermelingschap van Feivel Leventer, Joseph Gruenberg en Carl Gluecklich 1863-1886 1 omslag 413-420 Stukken betreffende verzoeken om handelsinlichtingen en bemiddeling bij handelsgeschillen, alsmede enige andere handelsaangelegenheden 1863-1947 8 omslagen 413http://proxy.handle.net/10648/913e853f-4aaa-4c9a-b76b-871736527623 1863-1894 414http://proxy.handle.net/10648/1e95539a-2a9e-49f6-9337-12847ade6e43 1895-1899 415http://proxy.handle.net/10648/99c1d5ff-1404-4ad5-b405-de6ee047ed3b 1900-1909 416http://proxy.handle.net/10648/728c53e0-5aee-4103-b638-5dd4c8d6cf46 1910-1914 417http://proxy.handle.net/10648/1f6a8360-06d7-4ca5-93a2-b35836482fa4 1915-1924 418http://proxy.handle.net/10648/d98d3649-db90-4031-b2c5-e6fb0f938c32 1925-1929 419http://proxy.handle.net/10648/5a6e1c79-c482-4214-9a7a-50a57abf5ba6 1930-1934 420http://proxy.handle.net/10648/3f7d142c-2dfa-4ec8-b939-b5716338bb50 1935-1947 421http://proxy.handle.net/10648/5b8bd648-9afe-48e0-8009-7c4d55b2317e Correspondentie inzake het gereed zijn voor het innemen van lading van het galjootschip "Gerberdina" door kapitein J. Datema 1863 1 omslag 422http://proxy.handle.net/10648/511a90dc-3ab2-4613-87a6-a40bea3998ca Stukken betreffende het faillisement en andere particuliere aangelegenheden van vice-consul George S. Vlasto, alsmede het lidmaatschap van verenigingen en instellingen van de Nederlandse (vice) consuls te Galati 1866-1935 1 omslag 423http://proxy.handle.net/10648/f10f44ce-339a-4767-aec6-01d3a675a056 Circulaire van M. Oberlaender betreffende zijn aan het adres van de Oostenrijkse vice-consul te Braila gerichte beschuldiging van partijdigheid 1867 1 omslag

Zie ook inv. nr. 389

424http://proxy.handle.net/10648/28894439-9f16-4faa-b26e-ecc4690f0a2e Rekest, waarin de buitenlandse handelsgemeenschap te Galati aan de consuls verzoekt stappen te ondernemen tegen een gemeentelijke heffing op een aantal importgoederen 1867 1 omslag 425http://proxy.handle.net/10648/bf2af3b3-fbc9-4d2c-ab78-091cb8f0421b Correspondentie en circulaire betreffende uitnodigingen tot het bijwonen van kerkdiensten, festiviteiten, herdenkingen en andere bijeenkomsten 1872-1939 1 omslag 426http://proxy.handle.net/10648/089a1e6b-47ca-4fd0-a8c3-968cc62cab3d Staat van de fa. Schwab en Co houdende gegevens over de scheepvaart en de export via de haven van Galati gedurende het jaar 1871 1872 1 omslag

in tweevoud

427http://proxy.handle.net/10648/59394254-7ce6-4150-a435-161417f67876 Correspondentie van Alfred A. Keun inzake diefstal van sieraden 1881 1 omslag 428http://proxy.handle.net/10648/4187244f-6493-4440-9b24-bfca9352ba8d Stukken betreffende de toelating van- en de afgifte van paspoorten en visa aan Hermann Victor Westkirch, Mathilde Westkirch, Philipp Ettinger, Hermann Westkirch, Berkhout, Cornelis Wecke, Jacques Perahia, Meir Ivainer, Josef Berman, Emil Weintraub, W. Waite, A.T. Darby, Thatos Agopsa, Saad Kirkorian, Roza Goretca, Leo Herdan, Arkady Rubinowitch, Lee Miransky, Nendl Leon Bugelascu, Leone Minerbi, Michael Angius, bemanning van het s.s. "Kosti", Leonidas Sterghiadis, Leo Choiff, Samuel. Wellman, en Jan Rudolf van Til 1881-1947 1 omslag 429http://proxy.handle.net/10648/6b2f2f85-918b-4011-9e8d-6901f79f286e Correspondentie en circulaires betreffende musea, tentoonstellingen en jaarbeurzen, waaronder de verslagen van de 3e, 5e, 6e, 8e, 16e, 19e, 22e, 25e, 35e, 43e en 47e Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht 1882-1947 1 pak 430http://proxy.handle.net/10648/b65f6771-116a-4a85-ae7c-1604f9eca204 Correspondentie van G. Popovich inzake het verlies van loten van de loterij van de stad Amsterdam 1884 1 omslag 431http://proxy.handle.net/10648/2ad8555f-877c-4aad-bff9-24acca4ab9e4 Correspondentie inzake de afwikkeling van een nalatenschap van Moses Abramovitch voor Sarah Abramovitch 1886-1887 1 omslag

zie ook inv.nr. 240

432http://proxy.handle.net/10648/52f4cd88-da7e-47f6-8d35-5e7459b5a615 Stukken betreffende bestellingen, abonnementen en toezending van publicaties, rapporten en documentatie 1887-1947 1 omslag 433http://proxy.handle.net/10648/1933682a-3cd2-4018-838d-047ffa7dcbea Correspondentie inzake de vertaling en toezending van documenten ten behoeve van het huwelijk van een persoon waarvan de naam onleesbaar is, alsmede ten behoeve van het huwelijk van L. Hirsch 1895-1925 1 omslag 434http://proxy.handle.net/10648/1140f1fb-2629-4d2e-9743-2335c33b2171 Correspondentie inzake het verschaffen van inlichtingen omtrent Johannes Hornstein, Beld Kovacs, Johann Simon, Joan Ciuculescu, Nicu Ciuculescu, J.C. Brandt, J.J. Brandt, H. de Hoog-Brandt, Max J. Rosenberg, Marie. Blitz, M. de Monchy, R. de Monchy, E.P. de Monchy jr., J. Goldschmidt en zonen, Rudi Catz, G.G. Schneider, Fierra en Van Oss 1896-1946 1 omslag 435http://proxy.handle.net/10648/b1212e10-56cb-4212-8c15-268bb9a7aa34 Correspondentie inzake het verlenen van bijstand aan de schepelingen A. de Jong van het s.s. "De Ruyter", J.M. van de Gevel van het s.s. "Tromp", aan de opvarenden van het schip "Mont Blanc" en aan Joh. Roodenburg van het s.s. "Rozenburg" 1905-1922 1 omslag 436http://proxy.handle.net/10648/f29bc039-2862-4ae2-88f3-56c06213fb25 Stukken betreffende gegevens over de geboorteakte van Hermann Westkirch en de legalisering van een handtekening op de geboorteakte van Anastina Kalinhof 1906-1912 1 omslag 437http://proxy.handle.net/10648/49032e88-b456-4922-aee0-712bdb41a06f Stukken betreffende het verzamelen van postzegels 1911-1934 1 omslag 438http://proxy.handle.net/10648/fccecb7f-1ae5-4050-a381-6b074505e805 Stukken betreffende de Nederlandse gemeenschap en de "Nederlandse Vereniging" in Roemenië 1911-1940 1 omslag 439http://proxy.handle.net/10648/04ed0cc8-64e7-49f2-91eb-3126e0813ec2 Correspondentie van Dr. Ing. Wladimir V. Mendl betreffende het overlijden van zijn vader, de Nederlandse consul te Braila 1924 1 omslag 440http://proxy.handle.net/10648/6c5e440c-1114-493b-bb7b-6926e7faa88c Circulaire van de Kamer van Koophandel en Industrie te Galati betreffende de benoeming van functionarissen 1925 1 omslag 441http://proxy.handle.net/10648/275c3c30-2d8c-40a9-8ca8-d27fe22c8661 Correspondentie van zuster Marie Wilhelmina de Sion (Jeanne Snackers) inzake een uitnodiging voor de viering van de verjaardag van Prinses Juliana 1925 1 omslag 442http://proxy.handle.net/10648/7b09dddb-dc21-4291-b361-7cbf6ae6b718 Correspondentie, waarin kapitein C. Jilaretos van het s.s. "Maria Diacakis" verzoekt om inlichtingen omtrent de voorschriften ten aanzien van dekladingen 1927 1 omslag 443http://proxy.handle.net/10648/6d4b2594-7fa7-4e23-bf59-32aa9b69b1a6 Correspondentie inzake het uitwisselen van foto's en brochures tussen Nederlandse gemeenten en de gemeente te Galati 1928 1 omslag

