2.05.303 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat-Generaal en Militaire Missie te Wenen (Oostenrijk), 1939-1954 PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Deze digitale toegang is in 2011 vervaardigd door PWAA op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief, versie 1.7.2.Eindredactie: Henny van Schie, 15 maart 2012 This finding aid is written in Dutch. Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhave 2003. Beschrijving van het archief Nederlands Consulaat-Generaal en Militaire Missie te Wenen (Oostenrijk) Consulaat-Generaal Wenen 1939-1947 Z224 2.70 meter; 202 inventarisnummers. Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Duits.. Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Nationaal Archief, Den Haag Consulaat-Generaal Wenen, 1939-1947 Gezantschap Wenen, 1946-1954 Nederlandse Militaire Missie Wenen, 1946 Het archief bevat stukken betreffende de behartiging van de Nederlandse belangen door het Zweedse consulaat te Wenen; de instelling, voorbereiding, werkzaamheden en opheffing van de Nederlandse Militaire Missie en de oprichting van het Gezantschap. De correspondentie en dossiers betreffen oorlogsgerelateerde aangelegenheden, zoals schadeclaims, terugvorderingen door Nederlandse bedrijven, vluchtelingen en displaced persons, het oprichten van een post van het Nederlandse Rode Kruis in Wenen, repatriëring van Nederlanders uit de Sovjet Unie en Oostenrijk, Nederlanders in het concentratiekamp Mauthausen, restitutie van Joodse eigendommen en opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers. Daarnaast stukken inzake exportbevordering, handelsbelangen, bevordering van het toeristenverkeer van Nederland naar Oostenrijk, conferenties en congressen, luchtvaartovereenkomsten met de KLM, uitzending Oostenrijkse kinderen naar Nederland en wintersportvakanties van de koninklijke familie in Oostenrijk. Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer Consulaat-generaal

Op 11 mei 1940 werden de Nederlandse belangen in Oostenrijk behartigd door het Zweedse consulaat-generaal te Wenen. Het consulaat-generaal had vooral bemoeienissen met Nederlanders uit Wenen, die consulaire bescherming wensten uit vrees om door de Duitsers geïnterneerd te worden. Veel contacten werden onderhouden met het bezette Nederland over de verblijfplaats van Nederlandse familieleden in het buitenland. In april 1945 nam de Nederlandse consul-generaal de leiding over en werden er veel werkzaamheden verricht met betrekking tot repatriëring van Nederlandse gedeporteerden.

De volgende consulaire ambtenaren waren belast met de leiding van de Nederlandse consulaire vertegenwoordiging te Wenen: 1937-1940 J.H.G. Schouten, consul-generaal. 1940-1945 hr. Ytterberg, Zweedse consul-generaal. 1945-1948 J.H.G. Schouten, consul-generaal

Het ressort van het consulaat-generaal omvatte Wenen, Neder-Oostenrijk en Burgenland.

Nederlandse Militaire Missie (1946)

In 1945 besloten de Verenigde Staten, Sovjet-Unie, Groot-Brittannië en Frankrijk een Geallieerde Commissie voor Oostenrijk op te richten. De regeringen van andere landen, die zich aangesloten hadden bij de Verenigde Naties werd meegedeeld dat landen, die ‘chiefly interested’ waren de gelegenheid kregen een verbinding met het bezette gebied tot stand te brengen door middel van een militaire missie. Doordat de samenwerking tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken haperde, duurde het tot januari 1946 dat er een militaire missie bij de Allied Council for Austria ingesteld werd, met aan het hoofd jhr. M.P.M. van Karnebeek. De missie mocht maximaal 10 personeelsleden hebben en moest zelf zorg dragen voor vervoer en proviandering. Als vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken werd F.R.W.H.M.J. graaf de Marchant d’Ansembourg aan de missie verbonden. Artikel 7 van de Controle Overeenkomst bepaalde dat de militaire missies, die geaccrediteerd waren bij de Geallieerde Raad, moesten worden teruggetrokken zodra hun regeringen diplomatieke betrekkingen zouden aanknopen met de Oostenrijkse regering, doch in ieder geval binnen twee maanden na 28 juni 1946. Nederland stelde zich op het standpunt dat de eerste stap tot het herstel van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Oostenrijk gezet moest worden door Oostenrijk. Omdat Oostenrijk hiermee treuzelde, werd de status van de Nederlandse vertegenwoordigers in Wenen onduidelijk toen de Militaire Missie op 1 september 1946 ophield te bestaan.

1946 Jhr. M.P.M. van Karnebeek, hoofd Militaire Missie 1946 F.R.W.H.M.J. graaf de Marchant d’Ansembourg, vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken

Nederlands Gezantschap

Op 3 september 1946 werd een Nederlands gezantschap in Wenen ingesteld. D’Ansembourg werd als tijdelijk zaakgelastigde belast met de leiding. Zijn opvolger in 1950 werd P.A. van Buttingha Wichers, hij werd benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister. Na diens overlijden in 1953 werd mr. E. Star Busman benoemd.

1946-1950 F.R.W.H.M.J. graaf de Marchant d’Ansembourg, tijdelijk zaakgelastigde 1950-1953 jhr. P.A. van Buttingha Wichers, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister 1953-1958 mr. E. Star Busman, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister
Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van het Consulaat-generaal en de Nederlandse Militaire Missie te Wenen over de periode 1939-1947 werd in 1960 overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het archief had een omvang van 3 dozen (0,3 meter). Tijdens de inventarisatie door G.P. de Vries van het ministerie van Buitenlandse Zaken is 1 doos (0,1 meter) vernietigd volgens de vernietigingslijst van het ministerie van Buitenlandse Zaken van 1960.

Het archief van het Gezantschap en de Nederlandse Militaire Missie over de periode 1946-1954 werd in 1968 naar Den Haag overgebracht. Het besloeg 4,60 meter, hierbij kwam nog 0,40 archiefbescheiden die uit het 2e blok (1955-1964) van het archief van Wenen werd gelicht, waaronder twee agendaboeken. Ongeveer 0,25 meter werd uit het archief verwijderd en toegevoegd aan het 2e blok archief. Na selectie door G.J.M. de Graaf van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de hand van de ministeriële beschikking van 1960 resteerde 3,25 meter ter bewaring. De Nederlanders Militaire Missie bestond alleen in 1946: er is al vanaf 1942 archief gevormd tot en met 1947.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief 20.01 2.05 Inhoud

Het archief bevat stukken betreffende de behartiging van de Nederlandse belangen door het Zweedse consulaat te Wenen; de instelling, voorbereiding, werkzaamheden en opheffing van de Nederlandse Militaire Missie en de oprichting van het Gezantschap. Te vinden zijn correspondentie en dossiers betreffende oorlogsgerelateerde aangelegenheden, zoals schadeclaims, terugvorderingen door Nederlandse bedrijven, vluchtelingen en displaced persons, het oprichten van een post van het Nederlandse Rode Kruis in Wenen, repatriëring van Nederlanders uit de Sovjet-Unie en Oostenrijk, Nederlanders in het concentratiekamp Mauthausen, restitutie van Joodse eigendommen en opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers. Daarnaast stukken inzake exportbevordering, handelsbelangen, bevordering van het toeristenverkeer van Nederland naar Oostenrijk, conferenties en congressen, luchtvaartovereenkomsten met de KLM, uitzending Oostenrijkse kinderen naar Nederland en wintersportvakanties van de koninklijke familie in Oostenrijk.

Selectie en vernietiging

Het archief van de Nederlandse consulaire vertegenwoordiging en de Nederlandse Militaire Missie over de periode 1939-1954 is door het ministerie van Buitenlandse Zaken geselecteerd in 1986 en 1991. Met het Nationaal Archief (NA) is afgesproken dat er geen aanvullende selectie plaats zal vinden. Het archiefbestand zal in zijn geheel worden overgebracht naar het NA. Met het NA is afgesproken om geen koppeling te maken met handelingen uit de Basis Selectiedocumenten.

Verantwoording van de bewerking

De inventaris is op dezelfde manier gestructureerd als tijdens de eerdere bewerking. De voorliggende inventaris is een herbewerking van de oude toegangen; deze zijn als archiefstuk opgenomen in de inventaris en te vinden onder rubriek Oude Toegang, inv.nrs. 201 en 202.

Alle stukken zijn van nietjes, plakband en overige hechtmiddelen ontdaan en verpakt in zuurvrije omslagen en zuurvrije archiefdozen. Ze zijn daarna genummerd volgens de inventaris. De omslagen en dozen zijn voorzien van etiketten. Van de te vernietigen stukken zijn vernietigingslijsten opgesteld en deze zijn aan het ministerie van Buitenlandse Zaken overgedragen.

Ordening van het archief

De ordening van de archieven van het Consulaat-generaal en de Nederlandse Militaire Missie over de periode 1939-1949 zoals aangebracht tijdens de vorige inventarisatie, is aangehouden en is voornamelijk chronologisch.

