2.05.32.20 Inventaris van het archief van de Nederlandse Delegatie ter Conferentie van Washington, 1921-1922 J.P. de Haas Nationaal Archief, Den Haag 1972 Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2. Eindredactie: Ellen Altona, 20071004. This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: S. Muller Fz., J.A. Feith en R. Fruin Th.Az., Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland, 2e druk, Erven B. van der Kamp, Groningen 1920; J.L. van der Gouw e.a., Nederlandse Archiefterminologie, Tjeenk Willink, Zwolle 1962. Beschrijving van het archief Nederlandse Delegatie Conferentie Washington Delegatie Conferentie Washington 1921-1922 Z21095 0.10 meter; 12 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands Nationaal Archief, Den Haag Nederlandse Delegatie ter Conferentie van Washington (1921-1922) Het archief bevat minuten van politieke rapporten en ingekomen telegrammen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dossiers betreffende de vlootpolitiek van de vijf grote mogendheden en Nederland, diverse memoranda en rapporten betreffende de politieke en militaire situatie in China, de Sovjet-Unie en de Pacific. Tenslotte aantekeningen van een onderhoud met het Amerikaanse delegatielid Root over het vijfmogendheden- (1921) en het negenmogendhedenverdrag (1922). Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

Op uitnodiging van de Verenigde Staten vaardigde de Nederlandse regering in oktober 1921 een delegatie af naar de conferentie van Washington. Op deze conferentie waren de belangrijkste onderwerpen van gesprek de beperking van de bewapening en de verhouding tussen China en de vreemde mogendheden.

De samenstelling van de Nederlandse delegatie was als volgt:

Vertegenwoordigers:

Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek, minister van Buitenlandse Zaken Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, werkzaam bij het Departement van Buitenlandse Zaken als Hoofd van de Afdeling Diplomatieke Zaken; Dr. E. Moresco, benoemd Vice-president van de Raad van Indië.

Plaatsvervangend-vertegenwoordiger:

Mr. J.C.A. Everwijn, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Washington Jhr. Mr. W.H. de Beaufort, gezantschapsraad te Washington, benoemd buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Athene.

Jhr. Van Karnebeek verliet Washington begin januari 1922 en liet de leiding der afvaardiging over aan Jhr. Beelaerts van Blokland.De conferentie had als voornaamste resultaat zes verdragen, waarvan de belangrijkste zijn:

Een viermogendhedenverdrag tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Japan van 13 december 1921 betreffende de handhaving van de status-quo in het eilandengebied in de Stille Oceaan.

Een vijfmogendhedenverdrag van 6 februari 1922 tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Japan en Italië, waarbij de regeling der maritieme bewapening werd vastgesteld in de verhouding 5:5:3:1,75:1,75.

Een negenmogendhedenverdrag van 6 februari 1922 tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Japan, Italië, België, Nederland, Portugal en China betreffende de verhouding tussen China en vreemde mogendheden.

Verder werden een aantal resoluties en verklaringen aanvaard, waarvan voor Nederland vooral van belang was de verklaring van de vier mogendheden, waarin de rechten van Nederland op zijn overzeese gebiedsdelen in het Verre Oosten werden geëerbiedigd.

De conferentie werd in februari 1922 gesloten.

Geschiedenis van het archiefbeheer De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 2.05 Verantwoording van de bewerking

Bij de inventarisatie van het archief werd allereerst de oude orde hersteld. Zo kwam aan het licht,.dat men bij de vorming van het archief dossiers maakte die men volgens met een code-letter aangeduide rubrieken rangschikte. Omdat de volgorde van de dossiers te zeer willekeurig was, werd een nieuwe ordening ingevoerd.

De agenda, die door de delegatie moet zijn bijgehouden, werd niet meer teruggevonden. Uit het archief, dat 10 cm groot is, werden slechts enige duplicaten van elders in of buiten het archief aanwezige stukken vernietigd.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlandse Delegatie Conferentie Washington, nummer toegang 2.05.32.20, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Delegatie Conferentie Washington, 2.05.32.20, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen 1 http://proxy.handle.net/10648/a7991f47-be4f-410f-a377-a334559c922c Minuten van politieke rapporten aan en ingekomen telegrammen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage, 1922 1 omslag 2 http://proxy.handle.net/10648/af34d300-752b-4cd1-b809-7d44f36922ae Dossiers betreggende de vlootpolitiek van de vijf mogendheden en Nederland. Met retroacta, 1919-1920. 1921-1922 1 omslag 3 http://proxy.handle.net/10648/5958f2fb-5846-41ab-b0f3-d664e32de2f3 Stukken betreffende de handhaving van de status-quo op de eilanden in de Stille Zuidzee, 1921-1922 1 omslag 4 http://proxy.handle.net/10648/90925567-b469-43a0-911f-d3880818cea6 Stukken betreffende de verhouding tussen China en vreemde mogendheden, Met retroacta, 1920. 1921-1922 1 omslag 5 http://proxy.handle.net/10648/af631a5f-3061-4e42-bc8b-409a9e225680 Documentatie betreffende de Chinese kwestie, uitgegeven 1919-1921, ingekomen 1921. [1919/1921] 1 pak 6 http://proxy.handle.net/10648/7a4dca0d-e9e8-4eb1-a19c-7df7215cf72b Nota betreffende de behandeling in Nederlands-Indië van vreemdelingen in het algemeen en Chinezen in het bijzonder. Met retroacta, 1919-1921. z.j. 1 omslag. 7 http://proxy.handle.net/10648/f20826c7-59cf-40c1-a96f-fc495f7c230c Memoranda betreffende de Russische kwestie, afkomstig van niet tot de instellingen van de Sowjet Unie behorende Russische instanties, 1921-1922 1 omslag 8 http://proxy.handle.net/10648/f0f92198-833f-4ce2-bb7e-3d5ae53fb9b4 Aantekening betreffende een onderhoud met het Amerikaanse delegatielid de heer Root inzake het viermogendhedenverdrag van 13 december 1921 en het negenmogendhedenverdrag van 6 februari 1922, 1922 1 omslag 17 http://proxy.handle.net/10648/0706bfb4-ec7c-431a-95d9-18d5ec54605a Internationale Economische conferentie van de Volkenbond te Geneve. 1928-1934 Ontbreekt 18 http://proxy.handle.net/10648/c4e0a06a-ebee-43ba-90f9-29c56fc90bec Incident Horan. 1928-1934 Ontbreekt 19 http://proxy.handle.net/10648/4a4a5194-eb56-46cf-a8ac-915354baeb5d Oorlogsschulden aan de Verenigde Staten. 1932 Ontbreekt 20 http://proxy.handle.net/10648/53f9a7a1-8715-46f0-8141-6fe71c260081 Monetary and Economic Conference te Londen. 1933 Ontbreekt