Zie ook inv. nr. 314

444http://proxy.handle.net/10648/75601f73-5a88-4127-a68d-735c5f2b7085 Correspondentie inzake een verzoek om gratis spoorkaartjes voor journalisten van het blad "Vocea Galatilor" in verband met een bezoek aan Nederland 1929 1 omslag 445http://proxy.handle.net/10648/3516711b-a50c-4924-ac4c-d9e5d27a96d5 Correspondentie inzake de militaire dienst van Dumitru Popa en F.H. Kap 1931-1940 1 omslag 446http://proxy.handle.net/10648/637e87e0-4c8e-40ff-9f90-6fa092c1a92d Correspondentie en circulaires betreffende een verzoek aan de consul om op te treden als vertegenwoordiger van de Algemene Nederlandse Wegen Bond (ANWB), alsmede de oprichting van Vereniging Veilig Verkeer (VVV) "Amsterdam" 1931-1938 1 omslag 447http://proxy.handle.net/10648/9e611657-0d9f-4962-bc4a-6a7ff34e64a7 Circulaire van de Universiteit van Amsterdam betreffende een vakantiecursus voor Nederlandse en buitenlandse studenten 1937 1 omslag 448http://proxy.handle.net/10648/3ab2f0d5-79cc-4bc1-94a7-d128b688e349 Correspondentie met het Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis inzake het overlijden van Herman Berend van Belle 1945-1946 1 omslag
3.1.3. Uitgaande stukken 449-452 Minuten van uitgaande stukken 1860-1875 4 omslagen

onvolledig

449http://proxy.handle.net/10648/06a2030b-e491-4057-9da7-b141e5e521bf 1860

Onvolledig

450http://proxy.handle.net/10648/d3933258-ea8f-4595-a23a-6ea329bd1bb7 1861-1964

Onvolledig

451http://proxy.handle.net/10648/8c23b608-f587-4fb0-9358-1aabb3b7ca42 1866-1873

Zeer onvolledig

452http://proxy.handle.net/10648/a1f69239-c58a-4238-a00c-edc3f2f5cd25 1874 apr. - 1875 jun
453http://proxy.handle.net/10648/52558f98-427b-4ba1-aa03-7c9a9a8228c7 Kopieboek "Corrispondenza Presidiale", afschriften van brieven uitgegaan aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, het gezantschap te Constantinopel en het consulaat-generaal te Boekarest 1861 febr. - 1874 febr 1 deel 454http://proxy.handle.net/10648/04321591-6c6f-4491-bd50-ce33c2dd1cfa Kopieboek "Corrispondenza Presidiale Privata", afschriften van particuliere brieven uitgegaan aan het gezantschap te Constantinopel en het consulaat-generaal te Boekarest 1862 nov. - 1870 jul 1 deel 455-461 Kopieboeken, afschriften van uitgaande stukken 1876-1927 7 delen

De kopieboeken over de jaren 1876-1919 bevatten een alfabetisch register van geadressseerden. Het kopieboek over de jaren 1920-1924 bevat een zeer onvolledig alfabetisch register van geadresseerden. In het kopieboek over de periode sep. 1924 - aug. 1927 ontbreekt een dergelijk register

455http://proxy.handle.net/10648/72917205-aece-4aa2-ba15-410612f7e313 1876 aug. - 1887 jan 456http://proxy.handle.net/10648/1e70ae3d-003b-4447-a643-5462f1ca10fc 1887 jan. - 1897 jun 457http://proxy.handle.net/10648/4d44b2f1-4f6e-43d7-acf9-26d0972a19cd 1897 jun. - 1904 sept 458http://proxy.handle.net/10648/cb0e1f3a-a8d7-4d9e-a09f-d08b32864607 1904 okt. - 1911 dec 459http://proxy.handle.net/10648/3588a32a-a223-4c7f-8600-336e32543c07 1912 jan. - 1919 dec 460http://proxy.handle.net/10648/63d76e38-e926-4edf-8fc1-3754cec04982 1920 jan. - 1924 aug 461http://proxy.handle.net/10648/1397a261-1abb-4eeb-906c-96b4c2274182 1924 sept. - 1927 aug
462-476 Afschriften van uitgaande stukken 1927-1949 15 omslagen 462http://proxy.handle.net/10648/4deb1cd7-2ba6-4e24-8001-5df453499ca6 1927 aug. - 1927 dec 463http://proxy.handle.net/10648/53a5dc84-f445-4871-947f-1c25609ca90c 1928 464http://proxy.handle.net/10648/8f03743f-035f-4961-bcbb-5532b340439d 1929 465http://proxy.handle.net/10648/0ab6037a-85e3-4ace-9886-03746fa2d5c6 1930 466http://proxy.handle.net/10648/9dfc650d-17a5-48c6-8c5a-b5c34f0ddcbd 1931 467http://proxy.handle.net/10648/2442a589-59ae-4b86-8760-dc10ffdb113d 1932 468http://proxy.handle.net/10648/99ce00f6-58a5-4a8d-a7ab-625b32050497 1933 469http://proxy.handle.net/10648/489f97b3-c3d2-47e8-b892-82094824876f 1934 470http://proxy.handle.net/10648/bdea496b-cd67-445c-aa14-a7b82d97b09d 1935 471http://proxy.handle.net/10648/b874ee90-b8a8-4bfa-a837-eecc9c15c957 1936 472http://proxy.handle.net/10648/3ec31911-297d-4561-8270-be688d0fb432 1937 473http://proxy.handle.net/10648/7b6161c9-9f0f-4964-8f72-deca99c4bc15 1938 474http://proxy.handle.net/10648/c752546e-d456-41e1-b603-b7259d0baca1 1939 475http://proxy.handle.net/10648/b401ee24-5cb8-48f8-9a2b-ca1714722eab 1940 476http://proxy.handle.net/10648/f647ec23-036c-438e-870e-5877ce539de5 1941-1949
3.2. Kanselarij 01. Algemeen 485-488 Protocollen, registers houdende minuten van opgemaakte akten 1860-1948 4 delen 485http://proxy.handle.net/10648/2f316526-62b6-44a0-8d07-4f45c652977d 1860 feb. - 1894 nov

niet aangetroffen

486http://proxy.handle.net/10648/df7fd496-3d14-4aaa-a6de-413adb0a0cc8 1895 mrt. - 1904 dec 487http://proxy.handle.net/10648/78983cb9-bbe4-4db5-8f60-01ecbf371524 1905 jan. - 1913 jan 488http://proxy.handle.net/10648/33672cb7-a8a6-44b4-b4f4-4aa3c99e0636 1913 jan. - 1948 jul
02. Consulaat en Consul 1. Ambtseed 489http://proxy.handle.net/10648/2e287f1a-ae69-4da3-b585-3343ae00b82b Concept van de ambtseed van consul Marco Schmierer 1914 1 omslag 2. Archief 490http://proxy.handle.net/10648/381e064a-cbcc-4e48-bc68-b5b25a0bd115 Proces-verbaal van overdracht van het archief van het vice-consulaat te Galati aan G.B. Screm, vice-consul te Braila, in verband met zijn waarneming van het vice-consulaat 1874 1 omslag

Zie ook inv. nr. 293

491http://proxy.handle.net/10648/2e889bd9-bccf-45dc-b03d-a30c26a18351 Inventarislijst van het archief van het consulaat te Galati 1882 1 stuk 492http://proxy.handle.net/10648/792e2f52-bcfc-433d-90da-c8d414e6903f Proces-verbaal van ontvangst van het archief betreffende de Franse waarneming van de Nederlandse belangen te Tulcea 1882 1 omslag 493http://proxy.handle.net/10648/146bfc06-37a4-4545-884f-c13396e6b988 Inventarislijst van het archief van het consulaat te Galati 1914 1 stuk 494http://proxy.handle.net/10648/825a34a7-ee22-4eac-a34f-d955bf0c72e6 Proces-verbaal van overdracht van het bij het consulaat te Galati in bewaring gegeven archief van het Noorse vice-consulaat 1919 1 omslag

Zie ook inv. nr. 393

3. Dienststaten 495-498 Dienststaten van consuls en vice-consuls 1878-1928 4 omslagen 495http://proxy.handle.net/10648/d299e2d7-553d-42f5-91ba-ffef882e06f1 vice-consul Michel Schmierer 1878 496http://proxy.handle.net/10648/3e8bab17-cd74-4f08-a234-04ab072082ae consul Ludwig Leopold Schmierer 1885 497http://proxy.handle.net/10648/4848f072-61e3-40d3-880d-af23d34dc85f consul Marco Schmierer 1914 498http://proxy.handle.net/10648/95b78c4b-9282-4bfc-af06-647c41b2fd36 consul Wilhelm Roth 1928
03. Burgerlijke Stand

De twee in het archief aangetroffen registers van de burgerlijke stand over de jaren 1883-1889 en 1890 zijn overgedragen aan de griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag

1. Inlichtingen 499http://proxy.handle.net/10648/4c91d23a-e558-4ca2-b360-e8169782d907 Stukken betreffende gegevens uit registers van burgelijke stand omtrent Simon Behrnstein, Fischel Rosenberg, Stoica Pantazi, Maria Pantazi, Friedrich Wilhelm Herman Schmid, Constantin Popa, Siepje Vos en Nicolaie Lupescu 1871-1914 1 omslag 2. Huwelijken 500http://proxy.handle.net/10648/66ceedc5-8cfe-4ff1-8ba5-0f3e1641152c Rekest van R. Kreisler betreffende het huwelijkscontract van zijn dochter Wittel met de Nederlandse onderdaan Lezel Schapierer, met bijlagen 1863 1 omslag 501http://proxy.handle.net/10648/bae06422-dbd7-4a35-916b-a05cf9d0bc34 Rekest van Martin Oberlaender betreffende de voltrekking van zijn huwelijk met Marie Weiger 1863 1 stuk 502http://proxy.handle.net/10648/14a7e8ac-896e-4b91-bac6-0ff00b516c09 Stukken betreffende het huwelijk van Maria Cernica met Gilles Noels 1938 1 omslag 3. Overlijden, verdwijningen en nalatenschappen