Het archief van het Nederlandse Gezantschap in Wenen over de periode 1946-1954 is geordend op basis van de archiefcode van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals deze in 1978 is vastgesteld. Deze archiefcode bestaat uit 9 hoofdrubrieken met een nadere onderverdeling. De hoofdindeling beslaat de volgende onderwerpen: Algemeen Organisatie Protocol Juridische aangelegenheden Aangelegenheden van openbare orde, openbare zedelijkheid, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, leefmilieu Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica Economie, migratie, arbeid Sociale aangelegenheden Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, voorlichting Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties

De benamingen van deze rubrieken, met bijbehorende nummers, zijn voor zover daar stukken van werden aangetroffen overgenomen in deze nieuwe toegang. Dit impliceert dat de nummering van de rubrieken niet numeriek oplopend hoeft te zijn, maar kan verspringen. Wel is gekeken bij rubrieken of de daaraan gekoppelde archiefstukken ook alle genoemde onderwerpen uit de rubrieksnaam besloegen. Waar dit niet het geval was, is de rubrieksnaam aangepast.

Het codenummer is feitelijk een onderwerpsnummer. Dit betekent dat onder één onderwerp meerdere dossiers kunnen vallen die hetzelfde codenummer hebben. Voor het bepalen van de plaats van een archiefstuk binnen de inventaris is gekeken naar de code welke oorspronkelijk aan het archiefstuk is gegeven. Op basis van die code is het archiefstuk onder een rubriek geplaatst. Alleen in die gevallen waarin de gegeven code niet overeenkwam met de inhoud van het dossier, is deze code losgelaten en zijn de stukken geplaatst in de rubriek waar ze inhoudelijk thuis horen. de verschillende archiefstukken zijn zoveel mogelijk chronologisch geordend.

Aanwijzingen voor de gebruikerOpenbaarheidsbeperkingenVolledig openbaar. Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het Auteursrecht.

Materiële beperkingen

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Consulaat-Generaal en Militaire Missie te Wenen (Oostenrijk), nummer toegang 2.05.303, inventarisnummer ...

VERKORT: NL-HaNA, Consulaat-Generaal Wenen, 2.05.303, inv.nr. ...

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

Het archief bevat geen inventarisnummers die in kopievorm beschikbaar zijn.

Verwante archieven

Dit archief sluit aan bij het in het Nationaal Archief aanwezige archief: 2.05.235 Inventaris van het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Oostenrijk, 1955-1974

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen A. Consulaat-generaal 1939-1947 1 http://proxy.handle.net/10648/e616f95f-32de-469a-b7ae-5e88b31ea3d3 Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken 1939-1940 1 omslag 2 http://proxy.handle.net/10648/f27a5489-c17c-4867-8bbd-a5aba9b9c57c Stukken betreffende de behartiging van de Nederlandse belangen door het Zweedse consulaat te Wenen 1940-1941 1 omslag 3 http://proxy.handle.net/10648/ab482593-9e90-4d0b-940a-19f0152bbdf6 Stukken betreffende J. Antonius van Bemmelen, secretaris van Seyss-Inquart 1941-1947 1 omslag 4 http://proxy.handle.net/10648/aff501bd-71d8-406c-bacc-97bf8d814c1b Protocollen van Nederlanders waarin zij verklaren, dat zij niet vrijwillig in Duitsland werkzaam zijn 1942-1943 1 omslag 5 http://proxy.handle.net/10648/fecdf54e-7426-497a-802a-a197f7f769fd Stukken betreffende de arrestatie en executie van Jacob Dirkmaat te Wenen inzake het verbergen van textielwaren 1942-1943 1 omslag 6 http://proxy.handle.net/10648/b45d5ae2-678e-48b4-897f-a645f2b85f8a Correspondentie met de Gestapo inzake de verblijfplaats van Nederlanders in Oostenrijk 1944 1 omslag 7 http://proxy.handle.net/10648/d663a00f-ec2f-4ae6-be95-e86a2c05b1f6 Correspondentie met Duitse rijksinstellingen inzake het inzetten van Nederlanders voor de Arbeiteinsatz 1944-1945 1 omslag 8 http://proxy.handle.net/10648/e1c8d967-6cf6-4c9b-bb97-ea89d0376460 Stukken betreffende de strafzaak tegen dr. F.M. Schnitger wegens verspreiding van geruchten tegen het Nazi-regime 1944-1946 1 omslag 9 http://proxy.handle.net/10648/9cdac612-ada8-4985-93c1-e4a8e9b7ffd2 Rapporten van de Nederlandse consul J.H.G. Schouten inzake de aanwezigheid van NSB-ers in de Nederlandse kolonie te Wenen 1945-1947 1 omslag B. Nederlandse Militaire Missie (1942) 1946 (1947) 10 http://proxy.handle.net/10648/61ece0df-1206-4f61-8006-87bd43696a76 Stukken betreffende de aanwezigheid van Nederlanders in Oostenrijkse ziekenhuizen 1946 1 omslag 11-13 Stukken betreffende verbindingsofficieren inzake onderzoeken naar Nederlanders die willen repatriëren of vermist zijn 1946-1947 3 omslagen 11 http://proxy.handle.net/10648/4f024d2d-823c-4738-82a0-766a7cda1892 dr. G.A. Boon 1946 12 http://proxy.handle.net/10648/dcda8518-a1b5-4ae3-8ac3-2e36c17acb4c J.C. van Vliet 1946 13 http://proxy.handle.net/10648/f201d015-7e14-4856-84d2-4971614fc4ff Lt. W. de Boer 1946-1947 14 http://proxy.handle.net/10648/1ba60303-d82a-4ba4-8a7b-6319e66cb90e Stukken betreffende Nederlanders die woonachtig zijn in Zuid-Tirol en eventueel kunnen repatriëren naar Nederland 1942-1946 1 omslag 15 http://proxy.handle.net/10648/a50cb791-8d32-4541-813a-27bd3840812b Correspondentie met de Nederlandse repatriëringscommissie te Praag inzake repatriëring van Nederlanders 1945-1946 1 omslag 16 http://proxy.handle.net/10648/0873ed94-e7f2-4803-8ef5-62ac6af2f0e8 Stukken betreffende Nederlanders die verbleven in het concentratiekamp Mauthausen 1945-1946 1 omslag 17 http://proxy.handle.net/10648/a281a18b-44b2-458b-b294-2cf1aa0b5459 Stukken betreffende Nederlanders die gedurende de Tweede Wereldoorlog in Oostenrijk zijn overleden 1945-1947 1 omslag 18 http://proxy.handle.net/10648/1c66b332-3e18-4a63-af37-63b16f560067 Stukken betreffende de mogelijke accreditering van baron Wimmer als Oostenrijks vertegenwoordiger in Nederland 1946 1 omslag 19 http://proxy.handle.net/10648/3292aaa2-13a9-4a37-860b-df3a1113fe5a Stukken betreffende de positie van Oostenrijk ten opzichte van de omringende landen en bezettingsmachten, een vredesregeling en de Groot-Duitse idee 1946 1 omslag 20 http://proxy.handle.net/10648/7123a378-4033-4f22-adaa-ab79980e0040 Stukken betreffende de export van Nederland naar Oostenrijk; het geven van instructies aan de handelsafdeling van de Militaire Missie; onderhandelingen over een handelsverdrag tussen Oostenrijk en Nederland 1946 1 omslag 21 http://proxy.handle.net/10648/e1169554-8e32-4c19-9743-a7ed462db4c2 Economisch rapport over Oostenrijk 1946 1 omslag 22 http://proxy.handle.net/10648/69d02d82-1594-4c57-b0f8-64121c018f9a Stukken betreffende het opheffen van de Nederlandse Militaire Missie te Wenen 1946 1 omslag 23 http://proxy.handle.net/10648/c1d4291a-176d-46a7-8d90-3d1f251ac52f Stukken betreffende het oprichten van een post van het Nederlandse Rode Kruis in Oostenrijk, de samenstelling en werkzaamheden van de post, het verlenen van bemiddelende diensten door de Militaire Missie en de verdenking tegen leden van de Rode Kruispost van het bedrijven van smokkel en zwarte handel 1946 1 omslag

Zie ook inv.nr. 181 (omslag 164)

24 http://proxy.handle.net/10648/4337314e-b1dd-4a35-a465-0a47c686902b Stukken betreffende het oprichten en de doelstellingen van het Österreichisch-Holländisch Gesellschaft 1946 1 omslag

Zie ook inv.nr. 183 (omslag 166)

25 http://proxy.handle.net/10648/395bc299-43c2-4088-9aab-211cd87688d9 Stukken betreffende het opsporen en repatriëren van Nederlanders vanuit Oostenrijk naar Nederland 1946 1 omslag 26 http://proxy.handle.net/10648/bfcb9fa3-1e1a-43dd-9f75-4b1638992581 Stukken betreffende het opsporen van de verblijfplaats van uit Russische gevangenenkampen ontslagen Nederlanders 1946 1 omslag

Zie ook inv.nr. 101 (omslag 84)

27 http://proxy.handle.net/10648/a0478c29-7bea-4a3b-9501-aa512ff973cd Stukken betreffende het aangeven door Nederlanders van door hen in de oorlog geleden schade en het vorderen van vergoeding 1946 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 73, 74, 75 (omslagen 56, 57, 58)