Voor overlijden en nalatenschappen van zeelieden, zie rubriek 2.08 Scheepvaart

503http://proxy.handle.net/10648/8f0b7508-5648-41e3-9130-552ddf8e800c Stukken betreffende de nalatenschap van Smaragda, echtgenote van L. Nicocles, voor de kinderen Nicocles 1860 1 omslag 504http://proxy.handle.net/10648/90d05bbf-cdaf-4e53-9e8a-4d91faac3a60 Proces-verbaal betreffende het overlijden van Johann Schlosser 1861 1 stuk 505http://proxy.handle.net/10648/0798c4cf-cdd1-41bb-bad7-5893230d8c4f Stukken betreffende de verdwijning van Henriette van der Heyden aan boord van het s.s. "Ulysses" van kapitein J. van Rynbach 1920-1921 1 omslag 506http://proxy.handle.net/10648/f7d07fac-3fbe-493d-96f6-e2de5f9b623b Stukken betreffende de verdwijning van Baronesse Maria de Smeth-Klein 1932 1 omslag
04. Nationaliteit 507http://proxy.handle.net/10648/8dab9cba-018e-4bf8-ba1c-b183e67cc01c Register van verklaringen tot behoud van de Nederlandse nationaliteit, afgelegd door Nederlandse onderdanen in verband met de wet van 12 december 1892 1894-1938 1 deel 508http://proxy.handle.net/10648/0318e992-de39-49d8-87ba-eb6b15f49ec5 Staten houdende opgave van verklaringen tot behoud van de Nederlandse nationaliteit, afgelegd in verband met de wet van 12 december 1892 1909-1919 1 omslag 509http://proxy.handle.net/10648/aa5494c7-9078-4ca2-ba03-9d0ff49f30c2 Verklaringen, afgelegd door Lubartus van Til, Henry Lubartus van Til, Hermann Westkirch, Eugénie van Til en Jeanne Snackers (zuster Marie Wilhelmina de Sion) tot behoud van de Nederlandse nationaliteit 1893-1928 1 omslag 510http://proxy.handle.net/10648/0a0a654c-7fd0-41f1-ad03-249c428e3f7d Stukken betreffende de nationaliteit van Rudolf Johann van Til 1900-1931 1 omslag 05. Paspoorten en visa 511http://proxy.handle.net/10648/8821ca6e-c411-4ce6-b228-caf24383f955 Het afgeven van paspoorten door diverse Nederlandse instanties en ingenomen door het (vice) consulaat te Galati ten name van Jacques Atlass, Alphonsus Johannes de Booy, Carl Joseph Emanuel, Josephine Emanuel, Cubi Philippe Ettinger, Jules Ettinger, Leon Martin Ettinger, Sali Rachelle Ettinger, Samuel A. Focschaner, Wilhelm Funt, Salomon Ginsberg, Charles Gluecklich, Joseph Gruenberg, Osias Helfand, Beniamin Helfhand, Benjamin Helfphant, Moise Kanninger, Simon Kanninger, S. van Lier, Mendel Lustgarten, Anna Maria Nijpjes, Fokke Klaas Ozinga, K. Ozinga, Pieter Ozinga, Digna Henriette Regt-Verkerk, Hester Ries, Fischel Rosenberg, Adrianus Rouville, Fanny Schmierer, Leo Silberstein, Jeanne Snackers (zuster Marie Wilhelma de Sion), David Sternberg, Willem Jan Swijtink, Eugénie van Til, Henry Lubertus van Til, Lubertus van Til, Rudolf Johann van Til, Armand Victor Westkirch, Mathilde Westkirch en Rudolf Westkirch 1857-1921 1 pak 512http://proxy.handle.net/10648/692e4574-9ee6-4367-bd91-e75abb993217 Vragenlijsten, ingevuld door buitenlanders ter verkrijgen van een visum voor een reis naar Nederland 1926-1939 1 pak 513http://proxy.handle.net/10648/31ca309e-3fdf-436e-8ad5-0707c4cee28e Bewijs van Nederlanderschap van Jacob Marinus van der Velde, dienend als reisdocument 1929 1 stuk 514http://proxy.handle.net/10648/e4b1ae86-8c3b-48a2-8a0a-69ec4d4162fb Stukken betreffende de afgifte van een paspoort aan Adolphe Rotemberg, Giorgio Anagnostachi, Spiridion Perissinachi, Josef Gruenberg, Moise Kaninger, Chaim Rosenberg, Simon Kaninger, Osias Helfant, Israel Kaninger, Selig Hart, Jeanne Snackers (zuster Marie Wilhelmina de Sion) en Jacob Marinus van der Velde 1861-1940 1 omslag 06. Bescherming en bijstand 515http://proxy.handle.net/10648/96a26dfe-f209-4262-bf26-879a973ff7a9 Register houdende opgave van afgegeven bewijzen van inschrijving als Nederlandse onderdaan en beschermeling 1860-1899 1 deel 516http://proxy.handle.net/10648/a8bb5c1d-f709-4d7f-a068-3ef5cc106515 Lijst van Nederlandse beschermelingen 1857 1 stuk 517http://proxy.handle.net/10648/e4b4d8b9-de8e-44b1-9d9f-06411c97b018 Staat houdende opgaven van wijzigingen in de lijst van ingeschreven Nederlandse beschermelingen over de jaren 1863-1865 1865

niet aangetroffen

518http://proxy.handle.net/10648/fb748005-931e-498b-a1aa-374444f9b11f Staten houdende opgave van ingeschreven Nederlandse onderdanen en beschermelingen 1880-1888 1 omslag 519http://proxy.handle.net/10648/bd99cb11-e08f-4e2a-8da1-085a5be4538e Staten houdende opgave van ingeschreven Nederlandse onderdanen 1889-1899 1 omslag