28 http://proxy.handle.net/10648/edc1904f-b19c-4a36-aa4c-e6f669578738 Stukken betreffende het vaststellen van de nationaliteit van personen 1946 1 omslag 29 http://proxy.handle.net/10648/691990e4-27c0-41a4-90a6-a99278c4fe27 Stukken betreffende het geven van instructies met betrekking tot het behoud of verlies van de Nederlandse nationaliteit in verband met het aangaan van een huwelijk met een vijandelijke onderdaan 1946 1 omslag

Zie ook inv.nr. 96 (omslag 79)

30 http://proxy.handle.net/10648/aa34717b-d0c1-4a5e-a9c8-755cca5a3a72 Stukken betreffende in Oostenrijk gearresteerde Nederlanders 1946 1 omslag 31 http://proxy.handle.net/10648/7c928556-cf57-404e-847e-d35543dcfa32 Stukken betreffende het terugvorderen van Nederlands eigendom, waaronder schepen van de N.V. Comos 1946 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 73, 74, 91 (omslagen 56, 57, 74)

32 http://proxy.handle.net/10648/093f3b3d-8176-44ef-8f3d-2f14e3c3fc3f Aangifteformulieren houdende door Nederlanders geleden schade aan onroerende goederen, hypotheken en bedrijfsbelangen, ingedeeld per bezettingszone 1945-1946 1 omslag 33 http://proxy.handle.net/10648/2b2a4317-e692-4568-83fc-efd00b1d339c Stukken betreffende het vorderen van ontruiming van Schloss Schwarzenbach door de eigenaar E. von Goerschen 1946 1 omslag

Zie ook inv.nr. 74 (omslag 57)

34 http://proxy.handle.net/10648/24aa85b2-2653-4f85-a8aa-93ba498802a0 Stukken betreffende het terugvorderen door Philips van in beslaggenomen goederen 1946 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 41, 92 (omslagen 24 en 75)

35 http://proxy.handle.net/10648/ae57e06c-4376-4aeb-9cc6-64026cab9a2e Stukken betreffende een vordering van de Nederlandse staat op de Lenzinger Zellwollefabrik en de belangen van de AKU (Algemeene Kunstzijde Unie NV) in dit bedrijf 1946 1 omslag

Zie ook inv.nr. 36, 90 (omslagen 19, 73)

36 http://proxy.handle.net/10648/3ab80602-d01d-4689-98c6-0495a3e2aedc Stukken betreffende vorderingen van de AKU (Algemeene Kunstzijde Unie N.V.) op een onder Russisch beheer staande fabriek alsmede financiële vorderingen 1946 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 35, 90 (omslagen 18, 73)

37 http://proxy.handle.net/10648/a2a2d335-1510-4061-9582-e072cb70cf40 Stukken betreffende de instelling, voorbereiding, huisvestiging, vestiging, de status, de financiering en de proviandering van de Militaire Missie 1946 1 omslag 38 http://proxy.handle.net/10648/8a52f842-1cf5-4155-91b9-a4404c7e9993 Stukken betreffende de overplaatsing van personeel van de Militaire Missie, arbeidscontracten van locale krachten, bevorderingen, het dragen van vuurwapens, incidenten met Russische militairen, het verkopen van rijkseigendom op de zwarte markt, het wagenpark, getuigschriften en een klacht van jhr. mr. M. van der Goes van Naters over het gedrag van Nederlandse officieren bij de militaire missies te Wenen en Berlijn 1946 1 omslag 39 http://proxy.handle.net/10648/7f0f8dd7-c3be-41cf-b6d0-07ff40ba5239 Personeelsdossiers van officieren van de Militaire Missie: E. de Conne, W.F.L.K. van der Kloot Meijburg, F. de Marchant d'Ansembourg, D. Bauduin en M. van Karnebeek 1946 1 omslag

Zie ook inv.nr. 148 (omslag 131)

40 http://proxy.handle.net/10648/0cabe497-ed37-411d-9724-b4d0f3cbd8f2 Personeelsdossier van H.J.H. Eigl, ex-consul van Nederland te Innsbruck 1946 1 omslag

Zie ook inv.nr. 148 (omslag 131)

41 http://proxy.handle.net/10648/7d1d4c0d-3559-4f1d-8139-906b576ddf7b Gedeponeerde stukken afkomstig van het Zweedse consulaat-generaal te Wenen betreffende het verlenen van bijstand en bemiddeling aan Philips-ondernemingen in het kader van de belangenbehartiging voor Nederland 1945 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 34, 92 (17, 75)

42 http://proxy.handle.net/10648/5adf48bb-0bda-45e4-98ac-df013d4bce1b Formulieren betreffende verzoeken van de Nederlandse regering om restitutie van in de oorlog ontvreemde kunstwerken 1946 1 omslag

Zie ook inv.nr. 86 (omslag 69)

43 http://proxy.handle.net/10648/e80a0767-54aa-4f49-b604-5465ada6108b Register met verslagen van werkzaamheden en besprekingen van ondermeer dr. F.L.K. van der Kloot Meijburg van 26 april 1946 tot en met 17 januari 1947 1946-1947 1 omslag
C. Gezantschap te Wenen 1946-1954 C.1 Stukken van algemene aard 44-45 Agendaboeken 1946-1952 2 pakken 44 http://proxy.handle.net/10648/3abf4974-1f58-427e-9622-f8e91c2791ac 1946 mei 13 - 1949 januari 26 45 http://proxy.handle.net/10648/d649151f-a4aa-4e36-9b3e-990307fc0255 1949 januari 26 - 1952 december 6 C.2 Stukken van bijzondere aard C.2.01 Aangelegenheden van algemene aard (code 0) 46 http://proxy.handle.net/10648/ed22dccb-3b90-42c6-9f8e-e58d598e11fd Stukken betreffende de in Wenen gehouden internationale conferentie ter bescherming van het kind, een zitting van het Europees Jeugdparlement, een conferentie van de interparlementaire Unie en een congres van ex-verzetsstrijders 1952-1954 1 omslag 47 http://proxy.handle.net/10648/49c6ce85-51c2-44f0-b247-44691338f4e7 Stukken betreffende de wettelijke bepalingen in Oostenrijk inzake de registratie van de bevolking 1951 1 omslag C.2.02 Organisme (code 1) 48 http://proxy.handle.net/10648/8c83be97-631a-49b8-8a87-269e8d88ee84 Stukken betreffende het oprichten van het Nederlands gezantschap als opvolger van de Militaire Missie 1946-1947 1 omslag 49 http://proxy.handle.net/10648/9de49d87-f971-4229-8f16-be97f654208b Stukken betreffende het betalen van schadevergoeding in verband met ontbrekende inboedel na de opheffing van de Militaire Missie; het huren van panden; poging tot inbraak door een Russische officier en het betalen van schadevergoeding door de Russische autoriteiten 1948-1954 1 omslag 50 http://proxy.handle.net/10648/ac530ad8-9975-4a06-ab6a-eeb27d03293d Stukken betreffende de omvang van de personeelsbezetting; taakverdeling; interne instructies, pensioenvoorzieningen en verklaringen van geheimhouding 1947-1951 1 omslag 51 http://proxy.handle.net/10648/290275d4-4080-4954-b2ae-3d4a624a9742 Bezettingsstaten en mutatiestaten van het personeel van het gezantschap 1948-1954 1 omslag 52 http://proxy.handle.net/10648/a629fa30-4712-4db6-b21c-9cde3d42540c Personeelsdossier van F.R.W.H.M.J. graaf de Marchant d'Ansembourg 1946-1950 1 omslag 53 http://proxy.handle.net/10648/276477fa-c30c-4954-9e24-b0a39b012b39 Personeelsdossier van jhr. P.A. van Buttingha Wichers 1950-1953 1 omslag 54 http://proxy.handle.net/10648/93d14f38-d60f-4928-9a88-d3fc022b7f4a Personeelsdossier van H.J.H. Eigl 1947-1949 1 omslag

Zie ook inv.nr. 40 (omslag 23)

55 http://proxy.handle.net/10648/7dda79ca-c935-41d7-be0b-eceed59da665 Personeelsdossier van E.A.J.M. von Obwurzer, consul te Innsbruck 1947-1950 1 omslag 56-57 Personeelsdossiers van Nederlandse personeelsleden 1946-1954 2 omslagen 56 http://proxy.handle.net/10648/dae6b1e4-b046-401a-bdf2-9bedfb27ac1f H.A. Bergsma, W.P.L.G. de Boer, J. Boswijk, F. Foyer, W.M. Groenewegen, A.H. de Joncheere, W.A. Klinkenberg, E.P. Korab von Mühlström, J. van der Kuylen-Buseman, A.M. Lapair, F.M. van Leeuwen, J. Lonsain 57 http://proxy.handle.net/10648/cf8dfe1e-c287-4123-a862-e94f1b9f4114 J.C. Moulijn, H.B.M.E. Nijdam, C. Rassaerts, J.M. Schwarz-van Wakeren, A. van der Stal, G.J. van den Tempel, J.M. Teunissen, R.H. Venekamp, M. Vervloet, J. Weidema, J.I.M. Welsing, S.B. Weyl 58 http://proxy.handle.net/10648/d683b4ba-3192-4b7f-a638-4e08feb61232 Stukken betreffende het in dienst nemen, ontslaan, vaststellen van arbeidsvoorwaarden alsmede arbeidscontracten van Oostenrijkse personeelsleden van het gezantschap 1946-1954 1 omslag 59 http://proxy.handle.net/10648/608fbb4b-c3f9-4ea2-a2a5-3e800e48ff72 Stukken betreffende het detacheren bij het gezantschap van officieren, uitgezonden door het ministerie van Sociale Zaken, belast met de opsporing van in Oostenrijk vermiste Nederlandse personen 1947-1948 1 omslag 60 http://proxy.handle.net/10648/fe6c4a9f-3677-4b48-a6ed-623cb0565ea6 Formulieren ingevuld door personeelsleden van het gezantschap inzake het verkrijgen van pensioensrechten 1954 1 omslag 61 http://proxy.handle.net/10648/8d3a7e1c-dcaa-4437-ac47-ec4b0f7105e9 Stukken betreffende de invoering van een nieuwe archiefcode; concordans met verwijzingen van de gebruikte lettercode naar de nieuwe decimale code z.j. 1 omslag 62 http://proxy.handle.net/10648/30759961-e751-436f-bad2-de52deca16a1 Stukken betreffende een door de censuur verdacht geacht telegram afkomstig van kapitein W. Kok verzonden uit Wenen 1947 1 omslag Ontbreekt