De staat van 1892 ontbreekt

520http://proxy.handle.net/10648/2c722271-2640-43d7-a146-f5d7d8273e23 Bewijzen van inschrijving in het register van Nederlandse onderdanen en beschermelingen, afgegeven door het (vice) consulaat te Galati ten behoeve van Jules Ettinger, Marcus Fildermann, Zelig Focschaner, Wilhelm Funt, Charles Gluecklich, Joseph Gruenberg, Zelig Hart, Osias Helfant, Bochor Itzig, Israel Kaninger, Samuel Julius Kanninger, Emil Max Schildhaus, Heinrich Sternberg, Idel Sternberg, Lubertus van Til en Rudolf Westkirch, alsmede enige niet ingevulde formulieren 1867-1888 1 omslag 521http://proxy.handle.net/10648/e43f3281-4b83-4a9c-9438-11acae58176a Bewijzen van inschrijving in het register van Nederlandse onderdanen en beschermelingen, afgegeven door het consulaat-generaal en het gezantschap te Boekarest ten behoeve van Anastase N. Athanase, Simon Behrnstein, Abraham Diamant, Jules Ettinger, Marcus Filderman, Zelig Focschaner, Wilhelm Funt, Charles Gluecklich, Zelig Hart, Leopold Hochman, Salomon Itzicovitz, Zede Kabane, Israel Kaninger, Feivel (Pavel) Moses, Chaim Rosenberg, Max Schildhaus, Heinrich Sternberg, Idel Sternberg, Lubartis van Til en Rudolf Westkirch 1879-1886 1 omslag 522http://proxy.handle.net/10648/72b89b22-5541-43fc-99e7-f8116df03e25 Rekest van de voormalige Nederlandse beschermeling Hermann Biber tot verkrijging van een verblijfsvergunning, met appointement en als bijlage een bewijs van inschrijving in het register van beschermelingen, tevens dienend als verblijfsvergunning 1855-1867 1 omslag 523http://proxy.handle.net/10648/65b78778-dc9a-4ea7-9319-c5ef8221e3f9 Stukken betreffende diverse aangelegenheden van de Nederlandse beschermelinge Hester (Ester) Reis (Ries) 1859-1860 1 omslag 524http://proxy.handle.net/10648/6718331e-88b5-41ee-88b2-47a01375fd98 Stukken betreffende het verzoek van J. Buther om het Nederlands beschermelingenschap 1860 1 omslag 525http://proxy.handle.net/10648/00597bcc-a3ff-47f0-8039-3f5da00b475c Stukken betreffende het verzoek van George Colliopoulos en Charalambus P. Mitropoulos om het Nederlandse beschermelingenschap, alsmede betreffende hun moeilijkheden met het Griekse vice-consulaat te Galati 1860 1 omslag 526http://proxy.handle.net/10648/671d64c2-3408-4897-91f3-2f830e2c99bb Stukken betreffende een klacht van de Nederlandse beschermeling Idrail Hornstein over zijn behandeling door de politie 1860 1 omslag 527http://proxy.handle.net/10648/b9d64841-856e-4fdb-8b98-63081cada83f Stukken betreffende de bemiddeling ten behoeve van de Nederlandse beschermeling Israel Kaninger 1860 1 omslag 528http://proxy.handle.net/10648/125441e0-ace4-4510-ad6c-4d4029a99810 Rekest van P.L. Nicocles tot verkrijging van het Nederlandse beschermelingenschap 1860 1 stuk 529http://proxy.handle.net/10648/43ca8ece-f395-429d-81b7-988802bdd529 Stukken betreffende het verzoek van Michel Sacorraphos om het Nederlandse beschermelingenschap en zijn moeilijkheden met het Griekse en Franse consulaat te Galati 1860 1 omslag 530http://proxy.handle.net/10648/014bc8fc-2dfc-43a3-93ed-9a5219d45889 Rekest van N. Sculi om aan de Nederlandse beschermeling Haim Khana toe te staan op te treden als arbiter in een geschil, met appointement 1861 1 omslag 531http://proxy.handle.net/10648/4faf1529-3754-453f-aa50-c706556b5499 Rekest van Henrico Atlass tot verkrijging van het Nederlandse beschermelingenschap 1862 1 stuk 532http://proxy.handle.net/10648/9e6c82af-90bb-4239-bc1c-599bd0de22ff Stukken betreffende een verzoek van Nicolay Deutsch om het Nederlandse beschermelingenschap 1862 1 omslag 533http://proxy.handle.net/10648/73591c43-6586-4271-8374-d156c37f900d Stukken betreffende een verzoek van Kostaki Georgia om het Nederlandse beschermelingenschap 1862 1 omslag 534http://proxy.handle.net/10648/9bf8b832-b19d-46ff-9614-831bb5de21de Stukken betreffende de inschrijving in het register van Nederlandse onderdanen en beschermelingen van Chaim en Avrum Isac Schoenberg, Feivel Moses, Israel Kaninger, Simon Behrnstein en Zelig Hart 1862-1886 1 omslag 535http://proxy.handle.net/10648/7f9f5e56-35cb-4769-b856-bbd43a3c969a Rekest van Emanel Rosman tot verkrijging van het Nederlandse beschermelingenschap, met appointement, met bijlage 1863 1 omslag 536http://proxy.handle.net/10648/38b17177-1972-43b5-b56c-04817d38e5ee Stukken betreffende een dagvaarding van de voormalige Nederlandse beschermeling Georges Psaroudachi 1867 1 omslag 537http://proxy.handle.net/10648/f39337f7-c67b-4673-83cc-27b8acdf7f61 Stukken betreffende een klacht van Ernst Diesner tegen de Nederlandse beschermeling Jacob Rockenthal 1868 1 omslag 538http://proxy.handle.net/10648/b36418fb-50f7-4f74-af9c-4283854603c8 Stukken betreffende een klacht van de Nederlandse beschermeling Henrico (Enrico) Atlass tegen het vice-consulaat te Galati 1868-1869 1 omslag 539http://proxy.handle.net/10648/e1f3f4c7-c3de-4f2b-8b3a-d6cf79360451 Rekest van Jankel Rosenfeld tot verkrijging van het Nederlandse beschermelingenschap, met appointement 1869 1 stuk 540http://proxy.handle.net/10648/5db8b5f8-d497-4aad-8f00-676fe6848562 Stukken betreffende een klacht van de Nederlandse beschermeling Haim Khana tegen C. Nicolau 1870 1 omslag 541http://proxy.handle.net/10648/0d020738-3dbe-467a-8faf-59d559eaef65 Stukken betreffende een verzoek van de Nederlandse beschermeling Levy Isaac Solinger om restitutie van leges, betaald vanwege zijn inschrijving als beschermeling 1872 1 omslag 542http://proxy.handle.net/10648/88d02df9-dca2-4508-a61c-f6b1f45b34ef Stukken betreffende bijstand aan de geesteszieke Nederlandse beschermeling Jules Ettinga 1884-1913 1 pak 543http://proxy.handle.net/10648/5b19f1c9-087c-4b8b-9ea4-803aaa74f753 Stukken betreffende de afgifte van een verklaring inzake het niet ingeschreven zijn als Nederlands onderdaan of beschermeling van H. Walersleben en zijn zonen Xaverius, Eugène en Balthasar Walersleben 1895 1 omslag 544http://proxy.handle.net/10648/0a5c9ad2-55a0-4aac-98b9-af4e43e270f2 Stukken betreffende het verlenen van onderstand en pensioenen aan (H. Villemchele?), Sarah Abramovitch, Samuel Kanterman, Marie Herwig, H. Chapis, H. van Heenikhuyzen, F.W.J. Jirris, Emil Weissenberg, Willem Jan Swijtinck, Baron H.J.L. van Isselmuden, Antonius Rijkers 1860-1945 1 omslag 545http://proxy.handle.net/10648/7a3ff0ab-cc6c-4013-be2e-a6d3a9ea5f8a Stukken betreffende de bemiddeling ten behoeve van Constanta Atanasiu bij zijn geschil met Romano, commissaris van politie te Galati 1861 1 omslag 546http://proxy.handle.net/10648/3a642c7c-87db-439e-9ba0-ead527e045b8 Beschikking betreffende een klacht van de gebroeders Acato tegen A. Sgardelli, vice-consul te Braila 1862 1 omslag 547http://proxy.handle.net/10648/42238069-1cdf-49ae-93c9-146ef183447b Stukken betreffende de bemiddeling ten behoeve van Lubertus van Til inzake door Russische soldaten aangerichte schade 1917 1 omslag
07. Handel 548http://proxy.handle.net/10648/1e1568fa-b107-4834-9e92-37141d6ad09d Staten houdende gegevens over de export vanuit de haven van Galati 1863-1903 1 omslag

Met hiaten, aanwezig zijn 1863-1868, 1871, 1872, 1876-1891, 1893-1903; voor de staten van de havenautoriteiten zie inv. nr. 350

549http://proxy.handle.net/10648/1b90a8ea-44f1-41fa-b26a-e6dba73e955a Staten houdende gegevens over de import via de havens van Galati 1864-1876 1 omslag

Met hiaten, aanwezig zijn 1864, 1866, 1867, 1871, 1874, 1876; voor de staten van de havenautoriteiten zie inv. nr. 352

550-584 Stukken betreffende betwiste vorderingen, wisselprotesten en andere handelsgeschillen 1859-1929 35 omslagen 550http://proxy.handle.net/10648/6887fc40-c996-481b-93f5-da10d663d3d3 Th. Tikenscher - B. Beitzer, Fa. Werkmeister en Altman, L. Manessi, A. Kapeler 1859-1861 551http://proxy.handle.net/10648/3913ef9e-9067-4477-8852-e285c78e3a49 Antonio Jatropulo - Constanta Athanassiou 1860 552http://proxy.handle.net/10648/c161e606-b65e-4fca-8aeb-f96cdc121e8f George S. Vlasto - H. Eleftheriou 1860 553http://proxy.handle.net/10648/c4ee0cb8-6b67-4c4f-bb5c-97058dfef9a0 George S. Vlasto - I.B. Pancaldi 1860 554http://proxy.handle.net/10648/77ee9743-a5de-4615-8c26-98f482e8055b Isaac Rottenberg - Fa. Bermann 1860-1961 555http://proxy.handle.net/10648/0ece34c1-c11f-47c0-9d4c-aa2fbfa716ec Fa. Gebroeders Canachi - Fa. Gebroeders Ar. Sgurofen Co 1861 556http://proxy.handle.net/10648/ae106028-7cad-4f41-bc60-346df37264e9 Fa. Epaminonda Pana en Co - Nicolaus Karkalaky 1861 557http://proxy.handle.net/10648/90dd17a8-a0ab-4c1c-bb58-6825520a6365 Isaac O. Rottenberg - Nathan Shapiro 1861-1862 558http://proxy.handle.net/10648/41ae1e9e-b414-4b58-9adf-8a36e43f37e7 Jules Ettinger - Fa. Robert Thenerens en Sons 1862 559http://proxy.handle.net/10648/1d4c1360-aba5-404e-a8e3-78788d9f4a71 Flacks - Eziel Kanninger 1862 560http://proxy.handle.net/10648/4ecece47-f5bf-4079-8156-2e41bfd58926 Domenica Georgiadi - Giorgio Psarudachi 1862 561http://proxy.handle.net/10648/0dd13b2a-8cb4-4f66-a695-81bbf52f9740 George S. Vlasto - P. Niculcea 1862-1964 562http://proxy.handle.net/10648/0b1edc0a-f94c-4b14-b0aa-9765ed693424 Isaac O. Rottenberg - Ovanes Baroncea 1863 563http://proxy.handle.net/10648/3e97005b-d8b0-457e-b0b1-7f233b6c54c9 H. Buzin en Eulogio Georgief - George S. Vlasto 1863-1864 564http://proxy.handle.net/10648/90ae05e0-d47d-416e-8602-175e1df1c74b Jacob van Cleeff - Fa. Theologos en Carnegie 1864 565http://proxy.handle.net/10648/82a6b5c3-52f9-40b8-a4d4-b47e5bf2704c George S. Vlasto namens Natalia D. Vlasto - Paola A. Criara 1864 566http://proxy.handle.net/10648/feea3a04-e784-40e4-8db8-4d79970ed758 Fa. Faulquier Cadet en Company - George S. Vlasto 1866 567http://proxy.handle.net/10648/5e4862b0-97cb-49e5-9a0f-62b861233c47 George S. Vlasto - G.B. Dallorso 1866 568http://proxy.handle.net/10648/f96890ac-9b32-4a65-9314-2e7e64f08690 George S. Vlasto - Evangelli Constaninidi 1866 569http://proxy.handle.net/10648/cc3f0112-90f3-4357-bf7c-a4b3e8e64bdd George S. Vlasto - P. Paleologo 1866 570http://proxy.handle.net/10648/9309f31c-647a-4dfc-bb61-47885f7f6486 A. Lion - George Ventura 1866-1867 571http://proxy.handle.net/10648/af1d6b11-4548-4d6b-af77-f21c9723bf04 George S. Vlasto - Giorgio Nicolaou 1867 572http://proxy.handle.net/10648/a5a870eb-a28d-4353-b5a8-1149a3c5d97d Michala Meleneavich - J.R. Jacobi 1868 573http://proxy.handle.net/10648/4ccd04ce-ca4c-4836-8123-b0812bc5babe Landan - mevrouw Derry en Benisch 1869 574http://proxy.handle.net/10648/8554eaee-dfe8-4f60-9111-f55eb5111fe0 L. Finkelstein - Fa. Apollo 1872 575http://proxy.handle.net/10648/6156e4a9-f3d8-44d7-b7b1-0e40093e78ab L. Mandl - Fa. Apollo 1879 576http://proxy.handle.net/10648/ac2dc5b8-5d44-4b2c-8ca5-334ccf51ed8d Fa. Jules Silberstein - Koninklijke Kaarsenfabriek te Amsterdam 1880 577http://proxy.handle.net/10648/811aade0-bedf-4435-b081-f16e5a19a462 Fa. Jules Silberstein - Fa. Watson en Yourell 1880 578http://proxy.handle.net/10648/a51861c4-65aa-4209-a01a-c75c2f5c1739 Fa. Warmelo en Van der Drift - Fa. Josefowicz 1884 579http://proxy.handle.net/10648/c20b4993-1f39-48bc-8aa4-45456d0e0ed0 Fa. Apollo - Fa. Bientzle en Co 1904 580http://proxy.handle.net/10648/2ad9d263-c56d-4275-9fbb-659dc649bfeb A. Tocsaneano - Fa. Raphaël Stoerger Soehne 1911 581http://proxy.handle.net/10648/fb1f3c17-faf9-41b3-a32f-b5c3b5dee62b Fa. R. Ommering Azn - Fa. S. Braunstein en L. Levensohn 1907-1912 582http://proxy.handle.net/10648/712f4512-7747-4609-83c8-2fdaf6b9c606 M. Weissmann - Fa. Gebroeders de Vries 1923 583http://proxy.handle.net/10648/aa27e4d1-8729-4fe0-9dc8-6e7b6db3ead8 N.J. Menko - Fa. Nadler en Schonholz 1924 584http://proxy.handle.net/10648/3d5402ec-2f04-436e-a984-11389189de31 Bond van Bloembollenhandelaren - Joh. van Til en Lubertus van Til 1924-1929
08. Scheepvaart 1. Scheepvaartbewegingen

Voor de staten van de havenautoriteiten te Galati zie de inv. nrs. 351, 352, 353, 358

585http://proxy.handle.net/10648/10a404e2-2e01-4aca-8690-911ef82d9cf9 Register houdende de gegevens over de aankomst en het vertrek van Nederlandse schepen in de haven van Galati 1860-1938 1 katern 586http://proxy.handle.net/10648/0fca51f3-e070-4f9f-91ab-629174b9a18a Staten houdende gegevens over Nederlandse schepen, vertrokken uit- of aangekomen in Galati, alsmede gegevens over buitenlandse schepen, aangekomen uit- of vertrokken naar havens in Nederland of in de Nederlandse koloniën 1861-1878 1 omslag

Met hiaten

587http://proxy.handle.net/10648/e291a6d5-823a-4ede-9d01-7a26537a4d2a Staten houdende gegevens over de aankomst en het vertrek van schepen in de haven van Galati 1864-1871 1 omslag

Met hiaten

588http://proxy.handle.net/10648/ec4ff991-b453-4457-8783-6c4c898844fc Staten houdende gegevens over Nederlandse schepen, aangekomen in- en vertrokken uit de haven van Galati 1878-1921 1 omslag

Met hiaten

589http://proxy.handle.net/10648/511fa87e-2e73-458b-9b68-578bba7c7f92 Staten houdende gegevens over buitenlandse schepen, vertrokken uit de haven van Galati met een Nederlandse haven als bestemming 1880-1902 1 omslag

1892 ontbreekt

590http://proxy.handle.net/10648/33815770-2dfc-42d3-adda-170245f76285 Scheepsverklaring afgelegd door kapitein G.J. Scholtens van de schoener Eben Haëzer betreffende een reis van Antwerpen naar Galati 1869 1 omslag
2. Gezondheidszorg aan boord van schepen 591http://proxy.handle.net/10648/dbf8e666-9039-43d8-b846-ca72c146d13c Gezondheidspatenten ten name van de Nederlandse schepen Anna Maria, Cornelia Wihelmina, Fenna, Helena, Irene, Jacob, Jacoba, Margaretha, Maria Jantina, Minerva, Pavadette, Prudence, Reiziger, Uppe Hendrik, Wibrandus Udo en Wilhelmina Egberdina, afgegeven door het gezantschap te Constantinopel en ingenomen door het vice-consulaat te Galati 1862-1872 1 omslag 592http://proxy.handle.net/10648/15b776f3-1026-4622-9979-dcaac584c631 Gezondheidspatenten ten name van de Nederlandse schepen Antje, Eppo Hendrik, Helena Florentina en Sophia, afgegeven door het vice-consulaat te Braila en ingenomen door het vice-consulaat te Galati 1864-1871 1 omslag 3. Schepelingen 593http://proxy.handle.net/10648/9a3a6eeb-2238-4252-bcb7-2ccc52999c7a Register van aan en afmonstering van schepelingen op Nederlandse schepen 1905-1947 1 omslag 594http://proxy.handle.net/10648/f7d344e4-d795-4576-8164-82f5d4a5402e Staten houdende gegevens over afmonsteringen van- en aanmonsteringen op Nederlandse schepen 1900-1921 1 omslag