Dossier niet aangetroffen

C.2.03 Protocol (code 2) 63 http://proxy.handle.net/10648/07902109-dbef-4ab6-bfdc-2ae377bc323b Stukken betreffende het aanbieden van gelukswensen in verband met de 80e verjaardag van bondspresident K. Renner, condoléances naar aanleiding van zijn overlijden en gelukwensen aan Körner in verband met zijn verkiezing tot bondspresident 1950-1952 1 omslag Ontbreekt

Dossier niet aangetroffen

64 http://proxy.handle.net/10648/270901f0-7235-4e5f-a04c-1cca2fe6ffe8 Stukken betreffende het verlenen van Nederlandse onderscheidingen, het zuiveren van Nederlandse decoraties verleend aan Oostenrijkers en het terugzenden van versierselen na overlijden 1947-1954 1 omslag 65 http://proxy.handle.net/10648/b006f051-70a0-4399-9b52-a830fda3ced2 Stukken betreffende de geboorte van prinses Marijke, het regeringsjubileum en de abdicatie van Koningin Wilhelmina, de troonsbestijging van Koningin Juliana; festiviteiten, gelukwensen en inzamelingsacties, alsmede een beledigend artikel over koningin Juliana in de Österreichische Volksstimme 1947-1950 1 omslag 66 http://proxy.handle.net/10648/add946d5-8618-4696-83f6-5739528e8312 Stukken betreffende de wintersportvakanties van de Koninklijke familie in Oostenrijk 1949-1954 1 omslag 67 http://proxy.handle.net/10648/eb0cb05b-7fb0-4127-a87e-9a34c4135150 Stukken betreffende het verzoek om bemiddeling bij de aankoop van een geweer voor Prins Bernhard alsmede diens participatie in de exploitatie van een loodmijn 1949-1954 1 omslag 68 http://proxy.handle.net/10648/066ba936-7a9e-4d5b-b9a0-f3a92e8f558f Stukken betreffende het verschaffen van biografische gegevens van vooraanstaande Oostenrijkse politici en buitenlandse vertegenwoordigers in Oostenrijk 1950 1 omslag 69 http://proxy.handle.net/10648/c38c08b7-de80-4744-9f0b-80ae55e8d253 Stukken betreffende het benoemen en terugroepen van Oostenrijkse diplomatieke vertegenwoordigers in Nederland 1946-1954 1 omslag
C.2.04 Juridische aangelegenheden (code 3) C.2.04.1 Volkenrecht Internationaal (code 31) 70 http://proxy.handle.net/10648/d4734b98-f3be-4fbe-946c-a79915ff68d3 Stukken betreffende het exhumeren en herbegraven van J. van Dam, gesneuveld op 9 april 1945 te Kirchberg am Wechsel 1946-1949 1 omslag 71 http://proxy.handle.net/10648/401056d6-e0b6-4146-b516-9dbac4c5dafb Rapport inzake het confisceren en opkopen van Nederlandse kunstobjecten tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Dienststelle onder leiding van K. Mühlmann 1940-1945 1 omslag 72 http://proxy.handle.net/10648/ac1ad143-9ca7-4c51-9c39-5e24b9f72612 Stukken betreffende de door Oostenrijk te betalen schadevergoeding aan Joodse slachtoffers van het nazi-regime alsmede de kwestie van de erfloze vermogens 1952-1954 1 omslag 73-75 Stukken betreffende het aangeven van in de oorlog geleden schade en het eisen van schadevergoeding c.q. restitutie van in beslaggenomen en/of ontvreemde goederen door particulieren 1946-1954 3 omslagen 73 http://proxy.handle.net/10648/4f8c466a-8191-4832-888b-bd9cbc9d57a9 Deel I: M.F. Dijxhoorn-Grossbichler, I. Wertheim-Getreu, H. en E. Wohl, J.G. Jerschavek, F.C. Quien, G. Ihle, J. Groneman, P. Stout, M.P. Kempen, H.W. van der Kamp, Ch. van Dedem, W. van Bessem, E.H. van Santen-Nivel, L.C. Visser, J.C. Schoute, M.S. de Wijs, T. Slotemaker-Stiasny, B. Kingsma, W.K.M. Bruemmer

Zie ook inv.nr. 27 (omslag 10)

74 http://proxy.handle.net/10648/00bba7fe-fa5e-4990-b675-634eee139c4f Deel II: R.C.J. Bodczek-de Lange, P. von Goerschen, D. von Eltz, A. van Hoboken, G.W.J. en K. Peltzer, A.P. van Meerwijk, J. Bisschop, A. Anderson-Alberts, E. de Zeeuw-Klaber

Zie ook inv.nr.? (omslag 10)

75 http://proxy.handle.net/10648/1566bf91-c308-476a-b4a1-cebb92f5bca4 Deel III: J.P. Jeltes, A. Martens, H. Neuteboom, I. van Ommeren-Rosenzweig
76 http://proxy.handle.net/10648/6a84da6d-97be-48e5-abde-dbc259e31f72 Stukken betreffende het vorderen van vrijgave van de door de Franse bezettingsmacht gevorderde villa van C. Schalij-Demme alsmede vergoeding in verband met de toegebrachte schade aan de villa en de inboedel 1948-1954 1 omslag

In dit dossier bevnden zich stukken die eveneens op J.P. Jeltes betrekking hebben, zie inv.nr. 75 (omslag 58)

77 http://proxy.handle.net/10648/d480355c-13ad-4232-a696-89ca8e186f8e Stukken betreffende het terugvorderen van gelden die bij de bezettingsautoriteiten ingeleverd moesten worden vóór repatriëring vanuit Oostenrijk naar Nederland 1946-1952 1 omslag 78 http://proxy.handle.net/10648/a736d651-bf48-445b-940c-8eb004677979 Stukken betreffende het vorderen van restitutie en het terugvoeren naar Nederland van kunst- en antiekvoorwerpen 1946-1950 1 omslag

Zie ook inv.nr. 42 (omslag 25)

79 http://proxy.handle.net/10648/a34cb424-8b0e-4715-9498-96928d797e52 Stukken betreffende het vorderen van restitutie van aandelen in de volgende bedrijven: het Lido-Theater te Leiden, de Noordzeebank NV en Goerz GmbH 1941-1951 1 omslag 80-81 Stukken betreffende het geven van instructies inzake het Besluit Rechtsverkeer en het Besluit Vijandelijk Vermogen, het aanmelden door Oostenrijk van vermogens en pensioenrechten in Nederland en verzoeken om ontvijanding en teruggave 1946-1954 2 omslagen

Zie ook inv.nr. 193 (omslag 176)

80 http://proxy.handle.net/10648/e8680ce7-171c-4236-9eeb-d11be259262d 1946-1948 81 http://proxy.handle.net/10648/409259b0-4de4-4623-8806-a5afed8601e3 1947-1954
82 http://proxy.handle.net/10648/00702827-8445-45c3-a5ec-9bb81b743520 Stukken betreffende het aanmelden van en treffen van regelingen met betrekking tot geopponeerde Oostenrijkse effecten en Nederlandse effecten in Oostenrijk in Duits bezit 1952-1954 1 omslag 83 http://proxy.handle.net/10648/470ce615-a54a-49bc-ba68-77cba392b199 Stukken betreffende een vordering van de firma Asscher op het onder beheer staande vermogen van de door Nederland wegens oorlogsmisdaden gezochte Duitser R.A. Brand 1946-1953 1 omslag 84 http://proxy.handle.net/10648/9aaa27c4-ee90-45cc-9c94-68916691c939 Stukken betreffende het trachten vrijgave te verkrijgen van geblokkeerde Nederlandse vermogens in Oostenrijk door K. Oppenheimer en H. Rehorst 1951-1953 1 omslag 85 http://proxy.handle.net/10648/00973e17-7466-44b4-9ea7-47f2aabff540 Stukken betreffende het rapporteren over de USIA-bedrijven (bedrijven die onder beheer van de Russische bezettingsautoriteiten zijn gesteld) 1947-1954 1 omslag 86 http://proxy.handle.net/10648/273f2821-5827-4ce6-9ab4-9535024871cc Stukken betreffende de Oostenrijkse wettelijke regelingen inzake restitutie van eigendommen en de rechten van gedeposseerden 1945-1952 1 omslag