Met hiaten

595-602 Stukken betreffende de aan- en afmonstering van schepelingen 1860-1926 8 omslagen 595http://proxy.handle.net/10648/0996200f-fe14-4cf3-af06-b80f9122bfa7 A. Beekman van de schoener "Magritha" van kapitein H.G. Boerhave 1860 596http://proxy.handle.net/10648/20c872b6-49c6-46b3-af43-1cac876fc059 B.M. Mackay van het schip "Elisabeth Jacomine" van kapitein D.W. Kleininga 1860 597http://proxy.handle.net/10648/e1b13406-e6d9-458f-ae5e-60c2aeb2022e J.B. de Graaf, F. Coster, G.J. Plantcius van het schip "Andreasa" van kapitein W. Noord 1863 598http://proxy.handle.net/10648/b609c649-a43c-42c0-914e-6c08e4b03aeb O. Hanssens van het s.s. "de Ruyter" van kapitein G. Lutz 1905 599http://proxy.handle.net/10648/39c65d31-4432-4418-a595-fd4dda26a149 W. Leitinen van het s.s. "Pontos" van kapitein G. Spanjer 1922 600http://proxy.handle.net/10648/9c366ab8-a64e-40bd-96d2-2faff5ffba36 Teodor Grossu van de sloep "Wilhelmina" 1925 601http://proxy.handle.net/10648/667da7bc-430e-4951-ac07-8a57ff9a871e Ioan Raideanu van het s.s. "Christine" van kapitein George Freiberg 1925 602http://proxy.handle.net/10648/d123d137-ad32-43a0-ab59-07cfc20e5066 George Freiberg, kapitein van het s.s. "Christine" en het s.s. "Helka" 1926 603-613 Stukken betreffende geschillen, desertie, muiterij en arrestaties van schepelingen 1860-1922 11 omslagen 603http://proxy.handle.net/10648/b94da21c-1a81-4109-9eb3-5053d6a3e0fd Geschil van de stuurman G.E. van Dijk met kapitein J.H. Bontekoe van het schip "Wubbo en Willem" 1860 604http://proxy.handle.net/10648/6ac9e250-783f-4f1d-875e-d0088c176a90 Geschil van de matroos D.H. van Sluis met kapitein A.H. Scholtens van het schip "Robert" 1860 605http://proxy.handle.net/10648/834093f2-7804-488e-a095-dbbc9e0eb766 Arrestatie van D. Blau van de brik "Anna Maria" van kapitein H. Siegers 1861 606http://proxy.handle.net/10648/3fec31b9-5aee-4a2b-856c-d8becc65c89e Geschil van de stuurman Simon Vegter met kapitein G. van Dalen van de galjoot "Broederliefde" 1861 607http://proxy.handle.net/10648/defac3f9-c550-484a-bcdc-53a44b88132b Muiterij aan boord van het schip "Agro" van kapitein S.P. Brouwer 1862 Ontbreekt 608http://proxy.handle.net/10648/c0956abc-6e54-4dea-b725-a2f170a35087 Geschil van de loods Pano Giagnoti met kapitein P.H. Schnabeling van de schoener "de Maas" 1864 609http://proxy.handle.net/10648/2af2fa1f-fc4c-4f45-ae5d-765b9ed53262 Arrestatie van J. Klok en Cok H. Bueckema van de schoener "Juffer Zwanete" van kapitein G.D. Pekelaer 1866 610http://proxy.handle.net/10648/2c3db8a1-b714-4fb8-b221-9f72538af156 Matroos Cornelis Termijn met kapitein A.F. van Duijn van het s.s. "Ameland" 1905 611http://proxy.handle.net/10648/fae46f00-837f-4234-aea1-05431dc24df9 Desertie van Alfred Zahren van het s.s. "Mont Blanc" 1921 612http://proxy.handle.net/10648/9cdfabb2-6e60-42bb-9466-8a580f889015 Muiterij aan boord van het s.s. "Karl" van kapitein B. Sandersfeld 1922 613http://proxy.handle.net/10648/25e1980d-4531-4b5b-aa4e-fea02a700f4b Arrestatie van E. Weber, K.P. Manigel en J. Hermansen van het stoomschip "Maria" van kapitein Hermann Hinrich Bangert 1922 614-624 Stukken betreffende ziekte, overlijden en nalatenschap van schepelingen 1860-1925 11 omslagen 614http://proxy.handle.net/10648/472c06ca-f539-4ae1-ae6d-429552d5d905 Overlijden van George Edward van het schip "Wubbo en Willem" van kapitein J.H. Bontekoe 1860 615http://proxy.handle.net/10648/f01ace81-91eb-42a8-9d8e-fdc2abb158af Ziekte van E. Borst, stuurman van de galjoot "Margaretha Arendina" van kapitein H.H. de Jonge 1861 616http://proxy.handle.net/10648/312edcc2-2bcd-4d1d-a85e-356e06aa9a31 Overlijden van Berend Steenhuis van de schoener "Concordia" van kapitein E.J. Jager 1862 617http://proxy.handle.net/10648/31f6dfa2-71f9-4c93-8ee5-09861ec6e2d6 Overlijden van P. Smulders van het s.s. "Senior" van kapitein P. de Boer 1891 618http://proxy.handle.net/10648/efd3d0f0-5242-447a-97e8-de33a8e85d62 Overlijden Wilhelmus Johannes Korenhof van het s.s. "Constanta" van kapitein Alex van der Weide 1899-1900 619http://proxy.handle.net/10648/ac9c64a6-29e3-4303-a033-a4529fbd453c Overlijden van Jan van der Kaay van het s.s. "Kinderdijk" 1907 620http://proxy.handle.net/10648/307a9c20-7289-4152-8404-bf9c0766ed26 Overlijden en nalatenschap van Evert Antonius Tabbers van het stoomschip "Hieronymi" 1907 621http://proxy.handle.net/10648/ef6bd6da-5dd9-46ef-863f-4eace61b2f87 Ziekte van John Lagerward van het s.s. "Hieronymi" 1909 622http://proxy.handle.net/10648/6c441cdd-7039-4340-9fab-72bb816c0cc8 Overlijden van Michel Aksenenko van het s.s. "Christine" van kapitein George Freiberg 1925 623http://proxy.handle.net/10648/a9e4ce30-0e2a-4e6b-ae00-72a122cb03c6 Overlijden van Arnoldus Gerdes van het s.s. "Johanna" van kapitein M. Glashouwer 1925 624http://proxy.handle.net/10648/583a1a1a-7a65-4096-ba90-add9261b9da6 Overlijden van kapitein J.P. Koudritzky van het s.s. "Helena" 1925 625http://proxy.handle.net/10648/52faaa8b-e522-4706-9f34-37db8817af54 Stukken betreffende een overtreding door kapitein R. Teenstra van het s.s. "Kinderdijk" van de Wet op de meldingsplicht van Nederlandse kapiteins bij Nederlandse consuls 1925-1926 1 omslag
4. Schepen 626-655 Stukken betreffende schipbreuken, aanvaringen en averij van schepen 1860-1927 30 delen 626http://proxy.handle.net/10648/13d9cd5c-3ea7-445f-87a3-a96f4146365b Aanvaring van het galjoot "Hendrika" van kapitein J.J. Wegener met het Engelse schip "General Pelissier" 1860 627http://proxy.handle.net/10648/fbe28a9e-cf4a-4fbe-b367-d22c26f35300 Aanvaring van de Sardijnse brik "Innocenza" van kapitein Auguste Chichizzola met de schoener "Margritha" van kapitein H.G. Boerhave 1860 628http://proxy.handle.net/10648/056cd8b0-8210-4327-a043-19c4669b32b6 Aanvaring van het zeilschip "Jeanne" van kapitein H.G. Kroon met een Grieks en een Sardijns schip 1860 629http://proxy.handle.net/10648/667a744f-60fb-461c-8532-01f59a513410 Aanvaring van het galjoot "Willemine" van kapitein J.A. Puister met het Engelse schip "Admiraal Canaris" 1860 630http://proxy.handle.net/10648/17726a4a-6ce8-460f-89ae-a9f0c243309e Averij en verkoop van de schoener "Catharina" van kapitein J.W. Moesker 1860-1861 631http://proxy.handle.net/10648/84cc56d6-f0fc-42cd-8e7e-9790cd01dd77 Averij van de schoener "Aeolus" van kapitein J.J. Wegener 1861 Ontbreekt 632http://proxy.handle.net/10648/04b15c0e-296f-4861-ab4d-45b0f1e48dfb Averij van de galjoot "Broederliefde" van kapitein G. van Dalen 1861 633http://proxy.handle.net/10648/8e18700a-8210-4273-83fb-4f81b0ee2291 Averij van de galjoot "Ettje Berg" van kapitein H.K. Pott 1861 634http://proxy.handle.net/10648/93b69a44-7403-4a2c-8280-c371ac13501f Averij van de schoener "Irene" van kapitein L.P. de Vrede 1981 635http://proxy.handle.net/10648/0c875620-1b86-4a48-938a-91af897034e5 Aanvaring het zeilschip "Zeeploeg" van kapitein H. Ludeling met de Griekse brik "Aghios Nicolaos" 1861 636http://proxy.handle.net/10648/157e1cc7-327a-4dd1-a696-6d536e1e7b45 Averij van de brik "Anna Maria" van kapitein H. Siegers 1861-1862 637http://proxy.handle.net/10648/d186f2b9-f2e7-4a27-a9eb-09d2be4f00b7 Averij van het schip "Gephiena Helena" van kapitein J.P. de Vries 1862 638http://proxy.handle.net/10648/44888407-9af3-4bb7-9fb6-fdb5ca2d8279 Schipbreuk van schip "Janke Schuringa" van kapitein E.P. Brouwer 1862 639http://proxy.handle.net/10648/4e89302b-6efc-42c7-b063-0a15a955c924 Averij van de schoener "Remelia Gertruida" van kapitein W.A. Katoen 1862 640http://proxy.handle.net/10648/89f743eb-df0e-4a35-959d-f901926b28e7 Stranding en averij van de brik "Zeevaart" van kapitein L.P. Priébé 1862-1864 641http://proxy.handle.net/10648/3ac307bc-5e6a-4943-8dba-3b2abec14581 Averij van de brik "Eppo Henrik" van kapitein J.K. Schut 1864 642http://proxy.handle.net/10648/f4bf362f-041b-4807-bf80-90455fd8c04e Aanvaring van de schoener "Helios" van kapitein A.R. Winters met de Oostenrijkse bark "Mary" 1864 643http://proxy.handle.net/10648/bc7ebe51-2d8b-4897-a791-bd1989b184b3 Averij van de galjoot "De Maas" van kapitein P.H. Schnabeling 1866-1867 644http://proxy.handle.net/10648/3fd158cc-a835-46ba-b6e1-4f96b187950a Averij van het s.s. "Hispania" van kapitein Karl Gustav Heidemann 1886 645http://proxy.handle.net/10648/911575aa-7b9b-4594-963d-d2baa1260a33 Averij van het s.s. "Rhenania" van kapitein B.J. Oepskes 1886 646http://proxy.handle.net/10648/eb0a0cae-3673-4447-93b4-3d2cdf4ad597 Aanvaring van het s.s. "Senior" van kapitein Nicolas Guthrie 1886 647http://proxy.handle.net/10648/6ee16357-e99d-47fd-af67-652b3547bc09 Aanvaring van s.s. "Senior" van kapitein Jan Sjabbo Brouwer 1890 648http://proxy.handle.net/10648/a5577fff-6313-4095-8fd0-05404dd3fc27 Aanvaring van het s.s. "Celaeno" van kapitein J.O. Bakker met het Italiaanse s.s. "Serbia" 1905 649http://proxy.handle.net/10648/c3d4735e-b6e1-4158-b5af-a4286104d493 Schipbreuk van het s.s. "Tremeadon" 1912-1923 650http://proxy.handle.net/10648/a6c22e4a-dc2b-42de-9da3-1140cd5ff381 Aanvaring van het s.s. "Zwulon" met het Italiaanse schip "Roma" 1922 651http://proxy.handle.net/10648/16d6e7eb-ff7e-4605-bb72-b3e60f7ee9eb Aanvaring van het s.s. "Bacchus" van kapitein Jan Rudolph Rechleben met het Roemeense s.s. "Dacia" 1923 652http://proxy.handle.net/10648/10eef1a8-675b-46fd-bf33-6eed3dd46553 Aanvaring van het s.s. "Christine" van kapitein George Freiberg 1924-1927 653http://proxy.handle.net/10648/eaed5503-903e-4fce-bfc5-805e2a51ec60 Aanvaring het s.s. "Johanna" van kapitein M. Glashouwer met het s.s. "North Anglia" 1925 654http://proxy.handle.net/10648/a94a1261-ad76-408f-9fd6-f9bc9724aa1a Aanvaring van het s.s. "Isar" van kapitein Johan Huising 1926 655http://proxy.handle.net/10648/3423175c-3223-4ccc-9313-569810be0467 Averij van het s.s. "Hendi" van kapitein August Demberg 1927 656http://proxy.handle.net/10648/8885d4a2-8162-4fdd-9279-b451e0d83fa7 Stukken betreffende een vergunning voor de sleepboot "Bayard" van kapitein Basile Mihalchenko om tijdelijk onder Nederlandse vlag te varen 1923 1 omslag 657http://proxy.handle.net/10648/e8921ffe-78da-4c23-b882-559461f13baa Stukken betreffende het aanbrengen van wijzigingen in de scheepspapieren van de tender "Delft", gekocht door de Continentale Motorschiffahrts A.G. te Amsterdam 1925 1 omslag 658http://proxy.handle.net/10648/f1626783-2acc-4652-acb1-6f7252bc9129 Stukken betreffende de restitutie van de tijdens de Tweede Wereldoorlog gevorderde elevatorschepen "Corobia", "Emma", "Juliana", "Hendrik", "Willem", "Wilhelmina", de tankers "Tank B II" en "Tank T XII", de lichter "Evertje" en de sleepboot "Calafat" 1946-1949 1 omslag

Zie ook inv. nr. 236

5. Ladingen 659-670 Stukken betreffende schade aan ladingen van schepen 1860-1922 12 omslagen 659http://proxy.handle.net/10648/8a8e8a14-689f-4f83-9eca-e3791683f17b "Margritha" van kapitein H.G. Boerhave 1860 660http://proxy.handle.net/10648/47438618-d2fc-4d62-bd1f-e3281da22f03 "Wendelina" van kapitein W.J. Hilbrands 1860 661http://proxy.handle.net/10648/b2bddb7a-9395-43dc-ae4a-7a2ed3006120 "Klei Oldamt" van kapitein T.H. Smit 1862 662http://proxy.handle.net/10648/ea00429f-5331-4b32-af86-68979ba3a2f1 "Pieterdina Marchina" van kapitein I. Klein 1862 663http://proxy.handle.net/10648/7d3825ef-81ae-4266-981e-7e4c87246e2e "Veendam" van kapitein S.S. Molema 1879 664http://proxy.handle.net/10648/7d41bcac-716f-4528-93e3-001bc77c385a "Violet" van kapitein B.M. Boysen 1899 665http://proxy.handle.net/10648/83e01ba8-5418-41b1-b393-686543c1b351 "Hermes" van kapitein O.H. Blaauw 1920 666http://proxy.handle.net/10648/1a65eecb-3d41-4bb7-9af5-cda43f5f5f59 "Hollandsch Diep" van kapitein M. van der Sluis 1920 667http://proxy.handle.net/10648/0684b54c-e21d-43db-963d-c4500744c3a3 "Ganymedes" van kapitein Gerrit Breman 1921 668http://proxy.handle.net/10648/cf80c789-0860-402a-a62c-821913f56505 "Mont Blanc" van kapitein Hermann Hinrich Bangert 1921 669http://proxy.handle.net/10648/1a644791-caf4-4eed-9b61-c4fe34150fdd "Mont-Rose" van kapitein Jannes Oortgiese 1921 670http://proxy.handle.net/10648/0106863c-dd00-44a9-bdc6-201ec1806837 "Helene" van kapitein Jannes Oortgiese 1922 671-691 Stukken betreffende geschillen omtrent ladingen van schepen 1860-1910 21 omslagen 671http://proxy.handle.net/10648/10390ef1-d8a2-4609-9911-a30429365a8c Fa. Testa met het schip "Roelfina Roelina" van kapitein J. Tuta 1860 672http://proxy.handle.net/10648/6453154d-6bc6-4541-9276-de747b80befc Fa. Squarzy en Schwab met het schip "Themis" van kapitein J.J. Buiten 1860 673http://proxy.handle.net/10648/a5f79831-4199-4475-bcc2-4343471038dd Fa. P. Theologos en Co met het schip " Vrijhandel" van kapitein J.J. Lupkes 1860 674http://proxy.handle.net/10648/c5f0132d-60b1-47b8-99b3-818d68cd5961 Fa. N.J. Negropouty met het schip "Gooregt" van kapitein P.P. Hughes 1861 675http://proxy.handle.net/10648/f8c57c45-d9cd-44e8-af16-2568bbc8f9b8 Fa. E. Beniamovitz en Co met het zeilschip "Zeeploeg" van kapitein H. Ludeling 1861 676http://proxy.handle.net/10648/4b91486f-f155-4c78-b4fa-37a8968e758b George van der Zee met de Griekse brik "Aghios Nicolaos" van kapitein Nicolas Koconesi 1862 677http://proxy.handle.net/10648/3bc299de-da04-49ef-9c80-aadbe33ab4cc Fa. H. Schipmann en Co met de brik "Carolina Cornelia" van kapitein T.A. Wulp 1862 678http://proxy.handle.net/10648/24e52acf-3654-46b7-94ae-222a2f7e6f0e Fa. H. Schipmann en Co met het kofschip "Garonne" van kapitein C. Bakker 1862 679http://proxy.handle.net/10648/6c526090-ff12-42df-bfb1-dbcfe619d62d Fa. H. Schipmann en Co met de galjoot "Nicolaas" van kapitein F.D. Rijf 1862 680http://proxy.handle.net/10648/891cb979-21f5-4b0c-a094-efc81bfa6c5e Fa. Barnett en Co met de galjoot "Santa Maria" van kapitein G.H. Kuijper 1862 681http://proxy.handle.net/10648/424e254c-cd57-462e-9097-d9ff5249f5bb A. Boscoff met de schoener "Cathérina" van kapitein J.F. Emmelkamp 1863 682http://proxy.handle.net/10648/f9e7f6fa-ea5a-431b-9539-639b2462f74d George S. Vlasto met de Italiaanse brik "Romano" van kapitein Egiziono Nisi 1863 683http://proxy.handle.net/10648/9981fb02-b4c4-4da0-87bf-0ae5f0ca7e5c Fa. Foscolo en Neezer met het schip "Zwerver" van kapitein R.H. Schuth 1863 684http://proxy.handle.net/10648/9479e09c-98fc-4f33-8033-1d6bbd8f026c Fa. Solonio en Co met het schip "Magdalena Johanna" van kapitein B. Gust 1864 685http://proxy.handle.net/10648/cb5c000e-5bbf-421c-9797-e8e3b9bb815a Fa. N. Kris en Co met het schip "Wilhelmina Egberdina" van kapitein J.H. Top 1864 686http://proxy.handle.net/10648/74c4db58-0588-4735-9d02-d96569aacb6c N. de Tedesco met het s.s. "Antwerpen" van kapitein Nouwen 1879 687http://proxy.handle.net/10648/2eecfd67-4e40-4697-9fd2-86f5ce61f2d2 Fa. M. Schmierer en Co met het Britse s.s. "Telephone" van kapitein Alex Thomas 1881 688http://proxy.handle.net/10648/c52049ac-4514-4ccf-8a28-ac23d00541d8 N.V. Stoommeelfabriek, voorheen fa. Nicola Koechlin en Co met het s.s. "Leon" van kapitein Demetrius Georgios Niclachis 1903-1905 689http://proxy.handle.net/10648/8f0209d8-73dd-4b8b-a1fc-4725e1345d33 P.R. Kirschen met het s.s. "Epirus" van kapitein C. Theophilatos 1904 690http://proxy.handle.net/10648/b7c153d2-c401-4c44-9c3c-0bf5a0351abb Fa. Gebroeders Schwab met het s.s. "Constantinos Bebis" 1910 691http://proxy.handle.net/10648/5c650197-0a9a-4e38-b796-946a68e3c280 Fa. W.H. Mueller en Co met het s.s. "Poeldijk" van kapitein R. de Jonge 1910 692-695 Stukken betreffende de verkoop van ladingen van schepen 1860-1864 4 omslagen 692http://proxy.handle.net/10648/3030c891-4548-4352-b631-511c3ea74f72 Lading van de schoener "Catharina" van kapitein J.W. Slinger 1860 693http://proxy.handle.net/10648/31d0d5a6-b015-43f5-87f3-32721469d4e5 Lading van de schoener "Anne" van kapitein R.G. Klein 1861 694http://proxy.handle.net/10648/48804c7b-7582-4df1-9104-051f783021fc Lading van de galjoot "Elise" van kapitein H.H. de Boer 1862 695http://proxy.handle.net/10648/4a5b360f-e620-4eb8-982c-e6471e7c2a6a Lading van het schip "Antje" van kapitein G.K. Mulder 1864 696http://proxy.handle.net/10648/07d01a6c-19b7-43c4-9672-af2c68c23fa3 Rekesten van kapitein J.W. Slinger van de schoener "Catharina", kapitein I.N. Smit van het schip "Elisabeth", kapitein W. Noord van het schip "Andreasa" en kapitein F.T. de Jonge van het schip "Jetskalina Everts", betreffende het opnemen van voorschotten met de lading van hun schip als onderpand 1860-1863 1 omslag 697http://proxy.handle.net/10648/a7b91721-0574-4bcd-9ada-b705d918bbbb Stukken betreffende een klacht van kapitein H. Holle van de galjoot "Cadzandria" vanwege door het optreden van de Turkse autoriteiten ontstane schade 1869 1 omslag
09. Consulaire Rechtbank