Zie ook inv.nr. 194 (omslag 177)

87 http://proxy.handle.net/10648/eb6b11a5-ec6f-4ece-a8e0-44165b0cc61a Stukken betreffende het verrichten van werkzaamheden voor het Commissariaat-Generaal voor Recuperatie (C.G.R.), het declareren van kosten gemaakt in verband met recuperatie bij de Oostenrijkse regering en het overdragen van dossiers over de werkzaamheden voor het C.G.R. 1947-1949 1 omslag 88 http://proxy.handle.net/10648/7544a6fb-e4fe-4f91-901b-ee9ead3a975c Stukken betreffende het verzoeken om restitutie en deblokkering van onder beheer staande bedrijven in Oostenrijk, die Nederlands eigendom zijn 1946-1950 1 omslag 89 http://proxy.handle.net/10648/51e4ee9d-d518-47fe-8c69-5aa731e09d03 Stukken betreffende het terugvorderen van het tankschip "Moselia", het zeiljacht "Neptunus", een 14e eeuws Mariabeeld en tankwagons 1947-1954 1 omslag 90 http://proxy.handle.net/10648/e4bfced3-292c-4be0-b24e-3e63f8c571fa Stukken betreffende het terugvorderen van door het Russische bezettingsleger in beslag genomen goederen, waaronder een fabriek, alsmede financiële vorderingen en compensatietransacties 1946-1954 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 35,36 (omslagen 18,19)

91 http://proxy.handle.net/10648/8ef2e998-b05d-4633-9447-dd662ce1b156 Stukken betreffende het terugvorderen van in beslag genomen schepen en goederen van de COMOS NV (Continentale Motorscheepvaart Maatschappij) 1946-1954 1 omslag

Zie ook inv.nr. 31 (omslag 14)

92 http://proxy.handle.net/10648/0f0911e5-3626-47df-b652-fa590bf0c97d Stukken betreffende het terugvorderen door Philips van in beslag genomen goederen en bedrijven 1946-1948 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 34, 41 (omslagen 17, 24)

93 http://proxy.handle.net/10648/1f1f8a59-bc27-46ab-815d-a4e541c71d75 Stukken betreffende het trachten vrijgave te verkrijgen van door het Russische bezettingsleger in beslag genomen bezittingen van Unilever 1946-1952 1 omslag 94 http://proxy.handle.net/10648/51522fdc-3f97-44d7-acde-fde32b1b7e6b Register van aanvragen om restitutie van goederen die zich bevinden in de Russische bezettingszone 1946-1948 1 omslag 95 http://proxy.handle.net/10648/df4a45e5-d96b-46d0-9e0c-836437991046 Stukken betreffende voorgenomen wijzigingen in de Wet op de Kanselarijrechten en commentaar hierop door het gezantschap en het consulaat-generaal te Wenen 1947-1951 1 omslag
C.2.04.2 Publiekrecht (code 32) 96 http://proxy.handle.net/10648/97512adb-43d3-4b0e-8197-a086567a4b37 Stukken betreffende de nationaliteit van met Nederlanders gehuwde 'vijandelijke' onderdanen 1946-1951 1 omslag 97 http://proxy.handle.net/10648/8cca8b62-4c79-487d-bfab-17a56181ef66 Stukken betreffende het vaststellen van de nationaliteit van personen en het herkrijgen van de Nederlandse nationaliteit 1946-1952 1 omslag

Namen van betrokkenen zijn opgenomen in de index

98 http://proxy.handle.net/10648/2b3ae325-346e-4c49-9cf2-95f64ede9304 Stukken betreffende het geven van instructies met betrekking tot en het afleggen van verklaringen tot behoud van het Nederlanderschap 1948-1954 1 omslag

Namen van betrokkenen zijn opgenomen in de index

99 http://proxy.handle.net/10648/bc536fde-6166-4e76-af4e-ba10631eeebd Stukken betreffende het verliezen van de Nederlandse nationaliteit als gevolg van het verrichten van vreemde krijgsdienst, aanname van de Oostenrijkse nationaliteit, of verkrijging van de Oostenrijkse nationaliteit door huwelijk 1947-1954 1 omslag

Namen van betrokkenen zijn opgenomen in de index

100 http://proxy.handle.net/10648/7fa93f42-6c7c-46c2-8f45-43992806159f Stukken betreffende de arrestatie, veroordeling, gevangenisstraf, terechtstelling en overlijden in gevangenschap van Nederlanders in Oostenrijk: N.C. Been, J. Jacobs, A. Mutsaers en P. Riteco 1946-1949 1 omslag 101 http://proxy.handle.net/10648/2676dbac-167c-4454-b8e3-a86dfe29adac Stukken betreffende de arrestatie en gevangenschap van L. van Aerde in Hongarije, H. Boose in Oostenrijk en de Sovjet-Unie, J. Kerkhoff in Tjecho-Slowakije, alsmede de vrijlating en repatriëring van L. van Aerde en J. Kerkhoff 1948-1954 1 omslag 102 http://proxy.handle.net/10648/d644dbd2-359b-47c5-b358-af163e8b247d Stukken betreffende de veroordeling en executie van S. Seidl, voormalig commandant van Theresienstadt en een brief van F. Gründeling houdende een aanklacht tegen Rauter, commandant van de Gestapo in Nederland 1946-1948 1 omslag 103 http://proxy.handle.net/10648/376d85f0-9e88-48e6-81c2-c1bf74b9db89 Stukken betreffende de diefstal van Nederlandse postzegels, een grootschalige zwendel met houttransacties tussen Nederland en Oostenrijk en twee smokkelaffaires 1947-1953 1 omslag 104 http://proxy.handle.net/10648/b5204e91-24aa-40b1-9b85-d51bb7ec48c7 Stukken betreffende het terugvorderen door mejuffrouw W. Bueninck van haar eigendommen en een strafproces tegen de ontvreemdster 1947-1951 1 omslag 105 http://proxy.handle.net/10648/4706eea3-9f4a-4409-b3bf-ddfdd3b59494 Stukken betreffende het overlijden van Nederlanders en verzoeken om verzending van overlijdensakten 1946-1954 1 omslag

Namen van betrokkenen zijn opgenomen in de index

C.2.04.3 Privaatrecht (code 33) 106 http://proxy.handle.net/10648/63ec1308-7198-40fa-b9e3-b2864acc2d82 Stukken betreffende de erkenning in Oostenrijk van de in Nederland uitgesproken echtscheiding van het echtpaar Trijssenaar, de voogdij over hun dochter en naamgeving van een na de echtscheiding geboren zoon 1947-1948 1 omslag 107 http://proxy.handle.net/10648/677d7865-b33a-4876-94d2-251b9cf51986 Stukken betreffende de alimentatieplicht van F. de Pinedo als gevolg van een door hem ontkend huwelijk, alsmede diverse verhuizingen en bigamistische huwelijken van F.J. de Pinedo 1947-1954 1 omslag

Zie ook het archief van het consulaat-generaal te Shanghai 1874-1951

108 http://proxy.handle.net/10648/5858c5ca-d932-4ceb-a01c-a0ccd99d9d21 Stukken betreffende het onder beheer stellen van het bezit van P. Trijbits, de deportatie, overlijden en afwikkeling van diens nalatenschap 1939-1954 1 omslag

In dit dossier bevinden zich gedeponeerde voorstukken afkomstig van het Zweedse consulaat-generaal te Wenen en het Nederlandse consulaat-generaal te Wenen

109 http://proxy.handle.net/10648/acff94a1-1a49-4796-a374-7a890a9e4f6e Stukken betreffende de deblokkering van nalatenschappen, een vordering op een nalatenschap, het geven van inlichtingen over het Nederlandse erfrecht en het verzenden van (delen van) nalatenschappen naar Nederland 1946-1954 1 omslag 110 http://proxy.handle.net/10648/66a3c5f8-2064-466e-808d-2d02850d64c8 Stukken betreffende de Internationale Kaasconventie, beschermde handelsmerken van zuivelproducten, protesten tegen overtredingen en Oostenrijkse wettelijke regelingen ter bescherming van merken 1952-1953 1 omslag 111 http://proxy.handle.net/10648/881d5c35-b566-4aa7-9ea6-d7018ccdf9c9 Stukken betreffende wettelijke regelingen inzake octrooien, aanvragen van octrooi, overtreding van het octrooirecht, alsmede een vermeende uitvinding van L.T. Franse 1947-1952 1 omslag
C.2.05 Aangelegenheden van openbare orde, openbare zedelijkheid, openbare gezondsheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, leefmilieu (code 4) 112 http://proxy.handle.net/10648/0fcf0155-516b-4736-be1b-8f9da6e27e21 Stukken betreffende het instellen van een onderzoek naar het gedrag van Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen van dit gedrag voor paspoortverlening, verlies of behoud van de Nederlandse nationaliteit, uitleiding en toelating tot Nederland 1947-1954 1 pak