Voor de behandeling van scheepvaart- en handelsgeschillen voor de consulaire rechtbank zie de rubrieken scheepvaart en handel

698http://proxy.handle.net/10648/8de65944-dd5e-4898-8c4a-25e78679206b Staten houdende opgave van door de Nederlandse consulaire rechtbank te Galati gewezen vonnisen in criminele en civiele zaken 1882-1890 1 omslag 699http://proxy.handle.net/10648/a8946d91-97e4-4804-b077-e98f1d4f9ccf Processen-verbaal van de beëdiging van assessoren van de Nederlandse consulaire rechtbank te Galati 1875-1890 1 omslag 700http://proxy.handle.net/10648/9ddf3cce-e801-47e6-9b7a-df8d58a4eb04 Stukken betreffende de behandeling door de Nederlandse consulaire rechtbank te Galati van een klacht van de Griek Georgio Manoliu (Emmanuele) tegen de beschermeling Constantino Athanassiu 1863-1864 1 omslag
10. Legalisaties 701http://proxy.handle.net/10648/1c77cad6-8df3-4074-bf98-a1cbbb59a445 Stukken betreffende de legalisatie van een handtekening op in de Griekse taal gestelde notariële akten 1863 1 omslag 702http://proxy.handle.net/10648/30281d1a-2e57-4717-a02b-56993d1fdb8c Gelegaliseerde volmacht van John Rudolph Westkirch aan J. Archbold voor de verkoop van een schip 1879 1 stuk 703http://proxy.handle.net/10648/06ca6501-bf44-4ff1-a1fc-6af25192f90a Gelegaliseerd certificaat betreffende de identiteit van Moise Kanninger 1885 1 stuk 704http://proxy.handle.net/10648/9740725e-e77e-4e8e-a81f-961ffa20a9fe Gelegaliseerde vertaling van een certificaat betreffende de identiteit van Sura Avram Tintuigiu 1885 1 stuk 705http://proxy.handle.net/10648/06eb2a73-b07c-40ea-91cf-0c29ab21566a Stukken betreffende de legalisatie van een volmacht van Fokke Klaas Ozinga aan Cornelis Langeveld 1886 1 omslag 706http://proxy.handle.net/10648/29a872a2-0eb3-4715-94bd-e032e9bdcd3d Stukken betreffende de vertaling en legalisatie van certificaten afgegeven door een dierenarts aan E. Noack 1890-1891 1 omslag 707http://proxy.handle.net/10648/0453d607-16fa-4c4f-a088-40eb9277487b Gelegaliseerde volmacht van LucieTopali-Van Schelle aan Carel van Schelle in verband met de nalatenschap van Carel Jan van Schelle 1909 1 omslag 708http://proxy.handle.net/10648/9e418091-7f8d-4870-8b7a-f48e9770003e Certificaat van oorsprong van een partij constructiehout afkomstig van de Fa. Lomas 1927 1 stuk 11. Kanselarijrechten 709http://proxy.handle.net/10648/87831a6e-3ff6-4c02-b27a-6a184bce97ab Register houdende opgave van ontvangen kanselarijrechten 1880-1916 1 deel 710http://proxy.handle.net/10648/21ec3ba6-c9f2-48d5-93f7-bb4bf48b8a18 Staat houdende opgave van ontvangen kanselarijrechten gedurende de periode 1865-1870 1865-1871 1 stuk 711http://proxy.handle.net/10648/999d1095-78ee-42fd-8d99-1268ad23c84e Staten houdende uittreksels van het register van ontvangen kanselarijrechten 1879, 1880, 1882-1891, 1893-1916, 1919-1925 1879-1925 1 omslag
4. D. Braila. Vice-Consulaat 1. Stukken over bijzondere onderwerpen 712-716 Registers van burgerlijke stand 1872-1914 5 delen 712http://proxy.handle.net/10648/6c9f04c5-94f9-4bb8-851b-2e4735e51e7b 1872-1887 713http://proxy.handle.net/10648/6138e9f6-85fa-44f6-8c98-b5e7c7d1c767 1873-1883, overlijden 714http://proxy.handle.net/10648/99a16b94-cad3-471d-80b7-55ee99464498 1873-1883, huwelijken en echtscheidingen 715http://proxy.handle.net/10648/39538fcf-dfb1-473b-90ca-76b10b9926f3 1887-1889 716http://proxy.handle.net/10648/caf96d38-168b-4b1d-a874-592cd93f8f0a 1889-1914 717http://proxy.handle.net/10648/33e742f2-5b11-4ed2-b6aa-0e1f8cbc2793 Scheepsverklaringen 1905-1937 1 omslag 718http://proxy.handle.net/10648/fffee2c8-52da-4623-89af-1b89aa441fe2 Dienststaat van P.M. Costerus benoemd als consul te Braila 1925 1 stuk 5. E. Constantza, Vice-Consulaat 1. Stukken van algemene aard 719http://proxy.handle.net/10648/a0b6096f-4dfe-4d32-8225-1654a2ef6f70 Agenda van ingekomen en uitgaande stukken 1910-1936 1 deel 2. Stukken over bijzondere onderwerpen 720http://proxy.handle.net/10648/29f744d5-0359-480c-bca8-8cd97f00b372 Consulaire jaarverslagen inzake de economische situatie in Constantza 1911-1922 1 omslag 721http://proxy.handle.net/10648/7e9f688f-22d4-4438-a69f-a6b8173469f3 Stukken betreffende de benoemingen van de consul te Constantza 1912-1936 1 omslag 722http://proxy.handle.net/10648/94aa6425-8ae7-43f4-984a-e8198a7cf894 Afschriften van testamenten van R.E. Duin en J. Mieras 1913 1 omslag 723-726 Registers inzake de aankomst en het vertrek van Nederlandse schepen in de havens van Constantza 1913-1940 4 delen 723http://proxy.handle.net/10648/db1f6c1f-5022-4220-920a-42ec8324b173 1913-1925, aankomsten 724http://proxy.handle.net/10648/87e689e8-f67b-4142-a535-417a3ea6ac7f 1913-1925, vertrek 725http://proxy.handle.net/10648/1c15adb1-e35e-4fce-b286-7f3d2c49167b 1926-1936 726http://proxy.handle.net/10648/3c7e0983-3a2b-46cc-85e4-cfb62b64f802 1937-1940 727http://proxy.handle.net/10648/fcdcf8ea-2af3-4263-9609-93e83585439a Scheepsverklaringen 1920-1927 1 omslag 6. F. Ploesti, Vice-Consulaat 1. Stukken van algemene aard 728http://proxy.handle.net/10648/3ef67efe-9db2-472f-bdd2-af8b22e8b371 Stukken betreffende de overdracht van het consulaat alsmede de benoemingen van de diverse consuls te Ploesti 1919-1936 1 omslag 2. Stukken over bijzondere onderwerpen 729http://proxy.handle.net/10648/295cc043-f9fb-483f-8008-fca26d1cee89 Consulaire jaarverslagen inzake de economische situatie in Ploesti, Buzáu en Ramniail-Sarat 1919-1921 1 omslag 7. Oude toegang 730http://proxy.handle.net/10648/d3e7f6e5-4dbb-4224-8522-2b96cc83458a Inventaris van het archief van het Gezantschap Boekarest, 1921-1954 1990 1 omslag 731http://proxy.handle.net/10648/63a2cda5-5744-4045-9929-243a75fdc2f9 Inventaris van het archief van het Consulaat-generaal Boekarest, 1912-1942 1989 1 omslag 732http://proxy.handle.net/10648/11507e04-7b46-45a0-87c8-e0d18663c420 Inventaris van het archief van het Vice-consulaat Galati, 1860-1948 1982 1 omslag 733http://proxy.handle.net/10648/66a8b81b-7074-45e3-9e1d-9d3db4f3eb9a Inventaris van het archief van het Vice-consulaat Braila, 1872-1937 1991 1 omslag 734http://proxy.handle.net/10648/40eac088-0fc0-474e-a2d1-121ee035860f Inventaris van het archief van het Vice-consulaat Constantza, 1910-1940 1991 1 omslag 735http://proxy.handle.net/10648/6d39f0b9-470e-445e-9a80-2d7b5cc84bc4 Inventaris van het archief van het Vice-Consulaat Ploesti, 1919-1936 1991 1 omslag