Namen van betrokkenen zijn opgenomen in de index

113 http://proxy.handle.net/10648/0902b27e-a7f7-4234-b407-823f3d164863 Stukken betreffende het verschaffen van inlichtingen over de zich als Oostenrijks diplomaat en onderhandelaar voordoende M. von Grimm 1946-1951 1 omslag 114 http://proxy.handle.net/10648/fc8bf28a-886f-45bf-bfff-15374503d5fc Stukken betreffende een eventuele uitlevering van en onderzoek naar het gedrag in de oorlog van B.R. Veltman, het verlies van de Nederlandse nationaliteit in verband met zijn lidmaatschap van de SS, een publicatie van zijn hand getiteld 'Geheimnisvolle Prophezeihungen über einen kommenden Krieg', alsmede een aantal reisdocumenten en identiteitsbewijzen 1949-1952 1 omslag 115 http://proxy.handle.net/10648/802d5dfc-93d6-4fd0-965d-1793927f6601 Stukken betreffende het verzoeken om een onderscheiding, de arrestatie en vlucht van G. Krooshof, alsmede de ondersteuning en repatriëring van zijn gezin 1948-1952 1 omslag 116 http://proxy.handle.net/10648/e925c58d-61de-42f3-841a-cae2400f844e Stukken betreffende het inwinnen van inlichtingen over Nederlanders die zich in Russische gevangenschap bevinden, het trachten hen vrij te krijgen en bemiddelen bij repatriëring naar Nederland 1946-1954 1 omslag 117 http://proxy.handle.net/10648/bd316f36-c4a3-47c7-9983-46656f6c8c38 Stukken betreffende het vervalsen van paspoorten door ene De Jong en een instructie met betrekking tot het niet verlengen van het paspoort van cineast Joris Ivens 1947-1950 1 omslag 118 http://proxy.handle.net/10648/3484acfe-049e-4b54-a6ce-ea8ca2dc774a Stukken betreffende het stellen van kwaliteitseisen aan voedingsmiddelen en verbieden van het gebruik van kleurstoffen (en dergelijke) 1946-1952 1 omslag 119 http://proxy.handle.net/10648/2572fdc8-41cb-43f4-b1a1-bdeb6f9f4051 Stukken betreffende volkshuisvesting, woningbouw en bevordering eigen woningbezit in Oostenrijk 1953-1954 1 omslag 120 http://proxy.handle.net/10648/5df1a643-4fa5-4217-a49c-a9fb2ef3eee8 Stukken betreffende het rapporteren over veeziekten, het verkopen van Nederlandse vaccins in Oostenrijk, veterinaire voorschriften met betrekking tot de invoer van vee en een studiereis van een Oostenrijkse ambtenaar naar Nederland 1949-1954 1 omslag
C.2.06 Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en electronica (code 5) 121 http://proxy.handle.net/10648/bd4bf91c-e956-490e-98d0-44422b357af1 Stukken betreffende Oostenrijkse voorschriften inzake vracht- en personenverkeer over de weg 1950-1954 1 omslag 122 http://proxy.handle.net/10648/4a3ef59b-cce4-4eaa-800e-37466ac308a0 Stukken betreffende het handelsverkeer via Triëste en over de Donau, het oprichten van een Oostenrijkse rederij voor zeescheepvaart, het transitoverkeer via Rotterdam en Duitsland, regelingen met betrekking tot de handel en scheepvaart tussen Oostenrijk en Joegoslavië, Tsjecho-Slowakije en Hongarije en het bevorderen van het rivierenverkeer tussen Nederland en Oostenrijk 1947-1954 1 omslag 123 http://proxy.handle.net/10648/705383ec-6209-4392-92d0-98f52ec2c83e Stukken betreffende het sluiten van luchtvaartovereenkomsten tussen Oostenrijk en Joegoslavië en tussen Oostenrijk en Zwitserland, de ontwikkeling van de Oostenrijkse burgerluchtvaart, de oprichting van een luchtvaartmaatschappij en reciprociteit tussen Nederland en Oostenrijk met betrekking tot bepalingen van de Convention on International Civil Aviation 1950-1954 1 omslag 124 http://proxy.handle.net/10648/755cb56a-7cc0-4a42-8033-a1541ba4bd63 Stukken betreffende het verkrijgen van toestemming voor KLM-vluchten, het aanvragen en verlengen van een exploitatievergunning voor de KLM, het uitbreiden van de KLM-activiteiten in Oostenrijk en het verkrijgen van vrijstellingen van omzetbelasting voor de KLM 1947-1954 1 omslag C.2.07 Economie, migratie, arbeid (code 6) 125-126 Rapporten over de economische situatie in Oostenrijk, wetgeving op economisch gebied en de werkzaamheden van de economische afdeling van het gezantschap 1947-1949 2 omslagen 125 http://proxy.handle.net/10648/4c705354-a768-4312-8d4d-7ac49c38a808 rapporten 1 - 7 1947-1949 126 http://proxy.handle.net/10648/196855ba-6650-46dd-a6e5-8d7e29e511ba rapporten 8 - 11 1949 127 http://proxy.handle.net/10648/40ce9872-0a12-41a1-b6cb-46229e6afa83 Rapporten van de werkzaamheden van handelsattaché mr. J.C. Moulijn 1948 1 omslag 128 http://proxy.handle.net/10648/90780ad8-f583-4b79-8690-fdf92ac31f99 Stukken betreffende de economische situatie in Tirol en Vorarlberg door de consul te Innsbruck en het geven van instructies met betrekking tot economische rapportage 1948-1949 1 omslag 129 http://proxy.handle.net/10648/7f61c6b8-b32b-4906-b694-938db8fdf2d1 Stukken betreffende rapporteren over dienstreizen van handelssecretaris W.P.L.G. de Boer naar diverse bondsstaten 1950-1951 1 omslag C.2.07.1 Geld-, bank- en beurswezen, kredietwezen (code 611) 130 http://proxy.handle.net/10648/9468a7a0-068a-4cce-b154-e6c13bbbb1c8 Stukken betreffende de uitbreiding van het aantal buitenlandse steunpunten voor handelsbevordering, conferenties en andere werkzaamheden van de Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 1950-1954 1 omslag 131 http://proxy.handle.net/10648/34f54c7b-0866-4a0f-81bd-0b11d836aee5 Stukken betreffende het European Recovery Program ERP (Marshall-plan), de Oostenrijkse deelname, de economische planning in Oostenrijk, alsmede een brief van de vakvereniging voor vrije beroepen inzake het ERP 1948-1951 1 omslag 132 http://proxy.handle.net/10648/7eee88f6-18bc-4616-8d7e-b8c8700244cc Serie van 123 foto's inzake activiteiten gefinancierd in het kader van het European Recovery Program ERP (Marshall-plan) 1950 1 pak 133 http://proxy.handle.net/10648/7e6a5e84-0f45-4a33-84f6-e83b9cf530c8 Stukken betreffende de Oostenrijkse deviezenbepalingen, de betalingsbalans, de valutakoers, staatsschuld en koppeltransacties 1947-1954 1 omslag 134 http://proxy.handle.net/10648/3574ca6d-4488-4f46-a70d-c3463d2c3d94 Stukken betreffende in beslag genomen Oostenrijks muntgoud, spaarregelingen en discontoverhogingen 1951-1952 1 omslag 135 http://proxy.handle.net/10648/d87e6a25-c3b8-4d53-9939-d0c9cd96158a Stukken betreffende de totstandkoming van de Wertpapierbereinigungsgesetz en de Auslandtitelbereinigingsgesetz inzake de normalisering van de eigendomsverhoudingen met betrekking tot effecten 1953-1954 1 omslag 136 http://proxy.handle.net/10648/7fc9f433-8cd0-4114-a6b5-82555725e744 Stukken betreffende het registreren van Nederlandse effecten in Oostenrijk 1946-1954 1 omslag 137 http://proxy.handle.net/10648/6cacb2c5-a251-44e5-b2d1-76e25363a17d Stukken betreffende het Nederlandse belang in de celwolfabriek (Lenzinger Zellwollefabrik) en het sluiten van overeenkomsten tussen de Nederlandse staat en de fabriek over kredietverlening 1946-1954 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 35, 36, 90 (omslagen 18, 19, 73)

C.2.07.2 Openbare geldmiddelen (code 612) 138 http://proxy.handle.net/10648/8d5fc562-0e8c-4dd0-bf01-2dfb27ae263d Stukken betreffende de Oostenrijkse staatsbegroting, de begroting van het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse zaken en belastingheffing in Oostenrijk 1946-1954 1 omslag 139 http://proxy.handle.net/10648/f9569b36-b6de-43bb-8521-56f2219b9d70 Stukken betreffende het heffen van belasting ter betaling van de bezettingskosten en de vraag of Nederlanders vrijstelling van deze belasting krijgen 1949-1952 1 omslag 140 http://proxy.handle.net/10648/f982a435-7a3e-452f-93d6-101214127c0c Stukken betreffende het trachten tot overeenstemming te komen over een regeling met betrekking tot vermijding van dubbele belastingheffing in Oostenrijk en Nederland 1948-1954 1 omslag 141 http://proxy.handle.net/10648/5ee34e98-7579-4f29-a204-7171ced3490f Stukken betreffende Oostenrijks-Hongaarse openbare geldleningen, een gezamenlijk démarche onder leiding van het Belgische gezantschap hierover en Oostenrijkse geldleningen tussen de wereldoorlogen 1950-1954 1 omslag 142 http://proxy.handle.net/10648/4f919454-d02e-4b61-af0e-8f5fd2245e97 Stukken betreffende het nationaliseren van bedrijven, wettelijke regelingen met betrekking tot nationalisaties en vergoedingen in verband met nationalisaties 1946-1954 1 omslag 143 http://proxy.handle.net/10648/b7bb897b-acea-44fe-9e33-ca752a2f683e Stukken betreffende het oprichten van een Nederlandse Kamer van Koophandel voor Oostenrijk, het verlenen van subsidie, de organisatie en werkzaamheden, alsmede verslagen van vergaderingen en begrotingen van de Kamer 1947-1951 1 omslag 144 http://proxy.handle.net/10648/733aad8f-dfa9-419d-8d23-f30757ba281e Stukken betreffende Oostenrijkse wettelijke regelingen inzake handel met het buitenland 1948-1954 1 omslag 145 http://proxy.handle.net/10648/345d9e55-1a48-4cfe-ae2f-5fe4c70a4a57 Stukken betreffende het liberaliseren van de handelstarieven tussen Oostenrijk en het buitenland 1953-1954 1 omslag C.2.07.3 Goederen (code 613) 146-147 Stukken betreffende het onderhandelen over, afsluiten van en verlengen van handels- en betalingsovereenkomsten tussen Nederland en Oostenrijk 1946-1954 2 pakken 146 http://proxy.handle.net/10648/e89d3d6b-3755-4fd5-815f-386f9be7e652 Deel I 1946-1951 147 http://proxy.handle.net/10648/184f8543-ca97-4b7c-a24f-afe5ec693b6c Deel II 1952-1954 148-156 Stukken betreffende het sluiten van handels- en betalingsovereenkomsten tussen Oostenrijk en andere landen dan Nederland 1946-1954 9 omslagen 148 http://proxy.handle.net/10648/fe52dace-d1a4-4126-983f-490692ec663e Deel I - Argentinië, België, Luxemburg 149 http://proxy.handle.net/10648/db47ece7-e3b1-4f4e-bdf8-aa93080ccde6 Deel II - Bolivia, Brazilië, Bulgarije, Colombia, Cuba, Denemarken, DDR 150 http://proxy.handle.net/10648/71793a02-3a2c-48d3-bc4d-610552099231 Deel III - West-Duitsland, Egypte 151 http://proxy.handle.net/10648/8d4b7e43-8b61-400c-acf6-2c50a0a797f6 Deel IV - Frankrijk, Griekenland 152 http://proxy.handle.net/10648/29fb87f4-0869-4758-b3e9-6546e4e2c2d6 Deel V - Hongarije, India, Indonesië 153 http://proxy.handle.net/10648/76b96c1a-54af-4dea-b9a5-df573b0deeb2 Deel VI - Ierland, Israël, Italië, Noorwegen 154 http://proxy.handle.net/10648/7a4110fe-4ab5-45c6-a64a-712d4650b50d Deel VII - Pakistan, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje 155 http://proxy.handle.net/10648/79ec29ce-6aca-4850-8951-60298e632fa9 Deel VIII - Tsjechoslowakije, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten 156 http://proxy.handle.net/10648/5071042c-c9f2-46d1-93d7-f0e0a56dcfc9 Deel IX - IJsland, Joegoslavië, Zweden, Zwitserland 157 http://proxy.handle.net/10648/dfb8fa94-5f03-4665-9da2-9201c98553c3 Stukken betreffende plannen tot het oprichten van een tolvrij entrepot in Innsbruck 1948-1950 1 omslag 158 http://proxy.handle.net/10648/2d755f39-f726-449c-8c90-9825ddaa651f Stukken betreffende Amerikaanse regelingen inzake de oost-west handel 1951-1952 1 omslag 159 http://proxy.handle.net/10648/95438ade-db1a-4078-8730-26215a3da24f Stukken betreffende het uitvaardigen van regels en het oprichten van instanties ter bevordering van de Oostenrijkse export 1950-1954 1 omslag 160 http://proxy.handle.net/10648/96ce6fe2-8693-49d5-b4f7-f7c0e3470442 Stukken betreffende het onderhandelen over en vaststellen van compensatietransacties tussen Nederland en Oostenrijk 1950-1951 1 omslag 161 http://proxy.handle.net/10648/ee2e1df2-1aa2-42b1-87bf-bd875ad4a71d Stukken betreffende compensatietransacties waarbij door Oostenrijk houten huizen geleverd worden, alsmede het betalen van schadevergoeding aan Nederland, als voorbeeld bewaard 1946-1953 1 omslag C.2.07.4 Productie en consumptie (code 614) 162 http://proxy.handle.net/10648/26a2bb48-4f9c-4097-bee5-804113e919cc Stukken betreffende het inkomen per hoofd van de bevolking, het loon- en prijspeil en de loon- en prijspolitiek van de Oostenrijkse regering 1947-1954 1 omslag 163 http://proxy.handle.net/10648/99844485-ac1f-4a3b-8444-7e30167f3952 Stukken betreffende Oostenrijkse wettelijke bepalingen ten aanzien van kartels 1952 1 omslag 164 http://proxy.handle.net/10648/c21b7283-be3b-48cf-a61a-e944688d4cee Stukken betreffende het uitvaardigen van regelingen inzake het gebruik en rantsoenering van ruwe materialen, grondstoffen en halffabrikaten 1948-1953 1 omslag 165 http://proxy.handle.net/10648/fa8028cc-d034-4109-a49b-f5436b220431 Stukken betreffende het rapporteren over de landbouw en veeteelt in Oostenrijk, wettelijke bepalingen, bestrijding van plantenziektes en instructies inzake het rapporteren over landbouw en veeteelt 1948-1954 1 omslag 166 http://proxy.handle.net/10648/b2737612-61dc-46cb-ab2d-4d182703a3a0 Stukken betreffende de winning, import en verbruik van aardolie en steenkool; wetgeving met betrekking tot brandstoffen 1946-1954 1 omslag C.2.07.5 Migratie (code 65) 167 http://proxy.handle.net/10648/310dfbff-47fd-47f0-a400-449b40827e90 Stukken betreffende emigratiemogelijkheden voor Joden naar Suriname en een plan van P. Waller om in Suriname met een groep statenloze ex-Joegoslaven een semi-religieuze gemeenschap 'Bernardia' op te richten 1947-1949 1 omslag C.2.07.6 Arbeid (code 66) 168 http://proxy.handle.net/10648/ef80f820-d6a6-4520-bc93-d2cfbd0e6964 Stukken betreffende het onderhandelen en afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot stagiaires tussen Nederland en Oostenrijk 1949-1954 1 omslag 169 http://proxy.handle.net/10648/f0dd48d7-6e63-4028-b52a-ba52a935d25b Stukken betreffende het bestrijden van de (jeugd) werkloosheid in Oostenrijk 1953-1954 1 omslag 170 http://proxy.handle.net/10648/fe472958-05b8-43f5-b5c1-af50c573498d Stukken betreffende het bemiddelen bij en ontwerpen van een gezamenlijk Nederlands-Oostenrijks beleid ten aanzien van de tewerkstelling in Nederland van Oostenrijks huishoudelijk personeel 1948-1950 1 omslag
C.2.08 Sociale aangelegenheden (code 7) 171 http://proxy.handle.net/10648/300eb24c-e0db-4dbd-b992-5a59f49de29c Stukken betreffende het onderhandelen over overeenkomsten tussen Nederland en Oostenrijk inzake betaling van sociale uitkeringen in elkaars land 1949-1954 1 omslag 172 http://proxy.handle.net/10648/3bc9633a-656b-4b4b-8fab-79ff47a40fb7 Stukken betreffende het rapporteren over sociale voorzieningen in Oostenrijk 1947-1954 1 omslag 173 http://proxy.handle.net/10648/b48154c8-67e0-479e-a1c6-7ce69319cbad Stukken betreffende uitzending van Oostenrijkse kinderen naar Nederland 1948-1952 1 omslag 174 http://proxy.handle.net/10648/f993fea2-e191-40d4-95d7-f8e2e041a8fb Stukken betreffende het verschaffen van hulp door de Nederlandse overheid en particulieren naar aanleiding van overstromingen en lawines in Oostenrijk 1954 1 omslag 175 http://proxy.handle.net/10648/f9f37b67-c458-4cd0-8f63-765bc1b8bb9d Stukken betreffende de Zeeuwse Watersnoodramp: adhesiebetuigingen, giften, hulpgoederenzendingen en dankbetuigingen 1953-1954 1 omslag 176 http://proxy.handle.net/10648/b2c5a4db-7c41-4c64-8447-f18ba04ab907 Stukken betreffende problemen rond de verkrijging en uitbetaling van pensioenen van F. Brazda, P. Kuyer, F. Rauch en K. Vondrachek 1947-1952 1 omslag 177 http://proxy.handle.net/10648/f8398411-95b8-48c2-bd7c-41f7d79ebdd8 Stukken betreffende het opsporen, huisvesten en repatriëren van zich in Oostenrijk bevindende minderjarige Nederlanders, alsmede lijsten van Nederlandse kinderen in Oostenrijk 1946-1949 1 omslag 178 http://proxy.handle.net/10648/1e9cf484-d7fd-458a-b2fd-00770c86302b Stukken betreffende het repatriëren van Oostenrijkers en Hongaren vanuit Nederlands-Indië, de Nederlandse Antillen en Nederland naar Oostenrijk 1947-1951 1 omslag 179 http://proxy.handle.net/10648/df1ad3a5-1c84-4931-8636-58b24b87286e Stukken betreffende vluchtelingen en displaced persons: het opnemen in Nederland van ontheemden, verzoeken om bemiddeling bij de overbrenging van niet-Nederlandse DP's naar Oostenrijk en de mogelijkheid van emigratie van DP's naar Nederlandse overzeese gebiedsdelen 1947-1952 1 omslag 180 http://proxy.handle.net/10648/a85342c8-43e3-4426-869d-7a84b50af22d Stukken betreffende vluchtelingen vanuit Joegoslavië naar West-Europa en het President's Escape Programme over hulp aan vluchtelingen uit communistische landen 1952-1954 1 omslag 181 http://proxy.handle.net/10648/b6a7a042-ed24-43fd-a90c-d5f4f02d31c4 Stukken betreffende het Nederlandse Rode Kruis in Oostenrijk: het verlenen van bemiddelende diensten ten behoeve van leden van het Nederlandse Rode Kruis, het verlenen van een Rode Kruis-onderscheiding, alsmede corruptie, smokkel en zwarte handel door het hoofd van de Nederlandse Rode Kruis-post in Oostenrijk 1946-1949 1 omslag

Zie ook inv.nr. 23 ( omslag 6)

182 http://proxy.handle.net/10648/e6c1baec-89a4-453e-a3d9-267c4306880a Stukken betreffende het oprichten in Oostenrijk van een comité van de Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië (NIWIN), het inzamelen van geld en goederen alsmede voorlichtingsmateriaal 1947-1950 1 omslag 183 http://proxy.handle.net/10648/94d1d995-8b9e-4b1a-9b48-f214f207ee6e Stukken betreffende het Österreichisch-Höllandische Gesellschaft: bestuursvergaderingen, onenigheid in het bestuur van de vereniging, de statuten van de vereniging, alsmede enige activiteiten als voorbeeld bewaard (Sinterklaasfeest 1946, optreden Albert Vogel jr.) 1946-1954 1 omslag

Zie ook inv.nr. 24 (omslag 7)

184 http://proxy.handle.net/10648/5877d531-b8c0-4abf-8251-8ad66d221d67 Stukken betreffende opgaven van het consulaat-generaal te Wenen en het consulaat te Innsbruck van het aantal in hun ressort woonachtige Nederlanders 1952-1954 1 omslag
C.2.09 Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, voorlichting (code 8) 185 http://proxy.handle.net/10648/1d35e965-7beb-49b9-a1d3-0edcde377af6 Stukken betreffende het te koop aanbieden van ten onrechte aan Rembrandt toegeschreven schilderijen van een portret van Willem V, alsmede een uitnodiging voor de uitvoering van een toneelstuk over Rembrandt 1948-1954 1 omslag 186 http://proxy.handle.net/10648/1c5457b2-481d-4dac-8a64-bf9bbfb2137d Stukken betreffende het verschaffen van inlichtingen over graven en herbegrafenissen van in de oorlog gesneuvelde Nederlanders; de Oorlogsgravenstichting en een bezoek van de voorzitster van de Oorlogsgravenstichting aan Oostenrijk 1947-1954 1 omslag 187 http://proxy.handle.net/10648/018cd853-1502-4fb5-997e-e3cab0af369a Stukken betreffende het trachten een Benningk-kanon door Napoleon meegenomen uit Delft en in 1814 buitgemaakt door Oostenrijk te doen terugkeren naar Nederland 1946-1954 1 omslag

Met retroacta uit het militaire missie-archief

188 http://proxy.handle.net/10648/5619b1f1-69c5-4a4f-901d-77ed62b2a63d Stukken betreffende het verlenen van assistentie aan het Nederlandse zwemteam en hockey-vereniging 'Be Fair' bij hun respectievelijke bezoeken aan Oostenrijk 1950-1952 1 omslag 189 http://proxy.handle.net/10648/476cbd4d-188a-49d0-aed3-b0c8a4074476 Stukken betreffende het toeristenverkeer van Nederland naar Oostenrijk, bemiddeling bij en bevordering van het toerisme 1947-1953 1 omslag
C.2.10 Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties (code 9) 190 http://proxy.handle.net/10648/e1dbe33f-32c9-4aa5-95aa-72181152e3b0 Stukken betreffende de vorm van de politieke rapporten en het verzamelen van inlichtingen ten behoeve van de Generale Staf 1950-1954 1 omslag 191 http://proxy.handle.net/10648/90ad9f23-b6ed-4ac7-baa3-a46a85cbf96e Stukken betreffende het rapporteren over politieke personages, partijen en stromingen, verkiezingen, benoemingen van bewindslieden, politieke verhoudingen en gebeurtenissen en kabinetsformaties 1947-1954 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 193, 195, 196 (omslagen 176, 177, 179)

192 http://proxy.handle.net/10648/78c2cb30-0f01-4ddb-b43d-b81c2ce1b8f9 Stukken betreffende de politionele actie van 1948, reacties hierop van de zijde van de Oostenrijkse pers en particuliere organisaties, de soevereiniteitsoverdracht, de behartiging van Indonesische belangen en de erkenning van Indonesië en Oostenrijk 1948-1950 1 omslag 193 http://proxy.handle.net/10648/d1421a8f-ce13-4343-a7d2-9b0b6055bbd8 Stukken betreffende de betrekkingen tussen Nederland en Oostenrijk in het bijzonder met betrekking tot de volkenrechtelijke status van Oostenrijk vóór, tijdens en na de Anschluss, en in verband hiermee de positie van het Oostenrijks vermogen in Nederland 1948-1952 1 omslag 194 http://proxy.handle.net/10648/1eee00c3-1197-40bf-a9f0-4ba717e429fb Stukken betreffende het buitenlands beleid van Oostenrijk, haar betrekkingen met andere landen, bezoeken van Oostenrijkse ministers aan het buitenland en buitenlandse ministers aan Oostenrijk 1947-1954 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 190, 195, 196 (omslagen 173, 178, 179)

195 http://proxy.handle.net/10648/de915748-b376-4503-b617-a56202159fb2 Stukken betreffende het vraagstuk van het in 1919 aan Italië afgestane Oostenrijkse Zuid-Tirol 1952-1953 1 omslag 196 http://proxy.handle.net/10648/513b9aad-4ded-4f37-ab33-2ec4601777a7 Stukken betreffende het trachten tot overeenstemming te komen over het sluiten van een Oostenrijk staatsverdrag, Oostenrijkse wensen met betrekking tot het verdrag en reacties op het onderhandelingsproces, alsmede een memorandum van de Nederlandse regering hierover 1947-1954 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 190, 193, 195 (omslagen 173, 176, 178)

197 http://proxy.handle.net/10648/6ff57a3e-a3eb-4def-838c-98be0cccf8d9 Stukken betreffende de diverse bezettingszones, het optreden van de bezettingsmachten, de kosten van de bezetting, de samenstelling van de Geallieerde Raad en de Oostenrijkse reacties op het bezettingsregime 1946-1954 1 omslag

Zie ook inv.nrs. 190, 193, 195 (omslagen 173, 176, 178)

198 http://proxy.handle.net/10648/73b2c119-895b-4e10-aee2-bc514a64e8ae Stukken betreffende communistische organisaties, conferenties en congressen, o.a. de Wereldvredesraad en het Wereldvakverbond 1947-1954 1 omslag 199 http://proxy.handle.net/10648/da5833e5-d788-4df3-aa29-4107e2856748 Stukken betreffende de Österreichische Soziale Bewegung (OSB): verzoeken om inlichtingen over de OSB naar aanleiding van een brief van de OSB aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken ter ontlasting van wegens neo-nazisme in Nederland terechtstaande leiders van de Nationaal Europese Sociale beweging (NESB) 1953-1954 1 omslag 200 http://proxy.handle.net/10648/28344804-57a1-47cf-a0dc-00891b1fe5aa Stukken betreffende het Nationaal-Socialisme: het uitvaardigen van wettelijke regelingen in Oostenrijk met betrekking tot ex-nazi's 1947-1952 1 omslag
D. Oude Toegang 201 http://proxy.handle.net/10648/9e0a5299-1f9b-4af0-a6c2-13ec4cbd8a38 Inventaris van de archieven van het Consulaat-generaal en de Nederlandse Militaire Missie te Wenen (Oostenrijk) 1939-1947 1991 1 omslag 202 http://proxy.handle.net/10648/1e2cb785-a73a-4055-a0b0-003f5ddf8248 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap te Wenen (Oostenrijk) 1946-1954 1986 1 omslag